Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 13. 1. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5519

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

GRIPA

Novi virus {iri se na{om dr`avom

Od 220 pregledanih na Infektivnoj klinici bolnice Ko{evo virus potvr|en kod 39 bolesnika, a 15 zadr`ano na lije~enju H1N1 nije zabilje`en jedino u Zenici, ali je tamo progla{ena epidemija zau{njaka ’Front Stage’ organizira spektakl legende

D`o Koker sredinom godine u Banjoj Luci
28.-29. strana

B

roj zara`enih virusom H1N1 u Bosni i Hercegovini dramati~no raste. Od 220 pregleda-

nih u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, kod njih 39 dijagnosticiran je upravo ovaj smrtonosni virus gripe, a dvije

osobe u `ivotnoj su opasnosti. H1N1 {iri se i tuzlanskim kantonom, kao i cijelom teritorijom Republike Srpske. 6. str.

Skandalozno

Zijad Jagodi}

Visoko: Nevi|ene razmjere afere u Med`lisu

MU[INBEGOVI] OSUMNJI^EN ZA PLJA^KU PET MILIONA KM!
Reakcije: Nakon kontroverznog izvje{taja

Parlament BiH: SDA nagradila ~ovjeka koji je osu|en zbog primanja mita

Iz }elije me|u poslanike
3. strana

@ivotni put Zijada Jagodi}a, kadra SDA

4. strana

5. str.

ITALIJA DIJELI STAVOVE ICG-a

Hrvatska: ^elnici dva HDZ-a boravili u Zagrebu

8. str.

^OVI]: DOBILI SMO APSOLUTNU PODR[KU JOSIPOVI]A I KOSOR
BiH protiv ostatka biv{e Jugoslavije
KO[ARKA

Potraga bez rezultata
15. str.

JAJCE

Umro Faruk Ja`i}

SARAJEVO

59. str.

7. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

AUTOPUT Ako do 1. februara ne po~ne raditi

SCT ostaje bez posla na tunelu Vijenac
Za sve krive federalne vlasti Po~etak izgradnje kasnit }e najmanje godinu, a za to vrijeme }emo pla}ati kaznene penale od 0,5 posto
enosi portal poslovni.hr. Ina~e, „Avaz“ je u nekoliko navrata objavio da gradnja tunela jo{ nije po~ela te da je samo pitanje dana kada }e ovaj ugovor biti raskinut. Kada se to desi, morat }e se provesti novi tender za izbor izvo|a~a, {to }e potrajati oko pola godine.

Asan`: Ubrzati objavu tajnih dokumenata

Advokati D`ulijana Asan`a (Julian Assange) izjavili su da osniva~u Wikileaksa prijeti smrtna kazna ili zatvor Gvantanamo ako ga Britanci izru~e [vedskoj, koja bi ga potom vjerovatno izru~ila Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, pi{e ju~er list „Guardian“. Advokati su u dokumentu od 35 strana naveli da je „dobro poznato“ da su ugledne ameri~ke li~nosti „nagovijestile ili ~ak otvoreno rekle“ da bi nad njihovim klijentom mogla biti izvr{ena smrtna kazna, prenio je BBC. Asan` je najavio da }e

Asan`u u Americi prijeti likvidacija ili Gvantanamo

Advokati osniva~a Wikileaksa

njegova internet-stranica ubrzati objavljivanje tajnih dokumenata, dok se on bori protiv izru~enja [vedskoj zbog navodnog silovanja dvije `ene. - Mi }emo ubrzati objavljivanje dokumenata putem na{ih partnerskih novina {irom svijeta, velikih i malih listova i nekih organizacija za ljudska prava - poru~io je Asan`. Iako mnogi pravni stru~njaci smatraju da je takav scenarij prili~no nerealan, Asan`ova odbrana namjerava da ga iskoristi za sudski pretres sljede}eg mjeseca u Londonu, navodi BBC. T. L.

Slovenska gra|evinska kompanija SCT mora do kraja ovog mjeseca ponovo zapo~eti radove na tunelu Vijenac u sklopu koridora 5C ili }e, u suprotnom, ostati bez posla na najve}em cestovnom projektu u BiH, objavili su ju~er slovenski mediji.

Planirani rok
Podsje}aju da SCT u posljednje vrijeme zbog velikih problema s likvidno{}u ne izvodi ve}inu ugovorenih radova te da kompanija nema novca ni za podizvo|a~e na projektima u Federaciji BiH. Tunel Vijenac bit }e dug oko tri kilometra, a SCT je posao dobio tako {to je ponudio cijenu od oko 110 miliona maraka. Direktor preduze}a „Auto-

Izgubljeno vrijeme
Kada se u to ura~una ve} izgubljeno vrijeme, sam po~etak realizacije projekta kasnit }e najmanje godinu. Projekt je finansiran kreditom EBRD-a, a penali na nepovu~ena sredstva pla}aju se 0,5 posto godi{nje. Za sve ovo krive su federalne vlasti koje su prije potpisivanja ugovora sa SCTom imale informacije da se kompanija nalazi u katastrG. M. ofalnoj situaciji.

Tunel Vijenac: Proma{aj vlasti FBiH

ceste Federacije“ Erdal Trhulj izjavio je da mu nije cilj otjerati Slovence s gradili{ta ve}

`eli da tunel bude zavr{en u planiranom roku, odnosno do 2. avgusta 2013. godine, pr-

Ko ne po{alje imovinski karton bit }e ka`njen
Politi~ari koji nisu na vrijeme dostavili Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH izjave o imovinskom stanju uskoro }e se suo~iti s nov~anim kaznama koje se kre}u od 200 do 3.000 KM. CIK }e narednih dana razmoCIK: Sankcije od 200 do 3.000 KM triti izvje{taj o dostavljenim izjavama o imovi- funkcionerima koji su se nanskom stanju te po~eti s izr- lazili na pozicijama od 2006. icanjem sankcija onima ko- do 2010. godine i istekao im ji ih nisu poslali. Kako sa- je mandat, a imali su rok od znajemo, u najve}em broju mjesec da dostave imoviM. K. slu~ajeva radi se o odlaze}im nske kartone.

Centralna izborna komisija BiH

Amelu Dudi} terete za kra|u 2.200 KM

Savez demobilisanih boraca Zeni~ko-dobojskog kantona saop}io je da je protiv Amele Dudi}, koja je {iroj javnosti postala poznata kao navodna `rtva seks-skandala, podignuta optu`nica zbog utaje. Kantonalno tu`ila{tvo Zenica Amelu Dudi} tereti da je o{tetila Kantonalni saM. A. vez demobilisanih boraca za 2.200 KM.

U podrumu zgrade Predsjedni{tva BiH slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo ju~er su prona{li zaostalu vojnu opremu i druga materijalno-tehni~ka sredstva, kazao je portparol Kantonalnog MUP-a Irfan Nefi}. Nefi} je za „Avaz“ istakao da je u 12.10 sati stru~ni saradnik za osiguranje i protivpo`arnu za{titu Predsjedni{tva BiH obavijestio MUP KS da su u jednoj od podrumskih prostorija prilikom pregleda prona|eni zaostala vojna oprema i druga sredstva. Slu`benici MUP-a obavili su uvi|aj, a obavije{ten je i kantonalni tu`ilac. Prema Nefi}evim rije~ima, opasnosti od detonacije prona|enog

U zgradi Predsjedni{tva BiH na|ena vojna oprema
materijala nije bilo. Neki mediji ju~er su javili da je zgrada Predsjedni{tva evakuirana, ali se na kraju ispostavilo da je rije~ o pogre{noj informaciji, te da niko nije morao napustiti zgradu. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimovi} kazao je Srni da su prona|ene dvije ru~ne bombe, jedan trotilski metak, jedan topovski udar, odre|ena koli~ina municije za automatsku pu{ku s nekoliko okvira za automatsku pu{ku te nekoliko za{titnih maski. Selimovi} je naveo da su oprema i druga sredstva prona|eni u prostorijama koje nisu otvarane od zavr{etka rata. G. M. - Ad. A.

Nije bilo opasnosti ni evakuacije

Zgrada Predsjedni{tva: Uklonjen zaostali materijal

(Foto: I. [ebalj)

@ivot funkcionera SDA na visokoj nozi

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Kako do radnog mjesta: Ne o~ekujte pomo} od Federalnog zavoda za zapo{ljavanje!
- Federalni, kantonalni zavodi te centri za socijalni rad su institucije koje su same sebi svrha. U dr`avi koja ni u jednom detalju nije socijalna apsurdno je i postojanje ministarstva za socijalnu politiku, kao i za rad, koji je u sastavu tog ministarstva. Sve je to presipanje iz {upljeg u prazno! (Tarik [e{i})

Za zakup stana Osmanovi}u ispla}eno vi{e od 200.000 KM
Osmanovi}: Napuhana cijena

Za zakup stana funkcionera SDA Adila Osmanovi}a iz bud`eta RS za osam godina, koliko je bio potpredsjednik RS, ispla}eno je vi{e od 200.000 KM, a mjese~no je za te namjene izdvajano 3.500 KM.

Agencije za nekretnine tvrde da u Banjoj Luci ne postoji stambeni prostor ~ije rentiranje vrijedi vi{e od 1.200 KM i da u naselju Ko~i}ev Vijenac, gdje je stanovao Osmanovi}, kirija

iznosi od 600 do 700 KM. Novac za kiriju zavr{io je u d`epovima Osmanovi}evog strana~kog kolege i nekada{njeg lidera banjalu~ke SDA Muharema Kri`i}a, pi{e „Pres“, prenosi Srna.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Vanja STEVANOVI] (vanja@avaz.ba)

SKANDALOZNO @ivotni put Zijada Jagodi}a, kadra SDA

Iz zatvorske }elije u poslani~ku fotelju
Jagodi} u Tuzli pravosna`no osu|en na tri mjeseca zatvora zbog primanja mita, nakon {to je kao sudski vje{tak la`no svjedo~io
di da je nevin. U izjavi za „Avaz“ on ka`e da su ovi sudovi donijeli pogre{ne odluke, a ~ak je na ra~un pravosudnih organa uputio te{ke optu`be. - Znamo {ta se de{ava u tuzlanskom tu`ila{tvu. Ljudi koji su tako sumnjive pro{losti vodili su odre|ene postupke - kazao je Jagodi}.

Barikade solidarnosti

BiH je jedina dr`ava u svijetu koja gra|anima napla}uje i onemogu}ava humanost
Alarmantan je podatak da smo i 2011. godine jedina dr`ava koja svojim gra|anima doslovno napla}uje humanost, tako {to na aktivirane humanitarne brojeve za pomo} bolesnima uzima PDV! U isto vrijeme, FBiH ni danas uop}e nema pravilnik o lije~enju te{ko bolesnih u inozemstvu, gra|ani u jednom dijelu dr`ave te{ko da se mogu lije~iti u drugom, a ne mogu ni pomo}i bolesnoj osobi u entitetu u kojem ne `ive, ~ak ni pozivom na humanitarni, oporezovani broj. Nad tim se {uti, a punjenje novinskih stranica apelima unesre}enih roditelja bolesne djece u privatnim printanim medijima, koji isto pla}aju porez toj dr`avi, zasigurno nema veze s ja~anjem zdravstveno-socijalnog sistema. To nam govori i koliko je puta neko od dosada{njih politi~ara okrenuo neki humanitarni broj za pomo} bolesnima u entitetu kojem „ne pripada“, pa isto pitanje spoznao kao problem i reagirao. Svi oni zato su se trudili da afirmiraju pri~u o podijeljenosti i novom dijeljenju zemlje, a s druge strane, korupciona{kim metodama ipak poslo`ili i ujedinili pitanja koja imaju finansijsku korist, jedino za njih. Za{to bi i bilo druga~ije ako svaki od funkcionera ima mogu}nost da svoje bolesno dijete ili svu dalju rodbinu izmjesti na kraj svijeta u rekordnom roku, ako je to potrebno, dok obi~nim gra|anima ta djeca umiru na rukama? Zar je mogu}e inertno {utjeti nad ~injenicom da su na{e vlade spremne izdvojiti milione (samo zato {to su izborne kampanje u toku), bez na{eg pitanja, za pomo} ugro`enima na drugom kraju svijeta, koji mo`da nikada nisu ni ~uli za BiH?! A, pri tome, nama su onemogu}ili da svojevoljno doniramo jednu KM osobi koja ne `ivi u gradu ili entitetu u kojem smo nastanjeni mi, ili nije iste vjere, nacije i politi~kih pogleda. Barikade koje vlast na taj na~in postavlja obi~noj ljudskoj solidarnosti su neprihvatljive i moramo ih hitno sru{iti. Gra|anskim otporom, neposluhom, peticijama, svim demokratskim sredstvima.

Stranku demokratske akcije u Parlamentu BiH naredne ~etiri godine predstavljat }e i Zijad Jagodi} iz @ivinica, koji je prije nekoliko godina pravosna`no osu|en na tri mjeseca zatvora. Jagodi}, novo lice na politi~koj sceni iz SDA, sudski je vje{tak iz oblasti saobra}aja, a u jednom od procesa za svoje vje{ta~enje primio

U~estvovao u nesre}i

Smatram da sam po{ten
- Sud je kasnije tra`io drugog vje{taka, ali je on rekao isto {to i ja, i taj ~ovjek za kojeg smo kazali da je kriv, na kraju je i osu|en za nesre}u. I dalje se smatram krajnje objektivnim i po{tenim i mislim da sam u pravu - ka`e Jagodi}. je mito od jedne od umije{anih strana kako bi la`no svjedo~io, {to je sudski dokazano. Prvu presudu protiv njega donio je Op}inski sud u @ivinicama, 15. februara 2005., i to zbog primanja dara i drugih oblika koristi, te ga osudio na kaznu zatvora od tri mjeseca. Jagodi} se `alio Kantonalnom sudu u Tuzli, koji je ukinuo odluku Op}inskog suda i odr`ao novo su|enje, ali s jednakim ishodom. Jagodi} je ponovo progla{en krivim, a izre~ena mu je identi~na zatvorska kazna, i to 23. maja 2005. Nakon ovih saznanja, postavlja se pitanje koliko gra|ani mogu biti sigurni da Jagodi} u Parlamentu BiH ne}e primati mito prilikom dono{enja odluka klju~nih za budu}nost ove zemlje, kao {to je radio tokom sudskog vje{ta~enja. Ina~e, uprkos pravosna`noj sudskoj presudi, Jagodi} i dalje tvr-

Za ~ovjeka koji je u~estvovao u nesre}i i koji ga je tu`io za la`no svjedo~enje ka`e da je kamiond`ija koji „nema {ta nije radio“. Isti~e da se dosje tog ~ovjeka „mo`e na}i u Sudu u @ivinicama, ali je iskri`an“.
G. MRKI] Jagodi}: U sukobu s pravosudnim organima

Druga presuda

www.dnevniavaz.ba

Vlasti ne ~ine dovoljno da sprije~e {irenje virusa H1N1
Pitanje: ^ine li nadle`na ministarstva i klini~ki centri dovoljno kako bi se sprije~ilo {irenje virusa gripe H1N1?
A) DA 13,04% B) NE 74,45% C) Ne znam 12,51%

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Cijene naftnih derivata u FBiH miruju

Uprkos rekordnim vrijednostima u regionu

Ke~o: Ubiranje da`bina Nafta{i u FBiH nisu korigirali cijene

Na benzinskim pumpama u Sloveniji i Hrvatskoj od po~etka ove sedmice porasle su cijene naftnih derivata i dosegle rekordne vrijednosti. Iako se korekcije cijena u regionu uglavnom odra`avaju i na na{e tr`i{te, u Udru`enju prometnika naftnih derivata FBiH ju~er su nam kazali da to ovog puta ne mora biti slu~aj. - Ovo {to se de{ava u Hrvatskoj i Sloveniji je pod utjecajem njihovih dr`avnih mehanizama koji na taj na~in ubiru ve}e da`bine. Dakle, poskupljenja se ne de{avaju zbog toga {to je do{lo do objektivnog pove}anja rafinerijskih cijena, pa da se to reflektira na maloprodaju. Zbog toga kod nas cijene trenutno miruju - kazala nam je Ke~o, koja ju~er nije dobila informaciju da je bilo ko od nafta{a u B. T. FBiH korigirao cijene.

C B

A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 155.361 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

Kre{i}: Mogu}e i zasjedanje starog saziva

novog Doma naroda
Sjednica Predstavni~kog doma zakazana za 18. januar
Zbog neizbora delegata za Dom naroda Federalnog parlamenta iz svih kantonalnih skup{tina, Centralna izborna komisija (CIK) BiH izdala je tuma~enje da se ne mo`e sazvati sjednica novog saziva Doma naroda, ~ak i ako postoji kvorum za njegovo zasjedanje. To dodatno komplicira situaciju s usvajanjem odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH, koju trebaju potvrditi oba doma Parlamenta. Hercegova~koneretvanski Zapadnohercegova~ki Livanjski Posavski

Mu{inbegovi} osumnji~en za plja~ku pet miliona KM! CIK protiv sazivanja
Stiglo zvani~no tuma~enje
Tu`ila{tvo ZDK sumnji~i ukupno 14 osoba Uzeto ~ak 365 kredita Jednom imamu prijetilo oduzimanje ku}e

„Avaz“ istra`uje Nevi|ene razmjere afere u Med`lisu IZ Visoko

Kantoni koji nisu izabrali delegate

Afera u kojoj je Ejub Mu{inbegovi}, biv{i predsjednik Med`lisa IZ Visoko i rukovodilac poslovnice „Centrotransa“ u tom gradu, podigao kredite u sedam banaka, a kao nosioce kredita ili `irante „zalo`io“ ~ak 18 imama, radnike „Centrotransa“ i drugih preduze}a iz tog grada, poprimila je nevi|ene razmjere.

Sedam banaka
Kako nam je potvrdila portparol Aldina Ahmi}, Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona zavr{ilo je istragu u slu~aju „Mu{inbegovi}“ i Tu`ila{tvu ZDK uputilo izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv 14 osoba. U Tu`ila{tvu ZDK potvrdili su da je istraga pri kraju i da }e narednih sedmica biti napisana i podignuta optu`nica. Istragom su, osim Mu{inbegovi}a, obuhva}ena i trojica sau~esnika, kao i jo{ deset slu`benika iz sedam banaka. Oni se terete za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti, krivotvorenje dokumenata i la`no predstavljanje. U cijeli posao, naime, Mu{inbegovi} je uklju~io

Kraj januara
Ranije se ra~unalo na to da }e s izborom delegata iz Skup{tine Srednjobosanskog kantona (SBK), iako to nije

na vrijeme ne budu izabrani svi novi delegati, sazvat }emo stari saziv Doma naroda, jer ne smijemo sebi dozvoliti luksuz da FBiH dovedemo u kaos i ljudi ostanu bez pla}a, naknada, mirovina - izjavio je za „Avaz“

lograma dokumentacije u ovom opse`nom predmetu, kojim je obuhva}eno nevjerovatnih 365 kredita! - Za sada se raspola`e podatkom da je na taj na~in kredite uzeo na ime 400 osoba, uglavnom iz Visokog. Ve}ina njih zadu`ena je za dva ili vi{e kredita, ili kao uzimalac ili kao jedan od `iranata. Kredite su uzimali gra|ani povezani sa 14 osumnji~enih - kazali su „Avazu“ u Tu`ila{tvu ZDK. Nezvani~no, ve}ina osumnji~enih jo{ u istrazi priznala je izvr{enje djela, pa i sam Mu{inbegovi}, koji je tra`io da „on sam bude optu`en“.

Novac iz blagajne
Mu{inbegovi}: Beskrupulozna otima~ina

^eka se potvrda izbora iz SBK
- CIK je dobio izborni materijal iz Skup{tine Srednjobosanskog kantona, koja je izabrala {est svojih delegata za Dom naroda FBiH. ura|eno u jo{ ~etiri skup{tine, biti mogu}e sazvati sjednicu novog saziva Doma naroda, jer bi postojao kvorum od 36 izabranih delegata. Ina~e, Dom naroda, prema Ustavu FBiH, treba imati ukupno 58 delegata. - Optimista sam da }e do kraja januara biti izabrani i izaslanici iz ostalih `upanija i da }emo mo}i sazvati sjednicu novog saziva Doma naroda. CIK je dao tuma~enje da novi saziv ne mo`e odr`ati sjednicu dok ne budu izabrani delegati iz svih `upanija, ali je ujedno rekao i da je stari saziv u funkciji sve dok ne bude utemeljen novi. Stoga, ako ne bude sve ni i{lo kako treba i Nakon provjere tog materijala, CIK }e za dan ili dva donijeti i odluke o potvr|ivanju izbora - saop}ila nam je Maksida Piri}, portparol CIK-a. Stjepan Kre{i}, predsjedavaju}i dosada{njeg saziva Doma naroda.

privatne firme „TM Company“, s kojim je Mu{inbegovi} „u{ao u posao“. Osumnji~eni su i slu`benici Investiciono-komercijalne (IK), Raiffeisen, Turkish Ziraat, Hypo Alpe-Adria, UniCredit, UPI i BOR banke. Zbog kompleksnosti slu~aja, Tu`ila{tvo ZDK razdvojilo je jednu istragu na tri slu~aja.

Situacija je do te mjere bila dramati~na da je jednom imamu iz mjesta Gra~anica prijetilo oduzi-

@eli da ga proglase ludim
Kako saznajemo, Mu{inbegovi} je ve} du`e vrijeme u dobrovoljnom ku}nom pritvoru. Boji se izlaziti, jer ga tra`e gnjevni Viso~ani na ~ije je ime uzimao kredite. [tavi{e, bio je ime, a u njegovu korist, podignu kredite kod komercijalnih banaka, uz njegovo obe}anje da }e te kredite vra}ati“. Kako „Avaz“ saznaje, iznos novca uzetog na ovaj na~in popeo se do sada na 5.214.000 KM! Od toga oko milion maraka se odnosi samo na viso~ke imame. Tu`ila{tvo ima desetine kii premla}en. Izvori bliski ovom slu~aju kazali su nam da je jedno vrijeme le`ao u bolnici i da mu je cilj da ga proglase neura~unljivim kako bi izbjegao zatvorsku kaznu! manje ku}e, jer je Mu{inbegovi} na njegovo ime uzeo ~ak 200.000 KM. U pojedinim slu~ajevima imami su bili nosioci kredita, negdje prvi, drugi ili tre}i `iranti. Zbog manipulacija njihovim li~nim dokumentima, pojedine hod`e pojavljuju se u tri do ~etiri kredita!? Osim toga, otkriveno je da nedostaje i dio novca iz blagajne Med`lisa IZ Visoko, o ~emu je, tako|er, obavije{tena policija. U nekim slu~ajevima Mu{inbegovi} je pojedine osobe fiktivno prikazivao kao imame i slu`benike Islamske zajednice koji imaju pla}u od 700 KM. Pri tome je nelegalno koristio pe~at Med`lisa i krivotvorio potpis glavnog imama Ibrahima ef. Had`i}a. U Med`lisu vjeruju da je Mu{inbegovi} imao ogromnu pomo} u bankama. Na{i izvori govore da je novac preuzimao u koferima poslije radnog vremena, {to upu}uje na ~injenicu da su prevarom ogromno profitirali neki bankari. Budu}i da su imami uglavnom bili optere}eni svojim kreditima i da im se ne mo`e uzeti cijela pla}a, Med`lis je odbio zahtjeve banke za obustave. Cijeli slu~aj dobio je i sudski epilog.
A. D@ONLI] - F. VELE

Kardinalov stan
S druge strane, privremeni predsjedavaju}i Safet Softi} ju~er je odr`ao sjednicu Kolegija Predstavni~kog doma. - Sjednicu Predstavni~kog doma zakazali smo za 18. januar i na njenom dnevnom redu su dvije ta~ke. Prva je odluka o privremenom finansiranju, a druga je davanje saglasnosti Vladi FBiH za dodjelu stana porodici Smajovi} radi rje{avanja stambenog problema kardinala Vinka Pulji}a, {to je tra`io premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} - kazao je SoM. KUKAN fti}.

Ahmi}: Predali izvje{taj

Ef. Had`i}: Krivotvoren potpis

Izetbegovi} u Va{ingtonu i Njujorku
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} otputovao je u kra}u nenajavljenu posjetu SAD, tokom koje je planirao boraviti u Va{ingtonu te se u Njujorku sastati s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-munom (Ban Ki-moon), saznaje „Dnevni avaz“. Prema na{im informacijama, Izetbegovi} bi se, osim s generalnim sekretarom Ujedinjenih naroda, danas trebao sastati i sa svim ambasadorima Vije}a sigurnosti UN-a na radnom ru~ku koji je organizirala Misija BiH pri UN-u. Teme sastanka, koje je Misija usaglasila u kontaktu s Odjelom za politi~ke poslove Sekretarijata UN-a, jesu vanjska politika BiH nakon izbora, bh. predsjedavanje Vije}em sigurnosti UN-a i put BiH prema A. [. NATO-u.

^lan Predsjedni{tva otputovao u SAD

osumnji~ene Fetaha Hindiju, samostalnog referenta i zamjenika rukovodioca u poslovnici „Centrotransa“, te Ekrema Smajlovi}a, tehni~kog sekretara poslovnice. ^etvrti osumnji~eni je Ahmed Tabak, prvi ~ovjek

Ina~e, Mu{inbegovi} je u jednom dijelu istrage zaveden kao rukovodilac viso~ke poslovnice „Centrotransa“, a u drugom kao slu`benik Islamske zajednice u BiH. Tereti se da je „nagovorio odre|ene osobe da na svoje

Zbog afere „Mu{inbegovi}“ posao je izgubilo nekoliko radnika viso~ke poslovnice Raiffeisen banke, uklju~uju}i i drektoricu. Otkaze su dobila i dva slu`benika UniCredit banke u Visokom, uklju~uju}i i saradnicu direktora. Otpu{teni su i direktori poslovnica IK banke u Visokom i Kaknju.

Otkazi zbog afere

Novac pojeo neuspio biznis u Konjicu?
Mu{inbegovi} je s devetoricom partnera 2002. godine kupio preduze}e „Rudar“ iz Konjica, koje ima jedini izvor pirofilita u Evropi. Krediti su uzimani upravo kako bi bile pokrivene obaveze rudnika. Novac je no{en u koferima, ali nema nikakvog pisanog traga da je on tamo zavr{io. Iako bi Mu{inbegovi} sada lako na{ao kupca, rudnik ne mo`e prodati zato {to nije dokazao da je ispunio privatizacijske obaveze. [tavi{e, pokrenuta je procedura za raskid privatizacijskog ugovora. Kada u pokretanju proizvodnje nije uspio, Mu{inbegovi} je poku{ao dio kredita vra}ati uzimanjem novih kredita i jo{ vi{e se spetljao.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

5

ZAGREB Predsjednici dva HDZ-a susreli se sa ~elnicima Hrvatske

^ovi}: Dobili smo apsolutnu podr{ku Josipovi}a i Kosor
Mogao sam imati sve fotelje da sam Lagumd`iji prepustio predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, tvrdi ^ovi}
gra|ana BiH“ te „reformama i rje{enjima koja }e osigurati institucionalnu jednakopravnost i hrvatskog lja i da hrvatski predstavnici, koji imaju potporu naroda, ne budu u vlasti. Kazali smo koje sve opasnosti prijete i na ^elnici dva HDZ-a u BiH Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} susreli su se ju~er u Zagrebu s predsjednikom i premijerkom te zemlje Ivom Josipovi}em i Jadrankom Kosor. Tokom dvosatnog razgovora ~elnici vode}ih hrvatskih stranaka upoznali su vodstvo Hrvatske s dinamikom dogovora o uspostavi vlasti u BiH, kao i svojim prijedlozima reformi koje su nu`ne za br`i put BiH u punopravno ~lanstvo u EU i NATO-u. Josipovi} i Kosor ponovili su stav Hrvatske o punoj podr{ci cjelovitoj i suverenoj, prijateljskoj BiH i njenim naporima u procesima euroatlantskih integracija. Nadalje, oni su ponovili podr{ku „rje{enjima koja }e osigurati po{tivanje ve}inske politi~ke volje konstitutivnih naroda i „Avaz“ nakon sastanka. Dodao je da Hrvati u BiH `ele da bude po{tovana njihova izborna volja i da ostvare
Had`iomerovi}: Ne dijeli sudbinu onih koji `ive i pate u RS

Br`i put

Kako Suljo ka`e
Velike rije~i o ugro`enosti Bo{njaka u RS izgovara iz topline svog sarajevskog doma
Mujo Had`iomerovi}, predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS, izjavio je u utorak da Klub na ~ijem je ~elu „ostaje pri svojim ranijim stavovima da su Bo{njaci u RS diskriminirani“. Eto, da ne bi Muje iz Sarajeva, Bo{njaci u RS ne bi ni znali kako im je! Diskriminacija nad Bo{njacima u RS, zna se, ne traje od ju~er. Prava koja (ne)u`ivaju odre|ivala je politika koja ih je vodila, odnosno Stranka demokratske akcije (SDA), sa Sulejmanom Tihi}em na ~elu, koji je sve svoje politi~ke talove, bilo sa srpskim ili bo{nja~kim partnerima u vlasti, godinama prebijao preko le|a Bo{njaka iz RS. Posljednji dokaz takve politike je tal SDA sa SDPom, gdje je Tihi} `rtvovao bo{nja~ko mjesto predsjednika Vije}a naroda zarad obe}anja Zlatku Lagumd`iji da }e ono pripasti SDPovom kadru, kojeg, znao je, ne prihvata srpska strana. D`aba su predstavnici Bo{njaka koji `ive u RS molili i upozoravali Tihi}a da to ne ~ini i da je njihov interes daleko va`niji od interesa sarajevskih centrala SDA i SDP-a. Tihi} je ostao pri svome. Da bi s Bo{njacima u RS sve bilo „kako Suljo ka`e“, za izvr{ioca je odabran lik Muje Had`iomerovi}a, Sarajlije porijeklom iz Vlasenice. Mujo je zadu`en da svakog dana bar jednom javnosti saop}i da su „Bo{njaci u RS diskriminirani“, a onda se mirne du{e vrati u toplinu svog doma u Sarajevu. Dokle?! Pa, dok svi Bo{njaci u RS ne pocrkaju od bijede i nepravde u koju ih, osim srpske, gura i aktuelna bo{nja~ka politika predvo|ena Sulejmanom TiA. HAD@I] hi}em.

Li~nost dana Mujo Had`iomerovi}

- Ukazao sam na opasnost da gospoda `ele napraviti vlast u Federaciji BiH, a ne na razini dr`ave, kako bi se onda obra~unavali s drugim entitetom u BiH. To vodi razgradnji odnosa u BiH i produbljuje krizu - smatra ^ovi}.

@ele vlast u FBiH

Ljubi}, Josipovi}, Kosor i ^ovi}: Podr{ka legitimnim predstavnicima

naroda kao jednog od tri konstitutivna naroda u BiH“. - Josipovi}a i Kosor informirali smo o poku{ajima stranaka okupljenih oko platforme SDP-a i SDA da se eliminira legitimna izborna vo-

Duh BiH

koji }emo na~in poslati poruku da to ne}e mo}i. Na{ cilj nisu primarno bile fotelje, mogli smo ih dobiti. Dovoljno je bilo da ja Lagumd`iji ustupim mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i sve bih fotelje imao. Ali, time bismo za sva vremena ugrozili duh BiH - kazao je ^ovi} za

ustavnu jednakopravnost. - Dobili smo apsolutnu potporu za promi{ljanja takve evropske BiH. Josipovi} i Kosor dali su neupitnu potporu legitimnim predstavnicima hrvatskog, ali i drugih naroda da participiraju u vlasti na svim razinama F. VELE tvrdi ^ovi}.

Osigurati punu institucionalnu jednakopravnost hrvatskog naroda
Odgovorno i s punim uva`avanjem interesa sva tri konstitutivna naroda pri}i sastavljanju izvr{nih vlasti na svim nivoima
dnog od tri konstitutivna naroda - navodi se u Zajedni~koj izjavi. Pozvali su sve u~esnike u politi~kom `ivotu BiH, a posebno predstavnike stranaka koje su dobile najve}u podr{ku konstitutivnih naroda i gra|ana BiH, da „odgovorno i s punim uva`avanjem interesa sva tri konstitutivna naroda pri|u sastavljanju izvr{nih vlasti na svim razinama“. - Republika Hrvatska posebno poziva sve legitimne predstavnike konstitutivnih naroda i gra|ana u Federaciji da u dobroj volji prionu dijalogu i formiraju izvr{nu vlast koja bi svojim sastavom bila reprezentativna politi~koj volji konstitutivnih naroda i gra|ana iskazanoj na demokratskim izborima - navedeno je u Izjavi. Posebno va`nim dr`e da se „jasno i kroz sve razine vlasti i uprave utvrdi definicija predstavnika konstitutivnog naroda kao onog predstavnika ~iji se legitimitet ostvaruje iskazivanjem ve}inske politi~ke volje pripadnika konstitutivnog naroda iz ~ijih redova dolazi“. Predsjednik i premijerka Hrvatske Ivo Josipovi} i Jadranka Kosor objavili su sino} Zajedni~ku izjavu o podr{ci Republike Hrvatske euroatlantskom putu BiH. - Uvjerena da bez jednakopravnosti Hrvata u BiH nije mogu}e posti}i cilj BiH kao punofunkcioniraju}e dr`ave osposobljene za ispunjavanje uvjeta za ~lanstvo u EU i NATO-u, Republika Hrvatska isti~e svoj interes da politi~ke stranke u BiH osiguraju punu institucionalnu jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH kao jeNadalje, pozvali su sve u~esnike u politi~kom `ivotu BiH, a posebno predstavnike stranaka koje su dobile najve}u podr{ku konstitutivnih naroda i gra|ana BiH, da „odgovorno pristupe dogovorima o reformama koje su potrebne da bi BiH mogla u~inkovito i brzo u}i u pregovore za ~lanstvo u EU i NATO-u“. Istaknuto je da Hrvatska nedvosmisleno podr`ava teritorijalni integritet i suverenitet BiH i njen ulazak u punopravno ~lanstvo u EU i NATO-u. F. V.

Predsjednik i premijerka Hrvatske objavili Zajedni~ku izjavu o BiH

Izbor direktora Antikorupcione agencije
Nekoliko kandidata za direktora Agencije za borbu protiv korupcije BiH priprema `albu na odluku o rangiranju koju je donijela odgovaraju}a parlamentarna komisija, a prema kojoj je na prvom mjestu Ramiz Huremagi}, saznaje Zgrada institucija BiH: Huremagi} „Dnevni avaz“. dobio najvi{e bodova Dio kandidata smatra da Huremagi}eva prija- de}u funkciju u Tu`ila{tvu, va nije validna, jer on nema a uvjet za ~elno mjesto Ageodgovaraju}i rukovodni sta`. ncije je pet godina sta`a na Huremagi} je, podsjetimo, takvoj poziciji. ^im kandidadobio najvi{e bodova od ti dobiju zvani~no obavje{te~lanova parlamentarne ko- nje o rangiranju, prigovor }e misije, a sada radi na pozici- biti poslan komisiji i Parlaji savjetnika u Tu`ila{tvu mentu BiH, {to mo`e zakomplicirati cijeli proces. BiH. Huremagi} je visoke ocjePrigovor }e, kako nam je preneseno, biti upu}en zbog ne dobio i od srpskih ~lanova toga {to Huremagi} navodno komisije, pa je zato najbolje raT. L. uop}e nije obavljao rukovo- ngirani kandidat.

@ale se na rangiranje Huremagi}a

[ta drugi pi{u

6
GRIPA Novi virus {iri se na{om dr`avom

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

mozaik

D`ons: Brani gra|ane

Feniks D`ons zavr{io u bolnici

Na bolni~kom lije~enju 40 osoba
Od 220 pregledanih na Infektivnoj klinici bolnice Ko{evo virus potvr|en kod 39 bolesnika, a 15 zadr`ano na lije~enju
Nema nikakvih promjena u zdravstvenom stanju 43godi{njeg Sarajlije i 48-godi{nje Gora`danke, oboljelih od nove gripe, koji su podvrguti intenzivnoj internisti~koj terapiji u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Njihovi `ivoti su i dalje ugro`eni. Ljekari ~ine sve da im pomognu, ali su za sada njihovi poku{aji bezuspje{ni. Oba pacijenta su priklju~ena na respiratore uz potpunu hemodinami~ku potporu.

Superheroj iz Sijetla dobio batine
^uvar Sijetla, superheroj Feniks D`ons (Phoenix Jones), stradao je dok je poku{avao oboriti naoru`anog mu{karca. U tu~njavi s naoru`anim kriminalcem D`ons je dobio udarac u glavu te mu je slomljen nos. U slu~aj se uklju~ila i policija iz koje ka`u da grupa superheroja treba prestati sa svojim djelovanjem prije nego {to neko ozbiljno strada. D`ons je nakon incidenta izjavio da }e nastaviti braniti ljude u Sijetlu.

Zvani~ni podaci

17 pacijenata u KCUS-u 7 pacijenata u KC-u 12 pacijenata u UKC-u Banja Luka 4 pacijenata u Tuzla
bolnici Kasindo

Otvorena Nobuku Kan

Da se reinkarniram, ne bih se ponovo udala za svog mu`a

Borba za `ivot
I dok traje borba za `ivot ovo dvoje pacijenata, ljekari u zdravstvenim ustanovama u BiH bilje`e samo pove}anje oboljelih od virusa H1N1. Tako je na Infektivnoj klinici bolnice Ko{evo broj zbrinutih bolesnika pove}an na 15, od ~ega je dvoje na respiratoru, a petero na oksigenaciji. U ju~era{njem izvje{taju KCUS-a navodi se da je do sada od 220 pregledanih novi virus potvr|en kod 39 osoba. Lijek „tamiflu“ primi-

Infektivna klinika bolnice Ko{evo: Lijek „tamiflu“ primilo 26 inficiranih

lo je 26 oboljelih. Prekju~er je na Infektivnoj klinici u Sarajevu pregledano 63 ljudi, a na H1N1 pozitivno je bilo njih 12. Broj pacijenata

Epidemija zau{njaka u Zenici
Epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo ZDK dr. Jasminka Uzunovi} kazala je da u Zenici nema zabilje`enih slu~ajeva obolijevapove}an je i u UKC Tuzla. Primljene su jo{ dvije osobe sa simptomima gripe i sada ih je ukupno 12 zbrinutih. Jedan od novooboljelih je iz Br~ko Distrikta, dok je drugi s podru~ja TK. Prisustvo virusa kod pacijenata jo{ nije potvr|eno laboratorijski. nja od virusa H1N1. Na zeni~kom podru~ju vlada epidemija zau{njaka, a broj oboljelih pove}an je na 59 slu~ajeva. encom sada pove}an na 11, kazala nam je portparol Instituta za za{titu zdravlja Milka Mr|a. - Na Klini~kom centru nalazi se ukupno sedam pacijenata, od kojih su tri novooboljela, a u Isto~nom Sarajevu ~etiri pacijenta, od kojih su dva novooboljela naglasila je Mr|a. U bolnici Kasindo na lije~enju se nalaze po jedan student i u~enik.
E. Ha. - E. H. - V. S.

Kan: Nije podr`ala supruga koji je japanski premijer

Kebo zara`en virusom H1N1
Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo zara`en je virusom H1N1 i smje{ten je na Infektivnu kliniku bolnice Ko{evo, potvrdio je portparol SDA Salmir Kaplan. Kebo je prije nekoliko dana osjetio simptome gripe i javio se ljekaru. Tada mu je ura|en test na H1N1, koji je bio pozitivan. Kaplan je rekao da

Supruga japanskog premijera Nobuku Kan (65) izjavila je da se ne bi ponovo udala za svog supruga u slu~aju da se reinkarnira. Objasnila je da za takvu odluku nije kriv njen suprug, ve} potreba da u~ini ne{to druga~ije.

Na ru~ku s novinarima rekla je da bi bilo dosadno ponovo `ivjeti isti `ivot. Japanski premijer Naoto Kan ima najmanju podr{ku javnosti otkad je preuzeo du`nost, 2010. godine. Osim kriti~ne supruge, Kan je suo~en s podjelama u parlamentu te velikim javnim dugom.

Kebo: Test bio pozitivan

Skandal u Srbiji

Kebo ima malo povi{enu temperaturu, ali da se osje}a dobro te da vjeruje da }e pobijediti i ovu bolest.

Novooboljeli u RS
Jo{ sedam osoba srednje `ivotne dobi u RS oboljelo je od virusa H1N1, ~ime je ukupan broj zara`enih influ-

Vlasti `rtvama poplava poslale tanga ga}ice
Nakon poplave koja je poharala Trgovi{te, jednu od najsiroma{nijih op}ina u Srbiji, stanovnici su kao humanitarnu pomo} dobili hiljade tanga ga}ica i haltera. Neobi~na i sramotna po{iljka stigla je kao rezultat zapljene iz Uprave carina. Stanovnici kraja koji je pro{le godine poplava doslovno opusto{ila i odnijela dva ljudska `ivota ogor~eni su jer su se nadali prehrambenim namirnicama ili barem toploj odje}i za djecu. Stanovnici mjesta Suljnice u blizini Trgovi{ta jo{ i prije poplava imali su problema s klizi{tima, a po~etkom decembra morali su napustiti domove. Nakon obilnih ki{a ve}inom su ostali bez krova nad glavom.

Kaznenopopravni zavod Zenica

Pretu~en ratni zlo~inac Provjeriti ima li Tripkovi} tetova`u Nemanja Jovi~i}
U Kaznenopopravnom zavodu (KPZ) Zenica prekju~er je pretu~en Nemanja Jovi~i}, koji zbog ratnog zlo~ina po~injenog u Had`i}ima u ovoj ustanovi izdr`ava zatvorsku kaznu u trajanju od 10 godina, izjavio je advokat Du{an Tomi}. Tomi} je rekao Srni da su mu Jovi~i} i zamjenik upravnika zatvora Josip Pojavnik potvrdili da je njegov klijent zadobio povrede ru~nog zgloba i dva prsta, zbog ~ega mu je stavljen gips. On je naveo da je zatvorska uprava stavila u izolaciju i vodi postupak protiv dvojice osu|enika romske nacionaUdru`enje „@ena-`rtva rata“ uputilo je dopis Tu`ila{tvu BiH, tu`iocu u predmetu uhap{enog ratnog zlo~inca iz Fo~e Novice Tripkovi}a zvanog Vojvoda s prijedlogom da, po zakonskoj proceduri, izvr{i pregled Tripkovi}a i uvjeri se ima li on na jednoj ruci tetovirano ime Salko, saop}ilo

Zahtjev Udru`enja „@ena-`rtva rata“

je to udru`enje, prenijela je Fena. - Razlog za to je ~injenica da se radi o ratnom zlo~incu masovnog i sistematskog silovanja na podru~ju Fo~e i Kalinovika kojeg kroz svoje izjave koje posjeduje Tu`ila{tvo BiH opisuju po spomenutoj tetova`i i imenu - navodi se u saop}enju.

BiH 104. po ekonomskim slobodama
Tomi}: Klijent u gipsu

Pudlica svira na klaviru i zavija u ritmu
Pudlica vlasnika iz SAD koji nije objavio svoje podatke postala je hit na internetu. Naime, pas stoji za klavirom, svira na njemu i zavija u ritmu muzike. Videosnimak pudlice koja pokazuje svoje muzi~ko umije}e pogledalo je vi{e od pola miliona ljudi.

lnosti koji su Jovi~i}a pretukli. Rije~ je o osu|enicima kojima se Jovi~i} vi{e puta suprotstavio jer su mu krali hranu i cigarete iz kasete.

BiH je na 104. mjestu po ekonomskim slobodama u svijetu prema Indeksu ekonomske slobode iz novog izvje{taja Fondacije „Heritage“ i „Wall Street Journala“. Od zemalja u okru`enju Makedonija je na 55., Slovenija na 66., Albanija na 70., Crna Gora na 76., Hrvatska na 82. i Srbija na 101. mjestu, prenijela je Onasa. U svijetu je ekonomski najslobodniji Hong Kong.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Slavko Lini}

SARAJEVO Tu`na vijest zatekla mnoge

Umro kompozitor Faruk Ja`i}
Dao je veliki pe~at muzi~kom svijetu u na{oj dr`avi, a meni je bio kao stariji brat, ka`e Vare{anovi}
je jo{ jedan veliki Sarajlija koji je tek trebao napraviti mnoge velike stvari. Napravio je studio kakvog nema na Balkanu i pripremao je ogromne projekte. Fake je bio moj drug od djetinjstva. Svirali smo zajedno i sara|ivali. Imao je slabo srce i ~esto sam mu skretao pa`nju da se ne nervira. On je, jednostavno, bio takav. Na kraju ga je to ko{talo `ivota - ka`e njegov dugogodi{nji prijatelj i saradnik Faruk Drina. Hari Vare{anovi} bio je skrhan bolom i tugom jer je izgubio velikog prijatelja. - Faruk je neko ko je obilje`io moj `ivot. Bio mi je kao stariji brat. Upoznali smo se jo{ u djetinjstvu, dru`ili smo se i sara|ivali decenijama. Jo{ sam u {oku. Faruk je dao veliki pe~at muzi~kom svijetu u na{oj dr`avi - ka`e Vare{anovi}. Komemoracija povodom iznenadne smrti ovog umjetnika bit }e odr`ana danas u 11 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo. D`enaza Faruku Ja`i}u bit }e klanjana danas u 15 sati na mezarju u Gunjanima kod Tar~ina, gdje }e biti D. ZEBA i ukopan.

Kriminalci u SDP-u
Lini}: Gospodarske teme

- Izbori dosta ovise o tome koliko }e HDZ upotrebljavati vanjskog neprijatelja. Oni }e svakako na}i vanjskog neprijatelja koji „}e ugro`avati Hrvatsku“ i time poku{ati skrenuti s gospodarskih tema. Naravno, na}i }e i kriminalce u SDP-u kako bi poru~ili da smo svi isti.
(Hrvatski politi~ar na portalu Dalje)

Daniela Trbovi}

Vijest o smrti Faruka Ja`i}a (52), aran`era, kompozitora i producenta, ju~er je iznenadila Sarajlije. Brojni prijatelji, rodbina, ali i muzi~ari i pjeva~i s kojim je sara|ivao bili su zate~eni. S bolom i nevjericom komentirali su odlazak ovog sarajevskog umjetnika. Prema informaciji koju smo dobili, uzrok smrti je sr~ani udar. - Ovo je veliki gubitak za Sarajevo i cijelu na{u muzi~ku Drina: Veliki scenu. Oti{ao gubitak

^etrdesete su sjajne godine
- ^etrdesete su sjajne. Ne pretjerujem, ne la`em. Bolje su od dvadesetih, bez sumnje. U dvadesetima si pun nekakvih `elja u koje ni sam nisi siguran. Zapravo ni ne poznaje{ sa- Trbovi}: Sticanje mog sebe, ne zna{ koje su ti mogu}nosti, jo{ samopouzdanja se privikava{ na sebe, otkriva{ ko si... Dok su ~etrdesete godine u kojima si ve} neke stvari poslo`io u `ivotu, u kojima (TV voditeljica za „Globus“) si stekao samopouzdanje.

Dra`en Anzulovi}

Ko{arka je biznis
Anzulovi}: Fer igra

Vare{anovi} s Ja`i}em: Sara|ivali decenijama

Uvijek je tra`io izlaz u muzici
Faruk Ja`i} u maju pro{le godine obilje`io je 35 godina rada. Muzikom se po~eo baviti jo{ u osmoj godini, u muzi~koj sekciji {kole na Vratniku, u kojoj je bio i Hari Vare{anovi}. Bio je dugogodi{nji ~lan narodnog orkestra Radio-Televizije Sarajevo, muzi~ki producent Sarajevske filharmonije, autor niza patriotskih i pop-rok pjesama, aran`er bh. tradicionalne muzike, predsjednik Nadzornog odbora JP TVSA. Za vrijeme uspje{ne karijere sara|ivao je s brojnim imenima kao {to su Toma Zdravkovi} i Safet Isovi}. Farukovo zdravstveno stanje znatno se pogor{alo u Njema~koj devedesetih godina, gdje je bio diplomat. Tamo je imao infarkt i dvije operacije ki~me. ^esto je znao re}i da je, bore}i se za zdravlje, izlaz tra`io u muzici. Osniva~ je producentske ku}e „Bosnaton“.

- Ko{arka je biznis, biznis sve odre|uje. Nisam bio naivan. Sa mnom se u normalnoj komunikaciji i fer igri svako mo`e o svemu dogovoriti. Argumentima se borim za dobrobit kluba. U saradnji s vlasnicima kluba znam i mogu prepoznati {ta je dobro za klub i kojim smjerom treba i}i.
(Ko{arka{ki trener za „Nacional“)

Neboj{a Milovanovi}

Bit posla je raditi s pravim ljudima
- Kada smo po~injali, bili smo mladi, svje`i, vodila nas je ta atmosfera gdje nismo razmi{ljali toliko o tome kakav je lik koji igramo koliko smo bili sretni {to smo u dru{tvu Milovanovi}: odli~nih kolega. Prvi kadar sam snimao s Ale- Mladi i svje`i ksandrom Ber~ekom. Iako sam bio uzbu|en, jer tada sam bio tre}a godina Akademije, zahvaljuju}i njemu, stidljivost i strah su nestali. Raditi s pravim ljudima i dandanas mi je bitno u poslu. (Glumac za „Ve~ernje novosti“)

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Vije}e ministara ju~er je donijelo odluku o raspodjeli 300.000 KM iz bud`etske rezerve za vrhunske rezultate u oblasti sporta za pro{lu godinu. Iako je na{a reprezentacija u sjede}oj odbojci ostvarila uvjerljivo najbolji rezultat od svih sportista u BiH u 2010. godini, Savez sjede}e odbojke BiH od dr`ave je dobio svega 20.000 KM. Olimpijski komitet dobio je 35.000 KM za u~e{}e na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru, koliko je dobio i Ko{arka{ki savez samo za u~e{}e u kvalifikacijama za

Sjede}i odbojka{i za srebro dobili svega 20.000 maraka

Kako dr`ava nagra|uje vrhunske sportiste

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

13. 1. 2011.

promjenljivo

Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci: Malo novca za rezultat

EP 2010. godine. Teniski savez BiH nagra|en je sa 30.000 KM na ime

tre}eg mjesta koje je postigao Damir D`umhur na Olimpijadi u Singapuru. Bokserski sa-

vez BiH nagra|en je sa 23.000 maraka, Odbojka{ki sa 20.000 KM, dok je Atletski savez BiH dobio 20.000 maraka za u~e{}e reprezentacije BiH na me|unarodnim svjetskim i evropskim takmi~enjima. Skija{kom savezu BiH iz bud`etske rezerve dozna~eno je 20.000 KM, D`udo savezu 19.000 maraka te [ahovskoj uniji u na{oj zemlji i Stonoteniskom savezu po 15.000 KM. Sa po deset hiljada maraka nagra|eni su Savez diza~a tegova u BiH i Sportski ribolovni savez, dok su po 7.000 KM dobili Ragbi savez, Vazduhoplovni, Plesni i SaS. R. vez kliza~a BiH.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

9

9 BANJA LUKA BR^KO 9 TUZLA 9 ZENICA 9 SARAJEVO 8 12 MOSTAR GORA@DE 8

Obla~no

Iako je od smjene direktora Javnog komunalnog preduze}a „Radnik“ Zavidovi}i proteklo tri dana, Nadzorni odbor ovog preduze}a jo{ nije imenovao vr{ioca du`nosti niti zapo~eo proceduru izbora novog direktora. Predsjednik Nadzornog odbora Hazim Halil~evi} potvrdio nam je da nije izabran D`aferovi}ev nasljednik, ali „da }e se neko ve} na}i“. Saznajemo da je njegov poziv upu}en na nekoliko adresa u preduze}u, ali da niko nije `elio preuzeti „vru}u fotelju“.

Niko ne `eli biti direktor
Dosada{nji direktor Zijad D`aferovi} smijenjen je jer je odbio potpisati odluku o povla~enju `albe na registraciju „Krivaje 1884“ zbog nagomilanog duga njenog osniva~a, dr`avne „Krivaje“, ali i privatizirane kompanije, od preko 3,5 miliona KM. D`aferovi} je kazao da }e svako ko ga naslijedi te povu~e `albu na registraciju, po njemu, napraviti krivi~no djelo. Nakon {to nije uspio u kolektivu Nadzorni odbor sada poku{ava na}i „dobrovoljca“ van A. D`. „Radnika“, ali bezuspje{no.

Nakon smjene u „Radniku“ iz Zavidovi}a

O~ekuje se umjereno do pre- LIVNO te`no obla~no vri9 jeme. Ne{to manje obla~nosti bit }e u Hercegovini i uglavnom u cijeloj zemlji toplo. Po kotlinama uz rije~ne tokove s maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera.
^ETVRTAK
13. 1. 2011.

NEUM

14

PETAK
14. 1. 2011.

SUBOTA
15. 12. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -2 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -10C do 100C
DNEVNE TEMPERATURE

od 20C do 110C
DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 140C

od 9 C do 17 C

0

0

od 80C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza i dalje je relativno nepovoljna, pri tome }e lo{ija slika biti u centralnim dijelovima zemlje, gdje bi du`e zadr`avanje naoblake moglo uzrokovati pote{ko}e osobama sa psiho smetnjama. Od meteoropatskih reakcija mogu}e su pojave malaksalosti, glavobolje i lo{ijeg raspolo`enja.

Grad Sarajevo
Uprava „Radnika“: Tra`e „dobrovoljca“
Izlazak 07.19 Zalazak 16.31

13. 1. 2011.
Izlazak 11.07 Zalazak 0.56

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

BIHA]

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

teme

REAKCIJE Nakon novog izvje{taja Me|unarodne krizne grupe

Komarica: Pismo ]ulumu

Italija dijeli stavove ICG-a
[vedska smatra da je izvje{taj ta~an Server tvrdi da ICG ignorira Dodikove prijetnje

Luji}: Odluka jednoglasna

Policija Br~kog

Biskup Komarica

Imovina Hrvata u RS na udaru

Goranu Luji}u jo{ jedan mandat

Banjalu~ki biskup Franjo Komarica upozorio je na~elnika Policijske uprave u Banjoj Luci Darka ]uluma kako se napadi na Hrvate povratnike u RS nastavljaju te da se, unato~ jemstvima vlasti, sistemski uni{tava njihova imovina, javila je ju~er KTA. Biskup Komarica je naglasio da se „na taj na~in dovode u pitanje obe}anja predsjednika RS Milorada Dodika o nesmetanom povratku prognanika“, prenijela je Onasa.

Zastupnici Skup{tine Br~ko Distrikta BiH usvojili su ju~er odluku kojom se aktuelnom {efu br~anske policije Goranu Luji}u produ`ava mandat za jo{ ~etiri godine. Rasprave o prijedlogu ove odluke uop}e nije bilo, pa je ona usvojena jednoglasno, javila je Fena.

Ratni zlo~in

Po~inje su|enje Slavku Lalovi}u
De Kardona: Problemi za BiH zbog OHR-a Hedberg: Realan prikaz stanja Server: Kao da je pisan u Banjoj Luci

Stranka za BiH

Stranka za BiH najo{trije osu|uje poku{aj paljenja centralne gradske d`amije Tekija u Bosanskoj Gradi{ci, koji se desio u no}i 10. januara 2011. godine, javila je Fena. U saop}enju SBiH dodaje se da je ovaj ponovljeni kriminalni ~in unio uznemirenost, nelagodu i strah me|u bo{nja~ke povratnike Bosanske Gradi{ke i susjednih op}ina.

Osu|en poku{aj paljenja d`amije

Italija smatra da Evropska unija mora razviti ulogu glavne sile u me|unarodnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Rajmondo de Kardona (Raimondo de Cardona), italijanski ambasador u Sarajevu, komentiraju}i navode iz izvje{taja Me|unarodne krizne grupe (ICG). ICG je, podsje}amo, objavio novi izvje{taj u kojem poziva EU da poja~a

^lanstvo u EU

svoje prisustvo, a da se Ured visokog predstavnika (OHR) povu~e iz aktivnog djelovanja u BiH. - Mi, tako|er, promoviramo sli~nu liniju. To nije ni{ta novo. ^injenica jeste da imamo OHR i program „pet plus dva“, i to se ne mo`e ignorirati. Ali, moramo znati da EU {alje signale da ne}e prihvatiti aplikaciju BiH za ~lanstvo sve dok imamo OHR. To stvara probleme, jer Brisel i mi `elimo da BiH napreduje, ali ako je

Ispravka

Nije Kopilan, nego Kaplan

Ambasada SAD i OHR bez komentara
Ameri~ka ambasada u Sarajevu nije `eljela komentirati izvje{taj ICG-a. - Svaka nevladina organizacija ima pravo na svoje stavove i poglede i mi ih radije ne bismo komentirali - re~eno je „Avazu“ u Pres-slu`bi ove ambasade. Sli~nog stava su i u Uredu visokog predstavnika. Portparol OHR-a Mario Brki} ka`e da ICG „ima pravo na svoje mi{ljenje“.

Tehni~kom oma{kom prilikom pripreme teksta pod naslovom „Tihi} `rtvovao Kaplana“, Kaplan: objavljen- Tehni~ka og u ju~e- gre{ka ra{njem „Avazu“, prezime gospodina Salmira Kaplana ispisano je kao Kopilan. Izvinjavamo se na{im ~itaocima i gospodinu Kaplanu zbog gre{ke u tehni~koj pripremi.

OHR jo{ tu, onda smo u blokadi - ka`e De Kardona. Ambasador navodi da Italija podr`ava sna`niju ulogu Delegacije EU te imenovanje utjecajne li~nosti za {efa misije. - Komesar za pro{irenje [tefan File (Fuele) i visoka predstavnica EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton) jasno su rekli da `ele oja~ano prisustvo u BiH. Italija to podr`ava i siguran sam da Brisel ima ozbiljan plan - isti~e De Kardona. Ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg (Bosse) ka`e da je prou~io izvje{taj Me|unarodne krizne grupe i da smatra kako je on realno predstavio stvari. - Rije~ je o jednom iznimno ta~nom dokumentu, koji opisuje gdje se sada nalazimo. Realisti~an je prikaz stanja, imaju}i u vidu poziciju u kojoj ~ekamo novu vlast u BiH i oja~ano prisustvo EU. Unija ve} dugo raspra-

vlja o svom djelovanju u BiH i ICG je o~ito dobro informiran o onome {to se doga|a u Briselu - ka`e Hedberg. No, ameri~ki analiti~ar Danijel Server (Daniel Serwer) ne podr`ava stavove Krizne grupe. On upozorava da se radi o „hrabrom prijedlogu“, ali koji gubi iz vida ulogu SAD i prijetnje RS. Reagiraju}i na izvje{taj, Server navodi da „sumnja kako EU mo`e ponuditi snagu i jasno}u koja je potrebna“. - Izvje{taj ignorira sve prijetnje predsjednika RS Milorada Dodika nezavisno{}u, ne uzimaju}i ih zaozbiljno. Ne vidim da bi izvje{taj uop}e bio druk~iji da je pisan u Banjoj Luci. BiH i dalje trebaju i SAD i EU. Najvi{e se bojim da }e EU po~eti pregovarati samo sa RS - ka`e Server.
T. LAZOVI]

Nema jasno}e

Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu „Slavko Lalovi}“ zakazan je za danas, najavljeno je iz Suda BiH, prenijela je Fena. Optu`nica Tu`ila{tva BiH Lalovi}a tereti za ratni zlo~in u Kalinoviku.

Zahtjev MUP-u RS

FTV tra`i za{titu za Vaskovi}a

Federalna televizija (FTV) saop}ila je ju~er da je od MUP-a RS zatra`ila li~nu pratnju za novinara te ku}e Slobodana Vaskovi}a iz Banje Luke, prenio je Tanjug. Zahtjev su potpisali izvr{ni direktor za program Zvonimir Juki} i generalni direktor FTV-a D`emal [abi} .

„BH-Gas“

Ustavni sud BiH

Ustavni sud BiH zaprimio je zahtjev dopredsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Sulejmana Tihi}a za ocjenu ustavnosti Zakona RS o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriju tog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja, javila je Fena.

Stigao zahtjev o imovini RS

Zbog neredovnih zasjedanja ~lanova Vlade FBiH koji su u tehni~kom mandatu, oni su tek prekju~er na vanrednoj telefonskoj sjednici donijeli Rje{enje o dodjeli ~ina glavnog generalnog inspektora policije Draganu Luka~u. Luka~ je za direktora Federalne uprave policije (FUP) imenovan 6. decembra 2010. na mandat od ~etiri godine. Vlada mu je s vi{e od mjesec zaka{njenja potvrdila dodjelu ~ina, koja }e mu se ra~unati od 7. decembra pro{le godine. Rije~ je o formalno-pravnoj proceduri koja se mora

Luka~u ~in glavnog generalnog inspektora
provesti prilikom svakog izbora novog direktora policije, koji automatski s tim imenovanjem dobiva i funkcionalni ~in glavnog generalnog inspektora, kao najvi{i mogu}i. Taj ~in stje~e isklju~ivo osoba koja je ispunila uvjete da prethodno ima ~in glavnog inspektora i koja je imenovana za direktora FUP-a. Po isteku mandata direktor policije vra}a se u ~in glavnog M. K. inspektora.

Nakon imenovanja za direktora FUP-a

Kompanija „BH-Gas“ upozorila je ju~er da je u januaru uo~en trend iznimno smanjenih uplata od svih potro{a~a prema „BH-Gasu“. Iz „BHGasa“ navode da takav pristup mo`e rezultirati samo jednim - odga|anjem uplata prema stranim partnerima.

Smanjena uplata od svih potro{a~a

Humanost

Pomo} gluhim osobama

Luka~: Vlada zakasnila vi{e od mjesec

Udruga gluhih i nagluhih osoba „Sluh“ Hercegova~ko-neretvanskog kantona organizirala je u suradnji sa „HT Eronetom“ humanitarnu akciju prikupljanja sredstva za nabavku pomagala za gluhe i nagluhe osobe, javila je Fena. Slanjem SMS-ova na broj 063 888 40 darujete dvije marke za nabavku spomenutih sredstava. Ova humanitarna akcija trajat }e od 30. aprila.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

9

SARAJEVO Potpisan Protokol o saradnji

Platforma SDP-a posva|ala sindikaliste
Platforma ~etiri stranke bit }e dopunjena stavovima Saveza samostalnih sindikata BiH Ovo }e izazvati raspad SSSBiH, tvrdi Toski} Konkretni zahtjevi

Potpisivanje peticije u Prijedoru: Podr{ka ratnom zlo~incu

Rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH i predstavnici politi~kih partija potpisnica platforme za formiranje vlasti u FBiH (SDP SDA, HSP i NSRzB) , potpisali su ju~er u Sarajevu Protokol o me|usobnoj saradnji. Protokolom su politi~ke stranke i Sindikat potvrdili da }e okvirna osnova za budu}u saradnju biti platforma ~etiri stranke dopunjena stavovima SSSBiH. Potpisnici su se obavezali da }e raditi na partnerskim osnovama „sa `eljom za pobolj{anjem ukupnog stanja u FBiH i BiH“. Tako|er, izrazili su uvjerenje da je Protokol mogu}e preto~iti u konkretne zahtjeve, koji su ju~er izostali. Toski}: Nisu - Na sa- imali odluku stanku je po- GO SSSBiH

Peticija je {amar `rtvama iz Prijedora
Porodica Zorana Babi}a tra`i da se on iz zatvora premjesti u ku}ni pritvor
Porodica Zorana Babi}a, biv{eg policajca iz Prijedora, kojeg je Sud BiH krajem pro{le godine zbog ratnog zlo~ina po~injenog u avgustu 1992. godine na Kori}anskim stijenama i u~e{}a u strijeljanju vi{e od 150 bo{nja~kih civila u prvostepenom postupku osudio na 22 godine zatvora, u Prijedoru je ju~er na gradskom trgu organizirala potpisavanje peticije kojom tra`i da se „Babi} iz pritvorske jedinice Suda BiH premjesti u ku}ni pritvor“. - Peticija je poku{aj da uti~emo na @albeno vije}e Suda BiH da koriguje odluku o visini kazne i uslova smje{taja u kojem je trenutno Zoran, koji je paraplegi~ar i vrlo te`ak invalid. Zoran ne mo`e da vodi sam brigu o svojoj higijeni, u te{kom je stanju, ima otvorene rane na nogama i u zatvoru mu niko ne smije pomo}i - kazao je ju~er \or|e Taranjac, Babi}ev punac, te dodao da je peticiju potpisalo oko 1.500 Prijedor~ana. Edin Ramuli}, predstavnik Udru`enja „Izvor“, koje okuplja porodice ubijenih i nestalih Prijedor~ana nesrpske nacionalnosti, ju~er

Zahtjev za premje{taj ratnog zlo~inca

Ramuli}: Poraz civilizacije

Sa sastanka u SSSBiH: Saradnja isklju~ivo s potpisnicama platforme

(Foto: S. Jordamovi})

ru~eno da platforma nije zakovana i da je otvorena za sve - kazao nam je Ismet Bajramovi}, predsjednik SSSBiH. No, pojedini predsjednici granskih sindikata ju~er su ustvrdili da bi Bajramovi}ev

[arena la`a za radnike
Amer Toski} upozorava da je Protokol, ustvari, nova {arena la`a za radnike. - Iza ovog protokola nema nikakve zakonske snage. [ta ako ove partije ne formiraju vlast? Zna~i, nema Saveza sindikata kao partnera. Ve}i dio granskih sindikata nije bio za ovo potpisivanje i bilo kakvo priklanjanje politi~kim strankama - upozorava Toski}.

potpis mogao otvoriti proces raspada SSSBiH. Predsjednik Sindikata grafi~kih, izdava~kih i medijskih radnika BiH Amer T oski} nije prisustvovao sastanku, jer je, kako ka`e, SSSBiH, koji je udru`enje gra|ana svih politi~kih orijentacija, na ovaj na~in stavljen u slu`bu samo jedne politike. Ovim ~inom, upozorava Toski}, ~etiri stranke bacile su kukavi~ije jaje, koje ima za cilj raspad Sindikata. - U potpisu se nalaze predsjednici stranaka, a ne predstavnici vlasti. Ovo je na

Na svoju ruku

svoju ruku potpisao Bajramovi} s nekoliko svojih saradnika. Nisu imali ni odluku Glavnog odbora SSSBiH. U Sindikatu imamo ~lanove i ostalih stranaka. [ta }e se dogoditi ako oni sutra odlu~e istupiti iz SSSBiH - kazao nam je Toski}. Predsjednica Samostalnog sindikata hemije i nemetala FBiH Kata Ivelji} poru~uje da radnici i njihovi predstavnici `ele sara|ivati s politi~kim partijama. Ali, pravi dijalog, ka`e, treba voditi s vlastima, koje jo{ nisu konstituirane.
F. KARALI]

je kazao da je potpisivanje ove peticije jo{ jedan poraz civilizacije na prijedorskim ulicama. - Prije mjesec na ovom istom mjestu organizirali smo protest u spomen nestalim `rtvama, civilima za kojim jo{ tragamo. I nije bilo vi{e od 70 ljudi. Prijedor jo{ nema sluha prema `rtvama, a odjednom svi saosje}aju s bole{}u jednog od osu|enika za ratne zlo~ine. Sasvim je sigurno da bi njegova kazna bila daleko ve}a da nije paraplegi~ar, tako da je ovo jo{ jedan civilizacijski poraz i zasigurno jo{ jedan {amar `rtvama - kaM. Z. zao je Ramuli}.

Nove ~lanove koalicije moraju prihvatiti sve stranke
Potvrdili smo da idemo na programsku, a ne matemati~ku koaliciju, kazao Pudari}
Glavni odbor (GO) Socijaldemokratske partije (SDP) BiH zasjedao je ju~er poslije podne u Zenici. Predsjednik GO SDP-a Svetozar Pudari} kazao je da su razmatrane sve odluke koje je Predsjedni{tvo stranke donijelo u protekla tri mjeseca. - Potvrdili smo da idemo na programsku, a ne matemati~ku koaliciju. Nismo imenovali stranke, ali ih mo`ete prepoznati u politi~koj platformi. Mogu joj se pridru`iti i druge stranke, uz saglasnost Predsjedni{tva SDP-a, koje je ovla{teno da postupa u ime Glavnog odbora - kazao je Pudari}. Govore}i o tome mogu li tforma, te da sve ~etiri stranke potpisnice platforme trebaju biti saglasne za pristup nove stranke. - @elimo napraviti konzistentnu vlast, od kantona do dr`ave. Mi `elimo programske pakete i koalicije, a ne okupljanje oko broja glasova. Ja bih li~no, kada bih bio pred dilemom da li da SDP bude vlast u kantonima ili dr`avi, odabrao kanton. Dr`ava, na`alost, nije mjesto gdje se mo`e rije{iti ve}ina od predlo`enih stvari iz predizbornog perioda. To su kantoni i entiteti - kazao je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija.
A. D`.

Glavni odbor SDP-a zasjedao u Zenici

Sa sjednice GO SDP-a: Razmatrane odluke Predsjedni{tva

dva HDZ-a biti me|u tim i takvim strankama, Pudari} je rekao da su za SDP prihva-

tljivi svi koji se dogovore s njima o programu, ~ija je osnova ranije usvojena pla-

Udruga „Telekom“ u Hrvatskoj podnijela je prijavu protiv mobilnih telekom operatora iz BiH zbog „rada na {tetu gra- Odoba{i}: |ana Hrva- Otkloniti tske“, odno- nesuglasice sno zbog toga {to se njihovi mobilni telefoni spajaju na mre`e operatera iz BiH. To im, kako se navodi, pri~injava zna~ajne i neopravdane roming tro{kove. Amela Odoba{i}, glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH, ju~er nam je kazala da }e prigovor ispitati, da }e poslati monitoring tim Agencije na navedene lokacije, te da }e eventualne nesugla-

Mobiteli u Dubrovniku spajaju se na bh. mre`e

Prijava protiv bh. telekom operatera

sice rije{iti na nivou hrvatskog HAKOM-a i RAK-a. Portparol „BH Telecoma“ Na|a Lutvikadi} Lutvikadi}: odbacila je Odbacuje tvrdnje Udrtvrdnje uge „Telekom“. Objasnila nam je da je ugovorom regulatornih agencija dvije dr`ave definirano da operateri u pograni~nim podru~jima koriste tzv. preferencijalne kanale kojima se eliminira smetnja rada drugog telekom operatera. Kako saznajemo, i gra|ani BiH imaju iste probleme sa signalom telekom operatera iz susjednih zemalja.
B. TURKOVI]

(Foto: D. Stojni})

Klub poznatih

Ajla Arifovi}

Sretna sam {to imam mnogo prijatelja
Li~ni profil novinarke Hayata
Ime i prezime: Ajla Arifovi}. Datum i mjesto ro|enja: 29. mart 1985. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih vi{e. Koji automobil vozite: „Peugeot 307“. Kako se odmarate: Najvi{e se volim odmarati uz TV, gledaju}i neku dobru komediju. Omiljeni muzi~ar: Veoma volim muziku, pa imam dosta dragih muzi~ara, na prvom mjestu je To{e Proeski, a onda tu su Eldin Huseinbegovi}, Dino Merlin, Sergej ]etkovi}, Aleksandra Radovi} i drugi. Volite li kuhati: Nemam mnogo vremena za kuhanje, ali se snalazim dovoljno da niko ne}e ostati gladan. Najdra`a knjiga: Ima ih vi{e, najvi{e djela Me{e Selimovi}a i Ive Andri}a. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Me{a Selimovi}. Za koji klub navijate: FK Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Ne volim samo}u, zato bih povela sve svoje prijatelje, tada vi{e otok ne bi bio pust. Jeste li ljubomorni: U granicama podno{ljivosti. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Stav i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Omiljeno pi}e mi je „koka-kola“, a {to se hrane ti~e, najvi{e bosanska jela. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

teme

APSURD Ho}e li iko stati ukraj kriminalu s obnovom cesta

[to lo{ije urade posao, zarade vi{e novca
Cesta u Ilija{u ispucala cijelom du`inom iako je rekonstruirana prije samo dva mjeseca Dokaza o prevarama ima napretek

Uloga Zavoda za saobra}aj
Osim Direkcije za puteve i privatnih kompanija, u sve je umije{an i Zavod za saobra}aj iz Sarajeva. Zavod, naime, s Direkcijom ima petogodi{nji ugovor za nadzor nad odr`avanjem regionalnih puteva u KS. Uz to, postavlja se pitanje za{to kantonalna inspekcija za ceste ni{ta ne poduzima.
Arifovi}: Gleda komedije

Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne radi drugima ono {to ne bi volio da tebi rade. Va{ najbolji prijatelj je: Na moju veliku sre}u, imam mnogo prijatelja, oni znaju koji su i koliko ih volim. Pratite li politi~ku situaciju: Slabo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Za ono {to bih `eljela uraditi 15 minuta je malo vremena. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Ilija{: Cesta propala rekordnom brzinom

Sazreli su svi uvjeti da se pravosudni organi uklju~e u zaustavljanje kriminala koji se godinama de{ava u vezi s izgradnjom i obnovom regionalnih i lokalnih puteva u Kantonu Sarajevo. Dokaza da je rije~ o kriminalu ima napretek, a najbolji primjer je obnova regionalne ceste u Ilija{u. Ova cesta krajem pro{le godine u potpunosti je rekonstruirana, odnosno stavljen je novi asfalt, za {ta je potro{eno oko pola miliona maraka poreznih obveznika. No, ju~er smo se uvjerili da je ova sa-

Dodatni profit

obra}ajnica „propala“ cijelom du`inom, i to samo dva mjeseca nakon {to je obnovljena. Kompanija „Citarprodukt“, koja je izvodila radove, ne samo da nije ka`njena nego je na svemu tome profitirala. Njoj }e, vjerovali ili ne, biti ispla}en dodatni novac kako bi popravila ovu cestu koju je tek renovirala! Naime, Direkcija za puteve KS, na ~ijem je ~elu Adem Zolj, sklopila je 2008. petogodi{nje ugovore s razli~itim kompanijama za odr`avanje puteva u svih sedam op}ina Kantona.

Te kompanije dobivaju novac iz bud`eta za popravku cesta, ali nemaju apsolutno nikakve odgovornosti niti obaveze da posao obave kako treba, {to je jedinstven primjer u svijetu. Drugim rije~ima, {to lo{ije i nekvalitetnije obave posao, odnosno {to prije ceste propadnu, oni }e vi{e zaraditi, jer }e ponovo dobiti novac za nove popravke tek obnovljenih cesta. Milioni maraka poreznih obveznika na taj na~in odlaze u privatne d`epove, a za to niko ne G. MRKI] odgovara.

Milioni maraka

SMS
SAMO DA ODE Mnogi gra|ani Vogo{}e su na pro{lim izborima dali glas Asimu Sarajli}u samo da bi ga otjerali s pozicije na~elnika Op}ine. Nisu vi{e mogli gledati {ta taj kriminalac radi s op}inskom imovinom uz pomo} Spahi}a i Kerle. Jadna je stranka u ~ijem vrhu sjedi ~ovjek s nadimkom Brav~e. To je ipak uvreda za ove `ivotinje koje su plemenitije od ve}ine na{ih vlastodr`aca. POSJEKO[E JAVOR - Ovih dana u konji~kim {umama bjesomu~no se sijeku posljednja stabla, primjerci gorskog javora rebrasa, od kojeg je ~uveni Stra-

Dnevni avaz 061-142-015
vskom politikom stranaka koje su svih ovih godina bile na vlasti. Uhljebljavanjem na bud`et polupismenih politi~ki podobnih kadrova onemogu}en je napredak dr`ave, a obrazovani koji su `rtve tih konkursa ili su oti{li ili `ele da odu iz ove zemlje. SVE U RASULU Samo kod nas ima da se policajcu koji veli~a ratne zlo~ince odredi simboli~na kazna oduzimanje 20 posto od pla}e. Ovo je jo{ jedan u nizu dokaza da je cijela dr`ava u rasulu, jer u svakoj normalnoj zemlji bi bio za sva vremena skinut iz dr`avne slu`be.

ANKETA me|u gra|anima Bugojna, Prijedora i Sarajeva

divari pravio vrhunske violine. Cijena ovog javora po jednom metru dosti`e i do 50.000 maraka. Aferim, napa}eni Bo{njaci! PLJUJU PO @RTVAMA - Meni je jako `ao nevinih ljudi koji su poginuli u ratu, a pogotovo kako se njihova smrt danas tretira u BiH! Zar BiH i svijetu nije dovoljno {to su izdali Srebrenicu nego jo{ dozvoljavaju da se pljuje po `rtvama? Sramota! Izgleda da se ~eka da pro|e vrijeme i da optu`ene proglase herojima. VELIKA [TETA Nenadoknadiva {teta ovom dru{tvu nanesena je korumpiranom kadro-

- Poslije rata se najvi{e ula`e u popravku i asfaltiranje cesta, ali sam veoma nezadovoljan kvalitetom postavljenog asfalta. Ilijaz Kriva je vlast. Ma{i}

Rupe na putevima sve govore
- Popravka i rekonstrukcija cesta je veoma unosan posao poslije rata. Smatram da se itekako krade na ovome, a kontrola neMehrudin ma. Cetin - Primopredaje cesta nema u seoskim sredinama, tako da niko ta~no ne zna koliko se materijala plati, a koliko stvarno do- Du{ica veze na teren. Do{en - Zakrpljene ceste s najlo{ijim materijalom slika su kra|e. Dok nije bilo korupcije, ceste su bile dobro ura|ene. Krive su Ibrahim op}ine i dr`ava. Tabakovi} - Nemam dokaza da se krade prilikom popravki cesta, ali se mo`e ~uti kako od ovog posla „bude svako zadovoljan“. Tu Jasmin ima sva{ta. Husi} - Zanimljivo je da tendere dobivaju uvijek jedni te isti, pa ~ak i oni koji se ba{ nisu proslavili na ovim poslovima. Sve pla}aju Ljiljana gra|ani. Vojinovi} - Ceste su katastrofa! Rupe na njima pokazuju da su ra|ene lo{im materijalom i da se neko na tome bogati.

Krade li se na popravkama cesta?

Bugojno Prijedor Sarajevo

- Nemogu}e je biti blizu meda, a ne oblizati prste. Kamioni materijala nerijetko zavr{avaju u privatnim dvori{tima. ^ijim, Hajra to ne znam. Vojnikovi} - Naravno da se upotrebom lo{ijeg materijala krade. Dr`ava nam nije ure|ena i vlast je jedini krivac za ovu situaciju i lo{e Ujkan stanje cesta. Turkovi}

A. M. - M. Z. - A. Nu. Rakanovi}

Naila

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

11

SREBRENIK Novalija Ibrahimovi}, kandidat SBB BiH

Privredni razvoj i zapo{ljavanje
Ibrahimovi}, kandidat za na~elnika, od 1992. do 1995. godine bio je i aktivni pripadnik Armije RBiH Bogata karijera

Pet stranaka ve} potvrdilo dolazak
Za SBB sastanak prihvatljiv, danas odlu~uju o tome ko }e prisustvovati skupu U ponedjeljak prijedlozi za deblokadu
Iako je spominjana mogu}nost da ve} sutra bude odr`an novi sastanak predsjednika stranaka u Parlamentu BiH, nova runda razgovora, ako u me|uvremenu ne bude ponu|en novi prijedlog, najvjerovatnije }e biti u ponedjeljak. To nam je ju~er izjavio privremeni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Adnan Ba{i}, koji je ujedno po funkciji i koordinator svih sastanaka koje organizira Parlament BiH. - Nadam se da }e na ovom sastanku kona~no biti poznato ko je odgovoran i za{to se ne nastavlja sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta BiH - rekao nam je Ba{i}. On je istakao i kako o~ekuje da na idu}em sastanku budu izneseni konkretni datumi i prijedlozi za odr`avanje nastavka konstituiraju}e sjednice Predstavni~kog doma i deblokadu dr`ave. U Zajedni~koj slu`bi Parlamenta BiH rekli su nam da su do ju~er poslije podne dolazak na sastanak

Pripreme za novi sastanak u Parlamentu BiH

Na prijevremenim izborima za na~elnika op}ine Srebrenik, koji }e biti odr`ani u nedjelju, 16. januara, Savez za bolju budu}nost BiH SBB BiH predstavljat }e iskusni srebreni~ki privrednik Novalija Ibrahimovi}. Ovaj diplomirani ekonomista dobitnik je „Zlatne zna~ke“ Univerziteta u Sarajevu, a u svojoj bogatoj karijeri obavljao je niz odgovornih funkcija u politici, privredi i prosvjeti. Od 1977. do 1981. godine radio je kao profesor u Srednjo{kolskom centru u Srebreniku, a nakon toga tri godine je u srebreni~kom „Ingramu“ obavljao funkcije direktora OOUR-a i RO. Od 1984. do 1986. godine veoma uspje{no je obavljao funkciju predsjednika Izvr{nog odbora Skup{tine op}ine Srebrenik, a potom je ~etiri godine radio kao pomo}nik direktora za finansije u firmi „Silikatni kompleks“ Tuzla. Krajem 1991. godine vra}a se u Srednjo{kolski centar Srebrenik, gdje je radio kao profesor ekonomske grupe predmeta, a godinu je obavljao

Hulusi}: Predsjedni{tvo odlu~uje

Ivani}: Spreman razgovarati

Ibrahimovi}: Povratak u politiku nakon 25 godina

i funkciju v. d. direktora ove obrazovne ustanove.

Bolja administracija
Radio je i u privatnom preduze}u „Ita Wolf“, a od 2003. godine do danas obavlja funkciju direktora privatnog preduze}a „Murex“ Srebrenik.

Voda svim gra|anima pod jednakim uvjetima
U svom izbornom programu Ibrahimovi} planira da putem unapre|enja lokalne infrastrukture svim gra|anima op}ine Srebrenik pod istim uvjetima osigura dovoljne koli~ine vode za pi}e. - Uz unapre|enje javnog prijevoza i uspostavljanje institucionalnih oblika za bolje odr`avanje lokalnih puteva, uli~ne rasvjete, mezarja i javnih parkirali{ta, nastojat }u uspostaviti i bolju kontrolu odlaganja krutog i te~nog otpada kako bi se zaustavilo ugro`avanje izvori{ta vode za pi}e - ka`e Ibrahimovi}.

Ibrahimovi} je od 1992. do 1995. godine bio i aktivni pripadnik Armije RBiH. Glavni motiv njegovog povratka u politiku, nakon pauze od skoro 25 godina, kako sam ka`e, jeste `elja da svojim bogatim iskustvom osigura preduvjete za bolji i razvijeniji Srebrenik. - Moje djelovanje bit }e usmjereno na organiziranje efikasnijeg rada preglomazne op}inske administracije koja treba biti daleko vi{e u funkciji gra|ana, na pobolj{anje uvjeta za privredni razvoj i zapo{ljavanje, te smanjenje rada nacrno. Jedan od prioriteta bit }e i ubrzanje aktivnosti na toplifikaciji Srebrenika, pobolj{anje politike raspolaganja gra|evinskim zemlji{tem i pobolj{anje socijalne za{tite - isti~e IbrahiO. MUJKI] movi}.

zvani~no potvrdili predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija, SDA Sulejman Tihi}, NSRzB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi}, HSP-a Zvonko Juri{i} i PDP-a Mladen Ivani}. ^lan Predsjedni{tva SBB BiH Mirza Hulusi} ju~er nam je rekao da je za ovu stranku sastanak potpuno prihvatljiv, ali da }e strana~ko predsjedni{tvo

danas na svojoj redovnoj sjednici odlu~iti ho}e li skupu prisustvovati predsjednik Fahrudin Radon~i} ili neko drugi kome }e Predsjedni{tvo stranke dati puni mandat da odlu~uje. - Li~no o~ekujem da }e SBB BiH predstavljati gospodin Radon~i} - kazao nam je Hulusi}.
S. RO@AJAC

Predsjedavaju}i Skup{tine USK Husein Ro{i} ju~er je u Biha}u i zvani~no imenovao Hamdiju Lipova~u za mandatara budu}e Vlade USK. - Iako sam od gra|ana USK na posljednjim izborima izabran za poslanika u Parlamentu BiH, znao sam da je moje mjesto ovdje - kazao je Lipova~a i dodao kako bi bilo kukavi~ki da je oti{ao u Sarajevo. Lipova~a je kazao da }e do kraja januara iza}i s imenima devet ministara te da bi sjednica Skup{tine USK, na kojoj bi se glasalo o novoj Vladi USK, mogla biti odr`ana po~etkom M. D. februara.

Hamdija Lipova~a i zvani~no mandatar

Vlada Unsko-sanskog kantona

Rosi} i Lipova~a: Uskoro imena ministara

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

panorama

PROJEKTI Sve~ano otvorena nova zgrada Op}ine Fojnica

Prostorije za izdavanje li~nih dokumenata u Zvorniku

Gu`ve u Zvorniku

Svi bi biometrijski paso{

Na vlastite prostore ~ekali punih 65 godina
Rekonstrukcija nove zgrade Op}ine, nekada{njeg motela „Jezero“, zapo~ela je prije tri godine  Projektovana za razvoj u narednih 30 godina

Stupanjem na snagu bezviznog re`ima, odnosno ukidanjem viza za putovanja u zemlje [engena, pove}ana je potra`nja za biometrijskim paso{ima pa je tako i u prostorijama za izdavanje li~nih dokumenata u Zvorniku primjetna gu`va. - Pove}an je interes gra|ana za biometrijskim paso{em, najvi{e stoga jer ukidanjem viza mogu oti}i u posjetu rodbini ili turisti~ki putovati, mada ne tamo i raditi, o ~emu one koji dobiju novi biometrijski paso{ informi{u na{i radnici, dijele}i im odgovaraju}i edukativni i informativni materijal - isti~e na~elnik SJB Zvornik Stanimir Vidovi}. Me|u prvima koji su dobili novi paso{ je i Velinka Martinovi}, koja ka`e da jedva ~eka da ode sinu u Njema~ku, kao i Neboj{a Markovi} koji }e tako|er kod rodbine u M. M. Njema~ku.

[ta mi se (ne)svi|a u Gora`du

Slaba briga o {ti}enicima Doma za stare

Sve~anim presijecanjem vrpce, Fojnica je prvi put dobila vlastitu zgradu Op}ine. Prije samog otvaranja nove zgrade uslijedio je bogat kulturno-zabavni program u kojem su nastupili polaznici [kole gitare O[ „Muhsin Rizvi}“. Vrpcu su presjekli ameri~ki i holandski ambasadori u BiH, Patrik Mun (Patrick Moon) i Sveder van Vorst tot Vorst (Sweder van Voorst tor Voorst), Mario Vignjevi}, ispred [vedske agencija za me|unarodni razvoj i suradnju u BiH (SIDA) i na~elnik op}ine Fojnica Salkan Merd`ani}. Sve~anosti u Fojnici prisustvovali su predstavnici politi~kog, javnog, kulturnog i vjerskog `ivota op}ine, donatori, izvo|a~i radova i vi{e od hiljadu Fojni~ana.

- U ovom gradu svi|aju mi se dobri ljudi koji se me|usobno poma`u koliko mogu i koji razumiju ove na{e jade koji su nas ponovo, 15 godina od rata, ponovo sna{li. Drago mi je {to je kulturno-zabavni `ivot u posljednje vrijeme intenziviran, {to smo imali projekcije filmova, a imamo i dobru biblioteku. Ne svi|a mi se {to smo ne- Fadil Konakovi}, penzioner uredni, {to bacamo otpatke po gradu, pravimo nove deponije i nikako da do|emo do jedne ekolo{ke kulture, da to vi{e ne ~inimo. Ne svi|a mi se ni tretman {ti}enika Doma za stare o kojima se ne vodi dovoljno brige, iako su oni nekad gradili Al. B. ovu dr`avu - ka`e Fadil Konakovi}, penzioner.

Me|unarodni propisi

Mun, Merd`ani}, Vorst tot Vorst i Vignjevi} presijecaju vrpcu

- Op}ina Fojnica ~ekala je 65 godina da dobije vlastitu zgradu. Sada bi procedura izdavanja svakog dokumenta trebala biti kratka i jednostavna. Ovaj objekt se radi vi{e od tri godine. Planirana investicija iznosi 1.800.000 KM, a do sada je ulo`eno oko 1.200.000 KM. Od toga smo 50 posto imali donacije, a 50 posto obezbijedili kroz bud`ete - kazao je na~elnik Salkan Merd`ani}. Rekonstrukcija nove zgrade Op}ine, nekada{njeg motela „Jezero“, zapo~ela je prije tri godine. Sve je ra|eno po principima koje nala`u me|unarodni propisi, a to zna~i da na 500 stanovnika ide jedan uposlenik. Trenutno Op}ina Fojnica ima 50 uposlenika, a nova zgrada je projektovana za razvoj u narednih 30 godina, kada se pretpostavlja da }e u op}inskim slu`bama biti 87 uposlenih. Ovo je dio druge faze Projekta upravne odgovornosti (GAP) za koji su sredstva osigurali (GAP) 90.000 dolara, Op}ina Fojnica 307.000 dolara, od ~ega je 105.000 dolara obezbijedila Organizacija za odr`ivi razvoj u FBiH (ODRAZ). Otvaranjem nove zgrade Op}ine i uspostavljanjem moderno opremljenog i multifunkcionalnog Centra za pru`anje usluga gra|anima, otpo~inje nova era djelovanja organa lokalne samouprave. H. ^UKLE

Jednostavna procedura

Pravoslavna Nova godina u Br~kom

Do~ek uz ’Zvezde Granda’ i truba~e

Srpska omladina Br~ko distrikta, koja objedinjuje sve nevladine organizacije iz reda srpskog naroda, organizovat }e do~ek pravoslavne Nove godine u centru Br~kog, pi{e Srna. Na platou ispred spomenika srpskim braniocima Br~kog 13. januara uve~e nastupit }e pjeva~i iz projekta „Zvezde granda“ Jelena Kostov i Nemanja Nikoli}, kao i truba~ki orkestar iz U`ica. Ta~no u pono} nad gradom }e biti prire|en vatromet. Pokrovitelji ovogodi{njeg do~eka su Vlada Br~ko distrikta i Srpsko privredno vije}e iz Br~kog.

Brojni gosti i gra|ani na sve~anosti

Nova era

Sjajan primjer saradnje
Nakon {to je obi{ao radne prostore nove zgrade Op}ine ambasador SAD u BiH Patrik Mun nam je kazao: - Ovo je sjajan primjer me|unarodne saradnje SAD, [vedske i Holandije te bh. op}ina. Ovo je tako|er primjer rada Projekta upravne odgovornosti koji radi na tome da se pobolj{a kvalitet usluga, a time i kvalitet vlasti. Zadovoljstvo mi je {to sam sa vama ovdje i vidim da su gra|ani zadovoljni - kazao je ameri~ki ambasador.

Premije zdravstvenog osiguranja u LK

I ove godine markice 30 KM

Prema odluci Zavoda zdravstvenog osiguranja Livanjskog kantona, i ove godine }e premije osiguranja, ili takozvane markice, ko{tati 30 KM po osobi, a one osloba|aju u~e{}e u participaciji u zdravstvenim ustanovama na podru~ju ovog kantona. Markice se mogu kupiti u svim podru~nim zavodima zdravstvenog osiA. K. guranja do 28. februara.

Gosti u obilasku prostorija Op}ine

Trebinjska Komisija na terenu

[teta procijenjena na oko 30 objekata

Komisija za procjenu {teta od poplava op{tine Trebinje zavr{ila je procjenu na oko 30 stambenih i pomo}nih objekata te poljoprivrednog zemlji{ta u Popovom i Petrovom polju, kao i na Ljubomiru. Komisiji je podneseno i petnaestak privatnih zahtjeva za procjenu {tete, a u narednim danima trebala bi biti ura|ena procjena na imanjima i objektima koje su u novembru i decembru pogodile P M. . velike poplave.

Umjesto vi{e od 90 mati~nih knjiga, koliko ih je vo|eno za podru~je op{tine Doboj, ubudu}e }e se voditi samo 15 knjiga ro|enih, umrlih, vjen~anih i dr`avljana, koliko je i mati~nih podru~ja u ovoj op{tini. Mati~ne knjige }e se vo-

Jedna knjiga za jedno mati~no podru~je
diti u 14 mjesnih kancelarija i u centralnoj Mati~noj kancelariji, koja se nalazi u zgradi Op{tine Doboj. Gordana Dejanovi}, {ef Odsjeka za op{tu upravu, navodi da su ranije mati~ne knjige vo|ene za svako naseljeno mjesto, a sada }e se za jedno mati~no podru~je koje ubuhvata vi{e naselja voditi samo jedna knjiga. - Uzet }emo primjer manje mjesne kancelarije, poput Boljani}a, u kojem su se vodile mati~ne knjige za Boljani}, T eku}icu i Konoplji{te. Sada }e se voditi samo jedna knjiga za

Odsjek za op{tu upravu Op{tine Doboj

sva ta mjesta - ka`e Dejanovi}. Ona je dodala da ovakav na~in vo|enja mati~nih knjiga, koji predvi|a novi Zakon o mati~nim knjigama RS, donosi velike materijalne u{tede i olak{ava pru`anje usluga gra|anima op{tine S. ^a. Doboj.

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

13

TUZLA Okon~ana vi{emjese~na sapunica u Gimnaziji „Me{a Selimovi}“

Azra Gazibegovi} nova direktorica od 7. januara
Propali strana~ki poku{aji da se na mjesto direktora postavi Minela Spahi}, bliska rodica ministrice obrazovanja Mirzete Had`i}-Suljki}

Fatiha na mezaru Senada Po`egi}a

Udru`enje boraca Patriotske lige Kalesija

Azra Gazibegovi} odlu- ni [kolski odbor proteklih kom [kolskog odbora izabr- mjeseci razmatrao je prigoana je za novu direktoricu Gi- vore kandidata na izbor Mimnazije „Me{a Selimovi}“ nele Spahi} u ranijem postuTuzla, ~ime je vi{emjepku, nakon ~ega je se~na sapunica oko ponovljena proceduizbora novog direktora ra za izbor direktora. kona~no dobila epilog. U skladu sa zakoGotovo godinu nanom, ~lanovi [kolkon raspisivanja koskog odbora izabrali nkursa, ~iju su procesu Azru Gazibegovi} duru pratile razne maza novu direktoricu lverzacije i strana~ki sa tri glasa, dok je poku{aji da se na mje- Gazibegovi}: glas manje imao Misto direktora postavi Preuzela dhat Pari}, a SmiljaMinela Spahi}, bliska funkcijiu na Vovna je bila bez rodica ministrice obrglasova. Gazibegoazovanja TK Mirzete Ha- vi} je nakon izbora odmah i d`i}-Suljki}, nova direktor- imenovana na funkciju dirica je zvani~no preuzela fu- ektora - kazao je Edvin Agi}, nkciju 7. januara. v.d. predsjednik [kolskog - Novoizabrani privreme- odbora Gimnazije.

Godi{njica Regionalnog savjetovanja komandanata

U organizaciji Udru`enja boraca Patriotske lige Kalesija obilje`ena je 19. godi{njica Regionalnog savjetovanja komandanata Patriotske lige za sjeveroisto~nu Bosnu koje je odr`ano 11. janura 1992. godine u prostorijama O[ Toj{i}i. Program obilje`avanja je po~eo obilaskom {ehidskog mezarja u Donjim Raincima i mezara Senada Po`egi}a, dobitnika „Zlatnog ljiljana“, te polaganjem cvije}a kod [ehidske ~esme ispred d`amije u Donjim Raincima. Alija Muminovi}, jedan od osniva~a Patriotske lige u Kalesiji, kazao je da je upravo u Donjim Raincima izvr{eno prvo postrojavanje jedinica Patriotske lige Kalesija. Cvije}e je polo`eno i na spomen-obilje`je {ehidima i poF. S. ginulim borcima u Toj{i}ima.

Malonogometni turnir u Doboj Istoku
Gimnazija: Konkurs za izbor direktora raspisan pro{le godine

Pritisci javnosti urodili plodom
Pritisak i negodovanje javnosti na nastojanja resorne ministrice da za mjesto direktora jedne od najuglednijih {kola sjeveroisto~ne Bosne postavi rodicu, donekle su urodili plodom. Naime, Spahi} je nakon velikog medijskog pritiska odustala od dalje procedure u izboru direktora, a dalji tok izbora pratile su jo{ i sva|e, prijetnje, optu`be pojedinaca da su zloupotrijebili polo`aj, zbog ~ega je cijeli slu~aj zavr{io i na sudu.

Tokom konkursa, kada je Minela Spahi} prvobitno bila izabrana, odr`ano je i tajno glasanje me|u uposlenicima ove {kole, koji su bili nezadovoljni tom odlukom. Zanimljivo je da tada sada{nja direktorica Gazibegovi} nije dobila nijedan glas. Nakon izbora slijedi zakonski propisan `albeni rok, ukoliko bude nezadovoljnih ovom odlukom, a poslije i imenovanje stalnog [kolskog odbora, po isteku mandata trenutnom, privrA. Mu. emenom.
^lanovi najuspje{nije ekipe

Nije dobila nijedan glas

Upu}uju}i poziv gra|anima Srebrenika da u {to ve}em broju iza|u na predstoje}e prijevremene izbore 16. januara, kako se ne bi dogodilo da relativno mali broj glasa~a odlu~i o izboru op}inskog na~elnika, predstavnici OO Saveza za bolju budu}nost BiH na ju~era{njoj pres konferenciji najavili su i svoj centralni promotivni skup, zakazan za petak, 14. januara u srebreni~kom Domu kulture, s po~etkom u 18 sati. Uprkos tome {to je ter-

Centralni promotivni skup SBB BiH u petak u Domu kulture

Prijevremeni izbori za na~elnika op}ine Srebrenik

Pobijedila ekipa iz Klokotnice

U sportskoj sali O[ „Klokotnica“ odr`an je 3. malonogometni turnir „Veterani Doboj Istoka 2010“. Organizator turnira bio je NK „Doboj Istok“, a u~estvovalo je 10 ekipa sa podru~ja Doboj Istoka i susjednih op}ina. Nauspje{nija je bila ekipa Knji`ara „Ado“ iz Klokotnice. U sklopu turnira odr`an je i izbor sportiste godine. Prije finalne utakmice predsjednik Sportskog saveza Doboj Istoka [aban Muji} uru~io je priznanja zaslu`nim sportistima, kolektivima i sportskim radnicima. Nauspje{niji sportski radnik je Avdo Mehinovi} a kolektiv NK „Doboj Istok“ iz Klokotnice. Sportistom godine progla{en je Adnan Pu{karevi}, ~lan Atletskog kluba Er. M. „Doboj Istok“.

Iz Mati~nog ureda @ivinice

U decembru sklopljeno 10 brakova
Prema podacima Mati~nog ureda @ivinice, u decembru 2010. godine u bra~ne vode uplovilo je deset parova. Brak su sklopili Edin Ahmi} i Melisa Ligi}, Mirza Nuki} i Mersija Sinanovi}, Amir Behlulovi} i Edita Hujdurovi}, Damir Suba{i} i Marina Mihajlovi}, Kenan Avdagi} i Alma Ni{i}, Rizah Alji} i Seldina Glavi}, Mehmed Kenan Avdagi} i Alma Ni{i} Seli} i Enida Me{i}, Elvir [abanovi} i Mevla Kova~ei}, Belmir Talovi} i Mirzeta Halilovi} te Asmir Be}irovi} i Belisa [ehi}. Sa. M.

Poziv bira~ima
Kandidat SBB-a za na~elnika op}ine Srebrenik Novalija Ibrahimovi} i ovaj put uputio je poziv bira~ima da na predstoje}im izborima ne vode samo ra~una o strana~koj pripadnosti, nego da biraju onog kandidata za kojeg smatraju da }e ispo{tovati data obe}anja i voditi brigu o svim gra|anima op}ine.

Sa presa: Lokalna tv mijenja najavljenu koncepciju debatne emisije

min odr`avanja ovog skupa pravovremeno rezervisan, pojavio se problem najavljenog promotivnog skupa jo{ jednog politi~kog subjekta istog dana u ve~ernjim satima, {to, prema mi{ljenju

Mahira Nurkanovi}a, predsjednika OO SBB, dodatno ote`ava tehni~ku organizaciju njihovog skupa. S pres konferencije upu}en je i apel menad`mentu lokalne kablovske televizije

„Jata“ da ispo{tuje prvobitno najavljenu koncepciju debatne emisije sa su~eljavanjem sva ~etiri kandidata za op}inskog na~elnika, a ne izmijenjenu od dvije emisije sa po O. M. dva kandidata.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

SARAJEVO Pretres stana i automobila

Zaplijenjen dokazni materijal

(Foto: FUP)

Zatra`en pritvor za 18 automafija{a
Protiv trojice privedenih zatra`ene mjere zabrane
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je odre|ivanje pritvora za 18 osoba uhap{enih u policijskoj akciji provedenoj u dvije dr`ave, Srbiji i BiH, pod kodnim nazivom „Kamen“, usmjerenoj protiv automafije. Za troje privedenih zatra`ene su mjere zabrane. Svi oni sumnji~e se za organizirani kriminal, krivotvorenje isprava, te{ku kra|u, iznudu, krijum~arenje, prikrivanje, zloupotrebu polo`aja, primanje mita, izradu i nabavku oru`ja i sredstava namijenjenih ~injenju drugih krivi~nih djela. Pritvor je zatra`en za [emsudina Hod`i}a [vabu (30) iz Sarajeva, osumnji~enog za organiziranje grupe koja se bavila kra|om automobila, njihovom preprodajom i prevo`enjem u Srbiju. Na spisku za pritvor su i Enis Mandal (28) zvani Pajser, koji je ranije hap{en zajedno s Hod`i}em, te Goran Pe}aranin \ura (39), ro|en u Beogradu, dr`avljanin BiH i Srbije, koja je za njim raspisala me|unarodnu potjernicu. Osim za njih, pritvor je zatra`en i za Admira Kova~evi}a (32) iz Mostara, Edina Kazagi}a (30) iz Sarajeva, Mustafu Demirovi}a (28) iz Sarajeva, Dragana Iki}a (33) iz Sarajeva, grani~nog policajca Slobodana Stojanovi}a (49) iz Zvornika, Krstu Jak{i}a (57) iz Zvornika, Josipa Ra{u (35) iz Kiseljaka, Jozu ]orluku (52) iz Gruda, Bernarda Musu (38) iz [irokog Brijega, Ivicu Karamati}a (50) iz Posu{ja, Mirnesa Mahovki}a (32) iz Tuzle, Damira Ja`i}a (42) iz Sarajeva, Nadu Govedarica (50) iz Bijeljine, Ajdina Salmana (34) iz Sarajeva i Ivicu ]orluku (35) iz Gruda. Umjesto pritvora za Esudina Had`i}a (26) iz Sarajeva, Vladimira Lizdeka (26) zvanog Lubenica s Pala i Vedrana [kavu (21) iz Zvornika zatra`ene su mjere zabrane koje se ogledaju u tome da ne smiju putovati niti napu{tati mjesto boravka, te da se moraju svakodnevno javljati policiji. Tokom akcije na podru~ju BiH prona|eno je 15 ukradenih automobila, a u Srbiji je otkiven 21 automobil ukraden u BiH. U pretresima je otkriven i veliki broj dokaza na osnovu kojih je vidljivo da su pripadnici ove grupe posjedovali alat za kra|u vozila koja B. C. su bila za{ti}ena.

Epilog akcije „Kamen“

Kod Damira Pand`i}a prona|eno vi{e od 5,5 kilograma marihuane
Policija od 31-godi{njaka oduzela i 120 grama „spida“, pi{tolj „glock“ i municiju

Organiziranje grupe

Javljanje policiji

Pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe narkotika MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su 31-godi{njeg Damira Pand`i}a iz Sarajeva, koji je osumnji~en za nabavku i prodaju droge. Inspektori su pretresli Pand`i}ev stan u ulici D`emala Bijedi}a, kao i njegov automobil „golf 3“. U stanu i vozilu policajci su prona{li vi{e od pet i po kilograma marihuane, 120 grama „spida“, kao i pi{tolj „glock“ kalibra 9 milimetara s okvirom i 17 metaka. Daljnjim pretresom prostorija policajaci su prona{li i 119 metaka razli~itog kalibra, dvije digitalne vage za precizno mjerenje i drugi pribor za prepakivanje droge u paketi}e. Kod osumnji~enog je prona|en i nov~anik s li~nim dokumentima i 630 maraka, za koje policajci pretpostavljaju da potje~u od preprodaje droge, a oduzet mu je i mobitel. Pand`i} se tereti za krivi~na djela nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u pr-

Droga, oru`je i novac izlo`eni u MUP-u KS

(Foto: B. Nizi})

omet opojnih droga, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oru`ja. Nakon saslu{anja osumnji~eni je ju~er pre-

dat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. Branilac osumnji~enog Omar Mehmedba{i} ju~er

nam je potvrdio da se Pand`i} branio {utnjom prilikom ispitivanja u MUP-u Kantona Sarajevo. Ad. A.

Zapaljena vikendica poduzetnika D`evada Be~i}a
[teta se procjenjuje na oko 40 hiljada KM Ispituju se uzroci izbijanja vatre
Velika i prostrana vikendica sagra|ena od ~vrstog materijala, vlasni{tvo lukava~kog poduzetnika D`evada Be~i}a, zapaljena je preksino}, a po`ar je vatrogascima Teritorijalne vatrogasne jedinice Lukavac i policiji dojavljen u 5.30 sati ujutro. ^etvorica vatrogasaca s dva vatrogasna vozila gasili su vatru, ali su unato~ svemu krov i potkrovlje u potpunosti izgorjeli. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela kriminalisti~ke policije PU Lukavac i inspektor protivpo`arne za{tite Ministarstva unutra{njih pood oko 40 hiljada konvertibilnih maraka i dalje se provode odre|ene istra`ne radnje. Nekoliko osoba je privedeno i ispitano. U Lukavcu, gdje Be~i} `ivi, ali i u rodnom Devetaku, niko nije htio javno govoriti o tome {ta bi moga biti uzrok po`ara, odnosno da li je on namjerno podmetnut. Zna se da je Be~i} bio vlasnik lukava~ke firme CPM i da je u poslovanju imao problema, te da je novodno biznis namjeravao pokrenuti i u Banjoj Luci. Zna se i to da je do vikendice asfaltirao {irok put i da je u njoj H. ^ALI] ~esto boravio.

Devetak kod Lukavca

Sedamdesetpetogodi{nji Franjo Marjanovi} iz Husina kod Tuzle preminuo je u UKC-u Tuzla od povreda zadobivenih u saobra}ajnoj nesre}i koja se u subotu dogodila u ovom naselju. Njega je automobilom BMW udario 22-godi{njak iz Banovi}a, a tri dana ljekari UKC-a borili su se za njegov `ivot. Uzroci saobra}ajne ne-

Franjo Marjanovi} podlegao u bolnici

Poslije udesa kod Tuzle

sre}e jo{ se istra`uju. Tu`ila{tvo TK, prema rije~ima portparola Admira Arnautovi}a, jo{ ~eka policijski izvje{taj. - Ranije je nare|eno uzimanje uzoraka krvi i urina i od povrije|enog i od voza~a. Nakon smrti izdata je i naredba za obdukciju - kazao je Arnautovi}, dodaju}i da se ne razmatra mogu}nost priE. H. tvaranja voza~a.

Izgorjeli potkrovlje i krov

(Foto H. ^ali})

slova Tuzlanskog kantona. Radi rasvjetljavanja ovog

po`ara u kojem je vlasniku nanesena materijalna {teta

Sudija za prethodni postupak dobojskog Okru`nog suda odredio je jednomjese~ni pritvor Niki Mihajlovi}u (54) iz Vlaji}a kod Tesli}a, osumnji~enom za ubistvo nevjen~ane supruge Vukosave Ili} (64) koju je na S. ^a. Badnje ve~e badnjakom pretukao nasmrt.

Ubici supruge odre|en pritvor

Pripadnici Specijalne jedinice policije MUP-a RS pretra`ivali su ju~er korito Vrbasa do u{}a u Savu u potrazi za bilo kakvim tragom koji bi pomogao u pronalasku dvogodi{njeg Damjana Oroza, za kojeg se sumnja da se utopio u Vrbasu po~etkom decembra u blizini

Specijalci tragali za tijelima utopljenika
porodi~ne ku}e u ^elincu, kao i Svjetlane Pe}anac (14) iz Lakta{a, koja je uo~i Nove godine izvr{ila samoubistvo skokom u istu rijeku. - Osim niskog vodostaja rijeke, naruku roniocima i{la je i izuzetna vidljivost i bistrina vode. Me|utim, jo{ ni{ta nije na|eno, pa ni dijelovi njihove odje}e ili drugi predmeti - potvrdili su u CJB Banja Luka. Specijalci su u Vrbas u{li u blizini Rebrova~kog mosta u Banjoj Luci, odakle su krenuli u potragu sa tri ~amca, a osim policije za nestalom djevojkom tragala je i njena rodbina, mje{tani i kom{ije. B. S.
Pe}anac: Sko~ila u Vrbas

Potraga u Banjoj Luci

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

15

JAJCE Pet dana od samoubistva 21-godi{njakinje

Ronioci pretra`ili podno`je vodopada, ali bez rezultata
Nakon ju~era{nje akcije potvr|eni navodi svjedoka koji su tvrdili da je poslije skoka tijelo Mirele Lizalo odvukla rije~na struja niz Vrbas
Ni ju~era{nji dan nije dao `eljene rezultate u potrazi za tijelom 21-godi{nje Mirele Lizalo koja je 7. januara oko 14.30 sati sko~ila s vodopada u Jajcu.
Andelija pokazuje gdje je pucano na njega

Pucao na ^engi}-Vili

Predao se Aldin Halilovi}
Aldin Halilovi} mnji~eni se ju~er u po(20), koji je od liciji branio {utnjom. po~etka januara bio Halilovi} se suu bijegu zbog pucnjamnji~i da je 4. deceve ispred kafi}a „Xmbra ispalio nekoliko Tend“ u sarajevskom hitaca u pravcu nogu naselju ^engi}-Vila, Amira Andelije, vlaju~er se u pratnji svog snika kafi}a „X-Tend“, advokata Omara Mejer njemu i ostalim hmedba{i}a predao Mehmedba{i}: mladi}ima iz te grupe slu`benicima Polici- Do{ao s bra- ranije nije dozvolio jske uprave Novo Sa- njenikom ulazak u objekat. Porajevo. vrije|enih nije bilo, a On je nakon predaje i policija je tokom uvi|aja uhap{en zbog sumnje da je ispred kafi}a prona{la ~etiri po~inio krivi~no djelo izazi- ~ahure malokalibarskog B. C. vanja op}e opasnosti. Osu- oru`ja.

Smanjen dotok
Uz pripadnike Policijske uprave Jajce, Slu`be civilne za{tite, Vatrogasnog dru{tva i Rafting kluba ‘’Jajce’’, za razliku od prethodnih dana, u ju~era{nju potragu bila je uklju~ena i

U krugu Doma zdravlja u Glamo~u
Pripreme pred po~etak tra`enja utopljenice
(Foto: S. Behari})

Lizalo: Nestala u vodi

Specijalna jedinica za potrage iz ZDK, koja u svojim redovima ima obu~en ronila~ki tim. Kako nam je rekao Bare Pr{lja, na~elnik PU Jajce, ro-

nioci Specijalne jedinice pretra`ili su podno`je vodopada. Za vrijeme njihovih aktivnosti dotok vode prema vodopadu bio je smanjen, {to im je olak{alo potragu.

Te{ki uvjeti
Utvr|eno je da se tijelo nesretne djevojke ipak ne nalazi u podno`ju vodopada, {to je potvrdilo ranije navode svjedoka koji su izjavili da je nakon skoka Mirelino tijelo odvukla rije~na struja niz Vrbas. Na~elnik Pr{lja je kazao da }e pripadnici Slu`be civilne za{tite i dalje nadzirati povr{inu rijeke. Od sutra }e potraga biti nastavljena, ali uzvodno prema vodopadu. Ronila~ki tim Specija-

Ronioci u podno`ju vodopada

lne jedinice za pretrage iz ZDK i danas }e nastaviti svoje aktivnosti, ali ne u ve}em obimu zbog te{kih uvjeta. Trenutna temperatura Vrbasa je {est stepeni iznad nule, a vidljivost samo dva metra, {to znatno ote`ava potragu. Bare Pr{lja je napomenuo da }e se u akciju, ~im za to budu stvoreni minimalni uvjeti, uklju~iti i Jedinica za potrage Federalnog MUP-a, koja }e kolegama iz ZDK pomo}i u tra`enju utopljenice. Bitno je naglasiti da ni mje{tani Vinca, mjesta gdje je Mirela `ivjela, ne sjede skr{tenih ruku, te da ula`u velike napore kako bi prona{li tijelo svoje kom{inice.
S. BEHARI]

Vozilo Hitne pomo}i udarilo pje{aka
U krugu Doma zdravlja Glamo~ prekju~er u 11.05 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je Mladen Viskovi} (52), kre}u}i se unazad vozilom Hitne pomo}i spomenute zdravstvene ustanove, udario Simeona Ninkovi}a (71) iz Glamo~a. Ninkovi} je tom prilikom zadobio te`e povrede, a nakon {to mu je pomo} ukazana u Domu zdravlja, prevezen je u Livno, a potom u Split, gdje je zadr`an na daljnjem lije~enju. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske uprave Glamo~.

Udes kod Visokog

Poginuo Omer Gani}
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er na lokalnom putu u mjestu Gra~anica kod Visokog smrtno je stradao Omer Gani} (49) iz Visokog. Do nesre}e je do{lo kada je „ford fiesta“ (K 87-J782), kojom je upravljao Gani}, iz za sada nepoznatih razloga Ad. A. izletjela s ceste.

Srednja [pionica kod Srebrenika

Na ulazu u BiH kod Trebinja

Sarajlija zaustavljen s deset Iz po{te kilograma „skanka“ ukradeno
Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Trebinje su 11. januara na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Deleu{a, sprije~ili krijum~arenje deset kilograma i 300 grama opojne droge „skank“. Pregledom automobila „renault“ bh. registarskih oznaka na vi{e skrivenih mjesta otkriveno je deset pakovanja ove droge. Vozilom je upravljao dr`avljanin BiH V. M. (20), ro|en u Sarajevu, a kao suvoza~ nalazila se dr`avljanka BiH H. M. (42), ro|ena u ^ajni~u. Zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo proizvodnja i stavljanje u promet

Pilica kod Zvornika

Pokradene dvije su{ionice za meso

1.600 KM
Pet osoba uhap{eno je zbog sumnje da su iz po{te u Pilici kod Zvornika ukrali 1.600 KM. U toku je kriminalisti~ka obrada nad osumnji~enim po~iniocima krivi~nog djela te{ke kra|e, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Plja~ka po{te u Pilici izvr{ena je u no}i sa 9. na 10. januar tako {to su plja~ka{i provalili ulazna vrata i iz kase odnijeli novac.

PS Srebrenik: Prijavljene kra|e

(Foto: O. Mujki})

Droga bila skrivena u „renaultu“

(Foto: GPBiH)

opojnih droga o doga|aju su obavije{teni de`urni tu`ilac Tu`ila{tva BiH i su-

dija za prethodni postupak Suda BiH. Uhap{eni su predati Tu`ila{tvu BiH.

Policijskoj stanici Srebrenik M. N. iz Srednje [pionice kod Srebrenika prijavio je provalu u su{ionicu mesa koja se nalazi u dvori{tu njegove ku}e u zaseoku Jo{ak. Lopovi su tom prilikom ukrali oko 50 kilograma suhog mesa, a ukupna materijalna {teta, prema izjavi vlasnika,

iznosi oko 600 maraka. Na meti provalnika na{la se i su{ionica P V., ta. ko|er u Srednjoj [pionici, iz koje je ukradeno 50 kilograma raznih suhomesnatih proizvoda. Uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS SrebrO. M. enik.

U sudaru slomio nogu
U mjestu Donja Jablanica na magistralnom putu M-17 Jablanica Mostar ju~er ujutro dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovala tri vozila, a povrije|ene su tri osobe. S mjesta udesa na putu M-17 (Foto: E. Br- Jedna osoba je zadobila prijelom noge i na- star. Druge dvije osobe lak{e kon zbrinjavanja u Domu su povrije|ene - kazao je Sezdravlja Jablanica preba~ena ad Hakalovi}, na~elnik PU E. B. je na daljnje lije~enje u Mo- Konjic.

Donja Jablanica

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

SUD BiH Nakon kratkotrajne slobode

Optu`eni Daci}, Zorni} i D`an vra}eni u pritvor
Uva`ena `alba Tu`ila{tva BiH, koje smatra da jemstvo koje su ponudili nije dovoljna garancija da ne bi pobjegli Realna bojazan
sne i Hercegovine i dr`avljanstvo Crne Gore. Vije}e smatra da im ideja bijega nije strana s obzirom na to da je Haris Zorni} (ranije Lutvija Daci}) i pored polo`enog jemstva u Njema~koj za krivi~no djelo za koje je procesuiran u toj zemlji, pobjegao i nastanio se na teritoriji BiH, promijenio ime i prezime i na taj na~in izbjegao procesuiranje u Njema~koj. Optu`eni Hamdo Daci} pobjegao je s izdr`avanja kazne u Italiji, dok je optu`eni A~ik D`an dr`avljanin Turske i Srbije i uop}e ne posjeduje dr`avljanstvo BiH. Zemlje ~iji su oni dr`avljani ne izru~uju svoje dr`avljane, te bi bijegom optu`enih na njihove teritorije postali nedostupni organima krivi~nog gonjenja BiH i uspje{no okon~anje predmetnog krivi~nog postupka bilo bi onemogu}eno. B. C.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 11. januara optu`nicu koja optu`ene Ilfada Hod`i}a, Ned`ada Kurtovi}a, Zijada Muratovi}a i D`emsudina Zuli}a tereti za organizirani kriminal u vezi s proizvodnjom i prodajom droge. U optu`nici se navodi da su optu`eni u periodu od 2008. do februara 2010. godine, kao pripadnici me|unarodne zlo~ina~ke organizacije, konti-

Potvr|ena optu`nica dilerima droge

Sud BiH

nuirano vr{ili neovla{tenu proizvodnju, me|unarodnu prodaju, prijevoz i isporuku droge „skank“. Optu`eni su se bavili i neovla{tenom nabavkom i upotrebom opreme, materijala i supstanci koji se koriste za proizvodnju spomenute droge. Droga je preprodavana osobama na podru~ju USK, te van granica BiH u Hrvatsku i dalje prema [vicarskoj.

Optu`eni Haris Zorni}, Hamdo Daci} i A~ik D`an, koji su 5. januara pu{teni na slobodu uz jemstvo, nakon usvajanja `albe Dr`avnog tu`ila{tva, od prekju~er se nalaze u pritvoru, potvr|eno nam je u Uredu za odnose s javno{}u Suda BiH. U obrazlo`enju rje{enja Apelacionog vije}a Suda BiH, koje je odbilo prijedlog odbrane za jemstvo i optu`enima ponovo odredilo pritvor zbog opasnosti od bijega, navodi se da je i dalje nu`no odr`avanje na snazi mjere pritvora zbog nepostojanja adekvatnog iznosa jemstva koji bi mogao garantirati prisustvo optu`enih u daljnjem toku krivi~nog postupka. Prema ocjeni Vije}a, kod optu`enih i dalje postoji motiv za bijeg koji se ogleda u te`ini inkriminacija koje im se stavljaju na teret i visini za-

Uhva}en prema potjernici
Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Ora{je prekju~er su prilikom ulaza u BiH na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Ora{je uhapsili dr`avljanina BiH A. B. (27), za kojim je raspisana potjernica zbog te{ke kra|e. U trenutku kontrole uhap{eni se nalazilo u autobusu koji je saobra}ao na relaciji Pula - Tuzla. Potjernicu za njim raspisao je Federalni MUP, a tokom dana predat je slu`benicima Sudske policije Od`ak.

Optu`ena trojka s advokatima

prije}enih kazni, kao i realna bojazan da bi bijeg, ukoliko se na taj korak odlu~e, mogli bez velikih te{ko}a realizirati.

Bje`ali i ranije
Takav zaklju~ak Apelacionog vije}a temelji se na ra-

zlozima koje je utvrdio i prvostepeni sud u svojim prethodnim rje{enjima o pritvoru koji nisu promijenjeni, a koji se ogledaju prije svega u ~injenici da optu`eni Haris Zorni} i Hamdo Daci} imaju osim dr`avljanstva Bo-

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

17

18 ^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106041 09 I Sarajevo, 27. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „BOBAR BANKA“ a.d. Bijeljina ul. Njego{eva br. 1, protiv izvr{enika SARA^ (SALKO) EDIS iz Vogo{}e ul. Bra}e Kr{o br. 4, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348 stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03) i na prijedlog tra`ioca

izvr{enja od 29. 10. 2010. godine

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
dozvoljeno dana 27. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF 2553160, radi naplate potra`ivanja u iznosu od 10.025,95 KM sa zateznom kamatom obra~unatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od 25. 06. 2009. godine pa sve do kona~ne isplate duga, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 8,00 KM kao i tro{kova izvr{enja od 300,80 KM, popisom i

prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze na njegovoj adresi u ul. Bra}e Kr{o br. 4 Vogo{}a i namirenjem tra`ioca izvr{enja. Sudija Mustafa [u{i} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 137796 10 P Sarajevo, 04. 01. 2011. godine Tu`itelj: NLB Tuzlanska Banka dd Tuzla Tu`eni: Muamera Pinjo Radi: Isplata duga Vsp: 3.477,37

mno ro~i{te zakazano za dan 09. 05. 2011. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 340/III. Sudija Sanela D`idi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i-

POZIV
Za PINJO MUAMERA Pozivate se kao stranka na pripre-

{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Privatnoj Apoteci u Sarajevu potreban farmaceutski tehni~ar sa iskustvom, na odre|eno vrijeme.
Tel. 061/480-269.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

19

^ASOPISI „City Leaders“ napravio izbor evropskih gradova

Rast dionica Energoinvesta
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 58 transakcija ostvaren promet od 239.886 KM (235.281,19 KM redovne berzanske trgovine i 4.605,30 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). Najve}i porast vrijednosti (8,78 posto) zabilje`ile su dionice Energoinvesta Sarajevo, koje su dostigle cijenu od 4,69 KM, dok su najve}i pad registrirale dionice @eljezare Ilija{ (14,16 posto), koje su dostigle cijenu od dvije KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka, u

Trgovano za 239.886 KM

Sarajevo me|u top 100 destinacija za investicije
Izuzetan geografski polo`aj i makroekonomske karakteristike, navodi ~asopis
„City Leaders“: Tekst o bh. prijestonici

Energoinvest: Dobitnik dana

Grad Sarajevo na{ao se na spisku stotinu vode}ih evropskih gradova koji predstavljaju dio zajedni~kog tr`i{ta za me|unarodne investitore. Rije~ je o spisku publikacije „City Leaders“ za 2011. godinu, koju su izdale organizacije Property EU i MIPIM World, koje djeluju na globalnom nivou radi razvoja tr`i{ta nekretnina i glavne baze podataka za investitore {irom svijeta. - Izuzetan geografski po-

lo`aj grada te njegove klimatske, geolo{ke, demografske i makroekonomske karakteristike doprinose tome da je Sarajevo centar javne uprave i privrede te postaje glavno polje infrastrukturne obnove - pi{e „City Leaders“. U publikaciji se spominju i preporuke ~asopisa „Lonely Planet“, u kojem je Sarajevo svrstano u top deset turisti~kih destinacija u S. [a. 2010.

Vrijednost indeksa
BIFX 2,05% SASX-10 1,40% SASX-30 0,14% 1,519,40 968,36 935,02

iznosu od 7.813 KM, po kursu od 14,74 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF MI Groupa Sarajevo, u iznosu od 62.250 KM, po kursu od 4,15 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najvi{e je trgovano dionicama Elektroprivrede BiH, u iznosu od 7.308 KM, po kursu od 28 KM.

Kursna lista SASE na dan 12. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,74 4,15 4,69 2,00

Promjena kursa (%)
1,68 2,72 8,78 -14,16

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
4 5 4 1

Gubitnik dana Urbanisti~ki zavod RS
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 84 transakcije ostvaren promet od 837.628 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama Tr`nica a. d. Banja Luka. Trgovalo se za 21.210 KM po prosje~noj cijeni akcije od 1,52 KM. Najve}i rast imale su akcije ZIF Bors invest fonda Banja Luka (19,83 posto), a ovim akcijama trgovalo se po prosje~noj cijeni od 2,78 KM. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Planine a. d. Han. Akcije Urbanisti~kog zavoda RS Banja Luka ostvarile su pad od 37,50 posto pa se trgovalo po cijeni od 0,50 KM po akciji u vrijednosti od 2.637 KM.
Naziv emitenta
Tr`nica a.d. Banja Luka

Ukupan promet 837.628 KM

KOTACIJA KOMPANIJA

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,16% -3,39% 962,30 1.552,12

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO MFTS ZIF MI GROUP DD SARAJEVO MFTS ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO MFTS @ELJEZARA ILIJA[ D.D. ILIJA[ MFTS

530 15.000 351 2,00

7.813,94 62.250,00 1.645,69 2.600,00

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO TR@I[TE

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 12. 1. 2011.
Prosje~na cijena
1,52

Promjena u%
0

Maks. cijena
1,53

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,5 5,92 0,5 56.230 21.210,44 106.531,35 2.637,00 337.380,00

Berzanski barometar za 12. 1. 2011. godine

BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,92 0,17 5,93
KOTACIJA FONDOVA

Urbanisti~ki zavod RS a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale

0,5(A)

-37,5

0,5

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE -PAKET AKCIJA 6 6 6

Euro/dolar 1,2946 Nafta -0,04%

97,02 Zlato +1,38%

1.383,00 +0,65%

Ukratko

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

globus

RUSIJA U kona~nom izvje{taju o nesre}i kod Smolenska okrivljena isklju~ivo poljska strana

Smrt u autobusu

U nesre}i 16 mrtvih
PEKING - [esnaest osoba poginulo je, a 23 je povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i na autoputu u centralnom dijelu Kine. Autobus je udario u dva automobila koja su se prethodno sudarila.

Piloti nisu slijedili preporuke jer su se bojali Ka~injskog
Prisustvo Ka~injskog u avionu koji se 10. aprila sru{io kod Smolenska u Rusiji, odvode}i u smrt svih 96 putnika i ~lanova posade, bilo je klju~ni faktor koji je doveo do pada letjelice, tvrde Rusi „On }e poludjeti“
Kako su prenijele agencije, u izvje{taju je navedeno da je pritisak na posadu da sleti po lo{em vremenu direktno vr{io komandant zrakoplovstva koji se nalazio u kokpitu. Obdukcioni nalaz je pokazao da je on imao veliku koli~inu alkohola u krvi. kazali su rezultati istrage Me|uvladinog komiteta za avijaciju. - On }e poludjeti - rekao je jedan od ~lanova posade misle}i na Ka~injskog, kako se moglo ~uti na audiosnimku leta ~iji su dijelovi pu{teni na konferenciji za novinare tog komiteta. - O~ekivana negativna reakcija glavnog putnika na preporuku da avion ne

Podmetnut po`ar

@ENEVA - Jedna ili vi{e osoba podmetnule su po`ar u ambasadi Tunisa u Bernu. Vatra nije pri~inila ve}u materijalnu {tetu, a za po~iniocima se traga.

Za avionsku nesre}u u kojoj je u aprilu pro{le godine kod Smolenska poginuo poljski predsjednik Leh Ka~injski kriva je isklju~ivo poljska strana, a ruski kontrolori leta nisu napravili nijednu gre{ku, zaklju~eno je u ju~er objavljenom kona~nom izvje{taju ruskog Me|uvladinog komiteta za avijaciju, koji je vodio istragu. Prisustvo Ka~injskog u avionu koji se 10. aprila

Pritisak na posadu

Tatjana Anodina

Zatvorene benzinske pumpe

SOFIJA - U Bugarskoj je zatvoreno 166 benzinskih pumpi, od kojih je 76 zape~a}eno zato {to ne izdaju fiskalne ra~une. Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da }e nakon uvo|enja reda u ovoj oblasti dr`avni bud`et biti ve}i za oko 50 miliona eura.

Ruski kontrolori leta nisu napravili nijednu gre{ku, zaklju~ak je Komiteta

sleti po planu predstavljala je psiholo{ki pritisak na

Oluja usmrtila 10 ljudi

O~ekuje se stav Poljske
Leh Ka~injski: Strah posade od va`nog putnika

~lanove posade i utjecala je na odluku da se slijetanje nastavi - izjavila je direktorica Me|uvladinog komiteta za avijaciju Tatjana Anodina.

sru{io kod Smolenska u Rusiji, odvode}i u smrt svih 96 putnika i ~lanova posate, bilo je klju~ni faktor koji je doveo do pada letjelice, po-

Nakon {to je kona~ni izvje{taj predat Poljacima on }e biti preveden na poljski i potom }e ga prou~iti ministar unutra{njih poslova Je`i Miler. Poljska komisija }e analizirati jesu li usvo-

jene primjedbe Poljske i zatim }e iznijeti svoj stav. U Poljskoj su pojedinci, me|u kojima i brat pokojnog predsjednika Jaroslav, iznosili sumnje u zvani~nu verziju uzroka avionske nesre}e.

Gusta magla
Anodina je kazala i da posada u trenutku polijetanja iz Var{ave nije imala podatke o vremenskim uvjetima. Avion „Tu-154“ pao je kod Smolenska 10. aprila

pro{le godine pri manevru slijetanja po gustoj magli, a u nesre}i je poginulo ukupno 96 ljudi. Ka~injski je predvodio delegaciju koja je putovala na komemorativnu sve~anost u Katinsku {umu, gdje je prije 70 godina, po nalogu Staljina, ubijeno 22.000 Poljaka. U nesre}i su poginuli i supruga Ka~injskog te veliki dio rukovodstva zemlje.

Nevrijeme u Mozambiku

MAPUTO - U sna`noj oluji poginulo je 10, a te{ko je povrije|eno sedmero ljudi u provinciji Manika, u centralnom Mozambiku. Oluja je uni{tila vi{e od 100 ku}a.

Dva bomba{ka napada

Porodica D`ereda Lija Lofnera (Jared Lee Loughner), ubice iz Arizone, izrazila je `aljenje zbog tog „gnusnog doga|aja“. - Nema rije~i kojima mo`emo objasniti kako se osje}amo. Ne razumijemo za{to se to dogodilo. Duboko `alimo zbog `rtava i njihovih porodica. Vrlo smo `alosni zbog njihovog gubitka - navodi se u izjavi koju potpisuje „porodica Lofner“, u kojoj se dodaje kako bi, kada bi mogli, „`eljeli promijeniti

Porodica ubice izrazila `aljenje
gnusan doga|aj“. Ovo je prva javna reakcija porodice Lofnera na pokolj u subotu na politi~kom skupu u Taksonu na kojem je poluatomatskim pi{toljem ubio {est i ranio 13 osoba. Istovremeno su ljekari izvijestili da je kongresmenka Gabrijela Gifords (Gabrielle Giffords), iako jo{ u kriti~nom stanju, po~ela pokazivati znake pobolj{anja i samostalno disati. Jedan od ljekara Gifords rekao je ju~er da ona ima

Nakon krvavog masakra u Arizoni

Najmanje petorica policajaca ubijena su ju~er u Abid`anu, drugog dana sukoba snaga sigurnosti lojalnih Lorenu Gbabou, doskora{njem predsjedniku te zapadnoafri~ke zemlje koji odbija priznati poraz na predsjedn-

Sukobi policije lojalne Utari i Gbabou

Paljba i eksplozije u Abid`anu

i~kim izborima, i pristalica Alasana Utara, pobjednika na izborima. Prema o~evicima, neprekidna paljba i zvuk eksplozija ~uli su se iz nekoliko ku}a iz podru~ja Aboboa, gdje su pristalice Utare, prenijela je agencija Reuters.

Ubijeno {estero ljudi

Mogu}a trajna o{te}enja
Ljekari ka`u da je Gifords upucana u ~elo, a metak joj je lijevom stranom mozga pro{ao sve do stra`nje strane glave, gdje je iza{ao. Lijeva strana mozga kontrolira sposobnost govora i kretanje i osjet na desnoj strani tijela. Ljekari nisu htjeli komentirati kakve su mogu}nosti da Gifords pretrpi trajna o{te}enja, rekav{i da je jo{ prerano za takve procjene.

Gifords: Pobolj{ano stanje

KABUL - U dva odvojena bomba{ka napada na pripadnike afganistanske slu`be sigurnosti ju~er su talibanski pobunjenici ubili {estero i ranili vi{e od 30 ljudi.

„101 posto {anse da pre`ivi“, s obzirom na to da je ju~er po prvi put pomaknula ruke i po~ela disati samostalno, tri dana nakon {to je u sklopu krvavog pohoda upucao mentalno poreme}eni mladi}.

U ju~era{njim sukobima nastradala petorica policajaca

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

21

IZRAEL Skandal zbog poni`avaju}ih sigurnosnih mjera

Od novinarke katarske televizijske mre`e „Al-Jazeera“ personal izraelske sigurnosne slu`be zatra`io je da skine grudnjak tokom provjere pred godi{nju konferenciju za strane dopisnike premijera Benjamina Netanjahua, {to je ona odbila te joj nije dopu{teno da u|e u salu.

Novinarka „Al-Jazeere“ odbila skinuti grudnjak Policija snajperskim hicima
Val protesta protiv siroma{tva i nezaposlenosti

Nemiri i ubistva u Tunisu

Na sigurnosnu proceduru `alili su se i drugi novinari, a pres-konferenciju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua bojkotirale su jo{ dvije turske dopisnice

Poslije tog incidenta ~itava ekipa „Al-Jazeere“ odlu~ila je bojkotirati konferenciju, a turski kao i dopisnici iz nekih drugih zemalja `alili su se na pretjerano detaljnu kontrolu, ozna~iv{i je poni`avaju}om. Turske novinarke su, tako|er, odbile u}i na konferenciju. Novinarka „Al-Jazeere“ se potom obratila direktoru vladinog pres-officea Orenu Helmanu, organizatoru konferencije, i objasnila zbog ~ega su dopisnici arapske

@albe i ostalih

Netanjahu: Vlada je odgovornost za incident prebacila na sigurnosnu slu`bu [in bet

novinske mre`e odlu~ili da je bojkotiraju. - Mi smo poku{ali omogu}iti brz i lak ulaz stranim novinarima u salu i ~ak smo poslali obavijest s nazna~enim

Saop}enje vlade

satima ulaska. @alim zbog svakog propusta, ali to je u potpunosti odgovornost [in beta (sigurnosne slu`be) - objasnili su u kancelariji za medije izraelske vlade. [in bet je saop}io da su „svi gosti bili podvrgnuti sigurno-

snoj provjeri u skladu s uobi~ajenim sigurnosnim procedurama na takvim doga|ajima“. - Tri `ene reporterke odbile su da budu pregledane na osnovu tih procedura i odlu~ile da ne prisustvuju - dodaje se u saop}enju.

U Tunisu je i ju~er bilo sukoba demonstranata i policije, a u akcijama snaga sigurnosti ubijeno je jo{ nekoliko civila, tako da je, prema saop}enju jednog vladinog ministra, ubijena 21 osoba otkako su uli~ni sukobi po~eli diljem zemlje. Demonstracije su odr`avaju {irom zemlje, a, prema izjavama o~evidaca, policajci pucaju iz snajpera postavljenih na krovovima zgrada s namjerom da ubiju demonstrante. Protesti su po~eli sredinom decembra, kada se jedan univerzitetski obrazovan piljar spalio nakon {to mu je

ubija demonstrante

policija oduzela robu jer je radio bez dozvole. Samospaljivanje pokrenulo je val protesta protiv siroma{tva i nezaposlenosti koji su se iz Sidi Bouzida pro{irili na ostatak zemlje, sve do glavnog grada Tunisa. Demonstracije u Tunisu su rijetka pojava, a vlasti su, suo~ene s nezapam}enim bijesom gra|ana, reagirale vrlo o{tro i na ulice su uz policiju izvele i vojsku. Tuniske skupine za za{titu ljudskih prava ka`u da je broj ubijenih u policijskim akcijama mnogo ve}i od slu`benog, po nekim izvje{tajima, duplo ve}i.

Kameron: Jo{ nije vrijeme

E{ton: Preporu~ila reformu

Britanija se sukobila s Evropskom unijom (EU) u vezi s prodajom oru`ja Kini. London je zauzeo „kurs sukobljavanja“ po{to je {efica evropske diplomatije Ketrin E{ton (Catherine Ashton) preporu~ila reformu dvadeset godina starog embarga EU na prodaju oru`ja Kini, pi{e „Times“. Ovaj spor Londona s EU bi mogao baciti sjenu na posjetu Britaniji potpredsjednika kineske vlade, jer je britanska vlada odgovorila na prijedlog iz Brisela rekav{i da „slab napredak Ki-

Spor zbog embarga na prodaju oru`ja Kini

Sukob Britanije i EU

Ameri~ki sekretar za odbranu Robert Gejts (Gates) posjetio je ju~er, ~etvrtog dana posjete Kini koja ima za cilj obnavljanje vojnih odnosa izme|u dviju sila, zapovjedni centar kineskog nuklearnog arsenala blizu Pekinga. Privilegija data Gejtsu da vidi glavno zapovjedni{tvo 2. artiljerijskog korpusa, zapovjedni centar nuklearnog arsenala, vidi se kao znak volje Kine da poka`e vi{e transparentnosti i normalizira vojne odnose koji su u poslje-

\intao u sukobu s vojnim vrhom?

Ameri~ko-kineski odnosi

Pritisci na vladu da pokrene kopnenu ofanzivu

Bajden u Pakistanu

ane Robert Gejts umanjio je ju~er mogu}nost pojave neslaganja izme|u kineskog rukovodstva i vojske. - Stekao sam utisak da sve ukazuje na to da je civilno i vojno rukovodstvo Kine odlu~no u namjeri da ovaj odnos sa SAD prenese na vi{i nivo i na tome dalje radi - rekao je Gejts novinarima prilikom posjete Velikom kineskom zidu. [pekulacije o mogu}em internom neslaganju pojavile su se nakon {to je zvani~nik Pentagona, koji nije

Bajden u Islamabadu: Borba protiv pobunjenika klju~na tema

ne na planu ljudskih prava i politi~kih sloboda“ zna~i da „jo{ nije vrijeme“ da se mijenja evropska zabrana izvoza oru`ja Kini uvedena poslije masakra na Trgu Tjenanmen 1989. godine, obja{njava „Times“. List dodaje da je rije~ o prvom o{trom javnom neslaganju britanskog premijera Dejvida Kamerona (David Cameron), {efa Konzervativne stranke, i baronese E{ton, {efice evropske diplomatije i laburisti~ke poslanice Gornjeg doma britanskog parlamenta.

Potpredsjednik SAD D`o Bajden (Joe Biden) doputovao je ju~er u Pakistan, koji je klju~ni saveznik Va{ingtona u ratu protiv terorizma u regionu, saop}io je ameri~ki zvani~nik. Bajden je doputovao u Islamabad iz Afganistana, gdje je boravio u dvodnevnoj nenajavljenoj posjeti. Dnevnik „Washington Post“ navodi da SAD planiraju poja~ati svoju ekonomsku, vojnu i obavje{tajnu podr{ku Pakistanu te da }e to biti jedna od glavnih tema razgovora Bajdena s pakista-

nskim zvani~nicima. SAD ne prestaju pritiskati Islamabad da u~ini vi{e na vojnom planu, posebno u borbi protiv islamskih pobunjenika u plemenskim oblastima koje grani~e s Afganistanom, pakistanskih talibana i njihovih saveznika iz redova El-Kaide. Ameri~ke vlasti posebno vr{e pritisak na pakistansku vojsku da pokrene kopnenu ofanzivu u Sjevernom Vaziristanu, bastionu afganistanske talibanske mre`e Hakani, bliske El-Kaidi.

Gejtsova posjeta centru smatra se privilegijom

dnjoj godini prekinuti. - Ova posjeta bi trebala doprinijeti „uzajamnom povjerenju“ izme|u SAD i Kine - ocijenio je Guan Jufej, zvani~nik kineskog Ministarstva odbrane na kojeg se poziva zvani~na {tampa. Ameri~ki ministar odbr-

`elio biti imenovan, rekao da kineski predsjednik Hu \intao i drugi civilni zvani~nici tokom sastanka s Gejtsom nisu ni znali da je izvr{en probni let mlaznog aviona „stealth“(nevidljivog za radare) sve dok ih o tome nije upitala ameri~ka strana.

Sud u Njema~koj osudio je ju~er dvojicu Libijaca na zatvorske kazne zbog {pijuniranja za libijsku obavje{tajnu slu`bu prognanih pristalica opozicije. Sud u Berlinu saop}io je da su osu|eni Li-

Osu|eni libijski {pijuni

Presuda suda u Njema~koj

bijci {pijunirali libijske disidente nastanjene u Njema~koj i u drugim zemljama zapadne Evrope u periodu od avgusta 2007. do njihovog hap{enja, u maju 2010., prenijela je agencija AP .

22 ^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

23

AUSTRALIJA Poplave stigle do tre}eg po veli~ini grada

Brizbejn li~i na grad duhova
Rijeka Brizbejn, koja protje~e kroz grad s oko dva miliona stanovnika, izlila se na nekoliko mjesta i o~ekuje se da }e vi{e od 6.500 gra|ana potra`iti uto~i{te u tri evakuaciona centra
El-Sabah (lijevo) tokom posjete Turskoj
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Poplave koje su ve} zahvatile sjeveroistok Australije pro{irile su se danas i na ulice tre}eg po veli~ini australskog grada Brizbejna, gdje se o~ekuje da }e voda prodrijeti u 20.000 domova, zbog ~ega su ljudi prisiljeni bje`ati u predgra|a i u zgrade s vi{e spratova. Centar Brizbejna, gdje vi{e nema struje, li~i na „grad duhova“, a vlasti pozivaju gra|ane da se evakuiraju, prenose mediji. Snabdijevanje elektri~nom energijom prekinuto je kako bi se sprije~ilo da do|e do po`ara ukoliko voda poplavi generatore. Prodavnice su zatvorene i stanovnicima se dijele d`akovi s pijeskom. Rijeka Brizbejn, koja protje~e kroz istoimeni grad s oko dva miliona stanovnika, izlila se na nekoliko mjesta i o~ekuje se da }e vi{e od 6.500 gra|ana potra`iti uto~i{te u tri evakuaciona centra. U najve}im poplavama u posljednjih 100 godina, koje od pro{log mjeseca haraju australskom dr`avom Kvinslend, `ivot je izgubilo najmanje 23 ljudi, dok se oko 70

U Brizbejnu `ivi znatan broj dr`avljana BiH

Nema bh. dr`avljana me|u nastradalima
Ambasada BiH u Kanberi izvijestila je ju~er Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH da me|u nastradalima u poplavama u Australiji nema dr`avljana BiH. Poplave koje su do savodi kao nestalo, a pogo|ena je oblast ve}a od Francuske i Njema~ke zajedno. Australski mediji ju~er su da uglavnom pogodile ruralne dijelove dr`ave Kvinslend sada su do{le do Brizbejna, grada u kojem `ivi znatan broj dr`avljana BiH. Ambasada je kontaktirala MVP Australije i dobila popozdravili ro|enje bebe Kaluma D`eka Vielanda. Beba je ro|ena u ponedjeljak u zapadnom dijelu Brizbejna u tvrdu da }e ovo ministarstvo po hitnom postupku obavijestiti na{u ambasadu ukoliko neko od dr`avljana BiH zatra`i konzularnu pomo} i za{titu ili ukoliko takve osobe budu ugro`ene poplavama. ku}i okru`enoj vodom i kojoj se nekoliko sati nije moglo pristupiti ni helikopterom.

Kuvajtski premijer {eik Naser Muhamad el-Ahmad el-Sabah doputovao je ju~er u Bagdad, {to je prva posjeta jednog kuvajtskog zvani~nika ovoj zemlji od 1989. godine, a cilj posjete je ja~anje odnosa dvaju susjeda, saop}io je zamjenik ira~kog ministra vanjskih poslova Labid Abavi. [eik Naser je prvi {ef kuvajtske vlade koji je posjetio ira~ku prijestonicu otkad je to u~inio {eik Sad el-Abdulah el-Sabaj, koji je doputovao u Bagdad godinu prije nego {to su snage biv{eg predsjednika Sadama Huseina izvr{ile invaziju na Kuvajt, u

Prva posjeta od Zaljevskog rata

Kuvajtski premijer u Bagdadu

avgustu 1990. godine. I poslije dvadest godina otkad je Kuvajt oslobo|en ostala su brojna sporna pitanja izme|u ovih dvaju susjeda u Zaljevu. Bagdad jo{ pla}a pet posto od prodaje nafte u fondove za obe{te}enje Kuvajta, koji potra`uje jo{ 22 milijarde dolara nakon {to je dobio oko 13 milijardi. Kuvajt, tako|er, tra`i da Bagdad preda imovinu koja je ukradena tokom sedmomjese~ne okupacije i pru`i informacije o sudbini stotine ratnih zarobljenika koji se vode kao nestali.

Turska policija uhapsila je {efa carine u Istanbulu i jo{ 40 osoba koje su osumnji~ene za primanje mita i korupciju. U ovom skandalu uhap{eni su {ef istanbu-

Pritvoreno 40 ljudi zbog korupcije

Turska

Albanija }e zabraniti marame u {kolama
Lideri muslimanske zajednice u Albaniji poru~ili su u saop}enju objavljenom poslije sastanka s ministrom obrazovanja da su protiv vladinog plana da uvede zabranu no{enja vela u {kolama. Albanska vlada je najavila plan u skladu s preporukama Evropske unije, u koju Albanija `eli u}i, podsje}a AP Zabrana . }e biti uvr{tena u nacrt zakona o obrazovanju. No{enje vela u Albaniji nije rasprostranjeno, iako su dvije tre}ine stanovni{tva te zemlje muslimanske vjeroispovijesti.

lske carine Lutfi Ekin~i, kao direktor carine na me|unarodnom aerodromu „Ataturk“, i jo{ nekoliko visokih carinskih slu`benika, prenose agencije.

Sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji izme|u SAD i Rusije, tzv. Sporazum 123, stupio je u utorak na snagu razmjenom diplomatskih nota izme|u zamjenika ruskog {efa diplomatije Sergeja Rjabkova i ameri~kog ambasadora u Rusiji D`ona Bejrleja (John Beyrlej) na kratkoj ceremoniji u Moskvi. Sporazumom je napra-

Zajedni~ka borba protiv {irenja atomskog oru`ja

Izme|u SAD i Rusije

vljen okvir za bliskiju saradnju SAD i Rusije u oblasti civilnih nuklearnih istra`ivanja, proizvodnje i trgovine, a obje strane su se slo`ile da }e doprinijeti borbi protiv {irenja atomskog oru`ja. Njime }e, tako|er, biti omogu}en transfer tehnologije, materijala i opreme, uklju~uju}i reaktore i komponente za nuklearna istra`ivanja i proizvodnju energije.

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

kiosk

NJEMA^KA Objavljen snimak nadzorne kamere

Brezel ka`e da mu jezik ne predstavlja problem

Policija traga za mu{karcem koji je ostavio bebu u koferu
Djevoj~ica }e uskoro biti smje{tena kod udomitelja, a ve} su brojni potencijalni roditelji izrazili `elju da je usvoje
mu{karac i rekao mu da je vani kofer te da se pobrine za njega. Upla{io se misle}i da je u koferu bomba i pozvao kolegu u pomo}. Stavio je kofer u dio za prtljag. Nekoliko minuta kasnije Nad`i je ~uo pla~ bebe iz kofera. - Otvorili smo kofer i u njemu je bila lijepa djevoj~ica. Imala je ~arape, na glavi kapu i le`ala je u vre}i za spavanje - ispri~ao je Nad`i. Bebu su odvezli u bolnicu, a ljekari su rekli da je sasvim zdrava, ali po pup~anoj vrpci se vidi da nije ro|ena u profesionalnom okru`enju. Nazvali su je Mari (Marie). Djevoj~ica }e uskoro biti smje{tena kod udomitelja, a ve} su brojni potencijalni roditelji izrazili `elju da je usvoje.

Nijemac ima jezik {irok osam centimetara
Danijel Brezel (Daniel Broesel, 21) iz njema~kog mjesta Burg [targard ima jezik {irok osam centimetara. Navodno bi mogao u}i u Ginisovu knjigu rekorda. Danijel ka`e da rekord na-

Brezel `eli u Ginisovu knjigu

jve}eg jezika dr`i Australac D`ej Slut (Jay Sloot). Njegov je jezik {irok 7,9 centimetara. Danijel, koji je po zanimanju trgovac, ka`e da nema problema zbog prevelikog jezika. Dodaje da jede normalno, a mo`e i najnormalnije poljubiti djevojku.

Beba ro|ena u znaku broja jedan
U ameri~koj dr`avi Minesoti ro|ena je beba za koju se mo`e re}i da je u znaku broja jedan. Mala Flora Mensah ro|ena je ta~no u 1 sat i 11 minuta 11. januara 2011., a to je, kako su izjavili njeni roditelji, rekordan broj jedinica. Sretna mama je za lokalnu televiziju KARE-TV rekla da su ona i njen mu` gledali u sat i da je beba iza{la u pravo vrijeme.

Njema~ka policija iz Hamburga primila je nekoliko dojava o mu{karcu koji je pro{le sedmice ostavio bebu u koferu nakon {to su objavili snimak s nadzorne kamere. - Nemamo nikakvih podataka o snimljenom mu{karcu. Nismo sigurni ni da je povezan s ovim slu~ajem, ali opravdano sumnjamo da je upravo on ostavio kofer s novoro|enom bebom - rekao je Mirko [trajber (Streiber) iz policije u Hamburgu. Mu{karca su snimili na `eljezni~koj stanici u blizini kongresnog centra gdje je portir Nad`i Habib (60) na{ao zdravu djevoj~icu od

Primljeno nekoliko dojava o mu{karcu

nekoliko dana. Na videu koji je snimljen nekoliko sati ranije vidi se mladi} s kratkom tamnom kosom, odje-

ven u crno, kako nosi kofer iste marke u kakvom je bila beba. Habib je rekao da je do njega do{ao dobro odjeveni

Tri dana jeo samo pse}u hranu i smr{avio tri kilograma
Nutricionist Majk Konovalski (Mike Konowalski) iz Las Vegasa tvrdi da je lak{i za tri kilograma jer je tri dana jeo samo pse}u hranu. Ljekar ga je upozorio da bi mogao imati problema s probavom zbog uzimanja pse}e hrane, ali da ga ne}e mu~iti nikakvi dugoro~niji zdravstveni problemi ukoliko bude jeo porcije kolike daje svom bokseru. Konovalski se odlu~io na pse}u dijetu jer je `elio dokazati da `ivotni stil utje~e na prejedanje. U prija{njem eksperimentu mjesec je jeo hranu u restoranima brze hrane i dobio nekoliko kilograma. Konovalski je rekao da }e svaki mjesec jesti druga~iju vrstu hrane kako bi dokazao da je svaka hrana zdrava te da ljudi ne moraju na dijete kako bi smr{avjeli. Rezultate dijete bilje`i na svom blogu The Choice Project. - Svako ko je izabrao novi na~in `ivota, mora trpjeti. Nema drugog na~ina - rekao je nutricionist.

Neobi~an eksperiment Majka Konovalskog

Za{to je Tina Ivanovi} supruga Zvezdana izbacila iz spava}e sobe?
Hakaline traume iz Amerike

Nemirna bra~na luka

Pse}a hrana nije ostavila posljedice na zdravlje

Djevoj~ica zapela na stablu

Anketa pokazala

Vatrogasci spasili desetogodi{njakinju

Najnesretniji ku}ni broj je 243
Najnesretniji ku}ni broj je 243, pokazala je anketa jednog britanskog osiguravaju}eg dru{tva. Oko 45 posto anketiranih ljudi koji stanuju na tom ku}nom broju u posljednje ~etiri godine dobilo je od{tetu od osiguranja radi o{te}enja i nesre}a. Slijedi ku}ni broj 201, ~ijih je 36 posto stanara tra`ilo pomo} osiguranja, dok su stanari broja jedan prijavili {tete u 34 posto slu~ajeva. Samo 18 posto stanara ku}nih brojeva 13 je u posljednje ~etiri godine prijavilo neku {tetu. Od deset najnesretnijih ku}nih brojeva ~ak njih sedam je izme|u brojeva 100 i 200.

Interesantno otkri}e

Oprema za proizvodnju vina stara 6.100 godina
Kompletna oprema za proizvodnju vina stara 6.100 godina, najstarija ikad prona|ena takve vrste, otkrivena je u jednoj {pilji u Ermeniji. Me|u prona|enim predmetima su ko{pice gro`|a, ostaci pre{anog gro`|a, suhi izdanci loze, primitivna pre{a, glinena ba~va koja se, najvjerovatnije, koristila za vrenje, komadi zemljanih posuda u kojima se ~uvalo vino, pa ~ak i {olja i vr~ iz kojih se pilo. Predmeti su otkriveni u kompleksu {pilja u kojima je u junu 2010. prona|ena o~uvana ko`na mokasina stara 5.500 godina, do sada najstarija cipela na svijetu.

[ta se de{ava sa pjeva~icom

Pre`ivio saobra}ajni udes, spavao sa pit-bulom Kako je Elvira Rahi} za 40 dana izgubila 18 kilograma?

Na kioscima svakog ~etvrtka

Desetogodi{nju djevoj~icu koja se popela na drvo u hrvatskom gradu Benkovcu sa stabla su spa{avali vatrogasci. Curici je, dok je silazila, zapela noga u rupi na stablu. Upala je sve do bedra. Prolaznici su joj poku{ali pomo}i, ali bez uspjeha. - Pani~no je poku{avala izvaditi nogu iz rupe, pa joj se zaglavila. Oslobodili smo je nakon {to smo ispilili stablo. Deblo joj je bilo zaustavilo cirkulaciju pa joj je nogica pomodrila i ima hematoma, ali nije te`e povrije|ena. Djevoj~ica je bila upla{ena i pomalo u {oku - kazao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe u Benkovcu Ante Buljat.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

25

PREVARE Uhap{en trojac u Velikoj Britaniji

Svoju trudnu djevojku vjen~ao s drugim zbog novca
Prevara je otkrivena tek nakon {to je sve}enicima postalo ~udno da imaju toliko mje{ovitih brakova dnevno

Ukrajinac Vladimir Buhak (34) regrutirao je stotine „pla}enih mladenki“ iz isto~ne Evrope i vjen~avao ih s Afrikancima u crkvi Sveti Leonard u Saseksu, u Velikoj Britaniji. ^ak je svoju trudnu djevojku vjen~ao s ilegalnim imigrantom 2006. godine. Mikael Prins (27) iz Liberije platio je 15.000 funti kako bi se vjen~ao s Larisom Kuznecovom te dobio paso{ i otvorena vrata Evropske unije. Ukrajinac je i pozirao na jednoj slici koju je Prins koristio u molbi za boravak u Velikoj Britaniji. Buhak je uhap{en pro{le godine zbog u~e{}a u organizaciji 360 vjen~anja izme|u 2005. i 2009. godine. Ukrajinac je tra`io mlade, a niger-

Prvi bh. edukativni magazin za roditelje u novom broju donosi
Sve o povi{enoj temperaturi kod djece
Braun, Buhak i Adelasoj: Utvrdili posao

Tre}i krajnik zna zadavati probleme

ijski pastor i advokat Majkl Adelasoj (50) mlado`enje. Vikar Aleks Braun (Alex Brown, 62) vjen~avao je do osam parova dnevno. Prevara je otkrivena tek nakon {to je osta-

lim sve}enicima postalo ~udno da imaju toliko mje{ovitih brakova dnevno. Trojac je uhap{en, ali je Buhak pobjegao nakon {to su ga pustili uz kauciju. Osu|en je na 13 mjeseci

zatvora i za njim je raspisana potjernica. Njegova djevojka nagodila se s tu`ila{tvom i dobila uvjetnu kaznu zbog la`ne adrese na vjen~anom listu.

Mali vodi~ za kupovinu cipela
Prvi bebin jelovnik

14 trikova za trudnice
Kada i kako rezati noktice

Prvi simptomi alergije vide se na ko`i
Udarac u glavu tra`i oprez, a ne paniku

Fascinantna virtuelna {etnja kroz 19 svjetskih gradova za 17 minuta
Da bi gledaocima do~arao svaki od gradova, japanski reditelj je snimao ista mjesta u razli~itim godi{njim dobima
rua i Indije. On ne razgovara ni s kim i {eta se dr`e}i kameru, a ni prolaznici ne pokazuju da ga primje}uju, {to kod posmatra~a stvara utisak kao da od grada do grada klizi ulicama poput duha. Da bi gledaocima do~arao svaki od gradova, japanski reditelj je snimao ista mjesta u razli~itim godi{njim dobima, pa tako posti`e nevjerovatne kontraste i utisak prolaska vremena. Njegov talent je mo`da najvidljiviji u tome {to bez napora daje osje}aj da hodamo s njim. Kako izgleda rana jutarnja {etnja ulicama 19 svjetskih gradova, od Istanbula u Turskoj do Fesa u Maroku, zabilje`eno je na nevjerovatnom, 17 minuta dugom filmu, koji je japanski korisnik sa pseudonimom Egavauemon postavio na popularni YouTube. Virtuelna {etnja s Egavauemonom je poseban do`ivljaj, izme|u ostalog, i zato {to se japanski umjetnik polako i gotovo neprimjetno {eta velikim i manjim gradovima Japana, SAD, Italije, Turske, Maroka, Tajlanda, Kine, Pe-

Film japanskog autora hit na YouTubeu

Kako TV utje~e na djecu

U PRODAJI

Prizori s istanbulskih ulica

Grudi ^elzi ^arms te{ke 23,5 kilograma
^arms ima ugra|ene polipropilenske niti koje su sada zabranjene u SAD
Amerikanka ^elzi ^arms (Chelsea Charms, 34) tvrdi da joj grudi mjese~no narastu za 2,5 centimetara i ne prestaju bujati. Grudi su umjetne, a ^elzi tvrdi da su to najve}e umjetne grudi na svijetu. Zajedno te`e 23,5 kilograma, {to je pola tjelesne te`ine 157 centimetara visoke `ene. ^arms ima ugra|ene polipropilenske niti koje su sada zabranjene u SAD. Implantati se sastoje od namotaja polipropilena koji su ugra|eni u grudi i ne sadr`e silikone. Te niti iritiraju unutra{nje tkivo grudi, zbog ~ega ono proizvodi teku}inu koju niti polipropilena upijaju. Zbog toga niti konstantno bubre, a grudi bujaju. Obje ^elzine dojke sadr`e 12 litara teku}ine. Kako bi sebi olak{ala `ivot, ponekad ode kod ljekara da joj izvadi teku}inu iz grudi. - Ljudi me ~esto pitaju za{to ne izvadim implantate sada, kad su ilegalni. Za{to bih? Ne sramim se svojih grudi, one su ~ista umjetnost. Moje grudi su moja najva`nija imovina. Mo`da mislite da sam ~udna, ali ne bih htjela da mi je tijelo druga~ije - rekla je ^elzi i dodala da su joj grudi pomogle u karijeri zabavlja~ice za odrasle.

Amerikanka vlasnica najve}eg poprsja na svijetu

^arms: Ne `eli mijenjati ni{ta na sebi

26 ^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

oglasi

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

27
Azijski „Traga~“ u Sarajevu
Vi{estruko nagra|ivani film „Traga~ (The Chaser)“, novi azijski hit, dolazi posredstvom „Tropika“ i na repertoar sarajevskog kina „Cinema City“. Rije~ je o filmu ju`nokorejskog reditelja Hong-d`in Na (Hongjin) koji je ostvario enorman uspjeh na kinoblagajnama {irom svijeta. Publika u Sarajevu ovaj }e triler mo}i gledati od ve~eras. U sarajevskom klubu „Underground“ ve~eras }e biti otvorena multimedijalna izlo`ba „Maska i ostalo“ Zane [utrovi}, profesionalne maskerke iz Sarajeva koja posljednjih 20 godina `ivi u Njema~koj. Publika }e vidjeti dokumentarne fotografije, modele kojima je [utrovi} na~inila maske te videorad Pjera @alice. Izlo`bu }e otvoriti Boris [iber.

Jonezu na koncertu Filharmonije Izlo`ba Zane [utrovi}
Nakon Novogodi{njeg koncerta, Sarajevska filharmonija ve~eras }e imati svoj prvi ovogodi{nji koncert. Uz Orkestar Filharmonije, kojim }e dirigirati Japanac To{ihiro Jonezu (Toshihiro Yonezu), nastupit }e i solistkinja na flauti Eva-Nina Kozmus iz Slovenije. Na repertoaru }e biti djela Mendelsona (Mendelsohn), Ibera (Ibert) i Akutagave (Akutagawa).

PREMIJERE Ansambl Narodnog pozori{ta Sarajevo slo`an u ocjeni

Izudin Bajrovi} je najbolji Ri~ard
[ekspirov komad u devedesetoj godini postojanja Ku}e na Obali Premijerna izvedba 15. januara Praznik za teatar

„Sevdah“ ide u Evropu
Kompanija „Insomnia World Sales“ preuzet }e distribuciju filma
Poznati francuski distributer „Insomnia World Sales“ potpisao je eskskluzivni ugovor s producentskom ku}om „Depo“ iz Sarajeva o svjetskom zastupanju i distrma i u drugim gradovima. - Sretni smo da imamo distributera koji je specijaliziran za art filmove. Sigurni smo da }e ostvarenje dalje uspje{no distribuirati po evr-

Film Jasmina Durakovi}a

Bajrovi} u naslovnoj ulozi

Jedan od najpoznatijih komada Vilijama [ekspira (William Shakespeare) „Ri~ard (Richard) III“, u re`iji gosta iz Beograda, ina~e ro|enog Sarajlije Gor~ina Stojanovi}a, na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo premijerno }e biti izveden 15. januara. - U pitanju je prva ovogodi{nja premijera. Na ovaj na~in proslavljamo devedesetu jubilarnu godinu pozori{ta, a [ekspir je dostojan toga. Sretnim me ~ini {to je u predstavu uklju~en cijeli ansambl NPS-a, a odgovorno tvrdim da se radi o najboljoj postavi „Ri~arda III“ - kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji direktor Narodnog pozori{ta Gradimir Gojer. „Ri~ard III“ je ina~e tre}i [ekspirov komad koji Gor~in Stojanovi} postavlja na teatarsku scenu. - Kad se radi predstava prSelimovi} i Bajram u jednoj od scena

Rukovodstvo ku}e i ekipa predstave na pres-konferenciji

(Foto: F. Fo~o)

ema [ekspirovim tekstovima onda je to praznik za pozori{te. Ansambl NPS-a toliko me odu{evio da sada ne mogu zamisliti neke druge glumce da igraju ove uloge. Ambicija mi je bila pri~u o zlu, pisca ko-

Izuzetna saradnja
O izuzetno dobroj saradnji govorili su Mediha Musliovi}, Aleksandar i Vedrana Seksan te Alban Ukaj. Istakli su da je Izudin Bajrovi} najzaslu`niji {to je ispalo sve kako treba u veoma kratkom vremenskom periodu. - Ka`u kada je [erbed`ija odigrao Hamleta na Dubrova~kim ljetnim igrama svi su poslije igrali [erbed`iju, a niko Hamleta. Bojim se da smo zatvorili Ri~arda za pet-{est generacija jer sam sasvim sigurna da niko ne}e igrati Ri~arda, svi }e se truditi da igraju Bajrovi}a, a to je, bojim se, nemogu}e - zaklju~ila je Vedrana Seksan.

ji je najbolje poznavao ljudsku psihu, pokazati na sceni, a svako od nas }e se mo}i prona}i u nekom od likova - kazao je Stojanovi}. Glavna uloga u ovoj ~uvenoj [ekspirovoj drami pripala je Izudinu Bajrovi}u, prvaku Drame NPS-a, koji je tom prilikom zahvalio kolegama na sjajnoj saradnji i podr{ci. Ostale uloge u predstavi igrat }e ve}i dio ansambla Drame NPS-a: Vedrana i Aleksandar Seksan, Slaven Vidak, Riad Ljutovi}, Mirvad Kuri}, Mediha Musliovi}, Amra Kapid`i}, Sanela Pepeljak, Ermin Sijamija, gostuju}i glumci Aldin Omero-

Sjajna ekipa

vi}, Alban Ukaj, Mario Drma}, Vedran \eki} i Alen Muratovi} te Sara Seksan, k}erka Vedrane i Aleksandra. - Interesantno je da na na{oj sceni ve} du`i period nisu bila zastupljena [ekspirova djela. Najve}i razlog bio je taj {to nismo imali vjerodostojnog glumca za Ri~arda, a sada se mo`emo pohvaliti da imamo najboljeg, Izudina Bajrovi}a, mada je i ostatak ansambla sjajan - kazao je Ermin Sijamija, direktor Drame NPS-a. U autorskom timu predstave, osim Stojanovi}a, koji }e tako|er potpisati scenografiju i izbor muzike, bit }e i kostimografkinja Lena Stefanovi}-Gafi}. M. ^USTOVI]

ibuciji bh. filma „Sevdah za Karima“ reditelja Jasmina Durakovi}a. Tako }e ovaj film u~estvovati krajem januara u jednom od zvani~nih programa filmskog festivalu u Geteborgu, jednom od najve}ih evropskih festivala. Nakon toga, distributer „Insomnia World Sales“ predstavit }e film na marketi-

opskim kinima i televizijama, a ve} se vr{e pripreme za prezentaciju na filmskim marketima festivala u Roterdamu i Berlinu - ka`e Durakovi} za na{ list. Podsje}amo, uloge u ovom filmu tuma~e Amar Selimovi}, Adnan Haskovi}, Marija Karan, Asli Bajram (Bayram), M. ^u. Mirvad Kuri}...

U Mostaru promovirana knjiga poezije
Zbirka pjesama „Nevidljivi prsten“ Sonje Juri}, objavljena u izdanju sarajevsko-zagreba~kog „Synopsisa“, predstavljena je preksino} u Galeriji kraljice Katarine Kosa~e u Mostaru. O knjizi su na promociji govorili Sa promocije u Galeriji Kosa~e prof. dr. Antun Lu~i}, pje- som i one su posve}ene pjesnikinja Vesna Hlava~ek, snicima kojima se divim, A. kao i sama autorica, koja je B. [imi}u, Tinu Ujevi}u, istakla da prsten simbolizi- Maku Dizdaru, Dobri{i Cera po~etak i kraj, na koncu i sari}u i Nikoli [opu. Oni su cijeli `ivot, koji u cikli~nom nam nekad davno u svojim kretanju uvijek traje, obna- stihovima poru~ili da su tren i vje~nost ustvari isto, i da vlja se i nastavlja. - Pet pjesama u knjizi vrijeme pravimo sami - kazaM. Sm. napisano je mojim rukopi- la je Juri}.

„Nevidljivi prsten“ Sonje Juri}

Predstavnici ~etiri kulturna i nacionalna dru{tva u BiH: Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“, Hrvatskog kulturnog dru{tva „Napredak“, Srpskog prosvjetno-kulturnog dru{tva „Prosvjeta“ te Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog dru{tva „La Be-

Digitalizacija kulturne ba{tine
nevolencija“, ozvani~ili su ju~er u Sarajevu po~etak realizacije projekta digitalizacije kulturne ba{tine koja se ~uva u okrilju ovih dru{tava. Projektom digitalizacije bit }e obuhva}ena iznimno vrijedna historijska i kulturna gra|a objavljivana u razli~itoj vrsti periodike koju su objavljivala ova dru{tva, pi{e Fena. Predvi|eno je da realizacija projekta traje nekoliko godina, {to }e zavisiti od donatorskih sredstava. Projekt }e provoditi „Mediacentar“ Sarajevo. Ovaj vrijedni poduhvat

Zajedni~ki projekt ~etiri zajednice u BiH

ozvani~ili su na konferenciji za medije predsjednici „Preporoda“, „Napretka“, „Prosvjete“ i „Mediacentra“ Senadin Lavi}, Franjo Topi}, Mi{o Kruni} i Dragan Golubovi}, te predstavnik „La Benevolencije“ i koordinator projekta Eli Tauber.

U sarajevskoj galeriji „Roman Petrovi}“ postavljena je izlo`ba skulptura „Simboli vremena“ akademske kiparke Maje Mata{in. Umjetnica je predstavila skulpture od metala koje

Skulpture Maje Mata{in

Izlo`ba u Sarajevu

su visoke 130 centimetara, a one, kako je re~eno na otvorenju izlo`be, odi{u jednostavno{}u i lako}om, koje privla~e poglede publike i utje~u na njihove M. ^u. emocije.

Severina uskoro pjeva u BiH?
Pojavile su se i {pekulacije da milioner i pjeva~ica za jesen planiraju vjen~anje
Iako se u tajnosti ~uva lokacija gdje svoj prvi zajedni~ki odmor provode Severina i Milan Popovi}, mediji u susjedstvu uveliko {pekuliraju kako je njihovo odredi{te na Kipru. Osim toga, u nekim napisima tvrdi se da je Severina u Beogradu upoznala roditelje svog novog de~ka te da su oni odu{evljeni hrvatskom pjeva~icom. Neki ~ak naga|aju da pjeva~ica i milioner za jesen planiraju svadbu. Severinin menad`er Tomislav Petrovi} isti~e da nije ovla{ten da daje informacije o pjeva~icinom privatnom `ivotu, ali nam je otkrio da je u planu da pjeva~ica nakon odmora nastupi i u Bosni i Hercegovini. - Prvi koncert nakon odmora Severina }e

Nakon odmora s novim de~kom

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

je

PROMOCIJE Album „Neka DJ odma’ dole CJ“

„Bombaj {ta m region
Premijera spota „Nedim“ Za koncert u Sarajevu tra`e adekvatan prostor
^lanovi „Bombaj {tampe“, nakon {to su u Sarajevu snimili spot za pjesmu „Nedim“, koja se nalazi na njihovom novom albumu „Neka DJ odma’ dole CJ“, ponovo }e se okupiti, ali ovog puta u Zagrebu. Naime, sarajevski bend u ponedjeljak }e u hrvatskoj prijestonici promovirati album, koji se pojavio u cijelom regionu pod markicom „Dallas Recordsa“. - Osvojili smo cijeli region. Pozivi sti`u sa svih strana, a sada, u dogovoru sa svojim menad`mentom, sla`emo kockice. Dan poslije Zagreba, promovirat }emo CD i u Ljubljani - ka`e Nedim Babovi}, basist „Bombaj {tampe“, koji isti~e da bi u Zagrebu trebao biti premijerno emitiran spot „Nedim“. Prve koncerte u 2011. odr`at }e 25. i 26. januara u Zagrebu i Ljubljani. - Nakon toga, za februar i mart planiramo svirke u BiH, Srbiji, Crnoj Gori - nastavlja Babovi}. „Bombaj {tampa“ planira i veliki koncert u Sarajevu, ali kako ka`e Babovi}, jo{ je rano govoriti o terminu. - U Sarajevu nam je najve}i problem adekvatan prostor da mo`emo napraviti odli~an koncert, ali da se publika ne gura, {to je do sada bio slu~aj. Posebno mi je drago {to je novi album odli~no prihva}en u Sarajevu - ka`e D. ZEBA Nedim.
„Bombaj {tampa“: U Zagrebu 25. januara

Slavko nije na {teti
Severinin biv{i zaru~nik Slavko [ajinovi}, samo nekoliko dana nakon prekida veze s pjeva~icom, fotografiran je u dru{tvu druge djevojke. Mnogi su ga `alili, ali je, zapravo, Severina bila povrije|ena u njihovoj vezi, pi{e „Story“. Rije~ani koji poznaju Slavka, tvrde da je veza sa Severinom ve} du`e vrijeme bila u krizi te da su ga ~esto vi|ali u dru{tvu drugih djevojaka. Tvrde i da je Severinina veza sa Milanom ~ista osveta Slavku. Pri~u o prekidu s biv{om zaru~nicom Slavko ne `eli komentirati. Dodao je kako nije na {teti nakon prekida sa Severinom. odr`ati 12. februara u Osijeku. [to se ti~e BiH, ne{to se dogovara, ali ni{ta jo{ nije definirano tako da ne bih izlazio s detaljima. Uglavnom, radilo bi se o koncertima u nekoliko bh. gradova rekao nam je ju~er Petrovi}. L. S. R.

Pr{e{ napisao pjesmu za 15 izvo|a~a
Numerom „Oaza“ `ele ukazati na potrebe djece zaostale u razvoju
smu, koju }e izvesti zajedno sa jo{ ~etrnaest popularnih izvo|a~a, me|u kojima su: Hanka Paldum, Mladen Voji~i} Tifa, Enes Begovi}, Enver Lugavi} Kice, Burhan [aban, Dr. Zo, Amel ]uri} i drugi. - Svakome od nas veliko je zadovoljstvo u~estvovati u Estradni umjetnici iz Bosne i Hercegovine jo{ jednom su drage volje odlu~ili u~estvovati u humanitarnom projektu ~iji je cilj skrenuti pa`nju na djecu s posebnim potrebama. Tako je Vahidin Nino Pr{e{, u saradnji s Udru`enjem „Oaza“, nedavno napisao istoimenu pjeakciji koja na bilo koji na~in nekome mo`e pomo}i. Pjesmom „Oaza“ `elimo ukazati na potrebe djece zaostale u razvoju, a nakon du`e vremena u studio bi trebale u}i i ~lanice „Erata“, koje su se zbog ro|enja djece neko vrijeme povukle s estrade - govori Pr{e{, koji je autor teksta

Bh. pjeva~i u humanoj misiji

„Era

pjes vlas }e n

plan

Severina: Odmor na Kipru

Pr{e{: Autor i producent

Burhan: Me|u izvo|a~ima

na dio }em na k i dje „Oa

rtak, 011.

jet set
u Zagrebu i Ljubljani

29

OTKRIVAMO „Front Stage“ organizira spektakl legende

a mpa“ osvaja
Koker: Na sceni du`e od 40 godina

D`o Koker sredinom godine u Banjoj Luci
Menad`ment slavnog pjeva~a navodno je na adresu „Front Stagea“ ve} dostavio prijedlog ugovora
vio prijedlog ugovora, a pregovori se odvijaju du`e od jedne godine. Nije poznato kada se ta~no i gdje planira organizirati koncert, ali je izvjesno da se radi o vrhunskoj produkciji, koja zahtijeva vrijeme, stru~nost, ali i novac. Banjalu~ka agencija „Front Stage“ do sada je organizirala niz koncerata u gradu na Vrbasu, me|u kojima i Lenija Kravica (Lenny KrBanjalu~ka agencija „Front Stage“ trebala bi sredinom godine dovesti u Banju Luku legendarnog D`oa Kokera (Joe Cocker). Ovu informaciju ju~er je „Dnevnom avazu“ potvrdio vlasnik agencije Sini{a Tomi}, ali je dodao da u ovom trenutku ne mo`e re}i ni{ta vi{e o tom doga|aju. Menad`ment slavnog pjeva~a je, navodno, na adresu „Front Stagea“ ve} dostaavitz) te „Simple Mindsa“. D`o Koker jedan je od najuspje{nijih i najpopularnijih pjeva~a na svijetu. Na sceni je du`e od 40 godina. Dobitnik je Gremija, Zlatnog globusa i Oskara, a 16. juna 2007. godine zvani~no je objavljeno da ga je britanska kraljica Elizabeta Druga odlikovala ordenom Britanske imperije za doprinos u oblasti muzike.
V. STEVANOVI]

u

Gramophonedzie u Sarajevu 22. januara
Mili}evi}: Tvorac hita „Why Don’t You“

Prvi nastup muzi~ara u bh. prijestonici

u

a~in Pjeazale u me}i i u se vrgoksta

Nakon {to je novogodi{nje praznike proveo u Portugalu, Elvir Lakovi} Laka je po povratku u BiH „zaglavio“ kod ljekara. Laka je trenutno na infuziji i ka`e da ipak mo`e odahnuti, jer je nakon {to su mu ura|ene pretrage ustanovljeno da nema nikakav opasni virus. - Ba{ sam se bio zabrinuo, ali ljekari su mi na koncu konstatirali op}u iscrpljenost. Nadam se da }u uskoro stati na noge, jer za 20. januar imamo zakazan koncert u Ljubljani, u kinu „[i{ka“. To }e biti na{a prva svirka u 2011. i nadam se da }emo godinu otvoriti na najbolji na~in - ka`e Laka. L. S. R.

Laka na infuziji

Po povratku iz Portugala

Laka: Op}a iscrpljenost

„Erato“: Ponovo u studiju

pjesme „Oaza“, producent i vlasnik studija „Soniq“, gdje }e numera biti snimljena. Premijera pjesme i spota planirana je za februar. - U narednih nekoliko dana pjeva~i }e zavr{avati svoj dio posla u studiju, a potom }emo po~eti snimanje spota, na kojem }e nam se pridru`iti i djeca okupljena u Udru`enju „Oaza“ - dodaje Pr{e{. A. I.

Marko Mili}evi}, alijas Gramophonedzie, nastupit }e u Sarajevu 22. januara. Popularni srbijanski DJ, koji je pro{le godine osvojio presti`no priznanje MTV Best Adria Act za najboljeg regionalnog izvo|a~a, zabavljat }e publiku u klubu „The Basement“. Bilo je planirano da muzi~ar, ~ija se numera „Why Don’t You“ na{la i na britanskoj godi{njoj listi hitova, u glavnom gradu BiH odr`i koncert 15. januara, ali je nastup prolongiran za sedam dana. - Prekju~er je definitivno potvr|eno, u Sarajevo

dolazim 22. januara. [to se ti~e mojih dosada{njih posjeta va{oj zemlji, odr`ao sam svirku samo u Biha}u, gdje je bila odli~na zabava. Veoma se radujem svom prvom nastupu u glavnom gradu BiH - ka`e Mili}evi}. Tokom pro{le godine Gramophonedzie je odr`ao veliku turneju po Evropi, tokom koje je nastupao u Velikoj Britaniji, Belgiji, Portugalu, Italiji, Poljskoj... U~estvovao je i na brojnim festivalima te dijelio scenu s velikanima elektronske muzike, poput Toma Novija (Novy) i Boba Sinklera (SinH. P. clair).

„City Records“ `eli novi album

Ponuda za „Mostar Sevdah Reunion“

„Mostar Sevdah Reunion“: Interes izdava~a

Novi album „Mostar Sevdah Reuniona“ uskoro bi se trebao na}i na tr`i{tu u cijelom regionu. Za objavljivanje njihovog CD-a zainteresirano je nekoliko diskografskih ku}a, a kona~nu odluku o izdava~u ~lanovi grupe donijet }e do kraja januara. - Najkonkretniji je „City Records“, koji `eli da plasira album u cijelom regionu. Nude nam dobre uvjete i mislim da }emo na kraju njih izabrati. Uz izdavanje albuma, oni `ele organizirati i promocije te koncerte - ka`e Ru`dija Metanovi}, producent „Mostar Sevdah Reuniona“, te isti~e da je koncert u sarajevskoj Skenderiji planiran za D. Z. mart.

VREMEPLOV

13. januar 2011.

DOGODILO SE
1854. - Japanski {ogun Tokugava potpisao prvi trgovinski ugovor kojim su za SAD otvorene neke japanske luke. Kasnije su potpisani ugovori s Velikom Britanijom, Rusijom, Francuskom, ~ime je Japan prekinuo politiku izoliranosti i po~eo se uklju~ivati u me|unarodne odnose. 1898. - Francuski pisac Emil Zola (Emile Zola), pod naslovom „Optu`ujem“, objavio u listu „L ’oror“ otvoreno pismo predsjedniku Republike u kojem je ukazao na mahinacije najvi{ih vojnih krugova i zatra`io osloba|anje kapetana Alfreda Drajfusa (Alfred Dreyfus), koji je na procesu 1894. godine osu|en na do`ivotnu robiju zbog navodnog odavanja vojnih tajni Njema~koj. Drajfus je na obnovljenom procesu oslobo|en optu`bi i 1906. godine rehabilitiran, vra}en u vojsku i unaprije|en u ~in majora. 1907. - Austrougarske vlasti u BiH doni1941. - Umro irski pisac D`ejms D`ojs (James Joyce), koji je eksperimentima u narativnoj tehnici i strukturi romana i primjeni toka svijesti dao novi pravac modernoj knji`evnosti. Njegov roman „Uliks“ („Ulysses“) smatra se „Biblijom“ evropskog proznog modernizma. jele Zakon o {tampi, nakon kojeg po~inje liberalniji period u izdava~koj djelatnosti. 1935. - Oblast Sar (Saar), kojom je upravljala Francuska na osnovu mandata Lige naroda, izjasnila se ve}inom na plebiscitu za pripajanje Njema~koj. 1993. - Na osnovu odluke njema~kog Ustavnog suda, obustavljen sudski postupak protiv biv{eg predsjednika Demokratske republike Njema~ke (DDR) Eriha Honekera (Erich Honecer). Sud je zaklju~io da proces protiv 80-godi{njeg Honekera, te{ko oboljelog od raka, predstavlja povredu ljudskog dostojanstva. Honeker je, nakon 169 dana provedenih u istra`nom zatvoru, emigrirao u ^ile, gdje je umro u maju 1994. godine 1996. - Tada{nji ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton) doputovao u jednodnevnu posjetu BiH. Predsjednik SAD susreto se s predsjednikom Predsjedni{tva BiH Alijom Izetbegovi}em i posjetio ameri~ke trupe u sastavu Ifora.

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

sveznadar

RO\ENI
1806. - Ro|en pisac Jovan Sterija Popovi}, prvi komediograf, „otac“ srpske drame. 1867. - Ro|en knji`evnik Ivo ]ipiko.

UMRLI
1906. - Umro ruski fizi~ar i elektroin`injer Aleksandar Stepanovi~ Popov, jedan od pionira radiotehnike, izumitelj antene. Godine 1896. ostvario je prijenos signala pomo}u radiotalasa na udaljenost od 250 metara i utvrdio da se radiotalasi reflektiraju od ve}ih objekata. 1915. - U zemljotresu koji je zahvatio Avecano (Avezzano, Italija) poginulo oko 30.000 ljudi. 1985. - Prilikom pada voza u provaliju, oko 250 kilometara isto~no od glavnog grada Etiopije Adis Abebe, poginulo 428 putnika, a 370 povrije|eno. 2001. - U zemljotresu u Salvadoru poginula 701 osoba, 3.883 ljudi je povrije|eno, a 160.598 stambenih objekata je uni{teno, ozbiljno o{te}eno ili zatrpano zemljom. 2002. - Na Kubi umro Gregorio Fuentes (104), kapetan broda Ernesta Hemingveja, koji je bio inspiracija poznatom ameri~kom piscu za roman „Starac i more“.

 

MEDICINA Upozorenje stru~njaka sa Univerziteta „Bern“

Ve}e doze „ibuprofena“ rizik za mo`dani i sr~ani udar
Jo{ jedna ~esto propisivana tableta „diclofen“, poznatija kao „voltaren“, koja se prodaje i pod imenom „rufenal“ i „rhumalgan“, dovodi do mo`danog udara
„voltaren“, koja se prodaje i pod imenom „rufenal“ i „rhumalgan“, povisuje rizik od mo`danog udara te pove}ava vjerovatnost od sr~anih bolesti i smrti koja je s njima povezana za ~etiri puta, pi{e u studiji. Nau~nici sugeriraju i da „ibuprofen“ pove}ava rizik od mo`danog udara i smrti zbog sr~anih bolesti sli~no kao i „rofecoxib“ („vioxx“), koji je povu~en s tr`i{ta 2004. zbog brige za sigurnost ljudskog zdravlja. - Gledamo li na rizik od mo`danog udara, „ibuprofen“ ne izgleda kao dobar lijek. Kad bih patio od hroni~nih bolova, ne bih ga uzimao jer je rizik prevelik. Tra`io bih neke druge opcije - naglasio je prof. Peter Jeni (Jüni) sa Univerziteta „Bern“.
Lijekovi se obi~no uzimaju zbog artritisa i bolova u le|ima

Ve}e redovne doze „ibuprofena“ i sli~nih tableta protiv bolova mogu povisiti rizik od mo`danih i sr~anih udara, upozoravaju stru~njaci sa Univerziteta „Bern“ u [vicarskoj nakon pregleda podataka 31 klini~kog ispitivanja s vi{e od 116.000 osoba. Nau~nici su ustanovili da visoke doze „ibuprofena“ nose sli~an rizik kao i lijekovi protiv bolova koji su zbog sigurnosnih razloga povu~eni s tr`i{ta prije nekoliko godina. Ovi lijekovi se obi~no uzimaju zbog artritisa i bolova u le|ima. Ali, ljekari nagla{avaju da rizik od mo`danog i sr~anog udara vreba samo one koji dugo uzimaju visoke doze „ibuprofena“. Jo{ jedna ~esto propisivana tableta „diclofen“, kod nas poznatija kao

ORDINACIJA [e}er je va`an za normalan rad mozga
Pretjerivanje u ishrani nije po`eljno. [e}er ima posebno mjesto u na{oj ishrani jer je, primjera radi, veoma va`an za rad mozga.
PRIVATNA ORDINACIJA

Prijetnja zdravlju

 Mo`e li se koristiti ishrana s mnogo {e}era ukoliko ~ovjek ne boluje od dijabetesa, pita K. L. iz Jablanice.

ZUKI]

- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

Prof. dr. TARIK ZUKI]

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

Bitno je da nivo {eProf. dr. }era u krvi Tarik Zuki}, ne bude neuropsihijatar nizak, ali ni previsok. Ni{ta za mozak nije tako presudno kao pojedine vrste {e}era iz hrane. Tu u prvom redu spada glukoza, koja cirkulira u krvi i }elijama. Nervna }elija bez {e}era ne mo`e pre`ivjeti niti napredovati. Osim toga, {e}er je originalni lijek iz prirode za pamet i podizanje raspolo`enja. Njegov nedostatak u krvi mo`e dovesti do lo{eg funkcioniranja mozga, o{tetiti memoriju, jer se tada remeti gra|a mo`danih }elija i tako ubrzava mentalno propadanje koje obi~no nastupa sa starenjem.

Bankomati predstavljaju prijetnju ljudskom zdravlju. Uz novac, korisnici bankomata pokupe i razne bakterije, koje mogu uzrokovati mu~ninu i proljev. Britanski stru~njaci su `eljeli uporediti „~isto}u“ bankomata i javnih WC-a koje diljem britanskih gradova svakodnevno koristi hiljade osoba. Stru~njaci su uzeli briseve u potrazi za bakterijama. Nakon mi- Bankomati sadr`e iste bakterije i kroskopskog upore|iva- bacile kao i javni WC-i nja oba brisa, pokazalo se da bankomati, poput javnih WC-a, sadr`e bakterije pseudomonas i bacile koji uzrokuju razne bolesti. Uz bankomate, sli~no je i s tipkama u liftu, koje svaki sat mo`e dotaknuti nekoliko desetina osoba. ^ak i ako se liftovi i tipke redovno ~iste, mogu}nost za nakupljanje bakterija je vrlo velika.

Bakterije s bankomata izazivaju mu~ninu i proljev

Pla}anje alimentacije
 Radim kod privatnika ve} devet godina. Bio sam o`enjen i nedavno sam se razveo. Supruga je tra`ila razvod i razveli smo se, a dvoje malodobne djece sud je povjerio supruzi na izdr`avanje uz obavezu da ja dajem alimentaciju. Supruga je zaposlena u dr`avnoj slu`bi. Po{to alimentacija prelazi polovinu moje pla}e, a imam i dva kredita, ostaje mi od pla}e za moje izdr`avanje samo 50 KM, od ~ega ne mogu `ivjeti. Dva mjeseca nisam platio alimentaciju i supruga se obratila poslodavcu, koji mi je obustavio isplatu pla}e za pro{li mjesec i isplatio dvije alimentacije bez moga znanja i dopu{tenja i bez ikakve odluke suda. Nemam nikakvih dugovanja prema firmi. Je li to ispravno, pita B. T. iz Tuzle. Prema Zakonu o radu, poslodavac ne mo`e bez saglasnosti zaposlenika svoje potra`ivanje prema njemu naplatiti uskra}ivanjem pla}e ili nekog njenog dijela, odnosno uskra}ivanjem naknade pla}e ili dijela pla}e. Najvi{e polovina pla}e ili naknade pla}e zaposlenika mo`e se prisilno obustaviti radi ispunjenja obaveza zakonskog izdr`avanja, a za ostale obaveze mo`e se prisilno obustaviti najvi{e jedna tre}ina pla}e zaposlenika. Dakle, va{ poslodavac je prekr{io zakon i suprotno istom izvr{io obustavu va{e pla}e i to bez relevantnog dokumenta nadle`nog organa na osnovu kojeg bi eventualno takvu obavezu imao.

Godi{nji odmor
 Imam li pravo nakon dovr{enog porodiljskog odsustva zapo~etog polovinom januara pro{le godine iskoristiti godi{nji odmor za 2010. godinu, pita M. G. iz Sarajeva.
bi bilo opravdano da vam se odobri kori{tenje godi{njeg odmora za godinu u kojoj ste na radu proveli svega pola mjeseca. Ipak, ne postoje zakonske smetnje da vam poslodavac odobri kori{tenje godi{njeg odmora za prethodnu godinu ukoliko to procijeni opravdanim i ukoliko to nije smetnja za odvijanje procesa rada.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Pitanje nije ure|eno zakonom niti podzakonskim aktima. Me|utim, prema Zakonu o radu, ako uposlenik koristi godi{nji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. Budu}i da ste vi skoro cijelu prethodnu godinu odsustvovali s posla po osnovu porodiljskog odsustva, a niste ~ak ni zapo~eli koristiti godi{nji odmor u formalnopravnom smislu, te ste na radu proveli u prethodnoj godini samo simboli~no vrijeme, ne

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

31

Ta~no Neta~no
je zajednica 1.Francuska zajednicakolonija i Franekada{njih afri~kih ncuske?

ISTRA@IVANJE Dobra strana prekida veze

Mu{karci najvi{e vole ostavljene `ene
Nau~nici su otkrili da mu{karce samo u slu~aju ozbiljne veze zanimaju detalji o `eninim biv{im partnerima
Istra`ivanje provedeno na Univerzitetu u Mi~igenu poku{alo je otkriti kako prekidi s partnerima utje~u na budu}e ljubavne veze te do{li do vi{e nego obe}avaju}ih rezultata. Nau~nici su otkrili da mu{karce samo u slu~aju ozbiljne veze zanimaju detalji o `eninim biv{im partnerima, a kada se radi o prolaznoj avanturi, svi ti podaci su apsolutno neva`ni. Psihologinja Kristina Stanik (Christine) priznaje da je i sama bila iznena|ena rezultatima istra`ivanja. - U po~etku sam o~ekivala da }e osobe koje su ostavile svoje partnere biti puno privla~nije zbog svoje `elje za riskiranjem kazala je Stanik. Me|utim, istra`ivanje je pokazalo sasvim suprotne rezultate. Psihologinja Stanik pretpostavlja da mu{karci koji iniciraju prekid veze pokazuju uro|enu osobinu vo|e. Takve mu{karce automatski privla~e `ene koje su ostavljene jer im ta situacija obe}ava da }e upravo oni biti ti koji kontroliraju situaciju. No, kada je `ena ta koja ostavlja svog partnera, mu{karci je vide kao vrlo izbirljivu osobu te stvaraju zaklju~ak da bi isto tako mogla ostaviti i njih.
Mu{karci koji iniciraju prekid veze pokazuju uro|enu osobinu vo|e

2.Vodvilj je laka zabava popularna u SAD krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a? 3.Engleskinja Dona Grifits „dr`i rekord“ u du`ini kihanja?
1. TA^NO

Novi nau~ni dokazi

Elektrolizirana voda je upravo to {to se mo`e zaklju~iti iz naziva - obi~na voda s dodatkom soli koja je podvrgnuta niskonaponskoj elektrolizi. Pod utjecajem napona molekule soli mijenjaju svojstva i postaju bolji deterd`enti od bilo kojeg kupovnog sredstva za ~i{}enje. Dovoljno je jaka da ubije ~ak i uzro~nike antraksa bez ikakvih posljedica po ljude i okolinu. - Ovakva voda deset puta je bolja od izbjeljiva~a u ubijanju bakterija i potpuno je sigurna ka`e Jen-Con Hung, (Yen) prof. na Univerzitetu „Georgia“, koji deset godina prou~ava elektroliziranu vodu. Ali, postoji nekoliko problema koji spre~avaju jo{ {iru primjenu ~udotvorne vode. Naime, elektrolizirana voda brzo gubi svoja svojstva pa se ne mo`e dugo ~uvati. Ovakva voda koristi se u Ru-

Elektrolizirana voda Lazanje s puretinom lije~i antraks

Pripremite za ru~ak

Francuska zajednica (Communiaute Francaise) je zajednica nekada{njih afri~kih kolonija i Francuske. Osnovana je 1958. godine po modelu Britanske zajednice naroda, a zamijenila je Francusku uniju (Union Francaise), savez Francuske i njenih prekomorskih departmana, osnovan na osnovu francuskog ustava iz 1946. godine. Za razliku od Komonvelta, nove su dr`ave dobile punu suverenost. Umjesto politi~ke unije, dr`ave ~lanice potpisale su sporazume o privrednoj i kulturnoj saradnji. ^lanice zajednice tom prilikom su postale: Gabon, Kongo, Madagaskar, Senegal, ^ad i Centralnoafri~ka Republika.
2. TA^NO

Francuska zajednica umjesto Unije

Voda se ne mo`e dugo ~uvati

siji za dezinfekciju naftnih bu{otina, Japanci njom pune bazene da ne bi koristili hlor, a kod nas u Evropi koristi se za ~i{}enje te{kih masno}a.
MJESTO GDJE SE LO@I VATRA MEDICINSKA SAMOLJEPLJIVA TRAKA

Potrebno je: 9 listova lazanje tjestenine, ulje, 1 glavica sitno nasjeckanog luka, 1 zelena paprika sitno narezana, 200 g {ampinjona narezanih na kri{ke, 1 sitno nasjeckano ~esno bijelog luka, 300 g kobasice od pure}ih prsa, mje{avina mediteranskih za~ina, 1 tegla umaka od paradajza, 30 g naribanog parmezana, so i biber, 2 umu}ena jaja, 500 g svje`eg kravljeg sira, 100 g mrvljene mocarele. Na~in pripreme: Skuhati lazanje prema uputama na pakiranju te ih dobro ocijediti. Zagrijati rernu na 180 stepeni. U tavi na ulju pet minuta pr`iti luk, papriku, gljive i bijeli luk. Dodati puretinu te dr`ati na vatri jo{ 10 minuta uz ~esto mije{anje. Dodati za~ine i umak od paradajza. Smanji-

1 2 3

ti vatru te dinstati 10 minuta uz povremeno mije{anje. U zdjelici pomije{ati parmezan, so, biber, jaja i kravlji sir. U vatrostalnu posudu za rernu staviti tri lista lazanja. Dodati sloj mesa te prekriti sa jo{ 3 lista lazanja. Dodati novi sloj s parmezanom i mesom. Prekriti preostalim listovima lazanja te na vrh rasporediti preostalu smjesu s parmezanom i smjesu s mesom. Posuti mocarelom i pe}i 45 minuta.

4 5 6

BILIJARSKI [TAP

STUPA, MU@AR

PROIZVOD RASPADANJA KAMENA

METAR

VODITELJ MLAKAR

KOJE JE OD LI[]A

OMLADIN. RADNA AKCIJA (skr.)

STRANA SVIJETA

@ENSKO IME, ISIDORA

Vodvilj je laka zabava popularna u SAD krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a. Sastojao se od 10 do 15 nepovezanih ~inova u kojima su u~estvovali ma|ioni~ari, akrobate, komi~ari, dresirane `ivotinje, pjeva~i i igra~i. Ova forma razvila se iz prostih predstava varijetea koje su odr`avane u pivnicama uglavnom za mu{ku publiku. Toni Pastor je ustanovio uspje{nu „~istu varijete predstavu“ u svom pozori{tu u Njujorku 1881. i utjecao je na ostale upravnike pozori{ta da ga slijede. Do 1900. osnovani su lanci vodviljskih pozori{ta {irom zemlje, uklju~uju}i Orfejev krug Martina Beka, od kojih je njujor{ko pozori{te „Palas“ bilo najpoznatije. Me|u mnogim zabavlja~ima koji su zapo~eli svoje kerijere u vodvilju bili su Me Vest, B. K. Filds, Vil Rod`ers, Baster Kiton, ^arli ^aplin, bra}a Marks, Bad Abot i Lu Kastelo, Milton Berl i Bob Houp (na slici).
3. TA^NO

Vodvilj se razvio iz predstava varijetea

STRU^NJACI U OFTALMOLOGIJI @ENIN IMETAK U BRAKU MJESTO U VOJVODINI DIO TIJELA U KONJA ENGLESKI FUDBALER MAJKL RIMSKI IMPERATOR MUZI^AR LUKOVAC SLAVNI BRAZILSKI FUDBALER PJEVA^ SEJER RADIJUS METAR PRAVILO, ZAKON, NORMATIV GLUMAC DELON [EKSPIROV KRALJ

DIO TIJELA

GLASATI SE POPUT MAGARCA PJESNIK SARAJLI]

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
UPITNA ZAMJENICA

KUKURUZI[TE, AKADEM, PTUJ, ROMEL, OSAME, APIS, KLIPAK, UNO, ISIL, ^T, LINDZI VON, O, AKIRA, ANKER 2403

SKIJA[ NA SLICI

POLEMI^AR (gr~.)

Engleskinja po imenu Dona Grifits (Donna Griffiths) „dr`i rekord“ u du`ini kihanja. Prema podacima koji se mogu na}i na internet-stranici Library of Congress, Dona je kihala 978 dana, s tim {to je na samom po~etku kihala jedanput svake minute, a kasnije svakih pet minuta. Po~ela je kihati na dana{nji dan, 13. januara 1981. godine, kada je imala 12 godina. Skoro tri godine kasnije, ta~nije 16. septembra 1983. godine, slavila je svoj prvi dan bez kihanja. Ljekari nikada nisu uspjeli proniknuti u misteriju ovog neugodnog rekorda u du`ini kihanja.

@ena koja je kihala 978 dana

FILM

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

show biz
Najpoznatija navija~ica prona{la svog nogometa{a

33

MUZIKA

„Zlatni paradajz“
Popularna internetstranica Rotten tomatoes, koja se bavi filmskom kritikom, saop}ila je da je godi{nja nagrada Zlatni paradajz pripala „Pri~i o igra~kama 3“. U tre}em dijelu crti}a igra~ke ostaju bez vlasnika, jer je Endi (Andy) odrastao i odlazi na koled`. Umjesto da zavr{e na tavanu, gre{kom dospijevaju u vrti} i moraju da prona|u put do ku}e. „Pri~a o igra~kama 3“ potukla je ~ak i „Dru{tvenu mre`u“, jer je imala 99 posto pozitivnih kritika, dok je film o Facebooku imao „samo“ 97 posto.

Sud u Los An|elesu odlu~io je da sudi ljekaru pop zvijezde Majkla D`eksona (Michaela Jacksona) u vezi sa smr}u popularnog pje-

D`eksonov doktor ipak na optu`eni~koj klupi

Zbog ubistva iz nehata

Zaobljen stoma~i}

Danijel Krejg u novoj ulozi agenta 007

dr. Mari nije postupio po propisima ljekarske slu`be kada je Majklu D`eksonu dao prejak anestetik da zaspi. Sud je najnoviju odluku
Mos na Tajlandu

Krejg: Ponovo D`ejms Bond

Larisa razorila brak Valteru
Ona ipak tvrdi da su cijelu pri~u izmislili paragvajski mediji
Najpoznatija paragvajska navija~ica, bujna 25-godi{nja starleta Larisa Rikelme (Larissa Riquelme), koja se proslavila zahvaljuju}i svom velikom poprsju tokom pro{logodi{njeg Svjetskog nogometnog prvenstva, prema navodima paragvajskih medija, „kona~no je zgrabila svog nogometa{a“. Iako lijepa Larisa tvrdi da je sama, mediji su je bacili u zagrljaj 28-godi{njeg igra~a paragvajskog nogometnog kluba Deportiva San Martina Valtera Fretesa (Walter). Ona tvrdi da objavljene fotografije, na kojima ple{e s Fretesom, nisu s kraja 2010. nego da su snimljene prije pet godina, a izme|u nje i Fretesa nema ni{ta. - Ni{ta se nije dogodilo s Fretesom, to je izmi{ljotina paragvajskih medija, jer sam popularna. Fotografije su snimljene prije pet godina u El Valeu, gdje on `ivi. Oboje smo bili s partnerima, a ja sam prijateljica njegove supruge - tvrdi Larisa. No, Larisine tvrdnje opovrgava Fretesova biv{a supruga D`enifer Nunjez (Jennifer Nunez), koja tvrdi kako je upravo Larisa glavni krivac za raspad njenog braka s Fretesom.

Neumorna Sofi
Iako britanska pjeva~ica Sofi Elis-Bekstor (Sophie Ellis-Bextor) jo{ nije objavila dugoo~ekivani i najavljivani novi CD „Make A Scene“, izvijestila je fanove kako je ve} po~ela raditi na pjesmama za svoj sljede}i studijski album. Kako bi joj pomogao u pisanju novih pjesama, anga`irala je kantautora Eda Harkurta (Harcourta). Njen spomenuti ~etvrti studijski album „Make A Scene“ jo{ se ~eka, a najvjerovatnije }e biti objavljen u aprilu.

Kejt Mos ~eka bebu?
Kejt Mos (Kate Moss, 36) i njen vjerenik D`ejmi Hins (Jamie Hince, 42) o~ekuju, navodno, prvo zajedni~ko dijete. Manekenka ve} ima osmogodi{nju k}erku Lilu Grejs (Lila Grace) iz veze s novinarom D`efersonom Hekom (Jefferson Hack). ^uvena po svojoj mr{avoj figuri, Kejt je za vrijeme novogodi{njeg odmora na Tajlandu uslikana sa zaobljenim stomakom. - Kejt `eli da iz korijena promijeni svoj `ivot, ide na jogu i detoksikaciju i `eli da s D`ejmijem dobije dijete - rekao je izvor blizak manekenki. „Daily Mail“ navodi da je „sigurno trudna, ali jo{ ne `eli da to objavi“.

Bond tra`i djevojku
Danijel Krejg (Daniel Craig) vra}a se ulozi D`ejmsa Bonda (James), a film }e re`irati Sem Mendez (Sam Mendes). Svoju ulogu reprizirat }e i D`udi Den~ (Judi Dench). Nije poznato koja }e glumica imati priliku da u 23. nastavku zavede najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu. U posljednjih nekoliko godina tu ~ast imale su Holi Beri (Halle Berry), Olga Kirilenko, Eva Grin (Green)... Za ulogu negativca „otimat }e se“ Majkl [in (Michael Sheen) i Sajmon Rasel Bil (Simon Russell Beal), pi{e „Daily Mail“. Novi Bond u kinosale sti`e 9. novembra 2012. godine.
Rikelme: Slobodna sam

Pomirenje „Fugeesa“

Dr. Mari: Ne osje}a se krivim

D`ekson: Prejak anestetik

Nastavak komedije

va~a 2009. godine, javlja „LA Times“. Dr. Konrad Mari (Conrad Murray) optu`en je za ubistvo iz nehata. On se ne osje}a krivim za djelo za koje ga sud tereti. Svjedoci tu`ioca, me|utim, tvrde da

donio poslije preliminarnog {estodnevnog pretresa tokom kojeg je saslu{ao vi{e od dvadeset svjedoka. Sud je ujedno suspendirao dozvolu za rad dr. Mariju opisav{i ga kao „potencijalnu opasnost“ po dr`avu Kaliforniju.

Ljepotica dana Keli Bruk
Komedija „Zaglavilo se“ dobit }e nastavak, najavio je reditelj i scenarist D`ad Apatou (Judd Apatow). U filmu iz 2007. godine Ketrin Higl (Katherine Heigl) i Set Rod`en (Seth Rogen) igrali su par koji dobiva dijete nakon nepromi{ljenog seksa za jednu no}. Ulogu sestre Ketrin Higl tuma~ila je Lesli Man (Leslie Mann), a njenog momka igrao je Pol Rad (Paul Rudd). Njih dvoje bit }e glavni likovi u nastavku, koji jo{ nema naziv, a nije poznato ho}e li Higl i Rod`en reprizirati svoje role.

Kupa}i kostimi u Petrinoj izvedbi

Zanosna ^ehinja

LJEPOTA Glumica kona~no priznala

Lijepa ~e{ka manekenka Petra ^ubonova snimila je seksi editorijal u kupa}im kostimima i jo{ jednom odu{evila svoje brojne fanove. Zanosna ^ehinja ro|ena je u Brnu, ima 28 godina i skoro idealne mjere (92-60-90). Zahvaljuju}i svojim bujnim grudima, ova plavu{a jedan je od najpoznatijih ~e{kih modela za donje rublje i kupa}e kostime, a do sada je krasila i stranice brojnih modnih ~asopisa {irom svijeta.

Kidmen: Koristila sam botoks!
Sada ga vi{e ne koristim i ponovo mogu micati ~elo, otkrila je glumica
Kidmen: Sinonim za savr{enstvo

Fajfer u drami

Lijepa Nikol Kidmen (Nicole Kidman) oduvijek je sinonim za savr{enstvo. Ipak, malo previ{e savr{ena, glumica je u posljednje vrijeme poticala glasine o tome kako koristi botoks da bi zadr`ala ispeglano lice i u starijim godinama `ivota. Ona je te navode oduvijek demantirala govore}i kako nema {anse da bi ga koristila. No, sada je promijenila pri~u i odlu~ila da prizna kako je svoju ljepotu znala potpomo}i botoksom. Ipak, rekla je i kako ga vi{e ne koristi, jer joj se ne svi|aju rezultati koje dobije

Vajklef @an (Wyclef Jean) i Pras su se pomirili. Biv{i ~lanovi „The Fugeesa“ godinama su bili u sva|i, ali su razmirice izgla|ene na letu za Haiti. - U avionu za Haiti sreo sam Prasa. Imao sam dvije mogu}nosti, mogao sam se premjestiti na neko drugo mjesto ili se pomiriti. Izabrao sam ovo drugo napisao je Vajklef na svom profilu na Twitteru.

Ogromna zarada

poslije. I nije jedina. Naime, na jednoj medicinskoj konferenciji ameri~ki stMi{el Fajfer (Michelle Pfeiffer), jedan od seks-simbola osamdesetih, nastavlja svoju karijeru u porodi~noj drami „Welcome to People“. U filmu joj dru{tvo prave Kris Pajn (Chris Pine), Elizabeth Banks (Elizabet Benks) i Olivija Vajld (Olivia Wilde). Fajfer }e glumiti udovicu, majku koja se brine za svog sina i k}erku alkoholi~arku.
^ubonova: Skoro idealne mjere

ru~njaci ustvrdili su kako je Nikol toliko pretjerala s botoksom da je lo{a reklama. - Poku{ala sam dosta stvari, ali mislim da, osim vje`ba-

Keli Bruk (Kelly Brook) jo{ je jedna od ljepotica koje su snimile seksi kalendar za ovu godinu. Lijepa glumica i model ne treba se previ{e trudi-

Seksi kalendar

nja i dijete, ne poma`e ba{ mnogo toga. ^ak sam isprobala botoks, ali mi se nije svidjelo kako mi je lice poslije izgledalo. Sada ga vi{e ne koristim i ponovo mogu micati ~elo izjavila je nedavno u jednom intervjuu kada ju je novinarka upitala kako odr`ava svoj lijep izgled.

ti da bi izgledala superseksi, ali je na ovim fotografijama dala sve od sebe. Istaknula je svoje poznate bujne obline te se rije{ila suvi{ne odje}e.

Kako prenosi magazin „Billboard“, reper 50 Cent uspio je da, uz kori{tenje servisa Twitter, do|e do zarade koja je procijenjena na 8,7 miliona dolara. Mehanizam iza ovog „posla“ je prili~no interesantan. Kompanija H&H „dodijelila“ je u oktobru 30 miliona svojih akcija Kertisu D`eksonu (Curtis Jackson), odnosno 50 Centu. Poslije toga, popularni reper je preko Twittera, na kojem ima 3,8 miliona „sljedbenika“, konstantno „podizao interesiranje“ za firme i proizvode koji su dio lanca H&H. Rezultat je porast vrijednosti akcija H&H i reperov nevjerovatni profit...

FILM

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

show biz
Najpoznatija navija~ica prona{la svog nogometa{a

33

MUZIKA

„Zlatni paradajz“
Popularna internetstranica Rotten tomatoes, koja se bavi filmskom kritikom, saop}ila je da je godi{nja nagrada Zlatni paradajz pripala „Pri~i o igra~kama 3“. U tre}em dijelu crti}a igra~ke ostaju bez vlasnika, jer je Endi (Andy) odrastao i odlazi na koled`. Umjesto da zavr{e na tavanu, gre{kom dospijevaju u vrti} i moraju da prona|u put do ku}e. „Pri~a o igra~kama 3“ potukla je ~ak i „Dru{tvenu mre`u“, jer je imala 99 posto pozitivnih kritika, dok je film o Facebooku imao „samo“ 97 posto.

Sud u Los An|elesu odlu~io je da sudi ljekaru pop zvijezde Majkla D`eksona (Michaela Jacksona) u vezi sa smr}u popularnog pje-

D`eksonov doktor ipak na optu`eni~koj klupi

Zbog ubistva iz nehata

Zaobljen stoma~i}

Danijel Krejg u novoj ulozi agenta 007

dr. Mari nije postupio po propisima ljekarske slu`be kada je Majklu D`eksonu dao prejak anestetik da zaspi. Sud je najnoviju odluku
Mos na Tajlandu

Krejg: Ponovo D`ejms Bond

Larisa razorila brak Valteru
Ona ipak tvrdi da su cijelu pri~u izmislili paragvajski mediji
Najpoznatija paragvajska navija~ica, bujna 25-godi{nja starleta Larisa Rikelme (Larissa Riquelme), koja se proslavila zahvaljuju}i svom velikom poprsju tokom pro{logodi{njeg Svjetskog nogometnog prvenstva, prema navodima paragvajskih medija, „kona~no je zgrabila svog nogometa{a“. Iako lijepa Larisa tvrdi da je sama, mediji su je bacili u zagrljaj 28-godi{njeg igra~a paragvajskog nogometnog kluba Deportiva San Martina Valtera Fretesa (Walter). Ona tvrdi da objavljene fotografije, na kojima ple{e s Fretesom, nisu s kraja 2010. nego da su snimljene prije pet godina, a izme|u nje i Fretesa nema ni{ta. - Ni{ta se nije dogodilo s Fretesom, to je izmi{ljotina paragvajskih medija, jer sam popularna. Fotografije su snimljene prije pet godina u El Valeu, gdje on `ivi. Oboje smo bili s partnerima, a ja sam prijateljica njegove supruge - tvrdi Larisa. No, Larisine tvrdnje opovrgava Fretesova biv{a supruga D`enifer Nunjez (Jennifer Nunez), koja tvrdi kako je upravo Larisa glavni krivac za raspad njenog braka s Fretesom.

Neumorna Sofi
Iako britanska pjeva~ica Sofi Elis-Bekstor (Sophie Ellis-Bextor) jo{ nije objavila dugoo~ekivani i najavljivani novi CD „Make A Scene“, izvijestila je fanove kako je ve} po~ela raditi na pjesmama za svoj sljede}i studijski album. Kako bi joj pomogao u pisanju novih pjesama, anga`irala je kantautora Eda Harkurta (Harcourta). Njen spomenuti ~etvrti studijski album „Make A Scene“ jo{ se ~eka, a najvjerovatnije }e biti objavljen u aprilu.

Kejt Mos ~eka bebu?
Kejt Mos (Kate Moss, 36) i njen vjerenik D`ejmi Hins (Jamie Hince, 42) o~ekuju, navodno, prvo zajedni~ko dijete. Manekenka ve} ima osmogodi{nju k}erku Lilu Grejs (Lila Grace) iz veze s novinarom D`efersonom Hekom (Jefferson Hack). ^uvena po svojoj mr{avoj figuri, Kejt je za vrijeme novogodi{njeg odmora na Tajlandu uslikana sa zaobljenim stomakom. - Kejt `eli da iz korijena promijeni svoj `ivot, ide na jogu i detoksikaciju i `eli da s D`ejmijem dobije dijete - rekao je izvor blizak manekenki. „Daily Mail“ navodi da je „sigurno trudna, ali jo{ ne `eli da to objavi“.

Bond tra`i djevojku
Danijel Krejg (Daniel Craig) vra}a se ulozi D`ejmsa Bonda (James), a film }e re`irati Sem Mendez (Sam Mendes). Svoju ulogu reprizirat }e i D`udi Den~ (Judi Dench). Nije poznato koja }e glumica imati priliku da u 23. nastavku zavede najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu. U posljednjih nekoliko godina tu ~ast imale su Holi Beri (Halle Berry), Olga Kirilenko, Eva Grin (Green)... Za ulogu negativca „otimat }e se“ Majkl [in (Michael Sheen) i Sajmon Rasel Bil (Simon Russell Beal), pi{e „Daily Mail“. Novi Bond u kinosale sti`e 9. novembra 2012. godine.
Rikelme: Slobodna sam

Pomirenje „Fugeesa“

Dr. Mari: Ne osje}a se krivim

D`ekson: Prejak anestetik

Nastavak komedije

va~a 2009. godine, javlja „LA Times“. Dr. Konrad Mari (Conrad Murray) optu`en je za ubistvo iz nehata. On se ne osje}a krivim za djelo za koje ga sud tereti. Svjedoci tu`ioca, me|utim, tvrde da

donio poslije preliminarnog {estodnevnog pretresa tokom kojeg je saslu{ao vi{e od dvadeset svjedoka. Sud je ujedno suspendirao dozvolu za rad dr. Mariju opisav{i ga kao „potencijalnu opasnost“ po dr`avu Kaliforniju.

Ljepotica dana Keli Bruk
Komedija „Zaglavilo se“ dobit }e nastavak, najavio je reditelj i scenarist D`ad Apatou (Judd Apatow). U filmu iz 2007. godine Ketrin Higl (Katherine Heigl) i Set Rod`en (Seth Rogen) igrali su par koji dobiva dijete nakon nepromi{ljenog seksa za jednu no}. Ulogu sestre Ketrin Higl tuma~ila je Lesli Man (Leslie Mann), a njenog momka igrao je Pol Rad (Paul Rudd). Njih dvoje bit }e glavni likovi u nastavku, koji jo{ nema naziv, a nije poznato ho}e li Higl i Rod`en reprizirati svoje role.

Kupa}i kostimi u Petrinoj izvedbi

Zanosna ^ehinja

LJEPOTA Glumica kona~no priznala

Lijepa ~e{ka manekenka Petra ^ubonova snimila je seksi editorijal u kupa}im kostimima i jo{ jednom odu{evila svoje brojne fanove. Zanosna ^ehinja ro|ena je u Brnu, ima 28 godina i skoro idealne mjere (92-60-90). Zahvaljuju}i svojim bujnim grudima, ova plavu{a jedan je od najpoznatijih ~e{kih modela za donje rublje i kupa}e kostime, a do sada je krasila i stranice brojnih modnih ~asopisa {irom svijeta.

Kidmen: Koristila sam botoks!
Sada ga vi{e ne koristim i ponovo mogu micati ~elo, otkrila je glumica
Kidmen: Sinonim za savr{enstvo

Fajfer u drami

Lijepa Nikol Kidmen (Nicole Kidman) oduvijek je sinonim za savr{enstvo. Ipak, malo previ{e savr{ena, glumica je u posljednje vrijeme poticala glasine o tome kako koristi botoks da bi zadr`ala ispeglano lice i u starijim godinama `ivota. Ona je te navode oduvijek demantirala govore}i kako nema {anse da bi ga koristila. No, sada je promijenila pri~u i odlu~ila da prizna kako je svoju ljepotu znala potpomo}i botoksom. Ipak, rekla je i kako ga vi{e ne koristi, jer joj se ne svi|aju rezultati koje dobije

Vajklef @an (Wyclef Jean) i Pras su se pomirili. Biv{i ~lanovi „The Fugeesa“ godinama su bili u sva|i, ali su razmirice izgla|ene na letu za Haiti. - U avionu za Haiti sreo sam Prasa. Imao sam dvije mogu}nosti, mogao sam se premjestiti na neko drugo mjesto ili se pomiriti. Izabrao sam ovo drugo napisao je Vajklef na svom profilu na Twitteru.

Ogromna zarada

poslije. I nije jedina. Naime, na jednoj medicinskoj konferenciji ameri~ki stMi{el Fajfer (Michelle Pfeiffer), jedan od seks-simbola osamdesetih, nastavlja svoju karijeru u porodi~noj drami „Welcome to People“. U filmu joj dru{tvo prave Kris Pajn (Chris Pine), Elizabeth Banks (Elizabet Benks) i Olivija Vajld (Olivia Wilde). Fajfer }e glumiti udovicu, majku koja se brine za svog sina i k}erku alkoholi~arku.
^ubonova: Skoro idealne mjere

ru~njaci ustvrdili su kako je Nikol toliko pretjerala s botoksom da je lo{a reklama. - Poku{ala sam dosta stvari, ali mislim da, osim vje`ba-

Keli Bruk (Kelly Brook) jo{ je jedna od ljepotica koje su snimile seksi kalendar za ovu godinu. Lijepa glumica i model ne treba se previ{e trudi-

Seksi kalendar

nja i dijete, ne poma`e ba{ mnogo toga. ^ak sam isprobala botoks, ali mi se nije svidjelo kako mi je lice poslije izgledalo. Sada ga vi{e ne koristim i ponovo mogu micati ~elo izjavila je nedavno u jednom intervjuu kada ju je novinarka upitala kako odr`ava svoj lijep izgled.

ti da bi izgledala superseksi, ali je na ovim fotografijama dala sve od sebe. Istaknula je svoje poznate bujne obline te se rije{ila suvi{ne odje}e.

Kako prenosi magazin „Billboard“, reper 50 Cent uspio je da, uz kori{tenje servisa Twitter, do|e do zarade koja je procijenjena na 8,7 miliona dolara. Mehanizam iza ovog „posla“ je prili~no interesantan. Kompanija H&H „dodijelila“ je u oktobru 30 miliona svojih akcija Kertisu D`eksonu (Curtis Jackson), odnosno 50 Centu. Poslije toga, popularni reper je preko Twittera, na kojem ima 3,8 miliona „sljedbenika“, konstantno „podizao interesiranje“ za firme i proizvode koji su dio lanca H&H. Rezultat je porast vrijednosti akcija H&H i reperov nevjerovatni profit...

34

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

35

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SBK/KSB OP]INA TRAVNIK O[ „KARAULA“ KARAULA Broj: 9/11 Karaula 11. 1. 2011. godine Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli SBK, ^lana 92. i 98. Pravila O[ „Karaula“ i odluke Upravnog odbora {kole od 10. 1. 2011. godine, Osnovna {kola „Karaula“ Karaula, raspisuje ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1. Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odjeljenju u P[ Gradina 1 izvr{ilac Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati treba da ispunjavaju uvjete odre|ene Zakonom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: Kra}u biografiju - `ivotopis (obavezno adresa i broj telefona) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,

KONKURS

Uvjerenje o dr`avljanstvu, Uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 6 mjeseci, Diplomu o zavr{enoj {koli, odnosno fakultetu i polo`enom stru~nom ispitu, Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija, Potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, nakon diplomiranja, (kopija radni~ke knji`ice) Potvrdu o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{lj.), Potvrdu o eventualno progla{enom tehnolo{kom vi{ku, Ku}nu listu i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice, Potvrdu o eventualnom invaliditetu kandidata, Potvrdu o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lana njegove porodice. Sa svim kandidatima za nastavnika bit }e obavljen intervju, koji je obavezan. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovna {kola „Karaula“, ]osi}i bb 72284 Karaula.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 0015956 06 Ps Dana: 29. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku, Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana, u pravnoj stvari tu`itelja dd „Krivaja“ Zavidovi}i, protiv tu`enog d.o.o. „Bad`eni Comerce“ Polje bb. Benzinska pumpa Polje Velika Kladu{a zastupan po direktoru Babi} Husi, radi duga, vsp. 7.000,00 KM, objavljuje slijede}i

sati, pored Op}inski sud u Biha}u u sobu br. 53/III. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Mesi} Dijana

BOSNA I HERCEGOVINA OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 I 061841 08 I Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka dd, Tuzla, protiv izvr{enika RAHMANOVI] - ^OVI] MEUNA iz Had`i}a i ^OVI] IBRAHIM iz Had`i}a, radi prodaje nekretnine izvr{enika, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 10. 2010. godine, donio je

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se DRUGA javna prodaja nekretnine u suvlasni{tvu izvr{enika sa po 1/2 a koja je upisana u ZK ureda Op}inskog suda u Sarajevu, Op}ina Had`i}i, ZK ul. broj 142, k.o. Had`i}i, k.~. broj 1408/1 upisana kao „^airac“, dvori{te, stambena zgrada“, a koja u naravi predstavlja stambeno poslovni objekat - fast food restoran u Had`i}ima ukupne povr{ine 124,00 m2 ZA DAN ^ETVRTAK 27. 1. 2011. godine u 13.30 sati II Ro~i{te za prodaju nekretnine }e se obaviti u

POZIV
Poziva se tu`eni „d.o.o. Bad`eni Comerc“ Polje bb. Velika Kladu{a na PRIPREMNO RO^I[TE, zakazano za dan utorak 01. 02. 2011. godine sa po~etkom u 11.00

zgradi Op}inskog suda u Sarajevu soba 413/IV. III Vrijednost nekretnine je utvr|ena Nalazom ing. Sakota Sulejmana sudskog vje{taka gra|evinske struke u iznosu od 147.333,00 m2 IV Na DRUGOM ro~i{tu za prodaju nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ista se ne mo`e prodati ispod 1/3 vrijednosti utvr|ene u ta~ki III ovog zaklju~ka. V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno polo`ile jemstvo. Jemstvo iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine ,a najvi{e 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnoj dra`bi du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je jemstvo polo`eno. Jemstvo se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Sarajevu broj 3389002208264956 otvoren kod UniCredit Bank Sarajevo sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena vratit }e se jemstvo odmah nakon zaklju~enja javne dra`be Sudija Slobodan Kaurin

36

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

GARANTOVANI JACK POT ZA 5. KOLO LOTO-a 500.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 4. KOLA LOTO-a OD 11.01.2011.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 5. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ 4. KOLA JOKERA OD 11.01.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 4. KOLA LOTO-a

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

03 10

12

23 26 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

10

23

12 26

03 32
032632 851008 DOBITAK SA 5 BROJEVA
ZASTUPNIK : 00707 0320053 R 1x5

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 15 POGOTKA DOBITAKA IMA 841 POGOTKA DOBITAKA IMA 12.944

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

5 4 3

798.90 KM 19,00 KM 2,50 KM

6 5 4
3 2 1

BROJEVA DOBITAKA NEMA
BROJA DOBITAKA

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

IMA 1

1.000,00 KM 606,30 KM 43,30 KM 3,20 KM 1,00 KM

BROJA DOBITAKA

IMA 1

BROJA DOBITAKA

IMA 21

BROJA DOBITAKA

DOBITAK SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00135 0320048 S 1x4

IMA 286

U 4. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.779,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.889,80 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 19.972,40 + JP 447.229,60 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467.202,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.983,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.978,00 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.955,90 KM

IMA 2.909

BROJ DOBITAKA

U 4. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.836,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.918,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.583,60 + JP 23.251,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .24.834,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.334,40 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00047 0320059 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00068 0320051 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00163 0310090 R 1x5 ZASTUPNIK : 00201 0320141 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00209 0320134 R 1x5 ZASTUPNIK : 00236 0310009 R 1x5 2x3 ZASTUPNIK : 00237 0320040 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00307 0310162 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00621 0320143 R 1x5 ZASTUPNIK : 00652 0270001 R 1x5 ZASTUPNIK : 00677 0320244 R 1x5 ZASTUPNIK : 00706 0320069 R 1x5 ZASTUPNIK : 00732 0320124 R 1x5

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12.01.2011.godine
KONA^AN IZVJE[TAJ 2. KOLA LOTO-a OD 04.01.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 2. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 2. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151.746,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75.873,20 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 18.968,30 + JP 412.951,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431.920,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.381,00 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.174,60 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.349,30 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517,30 KM DOBITAKA IMA 942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,10 KM DOBITAKA IMA 12.835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 2. KOLO LOTO-a JE 11.02.2011.GOD. LUTRIJA BIH, SARAJEVO 12.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 1. i 2. KOLA
1. 0020060402200435 - SARAJEVO . . .1.100,00 KM 2. 0010036001400103 - JAJCE . . . . . . . .700,00 KM 3. 0020014702201879 - ZENICA . . . . . . . .900,00 KM 4. 0020029702200589 - ZAVIDIVI]I . . . .1.300,00 KM

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 3.i 4. KOLU
1. 0030077201200174 - ZAVIDOVI]I 2. 0040030103200005 - BUGOJNO 3. 0040029303200026 - MOSTAR 4. 0040065302300273 - SARAJEVO

„ DOBITNI LISTI]I U IGRI „ZAMISLI DOBIJE[
5. 0010021701300495 - MAGLAJ . . . .1.800,00 KM 6. 0010056101300250 - ILID@A . . . . . . . .900,00 KM

„ DOBITNI LISTI]I U IGRI „ZAMISLI DOBIJE[ :
5. 0030066002300783 - MOSTAR 6. 0030063502500156 - MOSTAR

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 cijena poruke 0,50 KM + PDV
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12.01.2011.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 2. KOLA JOKERA OD 04.01.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 2. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 2. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.576,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.288,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.457,60 + JP 20.573,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.031,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.830,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 KM DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523,30 KM DOBITAKA IMA 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,20 KM DOBITAKA IMA 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80 KM DOBITAKA IMA 2.737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 2. KOLO JOKERA JE 11.02.2011.GOD. LUTRIJA BIH, SARAJEVO 12.01.2011.god. GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

37

lutrija BiH
Najve}a premija prve vrste 700.000 KM

LOTO U 2010. GODINI

U 104 prire|ena kola samo ~etiri „{estice“!
Rekordni dobici za „peticu“ i „~etvorku“ Naj~e{}e izlazio broj 34
2010. godini Lutrija BiH priredila je 104 kola Lota 6 od 42 jer se izvla~enja od 39. kola 2009. godine obavljaju dva puta sedmi~no, utorkom i subotom. Ukupno je upla}eno 10.922.179,80 KM, {to je prosje~no 105.020,96 po kolu. Znatno pove}an broj prire|enih kola nije rezultirao i ve}im brojem dobitaka prve vrste, kojih je bilo samo ~etiri. Rekordna premija od 700.00 KM ostvarena je u 9. kolu. Ve}i dobici na Lotu bili su samo u 32. kolu 2005. godine (854.157,80) i dva dobitka iz 33. kola 2001. godine (po 763.767 KM). U pro{loj godini oboreni su rekordi u iznoKOLO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

U

sima dobitaka za pet i ~etiri pogo|ena broja. „Petica“ je u 93. kolu platila 6876,80 KM, a „~etvorka“ u 5. kolu po 31,30 KM. U prosjeku po kolu „petica“ je 2010. godini pla}ala 500,56, „~etvorka“ 15,89 i „trojka“ 2,09 KM. Iz bubnja su naj~e{}e izlazili brojevi 34 (23 puta), 31 (22 puta) i 28 (20 puta), a najrje|e 12 (8 puta), 26 (9 puta) te 16 i 38 (po 10 puta). Broj 12 je neslavni rekorder i po tome {to najdu`e nije izlazio iz bubnja, od 70. do posljednjeg kola (35 uzastopnih kola). Nakon skoro 4 godine, u 54. kolu kona~no je izvu~ena dobitna kombinacija sa svih 6 parnih brojeva, da bi ve} u 61. kolu ponovo IZNOS 6
540.976,40 561.874,60 577.535,80 599.049,50 614.243,10 635.335,90 650.094,60 671.277,10 700.000,00 16.241,10 27.982,20 45.029,20 56.019,30 72.484,00 83.373,30 99.279,30 109.854,70 124.246,30 135.495,90 150.797,70 162.255,90 178.471,50 189.058,00 204.797,80 215.251,40 230.254,50 241.135,10 257.553,00 300.000,00 15.079,50 24.617,50 38.964,00 47.973,90 61.354,70 67.942,20 79.581,00 89.516,20 103.649,10 112.860,90 127.263,60 136.783,30 150.527,50 159.414,80 173.169,20 183.298,10 197.202,90 206.019,00 219.174,20 228.192,30 11.824,80 20.218,40 31.874,00

iza{la parna varijanta. Ipak, u ukupnom zbiru za pro{lu godinu vi{e je iza{lo neparnih brojeva (321 - 303). U posljednjih {est godina nijednom se nije desilo da bude izvu~eno vi{e parnih brojeva. Odnos parnih i neparnih brojeva u dobitnim kombinacijama: 6:0 - 2 puta, 5:1 - 4 puta, 4:2 - 26 puta, 3:3 - 35 puta, 2:4 - 26 puta, 1:5 - 10 puta, 0:6 - jednom. Ve} devet godina nije iza{la dobitna kombinacija sa 6,5 ili 4 broja u nizu (susjedni brojevi), ali su u pro{loj godini osam puta iza{la po tri: 20-21-22 (2. kolo), 10-11-12 (3. kolo), 1-2-3 (14. kolo), KOLO
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

13-14-15 (18. i 20. kolo), 24-25-26 (38. kolo), 31-32-33 (59. kolo), 30-31-32 (67. kolo). Uzastopno je naj~e{}e izlazio broj 32 - ~etiri puta (od 98 do 101. kola). Maksimalno su se ponavljala po 4 ista broja u dobitnim kombinacijama, i to 8 puta: 7-11-22-31 (2 i 74 kolo), 6-28-31-32 (6 i 58 kolo), 21-24-32-39 (15 i 23 kolo), 11-19-35-38 (31 i 96 kolo), 22-24-29-42 (34 i 49 kolo), 24-25-30-36 (38 i 66 kolo), 7-12-34-39 (45 i 69 kolo), 4-14-18-40 (54 i 71 kolo). IZNOS 6
40.302,70 52.574,00 61.171,80 73.353,30 81.311,30 93.544,10 101.363,30 113.604,60 121.677,70 133.423,50 142.984,10 156.214,10 165.117,00 178.002,20 187.015,10 199.760,40 209.256,40 222.300,40 232.994,50 247.107,60 257.306,30 271.008,60 281.397,30 295.968,20 306.205,20 320.540,80 331.659,80 346.857,70 357.791,20 112.089,20 121.966,40 135.544,40 145.067,30 158.457,20 168.188,90 181.878,00 193.038,90 208.262,30 219.510,80 232.618,70 244.080,00 259.324,20 270.316,20 285.137,20 297.366,70 313.846,70 325.987,60 341.944,10 353.832,00 370.048,50 382.784,20 399.323,30

IZVU^ENI BROJEVI
01-07-10-27-37-41 07-13-20-21-22-31 01-06-10-11-12-41 02-06-09-29-34-39 01-23-24-30-37-40 06-22-27-28-31-32 16-19-21-22-30-34 05-18-19-26-34-36 01-12-20-21-28-35 03-09-20-31-34-36 09-10-13-15-28-31 03-06-11-15-23-42 02-17-20-28-35-36 01-02-03-13-15-31 12-16-21-24-32-39 05-08-09-15-27-28 05-06-12-19-23-27 04-05-13-14-15-19 03-04-21-28-34-39 10-13-14-15-34-41 05-16-25-29-30-42 04-07-15-16-34-36 21-24-32-34-38-39 04-13-14-22-24-25 01-03-05-10-21-35 05-13-22-24-33-39 13-17-18-31-32-38 03-07-11-15-17-19 07-16-17-24-29-41 05-07-18-19-28-39 11-19-23-35-38-42 02-06-14-17-22-42 02-08-21-24-25-32 22-24-29-31-33-42 05-10-19-35-37-40 03-09-10-15-32-33 01-02-08-15-18-34 24-25-26-28-30-36 02-03-08-17-34-35 03-07-11-20-25-30 04-09-15-19-23-28 09-11-19-26-33-37 05-08-09-17-24-38 06-08-22-23-27-35 07-12-30-34-37-39 05-18-23-33-37-41 03-07-10-25-27-38 05-09-33-34-36-39 15-22-24-28-29-42 03-07-21-23-32-34 14-19-28-37-38-40 03-13-17-18-24-40

UPLATA
107.796,60 173.185,80 131.289,60 178.110,00 127.549,20 174.742,20 124.069,50 175.460,10 126.015,30 135.928,80 99.928,50 142.376,40 93.921,00 137.718,00 93.114,60 133.247,70 90.603,30 121.132,80 95.997,00 128.414,10 97.665,30 135.724,50 90.691,80 131.918,70 89.628,90 126.024,60 93.045,00 137.343,60 95.080,80 126.636,00 82.304,40 120.772,20 78.078,90 113.046,30 58.700,40 99.110,40 85.482,00 119.063,10 79.694,70 121.221,90 82.158,00 115.953,30 77.098,50 116.034,90 87.031,20 117.238,20 76.529,10 111.241,50 78.144,90 100.598,70 73.148,70 99.244,80

BR. 6
JP JP JP JP JP JP JP JP 1 JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 1 JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 1 JP JP JP

IZNOS 5
587,30 391,80 783,10 391,20 1.012,90 602,60 1.475,90 343,50 290,40 1.329,10 782,70 786,80 659,40 329,30 466,70 329,10 275,90 269,80 1.350,00 612,10 572,90 648,60 1.058,60 726,40 418,10 562,60 725,40 100,00 334,10 348,00 408,80 1.721,60 415,80 1.146,90 1.317,50 581,90 458,50 770,90 552,70 246,90 248,30 358,50 380,90 550,20 868,20 231,70 1.322,40 877,00 284,80 886,90 839,30 1.398,70

IZNOS 4
15,40 13,10 13,90 13,90 31,30 19,80 24,70 14,00 17,40 18,70 17,00 15,90 17,70 14,40 15,90 12,50 11,10 12,50 23,90 23,30 20,30 19,20 18,70 15,50 13,10 15,50 17,30 7,70 14,60 14,40 15,80 16,70 16,30 29,40 17,20 13,60 13,30 19,70, 13,70 9,90 10,20 13,00 11,50 13,60 19,40 13,70 12,80 22,50 17,50 13,10 21,20 17,40

IZNOS 3
2,10 2,00 2,10 2,10 2,80 2,30 2,50 2,00 2,20 2,30 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,00 2,00 2,00 2,70 2,70 2,30 2,40 2,50 2,10 2,00 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,00 2,60 2,10 2,00 2,00 2,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 2,10 2,00 2,50 2,20 2,00 2,30 2,00

IZVU^ENI BROJEVI
15-18-20-26-27-34 02-04-14-18-24-40 05-10-30-35-39-41 02-10-11-23-28-40 11-18-20-26-31-37 06-12-24-28-31-32 04-23-31-32-33-41 07-15-20-35-36-42 06-08-10-12-16-30 01-13-15-16-27-30 03-13-17-21-26-31 03-08-11-17-22-38 03-19-22-32-33-37 01-24-25-30-36-42 06-10-14-30-31-32 18-22-28-39-41-42 07-12-31-34-39-42 14-15-20-27-39-40 04-14-18-31-37-40 07-14-19-31-34-37 01-04-11-16-28-32 07-08-21-22-31-32 03-08-14-32-35-42 01-10-20-29-39-40 13-16-17-22-30-35 08-19-23-29-33-41 04-08-11-29-34-39 08-20-22-23-31-40 02-07-09-15-29-37 09-11-25-27-31-34 02-16-26-31-37-41 04-07-08-32-40-42 06-17-18-20-33-41 13-18-19-22-25-40 05-10-24-34-41-42 02-07-13-21-28-40 06-26-35-37-40-41 04-10-17-22-35-36 11-13-30-34-36-39 10-24-33-35-37-38 04-25-28-30-33-37 10-21-23-27-35-38 15-29-30-37-40-41 08-11-19-26-35-38 05-19-20-25-28-31 20-23-28-31-32-40 05-06-27-32-36-41 04-05-29-32-34-40 11-19-20-32-34-35 01-03-05-07-08-28 13-18-30-31-36-37 03-06-07-33-34-41

UPLATA
73.429,50 104.170,20 74.782,80 103.452,00 69.664,20 103.862,10 68.553,60 103.930,50 70.584,90 99.966,30 82.485,00 111.840,30 77.223,30 109.081,50 78.103,50 107.962,80 75.968,10 110.352,00 85.555,20 118.902,30 81.589,50 115.618,50 83.109,60 116.567,10 81.896,40 114.684,60 88.951,80 121.583,10 87.467,70 96.713,40 79.017,60 108.623,70 76.183,50 107.119,20 77.853,90 109.512,60 89.286,90 121.787,10 89.987,70 104.863,20 91.690,20 121.953,90 87.936,30 118.567,80 97.835,70 131.840,40 97.127,40 127.651,80 95.103,00 129.732,00 101.885,40 132.312,90

BR. 6
JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP 1 JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP

IZNOS 5
505,70 1.051,80 429,90 365,40 530,50 489,30 391,00 367,20 254,90 542,10 229,50 240,50 890,30 859,00 600,90 955,90 813,90 411,90 3.208,30 846,80 679,90 391,50 623,30 485,70 1.228,40 506,00 1.334,30 3.039,60 285,20 1.036,20 846,60 1.018,30 1.142,80 892,70 1.459,70 586,70 515,10 652,40 749,90 873,90 6.876,80 1.016,30 824,40 254,10 917,20 760,60 1.040,60 1.914,80 419,60 263,00 587,80 763,30

IZNOS 4
16,50 18,60 13,60 16,30 16,60 16,10 14,50 14,70 11,80 15,80 10,70 10,10 16,40 20,20 17,50 22,40 26,70 16,40 23,20 15,30 17,40 14,40 17,50 15,30 18,70 13,60 18,70 21,70 11,00 21,70 26,20 23,10 22,00 21,70 19,70 15,30 21,40 16,50 21,90 20,00 28,80 18,20 20,20 11,40 18,40 20,90 24,80 30,50 17,20 9,00 18,90 21,20

IZNOS 3
2,10 2,20 2,00 2,10 2,20 2,20 2,10 2,00 2,00 2,20 2,00 2,00 2,00 2,80 2,10 2,40 2,80 2,30 2,80 2,10 2,20 2,00 2,10 2,30 2,10 2,00 2,30 2,30 2,00 2,30 2,70 2,50 2,50 2,50 2,40 2,20 2,70 2,30 2,50 2,60 2,90 2,20 2,70 2,00 2,20 2,50 2,40 2,80 2,20 2,00 2,40 2,50

38 ^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz

MALI

OGLASI
Prodaja
 Motor „Mercedesa“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805.  Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. T el. 061 200 203.  Novu vodenu pumpu za kamion Mercedes 814-817-914. T 061 201 698, el. Ilid`a.  Opel Astra sedan, 2008. god., prva ruka, pre{ao 40.000 km, kao nov. Tel. 061 145 740, 062 072 013.  Opel Omega B, 97. god., benz. 2.2, plava karavan, kompletna u dijelovima. Tel. 061 200 203. Opel Vektra 1.9 DTCI, GTS, 07. god., m. plava, 17.500 KM. Tel. 061 133 750.  Pasat 1.9 TDI, 2006. i 2008., Opel Vektra 1.9 CDTI, 2007., Pe`o 407, 2008., 1.6 HDI. Tel. 061 133 750.  Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklj. {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. T 061 528 084. el. Pe`o 206 HDI, 1.4 god. proizv. 2004., registrovan do 5. 2. 2011. T 033 644-590. el.  Prikolica kiper, god. 1987., u dobrom stanju, nosivost 2 t., pogodna za auto {kole. Tel. 061 201 698, Ilid`a.  Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193.  Prodajem „Opel Vectru“ 1.6 benzin, 1997. godina. Tel. 061 167 222.  Prodajem dijelove za Tami}a, cerada za ter. auto. Tel. 061 169 243.  Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478.  Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970.  Prodajem VW kombi putni~ki, 1982. god., dizel, registrovan, u dobrom stanju, hitno radi odlaska u inostranstvu. Tel. 061 928 025.  Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176.  Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3 rate. Tel. 062 316 911.  Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530.  Renault Kango, 2004. god., 1.5 DCI; extra povoljno. Tel. 061 911 652.  Renault Megane, 1.5 dCi/105 KS, 11/2007., tamno-sivi, servisna, 75.000 km, full-oprema, 16.500 KM. Tel. 061 213 286.  Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888.  Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999.  Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999.  Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519.  Reno Kangoo 2005., zatvoreni. Tel. 062 916 907.  Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., full oprema, extra stanje, registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370.  Reno Senic 2001. god., tek registr., metalik, klima, alarm, daljinsko, gara`iran. Tel. 061 138 071.  Reno T wingo 1.2 B, crveni, dosta opreme, pla}eni carina i PDV uvoz Nje, ma~ka, 110.000 pre{ao, cijena do registr. 5.700 KM. Tel. 062 548 408.  Seat Ibiza 1.4 16 V, 2006. god., sivi, 3 vrata, ful orpema, registrovan, 1 vlasnik, kupljen u ASA auto i servisiran, cijena 10.200 KM. Tel. 061 158 202.  [koda Fabia ambijenta 1.2 HTP ko, mbi 9/2008., metalik bordo, paket opreme. Tel. 062 070 419.  Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193.  Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470.  Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699.  VW Buba 1.9 TDI, 2000. god., novi model, ful oprema, 12.500 KM. Mo`e u ra~un jeftinije vozilo. Tel. 061 338 836. VW Nev Beetle, 1.9 TDI, 2000. god., ful oprema, 12.500 KM. Mo`e zamjena uz doplatu. Tel. 061 338 836.  Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.  Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.  Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441.  Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013.  Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000.  Kupujem vozila ni`e vrijednosti havarisana na str. tablama. Tel. 061 758 217.  Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. bavica jedan. Tel. 641- 881, 062 272 269.  Izdajem gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. T 657-189, 061 912 el. 565.  Izdajem gara`u, Kemal Begova. Tel. 061 421 514.  Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061.  Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009.  Izdajem jednosoban namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033/442-131.  Izdajem jednosoban namje{ten stan, Ferhadija. Tel. 033/201-973.  Izdajem jednosoban stan samcima i bra~nom paru bez djece. Tel. 033/464614.  Izdajem ku}u na Mejta{u, 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima - sre|ena, nenamje{tena. Tel. 061 156 262.  Izdajem lijep namje{ten trosoban stan, Ko{evsko brdo. Tel. 061 103 104.  Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi Bu~a Potok. Tel. 061 221 706.  Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814  Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746.  Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, grijanje, kablovska, D. Vele{i}i. Tel. 061 200 327.  Izdajem namje{ten stan Alipa{ino Polje A-faza. Tel. 062 961 144.  Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, 80 m2, 180 KM. Tel. 653-628, D. Pofali}i  Izdajem namje{ten stan u B. Potoku, kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301.  Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185.  Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859.  Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i, poseban ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908.  Izdajem namje{tenu sobu sa grijanjem djevojci ili `eni koja radi, Lu`ani. Tel. 033 623-149, 061 929 553.  Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358.  Izdajem posl. prostor 15 m2, suteren, Saraj polje, poseban ulaz, 100 KM. Tel. 061 157 193.  Izdajem posl. prostor 40 m2 u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193.  Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262.  Izdajem potpuno namje{ten ~etverosoban sprat ku}e, novogradnja, na Stupu. Tel. 063 676 069.  Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706.  Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073.  Izdajem sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, udobnost, mir, kablovska, internet. Tel. 033 225-747, 063 947 075.  Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567.  Izdajem stan 75 m2 na [ipu, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845.  Izdajem trosoban, namje{ten stan u privatnoj ku}i na tranzitu - Vraca. Tel. 061 188 892.  Izdajem uhodan frizerski salon. Tel. 061 157 740.  Izdajem ve}i dvosoban namje{ten stan kod po{te „Malta“. T 061 019 313. el.  Jednokrev. soba, upotreba kuhinje, kupatila, `enskoj osobi. Tel. 033/541365, 066 897 849.  Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem (Mejta{) studentici. Tel. 207-425.  Jednos. stan u naselju [ip-Bare. Tel. 033 485-730.  Kanc. prostore u poslovnom objektu u Sarajevu-Ned`ari}i. Zvati od 1620 h. Tel. 061 130 504.  Kancelarije 60 m2 na ^obaniji, 700 KM. Tel. 061 142 704.  Kancelarije na Obali, blizu Estrade, 110 m2, samo 700 KM. Tel. 061 142 704.  Ko{. brdo, namje{ten kancelarijski prostor 19 m2 u Poslovnom centru. Tel. 760-357, 061 198 722.  M. M. Ba{eskije, izdajem pos. prostor 42 m2, Stari Grad. Tel. 061 438 650. Na Ilid`i pos. prostor 25 m2. T 061 el.

 Golf IV, dizel, 2001. god., karavan, metalik plavi, klima, bor kompjuter, tempomat, muzika, tek uvezen, pla}ena carina i PDV. Povoljno. Tel. 061 241 615. 454-1Nd`  Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447.  Audi 80, 91. god., 1.6 B, servo, centralna, {iber, odli~no stanje. Tel. 063 730 777.  Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130.  Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190.  Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815.  Auto [evrolet Lan~eti, god. 2007/2008., reg. 6. 2011., ABS, klima, daljinsko, pre{ao samo 13.500 km. Tel. 061 235 436.  Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.  Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 506 303.  Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324.  Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743.  Dijelove za Ford tranzit, boce za autogeno varenje. Tel. 061 169 243.  Dijelovi za Fapa 16-20, vanjske gume 11x20. Tel. 061 169 243.  Dijelovi za Golfa 1. Tel. 061 367 103.  Eskort dizel, 86. god., reg. do 4. 2011., dobro o~uvan, 1.000 KM. Hitno! Tel. 062 322 467.  Fiat Punto 1.2 B, 2 vrata, klima, al. felge, 2003., sve pla}eno do reg. Tel. 061 244 181, Sarajevo.  Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813.  Fiat Uno 75 IE, 88/95., ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. T 061 el. 904 736.  Ford Focus 2001., 2.0 full oprema, 8.000 KM. Tel. 065 496 640.  Ford Fokus 2001., SE extra lux. vozilo, 680 KM. Tel. 062 321 925.  Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. god., klima, ABS, CD. Tel. 061 067 748.  Ford Mondeo 2.9 TDCI, pet vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201.  Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689.  Golf 3 TDI, ABS, airbag, centralna, {iber, 7.000 KM, njema~ki dje~iji krevetac bijeli 120 KM. Tel. 062 607 461.  Golf 3, TDI, 1995., ABS, airbag, centralna, {iber, kuka, tek registrovan, 7.000 KM. Tel. 062 607 461.  Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178  Golf 5, TD, 2006. god., pre{ao 63.000 km, gara`iran, 23.000 KM. Tel. 061 143 596.  Golf V, 1.9 TDI, 2006. god., regis. do 11/2011., crne boje. Tel. 061 202 982.  Kamion kiper Mercedes 817, god. 1995., u super stanju. Tel. 061 201 698, Ilid`a.  Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130.  Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309.  Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, 12.000, mo`e zamjena. Tel. 061 143 036.  Mazda 323, crvena, 1987. god., 55 KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033 619-752.  Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848.  Mijenjam auto [evrolet 2007/2008., ABS, klima, daljinsko, registr. 6. 2011., pre{ao samo 13.500 KM za malo starije uz va{u doplatu. Tel. 033 809 035.

Izdavanje
 Izdajem kiosk na Socijalnom, Lo`ioni~ka bb, na du`i period, na prometnoj lokaciji, namjena trgovina, ozbiljnim osobama, vl. 1/1. Tel. 061 238 322. 399-1Nd`  Aerodrom. naselje pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012.  Aerodrom. naselje pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012.  Al. Polje B-faza, Nerkeza Smailagi}a, zaposlenim iz Federacije, soba sa grijanjem, 120 KM. Tel. 062 467 823.  Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648.  Apartman na Bjela{nici. T 061 563 el. 370, 033 243-554.  Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647.  Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601.  Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.  Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662.  Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725.  Centar, izdajem povoljno dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 201-477.  Centar, tros. lux. namje{ten stan, stamb. zgrada, 600 KM. Tel. 061 925 649.  Centar, tros. stan u Sarajevu kompl. namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777.  ^. Vila, namje{ten stan 54 m2, centralno. Tel. 061 080 197.  ^engi} Vila, trosoban stan, namje{ten ili nenamje{ten, cent. grijanje, na du`i period, 500 KM. Tel. 061 107 910.  Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006.  Dobrinja kod trolejbuske okretaljke, jednosoban polunamje{ten stan sa grijanjem. Tel. 061 157 943.  Dvos. namje{ten stan, Hrasno. Tel. 061 912 764.  Dvosoban namje{ten stan, D. Malta. Tel. 033 521-566.  Gara`u izdajem u ul. Nusreta Fazlibegovi}a br. 50 (Ko{evo). Tel. 061 906 866.  Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213.  Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el.  Hrasnica, na autobuskoj stanici izdajem radnju 12 m2. Tel. 033 657-673, 061 330 979.  Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvos. namje{ten stan. Tel. 061 912 764.  Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285.  Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za proizvodnju, skladi{te, ima parking. Tel. 033 622-064, 062 156 840.  Izajem namje{ten (ili nenamje{ten) sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747.  Izdajem dvosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033 442-998 i 062 139 085.  Izdajem dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033 663-468, 061 254 038.  Izdajem dvosoban stan 60 m2, Aerodromsko naselje, polunamje{ten. Tel. 066/634-794.  Izdajem dvosoban stan u strogom centru. Tel. 063 209 057, 033 201-477.  Izdajem gara`u na du`e vrijeme, Gr-

260 598.  Namje{ten stan u centru strancima, zaposlenim osobama, studentima. Tel. 033 655-488.  Namje{tena garsonjera u stamb. zgradi, Kova~i-Ba{~ar{ija, studentici ili zapos. `eni. Tel. 061 511 102.  Nenamje{ten stan kod Po{te u Hotonju, 150 KM. Tel. 061 936 964.  Podhrastovi-centar, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 320 242.  Pofali}i - izdajem jednoiposoban stan u zgradi, namje{ten, studenti ili studentice. Tel. 061 509 156.  Pos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033/810-047, 061 865 158.  Pos. prostor 80 m2 na Stupu, 80 m2, voda, struja, telefon, plin, mokri ~vor. Tel. 061 265 588, 033 235-117.  Pos. prostor 80 m2, na Stupu, struja, voda, telefon, plin. grijanje. Tel. 061 265 588, 033 235-117.  Pos. skladi{nog 100 m2, i pos. stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132.  Prazan dvoipos. stan kod Merkatora, I spr, kirija unaprijed. Tel. 061 256 445, 061 256 445.  Rajlovac, ul. Alije Imamovi}a br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987.  Sobe za preno}i{te i sobe za samce, povoljno. Tel. 062 644 055.  Sobu `enskoj osobi, priv. ku}a, uslov odr`avanje stana. Tel. 063 459 893.  Sokolovi} Kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012, 061 709 135.  Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, u ku}i, sve odvojeno, 180 KM. Tel. 061 866 409.  Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354.  Tros. stan 85 m2, kod Vje~ne vatre, I sp., namje{ten, strancima. Tel. 061 563 370, 062 569 990.  U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130.  Vojni~ko polje, prazan dvosoban stan porodi~nim ljudima, 200 KM. Tel. 033 460-239.  Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

 Prodajem stariju bosansku ku}u, u Lepenici - Kiseljak. Dva duluma oku}nice, mali vo}njak, potok te~e kroz imanje; asfaltirana ulica, rasvjeta, jako povoljno za vikendice, kao i cijena. Tel. 062 139 427 i 030 596-293. 458-1Nd`  33 m2 + balkon, Adema Bu~e, novija gradnja. Tel. 061 247 777.  Alipa{ino polje C-faza, stan 59 m2, balkon zatvoren. Tel. 541-774.  Atraktivna lokacija, Zmaja od Bosne, kod hotela „Bristol“, stan 65 m2, povoljno. Tel. 061 214 852.  Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311.  Beograd - Kara|or|eva 19, stan 42 m2, II kat, 63.000 EUR-a, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181.  Biha}, renoviran 3,5 stan, Ozimice 1, prodaja ili zamjena za manji u Sarajevu, ili Biha}u. Tel. 061 483 448.  Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659.  Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.  Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886.  Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424.  Bu~a Potok, prodajem stan 60 m2, na III spratu, novogradnja (Tibra Pacifik). Tel. 033 639-190.  Centar Bare-[ip, novogradnja, 46 m2/I, sa ugradbenom kuhinjom i plakarima, 91.000 KM. Tel. 061 269 835.  Centar Ciglane, ~etverosoban stan 94 m2, prvi sprat, pogled na N. Sarajevo, cijena po dogovoru. T 061 928 526. el.  Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419.  Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.  Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533.  Ciglane Donje - prodajem 3-soban stan 106 m2, dvije velike terase, 270.000 KM, IV kat, lift. Tel. 033/665-256.  ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. T 063 876 el. 844.  D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.  Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976.  Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1. sp., renoviran, povoljno. Tel. 061 493 323.  Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162.  Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2 sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065.  Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192.  Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|. prijateljstva, A. Polje. Tel. 033 460-064.  Enevera [ehovi}a, stan 61 m2, II sprat plus 2 balkona. Tel. 065 581 363.  Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419.  Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p, sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598.  Grbavica, prodajem ili mijenjam 3soban stan 74 m2. Tel. 061 080 257.  Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797.  Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, p+s+p, dvije gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187.  Ilid`a, ku}a ko stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065.  Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563.  Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534.  Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5 m, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007.  Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065.  Iznad Op{te bolnice, prodajem dvosoban stan 52 m2, plinsko gr., ba{ta, 90.000 KM. Tel. 062 619 266.  Klju~, Kulina Bana, iznad Vatrogasnog doma, 6 duluma zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222-928.  Kova~i}i, Ljubljanska, prodajem stan 78 m2, sa 2 balkona, eta`ni ulaz + gara`a 17 m2. Tel. 033/212-479.  Ku}a 250 m2 Vije}nica-Megara, novija gradnja. Tel. 033 810-047, 061 865 158.

Prodaja
 Prodajem stan centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 439-1tt  SIGENX - Ned`ari}i - novi stanovi 32, 58, 46 m2, useljivo, od 1.400 KM + PDV. S. Grad 29 m2, 1. sp., 67.000 KM. K. Brdo 44 m2, 2. sp., 86.000 KM. M. Dvor 48 m2, 110.000 KM. Grbavica, 11. spr., 54 m2, 2.050 KM/m2. Tel. 061 702 881. 485-1tt  SIGENX - Grbavica 69 m2, 5. spr., 1.800 KM/m2. Vraca 92 m2, 1. sp., 1.500 KM/m2. Skenderija, ul. Podgaj, 1. spr., 63 m2, 145.000 KM. P Lige 62 m2, 2. sp., 2.450 . KM/m2. Vogo{}a 112 m2, 4. spr., 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. 485-1tt  SIGENX - Titova 25 m2, 5. sp., 60.000 KM. Hrasno 28 m2, 2. sp., 68.000 KM. Mejta{ 59 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. Kova~i}i 39 m2, 1. sp., 78.000 KM. ^. Vila 62 m2, 2. sp. ‘ gara`a 14 m2, 120.000 KM. B. Potok, novo, 111 m2, 2. sp., 200.000 KM. Tel. 065 819 136. 485-1tt  SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. Mejta{ 52 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. Drvenija, 2. spr., Zvjezdin neboder 96 m2/2.500 KM. Centar, ul. Jezero 82 m2, 2. spr., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. 485-1tt  SIGENX - Hrasno kod Robota 58 m2, pr., i 68 m2, 2. spr., 2.100 KM/m2. A. Polje 70 m2, 6. spr., 105.000 KM. A. Polje 59 m2, 1. sp., 98.000 KM. Vojni~ko polje 61 m2, 112.000 KM. D. Ozme, lux, 136 m2, 3. sp., 3.300 KM/m2. Tel. 061 320 439. 485-1tt  Donje Ciglane - ul. Alipa{ina (kod Urban namje{taja, 4-kata, crvena fasadna cigla), trosoban stan na II spratu, sa velikim balkonom, ura|eno kupatilo i kuhinja, ostalo odli~no, 245.000 KM. Tel. 062 068 901. 488-1tt  Centar - [ip (ul. Bran. [ipa, bijele zgrade, izuzetno kvalitetne, radila GP Bosna), dvosoban (47 m2)/vis. priz., sa novom kuhinjom, ameri~kim plakarima, eta`no grijanje, 92.000 KM. Tel. 061 510 964. 488-1tt

Kupovina
 Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190.

Dnevni avaz
 Ku}a Stari Grad - Sumbu ~esma. Tel. 061 159 900.  Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960.  Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov, mo`e i gara`a. Tel. 065 581 363.  Pofali}i, nova ve}a ku}a sa 3 pos. prostora, vl. 1/1, na placu od 822 m2. Tel. 062 227 122.  Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119.  Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700.  Povoljno stan 33,40 m2, u Ned`ari}ima, nova gradnja, vl. 1/1. Tel. 061 351 465.  Povoljno, stanovi na Dobrinji, iza nove gimnazije. Tel. 03 467-581.  Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110.  Prodajem dulum zemlje u Osjeku, vlasni{tvo 1/1, cijena 20.000 EUR-a. T el. 061 540 015.  Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, cij. 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, sprat 4, ulica Patriotske lige. Tel. 063 919 544.  Prodajem dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, blindirana vrata, tri lifta, dva balkona, pogled na panoramu Sarajeva - isto~na strana, fiksno 100.000 KM. Tel. 033 649-629.  Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina.  Prodajem garsonjeru 30 m2 na Alipa{inom, centralno, sun~ana, 46.500 KM. Tel. 061 940 367.  Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588.  Prodajem jednoiposoban stan na Grbavici. Tel. 061 202 497.  Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579.  Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543.  Prodajem ku}u Blagovac. Tel. 061 032 503.  Prodajem ku}u sa oku}nicom, dokumentacija uredna. Tel. 061 219 853.  Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068.  Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249.  Prodajem novoadaptiran stan od 70 m2, cijena po sporazumu, centar Ilid`a. Tel. 033 473-796.  Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746.  Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813.  Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125.  Prodajem poslovni prostor 1/1, 10 m2, kod Katedrale blizu Muzi~ke {kole. Tel. 066 963 554, 066 376 667.  Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 225.000 KM. Tel. 061 489 542.  Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003.  Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974.  Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262.  Prodajem stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542.  Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469.  Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237.  Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249.  Prodajem-izdajem poslovni prostor 70 m2, Bjelave kod Stud. domova, H. Polovine br. 5. Tel. 061 911 324.  Rakovica, prodajem ku}u novogradnja, dva dun. zemlje, 55.000 EUR-a. Tel. 062 008 231.  Rakovica, [. Gajs, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-505.  Skenderija stan 120 m2. T 066 783 el. 856.  Stan 160 m2 Grbavica, novija gradnja. Tel. 033 810-047, 061 865 158.  Stan ul. Titova, Sarajevo, vl. 1/1, 105 m2, strogi centar. Tel. 061 220 977.  Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853.  Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608.  Tvorni~ka do broja 9, prodajem zemlju u ogradi i zapo~eti objekat. Tel. 061 177 815.  U Starom Gradu kod Pivnice, prodajem dva stana, ukupno 90 kvadrata, 2.200 KM. Tel. 061 336 014.  Useljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772.  Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183.  Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h.  Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592.  Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.  Zemlji{te u Rajlovcu, pored glavnog puta, 6.000 m2. Tel. 061 775 331.  „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 376-1TT dvosjed, fotelja - 500 KM. Tel. 061 143 596.  Prodajem komplet posteljinu od ka{mira „Rojal-Wool“ kvalitete - cijena po dogovoru. Tel. 033/651-641.  Povoljno u odli~nom stanju LG fri`ider i dva vunena }ilima. Mob. 061 398 128.  Prodajem bika za borbu na koridama, cijena po dogovoru. Tel. 062 812 554.  Fasadnu plinsku pe} 3 KW, cijena 100 KM. Tel. 062 314 540.  Nove elektroza{titne ~izme, 3000 vati, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540.  Uramljeno ogledalo 75x60 cm, cijena 30 KM. Tel. 062 315 540.  Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.  Prodajem TV stalak, sme|a boja. Tel. 450-940.  El. pe} za pizze. Tel. 061 138 561.  Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.  Dvije fotelje, sto za prima}u sobu, TV stalak, 100 KM, Grbavica. Tel. 062 644 313.  Malu grijalicu 1.200 vati, 3 griona nova, 30 KM. Tel. 062 644 313.  Kratku bundu nutrija, braon, 40 br., 200 KM. Tel. 062 569 990.  Ve{ ma{inu Gorenje, o~uvana, ispravna, 100 KM, Grbavica. Tel. 061 501 835.  Dugu bundu polarna lisica, vel. 42, 2.000 KM. Tel. 062 56 99 90.  Kremu Vipsogal potiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}a. Tel. 033 211-822.  Eko selo, razni alati, dijelovi starina, antika. Tel. 061 154 540.  Fri`ider ispravan, 70 KM. Tel. 062 972 512.  Prodajem skija{ke cipele br. 37-38, bijele, 30 KM. Tel. 062 972 512.  Ve{ ma{ine 140-160 KM, {porete struja-plin, fri`ideri 150-160 KM, dostava bespl. Tel. 533-631.  Novu bundu Muton sa etiketom, duga. Tel. 061 367 441.  Mu{ke duge {tofane zimske kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087.  Nove braon `enske ~izme talijanske sa kalupima. Tel. 062 682 690, 033 534087.  @enske balon i {tofane mantile. Tel. 062 682 690, 033 534-087.  Novu i dobro o~uvanu sezonsku dje~iju mu{ku, `ensku obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.  Nov tanjir sat. antene, 60 cm. Tel. 033/534-087, 062 682 690.  Uvozni mu{ki zimski {tofani kratki kaput teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087.  O~uvane zidne vise}e kuhinj. elemente. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.  O~uvan sobni ugao plave boje+2 taburea. Tel. 033 534-087, 062 682 690. TV antenu, mre`astu, riblja kost, prozorska, krovna. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.  Razne vrste plin. gorionika ru~. izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Nove klizaljke sa bijelim ko`nim cipelama br. 39. Tel. 062 682 690, 033 534-087.  Nov drveni prozor sa termo staklom i {tokom 60x60. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Lustere sa po jednim sijali~nim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Nove crne ko`ne plitke cipele talijanske, mokasinke. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Razne vrste knjiga iz raznih oblasti, po 2 KM. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.  O~uvane i ispravne manje mehani~ke ma{ine, pisa}u, ra~unsku. T 062 el. 682 690, 033 534-087.  Telefon marke Iskra Kranj starija tipa. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.  ~istu uvoznu `ivu prera|enu na laborat. aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Mu{ke balon mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Dijelove vodoopreme: umivaonik, desni lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  O~uvanu sobnu garnituru trosjed na izvla~enje, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534-087, 062 682 690.  Razne cigle iz TA pe}i, 1 KM/kom. Tel. 062 972 512.  Pas Pit-bul, 100 KM. Tel. 062 547 338.  Pe} za centr. grijanje, 40.000 kw, specijal sa bojlerom, tam, {talder NVa komb. Tel. 062 941 798.  Komplet inventar za friz. salon. Tel. 061 167 702.  Povoljno prodajem cepter - ro{tilj na plin, tanjire, Vaski, lonac. Tel. 062 555 135.  Prodajem perike, duge i kratke, svih boja. Tel. 061 157 571, 061 259 655.

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

39

 „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 303-1ND@
 Suha i sirova bukova i grabova, 40 do 60 KM. Ugalj Kreka 75 KM. Kameni (kocka i orah) 150 KM. Bukov briket 180 KM. Juka. Tel. 061 025 311. 330-1Nd`  „RASPRODAJA OGRIJEVA“! Bukova drva (cijepana, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Ugalj Kreka. Drva u vre}ama 4 KM. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 388-1Nd`  DOO „GORI VATRA“. Po{teno drva kad slo`i{ plati{ i sve vrste uglja. Krediti za penzionere i javne ustanove na deset rata. Tel. 061 173 949. 474-1tt  AKCIJA: U prodaji su bukova cijepana drva, cijena 65 KM, kao i ugalj Banovi}i po cijeni 150 KM, kao i ugalj Kreka po cijeni od 80 KM. Tel. 061 417 842, 062 922 712. 439-1Nd`  „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957.  Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691.  Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925.  Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276.  Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912.  Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425.  Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345.  Plasti~nu kadu sa postoljem za kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627.  Japansku ru`u, veoma povoljno. T el. 033/546-550.  Trosjed, dvosjed i fotelja, sve na razvla~enje, povoljno. Tel. 061 272 611.  Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033.  Vuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25 KM. Tel. 210-736.  Prodajem mali plastenik, ul. Vidovci br. 40, Gladno polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747.  Prodajem solarij stoje}i. T 061 209 el. 876.  Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 65 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910.  Povoljno ma{ine za: {ivanje krzna marke „Pfaff“ i za {ivanje ko`e marke „Singer“. Tel. 035 204-328.  Knjige sa svim uputstvima o prepariranju ptica, glava divlja~i i riba. Tel. 035 204-328.  Prodajem ura|enu, ali iz opravdanih razloga nebranjenu doktorsku disertaciju. Tel. 061 942 222.  Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001.  Rashladni ormari, vitrine, vage, stala`e, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001.  Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519.  Ofset ma{inu B2 Roland. Tel. 033 238-504.  Sve vrste rezane gra|e, lamperije, brodski pod. Tel. 065 689 523.  Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata, svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294.  Kombinovani fri`ider, 70 KM. Tel. 062 972 512.  Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571, Sarajevo.  Violo ~elo novo 3/4 sa gudalom, sanduk ^iko za igra~ke skoro novo, 3 ormara dvokrl. i 1 uski stakleni. Tel. 033 956-055, 061 828 709.  Fri`ider u odli~nom stanju, ispravan, cijena 150 KM. Tel. 061 244 290.  Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309.  Prodajem kuhinju Omega 300 KM, ko`nu garnituru Sana: trosjed,

 Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 110-1Nd`  Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt  „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd`  Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd`  „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM, i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 298-1Nd`  Dajemo instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514560, 062 256 213. 411-1Nd`  Gra|evinska firma sa petnaestogodi{njim iskustvom izra|uje lake podne podloge - termo-akusti~ni estrih niske specifi~ne te`ine tipa „COSMOPOLYS“, pogodan kod sanacija, adaptacija i nadogradnji, na svim tipovima me|uspratnih konstrukcija (armirano-betonske, sitnorebraste, monta`ne, drvene). „MID GRADNJA“ d.o.o. SARAJEVO. Telefon: 061 131 508; 061 183 570. 434-1Nd`  Vr{imo kompletne adaptacije stanova (zamjenu elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, zidarske radove, moleraj, podopolaga~ke, kerami~arske i stolarske radove). Cijena po dogovoru. Telefon: 061 131 508; 061 183 570. 434-1Nd`  TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 448-1Nd`  Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901.  Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174.  Proresorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880.  Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378.  Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.  Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.  Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231.  Instrukcije iz matematike i engleskog, za osnovce. Tel. 062 877 704.  Engleski, njema~ki, instrukcije, prevodi, diplomski, referati, seminarski, disertacije (profesorica). Tel. 063 947 405, Sarajevo.  Zaposlena prof. njema~kog jezika daje ~asove dopunske i dodatne nastavne i prevodi. Tel. 061 079 775.  Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146.  Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.  Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191.  Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303.  Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405.  Profesionalno snimanje i monta`a svadbi, vjen~anja, ro|endana, zabava, presnimavanje sa VHS-a i mini DV-a na DVD. Tel. 061 440 935.  Vr{imo servisiranje i ba`darenje svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. 061 188 903.  @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo sa 100% garancijom. Tel. 033 234-805.  Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078.

Potra`nja
 Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330.  Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.  Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344.  Kupujem stan u Kranj~evi}evoj, ili bli`oj okolini, od 70 do 80 m2. Tel. 061 484 068, 033 221-121.  Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015.  Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944.  Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova za prodaju i najam. T 063 el. 919 544.  Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 061 540 015.  Hitno kupujem jednosoban stan. Tel. 062 762 572. Kupujem 3 ili 3-iposoban stan u Kranj~evi}evoj ili bli`oj okolini. Tel. 033 221-121.  Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.  Potreban stan za stranca ovla{tenoj agenciji, moderno namje{ten, 1.000 KM. Tel. 061 142 704.  Potreban stan namje{ten u zgradi za ozbiljnu zapos. osobu do 300 KM. Tel. 061 925 649.  Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.  Potrebno vi{e praznih i namje{tenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306.  Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 437 732.

Zamjena
 Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960.  Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gradi{ci (66 m2, renoviran, u centru grada) za stan u Sarajevu. T 061 366 921. el.  Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786.  Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179.  Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918.  Vla{i}, nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel. 061 483 448.  Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.  Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 033 514-170.

 VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd`

 Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.  Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306.  Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014.  Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el.  Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441.  Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501.  Rigips majstor, radim povoljno i brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.  Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.  Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242.  Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611.  Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202.  Namje{tam strunu, `eludac, lije~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel. 061 504 986.  Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100.  Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734.  Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947.  Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338.  Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097.  Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094.  Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525.  Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902.  Tapetar-dekorater presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156 728.  Molersko farbarske usluge. Tel. 061 926 333.  Izvodimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127.  Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382.  Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929.  Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035.  Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791.  Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429.  Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713.  Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845.  Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309.  Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el.  Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243.  Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972.  Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952.  Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.  Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284.  Povoljan prijevoz putni~kim kolima, automobilom, more, planine, banje. Tel. 063 943 445.  Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.  Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521.  Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991.  Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976.  Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038.  Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275.  Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.

40 ^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011. Dnevni avaz
Tel. 061 510 373.  Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956.  Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868  Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260.  Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493.  Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.  ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063.  Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289.  Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503.  Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272.  Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343.  Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016.  Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.  Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689.  Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702.  Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748.  Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729.  [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90.  VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864.  Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424.  Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260.  Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342.  VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el.  Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341.  Prevoz putnika na sve destinacije u T5 kombiju, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611.  Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.  Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205.  Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435.  Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151.  Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311.  Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.  Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.  Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057.  Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.  Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528.  Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189.  KV vodoinstalater radi sve vrste radova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 349 294.  Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.  Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361.  Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009.  Molerski radovi. Tel. 061 579 971.  Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948.  Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.  Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476.  Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826.  Centralno grijanje, vodoinstalacije, popravka i monta`a povoljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425.  Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323.  Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301.  Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895.  Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187.  Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373.  Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310.  Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451.  Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023.  Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286.  Nudimo detektivske usluge, korektno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818.  Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.  Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439.  Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374.  Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133.  Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904.  Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376.  Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901.  @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796.  Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211.  Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535 659.  Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, centralno grijanje, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737.  Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369.  Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo.  KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635.  Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vodoinstalater, itd. Tel. 061 269 385.  Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144.  Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663.  Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306.  Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535.  Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535.  Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082.  Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.  Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825.  Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832.  Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268.  Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947.  Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946.  Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.  Organizujem izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235199.  Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.  Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019.  Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123.  Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.  Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adesu. Tel. 062 006 352.  Matematiku i fiziku instruira dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061 571 361.  Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve moler.-farb. radove, brzo, kvalitetno i ~isto. T 061 206 345. el.  Vr{im prevoz putnika sa luksuznim autom. Tel. 061 712 652.  Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo.  Voda, keramika, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737.  Postavljamo parket, {ipod, brusimo bezpra{inskom ma{inom i lakiramo. Tel. 061 431 810.  Kompletna adaptacija stana. Tel. 062 316 911.  Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 316 911.  Iskusan prof. (simult. prev.), prevodi na engleski stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 808.  Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559.  Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572.  Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954.  „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461.  Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}anskih aparata. Tel. 063 233 526.  Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834.  Povoljno popravljam ve{ ma{ine, {porete, bojlere, ugradnja indikatora, automatskih osigura~a. Tel. 061 563 910.  Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956.  Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868  Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260.  Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493.  Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.  ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063.  Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289.  Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311.  Prevozim putnike, selidbe, teret i ostalo, kombijem i autobusom. Tel. 061 268 155.  Kombi prevoz i selidbe. T 066 533 el. 339, 061 890 067.  Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655.  Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865.  Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990.  Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952.  Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957.  Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619.  Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597.  Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399.  Mladi} sa zavr{enom SSS, rad na ra~unaru, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao. Tel. 061 381 802.  ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458.  Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h.  Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156.  Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732.  Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840.  Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem grra|. zanatskih radova. Tel. 061 566 482.  Nudimo smje{taj, hranu i platu vrijednoj i sposobnoj mla|oj `eni bez obaveza, protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina. Tel. 066 643 099.  Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657.  Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424.  Engleski instrukcije, poslovna korespondencija, prevodi. Tel. 062 381 987.  Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 033/971-594.  Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033/237-878, 061 482 045.  ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012.  Prevoz robe, stvari i putnika. Tel. 061 280 911.  Ozbiljna `ena pazila bi stariju `ensku osobu. Tel. 061 925 649.  Instrukcije iz vo`nje i onima koji su davno polo`ili, a nisu vozili. Tel. 061 249 382.  Ako `elite dodatno zaraditi u vlastitoj ku}i, nazovite od 16-20 h. Tel. 061 702 893.  Obuka za samosalan rad {ivenja autopresvlaka, cijena po dogovoru. Tel. 061 215 658.  Jeftino radimo sve tapetarske radove, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986.  Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899.  Potrebni distributeri za kat. prodaju kozmetike, akcija bespl. uklju~enja, zarada 30 posto+pokloni. Tel. 061 622 304.  Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271.  ^uvala bi va{u malu djecu u va{em ili svom stanu. Tel. 033 543-905.  Potrebno vi{e radnika: trgovaca, komercijalista i skladi{nih radnika, detaljnije na: www.tranzitexport.ba Tel. 033 639-190.  Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061895 308.  Detaljno radim horoskop (ljubav, posao, novac i zdravlje), radim i uporedne ljubavne. Tel. 062 104 226.  Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.

 Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Ve}e i manje iznose. Isplata i dolazak odmah na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 199-1Nd`  Potrebna pozajmica od 6.000 KM. Vra}am 7.000 KM za 7 dana. Garancija kombi sa termokingom 12.000 KM. Tel. 063 214 617. 433-1tt  Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.  Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.  Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. T 061 965 126. el.  Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.  Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593.  Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897.  Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.  Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344.  Kupujem zlato, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 378 818.  Kupujem dionice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 065 027 864.  Kupujem obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odma. Tel. 061 271 935.  Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice i certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036.  Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190.  Kupujem gramofonske plo~e, strani i ex YU rock, blues, jazz. Tel. 061 244 290.  Kupujem dionice svih vrsta, staru deviznu, ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047.  Kupujem razne stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. T 062 972 512. el.  Kupujem grobno mjesto na pravoslavnoj parceli u gradskom groblju Bare. Tel. 061 936 378.  Kupujem stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512.

Ponuda-potra`nja
 Restoranu u centru grada, potrebno: dvije konobarice i dva konobara. Kontakt telefon: 062 213 788. 412-1tt  Potrebne radnice za rad u fastfoodu. Informacije: 061 218 094, od 10-16 h. 434-1tt  TRATTORIA SMS - Vogo{}a, potreban pic majstor sa iskustvom na kru{noj pe}i. Info. tel. 063 792 000. 492-1tt  Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.  Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417.  Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417.  Potreban posao SSS, trgovac, voza~, KS. Tel. 061 566 579.  Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 061 895 308.  Tra`im posao za obezbje|enje, portir, ~uvar i sl., SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061 714 431.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
`ni ispunjavati i op{te uslove predvi|ene Zakonom o radu. Kao prijavu za konkurs, kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. Popunjen prijavni obrazac kojeg mo`ete preuzeti na info-pultu najbli`eg Interex-a, ili load-ovati na web stranicu www.interex.ba . 2. Ovjerena kopija diplome odnosno dokaza o stru~noj spremi 3. Uvjerenje o neka`njavanju 4. Eventualno pismene preporuke prethodnih poslodavaca Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa prilo`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom u predmetnom prodajnom objektu: INTEREX SARAJEVO 2 N/r Direktora „ZA KONKURS - RADNIK U MESNICI“ Kolodvorska 12 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

41

CDE B DOO SARAJEVO Stupska bb 71000 Sarajevo na osnovu ~lana 33 Statuta dru{tva i ~lanova 3 i 5 Pravilnika o radu, Direktor dru{tva raspisuje,

JAVNI KONKURS
Za prijem u radni odnos za slijede}a mjesta: - RADNIK U MESNICI 1 izvr{ilacINTEREX SARAJEVO 2, Kolodvorska 12 (Pofali}i) Na javni konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijede}e uslove: 1. KV Mesar ; 2. najmanje 1 godina iskustva u struci. Kandidati su pored navedenih uslova du-

Na osnovu ~lana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03), a u vezi ~lana 5. stav 1. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 49/00, 32/01 i 18/05), i Odluke Vlade Federacije BiH o kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 87/2010), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENU POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SA PODRU^JA UNSKO-SANSKOG KANTONA 1. Ogla{ava se upra`njena pozicija u Upravnom odboru Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa podru~ja Unsko-sanskog kantona ^lan Upravnog odbora - 1 ~lan 2. OPIS POZICIJE Zajedno sa ostalim ~lanovima Upravnog odbora vr{i poslove od zna~aja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i to: dono{enje Statuta i drugih op{tih akata Federalnog zavoda PIO, dono{enje finansijskog plana, usvajanje godi{njeg obra~una i izvje{taja o radu Federalnog zavoda PIO, utvr|uje stope doprinosa u okviru zakonskih ovla{tenja, utvr|ivanje osnovice za obra~un i uplatu doprinosa koje nisu propisane posebnim zakonima, imenovanje i razrje{avanje direktora i zamjenika direktora Sredi{nje i kantonalnih slu`bi, imenovanje komisija i drugih radnih tijela Upravnog odbora, utvr|ivanje organizacije Sredi{nje i kantonalnih slu`bi kao i sistematizacije poslova u tim slu`bama, staranje o blagovremenom pritjecanju sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, ima odgovornost da odr`i fiskalni bilans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima bilo nov~anih ili u vidu vrijednosnih papira koje se ne mogu pokriti iz prihoda, zaklju~ivanje po potrebi ugovora sa nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja RS, vr{enje i drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i drugim op{tim aktima Federalnog zavoda PIO. 3. Svaki kandidat za upra`njenu poziciju treba da ispunjava slijede}e op{te i posebne uslove: Op{ti uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 16/02 i 12/04), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi: - da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), - zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, posebno u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, - da nema privatni financijski interes u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje u ~iji se Upravni odbor kandiduje, - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. 4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i slijede}i kriteriji, a koji }e se izraziti u bodovima od 1-5: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 5. ^lanovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se u period od 2 (dvije) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 6. Svi kandidati koji budu u{li u u`i izbor bit }e pozvani na intervju i popunit }e obrazac, u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dostaviti kandidatima prije intervjua. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za provo|enje postupka utvr|ivanja prijedloga kandidata Vlade Unsko-sanskog kantona za ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO/MIO, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Nominiranje kandidata za ~lana upravnog odbora izvr{it }e Vlada Unsko-sanskog kantona na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata od strane Komisije, a ~lana upravnog odbora kona~no }e imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. 7. Podnosilac prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 8. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - rodni list, - univerzitetsku diplomu (VII stepen), dokaz o potrebnom radnom iskustvu, - dokaz da se ne vodi krivi~ni postupak kod nadle`nog Kantonalnog suda (ne stariji od 6 mjeseci), - dokaz da nije osu|ivan za privredni prestup (ne stariji od 6 mjeseci od nadle`nog op}inskog suda prema prebivali{tu), - ovjerenu izjavu kandidata iz ta~ke 3. ovog oglasa - op{ti uslovi, alineja 3., 4. i 5. Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 9. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH („Slu`beni glasni BiH“, broj 32/01). 10. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja/imenovanja niszu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovie, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor za kona~no nominiranje/imenovanje Vladi Unsko-sanskog kantona, odnosno Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 11. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. 12. Ovaj Oglas bit }e objavljen u „Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“. 13. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 14. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor, ulica Alije \er|eleza broj 6 Biha} (pisarnica) sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ - za nominiranje kandidata za upra`njenu poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.

BOROVO D.O.O SARAJEVO Na osnovu ~lana 34. Statuta, direktor Dru{tva BOROVO d.o.o Sarajevo raspisuje

OGLAS
Za prijem u radni odnos na radno mjesto 1. Trgovac.................................................................2 izvr{ioca (Sarajevo) Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: - SSS - Komunikativnost - Sposobnost timskog rada Uz prijave slati: dokaz o zavr{enom obrazovanju (fotokopija diplome), biografiju sa fotografijom. Prijave slati na adresu: BOROVO d.o.o Sarajevo, ul. Grbavi~ka 38., 71 000 Sarajevo (preko puta pijace na Grbavici,trgovina „Borovo“), po{tom ili li~no. Kontakt telefon: 033/564-320, 033/564-332. Konkurs ostaje otvoren 8.dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 071048 10 P Sarajevo, 06. 01. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA d.d. Tuzla protiv tu`enika Hasanovi} Melike iz Vogo{}e, ul. Slatinski put br. 59, Kozi} Re{ida iz Sarajeva, ul. Branislava Nu{i}a br. 10. i Kozi} Sakiba iz Sarajeva, ul. Branislava Nu{i}a br. 10., radi duga, vsp. 6.171,97 KM, van ro~i{ta dana 06. 01. 2011. godine u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`enik drugo i tre}e tu`enik Kozi} Re{id iz Sarajeva, ul. Branislava Nu{i}a br. 10. i Kozi} Sakib iz Sarajeva, ul. Branislava Nu{i}a br. 10, da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se tu`eni solidarno obave`u da tu`itelju na ime duga isplate iznos od 6.171,97 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 19. 03. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pismeni odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke, sa pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor prvo i drugo tu`eniku Kozi} Re{idu i Kozi} Sakibu smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} Sabljica

42

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 108274 09 Ps Sarajevo, 15. 12. 2010. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 104565 09 I Sarajevo, 24. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD Tuzla, ul. M. Tita br. 34, protiv izvr{enika KULA[ MIRKO iz Sarajeva, Ferhat Pa{e Sokolovi}a br. 89; HASANOVI] IBRO iz Sarajeva, Dervi{a Numi}a br. 18 i ^AN^AR SADIK iz Sarajeva, ul. Avde Hod`i}a br. 10., radi izvr{enja, v.s. 3.384,97 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 16. 09. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 07. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijski broj AF1072334, protestirane dana 19. 03. 2007. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 289/07, protiv izvr{enika izvr{enika KULA[ MIRKO iz Sarajeva, Ferhat Pa{e Sokolovi}a br. 89; HASANOVI] IBRO iz Sarajeva, Dervi{a Numi}a br. 18 i ^AN^AR SADIK iz Sarajeva, ul. Avde Hod`i}a br. 10, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.384,97 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 19. 03. 2007., do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno: a) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari prvoizvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Ferhat pa{e Sokolovi}a br. 89, kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbi ~lana 114 do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1321000017010219 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, sve do namirenja tra`bine. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje popisanim pokretnim stvarima b) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari drugoizvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ull Dervi{a Numi}a br. 18, kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbi ~lana 114 do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1321000017010219 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, sve do namirenja tra`bine. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje popisanim pokretnim stvarima c) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari tre}eizvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta u ul. Avde Hod`i}a br. 10., kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, u smislu odredbi ~lana 114 do 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1321000017010219 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, sve do namirenja tra`bine. Izvr{eniku se zabranjuje raspolaganje popisanim pokretnim stvarima. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 135,36 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istoga prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Kula{ Mirku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja GRAND HOTEL „PARK“ DOO DUBROVNIK, ul. [etali{te Kralja Zvonimira br. 39, Dubrovnik, Republika Hrvatska, koga zastupa Amir Omer}ehaji} advokat iz Tuzle, protiv tu`enog „ATLAS TOURS“ PUTNI^KA AGENCIJA DOO SARAJEVO, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 40, Sarajevo, radi duga, vs.p. 11.120,97 EUR (21.740,00 KM), na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 12. 08. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „ATLAS TOURS“ PUTNI^KA AGENCIJA DOO SARAJEVO, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 40, Sarajevo, radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju na ime duga iznos od ukupno 11.120,97 EUR, kome odgovara iznos od 21.740,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 05. 2009. godine, kao dana padanja u docnju pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a F BiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}ika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojikma tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude. Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tnaja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se prodaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI^I Broj: 86 0 P 008275 10 P Modri~a, 28. 12. 2011. godine

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`iteljice Marjanovi} Petre k}i Save iz Pelagi}eva, protiv tu`enog Marjanovi} Petra sin Ranka iz Pelagi}eva, radi razvoda braka.

POZIV
Za Marjanovi} Petra sin Ranka iz Pelagi}eva Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 2. 2. 2011. godine u 12.30 sati pred ovaj sud u sobu broj 15. Sudija Halilovi} Zina NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavje{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, os-

im ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a) Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavje{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ni iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a.) NAPOMENA: Dostava poziva za glavnu raspravu se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u „Dnevnom avazu“ i na oglasnoj tabli suda.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 001551 08 P Biha}, 09. 12. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, sudija Nezirevi} Jasmina, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Toromanovi} Elmedin, zastupan po punomo}niku Abdagi} Omeru advokatu iz Cazina, protiv tu`enog Pru`ana Asim sin Harisa iz Travnika, radi isplate duga, vsp. 9.500,00 KM, van ro~i{ta, dana 09. 12. 2010. god., donio je sljede}u

kamatom po~ev od 04. 01. 2008. god. pa do kona~ne isplate i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 848,70 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA Nezirevi} Jasmina POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog za propu{tanje, a najkasnije 60 dana od dana propu{tanja, a koji rok za tu`enog te~e od dana prijema prepisa presude. @alba se podnosi ovom sudu. Obajve{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 9.500,00 KM sa zakonskom zateznom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 0015956 06 Ps Dana: 29. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku, Op}inski sud u Biha}u sudija Mesi} Dijana, u pravnoj stvari tu`itelja dd „Krivaja“ Zavidovi}i, protiv tu`enog d.o.o. „Bad`eni Comerce“ Polje bb. Benzinska pumpa Polje Velika Kladu{a zastupan po direktoru Babi} Husi, radi duga, vsp. 7.000,00 KM, objalvjuje slijede}i

ed Op}inski sud u Biha}u u sobu br. 53/III. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Mesi} Dijana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 119916 09 I Sarajevo, 29. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA „SUNRISE“ SARAJEVO, Zagreba~ka 50., protiv izvr{enika GRUJI] ALEN IZ SARAJEVA, Vrbovska 137., GRUJI] NENAD IZ SARAJEVA, Vrbovska 137. i ^URI] DARIMIR IZ SARAJEVA, Br~anska 3., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku.

POZIV
Poziva se tu`eni „d.o.o. Bad`eni Comerc“ Polje bb. Velika Kladu{a na PRIPREMNO RO^I[TE, zakazano za dan utorak 01. 02. 2011. godine sa po~etkom u 11.00 sati, por-

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 22. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdate u Sarajevu dana 27. 02. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.854,02 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 23. 09. 2009. godine, do isplate.

Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM. Ovim putem se izvr{eniku Gruji} Nenad iz Sarajeva, ulica Vrbovska br. 137., dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom pokretnih stvari, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1610000009630074, otovorenog kod Raiffeisen banke D.D. BiH. Sudija Nermana Muteveli} POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Gruji} Nenad mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Dnevni avaz
Dana 13. januara 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

43

POSLJEDNJI SELAM

AZEME BEGOVI], ro|. BIJEDI]
(1926 - 2005.)
Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem sje}ati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
459-1nd`

suprugu na{e kolegice Zinete i ocu na{e kolegice Renate

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi

had`i FARUKU JA@I]U
AHMED - NAGIB M. HALILOVI]
U na{im srcima ostaje vje~na praznina bez tebe i sje}anje na najdra`eg roditelja i supruga i jedno veliko plemenito ljudsko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. Neka ti je vje~ni rahmet! S ljubavlju, Tvoje: Samida, Selma i Emina
ptt

Porodici izra`avamo na{e iskreno saosje}anje i o`alo{}enost povodom iznenadne smrti oca i supruga. Znamo da }e u vremenu koje dolazi biti te{ko na}i utjehu i radost, ali se nadamo da }e vjera, sabur, te podr{ka i ljubav velikog kruga prijatelja pomo}i da nastavite `ivjeti. Neka rahmetliji Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.

SJE]ANJE

na na{eg saborca, k-dira ~ete iz 2 mtb/2 „V“

SULJO [ORLIJA
koji je na dana{nji dan 13. 1. 1994. godine u bitkama za odbranu @u~a na Mijatovi}a kosi polo`io `ivot.
Pozivamo porodicu, prijatelje, ~lanove Udru`enja i saborce iz 2. „V“mtbr da se dana 13. 1. 2011. godine u 11.00 sati okupimo kod mezara na mezarju „Veliki park“, gdje }emo prou~iti Fatihu i odati po~ast na{em Sulju, kao i svim {ehidima i poginulim borcima koji su polo`ili `ivote za odbranu domovine BiH. UDRU@ENJE „DRUGA VITE[KA“ - Novi Grad Sarajevo
445-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Direktor i kolege iz Izvr{ne direkcije za razvoj poslovanja BH Telecoma.
N

Dana 13. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada samo se oprostili od na{e drage tetke

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi

Dana 13. I 2011. navr{ava se mjesec dana kako je preselio na ahiret na{

ISMIR (ZAIM) BIHORAC

FADILE (MEHMEDA) ZAGORICA
Ma koliko vremena da pro|e, tuga ostaje u na{im srcima i osje}aj da si uvijek tu, sa nama, i tako }e zauvijek biti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
440-1nd`

AHMED - NAGIB M. HALILOVI]
Neizmjerno }e{ nam nedostajati Uvijek }emo te voljeti, Tvoji k}erka Selma, zet Vernes i unuka Maja
ptt

AHMED - NAGIB M. HALILOVI]
Neka te dragi Allah d`.{. nagradi ljepotama d`eneta, jer si to zaslu`io. Emina i Senad
ptt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: otac Zaim, majka Hajra, brat Elvir, supruga Mirha, djeca Melisa, Medina i Hamza
441-1nd`

Danas se navr{avaju dvije tu`ne godine od tvoje smrti

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se tu`nih mjesec dana kako je preselio na ahiret na{

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u dragu mamu i baku

na dragu majku i nenu

Navr{ava se 40 tu`nih dana

Dana 13. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine kako nas je napustila na{a draga

MILENU PANDUREVI] 13. I 1993 - 2011. ]AMIL - ]AMA [AROTI]
Hvala ti za svaki trenutak {to si ga pro`ivio s nama. Supruga Ljilja i sin Sa{a sa familijom
47-1mo

ISKO
Neka ti je lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Duda i Sa{a
441-1nd`

Draga mama i bako, tu`an je ovaj dan otkako smo ostali bez tebe. Dok mi `ivimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Tvoji vje~no o`alo{}eni: }erke Milojka, Radojka, sin @arko i unuk Zoran @ivkovi}
442-1nd`

HANIFA (MAHMUT) ^ORBO
Danas se navr{ava 7 godina od kako nisi sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Zlata, Meho i Vahida
46-1mo

ELVIRA MISALJEVI]
Elvira, rano si napustila one koji su te voljeli. Neka Ti je rahmet du{i Tetka Aj{a
43-1mo

ZLATA SARVAN, ro|. SABITOVI]
S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek si ostala u na{im srcima. Tvoji: Sabiha, Alija, Bruno, Dalila i Damir 305-1nd`

2003 - 2010.

44

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Had`i hafiz HALID efendija HAD@IMULI]
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ELHAMDULILLAHIRABBILALEMINE NEKA JE SALAVAT I SELAM NA ALLAHOVOG MILJENIKA MUHAMEDA A.S., NJEGOVU ^ASNU PORODICU I ^ASNE ASHABE. U NAJTE@IM TRENUCIMA MOGA @IVOTA TVOJE RIJE^I SU MI OSTALE DUBOKO UTISNUTE U MOJOJ DU[I: DA SAV SVIJET BUDE NA JEDNOJ STRANI PROTIV TEBE, A TI SAM NA DRUGOJ STRANI, JA BIH OPET BIO UZ TEBE. VOLJENI HAD@I HAFIZE MOLIM ALLAHA D@.[. DA TI PODARI NAJLJEP[E MJESTO U D@ENETU, TVOJ RAHMET I SVOJE ZADOVOLJSTVO TVOJI ALEMKO NUHANOVI] S PORODICOM RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIATEN

N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

45

ASIM AGANOVI]
Uposlenici SKUTER d.o.o.
491-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ASIM AGANOVI]
Ponosna sam {to sam imala tatu kao {to si ti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Amela, Nerko, Muhamed i Riki
491-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ASIM AGANOVI]
Te{ko je rije~ima opisati koliku prazninu i bol sada osje}amo. Ponosni smo {to smo imali tatu, dedu i punca kao {to si ti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Sanela, Mursel, Arman i Amina
491-1tt

Sa svim svojim ljubavima i nemirima, oti{la je na{a

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret supruga, oca, svekra i dede

ZLATA VUKADIN
iz Travnika Poetesa, doajen bosansko-hercegova~ke kulture i travni~kog glumi{ta, perfekcionista u svemu {to je radila u Op}inskom sudu, na pozornici koja je bila njen `ivot ili u osobnom `ivotu, u kome je „ljubav bila njeno normalno stanje“. Draga Zlata, kako smo osiroma{ili! Hvala Ti za svaki „nemir“ koji si nesebi~no dijelila sa svojim najmilijim. Tvoji prijatelji iz teatra, Tvoja publika, Tvoji Travni~ani
9-1tr

ABDULKADIRA (ABDULAHA) BRAJI]A
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Supruga Naida, sin Kenan, k}erka Amila, snaha Selma i unuka Melisa Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11 h u stanu rahmetlije ulica Koste Hermana 9/3.
486-1tt

Dana 13. 1. 2011. navr{avaju se 3 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

AMIRA ^ORBO, ro|. ALI]
Uspomene na tebe vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji te vole. Tvoji majka Vasvija i brat Sakib sa porodicom
435-1nd`

had`i HA[A [ABANIJA, ro|. HAFIZOVI]
Draga na{a nano, tvoj vedri lik i tvoja dobrota su dio na{ih lijepih uspomena i sje}anja na tebe. Nedostaje{ nam... Molimo dragog Allaha d`.{. da ti daruje lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i... Tvoje [abanije
498-1tt

na{em dragom dajd`i

ADEMU FERATOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Hot Red`o, Senada, Haris, Haris i Irma
481-1tt

SJE]ANJE

na na{e najmilije

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se 6 godina od kako nije sa nama na{a draga

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se 17 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SUVADA SMAJI], ro|. PECAR
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak sa tobom. Uspomene na tebe ostaju vje~no u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Ruhija, sin Jasmin, k}erka Lejla sa porodicom, brat Suvad sa porodicom, sestra Majda, zet Muhamed i snaha Amira
461-1nd`

ADIL (KASIM) DUDO
Bol nije u rije~ima i suzama nego u na{im srcima u kojima }e{ vje~no `ivjeti. Po dobroti te pamtimo i s ponosom spominjemo. Neka ti dragi ALLAH D@.[. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvoji: supruga, sinovi, k}eri, snahe, zetovi i unu~ad
477-1tt

13. 1. 2005 - 13. 1. 2011.

ISMET (HIMZO) SANEL (ISMET) TUR^ALO TUR^ALO Ni{ta ne mo`e ubla`iti bol i ispuniti prazninu koja je ostala iza vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S dubokim bolom i velikom ljubavlju, Va{i najmiliji 436-1nd`

46

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Trinaestog januara navr{avaju se tri godine punih bola i tuge od smrti na{e drage

EDINE MAHMUTBEGOVI], ro|. BRKOVI]
Dobri ljudi su veliki i poslije njihove smrti ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i tuga koja se ne mo`e preboljeti. Zato ih uvijek ~uvamo u na{im mislima i srcima. Bezbroj dobrih djela, vedar osmijeh i drag lik su ono po ~emu te svi pamtimo i pominjemo. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji najmiliji koji te ne zaboravljaju
31-1tz

Dana 13. 1. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako nije sa nama na{a draga supruga, majka i prijateljica

SJE]ANJE

na dragu kolgicu

EMIRA D@APO
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo te u svojim srcima. Posebno se zahvaljujemo Neurohirur{koj klinici, Ortopedskoj klinici KCU Sarajevo, Onkolo{koj klinici i prijateljima sa DIP-a, Policijskoj stanici Jablanica, Domu zdravlja Jablanica, njezinim prijateljicama Dobrili, Zineti, Samiji, Mileni, Branki, Fatki, Izeti i ostalim mnogobrojnim prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nju u tim te{kim trenucima. Zahvalna porodica
PTT

EDINU MAHMUTBEGOVI]
(2008 - 2011)
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Venita, Maja, Damira, Mirela, Edin, Admir, Sveto, Dra`enko, Jasmin i Jasim
50-1tz

Dana 13. 1. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina od kako nije sa nama

SJE]ANJE

na na{e voljene

FEHIM DAMAD@I]
8. 1. 2009 - 8. 1. 2011.

LUTVIJA DAMAD@I]
13. 1. 2010 - 13. 1. 2011.

AJI[A DRPLJANIN, ro|. BE[I]
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: suprug Sabahet, k}erka Aida, sin Mirza, snaha [ejla i unuka Emina
35-1tz

Te{ko je prihvatiti istinu da vi{e niste sa nama i bolna je spoznaja da ovaj dan nije ni{ta lak{i od prvog. Ne postoje rije~i koje mogu opisati koliko nam nedostajete, va{a topla rije~, utjeha i savjet. S va{im odlaskom nau~ile smo {ta je bol, tuga i praznina. Dok mi `ivimo `ivjet }ete i vi... Volimo vas, va{e Sanela i Lejla Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u [arenoj d`amiji u Tuzli dana 13. 1. 2011. godine u 12.20 sati.
52-1tz

IN MEMORIAM

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda, punca i zeta

ISMET (SEJDA) BA[I]
13. 1. 2008 - 13. 1. 2011.
Bol i prazninu ubla`avamo prelijepim uspomenama, koje si nam ostavio. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
40-1mo

SLOBODAN (BOBAN) STANEK
iz Tuzle @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Po~ivao u miru Bo`ijem! O`alo{}eni: supruga Dika, sin Robert - Robi, k}erke Margareta i Kornelia, unuci Sanjin, Dino, Irma, Mirna i Aldijana, zetovi Safet i Sadik, svastike [efika, Hana i Sena sa svojim porodicama, punac Abdulah, punica Razija, porodice Kuranovi}, Kasumovi}, 43-1tz Huremovi}, Berberi{tanin

Danas se navr{ava sedam godina od smrti na{aeg dragog supruga, oca i djeda

SJE]ANJE

Dana 13. 1. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od kako nas je napustila na{a draga

MILUTIN (SIME) STUPAR
2004 - 2011.

BADEMA (RED@O) BA[I], ro|. OTANOVI]
iz Bratunca

MIRJANA DAMJANOVI]

13. 1. 2005 - 13. 1. 2011.
Godine prolaze, ali bol i tuga za tobom nikada ne}e pro}i, onima koji te beskrajno vole. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam svima davala, i koja nas jo{ uvijek prati i volimo te.
38-1tz

TVOJI NAJMILIJI
7-1tr

S ljubavlju, Porodica

Porodica Damjanovi}

446-1nd`

Dnevni avaz
Dana 13. januara 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

47

PAVLA ^EJOVI]A - PAJE
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem. Tvoji najmiliji: Marko, Marijana, Vedran, Hana, Sabina, Miko i Maja Tog dana u 12 sati polo`it }emo cvije}e na groblju Sveti Marko.
463-1tt

Danas, u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselila na{a voljena

Dana 14. januara 2011. godine navr{ava se osam dana od smrti na{e drage

ADILA KESTEND@I], ro|. TRNKA
Tevhid }e se prou~iti istog dana (13. 1. 2011. godine) u ]ur~i}a d`amiji sa po~etkom u 14.30 sati. Porodica Kestend`i}
nr019614-1bak

MASIJE AGANSPAHI], ro|. KORMAN
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 14. 1. 2011. godine u 14.00 sati, u ku}i `alosti u ulici Grbavi~ka br. 17/V u Sarajevu. O`alo{}ena porodica
14-1ze

Navr{ava se 18 godina od smrti na{e k}erke

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na mog oca i brata

JASNE D@EKI], ud. ZELIHI]
13. 1. 1993 - 13. 1. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka Refija, k}erka Anja, sestra Mirjana i sestri} Mirza
407-1nd`

EDHEM \OZO
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Ifeta, sinovi, {}eri, snahe, zetovi i unu~ad
385-1nd`

VAHID (ISMET) KORMAN
13. 1. 1993 - 13. 1. 2011.
Tvoje: Neda, Aida, Indira
400-1nd`

SALIH (IBRAHIMA) SOFI]
13. 1. 1992 - 13. 1. 2011.

MUHAMED (SALIHA) SOFI]
13. 1. 1993 - 13. 1. 2011.

Suad Sofi} sa porodicom
PTT

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke i nane

Dana 13. 1. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret dragog supruga, oca, punca, dede i pradede

Trinaestog januara 2011. godine navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

BADEMA KLAPUH
20. 10. 1935 - 13. 1. 2010.
iz Fo~e

MEHMED (IBRI[IM) DOBRILOVI]
Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hajra, sinovi Asim i Rasim sa porodicama, k}erke Mirsada i Senada sa porodicama, unu~ad i praunu~ad

ILIZABETA EMINA (MUJO) CVIJETI], ro|. ZUL^I]

Neutje{na k}erka Aida ^elik sa porodicom, Edita i Edin
379-1nd`

414-1nd`

Tvoji: suprug Fuad, sin Nermin, k}erka Na|a, sestra Admira, brat Admir i ostali prijatelji
402-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

VILMA HOF
13. 1. 1997 - 13. 1. 2011.

NURUDIN (ALI) D@IKOL
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

MEMNUNA HAD@IMULI]

ILIJAS HAD@IMULI]

13. 1. 2003 - 13. 1. 2011. 21. 2. 2000 - 13. 1. 2011. Va{a plemenitost, ljubav i dobrota vje~no su u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Lejla sa porodicom 430-1tt

Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe. Tvoji: Dragana, Dijana i Darko
432-1nd`

O`alo{}ena porodica: Lejla, Alija, Aida, Almir, Amel, Jasmina, Skender, Amila Tevhid }e se prou~iti 15. 1. 2011. (subota) u 11 sati u med`lisu Begove d`amije.
405-1nd`

48

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Danas, 13. 1. 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je na ahiret preselila na{a draga mama, nana i svekrva

HASIJA [ILJAK, ro|. HE]O
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tvoj dragi i plemeniti lik. Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklonila. Neka Ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin D`emil, snaha Lejla i unu~ad Vedad i Amila
431-1tt

Danas, 13. 1. 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je na ahiret preselila moja draga mama

HASIJA [ILJAK, ro|. HE]O
Mama, velika Ti hvala za svu ljubav, dobrotu i toplinu koju si mi poklonila. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Asim
Danas se navr{ava pola godine otkako je na ahiret preselila Danas se navr{ava pola godine otkako je na ahiret preselila Danas se navr{ava pola godine otkako je na ahiret preselila
431-1tt

MUJESIRA TOROMAN, ro|. OSMAN^AU[EVI]
(12. juni 1938 - 13. juli 2010.)
iz Livna Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena! Neka ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet. Sestre: Mersija i Mirzeta s porodicama, bra}a Muharem, Ale i Mithad s porodicama i sestri} Jasmin s porodicom
461-1tt

MUJESIRA TOROMAN, ro|. OSMAN^AU[EVI]
(12. juni 1938 - 13. juli 2010.)
iz Livna S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Sje}anje na tebe bit }e vje~no. Neka ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet. Sin Senur s porodicom

MUJESIRA TOROMAN, ro|. OSMAN^AU[EVI]
(12. juni 1938 - 13. juli 2010.)
iz Livna Po dobrom te pamtimo, s ponosom spominjemo i u srcima ~uvamo! Neka ti dragi Allah podari d`enet i vje~ni rahmet.
461-1tt

K}er Mirsada s porodicom

461-1tt

Dana 17. januara 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret moj voljeni suprug

MEHO (BAJRAMA) LEKI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i prazninu u mom srcu. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Refika Mu{ki tevhid }e se prou~iti 14. 1. 2011. u 11.00 sati poslije d`ume namaza u Hrasni~koj d`amiji.
394-1nd`

Dana 13. januara 2011. godine navr{ava se 11 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, zet, punac i dedo

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci

ADEM (ADO) KOLAR
@ivot nestaje u trenu, ali uspomena na tebe ostaje vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji
476-1tt

HAFIZA RIZVANOVI]
od sinova Ra{ida i Nermina sa porodicama Tevhid }e se u~iti 13. 1. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti, Zuke D`umhura 14. Neka ti je lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
473-1tt

Dana 13. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od kako sa nama nije na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

NUSRET (AVDE) \EMID@I]

MUSTAFA (SMAJO) KOZI] MUJI
O, ti veliki ~ovje}e, sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota. U ti{ini vje~nog mira, neka te prati na{a ljubav i sje}anje. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Porodica Zuli} daid`a Ibrahim, daid`inica Heda, daid`i~na Nina s porodicom

Dana 13. 1. 2011. navra{ava se 30 dana kako je preselio na ahiret na{ voljeni

ISKO

Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: Milka, Damir, Sanela i Deni
478-1tt

Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i vje~iti rahmet.
479-1tt

Pobri} Irvin sa porodicom

441-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Mirzinom i Nejrinom dedi

Dana 13. januara 2011. godine navr{ava se godina dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka

RAZIJA BANJANOVI], ro|. SEJRANOVI] RAMI TI^I]U
S po{tovanjem, Tina
464-1nd`

Od tog dana, mi, tvoja djeca, familija i prijatelji, vodimo druga~iji `ivot. Ti si tu sa nama, ali te vi{e nema. Nema tvog toplog pogleda, tvoje tople rije~i i osmijeha, nema tvoje radosti za svakog od nas, i familiju i prijatelje, koji bi odvojili vrijeme da se dru`e sa tobom. Ali zato postoji na{a neizmjerna zahvalnost {to si nam podarila `ivot i na{ ponos {to smo te imali. Sredstva namijenjena za tevhid usmjerena su Savezu slijepih gra|ana Bosne i Hercegovine. Tvoja djeca
429-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

49

radnom kolegi

MUJI KOZI]U
„[TAND AERODROM“ Sudo, Zijo, Izo, Beka, Hido, Mili, Selmir, Jare, Hamdo, Bato, Red`o, Felga, Nuka, Zenica, Muslija, Samir, Ado, Boki, Gad`o, Hiko, Me{a, Akan, Lelac, Aljo, Adil, Bakir, Koke.
455-1nd`

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog i voljenog supruga, oca, punca, svekra, dede i pradede

POSLJEDNJI POZDRAV

RASIM (HASAN) VRANA
Ostale su neizbrisive uspomene na tvoj vedri lik, tvoja dobra i plemenita djela, tvoj majstorluk, te sve ono {to si nam pru`ao do posljednjeg dana. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Tvoji: supruga Emina, k}i Bahra, sin Bahrudin sa porodicama
20-1go

na{em dragom prijatelju i kolegi

iz Gora`da

FARUK JA@I]
S tugom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik Kolektiv JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom

mom dragom

na{em dragom

VELINKA ^ATAL KNE@EVI]
Sa velikim iznena|enjem smo primili vijest da je na{a dugogodi{nja prijateljica iznenada preminula. U tom povodu izra`avamo duboko `aljenje i su}ut njenoj porodici.
487-1nd`

had`i FARUKU JA@I]U

MUSTAFI KOZI]U
Neka ti Allah da lijepi d`enet. Kozi} Sadik sa porodicom
470-1tt

MUSTAFI KOZI]U
Neka ti je vje~ni rahmet. Kozi} Jusuf sa porodicom
470-1tt

^lanovi kluba za prakti~no strelja{tvo POINT

Selim i Marija
501-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom brati}u

na{em dragom dedi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i FARUKU JA@I]U

RAMI TI^I]U
Vje~no }emo te voljeti i pamtiti.

mome dragom bratu

mom dragom dajd`i

Neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Hajrija sa porodicom Hasanbegovi}
509-1tt

Tvoji unuci Mirza i Nejra
495-1tt

VJEKO ^I^A RAMO TI^I]
Sestra Ramiza, zet Ante Vrdoljak i sestri} Zlatko sa svojom obitelji
486-1nd`

RAMO TI^I]

POSLJEDNJI SELAM

na{em ~lanu Danica i Sr|an sa djecom
486-1nd`

MIRZI (JAKUB) PITA
Tu`ni smo, jer iznenada ostadosmo bez tebe. Po dobru }emo te pamtiti. Tvojoj porodici `elimo snagu i sabur, a tebi d`enetske ljepote. Ug. oboljelih od cerebralne paralize i mi{i}ne distrofije Gora`de
PTT

Danas se navr{ava 40 dana od iznenadne smrti dragog nam oca, dede i svekra. Tvoj lik ostat }e u na{im sje}anjima i voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji su te voljeli. Tvoji sinovi Sini{a, Ljubi{a, snahe Snje`a i Sanja, te unu~ad Vjeko i Patrik. Po~ivaj u miru Bo`ijem
443-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em po{tovanom prijatelju i drugu

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se te{kih i dugih 3 godine kako nas je zauvijek napustila najbolja i najdra`a majka

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju

ocu na{eg prijatelja

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca, svekra i djeda

ADEMU S. FERATOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Huso Korjeni} sa porodicom
456-1nd`

MARIJA (NATA) ^ENGI]
Maj~ice na{a najdra`a, te{ko nam je kao i prvog dana. Molimo dragog Boga da ti otvori rajska vrata i da te ~uvaju dobri an|eli kao {to ti ~uva{ nas sa neba. Pomolit }emo se za tvoju dobru du{u i posjetiti tvoje vje~no po~ivali{te u tvom rodnom Splitu. Volimo te najvi{e. Tvoja djeca: Nejra i Zijo
502-1tt

had`i BEGO MEMI[EVI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Fikreta, sin Elmedin, snaha Indira, unu~ad Lamija i Eren
460-1nd`

ADEMU FERATOVI]U
Porodica Red`epagi}: Suljo, Had`ija, Fadil i Enis
503-1tt

ADEMU FERATOVI]U

Od porodice Nuhi}: Edin i Jasmina
503-1tt

50

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

suprugu na{e kolegice Zinete i ocu na{e kolegice Renate

had`i FARUKU JA@I]U

Neka mu Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet, a njegovoj porodici sabur u ovim te{kim trenucima. S po{tovanjem, Generalni direktor, Uprava i uposlenici BH Telecoma d.d. Sarajevo
N

SJE]ANJE

U ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine, navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{

HASIJA [ILJAK, ro|. HE]O
13. 1. 2008 - 13. 1. 2011.

HAMID (HASANA) [ARI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.

D`evad sa porodicom
468-1nd`

Porodica
472-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Povodom godinu dana kako me|u nama nije na{ dragi

had`i FARUK JA@I]

JUSUF (ZAJKO) GA^ANOVI]

Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da Ti podari lijepi d`enet. Tvoji ahbabi: Feraget, Kurbo, Re|ad i @iga
511-1tt .

Supruga Fata sa sinovima, snahama i unucima Obavje{tavamo porodicu, kom{ije i prijatelje da }e u petak, 14. 1. 2011. godine u ^ar{ijskoj d`amiji u Had`i}ima biti prou~en tevhid sa po~etkom u 11 sati.
476-1nd`

Navr{ava se 8 (osam) tu`nih godina od kada nije sa nama

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. januara 2011. godine nakon kratke i te{ke bolesti na ahiret se preselio na{ dragi

RAZIJA (^OMOR) LU^KIN
Te{ko je prihvatiti istinu da `ivot nestaje u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Po dobroti te pamtimo, sa ljubavlju i po{tovanjem spominjemo i u sje}anju uvijek ~uvamo. Tvoji najmiliji: suprug Meho, djeca Fuad, Adnan i Enesa, nevjesta Esmeralda
469-1nd`

na{em iskrenom prijatelju

MUHAMED (MUHAREM) PEHAD@I]
(1939 - 2011.)
D`enaza }e se klanjati u petak 14. januara u 15 sati pred Kantonalnom bolnicom Biha}, a ukop obaviti na mezarju Humci. O@ALO[]ENI: supruga Sabira, bra}a D`evad i Edin, snaha Slava, brati}i Jasminka, Jasmin i Dino, porodice [em{i}, Be{lija, ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
PTT

Had`i - FARUKU JA@I]U

Neka je rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Porodica Muminovi} - Rejhana, Mide, Emir i Amina
506-1tt

Dana 13. 1. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`ni dana od kako nije sa nama na{ drug i prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV

kom{iji

POSLJEDNJI SELAM

BJELICA MIRO (BELI)

RASTO (VASILIJE) MARKOVI]

ISMETU KRESO
ocu na{e radne kolegice Alme Pajevi}

Tvoji prijatelji iz kafane SUR „Miki“ Dobrinja 1: Zora, Mileva, @ika, Jovo, Du{ko, Savo, Mile, Radenko, Doca, 466-1nd` Rade

kom{ije ULAZA GETEOVA BR. 4 SARAJEVO
473-1nd`

KOLEGE ODJELJENJA MAL - ILID@A
474-1nd`

Dnevni avaz

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

51

had`i FARUK (had`i dr. HILMIJA) JA@I]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi had`i FARUK (had`i dr. HILMIJA) JA@I] preselio na ahiret u srijedu, 12. januara 2011. godine, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 15.00 sati na mezarju u GUNJANIMA kod TAR^INA. Prijevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: majka had`i Ferida, supruga had`i Zineta, k}erka had`i Renata, sin had`i Ammar, brat Tarik, zet Namik Merzi}, unuka Esma, snaha Aida, svastika Izeta, {ura Mevdudin, bad`o Sakib Hasanovi}, daid`e Muradif i Murat sa porodicama, dajd`inice Amira Zub~evi} sa porodicom, {ejh had`i Midhat ef. ^elebi}, had`i Fuad [ehbajraktarevi}, Selima Ja`i} sa porodicom, prijatelj Tarik i Suada, prija Zejna, prija baba Sada i Sutka, porodice Ja`i}, Zub~evi}, [aran, Hasanovi}, Merzi}, Planja, Avdi}, Husejinba{i}, Okanovi}, Mu{i}, Had`ihasanovi}, Sopaj, Kalajd`isalihovi}, Suba{i}, Hasanbegovi}, Pilav, Hod`i}, Pleh, Kalamuji}, Osmanba{i}, @iga, [eta i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOG DANA U 15.00 SATI U KU]I RAHMETLIJE U GUNJANIMA.
...za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
019616-b

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (SMAJO) KOZI]
preselio na ahiret u utorak, 11. januara 2011. godine, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 15.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: majka Sedika, supruga Iza, sinovi Emir i Enes, k}erka Esmeralda, brat Samir, sestre Ehlimana i Fatima, zetovi Narcis i Ado, snahe Erma i Jasna, unu~ad Elma, Fahrudin, Fahrija i Hana, brati~ne Rijad i Ema, sestri}i Seid, Armin i Admir, sestri~na Selma sa porodicom, daid`a Ibrahim, amid`a Ismet, tetka Rufa, daid`inica Heda, amid`inca Sena, tetci Ramadan i Midhat, amid`i}i Jusuf, Sadik i Sead, teti}i Zakir, Sead i Sabit, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, bad`o Ahmo, te porodice Kozi}, Vejzagi}, Pilavd`ija, Zuli}, Gosi}, Hod`i}, Muti}, Smajlovi}, Pu{kar, Ma~ki}, Berberovi}, Olov~i}, Hukara, Velagi}, Kr{o, Sejfi}, Koso, Veli}, ]osovi}, [vraki}, Bejti}, Krasni}, Metiljevi}, Lokvan~i}, Hebovi}, Deliba{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Vi{egradska kapija br. 1. 111

AMIRA [ALJI], ro|. ZORNI]
preselila na ahiret u utorak, 11. januara 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred STARE RAMPE u Bu}a Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Ramo i Rizvan, k}erka Behija, sestra Selima sa djecom, snahe Fatima i Murija, zetovi Zuhdija i Habibija, unu~ad Munir, Vezira, Sadetin, Suad, Safet, Ismet, Sabaheta, Sanija, Azemina, Denis, Emir, Merisa i Amina, zetovi Sad`id, Vehdo, Ali i Mirsad, te porodice: [alji}, Zorni}, Rami}evi}, Papi}, Tari}, Ljumi}, Burgi}, Juki}, Ujkanovi}, Pra{ovi}, Bihorac, Muhovi}, Puzi}, Ba`dar, Vi{nji}, Sulji}, Eroglu, Ozararslan, ^arkad`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i merhume u 111 ulici Blagajska br. 24.

ADEM (SALIH) FERATOVI]
preselio na ahiret u utorak, 11. 1. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nadira, sinovi Skender i Enver, k}er Elvira, unu~ad Lejla, Eldin, D`ana, Emir, Edvin i Eda, snahe Behija i Esma, zet Eldar, sestra Ljuma sa porodicom, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Feratovi}, Hot, Serdanovi}, ^eki}, Sujkovi}, Pljaki}, Bajramovi}, Omeragi}, Red`epagi}, Hasi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Barska 13, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

IBRO (SALKO) VLADAVI]
preselio na ahiret u utorak, 11. 1. 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Aji{a, k}erka Amela, sinovi Zaim i Bekir, zetovi Suvad i Sabit, snahe Samira, Raza i Zejna, unu~ad Senaid, Sedin i Ilhana, sestre [evka, Ifeta, Kasema i [uhra, bra}a Salko i Adem, {ura Zaim, svastika Rabija, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice: Vladavi}, Krupalija, Veli}, Bozalija, Rami}, ^amd`i}, Fejzagi}, [urkovi}, Mulaosmanovi}, Husko, Abdulahovi}, Hebibovi}, Had`i}, Arapovi}, D`evlan, Holjan, Bublin, Mrzi}, Kuni}, Dokara, Trnka, Vite{ki}, Pind`o, Kari{ik, Eminovi}, Omerovi}, Mrnd`i}, Tabak, Ma{nji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

dragom sinu, bratu, daid`i

na na{eg dragog

MUSTAFA KOZI]
Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja majka Sedika, sestra Fatima, sestri}i Armin i Admir
507-1tt

SULJO (AHMETA) [ORLIJA
13. 1. 1994 - 13. 1. 2011.
Dani prolaze, ali uspomena na tebe ne blijedi. Hvala ti za svu ljubav koju si nam poklanjao. Zahvaljujemo se tvojim saborcima i 2 Vite{koj motorizovanoj brigadi (2 V mbr) na neizmjernoj podr{ci. Zahvalna porodica
482-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom dajid`i

dragom bratu, djeveru, amid`i

dragom bratu, dajid`i

MUSTAFA KOZI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Neka ti dragi Allah d`. {. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestri~na Selma, zet Adnan, djeca Armin i Lejla Porodica Kalajd`isalihovi}
507-1tt

MUSTAFA KOZI]

MUSTAFA KOZI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Samir, snaha Erma, brati~na Ema, brati} Rijad
507-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra Ehlimana i sestri} Seid
507-1tt

POSLJEDNJI SELAM

had`i FARUK JA@I]
Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: Mustafa, Edina i Nejra @iga
511-1tt

52

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Sa dubokom tugom saznajem da je vrijedni dost

HAD@I-HAFIZ HALID HAD@IMULI] EFENDIJA
oti{ao sa ovoga svijeta uzvi{enom Allahu. ^ovjek koji je svoj dolazak na ovaj svijet shvatio kao preuzimanje zadataka i odgovornosti te je tako i neminovan odlazak sa njega do`ivljavao kao neku vrstu demobilizacije i radosnog susreta. ^ovjek koji je `ivio za druge ljude, kojem je hizmet drugom bio ovozemaljska misija. Op~injen bo`ijim a{kom svoje duhovne vrijednosti produbljivao je ni~im drugim do nau~nim radom. I tako je `ivio cijeli svoj `ivot had`i-hafiz efendija Had`imuli}. Insan koji je onima {to su imali sre}u da ga slu{aju pru`ao prepune pehare zaljubljeni~kih i Mesnevija `eljnih jecaja, predivnih melodija izatkanih nadom i `udnjom za bo`anskim susretom; li~nost koja je prigrlila svoju bra}u musafire iz Turske pristigle sa porukama prijateljstva i `eljne rada na polju obrazovanja te sa prefinjenim osje}anjima dovila na gradili{tu {kole. Had`ihafiz ef. Halid Had`imuli} je ostavio u na{im srcima prelijepo i neizbrisivo sje}anje u istoj mjeri kao i u srcima naroda Bosne i Hercegovine. Molim se za beskrajnu milost i oprost za merhuma kod uzvi{enog Gospodara i `elim da iska`em najiskrenije izraze sau~e{}a u bolu u prvom redu mojoj bra}i u Bosni i Hercegovini i svim onima koji ga vole. Svim njegovim bli`njim, ro|acima i prijateljima `elim da istraju u strpljenju.

M. FETHULLAH GÜLEN
N

Dnevni avaz
za ovaj trenutak - pripremi se (hadis) Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

53

U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima, da je na{a draga sestra, tetka i zaova

FATIMA (OMER) KALA^A
preselila na ahiret 11. 1. 2011. godine u 72. godini, poslije kra}e i te{ke bolesti. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 1. 2011. u 14.00 sati poslije ikindije namaza. Tevhid }e se prou~iti u Centralnoj d`amiji u Sokolovi}ima. O@ALO[]ENI: sestra Mulija sa familijom, sestri}i Hamo, [a~ko, Mithat-Hos i njegova djeca i zetovi, sestri}ne Fikreta, Ismeta i Hamida, brati} Sa{a, brati~ne Dika, Sada, Sabahka, Emira, Lejla i Elvira, snahe Zumra, Saveta, Zekija, Bela, te porodice: Kala}a, \ozo, Smaji}, @olja, [arkinovi}, Kulelija, Kujund`i}, Had`i}, Kova~evi}, ]osi}, \ananovi}, Rizvo, Ku}uk, Ljuca, Dedi} i ostali prijatelji i kom{ije.
430-1nd`

ZLATA (IVE) VUKADIN
preminula u utorak, 11. sije~nja 2011. godine u 66. godini. Ispra}aj drage nam pokojnice obavit }e se u ~etvrtak, 13. sije~nja 2011. godine u 15.00 sati na groblju Sv. Roka - Bojna u Travniku. Sv. Misa zadu{nica }e se odr`ati nakon pogreba u 16.00 sati u `upnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Travniku. O@ALO[]ENI: brat Tvrtko, snaha Nata{a, brati~na Ivana, brati} Dra`en, te ostala 8-1tr tuguju}a rodbina i prijatelji

(1945 - 2011.)

Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRKO (LAZARA) DRA[KOVI]
preminuo dana 12. 1. 2011. godine u 87. godini. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 13. 1. 2011. godine na porodi~nom groblju u selu Osija u 13.00 ~asova. Povorka polazi ispred ku}e `alosti ul. Besarevi}a br. 30 - Mladice u 10,30 ~asova. O@ALO[]ENI: sin A}im, k}i Slavojka, sestra Vukosava, snahe Keka, Slobodanka i Slavica, zetovi \uro, Dejan i Bojan, unuci Tanja, Sla|ana, Sr|an, Bojan, Dra{ko, Pavle i Milan, praunuci \or|e i Pavle, te porodice Dra{kovi}, Pr`ulj, Jovovi}, Badnjar, [krba, Mrgud, Kova~, Avram, Ni{i}, Vitkovi}, 497-1tt Andri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije

ASIM (HAMED) AGANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 11. januara 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju u selu Butkovi}i - Pra~a. O@ALO[]ENI: supruga [uhra, k}erke Sanela, Amela, Arijana i D`ana, zetovi Mursel i Nermin, unu~ad Arman, Amina, Muhamed i Rijad, bra}a Zahid, Hamdija i Alija, sestre Zahida i Pa{a, snahe Sejda i Sevda, zetovi Ferid i Hamed, brati}i i brati~na, sestri}i i sestri~ne, amid`e Ibro, Osman i Abid, tetke Dila, Abida, Biba i Dika, amid`inca Sevda, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Rasim sa porodicom, svastika Ramiza i bad`o Avdo sa djecom, te porodice: Aganovi}, ^ustovi}, \ozo, Efendi}, Nuhanovi}, Brdari}, Hod`i}, Sablja, Sulja, Ikovi}, Alihod`i}, Du~i}, Mr{o, Curo, Tankovi}, Samouk, [ehovi}, Sipovi}, Ligata, Borovina, Vatrenjak, Oru~, ^au{evi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Strelja~ka br. 15 - Sedrenik.
nr019615-1b

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat i djed

IVAN (IVAN) BOLFAN
nakon te{ke i opake bolesti preminuo u ponedjeljak, 10. 1. 2011. godine u 86. godini. Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se u petak, 14. 1. 2011. godine, na groblju Bare u 13.45 sati. O@ALO[]ENI: supruga Zora, sinovi Zvonimir i Miroslav, brat Milan, unu~ad: Tanja, Marina i Mario, {ogorice Danica i Milica, nevjeste Nevenka i Edina, {ura Vujo, svastika Koviljka, @eljko i Zoran sa porodicom, Brano sa obitelji, te obitelji: ]eho, [u{a, Bo`ovi} 391-1nd` i ostala rodbina i kom{ije. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

MUHAMED (HAJRUDIN) MUSABEGOVI]
preselio na ahiret 12. 1. 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak 13. 1. 2011. godine na gradskom mezarju u Prijepolju u 14 sati. O@ALO[]ENI: supruga Hikmeta, sinovi D`evad, Kenan i Tarik, bra}a Husejin i Sadudin, sestre Suvada, Subhija i Rahima, punica Hanka, {ure Omer i Esad i porodice: Musabegovi}, Had`iefendi}, Had`ovi}, Hasi}, Ali}, Salihbegovi}, Hasanovi}, Joldo, Bu|evac, Kratovac i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
111 475-1nd`

CVJETA PAVLOV
preminula u utorak, 11. 1. 2011. godine u 91. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 1. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: k}erka Branka, sin Stanislav-Cicko, unuka Tamara, sestre Ljubica i Ankica, snaha Sabaheta, zet Mile Jovovi}, porodice: Skokovi}, Ra{evi}, Ra`natovi}, Pavlov, Jovanovi}, Rako~evi}, ^ustovi}, D`eba, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Br~anska br. 15/XI
Sa velikim bolom javljamo da je na{ sin, suprug i brat

Tu`nim srcem javljamo rodbini, kumovima, prijateljima, poznanicima i kom{ijama da je na{

Sa velikim bolom u srcu obavje{tavamo da je na{a draga majka

ENVER (HAKIJE) HAMZI]
iznenada preminuo u ~etvrtak, 6. januara 2011. godine u 62. godini. Sahrana je obavljena 11. januara 2011. godine u Winnipeg-u, Canada O@ALO[]ENI: majka [emsa, supruga Zlata, sinovi Alen i Damir, snahe Penny i Chantal, unuke Sky, Asha i Callie, sestra Dina sa suprugom Sre}kom, djecom Sandra i Damir, bra}a Ferhat i Adnan sa suprugama Mirjana i Tatjana, djecom Bojan, Mirna, Pe|a i Tina, te porodice: Hamzi}, Gu{i}, Glo|o, Oru~evi}, Bajri}, Klassen, Mlinarevi}, [piljak, Lunel, Aziraj, Radi}, Ferhatovi}, Re|epovi}, Hrnji}, Kari}, Pecirep, Mihajlovi}, Muminovi}, Tankovi}, Dizdarevi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 475-1tt

RASTO (VASILIJE) MARKOVI]
preminuo 9. januara 2011. godine u 71. godini. Sahrana }e se obaviti 13. januara 2011. godine u 12.30 ~asova na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Ru`a, sestri}i Milutin i Slavko, sestri~ine Verica i Zorica, brati}i Du{an, Rado, Vito, Savo i Sreten, brati~ine Jovanka i Sretojka, unuk Momir i ostali unuci i mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Geteova br. 4/8. 111

]ERIMA BREKO, ro|. SARI]
preselila na ahiret u [paniji, u 86. godini. U Mostaru, dana 14. 1. 2011. u 15.00 sati klanjat }e se d`enaza u [ari}a haremu. Prevoz obezbije|en u 14.00 sati sa stanicama: Vrh Avenije, Ekonomska {kola, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, @eljezni~ka stanica, Zalik, Sutina - [ari}a harem. O@ALO[]ENI: k}eri Sena i Majda, bra}a Osman i Mustafa, nevjeste Milojka i Nermana, unu~ad Elma, Sanel, Nina, Haris, Senka i Kemal, praunuke Lana i Nina, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti ul. Splitska 62/II 53-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMO (ZAIM) TI^I]
preselio na ahiret u utorak, 11. januara 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: unu~ad Mirza i Nejra, sestre Fehma, Amira i Ramiza, zetovi Ferid, Jozo i Ante, sestri}i Amir, Zlatko i Damir, sestri~ne Mela, Danica, Neda i Lejla, svastika Azra sa porodicom, te porodice: Ti~i}, Hasanagi}, Ma{ni}, Mehakovi}, Tahirovi}, Vrdoljak, Vrli~ak, Sofi}, Radonja, Tabakovi}, Lelout, Nik{i}, Me{i}, Kova~ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Zagreba~ka br. 59/prizemlje. 111

RAHMAN (IBRAHIM) KASTRATI
preselio na ahiret u utorak, 11. januara 2011. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. januara 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Lutvija, sin Bekim, k}erka D`evida, snaha Vesna, zetovi Ba{kim i Sokol, unu~ad Denis, Adrian, Adriana, Robert, Edin, Emir i Leontina, snahe Ind`a, D`evrija i Hanifa, brati}i i brati~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Ramadan, Idriz i Hari sa porodicama, svastike Esma, Isma i Nerka sa porodicama, te porodice: Kastrati, Pu{kar, Red`epi, Vojinovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Skladi br. 15 - Doglodi. 111

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije da je na{a draga

prijatelje

i

HAD@IRA VRA@ALICA, ro|. ZORLAK
preselila na ahiret u utorak, 11. januara 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 14. januara 2011. godine u 13.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sinovi Alija i Ferid, k}erka Sejda, snahe Brigit i Vahida, zet Miralem, unu~ad Almir, Alma, Emina i Nermin, praunu~ad, bra}a Avdo, Suljo i Bajro, snaha Bisera, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeverovi Mehmedalija i Sulejman sa porodicama, zaova Sevda sa porodicom, te porodice: Vra`alica, Zorlak, ]ati}, Ajdin, Had`ovi}, Osmanovi}, Mili} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Mahmutovac br. 49. 111

54

^etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 004 Zavidovi}i, 07. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nog predmetu broj: 0420-DN-11-000004, a po zahtjevu Humki} Fehima sin Hasana iz Zavidovi}a, Gazija b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 2051, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 690/1 „]evap~inica“, ku}a i zgrada povr{ine 260 m2, dvori{te povr{ine 222. Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV Humki} Fehim Hasanov, Zavidovi}i, ul. Gazija b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

U prodaji je

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 002 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000002, a po zahtjevu Bjeli} Ned`ada sin Rame iz Borovnice b.b. op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 296, katastarska

op}ina ^ardak, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 375/I „Gliba“, oranica 4 klase povr{ine 4257 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Bjeli} Ned`ad Ramin, ^ardak - Borovnica b.b, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 028946 09 Mals Zenica, 02. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DD „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog MING HUI d.o.o. iz Zenice, Ul. Dr. Abdulaziza Aska Bori}a bb, radi isplate duga, v.s. 470,40 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a: OBJAVLJUJE Tu`enom MING HUI d.o.o. Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 03. 12. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 470,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 400,20 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine, do dana uplate,

- na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine, do dana uplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine, do dana uplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine, do dana uplate, - na iznos od 17,55 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine, do dana uplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik Alma Bijedi}

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 001 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-11-000001, a po zahtjevu Mehi} Suvada sin Safeta iz Livna b.b, zastupan po punomo}niku Hasani} Eminu sin Zajke iz Zavidovi}a, Sarajevska b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 847, katastarska

op}ina Dubravica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica boj 745/8 „Klju~“, oranica 6 klase povr{ine 770 m2 - katastarska ~estica broj 745/10 „Klju~“, oranica 6 klase povr{ine 30 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Meh} Suvad Safetov, Hajderovi}i - Livade b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dananajave podneskom u dva primjerka i da podnesu doaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`eno roku ne uslijedi prijava, zemlj{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 016133 06 Mal Zenica, 08. 10. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog ^iva Fuad, ulica Raspoto~ka broj 23, Zenica, radi duga, v.s. 526,40 KM, van ro~i{ta, dana 08. 10. 2010. godine, donio je slijede}u PRESUDU - zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 526,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi:

- na iznos od 118,90 KM po~ev od 18. 10. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 141,00 KM po~ev od 18. 11. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 70,70 KM po~ev od 18. 12. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 115,20 KM po~ev od 18. 01. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 60,70 KM po~ev od 18. 02. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 19,90 KM po~ev od 18. 03. 2002. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 154,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik: Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-10-002348 Biha}, dana 08. 06. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Biha}u

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 0170-DN-10-002348 po zahtjevu d.o.o. „Eurogradkam“ Biha}, HVO-a br. 2 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 8271 katastarske op}ine Biha} - grad ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 39 „Oranica“ njiva 5. klase povr{ine 3.050 m2 i

Kao posjednik navedenih nrekretnina ozna~en je d.o.o. „Eurogradkam“ Biha} sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}ebiti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Sifa Omered`i}

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak 13. januar/sije~anj 2011.

55

56

^etvrtak 13. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
- katastarska ~estica broj 1163 „Polje“, oranica 6 klase povr{ine 1826 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Hasan~i} Emin Zajkin, Hajderovi}i - Livade b.b. sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. - katastarska ~estica broj 2525/2 „Polje“, ku}a i zgrada povr{ine 59 m2. Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV JP BH PO[TA Sarajevo, Obala Kulina bana 8. Centar Po{ta Zenica, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 183 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000183, a po zahtjevu Hasan~i} Emina sin Zajke iz Zavidovi}a, Sarajevska b.b., u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1240, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ena sa:

NAJAVLJUJE

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 182 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000182, a po zahtjevu JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1736, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa:

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 181 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

op}ina Hajderovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1132/2 „Strmonica“, oranica 6 klase povr{ine 1325 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Salki} Mensud Zuhdijin, Hajderovi}i - Livade b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. - katastarska ~estica broj 1547/3 „Oskoru{a“, oranica 6 klase povr{ine 1030 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Ali~kovi} Sinan Salihov, ^ardak - Bajvati b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000181, a po zahtjevu Salki} Mensuda sin Zuhdije iz Livada b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1301, katastarska

NAJAVLJUJE

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 180 Zavidovi}i, 06. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000180, a po zahtjevu Ali~kovi} Sinana sin Saliha iz Bajvata b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1007. katastarska op}ina Bajvati, ozna~ena sa:

NAJAVLJUJE

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

57

Predstavnici Hajduka na pregovorima

SARAJEVO Mirza Vare{anovi}, trener bordo tima

Nismo dobili zvani~nu ponudu za Koja{evi}a
Hamzagi} iz SAD poru~io da se ne `eli vratiti na Ko{evo

Ibri~i} pred vratima Lokomotiva
Senijad Ibri~i}, prema svemu sude}i, na prolje}e ne}e nositi dres Hajduka nego }e s Lokomotivom krenuti u novu sezonu ruskog prvenstva. Nakon {to je splasnuo interes Galatasaraja za na{eg veznjaka, za njega je ozbiljno zagrizao Lokomotiv pa je delegacija Hajduka ju~er otputovala u Moskvu da se poku{a dogovoriti s Rusima o obe{te}enju. Lokomotiv, u kojem je nekada igrao kapiten na{e reprezentacije Emir Spahi}, spreman je da plati Hajduku {est miliona eura, od ~ega klubu 4,8, a Ibri~i}u 1,2 miliona eura, ali Spli}ani, navodno, `ele vi{e. U Hajduku su i dalje dosta oprezni s izjavama o transferu, jer je u posljednjoj godini propalo dosta ponuda za Ibri~i}a, ponajvi{e zbog menad`erskih sukoba. Na{ reprezentativac

Fudbaleri Sarajeva od utorka, i to dva puta dnevno, treniraju na pomo}nom terenu Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatovi} Hase“. Ekipi su se pridru`ili Branislav Arsenijevi} i Hilmo Guti}, dok Damiru Koja{evi}u danas istje~e rok da se javi treneru Mirzi Vare{anovi}u. - Koja{evi}a o~ekujemo na treningu. Znamo da je bio na probi u turskom drugoliga{u Rizesporu, kontaktirali smo SMS-om, ali nemamo informaciju je li postigao dogovor. Ukoliko Rizespor `eli realizirati transfer, onda se Turci moraju obratiti na{em klubu, jer Koja{evi} ima ugovor sa Sarajevom - rekao je Vare{anovi} te je istakao: - [to se ti~e \enaldina Hamzagi}a, on je iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava po-

Ibri~i}: Rusi nude {est miliona eura

do{ao je u Hajduk naljeto 2008. godine iz Zagreba za milion i po eura, ali je u me|uvremenu potpuno sazreo kao fudbaler. U 75 liga{kih utakmica za splitski klub postigao je 35 golova.
(M. T.)

Koja{evi}: Bio na probi u Rizesporu

ru~io da se ne}e vra}ati na Ko{evo. To je njegovo pravo,

ali Sarajevo, ba{ kao i u slu~aju Koja{evi}a, pola`e

pravo na adekvatno obe{teA. Dr. }enje.

Reprezentacija BiH na 45. mjestu

FIFA-ina rang-lista

Zimske pripreme, kao {to je i predvi|eno, fudbaleri Slavije po~et }e 15. januara nakon {to su im ispla}ene novembarske pla}e. Podsjetimo, uo~i novogodi{njih praznika igra~i su zaprijetili {trajkom. - I onda i sada govorim da ih u potpunosti razumijem. Dug prema njima iznosi pribli`no 50.000 KM. Uprava je uspjela prona}i dio novca i isplatiti igra~ima novembarske pla}e. Na`alost, nismo to uspjeli do Nove godine, nekoliko dana je bilo pra-

Svi igra~i dolaze na prozivku

Fudbaleri Slavije po~inju pripreme 15. januara
zni~nih zbog ~ega je kasnio priliv novca - rekao je direktor Slavije Milorad Ko{arac. Trener Dragan Bjelica o~ekuje da }e mu se na prozivci javiti svi igra~i. - Glavni cilj nam je da zadr`imo postoje}i kadar, koji je odli~no odradio jesenji dio sezone. Bilo je nagovje{taja da nekoliko igra~a tra`i novi klub, ali imam naznake da }e se svi odazvati. Kada je rije~ o dolascima, i tu je jo{ mirno. Ozbiljni razgovori vo|eni su samo s lijevim bekom

Ostavke trojice ~lanova UO
Upravni odbor Slavije prihvatio je na ju~era{njoj sjednici ostavke trojice ~lanova Sta{e Ko{arca, Verislava Sav~i}a i Nenada Mi{ovi}a. Ko{arac je podnio ostavku zbog nezadovoljstva radom UO-a, dok su Sav~i} i Mi{ovi} odstupili zbog li~nih razloga. Radnika iz Bijeljine Stevanom Jovanovi}em - isti~e G. I. Bjelica.

Ekipa BiH: Pala za jednu poziciju

Bjelica: Razgovori s Jovanovi}em iz Bijeljine

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pala je za jedno mjesto na novoj rang-list Svjetske nogometne federacije (FIFA) i sada se nalazi na 45. poziciji. Na samom vrhu skoro da i nije bilo promjena. T su reprek

ezentacije Hrvatske i Egipta zamijenile mjesta pa su sada izabranici Slavena Bili}a na devetoj poziciji. Svjetski i evropski prvaci [panci i dalje su prvi, ispred Holandije i Njema~ke. Slijede Brazil, Argentina, Engleska, Urugvaj, Portugal...

Fudbalski turnir „[ampion Junior kup“

Fudbalski turnir „[ampion Junior kup“, koji se igra od 14. do 16. februara u Sarajevu, u glavni grad Bosne i Hercegovine dovodi vi{e od 1.800 gostiju. Na turniru za dje~ake u~estvovat }e vi{e od 100 ekipa, a igrat }e se u ~etiri starosne kategorije (1998., 1999., 2000. i 2001. godi{te). Osim ekipa iz BiH, na turniru }e se pojaviti mladi nogometa{i iz Italije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, ali i, {to je posebno zanimljivo, sastav Sent Vinsenta iz Libana, ~ime je turnir dobio i

Vi{e od 100 ekipa dolazi u Sarajevo

interkontinentalni karakter. - Moramo biti veoma zadovoljni s obzirom na odziv iako je jasno da nije nimalo lako organizirati manifestaciju s tolikim brojem gostiju. Osim djece, mnogo roditelja provest }e nekoliko dana u Sarajevu - ka`e Almir Prguda, direktor [kole nogometa [ampion Junior, koja je organizator turnira. Utakmice u petak, subotu i nedjelju igrat }e se na tri lokacije, u sportskim centrima MG-MAS, Sport i Delminijum.

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

sport

OLIMPIC Po~ele pripreme za zahtjevnu polusezonu

D`afi}: Godi interesiranje velikih klubova

Godi mi interesiranje Hajduka i Dinama, ali ne znam {ta je ta~no
Jo{ dosta mogu dati i ^eliku, koji mi je pru`io drugu {ansu, ka`e napada~ Zeni~ana
Kapiten na{e mlade reprezentacije i ~lan zeni~kog ^elika Adin D`afi}, koji }e 21. maja napuniti 22 godine, ponovo je na meti hrvatskih klubova, ali ovog puta velikana Dinama i Hajduka. On je, podsjetimo, 2007. godine iz ^elika pre{ao u vinkova~ku Cibaliju (odigrao postoje izgledi da prije|em u Dinamo ili Hajduk. No, ja, zaista, ne znam koliko u tome ima i istine. Godi mi interesiranje tako velikih klubova, koji svake godine igraju evropske utakmice, a naravno da bih volio da, u dogovoru i obostranom interesu s ^elikom,

Adin D`afi} o zanimanju velikana

Trener Janjo{ ve} upozorio na disciplinu
Moramo biti bolji nego pro{le godine, a mislim da imamo dovoljno kvalitetan igra~ki kadar i uvjete da to ostvarimo, ka`e trener „Vukova“
(Foto: F. Fo~o)

Sude}i prema uvodnom govoru {efa stru~nog {taba Mehmeda Janjo{a i tonu za vrijeme ju~era{njeg obra}anja igra~ima Olimpica na prozivci i prvom sastanku uo~i po~etka zimskih priprema, fudbalerima ovog kluba predstoji `estok tempo rada. Cilj do kraja sezone je jasan - plasman u jedno od evropskih takmi~enja. A ako je Olimpic ikad bio bli`i

pro{le godine, a mislim da imamo dovoljno kvalitetan igra~ki kadar i uvjete da to ostvarimo - poru~io je trener polufinaliste Kupa svojim igra~ima te ih je upozorio: - Svaki vid nediscipline bit }e nov~ano ka`njavan. Jedino tako ljude s Balkana mo`ete nau~iti redu. Neke stvari se ne mogu i ne}e tolerirati.

Odlazak u ^itluk
Prozivci „Vukova“ opravdano su kasnili Kreser, Rodrigo, Tijago, Hiro{ te Kapi}, koji je operisan i oporavlja se nakon tretmana. Vedran Je{e je u potrazi za stranim anga`manom i, ukoliko ga ne prona|e, priklju~it }e se saigra~ima. Fudbaleri }e s radom po~eti danas na stadionu Grbavica, a tokom naredne sedmice, do odlaska u ^itluk 20. januara, radit }e se dva A. ^. puta dnevno.

Vra}a se Kuduzovi}
Lijevi bek Elmir Kuduzovi}, koji je ljetos potpisao ugovor, ali nije nastupao tokom jeseni, trebao se sino} vratiti u Zenicu. Sve je izgledniji i povratak napada~a Emira Had`i}a iz Istre. Ina~e, trener Abdulah Ibr26 utakmica i postigao dva gola), ali se potpuno afirmirao i raspucao u sezoni 2009/2010, kada je igrao za Vele` (27 utakmica, 13 golova), nakon ~ega su odlu~ili da ga vrate na Bilino polje. - ^uo sam od menad`era i iz hrvatskih medija, prije svega iz tekstova s portala, da akovi} rekao nam je da su ve} ugovorene ~etiri utakmice za vrijeme priprema u Antaliji. Zeni~ani }e igrati protiv Gangvona, Nef~i Bakua, Bra{ova i Olimpije iz Ljubljane. Peti protivnik bit }e kanadski Toronto ili ruska Krilja sovjetov. i potpi{em ugovor s Dinamom ili Hajdukom. No, moram priznati da mi nije prioritet i da odem u inozemstvo, jer jo{ mnogo mogu dati i ^eliku, koji mi je, eto, pru`io i drugu priliku, a to se mora znati cijeniti i ja to cijenim - ka`e V. B. D`afi}.

Na prvi sastanak treneru Janjo{u odazvali su se sljede}i igra~i: Lu~i}, Bukvi}, Suljevi}, Suba{i}, Vidovi}, Muji}, Salki}, Had`anovi}, Alimanovi}, Durak, Ra{~i}, [kalji}, Pliska i Dugali}. Na probi }e biti Jahi} i Pljevljak.

Igra~ki kadar

S ju~era{nje prozivke: Trener Janjo{ ne}e tolerirati nedisciplinu

tom uspjehu, onda je to ovog puta. Stoga Janjo{ ne}e trpjeti indolenciju, nerad, nedisciplinu, aljkavost...

Vi{i nivo
- Klub izvr{ava svoje obaveze i to }e ~initi i u budu}nosti, u to budite uvjer-

eni, a od vas se tra`i maksimalan anga`man. U klubu sam oko dva mjeseca, radna atmosfera je bila dobra, ali u narednoj polusezoni treba biti na mnogo vi{em nivou. Pred nama je vrlo zahtjevno prolje}e, ali cilj je jasan. Moramo biti bolji nego

Novi problemi za Man~ester siti

Banide zamijenio Lakomba
Loren Banide (Laurent) novi je trener francuskog nogometnog prvoliga{a Monaka, nakon {to je otkaz dobio Gi Lakomb (Guy Lacombe). Banide (43) je ekipu vodio izme|u 2006. i 2007. godine. Zanimljivo, trener Monaka u nekoliko navrata bio je i Lorenov otac @erar (Gerard).

Zvorni~ani o~ekuju Ze~evi}a i Kiki}a
Baloteli: Mjesec van terena

I fudbaleri Drine u pogonu

Nakon {to su Nusmir Faji}, Sanid Mujaki}, Nihad Ribi}, Anel ]uri}, Stjepan Badrov i Nenad Eri} najavili svoj odlazak s Pirote, u Travniku su odlu~ili da potra`e nove igra~e. Tako su „Veziri“ anga`irali Bekira Reki}a, doju~era{njeg napada~a federalnog prvoliga{a Krajine iz

Stigao napada~ Reki}

Travni~ani dobili prvo poja~anje

Cazina. Reki} je jesenas postigao sedam golova u Prvoj ligi FBiH i trebao bi biti adekvatna zamjena za Faji}a ukoliko on ostvari anga`man u Poljskoj. Sportski direktor Travnika Midhet Saraj~i} zvani~no je potvrdio dolazak Reki}a na Pirotu, ali je najavio i jo{ neS. P. ka nova imena.

Napada~ Reala Gonzalo Iguain (Higuain) bit }e van terena ~etiri mjeseca nakon te{ke operacije le|a. Dvadesettrogodi{nji Argentinac operisan je u ^ikagu. - Operacija je protekla veoma dobro. Proces oporavka traje ~etiri mjeseca, ali }e 100 posto spreman biti tek nakon

Iguain ~etiri mjeseca van terena

Fudbaler Reala operisan u SAD

jedne godine. Iguain }e ostati u ^ikagu jo{ sedmicu, nakon toga }e mo}i da hoda, a poslije dvadesetak dana }e po~eti da tr~i. S treninzima mo`e po~eti za dva mjeseca, ali je sigurno da ne}e mo}i igrati jo{ tri ili ~etiri mjeseca - izjavio je doktor Ri~ard Fesler (Ric(Z. [.) hard Fessler).

Napada~ Man~ester sitija Mario Baloteli (Balotelli) ne}e igrati jedan mjesec zbog povrede koljena, izjavio je menad`er kluba Roberto Man~ini (Mancini). - Zabrinut sam, jer Baloteli ne}e nastupati u izuzetno bitnom periodu za klub. Operisan je, a onda nakon dva mjeseca opet ima probleme, to je, zaista, ~udno. Mo`da }e morati na novu

Baloteli obnovio povredu koljena

operaciju, jednostavno, ne znamo. Mora se odmoriti, nadamo se da }e biti OK - rekao je Man~ini za BBC. Italijanskog stru~njaka raduje to {to }e Edin D`eko imati pravo nastupa za utakmicu s Volverhemptonom, a prema najavama engleskih medija, na{ fudbaler zaigrat }e u napada~kom tandemu s Karlosom Tevezom (Car(Z. [.) los).

Beki} na posudbi u Slobodi
Tuzlanska Sloboda u}i }e u proljetni dio Premijer lige BiH poja~ana za jo{ jednog provjerenog fudbalera. Almir Beki}, ~lan zagreba~kog Dinama, vra}a se u mati~ni klub na {estomjese~nu posudbu. Beki} je upravo iz Slobode pre{ao u Dinamo potpisav{i sedmogodi{nji ugovor. Proteklu polusezonu proveo je E. M. na posudbi u zagreba~koj Lokomotivi.

Fudbaleri Drine po~eli su pripreme za proljetni dio sezone, a prozivci, koja je obavljena u prostorijama kluba, prisustvovalo je 30 fudbalera. Pored igra~a koji su iznijeli teret jesenjeg dijela sezone, prisustvovalo je desetak juniora, koji }e na prolje}e biti priklju~eni prvom timu. Izvjesno je da su ekipu napustili kapiten Dragan Risti} i Ognjen \elmi}, koji su pre{li u Zvijezdu iz Grada~ca, dok su Vedran Papovi} i Igor A}imovi} u potrazi za klubom. Nekada{njem kapitenu Drine Svetozaru Vuka{inovi}u ponu|eno je mjesto u stru~nom {tabu, a jo{ nije poznato ho}e li Brazilac Roberto Karvaljo (Carvalho) ostati u klubu iz Zvornika. Predsjednik Drine Miodrag Jevti} istakao je da su ostala neka dugovanja prema igra~ima, ali da }e sve biti ispla}eno do 1. marta. Kao poja~anja, za nekoliko dana u Drinu }e sti}i Radan Muminovi} iz Proletera,

Ze~evi}: Nastupao za Leotar

Jasmin Jaranovi} iz Lukavca, Igor Le`aji} i \or|e [u{a iz Srema. Blizu prelaska u klub iz Zvornika je Nenad Ze~evi}, doskora{nji igra~ Leotara, kao i Aleksandar Kiki}, koji ~eka dokumente u Rudaru iz Prijedora. Ekipi se priklju~io i Aleksandar Vasi}, koji je jesenas trenirao s ekipom, ali je zbog spora s Lakta{ima tek sada steR. J. kao pravo igranja.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

59

KO[ARKA Poziv na{oj reprezentaciji na turnir u Ljubljanu

BiH protiv ostatka biv{e Jugoslavije
Predvi|en nastup svih {est reprezentacija s prostora nekada{nje zajedni~ke dr`ave
Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija) igrati i zavr{nicu EP-a, od kojih mnoge s ambicijama da osvoje medalju, dovoljno govori o kvalitetu turnira u Ljubljani. - Turnir se idealno uklapa u na{e planove, ne samo da }emo igrati protiv jakih rivala nego se termin odr`avanja, od 4. do 8. avgusta, podudara sa zavr{etkom prve faze priprema na{e reprezentacije, odnosno pada ta~no u vrijeme u kojem bismo tra`ili protivnike ka`e Mahmutovi}.
Slavlje Francuza u Hrvatskoj 2009: Mogu li odbraniti naslov

Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine imat }e u avgustu mo`da ~ak i ja~e provjere nego {to je o~ekuju na samoj zavr{nici Evropskog prvenstva u Litvaniji. Kako nam je potvrdio generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH Harun Mahmutovi}, na{ tim dobio je poziv da u~estvuje na Kupu naroda u Sloveniji, koji }e okupiti {est selekcija s prostora biv{e Jugoslavije. ^injenica da }e svih {est reprezentacija (Slovenija,

Doma}in [vedska po~inje s ^ileom
Favorit Francuska, prijete [panija, Poljska, Island, Hrvatska, Njema~ka...
Utakmicom izme|u doma}ina [vedske i ^ilea od 20.15 sati u Skandinavijum areni u Geteborgu danas po~inje 22. svjetsko prvenstvo za rukometa{e, na kojem }e se do 30. januara takmi~iti 24 trenutno najbolje reprezentacije. Glavna odrednica ovog takmi~enja, uostalom kao i uvijek s obzirom na to da sistem svjetskih i evropskih prvenstava dodatno optere}uje ionako pretrpani ra-

Danas po~inje SP za rukometa{e

Na{i u petom {e{iru
Na{a reprezentacija svrstana je u petu, pretposljednju jakosnu grupu uo~i `rijebanja zavr{nice Eurobasketa 30. januara u Viljnusu (Litvanija), saop}eno je sino} iz Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Evropa). Nosioci su [panija, Srbija, Gr~ka i Slovenija. U drugom startnom redu su Francuska, Hrvatska, Rusija i Turska, u tre}em Njema~ka, Litvanija, Crna Gora i Belgija, a u ~etvrtom Velika Britanija, Makedonija, Izrael i Gruzija. U petom su Italija, Bugarska, Poljska i BiH te u {estom Ukrajina, Latvija i dva tima iz bara`a.
Mahmutovi}: Turnir se idealno uklapa u planove

Dosada{nji prvaci
4 - Rumunija, [vedska 3 - Njema~ka, Francuska 2 - Rusija 1 - Hrvatska, ^ehoslova~ka, SSSR, Jugoslavija, [panija Svjetski i evropski viceprvaci Hrvati poslije du`eg vremena odlaze na veliko takmi~enje s nesigurno{}u s

Na{a ekipa bi u Ljubljani odigrala ukupno tri me~a (dva u grupi i za plasman), a do po~etka EP-a (31. avgust) odigrat }e jo{ nekoliko kontrolnih susreta. - Francuska, Njema~ka, Makedonija, Finska... sve

su to pozivi koje imamo na stolu. No, za kona~nu potvrdu sa~ekat }emo `rijeb grupa u Litvaniji krajem januara, jer }e svi izbjegavati da s protivnicima na EPu igraju ve} u pripremnom periodu - rekao je MahmuE. JESENKOVI] tovi}.

Brojni otkazi

Gordi} i \edovi} dobili novog trenera

Tanjevi}: Slabi rezultati u italijanskoj ligi

Italijanski euroliga{ Lotomatika, klub na{ih ko{arka{kih reprezentativaca Nihada \edovi}a i Nemanje Gordi}a, dobio je ju~er novog trenera. Prvo je u jutarnjim satima sportski direktor Rimljana Bogdan Tanjevi} potvrdio da je sporazumno raskinut ugovor s dosada{njim {efom stru~nog {taba Mateom Boni~olijem (Matteo Boniciolli). - S Boni~olijem me ve`e vi{e od 25 godina prijateljstva i ovo je bila veoma te{ka odluka. U Euroligi smo pro{li me|u 16, {to je sjajan rezultat. No, u italijanskom prvenstvu

Tanjevi} doveo Filipovskog u Rim

zbog mnogih razloga nismo bili tako uspje{ni - rekao je na{ proslavljeni stru~njak, koji je uo~i po~etka ove sezone preuzeo direktorsku funkciju u Lotomatici. Potom je u poslijepodnevnim satima potvr|eno da je za novog trenera rimskog kluba imenovan Sa{o Filipovski. Slovenac, koji je ranije vodio ljubljansku Olimpiju i poljski Turov, potpisao je ugovor do 2012. ^lan stru~nog {taba Lotomatike od ove sezone je i biv{i kormilar Bosne i reprezentacije BiH Dra{ko (E. J.) Prodanovi}.

Ko{arka{i Igokee savladali su u 16. kolu NLB lige ~e{ki Nimburk s 82:70 te zadr`ali dvije pobjede vi{e u odnosu na fenjera{e, ekipe Zadra i Crvene zvezde. Sedmi ovosezonski trijumf dobiva na te`ini ako se zna da je to bh. viceprvaku bila ve} tre}a utakmica u samo ~etiri dana. - ^estitam saigra~ima na pobjedi, koja je veoma bitna, posebno zato {to smo pokazali karakter - ka`e slovenski bek u redovima Igokee Neboj{a Joksimovi}. Drugom bh. predstavniku, aktuelnom prvaku [irokom predstoji jo{ te`i posao, jer danas (18 sati) odlazi u goste braniocu titule u NLB ligi, beogradskom PaZ. V. rtizanu.

Igokei bodovi, [iroki na isku{enju
Tabela
Rezultati 16. kola: Krka - Union Olimpija 75:80, Zadar - Zagreb 71:81, Igokea - Nimburk 82:70. Danas: Partizan - [iroki TT kabeli (18 sati), Budu}nost Hemofarm (19), Radni~ki Crvena zvezda (20.15). Sino}: Cibona - Cedevita.
1. Olimpija 2. Krka 3. Partizan 4. Budu}nost 5. Zagreb 6. Cedevita 7. Igokea 8. [iroki 9. Nimburk 10. Hemofarm 11. Zadar 12. Cibona 13. Radni~ki 14. C. zvezda 16 11 5 1220:1146 27 16 10 6 1223:1148 26 15 9 6 1185:1065 24 15 9 6 1137:1079 24 15 9 6 1162:1156 24 15 8 7 1193:1158 23 16 7 9 1198:1193 23 15 8 7 1162:1196 23 16 7 9 1266:1306 23 15 7 8 1197:1226 22 16 5 11 1249:1288 21 15 6 9 1139:1211 21 14 6 8 1163:1212 20 15 5 10 1128:1238 20

U NLB ligi na rasporedu 16. kolo

Njema~ka Francuska Egipat [panija Tunis Bahrein Hrvatska Rumunija Danska Australija Srbija Al`ir
spored, jeste veliki broj igra~a, koje zbog povreda ne}emo mo}i gledati. To je neminovnost dana{njeg superbrzog rukometa pa }e tako, recimo, svjetski, evropski i olimpijski prvak Francuska igrati bez Danijela Narcisa (Narcisse) i Gijoma @ila (Guillaume Gille), Hrvati bez Ivana ^upi}a i Renata Suli}a, kod [panaca povrede ve} du`e vuku kreativci Iker Romero i ^ema Rodrigez (Chema).

A C

Island Ma|arska Norve{ka Brazil Japan Austrija [vedska Ju`na Koreja Argentina Poljska Slova~ka ^ile
obzirom na to da na klupi vi{e nema Line ^ervara. Francuzima }e sve osim odbrane naslova iz Hrvatske 2009. biti neuspjeh. Iako su u najja~oj grupi na SP-u, Nijemci se nadaju da s podmla|enim sastavom mogu biti konkurentni najboljim reprezentacijama, dok [paniju kladioni~ari, ali i stru~njaci, smatraju drugim favoritom. Doma}ini [ve|ani oda-

B D

Zajedni~ki rad

Kakanjci protiv Br~aka
U Sarajevu je ju~er obavljen `rijeb polufinala Kupa BiH u odbojci u obje konkurencije. Utakmice }e biti odigrane po sistemu zavr{nog turnira 11., 12. i 13. marta ove godine. Odbojka{i: Napredak - Mladost, Kakanj - Br~ko Jedinstvo. Odbojka{ice: Jahorina - Jedinstvo, Radnik - Tuzla. Mjesto odr`avanja zavr{nice znat }e se do 1. februara, kada istje~e konkurs za organiziranje finalnog turnira.

^elnici Ko{arka{kog kluba Slavija ogor~eni su izjavama sekretara SL IAT Leotara Dragana Raki}a i trenera Dragana Kisi}a. Zdravko [avija, predsjednik KK Slavija, tvrdi da je razlog prolongiranja utakmice s 29. decembra na 12. januar bila bolest igra~a doma}e ekipe, u {ta su Trebinjci posumnjali. - Uredno smo dostavili ljekarska uvjerenja za deve-

Utakmica je odgo|ena zbog bolesti, a ne zbog {trajka igra~a

Zdravko [avija, predsjednik Slavije

Sistem takmi~enja
Nakon prve faze na Svjetskom prvenstvu u [vedskoj, po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe plasirat }e se u razigravanje. Timovi iz A i B-grupe igrat }e u Jen~epingu, a Nijemcima probleme pravi desni vanjski Holger Glendorf (Glandorf), selektor Srbije Veselin Vukovi} ne}e mo}i ra~unati na puni doprinos Mladena Bojinovi}a, Danci su oslabljeni odsustvom Larsa Jorgensena, Kaspera Hvita (Casper Hvidt)... ekipe iz C i D-grupe u Malmeu i Lundu. Prva dva tima iz obje grupe plasirat }e se u polufinale. Zavr{ne borbe na Mundijalu zakazane su za 28. i 30. januar u Kristijan{tadu i Malmeu. vno najavljuju da }e nova generacija njihovih najboljih rukometa{a uraditi sve ne bi li se na{la na pobjedni~kom postolju. Doma}i teren, vatreni navija~i i dugogodi{nji zajedni~ki rad glavni su aduti „Tri krune“ na Mu(A. ^.) ndijalu.

toricu igra~a koje je zahvatio virus gripe. Nikakvog {trajka nije bilo niti smo kupovali vrijeme. Za razliku od njih, mi se ne stidimo da sakupljamo novac, jer nismo na bud`etu Hidroelektrane, a ni Op}ine Isto~no Novo Sarajevo. Neka ih je sramota, jer udaraju ne{to {to je sveto, a to je zdravlje sportista i ljekarsku etiku - reG. I. kao je [avija.

Tahirovi} najvi{e cijeni Poklon penzionisanom [ari}a, kolegu iz esnafa nastavniku Ivici Peki}u
Izbor ~italaca
Teletovi} je pro{le godine pru`ao fenomenalne igre u [paniji Svakog dana darujemo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM
Uz ~lanove ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku da kreiraju ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2010. godini. Glasati mo`ete SMSom na broj 091/310-107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ AVAZ, zatim razmak pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu).
Na{ proslavljeni rukometni golman, nekada{nji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i vedeta njema~kog Gepingena Enid Tahirovi}, s obzirom na to da je iz istog esnafa, najvi{u ocjenu dodijelio je Danijelu [ari}u. - [ari} je ve} dugo jedan od najboljih golmana u Evropi, a odlu~io je da brani za na{u reprezentaciju iako uop}e nije morao. Time je

1 Edin D`eko 2 (fudbal) Damir 3 (tenis) D`umhur 4 Adnan Manko (sjede}a odbojka)
Larisa Ceri} (d`udo)

Lista kandidata

5 Merima 6 (karate) Softi} 7 Danijel [ari} (rukomet) 8 Mirza Teletovi} (ko{arka)
Nermin Potur (karate)

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

sport

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.

Moj izbor

Danijel [ari} . . . . . . . . 5 Mirza Teletovi} . . . . . . 4 Larisa Ceri} . . . . . . . . . 3 Edin D`eko . . . . . . . . . 2 Adnan Manko . . . . . . . 1 pokazao da je veli~ina - smatra Tahirovi}, koji je 2006. imao priliku da primi la-

Umjesto X upi{ite redni broj kandidata (npr. ako `elite glasati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)

SMS {aljite na broj

091/310-107

Cijena poruke je 0,35 KM + PDV. Glasanjem za svog kandidata imate mogu}nost da dobijete dnevni poklonbon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“.

Poklon za utorak, 11. januar, pripao je penzionisanom nastavniku tjelesnog odgoja Ivici Peki}u iz Kaknja, koji je glasao za Edina D`eku. U sutra{njem broju „Dnevnog avaza“ objavit }emo ko je dobio poklon za srijedu, 12. januar. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon broj 033/281-418.
[ari}: Jedan od najboljih golmana u Evropi

Tahirovi}: Dva boda za D`eku

Ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov priredio je najve}e iznena|enje na ATP turniru u Sidneju savladav{i prvog nosioca Sema Kverija (Querrey) sa 6:4, 6:3. Kod `ena, Kim Klajste-

Porazi Kverija i Del Potra

Teniski turniri u Sidneju

skavo priznanje Sportska li~nost. Poslije [ari}a, opredijelio se za ko{arka{kog asa koji, tako|er, djeluje u [paniji Mirzu Teletovi}a. - Mirza je pro{le godine bio fenomenalan, prvo ime Kaha Labarola, jednog od najja~ih evropskih klubova.

Mo`da je mala zamjerka to {to nikako da ne{to napravi i u dresu reprezentacije, ali se nadam da }e i to uskoro do}i - smatra Enid. Pored „{panske“ dvojke, Tahirovi} je bodove dodijelio Edinu D`eki, Larisi Ceri} te Adnanu Manki.
A. ^.

6:4, Majer (Njema~ka) - Del Potro (Argentina) 6:2, 7:5, Gulbi{ (Latvija) - Andrejev (Rusija) 2:6, 6:4, 6:3, Troicki (Srbija) - ^ela (Argentina) 6:2, 6:3. ^etvrtfinale teniserki: Klejbanova (Rusija) -

D`eko je bez premca
Ceri} i D`umhur su budu}nost na{eg sporta

Marijan Kvesi}, ~lan Predsjedni{tva OKBiH

Kvesi}: Respektira i [ari}a i Manku

D`eko: Jo{ jedna petica

Dolgopolov: Bolji od prvog nosioca

(Foto: AP)

rs (Clijsters) je bez velikih problema izbacila Viktoriju Azarenku sa 6:3, 6:2. Teniseri, 2. kolo: Dolgopolov (Ukrajina) - Kveri (SAD) 6:4, 6:3, Gaske (Francuska) - Sepi (Italija) 3:6, 7:5,

^ibulkova (Slova~ka) 6:3, 5:7, 6:2, Klajsters (Belgija) - Azarenka (Bjelorusija) 6:3, 6:2, Jovanovski (Srbija) - Peneta (Italija) 6:4, 6:1, Li (Kina) - Kuznjecova (Rusija) 3:6, 7:6, 6:3. (Z. [.)

^lan Predsjedni{tva Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesi} u izboru Sportske li~nosti 2010. godine maksimalnih pet bodova dodijelio je nogometnom bh. reprezentativcu i ~lanu Man~ester sitija Edinu D`eki. - Sjajnim nastupima i golovima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kao i u njema~kom prvenstvu, D`eko dokazuje nespornu nogometnu vrijednost. Svojim pona{anjem izvan terena potvr|uje da je izuzetna sportska osoba - rekao je Kvesi}.

^etiri boda Kvesi} je dodijelio Larisi Ceri}. - Na{a najbolja d`udistkinja je velika nada bh. sporta na predstoje}im Olimpijskim igrama u Londonu. Dobar rezultat tenisera Damira D`umhura na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru i njegova mladost garancija su jo{ vrednijih rezultata - istakao je Kvesi}. Na njegovoj listi na{li su se i rukometa{ Danijel [ari} i reprezentativac BiH u sjede}oj odbojci. - Za [ari}a je dovoljno

re}i da je ~lan takvog sportskog giganta kakva je Barcelona, dok je Manko ve} godinama stub dr`avnog tima i Fantoma - Kvesi}eve su rije~i.

Poredak
D`eko . . . . . . . . . . . . .69 Ceri} . . . . . . . . . . . . . . .60 D`umhur . . . . . . . . . . .49 Teletovi} . . . . . . . . . . .39 Manko . . . . . . . . . . . . .34 [ari} . . . . . . . . . . . . . . .31 Potur . . . . . . . . . . . . . .26 Softi} . . . . . . . . . . . . . .22

Moj izbor
Edin D`eko . . . . . . . . .5 Larisa Ceri} . . . . . . . . .4 Damir D`umhur . . . . .3 Danijel [ari} . . . . . . . .2 Adnan Manko . . . . . . .1

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 13. januar/sije~anj 2011.

61
Vijest u brojci
Fudbalski savez Sjeverne Irske tra`i od UEFA-e od{tetu od 60.000 funti, jer }e se utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. sa Srbijom igrati pred praznim tribinama. Naime, irski navija~i ve} su rezervirali avionske karte i smje{taj u Beogradu. Podsjetimo, UEFA je zbog incidenta u \enovi kaznila Srbiju sa 120.000 eura i jednim me~om bez publike.

Izjava dana
- Hrvatskim nogometom vlada mafija, koja }e uvijek prona}i na~in da vas se rije{i ukoliko ne razmi{ljate na isti na~in kao oni.
(Zvonko Zubak, predsjednik NK Croatia Sesvete)

Ofsajd

60.000

Minuta {utnje trajala samo nekoliko sekundi
Minuta {utnje u po~ast `rtvama nedjeljne avionske nesre}e u Iranu, u kojoj je poginulo skoro 80 osoba, uo~i utakmice izme|u Irana i Iraka na Azijskom kupu u Kataru trajala je samo nekoliko sekundi. Ira~ki navija~i su poslije samo nekoliko sekundi po~eli negodovati i zvi`dati pa je odmah prekinuto odavanje po~asti poginulima.

Tu~a hokeja{a Otave Meta Kerknera i [ona Torntona (Boston) je, o~ito, odu{evila navija~e (Foto: Reuters)

DOPING Olimpijski prvak na 400 metara ne}e braniti zlato

Povreda slavnog ko{arka{a

Hardi ~eka rasplet
Odluka o Meritovom slu~aju imat }e posljedice i po nekolicinu drugih sportista koji su u sli~nom polo`aju. Me|u njima je ameri~ka pliva~ica D`esika Hardi (Jessica Hardy), koja se zbog pozitivnog nastupa povukla s Igara 2008. i zabranjeno joj je u~e{}e u Londonu iako joj je poslije i dvogodi{nja kazna prepolovljena.

Alen Ajverson zavr{ava karijeru
Nekada najboljem NBA igra~u predstoji operacija
Slavni ameri~ki ko{arka{ Alen Ajverson (Allen Iverson), prema svemu sude}i, zavr{ava karijeru, prenose agencije. Nekada najbolji NBA igra~, koji je nedavno pristupio turskom Be{ikta{u, zadobio je te{ku povredu lijevog te{ko se i kre}em - rekao je 35-godi{nji bek, koji je 2001. progla{en MVP-om (najkorisnijim) igra~em sezone u NBA. Tokom 14 sezona u dresu Filadelfije, Denvera, Detroita i Memfisa Ajverson je odigrao 914 utakmica uz sja-

Me}ava odgodila duel u Atlanti
Snje`na me}ava odgodila je NBA susret pa }e ekipe Atlanta hoksa i Milvoki baksa ponovo igrati 15. marta u Filips areni u Atlanti. Rezultati: Filadelfija Indijana 103:111, Va{ington - Sakramento 136:133 (produ`etak), Minesota - San Antonio 96:107, Denver Feniks 132:98, Portland Njujork 86:100, LA lejkers - Klivlend 112:57.

Merit: Godina i devet mjeseci pauze zbog pozitivnog testa

Iako Meritu suspenzija istje~e ve} u julu, MOK mu stopira nastup u Londonu 2012.
Ameri~ki atleti~ar najavio `albu Arbitra`nom sportskom sudu
Suspendirani svjetski i olimpijski prvak na 400 metara Le{on Merit (LaShawn Merritt) ne}e u~estvovati na Ljetnim igrama 2012. u Londonu, odlu~io je Me|unarodni olimpijski komitet (MOK). U oktobru 2009. Merit je zbog pozitivnog doping-nalaza ka`njen s godinom i devet mjeseci zabrane takmi~enja. Suspenzija mu istje~e u julu ove godine, ali mu je MOK i pored toga zabranio nastup na Olimpijskim igrama 2012. MOK se oslanja na propis, usvojen 2008., prema kojem sportist sa suspenzijom du`om od {est mjeseci automatski gubi pravo nastupa na narednim Igrama. - Odluka se ne}e mijenjati. MOK ima pravo da postavlja uvjete za u~e{}e i ovo je jedan od njih. Zna~i, nije u pitanju sankcija nego ~isto pravo nastupa - izjavio je potpredsjednik MOK-a Tomas Bah (Thomas Bach). No, ameri~ka komisija, koja je kaznila Merita, tvrdi da je odluka MOK-a protivna propisima Svjetske antidoping-agencije (WADA), dok sam 24-godi{nji atleti~ar razmatra mogu}nost `albe Arbitra`nom spor(E. J.) tskom sudu.
Ajverson: Napu{ta Tursku

stopala zbog ~ega }e se vratiti u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave kako bi obavio operaciju. Vjerovatno se ne}e ni vra}ati u Tursku. - Ostaviti ko{arku ~ini me tu`nim, ali moramo prihvatiti stvari onakve kakve jesu. Bol je nepodno{ljiva,

jan prosjek od 26,7 poena, po ~emu je {esti najuspje{niji igra~ u NBA historiji. No, zbog ~estih incidenata van terena, nijedan NBA tim nije mu ponudio anga`man za ovu sezonu pa je odlu~io potpisati ugovor s tu(E. J.) rskim Be{ikta{em.

Tragedija u argentinskom fudbalu

Kenteris i Tanou pred sudijom
vredama. Tragedija se dogodila u trening-centru koji je od Buenos Airesa udaljen ~etrdesetak kilometara. Su|enje poznatim gr~kim atleti~arima i osvaja~ima olimpijskih medalja iz 2000. Kostasu Kenterisu i Katerini Tanou (Thanou), koje je ju~er po~elo nakon nekoliko odga|anja, odmah je i prekinuto zbog nedolaska svjedoka. Nastavak je zakazan za 21. januar. Kenteris i Tanou terete se da su 12. avgusta 2004. na Ljetnim olimpijskim igrama u Atini inscenirali saobra}ajni udes da bi izbjegli doping-test. Ukoliko budu osu|eni, mogli bi dobiti petogodi{nju uvjetnu kaznu zatvora.

Grom ubio masera Rasinga
Maser argentinskog fudbalskog prvoliga{a Rasinga iz Buenos Airesa Cesar Nardi smrtno je stradao nakon {to ga je na treningu udario grom, objavilo je rukovodstvo kluba. Argentinski mediji naveli su da je Nardi stradao od udara groma dok je stajao pokraj metalne prskalice za teren. Udar munje je pogodio i igra~a Brajana Ljuja (Brian Lluy), ali je on, sre}om, pro{ao s lak{im po-

^ETVRTAK 13. 1. 2011.

21.00
MUZI^KI [OU, TV ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

10.10

LJUBAVNA OLUJA

15.20

CRNA HRONIKA

22.15

VOX POPULI

21.00

ISPUNI MI @ELJU

19.50

INFO TOP

Gljiva show
U ovosedmi~nom izdanju „Gljiva showa“ uz neponovljivog Nazifa Gljivu gledaoce }e zabavljati Dino Heldi}, Sanja San, Admir Kulovi} Kula te sjajni Rima bend.

21.15
SERIJA, FTV

CSI: Miami
Dr. D`ejms Bredstoun je nakon 15 godina zatvora zbog ubistva no`em svoje `ene Sare i k}erke Kejtlin osu|en na smrtnu kaznu. Samo je tu tragediju pre`ivio `rtvin sin Tod koji tvrdi da nije ni{ta vidio. Nakon niza godina, klju~ni svjedok, susjetka Luiz Ruso, javno izjavljuje na TV-u da je lagala u istrazi.

09.15 Robot Robi, animirana serija, 15/52, r. 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 11/20 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 262/313 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 43/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu, r. 13.15 Mini portret slikara: Affan Rami}, r. 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 13/230, r. Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Ozie Boo, animirana serija 15.10 Frenderi u BiH: Doboj, animirana serija 15.25 101 nesta{luk, igrana serija, 10/13 16.10 Muzi~ki program 16.30 Putevi zdravlja, magazin 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 14/230 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 20.30 Putomanija, dokumentarna serija, 1/4 21.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 2/13 21.50 BHT vijesti 22.00 Tema dana 22.50 Figure. Ibrahim Spahi}, program iz kulture 23.50 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 2/13, r. 00.35 Putomanija: Kina, dokumentarna serija, 1/4, r. 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r.
19.15 20.00 20.30 21.00 [to da ne - revijalni program Intervju dana Jukebox „Gljiva showu“, zabavna emisija 22.30 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija 23.00 Centralna informativna emisija, repriza 00.00 Ja sam tvoja sudbina - indijska serija, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 101. epizoda, r. Program za djecu. 10.00 Kako to 10.15 Mekanike u misiji 10.25 Tomica i prijatelji 10.35 Pingu, crtani film 10.40 Fantasti~na ~etvorka 11.05 Villa Maria, igrana serija, 33. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 102. epizoda 13.05 60 minuta, specijal, r. 14.10 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.40 Dopunska nastava, 16. emisija, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 85. i 86. epizoda 16.25 Mali lete}i medvjedi}i crtana serija 16.50 Pingu, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Villa Maria, igrana serija, 34. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 9. epizoda 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linca, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.15 CSI. Miami, igrana serija, 14. epizoda 22.09 Dnevnik, najava 22.10 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni program BBC, 1. epizoda 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 No} klasika Almodovar: Ve`i me, {panski igrani film (Z) 01.10 Federacija danas, r. 01.40 Dnevnik 3, r. 02.25 Pregled programa za petak

08.00 Ludo srce, turska telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 Mu}ke, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.00 Skrivena kamera 13.45 Top shop 14.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüº, turska telenovela 16.45 Vremenska prognoza 16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.55 OBN Info 19.00 Exkluziv, dnevni magazin 19.55 Gümüº. turska telenovela 21.10 Biseri, talk show 22.15 Vox populi 22.20 Okupljanje, film 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

08.30 09.00 09.10 09.35 10.00 10.25 10.55 11.20 11.35 11.45 11.58 12.00 13.00 13.10 13.35 13.55 15.10 15.20 15.49 15.50 16.50 17.50 18.00 18.02 18.20 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 00.20 01.00 01.05

Hayatovci, dje~iji program Timmy, crtani film ,13.epizoda Iron kid, crtani film, 9. epizoda Fifi, crtani film 53. i 54. epizoda Bakugan, crtani film, 41. epizoda Ben 10. Alien force, crtani film, 19. epizoda WINX, crtani film, 41. epizoda Sirene, crtani film, 7. epizoda Bioclinica Vijesti Biometeorolo{ka prognoza Indija, igrana serija, 113. epizoda Doma}ica Ovako Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bioclinica Top shop Sport centar 1001 no}, igrana serija, 117. epizoda Indija, igrana serija, 114. epizoda Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 32. epizoda Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 33. epizoda Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Top Meblo Horizonti 1001 no}, igrana serija, 118. epizoda Ispuni mi `elju Zvijezda mo`e{ biti ti Igrani film Seks i grad, igrana serija, 80. epizoda Sport centar Bistro BiH
21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

07.00 Danijela 08.00 Jagode u grlu, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Super staza Deda Mraza - interaktivni kviz 11.00 Valentina 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 Prste sebi, ona je jo{ mlada, film 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela serija 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Super staza Deda Mraza, interaktivni kviz 18.00 Ljetna {kola, serija 19.50 Info top 19.55 Turist point 20.00 Kursad`ije 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Pani{er, film 01.00 Zauvijek izgubljeno dijete, film
19.30 Dnevnik 2 20.10 Novogodi{nji program BN TV, otvoreni program

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.00 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji program [to da ne? repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Klub Ekspres Vijesti Jukebox Centralna informativna emisija

Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV OSM
18.55 19.05 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina Glas Amerike

TV Visoko
18.30 Dragulj u palati - serijski program r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Razgovor s povodom 21.55 Dragulj u palati - serijski program 22.40 Aktuelnosti, r 23.00 TV strane

5/212 r. Zagrljaj ljepote r. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT FIS SHOP i marketing Dobar, lo{, zao Teri Parchhain Hoon, serija 6/212 21.35 Dnevnik KISS r. 21.55 Znanstveni forum 3/5 2. 22.25 Film, Izazova (16) 17.50 19.00 19.25 19.30 19.55 20.00 21.00

18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, informativni program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors zabavni program 18.25 Potez, r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 21.00 Frejzer, serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Sati muzike Zakupljen termin: Dom zdravja Zenica 21.10 Me|u nama 21.40 TV izlog

TV Kakanj
18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.30 22.00 00.10 Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Vjera i `ivot Ja sam tvoja sudbina, serija Pensacola, serija

TV HEMA
18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 Vrijeme BIHAMK Muzi~ki program City light - muzi~ka emisija Sve o svemu Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza 22.50 Top shop 23.00 Gospodin Barington, igrani film 02.00-04.00 Program za dijasporu

BN
14.10 Iz arhiva Nada Obri} - specijal 16.00 Dnevnik 1 16.25 Doma}i film: Sekula se ponovo `eni 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama

TV Gora`de
18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik

TV KISS
16.00 AUTO SHOP 17.15 Teri Parchhain Hoon, serija

TV USK
16.40 Azimuti, dok. program 17.10 Ple{i, ple{i, igrana serija, r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
22.30

22.15
SERIJA, HRT2

16.00

OVO JE SRBIJA

17.30

TENIS

OBARANJE RUKE

21.00 JUVENTUS - CATANIA

20.00

ULOVLJENI

21.20

DFC

20.15

ALARM ZA KOBRU

15.00

MI SMO PORODICA

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 16.55 Datum 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a 21.15 Srbija na vezi 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje

16.00 Snuker 17.30 Tenis, WTA Turnir Sidnej 19.00 Bijatlon, S.KUP Ruhpolding 20.15 Reli 20.45 Snuker, International Masters London 23.00 Reli 23.30 Poker

16.15 Fudbal, Bajern Minhen - St Pauli 17.15 Fudbal 19.15 Ekstremni sportovi 19.30 Vijesti 20.00 Snuker 20.45 Tenis, WTA Turnir Sidnej 22.30 Obaranje ruke 23.00 Fudbal, Hannover 96 Dortmund

18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Carling Cup 1/2 Finale. Ipswich - Arsenal 20.45 Premier League News 21.00 U`ivo: Coppa Italia. Juventus - Catania 22.30 NBA Action

17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Ulovljeni 21.00 Ulovljeni 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Ulovljeni

17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express Tbf 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood 22.20 Reno 911

17.00 Prevare 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za Kobru, serija 21.15 Odbrojavanje

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Veliki {ou razli~itih gluposti 23.15 TV total

CSI: Miami
Rajana su oteli ljudi koji rade za ruskog mafija{kog {efa Ivana Sarnofa, ali nakon toga ga pu{taju i prisiljavaju da mu{karcu podmetne ubistvo i o~isti popri{te nakon otmice. Ako odbije, to bi moglo zna~iti smrtnu presudu za otetog dje~aka. Taj je dje~ak sin Rajanovog nekada{njeg mentora iz programa za odvikavanje od kockanja.

^ETVRTAK 13. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Va{i emotivni prohtjevi su veliki i neuta`ivi. Otvoreno iskazujete naklonost osobi koju volite. 21. III - 20. IV Posao: Va{e kolege vas motiviraju. I njihove ideje i inicijative poma`u vam da kvalitetnije obavite poslove. Zdravlje: Energija je u ekspanziji.
OVAN

16.30

SRPSKA DANAS

20.10

1 PROTIV 100

17.50

DVA I POL MU[KARCA 6

21.00

ASI

06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Nodi, crtana serija 09.25 Mimo i ^arli, crtani film 09.45 Filmske avanture, film za djecu Moj biznis - glasanje 10.15 Trunka sre}e, a puno ljubavi - dokumentarni program 10.30 Voda iz kamena - reporta`a 11.00 Karmelita - serija 11.45 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina 12.00 Dnevnik 1 12.20 Ako tamo niste bili, dokumentarni program 13.05 12 veselih pasa, film 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca 16.10 Konji, konji - dokumentarni program 16.30 Srpska danas 16.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika 17.05 Karmelita, serija 18.00 Brojanice, omladinski muzi~ki {ou 18.50 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 [arena strana na{ih putovanja - dokumentarni program 20.30 Amaro del, muzi~ki {ou 20.45 Ponovo zajedno - reporta`a 21.00 Amaro del - muzi~ki pou 21.30 Taras Buljba - film 23.40 Zapjevajmo pjesme stare 00.25 Udarna vijest - film

11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.25 16.00 16.58 17.10 17.20 17.27 18.15 18.27 18.37 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.05 21.55 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.05 00.50

Oprah show (1283.)* Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) More ljubavi, telenovela (128/164)* Puna ku}a Raftera 1, serija (4/22)* Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Moja obitelj 7b, humoristi~na serija (7/9)* Nacionalni park Mljet, dokumentarni film Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 8. kat: Dobre vijesti, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: [to mu{karci `ele, emisija pod pokroviteljstvom Tvoja sam sudbina, telenovela (8/106)* Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 1 protiv 100, kviz* @ivot ide dalje, dramska serija (1/5)* Pola ure kulture Devnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Putovima rijeke Amazone, dokumentarna serija (2/6)* Retrovizor: Kraljevi, serija (12) (6/12)* Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 2, serija (20/22)*

08.25 Lagodan `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (11/39)* 08.50 [kolski program: Teakwondo Kokice* Abeceda EU: Slovo S (2. dio) 09.35 Paulino ljeto, serija za djecu (8/13)* 10.05 Tvoja sam sudbina, telenovela (7/106) (R)* 10.50 Alpe Dunav Jadran (R) 11.20 Drugi format: Budu}nost javnih prostora (R) 12.05 Svijet profita (R) 12.35 Opet nam je sedamnaest, ameri~ki film (92’57“) (R)* 14.10 Mala TV (R) TV vrti}: Isprika (R) Gazoon: Ikarov san, crtani film (R)* Po{tar Pat: Lete}i tanjur, crtani film (R) 14.40 [kolski program: Teakwondo (R) Kokice (R)* Abeceda EU: Slovo S (2. dio) (R) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Morski vuk, ameri~ki film* 17.15 Cocco Bill, crtani film 17.30 Hannah Montana 2, serija za mlade (13/30)* 17.50 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija (19/24)* 18.15 Puna ku}a Raftera 1, serija (4/22) (R)* 19.00 Iz pti~je perspektive: Za{titimo vodu kako bismo o~uvali `ivot(2.), dokumentarna serija (4/16) (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Dobra `ena, serija (6/23)* 20.40 Filmovi na{ih susjeda: Kod amid`e Idriza, bosanskohercegova~ki film* 22.15 CSI: Miami 7, serija (20/25)* 23.00 Dnevnik plavu{e: [to mu{karci `ele, emisija pod pokroviteljstvom 23.10 Morski vuk, ameri~ki film (R)* 00.40 Kraj programa

06.45 Na{i najbolji dani, serija (85/260) 07.35 Gospodin Magoo, crtana serija (48/65) 08.00 Bumba, crtana serija (95-96/150) 08.15 Graditelj Bob, crtana serija (25/39) 08.30 Roary, crtana serija (38/52) 09.30 Slomljeno srce, serija (83/130) R 10.20 Gumus, serija (43/100) R 11.50 Asi, serija (15/71) R 13.10 IN magazin R 13.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (76/140) 14.45 Slomljeno srce, serija (84/130) 15.40 Najbolje godine, serija (75/152) R 16.40 Gumus, serija (44/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (76/152) 21.00 Asi, serija (16/71) 22.10 Provjereno, informativni magazin 23.15 Ve~ernje vijesti 23.30 30 000 milja pod morem, igrani film (12)* 01.05 Ubij me nje`no, igrani film (12)* R 02.45 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija (20/40) 03.15 Na rubu zakona, serija (7/14) (12)* 04.05 Ezo TV, tarot show (18)* 05.05 Stranac me|u nama, igrani film (15)* R 06.40 Kraj programa

Ljubav: U`ivate u naklonosti i pa`nji koju vam daruje voljena osoba. Apsolutno ni{ta nije da21.IV - 22.V nas uobi~ajeno. Posao: U velikoj ste prednosti u odnosu na kolege. Zapa`ena je va{ kreativnost, ali i domi{ljatost i polet. Zdravlje: Zadovoljni ste.

BIK

ba, pogotovo ako odbija va{e pozive. Sve je vrlo tajnovito. 23.V - 22.VI Posao: Nedostaje vam samouvjerenosti. Za svaki potez ili akciju tra`ite odobravanje svoje okoline. Zdravlje: Ne preuveli~avajte prolazne smetnje.
RAK
23.VI - 22.VII

BLIZANCI Ljubav: Privla~i vas pomalo nedoku~iva oso-

Ljubav: U prilici ste da uredite vezu prema

svojim i `eljama voljene osobe. Ne morate tro{iti suvi{ne rije~i. Posao: Vra}a vam se mo} koncentracije. Snala`ljivi ste, kao da vam i ne treba podr{ka ili savjet bliskih osoba. Zdravlje: Umor potpuno nestaje. Ljubav: Nezadovoljstvo ili napetost, mogu LAV u~initi vas ljubavni `ivot nestabilnim. Prona}i }ete brzo izlaz. 23.VII - 22.VIII Posao: Mnogo toga ovisi o va{em pristupu poslu. Ni{ta manje ni od drugih ljudi, kolega, pretpostavljenih. Zdravlje: Nervoza popu{ta. Ljubav: @elite osvje`iti ljubavni `ivot. U`ivate u DJEVICA naklonosti partnera, ali i u udvaranjima drugih osoba. 23.VIII - 22.IX Posao: Izra`ena je poslovna snala`ljivost i dovitljivost. Uspje{no nalazite put iz zamr{enog poslovnog labirinta. Zdravlje: Sami sebe tjerate naprijed.
Ljubav: Ne mo`ete doku~iti partnerove misli i osje}anja. To vas mo`e nagnati na krive pote23.IX - 22.X ze ili odluke. Posao: Tra`ite podr{ku u bli`njima ili kolegama. Poku{avate posti}i sjajne rezultate uz {to manje napora. Zdravlje: @alite se na iscrpljenost. Ljubav: Imajte na umu da i partnerovo strplje[KORPIJA nje ima granice. Nemojte ih prekora~iti, kako VAGA

ne bi pale grube rije~i.

21.00 Ljudi sa Medisona Okupljanje SERIJA, BHT1

22.20
FILM, OBN
Marion Kirkman je automobilom udarila besku}nicu Kesi, dok je pje{a~ila ka gradu E{bi Vejk. Budu}i da Kesi nema nikoga, Marion ju je dovela svojoj ku}i na oporavak. Ona se zbli`i sa sinom Marioninog mu`a iz prvog braka i provodi dosta vremena sa njim istra`uju}i nedavno otkrivene ostatke mjesne crkve, zapaljene jo{ u prvom stolje}u... Uloge: Kristina Ri~i, Joan Grafud, Stiven Dilejn Reditelj: Brajan Gilbert

23.X - 22.XI

Posao: Primirite se. Ne donosite zna~ajne, br-

zoplete odluke. Sa~ekajte da pro|e napet poslovni period. Zdravlje: Kontrolirajte vid.
STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: Miran dan, pun uzvi{enih emocija.

Bo`i}na zabava u agenciji je gotovo propala zbog ka{njenja iznena|enja i ne ba{ dobrodo{lih posjetilaca. Dok se Sali ponovo povezuje sa Glenom Bi{opom, Fredi Rumsen pronalazi rje{enje svojih problema u drugoj firmi.

Voljeni ste i ma`eni. I zbog toga, zauzdajte svoju sebi~nost. Posao: Prilike pristi`u nenadano, pa morate reagirati brzo. Ne odugovla~ite s dono{enjem va`nih odluka. Zdravlje: Bri`ni ste prema sebi.
Ljubav: Va{a veza prolazi renesansu, stabilna je. Partner vas okru`uje ljubavlju, nje`no{}u, 23.XII-21.I vjeran je. Posao: Svje`i ste, druk~iji, osobito ako se bavite kreativnim poslom. Lako mirite privatni i poslovni `ivot. Zdravlje: Tjelesne vje`be vam koriste.
VODOLIJA Ljubav: Partner vam zamjera zbog sebi~nog JARAC

Putomanija: Kina

Serija zanimljivih putopisnih i dokumeDOKUMENTARAC, ntarnih BHT1 pri~a iz razli~itih zemalja opisuju, prikazuju i pribli`avaju nestvarne gra|evine, ~udne `ivotinje, pejza`e iz snova. Neobi~ne kulture i druga~ije obi~aje Japana, Maroka, Malezije i Kine. Suvremenost isprepletena s pro{lo{}u. Nove boje, mirisi i okusi. Iako i sama ~injenica {to ste u Kini mo`e biti dovoljno fantasti~na - dojam poja~avaju prolaznici koji netremice gledaju u vas...

20.30

Zabranjeni forum

21.00
TOK - [OU, PINK BH
Novo izdanje emisije postavlja pitanje da li je ste~aj kraj u BiH. Ste~aj je slo`en proces i ~esto jedino rje{enje za namirenje potra`ivanja radnika i ostalih `iranata. U na{im uslovima ~esto i neopravdano traje dugo.I pored svih nelagodnosti koje sa sobom nosi ,ste~aj ne bi trebao da bude shva}en kao kraj, ve} kao novi po~etak, ali ne zaboravimo mi `ivimo u BiH.

pona{anja. Ni vi njemu ne ostajete du`ni. Oboje ste tvrdoglavi. Posao: Nedostaje vam strpljenja i koncentracije. Svoje obaveze mo`ete olako prebaciti kolegama. Zdravlje: Primirite se ako ste meteoropat.
22.I-19.II

RIBE

Ljubav: Voljena osoba ne pokazuje otvoreno

svoju naklonost. Kao da ste partnera ne~im 20.II-2O.III uvrijedili?! Posao: Svaka akcija ili odluka ostvarena danas, veoma je djelotvorna i kvalitetna. Nemojte odustati. Zdravlje: Ne priznajete umor.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Centar „Simon Vizental“

Njema~koj najvi{a ocjena

JERUSALEM - Centar za lov na naciste „Simon Vizental“ u novom izvje{taju dao je najni`e ocjene nekim zemljama, uklju~uju}i Ma|arsku i Kanadu, za u~inak na privo|enju biv{ih nacista pred lice pravde. Centar je Njema~koj dao najvi{u ocjenu. Ovo je prvi put da ovaj centar bilo kojoj zemlji, osim SAD, da ocjenu „A“ za krivi~no gonjenje osumnji~enih nacisti~kih ratnih zlo~inaca.

Spirs: Novi singl na YouTubeu ima milion klikova za jedan dan

BRITNI SPIRS JE PLAGIJATORICA
„The Bellamy Brothers“ dovode u pitanje originalnost pjesme „Hold it Against Me“
NJUJORK - Pjeva~ica Britni Spirs (Britney Spears) 2011. godinu po~ela je s novim singlom koji na YouTubeu ima milion klikova dnevno. Me|utim, pjeva~ica mo`da nije bila toliko kreativna da sama napravi hit, ve} je „posudila“ neke rije~i od kantri grupe. Naime, grupa „The Bellamy Brothers“ snimila je pjesmu „If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me“ 1979. godine te je bila broj jedan ameri~kih muzi~kih ljestvica, a tridesetak godina kasnije Britni je izbacila hit sli~nog naziva „Hold it Against Me“, ali i sli~nih stihova. - Hauard (Howard) i ja nemamo osobno ni{ta protiv Britni. Ona je talentirana cura. Ali profesionalno, iskreno, osje}amo se oderani. Gdje joj je originalnost - izjavio je Dejvid Belami (David Bellamy). Ipak, bra}a Belami ne misle tu`iti Britni, samo su htjeli da se zna kako je plagijatorica, pa su je stoga i javno prozvali. Britni ni njen portparol za sada jo{ ni{ta nisu komentirali.

Ameri~ka kantri grupa optu`ila pjeva~icu

Kruna }e biti reciklirana

Grijanje na nov~anice

Mole Gospu da ih sa~uva od EU
SPLIT - Pa`nju voza~a koji iz Omi{a ulaze u Split plijeni d`ambo-plakat u dvori{tu jedne ku}e na kojem neko moli Gospu da ih spasi od ulaska u Evropsku uniju. - Kraljice Hrvata, sa~uvaj nas od ulaska u EU - stoji na plakatu. Jo{ nije poznato ko stoji iza tog euroskepti~nog reklamnog projekta. S jedne strane, hrvatske vlasti odi{u eurooptimizmom te po-

TALIN - S prelaskom na euro Estonija je odlu~ila reciklirati biv{e nacionalne nov~anice u gorivo za grijanje. Estonske krune, koje se prikupljaju od prelaska na euro, prvo }e biti isjeckane na komade, a zatim presovane kako bi mogle poslu`iti kao ~vrsto gorivo u kogenerativnoj centrali Iru, koja grijanjem snabdijeva nekoliko kvartova u Talinu.

ku{avaju uvjeriti gra|ane da }e zavr{iti pregovore o ~lanstvu s EU i potpisati sporazum o pridru`enju ove godine, odnosno da }e Hrvatska postati 28. ~lanica Unije u 2012. godini. S druge strane, nedavne ankete pokazuju da je ve}ina javnosti apati~na, ~ak neprijateljski raspolo`ena prema ideji o ulasku u EU. Prema jednoj anketi, samo 38 posto Hrvata glasalo bi za EU.

Iskosa

Uhva}ena s kinder jajetom

Nezgoda prilikom ulaska u avion

SANA - Ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) do`ivjela je nezgodu prilikom ulaska u avion za Jemen. Okrenula se da bi pozdravila okupljene na aerodromu, ali tada je zapela za okvir vrata na ulazu u avion i naglava~ke pala unutra. Odmah joj je u pomo} pristigao je-

Salto ameri~ke tajnice

dan od kolega, a Klinton je izgledala kao da je pad ostavio traga, jer se i nakon podizanja dr`ala objeru~ke kako bi ostala na nogama. U tom trenutku u avionu je nestalo svjetla, vjerovatno dovoljno dugo dok se dr`avna tajnica nije maknula od znati`eljnih o~iju medija. Ipak, sve je zabilje`ila CNN-ova kamera.

VA[INGTON - Kana|anka Lind Bird do`ivjela je pravi {ok kada su je ameri~ki carinici ozna~ili kao {vercerku prona{av{i u njenoj torbi kinder jaje. Prelazak granice pretvorio se u pravu muku, jer nije znala da je ovaj omiljeni slatki{ mnogim mali{anima u SAD zabranjen jo{ od 1972. godine iz straha da bi se djeca mogla ugu{iti si}u{nim igra~kama u njemu. Poku{aj prelaska granice s jednom od ovih ~okoladica tako mo`e prerasti u ozbiljan slu~aj.

Plakat na ulazu u Split