JU Srednja ekonomska škola Tuzla

MATURSKI RAD
iz knjigovodstva TEMA: Troškovi usluga

......................................................................................... Troškovi prema načinu evidentiranja .................................4 1.......................................................6.................................. Troškovi usluga (grupa 33) ...... Prevozne usluge – 331 ...................................................12 3............................................ Konačan primjer svih troškova usluga .. Usluge posredovanja – 338 ...............................14 3...............................14 4.............................3....... Zakupnine i najamnine – 334 .......................god................................ Pojam i podjela troškova ................7 ........................................... Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja ............... Poštanske i telekomunikacijske usluge – 333 ..... Knjiženje troškova ( grupe 33 ) ..1....................7 3.4 1....................2............................... Troškovi prema porijeklu ......................................................................................................................5............8................................................................................. Usluge održavanja i zaštite – 332 .........6....................4 1.................................... 3........................................5 1.......3..............................................................................7......1................................................9...........................4 1.......................................................2.......... Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda ................................17 2 .....5 1...6 2............ Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja .......5 1..................................5 2......................... Karakteristike usluga ........... Troškovi reklame – 335 ................................................ Pojam i podjela usluga ................... juni 2010...... 3............13 3...15 Zaključak ................................................... Usluge na izradi i doradi učinaka – 330 ..7 3.......4............ Usluge istraživanja i razvoja – 337 ................................2......6 2.......................................................................................8 3.....................5..........11 3............... Ostale vanjske usluge – 339 ....................................................... Podjela troškova prema obimu proizvodnje .....4 1..............................6 ...................4..................................... Troškovi prema potrebama upravljanja ........10 3....................................................4 1.......................................................1........... SADRŽAJ UVOD .................8.....................................................................................Tuzla......7................... Troškovi prema funkcijama u preduzeću ...............................................................................................16 Literatura ..............................................................................

sematski prikazati.UVOD Tema mog maturskog rada su troskovi usluga. te promjene za svaku uslugu pojedinacno. uz primjere. Prije nego krenem detaljno o uslugama i vrstama usluga. kako teoriju tih troskova tako i proces knjizenja. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. oni sa aspekta ekonomije konkretnog preduzeća imaju isti karakter i uticaj kao i troškovi. 3 . te karakteristike pojedinih usluga. prema potrebama upravljanja itd. nesto cu reci o troskovima. Troškovi predstavljaju novčani izraz utrošenih komponenata proizvodnje i to sredstava za rad. prema funkcijama u preduzecu. Naprimjer. razlikujemo: troškovi prema porijeklu. prema nacinu evidentiranja. U drugom dijelu cu preci na pojam usluga i vrste. Šire analize pod troškovima obuhvataju i izdatke koji nastaju izmirenjem obaveza prema državi. trecem dijelu cu reci detaljnije o svakoj uslugi pojedinacno. U zavrsnom cetvrtom dijelu ce prikazati par promjena troskova usluga preduzeca „NoTa“. predmeta rada (materijala) i radne snage. U sljedecem. Pošto ovi izdaci vremenski i funkcionalno nastaju istovremeno kada i troškovi. sto cu detaljnije objasniti u prvom dijelu svog maturskog rada.

4. Troškovi prema uračunavanju u cijenu koštanja Cijena koštanja predstavlja zbir utrošenih I izdatih vrijednosti u vezi sa trošenjem komponentama procesa rada.scribd. Troškovi prema načinu evidentiranja 1 http://www.com/doc/29803532/5-troskovi 4 . obiljezja i ponasanje troskova u poslovnim procesima.1. • troškove administrativno-kadrovske funkcije i sl. • troškove nabavke. U ovu grupu troškova ubrajamo: • troškove rada • troškove predmeta rada • troškove sredstava za rad • troškove tuđih usluga 1.1. Trosak se definise kao utrosak razlicitih dobara (materijala. vremena. Troškovi prema funkcijama u preduzeću Ova klasifikacija troškova odražava organizacionu šemu preduzeća. U svom radu cu spomenuti najvaznije podjele troskova: 1. troškovi su u novcu izražena količina utrošene radne snage. • troškove prodaje.1 Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata proizvodnje u procesu reprodukcije. a pokazuju za koju su svrhu nastali troškovi i kakvi su faktori utrošeni. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • troškove upravljanja. U ekonomskoj teoriji i praksi susreće se veliki broj podjela troškova i sve one imaju svoj smisao i značaj. jer obuhvata trošenje faktora prizvodnje koji se javljaju u svakoj proizvodnji.2. Podjela preduzeća prema funkcijama označava njihovu sistematizaciju prema tome koja ih funkcija stvara. POJAM I PODJELA TROŠKOVA Teorija troskova je dio mikroekonomske analize koja proucava nastanak.tj. sredstava za rad i predmeta rada. • troškove finansijsko-računovodstvene funkcije.3. Troškovi prema porijeklu Ovo je osnovna podjela troškova. Kako se vrijednost izražava cijenom. novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge sto ce se realizirati prodajom na trzistu. 1. Prema ovoj podjeli razlikujemo: • direktne (pojedinačne) troškove • indirektne (opšte) troškove 1. Vršenjem funkcije u reprodukciji. • troškove proizvodnje (obavljanja usluga).

U ovu vrstu troškova spadaju: 1.6. bez diferenciranja te proizvodnje na pojedinačne proizvode. • planske. bez upotrebe neke uslovne baze ili ključa zaračunati za određene proizvode ili usluge. 3. 2. 1. Podjela troškova prema mogućnosti otklanjanja Prema mogućnosti otklanjanja troškovi se dijele na: • neotklonjive. 1. • varijabilne troškove.troškovi unutrašnjeg transporta i održavanja. 6.troškovi pomoćnog materijala i usluga. 1. Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda Ove troskove djelimo na : • pojedinacne. Pojedinačni ili direktni troškovi se mogu direktno. • otklonjive. 3.Prema ovoj podjeli troškove djelimo na: • ukupne troskove. troškovi rada na režijskim poslovima. 5 .troškovi režijskog materijala.troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna funkcionalne amortizacije Zajednički ili indirektni troškovi nastaju kao rezultat zajedničkih utrošaka komponenata procesa rada za proizvodnju u određenom vremenu i prostoru. Podjela troškova prema obimu proizvodnje Prema stepenu reagovanja na promene obima proizvodnje i stepen korišćenja kapaciteta razlikujemo: • fiksne troškove. • zajednicke. • standardne.5. 1.troškovi pomoćnog materijala za izradu. 7.7. U daljem radu cu se detaljno bazirati na troskove usluga grupe 33. troškovi usluga drugih preduzeća. U ove troškove spadaju: 1. 4.troškovi rada izrade. Troškovi prema potrebama upravljanja Sa ovog stanovišta troskove posmatramo kao: • stvarne. troškovi utrošene energije.8. troškovi sredstava za rad u slučajevima obračuna vremenske amortizacije. 4. 2.troškovi materijala za izradu. 5. • prosječne troskove.

Usluge se nemogu skladištiti. osjetiti. Nedjeljivost – Usluge se uglavnom proizvode i koriste istovremeno. Pojam i podjela usluga Pojam usluga (pa i pojam troskova usluga) je vrlo sirok i raznovrstan. str. distribuira brojnim porednicima. propagande. Ekonomija. Prema najsiroj mogucoj definiciji izvedenoj sistemom eliminacije.varijabilnost i prolaznost.Prolaznost se nepredstavlja problemom ako je tražnja stalna 2 P.2. a koristi se tek kasnije. Neopipljivost – Za razliku od fizičkih proizvoda. Prolaznost . 2. Nordhaus. Karakteristike usluga Usluge imaju 4 karakteristike koje umnogome utiču na dizajn marketinških programa: neopipljivost.Pošto usluge zavise od onih koji ih pužaju kao i od toga kada i gdje se one pružaju.Samuelson & W. stavlja na zalihe. 185.. 1992. TROŠKOVI USLUGA (grupa 33) 2. probati. Troskovi usluga obuhvataju2: • usluge na izradi i doradi ucinaka • prevozne usluge • usluge odrzavanja i zastite • PTT usluge • Zakupnine • Troskovi reklame. nedjeljuvost. čuti ili omirisati prije nego što se kupe. usluge se nemogu vidjeti. Stoga je usluge. i u poreznom i u racunovodstvenom smislu tesko precizno definisati.. sajmova • Usluge istrazivanja i razvoja • Usluge posredovanja • Ostale vanjske usluge. one su veoma varijabilne. Varijabilnost.2. 6 .1. sponzorstva.Nije tako s fizičkom robom. usluga predstavlja „sve ono sto nije roba i proizvod“. koja se najprije proizvodi. Zagreb.

Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture.330 Na kontu 330. . KNJIŽENJE TROŠKOVA GRUPE 33 Na kontima ove grupe evidentiraju se usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. Knjizenje takvih usluga vrsi se zaduzivanjem konta 330. za PDV konto 260.. a za FV + PDV odobrava konto 541.prema dobavljacima FV+PDV 33 Usluge FV 260 Obaveze za PDV PDV Sl.Usluge na izradi i doradi ucinaka-evidentiraju se iznosi po fakturama drugih pravnih ili fizickih lica (dobavljaca.troskove indirektnih usluga (koje su samo indirektno vezane za nastajanje poslovnih ucinaka).2.kooperanata) koji ucestvuju na izradi i doradi nasih ucinaka-proizvoda. Sematski prikaz: 541 Ob.troskove direktnih usluga (koje se trose direktno pri stvaranju poslovnih ucinaka). u pojedinim fazama njihove proizvodnje.poluproizvoda i sl.1.Racunovodstveno. 3. a odobravanjem odgovarajuceg konta dobavljaca 541. Usluge na izradi i doradi učinaka . 3. Prevozne usluge .331 7 . Troskovi usluga 3. treba razlikovati dvije vrste troskova usluga: .

331 Prevozne usluge 1) 400. Usluge održavanja i zaštite .(1 200 Ziro-racun 468.).541 Ob. takvi troskovi se ne evidentiraju u okviru konta 331. odnosno zaliha na klasi 1). prihod iskazan na njemu mora biti jednak iskazanom trosku rada radnika za vrijeme trajanja tekuceg odrzavanja i ostalih troskova (materijal. Tekuce odrzavanje odmah i u cjelosti tereti troskove obracunskog perioda u kome je i izvrseno. Primjer: Stigla je faktura od transportnog preduzeca za prevoz robe u iznosu od 400 KM + PDV. Na kontu 331 se medutim ne iskazuju izdaci za transportne usluge koji nastaju prilikom nabavke stalnih sredstava ili zaliha. terete se konta koja odgovaraju drugim prirodnim vrstama troskova: 300(utroseni materijal). uredena okolisa. a odobravaju konta 101 (sirovine i materijal). transport cjevovodima i sl.kao sastavni dio nabavke vrijednosti tih sredstava (stalnih sredstava na klasi 0. Primjer je trosak prevoza na sluzbena putovanja i naknade za koristenje osobnog automobila na sluzbenim putovanjima (konto 340-Dnevnice za sluzbena putovanja i putni troskovi).3. Ukoliko se koristi konto 605. ciscenja. Ako usluge tekuceg odrzavanja vrse treca lica. 102 (rezervni dijelovi) ili neka druga sa klase 1. Za troskove nekih specificnih usluga prevoza predvidena su posebna konta. rezervni 8 . vodeni. knjigovodstveno evidentiranje se moze vrsiti koristeci konto 605. investicijskog odrzavanja. tj.. a ako se tekuce odrzavanje vrsi u sopstvenoj reziji.prema dobavljacima 1a) 468. Faktura je izmirena. 302 (ugradeni rezervni dijelovi).Zalihe.332 Na kontu 332-Usluge odrzavanja i zastite (servisne usluge) evidentiraju se troskovi usluga tekuceg odrzavanja.468. nego na navedenim posebnim kontima.Prihodi od upotrebe dobara i suluga za potrebe pravnog lica ili konto 559.Razgranicenja.(1a 3.Na kontu 331. zastitarske usluge i ostale servisne usluge.Prevozne usluge. Za evidentiranje troskova rada vlastitih radnika u tekucem odrzavanju vlastitih stalnih sredstava. konto 332 se tereti za iznos po fakturi dobavljaca... 320 (place radnika na odrzavanju). troskovi prevoza radnika na posao i sa posla (konto 328-ostali troskovi zaposlenih) i sl.260 Obaveze za PDV 1) 68. posto se vrijednost tih izdataka evidentira kao dio ukupnog troska nabavke. vazdusni. uz odobrenje odgovarajuceg konta dobavljaca (prevoznika) evidentiraju se trskovi svih vrsta transportnih usluga (kopneni.

troskovi investicionog odrzavanja mogu se razgraniciti i na cijeli preostali vijek trajanja tog stalnog sredstva.000 10. odnosno 332 / 098. jer bi isti bio priznat da je drugo pravno lice bilo angazovano da izvrsi uslugu tekuceg odrzavanja.).000 . Ukupni troskovi investicionog odrzavanja Iznos po fakturi dobavljaca 2. sve dok se u cjelosti ne izvrsi njegovo ukalkulisavanje kroz troskove.000 10. place i sl. koji se „zatvara“ na kraju godine tako sto se storniraju svi troskovi klase 3 vezani za to tekuce odrzavanje (materijal.dijelovi i sl. na kontu 332 se evidentira onaj dio izdataka za investiciono odrzavanje koji tereti tekuci period.000 10. Ostatak na kontu 098 prenosi se u sljedecu godinu. U tom smislu. koji se poduzimaju u odredenim vremenskim rzmacima. Za razliku od tekuceg odrzavanja. investiciono odrzavanje zahtijeva znacajnije izdatke. Treba napomenuti da za odrzavanje u vlastitoj reziji nema osnova za ispostavljanjem interne porezne fakture i obracunavanjem poreza na dodanu vrijednost. Izdaci za investiciono odrzavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. razgranicenje ce se izvrsiti na pet godina ako se ocekuje da ce se za pet godina morati ponoviti isti ili sican „zahvat“ na investicionom odrzavanju tog sredstva. Period razgranicavanja zavisi od vrste i karaktera izvrsenog investicionog odrzavanja. Na primjer. po osnovu toga. tako da se eliminise mogucnost da. Koristenjem konta razgranicenja (559 ili 519). za ukalkulisane troskove svakog pojedinog obracunskog perioda.000 10. uz sljedeca knjizenja: 098 / 541. Primjer razgranicenja troskova investicionog odrzavanja: Faktura dobavljaca za investiciono odrzavanje masina Razgranicenje se vrsi na period od pet godina Godisnje ukalkulisavanje iznosi Redni Opis poslovnih promjena broj 1.). godinu Iznos 50. Zbog toga je troskove investicionog odrzavanja najcesce potrebno vremenski razgraniciti. Obracunato ukalkulisavanje za 1. rezervni dijelovi. Prenos na kratkorocno razgranicenje Prenos na kratkorocno razgranicenje 3.000 50. drustvo iskaze zaradu (prihod=trosak). vec na cijeli period koristenja sredstava zbog kojeg su ucinjeni.000 Konto Duguje Potrazuje 098 541 098 559 332 559 9 50. Konacno. posebno ako se ocekuje da u tom periodu nece biti potrebna slucna ulaganja. ekonomski i racunovodstveno je opravdano da se troskovi investicionog odrzavanja rasporede na duze periode. za ukupan iznos. Druga mogucnost evidentiranja je preko konta kratkorocnih razgranicenja (559). kako bi se srazmjerno rasporedili na vise obracunskih perioda.

541 Ob..(1a 260 Obaveze za PDV 1) 170. ako se rezervni dijelovi i oprema za servisiranje mogu koristiti samo u vezi sa nekom stavkom nekretnina. ali se najcesce koristi sljedeci kriteriji: prema paragrafu 8. Ta ulaganja se prenose na troskove postepeno..000 (1b 332 usluge održavanja i zaštite 1b) 10. kroz buducu amortizaciju stalnih sredstava cija je vrijednost uvecana tim ulaganjima. postrojenja i oprema. koja iznosi 1000 KM + PDV.odrzavanja i zastite 1) 1000.000 200 žiro-račun 50.000 50. Troskove investicionog odrzavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. odnosno do potpunog iskoristenja ukupno razgranicenog iznosa.. Primjer: Stigla je faktura za popravku masine. rezervni dijelovi i oprema za servisiranje obicno se vode kao zalihe i priznaju se kao rashod kada se utrose.razgranicenja 1) 50.000 541 200 Šematski prikaz: 098 ost. rekonstrukciju. 2001 10 .000 10. Slicno tome.000 10.200 Ziro-racun 1170.kratkor.000 (1a 541 ob.prema dobavljačima 1c) 50.dugor. MRS 163.000 (1c Knjizenja pod 3.4.1170. 332 Usl. nego investicije koje povecavaju vrijednost sredstava (konta klase 0) na kojima su izvrsena. Revicon. Željko Rička. Placena faktura dobavljacu 50.razgranicenja 1a) 10. modernizaciju ili druge dogradnje na stalnim sredstvima. U praksi je cesto tesko odrediti da li se radi o troskovima tekuceg odrzavanja (trosku) ili o investiciji (kapitalizacija troska). i postrojenja i opreme.000 (1 559 ost. kada pravno lice ocekuje da ce ih koristiti duze od jednog obracunskog razdoblja. Fojnica.prema dobavljacima 1a) 1170. Zakon o PD. Faktura je izmirena. Takva ulaganja nisu troskovi. oni se obracunavaju kao nekretnine. Medutim vazniji rezervni dijelovi i pomocna oprema smatraju se nekretninama postrojenjima i opremom. ponavljaju se i u naredne cetiri godine.(1 3 Dr.

). do 31.04. za odmah placenu zakupninu za svih 12 mjeseci (30.000KM.01. Medjutim veoma cesto se zakupnina placa za vise godina unaprijed.2008. 333 PTT usluge 1) 500.000KM). teleks i telefaks usluge. na period od 1..334 Na kontu 334-zakupnine i najamnine evidentiraju se izdaci za operativni (poslovni) zakup (najam.12.3. telegrami i drugo).god.585. (od 1.(1 3.na osnovu fakture PTT preduzeca D543/P200. placena je zakupnina unaprijed za period od jedne godine.200 Ziro-racun 585. do 30.na osnovu priznanice koja se placa u gotovu.2009.do 30.04.4.05. Zakupnine i najamnine . e-mail. 10.god. Primjer razgranicavanja troskova zakupnine: Na osnovu zakljucenog ugovora o zakupu i obracunu zakupodavca.. Primjer: Stigla je faktura za PTT usluge na 500 KM + PDV.000KM).541 Ob. za ukupno fakturisanu zakupninu (30. Kratkorocno razgranicavanje troskova zakupnine se vrsi preko konta 240-Unaprijed placeni troskovi.2008.god. odnosno da „prelaze“ kroz vise obracunski perioda. opreme ili dr.bezgotovinsko placanje fakture ili direktno D343/P202.stalnih sredstava i inventara. u ukupnom iznosu od 30. objekata. Knjizenje: D343/P543.prema dobavljacima 1a) 585. 541/200. pa je u takvim slucajevima neophodno vrsiti kratkorocno ili dugorocno razgranicavanje unaprijed placenih troskova..333 Na kontu 333-postanske i telekomunikacijske usluge evidentiraju se svi troskovi usluga PTT-a i ostalih telekomunikacijskih usluga (odpremanje poste i paketa. a dugorocno preko konta 098-Ostala dugorocna razgranicenja. Poštanske i telekomunikacijske usluge .2009.000/12x8 mjeseci=20.(1a 260 Obaveze za PDV 1) 85. operativni leasing) zemljiste. odnosi 30.5. telefonski racuni za koristenje fiksne i mobilne mreze. 11 . Faktura je izmrena.000KM Knjizenje i raspored troskova zakupnine u ovom se slucaju vrsi na sljedeci nacin: 240/541. u zavisnoti od toga za koji period je naknada unaprijed placena. sto znaci da se na period od 1.05. Troskovi operativnog zakupa evidentiraju se u onom obracunskom periodu na koji se odnose.000KM.

Za 1 mjesec = 6000 / 12 = 500 240 Unapr.. Sustinsko raspolaganje predmetom uzetim u lizing podrazumijeva i obracunavanje amortizacije tog sredstva (na teret konta 310.(1 4 1) 1020.. U finansijskom smislu. koji za takav najam predvida sasvim drugaciji nacin knjigovodstvenog evidentiranja.000 (1c 200 žiro-račun 334 zakupnine 30. za srazmjeran dio zakupnine od 1.godine.12.god.(1b 200 Ziro-racun 7020.2008.god. placeni tr. koji ima karakteristike kreditnog odnosa. sa ili bez utvrdivanja ostatka vrijednosti za placanje). 240 unapr.- 1a) 7020. sredstvo primljeno u kapitalni najam ima sve karakteristike vlastitog stalnog sredstva. za iznos od 20. cak i onda kada nije sasvim izvijesno da ce naknadno doci i do formalnog prenosa vlasnistva.000KM. kapitalni najam za primaoca najma predstavlja specifican nacin finansiranja stalnih sredstava. Primjer: Stigla je faktura za zakupninu poslovnog prostora i iznosi 6000 KM + PDV za 1 mjesec.000 1c) 10. klasa 0).000 20.pdf 12 ..efos.05.000 (1a 1b) 20. ukljucujuci i obracun amortizacije. u narednoj 2009.(1 http://oliver.hr/MS-lizing/jmesaric/org_rac/p8. nego kao otplatu dugorocno ugovorene obaveze sa pripadajucom kamatom.000 U slucaju koristenja kapitalnog (finansijskog) najma (leasinga) treba imati u vidu odredbe MRS 17-Lizing.000KM koji tereti trosak 2008. korisnik kapitalnog najma ima troskove amortizacije i troskove kamata. Naknadne otplate po ugovoru najmoprimac ne evidentira kao troskove zakupnine.334/240. 334/240. pri cemu se prenos samog vlasnistva moze.000 (1 10. preko konta ispravke vrijednosti stalnih sredstava).2009. 541 ob. Pri takvom odnosu. uz iskazivanje dugorocne obaveze po istom osnovu.04. Umjesto troskova zakupnine (koje bi imao kod operativnog najma). za kapitalni najam je opredjeljujuce to sto na primaoca najma prelazi sustinsko raspolaganje predmetom najma. zaostatak zakupnine od 1.000 30.500. cak i onda kada se ugovorom o kapitalnom najmu ne predivda automatski prenos vlasnistva na njega (mada se i to obicno ugovara.. oplatom posljednje rate. Naime. ali i ne mora unaprijed ugovoriti.000 (1b 1a) 30.prema dobavljacima 1)6000. iznos od 10.god.7020. 1)30..334 Zakupnine 1b) 500. do 30.prema dobav.01. npr.4 Kapitalni najam (leasing) je takav odnos kod koga sve sustinske ekonomske kooristi i rizici od sredstava odmah prelaze na najmopoprimca. 260 Obaveze za PDV 541 Ob.placeni trosk. poslov. do 31. U racunovodstvenom smislu. najmoprimac u svojim poslovnim knjigama odmah evidentira sredstvo koje je uzeo u kapitalni najam (opremu ili dr.

oznake. Troskove reklame predstvaljaju i izdaci za izradu i stampanje prospekata. proizvode. kataloga i drugog reklamnog materijala koji se daje bez naknade. Troškovi reklame . materijala ili robe. za sve namjene) ili -335/klasa 1. Trosak se tereti po nabavnoj vrijednosti vlastitih zaliha. reklamnih panoa. u zemlji ili u inostranstvu.. naslovi publikacija i ostale usluge razvojnih aktivnosti. Kao trosak reklame moze se evidentirati i utrosak sopstvenih proizvoda. naslovne strane novina. za razduzenje zaliha sopstvenih proizvoda ili robe.335 Na kontu 335-Troskovi reklame. u reklamne svrhe.(1 3.prema dobavljacima 13 . 335 Usluge reklame 260 Obaveze za PDV 541 Ob. istrazivanja alternativnih rjesenja za materijale.468. procese. 337 Usluge istrazivanja 260 Obaveze za PDV 541 Oba. publikacija. materijala i dr. putem TV. posto su ovdje obicno u pitanju usluge koje vrse druga pravna i fizicka lica. advertising) i propagiranje pravnog lica ili njegovih proizvoda.3. plakatiranjem ili korstenjem drugih prenosnika reklamnih poruka i sadrzaja. Faktura izmirena. Usluge istraživanja i razvoja .1) 68. pronalaske. Primjer: Stigla je faktura od TV Tuzla za usluge reklame za tekuci mjesec u iznosu od 400 KM + PDV. sponzorstva i troskovi sajmova evidentiraju se izdaci za reklamiranje (oglasavanje. prema MRS 38Nematerijalna sredstva. uz knjizenje: -335/604 (za sopstvene utroske proizvoda. stampe. radia. Evidentiranje ovih troskova se najcesce vrsi uz odobravanje konta dobavljaca. U okviru ovog konta evidentiraju se troskovi.prema dobavljacima 1) 400. ispitivanja mogucnosti primjene rezultata istrazivanja. interno dobijeni zastitni znakovi.6. sisteme i sl.. Primjer: Od konst kuce „Alfa“ stigla je faktura za usluge istrazivanja 2000 KM + PDV.337 Na kontu 337-usluge istrazivanja i razvoja evidentiraju se troskovi po osnovu primarnih istrazivackih aktivnosti.7.zalihe. robe. odnosno izdaci koji ne ispunjavaju uslove da se priznaju kao stalno nematerijalno sredstvo.

To su komunalne usluge i naknade.2340.prema dobavljacima 1) 34. ovjere il. 339 Ostale vanjske usluge 260 Obaveze za PDV 541 Ob. 338 Usl.- 1a) 2340. Kao i kod predhodne vrste troska. istrazivanje trzista. Usluge posredovanja .338 Na kontu 338-usluge posredovanja evidentiraju se troskovi po osnovu posredovanja u nabavci dobara i usluga na domacem i stranom trzistu. Primjer: Stigla je faktura za posredovanje u preduzecu i iznosi 200 KM + PDV. uz priznavanje ulaznog PDV-a. vanjsko-trgovinske usluge. hotelske usluge (osim reprezentacije). fotokopiranje. studentskog servisa. kontrola kvallitete i atestiranja.9.(1 3. spediterske prilikom prilikom izvoza i sl. uz priznavanje ulaznog PDV-a.. odnosno razne usluge za koje se angazuju druga pravna lica. Ostale vanjske usluge – 339 Na kontu 339-Ostale vanjske usluge evidentiraju se ostali „vanjski“ troskovi. Za navedene usluge se.1a) 234. i za ovu se dobije porezna faktura dobavljaca koja se knjigovodstveno evidentira 339/541.prema dobavljacima 14 .. pa se knjigovodstveno evidentiranje vrsi stavom 338/541.1) 2000..- 1) 340. prepisi.(1a 260 Obaveze za PDV 541 Ob.(1a 3.. Fakura izmirena sa ziro-racuna. u velikom broju slucajeva dobije faktura dobavljaca.8. mostarine.. Primjer: Od advokatske kancelarije je stigla faktura za advokatske usluge na 800 KM + PDV. Fakrtura je izmirena. posredovanja 1) 200. putarine.200 Ziro-racun 234.234..(1 200 Ziro-racun 2340.

NoTa” su stigle sljedeće fakture za izvršene usluge: 1.000 15 . Obaveze prema dobavljačima su izmirene sa žiro-račun.040 14.(1 4. 5.1) 800.prema dobavlj. 2) 12.. unaprijed.- 1a) 936.170 (1 2a) 14.040 (2 5) 234 175.170 (1a 14.000 260 obaveze za PDV 1) 170 2) 2. Za reklamu preduzeća dobavljač je ispostavio fakturu na 150 KM + PDV. Plaćena je faktura za zakupninu poslovnog prostora koja glasi na 12000 KM + PDV za 1 god. 4. Za komunalne usluge stigla je faktura na iznos od 50 KM +PDV. 541 ob. KONAČAN PRIMJER TROŠKOVA USLUGA Preduzeću . 2.040 (2a 234 (5 334 zakupnine 2b) 6.000 6. Stigla je faktura od dobavljača za prevoz radnika u iznosu od 1000 KM + PDV.5 (3 58.000 (2b 200 žiro-račun 1. faktura je placena sa žiro-račun. Rasporediti troškove zakupnine za prvih 6 mjeseci.936..(1a 1) 136.5 4) 8. 1a) 1.040 3) 25.5 240 unaprijed placeni trosk.5 (4 331 prevozne usluge 1) 1. 3.200 Ziro-racun 936...170 1.

Iz svoga maturskog rada sam naucila da se na kontima grupe 33 evidentiraju usluge koje za preduzece cine druga pravna lica. Ovaj rad mi je pomogao da se podsjecanjem na ove zadatke priblizim praksi. za PDV konto 260. izvoz (koji se. Veoma znacajno je naglasiti da sve veci broj preduzeca ulazi u sistem PDV-a. tako sto se za FV zaduzuje konto grupe 33. Ove usluge uglavnom se evidentiraju na osnovu fakture.335 troskovi reklame 3) 150 3390 komunalne usluge 4) 50 ZAKLJUČAK U strukturi ukupni troskova preduzeca troskovi usluga u danasnjim uslovima zbog visoke sprecijalizacije rada preduzeca i podjele rada predstavljaju znacajnu stavku. Primjenjuje se u preko 120 država svijeta. pa se na ove usluge obracunava i PDV koji kod primaoca usluga predstavlja ulazni. konzumira vani) nije predmet oporezivanja. a za FV + PDV odobrava konto 541-obaveze prema dobavljacima. S obzirom da je PDV zamišljen kao porez na konzumiranje. 16 . Iz PDV-a se finansira i stalna potrosnja. po definiciji. a kod davaoca obavezu za PDV. Troskovi usluga se cesto i razgranicavaju preko troskova vremenskih razgranicenja. konta 098 ostala dugorocna razgranicenja i konta 559-ostala kratkorocna razgranicenja. PDV (Porez na dodatu vrijednost) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

Željko Rička. docent.Dr.ba/#hl=bs&source=hp&q=pojam+usluga&btnG=Google+pretraga&meta= &fp=739e800996171883 .Dr.google. Revicon. 2009 .pdf http://www. Zagreb.asp http://oliver. 17 .P. Tuzla.poslovniforum.LITERATURA .sc.efos.hr/evidencija/jmesaric/org_rac/p8. http://www.com/doc/29803532/5-troskovi http://www.scribd.. 2001 .Zijad Džafić. 185. Zakon o PD.Samuelson & W. Nordhaus: Ekonomija. Off-set. 1992.hr/about/rashodi. Mikroekonomija. str. Fojnica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful