Page 1

Slobodno kretanje ljudi unutar Evropske Unije
Learning Object Description: Ova nastavna tema daje pregled principa i uslova za slobodu kretanja ljudi u prostoru Evropske unije. Naime, bi#e razmatrane sljede#e pod-teme: sloboda kretanja radnika, sloboda pružanja usluga, sloboda nastanjivanja i opšta sloboda kretanja. Nakon toga, bi#e tako#e objašnjena i izvedena sloboda kretanja za #lanove porodice izvan EU. Prije nego završite ovu nastavnu temu, možete uraditi test da provjerite svoje znanje. Na kraju, u dokumentu, koji je priložen uz ovu nastavnu temu, dat je rezime uslova i ograni#enja vezanih za ulazak i boravak gra#ana Unije i #lanova njihovih porodica. Napomena: Autorska prava koja se odnose na fotografije korištene u ovoj nastavnoj temi pripadaju Evropskim zajednicama. Learning Object Objectives: Po završetku ove nastavne teme bi#ete upoznati sa glavnim uslovima za slobodno kretanje ljudi u Evropskoj uniji i mo#i #ete objasniti ko uživa izvedenu slobodu kretanja.

Gra#anima EU data je sloboda kretanja na teritoriji država #lanica. Oni imaju pravo ulaska i boravka u bilo kojoj državi #lanici, bez posebnih formalnosti.Odobreno kao primarno pravo po Ugovoru o Evropskoj zajednici(TEC), ovo pravo je neposredno primjenljivo. Ova privilegija obi#ajnog prava ne važi u zemlji porijekla-domovini ve# nakon prelaska granice i ulaska u državu EU. Sloboda kretanja, u skladu sa EU zakonodavstvom, se odobrava, npr. državljaninu Španije u Italiji, ali ne i u Španiji. Državljaninu Italije je dato isto pravo u Španiji, ali ne i u Italiji. Sloboda kretanja u domovini obi#no je zagarantovana nacionalnim zakonodavstvom.

Nakon toga, možete prou#iti razli#ite vrste slobode kretanja u Evropskoj uniji, kao što su: • Sloboda kretanja radnika

PfP ADL- WG, 2006

generated from a PfPLMS 0.2 learning object

Ovakva sloboda zna#i ukidanje bilo kog vida diskriminacije zasnovanog na nacionalnosti. #lan 39 Sloboda kretanja radnika prvenstveno se odnosi na pravo na boravak u državi zaposlenja i na prihvatanje odgovaraju#eg zaposlenja. Hint: Primjer: Grani#na oblast u Rumuniji (kliknite na sijalicu da otvorite) Details of the hint: Prilikom provjere grani#ne zone u blizini Bugarske..Page 2 • • • Sloboda pružanja usluga Sloboda nastanjivanja Opšta sloboda kretanja Sloboda kretanja radnika Sloboda kretanja radnika je zagarantovana u Zajednici. TEC.] zabranjeno je ograni#avati slobodu pružanja usluga unutar Zajednice kada se radi o državljanima iz država #lanica koji su nastanjeni u državi Zajednice koja nije država osobe kojoj su usluge namijenjene. Državljanima Bugarske nije potrebna viza ili rumunska dozvola za boravak ili radna dozvola. Oni ne podliježu nikakvim restrikcijama koje ne važe za njihove kolege iz Rumunije.WG. 2006 generated from a PfPLMS 0. bez nastanjivanja. naknade za rad i drugih uslova za rad i zapošljavanje.2 learning object . uz finansijsku nadoknadu ili drugi vid kompenzacije. #lan 49 Sloboda pružanja usluga je u interesu lica koja povremeno pru&#x17E. tehni#ke i poslovi samozapošljavanja. Hint: Primjer: Onaj ko pruža usluge PfP ADL. grani#na patrola je uo#ila grupu radnika u jednom vinogradu.Takve usluge su: industrijske. Zaposlenik-radnik je definisan kao lice koje radi odre#eni vremenski period za drugo lice. TEC. Trojica radnika su bili državljani Bugarske koji su posjedovali važe#e bugarske pasoše. Sloboda pružanja usluga [. trgovinske. Oni su bili angažovani od strane rumunskog vinogradara na period od #etiri sedmice da pomognu u berbi grož#a.ne usluge na teritoriji Evropske unije..aju ili primaju preko-grani&#x10D. Pravo na boravak im je dato na osnovu EU zakonodavstva. Mora se praviti razlika izme#u lica koje pruža usluge i primaoca usluga. izme#u radnika država #lanica u pogledu zaposlenja.

i u ovom slu#aju nije neophodna nikakva posebna dozvola za boravak ili rad.. Hint: Primjer: Proizvodnja automobila u Slova#koj Details of the hint: Italijanski proizvo#a# automobila FIAT kupuje prostor u Slova#koj. #lan 43 Sloboda nastanjivanja gra#anima EU daje pravo da pokre#u i obavljaju poslove kao samo-zaposlene osobe u skladu sa propisima drugih država #lanica i da osnivaju i upravljaju preduze#ima. na period od šest mjeseci. Ove slobode tako#e uklju#uju i pravo na ulazak i boravak u Rumuniji. ili osobe koje putuju kao turisti. posebno kompanijama i firmama.Page 3 Details of the hint: Preko-grani#ni gra#evinski radovi. i boravi tamo tokom zimskog perioda. Kao gra#anin EU.2 learning object . ekspozitura i filijala od strane državljana bilo koje države #lanice. Danac ima pravo da primi usluge. #lan 18 U ovom slu#aju. da gra#anin EU ima dovoljno finansijskih sredstava za njegov/njen boravak. Opšta sloboda kretanja Svaki gra#anin Unije ima pravo da se slobodno kre#e i boravi na teritoriji država #lanica. sipali gorivo u svoj auto.WG. Sloboda nastanjivanja [. što ne postoji namjera da ovaj boravak bude kombinovan sa zaposlenjem. Posebno. prema tome. prevoz ljudi (taxi). Ova situacija pada pod pravo slobode pružanja usluga. TEC. 2006 generated from a PfPLMS 0. Na ulaznom grani#nom kontrolnom punktu aerodruma u Bukureštu. kao turista. Hint: Primjer: Onaj ko prima usluge Details of the hint: Primjeri onih koji primaju usluge uklju#uju osobe koje putuju u drugu državu #lanicu EU da bi posjetili doktora. Samozapošljavanje se može razlikovati od rada zaposlenika-radnika. ali uz ograni#enja i uslove koje postavlja sam Ugovor. Preduslov je. Danac je bio u Srbiji službeno i sada želi da posjeti Karpate nedjelju dana. "kretanje" podrazumijeva gra#anina EU koji ima prebivalište ili boravak u drugoj državi #lanici. rumunski službenik kontroliše gra#anina Danske. nastanjenih na teritoriji bilo koje od država #lanica. i osiguranje koje garantuje da ne#e tražiti socijalnu pomo# u drugoj državi #lanici. Na primjer. išli u kupovinu.Ova zabrana tako#e se odnosi na ograni#avanje osnivanja agencija.. TEC. Izvedena sloboda kretanja za #lanove porodice PfP ADL. u smislu samo-opredjeljenja i preduzetni#kog rizika. Hint: Primjer: Britanac boravi u Španiji Details of the hint: Bogati britanski par u penziji posjeduje malu ku#u na jugu Španije. prisustvovali kulturnom doga#aju ili fudbalskoj utakmici. popravke i održavanje. bez posebnih razloga. prodaja ili isporuka roba. Tamo gradi fabriku i sa radnicima iz Italije proizvodi djelove za krajnju proizvodnju u Torinu. graditelj iz Francuske pobijedi na Evropskom tenderu i sa svojom kompanijom gradi dio autoputa u Njema#koj.] Zabranjeno je ograni#avanje slobode nastanjivanja državljanima države #lanice na teritoriji druge države #lanice.

2 learning object . koja još uvijek studira i od svog o#uha prima izdržavanje. Test Provjerite svoje znanje tako što #ete odgovoriti na nekoliko pitanja da bi ste završili nastavnu temu. #erka njegove supruge Hrvatice iz prvog braka. Question: 1. tako#e imaju pravo na slobodu kretanja. Svo #etvoro uživaju pravo slobode kretanja. To zna#i da on treba da putuje iz svoje domovine u drugu državu #lanicu EU ili da se tamo nastani. Prvije svega. Hint: Primjer: Ma#arsko-Hrvatska porodica Details of the hint: Ma#ar putuje sa svojom suprugom Hrvaticom kao turista na Crno more. Odaberite ta#an odgovor(e). u Bugarsku. Njihovo pravo na slobodu kretanja nije izvorno pravo. koji nijesu iz države #lanice EU (stranci).WG. direktni potomci koji su mla#i od 21 godinu ili su potomci supružnika ili partnera. #lanovi porodice -korisnici u ovom kontekstu su: • • • • supružnik. ukoliko zakonodavstvo države #lanice -doma#ina tretira registrovanu vezu kao ekvivalent braku. gra#anin EU treba da ima pravo da zahtijeva slobodu kretanja i da iskoristi to pravo. koji je tako#e iz njenog prvog braka. stara 23 godine. putuje zajedno sa bra#nim parom. ve# izvedeno. kao što je gore definisano. registrovani partner. ili ga prate sa namjerom da ga/je posjete.Page 4 #lanovi porodice gra#ana EU. Ko od navedenih uživa pravo na slobodu kretanja prema EU zakonodavstvu? Option : Gra#anin Francuske u Francuskoj Option : Gra#anin Francuske u Poljskoj Option : Gra#anin Poljske u Francuskoj PfP ADL. 2006 generated from a PfPLMS 0. izdržavani direktni ro#aci po li#noj liniji i oni od strane supružnika ili partnera. #lanovi porodice mogu jedino zahtijevati pravo slobode kretanja (izvedeno) ukoliko putuju zajedno sa gra#aninom Unije. Dva dana kasnije njima se pridružuje 19-godišnji sin supruge Hrvatice.

(correct match is 1) 2. Da li su sljede#e konstatacije ta#ne ili neta#ne? 1. iznajmi stan i zaposli se u tamošnjoj fabrici. Neta#no. Koje konstatacije su ta#ne? Option : Oni imaju izvedeno pravo slobode kretanja. Ta#no. Turisti su primaoci usluga. (correct match is 2) List of all matchables: 1. Option : Oni uživaju izvornu slobodu kretanja. Odaberite ta#an odgovor(e). Odaberite ta#no poklapanje. koje se odnose na opšte slobode. Sloboda pružanja usluga je za osobe koje privremeno pružaju ili primaju preko-grani#ne usluge u EU. Ta#no. (correct match is 1) List of all matchables: 1.2 learning object . Gra#anin Portugala putuje u Španiju bez posebnog odobrenja ili ovlaš#enja. Odaberite ta#an odgovor(e). Question: 5. (correct match is 2) 3. Nema uslova za opštu slobodu kretanja ukoliko je lice gra#anin Unije. Neta#no. Option : Oni mogu putovati sami kada prate gra#anina Unije Option : Oni mogu putovati sami u bilo koje vrijeme bez EU gra#anina Question: 6. Question: 3.WG.Page 5 Question: 2. Odaberite ta#no poklapanje. Koji oblik slobode kretanja on/ona uživa? Option : Sloboda nastanjivanja Option : Sloboda kretanja radnika Option : Sloboda pružanja usluga Question: 4. (correct match is 1) 3. 2006 generated from a PfPLMS 0. 2. Koji #lanovi porodice-stranci mogu uživati izvedeno pravo slobode kretanja? Option : 30-godina star pastorak koji sam zara#uje novac Option : 12-godina stara pastorka Option : Roditelji supružnika Option : Zet PfP ADL. Gra#anin Unije mora imati osiguranje da bi se izbjeglo potraživanje u drugoj državi #lanici. Option : Oni mogu putovati zajedno sa gra#aninom Unije. Da li su sljede#e konstatacije. Prevodilac koji putuje iz Austrije u Sloveniju da sipa gorivo u auto je neko ko pruža usluge. 2. (correct match is 1) 2. Odaberite ta#an odgovor. Gra#anin Unije mora biti u mogu#nosti da plati za svoj boravak u drugoj državi #lanici. ta#ne ili neta#ne? 1. Slede#e konstatacije odnose se na na #lanove porodica gra#ana EU koji nijesu iz država #lanica EU (stranci).

da bi ste saznali više detalja. Potrebno je ispuniti odre#ene uslove ili u suprotnom postoje ograni&#x10D. Pogledajte ovaj dokument od #etiri stranice. u obzir treba uzeti i presude Evropskog suda pravde i posebne propise za neke države u vezi sa proširenjem EU u 2004.WG. U vezi sa pravima slobode kretanja. 2006 generated from a PfPLMS 0.2 learning object . godini .Page 6 Dodatno #itanje External Document: Pravo na slobodu kretanja ne primjenjuje se bezuslovno. PfP ADL. i 2007.enja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful