OSNOVE KORESPONDENCIJE.............................................................................................

2
Pojam korespondencije..........................................................................................................................................................2 Vrste korespondencije............................................................................................................................................................2 Značaj korespondencije.........................................................................................................................................................3 Pravila korespondencije.........................................................................................................................................................4 Poslovna korespondencija......................................................................................................................................................4 Poslovno pismo....................................................................................................................................................................5 Glavni delovi poslovnig pisma .......................................................................................................................................5

...................................................................................................................................................6
Ostali delovi poslovnog pisma ......................................................................................................................................9 Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga...................................................................................................................11 Upit....................................................................................................................................................................................11

VESIMPEX DOO.....................................................................................................................12
Predmet: Zahtev za ponudu................................................................................................................................................12

PREDMET: UPIT ZA UČIONICU..........................................................................................13
Ponuda................................................................................................................................................................................14

PONUDA ZA UPOTREBU PROSTORA OPREMLJENOG ZA VRŠENJE INFORMATIČKIH OBUKA...................................................................................................................................15
Uslovi isporuke i plaćanja..................................................................................................................................................16 Ugovor...............................................................................................................................................................................16 ................................................................................................................................................................................................17 Opšti uslovi školovanja.........................................................................................................................................................17

PREDMET UGOVORA...........................................................................................................17
Reklamacija........................................................................................................................................................................19 Račun.................................................................................................................................................................................20 ............................................................................................................................................................................................21 Korespondencija o radnim odnosima.................................................................................................................................21 Prijem u radni odnos.....................................................................................................................................................21 Poslovne isprave....................................................................................................................................................................22 Uverenje........................................................................................................................................................................22 Potvrda..........................................................................................................................................................................22 Revers............................................................................................................................................................................22 Priznanica......................................................................................................................................................................23 Ovlašćenje.....................................................................................................................................................................23 Molba............................................................................................................................................................................24

M O L B A Z A S L O B O D A N D A N .......................................................................................................24 Propratno pismo............................................................................................................................................................24 Upravni dokumenti...............................................................................................................................................................25 Službeni akti.......................................................................................................................................................................25 Službeni dopis...............................................................................................................................................................25 Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima, organizacijama ili fizičkim licima. .............25 Rešenje .........................................................................................................................................................................25 Odluka...........................................................................................................................................................................25 Zaključak.......................................................................................................................................................................25 Podnesak.......................................................................................................................................................................26 Prijem, obrada, otprema i čuvanje pošte............................................................................................................................26 Pravopis.................................................................................................................................................................................26

Osnove korespondencije
Pojam korespondencije
Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijeom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanov ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije. Prema tumačenju Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja ovaj termin se koristi kao „veza između dve ili više osoba koja obuhvata transfer informacija, poruka, ideja, zanakova, veština itd. direktno ili indirektno, a može obuhvatati široku raznovrsnost i medija.“ Korespondent je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma.

Vrste korespondencije
Postoji tri vrste korespondencije:  Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.  Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.

Učesnici u korespondenciji su pošiljalac (adresant) i primalac (adresat). adresu primaoca i potpis pošiljaoca. Zaključivanje kupoprodajnih ugovora. U manjim preduzećima odeljenje koje se zove pisarnica uglavnom ne postoji a rukovodioci važna pisma pišu sami. Prepiska je takođe i vrlo efikasno reklamno-propagandno sredstvo jer služi i da zaineteresuje i upozna potrošače sa proizvodima i uslugama firme. datum. Korespondent je osoba zadužena za obavljanje korespondencije u jednom preduzeću. Putem korespondencije organizacije. isporuke. plaćanje roba i usluga se obavlja u pismenoj formi. Kada rukovodilac potpiše pismo korespondent pismo šalje primaocu. preduzeća i agencije mogu da:  kupuju i prodaju robe i usluge. nabavke. Kompletna prepiska služi i kao pravna dokumentacija o obavljanim poslovima zato svako poslovno pismo neizostavno mora da ima mesto. kulture.. Pravna lica su organizovane celine koje imaju svoju imovinu i kojima je država priznala pravnu sposobnost i upisani su u odgovarajući registar kod nadležnog državnog organa. U dogovoru sa nadređenima on koncipira poslovna pisma. U tom slučaju ciklus jednog pisma bi izgledao ovako: rukovodilac korespondent pisarnica pošta primalac Naravno primena ovih pravila varira od preduzeća do preduzeća.  Upoznaju buduće kupce sa svojim robama i uslugama. diplomatskih. U korespondenciji učestvuju fizička i pravna lica Fizička lica su pojedinci koji se u poslovnim odnosima pojavljuju kao nosioci određenih prava i obaveza. obrazovanja.. zdravstva i drugih društvenih delatnosti  instituti – naučno istraživačke i stručne organizacije  agencije  bankarske i druge organizacije . kao i u postupku ostvarivanja nekih prava i potraživanja. Uvodjenjem računara u preduzeća i njihovom sve širom upotrebom u svrhe korespondencije slanje pisama poštom se svelo na slanje faktura koje moraju imati originalan pečat i novogodišnjih čestitiki. U pravna lica spadaju:  preduzeća – bave se privrednim i drugim poslovima  ustanove – organizacije iz oblasti nauke.  imaju dokumentaciju o obavljenim poslovima i uslugama. vojnih. Značaj korespondencije Značaj korepsondencije je veliki jer se pomoću nje uspostavljaju i održavaju poslovne veze. što služi kao dokaz u slučaju sudskih sporova. kozularnih. Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih.  knjigovodstveno evidentiraju finansijske rezultate i sagledavaju ukupne poslovne odnose sa partnerima.

žalbe i dr.  Načelo brzine. a neka čak i trajno. Taj rok je obično određen na jedan radni dan. a pismo da bude skladna celina zasnovana na logičnoj koncepciji. Ovo načelo zahteva da svi podaci sadržani u pisanim saopštenjima i aktima treba da budu tačni. Poslovni obrazac je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi.  Načelo primene pravila administrativnog i arhivskog poslovanja. koje je jedna firma šalje drugoj. sa potrebnim uvažavanjem lica kome se upućuje i obazrivim saopštenjem naročito neprijatnih činjenica i negativnog odgovora. za savki od ovih akta postoji zakonsk obaveza čuvanja u nekom periodu.  Načelo čuvanja poslovne i službene tajne. bez nepotrebnih stranih reči. čuvanja. Svaki pisani akt i poslovno pismo treba da zadovolji osnovne estetske zahteve. molbu. ekspeditivnosti ili ažurnosti. „vojna tajna“ i sl. jasne. zabeleške. odluke. radi ostvarivanja poslovne delatnosti. drugačiji za svaki novi slučaj.  Načelo poštovanja odgovarajućeg stila – poslovnog odnosno službenog diskursa. odluku ili drugi akt. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se . zaključci. Šta se sve smatra službenom ili poslovnom tajnom propisuje se zakonom. Poslovna korespondencija U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma. jasno nedvosmisleno precizno napisani. odlukom nadležnog organa. ugovori i ostali poslovna dokumenta.  Načelo tačnosti i obazrivosti. razvrstavanja i arhiviranja svih pisanih dokumenata mogu imati i pravne posledice. Ovo načelo nalaže da se na svako pismo. Poslovno pismo se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. da nemaju pravopisnih i gramatičkih i drugih grešaka. Svaka vrsta akta ima svaoja pravila na kojima se zasniva njegovo oblikovanje i obarada da bi mogla da se identifikuju (rešenja. da su uredni. „strogo poverljivo“. bez precrtanih delova. razumljive za lice koem se upućuje. Nepoštovanje propisa tehničke obrade. Postoje tri grupe dokumenata:  poslovna pisma  interno ustanovljeni obrasci  propisani obrasci. Odgovor morate poslati čak i onda kada on nije potpun ili ne može da bude pozitivan uz napomenu da potpuniji odgovor stiže. molbe. Ponekad možete u vašem odgovoru da naznačite da je pismo stiglo i da će odgovor uslediti čim budete imali relevantne informacije. prilagođen predmetu poslovanja. fakture ili drugih dokumenata. Zajedničko za oba stila je da rečenice treba da budu kratke. Ovo načelo nalaže korespondentima da čuvaju sve podatke kosadrže pisma sa oznakom „poverljivo“. Sadržaje je uvek nov. Korespondent treba da poštuje pravila odgovarajućeg stila i načina izražavanja misli u zavisnosti od toga da li piše poslovno pismo ili rešenje.) i ta forma se bitno razlikuje od forme poslovnog pisma. arhaizama i lokalizama.Pravila korespondencije Postoji šest osnovnih načela na kojima se zasniva savremena korespondencija. računi. zahtev i drugo pismeno obraćanje odgovori u što kraćem roku.  Načelo estetski i tehnički dobro obrađenog pisma i kata. statutom ili drugim propisima zasnovanim na zakonu.

zaključnice. zdravstvena knjižica. lekarsko uverenje. oznaka priloga. kratak sadržaj predmeta. poreska prijava. dodatak pismu. mesto i datum pisanja. su sledeći podaci u zaglavlju: logo pošiljaoca. dostavnice. Primeri fakultetska diploma.. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove. adresa primaoca. anketa koju popunjavaju polaznici.. ustanova. nalozi i dr. opšta uplatnica. mesto. sadržaj i potpis. ulica i broj poštanskog faha. formular koji popunjavaju polaznici.. (primeri jedna naša faktura. fakture. njena poslovna delatnost. adrese prodavnica i skladišta.. To su: pozivni znaci.... U poslovne obrasce spadaju: ugovori. ali svakako korisni. godina osnivanja.. broj tekućeg računa. Poslovno pismo Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. računi. Koji od ovih podataka će . oslovljavanje. Glavni delovi Zaglavlje Mesto i datum Adresa primaoca Sadržaj otprememe Potpis Sporedni delovi Pozivni znaci Oslovljavanje Oznaka priloga Oznaka Raspored kopija Dodatak Glavni delovi poslovnig pisma Zaglavlje sadrži podatke o pošiljaocu.samo unose novi podaci. a među tim podacima neizostavna je adresa pošiljaoca koju čine: naziv firme. oznaka načina otpreme. brojevi telefona i faksa. Manje važni.) Propisani obrasci su namenjeni za dokumnta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. Sporedni delovi olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama. raspored kopija. školsko svedočanstvo. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave. Glavni delovi su: zaglavlje. ali nisu obavezni.

Ako se stavi previše podataka postoji opasnost da primalac ne uoči one bitne. ali ovaj način pisanja treba izbegavati jel se u svetu u poslovnoj dokumentaciji već uveliko datim navodi u formi godina-mesec-dan.2004. zbog promena pravnih propisa. Mesc se može označiti i arapskim brojem tipa 28. njenu poslovnu .  da bi se znalo da li je pismo blagovremeno napisano. Ako se koristi koverat sa „prozorčetom“ u tom slučaju se na koverti ne piše adresa.6. Adresa primaoca se stavlja i na pismo i na koverat. a iza rednih brojeva tačka. Kada mesec napišete slovima ne postoji mogućnost zabune. Primer logotipa firme: Primer zaglavlja i memoranduma: Mesto i datum.se naći u zaglavlju zavisi od ocene same kompanije šata je poslovno i propagandno najvažnije. desnoj ili u sredini. Beograd. U savremenaom komuniciranju svi ovi podaci se nalaze na memorandumu kompanije kao i propagandnim kostantama preduzeća koej se prenose i na vizitkarte. U štampanim zaglavljima i na memorandumima je uglavnom ostavljena crta na koju se upisuju dan. Ukoliko to nije učinjeno mesto i datum se pišu na desnoj strani memoranduma. Adresa primaoca obuhvata: naziv firme. mesec i godina. koverte račune i dr. juni 2004. tipom ili veličinom slova. a na ta način se isključuje mogućnost da neko ispravi datum što u slučaju spora može da bude veoma bitno. Zaglavlje se štampa u vrhu poslovnog papira i može biti na levoj strani. Različiti podaci u zaglavlju su različito naglašeni bojom. jer se taj datum razlikuje od datuma prijema pisma i ta dva datuma imaju različita pravna dejstva. Svrha unošenja datuma:  da bi se znalo koji su propisi bili na snazi u vreme slanja poslovnog pisma. 28. Iza mesta se uvek stavlja zarez.

fah 479 „NAVIP“ Fabrika alkoholnih pića Takovska ul.EUnet. 116 11000 Zemnun . „SAVREMENA ADMINISTRACIJA“ Izdvačko štamparsko preduzeće BEOGRAD Knez Mihajlova 6/V – Pošt. 11000 Belgrade. YUNET International Dubrovačka 35.yu Komercijalna banka 205-1082-43 Eksim banka 170-210-63 EUNET COLLEGE DOO EUNET COLLEGE DOO Zmaj Jovina 37 11000 Beograd Srbija i Crna Gora 011 3342894 063 360300 011 3342894 office@eunetcollege. Na samom pismu adresa se piše 3 do 4 cm ispod zaglavlja.delatnost. Ako se koristi koverta sa „prozorčetom“ onda se pisanje adrese prilagođava veličini prozorčeta.yu e-mail: office@EUnet. ulicu i broj.com Adresa se može pisati u stepenastoj formi i u blok formi. poštanski broj i mesto. Yugoslavia Tel +381 11 3282 608 Fax +381 11 3282 760 www.

 U nadi da ćete nam brzo poslati ponudu. U uvodu se pošiljalac obično poziva na informacije iz javnih medija.. odnosno želja ili potreba pošiljaoca.. a ispod se kuca .  Pismom od 15. Jezgro pisma je obrazloženje razloga obraćanja koji je iznesen u uvodu. Jezgro mora biti kratko. Završetkom se izražava nada pošiljaoca de će primalac pisma prihvatiti njegove predloge..  S osobitim poštovanjem. Vrlo često završetak pisma i pozdrav se spajaju u jednu celinu. najčešće vlasnik ili direktor firma ili lice na koje je to ovlašćenje preneto...  Verujući da ćete nam izaći u susuret.  Mnogo uspeha u radu.  Uz pozdrav želimo Vam uspeh u radu..  Uz osobito uvažavanje. Uvod treba da bude kratak i racionalan a zatim se se iznosi razlog obraćanja.Sadržina pisma je najvažniji deo jel se time saopštava cilj. oglasa.. prijateljski Vas pozdravljamo. U obraćanju inostranim firmama uobičajeni pozdravi su:  S poštovanjem.  Prijateljski Vas pozdravljamo. septembra ove godine zatražili ste da Vam pošaljemo naš katalog.  Očekujući uspešnu saradnju..  isporučiti robu na kredit. Štambilj odnosno pčat se stavljaju ispod završetka pisma na desnoj strani... Ukoliko se u pismo javlja više zahteva i molbi onda se svaka od njih obrazlaže u posebnom pasusu. Ona se može podeliti na tri dela: uvod. Poslovno pismo potpisuje ovlašćeno fizičko lice koje zastupa firmu. Ispod štambilja se kuca funkcija lica koje će da potpiše pismo. prijateljski Vas pozdravljamo. ostavi se prostor za potpis...  Pošto nam još niste poslali ponudu koju smo tražili pismom od 6. novinama molimo da nam pošaljete dodatne informacije. potpuno i precizno. srdačno Vas pozdravljamo. Potpis označava verodostojnost pisma. izvinjava se zbog kašnjenja.. Pozdrav koji dolazi na kraju je znak uvažavanja poslovnog partnera.. propagandnih materijala..  biti zadovoljni našim uslugama. juna ove godine. zahvaljuje se na obaveštenjima i uslugama. maja ove godine šaljemo Vam ...  U skladu sa našim dogovorom od 8.  Povodom vašeg oglasa objavljenog u . jezgro i završni deo. Verujemo da će te:  prihvatiti poslovnu saradnju uz predložene uslove  odložiti naplatu isporučene robe. potpisuje se ispod štambilja ili pečata. na prethodnu saradnju. Završni deo pisma treba prirodno da izvire iz jezgra.

Primer: Naš znal: RJ/MK-S RJ su inicijali sastavljača pisma MK su inicijali daktilografa S je radna jedinica koja upućuje pismo (stovarište) Kratak sadržaj predmeta predstavlja predmet pisma iskazan u nekoliko reči što primaocu omogućava da brzo rasporedi poštu obrađivačima. Piše se ispod adrese a pre sadržaja pisam i uvek se podvlači radi isticanja. Cenjeni saradnici.. uzorci. fotosi. cenovnici. Primer: P r i l o g: katalog fotografije Oznaka načina otpreme se piše na dnu poslovnog pisma ispod priloga. Oznaka priloga je navođenje svih dokumenata koji se šalju kao prilog poslovnom pismu.. U priloge obično spadaju katalozi. Ako se stavlja pečat on se stavlja tako da delimično zahvati levu stranu potpisa i otkucane funkcije. ali ako se vlasnik ili rukovodilac obraća vlasniku druge firme onda se oslovljavanje podrazumeva. Ukoliko pismo potpisuju i rukovodilac i direktor potpis rukovodioca se stavlja na levu stranu a direktora na desnu.To su uglavnom inicijali sastavljača pisma i daktilografa koji je pismo otkucao. Poštovani Milane. sa leve strane. Poštovani gospodine Petroviću. Uvaženi saradnici. Primer: Predmet: traženje ponude Predmet: reklamacija na kvalitet robe Predmet molba za odlaganje plaćanja Oslovljavanje kod nas nije uoičajenao ako se jedna firma obraća drugoj. U cirkularnim pismima se obično koriste seldeća oslovljavnja: Poštovani prijatelji. Primer: Preporučeno . Stavljaju se ispod zaglevlja ili ispod mesta i datuma. prospekti. Poštovani gospodine direktore. Ostali delovi poslovnog pisma Pozivni znaci se koriste da bi se znalo ko je pripremio i obradio poslovno pismo i kome se treba obratiti ako su primaocu neophodne dodatne informacije. Original se potpisuje punim imenom i preyimenom a kopije mogu i samo inicijalima. U zavisnosti od vrste odnosa sa osobom sa kojom se komunicira mogu se upotrebiti sledeći pozdravi: Gospodine direktore. Prilozi se navode ispod sadržaja pisma. oglasi.ime i prezime lica koje potpisuje.

dokvalifikacije i stručnog – profesionalnog usavršavanja zaposlenih. Dodatak se dopisuje na kraju pisma. firma sa iskustvom u računarskoj edukaciji.1. Poslovno pismo u celini: Granski sindikat hemije. Primer: Dostavljeno Imenovanom.2004. Naknadno smo obavešteni da pomenute mašine stižu iz uvoza za dva dana. Postovani gospodine Ognjanović. ispod potpisa i uvek parafira. u njemu se navodi koliko kopija je sačinjeno i kome su prosleđene. pravnoj službi. šaljemo Vam informacije o EUnet College-u koje ste tražili u vezi sa vašom akcijom prekvalifikacije.S. u skladu sa vašim zahtevom od 19. EUnet i S-Soft. Arhivi. energetike i rudarstva Zajednički odbor sindikata Nezavisnost u JPRB „Kolubara“ Kolubarski trg broj 8 Lazarevac 11550. nemetala. Dodatak (P. Primer: P. Nastao je iz ideje da se bogato praktično iskustvo i saznanje o informacionim tehnologijama koje je već na raspoloaganju korisnicima i .S) je naknadno dodati deo kada je pismo već završeno. jun 2004. 8. Dopisuje se kada je nešto propušteno u pismu ili ako je posle pisanja pisma iskrsla neka činjenica na koju želimo da skrenemo poažnju. EUnet College je škola Interneta koju su osnovali prvi domaći komercijalni Internet provajder. N/R Aleksandar Ognjanović Tel/fax: 011 8123601 Naš znak: VS/RD-Š Predmet: Ponuda kurseva Beograd.Ekspres Avionom Faksom Raspored kopija se piše ispod načina otpreme.

Očekujući uspešnu saradnju.klijentima kompanija EUnet i S-Soft.Spisak kurseva . na optimalan način prenese. Cena kurseva zavisi od izbora paketa kurseva i veličine grupe za koju se kurs drži. U prilogu Vam dostavljamo spisak kurseva i fond časova koji je predviđen za svaki kurs. Obrazovanje u našoj školi se sastoji iz niza kurseva koje polaznik sam bira.eunetcollege.Program kurseva Preporučeno Dostaviti Kolubari Arhivi Korespondencija o kupoprodaji robe i usluga Kupovina i prodaja robe i usluga su cilj svake poslovne aktivnosti. samim tim veliki deo prepiski koju kompanije vode se odnosi na kupovinu i prodaju. svim zainteresovanim pojedincima i firmama. otvaranje elektronske pošte i dva sata Interneta od EUneta. Tek po osmišljavanju ukupnog programa bi mogli da odredimo cenu. Kompletne informacije o EUnet College-u možete videti na našem sajtu www. U skladu sa vašim željama možemo kreirati kombinaciju kurseva koja odgovara predznanju polaznika i željenom nivou obrazovanja. EUnet College drži obuke za upotrebu savremenih informacionih tehnologija prenošenjem praktičnih znanja polaznicima svih nivoa obrazovanja.com . Upit . zanimanja i godišta. tako da vremensko trajanje obrazovanja zavisi od paketa kurseva koji je polaznik izabrao. Svaki dobar komercijalista. na osnovu ispitivanja tržišta može da ima pouzdanu procenu o potražnji i ponudi neke robe i kada su najpovoljniji uslovi za kupovinu a kada za prodaju. Direktor ___________________ dr Aleksandar Vučić P r i l o g: . Svaki polaznik EUnet College-a dobija odgovarajuću literaturu koja je namenjena uz željeni kurs. Na kraju svakog završenog kursa polaže se ispit i polaznici dobijaju sertifikat EUnet College-a. prijateljski Vas pozdravljamo.

prospekte. Opštim upitom kupac se koristi kada želi da sazna stanje na tržištu i kada hoće da uspostavi odnos sa novim partnerom. upitom koji može biti opšti ili poseban. Cvetanovski Zvonko Tehnički direktor . ceni. uzorke i informacije o uslovima prodaje robe koju želi da nabavi.2000.r. molim Vas da nam dostavite opstu ponudu za Reichle/DeMassari opremu i posebno za: 1.Aleksandar Buntić faks 762 394 Predmet: Zahtev za ponudu Poštovani. Poseban upit je pismo kojim firma traži podatke o kvalitetu. Opšti upit je pismo kojim jedna firma traži od druge kataloge.R27001-20-1 Regleta 10 pari ranžirna ( 12 komada ) U Beogradu. cenovnike.Ispitivanje režišta se može činiti na razne načine praćenjem oglasa u srdstvima javnog informisanja i specijalnim izdanjima ili direktnim obraćanjem većem broju proizvođača ili trgovinskih firmi na veliko zahtevom za ponudu. To je praktično zahtev za ponudu. uslovima isporuke i plaćanja robe za koju je zainteresovana.DK 7031.101 VS standard nosač 11 regleta ( 3 komada ) 2. U takvim zahtevima je poželjno navesti i količinu robe koja je potrebna. Primer za opšti upit: Vesimpex doo n. 07. Količina robe je bitan parametar i ima veliki uticaj na cenu proizvoda.02.

Idealno bi bilo utorkom i četvrtkom od 09:00 do 14:00 časova sa početkom 23. Novi Sad n/r: Ivan Bagarić. Predmet: Upit za učionicu Na osnovu našeg današnjeg razgovora šaljem Vam upit za sledeće:     Učionica za devet ili više studenata opremeljena računarima.2004.3. 18. Računari bi tebalo da su umreženi i povezani na Internet. dekan Beograd. . Molimo Vas da nam odgovorite da li ste u mogućnosti da nam izađete u susret.Primer za poseban upit: BK Univerzitet. Treba nam šest termina u trajanju od po pet sati.2004.3.

Roba se takođe može nuditi i kroz oglase u sredstvima javnog informisanja. posebne i specijalne. S poštovanjem Aleksandar Vučić Ponuda Ponuda je pismo kojim neka firma nudi robu ili usluge mogućim kupcima. Određenom kupcu nudite određenu robu u skaldu sa njegovim potrebama i to je glavna razlika između posebnih ponuda. Posebna ponuda je namenjena pojedinim kupcima i svakom kupcu se šalje posebna. Neobavezna ponuda je ponuda koja omogućava ponuđaču da odustane od ugovaranja posla zbog nove situacije na tržištu. Ponuda se može poslati samoinicijativno ili kao odgovor na upit kupca. Ukoliko kupac traži povoljnije uslove od onih u ponudi pregovori i dalje traju. obavezne i do opoziva. Ponudom se mogu uspostaviti nove poslovne veze. promena cena i dr. dostavljanjem prospekata i ostalog propagandnog materijala. Cena koja je navedena u ponudi ili istaknuta na robi obavezije ponudjača da je ispoštuje. Na taj način ponuđač deluje samouvereno i sigurno u plasman svoje robe na tržištu i utiča na kupca da se što pre odluči. izlaganjem u izlozima i na sajmovima. Ponude mogu biti neobavezne. održavati postojeće i uspostaviti prekinuti poslovni odnosi. Ako kupac ne prihvati ponuđene uslove smatra se da je ponuda odbijena. smatra se da je posao zaključen ako se porudžbenica pošalje u roku od osam dana od prijema ponude. kada se pojavinovi proizvod. Samim tim razlikuju se i cena i uslovi plaćanja i isporuke.pod kojim uslovima i u kojim terminima. Na takvoj ponudi mora da stoji naznaka „neobavezno“ ili „bez obaveza na prodaju“. Ako rok nije naznačen u ponudi. Ako neko naruču robu u roku koji je naveden na ponudi ponuđač je obavezan da je po navedenoj ceni i isporuči. Šalju se kada su urađeni novi katalozi. Prema broju kupaca kojima se ponude šalju one mogu biti opšte. Opšta ponuda se upućuje velikom broju kupaca i neobavezne su. cenovnici. . Obavezna ponuda je ponuda koja obavezuje ponuđača da kupcu robu proda po ponuđenim uslovima ukoliko je ponuda prihvaćena u naznačenom roku.

U specijalnim ponudama se daje ekstra popust ili neki drugi povoljniji uslovi. Primer ponude: SLDRP-DAI n/r: Marija Ljubičić Osmana Đikića 3 11000 Beograd Fax: 011/3218-150 Ponuda za upotrebu prostora opremljenog za vršenje Informatičkih obuka U skladu sa vašim potrebama možemo Vam ponuditi opremljen prostor u našem centru koji se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici 37a. Na raspolaganju Vam je učionica A2. . Ovakvom uslugom ponuđač želi da obezbedi trajniju isporuku robe i dugoročniju poslovnu saradnju.Specijalna ponuda je vrsta posebnih ponuda. Škola ima aparat za kafu i čiste sanitarne prostorije koje su polaznicima na raspolaganju između predavanja. Učionica je opremljena sa 12 radnih stanica povezanih na Internet linkom od 2Mbs.

Beograd 30.00 dinara. Kompanije se prepiskom dogovaraju o uslovima kupoprodaje i ta prepiska važi kao ugovor. Svaki polaznik dobija besplatno otvaranje mail-a na EUnetu i 10 sati pristupa Internetu. A la rinfuza znači da neupakovanu robu treba utovariti u prevozno sredstvo u rasutom stanju. To znači da se prodajna cena snižava za određeni procenat dugogodišnjim kupcima. Cena upotrebe prostora je xxxx. maja do 11. onim kupcima koji mogu biti dugogodišnji naručioci. za najmenje 40 radnih dana popust od 45%. Možemo Vam odobriti popust na broj zakupljnih dana i to: 1.. rok isporuke. samo uvozna roba se može označiti mernim sistemom zemlje porekla. U njoj se kupac poziva na . Produženje zakupa potrebno je najaviti 15 dana unapred. Ugovor Slanjem i prihvatanjem ponuda prodavac i kupac se spremaju za zaključivanje ugovora. za najmanje 20 radnih dana popust od 30%.. Uslovi isporuke i plaćanja Pod uslovima ugovora se podrazumevaju: predmet ugovora. vrstu i količinu robe. Rabat se predviđa ugovorom. kg. u vidu zaključnice i u vidu formalnog ugovora. način i mesto isporuke. rok. Prompt znači da robu treba isporučiti hitno. Narudžbenica. rok.Termin u kome bi mogli da koristite učionicu je od 17. u tom slučaju zakup za 20 radnih dana bi iznosio xxxx. Ugovor se može zaključiti pismeno ili usmeno. Iskazuje se u procentima i mora biti ugovoren.00 dinara U cene nije uračunat porez na promet.4. transport. količina. vrsta i kvalitet robe.2004. Skonto je odbitak od nabavne vrednosti robe isplaćene u ugovorenom roku ili pre njega. cenu. kvalitet robe. cena. Količina robe se iskazuje u jedinicama propisanim u Zakonu o mernim jedinicama i merilima. Narudžbenicom kupac zahteva da mu prodavac isporuči neku robu. kom). Pismeni ugovori se sklapaju na tri načina: slanjem narudžbenice. a primedba ako ih ima odmah ih upućuje proavcu. Rabat je popust koji se daje kupcu. 2. Kvalitet robe označava se prema oznaci JUS standarda i prema marki proizvoda. način i mesto plaćanja. način i mesto isporuke. tako da bi ukupan zakup za 20 radnih dana iznosio xxxx. Cena se označava za osnovnu mernu jedinicu (m. Pored predmeta i cene kao najvažnijih podataka ugovor treba da sadrži i druge podatke: nazive ugovorenih strana. rok i način plaćanja. Kupac utvrđuje kvalitet robe kada je primi. a najdalje osam dana od dana zaključivanja.00 dinara dnevno. Usmeno zaključeni ugovori moraju s potvrditi i pismeno da bi u dokumentaciji ostao trajan dokument. kupcima na veliko. juna svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova.

Član 2 Osnovne obaveze Škole Škola se ovim Ugovorom obavezuje da će obezbediti sva neophodna ljudska i metrijalna sredstva za održavanje obuke po unapred utvrđenom palnu i programu. Poručilac je obavezan da robu koju je tražio preuzme i plati po uslovima narudžbenice. Da izda sertifikat o pohađanju obuke. Da bi jedan ugovor imao pravnu snagu mora biti overen u sudu. Ugovor se u praksi piše samo kada su u pitanju veći poslovi. 3. Svakom Polazniku je omogućeno da samostalno i prema svojim potrebama odabere obuku koju će da sluša po unapred utvrđenom planu i programu. Piše se u najmanje dva primerka. original se daje kupcu. Član 3 Ostale obaveze Škole Škola se takođe obavezuje: 1. Ugovor o kupoprodaji se obično sklapa ako ugovorene strane neposredno pregovaraju ili to čine preko svojih opunomoćenika. Da izda diplomu za obuke na kraju kojih se polaže ispit. Mesto održavanja obuke je Zmaj Jovina ulica broj 37. Zaključnica služi za zaključivanje kupovine preko posrednika ili kada robu treba proizvesti na osnovu narudžbenice. Pod neophodnim ljudskim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva kvalitetan i kompetentan predavač. isplati nadoknadu. Saugovarači se prvo saglašavaju o svim uslovima i to unose u ugovor. a kopija prodavcu. Član 4 Osnovne obaveze Polaznika Polaznik se obavezuje da Školi. na način predviđen u sledećim članovima. Da obezbedi neophodna sredstva za rad Polaznika 2. Pod neophodnim materijalnim sredstvima u ovom Ugovoru se podrazumeva da svaki Polaznik ima mogućnost da radi samostalno na jednom računaru. Primer ugovora: Opšti uslovi školovanja Član 1 Predmet Ugovora Predmet Ugovora je obučavanje Polaznika za upotrebu kompjutera i Informacionih tehnologija. Plan i program utvrđuje Savet škole. . Škola će pristupiti izvršenju svojih obaveza pošto od Polaznika primi naknadu za odabranu obuku prema važećem cenovniku.ponudu i naglašava pod kojim uslovima kupuje robu.

Član 8 Prava Škole kad se Polaznik ponaša na nedozvoljen način Ukoliko po svojoj oceni Škola zaključi da se Polaznik u prostorijama škole ponaša na nedozvoljeni način. Ukoliko Polaznik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponasanjem. Polaznik odgovara Školi za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem. Isticanjem informacije na oglasnoj tabli ili na Web stranici Škole smatra se da je Polaznik obavešten. Član 7 Nedozvoljena ponašanja Polaznika Svaki Polaznik je dužan da poštuje Kodeks ponašanja škole i da se ponaša u skladu sa Ustavom i Zakonom Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Ukoliko u datom vremenskom periodu Polaznik ne izvrši uplatu naknade mesto u grupi se oslaobađa za sledećeg Polaznika. slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili usmeno pozivom na kontakt telefon koji Polaznik ostavi u prijavi. Član 5 Vreme i način plaćanja usluga Polaznik je u obavezi da se na željenu obuku prijavi najkasnije 5 dana pre početka obuke. Prijava važi dva radna dana. uz suspenziju Ugovora na maksimum 3 dana. Član 11 Promena Opštih uslova . Član 10 Komunikacija između Škole i Polaznika Komunikacija ili obaveštavanje ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi. Član 9 Isključiva odgovornost Polaznika za sopstveno nedozvoljeno ponašanje Polaznik je isključivo krivično. Izmene Cenovnika se ne odnose na već izvršene uplate Polaznika. građanski. a odgovara i za svu pričinjenu štetu. Pored toga. pod kojom se podrazumeva i isticanje informacije na oglasnij tabli škole. i na bilo koji način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Uplatom 10% od celokupnog iznosa određenog cenovnikom po ovom Ugovoru smatra se da je Polaznik rezervisao mesto u grupi. Uplata celokupnog iznosa naknade mora biti izvršena najkasnije na sam dan početka obuke. Škola ima pravo da ga upozori pismenim putem i obavesti ga sa kojim radnjama mora da prestane. isticanje obaveštenja na Web stranici škole. Polaznik se takođe obavezuje da redovno dolazi na časove na osnovu čega Škola može da mu izda sertifikat o pohađanju obuke.Naknada se sastoji od jednokratne naknade određene cenovnikom Škole. u ovom slučaju Škola ima pravo da podatke o Polazniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid zainteresovanim licima. Škola ima pravo da raskine Ugovor. Član 6 Izmena cenovnika Škola zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza Polaznika po ovom Ugovoru. uz obaveštenje Polazniku. Polaznik u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi. Škola je dužna da o izmeni obavesti Polaznika 7 dana pre početka primene novog Cenovnika.

…. Škola zadržava pravo otkazivanja obuke ukoliko se ne prijavi minimum 5 Polaznika sa obavezom da o tome obavesti Polaznika 3 dana pre početka obuke.11. Primer reklamacije: Trgovačko preduzeće UNIJA Beograd Beograd. Prigovor se može uputiti na vrstu.Škola zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine članove ovih Opštih uslova. uz primenu procesnog i materijalnog parava mesta suda. ) pružena mu je mogućnost da isprati obuku do kraja sa nekom drugom grupom u periodu koji sam odabere ili se od uplate odbijaju realni troškovi (sredstva za rad i broj odslušanih časova) a ostatak sredstava se vraća Polazniku. godine i traje do izmene od strane Škole. Otkazivanje obuke se vrši pismenim putem u prostorijama škole. Prihvatanjem izmene smatra se nastavak korišćenja usluga škole. niti treća lica mogu pristupati ovom ugovoru.01. Izmene Opštih uslova obavezuju Polaznika koji ih prihvati. Ukoliko do odustajanja od obuke dođe kasnije od navedenog termina vrši se povraćaj 70% sredstava. Upućuje se odmah po prispeću robe kada se pregledom uoče neslaganja između podataka iz računa i prispele pošiljke. Član 15 Važenje Opštih uslova Primena opštih uslova počinje 01. cenu. U tom slučaju Polazniku se ili vraća celokupan iznos. Član 14 Otkaz Ugovora Obuku je moguće otkazati najkasnije 3 dana pre početka obuke uz kompletni povratak sredstava. kvalitet. Ako je primljena roba neispravna o tome se sačinjava komisijski zapisni čiji se primerak upućuje prodavcu. Reklamacija Reklamacija je prigovor kupca prodavcu ili prevozniku na isporučenu robu. količinu. a u slučajevima kada to nije moguće. . Član 12 Zabrana ustupanja Ugovora i pristupanja Ugovoru Ugovarači ne mogu svoja prava i dužnosti po ovom Ugovoru prenositi na treća lica.2004. a ako nije podrazumeva se rok od osam dana. mesto i rok isporuke. o čemu je dužna da bez odlaganja obavesti Polaznika. pošto je Polaznik o izmeni obavešten. Član 13 Klauzula o nadležnosti Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno. biće nadležan sud u Beogradu. U slučaju pojave neke „više sile“ zbog koje je Polaznik sprečen da pohađa obuku koju je počeo da sluša (bolest. juni 1995. vojska. Rok za ostale prigovore je obično naznačen u računu. a Polaznik ne može da traži nikakva obeštećenja ili se Polaznik priključuje sledećoj obuci.

O tome smo vas obavestili telefonom. adresu kupca. Račun se šalje zajedno sa robom ili tako da račun stigne pre robe. a neke koriste paragon blogkove. naziv dokumenta i broj. mesto. datum izdavanja računa. Odmah smo formirali stručnu komisiju koja je utvrdila da je već satrulilo 20% poslate količine. a drugi ostaje prodavcu. maja 1995. Neke firme čak prave i štampaju svoje račune. podatke o prodatoj robi i potpis prodavca. godine. Prilog: zapisnik komisije Expres-preporučeno Direktor Marko Negovanović Račun Račun (faktura) je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba. Račun može sadržati i druge podatke.Preduzeće Ratar Užice Danas je na železničku stanicu Beograd stigao vagon (JŽ br 14540) krompira koji ste nam vi isporučili po zaključnici 1232 od 30. Računi obično već postoje u štampanoj formi i obično su indigovani. Zbog toga odbijamo da primimo vašu pošiljku. Svaki račun mora da ima zaglavlje . Ona se nalazi na železničkoj stanici Beograd. Na samoj stanici smo uočili da je krompir počeo da truli. Primer računa: . Piše se najmanje u dva primerka od kojih se jedan dostavlja kupcu.

Najkasnije osam dana od oluke svim kandidatima se salje odgovor. na neodređeno vreme ili na probni rad. Da bi se prijavio za radno mesto kandidat mora da dostavi svoju radnu biografiju. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati postavljane uslove. Primer radne biografije: Boško Radivojević Na osnovu podnesenih prijava konkursna komisija ili drugi nadležni organ utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove i sastavljaju rang listu kandidata. Radna biografija ne bi trebala da bude duža od jedne A4 strane. Redoslede se utvrđuje na osnovu školskog uspeha. stručnog usavršavanja. Ako ima potreb vrši se provera znanja kandidata pa se onda odlučuje o konačnom izboru.Korespondencija o radnim odnosima Prijem u radni odnos Da bi neka firma popunila novonastalo ili upražnjeno radno mesto obično raspisuje konkurs. radnog iskustva i prethodnih rezultata. znanja stranih jezika i drugih kriterijuma. . Radno mesto se otvara na određeno vreme. Konukurs se objavljuje putem medija.

Isprav mogu da imaju trajnu ili privremenu vrednost. Izdaju ga i pravna i fizička lica. o zdravstenom stanju. Beograd. 30. mesto i datum izdavanja reversa. preduzeće. Javne isprave izdaju prvna lica a privatne fizička lica. do kada će predmet biti vraćen. Isprava je napisani dokument kojim se nešto dokazuje. agencija ili neko drugo pravno lice. podaci i adresa i pečat. Uverenje Uverenje je najčešća i najvažnija isprava. U potvrdi mora stajati ko je izdaje i šta se njome potvrđujue. Primer reversa: Revers . Ako je izdaje pravno lice sadrži iste elemente kao i uverenje. Ova potvrda se izdaje na lični zahtev imenovanog radi regulisanja prava za dobijanje vize za turističko putovanje i u druge svrhe se ne može koristiti. radnom stažu i dr. Revers treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv pozajmljenog predmeta. Svetogorska 33 . Isprave se uglavnom izdaju na štampanom obrascu.Poslovne isprave Pod ispravom se danas podrazumeva pisani dokument koji sastavlja i izdaje državni organ. Postoje javne i privatne isprave. od koga je predmet pozajmljen. Potvrda To je dokument kojim se potvrđuje neka činjenica. Fizička lica mogu izdavati samo izjave koje overavaju nadležni organi. potpis primaoca. ustanova. a ako je izdaje fizičko lice ne mora da se poštuje red elemenata. POTVRDA Ovim se potvrđuje da je Taj i Taj . Uverenja izdaju pravna lica i služe da se dokažu neke činjenice: uverenje o državljanstvu. stalno zaposlen na radnom mestu levog smetala u firmi "Nešto" Milentija Popovića 18 Novi Beograd. juni 2004. MB 1301880710096 sa adresom u ul. o plaćenom porezu. Primer potvrde: Beograd. ZA POSLODAVCA: ___________________________ Revers Revers je vrsta potvrde kojom se potvrđuje da je neko uzeo neki predmet na poslugu na određeno vreme.

Priznanica može biti kratkoročni i trajni dokument.k. Primer ovlašćenja: Punomoćje Ovim ovlašćujem Miku Radinovića iz Beograda. da može da otvori račun firme Nešto d. Beograd. ________________________________ Miladin Tanasijević.o. Postoje obrasci priznanica povezani u obliku bloka i numerisani. Priznanice se obično pišu u tri primerka. Beograd. Ovlašćenje može biti posebno i opšte. Avalska 16 . Primer priznanice: Ovlašćenje Ovlašćenje je dokument kojim jedno pravno ili fizičko lice ovlašćuje nekoga da u njegovo ime i za njegov račun obavi jedan ili više poslova. prvi ide kupcu. drugi knjigovodstvu a treći ostaje u bloku. br.o. Opštim ovlašćenjem se ovlašćuje punomoćnik da za firmu obavlja jedan ili viš poslova u dužem periodu. l. da može da raspolaže sredstvima sa računa firme. Pere Segedinca 21. J 605090. Priznanicom može da se potrvrdi uplata novca na svoj ili za tuđi račun. da može da potpisuje svu dokumentaciju u ime firme kao i da preuzima sva prava i obaveze direktora firme. Posebnim ovlašenjem ovlašćujete nekoga da završi jedan posao nakon završenog tog posla ovlašćenje prestaje da važi.Priznanica Priznanica je novčani dokument kojim neko pravno ili fizičko lice priznaje da je od drugog lica primilo naznačen iznos novca. Ovlašćenja koja daje firma overavaju se u samoj firmi a ovlašćenja koja daje fizičko lice overava sud ili opština.

maja 2001. odsustvo. naknada troškova za stručno usavršavanje. 312 U prilogu vam dostavljamo račun br. Ovo pismo se uglavnom sastoji od dve tri rečenice. Prote Mateje 36 Beograd. pozdravljamo vas . 312 za urađene audio kasete po vašoj narudžbini od 10. Beograd Molba Molba je pisani sastav kojim neko pravno ili fizičko lice moli primaoca za neku uslugu. Očekujući vašu uplatu.Molbom se može tražiti poslovna informacija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd Predmet: Račun br. l. maj 2001. Primer molbe: Beograd. U periodu mog odsustva menjaće me ________________________________. Molimo vas da taj iznos uplatite na naš tekući račun u roku od tri dana. godine na iznos od 3000000 (trimilionadinara). ____________________ MOLBA ZA S L O B O D A N DAN Molim da mi se omogući korišćenje ______ slobodnog -ih dana iz razloga ______________________________________________________________. 31. Kontakt telefon u slučaju hitnosti zbog neodložnog posla je ____________________________. ___________________________ ( Potpis zaposlenog ) ______________________ ( Odobrio Manager sektora) Propratno pismo Propratno pismo je ono pismo kojim pošiljalac obaveštava primaoca da mu dostavlja nešto u prilogu i objašnjava zašto to čini.k 217651. MUP Beograd Direktor Nešto doo. donošenje rešenja. Primer propratnog pisma: YUVIDEO Beograd.br.

komunalna. a sa javnim ovlašćenjem to mogu činiti i preduzeća i ustanove. Kojoj od ovih kategorija pripada neki akt određuje nadležna osoba ukoliko to već nije utvrđeno posebnim propisima. kulturna. Donosi ga organ uprave. Zaključa se saopštava usmeno. socijalna. kratak sadržaj akta. Službeni dopis Službeni dopis je akt kojim se organ uprave obraća drugim organima. organizacijama ili fizičkim licima. a u preduzećima upravni odbori. tekst akta i potpis ovlašćenog lica. adresu primaoca. finansijska. broj akta. Sporedni delovi službenog dopisa su: broj telefona službenika koji je primio akt. skupština opština. Zavisno od organa koji je rešenje doneo rešenja mogu biti prvostepena i drugostepena. Akti mogu biti obični. poverljivi i strogo poverljivi. Glavni delovi službenog dopisa su zaglavlje dopisa. Zaključak Zaključak se donosi o manje važnim pitanjima.P Šef računovodstva Jevrem Pavlović Upravni dokumenti Službeni akti Službena prepiska je prepiska državnih organa.Prilog: 1 Prepooručeno M. Njome se uređuju različita pitanja: privredna. delovodnik. Odluka Odluka je akt koji donose kolektini organi: savezna i republička vlada. vaš i naš broj. Donosi ga službeno lice nadležno za postupak o određenom predmetu. Akti mogu biti primljeni akti (primljani od drugih državnih organa) i sopstveni akti (dopisi koje je neki organ uradio na po vlastitoj inicijativi) U kancelarijskom poslovanju postoje dve vrste službenog akta: službeni dopis i rešenje. . Osnovni službeni dokument u toj prepisci je akt. prilozi. Rešenje Rešenje je akt organa uprave o predmetu kojem se vodi postupak. savezna i republička skupština. Prvostepeno rešenje donosi organ koji o upravnom predmetu rešava u prvom stepenu. način otpreme i napomena o dostavi. Drugostepeno rešenje donosi viši organ po žalbi na prvostepeno rešenje.

Osnovna poslovna kultur nalaže da se na svako primljeno pismo odgovara u roku od jednog radnog dana. Prijem. otprema i čuvanje pošte Poštom s naziva sva prepiska jedne firme. Pripremljeni odgovori se kucaju i potom ih čita rukovodilac odeljenja koji odobrena pisma paravira. preduzeću ili ustanovi u vezi sa nekim pitanjem koje je u njihovoj nadležnosti. tužba. ako firma vodi delovodnik upisuje se i broj. otvaranje. Na svako pismo se stavlja prijemni pečat. obrada. Da biste bili sigurni da je vaš dokument pravilno napisan uvek možete konsultovari Rečnik jezičkih nedoumica Ivana Klajna ili Pravopis srpskog jezika u izdanju Matice srpske. pritužba i žalba. Popredmetu ili kratkoj sadržini pisma zključuje se kom sektoru treba uputiti pismo. zahtev. čitanje i razvrstavanje pošte. Po prijemu ukoliko pismo nije adresirano imenom i prezimenom na nekog od službenika pošta se otvara i čita. koje se reči pišu odvojeno. Propisom j utvrđeno da sva primljena pošta mora da se čuva deset godina.Podnesak Podnesak je svakok pismeno obraćanje državnom organu. a koje sastavljeno i pravilnu upotrebu interpunkcijskih znakova. Podnesak je: predlog. Jedna kopija se uvek čuva u arhivi. Na original pisma se stavlja pun potpis. Svaka firme treba da ima zaduženu službu ilislužbenika zaduženog za prijem. Ako se pitanja u pismu odnose na više sektora pismo se kopira i po jedna kopija se dostavlja svakom sektoru koji treba da odgovori. Odlazna pošta se takođe zavodi u delovodnik. Pravopis Osnovna poslovna kultura nalaže da se u svakom pisanom dokumentu poštuju sva pravopisna pravila. . Svaki službenik koji se bavi pisanjem dokumenata mora znati upotrebu velikih i malih slova. prijava. Gotova pisma se dostavljaju pisarnici da ih otpremi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful