P. 1
AMORTIZACIJA

AMORTIZACIJA

5.0

|Views: 6,621|Likes:
Published by Tomica Kovac

More info:

Published by: Tomica Kovac on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

AMORTIZACIJA

Predmet: Ekonomika poduzeća Mentor: Student:

novembar 2010 Sadržaj 1..Sarajevo. AMORTIZACIJA…………………………………………………….1. Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije…………… 3. 2. 2. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE………………………. OBRAČUN AMORTIZACIJE……………………………………… 4. 2 . UVOD………………………………………………………………….

Samim tim ako se sredstvo više troši. kao i intenzitet korištenja spomenutih sredstava. Amortizacija se vrši nad stalnim sredstvima za rad. Po završetku ovog rada. Zakonom je propisan najduži vijek korištenja osnovnih sredstava u koje ona treba da budu amortizovana. Svi korisnici osnovnih sredstava su u obavezi da je obračunavaju osim: • • • na osnovna sredstva u izgradnji (pripremi).1. Amortizacija je zakonski obavezna za pravna lica. Cilj ovog rada je upoznavanje s pojmom amortizacija. knjige u biblioteci i arhivsku gradnju. i roba koja je već u procesu amortizacije se ne može ponovo amortizovati. koja su uključena u proces proizvodnje. koja je svrha amortizacije. Njen iznos se obračunava u prodajnu cijenu gotovih proizvoda ili usluga. na spomenike kulture. kojima radnici djeluju na proces proizvodnje. Vijek trajanja stalnim sredstava za rad je duži od jedne godine. Također prilikom amortizacije sredstava potrebno je ustanoviti ostatak vrijednosti. 3 . Osnovica za obračun je nabavna vrijednost osnovnog sredstva. na prirodna bogatstva (na zemljišta i šume). muzičke predmete. kako se amortizacija obračunava i po kojim metodama. Načini koji se primjenjuju pri obračunu mogu biti: • • vremenski i funkcionalni. umjetnička dijela. tj. to znači da bi se izračunala amortizacija mora se znati i koliko je ostatak vrijednosti. Osnova za obračun amortizacije predstavlja funkciju stalnih sredstava koja su predmet amortizacije. To znači da postoji uska veza između ostvarenom učinka sredstava i iznosa amortizacije. Amortizacija je vrijednosno trošenje osnovnih sredstava. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). imati ćemo šire znanje o amortizaciji i metodama koje se vežu za izračun amortizacije. To je novčani iznos koji se u toku vijeka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. UVOD Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge. to bi značilo da će i iznos amortizacije biti veći.

odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima. AMORTIZACIJA Amortizacije je trošak. Iz kriterija pod b) proizilazi da se u okviru stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava amortizuju sredstva koja imaju ograničen vijek upotrebe i kod kojih se u vijeku upotrebe troše (smanjuju) ekonomske koristi sadržane u sredstvu. 1 Ako se sredstvo upotrebljava u procesu proizvodnje. potom zalihama gotovih proizvoda.2. 4 . - U pravilu za nabrojana sredstva se pretpostavlja da će povrat uloženog novca u visini troška nabavke ostvariti iz prihoda od prodaje tih sredstava. Dakle. te postaju rashod (trošak prodanih proizvoda) u razdoblju u kojem je proizvod prodan. što znači da i sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba omogućiti što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao troška. trošenje ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu. ceste. iscrpljivanja) ekonomskih koristi sadržanih u sredstvima koji imaju ograničen vijek upotrebe. spomenici kulture i druga umjetnička djela i trajne vrijednosti. a sadržan je u definicijama sredstava na koju se primjenjuju načela o obračunu amortizacije. Amortizacija sredstava koja se amortizuju čine sredstva: za koju se očekuju da će se koristiti duže od jednog obračunskog razdoblja koja ima ograničen vijek upotrebe koju poduzeće drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji roba i pružanju usluga za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. Daljni zaključak iz tih kriterija je da sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe i zbog toga što ne troše ekonomske koristi u njima ne amortizuju: zemljište (građevinsko. Kriterij naveden pod a) je opći kriterij podjele sredstava na stalna i tekuća. amortizacija se počinje obračunavati od predaje sredstva u upotrebu (početak trošenja ekonomske koristi). ispravno je njegovu amortizaciju prikazati kao stavku troška proizvoda koji se na početku perioda pripisuje zalihama nedovršene proizvodnje. mostovi koji imaju neograničen vijek upotrebe koji se amortizuje šume i slični obnovljeni prirodni resursi i knjige u bibliotekama koje imaju trajnu vrijednost. Amortizacija se definira kao sistemski raspored amortizirajućeg iznosa sredstava koje se amortizuje tokom njegovog vijeka upotrebe. Za sredstva koja se prema kriteriju ograničenog vijeka upotrebe amortizuju iz općeg kriterija za nastanak rashoda. odnosno rashod1 koji nastaje kao posljedica postepenog trošenja (iskorištavanja. poljoprivredno). U pravilu amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predano u upotrebu. Postepeno iskorištavanje ekonomskih koristi stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava povezano je njezinim korištenjem i ostvarivanjem prihoda. proizilazi da se do početka vijeka upotrebe ne amortizuju ni sredstva koja će se inače amortizovati. Od zemljišta se odvojeno vode ulaganja u sistem navodnjavanja.

u pravilu ne prestaje obračun amortizacije.Određivanje sredstava koja se amortizuju prema kriteriju navedenom pod c) da je to sredstvo koje poslovni subjekt drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji proizvoda. Iznos koji se neće moći nadoknaditi otpisuje se na teret rashoda kao vrijednosno usklađivanje. Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije Uvažavajući opće definicije i načela o obračunu amortizacije svaki poslovni subjekt u svom internom aktu mora odrediti sve potrebne elemente za obračun amortizacije. osnovni elementi koji utiču na visinu troška amortizacije jesu: obračun amortizacije po predmetu vijek upotrebe osnovica za obračun amortizacije metoda obračuna amortizacije Amortizacija se najčešće obračunava za svako pojedinačno sredstvo. Treba napomenuti da je u određenim slučajevima potrebno procijeniti utiče li privremeno neiskorištenje sredstva na produženje procijenjenog vijeka upotrebe. Zemljište. električne mreže. 267. Dakle. Ključni element obračuna amortizacije je procjena korisnog vijeka upotrebe za pojedina sredstva ili grupu 2 Gray/Needles: «Financijal…. 2. ili transformatori. Za sredstva koja su trajno van upotrebe tj. Obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos (trošak nabavke minus ispravka vrijednosti – u ispravku vrijednosti se uključuje obračunata amortizacija i vrijednosno usklađivanje) izjednači sa procijenjenim ostatkom vrijednosti. kancelarijska oprema. kada se ispravka vrijednosti izjednači sa troškom nabavke. kao što su kamioni.1.2 Za svaku amortizacijsku grupu potrebno je procijeniti vijek upotrebe i na osnovu te procjene utvrditi godišnje stope amortizacije. Dakle. U SAD «velike kompanije će u svrhu izračunavanja amortizacije grupirati slične stavke prema vrsti sredstava. praktično iz sredstava koja se amortizuju isključuje ona stalna sredstva koja imaju obilježja nedovršenog ili dovršenog gotovog proizvoda. 5 . Treba naglasiti da amortizacija ne daje nikakve podatke i brojeve u smislu kvantifikacije i operacionalizacije stope amortizacije. cit. procjena korisnog vijeka upotrebe je težak problem. bez perspektive korištenja u poslovnom subjektu prestaje obračun amortizacije. robe ili pružanju usluga. odnosno umanjenje sredstva. građevinski objekti i oprema nabavljeni radi prodaje iskazuju se kao zalihe trgovačke robe. Za sredstvo koje je privremeno van upotrebe zbog zastoja u proizvodnji ili proizvodne preorijentacije ili sl. Grupna amortizacija se široko koristi u svim oblastima industrije i poslovanja». str. Za sredstva za koja se primjenjuju nove tehnologije ili se ono primjenjuje u proizvodnji novog proizvoda ili neke nove usluge za koje ne postoji veće iskustvo. Kod sredstava kod kojih nije procijenjen ostatak vrijednosti.». djelo. «Procjena korisnog vijeka upotrebe sredstva koje podliježe amortizaciji ili grupi sličnih sredstava pitanje je procjene koja se obično temelji na iskustvu sa sličnim vrstama sredstava. treba za takvo sredstvo procijeniti da li je neamortizovani iznos nadoknadiv u budućnosti prodajom. ali je ipak potrebna». Dakle. procjena korisnog vijeka upotrebe teža je. robe i drugo. obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos svede na nulu tj. U ova dva navedena slučaja polazi se od pretpostavke da je sredstvo upotrebljavano u procijenjenom vijeku upotrebe. za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.

Pri određivanju korisnog vijeka upotrebe sredstva.000. Prema ovim definicijama iznos koji se amortizuje ili amortizovani iznos je trošak nabavke sredstva umanjen za ostatak vrijednosti. nabavio je 4 nova autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke 3. Poslovni subjekt «B» iz Sarajeva za prijevoz putnika na međugradskoj relaciji u BiH nabavio je 4 autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke također 3. odnosno učinaka koji se izražavaju određenim jedinicama mjere.000 minus procijenjeni ostatak vrijednosti na kraju vijeka upotrebe (1. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke 3.sredstava. Sa poreznog aspekta propisane su i maksimalne stope amortizacije koje se priznaju kao porezni rashod. Iako se na navedeni način postupa u praksi.000. ipak računovodstvena načela o obračunu amortizacije polaze od postavke da amortizacija u korisnom vijeku upotrebe nekog sredstva nije jednaka njegovom trošku nabavke. Za nabavljena 4 autobusa utvrđen je vijek upotrebe 4 godine.200. Osnovicu za obračun amortizacije za pojedinu poslovnu godinu najčešće se uzima trošak nabavke sredstva za koje se obračunava amortizacija.000. odnosno amortizacionih stopa treba voditi računa o očekivanom fizičkom trošenju sredstava.000. iz čega proizilazi da je godišnja stopa amortizacije 25 posto (100/4). procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi stari 4 godine mogu prodati. Obračun amortizacije prema odlukama menadžmenta: Poslovni subjekt «A» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema odluci menadžmenta da se za prijevoz putnika ne koriste autobusi stariji od 4 godine.000. objasnit ćemo na primjeru za poslovni subjekt «A» i poslovni subjekt «B». (a u skladu sa tačkama navedenih standarda) to je iznos koji poslovni subjekat očekuje ostvariti prodajom sredstava na kraju njegovog procijenjenog vijeka upotrebe po dobitku očekivanih troškova prodaje. odnosno trošak 6 . amortizacioni iznos. zastarijevanju i zakonskim ograničenjima. Primjer: Poslovni subjekt «A» iz Sarajeva za prijevoz putnika na relaciji Sarajevo – Istanbul.200. korisni vijek upotrebe se može izraziti brojem godina ili količinom proizvoda. odnosno načela o amortizovanom iznosu (trošku amortizacije i vijeku upotrebe) i o načinu obračuna amortizacije.200.000) amortizacioni iznos. Prema tome. U pravilu. Primjenu definicije. odnosno amortizacionog iznosa pojedinog sredstva. a sasvim uopćeno se navodi da je odlučujući faktor iskustvo sa sličnim vrstama sredstava. Ovo je načelo izraženo u definicijama iznosa koji se amortizuje. te razumna procjena je da se prodajom 4 autobusa na kraju 4 godine može ostvariti prihod od prodaje 1.

000 godišnji iznos amortizacije 2.000 100 Poslovni subjekt «B» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema dosadašnjem iskustvu uz redovno održavanje.000. Naravno. U prvom koraku. potrebno je procijeniti očekivani vijek upotrebe određenog sredstva u skladu sa uslovima korištenja i drugim faktorima u i izvan poslovnog subjekta koji utiču na očekivani vijek upotrebe tj. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke minus procijenjeni ostatak vrijednosti 3. Amortizirani iznos.200.200 .000 250. odnosno trošak amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.950.000 koji bi predstavljao dobitak jer su prodani autobusi u cijelosti amortizovani u četiri godine. te da za 4 autobusa može očekivati prihod od prodaje 250. u tom slučaju u trenutku prodaje na kraju četvrte godine prodajom četiri autobusa poslovni subjekt ostvario bi prihod od prodaje 1.000 x 25 = 550 . Uvažavanje ostatka vrijednosti pri obračunu amortizacije u vijeku upotrebe (korištenja sredstava) kao što primjer pokazuje je instrument objektivnijeg troška amortizacije.000 amortizacioni iznos.200. da taj dobitak nema obilježje stvarne zarade.amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.200.000x25/100). To je iznos za koji bi se u pravilu trebala ispraviti amortizacija za 7 .000 100 U primjeru poslovnog subjekta «A» i poslovnog subjekta «B» prikazana procjena troška amortizacije u vijeku upotrebe zahtijeva određeni redoslijed koraka u procjeni. Potreba za respektovanjem ostatka vrijednosti opravdana je kod sredstava koja imaju relativno kraći vijek upotrebe. U našem primjeru sredstva tj. menadžment je utvrdio vijek upotrebe 10 godina iz kojega proizilazi godišnja stopa amortizacije 10 posto (100/10).000. procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi na kraju 10 godine mogu prodati.950 . različiti vijek upotrebe za dva poslovna subjekta. To potvrđuje i primjer poslovnog subjekta u kojem bi da ostatak vrijednosti nije respektovan godišnji iznos amortizacije bio ne 550. prije procjene ostatka vrijednosti. razdoblja u kojem će poslovni subjekt koristiti sredstvo.000 godišnji iznos amortizacije 2.000 (3. autobusi potpuno istih karakteristika imaju zbog poslovne politike i u određenoj mjeri različitih uslova korištenja na tržištu turističkog prometa i linijskog prijevoza. Naravno.000 x10 = 295 .000 već 800.

. 3. Primjena načela opreznosti prema kojemu sredstva i prihode nije prihvatljivo precijeniti. mostove. kao što je namještaj. Mišljenja smo da je kod postrojenja. odnosno korištenja (za sredstva koja u tehničkom smislu imaju jednak vijek upotrebe) ima manji utjecaj na objektivnost utvrđivanja ukupnog iznosa amortizacije u vijeku korištenja i njezinog rasporeda na pojedina razdoblja. vozila.protoka vremena. odredi trošak nabavke.000.000. Smanjenje vrijednosti stalnih sredstava nastaje zbog: . tunele. proizvodnje savršenijih stalnih sredstava iste vrste. . procjena nepouzdanija. odnosno troška amortizacije u vijeku upotrebe. To pokazuje primjer poslovnog subjekta «B» kod kojega je. svake godine po 250. tj. ali i nepouzdanošću procjene ostatka vrijednosti. Zadaci amortizacije su: . proizvodnje učinaka). odnosno nepouzdana i manje značajna ili beznačajna što je vijek upotrebe duži. ističe se da se ostatak vrijednosti pri utvrđivanju amortizacionog iznosa ne respektuje kada je procjena nepouzdana i kada je procijenjeni iznos beznačajan. opravdano je zanemarivanje ostatka vrijednosti. osnivačka ulaganja i goodwill. javne puteve. Iako će u praksi u dosta primjera to biti stvarno opravdano i objektivno. posebice poslovne prostore (kancelarije. Amortizacija je trebala biti manja u prve četiri godine. Respektovanje i nerespektovanje procjene ostatka vrijednosti pri dužem vijeku upotrebe. Za građevinske objekte. kompjuteri i slično.zastarijevanja. i kod sredstava s kraćim vijekom upotrebe. To je ponovljeno i sve tri preostale tri godine vijeka upotrebe. Obavezi obračuna amortizacije podliježu stalna sredstva u upotrebi. U objašnjenju za primjenu načela amortizacije. poslovne banke i slično) u gradovima na tzv. a to se može opravdati primjenom načela opreznosti. OBRAČUN AMORTIZACIJE Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge. atraktivnim lokacijama. procjena ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za amortizaciju. odnosno uprava poslovnog subjekta u internim aktima naglašava odredbu koja može glasiti: osnovica za amotizaciju sredstava koje se amortizuje čini trošak nabavke.prethodne četiri godine.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti.000. ipak menadžment. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). . prodavaonice. zbog nepostojanja tržišta i nemogućnosti prodaje takvih upotrebljavanih sredstava. Međutim. opreme. a obaveze i rashode podcijeniti. Za ovaj iznos već u prvoj godini su podcijenjena sredstva i stvorena skrivena rezerva dobiti. odnosno pokretnih sredstava. U praksi za primjenu je najjednostavnije rješenje da se za osnovicu za amortizaciju i bez provjere mogućeg ostatka vrijednosti. 8 .) te materijalna prava.upotrebe stalnih sredstava (obavljanja funkcije – tj. a bez respektovanja ostatka vrijednosti 320. opravdava ali ne uvijek zanemarivanje procjene ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za obračun amortizacije. uz respektovanje procijenjenog ostatka vrijednosti godišnja amortizacija 295. šume i sl. (izuzimajući zemljište. dakle i troška amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe je potrebna zbog objektivnog iskazivanja troška amortizacije.odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge.

Osnova za obračun amortizacije može biti: .revalorizovana vrijednost.reprodukciona vrijednost.) Vremenski sistem .- osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava. a time i kontinuitet procesa reprodukcije. . Sistemi i metodi za obračun amortizacije: 1. . neotpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine %ak – stopa amortizacije za period k %OVk – stopa otpisane vrijednosti %SVk – szopa sadašnje vrijednosti Δ% a – diferencija stope amortizacije ( promjena stope amortizacije ) Δ A – diferencija – razlika između dva godišnja iznosa amortizacije nq – ukupni planirani učinci ( ukupna proizvodna sposobnost stalnog sredstva) Up – učinci planirani – godišnji Usk – učinci stvarni – godišnji a – amortizacija po učinku 4.) Funkcionalni sistem 3.) Kombinovani sistem Ak – amortizacioni iznos za period k OVk – otpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine SVk – sadašnja.Metoda progresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda rastuće stope .Metoda ravnomjerne amortizacije .nabavna vrijednost (fakturna vrijednost plus vezani troškovi nabavke).Metoda degresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda opadajuće stope 2. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE 9 .

i zašto se amortizacija mora obračunavati. 10 . progresivnu i degresivnu metodu. i obrnuto. Drugi obračun amortizacije jest funkcionalna metoda. i predstavlja postepeno trošenje sredstava koja sudjeluju u procesu proizvodnje. ako se određena proizvodna mašina više koristi u procesu proizvodnje to znači da će amortizacija na tu mašinu biti veća. tj. Primjer ako je određena roba u poduzeću predviđena da bude deset godina. Vremenska amortizacija se dijeli na metodu proporcionalnog rasta. Amortizacija se obračunava za sva sredstava u poduzeću osim za sredstva koja su u izgradnji i umjetnine. Metode obračuna amortizacije su vremenska i funkcionalna. Za primjer se može uzeti i vozilo. koje po vremenskoj amortizaciji bi značilo da nakon određenog broja godina bi se amortizovalo do kraja i ne bih više bilo u funkciji ili po funkcionalnoj metodi po broju kilometara. to predviđanje predstavlja osnovu za obračun amortizacije. Amortizacija je zakonski obavezna za sva pravna lica. Potrebno je ustanoviti zašto amortizacija služi. koja predstavlja obračun amortizacije po uključenosti u proizvodni proces.ZAKLJUČAK Prilikom pisanja ovoga rada bilo je potrebno obrazložiti značenje i smisao amortizacije. Vremenska amortizacija podrazumijeva amortizovanje robe po vremenu.

Mogli bi se i složiti da sve metode zajedno čine najbolji odabir metoda amortizacije. . metoda efektivnog trajanja proizvodnje. Ovim definiranim parametrima bi se moglo spojiti vremenska s funkcionalnom metodom uz pretpostavku da autobusi godišnje prelaze po 100 000 kilometara. Također funkcionalnom metodom može se ograničiti da autobusi visoke klase za prijevoz putnika ne smiju preći više od 400 000 kilometara. koje vremensku i funkcionalnu metodu čine nespojivom. Zadaci amortizacije su: .osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava. 11 . ali prilikom obrazlaganja metoda amortizacije utvrđene su određene razlike.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti. funkcionalna. Amortizaciju mora voditi svaki pravni subjekt jer je amortizacija obavezna zakonom. Metode bi mogle biti spojive u primjeru s prevozničkim poduzećem. . koje je reklo da ne želi u svom voznom parku imati autobuse visoke klase za prijevoz putnika starije od četiri godine.SAŽETAK U radu se prikazuje kako amortizacija utječe na poslovanje poduzeća i koje sve vrste osnovnih metoda amortizacije postoje. a time i kontinuitet procesa reprodukcije. i utvrditi razlike između navedenih metoda.odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge. Da bi ustanovili koja od ovih amortizacija je najbolja za poduzeće potrebno je detaljno analizirati pojam amortizacije. Metode obračuna amortizacije su vremenska.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->