P. 1
1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma'

1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma'

|Views: 830|Likes:
Published by alexejdaniel

More info:

Published by: alexejdaniel on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

Većinom su sledbenici sufizma.Pripadnici islamskog religioznog reda. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . Veoma se interesovao za okultizam. CERERA . ( Lanina opaska . Astralnom telu. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DERVIŠI . DEMONI – U hermetizmu. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof .06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Najčešće je to bila vračara. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Kabala i magija ih pak personalizuju. uzdržavanjem. Čela je neka vrsta šegrta. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. posebno u jogi i vedanti.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. samokontrolom.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. izazvano kako se tvrdi. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. pa čak i terminologiju. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. DHARANA – Šesti stepen radža joge. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. vid ispoljavanja intuicije. DHIJANA . ČEIRO . Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. svetih prosjaka. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem.1571) – Slavni italijanski vajar. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ).06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. ČELINI BENVENUTO ( 1500. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola.Pseudonim Luisa Hamona. DAFNOMANTIJA . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. znake raspoznavanja. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. pisca mnogih dela o hiromantiji. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom.Sedmi stepen radža joge . DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. smešteni van fizičkog tela u tzv.

Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Ovata i Druida ( Ros Nikols). Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. DRBAL ing. DRUIDI .ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.samo cu dopuniti. sad_raven. biva posle nekog vremena ponovo naoštren... Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. U hriscanstvu nevinost..jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde.inicijacija. magovi. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku .povratak covekoj praiskonskoj cistoti.onda brisite post. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. i hermetista.U alhemiji .preko sive do bele. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.OK!? Ako nije dobro. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. U islamu vazan obred.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. KAREL . DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. Ablucije – Ociscenje. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. U budizmu.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. poznat pod nazivom Učitelj.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. astrolog. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. vaspitači... Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. astronom. orijentisanom duž osovine sever jug. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. sudije.

urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.u bagremu I paprati.bronze.br. U okultizmu. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.N.p. U alhemiji.vatra munje.manifestovani Logos. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.e.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.Stari bog oluje kod Amoricana.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.e. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.koga opeva oko 200 himni Rig vede. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Aksakov A. Alraun – (tevtonski) Zenski demon. U misticizmu.”ublaziti”) .koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.n.kada silazi na zemlju.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. simolizuje ponovo rodjenje.univerzalni rastvarac.sa ili bez magicnih formula.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.U grckoj numerologiji oznacava broj 356. aditon I opistodom.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.voda I biljke-svi su podjednako Agni.eter ili nebo.. – Ruski spiritist. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.tj.besmrtnost. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.inicijaciju. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Kralj Ajolije. Azael – Po rabinskim legendama.Njenih sedam slova na grckom jeziku.Klasican grcki hram posle 600 god p. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. Azafini – Tunmci snova u Haladeji. Aksas – U ezoteriji.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.povezano sa dubokim vodama. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.narucito Visnu.jedan od prvih andjela srdzbe. Alrinak – Zli duh brodoloma.razlicito indentifikovanih kao prostor. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. naos .Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata. Alomantija – Proricanje iz soli.Posebno su je postovali Sicilijanci.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost . Ajbe – Sveto drvo.poznat kao Ramon. dana u godini. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Ognjiste za kucne zrtve. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.koga su prizivali ribari. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.sunce.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.n.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.

Dalje su ga razvili neoplatonovci.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”. Kao makrokosmicki simbol . Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.mesavina.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.po poreklu psihicka. Asmode .zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi . Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi. Amalgam – U alhemiji smesa . U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.Indije I Ponta. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.emanacija. Ank – Egipatski simbol zivota. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. Andras .Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.didakticke (Testament 12 partrijaha).ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.apokalipticne (Knjiga Henohova).”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .poslanice (Isusova poslanica Labgaru). dela (Dela Tomina).posebno zive sa drugim metalima.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.boraviste mrtvih.postaje bezvredna ako se otkrije. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Helena Blavacki.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.kako nebeski tako I ljudski.moci. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.On predstavlja kosmos I zivot. Arda Narisvara .u svojoj ruci drzi ank. U egipatskim hijeroglifima.”skriven”) Ezotericna knjiga. Apam Napat – U svetim rukopisima. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Demon koji je zaveo Evu.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.”individualna dusa”.ljudozder.pokojnika.vertikalna linija je nebo.(klasicna mitologija) Demon nesloge.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.kao I zivota nakon smrti. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. prociscenje dusa.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.ono se proteze u svet nebeskih tela.kojom su okruzena sva ziva bica.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Jermenije.besmrtno.a horizontalna linija Zemlja. kod samana isceljenje dusa. predstavlja dusu koja je vecna.ciji je simbol upravo Ank. Maat.najvisa dusa. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). Anamaleh .Takodje je I simbol za sudbinu.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.boginja istine.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Apokrif – (grcki: “tajan”.ujedinjenog muskog I zenskog principa. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima). Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.tajni spis.(jevrejski) Demon losih vesti. naziv za kartu u Tarotu.Moguce da je u pitanju boginja cutanja. u inicijacijskom pristupanju gnosi.Ozirisa I Izide.zatim Paracelzus.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.koje nije ni telo ni dusa. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola . Atman – (skitski: “dah”.Elifas Levi.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.

EKSTAZA – Duševno ushićenje. ima fizičko. Himera. sedeo je na tronu od ebanovine. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. ugodna i privlačna – dole . kao nacija. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem.aura duha. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. pokušavajući da nađe dublji smisao života.. g. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. ' Do struka lepa mlada žena. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. država.. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.. Nemejski Lav.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. koji je živeo od 599 – 527.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.06-06-2006 Ok je. ali niže od njega užasna zmija. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. ljudska polovica. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima.n. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.Ima ih oko dva miliona. astralno i mentalno telo. čiji je osnivač Vardarma.e. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Ehidna oslikava majku. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. konacni prizvod alhemijskog tela. EKSTERIORACIJA – 1.. Aurum Aurae – Krilata sfera.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru.aura astralnog principa .p. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). mentalna koncentracija na jedan sadržaj. strašna životinjska polovina. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Dying_Bride. Kralj podzemnog sveta Pluton. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. EKAGRA – U jogi. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891.

hiroviti. kao prvi ljubavni snovi. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. kao što je . kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. U magiji. veoma rašireno u srednjem veku. zanesena noćnim plesovima po livadama. voda i akaša. Dejstvo na sopstveni organizam. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. E. Magijskog ogledala. lebdeći. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. ENSTAZA – U jogi. to je postizanje određenog duševnog stanja. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. nadfizičke komponente ljudskog bića. Za razliku od ljudskog bića. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. ali izašli iz zemlje i vode. Jedan od njegovih pacijenata. Upotreba tih naziva je simbolična.S. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. ELEMENTAL – U hermetizmu. Očaravajući su. vodom itd. akaša). Materijalizacije. Ima ih 5 : vazduh. Naime . voda. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. elementar čine sve nematerijalne. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. zemlja. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. vrhunska meditacija. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. vatra. Dying_Bride. najmanje cenjen. koji se i danas sreće u Africi. 2. kojem je izlečio artritis. Alhemijski termin koji označava tzv. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. naročito u mladih. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. nordijskog porekla. Navodno podmlađuje stare. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. Elfi su duhovi vazduha. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Ektoplazma je osnov tzv. to je sperma. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. ELEMENTI – U hermetizmu. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Peti element.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Nemačka kratica za istu stvar je A. biologu na tom univerzitetu.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. zemlja. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. skriveni Bog. vatra. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. pogibeljni. 2. koje izazivaju samrtničke krikove. Kraljica elfa je Bela Dama. ELF – Vazdušna božanstva.tj Deus absconditus. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.S. Simbolizuju ktonske i noćne sile. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. mali. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj.

Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. lišavanje hrane i vode. SAD. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. kao i ona od korala. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Završile su kao alkoholičarke. 3. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. telekineza. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. U svakom slučaju. Često se sreće u narodnim vradžbinama. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. ( zar opet ? m. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Priča se da je 1525. Justusa Fausta.moja opaska ) DR FAUST . predvođena njihovim roditeljima.Neumoljiva je. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848..dugotrajno održavanje budnog stanja. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' .Likovi iz keltske mitologije. mračna.. pucketanje. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . amajlija od gagata ( crnog jantara ). FASCINACIJA . O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. sestre Fox.. štitila je od zlog pogleda. odbijanja uroka i nesreće. Homerova ' Odiseja '. izazivajući senzaciju. op) FLUID . Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna.. A onda su neočekivano. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Međutim uskoro su se javili novi mediji. prisutan kod mnogih naroda. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh.. hipnoza životinja. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. Figa je simbol penisa u erekciji. zlotvorna.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. dematerijalizacija. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . 1924. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. te da je posedovao moć nevidljivosti. Keit i Margaret. Pomaže plodnost. Gilgameš itd. mit o njemu je stvaran. Dying_Bride. ubrzanje rasta biljaka .. Te godine . sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Ipak. nakazna bića. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. ne iz zloće ili mržnje. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga.. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu.. u Hajdsvilu. Na Britanskim ostrvima gagat je . godina. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa.

Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. što ga daje keltska glasnica. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. velikih dimenzija.odvraćao oluje. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. Figure. padne. usled dugotrajnog okretanja. U svakom delu. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. Kauda Drakonis. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Umesto ploda besmrtnosti. Čudesno je lepa. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. Leticija. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Hrišćanski su pisci. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. koji su išli goli. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. te ujede zmija. GNOMI – Patuljci. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. pobuđuje ljubav i čežnju.Prastara metoda proricanja . arapskog porekla. koji se nikada ne može pojesti. Po osnovnoj ideji. plod besmrtnosti. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. duhovi elemenata zemlje. Amisia. On je trava Bogova i koren života. Ginseng je hrana Yanga. Fortuna Major. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Gagat je crni sjajni kamen. Tristicija. Konjukcij. U novije vreme se pribegava automatskom. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. upisano je jedno slovo. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. GEOMANTIJA . G. Via. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. B. Rubeus. Puela. kojih ima 16. Populos. uroke. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Kaput. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. demone. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. oni su preteče današnjih robota. manje ili više priznata od psihologa. čoveku i božanstvu. Puer. u SAD –u. otrove. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. pevajući čarobnu pesmu. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. bolesti što su slale veštice. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. On svladava čari i poništava začaranost. koja na osnovu rukopisa . osnivača ezoteričnog bratstva G. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Ponekad ostavi i jabuku. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Albus. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Fortuna Minor. GETIA – Crna magija najnižeg reda. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. koji je izdeljen na jednake delove. magijski pseudonim Frenka Rasela.

1912.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska. Banijan . Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Sovjetski biolog koji je 1934.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju.”Po drugim tradicijama.iskoci napolje.Banshi .Babino polje.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 )..ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.pleme.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.Po legendama.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. temperament. formira prvu grupu učenika ovih disciplina.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. Mišon. Značajne doprinose dali su i : Lavater. postavio teoriju mitogenske radijacije. sad_raven. inteligenciju.na slovo. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. Prajer. u Haldeji jedan od velikih demona. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. u kojoj se daju magijske formule i recepti. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.a prethodi pretvaranju metala.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.koje dojiljama uzimaju mleko.Babina gora.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. Otud ljudska patnja. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova.06-14-2006 Na slovo. po pravilu kompilacija većeg broja autora.planine. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Meetings with Remarkable men. godine u Moskvi.Oni umrese.. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.obucene u crninu.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Babice – Kod Srba porodjajni demon. maštu.porodica pod njegovom zastitom.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.duge kose. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. Čovek je mašina koju su drugi programirali.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.

p. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .bolest I smrt.Veoma star gnostisticki sistem tzv.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.panteisticka I misticka shvatanja.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Bardesan (154.filosof.tj.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. – 1624.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.Ime. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.Raznim postupcima npr.ponekad u vidu monograma.zivotinja namenjena gozbi Mesije.) – Nemacki mistik.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.Njega su postovali Finestici.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Belfegor – U opscenom obozavanju.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Duh sirove snage.zahvaljujuci prirodnom daru.hriscanstva.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.gde trava.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.koje se pise I Belzebub I Belzebul.koga su neki nazivali gnostikom.Iako samouk. Belial – Zli duh u Libanu. Sumeranaca.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.tj.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.astrologije.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.nocu izraste.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.srcani ritam). Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.indijske filozofije I okultizma. Belijal – Vodja palih andjela.znaci “Gospodar muva”.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).e. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda. – 222. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena. Beme Jakob (1575. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.n. Belish – Zli duh u Madagaskaru.kisu.a neki hriscaninom.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. god.slavili podvige drevnih junaka.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.geometrijskog su oblika.rodjen u Persiji.a za dobrobit drugih.) – Rani sirijski pisac.koju preko dana popase.itd. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.premida jede seno sa hiljadu brda. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.teolog I vidovnjak.

Vavilon – Vrata Bozija.po njoj.nepromenjiv. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.priroda samostvoriteljak.n. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.trojstvo. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.) indijski osnivac budizma.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma..Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.pomocu meditacije nasao je resenje. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.n.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.U 29.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.koma).princ pod imenom Sidarta. Bon .Kad je imao 35 godina.Jos kao decak. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .e.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista. da bi postigao nirvanu. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.natura naturans.Covek je.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).kao telo bilo koje zivotinje.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. god.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.06-15-2006 Slovo V.e.tj.. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.I dalje postoji.Oblik Shamanizma.Prvi deo je animalne prirode. sad_raven.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. – 483.S gledista funkcije.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda. Bratstvo – U etnologiji. Buda – (Buddha: ”probudjeni.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog..ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.udruzenje unutar klanova. p.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.

poljskoj. Vatra – U alhemiji.pocev odprilike 14000 p.dobijanja Kamena mudrosti.4 geometrijaska lika.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.Srednjoj Evropi.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. 1460.a u svom sirem smislu.Predstavlja suptilni svet.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.jedan od 4 elementa.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.Vazduh je sredina svetlosti. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.Suprotno od magnetizma.otkrovenja.besmrtna stvorenja.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.prenose otkrovenje iz satrine u himnama. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.dok su zemlja I voda pasivni.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.U astrologiji.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.svet sirenja.evoluciju coveka.uzleta.plina ili e lektricne energije).Prema legendi vampiri su sticenici noci.Kineza.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.broj.e.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Grckoj.Arabiji. Vazduh – Uz zemlju.po imenu Karna.vodu I vatru.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.18 definicija I 10 pravila.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.medjuprostor izmedju neba I zemlje.) Italijanski alhemicar iz Venecije.shvacen operaciski ili spekulativno. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.Nimfa.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.mirisa.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.koje je primljeno “slusanjem”.vazduh je simbol spiritualizacije.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.pitanja (Ko?…).Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.zastitnica sarki na vratima. Venetus Georgijus – (rodj.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.n.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.Vatra I vazduh su aktivni.Vaga I Vodolija.boja I medjuplanetarnih vibracija.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.a tek mnogo kasnije pisanim.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.zenski elementi. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- .troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Sionim: “Platonova polugodina”.slovo.koju su vrebali po kolevkama.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.sto je period od 12960 godina.To je prvobitni oblik hinduizma. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.rezim.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.prema hermetickoj teoriji. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .Lav I Strelac.odrazava zvezdani svet.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.ali I u modernom shou programima.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.kome pripadaju: Ovan. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.muski elementi.I kasnije dela kao sto su sutra.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. u liku srednjovekovne dvorske budale.Hranili su se krvlju male dece.prauzroke. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.Japanaca I Semita. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.

znaci I vratiti se izvorima.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.nedostatak dusevne topline. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.sa jedne strane naziva cin. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Skorpija I Ribe. Vizija – Vizijom se.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.metapsihicka (slike buducnosti.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.predstavlja kosmicku osu.Gospodar Smrti.ispred zaliva Solvej.patoloska.prema hermetickoj teoriji.osim simbolickom smrcu. V.ali I sve pretnje resorpcije.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.klicu klica.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Zaledjena voda.Odrzava se 31.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.prema narodnom verovanju.osobito laganjem I ogovaranjem.dva sveta. prolazna faza regresije I dezintegracije.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.led.I.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.proslosti skrivenog).Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.Prema druidskoj tradiciji.je reinkarnacija ledi Oven. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu. Veron – Staro ime za vukodlaka.opazanje.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.bara (mocvara).sto se svodi na isto. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.demoni I duhovi mrtvih. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.pravac nebeskog delovanja. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.tako I grupa.Kada se takvo dete rodi I izraste.sva obecanja razvoja. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.koji su umrli pre svog vencanja. Vjedogonja.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Njena kraljica. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.U astrologiji.T.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .izmedju Liverpula I Belfasta.R.ne mogu coveku nauditi neprijatelji. Voda .L.Saman.izvesna Monika Vilson.izmedju poznatog I .mehanizam.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.blato.poistovecenje.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.kad se nosi uz sebe.ognjeno vino.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.bezoblicno.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.I. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika. oktobra vece pre Svih Svetih.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.O.

obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.ali je okrutnije od vuka.a druga od cinka I ispupcena. direktno – pomocu intiucije. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.S obzirom na metodu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija. Djordja.kroz vazduh .snova.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.pasivnu zensku silu.yelu.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. 2.Simbol izvorista. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).svetlosti I tame.pridavanja brojcane vrednosti slovima.utisaka.recima ili .tumacenje znakova poput haruspikija.skrivenog.Riml.drzanju.ili na daljinu.dvostruki aspect zivota.pak.kristalne kugle.simpatije.gajevi su bili posveceni bozanstvima. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.mesto porekla.plod fluidnog prozimanja.vizije.da ide ka izvoru.Gatanje moze biti: 1. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.itd. Ganesha (hiduizam) .tj.jedna je od bakra I udubljena. sad_raven.taloga kafe.U Veneciji.bogatstva I bede. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.Teznja duha da se vrati nazad. neko ko moze da se pretvori u vuka.nepoznatog.predosecanja.Opsti naziv za paranormalno.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.osecajno.pomocu karata. prema misticima I posvecenicima.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.ona se dele na. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.a I u drugih naroda.dlana.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.Otvaraju se na neku tajnu.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.bilo po kakvom saobrazenju.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.itd. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.Shivin sin.proslost.R. moc carobnjaka da putuju svetom. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.oniromanti (po snovima).u crkvi Sv. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.fiziognomicari (po licu. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.pokretima). Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.na ledjima krilatog konja.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.astrolozi (po nebeskim pojavama).Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce. naraste veliko kao vuk.

svakog coveka prati genij.On je . …tav = 400.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.I po njihovom broju.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).njegov dvojnik.savetnij.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Bardesan.jereticki I slobodnoumni .govora ili mitskog govora.ili ponekad.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije. Duha.u Rimu.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.Valentinus I Karpokrates.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.Bila je poznata Keltima. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.recenicama u skladu sa razlicitim semama.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. Npr. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.).Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona. stiti od vradzbina. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.…dalet = 4. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari. Duha ili koriscenje darova Sv. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.dakle tvorcem zla.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .nacelo polodnosti.U ezoteriji.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.demon.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. Genij rodjenja: narucito u Rimu .gradjenja kuca I grobnica. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. god.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.intiucije.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.duh zemlje.Vizantiji.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.Nepostojani su.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.andjeo cuvar.mogu I da vole I da mrze.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.maste.Za gnostike materija je bila zlo.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.prema Kabali.pod razlicitim imenima. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.vestina oblika I situacija. nizi duh .Pojavljuje se u obliku mita.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).

Griot moze biti lakrdijas.itd.opsenare. cetvrtkom – Jupiter.a coveka koga osine grom-posvecen je.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.pripovedac. Gri – Africki talisman.sto nazalost.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.Tada se kaze da je ona zapaljena .odbacenost. Agripina magijska dela “Crna kokoska”. logos: “rec”.pripremaju mu hranu. sredom – Merkur.Kasnije.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h. Gongi (japanski) – vrac. petkom – Venera.fibioniti).U sirem smislu. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. utorkom – Mars.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.muzicar.Golem je nem. Gul (arapski) – Demon groblja.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.duhovno I moralno posrnuce.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.tri sestre.”Riznica staraca iz piramide”.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.Za razliku od Adama. Gubavac – Sibolizuje necistotu.brinu se za njegov vrt.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. ponedeljkom – Mesec.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.a njegovi ucenici ga opsluzuju.Stena drustvenu izopacenost.danas dovodi. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Sibolizuju snagu I budnost. subotom – Saturn. U danasnjem hiduizmu..”Veliki I Mali Albert”.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. Grafologija (grcki grapho “pisem”.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.Eurijala I Stena.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.disciplinom arcane I emanatizmom.koga je stvorio bog. u glavama su im ljute otrovnice.Kod Grka srodni su nemanima.do tragicnih posledica po pojedinca. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.imaju bronzane ruke I zlatna krila.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.a lavljim telom. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.upisanih u oblicima slova I rukopisa.recitator.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.Golem je covek.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.tri nemani.pa cak I grupe pojedinaca.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.pevac.a da ne izgori u .(Karpokrates.

pa prema tome I sa covekovom sudbinom.sukoba. deviza “Sloboda. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu.Jednakost.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih. Demijurg (grcki “radnik”.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula. U Kabalai savrsen broj.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.ekvivalentna alfi. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.U prizorima raspeca. Deviza – U heraldici.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika. u masonstvu npr.”umetnik”. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.) I “Velika enigma” (1911. godine.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.s gledista kulturne ili fizicke antropologije. Molitvenik cine 22 molitve. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima.ljudske postupke I moralne norme.ali smrtnih ljudi. Dvadeset jedan – U Bibliji br.dovrsenost. Desno. 10 je sibol univerzalnog stvaranja. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.princip buduceg.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.omegi I slovu M.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.s one strane govora I misljena.pravednost ili duznost.pocetak zla.Levo – Desna strana je solarni.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak. Dva – Br. Deni Leon – Francuski teozof.Oznacava sveukupnost.I najposle.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.regresivnom stadijumu. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.Bog kao Apsolut po sebi .nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom .dobri razbojnik je sa desne strane.objavio knjige “Posle smrti” (1891.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni.Dansnje covecanstvo .Bratstvo”.spiritualni dvojnik.Simbol suprotnosti.U hriscanskoj demonologiji.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”.a koze sleva.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.duhove.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.zastitnicki ili opasni geniji.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.U lingvistici.Po pitagorejcima br.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo. Deitet – Skriveni Bog.tako I kobne propasti.”vestak”.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).muski princip.koji .Rec je kasnije oznacila nize bogove. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.Nebice.Mnogi narodi su odabrali 21. mudrost ima 21 atribut.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva..pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.koja su arhetipske slike. 2 po Pitagori. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.njoj.Prema Pitagori srecan br.a rdjavi sa leve. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.broj vidovitosti I prorocanstav.pramaterija bez volje I atributa.

mek.prakse.od fizioloskog do duhovnog.predvidjanje ili “sablasti”. gde on nabraja Zlatno doba. Sv.pravde I autoriteta.na jednoj strain listici kalaja.I to u coveku (npr.discipline. Duhovna. iznenadna pomoc.tako I na navodno buduce dogadjaje.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.e.a sa druge strane parce crnog platna. Dying_Bride. Postoje tri vrste duse: umna .Herojsko doba I Gvozdeno doba.ukljucujuci I duhove mrtvih.koji. suv I mrsav – grubost karaktera.netaknutom truleznom materijalnoscu.itd.alter ego.otkrivanju skrivenog blaga.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.svetosti.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.U uobicajnom znacenju.dusu(psyche) I telo (soma).to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala.lepo obojen.Rituali se sastoje od molitva.u antickoj tragediji. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.Dravidi veruju da puno zlih duhova. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.”misliti”.muskarac ili zena.razlicit od osobe. u svet (npr. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost. Duhovni.rituala.ne pokazujuci se ucenicima.n. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine. dusa/telo).”ciniti se”. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.Tipicno. Diplosis – U alhemiji udvajanje. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.pravni system koji pociva na legitimnosti.a odnosi se kako na udaljene I istovremene.o razgovoru sa mrtvima. Diaka – U okultizmu I teozofiji.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. Duh Pomagac – Dvojnik.voljna I pozudna.nastanjiju univerzum.je .neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar. kao uzroci(Bog/Djavo).pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.neocekivano posredovanje u nekoj stvari. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.koji se uz neki predosecaj .itd.Severno doba. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.igara I pesama.vlazan oznacava mladost.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.posto fiksiraju pogled.spiritualni ucitelj – Osoba .hermeneutike.u ogledalu vide zeljeni oblik. proizilazi iz pentagrama. Doketizam (grcki dokein “izgledati”.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).zdravlje osecajnost. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju. duh/materija).08-24-2006 . Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.ali simpaticki povezan s njom.

bilo da bi se prizvala ili uklonila. osnova takozvane mimetičke magije. BAFOMET . ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. Na slovo na slovo B BA' AL . INICIJACIJA – Posvećenje.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. formula kojom se deluje na niža duhovna bića.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. opčinjavanje. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. otelovljenje.. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. Sin Božji. Ubiti ga je teško. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . pola čovek pola jarac. INKARNACIJA – Utelotvorenje. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. sveti simbol ranih hrišćana.položenog u bunište.. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. U magiji. posebno u ratarstvu. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. prema Magnusu Husu. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. .. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. po narodnom verovanju do izlečenja. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba.Hermafroditsko biće. od 7 –14 godina. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla . razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. smrtne opasnosti.

arhiđavo. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost .e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao.Princ demona. koja je dostigla procvat u VII v. osnivač budizma. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju .Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku.Mistična ljubav. BUDA ( 560 – 480 p. zasnovana na sveopšte ljubavi. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge. Tako je nazvan prvi Sidharta. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. BHAKTI . uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst.n. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije. Uzrok patnje je želja za životom 3.n. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. Život je patnja 2. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) .e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4.BELZEBUB . BIBLIOMANTIJA .Metod proricanja na osnovu knjiga.

. Kini.Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. pola čovek pola bik. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. Mongoliji.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije.. Japanu. Koreji. mahajana ( velika kola) u Tibetu. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. hinajana budizam( mala kola). 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . CERERA .

ČELINI BENVENUTO ( 1500. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Astralnom telu. vid ispoljavanja intuicije.1571) – Slavni italijanski vajar. DAFNOMANTIJA . pisca mnogih dela o hiromantiji. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DAKTILOMANTIJA . Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. Veoma se interesovao za okultizam. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. ( Lanina opaska . . Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. ČEIRO . na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. smešteni van fizičkog tela u tzv. Čela je neka vrsta šegrta.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru.Pseudonim Luisa Hamona. posebno u jogi i vedanti. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona.

Najčešće je to bila vračara. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. DHIJANA .Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. i hermetista. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. znake raspoznavanja. samokontrolom. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću.Pripadnici islamskog religioznog reda. DHARANA – Šesti stepen radža joge. izazvano kako se tvrdi. astronom. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. astrolog. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. uzdržavanjem. svetih prosjaka. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. Većinom su sledbenici sufizma. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi.Sedmi stepen radža joge . Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. pa čak i terminologiju. DERVIŠI . Kabala i magija ih pak personalizuju. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . DEMONI – U hermetizmu. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera.

vaspitači. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. DRBAL ing. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik.što je on i uradio. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. sudije. DRUIDI . Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. orijentisanom duž osovine sever jug. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda . Ovata i Druida ( Ros Nikols). poznat pod nazivom Učitelj. KAREL . sad_raven Mag . DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. magovi.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.

.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.preko sive do bele. U budizmu. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. dana u godini.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim..Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. U islamu vazan obred.inicijacija..OK!? Ako nije dobro. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula..e.Njenih sedam slova na grckom jeziku. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Ablucije – Ociscenje.kada silazi na zemlju. U okultizmu.samo cu dopuniti.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti.onda brisite post.U alhemiji .u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.narucito Visnu. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.. . Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.br.n. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. U hriscanstvu nevinost. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis..

Ajbe – Sveto drvo.eter ili nebo.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.koga su prizivali ribari.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.Posebno su je postovali Sicilijanci.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. Azael – Po rabinskim legendama.e.n. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.voda I biljke-svi su podjednako Agni. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila. aditon I opistodom. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.tj.jedan od prvih andjela srdzbe.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .razlicito indentifikovanih kao prostor. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .manifestovani Logos.Kralj Ajolije.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.sunce.povezano sa dubokim vodama. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).poznat kao Ramon. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.Stari bog oluje kod Amoricana.koga opeva oko 200 himni Rig vede.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.Klasican grcki hram posle 600 god p.vatra munje. Ognjiste za kucne zrtve. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji. naos .Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara . Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.

delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha.u bagremu I paprati. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.N.bronze. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”. U alhemiji.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.mesavina.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.inicijaciju.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika. Aksakov A. Anamaleh . Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Amalgam – U alhemiji smesa . simolizuje ponovo rodjenje. – Ruski spiritist.univerzalni rastvarac.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. kod samana isceljenje dusa. .Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Aksas – U ezoteriji. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. U misticizmu.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.(jevrejski) Demon losih vesti.posebno zive sa drugim metalima.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. prociscenje dusa.”ublaziti”) . Alraun – (tevtonski) Zenski demon. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.sa ili bez magicnih formula. u inicijacijskom pristupanju gnosi. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. Alomantija – Proricanje iz soli.besmrtnost. Alrinak – Zli duh brodoloma.

Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.Jermenije. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).u svojoj ruci drzi ank. U egipatskim hijeroglifima. Apam Napat – U svetim rukopisima.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.tajni spis. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.ljudozder.a horizontalna linija Zemlja.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota.Indije I Ponta. Arda Narisvara .koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Takodje je I simbol za sudbinu.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.(klasicna mitologija) Demon nesloge.kako nebeski tako I ljudski.On predstavlja kosmos I zivot.apokalipticne (Knjiga Henohova).ciji je simbol upravo Ank. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).Moguce da je u pitanju boginja cutanja. Kao makrokosmicki simbol .”skriven”) Ezotericna knjiga.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Ank – Egipatski simbol zivota.vertikalna linija je nebo. predstavlja dusu koja je vecna.kao I zivota nakon smrti. Andras .moci.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.boraviste mrtvih.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.didakticke (Testament 12 partrijaha). Apokrif – (grcki: “tajan”.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.ujedinjenog muskog I zenskog principa. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.boginja istine. Maat.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”. dela (Dela Tomina).Ozirisa I Izide.

naziv za kartu u Tarotu.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani.zatim Paracelzus.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. Arkana . anyway. Dalje su ga razvili neoplatonovci. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.Elifas Levi.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.aura astralnog principa . Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. Asmode . this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. this is really not my kind of stimulation No.Demon koji je zaveo Evu. Atman – (skitski: “dah”. konacni prizvod alhemijskog tela.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.emanacija.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.Helena Blavacki. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .po poreklu psihicka.aura duha.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.koje nije ni telo ni dusa. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. you freak! .kojom su okruzena sva ziva bica.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.”individualna dusa”.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No.najvisa dusa.postaje bezvredna ako se otkrije. Aurum Aurae – Krilata sfera. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.besmrtno.ono se proteze u svet nebeskih tela. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima.

Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa.n. 2006 6:15 pm Ok je. Dying_Bride Antihrist . Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. čiji je osnivač Vardarma.Ima ih oko dva miliona. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).e. pokušavajući da nađe dublji smisao života. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. g. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. koji je živeo od 599 – 527. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici.p.

Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Himera. ljudska polovica. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. EHIDNA .Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. EKSTAZA – Duševno ushićenje. ' Do struka lepa mlada žena.. EKSTERIORACIJA – 1. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. 2. ali niže od njega užasna zmija. ima fizičko. kao nacija. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Ehidna oslikava majku. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe... strašna životinjska polovina. Kralj podzemnog sveta Pluton. . mentalna koncentracija na jedan sadržaj. astralno i mentalno telo. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. EKAGRA – U jogi. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. država. sedeo je na tronu od ebanovine.. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. Materijalizacije. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. ugodna i privlačna – dole . Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . Ektoplazma je osnov tzv. Nemejski Lav. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu.

vodom itd. Magijskog ogledala.ELEMENTAL – U hermetizmu. . nordijskog porekla. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Ima ih 5 : vazduh. Peti element. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. akaša). veoma rašireno u srednjem veku. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. zanesena noćnim plesovima po livadama. elementar čine sve nematerijalne. naročito u mladih. Alhemijski termin koji označava tzv. ENSTAZA – U jogi. Navodno podmlađuje stare. zemlja. pogibeljni. vatra. ELF – Vazdušna božanstva. voda. vatra. ali izašli iz zemlje i vode. zemlja. Upotreba tih naziva je simbolična. Simbolizuju ktonske i noćne sile. U magiji.tj Deus absconditus. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Kraljica elfa je Bela Dama. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. lebdeći. nadfizičke komponente ljudskog bića. to je sperma. voda i akaša. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. ELEMENTI – U hermetizmu. 2. hiroviti. koje izazivaju samrtničke krikove. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. skriveni Bog. Elfi su duhovi vazduha. mali. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. kao prvi ljubavni snovi. vrhunska meditacija. Naime . smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Očaravajući su. Za razliku od ljudskog bića. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu.

lišavanje hrane i vode. biologu na tom univerzitetu.E. to je postizanje određenog duševnog stanja. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. ubrzanje rasta biljaka .E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. najmanje cenjen. . To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Nemačka kratica za istu stvar je A. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu.S. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Jedan od njegovih pacijenata. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice.. kojem je izlečio artritis. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja. Dejstvo na sopstveni organizam.S. koji se i danas sreće u Africi. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu.. hipnoza životinja. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji.

Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. telekineza. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. dematerijalizacija. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). nakazna bića. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. mit o njemu je stvaran. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. U svakom slučaju. Često se sreće u narodnim vradžbinama. među . Priča se da je 1525. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. FASCINACIJA .Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . odbijanja uroka i nesreće. ne iz zloće ili mržnje. Figa je simbol penisa u erekciji. Pomaže plodnost. Justusa Fausta.moja opaska ) DR FAUST .Neumoljiva je. prisutan kod mnogih naroda. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans..Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja.. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. mračna..Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. ( zar opet ? m. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.. op) FLUID .. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira .3. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. te da je posedovao moć nevidljivosti. zlotvorna. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a.Likovi iz keltske mitologije. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika.

pucketanje. On svladava čari i poništava začaranost. Gagat je crni sjajni kamen. Ipak. Te godine . Gilgameš itd. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. godina. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). otrove. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. . 1924. kao i ona od korala. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' .Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. bolesti što su slale veštice. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. A onda su neočekivano. Završile su kao alkoholičarke. uroke. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. sestre Fox. SAD. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. Keit i Margaret. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. amajlija od gagata ( crnog jantara ). štitila je od zlog pogleda. Homerova ' Odiseja '. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. demone.. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. izazivajući senzaciju. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Međutim uskoro su se javili novi mediji. te ujede zmija. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. predvođena njihovim roditeljima. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. u Hajdsvilu. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji.. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća.

B. plod besmrtnosti. padne. Albus. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. On je trava Bogova i koren života. Puela. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. U novije vreme se pribegava automatskom. Hrišćanski su pisci. upisano je jedno slovo. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. koji su išli goli. Populos. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Fortuna Major. Ponekad ostavi i jabuku.Prastara metoda proricanja . imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. Puer. Ginseng je hrana Yanga. Fortuna Minor. Kaput. G.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. GEOMANTIJA . demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. osnivača ezoteričnog bratstva G. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. arapskog porekla. Leticija. Figure. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. magijski pseudonim Frenka Rasela. Kauda Drakonis. pevajući čarobnu pesmu. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. Amisia. Rubeus. Čudesno je lepa. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. kojih ima 16. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. u SAD –u. koji se nikada ne može pojesti. Tristicija. pobuđuje ljubav i čežnju. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. Via. U svakom delu. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. . koji je izdeljen na jednake delove. Konjukcij. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. usled dugotrajnog okretanja. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore.

GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. oni su preteče današnjih robota. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. GNOMI – Patuljci. po pravilu kompilacija većeg broja autora. Čovek je mašina koju su drugi programirali. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Mišon. . formira prvu grupu učenika ovih disciplina. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. temperament. godine u Moskvi. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. Značajne doprinose dali su i : Lavater. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. čoveku i božanstvu. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. 1912. Umesto ploda besmrtnosti. maštu. manje ili više priznata od psihologa. Po osnovnoj ideji. što ga daje keltska glasnica. duhovi elemenata zemlje. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. inteligenciju. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. Prajer. velikih dimenzija. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. u kojoj se daju magijske formule i recepti. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Otud ljudska patnja. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna.

Babino polje.obucene u crninu.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. Meetings with Remarkable men.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Oni umrese.pleme.planine. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.koje dojiljama uzimaju mleko.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. u Haldeji jedan od velikih demona.Babina gora.Sovjetski biolog koji je 1934. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .Cesto se spominje I u Starom Zavetu. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. Babice – Kod Srba porodjajni demon.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.porodica pod njegovom zastitom.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.duge kose.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.dok u njemu ne oseti zivot koji . postavio teoriju mitogenske radijacije.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.

Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. god.) – Rani sirijski pisac.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.Po legendama.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.a prethodi pretvaranju metala.koga su neki nazivali gnostikom. – 222.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.”Po drugim tradicijama. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Veoma star gnostisticki sistem tzv. . Banijan .n. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.e.hriscanstva.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.iskoci napolje.rodjen u Persiji.slavili podvige drevnih junaka.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.kisu. p.bolest I smrt. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.a neki hriscaninom.indijske filozofije I okultizma.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu. Bari – Kod Brorosa u Brazilu. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.astrologije.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova. Bardesan (154.

Beme Jakob (1575.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.) – Nemacki mistik.panteisticka I misticka shvatanja.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.itd.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.teolog I vidovnjak.znaci “Gospodar muva”.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom. Belial – Zli duh u Libanu.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.ponekad u vidu monograma. Belish – Zli duh u Madagaskaru.filosof. Sumeranaca.Raznim postupcima npr. . utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.koje se pise I Belzebub I Belzebul. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.tj.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.Njega su postovali Finestici. Belijal – Vodja palih andjela.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega.zahvaljujuci prirodnom daru.geometrijskog su oblika.Ime.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.tj.a za dobrobit drugih. – 1624.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. Belfegor – U opscenom obozavanju.Iako samouk. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.

oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.(jevrejski) Vodeni konj I.koju preko dana popase.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira.premida jede seno sa hiljadu brda.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma). Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.Prvi deo je animalne prirode.zivotinja namenjena gozbi Mesije.Duh sirove snage.nocu izraste.. Bon .ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.trojstvo.S gledista funkcije.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.e.natura naturans.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.tj.n.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.U pocetku to je bila varvarska religija .Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota. Behemot . da bi postigao nirvanu. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.nepromenjiv.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.gde trava.Oblik Shamanizma.srcani ritam).Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.po njoj. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.Covek je.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.priroda samostvoriteljak.kao telo bilo koje zivotinje.

_________________ No.Kad je imao 35 godina. you freak! sad_raven Mag .Jos kao decak.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.pomocu meditacije nasao je resenje.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta. Buda – (Buddha: ”probudjeni. – 483.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.I dalje postoji.) indijski osnivac budizma.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.udruzenje unutar klanova.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. p.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara). godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni. Bratstvo – U etnologiji.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.U 29.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.e.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. god. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat. this is really not my kind of stimulation No. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.princ pod imenom Sidarta.n.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt. anyway.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.

imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.dok su zemlja I voda pasivni.zastitnica sarki na vratima.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.uzleta.po imenu Karna.Arabiji.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.Srednjoj Evropi. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.poljskoj. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.Vazduh je sredina svetlosti.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Vatra I vazduh su aktivni.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.Nimfa.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Vaga I Vodolija. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.Grckoj.muski elementi. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.Prema legendi vampiri su sticenici noci.Hranili su se krvlju male dece.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.mirisa.zenski elementi.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.svet sirenja.boja I medjuplanetarnih vibracija.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.besmrtna stvorenja.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. . Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.medjuprostor izmedju neba I zemlje.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju. Vazduh – Uz zemlju.Predstavlja suptilni svet.vodu I vatru.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.vazduh je simbol spiritualizacije.koju su vrebali po kolevkama.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.

troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.Kineza. Venetus Georgijus – (rodj.18 definicija I 10 pravila.plina ili e lektricne energije).I kasnije dela kao sto su sutra.4 geometrijaska lika.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.koje je primljeno “slusanjem”.sto je period od 12960 godina.pitanja (Ko?…).To je prvobitni oblik hinduizma.Lav I Strelac.otkrovenja.rezim.kome pripadaju: Ovan.broj.a tek mnogo kasnije pisanim.n. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . 1460.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.shvacen operaciski ili spekulativno.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.slovo. u liku srednjovekovne dvorske budale. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.jedan od 4 elementa.u njihovom kombinovanju u dvoclane. Vatra – U alhemiji.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.U astrologiji.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.prema hermetickoj teoriji.prauzroke.Vede koje su bile prenosene usmenim putem. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.a u svom sirem smislu.) Italijanski alhemicar iz Venecije. Sionim: “Platonova polugodina”.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.dobijanja Kamena mudrosti.Japanaca I Semita. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.pocev odprilike 14000 p.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.e.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.evoluciju coveka.odrazava zvezdani svet. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama. .Suprotno od magnetizma.ali I u modernom shou programima.

U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.pravac nebeskog delovanja. oktobra vece pre Svih Svetih.demoni I duhovi mrtvih.Prema druidskoj tradiciji.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.Saman.izmedju Liverpula I Belfasta.proslosti skrivenog). Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.izvesna Monika Vilson.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.patoloska.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.sa jedne strane naziva cin. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika. Vizija – Vizijom se.metapsihicka (slike buducnosti.kad se nosi uz sebe. Vitium – (latinski) .Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.Njena kraljica.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.koji su umrli pre svog vencanja.prema narodnom verovanju.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.tako I grupa.poistovecenje.je reinkarnacija ledi Oven.predstavlja kosmicku osu.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.Odrzava se 31.ognjeno vino. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.opazanje.ispred zaliva Solvej.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .mehanizam.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Veron – Staro ime za vukodlaka.Gospodar Smrti.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.osobito laganjem I ogovaranjem. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).sto se svodi na isto.

Kada se takvo dete rodi I izraste. Voda .dva sveta. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.Prorocki termin za zlokobne znake.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Zaledjena voda.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.bara (mocvara).nedostatak dusevne topline.tj.I.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja. Vjedogonja.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.klicu klica. you freak! sad_raven Mag .Skorpija I Ribe. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.T. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.O.ali I sve pretnje resorpcije.osim simbolickom smrcu.sva obecanja razvoja. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.led. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.Simbol izvorista. prema misticima I posvecenicima.mesto porekla. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.I.Teznja duha da se vrati nazad.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi. neko ko moze da se pretvori u vuka.ali je okrutnije od vuka.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.svetlosti I tame.L.R.blato. anyway.da ide ka izvoru.dvostruki aspect zivota.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak. this is really not my kind of stimulation No.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.izmedju poznatog I nepoznatog. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.U astrologiji.bogatstva I bede.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj. naraste veliko kao vuk.bezoblicno.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.Otvaraju se na neku tajnu.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.znaci I vratiti se izvorima.prema hermetickoj teoriji. _________________ No. V.R. prolazna faza regresije I dezintegracije.

[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.a druga od cinka I ispupcena.U Veneciji.kroz vazduh .pak. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.okolni pejzazi.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce. moc carobnjaka da putuju svetom. Albert Veliki.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.plod fluidnog prozimanja.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.a I u drugih naroda.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.Riml. . Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.gajevi su bili posveceni bozanstvima. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.na ledjima krilatog konja.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.u crkvi Sv.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.P. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.jedna je od bakra I udubljena.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja. Ganesha (hiduizam) .Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce. Djordja. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Shivin sin.kad je bio presecen. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.

Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.demon.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).pasivnu zensku silu.fiziognomicari (po licu. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).svakog coveka prati genij.savetnij.tumacenje znakova poput haruspikija.Opsti naziv za paranormalno. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).utisaka.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.ona se dele na. 2.itd.On je .bilo po kakvom saobrazenju.osecajno. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.ili na daljinu.S obzirom na metodu.ili ponekad.vizije. god. direktno – pomocu intiucije.andjeo cuvar.pridavanja brojcane vrednosti slovima.dlana.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.drzanju.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.…tav = 400. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.taloga kafe.).uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.pod razlicitim imenima. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.kristalne kugle.…dalet = 4.oniromanti (po snovima).pokretima). U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.Gatanje moze biti: 1. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet. Npr.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja. .Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.astrolozi (po nebeskim pojavama).skrivenog. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd.predosecanja.simpatije.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.proslost.njegov dvojnik.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.pomocu karata.yelu.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.snova.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.

Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.Za gnostike materija je bila zlo.Vizantiji.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.Genij rodjenja: narucito u Rimu .odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. nizi duh .I po njihovom broju.dakle tvorcem zla.U ezoteriji. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.vestina oblika I situacija.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.nacelo polodnosti.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.prema Kabali.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.mogu I da vole I da mrze.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.duh zemlje.gradjenja kuca I grobnica.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.Nepostojani su.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.intiucije.maste.Bila je poznata Keltima.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona. Duha. Duha ili koriscenje darova Sv. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Pojavljuje se u obliku mita.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.govora ili mitskog govora.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.Bio je sastavljen od vise .bozanstvo pokrovitelj rodjenja.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. stiti od vradzbina. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja . Getija – vestina prizivanja zlih duhova.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.u Rimu.

recitator. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.Tada se kaze da je ona zapaljena .Golem je nem.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.Valentinus I Karpokrates. Gri – Africki talisman. logos: “rec”.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.muzicar.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.fibioniti). ponedeljkom – Mesec. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota. Gongi (japanski) – vrac.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.pripovedac. subotom – Saturn.koga je stvorio bog.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. utorkom – Mars.”Riznica staraca iz piramide”.opsenare.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.tri nemani.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.U sirem smislu.Eurijala I Stena.imaju bronzane ruke I zlatna krila.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.Griot moze biti lakrdijas.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.Stena drustvenu izopacenost.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.itd.upisanih u oblicima slova I rukopisa.”Veliki I Mali Albert”. cetvrtkom – Jupiter. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.pevac.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.Bardesan. sredom – Merkur.Golem je covek. u glavama su im ljute otrovnice.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.itd… . Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.tri sestre. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.disciplinom arcane I emanatizmom.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Za razliku od Adama.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). petkom – Venera.

danas dovodi.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.pripremaju mu hranu.a njegovi ucenici ga opsluzuju.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.odbacenost. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.Sibolizuju snagu I budnost.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu. U danasnjem hiduizmu. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.brinu se za njegov vrt.Kod Grka srodni su nemanima.Kasnije.do tragicnih posledica po pojedinca.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.sto nazalost. .pa cak I grupe pojedinaca. Gul (arapski) – Demon groblja.duhovno I moralno posrnuce. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina..Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri. Gubavac – Sibolizuje necistotu. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.a lavljim telom.a coveka koga osine grom-posvecen je.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->