OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

 Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. isporuke.. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. Putem korespondencije organizacije. kozularnih. nabavke. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. diplomatskih.. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. vojnih. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. kulture. obrazovanja. datum. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa.

prilagođen predmetu poslovanja. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. koje je jedna firma šalje drugoj. bez nepotrebnih stranih reči. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. molbe.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. jasne. molbu. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. jasno nedvosmisleno precizno napisani.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. arhaizama i lokalizama. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. čuvanja. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. bez precrtanih delova.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. razumljive za lice koem se upućuje. računi.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. zabeleške. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. ugovori i ostali poslovna dokumenta. drugačiji za svaki novi slučaj. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. „vojna tajna“ i sl. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. „strogo poverljivo“. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. a neka čak i trajno.  Načelo brzine. odlukom nadležnog organa. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku.  Načelo tačnosti i obazrivosti. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. odluke. odluku ili drugi akt. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. Sadržaje je uvek nov. fakture ili drugih dokumenata. ekspeditivnosti ili ažurnosti. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. žalbe i dr. zaključci. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. da su uredni.

Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa.. mesto. opšta uplatnica. kratak sadržaj predmeta. poreska prijava. računi. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. mesto i datum pisanja. Koji od ovih podataka će . brojevi telefona i faksa. broj tekućeg računa. godina osnivanja. formular koji popunjavaju polaznici. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. anketa koju popunjavaju polaznici. dostavnice..samo unose novi podaci.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. adrese prodavnica i skladišta. oznaka priloga. To su: pozivni znaci. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu. zdravstvena knjižica. ali svakako korisni. lekarsko uverenje. Glavni delovi su: zaglavlje. (primeri jedna naša faktura. raspored kopija. oznaka načina otpreme... Primeri fakultetska diploma. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. nalozi i dr.. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. ustanova.. fakture. njena poslovna delatnost. ali nisu obavezni. adresa primaoca. oslovljavanje. dodatak pismu. sadržaj i potpis. ulica i broj poštanskog faha.. školsko svedočanstvo.. zaključnice. Manje važni.

Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. 28.2004. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. juni 2004. mesec i godina. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije.6. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. a iza rednih brojeva tačka. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. tipom ili veličinom slova. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. Beograd. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. njenu poslovnu .  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. zbog promena pravnih propisa. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. desnoj ili u sredini. Iza mesta se uvek stavlja zarez. koverte račune i dr. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma.

Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. 11000 Belgrade.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. YUNET International Dubrovačka 35. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www.delatnost. fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. 116 11000 Zemnun .EUnet. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi. poštanski broj i mesto.yu e-mail: office@EUnet. ulicu i broj. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja.

. maja ove godine šaljemo Vam . Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj..  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu. oglasa.. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.. propagandnih materijala.  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu.  S osobitim poštovanjem..  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu...  Mnogo uspeha u radu. na prethodnu saradnju.  Prijateljski Vas pozdravljamo. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu.  Pismom od 15... ostavi se prostor za potpis.  Uz osobito uvažavanje. prijateljski Vas pozdravljamo.  Očekujući uspešnu saradnju.. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani.. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge.. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije.  biti zadovoljni našim uslugama.. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog.  isporučiti robu na kredit. Potpis označava verodostojnost pisma. prijateljski Vas pozdravljamo. Jezgro mora biti kratko.. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja.... juna ove godine. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu. potpuno i precizno. a ispod se kuca . jezgro i završni deo. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe.  U skladu sa našim dogovorom od 8. izvinjava se zbog kašnjenja.  Verujući da ćete nam izaći u susuret. srdačno Vas pozdravljamo.

Poštovani Milane. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma.ime i prezime lica koje potpisuje. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. cenovnici.. oglasi. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Uvaženi saradnici. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. Primer: Preporučeno . Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. U priloge obično spadaju katalozi. fotosi.. Poštovani gospodine direktore. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. Cenjeni saradnici. Poštovani gospodine Petroviću. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. uzorci. prospekti. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. sa leve strane.

nemetala. Postovani gospodine Ognjanović.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. Dodatak (P. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. ispod potpisa i uvek parafira. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. EUnet i S-Soft. Primer: P. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji.S. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. jun 2004. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. Primer: Dostavljeno Imenovanom.2004. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. u skladu sa vašim zahtevom od 19. pravnoj službi. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije.1. Arhivi. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. Dodatak se dopisuje na kraju pisma. 8.

Upit . prijateljski Vas pozdravljamo. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. na optimalan način prenese.klijentima kompanija EUnet i S-Soft. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. Očekujući uspešnu saradnju. zanimanja i godišta. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: .eunetcollege. Svaki dobar komercijalista. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao.Spisak kurseva . Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs.com . svim zainteresovanim pojedincima i firmama. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju.

cenovnike. 07. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana. prospekte.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor . To je praktično zahtev za ponudu.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani.r. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1. ceni.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu.02.DK 7031. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. upitom koji može biti opšti ili poseban. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda.2000. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu.

Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret. 18. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet. .2004. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati.3.3.2004. dekan Beograd.

Ako rok nije naznačen u ponudi. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. . S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. obavezne i do opoziva. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. cenovnici. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. Ponude mogu biti neobavezne. izlaganjem u izlozima i na sajmovima.pod kojim uslovima i u kojim terminima. promena cena i dr. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. posebne i specijalne. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. kada se pojavinovi proizvod. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze.

Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja.Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. . Na raspolaganju Vam je učionica A2. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs.

rok. Beograd 30. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. količina. rok isporuke. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. rok. kg. način i mesto plaćanja. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno.00 dinara.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. U njoj se kupac poziva na .2004. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. kvalitet robe. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. cena. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. način i mesto isporuke. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Rabat se predviđa ugovorom. Cena upotrebe prostora je xxxx. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. vrsta i kvalitet robe. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. 2. Narudžbenica. transport. Rabat je popust koji se daje kupcu. rok i način plaćanja. kupcima na veliko.4. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. način i mesto isporuke. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. maja do 11. vrstu i količinu robe.. cenu.. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. kom). Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1.00 dinara dnevno. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17.

Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. isplati nadoknadu. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. na način predviđen u sledećim članovima. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. 3. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Piše se u najmanje dva primerka. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. a kopija prodavcu. Plan i program utvrđuje Savet škole. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. . Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. original se daje kupcu.

Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Član 11 Promena Opštih uslova . Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Pored toga. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. uz obaveštenje Polazniku. građanski. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Prijava važi dva radna dana.

) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. godine i traje do izmene od strane Škole. a u slučajevima kada to nije moguće.…. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. biće nadležan sud u Beogradu. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. mesto i rok isporuke. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica. kvalitet.01. juni 1995. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika.2004. količinu. Prigovor se može uputiti na vrstu. cenu. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova.11. vojska. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. . pošto je Polaznik o izmeni obavešten. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru.

Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. godine. mesto. Račun može sadržati i druge podatke. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Primer računa: . maja 1995. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. Svaki račun mora da ima zaglavlje . naziv dokumenta i broj. adresu kupca.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. a neke koriste paragon blogkove. O tome smo vas obavestili telefonom. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. a drugi ostaje prodavcu. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. datum izdavanja računa. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli.

Radno mesto se otvara na određeno vreme. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. Konukurs se objavljuje putem medija. na neodređeno vreme ili na probni rad. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. radnog iskustva i prethodnih rezultata. stručnog usavršavanja. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. . Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane.

o zdravstenom stanju. podaci i adresa i pečat. Postoje javne i privatne isprave. MB 1301880710096 sa adresom u ul. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. ustanova. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. agencija ili neko drugo pravno lice. potpis primaoca. Primer potvrde: Beograd. preduzeće. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. radnom stažu i dr. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. mesto i datum izdavanja reversa. Primer reversa: Revers . Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. Izdaju ga i pravna i fizička lica. Svetogorska 33 . Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj .Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. 30. o plaćenom porezu. juni 2004. od koga je predmet pozajmljen. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. do kada će predmet biti vraćen. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. Beograd. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost.

da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. Priznanice se obično pišu u tri primerka. Beograd. Pere Segedinca 21. da može da otvori račun firme Nešto d. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova.k. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. prvi ide kupcu. br. Ovlašćenje može biti posebno i opšte.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. Beograd. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. J 605090.o. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. l. ________________________________ Miladin Tanasijević. Avalska 16 .o.

donošenje rešenja. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. odsustvo. l.k 217651. naknada troškova za stručno usavršavanje. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. pozdravljamo vas . Primer molbe: Beograd. MUP Beograd Direktor Nešto doo. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. Prote Mateje 36 Beograd. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). maja 2001. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. Očekujući vašu uplatu.br. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd.Molbom se može tražiti poslovna informacija. maj 2001. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. 31.

Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. poverljivi i strogo poverljivi. a u preduzećima upravni odbori. broj akta. savezna i republička skupština. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. organizacijama ili fizičkim licima. finansijska. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. kulturna. prilozi. socijalna. Zaključa se saopštava usmeno. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. delovodnik. Donosi ga organ uprave. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. Akti mogu biti obični. skupština opština. kratak sadržaj akta. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. način otpreme i napomena o dostavi. adresu primaoca. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu.Prilog: 1 Prepooručeno M. komunalna.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. . Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. vaš i naš broj. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena.

zahtev. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. koje se reči pišu odvojeno. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. čitanje i razvrstavanje pošte. prijava. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. Na original pisma se stavlja pun potpis. Podnesak je: predlog. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. otvaranje. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. . Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. obrada. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. tužba. pritužba i žalba. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Prijem. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful