P. 1
Predstavljanje Podataka u Racunaru

Predstavljanje Podataka u Racunaru

|Views: 1,210|Likes:
Published by Drizyy

More info:

Published by: Drizyy on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD

PREDSTAVLJANJE PODATAKA U RAČUNARU

PREDMET: Arhitektura računara i mreže MENTOR: ASISTENT: STUDENT:

novembar, 2010

.....SADRŽAJ SADRŽAJ. Numerički (brojčani) podaci su podaci u računaru koji simbolišu neke veličine ili odnose.... • • • Svako slovo teksta koji je otkucan.... Dakle.... svaki podatak koji računar ima u sebi predstavljen je brojem..... Svaki ton pjesme koja je snimljena..................... i nenumeričke (ostale) podatke............. postoje računari koji rade u drugim brojnim sistemima......... Primjera ima mnogo više nego primjera za numeričke podatke: . mada ne mora da bude tako...................................... odnosno predstavljaju neke brojne vrednosti "iz života"..... tamo stoji u vidu brojeva..... Sa druge strane. U našim računarima to su brojevi iz binarnog brojnog sistema..... podatke (uopšte uzevši) je moguće podijeliti na dvije grupe: • • numeričke (brojčane) podatke.. Svaka tačkica (pixel) slike koja je na ekranu.... Nenumerički podaci su podaci u računaru koji sadrže neku informaciju koja se u spoljnom svetu (van računara) ne može predstaviti brojevima..2 UVOD Sve što postoji od podataka u računaru.

tabela sa imenima učenika). memorija itd). 1. jednačina ili formula. Sračunavanjem zapisa dobijamo vrijednost 1935. Sve transformacije se dalje vrše nad tim brojevima. program (izvorni kôd ili prevedeni-izvršni program) itd. 3 . namjesto njih dvije u zbir ulazi rezultat tog oduzimanja. Primjer za nepozicioni brojni sistem su rimski brojevi. Jedini izuzetak je kada je manja cifra lijevo od veće. Možda se nebitnost pozicije cifre najjasnije vidi kod cifre X.1 Podjela brojnih sistema Osnovna podjeela brojnih sistema: • • Nepozicioni brojni sistemi Pozocioni brojni sistemi 1. Ona se nalazi na tri različite pozicije i u zbir uvijek ulazi kao 10. audio zapis. slika. ukoliko je manja cifra lijevo od veće.• • • • • • • običan tekst.0 BROJNI SISTEMI 1. Neophodno je podatke u računaru predstaviti na način koji je njemu (računaru) "razumljiv". Svaki podatak nenumeričkog tipa prevodi se u niz brojeva. onda se ona od te veće oduzima. ona se od veće oduzima. slovo M uvijek nosi vrijednost 1000. Prilikom sračunavanja brojne vrijednosti ovog zapisa. slovo C uvijek označava vrijednost 100. a podaci se takođe u tom formatu skladiraju na masovnim memorijskim medijima (magnetnim. slovo X uvijek vrijednost 10 a slovo V uvijek i svuda vrijednost 5. formatirani tekst (npr.1 Nepozicioni brojni sistemi Simbol koji označava broj (cifra) ima istu vrijednost nezavisno od toga gdje se nalazi u zapisu broja. Sve vrijednosti cifara se potom saberu. Primjer nepozicionog brojnog sistema Uzmimo zapis broja MCMXXXV. Vrijednost zapisa broja računa se tako što se cifre saberu. optičkim itd). video zapis. Prilikom sračunavanja brojne vrijednosti zapisa koristi se pravilo da. magistrala.1. predstavljenih na način blizak računaru. odnosno po formatu prilagođen načinu na koji su projektovani njegovi dijelovi (procesor. dakle nezavisno od pozicije na kojoj se nalazi.

1.2 Pozicioni brojni sistemi Uočimo dva osnovna parametra jednog pozicionog brojnog sistema: • • skup svih različitih cifara tog sistema osnovu brojnog sistema (u oznaci N). Binarni sistem takođe spada u pozicione sisteme i od dekadnog se razlikuje jedino u tome što poznaje samo dvije različite cifre: 0 i 1.9. pošto brojna vrijednost koju određena cifra predstavlja ne zavisi samo od cifre. x1 x0 .7.. 21. binarni. Neka brojna vrijednost X se u pozicionom BS sa osnovom N piše u obliku niza cifara iz skupa cifara: xn xn-1 . Heksadecimalni i oktalni brojni sistemi su takođe pozicioni brojni sistemi. 3278. On ima 10 različitih simbola za brojeve (cifara): 0..2..8.6. heksadekadni itd. 4126438 itd). On spada u "pozicione" brojne sisteme. Primjer pozicionog brojnog sistema U svakodnevnom životu koristimo dekadni brojni sistem.1.4. Primer za pozicioni brojni sistem je dekadni (naš) brojni sistem.3.1.. x-(m-1) x-m Brojna vrijednost zapisa broja dobija se kao zbir brojnih vrijednosti pojedinačnih cifara (zavisnost između pozicije cifre i njene vrijednosti određuje osnova brojnog sistema): Na ovaj način brojeve možemo da prikažemo u različitim brojnim sistemima na sljedeće načine: • U dekadnom brojnom sistemu osnova je 10 pa se brojevi prikazuju na način: 4 .1. nego i od pozicije koju ta cifra zauzima u zapisu broja (cifra 2 ne nosi istu vrijednost u brojevima 12. x-1 .2 Pozicioni brojni sistemi • • Simbol koji označava broj (cifra) ima različitu vrednost u zavisnosti na kojoj se poziciji nalazi u zapisu broja.5.

U nerednoj tabeli su dati zapisi određenih brojeva u dekadnom i binarnom brojnom sistemu. Zapis broja u binarnom brojnom sistemu najjednostavnije je pokazati na primeru. akcenat će biti stavljen upravo na prevođenje brojeva između ova dva brojna sistema. takođe bliska unutrašnjosti računara: heksadecimalni brojni sistem (osnova: 16) i oktalni brojni sistem (osnova: 8). Dekadni brojni sistem 0 1 2 3 4 5 Binarni brojni sistem 000 001 010 011 100 101 5 . a da se u svakodnevnom životu koristi dekadni BS. biće obrađena još dva BS. Pokazaće se da su ova dva brojna sistema srodna binarnom. Osim binarnog. te da su postupci prevođenja između ova tri brojna sistema gotovo trivijalni.• U binarnom brojnom sistemu osnova je 2 pa se brojevi prikazuju na način: • U oktalnom brojnom sistemu osnova je 8 pa se brojevi prikazuju na način: • U heksadecimalnom brojnom sistemu osnova je 16 pa se brojevi prikazuju na način: 1.3 Prevođenje brojeva između različitih brojnih sistema S obzirom na to da je za poznavanje funkcija računara najbitnije poznavanje binarnog brojnog sistema.

Dekadna brojna vrijednost cjelobrojnog binarnog broja nalazi se po sljedećoj formuli: Primjer: jedan sedmocifren binarni broj: X=1101001 Pozicija binarne cifre: Njena težina (pri računanju 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 6 .3.1 Binarni u dekadni Dekadna vrijednost binarnog broja dobija se po formuli: Za početak se nećemo baviti razlomljenim dijelom binarnog broja.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Postoji dva moguća smijera prevođenja: • • dekadni → binarni i binarni → dekadni. već samo cjelobrojnim binarnim brojevima. 1.

razlomljeni dio dopiše do cijelog dijela broja.125 .625 Cjelokupan broj dobija se . Uzmu se u obzir samo jedinice. jednostavno.2 Dekadni u binarni 7 -1 -1 1 2-1 0.625 1. tako što se..a to je jednako: Šta ulazi u sumu: Ukupna suma: 0.101 ima dekadnu vrijednost 1055.. Dakle: binarni broj 1101001.5 + 0. Primer: Trocifreni binarni broj 101 Pozicija binarne cifre: Njena težina (pri računanju brojne vrednosti zapisa broja): Sama binarna cifra Sa čim se množi? .a to je jednako: Šta ulazi u sumu: Ukupna suma: 1 26 64 64 1 25 32 32 0 24 16 0 1 23 8 8 0 22 4 0 0 21 2 0 1 20 1 1 64 + 32 + 8 + 1 = 105 Zaključak: zna se koja binarna cifra nosi koliku vrijednost (ako je njena težina p...brojne vrijednosti zapisa broja): Sama binarna cifra Sa čim se množi? .25 0 -3 -3 1 2-3 0. onda ona nosi vrijednost 2p).125 = 0.5 0. Na sličan način prevodi se i razlomljeni dio binarnog broja. zatim.3.5 -2 -2 0 2-2 0. i saberu im se pripadajuće vrijednosti.125 0.

nadalje se množi samo razlomljni dio broja.ona se upisuje u dobijeni binarni broj. a na mestu gde je dekadni broj. To je prva cifra prevedenog binarnog broja iza decimalnog zareza. I u ovom slučaju prevodimo nezavisno cio dio broja i njegov razlomljeni dio a zatim prevedeni razlomljeni dio dopisujemo do prevedenog cijelog dijela broja. Primjer: Prevedimo broj 44 iz dekadnog u binarni brojni sistem 44:2 = 22 ostatak: 0 Ostatak 0 biće cifra najmanje težine binarnog broja. ovdje se gleda da li se.5 0. Upisujemo je na poziciju najmanje težine.0 8 .6875 0.6875 Prilikom množenja dvojkom. Logično je da se suprotna transformacija zasniva na . Konverzija iz binarnog u dekadni zasnivala se na množenju (binarna cifra se množila stepenom osnove.dijeljenju.375·2=0. osim što se sada: • • umesto dijeljenja. pojavila jedinica ispred zareza (u celom dijelu broja).Ova transformacija biće pokazana na konkretnom primjeru (na način na koji se u praksi najčešće izvodi). Primjer: Prevodimo dekadni broj 0. vrši množenje ciljnom osnovom (dakle množenje sa 2). ost. Nakon upisivanja jedinice u dobijeni binarni broj. pri množenju dvojkom.6875·2=1.84375 u binarni broj.0 0. i onda dodavala na sumu).5·2=1.75·2=1. pišemo samo razlomljeni dio a to je 0. pojavila se jedinica u cijelobrojnom dijelu. i ako se pojavila . 1) Rezultat: Dekadni broj 44 preveli smo u binarni broj 101100 Postupak prevođenja razlomljenog dijela je sličan prevođenju cijelog broja. i umesto da se gleda ostatak pri dijeljenju.75 0.84375·2=1. 22:2 = 11 ostatak: 0 11:2 = 5 ostatak: 1 5:2 = 2 ostatak: 1 2:2 = 1 ostatak: 0 1:2 = 0 ostatak: 1 Postupak se završava kada se u dijeljenju dođe do nule (1:2=0. 0.375 0.

11011 NAPOMENA Poseban slučaj koji se može javiti prilikom konverzije razlomljenog dekadnog broja u binarni.4 u binarni brojni sistem: 0.11011 Ukupan rezultat: Dekadni broj 44.3.8 . naravno. odnosno svaka oktalna cifra je u binarnom brojnom sistemu kodirana jednom grupom od 3 binarne cifre! Naravno. već klasično prevođenje iz jednog brojnog sistema u drugi. Ovo možemo posmatrati na sljedeći način: svaka heksadekadna cifra je u binarnom brojnom sistemu kodirana jednom grupom od 4 binarne cifre.prva binarna cifra je 0 0. prevođenje se prekida i zadržava se jedna periodična grupa koja se može ponoviti proizvoljan broj puta (zavisno od potrebne tačnosti) .6 . Ali u ovom slučaju .6·2=1.3 Binarni u heksadecimalni i oktalni Ova priča važi za prevođenje između brojnih sistema sa osnovama N i Nk. 1.0 0.to prevođenje se vrši po istim pravilima kao neko kodiranje. nadalje se ponavlja sekveca 0110 Ukoliko dođe do periodičnosti. dakle u najopštijem slučaju. Primjer binarni u heksadecimalni i obrnuto Binarni broj 10111111010011 treba da prevedemo u heksadecimalni.84375 je preveden u binarni broj 101100. Osnova oktalnog brojnog sistema je 8 odnosno 23 a osnova heksadecimalnog brojnog sistema je 16 odnosno 24.1 0. U ovakvim slučajevima postoji direktno preslikavanje između cifre oktalnog odnosno heksadecimalnog brojnog sistema i odgovarajuće grupe binarnih cifara ( 3 kod oktalnog .potrebe za daljim prevođenjem više nema. Primjer: Prevedimo dekadni broj 0.4·2=0. Prevođenje brojeva između različitih brojnih sistema (sa 3 binarne cifre za oktalni a 4 za heksadecimalni). odnosno 4 kod heksadecimalnog .8 . ovde nije u pitanju pravo kodiranje. i to kodiranje prema kodnoj tablici.8·2=1.2 .4 .zbog osnove 23.1 0. 9 . Dobijeni prevedeni binarni broj je sada: 0.0 .2·2=0.zbog 24). jeste slučaj periodičnog broja.Prevođenje prekidamo kada dekani broj postane 0.4·2=0.

prema kodnoj tabeli. Ako ipak jedan bit odvojimo za znak. mijenjamo grupom od 3 binarne cifre. 10 .Od mjesta najmanje težine prema mjestu najveće težine posmatramo grupe po 4 cifara. Dobijamo 001111100010101 pa korišćenjem kodne tabele ovo prevodimo u oktalni broj 17425. a prema pozitivnim brojevima od 0 (smatra se pozitivnim) do 231-1=2147483647. nakon odbacivanja vodećih 0 u broj 11001011110. Na taj način zadati heksadecimalni broj se prevodi u binarni broj 011001011110. u smislu predstavljanja u računaru. Po potrebi dodajemo vodeće 0 koje ne utiču na vrednost broja. Obrnuto . što znači da je moguće predstaviti cijele brojeve od 0 do 232-1=4294967295. Svaku heksadecimalnu cifru. Primjer binarni u oktalni i obrnuto Binarni broj 1111100010101 treba da prevedemo u oktalni. Na taj način zadati oktalni broj se prevodi u binarni broj 010111011. Od mjesta najmanje težine prema mjestu najveće težine posmatramo grupe po 3 cifre. Po potrebi dodajemo vodeće 0 koje ne utiču na vrijednost broja. kod označenih brojeva. odnosno broj 10111011 nakon odbacivanja vodećih 0. mijenjamo grupom od 4 binarne cifre. A posljedica toga je smanjenje opsega brojeva koji se mogu na taj način predstaviti.treba da prevedemo oktalni broj 473 u binarni broj. Obrnuto . na raspolaganju stoji jedan bit manje. Svaku oktalnu cifru. Osnovna razlika. ostaje nam 31 bit za predstavljanje apsolutne vrijednosti. Primjer (sa celim brojevima): ako je računar 32-bitan. odnosno. neoznačen cio broj se predstavlja sa 32 bita. za predstavljanje samog broja (njegove apsolutne vrijednosti). 2. tako da opseg prema negativnim brojevima ide od -1 do -231=2147483648.0 PREDSTAVLJANJE NUMERIČKIH PODATAKA Numerički podaci mogu biti neoznačeni i označeni. jedan bit odvaja za znak. Dobijamo 0010111111010011 pa korišćenjem kodne tabele ovo prevodimo u heksadecimalni broj 2FD3. leži u tome što se. prema kodnoj tabeli. Samim tim.treba da prevedemo heksadecimalni broj 65E u binarni broj.

11 . i dvostrukom tašnošću (double). dok je 1 bit rezervisan za predstavljanje znaka (žuto polje na slici). tako da u našem jeziku postoji i izraz "brojevi u plivajućem zarezu". zavisno od potrebe. 3. U engleskom jeziku ona se koristi za ovaj tip podataka. gde je "plivajući" sinonim za "pokretni".0 PREDSTAVLJANJE CJELOBROJNIH PODATAKA Od 32 bita u memorijskoj lokaciji. pozicije za binarne brojeve. Razlomljeni brojevi se dalje dijele na: • • brojeve sa fiksnim zarezom (fixed). Brojevi u pokretnom zarezu se tako predstavljaju da je moguće imati više ili manje pozicija za razlomljeni deo. Reč "float" znači plutati. kod kojih je ostavljeno više bitova za razlomljeni deo. naravno. i brojeve sa pokretnim zarezom (float). Brojevi u fiksnom zarezu su oni brojevi kod kojih se unapred zna broj pozicija za razlomljeni deo. za memorisanje binarnog broji na raspolaganju je 31 bit (plava polja na slici). numerički podaci se dijele na cijelobrojne (integer) i razlomljene.Osim na označene i neoznačene. Dele se na one sa: • • jednostrukom tačnošću (float). U pitanju su (u računaru).

12 . n za cijeli dio broja (crvena boja u primjeru) i 1 za znak. koje imamo na raspolaganju. U našem primjeru je m=21 i n=10. zapravo. Maksimalni opseg brojeva koji mogu da se memorišu je od -231 do 231-1. 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 Broj pozicija za cijeli i razlomljeni dio broja varira i zavisi od konkretne izvedbe računara ili konkretnih riješenja u jeziku u kome se programira. 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 Ostala mesta se popunjuju vodećim 1 (komplement binarne cifre 1. Primjer 1: Predstavljanje cijelog pozitivnog binarnog broja 1011010011001: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 Ostala mesta se popunjuju vodećim 0 (nule plave boje). U prvoj vrsti se. Prema tome. nalaze obilježeni stepeni broja 2 (osnove binarnog brojnog sistema). Nepotpuni komplement broja je 10100101100110 a potpuni onda 10100101100111 i njega prikazujemo u memoriji računara. m pozicija se koristi za razlomljeni dio (plava boja u primjeru).31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 Binarni broj se predstavlja u potpunom komplementu. Primer 2: Predstavljanje cijelog negativnog binarnog broja -1011010011001: Prvo treba ovaj binarni broj prevesti u oblik potpunog komplementa. plave boje). mjesto najmanje težine broja je obilježeno sa 0 a najveće sa 30. 4.0 PREDSTAVLJANJE BROJEVA U FIKSNOM ZAREZU Kod predstavljanje brojeva u fiksnom zarezu od 32 bita.

101101011 Ovaj broj sada upisujemo u 32-bitnu memorijsku lokaciju: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 111111111 1 Nakon upisivanja zadatog binarnog broja. 5.010010101 i to radimo na sledeći način: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 000000000 0 Nakon upisivanja zadatog binarnog broja. Ovo je uopštena definicija i važi za sve brojne sisteme.010010101 i to radimo na sljedeći način: Broj prvo zapisujemo u oblikup potpunog komplementa.Mjesto najmanje težine za cijeli dio broja je pozicija 21 a mjesto najveće težine za razlomljeni dio broja je pozicija 20. binarni brojevi u pokretnom zarezu predstavljaju u obliku: 13 .101101010 a potpuni komplement je: 10100101. Nepotpuni komplement datog binarnog broja je: 10100101.vrednost broja.mantisa. ostala mesta se popunjavaju sa 0 (plava boja).101101010 1 10100101.0 PREDSTAVLJANJE BROJE U POKRETNOM ZAREZU Ovo je najuniverzalniji način predstavljanja brojeva. U slučaju binarnog brojnog sistema osnova brojnog sistema je 2 pa se.eksponent. Primer 1: Treba predstaviti pozitivni binarni broj 1011010. Broj se predstavlja u eksponencijalnom obliku: R=m·be gde je: R . Primer 2: Treba predstaviti negativni binarni broj -1011010.osnova brojnog sistema i e . b . m . dakle. ostala mjesta se popunjavaju sa 1 (plava boja).

Da bi se jedan binarni broj zapamtio u memoriji računara u obliku pokretnog zareza potrebno je da se prvo dovede u eksponencijalni oblik.to je ono što zapravo stoji u memorijskoj lokaciji (obilježeno sa bbbbb). eksponenta i znaka binarnog broja upisuju na odgovarajuća mjesta u memorijskoj lokaciji računara. podrazumeva se jedinica. 14 .skup binarnih cifara.skup binarnih cifara. PRIMJER Pozitivni binarni broj 1011010. ako je broj negativan prethodno se provodi u oblik potpunog komplementa.1} . Postoje dva oblika mantise: • • Stari oblik mantise i Novi (normalizovani) oblik mantise. pa se zatim vrijednosti mantise.R=m·2e U 32-bitnoj memorijskoj lokaciji u računaru brojevi se u pokretnom zarezu prikazuju na način: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000 00 U bitovim od 0 do 20 (plava polja) upisuje se mantisa. obeležene sa bbbbb.1bbbbbbb gde je b {0. Kod ovog oblika mantise. a ono što piše u samom zapisu broja (u memorijskoj lokaciji) to su ostale cifre.010010101 treba da u pokretnom zarezu upišemo u 32-bitnu memorijsku lokaciju računara.bbbbbb gde je b {0. Naravno. Novi oblik mantise Novi (normalizovani) oblik mantise izgleda: m=1. a ono što je iza zareza . Stari oblik mantise Stari oblik mantise izgleda: m=0. u bitovima od 21 do 30 (crvena polja) upisuje se eksponent i 1 bit je rezervisan za znak broja. Ovo znači da se podrazumijeva nula. i jedinica. Tom prilikom se preračunava vrijednost mantise (u starom ili novom obliku) i odgovarajući eksponent.1} .

1 podrazumijeva. Na mjestu za znak broja upisuje se 0.011010010010101·26. Na mjestu za znak broja upisuje se 0. Pošto se kod novog oblika mantise 1. podrazumijeva. u računaru se svi podaci. ona zapravo predstavlja matricu tačaka (npr. Ostala polja se popunjuju sa 0 (crna boja).0 PREDSTAVLJANJE SLIKE U RAČUNARU Slika na ekranu sastoji se od tačaka. 7. u memoriju računara na mjestu predviđenom za mantisu se upisuju ostale binarne cifre (obeležena plavom bojom). Pošto se kod starog oblika mantise 0. Na mjestu za upisivenje eksponenta upisuje se broj 7. odnosno upisuje se binarni broj 110. Memorijska lokacija sada izgleda: 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0101 0000 00 Novi (normalizovani) oblik mantise: Ako koristimo novi oblik mantise taj broj sada izgleda: 1.0 PREDSTAVLJANJE NUMERIČKIH PODATAKA Kako je ranije rečeno. predstavljaju brojevima. Stari oblik mantise: Ako koristimo stari oblik mantise taj broj sada izgleda: 0. u memoriju računara na mjestu predviđenom za mantisu se upisuju ostale binarne cifre (obeležena plavom bojom).Prvo ovaj broj prevodimo u eksponencijalni oblik. odnosno upisuje se binarni broj 111.011010010010101 a vrijednost eksponenta 6.1011010010010101·27. U ovom slučaju vrijednost mantise je 1. prethodno preveden u binarni brojni sistem. Ostala polja se popunjuju sa 0 (crna boja).1011010010010101 a vrijednost eksponenta 7. prethodno preveden u binarni brojni sistem. 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0101 0000 00 6. U okviru ove teme prikazaćemo kako se predstavljaju: • • slike i slova (tekst). 1024x768 tačaka) koje svijetle u određenim bojama i formiraju sliku. pa i nenumerički. naravno. 15 . U ovom slučaju vrijednost mantise je 0. Na mjestu za upisivenje eksponenta upisuje se broj 6. naravno.

"karakter"). Jedan pojedinačni znak ima uobičajen naziv "character" (ta reč je kao takva. Niz tih brojeva je zapravo način na koji se slika predstavlja u memoriji računara! Bilo kakva transformacija nad slikom (promena kolorita slike. koja se sastoji iz znakova. usvojena i kod nas . itd) koju radimo u nekom programu za manipulaciju slikama.Jedna tačka naziva se pixel (izraz je usvojen i u srpskom jeziku).0 PREDSTAVLJANJE TEKSTA U RAČUNARU Svaki računar ima svoju slovnu azbuku. slova i specijalne (upravljačke. To je ukupno 786432 piksela. Intenzitet boje svake od 3 komponente jednog piksela se označava brojem iz intervala od 0 do 255! Neka slika bude veličine 1024x768 piksela. fonetski prevedena. ili osvetljenja. Intenzitet osvetljaja boje svake komponente je predstavljen nekim brojem. itd (sve na svoj način. ili jasnoće. To je ukupno 786432·3=2359296 brojeva. animacije. Svaki od ta tri dijela daje pikselu jednu boju: crvenu (Red). Na sličan način se predstavljaju i zvuci. Svi znaci slovne azbuke računara se dele na: • • • brojeve. Svaki od piksela ima po 3 komponente. Jedan piksel dobija određenu boju tako što svaki od njegova tri dela učestvuje sa svojom bojom u određenom intenzitetu (osvetljaju). Svaki pojedinačni piksel sastoji se od 3 dijela. zelenu (Green) i plavu (Blue). 8. kontrolne itd) znake. 16 . Dokazano je da se kombinacijom ove tri osnovne boje može dobiti bilo koja boja. se u računaru izvodi zapravo kao niz nekih matematičkih operacija nad svim brojevima koji čine unutrašnju predstavu te slike u računaru. Ovakav pristup formiranju boja kod piksela naziva se RGB pristup (RedGreenBlue). ali brojevima).

znak štampaču da preskoči jednu liniju). Ovi kodovi služe i kao jezik za komunikaciju između različitih delova računarskog sistema (na primer za komunikaciju sa štampačem. EBCDIC (čita se "ebsidik") je skraćeno od: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code).Kako se u memoriji računara upisuju binarni brojevi. memorišu podatke za buduću upotrebu i generiše izlaz prikazujući rezultate obrade. brojeve. i EBCDIC. Ovaj kod je 7-bitan (slova su dužine 7 binarnih cifara). ASCII kod ima 256 znakova od kojih je svaki predstavljen binarnim brojem od 0 do 255. vrše njihovu obradu prema programskim instrukcijama. i u ovom slučaju se neki tekst memoriše kao niz binarnih brojeva. ZKALJUČAK U svom standardnom obavljanju poslova digitalni računari: • • • • prihvataju ulazne podatke. ASCII skup sadrži sva slova. Ovaj kod je 8-bitan. se dakle u memoriji računara pamti kao niz binarnih brojeva odgovarajućih svakom karakteru teksta. I jedan i drugi se predstavljaju kodnom tablicom. Dva najpoznatija standardna binarna koda su: • • ASCII. oni moraju na neki način biti predstavljeni u računarskom sistemu. Tekst. ASCII (čita se "aski") je skraćeno od: American Standard Code for Information Interchange. itd). Da bi računar radio sa podacima.Line Feed. Puno ASCII znakova ima upravljačko značenje (npr: LF . po 1 za svaki karakter teksta. 17 . U računaru postoji kodna tabela u kojoj je za svaki karakter upisan odgovarajući binarni kod (broj). odnosno niz karaktera. neke matematičke simbole i druge brojeve. većinu znakova interpunkcije.

Doc. . metoda za predstavljanje boje. zvuku ili slično se moraju inicijalno uneti u računar i pretvoriti u odgovarajuću formu koja je razumljiva računaru. kao što su tip grafičke datoteke.com/uur/UUR-I-kol-2004-Dodatak1- PredstavljanjeBrojeva-2008-12-18.Na računarima ranijih generacija bilo je potrebno predstaviti samo karaktere. Dr.comlu. Takve informacije se nazivaju metapodaci.http://www.ROM. mogu se memorisati za kasniju upotrebu ili se premeštati sa računara na računar preko mreže ili medija kao što su CD. LITERATURA . 2010. broj boja kojima može biti prikazana svaka tačka. disketa i slično. broj tačaka po horizontali i vertikali. u čisto tekstualnom podatku može biti potrebno da pored svih karaktera bude opisan i kraj svakog paragrafa ili kraj teksta. Kada se podaci jednom unesu u računar. Travnik. Na primer.http://bs. Arhitektura računarskih sistema i mreža. Za predstavljanje slike ili zvuka potrebno je daleko više informacija.wikipedia.http://focainformatika. Mr. Za svaki tip podatka koji se unosi u računar potrebno je.com/web_documents/predstavljanjepodataka. a daljim tehnološkim unapređenjima javlja se potreba za predstavljanjem multimedijalnih sadržaja kao što su grafika i zvuk.pdf 18 . brojevima. Originalni podaci. slikama.org/wiki/Ra%C4%8Dunar . tako da se mogu vršiti procesi obrade i memorisanja. Siniša M.pdf . Hadžib S. bilo da se radi o znakovima.martinjovanovic. da se pored podatka memorišu i druge informacije koje dodatno opisuju značenje podatka. Sc.

19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->