1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma'

1. Ž.M. Slavinski - ' Kratka enciklopedija parapsihologije i hermetizma' 2. J. Chevalier i A. Gheerbrant – Rečnik simbola Dakle, krenimo.............danas A sutra B............

Dying_Bride- 06-03-2006 Na slovo na slovo A ABLUCIJA - Pranje. U većini religija i kultova važna komponenta ceremonija je pranje delova ili celog tela, ponekad čak i pranje idola. ABRAKADABRA Magijska amajlija, kojoj se još iz vremena stare asirsko vavilonske kulture pridaje moć lečenja stomačnih bolesti i groznice kada se nosi oko vrata, ispisana na tankoj zlatnoj ploči ili pergamentu. Raširenu upotrebu ima u alhemiji, gde napisana u obliku trougla simbolički predstavlja ceo univerzum. Sam naziv dolazi od Hebrejskog Abreg ad habra ABRAKSAS – 1. Jedno od najstarijih božanstava u vavilonskoj i persijskoj religiji. Predstavlja skladan spoj dobra i zla. 2. Demon sa nogama u obliku zmije i glavom petla 3. Orijentalna amajlija dobivena graviranjem kamena AČ – Zimzelena, aromatična biljka ( npr celer ).Grci su njom krunili pobednike Istamskih igara : zelene stabljike dorskog ača krune čelo srećnog pobednika!Ač simbolizuje pobedničku i radosnu mladost. Imao je ulogu i u pogrebnim ritalima da bi označio stanje večne mladosti u koju je stupio pokojnik. AČAD FRATER – Pseudonim engleskog hermetiste, čije pravo ime glasi Charles Stansfeld Jones ( 1886 – 1950). Autor je poznatih knjiga o kabali : Q.B.L., Anatomy of the body of God, Chalice of ectasy. Chalice of ectasy je objavljen 1923. godine i predstavlja kabalističku analizu Vagnerove opere ' Persifal' koja , po Ačadu, sadrži mnoge kabalističke nagoveštaje. Iako rođen u Engleskoj, Ačad je najveći deo života proveo u Kanadi, gde je osnovao hermetičko bratstvo Ma – ion. 1915-e upoznao je Alistera Crowleya i od tada je bio jedan od njegovih najprivrženijih sledbenika. AKUPUNKTURA – Drevna metoda kineske medicine, u kojoj se bolesti leče ubadanjem metalnih igala u precizno određene tačke na telu. Na taj način se reguliše proticanje, koncentracija i uzajamni odnos pozitivnih ( jang) i negativnih( Jin) vitalnih energija u nervnom sistemu. ADAM KADMON – Nebeski tj kosmički čovek. Kabalističko verovanje da postoji kosmički duh zajednički svim ljudima ili u širem smislu svim živim bićima. ADEPT – 1. U alhemiji, čovek koji je rešio zagonetku Kamena Mudrosti 2. U hermetizmu , osoba koja je dostigla visok nivo hermetičkog saznanja 3. U jogi, ljudsko biće kod kojeg je došlo do spajanja individualnog duha Atmana sa kosmičkim duhom – Bramom AEROLIT – Meteorski kamen, aerolit, smatra se teofanijom, porukom sa neba, iskrom nebeske vatre, božanskim zrnom koje je palo na zemlju. Prema primitivnim verovanjima, zvezde su bile božanstva a komadići koji su se od njih odvajali bili su seme. Aerolit ima ulogu da poveže nebo i zemlju, on je simbol višeg života. AEROMANTIJA – Metod proricanja budućnosti po atmosferskim pojavama – po vetru, kretanju oblaka, vodene površi uzburkane vetrom. Aeromantija je bila posebno razvijena kod starih etruraca, koji su svoje hramove gradili na uzvišenjima da bi što veća površ neba bila izložena pogledima sveštenika. Neki oblici aeromantije prisutni su i u našim narodima, npr. Sevanje munja i grmljavina u zimskom periodu tumačeni su kao predznak velikih nesreća i ratova. AGLA – Kabalistička formula, česta u ritualnoj magiji. Po strukturi to je kovanica nastala od starohebrejskih reči ' Gospod će biti veliki doveka'. AGRIPA KORNELIJUS – Čuveni srednjevekovni filozof, diplomata i hermetista čiji rad ' De Occulta philosophia' predstavlja odbranu magijske doktrine od mnogobrojnih kritika. Živeo je od 1486 – 1535. Osnovna teza njegovog rada je da nam magija nudi direktnu percepciju boga i omogućava da shvatimo načine na koje se on ispoljava u prirodi. U tome i ostalim njegovim radovima prisutna je kritika hrišćanske crkve koja je, po

Agripi, iskrivila izvorno Hristovo učenje. Ovakav stav doveo ga je u sukob sa crkvom. Posle njegove smrti, nepoznati varalica objavio je uz originalni rad De Occulta philosophia dodatak o egzorcizmu i prizivanju duhova nazvavši sebe Agripom! AJNŠTAJN ALBERT ( 1879 – 1955) – Otac teorije relativiteta bio je veoma zainteresovan za parapsihologiju. Lično je prisustvovao brojnim telepatskim eksperimentima koje je književnik i hermetista Apton Sinkler izvodio sa svojom suprugom. Ajnštajn je napisao predgovor za nemačko izdanje Sinklerove parapsihološke rasprave ' Mental Radio' 1930-e. Naime, Sinklerova supruga primala je i pokušavala da reprodukuje 290 jednostavnih crteža, koje je Sinkler telepatski emitovao. Potpun uspeh je izveden sa 65 crteža, delimičan sa 155 a neuspeh se pokazao u samo 70 pokušaja. ALBERT VELIKI ( 1200 – 1280) – Naučnik ogromne erudicije, filozof, teolog i alhemičar. Savremenici su verovali da je otkrio Kamen Mudrosti pomoću kog se metal pretvara u zlato. Tvrdilo se takođe da je u stanju da kontroliše vreme. Konstruisao je jednog od prvih robota u istoriji koji je mogao da govori. Bio je učitelj Tome Akvinskog. Albertu se pripisuju dva srednjevekovna magijska priručnika : Veliki Albert ( zbirka magijskih recepata i uputstva za bavljenje fizikom i medicinom ) te Mali Albert ( zbirka uputstava za tumačenje snova i vradžbine) ALEKTROMANTIJA – Metod proricanja uz pomoć petla, stavljenog u centar kruga koji je podeljen na onoliko polja koliko ima slova u alfabetu. U svako polje se upisuje jedno slovo i stavlja se jedno zrno žita. Na osnovu redosleda polja iz kojih je petao kljucao žito dobija se serija slova iz kojih se sačini proročanska poruka. ALEUROMANTIJA – Proricanje na osnovu oblika formiranih posipanjem brašna na tlu. ALFITOMANTIJA – Proricanje prema načinu na koji se jede hleb od ječmenog brašna. ALHEMIČAR – Čovek koji se praktično bavi alhemijom ALHEMIJA ( arapski al – kimia) – Davni predak današnje hemije. Ima više značenja i vidova. Ovo su najvažniji 1. Opšta alhemija, čiji je cilj preobražaj ili transmutacija jednog oblika materije u drugi. Iz nje se razvila egzaktna hemija pošto se alhemijski rad svodio na dugogodišnje eksperimente sa tada nepoznatim elementima, smešama i jedinjenjima. 2. Praktična alhemija, koja predstavlja primenu alhemijske teorije kao filozofije vatre. Cilj joj je transformacija grubih metala u plemenite. Ovo je, po alhemijskoj formuli moguće postići samo uz pomoć Kamena Mudrosti. Praktična alhemija je razrađen sistem metoda i postupaka, veoma komplikovanih i dugotrajnih, opterećenih krajnje nejasnom simboličnom terminologijom, pomoću kojih se navodno dolazi do Kamena Mudrosti. On ima moć rešenja osnovnih suprotnosti života i prirode : vatra – voda, dobro – zlo, sumpor – živa, muško – žensko....Zato je tzv. Božanski Hermafrodit najčešći simbol kamena mudrosti. Ostali njegovi simboli su : pelikan, Hristos, Azot, Krunisano Dete, Kći velike tajne, Zeleni Lav, Mleko Device...... 3. Mistična alhemija, čiji je cilj da pronicanjem kroz pojavnu stranu predmeta i pojava života upozna njihovu suštinu. Taj proces simbolizuje razaranje grubih metala i dolaženje do zlata. Zlato je simbol večne spiritualnosti. 4. Seksualna alhemija je vid alhemije najamnje shvaćen i pogrešno tumačen, u najvećoj meri. Njen cilj je pretvaranje grube biološke seksualne energije , kroz alhemijsku vatru orgazma u suptilniju psihičku energiju. To je direktna i svesna sublimacija seksualne energije . Jung je više od 30 godina posvetio proučavanju alhemijskih tekstova. Uglavnom proučavanju psihološkog smisla alhemije i simbola u radovima : Mysterium Coniunctionis, Psihologija i alhemija. Po Jungu, teško shvatljiv jezik alhemije krije istinska znanja ljudske psihe. Osnovni cilj alhemije – rešenje enigme suprotnosti – jeste najviši cilj ljudskog bitisanja, a proces pretvaranja grubih u plemenite materijale je proces transformacije nesvesnih sadržaja u svesne. Kamen Mudrosti, po Jungu, jeste simbol najviše celovitosti ljudskog bića. ALKAHEST – U alhemiji, univerzalni rastvarač koji može da rastvori sva tela. Dobija se pomoću Kamena Mudrosti. ALOCER – Veliki vojvoda pakla u crnoj magiji, koji vlada nad 36 legija demona. Na

srednjevekovnim gravirama predstavljen je kao konjanik sa lavljom glavom. ALUDEL – U alhemiji, vaza ili kupasti sud u kom je , kao plod dugogodišnjeg alhemijskog procesa najzad dobiven Kamen Mudrosti. AMBIVALENCIJA – 1. U hermetizmu, učenje po kom svaka ljudska crta treba da bude uravnotežena sa njoj suprotnom crtom. 2. U dinamičkoj psihologiji dvostranost osećanja ili težnji AMEN ( AMIN) – Hebrejska reč i kabalistička formula, koju je Hrišćanstvo prisvojilo. Ima značenje : Neka tako bude. Njen ekvivalent u Joga i Ventanta sistemu je sanskritska reč OM ili AUM AMETIST – Poludragi kamen ljubičaste boje. U hermetizmu označava znanje, svetlost i mudrost. AMNIOMANTIJA – Proricanje na osnovu izgleda vodenjaka ( providna opna koja omotava ljudski fetus u materici ) . Proricanje se vrši neposredno posle porođaja. A.M.O.R.C - Ovo su inicijali američke rozenkrojcerske organizacije punog naziva Ancient Mystic Order Rosae Crucis ( Drevni Mistični Red Ružinog Krsta). Osnovao ju je Spencer Lewis. Posle njegove smrti 1939-e na položaju ga je nasledio njegov sin Ralph Lewis. Ova organizacija tvrdi da vodi poreklo iz Starog Egipta, 1500 godina pre nove ere. Smatra se da ima preko 100 000 članova u SAD i ostalim zemljama sveta ( opaska – ovo su podaci iz 70-ih godina prošlog veka). Članstvo je dopisno a centar organizacije smešten je u San Hoseu, Kalifornija. AMULET – Predmet koji se nosi da bi branio onog koji ga nosi od rđavih uticaja. U hermetičkom učenju amulet je pasivni zaštitnik od štetnih i neprijateljskih uticaja, za razliku od talismana koji deluje aktivno – izaziva promene u osobi koja ga nosi i okolini u skladu sa njegovim željama. ANALOGIJA - U hermetizmu ona označava stalnost veze između dva slična pojma ili pojave. Ona je osnovga simpatičke magije. U našem narodu postojalo je verovanje da će u sušnom periodu polivanje dodola vodom izazvati kišu ili da će bremenita žena roditi lepo dete ako u trudnoći gleda samo lepe stvari..... ANDROID – U hermetizmu, veštačko biće ( ljudsko), obično neljudskih dimenzija, stvoreno posebnim magijskim operacijama . Razlikujemo Goleme ( Gigantskih dimenzija ) i Humunkuluse – patuljke ANKH – Magični krst ili čvor, često upotrebljavan u egipatskoj ikonografiji. Znak je besmrtnosti i života. Egipatski bogovi , posebno Izida ga često drže u ruci kao znak da drže život te da su besmrtni. On je simbolizovao i središte iz kog teku božanske osobine i napici besmrtnosti. Uhvatiti ga u ruke značilo je napiti se na samim izvorima. On je bio i ključ koji je otvarao vrata grobnice na Polja Ialoua, u svet večnosti. ANTROPOMANTIJA – Proricanje prema izgledu utrobe žrtvovanih ljudskih bića, često je kod primitivnih verskih kultova starog veka. ANTROPOZOFIJA – Religiozno – okultni pokret koji je osnovao Rudolf Štajner( 1861 – 1925) u Nemačkoj početkom prošlog veka. Po učenju antropozofije cilj ljudskog inkarniranja je moralno i spiritualno usavršavanje. Osim čulne percepcije postoji viša i i spiritualna percepcija koja je u potpunosti nezavisna od čulnih sadržaja. Ona je produkt višeh JA i kroz spiritualno usavršavanje ovaj vid percepcije postaje sve aktivniji, omogućavajući čoveku sticanje svesti o višim nadfizičkim svetovima. 1902. godine Štajner je postao član Teozofskog društva i za kratko vreme došao na čelo nemačkog ogranka. 10 godina potom sukobio se sa vodećim teozofima i kao posledica tog sukoba nastalo je Antropozofsko društvo Cenatr ovog pokreta je u Getenaumu u Dorlahu ( Švajcarska). Glavni izvori njihove doktrine su Štajnerovi radovi : Okultna nauka, Znanje o višim svetovima i njegovo sticanje, Krv je sasvim osobit sok, Atlantida, Lemurija........ Štajner se bavio i filozofijom, vaspitanjem, agriklutirom, lečenjem duševnih poremećaja, umetnošću i prirodnim naukama...... APOLON – Jedan od najvažnijih starogrčkih bogova, sin Zevsov. Bog intelekta, svetlosti, lečenja i umetnosti. Najpoznatije Apolonovo svetilište bilo je Pitijino proročište u Delfima APOLONIJUS IZ TIJANE – Grčki filozof iz IV. Veka nove ere, veoma slavan u svoje vreme. Priča se da je tačno predvideo smrt 4 rimska imperatora i Vespazijanovo uzdizanje. Kažu i da je mnogo putovao te posetio Indiju i primio posvećenje. Sve te priče o

putovanjima ostavio je njegov učenik Damis a prepričao Filostratus. Apolonijus je u srednjem veku smatran za mitsku ličnost zbog neverovatnih događaja kojima su njegove avanture obilovale. Često se spekuliše o njegovoj sličnosti sa Hristom , jer je propovedao praštanje i opštu ljubav. Pričalo se i da se uzdigao na nebo. ARHETIPI – Po Jungu, primordijalne slike ( praslike) u kojima je nataloženo sve iskustvo ljudskog roda. Oni su dinamičke prirode. Čovek ih nasleđuje kroz svoju nervnu strukturu, kao način doživljavanja sveta. Oni su deo kolektivnog nesvesnog ljudske rase i pojedinac ih postaje svestan kroz snove, mitove i halucinacije. ARITMOZOFIJA – Doktrina brojeva, učenje da su brojevi tajni ključevi od svekolike mudrosti. Dve glavne škole aritmozofije su : pitagorejska i kabalistička. ARMOMANTIJA – proricanje iz plećke žrtvovanog goveda. ARS MAGNA – Velika veština, alhemija ARTAME – U kultu veštica artame je bodež, posvećeni nož, jedan od osnovnih instrumenata- Njime se ubijaju žrtvovane životinje, urezuje magijski krug na površini zemlje itd. Artame je po svemu sudeći, derivat magijskog mača. ASANA – položaj ili poza u hatha jogi. Postoji veliki broj asana. Većina savremenih autoriteta obrađuje 84 najvažnije asane. ASTAROT – Jedan od paklenih demona koji zna prošlost, sadašnjost, budućnost, sve tajne želje itd... ASTRAGALOMANTIJA – Metod proricanja sa kostima obeleženim slovima. Njihovim bacanjem dobija se kombinacija slova čijom se interpretacijom dolazi do odgovora na postavljeno pitanje. ASTRAL – Nadfizički svet. Prvi kosmički plan iznad ovozemaljskog , fizičkog i materijalnog, svet čiste energije. Astral se identifikuje sa energetskim poljem i njegovo postojanje je dokazano. ASTRALNO TELO - Po učenju hermetizma ljudsko biće pored fizičkog tela ima i još nekoliko njih, nevidljivih golim okom. Jedno od njih je astralno koje je fine strukture i prožima ono fizičko. Fizički oragnizam je tačna kopija astralnog sa kojim je vezano ali ta veza nije čvrsta. Ostvarena je preko ' srebrnog užeta' koje se za fizički organizam vezuje u oblasti pleksusa solarisa. Astralno telo se odvaja iz fizičkog u toku sna, narkoze, transa...ali je kontakt i tada sačuvan. Kada se ova dva potpuno odvoje nastaje smrt. U tim slučajevima odvajanje je slučajno, spontano i nesvesno. Proces svesnog, namernog, voljnog odvajanja astralnog tela od fizičkog naziva se Astralnom projekcijom. Ima više tehnika iste. Nakon veoma uspešnih eksperimenata koje je američki slikar Inge Swann izveo 1972 –e, astralna projekcija je dobila još jedan naziv – Vantelesno iskustvo – O.O.B.E ( Out of body experience). ASTROLOGIJA – Možda najbolja definicija bila bi : Izučavanje stvarnih ili nepostojećih odnosa između kosmičkih dejstava i ljudskog organizma ASTRUM ARGENTINUM ( srebrna zvezda ). – Tajno hermetičko društvo koje je 1907. godine osnovao Alister Crowley u Londonu. Proklamovani cilj organizacije bio je ubrzanje svesne duhovne evolucije članova, anhilacija čovečjeg JA i spajanje sa svetim Anđelom Čuvarom. Metod je bio ritualna magija a sredstva za iskazivanje ekstatičnog stanja svesti seks i droge. Društvo je od 1909.godine izdavalo svoj časopis ' The Equinox'. Dvadesetih godina ovo društvo često znano samo pod inicijalima A.A preraslo je u hermetički red O.T.O. AURA – Psihoenergetsko polje koje prožima i okružuje žive organizme, nevidljivo oku pod normalnim okolnostima. I neživa bića imaju auru ali u vidu energetskog polja, koje je nepromenljivo i postojano dok je aura živih bića dinamička. AUROBINDO GOZE ŠRI ( 1872 – 1950) – Indijski mistik, filozof, pesnik i jogi. Tvorac purna odnosno integralne joge. AUTOMATSKO PISANJE ( slikanje itd..) Aktivnosti koje ispoljavaju medijumi u stanju transa bez učešća svesti. Jung kaže da te aktivnosti predstavljaju direktno pražnjenje nesvesnih sadržaja. AUTOMATIZAM – 1. U psihologiji, nesvestan refleksan akt 2. U parapsihologiji, automatsko funkcionisanje čula halucinatorne prirode AUTOSKOPIJA – Parapsihološka sposobnost sagledavanja zbivanja u sopstvenom organizmu. Tvrdi se da joga, fakirizam i srodni sistemi hermetičkog treninga razvijaju tu sposobnost. AUTOSUGESTIJA – Vidi Hipnoza AVATARA – Inkarnacija

božanstva. Po učenje joge, vedante, teozofije to je ljudsko biće koje je završilo svoju kosmičku evoluciju i spojilo se sa apsolutnom svešću. Kao avatare navode se : Hristos, Buda, Ramakrišna..... Dopuniću uskoro listu : ) Dying_Bride- 06-04-2006 Na slovo na slovo B BA' AL - BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti, posebno u ratarstvu. Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. BAFOMET - Hermafroditsko biće, pola čovek pola jarac. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla , od 7 –14 godina,položenog u bunište, na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje, razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći, smrtne opasnosti, egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela. Ubiti ga je teško...treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. BELZEBUB - Princ demona, arhiđavo, u hijerarhiji demona odmah iza Satane. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. BHAKTI - Mistična ljubav. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge, zasnovana na sveopšte ljubavi. BIBLIOMANTIJA - Metod proricanja na osnovu knjiga, uglavnom Biblije. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. BON – PO – Škola tibetanske magije, koja je dostigla procvat u VII v.n.e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. BUDA ( 560 – 480 p.n.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Tako je nazvan prvi Sidharta, osnivač budizma. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju , Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1. Život je patnja 2. Uzrok patnje je želja za životom 3. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. hinajana budizam( mala kola), proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. mahajana ( velika kola) u Tibetu, Mongoliji, Kini, Japanu, Koreji... Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije , pola čovek pola bik. Dying_Bride- 06-05-2006 Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće

Kabala i magija ih pak personalizuju. DEMONI – U hermetizmu. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona. DAFNOMANTIJA . ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji. dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. posebno u jogi i vedanti. ČEIRO . U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. Većinom su sledbenici sufizma. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. Astralnom telu. znake raspoznavanja. ( Lanina opaska . Najčešće je to bila vračara. pisca mnogih dela o hiromantiji. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA .06-05-2006 Na slovo na slovo Č ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. vid ispoljavanja intuicije. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja.Sedmi stepen radža joge . čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi.Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. DHARANA – Šesti stepen radža joge. izazvano kako se tvrdi. Veoma se interesovao za okultizam. smešteni van fizičkog tela u tzv. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e. DERVIŠI . ČELINI BENVENUTO ( 1500.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle.Pripadnici islamskog religioznog reda.06-05-2006 Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. Čela je neka vrsta šegrta. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). DHIJANA . uzdržavanjem. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom.moguće koncentracije na cilj magijske operacije. čija je karakteristika neprekidna meditacija o .Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. CERERA . unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. čija se boginja nazivala Purpurna Dama. U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. svetih prosjaka.Pseudonim Luisa Hamona. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima. DAKTILOMANTIJA Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. pa čak i terminologiju. samokontrolom.1571) – Slavni italijanski vajar. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride.

i hermetista.inicijacija. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. astrolog. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri.povratak covekoj praiskonskoj cistoti.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. Ablucije – Ociscenje. U hriscanstvu nevinost.06-06-2006 @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. DRBAL ing. KAREL .jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde.. magovi. Ovata i Druida ( Ros Nikols).. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.preko sive do bele. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti.OK!? Ako nije dobro. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .. sudije. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. astronom. poznat pod nazivom Učitelj. U islamu vazan obred.onda brisite post. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku .. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. sad_raven. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.samo cu dopuniti. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala.U alhemiji . vaspitači. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera što je on i uradio. U budizmu.. biva posle nekog vremena ponovo naoštren.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. orijentisanom duž osovine sever jug.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. DRUIDI .

”ublaziti”) .Klasican grcki hram posle 600 god p.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje.koga opeva oko 200 himni Rig vede.manifestovani Logos. Alomantija – Proricanje iz soli. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina.e. U misticizmu. Ajbe – Sveto drvo. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.kabalisticki prevedenih na brojeve daju br.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.koga su prizivali ribari.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje. simolizuje ponovo rodjenje. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima.poznat kao Ramon.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom). Agni – Bog vatre vedskog hinduizma.izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova.voda I biljke-svi su podjednako Agni. Aksakov A. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) . Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.n.tj. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.n. dana u godini.br. U alhemiji. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost .Kralj Ajolije. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela.sunce. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.sa ili bez magicnih formula. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.u bagremu I paprati. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Alrinak – Zli duh brodoloma. Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije.povezano sa dubokim vodama.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.bronze.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.Njenih sedam slova na grckom jeziku. Ognjiste za kucne zrtve.e.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara Akacija – Sveto drvo u Egiptu..Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc.Posebno su je postovali Sicilijanci. Azael – Po rabinskim legendama. – Ruski spiritist.univerzalni rastvarac. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata.razlicito indentifikovanih kao prostor. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija. Adefagija – Boginja prozdrljivosti. U okultizmu.narucito Visnu. aditon I opistodom. Aksas – U ezoteriji.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu.kada silazi na zemlju. naos .Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.eter ili nebo.besmrtnost. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji.Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos.p. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.Stari bog oluje kod Amoricana.vatra munje.N.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.jedan od prvih andjela srdzbe.inicijaciju.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme.

Prikazivana je kako drzi prst u ustima.a horizontalna linija Zemlja.pokojnika. Apokrif – (grcki: “tajan”. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja. Arkana (latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna. Kao makrokosmicki simbol . Atman – (skitski: “dah”.”skriven”) Ezotericna knjiga. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.(klasicna mitologija) Demon nesloge. Dalje su ga razvili neoplatonovci.u svojoj ruci drzi ank.tajni spis. predstavlja dusu koja je vecna.Njen kult se prostirao preko Kapadokije.Indije I Ponta. kod samana isceljenje dusa.posebno zive sa drugim metalima.Takodje je I simbol za sudbinu. prociscenje dusa.zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.ono se proteze u svet nebeskih tela.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.poslanice (Isusova poslanica Labgaru). Arda Narisvara .”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.kao I zivota nakon smrti.ciji je simbol upravo Ank. Astralan – (latinski astrum: “zvezda”.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi . U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.kojom su okruzena sva ziva bica.Uvid u apokrif imaju samo posveceni.ljudozder. Andras .(sanskritski: “biseksualni gospodar”) U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima. Apam Napat – U svetim rukopisima.nacelo svojstveno svakom zivom bicu.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.postaje bezvredna ako se otkrije.Ozirisa I Izide. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Jermenije.neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. naziv za kartu u Tarotu. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost. Asmode . Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima.boraviste mrtvih.Elifas Levi.didakticke (Testament 12 partrijaha).Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .apokalipticne (Knjiga Henohova).Moguce da je u pitanju boginja cutanja. Anamaleh . u inicijacijskom pristupanju gnosi.vertikalna linija je nebo. Ank – Egipatski simbol zivota.emanacija.najvisa dusa.ujedinjenog muskog I zenskog principa.Demon koji je zaveo Evu.po poreklu psihicka.Helena Blavacki.tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet. dela (Dela Tomina).besmrtno.”individualna dusa”. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju).ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota.Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati. Amalgam – U alhemiji smesa .zatim Paracelzus. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).mesavina.koje nije ni telo ni dusa.kako nebeski tako I ljudski. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha.moci. Maat.boginja istine.On predstavlja kosmos I zivot.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova. U egipatskim hijeroglifima.(jevrejski) Demon losih vesti.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.

ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. EKAGRA – U jogi.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. astralno i mentalno telo. koji je živeo od 599 – 527. Dying_Bride. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota Dying_Bride. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela ..Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa. pokušavajući da nađe dublji smisao života. S Jungovog analitičkog gledišta incesta.e. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu.. Aurum Aurae – Krilata sfera. sedeo je na tronu od ebanovine. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini.06-06-2006 Ok je. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. konacni prizvod alhemijskog tela. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. Kralj podzemnog sveta Pluton.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega. Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta.06-10-2006 Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM .ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. ali niže od njega užasna zmija. koju incestuozna obrana pretvara u životinju.. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ).Ima ih oko dva miliona. religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. strašna životinjska polovina. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze.n. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. kao nacija.Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke.06-10-2006 Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja. EKSTAZA – Duševno ushićenje. ' Do struka lepa mlada žena. Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru. država.koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. Himera.. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik.aura astralnog principa . ugodna i privlačna – dole . Ehidna oslikava majku. ima fizičko. čiji je osnivač Vardarma. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu.aura duha. g. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore.p. Nemejski Lav. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride. EKSTERIORACIJA – 1. ljudska polovica. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe. EHIDNA Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute.

Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.S. Naime . smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije. pogibeljni. ali izašli iz zemlje i vode. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. kao što je . s vremena na vreme lečio ljude dodirom. hiroviti. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. Elfi su duhovi vazduha. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. nadfizičke komponente ljudskog bića. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. lebdeći. najmanje cenjen. koje izazivaju samrtničke krikove. mali. elementar čine sve nematerijalne.tj Deus absconditus.06-10-2006 Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. vodom itd. voda i akaša. Navodno podmlađuje stare. to je sperma. Dejstvo na sopstveni organizam. Za razliku od ljudskog bića.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. akaša). zemlja.S. U magiji. Upotreba tih naziva je simbolična. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama.svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. kojem je izlečio artritis. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. to je postizanje određenog duševnog stanja. zanesena noćnim plesovima po livadama. Kraljica elfa je Bela Dama. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. Simbolizuju ktonske i noćne sile. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. vatra. ELEMENTI – U hermetizmu. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. 2. naročito u mladih. vrhunska meditacija. voda. veoma rašireno u srednjem veku. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. Alhemijski termin koji označava tzv. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. kao prvi ljubavni snovi. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. ENSTAZA – U jogi. E. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. Nemačka kratica za istu stvar je A. Očaravajući su. ELEMENTAL – U hermetizmu. Dying_Bride. nordijskog porekla. Peti element. Ima ih 5 : vazduh. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Magijskog ogledala. skriveni Bog. 2. ELF – Vazdušna božanstva. Ektoplazma je osnov tzv. biologu na tom univerzitetu. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. zemlja.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. Materijalizacije. Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. vatra. koji se i danas sreće u Africi. Jedan od njegovih pacijenata. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje.

mit o njemu je stvaran..Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. telekineza. godina. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost. Završile su kao alkoholičarke. predvođena njihovim roditeljima.Likovi iz keltske mitologije.Neumoljiva je.06-14-2006 Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. Međutim uskoro su se javili novi mediji. A onda su neočekivano. nakazna bića. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. 1924. među kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848.. Gilgameš itd. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu.. Dying_Bride.moja opaska ) DR FAUST . Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. ( zar opet ? m. op) FLUID . jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ). mračna. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Pomaže plodnost. prisutan kod mnogih naroda. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu.Sinonim za Ektoplazmu FOMORI .. amajlija od gagata ( crnog jantara ). Justusa Fausta. pucketanje. sestre Fox. Priča se da je 1525. te da je posedovao moć nevidljivosti. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. Homerova ' Odiseja '. dematerijalizacija. u Hajdsvilu. zlotvorna. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Na Britanskim ostrvima gagat je . ne iz zloće ili mržnje. izazivajući senzaciju. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. FASCINACIJA . Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o .. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. Ipak. lišavanje hrane i vode. SAD. U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu. Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. hipnoza životinja.dugotrajno održavanje budnog stanja. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi.. Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD..Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. štitila je od zlog pogleda. Često se sreće u narodnim vradžbinama. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena.. ubrzanje rasta biljaka . 3. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom. Te godine . Keit i Margaret.. Figa je simbol penisa u erekciji. kao i ona od korala. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. U svakom slučaju. odbijanja uroka i nesreće.

GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Fortuna Minor. kojih ima 16. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Gagat je crni sjajni kamen. Fortuna Major. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. bolesti što su slale veštice. otrove. Populos. koja na osnovu rukopisa . Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom. Ponekad ostavi i jabuku. Puela. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda.Prastara metoda proricanja . GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. velikih dimenzija. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma. Konjukcij. Puer. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. što ga daje keltska glasnica. u SAD –u. koji je izdeljen na jednake delove. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). pobuđuje ljubav i čežnju. Leticija. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. te ujede zmija. G. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom.odvraćao oluje. On svladava čari i poništava začaranost. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Ginseng je hrana Yanga. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. U svakom delu. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. U novije vreme se pribegava automatskom. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. GNOMI – Patuljci. On je trava Bogova i koren života. Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GEOMANTIJA . plod besmrtnosti. arapskog porekla. Rubeus. oni su preteče današnjih robota. manje ili više priznata od psihologa. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. B. Tristicija. padne. GETIA – Crna magija najnižeg reda. Umesto ploda besmrtnosti. uroke. Kauda Drakonis. usled dugotrajnog okretanja. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. koji su išli goli. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. čoveku i božanstvu. upisano je jedno slovo. magijski pseudonim Frenka Rasela. Kaput. koji se nikada ne može pojesti. Amisia. Hrišćanski su pisci. popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. Čudesno je lepa. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Figure. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. duhovi elemenata zemlje. Via. Albus. GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. Po osnovnoj ideji. demone. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. osnivača ezoteričnog bratstva G. pevajući čarobnu pesmu.

Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. godine u Moskvi. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. Banijan . U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta. temperament.Oni umrese. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu. jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova.koje dojiljama uzimaju mleko.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.B! Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita. Meetings with Remarkable men.Babina gora. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. maštu.porodica pod njegovom zastitom.duge kose. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. po pravilu kompilacija većeg broja autora.. sad_raven.Sovjetski biolog koji je 1934. u Haldeji jedan od velikih demona.06-14-2006 Na slovo. 1912. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina. Čovek je mašina koju su drugi programirali.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega. Mišon.Babino polje. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. Prajer.obucene u crninu.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.dok u njemu ne oseti zivot koji se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku.a prethodi pretvaranju metala.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. u kojoj se daju magijske formule i recepti. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene. Babice – Kod Srba porodjajni demon.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka.Banshi . inteligenciju.”Po drugim tradicijama. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja.iskoci napolje. Značajne doprinose dali su i : Lavater.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi.Po legendama. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima.planine.na slovo.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. Otud ljudska patnja. Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.Cesto se spominje I u Starom Zavetu. postavio teoriju mitogenske radijacije.pleme.. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).

koje se pise I Belzebub I Belzebul. p.) – Nemacki mistik. Bardesan (154.a za dobrobit drugih. Belijal – Vodja palih andjela.Veoma star gnostisticki sistem tzv. god.teolog I vidovnjak.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa. Bari – Kod Brorosa u Brazilu.geometrijskog su oblika. Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.ponekad u vidu monograma.tj. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.gde trava.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.n.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova.koga su neki nazivali gnostikom.filosof. Behemot (jevrejski) Vodeni konj I.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.) – Rani sirijski pisac.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.premida jede seno sa hiljadu brda.zahvaljujuci prirodnom daru. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma.Ime.tj. Belial – Zli duh u Libanu. – 222.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.srcani ritam).Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I .svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija. Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje. Belfegor – U opscenom obozavanju. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom.hriscanstva.znaci “Gospodar muva”.panteisticka I misticka shvatanja. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda. – 1624.koju preko dana popase.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara. Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.kisu.a neki hriscaninom.Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.slavili podvige drevnih junaka.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.Njega su postovali Finestici.astrologije.itd.indijske filozofije I okultizma. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.rodjen u Persiji.Raznim postupcima npr. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve. Sumeranaca.e.bolest I smrt.ciji su bitni elementi prirodnofilosofsa.dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem. Belish – Zli duh u Madagaskaru.a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.nocu izraste. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila. Beme Jakob (1575. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.zivotinja namenjena gozbi Mesije.Duh sirove snage.Iako samouk.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.

06-15-2006 Slovo V.e.princ pod imenom Sidarta.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.e. Vavilon – Vrata Bozija. p.Jos kao decak. Bratstvo – U etnologiji.udruzenje unutar klanova.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).koma).Covek je. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduhaPomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.natura naturans.priroda samostvoriteljak. Buda – (Buddha: ”probudjeni.) indijski osnivac budizma. Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. da bi postigao nirvanu.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.nego iskvarenog sjaja koji je osudio . oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. Bon .(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.trojstvo.ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.I dalje postoji.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya. god.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu.nepromenjiv.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima.Oblik Shamanizma.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.po njoj.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.pomocu meditacije nasao je resenje.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti..kao telo bilo koje zivotinje.n.S gledista funkcije.proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda..Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot.n. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike. sad_raven.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.U pocetku to je bila varvarska religija koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica. – 483.tj.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu.U 29.Prvi deo je animalne prirode.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.Kad je imao 35 godina.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.

Sionim: “Platonova polugodina”.svet sirenja.koje je primljeno “slusanjem”. Vatra – U alhemiji.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.po imenu Karna.jedan od 4 elementa.18 definicija I 10 pravila.mirisa.Kineza.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.dok su zemlja I voda pasivni.rezim.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira.sto je period od 12960 godina.u njihovom kombinovanju u dvoclane.n. 1460.slovo.Lav I Strelac.prema hermetickoj teoriji.Vazduh je sredina svetlosti.plina ili e lektricne energije).Suprotno od magnetizma. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.vazduh je simbol spiritualizacije. Venetus Georgijus – (rodj.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.Predstavlja suptilni svet.pocev odprilike 14000 p. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje . Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.a tek mnogo kasnije pisanim.a u svom sirem smislu.evoluciju coveka.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.Arabiji. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima.lisena moralnih I socijalnih vrednosti.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.Prema legendi vampiri su sticenici noci.uzleta.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci.shvacen operaciski ili spekulativno.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.Vatra I vazduh su aktivni.otkrovenja.odrazava zvezdani svet.medjuprostor izmedju neba I zemlje.Vaga I Vodolija. u liku srednjovekovne dvorske budale.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.besmrtna stvorenja.broj. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj- . Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.zastitnica sarki na vratima.Nimfa.zenski elementi.boja I medjuplanetarnih vibracija.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.dobijanja Kamena mudrosti.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.e.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti. Vazduh – Uz zemlju.pitanja (Ko?…).ali I u modernom shou programima.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.U astrologiji.4 geometrijaska lika.poljskoj. Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka. godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova.) Italijanski alhemicar iz Venecije.prauzroke.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.Hranili su se krvlju male dece.muski elementi.koju su vrebali po kolevkama.kome pripadaju: Ovan.To je prvobitni oblik hinduizma.Grckoj.Japanaca I Semita.Srednjoj Evropi.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja.obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.vodu I vatru.I kasnije dela kao sto su sutra.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.

Vitium – (latinski) Prorocki termin za zlokobne znake.bezoblicno.prema narodnom verovanju.Prema druidskoj tradiciji.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).tako I grupa. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika.blato. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.predstavlja kosmicku osu.L.Gospodar Smrti.metapsihicka (slike buducnosti.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.opazanje. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji.izmedju poznatog I .izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.je reinkarnacija ledi Oven.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.Njena kraljica.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.led. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.sto se svodi na isto.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).poistovecenje. Veron – Staro ime za vukodlaka.patoloska.napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.izmedju Liverpula I Belfasta.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.osobito laganjem I ogovaranjem.demoni I duhovi mrtvih.ali I sve pretnje resorpcije.nedostatak dusevne topline.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu. oktobra vece pre Svih Svetih.Odrzava se 31.znaci I vratiti se izvorima.koji su umrli pre svog vencanja.I.R. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.proslosti skrivenog).Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima.U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan.Skorpija I Ribe.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.osim simbolickom smrcu.klicu klica. V.Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.kad se nosi uz sebe.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.Kada se takvo dete rodi I izraste.bara (mocvara). Voda .Saman.ognjeno vino.mehanizam.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.ispred zaliva Solvej.ne mogu coveku nauditi neprijatelji.izvesna Monika Vilson.U astrologiji.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka.dva sveta.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.prema hermetickoj teoriji.sva obecanja razvoja.I.sa jedne strane naziva cin. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.T.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.Zaledjena voda.O. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja. Vizija – Vizijom se.pravac nebeskog delovanja. Vjedogonja. prolazna faza regresije I dezintegracije.

nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.mesto porekla. Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).tj.pomocu karata.drzanju.pridavanja brojcane vrednosti slovima.astrolozi (po nebeskim pojavama).Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou.Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom. neko ko moze da se pretvori u vuka.osecajno.kristalne kugle.S obzirom na metodu.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.simpatije. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.proslost. sad_raven. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.pasivnu zensku silu.oniromanti (po snovima). teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.taloga kafe. moc carobnjaka da putuju svetom. prema misticima I posvecenicima.recima ili .skrivenog.u crkvi Sv.vizije.U Veneciji. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.07-07-2006 Slovo *G* GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.Opsti naziv za paranormalno.predosecanja. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.ona se dele na.Gatanje moze biti: 1.Riml. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.tumacenje znakova poput haruspikija. Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.Simbol izvorista. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.nepoznatog.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.Teznja duha da se vrati nazad. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.dvostruki aspect zivota.plod fluidnog prozimanja.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama. direktno – pomocu intiucije. Djordja.dlana. 2.ili na daljinu.snova.ali je okrutnije od vuka.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj.bilo po kakvom saobrazenju.gajevi su bili posveceni bozanstvima. Ganesha (hiduizam) .R. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.itd.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.da ide ka izvoru.na ledjima krilatog konja.svetlosti I tame.a I u drugih naroda.fiziognomicari (po licu.a druga od cinka I ispupcena.Shivin sin.pak. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.bilo prema nekim tajanstvenim znacima.kroz vazduh .itd.utisaka.yelu.pokretima).Otvaraju se na neku tajnu.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce. naraste veliko kao vuk.jedna je od bakra I udubljena.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.bogatstva I bede.

pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.Bio je sastavljen od vise religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja. stiti od vradzbina.dakle tvorcem zla.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.duh zemlje. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.recenicama u skladu sa razlicitim semama. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.Bardesan.intiucije.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.demon.Vizantiji.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji. god.maste.Pojavljuje se u obliku mita.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.svakog coveka prati genij.jereticki I slobodnoumni . Duha.njegov dvojnik.te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. Duha ili koriscenje darova Sv. Genij rodjenja: narucito u Rimu .Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji.mogu I da vole I da mrze.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.ili ponekad.Valentinus I Karpokrates.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.I po njihovom broju.savetnij. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.gradjenja kuca I grobnica.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju.…dalet = 4.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.Kasnije se okrenuo vrsenju magije.cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).vestina oblika I situacija.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.prema Kabali. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.Nepostojani su.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.Bila je poznata Keltima. …tav = 400. Getija – vestina prizivanja zlih duhova.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .On je . Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona.posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet.andjeo cuvar.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.govora ili mitskog govora.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). nizi duh . Npr.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.nacelo polodnosti.).u Rimu.Za gnostike materija je bila zlo.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje.U ezoteriji.uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.pod razlicitim imenima.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.

petkom – Venera.Golem je covek.jer ljudi nisu znali da mu daju govor. cetvrtkom – Jupiter.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce.Eurijala I Stena. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.fibioniti).isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike.Kasnije.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. Gongi (japanski) – vrac.imaju bronzane ruke I zlatna krila. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.Sibolizuju protivnika koga treba savladati. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.danas dovodi..u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.pripovedac.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila. ponedeljkom – Mesec.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina.”Veliki I Mali Albert”.U sirem smislu. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.tri sestre. utorkom – Mars.Za razliku od Adama. Gubavac – Sibolizuje necistotu.tri nemani.odbacenost. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.Tada se kaze da je ona zapaljena . Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.brinu se za njegov vrt. logos: “rec”.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu.duhovno I moralno posrnuce.a lavljim telom. U danasnjem hiduizmu.itd… Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.koga je stvorio bog.Stena drustvenu izopacenost.Kod Grka srodni su nemanima.”Riznica staraca iz piramide”.do tragicnih posledica po pojedinca.(Karpokrates.muzicar. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.sto nazalost. Grafologija (grcki grapho “pisem”.Golem je nem.pevac.upisanih u oblicima slova I rukopisa.pa cak I grupe pojedinaca.pripremaju mu hranu.ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.a coveka koga osine grom-posvecen je.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo. sredom – Merkur.Sibolizuju snagu I budnost.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.disciplinom arcane I emanatizmom.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti. Gul (arapski) – Demon groblja. Slovo ~D~ Dazdevnjak – Vrsta vodozemca za koga se veruje da moze ziveti u vatri.Griot moze biti lakrdijas. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri. Gri – Africki talisman.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. Agripina magijska dela “Crna kokoska”. subotom – Saturn.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.a njegovi ucenici ga opsluzuju. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake.a da ne izgori u .recitator.opsenare. Guaron – Carobnjak u srednjem veku. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji. u glavama su im ljute otrovnice.itd.

Otkrivenje Jovanovo ima 22 poglavlja.) I “Velika enigma” (1911. U Kabalai savrsen broj.pocetak zla.U poznom rimskom carstvu zazivan je u magijskim obredima.ali koji nisu zli ni po poreklu ni po prirodi.spiritualni dvojnik.Po pitagorejcima br. Dva – Br. Dvadeset jedan – U Bibliji br. tibetanski gyalwa rinporche: “vrlo utociste”) – Titula davana onima za koje se verovalo da su inkarnacija Bodisatve.ljudske postupke I moralne norme.Neciji demon se poistovecuje sa bozanskom voljom.broj decade pod svojim herbejskim imenom sefirot.Ime uzastopnih poglavara vlagajuceg Gelupa reda tibetanskog budizma.pa prema tome I sa covekovom sudbinom. 2 po Pitagori.Dansnje covecanstvo .Levo – Desna strana je solarni.objavio knjige “Posle smrti” (1891.”umetnik”.) u kojima pokusava da dokaze zakonitost ponovnog rodjenja. Darma (budizam) – Religijska norma ili propis.U hriscanskoj demonologiji.duhovnih I svetovnih vladara Tibeta od 1578.ekvivalentna alfi.Po svojim opasnim ambivalentnostima moze biti kako pocetak stvaralackog razvoja.Broj svih ambivalentnosti I udvostrucenja.prestanak jedinstav I pocetak dualiteta I antagonizma.posrednici izmedju besmrtnih bogova I zivih.zapravo “zakon” u najsirem smislu koji obuhvata prirodni poredak. Dvojnik – U ezoterimu nebeski alter ego.Na Zapadu I u hriscanstvu pocasna strana.Prema drugoj liniji tumacenja demoni su bili duse pokojnika.U zapadnim zemljama prilikom pocasne paljbe puca se iz 21 topovskog oruzija.demoni su anjeli koji su izdali prirodu.Rec je kasnije oznacila nize bogove.dovrsenost. Molitvenik cine 22 molitve.U prizorima raspeca.nije u evolucijskom stadijumu (u poredjenju sa praistorijskim covekom) nego u involucijskom . deviza “Sloboda. mudrost ima 21 atribut.s gledista kulturne ili fizicke antropologije.prema Kabali izrazavaju svet: 3 osnovna slova.I najposle. Dalaj Lama (mongolski dalai: “okean” – podrazumeva se “mudrost”. Daktilomantija – Vestina proricanja iz prstiju ili pomocu prstena. Deni Leon – Francuski teozof.Avesta je sastavljena od knjiga podeljenih na 22 poglavlja.princip buduceg.muski princip.U lingvistici. Daramulin – Kod urodjenika u Australiji veliki bog.ili s filozofskim ili teickim sadrzajem.Kod Egipcana on je bio hijeroglif za coveka koji je umro od hladnoce.U masonstvu Veliki Graditelj Svemira.Na Strasnom sudu ovce su zdesna.arhetipski lik Ja s kojim se suocavamo u trenutku umiranja. Degeneracija – Prema teoriji degeneracije “primitivni” narodi nisu arhajske nego nego degenerisane rase. 10 je sibol univerzalnog stvaranja. u masonstvu npr. glavnih arkana Tarota takodje ima 22.zastitnicki ili opasni geniji.povratak jedinstvu posto se razvio ciklus prvih devet brojeva.reci kojima se izrice filozofska ili eticka poruka.Oznacava sveukupnost.regresivnom stadijumu.koja su arhetipske slike.Z alhemicare on je simbol kamena u crvenoj meni. Dvadeste dva – Toliko je slova koja.tako I kobne propasti.pa iskazuje ili ostvarenu ravnotezu ili latentne pretnje. Demoni (grcki diamon: “duh”) – Kod Grka demoni su zbog izvesnih moci bozanska bica ili bica slicna bogovima. Deviza – U heraldici.U gnosticizmu zao duh koji se bori protiv Boga.pramaterija bez volje I atributa.Prema Pitagori srecan br.formula ispisana na traci grba sa recima pretka ili nekog velikana. 7 dvostrukih slova koja odgovaraju prelaznom pojmovnom svetu.”vestak”. Deitet – Skriveni Bog.a koze sleva. Deux Ex Machina (latinski: “Bog iz masine”) – Iznenadno posredovanje boga u nekom kriticnom polozaju. 21 simbolizuje savrsenost (3x7). Demogorgon (rimski) – Mracno bozanstvo podzemnog sveta.a rdjavi sa leve.dobri razbojnik je sa desne strane.Nebice. Desno.ali smrtnih ljudi.Bog kao Apsolut po sebi .Mnogi narodi su odabrali 21.Bratstvo”. godinu zivota kao vreme covekovog punoletstvo.”graditelj”) – Po Platonu slikovito shvacena Svetska dusa.Simbol suprotnosti. 12 jednostavnih slova koja odgovaraju culnom svetu.U ezoterizmu sluzi kao lozinka ili formula.sukoba.duhove.Jednakost.broj vidovitosti I prorocanstav.omegi I slovu M.s one strane govora I misljena. Demijurg (grcki “radnik”.koji . Deset – Broj Pitagorine Tetraktise: zbir prva cetiri broja (1+2+3+4). godine.pravednost ili duznost..njoj.

je .puno kosmogonijskih I metafizickih pouka.pravde I autoriteta. Dipotetovo ogledalo – Karton na kome su zalepljeni .njihova religija je animisticka I magijska – demofobija.incijacijske ispravnosti ili pravoverja.Tipicno. Dlan – Linije na dlanu su pokazatelji instikata. Diaka – U okultizmu I teozofiji.nemir ili I slicno stanje najednom ukazuju kao s jasnom uverljivoscu.igara I pesama.Rituali se sastoje od molitva. Drugo vidjenje – Fenomen koji se javlja u budnom stanju.ali simpaticki povezan s njom.prakse.od fizioloskog do duhovnog. u svet (npr. Duh Pomagac – Dvojnik.posto fiksiraju pogled. iskazuje razvoja od fizicko-hemijskog do zivotnog.discipline.spiritualni ucitelj – Osoba .Sadrzi tekstove o vistini zapovedanja duhovima.ne pokazujuci se ucenicima. Duhovni.U uobicajnom znacenju.e.vlazan oznacava mladost.I to u coveku (npr.Pavle razlikuje u coveku duh (pneuma). Diplosis – U alhemiji udvajanje. Doketizam (grcki dokein “izgledati”. Duhovna.voljna I pozudna.Izvodjac ga snazno magnetizira I stavlja pred oci znatizeljnika.muskarac ili zena. Dordze (tibetanski) – Budisticka palica “kamen plamenac” najvise moci.otkrivanju skrivenog blaga.Dravidi veruju da puno zlih duhova. Dragon – Knjiga iz XIX veka o vracanju. Dying_Bride.netaknutom truleznom materijalnoscu.08-24-2006 . kao uzroci(Bog/Djavo). suv I mrsav – grubost karaktera.u moralu (dobro/zlo) I u spoznaji (cula/duh).Herojsko doba I Gvozdeno doba.dusu(psyche) I telo (soma). Duma – U Kabali andjeo cutanja ili smrti.a sa druge strane parce crnog platna.Zrtve zivotinja se prinose sa ciljem da se smire lokalni bogovi I odbiju zli duhovi koji donose bolesti I nesrecu. Postoje tri vrste duse: umna .koji.podoban za obavljanje inicijacije I za davanje pouka iz doktorine.u antickoj tragediji.ukljucujuci I duhove mrtvih. Drustva Hopija – Kod Hopi Indijanaca svako selo ima vise tajnih drustava od kojih je svako vezano za drug ceremoniju.hermeneutike. Doba sveta – Podela istorije sveta I covecanstav na razdoblja vrlo dugog trajanja. dusa/telo).spiritualna vlast – Pravo odlucivanja I sprovodjenja odluka u zajednici. Dualizam – Egzotericka ili ezotericka doktorina prema kojoj postoje dva nuzna I suprotna nacela.koji se uz neki predosecaj .alter ego. duh/materija).pravo zasnovano na religijskoj ili inicijaciskoj svsri. Deuteroskopija – Sposobnost da se vidi I ono sto nije tu. Dodekaedar – Konveksno geometrijsko telo sa 12 petougaonih stranica.svetosti.Oni su komunikativni I pojavljuju se koa materijalizovani duhovi medijuma I spiritista.zdravlje osecajnost. proizilazi iz pentagrama.process udvostrucavanja kolicine zlata ili bilo kog drugog metala dodavanjem prostih metala. izvesno dejstvo porenecene ili prenadrazene delatnosti nerava koja se pojavljuje kao vidovitost.itd.neocekivano posredovanje u nekoj stvari.nastanjiju univerzum.u ogledalu vide zeljeni oblik.o razgovoru sa mrtvima.tako I na navodno buduce dogadjaje.pomocu narucite sprave (masine) bio spustan na pozornicu.Najpoznatiji zapadni ezotericni niz potice od Hesioda iz VIII veka p.Severno doba.na jednoj strain listici kalaja. Sv.a odnosi se kako na udaljene I istovremene. dijamantska suzbija zle strasti I zudnju. iznenadna pomoc.vec da je posetio svet u ljudskom “obliciju”.lepo obojen.rituala.”ciniti se”. Dusa – Platon je doa jednu od prvih definicija duse (dusa daje telu zivot).to jest priznavanju I prihvatanju postojanja harizme.”verovati”) – Verovanje u gnostickim hriscanskim krugovima da Isus Hrist nije imao telesnu egzistenciju.n.pravni system koji pociva na legitimnosti. mek.itd.razlicit od osobe. Dravidska Religija – Religija nearijevske rase koja je naseljavala juznu Indiju.predvidjanje ili “sablasti”.neocekiana sila koja se pojavnjuje I spasava stvar.Nevidljivim uciteljem posvecenici nazivaju coveka ili kolektivnu licnost koji poucava I usmerava pojedinca ili grupu. gde on nabraja Zlatno doba.”misliti”.

INKARNACIJA – Utelotvorenje. oplođenje ili prožimanje psihičke slike emocionalnom energijom u cilju materijalizacije ideje koju ta slika predstavlja. Predstavlja : kraljevsku moć koja uništava sve one koje joj uskrate poštovanje. Na slovo na slovo B BA' AL . egzistencije koje je nemoguće na vreme opaziti a od koje može odbraniti samo zaštita božjih anđela.. IDATOSKOPIJA – Metod proricanja na osnovu kišnice IDEOPLASTIKA – a) U hipnozi. Rituali inicijacije obično simbolizuju ponovno rađanje INKANTACIJA – U najširem smislu . Židovski proroci suprotstavljali su se tim drevnim kultovima. u kojoj čovek podražava ponašanje neke životinje kako bi stekao njena svojstva IMPREGNACIJA – U magiji. Sin Božji.BELIT – Ba'al – Belit je božanski par kojeg su poštovali Semiti. otelovljenje.položenog u bunište. ( nedokazana ) sposobnost medija da direktno utiču na materiju i uobličavaju je mislima ILUMINATI – Okultna sekta. osnova takozvane mimetičke magije. pola čovek pola jarac. INICIJACIJA – Posvećenje. bilo da bi se prizvala ili uklonila. BAZILISK – Izmišljeni gmaz koji svojim pogledom ili dahom ubija onome ko mu se približi ne pogledavši ga pritom. ritualno upućivanje sledbenika nekog hermetičkog učenja u tajna znanja i preobražaj njegove ličnosti. U svim je civilizacijama Ba'al simbolizovao postojanje ili periodični povrataktežnje za uzdizanjem nagonskih snaga. razvratnu ženu što zavodi one koji je prvi ne prepoznaju pa je ne mogu ni izbeći. po narodnom verovanju do izlečenja. sveti simbol ranih hrišćana. INGILI – Pripadnici verske sekte koji obožavaju zečeve. od 7 –14 godina. prema Magnusu Husu. IRORACIJA – Hermetički postupak škropljenja drveta mokraćom bolesnika što dovodi.treba mu pružiti ogledalo o koje bi se njegov pogled odbio i vratio se na samog baziliska te ga ubio. BAFOMET .Hermafroditsko biće. U alhemiji predstavlja vatru koja pustoši a prethodi preobražaju metala. Ba'al ( negde znan i kao Hadad )je bog uragana i plodnosti a Belit boginja rodnosti. Spasitelj ) IHTIOMANTIJA – Proricanje posmatranjem riblje utrobe i glave rašireno u staroj Grčkoj. . posebno u ratarstvu. formula kojom se deluje na niža duhovna bića. INKUBUS – Priviđenje muškaraca koji se javljaju u erotičnim snovima žena te sexualno opšte sa njima. čije ime znači ’ prosvetitelji ’. mimeza tj podražavanje govora i ponašanja često kod histeričnih subjekata b) U spiritizmu. Rađao se iz okruglog jajeta starog petla .ICHTUS – Na grčkom jeziku – riba . na kome je morala sedeti žaba krastača ili obična žaba. ovaploćenje INKUBACIJA – Magijska operacija kojom se pokušava izazvati božanstvo u snu da bi otkrilo spavaču budućnost ili ga izlečilo.. U magiji.. smrtne opasnosti. Ubiti ga je teško. opčinjavanje. Osnovana 1776 –e u Ingolštatu od strane profesora Weishaupt-a IMITACIJA – U hermetizmu. Prtikazuje se kao petao sa zamjevim repom ili kao zmija sa petlovim krilima. jer se ichtus može rastaviti na početna slovačuvene fraze Iesos Christos Theou Uios Soter ( Isus Hrist. Prvi put se javlja u kultu Vitezova Templara u Krstaškim ratovima.

n. Knjiga se nasumice otvori i prst se bez gledanja stavlja na tekst. BERILISTIKA – Proricanje budućnosti iz magijskog ogledala napravljenog od berila. Do spasenja ( nirvane) vodi osmostruka staza : a) prava vera b) pravi život c) prava odluka d) prava reč e) pravi čin f) prava težnja g) pravo mišljenje h) prava sabranost . Uzrok patnje je želja za životom 3.e) – Buda na sanskritskom znači prosvetljenje. Sidharta se odrekao slave i bogatstva i posvetivši se asketizmu i meditativnom životu postigao nirvanu i prosvetljenje. BUDIZAM – Filozofsko religiozni sistem Sidharte Gotame ( Bude) . Život je patnja 2. Reč na koju prst padne služi kao osnova proročanstva. Nazvan je još i Gotama – Onaj koji je postigao svoj cilj! Plemić po rođenju . BIBLIOMANTIJA . uglavnom Biblije. arhiđavo.Mistična ljubav.Metod proricanja na osnovu knjiga. Tako je nazvan prvi Sidharta. BUDA ( 560 – 480 p. U staroj sirijskoj religiji smatran je kraljem demona.Princ demona. BON – PO – Škola tibetanske magije. Osnovne postavke budizma su ' 4 plemenite istine ' : 1.Ostatak života proveo je putujući Indijom i propovedajući svoju nauku. u hijerarhiji demona odmah iza Satane. Bhakti joga je jedna od glavnih vrsta joge. BHAKTI .BELZEBUB .e BREID DŽEJMS – Engleski lekar koji je prvi upotrebio termin ' hipnoza ' i koji je tu pojavu intenzivno izučavao. Čovek se može osloboditi patnje samo gušenjem želje za životom 4. koja je dostigla procvat u VII v. zasnovana na sveopšte ljubavi.n. osnivač budizma.

. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. proširen uglavnom na Cejlonu ( Šri Lanka) 2. 2006 6:37 pm Na slovo na slovo C CEREMONIJALNA MAGIJA– Razrađen i strogo određen skup verbalnih i gestovnih postupaka kojima praktičar deluje na sopstveno nesvesno sa ciljem izazivanja najveće moguće koncentracije na cilj magijske operacije. Japanu. pola čovek pola bik. BUKENTAUR – Izmišljeno biće iz grčke mitologije . Mongoliji.Rimska boginja zemljoradnje i plodnosti ( grčka Demetra) CEROMANTIJA – Proricanje pomoću rastopljenog voska Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Jedan od značajnijih evropskih filozofa koji se zanimao za budizam bio je Šopenhauer. mahajana ( velika kola) u Tibetu..Vremenom budizam se proširio i došlo je do podele na dve glavne grane budizma 1. CERERA . Koreji. hinajana budizam( mala kola). Kini. 2006 6:38 pm Na slovo na slovo Č .

dovodi do buđenja različitih parapsiholoških sposobnosti. pisca mnogih dela o hiromantiji. vid ispoljavanja intuicije. ova metoda je često praktikovana u Apolonovim proročištima. ČEIRO . DAMA ( Mala ) – U Kini je to bio pristojan naziv za ženu nižeg reda ali ne i lakog ponašanja. DAKTILOMANTIJA . U svojoj autobiografiji – Moj život ( preveo Tin Ujević) opisuje iskustva sa magijom i evokacijama. zlatar i pisac traktata o vajarstvu. Astralnom telu. DAFNOMANTIJA . ČELINI BENVENUTO ( 1500. U osnovi ove metode su nesvesni pokreti ruke.Pseudonim Luisa Hamona.Proricanje po lovorovoj grani bačenoj u vatru. Veoma se interesovao za okultizam. posebno u jogi i vedanti.ČAKRA – Na sanskritskom znači točak. Kako je lovor u Staroj Grčkoj bio posvećen Apolonu. ČELA – Učenik spiritualnih učenja u Indiji.Proricanje preko prstena okačenog o konac koji visi iznad okruglog stola. . unutrašnji glas koji poput anđela čuvara vodi čoveka i govori mu šta mu je zabranjeno. Po joga doktrini mentalna koncentracija na čakre povezana sa ritmičkim disanjem. koji se potpuno posvetio duhovnim i znanje prima u direktnom kontaktu sa spiritualnim učenjem Guruom. Čakre su po učenju joge i teofizije psihofizički centri energije. ( Lanina opaska . posebno za evokativnu magiju i prizivanju duhova i demona.1571) – Slavni italijanski vajar. ako nekog zanima otkucaću je ) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Mon Jun 05. Čela je neka vrsta šegrta. smešteni van fizičkog tela u tzv. na čijoj su površini ispisana slova alfabeta. Kretanje prstena od slova do slova daje proročansku poruku. 2006 6:41 pm Na slovo na slovo D DAEMON – Po Sokratu.

samokontrolom. veoma zainteresovan za doktrinu srednjovekovnih rozenkrojcera. neka vrsta muslimanskih ' božjaka '. DERVIŠI . Većinom su sledbenici sufizma. Smatra se da je jedan od prvih osnivača dervišizma bio Abu Bakr.Pripadnici islamskog religioznog reda. Njegova glavna hermetička aktivnost počela je od njegovog poznanstva sa Edvardom Kelijem. Razni redovi derviša imaju i različite sisteme inicijacije. DEMATERIJALIZACIJA – U parapsihologiji. Veruju da se do prosvetljenja dolazi strogom disciplinom. snagom duha i specijalnim parapsihičkim sposobnostima.Poznat najviše po romanu Robinson Kruso ali se bavio i magijom. DR DI DŽON ( Dr John Dee 1527 – 1608 ) – Istaknuti engleski matematičar. i hermetista. Pokušavao je da stupi u kontakt sa njihovom organizacijom u Francuskoj ali nema podataka da li je u tome i uspeo. svetih prosjaka. DEMONI – U hermetizmu. uzdržavanjem. čija je karakteristika koncentracija misli na jednu tačku u trajanju od najmanje 12 sekundi. Po načinu života i izgledu slični su indijskim fakirima. DHIJANA . Njegovo znanje astrologije dovelo ga je do engleskog dvora gde je kao prvi zadatak imao da izračuna najbolji datum za krunisanje Elizabete I. jogi i fakirizmu to je nestajanje predmeta ili bića iz određenog lokaliteta. izazvano kako se tvrdi. astronom. znake raspoznavanja. koji se odriču svetovnih vrednosti radi traganja za istinom i životnom mudrošću. DEFO DANIEL ( 1660 – 1731 ). Zajedno su vršili eksperimente i bavili se alhemijom dok crkva nije doznala za njihove aktivnosti i poslala lični zahtev caru Rudolfu II da ih protera . DEMONOLOGIJA – Srednjevekovna doktrina o prirodi i svojstvima demona DEMONOMANIJA .Psihički poremećaj u kom bolesnik veruje da je opsednut demonima. čija je karakteristika neprekidna meditacija o jednom sadržaju u trajanju od najmanje 144 sekunde. Kabala i magija ih pak personalizuju. pa čak i terminologiju. involutivne kosmičke snage koje deluju nasuprot kosmičke evolucije i na taj način su zle. Savremena američka rozenkrojcerska organizacija AMORC sasvim neosnovano svojata Dekarta. koji je posedovao medijumsku sposobnost za divinaciju pomoću kristala. DEKART RENEE ( 1596 – 1650 ) – Veliki francuski filozof . dugotrajnim recitovanjem mističnih formula zvanih 'zikr'. astrolog. čija se boginja nazivala Purpurna Dama.Najčešće je to bila vračara. Autor je izvanrednog hermetičkog rada ' A system of magic ' objavljenog 1728-e.Sedmi stepen radža joge . DHARANA – Šesti stepen radža joge.

što je on i uradio. proslavio se romanima o Šerloku Holmsu. Puno je putovao i zalagao se za naučni ispitivanje medijumstva i parapsihičkih pojava. Utvrdio je eksperimentalno da ako se istupljen žilet drži u kartonskom modelu Keopsove piramide. poznat pod nazivom Učitelj. Tvrdio je da se inkarnirao na zemlji sa mističnom misijom da pripremi početak ' Ere slovenskih naroda ' i da dolazi sa udaljenog nebeskog tela po imenu Alfeola iliti Zvezda svih zvezda. magovi. Keli je završio u zatvoru i pokušavajući da pobegne povredio se i uskoro umro. KAREL . Ovata i Druida ( Ros Nikols). DRBAL ing. pesnici i astrolozi i regulisali su odnose u keltskim društvenim zajednicama.Čehoslovački radio inženjer i parapsiholog koji je patentirao Keopsov piramidalni oštrač žileta ( i o njemu će biti reči kasnije ). bilo kao strašnu boginju kojoj valja žrtvovati jarce bilo kao epifaniju kosmičkog života u neprestanom i silovitom preporodu. biva posle nekog vremena ponovo naoštren.Starokeltski sveštenici na tlu Britanije i Galije u prehrišćanskoj eri. Di se vratio u Englesku i radio kao dvorski službenik do kraja svog života. sudije. vaspitači. sad_raven Mag . Najpoznatije delo : Monas Hieroglyphica DOJL ARTUR KONAN ( Sir Arthur Conan Doyle 1859 – 1930 ) – Engleski lekar i književnik. DONOV PETAR ( 1864 – 1944 ) – Bugarski okultista i vidovnjak. delovanjem dosada nepozante vrste energije koju češki parapsiholozi nazivaju psihotronskom. Imao je brojne vizije i proročanstva koja su se ostvarila te velik broj učenika. DRUIDI . Neko vreme su putovali po Evropi preživljavajući dok se nisu sukobili i razišli. Bio je energični propagator parapsiholoških istraživanja. DURGA – Boginja koju poštuju posebno u Kalighat hramu u Kalkuti. Predstavljali su učenu svešteničku kastu – lekari. orijentisanom duž osovine sever jug. Kao početal Akvarijanske Ere označio je 1914 –u godinu. Danas postoje dve organizacije koje tvrde da vode poreklo od starih druida : Druidski red ( vođa Dr Tomas Mon ) i Red Barda .

..Njenih sedam slova na grckom jeziku. Averna – Zarazna mocvara za koju se smatralo da se nalazi na ulazu u pakao.To je takodje bio ukupan zbir dusa koje nastaju emanacijom iz boga.U grckoj numerologiji oznacava broj 356.narucito Visnu.samo cu dopuniti.OK!? Ako nije dobro..Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Tue Jun 06. U okultizmu.. U hriscanstvu nevinost.Rodjenje jednog avatara ne podleze prinudi ranije karme. Agenes – Osoba koja emituje ili prenosi slike ili informacije putem telepatije. U budizmu.vec iskljucivo zavisi od Visnuove slobodne volje.kada silazi na zemlju.e..inicijacija. Abrakadabra – (hebrejski doslovno : “uputi tvoju munju do smrti”) Simbolicna rec koju je prvi upotrebio Samonikus u jednoj studiji o medicini I bila je upotrebljiva tokom celog srednjeg veka.U alhemiji . 356 Avatar – Ljudsko ili zivotinjsko oblicije koje uzima neko od bozanstava.urezan u kamen ili dragulje smatra se misticnim. Pretpostavlja se da je to iskvareni sveti gotski naziv “Abraksas” magicna formula koja znaci “ne povredi me”.onda brisite post. Agares – Podredjeni u podzemnom svetu. 2006 4:38 pm @ Dying_Bride: Nadam se da nemas nista protiv ako uskocim I napisem nesto …Literatura kojom se pomazem je: “Recnik okultizma” Tomislava Gavrica ”Sve o simbolima” Endrua T.Srednjovekovni demografi su ga smatrali za uzrocnika ratova.a da ima u ovim knjigama opsirniji opis. Kamingsa ”Recnik simbola” Hansa Bidermana Ako nadjem neki pojam koji si ti vec spomenula. Ablucije – Ociscenje.br.n. .povratak covekoj praiskonskoj cistoti. U islamu vazan obred. Abraksas – (persijski : “Bog”) Misticki naziv koji je bio u modi u gnostitickoj sekti koju je osnovao Vasilides u II veku p.u Magnum opusu dusa se cisti pranjem menjajuci boju od crne..kabalisticki prevedenih na brojeve daju br. Abadon – Jevrejsko ime andjela bunara ili andjela unistitelja. dana u godini.ablucije pri incijaciji monaha predstavljaju spiranje njegove svetovnjacke proslosti. svestenikovo pranje ruku oznacava “Umivam pravdom ruke svoje”.preko sive do bele.

izumitelj jedrila I veliki astronom koga je potomstvo proglasilo za bozanskog kralja oluja I vetrova. Azariel – U “Talamudu” andjeo voda na zemlji. Azazel – Mocni demon koji je ziveo u pustinji I bio povezann sa starim jevrejskim obredima. aditon I opistodom.5 I 7 Adad – Bog vatre I oluje. Najvaznije vedsko bozanstvo posle Indre.Bio je vezan lancima dok je cekao na Strasni sud. hram se sastoji od 4 prostorije: pronaos .manifestovani Logos. Adefagija – Boginja prozdrljivosti.n.a ranije u Palestini I Siriji kao Hadad. Adam Kadmon – Arhetipski covek ili covecanstvo.povezano sa dubokim vodama.koga su prizivali ribari.vatra munje. Ajol – Bog koji obuzdava I pusta vetrove.poznat kao Ramon.e. naos (svetiliste) I opistodom (zadnje predvorje koje nije povezano sa naosom).sunce. Ognjiste za kucne zrtve.Izmedju Pitije I ostalih prisutnih se postavljala zavesa ili vrata.Sastojao se od 3 prostorije: pronaos (predvorje) .Klasican grcki hram posle 600 god p. Ajbe – Sveto drvo.koji je slavljen zbog svojih mnogobrojnih rodjenja.tj.Stari bog oluje kod Amoricana.Ime je nadjeno I na grckim papirusima I srednjovekovnim grimorijama. Azafini – Tunmci snova u Haladeji.eter ili nebo.Snaga koja lantentno lezi u osnovi svake magijske radnje alkahest alhemicara . Akasa – Rec koja oznacava jedan od 5 elemenata Sankaja filozofije. U teozofiji primarna supstanca iz koje isijava Prvi Logos ili izrazena misao.voda I biljke-svi su podjednako Agni.Agni – Bog vatre vedskog hinduizma. Adzitas – Rec koju koriste okultisti da bi oznacili jednog od 12 bogova koji se inkarniraju u svakoj Manvantari. Azael – Po rabinskim legendama.koga opeva oko 200 himni Rig vede.razlicito indentifikovanih kao prostor. Aidze – Mitsko cudoviste kod plemena Bororos iz Brazila.Posebno su je postovali Sicilijanci.Za njega se vezuju I misticni brojevi 3.jedan od prvih andjela srdzbe.Kralj Ajolije. naos .Kasnije je opistodom zamenjen aditonom koji se otvara u naos. Aditon – (na grckom: “ono sto je nepristupacno”) Tajno mesto u grckim hramovima. U aditon u Delfima je mogao da udje samo Pitija.

bronze.u bagremu I paprati. U alhemiji.”ublaziti”) .(jevrejski) Demon losih vesti.Akacija – Sveto drvo u Egiptu. Alisis – Izvor u Arkadiji koji je lecio od besnila.Ostvaruje ono sto simbolizuje neku osobitu vezu izmedju onog ko je nosi I sila koje predstavlja. Anamaleh .sa ili bez magicnih formula.besmrtnost. Alomantija – Proricanje iz soli.kamena I keramike da bi stitile besmrtnost pokojnika.unutrasnji elektricitet zvezda I bica.inicijaciju. U Egiptu su se mumije prekrivale amajlijama od zlata. Aksas – U ezoteriji.Objavi knjigu “Animizam I spiritizam” (1893. Aksakov A. kod samana isceljenje dusa. Amrita – Eliksir zivota I hrana bogova koja pruza ljudima besmrtnost.posebno zive sa drugim metalima. Anabaza – (grcki: “korak na gore”) Rec svojstvena misterijama gde ima znacenje vaznesenja duha. – Ruski spiritist. delotvorno utice na jetru I stiti od bolesti koje zadiru u njegovu oblast.) u kojoj pokazuje kako kako psihicka besvesna struktura moze preci granice covekovog tela. Alur – (normandijska mitologija) Duh rusevina. Albunea – Sibila ili svestenica koja prorokuje preko snova koji se sanjaju pored vodopada. Alraun – (tevtonski) Zenski demon.univerzalni rastvarac. Alrinak – Zli duh brodoloma. Almadel – Traktat o teurgiji Ili beloj magiji koji je sastavio nepoznat srednjovekovni pisac.mesavina.Smatra se da ima ili krije neku magicnu moc. Amalgam – U alhemiji smesa . Amajlija – (latinski amolior: “odvratiti”.Vise Ja koje se spaja sa materijom kako bi se napravilo zlato I ponovo savtavili svi delovi ljudskog tela kao I njegova svojstva u svoju prvobitnu sustinu. U misticizmu. Alkahest – Po Paracelzusu tajna vatra cija se moc nalazi u hrastu sto truli. simolizuje ponovo rodjenje. Sinonim amuletu Mali predmet koji se obicno nosi oko vrata I sluzi za odvarcanje zlih duhova ili nesrece. U obrednom znacenju uspon na svetu planinu. prociscenje dusa.N. u inicijacijskom pristupanju gnosi. .

Takodje je I simbol za sudbinu.boginja istine.Ozirisa I Izide.znak anka se nalazi u recima kao sto su “zdravlje” I “osecanje srece”. Kod Starog Zaveta apokrifi se dele na : pripovedacke (Apokalipsa po Mojsiju). U egipatskim hijeroglifima. Ank – Egipatski simbol zivota.jer je proizasla iz duhovne supstancije bogova.On predstavlja kosmos I zivot.vertikalna linija je nebo.Indije I Ponta. Ank je kombinacija muskog I zenskog simbola .apokalipse (Apokalipsa po Petru) Aralu – (vavilonska mitologija & religija) Podzemni svet.To je I vedsko ime koje znaci “Sin voda”.(sanskritski: “biseksualni gospodar”) .Njega je stitilo 7 vratnica kroz koje je prolazilo svako ljudsko bice posle smrti da se vise ne vrati.tajni spis.”skriven”) Ezotericna knjiga. a kod Novog Zaveta na: Jevandjelja (Jevandjelje po Jevrejima).Uvid u apokrif imaju samo posveceni. predstavlja dusu koja je vecna.Za mrtve se verovalo da mogu da proricu zivima. Anvil – (keltski) Svet gde su ziveli mrtvi.Kljuc za uzviseno I tajanstveno znanje.u svojoj ruci drzi ank.moci. Andras .(klasicna mitologija) Demon nesloge.Prikazivana je kako drzi prst u ustima. Apam Napat – U svetim rukopisima.kako nebeski tako I ljudski.ujedinjenog muskog I zenskog principa.boraviste mrtvih. Animatizam – Verovanje da su predmeti zivi I mogu da ispustaju svoju licnu I bezlicnu moc.apokalipticne (Knjiga Henohova).zna da otvori vrata sveta mrtvih I moze da pronikne u skriveni smisao vecnog zivota. dela (Dela Tomina).Jermenije.Njen kult se prostirao preko Kapadokije. Apokrif – (grcki: “tajan”.Njegovo fonetsko znacenje je kombinacija znakova za aktivonst I pasivnost I predstavlja spajanje tog dvoje.didakticke (Testament 12 partrijaha).ljudozder.a horizontalna linija Zemlja. Maat.Onaj ko poseduje geometrijski kljuc ezoterijskih misterija.koji su dve zivotne sile I time simbilicki predstavlja jedinstvo neba I zemlje.Teme su im okultna ucenja I njihovo autorstvo se prepisuje svetim ljudima ili natprirodnim bicima. Krst sa drskom je simbol million godina buduceg zivota. Kao makrokosmicki simbol .neki ga vide I kao simbol Sunca – ono je okrugli deo na gornjem delu simbola .tajanstveno bice koje je istovetno Fohatu okultista.Anahita – (persijski) Boginja vezana za oplodjavanje vode.kao I zivota nakon smrti. Angereona – (rimski) Tajanstvena boginja. Arda Narisvara .Moguce da je u pitanju boginja cutanja.ciji je simbol upravo Ank.poslanice (Isusova poslanica Labgaru).Njegov krug je savrsena slika onog sto nema ni pocetka ni kraja. Antropofag – Onaj koji jede ljudsko meso.

Aurum Aurae – Krilata sfera.aura astralnog principa . Astralan – (latinski astrum: “zvezda”. konacni prizvod alhemijskog tela.emanacija. anyway.Demon koji je zaveo Evu.koja je na nevidljiv nacin upisana oko njega.po poreklu psihicka. Atman – (skitski: “dah”.nacelo svojstveno svakom zivom bicu. Aurom se objasnjava mogucnost simpatije I antpatije medju ljudima. Aura – Prema ezotericnom ucenju nevidljiva svetlost.ali vidljiv za osobu koja je za to obucena. Arkana . you freak! .Neki predmeti nose sa sobom svoju istoriju. Aretologija – Opisivanje cudesnog pojavljivanja nekog bozanstva ili zbirka cudesa koje je ucinilo neko bozanstvo.zatim Paracelzus. naziv za kartu u Tarotu.ono se proteze u svet nebeskih tela.Aura duha je poznata religioznoj tradiciji I predstavljena je oreolom oko glave svetca. Za svaki od principa koji sacinjavaju ljudsko telo postoji posebna aura: aura fizickog tela.pa tako predmeti bivaju prozeti zracenjem onih ljudi koji ih dodirnu I na taj nacin zadrzavaju imaginarnu uspomenu na dogadjaje koji ih se ticu I u koje su ti ljudi bili umesani. Asmode .Helena Blavacki. Atanor – Alhemijska pec sa sporim sagorevanjem koriscena za zagrevanje Hermesovog Jajeta mudrosti ili posuda u kojoj se spravljala materija mudrosti.(latinski Arcanum: ”tajna”) Ezotericna I inicijacijska tajna.postaje bezvredna ako se otkrije. Aqua Vitae – Alhemijska voda zivota _________________ No. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me.ciju sudbinu uslovljava zivot pre smrti. Dalje su ga razvili neoplatonovci.kao sto I svako ljudsko bice ima oko sebe nevidljivi omotac koji zraci: nevidljiv za obicnog smrtnika.najvisa dusa.Elifas Levi. Rudolf Stajner kaze da kad astralno telo coveka obuzme san.besmrtno.”nebesko telo”) Pojam potice od Platona koji na osnovu proucavanja nebeskih tela zakljucuje da postoji posebno telo duse. this is really not my kind of stimulation No.U ezotericnom smisluon oznacava stanje kosmicke energije simbolizovane kabalistickim Sefirima.Psihicka emisija neke osobe ostavlja za sobom trag .kojom su okruzena sva ziva bica.”individualna dusa”.koje nije ni telo ni dusa.”univerzalno ja”) U vedizmu: pojedinacna svest.aura duha. U hrmetizmu tajna alhemijska operacija.

Iz istog razloga ne kuvaju niti pale vatru.Jedan od religiozno – filozofskih sistema Indije. 2006 6:21 pm Na slovo na slovo DŽ DŽAINIZAM . Između Džainizma i budizma takođe ima puno sličnosti ali džainizam još više naglašava stav sveopšte ljubavi i milosrđa.Ima ih oko dva miliona.Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Tue Jun 06.n. čiji je osnivač Vardarma.p. Njegova životna priča podseća dosta na Budhinu. samo ce kasnije to moderator lepo staviti sve pod jedan post da ne bude guzve i potpisati i tebe:) Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10.e. 2006 6:15 pm Ok je. poznatiji kao Mahavira ( Veliki Čovek ). pokušavajući da nađe dublji smisao života. Rođen i odrastao u kraljevskoj porodici. g. Zemlju ne obrađuju da ne bi ubili crve. Svi oblici ljudskih aktivnosti podređeni su strogim religioznim propisima. uglavnom službenika i trgovaca koji nastanjuju oblasti oko Kalkute. Napušta je kao mladić i postaje sveštenik. Da ih ne bi zgazili koračaju uvek oborenog pogleda i nose sa sobom mekanu metlu duge drške kojom čiste put pred sobom. koji je živeo od 599 – 527. Dying_Bride Antihrist . Oni se mole sa povezom preko usta da ne bi nehotice progutali nekog insekta.

religija tj bilo koja grupa ljudi ujedinjena istim ciljem. ljudska polovica. država. EKSTAZA – Duševno ushićenje. To dvostruko biće odgovara slici majke – gore. termin koji je prvi put upotrebio de Rochas 1891. .. astralno i mentalno telo... Nemejski Lav. Materijalizacije. godine da označi sposobnost nekih medijuma da u transu izdvoje iz fizičkog tela svoj nervni fluid i u vezi sa njim osetljivost. Ehidna oslikava majku. ' Do struka lepa mlada žena. stanje u kojem realnost spoljašnjeg sveta iščezava. U ekstazi nestaju razlike između subjekta i objekta. kao nacija. ali se tehnikom ekstaze u užem smislu smatra šamanizam. koju neki medijumi produkuju u stanju transa. U pogledu strukture egregor podseća na ljudsko biće. Nekada se smatralo da ona štiti od straha pa su se od nje izrađivale kolevke. koju incestuozna obrana pretvara u životinju. jer je svest preplavljena nesvesnim sadržajima.Neman sa telom žene i zmijskim repom umesto nogu. EKAGRA – U jogi. Himera. S Jungovog analitičkog gledišta incesta. Masonski su batovi ponekada obojeni u crno kako bi bili nalik ebanovini. Mnogi hermetički sistemi treninga dovode do ekstaze. ali niže od njega užasna zmija. Njena simbolika je vezana za simboliku podzemnog sveta i prolaska kroz tminu. strašna životinjska polovina. 2.. Ektoplazma je osnov tzv. ugodna i privlačna – dole . Sinonim za astralnu projekciju EKTOPLAZMA – Termin koji je prvi upotrebio Riše za psihički fluid u obliku guste beličaste magle . EKSTERIORACIJA – 1. EGREGOR – U hermetizmu to je kolektivno biće. Kralj podzemnog sveta Pluton. EHIDNA . sedeo je na tronu od ebanovine. mentalna koncentracija na jedan sadržaj. ima fizičko. S Tifonom je izrodila čudovišta kao što su Kerber. 2006 6:23 pm Na slovo na slovo E EBANOVINA – Glavno obeležje ebanovine je crna boja.Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. U užem smislu egregor je kolektivni duh jedne grupe.

ono što se ne može pojmiti mišljenjem. Peti element. skriveni Bog. kada svesno Ja prodire u najdublje slojeve nesvesnog. mali. elementali su sastavljeni iz jednog elementa. lebdeći. Upotreba tih naziva je simbolična. zemlja. to je biće sastavljeno iz samo jednog elementa. U magiji. ali izašli iz zemlje i vode. daje dug život bez bolesti i vaskrsava mrtve. voda i akaša. To nisu fizički ekvivalenti za smeše i jedinjenja koja nazivamo zemljom. U širem smislu elemental je svaki koncentrat astrala. Živinu vodu koja se dobija pretvaranjem Kamena Mudrosti u tečno stanje. Za razliku od ljudskog bića. Ima ih 5 : vazduh. ELF – Vazdušna božanstva. to je sperma. Očaravajući su. zanesena noćnim plesovima po livadama. veoma rašireno u srednjem veku. smatra se da je čovekova konstitucija petoelementarna ( vazduh. . Elfi su duhovi vazduha. elementar čine sve nematerijalne. Elfi izlaze noću U vlažnoj halji na obalu I odnose na lopoču Od umora mrtvog plesača Theophile Gautier ELIKSIR ŽIVOTA – 1. hiroviti. pogibeljni.ELEMENTAL – U hermetizmu. voda. Magijskog ogledala. EN – SOF – Hebrejska reč često korišćena u kabali a znači beskonačnost. vatra. koja je pretrpela izvesne transformacije kao posledicu mešanja sa vaginalnom sluzi i dejstva koncentrisane misaone i emocionalne energije ENOPTROMANTIJA – Proricanje budućnosti uz pomoć tzv. akaša). bitno je različit od prva 4 – akaša tj kosmički etar. vatra. ELEMENTAR – Po teozofskoj doktrini. Oni su kao mutne magle strasti što se rađaju. Kraljica elfa je Bela Dama. Simbolizuju ktonske i noćne sile. 2. koje izazivaju samrtničke krikove. ELEMENTI – U hermetizmu. koja tobože pozivaju ljude da im se pridruže ali im u zbilji donose smrt. ENSTAZA – U jogi. Naime . nadfizičke komponente ljudskog bića. Alhemijski termin koji označava tzv. Navodno podmlađuje stare. vrhunska meditacija. kao prvi ljubavni snovi. nordijskog porekla. to su osnovni načini na koji se odigravaju procesi i ispoljavaju pojave u univerzumu. vodom itd.tj Deus absconditus. zemlja. naročito u mladih.

Te sposobnosti se dele uglavnom u tri grupe: 1.P – EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA – Termin koji je prvi uveo osnivač američke parapsihološke škole Rhine. To je jedan od orijentalnih sistema hermetičkog treninga i filozofije.E ( Ausserinnliche Erfahrung) ESTOBANI PUKOVNIK – Oficir bivše mađarske vojske i narodni iscelitelj. na osnovu posmatranja erotskih radnji FAKIRIZAM – Termin potiče od arapske reči fakir – siromah. EVOKACIJA – Prizivanje mrtvih. s vremena na vreme lečio ljude dodirom.S. nezemaljskih bića i kosmičkih snaga da se ispolje u materijalnom svetu.E. Jedan od njegovih pacijenata. koji se i danas sreće u Africi. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Sat Jun 10. ubrzanje rasta biljaka . utvrdio je da je u stanju da vrati snagu konjima posle napornog treninga trljajući im potkolenice. neosetljivost na bol i prividan prestanak životnih funkcija 2. Nemačka kratica za istu stvar je A.. O svom izlečenju pričao je Dr Bernardu Gradu. Dve glavne discipline koje ESP izučava su : vidovitost i telepatija. najmanje cenjen. to je postizanje određenog duševnog stanja.. Godine 1956 emigrirao je u Kanadu i tu je. Ovaj je izvršio seriju eksperimenata sa Estobanijem na životinjama i biljkama. .S. Svoj dar prirodnog lečenja otkrio je sasvim slučajno. lišavanje hrane i vode. Radeći kao konjički instruktor u Mađarskoj Vojnoj Akademiji. biologu na tom univerzitetu. Dejstvo na druga bića – masovna hipnoza ljudi. hipnoza životinja. Suprotno tome INVOKACIJA je prizivanje subjektivnih sadržaja da se ispolje. Tvrdi se da fakirizam dovodi do razvijanja natprirodnih sposobnosti delovanja na sebe i spoljašnji svet. radio je kao labaratorijski tehničar na Mek Džil Univerzitetu u Montrealu. 2006 6:26 pm Na slovo na slovo F FA – Metod proricanja. Dejstvo na sopstveni organizam. kojem je izlečio artritis. kao što je dugotrajno održavanje budnog stanja.

Posle se Fortuna spojila sa Izidom i Tihom te je postala Boginja sreće a atribut joj je rog obilja. Prvi je mit o njemu obradio engleski dramski pisac Marlou ali besmrtnim ga je učinila Geteova drama. O njemu je zabeleženo da je poznavao Agripu i Paracelzusa. Figa je simbol penisa u erekciji. magijom prizvao Jelenu Trojansku u vidljivu formu pred svim svojim studentima i izjavio im da je sa njom začeo sina. Priča se da je 1525. da se bavio magijom i alhemijom u Pragu i Vitembergu.3. mit o njemu je stvaran. FORTUNA – U Rimu – Boginja sudbine.. odbijanja uroka i nesreće. arhetipski mit o čoveku koji je tragajući za savršenstvom prodao svoju dušu. već iz ravnodušnosti za posledice svog hira . Poznata je kao pisac nekoliko romana sa hermetičkom sadržinom i više kabalističkih priručnika. FASCINACIJA . Kao odbrana od fascinacije najčešće se koriste amajlije u vidu erektiranog penisa ( O_o . simbol hira i samovolje što vladaju egzistencijom.. zlotvorna.Opčinjavanje ili omađijavanje pogledom. mračna. U svakom slučaju. U muzici je ovekovečen od strane Hektora Berlioza i Šarla Guno-a. FIGA ( šipak ) – Ritualni gest teranja zlih uticaja. Simbolizuju snage koje se protive inicijaciji i opiru evoluciji. Prikazuje se sa kormilom jer predstavlja kormilara života a često je i slepa..Neumoljiva je. Pomaže plodnost. Rđavoj reputaciji fakirizma doprinela je i činjenica da u toj oblasti zabeleženo više obmana i prevara nego u bilo kojoj drugoj. Dejstvo na predmete i neživu materiju – ključanje tečnosti na normalnoj temperaturi. Justusa Fausta.Likovi iz keltske mitologije. ( zar opet ? m.. prisutan kod mnogih naroda. FORTUNE DION ( 1891 – 1946 ) – Pseudonim Violete Evans.moja opaska ) DR FAUST . U Holandiji je stekao slavu iscelitelja a sam Luter ga je proglasio arhičarobnjakom i prokleo ga. op) FLUID . Često se sreće u narodnim vradžbinama. dematerijalizacija. jedne od članica hermetičke organizacije Zlatna Zora ( Golden Down ).Sinonim za Ektoplazmu FOMORI . Njen magijski moto bio je Deo Non Fortuna. telekineza. U Pragu Erfurtu prizvao je nit trojanskih heroha a u Veneciji se levitacijom odigao u vazduh. među . nakazna bića. napredak i pobedu a u njenu čast su podignuti mnogi hramovi. ne iz zloće ili mržnje.. te da je posedovao moć nevidljivosti.Ne zna se da li je zaista postojao ili je samo legendarna ličnost.

koja je za kratko vreme ' utvrdila ' da to lupkanje proizvode duhovi. Gilgameš itd. Završile su kao alkoholičarke. organizaciju orijentisanu na praksu kabalističke magije na principima Zlatne Zore. godina. FOX SESTRE – Spiritizam nije produkt novog vremena. počele su da produkuju neobične zvukove – lupu u zidovima. GASTROMANTIJA – Metod proricanja kod starih Grka po reflexu svetlosti sveća. Dying_Bride Antihrist Joined: 02 Jan 2006 Posts: 1146 Location: Novi Sad Posted: Wed Jun 14. demone. amajlija od gagata ( crnog jantara ). Foxove dale senzacionalne priznanje – sve vreme su varale. kao nastanak modernog spiritizma ( spiritualizma ) uzima se 1848. kao i ona od korala.. predvođena njihovim roditeljima. Međutim uskoro su se javili novi mediji. te ujede zmija. sa drugom stranom i nevidljivim svetovima. . pucketanje.kojima najveću vrednost ima ' The Mystical Qabalah ' . On svladava čari i poništava začaranost. koji dakle prvenstveno ima zaštitnu ulogu. dobijenom kroz providne bokaste sudove ispunjene vodom. SAD. bolesti što su slale veštice. čije su sposobnosti bacile u zasenak Foksove. osnovala je Društvo unutrašnje svetlosti ( The society of inner light ). Izmišljen je kodex za sporazumevanje i sestre Fox su krenule na turneju po SAD. Prema Marbodu : dimljenje gagatom vraća ženi menstruaciju za koju se veruje da škodi demonima. Na Britanskim ostrvima gagat je odvraćao oluje. Zvukove su produkovale pucketanje zglobova u prstima nogu. Gagat je crni sjajni kamen. A onda su neočekivano. štitila je od zlog pogleda. Te godine . Irkinje su imale običaj da spaljuju gagat ( u vidu zapaljive smole) da bi bile zaštićene za vreme muževog dužeg odsustvovanja iz doma.. Homerova ' Odiseja '. izazivajući senzaciju. 2006 6:13 pm Na slovo na slovo G GAGAT – U Sredozemlju ( Italija i Egipat ) i u Indiji. Od davnina ljudi su pokušavali da opšte sa duhovima. 1924. O tome nam govore papirusi sačuvani u Luvru. uroke. sestre Fox. Kaže se takođe da je gagat kamen iskušenja za nevinost. u Hajdsvilu. Ipak.Ubrzo se oko njih okupila grupa ljudi. otrove. Keit i Margaret.

U novije vreme se pribegava automatskom. pevajući čarobnu pesmu. GETIA – Crna magija najnižeg reda. GIROMANTIJA – Metod proricanja u čijoj je osnovi telesno okretanje u krugu nacrtanom na zemlji. Ponekada za sobom ostavlja grančicu jabuke koja proizvodi čarobnu uspavljujuću muziku. arapskog porekla. Ginseng je hrana Yanga. i ima terapeutsku osobinu i dovodi do ravnoteže. GLASNICA – Glasnica Bogova je žena koja se gotovo u svim Keltskim pripovetkama pojavljuje izabranom u noći Samhaina. usled dugotrajnog okretanja. kojih ima 16. Na osnovu dobijenih konstelacija i figura obavlja se proricanje. Tristicija. B. magijski pseudonim Frenka Rasela. Fortuna Minor. Čudesno je lepa. nekontrolisanom ostavljanju tačkastih tragova olovkom na površi hartije. Kaput. G.Prastara metoda proricanja . popularna i dan danas u hermetičkim krugovima. On je trava Bogova i koren života. Vrednost mu proizilazi iz dvostrukog svojstva : ljudski oblik njegova korena liči na koren Mandragore. Populos. upisano je jedno slovo. Figure. Puer. Fortuna Major. U nekim zapisima kaže se da se često pojavljuje u vidu labuda. čije je učenje zasnovano na Kraulijevim principima. GEOMANTIJA . GINSENG – najpoznatija droga farmakopeje na Dalekom Istoku. imaju različita latinska imena i značenja : Akvizicija. na osnovu broja i konstelacije tragova nasumice ostavljenih na površi zemlje ili peska. Hrišćanski su pisci. koji je izdeljen na jednake delove. demonske vradžbine čiji je cilj isključivo nanošenje zla. u SAD –u. padne. Konjukcij. on je simbol muževnosti i besmrtnosti. Amisia. Puela. koji su išli goli. Rubeus. GIMNOSOFISTI ( nagi filozofi ) – Pripadnici indijske magijske sekte Nagas. Kauda Drakonis. Leticija. Albus. pobuđuje ljubav i čežnju. U svakom delu. GEMATRIJA – Grana kabale koja se sastoji iz numeričkog dešifrovanja i tumačenja svetih imena i formula GENESTHAI FRATER – Brat Genestai. Proricanje se vrši na osnovu slova koje telo pokrije kada. koji se nikada ne može pojesti. Ponekad ostavi i jabuku. krivo predstavili Glasnice kao strasno zaljubljene žene ( po uzoru na priču o Zevsu i Ledi ). plod besmrtnosti. osnivača ezoteričnog bratstva G. Via. Za njih se verovalo da poseduju izvanredne parapsihološke sposobnosti razvijene specijalnim treningom.GELOMANTIJA – Proricanje na osnovu karakteristika ljudskog smeha. .

jer čovekova krajnja sudbina je da živi slobodno. Značajne doprinose dali su i : Lavater. GOLEM – Veštačko čovekoliko biće. po pravilu kompilacija većeg broja autora. formira prvu grupu učenika ovih disciplina. ( vidi roman ' Golem ' Gustava Mejrinka) GRAD dr BERNARD – Kanadski biolog sa Mek Džil Univerziteta u Montrealu pokazao je serijom brižljivo kontrolisanih eksperimenata uticaj ljudskih telesnih zračenja na rast i razvoj biljaka. Svoje učenje Gurdjijev je nazvao Četvrtom stazom. . Irida daje bogovima vodu iz Stiksa koju grabi zlatnim vrčem. GNOSTICIZAM – Sistem religiozne filozofije nastao u prehrišćanskoj eri i eri ranog hrišćanstva. što ga daje keltska glasnica. inteligenciju. čoveku i božanstvu. Čovek je mašina koju su drugi programirali. koje su srednjevekovni rabini kabalisti pravili od ilovače i navodno oživljavali kabalističkim formulama. Ova staza polazi od pretpostavke da je čovek u stanju polusna. delovanje nesvesnih snaga u ličnosti. u kojoj se daju magijske formule i recepti. čiji su sledbenici tvrdili da poseduju sva znanja o kosmosu. Osnivač ove discipline je Italijan Aldorisio ( 1611 ).U grčkoj su mitologiji glasnici bogova Hermes i Irida. Kod starih Hebreja i prvih hrišćana gnozis je dublje poznavanje religije i Biblije. godine u Moskvi. 1912. GURĐIJEV GEORGIJ IVANOVIČ ( 1877 – 1949 ) – Proučavao jogu i orijentalni hermetizam. oni su preteče današnjih robota. GNOZIS – Duboko znanje tj saznanje dobijeno posvećenjem. duhovi elemenata zemlje. naglašavajući da je to staza tragalaštva i samosaznanja. koji prema kabalističkoj magiji čuvaju zakopana blaga i rudna bogatstva. GRIMUAR – Knjiga magijskih tekstova. koje se često meša sa Grafologijom( metod za procenu crta ličnosti na osnovu rukopisa ) GRAFOLOGIJA – Parapsihološka disciplina. Po osnovnoj ideji. Prajer. koja na osnovu rukopisa procenjuje crte ličnosti u najširem smislu – volju. Najpoznatiji je srednjevekovni ' Grimuar Honorijusa '. Mišon. Jedan od poznatijih učenika bio je i Uspenski. On je svoje učenike podvrgavao teškom fizičkom radu i opasnostima. maštu. GRAFOMANTIJA – Proricanje po rukopisu. manje ili više priznata od psihologa. temperament. Umesto ploda besmrtnosti. Otud ljudska patnja. velikih dimenzija. GNOMI – Patuljci.

Bazilisk – (u grckom oznaka za “malog kralja”) Izmesljeni gmizavac koji samim svojim pogledom ili dahom ubija onog ko mu se priblizi ne opazivsi ga ili ne pogledavsi.Cesto se spominje I u Starom Zavetu.cijem su stetnom uticaju izlozeni porodilja I novorodjence: zla mitska bica.Veruje se da je zena najugrozenija za vreme porodjaja I u narednih 40 dana koliko je “necista”. 2006 11:58 pm Baal – Kod Fenicana znaci gospodar ili gospod.U Istocnoj Srbiji narod ih zamislja kao ruzne zene.pleme. Meetings with Remarkable men.Eufimisticki naziv “baba” zadrzao se u mnogom toponimima: Babin zub. GURVIČ Dr ALEKSANDAR . Baba Roga – Kod Srba izdanak arhijskog vremena u zensko demonsko bice kojom se plase neposlusna deca. po kojoj sve žive ćelije proizvode nevidljiva zračenja.Babina gora.Kod jednobozaca Jevreja postao je pojam mnogobostva I idolopoklonstva.Glavna dela : Beelzebub's Tales to his Grandson.planine.Uglavnom se veruje da su zla zenska bica koja se ne mogu videti.Dok traje kristicni period porodilja I dete ne napustaju kucu.Verovalo se da je svuda prisutan I da je svako mesto.dok u njemu ne oseti zivot koji . u Haldeji jedan od velikih demona.duge kose.Babino polje.Dete je takodje ugrozeno za tih prvih 6 Nedelja ili do dana krstenja. postavio teoriju mitogenske radijacije.Sovjetski biolog koji je 1934.koje dojiljama uzimaju mleko.Oni umrese.obucene u crninu.porodica pod njegovom zastitom. Babice – Kod Srba porodjajni demon.ali ona osta da I dalje lezi na zmijskom jajetu.na Srednjem Istoku (jugoistocne obale Sredozemnog mora) zajednisko ime koje je koristilo vise religioznih kultova. sad_raven Mag Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Wed Jun 14. Bag – Magicni prsten koji sprecava spajanje zaljubljenih. Hildegard iz Bingena (1098 – 1179) o Bazilisku je napisala: “Jednom kada je zaba krastaca osetila da je bremenita.ugleda jaje od zmije I lezase na njemu sve dok svoje mladunce ne donese na svet.Zamislja se kao krezuba baba nakaznog lica sa rogom na glavi.

a prethodi pretvaranju metala. U srednjovekovnim knjigama o zivotinjama basilisk se pojavljuje kao krunisana zmija kojoj se podanici zaklinju na vernost. Basileus – (grcki) Arhont ili visoki svestenik koji je upravljao Eleusinskim misterijama.Medju smrtnim greskama on simbolise sladostrasce (Luxuria) pa se Hrist bori protiv njega.Krajem XV veka rasplamsali sifilis (lues) oznacen je kao otrov Baziliska.Banshi dolaze u porodicu I upozoravaju na smrt zastrasujucim zavijanjem.”Po drugim tradicijama.kisu.hriscanstva.e.radjao se iz jajeta starog petal od 7 do 14 godina.rodjen u Persiji. – 222. Bajtil – Meteorit ili slican kamen koji su ljudi postovali ili verovali da je bozanskog porekla.Po legendama.koga su neki nazivali gnostikom.astrologije.ali ubrzo iz sebe naglo dunu kao da izbljunu jaku vatru…ubija sve sto mu se nadje na putu.se smesta nasao pod snaznim uticajem zmije iz raja…mladunac razbi ljusku. Bardesanski sistem – Sistem koji je izradio Bardesan. Bari – Kod Brorosa u Brazilu. Baiel – Podredjeni u podzemnom svetu. Banijan .bolest I smrt. Bard – (Keltska religija & mitologija) Profesionalni pesnik ili pevac pripadnik svestenickog staleza (Druida).Bardovi su bili ti koji su kompanovali ratnicima pesme za borbu.Proucavao je mesavinu hriscanstva I haldejske mitologije.(budizam) Sveto drvo Banshi – (Keltska religija & mitologija) Vile koje su zivele pod zemljom u blestavom vilinskom raju skrivenom ispod travnatih irskih brezuljaka. Bardesan (154.slavili podvige drevnih junaka.Njegova ucenja sadrze elemente iz gnosticizma. Bali – (budizam) Kralj podzemnog sveta.Veoma star gnostisticki sistem tzv. p. U alhemiji simbolizuje vatru koja pustosi. god.a neki hriscaninom.indijske filozofije I okultizma.On posreduje izmedju ljudskih bica I zlih duhova.Zbog njihovog ocaravajuceg pevanja davani su im nadljudske moci.n.) – Rani sirijski pisac. “Kodeks Nazarena” koji sadrzi doktorine formulisane pre Bardesana kao I stara imena dobrih I zlih sila.Kod Semita (doslovno: “bozija kuca”) smatralo se da je boziji dom I postovan je kao I sam Bog.mirili u pravnim sporovima I pregovarali oko mirovnih uslova. Baton – U indijanskoj simbolici izjednacenje sa kaznom I bolom.iskoci napolje.vestac povezan sa uzasnim duhovima koji kontrolisu vetar. .a koji neki nazivaju Kabalom u Kabali.

– 1624.ponekad u vidu monograma. Sumeranaca.koje se pise I Belzebub I Belzebul.ciji su bitni elementi prirodno-filosofsa.Iako samouk.a cija geneza se Bemeovim filosofijom kao najvisom I krajnjom tackom. Beleg – U masonstvu cehovski beleg: znak ili simbol nanesen na neki predmet sa svrhom prepoznavanja uglavnom inicijacijskog stepena.Odvija se zahvaljujuci pazljivom posmatranju velikog alhemijskog principa: Rastvaranja I Ocvscivanja (Solve et Coagula) Belzebub – Prorocko bozanstvo.Napisao kapitalna dela “Aurora ili Jutarnjr rumenilo na Istoku” I “Opis tri principa bozanskog sushtastva” u kojim ustaje protiv protestanske dogme.geometrijskog su oblika.zahvaljujuci prirodnom daru.sto ga dovodi u sukob sa predstavnicima Crkve.a za dobrobit drugih.tj. Beli Kamen – Forma Kamena Mudrosti za transmutovanje prostih metala u srebro.demon sa razapljenim ustima I jezikom u obliku falusa.Veruje se da se covek belom magijom moze osloboditi od magije bacene na njega. Belijal – Vodja palih andjela. Belfegor – U opscenom obozavanju. Bendzis – U istocnoj Indiji obozavaoci djavola.svoje korene ima u mistickoj filosofiji visokog srednjeg veka. Belish – Zli duh u Madagaskaru.Belezi radnih masona romanticarskog I goticarskog doba se nalaze najcesce u kljucu svoda.Bau – (sumerski) Boginja koja je vladala na polju medicine.Njega su postovali Finestici.znaci “Gospodar muva”. . Beme stoji u nemackoj filosofskoj tradiciji.) – Nemacki mistik.teolog I vidovnjak.filosofska so proizvodi sto mistici zovu “Telo Svetlosti”.svaki od njih ima geometrijsko srediste simetrije gde se otkriva matematicki kljuc crteza I upucuje na neku od cetiri slike cetiri loze saveza kamenorezaca tadasnjeg nemackog govornog podrucija. utice se da bolest izadje iz bolesnika I udje u neku zivotinju.itd.Ime.Raznim postupcima npr. Bela magija – Navodno nesebicna upotreba magicnih moci I sposobnosti.filosof.a takodje I Hebreji idolatrici iz vremena Novog Zaveta koji su ga nazivali djavolskim principom.tj.Ona je “veliki vidar Crnoglavog naroda”. Belial – Zli duh u Libanu. Beme Jakob (1575. Sinonim : “teurgija” Bela mena – U alhemiji.stecenoj erudiciji I urodjenoj vidovitosti stvorio je sopstvenisistem filosofije prirode.panteisticka I misticka shvatanja. pokazuje panteizam koji je implikovao odbacivanjem Crkve kao hijerarhijsko uredjenje.

proslo kroz 10 etapa duhovnog razvoja I sada moze da udje u nirvanu I postane Buda.darezljiva zastitnica zetve b) Velika Ljubavnica.U pocetku to je bila varvarska religija . Drugi deo je bozanske prirode I on je vecan.devica i/li prostitutka Bogumili – Jereticka sekta koja se javila oko X veka p.ali ne samo zarad licnog oslobodjenja.natura naturans. da bi postigao nirvanu.Medju prvima govori o slozenosti I dubini covekove duse I zivota.Covek je.Besmrtnost – Verovanje da dusa ili neko drugo srediste svesti ljudskih bica nadzivljava smrt I ponovo zivi u ovom ili nekom drugom svetu.S gledista funkcije.vec da bi I ostalima pokazali put koji su odkrili.Duh sirove snage. Bodi – (budizam-doslovno znacenje: “prosvetljenje”.ne zivi u brdima nego pod muljem I trskom reka I mocvara..kao telo bilo koje zivotinje.ona moze biti: a) supruga svog sina b) supruga Velikog Muza S gledista egzistencije: a) Majka Zemlja. Izmedju ova dva tela je objedinujuci deo ljudske prirode sasvim okrenut I delatan je jedino ako se reinkarnira. oni su toliko samilosni prema ljudskom rodu da se zavetuju da ce dostici prosvetljenje. Boginja Majka – Simbol zemaljske plodnosti ili kosmicke energije.n.) pise da covek moze doci do transcedentnog znanja.nepromenjiv. Blavacki Helena – Osnivac Teozofskog drustva za Evropu. Bodisatva – (budizam-doslovno znacenje: “onaj cija je sustina postala intaligencija”) Prosvetljeno bice koje je postiglo savrsenstvo.premida jede seno sa hiljadu brda.nocu izraste.srcani ritam).trojstvo. budh “biti probudjen”) Savrsena mentalna jasnoca koja cini sustinu budistickog rituala I ucenja.Meditacija je metod par exellence za shvatanje mudrosti koju bodi-iskustvo daje.Prvi deo je animalne prirode.e.Oblik Shamanizma.(tibetanski) Rana animisticka religija sa Tibeta.…Onaj kome je potrebna jos samo jedna inkarnacija da bi postao savrseni Buda.po njoj.tj. Bon .koju preko dana popase.(jevrejski) Vodeni konj I.Biostaza moze simetricno biti suprotna tanatozi u onoj meri u kojoj se radi o reverzibilnom procesu povratku u zivot. Behemot . Bikon – Demon mrznje Biostaza – Granicno stanje prividne smrti sa zaustavljenjem svih bioloskih funkcija (disanje.Mozdana aktivnost subjekta cini se da je na nuli (elektricna tisina I koma).U knjizi “Kljuc za teozofiju” (1889.zivotinja namenjena gozbi Mesije.a poucavala je da tvorac ima dva sina: Satanu I Hrista.gde trava.Nikad ne napusta svojih hiljadu gora.priroda samostvoriteljak.

ali su njeni surovi elementi izmenjeni pod uticajem budizma. p. Bunar – Sinteza 3 kosmicka poretka: a) neba b) zemlje c) podzemlja Tri elementa: a) vode b) zemlje c) vazduha Pomocu njega se komunicira sa prebivalistem mrtvih.I dalje postoji.Bunari su buseni za kultove misterija I druge religiozne ceremonije. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Budan – Simbol inicijacijskog stanja kroz koje prolazi kandidat. you freak! sad_raven Mag .Kad je imao 35 godina.Poslednji od njih bio je Budhha Gautama Sakyamuni (563.Indijci najcesce priznaju postojanje sedam buda.ugasio zedj zivota I obustavio prijanje koje je uzrok bolnosti I vecnog vracanja (samsara).Oznaka coveka koji je uvideo prirodnu egzisrenciju.Shema svih inicijacijskih obreda sadrzi smrt.koja je obilovala vesticarenjem I u kojo su pridavane ritualne ljudske zrtve.ne racunajuci buduceg Buddhu Maitreya.U 29. Bratstvo – U etnologiji. Buda – (Buddha: ”probudjeni. godini je napustio vladarski ziot da bi potrazio resenja problema patnje.rodjen u kasti ratnika kao prvi sin radze.n. _________________ No.U te bunare sipane su tecnosti kao darovi bogovima Donjeg sveta.) indijski osnivac budizma.Jos kao decak.sin vladara male drzave u danasnjem Nepalu. – 483.onaj koji je otkrio istinu”) Onaj koji je ostvario nirvanu. god. Bouzik – (slovenska mitologija) Domaci Bog.klasa ili cehova svojstveno drustvima sa dvostrukom ulogom individualne inicijacije I politicke delatnosti. Broros – Pleme iz Brazila koje veruje da je ljudski oblik samo prelazan I da prolaskom kroz riblju fazu ide u druge oblike.princ pod imenom Sidarta.pomocu meditacije nasao je resenje.e.posvetio se asketskom zivotu I meditaciji. this is really not my kind of stimulation No.udruzenje unutar klanova. anyway.posle koje sledi putovanje u predeo duhova ili ponovo rodjenje.postao prosvetljen I od tada je poznat kao Buda ili Prosvetljeni.

koju su vrebali po kolevkama. .medjuprostor izmedju neba I zemlje.To verovanje je posebno rasireno u Rusiji.dok su zemlja I voda pasivni.Grckoj.Herodit je napiso da nema grada na svetu koji se mogao sa njim porediti.zastitnica sarki na vratima.nego iskvarenog sjaja koji je osudio samog sebe odvrativsi coveka od njegovog duhovnog poziva.Kod Rimljana vampiri su bili zenski demoni sa telom zene. Vakan – Veliki duh kod Sijuksa.poljskoj.U srednjem veku mesaju se sa vesticama I laznim vampirima.Arabiji.Vatra I vazduh su aktivni.I dok su dva potonja oni koji materijalizuju.vazduh je prema kosmogoniji jedan od 4 elementa.Vazduh je sredina svetlosti.vodu I vatru.simbolicka anti-teza Nebeskom Jerusalimu I Raju.Vampir sibolizuje ceznju za zivotom.Takodje atmosfera u ezoterickoj terminologiji.uzleta.Nimfa.Njegovi bedemi I viseci vrtovi se ubrajaju medju 7 svetskih cuda.Prema hermetickoj teoriji jedan o d4 elementa kome pripadaju Blizanci. Vala – (nordijski) Prorocica Valpurgijska noc – (nordijski I tevtonski) Noc uoci majskog dana je kada se odrzavao vesticiji Sabat na Brokenu ili nekoj drugoj visokoj planini.Vavilon sibolizuje prolaznu pobedu materijalnog I culnog sveta.Simbol Vavilona nije simbol sjaja koji je osudjen zbog svoje lepote.po imenu Karna.Kod Slovena se glogov kolac zarije u mrtvaca cija se dusa pretvara u vampira. 2006 9:11 pm Vavilon – Vrata Bozija.Prema verovanju vampirove zrtve I same postaju vampiri.put kojim se uspostavlja veza izmedju neba I zemlje.imala je narucito zaduzenje da ih razgoni.mirisa.koja se svaki put obnavlja kada se smatra ugasrenom I koja se ne moze utoliti dok se njome ne ovlada.Rec je o nekoj vrsti magijske besmrtnosti u zoni sumraka koja odvaja zivot od smrti.Prema legendi vampiri su sticenici noci.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Thu Jun 15.svet sirenja.besmrtna stvorenja. Vazduh – Uz zemlju.Vaga I Vodolija.zenski elementi.koja uzimaju vitalnost od besmrtnih bica da bi pobegla iz groba.Hranili su se krvlju male dece.Sve je unisteno jer je bilo sazidano na prolaznim vrednostima. Vampir – Mrtvac za koga se veruje da je izasao iz groba kako bi sisao krv zivima. istovremeno ostaju bez krvi I zrtve suzaraze.Srednjoj Evropi.muski elementi.ali sa krilima I kandzama ptice grabljivice.boja I medjuplanetarnih vibracija.Predstavlja suptilni svet.vazduh je simbol spiritualizacije.

obrednim teztovima koji su nastajali u periodu od oko hiljadu godina.Kineza. Sionim: “Platonova polugodina”.troclane ili cetvoroclane skupove tako da se izmedju njih uspostave odnosi duznosti.I kasnije dela kao sto su sutra.odrazava zvezdani svet.prenose otkrovenje iz satrine u himnama.koje je primljeno “slusanjem”.sto je period od 12960 godina.neka vrsta prirucnika za svaku od vedskih skola. 1460.Vampirizam – Cin u magiji kada jedan covek udise zivotne sokove drugog coveka.) Italijanski alhemicar iz Venecije.Japanaca I Semita.pitanja (Ko?…).prauzroke. Varalica – Mitska varalica je groteskna licnost sa velikim digestivnim I sexualnim organima. u liku srednjovekovne dvorske budale.Alhemicari veruju da postoji razlika izmedju tajne vatre (dvostruke soli) prirodne vatre (vatrenog principa sadrzanog u materiji) I protivprirodne vatre (dobijene iz uglja. Verdelet – Demon koji je prenosio vraceve na Sabat.a tek mnogo kasnije pisanim.Vede koje su bile prenosene usmenim putem.e. Vatra – U alhemiji.To je prvobitni oblik hinduizma. . godine u svojoj “Ars inventive veritatis” gse system gradi od 9 slova. Veda – (doslovno: “znanje”) Sveto znanje .broj. Vedizam – Sva verovanje I praxe ezoterickog ustrojstva sadrzana u vedama.lisena moralnih I socijalnih vrednosti. Velika vestina – (latinski: Ars magna) Logika koja se sastoji u predstavljanju nekog clana ili pojma slovom.Razradio ju je Rejmondus Lulus 1274. Velika Arkana – U Tarotu celina od 22 karte arkane primenljiva na principe.Rec upotrbljena u mnozini – vede podrazumeva citav korpus knjizevnosti koja se proteze od Rig vede do upanishada.pocev odprilike 14000 p.otkrovenja.Suprotno od magnetizma.dobijanja Kamena mudrosti.ali je prvobitno koje nagovestavaju covekovo oblicije.rezim. Vera – Pojava pri kojoj “izvoditelj-izbavitelj” koristi vampirizam za formiranje grupne svesti koja je snazna.u njihovom kombinovanju u dvoclane.ali I u modernom shou programima. Velika godina – Predstavlja polovinu vremena potrebnog da prolecna tacka obidje Zodijak konstelacija.slovo.Lav I Strelac. Venetus Georgijus – (rodj.U astrologiji.evoluciju coveka.jedan od 4 elementa.18 definicija I 10 pravila.4 geometrijaska lika.plina ili e lektricne energije).prema hermetickoj teoriji.stariji od bramanizma I hinduizma u uzem smislu.kome pripadaju: Ovan.I obelezena crtama I bogova I ljudskih bica.shvacen operaciski ili spekulativno.Pojavljuje se pod raznim maskama kod starih Grka.a u svom sirem smislu.n.

Smatralo se da se tih noci okupljaju vestice.ali oni sebe ne smatraju razvratnicima niti oozavaocima djavola.je reinkarnacija ledi Oven.patoloska. Viliji – Beli duhovi iz nemackih legendi koji predstavljau duse vernika. oktobra vece pre Svih Svetih.sto se svodi na isto.Veselje I obsene sale koje se vezuju za ovaj praznik imaju korena u natprirodnim verovanjima. Vizualizacija – Inicijacijska meditacijska tehnika koja se sastoji u tome da se u duhu grade Ili traze u secanju organizovane I svete slike koje tyreba oziveti I sa njima se poistovetiti s ciljem da se ostvari sjedinjenje.U nekim slucajevima prikazuje se kako dodiruje sazvezdje Velikog Medveda (ili slovo G koje stoji na njegovom mestu) u sredistu svastike zactrane na tlu.Saman.ognjeno vino.opazanje.u to vreme sudi dusama losih ludi koje su osudjivane na tela zivotinja.cerke boginje koja je sisal na zemlju da bi ljude naucila magiji.tako I grupa.Smestena na malom ostrvu Man u Irskom moru.Veron – Staro ime za vukodlaka.predstavlja kosmicku osu.Njihovo srediste se nalazi u varosici Kasteltaunu.koji su umrli pre svog vencanja. Vinum Ardens – (latinski) U alhemiji. Vitium – (latinski) .kad se nosi uz sebe.Njena kraljica.a sa druge strane culna vizija (vid: vidjenje ocima).Uz pomoc svestenika Kampbela Kroazijea Vilsona ledi Oven je svake godine uoci letnje dugodnevnice slavila veliki praznik.Gospodar Smrti. Vilino Sito – (latinski: “Herbae genus”) U Srbiji.pravac nebeskog delovanja.odnosno od nebeskog do zemaljskog poda.ne mogu coveku nauditi neprijatelji. Visak – Vazan element masonskog simbolizma.Misticna vizija je trenutno I iznenadno vidjenje predmeta koji nije culno.izvesna Monika Vilson.Njegovo znacenje vezano je za ravnotezu gradnje ili ispravnosti duhovnog napora.prema narodnom verovanju.Njeni pripadnici tvrde da vode poreklo od jednog antickog druidskog koledza.Za “Viku” se culo tek sezdesetih godina XX veka. Vika – (Engleski: “WICCA) Verska organizacija vraceva koji imaju ogranke u vise zemalja.stvarno niti fizicki prisutan I moze je doziveti kako pojedinac.osobito laganjem I ogovaranjem.izmedju Liverpula I Belfasta. Vizija – Vizijom se.sa jedne strane naziva cin. u lecenju daje vidne rezultate kod katara stomaka.metapsihicka (slike buducnosti.poistovecenje.Odrzava se 31.ispred zaliva Solvej.mehanizam.proslosti skrivenog).Obesen o vrh malog luka tako da dodiruje tlo .U to veselju sexualnost je izbijala u prvi plan. Vece pred praznik Svih Svetih – Druidskog porekla.Osnovana sezdesetih godina proslog veka.Prema druidskoj tradiciji.demoni I duhovi mrtvih.

Zaledjena voda.I.Duh vidovitog coveka koji napusta svoje telo I bori se sa drugim ljudima I necistim silama braneci svoje mesto. – Pocetna slova formule u kojoj je sazeto ucenje alhemicara: “Vista Nteriora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Sidji u utrobu zemlje I preciscavajici nacices okultni kamen”).tj.ne rastvorivsi se sasvim u njoj.dva sveta.onda takav covek ili zena ide za vilama I zna vise nego drugi ljudi.Skorpija I Ribe. naraste veliko kao vuk. prema misticima I posvecenicima. Voda .napojiti se u velikom spremistu potencijala I crpiti otud novu snagu.O. Vrata – Mesto prelaza izmedju dva stanja.blato.Otvaraju se na neku tajnu.Vukodlakom moze potati I nekrsteno umrlo dete ili dete zakopano s majkom u njenoj utrobi koje posle 7 god.U astrologiji.T.sva obecanja razvoja. prolazna faza regresije I dezintegracije.Uroniti u vodu da bi se iz nje izaslo.nedostatak dusevne topline.svetlosti I tame.bogatstva I bede.R.znaci I vratiti se izvorima. this is not a proper treatment Life? You can have it if you want! It doesn't mean anything to me. Vracanje – “Ponovo doci u ishodiste”. Vjedogonja.prema hermetickoj teoriji. you freak! sad_raven Mag . _________________ No.Kada se takvo dete rodi I izraste.mesto porekla.Teznja duha da se vrati nazad.da ide ka izvoru.koja uslovljava progresivnu fazu rentegracije I obnavljanja.ali je okrutnije od vuka.izrazava stagnaciju na najvisem stupnju. neko ko moze da se pretvori u vuka.Simbol izvorista.osim simbolickom smrcu.bezoblicno.izmedju poznatog I nepoznatog.I.ali I sve pretnje resorpcije.Izopacenje predstavlja voda pomesana sa zemljom (zemaljska zelja) ili stajaca voda koja je izgubila svojstvo ociscenja: mulj.Ta pocetna slova stvaraju inicijacijsku rec koja izrazava zakon procesa transformacije koja je u vezi s povratkom bica najdubljem jezgru covekove licnosti.jedan od cetiri elementa kome pripadaju Rak.led. V. this is really not my kind of stimulation No.bara (mocvara).R. Mudi u knjizi “Zivot posle zivota” navodi da se smrtnicima javlja “trenutna panoramska vizija svih zbivanja koja su obelezila njegovu sudbinu” Vreteno – Simbolizuje neumitnost sudbine.dvostruki aspect zivota.L.kao u gnosticizmu kroz nebeske sfere I pomocu askeze. nuznost smrti pociva u nuznosti zivota. Vukodlak – (slovenski) Covek koji ima vucije oblicije.Prorocki termin za zlokobne znake. nuznost kretanja od rodjenja do smrti otkriva neizvesnost bica.Neizdeferencirana masa vode predstavlja beskonacnost mogucnosti I sadrzi sve sto je virtuelno. anyway.klicu klica. “lovac na vestice” – Prema srpskom narodnom predanju radja se u kosuljici te otuda jeste vidovit.

a druga od cinka I ispupcena.cuveni nemacki lekar iz XII veka pominje u svojim knjigama komad mermera na kome se. Gadar (arapski) – Demon Gaj – Kod Grka I Rimljana. nacin proricanja kod straih Grka po figurama trbushastih.kad je bio presecen. Okultist Shvab pominje “drvo sa 10 000 slika” koje je video R.jani nisu smeli ni poseci ni odrezati stabla svetoga gaja bez pokajnicke zrtve.Joined: 11 Dec 2005 Posts: 619 Location: BG Posted: Fri Jul 07. simbolizovali su tajanstveno boraviste boga.Na listovima I kori tog drveta prirodno su ucrtani likovi Tibetanaca.koje su magnetizovane 9 puta I 9 dana za redom.U Veneciji. Djordja.u crkvi Sv.a I u drugih naroda.vodom napunjenih I svecama opkoljenih casa.P.na ledjima krilatog konja.zalosnog krika I zbog toga sto se hrani mrtvim zivotinjama.Huk u Lamasariju Kun-Buma na Tibetu.Riml.kroz vazduh .pak. .plod fluidnog prozimanja.Bog mudrosti sa slonovskom glavom koja sedi na misu.okolni pejzazi. Albert Veliki.Sibol samoce I svojevoljnog usamljivanja onog koji je odlucio da zivi na visem nivou. Galvansko ogledalo – Sastavljeno je od dve ploce.Shivin sin.Osoba fixira pogled u centar udubljenog dela bakarne ploce.Svaki bog je iamo svoj sveti gaj. Obozavan kao bog prevazilazenja prepreka pri zapocinjaju obrednih I drugih radnji.[postojao je mermeerni blik sa prirodno nacrtanim raspecem. Gastromantija – Proricanje po zeludcu.jedna je od bakra I udubljena. 2006 8:36 pm GAVRAN – Ptica loseg predznaka zbog boje. Ganga – Sudanski carobnjak Gandrid – Carolija irskih magova. Gamaheji – Kamenje koje ima cudnovate znake za koje se ne zna da li su slucajno nastali kao prirodne forme ili su.na kome su se mogli videti I ekseri zabijeni u Isusovo telo I njegove krvave rane. veliko I neiscrpno spremistye zivota I tajanstvenog poznanja.ukazala savrsena ocrtana glava coveka sa kraljevskom krunom.gajevi su bili posveceni bozanstvima.razni tibetanski slovni I sibolicki znakovi.Listovi se u istom obliku obnavljaju svakog proleca. moc carobnjaka da putuju svetom. Ganesha (hiduizam) .

cetvrto slovo = 1 + 2 + 3 + 4 = 10).zavisno od sredstava na koja se oslanjaju: · karte (kartomantija) · nebeska tela (astrologija) · ruka (hiromantija) · broj (numerologija) · ponasnje bolesnika (ijatromantija) Gatanje (latinski divination: “odgonetanje”) – Otkrivanje necega sto je nepoznato.skrivenog.svakog coveka prati genij.S obzirom na metodu.Narucito su ga razvili Eleazar iz Vormsa (XIII vek) I Abulafia (1292.njegov dvojnik.snova.itd… Genetliologija – proricanje dana I casa rodjenja Genij – Prema vecini starih predanja.fiziognomicari (po licu.njegova iniucija I glas nadrazumske svesti.itd.simpatije.taloga kafe.vizije.pridavanja brojcane vrednosti slovima.On je . Vrste sluzbenog gatanja bile su: haruspikij (po utrobi zrtvenih zivotinja).drzanju.pod razlicitim imenima.pokretima). god.obdareno govorom: ominalno gatanje) 5) pismeno bice: glifomantija (koje sanja: oniromantija) Ovakva podela se zasniva na predmetu tumacenja.andjeo cuvar.bilo po kakvom saobrazenju.savetnij. .uporedjujuci je sa nekom drugom recju iste vrednosti.Sastoji se u tome da se rec ili grpa reci objasnjava na osnovu osnovu brojcane vrednosti slova od kojih se sastoji. Gematrija (jevrejski) – Talmudisticki I kabalisticki postupak.Gatanje moze biti: 1.ili ponekad.yelu.dlana.…tav = 400.predosecanja.ili na daljinu.utisaka. Gebura (kabala) – Termin koji oznacava petu Sefiru.Opsti naziv za paranormalno. teratomanti (po nakaznim ili abnormalnim rodjenjima).posmatrajuci samo sibolicnu vrednost broja.religijsko ili ezotericko spoznanje: buducnost.kvadriranjem (dalet = 4 na kvadrat = 16).astrolozi (po nebeskim pojavama).recima ili recenicama u skladu sa razlicitim semama.…dalet = 4. Najcesce se za osnovu uzima konvencionalna brojcana vredonst svakog od 22 slova herbejskog alfabeta: Alef = 1.One se bave covekom shvacenim kao prirodno bice 1) telesno bice: fizogonomija 2) zivo bice: genetlialogija 3) delatno bice: palmomantija 4) kulturno bice ( misoaono. Ehad (jedan) = alef + het + dalet = 1 + 8 + 4 = 13 = Ahabah (ljubav) = alef + he + vet + he = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. Npr.kristalne kugle.Gatalacke vestine – Skup mantickih vestina I znanja primrnjenih na coveka kao pojedinca I kao predmet psiholoskog istrazivanja.demon. 2.osecajno. U Rimu je postojala razlika izmedju sluzbenog gatanja I privatnih gatalaca.proslost.oniromanti (po snovima).bilo prema nekim tajanstvenim znacima. Kabalisti se cesto sluze I teozofskim sabiranjem (dalet. posredovano – primenom vestina kao sto je astrologija.ona se dele na.itd.).tumacenje znakova poput haruspikija. direktno – pomocu intiucije.pomocu karata.pasivnu zensku silu.

te su otuda praktikovali asketizam I druga lisavanja. U hriscanstvu se javlja prilikom primanja Sv.niti je njima u stanju da govori posle zavrsene seanse.polozaju I slikama koje slucajno pretstavljaju. Gnom – Zemaljski ili brdski duh malog rasta koji. cuva zivot I kucu svakog coveka I sa njime deli sve radosti.sna – nevidljive stvri cine vidljivim.Pojavljuje se u obliku mita.Glavne yeme bile su: preporuka cuvanja tajne.vracanje duha Jednome kroz andjeoske planetrane sfere putem gnose.Bio je sastavljen od vise . Duha ili koriscenje darova Sv.Genij rodjenja: narucito u Rimu .za spirituale pojava kada se medjusobno razumeju osobe koje govore razlicitim jezicima.Vizantiji.gradjenja kuca I grobnica.I po njihovom broju. Duha.odbacivanje jevrejskog boga koji se smatra demjurgom.nacelo polodnosti.pa cak je nalazila primenu u taktickim I strateskim pravilima. Otkrivanje skrivenog znanja trebalo je da oslobodi licnost fragmetarnog I iluziornog (ili zlog) materijalnog sveta (telesne egzistencije) I uvede je u duhovni svet. Geomantija – proricanje po tackama nasumice napravljenim u zemlji.osporavanje vidljivog sveta potcinjenog neumitnosti sudbine.govora ili mitskog govora.a u Kini se prvobitno primenjivala kao zing ta.Bila je poznata Keltima. Glog – Duhovi I vile se sastaju kod glogova.bozanstvo pokrovitelj rodjenja.u Rimu.U Srbiji se glogov kolac zabada u vampira. kod Rozenkrojcerovaca naziv za duhovne elemente.To nije ni znanje ni vera nego mudrost koja se odnosi na sve misterije I za posledicu ima spasenje. nizi duh .intiucije. Getija – vestina prizivanja zlih duhova. Gnosa (grcki gnosis: “znanje”) – Znanje koje vodi ka izbavljenju.dakle tvorcem zla.a kulturno podrucjem helenisticke civilizacije.Sibolizuju nevidljiva bica koj uz pomoc nadahnuca.ili po slici koju dobijemo kada na neku plocu ili sto bacimo nasumice saku zemlje.zivi pod zemljom kao cuvar dragog kamenja I skupocenih metala.Nepostojani su.U ezoteriji.mogu I da vole I da mrze.Duh nadahnuca: entitet izvan coveka koji donosi nadahnuce.Po legendi gnomi poticu sa Skandinavije.verovanje u nespoznatljivog I nedostupnog Boga iz koga emaniraju eoni koji sacinjavaju pleromu.Njome su se sluzili u odredjivanju plana gradova I utvrdjenja .Za gnostike materija je bila zlo.vestina oblika I situacija.prema Kabali.Kao ezotericki kult poveravan je posvecenicima koji su bili razdeljeni na nekih 70 sekti u ranim vekovima hriscanske ere.maste.Religiozni sistem koji je postavio koncept o apsolutnom I kompletnom znanju.dok su drugi smatrali sebe iznad normalnog moralnog zakona. Glosolalija – U metafizici pojava kada subjekat (najcesce medij u transu) govori jedan ili vise jezika koje ranije nikad nije cuo ili poznavao. stiti od vradzbina.duh zemlje. Gnosticizam – Verski I ezotericki hriscanski pokret hronoloski omedjen I i III vekom.Bitna odrednica pokreta jeste put spoznaja sto coveku shvacenom poput stranca u svetu pribavlja izbavljenje. Ginunga Gap (nordijski) – Prvobitni haos iz koga su se izdigle sve stvari.

petkom – Venera.pripovedac.Eurijala sibolizuje sexualnu natranost. cetvrtkom – Jupiter. Agripina magijska dela “Crna kokoska”. Grimorijum – Rukom ispisana zbirka formula koje su koristili carobnjaci I vracari.Golem je nem.jereticki I slobodnoumni (Karpokrates.Najpoznatije su zbirke pape Honorijusa: “Grigorium Verum”.”nauka”) – Proucavanje odnosa koji postoji izmedju rukopisa neke osobe I njenog karaktera.Stari narodi su verovali da zvezde naizmenicno gospodare u nedelji I to sledecim redom: nedeljom – Sunce. logos: “rec”.Za razliku od Adama.gnosticizam je dualisticka ezotericna doktorina obelezena misticizmom.koga je magijski ili vestacki stvorio covek.U sirem smislu. subotom – Saturn.recitator.opsenare. Gonin – Staro francusko ime za carobnjake. ponedeljkom – Mesec.Sibolizuju protivnika koga treba savladati.njen efekat je smanjen zbog Sunceve svetlosti.”Riznica staraca iz piramide”.religioznih I moralnih elemenata ukljucujuci neoplatonske ideje I judejska verovanja.iz ustiju vire ocnjaci kao u vepra.”Veliki I Mali Albert”.I uzima ih u obzir prilikom logickog odredjivanja sudbine I za stvaranje psihickog portreta licnosti. u glavama su im ljute otrovnice.Valentinus I Karpokrates.Bardesan.Skole: pravoverni (Kliment Aleksandrijski I Origen). Griot – Pripadnik posebne kaste u drustvenim zajednicama severozapadnog dela Afrike cija je uloga ocuvanja Reci.Golem je covek.Eurijala I Stena.disciplinom arcane I emanatizmom.itd… . Gri – Africki talisman.tri nemani. utorkom – Mars.Griot moze biti lakrdijas. Goruca planeta – Kdad se jedna planeta nalazi na manje od 8 stepeni od 30 stepeni od Sunca.Stena drustvenu izopacenost. Gobelini – Duhovi ladja u Britaniji Golem – Prema judejsko-kabalistickoj legendi oznacava neku vrstu coveka-robota. Grafologija (grcki grapho “pisem”. Gorik – Nestasni patuljasti duh megalita u Britaniji.a Meduza duhovnu I evolutivnu izopacenost I isprazno mrtvilo.koga je stvorio bog.podrzavajuci bozanski stvaralacki cin. Medju najpoznatijim sledbenicima bili su Marsion.imaju bronzane ruke I zlatna krila. Gongi (japanski) – vrac. Gospodar dana – Svaka od zvezda koja svojim uticajem dominira jednim danom u toku od 24h.itd.Kasnije se okrenuo vrsenju magije. Gorgone – Gorgone su bile: Meduza.Tada se kaze da je ona zapaljena .jer ljudi nisu znali da mu daju govor.pevac.Bavi se utvrdjivanjem sklonosti coveka.fibioniti).muzicar.tri sestre.upisanih u oblicima slova I rukopisa. sredom – Merkur.

ovaj pojam se najcesce odnosi na coveka ili zenu za koje se smatra da su u dubokom jedinstvu ili skladu sa Bogom.Takva osoba moze da poducava sledbenike svojoj posebnoj tehnici samoostvarenja u Bogu. bdiju nad Dionisovim kraterom punim vina.U hriscanskoj sibolici predstavljau demona. u brdima se suprotstavljaju tragacima za zlatom.U svim mitologijama mesto u koje udari bog gromom-sveto je.ili da bvude predmet obozavanja kao inkarnacija bozanstva.danas dovodi.sto nazalost.pripremaju mu hranu. Guru (hinuisticki-sanskritski doslovno: “tezak koji ima tezinu”) – U prvobitnom znacenju guru je ucitelj svih vestina..a coveka koga osine grom-posvecen je. Guba – Vavilonci su prepisivali gubu sedmorci duhova zemlje.isto tako je mogao (ili ona) poducavati kaste koje neguju vestinu igranja ili muzike. Guaron – Carobnjak u srednjem veku.do tragicnih posledica po pojedinca.duhovno I moralno posrnuce. Gula – Zena posvecena zlim duhovima u Arabiji.a njegovi ucenici ga opsluzuju. Grom – Sibol poremecaja kosmickog reda.hiduisticku duhovni ucitelj koji obucava za spekulaciju I za praxu.Grifon – Mitska zivotinja sa orlovskim kljunom I krilima.odbacenost. Guja Vidija – Tajno znanje misticnih mantri.Sibolizuju snagu I budnost. .brinu se za njegov vrt.u slucaju da se radi o prevarantima ili psihickim bolesnim osobama.Medju ratnickim kastama je poznat kao vest u baratanju oruzijem za borbu ili lov. U danasnjem hiduizmu. objavljuje volju I svemoc vrhovnog boga.pa cak I grupe pojedinaca.koji su rodjeni bez roditelja u sveobuhvatnom Okeanu.ali I prepreku koju treba savladati da bi se doslo do blaga.a lavljim telom.Kod Grka srodni su nemanima. Gul (arapski) – Demon groblja.koji se ogleda u srdzbi prirodnih sila.cuvari blaga: cuvaju blaga zemlje Hiperborejaca. Gubavac – Sibolizuje necistotu.Kasnije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful