P. 1
Nacrtna geometrija-s tehnickim crtanjem zbirkom

Nacrtna geometrija-s tehnickim crtanjem zbirkom

|Views: 13,607|Likes:

More info:

Published by: Тодоровић Кристина on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2015

pdf

text

original

Mojoj dragoj

supruzi Emiri
s postovanjem!
Dr sc. HASO BECIROVIC
NACRTNA GEOMETRIJA
SA TEHNICKIM CRTANJEM
I
ZBIRKOM ZADATAKA
Tuzla 2000.
Tehni(;t;i i o<igovorni urednik:
Dr sc. l1aso BcCirvvit\ d\)c<i;nt
R<:n:n:rcnti:
Dr .I·C. Linaid Ra!in'ii'> dip!.inl.arh"
vanr.,dni fllkulteta
\ iniveo;itc\1I nDzemal tlijcdic" 11
/),- IT, ,\'cdzad RC{,('i<':, dipl,inl.,!T);I.L
v;mrcdni prokS\Jf rakIJ!tel;1 u Sarajcvu
Dr s'c. Sadlldill I-Iot/iic. ini,mas. i dipUnl.-rud .
rc(jp\,ll; pro[cs<'!"
taKujlct" \I Tlllli
L<'Klor;
Oilier ,\'a/i/. p'OfCSI'1
Knrc\:inj"
,j r,. i'C !::I;din Boj,.,'klorn·it;. dip1.inz.rud.
CrtCJ,c iI-radio
DI" sc. l/aso Be/'in)]'i/-. docent
obrurb:
1\11' sc J::lIdll1 Bajrckfarn·ii:. dirLilll..rud
Alrs(". Zijad Buhol"i,\
Kalalogi7"dj,1 u publikadji
Nacional"a i
BnSllc i fkrccg01'inc. Sarajevo
514 14-') (07).:") [(nil.!)
74,1 (07:'.8) (076. J)
BECiHO\'JC.I1:iw
N<lcl'1na g.:onwlrija sa lchn;cki m ,:rlanil:J1l i
;:ada!ak;; Bdirovit
fakultc\. 200G
322 SIr. : grantk; prikazi: 24 em' .
I
I COB!SSlDlll-1D7699718
--_____ -1
IIn;vcrzilclskog udihcllikn odohrilajc Komisija Zll litcra\\lfll Univcrzllela
u TlI/h hroj 03-- \ ():'iOf200(), oct 2'U):'i.2000
i?d,l\'nt: Ruri<lhko-gcn\n;ko·gr;;J(\evillo;ki f;lk\l1tct, Tuc:la
inh"JC;"; Dr s(". Sadwlfn re(\(n'ni pmfesol"
PREDGOVOR
Prilikom abrade groae za oVu b?iigu pridriovQo sam se nastavl10g plana i
programQ i TelmoloM4)gfakulteta u Tuz/i,
Knjiga je nastala kao rew[tar rada 11(1 predmelima nacrtfla
geometrija sa fe/micki", crtanjem i tehnicko crtal1je sa ""ermom gCOIlIl!trUof1l
II{] pOl1lellutim fakuitetima.
Ovom se knjigol1l fujeta zadovoljiti potreba ::a tim da SI! literarura i::. 01-"og
podrllcja upolpuni pedagoski111 udibenikom koji ce sadriavati i zadatke.
Svrha tak-vog udibenika je da proJiri saZIlClnja u stereometnjskom
I'je,favanju zadataka, vodeCi racuna 0 razliCitom predznallju s\'ojilr korisni!,o. te
kao takav da postane pomagalo stHdenlima Rudarsko-geolosko-gradevil1skog i
TehnoloXkogfakulteta,
lakoje graeta ove knjige odabrona U okviru jJotrebe slusalaca pomenutih
.faklilteta, mogu se ry'ome sluziti i sIu.fooci drugih te!mickih fakulteta, kao i
drugih visokih i svi drngi k(y'i ovu vr.:<;{u nauke.
Knjigu saCinjava dvanaest poglavija. 1z svakog poglavlja rUden jc ved
braj zadataka sa detaIjllim
Pored nj"eifenih zadataka, knjiga sadrii i zadatke za ':idavG1!ie, koji su
pret!zodflo provjereni i svaki ima svoje Ijdenje.
Zahvaljujcm dr .'lc. Vlasti .c:;curic-Cudovan, red. pro.fesoru Sveuc';ih<i(a 11
Zagrebu. te dr sc, Z. Ra{jevicu, vanr. profesoru, dr sc, N. Repcic:u, val1r. pro!'e-
soru i dr sc. S. Hodiicu, red. projesoru na ukazanim primjedhama i suges-tUoma.
Takoae, zahva(jujem svil11 saradnicima na pomoCi. da ova knjiga do(ic do
svojih korisnika.
U Tuzli, 02. IW1'cmbra 1999, god. Aut 0 r
SADRZAJ
Uvod.
1. Osnovne geometrijske konstrukcije
1.1. Simetrala duzine i okomice ."
1.2. Podjela duzine .
1.3. Simetrala i prenosenje ugJa .
1.4. Konstrukcije uglova pomocu sestara i trouglova .
1.5. Konstrukcije pravilnih mnogouglova ..
2. Kolineacija i afinost u ravnini
2.1. Perspektivna kolineacija u ravnini .
2.2. Perspektivna afinost u ravnini , ..
2.3. Zadaci 1,a Ijduvanje .
3. Krivulje drugog reda
3.1. Elipsa.
3.1.1. Konstrukcija eJipse pomocu zurista ..
3 1.2. KonstrukciJa dipse POlTlo,:u ;":onccntricnih i..:ruznic.J .
3.1.3. Konstrukcija ehpse pomocll konjugiranih precnika .,
3.1.4. KonsTIlJkclj3 eupse pomocu iukova :t.akrivijenu:;.Li.
3.1.5. Rytzova konstrukcija elipse
3.1.6. Konstrukcija male osi eEpse .
3.2. Hiprebola ..
3.3. Parabola.
3.4. Zadaci za rjesavanje .
4. Tacke, pravci i ravnine
4.1. Projekcija tacke .
4.1,1. Ravnine projekcija,
4.1.2. Projiciranje tacke ..
4. L3. Tacke u kvadrantima .
4.1.4. Koordinate tacke .
4.2. Dva pravca .
.:.!-2.1. Paralelni pravci .
4.2.2. Pravci se sijeku ..
--1.
5
to
I '
1-'
, '
lS
2i
21
·-1-.3.
4.2.3. I\llimoilazni pravci
4.2.4. Probodista i prikloni uglovi pravca .
Ravnina
4.3.1. Presjek dviju ravnina .
4.3.2. Pravuc u ravnini .'
.:L3.3. Sutraznice .
Lj-.3.4. Priklonice j prikloni uglovi ravnine ,
4.3.5. Prohodiste ravnine sa pravcem .......... .
4.3.6. Prelaganje ravnine .
OSllovni zadaci 0 polozajllim i metrickim odnosima
tacke. prnvca, ravnine i ravnog lika ,.
4.4.1. Rijeseni zadaci .. . ........... .
4.4.2. Zadaci za rjesavanje .
Hnkocrt i stranocrt (transformadja)
5.1. Bokocrtna ravnina i bokocrt .
5.2, Treei (rag ravnine i njegova sutraznica .
5.3. Stranocrtnn ravnina i stranocrt .
:')A. Rijeseni zadaci
5.5. Zadaci za rjdi.1vanje.
6, Okrrtallje Ui ·rot.adja
6.1. Okretanje llopste-.
'v'.2. Okretanje tackc ..
0 . .3. Okrclanje duzine ..
6A. Okretanje tijela .
7, rrojidranje geometrijskih tijela
7.1. 0 projiciranjll tijela uopste .
7 2. tijcla.
7.2.1. Kocka.
7.2.2. Prizma .
7.2.3. Pirarnida .
7.2.4. Tetraedar.
"7.'2.5. Oktaeclar.
"'-.2.(i. VaJjak .
r; I '7 Stozac .
7.2.8. Kugb.
Zaci:lci [(j rjes(1Yanje ..
25
26
28
28
29
30
31
32
33
35
35
54
67
68
69
70
78
83
84
84
8S
86
86
86
89
94
98
102
104
108
111
113
§
,
8. Telmicki crtei i osnovni standardi
8.1. Vrste tehnickih crteta ..
8.2. Formati, zaglavlja, mjerila
8.2.1. Formati. . ......... .
8.2.2. Zag\avlja - sastavnice .
8.2.3. Mjerila ..
8.3. Vrste, debljioa i primjena lin!]a .
8.4. Tchnicko pismo.
8.5. Kotiranje .
8.5.1. Elementi kotiranja ..
3.52. Nacin kotiranja predmcta ..
8.5.3. Prikaz kotiranja tctive, duzine luka i ugla ..
9. Ortogonallla i kosa.aksonometrija
9.1. Uopste 0 aksonometriji .
9.2. Ortogonalna aksonometrija .
9.2.1. Vrste ortogonalne ...
9.3. Kosa aksonometrija .
0.4. Kosa projekcija
9.5. Zadaci za JjcSavanje .
10. Projiciranje tehnickih predmeta
10.1. 0 projiciranju predmeta .
10.2. ZadJci za rjesavanjc .
11. Presjed geometrijsldh tijela ravninama
11. J. TangenciJalne ravmne .
11.1.1. 0 tangencija!nim ravninama.
11.1.2. Tangencijalna ravnina ..
11.1..3. Tangencijalna ravnina stoika ..
11.1.4. Tangencijalna ravl1tna kugle .
11.2. Presjeci prizme ravninom <.
11.2.1. 0 presjeku prizme ravninom ..
11.2.2. Presjek kose prizme opstom ravninom .
i 1.2.3. Presjek llspravne prizme opslom ravninom .
11.2.4. Presjek kose prizmc drugom
projicirajuGom ravninom .
11.2.5. Presjek uspravne prizme drugom
projicirajuGol11 ravninolll .
11.2.6. Presjek uspravne prizme prvOID
projicirajucom ravninom ..
11.3. Presjcci piramide ravninom ..
125
126
126
127
127
128
129
133
133
134
135
136
136
137
147
151
158
171
172
:08
208
208
209
211
212
212
214
218
219
220
2'1')
225
t 1.3,1. 0 presjeku pimmide ravninom . 225
11.3.2. Presjek kose piramide opstom ravninom . 226
11.3.3. Presjek uspravne piramick opstom ravninom .. 228
j 1.3.4. Presjek kose piramide drugom
projicirajucom ravninom ..
11.3.5. Presjek uspravne piramide drugom
projicirajucom ravninom .
11.3.6. Presjek uspravne piramide prvom
projicirajucom ravninom .'
11.3.7. Presjek uspravne piramide trecom
projicirajucom ravninom .
11.4. Presjeci stosca ravninom .
11.4.1.0 presjeku stoka ravninom .
11.4.2. Presjek kosog kruznog stoka opstom ravninom ..
1104.3. Presjek rotacionog srosca opstom ravninom ..
11.4.4. Presjek rotacionog stosca drugom
projicirajucom ravninom ..... .
l1A.5. Presjeci rotacionog_ stoka
projicirajucim ravninama .
11.5. Presjeci valika ravnlnom .
I! .5.1.0 presjeku valjka ravnlnom ..
11.5.2. Presjek kosog kruznog valjka opstom ravninonl .
11.5.3. Presjek fOtacionog valika opstom ravninom .
11.5.4. Presjek rotacionog valjka drugom
projicirajucom ravninom
11.5.5. Presjeci rotacionog valjka drugim projicirajucim
ravninama i valjkastom plohom .
11.6. Presjeci kugle ravninom .
I 1.6.1. Presjek kugle opstom ravninom ...
11.6.2. Presjek kugle prvom projicirajucom ravninom .
1l.7. Zadaci za rjesavanje .
12. Prodori geometrijskih tijela
12.1. 0 prodorima uopste ..
12.2. Prodori uglatih tijela .
12.3. Prodori oblih tijela .
12A Zadaci za rjesavanje .
LITERATURA
229
23.!
234
236
237
237
:239
244
246
249
251
2)1
253
256
258
261
262
262
265
267
286
286
295
308
323
Uvod
1. DeJinicija. Naertna geometrija je nauka koja se buvi
grajickim predstavljanjem prostornih geometrijskih obfiku i !"!iiituvih meet;;-
sobnih odnosa.
okom,
Cilj izucavanja nacrtne geometrije je dvojak:
a. upozllati metodc pomocu kojih mozcmo postojece iii zamisljelle
pros tome oblike prikazati crteZom u ravnini, taka ua se iz rog crte-
fa mogu odrediti obllk, velie ina i polozaj u prostOll.l,
b. razvijati sposobnost osjecaja prostora i prostornih predsr3va.
Ostvarenje ovog drugog ciljaje posebuo znl.lcajno.
2. V rste projekcije
2.1. Centralna projekcija. Ako neki predmet gledamo jednim
onda svaka vidljiva tacka predmeta .salje U oko jednu zraku. Kelda :;;vc
zrake presijecemo favninom,
anda cemo u to.i ravnini dobiii stiku iIi
Slika 1.
projekcijll rng predmeta.
Na slid 1 pnkazana je pro-
jekcija A'S'C'DI cctverokum ABCD iz
tacke 0 na ravninu 7!.
Tacka 0 se naziva sfL'diX!c iIi
centar projiciranja. Ravnina 7f se
naziva ravninQ slike iii proje!..cUe_
Cetverokut A'S'C'DI je projekcija
cetverokUla ABCD !l(l ravnini n.
AD, EO, CO i DO zovu se :rake
projiciranja.
Kad sve zrake projiciranja idu istom tackam 0, koja je u kuna'::n0stl,
onda se projekcija predmeta na ravnini nnaziva cenlr.alnom projek.cijom.
Najbolji primjer ovakve projekcije je fotografija. kod koje s'ijetlost
hemijskim putem obiljezava na filmu pojedine tacke.
Uvod
2.2. Paralellla projekcija. Ako centar projlClranja 0 pomjerimo
heskcmacno daleko, onda ce zrake projiciranja biti medusobno paralelne. U tom
se slika predmcta na ravnini n naziva paralelnom projekcijom.
Na shci 2 prikazanaje p<lralelna projekcija A'B'C'D' cetverokuta ABeD
na r:lvnini n.
Slika 2. Stika 3.
Aka su zrake projicinmja okomite na ravninu projekcija predmeta se
;"t:l?l ,11 ortogondlna projekcija, a ako su _zrake projiciranja kose prema ravnini IT,
oncla se takvn naziva - .
To znacl da se paralclno projlciranje dijeli na ortogollaino i koso pro-
Na sJici:3 prikazanaje kosa projekcija A'B'ClD' cetverokuta ABeD.
L Osnovne geometrijske konstrukcije
1.1. Simetrala duzine i okomice
A 8
Slika 1.2 Okomica na pravac u tacki pravea
Slika 1 1 S.imetrala duzine
Slika 1.3 Okomica oa pravae iz tacke van pravea
1.2. Podjela duiine
Slika 1.4 Podjeta duiine najednake
dijelove

,/X,.
L /\.
A ,\, ../// _:__ , __ ', B
J'\. '

,
Slika 1.5 Podjela duziue u
zadaoom omjeru
1.3. Simetrala i prenosenje ugla
I
I
!
0" OJ i
'1:1
/ /
I \ \ I
J:-.!
A T A
Slika 1.6 Simetrala ugla Slika 1.7 Prenosenje ngla
1.4. Konstrukcije uglova pomocll sestara i trouglova
Slika 1.8 Konstrukcije uglova od 30'),
60° i 120
0
pomocll sestara
o
SEka 1.9 Konstrukcijc ug!ova od
45° i 90° pomocll sestara
Stika 1.10 Konstrukcije uglova ad 30", 60", 120() i 1 SO" pornocu rrouglova
________ -'-loCC5_,fu.:.:":.:.":::s::.'r.::u:::kc:.:.U"oe..cPravi!nih nInogouglol'a
,
----------""
Slika 1.11 Konstrukcije uglova od 45°, 75°, 105° i 135° P011l0CU trouglu\'it
1.5. Konstrukcije pravilnih mnogougJova
c
p
A B
Slika 1 J2 Konstrukcija trougla
zadanom stranicom
o
\
A B
;k
Slika 1 14 Konstrukcija peterokura
zadanom stranicom
___


( \
A ;(
B
Stika 1.13 Konstrukcija kvudr;lta
zadanom stranicom
CD
Slika 1 15 Konsrrukcija
u zadanoj klUinici
G 1.0sl1ovnc geomerrijske konstrukcije
____ ____ _
F
Slika 1.16 KonstTukcija sesterokuta
11 zadanoj kmznici
\
D \
\
Ie -----':-----.::r-
SEka 1, ti) Konstrukcip osmerokuta
u zadanoj kmznici
lila 1.20 (<.onstmkcija deseterokuta
u zadanoj kru7.nici
Slika 1
A
F
,
l7 Konstrukcija sedmerokuta
u zadanoj kruznici
H
,
E F
Slika j. j 9 KOnSU"llKcija deveterokura
u zadanoj kruznici
A
G
I I
Slika t .21 Konstrukcija jedanaesterokuta
u zadanoj kruznici
2. Kolineacija i afinost u ravnini
2.1. Perspektivna kolineacija u ravnini
Zarnislimo da je u nekoj ravnini uspostavljen takav odnos da svakoj
tacki Ate ravnine bude pridruz.ena neka druga, samo jedna, tacka AI te ravnine i
bilo kame prnvcu p neki drugi, sumo jedan, pravac PI te ravnine. Dalje, da nekoj
tacki L na nekom pravcu I bude pridruzena tacka LI na plidruzenom pravcu ii, uz
daljnji uslov da u toj ravnini neka tacka-S i t<lcke bilo kog pravca 0 budu saml
sebi pridruzeni (s1.2.!). Svaki pravac .<; tacke ,')' je tada sam sebi pridmzen, jer su
tacka S i presjck K 53 pravcem 0 sami sebi pridmzeni. Odavde proiziJazi da
svakoj tacki A pridruzena tacka Al mOTa lezati na spojnici s tacke A sa tackom S,
posta se pridruzene spojnice SA.::: s i SA} ::: S1 poklapaju. Ako proizvoljno
odabercmo par tacaka A, Ai onda je 9dn02.- ravnini uspostavljen.
pri cemu ovakav geometrijski odnos nazivamo perspeklivllo kolillearan i.1i
kolfncrICUa_
Definicija, Kolilleacija /.I rm'llil1i jc :rallsformacija "avlline, koja
koliilcornost tacaka. Dmgim rijec.ima, kolineacija u ravllini jc objektivno presli-
t,:3.yanje ray-nine na sebe, koje preslibv3 tackc 1.1 3 pravce u pravcc. pri
cemuje sacuvana [ncidencUa tacke i pravca, . -
fulo i<.ojoj l<lcki B l.xiredit CC1110 pridruzcnu tacku Bi tnko da «pnjnic\1 RA
produzimo do njenog presjeka P
s pravcem o. Ovoj spojnici je
AI/
Slib2.
kolincarno pridruzena- spojnic.:'1
PAf, .ier je tack a P sarna sebi
pridruzena i na njoj se mora
nalaziti tack a 8,. Ona se mora
nalaziti i na spojnici SB. dakie
nalazi sc u presjcku spojnica PAr
i S8. Fravae 0 zove se osa
kolincacUe, {acka S je eClIlar
kolincacije, a njeni pravci su
zrake kolincaC/)e. Analogno jc
na slici 2.1 odrcdena i tacb C1
pridruiena tacki C.
8 2. Kolilleacija i ajlr/os! l/ ravnini
Zadatak. Zadan je pravilni se.Ylerokur ,<;a vrhom A(70.90) i sredi§tern
0(50.55), asa kolineacije 0 '= MN{M(20, 170), N(150, 105)] i sredisfl! kolineaClje
S(90)15). Odredi!i cacku AI na zraci SA izmedu S i Ai nacrJali perspektivl10
koliriearan sesterokut (sI2.2).
R j e sen j e: Spojeni su vrhovi .sesterokuta sa sredistem .)', Na zraci SA.
proizvoUno je odabrana tacka A,. Bilo kojoj tacki 8 odredit cemo pridm7enu
Slika 2.2
tacku B 1 taka da spojnicu BA
produiimo do l1jenog presjcb
G s pravcem o. Ovoj spojnici
je kolinearno pridrnzena spoj-
nica CAl, jer je tacka C sarna
sebi ptidruzeoa i Da njoj se
nal3Zi tacka B
I
. Omt se nabzi i
n:1 spojnici SB, dakle nabzi se
u presjeku spojnica GAl i SB.
AnaJogoo SU oa slici 2.2
odredeni i osta!i persrcktivno
kn1ineami vrhnvi sesterokuf::1.
J mc(tusobno spojeni odreduju
perspektivno kolinearan seste-
rokUL
2.2. Perspektivna afinost II ravnini
Ako se centar opisane kolineacije
uzme u beskonacno dalekoj tacki nivnin·e,
onda ce sve zrake kotineacije bit! para!e{ne.
Ovakav specijatni slucaj ko[ineacije zove
se perspekrivno odl/os iii ({til/iler
(sI.2.3).
Defillicija. Perspektivnu koLinea-
cija It ramini, kajo) je osa 0 prav({c II
kOIlClcnasti, a srediste S II beskollacno
feko} wcki rovniHe . .:ove se perspektivnCl
aJinosili ral'llini.
Slika 2.3
2.2 Perspektivrla afinost u ravnini 9
Kao primjer afinosti mozemo zamisliti trougao u nekoj proizvoljnuj
ravnini i njegovu sjenu na hori:wntalnoj ravnini kad paraklnih zraka svjc-tlosti.
Pravac svjetlosti je zraka afinosti, a osa afinosli je pravuG po Kum.,; se [e dvije-
ravnine sijeku. U nasem slucaju to je prvi trag ravnine u kojaj Se nalazi trongao.
Zadatak. Zadan je praviLan peterokut sa whom A(80,SOj i sredEtem
S( 55,55), zwim osa afinosti 0 "'" I'v1N[iVl( 30,130 ),N(130, 70)). Nacrtati
perspektivna afini peterokut, akaje Al na zraci izme(tu S i () (si. 2. 4)
Slika 2.4
Zadatak. ZadallL1 je
kruznica k sa sredistem S(40.45) i
tackom A (75, 40), zatim osa
aji"nosti
0" MN[M(10,120),N(90.75)].
A odabrana je pridruiena
tacka Ad85,50). Nacrtati perspek-
tivno ajll1u krivulju k, (.'11.2.5).
R j e sen j e: zraci
SA odabrana je tacka. A.I kao
pridruzena lacki A. Bi!o
tacki E odredit cemo pridruzenu
tacku EJ tako da spojnicu EA
produzimo do njenog sjecisla F ';
pravcem o. Ovoj spojnici j(': arioo
pridruzena spojnica FA f jer je
tacka F sama sebi pridruzell!:l i l1a
njoj St nalazi tacka E! u prcsjcLu
sa zrakom atll10sn ,1Z WCKe E.
Analogno su na slici 2."\ oclre-
deni i ostali perspekliv!1o arilli
vrhovi pererokuw., a· IDc;Jusobnu
spojeni odreouiu pl:':rSpckli\'I\C;
afini peterokUL
Slika 2.5
R j e sen j e: Kruznica k je podijeljena na proizvoljan braj dijelova jz
lac8ka povlacimo zrake afinosti paraielno zraku AAj •
03 bismo odredili perspektivno aEnu knvulju kit postupak rjdenja
dlnlu\2:cm ie kao.u prethodnom zadatku.
l(od ovog zadatka je pravi primjer iz koga se vidi da se precnici
1;Pl:7.11ice /\l3 i CD preslikavaju u konjugirane precnike dipse A/Br i C,D;.
23. Zadaci za rjesavanje
L Zadan je is\oslrani Irokut ABC, kome je srediste opisane kruznice S(65.50}, vrh
i( !(l(/7{)} i osa afinosti 0 E MN[AH 10.75). N( 12(),J:W)/. Nacrtati perspekLiYno afini
!r.,klltA;RiC}. <lKojeA,(lOO,90). '
2. Zao,1ll je pravilan cctverokut ABCD kome je srediSte opisane kr'.lznice O(60.80J j
\-I'll A(l5.851. srediste kolineacije S=O i osa ko!ineacije 0 "" MN[M(20.f65J.
i'H145.(5)j. Odnbrnti Ai na zrnci SA izmedu S i Ai nacrtati perspektivno kolineantn
AJJ;Cr!.J,.
3. L:lckl!l ie pruvilan cClvcrokut ABeD, kome je sTediste opisane kmznicc 0(65,75) i
I'j) S(55AO) ; l;sa ko!ine::lcij;:; ,) := KL[K(!O,45), L(!?5,2fl ..I}.
(l,i;)hqli AI n<\ lfaci SA. i7.1uel'lH t·; i A i !1tlCrt<lti persp>eKti-vno kolinearan CClvcrokut
'l,BiCDr.
..t. (leL.1Il ic pravilan pcterokut ABeDE, kome je srcdiste opisanc kruznice 0(65,100) i
,rh :"0 i. ,:;redistc S(S5. HI,' : n PR[pn"i /(JI R( 1 '{() .. <;;()J I.
Odahl"()ti (I· na Zf<Kl ,')'A izmedu S i A i nacrtati kolinearan
·\.j},C
5, l.:l(\'!P je pl"(lvilnn peterokut ABCDE, sa vrhom A( } 5,65} i sredistem kruznice
0(50,55) npis<lne oko peterokuta. za!im <;rediste S:::: 0 i osa kolineacije
,) \(.\,'rU(r)Ji,5.l, N(J35,;O)). Odabrati /l, na zraci SA izmcdu S i A i nacrtati
pCi'''peKti\"fll' koiineaqn peterokut /\}B,C"D/Ej •
0< "·Id:ln.it' rnl\'ilan sesterokut lInCDEF, kame je dijagonala ADIA( ]00,60), D(20,55)]
I C!<::a 0 =" iH:\,{M(O,J20), :V(135,55)J. Nacrtati perspekllvno afini sesterokut
\;lJ:C ',Ji:F IF:. :1ko jc. it. l J(J5,65},
7:- je rrw ibn sesterokill 4BCDEF, kome je dijagonala ADIA(25.135J,
D/95.JOO)j, sredi.i3te S(85,20) i asa kolineacije () =0 PR[P(20,55). }?(Jj5.85J).
Oci:lh'di! ..\, ru If;1ci )'.'\ izmCGll S i f.' i nacr\a\i perspektivno kolinearan sesrerokut
I,D/COiE/FI.
---r-----------
2.3 Zadaci ;::0 11
8. Zadan je pravilan scdmerokut sa sredistem O( 110,125) i vrbom A(90, 90), zatim Gsa
kollneacije 0 "" A4N[M(lO.75), N(l40,1O)J i srediste kolineacije S(70,65), Odabrati
A F na zmci SA izmeou S i A. udaljenoj 25 mm ad S i nacrtati perspeklivllo
kolinearan scdlllcrokut.
9. Zadan je pravilan sedmerokut sa vrhom A(80.95} i sreclistern S(60,60}, zatim asa
nfjnosti 0 "" MN[1vU.lO.1(5), N(160,lJO)]. Nacrtati perspeklivno afini sedmerokuc
ako je A; 113 zr:tci SA. izmcdu A i 0, udaljcnoj I () mm od A.
10, ZGd"na je kruinica k sa srcdiMem S(70, 120) i tackom ,4(65.80), zatim osa afinos!i
o E MN(M(25,25), N( /40,60)j. Tacki A odabranajc pridruzcna tacka Ad60,60).
Nacrtflti perspektivno afinu krivulju le!.
11. ZadanCl ic kn!7,nica k S<l sredistem S(55.60i i tackom A(60,J()0), zatim osa afinosli
(! 2 KL/K(2U,125). L( f .15.15 ) 1. Tacki A odabrana je pridruzcna tacka Af( SO, 1<1-0).
Nacrtari j,crspektivno nfinu kl"ivulju 1<1·
12. Zadana ic k sa .,rcdistem O(50,5()) i fackom A(85,45), zatim osa
o ,\1i\J{M{35.160j. N( 145,75) / i sredistc \':olincacije S( } 35.135), Odab[<ui A/ na
uaci SA izmcdu S i o. a zatim nacrtati perspeklivno kolillearnu krivulju k/,
13, Zadanfl jc knrznica k: sa sredistem 0(75, ]25) i tackom A(60.90). zatim srediste
S(80.45') i osa kolincacije 0 0. AIN[Al(20...f.5), N( 1 40,J 0)). Odabrati AI na zfnci SA
i.Wi<:t1U S I A j ;1tlCll(.lli p.:rsp.cJ...tiYIJ0 kolincarnu ,(',
14. ZJ.dann j8 kruznica k sa sredistem 5(95.85) i lackoll1 :"1.(60.90). za!im osa arinosti
u =. [,RtPt ,'0, j" R(,' :',:.,' OJ]. 'TJcki . \ :")d3rnllJ]c ;::,ridru7cna tncb "',( "n 8m
0iacrtati pcrspektivno arinu krivulju /':/.
3. Krivulje drugog reda
3.1. EIipsa
Dejinicija. Elipsa je geometrijsko mjesto tacaka u ravnini kojima je zhir
IIdab"enosti od dviju jiksnih tacaka te ravnine konstantal1. Fiksne tacke F; i F)
nazivaju se iarista Hi fokllSi elipse. Udaljenost pojedinih tacaka T elipse o(f
iarista su radij-vektori rl i r2. Konstantan zbir radij-vektora jednak je duzini
velike ose elipse: rl + r2 2a :::: d(A,B).
Elipsa ima dvije ose sirnetrije. Duzina AB je velika, a duzina CD je lIlala
osa elipse. Tacke ,4, B, C i D su vrhovi iIi tjemena dipse, a tacka 0 je njeno
srediste. Duzina OF, :::: OF2 :::0: e je lineami ekscentricitet elipse.
3.1.1. Konstrukcija eUpse pomocu :iariSta
Na shei 3.1 prikazana je konstrukcija elipse pomocu zarista. Zadana je
velika asa AB ;:::: 2a i mala Gsa CD :::: 2h elipse. Tacka () Je srediste ehpse. Radij-
-vektori tjemena C iednaki su polovini vel ike ose elipse, gdje je
CF;
2
Ako u sestar uzrnemo duzinu (I
sijece osu AB u foJeusima FJ i Fl'
i oko tacke C opisemo lnk k, taj Ink
Na velikaj asi, izmedu tacaka
o i F2, odaberemo bila koje tacke 1, 2
i 3. Uzme Ii se u sestar duzina
poluprecnika A2 i oka zarista FJ opise
!uk iznad i ispod ose AS, a s po!u-
precnikom B2 luk iz zarista Fi takode
iznad i ispod ose AB. Ta dva luka
sijeku se u tackama T i T
J
koje leie na
dipsi. Ako· aka F
z
opisemo luk polu-
prccnika A2, a aka FJ luk poluprec-
nika E2, oba luka se sijeku, takoac, U
dvije tacke koje leze na elipsi.
o
Stika 3.1
n
______________ -"-3."-.1Etipsa
L-l
Aka oko F
J
i Fz opisemo lukove poluprccnika A1 i Bl, Jobil cemu n\)\"(
cetiri tacke elipse. Ponovimo Ii opisival1je lukova novim poluprccnicima A3 i B3
oko fokusa FJ i F2 dobit cemo jos celiri tacke na e1ipsi. Tako dobivene tacke
spajamo krivuljarorn i taka dabivamo elipsu.
U tacki T elipse povucena je tangenta t kao simetrala vaojskoi.l_ 112.1a a
sto ga zatvaraju radij-vektori rJ i r2_ Normala 11 na tangentu u tacki T je
kao simetrala unutrasnjeg ugh f3 sto ga zatvaraju radij--vektori r/ j 1'2·
3.1.2. Konstrukcija eJipse pomocu koncentricnih krulniea
Zadana je elipsa sa vdikom i rnalom osom A.B i CD. Oko osa opikD1c)
koncentricne kruznice k; i k2 (s1.3.2). Aka se elipsi perspektivllo alinD pridl"U!.l
kruznica k, s precnikom AS, tada je AB -= o} osa [c afinosti. a l.rake afino'>Li
parale!ne su s precnikom CD. Analogno, ako se zadanoj clips! perspektiv\1o
afino pridruzi kruznica kz s precnikom CD, tada .ie CD -= 02 osa rc afinosIl, J
zrake afinosti paralelne su s precnikam AB.
Maze se dokazati da .ie
nekom pravcu p eJipse, koji
prolazi sredistem 0 i jednom i
drugom perspektivnom afinasri
pridmzen isti pravac P J p], koji
kruinteu kj sijece lJ tackama
T/,Gj, a kruinicu k2 u mckama
T
b
G
2
• Tackuma T
1
,T
2
, kojima
pripada pravac Ph Pz, U obje
afinost! pridnliena je tacka T
pravca p,. a tackama Gj , G
2
kojima
pripada pravac P]' P2 pridruzena je
rack a C pravca p.
Zadanirn iE proizvoljnim
pravcima konstruisu se astale
A
SliIca 3.2
tacke elipse koje $1..1 perspektivno afino pridruzene presjecima tib
kntinicama kJ i k
2
_ Kaka su kmznica i elipsa dvije anne krivulj(3 kod kujih jc os;:\
AB OSa afinosti, anda tangenta t} kruznice kJ 1..1 tack! T! sijece asu atlnosti u tacki
K. Afino pridruzen pravac ovoj langenti bit ce tangenta t dipse u taZ:ki T, koja je
afino pridruzena ta6ki 1'1. Spojnica KTje, prema tome, tangenta r e!ipse 11 tacki T
3.1.3. KOlls(rukcija elipse pomocu konjugiranih precnika
Na slici 3.3 priblzana je
eJipse POlllOCll ko-
njugiranih precnika. Konjugi-
ranim precnicima JIN i PR kon-
panlelogram ABCD
knme su stranice paralelne s
l'rccnicimfl MNi PRo
T;,cbma 1. II, m. it,
podijelirno duiine na isti
jcdllakih dijclova, npr. cetiri
dijela. Spajanjcm tacaka,
npc /e1 sa If i N sa 2, dobiveni su
pralJci u cijcm prcsjcku je tack a T
loja je na elipsi. Tako su dobi-
\'cne i ostelle tacke elipse, koje
sf';ljarnn krivllijarom.
A
o
,
r
B
Slika 3.3
3,1.4. Konstrukcija elipse pomocu lukova zakrivljenosti
'\a slici 3.4 prikazana je konstrukcija elipse pomocu lukova zakrivlje-
11Vi[1 u njenim tjemenima. Zadane su ose elipse AB = 2a i CD :::: 2b. Nacrta se
.,.-' nrEH i i7 tncke F "pusJi oknmicn n8 dijag0nalll Be Ta okomica
os\: AB \l (,lcki ;\1. a osu CD u tacki N, gdje je lYlB = r!, a
3;
NC :::: r2. To se vidi iz toga sto se
pravDugli trouglovi MBE i BOC
podudaraju u dva ugla, dakle slicni
SU, pa odatle imamo omjer
MB:BE=OC:OIJ iii MB:b=b:a. gdje
proizilazi
b'
MB "'" --,= r,. 1z pravo-
a '
uglog trougla NCE i aBC na Isti
nacin dobivamo
Slika 3.4 Vidimo, dakle, da su tacke MiN
sredisla LakrivUenosti u tjemenima
Ako iz zakrivljenosti Ai. M;, N i NI kroz vrhove B, A, C i D sa
3.1 Elipsa
15
poiuprecnicima r] :;::: ldB :::::: AJ1A i r2 0:::: NC = N/D opiS-ema lukove 111, 111" niH],
taoa tl lukovi dodiruju tjemena elipse, taka da dio elipse u njenim tjemenima
mozemo zamijeniti sa dijelom kru7.nic;l,
Spojimo Ii lukove s krivuljom taka, da se krivulja pomala udaljava ad
lukova n i nj j priblizava lukovima 1Il i /Il/, da hi potpuno presla u te lukove, nnda
taka nastalu krivnlju nazivamo elipsom pomocn lukova zakriyljenosti.
3.1.5. Rytzova konstrukcija cUpse
Na slici 3.5 prikazana je konstrukcija eJipse iz zadanih konjugiranih
precnik3 MN j PR, Na preenik A1N u simetralnoj tacki 0 povuee se okomica
poluprecnika OM, orise polukrug i dobije tacka G, Spajanjem tacaka G i P
dobivenje pravac. a zatim se odredi simetrala duii GP u tack! E.
M
STika 3.5
Poluprecnikom r ;;;:: OE lz tacke
E apise se polukrug koji sijece pravac
GP u tackama K i L Tackama KO i LO
povuku se pravci koj i 5U medu sobom
okomiti, a- na kojima jete ose elipse.
Kako je GK =: a i GL = b, te se duzinc
prenesu !1a pravce iz tacke 0, pa im<lmo
OA=OB=GJ(=a i OC=OD=GL=b. Taka
<:u dohivene velika AR=2n i mala CD"",2h
05a elipse zadane konjugiranim
;1icima. Elipsa se erta ila p02nati :1aCin
3.1.6. KOllstrukc\ja male ose
e!ipse
\
,
Zadana .ie velika osa AB=2a j
tacka T elipse. U simetralnoj tacki ose 0
po\'ucena je oko1111ca fla njlL
Pohlprecnikom OA=OBz:::::a iz tackc T
opise se luk k. koji sijece okomicu u
tackam8 M j N. Pr<lyci AiT j NT sijeku
osu AB u tackarna K i L Duzina
Tl<::::.T[,-::o:D odreduje po!uosu, a mala osa
elipse je CD-::o:2b (s1.3.6).
Slika 3.6
16 3, Krivulje drugog reda
3.2. Hiperbo\a
Definicija. Hiperbola je geometrijsko mjesto tacaka u ravnilli za koje je
vrijednost razlike udaljenosti od dvljll fiksnih ta(akd te ravnine konsranrna.
Fiksne tacke F, i F] nazivaju se iari§ta iIi jokusi hiperbole. Uda!jenosti
pojedinih tacaka T hiperbole od zarista su radlj·vektori r, i r2, a konstantna
vrijednost razlike udaljenosti jednaka je dulini glavne iIi realne ose hjperbole:
rrr?=2a=d(A,B). Oruga osa hiperbole je sporedna iIi imaginarna osa, jer su
njeni presjeci s hiperbolom konjugirano imaginami. Duzina OF,=OF]o;:::;e je
linearni ekscentricitet hiperbole.
Konstrukcija hiperbole. Zadanaje glavnu osa hiperbole d(A,B)=2a=40 i
Iineami ekscentricitet e=35. Duline realne i imaginarne poluose, te linearnog
ekscentriciteta hiperbole, povezuje relacija a
2
+b
2
=/, koja omogu6uje konstmk-
ciju imaginame ose hiperbole.
Povucimo pravac AB i pravac CD .1. AB (5\.3.7), le oznacimo OA=OB=a
i OF]=OF2=e. Na pravcll AB, desno od t1 odaberemo bila koje tacke J i 2.
Uzmirno u sestar duzinu Ai, pa tim poluprecnikom oko F] kao sredista, opisimo
luk iznad i ispad ose AB, a poluprecnikom Bl luk iz zarista F
J
, takode iznad, i
ispod ose AB. Ta ce se dva iuka sjeci u tackama T i I1> koje leie na hiperboli.
Ako oko F2 opisemo luk poluprecnika Ai, a oko F, luk po!uprecnika B 1, oba
luka ce $e sje6i, takode, u
dvije tacke koje Ide na
hiperboli, jer za svaku njeou
tacku vrijedi isto kao npr.
za (acku T, gdje je TFr
TF,;AI-El ;AB;2a.
Pomoc:u tacke 2 na osi AB
do bit cerna, analogno, jos
cetiri nove tacke hiperbok
Opisu li se aka tacaka PI i Fl
lukovi poluprecnika AF2 i
BF], dobiju se tacke A i B
koje takode leze na hiperboii.
1z konstrukcije hiperbole vidi
Slika 3.7
IF,
/
se da je simetricna s obzirom na ose AB i CD. Krivulja ima dvije grane, a tacke
A i B su joj rjemena iE vrhovi.
Tangente krivulje u njenim neizmjemo da!ekim rackama nazivaju se
asimplate hiperboie. Kako je hiperbola krivuJja s dvijc neizmjerno daleke tacke,
ima civije asimptote 111; i 1112. One se konstruisu lao dijagonale pravougaonika sa
stranicama 2a, 2b I sredistem u tacki O. Zakrivljenost hiperbolc u njenim
33 Parabola
17
tjemenima dobijemo na stijedeCi nacin: ako se iz vrhova pravougaonika podignu
okomice na asimptote koje njima proiaze, te s njima presijece realna OS3
hiperbole, dobiju se sredista zakrivljenosti SI i 52 u tjemcnimaA i B biperbole,
U tacki T hiperbole konstriJisana je tangenta t kao simetrala unutrasnjeg
ugla a sto ga zatvaraju radij-vektori I"J i r2_ Normala n, koja je u tacki T okomita
ua tangentu, je normala hiperbole u tacki T, koja jc dobivcna kao simetrala
vanjskog ugla {3 5tO ga zatvaraju radij-vektori rl i rz·
3.3. Parabola
Definicija. Parabola je gearnetrijsko fJ'U'es[O ta("{aka u ravnin[ su
jednako udaljene od jednogfiksnog pravca i jedne jiksne taike te ravnine. Fiksn)
pravac d naziva se ra.vnalicom iIi direktrisom parabole, a fiksna tacka F iaiBtern
iii jokusom parabole.
Konstrukcija parabole. Zadana je direktrisa d i zarisle F [3.ko eta je
d(F.d) ; p; 30.
Tackom F povtlcen je pravac FO okomito na direktrisu ii, koju un sijGcc
u tacki 0 (s1.3.8). Na pravcu je proizvoljno
odabrana tacka D U kojoj je povucena
okomica na OF. Uzme li se u Sestar duzina
OD i ako F apise luk. on okomicu u D
sijece u tackama TiT}. Te tackc leze na
paraboii, jcr aka se povuce TB ..:... d, onda je
lik OETD pravougli, pa je TE;OD, a du-
zine TF-=.OD i TB:::::.TF. Prema tome, tacka
T je jednako udaljena od pravca d i tacke F.
Os tale tacke parabole dobit cerno analagno,
ako na osi uzmemo bila koje tacke 1,2, .
Tacka A je tjerne parabole, a leZi u simet-
ralnoj tacki duline OF. Duzine TB:::::.TF=r
nazivaju se radij-vektari. Iz konstrukcije
paraboJe se vidi da je ona simetricna s
obzirom na osu OF.
;; I 0 A
Slika 3.8
U tacki T para bole konstruisana je tangenta t kao simetrala ugla ex
zatvaraju duzine TE i TF. Kako je tangenta simetrala duzine BF, una ill duzinu
palovi u tacki C i stoji na njoj okarnit.o.
Kako je tjeme A srediste duzine OF, a tacka C srediste duiine HF. to it
duzina AC paralelna direktrisi i cini tangentu parabole II tjemenll A.
l s _____ .. __ ._ ... ___ L. KrivlIlje dmgog reda
Zakrivljenost u tjemenu parabole se tako da za svaku tacku T,
ma kako bila blizu tjemena A, vrijedi MF = PN, te ce i u granicnom polozaju,
kad;) T padne u A, biti AF :::: FS, pa je S srediste zakrivljeno!';ti u tjemenu A.
11, h,ja:je II tach T okomita na tangentu, je nOlmala parabole u tacki 7:
a dobivenn je kao simetrala ugla f3 Hi apisivanjem luka poluprecnika FT ako F
kroz tacku T koji sijece aSU parabole u tackama MiN. Otuda je pravac MT
!:.lng'-'.'PUL ,1 ..\'T l10rmala parabole.
3A. Zadaci Z3 rjcsavanje
L :--i;;( r):)!i eiipSll kt.joj .ic ,'e1ika osa na pravcu p 20 A/l!f[A(20,60), l'd( 140.60)j. ,iedna
r]Gllle .u tacki /-L osa ABc;;;;JOO i jedna tacka dirse T( 100,30). U tacki T povuci
t:lngenlll i normnju clipse
2. GaCI'l<\ti elipsu kojoj je mala osa na pravcu p "" CN[080.30), N(50,120)), jedno
ljcrnc \l tacki C. osa CD-;:;:.70 i jedna tatka C!ipse T( 105,45). 1) tacki T povuci
t:J.T1gcnl'cl i normaiu eiipse.
J. "?'JantZlti elip:;u pomocu Zarista. kojoj je velika osa na pravcu p E AL{A(20.50),
I (_I N).l(]{) I r _iedno tjC111C u tacki A. a=50. e=35. Tz tacke T( I 50. 90) povuCi tangentn
:1Cl eiipsu,.,\ norrnaJe u dodirnim tatkama.
. !, "-Jacrlati elipsu n01llocu P,(30,7G). FJ90Ao) i tangenre t E il,IN[M(60.100i,
.V( 140.4(n]. t;- dodirnoj tacki povuti normalu elipse.
5. '.j;,crlati eiipsll po moen kotlcentricnih krugova kojoj je velika osa na praveu
p 2 KF.[I«40,55J. F;(90,80n. ako je F] jedno zariste i langenta t'S TL[T(85.40),
!/ i-tn,80)f S'J dodimom tachlln T.
6, >;i1crwti -dipsu pornocu hrista F,.(45.70), ljemena C(90,55) i ekscentriciteta e=35.
t<lngente elipse koje su paralelnc s pravccm p E /HN[M(30,35), N(135,17.5)l i
n0lTDC1ic u dodirnim tacbma.
"" "\;: cr\<lti e-lipsu kojoj je z.adana velika osa na pravcu p "" F1G{Fj (65,65},
Gr /(J(}l j. aka je Pj zarisle, rl tangente (} 20 AIN[M{25.55), N(105.30) J i
=: r!\ fJ'(25, !OJ. R(J05. J 35)1. U dodirnim tackama povuci Ilonnale elipse.
.). :"-ifl(,Tulti C!ipsu f'omocH zarist(! F.'(4(J,90), tjemena C(35,.z5) i ekscentricitetn e=35.
L ;'mizv()ljn0j tacki povuCi tangentu ; normalll dipse.
3.4 Z.adaci za rjeSavQnje
19
9. 'Nacrtati e1ipsu pomocu koncentricnih knlgova kojoj je velika osa na praveu
p MN{il,1(25.125). N(]40, IOn tjcme u tacki C(50,40), a tacka elipse 1'(90,20). U
tacki Tpovuci tangentu j normalu elipse.
10. :--.Jacrtati clipSll pomocu tukovCl zakrivljcnosli kOjoj su z.ariSta FtC 40.80), FllOO,j 10)
i langenta t 0= PR[P(70.50), R(l50,l1O)].1J dodirnoj tacki povuCi normalu elipse.
.z@Nacdati elipsu kojoj osa paralclna apscisi. srediSte u tacki S(60AO), a=50 i
---' b=30. tangente elipse okol1lito i paralclno pravcu p :;0: KL{K(70.100).
U 15(),30)]. U q9dirnim tackarna poyuCi 110nnalc elipse.
12. ;0acrt<1ti C\ipsu pomocu Rytzove konstrukcije kojoj Sll spregnuti precnici MNo:::.90 na
pravcu l' "'- JfLUd(20.80). L(120,80J/ i PR:::.70, a ugao medu njima jc 120". U
proizvoUnoj lacki povuCi langentll na elipstl.
lJ. Nacrtati eJipsu pomocll koncentricnih krugova kojoj je velika osa na.pravcu
p -= LS[I.( 20.70). S( 115.70)] sa sredistell1 \l tacki S, ako je a=50 i e=35. Iz tacke
n 10.30,! povuci tangentc na elipsu. a nprmaJc u dodirnim tackama.
14. Nacrlati dipSll kojoj je velika osa na pravcll p 2 PS(P(O,50}, S(60,50)], srediste u
tacki 5, akoje d=55 i b=35 12 tach T(J40.70,1 povuCi tangellte na clipsu. a oom1ale
u dodimim tackama.
15. clipsu pomocu iuko'.'(\ zakri\'ljenosti u njcnim tjemenimfl, cijaje velikn o<;a
fla pravcu p ""' tHi\'{AhOJO), ,\I(130,30)J, sa :"reJistem u tacki S(65,50), <1=45 i c=35.
!z iacke T(140.40) povuci tnngcnte na clipsu,:l normalc u dodirnim tackama .
16. Nacnali 11iperbolu kojoj jt: zadana realna osa na pravcu p =: GfI{G( 10.120),
,'[; ,. i /. ,;;.imptdtJ ,ii, := ,\f.Vr1J( ; ,\'{ J Y1,90) J i (,=4
n
II pr0i71'01jn0j
lacki 1'0\,H(:1 tangentu i normalu hiperbo!e.
17. Nacrtati hipcrbolu kojojjc zauana rcaloa osa na pravcu p =: AE{A(50,90), £(110,90)/
i ekscentricilet c:::o36. aka jc tjerne u tacki A. 1z: tacke T(80,50) povuCi tangente na
hiperbolu, odredlti dodirnc laCke I poYuCi nonnaJe hiperbole u tim tackama.
18. Zadnna Sll 7:arista F/20.70) i r2( 100.70) i ekscentricitet e=40. Nacrtati hiperbolu i
preko tatkc ,\1( I 15, (0) odrcditi tacku T u kojoj treba povue! tangenlu i normalu
hiperbole.
19. Nacrtati hiperbo]u kojoj je zadano z.ariStc Fj/90.100). tangentc t, E GH[G( lOA5).
FI( 105.80)} i t] '= KL[K(25. 90), L( 135,30}} i dodirnCl tack<! T( .
20. hipcrboiu kOJOj jc zarisle Fll ,<0,60 J. tacke hiperbolc AU1 ]O.} 20). ,\'(95.50)
; roluosa 11=15. U t'foizvoljnoj facki povuci tangentu.
3.

'21}.,lNacrtati hiperbolu kojaj su asimptote In "" GHrG( 1O,20),H( 130.100)],
("":
n;;;; KL[K(20,105), L{ 130,40)) i poluosa a=25. U jednoj taeki povuci tangentu i
normalu hiperbo!e.
22. Nacrtati hiperbolu kojoj je poluosa 6-::::.3D i ekscentricitet e-::::.4D. U jednoj tacki
povuei tangentu i normalu hiperbole.
23. Nacrtati hipcrbo!u kojaj su z,arista F;(60,60), FA 150.60) i taeka hiperbolc 1'(80.90.).
U jednoj tacki povuei tangentu i normalu hiperbole.
24. Nacrtati istostranu hiperbolu kojoj je z8dana poluosa a=-20. U jednuj weli krivl.ltjc
pavuci [angentu i norma!u,
25. Zadana je osa paraboJe 0 E ABlA(50,7D), B( 120,70)) i tangcnta [ := i1,LV{M( 30,65),
N( 1 J 5,0)). Nacrtati parabolu ako jc njeno tjcme u lacki A.
26. Nacrtati parabolu kojoj je :ladana zarisle F(65.65) i tangenta I NT[N(30,60j,
T( 80,25)j,Jlko je njeno diraliste u taeki T.
27. Zadana je direktrisa d!E MN{M(30,20), N(30,120J], osa pambole 0 "" PR{Pto.7rJl.
R(l20,70)) i-lacka parabole 1'(75,30). Nacrtati parabolu, konstruisati taflgelltu !
nannalu parabole u taeki T.
28. Zadane su dvije laeke na paraboli 1'd1Oo.,125) i TA85,:?5) koje su diralista dvije
rangente. Nacrtati parabolu i konstruisati tangente u dodirnim tackama, dku j.:
poznata direktrisa d;;E MN[lvl(35,lo.), :V( 35, I I()}}
Z9. -:iacrtati parnbolu kojoj je zadano zariste F(75.7f/\ ; t,mgenta ' s; GH!F;( It) 3()i
H( 85,45)) sa diratistem u tacki T( 115,-).
30. Nacrtnli parabolll kojoj je zadano: tangenta t '= PR{P(O,O). R( 30,70!}, zsriste
F(60.40) j parametar p=30.
31. Nacrtati parabolu kojoj je zadana osa na pravcu p GH{C(O,50),fl( f20.50))
tangenta!:= RT{R(O,45), T(95,90)), ako je diraliste tangcnte u mcki T.
<?--"
../'32)Nacrtati parabolu kojoj je zadano zariste F(70,60), tangenta t := GH{G(20,45),
H( 125,25)] i taeka parabole T(9/Y,JOO).
33. Nacrtati purabolll kojoj je osa na pravcu p = GH[G(O,60), H(150,60)j, zariste u tacki
F(90,60) j par:lmetar p-::::.4D. Iz taeke T(10,80) POVliC] tangente nn parabolll i ,)(!rediti
dodime tacke.
3ot. Nacrtati parabolu kojoj je zadano ZariSle F(70,70) i tacka 0(35,70), OF=p. 1z taeke
Tf5,75) povlici tangcnte na parabolu i odrcditi dodime tacke.
4. Tacke, pravci i ravnine
4.1. Proje\{cija tacke
4.1.1. Ravnine projekcija
Ako zelimo jednu tacku u prostoru prikazati projekr.:ijom sarno nu jedrlll
ravninu, vidjecemo da.tacka time nije adrea-ena, jer nedostaje udaijctlOSI tacke
od te ravnine. Da bismo jednu tacku potpuno odrcdlli, potrebno je imat! jos
jednu ravninu, jer sarno dvije projekcije jedne tacke odreLtL(ju potpuna p%zaj te
tacke tI prostoru. Obieno se uzirna da je jedna ravnina 1I horizontal nom, a dlllga
u vertikalnam polozaju (s1.4.1).
II
/
III
Slika 4.1
I
IV
Horizontalnu ravnina sc-
oznacava sa 'lrl i naziva :it: hori-
zontafna ili prva r{ll'nina
('ije. Vertikalna ravnina sc ozna-
cava sa 1[1 i nazi va Se l."t;nikofn:/
ili dnlga ravniHCl projekcije. Pres-
jecnica ovih dviju ravnina naziva
st Gsa Y ; 0:znacav8 "H \ Pm"
jekcija preclmeta rw fCj lUl.i\'Q se
prva projekclja ill rIoert, a pro-
jekciju nu /[2 nazi va :sc Jrug([
projekclja iii IWcr! tog prc'Jmem.
Ako prelposL<Jvimo cia su
ravnine neogranlcene, onda ,lUc
dijele prostor nD. cetir; JijdD.,
se nazivaju kvadranri. l(vadro.ntJ
se oznacavaju rimskim brojevima:
1, II, III i IV. Uzima se da 3D
prednji dio ravnine 7[1 i gomji din
ravninc ;T;: poziti\·ni.
4. Tacke, pravci i ravnine ___________ _
4.1..2. Projiciranje lacke
Aka iz 18cke A povucemo okomicu oa J[, omla je Doz,iste A' te okomice
prva projekclja tacke A. AnaJogno tome, noziste okomice Air nn n;; predstavlja
drugu projckciju tacke A (51.42).
y
I
'A'
b)
Slika 4.2
1z sli-ke vidimo da je tacka udaljena od 7[1 toliko, koliko je ojena drug
a
projekcija udaljen3. od Dse .t, 3. ()d !r; toliko. koliko je 'ljena prva projekcija
udaljcna-od ose x. Ako se J[j prcklopi oko ose xu praveu strelica, kao flU slici
-1.2, u iT] ispud I)se x, umla A/I" rid :::.vum mjestu, dok ,-\' vpisuje
cclvrtinll kruznice i doJazi u n> Sada su obje projekcione ravnine n, i 1C2, te obje
projek.;::jie tacke A' j A." sjedinjene u 1C2 U kojaj pravac A'A" nazivamo
i)rriirw!()!11. Na slici 4.2b nacrtane S1.1 projekcije tacke A(A
r
, A
H
).
-4.1.3. Tacke u kvadrantima
Na sliei 4.J prikazane 5U tackc A. B, C i D j njihoyc projekcije, ako su
,we tacke u r, 11, rn i IV kvadrantu. Prcdnji dio ravnine 1[1 prc!ozimo oko ose x
preHlJ dolje, duk slraznji dio ravlline Jrj pokrivu tada gornji diD ravnine n]. pri
'.";;mll :.lzimamo dZl se rrr\'nina 7[2 poklJpa sa ravninom aIda ili slike (sI.4.3ri).
I .-
4.1 Projekczja tacke 23
1z slike 4.3b, na kojoj su nacr!.ane projekcije tacaka A, B, C i D, mozemo
zaKijucili slijedcce:
a. Kadje {(lC/W u I kvadrall{u, andaje p'Ta projekcUa ispod, a druga iznad ose
x IA).
U. Kad jc tadka u !I k,.'adrantu, onda su ohJe projekcije iZl/ad ase x (B).
c. }(adje FaL'/W U 111 J,.'-vadranlU, ondajc prva projeKClju iZlltld, u Jruga ispo.1
ose x (C).
d. Kad je fodm u II/ k,:adrantu. of/da SLl abje projeJecije ispad ose x (0).
4.1.4. Koorciinate taeke
Puce-tna lacka, iE islwdi.fte 0 (s1.4.2b), uzima se bilo gdje na 05i x, pa se
SCI .Y oznncava udaljenost ordinale od te tacke. Ta se udaljenost naziva apscisa
(x). Lldaljenost tacke u prostoru od 7r), koja se vidi kaa udaljenost prve
od ose x naziva se ordinma (yj. Udaljenost tacke u prostoru od n/, koja se vidi
kao udaljcnost uruge projekcije od ose x naziva se aplikara (::J. Apscisa, ordinata
i aplikala, llJzivaju sc zajednickim imcnom koordillote.
__________ Tacke, pra\'{.'i i rllvnin"
4.2. Dva pravca
Dva pravca u prostoru mogu bit! rnedusobno paralelni, mogu sjeci i
mogu se mimoijaziti.
4.2.1. Paralelni pravci
Aka su dva pravea meJlIsobno parole/na, undL! Sli mcdllsobllo pdrulelne
i istoimel1e projekC/je fili pravaca.
Na s!ici 4.4 prikazana su dva pamlelna pravca {[ j b i oznuCellCl su
njihova probodista A;,A] i B},ih Prva projicirajuca ravnina pravca at tj. A
2
/\;.4
1
,
paralelna je s prvol1l projicirajucom pravca b, lj. !32B;B/ i one sijeku
ravninu doena u pravcima a
f
i b', koji su lukodc mcc1u sobom paralclni.
b"
x
8
11i
I'
/
Slika 4A
Analogno tome, druga projicirajuca ravnina pnw(:;:l -:I, tj. A:A!A;,
pam!e!na je s drugom projicirajucom ravllinom pravca b, [j. B]B{B; i one sijeku
ravninu nacna u pravcima a" i !/', koji su meal! sobom paralelni. Pry.: i druge
projekcije paralelnih pravaca mogu pusli II isti pravuc, J. rnogu sc fcducinri u
dvije tacke, ako su oba pravca okomita na Jrj iii J[,. N:l slici 4.4b nacrune su
projekcije ((all i 1/,&" pravacu a i b koji su para!dnl.
4.? Dva pravca
4.2.2. Pravci se sijeku
Aka se dva pmvca /.I proslOru s(jeku, om/a illl prt!Jjt'ci pHi!! i ,/n(siJ!
prajekcija lef.e It iSla} ordinali.
Na slici 4.5 prikazana su dva pravca a i b koji se sijeku u lucki S. Kako
je tacka S zajednicka za aba pravca, to se u njenom tlocrtu 5,'/ moraju s.ieci
tlocrti a' i b' ,a u njenom nacrtu SH moraju sjeei nacrli a'" i prJ.v<lca a i-h.
5"
aJ bJ
Prelaganjern ravnine nacrla oko ose x OLl ravninu llocrfa projekclje 1
S" tacke S moraju biti nn is[oj ordinal!, okomiLOj na OSH x. Samo tlrvt p!'0jekcijc
ili samo druge pj'ojekcije dva pravca koji se sijeku mogu pastl U btl P[",[\L\C,-al(u
im c;e nrv'C. odnosno druge ofoiiciraiuce ravnine podudaraju.
, Na 51ici 4.5b su projekcije {((Iff i h',b" it 1 SC
sijekll.
4.2.3. Mimoilazni pravci
Aka se pravci ne sijeku, a nisu ni paraldni, onda sc La PL.'\ '-:"
mimoilaze. Na slici 4.6 prikazana su dva mimoiiazna pravca u i h. "!\ljlhuvl Llc)(nl
at i h' sijeku se u tack!, koja je oznacena slovima C/l [)', jer jt 0nJ tl,)c:;-L
C pravca (/ i tlocrl tacke D pravca h. Tacke C i D su tack...: zakioni;;e 1ih pnw;I'':(l S
obzirom na ravninu tlocrta. Tacka U kojoj se sijcku W1Crt! a" i !f pr:l\'J.cJ. t! ; Ii
oznacena je- slovima A" i B", jer je ca tacka nacrt wcke A pravea a 1 113crt racke
B pravca h. Tacke A i B su tacke zaklonice tib pravuca s obzirOll1 na f8vninu
naCrla. PrelaganJem ravnine n,-tcrLa oko ose.\. Ita ravnillu i10cml, CC St meck
4. T(lcke, pmvci i v(/vnine
c;nh)rn 110cni 0' i b', kao i nacrti a# i b#, illlmoilaznih pravaca a i b, ali ta
llcce biti na istoj ordinali.
Aka se dva pnn'ca mimoifa:e, presjeci njlhovih projekcija ne ieie na

I
b"
0"
On
I
all
o.
OJ
Ie"
B e"
I
I
)-
x I
x
A'
I
A'
q'
B'
b'
c'
£
b'

0'
B'
Slika 4.6
Na slici -t.6b nacnane $U projekcije ([',a" i o',bl! dva mimoi1azna pravca
tl i b. Tacka D jc u prostoru iznad tRcke C. jer je -[5ffiZtlad e.if, zatc; se tacka C
-if" vick kada pn1VC(" (I i .1-) promatramn ndozgo. nknmito n3 Tf!. Tacka () )e U
-·"ieli, ;} tach! C lle vidi. Tacka B je u prostoru ispred tacke A., jeT je
l( ispred /\'. zato se tack a A ne vid], kada promatrnmo pravce a j b sprijeda,
il:J Tacka B se u nac1'tu vidi, J tacb ,\ ne ·:idi.
4.2.4. ProbodiSta i prikloni uglovi pravca
Nu slid 4.7-"prikazan je pravac p koji probada It, u tacki Pr,"a 1[2 U tack]
T:lcke n3 pravclJ 11 Kojima taj pravac probada projekcione: ravnine nazivaju se
"i"'Jhodi,ftCi PI"(lVC17 i obiljdcna su S8. P. Po tome da li pravac u toj tach probada
Pl-':U. drugll ili projekcionu ravninu razlikujemo prvo (PJ), drugo (F'2) ill
[reet: probodistc (P;).
Probodiste pravca je tacka koja zajednicki pripada i pravcu j 1'avninl.
Prcrna tome, odrcditi probodiste znaci odrediti lacku na pravcu, koja istovre-
meno pnr'acia i ravnini koju pravac probada. Svaka tacka na pravcu ima svoj
1"1,1 [iocrtu pruVC3. a svoj nacrt na naCrlu pravca. Kada je tacka na pravcu.
njcZIli je docrr 11(1 rloerrl/. () !lOcrr na n((crtrl toga pravca.
T'r\'(.' prohodi.'ite P! pravca r je u ;rl. zuto je njegov tlocn P: u istoj tacki.
je p, na pravcu [!. mora njegov nacn biti nLl nacrtu p" pravca p. a kako
je Pi U 1[,. njegov nacrt je U osi x. Prema tome, p( mora biti u presjeku nacrta
pravea pI! i ose x.
b)
_ .--i--
40
Slika 4.7
Druga probodi.fte P2 pravca p je 'tl ][2. NJegov nacn je u istoj l(lcki.
Tlocrt 17; drugog probodista mora biti na tlocnu pI pravca p_ Prema tome, r; je
1.1 presjekutIOCrW p' pravca pI ose x,
Uguo Cti, sto ga rruvac p zatvara S3 svojim tlocrtom 17 love se jJlTi
prikloni ligan, a ugao Ci], sto ga pravac p zalvara sa nacrtom pI!, Love se drugi
prikloni rigC/o pravca p. Sa projekcijama pI i p" pravca p odredicemo priklone
uglove tog pravca preJaganjem prJvouglih troug.lova. ito: prelaganjem trougla
oko kalcte PiP; U l[! dobicemo II prelozenom po!ozaju tog trougJa pravu
velicinu ugla (/./. Anaiogllo, prelaganjem pmvougJog trougla ako katele
P; u :r? dobicemo pravu veliCinu ugla 0::2. Na slid 4.7h odredene su projekcijc
p 1 pi"l. probodista Pi i P
2
sa projekcionim ravninar\-w i prikloni uglovi ex} j
prJ\'cap.
28 4. Tacke, provel i ravlJine
4.3. Ravnina
Tri tacke koje ne leze na jed nom pravcu odreduju ravtlinu, Kakvil goJ
bila ravnina, ana ce sjeci jednu od projekcionih ravnina u dog!ednom prostoru.
Aka je ravnina 1.1 opstem polozaju, onda ona sijece obadvije projekcione ravnine.
oj
Slika 4.8
Pravci po kojima ravnina presijeca projekcione ravninc lUlLivamo
tragovi iii frase.
Prvi trag e, je pravac po kome wvnina E sijece ra\11inu Jrl, a drugi trag
e, .ie pravac po kome ravnina E sijece ravninu IT), TI"agovi rnvnine 0' "ijekn se nil
osi x u tacki E::t-(sL4.8r- -
?\.fa ,Iici 4.:;Sh nacrtani <;u trag(wi ('. i qvnlile r
. 4.3.1. Presjek dviju ravnina
Dvije ravnine E i F sijeku se u praVCll p koji sc naziy<-t pre:c,jecllic(! tth
dvijL! ravnina. Presjecnica, kao i svaki drugi pravac, odredena jc sa Jvije tacke.
Te dvije tacke su probodista Pi i P2 presjecnice p. POSIO presjecnic.a !e±i i u
jednoj i U drugoj ravnini, probodistajoj se nalaze presjeku istoil1lenih Iragov(1
till ravnina (51.4.9).
Na slici 4.9b n:lcrtane su projekcije p' j r/ prcsjei':nice p dviju ravnina
EiF.
4, i Ral'ninCl ________ --.:.:..c.==_." __ ., __
bj
\" /J

Slika 4.9
4.3.2. Pravac u ravnini
.. E d OJ'J'e'c'e ."ve pravce l.t' ra'v'Jliile, ,pa
Ako je pravacp u ravll1m on a on w .,
premaj'OIne i tragove- e; -J e2 Ll __ Te Sll pro_bodislll pn\\-<:J P
s'a nl',,;ninama IT; i 1[2 (5l.4_10)_ Na slie! 4_10b nacrfane su proJdcije !' 1 f)
pravca p u ravnini E.
p({n:uc jli->' rm:Jlilli kud su JJl!i !f :5toimellil!!
ravnine.
oj bj
f-x
Stika 4.10
30
4,3.3. Sutrazilice
Pravci neke ravnine, koji su paralelni s jednim njenim tragom nazivaju
5C .mtrainice tc favninc. Pravac ravnine, kojije paralelan s njenim prvim tragom,
zove se sutrainica prvog traga (prve. skupine), a onaj, koji je paralelan s njenim
drugim tragom, zove se sutrainica drugog traga (druge skupine). Svaka ravnina
Ima mnogn sutraznica prvog i sutraznica drugog traga. Na slici 4.11 prikazanaje
jcrlna sutrazniC3 m prvog traga ravnine E.
0)
[772
I
e, I
I
mil :
-------'1
I
I
Slika 4.1 J
b)
m"
Ex x
Njeno Jrugo probodiste P2 nalazi se na drugom tragu e2 te ravnine. a
lljt;]10 pC'c'o PI =: P; je neizmjerno daJcko na prvom tragu te ravnine.
iJosto Je s-mraz+1-I£+pn paraJelna--s prvlm tragom ej, tj. S Jcdmm pravcem ravnme
",[-, nnc13 ic i ona prmllelna s 1[/, tj. nien Hoeft m' naralelan ie s prvim tragom el, a
njen nacrt m" mora biti parale\an sa osom x.
Na slici 4.11 h rijeSen je ovaj zadatak sa zadanom ravninom E( el,e2) i
naqtane projckcije n{ i m" sutrainice III prvog traga te ravmne:--- Povucen je bilo
pra\.'<1(' m; paralel(1n s prvim tragom €! -do prcsjeka sa osom x i odredene
rn-jekcije drugog probodista P1 te slltrazllice. Zatim iz tacke Pi povucemo
i'r:.li"(1C m" paralelan sa osom:c Mozemo to rijesiti i obrnutim redom: pOVllcemo
bUo koji pravac ,,/' pm-alelan sa osom x do presjeka s drugim tragom e2.
Cldredimo ;;atirn prc1jekcije p.; i P; drugog probodista P
z
te sutrainiee. Iz tackc
F'; povllccmo pravac m' paralelno s prYim tragom eJ. Analogno tome, na slicj
:f.. 1 :z prika7an(l je sutrnznica 11(111',11") drugog traga ravnine E. Nacrt /1"
';1!ir:171liCe i) [:>aralelan je s drugirn lragom e], a njen t!ncn 11' mora biti paralelan
sa (ynm y Na s!ici 4.12b nacrlane Sll projekcije /I' i n" sutraznicc II drugog
',':1g] r,l':mne E.
4.3 Ravl1lna
31
b)
e,

p'
1I
0
_ I X
n'
Ex
Slika4.12
4.3.4. Priklonice i prikloni uglovi ravIline
Pravel ravnine E, okomiti na prvl c, iii drugi el trag te ravnine, nazivaju
se priklonice prO/og traga (prve skuprne), odnosno priklullice drugog traga
(drllge skupine). Svaka_ravnina ima mnogo priklonica prve i druge skupine, a
sve su priklonice iste skupine medu sobom parale!ne. Na slici 4.13 pribTzana je
ravnina 1(, i ravninn E. U ravnini E odabrana je tack a A i povucena prikionica p
oKomito na prvi trag eI ravnine E, odnosno odredene projekcije A' j p' tacke A I
priktonice p na ravninu 1[j.
Kako je priklonica p I1Komita
na prvi trag e f, a posto se trag e, nalazi -
Ll flit pravi ugau I'pej) projicira se i1n
nJ kao pravi ugao (pIe,).
_l2Ij
ravI11ue. Vidimo, tikone, da su prikio-
--'ni6;-pi sutraznica m iste skllpine u
nekoj tatki A ravnine E, kao i njihove
projekcije n3 1[1 iii 1[2. medusobno
okorniti pravci.
SEka 4_13
Uglovi sto ih neka ravnina E
gradi sa projekcionim ravninama
vaju se pnli w,. odnosno drugi
prikloni [{;;ao OJ: tc ravnme. Na slici 4.14 prikazane sn priklonice Pi i q2 prve i
druge skupine. Ugao OJ; sto ga priklonica PI ravnine E gradi sa svojom
projekcijom p:: jednak je priklonom uglu le priklonice. Posto Sll priklonica PI'
kao pravae ravnine E, i tioert p;, kao pravac ravnine !fl, okomirl na prvom tragu
i?j, kao presjecnici till dviju ravnina, onda je (il! jednak priklonol1l uglu ravnine E
sa ravninom 1[/. Na slid 4.14a konstnlisana je prava velicina pr\'og priklonog
ugla Oh ravnine E prelaganjem prve prikJonice PI, odnmno prvog priklonog ugla
PjP;P
1
oko tlocrta p; na ravninu tr/. Analogno je na 4.l...J.b kUI1SlruisiJ.n
drugi prikloni ugao W2, U pravoj velicini, !ito ga druga priklonica q, gracii sa
svojim nacrtom q; .
e,

, aJ
Ex
p"
2
X Ex
RII'
, :
,
w,
.
p,
7
'!l
Slika4,14
4.3.5. ProbodiSte ravnine sa pravcem
q'
'" 1
b)
Probodiste ravnine E sa pravcem p odredicemo tako cia pravcem p
polozimo jednu pomocnu ravninu L\ (obicno ravnina okomita na JIj iii J[;,) j rom
ravnu10m sijeccmo ravninu E u pl'avcu Q. Presjeciste 5 presjecnice a s pravcem p
je trazeno probodiste ravnine E sa pravcem p (51.4.15). Na sUe! .:I..lSb prik::aano
je probodiste ravnine E sa pravcem p.
Pry! trag til prve projicirajuce ravnine .:1, po!ozene pravcem p,". poklapa
se sa tlos;rtom p' pn.lVca p, dakle d
j
== p', a njen drugi trag d
2
okomit je na osu
x. Odre(tene su projckcije (I'i a" presjecn!ce a ravnina E i ,1. U presjecistu nacJ"-
ta pravaca a'" i p" nalazi se nacrt S" trazenog probodisla S, J. U presjeCiSlu ordi-
nale povucene nacrtom S'" tacke S i tlocna a' pravca a bit ce lloCH S' iackc S.
4.3.6. Prelaganje ravnine
A21 \ e
2 , ,
I \ a"
I '
! /' \5"
r : \
p"
I : \
".1 : \ x

",: :
d:
S' ,
Sl1ka4.i5
hi
Ako treba odrediti pravu velicinu nekog lika u ra\'nini cije su nam
projekcije poznate, pOlrebnoj"e tu ravninu okrenutl tako da padne u jcdi1ii' O(j
projekclonih ravnina. Okretanje ravnine mozemo izvrsiti samo aka pravca kOj)
je zajednicki za obje ravnine. Takvi praVCi:;iLl tragovi ravninc. Ukrcmnjc raVDl!1C
aka traga, dok ne padne u projekLionu ravninu, nazivamo prelaganjc/Il ,""!vn!!!!.:.
Na slici 4.10 prikazana je ra_vnina E( ef.
!T2

e'
k T
TcJiI'
pll
Slika 4.16
34 4. Tacke, pravci i ravnine
------
Na tragu f2 odabrana je bHo koja tacka T i odreden njen Hoert T'. Iz
tackc T povtlccna je priklonica p prvog traga tc ravnine, naertan je njen tlocrt
pI j Dznaccno jc njcno prvo probodistc Pi. Prclaganjem ravnine E oko njenog
prvpg traga Ci u ravninu ni, okrece se tacka T i opisuje luk okretanja k. Srediste
lukaje u tilcki Pi kome je poluprecnik PlT. Ravnina okretanja F tacke T okamita
jc na pn'Oill tragu Cr, a kakoje el u n/, ooaje okomita'}--na 1[/. Prema tome, prvi
trag /i ravnine F prolazi tackom T' okomito na prvi"rrag ej. Tacka (T ), 'u kojoj
iuk okrct.anja k sijece trag iI, bite pre!ozaj tacke Tu 7r, oko prvog tnlga ej. Kako
jc; tacka (T ) udaljena od sredi,sta okretanja Pj 't6tiko, koliko 1 tacka T, treba naci
pnrnl \Iejiclnu duzine PiT Prelozimo Ii pra\'ougl1 trougao P
l
T'T aka katele
Pi T' U Jr!, dobicemo trougao Pi T' To. HipotenuZ3 P I To :::: po tog trougla jcdnaka
jt dlJ7ini PIT, kao i duzina PdT). Luk poluprecnika po sjeCi ce trag II U
Lacki (T J, Spajanjem tacke (T) sa tackom Ex, koja je kod prelaganja ostala na
iqnm 1l1jestu, dobijemo pra\'ac (€2). Pravac (C2) je prelozeni dnlgi trag €2 ravnine
E u 1[; oko njenog prvog traga fl. Ugao w, sto ga zatvaraju pravci el i
;' (/7 i. jednak je uglu ,5tO ga u prostoru zatvaraju tragovi er i e2 ravnine E.
Prema ranijem objasnjenju. na slici 4.16b odredene su projekcije
bil0 koje tarke T drugog traga e2 ravnine E. Izvrsimo okretanje te tacke
prvog trag a ej, dok ona ne padne U IT). Nacrtan je tloer! p'i nacrt
prik!onice p prvog traga ravlline E. koja pro!azi kroz tachl T. Duzina TP,
bice pn\urrecnik okretanja tackc T. Prvj trag .'0' favnine okretanja F tacke T
<::{! t]ocrtom pI pravca p I I, "'" p'.l Odredimo zatim pravu velicinu
P; T,:;-:.p" pojllprecnika okrctanja PIT i prvi prikloni ugao (X; ravnine E.
Ako rotiramo tacku To oko tac-ke
P dohicemo na pr<lVCU II tacku (T)
taJ:ke T U :7[1 oka prvog traga PI, Pravae
T ) £x-:::::( e;) jc prelozen drugi trag ('2 u
"" oko prvog 1l'8ga PJ ravnine E-
Kod prelaganja ravnine E oko
prvog traga €! ne mijenja se
met1usohna udaljcnost 1113 kojih dviju
njenih tRenka, pa zbog toga mora biti
(T ) Er-::::: lEx. Sada se prcloieni drugi
(e;:) moze nacrtati krace.
Slika 4,16c
4-4 OSI101l111 zadac) 0 polozajnim i melrickim odnosimd lacke, ... 35
1z tacke T (sL4.16b) opisemo kruznicu k2 sa sredistern u tacki Ex. U
presjeku te kruznice i pravca II je (T ) tacke T u 1f}, a pravac (T ) Ex=:;;;( ez) bice
prelozen drug! trag ez U Ifj uku prvog traga III ravnine E.
Nfl anaJogan nacin cemo preloziti ravninu E ako njenog drugog trag(1 e2
u ravninu 1[z, kao na slici 4.16c
4.4. OSllovni zadaci 0 polol'ajnim i metrickim
odllosima tacke, pravca, ravllille i ravnog Uka
4.4.1. Rijeseni zadaci
1. Zadatak. Odrediti probodme pral!(:a p ;:;;; MN[M( 1
N(70.5,55}j sa ,""lninom E AlJC[AIO.30,40),lJeO,]O,JO),C(40,('O, 70)] (31.4.17),
J
ot----
y
c"
" 5'
Slika -1-.17
N"/
2"
R j e sell j e: Da bismo
odredili probodiste pravea p
s ravllloom E zadanol1l sa tri
tacke pravcem p -moiemo
poloZiti prvu iii drugu proji-
cirajucli Elvninu. U zadatku
jc polozena prva projicira-
juca ravoina F(h J2), ciji sc
prvi trag II poklo.pa sa,.tlocr-
tom pravca p (1/;;; p'), u
drugi tragi? okomit na OSH x.
Da bisil10 naW presjecnicu q
dviju ravtJJpa E i E....m.Qramo
odrediti PI'obodista 1 i 2 rav-
nine F sa stranlcama a i b
trougla, jer ce sa ta dva pro-
bodista biti odredena pre-
sjecnica. Nacrt q":::: {12"
presjecnice q sijece na,crt pff
pravca p u nacrtu S" pro-
bodista S. Njegov tlocn S'
je u presjecistu llocrta p'
pravca p i ordinale
ne nacrtom tacke S.
c3,,6'-_________ '-'..f." li.u;kt!., pravci i ravnil/e
Vidljivost pravca 11 odnosu na ravninu odredujemo kada ih promatramo
odozgo, odnosno sprijeda. Kada ih promatramo odozgo, viJljivoSI mozemo
odrediti na slijedeci !latin: pravac p i stranica a su dva mimodaZllLl pC:lYca.
Njihovi se tlocrti pI i a'sijeku u tacki koju oznacimo sa r i 3' , jer je Ol1:l tlocH
tacke 1 stranice a i tlocrt tacke 3 pravca p. Odredimo l.atim na nacrtLl pH pravca
p naert 3" tacke 3. Kako je 3
11
ispod r J zakljucujemo cia je [atka 3 pruvca p
ispod tacke 1 stranice a, pa, prema tome, necemo vidjeti anaj diD pravca p koji je
izmedu probodista S i tacke 3, kada pravac i trougao promatrall1o odozgo na Hi.
Zato je tlocrt toga dijela pravca nacrtan isprekidanom linijom. Da bismo odrediE
koji dio pravca zaklanja ravnilla u drugoj projekciji, promatramo ill
Odredimo zatim tacku II kojoj se sijeku nacrti e" i pH str::mic.? c i pravca p. Tu
tacku oznacimo sa 4" i 5", jer je ona nacrt tacke ""' stranice c i n1\crt lackc 5
pravca p. Odredimo zatim na tlocrtu c'stranice c .llocrt 4' tacke 4, a nD. tlocrLU
pI pravea p lIoert 5' racke 5. Kako je 5' iza 4', lakJjllcujemo Ja je [<leka 5
pravca p 1211 tacke 4 stranice c, pa, prema tome, necemo vidjeti diD pravca p
koji je izmeou probodista S j tacke 5, kada pravae i trougao promatramo sprijeda
na 1[-}.. Zbog togaje oaert tog dijela pravca nacrtan isprekidanomlinijom.
1. Zadat:lk. Odrediti IIdaUc!los[ !ucke T(11},40,65;
p = AB[A(20. 10. 10). B(50.45.45)).
Rj e s e nj e: Udaljenosl tacke od pravca predsravlja duzina na Ok0111ic1
povucenoj lZ tacke-T na pravw.:: p, Koja jc ugramcell<t luck-om T !
okomice S. Da bisillo odrediti tu udaUenost, tacko!l1 polozimo ravoinll
. E okomito nn pra\'.3c pep', pH). Ravnina E odre(1ena je njenim slIu·.:J.zniCl.}ll1a III i.
11 koje sadrz.c tacku T. Da bismo odredili probodisle pravca p s [Om ravninoill,
po!oiimo pravcem p drugu projicirajucu ravninu F(f,. Gna sijece ravninu E u
pravcu q odredenom tackama j i 2 on sutraznicama lit i fl. U prcsjecislU doena
p'i q' pruvaca p i q nalazi tlocrt Sf trazcllog probodista S, <-1 U presjeku
ordinale povucene tlocrtom tacke S i nacrra prolvca p bice nuell ,')'" Lucke S.
Duzine d'::;: T'S' i (r::;: T"S" su projekcije udaljenosti taeke T od pravca p.
Pravu velicinu udaljenosti d? ::;: rS(i dobijemo pomocu projicirajuCih trapeza iii
diferencijalnih trouglova, kako je prikazuno na slici 4.18.
4,4 Osnovni zadaci 0 polozajllim i odnosilna ...
, :
y
c'
,
.0
oj
',M'
\
\pl

\
3. ZadatalL Odrediti IIduL/c'-
nost dva pamleinG pruvca:
Ll" AB[A( )0.50.·10). B(50.15.5)}
b=CD{C(5.20.15J. D!iiUJ9).
R j e 5 e 11 j e a: Bilu koju
nina E(e},ez) poslavimu ukomito na Z{l-
dane pravce d(a',a").--i bib' . P'Jmc>
ell tragova j q
odredena su probodista JI j .V 0'
i b sa ravrlinom E. Ouline d' "'" kiN' i
(r = lVi'iv" su projtkcije udaljelro:.,(i
pravaca {t i b (sl.-4.19a). Pri1\,:t ','(;liLdL,
udaljc:nosti odretiena je kao u 2. za-
datku.
5'

R j e S e 11 j e h: Na praVCll h odabrana je tacka C(C',C") i odredcna
ud3Jjenost d == CS, tacke C od pravca CI. Kod odredivanja projekcija S' i
S'" probodista tackc S, prjmijenjenc su sutraznice min prve i druge skupine,
prve projicrrajuce ravnine A Ovu ravninu pravac a probada u tacki S. koja je
')drcdcna pomocu presjecnice p =- 1 Nacrt pIt =- 1"2" presjecnice p sijece nacrt
{Iff pravca a U llacrtu S" probodista S'. Tioert probodista S je u presjecistu tlocna
pravca (1 j ordinate povutene nacrtom tacke S. Duzinc d'::: e's' i d" == e"s" su
projekcije udaljenosti pravaca a i h. Prava veliCina udaljenosti odredena je na
vee fJoznati naCin (sIA.19b).
4. Zadaf.ak. Odredi6 udaljenost lacke 1"(40,45,45) od rm-'nine
E!65,45,55! (,11,4,20).
Stika 4.20
R j e sen j e: Udaljenost
tacke od ravnine je duiina
okomice povucene iz tacke
na ravninu. a ogranicena je
tom taGkom i probodistcm
okomice S. Udaljenost odre-
tako da iz tackc
reT: T''J povl1cemo okomi-
eli p(p', p") na ravninu
E( i{,e;'i- -Tom okomic'Om
polozena je ;'1"V3
rajuea ravnina F(fl,.h). Ray-
nina F sijece ravnlnu E u
presjecnici q. U presjeku na-
erta pff okomiee p sa
tom q" presjecnice q, dobi-
yen je naert S" tacke S 11
kojoj ta okomica probada
ravninu. Duzine el' = T'S' i
d" = T"5" sU projekcije uda-
Uenosti tacke T od ravnine E.
Praya velicina udaljenosti
d(J= dobivena.ie n<l 30a1-
ogan naein kao u 2. zadatku.
4.1 OSf101'ni zadaci 0 polozajnim i melrickim odnosima tacke, ..
5. Zadatak. Odrediti tragove ravnine zadane paralelnim pravcima:
a ",ABb'l(25,20,20), B(45,·30,40)] i b CD[C(35,50,'JO), D],
39
R j e sen j e: Tragove ravnine
E( ej,e2), koja je zadana sa dva
paralelua prw{ca a(a',a")
&(b',b") , odredima taka da se
naon prBbodista tih pravaca i
spoje istoimena probodista. Prva
probodi-Sta pravaca moraju biti
ua prvom. a druga na drugom
tragu ravnine. Probodista A{ i 8 1
odreduju· pryi trag c{, a probo-
dista A2 j B2 drugi trag e2 ravnine
E. Tragovi c{ i el ravnine. E
moraju se sjeCi na osi x u tacki
Ex. Ravuina ima kallvergentne
tragove prikazane na 4.21.
6. Zadatak. Odrediti ortogonaine projekcije tacke T(25,60,60) nG
ravninu E kajaje zadall(1 sa dva paralelna pravca:
a =. AB[4(20,20.IO),B(65,5,50)] i b" CD{C(75,50,20), D].
R j e sen j e: Tragove ravninc odredujemo kao u S, zadatku. Zatim 5e
povuce okomica p(p', p") iz tacke na ravninu E( el.e)). Odrede se
probodi.sta tacaka j (/,,]" i i 2(2',2"). U prcsjeku naerta p" okomice p sa
nacrtom q" presjecniee q dobiven je D8Crt tacke Tr u kojoj okomica probada
ravninu. Tioert T.; jc u presjeku okomice tlocrta p'i ordinale povue-ene
nan tam T; tacke TE (51.4.22).
40
Ex
.:/, Tacke, pr':lvd i
A,
T
X

i\
\x
/"
'/
iI
T'
:)l!Ka -+.22
2"
8"
c"
7. Zadatak. OJ/:i:ditr tragove rctvitine z.adallc jJrdvcima:
(/ CEABIA(6(),,20,JO), B(9(),J5,J5)] i b = CD[C(40,60,J5j, DJ,
R j e sen j e: Tragove ravnine E(ej,c2), kojaje zadana sa dva paralelna
pravca a(c/,e/') i b(b',b
ff
) odredimo taka da se nadu probodislCl till pravaca i
spoje istoimena probodista, ana/agno kao Ll 5. zadatklL RavninJ inu divergentlle
tragove prikazane na slid 4.23.
ie.
4.4 Osnovni zadaci 0 poloiajnim j metrilkim odllosima tacke,.,
z
0
,
I
Ex
0'
\
r:
r '
I '
AX
,
\'
AX
fAl
, 2
Slika 423
"
c
x
a'
'i.lil'
'\
41
8. Zadatak. ZadaJ/Q su dva prat'ca koji se szjeku: a=' .4B[A(-JO,5,50),
B(lO.25,20)j i b "" RerB, C(-5,60,JO)). NaCi tragave ravnine ko/u Q"VC!
dva pravca, kao i pravu veiiCinu ugla Ito ga pravel :3:WVardju.
R j e sen j e: Tragove ravnine E( e J, ell, koja je z2danJ. iJra\'cinn 11 i h,
adredimo taka da se nadu probodista til! pravaca i spoje istoimena pWDoJisla,
kao u S. zadatku.
Prelaganjem ravnine oka njcnog prvog traga eJ u ravninu J[j, preJoieni
su i pravci a i b. Ugao koga zatvaraju pravci (a) i (b) je prava ve!icillh ugl
a
():"
(s1.4,24),
4. Tacke, pravci i ravnine ___________ _
/
8,
Slika-4-.2.4 ,-
9, Zarlatak. Nacrtati projekcife I:stostranicnog trougla ABC, k i ~ j i leii u
ramini E(! 10. 70,55), kome je stranica a ""- AB[A( 10,-,10). B(55,-. ]0)] IW
:C'Ilirainici pn'og traga ral!nine ('51.4.25).
Da bismo rijeSili ovaj zadatak potrebno je odrcditi nepoznate koordinate
tacaka ..l. i B. Zatil11 cerna preloziti vrhove A i B oko traga ravnine trougla u
ra\:nillll projekcijc, konstruisati istostranicl1i trougao i odrediti njegove projek-
R j e sen j e: Nacn,om slltrainice In prvog traga, polozene nacrtorn
tilbka ;-\ i B, odreden je tlacrt tih tacaka. Pre!ozene su tacke A i B oko prvog
traga e; u ravninu IT;_ Sa stranicorn (a)::::(A){B) konstruisan je istostranicni
Lrougao (A){ B)( C). Pomocu afinosti i sutraznice n prvog traga odredene su
_ ____ 4-4 Osno\-'tli zadaci 0 polozaj/Jim i metrickim odnosima ([Jcke, ..
43
projekcije tacke C(C',CI!). Spajanjem vrhova istoimenih projekcija dobivene Sil
projekcije istostranicnog trougia.
z A" a"
Siika 4.25
8 '1 m"
.(B)
I
I
I
I
I ,
'\ i \0<;/
...... ·4/ i
..... (e) J
,,,
I
I
Jt.f!.zL
I
10. Zadatak. Na prove" p ~ MN{M( 10.35,40), N(90, 20, 0)] lei!
dljagona/a In,·admta. Nacrtati pmjekc(je kvadrata. akoje ta{ka A(40.50,OJjedan
njegov vrh.
R j esc n j e; Ravnina u kojoj lezl kvadrat odredena je zadanirn
pravcem p i polozenim pravcem II- kroz ta ..... Cku A. Oba pravca sadrze tacku N, jeT
Sll to dva pravca koji se sijcku. Kako tacke A iN leze u ravnini 1l" to je njihova
spojnica AN :::: J1 sutraznica prvag traga ravnine u kojoj leii trazeni lik. Oka
sutraznice 1I. kao pomocne ravnine, preJozen .Ie pravac p u polozaj (p) na
slijedeCi nae,in: sutraznica It prvog traga ravnine, koja prolazi tackama A i N ima
s'voj naCH Ill! = A"i'v'" U osi x, a njen tloert je /1' = A'N
I
. Kako pravac p probada
ravninu Tt! 11 tacki P" kad prelaganja ce ostati na istam mjestu p(= (PI)' Iz lacke
44 4. Tacke, pravci i ravlJinc;
M' peVUe! cerno okomicu M'G' ,
na n i nacrtati pravougli trougao Af'G'"H,j U
kojemje MM{) -=MxM".
. Zatim cerna tacku ':11) rotirati aka G
1
u polozaj (AJ) i dobili pre10zcn
(p! =: (M)(N). Kako Je vrh Au ravnini n/. kod preJaganja ostaje n8. istom
ITIjes[u A =(A). .
u"

.:
/
\ ....
\!reJ

- -!!'/
Sllka 4.26

PomOCll (AJ t_ (p) je kvadrat (A)( B)( C)( D) cija je dijagonala
(B)(D! na (P). VracanJem tacaka kroz projekciie oclredeni SlJ njeaovi
vrhov!. Sp3JanJem vrhova . t' "h . k .. , . - !::o'
'k . . IS OlIHelll proJe C1JU doblVcne su projekcije kvadrara
pn azanog na she} 4.26. '
11. Zadatak. Romb (A) (Bi ('C) (D' )' k· '" .. , .
J' "'"k - ,,OJ! eZI U ravrum 1[}, zadanje tac'!kom
pI eSJna {, uagona/a (S)(-30, () j 5) vrhom (' 7 () '0 i : I " '
R
' . , ' .' '., ':"J, ,-" __ I , ILIJ10m ::.rt'CllIlCi:! a"""-40
Of/ratt OVCI) romb u ravl/inu E( 15, -10,25 J. - .
\
4.4 Osnovni zadc:ci 0 polo.fajnim i metric/dm odllosimu _ ..__
Kod ovog zadatka potrebno je nacrtati projekcije romba ABeD koji. lei;
u ravnini E, a koji pri rotaetji te ravnine oko njenog drugog traga zauzima dar.i
polozaj (A)(B){C)(D). Da bismo rijdili ovaj zadatak potrebno je iz.vrsiti
'anrirotaciju' ravnine E oko njeriog drugog traga el- Kako izmeJu llacna
elemenata ravnine E i rotacijom dobivenih elemenaUl U ravnini J[2 postuji
perspektivno afina srodnost, kojoj je trag ez osa afinosti, potrebno je aIllirotirall
samo jednu tacku iz ravnine Jt2 11 ravninu E.
R j e sen j e: Na osnovu zadanih demenald nacrtan je )"ollib
(AX B)( ex D) U 1rz. Izvrsena je 'antirotacija' tacke (S). Rotirana prikionica drugc:
skupine ravnine E, polozcna tackom (5), poklapa se sa svojim nacrtom (p):= pI!_
PomocLl prvog i drugog probodiSta P, i P
z
ove priklonice odredcn je njen
pre10zeni polozaj pO u ravninu 1[2. Rotirana je tacka (5) nll pi) u polozaj SD.
Vracanjem tacke S-O na nuert priklanice p, odreuen je naert tacke S. NacrL
A'" EN c"DK nacrtan je pomocu perspektivne afinosti, a Uoen pnlDOCLt ;;lllraznlca
dmge skupine ravnine kroz tacke AiD i Cinjenice da su projekcije paraJelnib
stranica ramba paralelne (s1.4<27).
Slika 4.27
4. Tacke, pravci i ravnine
12. Zadatak. Tacka S(30,30,20) je srediste pravilnog peterokuta.
."I,/acrtafi projekcUe peterokuta kame je poiuprecnik opisanog kruga r= 35, a
jedna strana leb na pravcu p ::z; MN[M(-lO,]OO.O), N{70,20.O}] (sl.4.28).
R j e sen j e: Ravnina peterokuta odredena je tackom sredista S i
pravcem p 0= p' koji ]di u ravnini IT",-_ pa je on i pry! trag te raynine pi:= e
J

Preloienaje ravnina z3jedno sa tackom S, oko traga e, u rayrunu nh pri cemuje
dobivena tacka (8). Konstlllisan je _pravilni peterokut (A)( B)( C)( D)( E) Cija jedna
s!rana (A)(B) leii na zadanom pravcu. 'Antirotacijom', perspektivllom afinosti i
prnhodisfem odreaene su projekcije vrhova peterokuta. Spajalljem vrhova
Jstoimenih projekcija odreucne su projekcije peterokuta. .
D"
C"
Siika 428
4.4 Osnovni zadaci 0 polozajnim i metrick"im odnosima tacke, ... 47
13. Zadatak. Nacrtati projekcUe presjecnice trougla ABC rA( 15,65,70),
B(70,15,1O), e(25,5,l5)] sa 'rauglam EFG[E(0,30,35),F(80,65,20),G(50,O, 70)],
Zadarak rijditi bez. upofrebe tragova ravl1ina trouglova.
Zadatke ovog tipa rjdl.lvamo taka da odredimo probodista dviju stranica
jednog trougla sa ravninom drugog. Isti se postupak primjenjuje kod
trougla i paralelograrna, presjeka dva paralelograrna, kao i presjeka ostahh
likova.
R j e sen j e: Konstruisano je probodiste P pravca AB i ravninc
odreaene pravcima FE 1 FG kao u 1. zadatku. Pravccm AS polozena je ,prva
projicirajuca ravnina F(j{,.i2}. Presjecnica p ravnine F i ravnjne prayaca FE 1 FG
konstruisflna je P011l0CU tacaka ] i 2 koje su probodiSta pravaca FE i FG sa
ravninom F (51.4.29).
A"
,
y
k/


x
Slika4.29
Tacka P je presjek
pravaca AB i p. Nacrt
p" == 1"2" presjecnice p
sijece naert AdSd strani-
ce Atlu' nacItu p" pro-
bodiSta P. Njegov tioert
p' je U pl-esjeeistu LIo-
erta p' presjecnice p i
dinale povucene nacrtom
tacke..p:" Probodiste tacke
R pravca AC i ravnine
trougJa EFG odredeno je
na isti nacin kao i
bodiSte--tacke P. Tacke 3 i
4 su probodista pravaca
EF i EG sa prvom
cirajucom ravninom po-
\o,zenom pravcem AC
(Iragovi ove ravnine nisu
oznaceni). Vidljivost tro-
uglova odredena je po-
/' moen tacaka zaklonica
kao u 1. zadatku.
48
4. Tacke, pravci i raviline
14. Zadatak. Nqcrtati projekcije presjecnice ravnine pareie!ogranw
10,25,20), E(50,50,5), C(75,30.30), DJ sa ravilillom Irougla
EFG{E(O,35,30), F(30,60,60), G(70,10,10)] i IlLlZllaCili njillovu vidljivoSi.
R j e n j e:
U rjdavanju ovog za-
datka koristicemo pos-
tupak opisan u 1. za-
datku. Na slid 4.30
odredene su tacke P i R
u kojima stranice FG i
EG trollgla probadaju
ravninu paraielograma.
Projekcije P' pH i
g" tacaka P i R
dene su pomocll prvih
projicimjuCih ravnina
(tragovi ovih ravnina
nlsll oznaceni) i po-
mocu presjecnica 1-2 i
3-4 tih ravnina sa para-
lelogramom. Da bismo
odredili koji su dijeiovi
paraielograma J trougJa
kada ih
matramo odozgo, od-
nasoo sprijeda, moramo
najerije odrediti koji su
dijelovi stranica FC i
EG nevidljivi oka nji-
bovih probodista P i R.
To dokazujemo porno-
C:ll tacaka zaklonica, ka-
ko je objasnjeno u 1.
zadatku.
J-'
I
y
A'
F"
, G'
2'
, ,
"
B'
F'
Slika 4.30
4.4 OSflovni zadaci 0 polozajnim i metrickitn odnosim.£: tacke, ..
15. Zadatak. Odrediti ugao .iila ga meausobna zarvaraju ravnine
E(70,65,80) i F(·60,90,50) (sl.4.3J).
Odredi se presjecnica p zadanih ravnina E i F. Na presjecnici p odabcre
se tacka N i tom tackom polozi ravnina G okomito na presjecnicu p. Ravnina G
sijece zadane ravnine u pravcima a j b. Ta dva pravca_£inc ugao koji je jeclnilk
uglu izmedu dvije ravnine.
R j e sen j e: Prelozlmo presjecnicu p aka njenog tlocrta p' lJ raVDHlll
77:,- Na prelozenoj presjecnici po odaberemo tacku No> u kojoj POVUCcHlO okomica
na prelozenu priklonice po- U presjeku te okornice sa tlocrtom p' presjecnice jJ je
[Iacrt M'tacke M. Tlocrtom tacke M povucemo pravac g, okomito llJ. llocrt
presjecnice p. Taj pravac je prvi trag postavlj'ene ravnine G. U prcsjeku prvog
traga g J ravnine G i istoimenih tragova ravnina E i F Sll tlocrti tacaka A i B,
B.
'"
B'
'i
/
. ! /
i,
e'
P, f,
Stika 4.31
50
4. Tacke, pravci i Tavnine
;..:.c.="--_____ _
,?komic.a je prelozena priklonica ravnine G. Tacka M je prvo
probodlste te pnklo111cc. Okomica iz tacke N na tlocn I • y • •
o p presJecmce p odrcauJc
tlocrt. tacke Spojnice tacke N sa tackama A j B odreduju pravce a i b.
a, ::= NA' 1 b':;:o NY' Sll tlocrti presjecnica ravnina E iF sa ravninom C.
Pr:lagaoJcm ravl1ine G oka njenog prvog traga g j U ravninu 1[; tacka N ce pasti u
tackll (tV) nn tlocrtu p' presjecnice p. Duzina Mr;(N);;:.MoNo, dok tJocrti tacaka Ai
H ostZljU .na istom mjesb.L Trazcni ugao aje ugao koga zatvaraju pravci (a) i (b).
:(7 J ,', Tackom poloiiti ravnilltl F paralelno ravnini
£1' (,00 .. )J I odl edltl pravu l'chclnu udal;cnosti Cill dvii . ( 14 12)
Slika 4.32
, ')u ravmna \s. ,_ .
Rjesenje:
Ako su dvije ravnine me-
du soborn paralelne, onda
su im i istoimeni tragovi
paralelni. Prema tome,
dovoUno je nati jednu
tacku prvog iii -' drugog
traga ravnine F da bi po-
lozaj njenih tragova bio
odreden.
Tatkom T polozi-
rna sutraznicu m prvog
traga ravnine F i vdredi-
rna probodiste M 2 ::;;:: M; .
Probodistern M2 povuci-
rilo pravac h pamIe!an s
drugim tragom e2 ravnine
E. Taj pravac je drug! trag
ravnine F. Zatim je odre-
den njen prvi tragf].
Da bismo odredi,·
Ii udaljenost paralelnih
ravnina E i F poJozimo
prvu projicirajucu ravninu
G( g" 82) okomito na te
ravnine. Ravnina G sijece
ravnine E i F u pre;;jec-
nlcama pi q.
_____ 4.,4 OsnOl'lli zadaci 0 polozajllim i melrickim odnosima tacke, ...
51
U presjeku okomice 11 sa presjecnicama p i q dobivene 3U tacke A i B. Duzjne
d'::::: A'B' i d";:::: A"E
N
odreduju projekcije udaljenosti dviju paralelnih ravnina.
Prava velicina udaljenosti do=-AoBo odredenaje na vee poznati naCin.
17. Zadatak. Nacrtati projekcije kruzn(t;.g ka}a} je srediste i
polupreenik 1'=35, aka 0110 lezi u ravl1il1i E(35,O-]0,40) (51.4,33).
Kako je mvnina kruznice k data_,.u opstcm polozaju prema ravninarna
projekcije, Hoert i nacrt kruinice bite elipse k' i k". Svaki precnik kruznice k
projicirat ce se u preenik clipse k'. odnosllo k". Od SVlh precnika kruinice
treba nacrtaLi docrt onog pura okomitih precnika knl:lnice· k koji se projiciraju u
051 dipse k' i naert onog para okomitih precnika kruznice k koji se projiciraju u
OS1 elipse k" .
Velika osa elipse je njen najduzl precnik, a mala osa najkraci. U veHke
ose elipse projicirat ce se ani precnici kruzllice koji se u projekcijama ne
skracuju, dakie, precnici parale1ni s ravninama projekcije. Ti precnici lezc na
sutraznicama ravnine, cije skracenje je jednako nuh. U male ose eUpse
projiciraju se ani precnici kroznice koji se najvise skracuju, dakle, precnici koji
teze na pravcimn rnvnine sa najvecim priklonim uglom, a to su priklonice.
R j e sen J e: S obzirom na to da tacka S pripada ravnini E, pomocu
<:;utrainicc 111 te ravnine odreden je naCli tacke S'. Duiina SxS"::;:: S'S(l' Rotacijom
tacke S(I dobivenaje tacka (S). Oko tacke (5) nacrtanaje kruznica (k) i odredeni
pree:nici i (C)(D). Precnik AS kruZnice k, kcji leii na sutiaznici ...m prve
skupine, projicirat ce se u tJocrtu u pravoj velicini, odnosno precnik EF na
sutraznici n druge skupine projicirat ce se u nacrtu u pravoj veliCini. Oba
precnika se nalaze na sutraznicama koje su paralelne ravninama projekcfje, pa se
otuda precnici projiciraju kao velike ose dipsi k' i k" . Male ose C'D' eUpse k'
i G"H'" elipse k" su projekcije precnika CD i GlI kruznice k koji .Ieze. na
priklonicama PJ j P2 ravnine E. Duzine rnalih osa elipsi crtaju se prelaganjem
odgovarajucih priklonica u ravninu n" odncisno 7[2. Precnici AB i CD knrznice k
projiciraju se 1.1 nacrtu u par spregnutih preenika elipse k", a precnici EF i GH
projicirajll se u tlocrtu u par spregnutih precnika elipse k'. Crtanje elipsi izvodi
5e)13 jedan ad poznatih nacina. /
52
4. Tacke, pravci i rcll'nine
;l- __
£"
i ,
m"
--'-
8'
,
I:
°1
y
F'
'i
\
Slika 4.33
(= MN Zadatak. Nacrlati projekcije kruinice kojojje pravac
- f., ( 0,55,55), N(55,]0,45)] tangenta, a tacka A(30 10 10'\ '.'"
poluprecmka r=25 (s1.4.34). ' , / na Knenzel
Da bismo rijesili ova)' d t k -
P
reloziIi ok r . a a , potTebno Je zadanu rangentu i tucku
o raga ravnme kruznlce II a f . • k ..
odrediti njene projekcije. . r. \ mnu proJe ClJe, nacrtati kruznicu i
4.4 Osnovni zadaci 0 po{ozajnim i metriCkim odnosima tacke .. 53
R j e sen j e; Ravnina E kruznice k odredena je pravcem I i tackom A.
tragovi e} i e2 nacrtani su pomocll pravca p koji prolazi kroz tacku .4, a
rparalelan je s pravcem t. Oka traga e2 pre/ozene su tacke lvi, N i ta6ka A.
Odreden je pravac (t) i oznaceno diraliSte (T) tangente (t). Nacrt sredista
kruznice S" odrec1en je pomocu afinostj, a tlOCli S' pomocu sutraznice m
-'am gog traga ravnine E. Ose elipsi k'i V konstruisane su kao Ll preL!1OUn;}1ll
a elipse najedan od poznatih naeina.
,
I
,
or' o ,
I
y
Silk. 4.34
54
4. Tacke, pravei i ravnine
4.4.2 Zadaci za rjesavanje
1. Nacrtafi projekcije. odrediti priklone uglove, probodiSta sa projekcionim ravninama
1 ozn<-lciti vidljivost pravca p "" ABIA( 10,50,30), B( 80,.20,30)).
'1.':Nncrtati projekcije, odrediti prikJone uglove, probodista sa projekcionim ravninama
j i oznaCiti vidljivost pravca p E AB[A(70,lO,40), B(30,-30,.20)).
-'j., Nacrt<lti projekcije, odredili prikJonc ugJove, probodista sa projekcionirn ravninama
i oznaciti vidljivost pravca p =0 AB[A(-20, -30, ·40), B(40,.1O,40)).
4:- Nacrtati projckcije. odredlli priklone uglove, probodista sa projekcionim ravninama
i oznaclti vidljivost pravca p AB[A( lOAO. -10), B(70,.20,-50)].
5. OclreJili trago\'e ravnine zadane tackama ABC[A(20,30,20), B( 40,40,10),
C(40,90,40)).
.6. 'Odrediti tragove ravnine zadane tackama ABC[A(20, 10,40).8(-10,45,20),
C(·30,10.70J)'
I .. Odrediti fragove ravnine zadane tackamaABC[A(-30,30,20), B(20,70,30),
. no, iO,40)). ._-_.,,- .
8. Odrcditi twgovc ravnine zadane tackama ABC[A(20, 10, 70), B(80,20,50),
C(5(}, 60, 40)).
9? Odrediti tragoye dva pravca kOJl se slJekll:
. a AB[A(·30.20,10). B(20.30.20)] i bE BC/B. C(0,10,30)j.
Hl, Odredjti tragove ravnine zadane tackom T(-30. 30, 40) i pravcem
p ABIA(40.70. 10). B(0.20.70)).
11. Odrediti tTi'lgove ravnine zadaJ1c paraie!nini-pravcima:
a = AB[4(30.·}O,·20). B(·30.·60.30)] i bE COr C( 10.40,15). DI
12. Odrediti probodiste pravca p AB[A( /0,40,40), B(50,5,15)] sa ravninom
E(·15.15.-15),
13., Odrediti probodiste pravca p B(80,50,O)] sa nlVninom
£(30,]0,·7()),
14. Odrediti probodiSte prnvca p "" MN[M(O, 90, 60), ,V(90,1030)} sa ravninom
!(oja je odredena jXlraJe[nim pravcima: a "" AB[A(10.20,20), B(60,30.60}}
'; "" CDr c(60, 15,30), VI Zadatak rijesiti bez uporrebe tragovu.
4.4 Osnovlli zadaci 0 poloiajnim i mefriCJ. .. im odnosima tacke, ..
15. 1\i6kom T(30,25,30) poloziti ravninu E okomito na ravnine: A(
i B(=,65,-30).
16. TackDfll T(·50,35.6{)) poioziu ravninu A okornito oa favnine: E(-30,-30,80)
i Fr=.40.50).
'1". 'r "', TfO )(LIO) polotiti ravninu E okorr1ito na ravnine: A( -50,40,-105) , al,\'o.OlTI 1\ , __ "
i B(=,50,·,65).
55
, is>Pravccm a "" ,A.B{A( 40,40,50), B(20, 70, ·10)}, pOloziti ravninl1 F okomito na ravninu
--' E(-40.25,-90j.
1
" 1 .. AB( '(·100 20 01 8(- JO 50 )0)] po!oziti ravninl1 E okomito na ravninu
'J. 'ravcenla=. _ /1 '" ., ,- ,
F(-30,-30,·50) i odre(flli tragove ravlline E.
- \'J "(0 50 60) B(1 70 0 -40)), polo ziti ravninu E okomito nn ravninu
. 20 Pril\'ccrn a = " f VI , " .' -".
'F(30,-30,-50) i odrediti tragove ravnine E .
. 'IB['li,.1IJ.20.60). BI.90,-10,0)}, poloziti ravninu F okomito nn ravnint! 21, Pnl\'Ccm (l e;:,
£(30,60,10).
22. Pravcem a :=, ABli\(30 . . 25), na ravninu
H(50,60, ·80).
2.i Pravccm p AB[A( 10.0,20).
, ,ugan od 60".
B(70.55,80)], poloziti ravninu E koja sa ;Ii zatvara
c'i ',24.lravcem p 0= ABIA( 20, 90.50).
, Ligao ,'xl {;O"
"./
p AE[A( -30,50,60), B(60,25,O)], poloziti ravninu E okomilo no. ravninu
-'>./ F(-30,3o..60) i odrcditi tragave ravnine E. _. _' . , _.
26, TackmD T pravea p TS[T( /0, 10,50), S( -20, -50.10)], poJoziti ravninu E okomito na
-' pravac p.
Tackom [(0,50,60) poloziti ravninu E okomito na pravac p AB[A(-70,JO.70),
B(O,35, ]O)} i odrediti tragovc ravnine E.
'28: 1z tacKc T(30,0,0) POVUC! okomicu aa zadanu sa dva pravea koji se sijcku:
_i a AF{A(D,50,O}. 8(60,15,'70)} i b i.E BCrB. C(j40,40,0)]bez upotrebe tragova.
'9 O· ditj l'fOj-ekcij·c okomice po-vucene iz tacke. 7"('1'10.70.80) na ravninu zadanu sa
- .. me .. ' .' .. _ . 0 l' . = BC[B. Cil30.30.0JI
,iva pr:l\.'CI lOJl se SlJeku: a "'" AB[A(O.80,0/, B!60.15,7 ) I IJ
ladatak rije:siti bel. upotrebe tragova.
56
4. Tacke, pravc[ i ravl1i!1e
Odrediti prvi i drugi prikloni lIgao ravnine E(60AO,50).
drediti ugao izmedu dvu pravca kOJ"j se siJ'ckll,'
b a,=,j,lJ[4(20,20,15j, B(50,45,85,)j
, B Ae[A. C(50.30,10)].
pravu velicinu ug!a sto ga zutvaraju pravci:
.. ., a AB[A(40.60,10), B(70.20,30)1 i b CDIC(50,lO.50), D(60 .. 30)].
,-- J
'. __ pravu velicinu ugla sto ga zatvaraju pravci:
tl = ABIA(20,55,D), BI 75..65,40)J i b So BClB, C(90,20,OJ).
::. :-\ ..
34:1 Odred!t! pruyu ve,!icinu ugla sto 0a zatvaraJ'u d\" I" .. ,
-AS! 0_ dpra\<.;u (uo:>eSJJeKu
a = A(20.15,O), B(80JO,50J} I b = BC[B, C(J20,30.0jJ.'
35.,.odrediti pravu ve!iClnu ugla Sio ga zatvaraju pravci:
a"'" ABIA( -80,25,0), 8(-15.60,90) J J b '5i Se[B, C( 6(),]O,4{))}.
36. Odrcditi pravu ve1icinu 19l' '1 ' .
E
' l a :,to.ga mel usobno zarvur:lJu f"]vllipc
(-60.100,60) i F(60,50,90). . .
37. Odrediti pravll veLicinu ugl " j
. _ a:, 0 ga nIe, usobno zJ.l\araju fen'nine
E(-65,50,80} l F(3j,·iJO,60). . .
38. Odrcditi prayu vcJi'::inli u!·· , , t ' .
E
' _, Il"" <l :::.lO g<l mel USOOIlU LaIVClf(ljU
(-60,90,.)0) I F(70,65,80j.
19. Odrediti pruvu velicinu uglu 3co. >;1 [Unr' ). . 'J
sa ravninom E(60,-40,80). ';:'"" dlidhh:/J=dl{A(iil.'7U.Jlj;,BI()(J,.-5U,.)uJj
40. Tackom T(30 10 30) p I 0" • -
J J
."' 0 OZIt! ravnlllH paralclnn s ravninolll kOJ'u J'c odredcna s' .1""
para e nn pravca' (i ""AsrA( 30 c. v«
, ,f __ I'.' ,30,10),8(10,10,50)) ib=e
CD
{C(-40,.f5,35},Dj.
41.!Tackom T(1002040) . --- ,
"k. . ' . _ po OZlt! ravnmu F pilmlelnu rrtvnini E kOjCl je zad:ln:l sa tri
_,tilC eABC{A(lO,-JO,JO), B(50,-60,-2(1), CillOJO,-70i./ . .
42 . .Tackom T(40 35 70) P ! ." -
. ., OOZlt! ravmnu E paralelnu ravnifli F Za(IaIlOJ' par.--,'"I·
pravcHna: (/ 5,4B[A(30 1060' . . - ,-,-!e:; nlIn
,- , J, B( 100.,60.}0J!! b =" CDjC(SO,60,20i, D].
43. Tackom T(80 15 351 p t -' •
1
)11 nl 1 <'.'. '_ 0 ozltJ raVllmu para!e!nu ::;a ravnmotn koja jc odn;ucna sa dva
r, e nn pr,lYCI1. m ""- MN[M( -40 -70 "15) V'O 10 -- I .
• -, "" (. ,JJ) ! /1"5 15,4(J), R,l.
44., faCkomT(120.15,30)pO!o2itir::1Vllinu . !,1 .. ,,' , ..
dva provea koji se si'ek " _ I,;,nu za.LnoJ f::lV!llUl kopjc 0dredena sa
J ll. a = AB{A(O, - J 0 J.l i b =e: Be(B, Ci 9(),Q,60 n

Po!oziti ravnincA i B pumlelno ravnini E(i(),
, - ::;O.::O,i n<1 udaljtnosti d=25.
4,4 Osnovni zadaci 0 p%zajllim i merrickim odnosima tacKe, ..
f
e) Poloziti ravnine Ai B paralelno ravnini E( -40,30,40) na udaljenosti d=35.
/,,=--,
(.. ' .:l7.}Tackom 1'(-20,15,40) poJoziti rnvninu E paraJelnu ravnini tromda
L/' ABC[A(-40,0,30), B(-11O,80,10.), C(-90,20,70jj i odrediti njen; tmgove.
57
Tackom T(30,30,10) poloziti pravac paraielno ravniut trougla ABC[A( 20,55,20)
.; B(60.35,45), C(85,40,15)].
49:;Zadan je trougao ABC[A(60,O,30), B( 130,80,1U), C( j 10, 10, 70)] i tilcka T( -Ii), i 5 . ..fU)
;=---'"'" van trougla, Tackom T poloziti ravninu E paraldno ravnini trougla.
'.> SO'. Odrediti udaJje!lost tacke 1'(50,50,90.) od pravci.\ p AB{A(O,O,20), B( 100,5U. i)(: i/
Sl>Odredili uda!jenost tacke T(140,75,S5) od pravca a == AJ31A(40,6(),95), H( !.f(t,(), __
, __,_/ bez llpotrebe tragova.
52. Odrediti udaljenost tacke 1'(40,20,60) cd pravc.a p == MN[M(60,70,20),
N(l1O,30,80)].
(51. Odrediti udaijenost tacke T(80,80,60) od pravca a == ABfA(-60,
BI.45,120.80)).
25,25),
,-: 54') Odrediti udaljenost tacke 7'(0.0,0) ad pravCil j") 0. ?vIN -20,20,30}, N(10,S(),6u)j.
• -
55.) Odrediti pravu ve!icitlll udaljenosti tacke T(15,50,30) ad pravca u == AH[r\( 5i),5( ,i if!,
.'. pomocnc ravnlne koiu obrazutu pr<UiUC j tach.
'56:, Odrediti uda!jenost tacke ,4,{-30.--l-0,60) od ravnine £(-40.40,45),
57.;Odredili tragove ravnine koja prolazi tackuD\ 7\20,50,30), a paralclnajc pra'Vcirna:
a"" AB[A[40,50,20), 8.(60.10,4(1) lib"" CD[C(6(J50,30 ), D(90,20,20jJ- Odrcditi
pn;:vu velicinu udaljenosti tacke A1(70,50,60J od te ravnine.
/-,------..,
{ 58. pravu veliCinu udaljenosli tackc T(4(),70,50) od r<lvt)ine zadJ.llc LU'::ki'll'na
'ABC[A(20,50.30), B(60, 10,60). C( 80,35,1O!1 koristeci tragove ravnine trougb,
/S9.)Odrediti udaJjenost tacke T(80,90, 100) 00 ravnine kojaje zadana sa dva pravci.l koji
. j se sljeku: a ABIA( 10.25,60), B(40,55,1O)] i b" BC[B, C(80,35,25)].

r 60J Odrediti udaljenost taeke T(55,70,90) od ravnine koja je zadana sa J\"Q pdl'ukllEi
. pravca: a B(40,60,O)} i b s CDIC(-30,-65,25), D].
61-. 0drediti udaljenost tacke T(-20,40,70) od favnine kojaje zadana sa elva pravc<l koji
se sijeku: a "5 AB{A( -30,10,.10), B{O,30.-J 0)) i b "" AClA., C(2U,u,60)J
58 4. Tar:.rke, provei i raVl1ille
/62)/Odrediti udaljenost tacke T(75,55,50) od ravnine koja je sa dva para!elna
" pnwc<l: (l "'" AB[A(0,-60,30). B(75,0,-30)) i b CD[C(50,40,30). Dj.
_.s.D· Odrcditi ucbljenost tackc T(30,JO,JO) od ravnine koja je z.adana sa dvu paralelna
pr,ncc" a Ml[4(40JO, 20), JJHO,20,60j] i b CD[C(40,4U,6U), DJ,
64. Odrediti lldal,,;cnost tacke T.(··20",'O,A,Q) od l"Vnl'ne E' k' ,
u • oJu Je zadana priklonicom
rhllgc, sku pine p =: MN[M( -70,-25,45). N(0,50.90)).
65. Odredili lldaljenq5( dva para kIna pravca: a:= ABIA(70,O.80), B( 140,80,0)] j
b =: CD[C(D, ·50,90). D j, prelag,llljcm ravnine koju pravci odreduju,
66. udaljenost dva paralelila pravca: a AB[A(20,30,O), 13(80,70.60)] i
IJ 2 (D[c(80,20,0). D j, bel. upotrebe tragova.
Odrediti udaJjcnosf dva paraieina pravca: a ""ABIA(20.40.0), B(95,90.;SOJI i
b .'3 CDlc( 95. 20,0), D J, bez upotrebe lragova.
68. C)rirediti IlUjkrill'U lldilljenost mimoilaznih pravaca; a "'" /·tB[A(O,30,15), B(65,O, 70)) i
b,-,= CD[C(90,Q,35), D( 125,·45,0)}, bez upotrebe slranocrta.
69. Odrediti udaljenost elva para!e!na pravca: a "'" AB{A(30,70.20), B(70.20,40)) i
b CDLe( 100. 10,30), DJ koristeCi pomocnu ravninu okomito na prav("e
70: Odl edill prnvu veliCinu najkra6c udaljenosti mimoilaznih
a 2 AB(A(O, 15. 70), B(65.35, 10.JJ i b CD{Cto.15.25). 0(45.0.]0)7, koristeCi
POJllI)CI1H nWlllnll kroz jiravae 11 paralelno pr,r"vcu b.
! 1" Clurcdill udai.lcnoS[ oVlJC paraielne £(-60,40,90) i F koja pro!azi tackom
72. Odrcditi udaljenost dvije paraleJne ravninc_: A(70, 70;100) i B(O,-,- j.
73. Odrcditi tr;lgove ravnina koje Sll na udaljenosti paralclne sa ravninom
E(60.5(),40).
Na p "" MN[iVf(O,50.30), N(45,35.60)) odrediti tacku C koja je jednako
ucblJena od tacaka 11(30,70.0) i 8(60,50,50).
'3'. ndrediti lacku S 11<1 pravcll p == MN{M(-JO{),-J5,0), kOjajejednako
llclJl:CIl<1 od tacaka ,1(-]JO,30,30) i B(-60,90,8(}).
76. Odrediti onu til.cku pnlvea a "" AB[A(0.50,80), D( J 10, lO,O) 1. je jednako uda!jena
'd ,\1(00,80. 90) j ,\'( I JO,40,30).
59
, 77. pravac p "" AB{A( 30,20,60.), B( 120.-80, -20)], nanijeti duzinu d=JOO, od njegovog
/drugog probodisla.
78., Odredili udaljcnost tacke T(10, IOO,90j oct ravnine trougla A8C[A(0.60,0),
B(40,O,8U), C( 1IO,90,40}), bez upmrebe tragova.
79. bdrcditi udaljcnost tackc T(20,-JO,] ]0) od ravnine trollg!a ABC{A(0,50,20),
B(oO,90,80), C( 100, IO,30)j, bel. upolrebe tragova.
80. Odrcditi udaljcnost tackc TID, 15,0) od ravnine troug!a ABC[A( ·40,10,50).
/B( ·20.70,0). C(30,O,20)}, bez upotrebe tragova.
Odredilj udaljcnost lacke T(-30,65,]5) od ravnine trougln ABClA(-45.5.30! .
.' B(O,85. 70), C( 35,45,30)j. bez upotrebe lragava,
-"82'. Odrcdifi udaljenost tacke T( JO,80. JOO> od ravnine trougla ABC[A(30,O,30),
8(80.70.10). C(] JO.30,80)}, be? upotrebc tragova.
83, Odrcditi udaljenost tacke Tr20.5,80) od
'..._.. / 8( }OO,] O.40i. 060.80, 9(}) 1, bez. upotrebe tragova.
84, \U lacki S( ]0,30.20 j ravnine E koja je zadana sa dva pravea koji se sijeku:"
if, !1) '0 AS[!\(-2552!7l. Si ill 2 i('ifB(35.30,45J. Slpodici okomicu duzined=50.
}'i 85. U tacki T(.J5,-,45J uougla ABC[A(-50,50.30,. 8(-10. 10. 70}, C{l0,30.JO)] podici
0Komicu i Da rlju II: tacke T nanijeti duzinu d:;;:;70. Zadatak rijesiti bel. upotrebe
-. --tmgova r<i\:nine.
86. C tacki T(65,-,45) ravnine 1.: z<ldane tfDuglom ABC[A(O,JO,5U), H( lU5,YU,6j),
,. C(40,l0,5)} podiCi okomic1.l duzinc d=35 bez upotrebe tragova ravnlne.
8'7. U t;lcki T(5,5, -,40) trougla ABC[I\( 20,50..20), B( 110,90,0), C( 50,5.70)] podiCi
okomicu i na njaj odrediti tacke MiN udaljcnc od irougla za duz,inu d=50.
-
88.i Odredlti udaljenost tackc T( -90,75,105) ad par.!;·delograma ABCD[A(· J ]0, ]0,30),
B( -70,60,0), C(O, iO,50), D 1 bez upottebe tragova ravnine.
R9., Odredjti udaijenost tacke [(65,85.70) od paraleJograma ABCD[A( -35, 90,45),
8(30,60.0). C(65,O,25), D1 bel. upotrcbe tragova ravninc.
9!i Odrediti udclljenost tacKe n i 5.65,15) oct ravnlne trougla ABC[fHO.5.30).
, [?(45,85,7(}). C(80,55,30!J.
i'"
60
4. Tacke. pravci i I"{lVl1ille
91.)Odrediti projekcije presjeka ravnine E(-20.30]0) I ravnine F kojaje zadana sa Jva
" paraJeJna pravca: as': AB{A(60,80,25), B( 120,Q,-25)} i b =. CDLc( 100,0.40), D).

,/ ( 92) Odrediti projekclje presjeenice mvninu A(=,30,60) i B(=,50,30). , /
,.="
presjek ravnina A( -45.35,55) i B( 10,20,5).
Odrediti presjek ravnina A( -35,20,25) i B( 15, ]0,-25).
9S .. 0drediti presjek ravnine trougla.ABCIA(-50,J5,O). B(O, 45, OJ, C(-105,70,90J}sa
ravninom E(-120,110,100).
96. Ddrediti presjek ravnine trougla ABC[A{-JO, lD,O}, B(20,]0,o), C( -60,70,50)] sa
ravninom £(-80,80,50).
n_'
97f})dFediti presjek rnvnine troug!a ABC[.4(O,O, 15), B( 50. In.30), C( -40,60,80 lJ sa
"--,, ravninom E{-20,20,-20),
98. Odrediti medusobni presjek dva trougla i njihovu vidtjivost:
B(80,70,80), C(llO,25,20)} i EFG[E{40,f5,70), F(l20,45,55i. C(70,SU15!}.
Odrediti medusol5ii!presjek (iva ttollgla I njihovu vidljivost: AHC[A(O,40,j()),
B(100,10"35), C(60"90"85)] i EFG[E(20.80S), F(J W50"20J. Gi4IJ5JIJiJ
--'--,
100. 'Odrediti medusobni presjek dva rrougla i njihovu vidljivost: ABC{,4( .3(), 120,0),
'B(50,50,0), C(-20,fO,JOO)1 J Fi40,JO.3OJ. GrO.12o.1?()!7
101.. Odredi[j medusobni presjek dva troHgla i njihovu vidliivost: ARC!Ar-f)() I()n/Wi
B(O,u, 0), L-{50,JO,20)] ! EFGfE(-70,50,40), F(-lO,lJO,O), G(40,15,90)).
}O.4-: Odred'iti medusobni presjek dva tmugla i njihovu vidljjvost: ABC[/\(-4030.U),
- B(0,65,80), C(80,15,60)} -j EFGLEt-25;'lS,6Sj: F(20.7SjO), G(70,45,45)).
I03;'Odrediti medusobni presjek dva trougla i njihovu vidljivost: ABCLA(.55,60,iJ),
B(G. 80. 90)" C(30JUO)] i EFG[E(-65.35"80), F(JO"85Jh G(lOJ),50g
'j
l04· lbdrediti medusobni presjek dva tl"Oug!a j njihOVll vldljivost: ABC(A(-40,70,Oj,
i /8(10)10"100)" C{50,/0"30J] i £FC(£(-50"40" 90), F(50)1(W), G{20"u,70)}.
.-/
medusobni presjek dva trougla i njihovlJ vidljivost: AlJC[A(-75,70,lO),
B(O,30.40), C(-llO.20,SO)] i EFG[E(.J]0.45,OI, F(-40,Jo.WI, G(-lO,60,80)].
106,Odrcditi mcausobni presjek dVIl trougla i njihovu vidljivosr: ABC(A( !/J, !:;,70),
B(35,JOO,fO), C(75,40,]0J.! i EFG[E(0.30,30), F(75,75.70), G(S5,]O,15)].
4.4 OsnovlIi () polozajnirn i metrickim .. 61
, .' k d' trou la i njjhovll vidljivost: .4BC[A( -40,55,35),
'107),'Odredit! Pf)eS]Je. 1 J'180) F{60,8{),}O), 012o.,15.5J1-
" B{O"90)O), C(40,1),12() 1 " "" ,
--------, . ,-.' d' 'ou la i njihovu vidljivosl: AJJC[A{4-0,20,J.O).
(108.0drediti medusobm F(OO JOO), G(-60,100,O)1-
Ci"60"40,4 ) l' '. " __ ' ""
. '-1.BCD
r
A(!58065) B(lJOAO,40),
' - 10.9. Odrediti medusobni presJek paralelog1r 80' 10i F; 7{) I), I05},
C(J45,70,70), D(50,JjO,9?)!.sa _ J ,,. _. ,
O( 130,90,']5)] i njihovu vldlJIVOSt.
, .. ,,'.- , alelo ramaABCD{A(-15,6{).70). B(45,j()(j,j i.J),
Odreditl lnedusobnl plesJck 30 ?OJ F(90,60,50), (J(6,'!, IOLUOOjJ
,j C(90,50,40), D} sa troug!om {,,- "
i njihovu vidljivost.
//-----" .' '.'. lela mmaABCD!A(20,60.6V),
111. 9dredJtl rnedusobm presJek 30 70) F(90,90,90). G{ i 20,00.6U!1
"-.-- C(llO,50,45),D]sarrouglom J "
i njihovu vidljivost.
,--0::\ . ' '1'10 rrama ABCD{A( 15.65,30), B( 1 JO,--!-J,70(
"112\)' Odrediti medusobm presJck 10 30) F(70 105,1 lOj, O( 130,35,20)/
/ C(145,70,40), D]sa rrouglom , "_"
"'''/ i njihovu vidljivost.
" , , "e tacke T( 108') 80) nll ravninu E koju jc_
;'Iii':,Odrediti ortogonalne pTOJekcIJ, . ?O J nl'70 j(Y 60)1 i h'i'i CD{C(70.{)u,3iJ;, D}.
" dvaparalelnapravca:Cl':£A1J[.4.{JO .. ,J), "
---." -'.-, "' -""4fJ[4(lO)6-;'O) B(35,3{),--I-O)jnarcnninu
11.;1. Odrediu proJckclJe pr,lvca p , ,_ ,;), ,
' E(!OO;60,80) _
?}/',,,,, .. ,.. . ""'I.B{A(70500)W.60,O,30)jnaravlIillu-E(25,15,25i
;';;115. -Odredltl proJckClJe pravca p -" " , \
'-x
,,', • ••• v' 1- ABIA ',504030) B(20,90,6U)J na ,an1inu
,on 16:' OJrediti proJekc!Je duzme t = ,( , , ,
c £("50,80"50) .
. '. t k .. J'edan v1'11 u \acki A{Cici,j),y()), 1
117 Nacrtati projekcije istostranog troug a __ _
"- - lr oh Be na pravcup;; /vfN[lYJ(O,}),l)). N(} W.W,..!5)).
suprotna strana oU
e
'
-, "\ , , S" "''') "
: " - - ugla lwji !eZ! II raVll!nt i.D,' (J,' v _ c
118. t4acrtati projekclJe lst,ostrallko
g
trougla a jedan vrh troug!;) II tacki
,/S(55,-,50) srediste oplsane nlZl1!ce ,
A(55,-" 20)"
projekcije istokracnog trougla, koj,i l:;;zi u mvnini El90,55,65}, ;iku mu }:
bridABIA(O,-,50), B(25,·,0)], a vrh C u raVfllnl 7[;,.
62
___ '_._1 (lc;ke,. pra1'ci f ravlline
------
120,- projekcije istostrano? trougta, koji lezi u ravllini E(100,60.90), kome jedna
';.1 "na. a:;;:80 zatvara sa prvllTI tragom ugao od 45°, a krajnjc tacke su joj na
trag(lVlma ravnine. .
121. NacrtRti projckcije istostranog trougJa ABC, cija jc jedna strana na praVCl!
P"'- ['4N[M(20,O, 90). N(80,60.0)], a suprotan vrh u tacki ((-10,50,20).
122.N;]cnati pmjekcije istostranog troug!a ABC, koji leti U favnmi £(120.100,80), taka
. / da mu VTh A le-li 1.1 1[2 udaljen d=-60 od IT,_ a suprotn3 strana BC= 75 paralelna SIT!.
123, Nacnati projekcije istostranog trougla ABC, cUa je jedna strana n3 p'ravcu
p "" IHN[M(-30,50.0). N(20,O. 75 )}, a suprotan vrh u tacki C(50,30,30).
Odrediti praVll velici"rw trougla ABC[I-I(-70.80,30), B(0.20,80). C(50,50,O)J
okretanjem paralelno S ITI bez upotrebc tragova.
125. 'Odrediti pravu trougla IIBC{A(O,O,60), B(0.60,50), C(60, 10, 15 Jl
preJagnnjcm ravnine trougla oko prvog traga U iT}, .
126. Odrc.diti pnl\'U ve!icinu trouglaABCfA(10,.,20j, B(30,-.70), C(70, .. 0))koji lez! u
ravmnJ E(-40,30.4(}) prelaganjem oka prvog traga u nt,
127; U lezi trougao ABC[A(O,-.70j, B(-40,60,-), C(30,25,.)]. Odredi!i
pmvu VcllCll1U trougla prelaganjem "ko prv0g, a z3till1 oko drugog traga ravninc.
128. projckcije istostranog trougla koji lezi u ravnini E(25,60,-20), jedan vrh Inn
je u tack! A(25, .. ,20), a vrh B 1I ravnini rr"
129. Odrediti pravu velicinu troug!a .4BC[A{(J.4(} .In!. B( an, !f),50), C(65,.':O.}O)]
prelaganjem oka prvog traga ravnine traugla un}.
.130 .. pravu velicinu trougla ABC:£A(30,20,45), S(7.5,65.80), C( 120,5,30)J _
okretanJcm paralclno's IT2 bez upotrebe tragova ravnine.
131. Odrcditi pnrnl veliCinu trouglaABC[A(-50 .. , . .30), E(20. 101 C( 20 70l]k ··1 ,.
, J' " " , OJI eZl U
ravnilli E(60, 40. 70) prelaganjem oko prvog traga u n
j
,
132" Odrcdil.i pravu vclicinu trougla ABC[A(20, 70,10), B(50.35.90), C( 130,50,30) J
0krctanJcm parnlelno S 1rj bez llpotrebe tragova ravnine.
projckciie kvadrala koji lezi II ravnini E(80, 70,90) kome je jCdna strana na
Cl1 p 'E ,\fiV[M(O, 65, 5 ), N(50,5.25)]. a tacka A(20, J 5,) jed an njegov vrh.
4.4 O;;lloVl1i zadaci 0 pnfoiajnim i metrickim odnosima tacke, .. 63
,134. Na\:;rtati projekcije kvadrata Cije Stl dvije strane na paralelnim pravcima:
a=' APIA(20,40.10), P(80,55,40)) i b =,.MN[M(20']O,50), N], a tacka A jedan njegov
\Th.
projekcije kvadrata koji leii u ravnini 100), jedan mu je vrh 11
held A(25,45, .), a jedna stram na pravcu p ;;; PR[P( R(O,-,On
'13«, Nacrtati projckcijc kvadrata kOJi !cii u ravnini E( 3Q,-1S,30), cija je dijagonaJa
d s BD{B(35.20,')' D( 100.70.';/.
nIIN""",; projckcije kvadrata cijiJe jedan vrh u tae,ki A(SO;20,75), a dijagonaJa na
,,'h.e&' pra\"Cu p """ PR[P(O,O.60). R( 100,100,O)J. ,
';·13"S .., Nacrtati projckcije kvadrala ABeD koji lcii u ravnini E(20,-25.-20), cija je
dljagonala d:;;, C( 120,50, -)).
-'-', /' ----.....,
projekcije kvadrata koji Jdi u ravnini E(70,60,Sihsa, sredist.em u tacki
a jet.1an vrb mu je u .. tacke T(50.65,70)
na ravninu £.
/ .._, . ,':,i \
14Q.' Nacrtati projekcije kvadrata koji Idi u ravnini E( je dijagonal
a
,,/ CliO".55)). , .. \ ':
,
'"t loll,. >i"3crtati projckcijc k,Zldrata koji lezi u "i3vnini. ..=:8(J
i zalvara sa prvim tragom ugao od 60 , a kraJnJc tacke na trago
v1ma
ravnlllC.
projekcije kvadfata ?ijaje strana'na pravcu ,.'
f . p:= PR[PfQ.SilJJ), Rr50,(},90}], 8. jedan wh 1) tacki
143. Odredili projekcije cctyerougla, tiji su vrhovi n3 pravciJ1\a:
a ABIA(10,50,l0), 1l(40,40,40)]; b = HC[B, .C(90,80,20)J
y
imajll duzinu d",40, dokjc,d,,?zina cetvrte
; ,,/,: " ,
144:' Nacrtati projekcije romba ABeD . .u.ravrt,ifif (:<10,-30,50), cij \" e
uijagonala d;;; A CrA( .70, .,60), C{ -50, ·,20}), a vFb B je u IT,_
145; Nacrtati projekcije romba koji leZi \l ravnini. E(30,45,·30), cijaje dijagonala
:;;,AC[A{O.65,-). C(7.5,25,-)], a ugao ac:::60".
projekcije romba koji lC±i u ravnini E( 75,75,65), cija je strana
'AB fA( ·4(}. 10.. i, R( -20,70.- lj. a ngaa a :0::45"'.
'"
c
H
,,-,
, ..
.

64,
4. Tac;ke. pravci i I,",a,,',n,i;,;e_____ _
'i47./Nacrtati projekcije rombu ABeD koji leii u raVllll1i E( -60,40, 75), cija je dijagonala
d'IE AC[A( ·5,80, -), C( -50,15, -)] a vrh B je u Ttl_
<'\
148. Jqacrtati sve projekcije kvadrata Cija .Ie duzina d "" ABjli(JO,35,30), 8(30,20,lO)},
"- akoje njegova ravnina okomita na IT].
projekcije istokrakog trapeza eiji SCI, nhovi Iaeke ABCD[,1(25,30}O),
' B(75,}0,40), C(60,50,JO), D]
//.t;
150._ Odrediti pravu velicinu paratelograma ABCD{.4( 30.70.30). D(80,65, J(}j,
C( 115,20,45), D) okretanjem paraleJno S 1[J bez uporrebe tmgova mvnine,
151. ,Nacrtati projekcije prtivilnog peterokuta koji leii u ravoini E(10, lO"to), cije je
'srediste u tacki S(25,-,45), a jedan njegov vrh jc tacka A( 60, -,30).
152. projekcije pravilnog peterokuta koji le/i u ravnini £(70.60.50), Cije je
srediSte u tacki n jedan njegov vrh u probodistu okomice povucene lz
tacke T(50,65,70) f1a ravninu E.
.).?'3./Pravilan peterokut, koji leii u ravnini /[1 sa sreJiStcm u tack; 5(30,0,90), a whom u
tacki .4.(45,0,135), ako drugog traga u ravninu E((iO,85.55j.
'"'L54:\Nacrtati projekcije pravitnog peterokuta koji lezt u mvnini E(20,]0.- 10). cUe Ie
u tacki S{lO,50,-j, ajl:dan vrh II mckJ·A(5U,2V. ).
.-----ox:
155.'Nacrtati projekcije pravilnog sesterokuta koji lezi u ravnim E{20,15,-15), cije je
<;rediste u tacki 5[15",45), ajcJod ':;[r<1n'l ila pral-Cli P"" PR[P(-bU.-.Li), RiU,-.60)).
156. "Nacrtati projekcije pravilnog sesterokuta, ":ij.; j.: :;r..;Oi$[';; Ll tacKl 2>l-iu,5//.f5!, a jedna
strana na pruvcu p 2i MN{M( 80,30,0), N(O,O,45)].
, Nacrtati .pfojekcije-pmvilnog sesterokilta koji lezi l! 'ravnini E{ JOG, 70,60), Cije je
srediste u tacki S(30,25.·), a tacka A(25,40,·) jedan njegov vrh.
-iS8. Nacrtati projekcije pravi!nog sesterokuta kojt !eli II ravnini &30.-30,35) sa
sredistem u tacki S(25,40,·) i vrhom II tacki AIO,30,-).
159. Tacka .4.( -30.30,80) je vrh pravilnog sesrerokuta .4BCDEF koji je okomit na pravac
p 0: kIN/M(30)5]5), N(-40.65,15J], sa sredistem lH1 pravcll P< Nacrtati projckcije
sesterokuta.
160. Nacrtati projekcije pravi!nog sesterokuta, cije parak!ne stranice )eze l13. pravcimu:
In a MN[M{55.55.0), N(O,O,30)ji 11 "" PR[P(60,O,8Ih RJ, a srcdi;t.:; U lacki S(70,- _).
O . dac;opolozainim i odnosilllQ tackc,.
4.4 snOV!1l::.a _ " . 65
({Iii Nacrtati sve projekcije pravilnog koji 1.;z! ,U
;1' l\. d·' l 'k· 5(4030 ,) poluprecmk opisane kruzmce r-3U, cl dViJ
\ )sre lste u ac ! '"
\ '-' / para!dne s nJ.
. ... ini Ei 60 '5060) sa srediSlcm u uLki
,_!§2, 'iz.;;cke In u nlau
E,
.. k·· kruznice kOJ· a nastaje rotacijom tacke 1'(0,20,20) ok!) pri:i.vca
k163.;Nacrtat! proJe clJe ,. "
'/' a =AB[A(.40, 10.20), B( 10,60,60)].
//.---, \ . k' 1'· 'Dim Ei=,5f), 70), sa sreJiSltn\
;1 ]64. Nacrtati projekclje kruznl:e ·OJ3 eZl
f,"., '5(50,-,35) i prolazi kroz tacku A(20,-,])j.
" .• ' '< • ako trougla ABC[A(10,25,J5), fl(65]5,75),
i ··'.t65,},,Jacnati k!uznice
' ........ _--/ C(95, 10,45)).
/166. Nacrtati projekcije kruz.nice lez.i u. E(30,
. 5(15, ·,60), a tacka T( ·15,-,45) Je na kruzmcl.
20,20), cije jc sredgk It ucki
.' .. £( 907080) i dodiruje [I'j l1YlL
q 167./Nacrtati projekcije kruznice koja ravnll;l1 _ - ' .., ... !..
traga.
., . . £'20 3D !U} ciJe je \l raCK]
168:'Nacrtati projekcije koja .u .raV1lll1l·( ,- .- ,
5(0,-,70), a tacka T(0,-.40) JC na, kruZlllCL
169:· projekcije kru:lIllce kOJa dOGlruje p.fVl iii./ Lv,,' : J,c)":; i
P"" AB/A( -10.100.-), B(25,10,·)) u toj ravnml.
, 'E( 20 15 15), ciJ· e jc sredi;lc u lac;(1
170,,·N::l"crtati projekcije kruznice koja lezi u ravnml - , ,
S( /0,60,40), a r-;=45,
. , . ,... '·ste u t·,cki S·(50,35. to), po..liuprecniL
171> Nacrtati sve projekcije kruzmce C!JC Je srem, "0
" r-;=30, ako je ana okomita na reI> a sa 1C2 zatvara ugao od 30 ,
, projekcije kruznice koja !e2.i II ravRini _ E SJ osi x, tacb
/" .., , ''IF . v· IS' 4(4030 ))}]poluprccmL
,. ,, __
(} .... v· J v 'k -60 koja kzi 1.1 ravnini E(75,45, 75)."
·Nacrt3ri projekcije lauzlllce po a r-
prolazi kroz tacke B(-J,60,,)j,
" .. k .. k inlee kOJ'a leii u ravllini E(-J30.nQ,J15)' JdJirujc uba
174, Nacrtatl proJe cIJe ru " .
ravnine i pravac a '2 ABf,4.( -30,0,-), B(0,110,-)] l! ravnml.
66
4. Taike, pravci i ravnfne
175. ,'Nacrtati projekcije kruznice koja Ie y' • • •
, ___ a 'i.'iAB[A( 40,10,0), B( -30,50,90)J i ravmm E zadanoJ sa dva pravca:
S(lO,55,-) 1 pOluprecnikom r=40. CD[C(70,40,O), Dj, sa sredlstern u tacki
176.'-Nacrtati projekcije k ,7' k' ! v'
/, v' • ruzfllce oJa eZl u ravnini E(70 (40) i dod,·ruJ·e Sre,I,·s'le
KmZl1lCe Ie ud r d 40 . ' , ''"3-
_, _ <1 Jeno za:;::: ad 1Cb a oJen po!uprecnik r=30.
Nacrtati proJ'ckc" k ,. k' "--
. :' . lje ruZ11lce oJa proJazi kroz taiSku T(60 65 -) . d d" -- .
_,a-"" AB[A(O, 15, 15), B(25,15,60)J i b""AC[A, C(35,60.0)/ ' ! 0 IruJe pravce.
178. 1'<)' ladc.rtu.ti projekcije krUZll ice poluprecnika r=30 koja pro\azi kroz 40 30)·
(0 IruJcpravacp=:AB[A(O,O,25), B(30,50.0)j. " 1
179. kruznice poluprecnika r=50 koja lezi u ravnini E(40 -25 40) .,
plO aZl (loztackeA(40,30,_) i B(105,60,-)}. . , "
1RO. Nacrtati projckcUe krllznicc koja ima poluprecnik -40' d ct· .
Q""'ASf4( 20 ]020) B '). ! olruJepravce:
- "'. ,. '. C(40,90,0)].
181. NDCTt3.t.i p. rojckcije knlznice [S(75 _ 40) r=751 k· . ,
< " " , - ola eZl u raVnlm E
VDVCCII1 a = B(60, 20. 65)} i tackom .1'(90,75,10).
zadanoj
182, N(Jcr{;1ti projekciJ'c kTIlz' k· . .
. _:. _nice oJa nastaJc rotacljom tack T(2 - -'0 60) k
p"" MN{MDO.JO,U), M-10,60,45)J. e ),/. 00 pravca
'83 l'. .. d
. alloj paralelni.in a "" AB{A( 10.100.90), B(-40.4U60!1 i
( _ ,65,1:0j, D J Iezl kruzUlca sa sredistem u lacki 1(' J5' - 55) .
pnil'pl'eClllkom r-3" N rt' . .. ' ... _,1
- - . - . , - ./. ) He atl pro.Jckc!Je te kruznice.
IfiLL ">Tacrt8ti projckci,'e k ,v' k· .
" ' .' ruzmce oJ8Je zadana sredisfem S(-20 60 90)·
,=AB[A(-60,140,Oj, B(50,0,80)). " 1 tangentom
'\
5. Bokocrt i stranocrt (transformacija)
5.1. Bokocrtna ravnina i bokocrt
Pored prve (,hurizontalile) i druge (vertikalne) projekcione ravnine
postoji i treea (baena) projekciona ravnina, koja se oznacava sa Ji3' Pravac po
kome ova ravnina sijece horizontalnu ravninu 'HJ nazivamo osa y, a pravac po
kome sijece vertikatnu raVll1l1U 1[2 nazivamo osa z. Taka je dobiven sistem ad tri
projekcione ravnine 1[,. 1[2 j 1[3 koje su medusobno okamite i sistern tri ose x, y i z
kaje su takooe okomite jedna na drugu, a prolaze kroz. tacku 0 koju nazivamo
isfwdi,{tcm koordinatnog sistema.
VI II
.4'"
-y Iz
"
il!

I
,
1
,
I
I
V I
I I
,
L, ,

y I
1-;
..". III
J
!

b)

\
-z j -
VI[] IV
Slika5.!
Sada je prostor-podijeljen na osam dijelova, koje nazivamo oktanti i koji
se obiljezf\"vaju brojevima od I do VIII, istim redom kao i kod kvadranata, i to: I
do IV desno, a V do VIll lijevo od 7[.r.
Sve tri projekcione ravnine dobit cerno u istoj ravnini, npr. 7[2, tako da
it! uku ose}c okrenemo prema dolje, a 7f; oko osi z lijevo u ravninu IT] (s!.5.1.1.
,
;!:-
,
,
5, Boko('f'( i Slranocrr
,
Na slici 5, tb nacrtane su sve tri proj'ekciJ'e tacke -i(A' A"') k .
._ ' " ,oJa se
nal,azl u I oktantu, je udaljenost bokocrta tacke od ose z jednaka ordinati v
tocebokocrtza 0 I· ·1" - '
p ZInvan y )lti lJevo, a za negatlvan y des no od ose z, -
5.2. Treci trag ravnine i njegova sutralnica
, Ra-:
nina
E projekcione ravnine J[j, [[2 i f{3 \l tragoyima ei, e; i eo,
Trag eJ naZlva se treel trag ravnine (s1.5.2). - .
.. U poglavlju 4.3.3 abradene su slltrainice, odJ'e smo vidJ'eli da u svalcoJ·
ravnlm t' t '. ::0 '
pas ?Je.su razmce prve 1 druge skupine koje su paralelne s njenirn prvim,
odnosno S tlJemm drugim tragom (sl.4.11 i 4_12)
U ravnini postoje i sutraznice trecea [raga. Pravac nlvnjne- kOJ·iJ·e
paralelan s .,. ,b , '"
k
. nJenlm treclm tragom, naZlva sc sutraznica rreceg rraga (trece
s upme).
Ez
z

I
t'
S!ika 5.2
,. Na slid 52 prikazana je jedna sutraz-nica treceg traga ravnine E Kalo
trag e3 okomito projicira fla ravnine H, i 1[2 U osu y :;, 2: 1- x. in tlocrt
tn) I naert m'" sut az . k -. < '
) r nice III, u a amICI na OS1 x kao nJ slici :') "b 0 .
surraznica n'eni . d 'wk' ,< ' - <-. va Je
k
'd' , . .1 m we 1m tlocrtom 1 n3crtom odreaena u prostom tel<: onda
a a u njo] oznacuno njeno prvo .. b ? -;'
b
plO 0 lGte - 0= _ fla nfvom i lljeno dnlO"o
pro odlste 1 "" j'" na d t " ,. .. c
t. '. ragu fdvmne. 1 reca proJekcIJa 1JI,; sutraznice !I1l
Ieee skupme paralelna Je s trecim tragom e, ravnine E.
53 Stranocrtrw ravnina i stranoerl 69
5.3. Stranocrtna ravnina i stranocrt
Ako trecu projekcionu ravninu 7rj postavirno taka da buLle okomita samo
na nt, iIi sarno na Jr2, ooda ravninu H3 nazivamo stranocrtna ravnina iii treca
projekcija.
a)
b)
;X
z

A'
Na slici 5.3 prikazane su sve tri ravnine pro,iekcija Jr" Jr2 i 7r; okomito nJ
;Tj' Osa po kojoj se sijeku ravnine 1[j i Hz oznacena je ?a :x:, a usa po kojoj se
sijeku ravnine n; i 1[, sa /X3, Zatim je proizvoljno odabrana tacka A i odredenc
____ ;:,1:(:. rri .. prQjekcijc pr\"o na Jr-1.1 Jt2, na i(;- Proizvoljno je ndahran ;
tlocrt A' tacke A, te odreden njen naert A" ( .M' = A''' K i .:lA -" = A f K), TackJ.
A'" dobivena je tako du se iz t<:leke A POVllCc atomica Oll ravnmu HJ, pa]c A"" u
nozistu te okomice. Okornice A4' i AA'" prave ravninu koja je okomita 08- nSll
-/<'(_1,- pa _ je .MILAPI lik pravotlgaonLka........Otuda jmamo Am L :::::",Mf = A" K
,<\A'''' = A'L. Sada su A' i Am dvije potpuno analagno pridruzene projekcije, Lao
?iLo Sil bile A' i A"'.
Ako sve tri projekcije zdlIno imati II ravnini crteza, oncla lrcb<l
ravninu it} okrenuti oko ose jX) u ravninu nl, a zatim obje ravninc (Hi ?:ajecino sa
Tt3) oko ose ,X2 U ravninu Tt2'
Zelimo li odrediti cetvrtu projekciju tacke A, postavicemo nOVll
projekcionu ravninu JT4 okomito oa Tr.l i povuci okomicu iz tacke A .. flU tu r1Vniilu.
U nozistu ove okomiqe nalazi se cetvrta projekcija AN tacke A, Ravnine J[3 i ][4
sijeku se u oSI koju oznacavamo sa 3X4·
Na slici 5.3b nacrtane Sil sve cetiri projekcije iacke A poslijc izvrscnog
okremnja ravnina projekcija u ravninu 7[2 (ravninu Cr1eia) , Na [OJ ::;lici .it
A'A"" L /X3 i LA"'::;:;: A"K, ANI All' 1- 3X./ i MAw:::: A'L_ Aka tloerti uviju tacaka
70
5. Bokocrt i stranoert (transjormac(;a)
lezc na suprotnim stranama ose IX3, onda i cetvrte projekcije tih tacaka Ide na
suprotnim stranama ose 3X4.
L
8"
a)
/
b)
"
Slika 5.4
Treeu projekcionu ravninu TZ; rnozemo postaviti okomito i na ravninu 7[2.
Na slid 5.4 prikazane 3U opet sve tri ravnine projekcija Tr/. 7[2 i Jr.,. ali sada
,'.(; .i liz. Ravnine Jr2..l sijeku se U osi 2Xj. U ovom slucaju, za taGku B vrijedi
ista lao za tacku A u prethodnom slucaju, sarno sto u ovom sJucaju ravninc Jr, i
71>. kao j me y, Z. svoje uloge. Na slici 5Ab nacrtane su sve cetiri
projekcije tacke B nakon poznatog sjedinjenja ravnina projekcija u ravninu 'Hz.
Natojsjici j LB
m
""" BfK, S""SfVl.JX4iMBfV",S"L.
5.4, Rijeselli zadaci
1._Z.adatak. Odrediti pomocu udaljenost ta(:ke T(O,40.50) od
prm·ca p AE [AU 0,1 0,15). B( 40,45,50)] (sl.5.5).
R j e sen j e: Udaljenost tacke T od pravca p odredit cerno taka da
n8.jprije, ravninu lr] po!ozimo okomito oa ravninu Jr, i to paralelno s pravcen p.
Stranocrtna osa fX3 je paralelna s tl?crtorn p' pravca p. Zatim odredimo
treee projekcije T
m
i p"'" tacke T i pravca p( ,4"'Bhl' E pM) kao udaljenosti
njihovih drugih projekcija od ose '''2< Tada postavimo ravninu lr4 okomito na
pravac p, pa je osa 3.1:" okomita na pm.
5.1 Rijdeni ,.adaci __. __________ 71
" k" r
1
" J1i tacke T i pravea p dobivene su na osnovu udaljenosti
ProJe Cl.1
e
,c"".l ce okomica TS,
··h 'h nrvih pro)' ekcIJa ad ose IX," K,lko Je pra vac p 1(4. to , .
nil OVI t· 'T d ' b" ytVSIV - TS JCfJe
.. . lac'ke T n'j pravac I' bili paralelna s n4. a ace !tl -,
"pustenalz< ,-, .. , .'b.t"
' - la ce SIV biti u rr. Kako Je 7S paralelno S 1f4, mow 1 1
tacka S na pravcu h 1 ," .nr d 'ekci'e 5' na
T"'Sfl! takode paralelno 3 3.X4. Pomocu ordlllata 1Z S odre e se pro) . J. ".
I· 0" "Taka J"e dobivena udaljenost tacke T od pravcap kroz ploJekclje,
P
1 ,) na p . .
" .. d - dW - TtI'SI,'
a prava -vehcma lldalJenostl JC ,0 - - •
T"
B" /
Slika 5.5
I i
·· , .'/,·a,locrta udaliel10st ta{ke T(45,45,50)
2. Zadatak. Or re( III pomocu , J
od ravninc £(70,60.70) (5156). ",";"
R
- "e n J c: Aka treeu projckcionu ravninu 1[3 postavimo. lako da ona
\..1 e S . - "' ., b·,' komHa 11a prvom
b
j
k
·'a nil nvninn ]"[1 i ravmnu E, tada osa IX3 mora I 10
ll( e \1 "ornl, ". m. .. l ravnine E
. 'nine E TreeD projckciju T tacke T J trec} rag e3
tragu e I Hn " .... '} . k .. od ose x
od;caujemo na OSl10VU udaljenostl nJl110vlh d:'Ugll proJe .' /·1· v, 0
, L>lalJ"enost tacke oJ ravnine odreduJemo tako da lZ tacke. T povucem
\. . vk T
m
treCt tm!! e I una
okomicu na wvninu E Okomica povucena lZ tac e n3 -..
probodiste u tacki Sm
77 5. Bokocrt i strmwcr( (rronsjOntUlcija)
..---
,-
i e\
I
id'"
, /
k
,"
Slika5.6
UdaljeflOS[ d"'::::: r"'S"/:::::; do
jC ujedno ! prava velicina udalje-
nosti tacke od r::lVninc, jer je TS...L E
1. el, dakle TS je paralelna S HI,
Pomocu ordinala iz S?" odrede se
projekcije Tacke Sf S',Sff). Duzine
d' = T's' i cr = T
'1
5" su projekcije
udaljeno:>ti tacke vel ravnine,
_.---,
.,. -
i "'L-\; /
\--'-; X/Zadatak. Odreditipomo('u stranocria IIdalicllosl tar}ke T(5,25,55) ad
rCII'nine tmurda ABCfA(-2{J.Sn,5.), B(! 5,80,50), C(70,35,35)] bez i-Iputrebe
tragovQ (sf.5. 7).
Rj e s e nJ rijesen pomol:l! sutraZniL:Ll III i fI ruvnine trougla
4BC Tackom C( C/, C"; tJ01u2<.:!I<-t je Ill! II! ,ill 'i) prw skupine, ;J
tackom A{ A',AN) sutmznica 1/( 1(11") drugc skupine. Trcca projekciona
ravnina n.l postavljena je okomito n-<1_ l"nyninll. rei i nu ravnirm trollgla, i:)rl.ie osa
,X3 okomita na tlocrtu -tl{sutrainice III te ravnine. Trece projekcijc tacke T i
trougla ABC odredimo na osnovu udaljenosti njihovih drugih projckcija od osc
1.'(:!. Treen projekcija A"'B"'C''' trought ABC .Ie prikazana bo Juzina, jer je
ravnina troughi okomita na ruvninu 1(;. Okomlca povlIcena iz tacke r J' no.
A Iff B"" C'" ima probodisfc u tack] S'u. POlllOCll ordinala iz Sf" oJrede se
projekcije tacke S( S',SH). Duzine 1.1'::::: T'S', d":::::; i d m =:., tfflsm su
projekcije udaljenosti tacke od ravnine trougb, gdje je dIn :;.'" 1''''S'''::: do ujedno j
prava velie ina te udaljenosti.
A"
d'
A'
"
8'
Slika 5.7

r<t .. Zadatak. (Jdrediti.pnlTlocu stra-
l10crla udaljenosl dva paraielnc{ pravca:
3'60 "(l Tn) 1;
u '! ,_'-',H> j'
b'2 CD{C(lO,20.20), D] (sl.5.8).
R . e sen j e: lidaljenost lzmedu
dva paraletna pravca odredit cemo taka. da
. , . 0 okomito na ravmnu
ruvmJ1U 7r3 postavuD .----"
. leI 10 s pravcima a i h. Tada Je osa
1f" a para ! ..
r na proizvoljno! udalJcnosti paralelna s
tJ
'"' ( 'j' b; pravaca alb. Trece
ocr om a
. k" III i bill pravaca a i b odredene
proJe 'CiJC U ... '.
su kao udaljenosti n]lhovJl1 druglh PlO-
jekcija od ose P;:2. . _,'
Postavijanjem ruvmne 7[4 okolmto
na n? odredit cemo celvrte projekcije pra-
Kako je ravnina 1[4 okomita na 1[3, Gna
,
T'"
/1
/,
\::,.
." ,
\
ti
73
74
5, Bokocrt i stranocrt (trallsformacijn)
mora biti okomita i na pravcima a . b" II' .
, ' . '. '. 1 , Jer Je Jr3 I alb. Tada Je osa JX4 oa
udalJenostl okomita na tTcce projekcije "'. b'" .
Cetvne projekcije tv' YV·l. . a 1 pravaca a t b,
. i ,_.. a 1, _ tl1 odrcdllJemo kao lldaljenosti njihovih Jrvih
plo.;ekclJa ose ).t3· U cetvrtoJ proJckciji pravci se vide kao tacke 1
Duzma d
lV
;:;; atV bl\' d' " .',
- 0 Je pl ava vehcma udaljcnoslJ izmedu dvn
paralelna prayea.
:"5. J:adatak. Zadm," ;'" d"" .' ./
--;;;-.. ,u, y fIlllnOl azna pravea: a =' ABrA(_ "'0 -() 0)
BrcCU.3',d)!i i b" CD[C'0400 ,. ".I ..
. I (.J, ,), D(60,30,30)). Odrediti najkr{[(,;u udaljen0'5t
')\IT Gwr pravca P(JIJlOCIi stranocrla (s1.5. 9), '
"'J ',_ • f: j, c. sen j e: izmcdu dva mimoilazna pravca odredit cemo
luke, dd ],l\lllnu lL postavllllO okomito na r;)\'ninu !f, .. ;) 1 1
pnqc:l () ili h para e no s jednim od
B"

p' )f
-9 :
_.
: 0
R"
C'
x

/
P'

B"
"
C'
R'
lJ d J .
. _ za at(u JC favnina 1r.; postavljena paraldno praveu a Tad'] je asa \."
l,uraleln,i s rlocnom a' pravca a Oared , . .. ',,,. '<;'-'
. . ene ::.U trece proJekClje alb pravaca a
5.4 Rijdeni ;;adaci
75
i b. Kako je [aI/nina 7[,t okomita na ravninu n,l, Dna mora bi1'i okomita i na pravac
0, jer je lt
J
11 a. Tacta je osa Y':4 okoll1ita na trecll projekciju a/ff pravca a.
Odrcdenc Sll cetvne projekcije a[\- j hI\' pra'vaca u i b. tJ projekciji pravac
a s(, "ldi kao lacka, a pravClc IJ se panoyo projicira kao pravac. Okomica, spu-
stena iz projekcijc ail' 113 U
V
• ima probodiste u tReki RN. Fallacll ardinaJe povu-
cene iz tacke RiI' odredenaje tacka RI1' na b'" . Kako je pravac a 1. 7I/. to ce oko-
mica PR, spustena iz tacke R na pravac a, biti paralelna s 1r-4. Tadaje PIlRIV =: PR,
jer su tacke P i R na pravcima a i h, pa ce pI\' bitl na aW, a R
1V
oa LF. Kako je PR
IllL, mora biti pMR--11< 1\ 3X4. p(}lnOCU ordina!a iz p'" i R'" odredene sU P'R' na
a'//. a ZalilD P"!?" na a'lJ". Duzine d' =: P'R', d" =: P"R", d'" =: pNYR"'i (r ::::
pIVR
i
\- Sll projekcijc udaljenosti dva mimoilazna pravca . ...gdje je d"' ::::; Pi\( R
Il
' ::::; do
ujedno i prava veliCinn te udaljenosti.
6\ Zadatak. Odrediti pomocl-i str£l1wcrta presjek dL'a trollgla:
ABCLA(O,40, (I l. iJ{50. 90.70 i. C(S5. /5,25) ] i EFG [E(20.SOJJ). F(3G,15.60).
G(90,6r/JO)], bez IIpotrebe tragova (s1.5. f()).
R j e is e n j e: Oa bisrno rijesili ovaj zadatak treba nacrtati trece
rrojekcije troHglov<I i odrediti njihovu presjecnicll. Zadatak je rijesen POl1lOCll
sutraznicc m pr:.rc skupine, kao pomocne ravnine trougla ABC po!ozene taekom
C. Trecu projckcionu T3vninu 1[3 postavimo okomito na ravninu n, i na ravninu
trougla ABC Tada jc i)SQ. ,x_, okomita n3 tloert .'1/' '>utr:ri:nice- 'n Ie ravnine,
Odredene su trece projekcije A"'B"'C'" i E"'F"'C-'" trouglova ABC i EFG. Treca
projekcija Am nh'c"" trougia ABC JC pnkaZ3na kaoQuzina, JCf je njguva ravnina
okomita na ravninu Tr,. Odredene su trece projekclje pM 1 RIfT presjecnih tacaka
Pi R. POlUocn ordinaJa odredene su prve P'i R' :...?- zatim drugc projekdje ph i
R" presjecnih tacaka P i R. .
Projekcijc p'::::: P'[{, p" =: P"R" i p"':;:o ptrrR'" su projekcije presjecnica
dva trougla. Vidlji'vo::;t trouglova odreciena je na poznati IWiSin.
7. Zadatal{. lz pmje/.;cija. floC/·to i naerta tehnickog predmeta, l;omoc(u
stranocrra !1acrtati predmet 11 cetvrtoj projekciji. StrwlOcrtno Gsa IX} je pod
uglom 6(J' U odllasu l1a OS[{ a osa JX" pod {{gram 3f]' 1I. odnosu na osu IX}
(sl.5. ] 1).
- ....... -----.------- .. ---...• ---
il
:1
.J,
,I
,
" _,i,,'
76
5, Bokocrl i s/ranocrt ______ _
8"
F'
F
m
e"/.
y
8"
A',
8'
Sllka 5.1 0
R Le_3 e n j e; U ovom zadatku treba iZYrsiti dvije lransformfjcije
zadanog-predmeta. Potrebno je takode obiljeZiti sve njegove vrhovc 1 _ 20 ito u
rrvaj Jf - 20' i drugoj projekciji 1" - 20" . TreeD projekciju r _ 201'f i'ehnickog
predmeta odredujemo na osnovu udaljenosti njegovilJ vrhova druge projekcije
od ose ,X2, Cervrru projekciju JlF - 2{jl' odredujemo kao udaljenost njegovih
vrhova prve projekcije od ose ,X3.
Vidljivost predmeta u trecoj projekciji odretlujerno na osnovu njegove
prve projekcije, a vidljivost u cetvnoj proje-keiji odredujemo na osnovu njegove
trece projekcije, Bridovi pre-dmeta lCoji po laze iz onih vrhova koji su u
noj projekciji najbliz,e osi transformacije, u slijedecoj projekcionoj rnvnini se ne
vide, U trecoj projekciji nevid!jivi 511 bridovi 9"'13"', JO'"
1f
'.ff i 17'''j9''', au
cetvrtoj pTojekciji nevidljivi su oni bridovi koji po laze 1Z vrhova ()"i", 8i\', 1 'Oil
Jd
F
i 20
n
,
5.4 Rijdeni ::adaci
,.," ".,," ,,",,"
-,
.' IJ" ,,' ,,' JX, ___ _
6(J"
8. Zadatak. lz projekcUa,
tlocrta i nacrta kocke cija
osnova ABCD{A(20.40,0),
B(20.10.0),C(50,JO,O),D] lei!
i_I trl! pomo(;u stranocrta 17[[-
crtati koch!. Stranocrtna osa
jX.! je pod uglom 6(/' It odnosu
no OSll ,Xl> U osa 3X.j pod
uglom 45" 1-1 odnosu nQ aSH jX}
(sl.5.12).
\" ,I 30'
____
,,-
Slika 5.11
Slika 5.12
•. 'd k' , '1-- 'II 'Ie kao I'l 7
R ' '" . "'. Postupak rjesavanJa ovog za al <l anu uga . ,
J \:; sen J t" '" , 'v' 1 (' k eke Odredene Sll l'rece
zadatku, U zadanirn projekcIJ,ama Spu.janj.:m \JrhulJJ
o'ekci'c till vrhova a zatun nJl10ve ce vr e '.,' , ,
redoslijedom dobivena je kocko., a nJclla IN.JC
odrcdena na poznati nacin,
78
5. Bokocrt i stranoert (transjorJnQcija)

5.5. Zadaci za rjesavanje
1. Odrediti pomocu siranocrta udaUenost tacke T(40,40,55) od pravca
p ASiA( 10,25,0),8(80,0,60)].
2. Odrediti pomocu stranocrta udaljenost tacke T(45,50,75) od pravca
p s MN[M(JO,40.60), N(80,20, 10)]. --
, , .
:t Odrediti pomocu stranocrta udaljenost tacke T( 20, [0,60) ad pravca
p MN{M(40, 60, 20), N(,40.10,70)}.
..k Odreui[i P0l110CU stranocrta udaljcnast tacke T( J0,45, 40) ad pravca
p =AB(,1(30,60,20), B(90,30,50)), a zatim naci pravu velie-inu uclaljenosti izmedu
tacaka A i B.
5. Odrcdifi pomocll stmnocrta llda1jenost tacke T(40.70,45) od ravf1ine £(50,30,60).
6})drcditi pomoC:ll stranocrta udaljenost tacke T(-60,45,50) od ravnine E(-75.80,70).
7"pdrediti pomoc:u stranocrta udaljenost tacke T(50,1O,-30) od ravnine trougla
.. lO,70i, C(90,20,40)}hcz upolrebe tragova.
,8: Odrediti POlTlOCU stranocrta udaljenost Lacke T{40, 80, 90) od ravnine tmogJa
- iOO), B( OU,20,5U), C(O.90,20) f bez: upotrebe tragova.
9. ddrcditi pomocu stranocrta udaljenost tacke T(25,90,JO) od ravnine trougJa
.1.RC[.-4!. -.;.0,]0.20), B()(), 10.35;, Cr - iU, 7U.60)j bez upotrebe lragova' ..
lO:()(!rcditi P0ll10'::U 5lT311ocrta udaijenost meke T(60.70,70) od ravnine paralelograma
ABCD[4(60.60.0), B(95. 0, 25), C(45,20,60), DJ bez upotrebe tragova.
A
/] 1'1' Odrc--cliti-pomoC:tl stranocrla udaljenost T(-SO,O,60) od ravnine paralelog!ama-
\J'-<J,BCD(i'-i(-90,50,20), B(-60,20.-10). C(-JO,40,50), D] bez upotrebe tragova.
l
/l?'bdl"Z:diii pomocu stranocrta udaljenost dva paralc1na pravca:
AB{A(30.50.15), ))(70.30.40)) i b CD[C(90,50,30), D].
13. Odrediti P011l0Cll slranocrta udaljcllost dva paralelna pravca:
0=,-I8(A(15,20,-20). B(55.5,25)} i CD[C(70,]0.15), DI
r
14. Odrediti P0n10Cll stranocrta uda!jcflost dva parale!na pravca:
(i B(60,SD.70)] i b;;;, CD[Cf80.20.40), DJ.
_______ 79

'17. ';Odrediti POlllOCU str<lIlocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca:
'J' a AB[A( 10,70.10), 8(90,40.50)) i bE CD[C( 1O,}5,50). D(70.30,20)].
Uk Odrcditi pomoc.ll stnmocrta oajkracll udaljenost dva pravca:
',c. a E ABlA(O,20,O), B(,40,0,55)J i CD[C(35.JO,40), DI,IS,5,,25)),
19.)Odrediti pomocll straflocrta najkracu udaJ:!enost dva mimoitazna pravca:
_/ a AS[A(,30.40,25), B(0,50,50)) i b eD[C(,s,O, 10), D(30,35,lO)J.
11::;d}:'Odrediti'pomocu stranocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca:
'Cc/' a' AD[A(70,20,0). B(30,0.50)) i b CD[C)60,50,20), D( 1 }O,JO,40)J.
;: 21. :'Odrcditi P01l10Cll stranocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca: .
'.,,/ a /1(,20,5,60)) i b CD[C(,35.40,20), D(,20,lO,lO)).
(,.' pomo6u stranocrta pres]ek'lrougla --' ABC[A(60, 10,45), 8(90,60,0),
C(J 35,20,25)] sa ravninom E(60.70,-40).
23.) Odrediti pomocu stranGerta presjek trougJa ABC[A(O,30,45). 8(40,5,5),
C(55,70, 25)] sa ravninom £(50,55,-45). .
24. "Oclrediti pomocu stranoerta prcsjek paralelograma
'Bk'15,45,'-I5), C(30,40,35}, D(2U,}5,}O)jsa ravnlllom E(-,-f),)U,_ ).
pomocu stranocrta presjek
" B(40,20.70), C(90.10,50). VIsa raVll1l10m £(50,50,·60).
. 26. O'dtediti pomoc1.l stranocrta pregjek troug!a ABC[A(0,40,JO), B( 100,10,35),
c(60,90,85)! 50 lroug!om EFG[E(20,80,5), F(} }O,50.20), G(40,5.70)J
i vidljivost u projekcijama.
pomocu slranoerta prcsjek lrnug!a ABC[A(15,!5.45).
;'" _______ C(95. 7(), 15)] sillrotlglom EFG[E(25,20,25), F(55,80,/O), G(lJ5,30,3 )]
28.
i njjhovu vidljivost u projekcijama.
Odrediti POIllOCll stranocrta prcsjek trougla ABC[Ar 20,15.10), B( 30. 70,
Cn05,30,30)) sa lrongiom EFG[E(30.30.401, F(70,JO,JOO), G(95,70,} )J
i njihovu vidljiyost u projekcijama.
/'"S"OC"T ______ .;S:.:-:.:B"o::k"oo:c::,':.:i",::',,,-O::O'-'O_::C::"eJi.:u"o::"-,sfi"o::':.:"'::":::'",ij::o:.:!_____ . ___ _
i,29. O"ctrediti pomocu stranocrta presjck trougla ABC[.4.(20,45,45), B(70,lO, 75),
'C( 115,65, 15)] sa trouglom EFG[E( lO,6{),]5), F(9(),80,65), G{ 130, J 5,30) 1
--2. njihovu vldljivosr u projekcijama.
30. Odrediti pomocu stranocrta presjek paralclograma ABCD[A(20,35, 70),
B(95,20,55),C(J20,30,20j, D) sa trouglom £F(;[£(25,60,50), F(J00,70,85).
G(65,0,15)) i njihovu vidljiyost u projekcijama.
31: Na pravcu p ;;;;; MN[M(OJOJO), N(45,J5J))] kZl Gsa oktaedr:J.. Nacrtati projekcije
oktaedra pomocu stranocrtfl, aka je taeka A( 55.50,40) jedan njcgov vrh.
32. ~ a pravcu p e;;: MN[M(10,80,90J. N(80.10,Oj) lezi Gsa oktaedra. Nacrtali projckcije
oktaedra pornocll stranocrta, ako je {atka A(75, 70,65) jedall njegov vrh.
33." [z projekcija, tlocrta i nacrta tehnickog predmem, POlllO(;tl str::tJ]ocrta nacrtati
predmet II cetvrtoj projekcijL Osc tranSf0n11acije i-'3 i j X ~ oJabr:lli po volji.
Projekcije tehnickih predmeta zadane su slikamfl broj I do 16.
8). ___ 5 B k '
_ _ ___ =' _______ _
6, Okretanje (rotacija)
6,1, Ol{retanje nopste
Predmeti i geometrijska tijcla U osobitom polozaju dovode se rotacijom
aka nekog pravca ase u nove, opste, polozaje prema ravninama projekcija.
Projekcije till predmeta i tijela u novim polozajima jasnjje prikazuju te predmete
i tijela. testa je potrebno da se tijelo rotacijom dovede iz opsteg U osobiti
po!oiaj, u kome se neki zadaci jednostavnije rjesavaju. Okretal1jem tijela aka
ase rotacije za neb ugaa, svaka njegova taiSka opisuje luk istog ugla.
Obja.flljenje. Am.la.Cka A rotira aka ase 0, ana opisuje kruznicu k.
Srediste te kruznice je U osi 0 i La u nozistu S okomice spustene iz lacke A na aSll
o. Duiina AS"" r je poluprecnlk Ie krtlznice (s1.6.1)' Pravac 0 zove se Gsa, tacka
S srediste, a duiina ,45 = r pohrpreenik rotacije. KlUznica k, koju opisuje tacka
Slika 6.1
A, zove se kruinica rOlacije. Ta
kruz.nica Idi 1.1 ravnini L. koja se Love
ravllilla rotacije, a okomira je na osu .
:-otacije.
Obieno se tacka okrece aka
ase za neki zadani ugao i to na desnu
iIi Iijevu stranu.
Ako se taeka A akrene ulijevo
za ugao a, dalazi u polazaj AI. Ugao
a zove se ugao rotacije. Kod svake
rotacije mora biti zadana osa, ugao i
smjer rotacije. Obicno se uzima da jc
osa rotacije okomita na jednu od
projekcionih ravnina, 1T, iii IT] iii da je
II jedooj od tih ravnina.
84
6. Okrettlllje (rotacljrl)
6.2. Okretanje tacke
Aka tacka A rotira oko cse 0 ..L rei za ugna a::::; 120
0
($1.6.2a), ona ce
opisati kruzni luk k koji se na Tfj projicira u pravoj velicin.i kao luk e. Sredisre
je S'luka k'll 0' , a poluprecnik je S:-1'::::: rJ". Ugao a prikazan je u Tt! u pravoj
velicini, dakle tacka A' opise treCinu kminice i dDde u poJozaj .4;. Nacrt Juka k,
koji ide tackolTI A, paralelan je s osom x. No. nacrtu k" lula k naiazi se Ilucrt A;
tacke AI u koju je rotacijom dosla tatka A.
0"

i a)
x
Slika 6.2
Aka treba rotirati tacku B oka ose () l 7['. zu 0:.-;;;, !2(t (s1.6.2b).
anda to liracnmotm II prefhodriom sJucaju s tim oa zamijenllYlo ravnine 1[1 i 7[2_
6.3. OkretanJe duz.ine
Neku duzinu rotirat, cerna oka osc () za ugao a taka da La taj ugan
rotiramo abje njene krajnje tacke (sI.6.3a). Duzina AB ahene se oka osc 0 tako
da se okrenu !crajnje tacke A j B za ugao a . Tim okretanjem tacka A dade u
tacku Af { A;, A;), a tacka B u tacku B
I
( B;, B;). .4; B; c=. d; je [Ioen, a
A;B; =: d; nacrt novog polozaja duzine d ::: AB.
Pomocu rotacije rnezemo odredifi i pravu veJiCinu neke duzine d ::;;: A B
na slijedeCi naein: aka se duiina to!iko okrece aka neke ose dn bude paralelna s
ravninom Jrj ili 1[2, Ona ce se na tu ravninu prajicirati u pravoj velicini. Radi
jednostavnijeg prikaza Uzet cemo da osa rotacije 0 ide wCkom .4 okomiro na JlI
(o':= AI, 0'" x), pa ceme duzinu .4B roticui aka te osc dok nc bude paralelna
6.4 OkreiallJe ________ _ 85
1
'ackaA ostaJ'c na istom mjestu, tacka B opisuje luk k' koji se na Jrj projicira
1[). , .• 'k A'B'
u"pravoj velicini kao luk B'B; kame je sredistc 0 ,a potupr'ccOl -' .
Slika 6.3
Kako je rotirana duzina AB, i I nt, njen tlocrt A'B; mora biti pamI.elan.s
osom x. Nacrt luka k BB, -je duiina B"B; II x, a naert rotiranc dUZlfl@---:Je
.4"B; AB (sL6.3b).
. 6.4. Okretanje tijela
Zadanu je kocka svojlm
jekcijama, cije su osnovc' paralelne s
IT" te osa o{ OI,Off) okomita na 1[2.
Oko te ose rotirali smo kocku za
upao a =: 120'. Ta rotacija vrsena je
tako Ja oka ose 0 rotira_;ivaki vrh
kocke za isti ugao. Kod takve
rotacije ne mijenjaju se oi oblik ni
velicina nacrta kocke, nego samo
njen polozaj. Tlocrt novog poloiaja
kocke je njena jasnija slika (s1.6.4).
c
/
II
,
1/
Ii
Stika 6,4
7. Projiciranje geometrijskih tijela
7.1. 0 projiciranju tijela uopste
Geomctrijska tijela ogranicena su plohama, bridovima i uglovima
(vrhovima). Projckcija tijela na projekcionu ravninu dobije se taka, 8[0 se na tu
ravnillu projiciraju sve plahe, kojima je tijelo ograniceno. Uglata tijela
ogranicena su ravnim plohama, a plohe su ogranicene bridovima i vrhovima.
Ako se vrhov( uglatih tije1a projiciraju na projekcione ravnine Da se te
spoje onaka kaka Sil spojcni vrhovi U ptOstoru, dobit ce projekcije
bndova 1 pI aha kojimaje tijclo ograniceno.
Projekcijc stosca i valjka bit ce odredene projekcijom vrlla i osnovc,
odneBiio projekcijama obiju os nova. Kod projekcijc tijela na ravninu vidljlve su
one pJohe kaje su okrenute prema oku, a nevidljive one koje su okrenute prema
TClvninJ projekcije. Bridovi koji dijele vldljivi dio ploha od nevidljiyog zovu se
kontumi bridovi tijela u toj projekciji. Konturni bridovi tijeia uvijek su vidljivL
Ako je neb vrb tijela unutar,konture vidIjiv, anda su vidliivi i bridovi koii iz tOg
.vrha-.izlaz.e.j obrnuto._NevldljlV je uvijek onaj k6ji projekciji
051 x, jer je tada daljc od naseg aka. Proiekciie vidliivih hridovn izv!ace sc
PUll1 1rJ, a nevidJjivih isprekidanim linijama. - - .
.. U OVOID je pogJavlju 11glavnom obuhvaceno projiciranje geometrijskih
tljCI3 u osngvni1Hyvejstava pravilnih uspravnih
tijeJa, kao i poznavanje konstruktivnih postupaka obradenih u 4.
pogJsylju, U ovom poglavlju lakse se l]davaju slozcniji prostomi problemi
, .
7.2. tijela
7.2.1. Kocka
je uglato tijelo ograniceno sa 6 jednakih
'.' 12 Jcdnabh bndova i 8 trostranih uglova koji cine vrhove kocke
(51./.11. l\ocka lma 3 jednake. meau sobom okomite. ose KL. ,HN, PR i ..j.
jednake dijagonaJe AG, Bf{, CE j DF. '
H G
Slika 7.1
7.2 Geometrijska t1jela 87
Ose·i dijagonale se sijeku u tacki 0 koja je
jednako udaljena od svih ploha, svih bridova i svih
vrhova, a zove $C srediste kocke. Kocka je pravilna
cetverostrana prizma.
7.Aldatak. Nacrfati projekcije kocke aja oSTlava ABeD leii u ravnini
sredistem 11 a tacka A(-40,-,25)jejedan njezln
vrh (sl. 7.2).
R j e sen j e: OS11o,va kocke je pravilan cetverokut kame je srediste.u
tack! S. Cetverokut osnove odrea-cn je vrhom A i sredistem S. Visina kocke Je
jedan njezin brid prave vcliclne.
Tloerti tacaka S i A odredeni su pU!110CU sutrainica min prvog traga.
Preloiene su tacke S A 11 ravninu H, oko prvog, traga e,
prelozenih facaka (5) i (A) konstruisan je kvadrat (A)(B)(C)(D) u pravoj velicini.
'Antirotacijom' i perspektivnom arinosti odredenje tloert. a sutraZmcama
trai,W nacrt os nove ABeD. Kako osnova kockc leli u ravnini E, njeni boem
bridovi su i)komili na tu ravninll. a proiekeije tih bridova morajll biti okomite na
15toimene tnlglive te ravnine. Posta je brid AE okomjt na ravnini E, on je okomit
: na priklonici P }Jr/og traga te ravnine., ide kroz tacku A. a ciji <;e tloc11 p'
poklapa sa tlocrtorn brida AI', Vrh E-odreden je nu slijedeci nacin: iz tacke A,v
povuccmo okomiCll na prelozenu priklonicu po i nanesemo ao=-AoEo· Eo
povucemo parale!u prvom tragu ravnme e/. U presjeku tc paralele sa okonucom
pov'Ucenom iz tlocrta tacke A. je tloen tacke E. U presjeku ordinale poYUc:ne
tlocrtom tacke E i okomice iz !Jacrta tacke A je nac11 tacke E, Pomocu tacke
£(£',£."") i cinjenice da su projekeije paralelnih strana kvadrata paralelne,
dobiveni su tlocrt i nacrt gomje os nove kocke EFGH. Redoslijedom spajanja
istoimcnih projekcija obijll osnova dobivene su projekcije kocke.
Vidljivost kocke kroz projekcije odredena je na slijedeCi oatin:
bridovi kocke, koji pripadaju konturi neke projekcije, vidljivi su u toj projekn)l 1
izvlacimo ih Dunom linijom. U konl11ri tlocrta kocke osta!i su tlocrti tacaka A i
G. Kako ie tackc G iznad naerta tacke A. u t!ocrtu tacka G se vidi, {acka /\
ne \/idi. vidljivi su 5vi bridovi koji idu iz vrha G i nevidljivi koji idu iz vrha A.
lInutar konlure nacna kocke os tali su nuerri vrhova D i F. Posto tioert tacke D
88
7. Projiciranje geometrijskih tijela
F, U oacrtu se tacka D viJi, tacka F ne vidi, a vidljivi su svi
kO]1 lZ ,v:ha D i kOj,i i,elu iz vrha F. Nevidljivi vIh sadrii
. JIve Ill,;e nevldlJIVI bndovl sljeku u nevidljivom vThu. Dijelove
r:., kOJl SU ostali ispod projekcija kocke, ne vidimo j izvlacimo ih
lspre 1 anom liOljOrn.
Slika 7.2
7.2 Geomelrijska tijela 89
2. Zadatak. Nacrtali projekcije kocke ciji jedaJ! brid lefi na pravcu
p ""- MN[M(65,55, JO), N(50, 10, 65)}, a tacka A(25,30,lS) je jedan njezin vrh
(s1.7.3 ).
R j e sen j e: Osnova kocke je pravilan ce'(verokut koji je odreden
vrhom A i uslovorn da jedan ojc2iD brid lezi na pravcu p. Visina kockc je jedan
njezin brid prave velieine.
Pravcem p(p',p") i tackom A(A',AN)odrc(lena je ravnina E(el,e2).
Prelozeni su pravac p i tacka A u ravninu TCI aka prvag traga e! ravnine E.
Pomoeu (p) i (A) konstruisaoje kvadrat (A)(B)(C)(Dl u pravoj velieioi. Kako so
tacke (8) i (C) na pravcu (p), a lacke (A) i (D) na pravcl1 (LJ), njihovi tlocrti ce
biti oa tlocrtu, a nacrti na nacrtu pravaca p i q. Dalji postupak rjesuvunjd.
analogan je kao u 1. zadatku.
Kako ravnina E ima konvergentne tragove, a kocka osnovom ABeD le:i.i
u toj ravnini, to cerno u tlocrtu i nacrtu vidjeti gornju SHanll kocke, a njezinu
osnovu necemo vidjeti. Necemo vitijeti ni dio prvog traga Cj, koji je ispou kocke,
kao ni diD drugog traga e], koji je iza kockc.
7.2.2. Prizma
Prizma, kao geometrijsko tijelo, nastaje kada se prava linija pomjera po
obimu nekog mnogokuta, ali tako; da ostaje sarna sebi paraldna. Prizma ima
dvije osnove i oooliko boc.nil}._ploha ima bridova, onol1ko
bocnih bridova koliko mnogokut Ima-uglova i dvufmfa veei broj vrhova od hroja·--
uglova mnogokuta. Boene pIche prizme su paralelogrami. Prizma moze biri
uspravna i kosa. Uspravna prizma ima bocue bridove okomite nil osnovu, a kOSCl
prizmaje ona ciji bocni bridovi stoje koso ua njezinu osnOvu. Pravilna prlzm3 za
osnovu irna pravilan mnogokut.
3. Zadatak. Haertati projekcije pravilne, uspravne, petostrune priz.1li2
eija osnova leii u ravnini E(J 5,45,··) 0), sa sredistem u tal.:ki S(35,60<j,
poluprecnik osnovi opisane !.Tl.Jil1ice r=30, a vis ina prizme v=85. Jedon brid
asnove paralelan je s lC, (st, 7.4).
90, ______ _
\
\
/
(0,,: ....\
7 Pro;iciranje r.:eometrijskih tijela • J "
././,/
\
Slika 7.3
8"
p"
8'
'('
I
/
/
/
Fir ---;'(GII
'\
\
/"
\
\
\
I"
,:
,
iH"
/"
"
/ \
\. RGo
\ \/ \
i
,
j\ \
; \\
\
y
\
\
\
,
\
\
\
\
,
\
\
\
1\
,
\
x
Ex/
" ,I, ....
/.. \" 1\
/
/ \
,
IE)
Slika 7.4;
92 7. Projicirallje geometrijskih tijela
R j e sen j e: Prizma za Osnovu im3 pravilan peterokut kome je srediste
u tacki S: Peterokut osnove odreden je sredistem S i poluprecnikom r, pri cemu
je jedan njezin brid paralelan s ravninom IT). Zadana v1510a prizme nanosi se na
jedan njezin bocn! brid.
Pomocu sutraznice m prvog traga odreden je naert tacke S. Prelozena je
tacka S u ravninu 1[1 aka prvog traga ej ravnine E. Pomocu tacke (S) i
poluprecnika r konstruisan je pravilan lIeterokut (A)( B)( e){ D)( E) II pravClj
velicini, Ciji brid (A)(E) je paralelan prvom tragu ravnine E, posta je taj brid
paralelan s nt. 'Antirotacijom' Sll odredeni tlocrti vrhova dooje osnove prizme, a
sutrafuicama prvog traga nacrti. tih vrhova. Spajanjem vrhova ABCDE
istoimenih projekcija dobivene su projekcije donje osnove prizme. Dalji
postupak rjesavanja analogan je kao u 1. zadatku. Kako mvnina ima divergentne
tragove, a osnova prizme leii u toj ravnini, vidljivost je slijedeca·. kada se ona
promatra 1I smjeru nonnalnog projiciranja na ravninu 1[" vidjet ce se njezina
gornja os nova. a kada se ona prOImltra u smjeru . o'onnalnog projiciranja na
ravninu !fl, vidjet ce se njezina donja osnova. Zbog toga prizma u tlocrtu
zaklanja donJu osnovu pa se vrhovi tlocrta A i B i bridovi koji idu iz tih vrhova
ne vide. U nacnu je zaklonjena gornja osnova pa se vrhovi nacrta G i Hi bridovi
koji idu iz dh vrhova ne vide.
4. Zadatak. Nacrtari projekcije pravtine, ilspravnc, §eSlOSlrwte
prizme cija osnova leii u ravnini E(-40,oo,30j, sa sredi.ftem u tadd S(-5,40,-).
A (0, 70,) je jedan njezin vrh, a visina prizme v=70 (sl. 7.5).
R j e sen j e; Osnova prizme je pravilan sesterokut kome je sredlste u
tacki S, Scsterokut osnove odreden je vrholU A j sredisr.em S. Zadana visina
prizme nanosi se na njezinu osu od tacke S, ili najecian njezin boeni brid.
Zadana svojom osnovQm Id:i u drugoj projicirajucoj ravnini.
Nacrti tacaka 5 i A su oa drugom tragu E. Prelozene su tacke S i A oko
prvog traga eJ U ravninu 7r:j. Pomocu tacaka (S) i (AJ konstmisana jc osnova
prizme. pravilan sesterokut (A)(B)(C}(D)(E){F). Pomocu perspekrivne afinosti i
'antirotacijom' odredeni su tlocrti vrhova donje osnove prizme, a medusobno
spojeni odreduju njezin tloert.
U presjeku drugog traga i ordinala povucenih vrhovima donje osnove je
njezin nacrt. U nacrtu se visina prizrne vidi u pravoj ve1icini vo:::: S"V", s
obzirorn na to da su njeni bocni brid9vi paralelni S 1[2_ Kako su osnove prizme
medu scborn paralelne, dobiveni su vrhovi nacrta gomje osnOve GHIll( j L. U
presjeku ordinal.a povucenih iz vrhova naerta gomje Qsnove S:1 okomicama
povllcenim iz vrhova tlocrta donje osnove je tloert gomje osnove prizme. Dalji
postupak rjesavanja je kao u prethodnim zadacirna.
7.2 Geometrijska tijela
9]
(8J
B'
e,
Slika 75
114 7. i-rojiciranje geometrijskih tijela
7.2.3. Piramida
Kao geometrijsko tijelo, piramida nastaje kada se prava linija pomjera
po obimll nekog mnogakuta prolazeci kroz jeduu taCku u prostoru. Piramida ima
jednu OS110VI1, onoliko bocnih ploha koliko mnogokut ima bridova, ol1oliko
bocnih bridova koliko mnogokut ima vrho\JB-, a broj uglova jednak je broju
\Thova mnogokuta viSe jedan. Bacne plohe piramide su trokuti. Piramida moze
biti l.lspravna i kasa. Uspravna piramida je ona Gija je osa okomita na osnovu, a
kod kose piramide osa stoji koso na njezinu osnovu. Pravilna piramida loa
osnovu im<lpraviJan mnogokut.
5. Zadat.ak. Nacrtati projekq/e pmvilne. uspravlle. petostrane
piramide cUa osnova leii 11 ravnilli £(50,35,45), sa sredLftem u taeld
30,-), taClw A(-J je jedtll1 njezin vrh, a vis ina piramide
'L!:;:;::80 (.1'1. 7. 6).
R j e sen j e: Osnova piramide je pravilan peterokut kome je srediste u
tacki S, Petcrokut osnove odreaen je vrhom A ..i __ S.-Zadana visina
piramide nanosi se na njezinu osu od tacke S.
Sutra:Z.nicama m j n prv0g traga polozenim tackama S i .'1 odreden je
nacrt tih taeaka. Prelozene Sll tacke S i A u ravninu JTj oko prvog traga ravnine E.
P(1ITlOCU r(lcaka (8) i (A) konstruisan je pravilan peterokut (Aj(B)(C)(D}(E) u
:->nrvnj velicini. 'Antirotacijom' i perspektivnom afinosti ..d
pomocu sutraznica prvog traga naert osnove ABCDE. S obzirom na to da tijelo
"snO':om lezi U fa'.mihi, njcgova jc okomj[a na (U ravnmu, a l1Jezme
pn'jckcije moraju biti okomite na istoimene tragove te ravnine.
KJko je osa okomita na wvnini £, onaje okomita ina priklonici p prvog
traga te ravnine, koja ide tackom S,'a clji se tioert p' poklapa sa HOCftom ()se .
piramide. Vrh piramidc odrcden je na slijedeCi nacin: iz tacke Sa povucemo
okomicll no. prelozcnu priklonicu Po i nanesemo V(l:::::SoVa=:::80. Aka lz tacke Va
povlJcerno paralelu s duzinom 5
0
S;, u presjeku te paraJele sa okomicom
iz tlocrta tacke S, dobiven je llocrt vrha V. U presjeku ordinale
povucellc tlocrtom tacke Vi okomice povucene iz naerta tacke S je nacrt vrlla V
Spajanjem istoimenih projekdja njezinog vrha i vrbova njezine osnove dobivcne
su projekcijc piramide. I
K;:<ko ravnina E ima konvergentne tragove, a piraJl1ida osnovom leii u
IDj r;n:nini, to ccmo u tlocrtu i nacliu vidjeti gomju stranu piramide, a njezinu
osnovu nccemo vidjeti. Necemo vidjeti ni dio prvog traga e,., koji je ispod
piru.mide, k.1o ni dio drugog traga e2, koji je iza piramide.
7.2 Geometrijska tijela 95
Ex
Slika 7.0
96 7 Projiciranje geometrijskih (ijcla
6. Zadatak. Naertati projekcije pravilne, liJpravne, seslOstran€
piramide tija osnova letl u ravnini E, kOjajednim bridom osnove dodinu"e
ravninu n:J, alw je njezina osa SVI5(0,55,35), "1/(75,15,85)) (sl. 7.7).
,
R j e sen j e: Osnova piramjde je pravilan sesterokut kome je srediste u
tacki S. Sesterokut asnove odreden je sredistem S i uslovom da jednim svojim
bridom dodiruje ravninu nl.
Kako tacka S pripada ravnini £, pomocu sutraznice m te rJ.vnine
odredeni Sil njezini tragovi.
Tackom S polot.ena je sutraznica In prvog trag a okomiro nn asu SV i
odredena ravnina E (e" e2). Prelozcnaje tacka S oka prvog traga ej U ravninu 7[}.
Pomocu tacke (S) konstruisana je os nova piramide, pravilan sesterokut,
(A){B){C){D)(E)(F) u pmvoj velicini, tako da jedan njezin brid lezi u prvom
tragu ravnine E, jer ana dodiruje ravninu 1(}. 'Antirotacijom' i perSpektivnom
afinosti konstruisan je tioert, a pomocll sutrtrinieo. prvog traga nacrt osnove
ABCDEF.. Spajanjem istoimenih projekcija njezinog vrha 1 vrhova njezine
osnove dobivene su projekeije piramide.
-o-Kako ravnina ima divergentne tragove, a pirarnida osnovOrrl !ezi 1.1 taj
ravnini, vidljivostje odredena kao u 3. zadatku.
7.2 Geometrijska tijela
97
V"
c,
98 7, Prajieimllje geometrijskih rijela

7.2.4. Tetraedar
Tetraedar je geornetrijsko uglato tijelo ograniceno sa 4 jednaka
i:;::tostrana trougla. tma 6 jednakih bridova i 4 istostrana ugla koji Cine vrhove
tctracdra. Aka se u svakom kvadratu, kojim je ogranicena, povtlce po
jedn3 dijagonala, kao na slid 7.8, onda sve te dijagonale 'cine 4 jednaka
istostrana trougla koji ogranicavaju pravilan tetraedar. Dva brida tetraedra koji
ne Ide na istoj plohi, npr. AB i CD, meau soborn su akomiti. Takvi bridovi ZOVll
sc suprotni bridovi tetraedra. Tetraedar 1m3 to para suprotnih bridova. Aka se
SPO]C sredista snprotnih bridova duzil1ama KL, MN i FR, tada se te duzine lOvu
osc trtracdra.
A
Slika 7.3
Te su osc medu sobomjcdnake i okomite.
Sijeku se u tacki 0 i podudaraju sa osama kocke,
Aka je a brid kocke, onda je duzina ose tetraedra
jednaka G., a duzina brida tetraedra aJ2. Tetra-
edar moze biti praviJan iIi nepravilan. Pravilan
tetraedar je ggranicen sa cetiri jednaka istostrana
trougla, dok je nepravilau' tetraedar ogranicen sa 4
ncpravilna i traugla.
7. Zadatak. Nacrlati projekcije tetraedra cija osnova ABC leii u
1'G1:nini £(-40,60.-30), ako mil je srediste oSl1ove u tacki Sr'-50.50.-J. a tacka
71f=60.J5,c-)jedan-njezin vrh (51.7.9),
R j e S e 11 j e: Osnova tetraedra je istostrani trougao sa sredistem u tacki
S. Trougao osnove odreden je vrhom A i S"recl:i-stem S. Visina tetraedra nanosi se
m] njegovu osu od tacke S. ,
Nacrti tacaka S i A odredeni su pomocll sutraznica min prvog traga.
Prelozene su tacke S i A u ravninu n, oko prvog traga e, ravnine E, Pomocu
prelozenih tacaka (Sj i (Aj konstruisan je istostrani trougao (A)(B)(C) u pravoj
velicini. 'Antirotacijom' odrcaen je tloert tacaka B i C, a sutraznieama prvog
::mga njihov nacrt.
Vis loa tetraedra odredena je konstruktivno. iz pravouglog trougla
(C)(S)(D) u kojem sU (C)(S) i (iJ)(S) katele. a (C)(D)=(C)(B) hipotenuza. Ako
taj trougao prelozimo oko katete (C)(S) u rei [(S)(D) 1. (C)(5), (C)(D)=(C)(BJj,
onda je DaJji postupak rjesavanjaje kao u 5. zadatku.
Kako ravnin<.l ima divergentne tragoVe. a tetraedar osnovom ldi 11 toj
ravnini, vidljivost je odredena na vee poznati
Slika 7.9
102 7. Projiciranje geomerrijskih tijela
7.2.5. Oktaedar
I
Oktaedar je pravilno geometrijsko nglato tijelo ograniceno sa 8 jednakih
istostranih trouglova. Tma 12 jednakih bridova j 6 cetverostranih uglova koji Cine
vrhove oktaedra. Oktaedar ima tn jednake, meau soborn okomite, ase KL, MN i
PR (s1.7.11). sijeku u zajednickoj tacki 0,
//1 koja se zove s-r-ediste oktaedra. Bridovi oktaedra
Slika 7.11
cine tri kvadiata, Gije su ravnine medu soborn
okomite Lsijeku se u osama oktaedra. Po dvije
ose ujedno su i dijagollille spomcnutih kvadrata, a
svaka od njih okomita je na jedan oJ kvadrata.
Oktaedar se sastoji od jvije jednake kvadratne
piramide sa zajednickom osnovom.
9. Zada'tak. Nacrtatf projekcije oktaedra, kome jedun b!"id leif na
pravcu p E MN[M(30,60,5), N(75,15,20)], a tacka S(45. 30, 45) je njegovo
srediste (sl.7.12).
Rj e s.e nj e: Oktaedar je pravjlno geometrijsko tijdo saslavljeno
od dvije jednake kvadratne piramide sa zujednickorn osnovom. Osnova je
!cvadrat ciji jedan brid lezi flit praVCL! p, a mtka S je njegoyo sredi$rc. V.isina
oktaedra je dijagonala osnog presjeka.
Pravcem p(p',p")j je ravnina E{e"ez). Prelo-
zenl su pravac p i tacka S u rav'ninu T£j aka PrV'og [raga e, ravninc E. PomoGu
pravca (p) j tacke (S). tj. spu5tanjem okomic-e iz tacKe (5) DU pravac (p) dc-bivena
je polovina brida (aoI2) oktaedra. Sa bridom ao=::::(A)(B) konsrruisan je kvadrat
(Aj(Bj(C)(D) u pravoj velitini. Kako su taCke (A) i (B) na praveu (p), njihovi
tioerti ce biti na tlocrtu, a nacrti na n3crtu pravca p. 'Antirotaeijom' odred'eni su
tlocrti tacaka C i D, a sutraznicama prvog traga njihovi naerti. Spajanjem vrhova
ABeD istoimenih projekcija dobiveni su tlocrt i naert kvadrata kao osni presjek
oktaedra. Vrbove E i F odredirno taka da tackam S povucemo pravac a okomito
na ravninu E. Ovaj pravac je osa oktaedra. Nanosenjem prave velicine polovine
dijagonale kvadrata (C)(S)=(d;; 12) nu prikIonicu prave velicine po iz tacke So,
dobivena je taCka Eo. Ako iz tacke Eo povucemo paralelu duzini 5
0
S', u
presjeku ie paralele i okomicqrovucene iz tloena tacke S je tloert tacke E. Tloert
vrba F dobiven je na osnovu reladje ES;:::SF. U presjeku ordina/a povuc-enih
tlocrtom tacaka E i F sa okomicom povllcenom iz naerta taeke S su nacrti meaka
E i F. Projekcije oktaedra dobijemo spajanjern istoirnenih projekcija njegovih
vrhova E i F sa vrhovima kvadrata ABeD kao osnog presjeka. Vidljivosl
oktaedraje odredena na vee poznati nacin.
7.2 Geometrijska rijela
I}
q"
,
Q\
A" ,
...... 7
i
y
'stika 7.12
104 7, Projiciranje geometnjskih lijela
7.2.6. Valjak
,
Aka za osnove prizme, umjesto mnogokuta uzmemo krufuice, tada
umjesto prizme dobivamo kruini valjak. Valjak ima dvije osnove i plast oblika
raralelograma. Kruzni valjak maze biti uspravni i kosi. Uspravni valjak je anaj
cija je Gsa okomita na osnove, a kosi valjak je anaj kame osa stoji koso /la
njegove osnove.
10. Zadatak. Nacrtati prolekcije uspmvnog, rotacionog valjka
eija OSllova leii u ravnini E(30,··30,3Q), srediste gornje osnove u
tad<:i a tocka T(-20,15,25)je nCl dOl!joj osnovi (sl.7.13).
Osnove rotacionog valjka Sll civije jednake, medu soborn paraleille
kruznice, rastavijcllc visinom ase vaUka. Osa valjka je spojnica sredista tih
kruznica i okomita je oa ravninu osnovc. Osnova valjka'lczi u ravnini E Ona je
kruznica kojoj je srediste S u probodistu ravnine osnove E i okomice povucene
lZ tacke V. Srediste S i tacka T odreduju osnovu valjka.
R j e sen j e: Tackom V postav!jen je pravae 0 okomit na ravninu E.
Ovaj pravac je osa valjka, ciji se tlocrt poklapa sa tlocrtom priklonice prvog
[raga. a njezin naert sa nacrtom priklonice drugog traga ravuine E. Odredena su
probodista pravca () sa ravninom i projekc.ionom ravninom. Tlocrtom presjecnice
q odre{len je tlocrt sredista S. Sutrazniconi I7l prvog traga odreden je nacrt taeke
)' Prelazene su Lacke 5 i T u ravninu ;<;1 oko prvog traga ej ravnirie E. Pomocll
tacaka (5) i (T) konstruisana je kruznica (k) u pravoj veHeini -j odredeni su
precnici (A)(E) i (C)(V). Dalji postupak rjeSavanja analoganje kao u 17. zadatku
4. poglavlja. Projekcije· gomje osnove valjka'su elipse, koje-su jednake i
rarale!ne sa istoimenim projekeijama donje os nove.
Konturne izvodnlce valjka su tangente na njegove osnove u njihovim
tjemenima na velikim osarna. Spajanjem istoimenih projekeija donje i gornje
osnove, na pomenuti 511 nacin dobivcne projekcije valjka. Kako ravnina irna
divergentnc tragove, a osnova leii u toj ravnini, vidljivost valjka je odredena ua
V!;::c poznati nacin.
7.2 Geometrijska tijela
G"
,/ /
__ '_'_"
//'i \".!)"
!
Slika 7.13
105
_1,,0,,6'-_______ -'-7'-. ,-,-Projiciranje geometnjskih fUe!Q:__________ _
11. Zadatak. Nacrlati pl'Ojekcije lIspravnog, rotacionog vaUka cija
osnova feb u ravninj E(80, 70,60), sreuis[e gornje u mad V(20,65, 70), a
poluprecnikosnove valjka r=30 (s1. 7.14).
R j e sen j e: Osnova valjka je kruznica kojoj je srediste S u probodistu
ravnine osnove E i okomice poyucene 1Z tacke V. Srediste S j po]uprecnik r
odreduju osnovu valjka.
Kako osnova valjka lei:i u ravnini E, srediste njegove osnove je
odredeno na slijedeci nacin: tlocrtom tacke V polo:ztna je prva projicirajuca
ravnina F(fj, iz) ciji se prvi trag!J poklapa sa tlocrtom p; priklonice p prvog
traga ravnine E. Odreden je presjek dvije ravnine E i F. Nacrtorn presjecnice q
odreden je naert sredista S. S_utraznicom m prvog traga odredcn je tlocn tacke S.
Dalji postupak rjes.avanja je kao u 10. zadatku.
Kako ravnina E imn konvergentne tragove, te je donja os nova valjka u
toj ravnini, a gamja s njam parulelna, to cerna u tlocr(ll j nacrtu vidjeti istu
stranu gomje osnove valjka, a njegovu donju osnovu necemo vidjeti. Neeemo
. vidjeti ni dio prvog traga ej, kaji je ispod valjka, kao ni dio drugog [raga el, koji
Je iza valjka. - -
---'-
m,'
0'
7.2 Geomefrijska ujeta
k' __
?'
/
./. \
I
Slika 7.14
107
x
Ex
108 7. Projiciranje geometnjskih tijela
7.2.7. Stoiac
Ako za osnovu piramide, umjesto mnogakuta uzmetno kruinicu, tada
umjesto plramide dobivamo kruzni stozac. Kruzni stazae za asnovu ima
kruznicu i plast U obliku krninog isjecka. Stozae, kao i piramida, moze bitt
uspravni i kosi. Uspravni stolae je onaj cija je osa okomita na osnovu, a kosi
kruzni stozac je ol1aj cija osa stoji koso lla njegovu osnovu.
12. Zadatak. Nacrtati projekcije uspravnog, rotacionog sto§ca cija
osnOl;Q lezi l{ ravnini E(lOO,85,95) sa u tacld S(25,-,35);polupre(Slik
osn01!( a "isina sto.fea v=60 (sl. 7.15).
Osnova roJacionog stosca je kruznica, poluprecnika r, sa sredistem u
Hlcki S. Osa stosca.ie spojnica vrha sa sredistem njegove osnove i okomita je na
ravninu osnove. Srediste S i poluprecnik r odreduju osnovu stosca.
R j e sen j e: Kako tacka S pdpacia raY.ntni E, pomocu sutrainice m te
ravninc odrcden je tlocrt tacke je tacka S u ravninu IT{ oko prvog
lraga ('/ ravnine E. Oko tacke (S) sa poluprecnikom r nacrtana je kruznica (k) i
odredeni precnici (A)(S) i (C)(D). Dalji postlJ.pak rjesavanja analogan je kao u
17. zadatku 4. pogJavlja.
Vrh stosca je odreden na slijedeCi naCin:_ iz tacke So jX?yugmo okomicu
ns prelozenu priklonicu po i nanesemo Iz ta6ke Vo poYUeemo
paDIclu s duzlllom 5
0
S?, u presjeku te paralele sa OkOIDlcom povucenom iz
tloo;;;rta tacke S je tJocrt vrha V. U presjeku ordinale povucene tJocrtom tacke Vi
okomice povucene iz naerta tackc S je nacrt vrha V.
U projekcijama; kontume su.· izvodnice tangcnte iz vrha na osnovu.
Spnjanjem istoimenib projekcija vrha i osnove dobivene Sll projekcije stosea.
Kako rsvl1ina ima konvergentne tragove, a osnova stosca !ezi u [oj
ravnini, vidUlvost slOscaje odredena na poznati J'Jacin.
13. Zadatak. Nacrfad projekcije rotacionog sto§ca iUa osnova leii
u r'(71"i1fl1i £(-30 .. ·25,35), vrh 7.rtacki V(-80, 10, 80), a poluprecnik osnove.
(sl.7.J6r
I /
V,'
V
7.2 Geomelrijska tijela
v"
/
SJika 7,15
Ex
\
\
"
I
I
109
--- ---- -----
]]0
7. Projiciranje geometrijskih tije/a
R j e Ii e n j e: Osnova rotacionog stosca je kruznicil poluprecnika r, 6ije
je srediste S u probodiStu ravnine osnove E i okomice povucene i2 Tacke V
Kako stolae osnovom lezi u ravnini E, srediste pjegove os nove je
odredeno kao u 10. zadatku. .
Dalji postupak rjesavanja je analogan kao u 17. zadatku 4. poglavlja i
. 12. zadatku.
Kako ravnina ima divergentne tragove, a osnova stosca leii U 10] ravnini,
vidljivost stoscaje odredena na poznati naCin.
Slika 7.16
7.2 Geometnjska tijela ! 11
7.2.8. Kug\a
Kuglaje geometrijsko mjesto tacaka u prosrOnl koje sujednako udaljenc
od jedne stalne tacke S. Ta udaljenost je poluprecllik kugle, a tacka S je njeno
srediste. Kmgovi kugle, Gije ravnine prolaze kroz srediSte, zovu sc veliki
knlgovi, a krugovi Cije ravnine ne prolaze kroz srediste ZOVll sc mali kmgovi
kuglc.Vcliki krugovi, okomiti na horizontalnu ravninu, zovu se meridtj(Uli iwgle.
a krugovi paralelni s horizontalnorn ravninom zovu se pamleli! ill uporednici.
Najvecl uporednik prolazi kroz srediSte kugle i love se ekvuwr.
1 4 ~ Zadatak. Nacrtati projekcije hlgle cijeje sredi.§te u tacki
5(30,45,45), a pravac p '" PR[P(40.90,70), R( 100,25,30)J je IIjma tangent" i
odrediti projekcije velikog kuglinog kruga (st.7.17).
Udaljenost tacke S od pravca p je poluprecnik kugle. D;.l. bismo odrcdili
til udaljcnost potrebno je tackom S posta viti ravninu okomito on pravac p i
odrediti probodiste pravea sa postavljenom ravninom. Rastojanje dohivenog
probodista i tacke S je trazena udaljenost.
R j e sen j e: Sutrainicama min prve i drugc skupine polozenih
tackorn S postavirno ravninu okornito na pravac p. Odredimo probodiste T
pravca p kroz ravninu koju odreduJu te sutrazlllce. Outina S T ~ r Je poluprecnik
kugle. Pravom veliCinom SnTn::::.rn duiine ST dobivena je prava veliCina
pOluprecnika kugle ro. Oko tacke S( S', SN) > sa poluprecnikom ro, naert.amo kuglu
tj. njene kontume kmgove. Veliki kuglin kmg prolazi tatkom S, :1 okomit je na
pravac p i lezi u ravnini koju obrazuju sutraznice 111 i 11. Poluprecnik tog kruga
jednak je poluprecniku kugle ro. Nanosenjem poluprecnika ro iz tacke S(5
'
,51/) na
tIoert sutralnice m i nacrt sutraznice 11, dobiveni su precnici AB u tlocnu i ;eF u
nacrtu. Kako se tiocrt sutraznice III i !lacrt sutraznice n vide u pruvoj velicinj, to
ce i precnici AB u tlocrtu i EF u nacrtu biti u pravoj velicini. Oba prccnika se
nalaze na sutraznicama koje su paralelne ravninama projekcije, p<1 se otuda uui
projiciraju kao velike ose eli psi.
Male ose CD u tlocrtu i GH u nacrtu elipsi, su projekcije precnika CD i
GH krugova koji jeze na priklonicama PJ i P2 ravnine E koju obrazuju sutrJ.znlCe
m i fl. Duzine malih osa elipsi dobivene su prelaganjem ou.govarajucih prikloni.::8.
U JfJ, odnosno 1[2. Crtanje elipsi izvodi se ua jedan ud poznatih l1acina.
Vidljivost velikog kugtinog kmga u prvoj projekciji odredujemo ,lil
05nOV11 njegove druge projekcije i obrnuto.
1.12
7. Projicimnje geometrijskih tijela
'-_-__ c"
/
-- ---.':.
R'
:c' p'
Slika 7.17
r
7.3 Zadaci za Ijdavanje
7.3. Zadaci za rjesavunje
:rracrtati projekcije kocke Cija osnova ABeD leii u ravllini E(90,60,80), a brid
B(40,15,25)].
'f'{acrtati projekcije kocke Ciji jedan brid donje osnove le1:i na pravcu
'I) '"' A1N{M(-25,25,35 J. N( a tacka A( -55,0,25) jedan njezin vrh na 7r)
3. projekcije kocke kojoj jedan brid osnove leii na pravcu
-, / P 50 A1N[1'I'J( -45,60.5), N( -90,15,20)1, aka je tacka S( -60,30,35) njezino srediste.
113
projekcije kocke cija osnova ieti 11 ravnini E( 130,1 10,80), sa vrhom A na n,
udaljen za d-:;:;40 od nJ, vrh B je na 1Tl, a brid kocke je a=50.
5._-,Nacrtati projekcije kocke, ciji jedan brid Jdl ua pravCll p '= I ..IN[M( 10,5,40),
N(35,35.70 )], <lko je tacka A(65,45,]O) jedan njezin vrh. Udaljenost tacke A ad
pravca p je dijagona\a donje asnove.
'6. };Jacrtati projekcijc kocke koja osnovom Idi u ravnini £(=,50.40), cijaje dijagonala
j d=AC[A(O,50,O), C(l5,O,40Jl,
7, Nacnati projekcije kocke koja osnovom lei; u ravnini £(30,=,;;5), cijaje dijagonala
C(2(),60,-)j.
3. Nacrtatt projekcije kocke koja 0snovom lefi il ravnini E(=,40,70), cijaje dijagonaiB:
d=AC/AIl5,·,20), C(70,-,50)],
Nacrtati projekcije kocke cija SIl dva bridajedne plohe na dva paralelna pravca:
a = PR[P(O,0,30), R(l40,25,75)] , b = AT[A(60,35,20), T] , ako je tacka A jedan vrh
kocke.
10. Tacke A(40,30,30) i C( ]0,80,60) Sil suprotni vrhovi kvadrata koji leii u ravnini
okontito na 'If!. Naciiati projekcije kocke cija osnovaje dati kvadrat.
ll,/hiae"iat: projekcije kocke, kojoj jeQ:Da ploha u ravnini E( 140,120,90), a srediste
suprotne plohc u 70,85), dok sujoj cetiri -bripa paratelna S IT}
J 2. Natrtati projekcije kocke, kojoj jedna plaha lezi u ravnini £(30,35,-30), akc je,. -, ---,
duzina d'2 AC[A( 15,45,-), C( 55,20. -)J njezina dijagonala,
_l}. Nacrtati projekcije kocke koja osnovom ABCD lei! u mvoini E(60,50,=}, Cijaje
dijagonaJa d '2 A e[A( -10,-,20), C(45, .. , 70}].
114 7. Pfojiciranje geometrijskih [ijela
14. Nacrtati projekcije kocke cija osnova ABeD lezi u ravnini E( ·85,50), vrh A na
pravcu m := MN{M( -60,10,0), N(0.30.70)], a vrh C na pravcu n "" PR[P({jO;30,O),
R(90,O,·lO)l.

lS.)Nacrtati projekcije kocke, cija osnova ABeD lezi n{avnini E( -20, ·20,30), sa
-.-_/ sredistem 11 tacki S( "15,-,55), a tacka .4.( -20,-.25) jedan njezin vrh.
"
16. Nacrtati projekcije kocke koja osnovom ABeD leii u ravnini E( -40,40.40), cija je
d;jaganala d = AC{A(0,40,(}), C(40,30,·)).
17. Nacrtati projekcije kacke, Cijajedna ploha lei! u ravnini Ef 140.100,130), a srediste
-suprotne plohe u tacki S(70,80,90). Vrh A donje osnove je na ravnini E za d=40
udaljeno ad n,_
18. Nacrtati projekcije kocke, dja Sli srcdista suprotnih ploha 5V{S(40, 70,40),
V(80,30,70)}, taka dajoj cetiri brida budu paralelna SIT!.
---->,.
f9.}.Nacrtati projekcije kacke kaja osnovom ABCD leil II ravnini £(60,40, -65) sa
srediStem u tacki S(35, -,60), aka joj jedan brid prolazi wckorn M(0,4-5,50).
projekcije kockc Gija dva brida osnove leze na para!elnim pravcima:
In = MN[M(25,55,J5), N(35, 10. 75)}, ; n K}, aka je lackaA jedan
njezin vrh,
21; \Nacrtati projekcije pravilne cctverostrane prizme koja osnovom !ezi u ravnini
£{ 120,70,1(0), eiji jedan brid je na praveu p ; PR[P(75,O,·), R(O,40.0)], tacka
A(·2S,4S,-)jedan njezin vrh, a visina prizme \'=90,
, projekcije pravilne uspravne petostrane prizmc tija osnova leii u ravnini
- £(50,30,40), sa sredistem u tacki S( -40,25,4()), tacka A( -10,} 5,20) je jedan njezin
vrh, a visina prizme v= 70.
23. Nacrtati projekcije pravilne cetverostrane prizme Cija osnova !ezi u ravnini zadanoj
sa dva para!elna pravca: a '5. AK[A(20,40.l0), K( 80,55,40)) j
b'5. PR[P(20, J 0,50), R.J, ako su joj dva brida na zadatim pravcima, jedan vrh u tatki
.4, a visioa prizme v=70.

.. "/'-
24: projekcije pravilne sestostrane prizme, kojoj je osa SV[S(20,50,40),
"-_/ v(80,80,80)/, polupretnik osnovi opisane kmznice r=45, ako jejedan briJ osnove
''"---.../ pamle tan S Jrj.

Nacrtati sve projekcije pravilne cetverostrane prizme, knjoj je os nova u ruvnmi
£(70,50.-70), cija je dijagonala d ; AC[A.( 50, ,,30.), 090, ,.50 J./, a visinu prizme
v=50.
....... _. ____ .... L. __
to:>-/ --'1""-

A'/'h'.3 z,.1';y . /.
73 Zadac! za rjeSavarlje __ 115
",/ .--.....
':/ 26. N'acrtati projekcije pravilne cetverostrane prizme koja osnovom lei! u ra-vnini
'. cijaje dijagonala d = AC[A(lO,',lO), C(40,",60)}, a visilla

1/---'"
: 27. 'Nacrtati projekcije cetverostrane prizme Cija je osa na pravcu p PR[P( -30,80,0),
....-.-/ R( 50,}0,90»), jedan vrh osnove u tacki A(lO, 70,15), a visioa prizme V= 7v,
:::-'.:::----'
iSi'Nacrtati projekcije pravilne sest6strane prizme, bja osnova ABCDEF leii u ravnini
E( -40,=30), sa srediStem u tacki S(-5,40, -), tacka A(0,70, -) jed an njezin vrh, a
visina prizme v=70.
AI ytfr'J
(JNacrtati projekcije praviInc sestostrane cija osoova ABCDEF [eli u ravnini
E( 35,30,,35), sa sredistem u tacki S( 30,40,-), tacka A( 15,70,-) jedan njezm vrh, a
visina prizme v= 70.
._-\,
30 .. ,Nacrtatj projekcije kvadratne prizme, cija osnova je u ravnini £(20,70, DO) sa
,- sredistem u tacki S(10.-.40), jedan njezin vrh u tacki A(J5,-,55), a visina prizmc
----"w;;;;50.
)'},
/31. projekcije pravilne sestostrane prizme Cija 6S110va leii u ravnini
1) /E(=,60,50), ako joj brid AB dodiruje 11:], srediste u tacki S(50,30, ), a vis ina prizme
v;:;;40.
avnina kvadrata ABCD okomjta je na pravac p =:; MN[M(-50,J5,80), l'./(50,70,1f)J}
,$U vrhom u tacki ..1(0,20.80) i sredislem' na praycu p. Postaviti S;J jcdllt strml'::
uspravnu piramidu visine vo:::40, a sa druge slrune llspravnu prizmu visine
v=40. Nacrtati projekcijc ovako nastalog geometrijskog tijcla.
33.' Nacrtati projekcije pravilne uspravne cetverostrane prizme, Cljd O;:i1l0V:1 Idi U
',.--./' ravnini E(l5,1S,-W), sa sredistem u tackl S(U,-,35), meka AI 25.-,25/ jcJan ilJGzin
vrh, a visina prizme v=70.
3-:r.1J{!ynati projekcije pravilne uspravne cetverostrane prizme cija osn-ova lezi u
E(oo,70,70j, sa sredistem u tacki S(40,35,'), tacka A( 10,25,-) jttll1n lljtzin
a visina prizme v=80.
projekcije pravilnc' sestostrane prizme, cUa 05nova kzi II ravnini
£(20,15.-15), sa sredistem u tacki 5(25",+15,), jedan njezin brid na pravcu
p '5. MN[lvf(-60,-,O), N(0,-,60)], a visina prlzme v:::o90.
, 1 _"
! 36.-'Nacrtati projekcije pravilne llspravne cetverostrane prizme kad koje dV;J briJa
osnovc JeZ.e na paralelnim pravcima: a == AK[A(O,40,60), K(-45,20,O)) i
..,_._.". vrh u tackiA, a visina prizme


1-16 7. Projiciranje geometrijskih rijela
?o7. Nacrtati projekcije pravilne uspravne petostrane pirarnide cija je 03nOVa u ravnini
, E(llO. 90,] 10), sa sredlstem u tacki S( 30,30,-), jedan njezin vrb u tacki A(l0;20,-), a
"vlsiml piramide \/:::80.
38. Nacrtati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide Cija OS11ova leii u ravnini
E ADP[A (] 0, 60,70), D(70,50,20), P(40, JO, JOO)], aka je AD dijagonala osnove, a
piramide 1'=100.
39. Nacrtati sve proje,kcije pravilne uspravne cetverostrane piramide cija mmova lezi u
raYllini £(70, -50,50 J. kojoj je brid a =- ABlA(50,-.60), 8(60,-,80)], a visina piramide
\/:::80.
-to. Nacrtalj projekclje uspravne kvadralne piramidc kojoj je mmova u ravnini
£(20,-25, -20 >. dijagolla!a osnove d "" AC[A(55,] 5,-). C( 115,55.-)j, a visina
piramide v:::75.
41, Nacrtati projekcije pravilne petostra11e piramide cija je osa SV[S( 45,55,20),
V(20,30. 65)}, ako je precnik 05novi opisane kruznice R=50. a jedan njezin brid
fMra1e!,m S 7fj.
42, Nacnati projekcijc pravilne uspravne petostrane piramide Cija je 05110va ABCDE
u ravninj £(30, =,-30), sa srcdistem u tacki S( -80,50, -), tacka A( -55,80.-) je jedan
njezin vrh, a visina piramide v:::::80.
"i'iacrtati projekcije pravilne sestostrane piramide kojoj je oSllova l\ ravnini
E(40,60,-30), srediste u tacki S(50,40,-), poluprecnik osnovi opisane kruznice
r:::3U. visina piramide v=80, d o:;novni brid AS p-arale!an s /tl.
44. projekcije pravllne uspravnc -::etverostrane piramide cija osnova ABeD lezi
u- rnvnini £(30,30, --20), kojoj je duzina d == AC[A( 50,55,-), C( dijagonaJa
OSIlOVe, a visina piramide v=60.
45. Nacrtati projekcije pravilne uspravne cetVerosfrane piramide cUa osnovaABCD leii
\l ravnini £,(=,70,50), kojojje duzina dEi\C[A(-35,55,-), C(30,20,-)]dijagonaJa
os nove, a visina pirarnide 1'=70.
-tn. tJ ravnini £(30,30,-30) lezi kvadrat ABeD sa dijagonaJom d EAC[A(20,-, 70),
C(-20,55,·)]. Postavit] na kvadrat piramidu, visine v:::::60; a ispo{Lkvadrata
prizmu visine \1:::30. Nacrtati projekcije ovako nastalog geometriJskog
tijcla.
,.f7" U ravnini E( 30.30. -20) lezi kvadrat ABeD cua je dijagonaia d;:;; AC[A(50,55,-),
Cf-JO,65,-)/. Postaviti na kvadrat uspravnu piramidu, visine v:::70, a lspod kvadrata
uspraVl1U priz.mu visine 1'=60. Nacrtati projekcije ovako nastalog geometrijskog
tijcia.
7,3 Zadoci za rjdQvQnje
117
lFbvnini E(30,30,-40) lei! kvadrat ABeD cijaje dijagonala d;;; AC{A(50,50.-),
'--''((-10.60,-)]. Postaviti na kvadrat uspravnu piramidu visine v=65 i nacrtati njezine
<::S.:_projekcije,
6 E( ·35,35, -35) Jezl pravilni sesterokut sa sredistem u tacki S(--30,·,45) j
c"'---/'Jednim vrhom u tacki A{O, 50. -), Postaviti fla sesterokut uspravflu piramidu visine
v=80 i nacrtati njezine projekcije,
50)Nacrtati projekcije pravillle petostrane piramide cija osnova lezi 11 ravnini
'- .... E(30,·60,-20) sa sredlstem u tacki S(60,40,-), poluprecnik osnovi opisane kruznice
__ vis ina piramide v=70, a osnovni brid AB je paralelan s ii'
51. Nacrtati projckcije pravilne sestostrane piramide Cija osnova lezi 11 ravoini
'/E( 40.60,-30), sa u tacki S( 50,40, -), poluprecnik osoov1 opisane kruznice
r=-40, visina piramide v=80, a osoovni brid AB je paralelan s tt2'
;:4acrta1i projekcije pravilne pctostrane piramide cija osnova leb u ravnini
;'-'E(W,30,-70), sa osnovnim bridom AB[A( 10,-,5), 8(30,-.20)}, a duzina bocnih
bridova .5=-70.
'53
r
' Nacrtati projekcije pravihw sestostrane piramide Cija je osa SV[S( 30,40,50).
)LV(70,-80, 10)), duiina-bocnih bridova s=75, a osnovnj brid AB je IT].

Nacrtati projekcije pravilne osmostrane p-iramide eija je boena pIoha
B(60,70,0), V(50,JO,0) Ju IT"
:Iticrtali pn'jekcije pravihlc cetverostrane piramide cija osnova ABeD lezi u ravnini
.,"-,./ '£(40,.10,45), sa's-n;;i:lisrefifu tacki 5"(30,30,';, tacka A( 60,50, -) je jedan njezin vrh, a
'- ':rh piramide 1I 1"[:
,/j
56_/Nacrtati projekcijc pravilne uspravne cetverostrane piramide kojoj osnova feZi u
ravnini £(80,70,=), cijaje q:ijagonala d?,r1C[A(20,-,30), ,
piramide 11= 100, - .
projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide, cijaje osnova li ravnini
10,10,-5), sa sredistem u tacki 5,'(0,70,-), tacka A(-40,80,-) jedan njezin vrh. a
visina piramide 1'=100.
58. Nacrtati sve projekcije pravilne lispravnc pctostrane piramide Cijaje osnova u
ravnini £(.100,80,100), sa sredistem u tacki S( -35,30"-), tacka A? --20,25, -) jedan
njezin vrll, a visina pi rami de v:::: 70.
118 7. Projiciranje geomerrijskih tije/a
59. Nacrtati sve projekcije pravitne uspravnc sestostrane piramide cijaje osa
SV{S(30, 25. 20), V(60.70.70)), aka je duzina brida d=20, a dva brida su paralelna
sa trt-
60. Nacrtati'projekcije pravilne uspravne petostrane piramide cljn osnova lei.i u ravnini
E(40. 00,'30), sa sredistem u tacki S(O, 50, .J, taeka ·20,65, -) jedan njezin vrh, a
_ yisioa pirnmide v=80.
61. NacI1ati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide kojoj osnova lez.i u
/ ravnini E( =.50.70), cija je dijagonala d =. AD{A(lO,·, 10), D(70, -,55)), a visina
piramide v",,90.
62. Nacrtati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide kojoj je lacka
A( -55,60,30) jedan vrh osnove, srediste nu pravcll p '= PV[P( -75.JO,Oj, \'/(1S,70,70)],
a_Ylh,p.iramide u tacki V.

"'------CiiJJNacrtati projekcije tetraedra ABC V koji JeZi u ravnini datoj pravcem
J a MN[M(20,60,0), N(75,5, 15») i tackom C(25,20,50), kome jedan brid osnove lez!
na pravcu a, pri cemu je tacka C jedan njczin vrh,
l '
j(.f.!)Jacrtati projekcije tetraedra cija ploha ldi 11 ravTlini E(20,25, J 5 j, cije je srediste 1.1
, tacki S(30,-,50), a tacka ..1(0, -,50) jedan njegov vrb.
-65:' Nacrtati projekcije tetraedra kome je osnova u rav!!ini E( 50, ·50,50I, ciji je brid
".--ABz80 na pravcu p is AM[A(10,SO,-), M( 150,-,0)], aka je tacka A jedan njegoy wh.
Tacka A( 50,50,85) je vrh istoslranog [mugla ABC eija je ravnina akomita na pravac
p a N{-40,O,lOO)j sa sredistem na tom pravCll Nacrtati proiekciie
tetraedra kome je ploha tfOugao ABC'.
67. projekcije tetraedra, kome jedan brid lezi na pruvcu p MN[M(45,60,5),
a tacka C( 35,20,70) jelhu! vrh omove.
·68; Nacrtati' proje-kcije tetraedra ABC, V aka je V iznad ravnine 1:,", lacka A u ltJ, vrh C na
,,L pravcu p;;::; BN[B(.lOO,20,60), N(160,90,60)), a ploha tetraedra ABC !ezi II ravnini i
0"-\ sa 1[, za[vara ugaa ad 60°.

projekcije tetraedra ciji vrb je u tacki V( 1 0,10,30), sredistc suprNne strane
'--- l·\a pravcu p so:: AB[A(50,70, 10), B( 100,30,70)7, visina tetraedraje uda!jenost tacke V
od prllvca p, a jed an brict mu je paraleJan S Jrlo
70. Nacrtati projekcije tetmedra cija je osnova istosinmi troHgao ABC U nlvnini l.Uclanoj
tackama MNP[M(O,O,O), N(40,'-l-0, 0), P(-40,(J,50)J, srediste osnove II racki S(O.45.-J.
a jedall njezin vrh.
7.3 Zadaci (.Q rjdavanje
71. U ravnini E(-30,30,-30) lezi istostrani trougao ABC sa sredistem u tacki
a tacka jedan njegov vrh. Nacrtati projekcije tetraedra pOsTav!jcnog
trougao.
72. Nacrtati projekcije tetraedra ABC, V cija ploha ABC lezi u ravnini E( 140,70,1(0), vrh
Ana 11:1 udaljen za d=50 od n], a brid BC,,=70 je paralelan s 1[;2·
73. Nacrtati pro}ekcije tetraedra Cija ploha ABC lei! u ravnini £(80,60,70), kOfDe je
srediste plohe u tacki S(20,20, a tacka A(O,15.-) jedan njen vrh.
74. Nacrtati projekcije tetraedra cija ploha ABC Ie±i u ravnini E( 40,70,40). kome je
duiina AB[A( 1 0,10,-), B(O, 60, -) 1 jedan brld.
Nacrtati projekcijc oktaedra, kome je jedan brio na pravcll p "" AIN[M( 10.90, lOi,
N( 85, 10,60)J, a srediste u tacki S(40,40,60).
Nacrtati projekclje oktaedra cija dva brida Ide na paralelnim pravcima:
A a B(}05,O,40Jl ; b CD[C(120,60,25J, D 1, ako F tacka C jedan
, vrh osnove:
Nacrtati projekcije oktaedra kome je jedan vrh u tacki G(30,10,10) van ra'.'nine
E( 150,J 10,J20). U ravnini E leii osni presjek A.BCI), a dva brida Sll S H"
'(78;,)Nacrtati projekcijc oktaedra Kome tlijagonala OS!log prcsJcka d == ·tc·iA{ -00,20,-1.
<.:/ C(-J40,45,-)}'-leii u ravnini E(-30,··25,-30).
79. Nacrtuti pro-jekcije oktaedrci komc pravac p kJN [M(u,s:), N{ ou, j 5.D))
predstavIj"a jednu od os a, u tacka A{70,50,45) jedan vrh.
80. Nacrtati projekcije oktaedra kome dva brida Ide na paralelnim pravcima:
a == MND''!t((),35,O), N(100,0,100)J i b so:: AT[A(50,60,lS), Tj, uk,) je jeJull I,'di
oktacdra u tacki A.
81. Nacrtati projekcije oktaedra kome osni presjek leii u ravnini £'(6U,75, ()()i, aku
duzina d is AC[A( 35,-,30), C(85,-,55)J dijagonula osnog presjeka.
82. Nacrtati projekcije oktaeJra kame dijagona\a oSllog presjeb d ""
C(-50,95,-)] leii u ravnini E(-40.80,-60.).
83. Nacrtati projekcije oktaedra cija cetiri vrha ABCD Ide U favnini kojaje okomib na
n:_ DuZina d so:: AC[A(60.20, 115), C( 105,65,20)) je dijagollctla OSl1og presjeka.
84. Nacrtati projekcije oktaedra kame osni presjek ABCD Idi u ravnini E(60, 65,50),
jedan je vrh u tacki A(30,70,JO), a dva suproma brida paraiel\lCl s rei'
120 7. ProjitJrallje geometrijskih (ijeln
35. Kvadral ASCI), zedan dijagonalom d" AC[A(60", 75), C(90, ,,20)J leii u ravnini
£(40,-50,=) i predSlJvlja osni prcsjck oktaedra. Nacrtatj projekcije oktaedra.
86, t' favumi E" MNp{M(-40,O,0), N(}O,J20,O), P(,70,O,50)] leii kvadrat ABCD koji
o::ni pr::sjek .. Nacrtati projc:fcije oktacdra kame je srediSte u
taClq aJedan vrh u lackJ A(-70,40,-).
87. U ravnini E(30,30,·35) lezi kvadrat ABeD sa vrhom A(50,55,-) i sredistcm u tacki
S( 10,60.·-) koji je osn! presjck oktaedra. Nacrtati projckcije oktaedra.
88. Nacrtati projckcijc rotacionog valjka cija donja osnova lezi u ravnini zadanoj sa dva
paraleinJ pravC<l: a == AB{A(30, 15. JOJ,. B(-20,45.75)j i h = CD[C(70AO,O), D! sa
srcdistclT1 u t(1cki S(20, 75" J, po!uprecnik osnove r=3/5 i visinn vaUkn v=65. .
projekcije rolacionog valjka, kame je osa S\'[S(60,45,50), V(25,80,85)J i
p()itlprecnik osnove r=40.
90. Nacn:)ti projekcije rotacionog valjka kame osnava Ie±i U r<lvnini tije
je "rediste u tack! S(-70,30,70), poluprecnik 1"=35 i visina valjka 1'=70.
91. Nacnari projekcije rotacionog valjka kame osa jeli na pravcu p "" S"R{S(95,35,35),
P(110,]5.20J!, <1ko je S srediste donjc -oSrlOve, tacka Tijo)5,50) 11a njegovom
n vi5in8 vaUka 1'=80.
92, svc projekcije rotacionog valjka kome jc osa SI/[8(30,30,35), V(60,80,35)].
precnik osno\"C'. f?=50, ako don]a osnova sa zatvaru ugno od 30".
9.3, "-:acrl(1ti svc projckcije rOlacionog valjka kome je srediste osnove u tacki
.\!.1i),.30,3!'h. precnik osnove R=50. osnova okomila na Jr; i zatvara sa 1{/ ugao od
bO", a visj-n,l valjka v=70.
94. Nacrtati sve projckcije rotaclol\og valjkn komeje, osa 5V[S(40;25,30), V(70,50,6V)),
:'1 p!Ycnik osnove R=50 .
IlS, sve projckcije rOlaclonog valjka kome je osnoVa u ravnini E(l 00,70. 60},
srediSte aSH 01'1;; U tacki tacku A(25. ,40) na obodu osnovc. a visioa valjka

\}(,. -:'-![]cr!;1ti projekcijc rOlac!onog valjka l;;:omeje srediSte os nove u tacki S(-35,35,25), a
njena tetiva MlY leii nn pravcu p =.: LN[L(-5,75,15), N(65,30,15)). Visina valjka
1'=80. ---=
7. ? Zadaci za fjdal'Qllje
121
97. Nacrtati sve projckcije rolacionog yaljka aka su ua obodu ujegove osuove tacke
A(45,15,40). B(55,40, 15), C(65,20.20), a visioa valjka v=60.
98. Nacrtati projckcije rotacionog valjka cija osnova leZ:i u ravnini £(30,00,40), aka je
njeno srcciistc u tacki 5(0,50,-), poluprecnik ,.=40, a visina valjka v=80.
99. Nacrtati projckctie rotacionog valjka Cija je osa SV{S(-40,60,70);-V(20,40,40)), a
poluprecnik osnove r=35.
100. Nacrtflti p.ojekcije rotacionog valjka kome je osnOV3 U ravnlni E(80,80,60}, srediste
osnove ,'),(20,3(),-). poluprecnik r-=-25 i visina vllljka v=40.
101. Nacrtati sve tri projekcije rotacionog valjka. visine v::::.50, cija je osnova u ravnini
£(70.50,40) i koja dodiruje sve tri projekcione ravnine.
102. U ravnini £(-30,= .40) letj kruznica sa sredistem u tacki i poluprecnikom
r=30, Posmviti na kmznicu uspravni valjak, visine v-::=:.40, a ispod ravnine uspravni
sto:z.ac: sa vrho111 11 lfJ i nacrtati projekcije nastalog tijela,
103. U ravnini £(30,30,,30) iet.i knlznlca sa sredis:tern u tacki S(20,60,-) i poluprecnikom
.... na kruznicu uspravni vuljak visine v=30 i nacrtati projekcije vaJjka.
j 04. U ravnini £( 00,50,60) Jeii kruznica, cije je srediste u tacki S( -20,30,-), a dodiruje prYi
trag raYlline. llost(lvlti na kruznicu lIspravni valjak visinc \'=40 i nacrtati projekcije
valjka.
lO5. :';-acrlali pn-::jekcijc rotacionog ';aJjk:! kame jc osnov;) u ravnini E(30 .. '10.30) cije je
sredi,ste u tacki S(-20,-,20), a tacka T( 10,30,30) je mi. obodu gomje osnove.
,
106. Nncrtall projckcije rotacionog valjka kame osnova lezi 11 ravnini £(-80,80.140) cije
je srediste u tacki S(5.45,-), tacka /\(·50,80,25) je na plastu, a visina valjka v=70.
107. Nacrlati projekcijc rotacionog valjka kame je srediste donje osnove u tacki
S(50,5(),40J- Tetiva '/."rN donje osnove leii na pravcu p:;:; PN{P( /0,110,20),
/\'(95.45,20.)], a visina va!jka v=90.
108. Nacrtati projekcije rotacionog vaJjka kome je osa SV[S(30,30,35), V(65,65,65)] i
na plastu valjka.
- .;::<0::','\
prujckcije rotacionog stosca, Cija je osa na pravcu a ;:;;; VT[V( -110,80,10),
Tf-30,25,80)j, vrh u i.aCki V. a osnova prolazi tackom A(-70,70,80).
110. Nucrtati projekcije rotncionog slosc:a kome je vrh u tacki V(-15,] 10,25), osnova u
ravnini £(·45.-30,60).;l izvodnicc sa osnovom ugaa od 60".
122 7. Projicirtll1je __________ _
Ill. Nacrtati projekcije rotacionog cija os nova lei! u ravnini E(=,65,80), sa
sredi§tem u tack! S(50,-,40), tackaA{20,-.15} na obodu OS110ve, a visina stosca v=70.
112. yrojekcije rotaciol1og stoka koji sV?Ji!l1 plastom dodiruje ravninu J[i U
lzvodmCI VA[\l(-JOO,90,0), A(-20.50.0)/ i kOl11e-je poluprecnik osnove r=40.
113. Nacrtay projekcije rotaciO!10g stosca, eija OSllova lezi u ravnini EO 70, 100, 100 j,
komeJc vrh 1I tack! V(90,80,80), a prccnik osnovejednakje visini stoSCfl..
/f·'\,
, projekcije roracionog stosca kome je osa ilL! pr<lVCU P 0;; SR[S(95,35,J5),
,,/ R( 110,15,20)), a srediste u tacki S, poluprecnik osnove r=35 i v\sina :nosca 1'=80.
115. Nacrtati projekcije rotacionog stosca, kame je srediste ('.snoye u tacki S(0.30,40),
pmyac p MN[M(40,50,5), N(60,1O,25)] tangenta osnove, a visina Slosca v=}OO.
116. Nacrtati projekcije roracionog stosca koji osnovolll dodirujc ravninu ][1 i pruvce:
a 'E!.AB[A(80,-20,60), B(30,20.0)} i b 02)"C[A C(1 JO,70,O)}. a visioa stosca ,-,=60.
117:_ Nacrtnti projekcije rotacionog stOSCll, kome je aSH Il:l pravcLt YA[l'( 10,85, }()).
A(60,0,65jJ, a izvodnicu na pravcll VB/V, Jko je: Juzina jzq)dnkc
s=85.
IHi. Nacrtatl p["(lJekcije l"UVllos[ranog rolaciono<! :;lo:,ca .:ija v:,llO\a proic!LI u2:k,alld.
ABC{A(50,50,IO), 8(140,JOO,50), C(SO,20,9(J}.
j.'1l\)jkkcijc: (l)[UCillilUg "lO;Ca hutfl<.: J'-' "rcJi::.r.; u,,['u\-"; LL ;;,,::\'-,1 Si __
precoik R=50, osnovu okomita na [[2 i sa 1[;-zalvara ugao od 30", a visiiia
v=6U.
120. Nacrtati sve projekcije rotacionog stosca komc je osnova L! Ei ,70,80, 50), a
dodiruje ][11 1[2: precnik osnove R=-+O i vislTI1TSWsca 1'",,60.
j',29U E('70,60,55.l1di kruznicn cijc je srediSte u tacki 5(-25.,)0,-), poiuprecnik
r=3). Na kruznicu !znad ravnine postaviti valjak visine \'=70, a ispou ravninc stozac
clji je vrh u nl i nacrlati projekcije nastalog geometrijskog tijela.
122. Nncrtati projekcije geometrijskog tije!a kaje Ilastaje ratacijol11 lroue:la
ABCjA(40, 70,30), B( 100,10,60), e{70.30,30] oko slranice riB. -
123. NacrtaLi projekcije rotacionog kame je vrh V(-60,30,]O), srediste 0snove
S(0,60.50} i izyodnicam =0.: ilk!!,!!', J1(-10.JO,60)].
_ ____________ .".c73 _Zadaci ?a rjdaVCl/lje 123
124. Nacrtati projekcije rotacionog stosca kome os nova ldi u ravnini E{ 100,80,90 j, vrh li
tacki V( -40.10.10), a po!uprecnik osnove r=40.
125 . ../N"acrtati projekcije rotacionog stosca kome je osa na pravcu p "" JI'VIM(3())O,65),
- V(-30,70,O)), vrh u tacki V, a osnovaprolazi tackomA(10,65,70).
126. V( J 00,80,80) je vrh rotacionog stosca cija osnova lcZi u mvnini
B( 160,130,90). Precnik osnove jednak je visini. Nacrtati projckcije stoi3cu.
,
127. Nacrtati sve tri projekcije rotacionog stosca visine v:::::50, kome je osnova II ['al,nilii
, £(70,50,40) i dodiruje sva tri traga ravnine.

-/}Z' _pTOjekcije rotaciol1og stosca kome je os nova u ravnini E( 85,7U,! (j() i, \,1'1\ II
tacki V(3(),Q,0), ajedna iz.vodnica stosca lezi U 1(/.
129. Nacrtati sve projekcije rotacionog slOsca kame je osnova u ravnini
srediste osnoye S(65,35,.), poiuprecnik osnove toliki da dodiruje 1[1, <l visill<l ::;10;(,\
v:::::50.
130. Nacrtati projekcije istostranog stosca cija OSI10V<I lez.i u ravnini £(40,35,30), ako jc
vrh stosca luacki V( -]0,80, 95).
/13L/ Ako tacku T{ 35,25,55) rotir8mo oko pri1vca p os /vlN [AJ! 40.6{), 10), '\'i ·30,20, 7D 'J
nastaje kruz.nica koja jc osnova uspravnog stosca, visine 1':::::00.
stosca.
, 132
y
NacI1au proJekcIJc fOtaciunug ,:,[u;..;a, i-..unlt.: j..: -.;-h u ,;J::ki "
___/./ osnove na pravcu p "" AB[A( 50,70,10), B(100,3o. 70)]. Preeni!:. OSl1m c jednal( je
Vlsml stosca. _.

, .
133
y
Nacrlati projckcije rotacionog stos(;a cija osno\,<1 !di u ravllini E(J50,jJu,JiLI/
sredistem u tacki S udaljenom d=35 od HI, d:::::45 od--lT2, a polupr<':CIl\k os nove 1'=40
134. Nacrtati sve projekcije rotaciollog Slosca kome Je osa ,,:>'1/[S(4-(j,55,2Uj, v! 70,_){Ui5J;',
R:::::40.
135. Nucrtati projekcije kugJe precnika R=--1-U, kuja prolazi (ackama: ;-\.{<ZQ.2(),70i,
B(l0,20,25) i C(20, 50,75),
.",
projekcije kugle, koja proJaz.i tackama: A(30,10,30) i B(O. /0,10), J.L1J j0j jt'
'<,-:::-:<. sredistc na pravcu p "" M1
I
l[M( 10,4-0,60), N{-40,20,O)J.
137. Nacnaci projekcije kugle, kojoj je sreLliste :5(30,-15,45) i tangem<1
[2 PR[P(20,1 10,80), R(lOD,25,35)l
1'14 7. Pmjiciranje geol11etri}skih t(iela
1.38. Nacrtati projckcije kugle, koja prolazi tackama: A(40,50,40), B( -20,80,60),
C( 10,50,70), kojoj je srediste u nwnini £(50,50,40).
139. Nactiati projekcije kugle, koja pro!azi tackama: A(50,20,40), B(O,45,1O),
Ct J 0,80,50), iI dodiruje favninu £(40,30,60).
14(L N:1Crtati najmanju kuglu, koja dodiruje mimoilazne pravce: a;;;: MN[M(JO,I25,60j,
N(-70,45,85)] i b '" PR[P(O,40,0), R(85,O,Jl5)],
1.'41', Nacrtati projekcije kugle kojoj je srediste S(70,80,80) i tangenta
t = MNl't(40,50,40), N! 10,20,10)),
142, Nacrtali projekcije kug\e kojo] je S na pravcll p =: MN[M(O,40,50).
N( 140,110, JOO)}, il tctiv<l S =0 CD[C(50,30,20). D( I 10,90, 100)].
, .................
8. Telmicki crtei i osnovni stalldardi
iLl. Vrste tchnickih erteza
Tehnicki crtcZ je sredstvo sporazumijevanja kao i govor.
Sve vrste tchnickih crteza propisuje standard (preuzet JUS), a mogu se
S\,Istati u nekoliko grupa. i to: po nacinu sadriini, i nacil1u
iz.rade.
a. Po lIaCil1u prikazivanja predmeta crteii se dijele na:
ort()gol1alne. koji prikazuju predrnet u dvije dimenzije, a dobiveni Sll
projekcijskim zracirna okomitim fla projekcijsku ravninu, dakle osnovnim
projiciranjern.
aksonometrUske, koji prikazuju predmet u tri dimenzije.
h. Po saarziiti crtezi rnogu biN:
sklopni, koji prikazuju neki tehnicki uredaj - lDasinu u cijelom sastavu ili
dijelovim<L
detaljl1i, koji prikazuJu jedan dio pojedinacnog sk!opa.
c Po nallyem cne::, se d(jeie l1a: ___ ._
crtei projekta, koji sluzi za studije i kalkulacije. na osnovu koga se
ostvaruje osnovn{crrei. Ova] crtet se zatnTI upotrebijava za izraLil1 razniit
vidova projekta.
radionicki crtei, prema kome radnici izraduju nacliani predmet, a
prikazuje stvarni trodimenzionalni objekt bez obzira na to"' sto . se
primjenjuje dvodimenzionalna slika, tj_ ortogonalne projekcije.
montaini crtez. je crtez prema kome se sklapaju i postavljaju sklopovi
urednja.
instalacioni end, na osnovu koga se polazu cjevovodi i postavJjaju
elektTicni vodovi.
sifUacioni ertet, za utvrdivanje mcousobnog polozaja masina u fabrickirn
halama .
. sematski enei
,
za funkcionalno prikazivanje uredaja masina, aparata,
instrumennta i citavog postrojenja pomocu simbola i sctnntskih znakova.
crtei i<;poruke. koji sluzi kao dokument za isporuku.
206 1 n. Proji6rwve tehnicki;' prednmo
~ - - - ~ ~ = ~ = = ~ - - - - . - - - - - - -
IU2 Zadaci za rjdawlI1jf' 207
144.
140.
142.
147.
.. =1:
IL geometrijskih tijela ravninamlll\
'-I
11.1. T:mgend,ialne ravnil1e
n.1.1. 0 tangencijainim ravninama
Kxoz tacku T neke plohc q) prolazi beskonacno mnogo krlvulja tc plohe.
'r !,mgcnte poJozcnc tackom T na sve ave krivulje leze u jed.lloj ravnini koju
riaZiV,mlO rangendjafnom ili dinwIH ravninom te plahe (jj u tacki T.
Neki praVQC poiozen lack om T okomito 113 tangencijalnu ravninu nazi va
sc i!{'nlw{om p[ohe r:p u tacki T.
Da bisill() u nekoj tacki plobe konstruisali tangencijaJu ravninu, potrebno
jc clnto1l1 tackom odrediti dva ravninska presjeka te plahe i tangente tih presjeka
u datoj tacki. Ovc'tangente odreduju tangencijalnu ravninu. .
Kako svakom tackom neke plohe prolazi jedna izvodnica, tangencijalna
,"i1\-'nina takve plohe u bila kojoj njezinoj tacki sadrii tu izvodnicu. Svaka
r:mgencijulna ravnina valjkaste iii stozaste plohe dira tu piohu duz cijele
izvodnice, tj. svakaje tacka izvodnice diraliste iste tangencijalne ravnine.
li fH.,:koj ".Lacki presjecne krivufje oblog geomctrijskog lije1a 'moie se
konstruisati tangenta pomocll tangencijalne ravninc toga tlje1a u toj tacki. Zato
upoznatl kako sc odreduju tangencljalne ravnine oblih gcometrijsklh lijela.
11.1.2. Tangencijalna ravnina valJka
Odrediti tangencijall1u ravninu kosog kndnog va!jka u tacki
rr55.40,-j, c{ja osnova leii u ravnini Jr:J. Valjak je zadan OSOI11 SV[S(50,25,O)
v( j (),40,. 50)] ipoluprecnifwm OSflO1-:e r:= 20 (srI 1.1).
Rj e sen j e: Izvodnica a7 af,a
U
) vaUka, koja prolazi tackorn T pripada
I.faienoj iangenci.lalno.l ravnini. Da hismo nasH .los .ledan pravac te tangencijalne
rilYDine. polozirno paralelu k( k'.k") toga valjka, koja prolazi tackom T. Aka je
.'Ii, tangenta te paralele u tacki T. onda njezin tloert m' prolazi tackoID T' akamito
1'13 duz:nll O'T'. a njezin nacrt 111" pro1azi tackam T" paralelno sa OS0111 x.
11_1 Tal1f{cllc(jalne ral'lline 209
" ',-
..
_ '5":S:
OJ A"; .
Y
Slika I L I
Trazena tangencijalna ravnina
<-.1 odrcdcna jc izvodnicom a i
tangentam m. Kako je tangenta
m paralelna s ravninom 7f!,
ona je sutraznica prvog traga
ravnine it Ako treba odrediti
jos i tragove d
l
i d
z
ravnine ;j,
anda sc nade prvo probodiste
A( A',A") izvodllice a i drugo
probodiste M
2
{M;,M;) tan ..
gente m. Tada prvi trag d
l
pralazi tackotn A' paralelno s
m' , a drugi trag d
2
odreden je
tackama,1.xi M2 =M;.
11.1.3. Tangcncijalna- ravllina stosca
t. Zadatak. Od,-edrtl rangenci/ainu mVllillU rOlUciullug SlU!Scu u t'm;h.i
Tt25.-,:JO), Cija oSl!ova Zeii u ravnini Jr{, sa srediJrem u tacld S(40,35,0)
pofuprdnika r = 30 i vi5;frw stdca v = 60 (sf. J 1.2).
R j e s e 11 j e: lzvodnica o( a',a") toga stosca, ko.la ide tackom T,
pripada trazenoj langencijalnoj ravnini 6. Kako je potrebno imati jos jedan
pravac tangencijalne ravnine, paJozimo paralelu- k( k',k")- -toga stoSca koja
prolazllackom T. Aka je 1Il( tangenta te para[ele u tacki T, onda njezin
tJocrt m' prolazi tackom T' okomito na duzinu O'T', a njezin nacrt /II" prolazi
tack om r" . parale!na sa osom x.
S 1a dva pravca ravnina ,1 je potpuDO odredena. Njezin prvi trag dJ
prolazi tack om ,4' pam1elno sa 111' , a njezin drug! trag d2 odreden je tackama At
i lvl?.
TnIRO\-'e ravnine L1 rnozemo konstruisati i bez upotrebe paraleie k i
tangente m tacki T. Njezin prvi trag d
i
je tangema tiocrta osnove stosca u tacki
;1', a njezin drugi trag d
2
odreden je tack om .J.x i drUgiffi probodisrem N2
sutrrrinice n prvog traga ravnine.1. koja ide vrhom stoSca .
210
11. Presjeci geometrU,;kih tljela.:..:.cr'::."CC"::lil,,'"::,::"::"_________ _
x
Slika I L2
2. Zadat-ak. Odrediri rangel'lcljainu ravl1Inu iwsog Icruznog u
tacki T(35,-, 25), kame je osnova paraleLna s ravninom aka mu ;e Gsa
SV{S(20,10,30), V(70,45,45)1 i po{uprecnik osnove r 10 (,1'1.11.3).
R j e sen j e: Tangenc!jalna ravnina L1 odredena jc izvodnicom
(I{ ([',a") na kojaj je tacka T i tangentom m( "{,fit) u tacki T pm-aIde k( k',k")
koja prolazi tom tackom. Njezin dmgi trag d! ide drugim probodistem .42
izvodnice a paralelno S !II , a HJezm pry! trag d
j
odreden JC tdckama il.x 1
M, "5iM;.
Tragove ravnine L1 mozemo konstmisati i bez uporrebe paralele k i
tangente fII U tacki 1'. Tangenta tt( nl,n") osnove stosca u tacki A jest sutraznica
drugog traga ravnine d. Drugi trag d2 te ravnine ide tackom ,.12 == A; paralelno 5
/1#, a njezin prvi trag dJ odrec1en je tackom ill i prvim probodistem N!
sutraznice n drugog traga.
11.1 Tangel1cijalne ravnine
k" ,
m'
5'
Slika 1 L3
11.1.4. Tangencijalna ravnina kugle
Zadatak. Odrediti taJlgencijalliu rr/1'l1inu kugle u tacki T(40,-,5),
je srediste 5(30,35,25) i poluprecnik r = 25 (sl.1!. 4).
111
R j e sen j e a: Nacrtaju se projykcije e i k" paraJele .1<, koju. ide
tackom T i projekcije k; i k; sporedne k" koja je paruldnCl s ravninum
1[2 i- pnJlti.zi· tom tackorn. £atinlKonstruisem6 'pcojekcije m
'
i mil tangente !!i
paralele k u tacki T, kao i projekcije n'i n" sporedne kTIlznice k; II raj
tacki. Tangentorn m parale1e k u tacki T i rangentgm hsporedne kruznice kj U luj
tacki odredena je trazena tangencijalna ravnina fl. je tangema III
prvog traga te ravnine, a tangenta n sutraznica njczino'g d1l1gog Iraga, to pn'! [rag.
lit ravnine Ll ide tackom N J paralelno sa nl' , a njezin drugi [fag d
2
ide [3ckom
/vi 2 paraleino s n
H
, Ti tragovi moraju se sjeci na osi.r u tacki llx.
R j c sen j e b: Tangencijalna ravnina kugle okomita je na p0lupl:cc-
nil\., koji spaja njezino diraliste sa sredistem kugle.
Slika 11 A
11_ PrrsJeci geometrijskih tijela ro-vl1il1oma
Tal1gencijalna ravnina kugle u tacki T
okomita je, prema tome, na poluprecnik
r-:;;:;.ST, pa se njezini tragovi odrede na slije-
deci naCin: konstruisll se projekcije m' i mil
sutraznice m prvog traga koja proJazi tackom
T' okomito oa S'1"i odredi njezino drugo
probodiste M 2 'S M;. Tackom toga
bodista povuce se dmgi trag d
l
okomito na
rll -:;;:;. s"rh do ose x, a ad tacke t::b: prvi trag dl
ravnine L1 okomito na r' = S'T'. Hi se oacr-
taju projekcije sutrazmce n( n',n
ll
) drugog
traga koja prolazi tackom Til okomjto oa
r", pa se odredi njezino prvo probodiste
N
j
. Tackom /vI po"\'Uce se prvi trng dl
okomito na r' = S'T' do .1x, a tackom Ll.1""
prolazi drugi trag d
z
ravnine ,tj okomito oa
r"=SJlTIJ .
11.2. Presjeci prizme ravninom
11:.2..1. 0 presjeku. prizme ravninom
o. Presjek prizme kojoj je-osnova npr. cetverokut ABeD u ravnini 1[
(51.11 .5) ravninom £, koja je paralelna ravnini n, je opet cetverokut 1-2-3-4, koji
je jedllak osnovi',
Vrhovi tog cetverokuta su prob6dista
n\'llinE' E s bocnim bridovima prizme, a nje-
gove strane su presjecnice nlvnine E s tim
hridovima.
Presjek s1'oke prizme ravninoln, koja
jl!. para/dna s njezinom OSlWVOlll, je I1mogo-
!':!if 1<0j1 je jedl10k OSIWVi.
Slika 11.5
:T
11.2 Pres.jeci prizme ravnil10m 213
_. ______ .. ____ ..!'2
b. Presjek prizme kojoj je osnova npr. trougao ABC u ravnini n (s1.11.6)
ravninom E, koja je paralelna s bocnirn bridovima prizme, je paralelogram
1-2-3-4, kame Sll dvije ",tranc paralelne <; tim bridovima (1-3 i 2-4), a dvije
njegove strane su poprecne na te bridove (1-2 i 3-4).
Presjek svak.e prizme ravllinom, koja
je parale/na s njezinim bocnim hridavima, je
paralelogram. kame su dvUe !ilrane paralelne
lim bridovima. (l dvije S11 poprecne na le
bridove.
S!ika 11.6
c. Presjek prizme kOJoj je os nova npr. cetverokut ABeD u ravnini n,
ravninom E, koja nije paraJelna s njezinom osnovom niti je paralelna s njezinim
bocnim bridovima (sl.11.7};-je· cetverokut 1-2-3-4 koji nije jednak asnovi
prizl1lc. Osnova i cetverokut presjeka imaju karakteristicna svojstva:
N3 svakom bocnom bridu
me nalazi se jedan vrh os nove i je-
..dan. vrh presJcka prizme v-1 i_),· B i
2, C i 3, D j 4), za koje se kaze da
su pndruzcm yrhoYl likoya ABeD 1
1 Posto s1.1 bocni bridovi priz-
me medusobno para!e!ni, to . .1.t:;.J2.riti-
ru2eni Vrl101'i osnove l presjeka na-
luze na parafelniTn pmrciJl1a.
Na svakoj bocnoj plohi pnzme
nalazi se jcdna strana osnove i jedna
stroma presjeka prizme (AB i 1-2, Be
i 2-3. CD i 3·4. DA i 4·!). koje
nazivul110 pridruzenim slral1icama
likova i 1-2-3-4. Kako rav-
Slika 11.7
nina svake plohe prizme sijece presjecnicu e ravnina Jt i E u nckoj tacki, kojom
mora prolazlti jedna 511'an8 osnove i jedna strana presjeka, koje su na toj ravnini
(tackom 1 idu AB i j -2, tackom II idu Be i 2-3, tackom III idu CD i 3-4, a
214 1 f, Presjeci geometrijskih raVnirUlIl1{/
tackom IV idu DA i to se prodllienja pridruienih srmna [iII likova sijekll it
tackama, koje su fla tragu e.
Ova dva svojstvH su karakteristicna za perspektivllll afinos! likova
ABCD i 1-2-3-4.
05110va svake prizme i preYdek te prizme ravninofJ1, koja ruj£' pamielrw s
njezinom asnavam, nili je paralelna s hoenim bridovima. perspeklivllo
su afini likovi, za kOje Sli bocni bridovi prizme zmke ajirlOsli, a osu af/nosN je
presjecnica ravnine osnove i ravnine presjeka.
11.2.2. Prcsjek kose prizme opstom ravninmn
1. Zadatak. KoStl petostranll priZlIlll, kojojje OS}WWl
ABCDE(A(lO,40,O), B(35,20,O), C(60,30,O), D(45,55, 0), £(20,60,0)) ,; ravllilli Jr}
i bocni brid AF[A, F( 55, 75,60)}, presje!:i ravninolJl E(J } Q, j J 0, 90) (sf.! j. 8),
z
I 0"
,
o A'
Y
A' /
Slika 11.8
F" J" Gil I"
G'
J'
H"
R j e sen j e: Presjck
nekog geometrijskog tijela
opstom ravninom,---H18ze se
odrediti direktnim postup-
kom ili pomocll SwmQCf-
la. U zadatkll, prcs-
jeh: petostranc prizme
Jdreden je dir:ektnilrJ ?os,·
tllpkom, [J. probodistem
pujcdinih uucnih ::.
ravninom E. Vrh prcsjeka
1, u kojcm boeni brid AF
tc prizri1e'vrobada ravninu
E, odreden jc pomocu dru-
ge projicirajuce ravnine
.:1(d,,£1
2
) potoiene tim bri-
dum_ Pruvac P(Pf,P1) 'u
kojem se sijeku ravnine E i
il, presijeca taj brid u whu
j. Na isti bi se naCin mogJi
odrediti vrhovi presjeka 2,
3, -I i 5, di je za njihova
odredivanje upotrijebljena
perspektivlla J.fiJlost, koja
postOji lzmedll [locrta
11.2 Presjeci prizme ravninom ?15
osnove A'B'CID'E' i tlacrta l'f3'4'S' tog presjeka. 12 tlacrta presjeka adrea-en
je njegov nacrt 1//2
8
3
8
4
8
5
8
vrhova 1, 2, 3, 4 i 5 pomocll ordinal a povucenih
vrhavima tlocrta okamito na aSH x.
Vidljivost prizrne i njezinog presjeka odredenaje na vee poznati nacin.
2. Zadatak. KasH trostranu priz,mu, kajaj je osnova ABC[A(5(),55,O),
B(75,70,O), C(90,50,O)] It ravn;n; Jr, i bocn; brid AD/A. D(20,15,60)), presj""i
ravninom £(100,65,-90) (,1.1 1.9).
D" F"
y
D'!----/\
Slika 11.9
8'
R j esc n j e:
Postupak rjeS'avanja (jvug
zadatka analogan je rjese·,
nju 1. zadatka, s tim sto
je trostrana prizma
oa ravninom koja irna eli··
vergentne tragove.
3. Zadatak. Kosu (5etverostranu prizmu, kojojje osnova
ABCD[A(30,30,O), B(60,15,0), C(40, 5, 0), D(20, 10,0)] u ravnini [[I l hrU
AE[A, E(S0,70,SO)}, presjeCi ravninom E(JO{),125,100) i odrediti mreiu te
prizme (sl.11.1 0).
__ _ 11. Presjeci geomernjskih rijeia ravninama
R j e sen j e: U ovom zadatku treba odrediti normalan presjek
cerverostrane kose prizme ravninom E(e"ez). Pod normalnim presjekorn prizrne
podnlzumijeva se presjek le pdzme ravninom koja je okomita na njene bacne
lwidcl'..'c.
Ovaj zadatak je rijeScn na aba nacina: direktnim postupkom i pomocli
stranocrta. Vrhove presjeka J, 2. 3 i 4 odredimo kao probodista ravnine E sa
bocnim bridovima prizme. Zbog toga polozimo tim brldovima druge
ravnine. Ravnina /1(d
r
,d2} koja je okomita na 1[2, a polozena je
hridol11 BF, sljece ravninu E u pravcu q(Q),Q2), koji presijeca taj brid u tacki 2.
DnJge tri projicirajuce ravnine, kaje poloiirno bridovima AE, CG i DH,
paraklne .<it! s mvninom 1.\. pa ravninu E u pravcima [1, r i s, koji su
paralelni s pravccm tj, Dakle i njihove projekcije pl,qt,r' i s' koje polaze iz
13cakCi P;.Q;,R; i mcc1usobno su paralelne.
Kako su likovi A'B'C'vti 1'2'3'4' perspektivno afini, a za njih je osa
lfinosti pravac ell dok su tloerti bocnih bridova zrake afinosti produzenja
:'ljihoyih pridruzenih straniea treba da se sijeku fla OS! afinosti. Zbog toga se
pridrnzenc stranice Ere i 2'3', ako je konstmkcija tac-no izvedemi, moraju sjeci
1!C1 pravcll (.c. kao i sve ostale pridIUzene stranice perspektivno afinih likova.
------Na is-toj-slicitn:ikazan je i drugi na6n rjeScnja toga zadatkrr;i'1o pomocu
Tragovi ravnine E, koja je okomita na bocne bridove prizrne, moraju
bill okoJ1l1ti j na istoimene projekclje lih bridovu. Posto :se zadatak ljesava
pomocu stranocn3, upotrijebit cemo stranocrtnu ravninu 'lr3 koja je okomita na
\"(\\/ninu IT} i na ravninu E. Tako se ravnina E i sve sto se u njoj nalazi, dakle i
tra7;cnl prcsjck, projlc.p;:a---H-a lT3 u trag-e). Kako je ravnina ltJ ukomita: lla ravninu
E, Srral10crtnu DSll ,Xl moramo postaviti okorrrito na e,. a kako ie ravnina 1[,
paralc:Jna s bocnim bridovima prizme, Gsa IXj je paralelna s tim bridovima.
Don]3 OSnova ABeD projicira se u osu IX], a gornja osnova u pravae
EFGH kcji je pGralel3-l1 Sri QSom ,X]" bridovi prizrne pfojioir-aju- se na 7[,3 u
pravoj veIiCini jer su paralclni s 1[3. Stranocrt 1"'2"'3"'4'" presjeka nalazi se u
Trccern tragu e" Pomocu ordinala, okomitih na }X3, dobiven je tlocrt 1'2'3'4'. a
romocu orclinaln okomitih na /X2 dobiven je nacrt 1""2""3""4" presjeka 1-2-3-4
prizme sa ravninom E, Ako ravninu E preiozimo oko traga e] u nJ, dobit cemo
pnI\;U velicinu lo2r;-.1r;4n presjeka 1-2-3-4 (J'''' If!' 2"'2
0
, 3""'3
0
, 4r9 4() jednako je
uchlljenosli tacaka 1'2'3'4' od ose /X3),
Pomoc:u nonnalnog presjeka 1-2-3-4 konstruisat cerna i mrew date
prizme. Kako je ravnina E okomita na bacne bridove, to Sil i stranice presjeka
1-2-3-4 okomite na odgovarajuce bocne bridove prizme.

-.),.--
°1
,
y
D" A"
11.2 Presjeci prizme ravninom
l
£
"
C" / 1J' R.z,.Q.i l
x
2 Ex
,:_"'G''-'--''--l'=
!
0
(E' A
Slika 1 L 10
217
a)
£
H
2 J
B
C A
D
A
D
Aka se strane prizmerazv\ju u ravninu, nonnaini presjek ce se prikazati
kao pravac koji je okomit na bocne bridove. Razvijena mreza (sI.11, lOa) date
kose prizme dobit ce se na sJijedeci nacin:, .
Na pravac n prenese se 1-2=1020' 2-3=203°' 3-4=3((1(/ 1
Tackarna 1,2,3,4, 1 povuku se pravci okomiti na pravac nina njih
istu straml prave veliCine ol1i11 dijelova bocnih Ide 11a
ravninc E. Te veliCine imamo u stranocrtu, pa ce se 1Z shke 11.10 premJetl na
'" "" "., 2
m
B" 2F 2
m
F" 3C ,mC"
sliku A E I
3G:;;;; 3
m
C
m
, 4D:;;;; 4'" D'" i 411= 4'" H
m
. Doda li se razvijenoj mreZi pIoha prizme
obje osnove,_ dobit cerna mreiu kose prizme s normalnim presjekom.
218 11. Presjeci geometrijskih lijela. ruvmnama
11.2.3. Presjek uspravne prizmc opstom ravninom
Zadatak. Uspravnu cetverostranu prizmu, kojoj je OSrlova
ABCD{A(35,10,0), B(55.5,0), C(70,20, 0), ])(45,35,0)] u ravllilli 1[1 i visiua v=.50,
presjeCi ravninom E(100,90,70) (sl.11.11).
R j e 5 e n j e: Zadatak je rijden na dva J1acina: direkmim postupkom i
pomocll stranocrta.
a. direktnim postupkom: Kako su bocni bridovi prizme okomiti na ravninu tr],
poklopit ce se tloert (2'3'4' presjeka 1-2-3-4 s tlocrtom prizme lfB'C'D'.
Nacrt toga presjeka odredujemo tako, da pomoc:u sutraznica ravnine E odredimo
nacrte vrhova presjeka. Na taj naein, a pomocu sutraznica fll i n prvog fraga,
odredeni Sil naclti 2# i 3
D
vrhova 2 i 3. Nacrt tog presjeka mozemo odrediti jos i
tako, da pomocu presjecnica ravnine E s ravninama polozeoim bocnim
stranicama odredimo nacrte stranica presjeka. Na taj 11acin, a pomocu ravnine
L\(df,d2), po!ozene bocnom stranom ADHE, odredenje nacrt ]'14" stranice 1-4.
H":"
G'"
/
/
/
~ E" H" F" G"
Silka ll.i 1
11.2 Presjeciprizme mVllinom 219
Pravac p( p', pit) je pr(fsjecnica ravnina E i ,1, a na nacrtu p" te presjecnice
nalazi se nacrt ]"4# stranice 1-4. U naCltu se vide sarno stranice 3-4 i 7··4 toga
presjeka, jer su na stranama koje se u nacrtu vide, dok se ostale stranice 3 ~ 2 i 1-2
ne vide.
b. pomocu stranocria: Posto je prizma presjecena opstom ravninom, to jc
potrebno ravninu E, pomocu stranocrtne ravnine nJ, transformisati u
projicirajucu ravninu. Zato treba slranocrtnu ravninu 7rJ postaviti okomito 113
ravninu E. Zbog toga je na slici 11.11 upotrijebljena takva stranocrtna ravnina
1i." koja je okomita oa ravoiou nj ina ravninu E. Kako je ravnina 1fJ okomiw nn.
ravninu E, stranocrtna osa JXJ mora biti okoinita na prv] trag el ravninc E. Na vee
poznati naCin konstmisan je stranocrt prizme, kao i treei trag e3 ravnine E. Posto
je ravnina E okomita na n3, to se stranocrt ]"'211131/14
1
)1 presjeka 1 -2-3-4 nalazi na
trecem tragu e3 ravoine E. Tlocrt J'Z'3
1
4'tog presjeka poklapa se sa tlocrtom
prizme, -jer su njezini- bocoi bridovi okomiti oa ravninu '/[j, a Duert r2
1
'jiY 4"
presjeka odredi se pomocu tlocrta i stranocrta tako da se uradi If" r;:: A''']"''' ,
B"2":;:::;B"'2
1H
, C
lt
3"':::: C'''3/Hi D"4":::;; DJN4,",.
11.2.4. Presj"k kose prizme drugom
projicirajucom ravninom
Zadatak. Kosu trostranu prizmu. kojo) je OSl1ova ABC[A(10,30,O),
B(30.45, 0), C(50,20,O)] u ravnini ff; i bocni brid AD[A, D(60AO,40)) presjei:i
ravninom E(80,=,55) (sI.11.12): , , . ~ - ~ . ~
R j e sen j e: Posto je ravnina E druga projicirajuca ravnina, nacrt
r2"'f presjeka 1-2-3 je l! njezinorn drugom tragu.e2_ 'Tloert presjeka OdTG,di se--·
tako da se nadu tlocrti svih vrhova presjeka pa se medu soborn spoje. Kako je
vrh 1 na bocnom bridu AD, to se njegov tlocrt t nalazi oa presjecistu Ilocrm
KDI toga brida j ordinale povucene tackom r. Na isii Dacin Se odrede tll)Crli
2' i 3
1
vrhova 2 i 3 toga presjeka.
U tlocrtu se vide stranice 1-2 i 1-3 toga presjeka, jer se nalaze n3.
plohama, koje se u tlocrtu vide, dok se stranica 2-3 ne vidi, jer se nalazi nJ plohi
koja se u tlocrtu ne vidi.
Kako je vec napomenuto da su presjek prizme ravninom i osnova prizml'
perspektivno afini likovi, za koje su bocni bridovi prizme zmke atl0osri, a osa
afinosti je presjecnica ravnine os nove i ravnine prcsjcka, III afinoSl muz...;
posluziti kao kontrola tacnosti konstrukcije llocrta presjeka.
220 ] 1. Pre.'Ijeci geometrijskih tijela ravninama
Zata se pridruzene stranice A'S' i 1'2', aka je konstlllkcija tacna
izvedena, moraju sjeCi na prayeu eJ, kao i sve druge pridruzene stranice
perspcktiYllo 3finih likova. U zadatku je kOnSllllisana jos i prava yelicina
presjeka lo2(So prelaganjem raynine E oko njezinog prvog traga el na ravninu reI·
e,
z
,
ot
A" 8"
y
A'
Slika 11.l2
11.2.5. Presjek uspravne prizme drugom
projicirajucom ravninom
1. Zadatak. Z(ldallO je pravilna petostrana uspravno prizma sa
inm'(l!!1 AHCDE II ravnini nj lwjaj je jedna strana CDIC(10,40,O), D( 10,20,0)]
visina pri7.l11c v"",,40. Odrediti pre,\:jek prizme ravnino11l E(50, 00,35) i
kOl1struisati mreiu s pre,yje{nim !ikom (sl, 1 '- J 3)
R j e sen j e: Vrhove presjeka petostrane prizme ravninom E odredit
cemo tako da nnoemo probodiste ravnine E s bocnim bridovlma prizme. Kako je
ravnina E druga prnjiciraj-uCa ravnina, naclii tih probodista moraju biti na
drugom tragu e2 te ravnine.
e,
\A
m
3'
/I'
2'
I
5'
J 1.2 Presjeci prizme raVilinom
z
Ez
:p'" \E'" 0 C"! 0" B"iE" A":IX
E' J'
0': l' 5',
"
.2
8' G'
2'
aJ
C'
SlJka 1 Ll3
D'
221
Ex
Ie,
I
l'
E'
222 11. Presjeci geometrijskih tl}ela rm'ninama
Aka ta probodista oznaCimo sa 1,2,3, 4 i 5, to tacka ]# treba da bude u
presjecistu drugog traga ez ravnine E i nacrta brida AF, a tacka 2'" je u
presjeciStu traga e2 i llaerta brida BG itd. Nacrt presjeka jc od tacke r do tacke
3'" := 4" , a tlocrt presjeka prizme poklapa se sa tlocrtom prizme, jer su svi bocni
bridovi prizme okomiti na ravninu Rj. Na slid 11.13 prikazan je i lijevi bokocrt
dijela prizme ko]i je ispod ravnine presjeka. Odredena je i prava veliCina
presjeka 1°2°3°4°5° prelaganjem ravnine E aka traga e1 u ravninu 7[2 na naCin
r¥ 1° 0::: J'lx itd. Na slid 11.13a nacrtana je mreza donjeg dijela prizme koja se
sastoji od mreze bocnih ploha osnove i prave veliCine presjeka. Donji dio prizme
je prerezan po bridu Al i razvijen na ravninu slike. Za konstrukciju te mrde
dobiju se prave veliCine bridova osnove jz tlocrta (Ao So::.:::: A'B', BiJC
D
::::: B'e
l
itd.l, a prave velicine bocnih bridova nalaze se u nacrtu (Ao 1° = A'j',
BO 2° ::::: B
8
2" itd.). Ako takvoj mrezi dodamo pravu veliCinu presjeka, dobit
celTIo mreZu dijela prizrne izmedu ravnine 1C i ravnine E.
2. Zadatak. Zadana je pravilna sestos{rallQ uspravllfJ prizma sa
osnovom ABCDEF u ravnini 7r} kojojje srediste u tack(§QO,}5 ..0fjedan yrh u
tacki A(J0,35,O) i visina prizme v=50. Odrediti pre:ojek prizme ra"vninom
£(65, tXl, 65) i konstruisati mrezu s presjecnim lik(lm 14)
R j e sen j e: Postupak rjeSavanja ovog zadatb :ma]ogu!1 __
zadutka kao na slici I f.13.
11.2.6. Presjek uspravne prizme prvom
projicirafucom ravninom
Zadatak. Zadanu pravilnu petoslranu L/spravnu prizmu, ko)a))e OSJIova
ABCDE u ravnini 1C." presjeii ravninorn E i konstruisati mreiu S presjecnim
!ikom. Elementi prizme i presjecne ravnine datf su na slici 11.15.
R j e sen j e: Kako tlocrt presjeka prizme pvom projicirajucom
ravninom mora biti u prvom tragu te ravnine, to je tlocrt toga presjeka duzina od
tacke f 5 2' do tacke 4
1
na tragu e,. Dalji posrupak rjesavanja sliean je rjesenju
prethodna dva zadatka, s tim sto je prizma sjeccna prvom projicirajucom
ravninom.
Na slici 11.15 data je tabela sa jos dese[ zadataka za rjesavanje.
-of-
11.2 Presjeci prizme ral'nillom
z
. ____ __________
5
111
3'" ' 6'"
7'"
1
m
smi
0 Alii BH:Ft(
F'JI
4' 5'
7'
."
5"
3'

)'
A'
D' E' F'
Slika 11.14
CO
I 2"
.1
, 5'1
1
" 1
. r".:··- --.-cl),
;,,1
7
" /
1"
e
z
/
X
/
/
C":E" ID" Ex
: l'
0'
e,
E' 2'
6'
a)
7"
)'
8'
Co DO
Co
D'
223
ii. Presjeci geometrijskih tijela ravninama
13'"
z
1
o
,
OIMENZIJE (mm)


d h k
dO

50 60 20 <5
2 52 , 58 20 30
3 60 '0 15 <5
r
70 70 5 60 Y
5 58 72 20
"
i 5
"
78 5 60
7 60 70 26
"
8 72 82 18
" ,
" "
5 60
['i'o 56
"
15
"

."
+--"f------
is''
---
4';
/
/
r'
.
,
5,4-
..:.:;1 i 0-
,
1J e,
\
\
, \
:,1"
x
Ex

,
,
,
,
'');.20
.. !
, I
_:»30
-- /
",\,---
40
50
QJ
10
Slika 11.15
113 Presjecipiramide ravllinom
225
11.3. Presjed piramide ravninom
11.3.1.0 presjeku piramide ravninom
a. Presjek piramide kojoj je osnova npr. pelerokut ABCDE u ravuini 1t
(sU 1.16) ravninom E, koja je paralelna ravnjni n, je opet peterokut
koji je sliean osnovi.
Sllka 11 16
Vrhovi tog peterokuta su probo-
dista ravnine E s bocnim bridovima pira-
mide, a njegove strane Sll presjecnice rav-
nine E s tim bridoyima
Presjek svake piral11ide ravnino/11,
koja je· parolelno s nfezinom oSl1ovom je
nmogokut, kojije slican toj osnovi.
b. Presjek pi;amide kojoj je osnov<1 npr. peterokut ABCDE u ravnini n
(sL11.17) ravninom E, koja prolazi vrhom piramide. je trougao 1,2, V, kojem
dvije strane I· Vi 2- V idu vrhom piramide. a njcgova treca strana je poprecna
na te dvije.
Presjek_ 5vakt;- piramide ravninom,
koja praiazi 111ezillhn vrho/11, .ie rrougaa,
K.ome dvije :,{ralle pralaze. .. rhOlll, <i 11je-
gava tl"eca strano .Ie popreclIa na te dvije
straue.
Sllka 11.17
c. Presjek piramide kojoj je OSl1ova npr. cetvcrokut ABeD u ravnini Jr,
ravninom E, koja nije paralelna sa OSllovom piramide, niti prolazi njezinim
vrhom (s1.11.18) .Ie cetverokut I, 2, 3, 4, koji nije sliean osnovi. Osnova i
cetverokut presjeka imaju karakte.risticna svojstva:
226
11. Presjeci geometrijskih tljeJa ravninama
Na svakom bocnorn bridu piramide nalazl se jedan vrh osnove i jedan
vrh presjeka te piramide (A i I, B i 2, C i 3, D i 4), za kojc se kaze da 511
pridruieni vrhovi likova ABeD i 1,2,3,4.
Kako bocni bridovi piramide idu njezinim vrhom V, to se pridruieni vrhovi
osnove i presjeka nalaze na pravcima, koji idu istom tackom V ..
Na svakoj boenaj plohi piramide nalazi se jedna stnma osnove I Jcdna
strana presjeka te piramide (AB i 1-2, Be i 2-3, CD i 3-4, DA i kaje
nazivamo pridruzenim stranicama likova ABeD i J -2-3-4. Kako ravnma svake
plohe piramide sijece presjecnicu e ravnina J[ i E u nekoj t3cki, kojom mora
prolaziti jedna strana os nove i jedna strana presjeka, koje su na raj ravnini
(tackom I idu AB j ]·2, tackom II idu Be i 2-3, tackom IIi idu CD i 3-4, a
tackom IV idu DA i 4-1), to se produienja pridruzenih strana til! likova sijeku u
tackama, kaje S1l na tragu e.
Ova dva svojstva su ka-
rakteristicna za perspektivnu koli-
nearnost. Bocni bridovi piramide,
na kojima leze po dva pridruzena
vrha, zovu se zrake kolilleac!je,
tacka kojom idu nake kolineacije
zove se srediste kolineacije, to je
vrh V piramide. a presjecnica e
ravnlna n i E je Gsa kolineacije.
Osnova svake piramide i
pre:,jek te piramide ravninom, ko-
Ja nije paraleina s njeZlllom OSIlO-
vom, niti prolazi njezinim vrhom,
perspeJctivna su kolinearni likovi, za kOje su bo{ni bridovi piramide zrake
kolineacije, vrh piramide je sredisie kolineaclj'e, a osa kolineacije je presjecnica
ravnine asnove i ravnine
11.3.2. Presjek kose piramide opstom ravninom
Zadatak. Kastl cetverostranu piramidu koja) je osnova
ABCD[A(-10,10,0), B(O,30,0), C(25,25,0), D(l5,5,O)} "ravnin; IT;; I'rh
V(50, 50, 45), presjeCi ravninom £(70,60,50) (sl.J 1.19).
R j e sen j e: Kako sma dosad vidjeli, presjek nekog geometrijskog
tijela opstom ravninom moze se odrediti direktnim posl11pkom i pornocu
stranocrta. Zbog togaje ovaj zadatak rijesen na oba nacina.
11.3 Presjeci piramide ravnirwm
Vrh presjeka 1, u kojem bocni brid AV prohada ravninl.1 E,
odreden je pomocu dmge projicirajuce ravnine iJ.(thdiJ- polozene tim
Pravac p(P j, P2), u kojem se sijeku ravnine E i 6., presijt;;ca brid u vrhu j.
Na isti nacin mogli bi se odrediti vrhovi presj:eka 2, 3 i 4, ali je 72
njihova odredivanje upotrijebljena perspektivna koja postoji
tlocrta osnove--A'S'C'D' i tlocrta 1'2'3'4' toga __ Produ'zenjQ stnmiC8
kolineamih Hkova, tj. A'B'i 1'2', S'C'i 2'3' itd., moraJu, se sjeci Da tragu eJ.
Nacrd J"2"'3# 4
8
vrhova 1-2-3-4 odredeni su pomocu poloztnih tacknmi.l
J'2'3'4'-:--Stranice 2-3 i 3-4 tog presjeka ne vide se u tlocrhi,-,·a stranice 1-2.iI ..4
su vidljive, jer su bocne plohe vidljive. U nacrtu, 5tranice' f2 i 2-3 su v-rdJjive, a
stranice J -4 i 3-4 su nevidlji ve.
v'
Slika 11.l9
1!. Presjeci geomelrijskih tUcla ravninama
Kada zadatak treba rijesiti pamaeu stranocrta, anda se upatrijebi takva
stranocrtna ravnina nj, koja je okomita na ruvninu 111 i na ravninu presjeka E.
Kako je ravuina ;1:3 okomita n<1 ruvninu E, 5tranocrtna osa IXj mora biti okomita
na prvi trag el te ravnine. Nacrta se zatim stranocrt piramide i treci trag ej
ravnine E na vee poznati naCin, Na tragu e3 nalazi se stranocrt J'"2//13
m
4
if1
presjeka ],·2-3-4 i to od tacke )11/ do tacke 3
M
• 1z stranocrta presjeka odredi se
njegov tJocrt j' 2
1
3'4/ pomoeu ordinala povucenih vrhovima stranocrta
/"2'1'._5
M
4
i1f
okomito na osu ,X.h a iz tlocrta presjeka odredi se nacrt i"2"3
ft
4Jr
pomocu ordinal a povucenih vrhovima tlocrta okomi1.o na osu x,
11.3.3. Presjek uspravne piramide opstom ravninom
Zadaiak. [ispravllll petostrallu piramidu, kojoj je osnova
ABCDE[A( "20.20,0), B(-JO.40,O), C(20,40,O), D(30,20,O), E( }O, 5, 0)] u ravllini
n! sa sredisrem If tacki S(5,25,0) i visina piramide v
!i(70, 70,40) (sU UOr
45, pres jed ravninom
R j e sen j e: U ovom je zadatku presjek petostrane uspravne piramide
()dreocn 118 qh3 nacin8, tj. direktnim postupkom i pomo{:u stranocrta.
Vrh presjeka 1, u kojcm bocni brid A V te piramide probada ravninu E,
ndredell jc pomocu dmgc projicirajuce ravnine j( dj,d
2
) polozene tim bridom.
Pr.::c,·:1(:: kojc!J1 s_t;:. sijeku ravoine E i J, presijeca-taj brid u vrhu 1, Xa
isri n<lcin l11og1i bi se odrediti vrhovi presjeka 2, ), 4- i 5, ali je za njihovo
udredivanjc llpolrijebljena perspektivna Kolineacija, Koja postoji izmedu doerta
os nove it' B' C'D'£' i tlocrta ]'2'3'4'5' toga presjeka. Produzenja stranica
kol1ncarnih likova, tj: A'E' i 1't, B/C'i 2'3', C'D' i 3'4' itd., moraju se sjeei
(1;) lragll Cj, Tako smo dobill-tiocr'te 2,3,4 i 5. Nacrte 2"3"4"5"
lih '.ThoY(l odrcdimo pomocl1 ordinala polozenih tackama 2'3'4'5' okomito na
osn x. Vidlji-yost pir3mide i njezinog presjeka odreoena je na vee poznati nacin.
\/ec smo vidjeli kada se zadatak rjesava pomocu stranocrta, stranocrtllu
ravninu J[,. 1rcba postaviti okomito na ravninu IT, i na ravninu E. Kakoje ravnina
okornita na ravninu E, stranocrtna osa j.l:3 mora biti okQmita na prvi trag e, te
ravninc. Nacrtan je srranocrt piramide bo i trec] trag e3 ravnine E. Stranoert
presjeka 1-2-3-4-5 naJazi 5e 11a trecem rr-agu e} ravnine E. 1z
::tnnocrt8 pre;-;jek3 odredi se njegov tlocrt 1'2'3'4'5' pomocll ordinaia povucenih
vri1(Wim8 stranocr(a 111f2
M
3'"4'"'5''' okomito nn osu {t'", a iz tlocrta presjeka odredi
:of' _0'" rZ'" 3" -/-"5" pornocu ordinala povucenih Hhovima tlocrta okomito na
:.EU .!_-_
I
I
I
I
I
1
1
11,3 Presjeci piramide ravilillom
Slika 11.20
11.3.4. Presjek kose piramide drugom
projicirajucom ravninom
Zadatak. KOSl1 cetvcrostraJ1U piramidu kojojje osnova
ABCD[A(50"25.0), B(30,1O,0), C(20,20,0), 0(40,35.0)] II ravnini IT, i vrh
229
V(O, 25,40). presjeci raminom £(5, =,-5) i odrediti mreiu pit'amide 5 presjecnim
poligol1om (:;1. ! J .21 ).
230 11. Presjed geometrijskih fijele< mvo/namu
R j e sen j e; Kako je ravnina presjeka dnrga projicirajuca ravnina,
Ilacrt presjeka 1-2-3-4 je u njezinom drugom tragu ez' i to od tacke
]" do tacke 3", a tlocrt t2'3'4' toga presjeka dobija se pomocll ordinala, koje se
povuku od vrhova njegovog naerta.
Tloert A'B'C'D' osnove te piramide i rlDert ty 3'4' njezinog presjeka
1-2-3-4 Sll perspektivno kolinearni likov!, kojin"!i.\---Je tacka V'srediSte koli-
neacije, a trag el osa kolineacije. Zbog toga se produzenja pridmzenih stranica
tih Iikova, tj. A'B' i f2', B'C' i 2'3', C'D' i 3'4', te DIA' i 4']' sijeku u
tackama koje moraju biti na tragu e,_ -
Za konsrrukciju mrcie te pimmide (sUl.2 J a) potrebne Sll nam prave
velieine njezinih bocnih bridova. Prava velicina brida AV jednaka je njegovom
nacrtu A"" V" , jer je taj brid paraleJan s ravninom 1[2, a prave veliCine ostalih
bocnih bridova odrede se (s1.11.21) okretafljem tih bridova oko vertikalne me
VT, dok ne postanu paralelne s ravninom 1r:2. Duzina B;V" je prava velicina brida
BV, duzina C;V''' je prava velicina brida CV, a duzina D;V" je prava vel'icina
brida DV Mreia plahe te piramide konslruise se na slijedeci naCin: nacrta
se trougao a donjegatro-
A
O
DOV
o
( A.o DO ::::: k D', VO DO :::: VHf); ), zatim se doda trougao DOCoV
o
=- ( DO CO ::::: D'C", VO CO ::::: V"'C;) pa se mreza zavrsi trouglol1l CO BO VD :::: ( CO BO
= C'8', VO n° = V"'B; ). A1:.o mreii bocnih ploha kose cetverostrane piramide
dodamo paralelogram ABeD koji je jednak njeziTIoj osnovi, dobit cemo mreill
sHave piramide. Na toj mrezl nacrtaju se .stmnicc -pJ;"esjcka mk0 Ja se 0drede
- prave velicine duzina Vi, V2, V3, V4 pa se one prenesu od tacke va na
0dgovarajucc bocne bridove A{)V", B
n
\/" c---0V(" Prava velicma duzine-Vl
jednuka je njezinom nacrtu V
U
(', jer je brid A V, na kojem je ta duzina, para!elan
s ravninom Tel, a prave veHeine ostalih dutinn nadu se nn slijedeCi naCin: npr.
]" povuce se paralela s 050m 'x, pa se njom presljece duzina u
tacki J;. Tn paraiela je naerr luka one kruinice koju opisuje tacka J brida A V za
vrijerne rotacije oko vertikalne ose VT. Duzina V
U
1; je prema rome prava
velicina duzine Vi. Na isti se naCin nadu duZine V
U
2;) V
H
3; odnosno Y"'4
1
;,
koje su prave ve!iCine duzina V2, V3 odnosno V4. Nanesemo Ii na mreZu ploha
te piramide V
O
1{j ::::: V'" 1;, Va 2° =- V
n
2;, VO 3° ::::: V" 3; i Vi! 4° :::: Vo 4; , pa se tac-
ke J
V
, 2°.3° ,4° i J
O
spoje, dobiju se stranice presjcka na mrdi ploha te pi-
ramide. Tako je dobivena mreza cetverostrane kose piramide s presjecnim
poligonom.
l
.1
11.3 Pres.jeci piramidl:: mvtlinOIll
V"
11.3.5. Presjck llspravne piramide drugom
projicirajucom ravninom
Zadatak. Zadanu pravilnu sestosrranu {l.1;praVllll piral1lidu,
OSllova ABCDEF u ravnini nl> presjeCi ravninom E i konslntisafi mre-:fu s
presjec:nim likom. Elementi piramide i presjeclIe J'(1l'niJle zadLllli ,YU ilL!
slici J J .22.
II. Prqjeci geometrijskih tijela raminama
R j e sen j e: Kako je ravnina E druga projicirajuca ravnina, ana sijece
t\l piramirlu u seslerokutu kome je nacrt u drugom lragu te ravnine i
\.I., ud tacke j" 2: 6'Y do tacke 3/t;:=- 4". Tloert toga presjeka odredi se tako sto se
]"!(Klu tlncrti syih vrhova presjeka, pa se redom mean soborn spoje. Aka je tacka
l" =:0: 6
tf
nacrt-tacke I;:=- 6, u kojoj ravnina E sijece bocne bridove CV i DV, onda
jc t!ocrt 1'i 6' tih tacaka u presjecistu tlocrta C'V'_LD'v' tih bridova i ordinale
povw:-:ene tackom t =:0: 6" . Na isti nacin nadu se-tiocrti ostalih vrhova presjeka.
lJ sve tri projekcije istaknut je debljirn linijama onaj dio piramide koji .Ie izmedu
ravnina JT i E.
Perspektivna kolineacija, koja postaji u prostoru lzmedu osnove
pirrtmide i nekog njezinog presjeka ravninom, postoji izmedu tloerta osnove i
tioCrla svakog njezinog presjeka, Jer se normalnim projiciranjem dva
perspektivno kolillcarna lika ne gube njihova karakteristicna perspektivno
kolinGlrna svojstva. Zbog toga Sl1 tloert asnove A'B'C'D'E'F'i tlocrt presjeka
kolinearni likovi, za koje je tlocrt vrha V'srediste
knlineacije. a prvi tr<lg t! ravnine E Gsa kolineacije. Kad tacna izvedene
kons(T-ukcije tlocrta presjeka, moraju se, prema lome, produzenja pridmzenih
strana tih likova sjeci u tackama, ko.je su na tTagu el. Taka se pravci A'S'i 2'3',
Fi'e' i ]'2', kao_ i astaE perspektivno kolineami likovi, sijeku na prvom tragu
1;';. Pro.va veiicina togo presjeka piramide odredena je na slici 11.22 prelaganjem
r,--n-niIlt F oko traga e
c
nn rayninu 7[;:; tako sto se u nacrtu !" pos.tavl okomica na
co, i nanese (".Ie ::;.; Lri' Na isti naCin se nadu tacke 2°, f', .j.n, SCI j ft vrhova 2, 3,
,( .5 i 6 pa sc tako dobijc pamlelogram {' 21' 3° 4
1
) 5° i 61) koji je prava vebeina
pmale1of.-rrama f. 2, 3,4,5 i 6. Naslici 1 L22a-H.acrtana .Ie: mreZa piramide s-
prc;;jecnim poligonom. Ta mreza se sastoji ad sest jednakih istokracnih
rWlJg!ova, Kojima Sll OSl1ove jednake bndu osnove plramlde, a kraci jednaki
njezinom bocnolTl bridu. Prava velicina jednog bocnog brida, npr. AV, odredcna
je na toj slici pornoclI pravouglog trougla AOSoVOu'kojemu je AOS
o

SoV 0 "'" S"Vff , a hipotenuza AOV
o
toga trougla je prava veiicina brida A V. Prava
veJicina 5vakog brida osnove piramide nalazi se u tlocrtu njezine osnove
i-loBo = A'B', E./C
o
::::: S'C' itd.
Na mrezi bocnih ploha nacrtaju se stranice presjeka tako da se odrede
pra-ve veli(:ine duzina VI, 1l2, .. i V6, pa se prenesu od tacke V na odgovarajuce
bocnc bridove /\ V, BY- i FV. Prave velicine tih duzina nadu se na slijedeci
nacin: ako se tackom r povucc pamieJa sa osom x i njome presijece duiina
u tackj 11}, onda je duzina \To t) prava veliCina duzine VJ, jer je tacka 1 u
i,rostonl na hipotenuzi A V pravouglog trougla ASV, a udaljena je od njegove
katete AS taliko, ko!iko je tacka I udaljena od ravnine Tr" tj. koliko je tacka
! Jcbljell;J od ose x.
",'


0,

2
3

5
6
7
,
9
'0
11.3 Presjeci piramide ravninom
233
Dt!-1ENZIJE (mm J
; I h1
0 d"

"
]5 IJ,Z I t2
"
37 1 72 1
35 71. :'0 50
35 I 70

" " I 50
37 _ I 1.5 I 35
34 J 76-1.
:.0
36 I 70 75
60
0, oj
F,
80 Ao c,
Slika l1.22 Ao
B,
______ -,-J-,-J,-.,-P,-,,::::,,'s/eci geumdrijskih tijcla ramillama
Aka se, prema tome, tackama ]" =: 6
P
, 2#;;0; 5/1 if"'" 4# poyuku paralelc
s osom xis njima presijece duzina AOV
o
u tackama l = 6", 2° 0= 5° i 3° =- 4° ,
onda je VO 1° :::; V 1, VO 2° ::::: V 2,. i VO 6° ::::; V 6. Kada se na mrdi oznace tac-
ke 6
o
.i
o
,2(p,.,5
o
i 6
o
,rakodaje Vol
o
:;;:VOjO,Vo2i.l::::.:V<J2v, ... , Vj 6
a
::::;V'
i
6°,
a zatim redom spoje, dobiju se stranice presjeka na mrezi bocnih ploha. Aka
takvoj mrefi dodamo osnovu i presjecni lik piramide, dobit cerna mreiu
piramide s presjecnim likom.
Na slici je data tabela sajos deset zadmaka za rjesavanje.
11.3.6. Presjek uspravue piramidc prvom
projicirajucom ravninom
Zadatak. Zadanu pravilnu seSlostranu l!.SPNH'llU piramidu, cija je
OSIlOI'G ABCDEF u ravJJini TrJ, pre::.je("i ravninom E i konstruis(lli mreiu.
Elementi piramide i presje6ne ravnine zudani SII no slid j J .23.
R i e sen j e: Kako tloert presjeka piramide prvol11 projicirajucom
ravninom mora biti u prvom tragu te ravnine. to je tlocrt toga prcsjeka duzina
r 4' na tragu e,. Tacke r i 4' su Hoeni taeaka J i 4 u kojima ravllina E sijece
bridove 05nove piramide A8 i CD. a tacke 2
J
i 3' 'ill tlocrti mcaka 2 i 3 u kojima
ta ravnina sijece bocne bridove BV i CV Pomo(;u tlocrta tin srr
Iljiliu'vj nacrti 3" i -:/."
Dalji post'upak rjdavanja 51iean je rjdenju zadatka kao na sUe! 11.22, S
tim sto je ova piramida sjecena pI'lOm projicirajucom ravninom.
Na slic} n,23 dataje tabela sa-jos,deset zadataka za rje.saNanje.-
--- ---- ------'--- ------------
71.3 Presjeci piramide mvninom
________ -'--13'5
-] r
I

I
I
[fili om \ B"';E"". Alii Flii 0
.... DfHENZlJE (mm)

r han d'
31. 86 1.2 H 55
55
. ___
52
I 53
50
l
55
6,
Y
i/
4
1
?5
1 2l; 76 39
3 31 90 1.0.
--s5" 100 ;; 5
5 35 96
"
39
6
"
80 '2 '0
7 36
"
'0 '2
,
28 78 25
'0
9 37 82
"
50
'0
-"
"
<L
"
Yo
2,
I,
oj
Slika 11.23
236
1 J. Presjeci geometrijskih tijela ravnirtal1lo
11.3.7. Prcsjck uspravne ph'amide trecom
proj'icirajucom ravninom
Zadatalc Uspravnu cetverostranu piramidu kojo} je osnova
ABeDlA( .50.5.0), B( ·40,35.0). C( ·10,30,0). D( ·20.1 0,0)] !l ravl1ini ",.
<;redi§tc 0.5110VC II II tackiS(-30.2(),O) i visina piramide v = 40, presjeCi
."m·llinom £(,."".45,25) i naCi pravu veliCinu presjeka (8L11.24).
R j e sen j e: Kako bokocrt presjeka te ravninc. trecom
r;:l'vninorn mora biti 1.1 trecem tragu te ravnine, naertan Je na ShC1 11.24 deslll
bokocrt te piramide i tree! trag e3 ravnine E. U presjeku toga bokocrta i traga e.:
naJazi se bokocrt ]""2"'3"'4'" trazenog presjeka J -2-3-4. Pomocu bokocrta 1
odinab okomitih nu OSH Z konstruisan je nacrt ]'12"3"4" toga presjeka, iz
nacrt8, 8 pomocu ordinala okomitih na 08U x, dobiven je njegov tloert J 2 j 4 .
y
Slika 11.24
:tc·'. . .
/1 '..,
.'.
»"
//
,/ "
\ ./:' Ell
\;/c, __ /
.: JO /
i
/
/
1 J.4 Presjeci stoim rm,'Ilinom
Tloert A'B' C'D' osnove piramide i tloen 1'2'3'4' presjeka te piramide- 511:
perspektivno kolinearni likovi kojima je tacka V' srediste, a trag e, osa;"
kolineaeije. Zato sc pridruzujuce stralllce irB' i 1'2', 8'C' i 2'3', CD' i 3'4'--,
fe LiA' i 4'1' mo!"a.lu sjeci na tragu e/.
Na slici jc odredena .los i prava velicina j02°3
G
4° nadenog presjeka
prelaganjem ravnine E oko njezinog treceg traga e3 u ravninu-7[3 na slijedeci'
nae-in: Ravllinu E zajedno s prcsjekom prelozirna ako treceg fraga eJ u ravninu'
1[3· T acku J
O
vrha 1, preiozenu aka traga e3 na H}, naderno tako sto u njezin
bokocrt 1
m
postavimo okomicu na CJ i prenesemo Jm _]0 -:= ]" -1 Z , jer je duzina
j - 1''' u prostolll jednaka duzini r -1 z.. Na isti naCin nadu se prelozene tacke
2° , 3° ,4
U
vrhova 2,3.4 pa dobijemo cetverokllt 1(), 2() ,3° ,4() koji je prava
\"clicina cetverokuta j, 2, 3, 4.
p.4. Presjeci stosca ravninom
Pod presjekom neke plohe ravninom podrazumijeva se skup tacaka koje
Sll zajectYlicl<e toj plohi i ravnini.-
11.4.1. 0 presjeku stosea ravIlinom
KDd- crtanJ3 tehnlckih predmeta I, uopste, pn Izradj -tehnickih crteia
primjenju.lu 8e razne vrste krivuJja. Posebuo se isticu one koje se dobijll kada se
rotacioni stazae sijece ravninom. Kada rotaeioni stozac sijecemo ravninom, koja
ne pro]azi njegovim vrhom, dobivamo prcsjecnll krivulju: kruinicll, elipsu,
parabolu.-Lhiperbolu. Te krivlllje zovu se s(oJca.
.. Ra"\:nina E koja ne prolazi vrhom rotaeionog stosca sijece taj stozac u:
Q. ATuinici, ako sijec.e sve njcgove izvodnice, a paralelna je s njegovom
osnovom (sI.11.25):
b. {'{ipsi, ako sijece sve njegove izvodnice, a nUe paraleina s njegovom
osnovom (51.11.26);
c. paraboli, ako je paralclna s je.dnom njegovom izvodnicom (s1.11.27);
d. hiperboli. ako je paralelna s dvije njegove izvodnice (s1.1L28).
238 J 1. Presjeci geometrijskih tijela ravninama

----T----"
-- - -i---
Slika l! .25 Slika 11.26
Slika 11.27
Slika 11.28
Kad ravnina E prolazi vrhom rotaclonog stosca, ona moze imati sa
stoi3cem zajednicki:
a. taj vrh, ako je plikloni ugao a ravnlne E prema r3.vnini osnove manji
od priklonog ugla f3 izvodnica stosca,
b. jednu izvodnicu, ako je a
izvodnici,
c. dvije izvodnice. aka je ex > [3.
/3, tada ravnina dodiruje stozac u toj
239
11.4.2. Presjek kosog kruinog stosca opstom ravninom
1. Zadatak. Kosi kruzl'li stozac, cijaje aSCI SV[S(55,55,O), \l( 15,0, 75)J,
osnova u ravnini TTl i poluprecnik amove r = 28, presjeh ravninom
£(40,75,-30) i odrediti projekcije presjeka. U proizvoljnoj taad kOlls!n.tisati
tangentu..7Ulpresjecnu krivulju (sl.11.29),
R j e sen j e; U ovom cerno zadatku projekcije presjeka 0dl-edili
pomoeu stranocrta. Stranocrtna ravnina n3 mora hiti okomita na f2tvninu 1[1 i na
ravninu £, pa je stranocrtna Gsa IX3 okomita na prvi [rag e f te ravnine. Odredi triO
stranocrt toga stosca A'"B''''V''' j stranocrtni trag e} Tavnine E. U stranocrtu se
presjecna krivulja em projicira na treci trag e} ravnine E. Iz stranocrta se vidi da
je presjecna krivu!ja elipsa, 5 obzirom nll to da prcsjecna ra\'nina sijcce SVt
izvodnice tog stosca, a nije parale!na S tljegovom 0$110V0{11. POrllOCLt sLranocr(a
(" , 2Hr racaka 1 i 2, te t{oena i nacrta izvodniea A Vi BV odredimo tlocrte t2'.
zatim nacrtc 1"2
h
tih tacaka. Duzina 1-2 je precnik presjecne krivu!je. Da je
duzina J -2 jedan precnik eiipse, dokazat cemo na slijedeCi nacin: kako je pf"vi
trag tangencijatne nivnine u tacki A pravae A'A''', koji je s ·prvirrr·-
tragom e, ravnine E, to je presjecnica tih ravnina, koja je rangenta elipse e u
tack! " sLltraznica prvog {raga ravnine E. Tangema dipsc e u La6ki ::: je
sut..raznica prvog traga te ravnine. Kaleo SLl tangente e!ipse e II tacbm:l 1 i 2
sutraznice prvog traga, one su meau sobom paratelne, pa je dU:litla J 2 precnik, U
simetralni.i"· tacka Ie ·duzine je srediste U elipse e. ;\a sumtZDlC) II! prvog· {rag-'d,_,
koia prolazi sredistem 0, bit ce 3-4 presjecne elipse e, koji je spregmni
precnik precniku 1-2, saddi tacku 0 i okomiL je na mvninu Te;. Zbog .ie
stranocli precnika 3-4 tacka flY, koja se pok!apa sa tackam O'/f _ Tlocrr
3/4' i naert - 3"4" precnika 3-4.. odredeni su pomQGu ordillala i pr0jekcijCl_
izvodnica CV i DV, kaje pro[aze njegovim krajnjim raCkal1l3. ty i 3'4'
su spregnuti precniei tloerta e
l
, a duzine j"-Y i 3"':;" su sprcgtlllti precntci naena
e" elipse e.
Posta su ravnine n, i E perspektivno kolineamo pridruzene u prl)S[Onl,
osa r.e kolineacije je pry! [rag eJ ravnine E, a sredisl.e kolineacije je vrh V stosca.
1'3 se perspektivna kolineacija u tlocrtu projicira u tal'llinsku perspek6vnu
kOlineaciju sa sredistem V'i os om ej. Kruinica osnove k i presjecna krtvuiJZl e
perspektivno su kolinearno pridruienc, pa su pridruzeni i njihovi tlocrti Je' j /.
Sredis'ta S i 0 pridruzenih krivu!ja nisu rnedllsobno pridruzene tackc.
240 ____ -'I"I".c.Pc.c:resjeci geometrijskih tijela ravninam=a ________ _
k'
d,
H'
A'
t:
);"1
Slika 11.29
I'
I
I
j".
I
,
,
I',·'
11.4 Presjeci sto,{ca ravllinom
241
Tacki 5 pridruzena jc tacka K, jer pripada osi SV. Tloerti 5' i 6'
kontumih tacaka 5 i 6 konstruisani su pomocu opisane perspektivne kolineac-ije:
tatKa 6' POlllOCU para pridruzenih tacaka S' K', a tacka 5' pomocll para H' 2' .
Nonte p" i R'" kontumih tacaka P i R, koje se nalaze na konturnim
izvodnicama G Vi HV, odredimo pomocu stranocrta piIY i R'" tih tacaka, koje su
dobivene kao presjek st.ranocrtnog trnga e] i stnmocrta GMVM i }fMV
m
tih
izvodi1ica. Nacrte konturnih tacaka P i R mozemo odrediti jos pomocu pravca p,
presjecnice ravnine E i ravnine ,1, koja sadrzi kontume izvodnice nacrta.
Tangentu u nekoj proizvoljno odabranoj tacki elipse e, npr. u tacki T.,
konstruisemo kao pravac t, koji je pridruien tangenti t, osnove kl1Jznice k u tacki
1'1. Tacka TI elipse e'je perspektivno kolineama stika tacke T; krufuice k', a
tangenta t' ehpse e' u tac,ki T' je slika tangente f; kruznice k' u tacki T;. Nacrt
t" tangente (jc spojnica tacke T" i nacrta prvog probodista tangente t.
2. Zadatak. Kosi kruini siozac, cljaje osa SV[S(95,40,O), V(55,20,60)j.
osnova u ravnini 1[, i poiuprecnik oSl1ove r = 30, presjeci ravninom
E(J 5,-20, - j 0) i konstruisati rnrezu dijela omotaca stosca ad ravnine 1[; do
presjecne ravnilJe. U proizvoljnoj lm:'ki presjeClle krivulje povutt tallg€!11tu
(.11./1.301.
R j e sen j e: Projekcije presjeka kosog kruznog stosca mozemo
odredii:l P01110CU stranocrta i direktnim postupkoJn, kako je rijei3en ova] z a d ~ ~
Presjek U ovom zadatku je DQ_ clins] .ier ravnina E sijece sve izvodnice toga
stoSca, a nije paralelna s njegoyom osnOVOln. Ako se odrede probodista ravnine
sa izvodnicama A V i B\l, koje polaze sa precnika osnove okomitog na trag et.
dobit cemo tacke presjeka 1 i...2 tih iz·vodnic3. Duz.ina 1 ~ 2 je precnik presjecne
krivu1je, pa je tlocrt 1'2' precnik tlocrta e', a nacrt 1"'2'" precnik nacrta ~ "
elipse e.
Da bismo oJredili drugu osu 3-4 presjeclle elipse e i njene projekcije,
polozimo simetralnol11 tackol11 O( 0'. 0"') duzine 1-2 horizonta1nu ravninu L,
kojoj drugi trag S2 ide tackom all paralelno sa os om x. Ravrnna L sijece rotacloni
stozae u usporedniku k( k',k') cije je srediste u tach O( 0',0'), a ravninu E u
sutraznici m( m',m") prvog traga. Usporednik k i sutraznica m sijeku se u
krnjnjim tflckama J i 4 druge ase elipse e. Tloert 3'4' ose 3-4 je precnik tIocrta
e'. a nacrt 3""4"'je prec.nik nacrta e" ehpse e. Duzine 1-2 i 3-4 su ose presjecne
e!ipse (" :1 pfojckcije tih osa dajll parc)"\:e spregnlltih precnika projekcija te elipse.
240 11. Pre:,jeci geomelrijskih tijela ravniiluma
v"
x
B"!C'J i K"
I
Sllka 11.30
Konstrukciju elipse dobijemo pomocu spregnutih prccnika. Dime Tacke
8' i 10', u kojima tlocrt e' elipse e dodiruje kontum tlocrta toga sroSca, tj.
izvodnice FV j HV odredujemo pomocu perspektivne kolineacije, a naerte tacaka
J3
N
i 14#, u kojima naert elf elipse e dodjruje konture nacrta toga stosca,
odredujemo iz njihovog tlocrta na pripadnim izvodnicama.
Tangentu u nekoj tacki presjecne elipse e, npr. U [Jcki 6, KO[1stmisemo
kao pravac t, koji je pridruzen tangenti d
1
osnove kminice k
J
u taeki D. Tacka
e' je perspektivno kolinearna slika Tacke D' kmznice _ a tangenta t'
dipse e' u tacki 6' je slika tangenre eli kruznice k; u tacki D'.
11.4 Presjeci srosca ravnil10m 2:n

Nacrt til tangente t je spojnica tacke 6" i nacrla prvog probodist::t
tangente t, Tu tangentu mozemo konslruisati i kao presjecnicu r ravnine E i
tangeneijalne ravnine L1 stosea 1I tacki 6, kojaj je pravac Li, prvi trag, lclckulJ.\
:= r; u kojoj se sijeku tragovi e, i dj , i tackom 6{ 6',6" j lJdrcdcna je rangenta
t( (,t") eJipse e( e',e
ll
).
Mrdu omotaca sa presjecnom krivuJjom konstruisemo lab) S[U l)::,llUVU
Slosca podijelimo nll sto veci broj jednakih dijclova, U ovorn zadatku osnova je
podijeljena na osam dijelova, Nacrtani SU doen! i nacrli izvodnica koje idu lZ
podionih tacaka. Za konstrukciju mreie potrcbne S'LI nam prave vehcine
izvodnica, Izvodnice prave velicine C;V''', D;VH, E.;'\/", J,;I/h dobijemo
okJetanjem izvodnica ako vertikalne ose, koja zamislimo kao vrh slosca, dok nc
budu paralelne s ravninom n2. Zatim naacmo udaljcnosti od vrha V, Tacke
presjeenc krivulje, kaje su na tim izvodnicama. Te udaljcnosli jeJnake SH
duzinama V
h
5/), V"6{), V
h
7° ,. V
h
]2/).
Konstrukcija mrde omotaca stosca, koji je prerezun du:z.tllom izvodnl<..:e
CV i razvijen na ravninu, izvodi se na slijedeci nucln: nacrta se duzin3 prave
velicine C;V'" "'" CoVa najkracc izvodnice GV (sLll.30a). Da bismo dob:di
razvij'ene izvodnice -F\f i HV, koje su iste duzine, opiscmo luk-t'<'\'· aka V
IJ
precnika Fo'V" = H;Vh, Na tom luku su tacke plJ i HO, udaljcnc 0d wekt': G';
CaN
za duzinu juka ----:::: MN, Na isti naCin se konstruisu ostale izvocini":':G 1
2
su ;').-1 C.!, Krivulja spujc.na ,D
iJ
, En
FO. Go), H
U
./iJ ,jD i CiJ je ra"Zvijena krivulja k;. Ako odredimo pravu ve!icinu
spregnutih precnika i pornocu l1jih konstruisemo elipsu, dobit cemo pravu
velicinu presjecne krivulje e
D
• Kad razvijenom omotacll dodamo osn0V11 i
presjecnu krivu!ju, dobi.t cemo mrezu dijela stosca izmedu d¥ije ravrrITrc, ravninc
IT1 i presjecne ravnine E.
Tangenta d
J
krivulje k
J
u tacki D i tangenta t krivulje e U Lack; 6 :ill
stranice trougla D6T" koji je u tangencijalnuj ravnini A Aka konstruiSetnO
trougao D06°r/, (s1.11.30a), koji je shean trouglu D6T
J
, njegova stnmica
D()r/) :::: d; bit ce tangenta krivulje k; n tacki DO, a njegova str3nica
6°r/::::: CO je tangenta krivulje eO u tacki 6'-', Trougao D
0
6
J
T/' kOl1S[ruiseruu
pomocu pravih velicina njegovih stranica, a te su D
0
6°, D{JT/::::: l
T{06° =T/6
1J
(6'6° =6x6"}.
Il. ravnil1ama
V"
J'
ki' aJ

SEka 1l.30a
11.4.3. I'resjck rotacionog stosca opstom ravninom
Zadntak. Rotacioni stozac ('ijaje Gsa SV[.S(O,30,O), V(O,-30,50)],
OS!1()1'Om poi1tpre(;nika r = 25 u ravllini 1fh pi'esjeCi ravninom
Fi7(JJ5.45} (.1/.1131). .

R j e is c n j e: Da blsmo odredili presjek toga stosca opstom ravninom,
polozirno prvu ravninu ,1( d
1
,d
2
). To je ujedno ravnina sirnetrije,
jeT je zamisljena osom rotacionog stosca okomitog oa ravninu E Njezin prvi trag
d! ide tackom vrha V' okornito na prvi trag e, ravnine E, a drugi trag d1 okomit
je na OSLl x. Ta ravnina sijcre rotacioni stozac u izvodnicama A V i BV, a ravninu
E u priklonici prvog traga p( pI, pH) . Izvodnice A Vi BV sijeku se s priklonicom
p n tac.'kama 1 i 2 kojc su dva ljemena presjecnc clipse e. Duzina 1-2 je velika
osu Ie ejipse, pa je njezin tloert 1'2' precnik tloerta e', dok je njezin naerr
precnik nacrta e.'-' elipsc e.
] fA PresJ·eci stasca ravllilIom 245

Drugu osu 3-4 presjecnc elipse e i njczine projekcije odredit cerno take
sto cemo simetralnom tackom O( 0',0") duiiue 1-2 poleziti horizontalnu
ravninu A, kojoj drugi trag a2 ide tackom 0" paralelno sa osom x, Ravoina A
sijece rolacioni stozac 1.1 paraleli k( k'.k"), a ravninu E u sutraznici m( m',m")
prvog traga. Paralela k i sutraznica m sijeku Se u tackama 3 j 4 druge ose elipse
e. Tloert 3
f
4' ose 3-4 je precnik elipse e
f
, a njezin naert 3"4" je preenik
elipse elf .
Slika 11.31
Duzine 1-2 i su
osc presjeene elipse e, a
projekcije tih osa daju
parove spregnutih precni-
ka projekcija te eJipse,
kako je u nacrtu elipse e.
Ako su projekcije tih osa
meuu soborn okomite,
kako je u tlocrtu te clipse,
onda one daju veliku i
malu osu te projekcije,
----.P-il bismo odredili
tacke 5" i 6", u kojima
nacrt elf e!ipsc e dodiruje
konturu nacrta toga
ca, polozimo ravninu B
konturuim izvodnicama
CV·IDV. Njezin prv! trag
b
j
ide tac-koHl
leI no sa osom x. Ta
ina sijece ravninu E u
sutra:inici 11.( Il', /1")
gog traga, koja sijece
izvodnicu CV u tacki
5( ), a izvodnicll DV
u tacki 6(6',6').
Vidljivost stosca i
njegovog presjeka
dena je na vee poznati
!laCin.
246
J 1. Presjecl geometnjskih lijela ral'lIillWna
11.4.4. Presjek rotaciollog stosca drugom
projicirajucom ravninom
Zadatak. Rotaciani stoiac, kame je 05110va u ravnini ITII srediste OSllove
[{ tach S(35,35,O), poluprecnik r = 25 i visinet stosen v = 60, pre::'jd'i ravninom
E(65, 00,65). Uproizvoljnoj tacld presjeclle krivufje kOllstruisati wngentll j mreZu
omotaca sa presjecnom krivuljom (st.l1.32).
R j e sen j e: S obzirom na to da treba konstruisa[i mrdu omotaca toga
stosca s presjecnom krivuljom, podijetimu njego\'u osnovu na nekoliko jednakih
dijetova, npr. 8 dijelova. Nacrtajmo zatim projekcije izvodnica koje ielu iz tih
podionih tacaka. Ravnina E sijece te izvodnice u tackama 1,1,5,6,7 i 10 cije su
druge projekcije na drugom tragu e2 te ravnine. Projekcije tacaka 3 1 90dredimo
pomocll pm-ale1e u koja proJazi tim tackama. Pomocu nacrta presjecnih tac,aka
odredimo njihov tloert, a na osnovu tlocrta i nacrta, bokocrt tih tacaka.
Velika Gsa presjecne clipse je duiina 1-6, a njena simetr:-llna tacka je
srediste 0 te eJipse. Mala osa 4-8 presjeene elipse e ide tackom 0 okomitu na
ravninu ][2_ Njezin nacrt 4" = 8
1t
je u simet:mmoj .ta6ki_O" nacrta r 6
17
velike osc
te elipse. Tloert 4"'8' male ose odredimo pomocll t1ocr"ta k' paralele k na kojoj se
nalaze nJczine krajnje tacke 4- i d. T!oen presjeclll:': t'lipsc: jt: ,/) k0joj jc
velika osa duzina 1'6', a mala Gsa duzina 4'8'. Bokocrt presjecne elipsc je
elipsa e
P1
• kojoi je velika osa duiina 1"'6'" , a mala duzina 4
H1
S/P .
Bokocit rotacionog stoka nacrtan je tako kao 'chr je-,J"dstranjen dio--3-to$-
e<l, koji je iznad r(lvnine presjeka. pa se presjecna c]ipsa u bokocrlu vidi elida.
Objamjeno je ranije da su osnova stosca - kruz.nica /.:.{ i prcsjecna
krivulja e toga stoku perspektivno kolinearni !ikovi u prostoru, kojima je
srediste kolineacije vrh stosca; a Gsa kolil!eacijc.jc presjeenica ravninc njego-ve
osnove i ravnine presjeka. U toj perspektivnoj kolincaciji pridruiena je, npr.
tacki D' tacka 5', a tangenti Ii kruznice k; u tacki DI pridruzen8 je tangenta
t' elipse e' u tatki 5', pa se te pridntzene tangenlc sijeku u tacki T:, koja mora
blti na osi ko1ineacije e). Oakle, pomocu perspektivnc kolineacije mozemo Ll
svakoj tacki dipse e' odrediti njezinu tangentlL
Mreia omotaca s presjecllOlH krivuljom. Ako omotac stosca razre.zcmo
duzinom izvodnice EV, pa ga razvijemo u ravninu crteza, dobit cemo mrezu toga
omoraca (5I.11.32a). Tu mrezu nacrtamo tako 5tO oka tacke ,,0 opiSemo luk
kruznice k: poluprecnika AOV
o
::;;: A"V" . Kako jc raz!ika izmeduluka kru:znice i
pripadne tetive manja, sto je luk manji, raspolovimo luk A' 8' kruznice k;
tackol11 R', pa tetivu A'R' kruznice k; preneserno dva pUla kao [etivu po luku
11.4 Pre!Jjeci SfOSC(I ravninolll
kruznice k: i dobijemo luk A
O
EO na kruznici koji je priblizllo jednak luLu
A'B/ kruinice k;. Zatim pomoc:u tctive A" SO kruznice odrcdimo na roj
kruznici tacke Co, DO i E
iJ
desno, te }j0, GO, FO i EO lijevo od tacke
A( A
O
So::::: BOC
iJ
= COD
o
= DO EO = A
O
H
O
"" HOOo = GO pO = F
O
EO) .Ako tacke
EOspojimo -sa tackom VO, time zatvaramo kmzni isjecak, koji je pribliz.tlo
jednak mrezi oinotaca toga stosca. Kad pojedine tacke AU, 13°, Co, DO, EO)
FO, GO i fIo toga Juka spojimo sa tackom VO, dobijemo duzine, koje u
razvijenom poJozaju prikazuju 8 istaknutih izvodnica -stosca. Da bismo In
razvijenom omotacu nacrtali razvijenu presjecnu krivulju eO, momma na waku
razvijenu izvodnicu prenijeti onaj njezin dio koji je izmedu vrha i krivuljc e, npc
na lzvodnici DV taj dio ogranicen je vrhom Vi tackom 5. Pravu velicinu duzine
V5 dobijemo tako sto izvodnlcu DV okrenemo oko o.<;e stosca, dok ne posrane
paralelna s ravninom 1Cb tj_ dok se ne poklopi izvodnicom A V iii EV. Kad se
ana poklopi sa izvodnicom A V, tacka 5 dode u rolozaj SV, pa je duzina y,1t 5°
V5 u prostoru, koju prenesemo na razvijenll izvodnicu DOV
u
mreze ornotaca toga V"5° =V05°. Na isti nacin dobijemo mcke 2
u
,
3
0
, 9°-r--til' presjeka na mrezi toga omotaca, dok se za tacke r i 6
v
-nc-mora
vrsiti rotacija izvQdnica oko ose stosea, jer su izvodnice, na kojima se tc tackc
naiuzc, paraldne -'> ravninom JC2. lJ tom slucaju je duzina FHt', odnosno FHc-",
jednaka duzini V 1, odnosno V6 u prostaIU.
Ugao sto ga tangenta u nekoj tacki presjecne elipse, npc u tach 5,
zatvara -.Sa- tzvodmcom stosca, koja prolazi [am rae-kom;· _ne mij<enja sc
razvijanjem omotaca stosca. Taj ugao pripada pravouglom trouglu 5DTj , koji je
u tangencijalnoj ravnini tacke 5, pa se pomocu toga trougla taj ugao i konstruise.
Povuce se tackom DO okomica sa DOV
o
, pa se prenese ;;:; D/T,' , a kako je
duzina DT
j
u ravnini fCl, to je Dli = . Kad se spoje taeke 5°i Tj, dobije se
pravougaoni rrougao 5°DaTI' koji je jednak trollglll 5DT, u prostOrLl, pa je
njcgova hipotenuza 5°TI trazena tangenta krivulje eO u tacki 5° .
Kako je tangenta presjecne krivulje e u tacki 1, odnosno 6, okomiw !l,1
izvodnicu sroka, koja prolazi tom tackom, tangenta krivulje eO u tacki j!),
odnosno 6
0
, mora bid okomita na razvijenu izvodnicu, koja prolazi tom
Poluprecnik kruznicc zakriv1jenosii krivulje eO U tacki j", odnosno 6".
konstruise se na slijedeci nacin: tackom 1 presjecne elipse e postavi se ravninJ
okomjta TIa izvodnicu A V, koja pro!azi tom tackom, pa se ravninorn presijece OS3
stosca u tacki K.
248 fijela
z
x
C'''
G'
DINENZIJE (mm)
Q,
" 0 d 0,
b-- 60 60 <0 I JO
A'
l,J
70 70
"
JO
L-'
80 80 50 JO
H-
60 58 J5
"
70 58 '0 JO
C'
"
EE 72
70 '0 <5
6'
a ! 80
70 50 30


80 Jfj
"
10 - ;,(, 70 43 '5
E'
,/7'
r,
C'
Slika 11.32
11.4 Presjeci stosca ravllinol1!
1z tacke K povuce se okomica na ravninu presjeka E i .
, d' 'I ' P [) , i'P' ' s nJom p, , "
lZVO mea A V u tac (1 ., uZlna ::: r) Je poluprecnik lullZ" kr' 'I'e' o"o-'st(
nice za IV J ,_ .. ;,_,_ -
krivulje eO u tacki 1°. --',
Analognom kOllstrukcijom dobija se poluprecnik '1 kruznice
nosti krivuUe eO u tacki 6° .
Na istoj slici data je tabela sajos deset zadataka za rje§avanje.
11.4.5, Presjeci rotacionog stosca drugiru
projicirajucim ravninama
1. Zadatak. 1z nacrta rotacionog cija je osnova u ravnini rt:"
presjecenog drugim projicirajuCim mvninama, l1acrtati tlvert i lijevi bokocrt
ol1og dUe/a sto.fca kameje kanHira llacrla deblje izvucel1a. Na tome dijelu stosea
/1o!aze se kOl1tl1mi prqjeci po." elipsi, hiperholi, paraboli i kruzTtici (sl.11.33).
R j e sen j\ e: a. Ravnina, koja sijece sve izvodnice stosca, a nije
paralelr:l-t1._s njegovom osnov9m, ima presjek po eiipsi, kojoj je velika_Qsa duzina
1-2, mala osa duzina 3-4, a tacke 5 i 6 u bokocrtu naJaze se na konturnim
lzvodnicama toga slOSca.
Nacrt c1ipsc jc duzina 11/]/t, a njezin tioert je elipsa kojaj je velika osa
duzina /2', a mala osa 3'4'. U bokocrtu je takode elipsa. kojoj je velika osa
_.:;!"-/-'" , a mala ,!sa Juzina ]""2
m
koja Jo,:iiruje konturu .bokocrta stoSca u
tackarna 5''' i 6$.
h. Ravl1ina, koja sijece stozac paraJelno s ravninom 1[), ima presjek po
ltiperboli. Na zadanom stoscu nalazi se sarno jedna grana hiperbole kojoj je
II. Na njoj imarno jos istaknute tacke 7, 8, 9 i 10. Nacrt hiperbole
je duzina 7"1 r, a njen tloert je duzina 7'8'. Bokocrt je jedna grana hiperbole,
kojoj je tjemc u tacki 1]"', a n3 njoj su tacke 7
m
, 8
m
, 9'" i 10
m
• Na ovoj grani
hiperbo1e imarno samo lukove i 8-10.
c. Ravnina, koja je paralelna s lijevom konturnom izvodnicom u nacrtu,
sijcce stozac po paraboli, kojoj je tjeme u tacki 18, osa paralelna s ravninom 'Trz,
a na njQj Sli istaknute jos tacke 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Nacrt para bole je duzina
12/tJ8
1f
, njezin tlocrt je parabola, kojoj je u tatki 18', osa paralelna sa
osom x,a na nioi su io; tacke 12', 13', 14', ]5', 16' i 17', Bokocrt jc takode
parabola rije je tjeme u tacki 18"', osa paralelna sa osom z, dodiruje konturu
bokocrta u tackama 16
m
i 17
M
, a 11a njoj su jos tacke 12"', 13
m
, 14
m
i 15"'. Od
pambole imamo samo luko-ve 12-14 j 13-75.
250 11. Presjeci geometrijskih tijela TiI::::":::":::"="':::""",,'________ _
V'"
!

,
I ¢70
Silka 1 U3
d. Ravnfna, koja je paralelna sa -o50m, sijece stozac po kruinici, na kojoj
Sll tacke 9, 10, 14 i J 5. Nacrt krumice je duzina paralelna sa osom x, a na njoj su
tacke 9
6
=:: 10
K
i 14" == 15". Njezin tloert je kruznica na koja] $U tacke 9/, 10',
14' i 15', a bokocrt joj je duzina na kojoj su tacke 9
1h
, lO"', 14'" i 15' .... Od
kruznice imamo sarno Iukove 9-14 i 10-15.
2. Zadatak. Iz nacrta rotacionog stosca, cija je 05;nova 1/ ravninl 1[},
presjecenog dntgim projicirajuCim ravninama, nacrtati rlocr! i lijevi bokocrl
onog dijela stosca komeje kontura Iwata deblje izvtlcena (sl.) 1.34).
R j e sen j e: Postupak rje.suvanja ovog zadatka s!ican je IJesenJu
prethodnog zadalka.
____________ I_I_.5_P_r_es.,.i_".c.·'_·'c.:":;"u"I"o..:'"n"v:.:"c.in:::o:::,,,-'__________ 251
Slika 11.34
11.5. Presjeci valjka ravninom
11.5.1. 0 presjeku valjka ravninom
a, Ravnina E koja je okomita na osu rotacionog valjka, H kojoj je drugi
trag e2, sijece taj valjak po kruznici k( k',kN), ciji je presjek jcdnak osnovi
valjka (s1.l1.35).
Kad je ravnina presjeka paralelna sa osnovom valjka, onda je presjek
jednak toj osnovi.
b. Ravnina E koja je paralelna sa osom rolacionog valjka sijeec valjak
po paraleJogramu EFGH. Dvije strane toga paralelograma EH i FG su izvodmcc
valjka, a druge dvije strane EF i GH su tetive njegovih osnova (s1.11.36),
252 11. Presjeci gemnetrijskih tijela ravninama

D'".'
OW,R"
I
i
'5" x
--lC;p;'-, -+, B'....,.,.·
k"
Slika 1135
x
Slika 11.36
c. Aka rotacioni valjak presijecemo ravninom, koja nije ni okornita ni
paralelna sa osom valjka, presjek ce biti eiipsa (51.11,37).
d. Ravnina E, kojoj je drugi trag prav3c e2, a kojaje okomita na osu toga
valjka, sijece ga u elipsi, kojoj je nacrt duzina M"'N" 1 a koja zove normalni
presjck kosog kruznog valjka (s1.1 1 .38).
Svaka mvn{na kOja je ('komita na izvodnice kosog kntirlOg valjka sijece faj
valjak I,t elipsi. Tdh'i pre/Jed se zovu normaiHi presjeci kosog kruinog
valjka.
Sl.'a/;:.a rf!.ynina kOja je paralelna sa vSI1Q+"Oln kosog kruinog va(jka .s-ijd!e tal
l·afjak u kruinici kojajejednaka o'snov(
D" C"
0" c"

I
R'
- - F?"
N'
'"
5" x x
D'

'R'
Slika 1 J.37 Slika 11.38
f1.5 Presjeci valjka ravninoll1
253
11.5.1. Presjek kosog l<ruznog valjka opstom ravninom
Zadatak. Kosi kruini valjak kome je OSI101'O u ravnini H" OS(1
MN[lW-65,30,O), N(-5,60,60)] i poluprecnik osnove r 25, presjeCi
ravnil10lJl 2:(20,40,20) i konstruisati projekcije presjeka. Nacrtali mreiu
·riolljeg dijda va/jl\a od tamine 1[1 do presjecne ravl1l'ne. U proizvo!jnoj tacki
'- presjecl1c krinL{je povuCi tallgcntu (51.11.39).
P. j c sen j e: Presjecna ravnina je zadana taka da je okomita na
lzvodnice- vaUb. Svaka ravnina koja je okomita na izvodnicc kosog kruznog
\'aJjka sijece taj valjak u elips! i takve prcsjeke nazivamo nOfmalnim.
Presjek valjka ravninom L mogao bi se odredili direktnirn postupkom, tj.
da se pot raze probodista pojedinih izvQdllica valjka .s tom ravninom. Posto je
potrebna dobiti i mrezu vaJjk.a;- odredit celTIO projekcije normalnog presjeka e
kosog kruznog vaJjka kome je donja osnova U 1[/. Kod normalnog presjeka,
presjecna ravnina 1: okomita jc na OSH /vfN valjka, pa je trag 51 l..MN', a
.1'2.1 M !v" . Kod odredivanja tlocrta e'i n<lcrta e" elipse e, treba tim elipsama
uvijek 0drediti \'eliku j malu OSU, iIi par spregnutilLprecnik-a pomotu kojih se
one mogu tacno konstruisati,
O'v-dje je presjck v::!ljka odre-oen pomoeu stranocrta i uzeli smo cia je
ravnin'-l nJ ..L n/, dakle jX} i. Sf, pa je ,1'3 J..M""N"'. Tako su dobivene sve
izvodnice 1..1 pravoj velicini, kao i treea projekcija tacaka presjecne krivulje.
Kontmllc-ll.vodnice CP i DR stranocrta sljcce ravmna Eu tatkama-.-t+4,.-ksje Sil
krajnie tackc icunog e!ipse e jer Ide na dijametralnim izvodllicama
valjka. Tangente u tim tackama okomite su na n), pa ce na ravninu n3 biti okomit
i s\;regnuti precnik, pre611iku 3-4. Konturne izvodnice tlocrta AH i BG padaju u
stranocrtu zajcdno u stLanocrt Ai iv'" ose MN. Presjecne ta.eke 1,2 tih izvodrdca
s ravninom X padaju u stranocrhl takone zajedno, pa je duzina 1-2 spregnuti
prccnik, prccniku 3-4. Kako je jX.l II AI lY'..L s{ to ce 1'2'.13'4', rj. ova su
vclikct i lllala osa elipse e'.
Sutraznicama prenesemo tacke 1,2,3 i 4 u naert gdje nam odreduju par
spregnutih precllika {'X" i 3"4" eJipse e". Tioerti k; i e' osnove i
njcgova presjeka Sll afil1i likovi za trag 5, kao OSll, a tlocrt M'N' ose MN kao
smjer zraka afinosti. K.onturne tacke nacrta 7, 8 dobit cemo pomocu te afinosti.
Tackama 7' 8' pridmzene tacke na k; Sll tlocrti E' p' nozista E, F kontumlb
izvodnica naerta. Spojnica E'F' sijece OSli S I U tacki V;, a sjJojnica tacke V; sa
0' sijcc-e tiocrte izvodnica iz l.aCaka E i F u tackarna 7' i 8
f

254
11. Presjeci geometrijskih rijela ravllinwna
Nacrti tacaka 7 i 8 leze na spojnici V/O" i fla konturnim izvodnicuma nacrta
valjka. PomoeD perspektivne afinosti odredcne Sll na isti nacin projekcije
tangente t presjeka e u tacki T.
Slika 11.39
11.5 Presjeci valjka ravninom
'55
Ako elipsu e prelozimo ako prvog traga 3
J
U ravninu 1[}, onda ce ona
doCi u polozaj (e). Tacke eUpse e opisat 6e lukove koji se na 1[3 prikazu u pral'o]
veliCini kao koncentricni lukovi sa'sredistem u tacki S, au tlocrtu kao duzine
paralelne osi jX]. Rotirane lacke 1, 2, 3, 4 odreduju veliku (1)(2) i-malu (3)(4)
aSH elipse (e). Kaka su elipse e' i (e) dvije afine krivuUe, to ce prav3.c 7 ~ ( T ) biti
tangenta (t) elipse (e) u tacki (T).
Kad se ornotac kosog klUznog vaUka razyije u ravninu, nete se dobiti
pravougaonik kao kod rotacionog valjka nego Iik prikazan na slid 11 ,393..
Osnove valjka nece se prikazati kao duiine, nego kao krivllije. To proizilazi
odatle sto tangente u tackama tih osnova ne zatvaraju s pripadnim izvodnicama
jednake uglove. Tangente u tackama normalnog presjeka okornite Sll n8 pripadne
izvodnice valjka, pa se zato elipsa e prikazuje u razvijenom polozaju k30 duzina
3-3 koja je okomita na izvodnice. Ta duzina priblizno se moze dobiti tako do.
elipsu (e) podijelimo na nekoliky- dijelova, recirno svaku njenu cetvrtinu na 3
dijela, pa umjesto lukova izmcau dirnih tacaka uzimamo njihove tetive.
8'
C'
!2" I to l 5 ~ 7" 'J"
T'
A'
I
14'
---.-.+.-.----- AO
I
I
C'
Slika 11.39a
k' ,
aJ
256
J 1. Presjeci geometrijskih rijela ravninama
Na pravac p (s1.l1.39a) prenesu se tetive te elipse, tj. uradi se:
11"2"=(11)(2),
7° 3° = (7 )( 3 ). U tackama 3°, 9°, 11°, _ ....... 7(} i J) povuku se pravci okomiti
na pravac p, pa se ua te pravce prenesu prave veil cine, koje se dobUu iz
smmocrta tih izvodnica.
Kako su izvodnice valjkaJI"7r3, one se 11a tu ravninu projiciraju u pravoj
velicini, a projiciraju se u pravoj velicini i dijelovi tih izvodnica koje se nalaze
n3 razlicitim stranama ravnine. Zato se uzima 3°Co:::;;; 3"'C'" ,
3iJ pi! = 3
M
pm; 7
11
EO = 7
M
E"', 71) /1) = 7
m
['''; 1°AI) = 2°SO:::: 1'" A"',
/' HI) = 2
0
G
o
=l
m
H"': 8
0
FO = 8!ffF'" , 81) f) =8
111
]'''; ,4°DO =4"'D"'.
4° I(} = 411' RIH. Na omotacu valjka uzima se jos neko1iko izvodnica, odredi
lljihov po!oz.aj u razvijenom omotacu i odrede krajnje tafke pomocu stranocrta.
Krajnje tacke izvodnica, spojene, pokazuju dvijc jednake krivu!je, koje
osnove u razvijenom omotacu valjka.
Kad se ,)11lOtac razvije u ravninu, ouda duiina TT, padne u pravac 3-3, a
dllzinR KT u izvodnicu KO LO, gdje se te duzine prikazu u pravoj velicini. Ako
SC. prC1l13 tome, n3 razvijenom omotacu odredi izvodnica K
O
LI) na kojoj lezi
lasKa TO, pa sc l1(l pravcu 3-3 uradi TOT}o =(T )T
"
ondaje T,oK
IJ
tangenta to U
tHi':ki Ki! na razvijenu osnovu, jer mozerno uze[i kao da smo omotac razvili u
ra 'ninl.1 trnugla KTf" = KVT'i'(,fi.
11.5.3. Presjek rotacionog valjka opstOlll ravru.nom
Zadatak. Rotaciol1i vaUak komeje OSl1ova poluprecnika r = 20 /.t
rmmni TCf, sredi,fte os-nove u tacki 5(0,30 ..0) i visinQ v = -45, presjeCi ravninom
[} 7(JJS0.4()) (sl. J ] .40).
R j esc n j e: Posto je valjak uspravan i osnova mu leil u ravnini Jr], osa
valjka je okomita na tu ravnint!. Kako su i izvodnice okomite na ravninu ITI,
tiocr! e! pre:-0ec.ne c1ipse e poklapa se s tloertom k' osnove kruznice k toga
vaJjka. Nacrt e" elipse e moze se odrediti tako sto se nadu nacrti probodista
favnine E s nekoliko izvodnica valjka, zatim se ti nacrti medu sobom spoje. Taj
!:':KTt e'l elipse e moze se ta(:nije nacrtati ako se odredi bar jedan par njegovih
sprcgnutih precnika.
-""-,-
11.5 Presjeci valjka ravninom
257
U tu svrhu polozena je sutraznica m prvog traga ravnine E, koja sijece
OSll toga valjka. Na toj sntraznici nalaze se dvije tacke elipse e J( I',]") i
2( 2',2"), kao i njezino srediste O( 0',0") u kojem La sutraznica sijece osu
valjka. Zatim se llaertaju projckcije p'i p" priklonice p prvog traga ravnine E.
koja takoae sijece osu valjka. Njezin tloert p'ide prvim tragom d
J
ravnine L\
okomito na pry! trag €{ ravnine E, a njezin naert je p"( P,",O"'). Na toj
priklonici nalaze se dmge dvije tacke elipse e, i to 3( 3',3") i 4( 4',4'" ), kao i
njezino srediste O. Kako su u prostoru duzine 1-2 i 3-4 meau soborn okomite, a
pro laze sredistem presjecne eJipse e, one su ose te elipse, a naerti tjh duZina
('2" i 3"4" su spregnuti precnici naerta e" te eiipse.
Da bi se dobile tacke 5 i 6 elipse e, koje Sil na konturnim jzvodnicama
Ae i BD, polozena je sutrainica 11 traga ravoine E koja sijece osu valjka i
te izvodnice. Na njezinom tlocrtu n', koji ide paralelno sa osom x, nalaze se
tlocrti tacaka 5 i 6 . a na nacrtu n" koji je paraleJan tragu e
z
nalaze se nacrti
tih tacaka, kao i nacrt sredista 0. Kako je tangencijaln3 ravnina toga valjka u
tackama 5 i 6 okomita lla osu x, ona se projicira na ravninu 11:/ kao produzena
duzina A"C
T
, odnosllo B"D".
x
Slika lUll
258 11. Presjeci seometrijskih fljela ravninama

Nacrt tangente elipse e u tackama 5 i 6 poklapa se sa duzinom A # C" i
BIYDff. Tacke 7(7',7'''') i S( S',SH) Sli odrcdene pomocu dviju sutraznica dmgog
traga. Nacrti 5"'6
11
i rS
H
cine drugi par spregnutih precnika nacrta /' elipse e.
Elipsa je konstmisana pomocu dva para spregnutib precnika i time odredena
presjecna krivulja.
11.5.4. Presjek rotacionog valjka drugom
projicirajucom ravninom
Zadatak. Rotacioni valjak, kome je osnova u ravnilIi !fj, osnove
u rack; 5(30,30,0), po!u1!recnik r = 20 i visina vaUka v = 55, pre.'ljec:i ravnil/om
E(70, 00,45). U proizvo(jnoj taNi pres/ecne k1'ivlIlje konstruisati tangenrll i mre::u
omotaca s presjecnom krivuljom (5/.11.41). -
R j e sen j e: Presjecna ravnina sijece valjak po elipsi e, kojoj je velika
osa v j s 1(2.i jednaka duzirri-r'" 5" " a lljezttn:r mala asa 7 jednaka je
valJka. b.lsmo dobi!i tacke presjecne krivu!je, osnovu valjka treba
nekol.lko dijelova, npr. na <:5 jedoakih dijclova, pa Bacrtamo
lzvodilica kOJc Idu podionim tuckama A, 8, C, '" .. i H. Ravnina E
slJece te izvodnice u tackama ], 2, 3, .... i 8, kaje se nalaze na presjecnoj elipsi
Tioc.rt l' tacke 1 je u tacki A" tacke A, a naCr1-r-tacke-i- je u nacrta
lzvodm<;:.e valjka koja ide tack om A i druf!:o!! traQa ravnine P, BnkoCfr ('"
J .dobije se iz njezinog tlocrta i Na ist.i sc od;ede
tacaka presjecne elipse. Tacke 1 i 5 su nu konturnim izvodnicama' naena
vaIJka,.a :acke 3 7 su konturnim izvodnjcama bokmTta toga valjka. -
. . 1 Jocrt". te se s [locrtom k' osnove kruznice vaUka,
HJezm Hacrt e Je duzma 1 5 ,koja je II tragu e;;, a bokocrt em je elipsa, kojoj
je duzina 3""7f# velika, a duzina r 5.h>" mala osa.
. Na. slici l1.41a nacrtanaje mrda onog dijela toga valjka, koji je izmeou
ravnma E I n: 0 t .. d" "
. : .,. .na se sas OJ1 a mreze omotaca toga valJka, nJcgove osnove i
?resJec.ne knvulJc. Aka ornotac donjeg dije!a toga valjka razrezemo duz
A1, pa ga razvijema na ravninu s!ike, dobijemo mre:Zll toga omolaca.
konstruisemo taka sto nacrtamo duzinu ,..1') All .:::: 4· G'9, koja je iednaka
OblffiU os nove krui . . d'" . .
mee, pa Je po lJehmo Da 8 Jednakih dijelova. Podionirn
tackama All BO CO H'" (J" '" •
,v " ,.. ".. 1 A povucemo pravce kOJl Sil okOrnttl na duiinl
A. A . Na te pravce, kO]1 prikazuju u razvijenolU poJozaju ooi11 8 izvodnica
11,5 Pre'>jeci valjka ravninom 259

valjka, kaje su bile naznacene u njegovim projekcijama, preneserno prave
velicine onill dijetova tih izYodnica, koje su izmeuu osnove kruznice i presjeka.
Te prave velicine nalaze se u nacrtu valjka, pa ih iz naerta na
razyijene izYodnice, a to su duzine AD 1
0
:::: A" r, BO 2° ::;:: B"'211", CO 3° = C"3
7f
itd. Tacke 1°, 2°, 3° ,. 8
0
i jV odreduju krivulju e
V
, koja ogranicava mreiu
omotaca vatjka s gomje strane, a ujedno je razmotana elip-sa e.
Tangenta u nekoj tacki presjecne eJipse e mora biti u tangencijainoj
ravnini vaJjka u toj racki, kao j u ravnini E. Ona se dobije kao presjecnica tih
dviju ravnina. Taka se tangenta elipse e u tacki 4 dnbije kao presjecnica ruvnine
E i tangencijalne ravnine valjka, kojoj je pravacd
J
prvi trag. Ta tangenta je
odredena u prostoru tackom 4 i tackom D;, u kojoj se sijeku prvi tragovi e 1
d j tih ravnina. Tloert tangente t f pada oa trag d I' njezin nacrt na trag ('2', a
bokocrt na pravac 4'" . Ugao ee, sto ga tangenta gradi sa izvodnicama valjka,
koji'l ide tackom 4, ne mijenja se razvijanjem omotaca valjka. Taj ugao (( pripada
r::.ravouglom trouglu 4DD" koji je u ravnini tackc 4, pa se
pornocu njega on i konstruise na mrezu omotaca. Nanese se DO D{ ::;: D!D;, pa sc
SP,Qjt tacke 41) i D
J
• P.ravougli. [fOugao .;J.[J D.!l D{, koji se na naCin dobije,
jednak je trouglu 4D
f
D iz tangencijalne ravnine tacke 4, pa je njegovd
hipO(enuza 4° .o}' koja s kcnccom D"-4(' zalvUJ"J. ugao IX, trazena tangenta
krivulje eO u tacki 4° .
. Odredena je ! kruz,nica zakrivljenosti krivulje f.
G
II tacki 5. odnosno
POluprecnik kruznice zakrivljenosti elipse u tacki 5 bit 'ce prema fOI11mli:

r{
rtgj3
Ako se iz tacke !Vf" postavi okomica na trag e;; i .njome
izvodnica valjka na kojaj je tacka 5, dobije se pravougli trougao 5";\'1''K'" . Iz tog
[rougla iz1az1 da je 5# K'" = 5"'lvl"" cotgf3 ::;: r cotgf3 , pa je prcIllU lome r! ::;: 5.
1
K'" .
Poluprecnik 1'} krufuice zakrivljenosti krivulje eO u tacki 5°, kao i u meb /. <
jednak je duzini 5" K
U
, pa je 5°S, = j{) SI ;:::;. f K". Konstrukcija toga
poluprecnika izvodi se na slijedeCi naCin: Tackorn 5 presjecne eiipse e POSL1\'i sc
ravnina okomita na izvodnicu, koja ide tom tackoffi, pa se torn ravninom
presijece osa valjka u tacki 111. lz tacke Al povuce se okomica na presjecnu
ravninu E, pa se rom okomicom presijece spornenuta izvodnica u tacki K.
Duzina 5K =5"KH na toj izvodnici jednaka je po!uprccniku kruznice
zakrivljenosti eel u tackama 5" i 1'.) <
Na istoj slici dataje tabela sujos deset zadataka Zil rjesavanje.
_______ ______ .
d
e,
·1' em ,m +-1_",' t" I
li"1
8
"."

I -3-
11
1
K"
I I ,
I
DINENZUE (mm)
d
50
2 42
L..'.
"
h
70
60
72
]0
30
30
45 70
54 58 33
I 5 -:;-I 68 36
dO
<5
30
50
30
45
40
40
30
1·-- : : 6::;6+.:.3.:.4+=--{
I 66 i 32_,
9 46 74 33 <5
30
,0
BO C'
···A'
+
"
D'
I
cot -
Slika 11.41
,
k" !S"
. __ ._.
.'
/ 7"
oj
..... -, ...
,
8'
H'
.,
d
,,-
t'
s,
A'
x
Ex
e,
V
I'
1/.5 Prpsjeci valjka ravllillOI1l
11.5.5. Presjeci rotacionog valjka drugim projicirajucim
ravninama i valjkastolll plohom
Zadatak. Iz nacrta mtacionog valjka, cija je OS/1ova u ravnini 1[f,
presjecenog drugim projicirajuCirn ravninGma i t}aUkastom plohom, nacrtati
{locrt i lUevi bokocrt (sl.11.42) .
261
R j c sell J c: Valjak je presjecen drugom projicirajucom ravninol11 E,
kojoj je drugi lrag pravac e
2
i ima presjek po elipsi. U nacrtu je prikazana kao
duzin8 j"' ...(', a njezin tlocrt sc poklapa sa os nov om valjka. Bokocrt .Ie elipsa
kojoj je dtlzina J"'2
M
velika, a 3
m
4""' mala osa. Kod ovog presjeka imamo samo
dio eJipse kojaje ogranicena tac:kama j"'6J"f1.
'.·r·.............c.'--·".·' ..
i : i i
I 1'- i
! i l'J...J
;;;i ! i
! , I
'I
, I
__ . __ -'
Slika 11.42
,
; 5'
_····_·10;- _.-
,
I _ II'
9'
II' 7'
,
"
/3'
262 11. Presjeci geomelrijskih tijela ravninama
Ravnina L1, koja sijece valjak paralelno osi valjka, kojoj je drugi trag d
2
paralelan osi valjka, u presjeku daje pravougaonik. U nacrtu se vidi kao dllzina
5"8/1. a u tlocrtu kao duzina 5'8'. Bokocrt je kao pravougaonik 51f'7'" i 6"'8*.
Na kraju imamo presjek sa valjkastom plohom, kojoj je osa okomita nll
ravninu 1[2. a koja dodiruje ravninu L1. Nacrt presjeka je kriva 7" do 13", a tlocrt
joj se poklapa sa osnovom valjka. Krivulju U bokocrtu dobijemo iz tloena i
nacrta tacaka te krivulje.
11.6. Presjeci kugle ravninorn
11.6.1. Presjek kugJe opstom ravnillom
Zadatak. Odrediti presjek kllgle, kojoj je sredisre u lUi .. rki S(O,35,40) i
poluprecnik r=30, ravninom E(75, 9(), 50) /sl.11.43 i 11 . ../.;/.),
R j e sen j e: Presjek kugte-dpstom ravninom- moze se odrcditi
direktnim postupkorn i pomocll stranocrta. U OV0111 zadatku presjek je odreden
na oba nacin:
Q. Direktnim postupkom: Ravnina E( e"!!1) sijece kuglu po kmznici
k( k'.k
H
) Presjecne tacke odredujemo na slijedeci nacin: Sredislem kugle S"
.. ravninu A jC 'dmgi trag Q
2
paralelan sa 0som x.
Ravnina A sijece kugJu u ekvatoru e( e',e 4), a ravninu E u njezinoj sutraznki
m( 11I',m") prvoga traga. Ekvator i sutraznica sijeku se II tackama A( A',AH) i
B(- BI;B'" ).. Zatim sredistem kugle..S
I
po+o±imo vertikalnu ravninu B kojoj.ie prvi
trag hi paraJelan sa osom x. Ravnlna B sijece kug!u u meridijanu g( g',gN), a
ravninu E u sutraznici n( n',n"') dmgoga traga. tvJeridijan i surraznica sijeku se u
tackama C( C',C''') i D( D/,D"'). Vertikalna osa kugle 0(0/ == Sf, o/Iokomita na
osu x) sijece sutrainicu fl u tacki L( L' == S', L" u presjeku ON ! n"') u kojoj osa
probada ravninu. Sredistern kugle S polozimo ravninu F okomito na ravninu reI i
na ravninu E. Prvi trag II ravnine F prola:?i tackom Siokomito na prvi trag e
J
,
a drugi trag 12 okomit je na osu x. Ravnina F sijece kuglu u glavnoj kruinici I
kojoj je tloert l' Dll [ragu 11, a ravninu E u njezinoj priklonici p( p', p_" j prvoga
traga. Kruznica I i priklonica p sijeku se u tackama E i F. Projekcije tacaka E i F
odredene su na slijedeci naCin: Ravnina F, zajedno sa kruznicom I i priklonicom
p, rotirana je u pOl.ltivnom smjeru oko vertikalne ose kugle, doh: je pastala
11.6 Presjeci kugle ravninom
263
paralelna s ravninom 1!1_ Glavna klUZniea I dosla je u polozaj lor ,I;) i
poklopila se sa glavnim rneridijanom g( g',g"') kugle. Prvo probodistc Pi
priklonice p doslo je u polozaj P,o( P;o ,PI; ), a priklonica u polozaj Po (p,;
paralelna osi x, p; spajanjem Pi; i LIT). Kruinica 10 == gil i prav3c p; sijeku se
tackama E; i Foil, pomocu kojih se na pravcu p'" dobiju tacke EN i F# i na
pravcu p'tacke EI i F'. Kako je ravnina F ravnina simetrije kugle i ravnine E,
to je ona ravnina simetrije i njihove presjecnice k. 2ato je duzina EF jedan
precnik kruznice k, a simetralna tacka te duiine je srediste O( 0", Off) kmznicc.
Ovim sredistem polozimo horizontalnu ravninu C kojoj je drugi trag c,
paralelan sa osorn x. Ravnina C sijece luglu u paraleli u( l/,U'" ), a ravninu E u
sutraznici h( h
l
,Il"'). ParaleJa u i sutraznica 11 sijclm se u lackama Gr (/,C;") j
H( H',HIT) kruinice.
,
,
:0"
'-': gc;-"---t _____
P"
y
Stika 11.43

J 1. Presjeci geomelrijskih /ijela mvllinam'3..._ .. _______ _
Duzina GH je precnik kruznice k jer prolazi njezinim Sil
EF i GH U Drostoru mean sobom okomiti, oni .su spregnuti pIee-mel kruzlllce k, a
niihove proJekcljc su spregnuti precnlci projekcija kruinice. Tlocrti tih precnika
mechl sobom OkOlUiti, tako da je duzina G'R' velika, a duzina E'F' mala osa
elipse (/. U llocrtu se vidi anaj dio kruznice k koji je l1a
piohe, ij. ACrB. U nac::rtu se vicli sarno Iuk koji je l1a prednjoJ pOloVtnl kuglme
tj. CAGED.
b. Pomocu stranocrta: Ravnina nJ polozena jc okomito na ravninu E, tj.
sh"zmClCr1.na osa 1.'(' je okomita na prvi trag e! ravnine E (sl.ll.44). U tom slucaju
kugla se projlcira kao kruznica, a ravnina kao trag e
3
" Kako je ravnina E
okomita na ravninu TC3, stranocrt presjeka, duzina C"'D/"If, je u tragu e3 • Ta
cll1zina jedna.ka je precniku presjeka. Aka se iz sredista kugle postavi
l."!krnnic,] na r"Vl1lllU, Olla tu ravninu sijece u tacki 0'" presjecne kruzmcc. Tacka
0'" leii u sredistu duzinc C"D".
Slika 11.44
" ______ 1 ,,1.,,"-,P_'-,P2sjeci kugle ravninoll1 265
Pomocu te tacke odrede se Hoert 0' i nacrt 0" " U tacki 0'" projicira se
precnik AB koji je paraJelan s ravninom "Ttl, a njegov tlocrt A'B' paralelan je s
prvi1l1 tragom e
j
" Duzina A' B' ::::: C"'D"', a duzina C'D' okomita je na A'B'.
Time su dobivene velika i mala osa presjecne elipse u tloertu. Duiine J1"B
H
i
C"OIl daju dva spregnuta precnika u nacrtu presjecne krivulje. Na osnovu osa i
sprcgnutih prccnika mogu se konstruisati elipse u tlocrtu i nacrtu. Pored tacaka
ABeD, kojc Cine osc elipsc u tloertu i spregnute precnike u nacrtu, potrebno je
odrediti laeke presjeka koje leze na konturi u tloertu i naertu, tj. na ekvatoru i
glavnom mcridijanu. Tacke na ekvatoru odrede se tako sto se ravnina kojom
sijecemo ravnillu E polozi pravcem p( p', p"). Pravac p sijece tlocrt ekvatora e'
1.1 tackama £' i F'. Ove tacke mazemo odredlti i iz trece projekcije, gdje je eM
paralelno 1-'-'(1' Tacke TIa glavnom meridijanu odtyfie se tako sto se ravnina kojom
sijccemo ravninu E poloz! pravcem _ll( n'.n" ), Pravae n sijece nacrt m
H
glavnog
meridijana u tackarna G" i H". Tako Sl1 dobivene tacke na konturi u tloertu i
lwcrtU.
11.6.2. Presjek kugle prvom projicrraJucom ravnmom
Zadatak. Odredifi presjek kugle kojoj je sredi,i}te u tacki S(20,35.30) i
poiuprecnik r=25, raVl1illOl11 E(60, 70..
00
) (sf.] lA5).
R j c :; e n j- e: Presjccna ravnina sijece kugiu !J kruinici k. kojoj je prva
projekcija k' u prvom tragu c
1
te ravnine, a njezina druga projekcija k" je
elipsa. Ravnina E sijece ekvator kugle e u tackama A( A',A") i B( B',B
H
), a
glavni meridijan g u tackama- C(C',C" ) j D{ D',!)"). Tacke A, S, C i D
su na presjecnoj kruzniei k. Kako je ravnina ekvatora ravnina simetrije kugle i
ravnine E, ona je i ravnina simetrije kruznice k, pa je duiina AS precnik te
Krllz,nicc, a simetralna tack a O( 0',0" ) te duzine je njezino srediste.
Tloert k' kruznice k je II prvom tragu e
l
ravnine E, i to od tacke A' do
tacke 8'. Prccnik EF klllznice k, koji je spregnut precniku AB, okomit je na
ruvninu 1f!, pa se njegov tlocrt £' "'" F' poklapa sa tlocrtom 0' srediSta 0 te
kruinice, a njegov nacrt EHFff mOTa biti jednak precniku AB, zato je
OffEff = (fp" :;0: o'A' iii O'B'.
Duzine AffS" j E"P" su spregnuti precnici nacrta e kmznice k, a kako
su medu sobom okomitl. to je duzina £"F
If
velika osa, a duzina A" B" mala osa
266 11. Presjeci geometrUskih tijela ravnillama
dipse e . Odredene su jos i projekcije tacaka G i 11, odnosno J i K, kruznice k i
to kao presjek ravnine E sa sporednim kruznicama u i v, koje Sli paralelne s
ravninom 7[2. U nacrtu se vidi onaj diu kruinice k, kuji je nu prednjoj polovini
kugle i to od tacke C preko tacke A do tacke D.
"
I,
. ,,8'

g' 5'
Slika 11045
Da bismo nasli tangentu pres-
jecne kn!.znice u nekoj njezinoj tac-
ki, npr. u tacki K, moramo konstru-
isati presjecnicu ravnine E i tangen-
cijalne ravnine kugle u toj tacki.
Kako je tangencijalna ravnina Ij
kugle II tacki K okomita na polu-
precnik kugle, koji spajn tacku K i
sredi:ste S kugle, nacrtaju se naj-
prije projekcije toga
f/ "'" 8'K' i / = SilK" , a zJtim, kao
u p.oglavlju lLLLl, odrede tragovi
d
l
i d
2
ravnine ,d.
Tackorn K povuce se sutraz-
mea fIl prvoga rraga ravnine .d
(m'.L rl, m""l1 x) pa sc odredi njez.i-
!l0 Jrugu pr0boJi;le J'I? Drugi
trag d
2
mora prolaziti tackom ;U 1
okomito nu /1 do tacke ft\". 3. od (e
tackc ide prvi tr<J.g d
J
okomito na
Presjecnica t[ [' = ( T/,l":; J,
t"" = (T/',T; r] raVlltna E i Lije tra-
zena tangcnm presje6Jlc kl1lznice k
u tacki K
11.7 Zadaci za
167
11.7. Zadaci za rJesavanje
1. Odrediti tangencija!nu ravninu kosog knLznog valjka u lack[ Tt ·30,80, -), c:ij,l 0:::illO, CJ.
ldi u ravnini Jr,. Valjak je zadan svojom osom SI/[,','(-30,25,0), V(JO,40,40J] i
poluprecnikom osnove r = 20.
2. Odrediti tangencija!nu ravninu kosog kruznog valjka u tacki 1'(40,.,10), cija o:mova
lezi u ravnini ]fl.. Valjak je zadan svojom osom SV[S(60,O,40L 1/(75,40,20)) i
poluprecnikom osnove r 15.
3. Nacrtati projekcije kr1.1znog valjka, cija osnova leii u ravnini "rei, ako je osa
vaUka SVIS(30.25,0). V{85AO,50)/ i poluprecnik osnove r = 20, Prolzyoljno Llzeti
tlocrt T'tacke T, njegovog gornjeg dijeJa omotaca, pa odrediti njezin naert Tit i
komtruisati [ragove tangencijalne ravninc toga valjka u tack] T.
4. Nacrtati projekcije kosog kruznog valjka, Cija osnova le2i 1.1 ravllini Jr.-;, ako je OS21
valjka SV[.){75,O.40). V(30,30,25)] i poluprecnik OSl1ove r "-' 25. ProiLvo!jno mel!
nacrt T"" tacke njegovog gomjeg dijela ornota?a, pa odrediti njezin Huett T' 1
konstruisati tragove tangencijalne ravnine toga viJljka u tacki T.
5.-11drediti tangencijalnu ravninu kosog hufnog cija jc osnova pamlelna s
ravninom Jrb ako muje osa SV[S(60,lO,30), V(O, 60, 55)] i poluprecnik 05nOVe r=20"
Proi'Z.Yo!jno uzeti nacrt TN tacke T, njcgo\'og gornjeg dijcJa 0rrH)U::J., pa odrcditi
njezin tloen: T' i konstruisati tragove tangencijaine ravnine raga $toscCl U tRek] 1
projckcije kosog kruznog stos.::a, ';ijiLjC c)::,fWVii Li ;amUli /[1; ...j)..u jt 0::;[,
- - stofC"aSV[S(30,3i5jJ), V(90,J5,50)] i polupretnik ··oS!1ove r=20. Proizsoljnu UL.Cli
ilucrl T' [aeke T, njcgovog gornjeg dijeia omotaca, pa ouredit! DJczm naerr T" I
konstruisati tragove tangencijalne ravnine toga valjka u tacki T.
7. rangencija!nu rav!11nu na kosi kruzni swzac, GiJa JC
osnova u ravnini Jf], ako je osa stosca SV[S(30,0.3D), V(95.40.45jj i pol(lprcenik
osnove r=25.
8. Odrediti tangencijalnu ravninu kuglc u proizvoljno U2etOj tacki T, kojoj je srcdistc
S(40,40,45) i poluprecnik r =- 30.
9. Trosmmu priznm, kojoj je osnova DEF[D( 50,25,0), £(75,1 0,25), F(95,J 5,20)] i
bocn! brid FG[F, G(50,60,60)], presjeci ravninom odredcrlom tackarna:
ABC[A(0.30,15), B(60,O,60), C(100,35.45)].
10. Trostranu prizmu, kojoj je osnova ABC[,4(0,35.40}, B( 55,JO.60). C( 70 .. ":'5. ! 5)] i
/ boeDi brid ADE4. D(75.JOO,120jj, presjeci ravninom odredenom laC kama:
MNP[M( 10,15,100), N(l25,130,30), P(20,90,140)).
__ __ ,-P,-,=escoj=.e"cI,,· 8'-'"·n_m_..':.-'_""l-",k_ih ____fl,,iJec.I:.."_'c.·"_..v_n_ill_a_m_" ________ _
11, Trostranu priwm, kojoj je osnova ABC[A( 10,60,10), B(50,60, 10), C(20,80, 10») i
bocni brid AD[A D(50, 10,80)), presjeci ravninom odredenom tackama:
HNP[M(O,20,30), N(80,40,20), 1'(40,70,100)].
12. C'etverostrann plizmu, kojoj j e osnova ABCD[A(65. 20,5 ),B(85,25,0),
C( I 10,10,25), DJ i boeni briq CE[C, £(65,55,65)], presjeci ravninom odredenom
"iblna MNP[M(1O.40,20j, ,';(80,5,60), P(l20,55,40)J.
n. t:c!Ytroslranu kosu priztnu, kojoj je osnova ABCD{A(60.20.0), B(70,60,0),
C(40, 70, 0), D( ]0, 40, 0)] i bocni brid AF[A, F(] 30,6(J,60)}, presjeCi ravninom
F::( 160,140, fOO) i raz:viti mreZ_l.l prizme.
14, Cetverostranu kosu prizmu, kojoj je osnova ABCD[A( ·50, 90,D),B( -20,70,0),
C{-40,45',0), D( -65,65,0)] i bocni brid AF[A, F( - JOA5,55)], presjeci ravninom
E(8(J,80,45).
,Sestostranu kosu prizmu, kojoj jc osnova pravl1an sesterokut sa srediStem u tach
5,'(}OAOJ)), tncb A(0,].5.0) jedan njcn vrh i bocni brid AG[A, G(90,40,90)}, presjeCi
£( 130,1 30,90).
:16. Trostrann KaStl prinnu, koja] je osnova ABC[A(30,O,30), B( 15,0,50). C(70,O,35)j i
hacnl brid AD[A. D( J05,75,30)}, presjeCi ravninom £"(90.50.-65).
17. Petostnmu kosu prizmu. kojaj je osnova pravilan peterokut, jednim vrhom u tacki
A(-30,20,O), sredistem u tacki S(-5,50,O) i boeni brid A.G[A. G(-120,40,80)}, presjeci
ra"'ninom Ef-11(),J20,80/
lS. Pet{}straml kosu prizmu. kojoj je f)snOva A BCDE[Af ln3.0.rn 8(30.90.01.
C(70. 70,0), D(90,30.0), E(50,10,0)] i bocni brid AG[A,. G( JiO,]20,90)], presjeci
rZlVnillOln E. Taeka Ex je udaijena 100 od, koordinatnog pocetka, eJ zatvara sa x
osom uga\) od 60
n
, a e2 ugao ad 45(). NaCi pravu ve1ici!l.u presjeka.
19. Prnvilnu sestostranu pri1.11lU, kojoj je 05nova ABCDEF u ravnini 1[j, aka joj je
ciijagon;lla AD(,4.(20,25, 0), D(60,35.0)), i visina prizme v ::::: 60, ravninom
£(80,=,50).
20. Odrcditi normalni presjek cetverostrane kose prizme kojaj je osnova paralelogram
ABCl11A( to,a,30). B( 35,0.15), C(55,0,35), DIu IT], a njen bocni brid je
ilelA. G(80,60,60)].
. =L t'r;l.\'llnu pctQstranu prizmu. kojQi je nsnova ABCDE u rnvnini Jrl, srediste u tacki
S(40,30,C}). tacka 1i(40,Jo.O) jedan njen vrh 1 visina pnzme v ::::: 60, presjeCi
E(=,60.5())
. -..
11.7 Zatiaci ::.a IjdavGnje
----
269
22. Kosu petostranu prizl11u cija jc osnova ABCDE[A(O,45,0), B(10,65.0), C(35,60;O)t
D( 40,35.0!, E{ 15, 25.0)} i bocni bnd AG[A, (;(35,20,65)], presjeci ravninom
EfQO.ll0.1(JO)
23. Kosu cctverostranu prizlUu cija je osnova -40,0, J 5), B(0,O,35),
C( -20,0,60), D( -55.0,50)) I bocni brid AG[A, 0(·125,85,15 )}. presjcCi ravninom
E(. 105.! OQ, - JO()).
24, ('ctverostranu kOE;U prizHlu cija je osnova rlBCD{A( -50,0,80), 8(20,0,90),
C(·1O,0,50}, D(-40.0,4())] i boeni brid AGlA, G(10,60,50)}, presjeci
£(25.15,-25).
25. C'ct'iicrostranu koslJ prizmu cija je osnova ABCD[A(70,75,0). B(90,55,0),
C(120.60,Oj. D( 100.85,0).1 i boc!)i brid AC{A. C(25,30JO)}, presjeci ravninom
E( 13(},80, .. 100).
In. Trostranu piramidu ABC, 11[,4(20.30,0). 8(80,20.0). C(45.70,0), V(55,35,70)]
prcsjcci ruvninom koja je odrcdcna tHckama: ;\INP [M(35, 10,40), N(80,60,30),
P( 1 00. 4(}, 65)].
Kosu trostranu piramidu ABC:. VIAl 30 .. 60,0), Bl-=lQ,JO,O). C(-50,35,O),
presjeti ro\"ninOln E(1'(),(){J,..f,{J).
28, piramid\l ABeD. VrA(-402o.0i. 8(-30. 70.01. Cf40.50.0l,
DCO. 10.0). \'"( 0.90)80) 1 presjeci ravninorn E( -50, ·95.20),
- pmunidu, kojoj jc osnOVfl k\CatSrat zadanc stramce
AB (A( 20.5,0), B(70.10.0) 1 U T{, i vrh n 1 ] 0.60. 90) presjeCi ravninom E( /30.130. 70).
30, Cctverostranu piramidu, kojoj je os nova ABCD{A(35,85._). B( 100, J 10,-), C(80,50,-),
lJ(4.?65,.J] II ra,:,n,ini £(35.=,-10) i vrh 1/(0.1575), presjeCi ravninom odredenom
. tackama: P( I 15,25,0)].
31. Pcto:;trailll kOSll piramidll, kojoj je osnova ABCDEIA(55,85.0), B(65,65,0),
C( lOO,50,()}, Vi 1 10,80,0),£(85,]00,0/u 7[1 i vrh \1(20,20,80), presjcCi ravoinom
odrecicnom tackama: MNP[M(20.50.30). N(80,90.80), P(]30.4(),IO)}.
32. Petostrallu kosu pinHnidu, kojoj je osnova U 11:/, sa srediStem u tackj S(-20,35,O),
(acka ;\('.<5,JO.0) jedan njen vrh i vrh piramide V(3o,75,75), presjeti ravninom
E( 60, 75, (iO J.
33. Sestost1"<lI1U pravilllu llspra\"J1U piramidu. kojoJ je osnova II Jrl.' sa srediStem u tacki
S(-1O,6o.0J. tacka .4(-40.30,0) je.dan njcn \"1"h i vrh piramide V(-10.60.80), presjeci
raVnmOlll odredenom tackuma: MNP[M(20.0,0i, Nr -50.0A5), P(45.40.0)j.
\
270 11> Presjeci geometrijskih tijeta ravflinama
34. Petostranu kosu piramidu, kojoj je osnovuABCDE{A(30,30,O). B(6D,25,O),
C(90,60,O), D(60,95,O), B(30.70,O)] i vrh V(-20,JOO,80), presjeci r3vninom
£(·60,85,35).
,/'-''-,
'( 35. kosli piramidu, kojoj je osnova pravilan sesterokut U if!, sa sredistem u
\", ____,-.facki S(0,50,0), tacka A( ·30,20,0) jedan njen vrh i vrh piramide V{7G,20, 90),
ravninom E( 110,1 30,70).
36. Cetverostranu kOSll piramidu, kojoj je osnova ABCD(.4(O,O,30j. B( 45,{),45},
C(70,O,l5), D(20,O,O)) u nj i vrh V(90,45,80), presjeCi ravninom E( 125,45,80).
37. Pravilnu cetverostranu piramidu, kojaj je Gsnova ABeD U IT], aka je njena
dijagonala AC[A(30,Q,50), C(70,O,30)] i visioa piramide v = 60, presjeci ravninom
EI 100,60. =).
38. Pravilnu sestostranu piramidu, cija je osnova u ravnini lrt> ako joj je Jijagonala
AD{A(60,25,O), D(JOO,35,O)) i visina piramide v "" 60, presjeci ravninom
Ei 160.140.1 10).
r?--
Tetraedar. koji plohom ABC leZ:i _u lrf> sa vrhom .-'1.(15,15,0) i sredistem u
"--,---,)S(65,55,0), presjeCi ravniiiCiffi
tacki
40, Petostranu kosu piramidu, cija je osnova pravilan pckrukut sa srediSlcm u tucki
S(40.0,50), tacka A(10,0,20) jedao njen vrh i vrh piramide V(1JO,80,50),
ravninom E(
41. Petosiranu kosu piramidu, cijaje osnova iDCDE{A(3(),3(),0),B(60,25,O),
C(90,60,U),-D(60,95,O), E(30, 70, OJ} i vrh V( -20,)00,30;, presjeci ravninorn
EI-60.85,35).
42. Cetverostranu kosu piramidu, cija je osnova ABCD{A(O.50,Q), B(30,90,O),
e(70,50,0), D(50,40,O)) U 1C} i vrh V( 120, /30,90), presjeci ravninom odredenom sa
dva para Ie Ina pravca: a ""' lvlN[M(0,llO,25), N(.l35,85,O)} i b s; PR[P(O,80,55), Hj.
43. Sestostranu piramidu, Cija je osnova para!elna lr;, sa sreuistcm u tacki S(O,50,7()).
tacka A( 10, J 5,70) jedan njen vrh i vrh piramide V(0,50,0), presjeci
odredenom tackama: MNP{M(20,Q,O), N(60,50,O), P(-60,O,45)j.
44. Kosi kruzni valjak, cija je osa SV[S(0,50, 0), V(70,90,70)) i poluprecnik
r=40, presjeci ravninom £(130,130,80) i naci provu veticini presjeka.
45. Rotacioni vaJjak, eija je osnova U 7!2, sa sredistem u tacki S{30,0,3Q), poiuprecnik
osnove r:::25 i vision vaUka v-::::.70, presje6j ravninom £(-5030,50).
11.7 Zadaci 1.a rjefavanje
271
46. Kosi kruzni. c!ja je osa SV[S(40,40,0), V( J 10, 70,90)1 i poluprecnik dStlove
r::::::35, E(160,130, 110). U jednoj tacki presjecne kri-\rlilje
konstnllsah tangentll ! nab pravu velicini presjeka.
47. Kosi ,yaUak.' Gija je osa SV{S(0,45,Oj, V(60,75,60)1 i potuprcc:nik os nove
r=35, preSJeCl ravmnom E(90, 140,90). U jednoj tacki presjecne krivulje konstnlisati
tangentu i na6i pravu velicini presjeka. ..- .
48. Rotacioni valjak, eija je osa SV[S(30,60,40), V(100,30,40)] i poillprecnik osnove
r=30, presjeci ravninom
49. Kosi kruzni valjak, Cija je osa V( 1O,5{),55)] j poluprecnik osnu\,{;
r::::::25, presje6i ravninom E(35,40,30). U jednoj tack! presjecne krivuljc konstll.liS:1ti
tangentu.
so. Kosi kruzni valjak, cija je osa SV{S(0,30,0), V(55,50,60)) i poluprccnik OSIlOVC
r=25, presje6i ravninom E(80,90,60). U jeduoj tack! presjecne konstruismi
tangentu.
51. Kosi kmzni valjak, eija je osa
r=25, ravninom E(-50,-50,JO).
V( -85,30,70)] i polliprecnik o:;novc
52. Kosi kmzni valjak, cija je osa SV[S(25,45,0), V(11O,30.75») i JJOluprecnik O$novc
r=30, presjeci ravninom E( 80, -J5.40).
53. kmzni valjak, elja je osa V(15,55,60)J i poiuprecnik OSllUVe
r=30, presJecl ravnmom £(50,50.45). . .
54. Uspravni va!jak visine v=::;70, sa sredistem osnove u racki 5(35,30,0; i
poluprecnikom osnove r=25, presjeci ruvninom E( 100,110,70.),
55. Rotacioni sto:Zac, eijaje osnovn u tr}, srediste u tack; S(40.40,o.), polupreenik osnove
r=25 i visina stoSca 11:::::60, presjeCi ravninom E(=,8o.,60).
56. Rotacioni stozac, cijaje osnova U 11:2, srediste u tacki 5(40.,0.,40), po!uprecnik osnove
,---(=25 i visina stosca v::::60, presjeci ravninom £(80,60,=).
/'-', \
. ,
57:-X;hi kruzni stozac, Cija je osa 5V[S(-5, 35, OJ, V(-70,50,70] i poluprecnik aSDove
presjeci ravninom E(·80,95,60). U jednoj iacki presjecne kriyuije konstl'ui5:l1i

58. Rotacioni .st?zac, ?ija je.- osa 5V[S(-40,55,0), V(-4o.,55.90) i poluprecnik osno\.'c
1'=40, presJec! ravnmom E( -55,-60,40.). lJ jednoj tacki presjecne krivulje konSlruisali
tangentu.
27"2 ! 1. Presjeci geometrijskih rijela rQvllinOl11l1
59. Kosi kruzTli stolae, (Un je osa SV[S(40,45,0), V( [25,30,70)] i poluprecnik osnove
1"=40, presjcCi ra'vninom £(85,-80,80).
,GO. Kosi kmz.ni stazae, Cija je osa SV[S(-80.40,0). V(1O,55,70)J i poJuprecnik osnove
r=35, presjeci ravninom E(20,20, 15).
fd. Kosi knxbli stoZac. cija je usa SF[S(50.50,O). V(0.JO,70)J i poluprecnik os nove
r=35, prcsjecl ravninom E(50,55,35) i odrediti pravn veliCinu presjeka.
hI.. KnSl kruini stOZflC. 6ja jc osa SV/S(O,50,O). H20.20.6S)] i poluprecnik osnove
1"=45. presjcci r(lvninom E( J 10, J 30,60). U jcdnoj tacki prcsjecne krivulje
k0n'-;1ruisali langcnttL
< ',; l(!:\si kruzni stoinc. cija je osa SV[S(40.40.0). V( JOG, 100.70)] i poluprcenik osnove
1'=30, presjcci ravninom E(120,165,100). U jcdnoj tacki presjecne krivulje
b)tFtn.·lisaii tange-ntu. -
64. U:;pr(lYl1i rotaciooi stozue, cija je osa 5V{S(45, 55, 0), V(45,55.105)J i poluprecnik
osnove presjeCi rav-ninorn £(80.-100,50).
65. I(osi kllltni Stoi3C, j0 j, lv( 60,100,70)] i pohlprecnik osnove
r=35, presjeci nlvninom E(80, 1 10,65). -U jednoj tack! presjecne krivulje konstroisati
tangenlu.
fl6. Ko<:j kruzni stoZac, cija je 0;1(1 SV{S("40AO.0), V(25,60.80)] i po!uprecnik osnove
1'=30, presjeci ravninOlll £(80,70,50).
67. C!spr;Jvni stozue vislne v=70, sa sredistem u taCki 5(20,35,0) i poluprecnik OSl1OYe
r=_·W. presJcei ravmnom £( 100.1 10,60). _ r
03. Kllglu, sredista S(5030,35) i poluprecnika /":::::25, presjeCi ravninom Ef-65,40,50).
69. Kliglu. srerlista :W50,50,45) i po!uprecnika 1'=35, presjeci rnvninom E( -40.70,50),
70. Kuglu. srcdista S(50.40.50) i poluprecnika r=35, presjeCi ravninom odredenom
(,,,'kama ABC[AlO,O.25), 13(50,70,5). C(85A5,60J/.
n. Kuglu. sredist8 S·(40,45.45) i pOluprecnika 1':::::35, presjeci ravninom £(55,40,-40).
/2, KugilL sredista S( 15,40,45) i poluprecnika 1'=35, prcsjeCi ravninom E( 40,-65,80).
5(50.30,80) i poluprecnika r=35. presjeci ravninom £(00.60.60).
7-:1. S:."gi1.L srtdista S(O,50.40) i poluprccnika r=40, presjeci ravninom £(60,=,60),
____________ Zadaci 1.(1 lfe.<avanJe
273
75. Kuglu, sreciisla 5(80,40.45) i po!uprecnika 1'=35, presjeti ravninom E(50,-20,60).
76. Kuglu. sredista S(o.40.35) i poluprccnika r=30. presjeci ravninom £(55,55,60).
77. Kuglu. sredista S(35,25,30) i poll1precnika r:::::30, presjeci ravninom £(-40,30,20). U
Jednoj tacki presjec,nc krivulje konstruisati tangentu.
78. K\lglu, sredistu 5(55.40,30) i poluprecnika 1"=30, presjeCi ravninom kojaje odredena
sa dva pravc(l: (lOS ;'v1N[M( 15. 10,70.), N(O, 75.0)] i b MP{M, P( 100,30,70)],
79, Kuglu, srcdista S(40,35.40) i poluprecnika /"::::::30, presjeci ravninom £(60,30,-35). U
jednoj tacki presjecne krivulje konstruisati tangentu.
80. Kuglu, sredista S( 40.45,45) i poluprecnikn r=35, prc..">jeCi ravninom 8(120, JOO, 70}.
81. Kuglu. sredista 5(-10,40,40) i poluprccnika r=30, presjeci ravninom E(-60,35,40). U
jcdlloj tacki presjecnc krivuljc konstruisati tangentu.
82. Kl1glu, sredista S(-50.40,-/5) i poluprecnika r=30, presjeCi' ravninoln £(-30,20,-25).
U jedooj tacki presjecne krivulje konstruisati tangentH.
83. Kuglu, sredisla S(40.45,35) i r=30, presjeci ravninom £(75,65,-70).
84. Kuglu. S(oOAn.35) i poluprecnika r=30. presjeci ravninom E(50,-45,40). U
jednoj tacki prcsjecne krivulje kOTlstnlisati tangentu.
85. Kuglu. Sf40.50.30) i poluprecnika 1"=25. presjeci ravninom E(80.=,90).
/
R6. KugJu. S(4D. 35.3f)) i poluprecnika rf25. presjeci ravuinom E( =, 70,SO).
87. Nacrtati sve projckcije presjeka i rotaciollog stosca, drugirri projicirajucim
ravnjnama i valjkastim plohmna, ako Sll nacrt stosca, polo'zaj projicirajuCih ravnina j
valjbSlih isjeb dilti na'slikama broj 1 do 36.
88. Nacrtati $VC projekcije presjeka i isjcka rotacionog valjka, dmgim projicirajuCim
ravninama i vl1!jkastim plohama, aka su nacrt valjka, polataj projicirajucih ravTlina i
valjkastih isjeka dati na slikama broj 37 do 63.
89. Nacrtnti sve projckcije presjeka geometrijskih tijela projicirajucim ravninama, ako
su oblik tUcla i tragovi projicirajucib ravnina dati na slikama broj 64 do 93.
274
1.
4.
, ,
, ,
J 1, Presjeci geometrijskih tije/a mVnill{//IlU
1
1
"'I
~ ,
, ,
1 '
,
,
,
T
, ~ " ' - " - - T
5. " i \ I
/' \ J
:' \ '-01
B.
,
,
,
,
,
,
,
,
it,
,
I
,
,
,
,
\
\
t
!
I
,
!
:;;1
,
! ,
,
,
n ,
r
",I
<"\11
I
j
3.
6.
,
,
/
,
/
,
/
,
/
____________ :.:11.7 Zadaci za /jdQvanje 275
k----
J">. !
II \ '
,
, ~
I
\ I
i ,
01
,
'°1
,
,
,
3i7'
'. _1
71. Presje6 geolnf'frijskih tijela ravnillama
,1;---'
"
20. / i \
, '
, '
/ '
, 'a
\ '"
28.
31.
34.
l-.L.···-
a:
"''':
i
a!
"':
11.7 L.{lrinci 7.0 rjdavanje
29.
32.
"
/1\
, '
,
277
, ~ .
,\'\ I
30
' . \
' I '
., , , I
! I '. Oil
I
I
SSi
i
278
40.
11. Presjeci geomerrijskih tijela ravninama
f-.--I--.L .:'+-1
L - - ! t i Q ~
11.7 Zadaci::(1 Ijdavanje 279
42.
280 II. geomelrijskih (ijela ravlliflama
q, 40
I
I
rr- ---I ------:;t
I
I 60.
:;; I
I
!:el
-p
.,------
,
,
,
!

I
i
,.-L-.+-
40
--"- 'f
11.7 Zadac! ;:a rjeSawmje
!
ii51 66.
T
T" --.,-.
!
"I
69.
5
e,
10
x
r
,
cl

281
282 1 J. Pre;-,jeci geomemjskih rljeia rLlvllinama
e,
I \e,
70.
0
:;::1
'"
71.1

l I
x
50
80
e,
x
T
e'l
,
0
21
,
x
x
r
__________ -"11::.,::.7::Zil::,::ia::c.:..iza , ______ ---'2,,8"'3
,
g

Ie,
e,
x
80 10

T
21
e,
I
I
,
[Ji
i
.L
e,
1-'-
'"
/
1
3'1
-r
ro!
\".oj
!
1/
"- l
5',
!
50 I
e, -,
e,
1--
!
!
x
...L+ __ x
-1--
S5)
284 II. Presjeci geometnjskih tijela ravl1i/!ama

i
01

I
84_
"e'l
r
I I
I I,,,
, i '
x.L

/ 6'!

\ I 'If/.
' -"
e,
\----- __ 50
x
I

,
I
:83.
I
I ,
e,
e,
\
____ . ______ IJ. 7 Zadaci za /jdavanje
'II
e, 90.
JVi-.1
, .. e,
j
1
____
180
1-·---'---
1
I
:;;1
_l_
I

oj
<01
j
-"---i---"
e,
285
Prodori geometrijskih
12.1. 0 prodorima uopste
Prodor iii presjek dviju ploha je simp svih lacaka kaje su zajednicke tim
plohama. Proctor dviju uglatih ploha (prizme, piramide) je prostomi poligon kaji
maze biti iz jednog iIi dva dijela. Prodor uglate i oble plohe je prostomQ
izlomljena linija koja se sastoji od lukova ravninskih krivu{fa kaje se meousobno
presijecaju u probodistima bridova uglate S oblom plohom. Aka jedno tijelo
potpuno prodire u drugo, tj. jedno tijelo dopire do drugog, zatim u njemll
nestane, pa iz njega izade na drugoj strani, onda kazemo da imamo pOtpll11
prodor tih tijeJa. U tom slucaju prodomi poligon, odnosno prodoma krivulja,
sastoji se od dva zatvorelJa-peLigona, odnosno dvije zatvorene krivuije.
Kad jedno tijelo sarno zadire u drugo, tj. jedno tijelo samo jednim
svojim dije!om prodire II drugo, tada imumo nepotpun prodor tih tijcla. U
takvom se slucaju prodorni poligon, odnosno proJorna krivulja, sastoji od
jednog zatvorenog poligona, odnosoo odjedne zatvorene krivulje.
12.2. Prodori uglatih tijela
1. Zadat!lk. Odre.fJ..iJili"odor kose trostralle prizme, tijaje
ABC[A(65,6),0), 8(100,55,0), C(90, 70,0)] u lCj i lioeni brid
CF[C, F( 30.40,65)], sa kosom trostral/om prizmoJll GHI[C'( 10,80,0),
H(25,55,O), 1(50, 65, O)}. kojoj je OSllOVO 11 '" i bocl1i brid
GJrG, J(70,30,65)}.
R j e sen j e: Na slici 12.1 odreden je prodor dviju kosih troslranih
prizmi kojima su osnove U 1C,. Da bismo odredili probodiste kose prizme J, sa
nekim bridom kose prizrne ll, marama tim bridam potoziti ravninu paraletnu s
bocnim bridovima prizme 1. 15to taka, za odredivanje tacaka prodora prizme II
sa bridovirna prizme I, postavijarno kroz tc bridove pomocne ravnine paralclne s
bocnim brtdovima prizme II. 1z posrnpka odredivanja pomocnih ravnina
tijela 287
proistice da su te ravnine U oba slucaja paralelne s bocnim bridovima jcdne i
druge prizme.
Prvi trag p J jedne takve ravnine P nil ravninu 1[1 odredujemo D3
slijedeci nacin: kroz proizvoljno uzetu t.acku S( S',S/I) polozimo pravae
m( m',lI{) pamIelno bocnim bridovima prizme II i pravac n( n',n") paralcluc
bocnirn bridavima prizme 1. Pravci min odreduju ravninu P. Ako su i'vl! i l'-i I
probodista zajednicke ravnine 1Cj osnoviea tih prizmi sa tim pravcima, ollda je
pravac Pi :;;;: MiN! prvi trag ravnine P.
0" F" E"
1
z
I
J"
/
L"
, :
" ' ,
/ II
K"

x
!A" L't [C" :8-"--
I
y
G'
: 1\'
Slika 11.1
Aka bridom AD prizme I polozimo ravninu A koja jc paralclna
ravninom p, njezin prvi trag je pravac ai' leoji prolazi tackotn A. paraJelno
tragom Pi' Trag L1, sijece stranice omove prizme IIu tackama .l i 2
288
J 2. Prodori geometrijskih tUeln
Ravnina A presijeca plohe prizme II u pravcima koji idu tackama 1 i 2 ,
a paralelni su brldovima te prizme. Ti pravci sijeku brid AD prizme 1 u
p,,'!,ociistima I( j'f) i 2( 2',2').
Na isti naCin, pomocu ravnine B i njezinog prvog traga hI' odrede se
[,1'obodisl8 tCiCaku 3( 3',3" ) i 4( 4',4" ) prizme II sa bocnim bridom BE prizme L
Ravnina Z, Ciji je prvi trag zJ po!ozen bridom CF paralelno s
P. nc sijece stranice osnove prizme II, sto znaci da brid CF ne probada tu
Za odreoivanje tacaka prodora prizme I sa bocnim bridovima prizme II,
polazll se pomocnc ravnine bridovima prizme If. Ravnina D, Ciji je prvi trag d!,
l'n!nicna je bridom GJ prizme 1I kroz tacku G paralelno tragu PI ravnine P.
Trag d{ sijece stranice osnove prizme 1 u tackama :5 i 6. Ravninap presijeca
plnhe prizmc I u pravcima koji idu tackama 5 i 6" , a paralelni Sll bridovima te
prinne, Ti pnlvci sijeku brid GJ prizme II u probod.islima tacaka 5( 5',5") i
f:i( 6,6"),
isti naGin, pomoeu ravnlne E i njezlnog prvog traga e;, odrede se
tncaka 7( 7"'}#') i 8( 8',8") pritm-e I sa bocnim bridom HK prizme lJ.
R:Finirm F, ('1ji jc prvi lrag fi _ poioiena bridom IL paralelno s tragom P,
fdsnine p, nc sijece stfanice osnove prizme 1, sto znaCi da brid IL ne probada tu
Tacke probodista istoimenih projekcija, medusobno spojene, daju
pn1dnlll! pn!igon u_proje.kcijama. Rcdoslijed spajanja tacakaje 1,5,2,4,6,8,3.
7 i 1. --
Vidijivosr iinija prodomog poiigona vdredena je -,idljivoscu pioha
prizmi n" krjima se one nalaze.
2. Zadatak. Odrediti prador kose trostrane pimmide, cija jf'. osnova
ABC/A(S5,80,O), B(50,55,0), C(J{)O,2(),O)J a lTJ i vrh F(3(),10,50), sa trosfranom
'osun! DEE{D(20JO.cJ), E(40. 60, 0), n /0,50,0)] kojaj je 051101'0 U llj i
ElliE. H(9D, 10,55) 1 _
R j e sen j e: Na sEci j 2.2 prikazan je prodor trostrane pirarnide sa
:rnstnmom prizlTIom. Ravnine pomoeD kojih se odreduju presjeci bocnih bridova
Jc:dnog lijela sa drugim moraju imati pomocni pravac m( m',rn"). Taj pravac
Vrh()Dl \if v'y"') piramide. paralclno s bocnim bridovima prizme. Prvi
12.2 Pmdori UR'atih tfjela
289
tragovi svih pomocnih ravnina idu probodistem M! pravca m( rn',ml1') i prvim
probodistem brida, za koji se trail presjek.
Da bi se odredile presjecne tacke 1 i 2 brida A V, polozi se ravnina A
tim bridom i pravcem "L Pravac a
J
= M jA! je pry! trag ravnine A koji sijece
stranice OSllOVe prizmc u tackama 1 i 2. Ravnina A presijeca plohe prizme
pravcima kojl iau tackama Y ii, a paralelni su s bridovima prizme. Ti prayci
sijeku brid A V pimmide u probodistima l( j',J" ) i 2( 2',2'" ).
v"
__ .-;,H"
4'
Slika 12.2
Na isti nacln, P01110CU ravnine B i njezinog prvog traga b
1
, odrede se
proboJista tacaka 3( 3'.3"} i 4( 4'.4" ) prizme sa bocnim bridom BV piramide.
Za odrcdivanje tacaka prodora piramide sa bocnim bridovima prizme,
pOiilZU se pomocne ravnine bridovirna prizme.
290 12. Prodori geometrijskih tijela
Ravnina E, Ciji je prvi trag e
j
> polozena je bridom prizme EH j pravcem
m. Trag e I sijece stranice osnove piramide u tackama "5 i (5. Ravnina E
pTesijeca plohe piramide u pravcima 5V'i 6V' . Ti pravci sijeku brid prizme EH
u tackama 5( 5',5') i 6( 6',6' ),
Na isti na.cin, pomocll ravnine F i njezinog prvog traga if' odrede se
probodista tacaka 7(7',;") i 8( 8',8") piramide sa bocnim bridom prizmc Fl.
Tacke probodista istoimenih projekcija, medusobno spojene, Jaju prodomi
poligon u projekcijama. Redoslijed spajanja prodomih tacaka je (, 5, 3, 7,4-, 2,
8,6 i 1,
Vidljivost linija prodornog poiigona odredena je vidljivoscu ploha tije!a
na kojima se nalaze.
3. Zadatak. Odrediti prador trostmne prizme cija je osnova
ABC[A(80,65,0), B( 100,35,0), C{ 110,65,0)]" "I I bocnl brld AD[A, D( 5,30,80)J
sa cetverostranom piramidom kojojje osnova GHIJ[G(O,60,O), 1-1(35,90,0),
1165,55,0),1(40,25,0)) It re, i vrh Vl75,15,85J,
R j e sen j e: Na slici 12.3 prikaz::m je prodor trostrane prizme sa
celverostranom piramidom. Rjesenje zadatka sJicno je rjdenju zadatka kao na
s1ici 12.2.
12.2 Prodori IIglatih lijela
V"

D" E" F"

±' .._x
iC" '
Ii'
Slika 12.3
. 4. Zadatak. Odr'e-zliti-p;C;dor cetverostrane ph'amide cija je OSJlova
ABCDIA(0,50,O), B( ]0,20,0), C(65,j(),O), D(40,lO,O)J" "I i vrh V(! 30,85,65)
sa cetveroSiranom prizmom cijaje osnova EFGH[E(95,40,O), F( 125,25.0),
G(105,W,O), H(70,20,O)J " "I I hoeni brld FJfF, J(85,95,70)J,
191
Rj e S e nj e: Na slici 12.4 prikazanje prodor cetverostranc pirallliJc S8
cetverostranom prizmom. Rjesenje zadatka je sticna rjdenju zadataka Da slika-
rna 122 i 12.3.
292
12. prodori geometrijskih ujeta
J'
"
Slika 12A
5. Zadatak. Odrediti procTor praviliie cetverostrane pirmnide
ala ,e osnoWl ABeD[A( 35,5,0), B(65,35,0), C( 35,65,0), D( 5,35,0)J" '" i vrh
"5,15, (5). sa pmvfl710m cetverostranom priz/1wm kojoj je osnova
EFGllfE«(I.35,40), F(0,20,25), G(0,35, 10), H(0,50,25)) i bocni brid
E/[C 1{70,35AO)!.
E j. ..c sen j e: Na shei 12.5 prikazan je potpun prodor pravil,ne
celve-rQslrane piramide sa osnovorn u nJ i pravilne pnzme Clje, su
usnove pmalelne s n1. Ose piramide i prizme sijeku se pod uglOD1 .. Tack
e
pT(ldc)rDcg poligonJ ] < 3. 2 i 4 odrede se pomocu presjeka bndova pnzme s
h-j,jc'\'Jrna piramide.
$"
12.2 Prodori uglatih ti}ela
293
Da bismo odredili ostalc tacke prodomog poligona, polozena je ravnina
B po bridu prizme F'J' , a paralelno ravnini 1r2. Prvi trag te ravnine je pravac b
l
,
a treCi trag pmvac OJ' Ova ravnina sijece osnovu piramide u tackama P i R, a
I1jezio brid A V u tacki T. Presjecnice p/fy" i RIJ'T" odreduju prodorne tacke
5", 7
fT
i 6"'.8"', Tlocrti tacaka 5' i 6/ nalaze se l1a prvom tragu hi ili bridu F'j'.
a njima simetricne tacke 7' i 8' oa bridu H'L/. Bokocrti tih tacaka poklapaju se._
sa bokocrtil1la njihovih bridova. Redostijed spajanja tacaka prodornog poligona 1
njegova vidljivost odrcueni su na vee poznati naGin.
v
lfl
V"
/
e'"
c'
Slika 12.5
6. Zadatuk. Odrediri prodor pravifne uspravne sestustralle prizme cija
Je 0511()V(l if rovnil1i n1 sa pravilnom trostral1om prizmom je oSl1ova
paraldna s ml'llrnO/il Jr:'.
294
12. Prodori geomerrijskih lijela
R j e sen j e: Na slid 12.6 prikazan je prodor sestostrane prizme
trostranom prizrnom, Rjesenje ovog zadatka shena je rjdenju na
12.5. Na slici 12.6a je prikazana linija prodora na sestostranoJ pnznn poslljc
iZdvajanja trostrane prizme. Na osnovu rijdenog zadatka, a prema prilozenoj
tabeli, postoji jos dvnnaest kombinacija kaje traba rjesavati kao zadatke za
vjezbu.
S1i.ka 12.6
,-;
1.2.3 Prodori oblih tijela
295
----------------
12.3. Prodori oblib tijela
7. Zadatak. Odrediti pradoI' rotaciol1og valjka cija je o,';nova ukolJlit(l
na ravninl/ n; i krnjeg rotacionog ::l10sca sa OSJWVOIJ! u ravnini IT], kojiflla se use
sijeku pod pravim uglom.
R j e sen j e: Na slici 12.7 prikazan je nepotpun prodor valjka i stosca.
Prador je jedna zatvorentr krivulja. Tacke prodorne krivulje odredc se taka, sto
oba tijela presijecamo ravninama, koje su paraIe]ne ravnini n!. Svaka takva
ravnina sjeCi ce omotac vaUka u dvije izvodnice zato sto je paralelna s njegovom
osom. Ravnina ce sjed omotac stosca u jednoj paraleli zato S10 je okomita na
asu stosca. Izvodnice i paralela ce se sjeei u cetiri tacke prodorne krivulje. Ose
valjka i sto5ca sijeku se pod pravim uglom.
Ravnina .4 koju ove ase odreduju, paralelna je s ravninam lf2, tiji prvi
trag .ie pravac SI , a treei trag sJ' Ova ravnina sijece oba tijela u konturnim
izvodnicama njihovih nacrta, koje se medu sobom sijeku u tackama 1 i 2
prodome krivulje k. 1z naerta tacaka 1" i 2" odrede se tlocrti 1'i 2' i bokoCfti
ri 211/.
Horizontalna ravnina B, polozena osom valjka °
1
, Ciji je drugi trag
pravac hz, a trag hJ' sijece omotac valjka u konmmim lzvodmcama U 1 b
njegovog tloc¢a. Ravnina sijece omotac stosca u paraleli tI]. Bokocrli izvodnica
a""i bIN i paralde. u; nalaze ,se-.na tragu b
3
. Porno{:u nacrta u;ili bDkocna
odreden je tlocrt paralele LJ I. Kminica u; sijece c/ i b' u tack:drna
3' i 4', 12 tlocrta tih tacaka odrede se njihovi nacrti 3'" 4iY i bokocni 3
llY
i 4'" .
Horizontalna ravnina A, Ciji je drugi trag pravac (/2' a tree! trag C/3'
sijece-omotac valjka u izvodnicama e i d, a omotac sto-s-ca u paraleli u
2
. PomocLl
bokocrta izvodnica em i dIU i paraleJe u; odrede se tlocrli c
l
, d' i koji ')e
meau sobom sijeku u tackarna 5 i 6. lz tlocrta tacaka S'i 6' odrede se nanti 5"' i
6"ibokocrti 5'"'\ 6"'.
Na isti nacin odrede se projekcije tacaka 9 i 10 prodornc kri\'uJjc k
pornocu horizontalne ravnine G, kojoj je drugl trag pravac g2' a treCi trag gj.
Iz vrha stosca na valjak su postavljene dvije wngencijalne ravnine E i F
kojima su treci tragovi e
j
i .t:1' a prvi i!f i U tim ravninama nalaze se
karakteristicne prod orne krivu!je. Ravnina E sijece ::ito'zac u iZYOllni(;3.111:.l
A. V( A'V',A"'V"',A"'V"" ) i BV( B'l,l'.B"'V",B""I,//iY) , a d0diruje \'uJjak u i.zv()dni-:i
296 12. Prodori geomctrijskih tijela

e( /,ep.e'" ). lzvodnice BV( B'V', SNV", BII1V"') i e( e',e",e/l"l) sijeku se u tacki
/( 7" r.T'"') prodorne krivulje k. lzvodnicaje tangenta krivulje ku tacki 7.
RZlvnina F sije.ce stozac u izvodnicama eV( e'v', C''V''', C"V""') i
DV( a dodilUje v.ljak u izvodnici f( Izvod-
nice DV(D'1,/',L)"V"',D
m
l/"'j i f(f',f",fl#) sijeku se u tacki 8(8',8",8"')
!,!-r_'(l!,rrlf' kriyulje k. Jzyodnicaje tangenta krivuJje Ie u tack] 8.
I,
k"
10"
;
H
"'. +--+-++1-11--\+
A'"8'" , • , ,
Slika 12.7
--- -r
"
,

J
i
I
-
I
I',
"
e'
r
t
T'
j ..
12.3 Prodori ohfih tije/a
297
----------
Tangenta prodome krivulje u tacki 10 konstnlisana je pomocu tan-
gencijalne ravnine valjka i tangencijalne ravnine kmjeg stosca u toj tacki.
Tangencijalna ravnina valjka u tacki 10 treca je projicirajuca ravnina
T(rI.t-;J;}. Tangcncijalna ravnina stosca u tacki 10 je ravnina L1(dp d
2
).
Presjecnica tih (J-viju ravnina je trazena tangcnta t[ t' ),r"
prodorne krivulje k u tacki-10.
K.ako je u pitanju nepotpun prodor, tlocrt k' prodorne krivulje k
sastavljen je od jedne zatvorene krivulje. U tlocrtu ove krivulje vide se oni
dijc10vi koji su l1a g0111jOj polovini omotaca vaijka. Nacrt k" prodorne krivulje je
dio jedne grane hiperbole, a njezin bokocrt kl"/f poklapa se sa bokocrtom omotaca
vaUb.
Na osnovu rijeSenog zadatka, a prcm!J priloienoj tabeli, postoji .los
dvanaest koje treba tjesavati kao zadatke za vjezbu.
8, Zadatak. Odrcditi prado,. dvaTotacionG valjka razliCitih
poluprecnika, kojim(1 se ose sljeku pod pravilll uglom.
R j e sen j e: Na slici 12.8 prikazan je nepotpun proctor dva rotaciona
valjka. U tom slucaju prodor jc jcdna zatvorena krivuJja. VaUku, kame je pravac
0
1
( 0; .0;) osa, tioert jc knrznica, a nacrt i bokocrt su pravougaonici. Va!jak,
kome je pr[j\'3c 02( ,0; ) os a, u tlocrtu i nacrtu je pravougaonik, a u bokocnu
kruzuica, Njegove osnove su para1elne s ravilinorn ·n.!< Ose valjaka sijeku se pod
'.lb1om u tacki S( S',S",S"'.\
Ravllina I, koju ove ose odreauju, paralelfla je s ravninom 7[2, Ciji je prvi
trag pravac: 51' Ova ravnina sijece omotac sireg valjka u izvodnici EE, a
omotac uzeg valjka u izvodnicama CC i D15. lzvodnice se sijeku u tackama
l( /, ]",)'" ) i 7( 7'.7",7'" ) prodorne krivulje k.
Horizontalna ravnina F, polozena 050m valjka °
2
, ciji je drugi trag 1
2
,
sijece omotac v<:lljka u izvodnicama ..4A i BB . Omotac valjka, kome je osa 0 i '
ravnina F sijece u kruznici m. Izvodnice i kruznica sijeku se u tackama 4 i 10
proclorne krivulje. Iz tlocrta tacaka 4' i 10' odrede se njihovi nacrti 4" i 10" j
bokocrti j 10"'. Nacrti tacaka 4" i 10" poklapaju se, jer su tacke simetricne s
obzirom na ravl1inu I.
Da bi se odredile jos d'vije tacke prodorne krivulje k, presijeku se oba
valjka mvninom E, koja je paralelna sa osam<l valjaka.
298
12. Prodori geomerrijskih njela
Prvi trag e, ravnine E sijece ornatac sireg va!jka u izvodnici GG, a
uzeg valjka u izvodnicama MM i NN . Nacrt i1.vodnice GO je D': Lacke
G' ::; G u kojoj su presjecne tacke 9' ill'. Nacrti izvodnica A1M i NN dobiju
se iz bokocrta. U bokocrtu tre6i trag e
3
sijece kruinicu uzeg valjka u tackama
9'" i 11'" izvodnica MiN. Nacrti tacaka 9# i J /' su u presjcku izvodnic<!: lvlM sa
GG i NN sa GG. Na slici 12.8 odredene su jos dvije tacke 3 i 5 prodorne
kriv'U\je pomocu ravnine T. Ova ravnina je paraleina s ravninom 1:; a od nje je
jednako udaljena kao ravnina E. Tloerti tacaka 3' i 5' su u presjeku [raga [! i
krufuice, a njihovi nacrti poklapaju se sa nacrtima onih tacaka prodome krivulje
koje su u ravnini E.
J"

<\ 1
--
N"
m"
A"
-I,
8" -
L_
i
i
i I
:C
fI
._1.
2-
0
, i
,
(JIMEN-rJ;JE-{mm)

"
:8'
0,
'0
0 h d I,
"
0'
'0 50 '0 30 30
b,
2
"
"
35 27 3/ 0; C'
5,
3
"
58 38 29 3<
0'
,
"
52
"
26 38
I' J',,_oJ
5
"
58
"
19 35 /of' N'
B,
5
"
55 38 28 10
A'
50 50 50 10 1.

51 58
" "
'0 y
9
"
50
"
30
"
'0
" "
38 27 35
Slika 12.8
1i
1'-'

;-,
12.3 Prodori oblih 299
Da bismo odredili jos dvije tacke prodorne krivulje k, presijeku se aba
valjka ravninom A, koja je paralelna sa osama valjaka. Prvi trag favnine (11
sijece omotac sireg valjka u izvodnici liii, a uzeg valjka u izvodnicama Ii i
Jj. Nacrt izvodnice HH je na ordinali taeke H' "" IF u kojaj su presjecne tacke
8' i 12'. Nacrti izvodnica IIi JJ dobiju se 1Z bokocrta. U bokocrtu. treei trag
a
3
sijece krumicu uzeg valjka u tackama 8'''' i 12'" izvodnica I i.J. Nacrti
tacaka 8" i 11''' su u presjcku izvodnica II sa HH i JJ sa HH _ Odredene su
jos dvije tacke 2 i 6 prodome krivulje pomocu ravnine B. Ova ravnina jc
paralelna s ravninorn X, a od nje je jednako udaljena kao ravnina A. Tloerti
tacaka Xi 6' su u presjeku traga b
J
i kruznice, a njihovi naeni poklapaju se sa
nacrtima onih tacaka prodome krivulje koje su u ravnini A.
Tangenta u tacki 11 prodorne krivulje k konstmisana je pomoctl
nonnata va!jka u toj tacki.· Normala Itl 5ireg valjka u tacki /1 prolazi tom
tackom okomito l1a OSli 0, toga valjka. Projekcije normale n; 0;:;: J ]'0; i n;
okomite Sll na 0;. Normala n
2
uzeg valjka u tacki 11 prolazi tom tack om
okomito na osu O
2
toga valjka. Projekcije su okomite, n; na 0; i 11; na 0;. Te
dvije nonnale odreduju norrnalnl!- rayninu krivulje k u tacki 1].
Kako tangeota t u tacki 11 mora biti okomita oa ravninu 4), projekcije
tangente su okomite oa istoimene tragove te ravnine. Ako ravDlllu 2:. koja je
paralelna s ravninom nl> probada oormala 11, u tacki K( K",Kff), a nonnala il2
u tacki L( L/, L
K
), ooda je pravac Kl. sutraznica drugoga traga ravnine cP. Nacrt
t
lf
tangente 1 u tacki 11 mora biti okoirrihTa--pravac K"LI< :-Tlocrt [1- tangente [
mora biti okomit na tlocrt 11; normale n,- -' pas to je normala lljedno i '>lItraznicC!
prvoga traga ravoine iP.
Na osnovu rijesenog -zgdatka, a prema prilozenoj labeli, postoji .los dcset
kombinacija koje trcba rjdavatf'k&.? zadatkc La vjeibu.
9. Zadatak. Odrediri prodor polo vine kugle, sa srediDem Ii rLll'llilil Jr
i
polovine rotacione valjkaste piahe, kaja prelazi II vertikaine {ungclIL-'ijuLnc
ravnine FiT, ako je ravnina L Iljihova zajednil.--'ka ravl1ina simelrije, u parolelno
je s ravninom Jr2.
12. Prodori geometrijskih tijela
R j e seD j e: Na slid 12.9 prikazan je prodor polovine rotacione
val,ika;;te plohe sa poloviuom kugle. Ravnina L sijece kuglu u glavnorn
mcridijanu g, a valjblstu plohu u gornjoj konturnoj izvodnici c njezinog nacrt,!:
Meridij2.n i izvodnica sijeku se u tatki 1 prodorne krivuljc. Iz naerta tacke 1
odredimo tlocrt i bokocrt.
U borizontalnoj ravnini nl nalazi se ekvator kug1e e i prvl II i
f; nlVnina FiT, koji se sijeku u tackama 2 i 3 prodorne k. 11. tloerta
t?,Cakfl :2' i 3' odrede se naetti i bokocrti.
/\ko kugln sijece ravnina F u sporednoj kruznici U-;, a ravnina T u
krUZl1ici [(2' onoa lukovi tih knl2:nica 2-4 i 3-5 pripadaju prodomoj
k, lz nacrta 4" i 5" taeaka 4 i 5 odrede se njihovi t}ocrti. i bokocrti,
Ostale t3cke 6, 7, 8 i 9 odrede se tako da se tijela sijeku ravninama, koje
su jJ{;ra!elne S ravninom H2. Svaka takva ravnina sijece. polukuglu u
))01;lkruznici, a poJovinu valjkaste plohe u jednoj izvodnici. Polukruzlllca 1
i:n . ."()(inica sijeku se u jednoj tach prodome krivulje.
I I. : 2'
, ,\1 \
I \
d, a" k' \
I \
"1! ... _. __
b, //\ Ilr, : 9,1 f
"/ ..>MI, IIlI !
i :::'s;::::'0'::;6'
'L.__ :;
" "
"
,
"
Slika 12,9
t

}2,3 Prodori oblih tijela
301
Tangenta u tacki 7 prodornc krivulje k konstruisana je pomocu l10nnale
11,{ 11;,11;) valjkaste plohe 1 normale 1l
2
( 11;,11;) kngle, Te nonnale odreduju
normalnu ravninu tP krivuljc k u tacki 7, Prayac MN ravnine <P, ciji je nacrt
lJi ''N'' paraleJan sa osom x, sutraznica je prvoga traga tc ravnine. TIoert t'
lraz,ene tangente mora biti okomit na pravac ,\IN'. Prayae SN ravnine t:P ciji je
tloert S';V' pm·aldan sa osorn x, sutraznica je drugoga traga ravl1ine q:" Nacrt
tangente t" mora biti okomit na pravac SHN".
Nn 03110\-1.1 rijdenog zadatka, a prema prilozenoj tabeli, postoji jos deset
kombinacija koje lreba rjesavati kao zadatke loa vje.zbu,
10. Zadatak. Odrediti prodor (;etvrtine Wl"llsa, eya je osa okomita na
ravnil1u fli i rntacionog valjka sa Gsom 0l( 0; ,07) u vertikalnoj ravllini simetrije
forUSQ.
R J e 5 e n j e: Na slici 12.10 prika1.an je prodor cetvrtine torusa i
uspravnog 'laljkn. Tacke prodome krivuljc k odrede se tako, sto oba tijela
presijeeamo ravninama, koje 8U paralelne ravnini 1[2. Svaka takva ravnina sijece
torus u paraleli, a valjnk 1.1 'izv;odnicarna-, lzv·odnice i paraicia sijeku se u tackama
prodorne krivulje,
Vertikalna ravnina simetrije torusa, ciji JC pry! trag pravac hi' a tree}
trag /),. sijece torus 1..1 para!eli h( [/,b"). Pat·aIda i izvodnice valjka sijeku se u
} i :2 prodorne krlyuljc._ Tl_opii tacaka 1 2 nalaze sc. u presjeku p1"Y og
lraga hi sa tlocrtom omotaca valjka. tacaka -7 i· 2 nalaze se na dru·goj
projekciji b paralele h. 1z (Iocrta j' j 2· j naerta r I 2" odrede se bokocru
t"'j 2""'lacakal i2,
Ven.ikalna A, ciji je p!"Vi tr&g prav<!c .a+,.a .treci trag a.?> __ ... _
torus II paraJeli o( a',al>" ). ParaJeJa presijeca konturne izyodnice valjka u
tackarna 5 j 7 prodorne krivuUe. Tlocrti tacaka 5 i 7 nalaze se u presjeku pryog
traga 0.
1
sa tiocrtom ornotaca va1jka. Nacrti tacaka 5 i 7 nalaze se na drugoj
projekciji 0'" paralcJe a. Iz tlocrta 5' i 7' i naCIia 5
r1
i 7" odrede se bokocrti 5"'" i
7'" tacaka krivulje k.
Na isti naeill odrede se projekcije ostalih tacaka presjecne krivulje. U
llekim tackarna naerta krivulje k poklapaju sc nacrti dviju tacaka tc krivulje, zato
.sto je ana simetricna s ob1.irom na ravninu B,
Na osnovu rijesenog zadatka, a prema prilozenoj tabeli, postoji JOS
d\'anaest kornbinacija koje treba rjesavati kao zadalke za vjezbu.
302
12. Prodori geometnjskih rijela
b, G,

J
/
Z
6'11' I

"I

3
'
1/
I

k'd 7
111
2111
I
I

/
',1. I
,
,
I
a
,
cig
DtMEN;lfJE (mm)
• 0
0 d h R

W 3'
80 50
1
"
'0
90
"
-+--
3 38
"
80 50
-l
.<.
"
,.
'"
52
"
"
90 55

,
3'
36 78 ..

"
36 ao 50
U '0
90 52
. .JL.
b,
Y
9 38
."
78 50
10 42 30 80 52
/I
" "
90 53
12 J6 J6 78
"
Slika 12.10
11. Zadatak. Odrediti prodor uspravne trostrane prizme cUa je OSl1OV£1
u ravnini lrl i polo ville kugle sa sredistem u ravnini n,_
12.3 Prodori oblih tijela
303
R j e sen j e: Na slici 12.11 prilazan je prodor uspravne trostrane
prizme sa polovinorn kugle. Rjesenje zadatka je slicno rjesenjirna prethodnih
zadataka. Tacke prodome krivulje odrede se tako, sto oba tije!a presijecamo
ravninama, koje su paralelne s ravninom 1C2.
Na osnovu rijdcnog zadatka, a prema prilozcnoj tabeli, postoji jos dcset
kombinacija koje treba rjesavati leao zadatke za vjezbu.
, a,
k
---- . "-'''''''
,
,
,"

,II
I
,
{ "
I
]11:

<I
,
-"'-1 1';
I
,
I
1,,,

CfNENZIJ£ ( rom )
.,
D k,. h
--1--;-

I
"
25
",
" "
" "

"
" "
.55
"
"
90 I"
"
"
5Z
" "
" "
Slika 12.11
12. Zadatak. Odrediti prador dviju polovinCl rotaciol1ih vuljkaslih plultii
kaje prelaze u vertikalne. tangencijalne ravnine. Osnava jedne je u ravnini Jh a
druge u prvoj projekcionoj ravnini E( ef,e? )cijaje osapara/elna S nlvninum ;ri.
Ose vaLjkastih ploha 0
1
i 02 sijeku se u tacki S( Sl, S8 ).
'.04
12. Prodori geollletnjskih tije!a
R j e sen j e: Na slici 12.12 prikazanje proctor dvije polovine rotacionih
valjkastih ploha. Prodoma krivulja k( k',k
n
) sastoji se od dvije zatvorene grane.
Prv-e projckcije tih grana sastavljaju hiperbolu. Tacke prodome krivulje odrede
<::.c (ako. SlO obje krivulje presijecamo ravninama, koje su paraJelne s ravnioom
Horizontalna ravnina F, polozena osama valjkastjh ploha je drugi
lr(-lg (2' sijece te plahe u kanturnim iz"\'odnicama.Te izvodllice u tlocrtu sijeku
Sf" !.<lCLim;:J. l' -,2',3' ,4' prodorne krivulje k. Nacrtl t', 211', 3'" i 4" tacaka 1,
2. 3 i 4 nalazc se rw osi 0;. Konturne izvodnice valjkastih ploha u nacrtu sijeku
c;c U 13ckfima 5'" 1 6'" prodorne krivulje k. T10erti 5' i 6' tacaka 5 i 6 nalaze se oa
0:';1 iIi izvodnici e!e'.
Da bi se odredile tacke 7, 8, 9 i 10 prodorne krivulje k, presijeku se
yaljkaste plohe ravninom A koja je paralelna s. njihovim osama ciji je
trag praY<lC {/2' Valjkastu plohu. kojoj je osa °
2
, ray-nina sijece u
Ii'TTc1nicama DD i EE. Valjkastu plohu, kojoj je osa °
1
, ravnina sijece u
':;- r-.r.nicarna GG j Hfj. Te izvodniee sijeku se meau sobom u tackama 7, 8, 9 i
/0. TlnCl1j ill lacaka Sll u presjecima tlocrta izvodnica, a naerti 11 presjeku
';1 1 krivulje k"".
Tangenla u tacki 8 prodome krivulje k konstruisanaje na isti naCin kao u
;;-)\1:ltku 11::\ slici 12.8.
Nfl 05nO"l.'l1 rijesenog zaclatka, a prema prilozenoj tabeli, posloji jos deset
CT.hcn:.",", koje treha rjdavati kao zadatke za vjezbu.
13. Zadatak. Odrediti prador uspravnag valjka, cijaje osnova Ii ravnini
rotacione va{;kaste pfohe koja prelazi u tangencijalne ravnine.
1Z j e s e 0 j e: Na slici 12.13 prikazan je proctor lIspravnog valjka sa
;1',,1\1\ inom rotacione va!jkaste plohe. J\jesenje zadatka je slieno rjesenju zadatka
ru "'lici 12.12
Na osnovu fijdenog zadatka, a prema prilozenoj tabeh, postoji jos deset
koje treba rjes3vati kao zadatke za vjezbu.
",\.
If
,
12.3 Prodori ohlih tijela 305 __ ______________
H' G'

h
B R 0 J ZADATKA

I 2 3
!
,
5
,
7
'i 30J 35 ':0 i 30 35 '0
[-"
25! 30 35 25. 30
35 30
! 25 20
15 25
ao 30 I 301' 30 I 25 j 25 25 20
Slika 12.12
"
,
9
'0
3.
35 25
20 2.
20 15
/0
35
3.
15
15
'8'
OT .......... ,
", \
", .\ Do
306
12. Prodori geometrijskih tijela

,.'
,
DINENZIJE ( rom)


d h k d.
0
:
8'0
:
'0 '0 50
"
"
,D'
2 50
"
'0 2' 75
"
,
,
52 8 OS 20 75 '0 A'
<6 '0 55
"
70 50
5 50
"
'0 12 78 52
6 55 9
"
25 71 35
7
"
8
"
]6 80 30
8 55 7 70
"
82 '0
9 50
"
70 25
"
'0
'0 56 '0 65
"
7,
'0
Slika 12.13
;
;
l' L"
.'/1
;
/n;
D,
: 8'
c,
12.3 Prodori oblih tJjeZa 307
______ _____ ,_. __
14. Zadatak. Odrediti prodor lIspraVl10g rOlaciorwg valjka lzja je
osnova Ii ravnini 1Cf sa pravilnom troslranom prizmom Cija je osnova par,:tlelna Y
ravninom 7rj.
R j e sen j.....e: Na slid 12,14 prikazan je prodor rotacionog valjka sa
trostranom pri:zmom. RjeSenje zadatka s1ieno je rjesenju zadatka na slici 12.6.
Na slici 12.14a prostorno je prikazafl prodor prizme kroz valjak.
I
'"
I 2"
I
3
J1
( 5" ----t t 5"
-- --,_.:!...,
, ,
,
7/1 ! :10
1
'
! 11'" 12,1 i
13.' r i",::u
, . ,
!
I
I 7

r
I
_I
I
0
,-
Slika 1214
12. Pmdori geometrijskih (ijcla
11.4. Zadad za rjesavallje
1. Odreditj J)rodor trostranc piramide, jc osnova ABCLA(25,80,O), B(70,15,O),
('(730, 6()JJ Jj U 7f, i vrh V(80,55,85). sa trostrunom pinHnidom osnova
DEF[D( 4(),35,Q), E( 110.25,0), F(75,90,OJ] u nj i vrh V(60,50,70).
2. ndrediti prodor uspwvne cetverostnme prizme, kojoj je osnova KLMN[K( 30,15,0),
}I1O,4(J,OI, M(60,4rJ,rJ}, N(70,25,Oj] U Jrj i bocni brid KG[K, G(30,15,60)),
sa pc!ostr:mom pinnnidorn Cija je osnova ABCDE[A(20,20,O), 13(40,60,0),
(-(00,,(,0,0). D(80.]0.0), E(50,5,0)]u rtl i vrh V(50,30,30),
3. e'dredi!) prodor cctvcroslrane prizme, kojoj je os nova KUylN[K(0,60,40),
L(0,25,55I, i"\I(O.1O,J5), iy'(0,20.5)} U 'ffJ i bocni brid KG[K. G(80,60.40)j,
';:-1 pmvilt1C)l'H llspravnolll scstostranom piramidom Cija jc osnova un"
lkr) je \Th piramide \/(40,35,65). ajedan vrh njene o:move tacka A( 1535,0).
,j. C)dredili pl'odur troslr<lne piramide Cija je osnova ABC{A( 10,10,30 j, B(30,45,1O),
C(75,2(/,25)) i vrh V( 130, 90,95), sa ('rostra nom prizmo1ll kojoj je" osnova
DEF[O( 145.75.55), E( 14q.40. 75), F(}20.35AO)] j bocni brid DGLD. G(45,90,60)].
-, Odrediti I_'fo(k.ll" l1spravne trostrane prizme kojoj je osnova ABC{A(50,50,O),
p(f'-,t\. C:O(!.25.0)] U J[! i \'IS1n<l v;;;:WI; sa kosom trostranom prizmom Cija
j--: 'YfHl'-;a nEF[D(:O.O,60), £(-10.0,30), F(20,C,55)] i bocni brid
DGLl), G( ;(0)70,'10)).
ti. Od1'<"oili p'[()cior'i.lspr:-1vne trostr5ne prizme kojoj je osnova ABC[t't{20,30,O),
3(65.30,0;. U50,75.0)] U 7[;. i '.'i:::ina 1':=Q5. q kug\nm [S(40.45.50]' r=357.
7> Odrediti prodor uspravne cetverostrane prizme, cija je osnova EFGH[E(50,20,O),
(;(5/1,60.0). fI(25AO,O)J-u 7[, i visina v=15. tt:oS--t:J::a+:i.om prizmom kojoj
jc-,Ymov[l .'1 Be[A( 105,20,35),8(85,55,30), ('(80,35.10)] i hoeni brid
Inri\. DCO,2(),65,l}_
s. Odrec!iti prodor uspravnc trostrane prizme. cija je osnova ABC[A(20.45.0).
B(35.20.01, C(60,30.0)lu 1ft i visina 1'=70, sa trostranom prizmom kojojje osnova
(!EF{D(.--'J).25J. [;(40.0,45), F(25,O, 15)] i bocni brid DG[D, G(5,60,25)).
9_ ('drediti pn'dor uspravne cetverostrane prizme, eija je osnova paralelogram
ABCl)[,-V--!O .. '/5,O). B(75.25,O). C(JOS,55.0), D(65]O,O}ju IT; i visina v=90, sa
prizlTlom kojoj je osnoVll EFGH[E(20,20,45), F{20,40.65),
'20 6( ,45). H(J0.4().25Jj i boeni brid EK[E, K( 125,20.45)).
12.4 Zadaci za rjdavanje
10. Odrediti proclor kose trostrane piramjde kojQj je osnova ABC[A( 10,70,0),
B(25,]OOJ)j, C(65,85,Oj] II Jtj i vrh \/(85,10.70), sa kosom trostranom prizmom
cija je osnova DEF[D(85.70.0J. E(40.70.0), F(60.55,0)f U 1[, i bocoi brid
EG [E, G(25,50,50)].
11. Odrediti prod or kose trostranc prizme kojoj je osnova ABC[!\(20,55,O).
B(30,70.0). a---'55,65,0)] u It! i bocni brid AGrA, 0(80.25.65)], sa kosom
trostranom j:'irizmorn DEF{D(70,65,O), E( J 10,80,0), F(95,55,O)] Cijaje osnova
U JTj i boeni brid DKrD, K(JO,J5,65)j.
309
12. Odrcditi prodor kose trostrane prizme cijaje 05nova ABC[A(90,70,O). 8(70.60,0),
C( JOO.50/n] U ITI i bocn! brid AG[A. 0(40,20,55)], sa kosolTl trostranom
piramidoll1. kojoj je osnCl"va DEF[D(25, 80, 0), E(60,55,0), F( 10,20.0») un, i vrh
V( 80, J 0.50).
13. Odred!ti prodor kose trostrane piramide kojoj je 05nOV8 ABC[A(l40,75.0r
B(60, J j().O). C( 1 ()O.] 35,0)] u n, i vrh \i( ](),15.95), sa kosom trostranom
prizmom lJEp[TJ(0,80,O), E( 15.120,0). Fr55, 105,0)] cijaje osnova u 7r, i
bC'cni brid DG[D, G{ 75,5. 75)].
14. Oorediti prodor pravilne uspravne cetverostrane prizme, cija je osnova
ABCD(,A(45.1O,O), B(20,45.0), C(55,70.0), D(80.35,0)ju ITI i bocni brid
.:lJr[A, (-;r45,(l_751j. <:{1 cetverostranom priz.mom kojoj je osnova
KLHN{K(O,65,30}, L(O,50,50). Af(O.lO,60), :V(0,30,!5)}u IT3 i bocni brid
KF{K, F(lOO.65.30U
15: Odredili proaoi- trostraoe priz.rne cija je osnava ABC[A(60,0,65). B(90.0, 100).
(·i!nn.o351]u"7,: 1 boeni hrid AD[A, D(f)/J 14() r'(5)}. <;3 cetverostranom prizmom
kojoj je osno\'<\ KLHN[[((0,40,85), UJp,30,35), M(35,5,50). N(25, 15. 11 OJ) i bocni
brid KGlF,.-, G(l45,J35,85Jj.
16. Odrediti prador k05e celverostrane prizme cijaje osnovaABCD[A(55,1O,0).
B(70,40.0), C( 30,55,0 j, D) U rt1 i boeni brid AG[A, G( 120,60.60)], sa trorostranom
kosonI prizmom kojoj je os nova KLM[K(95,J 5,0), L{115,30,0), M(85,45,O), U IT,
i bocni brid KN[K. N(20. 70,60)].
17. Odrediti pradol' kose cctverostrane prizme cijfl .ie osnova kvadrat ABCD u nl ,
korne je dUagooal" ;lC[;\(20.30,0). C(80, 50, O)j i botni brid ;lGIA, G(60,50,70)},
sa rotacionim valjkool kome je osnova It 1f], sa sredistem u tacki M(70.a,3S),
poluprecnik osnove r",,20 i vis ina valjka v= 100_
18, Odrediti prodor t:roslrane piramide, cija je osnovfI ABC[A( J 15,20,30), B( 105,,50,10),
C/73, 20. ? 5) 1 i vrh \"( i 5.85, -::), sa trostranom prizmom kojoj je osnova
DEFLD( J 5.F),] 5), E( 30.0.50), F(60.25.20)] i bocni brid DGID, G(60.95,55)].
310 12. Prodori geometri}skih tijeld
19. Odrediti prodor trostrane prizme eija je osnovu ABC[A( 40,35,0), B( 50,80,0),
C(75,50, O)] i bocni brid ADIA. D( 1 ]0, 100,90)J sa tfOstranom prizmom kojaj je
osnova EFG[E(1I5,40,JO), F(140,40,30), G( 145,55,(5)]j boom brid
EK[E, K(50,120,75)J
20. Odrediti prodor uspravne trostrane prizme, cija je OShaYa AHC[A( 10 •.10,0),
B(35,60,0), C(65,35,O)] U 1f} i visina v=80, sa kosom trostranom pdzmom
kojoj je osnova DEF[D(70,15,O), E(90,55,0), F(115,35,0)] Ll 7t
J
-i boeni brid
EG[E, G(,JO,80,60)).
21. Odrediti prodor kose trostranc piramide, ctja jc osnova ABC[4.(35.75,O},
B( 10,10,0), C(60,25,O)]u n, i vrh V( 110.75,70), sa trosrranom prizmorn
kojoj je osnova DEF[D(80, 15,0), £( 125,35,0), F( lOa,55,O)} II 1[, i boctli brid
DG[D, G(45,65,50)).
22. Odrediti prodor trostrane piramide kojoj je osnova ABClA(0,70,O), E(20,130,O),
C(105, 95,0)J i vrh \f( 140.10.105), sa cetverostranom piramidom clja je osnova
DEFG[D(95,5,O), E(30,J5,O), F(20,45,O), G(75.3D,OJ] I,,), V(J20,90,105).
Oba tije!a osnovama leze u 1C}.
23. Odrediti prodor kose prizmc, kojaj je osnova
B(l5,JO,O), Cl50,5,O), D(30,30,O)]u n, I bocnl b,idAK[A, K(85,70,65)j, sa
kosom trostranom prizmom cija je osnova EFG{E( 140.0.25). F( 115,0,50),
G(80.0,15J U 1rl i bocni brid EL{E, L(70,70,55)).
24. Odiedifi prodor trostrane piramide kojaj je asnova-ABC[A( 75 • .J{).1 Si,JJ( 12U, liJ, J j j.
cr 13S.25.60)} i vrh F( 10,110,90). sa trostranom prizmorn eUa je osnova
EFG[E( /5,65,20), F(55,25,20), G(20,JO.65)} I bocnl b,ld EK/E, K(80,J40.90)j.
,,25,.: OdreditLprodor trostrane piramlde cija je osnova ABCIA( 1 50,0,30), B( j 10,0, (5),
C(50,0,10)J U 1r2 i vrh V(0.70']Oj, sa cetverostranom piramidom, kojoj je osnova
DEFG[D(40,60,0), E( 110,60,0), F(8S,JO,0), G(20, 10,0)) U][, l vrh \/(60,30.90).
26. Od,cditi prodor trostrane pirarnide kojoj je osnova ABCfA(l 30,15,40).
B( 11 0,50,20), C(75,20,30)] i v,!l V(20,85,1 10), sa trostranom prizmom cija je
os nova DEF[D(lS, 70, 75), £(25,40,90), F(40,30,45)} j bocni brid
FG[F, G( 120,60,50)}.
27. Odrediti prador trostrane pirarnide, cija je osnova .4.BC[A(O,30,0 j, B(70, lO,Uj,
C(60,50,0)) U 1CJ i vrh V(J 15,25,95), sa trastmllom piramidom kojoj je oSllova
DEF[D(35.0,50). £(100,0,80), F(85,O,10))u JTl i VIM V(65,70,45).
F
ji
-i'
12.4 Zmlaci za rjeS(lvanje 311
28. Odrediti prodor pravilne uspravne cetverostrane prizme, kojoj je osnova
ABCD[A(l0,35,O), B(35,60,O), C(60,35,O). D(35,.l0,O))u 1[, i bocni brid
AE[A_, E( 10,35,55], sa trostranom prizmom cija je osnova KLM[K( 15,55,10),
L(15,40,40), M( 15,25,10)) paralelna s n) i boeni brid KL{K, L(70,55,1O)).
29. Odrediti prodor trostrane piramide cija je osnova ABClA(O,30,40j, B( -40, i 0,1 UJ,
C( 15,55,lOjj i vrh V(90,85,llO), sa lrostranom prizmom kojoj je osnova
DEF[D(70,25, 10), E( 110,]0,30), F¥ 1 OS, 45,S)} i bocni brill F'G[F, G{25, JIO,9u)I
30. Odrediti pradm trostrane piramide, 6ija je osnova ABC[A{55,100,O), B(O, 80,0),
C(70,3S,O») u n} i vrh V(105,40,95), sa kosim valjkom kome je osa
MN1M(1l0,75,O), N(70,35,?5)) i poluprecnik osnove r::::.30 u 1[1.
31. Odrediti prodor kosog vuUka kome je osa MNjA1(90. 70, 0), N( 30,30.45), r:;::;Z5 J i
_kosog stosca ciia je osa SV[S( 40,50,0), V( 100.10,65), r:;::;20}. Oba tijel8 osnovuma
leze U 1Cj.
32. Odrediti prodor rotUc!OIlOg stasca komeje ,)sa SV[5(4-0,50,0), V(40,50.60), r:'<50}
i rotacionog vaUka cijaje osa MN[M(65,50,0), N(65,50,55), r:;::;20).
33. Odrediti prod8f--Wtaciol'log-stosGa tome je srediste osnove LS( 60,55,OJ
v= 100 j i rotacionog valjka Cije je srediste osnove[M( 45,85,0}, r:;::;20, v=75}
34. Odrediti proJor rotucionog stosca kame je srcdiste osnove II tack! S( -60,50.1.)),
po!uprecnik osnove r=35 i visina stosca 1-':;::;90, sa rotacionim valjkom kome
je OSllova paralelna S '.'7:_0, cije je srediste \l taeki AN -lrJ,60,40). pO!l1precnik
r:::::-20 ! visina valjka -
35. Odreciiti prodor rotacionog va!jka kome je osa AIN[M( 30.50,25), NO cfu,5U/j() j J 1
poluprccnik osnove r:;::;25, sa rotacionim stoscem kome je srediste osnove u tad-.l
S{85.,5(),O), poluprecnik osnove i stc:sca y::=100,
36. Odrediti prodor kosog valjka kame je srediste 05110\'(; U tacki ;'yf(4(),.-f5,(i).
poluprecnjk osnove r:;::;25 (osa valjka sa n) zatvara ugao od 60", a sa ;t2 ugao od 45")
i kosog stosca cija je osa ')·V{S(100,55,O j, V(15,5,70] i poluprecnik r=30.
37. Odredi[i prodor kosog stoka kome je osa SV[5(60,80,O), V(! 30,10,85), 1'::;;;40]
i kosog valjka eija je osa lvIN [M( 125,65 .. 0), N(65,50,105), 1"::.:25 J. Oba Iijela
osnovama Ide U Trf.
38. Odrediti prodor rOlaciol1og va\jka kome je 05no\'e Ll tacki ,'HH5,4-u.O).
poluprecnik osnove 1"=30 i visina valjka v=105, sa ro[3cionim valjkom cija je osz,
PR[P(0,50,85J. R(90,50,30] i poluprecnik osnovc r::::;.20.
317. 12. Prodori geomefrijskih tijeln
39. Odre.diti prodor dva rotaciona valjka ito: [M(100,60,O), r=35, v=lOOj sa osnoyom
\l ;': i F'RIP(4(),65,75), R(lOO.65,20), r=:.25].
:1(). n;lrediti prodN krnjcg stosca kojem su srcdista: {S(45, 50,0), 1'=40], [0(45,50,55),
r;:c;15J, sa rotacionim valjkom Cijajc osa MN[M(O,50.25), N(90,50,25), r=25).
Nacrtati svc tfi projekcije.
41. (Jdn,,-diri rrodor r(l\,lCjonih valjaka: [M(O,40,0), N(0.40,9(n r=20] i
PRfpi".<5,20.2(h R(35.60.7(!), 1'0::..20).
i,t?. '_''-.lrcdjti plOd or rotaciollog stlJsca kame je asa 5 V[S(60, 45, 0), V(60,45,95), r=351 sa
[S(75,<15,35). r=3()/ Nacrtati sve tri projekcije.
'+3, '>.1, editi Fwduf uspnmlc trostranc prjzmc cija jc osnoya ABC{A(20. J 5, }.
0·-/5,50. 11 u rnvtlini E(55,co,95) j visina prizme sa kuglam
F('('5, .fO.6." I, r=4() /.
('d1'cdi:i rrndnr "aljka komc je osa iHN{MW60,40). N(60,60.40), sa kug!om
r'-;,:(j(' r=:40}.
Otlre:(!i1j produr rotacionog vaJjka kame je srediste osno-.,,:e [M(60,50.0), ;'=35,
_,no;. sa Luglom £.')'(80,65 .. 50), r=40).
-\7. i'!Tj£'h-:ije prociol":l geometrijskih koj::t na slibma braj
.: dn '73.
I,' i
12.4 Zadaci za rjdaval1je
J
'"I
4.
i-2IJ...\

.
11:.'0 \ I
--, : '7-' .---.---
,
$30
! 2.
5.
313

x
6.
x
1-_",6°'-_1
314
·80
80
12, Prodori geometnjskih tljela
X._,
~
I
"i
~ ,
~ I
JL-''-....::r::.---'-_'-
J
~ I
12.4 Zadaci ::;a
...----+=::--1-1
~ I
,
81
L_-+ __ ..i_,l
80
12. Prodori geomelrijskih njela
01

x

80
,-------
____ ____ --
33.
r+--+--1 37.
i
gi
I

] 2.4 Zadaci za Ijesawmje
x _.L_'---lLi.
43.

J.,m 50.'-.
lW
317
318
40

ill

1\
12. Prodori geometr(iskih tlje!n
48

T--+---+--J
J

I
T

"I
"', 0"

J __

T
I
I
f.--.-.C/J50
55., -
.54
f--------
I
61.
' !
r
1
+- ,I
1 I i
g I
. f
I : ,

12,4 Zadaci za rjdQvanje
320
12_ prodori geometrijskih tijeia
Al
' "
f' ,


I -4.
/ I
__ J,. x _
66.
67.
; 2 . ...f. Zculaci.:;a Ijdavdllje
8" ,.'
-" 1---'-'-'-'..:'..:'--4
,
A" ---j---
D"
I

B' -
D' ,-\- -/-
\;L..:...-::d
C'
i
C" I 1_
, '
, I
8" ----I
I I
I I

x 69.
70.
._--"---
522 12. Prodori geometnjskih tijela
x
71.
,
x
72.
73.
x
,
LITERATURA
L Babic ... : Konstmktiviltl geometrija, Zagreb, 1994.
J. Boiicevi6 : Deskriprivl1Q geometnja, Zagreb 1948.
S. K. Bogoljubov: Zadacnikpo Cerceniju, Moskva, 1967.
L. Dubikajtis: Geometrii wykreslnej, PWN, Warszawa, 1963.
V. Durovic: Nacrtna geometrija, Beograd, 1987.
Z. Glazer, L. Wysokinski : Geometrija wykreslna, P\VN,
Warszawa,1976.
J. Justinijanoyic : Nacrtna geometrija I i II diG, Zagreb, 1963.
D. Jankovic, R. Ljubojevic : Praktikum iz cnanja,
Gradevinska knjiga, Beograd,
C. Koludrovic : Tehnicko ertan)e u slici. Beograd, 1985.
wykreslna, PWN, \Varszawa,
V. Nice: Deskriptivna geometrija, Zagreb, 1974.
V. Nice. Deskriplivllu geo!1lelrija I i 1I dia, Zagreb,.l980.
F. Otto, E. Ouo : Podrecznik geometrii wvkreslneJ, PWN,
Warszawa, 1977. . ,
D. Palman : Pr6lji£:i.raaJ--e i mel&r.i<:-.lILlCmW :st::urru:lrije, tnj±ga,
Zagreb, 1982.
1. PaJ: Nacrma geomerrija u anagiijskim stikama, Budapesr, 1966.
Preveo Dr V. Nice.
T. Panteli6 : Tehnicko crtanje, Beograd, 1987.
T. Rachwal: Georrfetnja'l,vykres7na,'PWN, Warszawa, [977.
M. Tatic, P. Kovacevic: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa
tehnickim crtanjem, Sarajevo, 1967.
M. Vavra, J. Vasicek: Tehnicko pismo, Sarajevo 1982.
'C:llij\'ll 1\'1isljenja Federalnog millistarstva olJrazovanja, nauke. kulture i
"c:'rI,i -i-"i 8d 06'()6.2000. 'Jdzbenik je porezg, na
;'::>11'],:1 "'"PrintCom" n.o.o. Tuzla
Zikrijah UadZimehmcdovic - Zico

ii·
Knjiga je stampana :;;a/zvaljujuCi donatorima:
lvlodmllja Fadil- p,.zjedor,
kJesic Afehmed -- Prijedor,
DJL "Dipon" - TII:}a,
R/''v[C Bal1ovici, d.o,u ..
DD Elektroremonf _.- BanoviCi,
Rudnik Ugnita Bukinje - Tuz/a,
Rudars/J'o-geoloHo-graaevinski !aku!tel ..- Tu::.la,
fakultel - Tuzta,
Tu:)anski kanton "TlIzla,
OpCina lirzla,
Bosna Tuzla,
Tu:danska bmzka DD Tuzla,
Rudnici lignita - Tllzla. do.a"
PK - Duraevik,
"Tuzla-krarc" - Tuzla.
"TuJm1i" - fuda,
K!inicki rentor - Tilda,
Po(jooprenw Iillja{a {I_do, i
li(nim uCeScem.
(,
I"·

Tehni(;t;i i o<igovorni urednik: Dr sc. l1aso BcCirvvit\ d\)c<i;nt R<:n:n:rcnti:

Dr .I·C. Linaid Ra!in'ii'> dip!.inl.arh" vanr.,dni rmrc~or Gr"dcvi'l~kog fllkulteta \ iniveo;itc\1I nDzemal tlijcdic" 11 Mo~tafl.l
/),- IT, ,\'cdzad RC{,('i<':, dipl,inl.,!T);I.L v;mrcdni prokS\Jf M:l<;in~kog rakIJ!tel;1 u Sarajcvu

PREDGOVOR
Prilikom abrade groae za oVu b?iigu pridriovQo sam se nastavl10g plana i programQ Rlldarsko~geolo.fko-graaevinskog i TelmoloM4)gfakulteta u Tuz/i, Knjiga je nastala kao rew[tar dugogodiJ'~ieg rada 11(1 predmelima nacrtfla geometrija sa fe/micki", crtanjem i tehnicko crtal1je sa ""ermom gCOIlIl!trUof1l II{] pOl1lellutim fakuitetima. Ovom se knjigol1l fujeta zadovoljiti potreba ::a tim da SI! literarura i::. 01-"og podrllcja upolpuni pedagoski111 udibenikom koji ce sadriavati i rije.~elJe zadatke. Svrha tak-vog udibenika je da proJiri saZIlClnja u stereometnjskom I'je,favanju zadataka, vodeCi racuna 0 razliCitom predznallju s\'ojilr korisni!,o. te kao takav da postane pomagalo stHdenlima Rudarsko-geolosko-gradevil1skog i TehnoloXkogfakulteta, lakoje graeta ove knjige odabrona U okviru jJotrebe slusalaca pomenutih .faklilteta, mogu se ry'ome sluziti i sIu.fooci drugih te!mickih fakulteta, kao i drugih visokih ,~kola i svi drngi k(y'i izuc-:aw~ju ovu vr.:<;{u nauke. Knjigu saCinjava dvanaest poglavija. 1z svakog poglavlja rUden jc ved braj zadataka sa detaIjllim obja.~njenji11Ja, Pored nj"eifenih zadataka, knjiga sadrii i zadatke za ':idavG1!ie, koji su pret!zodflo provjereni i svaki ima svoje Ijdenje.

Dr s'c. Sadlldill I-Iot/iic. ini,mas. i dipUnl.-rud .
rc(jp\,ll; pro[cs<'!" R\ldar~);(l-gcok'~k()-grndcvi1l5kog

taKujlct" \I L<'Klor;

Tlllli

Oilier ,\'a/i/.
Knrc\:inj"
,j

p'OfCSI'1

r,. i'C

!::I;din Boj,.,'klorn·it;. dip1.inz.rud.

CrtCJ,c iI-radio

DI" sc. l/aso Be/'in)]'i/-. docent
K[lll\p:.i\llCr~k;l
1\11'

obrurb: sc J::lIdll1 Bajrckfarn·ii:. dirLilll..rud
dip1.inz.nla.~.

Alrs(". Zijad Buhol"i,\
CIP~, Kalalogi7"dj,1 u

publikadji Nacional"a i 1>11iY-erl,ilcl~ka b;hli~\ck;;J BnSllc i fkrccg01'inc. Sarajevo
514 14-') (07).:") [(nil.!) 74,1 (07:'.8) (076. J)

BECiHO\'JC.I1:iw
N<lcl'1na g.:onwlrija sa lchn;cki m ,:rlanil:J1l i Bdirovit T\I~la: !~lldarskp-g<.'nloSk()-gr:ldc\'illski fakultc\. 200G 322 SIr. : grantk; prikazi: 24 em' .
,~hirk()111 ;:ada!ak;; Illa~()

I

I

COB!SSlDlll-1D7699718

Zahvaljujcm dr .'lc. Vlasti .c:;curic-Cudovan, red. pro.fesoru Sveuc';ih<i(a 11 Zagrebu. te dr sc, Z. Ra{jevicu, vanr. profesoru, dr sc, N. Repcic:u, val1r. pro!'esoru i dr sc. S. Hodiicu, red. projesoru na ukazanim primjedhama i suges-tUoma. Takoae, zahva(jujem svil11 saradnicima na pomoCi. da ova knjiga do(ic do svojih korisnika.

- -_ _ _ _ _-1

u TlI/h r.ie~cllJ'~1ll hroj 03-- \ ():'iOf200(), oct 2'U):'i.2000

()J:I:l\'U;v~~jco-,'og IIn;vcrzilclskog udihcllikn odohrilajc Komisija Zll n~\Icno-nastavl1u litcra\\lfll Univcrzllela

U Tuzli, 02. IW1'cmbra 1999, god.

Aut 0 r

i?d,l\'nt: Ruri<lhko-gcn\n;ko·gr;;J(\evillo;ki f;lk\l1tct, Tuc:la
Z~ inh"JC;"; Dr s(". Sadwlfn Hod-!;i(~_ re(\(n'ni pmfesol"

SADRZAJ
Uvod.
1.

Osnovne geometrijske konstrukcije 1.1. Simetrala duzine i okomice ." 1.2. Podjela duzine .
1.3. Simetrala i prenosenje ugJa . 1.4. Konstrukcije uglova pomocu sestara i trouglova . 1.5. Konstrukcije pravilnih mnogouglova ..
--1.

5

2.

Kolineacija i afinost u ravnini 2.1. Perspektivna kolineacija u ravnini . 2.2. Perspektivna afinost u ravnini , .. 2.3. Zadaci 1,a Ijduvanje .

to

3. Krivulje drugog reda 3.1. Elipsa.
3.1.1. Konstrukcija eJipse pomocu zurista .. 3 1.2. KonstrukciJa dipse POlTlo,:u ;":onccntricnih i..:ruznic.J . 3.1.3. Konstrukcija ehpse pomocll konjugiranih precnika ., 3.1.4. KonsTIlJkclj3 eupse pomocu iukova :t.akrivijenu:;.Li. 3.1.5. Rytzova konstrukcija elipse
3.1.6. Konstrukcija male osi eEpse .
I '

3.2. Hiprebola .. 3.3. Parabola. 3.4. Zadaci za rjesavanje .
4. Tacke, pravci i ravnine 4.1. Projekcija tacke . 4.1,1. Ravnine projekcija, 4.1.2. Projiciranje tacke .. 4. L3. Tacke u kvadrantima . 4.1.4. Koordinate tacke . 4.2. Dva pravca . .:.!-2.1. Paralelni pravci . 4.2.2. Pravci se sijeku ..

1-' ,'

lS

2i

21

2. 8.. Presjek kose prizmc drugom projicirajuGom ravninom .3. Tangencijalna ravnina stoika . 8.. Prohodiste ravnine sa pravcem ..4.2.2. Ravnina 25 4.~: .1. 0. 211 212 212 214 218 219 220 2'1') 225 .. 11.aksonometrija 9. Tetraedar. 9.1. r. 7. ravnine i ravnog lika . Rijeseni zadaci 5. rrojidranje geometrijskih tijela 7. 4.3. Elementi kotiranja . 8.2. Vrste. ZadJci za rjesavanjc . 4.4. Pirarnida . Presjek dviju ravnina .2.4. .2.2.(i. Okrclanje duzine ..5.:L3. Formati. Kotiranje . Pravuc u ravnini .6. 11.. 8.:. 9.'2.1. 11.2.3. 11.4. 7. 11. zaglavlja.5. Mjerila .3.adja 6..5.1. Formati.5..3. Presjek uspravne prizme drugom projicirajuGol11 ravninolll . Geometrij~ka tijcla.1. Vrste ortogonalne aksonometrij~ .2.2. prnvca. i 1. 67 68 9. mjerila 8.4.1. 83 84 84 8S 10. Projiciranje tehnickih predmeta 10.1.4. 11.. Prelaganje ravnine ..2. 0 tangencija!nim ravninama. 5.3.3.. . Sutraznice .1.. 111 113 11. OSllovni zadaci 0 polozajllim i metrickim odnosima tacke.1. Stranocrtnn ravnina i stranocrt . 11... Oktaeclar. Tangencijalna ravnina vaJjka_.2. 7.1. 4.1. 26 28 28 29 30 8.. Zag\avlja .5.2.2. I '7 Stozac . 'v'. . duzine luka i ugla . 8.1.3. Zadaci za rjesavanje .sastavnice .2.5.4.2.. 125 126 126 127 127 31 32 33 35 35 54 128 129 133 133 134 135 Hnkocrt i stranocrt (transformadja) 5.1vanje. Probodista i prikloni uglovi pravca .2.3...3.' . Presjeci prizme ravninom 11.3. 136 136 137 147 69 70 78 151 158 6. TangenciJalne ravmne .5. <. 8.2. Okretanje llopste-.2.. 11.. Ortogonallla i kosa. Zadaci za rjdi. Okrrtallje Ui ·rot. Presjek uspravne prizme prvOID projicirajucom ravninom .6.2.5..52.. :')A. Okretanje tackc .. Tangencijalna ravl1tna kugle .. 171 172 7.3. Presjcci piramide ravninom . Lj-. 86 :08 208 208 209 86 86 89 94 98 102 104 108 .. Presjed geometrijsldh tijela ravninama 11. 0 projiciranjll tijela uopste .3. Zadaci za JjcSavanje ...1. Nacin kotiranja predmcta .1.. 7. 4.2.. 5. Priklonice j prikloni uglovi ravnine ...1..4.. Presjek kose prizme opstom ravninom . Treei (rag ravnine i njegova sutraznica . Kosa aksonometrija .3. 6A. Prizma . 7. Tchnicko pismo. Telmicki crtei i osnovni standardi 8. "'-. 0 .2...4. § VaJjak .3. 0 projiciranju predmeta .:.2. 10. J. Prikaz kotiranja tctive. Uopste 0 aksonometriji .3. Ortogonalna aksonometrija .2.3. . Vrste tehnickih crteta .. 7 2. 8. . ..2. Presjek llspravne prizme opslom ravninom . ·-1-... 9. I\llimoilazni pravci 4.8. 8. debljioa i primjena lin!]a .1. Okretanje tijela .2. Rijeseni zadaci .2. 11. . 11. "7. 3... Kosa projekcija 9. Bokocrtna ravnina i bokocrt .. 4.1.1.2.. ..2... Kocka.2. Kugb.4. 0 presjeku prizme ravninom . Zaci:lci [(j rjes(1Yanje.3.

Kelda :.4.3. Prodori uglatih tijela . Presjek rotacionog stosca drugom projicirajucom ravninom . 11. Presjeci stosca ravninom . Presjek uspravne piramide trecom projicirajucom ravninom .k. 11. Naertna geometrija je nauka koja se buvi is!ruii~':mj2111 grajickim predstavljanjem prostornih geometrijskih obfiku i !"!iiituvih meet.2.. Presjeci rotacionog_ stoka d~gim projicirajucim ravninama . j 225 226 228 229 1.5. DeJinicija.5. 12.. 11.4. 12A Zadaci za rjesavanje .5..3. Na slid 1 pnkazana je projekcija A'S'C'DI cctverokum ABCD iz tacke 0 na ravninu 7!.3.1..! 234 236 237 237 :239 244 246 249 251 2)1 2.2. Presjek rotacionog valjka drugom projicirajucom ravninom 11.. b.1.. 0 presjeku pimmide ravninom . 11. 1104. anda cemo u to.5.3. I! .1. 11.6.. 11. Presjek uspravne piramide drugom projicirajucom ravninom . 286 295 308 323 LITERATURA .3.4. 12. cetverokUla ABCD !l(l ravnini n. Presjek kosog kruznog valjka opstom ravninonl .6. Prodori geometrijskih tijela 12. Presjek rotacionog srosca opstom ravninom .3. Tacka 0 se naziva sfL'diX!c iIi centar projiciranja. kod koje s'ijetlost hemijskim putem obiljezava na filmu pojedine tacke. I 1. 11. Presjek uspravne piramide prvom projicirajucom ravninom .sobnih odnosa.vc zrake presijecemo j~dnom favninom. Ako neki predmet gledamo sam~ jednim okom. CO i DO zovu se :rake projiciranja.5.4.3.l. Uvod 1. 23. l1A.1. Najbolji primjer ovakve projekcije je fotografija. 11.5. Presjek kose piramide opstom ravninom .4.5.. taka ua se iz rog crtefa mogu odrediti obllk. velie ina i polozaj u prostOll. V rste projekcije 2. 11.0 presjeku valjka ravnlnom . Prodori oblih tijela .salje U oko jednu zraku. Presjeci kugle ravninom . 11.. ·/~rD. Presjek kose piramide drugom projicirajucom ravninom .e AD. Ostvarenje ovog drugog ciljaje posebuo znl. 253 256 258 261 262 262 265 267 286 12. Zadaci za rjesavanje . 11. 1l.2.lcajno.cijom.t 1.. Ravnina 7f se naziva ravninQ slike iii proje!. Presjeci valika ravnlnom .. upozllati metodc pomocu kojih mozcmo postojece iii zamisljelle pros tome oblike prikazati crteZom u ravnini. 0 prodorima uopste . 11. Presjek uspravne piramick opstom ravninom . Kad sve zrake projiciranja idu istom tackam 0. Cilj izucavanja nacrtne geometrije je dvojak: a. Centralna projekcija.3. Presjek fOtacionog valika opstom ravninom .4.. EO. razvijati sposobnost osjecaja prostora i prostornih predsr3va.3. 11. .2.5.' 11. 11.cUe_ Cetverokut A'S'C'DI je projekcija Slika 1.i ravnini dobiii stiku iIi projekcijll rng predmeta.3.. onda se projekcija predmeta na ravnini nnaziva cenlr.7. Presjek kosog kruznog stoka opstom ravninom ..1.1.6.4. Presjeci rotacionog valjka drugim projicirajucim ravninama i valjkastom plohom .alnom projek. onda svaka vidljiva tacka predmeta . Presjek kugle opstom ravninom . koja je u kuna'::n0stl.6.. Presjek kugle prvom projicirajucom ravninom .3.7.2.5.0 presjeku stoka ravninom .

To znacl da se paralclno projlciranje dijeli na ortogollaino i koso pro. Ako centar projlClranja 0 pomjerimo heskcmacno daleko. a ako su _zrake projiciranja kose prema ravnini IT. . Podjela duiine A . B /\. / / / L ~_~...1.5 Podjela duziue u zadaoom omjeru . onda ce zrake projiciranja biti medusobno paralelne. J'\. L Osnovne geometrijske konstrukcije 1.Uvod 2.\. Na shci 2 prikazanaje p<lralelna projekcija A'B'C'D' cetverokuta ABeD na r:lvnini n. U tom se slika predmcta na ravnini n naziva paralelnom projekcijom.imetrala duzine Na sJici:3 prikazanaje kosa projekcija A'B'ClD' cetverokuta ABeD. 2'.2.2 Okomica na pravac u tacki pravea Aka su zrake projicinmja okomite na ravninu ~ projekcija predmeta se ortogondlna projekcija.. Slika 1. Stika 3. Simetrala duzine i okomice Slika 2.~ pr~jekcija.11 Slika 1 1 S. _: . Slika 1. Paralellla projekcija.3 Okomica oa pravae iz tacke van pravea 1./X. A 8 Slika 1. ' ..4 Podjeta duiine najednake dijelove Slika 1..~ '~ s~___ _'."t:l?l .2. oncla se takvn projekc~ja naziva k-.

:. 120() i 1SO" pornocu rrouglova Slika 1 14 Konstrukcija peterokura zadanom stranicom Slika 1 15 Konsrrukcija pcte[(~kL ~cL u zadanoj klUinici .lta zadanom stranicom CD o \ B A .! I / '1:1 \ \ I OJ i ! ----------"" / .:.::u:::kc:. Simetrala i prenosenje ugla I 0" I J:-.7 Prenosenje ngla Slika 1.6 Simetrala ugla Slika 1. 60° i 1200 pomocll sestara SEka 1. ~_L----1.11 Konstrukcije uglova od 45°.":::s::..9 Konstrukcijc ug!ova od 45° i 90° pomocll sestara Slika 1 J2 Konstrukcija trougla zadanom stranicom Stika 1. 60".:. 75°. Konstrukcije pravilnih mnogougJova c D+-~_ _ _"""._ _ _ _ _ _ _ _-'-loCC5_.8 Konstrukcije uglova od 30').4.'r.3.:":.13 Konstrukcija kvudr..U"oe.k Stika 1.!Ci~C ~< o /o_~" p -tl"-'~'" ( A B A .cPravi!nih nInogouglol'a 1.--A A T Slika 1.( \ B Slika 1. 105° i 135° P011l0CU trouglu\'it 1.fu.5. Konstrukcije uglova pomocll sestara i trouglova 1.10 Konstrukcije uglova ad 30".

kolineacija u ravllini jc objektivno preslit.~" G ____ F ~"_~======X- 1.')' je tada sam sebi pridmzen..1.1 odrcdena i tacb C 1 pridruiena tacki C. Kolineacija i afinost u ravnini F A 2. E j F SEka 1. pri cemu ovakav geometrijski odnos nazivamo perspeklivllo kolillearan i.0sl1ovnc geomerrijske konstrukcije _____ 2.ima. Odavde proiziJazi da svakoj tacki A pridruzena tacka Al mOTa lezati na spojnici s tacke A sa tackom S.1i kolfncrICUa_ B~".20 (<. da nekoj tacki L na nekom pravcu I bude pridruzena tacka LI na plidruzenom pravcu ii. koja [~lIva koliilcornost tacaka. {acka S je eClIlar A I/ kolincacije. . Ai onda je g~Q!Iletrijs. dakie nalazi sc u presjcku spojnica PAr i S8.. pri cemuje sacuvana [ncidencUa tacke i pravca. samo jedna. 3 pravce u pravcc. uz daljnji uslov da u toj ravnini neka tacka-S i t<lcke bilo kog pravca 0 budu saml sebi pridruzeni (s1.16 KonstTukcija sesterokuta 11 zadanoj kmznici Slika 1 l7 Konstrukcija sedmerokuta u zadanoj kruznici .::rSlika j. Dalje. lila 1. -----':-----.::: s i SA} ::: S1 poklapaju.nici Slika t .ier je tack a P sarna sebi pridruzena i na njoj se mora nalaziti tack a 8.onstmkcija deseterokuta u zadanoj kru7.~ fulo i<.ki 9dn02. tacka AI te ravnine i bilo kame prnvcu p neki drugi.21 Konstrukcija jedanaesterokuta u zadanoj kruznici . Fravae 0 zove se osa kolincacUe. Ovoj spojnici je kolincarno pridruzena. Ona se mora nalaziti i na spojnici SB. """. Dmgim rijec. Slib2. posta se pridruzene spojnice SA. a njeni pravci su zrake kolincaC/)e.yanje ray-nine na sebe. Analogno jc na slici 2.spojnic. Slika 1.~ ravnini uspostavljen. Kolilleacija /. Ie D \ \ Definicija. .ojoj l<lcki B l.:3. jer su tacka S i presjck K 53 pravcem 0 sami sebi pridmzeni.!).xiredit CC1110 pridruzcnu tacku Bi tnko da «pnjnic\1 RA produzimo do njenog presjeka P s pravcem o. Svaki pravac .<. Perspektivna kolineacija u ravnini . Ako proizvoljno odabercmo par tacaka A.:'1 PAf. pravac PI te ravnine.1 tack~. \ H Zarnislimo da je u nekoj ravnini uspostavljen takav odnos da svakoj tacki Ate ravnine bude pridruz. sumo jedan.2. ti) Konstrukcip osmerokuta u zadanoj kmznici 9 KOnSU"llKcija deveterokura u zadanoj kruznici A G I I ~.I rm'llil1i jc :rallsformacija "avlline.ena neka druga. koje preslibv3 tackc 1. tacke .

Zadan je pravilni se.<. se [e dvijeravnine sijeku. Nacrtati perspektivna afini peterokut.. U nasem slucaju to je prvi trag ravnine u kojaj Se nalazi trongao. AnaJogoo SU oa slici 2. 105)] i sredisfl! kolineaClje S(90)15).2 odredeni i osta!i persrcktivno kn1ineami vrhnvi sesterokuf::1.Ylerokur .120).3). jer je tacka C sarna sebi ptidruzeoa i Da njoj se nal3Zi tacka B I .a vrhom A(70. kajo) je osa 0 prav({c II kOIlClcnasti.2.2).5 . zwim osa afinosti 0 "'" I'v1N[iVl( 30.SOj i sredEtem S(55. Analogno su na slici 2.1Z WCKe E. proizvoUno je odabrana tacka A. onda ce sve zrake kotineacije bit! para!e{ne.. dakle nabzi se u presjeku spojnica GAl i SB.55). Defillicija.4 R j e sen j e: ~~d zraci SA odabrana je tacka. zatim osa aji"nosti 0" MN[M(10. afini peterokUL 2.2. 40). Na zraci SA.2.sesterokuta sa sredistem . A. 170).130 ).Jusobnu spojeni odreouiu pl:':rSpckli\'I\C.I kao pridruzena lacki A. Zadan je praviLan peterokut sa whom A(80.55).'11._~ki A odabrana je pridruiena tacka Ad85. Nacrtati perspektivno ajll1u krivulju k. 70)).45) i tackom A (75.2 Perspektivrla afinost u ravnini 9 Zadatak.:ove se perspektivnCl cija It aJinosili ral'llini. a osa afinosli je pravuG po Kum. Bi!o tacki E odredit cemo pridruzenu tacku EJ tako da spojnicu EA produzimo do njenog sjecisla F '. R j e sen j e: Spojeni su vrhovi . ZadallL1 je kruznica k sa sredistem S(40.N(90.75)].90) i sredi§tern 0(50. Kolilleacija i ajlr/os! l/ ravnini 2. Slika 2. Zadatak. Ovoj spojnici j(': arioo pridruzena spojnica FA f jer je tacka F sama sebi pridruzell!:l i l1a njoj St nalazi tacka E! u prcsjcLu sa zrakom atll10sn .2 mc(tusobno spojeni odreduju perspektivno kolinearan sesteJ rokUL Slika 2. 4) Slika 2. Pravac svjetlosti je zraka afinosti. Perspektivnu koLinearamini. Bilo kojoj tacki 8 odredit cemo pridm7enu tacku B 1 taka da spojnicu BA produiimo do l1jenog presjcb G s pravcem o.. a srediste S II beskollacno d{J~ feko} wcki rovniHe . N(150. Zadatak. 2.8 2. pravcem o.50). Odredi!i cacku AI na zraci SA izmedu S i Ai nacrJali perspektivl10 koliriearan sesterokut (sI2. asa kolineacije 0 '= MN{M(20. akaje Al na zraci ~:4 izme(tu S i () (si.)'.N(130.3 Slika 2. (. Ovakav specijatni slucaj ko[ineacije zove se perspekrivno (~fifJi odl/os iii ({til/iler (sI. Perspektivna afinost II ravnini Ako se centar opisane kolineacije uzme u beskonacno dalekoj tacki nivnin·e. Omt se nabzi i n:1 spojnici SB.. Ovoj spojnici je kolinearno pridrnzena spojnica CAl.5)."\ oclredeni i ostali perspekliv!1o arilli vrhovi pererokuw. . a· IDc. Kao primjer afinosti mozemo zamisliti trougao u nekoj proizvoljnuj ravnini i njegovu sjenu na hori:wntalnoj ravnini kad paraklnih zraka svjc-tlosti. Tat.

:~llill1 .(lOO.'\ izmCGll S i f. 'TJcki .lO.55) npis<lne oko peterokuta.C D)~ 14.75).. vrh i( !(l(/7{)} i osa afinosti 0 E MN[AH 10. N(J35..:rsp.tiYIJ0 kolincarnu ~~ri\"n!jl1 . zatim osa o .(5)j.\. zatim srediste S(80.·\i·~'f.O. ~ l(od ovog zadatka je pravi primjer iz koga se vidi da se precnici 1.85) i lackoll1 :"1.45). ---r----------- .80J j \-I'll A(l5.160j.lznice O(60.f. D/95.::.~avanj(' 11 R j e sen j e: Kruznica k je podijeljena na proizvoljan braj dijelova jz lac8ka povlacimo zrake afinosti paraielno zraku AA j • 03 bismo odredili perspektivno aEnu knvulju kit postupak rjdenja dlnlu\2:cm ie kao.('.I}. ZadanCl (! 2 ic kn!7.:.cJ. l J(J5.. za!im <.50}.45') i osa kolincacije 0 0.::0 r)e.' :'.1uel'lH t·. D(20.BiCDr.5.j}...l. \ :")d3rnllJ]c . 3.5()) i fackom A(85..60).Ji:F IF:. (leL. na zraci SA izmcdu S i A i nacrtati pCi'''peKti\"fll' koiineaqn peterokut /\}B. izmcdu A i 0.55)J. 113 zr:tci SA. Zadan je pravilan scdmerokut sa sredistem O( 110.60). kome je sTediste opisane kmznicc 0(65.' OJ]. sa vrhom A( } 5.15 ) 1.65} i sredistem kruznice 0(50. :V(135. ~l<:t.:l(\'!P je pl"(lvilnn peterokut ABCDE. Zadan je pravilan sedmerokut sa vrhom A(80.90).(j17i.rcdistem O(50.65).J20).O)).135).5).J 0)). L(!?5.sa ko!ine::lcij. N( 140.it' rnl\'ilan sesterokut lInCDEF.55).. zatim osa afinosli KL/K(2U.f65J.C"D/E j • 0< "·Id:ln. 8. AIN[Al(20. 10.crspektivno nfinu kl"ivulju 1<1· 12. N(160. it.45). ' 2. L( f .i3te S(85. ZGd"na je kruinica k sa srcdiMem S(70.) := KL[K(!O. kome je srediste opisane kruznice S(65. L:lckl!l ie pruvilan cClvcrokut ABeD.11ice /\l3 i CD preslikavaju u konjugirane precnike dipse A/B r i C.lJO)].85J).'rU(r)Ji. zatim Gsa kollneacije 0 "" A4N[M(lO. Odahl"()ti (I· na Zf<Kl .')'A izmedu S i A i nacrtati pe~spektivno kolinearan petero~ut ·\.D. F 9.~ n ~ PR[pn"i /(JI R( 1 '{(). zatim asa nfjnosti 0 "" MN[1vU. (l.'0. kame je dijagonala ADIA( ]00.. Odabrati /l. i A i !1tlCrt<lti persp>eKti-vno kolinearan CClvcrokut 13.100) i . i'H145.Pl:7.dann j8 kruznica k sa sredistem 5(95. sredi.!~in je rrw ibn sesterokill 4BCDEF.\.D/COiE/FI.125) i vrbom A(90. 5. Tacki A odabrana je pridruzcna tacka Af( SO. .60}.{M(O.25). ]25) i tackom A(60. Tacki A odabranajc pridruzcna tacka Ad60. HI.1tlCll(. Odab[<ui A/ na uaci SA izmcdu S i o.1(5)..klltA.3 Zadaci . :1ko jc. zatim osa afinos!i o E MN(M(25.rediste S:::: 0 i osa kolineacije .60)j. Nacrtari j.lli p. .135J. :"0 i..ridru7cna tncb "'.lJ:C '. 7:.()J I.RiC}.redistc S(S5. ru If.) ~ \(. srediste kolineacije S=O i osa ko!ineacije 0 "" MN[M(20.1ll AJJ. kome je srcdiste opisanc kruznice 0(65. Zadanfl jc knrznica k: sa sredistem 0(75.i.' i nacr\a\i perspektivno kolinearan sesrerokut I. i7. <lKojeA. 120) i tackom .(60.1O)J i srediste kolineacije S(70.75).75) / i sredistc \':olincacije S( } 35.( "n 8m 0iacrtati pcrspektivno arinu krivulju /':/. N( 12(). 90).t. Odnbrnti Ai na zrnci SA izmedu S i Ai nacrtati perspektivno kolineantn ~'~'(\'Crok\Jt Nacrtflti perspektivno afinu krivulju le!.75) i I'j) "1!~/{). Odabrati A na zmci SA izmeou S i A... -:_~ j" R(.. 1<1-0).90).1Il ic pravilan pcterokut ABeDE. N( /40. N( 145.J:W)/.RtPt . N(l40. Zadana ic kf\1~nica k sa .nica k S<l sredistem S(55.\1i\J{M{35. udaljcnoj I () mm od A. Nacrtati perspekllvno afini sesterokut \.)hqli AI n<\ lfaci SA. . [.<. kome je dijagonala ADIA(25.15.rh .J()0). Zao.J.:.20) i asa kolineacije () =0 PR[P(20. Nacrtati perspekLiYno afini !r. 11. za!im osa arinosti u =.2fl.80). udaljenoj 25 mm ad S i nacrtati perspeklivllo kolinearan scdlllcrokut.125).1ci )'.95} i sreclistern S(60. Odabrati AI na zfnci SA i. 'l.' : 8S~ kcdinc~lCij.u prethodnom zadatku.60i i tackom A(60.Cr!.90).JOO)j.65}.lisk S(55AO) ..:. je pravilan cctverokut ABCD kome je srediSte opisane kr'. a zatim nacrtati perspeklivno kolillearnu krivulju k/.4(65. Nacrtati perspeklivno afini sedmerokuc ako je A. Zadaci za rjesavanje L Zadan je is\oslrani Irokut ABC.55)] I C!<::a ~ll"inos\i 0 =" iH:\. Oci:lh'di! . }?(Jj5. ZJ.851. l. 23. l.2..Wi<:t1U S IA j .

Maze se dokazati da . s precnikom AS. Spojnica KTje. odaberemo bila koje tacke 1. ~CF2 ~!. tada . Duzina AB je velika.1 perspektivno afino pridruzene presjecima tib pr~l\~k~t :~ kntinicama kJ i k2 _ Kaka su kmznica i elipsa dvije anne krivulj(3 kod kujih jc os. Tacke .B i CD. kojima pripada pravac Ph Pz. Radij-vektori tjemena C iednaki su polovini vel ike ose elipse.1. Udaljenost pojedinih tacaka T elipse o(f iarista su radij-vektori rl i r2.1 tack! T! sijece asu atlnosti u tacki K.AB~a. U tacki T elipse povucena je tangenta t kao simetrala vaojskoi.:::: 2a i mala Gsa CD :::: 2h elipse.2. i oko tacke C opisemo lnk k. 2 i 3. Fiksne tacke F. koja je afino pridruzena ta6ki 1'1. oba luka se sijeku...ie CD -= 02 osa rc afinosIl. Tako dobivene tacke spajamo krivuljarorn i taka dabivamo elipsu. EIipsa Dejinicija.:\ AB OSa afinosti. Analogno. izmedu tacaka o i F 2 . takoac. U obje afinost! pridnliena je tacka T pravca p.2).4."-. Afino pridruzen pravac ovoj langenti bit ce tangenta t dipse u taZ:ki T. a tacka 0 je njeno srediste.rake afino'>Li parale!ne su s precnikom CD.l kruznica k. i k2 (s1. J zrake afinosti paralelne su s precnikam AB. Konstrukcija eUpse pomocu :iariSta Na shei 3. ako se zadanoj clips! perspektiv\1o afino pridruzi kruznica kz s precnikom CD. anda tangenta t} kruznice kJ 1.. a duzina CD je lIlala osa elipse. Ako· aka F z opisemo luk poluprccnika A2.1. i F) nazivaju se iarista Hi fokllSi elipse. :::0: Aka oko F J i F z opisemo lukove poluprccnika A1 i Bl. Tacka () Je srediste ehpse. 2 (I Ako u sestar uzrnemo duzinu sijece osu AB u foJeusima FJ i Fl' Na velikaj asi. B. Konstrukcija eJipse pomocu koncentricnih krulniea Zadana je elipsa sa vdikom i rnalom osom A.2 pravcima konstruisu se astale tacke elipse koje $1. koji kruinteu k j sijece lJ tackama T/. Aka se elipsi perspektivllo alinD pridl"U!. Zadanirn iE proizvoljnim SliIca 3. a aka FJ luk poluprecnika E2.1a a sto ga zatvaraju radij-vektori rJ i r2_ Normala 11 na tangentu u tacki T dobiv~1a je kao simetrala unutrasnjeg ugh f3 sto ga zatvaraju radij--vektori r/ j 1'2· 3. Zadana je velika asa AB . prema tome. Uzme Ii se u sestar duzina poluprecnika A2 i oka zarista FJ opise !uk iznad i ispod ose AS. a kruinicu k2 u mckama A Tb G 2• Tackuma T 1. Ta dva luka sijeku se u tackama T i T J koje leie na dipsi. G 2 kojima pripada pravac P]' P2 pridruzena je rack a C pravca p. Ponovimo Ii opisival1je lukova novim poluprccnicima A3 i B3 oko fokusa FJ i F2 dobit cemo jos celiri tacke na e1ipsi.1 prikazana je konstrukcija elipse pomocu zarista. a l.ie nekom pravcu p eJipse. Oko osa opikD1c) koncentricne kruznice k. U dvije tacke koje leze na elipsi. a tackama G j . tada je AB -= o} osa [c afinosti.l_ 112. gdje je CF.______________-"-3. Krivulje drugog reda 3. Elipsa je geometrijsko mjesto tacaka u ravnini kojima je zhir IIdab"enosti od dviju jiksnih tacaka te ravnine konstantal1. Konstantan zbir radij-vektora jednak je duzini velike ose elipse: rl + r2 ~ 2a :::: d(A.1.3. Duzina OF.1 .1. koji prolazi sredistem 0 i jednom i drugom perspektivnom afinasri pridmzen isti pravac P J ~ p]. taj Ink n o Stika 3.. :::: OF2 e je lineami ekscentricitet elipse. Jobil cemu n\)\"( cetiri tacke elipse. a s po!uprecnikom B2 luk iz zarista Fi takode iznad i ispod ose AB. C i D su vrhovi iIi tjemena dipse..T2. tangenta r e!ipse 11 tacki T 3. Elipsa ima dvije ose sirnetrije.Gj.1 Etipsa L-l 3.B).

Spajanjcm tacaka. podijelirno duiine na isti jcdllakih dijclova. C i D sa Slika 3. nnda taka nastalu krivnlju nazivamo elipsom pomocn lukova zakriyljenosti.1.1. A . Pr<lyci AiT j NT sijeku osu AB u tackarna K i L Duzina Tl<::::. a mala osa elipse je CD-::o:2b (s1. gdje 3. Na preenik A1N u simetralnoj tacki 0 povuee se okomica poluprecnika OM. da se krivulja pomala udaljava ad lukova n i nj j priblizava lukovima 1Il i /Il/..::: ldB : : : AJ1A i r2 NC = N/D opiS-ema lukove 111.5 prikazana je konstrukcija eJipse iz zadanih konjugiranih precnik3 MN j PR. Konstrukcija elipse pomocu lukova zakrivljenosti M '\a slici 3.. Ako iz src-dj~(a Vidimo..:: OE lz tacke E apise se polukrug koji sijece pravac GP u tackama K i L Tackama KO i LO povuku se pravci koj i 5U medu sobom okomiti. cetiri j. B r poiuprecnicima r] :. koje sf'. Nacrta se . Poluprecnikom r .4.5 NC :::: r2.nic.1 Elipsa 15 3.6 . 1z pravoa ' uglog trougla NCE i aBC na Isti nacin Slika 3.lcki . dakle. taoa tl lukovi dodiruju tjemena elipse.1. it. pa odatle imamo omjer MB:BE=OC:OIJ iii MB:b=b:a.. A.na kojima jete ose elipse. npr. orise polukrug i dobije tacka G. a 11Vi[1 STika 3. pa im<lmo OA=OB=GJ(=a i OC=OD=GL=b.= r. a. gdje je lYlB = r!.ie velika osa AB=2a j tacka T elipse. Spojimo Ii lukove s krivuljom taka.5.cbma 1. a zatim se odredi simetrala duii GP u tack! E. U simetralnoj tacki ose 0 po\'ucena je oko1111ca fla njlL Pohlprecnikom OA=OBz:::::a iz tackc T opise se luk k.. N i NI kroz vrhove B.6).4 prikazana je konstrukcija elipse pomocu lukova zakrivljeu njenim tjemenima. dakle slicni SU.6.3.. koji sijece okomicu u tackam8 M j N. b' proizilazi MB "'" --.'rln~~ka dijela. Taka <:u dohivene velika AR=2n i mala CD"". Tako su dobi\'cne i ostelle tacke elipse.\1. da hi potpuno presla u te lukove. KOllstrukc\ja male ose e!ipse Zadana .3 priblzana je eJipse POlllOCll konjugiranih precnika. Spajanjem tacaka G i P dobivenje pravac. To se vidi iz toga sto se pravDugli trouglovi MBE i BOC podudaraju u dva ugla.2h 05a elipse zadane konjugiranim prec~ . a prodllz~ml osu CD u tacki N. Kako je GK =: a i GL = b.3.1.ljarnn krivllijarom. 111" niH].3. Konjugiranim precnicima JIN i PR kon'~\ruj<t'rnn panlelogram ABCD knme su stranice paralelne s l'rccnicimfl MNi PRo T.-::o:D odreduje po!uosu. da su tacke MiN sredisla LakrivUenosti u tjemenima zakrivljenosti Ai.1icima. \. 0:::: 3.T[. KOlls(rukcija elipse pomocu konjugiranih precnika Na slici 3.3 3. dobiveni su pralJci u cijcm prcsjcku je tack a T loja je na elipsi.-' ""'i'::-~lnnik nrEH i i7 tncke F "pusJi oknmicn n8 dijag0nalll Be Ta okomica . II. m. npc /e1 sa If i N sa 2. M.4 dobivamo 3.. Rytzova konstrukcija cUpse Na slici 3. Zadane su ose elipse AB = 2a i CD :::: 2b. Elipsa se erta ila p02nati :1aCin o Slika 3. te se duzinc prenesu !1a pravce iz tacke 0. taka da dio elipse u njenim tjemenima mozemo zamijeniti sa dijelom kru7.~lJCCC os\: AB \l (.l.

koja omogu6uje konstmkciju imaginame ose hiperbole. je normala hiperbole u tacki T. Konstrukcija hiperbole. d. Na pravcu je proizvoljno odabrana tacka D U kojoj je povucena okomica na OF. Krivulja ima dvije grane. i F] nazivaju se iari§ta iIi jokusi hiperbole. Parabola je gearnetrijsko fJ'U'es[O ta("{aka u ravnin[ su jednako udaljene od jednogfiksnog pravca i jedne jiksne taike te ravnine. Te tackc leze na paraboii..7). takode. una ill duzinu palovi u tacki C i stoji na njoj okarnit. a poluprecnikom Bl luk iz zarista F J . a tacka C srediste duiine HF.AB. Konstrukcija parabole. Parabola Definicija. Zadanaje glavnu osa hiperbole d(A. gdje je TFr tjemenima dobijemo na stijedeCi nacin: ako se iz vrhova pravougaonika podignu okomice na asimptote koje njima proiaze. jer su njeni presjeci s hiperbolom konjugirano imaginami.. Fiksn) pravac d naziva se ra. takode iznad.:::. Prema tome. Hiperbola je geometrijsko mjesto tacaka u ravnilli za koje je vrijednost razlike udaljenosti od dvljll fiksnih ta(akd te ravnine konsranrna.1. I 0 A zine TF-=. 30. koja jc dobivcna kao simetrala vanjskog ugla {3 5tO ga zatvaraju radij-vektori rl i rz· 3. Zakrivljenost hiperbolc u njenim u tacki 0 (s1. Uzme li se u Sestar duzina OD i ako F apise luk. on okomicu u D sijece u tackama TiT}. povezuje relacija a 2 +b 2=/.:. u dvije tacke koje Ide na hiperboli. i 1112.vnalicom iIi direktrisom parabole. Tangente krivulje u njenim neizmjemo da!ekim rackama nazivaju se asimplate hiperboie.ko eta je d(F. a tacke A i B su joj rjemena iE vrhovi. . koju un sijGcc TF. Uzmirno u sestar duzinu Ai. i r2. ako na osi uzmemo bila koje tacke 1. . onda je lik OETD pravougli.3.. pa je TE. Na pravcll AB. a leZi u simetralnoj tacki duline OF.2a. jer za svaku njeou tacku vrijedi isto kao npr. U tacki T hiperbole konstriJisana je tangenta t kao simetrala unutrasnjeg ugla a sto ga zatvaraju radij-vektori I"J i r2_ Normala n. te s njima presijece realna OS3 hiperbole.16 3. desno od t1 odaberemo bila koje tacke J i 2. analogno. koja je u tacki T okomita ua tangentu.OD. 2b I sredistem u tacki O. Ta ce se dva iuka sjeci u tackama T i I1> koje leie na hiperboli.e je linearni ekscentricitet hiperbole.d) .o.3. le oznacimo OA=OB=a i OF]=OF2 =e. ima civije asimptote 111. te linearnog ekscentriciteta hiperbole. Zadana je direktrisa d i zarisle F [3.B). Fiksne tacke F.8). Pomoc:u tacke 2 na osi AB IF. a konstantna vrijednost razlike udaljenosti jednaka je dulini glavne iIi realne ose hjperbole: rrr?=2a=d(A. Tackom F povtlcen je pravac FO okomito na direktrisu ii. oba luka ce $e sje6i. do bit cerna. jos cetiri nove tacke hiperbok Opisu li se aka tacaka PI i Fl lukovi poluprecnika AF2 i BF].TF. pa tim poluprecnikom oko F] kao sredista. Kako je hiperbola krivuJja s dvijc neizmjerno daleke tacke.B)=2a=40 i Iineami ekscentricitet e=35. i ispod ose AB. a fiksna tacka F iaiBtern iii jokusom parabole. U tacki T para bole konstruisana je tangenta t kao simetrala ugla ex zatvaraju duzine TE i TF. za (acku T. luk po!uprecnika B 1. One se konstruisu lao dijagonale pravougaonika sa stranicama 2a. opisimo luk iznad i ispad ose AB. AB (5\.2.AI-El .3. Duline realne i imaginarne poluose.OD i TB:::::.. tacka T je jednako udaljena od pravca d i tacke F. Kako je tangenta simetrala duzine BF. Kako je tjeme A srediste duzine OF. a oko F.8 paraboJe se vidi da je ona simetricna s obzirom na osu OF. Povucimo pravac AB i pravac CD . to it duzina AC paralelna direktrisi i cini tangentu parabole II tjemenll A. Os tale tacke parabole dobit cerno analagno. Slika 3..2. Duzina OF. Krivulje drugog reda 33 Parabola 17 3.TF=r nazivaju se radij-vektari. Uda!jenosti pojedinih tacaka T hiperbole od zarista su radlj·vektori r. p. Ako oko F2 opisemo luk poluprecnika Ai. Iz konstrukcije Slika 3. Duzine TB:::::. Oruga osa hiperbole je sporedna iIi imaginarna osa. Hiperbo\a Definicija. a du- / . dobiju se tacke A i B koje takode leze na hiperboii. dobiju se sredista zakrivljenosti SI i 52 u tjemcnimaA i B biperbole. jcr aka se povuce TB .=OF]o. Tacka A je tjerne parabole.7 1z konstrukcije hiperbole vidi se da je simetricna s obzirom na ose AB i CD.

.\ norrnaJe u dodirnim tatkama. t. rl tangente (} 20 AIN[M{25.__.1 povuCi tangellte na clipsu. N(105.50}. tangentc t.55).90 na pravcu l' "'.'u(~i tangente elipse okol1lito i paralclno pravcu p :.adaci za rjeSavQnje 19 Zakrivljenost u tjemenu parabole odredl~e se tako da za svaku tacku T. >.90). J.100i.60). jedno ljcrnc \l tacki C.. . (0) odrcditi tacku T u kojoj treba povue! tangenlu i normalu hiperbole. U 15(). U tacki T povuci t:lngenlll i normnju clipse lJ. pa je S srediste zakrivljeno!'. kojoj je velika osa na pravcu p E AL{A(20. U q9dirnim tackarna poyuCi 110nnalc elipse. Nacrtati hiperbolu i preko tatkc . FJ90Ao) 14. Nacrtati eJipsu pomocll koncentricnih krugova kojoj je velika osa na. aka jc tjerne u tacki A.120). 9. n 10. aka je P j zarisle.. 12.55) i ekscentriciteta e=35.'PUL .} 20). roluosa 11=15.17. a=50.80n.iedna r]Gllle . KrivlIlje dmgog reda 3.i1crwti -dipsu pornocu hrista F.70.4 Z. .\'T l10rmala parabole. a ugao medu njima jc 120". je nOlmala parabole u tacki a dobivenn je kao simetrala ugla f3 Hi apisivanjem luka poluprecnika FT ako F kroz tacku T koji sijece aSU parabole u tackama MiN.20). a tacka elipse 1'(90.l(]{) I r _iedno tjC111C u tacki A. kad.0acrt<1ti C\ipsu pomocu Rytzove konstrukcije kojoj Sll spregnuti precnici MNo:::.30}} i dodirnCl tack<! T( 135.60 J.. Iz tacke 2. normalll dipse. 5. L( 135.(45. 10.adana velika osa na pravcu p "" F 1G{F j (65. !z iacke T(140. J35)1. ako je F] jedno zariste i langenta t'S TL[T(85. 15. Otuda je pravac MT !:. :"-ifl(.40) povuci tnngcnte na clipsu. F. R(l50. R(J05..1(25. . a nprmaJc u dodirnim tackama. <1=45 i c=35.. Nacrlati dipSll kojoj je velika osa na pravcll p 2 PS(P(O. 1z: tacke T(80.\1( I 15.70) i r2( 100.125). ..<0.j.5)l i n0lTDC1ic u dodirnim tacbma.dodirnoj tacki povuti normalu elipse. ~".45).4(n].H(:1 tangentu i normalu hiperbo!e. ~lorrn~b 11.50). Nacrtati hipcrbolu kojojjc zauana rcaloa osa na pravcu p =: AE{A(50..80).50). 1) tacki T povuci t:J. Gr !. N(50.Jacrtati clipSll pomocu tukovCl zakrivljcnosli kOjoj su z.z@Nacdati elipsu kojoj j~'~ellka osa paralclna apscisi. i tangenre t E il.. "?'JantZlti elip:. Po\.:l normalc u dodirnim tackama . GaCI'l<\ti elipsu kojoj je mala osa na pravcu p "" CN[080.lng'-'. Nacnali 11iperbolu kojoj jt: zadana realna osa na pravcu p =: GfI{G( 10.joj .80)} i t] '= KL[K(25. .pravcu p -= LS[I. £(110.40).70) i ekscentricitet e=40.ariStc Fj/90.. '. U t'foizvoljnoj facki povuci tangentu.80)f S'J dodimom tachlln T. p(-'\'uc~i t<lngente elipse koje su paralelnc s pravccm p E /HN[M(30.'e1ika osa na pravcu p 20 A/l!f[A(20. /(J(}l j.(90.50) .50). ma kako bila blizu tjemena A.l s_____ .55J.:. I (_I N).7G).crlati eiipsll po moen kotlcentricnih krugova kojoj je velika osa na praveu p 2 KF.! povuci tangentc na elipsu. L(120.. C..ic .30. .T1gcnl'cl i normaiu eiipse.30).~) .(30. 17.100).Vr1J( .90)/ i ekscentricilet c:::o36.. Nacrtati hiperbo]u kojoj je zadano z.~ta P.u tacki /-L osa ABc. N(]40.\'(95.0: KL{K(70.) T padne u A.( 20.( r):)!i eiipSll Z3 rjcsavanje kt. biti AF :::: FS.ariSta FtC 40. U tacki Tpovuci tangentu j normalu elipse.90) J i (.1J dodirnoj tacki povuCi normalu elipse. Zadnna Sll 7:arista F/20. te ce i u granicnom polozaju.: cr\<lti e-lipsu kojoj je z.=4 n I I pr0i7 1'01jn0j lacki 1'0\. sa :"reJistem u tacki S(65.'(4(J. .).___ L.65}.'mizv()ljn0j tacki povuCi tangentu . S(60.IN[M(60. U proizvoUnoj lacki povuCi langentll na elipstl.V( 140. "" "\. srediSte u tacki S(60AO).. a=50 i ---' b=30. GH[G( lOA5).ja:je II tach T okomita na tangentu.~'n. U dodirnim tackama povuci Ilonnale elipse.70).. 19. !OJ.70).imptdtJ . ~acrt<lti hipcrboiu kOJOj jc zarisle Fll .50)].3~<:. _~C. Zadaci L :--i. e=35.JfLUd(20.70)] sa sredistell1 \l tacki S. S( 115.j 10) i langenta t 0= PR[P(70. .ti u tjemenu A.u pomocu Zarista.30) Ji f~ =: r!\ fJ'(25. a oom1ale u dodimim tackama. !/ i-tn. 90). odredlti dodirnc laCke I poYuCi nonnaJe hiperbole u tim tackama. ako je a=50 i e=35.'(\ zakri\'ljenosti u njcnim tjemenimfl. .70. osa CD-.120)). .!.\'{ JY1. FI( 105.[I«40.30)J. L . 18.100).60)j. ljemena C(90.40). 'Nacrtati e1ipsu pomocu koncentricnih knlgova kojoj je velika osa na praveu p ~ MN{il.. "-Jacrlati elipsu n01llocu zari.'[. .\f.30)]._. .HJ i /.35). l'd( 140.. 90) povuCi tangentn :1Cl eiipsu. 20.80).70 i jedna tatka C!ipse T( 105. IOn tjcme u tacki C(50.Tulti C!ipsu f'omocH zarist(! F. h. srediste u tacki 5. := . N(135. akoje d=55 i b=35 12 tach T(J40.. cijaje velikn o<.:.JOO i jedna tacka dirse T( 100. FllOO.l1O)]. 7: 3A.80J/ i PR:::.50) povuCi tangente na hiperbolu.ii. :--.dcflc11i clipsu pomocu iuko'.30).\I(130. Tz tacke T( I 50. vrijedi MF = PN. tacke hiperbolc AU 1 ]O.90)..a fla pravcu p ""' tHi\'{AhOJO). E 6. 16..z5) i ekscentricitetn e=35.1 . tjemena C(35.

tangenta t := GH{G(20.T.i\'Q se prva projekclja ill rIoert.. Ravnine projekcija Ako zelimo jednu tacku u prostoru prikazati projekr. Nacrtati hipcrbo!u kojaj su z.H(130.( It) 3()i H( 85.tacka time nije adrea-ena.60)j.60) j par:lmetar p-::::.).20). l(vadro. 4."t. .1.::-h.. t. Nacrtati parabolu kojoj je zadano ZariSle F(70.lUc dijele prostor nD.arista F.1. jer sarno dvije projekcije jedne tacke odreLtL(ju potpuna p%zaj te tacke tI prostoru. Uzima se da 3D prednji dio ravnine 7[1 i gomji din ravninc .::e-. Zadane su dvije laeke na paraboli 1'd1Oo.60)./'32)Nacrtati parabolu kojoj je zadano zariste F(70.ltjc pavuci [angentu i norma!u.".mgenta ' s.70!}.IJ. a dlllga u vertikalnam polozaju (s1. KL[K(20.100)]. Obieno se uzirna da je jedna ravnina 1I horizontal nom.60).. H(150. . a projekciju nu /[2 nazi va :sc Jrug([ projekclja iii IWcr! tog prc'Jmem.-:-e.50).90. Nacrtati parabolu kojoj je zadana osa na pravcu p ~ GH{C(O. Zadana je direktrisa d!E MN{M(30.>g'C0g'-'. Da bismo jednu tacku potpuno odrcdlli. Nacrtati parabolu kojoj je :ladana zarisle F(65. KL~~!!. 3ot. 26. GH!F.7D).40)) i poluosa a=25. Nacrtati parabolu.ntJ Slika 4.105). R(l20. FA 150.:?5) koje su diralista dvije rangente.fl( f20. Nacrtnli parabolll kojoj je zadano: tangenta t '= PR{P(O. jer nedostaje udaijctlOSI tacke od te ravnine. III i IV. Nacrtati hiperbolu kojoj je poluosa 6-::::.nikofn:/ II I ili dnlga ravniHCl projekcije. L{ 130.Jlko je njeno diraliste u taeki T.0)).90)).45). konstruisati taflgelltu ! nannalu parabole u taeki T.75) povlici tangcnte na parabolu i odrcditi dodime tacke. 28. IV Ako prelposL<Jvimo cia su ravnine neogranlcene...120J]. zsriste F(60.~_ ~-- 3.25)j.50)) tangenta!:= RT{R(O. N( 1J5.:ijom sarno nu jedrlll ravninu.JOO).30). JijdD..-). pravci i ravnine 4.(60.1. se nazivaju kvadranri.lNacrtati hiperbolu kojaj su asimptote In "" GHrG( 1O. N(30. 27.80) POVliC] tangente nn parabolll i .60).60j.45). cetir.).: poziti\·ni.3D i ekscentricitet e-::::. 24.. potrebno je imat! jos jednu ravninu.LV{M( 30. U jednuj weli krivl. Vertikalna ravnina sc oznacava sa 1[1 i nazi va Se l. <?--" st Gsa Y .7f/\ . osa pambole 0 "" PR{Pto. U jednoj tacki povuei tangentu i normalu hiperbole.7rJl. 23. -:iacrtati parnbolu kojoj je zadano zariste F(75.1 se oznacavaju rimskim brojevima: 1. Nacrtati parabolu i konstruisati tangente u dodirnim tackama.70) i tacka 0(35. R( 30. onda . ~/ H( 125. Presjecnica ovih dviju ravnina naziva 25.O).65) i tangenta I T( 80. 33. U jednoj taeki povuci tangentu i normalu hiperbo!e. I I()}} Z9. Iz taeke T(10.125) i TA85.-'~~~~~~~_ ("": '21}. Nacrtati istostranu hiperbolu kojoj je z8dana poluosa a=-20.60) i taeka hiperbolc 1'(80.lo. Proje\{cija tacke 4. 0:znacav8 "H \ Pm" jekcija preclmeta rw fCj lUl. dku j. 22.4D.)(!rediti dodime tacke. 31.45)) sa diratistem u tacki T( 115. zariste u tacki F(90.70)) i tangcnta [ := i1. ako je diraliste tangcnte u mcki T.70). Horizontalnu ravnina scoznacava sa 'lrl i naziva :it: horizontafna ili prva r{ll'nina ('ije. / III 30. Tacke. B( 120.25)] i taeka parabole T(9/Y. vidjecemo da.20).4.65). U jednoj tacki povuei tangentu i normalu hiperbole.E MN[lvl(35.: poznata direktrisa d. Nacrtati parabolu ako jc njeno tjcme u lacki A.1). NT[N(30. II..(-:I.40) j parametar p=30. n.70)) i-lacka parabole 1'(75. T(95. Nacrtati purabolll kojoj je osa na pravcu p = GH[G(O. OF=p. :V( 35. Zadana je osa paraboJe 0 E ABlA(50.....4D. 1z taeke Tf5.

3.. dok . Puce-tna lacka.-\' vpisuje cclvrtinll kruznice i doJazi u n> Sada su obje projekcione ravnine n. a druga iznad ose x IA).::jie tacke A' j A.3b. pravci i ravnine ____________ 4. umla A/I" u.iste A' te okomice prva projekclja tacke A.2b). Prcdnji dio ravnine 1[1 prc!ozimo oko ose x preHlJ dolje. Lldaljenost tacke u prostoru od 7r). Kad jc tadka u !I k. pri '.. mozemo Slika 4. Projiciranje lacke Aka iz 18cke A povucemo okomicu oa J[. rn i IV kvadrantu. iE islwdi.vum mjestu. noziste okomice Air nn n. od Dse .4. C i D.2 1z sli-ke vidimo da je tacka udaljena od 7[1 toliko. C i D j njihoyc projekcije. y 'A' I b) 1z slike 4..lzimamo dZl se rrr\'nina 7[2 poklJpa sa ravninom aIda ili slike (sI. koliko je 'ljena prva projekcija udaljcna-od ose x. AnaJogno tome. Ta se udaljenost naziva apscisa (x). andaje p'Ta projekcUa ispod. predstavlja drugu projckciju tacke A (51. te obje projek.42).4. Udaljenost tacke u prostoru od n/. zaKijucili slijedcce: a. ondajc prva projeKClju iZlltld. U. 4. i 1C2. duk slraznji dio ravlline Jrj pokrivu tada gornji diD ravnine n]. ()d !r.1. Apscisa.1.ane projekcije tacaka A. 11.3ri).1 d..we tacke u r. ako su . pa se oznncava udaljenost ordinale od te tacke. Ako se J[j prcklopi oko ose xu praveu strelica. 3. kao flU slici -1. omla je Doz. Na slici 4. B.ie od ose x naziva se ordinma (yj.1 projekcije tacke A(A . Koorciinate taeke -4.e!~ju iT] ispud I)se x.1 Projekczja tacke 23 4. koliko je ojena drug a projekcija udaljen3. toliko.J prikazane 5U tackc A. B. uzima se bilo gdje na 05i x.".2b nacrtane S1.4. llJzivaju sc zajednickim imcnom koordillote. c. ose x (C).~e rid :::. A ) .4. }(adje FaL'/W U 111 J. ordinata i aplikala. Kad je fodm u II/ k.1.'adrantu. Tacke.2. koja se vidi kao udaljcnost uruge projekcije od ose x naziva se aplikara (::J.'-vadranlU.. SCI .t. Tacke u kvadrantima Na sliei 4..sl. Kadje {(lC/W u I kvadrall{u. koja se vidi kaa udaljenost prve projek~i.mll :. onda su ohJe projekcije iZl/ad ase x (B).Y I .:adrantu. of/da SLl abje projeJecije ispad ose x (0).- . na kojoj su nacr!. u Jruga ispo.fte 0 (s1." sjedinjene u 1C2 U kojaj pravac A'A" nazivamo r H i)rriirw!()!11. u produj.2.

? Dva pravca 4. J. odnosno druge ofoiiciraiuce ravnine podudaraju. to se u njenom tlocrtu 5. Tacke C i D su tack. B]B{B.JV~-L PL. koja je oznacena slovima C/l [)'.ieci tlocrti a' i b' . Pry. druga projicirajuca ravnina pnw(:.-!~L~ C pravca (/ i tlocrl tacke D pravca h.cr~ane su projekcije { ( ( I f f i h'./n(siJ! prajekcija lef.6 prikazana su dva mimoiiazna pravca u i h. 4. Dva pravca Dva pravca u prostoru mogu bit! rnedusobno paralelni. Samo tlrvt p!'0jekcijc ili samo druge pj'ojekcije dva pravca koji se sijeku mogu pastl U btl P[". ako su oba pravca okomita na projekcije ((all i 1/.a u njenom nacrtu SH moraju sjeei nacrli a'" i H~ prJ. Na s!ici 4.'i i rllvnin" 4. pra\'{. jer je ca tacka nacrt wcke A pravea a 1 113crt racke B pravca h. .I'':(l S obzirom na ravninu tlocrta. Tacke. koji su projekcije paralelnih pravaca mogu pusli II dvije tacke.ih Prva projicirajuca ravnina pravca at tj.b" prilV~lC.2. Paralelni pravci Aka su dva pravea meJlIsobno parole/na. Kako je tacka S zajednicka za aba pravca. a nisu ni paraldni.-al(u im c.-__________~4.cJ.slovima A" i B". 4. onda sc La .. Mimoilazni pravci Aka se pravci ne sijeku. !32B. Ii oznacena je.: zakioni..B/ i one sijeku ravninu doena u pravcima a i b'.e It iSla} ordinali. Na slici 4.. lj..1..l it 1 SC sijekll. Na 51ici 4. okomiLOj na OSH x.5b n. Tacke A i B su tacke zaklonice tib pravuca s obzirOll1 na f8vninu naCrla.)c:.:l ravninu nacna u pravcima a" i !/'. CC St meck pam!e!na je s drugom projicirajucom ravllinom pravca b.: i druge isti pravuc.'\ '-:" mimoilaze. Pravci se sijeku Aka se dva pmvca /. N:l slici 4.e nrv'C.'/ moraju s.[\L\C.2. f 5" aJ bJ b" x 11i 8 I' / Prelaganjern ravnine nacrla oko ose x OLl ravninu llocrfa projekclje ~ 1 S" tacke S moraju biti nn is[oj ordinal!. Na slici 4. tj. om/a illl prt!Jjt'ci pHi!! i . rnogu sc fcducinri u Jrj iii J[. jer jt 0nJ tl. "!\ljlhuvl Llc)(nl at i h' sijeku se u tack!.2.2.I proslOru s(jeku.4b nacrune su para!dnl. mogu S~ sjeci i mogu se mimoijaziti.=2~4.-tcrLa oko ose. t! .3. 4. A:A!A. koji su lukodc mcc1u sobom paralclni.e 1ih pnw. ..\. paralelna je s prvol1l projicirajucom ravninon~ pravca b.4 prikazana su dva pamlelna pravca {[ j b i oznuCellCl su njihova probodista A.2. PrelaganJem ravnine n. Ita ravnillu i10cml.&" pravacu a i b koji su -:I.A] i B}.v<lca a i-h. Tacka U kojoj se sijcku W1Crt! a" i !f pr:l\'J.-L L.. [j.5 prikazana su dva pravca a i b koji se sijeku u lucki S. Slika 4A Analogno tome. i one sijeku meal! sobom paralelni. A 2 /\.4 1 . undL! Sli mcdllsobllo pdrulelne i istoimel1e projekC/je fili pravaca.

Probodiste pravca je tacka koja zajednicki pripada i pravcu j 1'avninl.6 B' Na slici -t. svojim tlocrtom 17 love se sto ga pravac p zalvara sa nacrtom pI!.).--i-- 40 Druga probodi. . _ . nknmito n3 Tf!.1 presjekutIOCrW p' pravca pI ose x.} tach! C lle vidi. drugll ili tre(~u projekcionu ravninu razlikujemo prvo (P J).rl. drugo (F'2) ill [reet: probodistc (P.4.. )- IB I A' B' b' e" x Ie" I x A' q' I I £ b' c' 0' Slika 4. njcZIli je docrr 11(1 rloerrl/. Prema tome. u tacki Pr. U l[! dobicemo II prelozenom po!ozaju tog trougJa pravu velicinu ugla (/.7-"prikazan je pravac p koji probada It. Tacka () )e U ~l()crtll -·"ieli. je jJlTi 1. drugog probodista mora biti na tlocnu pI pravca p_ Prema tome. njegov nacrt je U osi x. jer je -[5ffiZtlad zatc. illlmoilaznih pravaca a i b. Sa projekcijama pI i p" pravca p odredicemo priklone uglove tog pravca preJaganjem prJvouglih troug. probodista Pi i P2 sa projekcionim ravninar\-w i prikloni uglovi ex} j a~ K~!ko je p.\ ne ·:idi. sto ga rruvac p zatvara prikloni ligan./. kao i nacrti a# i b#.2. zato se tack a A ne vid]. jeT je l( ispred /\'.lova. S3 r. Tacka D jc u prostoru iznad tRcke C. a ugao Ci].fte P2 pravca p je 'tl ][2.7 ~"~:Slika 4. .~. kada promatrnmo pravce a j b sprijeda. se tacka C -if" vick kada pn1VC(" (I i . J tacb . b) e. Anaiogllo. Tlocrt 17. p( mora biti u presjeku nacrta pravea pI! i ose x. a svoj nacrt na naCrlu pravca. T'r\'(. zuto je njegov tlocn P: u istoj tacki. presjeci njlhovih projekcija ne ieie na ~rdiJw!i..a" i o'.if. () !lOcrr na n((crtrl toga pravca. Svaka tacka na pravcu ima svoj 'hY~r\ 1"1.ftCi PI"(lVC17 i obiljdcna su S8.6b nacnane $U projekcije (['.1 [iocrtu pruVC3. mora njegov nacn ~# biti nLl nacrtu p" pravca p. prelaganjem pmvougJog trougla ~prp2 ako katele p~ p P. ito: prelaganjem trougla PjP~'P2 oko kalcte PiP. a kako prJ\'cap.bl! dva mimoi1azna pravca tl i b.'ite P! pravca je u . Uguo Cti.\mito il:J Tacka B se u nac1'tu vidi. u :r? dobicemo pravu veliCinu ugla 0::2. Tacka B je u prostoru ispred tacke A. 4. T(lcke. pmvci i v(/vnine c.nh)rn 110cni 0' i b'. je Pi U 1[.' prohodi. Prcrna tome. P. ProbodiSta i prikloni uglovi pravca Nu slid 4. . odrcditi probodiste znaci odrediti lacku na pravcu.4.1-) promatramn ndozgo. Kada je tacka na pravcu. Na slid 4. Po tome da li pravac u toj tach probada Pl-':U. Aka se dva pnn'ca mimoifa:e. I OJ rr2~-On all b" 0" o.7h odredene su projekcijc 1 r pi"l."a 1[2 U tack] T:lcke n3 pravclJ 11 Kojima taj pravac probada projekcione: ravnine nazivaju se "i"'Jhodi. na pravcu [!. koja istovremeno pnr'acia i ravnini koju pravac probada. ali ta llcce biti na istoj ordinali. Love se drugi prikloni rigC/o pravca p.~ je u istoj l(lcki. NJegov nacn p.

Kakvil goJ bila ravnina. Prvi trag je pravac po kome wvnina E sijece ra\11inu Jrl.. Ravnina Tri tacke koje ne leze na jed nom pravcu odreduju ravtlinu.:.:. Aka je ravnina 1.9).4_10)_ Na slie! 4_10b nacrfane su proJdcije !' 1 f) tragove- e.28 4.3.8r?\. p({n:uc jli->' rm:Jlilli kud su JJl!i probodi..8 Pravci po kojima ravnina presijeca projekcione ravninc lUlLivamo tragovi iii frase. Presjecnica. probodistajoj se nalaze n~l presjeku istoil1lenih Iragov(1 till ravnina (51. Ako je pravacp u ravll1m E on d a on OJ'J'e'c'e . bj \" /J Y~iI oj Slika 4. premaj'OIne i e.jecllic(! tth dvijL! ravnina."ve pravce l.9b n:lcrtane su projekcije p' j r/ prcsjei':nice p dviju ravnina oj bj f-x EiF.. onda ona sijece obadvije projekcione ravnine._ _ ~ 4. TI"agovi rnvnine 0' "ijekn se nil osi x u tacki E::t-(sL4. kao i svaki drugi pravac.. Na slici 4.t' ra'v'Jliile.ninama IT.1 opstem polozaju. Stika 4. Pravac u ravnini Slika 4.1." _ _. -J e2 Ll __t~lG-1{an!:r-P/!-p?.3. provel i ravlJine 4.2. Presjek dviju ravnina Dvije ravnine E i F sijeku se u praVCll p koji sc naziy<-t pre:c. i 1[2 (5l.4.. odredena jc sa Jvije tacke.u trag(wi ('. Te dvije tacke su probodista Pi i P2 presjecnice p.fa . Te nic"ki:~ Sll pro_bodislll pn\\-<:J P s'a nl'.10 .Iici 4.c.==_.pa w . i Ral'ninCl _ _ _ _ _ _ _ _--. . 4.. pravca p u ravnini E. .a !e±i i u jednoj i U drugoj ravnini.ie pravac po kome ravnina E sijece ravninu IT). i e~ qvnlile r .3. ana ce sjeci jednu od projekcionih ravnina u dog!ednom prostoru. . POSIO presjecnic.9 4. Tacke. a drugi trag e.~t[J !f :5toimellil!! ravnine.:.Sh nacrtani <.

Analogno tome.. da su prikio--'ni6. povllccmo pravac m' paralelno s prYim tragom eJ. koji je paralelan s njenim drugim tragom. je neizmjerno daJcko na prvom tragu te ravnine. paralel(1n s prvim tragom €! -do prcsjeka sa osom x i odredene rn-jekcije drugog probodista P1 te slltrazllice. F'. Vidimo. mil I I b) -------'1 : I I ~ Ex Slika4.:-~4~-.e2) i naqtane projckcije n{ i m" sutrainice III prvog traga te ravmne:--. i ravninn E. nien Hoeft m' naralelan ie s prvim tragom el. Cldredimo .11 h rijeSen je ovaj zadatak sa zadanom ravninom E( el. ~tag ravI11ue. tikone. nazivaju se priklonice prO/og traga (prve skuprne). skupine). sto ga priklonica PI ravnine E gradi sa svojom projekcijom p:: jednak je priklonom uglu le priklonice. a onaj.3.[-.~' 0 I 1I X n' 0) [772 I e. iii drugi el trag te ravnine. lljt.'<1(' m.3.. 5C Ex _ .12b nacrlane Sll projekcije /I' i n" sutraznicc II drugog '.]10 pC'c'o probodi~[e iJosto Je s-mraz+1-I£+pn paraJelna--s prvlm tragom ej.3 Ravl1lna 31 4.. nnc13 ic i ona prmllelna s 1[/. a PI =: P. Slika 4. [:>aralelan je s drugirn lragom e].30 4.11 prikazanaje jcrlna sutrazniC3 m prvog traga ravnine E./' pm-alelan sa osom x do presjeka s drugim tragom e2. odnosno priklullice drugog traga (drllge skupine). S Jcdmm pravcem ravnme ". p' .i(!:"hJi{. Posto Sll priklonica PI' . a sve su priklonice iste skupine medu sobom parale!ne. na slicj 11(111'. Ugao OJ. Na slici 4. 1:z prika7an(l je sutrnznica '.':1g] r. U ravnini E odabrana je tack a A i povucena prikionica p oKomito na prvi trag eI ravnine E.i sutraznica m iste skllpine u nekoj tatki A ravnine E. Na slici 4.mtrainice tc favninc. okomiti na prvl c.l':mne E. Na slici 4..1!ir:171liCe i) drugog traga ravnine E. a posto se trag e.li"(1C m" paralelan sa osom:c Mozemo to rijesiti i obrnutim redom: pOVllcemo bUo koji pravac .12 m" x 4. Sutrazilice Pravci neke ravnine. Svaka_ravnina ima mnogo priklonica prve i druge skupine.atirn prc1jekcije i P. tj.3. Zatim iz tacke Pi povucemo i'r:.11") :f. Uglovi sto ih neka ravnina E gradi sa projekcionim ravninama nazi~ vaju se pnli odnosno drugi w. projekciia~_ _l2Ij ~0!~E£~. koji su paralelni s jednim njenim tragom nazivaju b) e.Povucen je bilo pra\. Pravac ravnine.hsl1!Ji1f!. prikloni [{. Svaka ravnina Ima mnogn sutraznica prvog i sutraznica drugog traga. medusobno p p. Iz tackc Kako je priklonica p I1Komita na prvi trag e f.13 pribTzana je ~ ravnina 1(. Nacrt SEka 4_13 /1" okorniti pravci. zove se sutrainica drugog traga (druge skupine).. kojije paralelan s njenim prvim tragom. Na slici 4. kao i njihove projekcije n3 1[1 iii 1[2. nalazi Ll flit pravi ugau I'pej) projicira se i1n nJ kao pravi ugao (pIe.. tj.).1 J Njeno Jrugo probodiste P2 nalazi se na drugom tragu e2 te ravnine. odnosno odredene projekcije A' j p' tacke A I priktonice p na ravninu 1[j. a njen t!ncn 11' mora biti paralelan sa (ynm y Na s!ici 4. Priklonice i prikloni uglovi ravIline Pravel ravnine E.14 prikazane sn priklonice Pi i q2 prve i druge skupine. drugog probodista Pz te sutrainiee.4.ao OJ: tc ravnme. a njen nacrt m" mora biti parale\an sa osom x.~~lJrijtl~~. zove se sutrainica prvog traga (prve..

U presjecistu nacJ"ta pravaca a'" i p" nalazi se nacrt S" trazenog probodisla S.-~i.14 4. Presjeciste 5 presjecnice a s pravcem p je trazeno probodiste ravnine E sa pravcem p (51. kao pravac ravnine !fl.!i~ '!l q' '" 1 b) 4.. Na sUe! .:. I \ e a" ' 2 p" I I drugi prikloni ugao W2. e' TcJiI' pll k T x. Ukrcmnjc raVDl!1C aka traga.16 . dok ne padne u projekLionu ravninu.lVca p. ProbodiSte ravnine sa pravcem Probodiste ravnine E sa pravcem p odredicemo tako cia pravcem p polozimo jednu pomocnu ravninu L\ (obicno ravnina okomita na JIj iii J[.3.4. ..) j rom ravnu10m sijeccmo ravninu E u pl'avcu Q.J.1 \ A~' : x A~ ". . Takvi praVCi:. aJ p" 2 X Sl1ka4. onda je (il! jednak priklonol1l uglu ravnine E sa ravninom 1[/. U pravoj velicini.. Analogno je na s1.: S' d:.14a konstnlisana je prava velicina pr\'og priklonog ugla Oh ravnine E prelaganjem prve prikJonice PI. e?~. Pry! trag til prve projicirajuce ravnine . U presjeCiSlu ordinale povucene nacrtom S'" tacke S i tlocna a' pravca a bit ce lloCH S' iackc S. 7 Slika4. dakle d j == p'. po!ozene pravcem p. Prelaganje ravnine Ako treba odrediti pravu velicinu nekog lika u ra\'nini cije su nam projekcije poznate. Na slid 4.. hi e.:I. poklapa se sa tlos. gracii sa ! /' r :\ : \5" : \ ~--.kao pravae ravnine E. !ito ga druga priklonica q.3. Okretanje ravnine mozemo izvrsiti samo aka pravca kOj) je zajednicki za obje ravnine.~-- ".""!vn!!!!.i5 Ex Ex RII' . Slika 4.>-. .10 prikazana je ra_vnina E( ef. pOlrebnoj"e tu ravninu okrenutl tako da padne u jcdi1ii' O(j projekclonih ravnina.. J..i~i 4. nazivamo prelaganjc/Il .1..n A21 \ p. svojim nacrtom q.l. ~" . Odre(tene su projckcije (I'i a" presjecn!ce a ravnina E i . okomirl na prvom tragu i?j.". i tioert p. ~' p. Na slici 4.15).5. kao presjecnici till dviju ravnina.rtom p' pn. odnmno prvog priklonog ugla PjP. w.:1. .: .iLl tragovi ravninc.lSb prik::aano je probodiste ravnine E sa pravcem p.P1 oko tlocrta na ravninu tr/. a njen drugi trag d 2 okomit je na osu !T2 ~.6.b kUI1SlruisiJ.

Pravac (C2) je prelozeni dnlgi trag €2 ravnine E u r~tVninll 1[. na slici 4..17 . Prvj trag . sto ga zatvaraju pravci el i . koliko 1 tacka T._~Q). oko prvog tnlga ej.' (/7 i.:) moze nacrtati krace. 2" R j e sell j e: Da bismo odredili probodiste pravea p s ravllloom E zadanol1l sa tri tacke pravcem p -moiemo poloZiti prvu iii drugu projicirajucli Elvninu..lJeO. Duzina TP.16c Slika -1-. Luk ~ poluprecnika po sjeCi ce trag II U Lacki (T J..]O. tacka (T ) udaljena od sredi.'0' favnine okretanja F tacke T . prvi trag /i ravnine F prolazi tackom T' okomito na prvi"rrag ej.""lninom E ~ AlJC[AIO. Rijeseni zadaci 1. Slika 4. Nfl anaJogan nacin cemo preloziti ravninu E ako njenog drugog trag(1 u ravninu 1[z. ciji sc prvi trag II poklo.. Zadatak. U 1f}.5tO ga u prostoru zatvaraju tragovi er i e2 ravnine E.Qramo odrediti PI'obodista 1 i 2 ravnine F sa stranlcama a i b trougla.. bice pn\urrecnik okretanja tackc T. Nacrt q":::: {12" presjecnice q sijece na.~~k(1 c" N"/ prvog trag a ej. Spajanjem tacke (T) sa tackom Ex.16b odredene su projekcije 'I~7Tff bil0 koje tarke T drugog traga e2 ravnine E. a kakoje el u n/. Ako rotiramo tacku To oko tac-ke P dohicemo na pr<lVCU II tacku (T) ot---y taJ:ke T U :7[1 oka prvog traga PI. pa zbog toga mora biti (T ) Er-::::: lEx. Iz tackc T povtlccna je priklonica p prvog traga tc ravnine. "'" p'.34 4. dobicemo trougao Pi T' To. HipotenuZ3 P I To :::: po tog trougla jcdnaka jt dlJ7ini PIT.pa sa. okrece se tacka T i opisuje luk okretanja k. oko njenog prvog traga fl. Da bisil10 naW presjecnicu q dviju ravtJJpa E i E.l Odredimo zatim pravu velicinu P.. u drugi tragi? okomit na OSH x. N(70.4.. treba naci pnrnl \Iejiclnu duzine PiT Prelozimo Ii pra\'ougl1 trougao Pl T'T aka katele prelozen drug! trag ez U Ifj uku prvog traga III ravnine E.C(40.5.16b) opisemo kruznicu k2 sa sredistern u tacki Ex.-:.1..( ez) bice e2 prvpg traga Ci u ravninu ni. a pravac (T ) Ex=:.sta okretanja P j 't6tiko.anja k sijece trag iI.p" pojllprecnika okrctanja PIT i prvi prikloni ugao (X. Odrediti probodme pral!(:a p . jer ce sa ta dva probodista biti odredena presjecnica.:. kao i duzina PdT).tg (e.. OSllovni zadaci 0 polol'ajnim i metrickim odllosima tacke. . ooaje okomita'}--na 1[/.JO).~(1kl:1pZl ~e <::{! t]ocrtom pI pravca p I I. T.. Pravae T ) £x-:::::( e.crt pff pravca p u nacrtu S" probodista S. pravca.m. 35 Na tragu f2 odabrana je bHo koja tacka T i odreden njen Hoert T'. J Pi T' U Jr!. Prclaganjem ravnine E oko njenog presjeku te kruznice i pravca II je (T ) tacke T u 1z tacke T (sL4.16c 4. Prema tome. ravnine E..) jc prelozen drugi trag ('2 u " 5' "" oko prvog 1l'8ga PJ ravnine EKod prelaganja ravnine E oko prvog traga €! ne mijenja se met1usohna udaljcnost 1113 kojih dviju njenih tRenka. p'). Tacka (T ). bite pre!ozaj tacke Tu 7r. MN[M( 1O. ravllille i ravnog Uka 4... Tacke.('O. dobijemo pra\'ac (€2). Srediste lukaje u tilcki Pi kome je poluprecnik PlT. 'u kojoj iuk okrct.4. jednak je uglu . kao na slici 4. dok ona ne padne U IT). koja je kod prelaganja ostala na iqnm 1l1jestu.40). Kako jc.tlocrtom pravca p (1/.55}j sa . 70)] (31. Ugao w.30. Izvrsimo okretanje te tacke . naertan je njen tlocrt pI j Dznaccno jc njcno prvo probodistc Pi. Ravnina okretanja F tacke T okamita jc na pn'Oill tragu Cr. Sada se prcloieni drugi ~r.17).4.:.. Njegov tlocn S' je u presjecistu llocrta p' pravca p i ordinale povuce~ ne nacrtom tacke S. pravci i ravnine ------ 4-4 OSI101l111 zadac) 0 polozajnim i melrickim odnosimd lacke.5Q. Nacrtan je tloer! p'i nacrt prik!onice p prvog traga ravlline E. koja pro!azi kroz tachl T. Prema ranijem objasnjenju. U zadatku jc polozena prva projicirajuca ravoina F(h J2).

prema tome. Odredimo zatim na tlocrtu c'stranice c . .19a).: T"S" su projekcije udaljenosti taeke T od pravca p.-~/((:.-4. pravci i ravnil/e 4. necemo vidjeti anaj diD pravca p koji je izmedu probodista S i tacke 3.3c pep'.')'" Lucke S. pH).atim na nacrtLl pH pravca p naert 3" tacke 3.·10). pa.5)} b=CD{C(5. necemo vidjeti om~i diD pravca p koji je izmeou probodista S j tacke 5. tlocrLU pI pravea p lIoert 5' racke 5. Zbog togaje oaert tog dijela pravca nacrtan isprekidanomlinijom.a").15J.45)). oj \ \pl ~.? c i pravca p. 11 koje sadrz.llocrt 4' tacke 4. Kako je 3 ispod r zakljucujemo cia je [atka 3 pruvca p ispod tacke 1 stranice a. prema tome. Tu 11 J tacku oznacimo sa 4" i 5".kt!. E okomito nn pra\'.. Njihovi se tlocrti pI i a'sijeku u tacki koju oznacimo sa i 3' .. Zadat:lk. R j e 5 e 11 j e a: Bilu koju Li\'~ nina E(e}. B(50.0 '. P'Jmc> ell tragova ra\:rii'ne-t-pn3S. Pri1\. Zato je tlocrt toga dijela pravca nacrtan isprekidanom linijom. kada pravac i trougao promatrall1o odozgo na Hi.liLdL. po!oiimo pravcem p drugu projicirajucu ravninu F(f. Kada ih promatramo odozgo. : y c' . kako je prikazuno na slici 4.f." li.(i pravaca {t i b (sl.. Da bismo odredili probodisle pravca p s [Om ravninoill. 10). a nD. Odredimo l.--i bib' . Gna sijece ravninu E u pravcu q odredenom tackama j i 2 on sutraznicama lit i fl. udaljc:nosti odretiena je kao u 2.c3. Da bismo odrediE koji dio pravca zaklanja ravnilla u drugoj projekciji. zadatku.ez) poslavimu ukomito na Z{ldane pravce d(a'..40.~cciYi·c~\'-P j q odredena su probodista JI j . 1. 10.:J. <-1 U presjeku ordinale povucene tlocrtom tacke S i nacrra prolvca p bice nuell . Da bisillo odrediti tu udaUenost. viJljivoSI mozemo odrediti na slijedeci !latin: pravac p i stranica a su dva mimodaZllLl pC:lYca.50. Duzine d'::. Koja jc ugramcell<t luck-om T ! prubuJi~lerrJ okomice S. Rj e s e nj e: Udaljenosl tacke od pravca predsravlja duzina na Ok0111ic1 povucenoj lZ tacke-T na pravw.: rS(i dobijemo pomocu projicirajuCih trapeza iii diferencijalnih trouglova.. Ouline d' "'" kiN' i (r = lVi'iv" su projtkcije udaljelro:.'(. .}ll1a III i. B(50. ZadatalL Odrediti IIduL/c'nost dva pamleinG pruvca: Ll" AB[A( )0.45. Kako je 5' iza 4'.65.zniCl. Pravu velicinu udaljenosti d? ::.:t '.20.: T'S' i (r::. promatramo ill sprijed~l Odredimo zatim tacku II kojoj se sijeku nacrti e" i pH str::mic... jer je Ol1:l tlocH 3.:'-l 0' i b sa ravrlinom E.:: p. Vidljivost pravca 11 odnosu na ravninu odredujemo kada ih promatramo odozgo.V pr~l\ ~lc. pa. tacko!l1 T(T~Th'j polozimo ravoinll . r tacke 1 stranice a i tlocrt tacke 3 pravca p. odnosno sprijeda.6'-_ _ _ _ _ _ _ _ _'-'.18. p =AB[A(20. U prcsjecislU doena p'i q' pruvaca p i q nalazi S~ tlocrt Sf trazcllog probodista S. lakJjllcujemo Ja je [<leka 5 pravca p 1211 tacke 4 stranice c.M' . jer je ona nacrt tacke ""' stranice c i n1\crt lackc 5 pravca p.19 5' .. Ravnina E odre(1ena je njenim slIu·. D!iiUJ9).c tacku T. Odrediti IIdaUc!los[ !ucke T(11}. kada pravae i trougao promatramo sprijeda na 1[-}. \ Slika~.u.4 Osnovni zadaci 0 polozajllim i /JletriiSki:~JJ odnosilna ta.15.

45. Zadaf. D]. tacke C od pravca CI.20. Duzinc d'::: e's' i d" == e"s" su projekcije udaljenosti pravaca a i h. na ravninu E( i{..20). 39 R j e Se 11 j e h: Na praVCll h odabrana je tacka C(C'. Prva probodi-Sta pravaca moraju biti ua prvom.ak. a probodista A2 j B2 drugi trag e2 ravnine E.50)] i b" CD{C(75.-Tom okomic'Om polozena je .19b).sta tacaka ravninu.]" i i 2(2'. B(45. Praya velicina udaljenosti d(J= 7~JSv dobivena. Odredi6 udaljenost lacke 1"(40. prjmijenjenc su sutraznice min prve i druge skupine.1"2" presjecnice p sijece nacrt {Iff pravca a U llacrtu S" probodista S'. Nacrt pIt =.20 nacrtom q" presjecniee q dobiven je tacke Tr u kojoj okomica probada p'i ordinale povue-ene T.22).C") i odredcna ud3Jjenost d == CS. U prcsjeku naerta p" okomice p sa D8Crt l~ Stika 4. 5.'1"V3 ~rojicj­ rajuea ravnina F(fl.b") . p") iz tacke T(T~T") na ravninu E( el.60.40)] i b ~ CD[C(35. koja je ')drcdcna pomocu presjecnice p =.4. Raynina F sijece ravnlnu E u presjecnici q.4. Duzine el' = T'S' i d" = T"5" sU projekcije udaUenosti tacke T od ravnine E. prve projicrrajuce ravnine A Ovu ravninu pravac a probada u tacki S. jc u presjeku okomice tlocrta nan tam T.4. tacke TE (51. Ravuina ima kallvergentne tragove prikazane na sl~ci 4.20).·30. Tragovi c{ i el ravnine. dobiS" tacke S 11 kojoj ta okomica probada ravninu.50.60) ravninu E kajaje zadall(1 sa dva paralelna pravca: a =.e)). AB[4(20. R j e sen j e: Tragove ravnine E( ej..20).50.ie n<l 30a1ogan naein kao u 2.ABb'l(25.45) od rm-'nine E!65.21. U presjeku naerta pff okomiee p sa nacr~ tom q" presjecnice q. Prava veliCina udaljenosti odredena je na vee fJoznati naCin (sIA.'i. odredima taka da se naon prBbodista tih pravaca i spoje istoimena probodista. Zatim 5e povuce okomica p(p'. E moraju se sjeCi na osi x u tacki Ex. R j e sen j e: Udaljenost tacke od ravnine je duiina okomice povucene iz tacke na ravninu.1~2. Tioert j (/. Udaljenost odrelh~emo tako da iz tackc reT: T''J povl1cemo okomieli p(p'. nG R j e sen j e: Tragove ravninc odredujemo kao u S. Probodista A{ i 8 1 odreduju· pryi trag c{.a") 4.45. Odrediti tragove ravnine zadane paralelnim pravcima: a ".1 OSf101'ni zadaci 0 polozajnim i melrickim odnosima tacke.e. . a druga na drugom tragu ravnine. Tioert probodista S je u presjecistu tlocna pravca (1 j ordinate povutene nacrtom tacke S.11.20.h). koja je zadana sa dva paralelua prw{ca a(a'.IO).. p") &(b'. zadatku. Zadatak. Odrediti ortogonaine projekcije tacke T(25.'JO).e2). zadatku. Odrede se probodi. D]. yen je naert 6.55! (.2").B(65. Kod odredivanja projekcija S' i S'" probodista tackc S. ..5. Zadatak. a ogranicena je tom taGkom i probodistcm okomice S.

.20)j i b "" RerB.60. koja je z2danJ. Q"VC! R j e sen j e: Tragove ravnine E(ej.J5)] i b = CD[C(40. zadatku. 8. B(lO.24). Ex AX fAl . pravca a(c/. Ugao koga zatvaraju pravci (a) i (b) je prava ve!icillh ugl a ():" (s1.22 \' Slika 423 7.adallc p~u'a!eIJlim jJrdvcima: (/ CEABIA(6().4 Osnovni zadaci 0 poloiajnim j metrilkim odllosima tacke. Tacke.b ff ) R j e sen j e: Tragove ravnine E( e J.:/. C(-5. ana/agno kao Ll 5. Prelaganjem ravnine oka njcnog prvog traga eJ u ravninu J[j.40 . adredimo taka da se nadu probodista til! pravaca i spoje istoimena pWDoJisla.J5.5. Zadatak.JO)).c2).lil' 0' /" '\ iI T' '/ \ :)l!Ka -+. kojaje zadana sa dva paralelna odredimo taka da se nadu probodislCl till pravaca i spoje istoimena probodista.25. zadatklL RavninJ inu divergentlle tragove prikazane na slid 4. DJ.. OJ/:i:ditr tragove rctvitine z. pr':lvd i J"IYJlilh~ 4. NaCi tragave ravnine ko/u odredl~iu dva pravca.4.50). ell. kao i pravu veiiCinu ugla Ito ga pravel :3:WVardju. kao u S.J5j.20. . 0 AX .23. 'i.60.e/') i b(b'. 2 ie. B(9(). a' x A. Zadatak.. iJra\'cinn 11 i h. preJoieni su i pravci a i b. ZadaJ/Q su dva prat'ca koji se szjeku: a=' . 41 TX ~ 2" i\ \x 8" I r' ' r: c " c" z I Ex .4B[A(-JO.JO).

.10)...-. odreden je tlacrt tih tacaka. jeT . z A" a" 8 '1 m" . 10.- .25 .2.. Oba pravca sadrze tacku N.kroz ta. Zatil11 cerna preloziti vrhove A i B oko traga ravnine trougla u ra\:nillll projekcijc.CI!). 43 Sil projekcije tacke C(C'.zL I I I Slika-4-. Ravnina u kojoj lezl kvadrat odredena je zadanirn pravcem p i polozenim pravcem II. i B. Spajanjem vrhova istoimenih projekcija dobivene projekcije istostranicnog trougia.-\ i B.55)./ I . Zarlatak.4 . kome je stranica a ""..4. a njen tloert je /1' = A'N I . / 8. kao pomocne ravnine. pravci i ravnine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _4-4 Osno\-'tli zadaci 0 polozaj/Jim i metrickim odnosima ([Jcke. Pomocu afinosti i sutraznice n prvog traga odredene su . 0)] lei! dljagona/a In.AB[A( 10. . polozene nacrtorn tilbka . Nacrtati projekcife I:stostranicnog trougla ABC. Oka sutraznice 1I. Na prove" p ~ MN{M( 10. .-. . R j esc n j e.Ie pravac p u polozaj (p) na slijedeCi nae. u ravninu IT. ·4/ i Siika 4. Kako tacke A iN leze u ravnini 1l" to je njihova spojnica AN :::: J1 sutraznica prvag traga ravnine u kojoj leii trazeni lik. Zadatak. Sll to dva pravca koji se sijcku. 70.OJjedan njegov vrh.f!. konstruisati istostranicl1i trougao i odrediti njegove projek- R j e sen j e: Nacn.Cku A. Tacke. (e) J '\ i \0<. 9.4.. Nacrtati pmjekc(je kvadrata.(B) I I I I Jt._ Sa stranicorn (a)::::(A){B) konstruisan je istostranicni Lrougao (A){ B)( C). koja prolazi tackama A i N ima s'voj naCH Ill! = A"i'v'" U osi x..25).l. Pre!ozene su tacke A i B oko prvog traga e. .om slltrainice In prvog traga. N(90. akoje ta{ka A(40. B(55. ki~ji leii u ramini E(! 10. Kako pravac p probada ravninu Tt! 11 tacki P" kad prelaganja ce ostati na istam mjestu p(= (PI)' Iz lacke Da bismo rijeSili ovaj zadatak potrebno je odrcditi nepoznate koordinate tacaka .. ]0)] IW :C'Ilirainici pn'og traga ral!nine ('51. preJozen .50.40).in: sutraznica It prvog traga ravnine. 20.35..·admta.

.' ROf/ratt OVCI) romb u ravl/inu E( 15.. kojoj je trag ez osa afinosti. .i polozaj (A)(B){C)(D). potrebno je aIllirotirall samo jednu tacku iz ravnine Jt2 11 ravninu E.: ~a' (AX B)( R j e sen j e: Na osnovu zadanih demenald nacrtan je )"ollib U 1rz. u ravnini E. a koji pri rotaetji te ravnine oko njenog drugog traga zauzima dar..Kako izmeJu llacna elemenata ravnine E i rotacijom dobivenih elemenaUl U ravnini J[2 postuji perspektivno afina srodnost. " ' ' .fajnim i metric/dm odllosimu hl[. -!!'/ Sllka 4... . zadanje tac'!kom I"~ pI eSJna {.. ()..4<27). ~.27 \ .M u" ..26 PomOCll (AJ t_ (p) k~ns:ruisan je kvadrat (A)( B)( C)( D) cija je dijagonala (B)(D! na ~ra:cu (P).--" .rt'CllIlCi:! a"""-40 . poklapa se sa svojim nacrtom (p):= pI!_ ex D) o· / PomocLl prvog i drugog probodiSta P._. Kod ovog zadatka potrebno je nacrtati projekcije romba ABeD koji. Izvrsena je 'antirotacija' tacke (S).. NacrL n)mb~l A'" EN c"DK nacrtan je pomocu perspektivne afinosti. . U 4.-~k~_. Romb (A) (Bi ('C) (D'.-" __i I: . __ ~ M' peVUe! cerno okomicu M'G' na n._ .OJ! eZI U ravrum. polozcna tackom (5). ()' j 5) vrhom (''. . IILIJ10m ::.vrsiti 'anrirotaciju' ravnine E oko njeriog drugog traga el. odreuen je naert tacke S. i P z ove priklonice odredcn je njen pre10zeni polozaj pO u ravninu 1[2. 1 . Rotirana je tacka (5) nll pi) u polozaj SD. kod preJaganja ostaje n8. Rotirana prikionica drugc: skupine ravnine E.. t ' "h .44 4. Tacke. 1[}.j kojemje MM{) -=MxM". Vracanjem tacke S-O na nuert priklanice p.:[jl-~ 7 ~ '0 ~. a Uoen pnlDOCLt . .lllraznlca dmge skupine ravnine kroz tacke AiD i Cinjenice da su projekcije paraJelnib stranica ramba paralelne (s1. doblVcne su projekcije kvadrara ' )' k· '" . pravci i ravlJinc. k . . . Sp3JanJem vrhova . pn azanog na she} 4.25 J. . J' "'"k 11. -10. ':"J.4 Osnovni zadc:ci 0 polo. . Zadatak. uagona/a (S)(-30. Da bismo rijdili ovaj zadatak potrebno je iz.!::o' IS OlIHelll proJe C1JU 'k . VracanJem tacaka kroz projekciie oclredeni SlJ njeaovi vrhov!. - \!reJ _<~)'~N) \ \~\L. lei.26. i nacrtati pravougli trougao Af'G'"H. Zatim cerna tacku ':11) rotirati aka G u polozaj (AJ) i dobili pre10zcn pt~vac (p! =: (M)(N). Slika 4. Kako Je vrh Au ravnini n/. istom ITIjes[u A =(A).

Isti se postupak primjenjuje kod presje~a trougla i paralelograrna. .5. Zadarak rijditi bez.65. Zadatke ovog tipa rjdl.65. oko traga e. A" ..O}] (sl. upofrebe tragova ravl1ina trouglova.. Pravccm AS polozena je .G(50.4.F(80. perspektivllom afinosti i prnhodisfem odreaene su projekcije vrhova peterokuta. B(70. .i2}./acrtafi projekcUe peterokuta kame je poiuprecnik opisanog kruga r= 35. zadatku.15.]OO. R j e sen j e: Ravnina peterokuta odredena je tackom sredista S i pravcem p 0= p' koji ]di u ravnini IT".28).29 /' moen tacaka zaklonica kao u 1.. N{70. Vidljivost trouglova odredena je po- Siika 428 Slika4. Presjecnica p ravnine F i ravnjne prayaca FE 1 FG konstruisflna je P011l0CU tacaka ] i 2 koje su probodiSta pravaca FE i FG sa ravninom F (51.29).30.35). pravci i ravnine 4.lvamo taka da odredimo probodista dviju stranica jednog trougla sa ravninom drugog. D" C" R j e sen j e: Konstruisano je probodiste P pravca AB i ravninc odreaene pravcima FE 1 FG kao u 1.4 Osnovni zadaci 0 polozajnim i metrick"im odnosima tacke. 'Antirotacijom'. 13.va strana leb na pravcu p ::z. a jedna '~jego.-_ pa je on i pry! trag te raynine pi:= e • J Preloienaje ravnina z3jedno sa tackom S. . Tacke. u rayrunu nh pri cemuje dobivena tacka (8).O)..O. Njegov tioert p' je U pl-esjeeistu LIoerta p' presjecnice p i or~ dinale povucene nacrtom tacke.l5)] sa 'rauglam EFG[E(0. 47 12. Nacrtati projekcUe presjecnice trougla ABC rA( 15.20).20) je srediste pravilnog peterokuta. 70)].zenom pravcem AC (Iragovi ove ravnine nisu oznaceni)."I. Spajalljem vrhova Jstoimenih projekcija odreucne su projekcije peterokuta.p:" Probodiste tacke R pravca AC i ravnine trougJa EFG odredeno je na isti nacin kao i pro~ bodiSte--tacke P.prva projicirajuca ravnina F(j{.70).30. zadatku. presjeka dva paralelograrna. Zadatak. Tacka S(30. .20. Nacrt p" == 1"2" presjecnice p sijece naert AdSd stranice Atlu' nacItu p" probodiSta P.1O). kao i presjeka ostahh likova. y :-----_~B" x k/ EJ~- Tacka P je presjek pravaca AB i p. Tacke 3 i 4 su probodista pravaca EF i EG sa prvom proji~ cirajucom ravninom po\o.4. e(25. MN[M(-lO. Konstlllisan je_pravilni peterokut (A)( B)( C)(D)( E) Cija jedna s!rana (A)(B) leii na zadanom pravcu. Zadatak.4.

kako je objasnjeno u 1. E(50.50. Ta dva pravca_£inc ugao koji je jeclnilk uglu izmedu dvije ravnine.31 .60). G(70..30 B. B' / '" 'i . Taj pravac je prvi trag postavlj'ene ravnine G.4 OSflovni zadaci 0 polozajnim i metrickitn odnosim.20).25.Na prelozenoj presjecnici po odaberemo tacku No> u kojoj POVUCcHlO okomica na prelozenu priklonice po.4.60. Stika 4. pravci i raviline 4.5).48 4. F(30. Ravnina G sijece zadane ravnine u pravcima a j b.30). G' lelogramom. To dokazujemo pornoC:ll tacaka zaklonica. Tlocrtom tacke M povucemo pravac g. Tacke. .10)] i IlLlZllaCili njillovu vidljivoSi. Nqcrtati projekcije presjecnice ravnine pareie!ogranw .4~CD[. Projekcije P' pH i 'R~ g" tacaka P i R odre~ dene su pomocll prvih projicimjuCih ravnina (tragovi ovih ravnina nlsll oznaceni) i pomocu presjecnica 1-2 i 3-4 tih ravnina sa para- F" Odredi se presjecnica p zadanih ravnina E i F. Zadatak.£: tacke. 14.iila ga meausobna zarvaraju ravnine E(70. Na presjecnici p odabcre se tacka N i tom tackom polozi ravnina G okomito na presjecnicu p.30 odredene su tacke P i R u kojima stranice FG i EG trollgla probadaju ravninu paraielograma. kada ih pro~ matramo odozgo. . i. J-' y I .! / e' P.50) (sl. moramo najerije odrediti koji su dijelovi stranica FC i EG nevidljivi oka njibovih probodista P i R. zadatku.30). U prcsjeku prvog traga g J ravnine G i istoimenih tragova ravnina E i F Sll tlocrti tacaka A i B.. DJ sa ravilillom Irougla EFG{E(O. F' " B' Slika 4. okomito llJ.80) i F(·60. 2' nasoo sprijeda.3J).10. llocrt presjecnice p. Zadatak. Odrediti ugao . C(75.65.U presjeku te okornice sa tlocrtom p' presjecnice jJ je [Iacrt M'tacke M. f. Na slid 4. R j e s'~e n j e: U rjdavanju ovog zadatka koristicemo postupak opisan u 1. Da bismo odredili koji su dijeiovi paraielograma J trougJa nevi~ljivi.4( 10.30. od- A' .90. zadatku.35. Rj e sen j e: Prelozlmo presjecnicu p aka njenog tlocrta p' lJ raVDHlll 77:. 15.

Tatkom T polozirna sutraznicu m prvog traga ravnine F i vdredirna probodiste M 2 ::. ~ravCl a.="--_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 4. dok tJocrti tacaka Ai I • y • • . kcji leii na sutiaznici . projicirat ce se u tJocrtu u pravoj velicini. U presjeku okomice N H ostZljU .:o NY' Sll tlocrti presjecnica ravnina E iF sa ravninom C. Male ose C'D' eUpse k' i G"H'" elipse k" su projekcije precnika CD i GlI kruznice k koji .m prve skupine. Ti precnici lezc na sutraznicama ravnine._ ... Okomica iz tacke No na tlocn p presJecmce p odrcauJc ~ tlocrt.. Crtanje elipsi izvodi 5e)13 jedan ad poznatih nacina. a mala osa najkraci.'.:: S'S(l' Rotacijom tacke S(I dobivenaje tacka (S). ')u Rjesenje: Ako su dvije ravnine medu soborn paralelne.32 nlcama pi q. pa se otuda precnici projiciraju kao velike ose dipsi k' i k" .4 OsnOl'lli zadaci 0 polozajllim i melrickim odnosima tacke. Oba precnika se nalaze na sutraznicama koje su paralelne ravninama projekcfje. Oko tacke (5) nacrtanaje kruznica (k) i odredeni pree:nici \~ri)(B) i (C)(D). 17~' ~ad~ta~: Tackom ~(5. dakle.na istom mjesb. 17. pravci i Tavnine . Probodistern M2 povucirilo pravac h pamIe!an s drugim tragom e2 ravnine E. . . Duiina SxS"::. U veHke ose elipse projicirat ce se ani precnici kruzllice koji se u projekcijama ne skracuju.~) i :(7 J . cije skracenje je jednako nuh.. Nacrtati projekcije kruzn(t.c. Precnik AS kruZnice k.L Trazcni ugao aje ugao koga zatvaraju pravci (a) i (b)... a precnici EF i GH projicirajll se u tlocrtu u par spregnutih precnika elipse k'.~ poloiiti ravnilltl F paralelno ravnini I £1' (.a M~N() je prelozena priklonica ravnine G. Tacke. .15. Prava velicina udaljenosti do=-AoBo odredenaje na vee poznati naCin. . Precnici AB i CD knrznice k projiciraju se 1. ( 14 12) . Duzina Mr. / <:. Tacka M je prvo 11 sa presjecnicama p i q dobivene 3U tacke A i B. Prema tome... Hoert i nacrt kruinice bite elipse k' i k".15. precnici koji teze na pravcimn rnvnine sa najvecim priklonim uglom. tacka N ce pasti u tackll (tV) nn tlocrtu p' presjecnice p..g ka}a} je srediste polupreenik 1'=35...(N).4.40.. S(50.40) (51. a R j e sen J e: S obzirom na to da tacka S pripada ravnini E. Velika osa elipse je njen najduzl precnik.1 nacrtu u par spregnutih preenika elipse k".50 4. aka 0110 lezi u ravl1il1i E(35. odnosno precnik EF na sutraznici n druge skupine projicirat ce se u nacrtu u pravoj veliCini.· Ii udaljenost paralelnih ravnina E i F poJozimo prvu projicirajucu ravninu G(g" 82) okomito na te ravnine. dovoUno je nati jednu tacku prvog iii -' drugog traga ravnine F da bi polozaj njenih tragova bio odreden.u opstcm polozaju prema ravninarna projekcije. Zadatak. Ravnina G sijece ravnine E i F u pre. N~ tacke N~ Spojnice tacke N sa tackama A j B odreduju pravce a i b. Zatim je odreden njen prvi tragf].MoNo. odnosllo k".O-]0. Taj pravac je drug! trag ravnine F.Ieze.:.:::: A"E odreduju projekcije udaljenosti dviju paralelnih ravnina.:. precnici parale1ni s ravninama projekcije. Od SVlh precnika kruinice treba nacrtaLi docrt onog pura okomitih precnika knl:lnice· k koji se projiciraju u 051 dipse k' i naert onog para okomitih precnika kruznice k koji se projiciraju u OS1 elipse k" . to su priklonice. Duzjne d'::::: A'B' i d". U male ose eUpse projiciraju se ani precnici kroznice koji se najvise skracuju.?komic. Pr:lagaoJcm ravl1ine G oka njenog prvog traga g j U ravninu 1[. ::= NA' 1 b':.00 .cnosti Cill dvii ravmna \s.utrainicc Slika 4.jec- Kako je mvnina kruznice k data_. pomocu 111 te ravnine odreden je naCli tacke S'. Duzine rnalih osa elipsi crtaju se prelaganjem odgovarajucih priklonica u ravninu n" odncisno 7[2.. . Svaki precnik kruznice k projicirat ce se u preenik clipse k'. Da bismo odredi. dakie. na priklonicama PJ j P2 ravnine E.:: M.33). )J odl edltl pravu l'chclnu udal. onda su im i istoimeni tragovi paralelni. 51 probodlste te pnklo111cc.

45)] tangenta. N i ta6ka A..34 MN ~8~ Zadatak. I: °1 y . nacrtati kruznicu i . r. . a elipse najedan od poznatih naeina. 4. '. Ose elipsi k'i V konstruisane su kao Ll preL!1OUn. pravci i rcll'nine 4.4. a a .4 Osnovni zadaci 0 po{ozajnim i metriCkim odnosima tacke . a tacka A(30 10 10'\ ' . Odreden je pravac (t) i oznaceno diraliSte (T) tangente (t).55. Tacke.52 4. a rparalelan je s pravcem t.__~D_"~k" £" R j e sen j e.34). odrediti njene projekcije.33 (= Silk.}1ll zada~ku. - Da bismo rijesili ova)' d t k ~a.l. a tlOCli S' pomocu sutraznice m -'am gog traga ravnine E. kruznice S" odrec1en je pomocu afinostj. Nacrt sredista Nj~ni i. 53 . P o raga ravnme kruznlce II a f . tragovi e} i e2 nacrtani su pomocll pravca p koji prolazi kroz tacku . Nacrlati projekcije kruinice kojojje pravac f.'" / na Knenzel poluprecmka r=25 (s1.55). N(55. o or'.]0. ( 0. potTebno Je zadanu rangentu i tucku reloziIi ok r . m" --'8' .. Oka traga e2 pre/ozene su tacke lvi. \ mnu proJe ClJe. F' . 'i y I I \ Slika 4.4. Ravnina E kruznice k odredena je pravcem I i tackom A. • k ..

]0.. -10). .45.2 Zadaci za rjesavanje 1.-30./ F(-30. probodista sa projekcionim ravninama i oznaCiti vidljivost pravca p E AB[A(70. Odrediti probodiSte prnvca p "" MN[M(O. odrediti priklone uglove. '9 O· ditj l'fOj-ekcij·c okomice po-vucene iz tacke. _ '(·100 '20 01 8(-. "" CDr c(60. S( -20. 1\i6kom T(30.40)..20.im odnosima tacke..·}O. 15. -'j...20).1030)} sa ravninom !(oja je odredena jXlraJe[nim pravcima: a "" AB[A(10. f(IVI~in\1 zadanu sa dva pravea koji se sijcku: 14. Cil30.50.10).1IJ.i Pravccm p .·55) i B(=. ·80).6{)) poioziu ravninu A okornito oa favnine: E(-30.35.50. __ " )(LIO) polotiti ravninu E okorr1ito na ravnine: A( -50. probodista sa projekcionirn ravninama i oznaciti vidljivost pravca p =0 AB[A(-20.0)}.' 'F(30. ravninu _. no./ ABIA( 20.50. Nacrt<lti projekcije. Odrediti fragove ravnine zadane tackamaABC[A(-30. TackDfll T(·50.40._-_.--·r01o:l:ili'ravninu--F~okomito na ravninu H(50. 4:.60).20).70..':Nncrtati projekcije.O" (i~>Pra\'cem.10. ".OlTI "'.1O.70 ) l'I IJ = BC[B.4. 40)).iva ladatak rije:siti bel.O)]. 60).60). OclreJili trago\'e ravnine zadane tackama ABC[A(20. pOloziti ravninl1 F okomito na ravninu --' E(-40. B( 80.40.lravcem p . C(j40. Pnl\'Ccm (l e.JO.B{A( 40. c'i ~ AB[A( 10.70).-105) 1\ i B(=. .60).20. .65)..·50) i odre(flli tragove ravlline E.\'o..-50)]. . -'>. 90. 'Odrediti tragove ravnine zadane tackama ABC[A(20.40)).54 4.5.10). . 1'ravcenla=. 8.-90j.70J)' I . odredili prikJonc ugJove. poloziti ravninu F okomito nn ravnint! £(30. ABli\(30. Tacke. mepr:l\. poJoziti ravninu E okomito na -' pravac p.50). Hl. odredlli priklone uglove. Nacrtafi projekcije. 10.' .0JI . .a~l)e ~a dva pravca kOJl se slJekll: .80)]. C(0.8(-10.20.40)). 8(60.30. B(40. B(O.60)]. B(30. 10).30)] i bE COr C( 10..V(90.20.Ii zatvara .-15).30). B(70.0. . .15.80) i Fr=. _. C(·30. BI.30. B(70. B(60.90.40. probodista sa projekcionim ravninama i oznaclti vidljivost pravca p ~ AB[A( lOAO.80) na ravninu zadanu sa ...'CI lOJl se SlJeku: a "'" AB[A(O.0)]bez upotrebe tragova. pravei i ravnine 4. .60.50).-. Odrediti probodiste pravca p ~-lrB[A("20. iO. B(50.30.O}. TfO ..40.-30. Odrediti tTi'lgove ravnine zadaJ1c paraie!nini-pravcima: a = AB[4(30. 50"60) B(1 . TackmD T pravea p ~ TS[T( /0. 22.15)] sa ravninom E(·15.80.-)0)].-10. Odrediti probodiste pravca p ~ AB[A( /0. . po!oziti ravninl1 E okomito na ravninu JO " " 1'J.0) POVUC! okomicu aa _i a ~ AF{A(D. _' .15.10. B(20.f "(0 .p ~ AE[A( -30. i odrcditi tragave ravnine E. B(80.10). 11.Nacrtati projckcije. £(30.30) poloziti ravninu E okomito na ravnine: A( ~30. 30. .20)). Odredjti tragove ravnine zadane tackom T(-30. B(20.ugan od 60".lO. odrediti prikJone uglove.. 16.6. poloziti ravninu E okomilo no. -30.70)). polo ziti ravninu E okomito nn ravninu .20. 21. Pravcem a :=.40). B(20.'IB['li.·60. VI Zadatak rijesiti bez uporrebe tragovu.-30.50).25.20).·20).30. '.50. 25).20)] i bE BC/B.50). .40).20. 0= 9? Odrediti tragoye rayninel.50. 13.60) B(60.60) poloziti ravninu E okomito na pravac p ~ AB[A(-70. 7 0 0 -40)). a ~ AB[A(·30.A.4 Osnovlli zadaci 0 poloiajnim i mefriCJ. . DI 26. probodiSta sa projekcionim ravninama 1 ozn<-lciti vidljivost pravca p "" ABIA( 10. poloziti ravninu E koja sa .-50) i odrediti tragove ravnine E .-30. 60.3o.40. . . C(40.60}} '. Odrcditi twgovc ravnine zadane tackama ABC[A(20. 12. ]O)} i odrediti tragovc ravnine E...·7()).20).O)] sa nlVninom '28: 1z tacKc T(30.70.30.60. .O.35.15). B( 40. 5. upotrebe tragova. 'r al.15. '1.70.:. j '1".50. ·40).' .E BCrB. 2. . B(80.40.10)].·.30)).24. _ .50).30)j. .. 10." . C(5(}. 40) i pravcem p ~ ABIA(40.25. ·10)}.0/.40. B(·30.55.20. 15. 70).30).'70)} i b i.20.90. 50.AB( /1 F(-30.'xl {.30). 7"('1'10. Tackom [(0.0.-30). 70. B(75. 90. Ligao . 55 4. -50. B!60. B(0.65.40)). 10.20). .25. 20 Pril\'ccrn a = "\'J VI . is>Pravccm a "" .

__ ~3.-!e:.1 [Unr' )..> SO'. Odrediti udaljenost tacke 1'(40. f 57 Poloziti ravnine Ai B paralelno ravnini E( -40. C(90.90. D]. '.30)1 i b ~ CDIC(50.lO g<l u!·· .Q.60).60).l i b =e: Be(B.-60.-~-\ CD c.:'iO)].45.15.4.80).10) poloziti pravac paraielno ravniut trougla ABC[A( 20.25).8(10.4{))}.6().30. izmedu dvu pravca kOJ"j se siJ'ckll.to. . T(30.10.20. .1O)] i b" pravca: a ~AB[A(-30...O)} i b s BC[B.0.MN[M( -40 -70 "15) V'O 10 -. R. C( j 10.f5.20jJ.O).30)pO!o2itir::1Vllinu .... Odrcditi pravu ve1icinu l19l'a :. . D(90. B{O.70) od favnine kojaje zadana sa elva pravc<l koji se sijeku: a "5 AB{A( -30. pr~laganjem pomocnc ravnlne koiu obrazutu pr<UiUC j tach. 'J sa ravninom E(60.100. B(40.'.. 42 .20.0)..40. 36.().ucna sa dva 1 r.::O.JJ) ! /1"5 PR{P(~65.40) poJoziti rnvninu E paraJelnu ravnini tromda C(-90. m "". .I . L/' ABC[A(-40.odrediti pravu ve!iClnu ugla Sio ga zatvaraju pravci: a"'" ABIA( -80.30.80} l (51.) Odrediti pravu ve!icitlll udaljenosti tacke T(15.-40.30.~5.45). ?vIN !~H( -20. /-... se sljeku: a ~ ABIA( 10.35. 19. Odrediti pravll veLicinu ugl a:.60.10.Jlj.25... 0drediti udaljenost tacke T(-20.lO.=--..80.O. .25. J.D).:vu velicinu udaljenosti tacke A1(70. CillOJO.20). BI. D(60.. f __ I'.0) ad pravCil j") 0.. Tackom T(30 10 30) p I .·iJO.15.50.50).50)) ib=e ~ v« . a = AB{A(O.-5U.10)]. H( !. N(l1O.._/ bez llpotrebe tragova.40..45).30.-65.-70i.4(J). • -. 0 ga nIe.40.55.70.20).50.30}.=.ga mel usobno zarvur:lJu f"]vllipc ~ '1 ' .60. C(J20.30. Po!oziti ravnincA i B pumlelno ravnini E(i(). Ci 9(). B(50. Tackom T poloziti ravninu E paraldno ravnini trougla.LnoJ f::lV!llUl kopjc 0dredena sa J ll.~o. . C(50.90). . D].70. . .30 )..i n<1 udaljtnosti d=25.4B[A(30 1 0 6 0 ' .10.65.(i ""AsrA( ' 30.-'0drediti pravu velicinu ugla sto ga zatvaraju pravci: tl = ABIA(20.'. .60) i F(60.10). C(85. .20i. .J0 J.' • nl 1 <'." ~ . :~ Odrediti prvi i drugi prikloni ~j. i)(: i/ Sl>Odredili uda!jenost tacke T(140.t ' .60. . ' E(-60. 10. B(-11O.]O. 38.30.Odrcditi pn. j -..5U.-: 54') Odrediti udaljenost tacke 7'(0.60)J .:l7.45.30) ad pravca u == AH[r\( 5i).80)]. OOZlt! ravmnu E paralelnu ravnifli F Za(IaIlOJ' par.4 Osnovni zadaci 0 p%zajllim i merrickim odnosima tacKe.j.50) od r<lvt)ine zadJ.u.50). ~Odrediti pravu veliCinu udaljenosli tackc T(4().4(1) lib"" CD[C(6(J50.OJ). Odrediti pruvu velicinu uglu 3co.1 . pravc[ i ravl1i!1e lIgao ravnine E(60AO.20..20). nlIn .l koji .u (uo:>eSJJeKu a= A(20.~il 35. B(80JO.Tackom T(40 35 70) P ! . C(2U. 61-.'"I· pravcHna: (/ 5.55.)0) I F(70. ~ E (-60. .' ...' a.)j Ae[A.lJ[4(20.6u)j.10.5( . (.56 4. !.35.30). .50. pdl'ukllEi . ~-.65.a p == MN[M(60. I" . { 58. ... 8.20) _~3·.0.10).20.35}.30.40)J i b So BClB.20. B( 130.. '_ 0 ozltJ raVllmu para!e!nu ::. "k. 70)] i tilcka T( -Ii).60J od te ravnine.30). e nn pr.fU) van trougla. Tacke.20.40) na udaljenosti d=35. 10.. Odrediti udaJje!lost tacke 1'(50. 15.15j.'7U.80)).bdrediti ugao ~ .O. Odrediti udaijenost tacke T(80. B(50. :-\ 34:1 Odred!t! pruyu ve.) od pravci.BI()(J.-J 0)) i b "" AClA./ .lYCI1.(60.90. . BI 75. __.10)."' 0 OZIt! ravnlllH paralclnn s ravninolll kOJ'u J'c odredcna s' .50.20. 41.O. /S9. ' .60 r 60J Odrediti . "" (. B(70. ' _.--. _ E(-65. 0" • - '56:.i if!.Odredili tragove ravnine koja prolazi tackuD\ 7\20.l\araju fen'nine " _~ .50.15.'.50. B e) 4.S5) od pravca a == AJ31A(40.. 8(-15. C( 80.{-30. Odrediti uda!jenost tacke . :"'4g~ Tackom . .!Tackom T(1002040) !~" .--l-0. B(60.S(). .. ::.30). Tackom T(80 15 351 p t .. n udaljenost taeke T(55. -1:J. -AS! 0_ dpra\<.=---'"'" 49:. .60) cd pravc.70. a paralclnajc pra'Vcirna: a"" AB[A[40. B( 100.60).95).)./Odrediti pravu velicinu ug!a sto ga zutvaraju pravci: .25)..1O!1 koristeci tragove ravnine trougb.' .25)]. N(10. .~O.80j.tilC eABC{A(lO. faCkomT(120. Odrcditi prayu vcJi'::inli Il"" <l :::. 100) 00 ravnine kojaje zadana sa dva pravci. B(40.f(t.a ravnmotn koja jc odn..O.0jJ.85. 30)].}Tackom 1'(-20.90) od ravnine koja je zadana sa CDIC(-30.. C( 6(). --.nu za. 37.60. {C(-40. mel USOOIlU LaIVClf(ljU r~!vm!lG . tmgove. . dva provea koji se si'ek " _ "p~ra I. J\"Q 44. 40.. __..-..50. B-U_~9:.50J} I b = BC[B. '.4()).l.30).80. /. B( 100. )11 43.1U).)Odrediti udaJjenost tacke T(80.90. 52.. i 5 . C(80.JO). >. . .------. a ~ AB[A(40.-J '.60) od ravnine £(-40.j • - 25.)uJj 55. F(3j. ::.70jj i odrediti njen.80.:'"" dlidhh:/J=dl{A(iil.55.!icinu ugla sto 0a zatvaraJ'u d\" "~.15)].\ p ~ AB{A(O.120.}0J!! b =" CDjC(SO. B(60. ' ..j usobno zJ.60) od pravca a == ABfA(-60.-JO.Dj.llc LU'::ki'll'na 'ABC[A(20.-2(1).B(7o.1"" para Je Jnn pravca'.0. _ po OZlt! ravnmu F pilmlelnu rrtvnini E kOjCl je zad:ln:l sa tri _. 57.60.Zadan je trougao ABC[A(60.75..90) J J b '5i Se[B.50.35.50).

lgove ravnina koje E(60..5. 8(-10.35).80.58 4.·delograma ABCD[A(· J ]0..70.O.5)} podiCi okomic1. Odrediti lldal.40)) i b ~ CDLe( 100.). Z~dana .-.60.O.0). DJ. bez upmrebe tragova.. 060.i - ~ Na ~ravc\1 p "" MN[iVf(O.60. C(] JO.50.55. D1 bel.: z<ldane tfDuglom ABC[A(O. \U lacki S( ]0. 65.. 10.90.50).25.= CD[C(90.5.JJ i b ~ CD{Cto. Si i l l 2 i('ifB(35. JOO> od ravnine trougla ABC[A(30.5.30.D· Odrcditi ucbljenost tackc T(30.70)] podiCi okomicu i na njaj odrediti tacke MiN udaljcnc od irougla za duz..60.45. /B( ·20. 84.70.' B(O.0). bez upotrebe lragava.O).80.30). Zadatak rijesiti bel.-JO. upotrebe tragova.90). Odrediti onu til.30). upotrebe -.ncc" a ~ Ml[4(40JO.50).) . 10.90) i F koja pro!azi tackom }'i 85.]5) od ravnine trougln ABClA(-45. C)rirediti IlUjkrill'U lldilljenost mimoilaznih pravaca. D( 125. be? upotrebc tragova.85.6U).50) od ravnine koja je sa dva para!elna " pnwc<l: (l "'" AB[A(0.. D( J 10. ~)dre~iri udaljenost dva paralelila pravca: a ~ AB[A(20.20 j ravnine E koja je zadana sa dva pravea koji se sijeku:" !1) '0 AS[!\(-2552!7l.-.0). sku pine p =: MN[M( -70. Odrcditi udaljenost tacke Tr20.8(}).O) 1. 80.0) od ravnine troug!a ABC[A( ·40. upotrebe tragova.90)).j.55. B( 120.O. 0(45.60j] i b ~ CD[C(40.25).20.-J5.75.20.Q) od l"Vnl'ne E' k' Je zadana priklonicom u • oJu . koristeCi POJllI)CI1H nWlllnll kroz jiravae 11 paralelno pr.70)].45J.30.-60. '-'-81"~ Odredilj udaljcnost lacke T(-30.JO) od ravnine koja je z. B( -70.0) i 8(60. provei i raVl1ille 59 /62)/Odrediti udaljenost tacke T(75.50. 70. 79. B(oO. 70}.1(-]JO. bez upotrebe slranocrta.5().O. H( lU5.80). 68. IO. 15.lcki T(5. B(75. 70)) i b.6j).40.30. Odrcditi udaljenost dvije paraleJne ravninc_: A(70. nanijeti duzinu d=JOO. D j.60)) odrediti tacku C koja je jednako ucblJena od tacaka 11(30. 69.45).0). Sll na udaljenosti d~20 paralclne sa ravninom 88.O.80)._. 78.30.JO. 90) j .40.90j oct ravnine trougla A8C[A(0. C tacki T(65. U t.!. --tmgova r<i\:nine..40) trougla ABC[I\( 20. U tacki T(.50. k(~ia je jednako uda!jena 'd t~i\~. upolrebe tragova. 9(}) 1.4U.80) od ravnine~trougJaABC[A(20.25).80)}. B( 140.0. 76. IOO. iO. Odrcditi tr. _. [?(45..30!J.85.llljcm ravnine koju pravci odreduju. -20)].40.30. od njegovog /drugog probodisla. 15. '3'. 66.20. ! 1" Clurcdill udai.30)j.30.\1(00.. bez. R9.70. lO.Q.. kOjajejednako llclJl:CIl<1 od tacaka . C( 100.60.8U).'3 CDlc( 95.30. 70). bel. . 13(80.'O. bdrcditi udaljcnost tackc T(20.cnost tacke T. Slpodici okomicu duzined=50.l duzinc d=35 bez upotrebe tragova ravnlne.100) i B(O. N(~30. ]0.. prelag.:. 20.0).45). C{l0.5.40).r"vcu b. rhllgc.20)}. '.20).30).lcnoS[ oVlJC paraielne ravnine~ £(-60.50.30)j. C(30. 8'7.45) ravnine 1.90.5.JO.0.40}).30!. B(40.0). D 1bez upottebe tragova ravnine. -"82'. -. . Odredlti udaljenost tackc T( -90.7(}). C(O.10.50. 20).20). C(80.30).80. 72.65.30. 64.70.·45. C( 35.30) i B(-60. 77. B(65.l0. 8(30.0)] j b =: CD[C(D.90.80).0)}.inu d=50.40i. N~ pravac p "" AB{A( 30.90.(··20". bez upotrebe tragova. bez upotrebe lragova.70. DJ.30).J5. 10. ·50.s.JO)] podici 0Komicu i Da rlju II: tacke T nanijeti duzinu d:. 70: Odl edill prnvu veliCinu najkra6c udaljenosti mimoilaznih prava~a: a 2 AB(A(O. 8( }OO.20.\'( I JO.35.0). Odredjti udaijenost tacke [(65. a "'" /·tB[A(O.15. Odredili udaljcnost tacke T(10. 9!i Odrediti udclljenost tacKe .90. C(65. JJHO.80.40. n i 5. Dj.YU. 86. 73.5U). Odrcdifi udaljenost tacke T( JO..0). bel. B(70.105) ad par..30). C( 50. .adana sa dvu paralelna pr.85. B( 110.65. B(95. N(0.cku pnlvea a "" AB[A(0.35. B(65.20). Odredili lldaljenq5( dva para kIna pravca: a:= ABIA(70.-25.-..45J uougla ABC[A(-50.] ]0) od ravnine trollg!a ABC{A(0.50.50). DJ koristeCi pomocnu ravninu okomito na prav("e if.15) oct ravnlne trougla ABC[fHO. D j.-80.SOJI i b .lt. 70).A. N(45.-30)) i b ~ CD[C(50.30).0).50.30).10).O. / 83. 90.20).40.70. Odrediti udaJjcnosf dva paraieina pravca: a ""ABIA(20. C( 1IO. Tar:. upotrcbe tragova ravninc.-.]0)7..60)] i IJ 2 (D[c(80. Odrcditi udaljcnost tackc TID. 8(80. C(40.15). ndrediti lacku S 11<1 pravcll p == MN{M(-JO{).] O.70) od paraleJograma ABCD[A( -35.rke. Odrediti udaljenost elva para!e!na pravca: a "'" AB{A(30.

90.0drediti medusobm ~/B(O.'Odrediti medusobni presjek dva trougla i njihovu vidljivost: ABCLA(. . .4. F(50)1(W). 80.. 61 91.JO)..45..Odrediti ortogonalne pTOJekcIJ. '.90)).SU15!}.J]0.70. .25) i B( 15.~:Odreditj presjek ravnina A( -45.y()). G(70.40). ?}/'.'Iii':.115.60) i B(=.iJ). " i njihovu vidljivost.0)]. "oh suprotna strana lr oU e ' Be na pravcup..35.OI. "__ ' F(OO JOO)..60. 94~: Odrediti presjek ravnina A( -35.15.80)" Ci"60"40.iku mu }: bridABIA(O.40). C(40. B(45.O)1E.}).80)]. • ••• v' '-x I03.15. v _c g 118.~[£(-4~ 1 J'180) F{60. G{ i 20.--0::\ .' .'O) B(35.Q. Odredi[j medusobni presjek dva troHgla i njihovu vidliivost: ARC!Ar-f)() I()n/Wi B(O.'lS.60. 45.'S" "''') (J.60)} -j EFGLEt-25. Odreditl lnedusobnl plesJck i njihovu vidljivost.j()). N(} W.~)' 111. Odrediti medusobni presJek paralelog1r amaE'FG/E(~O 80' .on 16:' OJrediti proJekc!Je duzme t 1..u.Od\editi medusobni presjek dva trougla i njihovlJ vidljivost: AlJC[A(-75.JjO.50). "\: . 97f})dFediti presjek rnvnine troug!a ABC[.50.. 1~9~Nacrtati projekcije istokracnog trougla.6U)J na . D). 'j c £("50.12() 1 " "" .25). ---.70).J.70.30).O.'.55i.zi u mvnini El90. .=" . .100.WI. F(l20.]0.]0J._ . 0drediti presjek ravnine trougla. B(35. 10i _.7SjO). II raVll!nt i. Tacke.50)] sa ravninom £(-80.20. G(-lO. /vfN[lYJ(O. 98. 9dredJtl rnedusobm presJek pa~~C[:(30 30 70) F(90. 120. C( -40.).60.. .9.C(llO.90). ( / .j '-1. G(S5.-25). G{20"u.45). ..! i EFG[E(0. F. 9~~ Odrediti i'" medusol5ii!presjek (iva ttollgla I njihovu vidljivost: AHC[A(O. Ploe'J]e~ ' ' .. L-{50.( .)Odrediti projekcije presjeka ravnine E(-20. 11~. .10.45.55.{JO./ . !:. F(-lO.70)}.--!-J. "~ .J).B{A(70500)W. A(55. . F(-40.. G(40. C(-llO.'~[~(458060) "" l d' . lD.50.!. IOLUOOjJ ?OJ { .~G{E~O.80).90. E. //-----" . koj.40). Fi40.an1inu = .o). " ~ dvaparalelnapravca:Cl':£A1J[.70( "112\)' Odrediti medusobm presJck pa~~~[:(30 10 30) F(70 105. t4acrtati projekclJe lst.70.-.--I-O)jnarcnninu proJckclJe .4BC[A( -40.']5)] i njihovu vldlJIVOSt.pr.80) _ }O. "' ~.-. -Odredltl proJckClJe pravca p ""'I.15.30.20)/ / C(145. . B( 1JO... ?O J 60)1 i h'i'i CD{C(70. ' .. D} sa troug!om .6Sj: F(20.·.70. . .30. 'B(50.50.Jo.30).35.25i -" " .' ~.5~. "_" "'''/ i njihovu vidljivost.30.40. B(100. -.U). 1 lO-.4( . .Odrcditi mcausobni presjek dVIl trougla i njihovu vidljivosr: ABC(A( !/J. ]0. 90)" C(30JUO)] i EFG[E(-65.. . C(llO.110. "e tacke T( 108') 80) nll ravninu E koju jc_ XJJ~lI\~l ~" . .20.30.ABIA '.60 4.70).. 0).. . 012o. pravci i I"{lVl1ille 4.JOO.j i.9?)!.j()(j.. .j). 'ou la i njihovu vidljivosl: AJJC[A{4-0. Ddrediti presjek ravnine trougla ABC[A{-JO. . P.50.f5. G(-60.30.lJO.65}. C(70.O).5J1" B{O"90)O). .3OJ. i .fO.50).3iJ.0).i l:.'. CDLc( 100.fO).Oj..30)." F(90.70). Odrediti medusobni presjek dva trougla i njihovu vidtjivost: ABC[.D.30).D]sarrouglom J .60.ostrallko .-20).-25)} i b =. a vrh C u raVfllnl 7[.90.) II tacki .O).60. ' . . 15).JOO)1 J EFG[E(~60.30)jnaravlIillu-E(25. O( 130. 9S .~ Jk~1 106.1).70). B(O.lvca p -""4fJ[4(lO)6-. OJ.. B(20.30.O}.J5.80).80S). B(25..1 lOj.3{).45)). ___ 117 Nacrtati projekcije istostranog troug ta k'o. " ~ nl'70 j(Y 101.JO.'Odredit! medu~ob~l Pf)eS]Je. GrO..15)].55.40).100..4-: Odred'iti medusobni presjek dva tmugla i njihovu vidljjvost: ABC[/\(-4030.20)] ! EFGfE(-70. C(90.80"50) ./0"30J] i £FC(£(-50"40" 90).60.ABCIA(-50. C(-105. F(J W50"20J.. B(70..70./S(55. ~ ~.4 OsnovlIi zadac~ () polozajnirn i metrickim od}jos~!!!:!:ylr5ki?.20.25. C(J45.50) srediste oplsane nlZl1!ce .]O.4 ) ~ 93.SO)] i EFG[E(.20.12o.70). " " -ugla lwji !eZ!. D]sa rrouglom .70.65.75.65.20). I05}.{)u. F(JO"85Jh G(lOJ).'!.O).90. .l)).20)} i EFG[E{40.20...80 lJ sa "--. Odrediu.}O). C( -60.45.1.55) i B( 10. B(0.lO).80.. 92) Odrediti projekclje presjeenice mvninu A(=.5).3().0).6{).W.6U!1 "-." 11.//8(10)10"100)" C{50.8{). ' E(!OO.' (108.JO. . C(60"90"85)] i EFG[E(20.. . lela mmaABCD!A(20.50). . B( 120. F(75.40. 7{) I).BCD r A(!58065) B(lJOAO. .70.!5)). C(80.O. In.55. ' k d' trou la i njjhovll vidljivost: .. .'.1?()!7 " . ' '1'10 rrama ABCD{A( 15. 'Odrediti medusobni presjek dva rrougla i njihovu vidljivost: ABC{. D}..90J}sa ravninom E(-120..-[r~ ok~ trougla a jedan vrh troug!. B( 50. (J(6.' ' .-.50.. alelo ramaABCD{A(-15.-~(20.-. --------. B(20. 100. C(75. '107).0.60..6V).40). B(G. n_' 96. D(50. C(-20.80. \ ~'. B(80. .30]0) I ravnine F kojaje zadana sa Jva " paraJeJna pravca: as': AB{A(60.me~j: J'edan v1'11 u \acki A{Cici.'.15. Gi4IJ5JIJiJ --'--. . .-" 20)" '£('.100).00.~. B(O.35"80).40).sa trou~_om _ J O( 130.50g l04· lbdrediti medusobni presjek dva tl"Oug!a j njihOVll vldljivost: ABC(A(-40.10"35).35).J).4(O. ravninom E{-20.504030) .

10). 'Odrediti pravu ~'eliCinu trougla IIBC{A(O..\ ': '"t 128.ii~h42. \ 14Q..1 1[2 udaljen d=-60 od IT.. 8.. Odredili projekcije cctyerougla. Nacrtati projckcijc kvadrata kOJi !cii u ravnini E( 3Q..70) na ravninu £.25)]. dokjc..O)J.Zldrata koji lezi u"i3vnini. 70.·).~>fl~S' .60). 70) prelaganjem oko prvog traga u nj .'h.45). N(80. cija je dljagonala d:. Odrediti praVll velici"rw trougla ABC[I-I(-70.. .70.-25. . a tacka A(20. R( -20.70. -'-'.- _ _ _'_. .lj. P(80.rtati projekcije kvadrata Cije Stl dvije strane na paralelnim pravcima: a=' APIA(20.65.50.=:8(J i zalvara sa prvim tragom ugao od 60 .60.d.60. 4.. .(}.. kome jedna '. ~. 127.50.25.['4N[M(20.lO._ 145.. Odredi!i pmvu VcllCll1U trougla prelaganjem "ko prv0g.-.·30). taka .)].20. 10. C(65. B(-40.proizvolt~j1. 131. 123.70j.ifif (:<10. tiji su vrhovi n3 pravciJ1\a: a ~ ABIA(10.O)J okretanjem paralelno S ITI bez upotrebc tragova. E(20.30) J 0krctanJcm parnlelno S 1rj bez llpotrebe tragova ravnine. J5. 63 .40. ~.AC[A{O.')' D( 100.30). S(7. uijagonala d.50. 101 C( " 20" 70l]k OJI eZl ··1 .70)...ravrt. i. koji leti U favnmi £(120.-30.20j. OdT("(~ir~ pravu velicinu trougla ABC:£A(30. /' i39.-20).4 O..60). / da mu VTh A le-li 1. a jet.70..65).4(} .30. NacrtRti projckcije istostranog trougJa ABC..5.·13"S .90) kome je jCdna strana na .30).40)) i b =.. .-20).80.' f . .. Odrcditi pnrnl veliCinu trouglaABC[A(-50.. -----\Th.)cn(1ti projckciie kvadrala koji lezi . . E(30.?zina cetvrte strane.. B(0. .. R(O. . jedan vrh Inn je u tack! A(25.pOirUCene>'i~ tacke T(50.20. Rr50..60.134. cija je strana 'AB fA( ·4(}. _..MN[M(20']O.]cnati pmjekcije istostranog troug!a ABC. cija je dijagonaJa d s BD{B(35..-). .. . -:lj~\~\ ~U~gonal~. a dijagonaJa na . p:= PR[PfQ.) jed an njegov vrh.30).20.20.. Odrediti pravu velicinu troug!a . ravnilli E(60. a ngaa a :0::45"'.70.45./.... U ravninj. a vrh B 1I ravnini rr" loll. 126.80. 40.20)Jy imajll duzinu d". H . N(50. U . b = HC[B.5.>'-~..':O.i. i4~'Nacrtati projekcije romba koji lC±i u ravnini E( 75. 1l(40.75. Nacnati projekcije istostranog trougla ABC. C(50. 15Jl preJagnnjcm ravnine trougla oko prvog traga U iT}. .i .-)]. B( an.diti pnl\'U ve!icinu trouglaABCfA(10. S(~20.<". / .Sihsa.30. .50.60. B(30. B(50.5.).em u tacki ----.-. 125.55.-:~.:80 zatvara sa prvllTI tragom ugao od 45°.100. a z3till1 oko drugog traga ravninc. . cij \" e ~:~..su.80). C( 120.O..30).45.. N]. Nacrtati projekcije romba koji leZi \l ravnini. 100). a ugao ac:::60". '" ~~. C(30..!~(80.e&' pra\"Cu p """ PR[P(O. 90).. R( 100..-).-.O. a tacka A jedan njegov 121. 0))koji lez! u ravmnJ E(-40.}O)] prelaganjem oka prvog traga ravnine traugla un}.60.3()~45) 143. koji lezi u ravllini E(100.30).50).. 5 ). C(60. projckcije kvadrata cijiJe jedan vrh u tae.30)J _ okretanJcm paralclno's IT2 bez upotrebe tragova ravnine.: " ..60.10). 129. .~.'~"\Iilcrtati projekcije kvadrata koji Jdi u ravnini E(70.90}].20}). c .u.C(90.80).O..50). 70.. 10. a jedna stram na pravcu p . . >i"3crtati projckcijc k. Odrc. ~acrL~ti projckcije istostranog trougla koji lezi u ravnini E(25.-1S.4BC[A{(J. C{ -50.35. a kraJnJc tacke d'Jagonale~.e. 65.-".8_:!. jedan wh 1) tacki A(9f). i35~~hcrtati projekcije kvadrata koji leii u ravnini E(~120.. .1an vrb mu je u P~Q. Na\:. AC[A(60.65. J' .5.SilJJ).50). C( 120. sredist. 144:' Nacrtati projekcije romba ABeD koji~le_7.' Nacrtati projekcije kvadrata koji Idi u ravnini E( -JO>.20).50). cija jc jedna strana na praVCl! P"'. jedan mu je vrh held A(25. N(20.0)].62 120.h~)~i~!!!:pkornt8.90) lezi trougao ABC[A(O.ki A(SO. Nacrtati projckcije kvadrala ABeD koji lcii u ravnini E(20.i pravu vclicinu trougla ABC[A(20.'.. . C(7.-.20. .~}.4(}) prelaganjem oka prvog traga u nt. 132" Odrcdil.O.50./.100.20). C(70. 122. cijaje dijagonala :. '.40)].]O)..l0). a krajnjc tacke su joj na trag(lVlma ravnine. -)).1 "na. . / d~AC[A(. PR[P( ~75.:Nacrtati projekcije kvadfata ?ijaje strana'na pravcu . ..O. a suprotan vrh u tacki C(50. . 75)}.ke.r~n Cl1 p 'E II ravnini E(80.':. a vFb B je u IT...~c~a je dijagonal a .55. C( 130.. A CrA( ..N._1 (lc.lloVl1i zadaci 0 pnfoiajnim i metrickim odnosima tacke.130 . a suprotan vrh u tacki ((-10.-.d. ·. cUa je jedna strana n3 p'ravcu p "" IHN[M(-30.40.40. pra1'ci f ravlline ~~~Cli(lti projekcije istostrano? trougta. ~(.\fiV[M(O.-.60).. ..70._ a suprotn3 strana BC= 75 paralelna SIT!. na trago v1ma ravnlllC. .0).65.60". a:..75. .55)).80).90).90).In!. !f).75).25.30).. nIIN""".50. . B(0. CliO".On 11 '13«."-.

45.U r-3U.lc u lac.a dac.-)] l! ravnml. j.35) sa ._)..70) f1a ravninu E.-.:. sa sredistem lH1 pravcll P< Nacrtati projckcije sesterokuta. -. )sre lste u ac \ '-' / para!dne s nJ..70.' . C( 115.65.-----ox: ~sredistc u tacki S{lO.30)ji 11 "" PR[P(60. 160. .40.50./Nacrtati projekcije kruznice koja le?:~~ ravnll.~~:n~c~asvp~.0. projekcije istokrakog trapeza eiji SCI. pravcimu: In a MN[M{55.35.4. ciJ· e jc sredi.~l .'Nacrtati projekcije pravilnog sesterokuta koji lezi u ravnim E{20..". to).. Nacrtati projekcije pravi!nog sesterokuta.. '.·)) u toj ravnml. Cije je srediste u tacki S(30..0). Cije je srediSte u tacki S(~2().0).J5)..35.50).60.(1 S( /0.15.. . .-).110. Ll tacKl 2>l-iu.. '"'L54:\Nacrtati projekcije pravitnog peterokuta koji lezt u mvnini E(20.45) Je na kruzmcl...45)).. Tac. i~)/~) .l1 £( -907080) i dodiruje '. 151. ravnine i pravac a '2 ABf.Nacrtat! proJe k·· kruznice kOJ· a nastaje rotacijom tacke"1'(0. ~.'.35) i prolazi kroz tacku A(20. N(O.45). C(60. ~~~t:~5j:. pravci i I.45)jojjesredlste. 70). E(~:~:l. cije je 'srediste u tacki S(25.45). ~~('~acrtati projekcije kruznice koja !e2.10).. cije jc sredgk . ·.20. ·Nacrt3ri projekcije lauzlllce po Jupfec~1'ka rprolazi kroz tacke AB[A(85.f5!. Nacrtatl proJe k cIJe k ru inlee kOJ'a leii u ravllini E(-J30.80...-. 170. 75). ini Ei 60 '5060) sa srediSlcm u uLki nlau ' B(75.40).20). "0 -iS8.20. ~acrtati " .~ ~i!I~\l~: projekcije r~vn~n~ dViJ d·' l .[r<1n'l ila pral-Cli P"" PR[P(-bU. projekclje kruznl:e k' 1'· ~l r~!\·'Dim Ei=.=45. .4(4030 __ <'!~7 ''IF . 159.1 //..ke. B(25.60).cki S·(50.1 osi x. a tacka A(25.65.: :.65.opolozainim i _ " mJtrl~kim odnosilllQ tackc.aduzlOaSA IS'. 75).)j.-.fVl 1.. Nacrtati ]64. \ f.·) jedan njegov vrh.·).O. 152. . Tacka . -).:.t.20.2V. cije je <.55j.0.i II ravRini _ E paralel:l~j ~ SJ 1. .60.z! . _--/ C(95. cija je dijagonala d'IE AC[A( ·5.5f). n jedan njegov vrh u probodistu okomice povucene lz tacke T(50. It ucki SV~l [I'j l1YlL traga. 15. a jedan njegov vrh jc tacka A( 60. ..vca .. .25. ravnini &30.=30.Li).30).~ 5(0. lO"to).-.30}O).lvni!l': iii. 1~1 /166..15. D] E.( -30.85.". B(0. RiU..-.4.50.4( 30. D(80.n.55.0. 8(30.~·~gLtmgJ. cUe Ie .. tacb -60 koja kzi 17~.20).70).-j.. projekcije pravilnog peterokuta koji le/i u ravnini £(70.-. ). cl 65 'i47. ajl:dan vrh II mckJ·A(5U. a tacka T( ·15.nini E(30. J(}j. 20.-). D) okretanjem paraleJno S 1[J bez uporrebe tmgova mvnine. £'20 !U} 168:'Nacrtati projekcije kruznic~ koja le~l. ajcJod ':. i pr~ac P"" AB/A( -10. 10. 15). 5(30...64. B(-J.Nacrtati projekcije prtivilnog peterokuta koji leii u ravoini E(10. nhovi Iaeke ABCD[.pfojekcije-pmvilnog sesterokilta koji lezi l! 'ravnini E{ JOG. !.!.·) i vrhom II tacki AIO. .75).. .·N::l"crtati projekcije kruznice koja lezi u ravnml'E( -20... .60. ! '" '/'~~~)Nacrtati //.~: ravnini E(75. 171> Nacrtati . a tacka T(0. 5(15.~_.~).·~S(]O. .4 OsnOV!1l::. ~"! 150. 4. Nacrtati sve 'k· 5(4030 pravilnog s~s~erok~la koji 1. .JO). 4.._!§2.-15).?06~) In u .10.30).-30.60).." " .O.. . a srcdi.Oi$['.15J].i u. N(O.. po../Nacrtati projekcije rombu ABeD koji leii u raVllll1i E( -60. koji leii u ravnini /[1 sa sreJiStcm u tack. II .40).liuprecniL sve projekcije kruzmce C!JC Je srem..}.t65..5//.80) je vrh pravilnog sesrerokuta . .90).]0. _ q 167.cke JY4U. 10.~f~~tj ako drugog traga u ravninu E((iO.e ______ .' : J. C( -50. '·ste u t·.8Ih RJ. 169:· ~acrtati projekcije kru:lIllce kOJa dOGlruje p.~.1(25.~ " r-.a.rediste u tacki 5[15". ":ij. fl(65]5.-)..40. a polupr~cnik r-..1' \ "- 148.60)). -'/s(r~ma. .4.35. 174.. ))}]poluprccmL v· (} .. /".30.40. -)] a vrh B je u Ttl_ <'\ ({Iiil\. r~v.. .45)].---.15.3D. N(-40. ako je ana okomita na reI> a sa 1C2 zatvara ugao od 30 . .40) JC na. "Nacrtati projekcije pravilnog sesterokuta.(45.}0. kruZlllCL \l raCK] 155. Nacrtati projekcije kruz. tr. cije parak!ne stranice )eze l13.~~~si~%ao. .• ' '< • i ··'.). akoje njegova ravnina okomita na IT].30.r.1..raV1lll1l·( . Jqacrtati sve projekcije kvadrata Cija . a whom u tacki .Jacnati ~rojekcije k!uznice op1san~ ako trougla ABC[A(10.i. clJe k163...30. .?'3.-.30). 70.'.nice k~ja lez.) poluprecmk opisane kruzmce . ~~!.25..nQ. ' / ' a =AB[A(.])j./ Lv.100..Ie duzina d "" ABjli(JO. 156.60.4BCDEF koji je okomit na pravac p 0: kIN/M(30)5]5).135). U lacki S(70./Pravilan peterokut. 157~ Nacrtati .J15)' JdJirujc uba " . .-.-.30).c)":.Stene 'iz. a jedna strana na pruvcu p 2i MN{M( 80....( -30.~~:~:i.u .._ Odrediti pravu velicinu paratelograma ABCD{.. B( 10...t.45). sa sreJiSltn\ ·OJ3 eZl '5(50. .60)].40.lO)}.O.20) ok!) pri:i. v· v . Nacrtati projekcije pravi!nog sesterokuta kojt !eli sredistem u tacki S(25.. ciJe je SreQi~LC .

Q""'ASf4( 20 ]020) B ' ) .in pr~ycima: a "" AB{A( 10./. .55. ' . _nice oJa p"" MN{MDO. . sa sredlstern u tacki 176.ti projekcije krUZll ice poluprecnika r=30 koja pro\azi kroz tacku-~"(55 40 30)· (0 IruJcpravacp=:AB[A(O.. a V do VIll lijevo od 7[. 181.50.. Bokocrt i stranocrt (transformacija) 5. ..oje~cije kruznice poluprecnika r=50 koja lezi u ravnini E(40 -25 40) . . B(25. Taka je dobiven sistem ad tri projekcione ravnine 1[. B( -30.90.r. " 1 tangentom ._) i B(105.IIJ' ~r. oJa -. oko osi z lijevo u ravninu IT] (s!.15..'-Nacrtati projekcije k /.20. . Bokocrtna ravnina i bokocrt Pored prve (.5. ' . ''"3_.·s'le oJa KmZl1lCe _Ie ud <1 r d .50)]i b~AC[A.10.55) . 15).. rojckcije knlznice [S(75 _ 40) r=751 k· I~' u raVnlm. :' .10.0)j.1. a 7f..1. I b) IV \ -z ~A'j J 1-. N"acl~ta.80)). a pravac po kome sijece vertikatnu raVll1l1U 1[2 nazivamo osa z. 65)} i tackom .0)/ ' ! 0 IruJe pravce. " 1 179. " 1RO.JO./. Dj.30.. ~~.'Nacrtati projekcije kruznice koja Ie S(lO. npr.60. b)~~:~n~. ola eZl a = AB[~(g.! Sada je prostor-podijeljen na osam dijelova.. " . koje nazivamo oktanti i koji se obiljezf\"vaju brojevima od I do VIII.".25). d d" . ladc.I.::: 40 ad 1Cb a oJen po!uprecnik' r=30. 7[2. '\ . .O). B(60. M-10.Oj.90). y i z kaje su takooe okomite jedna na drugu. I y III !~ VI[] I o~ ~I .1ti _:. N(Jcr{. _. d ~ . I .-) 1 pOluprecnikom r=40. v' . a prolaze kroz. . . ___ ~" a 'i.1.90)J i 175. r~ ! olruJepravce: " ' . i to: I do IV desno.60. D J Iezl kruzUlca sa sredistem u lacki 1(' J5' . t' . Jeno za:.50. e ).i ~ < " VDVCCII1 p..4U60!1 i ( ~ _. 178. pnil'pl'eClllkom r. tako da it! uku ose}c okrenemo prema dolje.0.Oj. - 182.40. B(30. 20...10). projekciJ'c kTIlz' k· nastaJc rotacljom tack T(2 . Nacrtati proJ'ckc"lje k ruZ11lce k' proJazi kroz taiSku T(60 65 -) .v' V ~ I ~) -----~A.7' ruzfllce k' !eZl u ravnini E(70 (40) i dod. . _."-.75.3" N He r atl pro.O.1 .'iAB[A( 40.-)}. alloj paralelni. I Slika5. istim redom kao i kod kvadranata. .Jckc!Je te kruznice. 0 0 pravca VI II . NDCTt3. 1 I L. Sve tri projekcione ravnine dobit cerno u istoj ravnini.66 4. B(-40. " . C(40. k oJ8Je . plO aZl (loztackeA(40. 1[2 j 1[3 koje su medusobno okamite i sistern tri ose x. (~0. koja se oznacava sa Ji3' Pravac po kome ova ravnina sijece horizontalnu ravninu 'HJ nazivamo osa y.100.140. 1'<)' 5. ~1: ravmm E zadanoJ sa dva p~~aJ~na pravca: y' • • • CD[C(70.4'" -y Iz il! '83 l'.. 15. B(50. v' • . zadana sredisfem S(-20 60 90)· " ' . .60)J i b""AC[A.60.U). . Taike.t.0)]. C(35..{tcm koordinatnog sistema. .·ruJ·e ~ Sre.1:0j.1'(90. ) IfiLL ">Tacrt8ti projckci.65. pravci i ravnfne .a-"" AB[A(O.-'0 60) k .=AB[A(-60. Nacrtati projckcUe krllznicc koja ima poluprecnik -40' d ct· .hurizontalile) i druge (vertikalne) projekcione ravnine postoji i treea (baena) projekciona ravnina.rtu.. ~. tacku 0 koju nazivamo isfwdi. E zadanoj .'e' ruzmce k· .45)J.0).

a) b) ----. c t.3. 5. ~lgorn ragu fdvmne. rri ./ i MAw:::: A'L_ Aka tloerti uviju tacaka . okomito nJ Osa po kojoj se sijeku ravnine 1[j i Hz oznacena je ?a :x:. Stranocrtna ravnina i stranocrt Ako trecu projekcionu ravninu 7rj postavirno taka da buLle okomita samo na nt.pa _je . . se v -' 53 Stranocrtrw ravnina i stranoerl 69 k ...1:(:. u a kamICI na OS1 x kao nJ slici :') "b 0 . ravnine E. Ako sve tri projekcije zdlIno imati II ravnini crteza. oncla lrcb<l n<1jpr~jc ravninu it} okrenuti oko ose jX) u ravninu nl. .3X..Tj' f t' S!ika 5. Pravac nlvnjne.. Na slid 52 prikazana je jedna sutraz-nica treceg traga ravnine E Kalo se... ::0 ' pas ?Je. tlocrt A' tacke A.: A"K. .lici .4. ~Dnda ~ na i(.~ plO 0 lGte . U nozistu ove okomiqe nalazi se cetvrta projekcija AN tacke A. in j~ tlocrt tn) I naert m'" sut az . TackJ.. ANI All' 1. ) r nice III.2. sa /X3. odnosno S tlJemm drugim tragom (sl. -. Sada su A' i Am dvije potpuno analagno pridruzene projekcije.!:- ~J I . i eo. naZlva sc sutraznica rreceg rraga (trece .. [[2 i f{3 \l tragoyima ei.~"--- .oJa nal.3.. ooda ravninu H3 nazivamo stranocrtna ravnina iii treca projekcija. Treci trag ravnine i njegova sutralnica .iekcija Jr" Jr2 i 7r. .5.:. sk upme).2). . < ' A'" dobivena je tako du se iz t<:leke A POVllCc atomica Oll ravnmu HJ. Okornice A4' i AA'" prave ravninu koja je okomita 08. '" nJenlm treclm tragom. a za negatlvan y des no od ose z.3 abradene su slltrainice..M' = A''' K i ..l i povuci okomicu iz tacke A flU tu r1Vniilu.0= _ fla nfvom i lljeno dnlO"o pro bodlste 1 "" j'" na d t " ..tr~cl trag e3 okomito projicira fla ravnine H.. 2: 1.Proizvoljno je ndahran . Lao ?iLo Sil bile A' i A"'.3 prikazane su sve tri ravnine pro. ~a. odJ'e smo vidJ'eli da u svalcoJ· ravnlm t' t ~ ' . te odreden njen naert A" ( . a zatim obje ravninc (Hi ?:ajecino sa Tt3) oko ose .<\A'''' = A'L.:. .ko je udaljenost bokocrta tacke od ose z jednaka ordinati tocebokocrtza p 0 ZInvan y I· ·1"lJevo.3b nacrtane Sil sve cetiri projekcije iacke A poslijc izvrscnog okremnja ravnina projekcija u ravninu 7[2 (ravninu Cr1eia) . tb nacrtane su sve tri proj'ekciJ'e tacke '-i(A'"A~ A"') . d 'wk' .X z A' Ez z . . . . Ra-: nina E s~~ece projekcione ravnine J[j. ' . .:lA -" = A K). Trag eJ naZlva se treel trag ravnine (s1..~. Zatim je proizvoljno odabrana tacka A i odredenc ____ ~_ . U poglavlju 4. e.<-.5. iIi sarno na Jr2. pr\"o na Jr-1.. a usa po kojoj se sijeku ravnine n.MILAPI lik pravotlgaonLka. postavicemo nOVll projekcionu ravninu JT4 okomito oa Tr.1 Jt2.it A'A"" L /X3 i LA"'::. Ravnine J[3 i ][4 sijeku se u oSI koju oznacavamo sa 3X4· Na slici 5. Na slici 5.< ' ._ Na slici 5. b d'~ ? -.kOJ·iJ·e paralelan s .' . Na [OJ ::. 1 reca proJekcIJa 1JI.2 surraznica n'eni .1 m ~aje we 1m tlocrtom 1 n3crtom odreaena u prostom tel<: onda k a a u njo] oznacuno njeno prvo .X2 U ravninu Tt2' Zelimo li odrediti cetvrtu projekciju tacke A. va Je 'd' . ..11 i 4_12) U sva~oj ravnini postoje i sutraznice trecea [raga. .x.. Boko('f'( i Slranocrr (tramjo~macUa) .su razmce prve 1 druge skupine koje su paralelne s njenirn prvim. sutraznice !I1l Ieee skupme paralelna Je s trecim tragom e.. pa]c A"" u nozistu te okomice. prQjekcijc t~_iatke..nSll -/<'(_1. )lti 5.. i 1[. i 1[2 U osu y :.Otuda jmamo Am L :::::".Mf = A" K . b .azl u I oktantu.

50) J od ravninc £(70. P .lko Je pra vac p 1(4..) 1 0" na p "Taka J"e dobivena udaljenost tacke T od pravcap kroz ploJekclje. ".4 Treeu projekcionu ravninu TZ. . lac'ke T n'j pravac. .. k .'b.adatak.a) IX3.".5 ·· .1 1. I · .45. Odrediti pomocu ..70) (5156). probodiste u tacki Sm . Z.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71 lezc na suprotnim stranama ose suprotnim stranama ose 3X4. U ovom slucaju.~a . m . J. kao j me y. / b) 5. Ravnine Jr2. '} .·a.4"'Bhl' E pM) kao udaljenosti njihovih drugih projekcija od ose '''2< Tada postavimo ravninu pravac p. ··h 'h nrvih pro)' ekcIJa ad ose IX. Bokocrt i stranoert (transjormac(. tac e T n3 treCt tm!! e I una lZ vk ~ -. Zadatak. l ravnine E . S""SfVl.5). tada osa IX3. bili paralelna s n4.50) od prm·ca p ~ AE [AU 0.'/..~tranocrfa udaljenost ta(:ke T(O. sarno sto u ovom sJucaju ravninc Jr. pa je osa 3. Stranocrtna osa fX3 je paralelna s tl?crtorn p' pravca p. rnozemo postaviti okomito i na ravninu 7[2.." .X4. . to . 2.adaci __.jprije. i 71>.t" ' . . d. . " . T povucem m \.50)] (sl. ~ okomicu na wvninu E Okomica povucena . Na slici 5Ab nacrtane su sve cetiri projekcije tacke B nakon poznatog sjedinjenja ravnina projekcija u ravninu 'Hz. OrIre( iIII pomocu . zamjet~jujl.1:" okomita na pm.W rr.1 0. lr4 okomito na R . B( 40."' . lako da ona \..caujemo na OSl10VU udaljenostl nJl110vlh d:'Ugll proJe Cl. OVI t· 'T adace b"!tl ytVSIV . ali sada ... onda i cetvrte projekcije tih tacaka Ide na L 8" a) " k" e r 1" J1i tacke T i pravea p dobivene su na osnovu udaljenosti ProJe Cl.5. . .'. 5. mow 1 1 tacka S na pravcu h 1 . za taGku B vrijedi ista lao za tacku A u prethodnom slucaju. . .70 5. I' "pustenalz< .d -. Slika 5. od ose x od.. i to paralelno s pravcen p..locrta udaliel10st ta{ke T(45.4. 7[2 i Jr.~. T" B" / " Slika 5._Z.45. 'nine E TreeD projckciju T tacke T J trec} rag e3 tragu eI Hn " .i liz.(.S"L. "ornl.~." R j e sen j e: Udaljenost tacke T od pravca p odredit cerno taka da n8. ravninu lr] po!ozimo okomito oa ravninu Jr.0 . L>lalJ"enost tacke oJ ravnine odreduJemo tako da lZ tacke.. Rijeselli zadaci 1.l 7~.60.1 Rijdeni ..' • JC .15).TtI'SI.l svoje uloge.nr d 'ekci'e 5' na T"'Sfl! takode paralelno 3 3. j v.JX4iMBfV".1 e S .TS .. JCfJe ' . I mora b·.40. m Natojsjici B"~B""~Zx3 j LB """ BfK." K. ' /·1· 0 ~ ."e n J c: Aka treeu projckcionu ravninu 1[3 postavimo.~ la ce SIV biti u Kako Je 7S paralelno S 1f4. Zatim odredimo m treee projekcije T i p"'" tacke T i pravca p( . .4 prikazane 3U opet sve tri ravnine projekcija Tr/. nil .'10 komHa 11a prvom b ll( e \1 k ·'a nil nvninn ]"[1 i ravmnu E. Na slid 5. Pomocu ordlllata 1Z S odre e se pro) .l ce okomica TS.. " a prava -vehcma lldalJenostl.. ". . sijeku se U osi 2Xj.c"".

). 1f" a paraleI !10 s pravcima a . Duzine jC T'" /.55) ad -. R .25. el.'(:!.7 rCII'nine tmurda ABCfA(-2{J.5. . A B"" C'" ima probodisfc u tack] S'u.-JO). tfflsm su J' Iff projekcije udaljenosti tacke od ravnine trougb. 3'60. Slika5.Ie prikazana bo Juzina..35)] bez i-Iputrebe tragovQ (sf.77 5. jer je ravnina troughi okomita na ruvninu 1(. '. su kao udaljenosti n]lhovJl1 druglh PlOjekcija od ose P. i:)rl. Gna .. ravnina n. Trece . T~)" i d m =:.B[A(15.pnlTlocu stra- drugc skupine. u ~A. .. . \ - \--'-. tJ01u2<.20. .H> j ' '! b'2 CD{C(lO.l postavljena je okomito n-<1_ l"nyninll. Trece projekcijc tacke T i trougla ABC odredimo na osnovu udaljenosti njihovih drugih projckcija od osc 1. dakle TS je paralelna S HI. d":::::. i h. Odreditipomo('u stranocria IIdalicllosl tar}ke T(5. Bokocrt i strmwcr( (rronsjOntUlcija) 73 UdaljeflOS[ d"'::::: r"'S"/:::::.~ Rj e s e nJ e~ZacraTakje rijesen pomol:l! sutraZniL:Ll III i fI ruvnine trougla 4BC Tackom C( C/.Sn.50).:2..ill 'i) prw skupine.----" . Treen projekcija A"'B"'C''' trought ABC .J tackom A{ A'.5. C(70._'-'.5.]J.X3 okomita na tlocrtu -tl{sutrainice III te ravnine. . ruvmJ1U 7r3 postavuD 0 okomito na ravmnu . (Jdrediti. jer je TS. B(! 5. _. .SH). k. pravaca alb.80.... POlllOCll ordinala iz Sf" oJrede se projekcije tacke S( S'.20). .'" 1''''S'''::: do ujedno j prava velie ina te udaljenosti. Okomlca povlIcena iz tacke r no.. Pomocu ordinala iz S?" odrede se projekcije Tacke Sf S'.e\ id'" .AN) sutmznica 1/( 1(11") r<t." i d' / . Tada Je osa . D] (sl. Zadatak. da . do ujedno ! prava velicina udaljenosti tacke od r::lVninc.L E 1." . '1 cr ti i I . _.1'::::: T'S'. / ~ " 8' \::. gdje je dIn :. rei i nu ravnirm trollgla. C".. r na proizvoljno! udalJcnosti paralelna s '"' tJ ocr(om a' j ' b. e sen j e: lidaljenost lzmedu dva paraletna pravca odredit cemo taka.:!I<-t je ~urraZl1!ca Ill! II! . A" /1 d' = T's' i = T 5" su projekcije udaljeno:>ti tacke vel ravnine. X/Zadatak. Duzine 1.~-----~=~=~==='-"""---. 7). Trcca projekciona l10crla udaljenosl dva paraielnc{ pravca: ~ "(l Tn) 1.35.8).. .---. 'CiJC proJek" U III i bill pravaca a i b odredene .~..' Postavijanjem ruvmne 7[4 okolmto na n? odredit cemo celvrte projekcije pravaca~ Kako je ravnina 1[4 okomita na 1[3.ie osa .Sff).6 A' "'L-\. Slika 5..

75 .3'.25) ] i EFG [E(20. 90. do ujedno i prava veliCinn te udaljenosti. Cetvne projekcije tv' YV·l. Projekcijc p'::::: P'[{. d'" =: pNYR"'i (r :::: pIVR i \. 7. Kako je pravac a 1. a osa JX" pod {{gram 3f]' 1I.-. p(}lnOCU ordina!a iz p'" i R'" odredene sU P'R' na a'//.30. d" =: P"R". Zadm.. JCf je njguva ravnina okomita na ravninu Tr. . l. '.. okomita n3 tloert .. f()). _ za at(u JC favnina 1r. jer su tacke P i R na pravcima a i h. . postavljena paraldno praveu a Tad'] je asa \. a pravClc IJ se panoyo projicira kao pravac. c.- .. : 0 '". 0 Je pl ava vehcma udaljcnoslJ izmedu dvn paralelna prayea.adaci .. Jer Je Jr3 I alb. Odrediti najkr{[(. . atV bl\' ~ d ' " .J. Tada Je osa JX4 oa l~lOtz'volJnoJ udalJenostl okomita na tTcce projekcije "'. a 1 pravaca a t b. C(S5. Zadatal{. -----. /5.. Odrcdenc Sll cetvne projekcije a[\. spustena iz projekcijc ail' 113 UV • ima probodiste u tReki RN.U trece proJekClje alb pravaca a .i s rlocnom a' pravca a Oared ~ . '<. Dna mora bi1'i okomita i na pravac jer je ltJ 11 a.. J:adatak. ' ....'-' . ~.' ~' ~ --. ' ~ 7[. mora biti pMR--11< 1\ 3X4.------- .. POlUocn ordinaJa odredene su prve P'i R' :.). mora biti okomita i na pravcima a . biti paralelna s 1r-4. 0. tJ ~etvrtoj projekciji pravac a s(.?..'. . Pi\( RIl ' ::::.u udaljen0'5t ')\IT Gwr pravca P(JIJlOCIi stranocrla (s1.30)). . Duzine d' =: P'R'. Vidlji'vo::. Trecu projckcionu T3vninu 1[3 postavimo okomito na ravninu n..'n Ie ravnine.d)!i i b" CD[C'0400 .. .zatim drugc projekdje ph i R" presjecnih tacaka P i R. o· ~D'/ -9 : B" p' d~ )f . a R1V oa LF.uraleln..~.. 7I/.rc skupine. pa ce pI\' bitl na aW. .74 5. ~. . ene ::..•- .t okomita na ravninu n. Odredene su trece projekcije A"'B"'C'" i E"'F"'C-'" trouglova ABC i EFG.j hI\' pra'vaca u i b. "ldi kao lacka. a ZalilD P"!?" na a'lJ".. b'" ._.60).'1/' '>utr:ri:nice.5..:.5.15. 9).----~y R" C' x P' B" / R' y~- " C' R j e is e n j e: Oa bisrno rijesili ovaj zadatak treba nacrtati trece rrojekcije troHglov<I i odrediti njihovu presjecnicll.. lz pmje/.gdje je d"' ::::. sen j e: Ud~!jenost izmcdu dva mimoilazna pravca odredit cemo postavllllO okomito na r."u .. G(90. p" =: P"R" i p"':. dd ]. y BrcCU. .)\'ninu !f. Bokocrt i stranocrt (trallsformacijn) 5.70 i.SOJJ). F(3G.6r/JO)]. bez IIpotrebe tragova (s1. D(60._ • pnqc:l () ili h luke.. '.t trouglova odreciena je na poznati IWiSin. Kako je PR IllL.. Okomica.. Zadatak je rijesen POl1lOCll sutraznicc m pr:." l..l. i na ravninu trougla ABC Tada jc i)SQ. Odrediti pomocl-i str£l1wcrta presjek dL'a trollgla: ABCLA(O. floC/·to i naerta tehnickog predmeta. . _ tl1 p~ava~a odrcdllJemo kao lldaljenosti njihovih Jrvih plo. ..) 11 para e no s jednim od 6\ Zadatak. Kako je [aI/nina "'J '.. iJ{50.Sll projekcijc udaljenosti dva mimoilazna pravca.5. ] 1). . Fallacll ardinaJe povucene iz tacke RiI' odredenaje tacka RI1' na b'" . './azna pravea: a =' ABrA(_ "'0 -() 0) .omoc(u stranocrra !1acrtati predmet 11 cetvrtoj projekciji.t3· U cetvrtoJ proJckciji pravci se vide kao tacke 1 Duzma dlV . to ce okomica PR. i . odnosu na osu IX} (sl. Tacta je osa Y':4 okoll1ita na trecll projekciju a/ff pravca a.. . --- . kao pomocne ravnine trougla ABC po!ozene taekom C.cija.4 Rijdeni . spustena iz tacke R na pravac a. a 1.:o ptrrR'" su projekcije presjecnica dva trougla. ..'" d"" fIlllnOl. .$/~~t-Z~ _.I .ekclJa ~~ ose ).x_.. 1 . I (. Odredene su trece projekclje pM 1 RIfT presjecnih tacaka Pi R. Tadaje PIlRIV =: PR.. ". (I l.l\lllnu lL f: j. StrwlOcrtno Gsa IX} je pod uglom 6(J' U odllasu l1a OS[{ fX~. Treca projekcija Am nh'c"" trougia ABC JC pnkaZ3na kaoQuzina.. i b. b" II' :"5. lJ d J .40.

u slijedecoj projekcionoj rnvnini se ne vide. 1 'Oil Jd F i 20 ..' IJ" . Potrebno je takode obiljeZiti sve njegove vrhovc 1 _ 20 ito u rrvaj Jf .~. a nJclla odrcdena na poznati nacin. '1-..'II ... Slika 5. U osa 3X. '.i.u stranocrta 17[[crtati koch!. lz projekcUa.JC . R ' '" ~ J \:. _ __ _ 6(J" Fm \" ....· Spu."~~f~-\ .0). Cervrru projekciju JlF .0)." ..12 •. tlocrta i nacrta kocke cija osnova ABCD{A(20.O). ".' JX...I . .e osi transformacije.X2.." F' r--7...ff Slika 5. Bokocrl i s/ranocrt (franV~~rlllac"ij~a~)_ _ _ _ _ __ 5.2{jl' odredujemo kao udaljenost njegovih vrhova prve projekcije od ose .4 Rijdeni ::adaci 8" .10. au cetvrtoj npTojekciji nevidljivi su oni bridovi koji po laze 1Z vrhova ()"i". Postupak rjesavanJa ovog za alk'<l .:m \JrhulJJ 'v' ~:t~rte ~rojekeije zad~nim redoslijedom dobivena je kocko..' .40.~. .12).. ~C'_ IN. 8' 8.J..' R Le_3 e n j e. "'.". o'ekci'c till vrhova a zatun nJl10ve ce vr e '. U zadanirn projekcIJ.! je pod uglom 6(/' It odnosu no OSll .- 30' ____ y 8" A'.. 1 (' k eke Odredene Sll l'rece zadatku.'Ie kao I'l 7 anu uga .1 0 B(20. Bridovi pre-dmeta lCoji po laze iz onih vrhova koji su u pre[hod~ noj projekciji najbliz.5." 'i-''-----..Xl> 1-1 " _.' . Sllka 5.76 5. .20' i drugoj projekciji 1" . Zadatak. U trecoj projekciji nevid!jivi 511 bridovi 9"'13"'.20" .JO.X3. Stranocrtna osa jX... sen J t" '" .I i~ e"/. 'd ."q-.D] lei! i_I trl! pomo(. a vidljivost u cetvnoj proje-keiji odredujemo na osnovu njegove trece projekcije. odnosu nQ aSH jX} Vidljivost predmeta u trecoj projekciji odretlujerno na osnovu njegove prve projekcije.11 il :1 . U ovom zadatku treba iZYrsiti dvije lransformfjcije zadanog-predmeta. TreeD projekciju r _201'f i'ehnickog predmeta odredujemo na osnovu udaljenosti njegovilJ vrhova druge projekcije od ose ..j pod uglom 45" (sl.ama ~blllJ~ZC~lJtSUt~rpl~(~/ek~ijc.C(50.. 8i\'. JO'"1f i 17'''j9'''.janj.~.

-.0.5U).60).50). B(0.40. 9.40. O'dtediti pomoc1.5. 60.0.JOO).15).10).-I8(A(15.60).20. 5.20.20. C(55. C(90.~. -- 'J' '17. B( 30. '. 90) od ravnine tmogJa .50.25)} i b~ CD[C(70.lO)J. ..25)). G(40.~'8dredili B(65.50.55) od pravca p ~ ASiA( 10.45) od ravf1ine £(50.20. . /] 1'1' Odrc--cliti-pomoC:tl stranocrla udaljenost ta~kc ·.20).50).5. D( 1 }O.60.40. D(70. 15)] sillrotlglom EFG[E(25.50)) i bE CD[C( 1O.RC[.30.JO.!5.30)) sa lrongiom EFG[E(30..85)! 50 lroug!om EFG[E(20.30.40.-10). Odrediti POIllOCll stranocrta prcsjek trougla ABC[Ar 20.}O)jsa ravnlllom E(-.20).20. B(-60. N(80. B( 100. 8(90.SD. Cr . 28.45).}O. 7U. [0.40)J.0).35.O.50)).>Odrediti pomocu stranocrta presjek p. .ll stnmocrta oajkracll udaljenost dva mimojlazn~ pravca: a E ABlA(O. .25).5). 'Bk'15. DI.60) ad pravca p ~ MN{M(40.10.50.40. Cn05.35). 26.45.5.40).40).30.70)}. B(95.20.45). G(95.40.80. C(-JO.70. 24..iU.10.50.·60). '. :t Odrediti pomocu stranocrta udaljenost tacke T( 20. C(O.JO).50.20.25.20./ a ~AD[A(.) Odrediti pomocu stranGerta presjek trougJa ABC[A(O. ddrcditi pomocu stranocrta udaljenost tacke T(25.1O. r pomocu slranoerta prcsjek lrnug!a ABC[A(15. C(30. Zadaci za rjesavanje 1. DJ bez upotrebe tragova.}5. VIsa raVll1l10m £(50.3 )] C.20) f bez: upotrebe tragova.-30) od ravnine trougla <-inc[~~(.90.70. " B(40. )J i njjhovu vidljivost u projekcijama.Odrediti POlllOCU str<lIlocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca: a ~ AB[A( 10. DI 14.l stranocrta pregjek troug!a ABC[A(0. C(45.20).. B(30.20.60)j bez upotrebe lragova'.70i.50)) i b ~ eD[C(.]0.401.5. .70).1(30.JO.-40).50. 70.60.20)]. Odrediti pomocu siranocrta udaUenost tacke T(40. 6})drcditi pomoC:ll stranocrta udaljenost tacke T(-60.70)] i b. 8(40. (. 80.45).lO)).. D(.-45). 7"pdrediti pomoc:u stranocrta udaljenost tacke T(50.~lBC{AI-30.60) od ravnine paralelog!ama\J'-<J./O). B(90.'"_______~.30.40)) i b ~ CD[C(90.90. G(lJ5.40.n.40)}hcz upolrebe tragova.60)) i b ~ CD[C(.20. 19. 25).20. :'Odrcditi P01l10Cll stranocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca: .IS.30. '.20). .80. "Oclrediti pomocu stranoerta prcsjek paralelograma A. Uk Odrcditi pomoc. . B(60.70. 10). D(30. ~5).90. 8(90.20.70).1. B{60. iOO)..50). D].45. D(2U.70. 11::. Odrediti P011l0Cll slranocrta udaljcllost dva paralelna pravca: 0=.-4!..: 21. . Odrediti P0n10Cll stranocrta uda!jcflost dva parale!na pravca: (i ~ 4B{~((). B( OU.70.70)J i ~jihovu vidljivost u projekcijama.BCD[~( ~45~~O.60).~'~bdrediti pomo6u stranocrta pres]ek'lrougla --' ABC[A(60. DJ.-/' C(J 35.60.40).55.)U. N(.0).BCD(i'-i(-90.}5... /1(.-f). 13.40.5). a zatim naci pravu velie-inu uclaljenosti izmedu tacaka A i B. Odrediti pomocu stranocrta udaljenost tacke T(45.} i njihovu vidljiyost u projekcijama. .O). 7().15. B(.aralelo~rama ABCD~A(2?.10). T(-SO.60.!!.5.]0.55)J i b~ CD[C(35.35}.30.d}:'Odrediti'pomocu stranocrta najkracu udaljenost dva mimoilazna pravca: 'Cc/' a' AD[A(70.50)) i b ~ CD[C)60.20). 20). c(60.lO. \q. Bokocrt i stranoert (transjorJnQcija) _ _ _ _ _ _ _ 79 5.O.0. 10.8: Odrediti POlTlOCU stranocrta udaljenost Lacke T{40.40.45.-"~-"---- 78 5.50) od ravnine E(-75.-20).40. ))(70.c. F(} }O.30).30.40.10. CD[Cf80.80. 23.50.25)] sa ravninom E(60..20.75) od pravca p s MN[M(JO._ ).15).50.30. 25)] sa ravninom £(50.60)]./ C(95."~i~. k Odreui[i P0l110CU stranocrta udaljcnast tacke T( J0.35.25).0). F(55.10~.'-I5).30. B()(). . C(90.s.8(80.35.' ~.20). Odrcdifi pomocll stmnocrta llda1jenost tacke T(40.JO) od ravnine trougJa .80.:~ 2.)Odrediti pomocll straflocrta najkracu udaJ:!enost dva mimoitazna pravca: _/ a ~ AS[A(. 10)]. 10. B(55.70) od ravnine paralelograma ABCD[4(60. F(70.JO.20).20. D] bez upotrebe tragova.}5~80).50.70.20)..5. l ~a ~ /l?'bdl"Z:diii pomocu stranocrta udaljenost dva paralc1na pravca: AB{A(30. 40) ad pravca p =AB(. . A lO:()(!rcditi P0ll10'::U 5lT311ocrta udaijenost meke T(60. 0. lO.0)..0.]o). ...

lO.. Projekcije tehnickih predmeta zadane su slikamfl broj I do 16.::'.45..85).65. 70.30) 1 --2..S:.55). G(65.:!_ _ _ _ _ . N(45.ij::o:.40) jedan njcgov vrh..30.10.." [z projekcija. ako je {atka A(75.80. aka je taeka A( 55.4. POlllO(.. 31: Na pravcu p .]5). njihovu vldljivosr u projekcijama.15)) i njihovu vidljiyost u projekcijama. Nacrtali projckcije oktaedra pornocll stranocrta..[£(25. N(80.20.-O::O'-'O_::C::"eJi.:B"o::k"oo:c::.(20.C(J20.:-:.0.70.:u"o::"-.:i".J5J))] kZl Gsa oktaedr:J.35.80. _ _ __ i.tl str::tJ]ocrta nacrtati predmet II cetvrtoj projekcijL Osc tranSf0n11acije i-'3 i jX~ oJabr:lli po volji. Nacrtati projekcije oktaedra pomocu stranocrtfl. G{ 130.6{).50. 33.:"'::":::'".. MN[M(OJOJO). F(J00.. 15)] sa trouglom EFG[E( lO.: MN[M(10. 32. 70).65) jedall njegov vrh.90J. tlocrta i nacrta tehnickog predmem. J5.sfi"o::':. 75). ~a pravcu p e./'"S"OC"T______.60. F(9().':.50).Oj) lezi Gsa oktaedra. B(95.20j. 30. . B(70.45).65). D) sa trouglom £F(. 'C( 115. O"ctrediti pomocu stranocrta presjck trougla ABC[.29. Odrediti pomocu stranocrta presjek paralclograma ABCD[A(20.

.nica Idi 1.1)' Pravac 0 zove se Gsa. Slika 6. Obja. Okretanje (rotacija) 6. zove se kruinica rOlacije..)_ _ _ _ _ _ __ 6. .. Ugao a zove se ugao rotacije..-a!. u kome se neki zadaci jednostavnije rjesavaju. ugao i smjer rotacije. iii IT] iii da je II jedooj od tih ravnina.:.1 ravnini L. Ta kruz.. a duiina . dalazi u polazaj AI.8). tacka S srediste. Srediste te kruznice je U osi 0 i La u nozistu S okomice spustene iz lacke A na aSll o. Projekcije till predmeta i tijela u novim polozajima jasnjje prikazuju te predmete i tijela. Obicno se uzima da jc osa rotacije okomita na jednu od projekcionih ravnina. Ol{retanje nopste Predmeti i geometrijska tijcla U osobitom polozaju dovode se rotacijom aka nekog pravca ~ ase u nove.'.. :-otacije. KlUznica k.w.Cka A rotira aka ase 0.ij. testa je potrebno da se tijelo rotacijom dovede iz opsteg U osobiti po!oiaj. Am.!. koju opisuje tacka A.la.!:c!l. Ako se taeka A akrene ulijevo za ugao a.45 = r pohrpreenik rotacije. Okretal1jem tijela aka ase rotacije za neb ugaa. ana opisuje kruznicu k. polozaje prema ravninama projekcija.o"'-0':c·t-. koja se Love ravllilla rotacije.-an. Kod svake rotacije mora biti zadana osa.f°O>tO>0!'. _ _ _ _ 5 B k ' _ ___='=oO'°cCc~c:. opste.-(tC':t.1 Obieno se tacka okrece aka ase za neki zadani ugao i to na desnu iIi Iijevu stranu.6.1.flljenje. a okomira je na osu .:. svaka njegova taiSka opisuje luk istog ugla. 1T.":csC'l"m'C0. Duiina AS"" r je poluprecnlk Ie krtlznice (s1.

Ugao a prikazan je u Tt! u pravoj velicini.elan. Radi jednostavnijeg prikaza Uzet cemo da osa rotacije 0 ide wCkom okomiro na JlI (o':= AI. Stika 6.6.ivaki vrh kocke za isti ugao.ine Neku duzinu rotirat. .s osom x.4. ona ce opisati kruzni luk k koji se na Tfj projicira u pravoj velicin.. mora biti pamI.. B.4 Pomocu rotacije rnezemo odredifi i pravu veJiCinu neke duzine d ::. Kod takve c 6. cije su osnovc' paralelne s IT" te osa o{ OI. Sredisre je S'luka k'll 0' .. =: d. tacke AI u koju je rotacijom dosla tatka A.L rei za ugna a::::. nacrt novog polozaja duzine d ::: AB. ~ AB (sL6. Duzina AB ahene se oka osc 0 tako da se okrenu !crajnje tacke A j B za ugao a .4.-<"S'-"_-----<{~E i 0" a) x Slika 6. OkretanJe duz..-. Ona ce se na tu ravninu prajicirati u pravoj velicini. . 6.6. / II 1/ Ii . zu u~ao 0:.: A B na slijedeCi naein: aka se duiina to!iko okrece aka neke ose dn bude paralelna s ravninom Jrj ili 1[2. rotacije ne mijenjaju se oi oblik ni velicina nacrta kocke. je [Ioen.).A'-"_"k_". Okretanje tijela Zadanu je kocka svojlm pro~ jekcijama.4 .2. Nacrt luka k BB.4B roticui aka te osc dok nc bude paralelna ~ .Off) okomita na 1[2. . njen tlocrt A'B.3.84 6. .. . nego samo njen polozaj. Okrettlllje (rotacljrl) 6.• 'k A'B' u"pravoj velicini kao luk B'B.2 Aka treba rotirati tacku B oka ose () l 7['. tacka B opisuje luk k' koji se na Jrj projicira 1[). . a A. Ta rotacija vrsena je tako Ja oka ose 0 rotira_. paralelan je s osom x. 1200 ($1.4). . a naert rotiranc dUZlfl@---:Je .2b). a tacka B u tacku BI ( B. kame je sredistc 0 . Tlocrt novog poloiaja kocke je njena jasnija slika (s1. dakle tacka A' opise treCinu kminice i dDde u poJozaj Nacrt Juka k...a potupr'ccOl -' . No. koji ide tackolTI A.4. d. Slika 6.6. i I nt. !2(t (s1.3 Kako je rotirana duzina AB._ _ _ _ _ _ _ __ 85 6. anda to liracnmotm II prefhodriom sJucaju s tim oa zamijenllYlo ravnine 1[1 i 7[2_ II x. -je duiina B"B. cerna oka osc () za ugao a taka da La taj ugan rotiramo abje njene krajnje tacke (sI.3a).. pa ceme duzinu . a poluprecnik je S:-1'::::: rJ".4 OkreiallJe fI~e"'I::ca'-.i kao luk e. Oko te ose rotirali smo kocku za upao a =: 120'.6.3b). A.B.. B.2a).).4"B. Tim okretanjem tacka A dade u tacku Af { A. c=. nacrtu k" lula k naiazi se Ilucrt A. Okretanje tacke Aka tacka A rotira oko cse 0 1'ackaA ostaJ'c na istom mjestu. 0'"~ x).

7.. Cetverokut osnove odrea-cn je vrhom A i sredistem S.1. Uglata tijela ogranicena su ravnim plohama. u t!ocrtu tacka G se vidi.konture vidIjiv.e. je tloen tacke E. U presjeku tc paralele sa okonucom pov'Ucenom iz tlocrta tacke A. Kod projekcijc tijela na ravninu vidljlve su one pJohe kaje su okrenute prema oku. Pomocu tacke £(£'."'. Visina kocke Je jedan njezin brid prave vcliclne. on je okomit : na priklonici P }Jr/og traga te ravnine. a nevidJjivih isprekidanim linijama.7.e tloc11 p' poklapa sa tlocrtorn brida AI'. kojima je tijelo ograniceno. jednake dijagonaJe AG.2. 0 projiciranju tijela uopste Geomctrijska tijela ogranicena su plohama. PR i ./. Posta je brid AE okomjt na ravnini E. .~:~ bridovi kocke.u·s~protnoj projekciji bJiz~ 051 x. Projiciranje geometrijskih tijela Slika 7.' . Bf{. bridovima i uglovima (vrhovima).£.sa sredistem 11 t(lc~ki S(-35.vrha-.Z:ajy. a proiekeije tih bridova morajll biti okomite na 15toimene tnlglive te ravnine.j. 7. Tloerti tacaka S i A odredeni su pU!110CU sutrainica min prvog traga. .2 Geometrijska t1jela 87 H G Ose·i dijagonale se sijeku u tacki 0 koja je jednako udaljena od svih ploha.1 7. Kako ie n~crt tackc G iznad naerta tacke A. Projckcija tijela na projekcionu ravninu dobije se taka. 7.izlaz. kao i poznavanje konstruktivnih postupaka obradenih u 4. U ovom poglavlju lakse se l]davaju slozcniji prostomi problemi .1. U presjeku ordinale poYUc:ne tlocrtom tacke E i okomice iz !Jacrta tacke A je nac11 tacke E._NevldljlV je uvijek onaj k6ji jg. 'Antirotacijom' i perspektivnom arinosti odredenje tloert. Preloiene su tacke S ~i A 11 ravninu H..~.~jj.HN.j obrnuto. Redoslijedom spajanja istoimcnih projekcija obijll osnova dobivene su projekcije kocke. . a tacka A(-40. 8[0 se na tu ravnillu projiciraju sve plahe. Kako osnova kockc leli u ravnini E. h~a ide kroz tacku A. U konl11ri tlocrta kocke osta!i su tlocrti tacaka A i G.-. traga ravnine~E.55).2).Aldatak. Ako se vrhov( uglatih tije1a projiciraju na projekcione ravnine Da se te pr:jekci~e spoje onaka kaka Sil spojcni vrhovi U ptOstoru. koji pripadaju konturi neke projekcije. Proiekciie vidliivih hridovn izv!ace sc PUll1 1rJ. svih bridova i svih vrhova. . njeni boem bridovi su i)komili na tu ravninll.~.2. pogJsylju. Geometrij~ka tijela 7. lInutar konlure nacna kocke os tali su nuerri vrhova D i F. Konturni bridovi tijeia uvijek su vidljivL Ako je neb vrb tijela unutar. tljCI3 ~. . a plohe su ogranicene bridovima i vrhovima.v povuccmo okomiCll na prelozenu priklonicu po i nanesemo ao=-AoEo· Tacko~ Eo povucemo parale!u prvom tragu ravnme e/.. dobiveni su tlocrt i nacrt gomje os nove kocke EFGH. odneBiio projekcijama obiju os nova. vidljivi su u toj projekn)l 1 izvlacimo ih Dunom linijom._Po~navanjem osngvni1Hyvejstava pravilnih uspravnih g~Qll1ernjskih tijeJa. oko prvog. Bridovi koji dijele vldljivi dio ploha od nevidljiyog zovu se kontumi bridovi tijela u toj projekciji. 7. a sutraZmcama prvo~ trai.."") i cinjenice da su projekeije paralelnih strana kvadrata paralelne. a ciji <. . vidljivi su 5vi bridovi koji idu iz vrha G i nevidljivi koji idu iz vrha A. Projekcijc stosca i valjka bit ce odredene projekcijom vrlla i osnovc.tO). a zove $C srediste kocke. CE j DF. Vrh E-odreden je nu slijedeci nacin: iz tacke A.. U OVOID je pogJavlju 11glavnom obuhvaceno projiciranje geometrijskih u opst~m 'p-.va kocke je pravilan cetverokut kame je srediste. anda su vidliivi i bridovi koii iz tOg . jer je tada daljc od naseg aka.11. a nevidljive one koje su okrenute prema TClvninJ projekcije. ' '. K~cka je 'praviJ~o g~ometrijsko uglato tijelo ograniceno sa 6 jednakih R j e sen j e: OS11o. ose KL. dobit ce s~ projekcije bndova 1 pI aha kojimaje tijclo ograniceno. Posto J~ tioert tacke D e. l\ocka lma 3 jednake.25)jejedan njezln vrh (sl. Nacrfati projekcije kocke aja oSTlava ABeD leii u ravnini E(-4(jJ~4b. Vidljivost kocke kroz projekcije odredena je na slijedeCi oatin: . meau sobom okomite.ol0. Kocka je pravilna cetverostrana prizma.W nacrt os nove ABeD.--:-Pbmocu prelozenih facaka (5) i (A) konstruisan je kvadrat (A)(B)(C)(D) u pravoj velicini. {acka /\ ne \/idi. Kocka _~lm[! 12 Jcdnabh bndova i 8 trostranih uglova koji cine vrhove kocke (51..u tack! S.

ne~i~ljiv~. Zadatak. kao geometrijsko tijelo. Kako ravnina E ima konvergentne tragove. a kocka osnovom ABeD le:i. sa sredistem u tal. Necemo vitijeti ni dio prvog traga Cj. N(50.7. uspravne. Prizma moze biri uspravna i kosa. Zadatak. a njezinu osnovu necemo vidjeti. koji je ispou kocke. 7. Prizma ima dvije osnove i oooliko boc. r:.e nevldlJIVI bndovl sljeku u nevidljivom vThu. onol1ko bocnih bridova koliko mnogokut Ima-uglova i dvufmfa veei broj vrhova od hroja·-uglova mnogokuta.88 7. kOj. Kako so tacke (8) i (C) na pravcu (p). poluprecnik osnovi opisane !.MN[M(65. a tacka A(25.2 . Jedon brid asnove paralelan je s lC. Dijelove ~ragOkvadravntn: kOJl SU ostali ispod projekcija kocke. analogan je kao u 1.AN)odrc(lena je ravnina E(el.i u toj ravnini. kO]1 ~du lZ ..4). Pravcem p(p'.2.nil}.p") i tackom A(A'.l. Prizma Prizma. a vidljivi su svi n:~~~. kao ni diD drugog traga e]. petostrune priz._ploha koliko~mnogokut ima bridova. Dalji postupak rjesuvunjd. to cerno u tlocrtu i nacrtu vidjeti gornju SHanll kocke. R j e sen j e: Osnova kocke je pravilan ce'(verokut koji je odreden vrhom A i uslovorn da jedan ojc2iD brid lezi na pravcu p. tacka F ne vidi. 2.tloc~~ tac~e F. a vis ina prizme v=85. Haertati projekcije pravilne.3 ).60<j. da ostaje sarna sebi paraldna. Boene pIche prizme su paralelogrami. Nevidljivi vIh sadrii . Pravilna prlzm3 za osnovu irna pravilan mnogokut.55. ne vidimo j izvlacimo ih lspre 1 anom liOljOrn. a kOSCl prizmaje ona ciji bocni bridovi stoje koso ua njezinu osnOvu. Pomoeu (p) i (A) konstruisaoje kvadrat (A)(B)(C)(Dl u pravoj velieioi.lS) je jedan njezin vrh (s1. koji je iza kockc. 65)}.Jil1ice r=30. 7.··) 0). Uspravna prizma ima bocue bridove okomite nil osnovu. (st. zadatku.2. JIve b~ldove Ill. Projiciranje geometrijskih tijela U 7.Tl. ~'i~red . 10.2 Geomelrijska tijela 89 oacrtu se tacka D viJi.30. JO).v:ha D i . Nacrtali projekcije kocke ciji jedaJ! brid lefi na pravcu p "".1li2 eija osnova leii u ravnini E(J 5.i i.e2). Visina kockc je jedan njezin brid prave velieine. a nacrti na nacrtu pravaca p i q.45. ali tako. nastaje kada se prava linija pomjera po obimu nekog mnogokuta.. Slika 7. njihovi tlocrti ce biti oa tlocrtu.elu iz vrha F. a lacke (A) i (D) na pravcl1 (LJ). Prelozeni su pravac p i tacka A u ravninu TCI aka prvag traga e! ravnine E.:ki S(35. 3.

\ " 1\ \ y ~ x / \ 8' / \ . ..'(G II ...:--T " .iciranje r..L-~7"-7f' .: ._ _ _ _ _ __ 7• Pro. / \ '(' I /" \ IE) Slika 7. Slika 7..!V./.I.. \ \ '\ \ \ \ \ \ \ ././ E..:eometrijskih tijela J " I" .i \ 1\ -.4. (0. /.. \ j\ \ \\ \ .."'"\-\----~--. ~c.-"".3 ..'FI ~< ~. \ \ \.90.: ~ /" " iH" \ \ \ \ / / / / Fir ---. \ Ex/ ~E._--+-~t. RGo \ 8" p" \/ .. ..\ \~.

posta je taj brid paralelan s nt. Zadana visina prizme nanosi se na njezinu osu od tacke S. U presjeku ordinal. R j e sen j e. zadatku.5). (8J '~"----~-::--7 B' e. kada se ona promatra 1I smjeru nonnalnog projiciranja na ravninu 1[" vidjet ce se njezina gornja os nova. Pomocu tacke (S) i poluprecnika r konstruisan je pravilan lIeterokut (A)( B)( e){ D)(E) II pravClj velicini. Slika 75 .40. Dalji postupak rjesavanja je kao u prethodnim zadacirna. taL~ka A (0. 'Antirotacijom' Sll odredeni tlocrti vrhova dooje osnove prizme. U presjeku drugog traga i ordinala povucenih vrhovima donje osnove je njezin nacrt. Dalji postupak rjesavanja analogan je kao u 1. tih vrhova. U nacnu je zaklonjena gornja osnova pa se vrhovi nacrta G i Hi bridovi koji idu iz dh vrhova ne vide.92 7.) je jedan njezin vrh. a visina prizme v=70 (sl.2 Geometrijska tijela 9] R j e sen j e: Prizma za Osnovu im3 pravilan peterokut kome je srediste u tacki S: Peterokut osnove odreden je sredistem S i poluprecnikom r. Spajanjem vrhova ABCDE istoimenih projekcija dobivene su projekcije donje osnove prizme. dobiveni su vrhovi nacrta gomje osnOve GHIll( j L. a medusobno spojeni odreduju njezin tloert. Osnova prizme je pravilan sesterokut kome je sredlste u tacki S.a povucenih iz vrhova naerta gomje Qsnove S:1 okomicama povllcenim iz vrhova tlocrta donje osnove je tloert gomje osnove prizme. Pomocu perspekrivne afinosti i 'antirotacijom' odredeni su tlocrti vrhova donje osnove prizme. Zadana v1510a prizme nanosi se na jedan njezin bocn! brid. Pomocu sutraznice m prvog traga odreden je naert tacke S. vidljivost je slijedeca·. a kada se ona prOImltra u smjeru . vidjet ce se njezina donja osnova. Nacrti tacaka 5 i A su oa drugom tragu e1nl~nine E. Pomocu tacaka (S) i (AJ konstmisana jc osnova prizme. sa sredi. o'onnalnog projiciranja na ravninu !fl. Nacrtari projekcije pravtine. Zbog toga prizma u tlocrtu zaklanja donJu osnovu pa se vrhovi tlocrta A i B i bridovi koji idu iz tih vrhova ne vide. Zadatak. Projicirallje geometrijskih tijela 7. §eSlOSlrwte prizme cija osnova leii u ravnini E(-40. 4. pri cemu je jedan njezin brid paralelan s ravninom IT). 7. Kako mvnina ima divergentne tragove. ilspravnc. s obzirorn na to da su njeni bocni brid9vi paralelni S 1[2_ Kako su osnove prizme medu scborn paralelne. pravilan sesterokut (A)(B)(C}(D)(E){F).-).30j. a sutrafuicama prvog traga nacrti. ili najecian njezin boeni brid. Prelozene su tacke S i A oko prvog traga eJ U ravninu 7r:j.em S. 70. a osnova prizme leii u toj ravnini. Ciji brid (A)(E) je paralelan prvom tragu ravnine E. U nacrtu se visina prizrne vidi u pravoj ve1icini vo:::: S"V". Prelozena je tacka S u ravninu 1[1 aka prvog traga ej ravnine E.oo.ftem u tadd S(-5. Zadana prizm~ svojom osnovQm Id:i u drugoj projicirajucoj ravnini. Scsterokut osnove odreden je vrholU A j sredisr.

. a kod kose piramide osa stoji koso na njezinu osnovu. k. a broj uglova jednak je broju \Thova mnogokuta viSe jedan.ak.0 . 30.3. i-rojiciranje geometrijskih tijela 7.::80 (.. Ex R j e sen j e: Osnova piramide je pravilan peterokut kome je srediste u tacki S. Sutra:Z. petostrane piramide cUa osnova leii 11 ravnilli £(50.lspravna i kasa..mide. Uspravna piramida je ona Gija je osa okomita na osnovu.~fediStem S.!j_§ill]. . sa sredLftem u taeld S(~1(1. P(1ITlOCU r(lcaka (8) i (A) konstruisan je pravilan peterokut (Aj(B)(C)(D}(E) u :->nrvnj velicini. njcgova (}~a jc okomj[a na (U ravnmu. piramide. onoliko bocnih ploha koliko mnogokut ima bridova. uspravlle. to ccmo u tlocrtu i nacliu vidjeti gomju stranu piramide. Piramida ima jednu OS110VI1. I K. a njezinu osnovu nccemo vidjeti.35. koja ide tackom S. Necemo vidjeti ni dio prvog traga e. Bacne plohe piramide su trokuti.20. Piramida Kao geometrijsko tijelo.1o ni dio drugog traga e2. a piraJl1ida osnovom leii u IDj r.2 Geometrijska tijela 95 7.Ulocr1.mihi.:<ko ravnina E ima konvergentne tragove. S obzirom na to da tijelo "snO':om lezi U fa'. 5. Vrh piramidc odrcden je na slijedeCi nacin: iz tacke Sa povucemo okomicll no.1'1. Pravilna piramida loa osnovu im<lpraviJan mnogokut.114 7.2. Slika 7. u presjeku te paraJele sa okomicom !~ovllceil0m iz tlocrta tacke S.-). Piramida moze biti l. a l1Jezme pn'jckcije moraju biti okomite na istoimene tragove te ravnine. Nacrtati projekq/e pmvilne. i __.'a clji se tioert p' poklapa sa HOCftom ()se . 'Antirotacijom' i perspektivnom afinosti kons~D. ol1oliko bocnih bridova koliko mnogokut ima vrho\JB-. dobiven je llocrt vrha V. Aka lz tacke Va povlJcerno paralelu s duzinom 50 S. piramida nastaje kada se prava linija pomjera po obimll nekog mnogakuta prolazeci kroz jeduu taCku u prostoru. 6). U presjeku ordinale povucellc tlocrtom tacke Vi okomice povucene iz naerta tacke S je nacrt vrlla V Spajanjem istoimenih projekdja njezinog vrha i vrbova njezine osnove dobivcne su projekcijc piramide. a vis ina piramide 'L!:. onaje okomita ina priklonici p prvog traga te ravnine. KJko je osa okomita na wvnini £. Petcrokut osnove odreaen je vrhom A. 7. Prelozene Sll tacke S i A u ravninu JTj oko prvog traga ravnine E.'1 odreden je nacrt tih taeaka. Zadat.~) je jedtll1 njezin vrh.nicama m j n prv0g traga polozenim tackama S i .45).:. koji je ispod piru. prelozcnu priklonicu Po i nanesemo V(l:::::SoVa=:::80.js. koji je iza piramide.-Zadana visina piramide nanosi se na njezinu osu od tacke S. d pomocu sutraznica prvog traga naert osnove ABCDE.n:nini. taClw A(-J 0.

1 taj ravnini. prvog traga nacrt osnove ABCDEF. 7.55.2 Geometrijska tijela 97 6. "1/(75. Spajanjem istoimenih projekcija njezinog vrha 1 vrhova njezine osnove dobivene su projekeije piramide. Kako tacka S pripada ravnini £.96 7 Projiciranje geometrijskih (ijcla 7. zadatku. c. Pomocu tacke (S) konstruisana je os nova piramide. Tackom S polot. -o-Kako ravnina ima divergentne tragove. Naertati projekcije pravilne. 'Antirotacijom' i perSpektivnom afinosti konstruisan je tioert. Prelozcnaje tacka S oka prvog traga ej U ravninu 7[}.vnine odredeni Sil njezini tragovi. V" . (A){B){C){D)(E)(F) u pmvoj velicini. R j e sen j e: Osnova piramjde je pravilan sesterokut kome je srediste u tacki S. alw je njezina osa SVI5(0. .7). jer ana dodiruje ravninu 1(}. tako da jedan njezin brid lezi u prvom tragu ravnine E. kOjajednim bridom osnove dodinu"e ravninu n:J. a pomocll sutrtrinieo.15.35). pravilan sesterokut. liJpravne. vidljivostje odredena kao u 3. pomocu sutraznice m te rJ. seslOstran€ piramide tija osnova letl u ravnini E. Zadatak.ena je sutraznica In prvog trag a okomiro nn asu SV i odredena ravnina E (e" e2).. a pirarnida osnovOrrl !ezi 1.85)) (sl. Sesterokut asnove odreden je sredistem S i uslovom da jednim svojim bridom dodiruje ravninu nl.

l ima divergentne tragoVe.2. a sutraznieama prvog ::mga njihov nacrt. onda je (S)(D)~vl). a tacka 71f=60. Tetraedar 1m3 to para suprotnih bridova. tada se te duzine lOvu osc trtracdra. vidljivost je odredena na vee poznati na~in. Tetraedar Tetraedar je p~avilno geornetrijsko uglato tijelo ograniceno sa 4 jednaka i:. iz pravouglog trougla (C)(S)(D) u kojem sU (C)(S) i (iJ)(S) katele. npr. a (C)(D)=(C)(B) hipotenuza. Tetraedar moze biti praviJan iIi nepravilan. Pomocu prelozenih tacaka (Sj i (Aj konstruisan je istostrani trougao (A)(B)(C) u pravoj velicini. kojim je ~ocka ogranicena. Takvi bridovi ZOVll sc suprotni bridovi tetraedra.4. DaJji postupak rjesavanjaje kao u 5.9 . Te su osc medu sobomjcdnake i okomite. meau soborn su akomiti. Dva brida tetraedra koji ne Ide na istoj plohi. Aka je a brid kocke. Nacrti tacaka S i A odredeni su pomocll sutraznica min prvog traga. 7.8. AB i CD.9). kao na slid 7. a duzina brida tetraedra aJ2.-J. 'Antirotacijom' odrcaen je tloert tacaka B i C. Ako taj trougao prelozimo oko katete (C)(S) u rei [(S)(D) 1.7. Vis loa tetraedra odredena je konstruktivno.----------------~--~~~~~~------------ 98 7.60. MN i FR. zadatku.J5. Visina tetraedra nanosi se m] njegovu osu od tacke S. povtlce po jedn3 dijagonala.-30). Aka se SPO]C sredista snprotnih bridova duzil1ama KL. ravnine E. Sijeku se u tacki 0 i podudaraju sa osama kocke. ako mil je srediste oSl1ove u tacki Sr'-50.::tostrana trougla. . 11 toj Slika 7. Prelozene su tacke S i A u ravninu n.. oko prvog traga e. (C)(5). Kako ravnin<. Pravilan tetraedar je ggranicen sa cetiri jednaka istostrana A Slika 7. R j e S e 11 j e: Osnova tetraedra je istostrani trougao sa sredistem u tacki S. onda je duzina ose tetraedra jednaka G.50. dok je nepravilau' tetraedar ogranicen sa 4 ncpravilna i ~~~naka traugla. tma 6 jednakih bridova i 4 istostrana ugla koji Cine vrhove tctracdra. a tetraedar osnovom ldi ravnini. onda sve te dijagonale 'cine 4 jednaka istostrana trougla koji ogranicavaju pravilan tetraedar. Nacrlati projekcije tetraedra cija osnova ABC leii u 1'G1:nini £(-40. Trougao osnove odreden je vrhom A i S"recl:i-stem S. Aka se u svakom kvadratu.c-)jedan-njezin vrh (51. (C)(D)=(C)(BJj. Prajieimllje geometrijskih rijela 7.3 trougla. Zadatak.

. Spajanjem vrhova ABeD istoimenih projekcija dobiveni su tlocrt i naert kvadrata kao osni presjek oktaedra. Ovaj pravac je osa oktaedra. 'Antirotaeijom' odred'eni su tlocrti tacaka C i D.7. 'stika 7. njihovi tioerti ce biti na tlocrtu.15.e nj e: Oktaedar je pravjlno geometrijsko ~uglat? tijdo saslavljeno od dvije jednake kvadratne piramide sa zujednickorn osnovom. Sa bridom ao=::::(A)(B) konsrruisan je kvadrat (Aj(Bj(C)(D) u pravoj velitini. a tacka S(45. U presjeku ordina/a povuc-enih tlocrtom tacaka E i F sa okomicom povllcenom iz naerta taeke S su nacrti meaka E i F. Ako iz tacke Eo povucemo paralelu duzini 5 0 S'. Slika 7... Zada'tak.5).11). ase KL.2. Rj e s. u presjeku ie paralele i okomicqrovucene iz tloena tacke S je tloert tacke E. a mtka S je njegoyo sredi$rc. 45) je njegovo srediste (sl.60. meau soborn okomite. Projiciranje geomerrijskih tijela 7.isina oktaedra je dijagonala osnog presjeka.12). Bridovi oktaedra cine tri kvadiata..7. Vidljivosl oktaedraje odredena na vee poznati nacin. V.2 Geometrijska rijela 102 7. tj. Po dvije ose ujedno su i dijagollille spomcnutih kvadrata. Oktaedar se sastoji od jvije jednake kvadratne piramide sa zajednickom osnovom. ravninc E. a sutraznicama prvog traga njihovi naerti. a nacrti na n3crtu pravca p. Pravcem p(p'.12 . Ose-~e sijeku u zajednickoj tacki 0. Vrbove E i F odredirno taka da tackam S povucemo pravac a okomito na ravninu E.:::SF. Oktaedar ima jednake. 7 .7. Oktaedar I Oktaedar je pravilno geometrijsko nglato tijelo ograniceno sa 8 jednakih istostranih trouglova. Nacrtatf projekcije oktaedra. MN i PR (s1.5. a svaka od njih okomita je na jedan oJ kvadrata.p")j tackomS(S~S")odredena je ravnina E{e"ez). Gije su ravnine medu soborn okomite Lsijeku se u osama oktaedra.20)]. spu5tanjem okomic-e iz tacKe (5) DU pravac (p) dc-bivena je polovina brida (aoI2) oktaedra. Kako su taCke (A) i (B) na praveu (p).11 tn I} q" . PomoGu pravca (p) j tacke (S). Osnova je !cvadrat ciji jedan brid lezi flit praVCL! p. Prelozenl su pravac p i tacka S u rav'ninu T£j aka PrV'og [raga e. Tloert vrba F dobiven je na osnovu reladje ES.. Nanosenjem prave velicine polovine dijagonale kvadrata (C)(S)=(d. dobivena je taCka Eo. 30. N(75. Q\ y A" .. ~M //1 koja se zove s-r-ediste oktaedra. Projekcije oktaedra dobijemo spajanjern istoirnenih projekcija njegovih vrhova E i F sa vrhovima kvadrata ABeD kao osnog presjeka. kome jedun b!"id leif na pravcu p E MN[M(30. 12) nu prikIonicu prave velicine po iz tacke So. i 9. Tma 12 jednakih bridova j 6 cetverostranih uglova koji Cine vrhove oktaedra.

3Q).::c poznati nacin. ciji se tlocrt poklapa sa tlocrtom priklonice prvog [raga.25)je nCl dOl!joj osnovi (sl.2 Geometrijska tijela 105 7. na pomenuti 511 nacin dobivcne projekcije valjka. Osnova valjka'lczi u ravnini E Ona je kruznica kojoj je srediste S u probodistu ravnine osnove E i okomice povucene lZ tacke V. srediste gornje osnove u tad<:i V(~55.ionom ravninom.13 . zadatku 4.7. Kako ravnina irna divergentnc tragove. Konturne izvodnlce valjka su tangente na njegove osnove u njihovim tjemenima na velikim osarna. Slika 7. Tlocrtom presjecnice q odre{len je tlocrt sredista S. poglavlja. //'i \". a njezin naert sa nacrtom priklonice drugog traga ravuine E. Osa valjka je spojnica sredista tih kruznica i okomita je oa ravninu osnovc. Nacrtati prolekcije uspmvnog.'_'_"f4_/~---*-'c.6.-/~_m-.··30.!)" ! R j e sen j e: Tackom V postav!jen je pravae 0 okomit na ravninu E. .13). a kosi valjak je anaj kame osa stoji koso /la njegove osnove. medu soborn paraleille kruznice. rastavijcllc visinom ase vaUka. Dalji postupak rjeSavanja analoganje kao u 17. Zadatak. 10. Pomocll tacaka (5) i (T) konstruisana je kruznica (k) u pravoj veHeini -j odredeni su precnici (A)(E) i (C)(V).:_. G" . tada umjesto prizme dobivamo kruini valjak. Spajanjem istoimenih projekeija donje i gornje osnove.<. a osnova leii u toj ravnini.2. Projiciranje geometnjskih lijela 7. Kruzni valjak maze biti uspravni i kosi.8(J). Sutrazniconi I7l prvog traga odreden je nacrt taeke )' Prelazene su Lacke 5 i T u ravninu . Valjak ima dvije osnove i plast oblika raralelograma.104 7. vidljivost valjka je odredena ua V!. Srediste S i tacka T odreduju osnovu valjka./ __ ~_~_/~ACp:. Uspravni valjak je anaj cija je Gsa okomita na osnove. Projekcije· gomje osnove valjka'su elipse. rotacionog valjka eija OSllova leii u ravnini E(30.1 oko prvog traga ej ravnirie E.lO. Valjak Aka za osnove prizme.15. Ovaj pravac je osa valjka. umjesto mnogokuta uzmemo krufuice. Odredena su probodista pravca () sa ravninom i projekc. / Osnove rotacionog valjka Sll civije jednake. koje-su jednake i rarale!ne sa istoimenim projekeijama donje os nove. a tocka T(-20.

70). Kako osnova valjka lei:i u ravnini E. Zadatak. Dalji postupak rjes. te je donja os nova valjka u toj ravnini. ---'- 0' / ?' \ I Slika 7. kao ni dio drugog [raga el._1../. a njegovu donju osnovu necemo vidjeti.' x k' ~-. iz) ciji se prvi trag!J poklapa sa tlocrtom p. koji Je iza valjka. . Neeemo . a poluprecnikosnove valjka r=30 (s1. Nacrtorn presjecnice q odreden je naert sredista S. 7.. sreuis[e gornje OSfl(~ve u mad V(20. Odreden je presjek dvije ravnine E i F.60). a gamja s njam parulelna.". Srediste S j po]uprecnik r odreduju osnovu valjka.. Ex __ .65. Kako ravnina E imn konvergentne tragove. zadatku.0.~ ~ m.6'-_ _ _ _ _ _ _-'-7'-. vidjeti ni dio prvog traga ej. srediste njegove osnove je odredeno na slijedeci nacin: tlocrtom tacke V polo:ztna je prva projicirajuca ravnina F(fj. R j e sen j e: Osnova valjka je kruznica kojoj je srediste S u probodistu ravnine osnove E i okomice poyucene 1Z tacke V.avanja je kao u 10. priklonice p prvog traga ravnine E.2 Geomefrijska ujeta 107 11.. to cerna u tlocr(ll j nacrtu vidjeti istu stranu gomje osnove valjka.-Projiciranje geometnjskih fUe!Q: ___________ 7.14 . rotacionog vaUka cija osnova feb u ravninj E(80. kaji je ispod valjka. S_utraznicom m prvog traga odredcn je tlocn tacke S.14). Nacrlati pl'Ojekcije lIspravnog. 70.-.

zadatku 4. Nacrtati projekcije uspravnog. a "isina sto. a poluprecnik osnove. Zadatak.15 .' 13.Q Ex Osnova roJacionog stosca je kruznica. a kosi kruzni stozac je ol1aj cija osa stoji koso lla njegovu osnovu. osnOl.2 Geomelrijska tijela 108 7. Oko tacke (S) sa poluprecnikom r nacrtana je kruznica (k) i odredeni precnici (A)(S) i (C)(D). pogJavlja. 80). U projekcijama. I / \ \ " I I / V. Kako rsvl1ina ima konvergentne tragove..ie spojnica vrha sa sredistem njegove osnove i okomita je na ravninu osnove. moze bitt uspravni i kosi. Spnjanjem istoimenib projekcija vrha i osnove dobivene Sll projekcije stosea.s.35). tada umjesto plramide dobivamo kruzni stozac.7.7. Dalji postlJ. kao i piramida. poluprecnika r. Nacrfad projekcije rotacionog sto§ca iUa osnova leii u r'(71"i1fl1i £(-30 . U presjeku ordinale povucene tJocrtom tacke Vi okomice povucene iz naerta tackc S je nacrt vrha V.35). 10.6(f' Iz ta6ke Vo poYUeemo paDIclu s duzlllom 5 0 S?.. Stoiac Ako za osnovu piramide.rta tacke S je tJocrt vrha V. pomocu sutrainice m te ravninc odrcden je tlocrt tacke Dr~Jozena je tacka S u ravninu IT{ oko prvog lraga ('/ ravnine E. Projiciranje geometnjskih tijela 109 7. Uspravni stolae je onaj cija je osa okomita na osnovu. vidUlvost slOscaje odredena na poznati J'Jacin. umjesto mnogakuta uzmetno kruinicu.. v" 12. vrh 7. r~35 (sl. Vrh stosca je odreden na slijedeCi naCin:_ iz tacke So jX?yugmo okomicu ns prelozenu priklonicu po i nanesemo v~.J6r V SJika 7.95) sa sredi. kontume su. 7..~tem u tacld S(25.·25..85. R j e sen j e: Kako tacka S pdpacia raY.fea v=60 (sl.V. sa sredistem u Hlcki S.· izvodnice tangcnte iz vrha na osnovu. Stozae.7. rotacionog sto§ca cija lezi l{ ravnini E(lOO. Srediste S i poluprecnik r odreduju osnovu stosca.ntni E. Zadatak.pak rjesavanja analogan je kao u 17. Kruzni stazae za asnovu ima kruznicu i plast U obliku krninog isjecka.-.2..15). a osnova stosca !ezi u [oj ravnini.rtacki V(-80. Osa stosca.polupre(Slik osn01!( r~30. u presjeku te paralele sa OkOIDlcom povucenom iz tloo.

bismo odrcdili udaljcnost potrebno je tackom S posta viti ravninu okomito on pravac p i odrediti probodiste pravea sa postavljenom ravninom. vidljivost stoscaje odredena na poznati naCin. zadatku. Kako ravnina ima divergentne tragove. Outina ST~r Je poluprecnik kugle.45).amo kuglu tj. Nacrtati projekcije hlgle cijeje sredi.2. Veliki kuglin kmg prolazi tatkom S.----- ]]0 7. R( 100. 7. Ta udaljenost je poluprecllik kugle. to ce i precnici AB u tlocrtu i EF u nacrtu biti u pravoj velicini. Kmgovi kugle. okomiti na horizontalnu ravninu. odnosno 1[2. Nanosenjem poluprecnika ro iz tacke S(5 '. zovu se meridtj(Uli iwgle..rn duiine ST dobivena je prava veliCina pOluprecnika kugle ro. SN) > sa poluprecnikom ro. a pravac p '" PR[P(40.2 Geometnjska tijela ! 11 R j e Ii e n j e: Osnova rotacionog stosca je kruznicil poluprecnika r. Dalji postupak rjesavanja je analogan kao u 17. zadatku 4.. a krugovi paralelni s horizontalnorn ravninom zovu se pamleli! ill uporednici. 14~ Zadatak.Vcliki krugovi.l. 6ije je srediste S u probodiStu ravnine osnove E i okomice povucene i2 Tacke V Kako stolae osnovom lezi u ravnini E.znlCe m i fl.::8. naert. su projekcije precnika CD i GH krugova koji jeze na priklonicama PJ i P2 ravnine E koju obrazuju sutrJ. Oko tacke S( S'. srediste pjegove os nove je odredeno kao u 10.30)J je IIjma tangent" i odrediti projekcije velikog kuglinog kruga (st. zovu sc veliki knlgovi. Pravom veliCinom SnTn::::.§te u tacki 5(30.. Rastojanje dohivenog probodista i tacke S je trazena udaljenost.---. njene kontume kmgove. . Crtanje elipsi izvodi se ua jedan ud poznatih l1acina. U JfJ.8.eF u nacrtu. til Slika 7. a krugovi Cije ravnine ne prolaze kroz srediste ZOVll sc mali kmgovi kuglc.17).25. p<1 se otuda uui projiciraju kao velike ose eli psi.16 R j e sen j e: Sutrainicama min prve i drugc skupine polozenih tackorn S postavirno ravninu okornito na pravac p. Poluprecnik tog kruga jednak je poluprecniku kugle ro. Gije ravnine prolaze kroz srediSte. Projiciranje geometrijskih tije/a 7.51/) na tIoert sutralnice m i nacrt sutraznice 11. :1 okomit je na pravac p i lezi u ravnini koju obrazuju sutraznice 111 i 11. a osnova stosca leii U 10] ravnini.7. 12. Kako se tiocrt sutraznice III i !lacrt sutraznice n vide u pruvoj velicinj. dobiveni su precnici AB u tlocnu i .90. Kug\a Kuglaje geometrijsko mjesto tacaka u prosrOnl koje sujednako udaljenc od jedne stalne tacke S. a tacka S je njeno srediste. Male ose CD u tlocrtu i GH u nacrtu elipsi.70). Vidljivost velikog kugtinog kmga u prvoj projekciji odredujemo . poglavlja i . Najvecl uporednik prolazi kroz srediSte kugle i love se ekvuwr.45. Odredimo probodiste T pravca p kroz ravninu koju odreduJu te sutrazlllce.. Udaljenost tacke S od pravca p je poluprecnik kugle. D.lil 05nOV11 njegove druge projekcije i obrnuto. zadatku. Duzine malih osa elipsi dobivene su prelaganjem ou. Oba prccnika se nalaze na sutraznicama koje su paralelne ravninama projekcije.govarajucih prikloni. .

.1O). dok sujoj cetiri -bripa paratelna S IT} J 2. aka je tacka S( -60.-)j.60..3.·. 'N~crtati projekcije kocke kojoj jedan brid osnove leii na pravcu -. u ravnini £(30.30. cijaje dijagonala d~AC[A(. -)J njezina dijagonala. ciji jedan brid Jdl ua pravCll p '= I.40Jl.20.50.=.O. Zadaci za rjesavunje :rracrtati projekcije kocke Cija osnova ABeD leii u ravllini E(90.20.70).60) Sil suprotni vrhovi kvadrata koji leii u ravnini okontito na 'If!. / P 50 A1N[1'I'J( -45. duzina d'2 AC[A( 15. sa vrhom A na a brid kocke je a=50. Naciiati projekcije kocke cija osnovaje dati kvadrat.35 J. C(2().20).35. C(70.90). T] .30) i C( ]0. ---. :c' R' p' 3.85). 70}]. Udaljenost tacke A ad pravca p je dijagona\a donje asnove.60.50. akc je.5). ll. <lko je tacka A(65. ako je tacka A jedan vrh kocke. j '6.IN[M( 10.40). a srediste suprotne plohc u tac~i_§(75. il ravnini E(=. C(45.30. cijaje dijagonala d=AC[A(O.3 Zadaci za Ijdavanje 113 7.1 10.Jacrtati projekcijc kocke koja osnovom Idi u ravnini £(=.l5)].75)] ._ -__ c" 3.50)]. Cijaje Slika 7.-. 'f'{acrtati projekcije kocke Ciji jedan brid donje osnove le1:i na pravcu 'I) '"' A1N{M(-25. a tacka A( -55.45.---. Nacrtati projekcije kocke koja osnovom ABCD lei! u mvoini dijagonaJa d '2 A e[A( -10. b = AT[A(60. ./hiae"iat: projekcije kocke. 5.80. R(l40.]O) jedan njezin vrh.. C( 55. -.=}. N( -90.60.O). 10._-.50.25..1. N(35. / -..5. kojoj jeQ:Da ploha !~zi u ravnini E( 140.-. C(l5.80).-).:. a brid ··a~AB[MJO.20)1. udaljen za d-:. N( ~45. cijaje dijagonaiB: Nacrtati projekcije kocke cija SIl dva bridajedne plohe na dva paralelna pravca: a = PR[P(O.45. -~L:Nacrtatj projekcije kocke cija osnova ieti 11 ravnini E( 130. vrh B je na 1Tl. kojoj jedna plaha lezi u ravnini £(30. Natrtati projekcije kocke.40).40. Nacnati projekcije kocke koja osnovom lei. Projicimnje geometrijskih tijela 7.-30). 7.30). Nacrtatt projekcije kocke koja 0snovom lefi d=AC/AIl5.20).25) jedan njezin vrh na 7r) ' . _l}.45. E(60.-).0.50.5).':.15.70 )].35) njezino srediste.17 r .30. n. 70. B(40.Nacrtati projekcije kocke.20).12 7.25.80).0.35.25)].35. }. Tacke A(40.120..15.40 od nJ.

bja osnova ABCDEF leii u ravnini :::-'.). L.O.Nacrtatj projekcije kvadratne prizme.1S.20. 'iO~acrtati projekcije kockc Gija dva brida osnove leze na In =MN[M(25...4(60.iAf:~I#}..60). J0. 70. avnina kvadrata ABCD okomjta je na pravac p =:.O)) i . dja Sli srcdista suprotnih ploha 5V{S(40.Y4/.40.80)/. q~¥:.Nacrtati projekcije kacke kaja osnovom ABCD leil II ravnini £(60.)Nacrtati projekcije kocke. ·20. AC[A._-\.:.60)]. taka dajoj cetiri brida budu paralelna SIT!. i2~-.O. a udaljeno ad n. R(O.J briJa osnovc JeZ. a sa druge slrune llspravnu prizmu visine v=40. .20.( 50. " : 27. .0). a visina prizme :~l"---:' ~' . Nacrtati projekcije kocke cija osnova ABeD lezi u ravnini E( ~50. -.<.30. ..-) jedan njezm vrh.15.. l'.} 5. ' "---. Postaviti S.1(0).. N(0.. tacka 10./. polupretnik osnovi opisane kmznice r=45..80.35). aka je lackaA jedan )'}./' ravnini E(l5.30._..4()).70)}. cijaje dijagonala d = AC[A(lO..-.$U njezin vrh. a visilla prizmGV~70.50.50 J..-W).-) jttll1n lljtzin /~::::::':.70. 1/---'" /~ iSi'Nacrtati projekcije pravilne sest6strane prizme..to:>-/ -?~'~!~/7T Ji//qt"'(""Q<.-. /31. sa -.. vrh A na pravcu m := MN{M( -60. cija je d. K(-45.70j.55.P_~':. cija je dijagonala d ..30. ·85.40).1'.JO.-'Nacrtati projekcije pravilne llspravne cetverostrane prizme kad koje dV..ti2>'. .( -20.80) i sredislem' na praycu p. Cijajedna ploha lei! u ravnini Ef 140. Nacrtati projekcije kocke koja osnovom ABeD leii u ravnini E( -40.55)..30.0). cija osnova ABeD lezi n{avnini E( -20. sa sredistem u tacki S( 30.. a visina prizme v=80.70. MN[lvf(-60.O). a visina prizmc ----"w. -) jed an njezin vrh. ako joj brid AB dodiruje 11:].50. ____ . jedan njezin vrh u tacki A(J5.. Nacrtati projekcijc ovako nastalog geometrijskog tijcla.--..:::----' 16.40.55. K( 80.55).40. R.. 70.4S.70.".80). AK[A(20.130).._. "-_/ v(80.lO). '. sa sredistem u tacki S(40. MN[M(-50. sa srediStem u tacki S(-5.35. __ 115 14. 73 Zadac! za rjeSavarlje . Nacrtati projekcije pravilne cetverostrane prizme Cija osnova !ezi u ravnini zadanoj sa dva para!elna pravca: a '5.::-.·). a visioa prizme V= 7v.25) jedan njezin vrh.70)].25.~ .--.vfh..40).J5.·lO)l.. a visina prizme v=70.4.-_/ sredistem 11 tacki S( "15. jedan vrh u tatki . a vrh C na pravcu n "" PR[P({jO. sa sredistem u tackl S(U. /..20) je jedan njezin vrh.1f)J} vrhom u tacki .60).. V(80.·)).40.40..80.30. meka AI 25. a visina prlzme v:::o90. ~acrtati projekcije pravilne sestostrane prizme Cija 6S110va leii u ravnini 1) /E(=..E(50. cUa 05nova kzi II ravnini ~ £(20.s~ //~ z. 17.4-5. A( 24: !~acrtati projekcije pravilne sestostrane prizme.50.40. N(0."~~~:/ E( -40. \Nacrtati projekcije pravilne cctverostrane prizme koja osnovom !ezi u ravnini £{ 120.50).70. 'Nacrtati projekcije cetverostrane prizme Cija je osa na pravcu p ~ PR[P( -30.0)]... ~ ! 36. DO) sa .30.__ a. Nacrtati projekcije kocke. 75)}.::.jaganala d = AC{A(0... / pamle tan S Jrj. aka joj jedan brid prolazi wckorn M(0. sa sredistem u tacki 5(25". .90»).35)."~ visina prizme v=70.-.1(0.'). jedan vrh osnove u tacki A(lO. PR[P(20.60. Nacrtati projekcije kacke. 23. C(40.1J{!ynati projekcije pravilne uspravne cetverostrane prizme cija osn-ova lezi u Ja~~ini E(oo.-'.(}). .£R[P(-90. 33.-~acrtati projekcije pravilnc' sestostrane prizme. f9.-.:i1l0V:1 Idi U ./ .40).JO).+15. knjoj je os nova u ruvnmi £(70. a visina prizme \'=90. a visinu prizme v=50.40.40).J jcdllt strml':: j.10. tacka A( -10.3 114 7. AI ytfr'J 18. -65) sa srediStem u tacki S(35. '--=-~ R(90. para!elnim pravcima: K}. Vrh A donje osnove je na ravnini E za d=40 . eiji jedan brid je na praveu p .' Nacrtati projekcije pravilne uspravne cetverostrane prizme. N'acrtati projekcije pravilne cetverostrane prizme koja osnovom lei! u ra-vnini '.4.0). a visina prizme v= 70. --'1""~ ~??~f.30. -).50. kojoj je osa SV[S(20.30).. Cljd O. tacka A(0.70.~ .100. jedan njezin brid na pravcu p '5.". . \. ako jejedan briJ osnove . vrh u tackiA. lS.-. C(40.-)jedan njezin vrh. 3-:r. 090.-. ).70.O). ~ . sa sredistem u tacki S( -40.).}. ~.-70).55. ':/ 26. tacka A( 15. _. a tacka .=30).30. a visina prizme v= 70.60)}./IO/YV#/7/V A'/'h'..£(50.l0).-/ R( 50.J5).J..-.y . ~ "/'- 3~..50)..-). N(35. cija osnova je u ravnini £(20.. PR[P(75. a srediste -suprotne plohe u tacki S(70.90). ---->./(50.80. Nacrtati sve projekcije pravilne cetverostrane prizme. 10.25.'.e na paralelnim pravcima: a == AK[A(O.50)._ (JNacrtati projekcije praviInc sestostrane ~{zme cija osoova ABCDEF [eli u ravnini E( 35.-15)...15). a visioa prizme v=70.. .R»jerJan r~ezin 1 _" 2~.40).25/ jcJan ilJGzin vrh. a vis ina prizme v.Nacrtati projekcije pravilne uspravne petostrane prizmc tija osnova leii u ravnini .}0.. n ~AK{.40)) j b'5.-.50).-.-.. Pfojiciranje geometrijskih [ijela ".~). srediste u tacki S(50.40.~/.sredistem u tacki S(10.40. 30 . 21..:~kvadratnu uspravnu piramidu visine vo:::40. ako su joj dva brida na zadatim pravcima. tacka A(·2S.

4J~': lFbvnini E(30.20.f7" U ravnini E( 30.~/. a visina piramide 4?.10.(=. tJ ravnini £(30.30. visina piramide v=80. a jedan njezin brid fMra1e!.60. a osnovni brid AB je paralelan s ii' 51.30). 70).100). E(30. tacka A( 60.70). sa sredlstem u tacki S( 30. V(20. a ispo{Lkvadrata ~LSpra\'nu prizmu visine sa sredistem u tacki 5.-.70. tacka A( -55. duiina-bocnih bridova s=75. poluprecnik osoov1 opisane kruznice r=-40.3 Zadoci za rjdQvQnje 117 ?o7.:_projekcije. 45. sa's-n.40. a visina piramide v=60.40.-.30. aka je AD dijagonala osnove. sa osnovnim bridom AB[A( 10. 8(60. AC{A(50.0). -).-30).-5). AC[A(50.m S 7fj.rnvnini £(30. tacka A(-40.-)/. 10)).30. 58.-). Nacrtalj projekclje uspravne kvadralne piramidc kojoj je mmova u ravnini £(20. sa srcdistem u tacki S( -80.-). -20) lezi kvadrat ABeD cua je dijagonaia d.i:lisrefifu tacki 5"(30.mu visine 1'=60.70.1-16 7.~.50). Nacrtati projekcije ovako nastalog geometrijskog tijcia.-70). -) jedan njezin vrll. C(50.40. 42.60. --20). a osoovni brid AB je paralelan s tt2' 52~' . poluprecnik osnovi opisane kruznice __ 1~-:::25. a osnovnj brid AB je parale1an~ IT].~)] dijagonaJa OSIlOVe.5)."-.0) Ju IT" .-) je jedan njezin vrh. visine v:::70. visina piramide v=80. C( -1O. -20 >. N~crtati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide.=).-80.90)J~. "i'iacrtati projekcije pravilne sestostrane piramide kojoj je oSllova l\ ravnini E(40._~. Projiciranje geometrijskih rijela 7.55.·60. 54~ Nacrtati projekcije pravilne osmostrane p-iramide eija je boena pIoha /~lBv[Ar40. JO.'-'E(W.35.60).-)./j 56_/Nacrtati projekcijc pravilne uspravne cetverostrane piramide kojoj osnova feZi u ".50 J..-). '--''((-10.70. Nacrtati projekcije ovako nastalog geometriJskog tijcla. Postavit] na kvadrat uspr~vnll piramidu. ako je precnik 05novi opisane kruznice R=50.novni brid AS p-arale!an s /tl.55. -50.-)j. poluprecnik osnovi opisane kruznice r:::3U. Postaviti fla sesterokut uspravflu piramidu visine v=80 i nacrtati njezine projekcije. Cf-JO. a visina piramide v:::::80. cijaje q:ijagonala d?. \1:::30. =.] 10). C(30.30.65./ '£(40.60. C( 115.-40) lei! kvadrat ABeD cijaje dijagonala d. a visina piramide v:::75. Nacrtati projckcije pravilne sestostrane piramide Cija osnova lezi 11 ravoini '/E( 40.-).'(0. 38. a duzina bocnih bridova .20).-.~ ~avninl E( ·35.-). 50)Nacrtati projekcije pravillle petostrane piramide cija osnova lezi 11 ravnini '. dijagolla!a osnove d "" AC[A(55.5=-70.-.-)]dijagonaJa os nove. kojojje duzina dEi\C[A(-35..55.-. Nacrtati sve proje. :Iticrtali pn'jekcije pravihlc cetverostrane piramide cija osnova ABeD lezi u ravnini .. piramide 11= 100.50.40. Nacrtati projekcije pravilne petostra11e piramide cija je osa SV[S( 45.-). sa sredistem u tacki S( -35. D(70. kojoj je duzina d == AC[A( 50.JO. -) je jedan njezin vrh. JOO)]. ~57. _i'~ )LV(70.30. -).-25. a visina pi rami de v:::: 70. Nacrtati projekcije pravilne uspravne petostrane pirarnide cija je 03nOVa u ravnini . . -to. . 41. srediste u tacki S(50. 39.100.r1C[A(20. -). A? .-) jedan njezin vrh. -35) Jezl pravilni sesterokut sa sredistem u tacki S(--30.50).-.50. Postaviti na kvadrat uspravnu piramidu.ABlA(50. Nacrtati projekcije pravilne uspravne cetVerosfrane piramide \l cUa osnovaABCD leii .-).80.30.55.-30).20.70.-. . 60. 65)}.O). Nacrtati sve projekcije pravilne lispravnc pctostrane piramide Cijaje osnova u ravnini £(. 8(30. ravnini £(80.80.:4acrta1i projekcije pravilne pctostrane piramide cija osnova leb u ravnini . -tn..kcije pravilne uspravne cetverostrane piramide cija mmova lezi u raYllini £(70.30..-)].30. E(llO. kojoj je brid a =.:.':rh piramide 1I 1"[: 44.25.-30).·)].. a "vlsiml piramide \/:::80. a '.] 5. 90.65. a piramide 1'=100.20).'.80. C(-20.45) j c"'---/'Jednim vrhom u tacki A{O..50. Nacnati projekcijc pravilne uspravne petostrane piramide Cija je 05110va ABCDE u ravninj £(30. visine v:::::60. ~-acna{i projekcije pravllne uspravnc -::etverostrane piramide cija osnova ABeD lezi u.-30) lezi kvadrat ABeD sa dijagonaJom d EAC[A(20..·. Nacrtati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide Cija OS11ova leii u ravnini E ~ ADP[A (] 0. tacka --20. P(40.55. a visina piramide 1'=100. ravnini £. B(60.50.80)].55. V(50.30"-).-)..-20) sa sredlstem u tacki S(60. jedan njezin vrb u tacki A(l0.10.. sa ~rcdjsteln u tacki S( 50.. '53r' Nacrtati projekcije pravihw sestostrane piramide Cija je osa SV[S( 30. a lspod kvadrata uspraVl1U priz.70. vis ina piramide v=70.20)}.45).y~ina . 50. 6 \/:::80. cijaje osnova li ravnini ------~~E( 10.-). d o:. Postaviti na kvadrat uspravnu piramidu visine v=65 i nacrtati njezine <::S. a visina pirarnide 1'=70.

--ABz80 na pravcu p is AM[A(10..20. 65. tacki S(30. V cija ploha ABC lezi u ravnini E( 140.-.20.)Nacrtati projekcijc oktaedra Kome tlijagonala <. Projiciranje geomerrijskih tije/a 7.. Tj.. Nacrtati projekcije tetraedra pOsTav!jcnog trougao./~-::'\ 81.10) van ra'. \'/(1S.O.60.lS).f.~) jedan njegov vrh.-30). vrh C na pravcu p. Nacrtati projekcije oktaedra kome osni presjek leii u ravnini £'(6U.J. Nacrtati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide kojoj je lacka A( -55. . b ~ CD[C(120. a dva brida Sll par~l!ellla S H" '(78. 50. j 5. U ravnini E leii osni presjek A. Nacrtati projekcije tetraedra ABC.!)Jacrtati projekcije tetraedra cija ploha ldi 11 ravTlini E(20.50). N{-40.40. 115). N{ ou.100)J i b so:: AT[A(50.50).3 Zadaci (. kome je jedan brio na pravcll p "" AIN[M( 10.:/ C(-J40.-60. AD{A(lO.95. 10). .50.J20). B(O.118 7.-).·.L kome jedan brid lezi na pruvcu p a tacka C( 35.90. sredistc suprNne strane '--- od prllvca p. N( 85.-30) lezi istostrani trougao ABC sa sredistem u tacki a tacka A(-20. a tackaA(-25. -) jedan njezin vrh. visina tetraedraje uda!jenost tacke V 83.-.70.25. B( 100.J5. a tacka A(O. lOi.OJ. ~(j).2· 73.7D. 84. 61.O.0). -'](i~: Nacrtati projekclje oktaedra cija dva brida Ide na paralelnim pravcima: Aa ~AB[A(70. a _yisioa pirnmide v=80.60).30. kOfDe je srediste plohe u tacki S(20. N(100. B(}05. . jedan je vrh u tacki A(30.55)).-).-1. U ravnini E(-30. Nacrtati projekcije oktaeJra kame dijagona\a oSllog presjeb d "" C(-50.70) jelhu! vrh omove. a brid BC.80.50. duzina d is AC[A(35. 0). a dva brida su paralelna sa trt60.1 . C(85. Nacrtati projekcije oktaedra kame osni presjek ABCD Idi u ravnini E(60.60.D)) predstavIj"a jednu od os a.70)). (6~. N~crtari projekcije tetraedra. OS!log prcsJcka d == ·tc·iA{ -00. tj(90. -.20.40). kome je duiina AB[A( 1 0. a tacka .1(0.lOO. NacI1ati projekcije pravilne uspravne sestostrane piramide kojoj osnova lez.50) jedan njegov vrb.O).".65. Nacrtati sve projekcije pravitne uspravnc sestostrane piramide cijaje osa SV{S(30. ciji je brid ". Nacrtati projekcije oktaedra kome dva brida Ide na paralelnim pravcima: a == MND''!t(().45.'-l-0.JO. "~'---=--~ 71.Oj.45) jedan vrh..=70 je paralelan s 1[. Nacrtati projekcijc oktaedra.70.30). Nacrtati' proje-kcije tetraedra ABC. cija je dijagonala d =. srediste osnove II racki S(O.:2~?O)].SO.(J. N(160. vrh osnove: Nacrtati projekcije oktaedra kome je jedan vrh u tacki G(30.-J. a_Ylh.60). a ploha tetraedra ABC !ezi II ravnini i 0"-\ sa 1[. ()()i.Uclanoj tackama MNP[M(O.BCI). Tacka A( 50. Nacrtuti pro-jekcije oktaedrci komc pravac p ~ kJN [M(u. '~CI/1.10. P(-40.70. . J5 j.50I. Nacrtati'projekcije pravilne uspravne petostrane piramide cljn osnova lei.50). ~ MN[M(45.1(0).65. a srediste u tacki S(40. D 1.i u ravnini E(40.JO).Q rjdavanje 59.. N(40.s:).35. N(75.60. V(60. uk. za[vara ugaa ad 60°.'30).0)]. Nacrtati projekcije oktaedra cija cetiri vrha ABCD Ide U favnini kojaje okomib na n:_ DuZina d so:: AC[A(60. ·68. 15») i tackom C(25. aku j~ 82.). 10. 25. 74.70.'nine E( 150.J 10.90.0). Nacrtati projekcije tetraedra cija ploha ABC Ie±i u ravnini E( 40..60)).50. lacka A u ltJ.-)}'-leii u ravnini E(-30.25J. 00. 62.60)J.60.75. -65:' Nacrtati projekcije tetraedra kome je osnova u rav!!ini E( 50. aka je duzina brida d=20. -) 1jedan brld. vrh Ana 11:1 udaljen za d=50 od n].-. cije je srediste 1.::. a visina piramide v".40Jl .15. ako F tacka C jedan "'------CiiJJNacrtati projekcije tetraedra ABC V koji JeZi u ravnini datoj pravcem J a ~ MN[M(20.20.60.~) jedall njezin vrh.25. 10).i.70)].J.) je jeJull I.'di oktacdra u tacki A.50. Nacrtati pro}ekcije tetraedra Cija ploha ABC lei! u ravnini £(80.55)J dijagonula osnog presjeka. 20).( 4I.30) jedan vrh osnove.60. kome jedan brid osnove lez! na pravcu a. ·50.O). C( 105. M( 150. j(.-)] leii u ravnini E(-40. Nacrtati projekcije tetmedra cija je osnova istosinmi troHgao ABC U nlvnini l. \66~ l ' . pri cemu je tacka C jedan njczin vrh. 79. aka je tacka A jedan njegoy wh.20.45.30).'Nacrtati projekcije tetraedra ciji vrb je u tacki V( 10.90.. taeka <~( ·20. a dva suproma brida paraiel\lCl s rei' 70.··25. BN[B(.O.70).5. u tacka A{70. ~).5).-.70). V aka je V iznad ravnine 1:.70.50)J.0. D(70. 80.~).p.iramide u tacki V. 72. 60.70.10.30..10.70)7.20. -.lOO)j sa sredistem na tom pravCll Nacrtati proiekciie tetraedra kome je ploha tfOugao ABC'. srediste nu pravcll p '= PV[P( -75.i u / ravnini E( =.-) jedan njen vrh. 67. sa sredistem u tacki S(O.85) je vrh istoslranog [mugla ABC eija je ravnina akomita na pravac p a }yJN{M(80~100.20)) je dijagollctla OSl1og presjeka. a jed an brict mu je paraleJan S Jrlo l·\a pravcu p so:: AB[A(50.

? Zadaci za fjdal'Qllje 121 35.l valjka v=70. 88.70.50. /\'(95. aJedan vrh u lackJ A(-70. ---= {V~~/NaCrl<lti prujckcije rotacionog stosca. osnova u ravnini £(·45. a visioa valjka v=60. 98.40).-).50.80). U ravnini £( 00.75)j i h = CD[C(70AO.40)). ..60}.".40.ojekcije rotacionog valjka kome je osnOV3 U ravnlni E(80.: LN[L(-5...30... a visj-n. i zatvara sa 1{/ ugao od bO".35)].~. 0~lcrlC1ti svc projekcije rotacionog valjka kome jc osa SI/[8(30.50.ac: sa vrho111 11 lfJ i nacrtati projekcije nastalog tijela. 110.10).80.:.-).70). Posmviti na kmznicu uspravni valjak. 106.30) iet.30.d~<. .20).3!'h.40. . .J20.30) cije je sredi.80)j. N(65. a dodiruje prYi trag raYlline. srediste osnove . lO5. .40.40J.-).3. Nacrtati sve projckcije rolacionog yaljka aka su ua obodu ujegove osuove tacke A(45.25). ~acn:lti sve projckcije rOlaclonog valjka kome je osnoVa u ravnini E(l 00. 108. Nucrtati projekcije rotncionog slosc:a kome je vrh u tacki V(-15. V(60.-) i sredistcm u tacki S( 10.-). Nacrtati projckcijc rotacionog valjka cija donja osnova lezi u ravnini zadanoj sa dva paraleinJ pravC<l: a == AB{A(30.70. Nacrtati projckcije rotacionog valjka cija osnova leZ:i u ravnini £(30.80. 97. Nacrlati projekcijc rotacionog valjka kame je srediste donje osnove u tacki S(50. f?=50.6J. -:'-![]cr!.80.. po!uprecnik osnove r=3/5 i visinn vaUkn v=65.5()..ste u tacki S(-20.35).75.=40. poluprecnik . 09~.90). "-:acrl(1ti svc projckcije rOlacionog valjka kome je srediste osnove u tacki .65)] i _d_~~~p. poluprecnik 1"=35 i visina valjka 1'=70. 15.30.'10. C(65. IlS.o::.O.. B(-20. Visina valjka 1'=80. 75" J.20). Nacrtati sve projckcije rotaclol\og valjkn komeje.35). a visina valjka v=80. n vi5in8 vaUka 1'=80..-acrlali pn-::jekcijc rotacionog '. precnik osno\"C'.45.20)J leii u ravnini £(40. ProjitJrallje geometrijskih (ijeln 7.. j projekcije rolacionog valjka. a njena tetiva MlY leii nn pravcu p =. a ispod ravnine uspravni sto:z.25) je na plastu.70).(20. 99.Tetiva '/. llost(lvlti na kruznicu lIspravni valjak visinc \'=40 i nacrtati projekcije valjka. 103. Nacrtati projckcije oktaedra. . 90.::<0::'. osnova okomila na Jr. JOJ.-) i poluprecnikom r=30..50. U tacki S(30.30.50).aJjk:! kame jc osnov.60) Jeii kruznica.-V(20...20.30) je mi.-).25). U ravnini E(30.:. VT[V( -110.80..140) cije je srediste u tacki S(5.40.40).C?.=) i predSlJvlja osni prcsjck oktaedra.40) na obodu osnovc.15).)]. V(65.]5. 107. Nacrtati projekcije rotacionog vaJjka kome je osa SV[S(30. 60}. a visioa valjka 'v~".80.00.70.:omeje srediSte os nove u tacki S(-35.20.60.45.45. U ravnini £(30.20.i knlznlca sa sredis:tern u tacki S(20.35. cije je srediste u tacki S( -20. U ravnini £(-30.1i). Nacn:)ti projekcije rotacionog valjka kame osnava Ie±i U r<lvnini E(·80. :'1 p!Ycnik osnove R=50 . Nacrtatj projekcije oktaedra. poluprecnik r-=-25 i visina vllljka v=40. visine v::::.').6V)). Nacrtati projckctie rotacionog valjka Cija je osa SV{S(-40. a osnova prolazi tackom A(-70.25.\!.1ti projekcijc rOlac!onog valjka l.85)J i p()itlprecnik osnove r=40.] 10.tavlja o::ni pr::sjek oktaedr~ . Nncrtall projckcije rotacionog valjka kame osnova lezi 11 ravnini £(-80. V(70. P(. D! sa srcdistclT1 u t(1cki S(20.15)). Cija je osa na pravcu a . Kvadral ASCI). a 86.30."rN donje osnove leii na pravcu p:. a tacka T( 10.·35) lezi kvadrat ABeD sa vrhom A(50. 91.30).Nacn<ltj poluprecnik osnove r=35..15.3(). Nacrtflti p.50)] leii kvadrat ABCD koji pr:. t' favumi E" MNp{M(-40.. .40. -oSrlOve.-50. tacku A(25.O. N(}O. Nacrtati sve tri projekcije rotacionog valjka.50. <1ko je S srediste donjc tacka Tijo)5.25).) u ravnini E(30 .30.30. 15).60.20).~ Tf-30.-30.40) letj kruznica sa sredistem u tacki S(~5.l izvodnicc zat\'an~ju sa osnovom ugaa od 60". 75). tije je "rediste u tack! S(-70.30. Nacnari projekcije rotacionog valjka kame osa jeli na pravcu p "" S"R{S(95. V(25. P(110.65. a visina valjka v=70. visine v-::=:.0). precnik osnove R=50.60).65. 101.Nacrtati projc:fcije oktacdra kame je srediSte u taClq S(~45.110. srediSte aSH 01'1. tacka /\(·50.20J!.45.·-) koji je osn! presjck oktaedra. :'.. a visina va!jka v=90. 100. cija je osnova u ravnini £(70.35).50) 11a njegovom r\i<l~tu.'\ 94. osa 5V[S(40.O). ako don]a osnova sa J!~ zatvaru ugno od 30".120 7. vrh u i. 9.80..-). PN{P( /0. 87.25..35. kame je osa S\'[S(60. obodu gomje osnove. 92.-) i poluprecnikom r=-I~:. 102.40) i koja dodiruje sve tri projekcione ravnine.-. aka je njeno srcciistc u tacki 5(0.aCki V. 04.O). B(55.. \}(. C(90..55.:~taviti na kruznicu uspravni vuljak visine v=30 i nacrtati projekcije vaJjka.~50.35) na plastu valjka. zedan dijagonalom d" AC[A(60".60.= .30.60.

a ispou ravninc stozac clji je vrh u nl i nacrlati projekcije nastalog geometrijskog tijela. kojoj je sreLliste :5(30..c73 _Zadaci ?a rjdaVCl/lje 123 Ill..35)l . a visioa stosca . £(70.. Nacrtati projekcije roracionog stosca koji osnovolll dodirujc ravninu ][1 i pruvce: a 'E!._){Ui5J. 115.r. 0~\L:lHli I--'. }()).25)] tangenta osnove.20.~. vrh li tacki V( -40..-).: -. 137.30] oko slranice riB.:ija v:.-. 50).unlt.35..10). /f·'\.. 8(140.. ~~_=-4-"]~~ffi~:osnove R:::::40. kame je vrh V(-60.40). Nacrtati projekcije rotacionog stos~a cija os nova lei! u ravnini E(=. H~6n.">Y'''"'l tacki V(3().3o.~. /0. poluprecnik osnove r=35 i v\sina :nosca 1'=80.40).['u\-"..{<ZQ.29U ra~nini E('70. koja proJaz. A(-20.vodnica stosca lezi U 1(/.25.10..".0)/ i kOl11e-je poluprecnik osnove r=40..65. Nacrtati projekcije rotacionog stosca. Nacrtati projckcije stoi3cu. Nacrtati projekcije rotacionog stosca kome os nova ldi u ravnini E{ 100.80).-20.alld. . e{70.70. R(lOD.IO).-:::-:<..]O).80) je vrh rotacionog stosca cija osnova lcZi u mvnini B( 160. SR[S(95. osnovu okomita na [[2 i sa v=6U. d:::::45 od--lT2.60)]. N(60. OSl1m c jednal( je Vlsml 132y NacI1au proJekcIJc fOtaciunug .15} na obodu OS110ve.90.130..35. poiuprecnik osnove toliki da dodiruje 1[1.25) i C(20.~llicrtati ". Nacnaci projekcije kugle.30) i B(O. 135.-. Nacrtati sve projekcije rotaciollog Slosca kome Je osa .70. a izvodnicu na pravcll VB/V. 126. ..80. '\'i ·30. ~--:. tackaA{20.1 Si __:. §(0~. <l visill<l ::. 122. Jko je: Juzina jzq)dnkc lez.40) i dodiruje sva tri traga ravnine.i tackama: A(30.20.-15.85. 120. kome je osnova II ['al.(..0).snoye u tacki S(0./ osnove na pravcu p "" AB[A( 50. 70)]. vrh u tacki V.. -ll2.JO. J.6{).. 50. kuja prolazi (ackama: . B(100. OSI10V<I 117:_ Nacrtnti projekcije rotacionog stOSCll. 100.30. 127.:iiNacrtati projekcije roracionog stosca kome je osa ilL! pr<lVCU P 0. eija OSllova lezi u ravnini EO 70.::\'-.O. Nncrtati projekcije geometrijskog tije!a kaje Ilastaje ratacijol11 lroue:la ABCjA(40.J5).i u ravnini £(40. .60).~_c.60.-\.___ /. .20.50} i izyodnicam =0.O)). '~~6ka V( J 00. _.: precoik R=50.60).50. . Nacrtati sve projekcije rotacionog slOsca kame je osnova u ravnini E(50. Ei .: ilk!!.50.10.90). ajedna iz.Nacrtati projekcije kugle.45) i tangem<1 [2 PR[P(20. Nacrtati projekcije istostranog stosca cija vrh stosca luacki V( -]0.! (j() i. 129. Precnik osnove jednak je visini.V(-30.llO\a proic!LI u2:k.:>'1/[S(4-(j.. Nacrtay projekcije rotaciO!10g stosca..55.0)} i b 02)"C[A C(1 JO./ R( 110.. Nacrtatl p["(lJekcije l"UVllos[ranog rolaciono<! :.JOO)I. j'.~~ . ..65)..-h u .uj. J[i 124.90 j.30).80).5).50. IHi. 112. ~acna:i yrojekcije rotaciol1og stoka koji sV?Ji!l1 plastom dodiruje ravninu lzvodmCI VA[\l(-JOO.!!'. 70.t~.20)). u. 116.Q. C(SO.). B(l0. kame je srediste ('. a srediste u tacki S. a prccnik osnovejednakje visini stoSCfl.8!]). I N{-40. 123.1 10..50).a cija osno\.30). ako jc s=85. 130.JOO. " stosca.:'o.2Uj.). LL . sa sredi§tem u tack! S(50..j.: j.}~e. 95). B(30.9(J}. Preeni!:.'1l\)jkkcijc: (l)[UCillilUg "lO.=60.. .J::ki ~/(}(}.Ca hutfl<. ABC{A(50. 10).nilii .lo:. \.a.80.0).. poiuprecnik r=3).10. pmyac p ~ MN[M(40. stosca.1'1\ II /:~j.. 125.60).30./N"acrtati projekcije rotacionog stosca kome je osa na pravcu p "" JI'VIM(3())O.~. a visina Slosca v=}OO.35. .[u. )t~ -/}Z' (~iNacrtati _pTOjekcije rotaciol1og stosca kome je os nova u ravnini E( 85. 100 j.. A(60.. srediste osnoye S(65.70i.10).2().7U.~' sredistem u tacki S udaljenom d=35 od HI. B( 100.80).70).50.30.~·'-!O.O)J. 7D 'J nastaje kruz.1f).l1di kruznicn cijc je srediSte u tacki 5(-25. .60.<1 !di u ravllini E(J50. Nucrtati projekcije kugJe precnika R=--1-U. J1(-10. a polupr<':CIl\k os nove 1'=40 134.~:Ij!~e~h~l___________ _ ____________.55. sredistc na pravcu p "" M1 l[M( 10.){/). srediste 0snove S(0. Nacrtati sve tri projekcije rotacionog stosca visine v:::::50.O)}.1O. visine 1':::::00.' /13L/ Ako tacku T{ 35. a osnovaprolazi tackomA(10.20. 1[.0.L1J j0j jt' '<.. Projicirtll1je geometnjsk~~.80.60. kome je aSH Il:l pravcLt YA[l'( 10. a po!uprecnik osnove r=40.4-0.10.:.jJu. ~''.15.70. a visiiia ~tOSca r~\\"!lini J'-' "rcJi::.20. U 113. komeJc vrh 1I tack! V(90. v! 70. Nacrtati sve projekcije rotacionog stosca komc je osnova L! dodiruje ][11 1[2: precnik osnove R=-+O i vislTI1TSWsca 1'".nica koja jc osnova uspravnog stosca.ca . a visina stosca v=70.JiLI/ . NacrtaLi projekcije rotacionog st~ca. Na kruznicu !znad ravnine postaviti valjak visine \'=70.75).".55) rotir8mo oko pri1vca p os /vlN [AJ! 40.-.)0.10).\ v:::::50.. a 133 y Nacrlati projckcije rotacionog stos(.55.'.25.70.122 7.65jJ.-zalvara ugao od 30".AB[A(80. i-.80.65. j.r_~ .80.

instrumennta i citavog postrojenja pomocu simbola i sctnntskih znakova. nal1~ieni i nacil1u 1.40.50).45. . koji prikazuju predrnet u dvije dimenzije.. a..80. na osnovu koga se ostvaruje osnovn{crrei. koji sluzi za studije i kalkulacije. Nacrtati projekcije kugle kojoj je srediste S(70. a mogu se S\.40).50). h.60j. CD[C(50. 142.. Nacrtali projekcije kug\e kojo] je N( 140. iI dodiruje favninu £(40.80. "~~..40).O. D( I 10.90. Pmjiciranje geol11etri}skih t(iela 1.110. Sve vrste tchnickih crteza propisuje standard (preuzet JUS).45.20.'41'. koja prolazi tackama: A(40. tj_ ortogonalne projekcije.. il tctiv<l S =0 sredi~te S na pravcll p =: MN[M(O.. B( -20. koji prikazuju neki tehnicki uredaj .. prema kome radnici izraduju nacliani predmet. 8. Ct J0. .38.20.0). Telmicki crtei i osnovni stalldardi 14(L N:1Crtati najmanju kuglu. C( 10. 100)]..40.1O).poruke. JOO)}.50. c Po nallyem cne::.50.30. a dobiveni Sll projekcijskim zracirna okomitim fla projekcijsku ravninu.50.. na osnovu koga se polazu cjevovodi i postavJjaju elektTicni vodovi..: MN[M(JO. . Nactiati projekcije kugle. iLl.70). Po lIaCil1u prikazivanja predmeta crteii se dijele na: ort()gol1alne. Nacrtati projckcije kugle.30. za utvrdivanje mcousobnog polozaja masina u fabrickirn halama . je crtez prema kome se sklapaju i postavljaju sklopovi urednja. se primjenjuje dvodimenzionalna slika. i to: po nacinu prikazivQ/~ia. koja dodiruje mimoilazne pravce: N(-70..50. Ova] crtet se zatnTI upotrebijava za izraLil1 razniit vidova projekta.10)).sematski enei .. montaini crtez. aparata. R(85..20).. N! 10. a prikazuje stvarni trodimenzionalni objekt bez obzira na to"' sto .. sifUacioni ertet. B(O. kojoj je srediste u nwnini £(50.60)..80) i tangenta t = MNl't(40. Vrste tchnickih erteza Tehnicki crtcZ je sredstvo sporazumijevanja kao i govor. a. za funkcionalno prikazivanje uredaja masina. radionicki crtei.I25.40).lDasinu u cijelom sastavu ili dijelovim<L detaljl1i.Istati u nekoliko grupa. koja pro!azi tackama: A(50. dakle osnovnim projiciranjern. se d(jeie l1a: ___ .Jl5)]. instalacioni end. sadriini. koji sluzi kao dokument za isporuku.40).-'" .60). crtei i<.1'14 7.85)] i b '" PR[P(O.. koji prikazuJu jedan dio pojedinacnog sk!opa.rade._ crtei projekta. iz.. aksonometrUske. Po saarziiti crtezi rnogu biN: sklopni. 139.80. koji prikazuju predmet u tri dimenzije.

Proji6rwve tehnicki. 140.' prednmo IU2 Zadaci za rjdawlI1jf' 207 144.------- 206 1n. =1: . . 147. 142.~---~~=~==~----.

l ravnini. tangencijalna .j. Od. Zato :rci"~l upoznatl kako sc odreduju tangencljalne ravnine oblih gcometrijsklh lijela. Valjak je zadan OSOI11 SV[S(50. .:koj ". Njezin prvi trag d i je tangema tiocrta osnove stosca u tacki . Neki praVQC poiozen lack om T okomito 113 tangencijalnu ravninu nazi va sc i!{'nlw{om p[ohe r:p u tacki T.1 je potpuDO odredena.k") toga valjka.xi M2 =M.:. TnIRO\-'e ravnine L1 rnozemo konstruisati i bez upotrebe paraleie k i tangente m ~ tacki T. 50)] ipoluprecnifwm OSflO1-:e r:= 20 (srI 1.1.la ide tackom T.1. sa srediJrem u tacld S(40._~.1. a njezin nacrt 111" pro1azi tackam T" paralelno sa OS0111 x. a njezin nacrt /II" prolazi tack om r" . Kako svakom tackom neke plohe prolazi jedna izvodnica. a drugi trag d 2 odreden je tackama. Tada prvi trag d l pralazi tackotn A' paralelno s m' .1'. R j e se 11 j e: lzvodnica o( a'. polozirno paralelu k( k'..lloj ravnini koju riaZiV. Da bisill() u nekoj tacki plobe konstruisali tangencijaJu ravninu. paJozimo paralelu. Y " '. Slika I L I 11. potrebno jc clnto1l1 tackom odrediti dva ravninska presjeka te plahe i tangente tih presjeka u datoj tacki.frw stdca v = 60 (sf. Cija oSl!ova Zeii u ravnini Jr{.- Trazena tangencijalna ravnina <-. Tangcncijalna. S 1a dva pravca ravnina . T:mgend. Kako je potrebno imati jos jedan pravac tangencijalne ravnine.i Tt25.'Ii. J 1.11_1 Tal1f{cllc(jalne ral'lline 209 IL PresJ~ci geometrijskih tijela ravninamlll\ '-I 11.m~) tangenta te para[ele u tacki T. Rj e sen j e: Izvodnica a7 af.k").O) v( j pripada trazenoj langencijalnoj ravnini 6. koja prolazi tackorn T pripada I.1.) tan . i lvl?.a vaUka.40.1. Zadatak. . Ovc'tangente odreduju tangencijalnu ravninu.ledan pravac te tangencijalne rilYDine.M. .2)..a") toga stosca. c{ja osnova leii u ravnini Jr:J.h.35.-edrtl rangenci/ainu mVllillU rOlUciullug SlU!Scu u t'm.4' pam1elno sa 111' . 0 tangencijainim ravninama Kxoz tacku T neke plohc q) prolazi beskonacno mnogo krlvulja tc plohe.los .-j. ().faienoj iangenci..A") izvodllice a i drugo probodiste M 2 {M.1.25.-toga stoSca koja prolazllackom T. Tangencijalna ravnina valJka Odrediti tangencijall1u ravninu kosog kndnog va!jka u tacki rr55.ravllina stosca t.mlO rangendjafnom ili dinwIH ravninom te plahe (jj u tacki T. li fH.40.lalno. a njezin drugi trag d 2 odreden je tack om ."i1\-'nina takve plohe u bila kojoj njezinoj tacki sadrii tu izvodnicu. ko. koja prolazi tackom T. 1'13 duz:nll tangenta te paralele u tacki T.3. Svaka r:mgencijulna ravnina valjkaste iii stozaste plohe dira tu piohu duz cijele izvodnice.:JO). anda sc nade prvo probodiste A( A'.. gente m.k( k'.ialne ravnil1e n.. tj.mgcnte poJozcnc tackom T na sve ave krivulje leze u jed. onda njezin tloert m' prolazi tackoID T' akamito O'T'..J. a njezin drug! trag d 2 odreden je tackama At Ztld~ltak. onda njezin tJocrt m' prolazi tackom T' okomito na duzinu O'T'.Lacki presjecne krivufje oblog geomctrijskog lije1a 'moie se konstruisati tangenta pomocll tangencijalne ravninc toga tlje1a u toj tacki. ~~~~. Aka je 1Il( 1Il'. svakaje tacka izvodnice diraliste iste tangencijalne ravnine. Njezin prvi trag d J prolazi tack om .-.. 'r !. Da hismo nasH . ona je sutraznica prvog traga ravnine it Ako treba odrediti jos i tragove d l i d z ravnine . Kako je tangenta m paralelna s ravninom 7f!. parale!na sa osom x.1).--.2.1. Aka je ) U .0) pofuprdnika r = 30 i vi5. ~. koja ide vrhom stoSca .1 odrcdcna jc izvodnicom a i tangentam m.x i drUgiffi probodisrem N2 sutrrrinice n prvog traga ravnine. 11.~~~:N7 l~:_ '5":S: OJ A".

1[2 i.5).1!. ide tackom T i projekcije k.a") na kojaj je tacka T i tangentom m( "{.k") koja prolazi tom tackom. 25). Njezin dmgi trag d! ide drugim probodistem .210 11..30).:. Presjeci geometrU. !II . Ka~b je tangema III :.zi· tom tackorn. Drugi trag d2 te ravnine ide tackom .45. drugog traga ravnine d.'"::. a njezin prvi trag d J odrec1en je tackom ill i prvim probodistem N! sutraznice n drugog traga.:. Ti tragovi moraju se sjeci na osi.. V(70.::"::"__________ 11...25) i poluprecnik r = 25 (sl. II raj tacki. . Tangentorn m parale1e k u tacki T i rangentgm hsporedne kruznice k U luj tacki odredena je trazena tangencijalna ravnina fl.-. x 5' m' Slika 1 L3 Slika I L2 11. i sporedne kruzni9~. je srediste 5(30.4. R j c sen j e b: Tangencijalna ravnina kugle okomita je na p0lupl:ccnil\. paralelno 5 /1#. 2."CC"::lil. Odrediti taJlgencijalliu rr/1'l1inu kugle u tacki T(40.11.1 Tangel1cijalne ravnine 111 k" .45)1 i po{uprecnik osnove r ~ 10 (.r u tacki llx. Tangencijalna ravnina kugle Zadatak. "5iM. Tangenta tt( nl..35. Zadat-ak.1.3).1<.fit) u tacki T pm-aIde k( k'.e Gsa SV{S(20. a njezin drugi [fag d2 ide [3ckom j Tragove ravnine L1 mozemo konstmisati i bez uporrebe paralele k i tangente fII U tacki 1'.utraj~mca prvog traga te ravnine.10. kao i projekcije n'i n" tang~nt"e'fl sporedne kTIlznice k.12 == A.1'1.-. koju.x 1 paralele k u tacki T. koji spaja njezino diraliste sa sredistem kugle. to pn'! [rag.. Odrediri rangel'lcljainu ravl1Inu iwsog Icruznog s'!O<~ca u tacki T(35.n") osnove stosca u tacki A jest sutraznica /vi 2 paraleino s n H .kih tljela. aka mu . £atinlKonstruisem6 'pcojekcije m ' i mil tangente !!i a HJezm pry! trag d j odreden JC tdckama il. 4).pnJlti.cr'::.42 izvodnice a paralelno S M. k" koja je paruldnCl s ravninum k. a tangenta n sutraznica njczino'g d1l1gog Iraga. kame je osnova paraleLna s ravninom n~. R j e sen j e a: Nacrtaju se projykcije i k" paraJele . e R j e sen j e: Tangenc!jalna ravnina L1 odredena jc izvodnicom (I{ (['. lit ravnine Ll ide tackom N J paralelno sa nl' .

Tackom toga pro~ bodista povuce se dmgi trag d l okomito na rll -:.7 nazivul110 pridruzenim slral1icama likova /~BCD i 1-2-3-4.2 Pres. Kako ravnina svake plohe prizme sijece presjecnicu e ravnina Jt i E u nckoj tacki.7}. ravninom E. DA i 4·!).11 .11. Presjek prizme kOJoj je os nova npr.1 bocni bridovi prizme medusobno para!e!ni. kojom mora prolazlti jedna 511'an8 osnove i jedna strana presjeka. Tackom /vI po"\'Uce prvi trng d l b. kame Sll dvije ". koja jl!.-je· cetverokut 1-2-3-4 koji nije jednak asnovi prizl1lc. koja je paralelna ravnini n. :.______ . tim bridovima (1-3 i 2-4). 0 presjeku... ~____'_'~:==~= 11.ST. je paralelogram 1-2-3-4. a dvije njegove strane su poprecne na te bridove (1-2 i 3-4).. prema tome. Be i 2-3. 11. Presjek s1'oke prizme ravninoln.jeci prizme ravnil10m ____.. na poluprecnik r-:. Osnova i cetverokut presjeka imaju karakteristicna svojstva: :T N3 svakom bocnom bridu priz~ me nalazi se jedan vrh os nove i je.2. Slika 11. a tackom Ll.dan..· B i 2. para/dna s njezinom OSlWVOlll. pa se odredi njezino prvo probodiste N j . cetverokut ABeD u ravnini 1[ (51. trougao ABC u ravnini n (s1. je opet cetverokut 1-2-3-4.5 Na svakoj bocnoj plohi pnzme nalazi se jcdna strana osnove i jedna stroma presjeka prizme (AB i 1-2. vrh presJcka prizme v-1 i_). cetverokut ABeD u ravnini n. s"rh do ose x.t:. Hi se oacrll taju projekcije sutrazmce n( n'. Presjeci prizme ravninom 11:.11.e prizme ravllinom. a ad tacke t::b: prvi trag d l ravnine L1 okomito na r' = S'T'. CD i 3·4. a .1"" prolazi drugi trag d z ravnine . koje Slika 11. za koje se kaze da su pndruzcm yrhoYl likoya ABeD 1 1 ~2-3-4. Presjek prizme kojoj je osnova npr. S!ika 11.tranc paralelne <. Posto s1. to. koji je jedllak osnovi'.:. pa se njezini tragovi odrede na slijedeci naCin: konstruisll se projekcije m' i mil sutraznice m prvog traga koja proJazi tackom T' okomito oa S'1"i odredi njezino drugo probodiste M 2 'S M. Presjek svak. Vrhovi tog cetverokuta su prob6dista n\'llinE' E s bocnim bridovima prizme.5) ravninom £.riti ru2eni Vrl101'i osnove l presjeka naluze na parafelniTn pmrciJl1a. C i 3.n ) drugog traga koja prolazi tackom Til okomjto oa r". se Slika 11 A okomito na r' = S'T' do . tackom III idu CD i 3-4..2. (l dvije S11 poprecne na le bridove. je paralelogram. kame su dvUe !ilrane paralelne lim bridovima.1x. D j 4). a njegove strane su presjecnice nlvnine E s tim hridovima.1.6) ravninom E.!'2 213 Tal1gencijalna ravnina kugle u tacki T okomita je.. koja je paralelna s bocnirn bridovima prizme. je I1mogo!':!if 1<0j1 je jedl10k [(~j OSIWVi.J2.. koja je parale/na s njezinim bocnim hridavima. tackom II idu Be i 2-3..1. koje su na toj ravnini (tackom 1 idu AB i j -2. koja nije paraJelna s njezinom osnovom niti je paralelna s njezinim bocnim bridovima (sl.tj okomito oa r"=SJlTIJ . prizme ravninom o.6 c.11_ PrrsJeci geometrijskih tijela ro-vl1il1oma _. Presjek prizme kojoj je-osnova npr.

mu.-90) (.15. C(90. D(45. odreden jc pomocu druge projicirajuce ravnine . Kosu (5etverostranu prizmu.100) i odrediti mreiu te prizme (sl. C(60. 3. .O).60.---H18ze se odrediti direktnim postupkom ili pomocll SwmQCfla.1 0).0)) .fiJlost. Prcsjek kose prizme opstom ravninmn 1.O). Vrh prcsjeka 1. Zadatak. presijeca taj brid u whu j. a osu af/nosN je presjecnica ravnine osnove i ravnine presjeka.60)}. 75. A' A' / G' J' Slika 11. B(75. B(35.8 opstom ravninom. B(60.O).70. U ~)vom zadatkll.n. Presjeci geometrijskih t~ida raVnirUlIl1{/ 11.125.0)] u ravnini [[I l bOL~ni hrU AE[A. 2. to se prodllienja pridruienih srmna [iII likova sijekll it tackama.£12) potoiene tim bridum_ Pruvac P(Pf. D" 11. 3.2 Presjeci prizme ravninom ?15 4~1). 0).SO)}.. Jr.:1(d. kojojje OS}WWl ABCDE(A(lO. D(20. Zadatak. nili je paralelna s I~. Ova dva svojstvH su karakteristicna za perspektivllll afinos! likova ABCD i 1-2-3-4. 10. i bocn. presjeCi ravninom E(JO{).30. 2. koja postOji lzmedll [locrta y D'!----/\ 8' Slika 11.15. -I i 5.O)] It ravn.P1) 'u kojem se sijeku ravnine E i il. F" J" F" Jr} Gil I" H" R j e sen j e: Presjck nekog geometrijskog tijela R j esc n j e: Postupak rjeS'avanja (jvug zadatka analogan je rjese·. 90) (sf. 5. koja ruj£' pamielrw s njezinom asnavam. prcsjeh: petostranc prizme Jdreden je dir:ektnilrJ ?os. 12 tlacrta presjeka adrea-en je njegov nacrt 1//2 8 3 8 4 8 5 8 vrhova 1. za kOje Sli bocni bridovi prizme zmke ajirlOsli.65. F( 55. probodistem pujcdinih uucnih bri~iu'v'-i ::. C(40. zadatka. Na isti bi se naCin mogJi odrediti vrhovi presjeka 2. perspeklivllo su afini likovi. j J 0.· tllpkom.2. Zadatak.9). kajaj je osnova ABC[A(5(). £(20. di je za njihova odredivanje upotrijebljena perspektivlla J. kojojje osnova ABCD[A(30. s tim sto je trostrana prizma sjece~ oa ravninom koja irna eli·· vergentne tragove.O).1.30.55.55. KasH trostranu priz.70. presje!:i ravninolJl E(J } Q. tackom IV idu DA i osnove A'B'CID'E' i tlacrta l'f3'4'S' tog presjeka. ravllilli i bocni brid AF[A.40.9 3. z I o Y 0" . u kojcm boeni brid AF tc prizri1e'vrobada ravninu E. [J.! j. 8). E(S0.11.O)..O). ravninom E. KoStl petostranll priZlIlll.50. 4 i 5 pomocll ordinal a povucenih vrhavima tlocrta okamito na aSH x. brid AD/A. D(20.2. koje su fla tragu e. presj""i ravninom £(100. nju 1.214 1 f.eziflim hoenim bridovima. 0).1 1.20. Vidljivost prizrne i njezinog presjeka odredenaje na vee poznati nacin.60)). 05110va svake prizme i preYdek te prizme ravninofJ1.0).

1 povuku se pravci okomiti na pravac nina njih ?re~esu n~ istu straml prave veliCine ol1i11 dijelova bocnih ?rido~a k~ji Ide 11a lsto~.ilH~:e ravnine. pa ~ijcku ravninu E u pravcima [1. Pomoc:u nonnalnog presjeka 1-2-3-4 konstruisat cerna i mrew date prizme. Ako ravninu E preiozimo oko traga e] u nJ. nonnaini presjek ce se prikazati kao pravac koji je okomit na bocne bridove. dobit cemo pnI\.X]" Bo~ni bridovi prizrne pfojioir-aju.c. Zbog toga se pridrnzenc stranice Ere i 2'3'. dobiven je tlocrt 1'2'3'4'. dakle i tra7. Dakle i njihove projekcije pl. moraju sjeci 1!C1 pravcll (.mC" I sliku 11. r i s. upotrijebit cemo stranocrtnu ravninu 'lr3 koja je okomita na \"(\\/ninu IT} i na ravninu E.Q2). lOa) date kose prizme dobit ce se na sJijedeci n a c i n : .. Kako je ravnina E okomita na bacne bridove.-. projlc. 2.11. to Sil i stranice presjeka 1-2-3-4 okomite na odgovarajuce bocne bridove prizme. Ravnina /1(d r. 4r94() jednako je uchlljenosli tacaka 1'2'3'4' od ose /X3).R.i'1o pomocu ~-tranocrta_ Tragovi ravnine E.3 u pravoj veIiCini jer su paralclni s 1[3. a polozena je hridol11 BF.i l x 2 °1.. okomitih na }X3. Razvijena mreza (sI.r' i s' koje polaze iz 13cakCi a) l £ £ -. 3""'3 0 . Presjeci geomernjskih rijeia ravninama 11..). kaje poloiirno bridovima AE.d2} koja je okomita na 1[2.. 3 i 4 odredimo kao probodista ravnine E sa bocnim bridovima prizme. 0 2 J Kako su likovi A'B'C'vti 1'2'3'4' perspektivno afini.z..p... koji su paralelni s pravccm tj. ~I . 3 obje osnove. ako je konstmkcija tac-no izvedemi. pa ce se 1Z shke 11.se na 7[.4n presjeka 1-2-3-4 (J'''' If!' 2"'2 0 .cnl prcsjck.. koji presijeca taj brid u tacki 2.Q. . kao i sve ostale pridIUzene stranice perspektivno afinih likova.Q. a za njih je osa lfinosti pravac ell dok su tloerti bocnih bridova zrake afinosti produzenja :'ljihoyih pridruzenih straniea treba da se sijeku fla OS! afinosti..1r. paraklne .<it! s mvninom 1.21~6_ __ 11. CG i DH. y . koja je okomita na bocne bridove prizrne.:"B~S' 1J' R. i S~ mcc1usobno su paralelne.. Posto :se zadatak ljesava pomocu stranocn3. Srral10crtnu DSll .2B~ 2 B" l'~ 2 F" 3C ~~ m C m .. Don]3 OS nova ABeD projicira se u osu IX]. sljece ravninu E u pravcu q(Q). Tackarna 1. Te veliCine imamo u stranocrtu. E . paralc:Jna s bocnim bridovima prizme. Doda li se razvijenoj mreZi pIoha prizme 3G:. 2F m . Ovaj zadatak je rijeScn na aba nacina: direktnim postupkom i pomocli stranocrta.. Pod normalnim presjekorn prizrne podnlzumijeva se presjek le pdzme ravninom koja je okomita na njene bacne lwidcl'.10 premJetl na m ~".4. 4'" D'" i 411= 4'" H m . DnJge tri projicirajuce ravnine._ dobit cerna mreiu kose prizme s normalnim presjekom. Vrhove presjeka J.IOa. ------Na is-toj-slicitn:ikazan je i drugi na6n rjeScnja toga zadatkrr.'c.2. a gornja osnova u pravae EFGH kcji je pGralel3-l1 Sri QSom .:a---H-a lT3 u trag-e). a romocu orclinaln okomitih na /X2 dobiven je nacrt 1""2""3""4" presjeka 1-2-3-4 prizme sa ravninom E. B (E' A C D A A D Slika 1 L 10 Aka se strane prizmerazv\ju u ravninu. moraju bill okoJ1l1ti j na istoimene projekclje lih bridovu. a kako ie ravnina 1[.. Tako se ravnina E i sve sto se u njoj nalazi. St~atll ravninc E.-- D" A" C" / "Q. Kako je ravnina ltJ ukomita: lla ravninu E. Na pravac n prenese se 1-2=1020' 2-3=203°' 3-4=3((1(/ 1 4~1=401o. Stranocrt 1"'2"'3"'4'" presjeka nalazi se u Trccern tragu e" Pomocu ordinala.qt... 4D:.U velicinu lo2r.2 Presjeci prizme ravninom 217 R j e sen j e: U ovom zadatku treba odrediti normalan presjek cerverostrane kose prizme ravninom E(e"ez).Xl moramo postaviti okorrrito na e. Gsa IXj je paralelna s tim bridovima.:_"'G' -'--''--l'= Ex H ! P.3.DaklelA~1 '" A"" l1t~l ". Zbog toga polozimo tim brldovima druge ijfOjicira.\.

Nacrt tog presjeka mozemo odrediti jos i tako. odredenje nacrt ]'14" stranice 1-4.~-~. C(50. U tlocrtu se vide stranice 1-2 i 1-3 toga presjeka.B"'2 C 3"':::: C'''3/Hi D"4":::.1. koje se u tlocrtu vide. kojoj je OSrlova ABCD{A(35. Kosu trostranu prizmu. to jc potrebno ravninu E.0).2 Presjeciprizme mVllinom 219 11. Presjeci geometrijskih lijela. a osa afinosti je presjecnica ravnine os nove i ravnine prcsjcka. U naCltu se vide sarno stranice 3-4 i 7··4 toga presjeka. da pomocu presjecnica ravnine E s ravninama polozeoim bocnim stranicama odredimo nacrte stranica presjeka. to se njegov tlocrt t nalazi oa presjecistu Ilocrm KDI toga brida j ordinale povucene tackom Na isii Dacin Se odrede tll)Crli 2' i 3 vrhova 2 i 3 toga presjeka.di se--· tako da se nadu tlocrti svih vrhova presjeka pa se medu soborn spoje.d2). Zato treba slranocrtnu ravninu 7rJ postaviti okomito 113 ravninu E.O)] u ravnini ff. Posto je ravnina E okomita na n3.40)) presjei:i ravninom E(80.0).e2_ 'Tloert presjeka OdTG.i 1 R j e sen j e: Posto je ravnina E druga projicirajuca ravnina. III afinoSl muz. jer su na stranama koje se u nacrtu vide. B(55.5.4. r. ravninu E.11.55) (sI. a na nacrtu p" te presjecnice nalazi se nacrt ]"4# stranice 1-4.. Na vee poznati naCin konstmisan je stranocrt prizme. dok se ostale stranice 3~2 i 1-2 ne vide. to se stranocrt ]"'211131/14 presjeka 1-2-3-4 nalazi na trecem tragu e3 ravoine E. direktnim postupkom: Kako su bocni bridovi prizme okomiti na ravninu tr]. . 0). Uspravnu cetverostranu prizmu. C(70.O). pomocu stranocrtne ravnine nJ. ])(45.11 upotrijebljena takva stranocrtna ravnina 1i.bocoi bridovi okomiti oa ravninu '/[j.2. Kako je vrh 1 na bocnom bridu AD.." koja je okomita oa ravoiou nj ina ravninu E. transformisati u projicirajucu ravninu.. OSl1ova ABC[A(10. plohama. Presjek uspravne prizmc opstom ravninom Zadatak.50.:: A''']"''' . Presj"k kose prizme drugom projicirajucom ravninom Zadatak. presjeCi ravninom E(100.45. 1 . stranocrtna osa JXJ mora biti okoinita na prv] trag el ravninc E. D odredeni Sil naclti 2# i 3 vrhova 2 i 3.3.218 11.12): . a. -jer su njezini..11. DJN 4. b. da pomoc:u sutraznica ravnine E odredimo nacrte vrhova presjeka. a pomocu sutraznica fll i n prvog fraga.20.30. Na taj 11acin. E" H" F" G" 11. 0). poklopit ce se tloert (2'3'4' presjeka 1-2-3-4 s tlocrtom prizme lfB'C'D'..2. kojo) je B(30.0)] u ravllilli 1[1 i visiua v=. pomocu stranocria: Posto je prizma presjecena opstom ravninom.20. dok se stranica 2-3 ne vidi. kao i treei trag e3 ravnine E. jer se nalazi nJ plohi koja se u tlocrtu ne vidi. za koje su bocni bridovi prizme zmke atl0osri. D(60AO. a Duert r2 'jiY 4" presjeka odredi se pomocu tlocrta i stranocrta tako da se uradi If" r.~ / / / H":" G'" Silka ll. ~ 1 1 1H lt .10. Tlocrt J'Z'3 4'tog presjeka poklapa se sa tlocrtom prizme.11).=. Zbog toga je na slici 11. po!ozene bocnom stranom ADHE. 1 )1 R j e 5 e n j e: Zadatak je rijden na dva J1acina: direkmim postupkom i pomocll stranocrta. i bocni brid AD[A..".70) (sl. a pomocu ravnine L\(df. Nacrt toga presjeka odredujemo tako.:::. pit) je pr(fsjecnica ravnina E i . B"2":.35. Kako je vec napomenuto da su presjek prizme ravninom i osnova prizml' perspektivno afini likovi. Na taj naein. posluziti kao kontrola tacnosti konstrukcije llocrta presjeka.90. Pravac p( p'. nacrt r2"'f presjeka 1-2-3 je l! njezinorn drugom tragu. jer se nalaze n3. Kako je ravnina 1fJ okomiw nn. ruvmnama 11.

e.2 8' G' I 11. aka je konstlllkcija tacna izvedena. " Ie.20.\:jek prizme ravnino11l E(50. D( 10.35) i kOl1struisati mreiu s pre. Z(ldallO je pravilna petostrana uspravno prizma sa inm'(l!!1 AHCDE II ravnini nj lwjaj je jedna strana CDIC(10. Zadatak.5..yje{nim !ikom (sl. Presjek uspravne prizme drugom projicirajucom ravninom 1.l2 /I' 2' 3' .40. naclii tih probodista moraju biti na drugom tragu e2 te ravnine. U zadatku je kOnSllllisana jos i prava yelicina presjeka lo2(So prelaganjem raynine E oko njezinog prvog traga el na ravninu reI· e. Kako je ravnina E druga prnjiciraj-uCa ravnina.220 ] 1.2 Presjeci prizme raVilinom 221 Zata se pridruzene stranice A'S' i 1'2'. Slika 11.J3) I 5' aJ 2' l' C' R j e sen j e: Vrhove presjeka petostrane prizme ravninom E odredit cemo tako da nnoemo probodiste ravnine E s bocnim bridovlma prizme.40. ot y A" 8" \A m :p'" \E'" A' 0 C"! 0" B"iE" A":IX Ex E' J' 0': l' 5'. kao i sve druge pridruzene stranice perspckti Y llo 3finih likova. 00.l11c v"". Pre. Ez z z . 1 '. moraju sjeCi na prayeu eJ.'Ijeci geometrijskih tijela ravninama J 1. Odrediti pre. E' D' SlJka 1 Ll3 .0)] visina pri7.O).2.

" F'JI 5' 5" E' 2' 6' a) 11. Zadatak.____~e~3__________~Ez 5 111 " 1 z 1 3'" ' 6'" 7'" . to je tlocrt toga presjeka duzina od tacke f 5 2' do tacke 4 na tragu e.1 I 2" .). e sen j e: Postupak rjeSavanja ovog zadutka kao na slici I f. 5'1 C":E" ID" 0 ez / / X smi Alii BH:Ft( Ex 2. a tacka 2'" je u presjeciStu traga e2 i llaerta brida BG itd.:··. )"~---{'2' )' 7" )' A' 8' Co Co D' R j e sen j e: Kako tlocrt presjeka prizme pvom projicirajucom ravninom mora biti u prvom tragu te ravnine.-cl). 4 i 5. Na slici 11. Na slid 11. Donji dio prizme je prerezan po bridu Al i razvijen na ravninu slike. 65) i konstruisati mrezu s presjecnim lik(lm (~·'-ll. Odrediti pre:ojek prizme ra"vninom £(65.2. r".--. Dalji posrupak rjesavanja sliean je rjesenju prethodna dva zadatka.2 Presjeci prizme ral'nillom 223 Aka ta probodista oznaCimo sa 1.6. BO 2° ::::: B 2" itd. to tacka ]# treba da bude u presjecistu drugog traga ez ravnine E i nacrta brida AF. a prave velicine bocnih bridova nalaze se u nacrtu (Ao 1° = A'j'. 14) : l' -of- 0' e. Odredena je i prava veliCina presjeka 1°2°3°4°5° prelaganjem ravnine E aka traga e1 u ravninu 7[2 na naCin r¥ 1° J'lx itd. 7 " / / 1m 1" . BiJC D ::::: B'e l itd. Zadanu pravilnu petoslranu L/spravnu prizmu.14 CO D' . tXl.13. ko)a))e OSJIova ABCDE u ravnini 1C..l. Za konstrukciju te mrde dobiju se prave veliCine bridova osnove jz tlocrta (Ao So::.13a nacrtana je mreza donjeg dijela prizme koja se sastoji od mreze bocnih ploha osnove i prave veliCine presjeka. Presjek uspravne prizme prvom projicirafucom ravninom Zadatak. jer su svi bocni bridovi prizme okomiti na ravninu Rj. Elementi prizme i presjecne ravnine datf su na slici 11. s tim sto je prizma sjeccna prvom projicirajucom ravninom.15.:::: A'B'.3.0fjedan yrh u tacki A(J0. Presjeci geometrijskih tl}ela rm'ninama 11.. Na slid 11." presjeii ravninorn E i konstruisati mreiu S presjecnim !ikom.}5.. Rj zadatb :ma]ogu!1 )~__:j~_~:::Ju 7' 4' 3' .O) i visina prizme v=50.15 data je tabela sa jos dese[ zadataka za rjesavanje. Nacrt presjeka jc od tacke r do tacke 3'" := 4" . a tlocrt presjeka prizme poklapa se sa tlocrtom prizme.35. Ako takvoj mrezi dodamo pravu veliCinu presjeka.1 .222 11. dobit celTIo mreZu dijela prizrne izmedu ravnine 1C i ravnine E. 1 E' F' DO Slika 11. Zadana je pravilna sestos{rallQ uspravllfJ prizma sa osnovom ABCDEF u ravnini 7r} kojojje srediste u tack(§QO..13 prikazan je i lijevi bokocrt ono-~r dijela prizme ko]i je ispod ravnine presjeka. 0::: 8 .2.

:. --. 3. is'' o . 5. ravninom E._:»30 na te dvije. a njcgova treca strana J~2 je poprecna .risticna svojstva: QJ 10 Slika 11. Presjek piramide kojoj je osnova npr. peterokut ABCDE u ravnini n (sL11.. koja je· parolelno s nfezinom oSl1ovom je nmogokut. a njegove strane Sll presjecnice ravnine E s tim bridoyima Presjek svake piral11ide ravnino/11.17 c.{ralle pralaze. koja je paralelna ravnjni n.V idu vrhom piramide. 8 18 -~ " " " 5 15 " 60 " " ". Presjed piramide ravninom 13'" z 1 +--"f------ .3..1 4'.16) ravninom E..1 " x Ex .5. je trougao 1. ! .2. koja prolazi vrhom piramide.~. . 70 82 ['i'o . 4. Osnova i cetverokut presjeka imaju karakte. OIMENZIJE (mm) :. Presjek_ 5vakt. 58 30 <5 3 5 60 70 60 r r' Y . Presjeci geometrijskih tijela ravninama 113 Presjecipiramide ravllinom 225 11.amide kojoj je osnov<1 npr.-~' 52 .15 .4.Ie cetverokut I.. Presjek piramide kojoj je OSl1ova npr..~ ~~ . ''). cetvcrokut ABeD u ravnini Jr.piramide ravninom.20 I Sllka 11 16 b. 2. pelerokut ABCDE u ravuini 1t (sU 1..0 presjeku piramide ravninom a.Ie popreclIa na te dvije straue. V. kojije slican toj osnovi. Presjek pi.3. / i 0- .:.. <i 11jegava tl"eca strano .ii.18) .17) ravninom E. . / / . koji je sliean osnovi. niti prolazi njezinim vrhom (s1. je opet peterokut 1." 11. Vrhovi tog peterokuta su probodista ravnine E s bocnim bridovima piramide.ie rrougaa.~ d h k dO <5 50 2 60 '0 70 72 20 20 15 5 J~. koja praiazi 111ezillhn vrho/11.--- \ 40 -.\.4\ \ . 58 20 5 26 i 5 7 " 60 72 56 78 " 60 1J e. kojem dvije strane I· Vi 2.ome dvije :.11.3.1. koji nije sliean osnovi. rhOlll. . 50 Sllka 11. ~ . K. koja nije paralelna sa OSllovom piramide.

v' 11... Presjeci geometrijskih tljeJa ravninama 11.50) (sl.polozene tim bridOl~l. Osnova svake piramide i pre:.·a stranice 1-2. na kojima leze po dva pridruzena vrha. Na svakoj boenaj plohi piramide nalazi se jedna stnma osnove I Jcdna strana presjeka te piramide (AB i 1-2. . moraJu.3. koje su na raj ravnini (tackom I idu AB j ]·2.1 E. a presjecnica e ravnlna n i E je Gsa kolineacije. to se pridruieni vrhovi osnove i presjeka nalaze na pravcima.ca ~aj brid u vrhu j. odreden je pomocu dmge projicirajuce ravnine iJ.O)} "ravnin. to je vrh V piramide.19). to se produienja pridruzenih strana til! likova sijeku u tackama. IT. Bocni bridovi piramide.0). Na isti nacin mogli bi se odrediti vrhovi presj:eka 2. 5tranice' f2 i 2-3 su v-rdJjive. CD i 3-4.l J'2'3'4'-:--Stranice 2-3 i 3-4 tog presjeka ne vide se u tlocrhi. U nacrtu. Ova dva svojstva su karakteristicna za perspektivnu kolinearnost.25.4 su vidljive. a osa kolineacije je presjecnica ravnine asnove i ravnine presj~~a.J 1.3 Presjeci piramide ravnirwm Na svakom bocnorn bridu piramide nalazl se jedan vrh osnove i jedan vrh presjeka te piramide (A i I. Vrh presjeka 1._ koja postoji iZ~lCU:U tlocrta osnove--A'S'C'D' i tlocrta 1'2'3'4' toga pre. 3 i 4. Pravac p(P j.226 11. kojom mora prolaziti jedna strana os nove i jedna strana presjeka.-. B(O. u kojem se sijeku ravnine E i 6. P 2).2.0). DA i ~-1). C(25. ali je 72 njihova odredivanje upotrijebljena perspektivna koli~e_~~ija. koji idu istom tackom V . a tackom IV idu DA i 4-1).3. D(l5.__ Produ'zenjQ stnmiC8 kolineamih Hkova.5. niti prolazi njezinim vrhom. Be i 2-3.. a stranice J -4 i 3-4 su nevidlji ve. Presjek kose piramide opstom ravninom Zadatak. B i 2. u kojem bocni brid AV te'iHt~'~ide prohada ravninl.10.30.. zovu se zrake kolilleac!je. 8 Nacrd J"2"'3# 4 vrhova 1-2-3-4 odredeni su pomocu ordi~ilJq poloztnih tacknmi. D i 4). za kOje su bo{ni bridovi piramide zrake kolineacije. S'C'i 2'3' itd. tacka kojom idu nake kolineacije zove se srediste kolineacije..jek te piramide ravninom. vrh piramide je sredisie kolineaclj'e. koJa nije paraleina s njeZlllom OSIlOvom. Slika 11. tackom IIi idu CD i 3-4. Kako ravnma svake plohe piramide sijece presjecnicu e ravnina J[ i E u nekoj t3cki.(thdiJ. I'rh V(50. kaje nazivamo pridruzenim stranicama likova ABeD i J -2-3-4. tackom II idu Be i 2-3. A'B'i 1'2'. za kojc se kaze da 511 pridruieni vrhovi likova ABeD i 1. perspeJctivna su kolinearni likovi. presjeCi ravninom £(70. Kako bocni bridovi piramide idu njezinim vrhom V.l9 R j e sen j e: Kako sma dosad vidjeli.4. kaje S1l na tragu e.iI.0). C i 3. jer su bocne plohe vidljive. Kastl cetverostranu piramidu koja) je osnova ABCD[A(-10..sje~~. presijt. tj. 45).60. Zbog togaje ovaj zadatak rijesen na oba nacina. presjek nekog geometrijskog tijela opstom ravninom moze se odrediti direktnim posl11pkom i pornocu stranocrta.2. se sjeci Da tragu eJ. 50.

1!. Presjeci geomelrijskih tUcla ravninama

11,3 Presjeci piramide ravilillom

229

Kada zadatak treba rijesiti pamaeu stranocrta, anda se upatrijebi takva stranocrtna ravnina nj, koja je okomita na ruvninu 111 i na ravninu presjeka E. Kako je ravuina ;1:3 okomita n<1 ruvninu E, 5tranocrtna osa IXj mora biti okomita na prvi trag el te ravnine. Nacrta se zatim stranocrt piramide i treci trag ej m ravnine E na vee poznati naCin, Na tragu e3 nalazi se stranocrt J'"2//13 4 if1 presjeka ],·2-3-4 i to od tacke )11/ do tacke 3 1z stranocrta presjeka odredi se njegov tJocrt j' 2 3'4/ pomoeu ordinala povucenih vrhovima stranocrta i1f /"2'1'._5 4 okomito na osu ,X.h a iz tlocrta presjeka odredi se nacrt i"2"3 ft 4 pomocu ordinal a povucenih vrhovima tlocrta okomi1.o na osu x,
M •

1

M

Jr

11.3.3. Presjek uspravne piramide opstom ravninom
Zadaiak. [ispravllll petostrallu piramidu, kojoj je osnova
ABCDE[A( "20.20,0), B(-JO.40,O), C(20,40,O), D(30,20,O), E( }O, 5, 0)] u ravllini n! sa sredisrem If tacki S(5,25,0) i visina piramide v 45, presjed ravninom !i(70, 70,40) (sU UOr

R j e sen j e: U ovom je zadatku presjek petostrane uspravne piramide ()dreocn 118 qh3 nacin8, tj. direktnim postupkom i pomo{:u stranocrta. Vrh presjeka 1, u kojcm bocni brid A V te piramide probada ravninu E, ndredell jc pomocu dmgc projicirajuce ravnine j( dj,d2 ) polozene tim bridom. Pr.::c,·:1(:: p(I~,P2).J--;j kojc!J1 s_t;:. sijeku ravoine E i J, presijeca-taj brid u vrhu 1, Xa isri n<lcin l11og1i bi se odrediti vrhovi presjeka 2, ), 4- i 5, ali je za njihovo udredivanjc llpolrijebljena perspektivna Kolineacija, Koja postoji izmedu doerta os nove it'B' C'D'£' i tlocrta ]'2'3'4'5' toga presjeka. Produzenja stranica kol1ncarnih likova, tj: A'E' i 1't, B/C'i 2'3', C'D' i 3'4' itd., moraju se sjeei (1;) lragll Cj, Tako smo dobill-tiocr'te 2'3'4'5'vrho~va 2,3,4 i 5. Nacrte 2"3"4"5" lih '.ThoY(l odrcdimo pomocl1 ordinala polozenih tackama 2'3'4'5' okomito na osn x. Vidlji-yost pir3mide i njezinog presjeka odreoena je na vee poznati nacin. \/ec smo vidjeli kada se zadatak rjesava pomocu stranocrta, stranocrtllu ravninu J[,. 1rcba postaviti okomito na ravninu IT, i na ravninu E. Kakoje ravnina :I~, okornita na ravninu E, stranocrtna osa j.l:3 mora biti okQmita na prvi trag te ravninc. Nacrtan je srranocrt piramide bo i trec] trag e3 ravnine E. Stranoert !"'2'-~f'4"yrr presjeka 1-2-3-4-5 naJazi 5e 11a trecem rr-agu e} ravnine E. 1z ::tnnocrt8 pre;-;jek3 odredi se njegov tlocrt 1'2'3'4'5' pomocll ordinaia povucenih M vri1(Wim8 stranocr(a 111f2 3'"4'"'5''' okomito nn osu {t'", a iz tlocrta presjeka odredi :of' rZ'" 3"-/-"5" pornocu ordinala povucenih Hhovima tlocrta okomito na

I

I

Slika 11.20

e,

11.3.4. Presjek kose piramide drugom projicirajucom ravninom

I I
I

_0'"

1
1

Zadatak. KOSl1 cetvcrostraJ1U piramidu kojojje osnova ABCD[A(50"25.0), B(30,1O,0), C(20,20,0), 0(40,35.0)] II ravnini IT, i vrh V(O, 25,40). presjeci raminom £(5, =,-5) i odrediti mreiu pit'amide 5 presjecnim poligol1om (:;1. ! J.21 ).

:.EU .!_-_

.1

l

230

11. Presjed geometrijskih fijele< mvo/namu

11.3 Pres.jeci piramidl:: mvtlinOIll

R j e sen j e; Kako je ravnina presjeka dnrga projicirajuca ravnina,
Ilacrt r2~3#4" presjeka 1-2-3-4 je u njezinom drugom tragu ez' i to od tacke ]" do tacke 3", a tlocrt t2'3'4' toga presjeka dobija se pomocll ordinala, koje se povuku od vrhova njegovog naerta. Tloert A'B'C'D' osnove te piramide i rlDert ty 3'4' njezinog presjeka 1-2-3-4 Sll perspektivno kolinearni likov!, kojin"!i.\---Je tacka V'srediSte kolineacije, a trag el osa kolineacije. Zbog toga se produzenja pridmzenih stranica tih Iikova, tj. A'B' i f2', B'C' i 2'3', C'D' i 3'4', te DIA' i 4']' sijeku u tackama koje moraju biti na tragu Za konsrrukciju mrcie te pimmide (sUl.2 J a) potrebne Sll nam prave velieine njezinih bocnih bridova. Prava velicina brida AV jednaka je njegovom nacrtu A"" V" , jer je taj brid paraleJan s ravninom 1[2, a prave veliCine ostalih bocnih bridova odrede se (s1.11.21) okretafljem tih bridova oko vertikalne me VT, dok ne postanu paralelne s ravninom 1r:2. Duzina B;V" je prava velicina brida
V"

e,_

-

BV, duzina C;V''' je prava velicina brida CV, a duzina D;V" je prava vel'icina brida DV Mreia plahe te piramide konslruise se na slijedeci naCin: nacrta se trougao AOBoVo(AoBo=A;B',BI!Vo::o:B(~V"")VoAo=V~41!), a donjegatro~tlgao A O DOV o( A.o DO ::::: k D', VO DO :::: VHf); ), zatim se doda trougao DOCoV o

=- ( DO CO ::::: D'C", VO CO ::::: V"'C;)

pa se mreza zavrsi trouglol1l CO BO VD :::: ( CO BO

= C'8', VO n° = V"'B; ). A1:.o mreii bocnih ploha kose cetverostrane piramide

dodamo paralelogram ABeD koji je jednak njeziTIoj osnovi, dobit cemo mreill sHave piramide. Na toj mrezl nacrtaju se .stmnicc -pJ;"esjcka mk0 Ja se 0drede - prave velicine duzina Vi, V2, V3, V4 pa se one prenesu od tacke na 0dgovarajucc bocne bridove A{)V", Bn\/" c---0V(" D()V~l. Prava velicma duzine-Vl jednuka je njezinom nacrtu V jer je brid A V, na kojem je ta duzina, para!elan s ravninom Tel, a prave veHeine ostalih dutinn nadu se nn slijedeCi naCin: npr. ~-;'ckom ]" povuce se paralela s 050m 'x, pa se njom presljece duzina A~VD u

va

U

(',

tacki J;. Tn paraiela je naerr luka one kruinice koju opisuje tacka J brida A V za

11.3.5. Presjck llspravne piramide drugom projicirajucom ravninom Zadatak. Zadanu pravilnu sestosrranu
piral1lidu,

vrijerne rotacije oko vertikalne ose VT. Duzina V 1; je prema rome prava U H velicina duzine Vi. Na isti se naCin nadu duZine V 2;) V 3; odnosno Y"'41 , ; koje su prave ve!iCine duzina V2, V3 odnosno V4. Nanesemo Ii na mreZu ploha te piramide V O 1{j ::::: V'"1;, Va 2° =- V n2;, VO 3° ::::: V"3; i Vi! 4° :::: Vo 4; , pa se tacke J , 2°.3° ,4° i J spoje, dobiju se stranice presjcka na mrdi ploha te piramide. Tako je dobivena mreza cetverostrane kose piramide s presjecnim poligonom.
V O

U

{l.1;praVllll

OSllova ABCDEF u ravnini nl> presjeCi ravninom E i konslntisafi mre-:fu s presjec:nim likom. Elementi piramide i presjeclIe J'(1l'niJle zadLllli ,YU ilL!

slici J J.22.

II. Prqjeci geometrijskih tijela raminama

11.3 Presjeci piramide ravninom

233

R j e sen j e: Kako je ravnina E druga projicirajuca ravnina, ana sijece t\l piramirlu u seslerokutu 1-2-3·4~5-6, kome je nacrt u drugom lragu te ravnine i \.I., ud tacke j" 2: 6'Y do tacke 3/t;:=- 4". Tloert toga presjeka odredi se tako sto se ]"!(Klu tlncrti syih vrhova presjeka, pa se redom mean soborn spoje. Aka je tacka l" =:0: 6 tf nacrt-tacke I;:=- 6, u kojoj ravnina E sijece bocne bridove CV i DV, onda jc t!ocrt 1'i 6' tih tacaka u presjecistu tlocrta C'V'_LD'v' tih bridova i ordinale povw:-:ene tackom t =:0: 6" . Na isti nacin nadu se-tiocrti ostalih vrhova presjeka. lJ sve tri projekcije istaknut je debljirn linijama onaj dio piramide koji .Ie izmedu ravnina JT i E. Perspektivna kolineacija, koja postaji u prostoru lzmedu osnove pirrtmide i nekog njezinog presjeka ravninom, postoji izmedu tloerta osnove i tioCrla svakog njezinog presjeka, Jer se normalnim projiciranjem dva perspektivno kolillcarna lika ne gube njihova karakteristicna perspektivno kolinGlrna svojstva. Zbog toga Sl1 tloert asnove A'B'C'D'E'F'i tlocrt presjeka r2'3'4?5'6/per~pektivno kolinearni likovi, za koje je tlocrt vrha V'srediste knlineacije. a prvi tr<lg t! ravnine E Gsa kolineacije. Kad tacna izvedene kons(T-ukcije tlocrta presjeka, moraju se, prema lome, produzenja pridmzenih strana tih likova sjeci u tackama, ko.je su na tTagu el. Taka se pravci A'S'i 2'3', Fi'e' i ]'2', kao_ i astaE perspektivno kolineami likovi, sijeku na prvom tragu 1;';. Pro.va veiicina togo presjeka piramide odredena je na slici 11.22 prelaganjem r,--n-niIlt F oko traga ec nn rayninu 7[;:; tako sto se u nacrtu !" pos.tavl okomica na co, i nanese (".Ie ::;.; Lri' Na isti naCin se nadu tacke 2°, f', .j.n, SCI j ft vrhova 2, 3, ,( .5 i 6 pa sc tako dobijc pamlelogram {' 21' 3° 41) 5° i 61) koji je prava vebeina pmale1of.-rrama f. 2, 3,4,5 i 6. Naslici 1 L22a-H.acrtana .Ie: mreZa piramide sprc;;jecnim poligonom. Ta mreza se sastoji ad sest jednakih istokracnih rWlJg!ova, Kojima Sll OSl1ove jednake bndu osnove plramlde, a kraci jednaki njezinom bocnolTl bridu. Prava velicina jednog bocnog brida, npr. AV, odredcna je na toj slici pornoclI pravouglog trougla AOSoVOu'kojemu je AOS o ~A'S',
SoV 0 "'" S"Vff , a hipotenuza AOV o toga trougla je prava veiicina brida A V. Prava veJicina 5vakog brida osnove piramide nalazi se u tlocrtu njezine osnove
i-loBo

,~ Dt!-1ENZIJE
0,

(mm J
0

~~
2

; I h1
]5
37
35

d"

~- ~JJ8-+_tO
IJ,Z I t2
72
71.

3

1

1 ~o ,_~

" "

-~
5
6

35

I

70

l~~-oI 1.5 35

:'0

50

,
9
'0

7

" -~-t " II 50 7~

:.0
36

37 _ 34 J

76-1. :.r+-J;-S~

t~,~~5 I 70 ~2' 75

60

= A'B',

E./Co ::::: S'C' itd.

0,

oj

Na mrezi bocnih ploha nacrtaju se stranice presjeka tako da se odrede pra-ve veli(:ine duzina VI, 1l2, .. i V6, pa se prenesu od tacke V na odgovarajuce bocnc bridove /\ V, BYi FV. Prave velicine tih duzina nadu se na slijedeci povucc pamieJa sa osom x i njome presijece duiina nacin: ako se tackom u tackj 11}, onda je duzina \To t) prava veliCina duzine VJ, jer je tacka 1 u i,rostonl na hipotenuzi A V pravouglog trougla ASV, a udaljena je od njegove katete AS taliko, ko!iko je tacka I udaljena od ravnine Tr" tj. koliko je tacka ! Jcbljell;J od ose x.

r

F,
80 Ao

c,
Ao

Slika l1.22

B,

",'

I"~

u tlocrta tin -tacaKa~Sdrederil srr Iljiliu'vj nacrti r. a tacke 2 i 3' 'ill tlocrti mcaka 2 i 3 u kojima ta ravnina sijece bocne bridove BV i CV Pomo(.3. onda je VO 1° :::. ___ ~'i --s5" 5 6 35 96 r . prema tome...- om \ B"'.---.:V<J2v.-.23 .~".3 Presjeci piramide mvninom ________-'--13'5 Aka se..je("i ravninom E i konstruis(lli mreiu.------------ ~2. 5/1 if"'" 4# poyuku paralelc s osom xis njima presijece duzina AOV u tackama l = 6".saNanje.-. V 6a ::::.. V6.. 86 76 90 100 1. Tacke i 4' su Hoeni taeaka J i 4 u kojima ravllina E sijece bridove 05nove piramide A8 i CD. VO 2° ::::: V 2. Na slic} n. '0 50 " Yo i/ 4 1 I. R i e sen j e: Kako tloert presjeka piramide prvol11 projicirajucom ravninom mora biti u prvom tragu te ravnine.5o i 6o ." presjekill-::'~3-4. d' 55 OSIlOI'G 31. to je tlocrt toga prcsjeka duzina r 4' na tragu e...-_ _ _ _ _ _-.-4.deset zadataka za rje.V'i 6°.. 9 '0 7 36 28 37 " 80 " '2 '0 25 39 '0 '2 55 J " 78 6. ~ DfHENZlJE (mm) ~~ r han ~.. 5 55 52 53 50 1. S tim sto je ova piramida sjecena pI'lOm projicirajucom ravninom. Zadanu pravilnu seSlostranu l!.22.. cija je ABCDEF u ravJJini TrJ. -] r I [fili ~a--_Je2 I I 11. V 1. tackama ]" =: 6 o 2#. Na slici je data tabela sajos deset zadmaka za rjesavanje.:VOjO. . Alii Flii 0 . . 31 39 .-J..rakodaje Volo :.-P.'s/eci geumdrijskih tijcla ramillama P .-J-...2 H ~J 1 3 2l..SPNH'llU piramidu..4° . 2° 0= 5° i 3° =. ?5 l Y I 82 -" " " <L 2. Dalji post'upak rjdavanja 51iean je rjdenju zadatka kao na sUe! 11.Vo2i. j a zatim redom spoje. dobit cerna mreiu piramide s presjecnim likom. 71.6. ~2 ~8 .. dobiju se stranice presjeka na mrezi bocnih ploha.0.23. Kada se na mrdi oznace tac- ke 6o . Presjek uspravue piramidc prvom projicirajucom ravninom Zadatak.::::.- ----'--. oj Slika 11. 3" i -:/.0.--.l::::...23 dataje tabela sa-jos.3. pre::.io . i VO 6° ::::.E"".2(p. Aka takvoj mrefi dodamo osnovu i presjecni lik piramide. Elementi piramide i presje6ne ravnine zudani SII no slid j J.

24 . . ATuinici. . ako je paralelna s dvije njegove izvodnice (s1. ako sijece sve njegove izvodnice.35. Presjeci geometrijskih tijela ravnirtal1lo 1 J." kolineaeije. ako je paralclna s je.los i prava velicina j02°3 G 4° nadenog presjeka prelaganjem ravnine E oko njezinog treceg traga e3 u ravninu-7[3 na slijedeci' nae-in: Ravllinu E zajedno s prcsjekom prelozirna ako treceg fraga eJ u ravninu' O 1[3· T acku J vrha 1.25) i naCi pravu veliCinu presjeka (8L11.dnom njegovom izvodnicom (s1.7. e.11.50. Ra"\:nina E koja ne prolazi vrhom rotaeionog stosca sijece taj stozac u: Q.1 trecem tragu te ravnine.25): \. dobivamo prcsjecnll krivulju: kruinicll.2().4() koji je prava \"clicina cetverokuta j.4 U vrhova 2. 2() . D( ·20. .'.1 0.11. Kada rotaeioni stozac sijecemo ravninom. ~ :~?~ iz nacrt8.236 1 J.~jekolil1e s(oJca. {'{ipsi.27). 8'C' i 2'3'./:' " / »" Ell / 11. paraboli. Te krivlllje zovu se .- // \ .4 Presjeci stoim rm. uopste.0). elipsu. hiperboli. koja ne pro]azi njegovim vrhom. 3° ..24 deslll bokocrt te piramide i tree! trag e3 ravnine E. y d. parabolu.redi§tc 0./c. Slika 11. Na slici jc odredena .~-' /1 '. <.: naJazi se bokocrt ]""2"'3"'4'" trazenog presjeka J -2-3-4.511: perspektivno kolinearni likovi kojima je tacka V' srediste.0)] !l ravl1ini ". jer je duzina bokocrt 1 j .3° .1''' u prostolll jednaka duzini r -1 z. 0 presjeku stosea ravIlinom KDd.0). a trag osa.1. ako sijec. 2. fe LiA' i 4'1' mo!"a.4. B( ·40.lu 8e razne vrste krivuJja.3. Prcsjck uspravne ph'amide trecom proj'icirajucom ravninom Zadatalc Uspravnu cetverostranu piramidu kojo} je osnova ABeDlA( . a paralelna je s njegovom osnovom (sI. a nUe paraleina s njegovom osnovom (51. C( ·10.0).24).lu sjeci na tragu e/..3. naderno tako sto u njezin mpostavimo okomicu na CJ i prenesemo Jm _]0 -:= ]" -1 Z .. . naertan Je na ShC1 11. Tloert A'B'C'D' osnove piramide i tloen 1'2'3'4' presjeka te piramide. p.-Lhiperbolu.:l'vninorn mora biti 1.'Ilinom 11.4.30. ."m·llinom £(.45. c. Posebuo se isticu one koje se dobijll kada se rotacioni stazae sijece ravninom./ Sll Pod presjekom neke plohe ravninom podrazumijeva se skup tacaka koje zajectYlicl<e toj plohi i ravnini. Pomocu bokocrta 1 odinab okomitih nu OSH Z konstruisan je nacrt ]'12"3"4" toga presjeka.O) i visina piramide v = 40. 3. Na isti naCin nadu se prelozene tacke 2° .4 pa dobijemo cetverokllt 1()..crtanJ3 tehnlckih predmeta I. Presjeci stosca ravninom :tc·'. trecom 'p:ojicirajucorr~ r. CD' i 3'4'--. R j e sen j e: Kako bokocrt presjeka te ravninc.1L28). 8 pomocu ordinala okomitih na 08U x."".. U presjeku toga bokocrta i traga e.5110VC II II tackiS(-30.26).5. pn Izradj -tehnickih crteia primjenju. presjeCi . preiozenu aka traga e3 na H}. 4. Zato sc pridruzujuce stralllce irB' i 1'2'.11. dobiven je njegov tloert J 2 j 4 .e sve njcgove izvodnice._ _ / ..: JO / i b.

.7Ulpresjecnu krivulju (sl. Iz stranocrta se vidi da je presjecna krivu!ja elipsa. POrllOCLt sLranocr(a (" . Duzin~ ty i 3'4' su spregnuti precniei tloerta e a duzine j"-Y i 3"':. 75)J. cijaje aSCI SV[S(55. presjeh ravninom £(40.i"· tacka Ie ·duzine je srediste U elipse e. U simetralni. te t{oena i nacrta izvodniea A Vi BV odredimo tlocrte t2'. odredeni su pomQGu ordillala i pr0jekcijCl_ izvodnica CV i DV. Odredi triO stranocrt toga stosca A'"B''''V''' j stranocrtni trag e} Tavnine E." su sprcgtlllti precntci naena e" elipse e. dvije izvodnice. Zadatak. pa su pridruzeni i njihovi tlocrti Je' j / .ie stranocli precnika 3-4 tacka 3Pi'~ flY.4. . Stranocrtna ravnina n3 mora hiti okomita na f2tvninu 1[1 i na ravninu £. ----T----" -. ona moze imati sa stoi3cem zajednicki: a.. . to je presjecnica tih ravnina.tisati tangentu. taj vrh.28 Kad ravnina E prolazi vrhom rotaclonog stosca. a nije parale!na S tljegovom 0$110V0{11. Tangema dipsc e u La6ki ::: je L'Ik.238 J1. 2Hr racaka 1 i 2. c.e kolineacije je pry! [rag eJ ravnine E. Kruinica osnove k i presjecna krtvuiJZl e perspektivno su kolinearno pridruienc. h l . jednu izvodnicu. ako je plikloni ugao a ravnlne E prema r3.55.11. koia prolazi sredistem 0.25 Slika 11.-30) i odrediti projekcije presjeka. koja je rangenta elipse e u tack! " sLltraznica prvog {raga ravnine E.<J\t~ sut. koji je r~tnidtm· s ·prvirrr·tragom e. Kosi kruzl'li stozac. pa je stranocrtna Gsa IX3 okomita na prvi [rag e f te ravnine. U ovom cerno zadatku projekcije presjeka 0dl-edili pomoeu stranocrta.0. 5 obzirom nll to da prcsjecna ra\'nina sijcce SVt izvodnice tog stosca.O). Duzina 1-2 je precnik presjecne krivu!je. Zbog [Og~i .\a sumtZDlC) II! prvog· {rag-'d. pa je dU:litla J ~ 2 precnik. Da je duzina J -2 jedan precnik eiipse.raznica prvog traga te ravnine. zatim nacrtc 1"2 tih tacaka. Presjeci geometrijskih tijela ravninama -----~ 239 11. Posta su ravnine n. Presjek kosog kruinog stosca opstom ravninom 1. one su meau sobom paratelne._. \l( 15.. bit ce ~ecnik 3-4 presjecne elipse e..vnini osnove manji od priklonog ugla f3 izvodnica stosca. Kaleo SLl tangente e!ipse e II tacbm:l 1 i 2 sutraznice prvog traga. osnova u ravnini TTl i poluprecnik amove r = 28.2.. U proizvoljnoj taad kOlls!n.-i--- Slika l! . 1'3 se perspektivna kolineacija u tlocrtu projicira u tal'llinsku perspek6vnu kOlineaciju sa sredistem V'i os om ej.29).27 Slika 11. aka je ex > [3. a sredisl. osa r. U stranocrtu se presjecna krivulja em projicira na treci trag e} ravnine E. koja se pok!apa sa tackam O'/f _ Tlocrr 3/4' i naert . dokazat cemo na slijedeCi nacin: kako je pf"vi trag tangencijatne nivnine u tacki A pravae A'A'''. a /3.3"4" precnika 3-4. saddi tacku 0 i okomiL je na mvninu Te.26 Slika 11. tada ravnina dodiruje stozac u toj R j e sen j e. i E perspektivno kolineamo pridruzene u prl)S[Onl. koji je spregmni precnik precniku 1-2.e kolineacije je vrh V stosca. Sredis'ta S i 0 pridruzenih krivu!ja nisu rnedllsobno pridruzene tackc. ako je izvodnici.75. kaje pro[aze njegovim krajnjim raCkal1l3. b. ravnine E.

do presjecne ravnilJe.k') cije je srediste u tach O( 0'.c. Duzine 1-2 i 3-4 su ose presjecne e!ipse (" :1 pfojckcije tih osa dajll parc)"\:e spregnlltih precnika projekcija te elipse. Zadatak. Kosi kruini siozac.40. koje polaze sa precnika osnove okomitog na trag et. koje su dobivene kao presjek st. Da bismo oJredili drugu osu 3-4 presjeclle elipse e i njene projekcije.11./1. k' I d. Nonte p" i R'" kontumih tacaka P i R.301.4 Presjeci sto..j 0) i konstruisati rnrezu dijela omotaca stosca ad ravnine 1[. kojoj drugi trag S2 ide tackom all paralelno sa os om x. presjeci ravninom E(J 5. a T.0').ina 1~2 je precnik presjecne krivu1je.·' A' t: ).ki T' je slika tangente t" tangente (jc spojnica tacke f. odredimo pomocu stranocrta piIY i R'" tih tacaka.20. osnova u ravnini 1[. Usporednik k i sutraznica m sijeku se u krnjnjim tflckama J i 4 druge ase elipse e. konstruisemo kao pravac t.. a nacrt 1"'2'" precnik nacrta ~" elipse e. koje se nalaze na konturnim izvodnicama G Vi HV. kruznice k' u tacki T. j". presjecnice ravnine E i ravnine . tangenta t' ehpse e' u tac. 0"') duzine 1-2 horizonta1nu ravninu L.1. a ravninu E u Slika 11. Ako se odrede probodista ravnine sa izvodnicama A V i B\l. dobit cemo tacke presjeka 1 i.c:resjeci geometrijskih tijela ravninam=a_ _ _ _ _ _ _ __ 11.nik nacrta e" ehpse e. a tacka 5' pomocll para H' 2' . I .240 _ _ _ _-'I"I".ier ravnina E sijece sve izvodnice toga stoSca."1 R j e sen j e: Projekcije presjeka kosog kruznog stosca mozemo odredii:l P01110CU stranocrta i direktnim postupkoJn. koja sadrzi kontume izvodnice nacrta. Nacrte konturnih tacaka P i R mozemo odrediti jos pomocu pravca p.{ca ravllinom 241 I' I Tacki 5 pridruzena jc tacka K. Tloerti 5' i 6' kontumih tacaka 5 i 6 konstruisani su pomocu opisane perspektivne kolineac-ije: tatKa 6' POlllOCU para pridruzenih tacaka S' K'.. polozimo simetralnol11 tackol11 O( 0'. I'. koji je pridruien tangenti t. H' 2.2 tih iz·vodnic3. . cljaje osa SV[S(95. U proizvoljnoj lm:'ki presjeClle krivulje povutt tallg€!11tu (.29 sutraznici m( m'.ranocrtnog trnga e] i stnmocrta GMVM i }fMV m tih izvodi1ica.. Duz. a nije paralelna s njegoyom osnOVOln. osnove kl1Jznice k u tacki 1'1.m") prvog traga.60)j. Tloert 3'4' ose 3-4 je precnik tIocrta e'. jer pripada osi SV. pa je tlocrt 1'2' precnik tlocrta e'. V(55. Tacka TI elipse e'je perspektivno kolineama stika tacke krufuice k'. u tacki T. Ravrnna L sijece rotacloni stozae u usporedniku k( k'. kako je rijei3en ova] zad~~ Presjek U ovom zadatku je DQ_ clins] . a nacrt 3""4"'je prec. npr. . Nacrt T" i nacrta prvog probodista tangente t. Tangentu u nekoj proizvoljno odabranoj tacki elipse e.Pc. .O). i poiuprecnik oSl1ove r = 30.-20.

V h7° . u kojima tlocrt e' elipse e dodiruje kontum tlocrta toga sroSca. koja zamislimo kao vrh slosca. .'\/". a te su D 6°. tj. koji je shean trouglu D6TJ .llUVU Slosca podijelimo nll sto veci broj jednakih dijclova.. (s1. Trougao D 6 0 T/' kOl1S[ruiseruu pomocu pravih velicina njegovih stranica.. En U FO.6j7~'. izvodnice FV j HV odredujemo pomocu perspektivne kolineacije.-1 C.tllom izvodnl<..e x B"!C'J i K" Mrdu omotaca sa presjecnom krivuJjom konstruisemo lab) S[U l)::.V'" "'" CoVa najkracc izvodnice GV (sLll. kojaj je pravac Li. 6°r/::::: CO bit ce tangenta krivulje eO k. Tacke presjeenc krivulje.6'6() u tacki 6'-'. Tangenta d J krivulje k J u tacki D i tangenta t krivulje e U Lack. Konstrukcija mrde omotaca stosca. koji je prerezun du:z.jeci geomelrijskih tijela ravniiluma ------------~.t") eJipse e( e'. Tacka N D()r/) : : d. U ovorn zadatku osnova je podijeljena na osam dijelova. V"6{)..~~~~~~-~--------- 11. J.elipse e' je perspektivno kolinearna slika Tacke D' kmznice k~ _ a tangenta t' dipse e' u tacki 6' je slika tangenre eli kruznice k. prvi trag. opiscmo luk-t'<'\'· aka V precnika Fo'V" = H. Dime Tacke 8' i 10'. dobi./iJ . izvodi se na slijedeci nucln: nacrta se duzin3 prave velicine C. CaN IJ I za duzinu juka ----:::: MN. KO[1stmisemo kao pravac t. odredujemo iz njihovog tlocrta na pripadnim izvodnicama. i tackom 6{ 6'.. a naerte tacaka J3 i 14#. i d ll ). dok nc budu paralelne s ravninom n2.6" j lJdrcdcna je rangenta t( (. V ]2/). Na isti naCin se konstruisu ostale izvocini":':G 1 2 Jubiv~ne su rack~_ E:~~. Pre:. Da bismo dob:di razvij'ene izvodnice -F\f i HV. U [Jcki 6.Vh. 6 :ill stranice trougla D6T" koji je u tangencijalnuj ravnini A Aka konstruiSetnO trougao D06°r/. dobit cemo pravu D velicinu presjecne krivulje e • Kad razvijenom omotacll dodamo osn0V11 i presjecnu krivu!ju.11. Nacrtani SU doen! i nacrli izvodnica koje idu lZ podionih tacaka. Krivulja spujc. u tacki D'..30 Konstrukciju elipse dobijemo pomocu spregnutih prccnika. lclckulJ. Zatim naacmo udaljcnosti od vrha V.:e CV i razvijen na ravninu.VH. 6~.4 Presjeci srosca ravnil10m 2:n v" Nacrt til tangente t je spojnica tacke 6" i nacrla prvog probodist::t tangente t.30a).. a njegova str3nica 0 J je tangenta krivulje 1. Tangentu u nekoj tacki presjecne elipse e. Ako odredimo pravu ve!icinu spregnutih precnika i pornocu l1jih konstruisemo elipsu. Te udaljcnosli jeJnake SH h duzinama V h5/). u kojoj se sijeku tragovi e. Tu tangentu mozemo konslruisati i kao presjecnicu r ravnine E i tangeneijalne ravnine L1 stosea 1I tacki 6. H .30a). koje su iste duzine. koji je pridruzen tangenti d 1 osnove kminice k J u taeki D. njegova stnmica Sllka 11.D iJ . u kojima naert elf elipse e dodjruje konture nacrta toga stosca. udaljcnc 0d wekt': G'.240 11. . Na tom luku su tacke plJ i HO.!. Za konstrukciju mreie potrcbne S'LI nam prave vehcine izvodnica. D{JT/::::: D/7~' l T{06° =T/6 1J (6'6° =6x6"}.').V'''.D{\.\ 7~ := r.t cemo mrezu dijela stosca izmedu d¥ije ravrrITrc. kaje su na tim izvodnicama. . npr.I/h dobijemo okJetanjem izvodnica ako vertikalne ose. ravninc IT1 i presjecne ravnine E.na taCk~~md. n tacki DO. D. j. E.jD i CiJ je ra"Zvijena krivulja k.. Go). Izvodnice prave velicine C.

Ravoina A sijece rolacioni stozac 1. . To je ujedno ravnina sirnetrije.50)]. jeT je zamisljena osom rotacionog stosca okomitog oa ravninu E Njezin prvi trag d! ide tackom vrha V' okornito na prvi trag e.0") duiiue 1-2 poleziti horizontalnu ravninu A.( Il'. kojoj drugi trag a2 ide tackom 0" paralelno sa osom x.Il.1 paraleli k( k'. prvog traga. dok je njezin naerr r~T" precnik nacrta e. ravnil1ama ] fA PresJ·eci stasca ravllilIom 245 --~~~~~~~~~------------~. polozimo ravninu B konturuim izvodnicama CV·IDV.4.1131). 25 u ravllini 1fh pi'esjeCi ravninom .6'). a ravninu E u sutraznici m( m'. onda one daju veliku i malu osu te projekcije.nika r = Zadntak. Izvodnice A Vi BV sijeku se s priklonicom p n tac. a izvodnicll DV Slika 11. kako je u tlocrtu te clipse. Tloert 3 4' ose 3-4 je precnik elipse e .O).S(O.1( d 1 .3. Paralela k i sutraznica m sijeku Se u tackama 3 j 4 druge ose elipse f f e. a projekcije tih osa daju parove spregnutih precnika projekcija te eJipse. kako je u nacrtu elipse e. a njezin naert 3"4" je preenik elipse elf . Ta ravn~ ina sijece ravninu E u sutra:inici 11. pa je njezin tloert 1'2' precnik tloerta e'.45} (.31 u tacki 6(6'.P-il bismo odredili tacke 5" i 6".-30.30. /1") dm~ gog traga. Ta ravnina sijcre rotacioni stozac u izvodnicama A V i BV. a drugi trag d1 okomit je na OSLl x. a ravninu E u priklonici prvog traga p( pI. I'resjck rotacionog stosca opstom ravninom OS!1()1'Om poi1tpre(.k").1/. polozirno prvu rrojicir<~ucu ravninu .'-' elipsc e.m") J' ki' aJ 'O~"---~C' SEka 1l. Duzine 1-2 i 3~4 su osc presjeene elipse e. u kojima nacrt elf e!ipsc e dodiruje konturu nacrta toga sto§~ ca.d 2 ).30a 11. pH) .'kama 1 i 2 kojc su dva ljemena presjecnc clipse e. !laCin. ravnine E. ----. V" c· Drugu osu 3-4 presjecnc elipse e i njczine projekcije odredit cerno take sto cemo simetralnom tackom O( 0'. V(O. koja sijece izvodnicu CV u tacki 5( 5'. Fi7(JJ5. Vidljivost stosca i njegovog presjeka odre~ dena je na vee poznati R j e is c n j e: Da blsmo odredili presjek toga stosca opstom ravninom. Duzina 1-2 je velika osu Ie ejipse. Rotacioni stozac ('ijaje Gsa SV[. Njezin prv! trag b j ide tac-koHl r~ para~ leI no sa osom x.5~ ). Ako su projekcije tih osa meuu soborn okomite.

npr.i d. Rotaciani stoiac.: A"V" . pa se prenese DOl~ . Projekcije tacaka 3 1 90dredimo pomocll pm-ale1e u koja proJazi tim tackama. FO i EO lijevo od tacke A( A O So::::: BOC iJ = COD o = DO EO = A O O"" HOOo = GO pO = F OEO) . pa se presjecna c]ipsa u bokocrlu vidi elida. Tu mrezu nacrtamo tako 5tO oka tacke opiSemo luk o kruznice k: poluprecnika AOV ::.Ako tacke H EOspojimo -sa tackom VO.65). dok se za tacke r i 6 v -nc-mora vrsiti rotacija izvQdnica oko ose stosea./) k0joj jc velika osa duzina 1'6'. Pravu velicinu duzine V5 dobijemo tako sto izvodnlcu DV okrenemo oko o.zcmo duzinom izvodnice EV.aka odredimo njihov tloert.:. Kako jc raz!ika izmeduluka kru:znice i odnosno 6 0 . koja mora blti na osi ko1ineacije e). a tangenti Ii kruznice k. tackol11 R'.e stosca. a na osnovu tlocrta i nacrta. jednaka duzini V 1.tlo jednak mrezi oinotaca toga stosca. Bokocit rotacionog stoka nacrtan je tako kao 'chr je-. 05110va u ravnini ITII srediste OSllove [{ tach S(35. Zatim pomoc:u tctive A" SO kruznice k~ odrcdimo na roj Zadatak. poluprecnik r = 25 i visinet stosen v = 60. koja prolazi tom tackom. GO i fIo toga Juka spojimo sa tackom VO. a mala Gsa duzina 4'8'. pa tetivu A'R' kruznice k.:. pa je duzina y. Pomocu nacrta presjecnih tac. dobit cemo mrezu toga omoraca (5I. u prostOrLl. koji je priblizllo jednak luLu A'B/ kruinice k. tacki D' tacka 5'.6. odnosno 6". koju prenesemo na razvijenll izvodnicu DOV u R j e sen j e: S obzirom na to da treba konstruisa[i mrdu omotaca toga stosca s presjecnom krivuljom. zatvara -. T!oen presjeclll:': t'lipsc: jt: dip~d . Kad se ana poklopi sa izvodnicom A V.~. dok ne posrane paralelna s ravninom 1Cb tj_ dok se ne poklopi ~a izvodnicom A V iii EV. okomiw !l. Tloert 4"'8' male ose odredimo pomocll t1ocr"ta k' paralele k na kojoj se nalaze nJczine krajnje tacke 4.nica /. a Gsa kolil!eacijc.. raspolovimo luk A' 8' kruznice k. D/T. Nacrtajmo zatim projekcije izvodnica koje ielu iz tih podionih tacaka. Kad se spoje taeke 5° i Tj. podijetimu njego\'u osnovu na nekoliko jednakih dijetova.{ i prcsjecna krivulja e toga stoku perspektivno kolinearni !ikovi u prostoru. 13°. Bokocrt presjecne elipsc je elipsa e kojoi je velika osa duiina 1"'6'" . EO) FO. npc na lzvodnici DV taj dio ogranicen je vrhom Vi tackom 5. DO.ta6ki_O" nacrta r 6 velike osc te elipse.<.· _ne mij<enja sc razvijanjem omotaca stosca. Povuce se tackom DO okomica sa DOV o .7 i 10 cije su druge projekcije na drugom tragu e2 te ravnine. tacka 5 dode u rolozaj SV.J"dstranjen dio--3-to$e<l.11.kruz. Ako omotac stosca razre. koje u razvijenom poJozaju prikazuju 8 istaknutih izvodnica -stosca. time zatvaramo kmzni isjecak.32). odnosno FHc-".246 J 1.. npc u tach 5.l1. pa ga razvijemo u ravninu crteza.O).4 Pre!Jjeci SfOSC(I ravninolll 11. Oakle. dobije se pravougaoni rrougao 5° DaTI' koji je jednak trollglll 5DT. bokocrt tih tacaka. pomocu perspektivnc kolineacije mozemo Ll svakoj tacki dipse e' odrediti njezinu tangentlL Mreia omotaca s presjecllOlH krivuljom. Ravnina E sijece te izvodnice u tackama 1.. a kako je duzina DTj u ravnini fCl. sto je luk manji. odnosno V6 u prostaIU. preneserno dva pUla kao [etivu po luku . konstruise se na slijedeci nacin: tackom 1 presjecne elipse e postavi se ravninJ okomjta TIa izvodnicu A V. na kojima se tc tackc naiuzc.1 izvodnicu sroka. te }j0. koji je u tangencijalnoj ravnini tacke 5. U toj perspektivnoj kolincaciji pridruiena je.0 pripadne tetive manja. u to je Dli = D'7~ . Na isti nacin dobijemo mcke 2 . pa se pomocu toga trougla taj ugao i konstruise. jer su izvodnice. mora bid okomita na razvijenu izvodnicu.' . 8 dijelova. pre::'jd'i ravninom E(65. V"5° =V05°.jc presjeenica ravninc njego-ve osnove i ravnine presjeka.1t 5° jednaka~duzini V5 u prostoru. dobijemo duzine. 00. koji je iznad r(lvnine presjeka. a mala o~a duzina 4 S/P . Presjecl geometnjskih lijela ral'lIillWna 11. DO i E iJ desno. Uproizvoljnoj tacld presjeclle krivufje kOllstruisati wngentll j mreZu kruznici tacke Co. Taj ugao pripada pravouglom trouglu 5DTj . Kad pojedine tacke AU. momma na waku razvijenu izvodnicu prenijeti onaj njezin dio koji je izmedu vrha i krivuljc e.4. Kako je tangenta presjecne krivulje e u tacki 1. koji je pribliz. pa se ravninorn presijece OS3 stosca u tacki K.tzvodmcom stosca. lJ tom slucaju je duzina FHt'. Mala osa 4-8 presjeene elipse e ide tackom 0 okomitu na 1t ravninu ][2_ Njezin nacrt 4" = 8 je u simet:mmoj . npr. Co. .4.Sa. Objamjeno je ranije da su osnova stosca . Presjek rotaciollog stosca drugom projicirajucom ravninom kruznice k: i dobijemo luk AO EO na kruznici k~. kame je omotaca sa presjecnom krivuljom (st. 30 .. kojima je srediste kolineacije vrh stosca. pa je njcgova hipotenuza 5°TI trazena tangenta krivulje eO u tacki 5° .35. Ugao sto ga tangenta u nekoj tacki presjecne elipse. pa se te pridntzene tangenlc sijeku u tacki T:. Poluprecnik kruznicc zakriv1jenosii krivulje eO U tacki j". Velika Gsa presjecne clipse je duiina 1-6. Da bismo In razvijenom omotacu nacrtali razvijenu presjecnu krivulju eO.5. 9°-r--til' presjeka na mrezi toga omotaca. a njena simetr:-llna tacka je srediste 0 te eJipse. koja prolazi tom Gh~konl. u tacki DI pridruzen8 je tangenta 17 P1 H1 • mreze ornotaca toga stosea. GO.1.32a). paraldne -'> ravninom JC2. koja prolazi [am rae-kom. koja pro!azi tom tackom. tangenta krivulje eO u tacki j!). t' elipse e' u tatki 5'. odnosno 6.

11. " . a na njQj Sli istaknute jos tacke 12. 14 i 15"'. a tacke 5 i 6 u bokocrtu naJaze se na konturnim lzvodnicama toga slOSca. ]5'. Slika 11. koja je paralelna s lijevom konturnom izvodnicom u nacrtu. . Na zadanom stoscu nalazi se sarno jedna grana hiperbole kojoj je tjem~ackj II. Zadatak. Ravnina. Pre~L~£~_geometrijskih fijela ravnifl.-Ja~~~~~~~~_ 11.5. 13. a mala . Nacrt c1ipsc jc duzina 11/]/t.4. a n3 njoj su tacke 7 m . dodiruje konturu m m bokocrta u tackama 16 i 17 a 11a njoj su jos tacke 12"'. . ' s p. 8... U bokocrtu je takode elipsa.fca kameje kanHira llacrla deblje izvucel1a.32 . ima presjek po eiipsi.jna _._ . Ravnina. koja sijece sve izvodnice stosca. osa paralelna s ravninom 'Trz. 9 i 10. Nacrt para bole je duzina 12/tJ8 njezin tlocrt je parabola.4 Presjeci stosca ravllinol1! z lZVO . kojoj je velika_Qsa duzina 1-2._. kojoj je velika osa m d\~l.33). kojoj je ~eme u tatki 18'. 16 i 17.6'e" d' 'I .-./7' r. 1z nacrta rotacionog sto<~ca.~~._s njegovom osnov9m. C' osom x. 13'. 9'" i 10 m • Na ovoj grani hiperbo1e imarno samo lukove 7~9 i 8-10.-~ 80 70 43 " '5 E' . tacke 12'.:iiruje konturu . .!sa Juzina ]""2 koja Jo. kojoj je tjemc u tacki 1]"'. c. a njezin tioert je elipsa kojaj je velika osa duzina /2'. Na istoj slici data je tabela sajos deset zadataka za rje§avanje.11. 15. Analognom kOllstrukcijom dobija se poluprecnik '1 kruznice zakiivlje~ nosti krivuUe eO u tacki 6° ._ zakr' J o"o-'st( krivulje eO u tacki 1°. Od pambole imamo samo luko-ve 12-14 j 13-75.. Na tome dijelu stosea /1o!aze se kOl1tl1mi prqjeci po.-I1. cija je osnova u ravnini rt:" presjecenog drugim projicirajuCim mvninama. mea A V u tac (1' P. 00 DINENZIJE (mm) d 1. 16' i 17'. mala osa duzina 3-4. a mala osa 3'4'. osa paralelna sa r. 13 m . sijcce stozac po paraboli. --'.248 ~~~~. M .!" -/-'" .:. 1z tacke K povuce se okomica na ravninu presjeka E i . Na njoj imarno jos istaknute tacke 7. 14'. ima presjek po ltiperboli. l1acrtati tlvert i lijevi bokocrt ol1og dUe/a sto. 1f .[)uZlna i'P' ::: r) Je poluprecnik lullZ"nicenJom IV'I'e'". a nije paralelr:l-t1. Presjeci rotacionog stosca drugiru projicirajucim ravninama x C''' G' ~g Q.a na nioi su io.J b-a 60 70 80 60 70 72 60 70 80 58 58 <0 I JO JO JO A' H- L-' " 50 J5 '0 '0 f~9:641 80 10 . EE! " JO <5 30 6' C' 70 70 " 50 Jfj ". l. Bokocrt jc takode parabola rije je tjeme u tacki 18"'. 8 m . hiperholi. kojoj je tjeme u tacki 18.(. paraboli i kruzTtici (sl. h. 11.-a.~~'§jJ". 14. koja sijece stozac paraJelno s ravninom 1[). Bokocrt je jedna grana hiperbole.bokocrta stoSca u tackarna 5''' i 6$.. osa paralelna sa osom z. Nacrt hiperbole je duzina 7"1 a njen tloert je duzina 7'8'. R j e sen j\ e: a." elipsi. Ravl1ina.

Kad je ravnina presjeka paralelna sa osnovom valjka.:"c.36). R j e sen j e: Postupak rje... b.·'_·'c. presjecenog dntgim projicirajuCim ravninama. a druge dvije strane EF i GH su tetive njegovih osnova (s1. koja je paralelna sa -o50m. 14' i 15'... K 11. na kojoj tacke 9. 10. ! 1~f-±224""'5+_ ¢70 I Slika 11.:'"n"v:. 10'.5..34). Ravnfna."u"I"o. 0 presjeku valjka ravninom a. 2.i_". cija je 05.34 Silka 1 U3 Sll d.1. Od kruznice imamo sarno Iukove 9-14 i 10-15. H kojoj je drugi trag e2. nacrtati rlocr! i lijevi bokocrl onog dijela stosca komeje kontura Iwata deblje izvtlcena (sl. sijece stozac po kruinici.) 1. Presjeci geometrijskih tijela TiI::::":::":::"="':::""". ciji je presjek jcdnak osnovi 1h .kN).. Njezin tloert je kruznica na koja] $U tacke 9/. onda je presjek jednak toj osnovi. a bokocrt joj je duzina na kojoj su tacke 9 lO"'. Ravnina E koja je paralelna sa osom rolacionog valjka sijeec valjak po paraleJogramu EFGH.250 11. valjka (s1. Presjeci valjka ravninom 11.suvanja ovog zadatka s!ican je IJesenJu prethodnog zadalka.5_P_r_es.'_________ ____________I_I_. Ravnina E koja je okomita na osu rotacionog valjka.35). Zadatak.11.... sijece taj valjak po kruznici k( k'.l1. 14'" i 15'.5.in:::o:::.-'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 251 V'" ~r-f-r--'-_ .:":. Iz nacrta rotacionog stosca. a na njoj su 6 tacke 9 =:: 10 i 14" == 15".nova 1/ ravninl 1[}. Nacrt krumice je duzina paralelna sa osom x.c. . 14 i J 5. Dvije strane toga paralelograma EH i FG su izvodmcc valjka.

252 11. presjeCi ravnil10lJl 2:(20. Sutraznicama prenesemo tacke 1. j c sen j e: Presjecna ravnina je zadana taka da je okomita na lzvodnice. Spojnica E'F' sijece OSli Slika 11. pa je trag 51 l.5 Presjeci valjka ravninoll1 253 11. Posto je potrebna dobiti i mrezu vaJjk. Presjeci gemnetrijskih tijela ravninama --~--~~----------- f1.aCaka E i F u tackarna 7' i 8 .30. pa je duzina 1-2 spregnuti prccnik.60)] i poluprecnik osnove r ~ 25. rj..eke 1. Kod odredivanja tlocrta e'i n<lcrta e" elipse e. U proizvo!jnoj tacki '.11. Presjek kosog l<ruznog valjka opstom ravninom D'".'_-l_~C" OW.3 i 4 u naert gdje nam odreduju par spregnutih precllika {'X" i 3"4" eJipse e". Sl.s-ijd!e tal l·afjak u kruinici kojajejednaka o'snov( 0" c" D" C" 1 P. dakle jX} i. pa je .regnuti precnik.. pre611iku 3-4..37 'R' Tackama 7' 8' pridmzene tacke na k.-ksje Sil krajnie tackc icunog p~ecnika e!ipse e jer Ide na dijametralnim izvodllicama valjka.. pa ce na ravninu n3 biti okomit i s\.1'3 J.presjecl1c krinL{je povuCi tallgcntu (51. Sf. B'. Slika 1 J.s tom ravninom.L n/. prccniku 3-4. Svaka ravnina koja je okomita na izvodnicc kosog kruznog \'aJjka sijece taj valjak u elips! i takve prcsjeke nazivamo nOfmalnim.36 c. 8 dobit cemo pomocu te afinosti..l II AI lY'.1'2. a . N(-5.vodnice CP i DR stranocrta sljcce ravmna Eu tatkama-. koja nije ni okornita ni paralelna sa osom valjka. i e' osnove va~jka i D' njcgova presjeka Sll afil1i likovi za trag 5. Aka rotacioni valjak presijecemo ravninom. Presjecne ta.1 pravoj velicini.odredit celTIO projekcije normalnog presjeka e kosog kruznog vaJjka kome je donja osnova U 1[/.2 tih izvodrdca s ravninom X padaju u stranocrhl takone zajedno.onturne tacke nacrta 7. tj... kao i treea projekcija tacaka presjecne krivulje. Tako su dobivene sve izvodnice 1.MN'..a. sa f • izvodnica naerta. a kojaje okomita na osu toga valjka.38). kojoj je drugi trag prav3c e2.5. Kontmllc-ll. a sjJojnica tacke V.37). Presjek valjka ravninom L mogao bi se odredili direktnirn postupkom.'-. iIi par spregnutilLprecnik-a pomotu kojih se one mogu tacno konstruisati. kao OSll. da se pot raze probodista pojedinih izvQdllica valjka .vaUb..L s{ to ce 1'2'. Konturne izvodnice tlocrta AH i BG padaju u stranocrtu zajcdno u stLanocrt Ai iv'" ose MN..39). kojoj je nacrt duzina M"'N" a koja s~ zove normalni presjck kosog kruznog valjka (s1. -A""'~'.M""N"'. Nacrtali mreiu ·riolljeg dijda va/jl\a od tamine 1[1 do presjecne ravl1l'ne.a rf!. a tlocrt M'N' ose MN kao smjer zraka afinosti.38 0' sijcc-e tiocrte izvodnica iz l. Kako je jX. presjecna ravnina 1: okomita jc na OSH /vfN valjka. K. ova su ~' .20) i konstruisati projekcije presjeka. Tangente u tim tackama okomite su na n).-t+4.F?" I R' N' 5" '" x x vclikct i lllala osa elipse e'. Tdh'i pre/Jed se zovu normaiHi presjeci kosog kruinog valjka..11.· Slika 1135 Slika 11. F kontumlb I U tacki V. Svaka mvn{na kOja je ('komita na izvodnice kosog kntirlOg valjka sijece faj valjak I.1..p. Ravnina E.'a/.2.O).t elipsi. Kod normalnog presjeka.13'4'. d.ynina kOja je paralelna sa vSI1Q+"Oln kosog kruinog va(jka . Kosi kruini valjak kome je OSI101'O u ravnini H" OS(1 MN[lW-65.-+....60.:.. presjek ce biti eiipsa (51.1 1. Sll S tlocrti E' p' nozista E. sijece ga u elipsi. treba tim elipsama uvijek 0drediti \'eliku j malu OSU. Tioerti k.1 M !v" .---lC.R" I i '5" x x k" Zadatak. O'v-dje je presjck v::!ljka odre-oen pomoeu stranocrta i uzeli smo cia je ravnin'-l nJ . I~.40.

elipsu (e) podijelimo na nekoliky..393. pa umjesto lukova izmcau dirnih tacaka uzimamo njihove tetive.c 7~( T ) biti tangenta (t) elipse (e) u tacki (T). Kaka su elipse e' i (e) dvije afine krivuUe. 2. Ta duzina priblizno se moze dobiti tako do.-.39a . Tangente u tackama normalnog presjeka okornite Sll n8 pripadne izvodnice valjka. PomoeD perspektivne afinosti odredcne Sll na isti nacin projekcije tangente t presjeka e u tacki T. Ako elipsu e prelozimo ako prvog traga 3J U onda ce ona doCi u polozaj (e).254 11. To proizilazi odatle sto tangente u tackama tih osnova ne zatvaraju s pripadnim izvodnicama jednake uglove.+. Tacke eUpse e opisat 6e lukove koji se na 1[3 prikazu u pral'o] veliCini kao koncentricni lukovi sa'sredistem u tacki S.5 Presjeci valjka ravninom '55 ravninu 1[}. to ce prav3. nete se dobiti pravougaonik kao kod rotacionog valjka nego Iik prikazan na slid 11 . Nacrti tacaka 7 i 8 leze na spojnici V/O" i fla konturnim izvodnicuma nacrta valjka. recirno svaku njenu cetvrtinu na 3 dijela. Rotirane lacke 1. 4 odreduju veliku (1)(2) i-malu (3)(4) aSH elipse (e). 3. aJ Slika 11. nego kao krivllije.39 C' Slika 11.----14' I I A' AO I k' .dijelova. pa se zato elipsa e prikazuje u razvijenom polozaju k30 duzina 3-3 koja je okomita na izvodnice. Presjeci geometrijskih rijela ravllinwna 11. !2" I to T' l5~ 7" 'J" 8' C' ---. Osnove valjka nece se prikazati kao duiine. au tlocrtu kao duzine paralelne osi jX].-. Kad se ornotac kosog klUznog vaUka razyije u ravninu.

0") u kojem La sutraznica sijece osu valjka. zatim se ti nacrti medu sobom spoje. Rotaciol1i vaUak komeje OSl1ova poluprecnika r = 20 /. sredi.. Nacrt e" elipse e moze se odrediti tako sto se nadu nacrti probodista favnine E s nekoliko izvodnica valjka.. ouda duiina TT. 11"2"=(11)(2). 7(} i J) povuku se pravci okomiti 2( 2'.. 11. U tackama 3°.2"). a na nacrtu n" koji je paraleJan tragu ez nalaze se nacrti /' HI) = 20 G o =l mH"': 80 FO = 8!ffF'" .. presjeCi ravninom x [} 7(JJS0.5. prC1l13 tome. a projiciraju se u pravoj velicini i dijelovi tih izvodnica koje se nalaze n3 razlicitim stranama pr~jecne ravnine. Taj !:':KTt e'l elipse e moze se ta(:nije nacrtati ako se odredi bar jedan par njegovih sprcgnutih precnika.l1. 3iJ pi! = 3 pm. Kako su i izvodnice okomite na ravninu ITI. Na toj priklonici nalaze se dmge dvije tacke elipse e. Kad se .fte os-nove u tacki 5(0. tiocr! e! pre:-0ec. pokazuju dvijc jednake krivu!je. Kako je tangencijaln3 ravnina toga valjka u tackama 5 i 6 okomita lla osu x. Ako O SC.3.]") i 7° 3° = (7 )( 3 ). 81) f) =8 111 ]'''. gdje se te duzine prikazu u pravoj velicini.4()) (sl. 7 11 EO = 7 E"'. na pravac p.5"7"~(5)(7)i OSll U tu svrhu polozena je sutraznica m prvog traga ravnine E. padne u pravac 3-3.)11lOtac razvije u ravninu.oK tangenta to U tHi':ki Ki! na razvijenu osnovu. polozena je sutrainica 11 dr~og traga ravoine E koja sijece osu valjka i te izvodnice.0) i visinQ v Zadatak. 9"11"~(9)(JJ). one su ose te elipse. . tj.t = -45. J ] . 3"'C'" .aj u razvijenom omotacu i odrede krajnje tafke pomocu stranocrta. 4° I(} = 411' RIH. one se 11a tu ravninu projiciraju u pravoj velicini. a njezin naert je p"( P.30 . Zatim se llaertaju projckcije p'i p" priklonice p prvog traga ravnine E. Na toj sntraznici nalaze se dvije tacke elipse e J( I'.- . ona se projicira ravninu 11:/ kao produzena duzina A"C odnosllo B"D". uradi se: 3"9"~(3)(9). kao i njezino srediste O( 0'. koje Sil na konturnim jzvodnicama Ae i BD.. Presjeci geometrijskih rijela ravninama 11..nom rmmni TCf. Slika lUll -""-.39a) prenesu se tetive te elipse. Kako su u prostoru duzine 1-2 i 3-4 meau soborn okomite.3") i 4( 4'.. 1° AI) = 2° SO:::: 1'" A"'.ne c1ipse e poklapa se s tloertom k' osnove kruznice k toga vaJjka. kao i njezino srediste O.". Zato se uzima 3° Co:::. Njezin tloert p'ide prvim tragom d J ravnine L\ okomito na pry! trag €{ ravnine E. pa se ua te pravce prenesu prave veil cine. 71) /1) = 7 m['''. Krajnje tacke izvodnica. _. koje se dobUu iz smmocrta tih izvodnica.fi. osa valjka je okomita na tu ravnint!. Na omotacu valjka uzima se jos neko1iko izvodnica. ra 'ninl. . kao i nacrt sredista 0. a naerti tjh duZina ('2" i 3"4" su spregnuti precnici naerta e" te eiipse. Kako su izvodnice valjkaJI"7r3. Da bi se dobile tacke 5 i 6 elipse e. na T . spojene. koja sijece toga valjka. Presjek rotacionog valjka opstOlll ravru. R j esc n j e: Posto je valjak uspravan i osnova mu leil u ravnini Jr].5 Presjeci valjka ravninom 257 Na pravac p (s1.1 trnugla KTf" = KVT'i'(. koje odr~(1uju osnove u razvijenom omotacu valjka.256 J 1.4° DO =4"'D"'. koji ide paralelno sa osom x.4'" ). pa sc l1(l pravcu 3-3 uradi TOT}o =(T )T ondaje T. Na njezinom tlocrtu n'. n3 razvijenom omotacu odredi izvodnica K LI) na kojoj lezi IJ lasKa TO. nalaze se tlocrti tacaka 5 i 6 .40). jer mozerno uze[i kao da smo omotac razvili u " tih tacaka. a dllzinR KT u izvodnicu KO LO... 11°. 9°. odredi lljihov po!oz. i to 3( 3'. M M koja takoae sijece osu valjka. a pro laze sredistem presjecne eJipse e.O"').

~----- 11.30... 00. dobijemo mre:Zll toga omolaca. 8 i jV odreduju krivulju e . Elipsa je konstmisana pomocu dva para spregnutib precnika i time odredena presjecna krivulja. na <:5 jedoakih dijclova. NJ~ konstruisemo taka sto nacrtamo duzinu . u kojoj se sijeku prvi tragovi e 1 0 V Zadatak.. II tacki 5.ne knvulJc. 1 Jocrt".. ~ mee. pa je prcIllU lome r! ::.~oJekcIJe lzvodilica kOJc Idu podionim tuckama A. < pa je 5° S. . < . pa sc R j e sen j e: Presjecna ravnina sijece valjak po elipsi e. Tloert tangente t f pada oa trag d I ' njezin nacrt na trag ('2'. kojoj je duzina 3""7f# velika. 1 r izvodnica valjka na kojaj je tacka 5. Tacke 1 i 5 su nu konturnim izvodnicama' naena vaIJka. a duzina 5.. .1') All . kao i u meb /. K'" . 3° .0). HJezm Hacrt e Je duzma 1 5 .nica zakrivljenosti krivulje f. . pa Bacrtamo p.. osnovu valjka treba pOd.:::. Nacrti 5"'6 i rS cine drugi par spregnutih precnika nacrta /' elipse e. ugao IX.rt l' tacke 1 je u tacki A" tacke A.4. pa Je po lJehmo Da 8 Jednakih dijelova. .h~. pa ga razvijema na ravninu s!ike. koji se na t~ naCin dobije. slici l1. ~ te .je u pYe~jekLl' nacrta lzvodm<. Konstrukcija toga poluprecnika izvodi se na slijedeCi naCin: Tackorn 5 presjecne eiipse e POSL1\'i sc ravnina okomita na izvodnicu. [fOugao . Ugao d j tih ravnina.ravouglom trouglu 4DD" koji je u tan~ncijalnoj ravnini tackc 4. Tacke 1°. pa je njegovd hipO(enuza 4° . Tangenta u nekoj tacki presjecne eJipse e mora biti u tangencijainoj ravnini vaJjka u toj racki.lsmo dobi!i tacke presjecne krivu!je.258 11.na se sas t OJ1 a d " omotaca toga valJka. pa se torn ravninom presijece osa valjka u tacki 111.. koji je izmeou ravnma E I n: 0.lko Je~n~kih dijelova.) Na istoj slici dataje tabela sujos deset zadataka Zil rjesavanje. npr. Taj ugao (( pripada r::. koji'l ide tackom 4.e valjka koja ide tack om A i druf!:o!! traQa f'~ ravnine P. A .. Poluprecnik 1'} krufuice zakrivljenosti krivulje jednak je duzini 5" K U . koje su izmeuu osnove kruznice i presjeka. odnosno POluprecnik kruznice zakrivljenosti elipse ~o u tacki 5 bit 'ce prema fOI11mli: r{ r· =--~:.. a ujedno je razmotana elip-sa e. C..~le osnove u rack. Tioc.7'''') i S( S'. . Ta tangenta je odredena u prostoru tackom 4 i tackom D.: r cotgf3 . nJcgove osnove i . Odredena je ! kruz.J. Taka se tangenta elipse e u tacki 4 dnbije kao presjecnica ruvnine E i tangencijalne ravnine valjka. bokocrt na pravac D~ 4'" . U proizvo(jnoj taNi pres/ecne k1'ivlIlje konstruisati tangenrll i mre::u omotaca s presjecnom krivuljom (5/.(~G. Presjek rotacionog valjka drugom projicirajucom ravninom srerli.o}' koja s kcnccom D"-4(' zalvUJ"J.~ Na ist. G . = j{) SI .dobije se iz njezinog tlocrta i nacr~a.njome presij(:. 1 A povucemo pravce kOJl Sil okOrnttl na duiinl A. kome je osnova u ravnilIi !fj. '" .5 Pre'>jeci valjka ravninom 259 ------------~~~~~==~-------- Nacrt tangente elipse e u tackama 5 i 6 poklapa se sa duzinom A # C" i BIYDff.41). ~a b. kojoj je velika osa j ~5 para~elna s 1(2. koja ide tom tackoffi. lz tacke Al povuce se okomica na presjecnu ravninu E. - itd.'ljec:i ravnil/om E(70. a ee.Qjt tacke 41) i D J • P. Aka ornotac donjeg dije!a toga valjka razrezemo duz lz~odmce A1. i H.i jednaka duzirri-r'" 5" " a lljezttn:r mala asa 3~ 7 jednaka je pre~~l~~ valJka. pa se rom okomicom presijece spornenuta izvodnica u tacki K.!l D{. Te prave velicine nalaze se u nacrtu valjka.ede ~rOjekCije ost~hh tacaka presjecne elipse.\'1''K'" . ne mijenja se razvijanjem omotaca valjka.: D!D. d'" .a :acke 3 ~ 7 su ~a konturnim izvodnjcama bokmTta toga valjka.~hps:.I. kaje se nalaze na presjecnoj elipsi ~.41a nacrtanaje mrda onog dijela toga valjka. 7f 11. Iz tog [rougla iz1az1 da je 5# K'" = 5"'lvl"" cotgf3 ::. koja ogranicava mreiu omotaca vatjka s gomje strane. Ravnina E slJece te izvodnice u tackama ]. Na te pravce.45). preneserno prave velicine onill dijetova tih izYodnica..5. Ona se dobije kao presjecnica tih dviju ravnina.v " . ~ " ..koja je II tragu e. Presjeci seometrijskih fljela ravninama .:: B"'211". kaje su bile naznacene u njegovim projekcijama.ravougli.Jt'.[J D... f K".11. kO]1 prikazuju u razvijenolU poJozaju ooi11 8 izvodnica v SP.h>" mala osa. trazena tangenta krivulje eO u tacki 4° .. Duzina 5K =5"KH na toj izvodnici jednaka je po!uprccniku kruznice zakrivljenosti eel u tackama 5" i 1'. .:. a to su duzine AD 10 :::: A" BO 2° ::. a naCr1-r-tacke-i.. Na.rcotgj3 rtgj3 Ako se iz tacke !Vf" postavi okomica na trag e. 3. kao j u ravnini E.SH) Sli odrcdene pomocu dviju sutraznica dmgog traga... a bokocrt em je elipsa.i n~acin sc od. eO u tacki 5°. mreze ?resJec. pre.: 5. CO 3° = C"3 r. Nanese se DO D{ ::. 2. : . i . .1 n~ nekol. Tacke 7(7'. Podionirn tackama All BO CO H'" (J" '" • .. . dobije se pravougli trougao 5".:::: 4· G'9. Rotacioni valjak.. BnkoCfr ('" tack~ J . ". pa ih iz naerta prelle~el110 na razyijene izYodnice. 5(30. 11 H valjka. sto ga tangenta gradi sa izvodnicama valjka. jednak je trouglu 4Df D iz tangencijalne ravnine tacke 4. i 8.. 8. pa se pornocu njega on i konstruise na mrezu omotaca. 2°. ~oklapa se s [locrtom k' osnove kruznice vaUka. koja je iednaka OblffiU os nove krui .. kojoj je pravacd J prvi trag. po!u1!recnik r = 20 i visina vaUka v = 55.

..5 Prpsjeci valjka ravllillOI1l 261 d 11...42) ...-I 68 36 40 40 1·--: : ~: 6::. .. .. -3." K" Zadatak.e::t'::iJC·s::k::ih:. . . i 32_..- R j c sell J c: Valjak je presjecen drugom projicirajucom ravninol11 E. presjecenog drugim projicirajuCirn ravninGma i t}aUkastom plohom. Iz nacrta mtacionog valjka.41 _..--~- li"1 I I I I 8 ". nacrtati {locrt i lUevi bokocrt (sl. t" .:. i)g~r I Slika 11. " 45 l-~· I 5 70 58 54 30 45 -:...§E __. 30 V I' oj " .gc:e.::. 30 33 9 46 74 <5 __ ..c. 5' I 5~ _ II' --"-".5.. _····_·10. ! 1'! ..('.__-' . a njezin tlocrt sc poklapa sa os nov om valjka. Presjeci rotacionog valjka drugim projicirajucim ravninama i valjkastolll plohom e.P~....l~'Slika 11.:.::ov:.Ie elipsa m kojoj je dtlzina J"'2 velika..0 ..::o::m:. i . 1/.i! i s.~. . ·1' em ..l..' ~.m +-1_".:·e::c::i".:'i:..11. : l'J._. Bokocrt .-1. kojoj je drugi lrag pravac e 2 i ima presjek po elipsi... Kod ovog presjeka imamo samo dio eJipse kojaje ogranicena tac:kama j"'6J"f1.3.:ctiJC·c::lo::::.·r·.1 11 N"·jL.'.:"::"::'":::o'-______ ..·' .4+=--{ I 66 + ..42 ._'!!..5. U nacrtu je prikazana kao x Ex DINENZUE (mm) duzin8 j"'.... cija je OS/1ova u ravnini 1[f...J ~I I i i i BO C' D' I H' A' 'I cot - -.. 9' II' 7' .:·.:.26"O~_______c. e.:.. a 3 4""' mala osa.~h'O~ I ._..... k" !S" d . ..6+..~.'--·". /3' " .' / 7" t' 8' i I '. M d h dO 50 2 70 60 72 ]0 30 30 33 <5 42 30 50 ···A' L."~".

i Foil. Presjeci geomelrijskih tijela ravninama 11. ravninom E(75.gN). Kruznica I i priklonica p sijeku se u tackama E i F.. . Prvo probodistc Pi Na kraju imamo presjek sa valjkastom plohom. a simetralna tacka te duiine je srediste O( 0". u presjeku daje pravougaonik.35. doh: je pastala y Stika 11.. Nacrt presjeka je kriva 7" do 13".) i poklopila se sa glavnim rneridijanom g( g'.BI. U nacrtu se vidi kao dllzina 5"8/1. Kruinica 10 == gil i prav3c p. paralelna osi x./. Presjeci kugle ravninorn 11.1. paralelan sa osorn x. a drugi trag 12 okomit je na osu x. kojoj je drugi trag d 2 paralelan osi valjka. Ravnina F sijece kuglu u glavnoj kruinici I kojoj je tloert l' Dll [ragu 11.C''') i D( D/. a u tlocrtu kao duzina 5'8'.6.moze se odrcditi direktnim postupkorn i pomocll stranocrta. p.Iozimo h~rizontalnu ravninu A koj~j jC 'dmgi trag Q 2 paralelan sa 0som x. Ravnina C sijece luglu u paraleli u( l/.-"---t_____ :0" {~' Ravnina A sijece kugJu u ekvatoru e( e'./. U OV0111 zadatku presjek je odreden na oba nacin: Q. Vertikalna osa kugle 0(0/ == Sf. p_" j prvoga traga... kojoj je osa okomita nll priklonice p doslo je u polozaj P. tvJeridijan i surraznica sijeku se u tackama C( C'. L" u presjeku ON ! n"') u kojoj osa probada ravninu.I. 2ato je duzina EF jedan precnik kruznice k. Presjek kugJe opstom ravnillom Zadatak.). Kako je ravnina F ravnina simetrije kugle i ravnine E.ie prvi I trag hi paraJelan sa osom x.. Ekvator i sutraznica sijeku se II tackama A( A'.HIT) kruinice. a ravninu E u njezinoj sutraznki m( 11I'.D"'). a ravninu E u sutraznici h( h .U'" ).40) i j H( H'. .m") prvoga traga. Prvi trag II ravnine F prola:?i tackom Siokomito na prvi trag eJ .. rotirana je u pOl.rki S(O.43 i 11 .11.n"') dmgoga traga. kojoj je sredisre u poluprecnik r=30. a ravninu E u njezinoj priklonici p( p'. spajanjem ~u tackama ravninu 1[2. Odrediti presjek kllgle.o .43 .ltivnom smjeru oko vertikalne ose kugle.") l 11. 9(). 50) /sl.AH) i B(.. Ravnlna B sijece kug!u u meridijanu g( g'. R j e sen j e: Presjek kugte-dpstom ravninom.o( P.6 Presjeci kugle ravninom 263 Ravnina L1. a tlocrt joj se poklapa sa osnovom valjka. to je ona ravnina simetrije i njihove presjecnice k. Off) kmznicc.PI. lUi. Sredistern kugle S polozimo ravninu F okomito na ravninu reI i na ravninu E.Il"'). a ravninu E u sutraznici n( n'.. ).6. a koja dodiruje ravninu L1.C. a priklonica u polozaj Po (p. paralelna s ravninom 1!1_ Glavna klUZniea I dosla je u polozaj lor l~ .g"') kugle. Projekcije tacaka E i F odredene su na slijedeci naCin: Ravnina F.e 4). Direktnim postupkom: Ravnina E( e"!!1) sijece kuglu po kmznici k( k'. ParaleJa u i sutraznica 11 sijclm se u lackama Gr (/. koja sijece valjak paralelno osi valjka. Pi.B'" ).S po+o±imo vertikalnu ravninu B kojoj. Bokocrt je kao pravougaonik 51f'7'" i 6"'8*. o/Iokomita na osu x) sijece sutrainicu fl u tacki L( L' == S'. Zatim sredistem kugle. c~·~p-. zajedno sa kruznicom I i priklonicom p. i LIT). Krivulju U bokocrtu dobijemo iz tloena i nacrta tacaka te krivulje. pomocu kojih se na pravcu p'" dobiju tacke EN i F# i na pravcu p'tacke EI i F'. Ovim sredistem polozimo horizontalnu ravninu C kojoj je drugi trag c.262 11.k Presjecne tacke odredujemo na slijedeci nacin: Sredislem kugle S" . H ) '-': P" gc. sijeku se E.

R j c :. Pomocu te tacke odrede se Hoert 0' i nacrt 0" " U tacki 0'" projicira se precnik AB koji je paraJelan s ravninom "Ttl.1 H H b.C" ) j D{ D'. Pravac p sijece tlocrt ekvatora e' tackama £' i F'. p"). zato je OffEff = (fp" o'A' iii O'B'. Sl1 dobivene tacke na konturi u tloertu i 0'" leii u sredistu duzinc C"D". 11. Tako lwcrtU.0: e Slika 11. Presjek kugle prvom projicrraJucom ravnmom Zadatak.. Na osnovu osa i sprcgnutih prccnika mogu se konstruisati elipse u tlocrtu i nacrtu.P2sjeci kugle ravninoll1 1 265 Duzina GH je precnik kruznice k jer prolazi njezinim sre~i~tem~ ~ako Sil EF i GH U Drostoru mean sobom okomiti. Prccnik EF klllznice k. tako da je duzina G'R' velika. kojoj je prva projekcija k' u prvom tragu c 1 te ravnine.na osa 1. a njegov nacrt EHFff mOTa biti jednak precniku AB.] na r"Vl1lllU."-. Presjeci geomelrijskih /ijela mvllinam'3. a ravnina kao trag e3 " Kako je ravnina E okomita na ravninu TC3.i}te u tacki S(20. stranocrt presjeka. a niihove proJekcljc su spregnuti precnlci projekcija kruinice.35. a duzina A" B" mala osa :. Tlocrti tih precnika S~l mechl sobom OkOlUiti.2. U llocrtu se vidi anaj dio kruznice k koji je l1a gornjo~ polov~n~ kugJ~ne piohe."!krnnic. Tacke A. je u tragu e3 • Ta cll1zina jedna. Tacke na ekvatoru odrede se tako sto se ravnina kojom sijecemo ravnillu E polozi pravcem p( p'.P_'-. Aka se iz sredista kugle S~ postavi l. pa je duiina AS precnik te Krllz. a njezina druga projekcija k" je elipsa. Pravae n sijece nacrt m glavnog 1. a duzina E'F' mala osa elipse (/.. Time su dobivene velika i mala osa presjecne elipse u tloertu.!)").1.nicc.'(' je okomita na prvi trag e! ravnine E (sl. _ _ _ _ _ _ __ "______. koji je spregnut precniku AB. Ravnina E sijece ekvator kugle e u tackama A( A'. tj. Duiine J1"B i C"OIl daju dva spregnuta precnika u nacrtu presjecne krivulje. a glavni meridijan k~gle g u tackama. na ekvatoru i glavnom mcridijanu.6. i to od tacke A' do tacke 8'. Pored tacaka ABeD._. duzina C"'D/"If. e n j.0" ) te duzine je njezino srediste.e: Presjccna ravnina sijece kugiu !J kruinici k.su spregnuti pIee-mel kruzlllce k.30) i poiuprecnik r=25. 00 ) (sf.. Ove tacke mazemo odredlti i iz trece projekcije. U tom slucaju kugla se projlcira kao kruznica.ll. U nac::rtu se vicli sarno Iuk koji je l1a prednjoJ pOloVtnl kuglme tj. a duzina C'D' okomita je na A'B'. ij.] lA5).J 1. sh"zmClCr1.. Tloert k' kruznice k je II prvom tragu e l ravnine E. ACrB. Duzine AffS" j E"P" su spregnuti precnici nacrta kmznice k. raVl1illOl11 E(60.. to je duzina £"F velika osa. Kako je ravnina ekvatora ravnina simetrije kugle i ravnine E. potrebno je odrediti laeke presjeka koje leze na konturi u tloertu i naertu.C(C'.44 . tj. 70.A") i B( B'.ka je precniku presjeka. ona je i ravnina simetrije kruznice k. a kako If su medu sobom okomitl. okomit je na ruvninu 1f!. oni .44). S. CAGED.n" ). pa se njegov tlocrt £' "'" F' poklapa sa tlocrtom 0' srediSta 0 te kruinice.B H ). Odredifi presjek kugle kojoj je sredi. C i D su na presjecnoj kruzniei k. Olla tu ravninu sijece u tacki 0'" presjecne kruzmcc. Pomocu stranocrta: Ravnina nJ polozena jc okomito na ravninu E. Tacka meridijana u tackarna G" i H".. a njegov tlocrt A'B' paralelan je s prvi1l1 tragom e j " Duzina A'B' ::::: C"'D"'. a simetralna tack a O( 0'. gdje je eM paralelno 1-'-'(1' Tacke TIa glavnom meridijanu odtyfie se tako sto se ravnina kojom sijccemo ravninu E poloz! pravcem _ll( n'. kojc Cine osc elipsc u tloertu i spregnute precnike u nacrtu.

(m'. ako je osa stosca SV[S(30. koje Sli paralelne s ravninom 7[2.le J'I? Drugi 5' trag d 2 mora prolaziti tackom .O. u tacki K. kojoj je srcdistc S(40.J 5.[. kao u p.25.lO.~.60. V{85AO. B(60. pa odrcditi njezin tloen: T' i konstruisati tragove tangencijaine ravnine raga $toscCl U tRek] 1 ~_ Si1cr~ati projckcije kosog kruznog stos.Yo!jno uzeti nacrt TN tacke T..J5.0). Tackorn K povuce se sutrazmea fIl prvoga rraga ravnine ..8' e.60).40L 1/(75.30.60)]. pa odrediti njezin Huett T' 1 konstruisati tragove tangencijalne ravnine toga viJljka u tacki T. Jf].. Da bismo nasli tangentu presjecne kn!. 3.45)].130. njegovog gornjeg dijeJa omotaca.. 2. N(l25.fWVii Li .20)) i poluprecnikom osnove r ~ 15.30).0.3D). koji spajn tacku K i sredi:ste S kugle. 5.'. TaCkom.10). presjeci ravninom odredenom laC kama: MNP[M( 10. kruznice k i to kao presjek ravnine E sa sporednim kruznicama u i v.. nacrtaju se najprije projekcije toga po!up~ecnika f/ "'" 8'K' i / = SilK" .7 Zadaci za Ije.-..val1je 167 dipse Odredene su jos i projekcije tacaka G i 11. 7.120jj. Nacrtati projekcije kosog kruznog valjka.ijiLjC c)::.JOO. ldi u ravnini Jr.266 11. odrede tragovi d l i d 2 ravnine .40. c:ij. pa odrediti njezin naert Tit i komtruisati [ragove tangencijalne ravninc toga valjka u tack] T. presjeci ravninom odredcrlom tackarna: ABC[A(0. r] raVlltna E i Lije tra- ilucrl T' [aeke T.JO. U nacrtu se vidi onaj diu kruinice k. V(90.50)/ i poluprecnik osnove r = 20.25)'poloiiti rangencija!nu rav!11nu na kosi kruzni swzac. ProiLvo!jno mel! nacrt T"" tacke 1~ njegovog gomjeg dijela ornota?a. kuji je nu prednjoj polovini kugle i to od tacke C preko tacke A do tacke D. npr. Trostranu prizmu.U 1 okomito nu /1 do tacke ft\". D(75.znice u nekoj njezinoj tacki. cija o:mova lezi u ravnini ]fl. cija osnova leii u ravnini "rei.l":. .Cli f---'-C"---T'_'~~~~ g' " !l0 Jrugu pr0boJi.35. 10. ako je OS21 valjka SV[.40J] i poluprecnikom osnove r = 20.1 0.15. 4. ako je osa vaUka SVIS(30.1znog valjka.35.::a. F(95. Odrediti tangencija!nu ravninu kosog kruznog valjka u tacki 1'(40.O. C(100. Kako je tangencijalna ravnina Ij kugle II tacki K okomita na poluprecnik kugle. -).40.4(0.40}. 11.-11drediti tangencijalnu ravninu kosog hufnog g~'L'U.25). Valjak je zadan svojom osom SI/[. njcgovog gornjeg dijeia omotaca. GiJa JC Slika 11045 zena tangcnm presje6Jlc kl1lznice k u tacki K osnova u ravnini osnove r=25. kojoj je osnova ABC[.stofC"aSV[S(30. J.j).. V(30. Odrediti tangencija!nu ravninu kosog knLznog valjka u lack[ Tt ·30.80. £(75.i.7. V(O.~o. CJ.25.1 ravllini Jr. cija jc osnova pamlelna s ravninom Jrb ako muje osa SV[S(60. 60.amUli /[1. 9.40.L rl. Valjak je zadan svojom osom SV[S(60. . P(20.0). V(JO. ! 5)] i boeDi brid ADE4. Prolzyoljno Llzeti tlocrt T'tacke T.40). Nacrtati projekcije ko~og kr1. njcgo\'og gornjeg dijcJa 0rrH)U::J..u jt 0::.25.){75. od (e tackc ide prvi tr<J. odnosno J i K. 55)] i poluprecnik 05nOVe r=20" Proi'Z.oglavlju lLLLl. kojoj je osnova DEF[D( 50. Cija osnova le2i 1.d I. Zadaci za rJesavanje 1.30. Trosmmu priznm. Odrediti tangencijalnu ravninu kuglc u proizvoljno U2etOj tacki T.100).40.g d J okomito na Presjecnica t[ [' = ( T/.90.0).20)] i bocn! brid FG[F.d.. Proizsoljnu UL.25)] i poluprecnik OSl1ove r "-' 25. C( 70 .T.'(-30.T(JIO.l 0:::illO.30)..O. pa ouredit! DJczm naerr T" I konstruisati tragove tangencijalne ravnine toga valjka u tacki T. Presjeci geometrUskih tijela ravnillama 11... .60).45) i poluprecnik r =. '.15). G(50.45jj i pol(lprcenik 8. m""l1 x) pa sc odredi njez.50)] i polupretnik ··oS!1ove r=20. 3. V(95.3i5jJ). moramo konstruisati presjecnicu ravnine E i tangencijalne ravnine kugle u toj tacki. B( 55. t"" = (T/'. a zJtim.":'5. _~ / .30.140)).

10. C( I 10.lla AD(.60.0)].5.6.40. P( I 15.l. ('ctverostranu kOE.0).60.35.0A5). F( . B(90. tackama: Mi\ip[M(O.80)}.0.=escoj=.7 Zatiaci .60. sredistem u tacki S(-5. DIu IT].80..0.iJec.90)]. .40.n.2.)).0).65. - .0).0.0. ~7. 75.·"_. B( 35.85. 11[.55. G( JiO.O)t D( 40. 8(80. 10. 20.-. J5).' sa srediStem u tacki S(-1O. B(0.75).·8'-'"·n_m_.].trailll kOSll piramidll..B( -20.20.30).50). presjeCi r~l\'ninCJm £( 130.01.0).Oj. C( lOO.30. C( -20. 70. Petostnmu kosu prizmu. C(40. G(80. koordinatnog pocetka.v_n_ill_a_m_" _ _ _ __ _ __ ____ _ 11. D( -55.45). ~-- .G[A.-P.50.60).]00.<5.0).30._). kojoj je os nova ABCD{A(35..~ll piramid\l ABeD.(35. 14.4(20. £(65.55)]. (~et'. 25.B(85.80)). 10). C(·1O.1575).£(85.35).90). 1'(40.20).01.O) jedan njen vrh 1 visina pnzme v ::::: 60. B(70.\INP [M(35. G(90.65)].70.60. 90) presjeCi ravninom E( /30. B(10.0). 60. \'"( 0.70. .80).0. V(55. F(] 30. Trostrann KaStl prinnu.0. B( 15. C(25.30).10. 70).k_ih fl.1(JO) 23.0)] i bocni brid AF[A.0).etverostnilll}"kosu pmunidu. C(70.0) jedan njcn vrh i bocni brid AG[A.5()) 32. Petostrallu kosu pinHnidu. Pcto:.20). kojoj j e osnova ABCD[A(65.O). B(70. Prnvilnu sestostranu pri1. kojoj jc osnOVfl k\CatSrat zadanc stramce AB (A( 20.-).25.U prizHlu cija je osnova rlBCD{A( -50.30). (acka . presjeCi ravninom F::( 160.30.130. presjeti ravninom E( 60. 8(20. 70.5 ).80).70)] prcsjcci ruvninom koja je odrcdcna tHckama: . C'ct'iicrostranu koslJ prizmu cija je osnova ABCD[A(70. kojoJ je osnova II Jrl.80.10.40)J. J10. 10.15).O. 0)] i bocni brid AF[A. kojoj je osnova U 11:/.-10) i vrh 1/(0.40.IO)}.30)}..Jo. Taeka Ex je udaijena 100 od.e"cI.85.90.3~.65.0). C(45. Cetverostranu kosu prizmu. 24.90)}.20.60)}. 100).. B(50.l'1/(70..4_~. Bl-=lQ. N(80.'C'r0"tn1nU k(l. C(20.a. fOO) i raz:viti mreZ_l.J] II ra.JO.. Pet{}straml kosu prizmu.{J). presjeci ravninom odredenom "iblna MNP[M(1O. i vrh n 1] 0. kojoj je osnova ABCD{A(60.60)} presjeti ro\"ninOln E(1'().u presjeka. presjeci rZlVnillOln E.dan njcn \"1"h i vrh piramide V(-10.60.=L t'r.75.-'_""l-".60. presjeCi ravninom £"(90.60. kojoj jc osnova pravl1an sesterokut sa srediStem u tach 5.45. 25. Cctverostranu piramidu. tacka 1i(40. G(10. jednim vrhom u tacki A(-30.! OQ.35.15.60)]. In.0). kojoj je osnova ABCD[A( ·50.30JO)}.J20. koja] je osnova ABC[A(30.0) jedan njen vrh i vrh piramide V(3o. kojoj je osnova ABC[A( 10.35. 0(·125.'. 40.85.35)j i hacnl brid AD[A. sa srediStem u tackj S(-20. kojQi je nsnova ABCDE u rnvnini Jrl.0.50.65)]. C(80.\('.30.]20. C(35.45'. N(80.O)..50)..60).0i. Odrcditi normalni presjek cetverostrane kose prizme kojaj je osnova paralelogram ABCl11A( to.90. D( J05. B(65. presjcCi ravoinom odrecicnom tackama: MNP[M(20. D(-40. Sestost1"<lI1U pravilllu llspra\"J1U piramidu.?65.0i.JO()). 28. presjcCi ravninom E(.1 i boc!)i brid AC{A. . Vi 1 10. a e2 ugao ad 45().:. srediste u tacki S(40.O). 4(}.-65). presjeci ravninom E( 13(}.35.20. P( 100.4(-40. presjeCi ravninom odredenom .0J. 30.75.80).0).0). eJ zatvara sa x osom uga\) od 60 n .0)j. 0). N(80.0).0/u 7[1 i vrh \1(20. presjeci ravninom odredenom tackama: HNP[M(O. NaCi pravu ve1ici!l. presjeCi . 0). DCO. tncb A(0.-25).f)). lJ(4.35).65.30).50}. 105. VrA(-402o. presjeci rav~inom £(25.50. aka joj je ciijagon.(){J. kojaj je osnova pravilan peterokut.100)]. a njen bocni brid je ilelA.::.. E{ 15. Trostranu priwm. G(-120.40. tacka .75..90. P(l20.35. VIAl 30. 10») i bocni brid AD[A D(50.5. (iO J..50)}.30). C(120.O. Cf40. P(]30. (.25). D(60.0)] i bocni brid AG[A. 19.-).55.(20.0).Sestostranu kosu prizmu.25.l-.'(}OAOJ)). C(55.35. ·95. . \ :16. .50)) I bocni brid AG[A.0) 1U T{.80. presjeci ravninom EfQO.C}). D( ]0.0. 20.0!.0).0).':.\'llnu pctQstranu prizmu.0) je. presjeci raVnmOlll odredenom tackuma: MNP[M(20.0). DJ i boeni briq CE[C.~2~68 __ ~_~_~~ __-.0l.a IjdavGnje 269 11.0)."_'c.O. C(70. C'etverostrann plizmu. t:c!Ytroslranu kosu priztnu.80). D(90.0).O) i boeni brid A. D( -65. presjeci ravninom E(8(J.55.O).20.4())] i boeni brid AGlA.50.0).15 )}. Nr -50. C{-40. i visina prizme v ::::: 60.~ Kosu trostranu piramidu ABC:.80/ lS. Trostranu piramidu ABC.90)80) 1presjeci ravninorn E( -50.60.I:.80.~" .11lU.(80.20.()}.=. C(-50..rn 8(30.40. E(50. 65)].ini £(35.JOA5.40).0).85. 12. 17.0. 70.20. 90. D( 100.0)).=. Kosu cctverostranu prizlUu cija je osnova ABCD[/~( -40.f.5...0.0)} i bocni bnd AG[A. ~'(30.l prizme.50.20j.60.D).4().-~.10.140. pre~jeci ravninom £(80.6o. presjeci ra"'ninom Ef-11().'~l\TlinI)Dl E(=.0). 22.0.10).70.0.50. n. 8(-30. kojoj je osnova ABCDEIA(55. kojoj je f)snOva A BCDE[Af ln3.ll0.JO.6(J.4. 33.l.60. B( 100. Kosu petostranu prizl11u cija jc osnova ABCDE[A(O.90). kojoj je 05nova ABCDEF u ravnini 1[j. 1. 31. . P(45.60.25.1 30.

.=-:JO). presje6j ravninom £(-5030.50).novc r=25. B( 45. presjeCi ravniiiCiffi E(-30. V(100.75») i JJOluprecnik O$novc r=30.. . po!uprecnik osnove . 35. presje6i ravninom E(80. D(JOO..JOO. V(-4o. presjeci ravninom E(·80. cijaje osnova U 11:2. V(55. 52.90. 70. Sestostranu piramidu.50. Hj. cija je osa SV[S(25. Rotacioni vaJjak. Kosi kruzni valjak.o.80).30.-D(60.30.O).50.30. sa sredistem u \".40.U)._ kmzni valjak.Jno~ E(160..' Gija je osa SV{S(0.90)1 i poluprecnik dStlove r::::::35.55. kojoj je osnovuABCDE{A(30.~ljak.)00.90.yaUak. .5{).3().90) i poluprecnik osno\.0).0.O. 45. V( J10.15.60). Petostranu kosu piramidu. 55.O)) u nj i vrh V(90. V(11O.'c 1'=40.O).40)] i poillprecnik osnove r=30.30j.30).45.O.35).l35.3Q).40. Cija je osnova para!elna lr.O)] i vrh V(-20. . cija je osa SV[S(0.60).70)] i polliprecnik o:. presJec! ravnmom E( -55. 42.-50. B(6D.40). ?ija je. Kosi kruzni valjak.35. srediste u tack.50.60)) i poluprccnik OSIlOVC r=25. Kosi kruz~i .-. cijaje osnova iDCDE{A(3().40).70] i poluprecnik aSDove r-::::. 110). eija je osa SV[S(30. Kosi kruzni.85.25.-~- sa vrhom . Petosiranu kosu piramidu.a rjefavanje 271 34. presjeCi ravninom E(=. cija je osnova pravilan pckrukut sa srediSlcm u tucki S(40. 41. .Q).~70).O).O).30.O).O)) U 1C} i vrh V( 120. Rotacioni . e(70. sa sredistem osnove u racki 5(35. 140.95.55.45.80). 44.O).0).45. eijaje osnovn u tr}. -J5.80.25. sa sredistem u tacki S{30.hi . kojoj je osnova pravilan sesterokut U if!. U jednoj tacki presjecne krivulje konstnlisati tangentu i na6i pravu velicini presjeka.85. preSJeCl ravmnom E(90.Q. Kosi kruzni valjak. Rotacioni sto:Zac. 38. N(60. ~ 3~ Tetraedar. tacka A( ~ 10. OJ.st?zac. Kosi kmzni valjak. V( 1O. tacka A( ·30. c!ja je osa SV[S(40.-60.30. lJ jednoj tacki presjecne krivulje konSlruisali tangentu.50.35). presjeci ravninom odredenom sa dva para Ie Ina pravca: a ""' lvlN[M(0. V(70.70) jedan njen vrh i vrh piramide V(0.50).~="mfjgentu.0.0.l5). 70.90). C(90.60)J i poiuprecnik r=30. 90). srediste u tacki 5(40.~20. presjeci ravninom Ei 160. pre~jeci ravninom E( 110.50. eija je osa SV{S(~20.O)./'-''-. C(70.70. . Uspravni va!jak visine v=::. D(50.O). kruzni stozac. 53. D(20.8o.0).-'1. kojoj je osnova ABCD(.. v.50).70)) i poluprecnik o~move r=40.60.O)} i b s.facki S(0.0).---(=25 i visina stosca v::::60.0) jedan njen vrh i vrh piramide V{7G.)S(65.Oj.70).45). /'-'.).. cija je osa SV{S(0. 36. V(60.90).75.7 Zadaci 1. 40.llO.(15. P(-60. \.1 30. 56. i poluprecnikom osnove r=25.80.0). C(90. Petostranu kosu piramidu. 0).~O.60. r?-- so. presje6i ravninom E(35. tacka A(10. presjeci ravninom E( 80.95. U jednoj tacki presjecne kri-\rlilje konstnllsah tangentll ! nab pravu velicini presjeka.55. Cija je osa 5V[S(-5. presjeci r3vninom £(·60.140.130. polupreenik osnove r=25 i visina stoSca 11:::::60. Cija je osa SV[S(~45.O. Rotacioni stozac. presjeci ravninom £(80. J5. OJ} i vrh V( -20.B(60.70.7()). Cetverostranu kOSll piramidu.50. elja je osa SV[S(~50.O).45}.60.O).O. poiuprecnik osnove r:::25 i vision vaUka v-::::.0.110.60). presjeCi ravninom E( 125. U jednoj iacki presjecne kriyuije konstl'ui5:l1i 58.40. E(30..60)1 i potuprcc:nik os nove r=35. ____ ..45)j.Q. Cetverostranu kosu piramidu. presJecl ravnmom £(50. presjeci ravninOl~ odredenom tackama: MNP{M(20.80).liS:1ti tangentu.45.35). PR[P(O. 57:-X. sa sreuistcm u tacki S(O. U jednoj tack! presjecne krivuljc konstll.60. 48. Kosi kmzni valjak.O. r::::::25.40). N(. V(15.20.20.40.55)] j poluprecnik osnu\. B(30._ 49.0).50.55).{.---.25. '( 35. cija je osnova u ravnini lrt> ako joj je Jijagonala AD{A(60. eija je osnova U 7!2.70.25).0. V( -85.80) i naci provu veticini presjeka.30. presj~ci ravninom E( 100.40. /30. Rotacioni valjak.JO). D(60.95. cija je osnova ABCD{A(O. C(70. presjeci ruvninom E( 100.0) i sredistem u tacki 51. =). pre~Jec! ravn.50.=). Ko~i. B(30.60. Pravilnu sestostranu piramidu. 43..0). OSllUVe 54.osa 5V[S(-40. presjeci ravninorn EI-60. presjeci ravninom £(130.~20).40.0).O.O)) i visina piramide v "" 60. Pravilnu cetverostranu piramidu.70. S(40. ~estostranu kosli piramidu.55. pre~je6i ravninom E(-50. 47.90.30.{).20) jedao njen vrh i vrh piramide V(1JO.4(O.85.30)] i visioa piramide v = 60.1 10).).0).O). kojaj je Gsnova ABeD U IT].50. 46.130.55. U jeduoj tack! presjecne kriv~lje konstruismi tangentu.50). aka je njena dijagonala AC[A(30..). koji plohom ABC leZ:i _u lrf> "--. presjeci ravninom E(15.30. 37.270 11> Presjeci geometrijskih tijeta ravflinama 11. V(-70.0).50. presjeci ravninom EI 100.

1 10. Kl1glu. presjeci ravninom £(00. presjeci ravninom E(-60. presjeCi ravninom odredenom (.O.20. Presjeci geometrijskih rijela rQvllinOl11l1 ____________~i::l. V( [25. 81. Kuglu.40.55. H20. 67.. lv( 60.60).60). V(25. prc. presjeci ravuinom E( =.65). hI. drugirri projicirajucim ravnjnama i valjkastim plohmna.60). presJcei ravmnom £( 100.45.35) i poluprecnika r=30. sredista 5(-10. 78. ako su oblik tUcla i tragovi projicirajucib ravnina dati na slikama broj 64 do 93.40. U:. / 65. 6ja jc osa SV/S(O. 75.SO). . presjcci ravninom E(120.70)J i poluprecnik os nove r=35.3f)) i poluprecnika rf25.O). Kosi kmz.35. sredisla S(40. Nacrtati sve projckcije presjeka i i~ieka rotaciollog stosca.6S)] i poluprecnik osnove 1"=45.80).60). KnSl kruini stOZflC.. srerlista :W50.40. srcdista S(40.30) i poluprecnika 1"=25. fd.50. .30. KugilL sredista S( 15. V(0. /2.70)] i poluprcenik osnove 1'=30.-65. 79. V(1O.5). n.=. Kosi knxbli stoZac. Cija je osa SV[S(-80. aka su nacrt valjka.? Zadaci 1. 35. presjeci nlvninom E(80. 82. V( JOG.50. P( 100. Kuglu.-20. sredist8 S·(40. Kllglu. presjeci ravninom E(20.30.70)].35) i poluprecnika /":::::25.35) i poluprccnika r=30. cija je osa 5V{S(45. cija je osa SV[S(40. -U jednoj tack! presjecne krivulje konstroisati tangenlu.redi~ta S(oOAn.70.<avanJe 76.60). K\lglu.0). S:.40. sa sredistem u taCki 5(20. U jcdnoj tacki prcsjecne krivulje k0n'-.-70).45) i poluprecnikn r=35. Nacrtati $VC projekcije presjeka i isjcka rotacionog valjka.80)] i po!uprecnik osnove 1'=30. 75.ni stazae. presjeci ravninom £(-40.50). prcsjeCi ravninom E( 40.20.1(1 SV{S("40AO.70.55.O). 13(50. prcsjecl ravninom E(50. srelii.60). 88. Kuglu.100. sredistu 5(55.-100. 87.~ta S(4D. _ r 03. Kuglu. sredista S(5030.60.40.20). sredista S(-50.'v1N[M( 15. ~redjsta Sf40.GO. presjcCi ra'vninom £(85. presjeci ravninOlll £(80.70.105)J i poluprecnik osnove r~45.=. presjeCi ravninom kojaje odredena sa dva pravc(l: (lOS .50).0).(1 lfe. U jcdlloj tacki presjecnc krivuljc konstruisati tangentu.35. Nacrtnti sve projckcije presjeka geometrijskih tijela projicirajucim ravninama.0)] i b ~ MP{M.70)] i pohlprecnik osnove r=35."gi1. Kuglu.50) i poluprecnika r=35.40.40) i poluprecnika /"::::::30. presjeCi' ravninoln £(-30. Kuglu. (Un je osa SV[S(40. presjeCi ravninom Ef-65. sredista S(o.K~igl\i.65. 69.55. N(O. 70. b)tFtn.30) i poll1precnika r:::::30.-~O. 80.60. 83.45.-35). presjeci ravninom E(80.45.30) i poluprecnika 1"=30. 10.45) i po!uprecnika 1'=35. 7-:1. R6.35.90)._~i~ j0 o~a ~V(5)15Zc. ~rcJiS1. Kliglu.50.. 84.20.70.165.'kama ABC[AlO.1ruisali langcnttL < '.-45.70)] i poluprecnik osnove 1"=40. J30..40).45.30. U jednoj tacki presjecne krivulje konstruisati tangentu.30. Kosi kruzTli stolae.a 5(50. .55. presjcci r(lvninom E( J 10. srcdista S(50.40. Kuglu. c. 15). Kuglu. JOO. cija je 0.40) i poluprccnika r=40.50).0) i poluprecnik OSl1OYe r=_·W.~.. presjeCi rav-ninorn £(80.50. U jedooj tacki presjecne krivulje konstruisati tangentH. - U jcdnoj tacki presjecne krivulje 64.40.25).35) i odrediti pravn veliCinu presjeka. 55. ako Sll nacrt stosca.nc krivulje konstruisati tangentu.50). l(!:\si kruzni stoinc. fl6. C!spr. presjeci rnvninom E( -40.45) i pOluprecnika 1':::::35.pr(lYl1i rotaciooi stozue. sreciisla 5(80.L srtdista S(O.">jeCi ravninom 8(120. presjeti ravninom E(50. 85.27"2 ! 1. presjeci ravninom £(55. V(45. dmgim projicirajuCim ravninama i vl1!jkastim plohama.40.30. U jednoj tacki prcsjecne krivulje kOTlstnlisati tangentu.1 10. presjeci ravninom £(60.JO. 0).80).0).-80.0). 70. sredista S(35. U Jednoj tacki presjec. 77.. Kuglu. KugJu.).-25).40. 273 59.45) i poluprecnika 1'=35.40). 89. presjeci ravninom £(55. 70}. cija je usa SF[S(50. 100.60J/.100).·lisaii tange-ntu. sredista S( 40. polo'zaj projicirajuCih ravnina j valjbSlih isjeb dilti na'slikama broj 1 do 36. presjeci ravninom £(60. Ko<:j kruzni stoZac.80) i poluprecnika r=35.35) i poiup~ecnika r=30. Kuglu.50. presjeci ravninom £(75.Jvni stozue vislne v=70.-/5) i poluprecnika r=30. .45) i po!uprecnika 1'=35.-40).O j. presjeci ravninom E(50.70)J i poJuprecnik osnove r=35. polataj projicirajucih ravTlina i valjkastih isjeka dati na slikama broj 37 do 63. I(osi kllltni Stoi3C. Kuglu. C(85A5.25.40) i poluprccnika r=30.40.

. T 3. _1 . .~\ . . . "'I ~.. k---! ' 4.. Presjeci geometrijskih tije/a mVnill{//IlU ____________:. .. . " 1 . I . .1 ... ' . . .. / .. . i \ '-01 r I \ \ ". . 1 . .. . ... J">. .:11. .~"'-"--T 5.I <"\11 1 / 3i7' 01 '°1 '. t ! I .274 J 1. / II \ . . I I . j B. / . ! ! :. .. ..7 Zadaci za /jdQvanje 275 1. :' /' \ J I i\ 6. n it.

I Oil I ! '" I I 31. " 32.' ' I I '.L. / . .···a: "''': . .71. l-.7 L.---' "i \ 20. SSi i 34. Presje6 geolnf'frijskih tijela ravnillama 11..1. .{lrinci 7.\'\ ' . \ 28. '' / '' a . .0 rjdavanje 277 . \ . 29./1\ ' ..~. 30 "': a! i .

7 Zadaci::(1 Ijdavanje 279 40.278 11. f-. 42. Presjeci geomerrijskih tijela ravninama 11.--I--.L L--!tiQ~ .:'+-1 .

.:a rjeSawmje 281 q. T ~I T" . 40 rr:.. e.. I I ---I I I ------:.. ! i 51 66. I I L~--+-+ -p !:el .+---"40 'f I i "I 5 69.t 60.-L-. . ! ! .280 II... . Pre~jeci geomelrijskih (ijela ravlliflama 11.. .7 Zadac! . . 10 x cl ~i r .-----.

'=a. -.oj ! "- e. e.~~~-~.8"'3 I \e.L 1/ i '" -r 5'. S5) . e'l x 0 ~ 21..'e_~ .::1 x l 71.::ia::c. ~ 50 '" 0 :. 50 I e. 36 1-'- I . 1J.. 70.L+__ -1-- '--'-_-"I~_ x r T 21 e. ~ g e.7::Zil::. Pre.::.1 I J--~ ~I . [Ji I Ie.-.282 e.. x x ! e. 80 10 . 1-! ! T ..:c:nJ.Jl~_.. . x x ~"~-..:._ _ _ _ _ _---'2.~-----t~.jeci geomemjskih rljeia rLlvllinama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-"11::..iza IjeSm. / 3'1 ro! 1 l \".. 80 '.::.j.-.

------.------'--'-'-"~~-'-'--"'---'---------'-----"-------

284

II. Presjeci geometnjskih tijela ravl1i/!ama

____.______IJ. 7 Zadaci za /jdavanje

285

1
x~~~-+

____

~_

x

1-·---'---

180

~I

I
I

,
I I ,

1 I

:83.
e,

'II
e,
e,

:;;1

_l_
90.

e,

84_

JVi-.1
, ..

e,

j

01
~i

i

x.L

I

I
/
\

r I

"e'l

\

~

I ~

~I

I

I,,, ,i '

~
oj

(----~~~::
I

6'! r~ 'If/. ' -" ~/- e,
\----- __ 50

<01

j -"---i---"

tijela

287

proistice da su te ravnine U oba slucaja paralelne s bocnim bridovima jcdne i druge prizme. Prvi trag p J jedne takve ravnine P nil ravninu 1[1 odredujemo D3 slijedeci nacin: kroz proizvoljno uzetu t.acku S( S',S/I)
12~

polozimo pravae

m( m',lI{) pamIelno bocnim bridovima prizme II i pravac n( n',n") paralcluc

Prodori geometrijskih

t~jela

12.1. 0 prodorima uopste
Prodor iii presjek dviju ploha je simp svih lacaka kaje su zajednicke tim plohama. Proctor dviju uglatih ploha (prizme, piramide) je prostomi poligon kaji maze biti iz jednog iIi dva dijela. Prodor uglate i oble plohe je prostomQ izlomljena linija koja se sastoji od lukova ravninskih krivu{fa kaje se meousobno presijecaju u probodistima bridova uglate S oblom plohom. Aka jedno tijelo potpuno prodire u drugo, tj. jedno tijelo dopire do drugog, zatim u njemll nestane, pa iz njega izade na drugoj strani, onda kazemo da imamo pOtpll11 prodor tih tijeJa. U tom slucaju prodomi poligon, odnosno prodoma krivulja, sastoji se od dva zatvorelJa-peLigona, odnosno dvije zatvorene krivuije. Kad jedno tijelo sarno zadire u drugo, tj. jedno tijelo samo jednim svojim dije!om prodire II drugo, tada imumo nepotpun prodor tih tijcla. U takvom se slucaju prodorni poligon, odnosno proJorna krivulja, sastoji od jednog zatvorenog poligona, odnosoo odjedne zatvorene krivulje.

bocnirn bridavima prizme 1. Pravci min odreduju ravninu P. Ako su i'vl! i l'-i I probodista zajednicke ravnine 1Cj osnoviea tih prizmi sa tim pravcima, ollda je pravac Pi :;;;: MiN! prvi trag ravnine P.
0"

F"

E"

J"

,"
/

,

L"
:
'

K"

1

/

II

I x at~iiG~"~~;I~,,~~-i:H~" ~~~~~~. !A" L't [C" :8-"-y

z

I
: 1\'

12.2. Prodori uglatih tijela
1. Zadat!lk. Odre.fJ..iJili"odor kose trostralle prizme, tijaje ~:<;rlOiJa ABC[A(65,6),0), 8(100,55,0), C(90, 70,0)] u lCj i lioeni brid CF[C, F( 30.40,65)], sa kosom trostral/om prizmoJll GHI[C'( 10,80,0), H(25,55,O), 1(50, 65, O)}. kojoj je OSllOVO 11 '" i bocl1i brid
GJrG, J(70,30,65)}. G'

R j e sen j e: Na slici 12.1 odreden je prodor dviju kosih troslranih prizmi kojima su osnove U 1C,. Da bismo odredili probodiste kose prizme J, sa nekim bridom kose prizrne ll, marama tim bridam potoziti ravninu paraletnu s bocnim bridovima prizme 1. 15to taka, za odredivanje tacaka prodora prizme II sa bridovirna prizme I, postavijarno kroz tc bridove pomocne ravnine paralclne s bocnim brtdovima prizme II. 1z posrnpka odredivanja pomocnih ravnina

Slika 11.1
Aka bridom AD prizme I polozimo ravninu A koja jc paralclna ravninom p, njezin prvi trag je pravac ai' leoji prolazi tackotn A. paraJelno
tragom Pi' Trag L1, sijece stranice omove prizme IIu tackama .l i 2

288

J 2. Prodori geometrijskih tUeln

12.2 Pmdori UR'atih tfjela

289

Ravnina A presijeca plohe prizme II u pravcima koji idu tackama 1 i 2 , a paralelni su brldovima te prizme. Ti pravci sijeku brid AD prizme 1 u p,,'!,ociistima I( j'f) i 2( 2',2'). Na isti naCin, pomocu ravnine B i njezinog prvog traga hI' odrede se
[,1'obodisl8 tCiCaku 3( 3',3" )

tragovi svih pomocnih ravnina idu probodistem M! pravca m( rn',ml1') i prvim probodistem brida, za koji se trail presjek. Da bi se odredile presjecne tacke 1 i 2 brida A V, polozi se ravnina A tim bridom i pravcem "L Pravac a J = M jA! je pry! trag ravnine A koji sijece stranice OSllOVe prizmc u tackama 1 i 2. Ravnina A presijeca plohe prizme pravcima kojl iau tackama Yi i , a paralelni su s bridovima prizme. Ti prayci sijeku brid A V pimmide u probodistima l( j',J" ) i 2( 2',2'" ).
j'~"_;;.G_" _ _.-;,H"

i 4( 4',4" ) prizme II sa bocnim bridom BE prizme L Ravnina Z, Ciji je prvi trag zJ po!ozen bridom CF paralelno s ra~niflorn P. nc sijece stranice osnove prizme II, sto znaci da brid CF ne probada tu
Za odreoivanje tacaka prodora prizme I sa bocnim bridovima prizme II, polazll se pomocnc ravnine bridovima prizme If. Ravnina D, Ciji je prvi trag d!, l'n!nicna je bridom GJ prizme 1I kroz tacku G paralelno tragu PI ravnine P.

v"

Trag d{ sijece stranice osnove prizme 1 u tackama

:5 i 6.

Ravninap presijeca

plnhe prizmc I u pravcima koji idu tackama 5 i 6" , a paralelni Sll bridovima te prinne, Ti pnlvci sijeku brid GJ prizme II u probod.islima tacaka 5( 5',5") i
f:i( 6,6"),
~a isti naGin, pomoeu ravnlne E i njezlnog prvog traga e;, odrede se

tncaka 7( 7"'}#') i 8( 8',8") pritm-e I sa bocnim bridom HK prizme lJ.
R:Finirm F, ('1ji jc prvi lrag fi _ poioiena bridom IL paralelno s tragom P,

fdsnine p, nc sijece stfanice osnove prizme 1, sto znaCi da brid IL ne probada tu Tacke probodista istoimenih projekcija, medusobno spojene, daju pn1dnlll! pn!igon u_proje.kcijama. Rcdoslijed spajanja tacakaje 1,5,2,4,6,8,3. 7 i 1. -Vidijivosr iinija prodomog poiigona vdredena je -,idljivoscu pioha prizmi n" krjima se one nalaze.

ABC/A(S5,80,O), B(50,55,0), C(J{)O,2(),O)J a

2. Zadatak. Odrediti prador kose trostrane pimmide, cija jf'. osnova lTJ i vrh F(3(),10,50), sa trosfranom 'osun! DEE{D(20JO.cJ), E(40. 60, 0), /0,50,0)] kojaj je 051101'0 U llj i i"')C~J1i ElliE. H(9D, 10,55) 1_

n

4'

Slika 12.2

R j e sen j e: Na sEci j 2.2 prikazan je prodor trostrane pirarnide sa :rnstnmom prizlTIom. Ravnine pomoeD kojih se odreduju presjeci bocnih bridova Jc:dnog lijela sa drugim moraju imati pomocni pravac m( m',rn"). Taj pravac
Vrh()Dl

\if v'y"') piramide. paralclno s bocnim bridovima prizme. Prvi

Na isti nacln, P01110CU ravnine B i njezinog prvog traga b1 , odrede se proboJista tacaka 3( 3'.3"} i 4( 4'.4" ) prizme sa bocnim bridom BV piramide. Za odrcdivanje tacaka prodora piramide sa bocnim bridovima prizme, pOiilZU se pomocne ravnine bridovirna prizme.

J(85. Ii' Slika 12.60.5') i 6( 6'.3 prikaz::m je prodor trostrane prizme sa celverostranom piramidom.15. Zadatak. Rjesenje zadatka je sticna rjdenju zadataka Da slikarna 122 i 12.35.6' ). Redoslijed spajanja prodomih tacaka je (.70)J.O).---~~::. C(65. 7.O).40.") i 8( 8'. B( ]0. ABC[A(80.O)J " "I I hoeni brld FJfF.6 i 1. Zadatak. ±'~~". pomocll ravnine F i njezinog prvog traga if' odrede se probodista tacaka 7(7'. Rj e S e nj e: Na slici 12. 3. 1-1(35.2.20.1(40. _x ' 3. ~. H(70.. Tacke probodista istoimenih projekcija. Ravnina E D" E" F" V" pTesijeca plohe piramide u pravcima 5V'i 6V' .8") piramide sa bocnim bridom prizmc Fl. Na isti na.80)J sa cetverostranom piramidom kojojje osnova GHIJ[G(O..290 12.2 Prodori IIglatih lijela 191 Ravnina E. 1165._ ~ i ~BI( ~"" C" .4-. Trag e I sijece stranice osnove piramide u tackama "5 i (5. medusobno spojene. G(105. Vidljivost linija prodornog poiigona odredena je vidljivoscu ploha tije!a na kojima se nalaze. Ti pravci sijeku brid prizme EH u tackama 5( 5'.4.4 prikazanje prodor cetverostranc pirallliJc S8 cetverostranom prizmom. Odr'e-zliti-p.lO.A>:_'_.90.0).65) "I sa cetveroSiranom prizmom cijaje osnova EFGH[E(95. D( 5. 8.25.O).50.j().25.0).0)]" "I R j e sen j e: Na slici 12. Ciji je prvi trag e j > polozena je bridom prizme EH j pravcem m. D(40.O).0).C.dor cetverostrane ph'amide cija je OSJlova ABCDIA(0. .30.0).65. Prodori geometrijskih tijela 12. 2.65.3 .55.0). i vrh Vl75. F( 125.85.85J. Rjesenje zadatka sJicno je rjdenju zadatka kao na s1ici 12.O)J" i vrh V(! 30.cin. C{ 110. Odrediti prador trostmne prizme cija je osnova I bocnl brld AD[A.O). Jaju prodomi poligon u projekcijama. 5.20.3.W. B( 100.0).95.0)) It re.

35. prodori geometrijskih ujeta 12. Odrediti procTor praviliie usprc~vne' cetverostrane pirmnide ala . B(65.35. Prvi trag te ravnine je pravac b l .25).40). v lfl V" $" / e'" J' " Slika 12A 5. Bokocrti tih tacaka poklapaju se. (5).0). 7 i 6"'.0). Tlocrti tacaka 5' i 6/ nalaze se l1a prvom tragu hi ili bridu F'j'.65.5 prikazan je potpun prodor pravil. Presjecnice p/fy" i RIJ'T" odreduju prodorne tacke 5". su usnove pmalelne s n1. H(0. .292 12. D( 5. Ose piramide i prizme sijeku se pod pravH~l uglOD1 .35. Tack e pT(ldc)rDcg poligonJ ] 3. Redostijed spajanja tacaka prodornog poligona 1 njegova vidljivost odrcueni su na vee poznati naGin. a paralelno ravnini 1r2.ne usp~~vne celve-rQslrane piramide sa osnovorn u nJ i pravilne cetverostrm~e pnzme Clje.5. G(0. a I1jezio brid AV u tacki T. 10). 2 i 4 odrede se pomocu presjeka bndova pnzme s h-j. polozena je ravnina B po bridu prizme F'J' . < 6. C( 35.35AO)!.c sen j e: Na shei 12. Zadatuk.e osnoWl ABeD[A( 35.0). c' Slika 12. F(0. Zadatak. fT a njima simetricne tacke 7' i 8' oa bridu H'L/._ sa bokocrtil1la njihovih bridova.jc'\'Jrna piramide.8"'.0)J" '" i vrh ~':(3 "5.35. Odrediri prodor pravifne uspravne sestustralle prizme cija Je 0511()V(l if rovnil1i n1 sa pravilnom trostral1om prizmom (~Ua je oSl1ova paraldna s ml'llrnO/il Jr:'.2 Prodori uglatih ti}ela 293 Da bismo odredili ostalc tacke prodomog poligona..5 E j.15.25)) i bocni brid E/[C 1{70. a treCi trag pmvac OJ' Ova ravnina sijece osnovu piramide u tackama P i R..20.50.. sa pmvfl710m cetverostranom priz/1wm kojoj je osnova EFGllfE«(I.

A"'V"" ) i BV( B'l.A"'V"'. Tacke prodorne krivulje odredc se taka. odrede se tlocrli c l . koje su paraIe]ne ravnini n!.l A. a tr~ci trag hJ' sijece omotac valjka u konmmim lzvodmcama b njegovog tloc¢a. Kminica u. a prema prilozenoj tabeli.zv()dni-:i S1i.ili bDkocna llY odreden je tlocrt tI~ paralele LJ I . 12. i krnjeg rotacionog ::l10sca sa OSJWVOIJ! u ravnini IT].294 12.//iY) .111:.na tragu Bokocrli izvodnica b3. Ose valjka i sto5ca sijeku se pod pravim uglom. Izvodnice i paralela ce se sjeei u cetiri tacke prodorne krivulje. Porno{:u nacrta u. tI]. koji ')e meau sobom sijeku u tackarna 5 i 6. kojoj je drugl trag pravac g2' a treCi trag gj.ie pravac SI . Prodori geomerrijskih lijela ---------------- 1. 12 tlocrta tih tacaka odrede se njihovi nacrti 3'" ~ 4iY i bokocni 3 i 4'" .3. lz tlocrta tacaka S'i 6' odrede se nanti 5"' i 6"ibokocrti 5'"'\ 6"'. Prodori oblib tijela 7. a treei trag sJ' Ova ravnina sijece oba tijela u konturnim izvodnicama njihovih nacrta. Na osnovu rijdenog zadatka. polozena osom valjka °1 .7 prikazan je nepotpun prodor valjka i stosca.-.nova ukolJlit(l na ravninl/ n. Na isti nacin odrede se projekcije tacaka 9 i 10 prodornc kri\'uJjc k pornocu horizontalne ravnine G. sijece iz~odnice c/ i b' u tack:drna 3' i 4'. Ravnina E sijece ::ito'zac u iZYOllni(. tiji prvi trag .6a je prikazana linija prodora na sestostranoJ pnznn poslljc iZdvajanja trostrane prizme. Prador je jedna zatvorentr krivulja.6 .ka 12.l'.B"'V". Na slici 12. Ravnina ce sjed omotac stosca u jednoj paraleli zato S10 je okomita na asu stosca. nalaze . Odrediti pradoI' rotaciol1og valjka cija je o. Ciji je drugi trag pravac (/2' a tree! trag C/3' sijece-omotac valjka u izvodnicama e i d.t:1' a prvi i!f i j~.2.4 koju ove ase odreduju. a d0diruje \'uJjak u i.'. d' i ~<>. sto oba tijela presijecamo ravninama. Ravnina sijece omotac stosca u paraleli a""i bIN i paralde.3 Prodori oblih tijela 295 R j e sen j e: Na slid 12. R j e sen j e: Na slici 12.3.6 prikazan je prodor sestostrane prizme .B""I. Svaka takva ravnina sjeCi ce omotac vaUka u dvije izvodnice zato sto je paralelna s njegovom osom. U tim ravninama nalaze se karakteristicne prod orne krivu!je. Rjesenje ovog zadatka shena je rjdenju :ad~~tka. paralelna je s ravninam lf2.5. a omotac sto-s-ca u paraleli u 2 . PomocLl bokocrta izvodnica em i dIU i paraleJe u. u. Ciji je drugi trag U 1 . V( A'V'. Horizontalna ravnina B.s~ trostranom prizrnom. Iz vrha stosca na valjak su postavljene dvije wngencijalne ravnine E i F kojima su treci tragovi ej i . na SJ~~l 12. koje se medu sobom sijeku u tackama 1 i 2 prodome krivulje k. Horizontalna ravnina A. pravac hz. kojiflla se use sijeku pod pravim uglom. Zadatak.se-. postoji jos dvnnaest kombinacija kaje traba rjesavati kao zadatke za vjezbu. 1z naerta tacaka 1" i 2" odrede se tlocrti 1'i 2' i bokoCfti ri 211/. Ravnina .

D'V'. lzvodnicaje tangenta krivulje ku tacki 7.4A i BB . Ciji je prvi trag pravac: 51' Ova ravnina sijece omotac sireg valjka u izvodnici EE.ako je u pitanju nepotpun prodor. Na osnovu rijeSenog zadatka. kome je osa 0 i ' ravnina F sijece u kruznici m.)1 prodorne krivulje k u tacki-10./'. koja je paralelna sa osam<l valjaka. paralelfla je s ravninom 7[2. Nacrti tacaka 4" i 10" poklapaju se.lb1om u tacki S( S'.\ Ravllina I.los dvanaest kombin~cjja koje treba tjesavati kao zadatke za vjezbu. Da bi se odredile jos d'vije tacke prodorne krivulje k. a " e' omotac uzeg valjka u izvodnicama CC i D15. U tlocrtu ove krivulje vide se oni dijc10vi koji su l1a g0111jOj polovini omotaca vaijka. - "'A'"8'" H ~ +--+-++1-11--\+ .r" =(TI~T. Odrcditi prado.S". RZlvnina F sije. polozena 050m . Tangcncijalna ravnina stosca u tacki 10 je ravnina L1(d p d 2 ). a njezin bokocrt kl"/f poklapa se sa bokocrtom omotaca vaUb. Prodori geomctrijskih tijela ---------- 12. .) kome je pr[j\'3c 02( o~.ce stozac u izvodnicama eV( e'v'. postoji .e'" ). u tlocrtu i nacrtu je pravougaonik. Slika 12. C"V""') i DV( D'V'. Presjecnica tih (J-viju ravnina je trazena tangcnta t[ t' :::::(T:.ljak u izvodnici f( f'. kojim(1 se ose sljeku pod pravilll uglom. kruzuica. --. Izvod- Tangenta prodome krivulje u tacki 10 konstnlisana je pomocu tangencijalne ravnine valjka i tangencijalne ravnine kmjeg stosca u toj tacki.8 prikazan je nepotpun proctor dva rotaciona valjka.-r .!< Ose valjaka sijeku se pod '.296 ----------~~-~~~-~~~~------------- 12. jer su tacke simetricne s obzirom na ravl1inu I. ~. Izvodnice i kruznica sijeku se u tackama 4 i 10 proclorne krivulje. Jzyodnicaje tangenta krivuJje Ie u tack] 8..7".T'"') prodorne krivulje k. lzvodnice se sijeku u tackama l( /.0. K. ~ J k" 10" r t T' j. a u bokocnu pr~rYim I'.fl#) sijeku se u tacki 8(8'.f~).0. 8.J.}.e". C''V'''. a prcm!J priloienoj tabeli.3 Prodori ohfih tije/a 297 e( /. Iz tlocrta tacaka 4' i 10' odrede se njihovi nacrti 4" i 10" j bokocrti 4~' j 10"'. kame je pravac 0 ( osa. ~ I I i R j e sen j e: Na slici 12. Horizontalna ravnina F. .ep. ]". nice DV(D'1. . Omotac valjka.!-r_'(l!. Njegove osnove su para1elne s ravilinorn ·n. .)'" ) i 7( 7'. koju ove ose odreauju. I. a nacrt i bokocrt su pravougaonici.S"'.D~V~). Zadatak. lzvodnice BV( B'V'.8"') !. SNV".f'. Tangencijalna ravnina valjka u tacki 10 treca je projicirajuca ravnina T(rI. 1 0.D m l/"'j i f(f'. BII1V"') i e( e'.rrlf' kriyulje k. •." valjka °2 . presijeku se oba valjka mvninom E.7 sijece omotac v<:lljka u izvodnicama .L)"V"'.. tioert jc knrznica. dvaTotacionG valjka razliCitih poluprecnika.li~3 l~+' . tlocrt k' prodorne krivulje k sastavljen je od jedne zatvorene krivulje. VaUku.7'" ) prodorne krivulje k. ) os a. U tom slucaju prodor jc jcdna zatvorena krivuJja.t-.f". ciji je drugi trag 12 . a dodilUje v.e/l"l) sijeku se u tacki /( 7" r.I~ ).8". Nacrt k" prodorne krivulje je dio jedne grane hiperbole. Va!jak.

postoji . koja je paralelna sa osama valjaka. a od nje je jednako udaljena kao ravnina E. Nacrti izvodnica IIi JJ dobiju se 1Z bokocrta.: n. a prema prilozenoj labeli. C' 0' 5. Ako ravDlllu 2:. a njihovi nacrti poklapaju se sa nacrtima onih tacaka prodome krivulje koje su u ravnini E. sutraznica drugoga traga ravnine cP. Zadatak. U bokocrtu. na 0. na 0.? zadatkc La vjeibu. Ova ravnina jc paralelna s ravninorn X. O2 n. prvoga traga ravoine iP.~ . a uzeg valjka u izvodnicama MM i NN . a njihovi naeni poklapaju se sa nacrtima onih tacaka prodome krivulje koje su u ravnini A. Tangenta u tacki 11 prodorne krivulje k konstmisana je pomoctl nonnata va!jka u toj tacki. Projekcije su okomite. a od nje je jednako udaljena kao ravnina A. ako je ravnina L Iljihova zajednil. Normala n 2 uzeg valjka u tacki 11 prolazi tom tack om J" ~T okomito na osu 1i 1'-' toga valjka. Prodori geomerrijskih njela 12. na 0. Nacrti izvodnica A1M i NN dobiju se iz bokocrta. Odrediri prodor polo vine kugle. Tloerti tacaka Xi 6' su u presjeku traga bJ i kruznice. (JIMEN-rJ. u parolelno je s ravninom Jr2.-' pas to je normala lljedno i '>lItraznicC! t tangente 1 u tacki 11 mora biti okoirrihTa--pravac K"LI< :-Tlocrt '0 0' 2 3 0. dvije nonnale odreduju norrnalnl!.I . 28 10 30 27 10 A' y 50 58 50 1.. kaja prelazi II vertikaine {ungclIL-'ijuLnc ravnine FiT.:. Nacrt izvodnice HH je na ordinali taeke H' "" IF u kojaj su presjecne tacke 8' i 12'.· Normala Itl 5ireg valjka u tacki /1 prolazi tom tackom okomito l1a OSli 0. projekcije tangente su okomite oa istoimene tragove te ravnine.. U bokocrtu tre6i trag e3 sijece kruinicu uzeg valjka u tackama 9'" i 11'" izvodnica MiN._1. 30 30 3/ " 0. Na osnovu rijesenog -zgdatka. toga valjka. a uzeg valjka u izvodnicama Ii i Jj. :8' " b.los dcset kombinacija koje trcba rjdavatf'k&.rayninu p~prodorne krivulje k u tacki 1]. Kako tangeota t u tacki 11 mora biti okomita oa ravninu 4). :C .--'ka ravl1ina simelrije.. n. sa srediDem Ii rLll'llilil Jr i polovine rotacione valjkaste piahe. Nacrt i1. presijeku se aba valjka ravninom A.298 12. " . G u kojoj su presjecne tacke 9' ill'. ravnine E sijece ornatac sireg va!jka u izvodnici GG. fI . i 11. Prvi trag favnine (11 sijece omotac sireg valjka u izvodnici liii. normale n.8 . L lf K ). a nonnala il2 u tacki L( L/.. Nacrt [1.Kff). Projekcije normale J ]'0. . treei trag a 3 sijece krumicu uzeg valjka u tackama 8'''' i 12'" izvodnica I i.vodnice GO je D':ordil~i Lacke G' ::. Te -m" A" ~. ooda je pravac Kl. 0. Ova ravnina je paraleina s ravninom 1:. " " 5 " 5 " 50 " 27 29 26 58 38 3< 52 58 55 " 38 50 38 " 38 35 I' J'. 8" - N" ~I i i _~l- L_ <\ 1 iI 20 i .tangente [ mora biti okomit na tlocrt 11.-.JE-{mm) ~' 0 '0 h 50 d '0 35 I. koja je paralelna s ravninom nl> probada oormala 11. Nacrti tacaka 9# i J /' su u presjcku izvodnic<!: lvlM sa Da bismo odredili jos dvije tacke prodorne krivulje k.J. i okomite Sll GG i NN sa GG. '0 35 9 • 51 '0 " " " " " " " 9.3 Prodori oblih 299 Prvi trag e._oJ 19 /of' N' B. Nacrti tacaka 8" i 11''' su u presjcku izvodnica II sa HH i JJ sa HH _ Odredene su jos dvije tacke 2 i 6 prodome krivulje pomocu ravnine B. u tacki K( K". Slika 12.8 odredene su jos dvije tacke 3 i 5 prodorne kriv'U\je pomocu ravnine T. Na slici 12.. Tloerti tacaka 3' i 5' su u presjeku [raga [! i krufuice.

Nn 03110\-1.te plohe sa poloviuom kugle..1 rijdenog zadatka.ika. ciji je p!"Vi tr&g prav<!c .Cakfl :2' i 3' odrede se naetti i bokocrti.dno~ ))01. ~..{ 11. _.3 Prodori oblih tijela 301 R j e seD j e: Na slid 12. Prodori geometrijskih tijela t }2. U llekim tackarna naerta krivulje k poklapaju sc nacrti dviju tacaka tc krivulje.1 'izv. Svaka takva ravnina sijece. 11.. U borizontalnoj ravnini nl nalazi se ekvator kug1e e i prvl ~ragovi II i f..\IN'. ParaJeJa presijeca konturne izyodnice valjka u tackarna 5 j 7 prodorne krivuUe. ~. Ven. 7.ikalna ravnin~ A. 10. Prayac MN ravnine <P. koji se sijeku u tackama 2 i 3 prodorne krivulj~ k. a valjnk 1.!: Meridij2. "/ IIlI :.11. a prema prilozenoj tabeli. 8 i 9 odrede se tako da se tijela sijeku ravninama. a poJovinu valjkaste plohe u jednoj izvodnici.b"). koje su jJ{. Na osnovu rijesenog zadatka. a ravnina T u normalnu ravninu tP krivuljc k u tacki 7.V' pm·aldan sa osorn x.'L_.treci trag a. Prayae SN ravnine t:P ciji je tloert S'.al>" ). Ravnina L sijece kuglu u glavnorn mcridijanu g. lzv·odnice i paraicia sijeku se u tackama prodorne krivulje. eya je osa okomita na ravnil1u fli i rntacionog valjka sa Gsom 0l( 0.I I . Te nonnale odreduju val.r· 12.etvrtine forUSQ. ! :::'s. a" k' I \ \ projekciji b ~ paralele h. zato .c' 9.. N~~~~ti tacaka -7 i· 2 nalaze se na dru·goj I ..?> ~ijece" __ . //\ Ilr.ene tangente mora biti okomit na pravac .irom na ravninu B."()(inica sijeku se u jednoj tach prodome krivulje. _~'. r1 i .11.odnicarna-.. a prema prilozenoj tabeli. Ostale t3cke 6. Svaka takva ravnina sijece torus u paraleli. ~poredlloj krUZl1ici [(2' onoa lukovi tih knl2:nica 2-4 i 3-5 pripadaju prodomoj k. .a+.6' 'L. Na isti naeill odrede se projekcije ostalih tacaka presjecne krivulje. Vertikalna ravnina simetrije torusa.zbu. tloerta t?. Tlocrti tacaka 5 i 7 nalaze se u presjeku pryog traga 0. Iz naerta tacke 1 odredimo tlocrt i bokocrt. i bokocrti.10 prika1. Zadatak. _ torus II paraJeli o( a'. Nacrti tacaka 5 i 7 nalaze se na drugoj projekciji 0'" paralcJe a.ra!elne S ravninom H2._'~_. TIoert t' lraz.n i izvodnica sijeku se u tatki 1 prodorne krivuljc.1 f b. sto oba tijela presijeeamo ravninama.\1 ~ackam3 } i :2 prodorne krlyuljc. ~r· : 2' \ \ "1!... 1 sa tiocrtom ornotaca va1jka. ciji JC pry! trag pravac hi' a tree} trag /).... Pat·aIda i izvodnice valjka sijeku se u lraga hi sa tlocrtom omotaca valjka.9 . /\ko kugln sijece ravnina F u sporednoj kruznici U-.~~~ d. nlVnina FiT. Tacke prodome krivuljc k odrede se tako. u presjeku p1" Y og . sutraznica je prvoga traga tc ravnine. postoji JOS d\'anaest kornbinacija koje treba rjesavati kao zadalke za vjezbu. __ " " " " Slika 12.07) u vertikalnoj ravllini simetrije R J e 5 e n j e: Na slici 12. polukuglu u je.. . Wl"llsa.sto je ana simetricna s ob1. Iz tlocrta 5' i 7' i naCIia 5 i 7" odrede se bokocrti 5"'" i 7'" tacaka krivulje k.__ .) kngle.1 para!eli h( [/.9 prikazan je prodor polovine rotacione Tangenta u tacki 7 prodornc krivulje k konstruisana je pomocu l10nnale 11.. : ..-"-----i-~' r---~.lkruznici. a valjblstu plohu u gornjoj konturnoj izvodnici c njezinog nacrt.an je prodor cetvrtine torusa i uspravnog 'laljkn.) valjkaste plohe 1 normale 1l 2( 11.*. Polukruzlllca 1 i:n.::::'0'::._ Tl_opii tacaka 1 ~ 2 nalaze sc. sijece torus 1.>MI. 1z (Iocrta j' j 2· j naerta r I 2" odrede se bokocru t"'j 2""'lacakal i2. ciji je nacrt lJi ''N'' paraleJan sa osom x.~. sutraznica je drugoga traga ravl1ine q:" Nacrt tangente t" mora biti okomit na pravac SHN". postoji jos deset kombinacija koje lreba rjesavati kao zadatke loa vje. lz nacrta 4" i 5" taeaka 4 i 5 odrede se njihovi t}ocrti. Odrediti prodor (.a . koje 8U paralelne ravnini 1[2.

302

12. Prodori geometnjskih rijela

12.3 Prodori oblih tijela

303

b,

G,

/

-t~"I

III~-

6'11'

I .~
3 '1/
-~ 111

J
Z

R j e sen j e: Na slici 12.11 prilazan je prodor uspravne trostrane prizme sa polovinorn kugle. Rjesenje zadatka je slicno rjesenjirna prethodnih zadataka. Tacke prodome krivulje odrede se tako, sto oba tije!a presijecamo ravninama, koje su paralelne s ravninom 1C2. Na osnovu rijdcnog zadatka, a prema prilozcnoj tabeli, postoji jos dcset kombinacija koje treba rjesavati leao zadatke za vjezbu.
, a,
k - - - - "-'''''''
.

~I

,"

5~
]11:

k'd 7

,

,II
{

, ,

2111

I
I
I

/
a

~/
~§ .,
CfNENZIJ£ ( rom ) D

-"'-1 1';

,

~8u

,

i;~

"

<I

I

I

',1.

I
0

,,
0
W

,
h
80
90

1,,,

I

I

I
R

cig

DtMEN;lfJE (mm)

.~

d
3' '0

k,.

h

50

1

3 .<.

" 38

" '" , " " 90 3'
36
78

,. "

80

"

50 52

"
U

36 '0

ao
90
78

..

55 50

--~-~
~=l::Y

-l

-+-. .JL.
b,

--1--;", " " " " " ~i--~o " " " I" " " " " " " " "
25 .55
}~-

I

90

5Z

9
10
/I

42

12

." " "
38
J6

52
50

30
J6

80 90
78

52 53

Slika 12.11

"

Slika 12.10

12. Zadatak. Odrediti prador dviju polovinCl rotaciol1ih vuljkaslih plultii kaje prelaze u vertikalne. tangencijalne ravnine. Osnava jedne je u ravnini Jh a druge u prvoj projekcionoj ravnini E( ef,e? )cijaje osapara/elna S nlvninum ;ri.

11. Zadatak. Odrediti prodor uspravne trostrane prizme u ravnini lrl i polo ville kugle sa sredistem u ravnini n,_

cUa je

OSl1OV£1

Ose vaLjkastih ploha

0 1 i 02

sijeku se u tacki S( Sl, S8 ).

'.04

12. Prodori geollletnjskih tije!a

12.3 Prodori ohlih tijela
__
~

______________

~c

305

R j e sen j e: Na slici 12.12 prikazanje proctor dvije polovine rotacionih n valjkastih ploha. Prodoma krivulja k( k',k ) sastoji se od dvije zatvorene grane. Prv-e projckcije tih grana sastavljaju hiperbolu. Tacke prodome krivulje odrede <::.c (ako. SlO obje krivulje presijecamo ravninama, koje su paraJelne s ravnioom Horizontalna ravnina F, polozena osama valjkastjh ploha c~ji je drugi
lr(-lg
Sf"

(2' sijece te plahe u kanturnim iz"\'odnicama.Te izvodllice u tlocrtu sijeku

!.<lCLim;:J. l' -,2',3' ,4' prodorne krivulje k. Nacrtl

2. 3 i 4 nalazc se rw osi
c;c U 13ckfima 5'" 1 6'"
0:';1

0;. Konturne izvodnice valjkastih ploha u nacrtu sijeku
5' i 6' tacaka 5 i 6 nalaze se oa

t',

211', 3'" i 4" tacaka 1,

",\.

prodorne krivulje k. T10erti

()~ iIi izvodnici e!e'. Da bi se odredile tacke 7, 8, 9 i 10 prodorne krivulje k, presijeku se yaljkaste plohe ravninom A koja je paralelna s. njihovim osama ciji je trag praY<lC {/2' Valjkastu plohu. kojoj je osa 2 , ray-nina sijece u

Ii'TTc1nicama

DD i

EE. Valjkastu plohu, kojoj je osa

° °1 ,

ravnina sijece u

"
'8'
OT .......... , ",

':;- r-.r.nicarna GG j Hfj. Te izvodniee sijeku se meau sobom u tackama 7, 8, 9 i /0. TlnCl1j ~1\ ill lacaka Sll u presjecima tlocrta izvodnica, a naerti 11 presjeku ';1 ~.~l a~ 1 krivulje k"". Tangenla u tacki 8 prodome krivulje k konstruisanaje na isti naCin kao u ;;-)\1:ltku 11::\ slici 12.8. Nfl 05nO"l.'l1 rijesenog zaclatka, a prema prilozenoj tabeli, posloji jos deset CT.hcn:.",", koje treha rjdavati kao zadatke za vjezbu.

\
", .\ Do

13. Zadatak. Odrediti prador uspravnag valjka, cijaje osnova Ii ravnini rotacione va{;kaste pfohe koja prelazi u tangencijalne ravnine.
H'

G'

;1',,1\1\

1Z j e s e 0 j e: Na slici 12.13 prikazan je proctor lIspravnog valjka sa inom rotacione va!jkaste plohe. J\jesenje zadatka je slieno rjesenju zadatka ru "'lici 12.12 Na osnovu fijdenog zadatka, a prema prilozenoj tabeh, postoji jos deset koje treba rjes3vati kao zadatke za vjezbu.

,If

h

B R 0 J
I

!~
'i

2

3

!,

ZADATKA

5
35

,

7

,
'0
35
20 20

1--~13s1+C25! 30 35 25. 30
~"

30J 35

':0 i 30

'0 35
15 25

[-"
30
25
20

3.
25 2.
15

9

/0

35

3.
15
15

tili-~J_~~_L!.? ao 30 I 301' 30

! 25
I 25

j

20 25

Slika 12.12

306

12. Prodori geometrijskih tijela
l' .'/1 L"
;
;

______
/n;
;

--2.:::.::..:.=~===-

12.3 Prodori oblih tJjeZa

_____,_.__
307

14. Zadatak. Odrediti prodor lIspraVl10g rOlaciorwg valjka lzja je osnova Ii ravnini 1Cf sa pravilnom troslranom prizmom Cija je osnova par,:tlelna Y ravninom 7rj.
R j e sen j.....e: Na slid 12,14 prikazan je prodor rotacionog valjka sa trostranom pri:zmom. RjeSenje zadatka s1ieno je rjesenju zadatka na slici 12.6. Na slici 12.14a prostorno je prikazafl prodor prizme kroz valjak.

~I

,.'
I

'"
3 J1 ( - 5"

I

2"
~" t --,_.:!...,, 5"

,

----t
.

I

I
~

7

7/1

':~
!

!

9~'-'~~'''':~~7 ,:10 '
11'"
13.'

1

,

r
!
I

12,1

i

i",::u ,

_I

I
0

r
I

,-

: 8'

~~
.~

,~

DINENZIJE
d

( rom)
k

h

d. 0

, ~ :
:
,D' ,
A'
D,

,
2 5
6

'0 50 52
<6

'0

50 '0 OS 55 '0

" 8
'0

" 2'
20
12

8'0
75 75
70

"

'0

"

c,

50
55

" 9
8

"

78 71

7 8
9

'0

55 50 56

"

7

" 70
70 65

"

25
]6

80 82

50 52 35 30 '0 '0

" '0

25

" "
"

7,

'0

Slika 1214 Slika 12.13

poluprecnik osnove r".70).50/n] U ITI i bocn! brid AG[A.20 i vis ina valjka v= 100_ 18.0).95.70).20.20.] 5).40)j.J35. G( . £(-10. N(20.70.40.lO. Zadad za rjesavallje 1.25. 20. G(5.t\. 75)].95).50. kojoj je osnCl"va DEF[D(25.10)] i hoeni brid Inri\.0. M(60. Odrediti prador k05e celverostrane prizme cijaje osnovaABCD[A(55.O).55.4.1O. i visina v=15. 309 11.rJ}.50]' r=357. D(65]O.55.4 Zadaci za rjdavanje 10. [.65). G(60.O).50. K(JO.0).40.25)).'10)).rne cija je osnava ABC[A(60.25.O. korne je dUagooal" . G(60. 15.0 j.4(J. q kug\nm [S(40.-. cija je osnova EFGH[E(50. G(45.~. U IT.90.60)).50). G(25.lGIA.J5). ?5) 1 i vrh \"( i 5.20)] i bocni brid DGID. B(20.-j(j()).\(20.ie osnova kvadrat ABCD u n l .O). a---'55.:WI. G{ 75..50).15. sa trostranom prizmom kojoj je osnova DEFLD( J 5. <~! '20 6( .0).0).120.55.0).45.0).O). ndrediti prodor uspwvne cetverostnme prizme.70. sa CL~t\:('ro<:tranom prizlTlom kojoj je osnoVll EFGH[E(20.50.0)] u It! i bocni brid AGrA. 0(40.'i:::ina 1':=Q5. DCO.O}ju IT.45. <:{1 cetverostranom priz. 90. (-.30}. sa rotacionim valjkool kome je osnova It 1f].0).O).0).O).0).O). B(30. E( 30. i vrh V( 80. Odrediti prod or kose trostranc prizme kojoj je osnova ABC[!\(20. Odrediti I_'fo(k. B(25.70.0.(l_751j. (·i!nn.50.55. sa kosom trostranom prizmom Cija j--: 'YfHl'-.20.r45. D(80.20. i bocoi brid EG [E.O).95). Odrediti pradol' kose cctverostrane prizme cijfl . G( 120.OI. sa trostranom prizmom kojojje osnova (!EF{D(.30.45. i bC'cni brid DG[D. 2. 14.15. sa kosom trostranom j:'irizmorn DEF{D(70.45.30. UJp. C( JOO. 13(40. i"\I(O.0)] cijaje osnova u 7r..35)..35AO)] j bocni brid DGLD. cija je osnova ABCD(.0).0. M(35. ('(80. C(JOS.O). ajedan vrh njene o:move tacka A( 1535.10).60. Oorediti prodor pravilne uspravne cetverostrane prizme.--'J).0).65).0). sa sredistem u tacki M(70. .35.40.70.75.55..70)}.3S). -::).O).30.35.15. C(30. F(}20. 9_ ('drediti pn'dor uspravne cetverostrane prizme. 100). C(60.il\_ C:O(!.01. . E(40..65)].Ymov[l .O).0)lu 1ft i visina 1'=70.O. J j().0).60).1O.60)]. Odrcditi prodor kose trostrane prizme cijaje 05nova ABC[A(90.50).85. 6()JJ Jj U 7f.5)} U 'ffJ i bocni brid KG[K.25)) i vrh V( 130. Pmdori geometrijskih (ijcla 12.55.0. Odrediti proclor kose trostrane piramjde kojQj je osnova ABC[A( 10.70.J5.45)).55). }I1O. (-(00.: 1 boeni hrid AD[A.30 j. <. B(35. Od1'<"oili p'[()cior'i. E( 15. L(O. F(lOO. ('(730.25. E( 110. 17. -. Fr55. J0.0. 0(80.5. i visina v=90. F(75.0)]u rtl i vrh V(50. p(f'-.50).0). G(l45.20. Odred!ti prodor kose trostrane piramide kojoj je 05nOV8 ABC[A(l40. ti.30).4rJ. F(60.0).]OOJ)j.35).25.45). i '.(5/1.0)ju ITI i bocni brid .2(/.55. B(75.F). e'dredi!) prodor cctvcroslrane prizme. 3. G(80. sa kosom trostranom prizmom lJEp[TJ(0.65.30).3 cetverostranom prizmom kojoj je osno\'<\ KLHN[[((0. iy'(0.J 5. B(70.70. sa kosolTl trostranom piramidoll1. Af(O. C/73.20.40. i bocni brid KN[K.12. M(85. Fi7. D(80. 105. '..Oj] II Jtj i vrh \/(85.85).0).35.O)J-u 7[.55)]..10.15. L{115. sa kosom trostranom prizmom cija je osnova DEF[D(85.O).30).5.30.25.40). fI(25AO.5. cija je osnova ABC[A(20.o351]u"7.30. :V(0.1O).60)].30).60). 80. F(20. cija je osnovfI ABC[A( J 15. kojoj je osnova KLMN[K( 30.80. C(65.8(85.30. N(25. O)j i botni brid .!5)}u IT3 i bocni brid KF{K.20.80.90. Odrec!iti prodor uspravnc trostrane prizme.85). F(25.4(). 13. 8(70.om prizmom kojoj jc-. N(70.] 35.45. 15)] i bocni brid DG[D.1O. sa trostrunom pinHnidom koj~jje osnova DEF[D( 4().25J. B(30.(0)70. U50. i vrh V(80. G(30.60.60.0r B(60.-V--!O.0)f U 1[. 70.lC[. 11.a.25Jj i boeni brid EK[E. 50.0).a nEF[D(:O.j. sa ('rostra nom prizmo1ll kojoj je" osnova DEF[O( 145.0») un..55.65)j.30.20.0. Odrediti prodor t:roslrane piramide. 12. eija je osnova paralelogram ABCl)[. B(90.45).Q).25.55)] i bocni brid DGLl).20.60. D(f)/J 14() r'(5)}.O)] Cijaje osnova U JTj i boeni brid DKrD.]0. s.2(). L(0.0).'1 Be[A( 105.45).60.85Jj.O).60)].75. 3(65. C(80.:-1 pmvilt1C)l'H llspravnolll scstostranom piramidom Cija jc osnova un" lkr) je \Th piramide \/(40.(40.85. B(70.65.0).0).0. sa pc!ostr:mom pinnnidorn Cija je osnova ABCDE[A(20.50.65). E( 14q. B( 105.25.C.A(45. c~ia jc osnova ABCLA(25.20. E(50.O).0)] u C)dredili pl'odur troslr<lne piramide Cija je osnova ABC{A( 10.0J. D) U rt1 i boeni brid AG[A.30.35. kojoj je os nova KUylN[K(0.60.50. Odreditj J)rodor trostranc piramide.trostraoe priz.80.0).60. F(95.55I.50)].65.O). (.0)] U J[! i \'IS1n<l v.l}_ 16. F( 10. C( 1()O. E( J 10. !~. 75).:lJr[A.0)] U 7[.30U 15: Odredili proaoi.Oj] U Jrj i bocni brid KG[K.55)]. F(60. H(J0. 11 OJ) i bocni brid KGlF.(. '/5. i vrh \i( ]().ll" l1spravne trostrane prizme kojoj je osnova ABC{A(50. ~a tt:oS--t:J::a+:i. 7> Odrediti prodor uspravne cetverostrane prizme.75.0).lspr:-1vne trostr5ne prizme kojoj je osnova ABC[t't{20. E(60. sa trorostranom kosonI prizmom kojoj je os nova KLM[K(95.65. F{20.. n. C(75. 0). K( 125.mom kojoj je osnova KLHN{K(O. C(55.OJ] u nj i vrh V(60.0).65.10.

75)J ji 20. F(8S. cija je OShaYa AHC[A( 10•.55).55.310 12.cditi prodor trostrane pirarnide kojoj je osnova ABCfA(l 30. 27. V(40.. r:.50.O)]u n. sa trostranom prizmom cija je os nova DEF[D(lS.1 Si.. 100.10).?5)) i poluprecnik osnove r::::.. v= 100 j i rotacionog valjka Cije je srediste osnove[M( 45. sa cetverostranom piramidom clja je osnova DEFG[D(95.90.(i).25 (osa valjka sa n) zatvara ugao od 60".10))u JTl i VIM V(65.10. Odrediti proJor rotucionog stosca kame je srcdiste osnove II tack! S( -60. sa trostranom prizmom cija je osnova KLM[K( 15.JO. Odredi[i prodor kosog stoka kome je osa SV[5(60.5U/j() j J1 poluprccnik osnove r:.0.S)} i bocni brill F'G[F.35. G(20.4-u. r:.15. 1'::. .15J U 1rl i bocni brid EL{E.105).60.O)]u n.65)j. 10).O).35. sa cetverostranom piramidom. 24. Oba tije!a osnovama leze u 1C}..0.10.50)). K(50.JO. B(35. 0).O») u n} i vrh V(105.35.60. 0).­ B(l5. L(70.0)) U][. O)] i bocni brid ADIA. po!uprecnik osnove r=35 i visina stosca 1-':.O}.0). Odrediti prodor kose cetverostr~ll1e prizmc.120. 1"::..20.0).30). Odrediti prodor rotUc!OIlOg stasca komeje . D(30.70).0).]0.50.0. D(35.50.25). U tacki . 80.OJ r~45.50. £( 125. Odrediti pradm trostrane piramide.90)j.'HH5. 38. i vrh V( 110.Uj.0 j.40] i kosog valjka eija je osa lvIN [M( 125.l0.1 10).0).20).0. B(70.50.60.40.).70] i poluprecnik o~move r=30.90).: OdreditLprodor trostrane piramlde cija je osnova ABCIA( 150.30] i poluprecnik osnovc r::::.50..0.75.70.'7:_0. i 0.85.:isi~a stc:sca y::=100.40)..O)} II 1[.30.0}. Odrediti prodor kose trostranc piramide. 70.O). G(20.(5)]j boom brid EK[E. PR[P(0. Odrediti prodor rOlaciol1og va\jka kome je ~rediste 05no\'e Ll tacki .40j. F( 115. G(45. Odrediti prodor kosog vuUka kome je osa MNjA1(90.80.()). Odrediti prodor pravilne uspravne cetverostrane prizme. 21.O).llO). V(15. E( 110. C(75. C(75. 26.70']Oj. C(105. 75).55. C(65.85.:25 J.35.20.40). Odrediti prodor trostrane prizme eija je osnovu ABC[A( 40.50)}.0)..::.35.4.!l V(20.0). E(30.0).50).110.105).J5.25.60.130. pO!l1precnik osnov~ r:::::-20 ! visina valjka v~Joo~"~'-' 35.35. G(80.55. B( 10. 15.70. Cl50.25.85). K(85.75. a sa .3S.10)J U 1r2 i vrh V(0.40. 22. C(60. (5). 45.100.90)J sa tfOstranom prizmom kojaj je osnova EFG[E(1I5.40.25. r:.JJ( 12U. v=75} 34.20.O)] U 1f} i visina v=80.OJ] I.85J.65. 95. G( 120.)). B(35.O). Odrediti prodor trostrane piramide kojoj je osnova ABClA(0.65). sa kosim valjkom kome je osa MN1M(1l0.50. F(55.60. r:'<50} i rotacionog vaUka cijaje osa MN[M(65. sa ro[3cionim valjkom cija je osz.50. kojoj je osnova ABCD[A(l0.-f5. Oba Iijela osnovama Ide U Trf.0).J40. N(70.30. poluprecnik osnove r~40 i .45).25.10)) paralelna s n) i boeni brid KL{K. E(20. Odreciiti prodor rotacionog va!jka kome je osa AIN[M( 30.35.0.85. F(20. i bocni brid AE[A_.i boeni brid EG[E. Odrediti prador trostrane pirarnide. £(100. V( 100. E( 10. B( 11 0.O))u 1[.55. Od.40.20). sa kosom trostranom pdzmom kojoj je osnova DEF[D(70.30)] i v. I bocnl b. N( 30.60)} i vrh F( 10.65.O).50).55.O). E(90.55.20).60.ld EK/E.45.3D.5. 31.1.30).55)).90). M( 15.0).50. i boctli brid DG[D.JO. l vrh \/(60.70.95). 33.JO. ctja jc osnova ABC[4.0)) U 1CJ i vrh V(J 15. Odrediti prod8f--Wtaciol'log-stosGa tome je srediste osnove LS( 60. J j 13S.10.70. sa trostranom prizmorn eUa je osnova EFG[E( /5.::.0). 36.25.80).90. Odiedifi prodor trostrane piramide kojaj je asnova-ABC[A( 75 •. 70. NO cfu.JO).35.45)} j bocni brid FG[F.25).80.'yf(4(). D( 1 ]0.O).65. G(75.9u)I 30.105). lO.0).0). B( -40.15.45).0. sa rotacionim stoscem kome je srediste osnove u tad-.O). F(115.30.::.50.10.. £(25.4 Zmlaci za rjeS(lvanje 28.60)). liJ.5. sa kosom trostranom prizmom cija je osnova EFG{E( 140. Odrediti prodor trostrane piramide cija je osnova ABClA(O. K(80. F( lOa. B(O.30.55]. Prodori geometri}skih tijeld F 12. sa trastmllom piramidom kojoj je oSllova DEF[D(35. N(65. V(J20.10. R(90. F(85.60).5.20}. B( j 10. sa trosrranom prizmorn kojoj je osnova DEF[D(80.0). C(70. poluprecnjk osnove r:. 10. Oba tijel8 osnovuma leze U 1Cj.O).1 UJ. L(15.30).O). G{25.BC[A(O. C(50. poluprecnik osnove 1"=30 i visina valjka v=105.O).J{).Z5 J i _kosog stosca ciia je osa SV[S( 40. kojoj je osnova DEFG[D(40.25.35.40. 32.65)} I bocnl b.lOjj i vrh V(90.O). L(70. B(50.0)J i vrh \f( 140.O).::. 311 19.55. JIO.1O)). V(! 30. 37.50. F(140.::.(35. F(40. N(65.95).5().25. 6ija je osnova ABC[A{55. G(. Odrediti prodor kosog valjka kame je srediste 05110\'(. sa lrostranom prizmom kojoj je osnova DEF[D(70. F¥ 1 OS.80.40).90).75. 23.30.O).30 u 1[1.30.0.55. kojaj je osnova ABCD~A(0. sa rotacionim valjkom kome je OSllova paralelna S '. j.O.::.t2 ugao od 45") i kosog stosca cija je osa ')·V{S(100.50. cija je osnova .20). C(60.25. 29.O j.O).)sa SV[5(4-0.0).50. C( 15. Odrediti prodor uspravne trostrane prizme.O). -i' cr . cije je srediste \l taeki AN -lrJ. G( 145.l S{85.idAK[A. C(60.0)] Ll 7tJ . E( 110.0).::. r:.

lCjonih valjaka: [M(O. . :~\':' i'!Tj£'h-:ije prociol":l geometrijskih ~ijcb koj::t su. r=40).40. '_''-." I.. 50.. (Jdn.95). ~13.lrcdjti plOd or rotaciollog stlJsca kame je asa 5 V[S(60. sa kuglam F('('5.lrediti prodN krnjcg stosca kojem su srcdista: {S(45.7(!).60. }.50). 12.<5.: dn '73.65. N(60. _..<15.35). B(35.60... r=4() /. [0(45.'0 \ l~ .50..:c. r'-.-diri rrodor r(l\. sa kug!om i-2IJ. 45.---. Nacrtati svc tfi projekcije. 50).0).')'(80. ~(4 4..45. r~25).40).:(j(' ·~O.S~<}..O).65. 11 u rnvtlini E(55. 1'0::.d~t3. 0·-/5. R(lOO. I.'=35. i. .--:-.t?. 41.:e [M(60.no.2(h R(35.317.diti prodor dva rotaciona valjka ito: [M(100.50. N(90. 1-_". : '7-' .. ('d1'cdi:i rrndnr "aljka komc je osa iHN{MW60.0).65.' i '+3.co. Odre. na slibma braj --.40.20.40). x :1().60. 1'=40].': i F'RIP(4().15J. 0). N(0.50. n.\ 4S~ Otlre:(!i1j produr rotacionog vaJjka kame je srediste osno-._+x~ x -\7.55). r=35. sa rotacionim valjkom Cijajc osa MN[M(O.20). 6.4 Zadaci za rjdaval1je 313 39. . r=:. r=25). .95) j visina prizme v~JOO.. r=3()/ Nacrtati sve tri projekcije.25]. r=351 sa :'~\lgiolTl [S(75.25). sa Luglom £.fO.20). J '"I l-. V(60.6°'-_1 ~ 11:. $30 ! 2.1. J5.50.:~ I . Prodori geomefrijskih tijeln 12. editi Fwduf uspnmlc trostranc prjzmc cija jc osnoya ABC{A(20.0). r.--. '>.9(n r=20] i PRfpi".6.50.25).75). v=lOOj sa osnoyom \l .---. r=:40}. 5.

..---'-_'- 80 J ~I . L_-+__.4 Zadaci ::. Prodori geometnjskih tljela 12.::r::.i_._. "i 80 ~I JL-''-.314 12. I ~ ~..a .l ·80 81 X.----+=::--1-1 ~I ....

L-- ..-..L.-~ ____ ~ ____ -- 33.4 Zadaci za Ijesawmje 317 r+--+--1 37...L_'---lLi..!L-...~. 80 ._+-_L_~ 43. 01 ~I i gi j_!.L-+-J-l_~x I x ~'-'-. Prodori geomelrijskih njela ] 2.------- L.m lW 50. x _.'-.... L. . J.12..

--.~~+-~ I J T T ~I "I ~I 0" "'. f. Prodori geometr(iskih tlje!n 12.-.4 Zadaci za rjdQvanje I~--~ 48 55. .Ii I . f I : i_~ .54 f-------- 61. ~ 1\ ill .C/J50 - 40 T--+---+--J -~..318 12. J __ ~=:=F r I I . I 1 1 ' ! g +I .

._--"--- i C" .L. I I I ' I I I 1_ 8" ----I 67. AL-~-----' . A" ~r I -4. 2 .:. ' 8" . / I ---j--I ~\- 66. . B' D' '\~ .f.:'.1JLL--q -" 1---'-'-'-'....:'--4 . x _ x 69.-\-/- \.:.~'-'1l1 f' " . 70.-::d C' ..... Zculaci. D" __ J..'~--!J...a Ijdavdllje ~ Al J.320 12_ prodori geometrijskih tijeia .

Gradevinska knjiga. Koludrovic : Tehnicko ertan)e u slici. E. Tatic.lILlCmW :st::urru:lrije. Jankovic. 1985. Zagreb 1948. Warszawa. Ljubojevic : Praktikum iz tehniG~kog cnanja. Otto. Zagreb. 1968~. 73. R. Palman : Pr6lji£:i. Wysokinski : Geometrija wykreslna. M. Sarajevo 1982. Justinijanoyic : Nacrtna geometrija I i II diG. Zagreb. 19'1--1~-~ V. M. Rachwal: Georrfetnja'l.1976.vykres7na. . Bogoljubov: Zadacnikpo Cerceniju. T. 1987. Kovacevic: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa tehnickim crtanjem. . V. PaJ: Nacrma geomerrija u anagiijskim stikama. [977. J. PWN. Nice: Deskriptivna geometrija. Beograd. 1967. 1994. PWN. 1963. x 72. T. 1966. Deskriplivllu geo!1lelrija I i 1I dia. Budapesr. 1963. Nice. 1.raaJ--e i mel&r. S. Nice.522 12. . P.'PWN. J. Zagreb. Warszawa. Zagreb. . C. V.l980. Warszawa. 1967. Beograd. Glazer.. Warszawa. PWN. 1987. Sarajevo. Durovic: Nacrtna geometrija. D. 1974. L Babic . Z.. L. : Konstmktiviltl geometrija.. Skul~ka tnj±ga. K. 1982. F. Prodori geometnjskih tijela LITERATURA x 71. D. Moskva. 1977. Vavra. Boiicevi6 : Deskriprivl1Q geometnja. x . J. Beograd. P\VN. Ouo : Podrecznik geometrii wvkreslneJ. \Varszawa. b--bewandowski-+~Geometrija wykreslna. Vasicek: Tehnicko pismo. Beograd. Dubikajtis: Geometrii wykreslnej. Zagreb.i<:-. L. Panteli6 : Tehnicko crtanje. Preveo Dr V.

Duraevik.Tilda. 'C:llij\'ll "c:'rI. kulture i ~JJ. Tu:)anski kanton "TlIzla. d. na .~oli "TuJm1i" . R/''v[C Bal1ovici.fuda.BanoviCi. DD Elektroremonf _.Prijedor.Tu::. Rudnici lignita ftKrelw~D!lr(1evik" .o..i -i-"i 1\'1isljenja Federalnog millistarstva olJrazovanja.p.-1~-2-602iOO 8d 06'()6.Zico ii· (.o. Knjiga je stampana :.u . Po(jooprenw Iillja{a {I_do. R:udll1K-.2000. nauke.Tuz/a. "Tuzla-krarc" . Tehnolo<~ki fakultel .o.Tllzla. K!inicki rentor .a" PK Vi. DJL "Dipon" . 'Jdzbenik je o~l(1hoden porezg. OpCina lirzla.~ca . Tu:danska bmzka DD Tuzla. kJesic Afehmed -. do.Tuzta.. Rudars/J'o-geoloHo-graaevinski !aku!tel .TII:}a.~. Bosna osigllraJ~jefi{ijaia Tuzla..zjedor.. Rudnik Ugnita Bukinje .'::>11']..Tuzla.:1 "'"PrintCom" n.. i li(nim uCeScem. I"· . Tuzla Zikrijah UadZimehmcdovic .a/zvaljujuCi donatorima: lvlodmllja Fadil.la.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->