P. 1
kineticka_teorija_gasova_fh_principi

kineticka_teorija_gasova_fh_principi

5.0

|Views: 1,863|Likes:
Published by banojcilo

More info:

Published by: banojcilo on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Fizičko-hemijski principi Fizičko

-

KINETIČKA TEORIJA GASOVA
Prof. Mirjana Miloradov i saradnici
25. oktobar 2010.

KINETIČKA TEORIJA GASOVA
Kinetička teorija gasova proizišla je iz potrebe da se teorijski objasne osobine gasova, i odrede zakonitosti do kojih se došlo eksperimentalnim putem. KTG rezultat je rada brojnih naučnika, meñu kojima su najznačajniji Bernuli (Bernoulli), Klauzius (Clausius), Meksvel (Maxwell), Bolcman (Bolcman), Vandervals (Van der Waals) i drugi. Osnovna teorijska razmatranja zasnovana su na odredjenim pretpostavkama o osobinama idealnih gasova.

Osnovna teorijska razmatranja zasnovana su na pretpostavkama o osobinama idealnih gasova:

1. Svaki gas se sastoji od meñusobno jednakih molekula odreñenog sastava i veličine. 2. U sudu u kome je gas zatvoren, molekuli se kreću haotično i nijedan pravac nije favorizovan. 3. Prosečna rastojanja meñu molekulima gasa su velika u odnosu na prečnike gasnih molekula; zapremina molekula je zanemarljiva u odnosu na zapreminu koja molekulima stoji na raspolaganju za kretanje. 4. Pri dovoljno velikim rastojanjima izmeñu molekula, privlačne i odbojne sile molekula mogu biti zanemarene.

5. Molekuli su, trodimenzionalna loptasta tela, kuglice, savršeno elastične i u potpunosti se pokoravaju zakonima mehanike. Poseduju samo kinetičku energiju (hipoteza da pri kretanju na molekule ne deluju druge sile). 6. Jedina mogućnost da molekul promeni pravac i brzinu, je sudar sa drugim molekulom ili zidom suda u kom se nalazi. 7. Ovakvi sudari su idealno elastični. Suma količine kretanja i kinetičkih energija molekula koji su se sudarili pre i posle sudara ostaje nepromenjena.

pravolinijski i jednakom brzinom. Izmeñu dva uzastopna sudara molekuli se kreću po principu inercije .Brzine različitih molekula su različite i teorijski mogu da imaju bilo koje vrednosti. . 10. 9.8. Elastičnost sudara potvrñuje i činjenica da se bez spoljašnjeg uticaja pritisak na zidove suda ne menja.

KINETIČKA TEORIJA GASOVA Osnovna jednačina KTG daje vezu izmeñu makroosobina gasova – pritiska i temperature. a kreću se brzinom u. čija je masa m. i mikroosobine – kretanja molekula U sudu se nalazi n′ molekula idealnog gasa. 2 2 2 2 2 2 u X + u X + u X + ⋅⋅⋅ u y1 + u y2 + u y3 + ⋅⋅⋅ 2 2 = uX = uy n' n' 1 2 3 2 2 2 uZ1 + uZ2 + uZ3 + ⋅⋅⋅ n' 2 x 2 y 2 z 2 = uZ u +u +u =u Projekcije brzine u na ose koordinatnog sistema 2 .

Kvadrat srednje brzine svih molekula je konstantna veličina na odreñenoj temperaturi. a pošto su svi pravci kretanja jednako mogući biće: 2 ux = uy2 = 2 uz = u 3 2 .

prvo se posmatra projekcija njegovog kretanja u pravcu ose X. normalne na ravan YZ. . Ako se jedan molekul koji se brzinom u kreće u proizvoljnom pravcu.PRITISAK GASA Pritisak gasa u posmatranom sudu rezultat je udara koje molekuli gasa mase m prilikom kretanja vrše na zidove suda.

l.uX =const. ukupna promena količine kretanja: . treba da stigne do suprotnog zida.PRITISAK GASA Molekul brzine uX udara u dva suprotna zida posmatranog suda. Ako molekul u jedinici vremena preñe put brzinom uX : Broj sudara = uX 2l Elastični sudari . odbije se i preñe isto rastojanje. Pre nego što molekul ponovo udari isti zid.(-muX ) = 2 muX Posle uX/2l sudara u sekundi. Promena količine kretanja posle sudara: muX . u ravnima YZ.

Ista promena količine kretanja nastaje usled udara molekula u drugu ravan YZ. tako da ukupna promena količine kretanja u pravcu X ose iznosi: .

tako da je ukupna promena količine kretanja molekula u sekundi: 2 2 2 2mu X 2muY 2mu Z 2m 2 2mu 2 2 2 u X + uY + u Z = + + = l l l l l ( ) Ukupna promena količine kretanja za n’ molekula u posmatranoj zapremini suda – 2n ' mu 2 ima dimenzije sile: l ⇒ n ' mu 2 m l 2 f = = = m ⋅ l ⋅ t −2 l l t2 N .PRITISAK GASA Iste promene količine kretanja mogu se posmatrati i u pravcima normalnim na ravni XY i XZ.

PRITISAK GASA Pritisak . . Pomoću osnovne jednačine KTG mogu se izvesti osnovni zakoni idealnog gasnog stanja dobijeni empirijskim putem. ali važi za bilo koji oblik suda i ima opšti karakter.dejstvo sile po jedinici površine: f 2n ' mu 2 n ' mu 2 n ' mu 2 P= = = = 2 3 A 6⋅l ⋅l 3l 3V Za 1 mol gasa: 1 PV = N A mu 2 3 Osnovna jednačina kinetičke teorije gasova Izvedena za sud oblika kocke.

k=R/NA Ek .SREDNJA TRANSLACIONA KINETIČKA ENERGIJA MOLEKULA Izjednačavanjem dve fundamentalne jednačine gasnog stanja PV=nRT i osnovne jednačine kinetičke teorije gasova za 1 mol gasa dobija se: 1 N A mu 2 = RT 3 Iz prethodne j-ne dobija se Ek kada se obe strane podele sa 2: 3 E k = kT 2 gde je: k .gasna konstanta po jednom molekulu .srednja kinetička energija molekula (izražena pomoću kvadrata srednje brzine) .Bolcmanova konstanta .

koje na apsoltnoj nuli u potpunosti prestaje. Temperatura. kao statistička veličina. nego isključivo od apsolutne temperature. .Jednačina pokazuje da srednja translaciona kinetička energija molekula ne zavisi od prirode gasa i od pritiska. merilo prosečne kinetičke energije haotičnog kretanja molekula. Ona objašnjava haotično kretanje molekula gasa kao toplotno kretanje.

SREDNJA BRZINA MOLEKULA Kvadrat srednje brzine može se odrediti pomoću osnovne jednačine kinetičke teorije gasova za 1 mol gasa: 1 N A mu 2 = RT 3 u koju se uvodi smena: NAm=M 3RT u = M 2 Koren kvadrata srednje brzine molekula .

Za 1 mol gasa važi da je pV=RT. ova j-na je pogodnija za odreñivanje kvadrata srednje brzine. . a M/V=ρ u = 2 3⋅p ρ Pošto se pritisak i gustina gasa lakše mogu meriti. a ugljendioksida 350 m/s.Primenom ove formule se dobija da je na sobnoj temperaturi srednja brzina helijuma 1300 m/s.

STATISTIČKA RASPODELA Molekuli gasa se na datoj temperaturi nalaze na različitim nivoima translacione. Analitički izraz koji opisuje ovo stanje- funkcija raspodele.Bolcman i Maksvel. vibracione i rotacione energije. . Raspodela po energijama i brzinama.

bez obzira na to što svaki molekul menja brzinu posle svakog sudara. ako je temperatura konstantna. ∆ Maksvelov zakon . onda je i raspodela konstantna.raspodela brzina je zavisna jedino od temperature i.MAKSVELOV ZAKON RASPODELE BRZINA Maksvel (Maxwell) je izračunao koliki broj molekula (∆n) ima brzine koje se nalaze u intervalu izmeñu c i c+∆c. .

Grafički prikaz Maksvelovog zakona raspodele brzina za različite T .•Na nižim temperaturama raspodela je uža.

• Lakši molekuli se kreću većom brzinom.MAKSVELOV ZAKON RASPODELE BRZINA •Sa porastom T raste broj molekula sa većim brzinama. na sobnoj temperaturi . Zavisnost raspodele brzina molekula od molekulskih masa.

921 ⋅ u ⇒ c = 0.KVADRAT SREDNJE BRZINE. PROSEČNA I NAJVEROVATNIJA BRZINA MOLEKULA Prosečna brzina kretanja molekula gasa: c = 0.921 ⋅ 3RT M Najverovatnija brzina kretanja molekula gasa je odreñena pložajem maksimuma u dijagramu raspodele brzina : α= 2 u 3 ⇒ α= 2 RT M .

Kvadratni koren kvadrata srednje brzine: u 2 = 3RT / M Odnos najverovatnije.128 : 1.224 . prosečne brzine i korena kvadrata srednje brzine: α : c : u 2 = 1 : 1.

N*.c). broja molekula u jedinici zapremine. Sudari molekula u jedinici vremena (veličine molekula i rastojanja nisu u srazmeri) . i prečnika molekula. kao i dužina puta koju molekul preñe izmeñu dva sudara u unutrašnjosti suda.SREDNJA SLOBODNA PUTANJA I UČESTALOST SUDARA MOLEKULA Učestalost meñusobnih sudara molekula. σ. zavise od srednje relativne brzine kretanja molekula (prosečne brzine.

pošto u sudaru učestvuju 2 1 1 molekula: ZN = 2 π σ 2 c ( N *) 2 = πσ 2 c ( N *) 2 2 2 . brojem molekula i podeli sa 2. π ⋅ σ2 ⋅ c .SREDNJA SLOBODNA PUTANJA I UČESTALOST SUDARA MOLEKULA Broj sudara jednog molekula u jedinici vremena. ukoliko je njegova sfera uticaja cilindar zapremine .ako je broj molekula u jedinici zapremine N∗ i ako se u obzir uzima relativna prosečna brzina molekula koja iznosi c ⋅ 2 : Z1 = 2 π σ 2 c N * Ukupan broj sudara svih molekula gasa u jedinici zapremine i jedinici vremena se dobija kada se broj sudara jednog molekula pomnoži sa uk.

Srednja slobodna putanja molekula prosečno rastojanje koje molekul preñe izmeñu dva sudara: Prosečna brzina l= c 2π σ c N * 2 = 1 2π σ 2 N * Broj sudara u jedinici vremena .

Ponašanje realnih gasova Odstupanja u ponašanju realnih gasova. . u odnosu na idealne Zapremina koju čestice realnog gasa zauzimaju. izraženija je na nižim pritiscima (a) od one koju zauzimaju na većim pritiscima (b) Zapremina realnog gasa na višem pritisku nešto je veća od zapremine idealnog gasa pod istim uslovima uslovima.

na pritiscima do 300 atm .Ponašanje realnih gasova u odnosu na idealne Interakcija molekula realnog gasa odvija se na rastojanju do oko 10 molekulskih diametara Rezultat interakcije reflektuje se na smanjenje stvarne zapremine većine realnih gasova u odnosu na idealne.

PV/RT ≠ 1 Koeficijent stišljivosti (koeficijent kompresibilnosti) -Merilo stepena odstupanja realnog gasa od idealnog ponašanja : Z= PV RT Koeficijent stišljivosti različitih gasova na t=00C i različitim pritiscima . Prisutna privlačenja i odbijanja izmeñu atoma i molekula. atrakcija i repulzija.Realni gasovi Atomi i molekuli imaju sopstvenu zapreminu.

Za svaki realan gas može se pronaći temperatura za koju se on ponaša idealno u širem intervalu pritisaka-Bojlova temperatura. PV = nRT može se smatrati kao granični zakon. odnosno kada je zapremina gasa velika u odnosu na zapreminu molekula i kada su meñumolekularna dejstva zanemarljiva. kod realnih gasova Z se menja u zavisnosti od pritiska. Promene koeficijenata stišljivosti metana. dok Z→1.Koeficijent stišljivosti. kada P→0.vrste gasa i od temperature. u zavisnosti od pritiska na različitim temperaturama . Z Kod idealnih gasova Z=1. CH4 .

karakteristična za svaki gas i ima dimenzije zapremine.sopstvena zapremina atoma Videalno = Vrealno – b (zapremina molekula) ‘Stvarna’ (istisnuta. zauzeta) zapremina jednog molekula u molu (N) b ili kovolumen . .Van der Waals-ova jednačina stanja Uzima u obzir zapreminu molekula i meñumolekulske sile Korekcija idealne zapremine .

Van der Waals-ova jednačina stanja Waals- a    p + 2  (V − b ) = RT V   Korekcija idealnog pritiska Korekcija idealne zapremine Meñumolekulske sile umanjuju pritisak gasa na zidove suda. stvaran pritisak manji od pritiska koji bi imao gas koji se idealno ponaša. .

tj. A D V Linija A–D Maxwell-ova konstrukcija jednake površine . a = f (T) b = f (P) Nema povezivanja konstanti sa molekulskom strukturom Analitički oblik jednačine je problematičan. postoji segment u kome P raste sa porastom V.Van der Waals-ova jednačina stanja Šta je dobro: Uvodi samo dva parametra (a i b) da bi se korigovali očigledni nedostatci kod jednačine stanja idealnog gasa Izvoñenje je logično P PV dijagram Šta nije dobro: a i b nisu konstante.

. RT V V Gde su B(T) i C(T) drugi i treći virijalni koeficijent koji zavise od temperature. Kamerling-ova (virijalna) empirijska jednačina PV B (T ) C (T ) = 1+ + + . ali se reñe primenjuju zbog složenijeg matematičkog aparata.. .Druge jednačine realnog gasnog stanja: Uključuju korekcije Vandervalsa.

.temperatura iznad koje se gas pod bilo kojim pritiskom ne može prevesti u tečnost. Pc – najniži P pod kojim se gas prevodi u tečnost pri datoj Tc.Kondenzovanje gasova i kritični fenomeni U kritičnom stanju osobine tečnosti i gasa se izjednačavaju. Tc .

a potom hlañenjem). Permanentni gasovi (niska Tc. zatim ekspandovanja pri P=const. složeni postupci za prevoñenje u tečno stanjeLinde. H2. He) . Klaude)(N2. O2.Princip kontinuiteta stanja Prevoñenje gasa u tečnost: diskontinualno (hlañenjem kroz oblast koegzistencije tečne i parne faze) kontinualno (izbegavanje oblasti diskontinuiteta faza složenim postupcima zagrevanja pri V=const.

konstante ai b se mogu izraziti preko Pc i Vc. Za 1 mol gasa RT a P= − 2 V −b V U koordinatama kritičnog stanja RTc a Pc = − 2 Vc − b Vc (1) .Izračunavanje Vandervalsovih konstanti Primenom j-ne na kritične uslove.

mogu se izračunati tri nepoznate a.(3) uz uvrštavanje eksperimentalno dobijenih Pc. Vc i Tc. . b i R. dPc − RTc 2a = + 3 =0 2 dVc ( Vc − b) Vc d2Pc dVc 2 (2) = 2RTc ( Vc − b)3 + 6a Vc 4 =0 (3) Rešavanjem sistema jednačina (1).S obzirom na to da se prethodna j-na odnosi na prevojnu tačku kritične izoterme izjednača se prvi i drugi izvod sa nulom.(2).

. pogodnije je da se a i b izraze pomoću Pc i Tc.67 Tc Kako se Vc teže odreñuje sa odgovarajućom tačnošću.Vrednost R se u ovom slučaju pojavljuje kao konstanta karakteristična za dati gas 1 b = Vc 3 2 a = 3Pc Vc Pc Vc R = 2.

.27 a= 64 Pc RTc b= 8Pc 2 2 R Tc • Vrednosti koeficijenata dobijene eksperimentalnim putem ne poklapaju se apsolutno sa vrednostima dobijenim računski. što ukazuje na ograničenu tačnost Vandervalsove j-ne.

. redukovane veličine.Princip korespodentnih stanja Ako se u VW j-ni supstituišu a. T/Tc i V/Vc predstavljaju tzv. dobija se: 2 P 3Vc V 1 8 T ( + 2 )( − )= Pc Vc 3 3 Tc V Odnosi posmatranih i kritičnih veličina P/Pc. b i R vrednostima dobijenim računskim putem i ako se leva i desna strana j-ne podele sa PcVc.

Red. (Pr + 3 Vr )(3Vr − 1) = 8Tr 2 Redukovana j-na ima opštiji oblik od VW. .J-na izražena pomoću ovih odnosa naziva se redukovana j-na. j-na pokazuje da će na jednakim redukovanim temperaturama i pritiscima svi gasovi imati jednaku korespodentnu zapreminu Vr. jer se ne pojavljuju konstante a i b.

. termodinamici. Princip korespodentnih stanja nije apsolutno tačan. .Na osnovu principa korespodentnih stanja. moguće je uporeñivati gasove s obzirom na njihova otstupanja od idealnog stanja. ali se uspešno koristi u hemijskom inženjerstvu..

Na osnovu principa korespodentnih stanja može se vršiti zamena radnih fluida. odnosno podešavanje radnih uslova prema gasu koji će biti upotrebljen. Ako gas A treba zameniti gasom B Iz principa korespodentnih stanja sledi uslov zamene: pA pB p a pCA = pCB TA TB = TCA TCB . Npr.

Ako su poznate kritične temperature i kritični pritisci oba gasa. mogu se izračunati pritsak pB i temperatura TB kojima treba da se prilagodi proces koji je prethodno voñen sa fluidom A na pritisku pA i temperaturi TA .

u 2 – kvadratni koren kvadrata srednje brzine molekula. α – najverovatnija brzina molekula. . c – prosečna brzina molekula.Oznake brzina: u – brzina molekula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->