OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

 knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja.. kulture. nabavke.. kozularnih. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. isporuke. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. diplomatskih.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . Putem korespondencije organizacije. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. obrazovanja. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. vojnih. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. datum. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća.

Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. molbu. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. odluku ili drugi akt. „vojna tajna“ i sl. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. jasno nedvosmisleno precizno napisani. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. molbe. fakture ili drugih dokumenata. koje je jedna firma šalje drugoj. prilagođen predmetu poslovanja. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. čuvanja. „strogo poverljivo“. Sadržaje je uvek nov. bez nepotrebnih stranih reči.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. ugovori i ostali poslovna dokumenta. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. zaključci. razumljive za lice koem se upućuje. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja.  Načelo tačnosti i obazrivosti. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke.  Načelo brzine. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. ekspeditivnosti ili ažurnosti.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. žalbe i dr. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. arhaizama i lokalizama. računi. bez precrtanih delova. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. odluke. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. odlukom nadležnog organa. zabeleške. a neka čak i trajno. drugačiji za svaki novi slučaj. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. jasne. da su uredni.

. (primeri jedna naša faktura. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. kratak sadržaj predmeta. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu. raspored kopija. ali nisu obavezni. broj tekućeg računa. ali svakako korisni. poreska prijava. njena poslovna delatnost. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. mesto. Koji od ovih podataka će . fakture. dodatak pismu. školsko svedočanstvo. mesto i datum pisanja. dostavnice. lekarsko uverenje. računi. nalozi i dr.. ustanova.. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. anketa koju popunjavaju polaznici. zaključnice. Glavni delovi su: zaglavlje. To su: pozivni znaci. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. brojevi telefona i faksa.samo unose novi podaci. zdravstvena knjižica. ulica i broj poštanskog faha. oznaka načina otpreme. formular koji popunjavaju polaznici. godina osnivanja. oslovljavanje.. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. Manje važni..) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa.. Primeri fakultetska diploma. oznaka priloga. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. adresa primaoca. adrese prodavnica i skladišta. opšta uplatnica. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. sadržaj i potpis...

Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom.6. tipom ili veličinom slova. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. zbog promena pravnih propisa.2004. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. njenu poslovnu . Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. mesec i godina. juni 2004.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. 28. Beograd. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. a iza rednih brojeva tačka. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. desnoj ili u sredini. koverte račune i dr. Iza mesta se uvek stavlja zarez. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan.

Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. 116 11000 Zemnun . fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul.EUnet. ulicu i broj.yu e-mail: office@EUnet. poštanski broj i mesto. 11000 Belgrade.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi. YUNET International Dubrovačka 35. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.delatnost.

 Očekujući uspešnu saradnju. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama. a ispod se kuca ... najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. izvinjava se zbog kašnjenja. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu.  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . jezgro i završni deo. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu.. prijateljski Vas pozdravljamo.  isporučiti robu na kredit. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra... U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem.  Uz osobito uvažavanje.  Verujući da ćete nam izaći u susuret. prijateljski Vas pozdravljamo. maja ove godine šaljemo Vam ... na prethodnu saradnju. Ona se može podeliti na tri dela: uvod.  Pismom od 15. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani. ostavi se prostor za potpis. Potpis označava verodostojnost pisma. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog.. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.. juna ove godine. potpuno i precizno.  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6. propagandnih materijala.  S osobitim poštovanjem.. srdačno Vas pozdravljamo.. oglasa... Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu.  U skladu sa našim dogovorom od 8. potpisuje se ispod štambilja ili pečata.  biti zadovoljni našim uslugama.  Prijateljski Vas pozdravljamo.. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja.  Mnogo uspeha u radu.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu... Jezgro mora biti kratko. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo..

fotosi. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. Uvaženi saradnici. Poštovani gospodine direktore. U priloge obično spadaju katalozi. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. Cenjeni saradnici. uzorci. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma.. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. sa leve strane. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. oglasi. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Poštovani Milane. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma.ime i prezime lica koje potpisuje. Poštovani gospodine Petroviću.. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Primer: Preporučeno .To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. cenovnici. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. prospekti.

EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. EUnet i S-Soft. u skladu sa vašim zahtevom od 19. 8. Dodatak (P. pravnoj službi. Primer: P. Postovani gospodine Ognjanović.1. ispod potpisa i uvek parafira. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. jun 2004. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. Primer: Dostavljeno Imenovanom. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. nemetala. Arhivi. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih.S. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji.2004. Dodatak se dopisuje na kraju pisma.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene.

svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. zanimanja i godišta. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . Upit . na optimalan način prenese. prijateljski Vas pozdravljamo. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. Svaki dobar komercijalista. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Očekujući uspešnu saradnju.eunetcollege. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži.com . tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju.Spisak kurseva .Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu.klijentima kompanija EUnet i S-Soft.

prospekte.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu.02.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.r. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. 07.DK 7031. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge. upitom koji može biti opšti ili poseban. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana.2000. cenovnike. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. ceni. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor . To je praktično zahtev za ponudu.

18.2004.3. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. dekan Beograd. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. .2004.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23.3.

kada se pojavinovi proizvod. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Ako rok nije naznačen u ponudi. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. cenovnici. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Ponude mogu biti neobavezne. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca.pod kojim uslovima i u kojim terminima. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. . obavezne i do opoziva. posebne i specijalne. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. promena cena i dr.

Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. .Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Na raspolaganju Vam je učionica A2. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi.

tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. kupcima na veliko. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. Beograd 30.2004. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. kvalitet robe. rok. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. kg. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. rok. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1. Rabat se predviđa ugovorom. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. transport. rok isporuke. način i mesto plaćanja. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. količina. cena. kom).. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. Rabat je popust koji se daje kupcu. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. način i mesto isporuke. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. način i mesto isporuke. vrstu i količinu robe.. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. Narudžbenica.4. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. 2. rok i način plaćanja. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. maja do 11. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. U njoj se kupac poziva na . cenu.00 dinara. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. Cena upotrebe prostora je xxxx. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju.00 dinara dnevno. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. vrsta i kvalitet robe.

Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. a kopija prodavcu. na način predviđen u sledećim članovima.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. isplati nadoknadu. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. 3. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Plan i program utvrđuje Savet škole. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. . Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. original se daje kupcu. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Piše se u najmanje dva primerka. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37.

Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. Pored toga. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. Prijava važi dva radna dana. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Član 11 Promena Opštih uslova . Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. uz obaveštenje Polazniku. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. građanski. Škola ima pravo da raskine Ugovor.

biće nadležan sud u Beogradu. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava.2004. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. a u slučajevima kada to nije moguće. kvalitet. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. vojska. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana.01.…. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke. cenu. količinu. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. juni 1995. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. . Prigovor se može uputiti na vrstu. godine i traje do izmene od strane Škole. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda.11. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. mesto i rok isporuke.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova.

Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. mesto. Račun može sadržati i druge podatke. naziv dokumenta i broj. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Svaki račun mora da ima zaglavlje . Primer računa: . O tome smo vas obavestili telefonom. adresu kupca. a drugi ostaje prodavcu. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. maja 1995. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. a neke koriste paragon blogkove. godine. datum izdavanja računa. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku.

Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. radnog iskustva i prethodnih rezultata. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Radno mesto se otvara na određeno vreme. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. na neodređeno vreme ili na probni rad. stručnog usavršavanja. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. . Konukurs se objavljuje putem medija. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata.

Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. potpis primaoca. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. Svetogorska 33 . POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . 30. ustanova. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Primer potvrde: Beograd. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. juni 2004. Primer reversa: Revers . MB 1301880710096 sa adresom u ul. Izdaju ga i pravna i fizička lica. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. od koga je predmet pozajmljen. podaci i adresa i pečat. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. mesto i datum izdavanja reversa. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. o plaćenom porezu. Beograd. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. preduzeće. o zdravstenom stanju. do kada će predmet biti vraćen. radnom stažu i dr. agencija ili neko drugo pravno lice. Postoje javne i privatne isprave. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu.

Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku.o. Pere Segedinca 21. da može da otvori račun firme Nešto d.o. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. ________________________________ Miladin Tanasijević.k. Avalska 16 . Beograd. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. prvi ide kupcu. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. J 605090. Beograd. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. br. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. l. Priznanice se obično pišu u tri primerka. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument.

Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Prote Mateje 36 Beograd. maja 2001. odsustvo.br.Molbom se može tražiti poslovna informacija. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. l. donošenje rešenja. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br.k 217651. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. MUP Beograd Direktor Nešto doo. maj 2001. 31. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. pozdravljamo vas . Primer molbe: Beograd. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. Očekujući vašu uplatu. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. naknada troškova za stručno usavršavanje.

Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. kratak sadržaj akta. organizacijama ili fizičkim licima. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. savezna i republička skupština. Donosi ga organ uprave. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. finansijska. a u preduzećima upravni odbori. vaš i naš broj. broj akta. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada.Prilog: 1 Prepooručeno M. delovodnik. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. način otpreme i napomena o dostavi. adresu primaoca. skupština opština. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. komunalna. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. Akti mogu biti obični. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. . Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. Zaključa se saopštava usmeno. socijalna. poverljivi i strogo poverljivi. prilozi. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. kulturna. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena.

Prijem. Na original pisma se stavlja pun potpis. tužba. pritužba i žalba. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. otvaranje. zahtev. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. koje se reči pišu odvojeno. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. čitanje i razvrstavanje pošte. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Podnesak je: predlog. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. prijava. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. . preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. obrada. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful