P. 1
statistika1

statistika1

|Views: 1,076|Likes:
Published by Bezimena

More info:

Published by: Bezimena on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Uvod

Metodologija kvantitativnih istraživnja razvijala se dugo i prerasla je u nezavisnu multidisciplinarnu naučnu oblast. Najveći uticaj na formiranje ove oblasti imale su statistika, informatika, sociologija i psihologija. Uloga statistike na ovom području se svodi na pružanje alata za projektovanje uzoraka, analizu podataka, izvođenje zaključaka i testiranje hipoteza. U određivanju mesta i značaja statističkog istraživanja, treba poći od činjenice masovnosti pojava u prirodi i društvu. Radi preciziranja izvesnih pojava o masovnim predmetima objektivne stvarnosti, nameće se brojanje, merenje i evidentiranje. Na taj način se dobijaju veliki skupovi brojčanih podataka čije sažimanje omogućuje statistika, čime ih čini podesnim za praktičnu i naučnu upotrebu. Statistička istraživanja imaju veoma dugu istoriju i može se reći da su statističke akcije i statistička istraživanja strari koliko i država. Kao najznačajniju statističku akciju u starom veku izdvajamo „rimski cenzus“. To je popis stanovnika i njihove imovine koji je organizovan u rimskoj republici svake pete godine. Popisivano je stanovništvo po sledećim obeležjima: pol, starost, mesto stanovanja i imovinsko stanje.1 U pokušaju da pruži mali doprinos sagledavanju etapa statističkog istraživanja , ovaj rad će se najpre pozabaviti pojmom i suštinom statističkog istraživanja, nakon čega će se fokusirati na dve glavne etape ovog istraživanja – statističko posmatranje i statističku analizu sa osvrtom na faze njihovog odvijanja.

1

Vera Đorđević: „Statistika u ekonomiji“, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, 2003. god. str. 3.

~1~

10. ona se mora posmatrati u velikom broju.4 Statističko istraživanje ima i kvalitativan karakter. prikupljanje statističkih podataka. Beograd. koje su po svojoj prirodi varijabilne. ali na osnovu kojih se može predvideti i ponašanje pojave u budućnosti (Savić. Masovna pojava predstavlja skup elemenata koji se odlikuju nizom zajedničkih. Sstr. odnosno da su od koristi onome ko treba da donese neku odluku.. 2005. Cilj svakog istraživača koji se odlučio za statističko istraživanje jeste da dođe do najmanje jednog. 5 Milutin Stojković: „Statistika u ekonomiji“. Naime. ~2~ . Subotica. odnosno masovno. U prvoj etapi statističkog istraživanja rešavaju se metodološki problemi istraživanja. 3. 2007. str. Saobraćajni fakultet Univerziteta. obrađeni podaci treba da postanu informacije. str.1. Statističko istraživanje se bazira na podacima koji su prikupljeni u prošlosti. Ova obeležja je moguće istraživati i na osnovu njih otkrivati zakonitosti u celom skupu elemenata. a najčešće do većeg broja kvantitativnih pokazatelja koji su rezultat sažimanja podataka. Beograd. Etape statističkog istraživanja Statističko istraživanje se odvija u dve etape5: 1) statističko posmatranje. Po zakonu velikih brojeva. 1990. Subotica. 30. Mirko Savić. Statističko posmatranje se rašlanjava na nekoliko faza: izrada plana statističkog posmatranja. Zbog toga se statistika najčešće interpretira kao naučni metod kvantitativnog istraživanja masovnih pojava. Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta. Ekonomski fakultet. Sa druge strane. da bi se neka pojava mogla pravilno i pouzdano protumačiti. 4 Paskota Mira: „Metodologija kvantitativnih istraživanja“. 2 3 Mirko Savić: „Poslovna statistika“. str. a koji se kasnije mogu koristiti u različite svrhe i na različite načine. statistika istražuje masovne pojave i to istraživanje ima kvantitativan karakter3. To znači da se prikupljeni statistički podaci i rezultati dobijeni statističkom analizom o posmatranoj masovnoj pojavi mogu kvantitativno (numerički) iskazati. sređivanje statističkih podataka. Analiza uključuje: matematičku obradu podataka. str. analizu rezultata i objavljivanje rezultata. 2. prikazivanje statističkih podataka. Mileva Žižić i drugi: „Metodi statističke analize”. pravilnosti u ponašanju varijabilnih pojava ispoljavaju se samo pri posmatranju velikog broja slučajeva . 2004. ali varirajućih obeležja (karakteristika)2. Pojam statističkog istraživanja Pod statističkim istaživanjem podrazumevamo skup matematičko-statističkih i drugih postupaka koji se primenjuju u nekoj statističkoj akciji. Drugim rečima. 10). pa ih treba posmatrati na velikom broju slučajeva i na osnovu tih posmatranja doneti odgovarajuće zaključke. 2) statistička analiza. Predmet statističkog istraživanja su masovne pojave. kvantitativno istraživanje možemo definisati kao sistematski napor za prikupljanje podataka o elementima nekog skupa entiteta (najčešće uzorak) sa ciljem konstruisanja kvantitativnih pokazatelja cele populacije kojoj ti elementi pripadaju. To znači da nakon statističkog istraživanja. 2005. 3.

1 – Etape i faze statističkog istraživanja6 Statistička teorija i praksa najčešće koristi tri vrste statističkih analiza. Subotica. 31. 6 Milutin Stojković: „Statistika u ekonomiji“.ETAPE STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA Stastističko posmatranje Izrada plana Statistička analiza Statička analiza Prikupljanje podataka Dinamička analiza Regres. u zavisnosti od toga da li se istraživanje pojava vrši u stanju njihovog mirovanja. str. Ekonomski fakultet. analiza Matematička obrada podataka Analiza rezultata Grupisanje podataka Sređivanje podataka Prikazivanje podataka Objavljivanje rezultata Slika br. stanju kretanja u vremenu ili istražujemo međuzavisnost između pojava. 1 ukazuje da sve tri vrste statističke analize – statička. i korelac. dinamičku analizu i regresionu i korelacionu analizu. statističku analizu delimo na: statičku analizu. dinamička i regresiona i korelaciona imaju tri faze. U pitanju su matematička obrada podataka. ~3~ . Etape i faze statističkog istraživanja se mogu prikazati na sledeći način: Slika br. 1990. Na osnovu ta tri stanja. analiza rezultata i objavljivanje rezultata.

. Veoma važno je da prikupljeni podaci tokom statističkog posmatranja budu tačni. 2. Analiza podataka i njihovo tumačenje. jedinice posmatranja. grupisanje. Mesto i vreme posmatranja. grupisati ih. 1990.1. Subotica. Priprema posmatranja.Jedno drugo gledište smatra da postoje četiri etape statističkog istraživanja7: 1. Statističko posmatranje Statističko posmatranje je prva etapa statističkog istraživanja i od njegovog pravilnog izvođenja u mnogome zavisi druga etapa. potpuni i istiniti. finansijska. U pitanju je vrlo obimna etapa statističkog istraživanja..1. Obim posmatranja. Kontrola. Plan statističkog posmatranja Prva faza statističkog posmatranja jeste izrada plana posmatranja. 32. sređivanje. izradu upitnika. Obeležja jedinice posmatranja. ozbiljno se dovodi u pitanje vršenje statističke analize. Statističko posmatranje – prikupljanje podataka. Po ovom gledištu. Redakciju upitnika i uputstava. i Milanka Marković i Simka Petković: „Poslovna statistika“. ~4~ . Milutin Stojković: „Statistika u ekonomiji“. tehnička i neka druga pitanja. predmet. potrebni materijalni uslovi za rad i troškovi istraživanja). 5. str. 2. Beograd. Pripremne radove. metode obuhvatanja jedinica posmatranja. uputstava. Jedinicu posmatranja. U njoj treba formulisati cilj. Predmet posmatranja. jedinica i obeležja posmatranja.1. str. 2. . obeležja jedinica posmatranja.) i planiranje organizacije istraživanja (podela poslova na etape i faze. 4. Ovim planom treba obuhvatiti sve ono što se odnosi na sve faze statističkog posmatranja. rokove. s tim da njime najpre treba rešiti kadrovska. U suprotnom. statističkom posmatranju prethodi priprema posmatranja koja obuhvata: program posmatranja (cilj istraživanja. 1999. potreban kadar i njegova obuka za rad. prikupiti statističke podatke. 3. obrada i prikazivanje podataka. Ekonomski fakultet. organizaciona. srediti ih i na jedan od načina ih prikazati za etapu statističke analize. Plan statističkog posmatranja mora sadržati8 :          7 8 Cilj posmatranja. Viša poslovna škola. Izvor i način posmatranja. izbor izveštajnih jedinica. definisanje predmeta posmatranja.

neophodno je prikupiti statističke podatke o svakoj jedinici posmatranja ili elementu posmatranja. broj članova domaćinstva i sl. Prema dimeziji. Priština – Zubin Potok. Kod diferencirane statističke mase se sve jedinice posmatranja na osnovu određenog kriterijuma dele na podskupove. Međutim. str. 13. 11 Ibid str. Jedinica posmatranja je svaka jedinica statističke mase koja se posmatra. Kod višedimenzionalne statističke mase postoje više obeležja koja su predmet istraživanja (na primer. Kada posmatramo stanovništvo jednog grada. odnosno posmatranje statističke mase. ima i svoju svrsishodnost. precizno i konkretno određenje cilja posmatranja omogućuje da posmatranje bude adekvatno isplanirano.). koji se sa određenim uspehom obavlja jedino na osnovu plana istraživanja. Mirko Savić: „Poslovna statistika“. kako bi se što bolje definisali predmet. vremenu i po sadržini preko skupa istovrsnih jedinica. ako pri istraživanju korisnika mobilne telefonije nema potrebe da se korisnici dele u skupove prema mreži koju koriste. po pravilu. Mirko Savić. tako i tehnički i organizaciono. Sadržinski odrediti statističku masu znači da treba odrediti broj i vrstu jedinica posmatranja. Usled složenosti posmatranih pojava. Vremenski odrediti predmet posmatranja znači tačno ustanoviti vreme u kome će se vršiti statističko posmatranje. utvrđivanje statističke mase. radi se o homogenoj statističkoj masi. predmet posmatranja je uvek određena masovna pojava definisana u prostoru. Podela statističkih masa se može izvršiti na više načina. konkretno i precizno. u jednoj školi ispituje se samo visina učenika). korisnici mobilne telefonije se dele u grupe na osnovu tog kriterijuma. To je skup pojava određene vrste koji je u žiži interesovanja istraživača9. Jednicu posmatranja nije uvek lako definisati u stastičkoj praksi. da bi se upoznala statistička masa. razlikujemo jednodimenzionalne i višedimenzionalne statističke mase10. 2005. 10 ~5~ . Jasno. zdravstveno stanje. Na primer. kako sadržinski.  Predmet posmatranja je statistička masa. moramo tačno definisati šta su to 9 Stojadinović Dragić: „Osnovi naučnog rada“. Cilj se određuje na osnovu toga šta se želi dobiti istraživanjem. Cilj posmatranja treba postaviti jasno. 2003. Cilj svakog posmatranja treba da bude sticanje određenog naučnog saznanja koje. stastistička masa može biti homogena ili diferencirana11. nije nimalo lak i jednostavan posao. Prostorno odrediti statističku masu znači tačno defnisati prostor i mesto na kome će se vršiti prikupljanje statističkih podataka. ako je bitno prilikom istraživanja mobilne telefonije koja se distributerska mreža koristi. obeležja i jedinice posmatranja.Proveru rezultata posmatranja. pored društvenih vrednosti. U zavisnosti od cilja istraživanja i karakteristika jedinica posmatranja. 189. onda je jedinica posmatranja svaki stanovnik toga grada. Ukoliko ne postoji kriterijum po kojem bi jedinice statističke mase trebalo podeliti na više delova. str. ako kažemo da posmatramo mala preduzeća. Ekonomski fakultet. govorimo o homogenoj statističkoj masi. Ali. 13. Subotica. u školi se pored visine učenika ispituje i njihova telesna masa. Na primer. Kod jednodimenzionalne statističke mase postoji samo jedno obeležje koje je predmet istraživanja (na primer. U zavisnosti od postavljenog cilja.

a izveštajna jedinica je preduzeće. Ovo zato što sve društvene nauke na jedan ili drugi način pokušavaju da razumeju ljudsko ponašanje. bračno stanje. dok prekidna obeležja mogu uzeti samo cele brojeve iz mogućeg skupa vrednosti (broj dece. visina starost. odnosno kadrovska služba. Opšte je pravilo da se u posmatranje uzimaju samo bitna obeležja koja su u posrednoj i uzročnoj vezi sa pojavom koju posmatramo. numerička obeležja mogu biti starost. Ralević. jedinice posmatranja mogu biti:  Individue. Socijalni artefakti. 1999.mala preduzeća .    Statistika poznaje i pojam izveštajne jedinice. rangova. a ako su vrednosti iz skupa realnih brojeva ono je neprekidno. snaga. u prethodnom pomenutom slučaju gde je jedinica posmatranja zaposleni. Ovaj tip društvenih pojava naziva se socijalnim artefaktima. itd. itd. naučna dostignuća itd. visina zarade. broj izdržavanih lica. a do vrednosti ovih obeležja se dolazi prebrojavanjem12. Statističko posmatranje zahteva obrasce. iznos zaduženja po zaradi i sl. slike. predmet društvenog istraživanja mogu biti mala i srednja preduzeća. koja imaju imovinu manju od određenog limita ili koja ostvaruju prihod manji od propisanog? U društvenim naukama. 2001. 1). Tako.da li su to ona koja imaju do 50 zaposlenih. atributivna obeležja mogu biti pol. težina. ako je jedinica posmatranja zaposleni. Atributivna obeležja jedinice posmatranja su ona koja se mogu opisno izraziti. Filipović. a do vrednosti ovih obeležja se dolazi merenjem. Obeležja jedinice posmatranja moraju jasno biti određena planom posmatranja. ako posmatramo jednu firmu. Tako na primer. ubrzanje. U statistici se i atributivna obeležja mogu izraziti i numerički. Grupe. Na primer. Redakcija upitnika i uputstava. str. Ona predstavlja izvor iz koga prikupljamo statističke podatke i ona se u praksi uvek ne poklapa sa jedinicom posmatranja. broj zaposlenih. potrošnja goriva. pisma. Obeležja posmatranja se dele na atributivna i numerička. jedinice posmatranja u društvenim istraživanjima jesu organizacije ili institucije. svaki zaposleni u njoj može predstavljati jedinicu posmatranja. Jedinice posmatranja u društvenim istraživanjima mogu biti proizvodi ljudi ili njihovo ponašanje. neprekidna obeležja mogu uzeti bilo koju vrednost iz mogućeg intervala vrednosti (npr. Neretko. mesto rođenja. Društvene grupe su takođe veoma često jedinice posmatranja u društvenim istraživanjima. neformalne društvene grupe itd. obeležja mogu biti zapremina. Ako su vrednosti numeričkog obeležja celi brojevi ono je prekidno. Ako je jedinica posmatranja putnički automobil. a ponašanje je po definiciji vezano za pojedince. Pojedinci su u društvenim naukama najčešće jedinice posmatranja. procenata i slično (Marić. Viša poslovna škola. formulare i uputstva na osnovu kojih će se lakše i pouzdanije vršiti prikupljanje statističkih podataka. str. zgrade. U pitanju je 12 Marković Milanka i Petković Simka: „Poslovna statistika“. nacionalnost. preko kodova. interakciju i socijalnu mrežu koja postoji unutar organizacije. jer ona daje statističke podatke o zaposlenima. Drugim rečima. Na primer. Najčešće primenjeni obrazac za prikupljanje ovih podataka jeste statistički upitnik. a mi za cilj možemo imati da utvrdimo oblike organizacije. masa.…). Beograd. Numerička obeležja jedinice posmatranja su obeležja koja se mogu izraziti brojevima. 7 ~6~ .…). Socijalni arefakti uključuju i različite predmete kao što su knjige. Organizacije. broj godina radnog staža. broj sedišta. automobili.

matične knjige. str. Na primer. Dokumentacija (kartoteke. Na primer. Prikupljanje podataka i njihov odabir predstavlja. Upitnik je osnovno sredstvo za jednoobrazno prikupljanje podataka sa jasno. 2) prijavni. 1999. ~7~ . 1999. odnosno prikupljanja podataka: 1) ekspedicioni. Petković. Zato se ovoj fazi istraživanja mora posvetiti posebna pažnja i metodološki oprez. U statističkoj praksi najčešće se koriste tri izvora prikupljanja statističkih podataka: 1) na neposredan način (ličnim uvidom). jer ukoliko sa terena ne dobijemo „dobre“podatke. izrađuju se posebni upitnici i uputstva. 37. 4) korespodentni. 3) poštanskotelegrafski. str. Posredan način posmatranja ili posmatranje ispitivanjem sastoji se u prikupljanju podataka ispitivanjem lica koja mogu dati te podatke. Za svako statističko posmatranje. inventarski zapisi. zapravo. 1990. str. a na koja se traže odgovori. Kod ovog načina posmatranja tim koji rukovodi statističkim posmatranjem poziva određena lica da daju potrebne statističke podatke. onda se vrši posmatranje ličnim uvidom. u nekom vremenu vršiti brojanje kupaca koji uđu u tu prodavnicu. Međutim. statistički podaci o studentima nalaze se u matičnoj knjizi. tako da za više statističkih posmatranja nema jedinstvenih upitnika i uputstava. ali je dosta skup. 5). 3) na posredni način (ispitivanjem lica). Za svaku od metoda postoji čitav niz preventivnih mera kao i mera kontrole koje istraživač mora da uključi kako bi došao do podataka koji su validni i verodostojni. 2) preko dokumentacije. Neposredno posmatranje se sastoji u tome što se statistički podaci dobijaju od nadležnih organa koji su zaduženi za izveštajnu jedinicu. Izvori i načini posmatranja. 5) samoregistracijom. 157-158): 1) posmatranje bez učestvovanja posmatranča. Neposredno posmatranje se može klasifikovati prema ulozi koju posmatrač ima u njemu na (Mihailović. statistički podaci o preduzećima nalaze se u spisima suda itd. lično ćemo. sređivati i analizirati. Proces prikupljanja podataka je neobično važna faza u statističkom istraživanju. predmet primene statističkog metoda. statistička praksa razlikuje pet načina posmatranja. Na taj način se štede finansijska sredstva. Ovaj način statističkog posmatranja daje pouzdane podatke. ako se neki podaci ne mogu prikupiti od nadležnih lica. ali ovaj način prikupljanja podataka 13 Stojković Milutin: „Statistika u ekonomiji“. čitav posao koji smo obavili pre toga. 2) posmatranje sa učešćem posmatrača. može se koristiti kao izvor posmatranja. Ekonomski fakultet. kao i čitava potanja analize podataka neće imati naročitog smisla. Prijavni način statističkog posmatranja se veoma retko upotrebljava. pri čemu će se kasnije ovi odgovori grupisati.) ako je pouzdana. itd. Subotica.obrazac na kome se nalaze razna pitanja. Pri tome se pitanja postavljaju onim licima koja mogu pružiti tačne odgovore u vezi sa obeležjem jedinice posmatranja. ako nas interesuje gustina kupaca u nekoj prodavnici. u zavisnosti od cilja posmatranja. precizno i kratko formulisanim nedvosmislenim pitanjima i dovoljnim prostorom za unos odgovora (Marković. Kada govorimo o načinu posmatranja.13 Ekspedicioni način statističkog posmatranja se sastoji u organizovanju mreže lica koja vrše popunu upitnika u samom izvoru statističkog posmatranja. Upitnici mogu biti individualni i kolektivni.

str. Posle izvesnog vremena popunjeni upitnici se prikupljaju i proveravaju na licu mesta da li su shodno uputstvima popunjeni. Obim posmatranja. dnevnoj količini proizvoda. Popisno posmatranje mora biti sveobuhvatno. Drugim rečima. Na primer.). Samoregistracija je način statističkog posmatranja u kome lica koja vrše posmatranje odlaze u izveštajne jedinice i određenim licima dele upitnike i uputstva da ih ovi popune. Petković. itd. jednovremeno. Periodično posmatranje se vrši po unapred utvrđenim periodima ili u kritičnom momentu ili u intervalima vremena. Jednovremenost u popisu znači da se potrebni podaci za sve statističke jedinice posmatraju u jednom određenom trenutku. periodično i zakonito. u zavisnosti od vrste pojave koju posmatramo. Jedinica posmatranja se ne može uvek posmatrati u kritičnom momentu. ali se ovaj način koristi samo u izuzetnim slučajevima. Na primer. Mesto i vreme posmatranja. vođenje evidencije o prisutnosti na poslu. u kritičnom momentu.04. i 01. popis stanovništva se vrši svake desete godine u određenom trenutku (ponoć između 31. On daje potpun pregled strukture posmatranog skupa prema raznim obeležjima. Statističkim posmatranjem se nekada mogu obuhvatiti sve jedinice posmatranja. bez obzira da li je ranije vršeno ili nije. Statistički popis obuhvata sve statističke jedinice statističke mase. a nekada samo pojedine. 1999. Statistički podaci se mogu prikupiti i telefonskim putem. te zbog vremena u kome će se statističko posmatranje vršiti. U statističkoj praksi su poznata dva načina posmatranja prema obimu: potpuno i delimično posmatranje. Poštansko-telegrafski način statističkog posmatranja podrazumeva slanje praznih upitnika i uputstava izvšajnim jedinicama sa zahtevom da odgovarajuća lica daju statističke podatke i potom poštom vrate popunjene upitnike. Stalno statističko posmatranje se obavlja onda ako to zahtevaju potrebe zbog prirode posla. Posebni problemi se javljaju kod jedinica posmatranja koje su stalno u kretanju. kao i na mestu gde treba da se nalazi. 8). Na primer. o dnevnom učinku. Prema vremenu posmatranja.03. Statistički popis zahteva velike troškove i pripremu.). a vrši se u jednom određenom momentu koji se naziva kritičan momenat. itd. Kao primer možemo navesti godišnji inventar u preduzeću. posmatranje može biti jednokratno.nije pouzdan zbog mogućnosti neodziva lica. Sveobuhvatnost podrazumeva da se u popisu prikupe svi potrebni podaci za svaku statističku jedinicu koja je u statističkoj masi. zemljotresi. Jednokratno posmatranje se vrši u određenom momentu ili periodu. nisu svi stanovnici na mestu posmatranja. ali i od vremena i sredstava sa kojima raspolažemo. Ovaj način zahteva visoku svest lica koja popunjavaju upitnike. Ovo posmatranje se obično vrši nakon nekih neregularnih kolebanja (poplave. Zakonitost popisa obezbeđuje se donošenjem odgovarajućih zakona za svaki popis. kod popisa stanovništva. Periodičnošću se obezbeđuje da se popisi ponavljaju u utvrđenim periodima. Potpuno posmatranje se deli na popisno i izveštajno. požari. postoje dva osnovna metoda potpunog statističkog posmatranja: statistički popis i izveštajni metod (Marković. periodično i stalno. ~8~ .

procenu. Ovde spadaju izveštaji o poslovanju. a i ne moraju imati određenu osobinu. Drugim rečima. Delimično posmatranje obuhvata anketu. već se zadovoljavamo procenom karakteristika statističke mase. Osnovni kriterijum koji uzorak mora da ispuni jeste da on mora da poseduje sve ključne karakteristike koje poseduje populacija (reprezentativnost). Najčešće. uzorak. a želi se dosta detaljno statističko istraživanje. na osnovu koga se donose zaključci o karakteristikama osnovnog skupa (Marković. U pitanju je reprezentativni deo osnovnog skupa. razvila se teorija malih uzoraka (n<30) i teorija velikih uzoraka (n>30). Uzorak predstavlja metodološki specifičan način da se izvrši izbor finalnih jedinica koji reprezentuju čitavu populaciju. Anketa je delimično statističko posmatranje koje se izvodi na malom broju statističkih jedinica statističke mase . Procenjeno statističko posmatranje sprovodi se na osnovu jednog dela statističke mase na osnovu čega se donosi zaključak o celoj statističkoj masi. vodi se računa da one predstavljaju određene tipove pojava. Pri planiranju uzorka. Monografsko ispitivanje pripada vrsti delimičnog posmatranja kojim se obuhvata veoma mali broj stastističkih jedinica. treba rešiti sledeća pitanja: izbor tipa uzorka. Na primer. Na primer. 1999. No. koje su prethodno izabrane na osnovu kvantitativne analize. Tako npr. finalne jedinice mogu da se biraju i drugačijim pristupom a ne metodom uzorkovanja. itd. selekciju i monografiju. i to tako da se podaci u obliku izveštaja dostavljaju nadležnim organima ili službama. Uzorkovano delimično posmatranje poznato je kao metod uzorka i najčešće se primenjuje u statističkoj praksi. str. Kod izbora jedinica. pa su interesantne za posmatranje. izveštaj o rođenju. ~9~ . U praksi postoji čitav niz različitih uzoraka kao i čitav niz različitih procedura uzorkovanja. Obično ga sprovode lica. Statističari najčešće koriste slučajne uzroke na bazi teorije verovatnoće. pre svega. Kod ovog posmatranja se ne traži velika tačnost ocene. odnosno institucije sistema.Izveštajno posmatranje se sastoji u tome da se posmatranje svih statističkih jedinica izvrši u redovnim određenim momentima ili u određenim intervalima vremena. Prema načinu izbora jedinica u uzorak postoje namerni i slučajni uzorak. procena prinosa žitarica u poljoprivredi. izbor slučaja se bazira na nekim kriterijumima koji su najadekvatniji za proces istraživanja. Koristi se i onda ako vršimo uporedno posmatranje delova statističke mase prema posedovanju ili neposedovanju nekih karakteristika. U okviru statističke mase ispitujemo manji deo statističkih jedinica koje imaju. Selekcija kao vrsta statističkog posmatranja je jedna varijanta metoda uzorka. ciljano se bira onaj slučaj koji na najbolji način pokazuje obrazac ili vezu između društvenih pojava koje su predmet našeg interesovanja. 9). posmatranje jedne eksperimentalne škole. ako se opredelimo za analizu slučaja kao metod. a ovo u zavisnosti od problema samog istraživanja. donose se zaključci o karakteristikama cele mase. Petković. način izbora jedinice za uzorak i veličina uzorka. Ove jedinice obično imaju izražene uočljive karakteristike . Na osnovu posmatranje dela statističke mase. uz izvesni stepen verovatnoće. Kod ovog metoda posmatra se samo deo statističke mase koji je na slučajan način izabran. izveštajno posmatranje kontinuirano prati događaje čiji je varijabilitet tokom vremena jače izražen. izveštaji o prometu. radi svojih poslovnih potreba. Anketa se primenjuje u onim slučajevima kada ne postoje uslovi za potpuno posmatranje. Prema veličini.

na primer. pa se moraju otkloniti. 2. itd. unose u tabele i grafički prikazuju.3. Pribavlja se dokumentacija. svi ~ 10 ~ .4. ove greške utiču na rezultat. Svi ovi poslovi moraju biti jasno objašnjeni u planu posmatranja. str. U statičkim serijama se nalaze podaci o stanju neke pojave. selima i sl. izbor i pripremu kadrova. Sređivanje statističkih podataka Sređivanje statističkih podataka predstavlja tehničko-metodološku fazu statističkog posmatranja.Pripremni radovi obuhvataju sledeće poslove: izradu i nabavku statističkog materijala. kartografskog materijala. tako i po okončanju te faze. Grupisanje statistikih podataka Klasifikacija prikupljene statističke građe koja se vrši kako tokom sakupljanja statističkih podataka. određena pojava se može posmatrati po kontitentima. anketiraju se ispitanici i sl. nemaju naročit uticaj na rezultat istraživanja. državama. Svi obrasci. Na odgovarajući način se predmet istraživanja klasifikuje i prema kvantitativnim obeležjima (na primer. Provera se može vršiti kako u toku prikupljanja podataka. propagandu itd. tako i nakon završenog prikupljanja. jer se međusobno potiru. 2. Grupisani podaci sređuju se u statističke serije. tj. pošto se u njima beleže podaci o kretanju pojave u određenom vremenskom razdoblju koje može biti veoma različite dužine.1. Kod centralizovanog sređivanja statističkih podataka. školskoj spremi. visini ukupnog bogatstva ili godišnjeg prihoda). Greške su neminovni pratilac statističkih istraživanja i mogu bit slučajne i sistematske (Marković. Slučajne greške se ne javljaju se na svakom podatku i nisu konstantne veličine. 9). što u suštini predstavlja statističko izražavanje prikupljenih statističkih podataka. Prikupljeni podaci se mogu razvrstati i po geografskom kriterijumu. vrše se intervjui. znači sortiranje i grupisanje podataka po unapred određenim kriterijumima. posebno izdvajaju kvalitativni podaci (stanovništvo se klasifikuje po polu. bez vremenske odredbe. 2. koji grade tzv.2. 1999. Petković.).1. Dinamičke serije sadrže i vremensko obeležje.1. 49). formulari i upitnici moraju biti jednoobrazni.. Prikupljena građa može sadržavati i hronološke podatke. bračnom stanju. decentralizovano i kombinovano sređivanje (Stojković. Svi saradnici u toku istraživanja se moraju dosledno pridržavati datih uputstava. vremenske serije. opštinama. Formirane serije statističkih podataka obično se dele u dve glavne grupe: statičke i dinamičke. srezovima. kao posledica neprecizno definisanih obeležja statiostičkih jedinica ili nestručno primenjenih instrumenata posmatranja i merenja. 1991. Prema mestu sređivanja imamo centralizovano. Sistematske greške se javljaju se na svakom podatku. str. pokrajinama. zanimanju. državljani jedne zemlje se klasifikuju po godinama starosti. odnosno vremenske odredbe stanja i kretanja posmatranih pojava. Tako se. gradovima. Definisanje provere rezultata posmatranja obuhvata definisanje radnji kojima će se proveriti rezultati statističkog posmatranja. spiskova i adresara. Prikupljanje statističkih podataka Prikupljanje statističkih podataka zapravo predstavlja sprovođenje u delo svega što je definisano u planu istraživanja.

.) i geometrijskih tela. To znači da.ac. Mešovitim sređivanjem statističkih podataka. Nakon sređivanja. 2. sređuje na više mesta.eccf. deo podataka se. stagnacija i opadanje). linijski. do određenog nivoa. U odnosu na to gde se crtaju.yu/Download/statistika/mirko_savic_materijali/21-0808%20deskriptivna%20statisticka%20analiza. Svrha ovog predstavljanja nije samo slikovita klasifikacija i ilustracija prikupljene statističke građe. postoje tačkasti. obično po regionalnim statističkim centrima. nego i sredstvo prikazivanja matematičkih funkcija statističke računice (rast. slika. bojenja ili senčenja označava raspored i intenzitet posmatrane prirodne ili društvene pojave po pojedinim područjima neke zemlje. krugovi. u zavisnosti od oblika. kontitenta ili čitavog sveta. linija. Prikazivanje statističkih podataka Tabelarno i grafičko prikazivanje statičkih i dinamičkih serija statističkih podataka takođe predstavlja jednu od bitnih faza statističkog metoda. Primer sadržaja statističke tabele Izvor: http://www. simbola.5. Decentralizovan način sređivanja statističkih podataka sprovodi se na više mesta. pravougaonici.1..grupisani podaci se dostavljaju centralnom statističkom organu koji vrši sređivanje i obradu. Grafički prikaz podataka o raznim pojavama i procesima može biti u obliku tačkica. površinski i prostorni dijagrami. Posebnu vrstu grafičkog prikazivanja čine kartogrami čiji okvir predstavlja geografska karta na kojoj se pomoću tačaka. pri čemu se ovo sređivanje mora vršiti na jedinstven način. dele se na grafičke prikaze u koordinatnom sistemu i grafičke prikaze van koordinatnog sistema.su. podaci se dostavljaju centralnom statističkom organu.pdf ~ 11 ~ . linija. a zatim se sve šalje u centralni statistički centar gde se vrši konačno sređivanje. geometrijskih slika (kvadrati.

17). koriste se naširoko i indeksi (bazni i lančani). Radi uočavanja pravaca kretanja analiziranih grupa pojava. vodostaja. na primer. onda se nazivaju statistika uzorka. Među tim vremenskim varijacijama glavna pažnja se posvećuje periodičnim oscilacijama (cikličnim i sezonskim kolebanjima određenih pojava: saobraćajnih udesa. Ona rasvetljava međusobnu zavisnost kvantitativnih svojstava u kretanju dve grupe ili više grupa pojava. koji se zovu uzorak. otkrije i objasni zakonitosti i pravilnosti koje postoje u posmatranoj masovnoj pojavi. pri čemu se izračunavaju statističke srednje vrednosti (prosta aritmerička sredina. a ako se odnose na uzorak. Statistička analiza Zadatak statističke analize je da na osnovu rezultata statističkog posmatranja raščlani i uporedi podatke. razvrstana po određenim intervalima po veličini (od-do). atmosferskih padavina. ili čak beskonačna.2. Sledeće sažimanje vrši se oblicima statističke analize. 2005. str.2. dinamička i korelaciona. Tada se primenjuje delimično ili anketno posmatranje slučajno uzetih ili reprezentativnih primeraka masovne pojave. raspršenosti) članova posmatranih grupa. U dinamičkoj analizi vremenskih nizova podataka. ali vez vremenske odredbe.. odnosno intervala klasifikovanih podataka (srednja ili prosečna devijacija. dok se kretanje veličine date pojave predstavlja kao zavisna promenljiva (varijabla). (Savić. kao i druge srednje vrednosti vremenskih nizova. izgrađena je čitava teorija čiju osnovu čini otkriće i primena više tipova matematičkih funkcija distribucije. U statističkom proučavanju pojava distribucije. među kojima glavno mesto zauzima Gausova kriva. Ako. oni se nazivaju parametri skupa. kao i pratećih komentara. Korelaciona analiza je takođe nerazdvojni deo statističke analize.) i dugoročnim tendencijama razvitka raznih pojava. Ovaj postupak se izvodi primenom različitih metoda matematičkostatističke obrade. potrošnje pojedinih vrsta roba i sl. Statistička analiza može biti statička. posebno geometrijska sredina lančanih indeksa. predstavlja prvo sažimanje statističke mase. Metodu uzorka se pribegava kada je statistička masa vrlo velika. bolesti. Ta raspodela (distribucija) učestalosti pojava. ubistava i samoubistava. ponderisana aritmetička sredina. Rezultati statističke analize predstavljaju informacije o posmatranoj masovnoj pojavi koje su u obliku numeričkih pokazatelja. Osnovna karakteristika tih funkcija je da vreme uzima kao nezavisnu promenljivu. koje su dobije naziv trend. sa porastom. u dinamičkoj analizi se koriste odgovarajuće matematičke funkcije. odnosno padom kvantitativnih osobina jedne pojave dolazi do istovremenog ~ 12 ~ . modus. Statističkom analizom se jasno utvrđuje sastav. Statička analiza obuhvata analizu numeričkih nizova podataka. Statička analiza se fokusira na utvrđivanje rasporeda učestalosti (distribucije frekvencija) određenih obeležja masovnih pojava koje se ispituju i to izraženih brojčanim (numeričkim) vrednostima. Predmet dinamičke analize čine statističke vremenske serije. Ukoliko se dobijeni numerički pokazatelji odnose na ceo osnovni skup. standardna devijacija. pa prema tome i statičkom analizom. itekako se koristi i teorija verovatnoće i metod uzorka. struktura i sve bitne osobine statističke mase. U rešavanju pitanja vezanih za distribuciju frekvencija. medijana) i opseg disperzije ili devijacije (rasturenosti. kvartilna devijacija). sa ciljem da se izračunaju vremenske varijacije posmatranog obeležja ili vrste pojave.

zato što se za njih može izvesti pretpostavka o normalnoj raspodeli u okviru populacije. klasifikovanja i prikazivanja podataka. a najmanje je neutralnih. već se moraju koristiti metode neparametrijske statistike. Statistika zaključivanja se zasniva na istraživanjima uzoraka. motivacije i produktivnosti. ukoliko rast jedne pojave izaziva pad druge. proučavati i tumačiti. fluktuacije i sl. uglavnom. Metode parametrijske statistike utemeljene su na Gausovoj normalnoj krivi poznatijoj kao Verovatnoj normalnoj krivi (VNK). Statistika kao metoda. ne distribuiraju se normalno. Ovaj teorijski model se primenjuje i upoređuje sa proučavanim pojavama. varijabilnosti i korelacije. Model verovatne normalne krive se primenjuje u mnogim oblastima prirodnih i društvenih nauka. a uzeta je kao model ili oruđe kojim se može lako posmatrati. Njeni postupci služe za zaključivanje o merama u populaciji. Ove metode su. Za izračunavanje mere korelacije koriste se adekvatni obrasci. stavovi radnika prema nekoj organizaciji. a posebno za linearnu korelaciju. prema određenoj promeni. a njihova informativna vrednost je manja. na osnovu podataka dobijenih na uzorku iz te populacije. gde su hipoteze nezaobilazne. po pravilu. Statistička zaključivanja su posebno važna u postupcima provere postavljenih hipoteza. ili je većina protiv. Mnoge pojave se mogu proučavati i posmatrati po modelu ove krive. ona obuhvata i izračunavanje mera proseka. Fakultet organizacionih nauka. Proveravanje hipoteza o kojima su prikupljeni numerički podaci obavlja se uz pomoć posebnih metoda statističkog zaključivanja. odnosno smanjenje prve izaziva povećanje druge pojave. U suprotnom slučaju. uglavnom. zbog čega se naziva još i statistikom uzorka. tj. ekstremna. 138. prema rukovodstvu i sl. 1999. Beograd.. str. može se sistematizovati na deskriptivnu statistiku i statistiku zaključivanja. Sastavni deo statistike uzorka je proučavanje standardne greške statističkih mera dobijenih na reprezentovanim uzorcima. „slobodnu distribuciju“. da se pojava normalno raspodeljuju u okviru populacije. Standardne greške služe proceni mere u okviru cele populacije. Na primer. Neprametrijske statističke metode se primenjuju na pojavama za koje ne važi pretpostavka o njihovoj normalnoj raspodeli. odnosno na parametrijsku i neparametrijsku statistiku. ~ 13 ~ . korelaciju ranga. Zbog toga se u istraživačkoj praksi teži primeni paramtrijskih 14 Mihailović Dobrivoje: „Metodologija naučnih istraživanja“. tako da je većina za. U pitanju je teorijska. Njome se na relativno sažet i racionalan način opisuje predmet istraživanja Pored deskriptivnih operacija sređivanja. korelacije i varijacije. parcijalnu korelaciju i multiplu korelaciju. Njihova distribucija je.14 Deskriptivna statistika se bavi opisivanjem pojava posredstvom prethodno obrađenih podataka. odnosno opadanja kvantitativnih osobina druge pojave. Za te pojave se kaže da imaju tzv. Zbog toga se primena statistike u istraživanjima organizacionih nauka. Takvim pojavama pripadaju problemi rukovođenja. krivolinijsku korelaciju. U statistici je uobičajeno da se parametrima nazivaju populacijske mere proseka. U ovakvim slučajevima je neracionalno koristiti modele statističke analize koji se baziraju na normalnoj krivoj. matematička kriva verovatnoće. temelji na metodama parametrijske statistike. grublje i oskudnije od parametrijskih. To je naročito bitno kod empirijskih istraživanja i istraživanja koja se služe eksperimentom. konstatujemo da se radi o negativnoj korelaciji. apsentizma. povređivanja na radu. kaže se da postoji pozitivna korelacija.povećanja.

Mek Nemarov test. U objavljivanju rezultata statističkog istraćivanja ključno mesto zauzima odvajanje onoga što će biti prezentovano od onoga što će ostati u okviru istraživačke dokumentacije. Zaključak 15 Mihailović Dobrivoje: „Metodologija naučnih istraživanja“. 193): prvo. Objavljivanje rezultata Objavljivanje rezultata je završena faza statističkog istraživanja koja ima za svrhu da zainteresovanim licima saopšti rezultate statističkog istraživanja s dovoljno pojedinosti i na način da svaki korisnik može razumeti i oceniti valjanost zaključaka. Matematička obrada podataka Pod matematičkom obradom statističkih podataka podrazumevamo raščlanjavanje i upoređivanje podataka u cilju analize. Postupci ove statistike su hi-kvadrat test. Uopšte. U izvesnim zaključcima ogleda se istinska vrednost i saznajni značaj statističkog metoda. Od ove završne faze zavisi dalja sudbina rezultata do kojih je statističko istraživanje došlo. Obrada podataka je. Beograd. 1999.1. njihova priprema do stepena kada će oni biti u mogućnosti da provere hipoteze. tumačenje rezultata i pravljenje hipoteza o budućem kretanju masovnih pojava jeste završni čin statističkog istraživanja. u suštini.2. Jedna od najčešćih podela ovih metoda jesu metod obrade pomoću odnosa (razmere). test predznaka. upotrebom prikladnih matematičkih operacija.2. str. statistički metod predstavlja jedini naučni metod saznavanja neposredne kvantitativne određenosti masovnih pojava. Na osnovu matematičke obrade podataka dolazimo do pokazatelja statističke serije pomoću kojih možemo otkriti neke pravilnosti i zakonitosti posmatrane statističke mase. str. 2. medijana test.15 Kada govorimo o matematičkoj obradi. Fakultet organizacionih nauka. 2. 2005. 2. Analiza i tumačenje rezultata Izvođenje zaključaka. statistički metod omogućuje izvođenje zaključaka o opštim karakteristikama i zakonitostima posmatranih masovnih pojava i pravljenje hipoteza o tendencijama njihovog budućeg kretanja isključivo na osnovu korišćenja egzaktnog načina promišljanja stvarnosti. 127. neparametrijske statističke metode se koriste kada je nemoguće utvrditi da li je raspodela normalna. metod obrade pomoću proseka (srednje vrednosti) i metod obrade pomoću funkcija. dokazuje se dvema činjenicama (Stojadinović. što se postiže koncipiranjem instrumenata za prikupljanje podataka. U pitanju je tehnički postupak koji podrazumeva određenu proceduru pripreme podataka za dalje analitičko-saznajne operacije. ~ 14 ~ . test sume rangova. drugo. Lica koja koriste rezultate statističkog istraživanja su obično sami naručioci. KolmogorovSmirnovljev test itd. treba napomenuti da statistika raspolaže sa više matematičkih metoda obrade podataka.2. test ekvivalentnih parova.2.oblika obrade. te kada se radi o malim uzorcima – do 30 jedinica. kada su podaci izraženi u frekvencijama modaliteta statističkih obeležja. Suštinska vrednost i ogroman značaj statističkog metoda istraživanja objektivne stvarnosti. tj.3.

kojim se obuhvata cilj posmatranja. Visoka poslovna škola Čačak.16 Pod statističkim istaživanjem podrazumevamo skup matematičko-statističkih i drugih postupaka koji se primenjuju u nekoj statističkoj akciji. Po jednom drugom gledištu. U okviru statističkog posmatranja razlikujemo izradu plana posmatranja. sređivanje. pa ih treba posmatrati na velikom broju slučajeva i na osnovu tih posmatranja doneti odgovarajuće zaključke. Statistička analiza uključuje matematičku obradu podataka. 3-4. kontrolu. Predmet statističkog istraživanja su masovne pojave. ~ 15 ~ . prikupljanje. Čačak. jedinice posmatranja.pripremu posmatranja. a može biti statička. statističko istraživanje obuhvata četiri faze . grupisanje. Veoma zahtevna faza statističkog posmatranje je izrada plana posmatranja. izvor i način posmatranja. 2008. prezentuje i vrši analizu podataka. obeležja jedinica posmatranja. predmet posmatranja. dinamička i korelaciona.Danas je statistika posebna naučna disciplina koja. Literatura 16 Krvrgić Goran: „Osnovi finansijske statistike“. te interpretira rezultate sprovedene analize. za realizaciju postavljenih ciljeva istraživanja na organizovan način prikuplja. sređivanje i prikazivanje podataka. te analizu podataka i njihovo tumačenje. Statističko istraživanje uključuje dve etape . str. obim posmatranja. analizu rezultata i njihovo objavljivanje. koje su po svojoj prirodi varijabilne. pripremni radovi i provera rezultata posmatranja. grupisanje. obradu i prikazivanje podataka.statističko posmatranje i statističku analizu. statističko posmatranje – prikupljanje podataka. Poslovna statistika je skup statističkih metoda koje se koriste za pretvaranje podataka u korisne informacije u poslovnom okruženju. redakcija upitnika i uputstava. vrši odabir i grupisanje podataka. mesto i vreme posmatranja.

2001. Marković Milanka i Petković Simka: „Poslovna statistika“. Saobraćajni fakultet Univerziteta. Priština – Zubin Potok. 6. 4. 2005. 3. 1990. 2007. 5.1. 2003. 1987. 7. Ekonomski fakultet. 11. Visoka poslovna škola Čačak. 2004. ~ 16 ~ . Čačak. Ekonomski fakultet. 1999. Subotica. Ekonomski fakultet. Beograd. Stojković Milutin: „Statistika u ekonomiji“. Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta. Beograd. Kvrgić Goran: „Osnovi finansijske statistike“. Paskota Mira: „Metodologija kvantitativnih istraživanja“. Beograd. Marić Nebojša i drugi: „Poslovna statistika“. Subotica. Mirko Savić. Beograd. 1999. Split. Rozga Ante: „Teorijske osnove s metodologijom rješavanja statističkih problema u ekonomskoj praksi“. Beograd. 9. 2008. 10. Naučna knjiga. Niš. Savić Mirko: „Poslovna statistika“. Megatrend univerzitet primenjenih nauka. 1982. Fakultet organizacionih nauka. Stojadinović Dragić: „Osnovi naučnog rada“. 2003. 12. Beograd. 2. Đorđević Vera: „Statistika u ekonomiji“. Šešić Bogdan: „Osnovi metodologije društvenih nauka“. Univerzitet u Nišu. Žižić Mileva i drugi: ”Metodi statističke analize”. Ekonomski fakultet. Viša poslovna škola. Mihailović Dobrivoje: „Metodologija naučnih istraživanja“. 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->