OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. isporuke.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). adresu primaoca i potpis pošiljaoca. nabavke. datum. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma.. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. kozularnih. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. Putem korespondencije organizacije. kulture. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća.. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. obrazovanja. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. vojnih. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. diplomatskih. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije .

odluke. molbe.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se .  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. bez nepotrebnih stranih reči. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. prilagođen predmetu poslovanja. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. molbu. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. „strogo poverljivo“. računi. odluku ili drugi akt. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. da su uredni. žalbe i dr. ekspeditivnosti ili ažurnosti. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. zaključci. jasne.  Načelo brzine. koje je jedna firma šalje drugoj. razumljive za lice koem se upućuje. arhaizama i lokalizama. Sadržaje je uvek nov. „vojna tajna“ i sl. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. fakture ili drugih dokumenata.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. a neka čak i trajno. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. odlukom nadležnog organa. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. čuvanja. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. jasno nedvosmisleno precizno napisani.  Načelo tačnosti i obazrivosti. drugačiji za svaki novi slučaj.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. bez precrtanih delova. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. zabeleške. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. ugovori i ostali poslovna dokumenta.

Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. školsko svedočanstvo. ustanova.. godina osnivanja. ali nisu obavezni.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. (primeri jedna naša faktura. zaključnice.. To su: pozivni znaci.. Manje važni. Primeri fakultetska diploma. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. broj tekućeg računa. njena poslovna delatnost..samo unose novi podaci. Glavni delovi su: zaglavlje.. računi. sadržaj i potpis. dodatak pismu.. opšta uplatnica. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. oznaka priloga. ulica i broj poštanskog faha.. brojevi telefona i faksa. adrese prodavnica i skladišta. mesto. Koji od ovih podataka će . mesto i datum pisanja. raspored kopija. oslovljavanje. fakture. poreska prijava. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. oznaka načina otpreme. nalozi i dr.. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu. lekarsko uverenje. dostavnice. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. adresa primaoca. zdravstvena knjižica. kratak sadržaj predmeta. formular koji popunjavaju polaznici. anketa koju popunjavaju polaznici. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. ali svakako korisni.

jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. koverte račune i dr. desnoj ili u sredini. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. a iza rednih brojeva tačka. Iza mesta se uvek stavlja zarez. njenu poslovnu . zbog promena pravnih propisa. Beograd. tipom ili veličinom slova. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. juni 2004.2004. 28. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme.6. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. mesec i godina.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma.

Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. YUNET International Dubrovačka 35. 116 11000 Zemnun . fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. poštanski broj i mesto.delatnost.EUnet. 11000 Belgrade.yu e-mail: office@EUnet. ulicu i broj. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi.

 Povodom vašeg oglasa objavljenog u . potpisuje se ispod štambilja ili pečata. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu.. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera. juna ove godine. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.  Pismom od 15. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu. Potpis označava verodostojnost pisma. potpuno i precizno.  isporučiti robu na kredit..  S osobitim poštovanjem...  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge..  Mnogo uspeha u radu. izvinjava se zbog kašnjenja.  Očekujući uspešnu saradnju. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija.. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama.  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu. srdačno Vas pozdravljamo. na prethodnu saradnju.. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto.. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu.  Uz osobito uvažavanje. propagandnih materijala. jezgro i završni deo. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe. prijateljski Vas pozdravljamo. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije.  U skladu sa našim dogovorom od 8.  Verujući da ćete nam izaći u susuret...Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj. Jezgro mora biti kratko.  Prijateljski Vas pozdravljamo.  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6. maja ove godine šaljemo Vam . oglasa. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja. prijateljski Vas pozdravljamo. Ona se može podeliti na tri dela: uvod.... Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani. a ispod se kuca ... Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra..  biti zadovoljni našim uslugama.. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu. ostavi se prostor za potpis.

oglasi. cenovnici. Uvaženi saradnici. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu. Poštovani gospodine Petroviću. prospekti.ime i prezime lica koje potpisuje. uzorci. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. Poštovani gospodine direktore. U priloge obično spadaju katalozi. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Poštovani Milane. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. Primer: Preporučeno .To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Cenjeni saradnici. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. fotosi. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga.. sa leve strane.. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji.

Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. 8. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. pravnoj službi. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i . Primer: P. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder.S. u skladu sa vašim zahtevom od 19. nemetala. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. jun 2004.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. EUnet i S-Soft. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju.2004. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Arhivi. Postovani gospodine Ognjanović. Primer: Dostavljeno Imenovanom. Dodatak (P. Dodatak se dopisuje na kraju pisma.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. ispod potpisa i uvek parafira.1.

Svaki dobar komercijalista. prijateljski Vas pozdravljamo. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: .com . Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. Upit .eunetcollege. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži. na optimalan način prenese. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs.klijentima kompanija EUnet i S-Soft. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. Očekujući uspešnu saradnju.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. zanimanja i godišta.Spisak kurseva . EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a.

Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor . ceni. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.DK 7031.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu. 07.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. prospekte.02. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1.2000. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana.r. To je praktično zahtev za ponudu. cenovnike. upitom koji može biti opšti ili poseban.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda.

Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima.2004. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret. 18.3. .3. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. dekan Beograd.2004.

cenovnici. Ako rok nije naznačen u ponudi. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. kada se pojavinovi proizvod. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. promena cena i dr. obavezne i do opoziva. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna.pod kojim uslovima i u kojim terminima. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Ponude mogu biti neobavezne. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. posebne i specijalne. . Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju.

Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Na raspolaganju Vam je učionica A2. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. . Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi.

Narudžbenica. rok. rok isporuke. cenu. način i mesto isporuke. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet.. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. transport. rok.00 dinara dnevno. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. cena. vrstu i količinu robe. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. U njoj se kupac poziva na . rok i način plaćanja. kom). Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. način i mesto plaćanja. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. Beograd 30. način i mesto isporuke. kupcima na veliko. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. kvalitet robe.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17.00 dinara. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima.4. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. Rabat je popust koji se daje kupcu. Rabat se predviđa ugovorom. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. Cena upotrebe prostora je xxxx. 2.2004. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. vrsta i kvalitet robe. količina. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. maja do 11. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima.. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. kg.

original se daje kupcu. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. a kopija prodavcu. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. na način predviđen u sledećim članovima. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. 3. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. . Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Plan i program utvrđuje Savet škole. Piše se u najmanje dva primerka. isplati nadoknadu.

Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika. građanski. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Pored toga. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Prijava važi dva radna dana. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. uz obaveštenje Polazniku. Član 11 Promena Opštih uslova . a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi.

Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. cenu.11. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica. vojska. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. Prigovor se može uputiti na vrstu.….Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. količinu. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. godine i traje do izmene od strane Škole. mesto i rok isporuke. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. a u slučajevima kada to nije moguće. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. . Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. juni 1995. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole.2004. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. kvalitet. biće nadležan sud u Beogradu. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku.01. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke.

maja 1995. godine. Račun može sadržati i druge podatke. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. naziv dokumenta i broj. Primer računa: . Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. mesto. adresu kupca. Svaki račun mora da ima zaglavlje . Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. O tome smo vas obavestili telefonom.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. a neke koriste paragon blogkove. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. a drugi ostaje prodavcu. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. datum izdavanja računa.

na neodređeno vreme ili na probni rad. radnog iskustva i prethodnih rezultata. Konukurs se objavljuje putem medija. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. Radno mesto se otvara na određeno vreme. stručnog usavršavanja. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. . Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor.

Primer potvrde: Beograd. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. agencija ili neko drugo pravno lice.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. ustanova. MB 1301880710096 sa adresom u ul. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. Primer reversa: Revers . radnom stažu i dr. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. do kada će predmet biti vraćen. o plaćenom porezu. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. Izdaju ga i pravna i fizička lica. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. Beograd. mesto i datum izdavanja reversa. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. Svetogorska 33 . preduzeće. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. potpis primaoca. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. podaci i adresa i pečat. Postoje javne i privatne isprave. od koga je predmet pozajmljen. 30. juni 2004. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. o zdravstenom stanju.

da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. br. Avalska 16 .Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. Pere Segedinca 21. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. Beograd. J 605090. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu.o. l. Beograd.o. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. da može da otvori račun firme Nešto d. prvi ide kupcu.k. Priznanice se obično pišu u tri primerka. ________________________________ Miladin Tanasijević. Ovlašćenje može biti posebno i opšte.

l. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10.k 217651. Očekujući vašu uplatu. maj 2001. Prote Mateje 36 Beograd. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. Primer molbe: Beograd. 31.br. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. donošenje rešenja. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. naknada troškova za stručno usavršavanje. pozdravljamo vas . U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. maja 2001. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). MUP Beograd Direktor Nešto doo.Molbom se može tražiti poslovna informacija. odsustvo. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________.

a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. komunalna. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. delovodnik. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. a u preduzećima upravni odbori. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. poverljivi i strogo poverljivi. Donosi ga organ uprave. skupština opština. Akti mogu biti obični. savezna i republička skupština. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. socijalna. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. kulturna. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. finansijska. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. kratak sadržaj akta. vaš i naš broj. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. broj akta. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. adresu primaoca. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt.Prilog: 1 Prepooručeno M. Zaključa se saopštava usmeno. prilozi. . način otpreme i napomena o dostavi. organizacijama ili fizičkim licima.

Prijem. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. . otvaranje. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Na original pisma se stavlja pun potpis. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. obrada. čitanje i razvrstavanje pošte. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Podnesak je: predlog. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. koje se reči pišu odvojeno. tužba. prijava. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. zahtev. pritužba i žalba. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful