P. 1
AMORTIZACIJA

AMORTIZACIJA

5.0

|Views: 6,620|Likes:
Published by Tomica Kovac

More info:

Published by: Tomica Kovac on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

AMORTIZACIJA

Predmet: Ekonomika poduzeća Mentor: Student:

Sarajevo. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE………………………. 2 . Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije…………… 3. UVOD…………………………………………………………………. AMORTIZACIJA…………………………………………………….. 2. 2.1. novembar 2010 Sadržaj 1. OBRAČUN AMORTIZACIJE……………………………………… 4.

koja je svrha amortizacije. to znači da bi se izračunala amortizacija mora se znati i koliko je ostatak vrijednosti. Amortizacija je zakonski obavezna za pravna lica. Njen iznos se obračunava u prodajnu cijenu gotovih proizvoda ili usluga. i roba koja je već u procesu amortizacije se ne može ponovo amortizovati. na spomenike kulture. Cilj ovog rada je upoznavanje s pojmom amortizacija. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). Također prilikom amortizacije sredstava potrebno je ustanoviti ostatak vrijednosti. To je novčani iznos koji se u toku vijeka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. muzičke predmete. tj. 3 . Osnova za obračun amortizacije predstavlja funkciju stalnih sredstava koja su predmet amortizacije. kao i intenzitet korištenja spomenutih sredstava. Amortizacija je vrijednosno trošenje osnovnih sredstava. To znači da postoji uska veza između ostvarenom učinka sredstava i iznosa amortizacije. Po završetku ovog rada. UVOD Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge. Samim tim ako se sredstvo više troši. kako se amortizacija obračunava i po kojim metodama. Zakonom je propisan najduži vijek korištenja osnovnih sredstava u koje ona treba da budu amortizovana. imati ćemo šire znanje o amortizaciji i metodama koje se vežu za izračun amortizacije. umjetnička dijela. Amortizacija se vrši nad stalnim sredstvima za rad. knjige u biblioteci i arhivsku gradnju. Svi korisnici osnovnih sredstava su u obavezi da je obračunavaju osim: • • • na osnovna sredstva u izgradnji (pripremi). Osnovica za obračun je nabavna vrijednost osnovnog sredstva. Vijek trajanja stalnim sredstava za rad je duži od jedne godine. Načini koji se primjenjuju pri obračunu mogu biti: • • vremenski i funkcionalni. kojima radnici djeluju na proces proizvodnje.1. koja su uključena u proces proizvodnje. to bi značilo da će i iznos amortizacije biti veći. na prirodna bogatstva (na zemljišta i šume).

spomenici kulture i druga umjetnička djela i trajne vrijednosti. Amortizacija se definira kao sistemski raspored amortizirajućeg iznosa sredstava koje se amortizuje tokom njegovog vijeka upotrebe. što znači da i sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba omogućiti što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao troška. Kriterij naveden pod a) je opći kriterij podjele sredstava na stalna i tekuća. amortizacija se počinje obračunavati od predaje sredstva u upotrebu (početak trošenja ekonomske koristi). 4 . mostovi koji imaju neograničen vijek upotrebe koji se amortizuje šume i slični obnovljeni prirodni resursi i knjige u bibliotekama koje imaju trajnu vrijednost. Daljni zaključak iz tih kriterija je da sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe i zbog toga što ne troše ekonomske koristi u njima ne amortizuju: zemljište (građevinsko. odnosno rashod1 koji nastaje kao posljedica postepenog trošenja (iskorištavanja. ceste. ispravno je njegovu amortizaciju prikazati kao stavku troška proizvoda koji se na početku perioda pripisuje zalihama nedovršene proizvodnje. Postepeno iskorištavanje ekonomskih koristi stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava povezano je njezinim korištenjem i ostvarivanjem prihoda. potom zalihama gotovih proizvoda. U pravilu amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predano u upotrebu. Dakle.2. iscrpljivanja) ekonomskih koristi sadržanih u sredstvima koji imaju ograničen vijek upotrebe. - U pravilu za nabrojana sredstva se pretpostavlja da će povrat uloženog novca u visini troška nabavke ostvariti iz prihoda od prodaje tih sredstava. AMORTIZACIJA Amortizacije je trošak. proizilazi da se do početka vijeka upotrebe ne amortizuju ni sredstva koja će se inače amortizovati. trošenje ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu. odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima. Amortizacija sredstava koja se amortizuju čine sredstva: za koju se očekuju da će se koristiti duže od jednog obračunskog razdoblja koja ima ograničen vijek upotrebe koju poduzeće drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji roba i pružanju usluga za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. te postaju rashod (trošak prodanih proizvoda) u razdoblju u kojem je proizvod prodan. a sadržan je u definicijama sredstava na koju se primjenjuju načela o obračunu amortizacije. Iz kriterija pod b) proizilazi da se u okviru stalnih nematerijalnih i materijalnih sredstava amortizuju sredstva koja imaju ograničen vijek upotrebe i kod kojih se u vijeku upotrebe troše (smanjuju) ekonomske koristi sadržane u sredstvu. poljoprivredno). Od zemljišta se odvojeno vode ulaganja u sistem navodnjavanja. 1 Ako se sredstvo upotrebljava u procesu proizvodnje. Za sredstva koja se prema kriteriju ograničenog vijeka upotrebe amortizuju iz općeg kriterija za nastanak rashoda.

Dakle. 2. Obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos (trošak nabavke minus ispravka vrijednosti – u ispravku vrijednosti se uključuje obračunata amortizacija i vrijednosno usklađivanje) izjednači sa procijenjenim ostatkom vrijednosti. ili transformatori. Treba naglasiti da amortizacija ne daje nikakve podatke i brojeve u smislu kvantifikacije i operacionalizacije stope amortizacije. 267. Kod sredstava kod kojih nije procijenjen ostatak vrijednosti. kancelarijska oprema. osnovni elementi koji utiču na visinu troška amortizacije jesu: obračun amortizacije po predmetu vijek upotrebe osnovica za obračun amortizacije metoda obračuna amortizacije Amortizacija se najčešće obračunava za svako pojedinačno sredstvo.1. str. U ova dva navedena slučaja polazi se od pretpostavke da je sredstvo upotrebljavano u procijenjenom vijeku upotrebe. U SAD «velike kompanije će u svrhu izračunavanja amortizacije grupirati slične stavke prema vrsti sredstava. praktično iz sredstava koja se amortizuju isključuje ona stalna sredstva koja imaju obilježja nedovršenog ili dovršenog gotovog proizvoda. bez perspektive korištenja u poslovnom subjektu prestaje obračun amortizacije. 5 . Ključni element obračuna amortizacije je procjena korisnog vijeka upotrebe za pojedina sredstva ili grupu 2 Gray/Needles: «Financijal…. u pravilu ne prestaje obračun amortizacije. robe i drugo. Zemljište. Elementi koji utječu na izračunavanje amortizacije Uvažavajući opće definicije i načela o obračunu amortizacije svaki poslovni subjekt u svom internom aktu mora odrediti sve potrebne elemente za obračun amortizacije. Iznos koji se neće moći nadoknaditi otpisuje se na teret rashoda kao vrijednosno usklađivanje. Dakle. «Procjena korisnog vijeka upotrebe sredstva koje podliježe amortizaciji ili grupi sličnih sredstava pitanje je procjene koja se obično temelji na iskustvu sa sličnim vrstama sredstava. Za sredstvo koje je privremeno van upotrebe zbog zastoja u proizvodnji ili proizvodne preorijentacije ili sl. Za sredstva za koja se primjenjuju nove tehnologije ili se ono primjenjuje u proizvodnji novog proizvoda ili neke nove usluge za koje ne postoji veće iskustvo. odnosno umanjenje sredstva. Za sredstva koja su trajno van upotrebe tj. Treba napomenuti da je u određenim slučajevima potrebno procijeniti utiče li privremeno neiskorištenje sredstva na produženje procijenjenog vijeka upotrebe. robe ili pružanju usluga. cit.2 Za svaku amortizacijsku grupu potrebno je procijeniti vijek upotrebe i na osnovu te procjene utvrditi godišnje stope amortizacije. ali je ipak potrebna». kao što su kamioni. građevinski objekti i oprema nabavljeni radi prodaje iskazuju se kao zalihe trgovačke robe. kada se ispravka vrijednosti izjednači sa troškom nabavke. obračun amortizacije prestaje kada se knjigovodstveni iznos svede na nulu tj.». treba za takvo sredstvo procijeniti da li je neamortizovani iznos nadoknadiv u budućnosti prodajom. procjena korisnog vijeka upotrebe je težak problem. Dakle. za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. djelo.Određivanje sredstava koja se amortizuju prema kriteriju navedenom pod c) da je to sredstvo koje poslovni subjekt drži za upotrebu u proizvodnji ili prodaji proizvoda. procjena korisnog vijeka upotrebe teža je. električne mreže. Grupna amortizacija se široko koristi u svim oblastima industrije i poslovanja».

sredstava.000) amortizacioni iznos. Pri određivanju korisnog vijeka upotrebe sredstva. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke 3. Prema tome. objasnit ćemo na primjeru za poslovni subjekt «A» i poslovni subjekt «B».200. zastarijevanju i zakonskim ograničenjima. Primjer: Poslovni subjekt «A» iz Sarajeva za prijevoz putnika na relaciji Sarajevo – Istanbul. procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi stari 4 godine mogu prodati. odnosno amortizacionog iznosa pojedinog sredstva. Prema ovim definicijama iznos koji se amortizuje ili amortizovani iznos je trošak nabavke sredstva umanjen za ostatak vrijednosti. odnosno trošak 6 . ipak računovodstvena načela o obračunu amortizacije polaze od postavke da amortizacija u korisnom vijeku upotrebe nekog sredstva nije jednaka njegovom trošku nabavke. a sasvim uopćeno se navodi da je odlučujući faktor iskustvo sa sličnim vrstama sredstava.200. nabavio je 4 nova autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke 3.000.000. iz čega proizilazi da je godišnja stopa amortizacije 25 posto (100/4). odnosno učinaka koji se izražavaju određenim jedinicama mjere. Iako se na navedeni način postupa u praksi.000.200. (a u skladu sa tačkama navedenih standarda) to je iznos koji poslovni subjekat očekuje ostvariti prodajom sredstava na kraju njegovog procijenjenog vijeka upotrebe po dobitku očekivanih troškova prodaje. Poslovni subjekt «B» iz Sarajeva za prijevoz putnika na međugradskoj relaciji u BiH nabavio je 4 autobusa marke «Mercedes» za koje je trošak nabavke također 3. Primjenu definicije. odnosno načela o amortizovanom iznosu (trošku amortizacije i vijeku upotrebe) i o načinu obračuna amortizacije. korisni vijek upotrebe se može izraziti brojem godina ili količinom proizvoda. Sa poreznog aspekta propisane su i maksimalne stope amortizacije koje se priznaju kao porezni rashod. amortizacioni iznos.000 minus procijenjeni ostatak vrijednosti na kraju vijeka upotrebe (1. Osnovicu za obračun amortizacije za pojedinu poslovnu godinu najčešće se uzima trošak nabavke sredstva za koje se obračunava amortizacija.000. odnosno amortizacionih stopa treba voditi računa o očekivanom fizičkom trošenju sredstava.000. Obračun amortizacije prema odlukama menadžmenta: Poslovni subjekt «A» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema odluci menadžmenta da se za prijevoz putnika ne koriste autobusi stariji od 4 godine. Ovo je načelo izraženo u definicijama iznosa koji se amortizuje. Za nabavljena 4 autobusa utvrđen je vijek upotrebe 4 godine. U pravilu. te razumna procjena je da se prodajom 4 autobusa na kraju 4 godine može ostvariti prihod od prodaje 1.

amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.950.200. Potreba za respektovanjem ostatka vrijednosti opravdana je kod sredstava koja imaju relativno kraći vijek upotrebe.000 koji bi predstavljao dobitak jer su prodani autobusi u cijelosti amortizovani u četiri godine. To je iznos za koji bi se u pravilu trebala ispraviti amortizacija za 7 .000 godišnji iznos amortizacije 2.000 već 800. Amortizirani iznos. Naravno. Naravno. razdoblja u kojem će poslovni subjekt koristiti sredstvo.000. menadžment je utvrdio vijek upotrebe 10 godina iz kojega proizilazi godišnja stopa amortizacije 10 posto (100/10).200. potrebno je procijeniti očekivani vijek upotrebe određenog sredstva u skladu sa uslovima korištenja i drugim faktorima u i izvan poslovnog subjekta koji utiču na očekivani vijek upotrebe tj. To potvrđuje i primjer poslovnog subjekta u kojem bi da ostatak vrijednosti nije respektovan godišnji iznos amortizacije bio ne 550.000x25/100).000 amortizacioni iznos.200.000 100 U primjeru poslovnog subjekta «A» i poslovnog subjekta «B» prikazana procjena troška amortizacije u vijeku upotrebe zahtijeva određeni redoslijed koraka u procjeni. U našem primjeru sredstva tj. Uvažavanje ostatka vrijednosti pri obračunu amortizacije u vijeku upotrebe (korištenja sredstava) kao što primjer pokazuje je instrument objektivnijeg troška amortizacije. u tom slučaju u trenutku prodaje na kraju četvrte godine prodajom četiri autobusa poslovni subjekt ostvario bi prihod od prodaje 1. te da za 4 autobusa može očekivati prihod od prodaje 250. procijenjeni ostatak vrijednosti Menadžment je procijenio da se autobusi na kraju 10 godine mogu prodati.000 100 Poslovni subjekt «B» vijek upotrebe i godišnja stopa amortizacije Prema dosadašnjem iskustvu uz redovno održavanje.000 godišnji iznos amortizacije 2.200 . različiti vijek upotrebe za dva poslovna subjekta.000 x 25 = 550 . autobusi potpuno istih karakteristika imaju zbog poslovne politike i u određenoj mjeri različitih uslova korištenja na tržištu turističkog prometa i linijskog prijevoza.000 250. da taj dobitak nema obilježje stvarne zarade.950 .000. odnosno trošak amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe trošak nabavke minus procijenjeni ostatak vrijednosti 3.000 (3. prije procjene ostatka vrijednosti. U prvom koraku.000 x10 = 295 . odnosno trošak amortizacije u vijeku upotrebe (osnovica za obračun amortizacije) 2.

Primjena načela opreznosti prema kojemu sredstva i prihode nije prihvatljivo precijeniti. Smanjenje vrijednosti stalnih sredstava nastaje zbog: . osnivačka ulaganja i goodwill. mostove. odnosno korištenja (za sredstva koja u tehničkom smislu imaju jednak vijek upotrebe) ima manji utjecaj na objektivnost utvrđivanja ukupnog iznosa amortizacije u vijeku korištenja i njezinog rasporeda na pojedina razdoblja. odnosno nepouzdana i manje značajna ili beznačajna što je vijek upotrebe duži. Međutim. opravdava ali ne uvijek zanemarivanje procjene ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za obračun amortizacije. dakle i troška amortizacije u procijenjenom vijeku upotrebe je potrebna zbog objektivnog iskazivanja troška amortizacije. javne puteve.protoka vremena. . ipak menadžment. a to se može opravdati primjenom načela opreznosti. Za ovaj iznos već u prvoj godini su podcijenjena sredstva i stvorena skrivena rezerva dobiti. a bez respektovanja ostatka vrijednosti 320. To je vrijednosni izraz trošenja stalnih sredstava (procijenjena vrijednost). To je ponovljeno i sve tri preostale tri godine vijeka upotrebe. proizvodnje učinaka). procjena nepouzdanija.odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge. prodavaonice. U objašnjenju za primjenu načela amortizacije. posebice poslovne prostore (kancelarije. a obaveze i rashode podcijeniti. procjena ostatka vrijednosti pri utvrđivanju osnovice za amortizaciju.000. opreme. Za građevinske objekte. .000. . 8 . To pokazuje primjer poslovnog subjekta «B» kod kojega je. šume i sl. kao što je namještaj. odnosno troška amortizacije u vijeku upotrebe. kompjuteri i slično. svake godine po 250. Amortizacija je trebala biti manja u prve četiri godine. vozila.prethodne četiri godine. ali i nepouzdanošću procjene ostatka vrijednosti. Obavezi obračuna amortizacije podliježu stalna sredstva u upotrebi. 3. OBRAČUN AMORTIZACIJE Amortizacija predstavlja postepeno prenošenje vrijednosti stalnih sredstava na gotove proizvode i usluge.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti. proizvodnje savršenijih stalnih sredstava iste vrste. poslovne banke i slično) u gradovima na tzv. i kod sredstava s kraćim vijekom upotrebe.) te materijalna prava. Respektovanje i nerespektovanje procjene ostatka vrijednosti pri dužem vijeku upotrebe. U praksi za primjenu je najjednostavnije rješenje da se za osnovicu za amortizaciju i bez provjere mogućeg ostatka vrijednosti.000. (izuzimajući zemljište. tunele.upotrebe stalnih sredstava (obavljanja funkcije – tj. ističe se da se ostatak vrijednosti pri utvrđivanju amortizacionog iznosa ne respektuje kada je procjena nepouzdana i kada je procijenjeni iznos beznačajan. zbog nepostojanja tržišta i nemogućnosti prodaje takvih upotrebljavanih sredstava. Zadaci amortizacije su: . odredi trošak nabavke. uz respektovanje procijenjenog ostatka vrijednosti godišnja amortizacija 295.zastarijevanja. odnosno uprava poslovnog subjekta u internim aktima naglašava odredbu koja može glasiti: osnovica za amotizaciju sredstava koje se amortizuje čini trošak nabavke. atraktivnim lokacijama. Iako će u praksi u dosta primjera to biti stvarno opravdano i objektivno. opravdano je zanemarivanje ostatka vrijednosti. odnosno pokretnih sredstava. tj. Mišljenja smo da je kod postrojenja.

) Funkcionalni sistem 3.- osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava. METODE OBRAČUNA AMORTIZACIJE 9 . a time i kontinuitet procesa reprodukcije. Sistemi i metodi za obračun amortizacije: 1.nabavna vrijednost (fakturna vrijednost plus vezani troškovi nabavke).) Kombinovani sistem Ak – amortizacioni iznos za period k OVk – otpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine SVk – sadašnja. .Metoda ravnomjerne amortizacije . .Metoda degresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda opadajuće stope 2. neotpisana vrijednost stalnog sredstva na kraju k-te godine %ak – stopa amortizacije za period k %OVk – stopa otpisane vrijednosti %SVk – szopa sadašnje vrijednosti Δ% a – diferencija stope amortizacije ( promjena stope amortizacije ) Δ A – diferencija – razlika između dva godišnja iznosa amortizacije nq – ukupni planirani učinci ( ukupna proizvodna sposobnost stalnog sredstva) Up – učinci planirani – godišnji Usk – učinci stvarni – godišnji a – amortizacija po učinku 4.reprodukciona vrijednost.Metoda progresivne amortizacije – Metoda dijelova i metoda rastuće stope . Osnova za obračun amortizacije može biti: .revalorizovana vrijednost.) Vremenski sistem .

koja predstavlja obračun amortizacije po uključenosti u proizvodni proces.ZAKLJUČAK Prilikom pisanja ovoga rada bilo je potrebno obrazložiti značenje i smisao amortizacije. Vremenska amortizacija podrazumijeva amortizovanje robe po vremenu. i zašto se amortizacija mora obračunavati. Amortizacija je zakonski obavezna za sva pravna lica. tj. ako se određena proizvodna mašina više koristi u procesu proizvodnje to znači da će amortizacija na tu mašinu biti veća. i obrnuto. Drugi obračun amortizacije jest funkcionalna metoda. progresivnu i degresivnu metodu. Amortizacija se obračunava za sva sredstava u poduzeću osim za sredstva koja su u izgradnji i umjetnine. Potrebno je ustanoviti zašto amortizacija služi. Za primjer se može uzeti i vozilo. koje po vremenskoj amortizaciji bi značilo da nakon određenog broja godina bi se amortizovalo do kraja i ne bih više bilo u funkciji ili po funkcionalnoj metodi po broju kilometara. Primjer ako je određena roba u poduzeću predviđena da bude deset godina. to predviđanje predstavlja osnovu za obračun amortizacije. Metode obračuna amortizacije su vremenska i funkcionalna. i predstavlja postepeno trošenje sredstava koja sudjeluju u procesu proizvodnje. 10 . Vremenska amortizacija se dijeli na metodu proporcionalnog rasta.

Mogli bi se i složiti da sve metode zajedno čine najbolji odabir metoda amortizacije. koje je reklo da ne želi u svom voznom parku imati autobuse visoke klase za prijevoz putnika starije od četiri godine. Zadaci amortizacije su: . Amortizaciju mora voditi svaki pravni subjekt jer je amortizacija obavezna zakonom. Da bi ustanovili koja od ovih amortizacija je najbolja za poduzeće potrebno je detaljno analizirati pojam amortizacije. Ovim definiranim parametrima bi se moglo spojiti vremenska s funkcionalnom metodom uz pretpostavku da autobusi godišnje prelaze po 100 000 kilometara. ali prilikom obrazlaganja metoda amortizacije utvrđene su određene razlike. Također funkcionalnom metodom može se ograničiti da autobusi visoke klase za prijevoz putnika ne smiju preći više od 400 000 kilometara. koje vremensku i funkcionalnu metodu čine nespojivom. . Metode bi mogle biti spojive u primjeru s prevozničkim poduzećem. a time i kontinuitet procesa reprodukcije. Metode obračuna amortizacije su vremenska.osigurati obnavljanje dotrajalih stalnih sredstava. funkcionalna. 11 .SAŽETAK U radu se prikazuje kako amortizacija utječe na poslovanje poduzeća i koje sve vrste osnovnih metoda amortizacije postoje. i utvrditi razlike između navedenih metoda.odrediti dio vrijednosti stalnog sredstva koji je prenesen na proizvode i usluge. metoda efektivnog trajanja proizvodnje.što vjernije odraziti trošenje stalnih sredstava i smanjivanje njihove vrijednosti. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->