P. 1
Osnove korespondencije

Osnove korespondencije

|Views: 23,009|Likes:
Published by intracom_z

More info:

Published by: intracom_z on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

Putem korespondencije organizacije. kozularnih. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. kulture. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima.. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. nabavke. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. obrazovanja. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih..  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. vojnih. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. isporuke. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. diplomatskih. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. datum.

da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. čuvanja.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. molbu. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. odlukom nadležnog organa. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku.  Načelo tačnosti i obazrivosti.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. odluke. fakture ili drugih dokumenata. Taj rok je obično određen na jedan radni dan.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. a neka čak i trajno. molbe. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . „vojna tajna“ i sl. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. arhaizama i lokalizama. zaključci. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. zabeleške. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. bez precrtanih delova. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje.  Načelo brzine. računi. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. da su uredni. ugovori i ostali poslovna dokumenta. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. prilagođen predmetu poslovanja.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. Sadržaje je uvek nov.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. drugačiji za svaki novi slučaj. žalbe i dr.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. razumljive za lice koem se upućuje. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. odluku ili drugi akt. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. bez nepotrebnih stranih reči. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. ekspeditivnosti ili ažurnosti. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. jasne. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. „strogo poverljivo“. jasno nedvosmisleno precizno napisani. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. koje je jedna firma šalje drugoj.

. lekarsko uverenje. mesto. računi. mesto i datum pisanja. formular koji popunjavaju polaznici. ustanova. njena poslovna delatnost. ulica i broj poštanskog faha. zdravstvena knjižica. oslovljavanje. adresa primaoca.. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. broj tekućeg računa. brojevi telefona i faksa.. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. raspored kopija. ali nisu obavezni.. Glavni delovi su: zaglavlje.samo unose novi podaci. kratak sadržaj predmeta. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu... (primeri jedna naša faktura. školsko svedočanstvo. zaključnice. dostavnice. poreska prijava. dodatak pismu. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. nalozi i dr. fakture. To su: pozivni znaci. Manje važni. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. oznaka načina otpreme. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. ali svakako korisni... opšta uplatnica. godina osnivanja. sadržaj i potpis.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. Koji od ovih podataka će . Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. adrese prodavnica i skladišta. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. Primeri fakultetska diploma. anketa koju popunjavaju polaznici. oznaka priloga.

Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. 28. a iza rednih brojeva tačka. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. zbog promena pravnih propisa.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Iza mesta se uvek stavlja zarez. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat.2004. desnoj ili u sredini. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. koverte račune i dr. mesec i godina. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte.6. njenu poslovnu . a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Beograd. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. tipom ili veličinom slova. juni 2004. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme.

com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. ulicu i broj.EUnet. 11000 Belgrade. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www.yu e-mail: office@EUnet.delatnost. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja. poštanski broj i mesto. YUNET International Dubrovačka 35. 116 11000 Zemnun . fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta.

. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra. juna ove godine. oglasa. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo.. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge.. srdačno Vas pozdravljamo. potpuno i precizno.  U skladu sa našim dogovorom od 8. prijateljski Vas pozdravljamo. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama.. a ispod se kuca . na prethodnu saradnju..  biti zadovoljni našim uslugama..  Uz osobito uvažavanje. Jezgro mora biti kratko. Potpis označava verodostojnost pisma. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu.  isporučiti robu na kredit..  Verujući da ćete nam izaći u susuret.. maja ove godine šaljemo Vam . Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu.. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije..  Mnogo uspeha u radu. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto.  Očekujući uspešnu saradnju. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj..  Prijateljski Vas pozdravljamo..  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . jezgro i završni deo. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija.. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu. izvinjava se zbog kašnjenja.  Pismom od 15. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog. propagandnih materijala.. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu. ostavi se prostor za potpis.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem.  S osobitim poštovanjem. prijateljski Vas pozdravljamo. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe....  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6.

. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao.. Poštovani gospodine Petroviću. Poštovani Milane. uzorci. U priloge obično spadaju katalozi. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije.ime i prezime lica koje potpisuje. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. Cenjeni saradnici. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Uvaženi saradnici. sa leve strane. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. cenovnici. Poštovani gospodine direktore. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. Primer: Preporučeno . U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. oglasi. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. fotosi. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. prospekti.

Dodatak se dopisuje na kraju pisma.1. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. jun 2004. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. Postovani gospodine Ognjanović. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd.S. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji. u skladu sa vašim zahtevom od 19. pravnoj službi.2004. ispod potpisa i uvek parafira. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. EUnet i S-Soft. Primer: Dostavljeno Imenovanom. 8. Dodatak (P. Primer: P. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. nemetala. Arhivi.

prijateljski Vas pozdravljamo. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. Očekujući uspešnu saradnju. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. na optimalan način prenese. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. Svaki dobar komercijalista. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs.Spisak kurseva . Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu.eunetcollege.klijentima kompanija EUnet i S-Soft. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. Upit . Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. zanimanja i godišta. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta.com . tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao.

Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. To je praktično zahtev za ponudu. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2.DK 7031. cenovnike. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. 07. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. prospekte. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor . Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu.02. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda. ceni.2000. upitom koji može biti opšti ili poseban. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani.r.

Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret.3. dekan Beograd. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. .2004. 18. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima.2004.3.

cenovnici. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. . posebne i specijalne. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. kada se pojavinovi proizvod. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Ponude mogu biti neobavezne.pod kojim uslovima i u kojim terminima. promena cena i dr. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. obavezne i do opoziva. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Ako rok nije naznačen u ponudi. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude.

Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. . Na raspolaganju Vam je učionica A2. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi.

Narudžbenica. Beograd 30. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1. rok. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu.4. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju.00 dinara dnevno. način i mesto plaćanja. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m.2004... 2. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. Rabat je popust koji se daje kupcu.00 dinara. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. Rabat se predviđa ugovorom.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. kvalitet robe. maja do 11. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. rok. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. vrstu i količinu robe. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. vrsta i kvalitet robe. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. Cena upotrebe prostora je xxxx. U njoj se kupac poziva na . Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. način i mesto isporuke. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. cenu. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. kom).Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. rok i način plaćanja. transport. cena. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. način i mesto isporuke. količina. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. rok isporuke. kg. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. kupcima na veliko.

Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. .ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. a kopija prodavcu. Plan i program utvrđuje Savet škole. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. isplati nadoknadu. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. na način predviđen u sledećim članovima. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. original se daje kupcu. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. 3. Piše se u najmanje dva primerka.

Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. uz obaveštenje Polazniku. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Pored toga. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. građanski. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Član 11 Promena Opštih uslova . Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Prijava važi dva radna dana. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana.

Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. količinu. godine i traje do izmene od strane Škole. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava.11. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke. a u slučajevima kada to nije moguće. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. Prigovor se može uputiti na vrstu. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. cenu.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. biće nadležan sud u Beogradu. . Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana.2004. mesto i rok isporuke.01. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati.…. kvalitet. juni 1995. vojska. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke.

Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. godine. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. mesto.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. naziv dokumenta i broj. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. a drugi ostaje prodavcu. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Primer računa: . Račun može sadržati i druge podatke. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. a neke koriste paragon blogkove. datum izdavanja računa. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. Svaki račun mora da ima zaglavlje . maja 1995. adresu kupca. O tome smo vas obavestili telefonom.

znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. radnog iskustva i prethodnih rezultata. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. na neodređeno vreme ili na probni rad. stručnog usavršavanja. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. Radno mesto se otvara na određeno vreme. Konukurs se objavljuje putem medija. . Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane.

Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. ustanova. o plaćenom porezu. Primer potvrde: Beograd. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. juni 2004. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. potpis primaoca. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. od koga je predmet pozajmljen. 30. MB 1301880710096 sa adresom u ul. preduzeće. Beograd. o zdravstenom stanju. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. mesto i datum izdavanja reversa. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . Primer reversa: Revers . U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. Postoje javne i privatne isprave. podaci i adresa i pečat. Izdaju ga i pravna i fizička lica. radnom stažu i dr. do kada će predmet biti vraćen. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. Svetogorska 33 . Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. agencija ili neko drugo pravno lice.

Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Pere Segedinca 21.o. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. Beograd. Avalska 16 .o. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. l.k. Beograd. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. br. da može da otvori račun firme Nešto d. ________________________________ Miladin Tanasijević. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Priznanice se obično pišu u tri primerka. prvi ide kupcu. J 605090.

k 217651. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. maja 2001. Primer molbe: Beograd. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br.br. l. donošenje rešenja. odsustvo. pozdravljamo vas . Očekujući vašu uplatu.Molbom se može tražiti poslovna informacija. maj 2001. naknada troškova za stručno usavršavanje. Prote Mateje 36 Beograd. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. 31. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). MUP Beograd Direktor Nešto doo.

P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. Akti mogu biti obični. . komunalna. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. poverljivi i strogo poverljivi. skupština opština. Donosi ga organ uprave. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. kulturna. organizacijama ili fizičkim licima. adresu primaoca. finansijska. Zaključa se saopštava usmeno. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. kratak sadržaj akta. a u preduzećima upravni odbori. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje.Prilog: 1 Prepooručeno M. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. prilozi. socijalna. delovodnik. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. način otpreme i napomena o dostavi. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. vaš i naš broj. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. savezna i republička skupština. broj akta. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu.

Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. prijava. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. otvaranje. Podnesak je: predlog. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. . Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. Na original pisma se stavlja pun potpis. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. čitanje i razvrstavanje pošte. pritužba i žalba. obrada. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Prijem. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. zahtev. koje se reči pišu odvojeno. tužba.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->