P. 1
MALOLJETNICKA DELIKVENCIJA

MALOLJETNICKA DELIKVENCIJA

|Views: 474|Likes:
Published by praksima

More info:

Published by: praksima on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2014

pdf

text

original

MALOLJETNI KA DELIKVENCIJA

Za to mladi uzimaju drogu i alkohol Centar za mentalno zdravlje D.Z. Novi grad

RAZLOZI ‡ Znati elja. straha. elja elja. osje aja krivice. problemi u porodici. sa vr njacima. istra ivanje i dokazivanje uzimanjem droga. u koli. . nesigurnosti. prikrivanje nemira. za avanturom. Poku aj rije avanja konflikta sa samim sobom. dosada.

kao i este upale ‡ Lo apetit ‡ Uko enost mi i a tjela ‡ Gubitak na tjelesnoj te ini .FIZI KE PROMJENE NA TJELU KOD OVISNIKA ‡ Zapu tenost fizi kog izgleda ‡ Te ko e u kretanju ‡ Sklonost dugotrajnom spavanju kao i nesanici kod dugog konzumiranja raznih vrsta droga ‡ Vodnjikave o i i nos.

u enju ‡ Uzbu enost bez povoda ‡ Sumlji avost prema drugima ‡ Ispadi nasilja i bjesa ‡ ´Otpornostµ na bol ‡ Depresija i tjeskoba . pam enju.PSIHI KE PROMJENE ‡ Usporen govor. govor sa ponavljanjem ‡ Te ko e u koncentraciji.

praha . kodein su naj e e droge koje se sre u na na im prostorima ‡ Mogu biti u obliku cigarete. opijum. morfijum. tablete. kokain.VRSTE DROGA ‡ Marihuana. Lsd. amfetamin. extasi. Marihu heroin.

MARIHUANA .

KOKAIN. EXTAZI. EXTAZI. LSD . AMFETAMIN.

vrijednih stvari iz ku e. bje anje od ku e ‡ Kra a novca. prodavnica uz tendenciju da narkoman postane kriminalac . nakita.PROMJENE U KOLI I KOD KU E ZBOG UZIMANJA DROGA ‡ Izostanci sa nastave ‡ Promjene radnih navika ‡ Lo kolski uspjeh ‡ esti sukobi sa roditeljima kod ku e i sa vr njacima u koli ‡ Dr anje u tajnosti prijatelja koji se drogiraju ‡ Du e odsustvo bez najave.

KRIMINAL I DROGA .

KRAJNJI REZULTAT NARKOMANIJE I KRIMINALA .

sa zakonom) i devijantnim pona anjem ‡ Do zavr etka srednje kole 90% mladih proba alkohol. dok u 14% slu ajeva postaju alkoholi ari .ZLOUPOTREBA ALKOHOLA ‡ Alkohol je osnovni uzro nik smrti me u mladima izme u 15 i 24 godine ivota ‡ Eksperimentisanje sa alkoholom po inje jo u osnovnoj koli to rezultira agresivno u (sukob sa okolinom.

kao vlastitu bepomo nost . lo u ocjenu vide kao posljedicu li nog nedostatka. usamljenost kod neprihva ene i neomiljene djece ‡ Djeca podlo na depresiji npr. dosada koja rezultira agresivnim pona anjem ‡ Nepromi ljena potraga za opasno u i uzbu enjima ‡ Hroni ni bjes (zanemarenost od roditelja). impulsivnost.PUTEVI KOJI VODE U ALKOHOLIZAM ‡ Biolo ka predispozicija (sinovi o eva alkoholi ara) ‡ Prenagla en nemir.

ne znaju ili koriste pogre ne na ine vaspitanja djece ‡ Emocionalni pritisci na djecu. te njene posljedice ‡ Nezaposlenost koja dovodi do nesigurnosti i neizvjesnosti . zbog neslaganja roditelja ili razvoda ‡ Rat i traume.MALOLJETNI KA DELIKVENCIJA NASTAJE ZBOG : ‡ Neadekvatne pa nje porodice prema djetetu u odgoju.

POSLJEDICE MALOLJETNI KE DELIKVENCIJE ‡ Sukob sa okolinom i zakonom to rezultira krivi nim djelima sa najte im posljedicama (dugotrajne zatvorske kazne. odbacivanje od porodice i sredine) ‡ Fizi ko i psihi ko propadanje koje nerjetko dovede i do samoubistva .

kola mora pomo i u enicima da na u smisao vlastitog ivljenja ‡ Uvo enje novih sadr aja i aktivnost koji treba da animiraju u enike i postignu pozitivan rezultat .PREVENCIJA LO EG PONA ANJA ‡ Emocionalno vaspitanje i moralni odgoj ‡ Vra anje porodi nim vrijednostima ‡ Prevazila enje tradicionalne uloge kole i nastavnika.

..‡ NE IDITE POGRE NIM PUTEM.... ODABERITE PRAVI PUT DOK NE BUDE PREKSANO. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->