P. 1
SVE u vezi psenice

SVE u vezi psenice

|Views: 248|Likes:
Published by caduka

More info:

Published by: caduka on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE P ENICE Mr Dragan Tomic PSS Vranje

P enica (lat. Triticum) je biljka koje se uzgaja irom sveta. Poreklom je iz jugozapadne Azije, a najverovatnije mesto odomacivanja p enice Dijarbekir u Turskoj. irenje uzgoja p enice pocelo je tokom neolitskog perioda, da bi se pre 5000 godina mogla naci u Etiopiji, Indiji Irskoj i paniji. Milenijum kasnije stigla je i u Kinu. P enica se u svetu gaji na oko 100 miliona ha, u evropi na oko 23 miliona ha dok proizvodnja p enice u Srbiji je zasnovana na blizu 500.000 ha. Na teritoriji Pcinjskog okruga pod p enicom je zahvaceno oko 17.000 ha a na teritoriji Vranja na oko 6.500 ha. P enicno zrno ima iroku primenu pocev od upotrebe za ljudsku ishranu, preko upotrebe za stocnu hranu i u industriji alkohola. Strna tita gaje se od 67° severne geografske irine do 40° jutne geografske irine. Za grupu biljnih vrsta iz jedne familije (Poaceae) ovo je veoma irok areal. Nove sorte poseduju genetski potencijal za prinos i kvalitet zrna na znatno vi em nivou od sorti ranijih generacija. Ogranicavajuci faktori proizvodnje ostali su agroekolo ki uslovi, dostignuti stepen razvoja tehnologije gajenja i informisanost korisnikaproizvodaca odnosno transfer znanja.

Zahtevi p enice prema zemlji tu :

kasni hibridi kukuruza. muhar. Lo i predusevi su: sirak (ostavlja isu eno zemlji te. ali ne podnosi monokulturu. gde imamo veliku brojnost vazdu nih pora i mali kapacitet za vodu mnogo lak e dolazi do izmrzavanja biljaka i nedostataka vode u letnjim mesecima. ozime sme e za proizvodnju zelene stocne hrane. kao i predusevi koji ostavljaju zemlji te cisto od korova. Plodored : P enica je biljna vrsta koja podnosi ponovljenu setvu (ne sejati istu sortu). duvan. Najuspe nije gajenje je na cernozemu. suncokret i rani hibridi kukuruza. jer je ona teba da dode . Tete se gaji na te kim zbijenim zemlji tima opterecenim suvi kom vode. krompir. Pogoduje joj plitka obrada i predusevi koji rano napu taju parcelu zbog adekvatne pripreme zemlji ta i setve.8 7. pasulj. gra ak). kasne sorte ecerne repe ( ecerna repa ne bi trebala da bude predusev. Na lakim peskovitim zemlji tima. rane sme e za zrna za ishranu stoke. suncokreta. Treba je gajiti na poslednjem mestu u ploderedu. mak. ozima uljana repica. Dobri predusevi su: zrnene mahunjace (soja. jer dolazi do smanjenja prinosa zbog nepodno enja(korenskih izlucevina) i tetocina. protima zemlju.P enica ima velike zahteve u pogledu plodnosti i fizickih osobina zemlji ta. dobrih fizickih. krecnim i plodnim aluvijalnim zemlji tima gde je pH vrednost 6. koren u povr inskom sloju. konoplja za proizvodnju vlakna. livadskoj crnici. hemijskih i biolo kih osobina. konoplja za seme. ostavlja busen).

Radni organi nebi trebali da prodiru dublje do 20 cm. koristeci cizel plugove.na prvo mesto u plodoredu. osobina zemlji ta. ovas.ako se posle ranih hibrida suncokreta ne izvr i za titna obrada zemlji ta. ali se tetveni ostaci moraju kvalitetno . Ukoliko su vlatne jeseni bez obzira na predusev i stanje zemlji ta mora se vr iti klasicna obrada zemlji ta oranjem. ima dosta vremena za obradu zemlji ta kao i za suzbijanje korova. sudbine tetvenih ostataka i sistema obrade. a u povr inskom sloj (10 15 cm) ima minimum vlage primenjujemo obradu bez otvaranja plastice. p enica u ponovnoj setvi je dobar predusev. Kod nas su najce ci predusevi: kukuruz. jer se skida sa parcele rano i sve agrotehnicke mere mogu da se izvr e na vreme. Dubina bi trebala da bude to manja. Na taj nacin postite se samo rastresanje povr inskog sloja zemlji ta ali bez okretanja. rat. Osnovna obrada : Dubina. nacin i vreme osnovne obrade za proizvodnju p enice zavise od preduseva. Na tetim zemlji tima obraduje se dublje. gra ak i konoplja su dobri predusevi. suncokret (koji mote biti dobar i lo . jer se brte sletu. Na lakim i peskovitim zemlji tima obraduje se plice. Ako su suve jeseni. U tom slucaju tetveni ostaci moraju biti odstranjeni sa parcele. klimatskih uslova podrucja. a p enica na poslednje). ecerna repa ne treba da bude predusev. prethodni usev iskoristi vlagu iz dubljih slojeva zemlji ta. Ona je dobar predusev za sve osim za jecam. da bi se sprecili gubici vode isparavanjem).

kontakt korena i zemlji nih cestica lo i u slucaju su e.23 cm.zaorati. Kasnije taj sloj treba da obezbedi pravilno ukorenjavanje biljke. ako je klasicna obrada u suvim jesenima (suvo zemlji te) predsetvena priprema se izvodi paker valjcima da bi se rasitnile buse. Ako se ore odmah na pravu dubinu korenovi koji su blizu zemlji ta ce se regenerisati i ugu iti p enicu. Predsetvena priprema se izvodi razlicitim orudima. u zavisnosti od obrade: ako je obrada izvr ena cizel plugom dovoljno je jednom preci setvospremacem. sabilo zemlji te. Predplutnjak odseca vrat. Ako nemamo pravilno obezbedena ova dva sloja otpor klici pri klijanju mote biti velik. Kasnije se prolazi . Ukoliko se p enica gaji posle lucerke vr e se dva oranja ili oranje sa predplutnjakom. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju. da bi se u drugom oranju zaorao i vrat sa korenom. a plug odmah za njim sece koren. Predsetvena priprema : Predsetvenom pripremom treba obezbediti rastresit povr inski sloj koji ce prekriti seme i optimalno zbijen sloj na koji ce se polotiti. U prvom oranju se samo odseca krunica ili vrat lucerke i zaorava se. a drugi sloj optimalno zbijen obezbeduje dobar kontakt izmedu semena i zemlji nih cestica. Ako je optimalno zbijen sloj vlaga se dute zadrtava i ova vlaga ce trajati 5 7 (10) dana pa ce biljka pri prvoj ki i nastaviti razvoj. Ako za predhodnu kulturu nismo izvr ili dublju obradu motemo povecati dubinu oranja na 20 . a ako su veliki tetveni ostaci onda i na 25 cm.

od potencijala sorte. sa nivoa obezbedenosti 15 20 mg prinos stagnira. a preko 40 mg pocinje toksicna vrednost (postoje zemlji ta sa 100 200 mg). njive i od agroekolo kih uslova godine. jer ce se raspadom nadoknaditi ostalo. Kod kalijuma. Ako se poveca kolicina P2O5 i K2O do 15 mg tada se prinos povecava. 1 t zrna + vegetativna masa N 20 30 kg . drljacom (lakom ili te kom). kod raspadanja lesa ima mnogo kalijumovih jona. Vracamo samo ono to iznosimo prinosom. posle 25 mg prinos pocinje da pada. u glinenim mineralima. U vlatnom jesenskom periodu (klasicna obrada plugom).setvospremacem dva puta. a predsetvena obrada setvospremacima.P2O5 8 16 kg :K2O 17 25 kg Kod fosfora vracamo vi e od iznetog prinosa. jer u zemlji tu nema mineralne materije iz koje bi se mogao osloboditi fosfor. Izbor sorte : . dterminatorom. potencijala regiona za stvaranje prinosa. a u zavisnosti od potreba hraniva ista se vracaju na osnovu obezbedenosti zemlji ta hranljivim elementima. Broj prohoda zavisi od kvaliteta osnovne obrade. Ðubrenje: Ðubrenje svake biljne vrste zavisi od agroekolo kih uslova. Oni uticu na planirani prinos. predsetvena priprema se izvodi lakom tanjiracom ili lakim paker valjkom. rotacionom drljacom.

period prihranjivanja je u razlicito vreme. U na im uslovima povoljan rok setve je od 5 25. 1. novembar. a tolerantni rok setve je 10 15.u tom slucaju je uspe no prezimljavanje. hlebne sorte kvalitetan hleb. visok prinos . Prilikom odlucivanja o vremenu setve treba uzeti u obzir agroekolo ke uslove regiona kao i agroekolo ke uslove u datoj godini. Za setvu treba koristiti sortno cisto seme jer se povecanje prinosa opravdava time. sorte pobolj ivaci vrlo dobar kvalitet hleba. treba gajiti vi e sorata jer se produtava optimalni rok setve i tetve (ne sazrevaju jednovremeno). ekonomskom aspektu i organizacionim elementima. oktobra. kvalitet (prinosne sorte lo kvalitet hleba. ekonomski aspekti razlicita cena za ove tri sorte 3.Prilikom odabira sotrti p rnice treba voditi racuna o sledecim elementima: biolo kim osobinama. . u zavisnosti od sortimenta rok se pomera od 1 30. Setva : Za uspeh setve veom su bitni vreme. niski prinosi) 2. oktobra. organizacioni elementi dobra organizacija i upo ljavanje radne snage. nacin i dubina setve. Optimalni rok setve odreduje se na osnovu dugogodi njih obezbeduje da p enica u zimu ude u fazi punog bokorenja i zavr enim procesom I i II faze kaljenja . biolo ke osobine dutina vegetacije. osrednji prinos . Seme treba da bude zdravo da ima dobru klijavost i da je dezinfikovano od patogena koji se nalaze na povr ini semenjace (vr i se hemijskim i biofizickim metodama plazmom elektrona).

a ukoliko je setva ranija od optimalnog raka za datu sortu i godinu dublje. Seme treba polotiti na dubinu od 3 5 cm. Pesma. ako je kasnija setva seje se dublje (jer se povecava temperatura i zemlji te se brte su i pa dolazi do su enja klijanaca). Renesansa. 450 500 klijavih zrna (Lira. Evropa 90. ali ce to imati znacajan uticaj na umanjenje prinosa. Rusija.X) Prima. Anastasija. a kao je ranija plice. Nevesinjka. Kl klijavost .P enica se mote sejati i posle ovog roka.5 cm (mali broj sejalica 15 cm). U koliko se kasni sa setvom trebalo bi seme polotiti plice. Kod jarih sorti vati obrnuto. Sanja.X) Evropa 90. Rani rokovi (1 10. Rusija) . Kolicina semena po 1 m2: u zavisnosti od sorte seje se od 450 -650 klijavih zrna.X) Pobeda. Sara. Mina) Izracunavanje upotrebne vrednosti i kolicine semena: Uv % = Kl % x C % (Uv upotrebna vrednost . Nevesinjka. Proteinka. Sofija . srednje rani rokovi (5 20. . Bajka. a na te kim i vlatnim plice. C cistoca) 100 Ks = broj klijavih zrna na m2 x masa 1000 zrna (Ks kolicina semena) upotrebna vrednost Nacin setve p enica se seje uskoredo sa razmakom redova 12. Mina. 500 550 klijavih zrna (Prima. Renesansa. Stepa . optimalni rok (5 31. Pobeda. Na lakim i suvljim zemlji tima setvui treba obaviti dublja.

a nocu smrzava mote doci do podizanja gornjeg sloja zemlji ta. Valjanje treba obaviti pre su enja zemlji ta kako bi se ponovo obezbedio kontakt zemlji ta i korena. podite se vlaga 5 10 cm i skuplja oko semena.Mere nege : Valjanje se izvodi u su nim jesenima nakon setve p enice radi boljeg kontakta semena i zemlji nih cestica. No u zlu netrabalo objasniceno kao se motemo boriti protiv nje. To dovodi don su enja korena. Ova pojava naziva se podlubljivanje. Razbijanje ledene kore u na im agroekolo kim uslovima ne primenjuje se vec duti niz godina kao mera nege. Ona restresa povr inski deo zemlji ta dubine 1 2 cm i prekida kapilarnu mretu koja bi vodu dovela do povr ine i omogucila njeno isparavanje to u ovakvim godinama sigurno ne telimo. Valjanje se vr i sa glatkim valjcima za koje se kaci brana (satoji se od tankih tica ili lanca). na taj nacin stvaraju se kapilarne pore. a samim tim i cele biljke. bez snetnog pokrivaca. Ukoliko se krajem zime. Valjak ne treba koriostiti na vlatnim zemlji tima. smenjuju topli dani i hladne noci pri cemu se zemlji te danju otpu ta. Ledena kora mote da se pojavi kao leteca ili viseca (na snetnom pokrivacu . Prilikom valjanja potrebno je koristiti glatke valjke. cupanja korenovog sistema (koren gubi kontakt sa zemlji tem) i stvaranja vazdu nih dtepova ispod povr ine zemlji ta.

Drljanje se v i u uslovima vlatne zime kada velika kolicina vode prouzrokuje nedostatak kiseonika u zemlji tu. Razbijanjem ledene kore omogucavamo prodor hladnog vazduha to proces disanja vraca u ravnotetu. a drljanje se obavlja popreko po redovima. U proletnjem periodu navodnjavanje se vr i u slucaju su e.je opasnija. Navodnjavanje se mora obaliti pre predsetvene pripreme. U jesensko periodu imamo najce ce problem sa nedostatkom vlage u peridu klijanja i nicanja useva. Povecanje temperature dovodi do povecanog disanja i dolazi do nedostatka kiseonika ispod ledene kore kao i povecanja potro nje materija iz cvora bokorenja to prouzrokuje slabljenje biljke. Za drljanje se koriste lake drljace. ledena kora ne dozvoljava da toplota isparava povecavajuci temperaturu u prizemnom sloju. Prihranjivanje se vr i krajem januara ili prvih dana februara. Zalivanje se mote obavlja kako u jesenskom tako i u proletnjem periodu godine. Lomljenje kore vr i se gatenjem traktorima to medutim mote dovesti do secenja guma na njima i dodatnih tro kova. ali se i lak e razbija). Kako bi ga obezbedili vr imo drljanje. Na taj nacin uni tavaju se i tek iznikli korovi. Potrebna kolicina azota odereduje se Nmin metodom. Ako je zemlji te toplo. Uzimaje uzoraka zemlji ta vr i se rucno ili automatskim sondama (jedan prosecan . a zalivna norma je 30 60 litara/m2.

30 60 cm i 60 90 cm. dvofazno i vi efazno. produvavanje svetim vazduhom do vlatnosti od 13 %. Tetva Tetva se mote obavljat jedofazno. Jednofazna tetva obavlja se kombajnima u punoj zrelosti (vlatnost zrna ispod 16%).91 kg N/ha + 15 kg N (Proteinka. 100% (Pobeda. Zlatka) Ukoliko je potrebno vi e od 100 kg N/ha tada se dva puta vr i prihranjivanje.56) II grupa 15 kg N (Evropa 90. a ako je njena vlatnost 16 21 % mora se vr iti ve tacko dosu ivanje zagrevanjem. Ako je vlatnost 16 % vr i se isu ivanje tj. KG .uzorak uzima se na povr ini od 10 -20 ha).C u prenosne fritidere i odnose u laboratoriju. Trebalo bi koristiti AN ili KAN (jer N treba brzo iskoristiti). Prima. svaki sloj pojedinacno. N-minom se meri (mineralni azot). jednom pri kraju bokorenja 70% i ostalih 30% na pocetku vlatanja. Ne bi trebalo koristiti URE-u jer postoji mogucnost gubitka N u gasovitom stanju ako se ne rastvori u kracem vremenskom periodu. U zahtevnosti prema N postoje tri osnovne grupe sorata: I grupa od 70. Renesansa. takve biljke brzo . Uzorak se stavlja na 0 6 . KG .100) III grupa od 70. Uzorci se uzimaju sa tri dubine 0 30 cm. Dvofazna tetva izvodi se u dve faze: prva faza je ko enje i odlaganje poko enih biljaka u otkose na visoko poko enu strnjiku pri vlatnosti od 21 24 %.91 kg N/ha Nevesinjka.

Ovaj cilj moraju podrtati i dru tveno politicki cinioci jer bez stalne finansijsko-politicke podr ke proizvodaci su nemocni da postavljeni cilj dostignu sami. snopovi se denu u krstine. Na osnovu rezultata istrativanja iz razlicitih eksperimenata. Jedino po tovanje zahteva svakog genotipa i ublatavanje klimatskih uticaja preko agrotehnickih mera mogu se stvoriti uslovi za visoku i stabilnu proizvodnju. edukacijom proizvodaca i brtim transferom naucnih saznanja u proizvodnju.gube vlagu i vr i se kombajniranje kombajnima kod kojih je na hederu formiran pick-up. Prednost je to biljke brzo gube vlagu i mote se poceti pre sa tetvom. iroke proizvodnje i statistickih izvora podataka motemo zakljuciti da ce brte efekte u unapredenju proizvodnje p enice doneti izmenjena tehnologija gajenja. zatim se voze na ekonomsko dvori te. slatu u kamare i tada se vr e na vr alici. Proizvodni potencijal novih sorti mote se iskoristiti jedino primenom sortne agrotehnike.Vi efazna kosidba pocinje vezivanjem poko ene mase u snopove. Primenom najsavremenijih metoda. . oplemenjivanje strnih tita ponudice trti tu nove genotipove sa vecim genetskim potencijalom za prinos. Povecanje broja stanovnika i sve vece potrebe za hranom namecu istrativacima da tragaju za novim putevima u proizvodnji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->