P. 1
1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma'

1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma'

|Views: 829|Likes:
Published by alexejdaniel

More info:

Published by: alexejdaniel on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

pisca mnogih dela o hiromantiji. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. DERVIŠI . smešteni van fizičkog tela u tzv. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. DHIJANA . ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. DEMONI – U hermetizmu.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. DAFNOMANTIJA . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. samokontrolom.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof .Pseudonim Luisa Hamona.Pripadnici islamskog religioznog reda. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. svetih prosjaka. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. izazvano kako se tvrdi.1571) – Slavni italijanski vajar. vid ispoljavanja intuicije. Astralnom telu. uzdržavanjem. čija je karakteristika neprekidna meditacija o . ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. Najčešće je to bila vračara. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. Čela je neka vrsta šegrta.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno.Sedmi stepen radža joge . DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Veoma se interesovao za okultizam. Kabala i magija ih pak personalizuju. ČEIRO . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. posebno u jogi i vedanti. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. ( Lanina opaska . Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. znake raspoznavanja.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. CERERA . DHARANA – Šesti stepen radža joge. Većinom su sledbenici sufizma. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola.06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. ČELINI BENVENUTO ( 1500. pa čak i terminologiju.

u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. vaspitači. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. DRUIDI . DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar.preko sive do bele. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava..onda brisite post.U alhemiji .inicijacija.. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. sad_raven. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. astrolog. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu.. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Ablucije – Ociscenje. orijentisanom duž osovine sever jug. poznat pod nazivom Učitelj. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. magovi. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.povratak covekoj praiskonskoj cistoti. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Ovata i Druida ( Ros Nikols). Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. astronom.. U islamu vazan obred. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. DRBAL ing.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ).samo cu dopuniti.OK!? Ako nije dobro. sudije. KAREL . i hermetista. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. U budizmu. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku . U hriscanstvu nevinost.

inicijaciju. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije.bronze. naos .kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .tj.Njenih sedam slova na grckom jeziku. simolizuje ponovo rodjenje. Ognjiste za kucne zrtve.kada silazi na zemlju. Ajbe – Sveto drvo.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.koga opeva oko 200 himni Rig vede.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. dana u godini. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu.n.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.vatra munje. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.Klasican grcki hram posle 600 god p. Alrinak – Zli duh brodoloma. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).unutrasnji elektricitet zvezda I bica.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.e.poznat kao Ramon.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Aksakov A.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. Aksas – U ezoteriji.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.br. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.voda I biljke-svi su podjednako Agni.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.e. U misticizmu. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.besmrtnost.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.Kralj Ajolije.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim.eter ili nebo.manifestovani Logos. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Azael – Po rabinskim legendama. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Alraun – (tevtonski) Zenski demon.razlicito indentifikovanih kao prostor.Posebno su je postovali Sicilijanci. U alhemiji.povezano sa dubokim vodama.Stari bog oluje kod Amoricana. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre. Alomantija – Proricanje iz soli. – Ruski spiritist..u bagremu I paprati. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.sa ili bez magicnih formula. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.”ublaziti”) .N.koga su prizivali ribari.jedan od prvih andjela srdzbe.univerzalni rastvarac. U okultizmu.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. aditon I opistodom. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.narucito Visnu.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos . Azafini – Tunmci snova u Haladeji. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.n.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.sunce.p.

Demon koji je zaveo Evu.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje. Apokrif – (grcki: “tajan”.besmrtno. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi . Kao makrokosmicki simbol . U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.posebno zive sa drugim metalima.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.Ozirisa I Izide.boginja istine. dela (Dela Tomina).postaje bezvredna ako se otkrije. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola . Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.Elifas Levi.didakticke (Testament 12 partrijaha).Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.Moguce da je u pitanju boginja cutanja.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Helena Blavacki. Andras . Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.ciji je simbol upravo Ank. Maat. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).u svojoj ruci drzi ank.Takodje je I simbol za sudbinu. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.koje nije ni telo ni dusa. Dalje su ga razvili neoplatonovci. Apam Napat – U svetim rukopisima.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. Anamaleh .kako nebeski tako I ljudski.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.kao I zivota nakon smrti. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc. U egipatskim hijeroglifima. naziv za kartu u Tarotu. predstavlja dusu koja je vecna.vertikalna linija je nebo. kod samana isceljenje dusa.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu.moci. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Asmode . Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.pokojnika.a horizontalna linija Zemlja. Arda Narisvara .Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.mesavina.kojom su okruzena sva ziva bica.On predstavlja kosmos I zivot.tajni spis. Amalgam – U alhemiji smesa . Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.”individualna dusa”. Atman – (skitski: “dah”.po poreklu psihicka.emanacija.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.Indije I Ponta.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.najvisa dusa.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).ono se proteze u svet nebeskih tela.ujedinjenog muskog I zenskog principa.Jermenije.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.apokalipticne (Knjiga Henohova).Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.boraviste mrtvih. Ank – Egipatski simbol zivota. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.ljudozder. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola . a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima). prociscenje dusa.zatim Paracelzus.(jevrejski) Demon losih vesti.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. u inicijacijskom pristupanju gnosi.”skriven”) Ezotericna knjiga.

EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. konacni prizvod alhemijskog tela. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Ehidna oslikava majku.p. kao nacija. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. strašna životinjska polovina. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Kralj podzemnog sveta Pluton. astralno i mentalno telo. pokušavajući da nađe dublji smisao života.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . koju incestuozna obrana pretvara u životinju.aura duha. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela . Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini.06-06-2006 Ok je.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. EKAGRA – U jogi. Aurum Aurae – Krilata sfera. ali niže od njega užasna zmija. EKSTERIORACIJA – 1. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. Dying_Bride.. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute.. Nemejski Lav. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa.Ima ih oko dva miliona. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. sedeo je na tronu od ebanovine. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. ima fizičko.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. koji je živeo od 599 – 527. Himera. ljudska polovica. ugodna i privlačna – dole . termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. ' Do struka lepa mlada žena. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.e.aura astralnog principa . Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. država. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. EKSTAZA – Duševno ushićenje. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). čiji je osnivač Vardarma.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja..n. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. g.

Ima ih 5 : vazduh. voda. lebdeći. 2. hiroviti. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. skriveni Bog. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. Navodno podmlađuje stare. akaša). Alhemijski termin koji označava tzv. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Magijskog ogledala. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. koji se i danas sreće u Africi. Dejstvo na sopstveni organizam. vrhunska meditacija. Elfi su duhovi vazduha. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. veoma rašireno u srednjem veku. to je sperma. najmanje cenjen. Dying_Bride. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. Upotreba tih naziva je simbolična. kao što je . vodom itd.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. ali izašli iz zemlje i vode. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. U magiji. mali. Nemačka kratica za istu stvar je A. Materijalizacije. voda i akaša. Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. Očaravajući su. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. Jedan od njegovih pacijenata. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Kraljica elfa je Bela Dama. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. zemlja.S. E. ELEMENTI – U hermetizmu. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. Za razliku od ljudskog bića. koje izazivaju samrtničke krikove. vatra.tj Deus absconditus. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. vatra. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. ELF – Vazdušna božanstva. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. to je postizanje određenog duševnog stanja. zemlja. biologu na tom univerzitetu. ELEMENTAL – U hermetizmu. nadfizičke komponente ljudskog bića. Naime . Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. 2. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. zanesena noćnim plesovima po livadama.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. elementar čine sve nematerijalne. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. naročito u mladih. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. Peti element.S. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. pogibeljni. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. Ektoplazma je osnov tzv. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Simbolizuju ktonske i noćne sile. kao prvi ljubavni snovi. ENSTAZA – U jogi. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. kojem je izlečio artritis. nordijskog porekla.

Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima.. Te godine . kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. odbijanja uroka i nesreće. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. pucketanje. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Gilgameš itd. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. U svakom slučaju. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. Justusa Fausta.moja opaska ) DR FAUST . Međutim uskoro su se javili novi mediji. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Figa je simbol penisa u erekciji. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. mračna..Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. Priča se da je 1525. 3.Neumoljiva je. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. Završile su kao alkoholičarke. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. ubrzanje rasta biljaka . A onda su neočekivano. FASCINACIJA . jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). telekineza.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . kao i ona od korala. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). izazivajući senzaciju. godina. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale.. u Hajdsvilu. Ipak. lišavanje hrane i vode. te da je posedovao moć nevidljivosti. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . predvođena njihovim roditeljima..dugotrajno održavanje budnog stanja. SAD.. op) FLUID .Likovi iz keltske mitologije. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Dying_Bride. Često se sreće u narodnim vradžbinama. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. nakazna bića. štitila je od zlog pogleda. Homerova ' Odiseja '. zlotvorna. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . amajlija od gagata ( crnog jantara ). hipnoza životinja. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. 1924. Pomaže plodnost. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi... ( zar opet ? m. Na Britanskim ostrvima gagat je . arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama.. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. sestre Fox. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. prisutan kod mnogih naroda.. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Keit i Margaret. dematerijalizacija. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. mit o njemu je stvaran. ne iz zloće ili mržnje.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji.

velikih dimenzija. U novije vreme se pribegava automatskom. GEOMANTIJA . GETIA – Crna magija najnižeg reda. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. pevajući čarobnu pesmu. Fortuna Major. duhovi elemenata zemlje.Prastara metoda proricanja . Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. manje ili više priznata od psihologa. GNOMI – Patuljci. Leticija. Kauda Drakonis. koji su išli goli. Rubeus. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. u SAD –u. Puer. osnivača ezoteričnog bratstva G. pobuđuje ljubav i čežnju. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. čoveku i božanstvu. plod besmrtnosti. koji je izdeljen na jednake delove. upisano je jedno slovo. Kaput. Populos. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. Ginseng je hrana Yanga. uroke. demone. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. otrove. Umesto ploda besmrtnosti. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. oni su preteče današnjih robota. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Po osnovnoj ideji. usled dugotrajnog okretanja. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Fortuna Minor. kojih ima 16. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. što ga daje keltska glasnica. On je trava Bogova i koren života. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Amisia. koji se nikada ne može pojesti.odvraćao oluje. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. U svakom delu. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. Konjukcij. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Čudesno je lepa. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. magijski pseudonim Frenka Rasela. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Albus. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. Ponekad ostavi i jabuku. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. koja na osnovu rukopisa . i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. Figure. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Via. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. On svladava čari i poništava začaranost. te ujede zmija. Tristicija. padne. B. G. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. Puela. bolesti što su slale veštice. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Hrišćanski su pisci. Gagat je crni sjajni kamen. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. arapskog porekla.

Banijan .Cesto se spominje I u Starom Zavetu. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.”Po drugim tradicijama.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.a prethodi pretvaranju metala.Oni umrese. temperament. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Babina gora. 1912.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. godine u Moskvi.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.duge kose.planine.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. u Haldeji jedan od velikih demona.iskoci napolje. Prajer.Sovjetski biolog koji je 1934. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca..ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.06-14-2006 Na slovo.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. GURVIČ Dr ALEKSANDAR .cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. maštu. Značajne doprinose dali su i : Lavater. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. u kojoj se daju magijske formule i recepti.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. Čovek je mašina koju su drugi programirali.. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. Mišon.na slovo.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.obucene u crninu. sad_raven. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.pleme.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu. postavio teoriju mitogenske radijacije.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. formira prvu grupu učenika ovih disciplina.Babino polje.Po legendama. Meetings with Remarkable men.Banshi . inteligenciju.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Babice – Kod Srba porodjajni demon. Otud ljudska patnja.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti. po pravilu kompilacija većeg broja autora.porodica pod njegovom zastitom. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.koje dojiljama uzimaju mleko. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom.

a za dobrobit drugih.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.Veoma star gnostisticki sistem tzv.a neki hriscaninom. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.koga su neki nazivali gnostikom.bolest I smrt.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora. – 222.) – Rani sirijski pisac.filosof.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.Raznim postupcima npr.Duh sirove snage.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija. Bardesan (154. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. – 1624. god.astrologije.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.hriscanstva.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.geometrijskog su oblika.e. Belfegor – U opscenom obozavanju.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.zivotinja namenjena gozbi Mesije.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.koju preko dana popase.rodjen u Persiji. Beme Jakob (1575.znaci “Gospodar muva”.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.tj. p.itd. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.Iako samouk. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida). Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.gde trava.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. Belish – Zli duh u Madagaskaru.Ime. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.panteisticka I misticka shvatanja.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar.zahvaljujuci prirodnom daru.srcani ritam).kisu.ponekad u vidu monograma.Njega su postovali Finestici. Sumeranaca.slavili podvige drevnih junaka.indijske filozofije I okultizma.tj. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.) – Nemacki mistik.n.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji. Belijal – Vodja palih andjela.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. Belial – Zli duh u Libanu.nocu izraste. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .premida jede seno sa hiljadu brda.teolog I vidovnjak.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.koje se pise I Belzebub I Belzebul.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.

koma).ali ne samo zarad licnog oslobodjenja. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih. god.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. da bi postigao nirvanu.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.kao telo bilo koje zivotinje.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.n.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda..vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda. sad_raven. – 483. p.e.po njoj.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.pomocu meditacije nasao je resenje. Bratstvo – U etnologiji.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.trojstvo.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu..nepromenjiv.princ pod imenom Sidarta. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.) indijski osnivac budizma. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.Kad je imao 35 godina.U 29.nego iskvarenog sjaja koji je osudio .Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.e.I dalje postoji.tj.Oblik Shamanizma.06-15-2006 Slovo V. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.S gledista funkcije.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.natura naturans.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.Prvi deo je animalne prirode.udruzenje unutar klanova.priroda samostvoriteljak. Bon . Buda – (Buddha: ”probudjeni.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.Covek je. Vavilon – Vrata Bozija.n.Jos kao decak.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara)..

I kasnije dela kao sto su sutra.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.Vaga I Vodolija.18 definicija I 10 pravila.To je prvobitni oblik hinduizma.muski elementi.prema hermetickoj teoriji.4 geometrijaska lika.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni. u liku srednjovekovne dvorske budale. Venetus Georgijus – (rodj.prauzroke.Srednjoj Evropi.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.shvacen operaciski ili spekulativno.e.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.kome pripadaju: Ovan. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.zastitnica sarki na vratima.a tek mnogo kasnije pisanim.) Italijanski alhemicar iz Venecije.svet sirenja.U astrologiji. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.Grckoj.vazduh je simbol spiritualizacije.Nimfa.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.dok su zemlja I voda pasivni. Sionim: “Platonova polugodina”.rezim. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- . Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.pitanja (Ko?…). Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.n.Prema legendi vampiri su sticenici noci.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.zenski elementi.vodu I vatru.Suprotno od magnetizma.slovo.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.plina ili e lektricne energije).u njihovom kombinovanju u dvoclane.koje je primljeno “slusanjem”.Predstavlja suptilni svet.medjuprostor izmedju neba I zemlje.boja I medjuplanetarnih vibracija.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa. Vatra – U alhemiji.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.Vazduh je sredina svetlosti.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.besmrtna stvorenja.mirisa.Lav I Strelac.po imenu Karna. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.jedan od 4 elementa.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.dobijanja Kamena mudrosti.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.pocev odprilike 14000 p.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.Kineza.sto je period od 12960 godina. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.ali I u modernom shou programima.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.Vatra I vazduh su aktivni.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu. Vazduh – Uz zemlju.otkrovenja.odrazava zvezdani svet.poljskoj.broj.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.koju su vrebali po kolevkama.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.Japanaca I Semita.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri. 1460. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.a u svom sirem smislu.uzleta.Hranili su se krvlju male dece. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.Arabiji.evoluciju coveka.

Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Zaledjena voda.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi. oktobra vece pre Svih Svetih.L. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.kad se nosi uz sebe.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.Gospodar Smrti.patoloska.Njena kraljica. Vjedogonja.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.T. prolazna faza regresije I dezintegracije.bezoblicno.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.opazanje.bara (mocvara).ispred zaliva Solvej.Osnovana sezdesetih godina proslog veka. Vizija – Vizijom se.izvesna Monika Vilson.Skorpija I Ribe.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.predstavlja kosmicku osu.R. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.Kada se takvo dete rodi I izraste.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.prema hermetickoj teoriji.osobito laganjem I ogovaranjem. V.led.proslosti skrivenog).O.sva obecanja razvoja.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.koji su umrli pre svog vencanja.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.izmedju poznatog I .Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.metapsihicka (slike buducnosti.je reinkarnacija ledi Oven. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.osim simbolickom smrcu.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.sto se svodi na isto.izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.poistovecenje.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).izrazava stagnaciju na najvisem stupnju.I.dva sveta.blato.izmedju Liverpula I Belfasta. Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.ali I sve pretnje resorpcije.I. Veron – Staro ime za vukodlaka.U astrologiji.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).tako I grupa.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Saman.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.znaci I vratiti se izvorima.prema narodnom verovanju.sa jedne strane naziva cin.ognjeno vino.demoni I duhovi mrtvih.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo . Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. Voda . “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.mehanizam.klicu klica.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.Odrzava se 31.Prema druidskoj tradiciji.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.nedostatak dusevne topline.pravac nebeskog delovanja. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.

pomocu karata. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.proslost. naraste veliko kao vuk.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.osecajno. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.itd. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.ili na daljinu.na ledjima krilatog konja. moc carobnjaka da putuju svetom.a druga od cinka I ispupcena.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.S obzirom na metodu.Teznja duha da se vrati nazad. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.da ide ka izvoru.a I u drugih naroda.Shivin sin.svetlosti I tame.recima ili .vizije. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.dvostruki aspect zivota.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.skrivenog. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Opsti naziv za paranormalno.dlana.Simbol izvorista. direktno – pomocu intiucije.bogatstva I bede.tj.kroz vazduh .Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. sad_raven. prema misticima I posvecenicima.Gatanje moze biti: 1.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.tumacenje znakova poput haruspikija. Djordja.plod fluidnog prozimanja.u crkvi Sv. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).fiziognomicari (po licu.pokretima).nepoznatog.ali je okrutnije od vuka.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.taloga kafe. neko ko moze da se pretvori u vuka. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.predosecanja.snova.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.yelu.pasivnu zensku silu. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.pak.Riml. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.U Veneciji.ona se dele na.pridavanja brojcane vrednosti slovima.astrolozi (po nebeskim pojavama).simpatije. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.drzanju. Ganesha (hiduizam) .gajevi su bili posveceni bozanstvima. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.bilo po kakvom saobrazenju.kristalne kugle.itd.utisaka.oniromanti (po snovima). Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. 2.R.mesto porekla.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.jedna je od bakra I udubljena.Otvaraju se na neku tajnu. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.

nizi duh .njegov dvojnik. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.govora ili mitskog govora.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.…dalet = 4.U ezoteriji. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. Duha. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.vestina oblika I situacija.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.pod razlicitim imenima.Pojavljuje se u obliku mita.prema Kabali.andjeo cuvar.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu. Npr. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.).za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.Bardesan.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.svakog coveka prati genij.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja . Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.gradjenja kuca I grobnica.demon.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.intiucije.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom. god.Vizantiji.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.nacelo polodnosti.mogu I da vole I da mrze.savetnij. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.On je .u Rimu. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.Nepostojani su. Duha ili koriscenje darova Sv. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.I po njihovom broju.duh zemlje.jereticki I slobodnoumni .niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.bozanstvo pokrovitelj rodjenja. Genij rodjenja: narucito u Rimu .maste.Za gnostike materija je bila zlo. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.ili ponekad. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.Valentinus I Karpokrates.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. …tav = 400.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije. stiti od vradzbina.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.dakle tvorcem zla.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Bila je poznata Keltima.recenicama u skladu sa razlicitim semama.

a coveka koga osine grom-posvecen je.disciplinom arcane I emanatizmom.Kasnije.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.pevac.Za razliku od Adama.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.koga je stvorio bog.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.upisanih u oblicima slova I rukopisa.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.Tada se kaze da je ona zapaljena . u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.duhovno I moralno posrnuce. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.danas dovodi.pripovedac. Gri – Africki talisman.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.(Karpokrates.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.sto nazalost. Gul (arapski) – Demon groblja. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.recitator.U sirem smislu.Golem je covek.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.tri nemani. u glavama su im ljute otrovnice.a da ne izgori u .tri sestre. Grafologija (grcki grapho “pisem”.brinu se za njegov vrt.muzicar.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.Eurijala I Stena.a njegovi ucenici ga opsluzuju.do tragicnih posledica po pojedinca.Golem je nem.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. sredom – Merkur. petkom – Venera. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.Kod Grka srodni su nemanima.Griot moze biti lakrdijas. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h. ponedeljkom – Mesec.itd.pripremaju mu hranu.opsenare.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. Guaron – Carobnjak u srednjem veku. cetvrtkom – Jupiter.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost.”Riznica staraca iz piramide”.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.a lavljim telom. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. subotom – Saturn. Gongi (japanski) – vrac. utorkom – Mars.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.. U danasnjem hiduizmu.imaju bronzane ruke I zlatna krila.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. Gubavac – Sibolizuje necistotu.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.odbacenost.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.”Veliki I Mali Albert”. logos: “rec”.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.pa cak I grupe pojedinaca.Sibolizuju snagu I budnost.Stena drustvenu izopacenost.fibioniti).

ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.Levo – Desna strana je solarni.Po pitagorejcima br.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom .broj vidovitosti I prorocanstav.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni. 2 po Pitagori.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja.”umetnik”.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja.) I “Velika enigma” (1911.Mnogi narodi su odabrali 21.ali smrtnih ljudi. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”. 21 simbolizuje savrsenost (3x7).pa prema tome I sa covekovom sudbinom.a koze sleva. 10 je sibol univerzalnog stvaranja.koja su arhetipske slike. Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4).Bog kao Apsolut po sebi . Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima. u masonstvu npr.objavio knjige “Posle smrti” (1891.muski princip.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.pramaterija bez volje I atributa. Dvadeset jedan – U Bibliji br.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja. Deitet – Skriveni Bog.njoj.U prizorima raspeca.”vestak”. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula. Desno.s one strane govora I misljena.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.princip buduceg.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.U lingvistici. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih. Dva – Br.ekvivalentna alfi.regresivnom stadijumu.Nebice.zastitnicki ili opasni geniji. U Kabalai savrsen broj. Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.pravednost ili duznost.dobri razbojnik je sa desne strane.koji .formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana. mudrost ima 21 atribut.pocetak zla.Jednakost.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce. deviza “Sloboda. godine.I najposle..a rdjavi sa leve.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.ljudske postupke I moralne norme.Bratstvo”.dovrsenost.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva. Demijurg (grcki “radnik”. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.Rec je kasnije oznacila nize bogove.U hriscanskoj demonologiji.Prema Pitagori srecan br. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve. Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.duhove. Deni Leon – Francuski teozof.sukoba.tako I kobne propasti. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana. Deviza – U heraldici. Molitvenik cine 22 molitve.spiritualni dvojnik.Simbol suprotnosti.Oznacava sveukupnost. glavnih arkana Tarota takodje ima 22. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.Dansnje covecanstvo .broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.omegi I slovu M.

Rituali se sastoje od molitva. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.igara I pesama.svetosti.od fizioloskog do duhovnog.vlazan oznacava mladost.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.dusu(psyche) I telo (soma). Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata. mek.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma).Herojsko doba I Gvozdeno doba.I to u coveku (npr.lepo obojen.netaknutom truleznom materijalnoscu.Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”. Doketizam (grcki dokein “izgledati”. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika. suv I mrsav – grubost karaktera. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju. duh/materija).ukljucujuci I duhove mrtvih. iznenadna pomoc. Diaka – U okultizmu I teozofiji.posto fiksiraju pogled.ne pokazujuci se ucenicima.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala. Diplosis – U alhemiji udvajanje.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici.koji.u ogledalu vide zeljeni oblik.je . dusa/telo).U uobicajnom znacenju. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.zdravlje osecajnost.”misliti”.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).na jednoj strain listici kalaja.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.koji se uz neki predosecaj .prakse. Dying_Bride.Dravidi veruju da puno zlih duhova.razlicit od osobe.to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.alter ego.muskarac ili zena.pravde I autoriteta. Duhovna.pravni system koji pociva na legitimnosti.tako I na navodno buduce dogadjaje.otkrivanju skrivenog blaga. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.a odnosi se kako na udaljene I istovremene.08-24-2006 . Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju. Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja. Duhovni.discipline.rituala.a sa druge strane parce crnog platna.nastanjiju univerzum.e. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.n.itd.spiritualni ucitelj – Osoba .o razgovoru sa mrtvima. proizilazi iz pentagrama.puno kosmogonijskih I metafizickih pouka. u svet (npr. gde on nabraja Zlatno doba.itd. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot). Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.hermeneutike.Tipicno.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. Duh Pomagac – Dvojnik. Sv.”ciniti se”. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju. Postoje tri vrste duse: umna . kao uzroci(Bog/Djavo).neocekivano posredovanje u nekoj stvari.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.Severno doba.u antickoj tragediji.predvidjanje ili “sablasti”.ali simpaticki povezan s njom.voljna I pozudna.pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri.njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.

u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. od 7 –14 godina. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. Na slovo na slovo B BA' AL . oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. bilo da bi se prizvala ili uklonila.ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. posebno u ratarstvu. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. opčinjavanje. smrtne opasnosti. . Sin Božji. U magiji. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. otelovljenje.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla .položenog u bunište. INKARNACIJA – Utelotvorenje. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba.Hermafroditsko biće. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. BAFOMET . osnova takozvane mimetičke magije.. Ubiti ga je teško. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. po narodnom verovanju do izlečenja. prema Magnusu Husu. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi.. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj.. INICIJACIJA – Posvećenje. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. pola čovek pola jarac. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. sveti simbol ranih hrišćana.

Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . u hijerarhiji demona odmah iza Satane. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. Uzrok patnje je želja za životom 3. BIBLIOMANTIJA . Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju .BELZEBUB .n.Princ demona.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. koja je dostigla procvat u VII v. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. uglavnom Biblije.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BON – PO – Škola tibetanske magije.Mistična ljubav. osnivač budizma. zasnovana na sveopšte ljubavi. BUDA ( 560 – 480 p. BHAKTI .e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge.n.Metod proricanja na osnovu knjiga. Život je patnja 2. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . Tako je nazvan prvi Sidharta. arhiđavo.

Kini.. mahajana ( velika kola) u Tibetu.. pola čovek pola bik. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Mongoliji. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05.Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č . Koreji. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . hinajana budizam( mala kola). Japanu. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. CERERA .Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05.

2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. DAKTILOMANTIJA . Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. Čela je neka vrsta šegrta. Veoma se interesovao za okultizam. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. pisca mnogih dela o hiromantiji. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. posebno u jogi i vedanti.1571) – Slavni italijanski vajar. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. ČELINI BENVENUTO ( 1500. smešteni van fizičkog tela u tzv. vid ispoljavanja intuicije. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom.Pseudonim Luisa Hamona. unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. Astralnom telu. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. DAFNOMANTIJA . ČEIRO . ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. ( Lanina opaska . posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. . U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak.

Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. astronom. svetih prosjaka. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala.Sedmi stepen radža joge . involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. DHIJANA . DHARANA – Šesti stepen radža joge.Najčešće je to bila vračara. izazvano kako se tvrdi. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. DEMONI – U hermetizmu. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. pa čak i terminologiju. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA . dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. astrolog.Pripadnici islamskog religioznog reda. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). i hermetista. uzdržavanjem. Većinom su sledbenici sufizma. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. DERVIŠI . Kabala i magija ih pak personalizuju. samokontrolom. znake raspoznavanja.

proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.što je on i uradio. Ovata i Druida ( Ros Nikols). DRBAL ing. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. poznat pod nazivom Učitelj. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. vaspitači. sad_raven Mag . orijentisanom duž osovine sever jug. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. DRUIDI .Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. magovi. biva posle nekog vremena ponovo naoštren. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. sudije. KAREL . DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .

U budizmu.inicijacija.n. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula.kada silazi na zemlju.br.OK!? Ako nije dobro.samo cu dopuniti.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. U hriscanstvu nevinost..U grckoj numerologiji oznacava broj 356.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T..preko sive do bele.Njenih sedam slova na grckom jeziku. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.U alhemiji . U islamu vazan obred.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova. Ablucije – Ociscenje.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06.narucito Visnu.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis.povratak covekoj praiskonskoj cistoti.. dana u godini. .. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije..u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. U okultizmu. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.onda brisite post.e.. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.

voda I biljke-svi su podjednako Agni.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.sunce.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud.eter ili nebo.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad.koga su prizivali ribari. Ognjiste za kucne zrtve. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.razlicito indentifikovanih kao prostor. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari.e.poznat kao Ramon. Ajbe – Sveto drvo. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.vatra munje.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.Stari bog oluje kod Amoricana. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara .koga opeva oko 200 himni Rig vede.povezano sa dubokim vodama. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.manifestovani Logos.Klasican grcki hram posle 600 god p. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. aditon I opistodom.n.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .Posebno su je postovali Sicilijanci. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.jedan od prvih andjela srdzbe. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Kralj Ajolije. Azael – Po rabinskim legendama.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.tj. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. naos . Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.

kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. U misticizmu. . Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.u bagremu I paprati. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.posebno zive sa drugim metalima.besmrtnost.”ublaziti”) . Alraun – (tevtonski) Zenski demon.univerzalni rastvarac.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893.N. Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.(jevrejski) Demon losih vesti.sa ili bez magicnih formula. U alhemiji.unutrasnji elektricitet zvezda I bica. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. kod samana isceljenje dusa. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. u inicijacijskom pristupanju gnosi.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Amalgam – U alhemiji smesa . simolizuje ponovo rodjenje. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. – Ruski spiritist.bronze. Alomantija – Proricanje iz soli.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Alrinak – Zli duh brodoloma.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.mesavina. prociscenje dusa.inicijaciju. Anamaleh . Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Aksas – U ezoteriji. Aksakov A.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.

boginja istine.Prikazivana je kako drzi prst u ustima.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .poslanice (Isusova poslanica Labgaru). Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja.apokalipticne (Knjiga Henohova). dela (Dela Tomina). Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.ljudozder. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .tajni spis.kako nebeski tako I ljudski.vertikalna linija je nebo.boraviste mrtvih.Takodje je I simbol za sudbinu. Kao makrokosmicki simbol . Apam Napat – U svetim rukopisima.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. Ank – Egipatski simbol zivota.Jermenije.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Maat.”skriven”) Ezotericna knjiga.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.u svojoj ruci drzi ank.didakticke (Testament 12 partrijaha).znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati. U egipatskim hijeroglifima.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.a horizontalna linija Zemlja.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.kao I zivota nakon smrti.Ozirisa I Izide.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.moci.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .On predstavlja kosmos I zivot.Indije I Ponta. predstavlja dusu koja je vecna. Andras .Uvid u apokrif imaju samo posveceni.Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja.ujedinjenog muskog I zenskog principa.ciji je simbol upravo Ank.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.Moguce da je u pitanju boginja cutanja. Apokrif – (grcki: “tajan”. Arda Narisvara .

po poreklu psihicka. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.emanacija. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. anyway.najvisa dusa. Asmode . Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Dalje su ga razvili neoplatonovci.besmrtno.Demon koji je zaveo Evu.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. this is really not my kind of stimulation No. you freak! . Aurum Aurae – Krilata sfera.aura astralnog principa .Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag . konacni prizvod alhemijskog tela.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju.ono se proteze u svet nebeskih tela. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.Elifas Levi.zatim Paracelzus.”individualna dusa”.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. naziv za kartu u Tarotu.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca.Helena Blavacki.koje nije ni telo ni dusa.kojom su okruzena sva ziva bica.postaje bezvredna ako se otkrije. Arkana .U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.aura duha.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija. Atman – (skitski: “dah”. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No.

Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta. pokušavajući da nađe dublji smisao života.e.n. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10.p. Dying_Bride Antihrist . Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. g.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. čiji je osnivač Vardarma. 2006 6:15 pm Ok je. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. koji je živeo od 599 – 527.Ima ih oko dva miliona. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom.

astralno i mentalno telo. . S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. ugodna i privlačna – dole .. država. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. EKAGRA – U jogi. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. Himera. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. EKSTERIORACIJA – 1. EHIDNA . ali niže od njega užasna zmija. EKSTAZA – Duševno ushićenje. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. Ehidna oslikava majku.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. Nemejski Lav. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891.. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. ima fizičko. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta.. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. 2. Ektoplazma je osnov tzv. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. kao nacija. ' Do struka lepa mlada žena. sedeo je na tronu od ebanovine.. strašna životinjska polovina. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Kralj podzemnog sveta Pluton. ljudska polovica. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. Materijalizacije. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. koju incestuozna obrana pretvara u životinju.

elementali su sastavljeni iz jednog elementa. zanesena noćnim plesovima po livadama. . vatra. zemlja. mali. ENSTAZA – U jogi. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. lebdeći. Navodno podmlađuje stare. Očaravajući su. to je sperma. U magiji. Kraljica elfa je Bela Dama. ELF – Vazdušna božanstva. Ima ih 5 : vazduh. Za razliku od ljudskog bića. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. naročito u mladih. elementar čine sve nematerijalne. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. 2. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. nordijskog porekla. ali izašli iz zemlje i vode. vatra. Elfi su duhovi vazduha. voda i akaša. ELEMENTI – U hermetizmu. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. hiroviti. Peti element. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom.ELEMENTAL – U hermetizmu. Upotreba tih naziva je simbolična. Simbolizuju ktonske i noćne sile. pogibeljni. vodom itd. veoma rašireno u srednjem veku. Magijskog ogledala. koje izazivaju samrtničke krikove. akaša). Naime . to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. Alhemijski termin koji označava tzv. vrhunska meditacija. zemlja. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini.tj Deus absconditus. voda. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. nadfizičke komponente ljudskog bića. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. kao prvi ljubavni snovi. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. skriveni Bog.

neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. to je postizanje određenog duševnog stanja. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. koji se i danas sreće u Africi. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. s vremena na vreme lečio ljude dodirom. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je.S. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. ubrzanje rasta biljaka . Nemačka kratica za istu stvar je A.S.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. Jedan od njegovih pacijenata. najmanje cenjen. hipnoza životinja.. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. kojem je izlečio artritis. lišavanje hrane i vode. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. Dejstvo na sopstveni organizam.. biologu na tom univerzitetu. . Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.E. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu.

Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. FASCINACIJA . magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. op) FLUID .moja opaska ) DR FAUST . U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . U svakom slučaju. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj.. te da je posedovao moć nevidljivosti. Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. među . Justusa Fausta. odbijanja uroka i nesreće. prisutan kod mnogih naroda. zlotvorna. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. mit o njemu je stvaran. Priča se da je 1525. dematerijalizacija. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja.3. mračna. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom.. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Figa je simbol penisa u erekciji. ne iz zloće ili mržnje. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa.. ( zar opet ? m.Likovi iz keltske mitologije. telekineza. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi.. nakazna bića. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom.Neumoljiva je. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga.. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. Često se sreće u narodnim vradžbinama. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. Pomaže plodnost. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost.

Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. pucketanje. Završile su kao alkoholičarke. štitila je od zlog pogleda. izazivajući senzaciju. Homerova ' Odiseja '. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Gilgameš itd. te ujede zmija. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. Međutim uskoro su se javili novi mediji. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Keit i Margaret. 1924. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. predvođena njihovim roditeljima. uroke. SAD. Ipak. Te godine . On svladava čari i poništava začaranost. . kao i ona od korala. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. amajlija od gagata ( crnog jantara ). Gagat je crni sjajni kamen. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća.. bolesti što su slale veštice. godina.. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. A onda su neočekivano. otrove. u Hajdsvilu. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. demone. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. sestre Fox.

Fortuna Major. GEOMANTIJA . Kaput. Puer. G. Ginseng je hrana Yanga. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). padne. Fortuna Minor. U novije vreme se pribegava automatskom. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom.Prastara metoda proricanja . demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. Rubeus. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. Via. koji je izdeljen na jednake delove. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Albus. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. kojih ima 16. Čudesno je lepa. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Amisia. Figure. upisano je jedno slovo. magijski pseudonim Frenka Rasela. Hrišćanski su pisci. Leticija. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. koji se nikada ne može pojesti. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. plod besmrtnosti. u SAD –u. Tristicija. pevajući čarobnu pesmu. pobuđuje ljubav i čežnju. . B. U svakom delu. usled dugotrajnog okretanja. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. Konjukcij. Ponekad ostavi i jabuku. arapskog porekla. On je trava Bogova i koren života. osnivača ezoteričnog bratstva G. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Populos. koji su išli goli. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Puela.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. Kauda Drakonis. on je simbol muževnosti i besmrtnosti.

( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. po pravilu kompilacija većeg broja autora. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. 1912. GNOMI – Patuljci. Prajer. Otud ljudska patnja. u kojoj se daju magijske formule i recepti. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ). Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. Po osnovnoj ideji. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. oni su preteče današnjih robota. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Umesto ploda besmrtnosti. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. maštu. velikih dimenzija. Mišon. Značajne doprinose dali su i : Lavater. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. što ga daje keltska glasnica. godine u Moskvi. duhovi elemenata zemlje. čoveku i božanstvu. Čovek je mašina koju su drugi programirali. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. temperament. inteligenciju. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. . koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. manje ili više priznata od psihologa. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '.

Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.Sovjetski biolog koji je 1934.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.planine.pleme.dok u njemu ne oseti zivot koji .obucene u crninu.Oni umrese.porodica pod njegovom zastitom.koje dojiljama uzimaju mleko.duge kose. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. Meetings with Remarkable men.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”.Babino polje. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi. Babice – Kod Srba porodjajni demon. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14.Babina gora. u Haldeji jedan od velikih demona.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson. postavio teoriju mitogenske radijacije.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.

rodjen u Persiji.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.kisu. p.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.Veoma star gnostisticki sistem tzv.) – Rani sirijski pisac. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu.e.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.astrologije.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.a prethodi pretvaranju metala.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Banijan . Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.iskoci napolje.indijske filozofije I okultizma. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.slavili podvige drevnih junaka.koga su neki nazivali gnostikom. god.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.bolest I smrt. – 222.Po legendama.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.”Po drugim tradicijama. Bardesan (154. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.hriscanstva. .n.a neki hriscaninom.

Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Sumeranaca. Belial – Zli duh u Libanu.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.Njega su postovali Finestici.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.koje se pise I Belzebub I Belzebul.teolog I vidovnjak.geometrijskog su oblika.Raznim postupcima npr.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda. Belfegor – U opscenom obozavanju.Ime.tj.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.zahvaljujuci prirodnom daru.) – Nemacki mistik.ponekad u vidu monograma.filosof.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija.panteisticka I misticka shvatanja.a za dobrobit drugih. Beme Jakob (1575.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. .znaci “Gospodar muva”. Belish – Zli duh u Madagaskaru.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. – 1624. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.itd. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.tj.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji. Belijal – Vodja palih andjela. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.Iako samouk.

Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.e.trojstvo.(jevrejski) Vodeni konj I.tj.nepromenjiv.S gledista funkcije.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili. Behemot . Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo. da bi postigao nirvanu.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.gde trava.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma). Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara.zivotinja namenjena gozbi Mesije.U pocetku to je bila varvarska religija ..) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.natura naturans.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.kao telo bilo koje zivotinje.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.koju preko dana popase.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.Oblik Shamanizma.srcani ritam).Covek je. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.Duh sirove snage. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje.premida jede seno sa hiljadu brda. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. Bon . budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.po njoj.Prvi deo je animalne prirode.n.priroda samostvoriteljak.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.nocu izraste.

sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.) indijski osnivac budizma. Buda – (Buddha: ”probudjeni.I dalje postoji. this is really not my kind of stimulation No.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu. anyway.Jos kao decak. – 483.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.Kad je imao 35 godina. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.pomocu meditacije nasao je resenje.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.U 29.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve. you freak! sad_raven Mag . godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje. p. Bratstvo – U etnologiji.princ pod imenom Sidarta.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).udruzenje unutar klanova. god. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.n.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.e.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih. _________________ No.

Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.po imenu Karna.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.Arabiji.vazduh je simbol spiritualizacije.Nimfa.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Hranili su se krvlju male dece.vodu I vatru.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Prema legendi vampiri su sticenici noci.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.muski elementi.besmrtna stvorenja.Srednjoj Evropi.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.poljskoj.svet sirenja.Vaga I Vodolija.zenski elementi.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira. .nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.uzleta.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.boja I medjuplanetarnih vibracija.zastitnica sarki na vratima.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.Grckoj.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.Predstavlja suptilni svet.koju su vrebali po kolevkama. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.mirisa.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice. Vazduh – Uz zemlju.Vazduh je sredina svetlosti.dok su zemlja I voda pasivni. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Vatra I vazduh su aktivni.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.

Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.koje je primljeno “slusanjem”.plina ili e lektricne energije).slovo. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.dobijanja Kamena mudrosti.odrazava zvezdani svet. u liku srednjovekovne dvorske budale.u njihovom kombinovanju u dvoclane.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.U astrologiji.4 geometrijaska lika.jedan od 4 elementa.a tek mnogo kasnije pisanim.Suprotno od magnetizma. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.rezim.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe. Vatra – U alhemiji.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima.kome pripadaju: Ovan.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.n.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.Japanaca I Semita.e.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina. 1460.otkrovenja.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.prauzroke.evoluciju coveka.18 definicija I 10 pravila.prema hermetickoj teoriji.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola. . Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .Kineza.Lav I Strelac. Venetus Georgijus – (rodj.a u svom sirem smislu.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.pocev odprilike 14000 p. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.shvacen operaciski ili spekulativno.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.ali I u modernom shou programima.broj.I kasnije dela kao sto su sutra. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.To je prvobitni oblik hinduizma.pitanja (Ko?…). Sionim: “Platonova polugodina”.sto je period od 12960 godina.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.

U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Gospodar Smrti.Odrzava se 31.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.izvesna Monika Vilson.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.ispred zaliva Solvej. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla. oktobra vece pre Svih Svetih.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.Veron – Staro ime za vukodlaka.osobito laganjem I ogovaranjem.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.sto se svodi na isto.kad se nosi uz sebe.Saman. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.izmedju Liverpula I Belfasta.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Njena kraljica.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.prema narodnom verovanju. Vizija – Vizijom se.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.sa jedne strane naziva cin.opazanje.metapsihicka (slike buducnosti.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.patoloska.pravac nebeskog delovanja.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .ne mogu coveku nauditi neprijatelji.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Prema druidskoj tradiciji. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.predstavlja kosmicku osu.poistovecenje. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.koji su umrli pre svog vencanja.je reinkarnacija ledi Oven.demoni I duhovi mrtvih. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.mehanizam.proslosti skrivenog). Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.ognjeno vino.tako I grupa. Vitium – (latinski) . Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.

I. Vjedogonja. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.znaci I vratiti se izvorima. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”). this is really not my kind of stimulation No.Kada se takvo dete rodi I izraste.ne rastvorivsi se sasvim u njoj. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.Teznja duha da se vrati nazad. _________________ No.Otvaraju se na neku tajnu.bara (mocvara). you freak! sad_raven Mag .izmedju poznatog I nepoznatog.bezoblicno.Skorpija I Ribe. V.mesto porekla.svetlosti I tame.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.R. prema misticima I posvecenicima.O.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze.ali I sve pretnje resorpcije.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi. anyway.osim simbolickom smrcu.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.ali je okrutnije od vuka.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.dva sveta.led.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.L. naraste veliko kao vuk. prolazna faza regresije I dezintegracije.Simbol izvorista.klicu klica. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.U astrologiji.T.prema hermetickoj teoriji. Voda .Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.da ide ka izvoru.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.I.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.tj.Prorocki termin za zlokobne znake.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno.bogatstva I bede.blato.R.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto.sva obecanja razvoja.dvostruki aspect zivota.nedostatak dusevne topline. neko ko moze da se pretvori u vuka.Zaledjena voda.

simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.u crkvi Sv. .plod fluidnog prozimanja.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se.kroz vazduh .P. Ganesha (hiduizam) .Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca.a druga od cinka I ispupcena.U Veneciji.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom.kad je bio presecen.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.jedna je od bakra I udubljena. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.pak. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.okolni pejzazi.a I u drugih naroda.na ledjima krilatog konja.Shivin sin. moc carobnjaka da putuju svetom. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su. Albert Veliki.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu. Djordja. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.Riml.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.gajevi su bili posveceni bozanstvima. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.

.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono.itd.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.demon.ili ponekad. direktno – pomocu intiucije.pomocu karata.…dalet = 4. 2.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.On je .predosecanja.svakog coveka prati genij.drzanju.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.…tav = 400. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet.astrolozi (po nebeskim pojavama).Gatanje moze biti: 1.fiziognomicari (po licu.pridavanja brojcane vrednosti slovima.pasivnu zensku silu. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.vizije.osecajno.ona se dele na.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).Opsti naziv za paranormalno.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.bilo prema nekim tajanstvenim znacima. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.itd.simpatije.kristalne kugle. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja). Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.ili na daljinu.skrivenog.andjeo cuvar.oniromanti (po snovima).utisaka.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1. god.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.snova.recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.yelu. Npr.savetnij.bilo po kakvom saobrazenju.taloga kafe.S obzirom na metodu.dlana.tumacenje znakova poput haruspikija.pokretima).pod razlicitim imenima.).proslost.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16). Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.njegov dvojnik.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.

Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.govora ili mitskog govora.intiucije.gradjenja kuca I grobnica. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.u Rimu.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.dakle tvorcem zla.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Za gnostike materija je bila zlo. Duha. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.nacelo polodnosti.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. Duha ili koriscenje darova Sv.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.prema Kabali.Nepostojani su. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Bila je poznata Keltima. nizi duh .polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.maste.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.U ezoteriji. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.Vizantiji.Bio je sastavljen od vise . Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.duh zemlje. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Genij rodjenja: narucito u Rimu .za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima. stiti od vradzbina.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje.I po njihovom broju.Pojavljuje se u obliku mita. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.mogu I da vole I da mrze.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.vestina oblika I situacija.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.

Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.Tada se kaze da je ona zapaljena . logos: “rec”.jer ljudi nisu znali da mu daju govor.itd.Stena drustvenu izopacenost.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra. ponedeljkom – Mesec. petkom – Venera.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera. Grafologija (grcki grapho “pisem”.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.Za razliku od Adama.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin.pevac.Bardesan.recitator. Gongi (japanski) – vrac.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.”Riznica staraca iz piramide”.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca. u glavama su im ljute otrovnice.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom. sredom – Merkur.opsenare.disciplinom arcane I emanatizmom.Griot moze biti lakrdijas. cetvrtkom – Jupiter.Eurijala I Stena.koga je magijski ili vestacki stvorio covek. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.muzicar.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.tri sestre.koga je stvorio bog. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. Agripina magijska dela “Crna kokoska”.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.U sirem smislu.fibioniti).imaju bronzane ruke I zlatna krila.itd… .Golem je nem. subotom – Saturn. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.tri nemani.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen).Golem je covek.upisanih u oblicima slova I rukopisa.”Veliki I Mali Albert”.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti.Valentinus I Karpokrates. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.pripovedac.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. utorkom – Mars. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka. Gri – Africki talisman.

a coveka koga osine grom-posvecen je.pa cak I grupe pojedinaca.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.a lavljim telom.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima. Gul (arapski) – Demon groblja. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov.pripremaju mu hranu.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.do tragicnih posledica po pojedinca.a njegovi ucenici ga opsluzuju.duhovno I moralno posrnuce. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.brinu se za njegov vrt. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.Sibolizuju snagu I budnost.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.sto nazalost.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga. .odbacenost.Kasnije. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca.danas dovodi. Gubavac – Sibolizuje necistotu. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje. U danasnjem hiduizmu.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.Kod Grka srodni su nemanima.. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->