OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

 imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora.. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . nabavke. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća. isporuke.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. kulture. kozularnih. obrazovanja. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. datum. adresu primaoca i potpis pošiljaoca. Putem korespondencije organizacije.. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. vojnih. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke. diplomatskih.

Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. ugovori i ostali poslovna dokumenta. odluke. bez nepotrebnih stranih reči.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. Sadržaje je uvek nov. arhaizama i lokalizama. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu. a neka čak i trajno. odlukom nadležnog organa. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. razumljive za lice koem se upućuje.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. jasno nedvosmisleno precizno napisani. ekspeditivnosti ili ažurnosti. da su uredni. zaključci. prilagođen predmetu poslovanja. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku. bez precrtanih delova. fakture ili drugih dokumenata. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji.  Načelo tačnosti i obazrivosti.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. drugačiji za svaki novi slučaj. koje je jedna firma šalje drugoj.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. zabeleške. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. „strogo poverljivo“. „vojna tajna“ i sl.  Načelo brzine. molbu. molbe. čuvanja. računi. jasne. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. odluku ili drugi akt. žalbe i dr. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice.

samo unose novi podaci.. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. ustanova.. mesto. Manje važni.. dostavnice. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. sadržaj i potpis. Glavni delovi su: zaglavlje. brojevi telefona i faksa.. anketa koju popunjavaju polaznici. ali svakako korisni. mesto i datum pisanja. dodatak pismu. nalozi i dr. školsko svedočanstvo. Koji od ovih podataka će .. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. (primeri jedna naša faktura. adresa primaoca. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu. zaključnice. lekarsko uverenje. kratak sadržaj predmeta. U poslovne obrasce spadaju: ugovori. oznaka priloga. fakture. poreska prijava. broj tekućeg računa. oslovljavanje. godina osnivanja. raspored kopija. opšta uplatnica. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. oznaka načina otpreme.. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. formular koji popunjavaju polaznici. adrese prodavnica i skladišta.. računi..) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. Primeri fakultetska diploma. To su: pozivni znaci. njena poslovna delatnost. ulica i broj poštanskog faha. zdravstvena knjižica. ali nisu obavezni.

Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan. koverte račune i dr.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. Iza mesta se uvek stavlja zarez. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. tipom ili veličinom slova. Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. juni 2004. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. desnoj ili u sredini.6. a iza rednih brojeva tačka. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani.  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Beograd. zbog promena pravnih propisa. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. mesec i godina.2004. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. njenu poslovnu . 28.

yu e-mail: office@EUnet. ulicu i broj.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi.delatnost. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja. YUNET International Dubrovačka 35. 116 11000 Zemnun . 11000 Belgrade. fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www. poštanski broj i mesto.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege.EUnet. „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt.

novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije.  Prijateljski Vas pozdravljamo. juna ove godine. propagandnih materijala. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani.. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. ostavi se prostor za potpis.. prijateljski Vas pozdravljamo.. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog. jezgro i završni deo... maja ove godine šaljemo Vam .  Mnogo uspeha u radu..  U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu.  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6.. srdačno Vas pozdravljamo...  Uz osobito uvažavanje. a ispod se kuca . Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem. Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu.  biti zadovoljni našim uslugama. na prethodnu saradnju. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra.  Očekujući uspešnu saradnju. odnosno želja ili potreba pošiljaoca. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. potpuno i precizno.  S osobitim poštovanjem. Jezgro mora biti kratko.. oglasa. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu..Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj.. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge.  U skladu sa našim dogovorom od 8.. prijateljski Vas pozdravljamo.  isporučiti robu na kredit..  Povodom vašeg oglasa objavljenog u .  Pismom od 15. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo... zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama.. izvinjava se zbog kašnjenja. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu.  Verujući da ćete nam izaći u susuret. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto. Potpis označava verodostojnost pisma. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe.

oglasi. uzorci. Primer: Preporučeno . Cenjeni saradnici. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. sa leve strane. cenovnici. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima.ime i prezime lica koje potpisuje.. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. Poštovani Milane. U priloge obično spadaju katalozi. prospekti. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. Poštovani gospodine direktore.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu.. Uvaženi saradnici. fotosi. Poštovani gospodine Petroviću. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma.

jun 2004. ispod potpisa i uvek parafira. Dodatak se dopisuje na kraju pisma. Primer: Dostavljeno Imenovanom. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Arhivi. dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih.S. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije. Primer: P. nemetala. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji. 8. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. u skladu sa vašim zahtevom od 19. pravnoj službi. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i .Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme. EUnet i S-Soft. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. Dodatak (P. Postovani gospodine Ognjanović.S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno.2004.1.

na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a.klijentima kompanija EUnet i S-Soft.Spisak kurseva . tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja. zanimanja i godišta. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži.eunetcollege. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . Očekujući uspešnu saradnju. Svaki dobar komercijalista. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. na optimalan način prenese. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. prijateljski Vas pozdravljamo. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira.com .Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. Upit . U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja.

Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. cenovnike.r.DK 7031. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. To je praktično zahtev za ponudu. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor .101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2.02. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. ceni. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. prospekte.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu.2000. 07. upitom koji može biti opšti ili poseban.

3.2004.2004. Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima. Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret.3. . dekan Beograd. 18.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet.

Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. posebne i specijalne. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. . S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima.pod kojim uslovima i u kojim terminima. Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Ako rok nije naznačen u ponudi. promena cena i dr. obavezne i do opoziva. Ponude mogu biti neobavezne. kada se pojavinovi proizvod. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. cenovnici. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. izlaganjem u izlozima i na sajmovima.

. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a.Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs. Na raspolaganju Vam je učionica A2.

način i mesto isporuke. Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. vrstu i količinu robe. rok i način plaćanja. Narudžbenica. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1..4. U njoj se kupac poziva na . Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. način i mesto isporuke. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. Rabat je popust koji se daje kupcu. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. Rabat se predviđa ugovorom. način i mesto plaćanja. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Cena upotrebe prostora je xxxx. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. kupcima na veliko. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%.00 dinara. Beograd 30. a najdalje osam dana od dana zaključivanja. cenu. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. 2. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren. maja do 11.00 dinara dnevno..Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. cena. količina. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. rok. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%. rok isporuke. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument.2004. rok. kg. kom). kvalitet robe. transport. vrsta i kvalitet robe.

Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu. Plan i program utvrđuje Savet škole. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. a kopija prodavcu. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. na način predviđen u sledećim članovima. Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. isplati nadoknadu. Piše se u najmanje dva primerka. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. . original se daje kupcu. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. 3. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika.

Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. građanski. Član 11 Promena Opštih uslova . Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. Pored toga. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke. Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. Prijava važi dva radna dana. uz obaveštenje Polazniku. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

…. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. biće nadležan sud u Beogradu. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke.01. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. cenu. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos.2004. količinu. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci. kvalitet.11. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. a u slučajevima kada to nije moguće. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. . Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. godine i traje do izmene od strane Škole. mesto i rok isporuke. vojska. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. juni 1995. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru. Prigovor se može uputiti na vrstu. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica.

maja 1995. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. Račun može sadržati i druge podatke. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. O tome smo vas obavestili telefonom. a neke koriste paragon blogkove. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. godine. Primer računa: . Svaki račun mora da ima zaglavlje . Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. datum izdavanja računa. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. mesto.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. adresu kupca. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. naziv dokumenta i broj. a drugi ostaje prodavcu.

Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Radno mesto se otvara na određeno vreme. na neodređeno vreme ili na probni rad. Konukurs se objavljuje putem medija. Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. . znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. radnog iskustva i prethodnih rezultata.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. stručnog usavršavanja.

Beograd. agencija ili neko drugo pravno lice. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. o plaćenom porezu. mesto i datum izdavanja reversa. od koga je predmet pozajmljen. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. Postoje javne i privatne isprave. radnom stažu i dr. do kada će predmet biti vraćen. ustanova. juni 2004. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. 30. Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu. o zdravstenom stanju. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. Primer reversa: Revers . podaci i adresa i pečat. Izdaju ga i pravna i fizička lica. Primer potvrde: Beograd. MB 1301880710096 sa adresom u ul. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . Svetogorska 33 . Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme. potpis primaoca. Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. preduzeće.

da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. Beograd.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. ________________________________ Miladin Tanasijević. Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. da može da otvori račun firme Nešto d.o. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Avalska 16 . Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. l. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku.o. Beograd. br. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. J 605090. prvi ide kupcu. Pere Segedinca 21.k. Priznanice se obično pišu u tri primerka.

godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd. ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini. Prote Mateje 36 Beograd. pozdravljamo vas . 31. Primer molbe: Beograd. maja 2001. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________.br.k 217651. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. naknada troškova za stručno usavršavanje. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. MUP Beograd Direktor Nešto doo. maj 2001.Molbom se može tražiti poslovna informacija. Očekujući vašu uplatu. odsustvo. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. donošenje rešenja. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. l.

finansijska. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. vaš i naš broj. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. socijalna. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. delovodnik.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. poverljivi i strogo poverljivi. komunalna. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. adresu primaoca. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. broj akta. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. Zaključa se saopštava usmeno. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima. skupština opština. Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. kulturna. . a u preduzećima upravni odbori. prilozi. Donosi ga organ uprave. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu.Prilog: 1 Prepooručeno M. organizacijama ili fizičkim licima. Akti mogu biti obični. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. kratak sadržaj akta. savezna i republička skupština. način otpreme i napomena o dostavi.

Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. prijava. čitanje i razvrstavanje pošte. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. tužba. pritužba i žalba. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. koje se reči pišu odvojeno. . Prijem. otvaranje. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. obrada. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina. zahtev. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. Podnesak je: predlog. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. Na original pisma se stavlja pun potpis.