P. 1
sloboda kretanja

sloboda kretanja

|Views: 106|Likes:
Published by jelenantonic

More info:

Published by: jelenantonic on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2011

pdf

text

original

Page 1

Slobodno kretanje ljudi unutar Evropske Unije
Learning Object Description: Ova nastavna tema daje pregled principa i uslova za slobodu kretanja ljudi u prostoru Evropske unije. Naime, bi#e razmatrane sljede#e pod-teme: sloboda kretanja radnika, sloboda pružanja usluga, sloboda nastanjivanja i opšta sloboda kretanja. Nakon toga, bi#e tako#e objašnjena i izvedena sloboda kretanja za #lanove porodice izvan EU. Prije nego završite ovu nastavnu temu, možete uraditi test da provjerite svoje znanje. Na kraju, u dokumentu, koji je priložen uz ovu nastavnu temu, dat je rezime uslova i ograni#enja vezanih za ulazak i boravak gra#ana Unije i #lanova njihovih porodica. Napomena: Autorska prava koja se odnose na fotografije korištene u ovoj nastavnoj temi pripadaju Evropskim zajednicama. Learning Object Objectives: Po završetku ove nastavne teme bi#ete upoznati sa glavnim uslovima za slobodno kretanje ljudi u Evropskoj uniji i mo#i #ete objasniti ko uživa izvedenu slobodu kretanja.

Gra#anima EU data je sloboda kretanja na teritoriji država #lanica. Oni imaju pravo ulaska i boravka u bilo kojoj državi #lanici, bez posebnih formalnosti.Odobreno kao primarno pravo po Ugovoru o Evropskoj zajednici(TEC), ovo pravo je neposredno primjenljivo. Ova privilegija obi#ajnog prava ne važi u zemlji porijekla-domovini ve# nakon prelaska granice i ulaska u državu EU. Sloboda kretanja, u skladu sa EU zakonodavstvom, se odobrava, npr. državljaninu Španije u Italiji, ali ne i u Španiji. Državljaninu Italije je dato isto pravo u Španiji, ali ne i u Italiji. Sloboda kretanja u domovini obi#no je zagarantovana nacionalnim zakonodavstvom.

Nakon toga, možete prou#iti razli#ite vrste slobode kretanja u Evropskoj uniji, kao što su: • Sloboda kretanja radnika

PfP ADL- WG, 2006

generated from a PfPLMS 0.2 learning object

Page 2 • • • Sloboda pružanja usluga Sloboda nastanjivanja Opšta sloboda kretanja Sloboda kretanja radnika Sloboda kretanja radnika je zagarantovana u Zajednici. #lan 49 Sloboda pružanja usluga je u interesu lica koja povremeno pru&#x17E.WG..ne usluge na teritoriji Evropske unije. TEC. TEC. Državljanima Bugarske nije potrebna viza ili rumunska dozvola za boravak ili radna dozvola.aju ili primaju preko-grani&#x10D.. trgovinske. Mora se praviti razlika izme#u lica koje pruža usluge i primaoca usluga. 2006 generated from a PfPLMS 0.Takve usluge su: industrijske. Sloboda pružanja usluga [. Hint: Primjer: Grani#na oblast u Rumuniji (kliknite na sijalicu da otvorite) Details of the hint: Prilikom provjere grani#ne zone u blizini Bugarske. Ovakva sloboda zna#i ukidanje bilo kog vida diskriminacije zasnovanog na nacionalnosti. izme#u radnika država #lanica u pogledu zaposlenja. bez nastanjivanja. Zaposlenik-radnik je definisan kao lice koje radi odre#eni vremenski period za drugo lice. Trojica radnika su bili državljani Bugarske koji su posjedovali važe#e bugarske pasoše.2 learning object . Oni su bili angažovani od strane rumunskog vinogradara na period od #etiri sedmice da pomognu u berbi grož#a. naknade za rad i drugih uslova za rad i zapošljavanje.] zabranjeno je ograni#avati slobodu pružanja usluga unutar Zajednice kada se radi o državljanima iz država #lanica koji su nastanjeni u državi Zajednice koja nije država osobe kojoj su usluge namijenjene. uz finansijsku nadoknadu ili drugi vid kompenzacije. Pravo na boravak im je dato na osnovu EU zakonodavstva. Oni ne podliježu nikakvim restrikcijama koje ne važe za njihove kolege iz Rumunije. Hint: Primjer: Onaj ko pruža usluge PfP ADL. tehni#ke i poslovi samozapošljavanja. #lan 39 Sloboda kretanja radnika prvenstveno se odnosi na pravo na boravak u državi zaposlenja i na prihvatanje odgovaraju#eg zaposlenja. grani#na patrola je uo#ila grupu radnika u jednom vinogradu.

#lan 18 U ovom slu#aju. 2006 generated from a PfPLMS 0. i osiguranje koje garantuje da ne#e tražiti socijalnu pomo# u drugoj državi #lanici. išli u kupovinu. ekspozitura i filijala od strane državljana bilo koje države #lanice.WG. graditelj iz Francuske pobijedi na Evropskom tenderu i sa svojom kompanijom gradi dio autoputa u Njema#koj. kao turista. prevoz ljudi (taxi). TEC. i boravi tamo tokom zimskog perioda. Izvedena sloboda kretanja za #lanove porodice PfP ADL. na period od šest mjeseci. #lan 43 Sloboda nastanjivanja gra#anima EU daje pravo da pokre#u i obavljaju poslove kao samo-zaposlene osobe u skladu sa propisima drugih država #lanica i da osnivaju i upravljaju preduze#ima. prodaja ili isporuka roba. rumunski službenik kontroliše gra#anina Danske.. Na primjer. popravke i održavanje. da gra#anin EU ima dovoljno finansijskih sredstava za njegov/njen boravak. Hint: Primjer: Britanac boravi u Španiji Details of the hint: Bogati britanski par u penziji posjeduje malu ku#u na jugu Španije. Danac ima pravo da primi usluge. Hint: Primjer: Onaj ko prima usluge Details of the hint: Primjeri onih koji primaju usluge uklju#uju osobe koje putuju u drugu državu #lanicu EU da bi posjetili doktora.. u smislu samo-opredjeljenja i preduzetni#kog rizika.Ova zabrana tako#e se odnosi na ograni#avanje osnivanja agencija. i u ovom slu#aju nije neophodna nikakva posebna dozvola za boravak ili rad. prema tome. posebno kompanijama i firmama. sipali gorivo u svoj auto. što ne postoji namjera da ovaj boravak bude kombinovan sa zaposlenjem. ili osobe koje putuju kao turisti. Tamo gradi fabriku i sa radnicima iz Italije proizvodi djelove za krajnju proizvodnju u Torinu. "kretanje" podrazumijeva gra#anina EU koji ima prebivalište ili boravak u drugoj državi #lanici. nastanjenih na teritoriji bilo koje od država #lanica. Posebno. Na ulaznom grani#nom kontrolnom punktu aerodruma u Bukureštu. Danac je bio u Srbiji službeno i sada želi da posjeti Karpate nedjelju dana.Page 3 Details of the hint: Preko-grani#ni gra#evinski radovi. Hint: Primjer: Proizvodnja automobila u Slova#koj Details of the hint: Italijanski proizvo#a# automobila FIAT kupuje prostor u Slova#koj. Sloboda nastanjivanja [. prisustvovali kulturnom doga#aju ili fudbalskoj utakmici. TEC. Kao gra#anin EU. Ove slobode tako#e uklju#uju i pravo na ulazak i boravak u Rumuniji.2 learning object . Preduslov je.] Zabranjeno je ograni#avanje slobode nastanjivanja državljanima države #lanice na teritoriji druge države #lanice. ali uz ograni#enja i uslove koje postavlja sam Ugovor. Samozapošljavanje se može razlikovati od rada zaposlenika-radnika. bez posebnih razloga. Opšta sloboda kretanja Svaki gra#anin Unije ima pravo da se slobodno kre#e i boravi na teritoriji država #lanica. Ova situacija pada pod pravo slobode pružanja usluga.

To zna#i da on treba da putuje iz svoje domovine u drugu državu #lanicu EU ili da se tamo nastani. Question: 1. Ko od navedenih uživa pravo na slobodu kretanja prema EU zakonodavstvu? Option : Gra#anin Francuske u Francuskoj Option : Gra#anin Francuske u Poljskoj Option : Gra#anin Poljske u Francuskoj PfP ADL. #erka njegove supruge Hrvatice iz prvog braka. izdržavani direktni ro#aci po li#noj liniji i oni od strane supružnika ili partnera. Dva dana kasnije njima se pridružuje 19-godišnji sin supruge Hrvatice. Odaberite ta#an odgovor(e). u Bugarsku. #lanovi porodice -korisnici u ovom kontekstu su: • • • • supružnik. putuje zajedno sa bra#nim parom. Test Provjerite svoje znanje tako što #ete odgovoriti na nekoliko pitanja da bi ste završili nastavnu temu. registrovani partner.WG. stara 23 godine. Prvije svega. koji nijesu iz države #lanice EU (stranci). 2006 generated from a PfPLMS 0.Page 4 #lanovi porodice gra#ana EU.2 learning object . direktni potomci koji su mla#i od 21 godinu ili su potomci supružnika ili partnera. gra#anin EU treba da ima pravo da zahtijeva slobodu kretanja i da iskoristi to pravo. ve# izvedeno. #lanovi porodice mogu jedino zahtijevati pravo slobode kretanja (izvedeno) ukoliko putuju zajedno sa gra#aninom Unije. ukoliko zakonodavstvo države #lanice -doma#ina tretira registrovanu vezu kao ekvivalent braku. ili ga prate sa namjerom da ga/je posjete. tako#e imaju pravo na slobodu kretanja. Hint: Primjer: Ma#arsko-Hrvatska porodica Details of the hint: Ma#ar putuje sa svojom suprugom Hrvaticom kao turista na Crno more. Svo #etvoro uživaju pravo slobode kretanja. koja još uvijek studira i od svog o#uha prima izdržavanje. kao što je gore definisano. koji je tako#e iz njenog prvog braka. Njihovo pravo na slobodu kretanja nije izvorno pravo.

Odaberite ta#no poklapanje. Option : Oni uživaju izvornu slobodu kretanja. (correct match is 1) 2. Question: 3. Neta#no. Prevodilac koji putuje iz Austrije u Sloveniju da sipa gorivo u auto je neko ko pruža usluge. iznajmi stan i zaposli se u tamošnjoj fabrici. Odaberite ta#an odgovor. 2. Nema uslova za opštu slobodu kretanja ukoliko je lice gra#anin Unije. Gra#anin Portugala putuje u Španiju bez posebnog odobrenja ili ovlaš#enja. Neta#no. Ta#no. 2. (correct match is 1) 3. (correct match is 2) List of all matchables: 1. Da li su sljede#e konstatacije. Koji #lanovi porodice-stranci mogu uživati izvedeno pravo slobode kretanja? Option : 30-godina star pastorak koji sam zara#uje novac Option : 12-godina stara pastorka Option : Roditelji supružnika Option : Zet PfP ADL. Slede#e konstatacije odnose se na na #lanove porodica gra#ana EU koji nijesu iz država #lanica EU (stranci). Gra#anin Unije mora imati osiguranje da bi se izbjeglo potraživanje u drugoj državi #lanici. Koje konstatacije su ta#ne? Option : Oni imaju izvedeno pravo slobode kretanja. Gra#anin Unije mora biti u mogu#nosti da plati za svoj boravak u drugoj državi #lanici.Page 5 Question: 2. Question: 5. Turisti su primaoci usluga. Odaberite ta#no poklapanje. Odaberite ta#an odgovor(e). Koji oblik slobode kretanja on/ona uživa? Option : Sloboda nastanjivanja Option : Sloboda kretanja radnika Option : Sloboda pružanja usluga Question: 4. koje se odnose na opšte slobode. ta#ne ili neta#ne? 1. (correct match is 1) List of all matchables: 1. Sloboda pružanja usluga je za osobe koje privremeno pružaju ili primaju preko-grani#ne usluge u EU. Option : Oni mogu putovati zajedno sa gra#aninom Unije. (correct match is 2) 3. Option : Oni mogu putovati sami kada prate gra#anina Unije Option : Oni mogu putovati sami u bilo koje vrijeme bez EU gra#anina Question: 6. Da li su sljede#e konstatacije ta#ne ili neta#ne? 1. (correct match is 1) 2.WG.2 learning object . Ta#no. Odaberite ta#an odgovor(e). 2006 generated from a PfPLMS 0.

i 2007. Potrebno je ispuniti odre#ene uslove ili u suprotnom postoje ograni&#x10D. da bi ste saznali više detalja.2 learning object .WG. Pogledajte ovaj dokument od #etiri stranice.Page 6 Dodatno #itanje External Document: Pravo na slobodu kretanja ne primjenjuje se bezuslovno. u obzir treba uzeti i presude Evropskog suda pravde i posebne propise za neke države u vezi sa proširenjem EU u 2004. godini . U vezi sa pravima slobode kretanja. 2006 generated from a PfPLMS 0. PfP ADL.enja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->