ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1.

UVOD

Osnova karakteristika preduzeća ispoljava se u njegovoj primjerenosti kriterijumima tržišnog načina privređivanja. Iz toga proističe i neophodnost odgovarajućeg ustrojstva ovog organizaciskog sistema, čije se funkcionisanje i razvoj zasnivaju na kapitalu kao izrazu vrijednosti svih resursa koji se ulažu u polovanje i u kojima se iskazuju postignuti rezultati. Jedna od bitnih odrednica funkcionisanja i razvoja preduzeća jeste njihova organizaciona struktura koja uslovljava njegovu efikasnost u korištenju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, kao i efikasnost zadovoljavanja zahtjeva potrošača, izraženih u vidu tržišne tražnje. Jednom uspostavljena organizaciska struktura preduzeća ne može biti zadovoljavajuća na duže vrijeme, a posebno ne trajno. Stalne promjene u tržišnom i ukupnom okruženju nameću imperativ menadžmentu da stalno usavršava organizacisku strukturu kompanije kako bi stekao, očuvao i unapređivao njenu poziciju na tržištu i time doprinosio očuvanju i unapređenju tržišne pozicije. Ovaj seminarski rad usmjeren je na upoznavanje organizaciskih struktura, samo upoznavanje organizaciskih struktura ujedno dovodi i do upoznavanju važnosti organizaciskih struktura u današnjim preduzećima i važnosti njihovog poziciranja na tržištu. U procesu formulisanja razvojne strategije neophodno je voditi računa kako o promjenama u tržišnom i ukupnom društvenom okruženju preduzeća, tako i njegovom unutrašnjem organizacionom struktuiranju. Zato je strateško opredjeljenje menadžmenta u procesu rasta i razvoja preduzeća, u velikoj mjeri, uslovljeno modelovanjem organizacione strukture ovog osnovnog subjekta tržišne privrede. Poznavanje organizacionih struktura potrebno je za bolje modelovanje organizacione strukture preduzeća, kao kontinualan proces, koji se mora obavljati u funkciji sprovođenja ekonomskih principa poslovanja, što u konačnici podrazumijeva i stalno nastojanje da rezultati u preduzećima budu veći od ulaganja, tj. da bilježe uspjeh.

2

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

2. ORGANIZACIJA
2.1. Definisanje pojma organizacija „Porijeklo (etimon) riječi organizacija je od grčke riječi ergon (rad, djelo, čin) i iz nje izvedene riječi organon (naprava, oruđe, alatka, sprava). Kao porijeklo riječi može se uzeti i latinska riječ organizatio ( spajanje pojedinih dijelova u cjelinu, ustrojstvo ili organizovanje).“1 Fenomen organizovanja idetifikovan je u prvim periodima razvoja ljudskog društva. Iako su od tada doživjele veliki napredak i pretrpjele radikalne promjene, prvobitne/najprimitivnije organizacije imaju skoro iste ciljeve i namjene kao i savremene organizacije. Organizacija kao naučna disciplina dala je poseban doprinos, omogućavajući da se ljudske aktivnosti obave na efikasan i racionalan način. Rad ili posao bez organizacije ne znači ništa, „snaga bez kontrole i ne znači ništa“. S razvojem ljudske civilizacije, organizacija dobija sve veći značaj. Zadovoljavanje sve većeg broja ljudskih potreba s ograničenim resursima, u izrazito dinamičnom okruženju otvara nove izazove za organizaciju, evolutivne promjene koje sve više zahvataju privredu i društvo zahtjevaju nova organizaciona rješenja. Organizacija predstavlja jedan od najstarijih i najvažnijih tvorevina čovjeka. Organizacija postoji koliko i svrsishodan ljudski rad. Gdje god dva ili više lica obavljaju neki posao postoji potreba za organizacijom. Kao rezultat složenost fenomena organizacije i različitih pristupa njenom proučavanju pojam organizacija još uvijek nije precizno određen pa tako imamo brojne definicije organizacije: 1. „Organizacija je šema (mreža) veza i odnosa putem kojeg ljudi prema upustvima menadžera ostvaruju zajedničke ciljeve.“2 2. „Taylor: Unaprijed osmišljena forma odnosa gdje rukovodstvo misli, a radnici samo izvšavaju naređenja.“3 3. „Weber: Trajno djelovanje, trajan rad određene vrste s određenim ciljem.“4 4. „Muratović - Organizaciju definira svjesno koordinirani socijalni entitet s relativno definiranim granicama koji funkcionira na relativno kontituiranoj osnovi, da bi se postigao cilj ili grupa ciljeva.“5 5. „Šunje: Organizacija je menadžerska funkcijastrateškog karaktera posredstvom koje organizacijski top menadžment stvara pretpostavke za realizaciju oblikovane poslovne strategije.“6
6. S. Marjanović: "Organizacija je svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkog cilja." 7. M. Novak: "Organizacija kao opšta kategorija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području društvenog života." 8. Melrowich: "Organizacija je sistemsko, plansko koordiniranje ljudi i sredstava u cilju regulisanja radnog toka, kao i skupnost regulisanja kojima se oblikuje poslovanje preduzeća." 9. Rajter: "Organizacija je smišljeno povezivanje ljudi, tehnike i misaone podloge."
1 2

Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), 2008, Sarajevo, str. 31. Stoner Dž., Freman E., Gilbert D., Menadžment, Želind, Beograd, str. 290. 3 Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), Sarajevo, str. 32. 4 ibid., p.32 5 ibid., p.35 6 ibid., p.35

3

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
U osnovi, namjera je i pokušaj sistematizacije različitosti u shvatanju i definisanju pojma "organizacija" sa stanovišta terminologije koju nudi teorija sistema. Pri tome je moguće sva naprijed navedena shvatanja organizacije grupisati u tri pojma: Shema 1. Pojam "ORGANIZACIJA"

KAO SISTEM

KAO PROJEKTOVANJE SISTEMA (proces)

OR GA NI ZA CI JA
Izvor: A. Hodžić, Organizaciono struktuiranje

preduzeća, Zenica, 2007.

KARAKTERISTIKA SISTEMA (stanje)

Obzirom da pojmovi "sistem" i "projektovanje sistema" u teoriji sistema imaju svoja eksplicitna i jasna značenja, ostaje dakle, da se pod pojmom ORGANIZACIJA shvati aspekt stanja sistema, odnosno jedna od KARAKTERISTIKA KVALITETA SISTEMA.

Svrha je organiziranja pridonijeti valjanosti ciljeva i učinkovitosti njihova ostvarivanja. Organizacijska struktura je učinkovita ako omogućuje pojedincima doprinijeti ciljevima tvrtke i ako njegova organizacijska struktura doprinosi ostvarivanju planiranih ciljeva uz minimum neželjenih posljedica ili troškova. Temeljna načela organizacije su:  stvaranje hijerarhalnih razina i radnih gupa  mehanizmi za distribuciju zaduženja  aranžmani za koordinaciju aktivnosti i provođenje upravljanja i kontrole  uspostavljanje odijela  centralizacija i decentralizacija aktivnosti Organizacijski procesi zahtijevaju često nepovratan utrošak materijalnih resursa, uz utrošak vremena i znanja. Jedan od najpoznatijih autoriteta za izazove organiziranja – Edgar Schein, smatra da funkcija organizacije zahtijeva uređivanje četri ključne pretpostavke poslovanja: 4

ona obuhvaća: 5 . hijerarhijom autoriteta i mehanizmima odlučivanja i koordinacije. sa jasno razgraničenim dijelovima poduzeća. Koordinaciju Mala poduzeća često nemaju formalnu organizacijsku strukturu. Raspon kontrole i autoritet 4. Struktura autoriteta u današnje se vrijeme sve više decentralizira. a pitanje obujma i dubine decentralizacije jedno je od središnjih pitanja suvremenih organizacija. koordinacija: Koordinacijom se pojedinačni napori odjela čine konzistentnima sa ukupnim organizacijskim ciljevima. Zenica. 2. definira osnovu za suradnju i sl. Organizacija je širi pojam od organizacijske strukture.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. Grupiranje poslova u organizacijske dijelove . Za većinu menadžera pojam organizacije podrazumijeva namjeravanu i formaliziranu strukturu uloga ili položaja u poduzeću: 1. pojačava osjećaj smisla i svrhe. Ljudi u poduzecu vrše odredenu funkciju ili ulogu koja doprinosi realizaciji imenovanih i zajednicki prihvacenih ciljeva 2. Specijalizaciju poslova 2. Ukoliko organizacijska funkcija zanemari ili neadekvatno riješi bilo koji od četri navedena elementa. Funkcijom organiziranja u većini se organizacija uređuju pitanja vezana uz: 1. 2007. Hodžić. struktura autoriteta: Autoritet se najčešće definira kao pravo usmjeravanja aktivnosti drugih djelatnika. 3. organizacija nece biti efikasna i efektivna. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Uloge su povezane i oblikovane s ciljem da osiguraju skladno obavljanje aktivnosti koje realiziraju postavljene ciljeve. Shema 2: Organizacija tvrtke u početku poslovanja i nakon rasta tvrtke Izvor: A. zajednički ciljevi: Zajedničkim ciljevima organizacija osiguruje niz internih i eksternih koristi.departmentalizaciju 3. podjela rada: Nakon što su djelatnici upoznati sa ciljevima potrebno je posao organizirati tako da na najbolji način pridonosi realizaciji ciljeva. 4.

3. posao se neusporedivo obavi brže nego da sve radi jedan čovjek sam. Organizacijska sredstva 3. organizacija omogućava ostvarivanje efekata sinergije (2+2=5) 3. Razvoj nauke o organizaciji 6 .) 4.Organizacijsku strukturu 2. Prednosti organizacije 1. organizacija u izvjesnoj mjeri sputava (Mora poštovati organizacijsku proceduru. organizacija skraćuje potrebno radno vrijeme za izvršenje zadataka (Evolucija proizvodne industrije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. nameće zadatke koji baš i nisu uvijek u skladu s ciljevima svih zaposlenika 4. velikih brodova itd.2. organizacija racionalizira odnosno smanjuje proizvodnje (Izrada stolice ručno ili putem CNC stroja. Slabosti organizacije 1. dovodi pojedinca u podređeni položaj (Gubitak dijela autonomije u poslu.) 3.) 2.) 2. organizacija omogućava realizaciju najsloženijih zadataka (Izgradnja piramida.) 5.) utrošak potrebnih čimbenika 2. organizacija omogućava proces realizacije zadataka (Kad se rad podijeli na operacije pa dodijeli pojedinim radnicima. zastupa vrijednosti s kojima se zaposlenik ne identificira 2.4. izrada aviona. ono što radi je samo mali dio ukupnog zadatka. Organizacijske postupke 2. bila bi nezamisliva bez organizacije velikog broja ljudi.

) veliki značaj posvećuje planiranju.  Ona postaje atraktivna i privlači pažnju sve većeg broja naučnika i stručnjaka iz privrede. vojnike (branioce) i upravljače (ljude od uma) i pri tom insistira da svako radi svoj posao ne miješajući se u posao drugih. praćenje troškova i efikasnosti radnika) i H.e. U kasnom feudalizmu o organizaciji su pisali i Leonardo da Vinci te Galileo Galilei. Kratak osvrt na historijski razvoj organizacije:  Prva značajnija primjena organizacije smatra se izgradnja egipatskih piramida (2500 godina prije n. obrazovanju kadrova.) podjelu rada vrši na proizvođače (zemljoradnike i zanatlije). Babbage (studije vremena i pokreta. hramova i sl. a posebno poslovanje zasnovano na tržišnoj konkurenciji nije se moglo bazirati na iskustvu i snalažljivosti pojedinih 7 . izvršenju i kontroli kvaliteta izvršenja zadataka.e. On je Mojsiju. To se smatra prvim pokušajem podijele rada  Od početka dvadesetog vijeka nastupa period veoma dinamičkog razvoja organizacije. koje će postaviti na 10.državama. Nakon Rima Crkva je se se najviše bavila organizacijom i to prvenstveno vlastitom (Crkvena centralizirana organizacija je jedna od najdugovječnijih organizacija . do 2231. Porast složenosti organizacije rada kroz povijest je zahtijevao sve više bavljenje organiziranjem (samo iskustvo te sporadično bavljenje organiziranjem nije više dovoljno za poslovne zahtjeve u današnjem vremenu) => od industrijske revolucije proučavanje organizacije postaje sve intenzivnije i poprima sve izraženiji teoretski sadržaj. uvođenju minimalne nadnice.e. što svijedoči da se već tada pojavljuju neke postavke organizacije koja će kasnije biti njene osnovne premise. 100 i 1000 ljudi. obračunu troškova i sl.e. Poor (istraživanje načela organizacije te informacija i komunikacija) su bili neposredne preteče i pripremili su gotovo sve potrebne uvjete da se izvrši kvalitetan skok za prerastanje organizacije iz prakse u znanost.  Poznati grčki filozof Platon (427. Voron).) i Kineskog zida (u III vijeku pre n. do 347. Prvi pisani tragovi o ovakvim pothvatima nalaze se u Hamurabijevom zakoniku u kojem su dani određeni obrisi društvene organizacije. 50. da bi se rasteretio nekih suvišnih poslova. Stari Rimljani su se također bavili organizacijom (Katon. Ch. pre n. U Europi prvi zapisi o organizaciji potječu od starih Grka i njihovih ustava kojima su uspostavljali pogodne organizacijske oblike upravljanja mnogobrojnim gradovima .  Vavilonski kralj Hamurabi (2285.stara je preko 2 000 godina). savjetovao da dio svojih kompetencija prenese na rukovodioce. Pretpostavlja se da su stari Egipćani zapisivali svoja iskustva u izgradnji tako velikih objekata koji su se dugo gradili (Keopsovu piramidu se gradilo 100 000 ljudi u periodu od 200 godina).  Stepen razvoja proizvodnje.)..  Kao prvi savjetnik po pitanjima organizacije obično se navodi Jetro. godine prije n.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Počeci proučavanja organizacije kod Egipćana i Babilonaca koji su morali imati određena znanja o organizaciji akumulirana tokom generacija da bi se izgradila takva manumentalna djela poput piramida.

Taylor je smatrao da je takav pristup pogrešan. Kao mlada naučna disciplina preživljava veliki broj transformacija kroz različite teorije i pravce koje je danas gotovo nemoguće konzistentno klasifikovati. 2. Veliki je broj pripadnika ovog pravca. 2. Osnovne ideje i doprinosi Frederick Taylor-a (1856-1915) Inženjer Frederick W. formirali sistem viđenja organizacione problematike i stvorili pristup u rješavanju određenih pitanja . 8 . Njegove ideje se mogu sažeti u četiri osnovna principa: 1 Oblikovanje rada – Do Taylor-a smatralo se da radnici. radnik mora biti stimulisan za povećanje produktivnosti. već su se morali primenjivati naučni metodi i postupci u organizaciji. pa takav način treba zapisati i propisati svima. Njihova zasluga je u tome što su utvrdili određena pravila i principe koja i danas imaju svoju vrijednost i služe kao polazišta izgradnje organizacione strukture. brigadiri i poslovođe sami. Teorije organizacije 2. Klasična teorija organizacije Teoretski pravac klasične škole označava prvi naučni pristup organizaciji. To znanje prenosilo se kroz generacije u okvirima određenih struka.5. Kao naučna disciplina organizacija se javlja početkom razvoja industrijskog društva u prvim radovima Taylor-a i Fayol-a. je vrlo rano shvatio neefikasnost rada u radionicama.1. sistemska teorija organizacije. a ne samo sa stanovišta proizvodnje. Taylor.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE rukovodilaca .  Od nastanka naučne organizacije rada formiralo se više pravaca i škola.5. najbolje znaju kako se obavlja rad za koji su specijalizovani. Pri tome nije ispuštao iz vida da.menadžera.5. Smatrao je da treba stvoriti takve uslove rada koji će omogućiti saradnju radnika i rukovodilaca kako bi se povećala produktivnost.1. Svojim radovima dali su smjer proučavanju. Na ovaj način treba oblikovati metode rada kako bi se standardizovale i primjenjivale na sve. Iako nije moguće precizno klasifikovati teorije organizacije (postoje jedinstveni stavovi samo za klasičnu teoriju). neoklasična teorija organizacije. što ga je navelo da proučava vrijeme koje se utroši pri radu. te da se može pronaći bolji način. Bitna obilježja ovog teoretskog pravca najbolje se mogu uočiti kroz radove najeminentnijih autora. koji će se dobiti proučavanjem rada uz naučnu i stručnu analizu. što je uslovljavalo sistematsko proučavanje organizacije i sa drugih aspekata.1. moderna/savremena teorija organizacije. u takvom slučaju. jedna od klasifikacija je slijedeća: Ø Ø Ø Ø klasična teorija organizacije.

teoretski uobličen i objavljen u knjizi "Primjena studija pokreta" (1917) predstavlja dalju razradu i upotpunjavanje Taylor-ovog rada unoseći u njega kvalitetno nove i humanije elemente odnosa prema radu. kao i na napuštanje dotadašnjih metoda improvizacije. Uprkos njegovim iskrenim namjerama da se poveća produktivnost rada. Koliko je značajno ovo otkriće najbolje pokazuje činjenica da se i danas koristi kao osnova raznih studija kojima se utječe na povećanje efikasnosti ljudskog rada. bolji uslovi rada.2. Za svoj pristup proučavanju rada i principe koje je razvio. određivanje pomoćnih sredstava za rad (alata). Svojim posljednjim principom Taylor je zakoračio u područje strukturisanja organizacije. Taylor je takođe smatrao da radnika treba motivisati. započeta sa Gilberth-om stalno se razvija i usavršava. Gilberth-ova proučavanja su također orijentisana na povećanje produktivnosti rada ali. 2.1. obučavanje radnika i sl. Uz pomoć svoje supruge Lillian otkrio je 18 elementarnih pokreta-terbilidži. Gilberthov rad. određivanje normi. Taj njegov pristup organizaciji je među radnicima doživio vrlo jak otpor.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE • Izbor i obrazovanje radnika – Za svaki rad trebalo bi izabrati najprikladnijeg radnika. Radnike koji ne mogu da ostvare standardni učinak treba premjestiti ili otpustiti.5. koji je bio podupiran od sindikata. za povećanje učinka potrebno je radniku dati materijalnu stimulaciju. Time je postavio osnove racionalizacije rada. Sjedinjena sa Taylor-ovom studijom vremena predaje se kao posebna disciplina na mnogim univerzitetima u svijetu. Taylor je upotrebio termin "scientific management" (naučno upravljanje). Studija pokreta. i drugim stimulacijama. prema Taylor-u. već pronalaženjem jednostavnijih i lakših postupaka. Međutim. bez obzira na pojavne oblike njihove manifestacije. a time i područje teorije organizacije i upravljanja. njegov suvremenik. Potrebno je za određeni rad pronaći ljude kojima on najbolje odgovara i onda ih obučiti u skladu sa standardnom metodom rada. To su npr. takođe Amerikanac. terminiranje. jer ih je to prisiljavalo na sistematski rad i analize. oblikovanje rada (definisanje tehnologije). za razliku od Taylor-a. U tu pripremu spada. Na istoj osnovi izrađuje se organizacija funkcija na nivou preduzeća. Iz ovoga je proizašao njegov koncept funkcionalnog tipa organizacije radionice. Taylor-ove ideje su uticale na cijelu plejadu stručnjaka koji su nastavili i proširivali započeto djelo. 9 . Frank Gilberth pokušao je da pronađe najmanje "radne čestice" iz kojih se svaki konkretni zadatak sastoji. osim novčano. Dotadašnjeg poslovođu. s obzirom na to da fizičke i psihičke sposobnosti ljudi ne odgovaraju jednako svim vrstama rada. odnosno ne isti koji izvode sam rad. a sam poslovođa brine isključivo za radnu disciplinu u pogonu. ne intenziviranjem rada. uzimanje u obzir njegovih želja. gdje svaki iz svog uskog domena rada naređuje radniku kako i šta da radi. • Motivacija radnika – Taylor je smatrao da je potrebno odrediti minimalnu nadnicu za radnike koji će rad obavljati prema standardnoj metodi i standardnom učinku. Ispitivao je kako se izvršavanje pojedinih pokreta odražava na radnika sa stanovišta zamora i predlagao način njihovog izvođenja koji zahtijeva najmanji utrošak bioenergije. zamjenjuje osam specijalista. ni rukovodstvo ni poslodavci nisu prihvatili te ideje.1924) Dok je Taylor analizirao rad dijeleći ga na "elemente". pažljivije tretiranje i sl. planiranje rada. Osnovne ideje i doprinosi Frank Gilberth-a (1868 . • Odvajanje planiranja od izvršavanja – Svakom radu prethodi manja ili veća priprema koju treba da obave posebni kadrovi. prema ovom koneptu.

Doprinos koji je Fayol dao naučnoj organizaciji rada.oni nisu apsolutni.1920) Max Weber. vojsci. godine u knjizi "Administration Industrielle et Generale" (Opšta i industrijska administracija). Njihova primjena je stvar znanja i umjeća koje zahtjeva inteligenciju. njemački sociolog. pravičnost i blagonaklonost. Svoja razmišljanja i sistematizovana stanovišta objavio je 1916. atributi funkcije rukovođenja. impresioniran rastom i razvojem industrije u Njemačkoj razvija do krajnjih granica formalni koncept organizacije. posmatra preduzeće kao jedinstvenu cjelinu. gdje je dao njena četiri osnovna principa: 1 Hijerarhija – Ogleda se u jasno definisanoj podjeli rada i nadležnosti. Smatrao je da su principi fleksibilni i adaptibilni u odnosu na svaku posebnu situaciju i potrebu. već i obavezno. udruženjima itd.1. birokratske organizacije. 3 Autoritet – Vezan je za položaj. bez obzira na to da li se radi o industriji. organizaciji preduzeća. i da. čak i na najvišim nivoima. Osnovne ideje i doprinosi Henry Fayol-a (1841 – 1925) Henry Fayol je kao rudarski inženjer i geolog.1. inicijativa i odgovornost. iskustvo.3. gdje je imao prilike da uoči neefikasnost organizacije i odlučivanja. Osnove rukovođenja sažeo je. u kojoj je opisao principe rukovođenja i upravljanja koja. kao podloga formalnoj organizacionoj strukturi. relativno brzo dospio do visokih rukovodećih položaja u rudarskim kompanijama. institucijama. na čemu se temelje odnosi podređeni i nadređeni. njegovi principi i sl. 2 Pravila i procedure – Ponašanje svakog pojedinca u organizacionoj strukturi je ne samo razrađeno i opisano u detalje. permanentnost komande. 2..4.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. U svom radu "Privreda i društvo" razvio je koncept tzv. koji ćese vremenom razviti i sistematizovati. jedinstvo komande. Svoja zapažanja uobličio je u jednu novu teoriju koja tretira zadatke rukovodilaca kao univerzalne. moze se jedino uporediti sa doprinosom koji je dao Taylor u organizaciji i unapređenju radioničkog rada. a ne za ličnost pojedinca. 10 .5. trgovini. Vizionarski je tvrdio da navedeni principi ne predstavljaju sve moguće principe i da će iskustvo sigurno ukazati na nove. posebno organizaciji funkcije rukovođenja. Osnovne ideje i doprinosi Max Weber-a (1864 . Na tim odnosima precizno se definiše odgovornost i autoritet svakog pojedinca. odlučivanje i mjeru. disciplina. centralizacija. podjela rada. u sljedećih pet sekundarnih funkcija. odnosno procesa koje sprovode rukovodioci: Ø predviđanje Ø organizovanje Ø komandovanje Ø koordiniranje Ø kontrolisanje. što je čovjek na višem rukovodećem položaju. imaju svoju vrijednost i u današnjim uslovima. stalnost osoblja i podređivanje pojedinačnih interesa.5. 4 Struktura – Formalna organizaciona struktura je suština birokratske organizacije i njoj je sve podređeno. u osnovi. Naglašavao je potrebu poznavanja metoda organizacije za rukovodioce i potrebu sve boljeg poznavanja principa i metoda organizovanja. hijerarhija. što omogućava da se formira hijerarhijska struktura. autoritet. jedinstvo osoblja. Podjela ukupne aktivnosti na funkcije. Sam Fajol je konstatovao da ove principe ne treba shvatati kruto. Principe rukovođenja sažeo je u 14 tačaka: jedinstvo rukovođenja.

ona ih humanizira dajući im prihvatljivu formu. Emerson-a. u kojoj se 11 . odnosno njena primjena je veoma oprezna. Osnovni elementi neoklasične teorije: Ø motivacija. te emocijama kojima je radnik izložen. No ova decentralizacija se prihvaća samo do određene mjere. '50-tih 20. Mayo sa suradnicima.1932. njihov rad i efekte koje ostvaruju i da na bazi toga izvode smjernice ili principe koji razlučuju uspješne od neuspješnih organizacija.odnosno. Njihov pristup se sastojao u tome da posmatraju organizacije. stoljeća neoklasična teorija organizacije je dominirala. posebno onih rutinskih na niže hijerarhijske stupnjeve). Najveća promjena koje se dogodila u novijim pristupima organizacije poduzeća je decentralizacija organizacije (stvaranje profitnih centara te prenošenje sve većeg broja odluka. Može se reći da nema ekonomski razvijene zemlje. ali najveće priznanje i najveći broj sljedbenika dobili su poslije rata . uvjetima rada. Skupno odlučivanje se sve više širilo prema nižim rukovodećim razinama => kretanje prema participativnom odlučivanju. Ø neformalna organizacija.5. 2. Mayo i suradnici su se javili sa svojim rezultatima prije II. Moderna/savremena teorija organizacije Daljnjim rastom opsega i kompleksnosti poslovanja poduzeća. Prijelomni trenutak u nastanku neoklasične teorije se smatra provođenje provođenje eksperimenata u pogonu Hawtorne kompanije od 1927. Urwick-a.2. svjetskog rata. Neoklasična teorija unosi nov pogled na čovjekovu ulogu u organizaciji . Koontz-a i druge.3. Neoklasična teorija organizacije Klasična teorija nije mogla pružiti zadovoljavajuća rješenja za novonastalu situaciju (porastindustrijske proizvodnje nakon prvog svjetskog rata rezultirao je stvaranjem velikih i izuzetno velikih poduzeća s razvijenom organizacijom u vertikalnom i horizontalnom pravcu) jer nije bila dovoljno fleksibilna. odnosno komisijama. javila se potreba za pogodnijim organizacijskim rješenjima od onih koje su mogle pružiti klasična i neoklasična teorija organizacije => izgrađuje se suvremena teorija organizacije. Ova teorija ne odbacuje sasvim načela klasične teorije i njezine metode. . H.5. čijom bi se primjenom postigla visoka organizaciona efektivnost. O Donnell-a. već i o odnosima koji vladaju u poduzeću. 2.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Pomenuti istraživači bili su zaokupljeni idejom da pronađu skup univerzalnih principa.ne tretira ga kao "homo oeconomicus-a" nego kao kompleksnu ličnost čije ponašanje nije uvijek predvidivo. njih ima mnogo a treba istaći: H. Sljedeća velika promjena je skupno odlučivanje (složenost organizacije tjera rukovodioce da poduzimaju složene međuzavisne akcije.g. odluka o kojima se donosi na sastancima. koje je proveo E. Eksperimentima se pokušalo utvrditi međuzavisnost učinaka radnika i uvjeta rada te utjecaj različitog odnosa rukovoditelja na ponašanje radnika => rezultati su pokazali da radnik nije motiviran isključivo novčanim stimulansima. Klasični pristup organizaciji ne iscrpljuje se imenima samo navedenih teoretičara. Osnovna postavka neoklasične teorije organizacije da ponašanje radnika pri radu ne ovisi samo o ekonomskim motivima. Ø komunikacija i Ø participacija. Gantt-a.

hopelearning. Ø struktura organizacije sa više nivoa. Ø višestruka motivisanost. Kvantitativna teorija Kvantitativna teorija menadžmenta označila je uvođenje matematike i informatike u rješavanju problema upravljanja.3. Ø stohastički karakter. participacija u odlučivanju. Kvantitativni pristup u upravljanju nastao je za potrebe rješavanja organizacionih pitanja ratovanja i vojne vještine.jpg  Najkompleksniji prikaz koncepcije moderne teorije organizacije dali su Hicks i Gullett: Ø sistemski pristup. a s druge strane.1.5. zasnovana na matematičkim modelima optimizacije rješenja i simulacije pojava. Ø adaptivnost. projektno-matrični i timski način organiziranja itd. 2.com/images/OrganizationalModel. odnosno smatra da će novi tehnički uvjeti zahtijevati nova rješenja za efikasnije rukovođenje. predstavlja podsustav nekog drugog sustava višeg reda).ORGANIZACIJSKE STRUKTURE sudjelovanju radnika u odlučivanju ne poklanja dužna pažnja.) Izvor: http://www. Značenje suvremene organizacijske teorije sve snažnija dolazi do izražaja ubrzanim razvojem tehnike i tehnologije te njihove automatizacije i robotizacije => nastaju nove i razvijaju se i kvalitetno unapređuju mnoge komponente sistemskog pristupa organizaciji (veća otvorenost okruženju. Suvremena teorija organizacije svoja prilagođena rješenja tretira kao privremena. koji je s jedne strane sastavljen od određenog broja podsustava. U posljednjih dvadesetak godina velike rasprave su se javile o sistemskom ili kibernetskom pristupu organizaciji poduzeća (poduzeće se promatra kao kompleksan. Operaciona istraživanja. Fokus na uspostavljanju pravilnih odnosa između pojedinih dijelova poduzeća te dijelova i poduzeća u cjelini. Ø dinamički karakter procesa interakcije u organizaciji. dinamičan i otvoren sustav. Ø veliki broj promenljivih (multidisciplinarnost). koja su podržana 12 . informacijski podsustavi. teorija odlučivanja. međuzavisnost te međusobni odnosi dijelova te dijelova i cjeline. Ø deskriptivni pristup.

3. Dekomponovanjem projekta na kompleksnije i manje kompleksne zadatke dobijaju se nivoi zadataka (I.). finansijska sredstva) i u cjelini. što doprinosi kvalitetu. 8 Pod projektom podrazumijeva se svaki složeni zadatak gdje krajnji cilj možemo definisati. Ljudi i ljudski odnosi u organizaciji su van domašaja ove teorije. različitih organizacionih jedinica.2. ali vrijeme angažovanja ne može biti optimizirano. Sistemski pristup. po stručnoj opredjeljenosti. savremene dinamičke prilike u industrijskom svijetu karakterišu brojni poduhvati multidisciplinarni po prirodi sadržaja. zapravo. kvalitet. u procesu rješavanja problema. Timski rad i otvorenost za angažovanje potrebnih izvršilaca takođe spada u prednosti projektnog menadžmenta.5. 13 . Pokazalo se da za donošenje odluka u uslovima dinamičkog okruženja i neizvjesnosti nije dovoljna samo intuicija. Tokom vremena tehnike operacionog istraživanja su doprinijele da se kvantitativna teorija razvije u prepoznatljiv sistem upravljanja preduzećem. 2. II. za koji su definisani: Ø cilj Ø vremenski rok Ø potrebni resursi. resursi. što bi u prevodu značilo „upravljanje projektom“ tj. Tokom 50-tih godina XX vijeka kvantitativni pristup je primjenjen u upravljanju preduzećem. jer svaki takav projekat8 predstavlja zaokružen. pokazala su se korisnim i za organizacije. Zato je njeno korišćenje ograničeno na one oblasti organizacije u kojima problemi i rješenja pretpostavljaju korišćenje velikog broja informacija. kao što su matematički modeli. cjelovit poduhvat. Projektna i matrična organizacija Nasuprot klasičnom pristupu koji je prožet orijentacijom na funkciju. Složeni zadaci zahtijevaju izvršioce različitih profesija. Projektnog menadžmenta kao odgovor na takav izazov. tehnike oprracionog istraživanja. koje često nisu dostupne ili je njihovo pribavljanje skupo za organizaciju. proizvod na trajnoj osnovi. iznjedrila je model Projektne organizacije7tj. Struktura stručnosti mora biti zadovoljena. Ona se usresređuje na numeričke podatke i bavi seonim aspektima organizacije koji se mogu kvantitativno iskazati. modeli eksploatacije trendova i simulacije događaja su od velike koristi. Kvantitativna teorija je ponudila menadžerima sredstva za analizu i ocjenu rada u prošlosti i tehnike za predviđanje budućnosti. reorganizacija preduzeća. Za svaki nivo određuju se odgovarajući rukovodioci koji preuzimaju odgovornost za izvršenje dijela zadataka u okviru postavljenih rokova i raspoloživih sredstava.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE kompjuterskom tehnologijom. Priroda sadržaja projekta iziskuje učešće stručnjaka iz. što ima za posljedicu neracionalno korišćenje izvršilaca. 7 Pod projektnom organizacijom misli se. U takvim slučajevima. Osnovna prednost projektnog menadžmenta je u lociranju potpune odgovornosti na menadžera projekta za poduhvat u svim elementima (rok. U suštini projektni menadžment je prevladavanje organizacione zatvorenosti i poteškoća u komunikacijama u okviru klasične funkcionalne strukture. odnosno savremena teorija organizacije. Poduhvati kao što su: razvoj novog proizvoda. nov pogon. planiranja i predviđanja aktivnosti preduzeća. na „project management“. koji uključuje niz procedura. uvođenje nove tehnologije. dio su svakodnevice preduzeća. III nivo itd. projektni menadžment.

s tom razlikom što Handy načelo raznovrsnosti proširuje sa organizacionog nivoa na društveni nivo. Međutim. Najznačajniji uticaji potiču od procesa globalizacije poslovnih aktivnosti i procesa tranzicije socijalističkih privreda u tržišne. 2. U skladu sa promjenama koje je proizvela globalizacija i tranzicionim procesima u bivšim socijalističkim privredama. a 1990-te oko reinženjeringa poslovanja. uglavnom. kreiranje vizije i motivisanje zaposlenih. Kad povećanje brzine poslovanja postane dovoljno veliko. u skladu sa nacionalnom kulturom. onda će se 2000-te svakako vrtjeti oko brzine. 2. objašnjavajući menadžerima da moraju razumjeti da se način na koji se radi u jednoj zemlji. Prema ukazanoj potrebi formira se projekat. mora razlikovati od načina na koji se radi u drugoj zemlji zbog razlika u sredini i nacionalnoj kulturi. pojedini autori su nastojali da teorije organizacije vežu za antropološke i kulturološke karakteristike sredine. Preovladavanje uočenih slabosti projektnog menadžmenta omogućeno je uvođenjem jedne fleksibilnije varijante poznate kao "matrična organizacija" koja u sebi sjedinjuje klasičnu podjelu na organizacione jedinice i upravljanje i rukovođenje projektom. Charles Handy upozorava da se u osnovi jedne teorije ili optimalnog rješenja nalaze pretpostavke koje imaju osnova u jednoj kulturi za koju su rješenja kreirana.3. mijenja se i sama priroda poslovanja. Suštinu teorije kulturnog sklada čini zalaganje da se poštuje različitost. Teorija kulturnog sklada je nadgradnja situacione teorije." Sve te promjene će se dogoditi zbog jedne vrlo jednostavne zamisli: toka digitalnih informacija. zadovoljavajuće rezultate.3. kojem se sugeriše oprez i uvažavanje specifičnosti nacionalne kulture. poslužiće za radno angažovanje izvršilaca odgovarajućih Funkcionalnih organizacionih jedinica na određeno vrijeme. Oko brzine kojom će pristup informacijama promijeniti način života ljudi i njihovo poimanje poslovanja. i za vođstvo preduzeća u tranziciji.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Primjena projektne organizacije (projektnog menadžmenta) dala je.4. Oko brzine promjene prirode poslovanja. Pokazalo se da matrična organizacija daje dobre rezultate na projektima koji kraće traju i da se resursi bolje iskorištavaju.5. da se moraju uvažavati različitosti lokalnog ambijenta. Po isteku angažmana na projektu izvršilac se vraća u svoju matičnu organizacionu jedinicu. čime je problem nemotivisanosti prevaziđen. čiji je tvorac britanski autor Charles Handy . 14 . pokazale su se i određene slabosti. Sugeriše se menadžerima da je u ovim uslovima kultura kritičan faktor menadžerskog stila vođenja organizacije. Poboljšanje kvaliteta i poslovnih procesa odvijaće se mnogo brže. Tim se raspada kada se projekat završi. Teorija kulturnog sklada Teorija kulturnog sklada je nova teorija organizacije. Kraj XX vijeka obilježili su mnogi veliki događaji koji su imali značajne implikacije za organizaciju i menadžment.3. On ima poruku za vođstvo globalnog preduzeća koje obavlja svoje aktivnosti širom svijeta. Bazični stav teorije kulturnog sklada mogao bi da glasi: uspješno vođstvo organizacije je ono čije su osnovne aktivnosti. pa se javlja problem novog zapošljenja članova tima. dok u drugoj kulturi mogu biti neosnovane i potpuno besmislene. Definisane kadrovske potrebe. pa će zbog toga i njihova primjena biti ograničena ili čak nemoguća. Oko brzine odvijanja poslovnih transakcija. Teorija korištenja digitalnog nervnog sistema Bill Gates govori o poslovanju: "Ako su se 1980-te vrtjele oko kvaliteta.5. a od strane "direktora" izabere se menadžer projekta.

u poređenju sa samo 1 odsto čuvanih elektronski. tekst. ali je većina informacija razmjenjivanih između preduzeća ostala u papirnom obliku. Digitalni nervni sistem lične vrline pretvara u firmine. a 95 odsto svih informacija u SAD i dalje se nalazi na papiru. Internet stvara sasvim novi sveobuhvatni prostor za distribuciju podataka. čiji zadatak je usmjeravanje dobro uklopljenog toka informacija u odgovarajuće dijelove kompanije u najpogodnije vrijeme. jedna je od onih "neminovnih" tehnologija koje nikako da se ostvare. Danas smo s informacijama povezani samo kad sjedimo za radnim stolom priključeni žicom na internet. što je fraza koja se može pratiti najmanje od 1973. Potpuno digitalizovano radno mjesto obično nazivamo "kancelarijom bez papira". i povezuje sposobnosti pojedinaca u organizacionu inteligenciju i jedinstvenu sposobnost djelovanja. baš kao što mašine to obavljaju na fizičkom nivou. teksta. Digitalni nervni sistem ima dvije glavne uloge u razvoju poslovnog razumijevanja. Grafički korisnički interfejs i bolja analitička oruđa olakšavaju integraciju podataka različitih vrsta. Ali kancelarija bez papira. fotografija i živih slika. oslobađa stručnjake za obavljanje kreativnih zadataka. Preduzećima je za neometan rad i efikasnost u djelovanju potreban sistem koji će brzo reagovati na vanredna stanja i iznenada ukazane prilike. suvišnog unošenja podataka. biće povezani sa internetom. brzini i bogatstvu informacija koje stavlja na raspolaganje radnicima. Papir se množi brže nego što digitalna tehnologija može da ga ukloni. izgubljenih narudžbenica. Pojaviće se i novi potrošački uređaji za obradu i rukovanje gotovo svim vrstama digitalizovanih podataka brojeva. U budućnosti će prenosni digitalni uređaji stalno održavati kontakt sa drugim sistemima i pojedincima. razvijena je nova digitalna infrastruktura. Danas postoje svi preduslovi za ispunjenje te vizije. sa sobom će nositi digitalne uređaje sa ličnim i poslovnim informacijama. Prvi put se sve vrste informacija brojke. rutinski će se služiti e-mail. Nema više zalutalih obrazaca.mogu pretvoriti u digitalni oblik pogodan za čuvanje.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE U informatičkom dobu nalazimo se otprilike tri decenije. saradnju i trgovinu. A u sljedećoj deceniji većina ljudi će redovno koristiti računar na poslu i kod kuće. obradu i prenošenje u svaki računar. osjećanje konkurentskih izazova i potreba klijenata uz organizaciju pravovremenih odgovora. potrošnja papira nastavlja da se udvostručava svake četiri godine. On zahtijeva kombinaciju hardware i software. koji će važne informacije brzo pribaviti onima kojima su potrebne i omogućiti brzo donošenje odluka i kontaktiranje sa klijentima. Digitalna tehnologija može da oslobodi zaposlene od sporih i krutih papirnih procesa. zametnutih čekova ili zakašnjenja uzrokovanih nezavršenim spisima. Digitalni sistem je korporacijska. Umreženi PC velike snage neizbježan su dio kancelarijske sredine. baš kao i vještačka inteligencija. digitalna kopija ljudskog nervnog sistema. 15 . a sve to za dobro klijenta. Uprkos tome. Povećava analitičke mogućnosti pojedinca. zvuk i slika . Da bismo djelovali u digitalnom dobu.Digitalni nervni sistem sastoji se od digitalnih procesa koji preduzeću omogućavaju zapažanje okoline i reakciju na događaje u njoj. glasa. a od obične računarske mreže razlikuje se po tačnosti. Internet povezuje računare širom svijeta.

podrazumijeva ukupnost međusobno povezanih podsistema koji se međusobno povezani i relativno nezavisni. sistemski teoretičari su u ovom području počeli da izučavaju organizaciju kao cjelinu. okruženje i multiciljevi. interakcije. Iz ovih razloga se u savremenim konceptima sve veća pažnja posvećuje razjašnjavanju sistemskog i kibernetskog pristupa u izgradnji organizacione teorije jer on u sebi sadrži dovoljan nivo teoretske podloge koji garantuje evoluaciju konzistentnih organizacionih metoda i tehnika.nalaze u interakcijskoj vezi pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata. zatim određene matematičke discipline i teorija informacija. primjenjene na aplikativne naučne oblasti optimizacije u projektovanju tehnoloških procesa i proizvodnih sistema. jer je povezivalo funkcionisanje organizacije sa uticajem okoline. Kategorije sistemske teorije su: sistem i podsistemi. a pojave i procese objašnjava pomoću multivarijacione analize. energetsih i informacionih tokova. 3 4 • Okruženje – Pod okruženjem se podrazumijevaju elementi koji se nalaze izvan sistema. sa njenim strukturama i interakcijama svih elemenata koji su u nju ugrađeni. pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata koji ga sačinjavaju.5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. Posebno su značajni onielementi okruženja koji vrše uticaj na ponašanje posmatranog sistema. jer omogućuje uticaj i regulaciju ponašanja čime se utiče na razvoj sistema.1. pošto je u stvarnosti svaka organizacija povezana sa drugim organizacijama . odbacuje stereotipe. a naročito šezdesetih godina. Sistemska teorija 2. opšta teorija sistema (Ludvig von Bertanflay).4.4. Sistemska teorija je jedna opšta. Svako preduzeće je jedan sistem čiju strukturu čini veći ili manj broj podsistema.5. kao i sa promjenama u okolini koje pokreću ishodi organizacionog djelovanja. Povratna sprega je izuzetno važna za svaki sistem. 2 Interakcija – Sistem sastavljen od podsistema funkcioniše tako što se podsistemi (elementi) nalaze u interakcijskoj vezi. 5 16 . Elementi u sistemu mogu biti povezani po principu otvorenog lanca. Izučavanje organizacija. zatvorenog lanca i postojanje kola povratne sprege. Sistemi i kibernetika Impresionirani egzaktnošću pristupa i visokim metodološkim nivoom modeliranja i objašnjavanja pojava i procesa. Dok su klasične škole teorije organizacije i upravljanja posmatrale i izučavale radnika i njegov rad. široko prihvaćena filozofija. Uticaj okoline na sistem vrši se posredstvom materijalnih. dalo je važan doprinos organizacionoj teoriji. povezivanje radnih mjesta i druge komponente organizacije kao izolovane objekte i probleme. Poseban aspekt posmatranja odnosio se na organizaciju kao otvoreni sistem. koja otvata horizonte.mijenja svoje strukture i ljude koji su njeni osnovni konstitutivni elementi.podsistema i tako redom sve do podjele na proste elemente (nedjeljive).. kao otvorenih sistema. ili pak oni na koje sistem aktivno utiče. koji su četrdesetih godina prošlog vijeka u nauku uvele kibernetika (nauka upravljanja i komunikacija kod živih bića i mašina) (Norbert Wiener) i početkom pedesetih. koji su opet sastavljeni od elemenata . Ovu podlogu čine prije svega teorija sistema i kibernetika. 1 Sistem i podsistemi – Pod sistemom opšta teorija sistema. Naučnici iz područja društvenih nauka počeli su da primjenjuju ideje iz ovih oblasti na izučavanje društvenih organizacionih sistema.

" Organizacija predstavlja složeni kibernetski sistem u kome ljudi teže da usklađeno djeluju sa sredstvima rada. Teorija organizacionih sistema i procesna teorija Pored niza definicija organizacionih sistema. generalno uzevši.4. metoda rada i ostalih činilaca koji su vezani za svaku konkretnu organizaciju. 2. kao i jedinstvenost resursa. nego da je potrebno uzeti u obzir specifičnost okoline kojoj organizacija pripada. na neki način. Takav koncept je interesantan i koristan. Pri tome se podrazumijeva da 9 Pristup nepredvidljivosti – shvatanje da menadžmentska tehnika koja najbolje vodi ka realizaciji organizacionih ciljeva može da se razlikuje u zavisnosti od situacije ili okolnosti. 10 V. rast i razvoj. uzećemo onu koja kaže: "Organizacioni sistem. sistem se gasi. Informator. stadijum u razvoju organizacije. posmatra organizaciju kao sistem međusobno povezanih komponenti. U uslovima turbulentnog okruženja menadžeri su se suočili sa nizom specifičnih problema. čini svaka kompozicija prirodnih i od njih preobličenih tehničkih sistema i čovjeka kao biološkog sistema10. Zasniva se na principima opšte teorije sistema koji određuju sistem kao skup međuzavisnih dijelova i relacija između njih i njihovih karakteristika. To je omogućio situasioni pristup. već se mora izabrati skup pristupa koji obuhvataju unutrašnje faktore i spoljašnje veze organizacije. koji se smatra konkretizacijom sistemske teorije. ali je kao jedna široka filozofska perspektiva ostala na nivou opšteg. str. U ovom pristupu smatra se da ne postoji jedna teorija ili jedan pristup koji može da garantuje efikasnost organizacije. Najznačajniji situacioni faktori koji se uzimaju u obzir pri analizi i projektovanju organizacija su: spoljašnje okruženje. organizovanju i vođenju. karakteristike učesnika u procesima rada. Trebalo je.3. 24. i koji je danas široko prihvaćen i primijenjen u oblastima organizacije i menadžmenta: planiranju. 2. Kad prestane potreba za ostvarivanjem cilja. tehnologija. Prema sistemskoj teoriji preduzeće je sistem sa više ciljeva: opstanak. Zagreb.5. kako bi ostvarili svrhu radi koje su se udružili. da imaju određena svojstva i da čine određene strukture koje tvore sistem višeg reda. 17 .ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 6 • Multiciljevi – Svrha sistema ogleda se u ostvarivanju cila zbog kojeg sistem postoji.4. a rast i razvoj promjene i dinamiku. Organizacija i ekonomika proizvodnje. ljudi. opštu sistemsku perspektivu operacionalizovati i pretočiti u konkretnu menadžersku akciju. polazeći od stanovišta da ne postoje dvije identične organizacije. Opstanak zahtijeva određenu stabilnost. ali nije dovoljan za sprovođenje praktičnog projektovanja najuticajnijih faktora koji utiču na organizaciju koja se posmatra i na analizu zavisnosti njenog ponašanja od takvih uticaja. Sistemska teorija i situaciona teorija nalaze se u slijedećem odnosu: sistemsko mišljenje nam govori da su svi objekti koje posmatramo u međusobnoj vezi. takođe nazvana situacioni prilaz . 9 Sistemska teorija je otklonila određene slabosti ranih učenja.2. 7 8 Kontingentni (contingency) pristup predstavlja jedan od najnovijih pristupa menadžmentu. Otašević.1989. Situaciona teorija9 Situaciona teorija. U biti situacionog pristupa je sintetičko i kritičko prisvajanje ostalih vodećih teorijskih pristupa i praktičnih saznanja.5. takođe.

Zadaci su samo dijelovi ukupnog posla i ni jedan zadatak sam za sebe ne može kreirati potrošačku vrijednost. Teoriju organizacionih sistema posebno karakteriše procesni pristup koji je imanentan samoorganizujućim (self-organizing) sistemima i sistemima koji su sposobni da sami sebe razvijaju i prevazilaze– takozvanim samotranscendirajućim ili autopoietskim sistemima. koji su na izgled slični.TQM) i reinženjering poslovnih procesa (Business Process Reeingenering). Sličnost se ogleda u tome da osposobljavaju preduzeće da proizvodi dodatnu vrijednost za potrošače. S druge strane. nego se prevashodno moraju uzeti u obzir interakcije između samih struktura i procesa koji se u takvim sistemima odvijaju. način sarađivanja i koordinisanja aktivnosti unaprijed određeni i u većoj ili manjoj mjeri precizno definisani. Suštinska poruka procesne teorije jeste da nisu svi procesi podjednako važni za organizaciju: postoje osnovni procesi. Procesna teorija je našla praktičnu primjenu kroz dva široko prihvaćena programa promjena organizacije. u smislu novog razumijevanja organizacije kao mreže poslovnih procesa i zaokreta u vladajućem sistemu vrijednosti. jednostavnim strukturnim izmjenama. u smislu povećanja kvaliteta proizvoda i usluga. i pomoćni. normi i vjerovanja.. ali su suštinski različiti. U suštini radi se o otklanjanju uočenih slabosti i propusta u obavljanju poslovnih procesa. To su: upravljanje totalnim kvalitetom (Total Quality Management . odnosno kojim procesima se obavljaju aktivnosti preduzeća. itd. odnosno proizilazi iz sistemskog pristupa tzv. koji potpomažu osnovne procese. a intenziviran 90-ih godina XX vijeka. Ona objašnjava organizaciju kao mrežu poslovnih procesa kroz koje organizacija funkcioniše i ostvaruje svoje ciljeve. Način na koji preduzeća transformišu inpute u outpute predstavlja generički faktor njihove konkurentnosti. koji je počeo 80-ih. Proces se definiše kao grupa zadataka koja kreira vrijednost za potrošača. Sa ovim pojmom je u tijesnoj vezi pojam "ORGANIZOVANJE ORGANIZACIJE". Samoorganizujući i samotranscendirajući (autopoietski) sistemi ne mogu se proučavati samo sa stanovišta njihovih struktura. Na 18 . smanjenja troškova. Procesna teorija organizacije. a zatim kako da ih dizajniraju da bi oni zaista proizvodili profit. porasta produktivnosti rada. Program reinženjeringa poslovnih procesa predstavlja način da se procesi dizajniraju tako da se preduprijede slabosti i propusti. Programom TQM postiže se poboljšanje postojećih poslovnih procesa. strukture odnosa i dinamičke strukture). Ovako shvaćena organizacija je vještačka tvorevina. Sa teorijom organizacionih sistema usko je povezana. Svojstva takvih sistema i jesu svojstva preduzeća koja normalno rade. i sl. stavova. Pojačan interes za procese u organizacijama iniciran je pokretom za kvalitet i aktivnostima menadžera i konsultanata na iznalaženju adekvatnih programa za uvođenje sistema kvaliteta.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE su njihovi međusobni odnosi. posluju i obezbjeđuju svoj rast i progres. stabilnosti u radu. koji proizvode dodatnu vrijednost za organizaciju. koji se odnosi na osmišljen i planiran skup postupaka kojim se uređuju intelektualne i fizičke aktivnosti formiranja i integracije osnovnih struktura organizacije (strukture dijelova. Procesna teorija je nova teorija organizacije. interes za poslovne procese u organizacijama porastao je sa trendom transformacionih promjena. Razlika je u načinu kako to da se postigne. koja teži dezorganizaciji i koju karakteriše stohastičnost svih procesa. koja sugeriše menadžerima da je za efikasno postizanje ciljeva važno na koji način. Ona je pokrenula proces transformisanja vertikalnih hijerarhijskih struktura u politike horizontalne strukture. Menadžeri najprije treba da razumiju koji su procesi kojima preduzeće ostvaruje profit. Procesna teorija je označila promjenu menadžerske doktrine.

D. Razmišljati o nekoj kompleksnoj stvari kao što je organizacija zahtijeva modele nečeg sličnog. prirodi i ponašanju elemenata organizacionih sistema [125]: Empirijski prilaz. koji obuhvata skup postupaka o potrebi izgradnje odnosa u preduzeću.4. zasnovan na izučavanju funkcionisanja sistema čovjeka. Moderni koncept sistemskog mišljenja U savremenoj literaturi pojavljuju se novi koncepti sistematizacije teorije organizacije i menadžmenta vođeni konceptima sistemskog mišljenja. postavlja osnovne prilaze u  unapređenju procesa rada i zadovoljenju potreba zaposlenih. Zelenović daje klasifikaciju teorija organizacije i menadžmenta. 2. Suština mašinskog modela organizacije je jednostavna i praktična. univerzum. jednostavnijeg i poznatog. Jamshid Gharajedaghi daje sljedeći pregled [41]: "Razmišljati o nečemu zahtijeva da imamo neku sliku ili koncept toga o čemu razmišljamo.5.5. motivaciji. Humanistički prilaz. 1 Mehanistički pristup ili stav o svijetu koji je nastao u Francuskoj nakon renesanse smatra da je svemir.4. Mehanistički prilaz. instrument za vlasnika kojeg on koristi da bi ostvario svoj cilj. među kojima je najpopularnija timska struktura. Ovaj pogled na svijet obezbijedio je osnovu ne samo za industrijsku revoluciju već i za razvoj mašinskog modela organizacije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE konceptima procesne teorije nastali su brojni prilagodljivi modeli organizacije. uslovima rada i ponašanju u procesima rada. Jedna organizacija je sistem kojim upravlja vlasnik i nema cilj sam po sebi. metoda i tehnika prema strukturi. koji obuhvata skup postupaka za unapređenje funkcionisanja procesa  rada i organizacije preduzeća. DZ sistemski prilaz klasifikaciji organizacionih teorija Koristeći se sistemskim prilazom. 2. koji na osnovama empirijskih zapažanja. mašina koja radi sa regulacijom koju opet diktira njena interna struktura i uzročni zakoni prirode. njihovih principa. nastao je u Njemačkoj i Britaniji a 19 .5. zadovoljenju potreba zaposlenih. Integrativni prilaz razvoju organizacije koji obuhvata skup postupaka koji teže kompleksnom izučavanju uslovljenih. 2 Biološki pristup ili paradigma živih sistema koja je dovela do koncepta organizacije kao jednog sistema koji slijedi instrukcije drugih. To je sredstvo sa funkcijom koju definiše korisnik.4. međusobno zavisnih pojava i procesa u preduzeću i na relaciji preduzeće – okolina. stvaranje profita (viška vrijednosti). Tri modela predstavljaju sukcesivan niz u našem razmišljanju ili razumijevanju organizacije od mehaničkog sredstva do biološkog bića i konačno do više misaone organizovane kompleksnosti". orijentisan prema ciljevima i razvijen na osnovama zahtjeva međunarodnih standarda u izgradnji sistema kvaliteta ISO 9000. Sistemski prilaz.

Nezavisni set varijabli jeste. Organizacija se posmatra kao jedan živi sistem koji je prepušten drugima. prema tome.Six Competitive Games PROMJENA PARADIGME Izvor: A. Razumijevanje međuzavisnosti zahtijeva način razmišljanja koji se razlikuje od analize tj. ali kao ljudsko biće koje ima neki svoj cilj. Performansa svake varijable može se unaprijediti nezavisno. 3 Društveni pristup smatra organizaciju dobrovoljnim udruživanjem članova koji su odlučni. Kako sistem postaje sve složeniji i složenji.3) 20 . realnost međuzavisnosti postaje sve više i više izražena. Sistemsko mišljenje koristi sasvim drugi pristup. poseban slučaj jedne uopštenije šeme međuzavisnosti. dok se ne iskoristi prostor između njih. model Dizajn ACKOFF Interaktivni menadžment ANALITIČKI PRISTUP (nezavisne varijable) Međusobna zamjenjivost dijelova i radne snage HENRY FORD Masovna proizvodnja Zajednička optimizacija FORD'S WHIZ KIDS Operativno istraživanje Raznolikost i rast ALFRED SLOAN Strukturna podjela Fleksibilnost i kontrola OHNO'S LEAN PRODUCTION Kibernetski model SISTEMSKI PRISTUP (međusobno zavisne varijable) Organizaciono struktuiranje preduzeća. šire okoline čiji je dio i proučava ulogu koju on igra u većoj okolini. Članovi društveno-kulturne organizacije drže se zajedno na osnovu jednog ili više zajedničkih ciljeva i kolektivno prihvatljivih načina da se ti ciljevi postignu. zatim pokušava da objasni ponašanje dijelova koji su posmatrani odvojeno i na kraju pokušava da kombinuje razumijevanje o dijelovima u objašnjenju koje se tiče cjeline. On stavlja sistem u konteks jedne veće. tek tada se predviđeni set nezavisnih varijabli mijenja u značajan set međuzavisnih varijabli. U sljedećoj matrici (slika 2. Hodžić. Pretpostavke i principi ovog biološkog modela organizacije su takođe jednostavni i praktični. zahtijeva sistemsko mišljenje.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE zatim u SAD-u. Šest konkurentnih prilaza . Shema 4. MEHANISTIČKI MODEL BIOLOŠKI MODEL DRUŠTVENI MODEL Participativni menadžment Samoorganizujući TAVISTOCK INSTITUTE Društveno-teh. 2007. razdvaja ono što želi da razumije. Prije svega. Analiza je proces razmišljanja koji se odvija u tri koraka. Zenica. imaju svoj cilj i koji sa svoje strane manifestuju izbor sredstava i način rada.

potrebno ga je mijenjati novim. koji međusobno izvode zahvate predviđenih operacija rada. prepuštajući većinu radnika po-jednostavljenim zadacima koji se ponavljaju. već kako prodati. od Fordovog T-modela. Analitički pristup je ostao nepromijenjen gotovo četiri stotine godina. ali sistemsko razmišljanje je već prošlo kroz tri generacije promjena. Diviziona organizaciona struktura je trebala da odgovori na sva ona pitanja koja je rast i razvoj preduzeća otvarao. počevši od $5 na dan. E. I tako je došlo do marketinške ere. Ono što je nastalo bila je okolina sa potpuno novim setom izazova. Fordova pokretna traka takođe je doprinijela smanjenju broja potrebnih vješti-na za većinu proizvodnih radnika. na osnovu istraživanja u BRITISH TAVISTOCK INSTITUTE. Ovaj događaj je promjenio konkurentnu igru od zabrinutosti za proizvod u zabrinutost za tržište što je zahtijevalo sposobnost da se upravlja raznovrsnošću i razvojem. Znači. tehnologijama i tehničkim sistemima na kojima se izvodi rad. na monotonim po-slovima koji dovode do utrnulosti i ukočenosti prilikom rada na traci. Ovaj momenat autor naziva promjenom i prenosom paradigme (shift of pharadigm)11 koja u stvari predstavlja novi način razmišljanja koji uspostavlja novi koncept odnosa u određenom sistemu ili organizaciji. trebalo je is-plaćivati premijske nadnice. utvrdio da za rješenje socijalnih problema u preduzeću nije dovoljno razmatrati samo logiku kooperativnog socijalnog miljea već i postupke i sredstva rada koji značajno utiču na kvalitet. Da bi zadržali radnike pod strogom kontrolom nadzornika. jedan poznat problem vezano za proizvodnju je zamjenjen nepoznatim problemom vezanim za tržište. proizvodila se sve veća količina standardizovanih proizvoda po sve nižim cijenama. Nekada jedinstvena sposobnost da se proizvodi na velikoj osnovi je izgubila prednost putem proširene imitacije. U fazi u kojoj određeni koncept postaje neefektivan i neefikasan. Socijalno-tehnički sistem vezuje dva podsistema u preduzeći učesnika u procesu rada i tehničko – tehnološke podsisteme. Kombinacija specijalizovane kapitalne opreme i detaljnog planiranja od strane menadžera i nadzornika suštinski je kod industrij-ske radne snage zamijenila majstorske vještine.Trist je postavio osnove socijalno-tehničkog sistema koji je. Pitanje nije bilo više kako proizvesti.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE prikazan je dvojni prenos paradigme u konteks šest distributivnih konkurentnih prikaza. Pa ipak. vlastiti modul organizacije Određena teorija odnosno koncept uspostavlja se. Drugim riječima. Alfred Sloan je shvatio da je osnova za konkurenciju promjenjena od sposobnosti proizvodnje prema sposobnosti upravljanja raznovrsnošću i razvojem. 11 Promjena ovakve vrste se još u teoriji naziva "breakthrough" 21 . Najznačajnije je bilo kako odgovoriti na sve veću potrebu raznovrsnosti i kako upravljati rastom i kompleksnošću proizvoda. učinak i ukupnu efektivnost procesa rada. Svaka paradigma ima svoj jedinstven. Kvalifikovani poslovi održavanja bi-li su rezervisani za obučene inžinjere. koliko je Ford isplaćivao 1914. do pregršt proizvoda trajne potrošnje tokom ekspanzivnih 1960-tih. Uspjeh Henryja Forda da stvori sistem masovne proizvodnje efikasno je riješio proizvodni problem. godine. Prelaz funkcionalne u divizionu organizaciju je upravo posljedica rasta i razvija preduzeća koja su (usljed diverzifikacije proizvodnje i širenja asortimana proizvoda ) ekspanzijom na nova tržišta bila primorana da mijenjaju staru tradicionalnu funkcionalnu organizacionu strukturu.L. razvija i funkcioniše u određenom prostoru i vremenu prema opštepoznatim principima životnog vijeka. u značajnoj mjeri. Za razliku od Forda. lični stavovi i ponašanja su uslovljeni.

kibernetika i otvoreni sistemi. lat. promatranje. Struktura je dinamična. neki svoj sastav unutarnjih veza i odnosa. ima neku svoju određenu strukturu odnosno sastav. organizacijskih jedinica koje utiču na ponašanje pojedinca i grupa u vezi sa ciljevima organizacije. je ipak samo elemen organizacijske strukture. Treća generacija sistemskog razmišljanja. pa se ona često naziva i “anatomijom organizacije” odnosno anatomijom „Struktura je relativno stabilan okvir (raspored) poslova.103) poduzeća.. p. radilo je na problemu međusobne povezanosti mehaničkih sistema.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Prva generacija sistemskog razmišljanja. dizajn. Druga generacija sistemskog razmišljanja. samoorganizacije i izbora u konteksu društveno-kulturnih sistema. Svaka organizacija. tu su trebaju nabrojati organizacijska sredstva i organizacijske postupke. slijedi ciljeve i strategiju razvoja organizacije.“ (H. 22 . pa tako i poduzeće. Softić. operativno istraživanje. STRUKTURA Struktura (lat. 2005. Koristi se za objašnjenje na primjer od dječjeg verbalnog opisa snježnih pahuljica do detaljne analize znanstvenih svojstva magnetskih polja: pojam strukture bitan je temelj za gotovo svaki način istraživanja i otkrića u znanosti. izvodi iz predavanja i vježbi. odgovara na trostruki izazov međuzavisnosti. S. i stabilnost uzoraka. Često se organizacijska struktura izjednačava s organizacijskom strukturom managementa => organizacijska struktura managementa iako pokazuje najznačajnije elemente organizacijske strukture. radila je na dvojnom problemu međusobne zavisnosti i samoorganizacija u konteksu živih sistema. filozofiji te umjetnosti. Sarajevo. Važnost odnosno uloga organizacijske strukture toliko je velik za poduzeće da se često pogrešno izjednačava s organizacijom. Organizacija širi pojam od organizacijske strukture => organizacijska struktura je samojedan od dijelova (premda najvažniji) organizacije. Menadžment.: struere = uslojavanje = spajanje) je temeljni pojam koji obuhvaća sustav elemenata i njihovoga aktivnog međusobnog odnosa te prepoznavanje. 3.: structura = kombinacija po pravilima. Važnost strukture za poduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam. odn. tj. Muratović.

profitni centri i radna mjesta. Ne pokazuje relativni utjecaj na istom nivou. Strukturom se predstavlja i broj izvršilaca koje kontrolira jedan rukovodilac – raspon rukovođenja. Struktura utiče na raspodjelu utjecaja (moći) i ponašanje pojedinca i grupa (OJ). Koncept structure uključuje konfiguraciju aktivnosti – organizacione procese. Strukturu čine: sektori. Ako ne možemo nacrtati odnos – predstaviti da strukturom. Muratović. Organizacija. vodić za predavanja i vježbe.59-60) 23 .. tokove i utjecaje. (H. 2006. Ona pokazuje odnose (lance) i komunikacije. socijalizacija itd. Struktura pomaže ostvarenje cilja. Procesi su: tehnološki. Sarajevo. radne jedinice. p. odlučivanje. Mane: Struktura ne prikazuje neformalne veze. on nije jasan. Dijelovi structure su: grupe radnih mjesta i radna mjesta. odjeljenja. S. Pomoću structure kontroliramo organizaciju. Softić. komunikacijski.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Struktura čini organizaciju jasnom.

. samo kada se ona posmatra u jednom momentu. svake organizacije. U preduzeću se kao živom organizmu. u kome su njihove međusobne veze određene rasporedom zadataka. element organizacije. koji izazivaju potrebu za promjenama u organizacijskoj strukuri poduzeća. Važnost strukture za preduzeće jednaka je važnosti anatomije za ljudski ili neki drugi živi organizam. Organizacija. O statičnosti strukture se može govoriti samo uslovno. str... Organizaciona struktura preduzeća slijedi ciljeve preduzeća. 221 14 A. pa se ona često naziva anatomijom preduzeća. Edward Friman. Menadžeri prilikom donošenja prvih odluka o organizaciji koriste četri mjere14: 12 M. Želind. odgovornosti i autoriteta. a oni proizilaze iz strategije razvoja preduzeća. 13 Zećir H.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4. već shema ili grafički prikaz organizacije. kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje odnosno poslovanja. 113. Ali. p. Organizacija je širi pojam od organizacione strukture. odnosno neki svoj system unutarnjih veza i odnosa. Beograd. 2003. Upravo iz tih razloga pred svako se preduzeće kao prioritetan zadatak postavlja izbor adekvatne organizacione strukture. Beograd. B. Svaka organizacija. Važnost organizacione strukture toliko je velika za preduzeće da se ona često poistovjećuje sa oranizacijom. „Organizaciona struktura predstavlja formalno utvrđeni odnos između pojedinaca i grupa. stalno dešavaju promjene pa se i organizaciona struktura preduzeća mijenja u zavisnosti od uticaja faktora organizacije. tehnologiju i zadatke organizacije naziva se dizajniranje organizacije. KIZ „Centar“.. odjele i službe . Daniel R.13“ Organizacijskom strukturom se određuje način na koji su zadaci i odgovornosti alocirani pojedinim zaposlenicima ili dijelovima organizacijea. najvažniji. a to je process koji neprekidno traje. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Senad S. 24 . 2000. tj. 291. ako se ona posmatra i analizira u dužem vremenskom period ona gubi karakter statičnosti i pretvara se u dinamičnu kategoriju. Organizacionom strukturom se uređuju odnosi između dijelova organizacije i odgovarajućih nadležnosti. Ono što je statično nije struktura. F. ona je samo jedan. Bez prave organizacione strukture će i najbolji učinak u svim područjima rukovođenja ostati neefikasan i jalov. Gilbert. pa tako i preduzeće ima svoju određenu strukturu. Sarajevo. Ona je ujedno i najvažniji dio svake organizacije.. Stoner. R. p. Dženan K. ORGANIZACISKE STRUKTURE Utvrđivanje organizacione strukture koja je najprilkladnija za strategiju. Jr:Menadžment. ljude. Babić. Organizaciona struktura je rezultat procesa organizovanja. Struktura12 predstavlja sastavni dio svakog organizma. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). Novak => Organizacijska struktura = sveukupnost veza i odnosa svih činilaca proizvodnje. Organizacijska struktura predstavlja dinamičan element organizacije – mijenja se u zavisnosti od utjecajnih čimbenika organizacije. koji izazivaju potrebu za promjenama organizacione strukture. kao i način grupiranja u sektore. Stavrić. Jednu od najsveobuhvatnijih definicija organizacijske strukture daje M..

Strukture in 5 s. 323. a koji radnici sagledavaju organizaciju i svoju ulogu n njoj. Shema Osnovne dimenzije organizacijske strukture Specijalizacija poslova Osnovne dimenzije organizacijske strukture A. Obim koordinacije zavisi od prirode zadataka koji se obavljaju i stepena međuzavisnosti ljudi u različitim jedinicama koje ih obavljaju. Specijalizacija ima tendenciju da ljude u organizacijama razdvaja. Koordinacija je process kojim se integrišu aktivnost pojedinačnog sektora da bi se efikasno realizovali ciljevi organizacije. generalni direktor) koji je odgovoran za funkcionisanje cjelokupne organizacije. 1979. menadžeri mogu da donose odluku o lancu komandovanja – odnosno o planu kojim se precizira ko kome podnosi izvještaje. 25 . Odjeljivanje Lanac zapovijedanja Izvor: Raspon kontrole Formalizacija struktuiranje Centralizacija i decentralizacija Organizaciona struktura ima svoje elemente. Hodžić. Ovo pitanje je vezano za raspon kontrole. Podjela na sektore rezultat je odluke menadžera da se određene radne aktivnosti. Ove razlike nazivaju se diferencijacije i one mogu da budu prepreka za efikasnu koordinaciju radnih aktivnosti. Bez koordinacije ljudi gube predstavu o ulozi koju imaju u cjelokupnoj organizaciji i dolaze u iskušenje da krenu putem interesa sopstvenih sektora na uštrb organizacionih ciljeva. prepoznatljivi skupovi aktivnosti. po kojem organizacionu strukturu preduzeća čine sljedeći elementi15: 15 H. Mintzberga. jednostavne i zasebne radnje za koje se radnici posebno specijaliziraju uvećava ukupnost produktivnosti geometrijskom progresijom. pošto su poslovi po definiciji zasebni. p. Zenica. Veoma je interesantno stajište H. Mintzberg. 2007. Na čelu organizacione hijerarhije nalazi se menadžer sa najvećim zvanjem (predsjenik.. Rezultat ovih odluka je višeslojna shema koja obuhvata različite nivoe. Organizaciono preduzeća. Menadžeri u preduzeću oduvjek su vodili računa o broju ljudi i sektora kojima se može efikasno rukovoditi. pošto se podijele na poslovne zadatke. povežu u grupe sličnih poslovnih zadataka.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE podjela posla – dijele sveukupni process rada na zadatke koje realno i bez pretjeranog napora mogu da obave pojedinci ili grupe o podjela na sektore – na logičan i efikasan način kombinuju zadatke te formiraju grupe radnika i zadataka o hijerarhija – preciziraju ko će kome unutar organizacije odnositi izvještaje o koordinacija – postavljaju se mehanizni koji će integrisati aktivnosti pojedinih sektora u koherentnu cjelinu i nadgledati efikasnost integracije o Prednost podjele posla je u tome što se razbijanjem cjelokupnog posla na manje. a koja se naziva hijerarhija. kao in a to kako se pojedinci međusobno ophode. Management Science.

New York. Menadžment. tehnostruktura. koji čini vrhovno rukovodstvo. Muratović. koji čine menadžeri srednjeg nivoa 4. operativni dio. Sarajevo. koji ima zadatak da pomaže linijskom menadžmentu. štabni dio. da odražava ciljeve i planove organizacije..ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 1. Principkes of Management. 26 . koji čine svi izvršni radnici 2. Organizaciona struktura je adekvatna ako ispunjava sljedeće uslove16: 1. p. streteški dio. S. Ako se želi osigurati efikasno funkcionisanje organizacione strukture. Softić. kao i da se temelji na njima i na poslovima koji iz njih proizilaze 16 Koontz and O Donell. a to se može ukoliko se ima jasna predstava šta treba da odražava i koje sve uslove i zahtjeva da ispunjava. srednji dio. 154. Izvor: H. 2005. koju čine stručnjaci s velikim autoritetom 5. izvodi iz predavanja i vježbi. McGraw Hill Book. odnosno top-menadžment 3. potrebno ju je adekvazno postaviti i oblikovati. 1968.

tehničke. Međutim. I 4. tj. 2003. da se bazira na obučenim ljudima i da respektuje njihove mogućnosti. da uključuje i jasno označava ovlaščenje rukovodioca organizacije koja su im dali vlasnici sredstva za proizvodnju 3. B. tehnološke. 27 . Po mišljenju profesora Manojla Babića i Božidara Stavrića 17. zatim definisanost dužnosti i odgovornosti u skladu sa ciljevima da bi se tako rukovodilac svake komponente učinio odgovornim za njihovo ostvarivanje.. prilagodljivom promjenama u okruženju da se postavi cjelovito. Organizacija preduzeća-upravljanje organizacionom strukturom. da bi struktura bila kvalitetna. da se tako komponuje da je u stanju da uspješno ostvaruje kako tekuće tako i buduće ciljeve organizacije da se učini fleksibilnom. Idealna organizaciona struktura je obično izražena u vidu organizacione strukture. da uključuje sve njene važnije premise. socijalne. mnogo važnije od same sheme su definisanje ciljeva svake glavne komponente koje se traže u idealnoj strukturi.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2. ona mora:  da se sistematski i stručno gradi   da se maksimalno temelji na ciljevima i zadacima organizacije da se usmjeri ka budućnosti. Beograd. političke. p. etičke itd. da odražava svoju sredinu. da uključuje sve neophodne elemente za njeno uspješno funkcionisanje da se izgradi i usvoji uz svestranu podršku članova organizacije    17 M. Babić. Stavrić. 164. KIZ „Centar“. kao što su ekonomske.

kultura Karak. predstavlja jednu od najvažnijih odluka u poduzeću. odnosno izbor odgovarajuće strukturepoduzeća. 2005. PERFORMAN. Organizacija. Ekonomski fakultet Beograd. autor. Teoretičari upravljanja su došli do zaključka da ne postoje univerzalna načela organizacije (nema najboljeg načina strukturiranja organizacije). Liderstvo PARAMETRI STRUKTURE • • • • Podjela rada Delegir. N. Janjićijević. • • • • • Produktivnost Efikasnost Satisfakcija Razvoj Opstanak 28 . Bogičević-Milikić. Struktura koja ne odgovara situaciji u kojoj se organizacija nalazi. Petković. B. Različiti pristupi strukturiranju/modeliranju organizacije poduzeća zbog:  poduzeća se međusobno razlikuju jedna od drugih.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Slika Model organizacionog dizajna Izvor: M.  pojedini čimbenici organizacije različito utječu na pojedina poduzeća. Koordinacija MODELI STRUKTURE • • • • • • Jednostavni Birokratski Divizionalni Adhoekratija Matrični Kombinovani ORGANIZAC. će usporiti ili zakočitisposobnosti upravljačkog sustava. 4.zaposl en. Departmental. Izgradnja organizacijskih sistema Oblikovanje ili dizajniranje organizacije poduzeća. FAKTORI STRUKTURE • • • • • • • Starost i veličina Tehnologija Okruženje Strategija Org.1.

Navedeni pristupi oblikovanja organizacije poduzeća u praksi se pojedinačno. dodatna kvaliteta. “Top down” u kombinaciji s drugim strategijama – reorganizacija već postojećeg poduzeća. ali znatno češće u različitim međusobnim kombinacijama. djelu ili službi). jer reorganizacija radi reorganizacije nema nikakve svrhe. rjeđe primijenjuju. Ekonomski fakultet Beograd. 2005. Organizacija. U zavisnosti od gore navedenog projektant organizacije će upotrijebiti neki od teorijski mogućih pristupa modeliranju organizacije poduzeća ili kombinaciju dvaju ili više pristupa. “Top down” strategija – kod većih organizacijskih zahvata. velikih reorganizacija postojećeg poduzeća ili izgradnje organizacijske strukture novog poduzeća (u ovom slučaju “top down” gotovo jedina opcija). Petković. B. Izvor: M. Bogičević-Milikić. Janjićijević. nezavisno jedan od drugoga. 29 . tj. Uvijek temeljno pitanje: “ Što hoćemo uraditi bolje i zašto?”. Strategija klina ili strategija većeg broja nukleusa – organizacijske promjene u jednom segmentu organizacije (u nekoj organizacijskoj jedinici. samostalno. N.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE  ponekad se novom organizacijom želi postići u konkretnom poduzeću nova.

srednje i velike kompanije). Organizacijska struktura => rezultat organizacijske izgradnje. prema istraživanjima. Cilj je izgraditi kvalitetnu organizacijsku strukturu koja podrazumijeva:     ostvarivanje ciljeva organizacije. Galbraith – tri faze u evoluciji kompanije (faze male. čimbenici koji u konkretnoj situaciji u najvećoj mjeri utječu na poduzeće. puna pažnja ključnim funkcijama u organizaciji. 2007. odnosno proces zamjene i usavršavanja postojeće organizacijske strukture (već postojeće poduzeće).ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa. Iako je organizacijska struktura u znatnoj mjeri određena ciljevima i strategijom. Stabilnost s jedne strane omogućava specijalizaciju i racionalizaciju poslovanja te smanjenje troškova. Organizacijska izgradnja = proces kojim se uspostavlja nova organizacijska struktura (novoosnovano poduzeće). dinamična kategorija koja se stalno mijenja. a od brzine razvoja poduzeća ovisiti će i učestalost reorganizacija koje će se provoditi u poduzeću. optimalnu podjelu rada u organizaciji (posebno managerskih zadataka). 30 . mora poduzeti umjerene organizacijske promjene najmanje jednom godišnje ili brojne promjene svakih 4-5 godina).Naći pravu sredinu odnosno ravnotežu između ove dvije krajnosti nije nimalo jednostavno. Temeljni problem s kojim se suočava svaki projektant organizacije => postizanje ravnoteže između “stabilnosti” i “fleksibilnosti” organizacije. nadopunjuje i aktualizira (većina kompanija. svakoj o tih faza odgovarati će određena vrsta organizacijske strukture. određuju i njegovu organizacijsku strukturu. Hodžić. odnosno organizacijske strukture poduzeća. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Izbor organizacijske strukture poduzeća obično je zadatak najvišeg managementa u poduzeću. Zenica. Fleksibilnost s druge strane omogućava brzo prilagođavanje organizacije promjenama okoline. niti ona može biti ista u različitim fazama razvoja poduzeća. Struktura je. Niti jedno poduzeće ne može imati istu organizacijsku strukturu kao neko drugo poduzeće. baš kao i organizacija.

odnos izvršnih i rukovodećih radnih mjesta. U trenutku uspostavljanja (izgradnje) organizacijske strukture poduzeća stvarna organizacijska struktura odgovara formalnoj => s vremenom dolazi do raskoraka. od radnih mjesta preko pogona ili odjela do razine poduzeća. Formalna organizacijska struktura predstavlja kralježnicu odnosno kostur svake organizacije. opisuju i povezuju poslovi koje treba obaviti u poduzeću  spajaju činitelji rada (rad. 31 . Za razliku od formalne organizacijske strukture u svakom poduzeću djeluje i stvarna (objektivno postojeća) organizacijska struktura. sredstva za rad i predmeti rada) u uže i šire skupine. iskustava i specijalističkih znanja.  propisuju pravila i norme ponašanja u organizaciji. racionalna uporaba kvalifikacija. 4. Formalna i neformalna organizacija Formalna organizacijska struktura . jasno alociranje odgovornosti.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE      fleksibilnost organizacije. Formalna organizacijska struktura je ona koja je propisana i službeno utvrđena (prikazuje se grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva).uspostavlja se u procesu organizacijske izgradnje (rezultat procesa organizacijske izgradnje).2. zasnivanje na adekvatnom sustavu informacija i komunikacija.  određuje status ljudi u organizaciji tj. Formalnom organizacijskom strukturom se:  utvrđuju. rad zaposlenih efikasnim timovima. Stvarna struktura nastaje u procesu funkcioniranja formalne organizacijske strukture poduzeća.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. neformalna organizacija shvaća kao nešto negativno. Neformalna organizacija može biti (a i ne mora . Organizaciono struktuiranje preduzeća. 32 . što ne mora biti točno.kolizija) usmjerena na ostvarivanje ciljeva organizacije. Svaka neformalna organizacija ujedno je i stvarna. Unutar svake formalne organizacije postoji složeno tkivo neformalnih skupina koje su bolje ili slabije međusobno povezane. Ako je raskorak mali prilagođavanje se odvija "u hodu" dok se kod velikih raskoraka treba pristupiti reorganizaciji. Neformalna organizacija (informal organization) se vezuje za ljude i njihovo djelovanje u organizaciji (teško ju je prepoznati u svim njenim aspektima). pa se. Pojam neformalne organizacije obično se vezuje za djelovanje neformalnih skupina u poduzeću. Zenica. mada svaka stvarna organizacija ne mora biti neformalna. Neformalna organizacijska struktura je skup relativno trajnih odnosa među ljudima u organizaciji koji su se razvili tijekom njihova zajedničkog rada. 2007. nerijetko. a djeluju na formalne ciljeve organizacije. Cilj kojemu poduzeće treba stalno težiti je približavanje formalne organizacijske strukture stvarnoj organizaciji. Hodžić. Raskorak između formalne i stvarne organizacijske strukture se dešava uslijed promjena svakog elementa organizacijske strutkture.

Neke karakteristike neformalne organizacije su:  može biti veoma utjecajna.hr/nastava/90/Vjezbe%204. vođe i ciljeve.pdf 33 .  prijateljske skupine (rezultat zajedničkog druženja članova organizacije izvan poduzeća). Izvor: http://www. pa čak i toliko da dominira formalnom organizacijom.  ima svoju hijerarhiju.efst.  spontanost.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Obično te skupine dijelimo u:  interesne grupe (rezultat prirode posla).

Profitni centri (Profit Centers) 4. služba istraživanja i razvoja i druge). Troškovni centri imaju minimum slobode u odlučivanju. te je njihova usredotočenost na izvršenje utvrđenog zadatka. Troškovni centri (Cost Centers) 2. 2) Prihodni centri Njihov doprinos organizaciji se mjeri isključivo obujmom ostvarenog zadatka. značajno zavisi o formi poduzeća:  U-forme (jednoproizvodna) poduzeća pribjegavaju uporabi kombinacije troškovnih i prihodnih centara. U tom smislu je važnija efektivnost (učinkovitost) od efikasnosti (uspješnosti). Centri odgovornosti u organizacijskoj strukturi preduzeća Centri odgovornosti (Responsibilty Centers) predstavljaju organizacijske jedinice određenog stupnja autonomije. financijska služba.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4. 1) Troškovni centri Zaduženi su za ostvarenje parcijalnog zadatka poduzeća uz zadane troškove => trebaju ostvariti svoj zadatak uz minimalne troškove. planskim ili standardnim troškovima). Prihodni centri (Revenue Centers) 3.  Multidivizijska poduzeća (M-forme) nastoje realizirati koncept investicijskih centara (često se u okviru ovih formiraju i svi ostali tipovi centara). ovi centri se većinom javljaju kao dio profitnih ili investicijskih centara 34 .predstavljaju fazu rada outputi koje su poluproizvodi koji se transferiraju u narednoj fazi rada (transfer se obavlja po stvarnim. Razlikujemo četiri osnovna tipa centara odgovornosti: 1.predstavljaju pojedine službe u poduzeću (prodajna služba. Troškovni centri u proizvodnji . Mada se mogu organizirati kao relativno autonomne jedinice. a koje su odgovorne za ostvarenje unaprijed utvrđenih ciljeva sukladnih ciljevima poduzeća. koja su diverzificirana u nekoliko malih poslovnih jedinica kombiniraju koncept troškovnih. prihodnih i profitnih centara.3.  Poduzeća s dominantnim proizvodom. Troškovni centri izvan proizvodnje . Investicijski centri (Investment Centers) Koji će se od navedenih centara odgovornosti formirati u nekom slučaju. zadane kvalitete u zadanim rokovima i uz zadane troškove.

kadrovi. Mogu biti istodobno orijentirani i prema unutar i prema van poduzeća. operatika. to su "poduzeća u poduzeću". ROE i ROCE. Od njih se očekuje da ostvare zadovoljavajuću stopu povrata na angažirani kapital ROI. već i za dobitke i gubitke. već i za efikasnu uporabu kapitala koji im je povjeren. 35 . prodaja. Međusobno nezavisni profitni centri . 4) Investicijski centri Nisu samo odgovorni za dobitke i gubitke. Međusobno zavisni profitni centri . Profitni centri koji imaju karakteristike divizijskih jedinica formiraju sve potrebne službe (nabava. Ovi centri za vlastitu proizvodnju mogu koristiti golemu aktivu.povezani su inputima ili outputima ili i inputima i outputima.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 3) Profitni centri Imaju visok stupanj poslovne autonomije => odgovorni su ne samo za izvršenje svojih zadataka i troškova koji su nužni za to izvršenje. računovodstvo) kako bi svoje zadatke mogli efikasno izvršavati. Za njih je karakteristično da se u internom prometu dobara formiraju transferne cijene koje ne moraju biti jednake eksternima. pa mjerenje performansi samo prema dobitku i gubitku može zavarati o uspješnosti pojedinog centra.njihovi inputi i outputi su potpuno eksterno orijentirani.

OBLICI ORGANIZACIJSKIH STRUKTURA 5. Linijska struktura 18 RADNI K1 Zećir H. struktura V L A S NI K Shema RADNI K3 Izvor: Zećir H.1..1.. nadgledajući mali broj nespecijaliziranih radnika. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). Dženan K... Takvim društvima neposredno upravljaju vlasnici – menadžeri.2. a često i sami obavljaju neke poslove. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). Jednostavna struktura je pogodna za organizacije koje su nove i male. Organizacija. Jednostavna struktura “Jednostavna struktura dominira u poslovnim društvima koja su obično mala i nemaju funkcionalne ili predmetne structure.1. RADNI K2 36 . Sarajevo 5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. i vlasnik može lično nadgledati poslovanje. Tradicionalne organizacijske strukture 5. Senad S. Organizacija. Sarajevo. Dženan K. str. Senad S.1. 249. Prednosti ove strukture ogledaju se prvenstveno u sljedećem:  nije komplicirana        manje formalizma centraliziran autoritet veća mogućnost vraćanja izvršenja zadataka svih zaposlenih manje praznih hodova manje nivoa rukovođenja i mogućnost bržegt reagovanja u dinamičkom okruženju jednostavno “18 Jednostavna odlučivanje i upravljanje.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

„Linijska struktura ima osnovnu karakteristiku da upustva i naredbe putuju do vrha nadolje, preko svih nivoa hijerarhije. Radnici koji nisu menadžeri, podređeni su nekom od menadžera, tako da se radi o subordinirajućoj strukturi. Ova struktura je nastala još u dalekoj prošlosti, s tim što ju je inovirao Fayol. Linijska organizacijska struktura se malo upotrebljava, i to najčešće u vojsci. Najbolji primjer efikasne linijske organizacije postoji na bojnim brodovima i podmornicama, gdje se tačno zna šta je čiji zadatak, i gdje svaki zadatak i vojnik ima svoju šifru. Ta je organizacija unaprijed postavljena i stalno se uvježbava. Prednosti one strukture su: nadležnost i primanje naredbi od samo jednog pretpostavljenog.19“ 5.1.3. Funkcionalna struktura Funkcionalna organizacijska struktura je najstariji i najrašireniji oblik departmentalizacije. Funkcionalni oblik = grupiranje istorodnih, sličnih ili neposredno zavisnih i uvjetovanih poslova - svi se poslovi date funkcije međusobno povežu i svrstaju u odgovarajuću organizacijsku jedinicu - sektor. Povezivanje (grupiranje) se provodi tako da se najprije formiraju uže organizacijske jedinice (grupe radnih mjesta), zatim šire, i tako redom, ali uvijek na funkcijskoj osnovi, da bi se na kraju formirala šira funkcijska organizacijska jedinica. Funkcionalne organizacijske jedinice imaju visok rang u hijerarhiji strukturiranja ukupnog zadatka poduzeća (neposredno su uz glavnog managera). Organizacijske jedinice funkcionalnog oblika u prvi plan stavljalju posebne zadatke, odnosno poslovne funkcije poduzeća, a u svrhu njihovog efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja. Funkcionalne organizacijske jedinice se formiraju po principu jedna funkcija – jedna organizacijska jedinica (odstupanja od ovog principa su i moguća u nužna). Model funkcionalne organizacijske strukture će se primijeniti:  u malim i srednjim poduzećima koja proizvode jedan proizvod odnosno pružaju jednu vrstu usluga  u velikim poduzećima, ako je riječ o monoproizvodnom odnosno  monouslužnom poduzeću. Preduzeće obično započinje svoj život funkcijskom strukturom, te s vremenom, uslijed rasta i razvoja, prelazi na druge oblike strukture.
 Sa stajališta broja organizacijskih jedinica može se govoriti o tri temeljna oblika funkcijske organizacijske strukture:

1. Početni 2. prelazni i 3. razvijeni oblik funkcijske organizacijske strukture.

19

Zećir H., Senad S. Dženan K., Organizacija, Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA), Sarajevo, str. 249-250.

37

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1) početni oblik funkcijske structure  karakterizira ga činjenica da je broj organizacijskih jedinica u poduzeću manji od broja poslovnih funkcija.  primjenjuje se u "manjim" poduzećima ("manja" s aspekta broja zaposlenih u poduzeću)

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf 2) standardni oblik funkcijske strukture poduzeća  karakterističan po tome da je u njemu broj formiranih funkcijskih organizacijskih jedinica jednak broju poslovnih funkcija (za obavljanje poslova svake poslovne funkcije se organizira posebna organizacijska jedinica)  izbor standardnog oblika strukture poduzeća treba biti posljedica rasta i razvoja poduzeća (poslovne funkcije zahtijevaju status samostalne organizacijske jedinice, ravnopravan s ostalima) veća poduzeća (pod pretpostavkom

 primjeren za srednja i monoproizvodnosti/monouslužnosti)

 u čistom obliku ovaj oblik je teško naći u praksi, odnosno da se broj organizacijskih jedinica s brojem poslovnih funkcija, => većinom u praksi nalazimo ili početni ili razvijeni oblik funkcijske strukture.

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf 38

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 3) razvijeni oblik funkcijske structure  karakterizira ga činjenica da je u njemu broj formiranih funkcijskih organizacijskih jedinica veći od broja poslovnih funkcija  izbor i opredjeljenje za primjenu posljedica razvoja poduzeća - faza kada mu stara organizacija postaje pretijesna odnosno kočnica, posebno s aspekta uspješnog obavljanja nekih poslovnih funkcija jako važnih za to preduzeće  primjenjuje se u većim poduzećima (proizvodnja jednog ili nekoliko sličnih proizvoda)  poznat još i kao "zrela funkcijska struktura", predstavlja predoblik za divizijsku organizacijsku strukturu.

Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf Ako su pojedine funkcijske organizacijske jedinice prevelike, s obzirom na mogućnost izvršenja zadataka i koordinacije obavljanja poslova svih zaposlenih od strane managera te jedinice => neophodno će biti podijeliti te temeljne organizacijske jedinice na funkcijske podjedinice = derivirana (izvedena podjela).

39

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www.efst.hr/nastava/90/Vjezbe%204.pdf

40

dok će naknadna podjela proizvodne funkcije biti provedena prema obliku procesno orijentirane funkcijske strukture)  ovaj oblik se češće nalazi u praksi.hr/nastava/90/Vjezbe%204. dok atribut "procesna" ukazuje na to da se formiranje organizacijskih jedinica u njoj obavlja prema fazama tehnološkog procesa  rijetko primaran oblik organizacije poduzeća .pdf 41 .efst.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www.hr/nastava/90/Vjezbe%204.ovaj oblik prisutan u organizaciji proizvodne funkcije (primarna organizacijska struktuera bit će funkcijska ili divizijska.efst. Izvor: http://www.pdf 4) procesno orijentirana funkcijska organizacijska struktura  u osnovi funkcijska.

42 . Organizaciono struktuiranje preduzeća.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. Hodžić. 2007. Zenica.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Kritike na funkcionalnu organizacijsku strukturu kao neadekvatan oblik organizacijske strukture u uvjetima moderne teorije su neosnovane iz nekoliko razloga:  nove organizacijske strukture. uvijek se javljaju kao sekundarne .naknadno se interpoliraju na neku primarnu organizacijsku strukturu (i na funkcijsku)  pojedini modeli klasičnih organizacijskih struktura nezamjenjiv su oblik organizacijske strukture i danas za mnoga poduzeća (mala nediverzificirana poduzeća)  prikladna u prošlosti. Proces diverzifikacije proizvodnje u velikim poduzećima mora slijediti i paralelan process divizionalizacije njegove organizacijske strukture. Diviziona organizacijska struktura Diviziona organizacijska struktura se javlja kao posljedica rasta i razvoja poduzeća koja su (uslijed diverzifikacije proizvodnje i širenja asortimana proizvoda) ekspanzijom na nova tržišta te usmjeravanjem na određene kategorije kupaca bila primorana mijenjati tradicionalnu funkcijsku strukturu. danas. Tri osnovne vrste divizijske organizacijske strukture: 1. Proces divizionalizacije nužno će pratiti i proces decentralizacije obavljanja poslovnih funkcija poduzeća. 5. predmetna 2. "geografskom području" ili "kategorijama kupaca".1. teritorijalna 3. koje bi tobože trebale zamijeniti klasičn organizacijske strukture. Divizijska organizacijska struktura .4.podjela rada. grupiranje i povezivanje sličnih ili srodnih poslova te formiranje nižih organizacijskih jedinica se obavlja prema "proizvodima". orijentirana prema potrošačima 43 . te vjerojatno u budućnosti za mala poduzeća u ranoj fazi njihova životnog ciklusa kada je različitost proizvoda mala a dug ciklus razvoja novog proizvoda. Decentralizacija poslova pojedinih funkcija po divizijskim organizacijskim jedinicama čini te jedinice:  fleksibilnima i prilagodljivima zahtjevima okoline  relativno slobodnima i autonomnima  zamjenjivima ukoliko neka jedinica ne ostvaruje planirane rezultate Diverzificirano poduzeće jest poduzeće s većim brojem odnosno mnoštvom proizvoda.

zajednički za sve proizvodne jedinice (divisions). svake njezine divizije posebno te koordinaciju među divizijama. Veličina nije presudni faktor izbora divizijske organizacijske strukture (mada se primjenjuje većinom u "većim" poduzećima) glavne odrednice su broj proizvoda. geografska rasprostranjenost i različitost kategorija potrošača (ove odrednice su posljedica rasta i razvoja poduzeća tj. njegove veličine). srodna. 1) Predmetna organizacijska struktura .svi poslovi vezani uz proizvodnju i realizaciju jednog proizvoda ili skupine proizvoda međusobno se povezuju u jednoj organizacijskoj jedinici.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Osnovna značajka ove organizacijske strukture je objedinjavanje većeg broja ili dijela poslovnih funkcija po "proizvodima. S obzirom na udio pojedinih proizvoda u ukupnoj proizvodnji može se govoriti o tri kategorije diverzificiranih poduzeća:  dominantne poslovne tvrtke (70-95% svoje proizvodnje imaju u jednom poslu ili u vertikalno povezanim tvrtkama u lancu)  povezana (srodna) poduzeća (diferencirana su u povezana. marketing. Broj tako osnovanih jedinica ovisiti će i o broju proizvoda odnosno broju skupina srodnih ili sličnih proizvoda. u okviru svake proizvodne jedinice. financije. Menadžeri pojedinih divizija usmjereni na postizanje što boljih rezultata divizije kojom rukovode. Najčešći poslovi koji će se obavljati na razini poduzeća (zajednički za sve jedinice) su: istraživanje i razvoj. Predmetna organizacijska struktura može biti primijenjena:  kao primarna organizacijska struktura (slike 19 i 20)  kao "naknadna" organizacijska struktura (na drugoj razini podjele i grupiranja zadataka u poduzeću) nakon primarne funkcijske organizacijske strukture (slika 21). 44 . područja te na jedan posao ne otpada više od 70% prodaje)  nepovezana (nesrodna) poduzeća (diverzificirana tako da nove poslove ne povezuju sa starim te ni jedan posao nema 70% prodaje) Upravljački vrh korporacije određuje osnovnu strategiju korporacije u cjelini. U praksi. "geografskim područjima" ili "različitim kategorijama potrošača". dok se ostale poslovne funkcije odnosno ostali poslovi tih poslovnih funkcija obavljaju na razini poduzeća. većeg broja ili samo nekih poslovnih funkcija. planiranje kadrova te neki opći i pravni poslovi. obavljaju se samo određeni poslovi.

2003. Babić. Beograd.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. Izvor: M. 2003. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Stavrić. Stavrić. Babić. KIZ „Centar“. B. KIZ „Centar“. 45 . B. Beograd. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2) Teritorijalna (geografska) organizacijska struktura . KIZ „Centar“. Ova organizacijska struktura se.svaka teritorijalna jedinica objedinjava sve nužne djelatnosti odnosno funkcije na svom području. a posebno ako se radi o internacionalnoj aktivnosti poduzeća. kada poduzeće djeluje na većem geografskom području. B. Babić. Beograd. 46 . Najčešće se javlja u poduzećima koja su nastala integracijom ranijih samostalnih poduzeća. Izvor: M. a koja su razmještena po različitim lokacijama. Stavrić. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. primjenjuje u pravilu. 2003.

Babić. 2003. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. bolnice i sl. Ovaj model organizacije najizravnije podržava načelo modernog poslovanja koje se izražava u "maksimalnoj orijentaciji prema kupcima". Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. . Beograd.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. 3) Organizacijska struktura orijentirana potrošačima . KIZ „Centar“. grupiranje te povezivanje srodnih ili sličnih poslova i formiranje užih organizacijskih jedinica se obavlja prema "skupinama potrošača" odnosno "kategorijama kupaca". predmetne ili teritorijalne organizacijske strukture) u velikom broju poduzeća (banke. Beograd.no rijetko će se koristiti kao model organizacije za najvišu organizacijsku razinu. 47 . Izvor: M. B. Stavrić. KIZ „Centar“. fakulteti.podjela rada. Stavrić. B. 2003. Babić. Ovaj oblik se primjenjuje na određenoj razini organizacije poduzeća (u okviru primarno funkcijske.).

B. 2003. Babić. KIZ „Centar“. 48 . Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Stavrić. Beograd.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M.

ali je on bez radnog tima odnosno radne skupine koja bi izvodila projekt. Projekt = zaokružen. 1) Individualna projektna organizacija .oblik projektne organizacije koji ima voditelja projekta. veličina i složenost projekta. Svi poslovi vezani uz projekt prenose se na realizaciju u odgovarajuće funkcijske jedinice.5 Projektna organizacijska struktura Projektna organizacijska struktura predstavlja privremenu organizacijsku formu i to takvu koja se uspostavlja za realizaciju jednog određenog zadatka odnosno projekta. jedinice ili službe odgovorni za izvršenje pojedinih dijelova projekta. dok su funkcijski odjeli. direktno odgovornog direktoru poduzeća. Kakav će model projektne organizacijske strukture izabrati poduzeće ovisi o brojnim faktorima (čimbenici organizacije. Projektni manadžer kod ovog oblika projektne organizacije ima ulogu koordinatora i organizatora aktivnosti izvršitelja u funkcijskim organizacijskim jedinicama. za određeno vrijeme i uz zahtijevanu kvalitetu obavljenog posla. uz određene troškove. a koji se mora ostvariti u određenom vremenu te zahtijeva koordinirane napore nekoliko službi odnosno zaposlenih radnika u tim službama. Projektna organizacijska struktura uvijek je samo “dodatna” odnosno “naknadna” organizacijska struktura interpolirana u postojeću klasičnu (funkcijsku. slični su po načinu izvođenja te zahtjevaju neki ustaljeni način izvođenja. te može biti:  nestalna (jednokratni projekti – javljaju se jednom te se rijetko izvode na isti način)  stalna (projektni procesi – ponavljaju se više puta uzastopice. Ideja je skupiti najbolje talente koji stoje na raspolaganju organizaciji da bi se riješio neki složeni zadatak. cjelovit. Individualna projektna organizacija neznatno mijenja globalnu organizacijsku strukturu:  zahtijeva unutarnju reorganizaciju rasporeda poslova odnosno poslova za pojedine projekte u funkcijskim organizacijskim jedinicama  izdvaja manadžera projekta iz postojeće organizacijske strukture 49 . složen pothvat čije se karakteristike i cilj mogu definirati.1.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. učestalosti ponavljanja i brojnosti projekata). Projektna organizacija je poseban oblik timske organizacije. divizijsku) organizacijsku strukturu.

Zenica. Erudit.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Z. 50 . 2000. Hadžiahmetović. Organizacijski menadžment.

2007. Hodžić. izaziva znatne promjene u globalnoj organizacijskoj strukturi. Karakteristike čiste projektne organizacije su:  manadžeri projekta su direktno vezani za direktora poduzeća.  suradnici na projektu potpuno su izvojeni iz hijerarhijske strukture – privremeno napuštaju svoje funkcijske organizacijske jedinice u kojima su stalno zaposleni  članovi projektnog tima čine jednu organizacijsku cjelinu.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 2) Čista projektna organizacija – najrazvijeniji i najsloženiji oblik projektne organizacije. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Izvor: A. Zenica. 51 . Ovaj oblik se upotrebljava samo za izvršenje izuzetno velikih i složenih projekata – projekti su potpuno samostalni i nezavisni od linijske organizacijske strukture. projektnu skupinu kojom rukovodi projektni manager  članovi projektnog tima i stručno su i disciplinski odgovorni voditelju projekta dok traje posao na projektu  orijentacija na izvršenje zadatka i to u granicama predviđenih troškova projekta i u predviđenom vremenu za realizaciju projekta.

Zenica. a minimiziraju slabosti funkcijske i divizijske strukture.zgrada i sl.6.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Matrična organizacijska struktura Matrična organizacijska struktura – nova vrsta organizacijske strukture u kojoj se maksimiziraju dobre strane. i ona koja imaju diverzificiran proizvodni program). Izvor: A.1. 2007. S obzirom na različite vrste divizijskih jedinica u njihovoj kombinaciji s funkcijskim jedinicama mogući su sljedeći oblici matrične organizacije:  funkcijsko-predmetna matrica  funkcijsko-teritorijalna matrica  predmetno-teritorijalna matrica 52 . Prikladna je za poduzeća koja istovremeno proizvode više različitih proizvoda (najčešće će to biti poduzeća koja se bave proizvodnjom pojedinačnog proizvoda – brod. Hodžić. Organizaciono struktuiranje preduzeća.

Pokušava spojiti pozitivne strane funkcijske i projektne organizacijske strukture. Izvor: A. Iz ovih razloga u matričnoj je organizaciji i odgovornost za izvršenje projekta podijeljena između managementa projekta i managera linijske organizacije. dok je funkcijska osnovna . matrična organizacijska struktura bi trebala biti rezervirana za one situacije gdje nijedna druga organizacijska struktura nije djelotvorna. Hodžić. programska). 53 .). teritorij itd. Matrična organizacijska struktura je najkompleksniji i najkonfliktniji organizacijski mehanizam – to je istodobno i jedina struktura koja nastoji maksimizirati nekoliko strategijski važnih aspekata odjednom. Matrična forma organizacije prikladna je i za poduzeća koja rade na većem broju projekata istovremeno (projektna organizacijska struktura je “dodatna”. 2007.ona se nalazi u servisnom odnosu prema projektnoj). Sve što je navedeno za matričnu organizaciju vrijedi i za njene modalitete (projektna. Za matričnu organizaciju karakteristična je dualna odgovornost članova projektnog tima (stručno su podređeni manageru projekta.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Matrična organizacijska struktura će se koristiti onda kada se organizacijom mora istovremeno zadovoljiti nekoliko zadataka (strategija zahtijeva maksimizaciju nekoliko dimenzija istovremeno –proizvod. a po “horizontali” upravljanje i vođenje projektom (menadžer projekta). tržište. U matričnoj organizaciji ovlaštenja i odgovornosti se ostvaruju po “vertikali” (manager specijalizirane funkcijske organizacijske jedinice). Organizaciono struktuiranje preduzeća. Zenica. Zbog velike kompleksnosti i nestalnosti. a disciplinski manageru matične funkcijske organizacijske jedinice) => ovo je ujedno i najveća slabost matrične organizacije. proizvodna.

7. KIZ „Centar“.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. U hibridnoj organizaciji primarno mjesto imaju divizijske jedinice (proizvodne ili teritorijalne) kojima se nadodaje jedna ili više funkcijskih jedinica. kada je primarna organizacijska struktura pretežno funkcijska. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. te se također postiže ravnoteža između centralizacije i decentralizacije obavljanja pojedinih poslovnih funkcija. Hibridna organizacijska struktura Hibridna organizacijska struktura – oblik u kojemu se na istoj organizacijskoj razini kombiniraju funkcijske i multidivizijske komponente. Određeni poslovi nekih poslovnih funkcija obavljaju se zajednički. U hibridnoj organizaciji se na istoj organizacijskoj razini kombiniraju dva načela raščlanjivanja i grupiranja zadataka kao i formiranja organizacijskih jedinica. Izvor: M. Beograd. Babić. O hibridnoj organizaciji govorimo i u obrnutom slučaju. objedinjeno na razini poduzeća za potrebe svih njegovih djelova. dok se ostali poslovi tih istih funkcija (uz preostale poslovne funkcije) obavljaju unutar pojedine divizijske jedinice. Stavrić. 2003.1. 54 . B. Ovaj model se koristi u praksi radi postizanja racionalnosti i ekonomičnosti poslovanja.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: M. 2003. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. KIZ „Centar“. Beograd. B. Babić. Stavrić. 55 .

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. dok na drugoj razini dominira neka druga vrsta organizacijske strukture. Mješovita organizacijska struktura Mješovita organizacija javlja se u multidivizijskoj organizacijskoj strukturi u kojoj se miješaju (kombiniraju) dvije ili više divizijskih jedinica na istoj organizacijskoj razini.1. Najčešće su u praksi modeliranja organizacijske strukture situacije u kojima se primjenjuju različite kombinacije dosad nabrojanih vrsta organizacijskih struktura.8. Karakteristika je mješovitih organizacijskih struktura da na pojedinim organizacijskim razinama dominira jedna vrsta organizacijske strukture. U literaturi se za mješovite strukture upotrebljava i naziv konglomeratska organizacija (Conglomerate organization). 56 .

agr.hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struktura.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: http://www.pdf 57 .agr.hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struktura.pdf Izvor: http://www.

bilo timovi. će biti hibridna. tehnologija jednostavna. Najčešća dvojba: "Pa zar horizontalna organizacija nije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. konkurencija pretežno domaća. Promjene poslovne okoline te strukture tržišta doveo je do toga da je broj situacija u kojima je striktno funkcionalni model organizacije prikladan. i kombinirajući sposobnosti obiju za ostvarenje performansi. horizontalna organizacija je fokusirana na ostvarivanje i dostavljanje value proposition kupcu. Čak i u organizacijama koje su najbliže čistom modelu horizontalne organizacije postojat će neka područja koja će biti organizirana funkcijski. Ovakav model organizacije se naziva "horizontalna (procesna) organizacija". kao što su management procesi koji su važni za cijelu organizaciju . funkcijske i horizontalne. se uvelike smanjio.Procesna organizacijska struktura Funkcionalna organizacija je nastala i održavala se dok je poslovna okolina bila relativno stabilna i predvidljiva. Zbog prije navedenih nedostataka. Svaka horizontalna organizacija je drugačija. usluga. Ne postoje dvije iste horizontalne organizacije. Brzina. Većina horizontalnih organizacija. funkcijska organizacija je odlično funkcionirala. i fleksibilnost su ključni pojmovi koje kompanija mora uzeti u obzir ako želi uspjeti u današnjoj novoj ekonomiji. Suprotno.  timovi . koji su izvedeni iz value proposition. Struktura horizontalne organizacije treba biti optimalna za dostavljanje izjavljene vrijednosti određene kompanije i provođenje dugoročne strategije te iste kompanije. financije.  fokus je vanjski. uzimajući najbolje od obje.  vlasnici procesa. bilo individue.čine osnovne jedinice organizacije i dano im je da budu samoupravni. Dokle god su tržišta bila stabilna. funkcionalna organizacija?". a ne unutrašnji (svaki odjel teži zadovoljavanju mjerila produktivnosti koju su dana za taj odjel). stoga ta kompanija prilagođava svoju organizacijsku strukturu zadovoljenju tih ciljeva.9. Glavne karakteristike koje odvajaju horizontalnu organizaciju od vertikalne (funkcijske) su:  core proces grupe okupljanju zaposlenike ovisno o setu mnogostrukih vještina potrebnih da se ispune ciljne performanse određenog procesa i dostavi value proposition kupcu. ljudski resursi – ovi menadžment procesi povezuju napore horizontalno organiziranih procesa i procesnih grupa.ne individualci grupirani u hijerarhijskim odjelima . međutim. 58 . su odgovorni za vođenje i upravljanje cijelim core procesom od početka do kraja. vodeće korporacije današnjice se okreću krosfunkcijskoj organizaciji dizajniranom oko takozvanih "end-to-end" radnih tijekova. nagnuta. Ono po čemu se jedna horizontalna organizacija može prepoznati je koncept core procesa.strategijsko planiranje. rješenja potpuno prilagođena kupcima.1.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Ž. 1994. Beograd. Stefanović. 59 . Ekonokmski fakulteta. Organizacija preduzeća.

Beograd. 60 . Stefanović. Organizacija preduzeća. Ekonokmski fakulteta.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Ž. 1994.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 61 .

posebna načela organizacije koja ne bi bila poznata i iz razdoblja klasične organizacijske teorije. Suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije ne dovode u pitanje postojeće organizacijske strukture koje su nezamjenjive kao primarni oblik poduzeća već:  dodaju organske dimenzije organizaciji.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. SAVREMENI TRENDOVI U OBLIKOVANJU ORGANIZACIJE Savremena organizacija poduzeća ne poznaje neka nova. tj. S obzirom na intenzivan proces umrežavanja organizacija => organizacije se orijentiraju na svoj core (sržni) program. Suvremene organizacije su učeće organizacije (kontinuirano se prilagođavaju promjenama).horizontalna organizacija)  uzak ili širok raspon kontrole (informatizacija)  kruta ili fleksibilna struktura (konfederacija poduzetnika)  statična ili inovativna organizacija (male. a sve ostalo putem outsourcinga (eksternalizacije) nabavljaju od ostalih članica mreže.2. Suvremene organizacije su intenzivne znanjem (uz informacije danas glavni resurs organizacije). U osnovi svih novih trendova u oblikovanju organizacije je informatička revolucija => s pravom se danas govori o informatičkoj ekonomiji.  predstavljaju oblik povezivanja poduzeća (rušenje “rigidnosti” struktura. drugih članica mreže. na zadatak fokusirane jedinice)  birokratska ili organska struktura  autoritet pojedinca ili timski rad (raspon komunikacije umjesto kontrole)  neuvažavanje ili uvažavanje ljudi u organizaciji  upravljanje ljudima ili upravljanje stvarima i procesima  nepostojanje ili postojanje korporativna kulture  nespremnost ili spremnost za provođenje organizacijskih promjena  federalna strukturiranost ili konfederacija poduzeća  funkcionalna ili federalna decentralizacija Organizaciju poduzeća budućnosti obilježava čak i drugačiji način grafičkog prikazivanja organizacije. Outsourcing = svaka članica mreže proizvodi ono u čemu je bolja od konkurencije. U novim organizacijskim strukturama poduzeća postoje i takvi načini prikazivanja u kojima se hijerarhija potpuno briše => umjesto nje multidisciplinarni timovi. odnosno umrežavanjem brišu granice) 62 . Razlika između klasične i suvremene organizacije ogleda se samo u tome gdje je težište organizacijskih načela:  centralizacija ili decentralizacija (autonomne SBU i profitni centri)  dublja ili plića organizacijska struktura (informacijski bazirana organizacija.

T-oblik organizacije Informacijska tehnologija – umrežavanje svijeta na svim meridijanima i paralelama =>promjena svijeta u bližoj i daljnjoj budućnosti => mogućnost za nove načine oblikovanja organizacije. Konkurentska sposobnost poduzeća. Zagreb. T.1. Sinergija. Informacijska tehnologija omogućava uspostavu T-oblika organizacije (tehnološki uvjetovane organizacije ili tehnološke organizacije (TO)).oblik organizacije putem međusobnog umrežavanja i povezivanja organizacija čini neke oblike organizacije ataktivnijima od drugih.2. T-oblik nije neka posebna vrsta organizacije.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Informacijska tehnologija “ruši” granice postojećih organizacija i na taj način mijenja odnose među poduzećima => organizacije otvorenog tipa (open organization). već se kroz taj naziv želi naglasiti izrazito velik utjecaj informacijske tehnologije na oblikovanje organizacije. 63 . 1999. Tipurić). Izvor: Grupa autora (redator D.

IT sama po sebi dovoljna za uspostavu T-oblika organizacije => potrebna je značajna promjena u organizacijskoj kulturi i organizacijskoj klimi. jednostavni zadaci se zamjenjuju multidimenzionalnim zadacima od zaposlenih se traži cjelovita naobrazba rad usmjeren prvenstveno na zadovoljstvo kupaca 64 . T-oblik organizacije zamjenju sve ono što postoji u tradicionalnoj organizaciji elektroničkom verzijom (mijenjanje klasične “papirologije” digitalnim zapisom). Najvažnija značajka T-oblika organizacije je velika sloboda koju management ima u kreiranju organizacijske strukture poduzeća:  IT omogućava uspostavu plitke organizacije. U T-obliku organizacije:     funkcijski odjeli se zamjenjuju projektnim timovima. stoljeću. strateških partnera i ostalih virtualnih jedinica. Svaka organizacija koja ne koristi informacijsku tehnologiju i koja nije u mreži teško će preživjeti u 21. kupaca. komunikacijske tehnologije i mrežne organizacije omogućava veliku fleksibilnost organizacije koja može brzo reagirati na zahtjeve kupaca.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE T-oblik organizacije = oblik umreženih organizacija: dobavljača. T-oblik organizacije putem elektroničke pošte. mali broj razina managementa iširok raspon kontrole  dio komunikacija management-suradnici preuzima IT  veće značenje raspona komunikacija nego raspona kontrole  management može komunicirati s daleko većim brojem suradnika te ih također može nadgledati (elektronička veza)  IT reafirmira matričnu tehnologiju (za koju je splasnuo interes zbog mogućih konflikata između linijskog i projektnog managementa) => IT joj omogućava dinamizam i fleksibilnost.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Prednosti i nedostaci T-oblika organizacije 65 .

Virtualna organizacija Vrijeme brzih promjena i visoke tehnologije kada znanje i informacije postaju ključni resurs za uspjeh u poslovanju => novi zahtjevi za poduzeća. teleradnici.pdf Virtualna organizacija = oportunistički savez kompanija sa sržnim (core) kompetencijama 66 . tehnologiju.2. Virtualna organizacija = nehijerarhijska organizacija nezavisnih kompanija koje samostalno odlučuju o ulasku u mrežu virtualne organizacije s drugim kompanijama s kojima razmjenjuju sirovine. virtualni uredi.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. materijale.2.hr/nastavnici/druzic/dokumenti/mis2009/MIS_2009_3_MIS. znanje. virtualni zaposlenici. telekonferencije). informacije.efos. proizvode i usluge. Virtualna organizacija je potpuna suprotnost vertikalno integriranoj kompaniji (ousourcira sve aktivnosti osim onih u kojima je lider). Virtualna organizacija bi u doslovnom prijevodu značila prividna organizacija. odnosno zamjena za stvarnost (virtualne zalihe. istraživanje i razvoj. Izvor: http://oliver. Virtualna organizacija nije stvarna organizacija (u pravilu nema svoju strukturu => zbog čega govorimo o virtualnoj organizaciji a ne virtualnoj organizacijkoj strukturi).

infrastrukture i troškova. Virtualna organizacija će u budućnosti značajno promijeniti organizaciju poduzeća:  opis poslova će biti neodređen.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE kao odgovor na tržišnu nesigurnost.2.2. ipak neke od njih imaju veće značenje u mreži => one kompanije koje na sebe vežu veći broj drugih kompanija pa se smatraju dominantnim članom mreže. tako i između pojedinih dijelova unutar jedne velike kompanije (ovdje ne govorimo o prividnoj. temelji se na IT-u. kako između nezavisnih kompanija. Uzajamno uvjetovane strategije u virtualnoj organizaciji:  sržni program (core business) – kompanija mora biti lider u svoj temeljnom poslu  eksternalizacija aktivnosti (outsourcing) – aktivnosti u kojima kompanija nije lider kupuje od drugih članica virtualne organizacije jeftinije nego što bi sama mogla obaviti jer su druge članice lider svaka za svoj temeljni posao. dijeljenje resursa. težnja za izvrsnim performansama te savršenom zadovoljavanju potreba kupaca. kapaciteta. Proces formiranja virtualne organizacije:      definiranje partnerske strategije formiranje vanjskih saveza odabiranje partnera definiranje strukture partnerstva razvijanje politike podrške 67 . Virtualna organizacija može biti uspostavljena. nestvarnoj organizaciji jer ovako organizirana kompanija ima hijerarhiju i strukturu – samo su neke njene komponente virtualne).  veliki će izazov biti nositi se sa rizicima i nesigurnostima u virtualnoj organizaciji gdje promjene postaju stalne.  zaposleni će više komunicirati sa svojim dobavljačima i kupcima nego sa kolegama na poslu. međusobno povjerenje partnera u mreži.1. učeća organizacija – organizacija koja stalno uči. 5.  rad će se odvijati uglavnom u timovima. Virtualna organizacija – organizacija 21. stoljeća Osobine virtualne organizacije:       fleksibilnost. Iako su sve kompanije u virtualnoj organizaciji ravnopravne. prilagodljivost i modularnost.

Prednosti i nedostaci virtualne organizacije 5.3. ⌧ kada je izuzetno visok rizik od ulaska u virtualnu organizaciju ⌧ kada su nekompatibilni filozofija i stilovi managementa (kada nema povjerenja) ⌧ kada se ne slažu sržne kompanije i njeni partneri ⌧ kada okolnosti ulaska kompanije u virtualnu organizaciju nisu jasno definirane (ne postoji odgovarajući pravni okvir za virtualnu organizaciju).2.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Situacije kada kompanija ne bi trebala ući u virtualnu organizaciju: ⌧ kada kompanija posjeduje takve kompetencije i vještine koje joj omogućavaju da sama može zadovoljiti tržišta. Mrežna organizacija 68 .

Mrežna organizacija. 2007. mogućih oblika te prednosti i slabosti vrijedi i za mrežnu organizaciju kao način ostvarivanja odnosa među članicama virtualne organizacije. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Zenica. Izvor: A. 69 . Najveći broj mreža nije formaliziran te su u osnovi nehijerarhijske i bez formalne organizacijske strukture (premda članice mreže. Budući da su mogućnosti ulaska i izlaska iz mreže praktično neograničene. povezuje i njihove strukture. mrežne organizacije se nazivaju i "organizacijama bez granica". ali ona time ne uspostavlja neku novu suprastrukturu ili nadstrukturu. Sve što je prethodno rečeno za virtualnu organizaciju. mogu biti strukturirane s veoma niskom ili blagom hijerarhijom odnosno plitkom organizacijskom strukturom). u pogledu njenih karakteristika. Mrežna organizacija. kroz različite oblike partnerstva. povezujući međusobno poduzeća u mrežu.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Mrežna organizacija (network organization) predstavlja novi oblik organizacije koji je u najužoj svezi s virtualnom organizacijom. odnosno umrežena kompanija javlja se kao odgovor na sve složenije uvjete poslovanja i sve veću brzinu promjena u poslovanju. Hodžić.

dok niti predstavljaju informatičke veze. Kada govorimo o mrežnoj organizaciji većinom mislimo na mrežno zasnovane organizacijske strukture poduzeća. Zenica.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Grupa autora (redator D. Čvorovi simboliziraju pojedince ili timove. Zagreb. Svaki pojedinac ili tim izvršenje vlastitog zadatka može putem mreže koordinirati s 70 . 2007. Kod mrežne organizacije dolazi do maksimalne redukcije razina management (rightsizing) i informacijskog povezivanja pojedinaca i timova u organizacijsku mrežu poduzeća. dok virtualna organizacija označava većinom mrežno zasnovane organizacije (mreža kompanija). Organizaciono struktuiranje preduzeća. Sinergija. 1999. Hodžić. Tipičan primjer takve strukture je organizacija ribarske mreže (fishnet organization) koju čini mnoštvo okna i čvorova. Izvor: A. Tipirić). Konkretna sposobnost poduzeća.

Dok su mreže unutar poduzeća u pravilu zatvorene. Ribarska mreža može imati u jednom trenutku nekoliko hijerarhija (podignutih čvorova) koje su privremene i različitih visina i broja razina (heterarhija-heterarchy ili suprotnost od hijerarhije). nastaje nova piramida itd. Mrežnu organizaciju između različitih firmi (specijaliziranih jedinica) koje su koordinirane radije tržišnim mehanizmom nego lancem naređivanja. Organizaciono struktuiranje preduzeća. projekt obavljen) mreža se slegne te nestaje hijerarhije. mreže između poduzeća. su otvorenog tipa. nazivamo većinom klaster (claster) ili skupina (grozd) ili paukova mreža umreženih organizacija. 2007. Struktura ribarske mreže je fleksibilna . Izvor: A. Izvrnuta organizacija 71 . odnosno podređeni može biti nadređeni svom manageru. a kad se čvor pusti (posao.. 5. Podigne li se čvor na nekom drugom mjestu.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE onima u mreži s kojima je povezano izvršenje njegovog zadatka.. Ako se mreža uhvati za neki čvor i podigne (treba obaviti posao. Hodžić.u jednom trenutku viši manager može biti podređen nižem manageru. Zenica. Podignuta mreža će trajati onoliko koliko traje obavljanje zadatka (projekta).4.2. projekt) mreža sama formira hijerarhiju. različitih pravnih subjekata.

Karkteristična za kompanije koje se bave direktnom prodajom jednog ili određenog. već prije svega filozofiju organizacije i njezinu usmjerenost prema kupcima. Kao i kod drugih suvremenih oblika organizacije i ovdje IT igra ključnu ulogu. 72 . užeg asortimana proizvoda. Izvrnuta organizacija je i vrlo plitka organizacija (upravo zbog plitkosti nosi naziv izvrnuta organizacija – veličina uopće ne utječe na organizaciju). ali na vrlo širokom području te sve organizacije koje se temelje na znanju.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvrnuta (izokrenuta) organizacija (Inverting organization) predstavlja jedan od oblika nehijerarhijske organizacije Izvor: Grupa autora (redator D. Tipirić). Ovakav model organizacije je prikladan za organizacije koje se oslanjaju na visoko obrazovane stručnjake i samokontrolu zaposlenih (profesionalna birokracija). Pojam “izvrnuta organizacija” – izraz koji objašnjava oblik promjena u pravcu decentralizacije i nehijerarhijske organizacije. Zagreb. Konkretna sposobnost poduzeća. Prethodna slika ne pokazuje organizaciju koja bi ovako stvarno izgledala. 1999. Sinergija.

Kako se često timska organizacija interpolira u funkcijsku organizacijsku strukturu.2. 2007. često se tako formirani timovi nazivaju kros-funkcijski timovi (Cross-Functional Teams) odnosno multifunkcijski timovi (čine ih članovi iz različitih funkcijskih organizacijskih jedinica).5. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Umjesto tradicionalnih naredbodavaca na njihovo mjesto dolaze manageri treneri koji pomažu zaposlenima u zajedničkom postavljanju i rješavanju problema.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. Hodžić. Govoreći o timskoj organizaciji u kontekstu organizacijske strukture. Zenica. 73 . Timska organizacija:     otklanja rigidnost klasičnih struktura. Timska organizacija unosi elemente organske strukture u postojeće klasične modele organizacije (ugrađiva se u postojeću klasičnu strukturu prilikom reorganizacije). govorimo o načinu organizacije u kojoj dominira timska struktura. Izvor: A. Timska organizacija Timska organizacija predstavlja jedan od načina novog pristupa dizajniranju organizacije. “ruši” granice organizacije te na taj način dehijerarhizira organizacijsku strukturu te je čini znatno plićom i izuzetno fleksibilnom.

segmenata . tržištima odnosno geografskom obilježju.prednji marketing). Zagreb. Konkretna sposobnost poduzeća.pozadinski marketing i marketing trž. Organizacija prve linije (Front) je izvršena najčešće prema potrošačima. Izvor: Grupa autora (redator D. 1999.2. pozadine (Back) po različitim načelima strukturiranja organizacijskih jedinica u jednoj organizacijskoj strukturi.6. managera (fronte) tržišta “A” i managera pozadine proizvoda “1”. Front/back organizacija Front/Back struktura = hibridna organizacija => organizacija prednjeg dijela (Front) i zadnjeg dijela. Sinergija. 74 . Front/Back struktura je pogodna za one kompanije koje imaju dvojne strategije (usmjerenost na tržište i na proizvode => većinom tržišni uvjeti zahtijevaju da se kompanije ovako organiziraju).ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. U ovoj strukturi kritičan je proces planiranja i budžetiranja = to je ustvari process pregovaranja npr. Druga dimenzija organizacije (Back) je organizirana najčešće prema proizvodima ili uslugama odnosno tehnologiji. Front/Back struktura omogućuje također i horizontalna povezivanja između prednje linije i pozadine (marketing pojedinih proizvoda . Tipirić).

Ameba organizacije su bez hijerarhije pa se može reći da su one. Amebe su oblik “samoupravljane timske strukture”. sa stajališta dubine organizacije. već mora biti uklopljena u neki od poznatih modela organizacijskih struktura. Ameba organizacija Ameba organizacija (Ameoba organization) predstavlja organizaciju koja se temelji na fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5.7. Među članovima pojedine amebe nema hijerarhije. Zagreb. Izvor: Grupa autora (redator D. 75 . zbog čega je ovaj oblik organizacije fleksibilan i lako prilagodljiv. jednorazinske organizacije. Konkretna sposobnost poduzeća.2. 1999. mogu brojati od 3 do 50 članova. Sinergija. Ni ameba organizacija ne može egzistirati sama za sebe. a ako su neefikasne mogu se dijeliti ili reformirati u nove amebe. Tipirić). Amebe predstavljaju najmanje jedinice u organizaciji.

novo ime za već dobro poznati divizijski model organizacije. Sloj poslovnih sustava = klasična hijerarhijska birokratska struktura. Fraktali su suvremeniji oblik organizacije koji karakterizira decentralizacija i dinamičnost organizacijske strukture.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 5. bave se aktivnostima temeljenima na znanju. Dok su fraktali najmanje divizijske jedinice. najviši sloj. U hipertekst organizaciji su povezane formalna organizacijska struktura. središnje mjesto u organizaciji. ugrađen u viziju.2. timska organizacija i organizacija temeljena na znanju.9.8. Hipertekst organizacija Hipertekst organizacija (Hypertext organization) je organizacija povezanih polja koja se temelji na poslovnim sustavima. projektnim timovima i znanju. Sloj projektnih timova = nehijerarhijski strukturirani. ne egzistira kao stvarni organizacijski entitet. Fraktali se mogu strukturirati na istim načelima na kojim se obavlja divizijska organizacija poduzeća. Fraktalna organizacija Fraktalna organizacija na određeni način predstavlja novi oblik organizacije ili preciznije rečeno. klasteri su skupine odnosno grozdovi fraktala (gledano unutar poduzeća). Fraktalna organizacija je decentralizirani oblik organizacije koju karakteriziraju jasno definirani ciljevi te velika autonomija dijelova. 76 . kulturu i tehnologiju kompanije. decentralizirane u većoj ili manjoj mjeri. ali i integritet cjeline.2. autonomne organizacijske jedinice. prilagodljive tržišnim zahtijevima i nesigurnoj okolini. Sloj zasnovan na znanju = generira potrebno znanje za gornja dva sloja. 5. Bitno obilježja fraktala i fraktalne organizacije je to da su: fraktali manje.

Sinergija. Konkretna sposobnost poduzeća.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: Grupa autora (redator D. 77 . 1999. Zagreb. Tipirić).

dok je na nižoj organizacijskoj razini primjereniji širi raspon kontrole. Organizaciono struktuiranje preduzeća. može biti "uži" i "širi". Raspon kontrole . Na višoj organizacijskoj razini primjereni je uži raspon kontrole.broj ljudi koji su direktno podređeni jednom rukovodiocu. Hodžić. glavni aspekt organizacijske strukture. Zenica. ODNOS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I MANADŽMENTA Dizajniranjem organizacije odnosno oblikovanjem organizacijske strukture susrećemo se sa dva bitna elementa:  specijaliziranom podjelom rada  rasponom kontrole Specijalizirana podjela rada (i horizontalna i vertikalna) čini potrebu za koordinacijom nužnom (dublja i detaljnija podjela = poslovi managementa složeniji i teži.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 6. važnost koordinacije veća). Na raspon kontrole utječu:  priroda zadatka  značajke podređenih  sposobnost menadžera Izvor: A. 2007. 78 .

"pliću" organizaciju i manje managera "informacijski bazirane organizacije".ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Izvor: A. ZAKLJUČAK 79 . a raspon kontrole "širi" radnici su zadovoljniji na radu i obrnuto.velike tvrtke u budućnosti će imati manji broj razina u organizaciji. P. Drucker . Organizaciono struktuiranje preduzeća. u onim poduzećima gdje je organizacijska struktura "plića". 2007. tj. 7. U pravilu. Hodžić. Zenica.

prihvatanje internacionalizacije ili globalizacije kao baznog okvira poslovnih aktivnosti u ovom trenutku je nužnost.1. omogućile su povećanje konkurentnosti i rast kompanija. intenzivnim razvojem znanja. Dakle. brze tehnološke promjene neizbježno dovode do velike dislokacije i nesigurnosti za zaposlene i kompanije. Rast ekonomskih aktivnosti uzrokovan je. manje budžetske deficite i talase inflacije. Ma koliko da su okolnosti u jednoj zemlji ili na jednom tržištu povoljne. Organizaciono struktuiranje uslovljeno procesom globalizacije Globalizacijom svjetske ekonomije stvoreno je ogromno tržište sa jakim inostranim konkurentima. Preduzeća su danas primorana na još veću incijativu na polju inovacija i daljem smanjenju troškova poslovanja. Tehnologija je postala ključni faktor konkurentnost poslovanja i ekonomskog rasta. Uslov opstanka preduzeća jeste međunarodna orijentisanost zato što današnju međunarodnu ekonomije determinišu tri ključna faktora:  kontinuirana integracija svjetske ekonomije  brze tehnološke promjene i  kreiranje konkurentskog okruženja na globalnoj osnovi 80 . kao i povećanje životnog standarda. Brze promjene u svjetskoj privredi predstavljaju za savremena preduzeća i rizik i šansu. kao i do povećanja trenutne ekonomske i finansijske nestabilnosti i kolebljivosti u svijetu.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 7. Talas novih tehnoloških prodora kreira nove industrijske oblasti. Sve bi to trebalo da obezbjedi brži ekonomski rast. prvenstveno informacione. Razvoj i primjena informacionih tehnologija doprinosi daljem rastu produktivnosti u svim granama ekonomije. u velikoj mjeri. Kompanije samostalno ili kroz partnerstvo ulažu povećane napore u očuvanje i pospješivanje tehnoloških prednosti kao ključnom faktoru svoje kompetentnosti i konkurentnosti. Prevazilaženje ovih izazova je moguće uz adekvatno organizaciono prilagođavanje svjetskim tokovima globalizacije. Današnje kompanije koje budu osvojile primjenu novih tehnologija moći će da računaju na veće profite i nastup na većem dijelu tržišta. Međutim sa sve većim stepenom globalizacije. uspjeh nijednog preduzeća nije siguran. Visoke tehnologije.

10.. F.. H. Dženan K. Babić. Hodžić. 2008. 2003. Menadžment. Muratović. Stoner Dž. 1968. Organizacija.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE LITERATURA 1. 6. 8. Gilbert D.. Gilbert. Beograd. Organizacija preduzeća – upravljanje organizacionom strukturom. Principkes of Management. KIZ „Centar“.. Muratović. S. 2007. Jr:Menadžment. 2006. Informator. S. Zenica. Strukture in 5 s. Softić. M. A.. 5. Sarajevo. Otašević. Freman E. Želind. Organizacija. Sarajevo. Menadžment. McGraw Hill Book. Management Science. Zagreb. Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA). H. 2005. Zećir H. Stavrić. 9. Softić. Senad S. 81 . A. 2000. Beograd. Koontz and O Donell. Stoner. New York. Organizaciono struktuiranje preduzeća. Edward Friman. Mintzberg. 7. R.1989. Želind. B. H. 1979. vodić za predavanja i vježbe. 4. Organizacija i ekonomika proizvodnje. izvodi iz predavanja i vježbi. Sarajevo 2. V. Beograd 3. Daniel R..

2008.hr/dok//OIM/mmesin/07_Organizacija%20elemenata %20organizacijske%20strukture. 2005.) 18. http://www. Stefanović.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 11. Bogičević-Milikić. Ž. 14.) 19.hr/dok//epo/mskrtic/osnove%20poduzetnistva/ORGANIZACIJSKA %20STRUKTURA%20novo. http://www.pdf (pristupljeno 25. Sinergija. Beograd.) 16.agr.efst.org/dtt/cda/doc/content/hr_BPR. Z. http://web. Zenica.http://www.hr/nastava/90/Vjezbe%204. Ekonomski fakultet Beograd.2008. 1999.4. http://web.efzg.pdf 82 . Ekonokmski fakulteta. 12.pdf 20. 1994. M.efzg.4.hr/cro/nastava/ms/moduli/doc/ag2116_organizacijska_struk tura. Organizacijski menadžment. Organizacija preduzeća. Petković.deloitteandtouche.) 17.org/wiki/Organizational_structure (pristupljeno 27.Grupa autora (redator D. Janjićijević. Konkretna sposobnost poduzeća.wikipedia. B. 15. Zagreb. 13. 2000. Tipirić). http://en. Hadžiahmetović.2008.4.pdf (pristupljeno 27.pdf (pristupljeno 25. Erudit.4. N.2008. Organizacija.

ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 83 .

5.3.3.5.1.2.5.4.4.1. Moderna/savremena teorija organizacije 2.5.5. STRUKTURA Sistemi i kibernetika Situaciona teorija Teorija organizacionih sistema i procesna teorija DZ sistemski prilaz klasifikaciji organizacionih teorija Moderni koncept sistemskog mišljenja 4.4.5.2. 13 2.5.5.4. Neoklasična teorija organizacije 2. Osnovne ideje i doprinosi Henry Fayol-a 2.1.5.3. Klasična teorija organizacije 1 2 2 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 teorija organizacija sklada sistema 15 15 16 16 18 18 21 23 2. 2.5. Osnovne ideje i doprinosi Frederick Taylor-a 2.1.1.5. UVOD 2.4.1.5.4. Osnovne ideje i doprinosi Frank Gilberth-a 2.1.2.3.3. 13 2. 12 2. Prednosti organizacije 2.1.3.5. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 84 .3. Kvantitativna Projektna Teorija Teorija korištenja i matrična kulturnog digitalnog nervnog 11 2. 2. Razvoj nauke o organizaciji 2.5.1.3. 2. 2. Sistemska teorija 2. 3.5.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I S A D R Ž A J: 1.2.3.4.5. Teorije organizacije 2. Definisanje pojma organizacija 2.2.5.4. Slabosti organizacije 2.4. ORGANIZACIJA 2.5.4.5. Osnovne ideje i doprinosi Max Weber-a 2.

9.1.1.ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 4. Hibridna organizacijska struktura 5. Savremene/moderne organizacijske strukture 5. Matrična struktura 5.3.1.9.5. Linijska struktura 5.1.4.1. ODNOS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I MANADŽMENTA 7.8.2. Diviziona struktura 5. Centri odgovornosti u organizacijskoj strukturi preduzeća 5.7.2. Mješovita organizacijska struktura 5.1.2.2. Mrežna organizacija Izvrnuta organizacija Timska organizacija Front/back organizacija Ameba organizacija Fraktalna organizacija Hipertekst organizacija 74 34 34 35 27 29 32 34 35 40 46 48 51 52 54 58 59 62 63 65 68 69 70 71 72 72 6.1. ZAKLJUČAK LITERATURA PRILOZI 76 85 . OBLICI OGRANIZACIJSKIH STRUKTURA 5. Jednostavna struktura 5.2.2.2.2.5.2.1.1. Virtualna organizacija 5. 5.2.8. 5.2.3. Tradicionalne organizacijske strukture 5.7.1.1. Formalna i neformalna organizacija 4. Procesna organizacijska struktura 5.3.2.6.2. stoljeća 5. Virtualna organizacija – organizacija 21. Izgradnja organizacijskih sistema 4. 5.1.1.1. T-oblik organizacije 5. 5. 5.2.2. Projektna struktura 5.4. 5. Funkcionalna struktura 5.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful