OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. kulture. nabavke. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. isporuke. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. adresu primaoca i potpis pošiljaoca..  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. vojnih. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. kozularnih. diplomatskih. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. Putem korespondencije organizacije. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. datum. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova.. obrazovanja.

Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. ekspeditivnosti ili ažurnosti.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. žalbe i dr.  Načelo brzine. prilagođen predmetu poslovanja. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. koje je jedna firma šalje drugoj. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. računi. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. ugovori i ostali poslovna dokumenta. molbu. „strogo poverljivo“. drugačiji za svaki novi slučaj. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. odluke. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . zabeleške. čuvanja.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje. razumljive za lice koem se upućuje.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. „vojna tajna“ i sl.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. jasno nedvosmisleno precizno napisani. molbe. Sadržaje je uvek nov. arhaizama i lokalizama. bez precrtanih delova. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. zaključci.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. odlukom nadležnog organa. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku. odluku ili drugi akt. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. bez nepotrebnih stranih reči.  Načelo tačnosti i obazrivosti. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. fakture ili drugih dokumenata. da su uredni. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. jasne. a neka čak i trajno.

) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. Primeri fakultetska diploma. ulica i broj poštanskog faha. adresa primaoca.. formular koji popunjavaju polaznici. školsko svedočanstvo. (primeri jedna naša faktura. broj tekućeg računa. nalozi i dr. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. sadržaj i potpis. oznaka priloga. anketa koju popunjavaju polaznici. lekarsko uverenje.. dodatak pismu. ustanova. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. njena poslovna delatnost.. To su: pozivni znaci. ali svakako korisni. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu.. fakture. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove.. mesto i datum pisanja. oznaka načina otpreme. poreska prijava.. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. Manje važni. ali nisu obavezni. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca.samo unose novi podaci.. brojevi telefona i faksa. Koji od ovih podataka će . kratak sadržaj predmeta. adrese prodavnica i skladišta. oslovljavanje. zaključnice. opšta uplatnica. godina osnivanja. računi. dostavnice. zdravstvena knjižica. raspored kopija. mesto. Glavni delovi su: zaglavlje.. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave.

desnoj ili u sredini. njenu poslovnu . Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. juni 2004. a iza rednih brojeva tačka. tipom ili veličinom slova.6. mesec i godina.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. Iza mesta se uvek stavlja zarez. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. Beograd. 28. zbog promena pravnih propisa.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. koverte račune i dr. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva.2004. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa.

116 11000 Zemnun . fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. 11000 Belgrade. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.delatnost. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja. ulicu i broj.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege.yu e-mail: office@EUnet. poštanski broj i mesto. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta.EUnet. YUNET International Dubrovačka 35. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi.

 isporučiti robu na kredit.. propagandnih materijala. ostavi se prostor za potpis. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja..  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . juna ove godine.  Očekujući uspešnu saradnju. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog.  U skladu sa našim dogovorom od 8. potpuno i precizno. prijateljski Vas pozdravljamo... jezgro i završni deo... maja ove godine šaljemo Vam .  Uz osobito uvažavanje. Ona se može podeliti na tri dela: uvod.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu. srdačno Vas pozdravljamo. a ispod se kuca .  Mnogo uspeha u radu. na prethodnu saradnju.. oglasa. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto..  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu.  S osobitim poštovanjem.... izvinjava se zbog kašnjenja. odnosno želja ili potreba pošiljaoca. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama.  Pismom od 15..  Verujući da ćete nam izaći u susuret. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj... Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe.. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra. Potpis označava verodostojnost pisma. prijateljski Vas pozdravljamo. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija.  Prijateljski Vas pozdravljamo. Jezgro mora biti kratko..  biti zadovoljni našim uslugama. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu..

U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. Uvaženi saradnici. Poštovani gospodine Petroviću.. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima.ime i prezime lica koje potpisuje. Poštovani gospodine direktore. cenovnici. oglasi. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. prospekti. Primer: Preporučeno . Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. U priloge obično spadaju katalozi. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. fotosi. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. sa leve strane. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Poštovani Milane.. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. uzorci. Cenjeni saradnici. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao.

Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji. Arhivi. Primer: P. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. ispod potpisa i uvek parafira. Postovani gospodine Ognjanović. nemetala. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. 8. Dodatak (P.1. Primer: Dostavljeno Imenovanom. jun 2004.S. pravnoj službi. u skladu sa vašim zahtevom od 19. EUnet i S-Soft.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . Dodatak se dopisuje na kraju pisma. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju.2004.

Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. zanimanja i godišta. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Upit . Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja.klijentima kompanija EUnet i S-Soft. Očekujući uspešnu saradnju. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Svaki dobar komercijalista. prijateljski Vas pozdravljamo.com . Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju.eunetcollege. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja.Spisak kurseva . Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži. na optimalan način prenese. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira.

molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1. To je praktično zahtev za ponudu. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. 07. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n.DK 7031. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor .02. ceni.2000. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi. upitom koji može biti opšti ili poseban.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. cenovnike. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu.r. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu. prospekte.

Novi Sad n/r: Ivan Bagarić.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. .2004. dekan Beograd. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet.2004.3. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. 18. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati.3. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23.

Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. cenovnici. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. obavezne i do opoziva. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. posebne i specijalne. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu.pod kojim uslovima i u kojim terminima. Ako rok nije naznačen u ponudi. Ponude mogu biti neobavezne. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. . Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. kada se pojavinovi proizvod. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. promena cena i dr.

Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. .Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Na raspolaganju Vam je učionica A2. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a.

Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. vrstu i količinu robe. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. količina. Beograd 30. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1..00 dinara.. rok i način plaćanja. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. rok. maja do 11. vrsta i kvalitet robe. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. kom). Rabat je popust koji se daje kupcu. transport. rok. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno.4. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. način i mesto plaćanja. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice.00 dinara dnevno. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. Cena upotrebe prostora je xxxx. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. Narudžbenica. Rabat se predviđa ugovorom. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. U njoj se kupac poziva na . samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. rok isporuke. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. 2. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. kvalitet robe. kupcima na veliko. način i mesto isporuke. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. način i mesto isporuke. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. cenu.2004. kg. cena. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor.

Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. na način predviđen u sledećim članovima. Piše se u najmanje dva primerka. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. 3. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. . original se daje kupcu. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. isplati nadoknadu. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Plan i program utvrđuje Savet škole. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. a kopija prodavcu.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika.

Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. uz obaveštenje Polazniku. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Član 11 Promena Opštih uslova . građanski. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. Prijava važi dva radna dana. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Pored toga. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru.

pošto je Polaznik o izmeni obavešten. vojska. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. kvalitet.2004. godine i traje do izmene od strane Škole.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. biće nadležan sud u Beogradu. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. cenu. a u slučajevima kada to nije moguće. količinu. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke.01.…. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. . Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. mesto i rok isporuke. Prigovor se može uputiti na vrstu. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd.11. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. juni 1995.

maja 1995. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. mesto. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. godine. Svaki račun mora da ima zaglavlje . Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Primer računa: . naziv dokumenta i broj. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. Račun može sadržati i druge podatke. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. adresu kupca. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. datum izdavanja računa. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. O tome smo vas obavestili telefonom. a drugi ostaje prodavcu. a neke koriste paragon blogkove.

Konukurs se objavljuje putem medija. . Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. stručnog usavršavanja. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. radnog iskustva i prethodnih rezultata. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. Radno mesto se otvara na određeno vreme. na neodređeno vreme ili na probni rad.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs.

MB 1301880710096 sa adresom u ul. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. od koga je predmet pozajmljen. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. preduzeće. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. Beograd. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. podaci i adresa i pečat. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. Postoje javne i privatne isprave. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. Primer potvrde: Beograd. radnom stažu i dr. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. ustanova. potpis primaoca. juni 2004. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. o zdravstenom stanju. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. do kada će predmet biti vraćen. 30. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. Svetogorska 33 . mesto i datum izdavanja reversa. o plaćenom porezu. agencija ili neko drugo pravno lice. Izdaju ga i pravna i fizička lica. Primer reversa: Revers .

da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Beograd.k. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština.o. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. da može da otvori račun firme Nešto d. J 605090. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. br. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. Avalska 16 . Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. ________________________________ Miladin Tanasijević. Beograd. prvi ide kupcu. Pere Segedinca 21. l. Priznanice se obično pišu u tri primerka. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme.o.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca.

br. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana.Molbom se može tražiti poslovna informacija. maj 2001. donošenje rešenja. maja 2001. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. MUP Beograd Direktor Nešto doo. Primer molbe: Beograd. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. naknada troškova za stručno usavršavanje. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). pozdravljamo vas . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br.k 217651. 31. Prote Mateje 36 Beograd. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. l. Očekujući vašu uplatu. odsustvo. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________.

Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. način otpreme i napomena o dostavi. Akti mogu biti obični. poverljivi i strogo poverljivi. vaš i naš broj. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. organizacijama ili fizičkim licima. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. Zaključa se saopštava usmeno. kulturna. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. socijalna. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. broj akta. savezna i republička skupština. adresu primaoca. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. prilozi. Donosi ga organ uprave. skupština opština. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima.Prilog: 1 Prepooručeno M. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. a u preduzećima upravni odbori. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. finansijska. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. kratak sadržaj akta. delovodnik. komunalna. . Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima.

Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. . preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. koje se reči pišu odvojeno. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. prijava. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. čitanje i razvrstavanje pošte. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. zahtev. otvaranje. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. pritužba i žalba. obrada. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Prijem. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. tužba. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. Na original pisma se stavlja pun potpis.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Podnesak je: predlog. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful