broja je Ukupan tira` ovogimjeraka! 0 pr vi{e od 105.

00

Dnevni avaz
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
petak, 21. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5527

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

EU TRA@I FORMULU ZA OJA^ANI ANGA@MAN
[efovi diplomatija trebali raspravljati 31. januara, ali }e konsultacije trajati du`e Prostor za ulogu Miroslava Laj~aka Valentin Incko ide kod Ketrin E{ton Karl Bilt u posjeti na{oj zemlji Moda: Veliki uspjeh ljepotica iz BiH
vropska unija (EU) odgodila je zvani~ne razgovore o novom planu za BiH, koji su trebali biti odr`ani krajem januara, kako bi se dostigao

’AVAZ’ SAZNAJE

Ministri odgodili raspravu o novom planu za BiH

E

vi{i stepen saglasnosti dr`ava ~lanica o mehanizmima oja~anog pristupa EU, saznaje „Dnevni avaz“. Ministri vanjskih poslova Unije trebali su ve} 31. januara obaviti

klju~nu raspravu o prijedlogu visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnost Ketrin E{ton za sna`niji pristup i reformu anga`mana EU u BiH. 2. strana

Zavidovi}i

Sestre na Sedmici mode u Berlinu
30. str.

Policajci osigurali {ire podru~je tokom uvi|aja

(Foto: A. Memi{evi})

Sarajli}: Uspje{ni biznismen

Susreti: Visoki predstavnik u posjeti

PENZIONERI NAJAVILI VELIKE PROTESTE
3. strana

Gripa: Registrirana i peta `rtva virusa H1N1

Umro Hasan Sarajli}
19. strana

Trojica mrtvih u lovi{tu iznad Kamenice

10. str.

U BIHA]U UMRO 42-GODI[NJI RVI

Standard: Mjese~ni tro{kovi ~etvero~lane porodice

U FBiH ZA HRANU TREBA 680, U RS 625 MARAKA

4. str.

Ko su novi ministri u USK
Potvr|ivanje imena najvjerovatnije za deset dana na Skup{tini
Prema najavama, za deset dana trebala bi biti odr`ana sjednica Skup{tine Unsko-sanskog kantona, na kojoj }e mandatar Vlade USK Hamdija Lipova~a zatra`iti saglasnost za svoje imenovanje i imenovanje devet ministara. O njihovim imenima ve} se s velikom sigurno{}u mo`e govoriti. SDP je na mjesto ministra prostornog ure|enja kandidirao op}insku pravnicu Sinhu Kurbegovi}. Ministar obrazovanja bit }e, kako stvari stoje, srednjo{kolski profesor Dario Juri}, a ministar pravde Bi{}anin Andrej Mamontov, diplomirani pravnik s polo`enim pravosudnim ispitom. Za ministra zdravlja kandidat je dr. Amir Muri}, novope~eni neuropsihijatar iz Cazina. SDA, kao partner u budu}oj zakonodavno-izvr{noj vlasti, za ministra finansija predlo`it }e Sanela Mahi}a iz Sanskog Mosta, aktuelnog {efa Biroa za zapo{ljavanje u tom gradu, ali i predsjednika SDA Sanski Most. Resor poljoprivrede pripast }e Emd`adu Galija{evi}u, donedavnom

Poznata imena ~lanova Vlade

2

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

EU tra`i formulu za oja~ani anga`man
[efovi diplomatija trebali raspravljati 31. januara, ali }e konsultacije trajati du`e Prostor za ulogu Laj~aka Incko ide kod E{ton
U sklopu tih razgovora visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Incko (Inzko) naredne sedmice, 25. januara, imat }e i sastanak s E{ton u Briselu. Najvi{e polemike unutar EU, kako saznajemo, i dalje izaziva pitanje pove}anja ovlasti i uloge novog {efa Delegacije Unije u Sarajevu. Nekoliko zemalja, me|u kojima je najglasnija Velika Britanija, tra`i da Unija obavezno uspostavi mehanizam u kojem bi ko~ni~ari evropskog puta BiH mogli biti finansijski i na drugi na~in sankcionirani. Takve mjere, prema sada{njim planovima, EU bi mogla donositi samo od slu~aja do slu~aja Evropska unija (EU) odgodila je zvani~ne razgovore o novom planu za BiH, koji su trebali biti odr`ani krajem januara, kako bi se dostigao vi{i stepen saglasnosti dr`ava ~lanica o mehanizmima oja~anog pristupa EU, saznaje „Dnevni avaz“. Ministri vanjskih poslova Unije trebali su ve} 31. januara obaviti klju~nu raspravu o prijedlogu visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) za sna`niji pristup i reformu anga`mana EU u BiH. No, kako nam je potvr|eno iz vi{e diplomatskih izvora, interne konsultacije o paketu mjera jo{ traju i zahtijevaju vi{e vremena. Mogu}e je da }e se plan za BiH u februaru na}i pred {efovima diplomatija EU.
E{ton: Insistira na sna`nijem pristupu

„Avaz“ saznaje Ministri odgodili raspravu o novom planu za BiH

Lipova~a: ^eka saglasnost

kandidatu za funkciju na~elnika op}ine Biha}. Ministarstvo privrede vodit }e Hase Hajrlahovi} iz Cazina, biv{i direktor dr`avne firme „Rad“ Cazin i savjetnik biv{eg premijera [emsudina Dedi}a. Na ~elo bora~kog ministarstva najvjerovatnije }e do}i Ahmet Egrli} iz Klju~a, predsjednik SDA Klju~. Resor policije dobit }e NSRzB, a ministarska fotelja ~eka [efika Smlati}a, predsjednika ove stranke u USK i direktora firme „Lijanovi}i“ u Velikoj KlaM. DEDI] du{i.

Bilt naredne sedmice u Sarajevu
[vedski ministar - Ministar Bilt vanjskih poslova Kadolazi kako bi se na lirl Bilt (Carl Bildt), cu mjesta upoznao sa nakon {to je po~esituacijom uo~i ratkom sedmice orgazgovora o Bosni i Henizirao „tajnu ve~ercegovini koji }e usliru“ o BiH u Briselu, jediti u EU. Ova ponaredne sedmice dosjeta je potvrda dugolazi u dvodnevnu pogodi{nje zainteresiBilt: Sastanak ranosti i anga`mana sjetu Sarajevu. Ambasador [ve- s liderima ministra Bilta. O~edske u BiH Bose Hekujemo da }e imati dberg (Bosse) potvrdio nam sastanke s politi~kim liderje ovu informaciju, kazav{i ima i visokim predstavnida je rije~ o „neformalnoj kom Inckom - kazao nam je radnoj posjeti“ koja }e se Hedberg, dodaju}i da Bilt dogoditi 26. i 27. pomno prati razgovore o januara. formiranju koalicije. i uz saglasnost svih ~lanica Unije. Produ`ene konsultacije, istovremeno, daju prostora i novom izvr{nom direktoru EU za Balkan Miroslavu Laj~aku da se uklju~i u cijelu pri~u i doprinese postizanju op}e saglasnosti o tome kako formulirati `eljeni sna`niji anga`man Evrope u BiH. Ve} sada potpuno je jasno da }e biti poja~ana misija u Sarajevu i da }e budu}i {ef Delegacije EU vjerovatno ubrzo i preuzeti poziciju specijalnog predstavnika EU od Incka. T. L.

Op}a saglasnost

Ovlasti za sankcije

Zastupnik HDZ-a BiH u Skup{tini HNK i kandidat za predsjednika Vlade HNK Denis Lasi} potvrdio je za „Dnevni avaz“ da je njegova stranka, koja je osvojila najvi{e mandata u Skup{tini HNK, uputila ostalim parlamentarnim strankama platformu za uspostavu vlasti. On je dodao da jo{ nema povratne informacije od stranaka kojima je poslan ovaj doku-

HDZ BiH ponudio platformu parlamentarnim strankama

Formiranje vlasti u HNK

ment, ~iji su „najbitniji elementi da treba po{tivati izborne rezultate i prava svih naroda“. - Stranke koje }e ~initi vlast sigurno }e biti dva HDZa, a s bo{nja~ke strane mogu biti dvije opcije. Da li je to SDA sa SDP-om ili SDA sa SBB BiH, to se treba vidjeti. Moje osobno zapa`anje je da bi na{i partneri u vlasti mogli biti SDA i SBB - kazao A. Du. je Lasi}.

Laj~ak: Preuzeo du`nost

Univerzitetski provatski SDP nije htio fesor i nekada{nji visopodr`ati Lagumd`iju ki funkcioner SDP-a zato {to je pod firHrvatske Zdravko Tomom op}eg interesa mac rekao je da je taskrivao politiku jeda{nji lider SDP-a Ividnog naroda. ca Ra~an tokom deve- Ra~an je to predestih godina prepopoznavao. SDP BiH znavao koje su namje`eli da uzme legitimna re SDP-a BiH te da toj Tomac: prava hrvatskog narostranci i Zlatku La- Bosansko da i obespravi Hrvate gumd`iji nikada nije cvije}e - rekao je Tomac za htio dati podr{ku. Radio Herceg-Bosne, preniTomac je naglasio da hr- jela je Srna.

Ra~an i SDP nikada nisu htjeli podr`ati Lagumd`iju

Univerzitetski profesor Zdravko Tomac

Bh. gra|ani trebaju znati {ta dobivaju ~lanstvom u EU
Skoro 90 posto gra|ana podr`alo ~lanstvo u EU
dru{tva, koje mora razumjeti {ta slijedi. Kroz projekt }emo naglasiti na{u predanost evropskoj perspektivi BiH i uvjete koje ona mora ispuniti - kazao je ju~er u Sarajevu Boris Jaro~evi} (Iarochevitch), predstavnik Delegacije EU. Istra`ivanje javnog mnijenja, koje je proveo DEI, pokazuje da je skoro 90 posto gra|ana podr`alo ~lanstvo u EU, ali i da 70 posto ispitanika nije dovoljno informirano o evropskim procesima. S. [a. Delegacija Evropske unije u BiH i Direkcija za evropske integracije (DEI) u sljede}e dvije godine realizirat }e projekt podizanja svijesti javnosti kako bi se dobila {to ve}a podr{ka tokom procesa evropskih integracija i pridru`ivanja na{e zemlje EU. - Projekt „EU Awarenes II“, koji finansira Evropska unija sa 1,3 miliona eura, slu`i za promociju i pobolj{anje dijaloga sa BiH, {to zahtijeva uklju~enje cijelog

Predstavljen projekt Evropske unije

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Neizvjesna sudbina 21 radnika GRAS-a: Boje se da }e ostati bez posla
- U GRAS-u anarhija vlada godinama, ali i stalno dobre plate u odnosu na druge firme. Ako su ovo bili ne~iji igra~i, onda trebaju biti ka`njeni, a ako su ~isti, treba onda kazniti direktora. Mislim da direktor svakako zaslu`uje (aza) kaznu.

S ju~era{nje prezentacije u Sarajevu

(Foto: J. Brutus)

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Mirela KUKAN (mirela@avaz.ba)

Privatne odluke i javni novac
Na pomo} iz bud`eta ~eka milion stvari daleko va`nijih nego {to su pla}e biv{im funkcionerima koji su odlu~ili jo{ godinu ne raditi ni{ta
Formiranjem nove sarajevske vlade, do sada jedine konstituirane izvr{ne vlasti u na{oj dr`avi od odr`avanja pro{logodi{njih oktobarskih izbora, na povr{inu su isplivale nove privilegije starih nosilaca funkcija. Biv{i sarajevski ministri i poslanici nisu jedini koji }e obilato iskoristiti zakonsko pravo da jo{ godinu `ive na dr`avnim jaslama, iako su izgubili pozicije. Njih je, zna se ve}, na stotine takvih, s obzirom na brojnost ~lanova kantonalnih, entitetskih i dr`avnih parlamenata i vlada. Od pro{log mjeseca po~ela je isplata pla}a od po 2.574 KM iz federalnog bud`eta za skoro 40 biv{ih poslanika Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. Isto je i sa oko 35 parlamentaraca koji su u Predstavni~kom domu BiH sjedili od 2006. do 2010. godine. I oni }e jo{ cijelu godinu primati i po vi{e od 4.000 KM mjese~no! Jo{ je na desetine njih s drugih nivoa vlasti koji }e po~eti, odnosno nastaviti primati pla}e parlamentaraca i ministara, zavisno od toga kada i na kojim du`nostima im prestane mandat. Da, ta~no je sve {to oni u svoju odbranu tvrde - ne rade ni{ta nezakonito. Pravo da jo{ godinu primaju pla}e iz bud`eta dao im je zakon koji su, naravno, za svog mandata sebi i donijeli. No, imaju li ba{ pravo re}i da je to njihova privatna stvar, kako to novinaru na{eg lista odbrusi doju~era{nji ministar zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo Mustafa Cuplov na pitanje ho}e li se vratiti na svoje staro radno mjesto koje mu je osigurano i prije dolaska na ministarsku du`nost? Ako se i radi o privatnoj odluci, ipak se ne radi o privatnom bud`etu! Rije~ je o javnom novcu kojeg u ovoj dr`avi nedostaje na milion drugih strana, daleko va`nijih nego {to je isplata pla}a onima koji su odlu~ili jo{ godinu ne raditi ni{ta. Za tu godinu, ne treba sumnjati, mnogi od njih opet }e se ve} nekako sna}i da ostanu na teretu poreznih obveznika, uhljebljuju}i se na razne savjetni~ke, pomo}ni~ke i ine rukovode}e du`nosti, kojih je u institucijama vlasti BiH napretek. I da, zaista, niko ne o~ekuje da }e se neko od njih zbog toga postidjeti!

Incko s penzionerima: Oko 370.000 penzionera u izuzetno te{koj situaciji

(Foto: I. [ebalj)

SUSRETI Visoki predstavnik razgovarao s predstavnicima Saveza

Penzioneri najavili velike proteste
Ako Dom naroda FBiH to ne u~ini do kraja januara, Incko obe}ao da }e nametnuti odluku o privremenom finansiranju FBiH
da do kraja januara bude konstituiran Dom naroda FBiH i da on donese tu odluku. Ipak, ako ne bude tako, iskoristit }u bonske ovlasti kazao je Incko. Penzioneri su upozorili da bi zbog mogu}eg ka{njenja penzija, gladnih usta moglo ostati ne samo 370.000 penzionera u FBiH nego i vi{e od 600.000 ~lanova njihovih porodica koji `ive od ove crkavice. Izrazili su zabrinutost i zbog ~injenice da nisu dobili ni marku od sume koju je Vlada FBiH naplatila od ira~kog duga te podsjetili da im penzije nisu pove}ane od 2008., kada je sve bilo znatno jeftinije nego danas. - Pod velikim smo pritiskom da iza|emo na ulicu. Bojimo se da }e se to dogoditi mimo na{e kontrole. Posljednje proteste imali smo 2003., a zbog veoma te{ke situacije sada bismo mogli opet. Vje{tina je odr`avati `ivot u tim porodicama - rije~i su kojima su penzioneri poku{ali opisati agoniju u kojoj se nalaze.

Ako Dom naroda Federalnog parlamenta do kraja januara ne donese odluku o privremenom finansiranju FBiH, visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) }e je nametnuti! Ovo obe}anje Incko je ju~er dao predstavnicima penzionera u FBiH prilikom posjete njihovom savezu u Sarajevu, a oni su tokom sastanka najavili mogu}nost izlaska na proteste. Iz straha da bi zbog nepostojanja odluke o privremenom finansiranju FBiH i neusvajanja bud`eta za 2011. godinu mogla kasniti isplata penzija, predstavnici Saveza penzionera FBiH ju~er su od visokog predstavnika zatra`ili da nametne ovu odluku. - Dosta me ljudi zamolilo da potpi{em odluku o privremenom finansiranju, ali }u, ipak, sa~ekati da vidim ho}e li je donijeti doma}i organi. Ministar finansija Vjekoslav Bevanda rekao mi je da novca na ra~unu ima, ali da postoje pravni problemi za transfer. Na{a `elja je

370.000
penzionera porodica

Brojke

600.000 2008. godine
posljednje pove}anje penzija

www.dnevniavaz.ba

Gladna usta

2003. godine
posljednji protesti penzionera Visokom predstavniku na koncu su predo~ili tri stvari koje tra`e od Vlade FBiH te su ga zamolili da im pomogne da njihovi zahtjevi budu ispunjeni. Tako su zatra`ili da im Vlada vrati dug, da u punom iznosu osigura novac za beneficirane penzije i da kona~no bude donesena strategija o reformi penzionog sistema. S. RO@AJAC

Tri zahtjeva

Lokalne vlasti ne ~ine dovoljno na smanjenju koncentracije smoga
Pitanje: ^ine li lokalne vlasti u Sarajevu, Zenici i Tuzli dovoljno kako bi bila smanjena koncentracija smoga?

Kako je za „Dnevni avaz“ saop}io sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH Izmir Had`iavdi}, na ju~era{njoj sjednici Kolegija tog doma predsjedavaju}i njegovog dosada{njeg saziva Stjepan Kre{i} dobio je zadu`enje da u roku od 24 sata obavi konsultacije s relevantnim politi~kim subjektima. - Treba na}i mogu}nost da do kraja januara bude odr`ana sjednica novog saziva Doma naroda, a okvirno je utvr|eno da datum bude 28. januar. Istovremeno, Kolegij je pozvao Centralnu izbornu komisiju (CIK) da do odr`avanja konstituiraju}e sjednice Doma ili na

Kre{i} okuplja novi saziv?

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) DA 8,52% B) NE 88,36% C) Ne znam 3,12%

Kre{i}: Na}i mogu}nost

samoj toj sjednici dodijeli certifikate izabranim delegatima - izjavio je Had`iavdi}. No, portparol CIK-a Maksida Piri} nije mogla precizirati ho}e li biti dodijeljeni certifikati, {to bi se moglo znati na sjednici tek naredne sedmice. CIK je za sada na stajali{tu da sjednica novog saziva Doma naroda ne mo`e biti odr`ana prije izbora delegata iz svih kantona, a jo{ se ~ekaju ~etiri. Uz to, i za peti, Srednjobosanski kanton, jo{ traju provjere o obavljenom izboru delegata, tako da u ukupno pet kantona nisu potvr|eni rezultati poM. K. srednih izbora.

B A C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 157.036 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

GRIPA Registrirana i peta `rtva virusa H1N1 ove zime

U Biha}u umro 42-godi{nji RVI
Mu{karac iz Klju~a u bolnicu do{ao {esti dan nakon pojave bolesti Te{ko stanje
Ibrahimpa{i}: Tegobe u plu}ima

Grbavica: Ko }e uspjeti do}i do klijenata

Rat kablovskih operatera
Iz HS-a optu`uju „Telemach“ da vr{i pritisak na gra|ane da potpi{u ugovore
Borba kablovskih li ugovor s njima operatera u Sarajevu, ka`e Hajdarevi}. prema svemu sude}i, On upozorava da pretvara se u pravi rat na ugovorima pou kojem se ne biraju nu|enim mje{tanima sredstva za pridobivanije nazna~ena ni vinje korisnika. sina pretplate niti brVe}inski vlasnik i oj kanala, {to je jo{ jepredsjednik Uprave dan od na~ina na kokablovske televizije Hajdarevi}: ji se varaju gra|ani. HS Enes Hajdarevi} Vrbuju ljude S druge strane, dioptu`uje konkurerektor „Telemacha“ ntsku firmu „Telemach“ da Husejin Jusi} ka`e da je ova na sve mogu}e na~ine vr{i firma dobila gra|evinsku pritisak na mje{tane saraje- dozvolu od Op}ine Novo vskih naselja Grbavica 1 i 2 Sarajevo i da su njeni ljudi da potpi{u ugovor s ovom fi- zaista na terenu. rmom. - Posljednjih deset dana - Mi po{tujemo konkur- po~eli smo anketirati ljude kaenciju, ali oni vrbuju ljude ko bismo na osnovu zainterna jedan neciviliziran i nepr- esiranosti po~eli izgradnju imjeren na~in. Ulaze u zgr- instalacija unutar stanova. ade tokom no}i, bu{e, vrbu- Prema zakonu smo du`ni doju upravitelje ulaza, kradu biti 60 posto potpisa da bismo struju... Govore ljudima da uradili instalaciju unutar zgrsu kupili i na{u firmu ili da ade. Sve {to radimo je na dosmo mi propali, iako imamo brovoljnoj bazi. Koristimo 150 zaposlenih. Sve rade sa- zakonit marketing, dijelimo F. K. mo kako bi gra|ani potpisa- letke... - tvrdi Jusi}.

Ko }e pridobiti Sarajlije

U na{oj dr`avi umrla je i peta `rtva virusa H1N1. Rije~ je o 42-godi{njem ratnom vojnom invalidu M. S. iz Klju~a, koji je borbu za `ivot izgubio preksino} na Infektivnom odjelu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“. - Preminuli pacijent do{ao je iz Klju~a {esti dan nakon pojave bolesti, s ote`anim disanjem. U bolnici je bio ~etiri dana. Radilo se o bolesniku koji je imao riziko faktore, i to pretilost i alkoholizam. Imao je te{ku upalu plu}a s pr-

Analize potvr|uju porast broja zara`enih

Nema obustave nastave u RS
omjenama na jetri i srcu - kazala je za „Dnevni avaz“ dr. Nevzeta Ibrahimpa{i}, na~elnica Slu`be za infektologiju. U biha}koj bolnici jo{ je jedan pacijent u te{kom stanju. Njemu je analiza briseva obavljena na sarajevskoj Mikrobiologiji potvrdila zarazu virusom H1N1. Za tre}eg bolesnika analiza u Sarajevu potvrdila je da nema H1N1, ve} sezonsku gripu. - De{ava se da pacijenti umiru i od sezonske gripe zbog upale plu}a, ali je drasti~na razlika s tegobama na plu}ima kod pacijenata s obi~nom i svinjskom gripom - pojasnila je Ibrahimpa{i}. U Sarajevu je potvr|eno Drugo polugodi{te u {kolama u RS po~et }e na vrijeme, 24. januara, jer jo{ nema razloga da se nastava odga|a zbog virusa H1N1, kazao je ministar zdravlja RS Ranko [krbi}. jo{ 12 slu~ajeva, ali se, sre}om, ne radi o te{kim zarazama virusom H1N1, tako da broj pacijenata zbrinutih u KCUS-u nije drasti~no porastao. Prekju~er je na Infektivnu kliniku smje{ten jo{ jedan pacijent, pa je ukupan broj zbrinutih 29. Od toga je kod 19 potvr|en H1N1, ~etvero ima sezonsku gripu, a {estero ~eka nalaze. Do sada su na ovoj klinici pregledana 523 pacijenta sa simptomima gripe. U RS je oboljelo jo{ 11 osoba, pa se broj inficiranih popeo na 64. Najvi{e oboljelih i dalje je registrirano u KC-u Banja Luka. U Jedinici intenzivne medicine ove ustanove nalaze se tri pacijenta. M. D. - E. Ha.

Novi izvje{taji

Podaci za FBiH
osoba prijavljeno sa simptomima gripe uzoraka obra|eno na Mikrobiologiji do 16. januara pacijenata ima H1N1 oboljelih ima sezonsku gripu

9.215 190 87 30

Medicinski fakultet ne}e Ma{i}a vratiti na sa zakonom posao Lagumd`ija imenovan u skladu
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ulo`it }e `albu na rje{enje kojim mu je nalo`eno da na posao vrati profesora Izeta Ma{i}a, jer ono nije provedivo, saop}eno nam je ju~er iz ove institucije. Navedeno je da Ma{i}, koji je predavao medicinsku informatiku, uop}e nije otpu{ten s ovog fakulteta, ve} je odbio potpisati ugovor o radu kojim se raspore|uje na poslove nastavnika na predmetu Porodi~na medicina, ~ime mu je, po sili zakona, prestao radni odnos. Kada je rije~ o Ma{i}evim tvrdnjama da je otjeran iz ove ustanove zato {to je ukazivao na kriminal, s fakulteta odgovaraju da je „interesantno da samo profesor Izet Ma{i} vidi kriminal na fakultetu, pored Upravnog odbora te ostalih 301 nastavnika, saradnika i ostalih uposlenika“. [to se ti~e anga`mana profesora Zlatka Lagumd`ije na predmetu Medicinska informatika, s Medicinskog fakulteta poja{njavaju da „Ekonomski fakultet nije nikoga ovlastio da bude predmetni nastavnik na Medi-

Sudska odluka nije provediva

U Prijedoru vakcina 20 KM
U Prijedoru nije zabilje`en nijedan slu~aj nove gripe, kazala je epidemiolog tamo{njeg Doma zdravlja Milica Otkovi}. - Ima stanja sli~nih gripi i akutnih respiratornih infekcija, a ljekari porodi~ne medicine zabilje`ili su pet slu~ajeva sezonske gripe - rekla je Otkovi}. Vakcinacija jo{ traje. Cijena jedne doze vakcine je 20 KM, a za zdravstvene radnike, kao i odre|ene kategorije stanovni{tva, ona je besplatna.

Ro~i{te o prodaji imovine „Agrokomerca“

Benzinsku pumpu kupio Samir Ba{i}
Prodaja „Mesne industrije“ nije uspjela
Ma{i}: Odbio potpisati ugovor

cinskom fakultetu“. - Profesor Zlatko Lagumd`ija, u postupku predvi|enom Zakonom o visokom obrazovanju KS, od Nastavno-nau~nog vije}a Medicinskog fakulteta, uz prethodnu saglasnost Senata Univerziteta, imenovan je odgovornim nastavnikom na predmetu koji se nalazi u nastavnom planu studija medicine za predbolonjske generacije - isti~e se u reakciji G. M. iz ove ustanove.

Na Op}inskom sudu u Velikoj Kladu{i ju~er su odr`ana ro~i{ta o prodaji nekretnina „Agrokomerca“ iz Velike Kladu{e, dijela „Mesne industrije“, povr{ine 76 dunuma, vrijednosti 22 miliona KM, na zahtjev firme „Lijanovi}“, „Triglav osiguranja“ i petero radnika „Agrokomerca“, te benzinske pumpe nad kojom su tra`ioci izvr{enja firma „Circle International“ iz Me|ugorja, 90 radnika „Agrokomerca“ i firma „^akin

comerc“. Prodaja „Mesne industrije“ nije uspjela zato {to nije bilo kupaca, pa je sutkinja Samira Jahjefendi} zaklju~ila da drugog ro~i{ta ne}e biti. Datum prodavanja ove imovine po slobodnoj cijeni bit }e odre|en naknadno. Kod prodaje benzinske pumpe, direktor „Agrokomerca“ Ekrem [ari} zatra`io je odgodu ro~i{ta, ~emu su se usprotivili zastupnici „Circle Internationala“ i radnika, pa je na kraju, nakon pogodbe, za

Ispred Suda odr`an mirni protest radnika

(Foto: M. Dedi})

iznos od pet miliona maraka benzinsku pumpu u centru Velike Kladu{e kupio mje{tanin Samir Ba{i}. U Gradskom parku ispred zgrade kladu{kog suda povodom ovoga odr`an je veliki mirni skup oko 5.000 radnika, biv{ih radnika, penzi-

onera „Agrokomerca“ te brojnih gra|ana. Bez javnih govora, isklju~ivo prisustvom „pod prozorima“ Op}inskog suda, iskazano je neslaganje sa sudskim i aktivnostima Vlade FBiH kao titulara 90 posto imovine „Agrokomerca“. M. D.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

5

INTERVJU Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Bojim se da }emo te{ko iza}i iz ovog }orsokaka
[a}irbegovi} je otkrio da mu je Alija Izetbegovi} nalo`io parafiranje legalizacije RS SDP je sam sebe doveo u situaciju da nema s kim formirati vlast
Razgovarao: Faruk VELE
propala. Zapravo, SDP je to odbio! Njima je ta koalicija nu|ena od nekih stranaka. Mogli su je napraviti. Oni su to izbjegli i u ovoj situaciji to je njihova odgovornost. Oni su sami sebe doveli u situaciju da nemaju s kim formirati vlast, iako su relativni pobjednik. Ja sam mjesec prije izbora rekao da }e SDP dobiti 25 do 27 posto, ali je pitanje {ta }e s tim rezultatom mo}i napraviti. Bojim se da ne}e mo}i napraviti ni{ta. analiza koje su dali stru~njaci vidi se da mi ne smijemo sebi dozvoliti luksuz bilo kakvog strana~kog prepucavanja i u vlast bi se

Profesor doktor Ivo Kom{i}, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i ratni ~lan Predsjedni{tva BiH, isti~e u intervjuu za „Dnevni avaz“ da mu je neobi~no drago {to je biv{i ministar vanjskih poslova i ambasador BiH pri UN-u Muhamed [a}irbegovi} reagirao na njegovu izjavu da RS nije legalizirana u Dejtonu, ve} u @enevi 8. septembra 1995. godine, i to upravo [a}irbegovi}evim parafom. - [a}irbegovi} je svojom reakcijom potvrdio da je tada bio u @enevi i da je Ri~ard Holbruk (Richard Holbrooke) tamo imao sastanak s njim i da su tu bili jo{ i izaslanici iz RS, Beograda i Zagreba. Potvrdio je da je postojao dokument koji je poslu`io kao osnova za Dejtonski sporazum. To {to on tvrdi da nije ni{ta parafirano, nije ta~no. Uostalom, mi smo u Dejtonu dobili taj papir koji je on parafirao. Radilo se o legalizaciji RS. Tamo se prvi put spominje RS kao dio BiH bez navodnika. Dr`ava BiH se ne spominje - ka`e Kom{i}.

Gre{ka SDP-a

Kako iza}i iz ovog }orsokaka?
Manko na ceremoniji progla{enja: Niska medalja

Kom{i}: Tre}i entitet zna~io bi nestanak za Hrvate

Jedini sam vidio dokument iz @eneve
- O dokumentu iz @eneve nije se moglo raspravljati na Predsjedni{tvu RBiH, jer su tri ~lana Predsjedni{tva bila u Londonu, dok Stjepan Kljui} nije bio u zgradi. Jedino sam ja taj dokument vidio. Navodno postoji neki zapisnik. Ako postoji, onda je to ~ista kri- Vrlo te{ko. Me|unarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik u BiH trebali su nam dati ve}e usluge. Sjetit }ete se da je Volfgang Petri~ (Wolfgang Petritsch) uradio sve da se Alijansa napravi, iako to nije bila uvjerljiva ve}ina. T sada ne}e biti. SDP oga nema to s kim napraviti. Predsjedniku RS Miloradu Dodiku, jasno, odgovara ova situacija. votvorina. Budu}i da je legalizacija RS klju~no pitanje na{eg rata, to se nastoji sakriti i krivotvoriti. Meni je drago {to se [a}irbegovi} kona~no javio i potvrdio da je to uradio po nalogu Izetbegovi}a. To je veoma bitno - isti~e Kom{i}. morali uklju~iti oni koji ovu zemlju `ele izvu}i iz ekonomske krize. - Ako, recimo, Dragan ^ovi} svoj ulazak u vlast ve`e uz Dodika i njegovu politiku, jasno je da }e to biti neproduktivna koalicija i da }e ona dr`avu dr`ati u stagnaciji. Zahtjevi za tre}u federalnu jedinicu ve} su vi|eni u ratu i to je jasan poku{aj da se obnovi „Herceg-Bosna“. Njihovo pozivanje na dr`avu je ~ista la`, jer interes BiH nije novi entitet. Pogotovo jer bi tre}i entitet zna~io nestanak za Hrvate. To je antihrvatska politika!

^lan na{e reprezentacije u sjede}oj odbojci sportista godine u konkurenciji osoba s invaliditetom
Adnan Manko izabran je za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 2010. godini u konkurenciji osoba s invaliditetom. Manko je sa seniorskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u sjede}oj odbojci lani postigao vrhunski rezultat osvojiv{i srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u Edmondu, u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Trenutno je ~lan Odbojka{kog kluba invalida Fantomi iz Sarajeva, a kao kapiten ove ekipe predvodio je suigra~e do niza vrhunskih sportskih rezultata u 2010. (aktuelni prvaci BiH, Eurolige i Eurokupa, prvi na turniru Sarajevo Open 2010). Ro|en je 16. januara 1977. godine, a ~lan reprezentacije je od 1997. Na Svjetskom prvenstvu u Kairu 2002., kada je na{a reprezentacija bila zlatna, progla{en je najboljim igra~em. U dr`avnom dresu osvojio je {est evropskih i dvije svjetske titule te Paraolimpijske igre 2004. u A. ^. Atini.

Najbolji u BiH

Li~nost dana Adnan Manko

- Ono {to je on potvrdio, a {to do sada nisam znao jeste da je dobio nalog od Alije Izetbegovi}a da to uradi, da parafira dokument. Nije ta~no da je Predsjedni{tvo BiH donijelo odluku o tome. I to je lako provjeriti, jer su sve sjednice snimane i sve su prekucavane stenogramski. [a}irbegovi} je taj dokument donio u Sarajevo.

Ali, [a}irbegovi} tvrdi da je o temeljima za pregovore odlu~ivalo Predsjedni{tvo BiH, u kojem ste bili i Vi?

Ali, smatrate li Vi da se zanemaruje realnost BiH?

- SDP je napravio gre{ku {to nije i{ao na predizbornu koaliciju. U njoj je trebao imati one stranke s kojima je mogao formirati vlast bez ovih velikih politi~kih pregovora i natezanja. Ta prilika je

Trenutna situacija s neformiranjem vlasti dr`avu BiH sve dublje vodi u glib. Kako gledate na trenutnu situaciju u zemlji i politiku pobjedni~kog SDP-a?

Vi|eno u ratu
Ako bi se ispravno politi~ki, nacionalno i ekonomski sagledala na{a situacija, onda bi se napravio jedan ekonomski program. Iz ekonomskih

„@ene Srebrenice“ organizirale okrugli sto

Na okruglom stolu pod nazivom „Tranzicijska pravda u BiH, procesuiranje ratnih zlo~ina, ekshumacije i identifikacije“, koji su ju~er u Tuzli organizirali Udru`enje „@ene Srebrenice“ i UNDP ~lanice , Udru`enja po`alile su se na sporost procesa otkrivanje grobnica i jo{ sporiju identifikaciju `rtava proteklog rata. - Uvijek na|u neki razlog, ili nemaju novca, ili vremenske prilike

Spora identifikacija i otkrivanje grobnica

ne dozvoljavaju da se izvr{i iskopavanje. U ovom momentu znaju za deset masovnih grobnica, ali se u vezi s tim ni{ta ne radi - kazala je Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja „@ene Srebrenice“. Tu`ilac u Odjelu za ratne zlo~ine pri Tu`ila{tvu BiH Erik Larson (Eric Larrson) kazao je da je genocid u Srebrenici dokazan ha{kim presudama i to se mora prihvatiti. - Ruke mnogih koji su zlo~ine

]ati}: Uvijek na|u razlog

~inili u julu 1995. godine, bile su krvave jo{ 1992. Mo`da za `rtve procesi koje vodi Tu`ila{tvo BiH izgledaju spori, ali uvjeravam vas da na{i timovi predano rade - kazao je A. HAD@I] tu`ilac Larson.

Upravni odbor Radio -televizije FBiH (RTVFBiH) na sjednici odr`anoj jo{ polovinom decembra pro{le godine donio je odluku o novoj organizacionoj strukturi RTVFBiH, odnosno Odluku o reorganizaciji RTVFBiH, saop}eno je ju~er iz RTVFBiH, a povodom brojnih, kako navode, zlo- RTV: Zlonamjerne {pekulacije namjernih {pekulacija koje su se BiH ne}e prestati izvr{avati osnovne obaveze javnog emitera, a to je, pojavile proteklih dana. Dono{enjem te odluke, kako se izme|u ostalog, i produciranje nanavodi, „smanjen je broj sektora, te jutjecajnijeg informativnog prosamim tim i izvr{nih direktora, s grama u BiH, {tavi{e, ve}a efikasnodevet na ~etiri, kao i rukovodilaca st ovog i ostalih programa vrlo i urednika na radiju i televiziji“. skoro }e se vidjeti u na{oj progra- Novom organizacijom RTVF- mskoj shemi - isti~u u RTVFBiH.

RTVFBiH ne}e prestati biti javni emiter

Upravni odbor o novoj reorganizaciji

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

mozaik

GRA^ANICA Penzionirani efendija Muhamed Dizdarevi}

Ne mo`e bez nogometa
Bio nada u @eljezni~aru Sin Ferik nosio kapitensku traku reprezentacije BiH u malom nogometu Dje~a~ki dani

Medlin je nestala kad su joj bile tri godine

Medlin Meken vi|ena u Dubaiju?
Poduzetnik (35) koji je `elio ostati anoniman ispri~ao je policiji da je u novembru pro{le godine kod trgova~kog centra u Dubaiju vidio djevoj~icu nalik nestaloj Medlin Meken (Madeleine McCann). Prema njegovoj pri~i, bila je s mu{karcem i dvije `ene. Poduzetnik tvrdi da je mu{karac li~io na fotorobota osumnji~enog koji je napravila policija.

Javio se svjedok

Pro{le su dvije godine otkako je, nakon vi{e od tri decenije rada u nekoliko d`emata, najvi{e u rodnom Sokolu kod Gra~anice, u zaslu`enu penziju oti{ao Muhamed-efendija Dizdarevi}. Reklo bi se, ni{ta neobi~no. No, u `ivotu ovog vrijednog i po{tenog imama, kod kojeg je vjera bila na prvom mjestu, porodica na drugom, a odmah iza toga nogomet kojim je, kako ka`e, „inficiran“ od malih nogu, dje~a~kih dana, ima se {ta zabilje`iti. Tako je to i dan-danas, ako ne i ja~e. Muhamed je kao dje~ak, 1955. godine, u Gazi Husrev-begovoj medresi zapa`en kao veliki nogometni talent, pa se u~lanio u NK @eljezni~ar iz Sarajeva i ve} tada su mu predvi|ali blistavu karijeru. Ali svakodnevna

- Imao je jezivo lice, brkove i bio je jako mr{av. @ena koja je bila s njima tako|er je bila mr{ava. Iza njih sam vidio malu djevoj~icu staru oko sedam ili osam godina. S njom je bila i tamnoputa `ena. Djevoj~ica je li~ila na Medlin - ispri~ao je mu{karac. Interpol i privatni istra`itelji Mekenovih provjeravaju navode. Medlin je nestala u maju 2007. godine u Portugalu, gdje je ljetovala s porodicom. Tada je imala tri godine.

Efendija Dizdarevi} s Ferikom i unukom Muhamedom

Til Bakhaus priznao vezu

nastava u Medresi to nije dozvoljavala, a u to vrijeme, za razliku od danas, {kola je bi-

@eli da D`eko po~ne davati golove za Siti
Iako je duboko za{ao u sedamdesetu, ovih dana efendija Dizdarevi} oborio je svojevrstan rekord. Bez prestanka je odgledao osamdeset utakmica zimske lige u malom nogometu u dvorani „Luke“ u Gra~anici. Kada nije na tribinama, sjedi pored malog ekrana i gleda utakmice evropskih liga i, kako ka`e, navija za Barcelonu. @elja mu je da do`ivi da po~ne navijati za unuka imenjaka i da D`eko po~ne davati golove za Man~ester siti.

la na prvom mjestu. Tako je efendija objesio „kopa~ke o klin“ i posvetio se pozivu imama, obavljaju}i du`nost u d`ematima kod Zenice, Lukavca i na koncu se skrasio u svom srednjovjekovnom gradi}u Sokolu kod Gra~anice.

Nastavak tradicije
Tamo gdje je Muhamed stao, nastavio je njegov sin Ferik. Sa 16 godina postao je prvotimac Malonogometnog kluba Kaskada iz Gra~anice, koji je bio vi{estruki prvak na{e dr`ave, osvaja~ Kupa i u~es-

nik Kupa evropskih prvaka. Bio je nekoliko godina kapiten na{e reprezentacije u malom nogometu. - Drago mi je {to je Ferik po{ao mojim stopama i {to me nadma{io. Stariji sin Faruk je bio talentiran, ali Ferik je ne{to drugo. Da iver ne pada daleko od klade, evo vam jo{ jednog primjera. Ferikov dvogodi{nji sin Muhamed (ime dobio po djedu) nosi D`ekin dres i ne odvaja se od „bubamare“. Tradicija ide s djeda na sina, pa na unuka - ka`e {ezdeset{estogodi{nji Muhamed ef. DiH. ^ALI] zdarevi}.

Bakhaus: Iza sebe ima dva braka

Ministar zaljubljen u 23 godine mla|u misicu

Ministar poljoprivrede u njema~koj saveznoj pokrajini Meklenburg-Forpomern Til Bakhaus (Till Backhaus, 51) iz stranke SPD zaljubio se u biv{u misicu Ivone Mencel (Ivonne Menzel, 28). Par se upoznao na paradi konja kr-

ajem pro{le godine. Bakhaus ka`e da je na Ivone ponosan jer, osim {to radi kao zubarka, brine i za djecu koja `ive u siroma{nim porodicama. Par je vezu dva mjeseca skrivao, a onda su potvrdili da su zaljubljeni. Ministar se dva puta razvodio i ima odraslu k}erku. Oboje ka`u da im ne smeta razlika u godinama.

Slovenci prodaju krvnu plazmu
Oglasi kojima se Slovenci iz okoline Maribora pozivaju da u Austriji doniraju krvnu plazmu uz nadoknadu od 22 eura uzbudili su slovensku javnost i nacionalnu organizaciju Crvenog kri`a, posebno jer se ta aktivnost odvija u blizini jednog trgova~kog centra blizu Graca, gdje Slovenci ina~e rado odlaze. Uz nov~anu naknadu u medicinskom centru blizu Graca Slovencima koji se odlu~e na darovanje plazme nudi se i besplatno osnovno medicinsko testiranje. U Centru „Saiersberg“ tvrde da u svojoj aktivnosti ne vide ni{ta sporno te ne smatraju da bi odlazak Slovenaca u Austriju zbog doniranja krvi ili plazme mogao biti problemati~an za slovenski sistem dobrovoljnih davalaca.

Austrijanci ponudili novac

Jedanaest nevladinih organizacija koje okupljaju `ene romske nacionalnosti predstavilo je ju~er u Zenici izvje{taj o nasilju u porodici nad Romkinjama u BiH. Ispitivanjem je obuhva}eno 609 Romkinja u dvadeset romskih zajednica u Zenici, Sarajevu, Kaknju, Visokom, Travniku, Vitezu, Banjoj Luci, Klju~u, Prnjavoru i Srebrenici. Kako su istakle aktivistkinje, osim alarmantnih podataka o nasilju u porodici, istra`ivanjem je utvr|en i pora`avaju}e nizak stepen obrazovanja i zaposlenosti

Ve}ina ispitanih bile su `rtve nasilja u porodici

Predstavljen izvje{taj o nasilju nad Romkinjama

Ja{arevi}: Boje se za djecu

Fafuli}: Problem obrazovanja

Romkinja te visok procent djevojaka koje pristaju na udaju i daleko prije punolje-

tnosti. Aida Ja{arevi} iz zeni~kog „Romano centra“ ka`e

da je ve}ina ispitanica kazala da ne prijavljuje nasilje iz straha da }e ih Centar za socijalni rad odvojiti od njihove djece. Razija Fafuli} iz „Nade“ Kakanj isti~e da su podaci o (ne)obrazovanosti, lo{oj finansijskoj i uop}e dru{tvenoj situaciji Romkinja alarm za uzbunu te da su romske i nevladine organizacije zatra`ile reagiranje nadle`nih na svim nivoima u dr`avi. Podatak da je devet od deset ispitanih Romkinja bilo `rtva nasilja u porodici govori sam za sebe i iziskuje hitnu A. D`. akciju dru{tva.

Petnaestogodi{nja Selma Alibegovi} u pratnji oca Samira i medicinskog osoblja Doma zdravlja Bugojno otputovala je u Be~, gdje }e na jednoj od tamo{njih klinika biti podvrgnuta opera-

Selma Alibegovi} otputovala u Be~
ciji srca. Sredstva od 15.000 eura potrebna za operaciju prikupilo je Udru`enje „\er|ef“, koje je u proteklom periodu, uz dva uspje{na humanitarna koncerta, organiziralo nekoliko akcija prikupljanja pomo}i u Bugojnu i susjednim op}inama, prenosi Fena. Podr{ku Selmi ovih dana pru`ili su i brojni privatni poduzetnici koji su donirali zna~ajna finansijska sre-

Djevojku iz Bugojna ~eka operacija srca

dstva za njeno lije~enje u Austriji, u~enici Druge osnovne {kole, koju poha|a, ro|aci, kom{ije i ljudi dobra srca koji su jo{ jednom pokazali humanost svojim uplatama na ra~un.

mozaik

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Vesna Pusi}

Hrvatsku treba pretvoriti u bogatu zemlju
- Nema te vlade i tog ministra ili javnog du`nosnika u na{im redovima koji bi mogao re}i: „Ja nisam kriv jer nisam znao {ta se doga|a u mom resoru, nisam kriv jer Pusi}: Tre}a nisam znao raditi svoj posao.“ Zada}a stranaka okupljetranzicija nih u koaliciji je da provedu tre}u hrvatsku tranziciju i pretvore Republiku Hrvatsku od siroma{ne i pokradene zemlje u (Hrvatska politi~arka za „Nacional“) uspje{nu i bogatu zemlju.

Jasmina Guti}

Pacijentica je za mene uvijek u prvom planu
- Ono {to je bio i ostao moj `ivotni moto jeste stalna aktivnost na unapre|enju i pobolj{anju reproduktivnog zdravlja `enske populacije. Pacijentica sa svojim problemima, dilemama oduvijek je za mene bila u pr- Guti}: Ljekar i vom planu i onog trenutka kada ona to osjeti, stje~e{ nje- prijatelj no beskrajno povjerenje i postaje{ ne samo njen ljekar nego i prijate(Ljekar za „Azru“) lj kojem vjeruje.
Bit }e sprije~ene prevare penzionera: Na kredit samo osnovne potrep{tine
(Foto: F. Fo~o)

Aleksandar Vu~i}

DOGOVORI Savez udru`enja penzionera FBiH

Kupovina na rate ubudu}e samo kod ozbiljnih firmi
Od direktora PIO-a zatra`ili da se ugovori potpisuju samo za kupovinu hrane, ogrjeva i drugih za `ivot neophodnih potrep{tina
isteklog roka trajanja i lo{eg kvaliteta. Zbog nedostatka odre|enih ograni~enja, vrlo se ~esto de{avalo i da se zadu`e toliko da na kraju mjeseca ne dobiju ni marku od penzije. - S direktorom Federalnog zavoda PIO-a dogovorio sam da se ovaj dio saradnje uredi na pravi na~in. Tra`ili smo da se na rate mogu kupovati samo ogrjev, prehrambeni artikli i ostale potrep{tine neophodne za `ivot te da se ugovori potpisuju samo s ozbiljnim firmama. Tako|er smo tra`ili da penzioneri ne budu vi{e `iranti za kredite kod mikrokreditnih organizacija jer ih varaju - ka`e Omerefendi}. Poja{njava da penzioneri i dalje imaju mogu}nost kupovine na rate kod izabranih firmi, ali }e to biti sada ure|enije i vodit }e se ra~una o tome da se penzioner ne smije opteretiti do te mjere da mu cijela penziE. Ha. ja ode u ove svrhe.

^ovjek u `ivotu mora postaviti visoko letvicu
Vu~i}: Visoki ciljevi

- Mislim da ~ovjek u `ivotu mora postaviti visoko letvicu i boriti se da je dosegne, a i ako pro|e malo ispod nje, ipak je mnogo uradio. Zbog toga sebi postavljam visoke ciljeve, a od odgovornosti i ozbiljnosti ~ovjeka na(Srbijanski politi~ar za „Press“) jvi{e zavisi.

Marko Topi}

Saturn mi je du`an 300.000 eura
- Prema mojim saznanjima, preko mog kluba Saturna, koji je finansijski propao, oprano je skoro milijardu eura. Meni su du`ni 300.000 eura. Sakupio sam papire, sve platne liste koje imam i sada ~ekam da mi se jave. Vjerovatno }u ih tu`iti UEFA-i.
Topi}: Oprali (Nekada{nji reprezentativac BiH za „Avazov Sport“) milijardu eura

Federalni zavod PIO-a ima ugovore s razli~itim firmama koje penzionerima nude kupovinu robe na rate bez kamata. Iako penzioneri ovakvu mogu}nost kupovine ocjenjuju dobrom, u proteklom periodu je bilo i raznih malverzacija na ra~un najstarije i najsiroma{nije populacije u BiH. Kako tvrdi Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera u FBiH, znalo se de{avati da se penzionerima prodaje roba

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

21. 1. 2011.

LIVNO

ZENICA 2
SARAJEVO 0

Sarajevo ju~er: O~ekuje nas pad temperatura

(Foto: F. Fo~o)

Na{u dr`avu od nedjelje }e zahvatiti novi talas niskih temperatura, koje }e se kretati od minus deset ujutro do jedan stepen tokom dana, najavljeno je iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH. Temperatura }e biti ispod godi{njeg prosjeka. Pad temperatura mo`e se o~ekivati od danas. Prema prognozama, u subotu ujutro bit }e oko minus ~etiri stepena, dok }e se dnevne temperature kretati oko nule. Danas i za vikend o~ekuju se snijeg i susnje`ica, a u Hercegovini ki{a. Padavine }e, prema najavaE. Ha. ma, prestati u nedjelju poslije podne.

Od nedjelje novo zahladnjenje

Prema najavama meteorologa

Preovladavat }e obla~no vrijeme sa snijegom u Bosni i ki{om u Hercegovini. Intenzivnije padavine o~ekuju se u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Vjetar, slab do umjeren, u zapadnoj Bosni na momente i jak, sjeverni i sjeveroisto~ni.

0

7 MOSTAR

GORA@DE 0

NEUM

9

PETAK
21. 1. 2011.

SUBOTA
22. 1. 2011.

NEDJELJA
23. 1. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -6 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -8 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -130C do 50C
DNEVNE TEMPERATURE

od -40C do 90C

od -40C do 60C

od -40C do 70C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Zadr`avanje ciklone iznad na{e zemlje negativno }e djelovati na raspolo`enje ve}ine populacije. Zbog zahladnjenja pra}enog padavinama, hroni~ni bolesnici i meteoropati imat }e izra`enije tegobe vezane uz svoje bolesti, stoga trebaju umanjiti aktivnosti. Tmurno vrijeme tako|er }e uzrokovati probleme i osobama sa psiho smetnjama.

Grad Sarajevo
Prodaja do isteka zaliha sa starim markicama
Izlazak 07.14 Zalazak 16.41

21. 1. 2011.
Izlazak Zalazak 19.01 7.53

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Iako se od po~etka godine na duhanske proizvode u BiH primjenjuje vi{a akciza, zbog ~ega je ve}ina cigareta poskupjela, na tr`i{tu se i dalje prodaju i one sa starim akciznim markicama na kojima stoje stare cijene. Na osnovu koli~ine zaliha koju su trgovci cigareta imali prilikom stupanja na snagu novih propisa, u Upravi za indirektno oporezivanje BiH procjenjuju da }e se cigarete sa starim akciznim markicama na tr`i{tu nalaziti i tokom februara i marta. Podsjetimo, za koli~ine na zalihama trgovci su bili du`ni uplatiti razliku nove i stare visine akcize. - Upla}eno je oko 10,5 miliona maraka po tom osnovu - kazao nam je Ratko Kova~evi}, portparol Uprave. Kako je ovo tre}i put da se u na{oj zemlji mijenja visina akcize, ka`e da su obveznici dobro upoznati sa svim obavezama, tako da nije bilo ve}ih problema. Kova~evi} je podsjetio da se cigarete sa starim markicama, a na koje je upla}ena razlika, po novim cijenama mogu prodavati sve do isteka zaliha. B. T.

Cigarete sa starim markicama u prodaji jo{ dva mjeseca

Trgovci uplatili 10,5 miliona maraka

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 1

2 BANJA LUKA BR^KO 1 TUZLA 1

Obla~no sa snijegom

Ukratko

8
KONTROLE Otkriveni novi detalji u aferi „Orasi“

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

teme

[piri}: Bolje stanje

KC Banja Luka

[piri} posjetio bolesnog Kuni}a

Grupa iz Srbije u~estvovala u nelegalnom izvozu robe
Pri izvozu prilagani krivotvoreni dokumenti o bh. porijeklu
odavani kao bh. proizvod, u lancu kriminala u~estvovali i prijevoznici iz Srbije. T a~nije, preko njih je sve i{lo. U UIOBiH ju~er su nam rekli da su pri transportu oraha anga`irani bh. i strani prijevoznici te da su oni pri preuzimanju robe dobivali izvorne ra~une. Tako su pri izvozu prijavljivali stvarnu cijenu robe. Me|utim, mijenjali su je pri uvozu. - Nakon izvoza iz navedenih zemalja mijenjani su ra~uni i umjesto izvornih prilagani krivotvoreni s umanjenom vrijedno{}u pri uvozu u BiH. Vrijednost i kakvo}u s krivotvorenih ra~una carinski slu`benici UIOBiH su prihvatali i tom prilikom su tra`ene provjere vjerodostojnosti faktura. Roba je prevo`ena u skladi{te i tamo je vr{en pretovar na kamione, uglavnom prijevoznika iz Srbije. Oni su obavljali uslugu prijevoza za Tursku, a pri izvozu su pri-

Be}arevi}: Pristigle uplate

„BH-Gas“

Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} posjetio je ju~er poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH Velimira Kuni}a, koji je na lije~enju u Klini~kom centru Banja Luka. - Kuni} je imao manjih zdravstvenih problema, ali sada je bolje - rekao je [piri} novinarima i izrazio nadu da }e Kuni} uskoro biti pu{ten ku}i.

Nekoliko mjeseci nakon {to se digla pra{ina u vezi s nelegalnim izvozom oraha sumnjivog porijekla iz BiH u Tursku naknadna carinska kontrola Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH otkrila je nove detalje! Naime, do{lo se do podatka da su osim bh. prijevoznika koju su u~estvovali u transportu 3.000 tona oraha nabavljenih u Ukrajini, Moldaviji i Bugarskoj, a koji su u Tursku pr-

Direktor „BH-Gasa“ Almir Be}arevi} izjavio je ju~er Feni da je posljednjih dana do{lo do urednije naplate za plin od distributivnih potro{a~a te da su pristigle zna~ajnije uplate od „Sarajevogasa“. - Mi u januaru moramo uplatiti od 14 do 16 miliona KM, a za desetak dana ide nova faktura koja }e iznositi vi{e od 20 miliona KM - ka`e Be}arevi}.

Uplata za plin znatno urednija

Sarajevo

Vije}e ministara

HSP za rotaciju

La`ni blokovi
Kada je rije~ o izvozu oraha i drugih roba, u provjeravanoj dokumentaciji prona|eni su ukupni blokovi o otkupu poljoprivrednih dobara u BiH za koje postoje indicije da se radi o la`nim odnosno falsificiranim otkupnim blokovima.

Predsjedni~ko vije}e HSP-a BiH zatra`ilo je od svih stranaka zastupljenih u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH, a posebno od onih koje }e ~initi budu}u parlamentarnu ve}inu, da u potpunosti po{tuju nacionalnu rotaciju u Vije}u ministara. Istaknuto je da Hrvati u posljednjim sazivima Vije}a ministara nisu imali predsjedavaju}e tog vije}a niti ministra vanjskih poslova, ministra civilnih poslova i ministra odbrane te da u novom te du`nosti obna{aju Hrvati.

Nelegalno izvezeno oko 3.000 tona oraha

lagani krivotvoreni dokumenti o bh. porijeklu - poja{njeno nam je u UIOBiH. Prema dosada{njim informacijama, prepoznato je da su orasi uvezeni u carinsko podru~je BiH uz prilaganje falsificirane fakture s uma-

njenom odnosno uve}anom vrijedno{}u roba. Me|utim, provjerama sjedi{ta preduze}a PDV obveznika u ve}ini slu~ajeva nije bilo mogu}e dobiti dokumentaciju o krajnjoj proS. R. daji robe.

Vlada se „upoznala“ s bankrotom SCT-a
Resorno ministarstvo zadu`eno tek da Vladu informira o svemu
Sve {to je izvr{na vlast u Federaciji BiH u~inila po osnovu novonastale situacije nakon bankrota slovenskog SCT-a jeste to da se „upoznala“ s problemom. Vlada FBiH, naime, saop}ila je nakon ju~era{nje sjednice u Mostaru da se upoznala sa stanjem u vezi s ispunjenjem uvjeta za raskid ugovora sa SCT-om o izvo|enju radova na dijelu sarajevske zaobilaznice Jo{anica - petlja Butila. Jo{ je zadu`ila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da Vladu, u saradnji s Direkcijom cesta, „permanentno informira o preduzetim aktivnostima“. Me|u kadrovskim pitanjima, Vlada je u Komisiju za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza od „Turkish Airlinesa“ u postupku dokapitalizacije „BH Airlinesa“ imenovala Nevenu Voki} (predsjednica), Esada Osmanbegovi}a i Amira Ja`i}a (~lanovi). [erif [pago, na vlastiti zahtjev, razrije{en je du`nosti ~lana Upravnog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja. Vlada je po hitnom postupku predlo`ila izmjene Zakona o izmirenju obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje, kojima bi bio pomjeren krajnji rok za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje sa 31. decembra pro{le na 31. decembar M. K. 2012. godine.

Na ju~era{njoj sjednici u Mostaru

Humanitarna organizacija „Merhamet“ upozorava gra|ane da se na podru~ju Sarajeva pojavila osoba koja se la`no predstavlja kao aktivist ove organizacije. Kako navode iz „Merhameta“, mu{karac u crnom odijelu ju~er je u sarajevskom naselju Grbavica prevario jednu penzionerku nude}i joj plinsku pe} i pri tome joj uzeo nekoliko ~ekova od penzije te 200 KM. O ovom doga|aju odmah je obavije{ten MUP KS.

La`ni aktivist „Merhameta“

Republika Srpska

Godi{njice

Jevrejska zajednica u BiH, Vije}e ministara BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji s Institutom za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, organiziraju obilje`avanje 27. januara, Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta 2011. godine, javila je Fena. Odlukom Generalne skup{tine UN-a 27. januar, dan kada je, 1945. godine, oslobo|en koncentracioni logor Au{vic, progla{en je Danom sje}anja na `rtve holokausta.

Sje}anje na holokaust

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS iniciralo je izradu internet portala „Izvoz-info centar“, na kojem }e biti predstavljena izvozna preduze}a iz tog bh. entiteta, javila je Fena. Ovim projektom `eli se omogu}iti brz i jednostavan pristup informacijama i time pove}ati nivo znanja i informiranosti preduze}a o mogu}nostima izvoza i nastupa na stranim tr`i{tima.

Internet portal o izvoznicima

Presude

Vlada FBiH: Predlo`en novi rok za devizne {tedi{e

Rudolf Elmer u zatvoru zbog saradnje sa Asan`om

[efiku Ali}u 10 godina zatvora

Sud BiH

Posjeta studenata iz Amerike
Studenti i profesori iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava s Univerziteta „St. Olaf - Northfield“ (Minesota) posjetili su ju~er Sud BiH, javila je Fena.

[vicarska policija ponovo je uhapsila biv{eg bankara Rudolfa Elmera zbog novih optu`bi za kr{enje bankarske tajne time {to je proslijedio podatke Wikileaksu. Kako je saop}eno, Elmer je uhap{en jer dr`avni tu`ilac provjerava je li on prekr{io zakon kada je predao CD s podacima {efu Wi-

Bankar uhap{en zbog odavanja tajni Wikileaksu

kileaksa D`ulijanu Asan`u (Julian Assange). Samo nekoliko sati ranije u srijedu sud u Cirihu osudio je Elmera na uvjetnu kaznu zbog kr{enja drugog zakona o tajnosti podataka. Elmer je progla{en krivim za kr{enje bankarske tajne nekoliko puta kao i za prinudu i prijetnju u nekoli-

Asan` i Elmer: Otkrivanje tajni

(Foto: AFP)

ko slu~ajeva te je osu|en na kaznu od 7.200 {vicarskih franaka i uvjetnu kaznu od dvije godine.

Apelaciono vije}e Odjela I za ratne zlo~ine Suda BiH izreklo je ju~er drugostepenu presudu kojom je [efika Ali}a proglasilo krivim za ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika, osudiv{i ga na 10 godina zatvora. Prvostepenom presudom Suda BiH od 11. aprila 2008. godine Ali} je oslobo|en optu`bi da je 5. avgusta 1995. godine po~inio zlo~in u vojnoj operaciji „Oluja“.

teme

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

9

„Avaz“ saznaje Iako su iz Skup{tine KS tvrdili da niko nije podnio zahtjev

Isplatu pla}a tra`i i {est biv{ih poslanika Imovina „Sarabona“
Vlaj~i}: Izgubili radna mjesta

Radnici protestirali u Sarajevu

Kola{inac sakrio ko }e sve primati po 1.400 KM jo{ godinu

vra}ena ^omoru

Radnici najavljuju tu`be protiv Vlade KS
Snijeg i hladno vrijeme nisu omeli promrzle radnike „Sarabona“ da ju~er ispred ulaza u praznu fabriku u Sarajevu obilje`e ~etvrti ro|endan dubioze u kojoj se nalaze. Na ju~era{nji dan prije ~etiri godine uru~ene su im radne knji`ice, poslani su na biro, firma je oti{la u ste~aj, a zatim i u likvidaciju.

Protesti ispred SDA
Radnici „Sarabona“ najavili su ju~er da }e ve} po~etkom februara organizirati proteste ispred Centrale SDA u Sarajevu. Upravo kadrovi ove stranke, kako ka`e Vlaj~i}, najzaslu`niji su za propast firme i radnika, jer su oni bili u nadzornim odborima i odlu~ivali o prodaji imovine. tizaciju, jer su oni prouzrokovali {tetu. Svojim nestru~nim radom dali su mogu}nost da vlasnik povrati svoju imovinu, a mi smo u te ~etiri godine izgubili radna mjesta. U tom periodu su progla{eni ste~aj i likvidacija firme - ka`e Vlaj~i}.

[ari}, Delali}, Efendi}, Deak, Hadrovi} i Ra`natovi}: Zapisnik dokazuje da su podnijeli zahtjeve

Likvidacija firme
Dva mjeseca nedostajalo je Mel~i Komarici, radnici „Sarabona“, da napuni 40 godina radnog sta`a i dobije punu penziju. - Umjesto toga, primam onu najmanju penziju, jer su kriminalci uni{tili firmu, a zatim je zapalili da sakriju kriminal. Prije toga su rasprodali sve {to je bilo vrijedno. Radnicima nisu dali niti marke - pri~a nam Mel~a. No, kako je kazao Asim Vlaj~i}, predstavnik radnika povjerilaca, situacija u firmi promijenila se drasti~no u posljednjih mjesec. Naime, biv{i vlasnik kapitala Vahidin ^omor dobio je sudsko rje{enje da su mu Agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede KS nezakonito oduzeli imovinu i jednostrano raskinuli ugovor. - Mi }emo sada uputiti tu`bu Op}inskom sudu protiv Vlade KS i Agencije za priva-

Sude}i prema zapisniku sa sjednice Komisije Skup{tine Kantona Sarajevo za izbor i imenovanje, odr`ane 23. decembra pro{le godine, {est skup{tinskih poslanika iz starog saziva zatra`ilo je da primaju pla}u jo{ godinu po isteku mandata. Samo dan prije nego {to smo dobili kopiju ovog zapisnika, sekretar Skup{tine Abid Kola{inac kazao nam je da nijedan poslanik nije zatra`io da prima pla}u po

isteku mandata, na {ta imaju pravo prema Zakonu o radnopravnom statusu izabranih zvani~nika. Ipak, zahtjeve su podnijeli Ivica [ari}, Sabahudin Delali}, Amela Efendi}, Mirjana Deak, [emsudin Hadrovi} i Igor Hamza Ra`natovi}. - Komisija je jednoglasno utvrdila da tih {est poslanika ima pravo na pla}u do godinu. Primat }e onoliko koliko su primali i dok

Na listi i Krmpoti}
Osim biv{ih ministara Vlade KS Zlatka Mesi}a, Mustafe Cuplova, Emira Had`ihafizbegovi}a, @eljka Mijatovi}a i Hajrudina su bili na pozicijama poslanika. Izuzetak je [ari}, koji je ovaj zahtjev podnio samo radi povezivanja sta`a, jer je imenovan za ministra Ibrahimovi}a, „Avaz“ saznaje da je zahtjev za primanje pla}e podnio i biv{i ministar saobra}aja Mihajlo Krmpoti}. u novoj Vladi KS - saznali smo u Kantonu. Svi oni imat }e mjese~nu pla}u od oko 1.400 KM.
N. PILAVD@I]

Prodavali imovinu
On upozorava da je u posljednje ~etiri godine prodata sva pokretna imovina. Zbog toga }e radnici tu`iti i Odbor povjerilaca, koji smatraju najodgovornijim za prodaju imovine. Tako|er, radnici }e zahtijevati od novog-starog vlasnika ^omora da im isplati osam pla}a, koliko im duguje. Ukupno 218 radnika potra`uje u prosjeku po 25.000 maraka.

Nije me stid {to koristim svoje zakonsko pravo
Uzimat }u umanjenu pla}u dok ne na|em zaposlenje u nekom od sarajevskih pozori{ta, ka`e poznati glumac i biv{i ministar
radi se o zakonskom pravu koje mu je ponu|eno i koje }e koristiti samo dok ne na|e zaposlenje. - Izra`avam ~u|enje i nevjericu da me u va{em listu ve} dva dana zajedno s nekoliko mojih kolega ministara tematizirate kao osobe koje Biv{i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Emir Had`ihafizbegovi} odbacio je u izjavi za na{ list kritike zbog toga {to je zatra`io da iskoristi pravo na nov~anu naknadu nakon {to mu je istekao ministarski mandat. Prema njegovom stavu,

Emir Had`ihafizbegovi} o ministarskoj pla}i po isteku mandata

Tvrdi da je Depo.ba izmislio pri~u
Komentiraju}i informaciju o njegovoj godi{njoj zaradi, koja je objavljena na portalu Depo.ba, Had`ihafizbegovi} isti~e da je to „izmi{ljena i neutemeljena pri~a“. - To {to je objavljeno na nekakvim portalima koji za mene imaju status, kako re~e jedan pisac, „ispisanih poruka na klozetskim zidovima“, jeste la` i izmi{ljotina. Na`alost, da nije tu`no, bilo bi smije{no. [to se mene ti~e, ja sam ovom izjavom zavr{io svaku polemiku o ovome - ka`e Had`ihafizbegovi}.
Had`ihafizbegovi}: @eli u pozori{te

treba da se brane od zakonski regulirane odluke. Ja i moje kolege imamo zakonsko pr-

avo da, dok ne na|emo posao, dobivamo nov~anu nadoknadu u visini umanjene pla}e koju smo imali kao ministri - ka`e Had`ihafizbegovi}. Kako navodi, on nije prije dolaska na poziciju ministra „nigdje potpisao nikakav ugovor niti imao radno mjesto na koje bi se mogao vratiti“. - Moja `elja je da u narednih nekoliko mjeseci nastavim svoj gluma~ki anga`man u nekom od sarajevskih pozori{ta i ne sumnjam da }e tu biti posla za mene. Ne}u da se stidim niti }ete me vi postidjeti {to koristim zakonsko pravo koje mi je ponu|eno - isti~e Had`ihafiT. L. zbegovi}.

Svjedok Ibrahim Halki}, daju}i iskaz na su|enju Ratku Dronjku na Sudu BiH, optu`enom za zlo~ine u Drvaru, rekao je da su ga stra`ari u logoru Kamenica skoro svakodnevno premla}ivali. Halki} je kazao da je bio smje{ten u prostoriju u kojoj se nalazilo oko 40 zarobljenika i da je pored jednoga preno}io, a ujutro je saznao da je mrtav. - Ujutro je u{ao jedan od stra`ara koji ga je udario nekoliko puta u stomak, on je bio mrtav. Zamotali su ga u }ebe i iznijeli vani - rekao je Halki}

Logora{ umro od batina

Svjedo~enje na su|enju Ratku Dronjku

Sud BiH: Novi svjedoci

i dodao da se radi o Remzi Muminovi}u te da je od ostalih zatvorenika saznao da je ovaj umro od batina.

Poplavljenim podru~jima 159.500 eura
[vicarska vlada i „Caritas“ osigurali su pomo} od 159.500 eura za stanovnike op}ina Gora`de, Novo Gora`de, Bijeljina, ^apljina i Tuzla, koji su ugro`eni posljednjim poplavama. Oko 1.200 porodica dobit }e pakete s hranom, higijenski materijal, sto~nu hranu, odje}u, drva za grijanje i ostale neophodne artikle.

Klub poznatih

Narcis Vu~ina

Sam se zezam sa svojim imid`om
Li~ni profil bh. kantautora

10

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

teme

Brojke
ko{ta hrana za ~etvero~lanu porodicu u FBiH prosje~na pla}a u FBiH prosje~na penzija u FBiH ko{ta hrana za ~etvero~lanu porodicu u RS prosje~na pla}a u RS prosje~na penzija u RS
Potro{a~ka korpa: U decembru skuplja nego u novembru

680 KM 811 KM 340 KM 625 KM 791 KM 320 KM

Ime i prezime: Narcis Vu~ina. Datum i mjesto ro|enja: 5. mart 1952., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Imam djevojku Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svaki dan je novi i bitan je. Koji automobil vozite: Trenutno ne vozim nijedan. Kako se odmarate: [etnja, ~itanje i sport. Omiljeni muzi~ar: Vivaldi, Bah (Bach), D`on Lenon (John Lennon), „Pink Floyd“, „Indexi“. Volite li kuhati: Volim. Najdra`a knjiga: Ima ih vi{e. Omiljeni pisac: Ima ih vi{e. Umjetnik kojeg cijenite: Leonardo da Vin~i (Da Vinci). Za koji klub navijate: Za Barcelonu. Koga biste poveli na pusti otok: Dragu osobu. Jeste li ljubomorni: Nekad da, nekad ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ni{ta odre|eno, va`no je da li „zra~i“ ili ne. Biste li ikada oprostili nevjeru: Te{ko pitanje, nisam siguran {ta bih u~inio. Bavite li se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Volim svako dobro pripremljeno jelo, osim ribe i morskih plodova, a od pi}a vodu i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam se s tim zezam. Volite li i}i u {oping: Volim. Jeste li sujevjerni: Ponekad. Imate li ku}nog ljubimca: Ne Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi skromno, po{teno i voli ljude. Va{ najbolji prijatelj je: Imam nekoliko prijatelja koji me vole i koje ja volim.

STANDARD Mjese~ni tro{kovi ~etvero~lane porodice

U FBiH za hranu treba 680, u RS 625 maraka
Nagli porast cijena u decembru utjecao na poskupljenje potro{a~ke korpe
plate`na mo} stanovni{tva stagnira ili je u padu. - U decembru je za hranu u FBiH, za ~etvero~lanu porodicu trebalo izdvojiti 680 KM, dok }e u januaru ova suma vjerovatno biti uve}ana za jo{ barem pet posto. Pro{le godine najvi{e su poskupjeli ulje, za oko 20 posto, bra{no za 26 i {e}er za ~ak 60 posto - obja{njava Mesud Lakota, sekretar Udru`enja za za{titu potro{a~a KS. U Pokretu potro{a~a RS navode da je od 65 proizvoda koje prati statistika, a koji su nu`ni za egzistenciju ~etvero~lane porodice, njih 18 poskupjelo od decembra pro{le godine. - Tako je u novembru za hranu u RS, za ~etvero~lanu porodicu bilo potrebno izdvojiti 597 KM, u decembru 625 KM, dok }e u januaru ove godine, prema na{im procjenama, biti potrebno 642 KM. Tako|er, u prvom mjesecu ove godine, zbog poskupljenja grijanja, tro{kovi stanovanja ve}i su za 24 KM nego mjesec ranije - objasnio je Dragovan Petrovi}, sekretar PoB. S. - M. A. kreta.

Vu~ina: Previ{e je nepravde

Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Na`alost, 15 minuta bilo bi suvi{e malo vremena da bi se ne{to moglo ozbiljnije promijeniti nabolje, jer su se lopovluk i nepravda duboko uvukli u svaku poru dru{tva u kojem `ivimo. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Prema podacima potro{a~kih udru`enja, ~etvero~lana porodica u Federaciji BiH u decembru je za hranu trebala izdvojiti 680 KM, a u RS 625 KM, {to je za oko pet posto vi{e nego u novembru. Predstavnici potro{a~kih udru`enja isti~u da su sve do novembra pro{le godine cijene proizvoda i usluga, posebno prehrane, bilje`ile male oscilacije, ali su ve} po~etkom decembra naglo porasle, {to je znatno utjecalo na poskupljenje potro{a~ke korpe. Istovremeno,

Tro{kovi grijanja

Pla}e stagniraju

SMS
^UDNA NEKA ZEMLJA - [trajkuju zaposleni, a 500.000 nezaposlenih sjedi i {uti... Ne {trajkuju. ^udna smo mi dr`ava. Ne zna se kome je gore. Studenti ne znaju {ta ih ~eka sutra kada zavr{e fakultet, penzioneri ne znaju ho}e li do~ekati sutra, jer su jadni gladni, radnici ne znaju sti`e li im sutra otkaz ili }e im firma u ste~aj... Samo nezaposleni nisu u neizvjesnosti. Znaju da ih ni sutra ne ~eka posao. A svi zajedno nadaju se da }e sutra korumpirani politi~ari u zatvor... ^udno je na{e bh. sutra! Mostarka ODE I KAMBER Pade i Asim Ka-

Dnevni avaz 061-142-015
lo prolupao. Pro{ao mu mandat i rekao da ne}e donositi nikakve odluke prije formiranja nove vlasti, a ustvari poku{ava tajno prodati dio po dio BiH. To bi u svakoj zemlji bilo ka`njeno. U tehni~kom mandatu obavljaju se samo neophodni poslovi, a druga vlast }e dalje. UGLEDANJE NA DR@AVU - Kod nas se i zgrada Predsjedni{tva BiH ugledala na dr`avu. Osipa se na svakom koraku. SAMO GRABI Vladaju}e strukture u BiH za sve ove godine nau~ile su nas jednom. Nema patriota na vlasti - samo grabi sebi i svojima i tako }e nam, izgleda, vazda biti.

ANKETA me|u gra|anima Br~kog, Grada~ca i Sarajeva

mber. Hvala Bogu da malo odahnu i gra|ani Sanskog Mosta. Kada je ostvario svoj cilj uklanjanjem svojih strana~kih protivnika na izborima, hvalio se da }e biti premijer Kantona, pa na kraju ne bi. Onda mu obe}ali da }e u Dom naroda, pa ne ode. Njegovi jataci iz Biha}a i Cazina obe}a{e mu mjesto predsjedavaju}eg Skup{tine, pa i tu ga izmanipulisa{e. To je dokaz da ko drugom jamu kopa, sam u nju upada. Sada mu samo ostaje da „d`ogeri{e“ prostorije stranke u Kantonu. SKRENUO S PUTA - [ta radi ovaj Mujezinovi}, koji je, izgleda, ma-

- Najvi{e novca tro{imo na ishranu, koja je dosta skuplja nego u zemljama EU. To je dokaz da ne postoji dr`avni sistem koji to ko- Adis Zahirovi} ntrolira. - Najvi{e tro{im na lijekove i hranu. Izgleda da je hrana najskuplja, jer `ivim od minimalne penzije. Meni je, ako Begzija }emo pravo, i Fazli} hljeb skup. - Svakako da je hrana preskupa, s obzirom na primanja i standard. Najvi{e tro{imo na hranu i re`ije, ostalo je sporeEnisa dna stvar.

Mnogima je i hljeb luksuz
- U Bosni i Hercegovini najvi{e novca od ionako lo{ih pla}a tro{i se za prehranu. Hrana je u na{oj zemlji bezobrazno skupa i kriva Sadik Had`i} je vlast. - Naravno da je hrana u BiH skupa. Svakim danom sve vi{e novca tro{i se upravo na prehranu. Sve je skuplje nego u drugim ze- Elvis Nuki} mljama.

Smatrate li da je hrana u BiH preskupa?

Br~ko

- Ovo je neizdr`ivo, svaki dan je sve skuplje. Hrana je dosta skupa. Bra{no, ulje, {e}er, sve je poskupjelo za skoro Sadik 100 posto. NeiTaletovi} zdr`ivo je! - Hrana je kod nas uistinu preskupa, a gra|ani najvi{e izdvajaju za re`ije. Ne izdvoje za komad hljeba da bi platiAdnan li sve ra~une.
Kari}

- Najvi{e tro{imo na hranu, koja je vrlo, vrlo skupa. @ivimo onako kako moramo i prilago|avamo se poskupljenjima, Bahrija ali je te{ko.

Grada~ac

Begovi}

Kuljuh

- Hrana je ve} odavno skupa. Gra|ani mnogo tro{e i na re`ije, ali ne zato {to oni `ele, nego {to moraju i eto kako Velida Delali} `ivimo.
E. R. - D`. D. - Ad. K.

Sarajevo

teme

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

SAZNAJEMO Tu`ila{tvo o „poslovanju“ Fonda za povratak

Dioksinska afera samo je Istraga protiv Mla|ena rezultat utrke za profitom
Finansijske malverzacije i zloupotrebe polo`aja Sve {to sam imao, ve} sam rekao inspektorima SIPA-e, kazao nam je Bo`ovi}
rije~ima portparola SIPA-e @eljke Kujund`ije, nakon poduzimanja potrebnih mjera i radnji predmet proslije|en Tu`ila{tvu BiH. Kako saznajemo iz pouzdanih izvora, prvoosumnji~eni je direktor Fonda Mla|en Bo`ovi}, a Tu`ila{tvo BiH tereti i njegovu pomo}nicu za finansije Zoricu Granzov. Me|u osumnji~enima su i Predrag Kova~, Ranko Lu~i}, Mom~ilo Kunda~ina, Zlata Krsmanovi}, Ranko i Ilija [etka, Veselin Njema~ka afera s dioksinom u hrani izazvala je zabrinutost brojnih gra|ana, kako u zemljama EU tako i u BiH. O tome {ta je dioksin, kako djeluje na zdravlje ljudi te o sugurnosnim mjerama neophodnim u procesima proizvodnje hrane za „Dnevni avaz“ govorila je dr. vet. Azra Sinanovi}, kontrolor kvalitete u „Akova grupaciji“. - Dioksin je izuzetno kancerogena i otrovna supstanca koja izaziva hormonalne poreme}aje, negativno utje~e na razvoj ploda, uni{tava imunitet... Najve}a koncentracija dioksina je u `ivotinjskim mastima, a razgradnja u ljudskom organizmu traje i do 10 godina - obja{njava Sinanovi}. Navodi da se dioksin u organizam u 95 posto
Sinanovi}: Unos hranom

11

Dr. Azra Sinanovi}, kontrolor kvalitete u „Akova grupaciji“

Bo`ovi}a i devet osoba!
Tu`ila{tvo BiH vodi dvije istrage protiv ~ak deset osoba u vezi s finansijskim malverzacijama u okviru rada Fonda za povratak BiH i netransparentnim tro{enjem sredstava namijenjenih za provedbu projekata pomo}i za povratnike, potvr|eno je „Avazu“ u Tu`ila{tvu.

Proizvodimo vlastitu sto~nu hranu i ne postoji mogu}nost zaga|enja

Dva predmeta
Jedan od ova dva predmeta zadokumentirala je Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) te je, prema

Ku}a u Vojkovi}ima, stanovi u Lukavici...

Bo`ovi}: Direktor Fonda

slu~ajeva unosi putem hrane, ali se mo`e unijeti i preko ko`e te inhalacijom. - Incident u Njema~koj izazvan je svjesnim i nepromi{ljenim potezom tamo{njeg proizvo|a~a sto~ne

hrane u trci za profitom. ^lanice „Akova grupacije“ proizvode vlastitu sto~nu hranu s kvalitetnim sastojcima i ne postoji mogu}nost zaga|enja dioksinom ka`e Sinanovi}. M. A.

[otra i Hasan Gu{o, mahom ~lanovi Fonda za povratak i na~elnici op}ina. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} nije mogao govoriti o imenima, ali je potvrdio da su predmeti razdvojeni u Posebnom odjelu za organizirani kriminal (POOK) i Op}em odjelu. - Tu`iteljstvo vodi istrage protiv deset osoba u vezi s ovim predmetom, a rije~ je o finansijskim malverzacijama i zloupotrebama polo`aja i ovla{tenja - kazao je Grube{i}.

Ured za veterinarstvo BiH

Analize hrane na dioksin
Ured za veterinarstvo BiH poslao je desetak uzoraka hrane `ivotinjskog porijekla na analizu na dioksin u laboratorij u Sloveniju. Radi se o uzorcima po{iljki koje su stigle iz Njema~ke, a za koje postoji sumnja da potje~u iz regija u kojima je izbila dioksinska afera zbog hranjenja peradi otrovnom sto~nom hranom. Rezultati analiza koje se rade u laboratoriju u Mariboru bit }e poznati krajem idu}e sedmice. M. A.

Bez komentara
Veleljepna ku}a Bo`ovi}a u Vojkovi}ima
(Foto: B. Nizi})

Podsje}amo da je Mla|enu Bo`ovi}u, uz svesrdnu pomo} predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a, mandat na ~elu Fonda obnovljen u prolje}e pro{le godine. Kako saznajemo, Bo`ovi}a terete za najte`e kvalifikacije krivi~nih djela, ali zbog odsustva nadle`nog tu`ioca iz jednog od dva predmeta nismo uspjeli saznati ho}e li Tu`ila{tvo BiH is-

tra`iti kako su tro{eni milioni maraka i na koji je na~in i od kojih sredstava Bo`ovi} izgradio veleljepnu ku}u u Vojkovi}ima. Nije poznato ni ho}e li biti istra`eno na koji je na~in Bo`ovi} do{ao u posjed i nekoliko stanova u Isto~nom Sarajevu te kako su gra|eni stambeni i sakralni objekti u mjestima odakle potje~u pojedini visokopozicionirani bh. du`nosnici.

Jedan od dva predmeta u nadle`nosti je tu`ioca POOKa Sa{e Sarajli}a, koji je za „Avaz“, tako|er, potvrdio da je istraga u toku. - Rezultati istrage javnosti }e biti saop{teni na vrijeme - kazao je Sarajli}. Prvoosumnji~eni Bo`ovi} nije bio raspolo`en da ka`e svoju stranu pri~e. - Sve {to sam imao, ve} sam rekao inspektorima SIPA-e. Prema tome, ne bih da komentari{em rad SIPAe i sudskih organa - kratko je kazao Bo`ovi}. A. [I[I]

Muftija ^amd`i} s Kasipovi}em

Poziv vlastima RS da vrate zgradu banjalu~ke medrese
Muftija banjalu~ki Edhem ef. ^amd`i} ju~er je pozvao vlasti RS da banjalu~kom muftijstvu vrate zgradu u kojoj je bila Medresa kako bi se u taj prostor premjestila i najstarija biblioteka u tom gradu te realizirala inicijativa o otvaranju bo{nja~kog {kolskog centra. Efendija ^amd`i} je ovaj zahtjev ponovio ministru prosvjete i kulture RS Antonu Kasipovi}u, koji je ju~er, u ime svog resora, poklonio nekoliko knjiga za Ferhatpa{inu biblioteku, smje{tenu u zgradi banjalu~kog muftijstva, javila je Fena. ^amd`i} je podsjetio da je jo{ prilikom pro{logodi{njeg sastanka delegacije Islamske zajednice s tada{njim premijerom Miloradom Dodikom iz Vlade RS dato obe}anje o vra}anju te zgrade koju danas koristi banjalu~ki biciklisti~ki klub.

Ef. ^amd`i}: Podsjetio na Dodikovo obe}anje

Kakav je sporazum potpisan u Hagu

Zlo~inci koje osudi Tribunal ne}e i}i u zatvor u Srbiji
Sporazum se odnosi samo na osu|ene pred Me|unarodnim krivi~nim sudom

12

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

teme

JAVNE KUHINJE Raste broj novih zahtjeva za obroke

Ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi} i predsjednik Me|unarodnog krivi~nog suda (ICC) SangHjun Song potpisali su ju~er u Hagu sporazum koji }e omogu}iti da osobe osu|ene pred tim sudom kaznu izdr`avaju i u Srbiji. Iako je ova informacija izazvala {ok u udru`enjima bo{nja~kih `rtava i njihovih

ni sporazum odnosi samo na one koji budu osu|eni pred Me|unarodnim krivi~nim sudom, koji ima karakter stalnog suda, a ne pred Tribunalom za ratne zlo~ine na prostoru biv{e Jugoslavije i Ruande. - Osobe koje budu osu|ene pred Ha{kim tribunalom, ne mogu izdr`avati kaznu na podru~ju biv{e

Javna kuhinja: Gladnih u Bosni i Hercegovini svakim danom sve vi{e

Malovi}: Nastala zabuna

Jela~i}: Stalni sud

Robinson garantirao `rtvama
Predsjednica Udru`enja „@ena-`rtva rata“ Bakira Hase~i} kazala je da je predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson (Patrick) u ~estim kontaktima sa `rtvama i njihovim porodicama iz BiH isticao da osu|eni ratni zlo~inci nikada ne}e kaznu izdr`avati u Srbiji. - On nam je li~no garantirao da ne}e dopustiti da zlo~inci budu isporu~eni Srbiji. Sigurni smo da se to ne}e desiti, bez obzira na manipulacije srbijanske dr`ave - kazala je Hase~i}. porodica, pogotovo onih iz Srebrenice, koji su ovakav sporazum do`ivjeli kao nagradu ratnim zlo~incima i nagovje{taj da }e osu|enici iz Srbije, RS i biv{e samoprogla{ene republike srpske Krajine (RSK) mo}i izdr`avati kazne za ratne zlo~ine u Srbiji, iz Ha{kog tribunala odlu~no su isklju~ili ovakvu mogu}nost. Portparol Ha{kog tribunala Nerma Jela~i} pojasnila je za „Avaz“ da se potpisa-

Kora hljeba samo ako drugi korisnik umre
Za petnaestak dana tuzlanska kuhinja dobila 170 novih korisnika U Mostaru se boje da }e morati prepoloviti obroke
dana imamo oko 170 novih korisnika. Maloprije su mi dolazile bora~ke organizacije iz @ivinica koje tra`e pomo} te tri povratni~ke porodice iz Zvornika. Stanje je vrlo te{ko - kazao nam je Adil-efendija Pezerovi}, direktor regionalnog odbora „Merhameta“ u Tuzli, obja{njavaju}i da ne mogu pomo}i svima koji se obrate za pomo}. „Merhametova“ javna kuhinja u Tuzli osigurava oko 2.200 obroka za Tuzlake te jo{ oko 1.000 za stanovnike Kalesije, Lukavca i Gra~anice. U mostarskoj kuhinji Crvenog krsta, koja dnevno pravi vi{e od 350 obroka, ka`u

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Iako je kalendarska godina na samom po~etku, stotine onih koji su se do sada samostalno uspijevali prehraniti od po~etka 2011. pokucalo je na vrata javnih kuhinja diljem BiH mole}i za frtalj hljeba i kutlja~u variva dnevno.

Dolaze i borci
Hase~i}: ^vrste garancije

Jugoslavije - kazala je Jela~i}. Ovo nam je potvrdio i bo{nja~ki oficir za vezu Amir Ahmi}, isklju~uju}i mogu}nost da zlo~inci osu|eni pred Ha{kim tribunalom budu upu}eni u Srbiju. Ina~e, Me|unarodni krivi~ni sud sa sjedi{tem u Hagu bavi se procesuiranjem ratnih zlo~ina po~injenih na teritorijama dr`ava potpisnica Rimskog statuta, kojih sada ima 114. F. VELE

Potvr|uju nam to humanitarci iz raznih krajeva na{e zemlje, a njihova se pri~a svodi na jedno - gladnih usta sve je vi{e, a zbog skormnih bud`eta i stalnih poskupljenja sve je te`e osigurati obrok od kojeg bukvalno zavise `ivoti hiljada nesretnih ljudi. - U posljednjih petnaestak

da im se javlja jo{ vi{e ljudi, a da su tro{kovi sve ve}i. - Ako se poskupljenja nastave, bojim se da }emo obroke morati prepoloviti - ka`e Alen Kajtaz, sekretar Crvenog krsta Mostara. Da je negativan trend rasta broja korisnika nastavljen i u Sarajevu potvr|uje nam Fikret @uni}, sekretar Crvenog krsta KS. U njihovoj kuhinji dnevno se priprema vi{e od 2.100 obroka.

Dublja kriza
- I ranije je bio rast korisnika, ali sada je to mnogo vi{e. To nam pokazuje da zemlja ide u dublju krizu, {to ne daje nimalo optimizma - kazao nam je @uni}. Trenutno oko 650 Banjalu~ana koristi usluge neke od javnih kuhinja, a broj zahtjeva za besplatnim obrocima se svakodnevno pove}ava. - Pravimo obroke za oko 400 korisnika. Na`alost, nismo u mogu}nosti da dajemo obroke svima koji do|u Sve te`e osigurati obrok

Op}ine nemaju novca
Osim u Banjoj Luci, besplatan obrok u RS mogu dobiti jo{ jedino socijalno ugro`eni gra|ani Bijeljine i Vlasenice. Prema podacima Crvenog krsta RS, postoji potreba da se i u drugim gradovima u ovom entitetu oforme javne kuhinje, ali se op}ine pravdaju nedostatkom sredstava.

objasnili su u Crvenom krstu u Banjoj Luci. U „Merhametovoj“ kuhinji u tom gradu dnevno se hrane 162 osobe, iako su zahtjevi ve}i. - Sada bismo mogli prihvatiti novog korisnika, samo ako bi neko od starih, ne daj Bo`e, umro - kazao nam je Fahrudin Prlja, direktor „Merhameta“ u Banjoj B. TURKOVI] Luci.
B. SPASENI]

Rezidualni mehanizam, koji }e od 1. jula 2013. preuzeti poslove Ha{kog tribunala, bit }e smje{ten u Hagu, ali jo{ nije poznato u kojoj zgradi, odlu~ilo je Vije}e sigurnosti UN-a. Holandski zvani~nici pozdravili su odluku da Rezidualni mehanizam za me|unarodni krivi~ni sud osta-

Rezidualni mehanizam bit }e smje{ten u Hagu

Odluka Vije}a sigurnosti UN-a

ne u Hagu, isti~u}i da se time potvr|uje status Haga kao me|unarodnog grada mira i pravde, prenijela je Srna. Rezidualni mehanizam u Hagu }e biti institucija pred kojom }e se, ukoliko ne budu uhap{eni prije 30. juna 2012. godine, suditi Ratku Mladi}u i Goranu Had`i}u.

Nakon {to je poslalo svu dokumentaciju izraelskim vlastima Ministarstvo pravde BiH o~ekuje izru~enje Aleksandra Cvetkovi}a, biv{eg pripadnika Vojske RS koji se tereti da je u~estvovao u ubistvima vi{e od 800 mu{karaca i dje~aka na Vojnoj ekonomiji Branjevo u Pilici (op}ina Zvornik). Prema rije~ima Jusufa Ha-

Vlasti u BiH ~ekaju izru~enje Cvetkovi}a
Halilagi}: Cvetkovi}: Zna~ajni Obimna dokumentacija dokazi

Dokumentacija poslata izraelskim vlastima
lilagi}a, sekretara Ministarstva pravde BiH, bh. vlasti su prije dva mjeseca poslale „obimnu dokumentaciju“ Izraelu, nakon ~ega je, 18. januara ove godine, uhap{en Aleksandar Cvetkovi}. - Izraelskim vlastima smo poslali veliki broj materijala, me|u kojima su neki vrlo zna~ajni dokazi. Zanimljivo je da vrlo rijetko prije hap{enja

{aljemo veliki broj dokaza, ali se to uradilo u ovom slu~aju jer imamo dobru saradnju s izraelskim vlastima i, zaista, nakon {to smo poslali materijale do{lo je do hap{enja - rekao je Halilagi} za Birn. Halilagi} je dodao da ne mo`e procijeniti kada }e do}i do izru~enja Cvetkovi}a, dodav{i da to „u potpunosti ovisi o sudu u Izraelu“.

teme

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

13

PRIJEDOR Pobolj{an polo`aj lokalnih proizvo|a~a

Otkupljeno vi{e od {est miliona litara mlijeka
Pove}avanju otkupa doprinijeli op}inski i poticaji Republike Srpske

Najve}i rast vrijednosti dionica Energoinvesta
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 75 transakcija ostvaren promet od 244.796 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice Energoinvesta Sarajevo (osam posto) dostigav{i cijenu od 5,40 KM, a najve}i pad Bosne reosiguranja Sarajevo (18,75 posto). Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka Sarajevo po kursu od 14,56 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF-a BIG Investicione grupe Sarajevo, za 76.512 KM po kursu od 4,23 KM.

Promet od 244.796 KM

Vrijednost indeksa
BIFX -1,21% 1.612,41 1.055,87 985,27 SASX-10 +0,28% SASX-30 +0,74%

Od proizvo|a~a mlijeka s podru~ja Prijedora ~etiri mljekare u Bosni i Hercegovini otkupile su tokom pro{le godine 6.230.829 litara mlijeka. To je za skoro 260.000 litara vi{e nego u 2009. godini, potvr|eno je „Dnevnom avazu“. Sini{a \akovi}, tehnolog u mljekari Milko u Prijedoru, smatra da su pove}avanju otkupa doprinijeli op}inski i poticaji Republike Srpske zbog kojih su proizvo|a~i mlijeka pro{irili kapacitete i pove}ali broj muznih krava. - Od skoro 350 kooperanata s podru~ja Prijedora Milko je tokom pro{le godine otkupio 3.400.000 litara mlijeka, uglavnom prve i druge klase, {to je finansijski dobro i za farmere, ali i za mljekare - kazao nam je \akovi}. U lokalnoj Poljoprivre-

Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama BH Telecoma, za 38.414 KM po kursu od 20,01 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Bosne reosiguranja, u iznosu od 2.600 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija.

Kursna lista SASE na dan 20. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,56 4,23

Promjena kursa (%)
-1,06 -2,50

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
5 10 8 1 1

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO BH TELECOM D.D. SARAJEVO

923 18.081

13.442,30 76.512,62 38.414,31 2.600,00 405,00

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE

20,01 -1,91 1.919 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE -18,75 -9,09 1 450

BOSNA REOSIGURANJE D.D. SARAJEVO (K1) 2.600,00 ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 0,90

Farma u Prijedoru: Pove}an broj muznih krava

(Foto: D. Stojni})

dno-savjetodavnoj slu`bi procjenjuju da se od 2.670 registriranih gazdinstava

na podru~ju Prijedora ve}i dio farmera opredijelio za proizvodnju mlijeka, {to }e

pomo}i u razvoju mljekarstva.
M. ZGONJANIN

Nakon pro{logodi{nje dokapitalizacije

Aktiva sarajevske Moje banke, nekada{nje Fima banke, iznosila je pro{le godine 145 miliona KM, a kapital oko 24 miliona KM, rekao je direktor banke Edin Mufti}. On je podsjetio da je dokapitalizacijom sredinom

Kapital Moje banke Radnicima Krivaje bit }e uvezan sta` 24 miliona KM
2010. godine promijenjena vlasni~ka struktura banke tako da je njen najve}i pojedina~ni vlasnik ASA Finance sa 45,55 posto, koji s ostalim dioni~arima, ~lanovima ASA Prevent grupacije, ima vi{e od 51 posto udjela. - Dokapitalizacijom je Moja banka postala banka s ve}inskim vlasni{tvom doma}ih dioni~ara, koja pru`a usluge na teritoriji ~itave BiH putem mre`e od 14 poslovnica i 143 zaposlene osobe - rekao je Mufti} na pres-konferenciji. Prema njegovim rije~ima, vizija uprave je da Moja banka postane najbolja doma}a komercijalna banka u BiH. On je dodao da Moja banka `eli da udvostru~i svoje u~e{}e na tr`i{tu BiH, koje trenutno iznosi 0,5 posto, s akcentom na poslovanju sa stanovni{tvom, malim i srednjim preduze}ima i razvoju investicijskog bankarstva.

Vlada FBiH odobrila novac

Mufti}: Doma}i dioni~ari

Vlada Federacije BiH donijela je ju~er Odluku o dodjeli nov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa po osnovu ira~kog duga privrednim dru{tvima IP Krivaja i Krivaja 1884 iz Zavidovi}a u skladu s Aneksom Ugovora o zajedni~kom ulaganju, Krivaja: Osigurano 3.590.616 KM zaklju~enog izmobaviti razgovor s advokatie|u ulaga~a IP Krivaja i Feri- ma i predstavnicima radnimpexa Zavidovi}i. ka i radnika koji nisu potpiPrema ovoj odluci, sali ugovor s Privrednim 3.590.616 KM, koliko je dru{tvom Krivaja 1884 Zaupla}eno Federalnom zavo- vidovi}i, a `alili su se na prdu PIO/MIO, namijenjeno je vostepeno rje{enje Op}inza pokrivanje neispla}enih skog suda Zenica o registrobaveza po osnovu dopri- aciji ovog dru{tva. Komisinosa za penzijsko i invali- ja }e sagledati podnesene dsko osiguranje za IP Kriva- `albe i poku{ati da predlo`i rje{enje prihvatljivo za raja i Krivaju 1884. Federalna vlada oformi- dnike i sve druge u ovom la je ju~er Komisiju koja }e procesu.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 89 transakcija ostvaren promet od 327.778 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama Telekoma Srpske, za 20.764 KM po prosje~noj cijeni od 1,44 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Kristal invest fonda a. d. Banja Luka (2,72 posto), kojima se trgovalo po prosje~noj cijeni od 6,43 KM, a gubitnik dana su akcije ZIF Zepter fonda a. d. Banja Luka (-2,70 posto) ko-

Najtra`enije akcije Telekoma Srpske
Vrijednost indeksa
BIRS +0,11% FIRS -0,06%

Trgovano za 327.778 KM

959,26 1.572,90

jima se trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,32 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i rast imale su akcije preduze}a TP Matex Banja Luka (16,67 posto), kojima se trgovalo po cijeni od 0,70 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu akcije Rafinerije nafte Bosanski Brod ostvarile su pad od 2,50 posto. Trgovalo se za 39.608,40 KM po cijeni od 0,078 KM.

Kursna lista SASE na dan 20. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
1,44 1(A) 4,32 0,078(A)

Promjena kursa (%)
0 0 -2,7 -2,5

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
20.764,57 100.000,00 570,04 39.608,40

KOTACIJA KOMPANIJA

Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod

1,45 1 4,32 0,078

1,43 1 4,31 0,078

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO TR@I[TE

Berzanski barometar za 20. 1. 2011. godine

Euro/dolar 1,3442 Nafta -0,23%

97,32 -0,86%

Zlato

1.346,50 -1,73%

Drvna industrija Federacije BiH

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,436310 1,449113 26,387238 0,079891 0,261808 0,709433 1,758713 0,565032 0,247754 0,218007 1,515529 0,916881 2,312637 1,448145 0,048264 1,864289 1,955830 1,439910 1,452745 26,453371 0,080091 0,262464 0,711211 1,763121 0,566448 0,248375 0,218553 1,519327 0,919179 2,318433 1,451774 0,048385 1,868961 1,955830 1,443510 1,456377 26,519504 0,080291 0,263120 0,712989 1,767529 0,567864 0,248996 0,219099 1,523125 0,921477 2,324229 1,455403 0,048506 1,873633

Uprkos te{kom privrednom ambijentu, proizvodnja finalnih proizvoda drvne industrije u Federaciji BiH je u porastu, kao i izvoz, izjavila je za Fenu sekretarica Grupacije {umarstva i drvne industrije Privredne komore FBiH

Rast proizvodnje finalnih proizvoda i izvoza
[emsa Alimanovi}. Indeks proizvodnje namje{taja je 182,8 za novembar 2010., a za gra|u 140,5. Prema podacima ove grupacije, indeks izvoza namje{taja za deset mjeseci 2010. je 128,4, a gra|e 95,6. Istovremeno je indeks uvoza namje{taja bio 95,9, a gra|e 93,4. - Na{ proizvo|a~e drvne industrije treba stimulirati da jo{ vi{e izvoze i da na svjetskom tr`i{tu ponude konkurentan proizvod. No,

umjesto toga, dobili su obavijest o pove}avanju cijena sirovine, trupaca, {to }e ugroziti poslovanje fabrika koje se bave preradom pa postoji bojazan da }e biti ugro`en pozitivni trend rasta proizvodnje - ka`e Alimanovi}.

Produ`en zimski raspust u SBK

Zau{ke i gripa „zatvorili“ {kole
Zbog pogor{ane epidemiolo{ke situacije, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi SBK Greta Kuna donijela je odluku o obustavi nastavnog procesa. Odluka je donosena na osnovu informacije i preporuke iz Zavoda za javno zdravstvo SBK zbog pove}anog broja oboljelih od paratitisa (zau{ke) i sezonske gripe. Kako je rije~ o virusnim infekcijama koje se prenose kaplji~nim putem iz Zavoda je preporu~eno da se izbjegava boravak u prostorima gdje boravi ve}i broj osoba. Osnovne i srednje {kole koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku od danas (21. januar) prekidaju nastavu, a za osnovne i srednje {kole koje rade po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku produ`ava se zimski raspust. Nastava za sve osnovce i srednjo{kolce u SBK u drugom polugodi{tu, prema odluci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, po~inje 31. januara ove godine. K. K.

14

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

panorama

EGZISTENCIJA Muke nekoliko povratni~kih porodica s Urijanskih Brda

[ta mi se (ne)svi|a u Srebreniku

Mladi na va`nim pozicijama
- Svi|a mi se polo`aj mog grada u blizini Hrvatske i dobrih puteva koji nas povezuju s Evropom. Fascinira me i drevna tvr|ava kojoj moramo posvetiti puno vi{e pa`nje, kako bismo je {to bolje predstavili posjetiocima i turistima. Svi|a mi se {to u posljednje vrijeme sve vi{e mladih obrazovanih ljudi zauzima va`ne pozicije u politici, kulturi i biznisu. S druge strane, ne svi|a mi se inertnost gra|ana prema sme}u Vahidin Ibrahimovi}, student na ulicama i u koritu Tinje i njenih pritoka. Posebno mi smetaju psi lutalice na gradskim ulicama - ka`e student Vahidin Ibrahimovi}. O. M.
Rukija: Da nema deponije, davno bismo pocrkali od gladi
(Foto: D. Stojni})

Prebiru po deponiji da pre`ive
Hrane ne mo`e{ nigdje na}i, ni u „Merhametu“, ni u Crvenom kri`u vrata ka`u da ni{ta nema A ne{to jesti mora{
Cijela `ivotna filozofija nekoliko povratni~kih porodica, mje{tana jednog dijela Urijanskih Brda, naselja kod Bosanskog Novog, vezana je za obli`nju deponiju s koje godinama odvla~e karton, najlon, staro `eljezo i sve ono {to se mo`e prodati. liko familija davno pocrkali od gladi. - To odgovorno tvrdim, jer hrane ne mo`e{ nigdje na}i, ni u „Merhametu“, ni u Crvenom kri`u. D`aba ide{, ve} s vrata ka`u da ni{ta nema. A ne{to jesti mora{ - ka`e Rukija. Na deponiju odlazi uglavnom sama. Tamo pokupi karton, najlon, ono {to na|e i {to mo`e prodati pa to na nejakim le|ima odvu~e do ku}e. Kad se sirovina nakupi, tad dolaze i otkupljiva~i. - Tako nam je lak{e. Nekad uzme{ {est, nekad sedam maraka, i dobro. I nisam ja jedina koja tako `ivi. Ima u ovom blatnjavom sokaku jo{ i Fadil, `ena mu je nedavno umrla, nema ni on nikakvih primanja, i on je na deponiji.

D`aba ide{, ve} s
Dva puta. Tra`ila da joj pomogne, da joj da malo hrane. @ao mi `ene - pri~a Rukija. Dok govori, nikog ni za {ta ne moli. Nekako sve pripisuje sudbini i tra~ku nade da }e njena naglas izgovorena rije~ valjda doprijeti do nekoga. Nekog humanog ko }e nju i nekoliko njenih kom{ija, vlasnika tro{nih ku}eraka na kojima je jedina adresa mala tabla s imenom i prezimenom vlasnika, valjda razumjeti i na}i na~ina da im koliko-toliko pomogne. M. ZGONJANIN

Iz Fondacije „Mezarje Bratunac 92“

Nema {ta jesti
Tamo svaki dan vidim i Enisu Ba{i}, koja brine o bolesnom sinu Almiru. Znam da `ena nema {ta jesti. Neki dan je vezala fla{u na oko, sve joj bilo nateklo. Sad prima injekcije jer sam je ja vodila doktoru. I kod hod`e sam i{la zbog nje.

Nosi na le|ima
Posljednjih pet godina, koliko joj je suprug bolestan, na deponiji je svakodnevno i Rukija Dedi} (66) koja ka`e da bi bez otpada koji sakuplja i ona i jo{ neko-

U dvori{tu Suada Bahi}a iz Banloza kod Zenice
^lanovi Fondacije sa zamjenikom direktora „Gradskih grobalja“

Tra`e popravku lo{e postavljenih ni{ana
Predstavnici Nadzornog odbora Fondacije „Mezarje Bratunac 92“ sa Kenanom Karavdi}em, zamjenikom direktora „Gradskih grobalja“ Visoko odr`ali su sastanak na kojem je bilo govora o ugradnji ni{ana na mezarima civilnih `rtava rata ukopanih na prvoj kolektivnoj d`enazi. ^lanovi NO Fondacije iznijeli su primjedbe koje su se odnosile na lo{e postavljene ni{ane, s ~ime se predstavnik „Gradskih grobalja“ Visoko slo`io i dao obe}anje da }e u roku od mjesec ispraviti sve nepravilnosti. Pored toga, predsjednik NO Mevludin Zuki} predlo`io je da se pripremi sva dokumentacija za tehni~ki prijem radova do 12. februara ove godine. Tokom sastanka re~eno je da je za 96 ni{ana izdvojeno 55.000 KM, a sredstva je obezbijedilo Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica. Iznos od 5.000 KM bit }e zadr`an kod investitora dok izvo|a~ ne otkloni nedostatke. I. R.

Psi lutalice provalili u {talu i rastrgali koze
Uzeo kredit i kupio ~etiri koze
@eljezni~ar Suad Bahi} iz zeni~kog naselja Banlozi, koji je, kako ka`e, uzeo kredit kako bi kupio ~etiri koze o kojima su brinuli njegova nezaposlena supruga i dvoje djece, zatekao je ju~er ujutro stravi~an prizor u svom dvori{tu. Psi lutalice, koji su ve} stalni nezvani gosti sela, zaklali su ko-

Pro{le godine ostao bez 30 koko{ki, a kom{ija bez paunova

I Drvar~ani s diplomom bez posla
Na podru~ju op{tine Drvar ne evidenciji op{tinske Slu`be za zapo{ljavanje nalazi se 1.077 nezaposlenih, od kojih 90 odsto pripada povratni~koj populaciji, pi{e Srna. Od ukupnog broja nezaposlenih na evidenciji se nalazi 515 `ena ili 48 odsto od nezaposlene populacije u op{tini. U strukturi nezaposlenih najvi{e je kvalifikovanih radnika kao i osoba sa srednjom stru~nom spremom, dok na posao ~eka i 30 osoba sa vi{om i visokom stru~nom spremom.
Bahi}: Uspjeli na}i tri koze

ze, koje su bile skozne. - Psi su grizli vrata {tale, nekako su ih otvorili. ^uli smo lave`, ali nismo smjeli iza}i iz ku}e. ^ini mi se da ih je bilo i dvadesetak. Evo, uspjeli smo na}i tri koze, sve na razli~itim mjestima, a ~etvrtu nismo ni na{li. Vjerovatno su je psi odvukli sa sobom - ka`e Bahi}. Pretpostavlja da bi sljede}e `rtve mogla biti djeca, oni sami, ili krava kom{inice Korse Popovi}. - Pro{le godine, gotovo u isto vrijeme, ostao sam bez tridesetak koko{ki, a kom{ini-

Popovi} i Bahi}: Ne kriju zabrinutost

(Foto: J. Had`i})

Tu`it }e Op}inu i Udru`enje „[apa“
- Sada }u sigurno tu`iti zeni~ku Op}inu i Udru`enje za za{titu `ivotinja „[apa“. Svi se oni bore za prava pasa, a o nama niko i ne brine. Tu je, samo 200 metara dalje i osnovna {kola. Mogu napasti djecu. Ovim putem u {kolu idu i djeca iz kamp-naselja. Sva{ta se mo`e desiti - isti~e Bahi}.

ca, na dvije lokacije, i vi{e od 40. Kom{ija iznad mene, Sabin Mahalba{i}, ostao je bez tri pauna i deset koko{ki. Paunovi su bili rastrgani, neke su na{li i na kro{nji {ljive - nagla{ava Bahi}. Ni tada, a vjerovatno ni sada, nisu dobili nikakvu naknadu. V. B.

panorama

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

15

NOVO GORA@DE Povratnici nakon izbora Hamida Ziraka u SO

Najavili protestne skupove pred sjedi{tima SDP-a
Tvrde da Zirak naknadno potpisuju}i odluke legalizira nezakonito tro{enje novca iz naknada za potopljeno zemlji{te kojeg ovoj op}ini upla}uje HE Vi{egrad
optu`ili da naknadno potpisuju}i odluke legalizira nezakonito tro{enje novca iz naknada za potopljeno zemlji{te, kojeg ovoj op}ini svake godine upla}uje HE Vi{egrad. - Do 14. avgusta 2010. godine 75 posto ovih sredstava moglo se tro{iti samo u kreditiranje razvoja i zapo{ljavanja i izgradnju infrastrukture, a op}ina je samo dva kredita podijelila. U 2009. godini kao naknada za potopljeno zemlji{te upla}eno je 723.889 KM, a korisnici ra-

Obra|ivanje njiva ~iji su vlasnici u inostranstvu

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Akcija povratnika u Kozluk kod Zvornika

Bo{njaci sa podru~ja op}ine Novo Gora`de najavili su protestne skupove pred sjedi{tima SDP-a u Gora`du i Sarajevu, nakon {to je na funkciju predsjedavaju}eg Skup{tine op}ine izabran odbornik ove stranke Hamid Zirak. Na konferenciji za novinare odbornici Saveza SDA i SBiH iz Novog Gora`da, kojoj je prisustvovao i jedan broj povratnika, oni su Ziraka

Za dan zasijali 40 dunuma p{enice

Tra`ili pomo}

Nije ni svjestan {ta potpisuje
- Uvijek su od tih sredstava koristi imali pojedinci, a povratnici skoro ni{ta. Treba pogledati puteve preko kojih su se oprale pare. Gra|ani su jedva ~ekali nekoga ko }e re}i stop kriminalu, a SDP forsira ~ovjeka koji nije sposoban da to radi, jer nije ni svjestan {ta potpisuje. Potpisao je sve {to mu je prezentovano - isti~e predsjednik Regionalnog odbora za povratak Himzo Bajrovi}.

Odbornici Saveza SDA i SBiH iz Novog Gora`da na presu

Da povratnici u Podrinje koriste svaku situaciju da pomognu jedni drugima, ali i olak{aju svoj nimalo lak `ivot u mjestima povratka, svjedo~i i prekju~era{nja akcija u Kozluku kod Zvornika. Nekolicina mje{tana sela Liplje, Sultanovi}i i drugih, na ~elu sa had`ijom Muharemom Sinanovi}em [i{kom, te Ned`adom i D`evadom Hasanovi}em, u Kozlu~kom polju za dan su zasijali 40 dunuma p{enice. - To nije na{a zemlja, ali su nam pojedini Kozlu~ani koji `ive u inostranstvu dali svoje njive da ih obra|ujemo. Ujedno, nekoliko dunuma zemlje, koju tako|er niko ne obra|uje, uzeli smo pod zakup od vlasnika. Uz pomo} humanitarne organizacije „Budu}nost“ iz Sarajeva, koja nam je dodijelila pet traktora, organizirali smo se i za dan zasijali p{enicu. Va`no je da ova zemlja bude obra|ena i svi }emo imati koristi - kazao nam je Sinanovi}. Sinanovi} navodi da }e, ~im vremenski uslovi dozvole, u Kozlu~kom polju zasijati i je~am i to ponovo na iznajmljenoj zemlji. Isti~e da je u Podrinju mnogo neoA. H. bra|ene zemlje jer vlasnici `ive u inostranstvu.

nije odobrenih kredita vratili su 238.045 KM. To je ukupno 961.934 KM. U pro{loj godini ostvareno je 760.000 od naknade i 440.000 od vra}anja kredita {to je 1,2 miliona KM. Dakle, u dvije posljednje godine op}ina je imala 2.161.934 KM. Neka neko doka`e da je u infrastrukturu utro{en milion i ja }u skinuti kapu i na~elniku, i svima - kazao je odbornik Kasim Sijer~i}. Zbog izno{enja ovih podataka u javnost smijenjen je predsjedavaju}i SO Fuad Ma{i}, a na njegovo mjesto, glasovima srpskih odbornika, izabran Hamid Zirak. Zbog ovakve situacije odbornici iz Novog Gora`da

Tri zahtjeva

Sijer~i}: Gdje su milioni

Ma{i}: Nisu nas primili

tra`ili su pomo} od ~elnika SDP-a iz Gora`da i Sarajeva. - Slali smo tri zahtjeva da nas prime u Kantonalni odbor SDP Gora`de, ali imali smo samo jedan sastanak sa Emirom Fra{tom, koji nam je priznao da je u~estvovao u ovome i da je dozvolio Ziraku da sa 24 glasa dobijena na izborima predstavlja op}inu. Ni u centrali SDP-a nas nisu primili, iako smo slali pisma Feridu Buljuba{i}u i Nerminu Nik{i}u ka`e Ma{i}, najavljuju}i okupljanja pred uredima SDP-a u Gora`du i Sarajevu. Na optu`be iz Novog Gora`da ~lan KO SDP-a iz Gora`da dr. Emir Fra{to u telefonskom razgovoru kratko nam je kazao: „To me ne interesuje“. Al. BAJRAMOVI]

Smanjena zaga|enost zraka u Kaknju

Prestanak epizode pripravnosti

Na osnovu podataka mobilne monitoring stanice op}ine Kakanj za pra}enje kvalitete zraka koja pokazuju opadanje koncentracije zaga|uju}ih materija te na osnovu informacije Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda da ne postoje uslovi za pojavu magle i temperaturne inverzije, Operativni {tab op}ine Kakanj za primjenu plana interventnih mjera u slu~ajevima prekomjerne zaga|enosti zraka na podru~ju ZDK, kojim rukovodi na~elnik Kaknja Mensur Ja{arspahi}, obavijestio je javnost da prestaje va`enje epizode pripravnosti. Tokom pripravnosti apelovalo se na rizi~ne grupe stanovni{tva da smanje kretanje na najmanju mogu}u mjeru i izbjegavaju du`i boravak i kretanje na otvorenom, poseAz. S. bno u blizini saobra}ajnica.

U bijeljinskom „Merhametu“

Azra Medini} nova predsjednica

Nakon vi{emjese~nog {trajka, na koji su uposlenici Pilane „Prenja“ iz Petrova bili prinu|eni jer im poslodavac duguje 11 pla}a i doprinose za ~etiri godine, umjesto izmirenja dugova dobili su rje{enja o otkazu koja su poni{tena. Uprkos toj ~injenici, menad`ment je

Direktor anga`irao za{titare
anga`irao za{titarsku firmu koja radnicima onemogu}ava ulaz u krug Pilane. - Po~eli su otkazi koje je inspekcija poni{tavala. Jedanput pa drugi put podijelili su nam ponovo otkaze, pa ih inspekcija ponovo poni{tila. A sada smo do~ekali i to da nam ne daju u}i u

Radnici Pilane „Prenja“ iz Karanovca istjerani iz firme

Azra Medini}, ekonomist i certificirani revizorra~unovo|a, nova je predsjednica bijeljinskog „Merhameta“, nakon {to je osniva~ i dugogodi{nji predsjednik ove humanitarne organizacije u Bijeljini Sead Berberovi} po~etkom godine preselio na ahiret. Pored poslovnih i porodi~nih obaveza supruge i majke dvoje djece, te studija ekonomije koji je Medini}: Unapre|enje rada uspje{no zavr{ila, Azra Medini} je ve} nekoliko godina obavljala poslove sekretarice i organizatora u bijeljinskom „Merhametu“. Zbog dosada{njih rezultata i unapre|enja rada ove organizacije, glavni ured u Sarajevu predlo`io ju je za predsjednicu, {to je potvrdila i Skup{tina Osnovnog odbora Bijeljina. E. M.

Radnici ne mogu dalje od kapije

U Ugljeviku po~ela isplata zaostalih stipendija
- Niko se nije htio na nas osvrnuti osim medija iz Federacije - ka`e Ru`ica Nikoli}, 33 godine radnica Pilane. Radnici ne}e odustati od zahtjeva iako znaju da je pred njima te`ak put. M. ^a. Za 173 studenta iz ugljevi~ke op{tine po~ela je isplata zaostalih stipendije iz pro{le godine, pi{e Srna. Studentima su ispla}ene po dvije mjese~ne stipendije, a Op{tina im duguje uplate za jo{ osam mjeseci. U administrativnoj slu`bi obe}avaju da }e vrlo brzo i u kontinuitetu biti nastavljena isplata. Stipendisti koji su ovo pravo stekli u {kolskoj 2009/2010. godini primaju po 100 KM, a po 150 KM oni ~iji je prosjek iznad osam i po.

Za{titari ~uvaju firmu

Simi}: Predsjednik sindikata

firmu - isti~e Bojan Simi}, predsjednik sindikalne organizacije u Pilani „Prenja“ a.d. Karanovac. Kao ni bezbroj puta do sada, ni ovaj put direktor Pilane Savo Tovirac nije htio razgovarati s novinarima.

16

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

biznis

IMIGRACIJE Te{ke posljedice ekonomske krize

Wall Street: Pad vrijednosti indeksa

Hiljadu Iraca sedmi~no napusti svoju zemlju Sna`an rast Kine,
Strah od o{trije monetarne politike
Nevi|ena finansijska kriza prisiljava irsko stanovni{tvo, posebno mla|u populaciju s fakultetskim diplomama, da potra`i mogu}nosti u inozemstvu
onica, bez japanskih, bio u minusu 0,7 posto, prenijela je Fena. Azijske ulaga~e pokolebao je pad S&P 500 indeksa na Wall Streetu za jedan posto, {to je njegov najve}i dnevni pad u dva mjeseca nakon slabih kvartalnih poslovnih rezultata ameri~kih banaka, prenose agencije. Ulaga~e zabrinjava i mogu}nost daljnjeg zao{travanja monetarne politike u Kini nakon {to je prekju~er objavljeno da je tamo{nji bruto doma}i proizvod u posljednjem lanjskom tromjese~ju porastao za 9,8 posto. Irska sedmi~no izgubi, u prosjeku, 1.000 ljudi koji emigriraju zbog ekonomske krize, pokazali su rezultati istra`ivanja Instituta za ekonomska i dru{tvena istra`ivanja (ESRI) u Dablinu, prenosi Hina.

pad azijskih berzi
Ulaga~e pokolebao i minus S&P 500 indeksa
Cijene dionica na azijskim berzama ju~er su o{tro pale, jer je ulaga~e pokolebao prekju~era{nji pad indeksa na Wall Streetu, dok je sna`an rast kineske privrede, ali i inflacije, izazvao strahovanja od daljnjeg zao{travanja monetarne politike. Na tokijskoj berzi Nikkei indeks je u 7.30 sati bio u minusu 1,1 posto, a vi{e od jedan posto potonule su i cijene dionica u Australiji, Hong Kongu i [angaju. Berzovni indeksi u Ju`noj Koreji i Singapuru oslabili su izme|u 0,3 i 0,6 posto, dok je MSCI indeks azijsko-pacifi~kih di-

Va`na tema
Nevi|ena finansijska kriza prisiljava irsko stanovni{tvo, posebno mla|u populaciju s fakultetskim diplomama, da ponovo potra`i mogu}nosti u inozemstvu, a iseljavanje je postalo jedna od va`nih tema uo~i parlamentarnih izbora. Predvi|anja govore da }e u razdoblju od aprila 2010. do aprila 2012. iz Irske oti}i 100.000 stanovnika. To su gori rezultati nego osamdesetih

EU sumnja na monopolsko pona{anje
Nadle`ni organi Evropske komisije za konkurentnost pokrenuli su istragu protiv kompanija koje izra|uju kamione u Njema~koj, Italiji i [vedskoj zbog sumnji da su nezakonito formirali kartel za monopolsku kontrolu cijena, prenijele su agencije. U skladu s praksom, Evropska unija nije objavila imena osumnji~enih kompanija.

Dablin: Iseljavanje postalo glavna tema

Maksimum nezaposlenosti u Srbiji
Broj nezaposlenih u Srbiji dostigao je historijski maksimum. Prema podacima Republi~kog zavoda za razvoj, u Srbiji je nezaposleno vi{e od milion ljudi. Kod Nacionalne slu`be za zapo{ljavanje evidentirano je skoro 700.000 osoba koje tra`e posao, prenosi Fena.
Brian Cowen

godina pro{log stolje}a, koje su bile obilje`ene emigracijom, a najve}i broj iseljenika, ukupno 44.000, zabilje`en je 1989. godine. Irski premijer Brajan Koven (Brian Cowen) izrazio je nadu da }e pove}ani izvoz ove i 2012. godine donijeti i ekonomski rast i tako pomo}i zemlji da ispuni

du`ni~ke i finansijske obaveze u okviru paketa pomo}i Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda.

Rast izvoza
No, ESRI, nezavisni institut koji djelimi~no prima pomo} ministarstva finansija, smatra da ekonomski rast temeljen na izvozu ne}e

stvoriti dovoljno radnih mjesta da se zaustavi emigracija. - Mi radije gledamo na zapo{ljavanje kao na indikator. Rast izvoza ne generira odmah porast radnih mjesta. Dok potro{nja bude niska vrlo }e te{ko do}i do porasta zapo{ljavanja - rekao je jedan od autora istra`ivanja Alan Baret (Barret).

Me|unarodni monetarni fond

Makedoniji kredit od 476 miliona eura
Me|unarodni monetarni fond (MMF) odobrio je Makedoniji dvogodi{nju kreditnu liniju, a rije~ je o takozvanom aran`manu iz predostro`nosti, vrijednom MMF: Solidni rezultati 476 miliona drugoj godini, saop}io je eura. Radi se o kreditu ko- MMF. ji je na raspolaganju zeIz MMF-a isti~u da je mljama sa „zdravom eko- Makedonija imala solidne nomijom i politikom“ i ko- ekonomske rezultate, je nemaju potrebe da se za- uklju~uju}i nizak javni dug du`uju, ali se ne isklju~uje i stepen inflacije, ali i fleksimogu}nost da zatra`e hitno bilan bankarski sistem. finansiranje, javili su makeGodi{nja stopa inflacije u donski mediji, prenijela je Makedoniji iznosila je 2,6 Onasa. posto u decembru 2010., a Makedonija prve godine odnos denara i eura je mo`e da iskoristi 396 milio- po~etkom ove godine bio na eura, dok preostali dio sr- 61,5 denara za euro bez biedstava mo`e da povu~e u tnijih oscilacija.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

17

PRIJEDOR Incident na parkingu u Zanatskoj ulici

Faik Hod`i} (50) iz Rakov~ana kod Prijedora, na parkingu u Zanatskoj ulici u Prijedoru, iz revolta {to mu je na automobil „passat“ stavljena blokada, iz ruke komunalne policajke istrgnuo je fotoaparat i razbio ga o asvalt, potvr|eno nam je u banjalu~koj policiji.

Napao komunalnu policajku i razbio joj fotoaparat Trojka zadr`ana
Privo|enje osumnji~enih u Tu`ila{tvo

Kantonalni sud Sarajevo

Faik Hod`i}, izrevoltiran {to mu je na auto stavljena blokada, nasrnuo na Zoranu Drini}

Hod`i} je tokom kriminalisti~ke obrade u SJB Prijedor priznao da je u afektu poku{ao da uzme fotoaparat kojim je njegov automobil fotografirala komunalna policajka Zorana Drini}. Kako saznajemo, protiv njega je proslije|en izvje{taj policije Tu`ila{tvu u Prijedoru za po~injeno krivi~no djelo spre~avanje ovla{tene osobe u vr{enju slu`bene radnje. Miroslav Krneta, {ef komunalne policije u Prijedoru, ju~er je kazao da je komunalna policajka Zorana Drini} tokom obavljanja redovne slu`be i kontrole naplate parkinga pre`ivjela veliku neugodnost. - Vlasniku „passata“ na vjetrobransko staklo prvo je stavljena opomena da mora platiti parking. Kasnijom provjerom ustanovljeno je da on to nije u~inio, zbog ~ega mu je u prisustvu policajke radnik parking servisa na auto stavio blokadu. Odmah nakon toga vlasnik vozila je prvo verbalno napao komunalnu policajku Zora-

Tra`ila za{titu

U Kantonalnom sudu u Sarajevu odre|en je jednomjese~ni pritvor i ostaloj trojici osumnji~enih da su bili ~lanovi organizirane grupe koja se bavila kra|om automobila u Sarajevu i iznudom novca za otkup ukradenih vozila. Pritvor je odre|en Nijazu Karkelji, Pe|i Spai}u i Mla|enu Veljovi}u, a dan ra-

u pritvoru

nije ova mjera je izre~ena i Sre}ku Trifkovi}u, Sre}ku Mandi}u, Dejanu Vukovi}u zvanom Superbeba i Milosavu Samard`i}u. Svi oni uhap{eni su u zajedni~koj akciji MUP-a KS i MUP-a RS. Sumnja se da bi oni boravkom na slobodi ponovili krivi~no djelo koje im je staB. C. vljeno na teret.

Radnik parkinga stavio blokadu na „passat“

(Foto: D. Stojni})

nu Drini}, a potom i fizi~ki nasrnuo na nju, otev{i joj fotoaparat, koji je razbio. Upla{ena Drini} pobjegla je tra`e}i za{titu od radnika parking servisa koji je pozvao policiju - kazao je ju~er Krneta i dodao da su radnici komunalne policije tokom redovnog posla ~esto izlo`eni verbalnim prijetnjama, a nerijetko i fizi~kim napadima. Krneta je naglasio da ovakve incidente ne}e vi{e tolerirati, te da }e od nadle`nih tra`iti da se {to prije proce-

Negirao tvrdnje

suiraju svi oni koji su na bilo koji na~in do sada komunalnu policiju spre~avali u obavljanju redovnog posla. Faik Hod`i}, ina~e nezaposleni vodoinstalater i predsjednik Savjeta Mjesne zajednice u Rakov~anima kod Prijedora, nije posebno `elio komentirati ovaj slu~aj. U telefonskom razgovoru kazao je da je bio izrevoltiran time da mu se fotografira automobil. - Fotografiranje mi je jedino i zasmetalo, jer sam se pla{io da mi auto neko ne ukrade. Policajki sam rekao

da nema potrebe da ga slika, da su na autu lisice i da s njim ne mogu, sve i da ho}u, nigdje da odem. Molio sam je i da skloni fotoaparat, no nije htjela. Poku{ao sam ga uzeti iz njenih ruku, ali on joj je ispao i pao na asvalt. Minutu nakon toga izvinjavao sam joj se. Mo`da sam ne{to i rekao u afektu i bilo mi je `ao, jer njoj ne mogu ni{ta zamjeriti. Bila je fer i korektna - kazao je ju~er Hod`i}, negiraju}i Krnetine tvrdnje da je fizi~ki nasrnuo na komunalnu policajku.
M. Z.

Tijelo Mehmeda ^oli}a (48) iz Tomislavgrada, koji je 9. decembra 2010. godine izvr{io samoubistvo utapanjem u Bu{kom jezeru kod Tomislavgrada, prona{li su ju~er ujutro mje{tani ovoga sela. Portparol Uprave policije MUP-a Ivica Vrdoljak rekao je Srni da je tijelo na povr{inu izbacila voda kod mosta u Prisoju, u dijelu Bu{kog jezera. Vrdoljak je rekao da je ^oli}eva porodica odustala od obdukcije te da je nakon identifikacije njegovo tijelo pr-

Prona|eno tijelo Mehmeda ^oli}a

Bu{ko jezero kod Tomislavgrada

edato porodici, ~ime je ovaj slu~aj zavr{en. Mehmed ^oli} se 9. decembra pro{le godine oko 13 sati svojim automobilom dovezao do Bu{kog jezera, u{ao u hladnu vodu i zaplivao, a nakon nekoliko trenutaka nestao je ispod vode. Motivi samoubistva nisu poznati, ali se pretpostavlja da je razlog te{ka materijalna situacija u kojoj su `ivjeli on i njegova porodica. U potragu za tijelom u decembru bili su uklju~eni ronioci MUPa USK, a kasnije i Federalnog MUP-a.

Slovenac uhap{en prema potjernici
Slu`benici Jedinice Grani~ne policije Aerodrom Sarajevo prekju~er su u 10.30 sati uhapsili dr`avljanina Slovenije K. B. (34) iz Ljubljane. Prilikom kontrole u holu terminala B Me|unarodnog aerodroma Sarajevo ustanovljeno je da je Interpol Sarajevo za njim raspisao crvenu potjernicu radi vo|enja krivi~nog postupka u Sloveniji, a zbog neovla{tenog posjedovanja i stavljanja u promet droga. Uhap{eni je predat slu`benicima Sudske policije Suda BiH.

U Podra{nici kod Mrkonji}-Grada kod N. T. iz Banje Luke prona|ena je i privremeno oduzeta automatska pu{ka M-70 kalibra 7,62 milimetara. Na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka izvr{en je pretres ku}e i pomo}nih objekata koje koristi M. G. iz Mrkonji}-Grada i tom prilikom

Oduzete dvije pu{ke

Mrkonji}-Grad

prona|ena je i oduzeta pu{ka M-48 kalibra 7,9 milimetara. Nad osumnji~enima je izvr{ena kriminalisti~ka obrada, a protiv njih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj zbog po~injenog krivi~nog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oru`ja.

Mladi}u oteo mobitel
U tramvaju koji je saobra}ao na relaciji @eljezni~ka stanica - Skenderija u Sarajevu nepoznata osoba prekju~er je napala maloljetnog B. M. iz Sarajeva. Razbojnik je prijete}i no`em od mladi}a oteo mobitel. Policajci su ubrzo uhapsili osumnji~enog F. S. (16) iz Tuzle koji je priveden na saslu{anje. Daljnja istraga je u toku.

18

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

SARAJEVO Nakon ranjavanja 60-godi{njeg putnika

Privedeni svi akteri tu~e i pucnjave u tramvaju
Predlo`en pritvot samo za Benjamina K. (16), koji je policiji priznao da je u tu~i pucao u pravcu dvojice nepoznatih mu{karaca Otac jednog od privedenih donio pi{tolj

PS ^itluk: Nalo`ena obdukcija

Iz o~eve lova~ke pu{ke usmrtio 10-godi{njeg brata
Dje~aci prona{li pu{ku u spava}oj sobi
Istraga o tragi~noj pogibiji desetogodi{njeg dje~aka iz sela Blizanci kod ^itluka, kojeg je u igri iz lova~ke pu{ke pogodio njegov dvije godine stariji brat, i ju~er je nastavljena. Prema trenutno raspolo`ivim informacijama, dje~aci su prekju~er u poslijepodnevnim satima, igraju}i se u ku}i, prona{li o~evu lova~ku pu{ku, koja je bila u spava}oj sobi. Ne znaju}i da je puna, stariji brat pu{ku je uspio otko~iti, te je ispalio hitac u pravcu svoga brata. Desetogodi{njaka je metak pogodio u grudi i vrat, a nepuna dva sata nakon ovog doga|aja mali{an je iskrvario u mostarskoj bolnici. Kantonalni tu`ilac Adis Nuspahi} ju~er je nalo`io obdukciju tijela nastradalog u mrtva~nici Bijeli Brijeg. On nam je kazao da su pripadnici policije pu{ku i ~ahure izuzeli radi vje{ta~enja. Na upit ho}e li tu`ila{tvo razmotriti i pitanje odgovornosti roditelja zbog dr`anja oru`ja u ku}i, tu`ilac je kazao da to tek treba utvrditi. Kako nezvani~no saznajemo, otac spomenuth dje~aka je Nikica Soldo, policajac koji radi u PS ^itluk. Navodno je registrirani lovac i za spomenutu pu{ku posjeduje odobrenje, {to ga, naravno, ne amnestira od odgovornosti zbog dr`anja oru`ja nadohvat maloljetnih osoba. U trenutku ovog tragi~nog doga|aja roditelji dje~aka bili su na poslu, dok im se baka nalazila u susjednoj sobi porodi~ne ku}e. A. Du.

Istraga o pogibiji u ^itluku

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo ju~er su priveli pet maloljetnika i trojicu punoljetnih mladi}a koji su povezani s pucnjavom u kojoj je u ponedjeljak oko 22.30 sati u tramvaju ranjen putnik Ferid Bulja (60), koji je zadobio ustrelnu ranu na lijevoj natkoljenici. Prvi je uhap{en Benjamin K. (16) iz Sarajeva, koji je u policiji u potpunosti priznao izvr{enje krivi~nog djela. Me|u privedenima nalaze se i Elmir Hajdarevi} (18) i Alen Kurtovi} (18), te maloljetni Renato M. (16), Antonio J. (16), Alem L. (17) i Jasmin B. (15), svi iz Sarajeva, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo nasilni~kog pona{anja. Oni su zajedno s Benjaminom bili u tramvaju koji je saobra}ao na relaciji Ilid`a - Ba{~ar{ija. Grupa mladi}a bila je bu~nija i gurali su se, nakon ~ega su im pri{la dvojica nepoznatih mu{karaca govore}i im „{ta to radite“. U tu~i s neznancima uhap{eni je pucao u njihovom pravcu i tom prilikom

Nasilni~ko pona{anje

Policija na uvi|aju nakon doga|aja koji je uznemirio gra|ane

ranio Bulju koji je sjedio u zadnjem dijelu tramvaja. Po zaustavljanju tramvaja grupa se razbje`ala, a Benjamin K. pi{tolj je dao na ~uvanje Emiru Curi}u (18). Istoga dana Curi}ev otac do{ao je u policiju i predao pi{tolj marke ^Z, kalibra

Sakrio oru`je

7,65 milimetara, s okvirom i ~etiri metka istog kalibra. Curi} je tako|er priveden zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo prikrivanja. Svi privedeni ju~er su predati Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo, gdje je odlu~eno da svi budu pu{teni na slobodu osim Benjamina K., koji se sumnji~i za

te{ko djelo protiv op}e sigurnosti ljudi i movine, nasilni~ko pona{anje i nedozvoljeno dr`anje oru`ja. Sudiji za maloljetnike Op}inskog suda u Sarajevu protiv ovog maloljetnika podnesen je prijedlog za pokretanje pripremnog postupka i odre|ivanja jednomjese~nog pritvoB. C. ra.

Sarajevsku policiju prekju~er je obavijestio F. S. da je u ulici Omera Kova~a ~ikma no`em uboden Z. M. (46) iz Kru{eva, nastanjen u Sarajevu. Povrije|enom je ljekarska pomo} ukazana u Klini~kom centru bolnice Ko{evo, gdje su mu konsta-

Protivnika udario no`em

Incident u Sarajevu

tirane lak{e tjelesne povrede. Istoga dana policajci su uhapsili F. S. (21) iz Sarajeva, zbog sumnje da je povrijedio Z. M. Prilikom pregleda kod osumnji~enog je prona|en kuhinjski no`. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

Obavljena d`enaza nastradalim radnicima
D`evada Be{i}a i Ekrema Kurti}a usmrtio rovokopa~ koji je sletio niz nasip
Na mezarjima Grabovci i u Kurti}ima kod Srebrenika ju~er su obavljene d`enaze D`evadu Be{i}u (44) i Ekremu Kurti}u (38), koji su u utorak oko pono}i poginuli u krugu kamenoloma firme „Ingram“ u Dubokom Potoku kod Srebrenika. Do ove tragedije do{lo je kada je rovokopa~ „volvo“ na putu koji vodi do radili{ta na vrhu kamenoloma nekontrolirano krenuo nazad, pre{ao preko odbrambenog nasipa i sletio niz liticu visoku oko 50 metara. Na licu mjesta smrtno su stradali Be{i} i Kurti}, dok je njihov radni kolega Salkan Dedi} zadobio te{ke tjelesne povrede. Ispred Be{i}eve ku}e u novom naselju Luka i ku}e Ekrema Kurti}a u naselju Kurti}i okupili su se radne kolege iz firme „Ingram“, rodbina i prijatelji, ali i nekoliko hiljada gra|ana koji su do{li da odaju posljednju po~ast tragi~no stradalim radnicima. Nakon vjerskog obreda ispred ku}e porodice Be{i} u Luci, tu`na kolona, u kojoj je bilo nekoliko hiljada ljudi, uputila se prema posljednjem po~ivali{tu D`evada Be{i}a na mezarju Grabovci, dok je Ekrem Kurti}, ~ijem je ispra}aju tako|er prisustvovao veliki broj ljudi,

Nakon nesre}e u Srebreniku

Objesio se 48-godi{njak
Zoran Jeli} (48) iz Ribnika objesio se u dvori{tu porodi~ne ku}e prekju~er u mjestu Rastoka kod Ribnika. Kako je saop}eno iz CJB Banja Luka, samoubistvo je prijavljeno u srijedu oko 15 sati, a na lice mjesta iza{li su pripadnici policije i ljekar mrtvozornik, koji je potvrdio smrt i vanjskim pregledom tijela ustanovio da se ne radi o krivi~nom djelu. Kako saznajemo, Jeli} je du`e vremena bio psihi~ki blesnik i ranije je imao suicidne naB. S. mjere.

Samoubistvo u Ribniku

Rodbina i prijatelji na posljednjem ispra}aju D`evada Be{i}a

Pretresom ku}e u vlasni{tvu Sa{e Tati}a (31) u ulici Bo`idara dr. Ad`ije u Banjoj Luci, policija je prona{la i oduzela 7,1 gram marihuane. Nakon pretresa Tati} je uhap{en, a kriminalisti~kom obradom utvr|eno

U ku}i na|ena marihuana

Pretres u Banjoj Luci

je da je po~ino krivi~no djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, poslije ~ega je pu{ten na slobodu. Protiv njega }e Osnovnom sudu u Banjoj Luci biti podnesena prekr{ajna prB. S. ijava.

D`evad Be{i} i Ekrem Kurti}

ukopan na mjesnom mezarju u Kurti}ima. Iza 38-godi{njeg Ekrema Kurti}a ostali su supruga Amira i k}erke Amra i Emina, dok su iza D`evada Be{i}a ostali supruga Hanifa i sinovi Arnes i Adin. Uz to {to je bio dobar i marljiv radnik, D`evad Be{i} bio je i nekada{nji fudbaler srebreni~ke „Gradine“, a ljubitelji sporta u Srebreniku pamtit }e ga i kao vrsnog majstora malog nogometa, jer je

nakon zavr{etka karijere u „Gradini“ ~esto nastupao na turnirima za malonogometnu ekipu Luke. S obzirom na ~injenicu da jo{ nije okon~ana istraga, u MUP-u i Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona nisu mogli saop}iti vi{e detalja o uzrocima ove nesre}e, a sve }e biti puno jasnije tek kada istra`itelji ispitaju te{ko povrije|enog Salkana Dedi}a koji se nalazi na lije~enju u O. M. UKC-u Tuzla.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

19

Zapalile se instalacije u „Konzumu“
De`urni u Policijskoj stanici Centar PU Zenica preksino} oko 22 sata zaprimio je dojavu o gustom dimu koji izbija iz ventilacionog sistema i skladi{ta u suterenu {oping centra „D`ananovi}“ u Zenici. Po`ar, za koji je naknadno utvr|eno da je izbio na instalacijama prodajnog objesto po`ara osigurano do jutarnjih sati. Objekat „Konzuma“ se cijelom svojom povr{inom, sa skladi{tima i prodajnim prostorom, nalazi ispod sportske dvorane „Arena“, a iznad podzemnih gara`a kompleksa. - Formiran je istra`ni tim koji je sa stru~njacima iza{ao na lice mjesta. Rezu-

Intervenirali vatrogasci u Zenici

Policajci osigurali {ire podru~je tokom uvi|aja

(Foto: A. Memi{evi})

ZAVIDOVI]I Tragedija u lovi{tu iznad Kamenice

Akcija ga{enja trajala sat

(Foto: J. Had`i})

U vikendici na|ena mrtva tijela trojice lovaca
Pretpostavlja se da je Hasana Sarajli}a, vlasnika kompanije „Kopex Sarajli}“, D`emala Buldi}a iz Srebrenika te Zajku Husi}a iz Zavidovi}a otrovao plin
zajedno s tu`iocem kako bi obavili uvi|aj i utvrdili uzroke smrti. Kako nam je potvr|eno, prona|ena su tijela Hasana Sarajli}a, vlasnika kompanije „Kopex Sarajli}“, D`emala Buldi}a iz Srebrenika te Zajke Husi}a iz Zavidovi}a. Sarajli} i Buldi} su bili prijatelji, ta~nije, Buldi} je bio otac Sarajli}evog zeta. Tre}i nastradali bio je zavidovi}ki lovac Zajko Husi}. U [umsko-privrednom dru{tvu ZDK potvr|eno je da su dva lovca dan ranije u poslijepodnevnim satima s uredno izdatim dozvolama, uz pratnju nadzornika lovi{ta Husi}a, oti{la u lov. Nakon {to se tokom no}i nisu javljali na telefonske pozive, u jutarnjim satima prona{ao ih je mrtve u vikendici radnik [PD-a Semiz Dohranovi}. - Iako su dolazak u lov najavila trojica gostiju, u srijedu oko 16 sati uredno pla}ene sko-privrednog dru{tva ZDK, u ~ijem se gazdinstvu nalazi lovi{te „Kamenica“. Kako saznajemo na licu mjesta, lovac Zajko Husi}, po slu`benoj du`nosti nadzornik lovi{ta, krenuo je sa Sarajli}em i Buldi}em, za koje doznajemo da su i ranije po lova~ke trofeje i adrenalin dolazili u Kamenicu. Nakon {to se u ~etvrtak ujutro nisu javljali, prema jednoj od pet lova~kih ~eka, u potragu za njima krenuo je lovo~uvar. Saznajemo kako je lovo~uvar Sarajli}a, Buldi}a i Husi}a zatekao u sjede}em polo`aju. Trojica mu{karaca najvjerovatnije su umrla usljed gu{enja plinom jer je pored njihovih tijela u prostoriji prona|ena plinska grijalica. Kako je istra`iteljima ispri~ao lovo~uvar koji je prona{ao stradale, grijalica je plin ispu{tala i u trenutku njegovog dolaska.
A. MEMI[EVI]

kta „Konzum“, primije}en je ispod sportskog kompleksa „Arene“, a vatrogasci su na lice mjesta do{li za nekoliko minuta, te pristupili ga{enju. U vrijeme ga{enja u objektu su bili samo ~uvari i de`urne ekipe. Kako nam je potvrdila portparol MUP-a ZDK Aldina Ahmi}, ga{enje po`ara trajalo je od 22 do 23 sata, nakon ~ega je mje-

ltati istrage, kao i odre|ivanje uzroka po`ara, bit }e naknadno poznati - kazala nam je Ahmi}. Saznajemo da }e stru~njaci procijeniti {tetu na skladi{nom prostoru i instalacijama, a zbog istrage i pravila rada kompanije nije bilo dozvoljeno fotografiranje unutra{njosti objekta i A. D`. mjesta po`ara.

Tijela trojice mu{karaca prona|ena su ju~er ujutro u jednoj od vikendica u lovi{tu iznad Kamenice kod Zavidovi}a.

Dohranovi}: Prona{ao tijela

Nastradali Sarajli} snimljen ranije

Kako je potvrdila Aldina Ahmi}, glasnogovornica Ministarstva unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona, policija je dojavu dobila u 9.30 sati, nakon ~ega su na teren iza{li slu`benici policije

dozvole izdate su dvojici gostiju. Tre}i gost, kako smo tom prilikom dobili informaciju, a koji je dr`avljanin Republike Srbije, otkazao je svoj dolazak - ka`e Samira Smailbegovi}, portparol [um-

Apelaciono vije}e Vrhovnog suda FBiH u Sarajevu ju~er je na sjednici razmatralo `albe na presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Amir Pa{i} Fa}o (39) osu|en na tri godine i dva mjeseca zatvora za razbojni{tvo nad Alenom Grbom, po~injeno 25. februara 2009. godine u sarajevskoj ulici Huremu{a, u op}ini Stari Grad. Istom presudom Almer

Razmatrane `albe optu`be i odbrane
Inajetovi} (27) i Sulejman Jasika (24) oslobo|eni su optu`bi za saizvr{ila{tvo u razbojni{tvu, dok je postupak u odnosu na ~etvrtooptu`enog u ovom slu~aju Ed`evita Zeki}a (35), dr`avljanina Srbije, ranije odvojen radi njegove deportacije. Sud je smatrao da je izvedenim dokazima utvr|ena odgovornost prvooptu`enog za razbojni{tvo nad Alenom Grbom kojem je, prema optu`nici, Pa{i} oteo oko 900 KM, te ga nakon toga ranio hicem iz pi{tolja. Na prvostepenu presudu `albe su ulo`ili Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo i optu`eni Amir Pa{i}, koji je na ju~era{nju sjednicu doveden iz zeni~kog pritvora. Vrhovni sud naknadno }e donijeti odluku o potvr|ivanju, ukidanju ili preina~enju prvostepeB. C. ne presude.
Pa{i}: Doveden iz zeni~kog pritvora

Vrhovni sud FBiH

Dario Jeki} (24) iz Male Bukovice kod Doboja uhap{en je zbog sumnje da je krajem pro{le godine oplja~kao dobojski @upni ured, dvije hrvatske povratni~ke ku}e i benzinsku pumpu. Jeki} je krajem novembra provalio u @upni ured te ukrao dva ra~unarska monitora, televizor, dva DVD-a, videokameru i digitalni fotoaparat. Osim toga, iz @upnog ureda je odnio oko 500 KM, zlatni nakit, {est zlatnih dukata, lova~ku pu{ku i ve}u koli~inu metaka. Jeki} je u novembru u selu Komarica provalio u ku}u Franje K., a u selu Gornja Fo~a u ku}u Antona E. i od njih ukrao ve}i dio namje{taja, bijele tehnike i druge predmete. Prilikom pretresa ku}e u Maloj Bukovici u kojoj Jeki} `ivi prona|en je ve}i dio ukradenih predmeta i vra}en vlasnicima. U decembru pro{le godine Jeki} je provalio i u benzinsku pumpu „Nestro petrol“ u [e{lijama, odakle je ukrao ve}u koli~inu dijelova za vo-

Dario Jeki} uhap{en zbog vi{e provala

Centar javne bezbjednosti Doboj

Na meti kradljivca i @upni ured

zila, razne vrste alkoholnih pi}a i cigareta, a dio tih stvari je tako|er prona|en i vra}en vlasnicima. Iz CJB Doboj saop}eno je da je prema izjavi o{te}enih ovim krivi~nim djelima pri~injena {teta u iznosu od oko 57.000 KM. Nakon saslu{anja Jeki}, koji je odranije poznat policiji, predat je u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva Doboj, koje }e od dobojskog Osnovnog suda zatra`iti odre|ivanje pritvora. S. ^a.

Pedeset automobila ukradeno je tokom pro{le godine na podru~ju Centra javne bezbjednosti Doboj, od toga 15 vozila ukradenih prethodnih godina prona|eno je i vra}eno vlasnicima, dok je jedno vozilo vlasnik otkupio od kradljivaca. Goran \urkovi}, na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije CJB Doboj, kazao je da je u odnosu na 2009. godinu smanjen broj ukradenih vozila, jer je te godine na podru~ju Doboja ukraden 71 automobil. Najve}i broj ukradenih vozila prona|en u Zenici i na podru~ju Banje Luke. S. ^a.

Tokom pro{le godine ukradeno 50 automobila

20

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

globus

Sanader: Novo saslu{anje 4. februara

pritvoru do 18. marta
Postoji „intenzivan poriv za bijeg“
Vi{i regionalni sud u austrijskom gradu Lincu odbio je `albu na pritvor biv{eg hrvatskog premijera i {efa HDZ-a Ive Sanadera, pa }e on u zatvoru ostati do 18. marta. Kako izvje{tavaju hrvatski elektronski mediji, pozivaju}i se na pisanje au-

Uhap{ena 33 ~lana Ben Alijeve porodice Ivo Sanader ostaje u
Biv{em premijeru odbijena `alba
Prikazani su zlato i skupocjeni nakit koji su prona|eni kod ~lanova porodice
za u slu~aju da je pu{ten. Sanaderu se stavljaju na teret veoma te{ke optu`be zbog kojih postoji „intenzivan poriv za bijeg“, pa se pritvor ne mo`e zamijeniti „lak{im na~inom kontrole“, izjavio je portparol salcbur{kog tu`ila{tva. Sanader }e 3. februara ponovo biti saslu{an zbog optu`bi za pranje novca, {to se ne}e obaviti videolinkom, ve} u pritvoru u Salcburgu, gdje se nalazi od 10. decembra 2010., ili u uredu tu`ioca u Salcburgu. Sanader ima pravo na jo{ jednu `albu. On je u pritvoru u Austriji od hap{enja, 10. decembra, zbog potjernice koju je za njim raspisala Hrvatska jer se sumnji~i da je umije{an u korupciju, kako kroz izvla~enje para iz dr`avnih preduze}a i ministarstava tako i zbog {tetnih ugovora Hrvatske elektroprivrede i kompanije „Dioki“. Na osnovu sumnje da su po~inili zlo~ine protiv Tunisa, uhap{ena su 33 ~lana porodice svrgnutog predsjednika Zine el-Abidina Ben Alija, javila je ju~er lokalna televizija, a privremeni predsjednik najavio je potpuni raskid s pro{lo{}u. Televizijska stanica citirala je „zvani~ni izvor“ koji je rekao da }e biti provedena istraga da bi ti ljudi bili izvedeni pred lice pravde. Na televiziji su prikazani

TUNIS Nastavljaju se politi~ka previranja i protesti

Nova istraga
Sanader je odbio brzo izru~enje Hrvatskoj, iako je najavljivao da }e se predati hrvatskim vlastima. U me|uvremenu je protiv njega pokrenuta i istraga zbog pranja novca u jednoj od austrijskih banaka. strijskih medija, Sanaderu je `alba u kojoj je tra`io pu{tanje na slobodu dok traje postupak izru~enja odbijena zbog straha od bijega, ali je sud zaklju~io da nema opasnosti od zata{kavanja doka-

Hici upozorenja
Vojska je ju~er ispalila hice upozorenja na nekoliko stotina ljudi koji su u~estvovali u protestnoj {etnji u glavnom gradu Tunisa. Demonstranti su se kretali u pravcu sjedi{ta stranke RCD. Oni zahtijevaju odlazak s vlasti „stare vladaju}e garde, naveo je Reuters. zlato i skupocjeni nakit koji su prona|eni kod ~lanova porodice. Demonstracije zbog siroma{tva, nezaposlenosti i korupcije po~ele su
Tunis: Neredi se ne smiruju
(Foto: AFP)

Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader dao je pola miliona eura kontroverznom pjeva~u Marku Perkovi}u Tompsonu (Thompson) da ne nastupa ni za jednu politi~ku stranku u predizbornoj kampanji 2007. godine, tvrdi u svom iskazu Mladen Bari{i}. Tompsonov menad`er Zdravko Bari{i} odlu~no je demantirao tvrdnje da je Tompson iz Sanaderovog i Bari{i}evog „crnog fonda“ dobio ovaj novac. - Gospodin Perkovi} se nikada nije susreo sa Sanaderom i nikada nisu sjedili, a kamoli da je primio neki novac. Tompsonov stav je bio i ostao da se u politi~ke kampanje ne

Tompsonu pola miliona eura

Novi detalji izlaze na povr{inu

krajem decembra, a u neredima je poginulo vi{e desetina ljudi. Predsjednik Ben Ali napustio je zemlju pro{le sedmice i oti{ao u Saudijsku Arabiju, a njegovu du`nost privremeno je preuzeo predsjednik parlamenta Fuad Mebaza. U tuniskoj {tampi, koja je godinama bila pod dr`avnom kontrolom, pojavili su se brojni izvje{taji u kojima se navodi da je pre-

dsjednikova porodica pobjegla s ogromnim sumama novca i zlata. Privremeni {ef dr`ave Mebaza izjavio je ju~er da }e politi~ke partije, uklju~uju}i Ustavni demokratski savez (RCD) biv{eg predsjednika, biti odvojene od dr`ave u cilju „potpunog raskida s pro{lo{}u“. Dr`avna televizija prenijela je da }e raskid izme|u dr`ave i svih politi~kih partija biti prioritet tr-

anzicione vlade. Pored toga, svi ministri prijelazne vlade u Tunisu koji su ~lanovi vladaju}e partije svrgnutog predsjednika podnijeli su ju~er ostavku u toj stranci. Prethodno su se ~etvorica ministara povukla iz nove prijelazne vlade nacionalnog jedinstva, samo dan nakon {to je objavljen njen sastav, u znak protesta zbog toga {to RCD i dalje u~estvuje u vlasti.

Tompson: Negira optu`be

uklju~uje i ne pjeva i tako je i bilo u posljednjih nekoliko kampanja stranaka i predsjedni~kih kandidata - rekao je Zdravko Bari{i} za HTV.

Vi{e dr`avno tu`ila{tvo podnijelo je zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog govora mr`nje, pi{e list „Pobjeda“. Tu`ila{tvo je prijavom obuhvatilo, pored citata i njegovih izjava datih u Baru i Podgorici na Badnju ve~er, 6. januara, i dio izjave date novinarima na proslavi pravoslavne Nove godine u Podgorici, 14. januara, ali i dio pisma koje je donio premije-

Zatra`en postupak protiv Amfilohija

Govor mr`nje u Crnoj Gori

ru Igoru Luk{i}u i koje je kasnije podijelio novinarima. Amfilohije je ranije rekao da nije prvi ni posljednji kojem sude u Crnoj Gori „na pravdi Boga“. Ve}ina opozicionih stranaka, parlamentarnih i neparlamentarnih, osudila je najavu tu`ila{tva da }e protiv mitropolita podnijeti prekr{ajnu prijavu, poru~iv{i da se o~ekivalo da }e se Crna Gora, u okviru zahtjeva Evropske komisije, obra~unavati s mafijom, a ne s vladikama.

Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu izjavio je poslije povratka iz Bejruta u Ankaru da politi~ke strane u Libanu u ovom trenutku nisu spremne na}i kompromis i rije{iti sada{nju krizu. Ministar Davutolu je rekao da je njegova zemlja, ukoliko strane u sporu zauzmu novi, konstruktivan pristup u rje{avanju politi~ke krize, i dalje spremna da pomogne u pronala`enju rje{enja u Libanu. [ef turske diplomatije i katarski premijer [eik Ha-

Davutolu: Strane u Libanu nisu spremne za kompromis

Turski {ef diplomatije poru~io

mad bin Jasim el-Tani ju~er su napustili Bejrut poslije neuspjele posredni~ke misije u vezi s formiranjem nove libanske vlade i presijecanjem politi~ke krize. Oni su kratko saop}ili da „suspendiraju svoje aktivnosti u Bejrutu“ nakon {to su u Libanu njihovi prijedlozi primljeni s rezervom, javile su agencije. Koaliciona vlada libanskog premijera Sada Haririja pala je pro{le nedjelje zbog nesporazuma u vezi sa Specijalnim tribunalom UN-a, koji istra`uje atentat na njegovog oca Rafika Haririja.

Sonja i [imon Peres: U braku od 1945.

(Foto: AFP)

Bejrut: Situacija napeta

(Foto: AFP)

Supruga predsjednika Izraela [imona Peresa Sonja Peres (87) umrla je ju~er u svom domu na sjeveru Tel Aviva. Ro|ena u Poljskoj 1923. godine kao Sonja Gelman, uselila se na dana{nju teritoriju Izraela ~etiri godine kasnije. Godine 1942. prijavila se u britansku armiju, gdje je slu`ila kao medicinska sestra u vojnoj bolnici kraj Kaira. Kasnije je bila voza~ kamiona u istoj armiji i vi{e puta

Umrla supruga [imona Peresa

U svom domu na sjeveru Tel Aviva

vozila kroz Evropu. Udala se za [imona Peresa 1945. godine. Sonja je bila poznata po tome {to je izbjegavala pojavljivanje u javnost, izabrav{i da ostane u sjenci {est decenija duge politi~ke karijere svoga supruga. Peres je po{tovao tu njenu `elju. Kada je postao predsjednik, 2007. godine, ona je odlu~ila da se ne preseli u predsjedni~ku rezidenciju u Jerusalemu.

globus

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

21

ITALIJA Nakon optu`bi da je maloljetnici pla}ao za seks

Berluskoni mijenja zakon da se za{titi od ka`njavanja
Predsjednik \or|o Napolitano izjavio da je zemlja u potpunom haosu

Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) kazao je da }e predlo`iti nove zakone kojima bi se istra`ne sudije sprije~ile da istra`uju dr`avne izabrane predstavnike. Berluskoni, komentiraju mediji, ponovo poku{ava primijeniti stari obrazac, a to je dono{enje zakona kojim }e se za{tititi od procesuiranja. Ovaj najnoviji koji mu prijeti vezan je uz optu`be o aferama s maloljetnom Rubi (Ruby). U televizijskom

Fatalna Rubi pro`ivljava svojih pet minuta slave i dobro se snalazi u javnim nastupima. U posljednjem pojavljivanju pred TV kamerama u suzama se zaklinjala da je Berluskoni „nije ni taknuo“.
Berluskoni: Tvrdi da se radi o politi~kom podmetanju

Rubi postala zvijezda

obra}anju, o~ito napet, Berluskoni je jo{ jednom porekao bilo kakvu umije{anost. - @elim se {to prije suo~iti sa sudijama i pobiti ove optu`be da bi se slu~aj {to prije zatvorio. Ja se ne mogu predstaviti javnim tu`iocima koji za to nisu kompetentni - kazao je Berluskoni isti~u}i da ga milanski istra`itelji dovode pred sud 28. put u 17 godina. Berluskoni se trebao pojaviti na razgovoru pro{le sedmice, ali to nije u~inio jer smatra da milanski istra`itelji „nemaju pravo voditi slu~aj“. Jo{ jednom je istakao da je apsurdno da ga optu`uju za seks s Ruby, koja je rekla da s njim nije bila ni u kakvom odnosu. Italijanski predsjednik \or|o Napolitano (Giorgio) izjavio je povodom najnovijih de{avanja da se nada da }e se Berluskoni javiti tu`iocima u Milanu {to je prije mogu}e te dodao da je Italija u potpunom haosu.

Zubna proteza koja je pripadala britanskom ratnom premijeru Vinstonu ^er~ilu (Winston Churchill) prodata je ju~er na aukciji u Londonu za blizu 19.000 eura. Zlatna proteza, prvobitno procijenjena na 9.500 eura, izra|ena je specijalno za ^er~ila kako bi mu pomogla da prikrije govornu manu, njegovo ~uveno „{u{kanje“ koje ga je pratilo jo{ od djetinjstva, objasnio je stru~njak aukcijske ku}e „Bonams“. „Stari lav“, ~iji su glas Britanci svakog dana slu{ali na radiju tokom Drugog svjetskog rata, imao je stalno kod sebe dvije proteze, „za svaki slu~aj“. Pri~a se da je svog zubara oslobodio slu`enja vojske kako bi mu uvijek bio pri ruci. U izjavi za BBC sin proteti~ara koji je izradio ^er~ilove la`ne zube rekao je da je slavni premijer

Prodata ^er~ilova proteza

Na aukciji u Londonu

^er~il: Skrivao govornu manu

imao obi~aj da u bijesu, kada bi novosti s fronta bile lo{e, ispljune protezu. Pro{log juna kolekcija predmeta biv{eg britanskog dr`avnika, me|u kojima su bili jedna cigara, pisma u kojima se spominje Hitler i nekoliko njegovih govora, prodata je za blizu 690.000 eura.

Najmanje 45 ljudi poginulo je, a vi{e od 130 je ranjeno u dva napada automobilima bombama u blizini svetog ira~kog grada Karbale, saop}ili su zvani~nici. Napadnuti su hodo~asnici koji u~estvuju u {iitskoj vjerskoj svetkovini. Ju~er ne{to ranije bomba{

Tragi~an dan u Iraku

Napadnuti {iitski hodo~asnici

samoubica ubio je najmanje troje ljudi u centru grada Bakube, u drugom napadu te vrste koji se u posljednjih nekoliko dana desio u tom gradu. Nasilje se posljednjih godina u Iraku smanjilo, javlja BBC, ali smrtonosni napadi se i dalje de{avaju.

22

Dnevni avaz, petak, 14. januar/sije~anj 2011.

globus

Ukratko

SUSRETI SAD i Kina dogovorili razvoj saradnje

Nova Friburgo: Spasila~ki napori u toku

Broj ljudi stradalih u klizi{tima i poplavama u planinskoj oblasti Brazila popeo se na 727, a najmanje 207 osoba se jo{ vodi kao nestalo, saop}ile su vlasti. Ured tu`ioca u Rio de @aneiru objavio je listu nestalih ljudi, {to je prva zvani~na procjena broja nestalih od po~etka nesre}e, prije sedam dana, a koja ukazuje da bi broj `rtava mogao biti skoro 1.000. Lokalni zvani~nici u najte`e pogo|enim gradovima Teresopolis i Nova Friburgu izjavili su da je broj nestalih najmanje 300 i da se za mnoge od njih pretpostavlja da su zatrpani blatom, prenijela

Poplave i klizi{ta izmijenili geografiju pojedinih regiona

Broj stradalih popeo se na 727

Ljudska prava izvor tenzija
Kina poduzela zna~ajne korake ka smanjenju kra|e intelektualne imovine

Sudan: Uspje{an referendum

Ju`ni Sudan nova dr`ava

je agencija Reuters. Kako spasioci dopiru do sve zaba~enijih mjesta i pronalaze sve vi{e `rtava, broj stradalih svakodnevno raste. Vjeruje se da se nekoliko stotina ljudi jo{ nalazi u oblastima u kojima postoji rizik od novih klizi{ta. Do mnogih stanovnika ugro`enih oblasti pomo} ne mo`e sti}i zbog sru{enih mostova i poplavljenih puteva, a u neke dijelove zemlje su poslati helikopteri da bi spasili pre`ivjele. Neki zvani~nici ka`u da je snaga poplava i klizi{ta toliko velika da je geografija pojedinih regiona zna~ajno izmijenjena.

D@UBA - Prema preliminarnim podacima, vi{e od 98 posto ljudi u glavnom gradu Ju`nog Sudana i njegovoj okolini na referendumu je glasalo za nezavisnost tog regiona, saop}ili su zvani~nici. Rezultate referenduma koji je trajao sedam dana, a zavr{en je u subotu, objavio je Komitet za referendum za Centralnu Ekvatoriju, jednu od deset dr`ava Ju`nog Sudana.
Supru`nici Obama i Hu \intao: Dru`enje uz ve~eru
(Foto: AFP)

Sve vi{e odsje~enih gradova u Australiji

Najgore poplave u 100 godina

Predsjednici SAD i Kine Barak Obama (Barack) i Hu \intao najavili su unapre|enje saradnje dviju zemalja u mnogim oblastima, od pove}anja trgovinske razmjene do borbe protiv terorizma, ali su ostali pri svojim stavovima o pitanjima o kojima se ne sla`u, posebno o ljudskim pravima. Obama je priznao da su razlike u stavovima o ljudskim pravima „povremeni izvor tenzija dviju vlada“, a Hu to nije `elio komentirati. - Mi, Amerikanci, imamo neke ~vrste poglede o univerzalnosti odre|enih prava, prava na slobodu govora, vjeroispovijesti, okupljanju - rekao je Obama na zajedni~koj konferenciji za novi-

Novi poslovi

nare s kineskim predsjednikom u Bijeloj ku}i. Ameri~ki predsjednik je rekao da je to pitanje posebno nagla{avao u razgovoru s Huom, ali da ih neslaganje u toj stvari „ne spre~ava da sara|uju u drugim oblastima“. Razvoj saradnje dviju najve}ih svjetskih ekonomija nagovje{tava sklapanje poslova koji }e ameri~ki izvoz pove}ati za 45 milijardi dolara. Obama je dodao da je Kina poduzela zna~ajne korake u pravcu smanjenja kra|e intelektualne imovine i pro{irenja ameri~kih investicija. Kina je postala „jedna od najva`nijih tr`i{ta za ameri~ki izvoz“ koji je pomogao u stvaranju pola miliona poslova za Amerikance, rekao je Obama, a od kineskog kolege zatra`io je da podigne vr-

ijednost kineske valute juan. Predsjednik Kine je rekao da se s ameri~kim kolegom slo`io o daljnjem sveobuhvatnom unapre|enju ameri~kokineskih odnosa i izgradnji partnerstva na „obostranom po{tovanju i koristi“. Hu je naglasio da obje zemlje trebaju „po{tovati suverenitet, teritorijalni integritet i razvojne interese“ druge dr`ave. Na pitanje mo`e li opravdati stanje ljudskih prava u Kini, Hu je rekao da je njegova zemlja „ostvarila ogroman napredak koji je uva`io ~itav svijet“, ali da jo{ mnogo toga mora biti u~injeno. Ve~eru za kineskog predsjednika organizirala je prva dama Amerike Mi{el Obama (Michelle Obama).

Ugro`eno vi{e od milion ljudi

U~injen napredak

PUTUKUDIJIRUPU Pomo}nica generalnog sekretara UN-a Katrin Brag (Catherine Bragg) doputovala je ju~er u [ri Lanku, te{ko pogo|enu poplavama i klizi{tima koji su odnijeli 43 `ivota i ugrozili vi{e od milion ljudi. Brag je posjetila jedno selo na sjeveru [ri Lanke, blizu Mulaitivua, biv{eg upori{ta pora`enih „Tamilskih tigrova“, koje je pretrpjelo velika razaranja tokom gra|anskog rata, a potom i od nedavnih poplava.

Protest zbog morske granice

Kerang: Voda i dalje raste

(Foto: AP)

Rijeka Loden, koja se izlila uprkos postavljenim nasipima, ostavila je odsje~enim jo{ jedan grad na jugoistoku Australije, koja je ve} nedjeljama pogo|ena najgorim poplavama u posljednjih 100 godina. Ukoliko nivo vode u Kerangu, u australskoj dr`avi Viktoriji, nastavi rasti, moglo bi biti poplavljeno do 1.500 domova, prenio je AP . U skoro dvomjese~nim

Vlada je saop}ila da bi poplave u Kvinslendu mogle biti najskuplja prirodna katastrofa u historiji Australije. [teta je bila procijenjena na pet milijardi dolara prije nego {to su poplave, pro{le sedmice, stigle do Brizbejna.

Najskuplja katastrofa

poplavama u Kvinslendu, na sjeveroistoku Australije, usljed kojih su dvije tre}ine te ogromne dr`ave ostale pod vodom, najmanje 30 ljudi izgubilo je `ivot. Poplavljene teritorije dosti`u povr{inu Francuske i Njema~ke. Ju`no od Kvinslenda, u dr`avi Novi Ju`ni Vels, poplave su, izgleda, odnijele jo{ jedan `ivot. Istraga tek treba utvrditi uzrok smrti. U Viktoriji su, poslije pro{lonedjeljnih rekordnih pljuskova, ugro`ena 72 grada, poplavljeno je 1.770 imanja, a evakuirano vi{e od 3.500 ljudi. Vlasti su ju~er pozvale na evakuaciju i gra|ane Dimbule, gradi}a s 2.000 stanovnika, po{to nivo rijeke Vimere raste. Podru~je Brizbejna ju~er je bilo zahva}eno novim olujnim pljuskovima. Hiljade ljudi ostale su bez struje, a bujica je s puta odnijela dva automobila ~iji su voza~i spa{eni.

Velika Britanija zbog javnog interesa zabranila je ulazak u dr`avu kontroverznom ameri~kom sve}eniku Teriju D`onsu (Terry Jones), koji je postao poznat nakon {to je, pro{le godine, planirao organizirati javno spaljivanje Kur’ana. D`ons je u Velikoj Britaniji trebao prisustvovati desni~arskom okupljanju u Milton Kejnsu koje je nazvano „Engleska je na{a“. Britansko Ministarstvo unutra{njih poslova saop}ilo je da D`ons ne mo`e u dr`avu zato {to se vlada protivi svim oblicima ekstremizma. Sve}enik je najavio `albu na odluku o zabrani, tvrde}i da u Velikoj Britaniji nije `elio kr{iti zakone i da nije protiv muslimana i

Velika Britanija zabranila ulazak Teriju D`onsu

Kontroverzni sve}enik otkazao putovanje

LJUBLJANA - Slovenija je Hrvatskoj poslala protestnu notu, jer smatra da se hrvatskim Pravilnikom o granicama u ribolovnom moru prejudicira granica. Hrvatska televizija izvje{tava da je Hrvatska u taj pravilnik ucrtala da se granica prote`e sredinom Piranskog zaljeva, ali je i dodato kako }e tako biti samo do zavr{etka razgrani~enja izme|u Hrvatske i Slovenije.

Ubijeno desetero pobunjenika

D`ons: Namjeravao spaliti Kur’an

njihove religije, ve} se protivi radikalizmu. D`ons je rekao da zabrana nije pravedna ni s ljudske strane, jer mu k}erka i unuci `ive u Britaniji.

Pro{le godine, na godi{njicu ru{enja Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, D`ons je `elio organizirati „Me|unarodni dan spaljivanja Kur’ana“.

KABUL - NATO i afganistanske snage ubile su vi{e od desetero pobunjenika tokom dvodnevnih borbi u sjevernom dijelu Afganistana, saop}eno je ju~er. Cilj operacije u provinciji Farjab bilo je eliminiranje talibana koji su se kretali slobodno u toj zoni. Trupe su pretra`ile mnoge ku}e bez incidenata, ali je na njih pucano iz obli`njih rovova, pa su uzvratili vatru, javio je AP .

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

23

Mislili da ima 24, a ne 14 godina
Prinsa Samerfilda (Prince Summerfiled) izbacili su iz {kole „Petersfield“ zbog sumnje da je stariji od 14 godina. Uprava {kole bila je uvjerena da Prins nema 14, ve} 24 godine. U {koli je proveo dva dana. Poslali su ga ku}i s pismom za majku Eneti (Ennettie) u kojem stoji kako je Prins prijetnja za ostalu djecu s obzirom na svoju dob te da porodica mora potvrditi dokumentom da je on maloljetan. - Posumnjao sam jer je Prins prvo rekao da je ro|en 24. septembra 1986. godine, a onda se brzo ispravio i rekao 1996. Zbog toga i zato jer izgleda starije nego {to se predstavlja zatra`io sam od roditelja

Dje~aka izbacili iz {kole

24

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

kiosk

[OKANTNO Uhap{en dr. Kermit Gosnel iz Filadelfije

Zaradio milione obavljaju}i ilegalne poba~aje
Gosnel je optu`en za smrt nekoliko beba, ali i obavljanje hiljada poba~aja u {estom, sedmom i osmom mjesecu trudno}e
secu trudno}e. Pod istim optu`bama uhap{ena je i njegova supruga te osmero zaposlenika klinike, a za jo{ ~etvero }e tek biti odlu~eno ho}e li biti podignute optu`nice za ubistvo. Gosnel je pod istragom od 2002., kada su se, po prvi put, pojavile vijesti o ilegalnim poba~ajima obavljenim u njegovoj klinici. Tada

Prins izgleda zrelije

potvrdu o njegovoj dobi rekao je direktor {kole Najd`el Pul (Nigel Poole). Prins je zaista ro|en 24. septembra 1996. godine na Malaviju i izgleda zrelije nego dje~aci njegove dobi.

Policija u Filadelfiji uhapsila je dr. Kermita Gosnela (Gosnell) zbog optu`be za hiljade ilegalnih poba~aja koje je radio u svojoj klinici. Gosnel (69) je optu`en za smrt nekoliko beba, ali i obavljanje poba~aja u {estom, sedmom i osmom mje-

Klinika u kojoj su umirali pacijenti

Dr. Gosnel: Pod istragom od 2002. godine

su se pojavile i vijesti o spolnim bolestima koje su se prenosile u njegovoj klinici, a od 2007. se ozbiljnije spominju ilegalne aktivnosti. Tada je umrla 41-godi{nja pacijentica nakon prevelike doze zastarjelog sedativa upotrijebljenog prilikom operacije. Pretpostavlja se da je Go-

snel zaradio milione dolara od svojih ilegalnih aktivnosti. Istraga savezne porote dovodi u pitanje i zakone ameri~ke savezne dr`ave Pensilvanije koji dozvoljavaju da se klinike za poba~aje otvaraju bez licenci koje su potrebne u drugim saveznim dr`avama SAD. Isto tako, nadzor takvih klinika nije redovan.

kiosk

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

25

NJEMA^KA @eljela provjeriti kako izgleda stvarni `ivot

Bogata{ica napustila pala~u i radi kao ~ista~ica Stanovi za 7.300 eura
Jednostavno ure|eni

Presti`na nekretnina u Londonu

Fon Firstenberg-Dusman prihvatila se ~i{}enja, ali i drugih poslova koje rade njeni zaposlenici i ka`e da se nije pokajala

Vlasnica berlinske kompanije za ~i{}enje, ketering i brigu za starije odlu~ila je re}i dosta sjedenju u svojoj pala~i i provjeriti kako izgleda `ivot njenih zaposlenika. Bogata{ica Katerina fon Firstenberg-Dusman (Catherine von Fuerstenberg-Dussmann) nakon smrti svog supruga preuzela je firmu koja zara|uje 1,4 milijarde eura i zapo{ljava vi{e od 53.000 ljudi.

Fon Firstenberg-Dusman rukuje i te{kim ma{inama

A {ta ta~no rade njeni zaposlenici i kako im je na poslu, 59-godi{nja `ena `eljela je i sama provjeriti. - Zanimalo me kako je to kad po~ne{ raditi u pet sati ujutro i kako je rukovati te{kim ma{inama. Zanimalo me i {to radnici trebaju kako bi bili zadovoljni poslom u „Dussmannu“ - objasnila je Katerine, koja je prije preuzimanja firme bila doma}ica. Tako se sada prihvatila ~i{}enja, ali i drugih poslova koje rade njeni zaposlenici i ka`e da se nije pokajala.

po kvadratnom metru

U Londonu je otvorena najpresti`nija stambena zgrada na svijetu. Smje{tena uz Hajd park, zgrada ima 86 stanova, ~etiri luksuzna potkrovlja i pogled od kojeg se uzdi{e. Takav dom ko{ta 7.300 eura po kvadratnom metru. Bez obzira na cijenu, kupaca ne nedostaje. Pro-

dato je ve} 60 posto stanova. - Imamo kupce iz Kine, Indije, s Bliskog istoka, iz isto~ne Evrope, SAD... Svi oni imaju razli~ite ukuse i razli~ite stilove. Kada ure|ujemo jedan ovakav stan, poku{avamo ga pribli`iti {to ve}em broju ljudi. Zato ne radimo ni{ta previ{e ekscentri~no ili eklekti~no. Tonovi su ve}inom neutralni - rekao je upravitelj Nik Kendi (Nick Candy).

Donio u banku nov~anicu od milion dolara

Lov na Higsov bozon kre}e u februaru
Do kraja januara tehni~ki remont trebao bi biti gotov, a zrake bi ponovo trebale proletjeti LHC-om sredinom narednog mjeseca
koje }e unaprijediti mnoge sisteme. U CERN-u tvrde da sve ide po planu te da bi prva testiranja strujnih krugova trebala po~eti 24. januara, odnosno za manje od sedam dana. Do kraja januara tehni~ki remont trebao bi biti gotov, a zrake bi ponovo trebale proletjeti LHC-om sredinom februara. Pro{le godine LHC je ostvario velike uspjehe, od postavljanja energetskog rekorda, rekreiranja Velikog praska na mini razini, da bi posljednji uspjeh bio kreiranje prvih atoma antimaterije, odnosno antivodika. Razlog za{to se CERN odlu~io pri~ekati s pravim remontom jest lov na Higsov bozon, na kojem po~iva standardni model fizike. Veliki hadronski sudara~ (LHC) je na godi{njem odmoru do sredine februara, do kada }e biti napravljen brzi remont ~itavog postrojenja. Lov na Higsov (Higgs) bozon prevelika je stvar da bi se samo tako prepustila slu~aju i konkurenciji, koju predstavlja ameri~ki „Fermilab“ i njihov „Tevatron“. Distribucija elektri~ne energije, sistem hla|enja, ventilacija, kriogeni~ki sistemi, sistemi sigurnosti i pristupa, vakuum, dizalice i liftovi sada su na provjeri do sredine idu}eg mjeseca. U izvje{taju na stranicama CERN-a stoji i da }e se povrh svega toga napraviti i neke preinake na LHC-u

Dijelovi Velikog hadronskog sudara~a na provjeri

Penzionirani poduzetnik Volfgang U. (Wolfgang, 65) iz Dizeldorfa u{etao se u banku i iznena|enoj slu`benici pru`io nov~anicu od milion dolara, pi{e „Bild“. Tra`io je da mu taj iznos stave na ra~un ili da mu isplate isti iznos u manjim nov~anicama. Slu`benica je odmah pozvala policiju jer nov~anica od milion dolara ne postoji. Volfgang je kasnije pred sudom rekao da je nov~anicu dobio na [ri Lanki od ~ovjeka kojem je prodao svoju vilu. Rekao je i da nije tra`io slu`benicu da prizna nov~anicu nego je samo pitao vrijedi li nov~anica kao sredstvo pla}anja.

U PRODAJI JE

LHC: Bit }e napravljene i odre|ene promjene

Tragedija u Francuskoj

Uhap{eni razbojnici

Strava u Srbiji

Devetogodi{nja djevoj~ica koja je bolovala od dijabetesa po~inila je samoubistvo sko~iv{i s petog sprata zgrade u francuskom gradu Lionu. Ona se zbog bolesti morala pridr`avati stroge dijete i svaki je dan primala inzulinske injekcije. - @eljela je biti kao ostala djeca, bezbri`no se igrati i tr~ati po naselju komentirao je tragi~an doga|aj lokalni dje~ak. Susjedi ka`u da je bila draga djevoj~ica, tiha i mirna. Niko od njih nije mogao ni pomisliti da bi takvo dijete sebi moglo oduzeti `ivot.

Bolesna djevoj~ica bacila Konzumirali pepeo ~ovjeka se s prozora misle}i da je kokain

Grupa tinejd`era provalila je u ku}u na Floridi. Ukrali su neke ku}anske aparate, nakit i dvije urne. U jednoj je bio pepeo `eninog pokojnog oca, a u drugoj kremirani ostaci pasa. Izjurili su vani, otvorili urne i mislili da je unutra kokain. Konzumirali su pepeo, ne znaju}i o ~emu se radi. U vijestima na televiziji razbojnici su vidjeli da su ukrali urnu s kremiranim ostacima ~ovjeka i dva psa. Htjeli su vratiti urne, ali su shvatili da je jedan od njih ostavio otiske na njima te da bi to bilo preopasno. Urne su na kraju bacili u jezero. Policija ih je ipak na{la i uhapsila.

Nepoznati po~inioci u Beogradu zapalili su kiosk u kojem je bio radnik. Mladi} je nakon po`ara preba~en u bolnicu. Vandali su oko kioska polili benzin i zapalili ga. Vatra je ubrzo zahvatila cijeli kiosk iz kojeg je istr~ao upla{eni zapaljeni mladi}. Njega su spasili vatrogasci i ekipa Hitne pomo}i. Ubrzo su vatrogasci ugasili vatru, a kiosk je u po`aru potpuno uni{ten. Policija traga za piromanima koji su umalo ubili mladi}a.

Zapalili kiosk u kojem je bio mladi}

Vo}e na trpezi
Kivi u kola~ima

Specijaliteti za prave gurmane

Kako pripremiti meso zeca, srne, fazana...

26

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

27
„Ju`njak“ na Obali
Na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu sutra }e biti izvedena predstava „Ju`njak“ reditelja Rejnera Vernera Fasbindera (Rainera Wernera Fassbinder). Rije~ je o kolektivnoj diplomskoj predstavi studenata ~etvrte godine Odsjeka za glumu. Mentor na predstavi je Ermin Bravo. U sarajevskoj „Asa Art galeriji“ ve~eras }e biti otvorena grupna izlo`ba „Arhetipologija“. Na otvorenju }e o konceptu izlo`be govoriti autorica Ivana Re`ek iz Hrvatske, kao i koordinatorica i u~esnica u projektu Nata{a Stani{i}. Nakon Sarajeva, izlo`ba }e biti predstavljena publici u Hrvatskoj, Njema~koj, SAD i Kanadi.

Le`ai}ev film u „Meeting Pointu“ „Arhetipologija“ u Sarajevu
Sarajevsko kino „Meeting Point“ od danas po~inje s redovnim repertoarom. Publika }e svaki dan mo}i vidjeti filmove „Tilva Ro{„ Nikole Le`ai}a i „Belvedere“ Ahmeda Imamovi}a. Le`ai}ev film dobitnik je nagrade „Srce Sarajeva“ pro{logodi{njeg Sarajevo Film Festivala, dok je Imamovi}evo ostvarenje imalo nedavno bh. premijeru.

REDITELJI Haris Pa{ovi} iz Beograda za „Avaz“ govori o novoj predstavi

[ta zna~i biti u EU s Mikijem Manojlovi}em i „Laibachom“
vi „Evropa danas“, koju Pa{ovi} re`ira prema eseju hrvatskog klasika Miroslava Krle`e, a koja }e biti realizirana u koprodukciji sa Slovenskim narodnim gledali{~em Maribor. Zanimljivo je da }e se u
„Laibach“: Na sceni i kultni slovenski bend

Pa{ovi}: Me|unarodni projekt

U Beogradu }e od 25. februara do 6. marta biti odr`an 39. me|unarodni filmski festival Fest na kojem }e biti prikazano vi{e od 70 najzna~ajnijih filmova. Festival, koji }e biti odr`an pod sloganom „U kojem si filmu?“, otvorit }e

U programu „Neprijatelj“ i „Cirkus Columbia“

Na beogradskom Festu

„Coriolanus“, koje je snimao upravo u Beogradu. Na Festu }e, izme|u ostalih, biti prikazani i film „Cirkus Columbia“ bh. reditelja Danisa Tanovi}a te „Neprijatelj“ srbijanskog reditelja Dejana Ze~evi}a. Ovaj film je ina~e ra|en u kopro-

Esej Miroslava Krle`e „Evropa danas“ u produkciji East West Centra i Slovenskog narodnog gledali{~a Premijera 16. februara u Mariboru
izde{avalo, mnogo je vremena pro{lo, a mi nismo bili u prilici ponovo sara|ivati. Mi smo za ovu predstavu imali redovne probe u Beogradu, u Mariboru sam radio sa Edvardom dok sam bio na koncertima „Laibacha“ u Budimpe{ti i Pragu - pri~a nam Pa{ovi}.

Sarajevski reditelj Haris Pa{ovi} i direktor East West Centra ovih se dana nalazi u Beogradu gdje s poznatim srbijanskim glumcem Mikijem Manojlovi}em radi na novom projektu. Naime, rije~ je o predsta-

Dragan Marinkovi} u filmu „Neprijatelj“

Na jednom mjestu
Da Krle`ine eseje postavi na teatarsku scenu Pa{ovi} se odlu~io zbog, kako ka`e, njegove genijalnosti, ali i izvrsnoj analizi Evrope. - Krle`a je ovaj esej pisao prije 75 godina, a izgleda kao da je pisan danas. Ovo je prvi put da se „all star“ iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije okupe na jednom mjestu i zajedno na umjetni~ki i kriti~ki na~in progovore o Evropi danas. Mi u predstavi postavljamo pitanje {ta uop}e zna~i biti u Evropskoj uniji - ka`e reditelj za „Dnevni avaz“. Vrlo brzo cijela ekipa predstave sastat }e se u Mariboru gdje }e trajati probe sve do premijere koja }e biti odr`ana 16. februara. Publika u Sarajevu predstavu }e mo}i vidjeti pak tek u junu, u okviru East West Festa.
A. GAJEVI]
(Foto: S. Saletovi})

holivudski glumac i reditelj Ralf Fajns (Ralph Fiennes) i njegovo ostvarenje

dukciji s „Balkan filmom“ iz Bosanske Dubice i sniman je A. G. u Prijedoru.

Manojlovi}: Jedini glumac u predstavi

predstavi, uz Manojlovi}a, na sceni na}i i kultna slovenska grupa „Laibach“, te dizajnerski duo Neja&Aka, pjeva~ica benda „Melodrom“ Mina [piler i poznati koreograf Edvard Klug (Edward Clug) iz ove zemlje.

U ekipi predstave na}i }e se jo{ i dramaturginja Dubravka Vrgo~ iz Hrvatske, slovenski videoreditelj Sa{o Podgor{ek, koji }e snimiti i dokumentarni film „Making of Europe Today“, te Bruno Lovri}, mladi bh. reditelj iz Mostara, koji }e biti asistent Harisu Pa{ovi}u. Producenti predstave su Ismar Had`iabdi} i Danilo Ro{ker.

Snima se i „Making of“

Redovne probe
- Posljednji put s Mikijem Manojlovi}em radio sam 1991. godine u Beogradskom dramskom pozori{tu na predstavi „^ekaju}i Godoa“. Sje}am se da smo u pauzi proba slu{ali vijesti kako tenkovi ulaze u Sloveniju. Od tada do danas sva{ta se

U Sarajevu otvorena izlo`ba Edina [}uka
U sarajevskoj galeriji „Mak“ preksino} je otvorena sedmodnevna prodajna izlo`ba skulptura „Ljepota kamena“ umjetnika Edina Ede [}uka. Izlo`eno je 15 skulptura, a sav novac od prodaje namijenjen je za lije~enje mladi}a Elvedina Hindi}a kojem predstoji transplatacija bubrega.

Od bosanskih kraljeva do srebreni~kih majki
[}uk je predstavio skulpture ra|ene u kamenu i bronzi, a kako nam je rekao, njima je obuhvatio bh. historiju od perioda srednjeg vijeka do dana{njeg vremena. Publika je tako mogla vidjeti skulpture bosanskih kraljeva Tvrtka l i Stjepana Toma{evi}a, te pisaca Alekse [anti}a, Maka Dizdara i Ive Andri}a, ali i majke Srebrenice. Izlo`bu je otvorila direktorica Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH Medhija Maglajli}, a predstavnice Udru`enja „Majke enklava Srebrenica i @epa“ zahvalile su umjetniku {to se svojom izlo`bom sjetio i srebreni~kih M. ^u. majki.

Ceremonija otvaranja 27. „Sarajevske zime“ osmi{ljena je kao svojevrstan karneval u kojem }e u~estvovati brojni umjetnici, uli~ni plesa~i, majstori vatre, svjetla i pokreta, naja- Melank-Mikanovi} i Spahi} na pres-konferenciji vio je ju~er na pres-konferenciji direktor Fe- govi}, muziku je odabrao Ognjen Bomo{tar, a reditelj je stivala Ibrahim Spahi}. Karneval }e 7. februara kr- Ned`ad Begovi}. Vizuelni identitet ovogoenuti od At mejdana, preko Ba{~ar{ije i Skenderije, do di{nje „Zime“, koja }e biti Narodnog pozori{ta. Scenar- odr`ana pod motom „Umjetij za otvaranje potpisuje Mi- nost ljubavi“, predstavila je rsad Be}irba{i}, scenografiju autorica Mila Melank-MikaM. ^u. Marijela Margeta-Ha{imbe- novi}.

Ned`ad Begovi} re`ira ceremoniju

Otvorenje „Sarajevske zime“

[}uk: Historija kroz likove

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Vlada FBiH ju~er je privremeno, na period do 60 dana, imenovala Branku Turi}, po{to je prethodno

Turi} na ~elu Fondacije

Prema odluci Vlade FBiH

ove du`nosti, na li~ni zahtjev, razrije{en Izudin Bajrovi}. Ina~e, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisalo je konkurs za imenovanje novog predsjednika UO A. G. Fondacije.

(Foto: M. Kadri})

VREMEPLOV

21. januar 2011.

DOGODILO SE
1827. - U Americi {tampan „Freedom Journal“, prve novine namijenjene ~itaocima crne boje ko`e. 1853. - Patentirana ma{ina za pravljenje koverti. 1908. - Gradski oci Njujorka donijeli odluku kojom se `enama zabranjuje pu{enje na javnim mjestima. 1911. - Po~elo ure|enje Ba{~ar{ije u Sarajevu, dijelom uni{tene u po`aru 1908. godine. Tada je nestao Ha-

28
PREPORUKE Namirnice koje }e vas zagrijati

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

sveznadar
Istra`ivanje novozelandskih nau~nika sugerira kako uzimanje vitamina i drugih antioksidansa ima pozitivan utjecaj na plodnost mu{karaca. U novoj studiji je u~estvovalo vi{e od 1.000 parova koji su imali pote{ko}a sa za~e}em zbog premalog broja spermija kod ve}ine uklju~enih mu{karaca. Stru~njaci procjenjuju da odre|ene pote{ko}e s plodno{}u ima jedan od 12 mu{karaca. Efekt antioksidansa temelji se na njihovoj u~inkovitoj borbi protiv tzv. slobodnih radikala - visoko reaktivnih atoma s neparnim brojem elektrona koji mogu prouzrokovati o{te}enja DNK u spermijama, ka`u istra`iva~i. Sudionici istra`ivanja uzimali su tablete vitamina E, L-karnitina, cinka i magnezija.

\umbir grije cijelo tijelo zahvaljuju}i kombinaciji dva sastojka - gingerola i {ogaola Masne kiseline iz kokosovog ulja djeluju povoljno na zdravlje
Hladno je, a vi trebate vani? Osim slojeva odje}e dobro je i zagrijati se iznutra. Kako }ete to posti}i? Probajte tri namirnice, prema preporuci stru~njaka, ~iji sastojci tokom probave utje~u na povi{enje tjelesne temperature. \umbir grije cijelo tijelo zahvaljuju}i kombinaciji dva sastojka: gingerola i {ogaola. Mnogima poma`e kod glavobolja i probavnih smetnji. Za poseban osje}aj topline popijte {oljicu ~aja od |umbira. Kokosovo ulje. Ka{ika kokosovog ulja sadr`i 117 kalorija i 13,6 grama masno}e. 1911. - U Monte Karlu (Monte Carlo) odr`an prvi automobilisti~ki reli. No, masne kiseline koje sadr`i djeluju povoljno na zdravlje. Ja~aju imunitet, ubrzavaju zarastanje i poma`u pri gubitku kilograma. U hladnim danima }e vas i dobro zagrijati. Zeleni ~aj. Zbog velike koli~ine kofeina, zeleni ~aj vas ne}e samo zagrijati nego i razbuditi. Uz antioksidativne flavonoide „katehine“, kofein djeluje i na
Zeleni ~aj }e vas i razbuditi

\umbir, kokosovo ulje i zeleni ~aj

Antioksidansi za plodnost

Jo{ prednosti

povi{enje tjelesne temperature. Da bi imali koristi od zelenog ~aja i tokom obroka, uklju~ite ga u recepte koje pripremate.

lvad`iluk, za strance najinteresantniji dio Ba{~ar{ije. 1925. - Albanski parlament proglasio je Republiku, a za predsjednika postavio Ahmeda Zogua. 1976. - U SSSR-u je prvi put dozvoljena prodaja zapadnih listova, me|u kojima su bili „New York Times“ (NYT) i „Financial Times“ (FT). 1977. - Italija legalizirala abortus. 1990. - D`on Mekinro (John McEnroe) postao prvi teniser u historiji Australian Opena koji je izba~en zbog izliva gnjeva i kletvi koje je upu}ivao zvani~nicima na terenu. 1997. - Kancelar Njema~ke Helmut Kol (Kohl) i premijer ^e{ke Vaclav Klaus potpisali su deklaraciju o pomirenju u kojoj je Njema~ka navela kako `ali zbog nacisti~ke okupacije ^ehoslova~ke od 1938. do 1945. godine, a ^e{ka zbog protjerivanja Nijemaca iz Sudetske oblasti poslije Drugog svjetskoga rata. 1998. - U BiH je predstavljena konvertibilna marka (KM), nova zajedni~ka moneta za oba entiteta - Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

ORDINACIJA
Trebala bih operirati nos jer te{ko di{em. Smeta mi i grbica na sredini nosa. Iskreno, to mi je i glavna smetnja, mada su mi roditelji odobrili operativni zahvat upravo zbog te{kog disanja. Mogu li se uraditi istovremeno i ispravljanje nosne pregrade i estetska operacija, pita ~itatelj-

Utvr|eno kod djece

Operacija nosa zbog ote`anog disanja

Operativni trend u svijetu je da se za vrijeme jedne op}e anestezije (uspavljivanja, narkoze) uradi vi{e operativnih zahvata. Ponajprije zbog najve}ih opasnosti op}e anestezije za vrijeme uvo|enja i bu|enja. Vi ste potpuno u pravu: po{to ste mladi, estetika vam je na prvom mjestu. Kako budete starili sve vi{e }e vam smetati ote`ano disanje. Stoga, ne brinite. Barem 75 posto operativnih zahvata na nosu su istovremeno i funkcionalni i estetski. Veoma ~esto kombinirano i s drugim estetskim procedurama.

ka iz Banovi}a.

Doc. sc. prim. dr. Reuf Karabeg, specijalista op}e i plasti~no-rekonstruktivne hirurgije

Nova studija provedena na 3.034 djece pokazala je da ovisnost o videoigrama kod djece i tinejd`era mo`e uzrokovati razvoj psihi~kih problema, poput depresije, anksioznosti ili socijalne fobije. Naime, pokazalo se da se djeca koja igraju 30 i vi{e sati sedmi~no videoigre manje dru`e sa svojim vr{njacima te su Preporu~ljivo je dva sata dnevno ispred impulsivnija TV-a i ra~unara i imaju ve}i rizik za razvoj ovisnosti o videoigrama. No, igranje videoigara nekoliko sati dnevno samo po sebi nije ovisnost, ako ne utje~e na `ivot djeteta. Isto tako, pokazalo se da kako djeca postaju ovisnija o videoigrama tako dolazi do pogor{anja simptoma depresije i anksioznosti. Nau~nici preporu~uju da djeca ne provode vi{e od dva sata dnevno pred TV-om i ra~unarom.

Ovisnost o videoigrama povezana s depresijom

RO\ENI
1905. - Ro|en modni kreator Kristijan Dior (Christian Dior). 1918. - U Milanu ro|en violon~elista Antonio Janigro. Bio je dirigent, pedagog i komorni muzi~ar. 1941. - Ro|en je {panski operni pjeva~ Plasido Domingo (Placido Domingo).

UMRLI
1938. - Umro je @or` Melijes (Georges Melies), koji se smatra prvim filmskim re`iserom i prvim sineastom u svijetu. 1950. - Umro je britanski pisac satiri~ar D`ord` Orvel (George Orwell), autor pripovijedaka, eseja i romana, me|u kojima su najpoznatiji „1984“ i „@ivotinjska farma“. 2002. - U Los An|elesu u 81. godini umrla Pegi Li (Peggy Lee), legenda d`ez i pop muzike. 2006. - Umro predsjednik Kosova Ibrahim Rugova (62), prvi i vi{egodi{nji lider Demokratskog saveza Kosova (DSK).

Zakonom o dr`avnoj slu`bi u FBiH, spomenuto pitanje nije posebno ure|eno. Me|utim, prema kolektivnom ugovoru za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, rukovodilac organa

Radim u dr`avnom organu u Federaciji. U neuslovnoj podrumskoj prostoriji smje{teno nas je petero slu`benika i svi osim mene su pu{a~i. Od kako je do{la zima ima problema i s grijanjem, jer su instalacije dotrajale pa su se pojedinci ve} i po dva puta razboljeli. Jesu li rukovodioci du`ni i odgovorni za zdravlje svojih uposlenika ukoliko im nisu osigurali odgovaraju}e uvjete rada i je li to negdje propisano, pita S. H. iz Sarajeva.

Uvjeti rada

uprave du`an je osigurati nu`ne uvjete za zdravlje i sigurnost slu`benika na radu. Rukovodilac organa uprave, na zahtjev sindikata, preduzet }e dono{enje potrebnih mjera za za{titu slu`benika, uklju~uju}i i njihovo osposobljavanje za siguran rad i prevenciju zdravlja. Rukovodilac organa uprave du`an je ugovoriti kolektivno osiguranje slu`benika za slu~aj povrede u slu`bi ili vezi sa slu`bom, odnosno dolaska na posao i odlaska s posla, u skladu sa zakonom. Pravilnikom o radnim odnosima ili posebnim pravilnikom o za{titi na radu utvr|uju se poslovi s posebnim uvjetima rada i rokovi za vr{enje periodi~nih zdravstvenih ljekarskih pregleda.

Prema Zakonu o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, izabrani du`nosnici i nosioci izvr{nih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema op}im propisima, imaju pravo na naknadu pla}e koju su ostvarili dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. Spomenuta prava imaju i savjetnici u trajanju od {est

U toku je primopredaja du`nosti ranijih funkcionera i njihovih savjetnika s novoizabranim, pa me interesiraju prava u vezi s pla}om za nas koji ne}emo biti imenovani na nove funkcije u aktuelnoj vlasti, pita Z. J. iz Sarajeva.

Naknada pla}e

mjeseci ukoliko su du`nost savjetnika obavljali du`e od dvije godine. Izabrani du`nosnici, nosioci izvr{nih funkcija i savjetnici koji se, u skladu sa zakonom, vrate na isto ili sli~no radno mjesto s kojeg su izabrani, odnosno imenovani na javnu funkciju, nema pravo na spomenutu naknadu pla}e.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

29

Ta~no Neta~no
arhitekturi ~esma 1.U islamskoj ritualnu namjenu? {adrvan ima 2.Londonska pomorska konferencija raspravljala je o pomorskom razoru`anju? kako 3.Nije poznato ime? je ruska valuta rublja dobila
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Zlatno doba `ivota

Ljudi sre}u pronalaze tek u pedesetim godinama
Klju~ni razlozi takvom osje}aju je finansijska stabilnost, uklju~uju}i otpla}ene kredite i hipoteke
Novo istra`ivanje nau~nika dovelo je do zaklju~ka da veliki broj ljudi koji su navr{ili pedesetu godinu `ivota osje}a zadovoljstvo i opu{tenost kada se radi o `ivotu. Klju~ni razlozi takvom osje}aju u toj dobi je finansijska stabilnost, uklju~uju}i otpla}ene kredite i hipoteke te osje}aj da imaju vi{e vremena za sebe. S obzirom na to da se prosje~no trajanje ljudskoga `ivota produ`ilo, pedesete godine se smatraju relativno mladim `ivPedesete donose i ve}u samouvjerenost

otnim razdobljem. Prema rije~ima nau~nika, oni ljudi koji su uspjeli odr`ati zdrave `ivotne navike te dobro planirati vlastite finansije pedesete }e do`ivjeti kao vrlo pozitivno razdoblje. Pedesete ili zlatne godine `ivota donose

i ve}u samouvjerenost i zadovoljstvo vlastitim `ivotom, tvrdi istra`ivanje. Upravo se u toj dobi prikupljaju brojna priznanja za dostignu}a u karijeri, a tu je i ponos na odraslu djecu koja su sposobna samostalno voditi vlastiti `ivot.

U islamskoj arhitekturi ~esma - {adrvan ima ritualnu namjenu pa se podi`e u dvori{tima i predvorjima d`amija. Naziv ~esma je turskog porijekla koji ozna~ava kamenom ogra|en ili izdubljen prostor (bazen) u koji voda doti~e prirodnim putem ili dovodom; ponajprije za opskrbu pitkom vodom; skromno ukra{ena, obi~no na seoskim ili brdskim putevima, u gradskim parkovima i sli~nim mjestima.
2. TA^NO

[adrvan ima ritualnu namjenu

Mu{karci dali ocjenu

@ene su privla~nije Brzi kola~ s kivijem tokom zime
Ja~em spolu je ~ednost jo{ privla~na

Predla`emo da pripremite

Nova studija baca novo svjetlo na privla~nost me|u spolovima. Naime, otkriveno je da su mu{karcima `ene uzbudljivije tokom zime. Ne postoji jasno obja{njenje za{to je to tako, ali smatra se da je to zbog toga {to su `enska tijela tokom zime pokrivenija odje}om, pa kad u odre|enom trenutku „izviri“ komad ko`e,

mu{karci se uzbude zbog efekta iznena|enja. O~ito je da je mu{karcima ~ednost jo{ privla~na, {to dovodi u pitanje nove modne trendove koji `ene puno vi{e otkrivaju nego {to skrivaju. Je li manje uistinu vi{e i kad je u pitanju odje}a i privla~nost, svako treba procijeniti sam. Mu{karci su svoju ocjenu dali.

Potrebno je: 800 g bra{na, 200 g {e}era, 2 dl mlijeka, 30 g maslaca, 3 bjelanca, 3 kivija, limun, kesica kvasca, kesica `elatina. Na~in pripreme: 1. Bra{no pomije{ati sa {e}erom te dodavati malo-pomalo maslaca, mlijeko, limunov sok, struganu limunovu koru, kvasac i mije{ati. 2. Posebno umutiti ~vrsti snijeg od bjelanaca s malo soli, pa ga pa`ljivo pomije{ati s pripremljenom masom. Dobivenu smjesu preru~iti u podmazan i pobra{njen okrugli pleh. 3. Pe}i 35 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. Isklju~iti rernu i ostaviti kola~ da odstoji u

njoj jo{ 5 minuta. 4. U me|uvremenu o~istiti kivi i isje}i ga na tanke kri{ke. Izvaditi kola~ iz rerne, izru~iti ga na poslu`avnik, sa~ekati da se sasvim ohladi, pa ga premazati `elatinom koji ste pripremili prema uputstvu. 5. Kola~ ukrasiti kri{kama kivija i servirati.

Londonska pomorska konferencija koja je odr`ana od 21. januara do 22. aprila 1930. godine u Londonu raspravljala je o pomorskom razoru`anju i reviziji sporazuma Va{ingtonske konferencije. Predstavnici Velike Britanije, SAD, Francuske, Italije i Japana slo`ili su se da reguliraju pomorsko ratovanje i da ograni~e proizvodnju krstarica, razara~a, podmornica i drugih ratnih brodova. Ugovor kojim se ograni~avala veli~ina borbenih brodova nije potpisan i sporazumi koji su obnovljeni 1935. godine otkazani su po izbijanju Drugog svjetskog rata.
3. NETA^NO

Rasprava o reguliranju pomorskog ratovanja

MU[KO IME

SAVEZNA AMERI^KA DR@AVA

SLATKI BIJELI PRA[AK

IME NA[EG RUKOMET. GOLMANA NA SLICI VANJ[TINA

ISMET ODMILJA

FILM KOSTE GAVRASA

SPUSTITI TRUHNUTI SE U LE@E]I POLO@AJ

GLUMAC GULD

ONAJ KOJI [TO DAJE

PASMINE, SORTE

VRSTA CVIJETA NJEGOVANJE UPRAVLJA^ U AUTOMOBILU VOLUMEN RASKO[NA KU]A MASLINKA RIJE^NI OTOK GLUMICA FILD IME PJEVA^A KOKERA HURMA REOMIR TENISER LENDL KO[NICA, ULI[TE

PJEVA^ICA MORISET

PREZIME GOLMANA NA SLICI INSEKTI KOJI NAPADAJU GOVEDA MARLJIVOST, VRIJEDNO]A STIL U OBLA^ENJU I DR. ONAJ KO RANO USTAJE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAPAR, MOLBA, OMO, EKAR, DK, RAMAZAN, SIV, UDARATI, EJA, D@EJMI OLIVER, BUKA, DAVANJE, ASANTE, APEL 2411

Rublja je nacionalna valuta Ruske Federacije, a ranije i Ruskog carstva i Sovjetskog saveza. Po svemu sude}i, drevna rije~ „rubl“ zna~i zakivak. Prema legendi, veliki knez je 1071. godine poslao jednog ~ovjeka po imenu Jan Vi{ati} u grad Beloozero kako bi istrijebio magove. Jednog od njih ubio je zakivkom. Rublja kao rije~ za nov~anu jedinicu potje~e od glagola rubiti, tj. sje}i. U 13. stolje}u u Novgorodu rije~ rubalj ozna~ava jedan od dijelova napola isje~ene grivne (komad srebra od 200 grama). Rublja se od 1897. vrijednosno vezuje za zlato. U SSSR-u valuta se tako|er zvala rublja i bila je vezana za zlato, ali je promjena rublji u zlato bila nemogu}a. Danas rublja nema definiranu vrijednost u zlatu. Dijeli se na 100 kopejki. U opticaju je, osim u Rusiji, i u separatisti~kim regionima Abhaziji i Ju`noj Osetiji.

Odakle potje~e ruska rije~ rublja

Go-go plesa~ice zagrijavaju publiku
„Avaz“ jo{ sutra poklanja ulaznice za nastup poznatog muzi~ara
Popularni DJ Marko Mili}evi} Gramophonedzie sutra }e prvi put nastupiti u Sarajevu, u klubu „The Basement“. Za performans dobitnika presti`nog muzi~kog priznanja MTV Best Adria Act u glavnom gradu BiH vlada veliko interesiranje, {to su potvrdili i u „The Basementu“. Za dobru zabavu pobrinut }e se i atraktivne go-go plesa~ice iz Beograda. Kao i u mnogim drugim prilikama, „Dnevni avaz“ poklanja svojim ~itaocima ulaznice. Do 22. januara po pet ~italaca na{eg lista dobit }e po dvije ulaznice za nastup Gramophonedzieja u Sarajevu. Ina~e, cijena jedne ulaznice je 10 KM. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/410-

Sutra Gramophonedzie u Sarajevu

30

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

jet set

MODA Sestre Jel~i} iz BiH na presti`noj manifestaciji

Bo`ena i Lucija na Sedmici mode u Berlinu
Na revijama Dimitriosa Panajotopulosa, Anje Gokel i Stefana Pelgera
Jel~i}. Tako se na{la rame uz rame s njema~kim top-modelom Franciskom Knupe (Franziska Knuppe).

Mili}evi}: Dobitnik MTV-jeve nagrade

Dobitnici
Brojevi telefona pet ~italaca koji su ju~er poslali SMS i dobili po dvije ulaznice su: 063/163-081, 061/740-222, 061/208-289, 061/524-498, 065/714-741.

100. Klju~na rije~ koju trebate ukucati u poruci je OK, a potom DJ. Cijena SMS-a je 0,50 KM+PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i podi}i na recepciji „Avaz Twist Towera“ od 15 do 16 sati uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Dakle, dobitnici moraju sa sobom ponijeti mobilni aparat s brojem s kojeg je poslata poruka. H. P.

Jedna od najve}ih modnih smotri u Evropi „Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2011“, koja se odr`ava od 19. do 22. januara, i ove godine je pravi mamac za dizajnere i modne brendove. Tokom cjelodnevnog programa vi{e od 45 kreatora i istaknutih svjetskih brendova predstavlja kolekcije za jesen/zimu 2011., a modnom pistom u historijskom srcu Berlina Bebelplacu pro{etala je i bh. manekenka Bo`ena

Naporne pripreme
Prvog dana „Fashion Weeka“ u Berlinu ljepotica iz ^apljine nosila je reviju italijanskog dizajnera gr~kog porijekla Dimitriosa Panajotopulosa (Dimitrios Panagiotopoulos). Prije nego {to je pokrenuo vlastiti brend radio je za ku}u „Hugo Boss“ i
Bo`ena i Lucija: Sutra zajedno na pisti

Milan ispunio Severini `elju iz djetinjstva

Par posjetio piramide u Egiptu

Bo`ena na „Fashion Weeku“ u Berlinu

Najljep{i odmor u `ivotu, kako ga je nazvala Severina, provela je sa svojim novim momkom, srbijanskim milionerom Milanom Popovi}em. Prema pisanju hrvatskih medija, nakon desetak dana idile i romantike na Maldivima, pjeva~ica i njen momak zaputili su se u Egipat. Prije nego {to su do{li u zemlju faraona, kratko su se zadr`ali na Kipru, gdje Popovi}, tako|er, ima kompanije i posjed. Putovanjem u Egipat Milan je ispunio Severininu `elju iz djetinjstva da posjeti drevne piramide. D. Z.

Jedine predstavnice iz na{e zemlje
Bo`ena je prili~no uvjerena da su ona i njena sestra na berlinskoj sedmici mode jedine u~esnice iz BiH. - Rije~ je o, zaista, velikom doga|aju kroz koji pro|e veoma mnogo ljudi, ali osim Lucije, nisam srela nijednu kolegicu iz BiH dodaje Bo`ena.

~uvenu britansku dizajnericu Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood). - Na „Fashion Weeku“ se svakog dana odr`ava vi{e od deset revija. Program po~inje u deset sati, revije se svako pola sata ili sat nadovezuju jedna na drugu. Prvog dana odr`ano ih je trinaest. Iako sam nosila samo jednu, sedmice mode su uvijek pomalo naporne i sve te pripreme mnogo iscrpe modele govori Jel~i}.

Pristojna zarada
Na berlinskoj sedmici mode Bo`ena i njena mla|a sestra Lucija prvi put }e se

na}i zajedno na pisti. - Prvobitno je bilo potvr|eno da danas obje nosimo reviju kreatorice iz Londona Anje Gokel (Gockel), ali je Lucija u me|uvremenu dobila jo{ jedan poziv. Rije~ je o novoj kolekciji istaknutog rumunskog dizajnera Stefana Pelgera, koju }emo sutra, tako|er, nositi zajedno. Veoma mi je drago zbog Lucije, jer }e ovo za nju biti veliko iskustvo, ali i pristojna zarada - govori manekenka za ~ije se anga`mane posljednjih nekoliko godina brine modna agencija „Mager“ iz Minhena.
A. ISLAMAGI]

show biz

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

31
Ljepotica }e tako {tikle zamijeniti patikama za utrku koja se 6. marta odr`ava na ulicama francuske prijestonice

Ljepotica dana Alison le Bor`
Le Bor`: Pozirala za „Elle“

MANEKENKE Ruski supermodel u humanitarnoj kampanji

Vodijanova u maratonu
Ruska manekenka Natalija Vodijanova uradila je nedavno novu kampanju za donji ve{ marke „Etam“, ~ije je za{titno lice ve} neko vrijeme. Ova ljepotica uskoro }e ipak {tikle zamijeniti patikama, jer se priprema za maraton. Naime, uspje{na manekenka i majka troje djece odlu~ila je u~estvovati u ovogodi{njem maratonu u Parizu, koji se odr`ava 6. marta. Natalija }e tr~ati polumaratonsku utrku u dobrotvorne svrhe za svoju humanitarnu fondaciju „Naked Hearts Foundation“, a samo pro{le godine sakupila je 70.000 dolara za istu organizaciju. Ina~e, 28-godi{nja Vodijanova u~estvuje trenutno u jo{ jednom projektu izvan svijeta mode. Ruskinja igra glavnu `ensku ulogu u novoj filmskoj verziji nagra|ivane novele Alberta Koena (Cohen) „Belle du Seigneur“ iz 1968. godine. Premijera filma bit }e uprili~ena na Festivalu u Kanu, a ruska manekenka glumi udatu [vicarku koja je u ljubavnoj aferi s jevrejskim diplomatom, kojeg tuma~i D`onatan Ris Mejers (Jonathan Rhys Meyers). Radnja se odvija u vrijeme Drugog svjetskog rata, a u filmu se pojavljuju i Ed Stopard (Stoppard) i Marijen Fejtful (Marianne Faithfull). Vodijanovoj je ovo druga filmska uloga nakon pro{logodi{njeg hita „Clash of the Titans“, u kojem je igrala uz D`emu Arterton (Gemma).

Vodijanova: Majka troje djece

Zanosna francuska manekenka i glumica Alison le Bor` (Alyson Le Borges), unuka francuske gluma~ke legende Alena Delona (Alain), snimila je seksi editorijal za rusko izdanje ~asopisa „Elle“. Osim za „Elle“, Alison je do sada pozirala i za ~asopise kao {to su „Vanity Fair“ te „Grazia“, a snimila je i kampanju za donje rublje „Intimissimi“. Ova 24-godi{nja Pari`anka plod je kratkotrajne veze izme|u francuskog

Delonova unuka

glumca Entonija Delona (Anthony) i balerine MariHelen le Bor` (Marie-Helene). Kako bi zaradila za {kolovanje, Alison je kao tinejd`erka i po 11 sati dnevno radila kao konobarica u poznatom italijanskom restoranu „Picollo Mondo“, u koji ~esto zalazi francuska predsjedni~ka porodica. Slavnog djeda upoznala je tek kada joj je bilo 11 godina, a iako i sama dijeli njegovu strast prema glumi, nikada se nije okoristila njegovim prezimenom.

Muzi~ka legenda

Dilan: Nastavci autobiografije

Legendarni ameri~ki muzi~ar Bob Dilan (Dylan) potpisao je ugovor s izdava~kom ku}om „Simon&Schuster“ o objavljivanju {est novih knjiga. Dilan, naime, namjerava napisati jo{ dva nastavka svoje autobiografije „Hronike: Prvi dio“, objavljene 2004., koja je postala bestseler u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i uz odli~ne kritike provela 19 sedmica na prvom mjestu liste najprodavanijih knjiga „New York Timesa“. Tre}a knjiga temeljit }e se na popularnoj emisiji koju Dilan vodi na satelitskoj radiostanici „Sirius XM“ i u njoj svira, pri~a {ale i recitira. [ta }e biti tema ostalih knjiga, jo{ nije poznato.

Bob Dilan pi{e jo{ {est knjiga

Nakon dugog vije}anja i izbora izme|u nekoliko ljepotica, potvr|eno je da }e glumica En Hatavej (Anne Hathaway) glumiti `enu-ma~ku u filmu „The Dark Knight Rises“, novom nastavku u serijalu o Betmenu. Reditelj filma Kristofer Nolan (Christopher) vrlo je zadovoljan tim izborom te je izjavio: - Odu{evljen sam, jer mi se pru`ila prilika da radim s En, koja }e biti fantasti~an dodatak na{oj ekipi. Neke od najljep{ih dama Holivuda, poput oskarovke Holi Beri (Halle Berry) te Mi{el Fajfer (Michelle Pfeiffer), igrale su istu ulogu. Lik negativca Bejna (Bane) dodi-

En Hatavej uz Betmena

Dobila ulogu `ene-ma~ke

Kristina Agiljera (Christina Aguilera) pojavila se pijana na proslavi 40. ro|endana glumca D`eremija Renera (Jeremy Renner). Zbog pjeva~icinog razuzdanog pona{anja, mnogi su se osje}ali neugodno u njenom dru{tvu.

Agiljera nepozvana i pijana na ro|endanskoj zabavi

Skandal u re`iji pjeva~ice

od soba u ku}i. Rener je oti{ao da provjeri {ta se doga|a ba{ u trenutku kada je Kristina zaspala, a Met joj je masirao le|a. D`eremi je zaprepa{ten pona{anjem pjeva~ice i jo{ ne mo`e vjerovati da se ta-

Hatavej: Naslijedila Beri i Fajfer

jeljen je Tomu Hardiju (Hardy), a film bi trebao zaigr-

ati na velikim platnima 20. jula ove godine.

Glumica Elizabet Harli (Elizabeth Hurley), koja je

Papagaj kao utjeha za Elizabet Harli
tek nedavno najavila da se rastaje od supruga Aruna te da

Glumicin novi ku}ni ljubimac

Harli: Ponovo sama

ima novog momka [ejna Vorna (Shane Warne), u vrlo kratkom roku opet je ostala sama. Ipak, nedavno je od prijatelja za Bo`i} dobila papagaja, kojeg je toliko pri`eljkivala. Ta~nije, ~ekala je nekoliko sedmica da joj stigne na ku}nu adresu. Taj sretni trenutak za Elizabet dogodio se ove sedmice. Odmah je na svom profilu na Twitteru napisala: - Uskoro }u biti kod ku}e, gdje me ~eka moj novi ku}ni ljubimac. To! Napokon Amazona aestiva! Izvan sebe sam od odu{evljenja - napisala je glumica. Elizabet je papagaju dala ime Ping Pong, a ve} je sastavila i listu rije~i koje `eli da ga nau~i da govori.

Agiljera: Razuzdana zvijezda

No, Kristini to nije smetalo. Renera je njeno pijanstvo iznenadilo pa je svojim prijateljima prepri~ao doga|aje sa zabave. Pjeva~ica je sa svojim momkom Metom Ratlerom (Matt Rutler) oti{la u jednu

ko ponijela te nepozvana do{la na zabavu. Proslavi su prisustvovale zvijezde kao {to su Leonardo di Kaprio (Di Caprio), Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) i Kolin Farel (Colin Farrell).

32 Petak, 21. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak 21. januar/sije~anj 2011.

33

34

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

35

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OGLAS
za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju pokretne imovine u vlasni{tvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Banka). 1. PREDMET PRODAJE I CIJENA PRODAJE Predmet prodaje je pokretna imovina i to:

Br. 1

Model/Naziv Teretno motorno vozilo kamion VOLVO FL 6H-42R, broj {asije VF4CBA11B2728, broj ma{ine D6B220-167584. Poljoprivredna ma{ina traktor ZETORobi~ni model 6321, broj motora 790101102-2,032 Traktor Zetor duplak-model 6341, broj motora 79010102-2,015-rashodovan Utovarna ka{ika Riko tip TN 360A.

Po~etna cijena u KM 20.100,00

2

9.000,00

3 4

8.040,00 3.350,00

2. LOKACIJA Pokretna imovina, koja je predmet prodaje, nalazi se na lokalitetu preduze}a „Zrak“, ul. Adema Bu}e br. 102, skladi{te firme „Proven“, Sarajevo. 3. NA^IN PRODAJE, USLOVI I TERMIN PRODAJE s1) Pravo u~e{}a u prodaji pokretne imovine iz ta~ke 1. ovog Oglasa imaju sva pravna i fizi~ka lica, 2) Ponu|a~i }e svoju ponudu dostaviti na Obrascu za ponudu koji se mo`e dobiti na recepciji Banke. Ponude koje ne budu dostavljene na Obrascu za ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 3) Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne cijene iz ta~ke 1. ovog Oglasa, 4) Ponude u zatvorenoj koverti za kupovinu predmeta prodaje (Obrazac za ponudu), sa nazna~enom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave, dostaviti na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, Sarajevo, sa naznakom: Ne otvaraj - Za Komisiju za prodaju pokretne imovine - komision, najkasnije do 01. 2. 2011. godine u 12.45, 5) Prije otvaranja ponuda, ponu|a~i koji pristupe otvaranju moraju pokazati CIPS-ovu li~nu kartu a za pravna lica i punomo}, 6) Prodaja se vr{i po na~elu „vi|eno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i `albi koji se odnose na predmet prodaje, 7) Sve poreze i tro{kove oko prijenosa vlasni{tva snosi kupac, 8) U slu~aju da se prilikom otvaranja ponuda konstatuju dvije ponude sa istim ponu|enim iznosom i da su to ujedno najve}e ponude, odr`at }e se licitacija usmenim javnim nadmetanjem na licu mjesta. Ukoliko ponu|a~i ne `ele pove}ati cijene usmenim javnim nadmetanjem, Banka }e sklopiti ugovor sa ponu|a~em koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog `iga protokola Banke. 9) Najpovoljniji ponu|a~ koji bude progla{en kupcem du`an je sklopiti kupoprodajni ugovor najkasnije u roku 7 dana od dana prijema obavje{tenja da je progla{en najpovoljnijim kupcem. Uplatu kupoprodajne cijene potrebno je izvr{iti na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Nakon uplate kupac mo`e preuzeti kupljenu imovinu, 10) Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi kupoprodajni ugovor, bez opravdanog razloga, u roku navedenom u ta~ki 9., smatrat }e se da je odustao od kupovine. Banka }e ponuditi sklapanje ugovora sljede}em najpovoljnijem ponu|a~u, 11) Javno otvaranje ponuda odr`at }e se u prostorijama Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Igmanska br. 1, Sarajevo (sala za press-konferencije), 01. 02. 2011. godine u 13.00 sati, 12) Banka zadr`ava pravo poni{tenja ovog Oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezna prihvatiti niti jednu primljenu ponudu, 13) Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 8.00 do 16.30 putem telefona: 033/724-973, 033/724-948 i 033/724-900, 14) Imovina koja se prodaje mo`e se pregledati na lokalitetu preduze}a „Zrak“, ul. Adema Bu}e br. 102, skladi{te firme „Proven“ Sarajevo, do 31. 02. 2011. godine uz prethodnu najavu na telefon. Komisija za prodaju pokretne imovine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}inski sud u @ivinicama Broj: 33 0 Mal 015395 09 Mal @ivinice, 21. 10. 2010. godine

OGLAS

Op}inski sud u @ivinicama, stru~ni saradnik \ug Tarik, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`enog Rizvi} Zineta iz @ivinica, Ulica Partizanska 34, radi duga v.s. 278,91 KM, vanraspravno dana 21. 10. 2010. godine, donio je sljede}u PRESUDU zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni Rizvi} Zineti iz @ivinica, Ulica Partizanska 34, da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Tuzla, na ime duga za isporu~enu elektri~nu energiju, isplati iznos od 278,91 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana 04. 11. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 140,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ove presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali protiv iste se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Stru~ni saradnik Tarik \ug NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).

36

Petak 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak 21. januar/sije~anj 2011.

37

38

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak 21. januar/sije~anj 2011.

39

40

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 043901 08 P Mostar, 29. 12. 2010. godine

OGLAS
Op{tinski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi}, u parni~nom postupku tu`itelja JP „Elektroprivreda HZHB“ Mostar, ul. M. Budaka br. 106 A, Mostar, protiv tu`enog Zoran Cjetkovi}, ul. Kneza Domagoja br. 8, Mostar, radi isplate, vsp. 5.229,67 KM, dana 29. 12. 2010. godine. Dostava tu`be tu`enom - Zoran Cjetkovi}, ul. Kneza Domagoja br. 8, Mostar Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 06. 1998. godine do 31. 03. 2008. godine, iznos od 5.229,67 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od da-

na podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.“ Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija [emsa Jogunovi}

Dnevni avaz

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

41

MALI

OGLASI
Prodaja
Pe`o 206 1.2 B, model 2005., plavi, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 76.000 pre{ao, cijena do registracije 8.100 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 206 1.4, 2003. god., plavi, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 92.000 pre{ao, knjiga vozila, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Clio 3, benzin, 100 KS, registrovan do 1. 11. 2011., servisiran, gara`iran, cijena 12.000 KM. Tel. 062 605 978. Reno 25, 89. god., registrovan do marta, 105 KS, neispravne ko}nice+4 ljetne gume, 1.500 KM. Tel. 062 908 844, Sarajevo. Reno Kangoo, 2005. god., zatvoreni. Tel. 062 916 907. Reno Laguna, karavan dizel, 2004. god., cijena po dogovoru. Tel. 033 420606, 062 390 579. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Seat Ibiza 1.4 16 V, model 2007., sivi, 3 vrata, ful oprema, registrovan, 1 vlasnik, kupljena u ASA auto 105.000 pre{ao, cijena 10.500 KM. Tel. 061 158 202. [koda Felicija 2000. god.,1.3 registrovana do aprila 3.900 KM. Tel. 062 563 396, Mostar. [koda Felicija, 2001. god., reg. do 8. mjeseca. Tel. 061 552 354. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Iznajmljujem poslovni prostor 70 m2, novogradnja u Ned`ari}ima kod Avaza. Tel. 061 098 535, 063 996 850. 702-1Nd` Ustupam op}inski prostor Stari Grad, uz nov~anu nadoknadu. Mob. 061 184 650. 865-1tt Alipa{ino, dvoipos. prazan stan+kuh. elementi, centralno, 70 m2. Tel. 061 031 330. Alipa{ino, dvos. stan moderno opremljen 55 m2, centralno, 350 KM, izdajem. Tel. 062 465 466. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Vla{i}u, blizu starta `i~are. Tel. 061 210 650. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Blizu Medicinskog fakulteta, namje{ten stan, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. ^etverosoban stan+gara`a u centru, trosoban+gara`a Vele{i}i, dvos. stan M. Dvor. Tel. 061 177 711. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvos. opremljen stan na Ko{. Brdu. Tel. 061 177 711. Ferhadija, stan namje{ten trosoban, 700 KM. Tel. 061 142 704. Garsonjera na du`i period, Kova~iBa{~ar{ija. Tel. 061 785 556. Garsonjera za studenticu kod FDS i 2-soban stan namje{ten. Tel. 061 226 372. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica kod OHR-a dvoipos. moderno opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Grbavica kod OHR-a namje{ten stan u novogradnji, 800 KM. Tel. 061 142 704. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Hrasnica, na autobuskoj stanici, izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673, 061 330 979. Hrasno, A. B. [imi}a, izdajem dvos. namje{ten stan, 500 KM+re`ije. Tel. 061 912 764. Hrasno-Triglavska, izdajem sprat ku}e, namje{ten, sve odvojeno, grijanje. Tel. 061 172 269, 033 710-635. Ilid`a-Pejton, izdajem pos. prostor 40 m2, povoljno, za vi{e namjena, papiri za dozvolu uredni. T 033 622-064, el. 062 156 840. Ilid`a-Stup, Pija~na, plunamje{ten stan dvosoban, 50 m2. Tel. 061 866 705. Izdaje se sprat ku}e, Medrese, Stari Grad. Tel. 061 085 782. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama na Otoci, kupatilo zasebno. Tel. 524588. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Izdajem dvosoban namje{ten stan stranim dr`avljanima, u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem dvosoban namje{ten stan u novoj zgradi u Bu~a Potoku. Tel. 061 221 706. Izdajem dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban stan 60 m2, Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066 634-794. Izdajem dvosoban stan namje{ten, Hrasno, Had`i Mus. Penjave 13. Tel. 522-753. Izdajem gara`u 15 m2 na Marijin Dvoru (Te{anjska ulica). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Tel. 061 497 592. Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565. Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem i prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033 612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban stan u centru, namje{ten. Tel. 061 134 433. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje, studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ferhadija. Tel. 033 201-973. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859. Izdajem opremljen friz.-kozmeti~ki studio. Tel. 061 207 448. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor na Skenderiji na platou, u prvom redu. T 061 el. 504 442. Izdajem prazan stan - ku}a, 60 m2, sa grijanjem, Pofali}i, Ru|era Bo{kovi}a 70. Tel. 033 641-166. Izdajem prostor u stambenom objektu - prizemlje, Gornje Ciglane, 30 m2. Tel. 061 357 786. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem radnju na Ba{~ar{iji. Tel. 062 692 255. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, udobnost, mir, kablovska, internet. Tel. 033 225-747, 063 947 075. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2 na [ipu, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u Butmiru. Tel. 680106. Izdajem stan u privatnoj ku}i, u centru, sa parkingom. Tel. 061 574 003. Izdajem trosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem. Tel. 061 266 438. Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Ko{. brdo, jednos. prazan stan, zgrada, III sp., izdajem. T 061 031 330. el. Ku}a 100 m2 u Binje`evu, vrlo povoljno. Tel. 033 511-963. Ku}u u blizini njema~ke, engleske rezidencije. Tel. 061 159 900. M. Dvor, dvos. moderno opremljen stan u zgradi kod UNITIK-a, eta`no, izdajem. Tel. 061 145 853. Namje{ten jednos. stan pogodan za 2 studenta-ce, stadion Ko{evo. Tel. 033/208-024. Namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 061 200 327. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033/203-887. Nudim no}enje u apartmanu, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Otoka, jednos. namje{ten stan u zgradi, centralno, izdajem. T 061 522 190. el. Pekaru sa dvije zidane pe}i i ma{inama izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129. Pofali}i, izdajem stan kod FDS, cen. grijanje. Tel. 033 640-204. Pos. prostor 82 m2, dozvola za sve namjene, sve posebno, parking, grijanje. Tel. 033 208-214, 062 422 524. Posl. prostor na [ipu (nov) od 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Soba studentima iz Federacije jeftino, kupatilo, kuhinja, kablovska i ostalo, blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel. 062 467 823. Sokolovi} Kolonija (blizu {kole), izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijanjem i digitalnom TV. Tel. 061 172 263. Stan 70 m2 na Ba{~ar{iji, u zgradi, 500 KM, eta`no. Tel. 061 142 704. Stan Ilid`a, namje{ten 90 m2, 1 sp. Vraca stan, priv. ku}a 70 m2. Tel. 061 019 236. Stan u S. Gradu, 70 m2, opremljen, trosoban+gara`a, Vele{i}i. Tel. 061 177 711. Stup, garsonjera namje{tena za samce, 200 KM plus re`ije. Tel. 063 805 738. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Ustupam poslovni prostor u Ferhadiji. Tel. 033/473-922. Vele{i}i, izdajem dvosoban stan iza hotela Grand, cijena 200 KM. Tel. 061 863 335, 061 257 156.

Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Aerodr. prod. nov dvoet. stan vrlo lijep 104 m2, sa 2 kup. + kuhinja sa h. sobom i velikom gara`om, povoljno. Tel. 062 617 094, 061 487 900. 741-1Nd` Agencija „Neras“ - Grbavica 54 i 131 m2. Alipa{ino P - 53, 59 i . 64 m2. Hrasno - 59 i 63 m2. ^engi} V. - 64 m2. Dobrinja - 49, 55, 68 m2. Marin D. - 121 i 39 m2. Mejta{ - 54 m2. Breka - 72 m2. Centar - 55 m2. Tel. 061 375 787. 735-1Nd` Ferhadija - prodaja, poslovni prostor 180 m2 na dvije eta`e. Mo`e izdavanje i odvojeno, na du`i period, zbog odlaska u inozemstvo. Tel. 061 202 006. 682-1tt Hitno prodajem trosoban stan 78 m2 zbog odlaska u inostranstvo, 1/1, bez posrednika, Dobrinja 5, prvi sprat. Tel. 061 553 846, 062 295 144. 770-1tt Marin Dvor - ul. Kranj~evi}eva (crvena fasadna cigla) troiposoban (102 m2) + 2 balkona/II, adaptiran, 325.000 KM + gara`a u zgradi 30.000 KM. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 957-1tt Prodajem ~etverosoban stan na ^obaniji 96 m2, odmah useljiv, papiri uredni. Kontakt telefon: 061 183 669. PTT Prodajem dvosoban stan 54 m2, I sprat, c.g., na Aneksu. Tel. 065 887 827. 866-1tt Prodajem odli~no uhodanu stomatolo{ku ordinaciju sa inventarom (TV, stolice, potro{ni materijal). Cijena 15.000 KM. Kontakt: 062 435 009. 660-1tt Prodajem pos. prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 264-1tt Prodajem potpuno adaptiran komforan trosoban stan na Marijin Dvoru, IV sprat, sa gara`om ili bez gara`e, vel. 73 m2, cijena 1.800 EUR-a/m2. Tel. 061 566 350 i 061 800 263. 902-1tt Prodajem stan 37 m2, adaptiran, ^engi} Vila. Tel. 033/513-759. 570-1Nd` Prodajem stan oko 70 m2, u porodi~noj ku}i, 1/1, zaseban ulaz, Sedrenik - Rami}a Banja. Tel. 033 239137. Cijena 70.000 KM. 611-1tt Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 819-1tt Prodajem u Rakovici u blizini d`amije ku}u i dva duluma zemlje, pola {uma, pola livada, novogradnja, 55.000 EUR-a. Tel. 062 008 231. 805-1Nd` Stan Aerod. naselje 56 m2, dvostran, balkon, adaptiran, eta`noplinsko grijanje, ul. Franca Pre{erna - 93.000 KM i A. Polje, Trg ZAVNOBiH-a, V sprat, 65 m2, dvoiposoban, adaptiran, uknji`en. Tel. 061 926 069. 894-1tt Al. Polje A-faza, 70 m2 TMP 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Avde Jabu~ice, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu stan 63 m2. Tel. 061 172 383. B. potok 88 m2, stan nov Stup 58 m2. Tel. 061 019 236. Bare-[ip, novogradnja 2,5-soban, park. mjesto, 64 m2, IV sp., 128.000 KM. Tel. 061 214 306. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 58 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. T 061 143 036. el. Bu}a Potok, prodajem stan na III spratu, 60 m2, novogradnja, „Tibra Pacifik“. Tel. 033 639-190. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.

Prodajem {koljku od Renola Kangu, zatvorenu, 2002. dizel, sa papirima, mo`e zamjena za Golf 2 dizel. Tel. 061 437 354. 836-1Nd` Prodajem VW Golf VI, 2.0 TDI, godina septembar 2009., metalik sivi, 4 vrata, cobra, hudiny, gara`iran, pre{ao 13.000 km. Registrovan do 10./2011. Tel. 061 206 263 (svaki dan od 9-18 sati). 743-1Nd` „Buba“ novi model 1.9 TDI, 2001. god., registrovana sa dosta opreme, 13.000 KM, mogu}a zamjena. Tel. 066 663 232. „Toyota Auris“, god. proiz. 2007., T.D., full oprema, pre{ao 47.000 km. Cijena - 24.000 KM. Tel. 061 147 336. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4 tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fia Tipo, bordo boje, 1989. god., motor 1.4, reg. do jula 2011. Cijena 2.000 KM. Tel. 062 622 484. Fiat Ducato furgon maxi 2.8 JTD, 2001. god., ispravan i redovno servisiran, istekla registracija, povoljno. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.9 JTD, 2004. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 86.000 pre{ao, cijena do registracije 7.700 KM. Tel. 062 548 408. Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, benzin 1.6, 1986. god., registrovan do 15. 1. 2012. Tel. 061 185 753. Golf 3 TDI, 1995, ABS, airbag, centralna, {iber, kuka tek registrovan 7000 KM. Tel. 062 607 461. Hitno i povoljno Astra GTC-sport cupe, 2008. g., 1.6, 115 KS, crvena met., max oprema, extra stanje, samo 8.900 EUR-a. Tel. 061 173 947. Jetta benzin, 1982. god., registrovana, prvi vlasnik, cijena 1.500 KM. Tel. 061 165 170. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Mercedes 307 dizel, 90. god., 2.000 EUR-a, mijenjam zaauto, mo`e i na c.g. tablama. Tel. 066 663 232. Ljetne gume 15-ske za Golfa karavan, 100 KM sve ~etiri. T 061 159 507. el. Mercedes 124 2.0 D, {iroka lajsna, siva boja, mo`e zamjena+doplata. Tel. 066 663 232. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, godi{te 1996. Tel. 061 989 296. Nissan Murano, 10./2007., 7.000 km, cijena 45.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 157 704. Opel Astra dizel, karavan, 1999., mo`e zamjena. Tel. 061 220 016. Opel Astra dizel-G, 1999., karavan, zvati poslije 16 h. Tel. 033 617-578. Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 061 145 740, 062 072 013. Opel Vektra 1.6 benzin, 1997. god. Tel. 061 167 222. Pe`o 206 1.2 B, 2003. god., crni, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 50.000 pre{ao, extra stanje, cijena do registracije 7.400 KM. Tel. 061 835 565.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. T 061 504 190. el. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem za [kodu Feliciju limuzina, 2001. god.: haube, krov i desna zadnja vrata. Tel. 061 551 317. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Vr{imo otkup rabljenih, havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.

Izdavanje
Izdajem atraktivnu radnju kod Begove d`amije, zona A. Pogodna za agencije i uslu`ne djelatnosti, 6 m izloga. Tel. 061 841 827, 033 243-489. 797-1tt Izdajem dvosoban stan strogi centar, prazan i adaptiran, 200 m od Predsjedni{tva. Tel. 061 323 474. 913-1tt Izdajem garsonjeru kod RTV doma, extra renovirana i namje{tena, c.g., KTV, int. Tel. 061 382 086. 676-1Nd` Izdajem na du`i period garsonjeru - Ko{evo, Patriotske lige. Tel. 061 201 873. 927-1tt Izdajem namje{ten stan sa grijanjem kod Peni plus. Tel. 062 762 258. 788-1Nd` Izdajem poslovni prostor za prodavnicu autodijelova, u sklopu autoservisa, lokacija atraktivna. Tel. 062 131 331. 734-1Nd` Izdajem stan 38 m2, u strogom centru, ul. Branilaca Sarajeva br. 39, pogodan za poslovni prostor. Tel. 062 711 217, 061 225 369. 812-1Nd` Izdajem ve}i stan u Sarajevu kod BBI-centra, M. Tita br. 22/I. Mo`e i kao poslovni prostor. Tel. 061 132 363. 42-1Nd`

Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256. D. Ozme 66 m2/4 sp., 39 m2, 10 sp., Alipa{ino p. 57 m2, 3 sp., 83 m2, 1 sp., B. Potok. Tel. 061 177 711. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2, troiposoban, I sprat, balkon. T 062 141 072. el. Dobrinja kod trolej. okretaljke, stan 37 m2, II sprat, 58.000 KM fiksno. Tel. 061 214 306. Donja Vogo{}a, 720 m2 zemlji{ta sa svim prate}im objektima i svom infrastrukturom. Tel. 061 510 669. Donja Vogo{}a, ku}a sa svim prete}im objektima i 2.100 m2 zemlji{ta. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Envera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat, sa 2 balkona. Tel. 065 581 363. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, P+S+P dvije gara`e, oku}nica 618 , m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Ilid`a 83 m2, 2 sp., 56 m2 3 sp. Ilid`a, gara`a, uknji`ena. Tel. 061 177 711. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Konjic (kod @eljezni~ke stanice), ku}a sa dvije gara`e i oku}nicom. Tel. 062/99 22 52. Ko{. brdo 83 m2 1 sp., Ciglane 83 m2+gara`a, 4 sp., Ko{. brdo 60 m2, 4 sp. Tel. 061 019 236. Ku}a 3 sprata, 1/1, useljiva na K. Glavi, 45.000 EUR-a, primam u ra~un i auto. Tel. 061 394 931. Ku}a Bistrik-Kamenica, 150 m2 i zemlje 200 m2 nova, pos. prostor 60 m2 Pofali}i. Tel. 061 019 236. Ku}a u Brezi od 320 m2, i zemlje 2 dun, ku}a u Barama sa 2 dun. zemlje. Tel. 061 019 236. Ku}a u ul. Ko{evo, 55 m2, 1 sp., na Grbavici 60 m2, 4 sp., Ciglane. Tel. 061 177 711. La|anica op{tina Konjic, prodajem dunum zemlje. Tel. 061 526 747. M. Dvor 48 m2, 3 sp., stan Hrasno 60 m2, 7 sp., [vrakino 33 m2 i 31 m2. Tel. 061 019 236. Makarska rivijera, ku}a 18 met. od mora, 15.000 EUR-a. Tel. 00385 99 59 60 425. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom 50 i 60 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 072 815. Nov stan u Isto~nom Sarajevu, 62 m2, 5 sp., po cijeni od 54.000 KM. Tel. 061 177 711. Novi stanovi u novogradnji, 55, 57 m2, Kova~i}i+parking mjesto. Tel. 061 019 236. Novi stanovi u Sepetarevcu od 115, 150 m2. Tel. 061 177 711. Pale, stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Plac 400 m2 u Doglodima, vlas. 1/1. Tel. 061 866 412. Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122. Poljine, ve}a lokacija za ku}u na sun~anoj strani. Tel. 061 201 039. Poljine, ve}i plac 2.847 m2 za ku}u sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 61 m2, u Pofali}ima. Tel. 061 177 711. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Pr. stan 70 m2, I spr., i od 40 m2 VIII sp., A-faza A. Polje. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 3.300 m2 u Tar~inu, uz put M-17, pogodno za sve, blizina koridora C-5. Tel. 061 583 708. Prodajem 850 m2 uz glavnu cestu Sarajevo-Kiseljak, ispod [aminog gaja. Tel. 061 199 094.

42

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Vratnik - ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlja u Rakovici vi{e dunuma blizu glavne saobra}ajnice, cijena 25 KM7m2. Tel. 061 709 430. OGRIJEV KOD JUKE! Bukva i grab od 40 do 60. Drveni ugalj 75. Kameni ugalj 150. Briketi bukovi 180. Kameni briket Doj~land fire 300. Obezbije|ene vre}e i prijevoz! Tel. 061 025 311. 837-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Plasti~nu kadu sa postoljem koje se sklapa, za kupanje bebe, 20 KM. Tel. 062 320 034. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Vuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25 KM. Tel. 210-736. Prodajem solarij stoje}i. T 061 209 el. 876. Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328. Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328. Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222. Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033 238-504. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuau , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige {titnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Sve vrste rezane gra|e, lamperije, brodski pod. Tel. 065 689 523. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Sliku Milene [otre, 40x60 cm, ulje, 500 KM. Tel. 061 709 593. Sliku Petra Tje{i}a, 21x26 cm, ulje, 900 KM. Tel. 061 709 593. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, prepelice nosilje i meso prepelica, besplatna dostava. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i perzijske }ilime i staze). Tel. 033/452-018. Trosjed, dvosjed, fotelja, sve na razvla~enje, povoljna cijena. Tel. 061 272 611. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Print ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553865, 061 895 017. Sony pley stej{n 2, sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sarjevo. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem gra|. kompresor, pjeskaru, vi{e vrsta pikanera, bu{ilica, {piceva i {tanpova. Tel. 061 240 044. Dva kombi plinska bojlera Ravenheat 24 i 30 KW. Tel. 061 185 753. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cijena po dogovoru. Tel. 033/651-641. Povoljno dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128. Karabin lova~ki 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Inkubator ca 1152 jajeta i kaveze za 1000 koka nosilica. T 063 313 271, Rael. do~ Mostar. Plin. fla{e za doma}instvo 10 kg, cerada za teretno auto .Tel. 061 169 243. Vulkaniz. ma{ine sa kompresorom i alatom, marka Hofman. Tel. 061 753 355. Salo divljih ma~aka prodajem. Tel. 066 186 638 Dobrinja. Ma{inu za {ivenje Bagat Jadranka na no`ni pogon, sa postoljem. Tel. 062 599 869. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 303-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 376-1TT HITNO! PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA XP SP3 SISTEMOM, TAS, MI[, INTERNET, DVD, ITD. CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 517. 16763-1ND@ Kaveze za 120 koka, cijena povoljna. Tel. 062 599 869. Ulazna vrata drvena sa manjim staklima, dobro o~uvana 1,30x2,10 sa {tokom. Tel. 062 599 869. Kuhinju puno drvo, 6 gornjih ormari}a i donji dio za sudoper (Visoko). Tel. 062 599 869. Dva kafe aparata marke Astoria, mo`e i zamjena za razno. T 061 394 931. el. Govorni aparat Servox-digital za one koji nose kanilu, nov. T 061 838 188. el. Prodajem doma}u rakiju {ljivovicu. Tel. 061 526 747. Ve{ ma{inu Gorenje, o~uvana, mali kvar, nova tipa, mo`e i u dijelovima. Tel. 466-856. TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 844-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesor francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033 645-307. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusni vodoinstalater radio bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543988, 066 255 504. Zidari radi: adaptacije, obrada stolarije, keramiku, prezide i osve vrste maltera. Tel. 062 688 766. Profesionalno izvodimo molerske, vodoinstalaterske i kerami~arske radove. Tel. 062 713 921. Molerski radovi, uredno i po{teno. Tel. 061 349 257. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Molujemo stanove vrlo povoljno, uz za{titu, profesionalno. Tel. 061 965 054. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. VAMA NO]NA MORA, A NAMA JE TO POSAO! AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVO I PORESKI KONSALTING. TEL. 033/232-181. PTT Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625196, Ilid`a. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Prevoz skija{a na sve planine u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. T 061 248 036. el. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Magistar razredne nastave daje instrukcije i poma`e pri u~enju u~enicima ni`ih razreda osnovne {kole (I-V). Tel. 063 063 385 Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. T 063 930 078. el. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.

Prodajem ~etverosoban stan kod BBI. Tel. 061 548 278. Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. T el. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544. Prodajem gara`u 18 m2, ul. Juki}eva, stamb. zgrada, struja, cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem gra|evinsko zemlji{te 600 m2, centar-^obanija, ulaz sa tranzita. Tel. 061 217 812. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2, ili mijenjam za manji uz doplatu, Prvomajska br. 9. Tel. 033/612-306. Prodajem stan 55 m2, dvori{te + 2 podruma, dvoorijentisan, austrijska gradnja, prizemlje, Bistrik. T 066 203 642. el. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem useljivu ku}u od 240 m2 ili zamjena Trebinje, pijaca Vrap~i}i Mostar. Tel. 061 301 772. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324. Stan 43 m2 3 sp., Skenderija, stan 92 m2, 1 sp., Skenderija, stan 55 m2, 4 sp., Grbavica. Tel. 061 019 236. Stan Ciglane 60 m2/4, stan 55 m2/1 Grbavica. Tel. 061 019 236. Stan Ilid`a 83 m2, 2 sp. T. Me|e i ku}a Vraca, 300 m2, zemlje 800 m2 nova. Tel. 061 019 236. Stan kod Pivare 68 m2/1+gara`a, stan Jezero 63 m2/9, stan Otoka 51 m2/10. Tel. 061 019 236. Stan u Sokolovi}ima, konforan, 1/1, cijena 40.000 EUR-a. Tel. 061 550 733. Stan, V.P na K. Brdu, 38 m2, pro., dajem, idealan za studente, starije i dr. Tel. 062 110 722. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, ku}a sa dva stana i radionom, Sumbul ~esma. Tel. 061 159 900. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. U Tar~inu-Luke 4.500 m2 ravnica, upt, voda, struja, doz., urban. sagl., blizina puta M-17, povoljno. Tel. 061 583 708. Vikendica potpuno namje{tena, jedan dun. ba{te, Deovi}i-Osenik. Tel. 061 221 888, 061 409 856. Vi{njik 31 m2, Turhanija-M. Dvor 57 m2, 3 sp., D`id`ikovac 53 m2, prizemlje. Tel. 061 019 236. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, ul. Skendera Kulenovi}a, ku}u P+P+S+P sa 3 ulaza, pos. pro, stor 65 m2, 2 gara`e, 1/1 vlasni{tvo. Tel. 062 488 918, Vogo{}a. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h.

Potra`nja
Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, za poznate klijente. Tel. 062 465 466. Agenciji potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Kupujem jednos. stan 49 m2, Dobrinja. Tel. 061 222 422. Kupujem jednosoban stan od Otoke do [opinga. Tel. 063 718 932. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 033 221-121, 061 484 068. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 061 540 015. Ovla{tenoj agenciji potreban stan za stranog diplomatu. Tel. 061 142 704. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033/203-127. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. T el. 033 203-127. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

Zamjena
Mijenjam dvosoban stan Grbavica, ul. Hamdije ^emerli}a, za manji na istoj ili sli~noj lokaciji. Tel. 061 926 069. 894-1tt Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Grbavica mijenjam ili prodajem tros. stan 74 m2. Tel. 061 080 257. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam ru{evnu ku}u u Tar~inu sa placem uz asfalt za Zvornik-Karakaj. Tel. 061 583 708. Mjenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran u centru grada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Stan 50 m2, II sp., u Dobrinji 3 za manji 35 m2, od Grbavica do Dobrinje. Tel. 033 471-137 od 17-22 h. Super trosoban stan za manji uz dogovor i prod. pisa}u ma{inu skoro nova. Tel. 622-788. Zamjena-prodaja, Sarajevo stan 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 693-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. 319-1Nd` ELEKTRI^AR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, prekida~a, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 679-1Nd` KANALIZACIJA-SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari). - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 519-1tt Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 897-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 782-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 822-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, pe}i, ~esme, sanitarije, osig., inst., i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 825-1Nd` Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 830-1Nd` Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 835-1Nd` TEPSER s.o.d. Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. 943-1tt

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Bukova drva (cijepana, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Ugalj Kreka. Drva u vre}ama 4 KM. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 388-1Nd` AKCIJA!!! Prodaja kamenog uglja Banovi}i, Breza, kocka, orah i to sve na vagu. Ta~na mjera. Drveni Kreka mogu}nost dostave isti dan. Po`eljno va{e prisustvo pri vaganju istog. Tel. 063 544 343. 799-1Nd` PRODAJA i DOSTAVA: Ugalj Banovi}i original (kocka, orah). Cijena po dogovoru. Drveni ugalj Kreka. Tel. 061 265 811. 834-1Nd`

Dnevni avaz
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. KV vodoinstalater radi sve vrste radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim preparatom uz garanciju. Tel. 063 693 202. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. T 535-659, 062 139 034. el. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Kombi prevoz putnika {irom BiH. Tel. 062 052 210. Elektri~ar vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija. Tel. 063 155 868. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Vr{imo gra|evinske radove: malterisanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061 788 076. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Frizerskom salonu potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 469-415. Ozbiljna `ena sa iskustvom bi njegovala stariju osobu, i odr`avala doma}instvo. Tel. 062 226 588. Ozbiljna `ena ~istila bi stanove, poslovne prostore, molim ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Stolar, kuhinje puno drvo, plakari, stepenice, ostalo. Tel. 061 827 806. Profesorica daje kvalitetne instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 063 750 032. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Ozbiljna `ena sa iskustvom, ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 061 088 520. Izrada najkvalitetnijih zubnih proteza. Dolazak na ku}nu adresu. Tel. 062 332 976. Stomatolo{ke usluge pru`amo brzo i povoljno, preko puta Televizije. Tel. 061 147 712. Mlade djevojke sprema~ice studentice, spremaju i ~iste stanove. Tel. 066 655 435. Medicinska sestra, dolazim, mijenjam pelene, kupam, fizikalne vje`be i medicinske usluge. Tel. 033 645-042, 062 387 688. Nudim ispomo} u ku}i kod gospo|e s potrebama, pet sati dnevno, osim vikenda. Tel. 065 313 162. Pokrivena, ozbiljna, ~uvala bi 1-2 djece u svom stanu, A. Polje B-faza. Tel. 062 465 316. Zubni tehni~ar sa 10 god. radnog iskustva u fixnoj protetici (pokrivena). Tel. 062 450 882. Vizit kartice plastificirane, extra kvaliteta, 100 kom. - 20 KM. Tel. 061 700 863. Carpet-service ~isti }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto sjedi{ta. T 062 el. 738 728. Prof. povoljno izra|uje maturske i seminarske radove. T 062 758 247, Sael. rajevo. Potreban posao mladi}u, posjedujem voz. dozvolu B kat. Tel. 062 416 400. Stolar sa iskustvom, vr{i usluge, dolazi na adresu. Tel. 655-201. Penzioner od 54 god., tra`im posao portira ili no~nog ~uvara, zavr{ena SSS. tel. 061 562 531, 033 643-141. Jeftino radim sve tapetarske radove, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (5 KM/h), poslovnih prostora. T el. 061 180 166, 033 450-271. Obuka za samostalan rad {ivenja autopresvlaka, cijena po dogovoru. Tel. 061 215 658. Kombi prevoz raznih strvari do 1 tone, vrlo povoljno. Tel. 061 183 368. [ivenje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji, 10 Km, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 03 3204-093. Medicinar sa iskustvom pomagao bi starijim osobama u K. Sarajevo. Tel. 066 338 336.

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

43

Uz garanciju od 6 mjeseci popravljam fri`idere i sve rashladne ure|aje. Tel. 061 504 124.

Kupujem staru deviznu {tednju, Privredna-Jugo banka, ratna od{teta, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 851-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem gramofonske plo~e, strani i ex YU rock, blues, jazz. Tel. 061 244 290. Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem akcije, obveznice, ratne {tete i devizne {tednje. Isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem polovne mobitele vrijednosti do 100 KM. Pijaca otvorena Otoka, boks-B2, prvi od glavnog ulaza. Samo tip Nokia, Samsung i SonyEricson. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru deviznu {tednju, od{tete, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem: srebreni novac, predmete od srebra, figure i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, bode`e, sablje, kubure, bajonete i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem sve vrste dionica i akcija sa sarajev. i banjalu~ke berze, ratna {teta, stara dev. {tednja, Telekom i dr. Tel. 061 188 488, 065 974 799.

Ponuda-potra`nja
Caffe-slasti~arni METROPOLIS, potreban slasti~ar sa radnim iskustvom. Tel. 033 552-910, 062 555 550. 730-1tt Potrebne osobe za prikupljanje donacija u akciji - Humanost na djelu. Tel. 062 557 684. 804-1Nd` Firmi u osnivanju potrebna 2 komercijalista i sekretarica. Uslovi: Engleski jezik, iskustvo, voza~ka dozvola B kategorije. Prijave i CV na mail: global.groupdooggmail.com Tel. 062 250 735. 810-1Nd` Fast-fudu potreban pic-majstor i kuharica. Tel. 061 131 736. 823-1Nd` Agencija „Meka“ za ku}nu njegu i pomo} starim i bolesnim. Povoljno. T el. 061 237 641. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje rada na ra~unaru, engleski i {panski jezik, tra`i posao. Tel. 061 381 802. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

44

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

ZLAJI
Neka ti je laka zemlja. Porodica Ja{arevi} i kolektiv Relax Tours-a
N

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom zetu Zlaji

ZLATKO KAPETANOVI]
Tvoji Goran i Aida Terzi}
N

Za vje~no sje}anje na mog dragog oca i amid`u

had`i RU[TO (had`i SAFETA) POBRI]A
21. 4. 1987 - 21. 1. 2011.

had`i OMER (had`i SAFETA) POBRI]
20. 1. 2010 - 21. 1. 2011.
84-1tz

LILAHI FATIHA K}erka Jasna Had`iselimovi}, zet dr. Mehdin, unuk Amar, unuke Maira i Nadina

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana kako nije sa nama na{a voljena supruga i mama

ZAHVALNICA povodom smrti Zlate Vukadin iz Travnika koja je preminula dana 11. 1. 2011. godine

ZLATA (IVE) VUKADIN
Ovim putem `elimo izraziti na{u neizmjernu zahvalnost svima onima koji su bili uz na{u Zlatu u periodu njenog lije~enja kao i onima koji su bili uz nas, u za nas najbolnijim trenucima, trenucima njene smrti. Posebnu zahvalnost dugujemo lije~nicima Magli} dr. Edibu, [e~i} dr. Ahmedu, glavnoj medicinskoj sestri Pucar Vikici, te ostalim djelatnicima Doma zdravlja Travnik za sve ono {to su u~inili za nju tjekom dugogodi{njeg lije~enja. Tako|er posebno zahvaljujemo lije~nici Magli} dr. Nadiri kao i ostalim lije~nicima, medicinskim sestrama i medicinskim tehni~arima Odjela intenzivne njege Bolnice za plu}ne bolesti i tuberkulozu Travnik. Oni su uvijek bili uz na{u Zlatu u njenim posljednjim danima `ivota. Najtoplije zahvaljujemo djelatnicima Centra za kulturu Travnik i Amaterskog pozori{ta Travnik na organiziranju Sve~ane komemoracije povodom njene smrti.

(1945 - 2011)

AIDA JAHI], ro|. IVKOVI]
Rije~i su suvi{ne. Suprug Haris i sinovi Faruk i Kerim
969-1tt

Posebnu i najtopliju zahvalnost dugujemo njenim prijateljima - glumcima amaterima i ~lanovima Muzi~kog dru{tva Travnik, koji su se toplim rije~ima oprostili od na{e Zlate: Mirku, E{refu, Ahmedu, Haji{i, Mileni. Zahvaljujemo se tako|e mnogobrojnim prijateljima i susjedima koji nama izra`i{e su~ut, usmeno ili putem telegrama. Zahvaljujemo se svima onima koji do|o{e na ispra}aj na{e Zlate, kao i svima onima koji polo`i{e cvije}e na njeno vje~no po~ivali{te. Brat Tvrtko sa obitelji
15-1tr

Dana 22. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana, svekrva i punica

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u na na{u

na na{e

RIFIJA (HALIL) KURTOVI], ro|. IMAMOVI]
Dvije godine koje su pro{le nisu umanjile na{u tugu i bol, s tugom ali i s ponosom sje}amo se tvog dragog lika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ismet, k}erka Hajra, sinovi Nusret, Adem, Sejo, snahe Senada, Mirzeta i Alma, zet Ramiz, unu~ad Aida, Admin, Minela, Ajdin, Amar, Lejla, Berin i Benjamin
971-1tt

ALMA ^EBO, ro|. HOD@I]
Draga moja tetka, Vrijeme ne mo`e nikada ubla`iti tugu i bol u mom srcu nakon preranog odlaska tvog. Sje}anje na tvoju ljubav, plemenitost i dragi lik, bit }e dio mene - cijeloga `ivota. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja Selma sa mamom i tatom
967-1tt

(1956 - 2010)

ENKA
18. 8. 2006

NAZIF KURTOVI]
23. 1. 2010 - 23. 1. 2011.
970-1tt

NEDOSTAJATE NAM...

Dnevni avaz
Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih i najbolnijih dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage
POSLJEDNJI SELAM

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

45

NAZIFE (ALIJA) ELEZOVI], ro|. [ARI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet jer si to zaslu`ila. Tvoji najmiliji
851mo

na{em dragom amid`i}u

HANEFIJI BAJROVI]U

Od Hajrove i [evaline |ece
828-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju i zetu

na{em prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

bratu

RASIMU JELKI]U
Voljen i po{tovan zauvijek }e{ `ivjeti sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Beri{a: Enver, Zumra, Mirza, Azra, Suada, Adnan i Haris
83-1tz

RASIMU JELKI]U
Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav prema tebi i sje}anje na na{e divno prijateljstvo. Porodica Savi~i}: Slavi{a, @ivana i djeca
82-1tz

MURADIF ([A]IRA) BE]IREVI] RIKI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Husko, supruga Mina, djeca Alma, Aida, zetovi Haris, Mirvet, unu~ad Emin, Ajla i Nejra

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se 7 godina od smrti na{e drage

Voljenom amid`i

nr-019643-bak

ALIJA (HALIL) GRANULO
8. 12. 2010 - 21. 1. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

RAZIJE KRKALI], ro|. DURAKOVI]
Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Mirsad, Jasna i Senad
66-1tz

Gospodaru na{, dobrim mu vrati njegova dobra djela. Uzvrati mu Allahu na{, milo{}u, o Najmilostiviji Milosni~e i obraduj Ga d`eneti firdevsom. Hvala ti dragi ad`o {to si me uputio na pravi put, put po{tenja i skromnosti, jer sve {to sam danas, postigla sam uz va{u nesebi~nu podr{ku. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Alma, Dela, Mevlida i Amila 848-1nd`

sestri na{e radne kolegice i prijateljice Adise

MIRSADI MAKSUMI]

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Sanela, Munib, Ivana, Tanja, Amra, Almir, Anes, Dada, Vedran, Selma, Aida i Lejla
959-1tt

mom dragom bratu

na na{eg dragog dedu

MEHMED (SALKE) BALI]
Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja nas jo{ uvijek prati. Smrt je `ivot u kojem vrijeme ne postoji. U na{im srcima `ivjet }e{ vje~no. Tvoje sultanije: Sandra i Samra
954-1tt

MURADIFU - RIKIJU BE]IREVI]U
Tvoje veliko srce i vedar lik uvijek }emo pamtiti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat-Hamdija-Memi}-snaha Jasna i brati~ne Alisa i Adisa
nr019642-bak

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret

NERMINE ABDI], ro|. STAMBOLI]
Draga Mino, pro{lo je 40 dana da nisi sa nama. Kad si oti{la ostavila si neizmjernu prazninu svima koji su te voljeli i poznavali. Ipak, znaj da Tvoja dobrota i pa`nja zauvijek `ive u na{im srcima i da nas Tvoja ljubav i osmijeh prate svaki dan. Neka te u nebeskim ti{inama prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Kemal, sinovi Maid, Amar i majka Fahra Tevhid }e se prou~iti u Butmirskoj d`amiji u Butmiru prije d`ume namaza. 826-1nd`

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

MEHMED (SALKE) BALI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i da u`iva{ u d`enetskim ljepotama. Supruga Mina, sin Jasmin, k}erka Muamera i snaha Gordana sa unu~adima
954-1tt

Dana 22. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 21. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti dragog tate i djeda

U petak, 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog oca, svekra i djeda

HAMZA (GANIBEG) KAPETANOVI] had`i MAHMUT MUSLIM
Molimo Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Rifa, sin Red`o, snaha Elvira i unuke Berina i Amina
851-1nd`

Danas se navr{ava sedam dana od kako nije sa nama na{ dragi otac i suprug

SJE]ANJE

na

STANISLAV STANKO PAVLOVI]
@ivi{ u srcu i sje}anju onih koji te vole. Sin Tomislav sa suprugom, djecom i njihovom obitelji
846-1nd`

Nismo Te mogli zadr`ati, niti spasiti, ali znamo da Te iz na{eg srca i misli nikada niko istrgnuti ne}e. U`asno nam nedostaje{, dragi na{ djedu{ija..... Tvoji najmiliji: sinovi Midhat-Bido i Muhidin, snahe Marija i Aida, unu~ad Dino i Arijan, Ada i Adin. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 12.00 sati u ku}i `alosti u ulici Vladimira Nazora 12 (C-5 Dobrinja)
839-1nd`

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog oca, punca i djeda

NEDELJKO NEDO (BLA[KO) MI^I]
Zauvijek si u na{im srcima. Supruga Sonja i sin Dejan
949-1tt

had`i ABDULAHA LEPARU
Dana 24. 1. 2011. godine - 20. safera 1432. god. navr{avaju se tri godine kako je preselio na ahiret na{ otac, suprug, djed, pradjed, svekar, daid`a i amid`a. Dok `ivimo mi, `ivjet }e i sje}anje na tebe. Tvoji najmiliji
953-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na

EMIN CRNOGOR^EVI]
Uvijek si bio i ostat }e{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Mujkanovi} Suada, Azabagi} Mirsada i Hod`i} Nihada sa porodicama
895-1tt 77-1tz

AIDU (AHMEDA) NUHI]
19. 1. 2006 - 19. 1. 2011.
S ljubavlju i tugom daid`a Himzo i Dika

46

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POMEN

sestri na{eg kolege i prijatelja Jasmina Gazije

[esnaestog januara navr{ila se je godina od kad je prestalo da kuca srce na{e drage supruge, majke, bake i punice

JASMINI PA[OVI], ro|. GAZIJA
Molimo Gospodara da joj podari D`ennet, a njenoj porodici sabur. OSNOVNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA GENERALNE DIREKCIJE I GPC-a BH PO[TE
958-1tt

TONKE - CICE MAKAROV
Pro{la je godina puna bola i tuge zbog tvog odlaska i takva }e da bude svaka slijede}a do kraja na{eg `ivota. Hvala ti za ljubav kojom si nas nesebi~no darivala. Godi{nji parastos }emo dati 22. januara u 12 sati na groblju Bare. Porodica
950-1tt

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 17 godina od tragi~ne smrti na{ih dragih

U petak 21. januara 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a voljena

EMINA HRVI], ro|. MAHMUTBEGOVI]
Hatma dova }e se prou~iti danas prije D`uma namaza u d`amiji Carina u Mostaru.

MENSURA i REMZE SERDAREVI]
Sje}anje na vas je dio na{eg `ivota u kojem }ete nam uvijek nedostajati. Va{i: sin Amir, snaha Dijana, unuci Dino i Miran
68-1mo

O`alo{}ena porodica
82-1mo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 22. 1. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 22. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i brata

EDHEM (MEHMEDA) ZUKO
23. 1. 1983 - 23. 1. 2011.
I ako je sve prolazno uspomene i sje}anja na tvoju dobrotu i plemenitost vje~no ostaju. Supruga Behija, k}erke Velida i Sanida
947-1tt

SULEJMEN (HASAN) DELALI]
23. 1. 2006 - 23. 1. 2011.
S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomene na tebe. Sinovi Hasan i Adnan, snahe Velida i Maksuma, unu~ad Selma, Armin, Amina, Afan
946-1tt

AHMO - AMKO DURGUT
Dragi Amko dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima, i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. @eli ti porodica [a~i} Edhem, Sadeta, Semir, Emina
831-1nd`

RE[ADA (IBRAHIM) FEJZAGI]A
Dragi Re{o bila je privilegija imati te za supruga, oca, brata. Tvoja nesebi~na ljubav, plemenitost, dobrota, podr{ka, bi}e nam vodilja kroz `ivot. HVALA TI Supruga Amira - Mira, sinovi Faris i Enis, bra}a i sestre sa porodicama
943-1tt

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a draga

U subotu, 22. 1. 2011. godine, navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

Navr{ilo se ~etrdeset najbolnijih dana otkad je preselila na ahiret na{a draga majka

D@ENANA DEMIR
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Hatma dova }e se prou~iti 21. 1. 2011. godine prije d`uma namaza, u Jordanskoj d`amiji, Grbavica II. Tevhid i hatma dova }e se prou~iti dana 23. 1. 2011. godine u 13 sati, Ulica Urijan Dedina 67. Porodica
951-1tt

MU[KIJA (FERHAT) D@AJI], ro|. IMAMOVI]
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima i mislima. Tevhid }e se prou~iti isti dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i, na adresi Borak 27. Porodica

NUSRETA (HASAN) ORMAN, ro|ena PIPERAC
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zahvalna djeca: Edin, Mustafa i Edina sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu 22. 1. 2011. godine u 13 sati u ku}i Panjina Kula br. 140.
941-1tt

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, punca i dede

EDHEM (MUSTAFA) SABLJICA
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koju osje}amo. Vje~no }e{ ostati u na{im mislima i voljen u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Supruga D`ehva, sin Edin, k}erka Edina, zet 839-1nd` Ned`ad, unuke Nejra i Amila

POSLJEDNJI POZDRAV Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

IBRAHIM (OSMANA) ^EHAJI]
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni i poslije smrti ostave jak trag koji se nikad ne mo`e preboljeti. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom. Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Ned`ad, Dana, Salem, Sa{a, Melanie, Patricia, Claudia, Leon, Noa, Melissa, Vanessa, Nicole
PTT

IBRAHIM (OSMANA) ^EHAJI]
Hvala ti za lijepe trenutke provedene s tobom, za nesebi~nu ljubav i pa`nju koju si pru`ao. Ne postoji utjeha i zaborav, samo beskrajna praznina i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Tajiba
PTT

Dnevni avaz

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

47

Danas se navr{ava 7 dana od iznenadne smrti na{eg dragog

IBRAHIMA (FEHIM) MUSA
Bol nije u rije~ima i suzama, nego u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Po dobrom }emo te pamtiti i uvijek ponosno spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 1. 2011. u 12.30 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
832-1nd`

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a mama, lala i punica, te 7 godina od kako je preselio na{ otac, deda i punac

MIRSADA AHMETAGI], ro|. UZUNOVI]

U na{im srcima osta}ete zauvijek voljeni i nikada zaboravljeni. 12. 11. 2003 - 22. 1. 2011. godine Neka vam dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. El. Fatiha. 22. 7. 2010. - 22. 1. 2011. godine Va{a djeca Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Hrasno, u subotu, 22. 1. 2011. godine u 14.30 h.

HIMZO AHMETAGI]

963-1tt

Dana 19. 1. navr{ilo se sedam dana od smrti na{e majke, nene, sestre i punice

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg supruga, oca, deda i svekra

MELKA ZE]O
S ljubavlju, ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 21. 1. 2011. godine u 13.00 sati u Carevoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
845-1nd`

ISMET (HASANA) TINJAK
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Saja, sin Adis, k}erka Jasminka, nevjesta Rusmira, unuka Sajra i unuk Eman
838-1nd`

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg oca, dede i svekra

FADIL (EDHEMA) KAVAZOVI] AIDA JAHI]
Po dobru te pamtimo, u srcu nosimo, s ljubavlju spominjemo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Amir, Sabina i Rijad
PTT

Prije 6 mjeseci presta kucati tvoje srce dragi na{, a u na{a srca se useli praznina i tuga. Izgubismo jednog roditelja i dedu. Osta}e jedno prazno mjesto dok smo `ivi. Svaki dan nam isti. Podsje}anje na tebe, evociranje uspomena. ^esto smo tu`ni, jer ~esto predajemo rahmet tvojoj du{i i u~imo ti Fatihu. Praznina danas, praznina sutra, pa opet praznina, dan za danom. I boli isto kao prvog dana. Dana 21. 1. 2011. u petak do}i }emo na tvoj mezar i prou~iti ti Fatihu. Tvoja djeca: Edhem, Tarik i Amina
850-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Navr{ila se tu`na godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi otac, punac i dedo

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ila se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i deda

HAMDIJA (IBRO) GODINJAK VASVIJA ME\USELJAC, ro|. HOD@I]
21. 1. 2007 - 21. 1. 2011.
Vrijeme koje je pro{lo nije umanjilo tugu i bol. Va{a dobrota i plemenitost `ivi u nama i daje nam snagu da idemo dalje. Va{a djeca, zetovi, unu~ad i praunu~ad 843-1nd`

HAMDIJA (IBRO) GODINJAK
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Njegovi najmiliji: supruga Fehma, sin Atif, nevjesta Amra, unu~ad D`enana, Adna, Aldin Godinjak i prija Enisa Temim. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 21. 1. 2011. godine u d`amiji Trnovo, prije d`uma namaza.
840-1nd`

KASIM ME\USELJAC
8. 3. 1984 - 8. 3. 2011.

Neka mu dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Njegovi k}erka Nermina, zet Memsud, unuka Belma i unuk Bakir Krupalija Hatma dova }e se pokloniti u petak, 21. 1. 2011. godine prije d`uma namaza u d`amiji Trnovo
840-1nd`

48

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 20. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

S ljubavlju

ISMET (OSMANA) [EHI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Ha{a, sin Ne|ad, k}i \uma, snahe Ha{a i Esma, unu~ad Enisa, Enis, Anel, Amel i Emina, zetovi Nijaz i Edin, praunuk Amar Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 1. 2011. godine u 12 sati u ku}i rahmetlije - Gradac 892-1tt 36, Had`i}i

SULJO ALATOVI]
16. 1. 1989 - 21. 1. 2011.

SABIHA ALATOVI]
21. 1. 2010 - 21. 1. 2011.
905-1tt

Va{a Nejra sa porodicom

SJE]ANJE

Danas 21. 1. 2011. navr{ava se petnaest godina od kako nije sa nama

U srijedu, 19. 1. 2011. navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra i tetka

HABIBA BIBA (ISMET) HUJI], ro|. HAD@IAGI] ASIM (MU[ANA) HANJALI]
Vje~ni rahmet Tvojoj du{i, S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
874-1tt

Hatma dova }e se prou~iti u krugu porodice. Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet. S ljubavlju, sestra Nejra, Amna i Tarik sa porodicom
893-1tt

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

AIDA (AHMEDA) NUHI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Nadira, majka Habiba i otac Ahmed
895-1tt

[EVALA BALTA, ro|. SMAILBEGOVI]
Uspomene na tvoj dragi lik zauvijek ~uvamo u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Fetah sa porodicom
890-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 21. I. 2011. navr{ava se sedam godina od smrti na{e drage

BE]IR KARAKA[
1998 - 2011.

FADLIJA KARAKA[
1988 - 2011.
677-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem K}erke Mirza i Madera sa porodicama

SUZANA ]INARA
1994 - 2011.

SAFET RED@EPAGI] @AJA
iz Biha}a (23. 1. 2005 - 23. 1. 2011.)
677-1nd`

MIRSAD RED@I] - MI[O 19. 1. 1993 - 19. 1. 2011.
Pamtimo te i volimo. Mi{o i Amra sa djecom

BEHIJE (ZULFE) MEDO[EVI]
Sa ljubavlju }emo se sje}ati njene plemenite du{e. Rusmirka
471-1tt

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Njene Mirza i Madera

Supruga Aida, sinovi Adin i Avdo
ptt

60-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage

SIFET HO@BO
10. 2. 2003 - 10. 2. 2011.

EMINA HO@BO, ro|. RADMILOVI]
22. 1. 2010 - 22. 1. 2011.

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je na{ dedo preselio na ahiret

MEHMED (SALKE) BALI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. D@AFER D@AFEROVI] SENITA KOVA^EVI], ro|. D@AFEROVI] Tvoji unuci: Amar, Eldin Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje. Uvijek }e{ biti u na{im srcima Me{ane.
954-1tt

Po dobrom }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati od zaborava. Za pru`enu ljubav i dobrotu, za sve sretno provedene trenutke, molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Dana 22. 1. 2011. prou~i}e se tevhid u ul. Nurudina Gacki}a 68 u 14.00 sati. Va{a djeca: Hasiba, Asim, Anela, zet Nijaz, snaha Sanela, unu~ad 931-1tt Aldijana i Eman

SJE]ANJE

1954 - 1993. 1976 - 2008. Dani prolaze, ali ni jedan bez sje}anja na vas. Na{a bol nije u rije~ima i suzama, ona je u na{im srcima gdje ostajete voljeni i nikad zaboravljeni. 814-1nd` Va{i najmiliji: Zekija, Indira, Alisa, [aban, Amir, Ahmed

SJE]ANJE

Dana 21. januara 2011. navr{ava se godina kako nije sa nama na{a voljena

Dana 22. 1. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti

na drage roditelje

KAJAN

TAMARA GA[I]
21. 1. 2010 - 21. 1. 2011.

MAHMUTA RALJEVI]A MUHIBA, ro|. PEZO
U znak sje}anja Supruga sa djecom
75-1mo

ALIJA
21. 1. 1996 - 21. 1. 2011.

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, vje~no u na{im srcima. Tvoji: suprug Gedeon, sin Aleksandar - [a{a, teta Marija
960-1tt

29. 8. 1992 - 21. 1. 2011.
Sje}anje na va{u ljubav i dobrotu zauvijek ~uvaju sin D`evad i k}erka D`enana sa porodicama
952-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

49

mojoj bra}i i sestri

na na{e drage roditelje

IBRAHIM (HAKIJA) KAZI] ISMET D@EPAR FAHRUDIN D@EPAR SAFIJA AGANOVI], D@EPAR
444-1tt

SEIDA KAZI], ro|. MA[I]
januar 1994 - januar 2011.

januar 2007 - januar 2011.

Od brata D`epar [efika sa porodicom

Bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }ete vje~no ostati voljeni, po{tovani i nikad zaboravljeni. Hvala vam za sve {to ste nam pru`ili. Mnogo nam nedostajete. 852-1tt Va{e k}erke Jasmina i Amra
SJE]ANJE

Dvadesetog januara navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti moga dragog supruga

Sa po{tovanjem, ljubavlju i zahvalno{}u se sje}amo na{ih dragih roditelja

BE]IRA - BE]E HARA^I]A
Vje~no }e{ ostati u mom srcu i ~uvat }u najljep{u uspomenu na tebe, tvoju ljubav, plemeniti lik i djela. Supruga Fatima - Tima Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 1. u 14.00 sati u ku}i `alosti u Travniku.
737-1tt

had`i ALIJE (had`i MUJAGE) RESULOVI]A
1927 - 2011.

i

D@EMILE RESULOVI], ro|. [ARI]
1970 - 2011.

Sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na vas. Djeca: Nevzeta, Mustafa i Ismet
795-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj kolegici

POSLJEDNJI SELAM

MIRSADA (IBRO) MAKSUMI]
Tvoje plemenitosti, velikodu{nosti i dobrote uvijek }emo se sje}ati. S po{tovanjem i ljubavlju: Zaposlenici J.P @FBiH - Slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove Sarajevo .
924-1tt

na{oj dragoj radnoj kolegici

MIRSADI MAKSUMI]

RADNE KOLEGICE I KOLEGE SEKTORA KONTROLE PRIHODA @FBiH: ABID, ADMIR, AMELA K., SABRIJA, ISMETA, AMELA M., ALMA B., ALIJA, ABIDA, ERTAN, D@EMKO, MUNIB, VEZIRA, JASMINKA, ]AMILA, SELVETA, NASIHA, ZUHRA, NAFIJA, SENIJA, SANIDA, SENKA, ALMA A., IFET, AFAN, NISVETA, RUKIJA, ADEM, NERMIN, 922-1tt NEDIM I MERSAD

Dana 21. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana kako je preselio na ahiret moj suprug, otac, punac i dedo

... Iza nas je najte`ih 40 dana bola i tuge od preseljenja na ahiret na{e drage

NEZIR ^UBRO
Ponosni smo {to smo pripadali Tebi. Hvala Ti za sve {to si u~inio za nas. Bio si i ostao na{ ponos, oli~enje dobrote, po{tenja i humanosti. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Behara, k}erka Samka, zet Fikret, unuke [ejla, Alma i Ilda Hatma dova }e se pokloniti poslije d`ume namaza u d`amiji Brije{}e.
Dana 21. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana kako je preselio na ahiret na{ dragi dedo
939-1tt

PAKIZE (KIZE) HALAPA, ro|. ARNAUTOVI]
Danas bi ti majko bio ro|endan, ali tebe vi{e nema. I ni{ta vi{e nije isto i nikad vi{e ne}e biti isto, bez tebe. Sretni smo i ponosni {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Vole te tvoji: suprug Rasim, sin Jasmin, k}erka Nermina, zet Amir, snaha Jasmina, unu~ad Armin, Amar, Adnan i Dino Tevhid }e se prou~iti 23. 1. 2011. u 14 sati u ku}i `alosti Trg solidarnosti broj 15/XV.
938-1tt

21. 1. 1935 - 16. 12. 2010.

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ile su se dvije godine od smrti na{e drage supruge, majke i bake

Navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra i tetka

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e

SJE]ANJE
Dana 20. januara 2011. godine navr{ile su se 2 godine od smrti moga supruga, brata, {ure i dajd`e

NEZIR ^UBRO
Vrijeme ne smanjuje tugu i prazninu zbog tvog odlaska. Pamti}emo te dok `ivimo, Tvoja dobrota je bila neizmjerna. Neka ti dragi Allah da vje~ni d`enet. Tvoja unuka Sanela, zet Sejo i praunuk Amar
940-1tt

BRANISLAVA AVDI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i ponosom spominjati, a u srcu zauvijek ~uvati. Porodica
937-1tt

BEHIJA - FERIDA ALI], ro|. MLINAREVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Sestra Had`ija - \ika, sestri~na Bahrija sa k}erkama Aldinom i Amrom 13-1tr

EDIBE BEKTI], ro|. VITE[KI]
Po dobru }emo te pamtiti, a sa ponosom i ljubavi te spominjati. Uspomene na tebe ne}e izblijediti sve dok `ive oni koji te vole. Tvoji: suprug Selver, sinovi Almer, Sudo, Senad, Almir, Zahid i Ismet te k}eri Samija, Senada, Sevda, Lara, Almedina i Jasna Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 ~asova u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi} Vili. 935-1tt

EDIBE BEKTI], ro|. VITE[KI]
Po dobrom }emo te pamtiti i ljubavi te spominjati u mom srcu }e{ biti i ostati moja jedina mati. Od k}erke Senade i Nejre unu~adi Renato, Safet i Selver
924-1tt

RAMIZ (KADRIJE) D@UDERIJA
Uvijek si bio i ostat }e{ u na{im mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rasema, sestra Raifa, zet Tomo i sestri} Mirsad sa suprugom Zibom i djecom Admirom, Aldijanom i Anjom 750-1tt

20. 1. 2009 - 20. 1. 2011.

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 17 godina otkako nije sa nama na{ dragi

Danas se navr{ava godina dana od smrti na{eg zeta

Danas se navr{ava godina dana od smrti na{eg supruga i oca

HASAN PALDUM
Dani i godine prolaze, a ti uvijek ostaje{ u na{im srcima kao ne{to najljep{e. Tvoji: supruga AZELMA sa sinovima NEDIMOM i ALMIROM
744-1nd`

NAMIKA (AVDE) VARE[ANOVI]A
Dragi zete, bio si veliki ~ovjek, prijatelj i dost. Bili smo i bi}emo ponosni do kraja `ivota {to si bio dio na{e porodice. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Porodica Eminovi}: punica Mirsada, {ura Admir sa suprugom Azrom i k}erkom Ilhanom 900-1tt

NAMIKA (AVDE) VARE[ANOVI]A
Tuga i bol se ne mogu staviti na papir, oni se nose u srcima nas koji te volimo i voljet }emo te zauvijek. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Arijana i djeca Kerim, Tarik i D`ana Tevhid }e se prou~iti 22. 1. u 13 sati u ku}i `alosti ul. Alije Nametka 1.
900-1tt

50

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Dvadeset prvog januara 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE
na

MIRKA (ILIJE) GUTOVI]A
Ne mo`e vrijeme izbrisati sje}anje, niti izlije~iti tugu i bol za tobom. U na{im srcima ostaje{ zauvijek.

SULEJMANA SEM]U DUPOVAC
Dana 22. 1. 2011. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg supruga, oca i dede

Tvoji: supruga Dragica, k}erke Branka i Jadranka, sin @eljko, unu~ad Andrej, Nora i Lea, snaha Eleonora, zetovi Milorad i Bakir
797-1nd`

Dragi Sem}o, rije~i ne mogu opisati tugu za tobom, bol i prazninu koju si ostavio u na{im srcima. Bio si uzor po{tovanja, dobrote i `ivota kakvog treba `ivjeti. Hvala ti za nesebi~nu ljubav kojom si ispunjavao na{e `ivote. Takav }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet du{i. Tvoji: supruga Medina, sinovi Alen-Hamo i Sejo sa svojim porodicama, unu~ad Rijad, Irma i Ajdin

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 17 godina od smrti na{eg dragog brata

SJE]ANJE

508-1nd`

SJE]ANJE
na majku Sulejmena

SAFIJA - BEBA BA[I], ro|. BEGANOVI]
21. 1. 2009 - 21. 1. 2011.

OSMANA (MEHE) VLADAVI]A
Tvoja plemenitost i dobrota ostaje vje~no u svima onima koji te iskreno vole i pamte onakvog kakav si bio. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

SAFET RED@EPAGI] @AJA
23. 1. 2005 - 23. 1. 2011.
Godine prolaze, a sje}anje i tuga ostaju. Avdo i Taiba
680-1nd`

SEVLA (FEJZI]) DUPOVAC
Dana 14. 1. 2011. navr{ilo se 28 godina od njene smrti. Draga nano, hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam poklanjala. Snaha Medina sa sinovima Alen-Hamo i Sejo
508-1nd`

S ljubavlju, Alma, Ena, Zlatan i Edvin

816-1nd`

Tvoja sestra Zulka sa djecom
724-1nd`

U tuzi povodom smrti na{eg dragog sina

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e majke i nane

PA[KA MIO[I]A
iz Sarajeva @elimo iz sveg srca zahvaliti svima koji su mu odali posljednju po~ast na pogrebu na gradskom groblju Vlakovo: JU Zavod za zbrinjavanje djece i omladine Pazari}, Udru`enju „Oaza“ Sarajevo, Federalnom zavodu za geologiju Sarajevo, III Gimnaziji Sarajevo, kolegama i prijateljima pokojnog Pa{ka, rodbini, susjedima, znancima koji su ga ispratili na posljednji po~inak. Zahvaljujemo se voditelju pogreba i Svete mise zadu{nice `upniku katoli~ke `upe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu vele~asnom don Josipu Lebi kao i vjernicima i u~esnicima u crkvenim obredima. Zahvalni smo svima koji su nam osobno, putem oglasa, pisama, brzojava, telefonskih poziva i elektronske po{te izrazili svoju su}ut. Posebno `elimo zahvaliti rodbini, prijateljima, kolegama, susjedima koji su do{li u ku}u `alosti izraziti svoju su}ut. Majka Biserka i otac Neven Mio{i} 791-1nd`

10. 12. 1970 - 9. 1. 2011.

FATA BANDI]
Te{ko je stegnuti srce da ne boli, du{u da ne pati i suze da ne teku. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. K}erke: Medina, Sevla i Sevda sa djecom i unu~adima
544-1nd`

U subotu, 22. januara 2011. navr{ava se trinaest godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni

TU@NO SJE]ANJE

ENVER (EMINA) OMERSPAHI]
Vrijeme prolazi, ali toplina i ljubav koju nam je na{ Eno pru`io ostaje u nama. Sa ponosom se sje}amo na{eg plemenitog i izuzetnog supruga, oca i punca. Duboko smo zahvalni za sve ono {to je u~inio za nas. Ostat }e{ nam uzor i nadahnu}e za na{u budu}nost. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Mujesira, sin Emin, k}erka Amela, zet Tarik i unuka Jasmina

na moju dragu sestru

Dana 19. januara 2011. navr{ilo se 18 godina od smrti moga supruga

dipl. ing. {umarstva

JASMINU SAL^I], ro|. AJANOVI]
20. 1. 2010 - 2011.
Draga sestrice, ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena.
872-1tt

SOJKA RUDE
Sje}anje na na{eg dragog i nikad zaboravljenog Rudu. Njegova supruga Luca, djeca i unu~ad
764-1tt 882-1tt

Tvoja sestra Sabira sa porodicom

SJE]ANJE

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti moga brata

SAFET (ARIF) AVDI]
1992 - 1998 - 2011. (exhumacija)
... sunce ne mo`e dosti}i ni dodirnuti mjesec, nit’ no} prete}i dan i sve - u svemiru - plovi svojom putanjom! ... Bo`e na{, nakon tvog prijema na{eg u~enja, u~ini ga poklonom du{i na{eg pejgambera i du{ama sve njegove ~asne porodice, drugova i sljedbenika, Allahovo zadovoljstvo s njima! Amin Porodica
813-1nd`

ZLATKA HAD@I], ro|. BARU^IJA
O@ALO[]ENI: suprug Fikret, sinovi Ermin i Ernest, snahe Indira i Mersiha, brat Ibrahim, unu~ad Zerina, Irma, Tarik i Din, snahe Zijada i Rabija, brati}i Amir, Emir i Almir, brati~ne Arijana i Amra, tetka Fethija sa porodicom, djever Ismet sa porodicom, zaove Safeta i Ismeta sa porodicama, te porodice: Had`i}, Baru~ija, Mostarac, Bisi}, Kahvi}, Begi}, Isi}, [i{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Karamu{i}i br. 132 - Osijek - Ilid`a. 817-1nd`

MEHMED BALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Muhiba, zet Aziz, Edin, Mina i Dino
914-1tt

Dnevni avaz
Dana 21. 1. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od kada nije sa nama

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

51

MELKA (BAJRAMOVI]) VUK
Hvala ti za tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no poklanjala. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
884-1tt

SJE]ANJE

Na na{u dragu

SUADU MUFTI]
21. I 2002 - 21. I 2011.
Uvijek Te se sje}amo sa velikim po{tovanjem, ponosom i ljubavi. Tvoji: suprug [efik, k}erka Armela, sin Almir, zet Amir Fo~i}, snaha Adisa, unu~ad Amar i Adna
539-1tt

Dana 22. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, svekra, punca, dede i pradede

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a

AHMED ef. (SULEJMAN) TUTNJEVI]
Ljubav koju osje}amo prema tebi ~uva te od svakog zaborava. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka te Allah d`.{. nagradi d`enetom. Tevhid }e se prou~iti u subotu 22. 1. 2011. poslije podne namaza u 12 sati i 15 minuta u d`amiji Vinograd (Rogina br. 1). Tvoji najmiliji: supruga Zakira sa djecom i njihovim porodicama
889-1tt

FATIMA JERLAGI], ro|. KAROVI]
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima i mislima. Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ala. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Mandrina (A{ikovac) sa po~etkom u 15.00 h. O`alo{}ena porodica
886-1tt

SJE]ANJE

NA DRAGE RODITELJE

SJE]ANJE

SABERA MAD@AREVI], ro|. ^USTOVI]
21. 1. 2009 - 21. 1. 2011.

D@EVAD MAD@AREVI]
30. 1. 2006 - 30. 1. 2011.

HAD@ERA KI[EVI], ro|. SEMANI]
21. 1. 2004 - 21. 1. 2011.
Ma koliko se sunce ra|alo svijetu, Majku nam nikada ne mo`e roditi.
576-1tt

Vrijeme prolazi, uspomena i ljubav na vas ostaje zauvijek. Alma sa porodicom

K}eri, sinovi, unu~ad, praunu~ad, rodbina i svojta
PTT

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se dvanaest tu`nih godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 21. 1. 2011. godine navr{avaju se 3 godine kako je preselio na ahiret moj voljeni suprug

SJE]ANJE

MUHAREM (HALILA) KOVA^EVI]
Uvijek si u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Porodica
848-1tt

SPAHO (AHMETA) BAUK
Danju u mojim mislima, no}u u mojim snovima, neprestano u mom `ivotu, `ivjet }e{ vje~no voljen i nikada zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet. Tvoja supruga [emsa sa djecom
490-1tt

@ARKO KNE@EVI]
21. 1. 2010 - 21. 1. 2011.
Uz veliku zahvalnost za iskreno prijateljstvo. Raja iz kotlovnice [a}ir, Sudo, Safet, Boro, Haskovi} Arif, Mujo, Sejo, Selver i Jasko
899-1tt

52

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE na na{e najdra`e

AGAN KATICA
1941 - 1999.

SAMIR KATICA
1969 - 1980.

IBRAHIM KATICA
1939 - 1978.

HAJRA i HA[IM KATICA
1917 - 1996 - 1908 - 1984.

OSMAN KARI]
1932 - 1998.

MIDHAT KARI]
1957 - 1993.

RASEMA KARI]
1936 - 2001.
906-1tt

Neka Vam je rahmet veliki i nek’ Vam je lahka zemlja bosanska. El-Fatiha. Amin. Sa po{tovanjem, porodica

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ADEM (SALKO) NIZI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 1. 2011. u 11.00 sati u d`amiji u Had`i}ima. O`alo{}ena porodica
737-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj tetki, sestri i svastiki

na{oj dragoj sestri, tetki i svastiki

MIRSADI (IBRO) MAKSUMI]
Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Zauvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Tvoji: Asija i Adna, Adisa i Reuf
nr019641-1bak

MIRSADI (IBRO) MAKSUMI]
Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Zauvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Tvoji: Suada, Arijana, Tajra, Amel i Zijo
nr019638-1bak

SJE]ANJE

na na{e drage i plemenite roditelje

SJE]ANJE

ALIJA HAD@IAHMETOVI]
2003 - 2011.

RAHA HAD@IAHMETOVI], ro|. PANJETA
2000 - 2011.

SPAHO (VEZIR) GRCI]
Najdra`i, da je na{a beskrajna ljubav mogla da te spasi, vje~no bi `ivio, ali... Molimo se dragom Allahu d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom. Tvoji: supruga [efika, k}eri Alma i Nermina, unuci Nejra i Zlatko, zetovi Re{ad i Edin

21. 1. 1999 - 21. 1. 2010.

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca Salem i Sabaheta sa porodicama
829-1tt

807-1nd`

SJE]ANJE

na

Navr{ile su se 4 godine od smrti na{eg dragog sina, mu`a i brata

SJE]ANJE

MEHMEDA (AMIR) GEGI]
2009 - 2011.
S ponosom ~uvamo i po{tujemo tvoj plemeniti lik, po{tenje i nesebi~nu dobrotu i molimo dragog Allaha d`.{. da te za sve nagradi - Amin. Porodica
921-1tt

RIZAH - RISKO SARAJLI]
Po dobru te pamtimo, s ponosom spominjemo i u srcu od zaborava ~uvamo. Tvoji: mama Admira, supruga Advija, sestra Jasna s porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
24-1ze

AHMED (AVDE) SILAJD@I]
24. 1. 2007 - 24. 1. 2011.
U srcu }emo te nositi, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a nikad zaboraviti. Tvoja supruga sa sinovima, snahama i unu~adima
933-1tt

Dnevni avaz
Sutra, 22. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

53

MIRZET (RAMIZ) HASANSPAHI]
Ne postoji ni zaborav ni utjeha, samo tuga. Tvoja dobrota i plemenitost `ivi u nama i daje nam snagu da idemo dalje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Porodica
794-1nd`

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi Ovom prilikom zahvaljujemo se Serdarevi} dr. Bakiru, specijalisti za unutra{nje bolesti, koji je kroz dugi niz godina brinuo o zdravlju na{eg Jusufa. Tako|er se zahvaljujemo prim. dr. Indiri Hebib, specijalisti porodi~ne medicine te sestrama Jasni i Emini iz ambulante Ko{evsko Brdo. Jo{ jednom se zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kom{ijama, radnim kolegama i svima koji su bili uz nas i pru`ili nam podr{ku u najte`im trenucima. Porodica
818-1nd`

JUSUF (MUHAREMA) HASI]
1934 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 1. 2011. u 15 sati u stanu rahmetlije, Merhemi}a trg 6/6.

TU@NO SJE]ANJE

Pro{lo je 40 dana od kako je preselio na ahiret

Pro{lo je 40 dana kako je preselio na ahiret moj dragi babo

ALIJA (HALIL) GRANULO ALIJA GRANULO
Nikad te vi{e ne}u vidjeti. Sve je mra~no i hladno. Olovne i te{ke snove snivam. Vjetrovi pred ku}om u pla~u se dave. No} je tamna narod mirno spava, samo mene tuga i bol du{e mu~e, oti{ao si u d`enetska prostranstva i do}i mi nikad vi{e ne}e{. Te{ko mi je i bolno da gledam sada kada Tebe nema ni za moju maj~icu nema vi{e sre}e. Po~ivaj mi u miru Bo`ijem. Tvoja Rajka sa obitelji
732-1nd`

8. 12. 2010 - 21. 1. 2011. godine

8. 12. 2010 - 21. 1. 2011.

Oti{ao si u trenutku kad nismo bili spremni na to. Oti{ao si ~iste du{e daleko od mene. Nije istina kad ka`u da vrijeme lije~i bol, ova bol za Tobom svakim danom sve je bolnija, `ivot mi postaje bez `ivota, dan bez sutra i tu`na staza do na{eg ponovnog susreta. Molim se Uzvi{enom Allahu d`.{. da Ti podari sa na{im Muhamedom sve ljepote d`eneta. Tvoja Marija Mu{ki tevhid i hatma dova poklonit }e se 21. 1. 2011. godine (petak) u 11.00 sati prije d`uma namaza u d`amiji Hrasnica. ZAHVALA Ovim tu`nim putem `elim se zahvaliti familiji, prijateljima i kom{ijama {to su bili kraj mene i podijelili sa mnom tugu i bol. Veliko vam hvala.
732-1nd`

Pro{lo je pet (5) godina od smrti na{eg voljenog

Dana 20. januara navr{ilo se pet godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

Mom jaranu Aliji

EJUB - BUBE BULJUBA[I]
2006 - 2011.
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikad te ne}emo zaboraviti. S ljubavlju: Magbula, Amra i Aida
793-1nd`

SAMIJA KORO, ro|. PA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
803-1nd`

ALIJA GRANULO
Tvoj lik nikada ne}e upoznati tamu, niti }e ga smrt iz sje}anja sru{iti, uvijek si bio i uvijek }e{ ostati u mome srcu i mojoj du{i. El-Fatiha Tvoj Bakir Metiljevi}
732-1nd`

Dvadesetprvog januara navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage i mile majke

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

prim. dr. JELICA PERVAN
Tvoji Ognjen i Izvorka sa obitelji
766-1nd`

had`i EMINA hanuma SELIMOVI], ro|. OMERBA[I]
Hatma dova }e se prou~iti u d`amiji Ferhadiji, 22. 1. 2011. (subota), prije podne namaza (11.45). O`alo{}ena porodica
757-1tt

54

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e supruge i majke

ALME (HOD@I]) ^EBO
Svaki na{ dan, svaka misao ispunjena je ljubavlju i sje}anjem na tebe. Te{ko je `ivjeti bez tvog velikog srca i dobre du{e. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati ljubav i uspomene na tvoj plemeniti lik koji nosimo u svojim srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u subotu 22. 1. 2011. godine u 13 sati u ku}i u Semizovcu, ul. Nova @eljezni~ka stanica br. 6. Tvoji: suprug Memsudin, sinovi Nermin i Kemal
832-1tt

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a draga sestra i mila tetka

MIRSADA AHMETAGI] ro|. UZUNOVI]
Tvoj dragi lik uvijek je u na{im srcima i mislima. Vole te tvoji Mirsad, Dijana i Aida
920-1tt

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a majka, nana, svekrva

Godina dana mom dedi

HASAN KAZIJA SALIHA JUSOVI], ro|. MASLAK
Oti{la si tiho i brzo, ostavila tugu i prazninu. Svaki dan mislimo na tebe i zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 23. 1. 2011. godine u 15.00 sati, ul. Urijan Dedina 36. Tvoji: sinovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
918-1tt

Svaki moj uspjeh je i zasluga tvoja. A najve}i je {to si me nau~io da budem vjernik, da budem ^OVJEK. Zato kroz `ivot idem sigurno i smjelo. Ti si moj uzor. Tvoja unuka Naida Had`i} Hatma dova }e se prou~iti u petak (21. 1. 2011.) u 12.40 h u Begovoj d`amiji.
925-1tt

U petak 21. 1. 2011. rastajemo se sa na{im po{tovanim sugra|aninom i ro|akom

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg dragog oca, brata, svekra i dede

HANEFIJOM (]AMILA) BAJROVI]
Koji je Allahovom odlukom preselio na Ahiret. Molimo Allaha D`ele{anuhu da mu podari d`enetski mir, a njegovoj familiji sabur. Bio je primjer ljudske upornosti u savladavanju `ivotnih prepreka. Kao stolarski radnik zavr{io je Fakultet politi~kih nauka u Sarajevu i svojim po{tenim radom i znanjem je postao ~lan izvr{nog odbora Saveza Sindikata BiH. Borio se i uspje{no branio prava radnika za{to je dobio vi{e priznanja. Volio je ljude i okupljo nas Pljevljake svake godine na dru`enje u njegovoj ba{ti u Faleti}ima. Pomagao je svakom ~ovjeku koji je od njega tra`io pomo}. Poti~e iz poznate familije Bajrovi}a koja je dala dvojicu poslednjih Pljevaljskih pa{a Mahmuta i Mehmeda. Pa{a Mehmed Bajrovi} nije napustio Bosnu 1912. god. Ve} je ostao u Sarajevu do kraja `ivota gdje je ukopan. Hanefijina majka poti~e iz stare i poznate familije ^engi}a, koja je dala veliki broj visokih turskih dostojanstvenika. Hanefijina supruga Nevzeta je tako|e iz stare i vrlo poznate begovske porodice Selmanovi}a, koja je u Pljevaljskom i Novopazarskom pa{aluku dala sedam pa{a. Iz takvih familija su Hanefijin brat Dr. Remzo poznati vrlo omiljeni ortoped ~ija je operaciona sala uvjek prihvatala sve Pljevljake, a naro~ito siroma{ne ljude. Sin Ermin postade uspje{ni biznismen, a njegova sestra Ervina je poznata doktorica u [vajcarskoj. Remzov sin Reuf postade poznati politi~ar na relaciji Amerika i BiH. I tako geni odra|uju svoju funkciju gdje poznate familije ostavljaju svoj pe~at i u sada{njem vremenu. ^engi} Be}ir
N

ZIJAH (BE]IR) BRKAN
Dragi na{ dedo, iza tebe je ostala tuga i praznina. Sje}a}emo te se kao tihog i dobrog ~ovjeka. S ljubavlju i po{tovanjem i velikim ponosom u srcu nosimo sve uspomene na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 23. 1. 2011. u ku}i `alosti, Trg me|unarodnog prijateljstva 8/3 u 15,00 sati. O`alo{}ena porodica Brkan
930-1tt

SJE]ANJE

U nedjelju 23. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kako sa nama nije na{a draga majka

Na drage roditelje

MINA (HASANA) BR^I], ro|. KARABEG
Ljubav i sje}anje na tvoju neizmjernu roditeljsku Plemenitost ostaje vje~no u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi: D`evad i Ned`ad, nevjeste Amira i Sadika, unu~ad Selma, Nermin i Arijana
896-1tt

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i nane

FADILA D@IKO, ro|. ARNAUTLIJA
21. 1. 2010 - 21. 1. 2011.
iz Rogatice

SABINA ]URI]
1934 - 11. 12. 1985.

SEAD ]URI]
1924 - 21. 1. 2003.

Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Suprug Ahmed, sin Irfan i k}erka Almasa sa porodicama
14-1tr 936-1tt

IZ TRAVNIKA Sin Nedim i k}erka Melika

Dnevni avaz
Dana 20. 1. 2011. navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg Rahmetlije

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

55

Had`i OMER (had`i SAFVETA) POBRI]
8. 8. 1945 - 20. 1. 2010.
Tevhid (mu{ki i `enski) pred du{u na{em Rahmetliji prou~it }emo u subotu 22. 1. 2011. u ku}i u Muli}ima (Visoko) poslije ak{am namaza (16.48). S ljubavlju, po{tovanjem, ponosom i golemom tugom! Porodica
N

SJE]ANJE

BEHIJA MEDO[EVI]
21. 1. 2004 - 21. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Sanja i Tanja sa porodicama
86-1nd`

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ilo se godinu dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 21. 1. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

IBRO (HAJDAR) @IGA
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 22. 1. 2011. (subota) u 13 sati u porodi~noj ku}i na adresi Juki}eva 148 Sarajevo. Porodica
708-1tt

SULJO (AHMET) MEKI]
Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga i djeca sa porodicama
733-1tt

SJE]ANJE

Dana 22. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog

]AMIL (BAHO) ]OROVI]
Tvoja dobrota }e vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munevera, k}erka Jasmina i sin Enver Posebnu zahvalnost mojoj rodbini, kom{ijama i prijateljima
786-1nd`

BELMA @DRALOVI], ro|. PORI^ANIN
1968 - 2010.

BELKISA HAD@ISELIMOVI], ro|. SPAHI]
1919 - 2002.
787-1nd`

Pori~anin Mehmed i Nuna, Tahirovi} Aida sa porodicom

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kako nas je napustio na{ mu`, otac, djed, svekar i punac

@ARKO (PETRONIJE) KNE@EVI]
Dragi na{ @arko. Evo pro{la je godina dana od kako si nas napustio. Ka`u da vrijeme lije~i sve, mo`da je i ta~no, ali sje}anje na tebe }e ostati zauvijek u nama. Fala ti za sve trenutke provedene s tobom. Tvoji: supruga Zdenka, sin Brano, k}erka @anka, unuk Goran, snaha Krolinda i zet Elmir Toga dana u 13.00 h sastat }emo se na njegovom vje~nom po~ivali{tu. Ispred porodice veliko hvala svima koji do|u.
780-1nd`

Dana 21. januara 2011. godine navr{ava se devetnaest godina od smrti na{e drage majke, sestre, punice, svekrve i nane

IN MEMORIAM

[UHRE (IBRAHIMA) HIRO[
Njen dragi i plemeniti lik vje~no }e `ivjeti u na{im srcima i sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja djeca sa porodicama
572-1nd`

ZLATA JUNUZOVI], ro|. KOHARI]
21. 1. 2001 - 21. 1. 2011.
Njeni: Rifat, Mirza, Mirsad, Jasminka, Zlatko i Nihada
749-1nd`

56

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret

had`i ]AMILA (IBRE) ]ENANOVI]A
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22 1. 2011. godine poslije podne namaza u d`amiji u Butmiru. Porodica
928-1tt

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 28 godina od smrti na{eg babe

had`i VEHBIJA (SMAILA) ALJI]
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe i tvoja dobra djela ostaju vje~no u na{im srcima. Neka ti Milostivi Allah podari lijepi d`enet. Porodica
932-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 1. 2011. navr{ilo se godinu dana od smrti na{e drage i plemenite

na{em dragom, dobrom dedi

ALMA ]EBO, ro|. HOD@I]
Vrijeme prolazi, `ivot dalje te~e, s ponosom se sje}amo tebe, ali i sa bolom koja nikad prestati ne}e. Nedostaje{ za sve {to je pro{lo, za sve {to dolazi..., fali{ nam Alma. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
915-1tt

had`i IBRAHIMU FAZLI]U
Volimo te, kao {to si Ti volio nas, ne zaboravljamo! Tvoji: Azra, Anes, Sabina, Faruk, Ajdin, Asim, Ajsela, Anesa, Alma, Sanela, Lejla, Damir, Abdoreza, Mirza, Azrica, Admir, Mirsad, Ajla-Ena i Ema

Suada i Aziz Hod`i}
911-1tt

Dana 15. 1. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i punica

Dana 19. 1. 2011. navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e majke, svekrve i nane

EMINA (RAMO) REPUH, ro|. MUSI]
Draga majko, hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 1. 2011. godine u 11 sati u ku}i merhume, ulica Hamida Had`ibegi}a br. 20 (Hrasno) Porodica
908-1tt

FATIMA AVDIBEGOVI]
Draga moja majko, Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ostaju. Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je ljubav, ponos i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Muamer, snaha [ejla i unuk Dani
907-1tt

TU@NO SJE]ANJE U petak, 21. 1. 2011. navr{ava se {est godina od kako nije sa nama na{ dobri i voljeni suprug, otac i dedo

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret brata, amid`e i djevera

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ISMET (ADEM) D@EPAR
S puno ljubavi ~uvamo uspomenu na njega. Hasiba, Azra, Ena i Haris

FERID (DERVI[A) PORI^ANIN
21. I. 2010 - 21. I 2011.
Vrijeme prolazi, ali sje}anja i uspomene ostaju. Tvoj brat FUAD sa porodicom
858-1tt

MIRSAD GRABOVICA
22. 1. 1994 - 22. 1. 2011.
Godine prolaze, ali sje}anje na tebe nikada ne umire. Dok `ivimo mi `ivjet }e i sje}anje na tebe. Tvoji: Nail, Raza, Jasmin, Mirsada, Sanel i Medijana
876-1tt

FARUKU BRANKOVI]U
Ostat }e{ nam u sje}anju po svojoj dobroti i plemenitosti Od strine Hajrije, Nihada i Ned`ada sa porodicama
929-1tt

860-1tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage, dobre i plemenite roditelje IZ BIHA]A

Dana 17. 1. 2011. navr{ilo se pola godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i brata

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em {kolskom drugu, prijatelju

IBRAHIM (AHMET) KUSTURICA
Neka mu dragi Allah d`.{. da lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti 22. 1. 2011. u 13.00 sati u ku}i `alosti, Omera Stupca 12. Porodica

MUHIDIN LINDOV MUKI
Prerano si oti{ao, al’ si Allahu bio dra`i. Neka ti Allah d`.{. otvori sva vrata d`enneta, a tvojoj porodici dadne sabur. Nedostaje{ nam, dru`e. Benjamin Gljiva, Nedim Me{i} i Elhan Ro`ajac
705-1nd`

RASIMA (OMER) BULI]
6. 12. 2010 - 21. 1. 2011.

MUSTAFA (ALAGA) BULI]
31. 1. 2009 - 31. 1. 2011.

Hvala Ti Allahu Milostivi i molimo Te da na{im roditeljima podari{ lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole vas va{a djeca: Senada, Suad, Suada, Ned`ad sa porodicama
804-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

57

JASMINA (MUJO) PA[OVI], ro|. GAZIJA
Voljeni nikad ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Jasmin, Azra, Ilma
977-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

JASMINA (MUJO) PA[OVI], ro|. GAZIJA
Draga suprugo i majko oti{la si prerano, ostavljaju}i bol u na{im srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Sa tvojom ljubavlju, plemenito{}u i dobrotom proveli smo najljep{e trenutke `ivota. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Volimo te, tvoj suprug Sulejman i k}erka Belma
977-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i supruga

Dana 23. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede, pradede i brata

AVDO (SALKO) OSMI] KEMO SINANOVI]
S ljubavlju i tugom uvijek te se rado sje}amo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoj sin Armin i supruga Nad`ija
857-1nd`

Molimo Milostivog da mu oprosti i daruje D`ennet njegovoj plemenitoj du{i. El - Fatiha Tim povodom }emo prou~iti tevhid u porodi~noj ku}i u Sarajevu, ul. Grdonj 19, u nedjelju 23. 1. 2011. godine u 13 sati. O`alo{}ena porodica
978-1tt

SJE]ANJE

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se tu`na godina dana od kako nas je napustila na{a draga tetka

SJE]ANJE na drage roditelje

ALMA ^EBO, ro|. HOD@I]
U srcu voljena, u mislima nikad zaboravljena. Neizmjerno nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Amila, Sead, Nejra i Faris
982-1tt

KAPI] \EMAL (SULEJMANA) ^U^AK
8. 12. 1992 - 21. 1. 2011.

FARUK (\EMALA) ^U^AK
21. 1. 2003 - 21. 1. 2011.

IDRIZ
19. 1. 1993 21. 1. 2011.

SABIRA, ro|. KAPETANOVI]
22. 12. 1992 - 21. 1. 2011.
Zahvalna djeca
975-1tt

Neka im dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet njihovim plemenitim du{ama. Porodica ^u~ak
86-1mo

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 21. 1. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Pro{lo je 7 dana kako je preselila na{a draga majka, nana i pranana

AI[E (JUSUF) BOGILOVI]
Uspomena na tebe vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Ahmo i Hamdo, k}erke Sejda, Mevlida i [a}ira, snahe Jasna, Dika i Fanela, zetovi Osman, Zaim i Muaz te unu~adi: Jasmin, Admir, Mersad, Mirza, Almir, Adis, Semin, Amer, Alem, Alma i Ajla Tevhid }e se prou~iti dana 23. 1. 2011. u nedjelju u d`amiji Hrasno sa po~etkom u 12.00 h.
976-1tt

RAZIJA [EHI]

RAZIJA [EHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Jasmina, zet Mirsad, unuci Ilhan i Edin, snahe Sabina i Azra i praunu~ad 981-1tt Bakir i Amina

Tevhid }e se prou~iti 21. 1. 2011. u 11 sati u d`amiji Kahrimani Pazari}. Tvoji: k}erke i sinovi
981-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

na{oj dragoj

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

AZIZA (SULJE) BABI]A had`i EMINE - MINE SELIMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoja Enisa Lojo sa k}erkama
980-1tt 858-1nd`

JASMINI (MUJE) PA[OVI], ro|. GAZIJA
U ti{ini vje~nog doma neka te prate na{e misli i molitve. Molimo Allaha d`.{. da te obraduje svim d`enetskim ljepotama. Dajd`inica Amira sa djecom Aminom, Nerminom, Aidom i Ajdinom

iz Travnika U subotu, 22. 1. 2011. u 15 h, tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Halida, sinovi Mirsad i Admir, snaha Amela, unuka Alina, mnogobrojna porodica i prijatelji
16-1tr

58

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu i amid`i

Dana 23. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselila na ahiret

Dr. MAHIRA SPAHI] - PATKOVI] HANEFIJI BAJROVI]U
Remzija i Reuf
974-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 1. u 14.30 sati poslije ikindije namaza u Bakijskoj d`amiji. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Musakadi} i Patkovi}
972-1tt

Dana 22. 1. 2011. navr{ava se 40 najtu`nijih dana od smrti na{e drage supruge i mame

POSLJEDNJI SELAM

na{oj princezi

NEJLA KARKELJA
2008 - 2011.
Te{ko je opisati tugu, bol i prazninu koju osje}amo za tobom. Ponosni smo {to smo te imali, a u {oku {to smo te ovako rano izgubili. Bila si i ostaje{ dio nas, na{ dunjaluk na{ `ivot i na{e sve. Molimo Allaha d`.{. da nam bude{ najljep{i pupoljak u d`ennetu. Tvoji roditelji

JELISAVKE - JELENE BABI] ([KOBO)
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati, jer ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti, ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koju ne mo`emo preboljeti. Na{a srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{i `ivoti. U na{im srcima }e{ ostati zauvijek voljena a u mislima nikad zaboravljena. Tog dana posjetit }emo tvoj grob u 11.00 h u gradskom groblju Miljevi}i. Tvoj suprug Radomir, k}erke Danijela i Irena
854-1nd`

ZAHVALNICA
Ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo mr. dr. Du{ku Ani}u, osoblje Intenzivne njege Pedijatrijske klinike Sarajevo Jezero, direktoru UIO, {efici Safeti [endin i svim kolegama i kolegicama Uprave za Indirektno oporezivanje, direktoru GRASA, Neziri D`amalija i svim uposlenicima KJKP GRAS, na{im porodicama, rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. 979-1tt

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i deda

POSLJEDNJI POZDRAV

OMER RAMIZ - TRUCO
iz Gora`da Vrijeme prolazi a bol, suze i tuga za tobom ostaju. Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Tvoji: supruga Ramiza, sin Dino, k}erka Jasna sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti u petak, 21. 1. 2011. godine u Sinanbegovoj d`amiji prije d`ume namaza.
40-1go

FARUK BRANKOVI]
IG d.o.o. Sarajevo
N

Dana 17. 1. 2011. godine navr{ilo se pola godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog kolege

SJE]ANJE

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

HALIMA - HAL]E FAZLI]A
Tevhid }e se prou~iti dana 21. 1. 2011. godine u 11.00 sati u d`amiji Stari Ilija{. Policijska stanica Ilija{
965-1tt

AIDA JAHI] (ro|. IVKOVI])
Draga na{a Aida, previ{e je bola, premalo rije~i. Da je na{a ljubav mogla da te spasi, `ivjela bi vje~no. @ivot nestaje u trenutku, a sje}anje ostaje zauvijek... sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu kojom si ostavila veliki pe~at iza sebe. Vrijeme nikada ne}e postati svjedok zaborava nama koji te volimo najvi{e. Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote d`ennetske, a tvojoj iskrenoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Halida, tata Aliru`din i brat Maid
PTT

Dana 22. 1. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kako nas je napustio Na{ dragi

Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se {est godina kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

POSLJEDNJI SELAM

RASIM (JUSUF) LEVENTA

HAMDIJA POPOVAC
2005 - 2011.
@ivot je prolazan, a uspomene na TEBE ostaju vje~no.

had`i IBRAHIM ([U]RIJE) FAZLI]
ocu na{e prijateljice Fatime

S ljubavlju i po{tovanjem: Sada, Remza, Senad, Adisa i Haris
973-1tt

Tvoji supruga Mubera - Bera sa k}erkama Amelom i Amnom
90-1tt

Porodice Tiri} i Aljovi}
968-1tt

Dnevni avaz
Danas, 21. 1. 2011. godine navr{ava se tu`na godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i svekrve

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

59

EDINE (OMERA) HAD@IAVDI], ro|. [AHINAGI]
Draga na{a, evo pro|e najtu`nija godina dana u na{im `ivotima. Svaki dan je sve te`e i te`e naviknuti se da nisi sa nama, ali ipak tje{i nas vjerovanje da si oti{la na bolji svijet. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Hasan, sinovi Sead, Amel i snaha Martina Tevhid }e se prou~iti 22. 1. 2011. godine (subota) u 13.00 sahata u stanu merhume Te{anjska br. 1/III.
984-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na moje drage i plemenite roditelje, kao i sestre

OMER [AHINAGI]
1912 - 1985.

BAHRIJA [AHINAGI], ro|. ]ATI]
1923 - 1989.

EDINA (OMERA) HAD@IAVDI], ro|. [AHINAGI]
1946 - 2010.

VEDADA (OMERA) [AHINAGI]
1944 - 1944.

Ljubav i sje}anja prema vama nosim vje~no u svom srcu i svojim mislima, kao i ljubav koju ste mi darovali i uzvra}ali. Neka vam je vje~ni rahmet i neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Va{i: k}erka i sestra Ned`ana Be{lija sa porodicom

985-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{eg voljenog sina, brata i unuka

dragom prijatelju

MUHIDINA LINDOVA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: babo ]amil, majka Ramka, sestre Merima i Emina, nana Fata
861-1nd`

MURADIF - RIKI BE]IREVI]
S tugom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik. Kara~i} Nusret i Meliha sa porodicom
986-1tt

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ava se 6 dugih i veoma bolnih mjeseci od kad nije sa nama na{ tajo

Dana 20. 1. 2011. godine navr{ilo se osam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda

SEAD (NEZIR) MISIRA
Praznina i bol u na{im srcima postala je dio svakodnevnice. Ponosni smo {to smo te imali i {to smo bili dio tvog `ivota. Tvoj ponos nikad ne}emo zaboraviti i slijedi}emo tvoj put da bi i ti bio ponosan na nas. Tvoja du{a }e nas voditi i ljubav koju osje}amo prema tebi davati snagu da nastavimo dalje... Zauvijek tvoji Altijana i Tarik Tevhid }e se prou~iti 22. 1. 2011. godine u 13 h u ku}i rahmetlije ul. Bana Mateja Ninoslava 21-A
867-1nd`

IBRO (FEHIMA) KARASALIHOVI]
Zauvijek ostaje sje}anje na tebe i tvoj `ivot koji }e nam slu`iti kao putokaz i primjer po{tenja, ~asti i velikodu{nosti. @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe, tvoja dobra djela i plemeintost. Svaki dan molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mirsada, k}erka Amila, sin Bakir, unuka Hena, unuk Benjamin, zet Isad, snaha Lejla, porodice Karasalihovi}, Begi}, [ari} i [uvalija
990-1tt

JAKO TU@NO SJE]ANJE na

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu, svekru i dedi

dragom bratu, {uri i dajd`i

dragom djeveru i amid`i

dragom ocu, suprugu i dedi

SEADA (NEZIR) MISIRA
Voljeni na{ Sejo, evo pro{lo je 180 bolnih i tu`nih dana, a sje}anja su svje`a na tvoj plemeniti lik, tvoju dobrotu i ljubav koju si svima nama nesebi~no pru`ao. Hvala Ti na svemu, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Zet Husein, sestra had`i - Esma, Adnan, Amra, Amar, Kreponi} Nadira, Alden i Arnela
855-1nd`

SEAD MISIRA
19. 7. 2010 - 19. 1. 2011.
Pro{lo je 6 tu`nih mjeseci kako nisi sa nama... Znamo da ne bi `elio da `alimo nego da budemo sre}ni, da se radujemo i volimo... Zato znaj da svaku tvoju rije~ pamtimo i sve tvoje `ivi u nama i `ivjet }e u nama vje~no... jer te puno volimo. Nedostaje{ nam... Tvoji unuci Haris i Adis sa nanom Jasnom
868-1nd`

HAJDAR - HAJDO (IBRO) KOLAR
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Jusuf, snaha Ramiza, unuci Benjamin i Armin
871-1nd`

HAJDAR - HAJDO (IBRO) KOLAR
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Azemina, zet Omer, sestri} Emin i sestri~na Emina sa porodicama
871-1nd`

HAJDAR - HAJDO (IBRO) KOLAR
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Snaha Zlata, brati} Me{a i brati~na Amira sa porodicama
871-1nd`

HAJDAR - HAJDO (IBRO) KOLAR
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Mina, k}erke D`emila i Mejra, zet Fudo, unuci Adnan i Alen
871-1nd`

60

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Ne postoje rije~i utjehe... Ti ostaje{ u na{im srcima

Dana 22. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{a draga

MIRSADA MAKSUMI]
Bijeli snijeg, bijeli ni{anski kamenovi za bijelu, ~istu du{u, tamo gdje je sve bijelo, ~isto, svijetlo...

FADILA ^EHI], ro|. JA@I]
Draga na{a mati, neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`ila. Tvoji: suprug Hasan i djeca s porodicom
862-1nd`

JUSUF (OSMANA) VUK
2. 2. 1994 - 21. 1. 2011.

NEFA (KADI]) VUK
11. 1. 2008 - 21. 1. 2011.
870-1nd`

Allahu moj, obasjaj je vje~nom toplinom i nurom! Fatima i Bela Loji}

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Vratnik Mejdan 43 u 986-1tt 14.00 istog dana.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 1. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg voljenog

ALEM (MUSTAFA) PLAV^I]
23. 7. 2010 - 23. 1. 2011.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najdra`i: k}erka Minela i zet Ido Hubijar
865-1nd`

ALEM (MUSTAFA) PLAV^I]
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11.00 sati u Begovoj d`amiji. Tvoji najmiliji: majka Hata, supruga Adila, k}erke Minela i Ajla, zet Ido
865-1nd`

SALKO (HAMIDA) ^AMPARA
21. 1. 2001 - 21. 1. 2011.
Dragi moj brate po dobroti i tvojoj velikodu{nosti ~u te se uvijek sje}ati, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Tvoja jedina sestra Izeta Kusturica
860-1nd`

MUHIDIN LINDOV
Najdra`i na{ Muki, Svaki ovaj protekli dan boli i previ{e. Saznanje da Te nema te{ko je prihvatiti... Jedina na{a utjeha jeste sje}anje na radost koju smo osjetili s Tobom, Tvoje zagrljaje, toplinu i iskrenost najljep{ih plavih okica. Neka Ti je rahmet du{i, najdra`i na{ Muki! Tvoji: ad`o, strina, Dalila i Amar 869-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

mom DOBROM drugu

Dana 19. 1. 2011. godine navr{ava se 6 najte`ih mjeseci kako nije sa nama voljeni moj tajo

ZLAJI
Goran Lubarda

Voljenom bratu i dajd`i
TU@NO SJE]ANJE

SEAD (NEZIR) MISIRA
Suvi{no je re}i koliko te trebam. Besmisleno je re}i koliko mi nedostaje{. Suvi{no je re}i koliko te volim. Besmisleno je re}i koliko mi zna~i{... Samo On zna koliko je koliko??? Moj `ivot nikad ne}e biti isti. Praznina... Praznina... Bol... Zna{, voljela sam te. Znam, volio si me i znali smo {ta zna~i neizmjerno, beskrajno, uvijek, zauvijek... Nedostaje{ mi beskrajno. Zauvijek tvoja mezimica Altijana
868-1nd`

964-1tt

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom bratu, amid`i i djeveru

ALIJA (HALIL) GRANULO HATA KRE^INI], ro|. NEZIRI]
(23. 1. 2009 - 23. 1. 2011.)
A tako nam nedostaje{ [a}ir, Lejla, Emir, Amir i PTT Aldijana

MURADIF - RIKI ([A]IR) BE]IREVI]
Dragi moj brate, bio si ~ovjek velikih, moralnih vrijednosti, nesebi~ne {irine za sve ljude oko sebe, a za nas si bio i ostat }e{ ponos i VELIKI BRAT Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Esad, Edis i \i|i
841-1nd`

8. 12. 2010 - 21. 1. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe, tvoj dragi lik i dobrotu. Sestra Samka, Amra, Ajnur i Arnel
848-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELLAM

POSLJEDNJI SELAM

IZA (SULEJMEN) SELIMBEGOVI], ro|. BUKVA
1933 - 2011.
Hvala majko za sve trenutke koje smo proveli s tobom, za svu pa`nju koju si nam poklanjala i kad nam je bilo najte`e bila si uz nas. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote d`enetske i vje~ni rahmet. Tvoj sin [evko, snaha Zijada, unuk [efik i unuka D`ejna
874-1nd`

IZA (ro|. BUKVA) SELIMBEGOVI]
1933 - 2011.
Tuga za Tobom nije u rije~ima nego u srcima, postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve {to je izgubljeno tvojim odlaskom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuka Nermina, zet Muhamed, praunu~ad Asim i Amna
874-1nd`

IZA (SULEJMEN) SELIMBEGOVI], ro|. BUKVA
1933 - 2011.
Draga moja majko, neno, po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati u srcu nositi i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: k}erka Vezira, zet Munir, unuk Nermin, unuke Nermina i Edina
874-1nd`

SJE]ANJE na moje voljene roditelje

SJE]ANJE

na na{e drage

NE[AD GACKI]
2006 - 2011.
Kada bi samo znali koliko mi nedostajete Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer ste to zaslu`ili. Va{a k}erka

[EFIKA GACKI]
2007 - 2011.
962-1tt

EMINA IMAMOVI], ro|. ZULFIKARPA[I]
12. 1. 1999 - 21. 1. 2011.

NAD@IJA D@INOVI], ro|. IMAMOVI]
21. 1. 1999 - 21. 1. 2011.
994-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Semra, Sead, Ida i Ali

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 21. januar/sije~anj 2011.

61

JASMINA (MUJO) PA[OVI], ro|. GAZIJA
preselila na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Humka. O@ALO[]ENI: suprug Sulejman, k}erka Belma, brat Jasmin, snaha Azra, brati~na Ilma, zaove Ramiza i Izeta, djever Safet, zet Mujo, jetrva Zumra, amid`a Zulfo, tetke Hajra i D`emila, strina Samija, daid`inica Amira, amid`i}i Avdo, Arhib, Senad, Esed, Suad i Ramiz, amid`i~ne Suada, Sabaheta, Sadeta i Senida, teti}i Halim, Jasmin, Fikret, Zikret i Enver, daid`i} Ajdin, daid`i~ne Amina, Nermina i Aida, te porodice: Pa{ovi}, Gazija, Gegi}, Handrka, Mili}, [arak, Zukanovi}, Komarica, Konakovi}, @ivalj, Hod`i}, Hasovi}, Durmo, Feriz, ]utahija, ^au{evi}, Hrbat, Bakija, Bukva, [ahi}, Lisica, Hoti, Agovi}, D`ambasovi}, Grabovica, Katica, Katovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg ZAVNOBiH-a br. 25/IV 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BIDO (FIKRET) KADRI]
preselio na ahiret u srijedu, 19. 1. 2011. godine u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Fatima, otac Fikret, supruga Dervi{a, sin Ned`ad, k}erka Ned`ada, zet Mirnes, snaha Enesa, unuke Mela i Ajna, bra}a Mujo, Omer i Munib, snahe Sena i Mubera, brati}i, brati~ne, teti}i, teti~ne, tetka [efija, {uraci Fadil i Esad, snahe Mevleta i Advija, svastika Fadila, bad`o Remzija, te porodice: Kadri}, Delija, Sali}, Hod`i}, Bi~i}, ]ato, D`anko, Karaman, Sopaj, Buri}, ]uprija, ^amd`i}, Hajdarevi}, [etki}, [i{i}, Deli}, Mutap~i}, Smaji}, Ajanovi}, Sejfi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Brezanska 77, Brije{}e. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred po{te u Brije{}u sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HAJDAR - HAJDO (IBRO) KOLAR
preselio na ahiret u srijedu, 19. 1. 2011. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Jablanica Kijevo. O@ALO[]ENI: supruga Mina, k}erke D`emila i Mejra, sin Jusuf, sestra Azemina, unu~ad Adnan, Alen, Benjamin i Armin, zetovi Fudo i Omer, snaha Zlata, sestri}i Emin, Esed, Safet i Selim, sestri~na Emina, brati} Me{a, brati~na Amira, amid`i}i, te porodice: Kolar, Durakovi}, Pribi{i}, Terzo, Bunar, Zolj, Belko, Demir, [ukur, Konak, ^ohodar, Bajrovi}, Fazli}, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, u selu Jablanica. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred doma Hrasnica sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom terminalu Ilid`a i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na

MURADIF - RIKI ([A]IR) BE]IREVI]
preselio na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sin Haris, snaha Amina, unuke Amila i Adna, bra}a Ramiz, Esad, Husnija i Memi} sa porodicama, brati}i Adis i Edis, brati~ne Alma, Aida, Alisa i Adisa, {ure Fehim i Mu{an sa porodicama, svastike Ata i Biba sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, teti~ne, te porodice Be}irevi}, Podrug, Parla, Pori~anin, Huji}, Delali}, Sa~i}, Hod`i}, Ba{i}, Ademovi}, Red`epovi}, Kara~i}, Panjeta, Had`i}, Suljovi}, Barlov, Omerovi}, Zametica, Zagi}, Had`imusi}, [alaka, [ehovi}, Meki}, \ozo, Halapa i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Sedrenik mali br. 4. 111

NIKICU (MATE) BARI[I]A
Dana 21. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg voljenog tate, djeda i punca. ^uva}emo te zauvijek u na{im srcima i biti ponosni {to smo te imali.

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga, majka, nena, pranena

IZA (SULEJMEN) SELIMBEGOVI], ro|. BUKVA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 21. 1. 2011. godine poslije d`ume namaza na mezarju Ivici - Br~ko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin [evko, k}rke Subhija, Vezira, Bahrija, zetovi Avdo, Munir, Fahrudin, snaha Zijada, unu~ad Almir, Nermin, [ahbaz, [efik, unuke Elvedina, Nermina, [ejla, D`ejna, Edina, praunu~ad Asim, Hamza, Haris, Amna, Lidija - Emira Te porodice Selimbegovi}, Bukva, Poljo, Polutak, Borovi}, Husi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

1933 - 2011.

S ljubavlju, k}erke Ljiljana i Snje`ana, unu~ad Boris, Andrea, Maja i Leon, zetovi Novak i Zlatko
876-1nd`

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, u ku}i o`alo{}enih, Rijeke III Br~ko.

874-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Dana 20. 1. 2011. preminuo je

HASNIJA (SALKO) [O[O, ro|. MIRVI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. 1. 2011. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Omer, sinovi Osman i Hamza, k}erke Sabaheta, Hidajeta i Ramiza, zetovi Nedim i Ibrahim, snahe Suvada i Almira, unu~ad Edis, Adisa, Aida, Jasmina, Naida, Admir, Sabina, Lejla i Faris, praunuka Ajla, bra}a Rasim i Nezir, sestra Vasvija, zaova Vasvija, svak [evkija, snaha Aj{a, jetrva Masa sa djecom, brati~ne Bahra, Sabiha i Silvana, sestri} Senad, zaovi~ne Remza, Hasiba i Sabiha, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i, teti~ne, prijatelj Avdo i prija Fahra, prije Had`ira i Nizama, te porodice: [o{o, Mirvi}, [o{e, Muminovi}, Hajdarevi}, Kustura, Salihovi}, Brko, Omerovi}, Smajlovi}, Haski}, [utrovi}, Kasapovi}, Crnali}, Musi}, Ahmespahi}, Demirovi}, Ustamuji}, Jela~i}, Omeragi}, [u{ko, Cocali}, Ohranovi}, Mu{ovi}, Svraki}, Musli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Rudi ^ajavec 2/II Aerodromsko naselje. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ZLATKO (SULEJMANA) KAPETANOVI]
iznenada preminuo 19. 1. 2011. godine u 58. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 1. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Maja, sinovi Sa{a, Vanja i Tin, k}erka Zoja, unuka Inti, snaha Lea, ro|ak Veselin, rodica Tamara, punica Slavica, punac Enes, porodice Kapetanovi}, Sarajli}, Terzi}, Plut i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Branilaca Sarajevo 12/1.
111

iz Vi{egrada

JOVAN NARAN^I]
1927 - 2011.
Sahrana }e se obaviti dana 21. 1. 2011. na groblju Tre{njevcu - Han Pjesak. O@ALO[]ENI: supruga Vladanka, sin Dragi, snahe Nada i Jasenka, unuci Drag, Vedran, Anja, Jana i ostala rodbina
873-1nd`

Tu`nom vije{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMINA HAJDAROVAC, ro|. HAD@IAGI]
preselila na ahiret u srijedu, 5. januara 2011. godine u Kanadi, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u Zavidovi}ima u petak, 21. januara 2011. godine u 14.30 sati na mezarju RID@ALI - D@EBE - kod d`amije.

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANA (RED@EP) RA[ITI
preselila na ahiret 14. 1. 2011. godine u prvom mjesecu. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Meri{aha, otac Red`ep, nane Sanija i Suada, dedo [ukrija, sestre Sanija i Melisa, brat Avdu{, amid`a Samir, tetke Ned`mija, Elizabeta, Merimana i Sabrija, dajd`e Bidajim, Isen i Medo, tetci Fatmir, Nermin i Nikola, te porodice Ra{iti, Beri{a, Stanelovi}, [e{ivari, D`emaili, kao i ostala rodbina. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

14. 2. 1944 - 5. 1. 2011.

111

SJE]ANJE

na na{eg dragog brata

Dana 23. 1. 2011. godine navr{ava se osam godina otkako se preselila na ahiret na{a draga

Sa tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

MARIJAN DRA^INA
preminuo 19. 1. 2011. godine.

\OR\O GENGO
21. 1. 2001 - 21. 1. 2011.
Vrijeme neumitno prolazi, a sje}anje na tvoj plemeniti lik nikad ne}e! Tvoji: Rada, Drago i Nada
991-1tt

1939 - 2011.

HALIDA BUREKOVI], ro|. GORO
Porodica Burekovi}
875-1nd`

Posljednji ispra}aj }e se obaviti 21. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 17 u 12.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Goran, snaha Zilka, unuk Dejan, brat Mi}o, sestre Soka i Dragica, te ostala rodbina i prijatelji. 111

62

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ATIFA - TIFKA KARI], ro|. HAD@IMUJI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Mazhar - Macko, k}erka Azra, snaha Semra, zet Mensur, unu~ad Emir, Mirza i Amina, sestra Nusreta, snaha Ka}a, brati~na Aida sa porodicom, sestri} Sead, sestri~na Mirsada sa porodicom, djeveri} Amir sa porodicom, djeveri~na Milada sa sinom Makom, zaovi} Tarik sa porodicom, zaovi~ne Mina i Aida sa porodicama, rodice Hava i D`enana sa porodicama, te porodice Kari}, Had`imuji}, Sorgu~, Jusi}, Kurjak, Selimovi}, Ceri}, Mijatovi}, ^ahtarevi}, Telebe}irevi}, Munasip~i}, D`ankovi}, Krek, Drakovac, Jasika, Guti}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Hercina br. 21 (Sarajevo).
nr019644-bak

MIRSADA (IBRO) MAKSUMI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. Prijevoz obezbije|en ispred porodi~ne ku}e iz ulice Safeta Zajke br. 118 sa polaskom u 13.45 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: otac Ibro, majka Zejna, sestre Suada i Adisa, sestri~ne Arijana, Asija, Adna i Tajra, zetovi Zijo, Reuf i Amel, amid`e Meho, Jusuf, Arif i Osman sa porodicama, tetke Rahima, Mina, Bega, [a}ira, \ulsa, Ramiza, Rabija i Zila sa porodicama, te porodice Maksumi}, Bo{kailo, Nurkovi}, Bora~i}, Meki}, [ejtani}, Masle{a, \ono, Peku{i}, Tabakovi}, ^erkez i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. nr019637

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HANEFIJA (]AMIL) BAJROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 17. januara 2011. godine, u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 21. januara 2011. godine poslije d`ume namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Ervina, sin Ermin, zet Skender Iljazovi}, snaha Amna, unu~ad Ismar, Naida i Samir, brat Remzija, sestra D`emila, snaha Melaheta, brati} Reuf, sestri}i Enes, Zlatko i Haris, sestri~ne Elmedina i Enisa, {ura Nedim Selmanovi}, svastike Sabaheta i Selveta, bad`o Avdo Hasanagi}, njegove Besima i Fikreta, te porodice Bajrovi}, Selmanovi}, Iljazovi}, Mahi}, Jabu~ar, ^i~i}, ^engi}, ^orbo, Kadriba{i}, Sijer~i}, Me{i}, Ahatovi}, Salihbegovi}, Hasanagi}, Salkovi}, Veljovi}, Hajdarpa{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Bakarevi}a br. 1/II.
nr019633

had`i JUSUF (SALKO) BEGOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine poslije d`uma namaza u 13.00 sati na mezarju u selu Be{njevo, Op{tina [ipovo. O@ALO[]ENI: porodica Begovi}, Mrako, Dizdar, Ganibegovi}, Dedi}, Imamovi}, ^o{abi}, Magli}, Ljatifi, Torlakovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
926-1tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizmjernom tugom i velikim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MULA (JUSO) KURTOVI], ro|. D@AFERSPAHI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. 1. 2011. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 22. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Sulejman i [evko, k}erka Red`ija, sestra Zehra, snaha Esada, unuci Adnan i Semir, unuke Elvira i Selma, jetrva Emina, zaova Almasa, te porodice Kurtovi}, D`aferspahi}, Muharem, Kadrispahi}, Ma{i}, [ahinovi}, Be}irevi}, [abanovi}, Skender, Pezo, Isakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Bu}a potok. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta iznad „Ekija“ sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

had`i IBRAHIM ([U]RIJA) FAZLI]
preselio na ahiret u srijedu, 19. 1. 2011. godine u 100. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.15 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Fadila, Kimeta, Aji{a i Fatima, unu~ad Azra, Anes, Sabina, Faruk, Ajdin, Asim, Ajsela i Anesa, zetovi Izudin, Asim, Omer, Mehmedalija, Damir i Abdoreza, snahe Alma, Sanela i Lejla, praunu~ad Mirza, Azrica, Admir, Ajla - Ena, Mirsad i Ema, te porodice Fazli}, Omerhod`i}, Had`i}, [ljivo, Mulaomerovi}, Bu~uk, Burnazovi}, Yektaparast, [ukali}, Anadolac, Konjhod`i}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.15 sati, ul. Ludviga Kube 5/1, Mejta{. Ku}a `alosti: ul. Ludviga Kube 5/I, Mejta{. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

RASIM (VASIF) JELKI]
iz Zvornika iznenada preselio na ahiret dana, 19. januara 2011. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 1. 2011. godine u 14.30 sati u Wardingen - Holandija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka FADILA, supruga LEJLA, k}i ANIDA, sin AMAR, brat ZAKIR, sestra ZEKIRA, zet SUAD, snaha RAZA, svastika EMINA, bad`o ENVER, brati}i i sestri}i, punac i punica, porodice JELKI], \ONLI], ^ORI], BERI[A, HAMZI], HASI], JA[AREVI], DAUTOVI], VILI], HALILOVI], \OGO, NAKI^EVI], te mnogobrojni prijatelji i poznanici. 81-1tz

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RADOJKA BOJANI]
preminula 18. 1. 2011. godine u 81. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 22. 1. 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Donji Miljevi}i. O@ALO[]ENI: sinovi Slobodan i Vojislav, k}erka Vojislavka, snahe Milena i Nevenka, zet Michael, unu~ad Jasminka, Mirela, Ivana, Sr|an, Goran i Nikolija, zetovi Reiner i Jasmin, snahe @eljka i praunu~ad Leposava, brati} Sini{a, te porodice: Bojani}, Kalajd`i}, Vidakovi}, Vasili}, Zubovi}, Rizvo, Pa{ajli}, @uni}, Ahmetovi}, Hod`i}, te ostala mnogobrojna porodica, prijatelji i kom{ije. 859-1nd` Ku}a `alosti: D`emala Bijedi}a 25/IV

1930 - 2011.

SELVER (ZIKRIJA) AJDINOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 19. januara 2011. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. januara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sestre Suada i had`i Envera, sinovi Ibrahim i Alija, k}erka Sidreta, zet Subhi Wassim Tadefi, snaha Safeta, unu~ad Muhamed Suleyman, Abdulah, Ratiba, Bu{ra i Safija, brati}, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ajdinovi}, Tadefi, Bakija, Odoba{i}, Smajevi}, Hod`i}, Dogan, Kamenica, Gurda, Ba{inac, Deli}, Had`iabdi}, Had`agi}, Adilovi}, Omerbegovi}, Musi}, Rikovi}, Ajdin, Be{lija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Za Beglukom br. 64.

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

oglasi

Dnevni avaz

Petak, 21. januar/sije~anj 2011.

63

64

Petak 21. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 137415 10 I Sarajevo, 12. 1. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA TUZLA, Ulica 15. maja bb, protiv izvr{enika Mrkaja Mitra, Had`i}i, Ferhadija broj 9, ^ovi} Amela, @unova~ka broj 14, Had`i}i i Mrkaja Marko, Ferhadija broj 9, Had`i}i, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

oglasi
nice broj AB 072409 XZ od 14. 01. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 4.633,23 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama po~ev od 15. 04. 2010. godine, te tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 185,30 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom pla}a tre}eizvr{enika kao i procjenom i prodajom pokretnih stvari svih izvr{enika. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Da tu`itelju Neutzfahrzeuge Jolov~an GMB Industrije Gewerbepark Drilandereck A 9601, Arnoldstein na osnovu ugovora o pla}anju i simultanog jemstva od dana 15. 2. 2002. godine Ov. br. 712/02 Op}inski sud u Mostaru za kupovinu vozila marke renders solidarno isplate ukupan dug od 6.173,67 eura skupa sa zakonom utvr|enom zateznom kamatom na prispjela a neispla}ena potra`ivanja kao i da nadoknadi tro{kove ovog postupka. Tu`itelj predla`e da ukoliko tu`eni kojima je tu`ba dostavljena na odgovor, u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud donese presudu radi propu{anja. Du`an je tu`eni u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje, ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, primjenom ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. Sudija [emsa Jogunovi}

objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 06. 05. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjeBOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 001127 10 P 2 Mostar, 29. 12. 2010. godine Op{tinski sud u Mostaru, sudija [emsa Jogunovi}, u parni~nom postupku tu`itelja Neutzfahrzeuge Jelov~an, Gmbh Industrije Gewerbepark Drilandereck A 9601, Arnoldsstein, zastupan po Esadu Hrva~i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. MAD doo Mostar, ulica Gnojnice br. 31, 2. Krtali} Antonio iz Mostara, ul. Gnojnice br. 31 i 3. Krtali} Danijel iz Mostara, ul. Splitska br. 20, radi isplate duga, vsp. 6.173,67 Eura, dana 29. 12. 2010. godine Dostava tu`be tu`enim 1. MAD doo Mostaru, ulica Gnojnice br. 31, 2. Krtali} Antonio iz Mostara, ul. Gnojnice br. 31 i 3. Krtali} Danijel iz Mostara, ul. Splitska br. 20, Tu`benim zahtjevom tu`ilac tra`i da sud donese sljede}u presudu: „Obvezuju se tu`eni 1. MAD doo Mostaru, ulica Gnojnice br. 31, 2. Krtali} Antonio iz Mostara, ul. Gnojnice br. 31 i 3. Krtali} Danijel iz Mostara, ul. Splitska br. 20,

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Mal 001742 03 Mal Kiseljak, 23. 12. 2010. godine TU@ITELJ: „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar TU@ENIK: DAJANA VU^I] iz Kiseljaka, Hercezi bb RADI: ISPLATE DUGA V.SP 176,85 KM . Op}inski sud u Kiseljaku i to sudac Suvad Beganovi} u pravnoj stvari tu`itelja „Eronet“ Pokretne komunikacije d.o.o., Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enika Dajane Vu~i} iz Kiseljaka, Hercezi bb, radi isplate duga, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja tu`eniku Dajani Vu~i}.

OGLAS

TU@BU NA ODGOVOR
Pred naslovnim sudom dana 14. 03. 2005. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Dijane Vu~i} iz Kiseljaka, Hercezi bb, radi isplate duga u kojoj predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enika da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 176,85 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obveze do isplate, kako slijedi: - na iznos od 63,54 KM po~ev od 17. 10. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 77,96 KM po~ev od 17. 11. 2002. godine pa do isplate - na iznos od 35,35 KM po~ev od 17. 12. 2002. godine pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Ovom prilikom obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH tu`enik du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr{uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ligledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, dostavlja se i ovjeren prijevod istih. SUDIJA Suvad Beganovi}

Posjeduje minimalno srednjo{kolsko obrazovanje Elokventan je i komunikativan Organizacijske sposobnosti su mu ja~a strana Sklon je timskom radu, ali mo`e dobro djelovati i samostalno Imate priliku za: ...izazovan posao ...karijeru i li~ni razvoj u savremenoj kompaniji ...rad u dinami~nom okru`enju Radujemo se Va{oj prijavi na oglas sa biografijom. Oglas ostaje otvoren narednih 15 dana UNIQA Agent d.o.o Obala Kulina bana 19 71 000 Sarajevo ili e-mail adresa: uniqa.agent@uniqa.ba Vi{e informacija mo`ete dobiti na brojeve telefona: 033 289 080, 061 737 686

„UNIQA Agent je k}erka firma UNIQA Osiguranja koje je ve} tri godine zaredom najbolji brand osiguranja u BiH. Ime UNIQA je sinonim za kvalitet, inovaciju, za jednu novu formu partnerstva sa klijentima. @elite li biti dio takvog tima?“ UNIQA Agent d.o.o ogla{ava poziv za Saradnike za prodaju osiguranja 1. Podru~je Sarajeva (Vi{e izvr{ilaca)

Idealan kandidat ispunjava slijede}e uslove:

sport

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

65

SARAJEVO Edim Had`ialagi}, novi sportski direktor bordo kluba

Srce me je jednom moralo dovesti natrag na Ko{evo
Ovo je hrabar porez, ali uvijek sam volio izazove Trebamo odvesti klub tamo gdje pripada, u Evropu
Ovom anga`manu kumovalo je prijateljstvo s predsjednikom kluba Amirom Rizvanovi}em, koji ga je pozvao da popuni mjesto koje od odlaska Senada Merdanovi}a stoji upra`njeno. S obzirom na situaciju u klubu, to je hrabar potez. - Jeste, ali ja sam uvijek

Spahi} uzeo nagradu, predao zahtjev za vizu i vratio se u Monpelje
Na{ fudbaler ve} danas mora biti na treningu svog kluba
Emir Spahi} bio je nakratko u Sarajevu, ali samo kako bi primio nagradu „Mirza Deliba{i}“, koju mu je dodijelio Sportski savez Bosne i Hercegovine. Osim toga, kapiten nogometne reprezentacije, ~ije se ime posljednjih dana sve vi{e ve`e uz englesku Aston vilu, predao je u Sarajevu zahtjev za ameri~ku vizu, koja }e mu biti potrebna kako bi predvodio na{ dr`avni tim u predstoje}oj prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Meksika, 10. februara u Atlanti (SAD). - Do{ao sam nakratko i odmah se moram vratiti u Francusku. U petak moram biti na treningu Monpeljea - izjavio je Spahi}, koji nam nije mogao re}i ni{ta u vezi s eventualnim prelaskom u Aston vilu. Safet Su{i} }e tek sljede}e sedmice objaviti spisak fudbalera koji }e putovati u SAD. No, Nogometni savez BiH je, zbog nu`nosti pravovremenog podno{enja zahtjeva za ameri~ku vizu, savjetovao svim igra~ima koji su bra-

Kapiten reprezentacije u Sarajevu

- Sretan sam {to sam ponovo u Fudbalskom klubu Sarajevo. Kada sam odlazio 1985. godine, bio sam ljut i razo~aran, a sebi sam rekao da vi{e nikada ne}u do}i. No, ovo je moja prva ljubav, klub u kojem sam 1980. potpisao prvi ugovor i jednom me je srce moralo dovesti nartag. Ovo su rije~i Edima Had`ialagi}a, novog sportskog direktora FK Sarajevo i nekada{njeg igra~a bordo kluba od ~ijih su se beskompromisnih startova po sarajevskim mahalama pravile legende.

Razgovori s poja~anjima
Had`ialagi} je odmah po imenovanju krenuo u prve zadatke - razgovore s poja~anjima. Za jednog od njih pouzdano se zna da je Emir Obu}a, ali ostala imena dr`e se u tajnosti. - U narednih nekoliko dana znat }e se vi{e. Trenutno smo u fazi razgovora - ka`e Had`ialagi}.

Spahi}: Predvodit }e BiH protiv Meksika (Foto: S. Saletovi})

Pet godina karijere
Had`ialagi}, koji je u igra~koj karijeri nastupao i za @eljezni~ar, ^elik, Olimpiju i Maribor, vratio se u Sarajevo, za sada samo kao vr{ilac du`nosti. - Uskoro }e biti raspisan konkurs, na koji }u se, naravno, prijaviti. O~ekujem da nastavim raditi, jer mislim da ima prostora za napredak - ka`e Had`ialagi}.

nili boje BiH na pro{loj prijateljskoj utakmici, protiv Slova~ke, da na vrijeme to u~ine, jer je selektor najavio da }e ih pozvati i za duel sa Meksikancima. Spahi} trenutno nije u sastavu Monpeljea, jer slu`i kaznu od pet me~eva suspeM. T. nzije.

Bajev (baje

Had`ialagi}: Sarajevo je moja prva ljubav

(Foto: M. Kadri})

Ne mo`e se pljuvati po klubu
Dosta pra{ine podigla je nedavna izjava Vu~ine [}epanovi}a, koji je javno izrazio nezadovoljstvo zbog raspodjele zaostalih dugova. - To nije dobro. Kada sam igrao za Olimpiju, morao sam potpisati ugovor s ~lanom u kojem je navedeno da niko od igra~a ne smije bilo kakvom izjavom naru{iti ugled kluba. Svako ima pravo da bude nezadovoljan, ali u tom slu~aju treba do}i u klub i rije{iti nesuglasice. A ako vi{e niste u klubu, onda mo`ete pljuvati i pri~ati {ta ho}ete. [}epanovi} je rekao da je njegova izjava pogre{no formulirana i bilo mu je te{ko zbog toga - ka`e Had`ialagi}.

volio izazove. Trebat }e malo vremena da se poslo`e stvari, ali uvjeren sam da }u pomo}i Sarajevu da se izvadi. Ne `elim previ{e obe}avati, ali potrudit }u se da napravimo normalnu atmosferu i da fudbaleri i uposlenici na vrijeme dobivaju ono {to su zaradili - govori Had`ialagi}.

Fin kolektiv
Upitan kakvi su mu prvi dojmovi na Ko{evu, on je

odgovorio: - ^ini mi se kao fin kolektiv. Nema problema i kvalitetno se radi. Gledao sam prve treninge i stekao dojam da Mirza Vare{anovi} dobro obavlja svoj posao. Stekao sam dobar prvi dojam. Mislim da imamo argumenata da se nadamo da }emo podi}i klub i njegov posrnuli ugled i odvesti ga tamo gdje treba biti, u Evropu - rekao je Had`ialagi}.
M. TANOVI]

Vaha i Bajevi} na listi velikana
Bosanskohercegova~ke legende Vahid Halilhod`i} i Du{an Bajevi} prona{li su mjesta na novoj rang-listi fudbalera koji su u svojoj karijeri postigli vi{e od 200 golova u nacionalnim prvenstvima. Listu je objavio Me|unarodni institut za nogometnu historiju i statistiku, a na njoj je 313 fudbalera. Predvodi ih brazilski velikan Pele, koji je u 560 susreta za Santos i Njujork kosmos postigao 541 gol. Halilhod`i} dijeli 175. mjesto s 233, dok je Bajevi} na 181. s 231 pogo(M. T.) tkom.

Spisak najboljih strijelaca u historiji

Mladi napada~ ^elika Jasmin Smriko otputovao je uz dozvolu zeni~kog kluba na petodnevnu probu u [vicarsku. Prije polaska ni sam nije znao ho}e li ga zastupnici

Smriko na probi u [vicarskoj

Oti{ao mladi napada~ ^elika

Smriko: Na meti Vaduza i Vila

odvesti u vode}i sastav Druge lige Vaduz iz Lihten{tajna ili u Vil, u kojem je jedan od trenera Ned`ad Kuruzovi}. Vil je ranije `elio anga`irati i Adina D`afi}a, ali je on odbio ponudu smatraju}i da mo`e prona}i atraktivniji klub. Dario Puri} bi narednih dana, pak, nakon {to je odbio Istru 1961 i probu u jednom ruskom timu, mogao potpisati za jednog ju`nokorejskog prvoliga{a. Blizu odlaska je i Adnan Zahirovi}, navodno u Tursku. Internacionalci Hamidu Saunera iz Malija i Marokanac Muadu Ifgusi nisu zadovoljili na probi i slobodni su da idu. U me|uvremenu, doskora{nji ~lan Olimpica Adis ]ulov potpisao je jednogoV. B. di{nji ugovor.

Rajovi} napustio Leotar
Zoran Rajovi} nije vi{e ~lan Leotara. Nekada{nji golgeter Premijer lige odigrao je jesenas osam utakmica i za 660 minuta na terenu postigao samo dva pogotka iako se od njega mnogo vi{e o~ekivalo. Saradnja je raskinuta na obostrano zadovoljstvo i na korektan na~in, isti~e sportski direktor Rajko ]apin. Rajovi} je ve} uzeo ispisnicu i sve potrebne dokumente kako bi kao slobodan igra~ prona{ao novi anga`man. - Imam tri konkretne ponude, ali jo{ nisam izabrao pravu - rekao je Rajovi}. Ina~e, s fudbalerima Leotara trenira Darko Bond`i}, vezni igra~ beogradske Be`anije, koji }e se u narednim danima poku{ati nametnuti za potpisivanje M. P. ugovora.

Korektan rastanak

„Memorijal Andrije Ankovi}a“, turnir koji u Gabeli od 1986. godine organizira GO[K u spomen na svog i igra~a Hajduka i Kajzerslauterna, danas }e otvoriti zagreba~ki Dinamo i doma}i prvoliga{. Prvi polufinalni me~ bit }e odigran od 12.30 sati, nakon ~ega }e na teren iza}i [iroki Brijeg i Split. Finale je na programu sutra od

Dinamo i GO[K na otvaranju

„Memorijal Andrije Ankovi}a“

12.30 sati, a utakmica za tre}e mjesto od 14.30 sati. Pokrovitelj „Memorijala“ je Vlada Federacije BiH, a supokrovitelji su Op}ina ^apljina i „Tehnika“ Zagreb. Sutra nave~er bit }e odr`ana i GO[K-ova tradicionalna „Plavo-bijela no}“, na kojoj }e ponovo nastupiti Halid Be{li} te grupa „Galeb“, dok }e gost biti Er. B. Enes Begovi}.

Rajovi}: Vaga ponude

Ekipa Olimpica otputovala je ju~er u 12 sati na prvi dio priprema izvan grada, u svoju stalnu bazu u ^itluk. Tamo }e provesti deset dana te iskoristiti vrijeme za podizanje fizi~ke spreme. Na put su krenuli sljede}i igra~i: Lu~i}, Bukvi}, Ra{~i}, Hiro{, Suljevi}, Vidovi}, Alimanovi}, Rizvanovi}, Suba{i}, Harba, Savi}, Kreser

O~ekuju ^ileanca i Argentinca

Olimpic otputovao u ^itluk

(Kresser), [kalji}, Pliska, Salki}, Muji}, Had`anovi}, Aganspahi}, Durak, Pljevljak, Kra~unov, Omerovi} i Kapi}. Na pripremama u ^itluku ekipi bi se trebali pridru`iti ^ileanac Karkamo (Carcamo) i Argentinac Olarijaga (Olariaga). „Vukovi“ }e u Hercegovini ostati do 30. januara, kada se vra}aju nazad, u Saraje(A. ^.) vo.

Me|unarodni fudbal

66
[PANIJA Real potresaju veliki sukobi

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

sport

Podolski u duelu sa Mravcem: Odlazi u Rusiju?

Zenit za Podolskog nudi 15 miliona euraKelnu 15 miliona euRuski klub Zenit ponudio je
ra za napada~a Lukasa Podolskog. Dvadesetpetogodi{njak, koji je za Njema~ku odigrao 83 utakmice i postigao 42 gola, ima ugovor prema kojem, ako Keln ispadne iz lige, {to je vrlo mogu}e, mo`e oti}i za pet miliona eura.

@oze Murinjo odlazi?!
Sva|a Ramosa i Ronalda
Sukob Murinja i Valdana nije jedini koji trese Real, jer prema svemu sude}i, ni u svla~ionici nije sjajno. Naime, Kristijano Ronaldo (Cristiano) i Serhio Ramos (Sergio) @oze Murinjo (Jose Mourinho) odlazi iz Reala!? Ovako glasi bomba kojom su mediji ju~er potresli [paniju, s obja{njenjem da je Portugalac u velikoj sva|i sa sportskim direktorom Horheom Valdanom (Jorge), koja je dostigla takve razmjere da prijeti da rasturi madridski klub. Nakon {to se Gonzalo Iguain (Higuain) povrijedio, Real je ostao kratak s napada~ima pa je Murinjo preko medija po~eo slati svojim {efovima vapaje da mu dovedu nekoga, makar na pozajmicu do kraja sezone. Kako stvari stoje, molbe }e mu biti usli{ene, ali Valdano tvrdi da Murinjo bez razloga paranoi{e, jer ima na raspolaganju Benzemu, ali ga ne koristi. U remiju protiv Almerije (1:1), uprkos nedostatku napada~a Benzema je u{ao tek u 54. minuti, umjesto Kake. - Murinjo tra`i napada~a.

Portugalac u sva|i sa sportskim direktorom Horheom Valdanom zbog tretmana Karima Benzeme

Indijactajkun AhsanRasing koji pro{le godine kupuje Ali Sajed, Indijski
nije uspio preuzeti Blekburn, objavio je da planira kupiti {panski klub Rasing. Ali Sajed, osniva~ kompanije „Western Gulf Advisory“ iz Bahreina, za klub iz Santandera koji je pritisnut velikim dugovanjima, izdvojio bi do 40 miliona eura, s tim {to bi u narednih pet godina investirao dodatnih 90 miliona eura.

su u sva|i, koja bi mogla dovesti do toga da [panac ode iz kluba. Nervozni Ramos je, navodno, prekinuo pregovore o produ`avanju ugovoMurinjo: Sukob ra s Realom.
sa sudijama

Babel pregovara sIako je Liverpul prihvatio sedam miliona eura vrinekoliko klubova
jednu ponudu za Rajana Babela (Ryan), Hofenhajm }e jo{ morati pri~ekati na Holan|anina. Nakon pristanka „Redsa“, njema~ki klub vjerovao je da je Babelov dolazak samo stvar formalnosti, ali se ispostavilo da (M. T.) on pregovara s nekoliko klubova.

Napada~ na klupi
Uzro~nik sva|e je, navodno, Karim Benzema, kojem Murinjo ne pru`a previ{e prilika da igra, {to bi, prema Valdanovom mi{ljenju, morao ~initi.

No, u ovoj utakmici smo ga imali, ali na klupi. Benzema je `rtva velike nepravde. Kad god dotakne loptu, meta je kritika. Mislim da je to odli~an fudbaler, ali on ne igra - rekao je Valdano medijima poslije neuspjeha koji je Real ostavio ~etiri boda iza Barcelone. Na Murinjov odgovor nije trebalo dugo ~ekati.

Napao sudiju
- Ne}u da komentiram poruke koje se {alju preko novina. Ne}u to raditi ni ubudu}e. Dovde sam do{ao razmi{ljaju}i svojom glavom i

Italijanski kup u sjeni incidenata u Rimu

Veliki rimski derbi u osmini finala Kupa Italije pripao je Romi, koja je savladala Lacio s 2:1, ali je utakmica, po ko zna koji put zaredom, protekla u sjeni navija~kih incidenata. U neredima izvan stadiona 15-godi{nji navija~ Lacija uboden je no`em u nogu pa je zavr{io u bolnici. Osim toga, huligani Rome zasuli su kamenicama autobus Lacija lak{e ozlijediv{i ~lana stru~nog {taba ekipe Mauricija Mancinija

Navija~ Lacija uboden no`em u nogu

previ{e sam star da bih razmi{ljao o tome {ta se pi{e u medijima. Male poruke ne dolaze do mene - kazao je Murinjo. Osim s Valdanom, portugalski stru~njak zapao je u novi sukob i sa [panskom sudijskom komisijom. Murinjo je, naime, javno napao sudiju me~a Almerija - Real i o~ekuje ga kazna. [panski „As“ tvrdi da zbog svega toga Murinjo razmi{lja o budu}nosti u Realu, a ne isklju~uje ni najradikalniju opciju - odlazak. Ove novine tvrde da bi Portugalac na kraju sezone mogao (M. T.) oti}i iz Madrida.

(Maurizio Manzini). Policija je privela ~etiri, a zadr`ala jo{ 18 osoba. Rezultati osmine finala: Roma - Lacio 2:1, Sampdorija - Udineze 2:2 na penale 5:4, Napoli - Bolonja 2:1. Ranije: Inter - \enova 3:2, Juventus - Katanija 2:0, Palermo - Kjevo 1:0, Parma - Fiorentina 2:1. U zaostaloj utakmici italijanske lige Inter je savladao ^ezenu s 3:2 i sko~io na ~etvrto mjesto sa {est bodova i utakmicom manje od vode}eg Milana. (M. T.)

Smije{i im se prvi trofej u dvije decenije
Gol Olivijea @iroa u produ`ecima slomio otpor Pari Sen @ermena
Navija~i Monpeljea ~ekaju na trofej vi{e od dvije decenije, ali bi 23. aprila ~ekanju kona~no mogao do}i kraj. Klub s juga Francuske se prvi put u historiji plasirao u finale Liga kupa, a za to treba zahvaliti pogotku Olivijea @iroa (Olivier Giroud), koji je u 116. minuti bacio Pari Sen @ermen na koljena, a 20.000 doma}ih navija~a u slavljeni~ku euforiju. - Momci su ve~eras pokazali {ta mogu. Ovo je veliki trenutak za sve nas, male fudbalere iz provincije koji }e imati ~ast da odigraju finale. Ko god nam bude protivnik, bit }e prelijepo - rekao je @iro, koji je pro{le godine odbio ponudu Seltika kako bi iz Tura do{ao u Monpelje. Pari`ani su od fini{a regularnih 90 minuta igrali bez Klemana [antoma (Clement Chantome), {to im je ote`alo nastojanja da stave ta~ku na 11-godi{nji niz utakmica u Monpeljeu bez pobjede. Na{ reprezentativac Emir Spahi} u utakmici protiv PSG-a nastavio je odra|ivati suspenziju od pet utakmica, koju mu je izrekla Francuska fudbalska federacija. Ako ostane u Monpeljeu, imat }e priliku da igra u finalu, naravno pod uvjetom da ne bude ka`njen ili povrije|en. Protivnik njegovom timu bit }e Marsej, koji je pobijedio Okser sa 2:0.
(M. T.)

Monpelje u finalu Liga kupa Francuske

Golman engleskog sedmoliga{a FC Junajted Sem E{ton (Sam Ashton) zvijezda je dana na Otoku nakon {to je u susretu protiv Retforda postigao gol iz vlastitog {esnaesterca. E{ton je u tre}oj minuti utakmice raspalio po jednoj povratnoj lopti, a ona je,

Golman zabio gol iz svog {esnaesterca

Fantasti~an potez u Engleskoj

no{ena jakim vjetrom, odsjela u mre`i {okiranog protivni~kog golmana D`ejka Kotrela (Jake Cottrell). Iako njegovi saigra~i smatraju da je rije~ o slu~ajnosti, E{ton tvrdi da je, zapravo, i `elio poku{ati po(M. T.) sti}i gol.

Igra~i Monpeljea slave gol @iroa: Prvi finale Liga kupa u historiji

(Foto: AFP)

Trener Slobode Denis Sadikovi} prezadovoljan je uvjetima na Kupresu, gdje se tuzlanski tim od srijede priprema za nastavak sezone. - Sve je za deset, prezadovoljni smo uslugom i uvjeti-

Sve je za deset

Denis Sadikovi} s Kupresa

ma u ovom renomiranom kompleksu. U rad su uklju~eni i rekonvalescenti Tarik Okanovi} i Senad Muji}, a i povreda Dejana Drakula izgleda mnogo bolje raportira Sadikovi}. E. M.

Promjenu termina SP-a treba inicirati Katar
Me|unarodna fudbalska asocijacija ne namjerava mijenjati me|unarodni kalendar te nagla{ava da dono{enje odluke o pomjeranju Svjetskog prvenstva 2022. s ljeta na zimu treba inicirati isklju~ivo Savez doma}ina Katara. - U ovom trenutku nema planova o promjenama u kalendaru. S obzirom na to da u posljednje vrijeme ima mnogo glasina o promjeni termina SP-a, moram re}i da to pitanje treba pokrenuti Fudbalska asocijacija Katara te, eventualno, podnijeti zahtjev na{em Izvr{nom komitetu - rekao je predsjednik FIFA-e Sep Blater (Sepp Blatter). Predsjednik FIFA-e demantirao je na ovaj na~in samog sebe, jer je nedavno rekao da }e SP u Kataru vjerovatno biti odr`ano uzi(M. T.) mu.

FIFA o Mundijalu 2022.

sport

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

67

KO[ARKA Biv{i kapiten reprezentacije otkazao EP, aktuelni u dilemi

Ko ne `eli igrati, ne}emo ga moliti Odbojka{ima
S ceremonije progla{enja najboljih

(Foto: M. Kadri})

Progla{eni najbolji sportisti invalidi

Iznenadio nas je Huki}ev potez, a Bajramovi} je i meni rekao da ne zna ho}e li se odazvati, ka`e generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi}

Jasmin Huki} poru~io je iz Ukrajine, gdje igra za Donjeck, da ne}e vi{e nastupati za ko{arka{ku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Razlog je slovensko dr`avljanstvo, koje je dobio uz uvjet da se mora odre}i na{eg. Tako je stavljena ta~ka na njegovu reprezentativnu karijeru. Ispostavilo se da je biv{i kapiten bio u pravu kada nam je jo{ u oktobru 2007., nakon bara`a za Eurobasket u [paniji, rekao da vi{e ne}e igrati za reprezentaciju iako je u me|uvremenu ~ak i dolazio na pripreme. No, dres BiH nije vi{e obla~io. Problem s dr`avljanstvom pojavio se jo{ pro{log ljeta pa 31-godi{nji Tuzlak nije stigao dalje od {ireg spi-

sve po~asti

Manko sportist godine, Red`i} sportistkinja
Reprezentativac Bosne i Hercegovine u sjede}oj odbojci Adnan Manko i atleti~arka Sanela Red`i} progla{eni su ju~er najboljim sportistima BiH u konkurenciji osoba s invaliditetom. Red`i} je osvojila dvije srebrene medalje na Otvorenom prvenstvu Hrvatske, dok je Manko s reprezentacijom bio drugi na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, a s Fantomima je prvak Evrope i BiH. Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci je, bez premca, najbolja mu{ka ekipa, dok je u `enskoj konkurenciji to priznanje pripalo selekciji Tuzlanskog kantona u strelja{tvu. Najuspje{niji treneri su Mirza Hrustemovi}, Elvir Modronja i Asim Mujad`i}, dok je priznanje za sportskog radnika godine dobio D`evad Huji}. Ceremonija progla{avanja najboljih odr`ana je ju~er u Domu Oru`anih snaga u I. B. Sarajevu.

Nije tragedija

Huki} dok je igrao za reprezentaciju: Zbog slovenskog, odrekao se bh. dr`avljanstva

Mahmutovi}: Imamo dovoljno igra~a

ska selektora Sabita Had`i}a za kvalifikacije. I pored toga, njegovo ime na{lo se nedavno na {irem spisku kandidata za zavr{nicu Evropskog prvenstva u Litvaniji. Zbog toga smo generalnom sekretaru Ko{arka{kog saveza BiH Harunu Mahmutovi}u postavili pitanje je li Huki} dr`ao ~elnike Saveza u zabludi ili se, pak, nadao da bi mogao zaobi}i proceduralne prepreke? - Bili smo s Huki}em u kontaktu, ali o~ito, nismo imali potpune informacije pa je za nas ovakav rasplet ipak iznena|enje. No, od ovoga

Devet jakih provjera
Za razliku od ranijih reprezentativnih akcija, kada je ve}ina stvari dogovarana u pet do 12, Mahmutovi} je ve} sada, zna~i skoro {est mjeseci prije okupljanja, blizu rje{avanja najkrupnijih stavki, kao {to su smje{taj, oprema, pripremne utakmice... ne treba praviti tragediju. Huki} je dugo igrao za reprezentaciju, sada ima druge prioritete - ka`e Mahmutovi}. Generalni sekretar jednako je reagirao i na rije~i aktuelnog bh. kapitena Kenana Bajramovi}a, koji je za na{ list izjavio da jo{ nije odlu~io ho}e li nastupiti na EP-u. - Bajramovi} je isto prenio i meni. Poseban kome- Ako od ekipe o~ekujemo dobar rezultat, moramo joj stvoriti dobre uvjete. [to se ti~e kontrolnih me~eva, mo`emo ra~unati na barem devet jakih provjera. U stalnom sam kontaktu sa selektorom i nakon `rijeba grupa za EP izvr{it }emo kona~ni izbor - ka`e Mahmutovi}. ntar nemam izuzev da je moje mi{ljenje da igra~e koji imaju dileme, ne trebamo ni tjerati ni moliti. Time {aljemo lo{u poruku. Kada nekoga lomi{ i ganja{, a on do|e i igra protiv svoje volje, ne radi{ ni{ta pozitivno ni za reprezentaciju ni za igra~a. Tu praksu moramo prekinuti. Siguran sam da }e se na}i dovoljno ko{arka{a koji su spremni da, bez uvjetovanja, obuku reprezentativni dres - isti~e Mahmutovi}.
E. JESENKOVI]

Ako ne na|u 10.000 KM, ne}e biti ni borbi

No} profesionalnog boksa u Sarajevu

Adler: Anga`irana na organizaciji me~a

Hod`i}eva 33 poena
Potencijalni bh. reprezentativac Adnan Hod`i} pru`io je briljantnu partiju u ameri~koj univerzitetskoj NCAA ligi. U pobjedi Lipskomba nad Kembelom (92:81) bh. krilni centar imao je 33 poena, ~etiri manje od rekorda karijere, uz {est skokova. Njegov prosjek u ovosezonskih 17 me~eva iznosi 19,6 poena i 7,9 skokova.

Lo{a poruka

Bajramovi} u me~u protiv Panatinaikosa

Bh. reprezentativac Kenan Bajramovi} postigao je deset poena u porazu svog Litvos ritasa protiv Panatinaikosa na startu top 16 faze Eurolige za ko{arka{e. Rezultati: GRUPA E: Li-

Deset poena Bajramovi}a

Euroliga za ko{arka{e

Sportska manifestacija „No} profesionalnog boksa“, u organizaciji ZOI-ja ’84. i Udru`enja „Adler“, bit }e odr`ana 12. februara u Olimpijskoj dvorani „Huan Antonio Samaran“, ali samo pod uvjetom da organizatori na vrijeme prikupe finansijska sredstva, prenijela je Fena. U glavnoj borbi bh. {ampionka u perolakoj kategoriji Irma Balijagi}-Adler trebala bi braniti titulu protiv kenijske izaziva~ice Fatume Zarike (24 pobjede u 26 borbi). - Irma naporno trenira, ali se, tako|er, mora anga`ir-

ati na organizaciji, {to je umara i ometa. Nailazimo na zatvorena vrata bh. institucija koje se bave sportom, a jedinu pomo} dobivamo od prijatelja - kazao je na konferenciji za novinare trener Jasminko Ja{ar te je dodao da organizatori do subote moraju prona}i 10.000 KM za ulaznice i kotizaciju, a u suprotnom, borbi ne}e biti. Glavnoj borbi trebale bi prethoditi tri uvodne uz me~ superte{ke kategorije izme|u bh. boksera Memnuna Had`i}a i Ma|ara Ferenca (M. T.) Zaleka.

tvos ritas - Panatinaikos 59:80. GRUPA G: Efes Pilsen - Montepaski 60:58, Real Madrid - Partizan 78:58. GRUPA H: Valensija - @algiris 73:59. Sino} su igrana preostala ~etiri (E. J.) susreta.

Uo~i sutra{nje utakmice 16. kola regionalne IWB lige, u kojoj }e u Zenici gostovati Gospi}, trener ^elika Mensura Andelija ka`e da je u potrazi za igra~kim poja~anjima na poziciji beka i centra.

Silvana Mirvi} na meti zeni~kog kluba

^elik tra`i igra~ka poja~anja

Andelija nije `eljela otkriti imena igra~ica koje bi `eljela anga`irati, ali bi, prema na{im informacijama, jedna od njih mogla biti i nekada{nja bh. reprezentativka Silvana Mirvi}. V. B.

TENIS

68
RUKOMET Peto kolo Svjetskog prvenstva

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

sport

Tomi}: Slavlje nakon pobjede nad Lopezom

(Foto: AP)

Okon~ano drugo kolo Australian Opena

Argentina i Njema~ka idu u narednu fazu
Poznato svih 12 u~esnika zavr{nice Mundijala

Prvi reket svijeta igrat }e sa mladim Australcom bh. porijekla Bernardom Tomi}em
Najbolji teniser svijeta Rafael Nadal pokazao je da je potpuno spreman nakon bolesti napraviv{i jo{ jedan korak ka historijskom poduhvatu koji u Melburnu poku{ava ostvariti, a to je osvajanje sva ~etiri gren slema u nizu. [panac je u drugom kolu Australian Opena hladno pomeo s terena kvalifikanta Rajana Svitinga (Ryan Sweeting) izgubiv{i tek ~etiri gema. - Virus koji me je dr`ao u Kataru, sada je stvar pro{losti. Svakim danom osje}am se sve bolje i mogu re}i da mogu vjerovati ni da }u igrati protiv Nadala. Moji snovi su se ostvarili - kazao je Tomi}, koji je u turnir u{ao s pozivnicom organizatora. Iznena|enja dana priredili su Kineskinja Peng [ui, koja je izbacila Jelenu Jankovi} iz Srbije, te malo Litvanac Ri~ard Berankis (Richard), pobjednik nad Davidom Nalbandijanom. - Bio sam prazan, nisam se osje}ao dobro. To je bio te`ak, veoma te`ak poraz. Kada bih bacio loptu prilikom servisa, sve oko mene se vrtilo. Veoma je te{ko igrati tenis u takvom stanju - kazao

Nadal pomeo Svitinga

Va`niji rezultati drugog kola
TENISERKE: [ui (Kina) - Jankovi} (Srbija, 7) 7:6 (7:3), 6:3, Radvanska (Poljska, 12) - Marti} (Hrvatska) 6:3, 6:4, Petrova (Rusija, 13) - Molik (Australija) 6:4, 6:1, Klajsters (Belgija, 3) - Suarez Navaro ([panija) 6:1, 6:3, Stosur (Austrija, 5) Du{evina (Rusija) 6:3, 6:2, Per (Izrael, 10) - Kirstea (Rumunija) 6:3, 6:2, Zvonareva (Rusija, 2) - Jovanovski (Srbija) 2:6, 6:3, 6:1... Teniseri: Nadal ([panija, 1) - Sviting (SAD) 6:2, 6:1, 6:1, Tomi} (Australija) - Lopez ([panija, 31) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:3, ^ili} (Hrvatssam se potpuno vratio. Totalno sam fokusiran - kazao je Nadal, koji }e u tre}em kolu igrati sa 19-godi{njim Bernardom Tomi}em. Australac porijeklom iz BiH (roditelji su mu Tuzlaci, on je ro|en u [tutgartu) iznenadio je trijumfom nad Felisijanom Lopezom (Feliciano). - Ne mogu da vjerujem da sam pobijedio Felisijana. Ne ka, 15) - Giraldo (Kolumbija) 6:3, 7:6 (7:1), 6:1, Ju`nji (Rusija, 10) - Kavcic (Slovenija) 6:3, 6:1, 5:7, 4:6, 6:1, Berankis (Litvanija) Nalbandijan (Argentina, 27) 6:1, 6:0, 2:0 (predao Nalbandijan), Ferer ([panija, 7) Rasel (SAD) 6:0, 6:1, 7:5, Soderling ([vedska, 4) - Miler (Luksemburg) 6:3, 7:6 (7:1), 6:1, Tsonga (Francuska, 13) - Sepi (Italija) 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), Melcer (Austrija, 11) - Riba ([panija) 6:2, 6:4, 6:2, Marej (Britanija, 5) - Mar~enko (Ukrajina) 6:1, 6:3, 6:3, Bagdatis (Kipar, 21) - Del Potro (Argentina) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3... je Argentinac, koji je prethodno dobio Lejtona Hjuita (Llyton Hewitt). Njegov sunarodnjak Huan Martin del Potro (Juan), osvaja~ US Opena 2009. godine, ispao je od nekada{njeg finaliste Melburna Markosa Bagdatisa (Marcos Baghdatis) s Kipra. Del Potru je ovo bio tek peti me~ nakon jednogodi{nje pauze. (A. ^.)

Njema~ka i Argentina izborile su plasman u narednu fazu takmi~enja na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Nakon ~etiri kola bilo je poznato da dalje idu Francuska, [panija, Island, Ma|arska, Norve{ka, Danska, Hrvatska, Srbija, Poljska i [vedska, a posljednje kolo u grupama odlu~ilo je posljednja dva putnika. Na utakmici Njema~ka Tunis bilo je neizvjesno samo do 20. minute (11:11), a onda su Nijemci po~eli da pune mre`u protivnika i na kraju su pobijedili s velikih deset golova razlike 36:26. Sli~no je bilo i u ju`noameri~kom derbiju, gdje je ^ile parirao Argentini u prvom poluvremenu, a u nastavku je senzacionalni pobjednik nad doma}inom [vedskom preuzeo kontrolu i do{ao do tre}e pobjede na Mundijalu. Bahrein je iznenadio Egi-

Simonet (Argentina) {utira preko Salinasa (^ile)

(Foto: AFP)

pat i sa 27:26 do{ao do prve pobjede na Svjetskom prve-

nstvu. Najneizvjesniji me~ odigrali su Japan i Brazil, a

zavr{eno je sa 33:32 za JapaZ. [. nce.

Grupa A
Peto kolo: Egipat - Bahrein 26:27, Njema~ka - Tunis 36:26, Francuska - [panija (sino}).
1. Francuska 2. [panija 3. Njema~ka 4. Tunis 5. Egipat 6. Bahrein 4 4 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 131:78 111:82 151:125 114:137 115:139 105:166 8 8 6 2 2 2

Grupa B
Peto kolo: Brazil - Japan 32:33, Island - Norve{ka, Austrija - Ma|arska (sino}).
1. Island 2. Ma|arska 3. Norve{ka 4. Japan 5. Austrija 6. Brazil 4 4 4 5 4 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 128:97 116:103 117:107 141:161 114:116 131:163 8 6 6 4 2 0

Grupa C
Peto kolo: Al`ir - Australija 27:18, Hrvatska - Danska, Srbija - Rumunija (sino}).
1. Danska 2. Hrvatska 3. Srbija 4. Al`ir 5. Rumunija 6. Australija 4 4 4 5 4 5 4 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 5 147:88 119:75 111:101 100:109 94:95 77:180 8 7 5 4 2 0

Grupa D
Peto kolo: Ju`na Koreja Slova~ka 31:26, Argentina ^ile 35:25, Poljska - [vedska (sino}).
1. Poljska 2. Argentina 3. [vedska 4. J. Koreja 5. Slova~ka 6. ^ile 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 4 4 122:99 133:114 118:91 137:128 128:156 117:167 8 7 6 5 1 1

Ostoji} predstavlja BiH u Bernu
Damjan Ostoji} predstavljat }e Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu u umjetni~kom klizanju od 24. do 30. januara u Bernu, saop}eno je iz Saveza kliza~kih sportova BiH. Ostoji} od oktobra pro{le godine trenira u me|unarodnoj kliza~koj {koli „Milton Keynes“ u Koventriju (Engleska), gdje se priprema za nastup u [vicarskoj, ali i za Svjetsko prvenstvo u martu u Tokiju (Japan). Na oba ova takmi~enja vodit }e ga ~uveni trener Jurij Burejk.
Ostoji}: Priprema se u Engleskoj

Uo~i EP-a u umjetni~kom klizanju

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Novi uspjeh na{eg tenisera u Velikoj Britaniji
Mirza Ba{i} nastavio je blistati u Velikoj Britaniji. Nakon {to je stigao do osmine finala ITF Futuresa u Glazgovu ([kotska), isto je ponovio u [efildu (Engleska).

Ba{i} u polufinalu

Na{ teniser savladao je Britanca Lijama Brodija (Liam Broady) sa 6:2, 6:4, a protivnik u polufinalu bit }e mu Francuz Keni de [epe (Kenny De Schepper), 471. na Z. [. svjetskoj rang-listi.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 21. januar/sije~anj 2011.

69
2.500
Vijest u brojci Izjava dana
- Iz Madrida poku{avaju sva{ta ne bi li unijeli nemir u na{e redove, ali mi se na takve poku{aje samo smijemo. To je dio njihovog {ou programa.
(Vezist Barcelone ^avi na glasine da u svla~ionici {panskog prvaka vlada raskol nakon {to je za fudbalera godine u svijetu izabran Leo Mesi, a ne neko od njegovih saigra~a)

Notes u koji je @oze Murinjo (Jose Mourinho) za vrijeme mandata u Portu upisivao bilje{ke, osvanuo je u prodaji na internetu, a onaj ko ga `eli, za njega treba platiti 2.500 eura. Vlasnik bilje`nice Rikardo Fonseka (Ricardo Fonseca) ka`e da je Murinjo poklonio notes njegovom ocu, koji je svojevremeno poha|ao predavanja slavnog portuUniformirani navija~i Sjeverne Koreje s kravatama bodre svoj tim u utakmici Azijskog kupa protiv Iraka galskog trenera.
(Foto: Reuters)

Trojica policajaca povrije|ena su u tu~i s navija~ima nakon zavr{etka ko{arka{ke utakmice Kupa Makedonije izme|u Lirije i MZT-a u Skoplju. Incident se desio kada je grupa navija~a poku{ala napasti gostuju}u ekipu na kraju me~a. Igra~i MZT-a bili su blokirani u dvorani pa su intervenirale dodatne policijske snage. Navija~i su na policiju bacali i stolove.

Obra~un navija~a i policije u Skoplju

Ofsajd

NESRE]E Austrijski skija{ povrije|en na treningu spusta{a u Kicbilu

Grugeru operirana glava nakon stravi~nog pada
Nije reagirao na na{e poku{aje da s njim razgovaramo, rekao je portparol austrijskog tima
ve i rebara. Nije reagirao na na{e poku{aje da s njim razgovaramo - rekao je portparol austrijskog tima Markus Ihner (Ichner). Staza [trajf spada me|u najzahtjevnije od svih u Svjetskom kupu. Tokom spusta du`eg od 3,3 kilometra, skija{i dosti`u brzinu od 130 kilometara na sat, a prisiljeni su na skokove od skoro 80 metara. Norve`anin Aksel Lund Svindal, olimpijski {ampion u superveleslalomu i srebreni u spustu, ka`e da je utrka i psiholo{ki bila te{ka, posebno nakon Grugerovog pada. - Imate postavljene TV ekrane na startu i svi su mogli vidjeti {ta se desilo. ^ak i oni koji nisu vidjeli, osjetili su da se atmosfera promijenila - rekao je Svindal. Doma}i skija{ Hans Gruger (Grugger) pretrpio je te`ak pad za vrijeme treninga spusta{a na stazi [trajf u austrijskom Kicbilu i hitno je helikopterom prevezen u bolnicu u Inzbruku, gdje su mu konstatirani potres mozga i povrede grudnog ko{a, prenose agencije. Gruger je hitno podvrgnut operaciji glave na neurohirur{kom odjeljenju, ali vi{e detalja o zdravstvenom stanju 29-godi{njeg skija{a nije objavljeno. Incident se desio nakon skoka koji nosi naziv „Mausefale“ („mi{olovka“). Gruger je izgubio kontrolu i nezgodno pao, a kako je izgubio svijest, vi{e od 30 metara nije se mogao zaustaviti. Trening je prekinut kako bi mu bila ukazana pomo}. - Pretrpio je povrede glaNajbr`e vrijeme na treningu imao je {vicarski veteran Didije Ku{e (Didier Cuche). Danas je u Kicbilu na programu superveleslalom, sutra se vozi spust, dok je za nedjelju zakazan slalom, koji se, uz subotnju utrku, boduje za kombinaciju. (E. J.)

Spasioci prenose Grugera u helikopter

Vil{er: Pu{ten nakon saslu{anja

Prijetio taksisti

D`ek Vil{er ponovo bio u zatvoru

Albreht: Bio u umjetnoj komi

^emi Alkot (Chemmy Alcott), 2. decembar 2010: Nesretna Britanka je u padu na treningu za spust u Lejk Luisu zadobila te`ak prijelom noge zbog ~ega je morala na operaciju. Alkot je u skoku izgubila ravnote`u. Patrik Jerbin (Jaerbyn), 19. februar 2010: [vedski

Najte`i padovi u posljednje tri godine
veteran (41) zavr{io je olimpijsku karijeru padom u superveleslalomu u Vistleru, u kojem je zadobio potres mozga. Danijel Albreht (Daniel Albrecht), 22. januar 2009: [vicarac je nakon leta u spustu na „stazi smrti“ u Kicbilu pri brzini od 140 kilometara na sat pao na le|a, povrijedio glavu i plu}a. Tri sedmice je bio u umjetnoj komi, a vratio se tek u decembru. Matijas Lancinger (Matthias Lanzinger), 2. mart 2008: Austrijanac je u superveleslalomu u Kvitfjelu do`ivio pad iz horor filmova nakon ~ega su mu

morali amputirati lijevu nogu do iznad koljena. Jedva je pre`ivio. Skot Makartni (Scott Macartney), 19. januar 2008: Amerikanac je pao na istom mjestu kao i Albreht zadobiv{i ozljede glave. Nekoliko dana bio je u umjetnoj komi.

Koliko je talentiran, toliko je i prgav - Arsenalova nada D`ek Vil{er (Jack Wilshere) zavr{io je u zatvoru po drugi put u pola godine, ovog puta zato {to se posva|ao s taksistom i prijetio mu da }e ga pretu}i. Devetnaestogodi{nji Englez uhap{en je zbog incidenta koji se desio prije mjesec, kada je s grupom mu{karaca zaustavio taksi i tra`io vo`nju. Nakon {to mu je taksist odgovorio da ne radi, Vil{er i njegovi prijatelji osuli su verbalnu paljbu po njemu. Novope~eni engleski reprezentativac pu{ten je nakon saslu{anja. Vil{er je u avgustu dobio ukor zbog u~e{}a u tu~i na ulici u kojoj je jednoj djevojci slomljen lakat. (M. T.)

Dalas savladao Lejkerse
Seriju od {est poraza zaredom ko{arka{i Dalas maveriksa prekinuli su protiv aktuelnih NBA prvaka Los An|eles lejkersa (109:100). Junak pobjede teksa{ke „Teladi“ bio je plej D`ejson Kid (Jason Kid). Slavni veteran, koji je do ovog me~a

Kid inspiriran protiv prvaka
proma{io 13 od 14 posljednjih {uteva, nanizao je protiv „Jezerana“ 21 poen ({ut 12/8) uz deset asistencija. Rezultati: Klivlend - Feniks 98:106, Nju D`ersi - Juta 103:95, Orlando - Filadelfija 99:98 (produ`etak), Boston - Detroit 86:82, Milvoki - Va{ington 100:87, Nju Orle-

@ena oplja~kala igra~e Kostarike

ans - Memfis 103:102 (produ`etak), Hjuston - Njujork 104:89, San Antonio - Toronto 104:95, Denver - Oklahoma 112:107, Dalas - LA lejkers 109:100, Sakramento - Portland 90:94 (produ`etak), Golden stejt - Indijana 110:108, LA klipers - Mine(E. J.) sota 126:111.

Stivenson i Kid (Dalas) zaustavljaju Brajanta (Lejkers)

Reprezentativci Kostarike oplja~kani su u hotelu u Panami, gdje je u toku Kup Srednje Amerike. Lopovi su od njih ukrali oko 17.000 dolara u gotovini i ostalu robu ~ija se vrijednost procjenjuje na vi{e od 60.000 dolara. Policija je brzo reagirala i na aerodromu uhapsila jednu `ensku osobu kod koje su prona|eni otu|eni pre(M. T.) dmeti.

PETAK 21. 1. 2011.

21.20
FILM, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

KONA^NO PETAK!

12.00

DNEVNIK 1

17.25

ODRED ZA ^ISTO]U

19.00

VIJESTI U 7

23.30

ARENA B-13

Zemlja junaka
Grupa ameri~kih vojnika na rati{tu u Iraku, saznaje da se vra}aju ku}i za dvije sedmice. Ipak, prije povratka, moraju obaviti jo{ jednu humanitarnu misiju. Tada upadaju u zasjedu koja }e ostaviti posljedice na sve njih... Uloge: Semjuel L. D`ekson, D`esika Bil, 50 Cent Reditelj: Irvin Vinkler

23.45
FILM, BHT 1

Karneval
Nakon `estoke sva|e sa ocem Larbi odlu~uje da napusti posao u porodi~noj radionici i da ode u Marsej. Budu}i da nije stigao na posljednji voz, sklanja se u susjednu zgradu kako bi tu proveo no}... Uloge: Silvi Testi, Amar Ben Abdalah, Klovis Korniljak Reditelj: Tomas Vinsen

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Frenderi u BiH: ^apljina, animirana serija 09.15 101 nesta{luk, serija, 11/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 268/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, serija, 49/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija, r. 12.45 Figure: Ahmed Bosni}, program iz kulture, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.20 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 19/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Eno me na tv ekranu, dokumentarni film 15.25 Uradi sam, uradi sama 15.30 Muzi~ki program 15.45 Mi, Evropljani, strana dokumentarna serija, 3/6 16.30 BH gastro kutak, kulinarski show 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 20/230 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a serija, 14/36 20.35 Povjerljivi dosijei: Nostradamus, strana dok. serija, 5/13 21.05 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 6/14 22.00 BHT vijesti Filmski maraton 22.15 No}i boje borovnice, igrani film 23.45 Karneval, igrani film 01.10 Samari}anka, ju`nokorejski igrani film 02.45 Povjerljivi dosijei: Nostradamus, strana dok. serija, 5/13, r. 03.10 Pregled programa za subotu
21.15 Ja sam tvoja sudbina indijska serija 21.45 Istina 23.00 Centralna infomrativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 108. epizoda, r. Program za djecu: 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.25 Fantasti~na ~etvorka, 14. epizoda 10.50 EUFOR Kup 2010, reporta`a 11.10 Villa Maria, igrana serija, 39. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 109. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.10 CSI Miami, igrana serija, 15. epizoda, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, igrana serija, 97. i 98. epizoda (RP) 16.20 ^arli i Mimo, crtani film 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija 16.50 Pingu, crtani film 17.00 Federacija danas 17.30 Villa Maria, igrana serija, 40. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 15. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.20 Zemlja junaka, ameri~ki igrani film 22.30 Dnevnik 3, najava 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Kad Miki ka`e da se boji, hrvatski dokumentarni film 01.40 Federacija danas, r. 02.10 Dnevnik 3, r. 02.55 Pregled programa za subotu

08.00 Gusarka akademija, crtani film 08.20 Oggy i `ohari, crtani film 08.40 Top Shop 08.55 Ludo srce, turska telenovela 09.55 Spielberg: Povratak u budu}nost 10.25 Bilo jednom u Turskoj, turska telenovela 11.15 Odred za ~isto}u, zabavni program 11.55 OBN Info 12.00 Top shop 12.20 Biseri, talk show 13.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.55 Top shop 14.15 Top Shop 14.35 Moja desna ruka, reality show 15.20 Gümüº, turska telenovela 16.40 OBN Info 16.45 Gumus, turska telenovela - nastavak 16.55 Spielberg, Povratak u budu}nost 17.25 Odred za ~isto}u, zabavni program 18.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Smackdown, zabavni program 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Ke~eri, sportski program 22.10 Vox populi 22.15 Moja desna ruka, reality show 23.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 01.05 Playboy Girls, holivudska pri~a
21.00 Zehra 21.30 Film 23.30 Glas Amerike

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Timmy, crtani film, 19. epizoda 09.10 Iron kid, crtani film, 16. epizoda 09.35 Fifi, crtani film 65. i 66. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 47. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 25. epizoda 10.55 WINX, crtani film, 47. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 47. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 120. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 100. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.20 Bioclinica 15.30 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 124. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 121. epizoda 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 38. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 39. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 125. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.20 Izbori, igrani film 01.30 Sport centar
22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph 23.50 Frame 00.00 Tri minuta 00.05 Film

06.00 Maturanti, film 08.00 Udri mu{ki, talk show 09.00 Dje~ije interactivne igre 10.00 Dvor 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 City 12.25 Seinfeld, serija 13.00 Dvor 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Dvor 18.00 Info top 18.25 Turist point 18.25 Ljubav u zale|u, serija 18.15 City 19.25 Kuku Vasa, serija 20.00 Dvor, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit narodna 21.00 Grand show 22.30 Dvor 23.30 Arena B-13 00.30 Film: Magla 02.30 City, r.
15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.20 Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 Alfa mozaik, jutarnji program [to da ne?, repriza Sponzorisani program Intervju dana, r. Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti CRISS ANGEL, zabavna emisija - repriza Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Jukebox Centralna inf. emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana Muzika i EPP

TV Gora`de
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Igrani film 21.30 Turizam 22.00 Izgubljena soba, serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

17.15 Teri Parchhain Hoon, serija 13/212 r. 17.50 [to uzrokuje bolesti 3/8 r. 18.20 Kuhinje 7/32 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Sport i marketing 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Koncert klasi~ne glazbe, 4/7 21.00 Teri parchhain Hoon, serija 14/212 21.40 Dnevnik KISS, r. 22.00 Film, Umri mu{ki 2 (16)

22.00 Ples, samo ples, igrana serija 23.00 Bonaventura, dok. zabavni program

TV Zenica
16.00 Iz dana u dan 16.10 Me|u nama, repriza 17.00 Discovery, dokumentarni program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Igrani film 21.30 TV izlog

TV Visoko
14.00 TV strane 17.00 Dragulj u palati, igrana serija, r. 18.30 Razgovor s povodom, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 21.00 „1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane

BN
14.05 15.00 15.40 16.00 16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 Doma}a serija: Bela la|a Doma}a serija: Jelena r. TV {op Dnevnik 1 Doma}a serija: Bela la|a TV serija: Kradljivac srca Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Dnevnik 2 Doma}a serija: Jelena Doma serija: Bela la|a Dnevnik 3 Igrani film: Turbulencija 2

TV Kakanj
19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 22.30 Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Svakodnevnica Ja sam tvoja sudbina, serija Hutba

TV HEMA
14.42 14.48 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 Otvoreni studio Zastava BiH Top shop Informativni program Otvoreni studio (u`ivo) Otvoreni studio Informativni program El profe, serijski program 57. epizoda Bosanska dolina piramida, dokumentarni provram Religija u slu`bi `ivota Hema magazin Vremenska prognoza

TV KISS
12.55 Dobar, lo{, zao r. 13.55 Okolo k(r)ole, zabavna oml. emisija r. 14.30 Criss Angel Mindfreak, serija 2/39 r. 15.05 Bografije, serija 2/20 r. 16.15 ^ovjek i zdravstvena kultura r.

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II

TV USK
19.00 19.30 20.00 21.30 Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Biografije: Abba Dnevnik 2

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program

TV Bugojno
15.00 Informator r. 15.25 Muzika

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
20.30 HAMBURGER SV - AJNTRAHT FRANKFURT

20.10
FILM, HRT 1

20.05 MIRIS KI[E NA BALKANU

22.00

BIJATLON

20.00

ROMA - OLIMPIJA

19.00

EKIPA ZA O^EVID...

15.20

PIMP MY RIDE

20.15 KO @ELI BITI MILIONER?

13.15

MELKOLM U SREDINI

16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu 21.00 Visoki napon 21.40 Vijesti 21.45 Da, mo`da, ne 23.00 Vijesti 23.05 Faca

15.45 Ski skokovi 16.30 Ski skokovi, S.KUP Zakopane 18.15 Tenis 18.45 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo 20.45 Fudbal 22. 00 Bijatlon, S.KUP Antholc 23.00 Reli, Intercontinental Rally Challenge Monte Karlo

19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Hamburger SV Ajntraht Frankfurt 21.20 Fudbal, Hamburger SV Ajntraht Frankfurt 22.30 Tenis, Grand Slam Turnir Australija Open

17.00 Premier League News 17.15 Pregled Euroleague 18.00 Copa del Rey 19.45 NBA Live 20.00 Euroleague. Roma - Olimpija 21.45 Premier League News 22.00 Pregled Euroleague 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker

17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Granica 23.00 [apta~ psima

15.20 Pimp My Ride 15.40 Real World 24 New Orleans 16.40 Hard Times Of Rj Berger 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Today In Music 20.00 Just See MTV 20.30 MTV Take Over 21.00 MTV World Stage

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Tipi~na `ena tipi~ni mu{karac 22.15 Ja sam zvijezda

13.15 Melkolm u sredini, serija 14.10 Sta`isti, serija 15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Film

@ena ma~ka
Pej{ens je stidljiva, povu~ena djevojka zaposlena kao grafi~ki dizajner u kozmeti~koj mega kompaniji Herdare. Slu~ajno saznaje da postoji urota u kompaniji koja bi mogla biti strahovita jer se odnosi na upotrebu otrovnih sastojaka u proizvodima. Biva napadnuta i ubijena... Uloge: Hali Beri, [eron Stoun, Benjamin Bret Reditelj: Pitof

PETAK 21. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Za va{u ljubavnu pri~u neko, vama va`an, nema puno razumijevanja. Nemojte odu21. III - 20. IV stati. Posao: Sve {to se doga|a, vidite {iroko. Shvatite da stvari zbog kojih ste se nervirali nisu toga vrijedne. Zdravlje: Dan bez napetosti.
OVAN

21.00

RANJENI ORAO

18.38

U ISTOM LONCU

21.55

UMORSTVA U MIDSOMERU

19.15

DNEVNIK

09.10 Nodi, crtana serija 09.22 Mala princeza, crtana serija 09.33 Mimo i ^arli, crtana serija 09.43 Svijet divljine, program za djecu 09.48 Miniskule, program za djecu 10.05 Pe~at, politi~ki magazin, repriza 11.05 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Magi~no srebro, film 15.00 Vijesti 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.00 Re.publika Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 18.00 TV Bingo 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju 21.00 Ranjeni orao, serija 22.00 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 22.30 Dnevnik 3 22.50 Vremenska prognoza 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton

12.00 12.11 12.13 12.15 12.32 13.18 14.05 14.14 14.20 14.55 15.25 16.00 16.58 17.10 17.12 17.43 18.15 18.26 18.38 19.25 19.30 20.04 20.10 22.00 22.25 22.28 22.35 22.45 23.40 01.20 03.05 03.35 03.50 04.40 05.20

Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (134/164)* Puna ku}a Raftera 1, serija (10/22)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje: Umjetni kuk u medicinskoj primjeni Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (2/7)* Prosidba divojke u Mu}u, emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska u`ivo Vijesti HAK - Promet info Inventura mora za tre}i milenij, dokumentarni film Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli ve}u pla}u?, emisija pod pokroviteljstvom U istom loncu, kulinarski show Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Mjesec superjunaka: @ena ma~ka, ameri~ki film* Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton: Cmok-cmok, bang-bang, ameri~ki film (12)* Filmski maraton: @ena ma~ka, ameri~ki film (R)* Moja obitelj 8b, humoristi~na serija (2/7)* Skica za portret Peti dan, talk show (R) Mu{karci na stablima 1, serija (18/22) (R)* U istom loncu, kulinarski show (R)

11.00 Jelovnici izgubljenog vremena: Novi `ivot prastare `itarice 11.20 Kitzbuehel: Svjetski skija{ki kup - superG (M), prijenos 12.30 Cocco Bill, crtani film 12.45 Mala TV (R) TV vrti}: Oglas (R) Zauvijek prijatelji, crtani film (R)* Tajni dnevnik patke Matilde: Nao~ale (R) 13.15 [kolski program (R) Puni krug (R) Glazbeceda 14.00 Pirati Silicijske doline, ameri~ki film (92’46“)* 15.35 @upanijska panorama 15.50 Briljanteen* 16.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin 17.10 Hokej, EBEL liga: Medve{~ak KAC, prijenos* 20.00 Hit dana 20.10 Svemirska istra`ivanja: Izvanzemaljski safari, dokumentarni film (50’14“) (2/2)* 21.00 Mu{karci na stablima 1, serija (18/22)* 21.45 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli ve}u pla}u?, emisija pod pokroviteljstvom 21.55 Umorstva u Midsomeru 12b, mini-serija (7/7)* 23.30 Na rubu znanosti: Elektri~ni automobil 00.25 Gara`a: Sheitans / Obi~an svijet (R) 00.55 No}ni glazbeni program: Hit dana No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi No}ni glazbeni program: Hit dana (R) No}ni glazbeni program: Vrijeme je za jazz - Tamara Obrovac Transhistria Ensemble (70’18“) No}ni glazbeni program: 1. Hrvatski jazz sabor - Josipa Lisac & Friends (42’10“) No}ni glazbeni program: Vrijeme je za jazz - Matija Dedi} Trio, Lino Devi} kvartet (57’26“) No}ni glazbeni program: Ritam tjedna (R)

06.45 Na{i najbolji dani, serija (91/260) 07.35 Gospodin Magoo, crtana serija (54/65) 08.00 Bumba, crtana serija (107-108/150) 08.15 Graditelj Bob, crtana serija (31/39) 08.30 Roary, crtana serija 844/52) 09.30 Slomljeno srce, serija R 10.20 Gumus, serija R 11.50 Asi, serija R 13.10 IN magazin R 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (82/140) 14.45 Slomljeno srce, serija (90/130) 15.40 Provjereno, informativni magazin R 16.40 Gumus, serija (50/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija (23/71) 22.00 Usamljeni za{titnik, igrani film 23.40 Smrtonosni val 1 i 2, mini serija 02.45 Meni pripada{, grani film (15)* 04.00 Na rubu zakona, serija (11/14) (12)* 04.45 Ezo TV, tarot show (18)* 06.15 Kraj programa

Ljubav: Po~inje harmonija u va{oj vezi. Nagla{ena je i prijateljska, lagana nota, {to vam i 21.IV - 22.V odgovara. Posao: Posvetite se poslu i ne}e vam biti `ao. Radite predano i sa puno `ara, nastojte u`ivati u svemu tome. Zdravlje: Dolazi psihi~ka ravnote`a. Ljubav: ^ini vam se da shvatate partnera, ljuBLIZANCI bav op}enito. Tako najlak{e mo`ete sve prilagoditi sebi. 23.V - 22.VI Posao: Impulsivni ste, mo`da malo i nagli. Nemojte brzopleto{}u zabrljati ne{to u, ina~e, skladnim okolnostima. Zdravlje: Sve manje ste nervozni. Ljubav: Skloni ste da se povu~ete, osamite. To RAK je lijepo, jedino u slu~aju, ako ste se skrasili u lijepoj vezi. 23.VI - 22.VII Posao: O~ekujte mnogo bolju finansijsku situaciju, mada jo{ uvijek nije sve ba{ blistavo. Ne tro{ite na druge. Zdravlje: Manje je briga i stresa. Ljubav: Najuputnije je da se sa partnerom dru`ite intenzivno, koliko god vam to ostale oba23.VII - 22.VIII veze dopu{taju. Posao: U svakom slu~aju, na ovom planu ste zadovoljni sobom. Pogotovo {to ne}e izostati materijalna dobit. Zdravlje: Izborite se za slobodno vrijeme. Ljubav: Potrudite se, potra`ite ono {to vam je potrebno. Prema svemu sude}i, neophodni su 23.VIII - 22.IX vam ljubav i razumijevanje. Posao: Da bi ovo bio uspje{an dan, uvjet je da vjerujete u svoje sposobnosti, uspjeh. Posvetite se radu. Zdravlje: Izbjegavajte buran no}ni `ivot. Ljubav: Dolaze zna~ajne promjene. Hlade se strasti, pa sasvim dobro vladate sobom i svo23.IX - 22.X jim emocijama. Posao: U nagovje{taju je promjena radnog mjesta, novi posao ili promjena va{eg odnosa prema obavezama. Zdravlje: Odmarajte se vi{e.
[KORPIJA Ljubav: Popu{ta napetost izme|u vas i osobe VAGA DJEVICA LAV

BIK

Izbori

23.20
FILM, HAYAT TV
Trejsi Flik je najambicioznija u~enica srednje {kole Karver Haj koja ima aferu s jednim od svojih nastavnika. Jedan drugi nastavnik Mekalister svoju suprugu vara s njenom najboljom prijateljicom. Pribli`avaju se izbori za predsjednika u~eni~kog odbora i Mekalister, iz li~nog zadovoljstva, nagovara Pola, de~ka iz {kolskog fudbalskog tima, da se utrkuje protiv Trejsi. Uloge: Metju Broderik, Riz Viterspun, Kris Klajn Reditelj: Aleksander Pejn

No}i boje borovnice

22.15
FILM, BHT 1
Elizabetino srce je slomljeno. Za utjehu ona navra}a kod D`eremija na pitu od borovnice i saop}ava mu da odlazi iz grada kako bi preboljela nesretnu ljubav. Pronalazi posao u Memfisu. U novom gradu otkriva mnoge pri~e nesretnih ljubavi i uni{tenih veza. Ali {ta je s D`eremijem... Uloge: D`ad Lou, Nora D`ons, Dejvid Stratern Reditelj: Vong Kar Vai

koju volite. Na obostrano zadovoljstvo, rije{it }ete nesporazum. Posao: Ma{tate o budu}nosti, ali ni{ta konkretno vam se ne radi. Sre}om, to }e kratko trajati. Zdravlje: Zdravi i poletni.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Ne poku{avajte planirati nemogu}e, jer

ne}ete uspjeti. Emocije su van kontrole, a vi puni strasti. Posao: Pravo je vrijeme da se poka`ete pred kolegama i pretpostavljenima. Radite to sa puno takta. Zdravlje: Napetost djelomi~no popu{ta.
23.XI-22.XII

Magla

00.30
FILM, PINK BH
Ta~no prije sto godina osniva~i gradi}a u sjevernoj Kaliforniji, napali su i spalili brod koji je prevozio bolesnike zara`ene kugom. Sto godina kasnije, gra|ani predvo|eni gradona~elnikom organizuju sve~anost otkrivanja spomenika u ~ast osniva~a grada. Bijesni zbog odavanja ~asti ubicama i prevarantima, duhovi putnika i posade broda ustaju iz svojih grobova... Uloge: Tom Veling, Megi Grejs, Selma Bler Reditelj: Rupert Vejnrajt

Indija

Ljubav: Bilo da ste sami, bilo da imate stabilnu vezu ili ste u{li u nove relacije, va`no je da niste nezadovoljni. 23.XII-21.I Posao: Rastro{ni ste vi{e nego ikada u posljednje vrijeme. Ne `alite novac za posao, ali ni da ugodite bli`njima. Zdravlje: Ne{to osjetljiviji `eludac.
JARAC VODOLIJA

16.50
SERIJA, HAYAT TV
Mike se predstavlja kao vlasnik izdava~ke ku}e iz Pariza i razgovara s Nandom u knji`ari. Anu{a Hariju poklanja malo zvono. Ademir {alje cvije}e Suelen, a ona misli da ga je poslao Kastanjo. Ra` pita Maju poznaje li Bahuana odranije.

Ljubav: Prepustite se ljubavi. Ipak, nemojte dozvoliti da postanete apsolutno ovisni o partne22.I-19.II ru. Posao: Vjerujte u sebe. Nemojte dozvoliti da vam neko manje sposoban od vas preuzme „lovorike“. Zdravlje: Opustite se malo.
RIBE

Ljubav: Ljubav vam pokazuje svoje najljep{e lice. Po~injete vjerovati u potpunu harmoniju, 20.II-2O.III bezrezervno davanje. Posao: Razmi{ljate o novom poslu. Ne odbijajte, ~ak ako vam se i u~ini da je te{ko i previ{e zahtjevno. Zdravlje: Zra~ite posebnim sjajem.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Holder: Jedna od najve}ih akcija

Uhap{eno 110 osoba

Rafaeli: Uskoro pred oltar

Prelijepa manekenka dubokim dekolteom mamila pa`nju fotografa

NJUJORK - Policija je ju~er uhapsila 110 osoba osumnji~enih za organizirani kriminal u sjeveroisto~nom dijelu SAD-a, {to je ameri~ki dr`avni tu`ilac Erik Holder (Eric) nazvao jednom od najve}ih jednodnevnih operacija FBI-ja protiv pripadnika mafije. Vi{e od 800 federalnih i lokalnih policijskih slu`benika u~estvovalo je u akciji hap{enja u Njujorku i drugim gradovima.

RAFAELI U@IVA U BERLINU
Bar, ipak, nije bila u dru{tvu svog de~ka, glumca Leonarda Di Kaprija
BERLIN - Bar Rafaeli se ovih dana dobro zabavlja u Njema~koj. Osim {to u`iva u glavnom gradu, odlazi i u izvi|anja o tome {to se novo nudi na modnoj sceni. Tako je lijepa manekenka pogledala „Escadinu“ reviju, a nije propustila ni zabavu koja je uslijedila nakon toga. U crnoj kombinaciji odje}e Bar je zaista blistala, a pa`nju fotografa mamila je dubokim dekolteom. Na reviji i after partiju Rafaeli, ipak, nije bila u dru{tvu svog de~ka, glumca Leonarda Di Kaprija (Di Caprio). Kako su nedavno mediji objavili, on planira uskoro pre}i na judaizam kako bi se mogao vjen~ati s ovom zanosnom izraelskom manekenkom. U posljednje vrijeme Di Kaprio, navodno, istra`uje `idovsku kulturu i obi~aje, a izvori bliski ovom paru navode da je sve spremniji odvesti Bar pred oltar.
Tad`: @ivjela 71 godinu

MADRID - Ove nedjelje u [paniji otvoren je hotel koji je u cijelosti sagra|en od sme}a, javlja BBC. Zidovi „Beach Garbage“ hotela (Obalno sme}e) prekriveni su |ubretom koje je plima nanijela du` evropskih pla`a, sme}em s deponija i predmetima koji potje~u s buvljih pijaca. Hotel od pet soba sagradio je njema~ki konceptualni umjetnik Ha [ult na centralnom madridskom trgu Kalao. Ovaj zani-

Otvoren hotel od sme}a

Umro najstariji azijski slon

mljivi projekt dio je Me|unarodnog sajma turizma, koji se odr`ava u {panskoj prijestonici. [ult je izjavio da je time `elio skrenuti pa`nju javnosti na ogromne koli~ine sme}a koje generira masovni turizam u Evropi. Unutra{njost ovog neobi~nog hotela ukra{avaju najrazli~itiji predmeti - limenke, automobilske gume, stare novine, ~arape, stari fotoaparati, fudbalske lopte i ljubavna pisma.
Temperatura najvi{e porasla u Africi

VALEHO - Najstariji azijski slon iz Sjeverne Amerike preminuo je u 71. godini u jednom zabavnom parku u Kaliforniji, prenosi agencija AP Tad`, koja . je protekle 33 godine `ivjela u Valeho zabavnom parku, bila je ujedno i njegova najpopularnija atrakcija. Goste je zabavljala tako {to je slagala drva i igrala se navla~enja konopca s njima, a u zaslu`enu penziju oti{la je prije tri godine. Prosje~ni `ivotni vijek azijskih slonova je 44,8 godina.

Pro{la godina bila najtoplija
LONDON - Pro{la godina bila je najtoplija od 1850. godine, kada je zapo~eto mjerenje globalne temperature, saop}ila je ju~er Svjetska meteorolo{ka organizacija (SMO). U saop}enju se navodi da je 2010. godina bila toplija za 0,53 stepeni Celzija od prosje~ne temperature u perio-

Iskosa

du od 1961. do 1990. godine, koji se naj~e{}e uzima kao osnova za pore|enje. Regioni u kojima je prosje~na temperatura najvi{e porasla tokom pro{le godine bili su Afrika, ju`na i zapadna Azija i najsjeverniji dijelovi Sjeverne Amerike, uklju~uju}i Grenland.

Meso lava u restoranu

TUSON - U jednom restoranu u ameri~koj saveznoj dr`avi Arizoni, poslije mesa pitona, aligatora, losa, kengura, zve~arke i kornja~e, sada slu`e i meso lava. Restoran „Boka takos i tekila“ saop}io je da prima narud`be za afri~ki lavlji takos, koji }e u ponudi biti od 16. februara, a da je nekoliko znati`eljnih mu{terija ve} rezerviralo novi specijalitet.

Madrid: Projekt dio sajma turizma