Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik utorak, 30. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4957 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

BOLESTI

Prvi slu~aj zaraze zabilje`en u Banjoj Luci

SVINJSKA GRIPA STIGLA U BiH!
Brzi testovi pokazali da je 24-godi{njakinja koja se vratila iz Ju`ne Amerike oboljela od nove gripe ^eka se potvrda s Instituta „Torlak“ U FBiH jo{ nema zara`enih Intervju: Pjer Mirel, direktor EK za Balkan

D

vadeset~etverogodi{nja Banjalu~anka koja se prije dva dana vratila iz Ju`ne Amerike pozitivna je na virus H1N1, influence A.

To su pokazali rezultati brzih testova koji su ura|eni ju~er u Banjoj Luci, potvr|eno je ju~er iz Ministarstva zdravlja i socijalne za{tite RS.

Ministar Ranko [krbi} je kazao da su uzorci brisa i krvi pacijentice nakon rezultata brzih testova hitno upu}eni u referentni 2. strana laboratorij.

Invalidnine

Mirel: BiH kasni za susjedima, ali procjep nije veliki

(Foto: F. Fo~o)

Dogodine bez viza
5. strana

Akcize: Sutra po~inje primjena novog zakona

TRGOVCI STVARAJU ZALIHE, PROIZVO\A^I KRIJU CIJENE
3. strana

Sa sastanka premijera s borcima: Moraju se ukinuti primanja onima koji ih ne zaslu`uju

(Foto: N. Bo`ovi})

Federalni premijer obratio se Skup{tini Saveza

Biometrija: [ta gra|anima donose novi paso{i

BEZ MALTRETIRANJA NA [ALTERIMA
10. strana

Bez naknada ostaje ~ak 25.000 RVI
SARAJEVO SKANDALOZNO

9. strana

KO[ARKA

17. strana

Bajramovi} odredio 15 igra~a

Biv{em mu`u zapalila terenac

Djevoj~ica natjerana na prostituciju

69. strana

19. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

aktuelno

PANDEMIJA Prvi slu~aj zaraze zabilje`en u Banjoj Luci

Svinjska gripa stigla u BiH?!
Brzi testovi pokazali da je 24-godi{njakinja koja se vratila iz Ju`ne Amerike pozitivna na virus ^eka se potvrda s Instituta „Torlak“ U FBiH jo{ nema zara`enih
Aerodrom Sarajevo: Putnike do~ekaju samo kratka uputstva
(Foto: F. Fo~o)

Grani~ari nisu dobili nikakve upute

Na bh. aerodromima ni maski ni ljekara
Iako svinjska gripa opasno prijeti i na{oj zemlji, Grani~noj policiji (GP) BiH nije nalo`eno provo|enje dodatnih mjera opreza na granicama i aerodromima. Prema rije~ima Sanele Dujkovi}, portparola GP na snazi su ranije , mjere Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno preporuke policajci upoznati su s tim preporukama - ka`e Dujkovi}. Na upit da li je potrebno uvo|enje obaveznog no{enja maski za lice i ljekarskih kontrola na granicama, Dujkovi} navodi da }e se, ako od Ministarstva zdravstva dobiju takve preporuke, i pona{ati u skladu s njima. Za sada

Dvadeset~etverogodi{nja Banjalu~anka koja se prije dva dana vratila iz Ju`ne Amerike pozitivna je na virus H1N1, influence A. To su pokazali rezultati brzih testova koji su ura|eni ju~er u Banjoj Luci, potvr|eno je ju~er kasno popodne na pres-konferenciji u Ministarstvu zdravlja i socijalne za{tite RS.

Nije u izolaciji
Ministar Ranko [krbi} izjavio je da su uzorci brisa i krvi pacijentice nakon rezultata brzih testova hitno upu}eni u referentni laboratorij Instituta za imunologiju „Torlak“ i da se rezultati s kona~nom potvrdom o~ekuju tokom no}i ili danas. Interesantno je da je ova Banjalu~anka, koja se ljekarima javila u nedjelju popodne, pu{tena na ku}no lije~enje, a prema [krbi}evim rije~ima, takva su pravila. - Mo`emo re}i da se radi o prvom sumnjivom slu~aju. Nakon ukazane pomo}i ona je pu{tena ku}i, jer spada u red bla`ih do

Upu}ivanje na pregled
Fahrudin Ibri}, {ef Jedinice GP u Br~kom, kazao je da su od nadle`nog ministarstva dobili pisano upozorenje kako da se policajci pona{aju u slu~aju da prilikom kontrole osoba primijete simptome gripe H1N1. putnicima koji dolaze u BiH iz zemalja gdje je potvr|en virus H1N1 ili odlaze u te dr`ave. - Od nas je zatra`eno da omogu}imo podjelu letaka putnicima i postavimo plakat s kratkim uputstvima o tome {ta trebaju poduzeti u slu~aju sumnje na bolest. To se samo radi na aerodromima, a ne i na grani~nim prijelazima, {to je praksa u svijetu. Svi na{i - Ako grani~ni policajci primijete takvu osobu, du`ni su je uputiti na ljekarski pregled. Mjere postoje iako jo{ nisu poja~ane, odnosno to upozorenje spada u na{e redovne aktivnosti E. R. - precizirao je Ibri}. to niko od GP nije tra`io. Tako|er, i direktor Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima Velimir Bobi} kazao nam je da jo{ nisu uvedene mjere opreza ili kontrole kao ni pripravnosti bez obzira na epidemiolo{ku situaciju u regiji i Evropi. Ipak, on je dodao da ovaj aerodrom danas o~ekuje upute Ministarstva zdraE. Ha. - V. S. vlja RS.

[krbi} ju~er na pres-konferenciji: Karantini u pripravnosti

(Foto: M. Lugi})

Inkubacija traje 10 dana
Na~elnica Slu`be za epidemiologiju Instituta za za{titu zdravlja RS Janja Bojani} naglasila je ju~er da se zara`enim ili osobama za koje se sumnja da su zara`ene ne prilazi bli`e od metar i po odstojanja. Upozorila je i da za sve osobe za koje se sumnja da mogu biti zara`ene zdravstvena kontrola traje du`e od deset dana, jer samo period inkubacije virusa traje deset dana.

umjerenih viroza, {to, prema pravilima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ne zahtijeva karantin - naveo je [krbi}. Istakao je da je bilo jo{ pet sumnjivih slu~ajeva u Banjoj Luci, ali su rezultati pokazali da se ne radi o svinjskoj gripi. Sve te osobe bile su van BiH, uglavnom u SAD. Brzi testovi pokazali su da virusom nisu zara`eni ni majka i beba koje su prije tri dana do{le iz Amerike, kao ni ostatak bli`e okolice djevojke koja je za sada pozitivna na virus.

Ostati u ku}i
[krbi} je naglasio da su karantini koji se nalaze u okviru Infektolo{ke klinike KC-a Banja Luka u pripravnosti. U FBiH jo{ nema registriranih slu~ajeva svinjske gripe, a infekto-

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije

lo{ke klinike u Tuzli i Sarajevu spremne su za prijem prvih pacijenata. - Te`e slu~ajeve }emo primati, a lake vra}ati u ku}nu izolaciju ka`e Sajma Dautovi}-Krki}, {efica Infektolo{ke klinike u Sarajevu. Onima koji u BiH dolaze iz zemalja u kojima je virus potvr|en, Dautovi}-Krki} savjetovala je da prvih sedam dana ostanu u ku}i i prate svoje zdravstveno stanje. Ako se kod njih jave tegobe, trebaju telefonom pozvati ljekara kako bi dobili daljnje upute. - Ti ljudi trebaju koristiti maske, jer na taj na~in {tite svoje najbli`e od velikog broja virusa. Time se smanjuje prijenos virusa na druge osobe - ka`e Dautovi}-Krki}, upozoravaju}i da se „tamiflu“ i drugi antivirotici, koji su toksi~ni, ne uzimaju na svoju ruku. V. S. - E. Ha.

Vi{e od 70.000 oboljelih
Prema izvje{tajima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ~ini se da pandemija svinjske gripe, koja se jo{ naziva meksi~kom, novom i A-gripom, uzima sve vi{e maha. [irom svijeta virusom H1N1, koji izaziva ovu bolest, zara`ene su 70.893 osobe, od kojih je 311 umrlo, saop}io je SZO, koji svoje podatke objavljuje svaki drugi dan. Ako se ju~era{nji podaci uporede s onima od petka, tokom vikenda je prijavljeno 11.079 novooboljelih i 48 smrtnih slu~ajeva. Sve ove podatke treba uzimati s velikom rezervom, kako nazna~uje SZO, jer mnoge dr`ave ~lanice ne {alju redovno podatke, a i mnogi kasne zbog proteklog vikenda. Prve slu~ajeve infekcije virusom H1N1 potvrdile su vlasti Kenije (1), Nepala (3), Mauricijusa (1) i Monaka (1), dok je prvi smrtni slu~aj od svinjske gripe evidentiran u Brazilu. [to se ti~e na{eg regiona, brojke ovako govore. U Srbiji je potvr|ena bolest kod 11 osoba, dok ih je jo{ ~etrdesetak na posmatranju. Ne{to ju`nije, vlasti Crne Gore prijavile su ~etiri oboljela, dok se kod pet osoba sumnja na prisustvo virusa H1N1. Isti broj oboljelih prisutan je u Sloveniji, a u Bugarskoj ih ima devet.

ANKETA me|u gra|anima Banje Luke, Sarajeva i Br~kog
Poduzimaju li se u BiH dovoljne mjere predostro`nosti vezane uz svinjsku gripu?

Nismo spremni za takvu borbu
- Naravno da nismo spremni za svinjsku gripu. Da je to jednostavno, ne bi problem s prevencijom i lije~enjem imale mnogo ra- Sini{a zvijenije zemlje. ^otar - Meni se ~ini da se vi{e brinu mediji nego nadle`ne medicinske institucije. Kao da nisu svjesne da je u svijetu umrlo vi{e Ines stotina ljudi od Ter{ek ovog virusa. - Do sada nisam ~uo da nadle`ni u BiH bilo {ta ozbiljno poduzimaju u prevenciji. Mediji svakodnevno o tome govore, ali Jevto zdravstvo ni{ta Ili} ne radi. - Mislim da BiH nije spremna da se suo~i s ovom bole{}u. Konzumiramo svinjsko meso. Ako kod nas do|e virus, Radoslav mislim da nam [mitran nema pomo}i. - Nadam se da }e medicinske ustanove poduzeti potrebne mjere. Vjerujem da ne}e biti neoprezni u ovakvoj situaciji, jer se radi o `ivo- Razija Kori} tima. - Kada se radi o ovom pitanju, nedle`ni ne rade ni{ta. Trebaju objasniti kako da se ljudi pona{aju u slu~aju kada se posumnja na ta- Ekrem Bahor kav oblik gripe. - Prije svega, BiH finansijski nije spremna da se bar prvih par dana suprotstavi opasnom virusu, tek da ne do|e do Goran epidemije. U to Gali} sam siguran. - Pretpostavljam da jesu poduzeli sve neophodne mjere prevencije i da nema opasnosti. Ja sam optimista i mislim da Jusuf BiH gripa ne}e Hod`i} zahvatiti. - S obzirom na ~injenicu da je ta gripa prisutna u na{em kom{iluku, mislim da je krajnje zabrinjavaju}e {to vlasti u BiH skoro da i ne spominju problem. Josip
D`. D. - E. R. - V S. .

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Dejton je minimum i nikada nije trebao biti dugoro~no rje{enje
- U potpunosti se sla`em s ocjenom kongresmena. Dejtonski sporazum jeste zaustavio rat, ali ni{ta vi{e od toga. Napravio je etnotorovske korpuse, izmi{ljen je pogrdni naziv „nacionalna manjina“ za Jevreje, Rome i ostale koji se ne mogu kandidirati za Predsjedni{tvo ili neku drugu instituciju. Srbi iz FBiH ne mogu biti izabrani za to isto Predsjedni{tvo, kao ni Bo{njaci i Hrvati iz RS. Dakle, takav diskriminiraju}i ustav pod hitno treba mijenjati, jer je uzrok mnogih neustavnih aktivnosti, ili ga treba u potpunosti provesti pa da sam sebe poni{ti. (alfred)

Br~ko

Sarajevo

Banja Luka

Petrovi}

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)

AKCIZE Sutra po~inje primjena novog zakona

Trgovci stvaraju zalihe, proizvo|a~i kriju cijene
Ni FDS jo{ ne otkriva koliko }e ko{tati cigarete Inspektori UIO ve} prvog dana }e biti na terenu, najavljuje Kova~evi}
Zakon o akcizama BiH na snagu stupa sutra, ali je i dalje nepoznanica ono {to najvi{e zanima potro{a~e - definitivne cijene akciznih proizvoda kao {to su cigarete i nafta. Kako za „Avaz“ obja{njava na{ izvor direktno uklju~en u tr`i{te cigareta u BiH, nijedan proizvo|a~ i distributer ne `eli prvi objaviti nove cijene, ve} ~ekaju da to u~ine konkurenti, kako bi onda svojim proizvodima dali cijene za dvadesetak feninga ni`e.
Kova~evi}: Spre~avanje nezakonitosti

Poklanjanje ’Energopetrola’
Neshvatljiva je indolentnost nadle`nih organa koji su do sada morali sankcionirati slu~aj dokapitalizacije nekada{njeg jedinog dr`avnog distributera nafte
Indolentnost Vlade FBiH, Ministarstva industrije, Agencije za privatizaciju u FBiH, ali i nadle`nog tu`ila{tva, da se kona~no sankcionira slu~aj dokapitalizacije sarajevskog „Energopetrola“, nekada{njeg jedinog dr`avnog uvoznika i distributera nafte, naprosto je neshvatljiva. Nakon {to je hrvatsko-ma|arski konzorcij INA-MOL za skoro tri godine u ovu firmu ulo`io, umjesto 150 miliona KM, svega {est miliona maraka, jedino {to je izvr{na vlast u~inila jeste to da je donijela zaklju~ak da „treba prona}i nezavisnu revizorsku ku}u koja bi precizno utvrdila nivo ispunjenja obaveza konzorcija“?! U normalnoj pravnoj dr`avi, sada{nji ve}inski vlasnik davno bi bio izba~en iz kompanije koja bi morala biti superprofitabilna, a odgovorni u lancu privatizacije ve} bi bili na sudu, ako ni{ta zbog toga {to nisu u~inili ni{ta da za{tite dr`avnu imovinu. No, u BiH je sasvim mogu}e da INA-MOL ne ispuni potpisane obaveze i da najnormalnije upravlja kompanijom kao da se ni{ta nije desilo. Da sve bude jo{ zanimljivije, firma koja je fakti~ki poklonjena, uz opravdanje da dr`ava njome ne mo`e kvalitetno upravljati, bilje`i i dalje enormne gubitke, koji su samo za pro{lu godinu iznosili vi{e od 16 miliona KM. Ako se prije tri godine sumnjalo, danas je vi{e nego o~ito da su tada{nji {trajkovi radnika, prijetnje i ucjene politi~arima koji su se opirali prodaji „Energopetrola“ bili sistematski vo|eni od lobista koji, zajedno s dijelom bh. politi~ara, kr~me dr`avnu imovinu zarad punjenja svojih bankovnih ra~una u inozemstvu. Da nije tako, barem bi neko reagirao na ~injenicu da je u me|uvremenu, nakon „slavne“ dokapitalizacije, u toj kompaniji 200 osoba ostalo bez posla. Ovaj, kao i jo{ niz sli~nih slu~ajeva zatvaranja o~iju na grubo kr{enje privatizacijskih ugovora, gdje vlast i ne poku{ava spasiti dr`avnu imovinu, nanovo daje odgovor i na pitanje za{to je privatizacija u ovoj dr`avi pretvorena u otima~inu i za{to se naprste mogu izbrojati uspje{ni primjeri prodaje dr`avnog kapitala.

Mjerkanje konkurenata
- Kada neko iza|e s novim cijenama, nema vi{e mijenjanja, pa su zato svi oprezni. Ako ne~ija kutija cigareta bude, naprimjer, 1,7 KM, konkurent }e sigurno svoje cigarete tog kvaliteta ponuditi za marku i po - tvrdi na{ izvor. To nam je potvrdio i Sead Had`imusi}, direktor prodaje u Fabrici duhana Sarajevo (FDS), ali i on ve} na spomen ove teme isti~e da ne mo`e otkriti nove cijene cigareta iz FDS-ovog asortimana. - Pri~a o poskupljenju cigareta za pola marke je preliminarna kalkulacija. Formiranje cijena ne zna~i samo matemati~ke formule, ima tu utjecaja i konkurencije. U principu, to je uvijek tako, svi ~ekaju da drugi iza|u s cijenama, pa da se ravnaju. Cijene }emo zvani~no objaviti 1. jula, jer kada jednom postavite cijenu, nije je popularno mijenjati - obja{njava Had`imusi}. Komentiraju}i {pekulacije o tome da odre|eni trgovci stvaraju zalihe ranije nabavljenih cigareta kako bi ih poslije 1. jula prodavali po vi{im cijenama, Had`imusi} ka`e da je njihova prodaja „ne{to poja~ana“. - Od distributera dobivamo informacije da odre|eni broj trgovaca kupuje ve}e koli~ine cigareta nego obi~no. No, ne mora se

Ho}e li konkurencija sniziti cijene cigareta za 20 feninga

Ni nafta{i ne kalkuliraju
Kako su nam ju~er rekli u Udru`enju prometnika naftnih derivata FBiH, jo{ nema detaljnijih informacija o budu}im promjenama cijena vezanim uz stupanje Zakona o akcizama BiH na snagu, a prema ~ijim }e odredbama za svaki prodati litar goriva biti izdvajano deset feniraditi o zloupotrebama. Mo`da `ele stvoriti zalihe kako ne bi ostali bez cigareta ako nastane vakuum u prvim danima primjene Zakona - iznosi Had`imusi}. ga za gradnju puteva. I njihovo o~itovanje o~ekuje se tek narednih dana, odnosno nakon zvani~nog stupanja Zakona na snagu. Kako su do sada obja{njavali nafta{i, izdvajanje po deset feninga ne mora zna~iti da }e gorivo I. [m. za toliko i poskupjeti. ma, a novom cijenom u prodaji }e mo}i biti {est mjeseci. Mogu}e zloupotrebe i prikazivanje la`nih popisnih lista sprije~it }e se kontrolama, jer na{i inspektori iz sva ~etiri regionalna centra (Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla) ve} prvog dana primjene Zakona kre}u na teren. Oni }e kontrolirati popisne liste, kao i obra~un razlike akcize. To je na~in da se ve} u startu sprije~e bilo kakve nezakonite radnje - ka`e Kova~evi}. Na upit da li je do sada, prije primjene Zakona, UIO provjeravao informacije da pojedini trgovci prave ogromne zalihe akcizne robe kako bi nakon poskupljenja mogli ostvariti ekstraprofit, Kova~evi} ka`e da su obavljane redovne kontrole, ali da se primjena novog zakona mo`e kontrolirati tek nakon njegovog stupanja na snagu. - Na{im kontrolama bit }e obuhva}eno sigurno 90 posto tr`i{ta, a {to se ti~e eventualnih malverzacija, ubije|eni smo da se radi o sitnim trgovcima, koji ~ine mo`da pet posto tr`i{ta - tvrdi Kova~evi}. B. TURKOVI]

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Korigirati Izborni zakon BiH
Pitanje: Je li potrebno korigirati Izborni zakon BiH i dati pravo Centralnoj izbornoj komisiji da sankcionira izabrane du`nosnike koji dostave la`ne podatke o imovini kojom raspola`u?
A) Da, time bi se sprije~io sukob interesa u institucijama vlasti BiH 89% B) Ne, takva zakonska rje{enja predstavljala bi kr{enje ljudskih prava 7% C) Ne znam 4%

Stare markice
Prometnici cigareta sutra }e morati napraviti popis svih zaliha, na njih obra~unati akcizu u skladu s novim zakonom i tu razliku uplatiti Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, obja{njava Ratko Kova~evi}, portparol Uprave. - Cigarete sa starim markica-

Nepripremljeni i neinformirani
Sude}i prema reakcijama iz nekoliko trgovina u Sarajevu, trgovci nisu pripremljeni za po~etak primjene novog zakona, jer nisu informirani ni o procedurama popisa robe, niti su im distributeri najavili nove cijene cigareta. Almin Hamzi}, direktor marketinga trgova~kog lanca „Drvopromet“, ka`e da ova kompanija popisuje zalihe, ali ni njima dobavlja~i nisu nagovijestili nove cijene. - Mi ne pove}avamo ve} smanjujemo zalihe kako bi nam bilo lak{e brojati i pripremiti se za inspekcije. [to imate vi{e robe, ve}i su problemi. Na na{im prodajnim mjestima uzimamo samo onoliko cigareta koliko je potrebno - ka`e Hamzi}, koji, tako|er, sumnja da }e svi trgovci u ovom procesu biti po{teni.

B C

Sjednica Fiskalnog vije}a u BiH

Pripremiti okvirne bud`ete
Fiskalno vije}e u BiH ju~er je usvojilo dokument „Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2010-2012. godine“. Taj dokument izra|en je u skladu sa Zakonom o Fiskalnom vije}u u BiH i radi ispunjavanja obaveza preuzetih zbog sklapanja stand-by aran`mana s MMF-om. Savjetodavna grupa Fiskalnog vije}a zadu`ena je da pripremi sporazum o usvajanju tog dokumenta i dostavi ga na potpis predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH i premijerima RS i FBiH, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH. Ministarstvo finansija i trezora BiH i entitetska ministarstva finansija zadu`eni su da pripreme svoje dokumente okvirnog bud`eta, vode}i ra~una o bud`etskom kalendaru, kako bi ih usvojili Vije}e ministara BiH i vlade RS i FBiH. Do kraja septembra Fiskalno vije}e }e usvojiti revidirane makroekonomske parametre, koji }e predstavljati osnovu za izradu bud`eta BiH i entiteta za 2010. godinu.

A

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 78.402 posjetioca.

4

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

aktuelno

SARAJEVO Po~elo zasjedanje Vije}a za implementaciju mira

Incko: Neke reforme su blokirane, ali ima napretka
Ameri~ki kongresmeni i senatori: Istakli klju~ni problem u BiH

Na {ta upozoravaju kongresmeni i senatori SAD

Lideri bh. stranaka sino} imali izlaganja Danas }e biti izdat kominike sa stavovima me|unarodne zajednice
Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira (PIC) ju~er je u Sarajevu po~eo dvodnevnu sjednicu na kojoj }e razmatrati aktuelnu politi~ku situaciju, a u prvom redu ispunjavanje dva uvjeta i pet ciljeva za tranziciju Ureda visokog predstavnika. Diplomate vi{eg nivoa dr`ava ~lanica PIC-a sino} su, prije nego {to je zaklju~eno ovo izdanje „Dnevnog avaza“, saslu{ale izlaganje bh. politi~kih lidera, i to u prvom dijelu sjednice koja }e biti nastavljena danas.

[ta je sve blokirao Dodikov kadar
Poslanici iz RS, instruirani uputama „velikog {efa“, ne propu{taju prilike da stopiraju dr`avne zakone
Ameri~ki kongresmeni i senatori koji su tokom vikenda boravili u na{oj zemlji jednim od klju~nih problema u BiH ocijeli su mogu}nost blokade rada Dr`avnog parlamenta, koju entitetskim glasanjem imaju poslanici iz RS, koji ~ine 25 posto Parlamentarne skup{tine BiH. liberalizaciju viznog re`ima, koji su hronolo{ki, jedan po jedan, do`ivljavali neuspjeh. Zakon o grani~noj kontroli u parlamentarnu proceduru stigao je u aprilu pro{le godine, a nedostatkom entitetske ve}ine iz RS oboren je u prvom ~itanju. Sli~an scenarij odvijao se i sa zakonom o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme, s tim da su mu srpski poslanici u Predstavni~kom domu po~etkom februara ove godine dali zeleno

Va`na pitanja
Upravni odbor PIC-a potom }e iza zatvorenih vrata razmotriti i izdati kominike u kojem }e biti sadr`ani stavovi me|unarodne zajednice o najva`nijim pitanjima. Visoki predstavnik Valentin

Sarajevo: Dvodnevno zasjedanje

(Foto: J. Brutus)

Sli~ni scenariji
Iako je kadar koji dolazi iz RS oduvijek maksimalno crpio ovu

Nisu ispunjeni uvjeti za tranziciju
Nacrt kominikea PIC-a ve} sino} je distribuiran delegacijama dr`ava ~lanica, ali o~ekuje se da }e tokom dana{nje rasprave kominike pretrpjeti i odre|ene izmjene. Kako nezvani~no saznajemo, sr` dokumenta bit }e analiza napretka u ispunjenju ciljeva za trIncko (Inzko), koji je predsjedavao PIC-om, izjavio je pred po~etak sastanka da }e Vije}e razmotriti aktuelnu politi~ku situaciju u prisustvu „najva`nijih stranka i u~esnika prudskog procesa“. - Napravit }emo jo{ jedna korak dalje na evropskim integracijama. Neke reforme su blokirane, neke pozicije nisu popunjene ni poslije osam-devet mjeseci. Me|utim, treba pogledati {ta je ura|eno u Parlamentu, gdje je ura|eno i do 50 posto zakona vi{e anziciju OHR-a. Bit }e konstatirano da nisu ispunjeni uvjeti te da se hitno mora rije{iti pitanje dr`avne i vojne imovine. Od OHR-a }e biti zatra`eno da ponudi svoj puni kapacitet kako bi se to pitanje rije{ilo do narednog zasjedanja ujesen. nego pro{le godine. Treba vidjeti i te pomake - kazao je ju~er Incko. Pred PIC-om su govorili lideri {est politi~kih stranaka koje ~ine vlast na dr`avnom nivou Sulejman Tihi} (SDA), Milorad Dodik (SNSD), Dragan ^ovi} (HDZBiH), Haris Silajd`i} (SBiH), Mladen Ivani} (PDP) te Bo`o Ljubi} (HDZ 1990) i premijer BiH Nikola [piri}. Nakon njihovih izlaganja ostavljeno je vrijeme za diskusiju ~lanova PIC-a s predstavnicima BiH. Ve}ina politi~ara pred sje-

Zauzimanje klju~nih pozicija
Opstrukcije iz RS posebno su do{le do izra`aja kada je predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} mjesto direktora Direkcije za evropske integracije (DEI) rezervirao za kandidata iz reda srpskog naroda (Nevenka Savi}). Kako Bo{njaci nisu pristali ustavnu mogu}nost, posljednje dvije godine, ta~nije od dolaska Milorada Dodika na ~elo Vlade manjeg bh. entiteta, opstruiranje klju~nih zakona na dr`avnom nivou postalo je ustaljena praksa. To se pogotovo odnosi na kadar SNSD-a, koji, instruiran strogim uputama „velikog {efa“, ne propu{ta nijednu priliku da sve ~e{}e i drskije blokira zakone klju~ne za napredak na{e zemlje na putu ka EU. Sjednice Dr`avnog parlamenta od Dodikovog dolaska na vlast postale su lakrdija i predstava za naivne. da [piri} nau{trb bo{nja~kog naroda zauzme jo{ jednu klju~nu dr`avnu poziciju kako bi jo{ vi{e blokirao evropski put BiH, nastupio je pravni vakuum zbog kojeg }e se sigurno jo{ dugo ~ekati na izbor novog direktora DEI-ja. svjetlo, prepu{taju}i kolegama iz Doma naroda da ga blokiraju.

Tihi}: Zaustavite hu{ka~ku retoriku
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} kazao je na sjednici UO PIC-a da je politi~ka situacija u BiH slo`ena, s tendencijom daljnjeg pogor{avanja. On je istakao da se svakodnevno nastavlja etni~ko-hu{ka~ka retorika uglavnom iz RS, katkad pra}ena i govorom mr`nje, {to podsje}a na 1992. godinu. - Sada ta retorika prerasta u antidejtonsko djelovanje, zbog ~ega je visoki predstavnik morao posegnuti za bonskim ovlastima i poni{titi neustavne i antidejtonske zaklju~ke Narodne skup{tine RS. Molim vas da zaustavite etni~ko-hu{ka~ku retoriku, jer se u takvim uslovima ne mo`e dogovarati - poru~io je Tihi}. dnicu je iznijela poznate stavove o klju~nim pitanjima te na sastanak do{la sa zakovanim pozicijama.

Izmjene Ustava
Sredinom februara apriori je, bez mogu}nosti amandmanske faze, oboren zakon o oru`ju. Sli~na sudbina zadesila je i zakon o prijevozu opasnih materija, koji poslanici iz RS i danas osporavaju, dok je zakon o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima voljom ve}ine poslanika iz manjeg entiteta krahirao u amandmanskoj fazi. Predstava za {iru publiku pri-

Primjer reforme policije
Ni reforma policije, barem kada se radi o imenovanju nezavisnih tijela policijske strukture u BiH, nije bolje pro{la. Iako je lista kandidata bila utvr|ena, a oni ~ekali samo jo{ formalno imenovanje, srpski delegati iz Rekostrukcija ratnih doga|aja, me|usobne optu`be, tabirenje me|unarodnih presuda, negiranje agresije i genocida, zahtjevi za preispitivanje naziva dr`ave, pozivi na referendum... nametnuti su kao glavne teme svake sjednice zakonodavne vlasti BiH. U samo posljednjih nekoliko mjeseci, zbog kadra SNSD-a, oboreno je nekoliko zakona i dokumenata klju~nih za napredak na{e zemlje na putu ka EU. Sve je po~elo od zakona neophodnih za Doma naroda Du{anka Majki}, Drago Ljubi~i}, Zoran Koprivica i do samog kraja neodlu~ni SDS-ovac Slobodan [araba potrudili su se da utro{eno vrijeme, novac i trud budu ba~eni u vodu. kazana je i kada su srpski delegati u Domu naroda prihvatili, a zatim povukli potpis s Odluke o izmjenama Ustava BiH. Vrhunac licemjerja i igranja strpljenjem naroda bila je posljednja odluka SNSD-ovih ~lanova Doma naroda da obore revidiranu strategiju Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koju su poslanici ove stranke u Predstavni~kom domu podr`ali. Ista sjednica obilje`ena je i odbijanjem delegata iz RS da usvoje dr`avni zakon o fiskaS. RO@AJAC lnim kasama.

Stari stavovi
Dodik je ponovio stav da je vrijeme da OHR bude zatvoren, ali da je svjestan da je to odluka PICa, koji je nazvao „samoprogla{enim organom“. ^ovi}ev HDZBiH saop}io je da }e predsjednik te stranke pred PIC-om iznijeti „svoje vi|enje nastavka napretka na putu potpunog integriranja BiH u EU“ te stavove o rje{avanju prioriteta. Lider SDA Tihi} upozorio je da ukidanje OHR-a mo`e voditi „daljnjem uslo`njavanju situacije“ i da se to ne smije dogoditi prije nego {to budu zavr{ene ustavne promjene. Silajd`i} je pred po~etak zasjedanja kazao da OHR jo{ ne mo`e biti zatvoren, dok su i Ljubi} i Ivani} rekli da ne o~ekuju mnogo od zasjedanja. [piri} je ocijenio da se pred svaku sjednicu PIC-a „stvara atmosfera T. LAZOVI] histerije“.

Dodik i Tihi} na zasjedanju: Poznata stajali{ta

Incko dolazi na sjednicu: Treba (Foto: M. Kadri}) vidjeti i pomake

Nastavak prudskog procesa
Upravni odbor PIC-a imat }e poseban osvrt na situaciju u vezi s prudskim procesom, koji je u ranijem kominikeu bio posebno pohvaljen, ali je sada zaustavljen. Me|unarodna zajednica tra`it }e da taj proces dijaloga bude nastavljen. Na prvom mjestu poziv }e biti upu}en onim liderima koji su po~eli prudski proces, uz otvorena vrata i drugim politi~kim liderima da se priklju~e. Bit }e izra`eno i `aljenje zbog produ`avanja nacionalisti~ke retorike te podr{ka visokom predstavniku za ukidanje antidejtonskih zaklju~aka NSRS.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

5

INTERVJU Pjer Mirel, direktor EK za zapadni Balkan

Ukidanje viza u prvoj polovini 2010. godine
Uvjet da BiH ispuni sve obaveze iz Mape puta BiH kasni za susjedima, ali procjep nije veliki Te{ke posljedice kr{enja CEFTA-e
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Evropska komisija (EK) vrlo je zabrinuta za BiH, posebno nakon udara ekonomske krize, koja je pogor{ala situaciju, ocijenio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ Pjer Mirel (Pierre), direktor za zapadni Balkan u Direkciji za pro{irenje EK. Isti~e da je, iako postoje stalni zastoji, BiH ostvarila odre|eni napredak kada je rije~ o ukidanju viza, koje bi se moglo o~ekivati u prvoj polovini naredne godine. - Imali smo veoma va`an napredak kada su u pitanju vize. To zna~i da, kada ima politi~ke volje, BiH mo`e funkcionirati - ka`e Mirel.

[teta {to je otkazan sastanak u Mostaru
Kako komentirate odluku lidera SDA Sulejmana Tihi}a da prekine u~e{}e u prudskom procesu zbog antidejtonskih izjava i zaklju~aka NSRS?
- Nije moje da komentiram {ta je neko rekao. Kada bismo to radili, imali bismo mjesta za komentiranje cijelo popodne. Bilo je jeste prebacivanje tog obe}anja u konkretne reforme i mjere kako bi zemlja napredovala ka Uniji. [teta je {to je tako. je svakakvih izjava u posljednjih nekoliko sedmica. Dijalog i kompromis jedini su na~in za rje{avanje problema i to je duh Evropske unije. [teta {to je otkazan sastanak politi~kih lidera u Mostaru. Ako nema razgovora, kako }e ljudi graditi povjerenje? ne mora biti velikog procjepa u odnosu na susjede.

Dikli}: Na putu oporavka

Li~nost dana

Bogdan Dikli}

Politi~ka volja
Kako Vi vidite politi~ku situaciju u BiH u vrijeme zasjedanja Vije}a za implementaciju mira (PIC)? Mnogi su skloni te{kim ocjenama i predvi|anjima.
- Treba se vratiti u pro{lu go-

Pripremate izvje{taj o napretku BiH za ovu godinu. Da je sada zavr{en, kakva bi bila ocjena?
- Dajte da sa~ekamo do sredine oktobra da ga zavr{imo. Bilo je nekog napretka. Zakon o zabrani diskriminacije jo{ ~eka i te{ko mi je razumjeti otpor koji ~ujemo. On nije protiv nijedne crkve ili vjere. To je samo prijenos poglavlja EU u

Mo`e li onda BiH imati ukidanje viza ve} po~etkom naredne godine?
- Ako tempo reformi bude odr`an, ako budu usvojeni preostali zakoni, uspostavljena radna grupa za antikorupcioni zakon i

Povratak u `ivot
Pred kamere mogao bi ponovo na snimanju filma Pjera @alice „Tu|a krv“
U ~itavom regionu posljednjih sedmica s velikom pa`njom oslu{kivale su se vijesti o zdravstvenom stanju glumca Bogdana Dikli}a, ~iji je `ivot visio o koncu nakon {to je krajem maja kolabirao tokom pozori{ne predstave u Novom Sadu. Stoga je ljubitelje filmske i teatarske umjetnosti, ali ne samo njih, ju~er obradovala vijest da je Dikli} napustio Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i da se nalazi na putu oporavka. Svi koji poznaju ovog velikog glumca ne sumnjaju da }e se, nakon povratka u `ivot, vrlo brzo vratiti na pozori{ne daske i pred filmske kamere, a to bi se moglo desiti upravo na snimanju novog filma bh. reditelja Pjera @alice „Tu|a krv“, u kojem bi Dikli} trebao igrati jednu od glavnih uloga. Ovaj 56-godi{njak, za kojeg ka`u da je rijetko u glavnim, ali uvijek u nose}im ulogama, ostvario je veliki broj sjajnih rola u teatru, na filmu i televiziji, a itekako je vidljiva njegova veza sa bh. kinematografijom - glumio je u ostvarenjima „Ni~ija zemlja“, „Gori vatra“, „Grbavica“. Nezaboravne su njegove uloge u filmovima i serijama „Grlom u jagode“, „Balkan ekspres“, „Maratonci tr~e po~asni krug“... Dikli} je ro|en 1953. godine u Bjelovaru, gdje je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. Godine 1972. upisuje glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, L. S. R. gdje danas `ivi i radi.

Susret sa premijerima
Mirel je ju~er imao odvojene susrete s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Nikolom [piri}em i premijerom FBiH Mustafom Mujezinovi}em. S njima je, izme|u ostalog, razgovarao o ispunjavanju uvjeta iz stand-by ara`mana sa MMFom i Svjetskom bankom. [piri} je kao prioritet ocijenio zaklju~ivanje tog aran`mana, dok je Mujezinovi} naglasio da }e putem izmjene zakona biti odgovoreno zahtjevima MMF-a koji se ti~u bud`etskih u{teda. izdavanje biometrijskih paso{a po~ne u novembru, nadamo se da }emo biti u situaciji da predlo`imo ukidanje viza u prvoj polovini naredne godine.

Sastanak sa De Kardonom i Haber

Mirel: Te{ka politi~ka situacija

(Foto: F. Fo~o)

EK je protiv Zakona o za{titi doma}e proizvodnje, ali neki u BiH misle da posljedice ne}e biti te{ke koliko }e doma}a proizvodnja profitirati. [ta Vi mislite?
- Posljedice }e biti veoma te{ke. Ako dr`ava potpi{e ugovor i odlu~i ga prekr{iti, to utje~e na njen kredibilitet. Kako }e susjedi ocijeniti kredibilitet BiH ako vi odlu~ite i}i svojim putem bez kori{tenja mehanizma konsultacije koji postoji u CEFTA-i. Ovo }e poskupjeti i uvoz prehrambenih proizvoda. Imat }ete dio stanovni{tva koji se suo~ava s krizom, reformama, a sada }e morati pla}ati vi{u cijenu za neke uvezene prehrambene proizvode.

Tihi}: Oprezno sa zatvaranjem OHR-a
Predsjednik vanje, jer dr`avne SDA Sulejman Tiinstitucije nemahi} u odvojenim ju takve nasastancima s ambdle`nosti - izjavio asadorom Italije u je Tihi}, saBiH Rajmondom op}eno iz SDA. de Kardonom (RaTihi} je ustvrimond de Cardodio da je politi~ka na) i politi~kom situacija u BiH direktoricom njekompleksna, s tema~kog ministar- Tihi} i De Kardona: Zaustaviti ndencijom dastva vanjskih po- antidejtonsko djelovanje ljnjeg uslo`njavaslova Emili Haber zatra`io je da nja. Naglasio je da dijalog i ko~lanice Vije}a za implementaciju mpromis nemaju alternativu, ali mira (PIC) budu oprezne prilikom da prethodno moraju biti stvoredono{enja odluka, posebno o eve- ni uvjeti za nastavak dijaloga. Tintualnom zatvaranju OHR-a. hi} je poru~io da se kona~no mo- Ako bi se to dogodilo prije ra zaustaviti antidejtonsko i antinego {to bh. institucije dobiju bosansko djelovanje. ustavne instrumente da djeluju Tako|er, Tihi} je izrazio uvjefunkcionalno, a ovlasti visokog renje da }e federalni premijer predstavnika budu prenesene na Mustafa Mujezinovi} i Vlada institucije BiH, onda u budu}no- FBiH otkloniti sve prepreke za sti ne bi bilo na~ina da se sprije~i potpisivanje stand-by aran`mana antidejtonsko i neustavno djelo- sa MMF-om.

dinu. Prije potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) s Evropskom unijom svi lideri su tra`ili da potpi{emo Sporazum i govorili su da }e im to pomo}i da imaju pozitivan moment za reforme. Potpisali smo SAA i mi smo imali visoka o~ekivanja, ali nakon nekoliko mjeseci opet smo vidjeli da se procesi usporavaju. Onda je do{ao prudski dogovor i opet smo o~ekivali mnogo. Na`alost, opet smo zaglavljeni i to nije dobro. Taj zastoj posebno nas brine zbog ekonomske situacije i krize koja poga|a ne samo BiH. Situacija je ekstremno zabrinjavaju}a.

konkretan zakon. Na`alost, ~esto zakoni koje je usvojilo Vije}e ministara budu blokirani u Parlamentu BiH. Da postoji predanost ulasku u EU, kroz dijalog bi se ti problemi rje{avali.

Nova poskupljenja
Spomenuli ste napredak na ukidanju viza. Zna~i li to da susti`emo susjede koji su ve} ispunili uvjete za bezvizni re`im?
- BiH je kasnije po~ela raditi na pitanju viza. Mnoge stvari iz Mape puta ustvari su obaveze iz Evropskog partnerstva koje BiH ima od prije nekoliko godina. Zato je BiH iza nekih susjednih zemalja. Biometrijski paso{i testiraju se tek sada, a izdavanje se o~ekuje u novembru. To je vi{e od godinu ka{njenja za drugima. Preporuka za neke zemlje mogla bi biti u julu, ali odluke ne}e biti do novembra, tako da u slu~aju BiH

Kupovat }e onda jeftinije doma}e prehrambene proizvode...
- Ako ih prona|u. Ali, ima onih koji `ele kupiti uvezene. Ne samo to. Ove mjere mogu izazvati kontramjere koje mogu ugroziti va{ izvoz. Na{a reakcija bit }e da tra`imo da BiH odmah ili suspendira taj zakon ili uvjeri susjede da `eli razgovorima i mehanizmima CEFTA-e na}i rje{enje.

Spominjete politi~ku volju. Mislite li da svi politi~ari imaju jednaku politi~ku volju za ulaskom BiH u EU?
- Imamo njihovo sna`no obe}anje i predanost od prije dvije godine. Ono {to ~esto nedosta-

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

mozaik

GENOCID Pripreme za ukop u Poto~arima

U Visoko dopremljene 504 srebreni~ke `rtve
Banja Luka: Osloba|aju}a presuda

Mo`emo o~ekivati da }e ove godine biti ukopano do 530 tijela, ka`e Hod`i}
(Foto: M. Lugi})

Presuda Okru`nog suda Banja Luka

Optu`eni nisu krivi
Biv{i direktor Direkcije za privatizaciju RS Goran [krbi} i njegov zamjenik Milan Kova~evi}, te biv{i predsjednici Komisije za licitaciju Mirjana [inik, Zdenka Dmitrovi}, Vera Te{njak, Slobodanka Gvozden, Slobodanka Mila{inovi}, Jasna Marinkovi} i Dragan Ivanovi} ju~er su pred Okru`nim sudom Banja Luka oslobo|eni optu`bi za zloupotrebu slu`benog polo`aja ili ovla{tenja. Obrazla`u}i presudu sudija @elimir Lepir rekao je da Specijalno tu`ila{tvo RS nije dokazalo nijedan navod iz optu`nice. Advokati tu`enih strana ju~er su naglasili da je ovo odluka hrabrog i nepristrasnog sudije u procesu koji je bio bespotreban i samo je uzaludno potro{eno vrijeme. Iz Specijalnog tu`ila{tva RS, odakle je zbog pristrasnosti svojevremeno zatra`eno izuze}e sudije Lepira, ju~er je najavljena `alba na presudu. Ovo tu`ila{tvo teretilo je devet osoba da su 2002. i 2003. godine metodama licitacija i specijalne licitacije odre|enim osobama omogu}ili kupovinu dr`avnog kapitala u preduze}ima po cijenama ni`im od stvarne vrijednosti i na taj na~in nanijeli ogromnu finansiV. S. jsku {tetu bud`etu RS.

Iz Identifikacionog centra u Tuzli u JKP „Gradska groblja“ Visoko dopremljena su 504 identificirana Srebreni~anina koja }e biti ukopana na 14. godi{njicu genocida. - Osim ova 504, imamo jo{ jedno tijelo koje je ranije identificirano. Do 11. jula mo`e biti identificirano jo{ 20 do 25 osoba. Tako mo`emo o~ekivati da }e ove godine u Poto~arima biti ukopano do 530 tijela - istakao je Asmir Hod`i}, direktor „Gradskih grobalja“. Poslovi u nadle`nosti „Gradskih grobalja“, u vezi s organiziranjem ukopa u Memorijalnom centru, odvijaju se prema planu. Jedino je trajno otvoreno pitanje, nagla{ava Hod`i}, mo`e li vi{e `rtava biti identificirano tokom godine. - Svjedoci smo da se neke stva-

Trojica 14-godi{njaka
Me|u 505 osoba najvi{e je ekshumiranih iz masovnih grobnica na podru~ju Zvornika. Me|u identificiranima nalaze se blizanci 18-godi{njaci Edmir i Elmir (Edhem) Osmanovi}, a i dvije `ene, Hajra (Mustafa) Hurem (1929.) i Hanka (Hasan) Be{lija (1930.). Najstariji je 76godi{nji Nurif (Ramo) Sinanovi}, a najmla|e `rtve su 14-godi{njaci Izudin (Ohran) Malagi}, Saudin (Fehim) Muminovi} i Mahrudin ([a}ir) Ali}. fikacijama - ka`e Hod`i} i dodaje da je sramotno {to se dovoljne koli~ine rezane gra|e za tabute i ukop ne mogu na}i u FBiH, nego N. O. se naru~uju iz RS.

Hod`i}: Potrebne br`e identifikacije

ri rade u posljednji trenutak. Uvijek isti~em da treba intenzivnije raditi na ekshumacijama i identi-

Uspje{an oporavak poznatog glumca

Porodice civilnih `rtava rata iz Prijedora ogor~ene {utnjom

Bogdan Dikli} pu{ten iz bolnice
Lije~enje glumca Bogdana Dikli}a zavr{eno je uspje{no i on je ju~er pu{ten iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i, uz preporuke ljekara i redovne kontrole, oporavak nastavlja kod ku}e. Institut je saop}io da je Dikli}evo zdravstveno stanje sada stabilno, prenio je Tanjug. Nakon mjesec boravka u Institutu u koji je hitno primljen u ve~ernjim satima 31. maja i poslije vi{ednevne borbe za njegov `ivot, lije~enje Dikli}a zavr{eno je uspje{no, pri ~emu su mu sanirane tri `ivotno ugro`avaju}e bolesti, navodi se u saop}enju te zdravstvene ustanove. Napu{taju}i Institut, Dikli} je zahvalio „na nadljudskim naporima i znanju, velikoj brizi, humanosti i ljubaznosti koji su mu pru`eni na Institutu, zamoliv{i da se te njegove rije~i prenesu u saop}enju Instituta.

Za ubijenima niko ne traga
Otvoreno pismo bo{nja~kih i hrvatskih porodica civilnih `rtva rata iz Prijedora kojim su bh. javnost i nadle`ne `eljeli upozoriti da su nezadovoljni procesom identifikacije i tra`enja njihovih najmilijih ostalo je bez odgovora. Na pismo su, prema tvrdnji Sudbina Musi}a, predsjednika Med`lisa Islamske zajednice Prijedor, reagirala samo neka udru`enja i nevladin sektor koji se bavi za{titom ljudskih prava, dok su nijemi ostali oni na ~iju je adresu upu}eno, Institut za tra`enje nestalih, Sud i Tu`ila{tvo BiH, resorni ministri... Prema njegovim rije~ima, ove godine na podru~ju Prijedoru nije ura|ena nijedna ekshumacija. - Uglavnom se potajno rade reekshumacije prouzrokovane pogre{nim identifikacijama. Tako }e ove godine na zajedni~kom ispra}aju u Rizvanovi}ima 20. jula me|u 19 do sada identificiranih `rtava biti ukopani Samir

Dikli}: Lije~enje nastavlja ku}i

Istraga o malverzacijama pri privatizaciji

Porodice nisu dobile odgovor na pismo

„Krivaju“ preuzelo Tu`ila{tvo KS
Federalno tu`ila{tvo istragu o malverzacijama pri privatizaciji zavidovi}ke „Krivaje“ predalo je Tu`ila{tvu Kantona Sarajevo te su 173 o{te}ena radnika uputila pismo glavnom kantonalnom tu`iocu Branku [ljivaru s molbom da se maksimalno anga`ira. Radnici, prema rije~ima njihovog predstavnika Mirsada Buljuba{i}a, tvrde da im se prijavljeni svete tako {to im ne dozvoljavaju da se prijave na biro za zapo{ljavanje niti da dobiju pravi~nu naknadu. - Potra`ivanja, navodno, mo`emo dobiti nakon ste~aja Namje{taja VI, od kojeg je odustala Uprava. I da nije, u me|uvremenu je dopu{teno da se ma{ine iz ovog

Musi} i jo{ nekoliko osoba ~iji su posmrtni ostaci vi{e puta ekshumirani - kazao je Musi}. Apelirao je na sve Prijedor~ane, a posebno kom{ije Srbe

koji imaju bilo kakvih saznanja o tome gdje se nalazi neka od masovnih grobnica, da im pomognu da prona|u tijela vi{e od 1.300 ubijeM. Z. nih.

Mevludin Gurdi} {trajkuje gla|u ispred OHR-a

Tra`i pet miliona dolara „jer je otkrio Karad`i}a“
[ljivar: Pisali mu radnici

pogona izvoze u privatizirani dio „Krivaje“, dok nama nisu upla}ene obaveze, pa ne mo`emo ni na biro A. D`. ka`e Buljuba{i}.

Mevludin Gurdi} iz Ilija{a kod Sarajeva zapo~eo je ju~er {trajk gla|u ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu, tra`e}i da mu isplate nagradu od pet miliona dolara. On, naime, tvrdi da je „otkrio la`ni identitet Radovana Karad`i}a i doveo do njegovog hap{enja“. Ka`e da je to u~inio pomo}u

posebnih mo}i kojima je nagra|en, te da u kratkom roku mo`e locirati i Ratka Mladi}a. Iz OHR-a nisu `eljeli komentirati ove tvrdnje i sam {trajk, ve} su samo kazali da oni ne ispla}uju ovakve nagrade i da nisu prava adresa za ovaj vid protesta. U MUP-u Kantona Sarajevo nisu bili upoznati s ovim slu~ajem. G. M.

Gurdi}: Tvrdi da ima nadnaravne mo}i (Foto: F. Fo~o)

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Vesna Pusi}

ZDRAVSTVO Projekt porodi~ne medicine u FBiH

Postoji stotinu mogu}nosti
- Niko u Hrvatskoj ne bi ozbiljno pomislio da bi se bilo kakav teritorij davao. Kada bi to nekome i palo na pamet, na referendumu bi za ulazak u EU bilo nula glasova. No, mislim da postoji stotinu mogu}nosti izme|u toga da Sloveniji ne damo ni{ta i toga da im damo teriPusi}: Niko ne torij. (Predsjednica Nacionalnog odbora za pra}enje
da teritorij pregovora sa EU za „Jutarnji list“)

Kako jo{ vi{e smanjiti gu`ve u ambulantama
Svjetska banka i vlade u FBiH u obnovu ambulanti ulo`ili 13,5 miliona maraka
Projekt porodi~ne medicine u Federaciji BiH provodi se na zadovoljavaju}i na~in, ali se u tom segmentu treba mnogo vi{e raditi kako bi zdravstvena za{tita bila jo{ bolja, kazao je ju~er ministar zdravstva FBiH Safet Omerovi} na konferenciji o implementaciji tog projekta odr`anoj u Sarajevu. - U~inili smo sve da ovda{nji medicinski fakulteti i katedre porodi~ne medicine preuzmu edukaciju kadra i ona }e startati po~etkom naredne godine - rekao je Omerovi}. Predsjednica Udru`enja ljekara porodi~ne medicine u FBiH Melida Hasanagi} smatra da je BiH u edukaciji ljekara porodi~ne medicine oti{la korak dalje od zemalja u okru`enju. No, dodala je da je projekt u fazi kad ne{to treba mijenjati kako bi se smanjile gu`ve u ambulantama. - Prema standardima, na 2.000 stanovnika dolazi jedan ljekar i jedna do dvije medici-

Andrija Popovi}

Liberali trebaju ovoj zemlji
- Jedino obja{njenje za lo{ izborni rezultat je da su tradicionalni liberalni glasa~i apstinirali, ali i da su sada shvatili kako liberali trebaju ovoj zemlji i da bez nas nema druga~ije i ~asnije Crne Gore za koju su se i oni borili. Na`alost, ova anketa mo`e samo da nas ohrabri jer Popovi}: Lo{ }emo do narednih izbora biti van Parlamenta, ali }emo i izborni rezultat tako ukazivati na sve devijacije u na{em dru{tvu.
(Predsjednik Liberalne partije Crne Gore za podgori~ke „Vijesti“)

Svetlana Broz

Danas nema harizmati~nih osoba
- Problem na{ih prostora je i u tome {to na{i ljudi imaju potrebu za harizmati~nim osobama. One se nekada de{avaju, a nekada ih nema. Ono {to je po meni reBroz: Realnost alnost dana{nje Evrope nisu harizmati~ne osobe nego Evrope dobri slu`benici, odani i predani svom poslu.
(Direktorica organizacije „Gariwo“ za „Dnevni list“)

[ta ka`u u narodu
S konferencije: Na 2.000 gra|ana jedan ljekar

033/281-393 redakcija@avaz.ba

nske sestre. Nismo dostigli taj standard. U mostarskoj bolnici „Dr. Safet Muji}“ nijedan ljekar nema manje od 2.500 pacijenata, a neki ih imaju i po 4.000 - kaza-

la je Hasanagi}. Putem Svjetske banke i vlada u FBiH u obnovu ambulanti porodi~ne medicine ulo`eno je 13,5 miliona maraka. E. Ha.

Penzioneri su umorni od pri~a bit }e penzija, ne}e biti penzija
- Mi, penzioneri, umorni smo od pri~a koje se ponavljaju svaki mjesec bit }e novca za isplatu penzija, ne}e biti novca za isplatu penzija. Stvorili su nam takav osje}aj kao da nam oni iz svog d`epa daju „crkavicu“ koju smo po{teno zaradili rade}i 40 godina za ovu dr`avu. (^italac T. H. iz Biha}a)

Upozorenje iz Klini~kog centra

Vremenska prognoza

30. 6. 2009.

U Sarajevu vlada najezda krpelja
U glavnom gradu BiH vlada najezda krpelja, tvrde na Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, a do tog zaklju~ka do{li su nakon {to su im se brojni gra|ani obratili zbog ugriza ovih `ivotinja. - Ne znam kakva je situacija u drugim kantonima, ali je kod nas na Klinici za urgentnu medicinu zabrinjavaju}i broj ljudi zatra`io pomo}. [to je najgore, ljudi sami vade krpelje pa izazovu te`e situacije i komplikacije. Kako do toga ne bi dolazilo, apeliramo na gra|ane da sami ne vade krpelje ve} da odmah potra`e ljekarsku pomo} - ka`e portparol KCUS-a Biljana Jandri}. Prema njenim rije~ima, u posljednja dva mjeseca svakodnevno zbog krpelja dolazi od 10 do 12 gra|ana me|u kojima najvi{e ima djece. Jandri} isti~e da je i ranijih godina bilo takvih slu~ajeva, ali niE. Ha. kada u ovolikom obimu.
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano

BIHA] 25 26

BANJA LUKA BR^KO 25

Ugriz krpelja zahtijeva ljekarsku pomo}

VRIJEME DANAS

Donacija Dru{tva „Ilirika“

TUZLA 25 LIVNO 21 ZENICA 25
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Petnaest ra~unara Pedijatrijskoj klinici
Nedim [a}iragi}, direktor Dru{tva za upravljanje investicijskim fondovima „Ilirika“ Sarajevo, i Adnan Medo{evi}, direktor sarajevske agencije „Ba Brand“, uru~ili su ju~er donaciju od 15 ra~unara Pedijatrijskoj klinici na Jezeru. Kako nam je rekao Medo{evi}, ra~unare je poklonila „Ilirika“, a do kraja godine planiraju jo{ ovakvih donacija. - Oni su na{i klijenti i javili su se kako bi dali svoj doprinos Pedijatriji i budu}em porodili{tu na Jezeru. Bili su spremni izdvojiti 6.000 KM i u prvoj fazi donirati 15 ra~unara. Spremni su nastaviti s donacijama zavisno od toga {ta bude potrebno Pedijatriji i porodili{tu - ka`e Medo{evi}. Donaciju je preuzela {efica Pedijatrijske klinike Senka DinareE. Ha. vi}.

Prete`no obla~no

SARAJEVO

23 U BiH }e biti umjereno do prete`no obla~no vrijeme, ponegdje s ki{om ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab, u BoMOSTAR 26 sni sjeverni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 NEUM do 21, a najvi{a dnevna od 21 do 30 26 stepeni.

GORA@DE 23

UTORAK
30. 6. 2009.

SRIJEDA
1. 7. 2009.

^ETVRTAK
2. 7. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 130C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

od 12 C do 22 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 120C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

od 210C do 300C

od 220C do 300C

od 220C do 300C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nastavlja se razdoblje relativno nepovoljnih biometeorolo{kih prilika, {to }e najvi{e djelovati na raspolo`enje ve}ine ljudi. Osobe sa psiho smetnjama mogle bi imati povremenih pote{ko}a poput glavobolje, nervoze i nesanice. Astmati~ari bi trebali biti oprezniji u jutarnjim satima, zbog ve}eg sadr`aja vlage u zraku. Ne{to ugodnije bit }e u Hercegovini, ponajvi{e zbog sun~anih intervala.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.07 Zalazak 20.33

30. 6. 2009.
Izlazak 14.16 Zalazak 0.17

Dinarevi} sa [a}iragi}em

Brzo - kratko
Susret premijera i potpredsjednika FBiH

8
DRAMA Biv{i radnici okupili se u Br~kom

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

teme

Kebina puna podr{ka Mujezinovi}u
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} susreo se ju~er u zgradi Vlade s potpredsjednikom FBiH Mirsadom Kebom, s kojim je razgovarao o aktuelnoj situaciji i programskim zadacima Vlade FBiH u narednom periodu. Kako je saop}eno iz Vlade FBiH, Kebo je dao punu podr{ku radu i planiranim aktivnostima Vlade, usmjerenim na stabilizaciju fina- Sarajevo: Kebo i Mujezinovi} nsijskih i ekonomskih prilika u FBiH.

Policija sprije~ila upad u Vladu
Protesti radnika otpu{tenih 1992. prerasli u incident Mnogi tvrde da je policija brutalno prekora~ila svoje ovlasti
Vi{e od 500 biv{ih radnika iz svih nekada{njih proizvodnih preduze}a u Br~kom, koji su otpu{teni s posla 1992. godine, ju~er je ponovo iza{lo na proteste pred zgradu Vlade Distrikta, tra`e}i uvezivanje radnog sta`a i isplatu otpremnina u iznosu od 8.000 KM. No, mirne demonstracije prerasle su u pravu dramu kada su radnici nasilu poku{ali u}i u zgradu Vlade, oko koje su bile raspore|ene jake policijske snage. Policajci su poku{aj demonstranata osujetili, a desetine ljudi optu`ile su policiju za brutalnost i nepotrebnu upotrebu prekomjerne sile. - Kada smo poku{ali u}i u zgradu Vlade, policajac ~ije ime ne znam, ali bih ga mogao prepoznati, po~eo je psovati. Govorio je: J..o vas onaj ko vas je doveo, j..o vam on mater. Poku{ao me udariti, ali sam postavio ruku i odbranio se kazao nam je Suljo Ibrahimovi}. I Mevla Kombi} tvrdi da je na svojoj ko`i osjetila brutalnost policajaca, koji su je, kako ka`e, toliko jako odgurnuli da je pala na stepeKombi}: Zadobila povrede

Federalni zavod za zapo{ljavanje

Poslodavci u maju tra`ili 1.505 radnika
Poslodavci su u maju ove godine putem javnih slu`bi za zapo{ljavanje u FBiH iskazali potrebu za zapo{ljavanjem 1.505 osoba, {to je u pore|enju s prethodnim mjesecom pove}anje za 16 osoba, saop}eno je iz Federalnog zavoda za zapo{ljavanje. Krajem istog mjeseca ove godine na evidencijama slu`bi za zapo{ljavanje u FBiH bilo je registrirano 341.911 nezaposlenih osoba, {to je u odnosu na april smanjenje za 1.540.

Nakon ostavke Milenka Vo~ki}a

Vladimir Bili} imenovan za direktora BHT 1
Menad`ment BHRT, u skladu s internim zakonskim aktima, na mjesto direktora BHT 1 imenovao Vladimira Bili}a. Na prijedlog menad`menta, Upravni odbor BHRT dao je saglasnost za imenovanje Bili}a, nakon {to je dosada{nji direktor BHT 1 Milenko Vo~ki} podnio neopozivu ostavku, javila je Fena. Bili} je ro|en 27. aprila 1953. godine u Sarajevu, dugogodi{nji je novinar, ureBili}: Dugogodi{nji novinar dnik i medijski menad`er.

Trenutak kada su demonstranti poku{ali u}i u Vladu

(Foto: M. N. Dragi~evi})

Izmjene u HSS-NHI Br~ko

Ivan Krndelj novi predsjednik
Na prvoj Izbornoj skup{tini Organizacije HSS-NHI za Br~ko Distrikt za predsjednika je izabran Ivan Krndelj, za dopredsjednike Ivica Agelji}, Petar Vrhovac, Pejo Mende{ i Filip Filipovi}, a za glavnog sekretara Ivo An|elovi}, javila je Fena.

nicama i zadobila lak{e povrede po cijelom tijelu. Pred okupljene demonstrante ne{to kasnije iza{ao je dogradona~elnik Distrikta Anto Domi}, koji je kazao da je Vlada zauzela stav da se treba na}i mogu}nost povezivanja sta`a za one osobe za

koje se to mo`e u~initi. Istakao je da bi o tom pitanju trebali raspravljati poslanici Skup{tine Distrikta. Predstavnici radnika najavili su da }e se svakog dana okupljati ispred zgrade Vlade do ispunjenja njihovih zahtjeva. E. RA@ANICA

Nastavljeni protesti upozorenja u FBiH

Parlamentarni izbori u Albaniji

Vladaju}e demokrate u tijesnoj prednosti
Nakon prebrojane petine glasa~kih listi}a, na parlamentarnim izborima u Albaniji u tijesnoj prednosti je vladaju}a Demokratska partija premijera Salija Beri{e, {to potvr|uje rezultate anketa koji su pokazali pobjedu njegove stranke. Posmatra~i iz Evropske unije „{krto“ su pohvalili albanske izbore, za koje su mnogi mi{ljenja da su klju~ni u `eljama ove balkanske dr`ave da po- Beri{a: Prebrojana petina listi}a stane ~lanica Evropske unije. Ipak, glavni rival Beri{inih demokrata, gradona~elnik Tirane i lider socijalista Edi Rama najavio je `albu na nekoliko neregularnosti na sedmim izborima otkako je u Albaniji propao komunisti~ki re`im devedesetih godina pro{log stolje}a.

Poslodavci ometaju {trajkove
U Domu zdravlja i Op}ini Stari Grad u Sarajevu ~ine sve da gra|ani ne osjete {trajk
[trajkovi upozorenja radnika u {kolstvu, zdravstvu, upravi {irom Federacije BiH i ju~er su nastavljeni obustavama rada od 10 do 12 sati. Kako nam je potvrdio Salih Kru{~ica, predsjednik Koordinacije granskih sindikata bud`etskih korisnika Saveza samostalnih sindikata BiH, pojedini poslodavci poku{avali su opstruirati {trajk. - Nigdje nema zvani~ne pismene zabrane, poslodavci to mudro izbjegavaju, ali ima utjecaja na povjerenike. Konkretan slu~aj je u Zavodu za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo - kazao nam je Kru{~ica. Ovaj, ali i slu~aj pojedinih {kola u kojima se tako|er poku{ava omesti {trajk, poznat je i Edhemu Biberu, predsjedniku Saveza samostalnih sindikata BiH. - Vi{e informacija imat }emo sutra (danas) nakon sjednice Glavnog odbora - rekao nam je Biber. U institucijama koje smo ju~er obi{li u Sarajevu nezadovoljstvo gra|ana nije se dalo primijetiti, kao prvog dana {trajka. - Imamo podr{ku gra|ana, a i mi se trudimo svakome iza}i ususret, pogotovo ako se radi o invalidima - kazao nam je Adil Alji}, pre-

Decertificirani policajci RS

Zatra`ena pomo} entiteta
Predstavnici Udru`enja decertificiranih policajaca RS uputili su zahtjeve za prijem njihove delegacije kod predsjednika Narodne skup{tine i Vlade, te ministra unutra{njih poslova RS. Udru`enje apelira na najodgovornije predstavnike vlasti RS da „svojim anga`iranjem i krajnje ozbiljno doprinesu kona~nom rje{enju ovog problema, koji polako prelazi u agoniju o{te}enih biv{ih pripadnika MUP-a RS i njihovih porodica“. - Planiramo intenzivirati aktivnosti zajedno s predstavnicima Federalnog udru`enja decertificiranih policajaca prema svim bitnim institucijama u BiH - poru~uju predstavnici Udru`enja decertificiranih policajaca RS.

Dom zdravlja Stari Grad: De`ure ljekara i u vrijeme protesta

Deklaracija o polo`aju Bo{njaka u Srbiji

Potpunija nacionalna zastupljenost
Bo{nja~ko nacionalno vije}e (BNV) usvojilo je Deklaraciju o polo`aju sand`a~kih Bo{njaka kojom se od Srbije, izme|u ostalog, tra`i potpunije ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti, ve}a zastupljenost u organima vlasti i ozvani~avanje bosanskog jezika. - Radi realizacije prava sand`a~kih Bo{njaka, neophodno je stvoriti uvjete, ustavne i zakonske, da u procesu decentralizacije i regionalizacije, odnosno nove teritorijalne organizacije Srbije, op}ine Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Nova Varo{, Prijepolje i Priboj budu u sastavu jednog regiona - navedeno je u Deklaraciji, prenio je Tanjug.

dsjednik Sindikata op}ine Stari Grad. Isti~e da se uposlenici ~ije interese zastupa zala`u da interventnim zakonom ne budu smanjene pla}e, nego da se {tedi na beneficijama koje imaju predstavnici vlasti. - Nau{trb toga nekome ko izdr`ava porodicu ho}e da umanje

Obezvrije|en rad medicinara
- Trebamo biti pla}eni onoliko koliko vrijedimo. Zdravstveni radnici se sada nalaze na najni`oj skali `ivotnog standarda. Ne bi se trebali igrati s na{om i egzistencijom na{e djece - kazao nam je Ferid Selmanovi}, uposlenik Zavoda za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva.

pla}u za deset posto. Od 250 uposlenika, kod nas je 150 `ena, a 100 njih imaju mu`eve, demobilisane borce, koji ne rade. To je udar na bora~ku populaciju - ka`e Alji}. Medicinari Doma zdravlja Stari Grad obustavili su rad, ali su se trudili da pacijenti to ne osjete. - Pred zgradu izlazimo od 10 do 10.30 sati, s tim da na svakom spratu ostaje po jedan ljekar kako bi bio na raspolaganju pacijentima kojima je potrebna hitna pomo}. Pacijenti su solidarni s nama - rekla nam je Aida Sad`ak, predstavnica Sindikata Doma zdravlja. Studenti Filozofskog fakulteta kazali su nam da slu`be rade i u vrB. TURKOVI] ijeme {trajka.

teme

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

9

INVALIDNINE Federalni premijer obratio se Skup{tini Saveza

Bez naknada ostaje 25.000 RVI
Primanja }emo im ukinuti na mjesec dok ih ne provjerimo, poru~io Mujezinovi} Ako propadne stand-by aran`man, bud`etska izdvajanja manja i do 40 posto
S Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) dogovorili smo da 335 miliona maraka, koliko se izdvaja za bora~ke naknade, bude smanjeno za deset posto, ali da se pojedina~ne invalidnine ne umanjuju. Novac koji nedostaje namirit }emo revizijom korisnika koji su pravo na naknadu ostvarili nakon 2004. godine, izjavio je na ju~era{njoj Skup{tini Saveza ratnih vojnih invalida BiH u Sarajevu federalni premijer Mustafa Mujezinovi}. Potcrtao je da je rok da se to uradi 120 dana.
Sarajevo: S pres-konferencije
(Foto: S. Jordamovi})

Zahtjev Stranke za BiH

Smanjiti javnu potro{nju
Stranka za BiH smatra da je potrebno hitno ispuniti uvjete da bi BiH dobila stand-by aran`man sa MMF-om te pove}ati udio javnih investicija i smanjiti javne rashode radi ubla`avanja te{ke ekonomske i socijalne situacije u zemlji. Poslanik SBiH u Predstavni~kom domu BiH Azra Had`iahmetovi} ju~er je u Sarajevu na preskonferenciji najavila da }e predstavnici ove stranke u parlamentima BiH i entiteta pokrenuti inicijative za dono{enje novih i izmjenu postoje}ih zakona kojima bi se osiguralo da sistem pla}a prati ekonomsku situaciju u zemlji, javila je Srna. - Ukidanjem poslani~kog pau{ala i naknada za rad u komisijama u Parlametu BiH godi{nje bi se u{tedjelo 850.000 KM. U{tede su mogu}e i u FBiH - rekla je Had`iahmetovi}, a kao primjer navela je ograni~avanje pla}a direktora na pet prosje~nih, odnosno na 4.000 KM.

Dupli korisnici
- Prema nekim procjenama, takvih RVI ima oko 25.000 i njima }emo ukinuti primanja na mjesec dok ih ne provjerimo - poru~io je Mujezinovi}. Skup{tini su prisustvovali i Haris Silajd`i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, Zahid Crnki}, federalni ministar za pitanja boraca, i Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma FBiH. Mujezinovi} je kazao da je FBiH dobro zaglibila i da nema ~arobni {tapi} kojim bi bili rije{eni nagomilani problemi, jer 40 posto bruto nacionalog dohotka godi{nje odlazi na javnu potro{nju. - Osnovni problem je {to me|u vama ima onih kojima tu nije mjesto i koji tro{e va{e pare. Svjetska banka tra`i da se ukinu i

Iz banjalu~ke Robne ku}e
Sa Skup{tine: Za naknade 10 posto manje novca
(Foto: N. Bo`ovi})

naknade za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja. Moramo na~in na~in kako to da uradimo. Posebnu pa`nju moramo obratiti na duple korisnike i provjeru okolnosti pogibije ili ranjavanja. Ako nam propadne stand-by aran`man, sva bud`etska izdvajanja smanjit }emo za 30 do 40 posto poru~io je Mujezinovi}. Ne preciziraju}i ho}e li biti ukinute naknade demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti, kazao je da }e Razvojna ba-

nka FBiH izdvojiti izme|u dva i tri miliona KM za njihovo kreditiranje. Potcrtao je i da }e biti provedena revizija uposlenih u administraciji te da }e znatno biti smanjene naknade za rad u upravnim odborima firmi s ve}inskim dr`avnim vlasni{tvom.

Radnici „Boske“ opet iznevjereni
Sindikat banjalu~ke Robne ku}e „Boska“ najavio je da }e mirni protesti radnika ovog preduze}a sutra prerasti u generalni {trajk. - Od Vlade RS i novog vlasnika zahtijevat }emo isplatu svih dugovanja, 24 neispla}ene pla}e i isto toliko toplih obroka, te povezivanje radnog sta`a i uplatu socijalnog osiguranja - rekla je za „Avaz“ Branka Gosti}, predsjednica Sindikata „Boske“. Radnici „Boske“ ka`u da vi{e nemaju strpljenja i da su se na ovaj potez odlu~ili nakon {to im je Vlada od pet obe}anih isplatila samo dvije pla}e. Me|utim, ba{ po dvije pla}e, podignute kao pozajmice, radnici su dugovali Komercijalnoj banci ~iji su komitenti, tako da od jednokratne pomo}i nisu vidjeli ni marku. Od isplate preostale tri pla}e, koje je vlast najavila, kao vid interventne pomo}i, dok novi vlasnik ne u|e u posjed objekta, ostalo je samo obe}anje. Iako su najavili, radnike nisu posjetili predstavnici novog vlasnika srbijanskog konzorcija „Delta Zekstra“. @. R.

Vojni penzioneri
Tokom rasprave ve}ina delegata naglasila je da ne}e pristati na smanjenje naknada, jer one „ne}e biti smanjene za deset, nego za 23,47 posto“. - Zaklju~io sam da smo premijeru mi najve}i problem. Za{to niko ne ka`e da za 16.000 vojnih penzionera godi{nje bude izdvojeno 180 miliona KM, a za 54.000 RVI 119 miliona - kazao je Ekrem Mulad`ija, predsjednik Saveza RVI Srednjobosanskog kantoA. DEDAJI] na.

Osam zaklju~aka
Skup{tina Saveza usvojila je osam zaklju~aka u kojima se, izme|u ostalog, ka`e da se ne smiju dirati prava korisnika naknada, bez obzira na rezultate revizije. Tako|er, ne prihvata se kontrola stradalnika rata koja ima za cilj smanjenje broja korisnika. Zatra`eno je da do kraja godine broj uposlenih u organima uprave bude smanjen za najmanje 20 posto i najavljeno je dono{enje odluka koje }e za{tititi prava RVI.

Nakon tromjese~ne pauze

Radnici ’Feroelektra’ opet po~inju {trajk
Predsjednik Sindikata u novcu. Veliki broj na{ih „Feroelektra“ Emin Kadi} radnika, ~lanova Sindikata, potvrdio je ju~er za „Dnevni ne}e i nisu uzeli te robne boavaz“ da }e radnici ove konove. Sada ta dugovanja mpanije najvjerovatnije poiznose oko 1.500 KM po svnovo pokrenuti {trajk prekiakom radniku - rekao je Kanut krajem marta ove godidi}. ne. Kadi} je objasnio da }e On je naveo da su radni{trajk ponovo po~eti zato {to ci „Feroelektra“ u dva navrmenad`ment „Feroelektra“ Kadi}: Ispuniti ata razgovarali s ministrom nije ispo{tovao sve obaveze obaveze trgovine FBiH Desnicom preuzete martovskim sporazumom Radivojevi}em i direktorom Uprasa Sindikatom, kada je prekinut ve za inspekcijske poslove FBiH {trajk koji je trajao ~ak 150 dana. Ibrahimom Tirkom te da su im - Nisu ispla}eni topli obroci od upravo oni potvrdili da Uprava januara ove godine do danas. Upra- „Feroelektra“ mora ispo{tovati spova firme tra`i da na{i ljudi po svaku razum u kojem je nazna~eno da tocijenu primaju tople obroke u obli- ple obroke treba ispla}ivati u noku robe u Selimovi}evom „Mimsu“ vcu. Tako|er, naveo je, radnicima i „Merkuru“, odnosno „Robotu“, nije ispla}ena naknada za prijevoz F. V. umjesto da nam topli obrok isplate od februara ove godine.

Reakcije na ukidanje primanja RVI i dobitnika ratnih priznanja

Barun: Dirnuto je u pravo Hrvata
Ne}emo ih se odre}i po cijenu svega, poru~uje Ra|o
Predstavnici bora~kih udru`enja o{tro su reagirali na najavu federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a da }e ukinuti naknade za 25.000 ratnih vojnih invalida koji su to pravo ostvarili nakon 2004. godine. Naime, Zakon o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica FBiH stupio je na snagu 2004. godine, ali su prije toga porodice {ehida i poginulih branitelja te RVI Armije RBiH i HVO-a ostvarili pravo na naknadu po dva rje{enja. Kada je Zakon stupio na snagu, porodice poginulih branitelja i RVI HVO-a pravo na naknade po~ele su ostvarivati nakon 2005. risnika. Ako se na{e naknade ukinu, dirnuto je u pravo Hrvata poru~io je An|elko Barun, predsjednik HVIDR-e. Mujezinovi} je kazao i da je Svjetska banka zatra`ila ukidanje naknada dobitnicima najvi{ih ratnih priznanja jer nigdje u svijetu nov~anu naknadu ne ostvaruje ova populacija. - Ovo je skandalozno. To su gluposti, jer ameri~ka i francuska vojska to pravo imaju. Nov~anih naknada nikada se ne}emo odre}i po cijenu svega - isti~e D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priAz. D. znanja.
Barun: Neka ih je sram Ra|o: Skandalozna najava

Spec
SARAJEVO - Udru`enje gra|ana ‘’Za{to ne’’ ju~er je predstavilo kampanju za uvo|enje direktne demokratije u Ustav BiH pod nazivom ’’Ne zaUSTAVljajte nas’’, kojom se tra`i omogu}avanje gra|anima BiH da direktno utje~u na donosioce odluka i da sami donose odluke o svojoj sudbini, a ne samo da u~estvuju na izborima, javila je Srna.

- Razo~aran sam. Neka ih je sram. To ukidanje mogu staviti ma~ku o rep. Sada nam je do{ao jak Bo{njak da dira prava Hrvata. Nismo protiv revizije, ali svih ko-

10

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

teme

BIOMETRIJA [ta gra|anima BiH donose novi paso{i

Bez maltretiranja s rodnim listovima i dr`avljanstvima
D`amija u Me|urje~ju: Nekada vo|ena kao ku}a

Odgovor Udru`enju „Sinan-pa{a Sijer~i}“

Iz Agencije za identifikacione dokumente BiH tvrde da }e sistem biti jeftiniji, br`i i sigurniji Provjere se obavljaju automatski u mati~nim uredima
Nadle`ne slu`be MUP-ova u BiH od sutra pa do ponedjeljka, 6. jula, ne}e primati zahtjeve za izdavanje li~nih karata, voza~kih dozvola i putnih isprava. Tako|er, u tom periodu ne}e biti mogu}e registrirati motorno vozilo, dok }e gra|anima biti omogu}eno da preuzmu ve} izra|ene dokumente.

U ^ajni~u vra}ena sva vakufska imovina
Predsjednik ~ajni~ke Mjesne zajednice Me|urje~je Hajrudin Dizdarevi} uputio je Rijasetu i Saboru Islamske zajednice u BiH, Vakufskoj direkciji i muftijstvima pismo u kojem upozorava da prilikom nedavnog avionskog snimanja op}ine nijedna vakufska parcela nije obilje`ena, niti upisana na ime stvarnog vlasnika. Istovremeno, kako prenosi Fena, Udru`enje za o~uvanje prirodne i civilizacijske ba{tine „Sinanpa{a Sijer~i}“ iz Gora`da optu`ilo je institucije IZBiH da nisu ni{ta poduzele na povratu vakufske imovine u jugoisto~noj Bosni, a predsjednika Med`lisa IZ ^ajni~e i muftiju gora`danskog da su dozvolili da se d`amija u Me|urje~ju izbri{e iz katastra. - Upozoravamo vas da, ako ne poduzmete sve mjere da budu vra}eni i za{ti}eni vakufi, bit }emo prisiljeni protiv IZBiH i Vakufske direkcije podnijeti krivi~ne prijave kod svih nadle`nih doma}ih i me|unarodnih sudova - navodi se u pismu. Predsjednik Med`lisa [a}ir Ra{~i} za „Avaz“ ka`e da }e IZ,

Muftija bez komentara
Muftija Hamed ef. Efendi} nije `elio komentirati navode iz pisma, uz obrazlo`enje da ne `eli odgovarati „na gluposti koje pi{u ljudi koji sjede u Sarajevu i nikada se nisu pojavili u prostorijama IZ“. nakon avionskog snimanja op}ine, raspolagati sa 30 posto vi{e imovine nego ranije. - ^ajni~e je jedna od rijetkih op}ina u BiH u kojima je stoprocentno vra}ena vakufska imovina. Od 1953., kada je ra|en premjer, bile su samo dvije upisane d`amije u ^ajni~u, dok su ostale vo|ene kao ku}e. Takav je slu~aj i sa d`amijom u Me|urje~ju. Ovo nam je snimanje omogu}ilo da to ispravimo - ka`e Ra{~i}. On dodaje da je nekada u ovom gradu bilo mnogo vi{e vakufske imovine, ali je Med`lis tra`io povrat imovine koja je na spisku Vakufske direkcije. Al. B.

Popunjavanje obrasca
Razlog ovog zastoja pri izdavanju li~nih dokumenata jeste testiranje novog sistema za izdavanje biometrijskih putnih isprava i uvo|enje novog sistema za evidenciju JMB, prebivali{ta i boravi{ta gra|ana, kao i voza~kih dozvola. Iz Agencije za identifikacione dokumente BiH zamolili su gra|ane za strpljenje. Prema rije~ima portparola ove agencije Amile Opardije, uvezivanje mati~nih ureda s centralnom evidencijom gra|anima }e znatno olak{ati va|enje li~nih i putnih isprava. To zna~i da osoba prilikom va|enja biometrijskih dokumenata vi{e ne}e morati odlaziti u mjesto ro|enja kako bi dobila rodni list. - Biometrijski sistem gra|anima }e znatno u{tedjeti vrijeme i novac. Vi{e ne}e imati potrebe da pla}aju uvjerenje o dr`avljanstvu,

Biometrijski paso{i trebali bi pojednostaviti proceduru

rodni list i ostalu papirologiju, ali ni da pla}aju karte i gorivo kako bi u op}ini u kojoj su ro|eni dobili potrebnu dokumentaciju. Bit }e dovoljno da popune obrazac, a nadle`ne slu`be podatke }e dobiti elektronskim putem - poja{njava Opardija. Onaj ko bude tra`io izdavanje paso{a, du`an je u zahtjevu, izme|u ostalog, dati i podatke o mjestu i op}ini u kojoj je upisan u mati~nu knjigu ro|enih i ma-

ti~nu knjigu dr`avljana BiH. Njegove navode automatski }e provjeravati slu`be MUP-a u mati~nim uredima, a rok za to je tri dana od dana dobivanja zahtjeva, izuzev u urgentnim slu~ajevima, kada }e se provjere obavljati odmah tokom radnog vremena.

Otisci prstiju
Otisci prstiju, i to lijevog i desnog ka`iprsta te lijevog i desnog palca, uzimat }e se skenerom. Potpis }e se davati na digitaliziranoj tabli i on mora biti ~itak, ispisan pisanim slovima i vjeran originalu. Ako je osoba nepismena ili uzimanje potpisa nije mogu}e iz drugih objektivnih razloga, na obrascu putne isprave mjesto za potpis ostaje prazno, a slu`beno lice na pole|ini zahtjeva navodi razloge nemogu}nosti uzimanja potpisa, {to potvr|uje svojim potpisom. Uzimanje otisaka prstiju i potpisa za djecu do sedam godina starosti ne}e biti potrebno.
S. RO@AJAC

Savremene fotografije
Pri podno{enju zahtjeva za izdavanje paso{a, gra|ani }e biti fotografirani, kao i do sada prilikom izdavanja CIPS-ovih li~nih karata. Prilikom fotografiranja morat }e gledati u digitalnu kameru, {irom otvorenih o~iju i bez obojenih so~iva. Fotografije }e, kako saznajemo, morati ispunjavati standarde Me|unarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO), {to zna~i da bi trebale biti znatno kvalitetnije nego dosada{nje za li~nu kartu. Pokrivala za glavu ne}e biti dozvoljena, osim iz religijskih razloga, ali karakteristike lica od po~etka brade do vrha ~ela, kao i obje ivice lica, morat }e se jasno vidjeti na fotografijama.

Raskol stranke u Novom Sarajevu

Raspu{tena Op}inska organizacija SDP-a
Predsjedni{tvo SDP-a BiH raspustilo je preksino} Op}insku organizaciju (OO) ove stranke u Novom Sarajevu, na ~ijem je ~elu do sada bila Arijana Talovi}. Dok ne bude formiran novi odbor, za povjerenika je imenovan Miroslav Misita. - Predsjedni{tvo SDP-a BiH donijelo je odluku o raspu{tanju OO zbog poreme}aja u radu, naru{enih me|uljudskih odnosa, razila`enja u mi{ljenju izme|u Odbora i vrha stranke te zato {to nije do kraja ispo{tovana procedura za kandidiranje novog rukovodstva. Sve to skupa naru{ilo je jedinstvo OO. Da to ne bi i{lo dalje, raspu{tanje organizacije je jedan od postupaka, ali nakon ovoga se mogu brzo obaviti novi izbori - rekao je ju~er Misita za na{ list te dodao da niko od ~lanova nije istupio iz SDP-a. Misita je naglasio kako je on, kao povjerenik, zadu`en da {to prije sazove op}insku konferenciju stranke kako bi izabrali novo rukovodstvo „jer je ovom svakaN. P . ko bio kraj“.

TIBiH tra`i utvr|ivanje sukoba interesa

Prijava protiv Dodika zbog kredita sinu
„Transparency International BiH“ (TIBiH) podnio je prijavu Komisiji za utvr|ivanje sukoba interesa u organima vlasti RS protiv premijera Milorada Dodika. Navodi se da je Dodik, osim toga {to je premijer RS, ujedno i predsjednik Kreditnog odbora skup{tine akcionara Investicionorazvojne banke (IRB) RS, koja je odobrila kredit od tri miliona KM preduze}u „Fruit Eco“, ~iji je vlasnik ili suvlasnik Dodikov sin. - U skladu sa Zakonom o IRB RS, Vlada RS ima funkciju skup{tine banke, a na ~elu Vlade nalazi se Dodik. Ovaj zakon jasno propisuje da izabrani predstavnici ne smiju koristiti javnu funkciju za dobit osoba koje su s njima povezane te sno da se radi o kr{enju Zakona o spre~avanju sukoba interesa“. Dodikov portparol Biljana Boki} izjavila je ju~er za „Avaz“ da Dodik nije u sukobu interesa, i da }e, ako bude potrebno, to i dokazati pred nadle`nom komisijom. - To {to je TI ve} objasnio kako je premijer, navodno, u sukobu interesa, jo{ jedan je dokaz da ta famozna organizacija vr{i pritisak na sudove i tu`ila{tva i u~estvuje u medijskim su|enjima, ~ega smo se nagledali proteklih godina - rekla je Boki}. Ona isti~e da premijer RS ima povjerenje u institucije RS. - Nadam se da }emo do~ekati i sudski epilog slu~aja reketiranja od radnika TI - kazala je Boki}. @. R.

Nastavljene ekshumacije kod Mostara

Izva|ene kosti dvije osobe
Tokom ju~era{njeg dana istra`itelji Instituta za nestale osobe (INO) BiH prona{li su u jami Batijevica u Gorancima kod Mostara na dubini od 95 metara skeletne ostatke dvije osobe. Time su potvr|ene pretpostavke da ova masovna grobnica krije posmrtne ostatke najmanje tri `rtve koje su na ovom podru~ju najvjerovatnije pogubljene u avgustu 1992. godine. Iako jo{ nema potvrda o identitetu `rtava, pretpostavlja se da se radi o kostima osoba srpske nacionalnosti, a neke indicije upu}uju na to da bi to mogli biti ~lanovi porodice Vukovi}. A. Du.

Dodik: Jo{ jedna optu`ba TIBiH

da ne smiju segirati osobe koje su s njima u srodstvu - navodi TIBiH te dodaje da je „u slu~aju Dodika ja-

teme

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

11

SKANDAL Kako su bh. oficiri i slu`benici MOBiH i{li na Hilandar

Dr`ava platila „dru`enje“ s Karad`i}em i Mladi}em
Miloj~i} rekao Cikoti}u da ga nema na spornim snimcima Nismo na{li ni{ta nezakonito i zato nema sankcija, ka`e ministar odbrane BiH
Putovanje pripadnika Oru`anih snaga (OS) i Ministarstva odbrane (MO) BiH srpske nacionalnosti u manastir Hilandar na Svetoj gori u Gr~koj, gdje su snimljeni kako pjevaju himnu srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata te posje}uju Oltar otad`bini na Srpskom vojnom groblju kod Soluna, na kojem centralno mjesto zauzimaju fotografije Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a, finansirano je iz dr`avnog bud`eta.
Dogovoren po~etak izrade krovnog sporazuma
(Foto: S. Jordamovi})

Predstavnici ministarstava pravde BiH i Srbije

^olak: Gra|anima BiH mora se suditi kod nas
Izbje}i dvostruke istrage u slu~ajevima ratnih zlo~ina
Ministri pravde BiH i Srbije Bari{a ^olak i Sne`ana Malovi} dogovorili su na ju~era{njem sastanku u Sarajevu kojem su prisustvovali glavni dr`avni tu`ioci dvije zemlje Vladimir Vuk~evi} i Milorad Bara{in po~etak izrade krovnog sporazuma o pravnoj saradnji. - Najkasnije za 15 dana bit }e odr`an sastanak eksperata na kojem }e se dogovoreno poku{ati u {to kra}em periodu implementirati na postoje}i Sporazum o pravnoj pomo}i, kako bi prevladali pote{ko}e u smislu izbjegavanja duplih postupaka. To bi unaprijedilo odnose izme|u ministarstava pravde dvije zemlje, ali i dr`ava. Vodilo bi procesu pobolj{anja odnosa i pomirenja. Time bi do{li u situaciju da svi koji su po~inili ratne zlo~ine budu procesuirani. S druge strane, `rtve bi imale satisfakciju - rekao je Bari{a ^olak. On je od vlasti Srbije zahtijevao da se u slu~ajevima ratnih zlo~ina, ako su po~inioci dr`avljani BiH, isti moraju procesuirati isklju~ivo u BiH. Ministrica Sne`ana Malovi} rekla je da „svako ko je po~inio ratni zlo~in treba da odgovara“. Dodala je da je sa ^olakom razgovarala i o razmjeni predmeta.

Imaju bud`ete
Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ potvrdio dr`avni ministar odbrane Selmo Cikoti}, dodaju}i da unutar MO i OSBiH postoje vjerske slu`be sve tri konfesije koje imaju svoje bud`ete i planirane aktivnosti. - U okviru planiranih aktivnosti predvi|ena je i posjeta svetim mjestima i to je redovna aktivnost. Ja mogu imati svoje mi{ljenje o tome, ali je to tako postavljeno - ka`e Cikoti}. Dr`avni ministar odbrane isti~e da je nakon spornih snimaka, koji su ekskluzivno objavljeni u posljednjem broju magazina „Global“, razgovarao s generalmajorom Miladinom Miloj~i}em, na~elnikom Za-

Klju~ni svjedok ne}e u BiH
Tu`ilac Bara{in potvrdio je da je predmet „Dobrovolja~ka ulica“ u Tu`ila{tvu BiH otvoren od 2005., a da ve} tri godine traje istraga. - To nije jednostavan predmet. Rije~ je o slo`enom slu~aju gdje se veliki broj svjedoka nalazi u inozemstvu, a jedan od klju~nih ne}e da do|e u BiH - rekao je Bara{in. Istakla je da }e biti uhap{en svako ko se na|e na teritoriji Srbije, a po~inio je ratni zlo~in, uklju~uju}i i Ratka Mladi}a. Na konstatacije da }e sporazum sa Srbijom dati legitimno pravo toj zemlji da hapsi gra|ane BiH, tu`ilac Bara{in odgovorio je da taj dokument jo{ nije potpisan. - Mo`da bi i mi hapsili u Srbiji i do{li do dokaza do kojih ne mo`emo - kazao je Bara{in. Glavni srbijanski tu`ilac Vuk~evi} rekao je da je proces Iliji Juri{i}u u Beogradu „pri kraju“. Po njemu, za dvogodi{nje otezanje ovog slu~aja odgovoran F. VELE je sud u Beogradu.

Cikoti}: Unutra{nja istraga

Miloj~i}: Bio na putovanju

jedni~kog {taba OSBiH, koji je bio na tom putovanju. - General mi je rekao da je automobilom otputovao na Hilandar, ali da ga nema nigdje na spornim snimcima. Navodi da je bio prisutan na jednom od dva doga|aja koji se u medijima spominju. Rekao mi je i da niko od pripadnika OSBiH nije postavio sliku Ratka Mladi}a,

niti ju je mogao skinuti - prepri~ava nam Cikoti} razgovor s generalom Miloj~i}em.

Zavr{en slu~aj
Iako dr`avni ministar odbrane tvrdi da nije vidio skandalozne snimke, ne spori da je unutra{nja istraga ovim povodom pokrenuta. No, ubrzo je i zavr{ena. - Nakon {to su me generalni inspektor brigadir Husein Tursunovi} i pomo}nik ministra za obavje{tajni rad i sigurnost Marinko [iljegovi} obavijestili da nema elemenata za sankcioniranje, ovaj slu~aj je, kada je rije~ o mojoj nadle`nosti, zavr{en. Nismo na{li ni{ta {to je suprotno zakonu i {to je mene li~no moglo dovesti da posegnem za nekom od sankcija - rekao S. RO@AJAC je Cikoti}.

Anonimna dojava
Ministar odbrane BiH, poja{njavaju}i da sporne snimke nije vidio, ka`e da je unutra{nja istraga otvorena nakon anonimne dojave. - Prije izvjesnog vremena dobio sam anonimno pismo i jo{ neki materijal u prilogu koji sam automatski proslijedio nadle`nim strukturama unutar Ministarstva da ispitaju - pri~a Cikoti} i dodaje kako je istraga rezultirala nedostatkom dokaza i zaklju~kom da ubudu}e, prije svakog putovanja, mora biti obavljena generalna priprema kako bi se ovakvi skandali izbjegli.

Presuda o ratnim zlo~inima u Cerskoj

Prijave za zlo~ine u Derventi i Bosanskom Brodu

Oslobo|en Ferid Hod`i}
Nepravomo}nom presudom Sudskog vije}a Suda BiH biv{i komandant Teritorijalne odbrane Vlasenica Ferid Hod`i} oslobo|en je ju~er krivice za zlo~ine po~injene nad srpskim civilima i zarobljenicima tokom 1992. i 1993. godine u Cerskoj kod Vlasenice. U obrazlo`enju presude predsjedavaju}i Sudskog vije}a Tihomir Lukes kazao je da Sud „nije mogao pokloniti vjeru dokazima Tu`ila{tva“ koji govore o komandnoj odgovornosti optu`enog Hod`i}a, jer su bili „nejasni, zbunjuju}i i ~esto konfliktni“. Hod`i}ev advokat Asim Crnali} ka`e da je presuda pravilna. - Sud je presudio, a {to smo mi i dokazivali u postupku, da Hod`i} nije bio jedini komandant na {irem podru~ju Vlasenice, te da je tu ulogu imalo vi{e osoba, od komandira seoskih stra`a do komandanata mjesnih jedinica. On nije bio isklju~ivi komandant tog podru~ja i to je jasno obraF. V. zlo`eno - rekao je Crnali}.

Glava{: Nijedan dan nisam bio na bh. rati{tu
U Tu`ila{tvu BiH ju~er je Ha{kom tribunalu u maju nisu `eljeli komentirati kr2002. godine, a navodno je u ivi~nu prijavu koju je baseptembru 2008. vra}ena u njalu~ki advokat Predrag Tu`ila{tvo BiH. Prema pisaRadulovi} podnio protiv nju tog lista, Tu`ila{tvo BiH hrvatskog generala Branimoglo bi po hitnom postumira Glava{a i jo{ 28 hrvapku pokrenuti istragu protiv tskih dr`avljana za zlo~ine Glava{a, a zbog pritiska po~injene nad srpskim cime|unarodne zajednice. vilima tokom 1992. godine Glava{: VelikoGlava{, koji je u Zagrebu na podru~ju Bosanskog Br- srpska politika nepravomo}no osu|en na oda i Dervente. deset godina zatvora zbog raPrema neslu`benim informaci- tnih zlo~ina, izjavio je ju~er za jama, prijava zaista postoji, ali je u „Dnevni avaz“ da su Radulovi}eve Tu`ila{tvu ne smatraju ozbiljnom. tvrdnje o njegovim ratnim zlo~iniIsti izvori navode da je apsurdna ma u BiH budala{tine. tvrdnja da je Glava{ u vrijeme suko- Nijedan dan nisam proveo na ba kod Osijeka dolazio ratovati u rati{tu u BiH. Taj Radulovi} je o~ito sjevernu BiH, te da je Radulovi} ir- propali advokat koji preko mene elevantna osoba. `eli ste}i publicitet. Ne bi me ~udilo Kako su ju~er objavile beogra- da me velikosrpska politika uskoro dske „Ve~ernje novosti“, prijava pr- optu`i da sam ja, a ne Ratko Mladi} otiv Glava{a i drugih generala i ra- komadovao zlo~ina~kom vojskom tnih politi~ara iz Hrvatske predata u Srebrenici - rekao je Glava{. F. V.

Crnali}: Zastupao Hod`i}a

Su|enje za Kori}anske stijene

Ivankovi}: Po~inio sam zlo~in
Sud BiH razmatrat }e sporazum o priznanju krivice koji je optu`eni Damir Ivankovi} sklopio s Tu`ila{tvom BiH nakon {to on svjedo~i protiv ostalih optu`enih za zlo~in na Kori}anskim stijenama, javio je Birn. - @elim priznati da sam po~inio zlo~in. @elim da se ovo zavr{i. Niko mi ni{ta nije obe}ao zbog ovog priznanja, rije~ je o ~istoj savjesti - kazao je Ivankovi}. Za zlo~in na Kori}anskim stijenama Tu`ila{tvo BiH tereti i Zorana Babi}a, Gordana \uri}a, Milorada Radakovi}a, Milorada [krbi}a, Ljubi{u ^eti}a, Du{ana Jankovi}a i @eljka Stojni}a, biv{e pripadnike SJB Prijedor i interventnog voda tada{nje milicije.

Klub poznatih

Slavica Josipovi}

12

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

teme

Vozim „jaguar“
Li~ni profil predsjednice Kluba HDZ-a 1990 u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH
Ime i prezime: Slavica Josipovi}. Datum i mjesto ro|enja: 17. april 1959. u Busova~i. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Kada me majka rodila. Koji automobil vozite: „Jaguar“. Kako se odmarate: Najvi{e u prirodi i kada sam s prijateljima i obitelji. Omiljeni muzi~ar: Mi{o Kova~ i Kemal Monteno. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „7.000 dana u Sibiru“. Omiljeni pisac: Tin Ujevi} i Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: Mersad Berber. Za koji klub navijate: NK Dinamo. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju u`u porodicu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Hrabre i jake mu{karce. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nisam bila u toj situaciji, ali mislim da ne bih. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Doma}a hrana, povr}e i crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja, a i pratim modne trendove. Volite li i}i u {oping: Da, ali samo u specijalizirane prodavnice. Jeste li sujevjerni: Vjerujem samo u Boga. Imate li ku}nog ljubimca: Da, ma~ku i psa. Koji je Va{ `ivotni moto: Upornost. Va{ najbolji prijatelj je: Suprug.

PAPIROLOGIJA FBiH jo{ nije donijela prostorni plan

Glavni projekt autoputa kasnit }e mjesecima
Prva faza plana na razmatranju u Ministarstvu okoli{a
Iako je prvobitno najavljivano da }e glavni projekt autoputa na koridoru 5C biti zavr{en do kraja ovog mjeseca, a potom prolongiran za septembar, kako saznaje „Dnevni avaz“, i taj rok }e biti zna~ajno probijen. Da bi glavni projekt, koji obuhvata 130 kilometara autoputa, bio zavr{en i postao validan, prvo je potrebno donijeti prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja. Taj posao u Federaciji BiH bit }e zavr{en tek krajem godine. Federalno ministarstvo okoli{a je krajem pro{le godine s konzorcijem, koji ~ine IPSA Institut, Urbanisti~ki zavod BiH i Eko-plan Mostar, potpisalo ugovor za izradu ovog dokumenta.

Rokovi nisu kalendarski
Josipovi}: Volim doma}u hranu

Autoput: Problemi s izradom dokumentacije

Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Za 15 minuta samo bi Bog ne{to mogao promijeniti u BiH. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Mo`da.

Ga~anin je kazao da za izradu plana postoje rokovi, ali da nisu kalendarski. - Mi imamo rokove za zavr{etak odre|enih faza, ali vrijeme koje je Ministarstvu potrebno da uradi svoj dio posla ne ura~unava se u njih i nije definirano, tako da ne postoji datum do kojeg sve mora biti zavr{eno - rekao je na{ sagovornik.

Kako je za „Avaz“ potvrdio direktor IPSA-e E{ref Ga~anin, do sada je zavr{ena tek prva faza, odnosno Prostorne osnove plana, i predata Ministarstvu na razmatranje. Tu se radi o snimanju terena i predlaganju mogu}ih rje{enja za trasu autoputa. Sada je na Ministarstvu da razmotri ove dokumente i poku{a na}i optimalna rje{enja za sva sporna pitanja, poput Po~itelja i sli~no. Nakon toga konzorciju se

odobrava da zapo~ne drugu fazu realizacije projekata, odnosno izradu plana. Ga~anin nije mogao kazati koliko }e vremena Ministarstvu trebati da zavr{i svoj dio posla, ali je istakao da }e potom konzorciju trebati tri mjeseca da zavr{i drugu fazu projekta. U Ministarstvu, gdje je idu}eg mjeseca kolektivni godi{nji odmor, nismo uspjeli dobiti nikakve informaciG. M. je o ovome.

Izgradnja autoputa Banja Luka - Gradi{ka

SMS
RAD NACRNO Novi premijer izgleda mi kao ~ovjek od akcije i od povjerenja. Zato se nadam da }e napokon poslati inspektore i u Srebrenik, koji je oaza rada nacrno. Neka samo posjete radili{ta na dvije zgrade i vidjet }e da ih grade firme sa po pet zaposlenih radnika, a ostalih 50 do 100 radnika uredno s biroa primaju naknadu od 150 KM. Ista je situacija i s takozvanom grada~a~kom pijacom na Arizoni. BANKE U BR^KOM - Je li inspekcija pregledala i banke u Br~kom, jer i one podi`u kamate, iako je u ugovoru fiksna kamata. Podigao sam 30.000, a vra}am 47.000 maraka u biv{oj UPI banci. Nema smisla {ta rade. Br~ak

Dnevni avaz 061-142-015
[TRAJK LJEKARA - Za{to {trajkuju bolnice i ljekari kada je skoro svaki od njih toliko korumpiran i podmitljiv da je to vi{e van svake pameti? Gospodo, do kada }e to trajati? Sirotinja koja nema zdravstveno osiguranje, a koja ne dobiva ni vitre od penzije, mo`e umrijeti ~ekaju}i dok joj neko pri|e od osoblja bolnice u Biha}u. Ljekari i ne obrate pa`nju dok im ne da{ bar 100 maraka. A kada oni dobiju, a sestrice ne, opet ista stvar. [KOLA PLIVANJA - Op}ina Centar u Sarajevu organizira besplatnu {kolu plivanja za osnovce. Nedavno ~itam da ima i besplatna {kola tenisa za osnovce. Neka, svaka ~ast! [ta je s ostalom djecom ovog grada? UKINUTI KANTONE - Evo vam prijedlog, politi~ari: Ukinite kantone i eto u{tede! Ili jo{ bolje, smanjite sebi pla}e za 50 posto i eto ga. Mo`ete vi lijepo `ivjeti i od 2.500 do 3.000 maraka. Ostavite sirotinju na miru. RVI 100 posto PENZIONISANJE VOJNIKA - Poruka Vladi FBiH: Penzionisali ste ratne komandante bataljona po povoljnim uslovima. Kada }ete nas vojnike, islu`ene rage u OSBiH, penzionisati? Jesu li oni dali ve}i doprinos za ovu dr`avu od nas? Ne treba nam program prekvalifikacije iz opasa~a u kravatu, niti motokultivatori i junice. Tra`imo da nas penzioni{ete, kao i komandante. Vojnici ~etrdesetogodi{njaci.

Hrvatska ne izvr{ava obaveze
Banke na raspolaganju za finansijsku pomo}
Direktor Javnog preduze}a „Putevi RS“ Mladen Lazendi} izjavio je ju~er za „Avaz“ da Hrvatska kasni s izvr{avanjem obaveza u vezi s izgradnjom mosta na Savi, ali da se nada kako }e realizacija sporazuma potpisanog izme|u BiH i Hrvatske po~eti do kraja godine. S obzirom na to da je svojevremeno ka{njenje izgradnje mosta na Savi kod Bosanske Gradi{ke u RS ocijenjeno kao osnovna prepreka za realizaciju autoputa Banja Luka - Gradi{ka, Lazendi} je kazao da }e ova dionica autoputa, vrijedna oko 120 miliona eura, biti zavr{ena na prolje}e naredne godine. Prema tome, kako je rekao, izgradnja mosta na Savi trebala bi po~eti ve} do kraja 2009. - Druga faza radova na autoputu ide po planu. Izvo|a~i su znatno pobolj{ali dinamiku. Kasnili smo zbog tehni~kih uslova, registracija firmi, uvoza ma{ina i sli~no. Zavr{etak autoputa znatno }e rasteretiti sada{nji potez do Gradi{ke. Kada je rije~ o mostu na Savi, koliko znam Hrvatska radi projektnu do-

Zvani~an dokument
Jedini dokument, koji predvi|a zajedni~ku izgradnju mosta na Savi kod Gradi{ke za autoput koji gradi RS, jeste Memorandum o saglasnosti koji su u aprilu 2004. godine potpisali ministri BiH i Hrvatske Branko Doki} i Bo`idar Kalmeta. Zvani~no nikada nije bilo potvrde o odustajanju Hrvatske od zajedni~ke gradnje, ali ni pisane potvrde o dogovoru vlada RH i RS o realizaciji ovog projekta. kumentaciju, ali je ve} dva puta odga|an sastanak na nivou resornih ministara Hrvatske i RS - ka`e Lazendi}. Most na Savi, vrijedan 60 miliona KM, zajedni~ki grade Hrvatska i RS i finansijski udio je po 50 posto. Lazendi} nagla{ava da je sporazumom Hrvatska sama obavezna izgraditi jo{ devet kilometara puta do Koridora 10. - Banke su ve} upoznate sa ~injenicama, kako bi, ako bude potrebna finansijska podr{ka Hrvatskoj za ovu investiciju, mogle kreditno pomo}i - ka`e LazeV STEVANOVI] . ndi}.

Radovi na autoputu: Most osnovna prepreka

panorama

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

13

OBNOVA Nakon {to je uklonjena crkva u Divi~u

Nikog ne brine {to se dugo ne}e ~uti ezan sa d`amije
Mnogi su politi~ari na ra~un crkve u Divi~u sakupljali bodove, a sada ih nigdje nema
Uklanjanje bespravno izgra|ene crkve sa temelja d`amije u Divi~u Bo{njaci su do~ekali nespremno, ka`e izaslanik muftije tuzlanskog Bakir ef. [abi}. Kako isti~e, najavljeni radovi na obnovi d`amije jo{ uvijek nisu po~eli jer je prikupljeno tek oko 50.000 KM, a za rekonstrukciju je potrebno blizu 500.000 KM. - Mnogi su politi~ari na ra~un crkve u Divi~u sakupljali bodove. Sada, kada je uklonjena, nikog ne brine {to mje{tani Divi~a jo{ dugo ne}e ~uti ezan sa d`amije koja je do predrat krasila to malo zvorni~ko mjesto - ka`e ef. [abi}. Mi{ljenja je da, kada bi Bo{njaci dali po 1 KM, d`amija bi mogla u dogledno vrijeme biti obnovljena. - Svi se vade na recesiju, ne zbog nedostatka sredstava ve} izgovora, a mislim da nikome ne poma`e odugovla~enje - kazao je [abi}, isti~u}i da izgradnja Bo{njaka te~e uporedo sa izgradnjom d`amija u smislu vjerske kulture, politi~ke i svake druge svijesti. Predsjednik Med`lisa IZ ZvoJu~er stigla grupa studenata iz Londona
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Po~eo Me|unarodni ljetni univerzitet u Tuzli

Dolaze predava~i iz svijeta
Na Filozofskom fakultetu u Tuzli ju~er je otvoren 14. me|unarodni ljetni univerzitet, koji }e u narednih desetak dana okupiti mnoge eminentne profesore iz cijelog svijeta. Svoje u~e{}e potvrdilo je njih 58, koji }e uprili~iti niz okruglih stolova i radionica, a na ovoj manifestaciji u~estvuje i 80 studenata iz evropskih zemalja. Prema rije~ima rektora D`eme Tufek~i}a, ova manifestacija najbolje koristi doma}im studentima kojima je iz neopravdanih razloga nametnut vizni re`im. Bit }e ovo prilika i da tuzlanski studenti imaju priliku razmijeniti mi{ljenja sa inostranim kolegama. Na ju~era{njem otvaranju u Tuzli bila je i grupa od desetak studenata iz Londona koji }e organizirati besplatan kurs engleA. Mu. skog jezika.

Iz mostarskih podru~nih ureda
Ef. [abi} na temeljima predratne d`amije

rnik Mustafa ef. Muharemovi} ka`e da su prikupljena sredstava dovoljna za pripremne radove koji bi trebalo uskoro da po~nu. - Uputili smo 10 pisama u kojima smo od raznih institucija tra`ili finansijsku i svaku drugu pomo} za obnovu divi~ke d`amije. U usmenom razgovoru svi su

obe}avali pomo}, ali do sada niko nije ni marke dao - isti~e Muharemovi}. Prema podacima sa kojima raspola`e mjesni imam Vahid ef. Kapid`i}, u Divi~ se do sada vratilo 150 porodica sa jednim do pet ~lanova. Vjerski obred i dalje se obavlja u zgrMs. MUSTAFI] adi Med`lisa.

Na vjernost se zaklelo 14 parova
Pred mostarskim mati~arima za sedam dana sudbonosno DA izgovorilo je 14 parova. U zajedni~ki `ivot krenuli su Jasmin Sablji} i Envera Mari}, Anes Laki{i} i Ervina Mustajbegovi}, Emir Vegar i Jasna Kova~evi}, Ernest Peji} i Ivana Dujmovi}, Oto Pehar i Mirjana Banovi}, Miron Martinovi} i Nives Peri}. Na vjernost su se zakleli i Mate Babi} i Jelena Lon~ar, Mate Brekalo i Anabela Gagro, Dragan ^uljak i Tihana Dre`njak, Mladen Vujovi} i Nela Ravli}, Antonio Vu~i} i Marija Pinjuh, Tarik Stranjak i Emina Repe{a, Nusret Krhan i Hatid`a ^olakovi} te Sanel Delagi} i Emina Mari}.

Obilne ki{e prouzrokovale klizi{te u Prekom kod @ep~a

Najugro`enija ku}a Me{inovi}a
Obilne padavine dovele su do klizi{ta u `epa~kom naselju Preko. Podzemne vode pokrenule su zemlji{te samo nekoliko metara od porodi~ne ku}e Me{inovi}a. Na lokalni put ispod obru{ilo se oko 30 kubika zemlje, {to je potpuno blokiralo komunikaciju. Omer Me{inovi} ka`e kako na ovom dijelu naselja nikada nije bilo klizi{ta, ali nakon ovoga {to se desilo boji se za svoje uku}ane, pogotovo jer se ku}a nalazi neposredno uz rijeku Bosnu. D`evad Nad`ak, kojeg smo zatekli pored zatrpane komunikacije, a ~ija je ku}a klizi{tem ostala odsje~ena od ostataka naselja, ka`e kako se autom odvezao do grada a sada mu valja pje{ke preko gomile zemlje jer je put zatrpan. Omer i D`evad ka`u kako sami te{ko mogu sanirati nastalo klizi{te, pogotovo jer je potrebno dosta drena`nih cijevi i ja~i potporni zid. Od Op}ine }e zatra`iti pomo} u saniranju ovog dijela terena. R. A.

Iz Tuzlanskog kantona
Tuzla
Ibro Durakovi} (52) iz Poto~ara nedavno je objavio svoju drugu knjigu „Srebreni~ko srce“, u izdanju tuzlanskog „Printkoma“. Durakovi}, koji od ro|enja boluje od atrofije mi{i}a, nije u prilici da sam promovira ovu knjigu, a namjeru da mu u tome pomogne ima Udru`enje distrofi~ara TK. Knjiga govori o dje~aku iz Srebrenice ~ije je srce presa|eno jednom Crnogorcu tokom ratnih de{avanja, ~iji je brat jedan od ratnih zlo~inaca. - Ne znam kada }e biti promocija, a na njoj rade predstavnici Udru`enja Distrofi~ara TK - ka`e Durakovi}. (A. Mu.) Durakovi}: Objavio drugu knjigu

Grada~ac
U povodu tre}e godine osnivanja ~lanice @enskog vokalnog ansambla KUD-a „Grada~ac“ odr`ale su koncert pod nazivom „Pjevamo voljenom gradu“ te se predstavile nizom interpretacija najljep{ih bh. i starogradskih pjesama. - @enski vokalni ansambl nastao je prije tri godine kao plod `elje sugra|anki ali i potrebe da Grada~ac ima jedan reprezentativan ansambl koji }e predstavljati op}inu u sve~anim i drugim prilikama - isti~e vo(D`. D.) ditelj Damir Kukuruzovi}.

Omer Me{inovi} strahuje za uku}ane

Modernizacija Kantonalne bolnice u Zenici

Br`i dijagnosti~ki pregledi
Kantonalna bolnica Zenica od ju~er je bogatija za nekoliko dijagnosti~kih ure|aja, montiranih u novi objekat, izgra|en uz centralnu medicinsku zgradu. - Cjelokupan projekt iznosi ne{to manje od osam miliona KM. Nabavili smo magnetnu rezonancu i multislajsni CT aparat - ka`e Alija Strika, direktor KB Zenica. Gradnja zgrade ko{tala je milion maraka, od ~ega je 500.000 sufinansirao dobavlja~ opreme, firma Simens, a oko 450.000 Federalno ministarstvo zdravstva, dok oprema ko{ta 5,5 miliona KM i bit }e otpla}ena na petogodi{nji kredit. Ljekare }e obu~avati kolege iz sarajevske kliniA. D@. ke.

Srebrenik
U organizaciji MDD Merhamet Srebrenik odr`ana javna tribina pod nazivom „Humanost na djelu“, na kojoj su prezentirani rezultati na pru`anju pomo}i onima kojima je ona najpotrebnija. - Zahvaljuju}i narodnoj kuhinji „Imaret“, koju smo osnovali prije 10 godina, tuzlanski Merhamet svaki dan s toplim obrokom obraduje 3.650 osoba koje izuze- Sa javne tribine tno te{ko `ive. Samo u pro{loj godini vrijednost pomo}i koju smo posredstvom na{ih narodnih kuhinja na podru~ju TK-a pru`ili dostigla je {est miliona maraka - istakao je Adil ef. Pezerovi}, predsjednik RO (O. M.) Merhameta Tuzla.

U funkciji multislajsni CT i aparat za magnetnu rezonancu

14

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

panorama

POSJETE Glumac Simone Gandolfo op~injen Bosnom

Medeni mjesec proveo obilaze}i bh. znamenitosti
U~esnici Rotary voza u posebno ure|enim vagonima

Svoj prvi dugometra`ni film „Plodovi mr`nje“ posvetit }e ratu u BiH
Italijanski glumac Simone Gandolfo medeni mjesec sa suprugom Sabrinom proveo je u BiH. Posjetio je nekropolu ste}aka u selu @ili}i i Spomen-park Rorovi kod Gora`da, }upriju Mehmed-pa{e Sokolovi}a u Vi{egradu, harem Alad`a d`amije u Fo~i ... Ljubav prema na{oj zemlji i Bosancima javila se po~etkom rata. - Tokom rata u Bosni bio sam dijete, imao sam 11 godina, ali sam pro~itao mnogo knjiga o ovoj zemlji i identitetu Bosanaca - ka`e Simone. Zapa`ene uloge na filmskom platnu i u teatru ovom Italijanu, op~injenom Bosnom i njenim ljudima, nisu bile dovoljne, jer njegova ljubav je re`ija. Svoj prvi dugometra`ni dokumentarno - igrani film „Plodovi mr`nje“ posvetit }e ratu u BiH, kroz pri~u Nihada Pljevljaka, jednog od hiljada bosanskih mladi}a koji su pre`ivjeli agresiju, a

Rotary voz vozio od Biha}a do Bosanske Krupe

Putnici u`ivali u ljepotama Une
^lanovi Rotary kluba Biha} ve} {est godina za svoje ~lanove i goste iz inozemstva organiziraju jednodnevni izlet vozom dolinom rijeke Une. Za razliku od prethodnih godina, kada je voz prolazio Unskom prugom od Biha}a do Martin-Broda, ovogodi{nji je oko 70 putnika provezao od Biha}a do Bosanske Krupe. U~esnici su imali priliku iz posebno ure|enih vagona vidjeti netaknutu prirodu rijeke Une, te ljepote Bosanske Krupe i Bosanske Otoke. Kako je kazao Sulejman Kendi}, predsjednik Rotary kluba Biha}, niko od turisti~kih radnika, kako u USK-u tako ni u BiH nije izrazio `elju da do|e i uvjeri se u potencijale ovog voza. - Mi smo pozvali i ljude iz Turisti~ke zajednice Hrvatske koji bi trebali vidjeti potencijale i razmotriti ideju da ovaj voz ide do u{}a Une u Savu kod Jasenovca istakao je Kendi}. Cilj dru`enja na Rotary vozu je {irenje prijateljstva, tolerancije i razumijevanja, te promocija turisti~kih, prirodnih i privrednih reIr. Nu. sursa na podru~ju USK.

Sabrina, Rasim i Simone u spomen-parku Rorovi

nisu nau~ili da mrze. - Dva su razloga za to. U Italiji je tokom rata u BiH vladalo mi{ljenje da se radi o gra|anskom ratu. To nije ta~no. Drugi razlog je {to je situ-

Nihad ne poznaje mr`nju
Nihad je zavr{io {kolu u Sarajevu, zahvaljuju}i italijanskoj organizaciji „Petar Pan“ iza{ao iz ratnog Sarajeva i upoznao porodicu Dromi, koju je posje}ivao svake godine. Po zavr{etku srednje Zubotehni~ke {kole u Sarajevu, fakultet je zavr{io u Italiji. - Jako sam sretan i ponosan na njega jer je savladao traume i postao ~ovjek koji ne poznaje mr`nju. Nihad je samo jedan od hiljada bosanskih mladi}a {irom svijeta koji bez obzira na sve ne znaju da mrze - isti~e Rasim Pljevljak.

Lova~ka fe{ta na Zahoru

Srnda}a lovci nisu ni vidjeli
Lova~ko dru{tvo „Divokoza“ iz Fojnice u svih osam sekcija proteklog vikenda otvorilo je sezonu lova na srnda}a. Dvije sekcije, „Ostru`nica“ i „Fojnica 1“, sa gostima iz LD „Neretvica“ iz Konjica lov na srnda}a organizovali su na lokalitetu Malko~a i Zahora. Na zbornom mjestu na kraju se ni jedan lovac nije mogao pohvaliti ulovom, osim D`eme Klisure koji je „ulovio“ par zlatnih kraljevskih gljiva vrganj prve klase, koje su odmah zavr{ile na ro{tilju. „Neuspjeh“ se lije~io ra`njem, kotli}ima, ro{tiljem i onim {to se ponijelo od ku}e u ruksacima. Zasvirale su ~ak tri harmonike i krenula je pjesma. H. ^u.

acija u Italiji danas sli~na onoj u BiH prije rata - poja{njava Gandolfo. Nihad Pljevljak je dijete koje je u devetoj godini, na samom po~etku rata, izgubilo majku. ^etni~ka granata je pala nasred ku}e u trenutku kada se majka spremala da ga kupa. - Od tada smo nas dvojica sami. Izgubio je i dvojicu daid`a, jednog u Jele~u, drugog na Bjela{nici - ka`e Nihadov otac Rasim. Gandolfo uporedo sa pripremama za po~etak snimanja filma zavr{ava i pozori{ni komad o ratu u Al. BAJRAMOVI] BiH.

Vijest koja }e obradovati 2.500 kooperanata u USK

Pove}ane otkupne cijene korni{ona
D`emo Klisura pokazuje svoj „ulov“

Posredstvom specijalizirane Poljoprivredne zadruge „Agromerkantilija“, na podru~ju USK -a ove je godine potpisano oko 2.500 ugovora sa proizvo|a~ima krastavca korni{ona. Razvoj nasada trenutno je ugro`en niskim tempera-

turama i naglim promjenama vremena, ali se sa pobolj{anjem vremenskih prilika o~ekuje i njihov oporavak. Od 2.500 kooperanata sa podru~ja USK-a, ove godine planirana je proizvodnja oko 3,5 miliona

kilograma krastavaca korni{ona. Prema najavama, otkupne cijene }e biti ve}e za 20 posto u odnosu na proteklu godinu, pa }e kilogram korni{ona ekstra klase biti 1,5 KM, prve klase 1 KM, druge 0,5 KM, a S. J. tre}e klase 20 feninga.

TAKMI^ENJA

@ep~e

Gornji Vakuf

Teo~ak

D`udistima zlato i srebro
U organizaciji D`udo kluba „Rade Li~ina“ u Banjoj Luci je odr`an 10. me|unarodni d`udo turnir. Na turniru je u~estvovalo 17 ekipa iz BiH, Hrvatske i Srbije a @ep~e je uspje{no predstavljao D`udo klub „Mahnja~a“ sa deset ~lanova. U kategoriji starijih pionirki do 32 kilograma zlatnu medalju osvojila je Mira Ignjatovi}, a srebrnu Kristina Planinac, obje iz @ep~a. Zemir Pehlivanovi} je u kategoriji starijih pionira do 38 kilograma do{ao do polufinala ovog turnira. Trener Kluba „Mahnja~a“ Hasan Mehi} nije krio zadovoR. Ag. ljstvo ostvarenim rezultatom.
Osvaja~i medalja sa trenerima

Doma}inima pobjedni~ki pehar
U organizaciji teo~a~ke MZ Centar odr`ano je „Tre{njarevo“ ~ija je tradicija duga 45 godina. Osim va{ara, koji je ove godine bio slabo posje}en, ne{to ve}u pa`nju privukao je malonogometni turnir gdje je oko 400 gledalaca pod ki{obranima pratilo finalni dvoboj izme|u NK T eo~ak i ekipe Jusi}i iz Zvornika. Nakon nerije{enog rezultata boljim izvo|enjem penala pobijedila je ekipa doma}ina kojoj je pripao pehar i nagrada od 1.000 E. D`. KM, dok je drugoplasirana ekipa dobila 500 KM.

Dvije medalje iz Velike Kladu{e
Sa 16. prvenstva BiH u karateu za djecu od 11 do 14 godina, koje je uprili~eno nedavno u Velikoj Kladu{i, karatisti gornjevakufske „Sloge“ vratili su se sa dvije osvojene medalje-jednom zlatnom i jednom bronzanom. Zlatnu medalju i epitet dr`avnog prvaka osvojio je Ahmed Brica, dok se bronzom u katama okitila Fahrizada Zekoti}. Njihovi treneri su Ferid Beganovi} i Nijaz Brica - Ovo je moj najve}i uspjeh u petogodi{njoj karate karijeAz. M. ri i presretan sam - ka`e Brica.

Mira Ignjatovi} i Kristina Planinac

Najbolja ekipa NK Teo~ak

panorama

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

15

Bh. mozaik

BOSANSKA GRADI[KA Kako je Branko Mirjani} na{ao svoj mir

Uzgoj pasa unosniji od poljoprivrede i trgovine
I on i supruga progla{eni tehnolo{kim vi{kom u preduze}u u kojem su radili
Kada su uvidjeli da je tov junadi i svinja nesigurna proizvodnja, od koje sigurnu zaradu imaju jedino {verceri i mesari, Branko i Rada Mirjani} iz sela Ko~i}eva kod Bosanske Gradi{ke opredijelili su se za uzgoj rasnih pasa. Za dvadesetak godina bavljenja ovim poslom objekat namijenjen za krupnu stoku postao je pretijesan za sva legla pasa koliko imaju pa uveliko razmi{ljaju o pro{irenju objekata. - Trenutno imamo 50 legala, odnosno 17 pasmina. Godi{nje
Zvanice razgledaju nove kancelarije

Zgrada Op}ine Travnik dobila novi sprat

Ukupna vrijednost radova pola miliona KM
U prisustvu predstavnika Parlamenta FBiH, SBK-a, OSCE-a, LOT-a, GAP-a i susjednih op}ina, ju~er je u Travniku zvani~no otvoren novi sprat na zgradi Op}ine. Na~elnik op}ine Tahir Lendo sve~ano je presjekao vrpcu te naglasio da je na novom spratu obezbije|en prostor za arhiv, urbanizam i planiranje, op}inski operativni centar, obnovu i razvoj, telefonsku centralu, te slu`bu za civilnu za{titu. Ukupna povr{ina rekonstruisanog prostora drugog sprata sada iznosi 360 kvadrata. - Prvi dio sredstava od 305.000 KM op}ina je izdvojila 2007. godine, potom u 2008. godini 154.000 KM, te iz bud`eta za 2009. ostatak do ukupnih 501.000 KM. Ovim smo uveliko ostvarili cilj kojim od Travnika stvaramo administrativni centar - kazao je Lendo. Ve} su po~eli radovi na preostalim fazama, od kojih je prva ure|enje katastra i velike sale u prizemlju, dok }e zavr{ni radovi uslijediti na faS. P . sadi kompletne zgrade.

Radnici „21. decembra“ odustali od protesta
Farma postala pretijesna za sva legla pasa

Ako ne bude dogovora, bit }e {trajka
Radnici Ugostiteljsko-trgova~kog preduze}a „21. decembar“ iz Zenice ostavili su Vladi ZDK rok od 20 dana da rije{e njihove probleme, te su odustali od ju~er planiranog protesta pred zgradom Vlade. - Zbor radnika je odlu~io da poku{amo svoj problem rije{iti prvo mirnim putem, razgovorima sa nadle`nim u Kantonu i Federaciji. Tra`imo da nam se za posljednjih 12 godina uplate doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje, a ako pregovori ne uspiju, organizirat }emo {trajk - kazao nam je je A. D`. Zijad Kova~, predsjednik Sindikata „21. decembra“.

Mirjani}: Pas se istinski obraduje ~ovjeku

odgojimo i prodamo 170 rasnih pasa, ~ija se cijena na tr`i{tu kre}e i do 800 eura. Imamo pekinezere, ov~are, ~iuvave i mnoge druge pasmine, isklju~ivo sa pedigreom - ka`e Branko. Mirjani}i su nedavno oboje progla{eni tehnolo{kim vi{kom nakon privatizacije jednog trgova~kog preduze}a u kome su godinama radili. - Sa psima je daleko ljep{e raditi nego sa ljudima. Pas se istinski obraduje ~ovjeku, a ljudi su

~esto zlonamjerni i gledaju samo li~nu korist - isti~e Branko Mirjani}. I dok su {tale pune rasnih pasa, ku}a Mirjani}a prepuna je priznanja koja su njihovi psi dobijali {irom Evrope, gdje se uglavnom i prodaju. - Ovo je posao koji odmara ~ovjeka i ~ini ga zadovoljnim, A to je najva`nije u ova krizna vremena - ka`e Branko Mirjani}, jedan od najpoznatijih uzgajiva~a B. GRGI] rasnih pasa u BiH.

Humanitarno udru`enje „Oslonac“ Te{anj

Gradnja ku}a za socijalno ugro`ene
Humanitarno udru`enje „Oslonac“ iz Te{nja ovih je dana privelo kraju radove na izgradnji 12. ku}e za socijalno stambeno nezbrinute osobe. U treba~kom zaseoku Zlati}i, u prisustvu zvani~nika Op}ine i Centra za socijalni rad sve~ano su uru~eni klju~evi nove ku}e porodici Had`ire Ljevakovi} i Almina Jahi}a koji su s troje maloljetne djece do sada `ivjeli u neuslovnom podrumu roditeljske ku}e. - Oboje smo nezaposleni. Almin je Had`iri i Alminu uru~eni klju~evi invalid. Godinama besuspje{no sanjamo svoju ku}u, ovo je sada do{lo kao Bo`iji dar i nemam rije~i da se zahvalim svima koji su pomogli -kazali su Had`ira i Almin primaju}i klju~eve ku}e od ~lana savjeta „Oslonca“ Ibrahima Huki}a. Gradnju ku}e dinemzija 8,5x5,5 metara, vrijednu 25.600 KM, sa 5.000 maraka pomogla je Op}ina, 2.000 su donirali privrednici, a ostatak osiM. ^. gurali ~lanovi „Oslonca“.

Turnir u okviru projekta „Droga Babaroga“ u @ep~u

Najboljim nagrade uru~io Emir Preld`i}
Povodom Me|unarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nedozvoljene trgovine drogom, u okviru ovogodi{njeg projekta „Droga Babaroga“ na sportskom poligonu u @ep~u pod sloganom „Zajedno do cilja“ odr`an je turnir u uli~noj ko{arci. U~estvovalo je devet ekipe, a najvi{e ko{arka{kog umije}a u sve popularnoj igri na jedan ko{ pokazala je ekipa „Mahala“ koja je igrala u sastavu: Mersad Bajri}, Admir Mali~begovi} i Amel Muratovi}. Ekipa „Burazeri“, za koju su nastupili Alen Alispahi}, Kenan Alispahi}, Elvedin Deli} i Elmir Deli} osvojila je drugo mjesto, dok je tre}e mjesto pripalo „Askerima“ Adelu Kuni}u, Admiru Pa{i}u i Omeru Kuni}u. Titulu najboljeg igra~a ponio je ~lan pobjedni~ke ekipe Admir Mali~begovi}. Organizirano je i takmi~enje u tricama a najprecizniji je bio Mersad Bajri}, kome je prigodan poklon uru~io ko{arka{ Emir Preld`i}, @ep~ak koji trenutno nastupa za turski FenerR. A. bah~e Ulker.

Preld`i} uru~io nagradu Mersadu Bajri}u

Dani maline u @eljeznom Polju

Adaptacija i druge kule na Starom gradu u Klju~u

Degustacija jela i pi}a
U organizaciji Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a malina-kooperanata u @eljeznom Polju kod @ep~a odr`ana je manifestacija „Dani maline“. Organizator je ovom prilikom mnogobrojne goste upoznao sa poljoprivrednim potencijalima ovoga kraja. Nakon obilaska malinjaka, uz degustaciju jela i pi}a proizvedenih isklju~ivo od maline te tradicionalnih poslastica `epa~kog kraja proizvo|a~i su razmijenili mi{ljenja sa stru~njacima kako bi se proizvodnja u narednom periodu jo{ vi{e unaprijedila, te stvorile pretpostaSa planta`a ubrano 70 tona vke za plasman proizvoda i na ino tr`i{te. Do sada je sa planta`a ubrano vi{e od 70 tona prvoklasne maline, a proizvo|a~i o~ekuju da bi do polovine jula, do kada }e trajati berba, moR. Ag. gli ubrati i do 170 tona.

Op}ina tra`i ozbiljnog investitora
Op}ina Klju~ raspisala je tender za izvo|a~e radova na renoviranju tabor kule na Starom gradu Klju~u. Prva tabor kula renovirana je lani sredstvima iz Federalnog fonda za nacionalne spomenike, uz pomo} agencije „Odraz“ i Op}ine Klju~. Nedavno je zavr{eno i asfaltiranje puta za Stari grad, a Op}ina je odlu~na da ove godine zavr{i sa grubom rekonstrukcijom i druge kule. Kasnije }e uslijediti njihova estetska i funkcionalna adaptacija. - Jo{ uvijek razmi{ljamo o opcijama za restoran ili muzej. Ali bi najsretniji bili da se pojavi investitor sa projektom kompletne turisti~ke ponude na Starom gradu - kazao je na~elnik op}ine Klju~ Osman ]ehaji}. Tra`eno je i mi{ljenje gra|ana pa su stigle brojne ideje, od zoo vrta do etno sela. Me|utim, ono {to nedostaje je investitor koji raspola`e kapitaF. B. lom i ozbiljnim namjerama.

Prva tabor kula renovirana je lani

16

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

crna hronika

PRESUDA Dvostruki poku{aj ubistva u Sarajevu

Parking na kojem se desio vatreni obra~un

Istraga o pucnjavi u centru Tuzle

Adnanu [eraku devet i po godina zatvora
Hicima iz pi{tolja u kafi}u „[korpion“ ranio Irfana Osmi}a i Dragana Jefti}a Drugooptu`eni Adnan Sir}o za nasilni{tvo dobio godinu i po zatvora
Vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim je predsjedavao sudija Jasenko Ru`i}, ju~er je osudilo Adnana [eraka (21) iz Ilija{a na jedinstvenu kaznu zatvora od devet i po godina, zbog poku{aja ubistva Irfana Osmi}a (28) i Dragana Jefti}a (34), koje se desilo 16. decembra pro{le godine u kafi}u „[korpion“ na Grbavici, vlasni{tvo Amara i Lejle [ljivo.

Tu`ila{tvo podnosi prijave protiv sedam osoba
Doga|aj okvalificiran kao izazivanje op}e opasnosti ^eka se nalaz parafinskih rukavica
Tu`ila{tvo TK masovni obra~un vatrenim oru`jem, koji se prije dvije no}i dogodio u centru Tuzle, iza diskoteke „Roma“, okarakteriziralo je kao „izazivanje op}e opasnosti“, s tim da zamjenik glavnog tu`ioca Stjepan ^a~i} ostavlja mogu}nost da se djelo prekvalificira u „poku{aj ubistva“. - Utvrdili smo da su u doga|aju kori{tene tri vrste oru`ja, razli~itih kalibara, {to ne zna~i da nije bilo vi{e komada tog oru`ja, te smo prona{li 18 ~ahura - ka`e ^a~i}, dodaju}i da su, prema nalogu Tu`ila{tva, nastavljeni pretresi i prikupljanje dokaza. Iako nema zvani~ne potvrde, saznajemo da oru`je kori{teno u pucnjavi nije prona|eno, te da je na to usmjeren nastavak istrage.

Sre}om pre`ivjeli
Drugooptu`enom Adnanu Sir}i (21) iz Visokog Sud je zbog nasilni~kog pona{anja izrekao kaznu zatvora od godinu i po. [eraku je produ`en pritvor, a Sir}o se branio sa slobode. Sudija Ru`i} u obrazlo`enju presude je kazao da je [erak s umi{ljajem pucao u Osmi}a i Je-

Tri vrste oru`ja
Izvje{taj zbog izazivanja op}e opasnosti podnesen je protiv Beriza Kabilovi}a i Zehmira Kahri}a, dok je Kahri}ev brat Sadik prijavljen za pomaganje u izvr{enju krivi~nog djela. - U nastavku istrage izvje{taj o krivi~nom djelu izazivanje op}e opasnosti bit }e podnesen protiv

[erak: Vra}en u pritvor

(Foto: I. [ebalj)

Medijske {pekulacije
Neposredno nakon pucnjave pojavile su se medijske {pekulacije da se navodno radi o obra~unu „pristalica Nasera Ori}a i Tasima Ku~evi}a“. ^a~i}, me|utim, potvr|uju}i da je cijeli do-

Povrije|eni pod policijskom prismotrom
Beriz Kabilovi} i Zehmir Kahri}, koji su povrije|eni u pucnjavi, i dalje se nalaze na lije~enju u UKC-u Tuzla. Dok je Kabilovi}evo zdravstveno stanje relativno dobro jer je ranjen u nogu, jo{ najmanje pet osoba - kazao je ^a~i}. Iako to nije `elio direktno potvrditi, u pitanju su radnici osiguranja diskoteke „Roma“, ~iji je vlasnik Asim Ku~evi}, brat nedavno osu|enog Tasima Ku~evi}a. Tu`ila{tvo ~eka i nalaze parafinske rukavice, koja je uzeta od odre|enog broja osoba. Kahri} se nalazi u veoma te{koj situaciji jer je povrije|en i u saobra}ajnoj nesre}i koju je izazvao bje`e}i s mjesta doga|aja. Obojica se nalaze pod policijskom prismotrom, potvrdio je tu`ilac ^a~i}. ga|aj po~eo incidentom u diskoteci, ka`e da u dosada{njem toku istrage ni{ta ne ukazuje na to. Sli~nih incidenata, kada su se osobe izba~ene iz diskoteke `eljele osvetiti radnicima osiguranja, bilo je i ranije. U jednom takvom ne tako davno ubijen je Rasim Ku~evi}, brat vlasnika diskoE. H. teke.

fti}a, koje je `elio da ubije, ali su oni pukom sre}om pre`ivjeli. Osmi}u je [erak malim niklovanim pi{toljem kalibra 6,35 milimetara pucao u blizini ki~me, a Jefti}u je ispalio metak u stomak. Zbog svega, Sud je [eraku, koji je ranije osu|ivan, dodijelio po pet godina zatvora za svaki poku{aj ubistva, te izrekao jedinstvenu kaznu od devet i po godina zatvora.

Najavljene `albe
Sir}o: Odbrana sa slobode

Do sva|e u „[korpionu“ do{lo je nakon {to je o{te}eni Osmi} od [eraka i Sir}e zatra`io da plate ra~un za pi}e.

Sud je tako|er utvrdio da je o{te}enom Abidu Omerovi}u (30) u glavu pucala nepoznata osoba koja je te no}i bila zajedno sa Sir}om i [erakom. Sud nije povjerovao Adnanu Sir}i da je on ranio sve osobe u samoodbrani, a niti je prihva}en stav Tu`ila{tva da je Sir}o po~inio krivi~no djelo pomaganja u poku{aju ubistva. Sir}i, kojem se stavlja na teret da je u~estvovao u fizi~kom napadu na o{te}ene, izre~ena je kazna za nasilni{tvo. Dvojica branioca, advokati Kemo Kapur i Omar Mehmedba{i} najavili su podno{enje `albi Vrhovnom sudu FBiH. B. C.

Spre~ansko polje kod Gra~anice

Dvojica ribara pre`ivjela udar groma
Amir Omerovi} i Nermin [estan zadr`ani na promatranju u Domu zdravlja
Poznati gra~ani~ki nogometa{ i uspje{ni ugostitelj Amir Omerovi} (47) i njegov radnik Nermin [estan (22) iz Donje Lohinje ju~er su pukim slu~ajem i samo zahvaljuju}i nizu sretnih okolnosti ostali `ivi. Ju~era{nji dan obojica }e od sada slaviti kao novi ro|endan. Oni su u 14 sati stigli na obale rijeke Spre~e, na lokaciji Stara~a, u ribolov. Nisu {tapove ni zabacili, a po~elo je veliko nevrijeme, pra}eno vjetrom, ki{om i grmljavinom. Sklonili su se u automobil koji je bio parkiran u blizini jednog velikog drveta nasred Spre~anskog polja. - Kada je oluja potpuno prestala, iza{li smo iz automobila, a Nermin je u {ali kazao: „Pucaj sada grome“. Nije ~estito ni izgovorio posljednju rije~ kada je jako sijevnulo, a odmah potom ~uo se sna`an prasak. Dr`ao sam ki{obran u ruci s metalnom {ipkom i on je odba~en desetak metara dalje od nas. Kada se malo sti{alo, ustali smo sa zemlje, nismo mogli pr-

Spec
SARAJEVO - Policajci iz Novog Sarajeva preksino} su li{ili slobode K. ^. (48) iz Pri{tine, nastanjenog u Sarajevu, zbog o{te}enja tu|e stvari. On je u pijan o{tetio staklo na BBI banci u ulici D`emala Bijedi}a u Novom Sarajevu. Obavije{ten je kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a K. ^. je predat u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

[estan i Omerovi} u Hitnoj pomo}i

(Foto: H. ^ali})

Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847;

Vlasenica,Srebrenica i Bratunac 065-174-704

ogovoriti ni jednu rije~ - ka`e Omerovi}. Obojica su se odmah javili u Slu`bu hitne pomo}i u Gra~anici, gdje su zbrinuti. Doktorica Zehra Karahasanovi} je rekla da su ribari imali puno sre}e. Da li je grom pogodio ki{obran ili je udario u

drvo, veliko je pitanje. Kod [estana je krvni pritisak bio enormno visok, te je dobio nekoliko injekcija, stanje kod Omerovi}a je puno bolje. Ipak, obojica su ostali na promatanju uz budno oko gra~ani~kih ljekaH. ^ALI] ra.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

17

SARAJEVO Vatrene bra~ne razmirice

Osvetila se biv{em mu`u paljenjem njegovog terenca
Jasmin Meki}, vlasnik terenca „reno skenik“, tvrdi da iza svega stoji biv{a supruga Nermina koja nije mogla podnijeti razvod
Neurohirur{ka klinika: Izgubljena bitka za `ivot

Nakon {to je pretu~en prije ~etiri dana u Sarajevu

Podlegao 55-godi{nji Amir Hajrulahovi}
U pritvoru Amir Ma{i} (36), osumnji~en za te{ko povre|ivanje
Pedesetpetogodi{nji Amir Hajrulahovi}, koji je u ~etvrtak, 25. juna, oko 21.30 sati na|en kako u besvjesnom stanju le`i na cesti u Majdanskoj ulici u sarajevskom naselju [vrakino Selo, umro je ju~er oko 6.10 sati u bolnici Ko{evo, potvr|eno nam je iz ove zdravstvene ustanove. Hajrulahovi} je u bolnicu dovezen s krvarenjem i hematomima na mozgu i bio je smje{ten na intenzivnu jedinicu Klinike za neurohirurgiju. Nepuna ~etiri dana kasnije podlegao je povredama. Utvr|eno je da je Hajrulahovi} pretu~en, a policija je ubrzo za to djelo osumnji~ila Amira Ma{i}a (36). Prona{li su ga u jednoj kafani i priveli u PU Novi Grad. S obzirom na to da je bio u pijanom stanju, zadr`an je do otre`njenja i tada je od njega uzeta izjava. Ma{i} je iz MUP-a predat kantonalnom tu`iocu, na ~iji prijedlog mu je sudija odredio pritvor. Amir Hajrulahovi} bio je uposlenik u Op}ini Novi Grad, i njegove kolege ne znaju da je ikada i s kim imao problema. Prema nezvani~nim informacijama, izme|u njega i Ma{i}a najprije je izbila sva|a, a onda i naguravanje, pa tu~a. O motivima njihovog sukoba u policiji i Tu`ila{tvu L. S. nisu `eljeli govoriti.

Izgorjela unutra{njost i zadnja strana vozila

(Foto: F. Fo~o)

U Sarajevu je ju~er zabilje`ena jo{ jedna paljevina automobila. U ulici Muhameda Had`ijahi}a kod broja 9 u naselju Ko{evsko Brdo, oko 5.30 sati, zapaljen je terenac „reno skenik“, sive boje, registarskih oznaka 582-J-971. Automobil je vlasni{tvo Jasmina Meki}a.

Posrijedi ljubomora
Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo po`ar su ugasili oko 5.55 sati, a vatra je uni{tila zadnji dio i kompletnu unutra{njost vozila. Vje{tak protivpo`arne za{tite, koji je s policijom iza{ao na uvi|aj, i u ovom slu~aju je utvrdio da je u pitanju namjerna paljevina. Motivi ove paljevine su nesuglasice biv{ih bra~nih partnera. To nam je potvrdio i vlasnik Meki}, koji tvrdi da mu je vozilo za-

palila sada ve} biv{a supruga Nermina, od koje se sudski razveo prije mjesec dana. - @ivjeli smo oko dvije godine u braku i vidio sam da ne ide, pa sam podnio zahtjev za razvod. Ona to nije mogla podnijeti, poku{avala se pomiriti, a kada je shvatila da od toga nema ni{ta, jer sam ja ve} na{ao sebi `enu, po~ela je prijetiti da mi ne}e dozvoliti da vozam koga ja ho}u. To je njena ljubomora - ispri~ao nam je Jasmin Meki}. Biv{i supru`nici jo{ uvijek nisu podijelili imovinu ste~enu tokom zajedni~kog `ivota, ali Jasmin ka`e da je terenac njegov jer za njega jo{ uvijek otpla}uje kredit. Preksino} je oko 18 sati do{ao ku}i s vikendice i parkirao je vozilo pred zgradom. Ka`e kako bi

se paljevina i ranije desila da ispred zgrade do kasnih sati svake no}i ne stoji omladina.

Velika {teta
- Zato su ~ekali sitne sate da to urade. Nermina je nekoga potplatila i taj neko je zapalio gumu zaka~enu na stra`nju stranu vozila. Po`ar se brzo {irio i da nije bilo jednog mladi}a koji je to sve vidio na vrijeme, ko zna {ta bi bilo, jer je rezervoar bio pun goriva. Da se zapalio, uzrak bi oti{lo barem deset automobila koji su bili parkirani pored moga, a stradala bi i zgrada - navodi Meki}. Terenac je potpuno uni{ten i nije kasko osiguran. Prema Meki}evoj procjeni, {teta je ve}a od 20.000 KM. On isti~e da }e s biv{om suprugom zbog ove paljeL. S. vine zavr{iti na sudu.

Odre|en ekstradicioni pritvor

Odbjegli robija{ iz BiH uhva}en u Novom Sadu
Odbjegli robija{ iz BiH Miodrag Vujadinovi} (28) uhap{en je u no}i sa subote na nedjelju u Novom Sadu, gdje se skrivao kod svojih jataka stalno mijenjaju}i identitet. Kako pi{u srbijanski mediji, de`urni istra`ni sudija u Novom Sadu Nada Kolarski odredila je Vujadinovi}u ekstradicioni pritvor do izru~enja vlastima u BiH. Vujadinovi}, koji je ro|en u Srebrenici, prilikom hap{enja nije imao kod sebe li~ne dokumente, ali je istragom utvr|en njegov identitet. Za njim je bila raspisana Interpolova potjernica, nakon {to je krajem pro{le godine uspio pobje}i iz jednog zatvora u BiH, koriste}i dozvoljeni vikend za izlazak u grad. On je osu|en na vi{egodi{nju zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubistva koje je po~inio u Srebrenici 2001. godine. Tada je rafalom iz automatske pu{ke, poslije kra}e prepirke, izre{etao poznanika i sugra|anina Zorana Kikanovi}a u srebreni~kom parku, nao~igled dvojice njegovih prijatelja. Poslije bjekstva iz zatvora on se tajnim kanalima prebacio u Srbiju, a potom se obreo u Novom Sadu, gdje se skrivao.

Obijen kiosk u centru Travnika

Pokradeni sokovi iz rashladne vitrine
U kiosku „Oprese“, kod parka u centru Travnika, preksino} je izvr{ena kra|a. Lopovi su provalili rashladnu vitrinu „Coca-cole“ i odnijeli odre|enu koli~inu sokova u limenkama i fla{ama. Radnica je prijavila kra|u, a uvi|aj su izvr{ili policajci Policijske upr. ave Travnik. Istraga o ovom doga|aju je u toku. S. P
Policija izvr{ila uvi|aj
(Foto: S. Pinjo)

Ljeljen~e kod Bijeljine

Ubio se Joco Stevanovi}
Joco Stevanovi} (77) iz Ljeljen~e kod Bijeljine izvr{io je prekju~er u jutarnjim satima samoubistvo pucanjem iz pi{tolja u glavu, potvrdio je tu`ilac Ranko Kerovi}. Ne}e biti izdat nalog za obdukciju jer, kako je rekao tu`ilac, Stevanovi} je i ranije, ~ak i lokalnom sve{teniku, najavljivao samoubistvo. Za sada nije poznat motiv zbog kojeg je starac oduzeo sebi `ivot, a sahrana je obavljena E. M. na lokalnom groblju.

Grani~na policija BiH

Slovenac i Nijemac sprije~eni u {vercu cigareta
Policijski slu`benici Grani~ne policije na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Gradina, na izlazu iz BiH, sprije~ili su krijum~arenje 2.966 kutija razli~itih marki cigareta i uhapsili K. V. (74) iz Slovenije zbog sumnje da je krijum~ario ovu robu. Cigarete su 26. juna u ve~ernjim satima na|ene u skrivenom i namjenski prepravljenom mjestu u „mercedesu“ slovenskih registarskih oznaka, nakon ~ega su privremeno oduzete, a osumnji~eni je predat u nadle`nost Tu`ila{tva BiH, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Gradi{ka 10. juna Grani~na policija BiH zaplijenila je 6.011 boksova cigareta, ukupne vrijednosti 166.470 KM, koje je njema~ki dr`avljanin R. S. iz Magdeburga krijum~ario u kamionu „reno“ s priklju~nim vozilom „{mic“ njema~kih registarskih oznaka. Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Gradi{ka 8. maja otkrili su 3.182 kutije raznih vrsta cigareta u „mercedesu“ slovenskih registarskih oznaka.

Spec
FO^A - Policija u Fo~i uhapsila je V. N. (29), V. V. (29) i M. D. (29) koji su ispred ugostiteljskog objekta „Ke pasa“ u Principovoj ulici nasrnuli na G. G. (23), B. B. (20) i J. S. (23) i nanijeli im te{ke tjelesne povrede. Ljekarska pomo} ukazana im je u fo~anskom Klini~kom centru, saop}eno je iz CJB Isto~no Sarajevo.

18

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Publication reference: EUFOR/2009/01 INVITATION TO BID FOR FUEL SUPPLY AT HQ EUFOR CAMP BUTMIR HQ EUFOR intends to award contract for the Fuel supply at HQ EUFOR Camp Butmir which is financed through the ATHENA mechanism. The bidding dossier is available from the following internet address: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is on 25 September 2009 at 14:00 hours. All bidding conditions, selection, award criteria and contractual conditions are specified in the bidding dossier.

Publication reference: EUFOR/2009/01

POZIV ZA PODNO[ENJE PONUDA ZA OPSKRBU GORIVOM GLAVNOG [TABA EUFOR-a u KAMP-u BUTMIR Glavni {tab EUFOR-a namjerava dodijeliti ugovor za Opskrbu gorivom Glavnog {taba EUFOR-a, Kamp Butmir finansiran od strane ATHENA. Tenderska dokumentacija je dostupna na slijede}oj web adresi: www.euforbih.org/ - tenders. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 25. septembar 2009. u 14:00 sati. Svi tenderski uslovi, na~in odabira i kriteriji za dodjelu ugovora su specificirani u tenderskoj dokumentaciji.

Publication reference: EUFOR/2009/02

INVITATION TO BID FOR FUEL DISTRIBUTION SERVICE WITHIN HQ EUFOR CAMP BUTMIR HQ EUFOR intends to award contract for the Fuel distribution service within HQ EUFOR Camp Butmir which is financed through the ATHENA mechanism. The bidding dossier is available from the following internet address: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is on 25 September 2009 at 14:00 hours. All bidding conditions, selection, award criteria and contractual conditions are specified in the bidding dossier. Publication reference: EUFOR/2009/02

POZIV ZA PODNO[ENJE PONUDA ZA USLUGU DISTRIBUCIJE GORIVA UNUTAR GLAVNOG [TABA EUFOR-a, KAMP BUTMIR Glavni {tab EUFOR-a namjerava dodijeliti ugovor za uslugu Distribucije goriva unutar Glavnog {taba EUFOR-a, Kamp Butmir finansiran od strane ATHENA. Tenderska dokumentacija je dostupna na slijede}oj web adresi: www.euforbih.org/ - tenders. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 25. septembar 2009. u 14:00 sati. Svi tenderski uslovi, na~in odabira i kriteriji za dodjelu ugovora su specificirani u tenderskoj dokumentaciji.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

19

SKANDALOZNO Orahovica Donja kod Gra~anice

Retardirana 14-godi{njakinja natjerana na prostituciju
U toku provjera navoda koje je djevoj~ica ispri~ala rukovodstvu {kole i policiji Panika me|u onima koji su iskoristili maloljetnicu
^etrnaestogodi{nja retardirana djevoj~ica, u~enica sedmog razreda osnovne {kole iz Orahovice Donje kod Gra~anice, mjesecima se prostituira s mu{karcima iz ovoga mjesta, a svoje „usluge“ nudi i svima koji u prolazu zaustave automobil ili kamion.
Iz objekta Ned`ada Ke{etovi}a odnesen agregat
(Foto: O. Mujki})

U okolici Srebrenika

Pokradene dvije vikendice
Nepoznate osobe preksino} su provalile u vikendicu Ned`ada Ke{etovi}a u Mustafi}ima kod Srebrenika. Lopovi su razvalili vrata na prostoriji u prizemlju, iz koje su ukrali agregat za proizvodnju elektri~ne energije, ~ija je vrijednost oko 1.000 maraka. Na meti lopova bila je i vikendica Sedineta Kari}a, koja se nalazi na obroncima planine Majevice, u blizini Gornjeg Srebrenika. Nakon {to su razvalili ulazna vrata i ispreturali stvari u svim prostorijama, lopovi su odnijeli agregat, TV aparat, usisiva~, ve}e koli~ine alkoholnog pi}a i garderobe. Vrijednost ukradene robe, prema izjavi vlasnika, iznosi oko 2.000 maraka. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PS Srebrenik, koji tragaju za po~iniocima ovih krivi~nih djela. O. M.

Navela imena
Ona je nedavno o tome {ta radi ispri~ala direktoru i pomo}niku direktora, te pedagogu {kole i socijalnom radniku Centra za socijalni rad iz Gra~anice, kao i kriminalisti~koj policiji MUP-a Tuzlanskog kantona. - Ove godine ona je zavr{ila sedmi razred, i sami pretpostavljate kako i s kojom ocjenom. Mi je, ustvari, prevodimo iz razreda u razred. Malo ide u {kolu, malo ne ide. Priznala nam je {ta je sve primorana da radi. Uklju~ili smo se svi da problemu stanemo ukraj, jer djevoj~ica mo`e roditi dijete, pa eto jo{ ve}eg belaja - ka`e

CJB Banja Luka
Orahovica Donja: [okantna pri~a iza{la u javnost
(Foto: H. ^ali})

Abdurahman D`ini}, direktor {kole. Kriminalisti~ka policija ovih dana na terenu ispituje pojedine osobe koje bi se mogle dovesti u vezu sa slu~ajem prostituiranja s djevoj~icom.

Primoravaju je roditelji
- Znamo za taj problem i policija se aktivno uklju~ila. Za sada ne idemo u javnost jer treba uzeti u obzir da je rije~ o maloljetnoj retardiranoj djevoj~ici. Ona je ispri~ala svoju verziju, navela je i neka imena ljudi s kojima je bila u vezi, ali dok se stvar ne dokumentira ~injenicama i dokazima, mi zvani~no ni{ta ne mo`emo kazati - izjavio je Omer Halil~evi}, komandir Policijske stanice Gra~anica. U Centru za socijalni rad u Gra~anici, pod ~ijom je paskom

Halil~evi}: Dokumentiranje slu~aja

cijela porodica iz Orahovice Donje, tako|er isti~u da su upoznati s ovim slu~ajem i da uveliko rade na njegovom rasvjetljavanju. Izvori „Dnevnog avaza“ u Orahovici tvrde da je do sada sedam odraslih mje{tana, me|u njima i dvojica 70-godi{njaka, spavalo s djevoj~icom i da je, nakon saznanja da se vodi istraga, me|u njima nastala prava panika. Radi se o vi|enijim, porodi~nim i dobro situiranim ljudima. Njihova imena se dr`e u strogoj tajnosti dok se istra`ne radnje ne dovedu do kraja. Saznali smo da djevoj~icu na prostituciju, pa i prosja~enje, primoravaju roditelji, koji su tako|er retardirani, i koji `ive od 147 KM socijalne pomo}i. Navodno je svakog jutra istjeraju iz ku}e na „posao“, a uve~er od nje H. ^ALI] tra`e novac.

Uhap{en osumnji~eni za ubistvo
Radnici Sektora kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su 51-godi{njeg Milivojka Kevca iz Ribnika, osumnji~enog za ubistvo 67-godi{nje Dobre Vra~ar (67). - Osumnji~eni je, uz izvje{taj, predat nadle`nom tu`ila{tvu i odre|en mu je pritvor - rekla je Gospa Arsenovi}, portparolka CJB Banja Luka. Motiv za ubistvo najvjerovatnije je koristoljublje. Vra~ar je ubijena 26. juna u mjestu Crkvena, op}ina Ribnik, a Kevac je u nju ispalio vi{e metaka iz vatrenog oru`ja. Obdukcija je pokazala da su tri metka pogodila Vra~ar, s tim {to je tre}i bio smrtonosan.

Spec
GRUDE - U no}i sa subote na nedjelju nepoznata osoba ukrala je automobil „mercedes 124“, njema~kih registarskih oznaka, koji je bio parkiran u ulici Viteza Ranka Bobana u Grudama. Kriminalisti~ka obrada je u toku.

20

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

biznis

CEFTA Vancarinske barijere uni{tavaju doma}e firme

BiH nije spremna za uvo|enje kontramjera
Had`i}i: Proizvede svaku drugu pa{tetu

Na{a zemlja nema institucije na dr`avnom nivou koje bi mogle regulirati ova pitanja Ured za veterinarstvo jedina svijetla ta~ka
Na{a zemlja bi trebala uzvratiti istim vancarinskim barijerama kao {to to rade na{i susjedi prilikom izvoza bh. proizvoda na njihova tr`i{ta. Me|utim, BiH nije spremna za uvo|enje takvih mjera, jer nemamo institucije na dr`avnom nivou koje }e regulirati ta pitanja. Jedino bi Ured za veterinarstvo BiH mogao uvesti kontramjere Hrvatskoj prilikom posljednjih zabrana, ali kada su u pitanju druge vrste robe tu vi{e ni{ta ne mo`emo u~initi. izvoznike. Posljednje zabrane uvoza `ive ribe, peradi i goveda u Hrvatsku dokazuju da i mi mo`emo pokazati zube. Me|utim, problem je u nepostojanju jedinstvenih institucija - nagla{ava on. Prema njegovim rije~ima, inspekcije su na entitetskim nivoima i one nemaju iste kriterije prilikom kontrole uvoza proizvoda. Nagla{ava da inspekcije ne rade u interesu bh. proizvo|a~a ve} favoriziraju tu|u robu, prije svega Srbije i Hrvatske.

Uz predstavljanje novog proizvoda

„Argeta“ najja~i brend u BiH
Pa{teta „argeta“, kao najpoznatiji brend grupe „Droga Kolinska“, prema istra`ivanjima nezavisne agencije „Valikon“, najja~a je robna marka u BiH koja je za tu firmu najzna~ajnije tr`i{te, izjavio je jedan od njenih direktora Toma` Arh, javlja Srna. Predstavljaju}i najnoviji proizvod, pa{tetu „argeta junior pica“, Arh je na ju~era{njoj konferenciji za novinare podsjetio da je dobar proizvod osnova uspjeha. On je naveo da je „Argeta“ najve}i proizvo|a~ pa{teta u {iroj regiji. Ovaj proizvod je najprodavaniji u BiH, Makedoniji, na Kosovu i u Sloveniji, a slijede Srbija, Austrija i [vicarska. - Mi iz godine u godinu sve vi{e ja~amo. Lani smo pove}ali proizvodnju za 40 posto, a u prvih pet mjeseci ove godine ve}i smo za 21 posto u odnosu na 2008. Na{ cilj je da u ovoj godini proizvedemo oko 10.000 tona pa{tete, od ~ega }e polovina biti proizvedena u fabrici u Had`i}ima kod Sarajeva - istakao je Arh. On je dodao da se iz fabrike u Had`i}ima snabdijevaju tr`i{ta u Srbiji i Hrvatskoj, te najavio da }e u skorijoj budu}nosti svoj proizvod plasirati i na tursko tr`i{te.

Favoriziranje tu|e robe
Ovo je za „Avaz“ kazao ~lan Stru~nog tima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koji je prethodnih mjeseci, zajedno s predstavnicima Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH, razgovarao s bh. privrednicima o vancarinskim barijerama i drugim problemima koji spre~avaju izvozno orijentirane firme iz BiH da bolje posluju u zemljama potpisnicama Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA). - Svi su ukazali na predugo zadr`avanje njihovih proizvoda na granicama, prekomjerne analize kvaliteta i ~ekanje rezultata tih provjera po nekoliko mjeseci. Pr-

Neuskla|ene tarife
- Zbog toga se firme bore i za doma}e tr`i{te i od dr`ave tra`e podsticaje kako bi bili konkurentni. Primjer je |ubrivo sumnjivog kvaliteta koje uvozimo iz Austrije, Rusije i Ukrajine. Posljednjih deset godina nije kupljen nijedan kilogram tog proizvoda od lukava~ke firme Global Ispat koksna industrija (GIKIL) koja se, izme|u ostalog, bavi i proizvodnjom |ubriva vrhunskog kvaliteta - nagla{ava on. Kako saznajemo, |ubrivo za federalne rezerve uvozi se iz Japana, a ne iz lukava~ke kompanije. Menad`er Sektora za makroekonomiju VTK BiH Igor Gavran ka`e da je vrlo te{ko nabrojati sve probleme u kojima se na{e firme nalaze prilikom izvoza u susjedne zemlje, ali i na doma}em tr`i{tu. - Osim vancarinskih barijera, tu je i neuskla|ena tarifa za repromaterijale uvezene izvan zemalja Evropske unije koje na{e firme koriste za unutra{nju obradu i proizvode izvoze na tr`i{te EU. Ona u BiH iznosi oko {est posto, a u Evropi manje od dva posto - ka`e I. [MIGALOVI] Gavran.

GIKIL: Bez kupaca |ubriva

Zavod za statistiku RS

Majska pla}a manja od aprilske
Prosje~na majska neto pla}a u RS iznosila je 773 marke i za 13 KM je manja od aprilske, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku. Kada je u pitanju prosje~na majska bruto pla}a u RS, ona je iznosila 1.181 marku, {to je smanjenje za 21 KM u odnosu na aprilsku. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosje~na mjese~na neto pla}a u aprilu iznosila je 797,97 maraka, {to je u odnosu na mart pove}anje za 1,3 posto. Pro{le sedmice Agencija za statistiku BiH objavila je podatke o prosje~nim neto pla}ama za april. Prema tim podacima, prosje~na neto pla}a u BiH iznosila je 794 marke, dok je bruto primanje zaposlenog iznosilo 1.210 KM.

edugo ~ekanje na uvoz kobno je za prehrambene proizvode koji se moraju plasirati na tr`i{te u roku od nekoliko dana - ka`e na{ sagovornik. Prema njegovim rije~ima, sve to poskupljuje i ~ini nekonkurentnim bh. robu na tr`i{tima susjednih zemalja. - Proizvo|a~i vode ne mogu u}i u Hrvatsku, jer ona ote`ava ili uop}e ne dozvoljava uvoz, a skup transport dodatno optere}uje bh.

Selimovi}i koriste gu`vu
Na{ sagovornik tvrdi da su u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH stalno stizale `albe na probleme s kojima se susre}u na{e izvozno orijentirane firme. - Nakon zajedni~kog obilaska Stru~nog tima i predstavnika VTKBiH i razgovora s njima, utvrdili smo da pojedine kompanije, u ~emu prednja~i Selimovi}eva Sarajevska pivara, ustvari i nemaju probleme, te da su nakon na{eg susreta povukli svoje `albe - ka`e on.

Podaci Dr`avnog zavoda za statistiku

Hrvatski BDP u prvom kvartalu pao za 6,7 posto
Hrvatski bruto doma}i proizvod realno je manji za 6,7 posto u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period lani, navodi Dr`avni zavod za statistiku, prenosi Poslovni dnevnik. Taj pad je najo{triji od prvog tromjese~ja 2000. do danas. U prva tri mjeseca 2009. sve kategorije BDP-a sa rashodovne strane zabilje`ile su u odnosu na godinu ranije zna~ajne minuse, osim potro{nje dr`ave. Nadalje Zavod navodi da su izdaci za potro{nju doma}instava, najve}a kategorija u BDP-u, realno pali za 9,9 posto, {to je najve}i realni pad u cijelom posmatranom periodu, dok je realni pad bruto investicija u fiksni kapital iznosio 12,4 posto. Izvoz roba i usluga realno je pao za 14,2 posto, dok je uvoz roba i usluga realno pao za 20,9 posto. Jedino su izdaci za potro{nju dr`ave realno porasli za 3,9 posto.

Delegacija kineskih privrednika u Sarajevu

Zabrinjavaju}i vanjskotrgovinski deficit
Predstavnici vi{e kineskih kompanija iz oblasti telekomunikacija, proizvodnje autobusa, mineralnih i proizvoda od metala, drvene gra|e te bijele tehnike u~estvovali su ju~er u Sarajevu na poslovnom forumu koji je organizirala Vanjskotrgovinska komora (VTK), javlja Fena. Dolazak kineske delegacije, kako je kazao potpredsjednik VTKBiH Milan Lovri}, potvr|uje interes Kine za BiH. - Dosad smo imali veliki uvoz kineske robe u BiH, ne samo direktno iz Kine nego i putem tre}ih zemalja i to smatramo jednim od velikih problema - istakao je Lovri}. Vo|a kineske privredne delegacije Dong D`ong [in kazao je da se ekonomska saradnja dvije zemlje mo`e pobolj{ati. U vanjskotrgovinskoj razmjeni s Kinom BiH je lani imala 144

Kursna lista Centralne banke BiH
Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 26,798264 0,074978 0,262001 0,706325 1,455600 0,565032 0,215956 0,179549 1,278467 0,902419 2,298875 1,387780 0,044503 2,083045 26,865428 0,075166 0,262658 0,708095 1,459248 0,566448 0,216497 0,179999 1,281671 0,904681 2,304637 1,391258 0,044615 2,088266 26,932592 0,075354 0,263315 0,709865 1,462896 0,567864 0,217038 0,180449 1,284875 0,906943 2,310399 1,394736 0,044727 2,093487

Sarajevo: Predstavnici kineskih firmi u VTK

(Foto: N. Bo`ovi})

miliona KM deficita, u ~emu je izvoz iz BiH bio simboli~an. - Ako tome dodamo da je u BiH u{lo vi{e od 450 miliona KM robe kineskog porijekla putem

tre}ih zemalja, to dodatno pokazuje da smo u deficitu koji je zabrinjava i treba u~initi sve kako bi se taj odnos promijenio u korist BiH - kazao je Lovri}.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

21

PROGNOZE Nakon najava o smirivanju recesije u SAD

Analiti~ari o~ekuju sna`an rast dolara
Ameri~ka valuta bi prema evropskoj mogla oja~ati i do 17 posto
Analiti~ari, ~ije su prognoze bile najbli`e vrijednosti dolara prema euru u dosada{njem toku godine, o~ekuju ja~anje ameri~ke valute za ~ak 17 posto u drugoj polovini 2009., kao rezultat br`eg izlaska ameri~ke privrede iz recesije nego evropske, javljaju agencije. Finansijske kompanije CIBS World markets, Deutsche Bank, Bank of America i Wels Fargo prognoziraju da }e dolar do kraja ove godine oja~ati vi{e od ~etiri posto, nakon {to je na kraju maja zabilje`io najve}i tromjese~ni pad od 2002. Projekcije sve ~etiri navedene posljednja dva dana ugovaranja prije okon~anja drugog kvartala. Sada Deutsche Bank prognozira ja~anje dolara za 17,1 posto, na 1,20 za euro do kraja godine, {to bi predstavljalo najbolji dvokvartalni pokazatelj za zelenu nov~anicu u odnosu na zajedni~ku valutu 16 ~lanica Evropske unije. Ove povoljne projekcije za dolar su odraz znakova da se ameri~ka privreda izvla~i iz najgore krize od Drugog svjetskog rata. Prognoze kursa dolara su, ako se isklju~i mi{ljenje eksperata navedenih kompanija, najneujedna~enije za posljednje dvije godine i kre}u se u rasponu od 1,16 do 1,55 za euro. Prosje~na projekcija 48 finansijskih eksperata predvi|a da }e dolar okon~ati ovu godinu na nivou od 1,40 za euro, {to je blizu sada{nje vrijednosti. Zelena nov~anica bila je u padu prema euru od prvih mjeseci 2002. sve do sredine 2008., kada se razbuktala ekonomska kriza i 28. oktobra je „odsko~ila“ na dvogodi{nji maksimum od 1,2330 za euro.

Brisel: Raste uvjerenje da kriza popu{ta

Iz izvje{taja Evropske komisije

Privredna klima u eurozoni sve bolja
Povjerenje kompanija i potro{a~a u ekonomiju Evropske unije i eurozone nastavilo je rasti i u junu, tre}i mjesec zaredom, saop}eno je ju~er u Briselu. Pokazatelj privredne klime koji sastavlja Evropska komisija za 16-~lanu eurozonu u junu je uve}an na 73,3 boda, nakon u pro{lom mjesecu zabilje`ena 70,2 boda. Time se spomenuti pokazatelj dodatno odmaknuo od rekordno niskih 64,6 bodova zabilje`enih u martu, navodi EK. - Pove}anje zabilje`eno po sektorima jer se ~ini da ja~a uvjerenje da kriza popu{ta - ka`e se u izvje{taju Komisije. Izra`eniji rast povjerenja zabilje`ile su Njema~ka, Velika Britanija i Francuska.

Br`i oporavak u SAD nego u EU
Analiti~ari, na ~ije se mi{ljenje poziva Bloomberg, prognoziraju da }e privreda SAD idu}e godine zabilje`iti rast od 1,9 posto, poslije slabljenja od 2,7 procenata u 2009., dok }e istovremeno ekonomija u zoni eura poslije ovogodi{njeg slabljenja od 4,3 posto, porasti za 0,5 procenata u 2010.

Dolar: Vrijednost vezana za sudbinu ameri~ke krize

kompanija, kada je rije~ o vrijednosti ameri~ke valute za drugi kvartal, kretale su se na po~etku 2009. sasvim blizu zaklju~nog nivoa u petak od 1,4056 dolara za euro, prenijela je agencija Bloomberg. Deutsche Bank je na po~etku ove godine, nakon {to je dolar okon~ao 2008. na 1,3971 za euro, prognozirala da }e ameri~ka valuta oslabiti na 1,40 za euro do 30. juna, {to je veoma blizu vrijednosti iz

Berzanski barometar za 29. 6. 2009. godine

Euro/dolar 1,4069 0,09%

Nafta

69,86 po barelu Zlato 941,80 $ po unci 0,09% 1,01%

22

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

23

Trgovanje 254.437 KM

NJEMA^KA Nakon osjetnog porasta bankrota

Banke na udaru kritika zbog kreditne politike
Stroge mjere kreditiranja glavni su razlog propasti kompanija Poduzetnici optu`uju banke da nisu snizile kamatne stope u nastojanju da pove}aju profit
Njema~ke banke suo~ene su s valom kritika vlade Njema~ke i industrijskih udru`enja koji ih optu`uju da strogim mjerama kreditne politike dovode u pitanje opstanak niza malih kompanija, prenosi Hina. Vi{e od 16.600 malih i srednje velikih firmi u Njema~koj propalo je u prvoj polovini godine, odnosno 14 posto vi{e u usporedbi s istim periodom lani, procjenjuju u Udru`enju Creditreform.

Rast glavnog indeksa na po~etku sedmice
Elektroprivreda BiH bila najlikvidnija
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 254.437 maraka, a u sklopu 107 transakcija ukupno su prometovane 14.092 dionice. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 27.083 KM, me|u fondovima 28.506, na primarnom slobodnom tr`i{tu 192.071, sekundarnom 4.376 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Merkur iz Sarajeva od 42,86 posto, sa 14 na 20 KM i promet od 940 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirao Elop-irce, tako|er, iz Sarajeva od 33,33 posto, sa 0,15 na 0,10 KM uz promet 46 maraka. Najlikvidnija kompanija bila je Elektroprivreda BiH, ~ijim se dionicama trgovalo za 97.064 marke, uz pad cijene za 0,29 posto. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljena je transakcija dionicama Konjuha iz @ivinica u vrije-

Elektroprivreda BiH: Pad vrijednosti

Strogi uvjeti
Stroge mjere kreditiranja glavni su razlog propasti kompanija, smatra ve}ina ste~ajnih upravnika obuhva}enih istra`ivanjem koje je provela istra`iva~ka grupa specijalizirana za posrnule kompanije ZIS. - Sada je vrlo te{ko dobiti kredit. ^ak i kompanije kojima tek povremeno zatreba novac za ispunjenje narud`bi budu odbijene kazao je ste~ajni upravnik Markus Ernestus. Stroge mjere kreditiranja prevladavaju uprkos postupnom popu{tanju monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) koja je klju~nu kamatnu stopa spustila sa 4,25 na rekordno niskih jedan posto. - Banke nisu snizile kamatne stope jer nastoje pove}ati profitne

Vrijednost indeksa
BIFX 0,71% 1.971,49 1.026,39 1.141,27 SASX-10 1,91% SASX-30 0,36%

dnosti od 2.400 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,71 posto, na 1.971,49 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 1,91 posto, na 1.026,39 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 sko~ila za 0,36 posto i sada iznosi 1.141,27 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 29. 6. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
17 1 4 1 1 2 3 1 28 1 6 31 1 1 2 2 1 2

Commerzbank: Blagi porast kreditiranja

margine i podigle su nadoplatu za rizike - kazao je Karl-V. Girzberg (Karl-W. Giersberg), ~elnik saveznog udru`enja malih i srednjih kompanija BKM. Njema~ke banke odbacuju kritike, iznose}i podatak da su regionalne dr`avne banke u prvom kvartalu ove godine korporativnom sektoru odobrile zajmove u iznosu od 164 milijarde eura, {to

je za 4,7 posto vi{e u pore|enju s istim razdobljem godinu ranije.

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF MI GROUP DD SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA DD ELOP - IRCE DD SARAJEVO METALNO DD ZENICA MERKUR D.D. SARAJEVO

ZVANI^NA KOTACIJA 14,45 3,30 9,96 -4,96
KOTACIJA FONDOVA

1.870 10 5.300 400 10 69 564 14 574 200 210 3.521 100 100 10 460 483 47

26.983,90 99,60 26.500,00 1.936,00 70,00 1.444,05 3.666,00 200,48 62.918,07 900,00 24.141,35 97.064,58 1.000,00 550,00 187,10 46,00 3.390,66 940,00

Poznata opravdanja
Uslijedila su nama dobro poznata opravdanja. - Refinansiranje putem me|ubankovnog kreditiranja znatno je poskupjelo, a prisutne su i sve ve}e zabrinutosti o nemogu}nosti podmirenja obaveza kompanija iz ~itavog niza sektora - kazao je portparol Commerzbanka, jedne od najve}ih njema~kih banaka u privatnom vlasni{tvu. Commerzbank navodi da je u prva tri mjeseca ove godine privredi odobrio 102 milijarde eura kredita, ne{to vi{e nego u istom periodu lani.

5,00 4,84 7,00 20,51 6,50 14,32 109,53 4,50 114,96 27,56 10,00 5,50 21,00 0,10 7,02 20,00

-1,77 0,21 -4,24 -0,19 2,04 0,49 9,32 2,27 2,63 -0,29 -10,71 2,42 2,34 -33,33 0,29 42,86

PRIMARNO TR@I[TE

Ste~ajeve pla}a i 250.000 radnika
Ste~ajevima kompanija u prvom polugodi{tu pogo|eno je oko 250.000 radnika, a u Creditreformu procjenjuju da bi do kraja ove godine ukupan gubitak radnih mjesta mogao iznositi 540.000.

SEKUNDARNO TR@I[TE

Promet 560.519 maraka

Sedmica na regionalnom tr`i{tu kapitala

Banjalu~ka pivara apsolutni dobitnik
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 107 transakcija ostvaren promet od 560.519 KM, a najve}i je obavljen akcijama Banjalu~ke pivare od 363.782 marke, uz rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 177,78 posto. Ovo je bio i najve}i rast cijene na ju~era{njem trgovanju, dok je najve}i pad zabilje`io Duvan iz Bijeljine od 31,82 posto. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Zeptera od 5.054 marke. Nijedan fond nije imao rast cijene, a gubitnik da-

Samo Ljubljanska berza u plusu
Sve regionalne berze, osim Ljubljanske, zavr{ile su pro{lu sedmicu s padom vrijednosti indeksa najlikvidnijih kompanija. Na Beogradskoj berzi pro{le sedmice je vrijednost indeksa najlikvidnijih akcija Belex15 pala za 1,63, dok je op}i indeks Belexline potonuo za 1,81 posto. Nejasni signali sa svjetskih tr`i{ta nisu u pro{loj, praznicima razbijenoj, sedmici dozvolili ulaga~ima da se razma{u, pa je na Zagreba~koj berzi, uz mr{av promet, glavni indeks Crobex skliznuo za 1,58 posto. Turobnu i izrazito nelikvidnu sedmicu na slovenskom tr`i{tu kapitala tek je posljednjeg dana trgovanja popravila novost kada je farmaceutska kompanija Krka dobila dozvolu za proizvodnju novog lijeka. Ljubljansku berzu obilje`io je nizak promet koji je iznosio oko osam miliona eura, ali je vrijednost dioni~kog indeksa SBI 20 uzletjela za 1,45 posto. Na crnogorskom tr`i{tu kapitala, vrijednosti indeksa najlikvidnijih dionica Moste pala je za 0,09 posto, dok je promet iznosio 1.011.509 eura.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 3,37% 0,42% 995,15 1.789,96

na bio je Euroinvestment s padom od 3,53 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 3,37 posto, na 995,15 poena, dok je vrijednosti indeksa fondova FIRS pala za 0,42 posto i sada iznosi 1.789,96 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 6. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,5 1,2

Promjena u%
177,78 0

Maks. cijena
0,5 1,21

Min. cijena
0,499 1,2

Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
Banjaluèka pivara a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka 363.782,20 35.946,10

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,07 5,31 0 0 0,07 5,32 0,07 5,3 2.268,49 5.054,10

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 39,9253 39,9397 2,45 -0,32 40 40,3875 39,43 38,89 86.254,29 47.919,14

Ljubljanska berza: Dionice Krke podigle indeks

Ukratko

24

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

globus

HONDURAS Reakcije na vojni udar i protjerivanje predsjednika

Zatra`en povratak Zelaje na vlast
SAD i ljevi~ari iz Latinske Amerike jednoglasni u zahtjevima Vojska Venecuele u stanju pripravnosti
Povrije|eno blizu 60 ljudi
(Foto: AFP)

Najmanje troje poginulih u sudaru vozova
PEKING - Najmanje tri osobe izgubile su `ivot, a 60 ih je povrije|eno u sudaru dva voza u no}i s nedjelje na ponedjeljak u centralnoj Kini. Nesre}a se desila na stanici u ^enzou, u pokrajini Hunan, precizirala je dr`avna agencija pozivaju}i se na izvore iz lokalne `eljezni~ke kompanije. Nekoliko vagona iskliznulo je iz {ina nakon sudara vozova koji su se kretali prema metropoli [enzen na krajnjem jugu Kine.

Ljevi~arski lideri dr`ava Ju`ne Amerike sastali su se ju~er u Nikaragvi s protjeranim predsjednikom Hondurasa Manuelom Zelajom (Zelaya) kako bi poku{ali do}i do odgovora na vojni udar u njegovoj dr`avi koji je izazvao velike demonstracije i osude svjetske javnosti.

Eskalacija tenzija
Vojni udar je ishod najve}e politi~ke krize u Centralnoj Americi tokom proteklih godina i sigurno je test za predsjednika SAD Baraka Obamu (Barack), koji poku{ava popraviti imid` Va{ingtona u Latinskoj Americi. Obamina administracija zatra`ila je povratak Zelaje na funkciju kao legitimnog predsjednika Hondurasa, ~ime se stavila u istu grupu sa ljevi~arskim vladama koje su ideolo{ki suparnici SAD. Organizacija ameri~kih dr`ava (OAS) insistira na povratku Zelaje i isti~e kako nijedna druga vlada ne}e biti priznata. Tenzije su eskalirale krajem pro{le sedmice kada je Zelaja naljutio Kongres, Vrhovni sud i vojsku Hondurasa tra`e}i referendum i promjene Ustava kako bi do{ao do novog ~etverogodi{njeg mandata. Prije izlaska gra|ana u nedjelju, vojska ga je uhapsila u pid`ami

Udari gromova usmrtili 35 osoba
PATNA - U indijskim dr`avama Bihar i Jarkand gromovi su ubili 35 osoba, me|u kojima osmero djece. Grom je u Biharu usmrtio 18 osoba, me|u kojim {estero djece koja su se igrala na ki{i prije oluje. Dvanaest osoba je povrije|eno i smje{teno u bolnicu. Olujni pljuskovi sru~ili su se na dr`avu Bihar, a sna`ni vjetrovi ~upali su drve}e i elektri~ne stubove. U susjednoj dr`avi Jarkand grom je ubio 17 osoba, me|u kojima dvoje djece.

Slovenija `eli nastavak Renovog procesa
LJUBLJANA - Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel @bogar izjavio je da nije predvi|en nikakav novi sastanak u vezi s rje{avanjem slovensko-hrvatskog grani~nog spora povezanog s blokadom hrvatskih pristupnih pregovora. - Nije predvi|en nikakav sastanak i ne zna se koliko }e trajati vrijeme potrebno za razmi{ljanje nakon neuspjeha Renove inicijative - rekao je @bogar. On je dodao kako bi Slovenija `eljela da proces povjerenika za pro{irenje Olija Rena (Olli Rehn) bude nastavljen, ali je naglasio da me|u dr`avama ~lanicama EU prevladava mi{ljenje da je potrebna odre|ena pauza nakon {to je Hrvatska „iza{la“ iz Renovog procesa.

Zelaja i ^avez: Sastanak u Nikaragvi

(Foto: Reuters)

i odvezla u Kostariku, {to je prvi uspje{ni vojni udar u Centralnoj Americi nakon hladnog rata.

Policijski sat
- Ne}emo dozvoliti povratak pro{losti - izjavio je Zelajin saveznik, predsjednik Venecuele Hugo ^avez (Chavez), koji je i sam bio meta dr`avnog udara 2002. godine i koji je stavio vojsku u stanje pripravnosti ako vojnici Hondurasa napadnu njegovu ambasadu u Tegusikalpi.

Incident na indijsko-pakistanskoj granici
[RINAGAR - Jedan indijski vojnik ubijen je u incidentu na indijsko-pakistanskoj granici u Ka{miru, saop}io je neimenovani indijski vojni zvani~nik. Prema njegovoj izjavi, vojnik je ubijen u no}i s nedjelje na ponedjeljak mecima koji su do{li s druge strane linije kontrole u sektoru Pun~, na jugu Ka{mira. Zasad nije jasno ko je pucao - separatisti~ki pobunjenici koji su poku{avali u}i u indijski dio Ka{mira, ili pakistanski vojnici. Ovo je posljednji u nizu manjih incidenata izme|u Indije i Pakistana kojima je prekr{en prekid vatre uspostavljen 2003. godine.

Kongres Hondurasa postavio je Roberta Mi~eletija (Micheletti) za privremenog predsjednika. Mi~eleti je odmah uveo policijski sat i izjavio kako nijedan strani lider nema pravo prijetiti Hondurasu. Uprkos zabrani, grupe demonstranata tra`ile su povratak svrgnutog lidera. U Hondurasu }e biti odr`ani predsjedni~ki izbori kao {to je i planirano 29. novembra, re~eno je u slu`benom saop}enju koje je pro~itano na radiju.

Britanski listovi o italijanskom premijeru

Detalji skandala sve ve}a neprijatnost za Berluskonija
Skoro svi londonski listovi krajem protekle sedmice bavili su se nastavkom skandala u vezi sa italijanskim premijerom Silvijom Berluskonijem (Berlusconi). „Sunday Times“ pi{e da skandal zbog pla}anja atraktivnih `ena da budu go{}e na njegovim zabavama ne popu{ta, ve} da se pojavljuju novi eksplicitni i kompromitiraju}i dokazi o njegovoj li~noj umije{anosti. Nova otkri}a predstavljaju, iako on to demantira, sve ve}u neprijatnost za Berluskonija dok se priprema za samit G8 koji }e biti odr`an 8. i 9. jula. Neki od njegovih najbli`ih saradnika po~eli su se distancirati od njega, a Katoli~ka crkva upu}uje sve o{trije kritike. Iako Berluskonijev politi~ki opstanak na ~elu Italije jo{ nije upitan, njegov me|unarodni ugled je uzdrman. Te{ko je zamisliti Baraka Obamu (Barack) u srda~nom zagrljaju s Berluskonijem, a jo{ je manje {ansi da }e ijedan svjetski lider prihvatiti njegov poziv da ga posjeti u sada neslavnoj vili na Sardiniji, zaklju~uje „Sunday Times“. „Sunday Telegraph“, s druge strane, pi{e o nacionalnom paradoksu koji Berluskoni predstavlja {to je vi{e kritiziran u inozemstvu, to ga Italijani vi{e brane. Moral Italijana se izgleda razlikuje od mora-

Berluskoni: Nije upitan ostanak (Foto: Reuters) na ~elu dr`ave

la stranaca, primje}uje „Telegraph“, i ~ini se da su oni popustljiviji prema ljudskim strastima.

Kir{ner: Izgubio poslani~ko mjesto

Poraz ljevice na izborima u Argentini
BUENOS AIRES - Vladaju}a ljevi~arska koalicija predsjednice Kristine Fernandez (Cristina) pretrpjela je iznenadni poraz na argentinskim kongresnim izborima gube}i apsolutnu ve}inu u oba doma Kongresa. Njen suprug, biv{i predsjednik Nestor Kir{ner (Kirchner), izgubio je poslani~ko mjesto u pokrajini Buenos Aires na nedjeljnim izborima. Njega je porazio desni~ar Francisko de Narvaez (Francisco) sa 34,5 posto prema 32,2 posto, nakon 91 posto prebrojanih glasova, javio je AP . Saveznici vladaju}e stranke tako|er su izgubili na klju~nim izborima u gradu Buenos Airesu i u pokrajinama Santa Fe i Kordoba.

Odluka izraelskog ministarstva

Odobrena izgradnja novih ku}a na Zapadnoj obali
Izraelsko ministarstvo odbrane odobrilo je plan o izgradnji 50 novih ku}a u jevrejskom naselju Adam, na Zapadnoj obali, objavili su izraelski mediji, i to nekoliko sati prije odlaska ministra odbrane Ehuda Baraka u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Barak }e se sastati sa specijalnim ameri~kim izaslanikom za Bliski istok D`ord`om Mi~elom (George Mitchell) radi prevazila`enja napetosti u odnosima dvije dr`ave saveznice, zbog zahtjeva Va{ingtona da izgradnja u naseljima na okupiranoj palestinskoj teritoriji bude potpuno obustavljena. Kancelarija dr`avnog tu`ioca Izraela obavijestila je Visoki sud pravde da je planirana izgradnja 190 ku}a, u skladu s planom koje je ministarstvo odobrilo u maju koji predvi|a izgradnju 1.450 ku}a u naselju Adam.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

25

TRINAESTOGODI[NJICA POSTOJANJA I RADA
Tog 30. juna 1996. godine dvadesetak entuzijasta, i za ta vremena izuzetno hrabrih ljudi, formiralo je Op}insku organizaciju Centar - Sarajevo. Kao i na{a Centrala, ni mi nismo imali sredstava, niti prostorija, ali smo znali {ta ho}emo i {ta mo`emo. Ve} na prvim op}inskim izborima imali smo na{e predstavnike u Op}inskom vije}u. Zatim, na narednim imenovan je i na{ op}inski na~elnik. Broj op}inskih vije}nika od izbora do izbora se mijenjao, ali smo zadr`ali dovoljan broj vije}nika da mo`emo uticati na dono{enje odluka i kreiranje op}inske politike. Zaokru`ili smo na{u op}insku infrastrukturu, tako da smo prisutni u svim mjesnim zajednicama, kako sa veoma uspje{nim mjesnim odborima tako i sa zavidnim brojem aktivnog ~lanstva i simpatizera. Poseban aspekt su mladi, kojih je sve vi{e u na{im redovima. Nalazimo se u vremenu recesije i ekonomskih pote{ko}a koje su zadeseile cijeli svijet, pa i na{u zemlju. Naravno da to ima znatnog uticaja i na na{u aktivnost i mnogobrojne planove. Iz tih razloga ovu godi{njicu ne}emo obilje`iti 30. juna, tradicionalnim dru`enjem na planini Igman, ali }e biti drugih manifestacija. Poru~ujemo ~lanstvu i na{im simpatizerima da se okrenu radu i pronala`enju najbr`ih puteva za prevazila`enje krize. Ovim }emo podstaknuti i druge gra|ane i podsjetiti ih da jedino radom mo`emo pobijediti i preboditi sve pote{ko}e. Mi to ho}emo i moramo, i svjetlo na kraju tunela zasija}e za sve nas i na{u zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Koristimo se prilikom da se podsjetimo i na preminule ~lanove na{e Op}inske organizacije i da im za`elimo lahku i laku zemlju bosansku, a njihovim porodicama da jo{ jednom uka`emo da su to bili vrijedni, ~asni i po{teni gra|ani ove zemlje. SVIM ^LANOVIMA ^ESTITAMO 13. GODI[NJICU OD OSNIVANJA OP]INSKE ORGANIZACIJE SBiH CENTAR - SARAJEVO Sarajevo, 30. 6. 2009. godine PREDSJEDNIK SAVJETA Suvad Kerla

Broj: 02-33-012839/09 Brèko, 29. 6. 2009. godine Na osnovu Odluke Odbora za zapošljavanje, broj: 01.8-33-019910/09 od 22. 6. 2009. godine, Odjeljenje za struène i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse, o b j a v lj u j e

Broj: 02-33-015887/09 Brèko, 29. 6. 2009. godine Na osnovu Odluke Odbora za zapošljavanje, broj: 01.8-33-019990/09 od 23. 6. 2009. godine, Odjeljenje za struène i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse, o b j a v lj u j e

DJELIMIÈNO PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
Poništava se djelimièno Javni konkurs broj: 02-33-012839/09 od 6. 5. 2009. godine, koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja dana, 7. 5. 2009. godine, za prijem u radni odnos u: I. UREDU GRADONAÈELNIKA SEKRETARIJAT VLADE Sektor za opæe poslove Na odreðeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja Pozicija pod rednim brojem: 2. Struèni savjetnik za pravne poslove ..........................................1 izvršilac iz razloga što nije bilo prijavljenih kandidata. Pripremila: Šef Odjeljenja za struène i administrativne poslove _____________________________ Niko Stopariæ, dipl. ekonomista

DJELIMIÈNO PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
Poništava se djelimièno Javni konkurs broj: 02-33-015887/09 od 27. 5. 2009. godine, koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja dana, 28. 5. 2009. godine, za prijem u radni odnos u: IV. SKUPŠTINI BRÈKO DISTRIKTA BiH Struèna slu`ba Skupštine Brèko Distrikta BiH Na odreðeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva Pozicija pod rednim brojem: 1. Lektor - za hrvatski jezik ........................................................1 izvršilac Iz razloga što niko od kandidata nije ispunjavao uslove propisane javnim konkursom. Pripremila: šef Odjeljenja za struène i administrativne poslove _____________________________ Niko Stopariæ, dipl. ekonomista

Broj: 02-33-013754/09 Brèko, 29. 6. 2009. godine Na osnovu Odluke Odbora za zapošljavanje, broj: 01.8-33019952/09 od 22. 6. 2009. godine, Odjeljenje za struène i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse, o b j a v lj u j e

3. Doktor specijalista, oftalmolog.........................1 izvršilac Na odreðeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva 7. Doktor medicine ..............................................1 izvršilac iz razloga što nije bilo prijavljenih kandidata. Pododjeljenje za bolnièku zdravstvenu zaštitu Na neodreðeno vrijeme Pozicija pod rednim brojem: 12. Medicinska sestra-tehnièar, instrumentar ....1 izvršilac iz razloga što niko od kandidata nije ispunjavao uslove propisane javnim konkursom. Pripremila: šef Odjeljenja za struène i administrativne poslove _____________________________ Niko Stopariæ, dipl. ekonomista

DJELIMIÈNO PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
Poništava se djelimièno Javni konkurs broj: 02-33013754/09 od 13. 5. 2009. godine, koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja dana, 14. 5. 2009. godine, za prijem u radni odnos u: Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Pododjeljenje za primarnu zdravstvenu zaštitu Na neodreðeno vrijeme Pozicije pod rednim brojem: 2.Doktor specijalista, pedijatar ...........................1 izvršilac

26

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

globus

IRAN Oslobo|eno pet radnika britanske ambasade

Zapo~elo djelimi~no prebrojavanje glasova
Opozicija ne odustaje od zahtjeva za novim izborima Demonstracije ponovo na ulicama Teherana
Simboli~no prosipanje malina u Arilju

Protesti srbijanskih proizvo|a~a malina

Bolje cijene ili blokada puteva
Kulminacija nezadovoljstva monopolisti~kim pona{anjem hladnja~ara
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Beograda)
Maline rasute po putu bile su simboli~an na~in protesta proizvo|a~a iz Arilja koji `ele ukazati na vi{egodi{nje probleme s kojima se susre}u. Proizvo|a~i svjetske poznate maline ka`u da je monopolisti~ko pona{anje hladnja~ara od kojih zavise kulminiralo i da oni to vi{e ne `ele trpjeti. Dragi{a Terzi}, predsjednik „Vilameta“, najve}eg udru`enja malinara, izjavio je za „Dnevni avaz“ da proizvo|a~i zahtijevaju bolje cijene otkupa i da od dr`ave, koja je ina~e najve}i proizvo|a~ i izvoznik ovog jagodi~astog vo}a na svijetu, tra`e za{titu. - Hladnja~ari su dogovorili nisku cijenu koja nas mo`e samo upropastiti. Od njih zavisimo i dr`ava mora ispitati ovakvo monopolisti~ko pona{anje zbog kojeg }e biti ugro`en izvoz malina, a koje od na{ih porodica pravi socijalne slu~ajeve. Tra`imo od dr`ave da po{alje poreznu inspekciju, a ako nas budu ignorisali, blokirat }emo puteve i malina ne ide nigdje iz Srbije - poru~io je Terzi}. Ministarstvo poljoprivrede je na zahtjeve malinara za sada reagiralo samo pisanim saop}enjem u kojem insisitiraju da otkupljiva~i i hladnja~ari jagodi~astog vo}a po{tuju dogovor s proiSta{a ANDRI] zvo|a~ima.

Vrhovno zakonodavno tijelo Vije}e ~uvara zapo~elo je ju~er djelimi~no novo prebrojavanje glasova s nedavnih predsjedni~kih izbora u Iranu, ali ovaj potez zasigurno ne}e zadovoljiti opoziciju koja insistira na novim izborima. Teheran je tako|er objavio osloba|anje pet od devet lokalnih uposlenika britanske ambasade, koji su uhap{eni pod optu`bama da su doprinijeli demonstracijama i nemirima {irom dr`ave nakon 12. juna i predsjedni~kih izbora. Ranije je bilo govora o osam radnika, da bi se kasnije njihov broj pove}ao na devet. Vlasti u Iranu optu`ile su Veliku Britaniju i SAD za mije{anje u posljednja de{avanja u iranskim gradovima. U `elji da smanji doma}i i strani pritisak, zvani~ni Teheran naredio je djelimi~no prebrojavanje glasova na izborima na kojima je novi mandat dobio Mahmud Ahmedined`ad, a za koje opozicija tvrdi da su bili „sramotna prevara“, obilje`ena brojnim neregularnostima. - Ponovo }e biti prebrojani glasovi u oko 10 posto kutija u raznim pr-

Okupilo se blizu 3.000 demonstranata

(Foto: AP)

ovincijama i gradovima - izjavio je portparol Vije}a Abasali Kadkodai. Portparol ministarstva za vanjske poslove Hasan Ga{gavi kazao je kako je oslobo|eno pet od devet radnika britanske ambasade, dok je preostala ~etvorka ostala na ispitivanju. On je dodao da Iran nema namjeru zatvoriti britansku ili druge ambasade ili pokvariti odnose sa svijetom, upr-

kos stalnim tvrdnjama kako su stranci krivi za nemire. Krajem vikenda ponovo su odr`ani protesti, ali je policija lako rastjerala blizu 3.000 demonstranata koji su se oglu{ili o zabranu koja se odnosi na javna okupljanja. Svjedoci su izjavili kako je do{lo samo do „jednog manjeg sukob policije i demonstranata“.

globus

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

27

U prodaji je novi broj magazina Azra, po cijeni od dvije KM

KAMBOD@A Su|enje Da~u, {efu zloglasnog logora

Svjedo~io jedan od rijetkih pre`ivjelih iz Potovog re`ima
Opisi mu~enja kao da su preslikani iz nekih horor filmova spasila slika „Brata broj jedan“
Jedan od rijetkih pre`ivjelih zatvorenika zloglasnog Tuol Sleng zatvora, gdje su svoje neistomi{ljenike u Kambod`i dr`ali Crveni kmeri, kroz suze je zatra`io pravdu za vi{e od 1,7 miliona ubijenih tokom tiranije Pola Pota. U opisivanju svog `ivota, koji je kao preslikan iz nekih horor filomva, umjetnik Van Nat (Nath) kazao je kako je ostao `iv samo zato {to se glavnom mu~itelju Da~u svidjela njegova slika Pola Pota „Brat broj jedan“. - Ostao sam `iv jer se Da~ osje}ao dobro kad god je do{ao kod mene. Moje patnje ne mogu biti izbrisane i stalno me prate rekao je Nat tokom svjedo~enja na su|enju {efu zatvora Kaing Guek Eavu, poznatijem kao Da~. Po{to u Kambod`i nema smrtne kazne, Eavu prijeti do`ivotna robija ako ga sud, za koji rade i sudije iz UN-a i iz Kambod`e, proglasi krivim za ratne zlo~ine, zlo~ine protiv ~ovje~nosti, mu~enja i ubistva. Nat je ispri~ao da su ga tukli, dobivao je elektro{okove, a Da~ i

@ivot Natu

Kelly BROOK

@ena s najljep{im oblinama
Davor ROSTUHAR

Zbog posla obolio od malarije
Michael JACKSON

Bosanski opro{taj od kralja popa
Sne`ana MARKOVI]
Nat: Patnje ne mogu biti izbrisane
(Foto: AP)

Ne `elim otkriti u koga sam zaljubljena
Explorer

njegovi ~uvari su ga izgladnjivali. Opisivao je na~ine mu~enja me|u kojima su dominirali kidanje noktiju i simuliranje davljenja. - Noge su nam bile okovane, bili smo tako gladni da smo jeli insekte koje smo mogli uhvatiti, a

stalno su nas ~uvari tukli. ^uo sam krike zatvorenika, pla~ majki kojima su uzimana djeca, to je bilo kao u paklu. Sada imam priliku svjedo~iti pred ovim sudom. To mi je privilegija, ~ast i obaveza kazao je kroz suze Nat.

Bosanci u najve}em procentu Iliri u Regionu
AZRA - takve pri~e ho}u

Napad na predsjednika Ingu{etije

Afganistan

Uskoro u prodaji

^e~enska grupa preuzela odgovornost
^e~enska pobunjeni~ka grupa, koja je izvela masakr u {koli u Beslanu 2004. godine, preuzela je odgovornost za samoubila~ki bomba{ki napad pro{le sedmice u kojem je te{ko ranjen predsjednik ju`ne ruske republike Ingu{etije. - Ovu operaciju izveo je pobunjeni~ki bataljon Rijadus-Salihin - navodi se u saop}enju na internet-stranici, povezanoj s ovim separatisti~kim pokretom. Grupa Rijadus-Salihin navela je i da je napad 22. juna na predsjednika Ingu{etije Junus-Beka Jevkurova izveden po nalogu najtra`enijeg ~e~enskog separatisti~kog lidera Dokua Umarova. Umarov je, prema navodima ~e~enskih vlasti, te{ko ranjen u

Poginulo osam policajaca
[ef policije provincije Kandahar, na jugu Afganistana, i jo{ osam policajaca ubijeni su u ju~era{njem sukobu s pripadnicima specijalne jedinice afganistanske vojske koju obu~avaju ameri~ki stru~njaci, izjavio je {ef vije}a te provincije Ahmad Vali Karzai. Vojnici specijalne jedinice upali su u prosekturu u Kandaharu i nasilu odveli zatvorenika ~iji identitet nije saop}en. Kada su iza{li iz zgrade, do{lo je do razmjene vatre s policajcima, rekao je Karzai. U okr{aju je ubijen {ef policije Kandahara, {ef gradske kriminolo{ke slu`be i jo{ sedam policajaca. Niko od pripadnika koalicionih snaga raspore|enih u Afganistanu nije bio umije{an u sukob.

Jevkurov: Te{ko ranjen u napadu

specijalnoj operaciji u kojoj su stradala ~etvorica pobunjenika i od tada se ne zna da li je on jo{ `iv.

Izvje{taj Me|unarodnog komiteta Crvenog kri`a

Porast siroma{tva u pojasu Gaze
Pola godine nakon izraelske ofanzive na pojas Gaze, siroma{tvo na tom podru~ju je sve ve}e, a Palestinci koji tamo `ive ne mogu obnoviti poru{ene ku}e zbog blokade Izraela, upozorio je Me|unarodni komitet Crvenog kri`a. Nezaposlenost je u aprilu dostigla 44 posto zbog kolapsa ekonomije u Gazi, a vi{e od 70 posto, od oko 1,5 miliona stanovnika tog podru~ja, `ivi s primanjima ni`im od 250 dolara za porodice koje imaju do devet ~lanova. Uprkos obe}anjima da }e za rekonstrukciju tog pojasa na obali Sredozemnog mora donatori dati 4,5 milijardi dolara, napore na obnovi ometaju ograni~enja koja je uveo Izrael i ne dozvoljava isporuku gra|evinskog materijala, vodovodnih cijevi i rezervnih dijelova. - Kvartovi u Gazi koji su bili izlo`eni izraelskim udarima nastavit }e izgledati kao epicentar te{kog zemljotresa, ako ne bude dozvoljena isporuka velikih koli~ina cementa, ~elika i drugog gra|evinskog materijala na tu teritoriju radi obnove - istaknuto je u izvje{taju, koji prenosi Reuters. Osim toga, nedovoljne su isporuke osnovnih lijekova, a vodovodni i kanalizacioni sistemi su na ivici kolapsa, {to predstavlja opasnost od velike krize zdravlja.

28

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg Temeljem ~lanka 53. stavak 6. i ~lanka 54. Zakona o srednjem {kolstvu („Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke“, broj: 6/04, 8/04 i 8/08), ~lanka 12. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih („Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke, broj: 5/01), ~lanka 35. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg i Odluke [kolskog odbora, Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ [iroki Brijeg, r a s p i s u j e

Bosanskohercegovaèki auto-moto klub obavještava motorizovane graðane da na osnovu Ugovora sa Direkcijom cesta Federacije Bosne i Hercegovine na podruèju: - Unsko-sanskog - Tuzlanskog - Zenièko-dobojskog - Bosansko-podrinjskog kantona/`upanija obavlja poslove "Pomoæ-Informacije " na javnim cestama. Pozivom na tel. (033) 1282 odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona mo`ete besplatno dobiti slijedeæe usluge: - informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini - tehnièku pomoæ na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu ) - uklanjanje neispravnih i ošteæenih vozila sa ceste u cilju nesmetanog odvijanja prometa Pomenute usluge pomoæi na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjeseèno i najviše tri (3) puta godišnje. - Srednjobosanskog - Hercegovaèko-neretvanskog i - Sarajevskog

NATJE^AJ
za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u {kolskoj 2009/2010. godini I. Programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za: 1. Podru~je rada: ekonomija i trgovina Obrazovni profil-zanimanje: - Ekonomist/~etvrti (IV/1) stupanj - Komercijalist/~etvrti (IV/1) stupanj - Prodava~/tre}i (III/1) stupanj - Administrativni tajnik-ca/~etvrti (IV/1) stupanj - Upravni referent/~etvrti (IV/1) stupanj 2. Podru~je rada: ugostiteljstvo i turizam Obrazovni profil-zanimanje: - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Kuhar/tre}i (III/1) stupanj - Konobar/tre}i (III/1) stupanj 3. Podru~je rada: promet Obrazovni profil-zanimanje: - Tehni~ar cestovnog prometa/~etvrti (IV/1) stupanj - Tehni~ar PT prometa/~etvrti (IV/1) stupanj - Voza~ motornog vozila/tre}i (III/1) stupanj 4. Podru~je rada: strojarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - Strojarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 5. Podru~je rada: poljoprivreda Obrazovni profil-zanimanje: - Poljoprivredni tehni~ar-op}i/~etvrti (IV/1) stupanj 6. Podru~je rada: {umarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - [umarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 7. Podru~je rada: graditeljstvo, geodezija i gra|evni materijali Obrazovni profil-zanimanje: - Gra|evinski tehni~ar-visokogradnje/~etvrti (IV/1) stupanj - Gra|evinski tehni~ar-niskogradnje/~etvrti (IV/1) stupanj - Gra|evinski tehni~ar za gra|evne materijale/~etvrti (IV/1) stupnja - Klesarski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Geodetski tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 8. Podru~je rada: graditeljstvo i gra|evni materijali Obrazovni profil-zanimanje: - Armira~ (savija~ `eljeza)/tre}i (III/1) stupanj - Podopolaga~/tre}i (III/1) stupanj - Zidar/tre}i (III/1) stupanj - Tesar/tre}i (III/1) stupanj - Krovopokriva~ i izolater/tre}i (III/1) stupanj - Kerami~ar-oblaga~/tre}i (III/1) stupanj - Klesar/tre}i (III/1) stupanj 9. Podru~je rada: elektrotehnika Obrazovni profil-zanimanja: - Elektrotehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj 10. Podru~je rada: osobne usluge Obrazovni profil-zanimanje - Kozmeti~ki tehni~ar/~etvrti (IV/1) stupanj - Frizer/tre}i (III/1) stupanj 11. Podru~je rada: strojarstvo, strojarska energetika i mehanika Obrazovni profil-zanimanje: - Automehani~ar/tre}i (III/1) stupanj - Bravar/tre}i (III/1) stupanj - Vodoinstalater/tre}i (III/1) stupanj Obrazovni profil-zanimanje: - Konobar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Kuhar-specijalist/peti (V/1) stupanj 3. Podru~je rada: strojarstvo Obrazovni profil-zanimanje: - Instalater grijanja i klimatizacije-specijalist/peti (V/1) stupanj - Plinoinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj 4. Podru~je rada: ekonomija i trgovina Obrazovni profil-zanimanje: - Prodava~-specijalist/peti (V/1) stupanj 5. Podru~je rada: elektrotehnika Obrazovni profil-zanimanje - Elektroinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj 6. Podru~je rada: strojarstvo, strojarska energetika i mehanika Obrazovni profil-zanimanje - Automehani~ar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Bravar-specijalist/peti (V/1) stupanj - Vodoinstalater-specijalist/peti (V/1) stupanj

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

III. Programi osposobljavanja za: 1. Rukovatelj dizalicom: - Rukovatelj auto dizalicom - Rukovatelj mosnom dizalicom - Rukovatelj portalnom dizalicom - Rukovatelj hidrauli~nom dizalicom - Rukovatelj lakim lan~anim dizalicama 2. Rukovatelj vili~arom 3. Rukovatelj samohodnim gra|evinskim strojevima: - Rukovatelj buldo`erom - Rukovatelj skejperom - Rukovatelj bagerom - Rukovatelj demperom - Rukovatelj grejderom - Rukovatelj utovariva~em i zgrta~em - Rukovatelj rovokopa~em - Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima - Rukovatelj strojem za otkop kamena 4. Rukovatelj strojevima za izradu kolnika: - Rukovatelj vibracionim nabija~em - Rukovatelj fini{erom - Rukovatelj valjkom - Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta (fini{erima) 5. Ophodar cesta 6. Lovo~uvar Uvjeti upisa: U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavanje obrazovnog programa i zavr{enu osnovnu {kolu za programe za stjecanje srednje stru~ne spreme i programe osposobljavanja, odnosno zavr{enu odgovaraju}u srednju stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe usavr{avanja. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom najkasnije do 15.07.2009. godine na adresu: Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Centar za obrazovanje“ Trnska cesta 187., 88220 [iroki Brijeg s naznakom „NATJE^AJ ZA UPIS“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: [iroki Brijeg (039) 703 - 384; (039) 703 - 752; fax: (039) 700 - 191, Sarajevo (033) 208 154; Zenica (032) 404 422 E-mail: info@centar-obrazovanja.com ili na www.centar-obrazovanja.com

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 028091 07 Ps Sarajevo, 15. 06. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi} u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, zastupana po Opra{i} Adisu advikatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Dags Trade d.o.o. Tuzla ul. Armije BiH broj 16, D&M d.o.o. Tuzla ul. Bosne Srebrne bb, SKPC Mejdan i LU^I] MILJAN iz Tuzle, radi Isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 11. 10. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Dags Trade i drugih radi Isplata potra`ivanja. Ovim putem se dostavlja tu`enom MILJANU LU^I]U poziv za pripremno ro~i{te zakazano za dan - PONEDJELJAK 24. 08. 2009. g. u 13.00 sati (soba br. 224/II), i putem oglasne table suda. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda. Sudija Tatjana Arapovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ip 090884 09 Ip Sarajevo, 19. 06. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Sabini Had`izulfi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „METAL-CENTAR“ Dru{tvo za trgovinu, export-import, posredni{tvo i usluge d.o.o. Sarjaevo, sa sjedi{tem u ul. Tvorni~ka br. 3, protiv izvr{enika „BERINEX d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u ul. Butmirska cesta br. 1, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 07. 05. 2009. godine, na osnovu izvr{ne isprave, presude Op}inskog suda u Sarajevu broj: 09 65 Ps 015919 04 Ps od 02. 09. 2008. godine, pravosna`ne dana 02. 09. 2008. godine - izvr{ne dana 13. 04. 2009. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 6.569,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 79,80 KM po~ev od 15. 07. 2003. godine, - iznos od 292,00 KM po~ev od 30. 07. 2003. godine, - iznos od 163,80 KM po~ev od 01. 07. 2003. godine, - iznos od 570,78 KM po~ev od 25. 06. 2003. godine, - iznos od 689,90 KM po~ev od 23. 06. 2003. godine, - iznos od 82,30 KM po~ev od 20. 06. 2003. godine, - iznos od 214,60 KM po~ev od 17. 06. 2003. godine, - iznos od 507,80 KM po~ev od 10. 06. 2003. godine,

II. Programi usavr{avanja za: 1. Podru~je rada: promet Obrazovni profil-zanimanje: - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika/peti (V/1) stupanj 2. Podru~je rada: ugostiteljstvo i turizam

- iznos od 79,20 KM po~ev od 02. 06. 2003. godine, - iznos od 93,75 KM po~ev od 20. 05. 2003. godine, - iznos od 393,60 KM po~ev od 16. 05. 2003. godine, - iznos od 120,60 KM po~ev od 08. 05. 2003. godine, - iznos od 182,40 KM po~ev od 23. 04. 2003. godine, - iznos od 601,20 KM po~ev od 22. 04. 2003. godine, - iznos od 207,50 KM po~ev od 11. 04. 2003. godine, - iznos od 256,50 KM po~ev od 24. 04. 2003. godine, - iznos od 421,10 KM po~ev od 04. 04. 2003 .godine, - iznos od 263,80 KM po~e vod 18. 03. 2003. godine, - iznos od 287,10 KM po~ev od 06. 03. 2003. godine, - iznos od 59,50 KM po~ev od 22. 01. 2003. godine, - iznos od 116,14 KM po~ev od 27. 12. 2003. godine, - iznos od 886,83 KM po~ev od 25. 12. 2003. godine, svi do kona~ne isplate, kao i naknade tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 295,50 KM. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 197,07 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima izvr{enika na transakcijskom ra~unu broj: 1610000034440055 kod poslovne banke Raiffeisen bank DD BiH. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

29

KOCKARNICE Porok donosi nova radna mjesta

Ruski rulet seli se na Balkan
Vlasnici ruskih kockarnica, koje }e tamo sutra biti zatvorene, preselit }e svoj biznis u biv{e jugoslavenske republike
Vlasnici velikih lanaca ruskih kockarnica, koje od 1. jula tamo ne}e mo}i raditi, tvrde da }e preseliti svoj biznis u inozemstvo, izme|u ostalog, na Balkan: u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku. Gdje }e konkretno biti novi ruski kockarski rajevi, zasad se ne saop}ava. Jedino je predsjednik kompanije „Korston“ Anatolij Kuznjecov najavio da }e kockarnicu preseliti u Budvu. - Nedavno smo zavr{ili pregovore o kupovini hotela „Kvin Montenegro“ u Budvi, u Crnoj Gori, sa 300 soba i kasinom. Pro-

Sajm je ubijen nakon {to je odbio sve zahtjeve da odbaci oru`je

Vikao da mu je dosta `ivota

Policija ubila paraplegi~ara koji je pucao na prolaznike
Naoru`ani paraplegi~ar u predgra|u Kristkar~a ispalio je barem stotinu nasumi~nih metaka iz svojih invalidskih kolica prije nego {to ga je ubila novozelandska policija, a prijateljima je ranije izjavio da mu je dosta `ivota. Policija je saop}ila da je [ejn Ri~ard Sajm (Shayne Richard Sime, 42), koji je bolovao od mi{i}ne distrofije, tokom trosatnog divljanja u nedjelju nave~er po ulici u ~etvrti Barnsajd izazivao naoru`ane policajce da iza|u iz zaklona i suo~e se s njim. Sajm, koji je navodno bio pijan, ranio je jednog policajca i 39-godi{njeg prolaznika. Policijski inspektor Dejv Louri (Dave Lawry) rekao je novinarima da je Sajm ubijen nakon {to je odbio sve zahtjeve da odbaci oru`je.

Putinova metla
Ukidanje kockarnica u Rusiji predlo`io je jo{ u oktobru 2006. tada{nji predsjednik Vladimir Putin. On je kocku po {tetnosti za rusko dru{tvo uporedio s alkoholizmom. Ruska historija ka`e da su njeni bogati ljudi voljeli kockati i to im je bio zna~ajan razlog za posjetu mondenskim mjestima u Evropi. Eto prilike da zbog „Putinove metle“ kapital vlasnika ruskih kockarnica stigne i na Balkan i dovede „parajlije“ koje zvuk okretanja ruleta ~ini sretnim!

Izgubio nadzor nad automobilom
Zbog zatvaranja kockarnica posao }e izgubiti 450 hiljada Rusa

mijenit }emo njegov naziv u „Korston“, i iz Moskve preseliti stolove za igru i automate. Uo~i jeseni, organizirat }emo prvi ~arter let iz Moskve za Crnu Goru - ka`e Kuznjecov. Suvlasnik najve}e firme Oleg Bojko ka`e da }e svoj biznis preseliti u Italiju, Njema~ku, Srbiju, Hrvatsku i zemlje Ju`ne Amerike. Kompanija, ~iji je suvlasnik, ve} je za to izdvojila veliki novac. Za{to su vlasnici ruskih kockarnica zainteresirani da presele biznis u biv{e jugoslavenske republike, lako je shvatljivo. Iz Mo-

skve se do Beograda ili do Jadrana sti`e za oko tri sata (a Rusi su, vi{e nego bilo koji narod, navikli na mnogo du`a putovanja i unutar svoje zemlje). Osim toga, gra|ani Rusije u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku mogu putovati bez viza. Ako se posao zaista razvije, u ovim kockarnicama, naravno, zaposlila bi se armija konobara, barmena, krupijea. Gazde ruskih kasina vi{e brine gdje }e nastaviti biznis, nego gdje }e se 450.000 ljudi koji su radili u kasinima i salonima za igru zaposliti.

Voza~ relija izletio sa staze i usmrtio fotoreporterku
Na reli stazi u slovenskom Logatcu dogodila se nesre}a u kojoj je smrtno stradala 44-godi{nja fotoreporterka koju je automobilom „pokupio“ jedan od voza~a relija. Do nesre}e je do{lo kada je jedan od voza~a izgubio nadzor nad vozilom, izletio sa staze i udario u fotoreporterku koja je stajala uz stazu. Fotoreporterka ASC Mustanga poginula je na mjestu nesre}e. Kontroverze o tome na koji na~in je do{lo do takve nesre}e ve} su po~ele, a organizatori navode kako prije svake utrke upozoravaju akreditirane fotoreportere i nazna~e im ta~na mjesta na kojima mogu stajati kako ne bi

Zlostavlja~ iz kom{iluka

Djevoj~ica vezanih nogu pobjegla silovatelju
Iako je imala okovane noge, {estogodi{nja djevoj~ica u jednom gradi}u pored Bostona uspjela je pobje}i zlostavlja~u iz kom{iluka koji je oteo i namjeravao silovati. Dok su pretra`ivali stambeni kompleks u Hanoveru, oko 30 kilometara od Bostona, policajci su prona{li djevoj~icu kojoj se ruke i

Staza na kojoj se dogodila nesre}a

bilo opasno za njih. Navode kako su ponekad, na`alost, fotografi na vlastitu odgovornost spremni riskirati zbog {to kvalitetnije fotografije.

Sedam mjeseci neprekidnog rada

Na le|ima istetovirao detalj slike „Jutro u borovoj {umi“
Napada~ je `ivio u istoj zgradi kao i djevoj~ica

[ajn: Djevojka ga izbacila iz stana jer se drogirao

noge bile umrljane krvlju. Majka je oko 13.30 sati prijavila nestanak k}erke koja se vozila na biciklu, a okru`ni tu`ilac Timoti Kruz (Timothy Cruz) izvijestio je da je djevoj~ica pokazala policajcima stan u koji je mu{karac iz kom{iluka odveo. U stanu su policajci nakon borbe priveli D`astina [ajna (Justina Shine, 26). Pred sudiju }e ga

izvesti pod optu`bama za poku{aj silovanja, napad i odupiranje hap{enju. [ajnova biv{a djevojka Holi Her{ (Holly Hersh) ka`e kako }e mala djevoj~ica zbog njega morati ispa{tati, a i njena djeca te da vi{e ne mo`e `ivjeti u toj zgradi. Dodala je da je prije dvije sedmice izbacila D`astina iz stana jer se drogirao.

Ljubitelj umjetnosti iz Rusije Mi{a Meho (52) istetovirao je preko cijelih le|a detalj slike „Jutro u borovoj {umi“ poznatog ruskog autora Ivana [i{kina. - Sedam mjeseci su me „mu~ili“ u salonu za tetoviranje. No, vrijedilo je. Nakon {to sam u ogledalu vidio sliku na svojim le|ima bio sam odu{evljen. Sada imam `ivu reprodukciju [i{kina, a svaki moj dolazak na pla`u je senzacija - kazao je kroz smijeh Mi{a kojeg je tetovirao tato majstor Igor. Mi{a mu je odmah rekao da `eli tetova`u u boji, preko cijelih le|a. - Bilo je vrlo komplicirano jer samo morao paziti na svaki detalj.

Meho je bio odu{evljen kada je u ogledalu vidio sliku Sre}om, Mi{a je bio strpljiva mu{terija- kazao je Igor i dodao kako vjeruje da slika jo{ nije dovr{ena.

30

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

31

SARAJEVO Zavr{ena sezona u Narodnom pozori{tu

Rad u relativno normalnim uvjetima, uprkos recesiji
Devet premijera Afirmacija bh. dramskih autora Verdijeva „Travijata“ otvara novu sezonu
Prema rije~ima direktora Narodnog pozori{ta Sarajevo Gradimira Gojera, protekla sezona u ovoj teatarskoj ku}i donijela je nekoliko velikih predstava ne samo u bh. razmjerama nego i u {irem, regionalnom okviru. - U protekloj sezoni nastavili smo s afirmacijom bh. dramskih autora i nove bh. dramske knji`evnosti. Izvedeno je devet premijera i prezadovoljan sam pro{lom sezonom. Isti~em da smo unutarnjim prestrojavanjima u NPS, stalnim nastojanjem za nala`enjem „unutarnjih rezervi“ u~inili izniman napor da uprkos procesima recesije radimo relativno normalno i prikazujemo relevantnu proScena iz predstave koja je odu{evila publiku

„Kos“ Zijaha Sokolovi}a u Biha}u

Pomjeranje granica u ljudskim odnosima
Predstava je igrana pred vi{e od 350 Bi{}ana
Jedno od najboljih teatarskih ostvarenja odigranih u okviru Festivala scenskih umjetnosti u Biha}u je predstava „Kos“ Dejvida Harovera (David Harrrower), ~iju re`iju potpisuje Zijah Sokolovi}, koji je, uz Olgu Pakalovi}, i glumac u predstavi. - Ako pri~amo o predrasudama, „Kos“ donosi pomjeranje granica. Govori o tome gdje su ljudske granice u mogu}nosti zaljubljivanja, odnosa i razumijevanja me|u ljudima - kazao je Sokolovi}. Ova predstava pobrala je brojne nagrade u regionu. Ina~e, ona je namijenjena za male dvorane i publiku od 50 ljudi, me|utim, u Kulturnom centru preksino} ju je gledalo vi{e od 350 odu{evljenih Bi{}ana, {to je dovoljan pokazatelj da Festival svake godine opravdava svoje postojanje i da su gra|ani `eljni pozori{nih preI. Nu. dstava.

Gostovanje na NETA festivalu
Treba naglasiti da je Narodno pozori{te Sarajevo ve} po~etkom nove teatarske sezone dobilo poziv za gostovanje na uglednom NETA festivalu, s predstavom „Mortal Kombajn“, koja }e biti izvedena 3. oktobra u Slovenskom stalnom gledali{~u u Novoj Gorici.
Gojer: Prezadovoljan sezonom

Ve~eras u Mostaru
dukciju europske i svjetske glazbe i teatra - ka`e Gojer. Vrata Ku}e na Obali bit }e prvi put u novoj sezoni otvorena 23. septembra, dok }e umjetni~ka sezona 2009/2010. u NPS biti zvani~no otvorena sve~anom izvedbom jedne od najuspje{nijih predstava iz prethodne sezone, operom „Travijata“ \uzepea Verdija (Giuseppe) pod dirigentskim vodstvom Andrije Pavli~a i u re`iji Ogniana Draganova. U sarajevskom Narodnom pozori{tu u toku su pripreme za premijeru opere „Don Paskvale“ Gaetana Donicetija (Donizetti). Opera }e biti premijerno izvedena 24. novembra, a njome }e prvak Opere NPS Ivica [ari} obilje`iti 35 godina umjetni~kog raA. GRABOVAC da.

Izlo`ba radova „Napretkovih“ umjetnika
U Umjetni~koj galeriji kraljice Katarine u Mostaru ve~eras }e biti uprili~ena izlo`ba djela ~lanova Udruge likovnih umjetnika HKD „Napredak“ iz Sarajeva. Na izlo`bi }e biti predstavljeno oko 40 radova ~lanova ove udruge, a kriti~ki osvrt na djela dat }e Ivan VukoM. Sm. ja.

Drugog dana teatarskog festivala „Fedra“

Scena iz predstave

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Promocija knjige „Sirat-}uprija fra Ante Kne`evi}a“ autora Dubravka Lovrenovi}a bit }e uprili~ena ve~eras u Bo{nja~kom institutu. Djelo koje je objavila „Dobra knjiga“ iz Sarajeva predstavit }e Emina @una, fra Mile Babi} i @eljko Ivankovi}. MOSTAR - U organizaciji P.E.N. Centra BiH i Matice hrvatske Mostar ve~eras }e u Centru za kulturu Cernica biti odr`an razgovor o temi „Ima li javna rije~ administrativne granice?“. U razgovoru }e u~estvovati Alma Fazil Obad, Mario (A. Gr.) Kopi} i Andrej Nikolaidis.

Predstava o besmislu `ivota

Viso~ani izveli Kamijevog „Kaligulu“
Drugog dana teatarskog festivala BiH „Fedra 2009“ na pozori{nim daskama KSC-a u Bugojnu publici se predstavio viso~ki „Teatar Total“ koji je izveo predstavu „Kaligula“ prema tekstu Albera Kamija (Albert Camus), a u re`iji Jesenka Muzaferije. U komadu koji govori o besmislu `ivota bez ljubavi, stvarala{tva i jasnog `ivotnog cilja igrali su Faik Salihbegovi}, Azra Kadi}, D`evad Hasanbegovi}, Milenko Manojlovi}, Mehmed Karda{, Rasim Pavica, Mersed Burza, Harun Begovi}, Jasmin Taji}, Altijana Skopljak i Dino HasaAz. M. nbegovi}.

32

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

jet set

SARAJEVO U subotu koncert „Regine“ ispred „BBI Centra“

Ipak bez najavljenih evrovizijskih gostiju
Ne}e nedostajati dobre atmosfere, poru~uje Aco ^ovi} Promocija albuma „Vrijeme je“
Nakon odli~ne svirke u Frankfurtu, ~lanovi grupe „Regina“ sutra po~inju pripreme za koncert, koji }e u subotu, 4. jula, odr`ati na platou ispred „BBI Centra“ u Sarajevu. „Regina“ }e tom prilikom promovirati novi album „Vrijeme je“, a ulaz }e biti slobodan. - Svom gradu `elimo pokloniti veliki koncert, koji }e se dugo pamtiti - ka`e frontmen Aleksandar Aco ^ovi}. Iako su najavljivali da }e neki od ovogodi{njih evrovizijskih u~esnika nastupiti kao gosti, „Regina“ }e u Sarajevu ipak nastupiti sama. - Planirali smo da ugostimo Johanu (Yohanna), predstavnicu Islanda, ali ona ne}e mo}i do}i, jer se termin sarajevskog koncerta podudario sa njenom turnejom. Naravno, dogovor o duetu sa ovom pjeva~icom ostaje i mi }emo ga uskoro realizirati. U svakom slu~aju, sigurno je da ispred „BBI Centra“ ne}e nedostajati dobre atmosfere - poru~io je S. A{. ^ovi}.
Mladenci sa Bla`evi}em
(Foto: N. Bo`ovi})

Na vjen~anju Leile Mehinovi}

Selektor ]iro zaigrao {otu
Novinarka Sportske redakcije Federalne TV Leila Mehinovi} vjen~ala se u subotu u rodnom Maglaju sa svojim izabranikom Kenanom Grabovicom. - Ovo je najsretniji treunutak u mom `ivotu i zahvalna sam brojnim prijateljima i rodbini {to su Kenana i mene obradovali svojim dolaskom na vjen~anje - ka`e Mehinovi}. Svadbenom veselju prisustvovao je i veliki broj novinara, kao i selektor nogometne reprezentacije BiH Miroslav ]iro Bla`evi}, nogometa{ Miralem Pjani} te estradni menad`er Senad Ro`ajac. Za dobru atmosferu bio je zadu`en Nihad Alibegovi}, koji je ispunjavao muzi~ke `elje gostiju. Ponesen muzikom i veselom atmosferom, ]iro je zaigrao i {otu, za {ta je nagra|en velikim aplauzom. Leila i Kenan za po~etak jula planiraju bra~no putovanje, a

„Regina“: Obe}avaju dobru zabavu

Zavr{en OBN-ov {ou

Dok snima pjesme za novi album

Jelena Jugovi}
Meðu gostima i Miralem Pjani}

’Protest’ pri`eljkuje stranog izdava~a
^lanovi progresivne sarajevske grupe „Protest“, koji su se prije nekoliko mjeseci probudili iz vi{egodi{njeg sna, trenutnu fazu visoke kreativnosti iskori{tavaju do maksimuma. U studiju je posebno aktivan frontmen Damir Nevesinjac. - S obzirom na to da imamo mnogo dobrih pjesama, najbolje je Nevesinjac: da to snimimo dok Vodi ra~una mo`emo, a posebno o autorskim zato {to imamo svoj pravima studio i nismo izlo`eni dodatnim tro{kovima - ka`e Nevesinjac. Novi CD „Protesta“ pojavit }e se na tr`i{tu najvjerovatnije pod markicom stranog izdava~a. - Za nas je veoma va`no pitanje za koga da izdamo album. Volio bih da to bude neka izdava~ka ku}a izvan BiH zbog za{tite autorskih prava. Na{ prvi CD 1997. godine objavila je slovenska izdava~ka ku}a i bili smo veoma zavoljni procentom koji nam je pripadao od prodaje CDa - govori NevesiA. I. njac.

odredi{te }e, najvjerovatnije, biti D. Z. Turska ili Egipat.

o~ekivala pobjedu
Nakon dva mjeseca {oua „OBN Star Model by Dejana Rosulja{„, u konkurenciji ~etiri finalistice pobijedila je 22-godi{nja Jelena Jugovi} sa Pala. - Zahvalna sam OBN-u, jer mi je pru`io priliku da budem dio ovog velikog projekta. Kao i svaka djevojka, o~ekivala sam pobjedu. Nadam se da je ovo po~etak uspje{ne saradnje sa OBN-om - ka`e Jugovi}, koja isti~e da jedva ~eka zajedni~ko putovanje sa ostale tri finalistice. D. Z.

Kanadski trio prvi put u Sarajevu

„NoMeansNo“ 5. jula na Obali
Kultni hard kor, postpank kanadski trio „NoMeansNo“ gostovat }e prvi put u BiH i Sarajevu. Koncert u okviru turneje „Cyberpunks Across Portions Europe - Summer 2009“ ova trojka nevjerovatne energije odr`at }e u nedjelju, 5. jula, u 21 sat na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti. „NoMeansNo“ osnovan je 1979. godine u Viktoriji. Iza sebe ima desetak studijskih albuma, nekoliko koncertnih snimaka te dva DVD izdanja. Grupa je ~esto progla{avana najboljim koncertnim bendom alternativne muzike. Cijena ulaznice je 20 KM, a njihov broj je ograni~en. Mogu se nabaviti u „Meeting Pointu“, „Operi“, „So.bi“ i na A. N. Akademiji.

„NoMeansNo“: Sjajni nastupi u`ivo

Spec
SARAJEVO - U klubu „Cinemas“ 3. jula u 23 sata nastupit }e beogradska grupa S.A.R.S. Jedna od najpoznatijih pjesama ove skupine je „Bu|av lebac“, koja je postala hit u regionu.

Jugovi}: Raduje se putovanju

Auto market
UTORAK, 30. JUNI/LIPANJ 2009. GODINE

specijalni prilog

PREZENTACIJE „Dnevni avaz“ na me|unarodnoj vo`nji nove Toyote Prius

Auto flash

Vi{e od hibrida
VW Caddy: Dvije tre}ine glasova

Caddy {esti put zaredom
[esti put zaredom Volkswagen Caddy osvojio je titulu najboljeg u klasi gradskih dostavnih vozila u izboru ~itatelja tri stru~na ~asopisa „Lastauto Omnibus“, „Fernfahrer“ i „transaktuell“, koje izdaje „ETM-Verlag“ iz [tutgarta. U izboru 8.078 ~itatelja izme|u 167 modela u deset kategorija, Caddy je osvojio 67,5 posto glasova u svojoj klasi, {to je najbolji pojedina~ni rezultat me|u svim vozilima koja su u{la u izbor.

Ako mislite da je to ono - polako zuji po cesti, pa kad do|e da do|e, varate se, Prius je vozilo od 136 KS koje omogu}ava u{tede goriva i manje {teti okolini
Toyota Prius tre}e generacije: ^ak 90 posto komponenti je modernizirano

P

rvom Priusu svijet se smijao. ^uj, pored ovakvih turbobenzinaca i dizela{a koji grme po cesti, Toyota na{la praviti automobil ~ijem se motoru zvuk uop}e ne ~uje. I jo{ to isto vozilo dobije nagradu za automobil godine u Japanu. Bilo je to 1997. godine. Ozbiljnost poduhvata Toyote konkurencija je shvatila tek nakon {to je nekada{nji njema~ki kancelar Gerhard [reder (Schroeder) na jednom od Sajmova automobila poru~io svojim zemljacima da se ugledaju na Japance i po~nu praviti hibride, jer je u tome budu}nost.

novinare u [vedsku da provozaju Prius 3. Sve vrvi od Toyota, a Priusa je brdo. ^ak {est na 1.000 stanovnika. [tokholm `eli postati zelena prijestolnica Evrope, grad koji 2050. godine ne}e imati niti jedan motor koji zaga|uje okolinu. Prius je hibrid, ali ako mislite da je to ono - polako zuji po cesti, pa kad do|e da do|e, varate se. Prius je sna`no vozilo. Ovisno o tome kako ga vozite, tako se koriste struja i benzinski motor. Elektri~na energija je pogon kada

KIA Borrego najbolja u klasi

Rekord od 2,1 litar
Osoblje Toyote obe}alo je nagradu onome ko po cestama oko [tokholma uspije postaviti novi rekord potro{nje na promociji. Do na{eg dolaska, on je iznosio gotovo nevjerovatnih 2,2 litara na 100 kilometara! Nismo niti poku{avali, pa je u normalnoj vo`nji sa, naravno, malo br`ih dionica, na{ Prius tro{io 4,5 litara. Oni {to su po ruti vozili 30 na sat i i{li ve}inom samo na struju, prave}i kolone kao {leperi uz Ivan, uspjeli su do}i do potro{nje od 2,1 litara. Me|utim, shvatanje Priusa kao takvog je pogre{no. On vam jednostavno u normalnoj vo`nji treba pomo}i da u{tedite gorivo i malo po{tedite okolinu od otrova, a ne da u o~ima drugih ispadate budala.

Borrego: Velika ukupna vrijednost

Prodato 1,2 miliona
Dok je svijet smi{ljao kao povezati generatore i benzinski motor, ve} je do{ao drugi Prius, bolji od prvog. Nedavno, eto nam i tre}eg. Sedam godina nakon Japana, nagradu za automobil godine Prius je dobio i u SAD i Kanadi. Do sada, prodato ih je 1,2 miliona. ^im smo sletjeli u [tokholm, bilo je jasno za{to Toyota poziva

Na izboru su tri na~ina vo`nje: elektri~ni, kombinirani i na benzin

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.460 / 1.745 / 1.505 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420

Motor 1,8
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.798 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 / 5.200 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 / 4.000

polako kre}ete, u nekom normalnom re`imu vo`nje kombinira se i jedno i drugo, a kada vam treba ba{ mnogo snage (za preticanje, recimo), benzinac radi punom parom. Baterija se puni kineti~kom energijom i ko~enjem, a mo`ete je jednostavno puniti i kada stojite - turiranjem. Imate tri izbora na~ina vo`nje EV (samo struja), ECO (kombinacija) i PWR (benzin). Sve ono {to se de{ava s pogonom lijepo vidite na monitoru na preglednoj tabli.

Generator/baterija
maks. volta`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 maks. snaga generatora (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 baterija (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 maks. snaga baterije (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pove}anje i smanjenje
^ak 90 posto novog Priusa je modernizirano. Generator i motor su novi, elektromotor manji i ja~i, performanse bolje. Snaga je pove}ana za 24 (sa 110 na 136 KS), okretni moment za 30 posto, dok su potro{nja i emisija CO2 smanjeni na 3,9 litara, odnosno 89 grama. Za opis vozila zaista nam treba

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 / 3,7 / 3.9

mnogo prostora, kojeg, na`alost nemamo. Izdvojit }emo solarni krov koji skuplja energiju i koristi je za klima-ure|aj koji uklju~ite na daljinski upravlja~ kada, naprimjer, sjedite i pijete kafu. Ima head-up displej, upozorenje za pribli`avanje drugom automobilu... i jo{ mnogo toga. Ono {to za sada mo`emo re}i jeste to da novi Prius u BiH dolazi u julu, prije nego u ve}i dio Evrope, te da cijene jo{ uvijek nisu poznate. Svakako da }e biti skuplji od „obi~nih“ vozila, ali ako pogledamo na svakodnevne u{tede koje pru`a i malo vi{e razmislimo o okolini, onda Prius mora imati zna~ajno mjesto na tr`i{tu. Kada [ve|ani mogu ~uvati onoliko jezera, rijeka i {uma kao da imaju samo po jedno, onda bismo valjda to i mi trebali po~eti raditi s na{im zelenilom. Zato, sretno PrM. TANOVI] iusu.

KIA-in SUV Borrego, na nekim tr`i{tima poznatiji pod imenom Mohave, progla{en je najboljim sportskim terenskim vozilom u SAD po cijeni od 25 do 35 hiljada dolara, u izboru posjetilaca automobilskog portala „Edmunds.com“. Borrego, prvi KIA-in SUV sa sedam sjedi{ta, nagradu je dobio na osnovu ocjene njegovih vlasnika zbog svoje velike ukupne vrijednosti, koja, izme|u ostalog, uklju~uje impresivnu snagu i vu~ne sposobnosti, prostranost putni~ke kabine, vidljivost, skromnu potro{nju goriva i poduga~ak spisak M. T. standardne opreme.

Spec
TUZLA - Peugeot 206 +, redizajnirana verzija jednog od najprodavanijih i najomiljenijih modela francuskog proizvo|a~a, zvani~no je promoviran i u Tuzli. Na dru`enju u Auto centru „Moranki}“ prisutni su imali priliku uvjeriti se u kvalitete nasljednika 206-ice, koja je prodana u 6,5 miliona primjeraka i nagra|ena mnogim priznanjima.

34

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 P 000797 06 P Zenica, 08. 06. 2009. godine

oglasi

Tu`itelj: UniCredit bank d.d., pravni slijednik HVB Central Profit Banka d.d. Sarajevo, a koja je pravni sljednik Central profit banke d.d. Sarajevo, ul. Zelenih bretki broj 24, Sarajevo Tu`eni: Jasjenjka Mer|o, Sal~inovi} Han~a, Ma{ovi} - [i{i} Selma Radi: Isplata duga Vsp: 9.526,54 KM

POZIV
Za tu`enu Ma{ovi} - [i{i} Selma, iz Zenice, ul. Lukovo polje broj 66. Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 16. 07. 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u dobu broj 43/III. Sudija: Adnan Baru~ija, s.r. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 P 000294 08 P Bosanska Krupa, 15. 06. 2009. godine Tu`itelj: Adila Omerinovi} Tu`eni: Osman Mukelji} Radi: Brak - razvod Vsp: -

POZIV
Za Mukelji} Osmana, sina Arifa iz Velike Kladu{e Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te UTORAK 28. jula 2009. godine u 9,00 sati i glavnu raspravu zakazanu za dan, UTORAK 18. jula 2009. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 16. Sudija Sadeta Velad`i} NAPOMENA: U smislu ~lana 77. Zakona o parni~nom postupku, obavje{tavamo stranke o posljedicama izostanka sa pripremnog ro~i{ta, pa isti~emo u smislu ~lana 84. stav 1 ZPP-a, ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, ako ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. U smislu ~lana 77. ZPP-a upozoravamo da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremnom ro~i{tu donijeti isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatra}e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 4 ZPPa-).

Sve vrste dizalica za autoservisne radionice

EKSKLUZIVNO ZASTUPSTVO D`amijska 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina TVORNICE „RAVAGLIOLI“ Tel: +387 33 711-910 Fax: +387 33 711-920

GSM: +387 61 156-475 E-mail: riketge@bih.net.ba www.riket.ba

Profesionalni ure|aji za monta`u i demonta`u guma

Automatski ure|aj za servis klima sistema u automobilima

Kompjuterski i laserski ure|aji za špuru Kompjuterske balans ma{ine
Company with Quality System certifited by DNV ISO 9001

SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Ravaglioli S.p.A.

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

oglasi
CRVENI KRI@ KANTONA SARAJEVO Ul. Nedima Filipovi}a br. 11 Tel: (++387 33) 659-867 i 061 158-317; Na osnovu odluke Predsjedni{tva Crvenog kri`a Kantona Sarajevo, raspisuje se: Otvaranje pismenih ponuda }e se odr`ati 22. 7. 2009. godine sa po~etkom u 13,00 ~asova u prostorijama Crvenog kri`a Kantona Sarajevo u ulici Nedima Filipovi}a br. 11. 2. Pravo u~e{}a imaju sva fizi~ka i pravna lica, koja dostave ponudu u pisanoj formi, s naznakom: „Ponuda za kupovinu - ne otvaraj“ do prodaje po~ev od prvog dana ovog ogla{avanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“. 3. Predmetno vozilo kao i raspolo`iva dokumentacija mogu se pogledati svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 ~asova u Dje~ijem odmarali{tu Crvenog kri`a Kantona Sarajevo u Vogo{}i, ul. Gornja Jo{anica 57 po~ev od dana ogla{avanja. 4. Kupac koji je najpovoljniji ponu|a~ du`an je u roku od 7 dana od kupovine uplatiti cjelokupan iznos prodajne cijene.
GODI[NI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web-stranica - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora - ~lanovi uprave

Dnevni avaz

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

35

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta („Slu`bene novine FBiH“, broj 32/07) objavljujemo:

Za prodaju vozila putem prikupljanja pismenih ponuda Predmet prodaje: - Terensko vozilo TOYOTA - Pick-up Model: HI-LUX Dizel Snaga 65 KW Zapremina: 2779 cm Godina proizvodnje: 1996. Neregistrovan, u voznom stanju. Procijenjena vrijednost je 9.200,00 KM Vozilo se prodaje u vi|enom stanju. 1. Prodaja se vr{i putem prikupljanja pismenih ponuda. Procijenjena vrijednost je po~etna i najni`a cijena.

OGLAS

„Unigradnja“ d.d. Sarajevo Mula Mustafe Ba{eskije br. 10 033 253 318 Diba Alomerovi}, predsjednik, ~lanovi: Elbira Jahi}, Bisera Bajraktarevi} Durakovi} Mujo, direktor, Izvr{ni direktori: Ferida ^engi}, Tehvida D`ebo, Mediha Arifovi} 16.821 obi~nih dionica, nominalna vr. 170 KM Mujo Durakovi}

II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA Upisani a neupla}eni kapital Stalna sredstva Teku}a sredstva Gubitak iznad visine kapitala Ukupna aktiva PASIVA Kapital Upisani osnovni kapital Dugoro~ne obaveze Kratkoro~ne obaveze Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: Prihodi Rashodi Dobit (Gubitak) prije poreza Porez na dobit Neto dobit razdoblja (Gubitak razdoblja) IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima

5. Sa progla{enim kupcem po izvr{enoj uplati cjelokupne kupoprodajne cijene sa~init }e se Ugovor.
Sekretar OKKS

0 5.097.706 13.648.815 0 18.746.521 3.971.206 2.859.570 973.726 13.801.589 18.746.521 28.535.190 28.357.628 177.562 27.824 149.738 „Fercon“ d.o.o. Sarajevo, Trg Barcelone 1 Pozitivno

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 I 001620 06 I (raniji broj 043-0-I-06-015781) Zenica, 12. 5. 2009. godine OP]INSKI SUD U ZENICI, sudija Mirhunisa Hamzi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Obala Kulina bana broj 9a, Sarajevo (raniji naziv UPI BANKA, kojoj je pripojena LT Gospodarska Banka DD Sarajevo), protiv izvr{enika 1. Selam Ali} iz Zenice, ul. E. ^erkeza broj 10, Zenica i 2. Saib Ali}, Lond`a broj 90, Zenica, radi Izvr{enje radi naplate duga, v.sp. 25.963,52 KM, van ro~i{ta, donio je dana 12. 5. 2009. slijede}i

IZVJE[TAJ OVLA[TENOG REVIZORA DIONI^ARIMA „UNIGRADNJA“ D.D. SARAJEVO
1. Izvr{ili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja dioni~kog dru{tva „Unigradnja“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Dru{tvo) sa stanjem na dan 31. XII 2008. godine. Za podatke u ovim finansijskim izvje{tajima odgovorna je Uprava Dru{tva. Na{a je odgovornost da na osnovu revizije izrazimo mi{ljenje o tim finansijskim izvje{tajima. 2. Izvr{ili smo reviziju u skladu sa me|unarodnim standardima revizije, koji nala`u da planiramo i obavimo reviziju da bi dobili razumnu pouzdanost o tome da u finansijskim izvje{tajima nema zna~ajnog pogre{nog izno{enja ~injenica. Revizija obuhvata ispitivanja, testiranja i prikupljanje dokaza o iznosima i informacijama iskazanim u finansijskim izvje{tajima. Revizija tako|er podrazumjeva sagledavanje i procjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od strane Uprave Dru{tva, kao i ocjenjivanje sveukupnog prikaza finansijskih izvje{taja. Uvjereni smo da nam provedena revizija daje razumnu osnovu za dono{enje na{eg mi{ljenja. 3. Prema na{em mi{ljenju, prilo`eni nekonsolidovani finansijski izvje{taji u svim zna~ajnim elementima daju istinit i fer pregled o finansijskom polo`aju Dru{tva sa stanjem na dan 31. XII 2008. godine, rezultatima poslovanja kao i promjenama u nov~anim tokovima i dioni~kom kapitalu za 2008. godinu i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja i Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 10. IV 2009. godine

ZAKLJU^AK o prodaji nepokretnosti
1. Odre|uje se PRVA PRODAJA nekretnina usmenim javnim nadmetanjem nekretnina ozna~enih kao k.~. broj 1069/2 u naravi vo}njak „Bara“ povr{ine 1680 m2, k~. br. 1069/9 u naravi ku}a i dvori{te povr{ine 850 m2, upisane u zk. ul. broj 237 KO Gradi{}e. 2. Nekretnine iz ta~ke 1. su vlasni{tvo Selama Ali} sa dijelom 1/2 i Saiba Ali} sa dijelom 1/2, na kojoj je upisano zalo`no pravo u korist LT Gospodarska banka. 3. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana 2. 7. 2009. godine, u 10,00 sati, u zgradi Op}inskog suda u Zenici, soba broj 17, I sprat, na koje se pozivaju tra`ilac izvr{enja, izvr{enik i zainteresovana lica kao kupci. 4. Vrijednost nekretnina utvr|ena je nalazom sudskog vje{taka od dana „EL&P“ In`enjering doo Zenica u iznosu od 59.837,50 KM. 5. Na prvom ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne mo`e prodati ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti iz ta~ke 4. 6. Kupac ne mo`e biti sudija, ili drugo lice koje slu`beno sudjeluje u postupku prodaje, njihov supru`nik i s njim povezana lica (preci, potomci, bra}a, sestre i njihovi supru`nici), izvr{enik i njegov supru`nik, a ni lice koje prema zakonu ne mo`e ste}i nepokretnost koja je predmet izvr{enja. 7. Ro~i{te za javno nadmetanje }e se odr`ati ako prisusvuje i samo jedan ponu|a~. O prodaji nepokretnosti najboljem ponu|a~u sud donosi zaklju~ak koji se objavljuje na sudskoj oglasnoj plo~i. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom du`an je polo`iti cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponu|a~u na sudskoj plo~i. 8. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena vratit }e se polo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje. 9. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu sudu u predvi|enom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku koji }e odrediti sud, da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. Iz polo`enog osiguranja prvog ponu|a~a kojem je prodana imovina i koji u predvi|enom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se tro{kovi neuspjelog ro~i{ta, a u slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. Ako se ovi tro{kovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa osiguranja koje je polo`io prvi ponu|a~, razlika }e se namiriti iz osiguranja drugog ponu|a~a ako i ovaj odustane od kupovine nepokretnosti. Preostali iznos }e se vratiti davaocu osiguranja. 10. U javnom nadmetanju kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dali osiguranje. Kupci su du`ni osiguranje polo`iti na depozitni ra~un ovog suda broj 134-010-0000044837 otvoren kod IK BANKE D.D. ZENICA, Zenica i to najkasnije na dan zakazane prodaje, te dokaz o izvr{enom davanju osiguranja predati u spis ovog suda prije po~etka prodaje. Osiguranje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, tj. 5.983,75 KM. Pored lica koja prema Zakonu o izvr{nom postupku nisu du`na dati osiguranje u izvr{nom postupku, osiguranje nisu du`ni dati tra`ilac izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje. 11. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj plo~i. Ovaj zaklju~ak tra`ilac izvr{enja mo`e o svom tro{ku objaviti u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Dokaz o istom tra`ilac izvr{enja je du`an ulo`iti u spis ovog suda. 12. Navedenu nekretninu koja je predmet prodaje kupci mogu razlgedati svakim radnim danom u vremenu od 11-12 ~asova, po~ev od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj plo~i ovog suda. 13. Zaklju~ak o prodaji dostavit }e se strankama i nadle`nom organu Poreske uprave. 14. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini. 15. Tro{kovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. Sudija Mirhunisa Hamzi}

UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

za izbor akademskog osoblja A. u akademsko zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor: 1. za nau~nu oblast „saobra}ajnice“ - (dva nastavnika) 2. za nau~nu oblast „matematika“ 3. za nau~nu oblast „komunalna i procesna hidrotehnika“ 4. za nau~nu oblast „tehnologija i organizacija gra|enja“ 5. za nau~nu oblast „geodezija“ 6. za nau~nu oblast „vi{a geodezija“ 7. za nau~nu oblast „kartografija i fotogrametrija“ 8. za nau~nu oblast „geologija“ B. u akademsko zvanje docent: 1. za nastavne predmete: „osnovi gra|evinarstva“ i „gra|evinska fizika“ 2. za nau~nu oblast „geologija“ C. u akademsko zvanje vi{i asistent: 1. za nau~nu oblast „matematika“ 2. za nau~nu oblast „vi{a geodezija“ 3. za nau~ne oblasti „mehanika i teorija konstrukcija“ i „gra|evinske konstrukcije“ D. u akademsko zvanje asistent za nau~nu oblast „geotehnika“. Uslovi: Pored op{tih zakonskih uslova, uslova za izbor u akademska zvanja utvr|enih Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Gra|evinskog fakulteta, kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e uslove: Pod A) od 1 do 8 i B 1 i 2, nau~ni stepen doktora nauka iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor Pod A/1 diplomirani in`enjer gra|evinarstva saobra}ajnog usmjerenja Pod A/2 diplomirani matemati~ar Pod A/3 diplomirani in`enjer gra|evinarstva hidrotehni~kog usmjerenja Pod A/4 diplomirani in`enjer gra|evinarstva Pod A/5, 6 i 7 diplomirani in`enjer geodezije Pod A/8 diplomirani in`enjer geologije Pod B/1 diplomirani in`enjer arhitekture Pod B/2 diplomirani ine`enjer geologie Pod C/1, 2 i 3 nau~ni stepen magistra nauka iz oblasti za koju se vr{i izbor Pod C/1 diplomirani matemati~ar Pod C/2 diplomirani in`enjer geodezije Pod C/3 diplomirani in`enjer gra|evinarsva konstrukterskog usmjerenja Pod D/ diplomirani in`enjer gra|evinarstva, najni`i prosjek ocjena ostvarenih na studiju 8 (osam) i prosje~na ocjena iz nastavnih predmeta oblasti za koju se vr{i izbor od najmanje 8. Uz prijavu prilo`iti: Pod A, B i C; biografiju (CV), spisak nau~nih knjiga, univerzitetskih ud`benika, monografija, nau~nih i stru~nih radova objavljenih u nau~nim i stru~nim ~asopisima ili zbornicima iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, kao i same publikacije i drugu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izbor. Pod D: biografiju (CV) i uvjerenje o polo`enim ispitima (Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene.) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati sa naznakom „ZA KONKURS“ na adresu: Gra|evinski fakultet u Sarajevu Patriotske lige br. 30, a za dodatne informacije obratiti se na telefon: 033 278 400.

KONKURS

Francuski proizvo|a~ pred sajam u Frankfurtu

Renault predstavlja tri elektri~na koncepta
Francuski Renault trebao bi na septembarskom sajmu u Frankfurtu predstaviti ~ak tri koncepta elektri~nih automobila. U pitanju su EV verzije Twinga, Meganea i Kangooa, koje bi na tr`i{te mogle sti}i ve} 2011. godine. Najvi{e pa`nje privla~i Twingo ZE, gradski automobil na struju, koji }e slijediti moderne trendove ure|enja unutra{njosti, te ponuditi tri prava sjedi{ta i eventualno jedno pomo}no. Za pogon bi trebao biti zadu`en krajnje jednostavan elektri~ni motor i napredno baterijsko pakovanje, preuzeto iz koncepta Be Bop ZE. U praksi to zna~i 59 KS, {to je sasvim dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 10 sekundi i maksimalnu brzinu od 130 km/h. Francuski in`injeri ambiciozno tvrde da bi elektri~ni Twingo s jednim punjenjem u trajanju od ~etiri sata trebao prije}i oko 160 km. Osim toga, Renault planira da u saradnji sa svojim dilerima kupcima ovog automobila ponudi brzu izmjenu baterija za samo nekoliko minuta, {to se ~ini kao bolja opcija od dopunjavanja.
S. Pa.

36

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

auto market
Li~na karta
Dimenzije

37
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.628/ 1.891/ 1.713 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.741 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495

VOZILI SMO Volvo XC60 D5 Summum

XC60: Volvov adut za borbu sa `estokom konkurencijom u klasi

Motor 2,4
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.396 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 /4.200 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 / 2.000

C220 CDI BlueEfficiency: Novi pojam {tedljivosti

Novi Mercedesov {tedljivac

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,9 / 6,8 / 8,3

C klasa koja tro{i samo 4,8 litara
Gotovo svi svjetski proizvo|a~i bore se da udovolje ekolozima i naprave {to efikasniji automobil, bez kompromitiranja klasi~nih vrijednosti poput udobnosti, performansi i voznih karakteristika. U toj igri za Mercedes va`nu ulogu imaju BlueEfficiency modeli. Nedavno je predstavljen i posljednji dodatak te serije i to C220 CDI BlueEfficiency. Prvo i najva`nije - 2,1-litarski dizela{ sa 170 KS i 400 Nm kao solidna motorizacija za njema~ku limuzinu u prosjeku tro{i samo 4,8 litara na 100 kilometara. To je osjetno manje od standardne C220 CDI verzije (6,1 l), ~ak manje i od slabijeg C200 CDI BlueEfficiency modela (5,1 l). Osim ultra{tedljivog dizela{a, Mercedes nudi i benzinski C250 CGI BlueEfficiency ~iji 204 KS jak motor s direktnim ubrizgavanjem u prosjeku tro{i tek S. Pa. 7,2 litara goriva.

Cijena
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.273 KM

Twingo ZE: Maksimalno upotrebljivo vozilo

Najava iz Citroena

Serijski DS3 debitira u Frankfurtu
Iz Citroena sti`e najava da }e na ovogodi{njem sajmu automobila u Frankfurtu predstaviti serijsku izvedbu konceptnog modela DS3. Kao {to je ve} poznato, u pitanju je gradski automobil koji, uz nadolaze}e DS4 i DS5, predstavlja svojevrsnu Citroenovu luksuznu liniju. DS4 i DS5 na tr`i{te bi trebali sti}i 2011. godine. Kako im samo ime sugerira, ovi automobili }e osnovnu arhitekturu dijeliti s modelima C3, C4 i C5. Gradski DS3 napada etablirane veli~ine poput Minija, kompaktni DS4 sa 2+2 rasporedom sjedenja bit }e inspiriran konceptom Sportlounge, dok }e veliki DS5, po uzoru na konceptni Hypnos, u}i u dru{tvo BMW-a X6 i sli~no. Uporedo sa standardnom verzijom modela DS3, Citroen priprema i sportsku GT verziju sa 1,6-litarskim turbobenzincem od 175 KS. Maksimalna brzina trebala bi iznositi oko 220 km/h, a ubrzanje do 100 km/h manje od sedam sekundi.
S. Pa.

Plovi po cesti, odli~an na terenu
[ve|ani su pri kreiranju ovog automobila iskoristili sve ono {to su nau~ili na ve}em i starijem XC90, ali se ne mo`e re}i da je XC60 samo nekoliko brojeva manji, ve} je zaista poseban
esetinama godina {vedski Volvo je sinonim za sigurnost, snagu i izdr`ljivost, te se s pravom uvr{tava u premium klasu automobila. Navedene karakteristike najbolje se vide na SUV vozilima, a posebno na modelu XC60, koji smo imali na testu. XC60 za rivale ima Mercedesa GLK, BMW X3 i Audi Q5, imena za svaki respekt, no ni on nije „mala maca“.
Unutra{njost krasi pomalo hladan, ali ~ist dizajn

Ford razmi{lja o novoj izvedbi svog SUV-a

Kuga u coupe varijanti?

D

Agresivan dizajn
[ve|ani su pri kreiranju ovog automobila iskoristili sve ono {to su nau~ili na ve}em i starijem XC90. Ipak, ne mo`e se re}i da je XC60 samo nekoliko brojeva manji, ve} je zaista poseban. Razlike su veoma o~ite na vanjskom dizajnu. XC60 je mnogo atraktivniji i di-

nami~niji od kabastijeg modela. Prednji dio, pored tradicionalne re{etke, krase veliki farovi, te maglenjaci integrirani u branik na na~in koji potencira agresivnost i sportsku prirodu modela. S druge strane, na zadnjem dijelu dominira zanimljiv svjetlosni sklop koji se spu{ta od krova do polovine vrata gepeka. Pri otvaranju vrata, otkriva se klasi~na {vedska masivnost, te pomalo hladan, ali ~ist dizajn unutra{njosti. Sjedi{ta pet putnika su odli~no odra|ena u profiliranoj ko`i i svi se mogu komotno smjestiti. Voza~ je podignut i ima odli~nu preglednost. Prednja sjedi{ta se pode{avaju elektronski, pa je veoma lako na}i idealnu poziciju. Ono {to nam se posebno dopalo kod testnog Volva je kombinacija boja koja se ne susre}e ~esto. Vanjska je bila zelena metalik,

dok su sjedi{ta bila izvedena u crno-`utoj kombinaciji, {to daje [ve|aninu poseban {tih. Naravno, nije vi{ka napomenuti odli~an kvalitet materijala, zavr{ne obrade, {to je neupitno kod Volva ve} dugo. Testirani model bio je opremljen 2,4-litarskim turbodizela{em, koji se odli~no pona{a bilo u gradu ili na otvorenom, s umjerenim „zubom“ kada se govori o ovoj kategoriji vozila. Deklarirani je prosjek 8,3 litara, ali ipak je ta~na potro{nja ne{to ve}a, no to mo`e zavisiti i od na~ina vo`nje. Performanse malo zagu{uje {estostepeni automatski mjenja~, ali se XC60 i dalje odli~no pona{a na cesti. Ovaj je model zanimljiv i po vrlo dobrim terenskim karakteristikama i sigurno je jedan od najboljih terenaca me|u SUV-ovima.

Kuga: Ista platforma i isti agregati

Ford je najavio mogu}nost lansiranja trovratne coupe izvedbe svog SUV-a Kuga. Kada bi takav automobil trebalo pozicionirati u neki od postoje}ih segmenata, najbli`i bi bio onaj SAV (Sport Activity Vehicle), kojem pripada i BMW

X6, s time {to bi Kuga ipak bila vi{e coupe SAV, s obzirom na broj vrata. Ukoliko automobil zaista krene u serijsku proizvodnju, coupe }e le`ati na istoj platformi kao i standardna izvedba, uz iste preneM. T. sene agregate.

Nova usluga ASA Assistance

Dodatna oprema
Citroen DS3: Luksuzni gradski automobil

Spec
TOKIO - Toyotin minijaturni model IQ dobio je novi pogonski agregat. U pitanju je 1,33-litarski Dual VVT-i benzinac sa 98 KS i 125 Nm obrtnog momenta, koji malenoj Toyoti omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 11,8 sekundi i maksimalnu brzinu od 170 km/h. Iako nije pretjerano brz, ovaj IQ zbog start&stop sistema bodove dobiva na benzinskoj stanici.

Testni model krasi visoka cijena, ali red je ista}i ne{to od dodatne opreme, koja je pove}ava, budu}i da serijski model ko{ta oko 81.000 KM. Pored sportskih dodataka unutra, testni model je imao grijana prO sigurnosti Volva suvi{no je i govoriti. Tradicionalni kvalitet materijala i konstantne inovacije na ovom polju dovoljno govore o sebi.

ednja sjedi{ta, aktivna bi-ksenon svjetla, pomo} pri parkiranju s kamerom, metalik boju, navigacioni sistem, CD izmjenjiva~ sa {est CDova i ~itanjem MP3 zapisa, pakete za dinami~nu vo`nju i aktivnu sigurnost i jo{ mnogo toga. ije ako „zakunja“ za volanom, automobil svjetlosno i zvu~no upozorava na eventualni sudar. XC60 odli~no se snalazi na cesti i van nje, krivine i u ve}im brzinama nisu problem, te se prilikom vo`nje dobiva osje}aj plovidbe. Sve u svemu, Volvo je pokazao da i u SUV segmentu ima „konja za mejdana“ sa `estokom I. SOFI] konkurencijom.

Kartice za pomo} na cesti i pogodnosti
Prate}i filozofiju obezbje|enja sigurnosti u~esnika u saobra}aju, ASA Assistance, ~lanica ASA grupacije, uvela je novu uslugu pomo}i na cesti. Gra|ani BiH od sada u salonima ASA PVA i ASA PSS mogu dobiti ~lanske kartice ASA Assistance i to ASA 20 Basic, ASA 50 Joy i ASA 100 Business. Pored intervencije i {lepanja na terenu, te zbrinjavanja vozila u ovla{tenom servisu u kojem voza~i `ele, vlasnici ovih kartica mo}i }e u~estvovati u mjese~nim akcijama ASA Assistance. Imat }e popuste prilikom osiguranja vozila, na usluge rent-acar i zamjenska vozila, besplatnu registraciju automobila, ali i popuste prilikom rezervacije hotelskog smje{taja u BiH, kao i za odabranu ljetnu destinaciju u turisti~koj agenciji Fibula. Ponuda se odnosi prvenstveno na vozila Volkswagen koncerna (Volkswagen, Audi, Seat, [koda i Porsche). ASA Basic, ASA Joy i ASA Business ~lanske kartice zasada su dostupne na podru~ju Kantona Sarajevo, a uskoro }e biti i na podru~ju cijele BiH posredstvom trgova~ke mre`e ASA Auta. M. T.

Radar naprijed
Testni model, pored poznatih skra}enica (ABS, DSTC...), bio je opremljen i sistemom „City Safety“ s radarom naprijed. Ukoliko voza~ ne prepozna opasnost, ta~n-

Sprijeda dinami~niji izgled, natrag dominira veliki svjetlosni sklop

Francuski proizvo|a~ pred sajam u Frankfurtu

Renault predstavlja tri elektri~na koncepta
Francuski Renault trebao bi na septembarskom sajmu u Frankfurtu predstaviti ~ak tri koncepta elektri~nih automobila. U pitanju su EV verzije Twinga, Meganea i Kangooa, koje bi na tr`i{te mogle sti}i ve} 2011. godine. Najvi{e pa`nje privla~i Twingo ZE, gradski automobil na struju, koji }e slijediti moderne trendove ure|enja unutra{njosti, te ponuditi tri prava sjedi{ta i eventualno jedno pomo}no. Za pogon bi trebao biti zadu`en krajnje jednostavan elektri~ni motor i napredno baterijsko pakovanje, preuzeto iz koncepta Be Bop ZE. U praksi to zna~i 59 KS, {to je sasvim dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 10 sekundi i maksimalnu brzinu od 130 km/h. Francuski in`injeri ambiciozno tvrde da bi elektri~ni Twingo s jednim punjenjem u trajanju od ~etiri sata trebao prije}i oko 160 km. Osim toga, Renault planira da u saradnji sa svojim dilerima kupcima ovog automobila ponudi brzu izmjenu baterija za samo nekoliko minuta, {to se ~ini kao bolja opcija od dopunjavanja.
S. Pa.

36

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

auto market
Li~na karta
Dimenzije

37
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.628/ 1.891/ 1.713 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.741 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495

VOZILI SMO Volvo XC60 D5 Summum

XC60: Volvov adut za borbu sa `estokom konkurencijom u klasi

Motor 2,4
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.396 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 /4.200 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 / 2.000

C220 CDI BlueEfficiency: Novi pojam {tedljivosti

Novi Mercedesov {tedljivac

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,9 / 6,8 / 8,3

C klasa koja tro{i samo 4,8 litara
Gotovo svi svjetski proizvo|a~i bore se da udovolje ekolozima i naprave {to efikasniji automobil, bez kompromitiranja klasi~nih vrijednosti poput udobnosti, performansi i voznih karakteristika. U toj igri za Mercedes va`nu ulogu imaju BlueEfficiency modeli. Nedavno je predstavljen i posljednji dodatak te serije i to C220 CDI BlueEfficiency. Prvo i najva`nije - 2,1-litarski dizela{ sa 170 KS i 400 Nm kao solidna motorizacija za njema~ku limuzinu u prosjeku tro{i samo 4,8 litara na 100 kilometara. To je osjetno manje od standardne C220 CDI verzije (6,1 l), ~ak manje i od slabijeg C200 CDI BlueEfficiency modela (5,1 l). Osim ultra{tedljivog dizela{a, Mercedes nudi i benzinski C250 CGI BlueEfficiency ~iji 204 KS jak motor s direktnim ubrizgavanjem u prosjeku tro{i tek S. Pa. 7,2 litara goriva.

Cijena
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105.273 KM

Twingo ZE: Maksimalno upotrebljivo vozilo

Najava iz Citroena

Serijski DS3 debitira u Frankfurtu
Iz Citroena sti`e najava da }e na ovogodi{njem sajmu automobila u Frankfurtu predstaviti serijsku izvedbu konceptnog modela DS3. Kao {to je ve} poznato, u pitanju je gradski automobil koji, uz nadolaze}e DS4 i DS5, predstavlja svojevrsnu Citroenovu luksuznu liniju. DS4 i DS5 na tr`i{te bi trebali sti}i 2011. godine. Kako im samo ime sugerira, ovi automobili }e osnovnu arhitekturu dijeliti s modelima C3, C4 i C5. Gradski DS3 napada etablirane veli~ine poput Minija, kompaktni DS4 sa 2+2 rasporedom sjedenja bit }e inspiriran konceptom Sportlounge, dok }e veliki DS5, po uzoru na konceptni Hypnos, u}i u dru{tvo BMW-a X6 i sli~no. Uporedo sa standardnom verzijom modela DS3, Citroen priprema i sportsku GT verziju sa 1,6-litarskim turbobenzincem od 175 KS. Maksimalna brzina trebala bi iznositi oko 220 km/h, a ubrzanje do 100 km/h manje od sedam sekundi.
S. Pa.

Plovi po cesti, odli~an na terenu
[ve|ani su pri kreiranju ovog automobila iskoristili sve ono {to su nau~ili na ve}em i starijem XC90, ali se ne mo`e re}i da je XC60 samo nekoliko brojeva manji, ve} je zaista poseban
esetinama godina {vedski Volvo je sinonim za sigurnost, snagu i izdr`ljivost, te se s pravom uvr{tava u premium klasu automobila. Navedene karakteristike najbolje se vide na SUV vozilima, a posebno na modelu XC60, koji smo imali na testu. XC60 za rivale ima Mercedesa GLK, BMW X3 i Audi Q5, imena za svaki respekt, no ni on nije „mala maca“.
Unutra{njost krasi pomalo hladan, ali ~ist dizajn

Ford razmi{lja o novoj izvedbi svog SUV-a

Kuga u coupe varijanti?

D

Agresivan dizajn
[ve|ani su pri kreiranju ovog automobila iskoristili sve ono {to su nau~ili na ve}em i starijem XC90. Ipak, ne mo`e se re}i da je XC60 samo nekoliko brojeva manji, ve} je zaista poseban. Razlike su veoma o~ite na vanjskom dizajnu. XC60 je mnogo atraktivniji i di-

nami~niji od kabastijeg modela. Prednji dio, pored tradicionalne re{etke, krase veliki farovi, te maglenjaci integrirani u branik na na~in koji potencira agresivnost i sportsku prirodu modela. S druge strane, na zadnjem dijelu dominira zanimljiv svjetlosni sklop koji se spu{ta od krova do polovine vrata gepeka. Pri otvaranju vrata, otkriva se klasi~na {vedska masivnost, te pomalo hladan, ali ~ist dizajn unutra{njosti. Sjedi{ta pet putnika su odli~no odra|ena u profiliranoj ko`i i svi se mogu komotno smjestiti. Voza~ je podignut i ima odli~nu preglednost. Prednja sjedi{ta se pode{avaju elektronski, pa je veoma lako na}i idealnu poziciju. Ono {to nam se posebno dopalo kod testnog Volva je kombinacija boja koja se ne susre}e ~esto. Vanjska je bila zelena metalik,

dok su sjedi{ta bila izvedena u crno-`utoj kombinaciji, {to daje [ve|aninu poseban {tih. Naravno, nije vi{ka napomenuti odli~an kvalitet materijala, zavr{ne obrade, {to je neupitno kod Volva ve} dugo. Testirani model bio je opremljen 2,4-litarskim turbodizela{em, koji se odli~no pona{a bilo u gradu ili na otvorenom, s umjerenim „zubom“ kada se govori o ovoj kategoriji vozila. Deklarirani je prosjek 8,3 litara, ali ipak je ta~na potro{nja ne{to ve}a, no to mo`e zavisiti i od na~ina vo`nje. Performanse malo zagu{uje {estostepeni automatski mjenja~, ali se XC60 i dalje odli~no pona{a na cesti. Ovaj je model zanimljiv i po vrlo dobrim terenskim karakteristikama i sigurno je jedan od najboljih terenaca me|u SUV-ovima.

Kuga: Ista platforma i isti agregati

Ford je najavio mogu}nost lansiranja trovratne coupe izvedbe svog SUV-a Kuga. Kada bi takav automobil trebalo pozicionirati u neki od postoje}ih segmenata, najbli`i bi bio onaj SAV (Sport Activity Vehicle), kojem pripada i BMW

X6, s time {to bi Kuga ipak bila vi{e coupe SAV, s obzirom na broj vrata. Ukoliko automobil zaista krene u serijsku proizvodnju, coupe }e le`ati na istoj platformi kao i standardna izvedba, uz iste preneM. T. sene agregate.

Nova usluga ASA Assistance

Dodatna oprema
Citroen DS3: Luksuzni gradski automobil

Spec
TOKIO - Toyotin minijaturni model IQ dobio je novi pogonski agregat. U pitanju je 1,33-litarski Dual VVT-i benzinac sa 98 KS i 125 Nm obrtnog momenta, koji malenoj Toyoti omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 11,8 sekundi i maksimalnu brzinu od 170 km/h. Iako nije pretjerano brz, ovaj IQ zbog start&stop sistema bodove dobiva na benzinskoj stanici.

Testni model krasi visoka cijena, ali red je ista}i ne{to od dodatne opreme, koja je pove}ava, budu}i da serijski model ko{ta oko 81.000 KM. Pored sportskih dodataka unutra, testni model je imao grijana prO sigurnosti Volva suvi{no je i govoriti. Tradicionalni kvalitet materijala i konstantne inovacije na ovom polju dovoljno govore o sebi.

ednja sjedi{ta, aktivna bi-ksenon svjetla, pomo} pri parkiranju s kamerom, metalik boju, navigacioni sistem, CD izmjenjiva~ sa {est CDova i ~itanjem MP3 zapisa, pakete za dinami~nu vo`nju i aktivnu sigurnost i jo{ mnogo toga. ije ako „zakunja“ za volanom, automobil svjetlosno i zvu~no upozorava na eventualni sudar. XC60 odli~no se snalazi na cesti i van nje, krivine i u ve}im brzinama nisu problem, te se prilikom vo`nje dobiva osje}aj plovidbe. Sve u svemu, Volvo je pokazao da i u SUV segmentu ima „konja za mejdana“ sa `estokom I. SOFI] konkurencijom.

Kartice za pomo} na cesti i pogodnosti
Prate}i filozofiju obezbje|enja sigurnosti u~esnika u saobra}aju, ASA Assistance, ~lanica ASA grupacije, uvela je novu uslugu pomo}i na cesti. Gra|ani BiH od sada u salonima ASA PVA i ASA PSS mogu dobiti ~lanske kartice ASA Assistance i to ASA 20 Basic, ASA 50 Joy i ASA 100 Business. Pored intervencije i {lepanja na terenu, te zbrinjavanja vozila u ovla{tenom servisu u kojem voza~i `ele, vlasnici ovih kartica mo}i }e u~estvovati u mjese~nim akcijama ASA Assistance. Imat }e popuste prilikom osiguranja vozila, na usluge rent-acar i zamjenska vozila, besplatnu registraciju automobila, ali i popuste prilikom rezervacije hotelskog smje{taja u BiH, kao i za odabranu ljetnu destinaciju u turisti~koj agenciji Fibula. Ponuda se odnosi prvenstveno na vozila Volkswagen koncerna (Volkswagen, Audi, Seat, [koda i Porsche). ASA Basic, ASA Joy i ASA Business ~lanske kartice zasada su dostupne na podru~ju Kantona Sarajevo, a uskoro }e biti i na podru~ju cijele BiH posredstvom trgova~ke mre`e ASA Auta. M. T.

Radar naprijed
Testni model, pored poznatih skra}enica (ABS, DSTC...), bio je opremljen i sistemom „City Safety“ s radarom naprijed. Ukoliko voza~ ne prepozna opasnost, ta~n-

Sprijeda dinami~niji izgled, natrag dominira veliki svjetlosni sklop

38

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
objavljuje

OTVORENI JAVNI POZIV
za izbor najpovoljnih ponu|a~a za nabavku stalnih sredstava po lotovima 1. PREDMET PONUDE Lot 1 - Fotokopir aparat, jedan (1) komad - Faks aparat, pet (5) komada - Uni{tiva~ papira, pet (5) komada Lot 2 - Profesionalni kopir aparat, dva (2) komada Lot 3 - Ledomat, dva (2) komada - Kafe aparat s mlinom, jedan (1) komad Lot 4 - Projektor i platno za projekcije, jedan (1) komad Lot 5 - Metalni ormar sa zaklju~avanjem, ~etiri (4) komada 2. TEHNI^KI ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA IZBOR U skladu s tenderskom dokumentacijom. 3. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju svi subjekti koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja se odnosi na predmet ovog postupka (u daljem tekstu: ponu|a~). Ponu|a~i se mogu prijaviti za u~e{}e u nadmetanju za sve lotove ili samo za neke od lotova. Za u~e{}e u nadmetanju svi ponu|a~i su du`ni da dostave doljetra`ene dokumente, izuzev onih koji se dostavljaju samo u slu~aju prijave za konkretan lot. 4. SADR@AJ PONUDE Ponuda sadr`i: - ovjerenu fotokopiju rje{enja/izvoda rje{enja o upisu ponu|a~a u sudski registar, odnosno rje{enje o obavljanju registrovane djelatnosti izdato od nadle`nog organa, sa svim prilozima (ne starije od tri mjeseca od dana ovjere), - uvjerenje o registraciji ponu|a~a u sistemu PDV-a - ukoliko se radi o obvezniku PDV-a (ovjerena fotokopija), - uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u razdoblju od pet godina koje je prethodilo datumu podno{enja ponude (ne starije od 30 dana od dana izdavanja), - cijenu s pripadaju}im porezima, carinom i ostalim obavezama, izra`enu u konvertibilnim markama, - uslove i na~in pla}anja, - rok za isporuku, - garantni rok, - potvrdu nadle`ne ustanove da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza i porezne obaveze PDV-a za prvi kvartal 2009. godine, - izjava ponu|a~a o obezbije|enosti servisa, rezervnih i potro{nih dijelova u garantnom i postgarantnom periodu, - opciju ponude, - izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova, ovjerenu i potpisanu od strane ovla{tenog lica ponu|a~a, - izjavu ponu|a~a, koja se odnosi na nepromjenjivost cijene za vrijeme trajanja ugovora, ovjerenu od strane ovla{tenog lica ponu|a~a, - izjavu ponu|a~a da }e njegovi kadrovi ili od njega anga`ovana tre}a lica, ukoliko bude izabran, sve podatke o odr`avanju sredstava ~uvati kao tajnu, - izjavu ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena u slu~aju propusta da dostavi ili dostavi pogre{ne informacije Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) Ponuda za lot 2 pored gore navedenih dokumenata mora dodatno sadr`avati: - izjavu ponu|a~a o brzini reakcije, tj. obezbje|enja servisa, potrebnog broja kadrova i prostorija za servisiranje opreme, ovjerenu i potpisanu od strane ovla{tenog lica ponu|a~a; - certifikat da je ponu|a~ ovla{teni prodavac (distributer) i serviser opreme koju nudi na tenderu. Ponu|a~i prila`u i druga dokumenta tra`ena tenderskom dokumentacijom. 5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA Ponudu obra|enu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponu|a~ je obavezan dostaviti do 21. jula 2009. godine do 16.00 sati, u jednom primjerku na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena slu`benim pe~atom ponu|a~a. Na prednjoj strani koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: Komisija za nabavku kancelarijskog namje{taja, vozila i ostale opreme „NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA“. Na pole|ini koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona. Ponuda se dostavlja Centralnoj banci, ulica Mar{ala Tita 25, Sarajevo, li~no na protokol ili preporu~eno-po{tom, u jednom originalnom primjerku. U razmatranje se uzimaju samo ponude predate li~no na protokol ili poslane preporu~enopo{tom, na adresu iz predhodnog stava i koje su pristigle do 21. jula 2009. godine do 16.00 sati po lokalnom vremenu. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka i koje ne budu dostavljene na opisani na~in ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Ponude se otvaraju najkasnije 30 kalendarskih dana od isteka roka za dostavljanje ponuda. Centralna banka ne}e vra}ati ponu|a~u ponudu koja nije prihva}ena u razmatranju komisije nakon otvaranja ponude. 6. TRO[KOVI PONUDE Centralna banka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti ili ponovi postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 7. OSTALE ODREDBE Svi zainteresovani ponu|a~i tendersku dokumentaciju mogu dobiti na oficijelnoj web stranici Centralne banke www.cbbh.ba pod linkom Oglasi i Tenderi. O izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, u~esnici u otvorenom javnom pozivu }e biti obavije{teni nakon {to nadle`ni organ Centralne banke donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a.

Na osnovu ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepen stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.35/06 i 59/08), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona, objavljuje

za prijem pripravnika u Ministarstvu unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona 01. pripravnik sa zavr{enim pravnim fakultetom 02. pripravnik sa zavr{enim ekonomskim fakultetom -1(jedan) izvr{ilac -2 (dva) izvr{ioca

JAVNI KONKURS

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 01. VSS - VII stepen, zavr{en pravni fakultet 02. VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet Izbor i prijem pripravnika }e se izvr{iti na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/06 i 59/08). Napomena: radni odnos se zasniva na period od jedne godine Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) 2. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 4. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti 60% i vi{e) 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave u dva dnevna lista (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Trg kralja Tomislava bb 80101 Livno sa naznakom: „Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona“ „Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver I{eri}

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 63/08) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za programiranje razvoja, objavljuje:

za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za programiranje razvoja - Vi{i stru~ni saradnik za informiranje -1 (jedan) izvr{ilac

JAVNI KONKURS

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje javnosti rada Zavoda; vr{i informiranje javnosti o radu Zavoda; koordinira aktivnosti sa Uredom za informiranje Vlade Federacije; uspostavlja kontakte i ugovara prijeme za predstavnike medija po nalogu direktora Zavoda te obavlja i druge poslove koji se odnose na oblast informiranja. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS - zavr{en fakultet politi~kih nauka, pravni fakultet, filozofski fakultet ili drugi fakultet dru{tvenog smjera - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci - poznavanje engleskog jezika - poznavanje rada na ra~unaru Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.) 2. dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci 3. dokaz o poznavanju engleskog jezika 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, Avde Hume 15 Sarajevo ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom: „ Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za programiranje razvoja“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. DIREKTOR dr. sc. Enver I{eri}

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

39

IZ HISTORIJE

40

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

auto market

SAVJET VI[E Putovanje na godi{nji odmor

^ips nipo{to, Ekstravagantna limuzina vo}e obavezno
CX: Posljednji pravi Citroen

Citroen CX (1974-1989.)

Uprkos visokim tro{kovima odr`avanja, CX je bio jedan od najzanimljivijih velikih automobila svog vremena
Iako nije bio toliko revolucionaran kao svoj prethodnik DS, veliki Citroen CX predstavljen 1974. godine i dalje je nosio epitete maksimalno ekstravagantnog i besprijekorno udobnog automobila ispred svog vremena. [to se ti~e karoserijskih verzija, u ponudi je bio klasi~ni fastback i karavan, na ~ijim je osnovama nastala produ`ena limuzina. Za pogon CX-a bili su zadu`eni benzinci zapremine 2,0 i 2,2 litara, ne{to kasnije i ja~i od 2,4 i 2,5 litara, te dizela{i 2,2 i 2,5. Sa posljednjim turbodizela{em i maksimalnom brzinom od 195 km/h, CX je svojevremeno bio najbr`a dizelska limuzina.

Potrebne su brojne sitne provjere i malo pa`nje kako bi put protekao u najboljem redu

I

Niska silueta
Osim toga, s obzirom na to da je 1976. godine, dvije godine nakon pojavljivanja, Citroen u{ao u PSA alijansu sa Peugeotom, mnogi ljubitelji francuskih automobila upravo CX smatraju posljednjim pravim Citroenom. Iako je dizajnerski bio uve}ana kopija GS-a, masivni CX je i dalje svojom karakteristi~no niskom siluetom bio nadaleko uo~ljiv. S druge strane, prepoznatljivi hidropneumatski ovjes ~inio ga je udobnijim od ve}ine Mercedesa i drugih skupih automobila. Potvrda svih kvaliteta ovjekovje~ena je titulom evropskog automobila 1975. godine.

ako se za putovanje na more koriste najrazli~itiji vidovi prijevoza, automobil i dalje ostaje naj~e{}e i najatraktivnije sredstvo. Me|utim, nije samo dovoljno sjesti u automobil i zaputiti se na `eljenu destinaciju, potrebne su brojne sitne provjere i malo pa`nje kako bi putovanje proteklo u najboljem redu.

Vitalne funkcije
Prije svega trebalo bi prekontrolirati sve vitalne funkcije automobila (nivo ulja, te~nost za brisa~e, pritisak u gumama, ko~nice, svjetla), te obezbijediti dovoljnu koli~inu goriva. Zbog dodatnog tereta, pritisak u gumama je potrebno podesiti u skladu sa optere}eno{}u vozila. Svako putovanje zahtijeva odre|eno planiranje najpovoljni-

Milion primjeraka
Jedine mane ovog sjajnog automobila bile su nepouzdanost pojedinih komponenti i slaba otpornost na koroziju te izuzetno skupo odr`avanje. Zbog toga su 1981. i 1985. godine stigle pobolj{ane verzije. Kona~an kraj uslijedio je 1988. godine, kada ga je naslijedio XM.
U petnaest godina postojanja, CX je prodan u ukupno milion S. Pa. primjeraka.

Pripazite na brzinu
Kvarovi su neizbje`ni, a tokom putovanja niko ih ne voli. Pa ipak, ako se i dogode, potrebno je zadr`ati pribranost, pravilno obilje`iti pokvareno vozilo, putnike izvesti iz vozila i smjestiti na sigurno. I, na kraju, pripazite na brzinu kretanja, jer su kazne za prebrzu vo`nju {irom Evrope vi{e nego {to na{ nov~anik mo`e podnijeti.

Po`eljno je planiranje najpovoljnije rute

Jubilej Volva 445

je rute putem interneta ili karte. Spremanju prtljage u automobil treba pristupiti smireno i organizirano, a po mogu}nosti koristiti spisak kako se ne{to ne bi zaboravilo. Potrebno je obratiti pa`nju na nosivost samog vozila. Najva`nije putne dokumente najbolje je dr`ati u posebnoj torbici nadohvat ruke, a nije naodmet napraviti i kopiju. Zbog ljetnih vru}ina, najbolje je putovati u ranim jutarnjim ili

kasnim popodnevnim satima, te obavezno praviti pauze.

[to vi{e teku}ine
[to se ti~e ishrane tokom putovanja, pravilo je jednostavno {to laganija hrana i {to vi{e teku}ine. Meso ili ~ips nisu po`eljni, a svje`e vo}e je najbolja putna hrana. Od pi}a, preporu~uju se prirodni sokovi, prirodna ili mineraS. Pa. lna voda, pa ~ak i ~aj.

Slavlje Hyundaija

Isporu~en milioniti primjerak u Africi
Volvo PV445 Duett: Bio je idealan za gradsku dostavu

[ezdeseti ro|endan pionirskog karavana
Ove godine lako dostavno vozilo Volvo 445, iz kojeg je proiza{ao Duett i od kojeg je i zapo~ela tradicija karavana {vedskog proizvo|a~a, napunit }e 60. ro|endan. Nakon {to je 1927. godine po~eo proizvoditi automobile, Volvo je krenuo i s isporukom {asija za razli~ite namjene, ali za novo vozilo ipak je morao biti dizajniran komercijalni ekvivalent na razli~itom okviru. Proizvodnja ovakvih {asija je po~ela u ljeto 1949., a kada je novi model 445 stigao na tr`i{te, imao je nosivost preko 500 kg. Pick-up je bio ne{to lak{i i mogao je ponijeti vi{e tereta nego te`i kombi. Mali 1,4-litreni OHV agregat sa 40 KS efikasno se nosio s gradskim prometom. Bio je idealan za laku gradsku dostavu, jer je pri ve}im brzinama i du`im vo`njama postaM. T. jao prili~no rastro{an.

Hyundai Motor Company, peti proizvo|a~ automobila na svijetu, dostigao je brojku od milion isporu~enih vozila u Africi. Na ovom tr`i{tu Hyundai je prisutan jo{ od 1976. godine, kada je po~ela prodaja ~uvenog Ponyja u Liberiji. Kakva je ekspanzija Hyundaija u posljednje vrijeme govori i ~injenica da je ovoj kompaniji za pola miliona prodanih primjeraka trebalo punih 29 godina, a za isto toliko tek minule ~etiri godine. Jubilarni model je Elantra, prodana u Egiptu. Iz Hyundaija najavljuju jo{ bolje prodajne rezultate u Africi te dodatno ja~anje brenda, {to }e posti}i i ~injenicom da je ova kompanija sponzor svih nogometnih takmi~enja pod okriljem UEFA-e i FIFA-e, pa tako i Kupa Konfederacija i narednog Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi.
O. L.

Sa sve~anosti: Ekspanzija u posljednje vrijeme

show biz

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

41

Drasti~ni koraci zvijezde „Heroja“

LOS AN\ELES I dodjela nagrada BET-a posve}ena kralju popa

D`ejmi Foks izveo D`eksonov „mjese~ev hod“
Prvi veliki doga|aj posve}en uspomeni na Majkla, koji je pro{log ~etvrtka u 50. godini iznenada umro
Nakon iznenadne smrti Majkla D`eksona (Michaela Jacksona), preksino} je u Los An|elesu odr`ana dodjela godi{njih nagrada BET-a, koja se pretvorila u odavanje po~asti preminulom kralju popa. nastupila je mije{ana skupina „Jackson 5“, a voditelj D`ejmi Foks (Jamie Foxx) poku{ao je izvesti „mjese~ev hod“, plesni korak koji je bio D`eksonov za{titni znak. D`eksonov otac D`o (Joe) pridru`io se na dodjeli poznatim muzi~arima, me|u kojima su bili Lil Vejn (Wayne), Ne-Jo (Ne-Yo), Rej D`i (Ray J)... Rekao je da je veoma zabrinut zbog okolnosti smrti svog sina. U me|uvremenu, gotovi su rezultati druge autopsije, koji nisu pomogli u rasvjetljavanju D`eksonove smrti. Novu obdukciju naru~ila je njegova porodica, koja nije bila zadovoljna rezultatima prve.

Hajden Panetijer skida se do kraja
U filmu „I Love You, Beth Cooper“ pojavit }e se gola
Tek joj je 18 godina, ali zvijezda TV serije „Heroji“ Hajden Panetijer (Hayden Panettiere) ve} je spremna na drasti~ne korake u karijeri. U novom filmu „I Love You, Beth Cooper“ ameri~ka glumica pojavit }e se potpuno gola, samo s nalijepljenim laticama na grudima. Hajden isti~e da u filmu nisu kori{teni dubleri niti bilo kakvi trikovi koji bi zavarali gledaoce. Roditelji glumice nisu se protivili njenoj odluci da cijelom svijetu poka`e svoje ~ari, ~ak ih to i ne ~udi, jer je od malena, kako ka`e otac mlade glumice, egzibicionista.
Panetijer: Egzibicionista od malena

Zabrinuti otac
Dvosatna sve~ana dodjela nagrada afroameri~kih TV stanica, koja je odr`ana u dvorani „Shrine Auditorium“, tako je postala prvi veliki doga|aj posve}en uspomeni na D`eksona, koji je pro{log ~etvrtka u Los An|elesu umro u 50. godini zbog zatajenja srca. U programu dodjele nagrada

Majklov otac D`o na dodjeli nagrada

Kakva }e biti sahrana?
Sahrana kralja popa mogla bi biti ve}a i od one kralja roka Elvisa Prislija (Presley), kojeg je 1977. godine ispratilo ~ak 75.000 fanova, tvrde ameri~ki mediji. Porodi~ni prijatelj tvrdi kako bi D`ekson mogao biti pokopan na groblju „Forest Lawn“ u Los An|elesu. Ta~an datum nije poznat, ali se naga|a da bi to moglo biti u srijedu ili u ~etvrtak. Ono {to ostaje nejasno jeste priroda same ceremonije. Naime, Majkl je odrastao kao Jehovin svjedok, dok su ~lanovi njegove porodice razli~itih vjeroispovijesti. Brat D`ermejn (Jermaine) postao je musliman prije 20 godina, dok se D`ekson bio pribli`io toj vjeri, ali se nikada u potpunosti nije preobratio. Konkretno, ispada da je Majkl bio `ivi kostur, da je uistinu rijetko jeo bilo kakvu hranu, a `eludac mu je bio pun razli~itih tableta.

Opro{taj od glumice

Danas sahrana Fare Foset
Glumica Fara Foset (Farrah Fawcett), koja je u ~etvrtak, 25. juna, umrla u 62. godini nakon trogodi{nje borbe sa rakom crijeva, bit }e sahranjena danas na privatnoj ceremoniji, a u katedrali u Los An|elesu za pokojnu filmsku zvijezdu slu`it }e se misa. Brojni fanovi ostavili su proteklih dana cvije}e na zvijezdi Fare Foset na Bulevaru slavnih u Holivudu.

D`ejmi je zaplesao

Foset: Privatna ceremonija

Debi Rou `eli djecu natrag
Debi Rou (Debbie Rowe), majka D`eksonove djece, `eli djecu natrag iako je {okirala svijet kada ih se prije deset godina odrekla u zamjenu za sedam miliona dolara. Odluku nije donijela nakon smrti kralja popa nego jo{ pro{log Bo`i}a, kada je saznala da je njen biv{i suprug Majkl sa djecom u te{kom psihi~kom i fizi~kom stanju. Tada je anga`irala advokate da joj omogu}e starateljstvo nad 12-godi{njim Majklom (Michaelom) i 10-godi{njom Paris (Peris). ^ak planira tra`iti i starateljstvo nad Blanketom, dje~akom kojeg je rodila zamjenska majka, ~iji je identitet nepoznat javnosti. No, Majklova majka Ketrin (Katherine) smatra da je ona mnogo sposobnija da vodi brigu o mali{anima pa biv{u medicinsku sestru o~ekuje duga pravna borba.

Nosio periku
Na op}e lo{e stanje organizma dodatno je utjecala i ~injenica da je na 175 centimetara visine imao zastra{uju}a 44 kilograma! Skoro je izgubio svu kosu, a u trenutku smrti nosio je periku. Naravno, lije~nici su na{li i nekoliko polomljenih rebara, {to je logi~na posljedica nasilnog poku{aja o`ivljavanja. Autopsija je pokazala i neobja{njive modrice na koljenima i cjevanicama. Lice mu je potpuno bilo prekriveno borama i o`iljcima od operacija, a nosne kosti skoro uop}e nije bilo. Najstra{nije od svega je to da su doktori ustanovili kako se sasvim dobro oporavljao od raka ko`e, bolesti s kojom se dugo mu~io.

Cvije}e na Bulevaru slavnih

U novoj reklami za „Louis Vuitton“

Madoni „ispeglali“ ~ak i prste ruke
Kraljica popa Madona (Madonna) uvijek na|e na~in da zaustavi vrijeme ili da ga ~ak vrati unazad. U najnovijoj reklami za slavnu marku „Louis Vuitton“ Madonina ljepota je, ba{ poput one poznatih torbica, {to su autori, vjerovatno, htjeli poru~iti, vje~na. Pomalo ekstremno kori{tenje alata foto{opa, ipak, rezultiralo je skoro plasti~nim izgledom pjeva~ice, kojoj su „ispeglali“ ~ak i prste ruke.

F L AS H

SAD - Film „Transformers: Revenge of the Fallen“ zaradio je u posljednjih pet dana na ameri~kim kinoblagajnama 200 miliona dolara i na dobrom je putu da postane najgledaniji film godine, objavio je studio „Paramount“. „Transformersi“ su tako, barem u kinima, pobijedili lo{u kritiku, koja je film ocijenila „ekstravagancijom vizuelnih efekata bez uzbudljive radnje i uno{enja emocija“. No, ovo nije prvi put da reditelj Majkl Bej (Michael Bay) dobije lo{u kritiku, a da potom ostvari uspjeh na kinoblagajnama. Ista stvar dogodila se i sa njegovim filmovima „Armageddon“ i „Pearl Harbor“, pi{e AP .

Madona: Plasti~an izgled

VREMEPLOV

30. juni 2009.

DOGODILO SE
1870. - Ada Kiplej (Ada Harriet Miser Kepley) postala prva `ena u Americi s diplomom pravnog fakulteta. 1908. - U isto~nom Sibiru pao meteor od ~ije eksplozije se osjetilo podrhtavanje tla i u centralnoj Evropi. 1936. - Izdata knjiga Margaret Mi~el (Margaret Mitchell) „Prohujalo s vihorom“. 1950. - Ameri~ki predsjednik Hari Truman (Harry Truman) izdao nare|enje ameri~kim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. 1973. - Do{lo do najdu`eg pomra~enja Mjeseca u najnovijoj historiji: sjenka je prekrila ~itav afri~ki kontinent. 1995. - Vlasti Republike BiH prekinule sve kontakte sa specijalnim izaslanikom UN-a Jasu{ijem Aka{ijem (Yashushi Akashi), optu`uju}i ga za popustljiv stav prema bosanskim Srbima. 1996. - Pod sna`nim pritiskom me|unarodne zajednice i tada{njeg predsjednika Srbije i optu`enog ratnog

42
Vje`bajte u ugodnoj laganoj pamu~noj odje}i

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

sveznadar

SAVJETI Jogom do zdravlja

Vje`bajte u isto doba dana
Prije treninga nemojte jesti, pijte {to manje, a neka izme|u ve}eg obroka i vje`banja pro|e najmanje dva sata
Ako imate problema sa zdravljem, primjera radi deformaciju ki~me, visoki krvni pritisak ili vrtoglavicu, prije u~enja joge obavezno se posavjetujte s ljekarom. Vje`be joge savladajte isklju~ivo uz stru~no vodstvo iskusnog trenera te se ni u kojem slu~aju ne upu{tajte u samostalno u~enje uz pomo} kaseta i knjiga, kako biste izbjegli mogu}nost usvajanja pogre{ne tehnike. @eljeni rezultati mogu se posti}i samo redovnim i dosljednim vje`banjem u du`em razdoblju, stoga jogu prakticirajte najmanje tri puta sedmi~no 20-30 minuta ili, jo{ bolje, svakog drugog dana. Vje`bajte po mogu}nosti uvijek u isto doba dana, a izbor uskladite sa svojim bioritmom, ovisno o tome jeste li jutarnji ili ve~ernji tip. Prije treninga nemojte jesti, pijte {to manje, a neka izme|u ve}eg obroka i vje`banja pro|e najmanje dva sata. Vje`bajte bosi ili u toplim pamu~nim soknama te u udobnoj i laganoj pamu~noj odje}i koja ne sputava pokrete, na prostirki koja se ne gu`va. znojenjem), osobama s usporenom probavom (folna kiselina i vlakna djeluju na rad crijeva, potje~u peristaltiku), djeci i adolescentima jer usvajanje novih namirnica zna~i raznovrsnost u prehrani i jamstvo dovoljnog unosa potrebnih hranljivih tvari, rekonvalescentima jer ne optere}uju probavni sistem. Uz osobe vegetarijanskog pogleda na svijet i sve one koje su se zbog vrijednog nutritivnog sastava i malo kalorija s pravom priklonile gljivama, stru~njaci ih preporu~uju jo{ i: sporta{ima (zbog obilja minerala koji se gube
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

ORDINACIJA

Promjena na ko`i zbog ujeda krpelja
1893. - Otkriven je plavobijeli dijamant nazvan excelsior, od 995 karata.
zlo~inca Slobodana Milo{evi}a, optu`eni ratni zlo~inac Radovan Karad`i} prenio ovla{tenja predsjednika Republike Srpske na Biljanu Plav{i}, koja je 2003. pred Ha{kim tribunalom (ICTY) osu|ena na 11 godina zatvora za ratne zlo~ine po~injene nad Bo{njacima i Hrvatima. 1996. - U Mostaru odr`ani prvi poslijeratni izbori. 1997. - Kina zvani~no preuzela kontrolu nad Hong Kongom, nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. 2002. - Vlasti u ameri~koj dr`avi Arizoni uhapsile osobu koju sumnji~e da je izazvala jedan od dva po`ara koji su se potom spojili i prerasli u najve}i po`ar koji je ikad poharao ovu ameri~ku dr`avu. Po`ar u Rodeu, koji je izbio 18. juna, spojio se s drugim po`arom, koji je izazvao izgubljeni planinar nakon {to je upalio signalnu vatru. 2003. - Bosanski Srbin @eljko Meaki}, optu`en pred Ha{kim tribunalom (ICTY) za ratne zlo~ine po~injene nad Bo{njacima i Hrvatima u logoru Omarska kod Prijedora, predao se vlastima RS, a potom izru~en ICTY-u. 2004. - Visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown) smijenio predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske Dragana Kalini}a i zabranio mu svaki javni i politi~ki rad. Sa du`nosti u RS smijenjeno je jo{ 60 osoba.

Na ko`i mi se pojavila velika crvena promjena, za koju je doktor rekao da je posljedica ujeda zara`enog krpelja i dao mi je da pijem antibiotike. O ~emu se radi, pita C. H. iz Sarajeva.

Erythema chronicum migrans je hroni~ni eritem koji se postepeno {iri u obliku prstena, a uzrokovan je ubodom krpelja koji je zara`en spirohetom borreliom burgdorferi. Kako bolest napreduje unutar crvenog nate~enog plaka, dolazi do centralne regresije i perifernog {irenja eritema. Potrebno je da uradite i odgovaraju}e pretrage krvi kako bi se dokaSpecijalisti~ka zalo prisustvo specifi~nih dermatovenerolo{ka antitijela na ovu spirohetu. ordinacija Antibiotici koji djeluju Dr. Dujmovi} na borelliu burgdorferi moraju se piti najmanje deset daTekija ~ikma 9/I, Sarajevo na. Osim promjene na ko`i, Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 mo`e nastati i glavobolja, poe-mail: kdujmovic@yahoo.com vi{ena temperatura i bolovi u zglobovima.

Obaveze poslodavca i zaposlenika
Kako urediti odre|ena pitanja u firmi d.o.o. koja nisu precizirana u Zakonu o radu, a odnose se na obaveze poslodavca prema zaposlenicima, pita M. G. iz Tuzle.
Prava i obaveze zaposlenika i poslodavca, osim Zakonom o radu, ure|ena su i Op}im kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH, a prema njemu poslodavci su du`ni pridr`avati se odredbi ovog kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora kantona, podru~ja djelatnosti i u skladu s njima donijeti pravilnik o radu i zaklju~iti ugovor o radu sa zaposlenicima. Poslodavac mora omogu}iti zaposleniku da se prije stupanja na rad upozna s propisima o radnim odnosima, organizacijom rada i za{titom na radu. Poslodavac je du`an da na prikladan na~in zaposlenicima u~ini dostupnim propise o za{titi na radu, kolektivne ugovore i pravilnik o radu. Poslodavac je obavezan zaposleniku s kojim je zaklju~io ugovor o radu obezbijediti i dati posao i za obavljeni rad mu isplatiti pla}u. Poslodavac ima pravo bli`e odrediti mjesto i na~in obavljanja rada zaposlenika, po{tuju}i pri tome prava i dostojanstvo zaposlenika. Poslodavac je du`an osigurati zaposleniku uvjete za siguran rad u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Zaposlenik je obavezan prema uputama poslodavca, datim u skladu s vrstom rada, izvr{avati preuzeti posao.

Radna knji`ica
Ostala mi je jo{ nepuna godina do penzioniranja, ali sam promijenio firmu. Radna knji`ica je u potpunosti ispunjena. Da li mogu i treba da pribavim novu radnu knji`icu i kakva je procedura za to, pita R. F. iz Sarajeva. Prema Pravilniku o radnoj knji`ici, na zahtjev lica u ~ijoj se radnoj knji`ici ne mo`e vr{iti dalji upis izdaje se nova radna knji`ica. Uz zahtjev za izdavanje nove radne knji`ice zaposlenik prila`e staru radnu knji`icu. Novu radnu knji`icu izdaje nadle`na slu`ba prema mjestu zaposlenja uposlenika ~ija je radna knji`ica popunjena, a za nezaposleno lice prema mjestu prebilavi{ta. Popunjena stara radna knji`ica vra}a se zaposleniku, a na unutra{njoj strani njene prednje korice upisuju se rije~i „izdata nova radna knji`ica“.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

RO\ENI
1911. - Ro|en poljsko-ameri~ki pisac ^aslav Milo{ (Czeslaw Milosz), dobitnik Nobelove nagrade 1980. godine. 1918. - Ro|ena glumica Sjuzan Hejvodr (Susan Hayward). 1966. - Ro|en bokser Majk Aziz Tajson (Mike Aziz Tyson).

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1853. - U Be~u od tuberkuloze umro pjesnik Branko Radi~evi}. 1910. - U Sarajevu umro politi~ar Ali-beg Firdus.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

43

Ta~no Neta~no
se 1.Ru~nik je zvanje i funkcija kojeBopojavljuje u srednjovjekovnoj sni? vrelo 2.Dolina smrti jei najni`epustinjsko ~udo koje ima tri rekorda: to je najtoplije, najsu{nije mjesto u Sjevernoj Americi? te{kog 3.Pilum je vrstakori{tenobaca~kog koplja koje je u vojsci anti~kog Rima?
1. TA^NO

LJEPOTA Njega na prirodan na~in

Mlijeko i lipov sok protiv bora
U 15 mililitara (0,15 dcl) hladnog mlijeka nakapajte tri do ~etiri kapi lipovog soka. Smjesu temeljito utrljajte na naborana podru~ja prije spavanja
Nekoliko je razloga za nastanak bora. Osim {to dolaze s godinama, bore se mogu pojaviti i usljed poja~anog stresa, kao i zbog isu{enosti ko`e. Evo savjeta kako se boriti protiv bora na prirodan na~in. Kriti~na podru~ja oko o~iju, usta, nosa, te vrat trebalo bi uvijek odr`avati dovoljno hidratiziranim. Vrlo jednostavan na~in je kori{tenje smjese mlijeka i lipovog soka. U 15 mililitara (0,15 dcl) hladnog mlijeka nakapajte tri do ~etiri kapi lipovog soka. Smjesu temeljito utrljajte na naborana podru~ja prije spavanja da ostane djelovati preko no}i. Sljede}eg jutra isperite toplom vodom i obri{ite grubljim ru~nikom. Nakon toga, ponovno nanesite smjesu i to u potezima suprotno od smjera pru`anja bora te ostavite da djeluje oko pola sata i isperite. Ponavljajte postupak svakog dana i prvi rezultati bit }e vidljivi ve} za mjesec.

Ru~nici dodatni jamci pravnog ~ina
Ru~nik je zvanje i funkcija koje se pojavljuje u srednjovjekovnoj Bosni u 14. stolje}u. Ru~nici se pojavljuju u poveljama bosanskih vladara kao dodatni jamci pravnog ~ina koji je zajam~en poveljom. Ru~nik nije titula nego zvanje i funkcija koja se dobiva samo za odre|eni pravni ~in ~ijim zavr{etkom nema svoju po~etnu funkciju i snagu. Uglavnom su to predstavnici krupne vlastele. Za razliku od svjedoka, koji su odobravali i garantirali izvr{enje pravnog ~ina, ru~nici se pojavljuju kao zadu`eni kontrolori izvr{enja pravnog ~ina. Ru~nike kasnije i u toj funkciji mijenjaju svjedoci, pa ru~nika u 15. stolje}u vi{e nema.
2. TA^NO

Kriti~na podru~ja oko o~iju, usta, nosa trebaju biti dovoljno hidratizirana

Tjelesna te`ina

Predla`emo za dana{nji ru~ak

[ta je opasnije - masti ili ugljikohidrati?
Stru~njaci jednog me|unarodnog istra`ivanja odgovorili su na pitanje {ta je opasnije za tjelesnu te`inu, masti ili ugljokohidrati. Prema saznanjima do kojih su oni do{li opasnije su masti jer nose dvostruko vi{e kalorija (9 kcal/gram). No, to nikako nije razlog da se masno}e potpuno izbjegavaju jer opasni su i ugljikohidrati kada se s njima pretjeruje. Ipak, najgora je kombinacija masno}a i ugljikohidrata, kao {to je slu~aj kod masnih tijesta, umaka, pire krompira, restovanog krompira, kremastih kola~a.

Flambirana teletina
Potrebno je: 6 tankih tele}ih odrezaka, bra{no po potrebi, 4 ka{ike maslaca, 2 ka{ike sitno nasjeckanog mladog luka, 10 dkg {ampinjona izrezanih na kri{ke, 3 ka{ike vinjaka, so i biber po ukusu, 3 ka{ike slatkog vrhnja ili mlijeka, 2 ka{ike sitno sjeckanog li{}a per{una. 1. Tele}e odreske lagano uviti u bra{no i ispr`iti na maslacu da budu svijetlosme|i s obje strane. Dodati luk i gljive i dinstati 5 minuta. 2. Vinjak staviti u mali lon~i} i zagrijati na jakoj vatri. Preliti preko odrezaka i gljiva i zapaliti {ibicom. Kada se plamen ugasi, odreske posoliti i pobiberiti. Sve dobro promije{ati. 3. Odreske izvaditi iz tave i slo`iti na zagrijani pladanj. [ampinjonima dodati slatko vrhnje i per{un, dobro promije{ati i preliti preko odrezaka. Uz odreske poslu`iti dinstanu ri`u i salatu.

Dolina smrti je vrelo pustinjsko ~udo
Dolina smrti je vrelo pustinjsko ~udo koje ima tri rekorda: to je najtoplije, najsu{nije i najni`e mjesto u Sjevernoj Americi. Nazivi mjesta u Dolini smrti su vrlo zloslutni: Mrtva~ev prolaz, Kanjon suhih kostiju, te Pogrebne planine. Za vrijeme ljetnih dana termometar obi~no pokazuje oko 43° C. U julu 1913. zabilje`ena je temperatura od 57° C, {to je do tada bila najvi{a temperatura ikad zabilje`ena. Dolina smrti je dobila naziv po skupini traga~a za zlatom koji su putovali prema Kaliforniji 1849. godine. Na putu im se slu~ajno na{la ova dolina. Odmakli su se s prave staze u nadi da }e prona}i pre~ac, no, umjesto toga, morali su se spu{tati po goloj, posve isu{enoj dolini iz koje nije bilo vidljiva izlaza. Dvojica iz skupine prona{la su izlaz iz doline i vratili se po ostale. Kada su napu{tali dolinu, jedan od njih je uzviknuo: „Zbogom, Dolino smrti“. Taj naziv se odr`ao do danas.
3. TA^NO

Izbjegavajte masna tijesta, umake, kremaste kola~e

HOLIVUDSKI GLUMAC MAJKL

IZDVOJITI IZ MASE

V.B.

MALA LJUSKA

DRUGE, OSTALE

POMO]NICI MAJSTORA (tur.)

ELEKTRON

LIKOVATI

KO[ARKA[ KUKO^

[PANSKI GRAMAT. ^LAN

POSTATI

VRSTA DRVETA BEKRIJA, MANGUP ETIKA MU[KO IME DUBROVNIK KORALJNI GREBEN PRISTA[A FOVIZMA TENISER SAMPRAS MAKARSKA PJEVA^ICA NA SLICI PJEVA^ SEJER ATLETSKI GRA\EN MLADI] ELEKTRON SKUPLJA^I PO[TANSKIH MARAKA SEKUNDA SNJE@NI NANOS

Pilum je vrsta te{kog baca~kog koplja
Pilum (mno`ina pila) je vrsta te{kog baca~kog koplja koje je kori{teno u vojsci anti~kog Rima. Njegova du`ina iznosila je oko dva metra, a sastojalo se od metalnog (`eljezo ili bronza) {iljka oko sedam milimetara u pre~niku i du`ine oko 60 centimetara, ~iji je vrh imao piramidalan oblik ili oblik strelice. [iljak je bio pri~vr{}en za drveni {tap. Ukupna te`ina iznosila je izme|u dva i pet kilograma. Kasnije, u vrijeme Rimske imperije izra|ivana su i ne{to lak{a pila. Istra`ivanja i eksperimenti su pokazali da je domet ovih kopalja bio oko 30 metara, a efikasni su bili na daljinama od oko 15 do 20 metara.

ALARM

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ADNAN, KATIL, DJEVERIVATI, MEK, NATO, A^, ILIJA[, KORA, RADA, AVARIN, ATARI, ODANI, LINDZI LOHAN 1848

STRANO MU[KO IME

OSTRVA

44

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
„SARABON“ d.d. u ste~aju, D`emala Bijedi}a br. 180 u Sarajevu Broj: 09 65 ST 020833 06 ST Broj: 797/09 Sarajevo, 29. 6. 2009. godine

Dnevni avaz utorak, 30. juni/lipanj 2009. 45

Na osnovu ~l. 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 29/03 i 32/04), odluke Skup{tine povjerilaca, donesene na sjednici Skup{tine dana 28. 11. 2007. godine, o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, te sjednice Odbora povjerilaca odr`ane 25. 6. 2009. godine, na kojoj je odlu~eno o na~inu vr{enja te prodaje, ste~ajni upravnik objavljuje:

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nepokretne imovine Lot-1 ste~ajnog du`nika „SARABON“ d.d. u ste~aju, Sarajevo, metodom ZATVORENIH KOVERTI, koje }e se odr`ati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 180, na dan 16. 7. 2009. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12.00 sati. Imovina ste~ajnog du`nika se prodaje: LOT-1 koji se sastoji od: zemlji{ta, gra|evinskih objekata, opreme u objektima: kotlovnice i transformatorske stanice
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. K.O. Op{tina GORNJI BUTMIR GORNJI BUTMIR GORNJI BUTMIR GORNJI BUTMIR GORNJI BUTMIR GORNJI BUTMIR Br. ZK ulo{ka 6028 6028 6028 6486 6454 6472 K.^. 1414/8 1414/9 1414/11 1414/12 1414/10 1414/13 Oznaka nekretnine Poslovna proizvodna zgrada Dvori{te „Polje“ Livada „Polje“ Prolazni putevi „Polje“ Poslovna proizvodna zgrada Dvori{te Skladi{te Dvori{te „Polje“ Poslovni ob. kiosk i portirnica Dvori{te Povr{ina m2 8.566,00 2.608,00 4.115,00 3.856,00 2.157,00 427,00 1.438,00 573,00 108,00 147,00

Ukupna povr{ina zemlji{ta: Ukupna izgra|ena povr{ina: 1 2 3 4 5 6 1 2 3

23.995,00 m2 12.077,00 m2 Godina proizvodnje 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 Proizvo|a~ \uro \akovi} \uro \akovi} Unioninvest Unioninvest \uro \akovi} Unioninvest Energoinvest Energoinvest Energoinvest

Energetski blok - kotlovnica i spremi{te goriva Parni kotao Parni kotao Bojler Oprema razvoda Pumpna stanica Spremi{te za gorivo Energetski - blok - oprema transformatorske stanice M. trafo M. trafo Mjerna garnitura

Imovina se prodaje u zate~enom stanju na dan prodaje. Po~etna prodajna cijena za LOT-1 iznosi 12.000.000,00 KM (Dvanaestmiliona KM), U~esnici nadmetanja koji uplate osiguranja smatra se da su prihvatili ponu|enu cijenu za LOT-1 iznos od 12.000.000,00 KM Pravo u~e{}a u prodaji imaju samo registrovani u~esnici. ZAINTERESOVANA LICA MOGU POSTATI REGISTROVANI U^ESNICI ZA KUPOVINU SAMO AKO: 1) uz bespovratnu uplatu od 1.000,00 KM na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 3060340000413270 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. u Sarajevu, preuzmu Pripremnu dokumentaciju vezano za predmete prodaje koji }e se prodavati 16. 7. 2009. godine i Pravila za koja }e se na tom nadmetanju primjenjivati. O izvr{enom preuzimanju dokumentacije u~esnici odmah potpisuju Potvrdu (Obrazac br. 1) u dva primjerka u prostorijama ste~ajnog du`nika ulica D`emala Bijedi}a 180. Pripremna dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radim danom od 29. 6. 2009. do 15. 7. 2009. godine u periodu od 11,00 do 15,00 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo D`emala Bijedi}a 180. 2) potvrde da su izvr{ili fizi~ki pregled imovine, te stekli sva potrebna saznanja o pravnom statusu imovine ste~ajnog du`nika u trenutku prodaje, od svih nadle`nih organa, o ~emu potpisuju Potvrdu (Obrazac br. 2); 3) su fizi~ka lica dra`avljani BiH, odnosno strani dr`avljani dra`ava sa kojima BiH ima reciprocitet pri sticanju vlasni{tva nad nekretninama, odnosno pravno lice sa sjedi{tem u BiH, odnosno pravno lice sa sjedi{tem u drugoj zemlji sa kojom BiH ima reciprocitet pri sticanju vlasni{tva nad nekretninama, {to su u oba slu~aja du`ni dokazati. Strani dr`avljani odnosno strana pravna lica ispunjavaju ovaj uslov ukoliko su u konkretnom slu~aju zadovoljeni uslovi za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH; 4) uplate kao osiguranje za LOT-1 iznos od 500.000,00 KM (Petstotinahiljada KM), na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika broj: 3060340000413270 otvoren kod HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. u Sarajevu, za kupovinu imovine nazna~ene u ovom oglasu, i to osiguranje bude evidentirano na ra~unu ste~ajnog du`nika zaklju~no sa 15. 7. 2009. godine u 16,00 sati; 5) dana 16. 7. 2009. godine do 11,45 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo ulica D`emala Bijedi}a broj 180, dostave popunjeni i potpisani Obrazac br. 3 kojim prihvataju primjenu Pravila za prodaju koja }e se odr`ati dana 16. 7. 2009. godine, pri ~emu je autenti~nost potpisa ovjerena od strane nadle`nog organa. 6) dana 16. 7. 2009. godine do 11,45 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika Sarajevo ulica D`emala Bijedi}a broj 180, Komisiji dostave dokumentaciju koja je definisana u pravilima. Sve potrebne informacije o ovoj prodaji zainteresovana lica mogu dobiti na telefon broj: 061 160 609 svakim radnim anom od 10,00 do 16,00 sati. Ste~ajni upravnik

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko - neretvanski kanton OP]INA JABLANICA OP]INSKI NA^ELNIK

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavamo Vas da je Op}ina Jablanica objavila Obavje{tenja o javnoj nabavci radova u „Slu`benom glasniku BiH“ od 29.06.2009. godine i na WEB stranici op}ine Jablanica (www.jablanica.ba), i to: Otvoreni postupak 1/09: izrada kanalizacione mre`e u naselju Ostro`ac - II faza - LOT 1 izrada kanalizacione mre`e u naselju Donje Paprasko - II faza - LOT 2 Otvoreni postupak 2/09 Sanacija klizi{ta na putu Ku~ara - @ugli}i - LOT 1 Sanacija odvojka puta za D. @ugli}e - LOT 2 Svi zainteresirani ponu|a~i tendersku dokumentaciju za navedenu nabavku mogu preuzeti na protokolu Op}ine Jablanica („[alter sala“, {alter br.1.) od 29.06.2009. godine. OP]INSKI NA^ELNIK Salem Dedi}, dipl.ecc. s.r.

46

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

47

48

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Izdajem trosoban neopremljen stan u Hrasnom, 500 KM. Tel. 061 214 306. Izdajem u Ilid`i strancima dvos. stan sa gara`om i ba{tom. Tel. 624-964. Izdajem vikendicu, tiho i ugodno mjesto za odmor, 120 KM mjese~no. Tel. 062 320 874. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljujem namje{ten kanc. prostor Centar, 55 m2. Zvati od 8-16 h. Tel. 209-881. Klek, izdajem sobe i apartman sa klimom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 91 517 4313. Kor~ula - izdajem sobe u centru grada, cijena 15 EUR-a po osobi. Tel. 061 272 779, 00385 20 715-858. Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Na Grbavici izdajem pos. prostor 22 m2 povoljno. Tel. 062 118 724. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Orebi} - apartman, dvo-trokrevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking, povoljno. Tel. 061 390 322, 00385 98 186 3337. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi} - izdajem luksuzne apartmane. Tel. 00385 20 713-792, 00385 95 815 4760. Orebi}, rezervi{ite na vrijeme povoljno, soba, kupatilo, parking. Tel. 061 279 212. Orebi}, sobe sa kupatilom i zajedni~kom kuhinjom, povoljno. Tel. 00385 20 713 677. Otoka, izdajem 1-soban ve}i stan, namje{ten, studenticama (bra~ni par bez djece). Tel. 649-014, 062 848 546. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pos. prostor izdajem 36 m2, Logavina, S. Grad. Tel. 033 537-807, Sarajevo. Pos. prostor izdajem N. Filipovi}a, 27 m2. Tel. 033/642-132. Pos. prostor izdajem u Gora`du, povoljan za sport, kladionice, kancelarija, kirija 380 KM. Tel. 033 226-417, 061 359 194. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Radnju izdajem na pijaci Alipa{ino, opremljena 60 m2, plus terasa, povoljno. Tel. 065 335 075. Sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, terasa, parking obezbije|en u Orebi}u. Tel. 061 279 212, 033 536-774, 00385 95 540 1848. Sobu iznajmljujem na moru Repi}-Klek. Tel. 00385 20 691 377. Sprat ku}e izdajem, Sarajevo. Tel. 062 205 890. Srebreno,sobe sa upotrebom kuhinje, parkinga. Mob. 00385 95 833 6879, 00385 20 486 628. U Neumu izdajem stan uz more sa dvije spav. sobe+dn. boravak, terasa, klima, parking za max 6 osoba. Tel. 061 171 164, 062 67 28 67. U Podacama iznajmljujem sobe sa kupatilom, 10 m od pla`e, povoljno. Tel. 00385 98 905 7500. U Podaci ispod magistrale, izdajem apartmane, zas. ulazi. Tel. 00385 21 699 184. Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, parking. Tel. 061 131 900. Vi{e kanc. prostora izdajem 50-500 m2, centar, N. Sarajevo, S. Grad. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Prodajem adaptiran stan 41 m2, III sprat, kod Socijalnog. Cijena po dogovoru. Tel. 062 812 565. 8893-1Nd` Dobrinja, novogradnja. Stanovi od 32 do 80 m2. Cijena 2.000 KM/m2. Gara`e 1.000 KM/m2. Poslovni prostori 2.500 KM/m2, sa PDV. Mogu}nost kreditiranja do 20 god. (BBI banka) bez `iranata. Tel. 061 398 786. 6660-1tt Prodajem dvoiposoban stan C faza. Tel. 033/532-800, 061 342 858. 8920-1Nd` Prodajem garsonjeru 26 m2, 36 m2, 39 m2, jednosoban stan 40 m2, stan 60 m2, sve u Neumu - sve je eta`irano vlasni{tvo 1/1. Tel. 063 374 707. 6671-1tt Glavati~evo, devastirana ku}a 100 m2, pomo}ni objekat 45 m2 i oku}nica 2.110 m2 na glavnom putu kod raftinga. Tel. 062 992 035. 8936-1Nd` Prostor na D. Malti pogodan za notare, ordinacije, apoteke, knjigovodstvene i druge agen. Posjeduje 10 kancelarija, dva mokra ~vora, recepciju, ukupne povr{ine 215 m2. Cijena vrlo, vrlo povoljna. Tel. 062 335 381. 8927-1Nd` Prodajem zemlji{te 1.100 m2 Rakovica, voda, struja. Tel. 061 275 210. 6685-1tt Ku}a nova gradnja sa svim priklju~cima sa lijepim pogledom na Sarajevo. Cijena 100.000 EUR-a, Ophod`a, Stari Grad. Tel. 033/241-018, 062 476 580.8927-1Nd` A. [a}irbegovi} (crveni nebode), stan 50 m2, I kat, 2 balkona, 105.000 KM. Tel. 062 295 919. Adapt. stan prodajem 60 m2, 3 sprat, sun~ana strana, parking, kablovska, c. grijanje, Ilid`a. Tel. 065 952 489. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148. B. Potok, Glasina~ka, prodajem useljivu ku}u sa 2 stana. Tel. 033 656-086. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. ^adord`ina S. Grad prodajem stan 1/1, 53 m2. Tel. 062 376 287. Dobrinja C-5 dvosoban renoviran stan 61 m2, I sp. sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969 776. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32 do 80 m2, cijena 2.000 KM/m2, sa PDV-om. Tel. 061 398 786. Dolac Malta, prodajem stan 52 m2, adaptiran. Tel. 061 374 753. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvadeset dun. zemlje za vikend. i sto~arstvo, 2 KM/m2, Semizovac, selo Gora. Tel. 036 880 631. Dvos. 52 m2, na Bjelavama, vis. prizemlje, plin, cijena po vi|enju. Tel. 061 150 519. Dvos. na Grbavici, II sp., c.g., adaptiran. Tel. 066 284 895. Dvos. stan prodajem 55 m2, u Centru. Tel. 061 269 411. Dvosoban 56 m2, balkon, 14 sp., sun~an, odli~na lokacija, cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611. Dvosoban 57 m2 u centru, M. M. Ba{eskije, austroug. gradnja, 3 kat, plin, 125.000 KM. Tel. 061 899 209. Dvosoban 60 m2, u centru M. P Sokolo. vi}a, II kat, plins. eta`. vl. parking mjesto, 2.450 KM/m2. Tel. 061 150 519. Dvosoban, Grbavica prodajem. Tel. 061 202 497. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te sa vikend. uz asfalt. Tel. 035 274-389, mob. 062 677 806. Grbavica, Radni~ka ul., ku}a sa 660 m2 zemlje i urban. dozvola za stamb. pos. objekat ili rezidenc. Tel. 065 098 407. Hrasnica, stan 94 m2, I sprat, vl. 1/1, hitno. Tel. 062 922 755. Hrasno, Trg heroja-neboder, prodaje se jednos. stan 36 m2, 3 kat, balkon, 2 lifta, 79.000 KM. Tel. 033 711-666. Ilid`a Lu`ani, odli~an tros. stan 74 m2. Tel. 033 621-023. Ilid`a, prodaja stana 84 m2 sa centr. grijanjem i gara`om, ul. J. Slavenskog. Tel. 061 514 559. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, 2 balkona, 3 sprat, kablovska, parking. Tel. 033 624-205. Jednoipos. stan na D. Malti, Paromlinska, IV kat, c.g., balkon, 105.000 KM. Tel. 061 150 519. Jednosoban, pretvoren u jednoipos. stan 30 m2 na K. Brdu, Juki}eva, prizemlje, 56.000 KM. Tel. 066 340-748. Kova~i}i, stan 48 m2, Ljubljanska, 2 sp., 90.000 KM. Tel. 061 926 069. Ku}a 70 m2, dun. zemlje, Mravi}i-Doboj Jug, mo`e zamjena za stan. Tel. 033/456-268, 061 429 533. Ku}a 7x7, p+s+p sa 1.100 m2 ba{te, voda, struja u ku}i, zadnja kombi stanica Rje~ica. Tel. 033 543-272.

MALI

OGLASI
Prodaja
141 674. Prodajem Polo dizel, 2000., golf 2, 87. dizel. Tel. 485-698, 062 920 764. Prodajem skuter Aprilia 50 cm3, 2006. god., u odli~nom stanju. Tel. 061 521 095. Prodajem Toyota Avensis D-4 karavan, 2002. god., elektro paket sa navigacijom, cijena 14.500 KM. Tel. 061 211 179. Reno Clio 1.5 DCI, 2003. god., full oprema, 2 vrata, reg. godinu dana. Tel. 061 144 162. Reno Clio 1.5 DCI, 2003. god., full oprema, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Seat Ibiza 1.4i, 2005. god., crna metalik, full oprema, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Seat Kordoba 1.9 TDI, karavan crni, 99. god., zeder, ili zamjena za manje. Tel. 062 214 519. Seat Toledo 1.9 TDI, 07. 2005, najnoviji model, full oprema, reg. do 2/2010, ura|en veliki servis, 19.500 KM. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Toyota Rav 4, 2007. god., pre{la 28.000 km, automatik, benzin, ful oprema, 33.500 KM. Tel. 062 967 063. Za [kodu 120 LS prodajem dijelove. Tel. 033 537-952. Izdajem dvosoban namje{ten stan Alipa{ino Polje. Tel. 033/532-800, mob.: 061 342 858. 8921-1Nd` KLEK - Izdajem povoljno apartmane, klima, satelitska TV, parking obezbije|en. Tel. 098 427 482. 6667-1tt Izdajem trosoban stan od 76 m2, nenamje{ten u Bu}a Potoku. Cijena po dogovoru. Kontakt tel.: 033/524-739. 8933-1Nd` Apartmane izdajem na otoku Pagu, povoljno, klima, parking, 100 m do mora za 4-5 osoba. Tel. 091 163 9625 Hrvatska, 00385 23 612 230 i 061 349 669 BiH. Apartmane izdajem u Podgori, 10 EUR-a po osobi. Tel. 00385 21 625 334. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe, Ulcinj, klima, vl. Moni} Red`ep. Tel. 382 67 595 096, 382 69 426 326. Apartmani u tihoj uvali na Pelje{cu, vlastita pla`a, upotreba ~amca, ribolov. Tel. 00385 98 136 8438, 061 188 861. Ba{ka Voda sobe sa kuhinjom, apartmani, parking, vrlo povoljno. Tel. 00385 21 620 019. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. ^engi} Vila 1, iznajmljujem zidanu gara`u sa kanalom kod Paromlina. Tel. 033 526-521. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Drvenik, iznajmljujem sobe sa upotrebom kuhinje, cijena povoljna. Tel. 00385 98 164 1263. Dva apartmana, posebni ulazi, klima, parking, satelitska, izdajemo u Orebi}u-Perna. Tel. 063 372 405 ili 091 561 7195. Dvosoban stan prazan u priv. ku}i u Butmiru izdajem. Tel. 033 685-399. Dvosoban, prazan stan u ku}i, sve odvojeno, Pionirska dolina, izdajem. Tel. 210478. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, vila „Fefan“, povoljno sobe i apartmani. Tel. 00385 98 331 469 i 21 697 506. Hrasno B. izdjem pos. prostor 50 m2, pogodan za agenciju, market, turist. biro. Tel. 033 619-865, 061 214 694. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdajem apartmane u Neumu - Tiha luka. Tel. 061 508 404. Izdajem apartmane u Podaci kod Gradca 2+1, 3+1 i 4-krevetni. Tel. 036 332 516, 063 421 748. Izdajem dvoiposoban stan u Vogo{}i, ul. Skendera Kulenovi}a, renoviran. Tel. 481956. Izdajem dvoiposoban stan, namje{ten, na du`i period, Breka, fix. 650 KM+re`ije. Tel. 062 294 922. Izdajem dvos. prazan nov stan, novogradnja, Otoka, kod Imzit pumpe. Tel. 033 202020, 061 319 014. Izdajem gara`u kod Doma policije. Tel. 141 674. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem namje{ten stan 100 m2 M. Dvor, zaposlenim osobama ili strancima. Tel. 061 213 407. Izdajem namje{ten stan 50 m2, sa cen. grijanjem, kablovska, internet, parking u dvori{tu. Tel. 033 454-542. Izdajem namje{tene sobe povoljno sa centralnim grijanjem. Tel. 062 422 599. Izdajem pos. prostor 100 m2, ul. D`. Bijedi}a. Tel. 061 201 115. Izdajem pos. prostor 35 m2, svi priklju~ci, Pofali}i, klimatiziran. Tel. 062 227 122. Izdajem pos. prostor plato Skenderija 18 m2, klimatiziran. Tel. 061 213 788. Izdajem pos. prostor za sve djelatnosti, Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem poslovni prostor u Aerodromskom naselju, 72 m2, za sve namjene osim ugostiteljstva. Tel. 061 268 984. Izdajem prazan trosoban stan u Hasnom (iznad restorana „Ru`a“) sa plin. grijanjem, pos. ulazom, cijena po dogovoru. Tel. 062 391 798. Izdajem sobe u Neumu sa klimom, blizu mora. Tel. 062 551 001. Izdajem sprat povoljno, za jednu ve}u ili dvije manje obitelji, terasa, parking, panorama, Gradac. Tel. 00385 95 845 4780, 021 697 021.

Prodajem „[kodu-Fabiu 1.9 SDI Comfort“ juli 2002. g. pre{la 53.800 km, metalik srebrena, prvi vlasnik, 12.000 KM. Tel. 061 108 352. 6653-1tt Toyota Rav-4, dizel, kraj 2006. god., pre{la 50.000 km, prvi vlasnik, kupljena u BiH. Cijena po dogovoru. Tel. 062 992 035. 8936-1Nd` Prodajem Opel Corsu 2001. god., benzinac, klima, servo, ABS, registrovan do 8. 2. 2010. Cijena 5.999 KM. Tel. 061 571 973. 6688-1tt Audi A4 2.5 TDI, 180 KS, 6 brzina, str. table, full, mo`e na povlasticu, 17.500 KM. Tel. 061 170 308. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Citroen ZX 1600 I, za dijelove, 1992. god. Tel. 033 225-578, 062 281 179. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 1.7 TD, 1998. god., 4 vrata, siva boja, nove gume, CD radio. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., plava, 5 vrata, full orema+klimatronik. Mogu}a zamjena za jeftinije, 95.000 KM. Tel. 062 212 474. Fiesta 1.0 B, 88. god., registrovan do 9. 2009., dobro o~uvan, jako povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta 2001. god., benzin, klima, 2 vrata, crna boja, uvezen i registrovan, cijena 6.900 KM. Tel. 061 253 347. Ford Fiesta 89. god., reg. do 8. 8. 2009., dobro o~uvan, 1.500 KM. Tel. 062 315 616. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Golf 2 1.8 L, 1993. god., benzin, u odli~nom stanju. Tel. 065 648 323. Golf 4 1.4 16 V, 2000. god., full oprema, hitno. Tel. 061 865 935. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Reno Clio 2, 1.9 dizel, 2000. godina, metalik zeleni, ura|en servis, 7.300 KM. Tel. 061 556 431. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD,3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Laguna 99 DTI, crna, full, reg. do 12. mj., 10.700 KM. Tel. 061 173 723. Laguna, limuzina 1,9 DCI, 2003 god. ful oprema, original, veliki servis, kupljena u Sarajevu, cijena 13 200 KM. Tel. 061 259 784 Mercedes 220 C klase dizel, god. 97., tek registrovan, hitno radi odlaska u inostr. Tel. 061 759 277. Mercedes prodajem 1722 sa kranom. Tel. 455-860, 455-837. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4i, 1999. god. karavan, automatik, mo`e zamjena za Punto I. Tel. 061 144 162. Opel kadet 1.8 E, 1988., limuzina, al. felge, spojler, cijena 2.500. Tel. 061 575 172. Opel Tigra, klima, TD, alarm, ABS, 2x airbag, dalj. zaklju~avanje, god. 11/2000. Tel. 061 191 932, 033 626-990. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem Ford Fokus 1.8 TDCI, 2002., full, pre{ao 25.000, cijena 12.000 KM. Tel. 061 473 144. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Mercedes 300 dizel, linija 124, god. 1993., crni dijamant, ful oprema, vrlo povoljno, mo`e zamjena. Tel. 061 539 981. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., ful oprema. Tel. 061 145 887. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registrovan. Tel. 061

Kupovina
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 061 426 997. 323-1Ze Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem polovnu prednju haubu za Reno scenik 2000 god. Tel. 061 719 786 Kupujem auto Kia sportage mo`e i havarisano za dijelove. Tel. 061 254 038, 033 489002.

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Neum - izdajem apartmane blizu glavne pla`e sa gara`om i satelit TV. www.apartment-zubac.com Tel. 036/880516, mob. 063 350 056. 808-1Mo Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora, iznajmljujem sobe i apartmane, klime, TV, parking. Tel. 036 884-517. PTT Orebi} - Perna, izdajem apartmane 80 m od mora. Tel. 00385 98 957 8548. PTT Neum - Izdajem apartmane i studioapartmane na samoj pla`i. Tel. 062 811 372. PTT Apartmani i sobe „Piccolotti“, Neum. Rezervacije na telefon. Tel. 036/880-669, mob.: 063 149 359. PTT Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom i se}ijom, pla`a 100 m2, parking u hladu. Tel.: 00385 20 713 856, 061 938 463 i 061 678 322. 802-1Tz NEUM - VILLA HORTUS Tro i pet krevetni apartmani. Odmor kao u vlastitoj ku}i. Informacije tel./fax.: 036/880513. PTT Izdajem apartman u Kleku, za ~etiri osobe. www.klek.9k.com Tel. 062/56 99 90, 033/667-550. 6170-1tt NEUM - kod pla`e hotela Zenit povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036 885 165 ili 063/894-751. PTT Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m, smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6,00 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 6294-1tt U Bristu kod Gradca na Makarskoj rivijeri povoljno izdajem apartmane sa parkingom. Tel. 00385 91 571 5505. 128-1Bi Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Graca. Mob. 00385 91 7666 124 i 061 259 829. 988-1Mo

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 i 51 m2. Uknji`eni. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM sa PDVom. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem stan 60 m2 u Sokolovi} Koloniji. Tel. 061 159 405. 8643-1Nd` Adema Bu}e 76 A. Ku}a 1/1 na sprat. Veliko sni`enje samo do 14. 7. 09. od 450,000 KM sada samo 365,000 KM. Perfektna lokacija, ku}a, zemlji{te idealno za izgradnju poslovnog prostora, grijanje gas, struja, ulazi sve posebno. Po`urite! Odli~na investicija! Tel. 033/618-431, Mob.: 062 127 883. 6401-1tt Prodajem stanove u Sarajevu! Vrhunska novogradnja po optimalnim cijenama. Poslovno-stambeni kompleks „Otoka Bu}a Potok“. Kontakt tel.: 061 274 598. 6515-1tt Prodajem zemlji{te od 400 do 600 m2 u Gladnom Polju - Ilid`a. Tel. 065/308-775, 061 778 247. 8563-1Nd`

Dnevni avaz
PRODAJEM STANOVE U IZGRADNJI - STARI GRAD KOVA^I, UL. HALILBA[I]A, OD 50 M2 DO 130 M2, 1 M2 - 2.600 KM I 3.000 KM, GARA@A. e-mail: gorusanovica@hotmail.com TEL. 061 187 104. 6347-1tt Ku}a i zemlja 1.200 m2, Gladno Polje. Tel. 061 527 910. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e, 618 m2 oku}nice. Tel. 033 420-319. Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat, c.g. Tel. 063 242 872. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Mojmilo, Olimpijska, dvos. stan 55 m2, VII kat, lift, balkon, 103.000 KM. Tel. 061 526 243. N. Sarajevo, stan 86 m2, 3 sp., E. [ehovi}a. Tel. 061 555 949. Na Dobrinji I, tros. 70 m2, P Tije{i}a, I . kat, 102.000 KM. Tel. 061 526 243. Plac prodajem na Kova~i}ima, urb. sag. 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Pofali}i, Humska ul., stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 100 m2, Ilid`a, sve namjene, 240.000 KM. Tel. 061 926 069. Pos. prostor 75 m2 na Ilid`i za ordinacije, kanc. ili sl. izdajem. Tel. 062 106 332. Pos. prostor prodajem 22 m2, Ba{~ar{ija, V. ^ur~iluk. Tel. 061 550 202. Potpuno dev. vikend. sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, prodajem, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Povoljno prodajem dvos. stan 54 m2, IV sprat, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Povoljno stan 72 m2, III sp., Stari Grad, M. ]azima ]ati}a. Tel. 061 356 085. Prodajem stan 56 m2, A. Polje, B faza. Tel. 471-772, 061 244 325. Prodajem 830 m2 sa gra|., Zabr|e, 29.000 KM. Tel. 061 813 250. Prodajem ili mijenjam ku}u u Petrovi}ima (RS) 104 m2 stambenog prostora+terasa ispod gara`a, 740 m2 zemlji{ta pod vo}njakom. Posjeduje dozvolu, vodu, struju. Tel. 033/677-532, 061 132 671. Prodajem ku}u 1+1, Cicin han 11, [iroka~a, povoljno. Tel. 062 375 548. Prodajem ku}u na Ilid`i-Lepeni~ka, vl. 1/1, ku}a 250 m2, 850 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 061 868 443. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem renoviranu garsonjeru 25 m2, balkon, podrum na Ko{evskom Brdu, javna gara`a 30 m2. Mob. 061 188 103, 063 582 995. Prodajem se dvos. 55 m2, D. Malta, M. Maruli}a, novija gradnja, I kat, balkon 125.000 KM. Tel. 033 711-665. Prodajem stan 58 m2, 20 sp., 2 balkona, c.g., Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, 100.000 KM. Tel. 061 896 069. Prodajem stan E. [ehovi}a 60 m2, balkon, c.g., useljiv, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Prodajem stan E. [ehovi}a 60 m2, vis. pr., c.g., balkon, 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Prodajem stan od 52 m2, balkon, blindo vrata, klima ugra|ena, Dobrinja C-5. Tel. 061 715 543. Prodajem stan strogi centar 82,5 m2, plin-eta`no, 2 WC-a, parking, sun~an, ti{ina, 180.000 EUR-a. Tel. 061 382 145, 033 444-254. Prodajem zemlji{te pogodno za gradnju vikendice u mjestu Dej~i}i-Trnovo. Tel. 061 205 292. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 466. Rakovica, prodajem ku}u i 8 dun. zemlje, pogodno za vikend. Tel. 062 922 755. Rakovica-[amin Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p struja, voda, telefon, c. grijanje+p. objekat 6x6, pod plo~om, papiri uredni, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404728, 062 391 882. Stan prodajem 48 m2, 2 sp., Kova~i}i, Grbavica kod OHR-a, ul. Ljubljanska, 90.000 KM. Tel. 061 926 069. Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u preko puta benzinske pumpe Ahmetspahi}, pos. prostor 70 m2 u prizemlju i stan iznad, oboje odmah useljivo. Tel. 062 735 608, 063 851 759. Suterenski stan 40 m2 na M. dvoru, A. Brauna, plin, idealan za pos. prostor, 2.300 KM/m2. Tel. 061 247 777. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, parno grijanje, 1 sp. Tel. 062 370 987. Titova, centar prodaje se dvos. 62 m2, II kat, balkon, 2.900 KM/m2. Tel. 061 899 205. Trosoban 74 m2, sa gara`om 13 m2 na Dobrinji C-5, Eniza Cocali}a, I kat, 2 balkona 129.000 KM. Tel. 061 526 243. Trosoban stan 77 m2 na A. Polju, Trg solidarnosti, I kat, 115.000 KM. Tel. 066 340748. U Osijeku-Ilid`a, prodajem povoljno zemlju. Tel. 033 230-177. Zemlju prodajem u Had`i}ima, Grivi}i ul. 1/1, put, voda, struja. Tel. 033/685-173, 062 571 900.

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

49

Potra`nja
Kupujem gara`u u Kvadrantu (Fetaha Be}irbegovi}a). Tel. 033/522-905.6653-1tt Kupujem stan do 70.000 KM u Kantonu Sarajevo. Tel. 032 845 098. Hitno kupujem manji stan u Kantonu po umjerenoj cijeni, direktno od vlasnika. Tel. 061 269 835. Potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje, agenc. Tel. 062 465 466.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 6406-1TT "VIAGRA-PFIZER" ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 7301-1Nd` SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 8654-1ND@ Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Kompjuter Hunday sa svom dodatnom opremom, kori{ten 1 god. Tel. 442-622. Tri trokrilna prozora 210x140, balk. vrata 230x80 sa {tokovima i ustakljena, prodajem. Tel. 033 537-952. Termo stakla prodajem. Tel. 033 537-952.

Zamjena
Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Mijenjam garsonjeru 28 m2 na ^. Vili 1, za ve}i stan na istoj lokaciji. Tel. 061 325 116.

Prodajem bukova drva bez prevoza, cijena 65 KM, a sa prevozom preko 8 m2 70 KM. Tel. 061 715 437. 8747-1Nd` Prodajem bukova drva (}utci i metrice i cijepana). Ugalj Kreka kameni, Banovi}i (kocka, orah). Prevoz besplatan na Sarajevskom kantonu. Tel. 061 670 068, 063 553-531. 8918-1Nd` Prodajem {tene Pekinezera, staro 2 mjeseca, sa papirima, cijena 220 KM. Tel. 061 309 700. Prodajem {tene [i-cu, staro 3 mjeseca, sa papirima. Tel. 061 161 525. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Spava}u sobu, dobro o~uvanu. Tel. 061 107 866, 061 170 176. Prodajem Pekinezera star 2 mj. sa papirima. Tel. 061 515 213. Prodajem dvije manje ugaone garniture plave boje po 250 KM. Tel. 033 650 319. Vrlo povoljno prodajem termo prozore, pet komada, polovni. Tel. 062 846 348. Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033 210-901. Prodajem vuneni tepih 2x3, 40 KM. Tel. 062 967 852. Hitno prodajem super povoljno zamrziva~ i fri`ider Gorenje u funkciji. Tel. 033 619-932. Prodajem 2 betonska bloka. Tel. 062 522 014. Harmonika vrata „Marley“ njema~ki kvalitet, puna i staklena, harmo-vrata sa dvije vodilice, brza ugradnja. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Termo stakla prodajem. Tel. 033 537-952. Prodajem polovan crijep V. Kikinda. Tel. 061 434 374. Reklamni fri`ider „Fruktal“ ve{ ma{ine Gorenje, {poreti struja-plin, razni fri`., ispravno, o~uvano, dostava bespl. Tel. 533-631. Prodajem 4 cvijeta benjamina, {atirane, jednodjelne, vis. 2 m, 1 cvijet 8 KM. Tel. 033 217-479. Franc. krevet 250 KM, kau} 150 KM, {iber ormar dvokrilni, 150 Km, kori{tenu 1 god. Tel. 062 327 460. Inventar prodajem za trgovinu: rashladna, rafe, pult, vaga, digit. Tel. 061 265 658, 033 235-117. Komplet opremu prodajem za slasti~arnu, buregd`inicu i labu za pravljenje sladoleda. Tel. 061 311 784. Stolarsku ma{inu dihtericu prodajem. Tel. 062 580 273. Dvosjed, trosjed i fotelju prodajem. Tel. 033 210-901. Prodajem TV Sony Trintron, 68 cm, povoljno. Tel. 061 172 795, 033 661-076. Bespl. na ku}. adresu ljekovita svje`a jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM-30 jaja. Tel. 062 535 184. Doma}a vunena tkanica raznih boja, {ir. 60 cm, 7 m, 100 KM. Tel. 210-736. Prodajem cirkular, {poret, fri`ider i tri se}ije. Tel. 033 624-820. Vuneni tepih i staza plave boje, povoljno. Tel. 061 272 611. Razne lavaboe prodajem 10 KM, komad. Tel. 062 972 512. Prodajem razne motore (kompresore), za fri`id., 5 KM kom. Tel. 062 972 512. Polovne termostate za fri`idere, 5 KM kom. Tel. 062 972 512. Nov francuski le`aj prodajem 200 KM. Tel. 033 215-813, 062 105 234. Novu spav. sobu prodajem. Tel. 061 712 889. Prodajem polovnu garderobu iz Njema~ke, pogodna za second hand. Tel. 061 210 345. Hrastove kolce 1,80 m i bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 7860-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9 m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5851-1tt TV VIDEO DVD SERVIS - servis svih marki TV aparata, garancija, daljinski novi za TV. Tel. 033/610-000, 033/650400. 8873-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, VANJSKE ROLETNE i ALU, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 7761-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 8126-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 6245-1tt TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778, Mob. 061 148 042. 8505-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih problema, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 6650-1tt Pet molera profesionalaca, zavr{avaju stan u danu. Nude i usluge ~i{}enja. Mogu}nost pla}anja preko ra~una. Tel. 061 969 136. 8807-1Nd` VODOINSTALATER - ELEKTRI^AR - popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a itd. Mob. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 8919-1Nd` Moler, izvodim sve mol-farba. radove kvalitetno, povoljno i uz garanciju. Penzionerima popust 30 %. Tel. 033/208018, 062 965 261. 6687-1tt Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141

544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Vodoinstalater 30 godina iskustva, vr{i opravke sanitarnih ure|aja, monta`u i pro~epljenja. Tel. 033 535-659, 062 139 034. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje originalnih autopresvlaka, popravak sjedi{ta, presvla~enje tapacirunga, reparacija oltajmera. Tel. 061 215 658, Terezije 32. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. KV vodoinstalater - radim nova kupatila sa dugogodi{njim iskustvom, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Radim ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Profesorica sa Cambridge certifikatom CAE daje ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Prevoz putnika Sarajevo - more, voza~ profesionalac. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 062 213 645. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Prevoz putnika kombijem do osam osoba na svim destinacijama, povoljno. Tel. 061 903 526 Novootvorena agencija za finansijskoknjigov. usluge za D.O.O., STR, SZR. Tel. 066/442-434, 033 450-965. Tapetar i stolar, dogovorom do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620-342. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, balkone. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Izvodimo adaptacije i sanacije objekata, termo fasade, ma{insko malterisanje i ostale radove. Tel. 062 105 262. Molersko farbarski radovi, uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 630-163, 061 244 886. Vodim poslovne knjige privrednih dru{tava, udru`enja neprofitnih organizacija - povoljno. Tel. 558-491, 061 353 244. Keramika 7, laminat 3,5, {ipod 5, stiropor izolacija stanova 7. Tel. 062 622 423. VK moler izvodi molersko-farbarske radove, garantujem kvalitet, cijena povoljna. Tel. 061 308 922. Vodoinstalater ako `elite otkloniti kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju. Tel. 061 255 290, 513-744. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Vizit kartice {tampam laserski, kolor, 100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel. 061 229 347. Ku}na njega - presvla~enje, kupanje, terapija, profesionalno i povoljno. Med. sestratehni~ar. Tel. 062 270 249. Grafi~ku pripremu za ploter graviranje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765, Vitez. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183

Monta`a namje{taja, popravka starog, radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare. Tel. 061 267 648. Profesorica violine dugogodi{njeg iskustva povoljno instruira violinu. Tel. 642-192. Iskusni vodoinstalater vr{i popravke, instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel. 063 918 655. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Povoljno vodim poslovne knjige. Tel. 033 450-965. Vr{im prevoz putnika i robe kombijem. Tel. 061 132 153. Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 219 003. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove, njema~ko iskustvo. Tel. 061 511 503. Grupni prevoz autom: Podgorica 35 KM, Budva i Bar 50, Ulcinj 60 KM, po osobi, Kosovo i Makedonija cijena po dogovoru Tel. 061 347 282. Povoljno vr{im usluge {ivenja svih odjevnih predmeta, stolnjaka, posteljina itd. Tel. 062 11 88 38. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, popust 20%, penzioneri 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Elektroinstalaterske - molersko-farbarske - rigips radove - povoljno. Tel. 061 310 141. Zidar i tesar, gradimo ku}e od temelja do krova, unutra{nji i vanjski radovi. Tel. 062 536 204. Vr{im prevoz robe - putnika, stvari, selidbe. Tel. 061 250 911. Pravim sand`a~ke mantije za va{a slavlja, tevhide itd. Povoljno. Tel. 062 11 88 38. Vr{im prevoz robe, kabastog otpada, kao i selidbe, vrlo povoljno. Tel. 061 521 395. Extra povoljno, kombi prevoz, selidbe! Tel. 061 147 361. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno, CD. Tel. 062 757 808. Uspje{no rje{avam mnoge zdravstvene probleme, penzionerima popust, te`im bolesnicima - gratis. Tel. 061 511 860, Huremu{a 10. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Usluge fotografisanja sahrana, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 520 326. Brusim i lakiram parket, postavljam laminat, brodski pod i vr{im opravke. Tel. 061 813 204. Elektri~ar - za ku}ne el. instalacije, opravke i ugradnja novoih, razvodnih tabli, sig. ure|aja. Tel. 061 133 829. Radim centralno grijanje na ~vrsto gorivo, prepravke cent. grijanja. Tel. 062 316 826. Izra|ujemo zavr{ne ra~une uz ovjeru, po dogovoru. Tel. 061 208 084. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Agencija „Sre}a“ za ~i{}enje ku}a, kancelarija, ordinacija. Tel. 066 709 506. Agencija „Mehlem“ pru`a usluge ~uvanja starih i iznemoglih osoba. Tel. 066 538 297. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga. Dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Sve za ra~unare na jednom mjestu, programi, antivirusi, instalacija odr`avanja. Tel. 061 545 375. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82. Radim sve vrste grijanja, servisiranje, veoma povoljno. Tel. 061 105 425. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Dipl. fizioterapeutkinja daje sve vrste masa`a na podru~ju Sar. kantona. Tel. 061 507 813. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Novo! Kondiciona vo`nja za neiskusne voza~e uz pomo} instruktora vo`nje. Tel. 061 379 050. Dipl. pravnik radi posebne projekte i vr{i poslovno i porezno savjetovanje. Tel. 061 348 031.

50

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
„GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 6406-1TT Tel. 033 638-454. Gra|. bravar izra|uje ograde, stepeni{ta, gara`na vrata, zatvara balkone i dr. Tel. 062 256 609, 033 614-960. [ijem hla~e, suknje i sve vrste popravki. Tel. 033 659-813, 061 914 479. Izra|ujemo ograde, stepeni{ta, za{titne re{etke, zatvaramo balkone, brave. Tel. 062 256 609, 033 614-960. Stolar: popravka, monta`a, izrada: kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Dr`im ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avni i vani. Tel. 061 227 189. Diplomirani odgajatelj pru`a usluge kod ku}e, radim i subotom. Tel. 063 897 129, Ko{. brdo. Izgradnja svih vrsta objekata, od temelja do krova, uz stru~ni nadzor. Tel. 066 183 081. Povoljno „di`em“ windows, operativne sisteme, instaliram sve programe, dolazim na adrese. Tel. 061 349 710. Za ra~unovodstvo nudimo finansijsko knjigovodstvene usluge, veoma kvalitetno povoljno. Tel. 061 200 993. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Radimo ku}anske opravke namje{taja, ventila, ~esmi, stolarija, brave, bojleri, v. ma{ine i ostalo. Tel. 061 262 411. Bravar VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova, ograde, tende, kapije, vrata. Tel. 066 213 714. Auto elektr. opravke i ugradnja auto CD plejera i ostalo, vrlo povoljno, odmah po pozivu. Tel. 062 759 474. Povoljno dajem ~asove engleskog jezika. Tel. 033 466-930, zvati iza 18 h. Elektro opravka i ugradnja ku}anskih el. aparata i instalacija, za penzionere povoljnije. Tel. 061 262 411. Uz garanciju od godinu dana popravljam i punim rashladne ure|aje. Tel. 061 504 124. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedesom. Tel. 061 204 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. [najderica sa iskustvom vr{i prepravke, {ivenje povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Brzo i povoljno {ijemo sve za ugostiteljstvo, navlake za trosjede, dvosjede, fot., stolice, stolnjake, zavjese i dr. Tel. 061 385 329. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Elektri~ar-vodoinstalater, radimo nove instalacije, el. osigura~e, bojlere, pe}i, sklopke, itd. Tel. 061 132 149. Dajem ~asove crtanja i slikanja - zvati na tel. 062 968 220. Kerami~ar sa iskustvom, rad timski brzo i kvalitetno. Tel. 061 525 310. Sve vrste bravarskih radova, povoljno (ograde, balkone, gitere, vrata, itd.). Tel. 062 389 567. Profesor glazbe daje ~asove iz violine, harmonike, teorija glazbe, solfe|o za sve uzraste. Tel. 061 549 495. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa i alata, legalizacija windowsa, konekcija. Tel. 061 243 611. Agencija vr{i priklju~ak za jeftinije tel. razgovore, za sve firme i fizi~ka lica, dolazak na adresu. Tel. 062 788 739. Matematika i ma{insko, instrukcije - sigurno i povoljno, Sarajevo. Tel. 063 797 732, 652-343. Osnovce instruiram bosanski jezik - prof. bosanskog jezika. Tel. 062 967 852. Vodoinstalater popravlja i ugra|uje sanitarije, izra|uje cjevovode od eko plastike. Tel. 061 966 678. Vr{im stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Kombi prevoz, odvoz, dovoz materijala, selidbe, itd. Tel. 061 279 405. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Moler radi sve molerske radove, brzo i jeftino - ~isto. Tel. 062 214 519. Izvodim limarske radove po objektima. Tel. 062 151 468, Sarajevo. VKV elektri~ar opravlja i postavlja el. instalacije. Tel. 061 350 764. Ru{enje pregrada, zidova, skidanje stare keramike, izno{enje, odvoz. Tel. 061 544 449. Dajem instrukcije iz engleskog i prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 062 739 347. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem ~asove engleskog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 062 397 320. Profesorica njema~kog jezika daje instrukcije i prevodi tekstove - Ned`ari}i. Tel. 061 236 573. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. VKV moler - standardno kre~enje stanova, majstor pouzdan. Tel. 062 921 864. Povoljno, prevoz putnika sa novim klimatiziranim vozilom za Neum, Makarsku i ostale destinacije. Tel. 063 943 445. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 062 119 445. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Prevodim sa i na engleski jezik i dajem instrukcije iz matematike za osnovce. Tel. 061 539 637. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. Molerski radovi, unutra{nja izolacija zidova, stiropol, i dr. Tel. 061 544 449. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, prevod tekstova i aplikacije. Tel. 061 903 709. Medicinska sestra i fizioterapeut pru`a medicinske usluge, vr{i masa`e, povoljno. Tel. 061 313 469. Prevoz putnika lux. kombijem svakim danom; Sarajevo-more. Dolazim na adresu, voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645 i 033 523-454. Radimo keramiku, laminat, moleraj, struja, voda, timski, brzo i kvalitetno. Tel. 062 214 879, 033 467-650. Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bosanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530 346, 033 205-191. Apsolvent el. tehnike daje instrukcije iz ra~unara, instalira i osvje`ava windows XP . Tel. 061 349 710. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Prof. matematike daje instrukcije za sve uzraste vrlo uspje{no. Tel. 061 367 742. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Legalizacija-izrada izvedbenih projekata za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Tel. 062 649 370. Kerami~ar sa iskustvom kvalitetno i povoljno, sve vrste keramike i mozaika. Tel. 061 565 961. Izra|ujem idejna rje{anja ku}a, 7.000 primjeraka za urbanisti~ku saglasnost, 50 KM. Tel. 061 537 576. Servisiram sve vrste ra~unara, dolazak na ku}nu adresu (sistem) 20 KM. Tel. 061 537 576. Radimo projektovanje, ure|enje i odr`avanje svih vrsta zelenih povr{ina. Tel. 065 867 127. Gra|. ing. izvodi sve vrste gra|. radova, grubi i fini radovi, adaptacije i sl. Tel. 061 811 951. Kombijem prevozim namje{taj, po dogovoru obez. radna snaga. Tel. 061 185 744. Vodoinstalater - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija i bojlera. Tel. 061 389 112. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, aut. osigura~a, bojlera, el. pe}i, uti~nica, itd. Tel. 061 132 149. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fasade. Tel. 065 719 294. Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626157. Profesor matematike sa iskustvom, daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Njema~ki, engleski, instrukcije, dizertacije, prevodi, dipl. radovi, referati. Tel. 063 947 405. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. Masa`a relax, kineska uz aroma terapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vodoinstalater vr{i opravke, prepravke i adaptacije kupatila, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. ^istim stanove i poslovne prostore, ozbiljne ponude. Tel. 061 516 910. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. Izvodim sve radove na popravci ku}a i stanova, Sarajevski kanton. Tel. 061 501 835. Servisiranje, prodaja, programiranje registar kasa. Tel. 061 251 809. Prevoz putnika sa kombijem T4 i T5, na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Prevoz putnika klimatiziranim automobilom, Neum, Makarska rivijera. Tel. 063 943 445. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Izra|ujemo tradicionalne bosanske }ilime, unikatne }ilime, ponjave, serd`ade, jastuke, ta{ne, suvenire. Tel. 061 202 367. Elektri~ar veoma povoljno sve vrste elektrousluga, instalicije, popravke, servis ku}anskih aparata, auto instalacije i dr. servis. Dolazak besplatan, popust penzionerima. Tel. 062 134 551, 062 125 993. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. ^asovi iz op{teg engleskog samo za po~etnike, dvo~as 10 KM. Tel. 066 488 964. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523998, 061 863 559. Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike. Tel. 033 613-728. Fizioterapeut pru`a usluge manuelne masa`e, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 063 632 777. Prekucavam na ra~unaru knjige, magistarske, seminarske, diplomske radove, brzo i kvalitetno. Tel. 061 795 290. Fizioterapeut vr{i fizioterapeutske tretmane uspje{no i povoljno. Tel. 066 546 467. Preuzimam staru robu koju ne nosite a `elite je baciti. Tel. 061 616 445. Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih, Maxivita. Tel. 061 319 604. Povoljno radim nadogradnju kose i sve~anu {minku. Geteova 1. Tel. 062 722 151. VKV bravar radim ograde, gara`na vrata, zatvaranje balkona, varenje auspuha, veoma povoljno. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Stolar, postavljam laminate, {ipod, ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000. Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Tapetar i stolar, dogovorom do dobroga posla. Tel. 061 606 651, 066 620 342. VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263. Svi gra|evinski radovi na jednom mjestu. Tel. 061 564 263. Dajem instrukcije iz matematike, povoljno. Tel. 061 314 498, 033 468-700. Stari zidar sa iskustvom od 30 god., radi zidarske poslove. Tel. 062 416 155. Vr{im frizerske usluge povoljno, dolazim na ku}nu adresu. Frizerka Alma. Tel. 062 519 149. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone, veoma povoljno. Tel. 061 526 205. Profesor hemije i dipl. ing. gra|evine, daje instrukcije iz hemije, statike, betona, matematike. Tel. 062 45 30 30, 062 46 56 50. Instrukcije elektrotehnika, matematika, fizika, dipl. ing., u~enici i studenti. Tel. 062 327 168. Molerske usluge uz povoljne zimske cijene. Tel. 062 922 323. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Potrebna majstorica za pravljenje pite i dvije radnice za prodaju pite u buregd`inici. Tel. 061 901 676 ili buregd`inica „MM“ 8928-1Nd` Potrebne radnice na povremenim poslovima ~i{}enja. Tel. 061 144 899. 8925-1Nd` Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. Novootvorenoj piceriji na Otesu hitno potrebna radnica sa iskustvom na poslu`ivanju. Tel. 062 790 187 i 033 981 292. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Hitno potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Potrebna frizerka. Tel. 061 177 944. Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potrebni: 1 pomo}ni radnik, 1 pomo}na radnica. Tel. 061 778 526, 033 213813. Potreban voza~ sa svojim vozilom za rad u piceriji na Dobrinji 5. Tel. 062 806-497. Potrebne `ene za rad u direktnoj prodaji njema~kih proizvoda. Tel. 061 916 440. Slasti~arni Dalas Sara}i, potrebna pomo}na radnica za rad u kuhinji. Tel. 061 517 544. Potrebni distributeri dodataka prehrani, integratora i energenata. Tel. 061 610 645. Tra`im saradnike za prodaju {ved. kozmetike iz cijele BiH, zarada 30 %+pokloni. Tel. 062 940 550. Friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica (zagarantovano u~enje). Tel. 061 837 114, N. Sarajevo. Tra`im posao no~nog ~uvara, obezbje|enje objekata. Tel. 062 811 100. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu ili dijete. Tel. 062 934 702. ^istim stamb. i poslovne objekte. Tel. 033 225-227, 061 516 910. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, biro, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Tra`im saradnike za kat. prodaju {ved. kozmetike, zarada povoljna+pokloni. Tel. 062 940 550. Sastavljanje nau{nica, bro{eva, ukrasa, {ivanje igra~ki i dr. poslovi u svojoj ku}i za inostr. firme. Dobra zarada, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce. Tel. 061 167 702. Radnica potrebna za pripremu i pravljenje pica u piceriji. Tel. 061 225 868. Potrebna radnica za rad u piceriji na 4 sata. Tel. 065 934 608. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Rad u svojoj ku}i za ino firme, lak poaso, dobra i sigurna zarada, uz {iroku ponudu poslova. Tel. 063 347 564. @ena sa iskustvom njegovala bi osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 823 662.

Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 062 609 481. Brusimo, lakiramo, popravljamo sve vrste parketa, tako|e pedantno radimo moleraj. Tel. 062 452 469. Izvodim sve vrste gra|evinskih radova i adaptacije. Tel. 062 393 187. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo }ilime, na{a dostava. Tel. 033 610-899, 061 259 954. Profesor instruira francuski i latinski vrlo uspje{no i povoljno. Tel. 033 223-347. Ku}na njega, profesionalno, povoljno, presvla~enje, kupanje, hranjenje, ~uvanje, terapija. Tel. 062 270 249. Usluge {minkanja za maturske ve~eri, vje~anja i ostale prilike, profesionalno, kvalitetno. Tel. 061 803 400. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja, na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Vodoinstalater - radim kupatila i vr{im popravke. Tel. 062 528 969. Najpovoljnije u gra|evinarstvu izvodimo sve vrste gra|evinsko zanatskih radova. Tel. 062 270 960. Radimo molersko farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, kao i komplet adaptacije. Tel. 061 255 253, 061 320 562. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Kerami~ar. Tel. 033 641-177, 061 811 793. Izra|ujemo unikatne i tradicionalne }ilime, ponjave, suvenire, ta{ne... Tel. 061 202 367. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. ^asovi gitare (pop-rok i folk muzika). Tel. 061 325 020. Usmjeravanje satelitskih i analognih antena, opravka i servis. Tel. 062 435 513. Gledanje u fild`an-{oljicu, na vidovit na~in, pomo}, savjeti. Tel. 033 661-185. Engleski - dolazim ku}i, 60 minuta - 10 KM. Tel. 615-732. Povoljno i kvalitetno za vas vr{imo molersko-farbarske radove. Tel. 061 253 892. Medicinska pedikura, zdravstvena i opu{taju}a masa`a, manikura. Vrlo povoljno - samo za `ene. Tel. 062 464 953. Povoljna ugradnja blindo vrata, `aluzina, harmonika vrata i vanjskih roletni. Tel. 033 209-595, 061 190 730. Moler sa velikim iskustvom izvodi sve farbarsko molerske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{imo pranje etisona i tepisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 310 044, Kurta [orka 48. Instrukcije violine, gitare i solfe|a. Tel. 061 310 045. Videosnimanje i fotografiranje - profesionalna oprema i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 215-900, 062 203 303. Dajem instrukcije iz engleskog, arapskog, ruskog i esperanto jezika. Tel. 061 201 358. Vodoinstalater, vr{im radove povoljno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 061 365 690. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Servis ra~unara, instalacija windowsa, rje{avanje problema sa internetom, antivirus za{tita. Tel. 061 515 560. Ovla{teni posrednik u bra~nim sporovima, rije{avam brzo i efikasno. Tel. 061 35 66 69. Diplomirani in`enjer instruira matematiku, fiziku, mehaniku, uspje{no, povoljno, dolazim i ku}i. Tel. 201-195, 061 277 297. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, i drugo. Tel. 061 524 123. Prevodim sa njema~kog i engleskog jezika i dajem ~asove. Tel. 061 434 621. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni nastavnik u Vrbovskoj ili kod Vas. Tel. 659-750, 061 377 496. Sudski prevodilac za slovena~ki jezik, brzo i povoljno. Tel. 061 356 669. Prevodim tekstove na {panski jezik i sa {panskog. Tel. 062 483 037. Akcija rigipsersko-molerskih radova, laminata, blind vrata, termo fasada. Tel. 061 455 584. Sve vrste bravarskih radova povoljno. Tel. 062 389 567 Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel. 063 872 529. KV moler nudi akcijsku ponudu kre~enje stanova i ku}a 60 KM, zvati od 18 do 23 h.

Kupujem dionice svih firmi i fondova. Isplata i dolazak odmah u ~itavoj BiH i prodajem certifikate, povoljno. Tel. 061 517 897. 8901-1Nd` Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, |epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Sve vrste opreme kupujem za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne, satove i ostalo od zlata. Tel. 061 965 126. Lomljeno i zub. zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata kupujem. Tel. 033 655-598, 061 53 640. Kupujem umjetni~ke slike, ulje na platnu, lesonitu, pastel i akvarele. Tel. 033 655598, 061 553 640. Bos. }ilime, srmali vez, belenzuke, ordenje, satove i ostalo kupujem. Tel. 061 553 640.

Ponuda-potra`nja
Italijanski restoran - picerija u Vogo{}i potrebni radnici: KV kuhar - 1 izvr{ilac, KV konobar - 1 izvr{ilac. Info tel.: 063 792 000. 6374-1tt Potrebni radnici stalni radni odnos, picerija-slasti~arna bez alkohola: pic-majstor 2, konobar-ca 2, Ko{evo ul., Centar. Tel. 062 992 556. 6633-1tt

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

51

52

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 30. juna 2009. godine se navr{avaju dvije godine kako nas je napustio na{

JUSUF (AVDE) FERHATOVI]
iz Bijeljine Bez obzira koliko vremena je pro{lo ti si uvijek s nama i u na{im mislima. Tvoji: mati Zilha, brat ]erim, snaha Azra i brati}i Adisa i Amer

909-1tz

IN MEMORIAM

Tridesetog juna 2009. godine navr{ila se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nena

JUSUF FERHATOVI]
S posebnim po{tovanjem }u se uvijek sje}ati svog dragog prijatelja. Prof. dr. Borislav Petrovi}
6603-1tt

SUBHIJA PRCI], ro|. MUJEZINOVI]
1922 - 2008.
Na{oj dragoj majci i neni neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. U na{im srcima i mislima osta}e{ vje~no. Sin Ferid, snaha Meliha, unuci Berin i Damir
903-1tz

SJE]ANJE

Dana 29. 6. 2009. navr{ava se godina otkako se preselio na ahiret na{ dragi

na na{eg prijatelja

MUHAREM (MUJE) BE]IROVI] JUSUF (AVDE) FERHATOVI]
30. 6. 2007 - 30. 6. 2009.
S po{tovanjem, Tvoji prijatelji
902-1tz

Te{ko se pomiriti sa sudbinom da vi{e nisi sa nama. Tvoj plemeniti lik, dobrota i ljubav koju si nam pru`ao, zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i tvojoj du{i vje~ni rahmet. Hatma }e se u~iti u utorak, 30. 6. 2009. u 18,00 sati na adresi ul. Potharem 53. Tvoji: supruga Aj{a, sinovi Ermin i Adnan sa porodicama
1004-1mo

SJE]ANJE

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine otkako je na ahiret preselila na{a draga majka i nana

Dana 30. 6. navr{ava se 16 godina od smrti na{eg voljenog oca, brata, {ure

U utorak, 30. 6. 2009. god. navr{ava se godina dana od kada sa nama vi{e nije na{a draga majka i nana

]AMIL (MUSE) D@UBUR MEVA (FEHRATA) HAVI], ro|. AHMETAGI]
^ovjek ne umire smr}u, umire kada ga voljeni zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Tvoji najmiliji: sinovi Mehemed, Asim i Rasim, k}erke Mejrema, D`emila, Mevzeta, Ismeta i Rasema, snahe Kadira, Razija i Hajra, zetovi Idriz, Ramo, Nesko i Ramiz, unu~ad, praunu~ad, rodbina i pri6694-1tt jatelji Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvojeg lika i tvoje dobrote. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom jer si ti to zaslu`io. Tvoji najdra`i: sinovi Ervin, Sanel, brat Murat, sestre Ema, Emira, Raza, Senada, snaha [erifa, zetovi Nazif, 6697-1tt D`emo, Vojo, [erif sa porodicama

ABIDA TRI^I], ro|. JUSUFOVI]
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njenu plemenitost i dobrotu. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 30. 6. 2009. godine u 13.15 sati u Plavoj d`amiji u Vogo{}i. O`alo{}eni: sin Sulejman, snaha Mirsada i unuke Melisa 8932 i Sanita

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 30. 6. 2009. navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi dedo

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

IBRO (SALKO) [UMAN

IBRO (SALKE) [UMAN

IBRO (SALKE) [UMAN

Neka mu je veliki rahmet. Beli, Zarfa, Amer i Azer

6698-1tt

Neka mu je du{i veliki rahmet. D`an, D`enis, D`ejla

6698-1tt

Neka mu je du{i veliki rahmet. Porodica
6698-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

53

na na{eg dragog supruga, oca i djeda

MUHAMED JAKUBOVI]
2. 4. 1942 - 30. 6. 1992.
Vjerovao si u istinu, rad i po{tenje, politikom se nisi bavio misle}i da su to glavni aduti da ostane{ `iv. Genocidna politika to nije uva`avala, ubijen si na ku}nom pragu samo zato {to nisi pripadao istom narodu. Vrijeme prolazi, uspomene i sje}anja ostaju u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga sa djecom

PTT

POSLJEDNJI SELAM

TUCAK ALIJI
Penzionisanom zaposleniku i ocu na{e Sabine Kolektiv „Sarajevoputevi“ dd Sarajevo
6691-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana kako nas je napustio

HATID@A (SULEJMEN) ^E[KO
Vrijeme ne mo`emo zaustaviti, ali ne}emo dozvoliti da odnese na{e sje}anje na lijepe godine provedene s tobom. Nedostaju nam tvoja dobrota i plemenitost. S ponosom te spominjemo i u srcu ~uvamo. Tvoji najmiliji: suprug Tahir, sinovi Adnan, Adis i Ajdin
8923-1nd`

IBRAHIM - IBRO (ALIJE) MUSLI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 5. 7. 2009. godine u ulici Gornji Vele{i}i br. 174 sa po~etkom u 13.00 sati. Vje~ito se sje}aju tvog dragog lika Tvoji: rodbina i prijatelji
8929-1nd`

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a voljena mama, nana i svekrva

BOSNA I HERCEGOVINA UDRU@ENJE GENERALA BiH

BOSNA I HERCEGOVINA UDRU@EWE GENERALA BiH
SJE]ANJE

Udru`enje generala Bosne i Hercegovine podsje}a svoje ~lanove i gra|ane na{e zemlje da se dana 30. juna 2009. godine, navr{ava 16 godina od herojske pogibije

BADEMA GR^I]
Ponosni smo {to smo te imali. S neizmjernom ljubavi ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju beskrajnu dobrotu, plemenitost i pa`nju koje si nesebi~no {irila svuda oko sebe. Uvijek si sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u ]ur~i}a d`amiji. Tvoji: sinovi Zijad i Nijaz-Goran, snahe Nad`a i Aj{a, unuka D`ejna i unuk D`enan
7400-1nd`

HUJDUR (HUSNIJE) MIDHAD - HUJKA
(28. 12. 1953 - 30. 6. 1993)
generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, nosioca „Ordena heroja oslobodila~kog rata“ i dobitnika ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. U znak sje}anja na taj tu`ni dan u utorak, 30. juna 2009. godine, u 10,00 sati, posjetit }emo mezarje „[ehitluci“ Mostar, a u 11,00 sati - Spomenplo~u USRC „Midhad Hujdur - Hujka“ Mostar
8931-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj radnoj kolegici, plemenitoj i dragoj

ing. ma{. NIHAD (rahm. MUSTAFE) TERZIMEHI] [EMSI (MUSTAFA) ^URILO, ro|. MRA^KI]
Dragi moj sine, 30. 6. 2009. godine navr{ilo se pola godine kako nisi sa nama. Tvoj iznenadni odlazak u meni je ostavio veliku bol i prazninu koju vrijeme nikada ne}e izlije~iti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Uvijek }e{ biti u mom srcu i mojoj du{i. Voli te tvoja neutje{na majka had`i Hajra
8934-1nd`

Neka dragi Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji iz „STEP-a“ d.d. Sarajevo
N

SJE]ANJE

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac, svekar, dedo

MUSTAFA - MUJO MERDAN
16. 4. 1968 - 30. 6. 1993.
Vrijeme prolazi, ljubav i sje}anje ostaju sa nama. Tvoji najmiliji: mama Nazifa, k}erka Emina, sestra Ai{a, zet Medin, sestri~ne Ajla i Melisa
1000-1mo

MUHAMED - HAMO (HAMDIJA) SELIMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja dobrota, plemenitost i ljubav prema nama ostaju vje~no u srcima tvojih najmilijih. Supruga Fadila, sinovi Mustafa i Mirza, snahe Almedina i Maja i unuci Din i Bakir Selimovi} 8922-1nd` Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 h u ku}i rahmetlije Olimpijska 46/I.

54

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

had`i ZIJO (NURIJA) HARLA^
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Ponosni smo {to smo te imali. Porodica

ZAHVALNICA
Za nesebi~no zalaganje i pomo} koju su pru`ali u lije~enju na{eg dragog h. Zijo Harla~, najiskrenije se zahvaljujemo kompletnom timu KLINIKE ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU, na ~elu sa prof. dr. Amirom Duri} Porodica
6676-1tt

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se sedam dana od preseljenja na{eg dragog dede

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dobru i plemenitu nanu

had`i ZIJO HARLA^

IBRO KATANA
30. 6. 1991 - 30. 6. 2009.

FATA SARVAN, ro|. DIVOVI]
Draga nano, za ljubav i bol rije~i nisu potrebne. Najljep{e uspomene i sje}anja na tvoju dobrotu i iskrenost ~uvamo od vremena i zaborava. Nedostaje{ nam. Tvoji unuci: Elma, Edin, Amel, Emir, Nedim i praunuka 6678-1tt Hana i Mahin

Nikada te ne}emo zaboraviti, a nastavit }emo onako kako si nas u~io. 6677-1tt Tvoji Ida i Ammar

Sa ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na Tebe. 6600-1tt Porodice Katana i Zorlija

Tridesetog juna 2009. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e dobre Majke

FATA SARVAN, ro|. DIVOVI]
Draga mama, danas kada vi{e ni{ta ne mo`e vratiti dane dvije hiljade {este u tvojoj dobroti i plemenitosti, mirno}i i odanosti vjeri i `ivotu koji si u potpunosti nama posvetila, tra`imo snagu i s ponosom na Tebe i sa Tobom, ~ekamo svaki novi dan onako kako bi Ti to `eljela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji tu`ni: Adnan, Nermana, Mirzeta i D`ana sa porodicama, sestra, snaha, zetovi, rodbina, kom{ije i svi oni koji te se s po{tovanjem sje}aju
6678-1tt

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga mama, svekrva i nana

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se tri najtu`nije godine od preseljenja na ahiret na{e voljene majke, svekrve i nane

NURIJA BABI], ro|. HUSEINAGI]
Vrijeme nije lijek nego samo nijemi svjedok na{e boli. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.

FATE (DIVOVI]) SARVAN

Rado Te se sje}amo i s ponosom ~uvamo drage uspomene na Tebe. Tvoji: Samir, Senka, Sandi i Anel
6666-1tt

Tvoji voljeni: sin Adnan, snaha Safura i unuci Emir i Nedim

6672-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se tu`na godina dana od kada nas je zauvijek napustila i preselila na ahiret na{a najdra`a supruga, majka, svekrva, punica i nana

NURIJA BABI], ro|. HUSEINAGI]
30. 6. 2008 - 30. 6. 2009.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i lijepi rahmet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 30. 6. 2009. u 17h u Karpuzovoj d`amiji u istoimenoj ulici. O`alo{}ena porodica
6664-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana otkad nije sa nama na{a voljena

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga mama, punica i nana

NURIJA (VAHID) BABI], ro|. HUSEINAGI]
Sva ljudska dobrota i plemenitost bila je u tebi. Dok `ivimo mi koji te volimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Jasmin Babi} sa suprugom Selmom i k}erkama Nejlom i Ajlom
6665-1tt

NURIJA BABI], ro|. HUSEINAGI]
Vrijeme prolazi, ali ne i na{a tuga. Puno nam nedostaje{, kako u lijepim, tako i u tu`nim trenucima. Ogromna je praznina i tuga koju osje}amo. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja k}erka Sanela, zet Haris i unuci Iris i Deni

6666-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 6. 2009. navr{avaju se ~etiri godine od smrti mog dragog i jedinog brata

REIZ \UDERIJA

MUHAMEDA (SULEJMANA) DEDOVI]A

Meho, [emsa, Anela i Ervin
6669-1tt

Ne brate, ti nisi umro, jer i dalje `ivi{ u mom srcu i u mojim mislima. Tvoja jedina sestra Munira
6608-1tt

Dnevni avaz

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

55

Dana 30. 6. 2009. navr{avaju se 4 godine tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg najdra`eg supruga, oca, dede i gazde

MUHAMED DEDOVI]

Sa du`nim po{tovanjem, ljubavlju i neizmjernom tugom ~uvamo i njegujemo sve ono {to si nam darovao i ~emu si nas nau~io. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zahvalni: supruga Suada, k}erka Samira Selimovi}, sin Samir, unuci Tarik, Namik, Farah, zet Emir, snaha Amela i Tvoji odani uposlenici AS Peugeot 6668-tt DEDOVI]: Fikret, Salmir, Murat i Mirnes
TU@NO SJE]ANJE

Tridesetog juna 2009. godine navr{ava se {esnaest tu`nih godina od prerane i tragi~ne smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog sina i brata

NERMINA - PIKSE (SALKE) [ARI]A
8. 7. 1969 - 30. 6. 1993.

ADVIJA HALILOVI]
2006 - 2009.

MEHMED HALILOVI]
2000 - 2009.
6207-1tt

Na ovome svijetu sve je prolazno, samo je vje~na ljubav prema vama. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. K}erka Mirsada i zet Memo TU@NO SJE]ANJE

Dragi sine, godine prolaze, bol i tuga ostaju kao i sje}anje na tebe, to drago i plemenito bi}e. Volimo te i uvijek }emo te voljeti, dok smo `ivi i ti }e{ `ivjeti sa nama i u nama. Neka ti je rahmet du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni mir u lijepom D`enetu. Sa neizmjernim bolom i tugom tvoji najmiliji: otac Salko, majka Sabira, brat Jasminko sa suprugom Sanelom, k}erkom Nerminom i sinom Armanom 980-1mo

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se 16 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 14 tu`nih godina od kada nije sa nama

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 11 godina od smrti na{eg jedinog babe, svekra, punca i dede

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se 14 tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog {ehida

Danas, 30. 6. 2009. navr{ava se 14 tu`nih godina od smrti na{eg dragog {ehida

ANTONIJA (TONA) MIKI]
30. 6. 2008 - 30. 6. 2009.
Sje}anje na Tvoj dragi lik i plemenitu du{u, vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si svima pru`ala. Bez Tebe je sve pusto. To mi samo znamo koji smo Te izgubili. Uvijek }e{ u na{im srcima i mislima biti voljena. Sa tugom i po{tovanjem neka Ti je vje~ni mir, to si Ti zaslu`ila kroz plemenitu du{u. O`alo{}ene sestre, brat @elimir, zet Pero, sestri~ne i sestri}i 8319-1nd`

SEAD (ALIJE) GOLO[
Bol i tuga za tobom nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe nikad ne}e nestati. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet. Tvoji najmiliji: brat Semir, nevjesta Bisera, brati~ne 976-1mo Semira i Amina

EMIR (MU[ANA) FAZLI]
Uvijek si u na{im mislima. Tvoj plemeniti lik, po{tenje i dobrota zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, majka Fatima, brat Meho, brati} Elmir i snaha Eliza6621-1tt beta

MU[ANA (MAHMUTA) ZORNI]A
Dragi babo, tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikada zaboravljen. Tvoja djeca i unu~ad i porodica
6663-1tt

EDIN VEJO
10. 10. 1975 - 30. 6. 1995.
Bol nije u rije~ima, nego u srcu gdje }e{ ostati voljen. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i neka ti je veliki rahmet. Sestra Edina, zet Safet, se8915-1nd` stri~na Emira

EDIN VEJO
10. 10. 1975 - 30. 6. 1995.
Istina je da dobri ljudi kratko `ive. Smrt je tren, a bol vje~na. Postoji ljubav koja nikada umrijeti ne}e dok `ive oni koji te vole. Otac Zijad, majka Emina, brat Zemir, nana Ajkuna
8915-1nd`

Tridesetog juna 2009. navr{avaju se 23 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

SJE]ANJE

Dana 30. juna 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga

VESELJKA TUTORI], ro|. KRMPOT SAFET (MURATA) HRVO PETAR MA@IBRADA
30. 6. 1999 - 30. 6. 2009.
Sa velikom ljubavi i po{tovanjem, ali i tugom u na{im srcima ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoj plemeniti lik i dobrotu nemogu}e je zaboraviti. Za ovo sve dugujemo Ti iskrenu zahvalnost. Vje~no o`alo{}eni: suprug ^edomir, sinovi Aleksandar i Ranko sa djecom, zaove Dobrila i Milica sa porodicama, PTT Radmila sa djecom, prijateljice, prijatelji i kom{ije.

Vje~no }emo u srcu nositi uspomenu na njega. Supruga, djeca i unuka
8171-1nd`

Tvoji: k}erka Ljiljana, zet D`emal i unuk Haris
8621-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, dedu i punca

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od prerane smrti na{eg sina i brata

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od smrti

IFET (AHMETA) LOGO
27. 7. 1973 - 30. 6. 1993.
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na tu`an rastanak s tobom. Bilo koja rije~ je slaba utjeha za onoga ko te volio i ko te voli i danas. Boli i danas kao i onog dana kada si nas napustio. Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ne prolaze. Ostalo je ne{to najte`e, a to je `ivot bez tebe, tvoje radosti i plemenitosti. Nismo te mogli sa~uvati od tvoje pogibije za svoju domovinu, ali }emo te zauvijek sa~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`enet i rahmet.
998-1mo

JUNUZ (MUMINA) HUSNI]
29. 6. 2008 - 29. 6. 2009.

prim. dr. ESADA CERI]A

Uvijek }emo Vas se rado sje}ati sa po{tovanjem. „ Osoblje Neurolo{kog odjela OB „Prim. dr. Abdulah Naka{
8916-1nd`

Porodica

Tvoji najmiliji koji te ne zaboravljaju: otac Ahmet, majka Sevda, brat Amel i snaha Adela 8806-1nd`

56

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

U utorak, 30. juna 2009. godine navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

RA[ID PLEHO
(8. 3. 1934 - 31. 12. 2008)
Svaka misao nosi djeli} sje}anja na Tebe i svaka rije~ ima prizvuk Tvoga imena. To postade na~in na{eg `ivota - jedini koji nam jo{ dopu{ta da budemo zajedno. Hvala Ti {to nikada nisi iznevjerio na{u ljubav. Uvijek }emo Te beskrajno voljeti! Tvoje: supruga Fata i k}erka Vi{nja Iskreno se zahvaljujemo svima koji ~uvaju uspomenu na dragi i plemeinti lik na{eg supruga i oca

8758-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

Dana 30. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti dragog nam tetka, zeta i bad`e

JUSUFA (AVDE) FERHATOVI]A
Samo oni koji te vole znaju kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Tvoji najmiliji: majka Zilha, supruga Mirha, k}erke Amila i Aida sa porodicom
6653-1tt

JUSUFA (AVDE) FERHATOVI]A
Sa puno ljubavi i po{tovanja uvijek }emo te se rado sje}ati. Porodica Ismi} - Amela, Nera i Zijah
6653-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

radnom kolegi i prijatelju

radnom kolegi i prijatelju

MUSTAFI MUHIBI]U

MIRSADU SULTANI]U

Rukovodstvo i zaposlenici Elektroprenosa BiH Operativno podru~je Sarajevo
6661-1tt

Rukovodstvo i zaposlenici Elektroprenosa BiH Operativno podru~je Sarajevo
6662-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se sedam dana od kada nas je napustila na{a draga majka
PONOSNI NA NA[U JEDINSTVENU

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MUNIBA KURTOVI], ro|. [ABANOVI]

D@EMAL KURTOVI]
10. 8. 1998 - 30. 6. 2009.

VAHIDA (HAMDIJE) MUJKANOVI], ro|. HAD@I]
25. 11. 1921 - 23. 6. 2009.
Sinovi: Osman, Ned`ad i Mirsad sa porodicama
6675-1tt

30. 6. 2004 - 30. 6. 2009.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Uvijek }ete ostati u na{im srcima. Va{i: sin Ibrahim i k}eri Safija i Esma
6606-1tt

Tridesetog juna 2009. navr{avaju se tri najtu`nije godine otkako nije sa nama na{a plemenita majka

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

Dana 3. 7. 2009. godine navr{ava se deset godina od kako nije sa nama na{ dragi i nikad zaboravljeni

Dana 30. 6. 2009. navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

FATA SARVAN, ro|. DIVOVI]
Draga mama, ne postoji dan koji ne po~inje sa tvojim imenom. Tri godine prije bila si mi podr{ka i ~itav moj svijet, danas si uto~i{te za moje snove u kojima se smjenjuju najljep{e slike tvoje. U mom srcu i mislima zauvijek }e ostati tvoj blagi, topli pogled i na{a ljubav, na{e godine, sati, zauvijek. Voli te tvoja Mirzeta
6679-1tt

SEID (ZIJADA) MAD@O
iz Jajca Dragi na{ Seide, ti nisi umro i nikad ne}e{ umrijeti dok `ive oni koji te vole. Umrli su samo oni koji su zaboravljeni. S ljubavlju i ponosom ~uva}emo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Ovim obavje{tavamo sve ro|ake i prijatelje da }e se dana 3. 7. 2009. godine prou~iti tevhid u ku}i `alosti ul. Kralja Tvrtka I u Jajcu sa po~etkom u 17.00 sati. PTT Majka Hava, supruga Delisa i sinovi Kenan i Dino

MAHMUT (SMAJE) KARA^I] - NAFAKA
Suze ne mogu iskazati bol a bol ostaje vje~na. Istina je da voljeni nikad ne umiru, bio si i vje~no }e{ biti i `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: majka Selva, sestra Dervi{a, bra}a Adem i Nezir, snaha Meliha, brati}i Sedin i Nedim, brati~na Amina i sestri~na Selma 6683-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

57

na{oj dragoj

BELKISI DU^I]
Sa tugom u srcu }emo se sje}ati tvoje dobrote, iskrenosti i ljubavi prema nama. Ponosni smo {to smo te imali i voljeli jer si imala veliko srce. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha Tvoj brat Ibro, snaha Kanita sa djecom Sabinom, Jasminom i Mirzom
452-1go

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

HAMDIJE (MEHMEDA) ZUKI]A
nau~nog radnika i uva`enog revizora S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene i sje}anja na Tvoj lik i plemenitost. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Hatma dova }e se prou~iti istog dana, 30. 6. 2009. godine iza ikindije namaza u ku}i rahmetlije Mi{evi}i 158. Tvoji: Mirhunisa, Nihad i Lejla Komarica, Amina i Rasim Rizvanovi}
6708-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselila na{a Mala

SJE]ANJE

ENVERA SUBA[I], ro|. MUHI]
Vje~no }emo se sje}ati tvojih toplih rije~i, plemenitih djela, lijepog osmijeha... Te{ko nam je, ali nastavljamo tamo gdje si ti stala. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 17.00 sati u stanu, ul. Hakije Kulenovi}a br. 14. Ciglane. Tvoji: Jakuf i Adnan
6707-1tt 6706-1tt

had`i RAMIZ DELALI]
Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj Fa}o sa porodicom

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

na na{u dragu suprugu i majku

JUSO (MEMI[A) HOD@I] [AHU POZDER
Tu`ni su ovi dani, bolna je istina da nas je zauvijek napustio. Te{ko je pomiriti se sa sudbinom koja nas je zadesila. I zato molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet! 451-1go Tvoji: supruga Ai{a sa djecom i njihovim porodicama

30. 6. 2004 - 30. 6. 2009.

Tvoji: suprug Rasim, sin [efik, k}erke [efika i Almasa

8946-1nd`

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, punac i deda

[A]IR (IBRAHIMA) ZUKI]
Njegovu dobrotu i plemenitost ~uvamo kao dragu uspomenu. Supruga Mirsada, k}erka Sanela, sinovi Edin i Amir, unuka Alina i snaha Ferhada
8942-1nd`

HAMDIJA ZUKI]
Dani koji prolaze bez tebe su tu`ni i puni praznine, jer vrijeme ne mo`e ubla`iti bol i tugu za tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. K}erka Vesna, zet Mersat, unuke Ena i Zana
8945-1nd`

Navr{ile su se ~etiri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

Povodom smrti oca na{eg radnog kolege

NA\IJA IZMIRLIJA, ro|. STAMBOL

BO@O (MIJO) \OGO

Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Midhat, sinovi Mahir, Ismet i Mufid, snahe Fikreta, Alma i Arijana, unuci Amina, Emir, Mirza, Amir, Amela i Neijra, praunuka Esma i zet Emir
8938-1nd`

Iskreno sau~e{}e porodici Radne kolege Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
N

58

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselila na{a draga

FADILA VILI], ro|. RAMI]
iz Br~kog Draga majka, Poslije tebe je ostala velika praznina i tuga. ^uvat }emo te u sje}anju i spominjati sve one lijepe trenutke koje si provela sa nama. Molimo dragog Allah d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji
PTT

HAMDIJA ZUKI]
Samo si preselio. Brat Rasim, snaha Munevera, brati~na Alma i brati} Mir}e i Lola
8917-1nd`

Tridesetog jula 2009. navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

El-Fatiha Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se tu`nih 52 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Na{em dragom

RAHMIJA (JUSUFA) MASLI]

ZIBA MUJANOVI], ro|. DELI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hasan, sinovi Nusret, Miralem i k}erka 8941-1nd` Zumra sa porodicama
SJE]ANJE

ZAKIRU ARSLANOVI]U - BRKI

Svojom ljubavlju i dobrotom oplemenio si na{e `ivote. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
Dana 30. 6. 2009. navr{ava se godina od smrti na{e drage kolegice
6702-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Jakupovi} i D`ananovi}
6699-1tt

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godi{njica od smrti mog voljenog tate

na dragog prijatelja

Danas se navr{ava sedam dana od kako ne dijelimo radost `ivljenja sa na{om plemenitom majkom, nanom i prananom

FATA (ro|. MULASMAJI]) JAHI]
UDOVA SALIMA IZ @EP^A

ANTONIJA MIKI]

FARUK (BEGLER) BEGOVI]
Ne postoje rije~i kojima mogu iskazati moju tugu otkako nisi sa mnom. Malo je suza i rije~i da ti ka`em koliko mi nedostaje{ tata moj jedini. Tvoje ime je moj ponos, volim te i volje}u te dok `ivim. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Amela sa poro899-1tz dicom

HASANA HAD@IMAHOVI]A
30. 6. 1993 - 30. 6. 2009.

Sje}amo te se sa ljubavlju i po{tovanjem. Kolektiv Sportske medicine Doma zdravlja Tuzla
904-1tz

Plijenila si ljubavlju i dobrotom. Tvoje veliko srce bilo je otvoreno za sve nas, ali i za sve ostale ljude oko tebe. Draga majka, sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tevhid }e se prou~iti u Ferhat-pa{inoj d`amiji, dana 1. 7. 2009. godine iza ikindije namaza. Posebnu zahvalnost na nesebi~noj pomo}i i razumijevanju iskazujemo: dr. Mirjani Aga~evi}, dr. Kemalu Mehinagi}u, med. tehni~aru Himzi Efendi}u, SDP BiH - @ep~e, kolegicama iz Sektora ljudskih resursa za obra~un pla}e i administraciju „Konzum“ doo Sarajevo, kao i mnogobrojnoj familiji, kom{ijama i prijateljima. O`alo{}ena porodica
332-1ze

Nadija Kosi} sa porodicom
1003-1mo

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

BO@O \OGO
Ovim putem se zahvaljujemo doktorima Urgentnog centra Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„, Hitne pomo}i Sarajevo i Ambulante „Bu}a Potok“, na profesionalnosti, ljubaznosti, razumijevanju i humanosti. Obitelj \ogo
IN MEMORIAM
8935-1nd`

ASIM KREMO NURU BABI]
30. 6. 1986 - 30. 6. 2009.

Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Zina Hamzagi} sa porodicom

6686-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Eneza

999-1mo

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se tu`na godina otkako nije sa nama na{ voljeni otac, dedo i pradedo

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, svekra i dede

prim. dr. ESAD CERI]
30. 6. 2007 - 30. 6. 2009.

HIVZIJA (MUSTAFE) VELAGI]
Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam pru`ao i za sve sretne trenutke koje smo zajedno pro`ivjeli. Tvoji najmjiliji: k}erka Azra, unuk Armin, unuka Sa{ka sa suprugom Eldinom i praunuci Adnan i Lejla
6692-1tt 983-1mo

HIVZIJE (MUSTAFE) VELAGI]A
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo i sa ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoj sin Adin (Dino), nevjesta Jasminka (Jasna), unuci Almir sa suprugom Elmom i Miran
983-1mo

Do`ivotno }e{ biti s nama, u srcu i mislima. Tvoje: Ziba i Alisa

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

59

majci na{eg direktora Senada Mehi~evi}a

MUVEDETI MEHI^EVI]
ZAPOSLENICI SPORTSKOG DRU[TVA „@ELJEZNI^AR“
8944-1nd`

JASMIN (MUJE) BRKAN
(30. 6. 2008 - 30. 6. 2009)
Sura El-En’am 59. U Allaha su klju~evi tajni svih, niko osim Njega ne zna ih! I On zna sve {to je na kopnu i sve {to je u moru I ni jedan list ne opada a da On za taj list ne zna I ni jedna sjemenka u tminama Zemlje nema, niti i{ta svje`e, niti i{ta suho postoji a da nije u Jasnoj Knjizi. 60. On je Taj Koji vas no}u uspavljuje, i {ta dobra i zla danju stekli ste On zna! Potom vas budi, sve dok se rok smrti ne ispuni, a zatim Njemu }ete se vratiti. Neka ti je vje~ni rahmet! PTT Majka Nefa i sestra Senada Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti moga mu`a i oca

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, deda i svekar

HAMDIJA (MEHEMED) ZUKI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Edin, Denis, Armin i Lila
SJE]ANJE
8949-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e drage roditelje dragom ro|aku

JASMIN (MUJE) BRKAN
(30. 6. 2008 - 30. 6. 2009)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Melika, djeca Azra i Alma Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti 4. 7. 2009. (subota) poslije ikindije namaza, u ku}i PTT `alosti.

ALIJA - ALE TUCAK

RAHIMA DU^I]
12. 6. 2004 - 12. 6. 2009.

TAIB DU^I]
28. 6. 1997 - 28. 6. 2009.

Od Jugo Zahe, Narcisa i Brace sa porodicama
6700-1tt

Po dobru }emo vas pamtiti, a u srcima zauvijek ~uvati. Va{a djeca: Adem, Miralem, Mirsad i Jasmina sa 453-1go porodicama
Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti moga dragog i nikad zaboravljenog dede Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti moga dragog supruga

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti moga brata

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti moga brata

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se sedam dana od smrti dragog nam brata i dajd`e

FEHMA DRU[KI] JASMIN (MUJE) BRKAN
(30. 6. 2008 - 30. 6. 2009)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sestra Azemka, zet Fadil, djeca Semir i Nermin
PTT

JASMIN (MUJE) BRKAN
(30. 6. 2008 - 30. 6. 2009)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sestra Jasminka, zet Mustafa, sestri} Ismar
PTT

S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dru{ki} Sead, Hajra, Dalila, Dajana i Leila Topalovi} sa porodicom
8940-1nd`

KEMAL (RUSTEM) ALJI]EVI]
Neka ti Allah podari lijepi rahmet i D`enet. Sestra Hajra Had`i}, Mediha i Ekrem Ibragi}
6701-1tt

SKOPLJAK OSMANA
Ponosna sam {to sam te imala, a beskrajno tu`na {to sam te izgubila. Tvoja unuka Dunja
6704-1tt

SKOPLJAK OSMANA
S bolom i tugom, s ljubavlju i po{tovanjem Tvoja supruga Tima
6704-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg voljenog oca, dede i pradede

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg voljenog oca, dede i pradede

POSLJEDNJI SELAM

AMIRU AMIRU
Prerani odlazak nikad ne}e umanjiti tugu za tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga Fatima Sinovi Samir i Fahko, k}erka Amira sa porodicama

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 8939-1nd` Tvoj sin Fahko i snaha Naska
IN MEMORIAM SJE]ANJE

FADIL (FEHIMA) KASALO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo te u na{im srcima. Sin Dino sa suprugom Donom i djecom
PTT

FADIL (FEHIMA) KASALO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo te u na{im srcima. K}erka D`anana sa suprugom Zlatanom, sinom Adijem, snahom D`enanom i unukom Emilom
PTT

8939-1nd`

na na{eg dragog

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se 4 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra

TU@NO SJE]ANJE Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

MUSTAFU [I[I]A SEJFUDIN (SAIB) ^AJI]
29. 6. 1931 - 30. 6. 2001.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
PTT

AMIR (AHMET) A[]ERI]
BRATU

30. 6. 1994 - 30. 6. 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Supruga Belkisa, sinovi Mustafa, Muhidin, Hariz i Muris sa porodicama
907-1tz

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Brat Huso i snaha Nevzeta Sestre Hajrija, Safija i Jasmina
8939-1nd`

NAD@IJA IZMIRLIJA, ro|. STAMBOL
S ljubavlju i po{tovanjem, Njene sestre Nafa, Bedra, Biba, Ra|a i brat Ismet
6680-1tt

MAHMUT NAFAKA (SMAJE) KARA^I]
Iako vi{e nisi sa nama sje}anje na tvoj lik nas ne napu{ta. Tvoji: sestra Dervi{a, zet [erif, sestri~na Selma, Ajla, sestri} Muhamed i zet Mu{e
6492-1tt

60

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 30. juna 2009. navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog

HUSE (SALIHA) ZAGI]A
Sa tugom i bolom ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Ponosni {to smo te imali ostaje{ uvijek voljen i nezaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a nama olak{a tugu i bol zbog tvog preranog odlaska. Porodice Zagi} i ^avka
8956-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu

AMIRU HAJRULAHOVI]U
A ti, o du{o smirena, Vrati se Gospodaru svome zadovoljna, A i On tobom zadovoljan, Pa u|i me|u robove Moje, I u|i u D`ennet Moj! (Kur’an XC/27-30) Tvoje k}erke: Anisa, Amira i Tea Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije najtu`nije godine od kako nije sa nama na{ dragi

6710-1tt

MUJO LEMEZAN
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ zavijek ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Sadija, sin Elvir, k}erka Elvira, zet \o{kun, unu~ad Adin i Murat
8959-1nd`

SJE]ANJE

Dana 30. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 tu`na mjeseca od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 30. juna 2009. godine navr{ava se 11 godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi i jedini zet

MUJO LEMEZAN
30. 6. 2007 - 30. 6. 2009.
Godine prolaze, sje}anja ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Halil sa porodicom
8960-1nd`

AHMET (IBRO) ZUL^I]
Uspomena na tebe ne}e nikad izblijedjeti. S ponosom i ljubavlju ostat }e{ uvijek u na{im srcima. Tvoj sin Braco, snaha Alma i unuk Rijad
8955-1nd`

HASAN PERENDIJA
30. 6. 1989 - 30. 6. 2009.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. PORODICA
8954-1nd`

FADIL (AHMEDA) BUZAR
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga Zijada, sin Mirsad, snaha Lejla, unuke Hana i Lamija
6711-1tt

AMID@A
Volimo te. Amela, Lora i Alen
6709-1tt

JASMIN BRKAN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Porodica Avdibegovi}: punac D`afer, punica Fatima, svastika Belma, {ura D`enan sa suprugom Azrom i sinovima Farisom i 8958-1nd` Omerom

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se ~etrnaest godina od pogibije na{eg dragog sina i brata

POSLJEDNJI SELAM

Dana 30. 6. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MEHMED (ASIM) DURI]
Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: otac Asim, majka Selima, sestra Mehida
8952-1nd`

prijatelju

BRKI

MUSTAFA (MUSE) HUSEJNOVI] MUJKE
Plemenitost i dobrota su te ~inili velikim ~ovjekom, a takvi se dugo pamte i `ive u lijepoj uspomeni onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra had`i Badema i zet had`i Sead Abdagi} 6713-1tt

Porodice Karad`a i Nalo
8953-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice Adise Arslanovi}

na besmrtnu mamu ocu na{e prijateljice

ZAKIRU ([A]IRA) ARSLANOVI]U

KORNELIJU NELU BERAN
30. 6. 2007 - 30. 6. 2009.

\OGO BO@O

Kolektiv Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
N

Tvoja Silva

Alma, Caki, Zorica, Almira, Dada, Nela, Bojana, Jasmina i Slavica
8957-1nd` 8951-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

utorak, 30. juni/lipanj 2009.

61

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AMIR (AHMET) A[]ERI]
preselio na ahiret u nedjelju, 28. juna 2009. godine, u 65. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 30. juna 2009. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije Kova~i u Hrasnici, a ukop }e se obaviti u 17.30 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Fahrudin i Samir, k}i Amira, brat Huso, sestre Hajrija, Safija i Jasmina, snahe Naska i Suvada, zet Ramiz, unu~ad Minela, Medina, Adela, Semir i Lejla, snaha Nevzeta, zetovi Ze}o i Adil, sestri}i i sestri~ne, tetka Begija, teti} i teti~ne, {ure Alija i Asim sa porodicama, te porodice A{}eri}, Bahtovi}, Fetibegovi}, Be~kovi}, Omerspahi}, Hubli}, Kamberovi}, Durakovi}, Musli}, Mujezin, Kuloglija, Had`i}, Trle, D`anovi}, Serdarevi}, Koki}, Drndo, D`abija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Ru`evik br. 101.

[EMSA (MUSTAFA) ^URILO, ro|. MRA^KI]
preselila na ahiret u subotu, 27. juna 2009. godine, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Fata, brat Ismet, zet D`emal, snahe Rasema, Hamida i Mulija, sestri~na Nejra, sestri} Ermin, brati}i Mirhat sa porodicom, Samir, Nisvet i Adnan, brati~ne Mirhana i Sanela sa porodicama i Fahira, amid`a Selmo sa porodicom, tetka Fatima sa porodicom, teti}i, daid`i}i i amid`i~ne, te porodice Mra~ki}, ^urilo, [ito, U{to, Hod`i}, Hurem, Jusupovi}, Kurta, [ume`, [ahmanija, Kadri}, ^olakovi}, Imamovi}, Ke~o, Rizvo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Envera [ehovi}a br. 25/V.

D@AFER (MUSA) HASKOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 28. 6. 2009. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. 6. 2009. godine u 17.15 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sin Suvad, k}erka Suada, unuk \ani, zet Elvir, snaha Biba, sestre Sajma i ^eba sa porodicama, snahe Ziza i Urfeta, svastike Rabija, Razija, Rasma, D`emka i Zineta sa porodicama, {ura [aban sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, prijatelj Ramiz, prija D`emila, te porodice: Haskovi}, Jahi}, Murguz, Paleta, Svraka, Klovo, Kokor, Imamovi}, Mahmutovi}, Ma{i}, ^elik, Hod`i}, Mirvi}, \uderija, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 17.15 sati, ul. Olimpijska br. 28/VI. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se pola godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i SEJDA ^ALUK, ro|. NEIMARLIJA
Tvojim odlaskom ostala je velika praznina u na{im `ivotima, ali ljubav prema tebi i sje}anja na Tvoj dragi lik i plemenitu du{u `ivjet }e dok `ivimo mi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: mu` had`i Fadil, sinovi Suvad, Fuad i Ferid, k}erka Vasvija, snahe Mejra, Sabina i Selma, zet Sejo, unuke Nerma, Ema, Merima i Emina, unuci Kenan, Kemal, Admir, Enes i Emir, te porodice ^aluk, Neimarlija, Ko{trebi}, Zahirovi}, Demir i Kozlo 8962-1nd`

ZAKIR - BRKO ([A]IR) ARSLANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 28. juna 2009. godine, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. juna 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Fikreta, sin Rusmir, k}erka Adisa, sestra Zakira, brati} Mustafa, brati~na Sabira, sestri}i Kastriot i Dugad`in, sestri~na Jadranka, snaha Ha{a, svastike Sabina i Sabaheta, {ura Fiko, bad`e Mustafa i Edhem, te porodice Arslanovi}, Milo{evi}, Dasulja, Buljuba{i}, Gegi}, Deli}, D`ananovi}, Hrelji}, Mufti}, Jakupovi}, Karad`a, Lisak, Ajanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Paje br. 91. 111

AMIR (HALID) HAJRULAHOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. 6. 2009. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 17.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: k}erke Anisa, Amira i Tea, brat Sakib, snaha Divna, brati~ne Alma i Amela, tetke Halida i Vasva, te porodice Hajrulahovi}, Bajri}, Lipa, Avdi}, Smakovi}, Oru~evi}, Turuskovi}, Koja{evi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 17.30 sati, ul. Prvomajska br. 31/IV. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred op}ine Novi Grad sa polaskom u 16.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

DRAGOM PRIJATELJU
Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, svekrve, punice, nane i pranane i 30 godina od smrti na{eg dragog oca, svekra, punca, dede i pradede

ZAKIR - BRKO ARSLANOVI]
Prijatelju, gotov sam ve} i stupam Bezbroj je ~a{a u stroju za tebe Popi}u ~a{u jednu da du{u otvorim svoju. Sad zbogom, ~ekaj me prijatelju moj... S po{tovanjem, Tvoji: Tahir, Sabina, Azra i Adna
6712-1tt

RA[IDA BE[LIJA, ro|. HALILOVI]

ASIM (MUJE) BE[LIJA

Molimo dragog Allaha da im podari D`enet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: sinovi Alem, Mujo, k}er Zirafeta, snahe Amra, Dina, Bedra, zetovi Mirzo i Hikmet, unu~ad Anela, Enis, Sanela, Denis, Asim, Miralem, Esad i praunuka Hana 6717-1tt Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, 30. 6. 2009. godine u 11 h, ul. Hasana Brki}a 11/1.

Dana 30. 6. 2009. godine navr{ava se 16 tu`nih godina otkako su nam istrgnuti iz zagrljaja voljeni roditelji

Dana 29. 6. 2009. godine navr{ava se 12 godina od smrti

AMIR (AHMET) A[]ERI]
Hvala ti na svemu. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: sestra Safija, zet Ze}o, sestri~na Selma i sestri} 6703-1tt Selvedin s porodicom

IZETA EMINOVI]A
iz Mrkonji}-Grada

RAMIZA (LEDENKO) DOBROJEVI]
30. 6. 1995 - 30. 6. 2009.
Sanjamo vas. Va{e k}erke sa porodicama

IVO (IVA) DOBROJEVI]
30. 6. 1995 - 30. 6. 2009.
6716-1tt

S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na tvoj lik. Supruga sa djecom
6718-1tt

Dana 1. 7. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od prerane smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

HAMED (ASIM) BUJAK ZADU NJEGOVI], ro|. [AHOVI]
Nek ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja supruga Refija, sinovi Adis i Anis Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 1. 7. 2009. u d`amiji u Boljakovom Potoku u 14.00 sati.
8961-1nd`

28. 6. 2006 - 28. 6. 2009.
Porodica
Izvinjavamo se porodici zbog nenamjerne gre{ke do koje je do{lo u procesu proizvodnje

111

Dana 30. juna 2009. godine navr{ava se 14 godina od prerane smrti dragog nam supruga, oca, djeda, punca i svekra

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

[IBENIK (LUKE) VINKA
Brojne godine koje su iza nas jo{ uvijek ~uvaju ljubav, po{tovanje i dobrotu kojom nas je obdario. @ele}i se ponovo podsjetiti svega lijepog {to smo zajedno pro`ivjeli, toga dana u 18 sati okupi}emo se na mjestu njegovog vje~nog prebivali{ta. Supruga Ana sa djecom, unucima, zetom i snahama 6695-1tt

AMIRU (AHMET) A[]ERI]U
Bio si ono {to drugi ne mogu biti. Dobri ljudi kratko `ive, ali se vje~no pamte. Biti po{ten, skroman i dostojanstven mo`e biti samo poseban ~ovjek, a takav si bio ti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Sin Samir, snaha Suvada sa djecom Samirom i Adelom
8939-1nd`

AMIRU
Oti{ao si brzo, iznenada, ostali su neizlje~ivi bol i tuga. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. K}erka Amira, zet Ramiz sa djecom Minea, Medina i Lela
8939-1nd`

62

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, djed, brat, stric, ujak, zet, tetak i djever

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

TAJIBA TRUTOVI], ro|. HUSKANOVI]
nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret dana 28. 6. 2009. u 20.40 sati, u 73. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u utorak, 30. 6. 2009. godine, (7. Red`eba 1430. h.g.) u 16.30 sati, a ukop na mezarju Bori}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Mehmed, k}erka Belkisa, sin Namik, sestra Memnuna, bra}a Muhamed i Ahmed, zetovi Mustafa, Halid, snahe Safida, Bahrija i Alma, unu~ad Alma, Adnan, Hena i Dani, zaova Zuhra, djever Arif te porodice Trutovi}, Huskanovi}, ^oki}, Hod`i}, Dautovi}, D`ini}, Kamberovi}, Kova~evi}, Spahi}, Kadi}, Kurti}, Bajraktarevi}, Beganovi}, Husejnagi}, Uzunovi}, Goleti}, Fejzi}, Topal~evi}, Zuki}, Saha~i}, Musta~evi}, Avdi}, Luki}, Leti} i druga mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u ku}i `alosti.
905-1tz

BO@O (MIJO) \OGO
nakon duge i te{ke bolesti preminuo u 65. godini. Sahrana }e se obaviti dana 30. 6. 2009. godine na mjesnom groblju Desava - S. Stupe, kod Srednjeg u 15.00 sati. Prijevoz je organizovan ispred GRAS-a u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Mara, sin @eljko, k}erka Sanja, unuci Robert i Kristijan, sestra Marica i brat Niko sa porodicama, {ura Dragan sa porodicom, svastike Ana, Ru`a, Nevenka i Nada sa porodicama, snahe Marica, Ru`a i Marica sa porodicama, prijatelji Srdo, Miki i prija Branka, te porodice \ogo, Bari}, Solomunovi}, Plemenik, Mrnjavac, ^ur}i}, Gabela, Trkulja, Pavlovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 8935-1nd`

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BELKISA (MUJA) DU^I], ro|. D@ANANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 28. 6. 2009. godine u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 30. 6. 2009. godine poslije ikindije namaza (u 17.00 sati) ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se u haremu Sinanbegove d`amije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 17.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erke Advija, Sija, Azra, Munevera, zetovi Abdulah, Zaim, Numo, Asim, unu~ad D`enita, Sedita, Venera, Karmen, Delvin, Minela, Muamer, Nejla, Samir, praunu~ad Amar, Adna, Ajla, Anes, Faruk, Anela, Deneta, Darija, bra}a Nazif, Emin, Ibro i [erif, sestre Fadila, Tid`a i Timka, zaova Hana, svakovi i snahe, te porodice Du~i}, D`ananovi}, Pr{e{, Muminovi}, Gar~evi}, Radovovi}, Krnd`ija, Dervi{evi}, @ivalj, Borovac, Musli}, @una, Jakupovi}, Arslanagi}, Tr452-1go go, Kuduz, Kadri}, Kanli}, Lihi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TROJANOVI] KA[URI MILENA
preminula 28. 6. 2009. godine u 73. godini. Sahrana je obavljena 29. 6. 2009. godine na gradskom groblju Bare po `elji pokojnice u u`em krugu porodice. O@ALO[]ENI: rodica Vesna, zet Sulejman, Faris sa porodicom i Sla|ana
111

MEHMED (OSMAN) D@ONLI]
preselio na ahiret u subotu, 27. juna 2009. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 30. juna 2009. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sestra Fatima, snaha Remza, brati} Jusuf sa porodicom, sestri}i Fuad i Senadin sa porodicama, sestri~ne Fahira, Mihrid`ana i Amela sa porodicama, te porodice D`onli}, Had`ovi}, Numi}, ]osi}, Spre~o, Kari} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Donje ]ebed`ije br. 16.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dr. MUHAMED ([EVKE) TURALI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. 6. 2009. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 7. 2009. godine u 17.15 sati (poslije ikindije-namaza) ispred Gornje d`amije u Doboju a ukop }e se obaviti na mezarju Humka - Doboj. O@ALO[]ENI: supruga Amila, sin Sa{a sa porodicom, porodice Turali}, ^olakovi}, Kari}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

111

POKOPNO DRU[TVO

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a plemenita i draga

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

NAD@IJA (D@EMALUDDIN) SELIMOVI], ro|. ^AU[EVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 28. 6. 2009. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 30. 6. 2009. godine poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop na groblju Bare u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: suprug Rasim, sin Nihad, sestra A{ida, unu~ad Adil i Nadia, snaha Amela, te porodice: Selimovi}, ^au{evi}, Pand`a, Kurtovi}, Mulali}, Me{inovi}, Softi}, [ehovi}, Oru~, prijateljice Savka i Nisveta, prijatelj Asmir, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Za Beglukom br. 23. DA JOJ DRAGI ALLAH DA LIJEPI D@ENNET.

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

111

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 011830 07 Mal Zenica, 29. 04. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Samra Spahi} - Drino, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca D.D. „BH Telecom“ Sarajevo, direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`enog Isakovi} Dervi{a iz Zenice, ul. Dr. ]ire Truhelke br. 2 A, radi isplate duga, v.s. 408,70 KM, dana 29. 04. 2009. godine donio je:

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

PRESUDU
zbog propu{tanja

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati iznos od 408,70 KM sa zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kako slijedi: - na iznos od 87,00 KM po~ev od 08. 06. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 108,65 KM po~ev od 08. 07. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 167,05 KM po~ev od 08. 08. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 7,45 KM po~ev od 08. 09. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 7,45 KM po~ev od 08. 10. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 7,45 KM po~ev od 08. 11. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 7,45 KM po~ev od 08. 12. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 8,10 KM po~ev od 08. 01. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 8,10 KM po~ev od 08. 02. 2007. godine pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 141,50 KM, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Stru~ni saradnik: Samra Spahi} - Drino

oglasi

Dnevni avaz utorak, 30. juni/lipanj 2009. 63

Na kioscima i prodajnim mjestima uz
PO CIJENI OD SAMO

Dnevni avaz

U PRODAJI SU ORIGINALNE PC - IGRICE ZA VA[E NAJMLA\E

5,90 KM
NE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 016794 05 Ps Sarajevo, 18. 06. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sedina Durakovi} u pravnoj stvari tu`itelja HIGIJENA DD SARAJEVO ul. Josipa [tadlera br. 14 zastupana po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enog „INTEGRA“ Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br. 16, radi isplata potra`ivanja v.s. 3.421,60 objavljuje: Bosna i Hercegovina Federacija BiH Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj, 39 0 P 001425 04 P Dana, 4. 6. 2009. godine

] OGU M

E

TI PIRA KO

Op}inski sud u Te{nju, sudija Bekri} Hidajeta u pravnoj stvari tu`itelja „Camel osiguranje“ DD Te{anj u likvidaciji, odnosno njegov pravni sljednik Muj~i} Adem sin Mustafe iz Br~kog kojeg zastupa punomo}nik Leki} Drinka, advokat iz Te{nja, protiv tu`enog Omerba{i} Ekrema sina Smajla iz Miljanovaca op}ina Te{anj, radi regresnog duga (vs. 20.290,00 KM), van ro~i{ta dana 4. 6. 2009. godine, donio je a na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a objavljuje

OGLAS
U pravnoj stvari tu`itelja HIGIJENA DD SARAJEVO ul. Josipa [tadlera br. 14 zastupana po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enog „INTEGRA“ Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br. 16, radi isplate potra`ivanja v.s. 3.421,60 van ro~i{ta dana 18. 06. 2009. godine, donio je: PRESUDU - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju na ime duga isplatiti nov~ani iznos od 3.241,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom u iznosu od 12% na godi{njem nivou po~ev od 28. 05. 2003. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 475,25 KM, sve u roku od 30 dana. Sudija Sedina Durakovi}

PRESUDU
Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju iznos od 20.290,00 KM na ime regresnog duga sa zateznim kamatama i to na iznos od 800,00 KM po~ev od 27. 5. 2000. godine, kao dana padanja tu`enog u docnju i na iznos od 19.490,00 KM po~ev od 29. 5. 2001. godine kao dana padanja tu`enog u docnju pa do kona~ne isplate kao i tro{kove postupka u iznosu od 569,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. NAPOMENA: Dostava presude tu`enom se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu (~lan 348. stav 4. ZPP-a). Sudija Bekri} Hidajeta PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana u skladu sa odredbama ~lana 329. ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU Odjeljenje suda u Drvaru Broj: 068-1-Mal-08-000 086 Drvar, 26. 5. 2009. god. Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje u Drvaru i to sudac tog suda Dragana ^ampara, postupaju}i po tu`bi JP HT d.o.o. MOSTAR - TKC LIVNO, protiv tu`enika Ivankovi} Marka iz Drvara, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate v.p.s. 455,26 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 Mal 016019 03 Mal Mostar, 22. 04. 2008. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milio{a bb Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Robert [unji} Dr. A. Star~evi}a br. 52 Mostar, radi isplate, vrijednost spora 900,86 KM van ro~i{ta, dana 13. 02. 2008., donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni Robert [unji} isplatiti tu`itelju iznos od 900,86 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 156,42 KM po~ev od 17. 03. 2002. god. pa do kona~ne isplate na iznos 544,78 KM po~ev od 17. 04. 2002. god. pa do kona~ne isplate na iznos od 199,66 KM po~ev od 17. 05. 2002. god. pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 100,50 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

OBJAVLJUJE
Tu`enom Ivankovi} Marku iz Drvara, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu 10. 12. 2008. god. kojom tu`itelj potra`uje iznos od 455,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a FBiH i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a FBiH u roku od 15 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a FBiH). Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH i na oglasnoj plo~i suda. SUDAC, Dragan ^ampara, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 005879 08 Mals Zenica, 28. 05. 2009. godine Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja ALBA ZENICA DOO, ul. Sarajevska bb, protiv tu`enog STR POLO, iz Zenice, ul. Obalni bulevar bb, vl. Haramandi} Kenan iz Zenice, ul. Bulevar Kralja Tvrtka br. 5, radi duga, v.s. 1.257,04 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a;

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj: Mals-988/05 Zenica, 01. 06. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Enida Had`iomerovi} u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Savi} Vesna, vl. STR KNJI@ARA „IBI“ Zenica, radi naplate duga, v.s. 2.447,10 KM, donio je dana 04. 08. 2008. godine ovu

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom STR POLO, iz Zenice, ul. Obalni bulevar bb, vl. Haramandi} Kenan iz Zenice, ul. Bulevar Kraja Tvrtka br. 5, U pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca ALBA ZENICA DOO, ul. Sarajevska bb, dostavljamo Vam primjerak tu`be s prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom se Tu`eni STR POLO, iz Zenice, ul. Obalni bulevar bb, vl. Haramandi} Kenan iz Zenice, ul. Bulevar Kralja Tvrtka br. 5, obavezuje da plati tu`itelju ALBA ZENICA DOO, ul. Sarajevska bb, na ime glavnog duga nov~ani iznos od 1.257,04 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija Enida Had`iomerovi} s.r.

PRESUDU zbog propu{tanja
obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 2.447,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza kako slijedi: - na iznos od 121,70 KM po~ev od 16. 11. 2000. godine, - na iznos od 34,20 KM po~ev od 16. 12. 2000. godine, - na iznos od 322,80 KM po~ev od 16. 01. 2001. godine, - na iznos od 777,90 KM po~ev od 16. 02. 2001. godine, - na iznos od 1.154,50 KM po~ev od 16. 03. 2001. godine, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine, - na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 05. 2001. godine, Kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 180,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija Had`iomerovi} Enida Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a.

64

Utorak, 30. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
- Pla}anje naknade za kupljeno zemlji{te izvr{iti u ugovorenom roku, - Pravno i fizi~ko lice koje `eli da se prijavi na Javni poziv za prodaju nekretnina mora uz prijavu na Javni poziv dostaviti dokaz o raspolaganju finansijskim sredstvima potrebnim za investiciju ili bankarski dokument kojim se dokazuje mogu}nost obezbje|enja sredstava, - Zakonom o koncesijama data je mogu}nost prenosa ugovora o koncesiji na drugog koncesionara (pravo obavljanja privredne djelatnosti kori{tenjem prirodnog bogatstva), ali uz prethodnu saglasnost Komisije za koncesije, - Novi kupac - koncesionar zahtjev za prenos koncesionog ugovora podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, koji u postupku po zahtjevu tra`i saglasnost ove Komisije, - Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponu|a~ koji ponudi najvi{u cijenu u odnosu na utvr|enu najni`u cijenu ispod koje se nekretnine ne mogu prodati, - Prodaja se vr{i po principu vi|eno-kupljeno. IV Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja na `iro-ra~un Op}ine Sanski Most broj: 1990440001962796 otvoren kod ABS banke polo`e kauciju u iznosu od 10% po~etne cijene utvr|ene u ta~ki II ovog Poziva. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj je nazna~ena {ifra podnosioca ponude. Uz ponudu u koverti se nalazi druga koverta sa podacima o identitetu podnosioca i dokaz o uplati kaucije. Ponude se dostavljaju po{tom na adresu: Op}ina Sanski Most, 79260 Sanski Most, ul. Banjalu~ka broj: 3, ili neposredno na prijemnom {alteru Op}ine. Rok za podno{enje ponude je 14. 07. 2009. godine, do 15.00 sati. V Ako dva ili vi{e ponu|a~a ponude istu kupoprodajnu cijenu, prednost pri kupovini ima ponu|a~ koji u postupku pogodbe ponudi ve}u kupoprodajnu cijenu. VI Otvaranje ponuda i rangiranje istih u skladu sa ta~kom V obavit }e se 15. 07. 2009. godine, u 13.00 sati. VII Za podnosioce ponuda organizovat }e se obilazak nekretnina, koje su predmet prodaje dana 13. 07. 2009. godine, u 09.00 sati. VIII Prodaja se vr{i po na~elu „vi|eno-kupljeno“ i naknadne reklamacije ne}e se prihvatiti. IX Sve tro{kove vezane za kupoprodaju snosi kupac. OP]INSKI NA^ELNIK Doc. dr. Sanjin Halimovi}

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 06-31-1-765/09 Datum: 29. 06. 2009. godine Na osnovu ~lana 16 Zakona o prometu nekretnina („Sl. list R BiH“ broj: 38/78, 28/79, 2/92 i 13/94), ~lana 24 Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dr`avnoj svojini („Sl. list SR BiH“ 28/79) i Odluke Op}inskog vije}a o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i na~inu prodaje nekretnina i po~etnoj prodajnoj cijeni broj: 07-02-1684/09 od 19. 06. 2009. godine (Sl. glasnik Op}ine Sanski Most“ broj: 10/09) i ~lana 38 Statuta op}ine Sanski Most („Sl. glasnik Op}ine Sanski Most“ broj: 4/08, 5/08, 5/09), Op}inski na~elnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju „Banja Ilid`a“ Op}ina Sanski Most, neposrednom pogodbom I Predmet prodaje je „Banja Ilid`a“, Op}ina Sanski Most i to: - parcela broj: 30/1 zv. „Banja Ilid`a“ poslovna zgrada u privredi u povr{ini od 161 m2, ~esma u povr{ini od 37 m2, pomo}na zgrada u privredi u povr{ini od 80 m2, pomo}na zgrada u privredi u povr{ini od 22 m2, poslovna zgrada u privredi u povr{ini od 108 m2, i zemlji{te uz poslovnu zgradu u povr{ini od 5492 m2; - parcela broj: 30/2 zv „Banja Ilid`a“ otvoreni bazen u povr{ini od 622 m2, - parcela broj: 30/3 zv „Banja Ilid`a“ poslovna zgrada u privredi u povr{ini od 213 m2, - parcela broj: 31 zv „Banja Ilid`a“ {uma 4 klase u povr{ini od 631 m2, i {uma 6 klase u povr{ini od 1048 m2 upisane u ZKU 522 KO Podovi, s pravom raspolaganja u korist: Op}ine Sanski Most, sa dijelom 1/1. II Po~etna prodajna cijena nekretnina iz ta~ke I iznosi 1.641.895,00 KM. Nekretnine koje su predmet prodaje ne mogu se prodati ni`e od 80% od utvr|ene po~etne prodajne cijene odnosno ni`e od 1.313.516,00 KM. III Uslovi za prodaju nekretnina: - Izgradnja objekata isklju~ivo zdravstveno-turisti~ko-ugostiteljskog i sportsko-rekreativnog sadr`aja, - Kupac se obavezuje da prihvati jedanaest zaposlenih radnika firme d.o.o. „ERVING SM“ Sanski Most,

U skladu sa ~lanom 5. i 9. Zakona o prometu nepokretnosti („Slu`beni list SR BiH“, broj:38/78,4/89,29/90,22/91,21/92,3/93,18/94),~lana 2. i 6.Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dru{tvenoj svojini („Slu`beni list SRBiH“,broj:28/79),Odluke Op{tinskog vije}a Glamo~ o prodaji nekretnina broj:01-48/03 od 23.05.2003.godine, Odluke Op{tinskog vije}a br. 01-02-34/06 od 31.03.2006.a u skladu sa Odlukama Op{tinskog vije}a Glamo~ broj:OV-O1-02-132/09 od 31.03.2009. i OV-01-02133/09 od 31.03.2009.godine, na~elnik op{tine Glamo~ raspisuje:

UNIVERZITET U ZENICI MA[INSKI FAKULTET U ZENICI Na osnovu odluke Nastavno-nau~nog vije}a Ma{inskog fakulteta u Zenici br. 03-200-0010426/09 od 25. 06. 2009. god., Ma{inski fakultet Univerziteta u Zenici, daje slijede}u

KONKURS
usmenim javnim nadmetanjem I Putem neposredne pogodbe, prodat }e se slijede}e nepokretnosti koje nisu prodane na usmenim javnim nadmetanjima od 20. 05. 2009.god. i 16. 06. 2009. godine 1.Privredna zgrada povr{ine 396 m2 i dvori{te povr{ine 903 m2 (skladi{te preko puta komunalnog) upisani u P .L.151 k.~.1156 K.O. Glamo~,ukupna povr{ina nekretnine 1299 m2,po po~etnoj cijeni od 59.57l,98 KM (slovima: pedesetdevet hiljada petstosedamdesetjedna KM i 98PF), 2.Ku}a i zgrada povr{ine 145 m2 i dvori{te povr{ine 100 m2 (komitet) upisani u P .L.15 I k.~.734/1 K.O. Glamo~, ukupna povr{ina nekretnine 245 m2, po po~etnoj cijeni od 107.115,72 KM (slovima: stosedam hiljada stotinupetnaest KM i 72PF) 2 3.Ku}a i zgrada povr{ine 196 m (stara op{tina) upisana u P 151 k.~.l 193/2 K.O. Glamo~, po po~etnoj cijeni od 79.989,95 KM .L. (slovima: sedamdesetdevet hiljada devetstoosamdesetdevet KM i 95PF). II Putem neposredne pogodbe prodat }e se monta`ne hale sa opremom koje se nalaze na Suhupolju, koje nisu prodane usmenim javnim nadmetanjima od 20.05.2009. i 16.06.2009.godine po slijede}im po~etnim cijenama: 1. Hala hroj 1 po cijeni od 44.269.70KM ( ~etrdeset~etiri hiljade dvijestotine{ezdesetdevet KM 170PF ) 2. Hala broj 2 po cijeni od 45.970.70KM (~etrdesetpethiljadadevetstotinasedamdeset KM i 70PF) ~. Hala broj 3 po cijeni od 42.033.20KM (~etrdesetdvijehiljadetridesctri KM i 20PF) 4. Hala broj 4 po cijeni od 44.156.30KM (~etrdeset~etirihil,jadestotinupedeset{est KM i 30PF) 5. Hala broj 5 po cijeni od 44.156.30KM (~etrdeset~etirihiljadestotinupedeset{estKM i 30PF) 6. Hala broj 6 po cijeni od 85.028,63KM (osamdesetpethiljadadvadesetosamKM i 63PF) III Putem neposredne pogodbe, po{to nisu prodani na usmenim, javnim nadmetanjima od 20. 05. 2009 i 16. 06. 2009. godine prodat }e se: l . Rezervoar za naftu -proizvoda~ TPK, godina proizvodnje 2001., po po~etnoj cijeni od 13.138,00KM (slovima: trinaesthiljadastotinutridesetosamKM) 2. Crpka za naftu -proizvo|a~ SCHEIDT &BACHMANN,godina proizodnje 2001,. po po~etnoj cijeni od 29.900,00 KM (slovima: dvadesetdevethiljadadevetstotina KM). Po~etne prodajne cijene su odre|ene na bazi elaborata o procjeni vrijednosti stalnih sudskih vje{taka odgovaraju}e struke. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se dana 17.07.2009.godine sa po~etkom u 12.00 ~asova u zgradi Op{tine Glarno~. Nikole Bojinovi}a bb (sala Op{tinskog vije}a). Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u vrijednosti 10% od po~etne prodajne cijene predmeta kupnje za koji se nadme}u i 100,00 KM nepovratnih sredstava za tro{kove javnog nadmetanja. Pravna i fizi~ka lica kola nisu izmirila svoje obaveze prema op{tini Glamo~ nemaju pravo u~c{}a na javnom nadmetanju. Uplata depozita i nepovratnih sredstva se vr{i prije provo|enja javnog nadmetanja, na `iro ra~un op{tine Glamo~ broj 1549995000159351 koji se vodi kod INTESA SANPAOLO BANKA Glamo~ ili na blagajni op{tine, zaklju~no do 10.00 ~asova dana 17.07.2009.godine. Ponuda~i na neposrednoj pogodbi moraju ponuditi najmanje 50% po~etne cijene predmeta prodaje za koji se natje~u, u protivnom njihova ponuda ne}e biti prihva}ena. Sa u~esnikom javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija zaklju~it }e se pismeni kupoprodajni ugovor. Kupac je du`an najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaklju~ivanja kupoprodajnog ugovora izvr{iti uplatu u gotovini na naprijed navedeni `iro ra~un. Ako u~esnik javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija odustane od zaklju~ivanja pismenog kupoprodajnog ugovora ili u zadanom roku po potpisivanju kupoprodajnog govora ne uplati kupoprodajnu cijcnu gubi pravo na povrat polo`enog depozita. Ponu|a~i ~ije ponude nisu prihva}ene imaju pravo na povrat depoz.ita. Prodaja se vr{i po principu .,vi|eno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije i prigovori ne}e uva`iti. Tro{kovi demonta`e i odvoza kupljenih hala padaju na teret kupca a isti su demonta`u i odvoz sa m.jcsta kupnjc du`ni izvr{iti u roku od najdu`e 30 dana od dana potpisivanja kupoproadjnog ugovora. Kupac }e preuzeti predmet kupnje odmah po uplati postignute kupoprodajne cijene, o ~emu }e se sa~initi zapisnik. Predmet kupnje mo`e se pogledati svakim radnim danom od 11-14 ~asova. Sve obaveze oko prenosa prava vlasni{tva (porezi, takse) uklju~uju}i i naknade za usluge notara du`an je izmiriti kupac. Za sve informacije obratite se Komisiji za prodaju nekretnina na tel. 034/272-209. Broj: 01-23-275/09 Glamo~, 22. 06. 2009. godine Op{tinski na~elnik _______________ Radovan Markovi}

OBAVIJEST
Kandidat Omer Zuki}, dipl. in`. ma{. javno }e braniti magistarski rad pod nazivom: „Razvoj indikatora kvaliteta u malim i srednjim preduze}ima, posmatranim kao sistem kvaliteta“, dana 17. 07. 2009. godine (petak) sa po~etkom u 12,00 sati u ~itaonici Ma{inskog fakulteta u Zenici, Fakultetska br. 1 Zenica. Primjerak magistarskog rada se nalazi u dekanatu Fakulteta i mo`e se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Pristup odbrani magistarskog rada je slobodan. SLU@BA SEKRETARIJATA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 006889 04 Mal Travnik, 2. 6. 2009. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Croatia Osiguranje Dd Ljubu{ki zastupan po -, protiv tu`enog Dario Ramljak, radi isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina „A-ROTO PRESS“ DOO Sarajevo. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskm roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem po{te dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Dario Ramljak, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom posutpku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadra`vati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupi-

ti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se uvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). STRU^NI SARADNIK Jasmina Tahirovi}, s. r. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).

sport

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

65

REPREZENTATIVCI Emir Spahi} o razgovorima sa Francuzima

Monpelje ponudio fantasti~ne uvjete
Sve }e se znati za dva-tri dana, ka`e na{ reprezentativac
Francuski dnevnik „L ’Equipe“ objavio je prije nekoliko dana da Emir Spahi} prelazi u Monpelje. Da u tome ima istine, potvrdio je odlazak na{eg reprezentativca u Francusku. Nakon dva dana u Monpeljeu, Spahi} se vratio u Sarajevo, gdje }e, kako ka`e, ~ekati ishod razgovora koje je vodio u francuskom gradu. - Jo{ ne mogu re}i ni{ta konkretno. Dva dana sam bio gost predsjednika kluba. Razgovarali smo, ali ni{ta nismo zaklju~ili. Morat }u jo{ dva-tri dana pri~ekati na vijesti iz Francuske - ka`e Spahi}. Nagla{ava kako je veoma zadovoljan onim {to mu je ponu|eno u Francuskoj. - Uvjeti su fantasti~ni. Pla}a je super, a dali bi mi i opciju da biram na koliko }u potpisati. Ugovor na jednu godinu odli~no bi mi do{ao, jer nisam normalno trenirao sa prvim timom jo{ od aprila. Ta godina poslu`ila bi mi da se vratim u top-formu - isti~e Spahi}. Kapiten reprezentacije BiH, koji je od raskida saradnje sa moskovskim Lokomotivom bez kluba, ka`e da ima jo{ nekoliko opcija. - Ne bih govorio o ~emu se radi, ali imam tri-~etiri prili~no dobre ponude. Vidjet }emo {ta }e se od svega toga obistiniti - dodao je na{ fudbaler. Monpelje }e sljede}e sezone igrati u francuskom elitnom razredu nakon {to je pro{le sezone zauzeo drugo mjesto na tabeli DruM. T. ge lige.
[tili}: Trenira sa Lehom

Semir [tili} zapo~eo pripreme sa Lehom

Idem u Keln ako se klubovi dogovore
Poljski klub tra`i tri miliona eura od{tete za na{eg reprezentativca
Semir [tili}, prema pisanju njema~kih medija, mogao bi iz poljskog Leha pre}i u redove njema~kog Kelna. Novi trener „Jar~eva“ Zvonimir Soldo veoma je zainteresiran za na{eg mladog fudbalera, kojeg smatra nasljednikom Zvjezdana Misimovi}a. U tom kontekstu njema~ki list „Kicker“ pitao se ju~er da li [tili} vrijedi tri miliona eura, koliko Leh za njega tra`i. Uglavnom, Keln je za sada jedini tim koji je poslao zvani~nu ponudu, a da li }e se [tili} pridru`iti Milivoju Novakovi}u, Lukasu Podolskom i ostalim igra~ima njema~kog kluba, znat }e se najkasnije do kraja sedmice. - Ne znam u kojoj su fazi pregovori. Keln je prije nekoliko dana poslao zvani~nu ponudu, ali zaista nemam pojma o kojoj se cifri radi. I ranije sam govorio da ne bih imao ni{ta protiv odlaska iz Leha. No, sve je do ~elnika kluba, koji ne `ele prihvatiti ponudu manju od tri miliona eura. Ako se dva kluba dogovore, sigurno je da bih oti{ao u Keln - kazao je [tili} za „Dnevni avaz“ u ju~era{njem telefonskom razgovoru nakon {to je sa Lehom zapo~eo pripreme u Vronkiju. Ono {to je za sada sigurno jeste da definitivno ne}e u Rubin iz Kazana, klub koji je, tako|er, bio zagrijan da ga dovede. Naime, ruski prvak je, umjesto [tili}a, anga`irao njegovog saigra~a Rafala Muravskog, koji igra na poziciji zadnjeg veznog, plativ{i A. ^. isto tri miliona eura.

Spahi}: Gost predsjednika Monpeljea

Nakon {to je Volfsburg odbio da proda D`eku

Galijani: ekat }emo jo{ 48 sati
Ako njema~ki prvak ne popusti, Milan }e se okrenuti drugim igra~ima
Potpredsjednik i izvr{ni direktor Milana Adrijano Galijani (Adriano Galliani) rekao je kako }e klub ~ekati jo{ 48 sati i tek nakon toga odustati od kupovine Edina D`eke. Volfsburg i novi trener Armin Veh stavili su veto na D`ekinu prodaju, a na{ reprezentativac je od subote na pripremama njema~kog prvaka. Iako se ~ini da je ovaj slu~aj rije{en, Galijani se ne sla`e s tim: - D`eko je veoma jasno rekao da `eli do}i u Milan. Volfsburg to zna vrlo dobro, a mi smo poslali zvani~no pismo, u kojem smo naveli da smo zainteresirani da ga dovedemo - rekao je Galijani za „Gazzetta dello Sport“ te je dodao: - Edin ima ugovor do 2011. godine i sada je potez na Volfsburgu. Sa~ekat }emo do krajnjeg roka i tek nakon toga se okrenuti drugim igra~ima. Strpljenje na tr`i{tu ima svoju cijenu. Tek }emo u ~etvrtak razmi{ljati o nekome drugom. Znamo da je te{ko imati igra~a koji silno `eli oti}i, ali mi nismo klub koji krade drugima igra~e. Ovaj posao ne zavisi od novca. Volfsburgovo „ne“ do sada se za-

Nova avantura biv{eg kapitena selekcije BiH

Barbarez na Svjetskom prvenstvu u pokeru
Nekada{nji kapiten reprezentacije BiH, a sada privremeni sportski direktor bundesliga{a Hamburga Sergej Barbarez, uskoro }e u~estvovati na Svjetskom prvenstvu u pokeru, pi{e njema~ki list „Bild“. Nakon {to je okon~ao karijeru, Barbarez je u~estvovao u nekoliko egzibicija, a najinteresantniji je bio autofudbal, u kojem je postizao odli~ne rezultate. Na Svjetskom prvenstvu u pokeru pro{le godine svoju {ansu tra`io je i njema~ki fudbaler Tomas Brdari}. Ulaznica za SP koji po~inje 3. , jula u Las Vegasu, ko{ta 10.000 (M. T.) dolara.

Veh ne zamjera D`eki
Trener Volfsburga Armin Veh u izjavi za njema~ke medije kazao je da Edinu D`eki nije uzeo za zlo njegovu namjeru da pre|e u Milan. - Na kraju smo, ipak, postigli dogovor. @elimo i u novoj sezoni nizati uspjehe. Edin nam za njih treba i zato }e i ostati. Rekao sam mu najiskrenije da nam je neophodan za ponavljanje pro{logodi{njih rezultata. Uva`avam njegov stav, razumijem ga. Edin je dobar momak i svi|a mi se njegov karakter - rekao je Veh za „Kicker“ dodav{i da }e tek sada na dnevni red do}i pitanje D`ekinog novog ugovora.
Galijani: Ne krademo drugima igra~e

snivalo na principu - rekao je Galijani. Italijanski mediji najavljuju da su Milanov izbor napada~i Arsenala i Sevilje Emanuel Adebajor (Emmanuel Adebayor) i Luis (A. N.) Fabijano (Fabiano).

Barbarez: U Las Vegasu 3. jula

Nastavljeno su|enje U{anovi}u i Kure{u

Golman Travnika trenira u Poljskoj

Svjedo~io Mirko Hrgovi} Nurkovi} na pragu Visle
Na Sudu BiH ju~er je nastavljeno su|enje generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu U{anovi}u i sekretaru za finansije Miodragu Kure{u, koji su optu`eni za utaju poreza i zloupotrebu polo`aja. Svjedo~io je nekada{nji nogometni reprezentativac Mirko Hrgovi}, koji je govorio o primanju premija za pobjede nad selekcijama Luksemburga i Danske 2003. godine. - To su bile moje prve dvije zvani~ne utakmice za BiH. Pobijedili smo u oba susreta. Dobio sam 10.000 KM nagrade, jer protiv Luksemburga nisam bio u po~etnom sastavu. Premije smo dobili na narednom okupljanju, uo~i susreta sa Rumunijom. Novac smo dobili od gospodina Kure{a i ja sam se potpisao na spisak. Ne znam da je tada neko ostao bez premija, a da se to desilo, morao bih znati - rekao je Hrgovi}. Su|enje se nastavlja 6. jula
A. N.

Reprezentativni golman Adis Nurkovi} priklju~io se prije nekoliko dana pripremama poljskog prvaka Visle iz Krakova. Golman Travnika ve} je branio u prijateljskom me~u protiv slova~kog Ru`omberoka, koji su Poljaci dobili sa 2:1. Nurkovi}a je savladao Jeftini u 83. minuti sa bijele ta~ke. U me|uvremenu,

otputovao je sa ovom ekipom na pripreme u Austriju. Prema pisanju poljskih medija, stru~ni {tab Visle zadovoljan je nastupom Nurkovi}a. Sportski direktor Travnika Midhet Saraj~i} ka`e da je blizu realizacija transfera, ali da stvar nije gotova, te navodi da je u igri jo{ jedan S. P . evropski klub.

Fudbaleri Slavije vratili se sa Tjenti{ta

Od 1. jula u Austriji
Fudbaleri Slavije zavr{ili su prvu fazu priprema, koju su od 20. juna obavljali na Tjenti{tu. Ekipa se tek vratila, a ve} 1. jula otputovat }e u Austriju, u okolinu Be~a. - Na Tjenti{tu je akcent bio na stjecanju kondicije i vje`bama snage i izdr`ljivosti. Radilo se `estoko i naporno. U Austriji }emo uigravati linije tima. Planirali smo ~etiri kontrolne utakmice - ka`e trener Zoran Erbez. Ekipa jo{ nije kompletirala igra~ki kadar, a kako sada stvari stoje, bit }e osjetno slabija nego pro{le sezone, kada je izborila naslov pobjednika Kupa BiH i plasman u Evropsku ligu. Jedino novo (staro) lice je Igor Radovanovi}, koji je, nakon Slavije, igrao za belgijski Sent Truden i sarajevski @eljezni~ar. S druge strane, u odnosu na pro{losezonski kadar, vi{e nema golgetera Darke Spalevi}a, repr-

66
TUZLA Sloboda po~ela ljetne pripreme

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

sport

Prepolovljen igra~ki kadar
Prvi trening odradila samo devetorica fudbalera iz profesionalnog pogona
Sude}i prema ju~era{njem prvom treningu, na kojem je trener Sakib Malko~evi} imao na raspolaganju samo devetoricu fudbalera iz prvog tima pro{le sezone, mo`e se naslutiti da nova Sloboda ne}e izgledati ni pribli`no kao ekipa koja je osvojila tre}e mjesto i igrala u finalu Kupa. Na prozivci uo~i po~etka ljetnih priprema igra~ki kadar Slobode bio je brojan, ali kvalitativno prili~no oskudan. Od prvotimaca, prisustvovali su golman Mujki}, M. Muji}, Hasi}, Krasi}, Reki}, Okanovi}, Sarajli}, Me{i} i Beki}. Ostatak 30-~lane ekipe ~inili su juniori i kadeti te nekoliko fudbalera na probi. Od novajliRadovanovi}: Jedina prinova

ezentativca Vlastimira Jovanovi}a, Dragi{e Lazi}a, Ivana ]irka, Sa{e Zimonji}a, Vlade Markovi}a i Kristijana Valentina G. I. Muskalua.

Vezni igra~ Zvijezde povrije|en na treningu

Sa treninga na Tu{nju: Velike promjene u Slobodi

(Foto: A. Bajri})

Mustafa Kodro mo`da }e morati na operaciju koljena
Vezni igra~ Zvijezde Mustafa Kodro do`ivio je prije nekoliko dana te`u povredu koljena na treningu u Grada~cu. Zbog toga nije nastupio u subotu na revijalnoj utakmici protiv selekcije navija~a. Nakon dodatnih pretraga, Kodro }e do kraja sedmice znati da li je operacija neophodna, ali je malo vjerovatno da }e biti spreman za po~etak prD`. D. venstva.

Cirkus na Tu{nju
Dok su se igra~i Slobode okupljali uo~i po~etka priprema, ~lanovi me|unarodnog cirkuskog ansambla pripremali su se za postavljanje {atora. U ~etvrtak }e, naime, na terenu stadiona Tu{anj biti odr`ana cirkuska predstava. S obzirom na to da je planirana promjena busena, igra~i Slobode svakako ne bi trenirali na glavnom terenu. nije trenirao zbog zdravstvenih problema. S druge strane, od fudbalera koji su iznijeli teret pro{le sezone, izostali su Prodanovi}, Mikelini, Jahi}, Omi}, Tosunovi}, Stankovi} i Zoleti}. Elmir Kuduzovi} i Kasapovi} bili su na Tu{nju, ali nisu trenirali. Uprkos svemu, u Slobodi su optimisti. - U novoj sezoni ponovo idemo u borbu za vrh bez obzira na sve probleme, jer je to jedini cilj koji ova uprava sebi mo`e postaviti - kazao je predsjednik Salih [abovi}, dok je trener Sakib Malko~evi} dodao: - Susre}emo se sa problemima vezanim za igra~ki kadar, jer su mnogim igra~ima istekli ugovori. Ipak, nadam se da }e u toku sedmice biti rije{ena ova E. M. kri`aljka.

Pripreme za postavljanje {atora

Kodro: Dodatne pretrage

Banjalu~ani rije{ili pitanje golmana

Marko Su{ac u Borcu
Pripremama fudbalera banjalu~kog Borca na Zlatiboru priklju~io se i 21-godi{nji golman Marko Su{ac, doju~era{nji ~uvar mre`e mostarskog Zrinjskog i ~lan mlade reprezentacije BiH. - Izuzetno dobro poznajem Marka, jer sam ga trenirao u kadetskoj selekciji BiH. Rije~ je o perspektivnom golmanu. Njegovim dolaskom rije{ili smo pitanje ~uvara mre`e i jo{ nam je ostalo da dovedemo jednog kvalitetnog napada~a - ka`e trener S. K. Borca Velimir Stojni}.

ja, treba izdvojiti Admira ]ehaji}a iz prvoliga{a Omladinca, koji je potpisao jednogodi{nji ugovor, te odbrambene igra~e iz Srbije Predraga Papaza i Zdravka Savi}a, koji su u pro{loj sezoni igrali u ^e{koj, odnosno u Slova~koj, a u Slobodi su na probi. Na~elni dogovor o povratku na Tu{anj postigao je i napada~ Senad Muji} (Lakta{i), ali on

Zrinjski pobjednik turnira u Vitezu

Doma}in najugodnije iznena|enje

Rudar iz Kaknja doveo novog golmana

Bekan nasljednik Had`i}a
Mjesto na golu Rudara, koje je upra`njeno odlaskom Adnana Had`i}a (21) u Zrinjski, popunit }e dosada{nji prvi ~uvar mre`e brezanskog Rudara Almir Bekan (23). Bekan je tri sezone branio za viso~ku Bosnu u vrijeme kada je na kormilu kluba bio sada{nji trener Rudara Nijaz Kapo. - Samo jedan poziv trenera Kape bio je dovoljan da do|em u Kakanj. @eljan sam afirmacije i vjerujem da }u brzo napredovati i biti dostojna zamjena za Adnana Had`i}a - kazao je Bekan, koji }e konkurenciju imati u mladom Kemalu Had`i}u i iskusnom SeliM. Ko. mu Fejzi}u.
Ekipe Viteza i Zrinjskog uo~i finalne utakmice

Sutra prozivka u prvoliga{u iz Gabele

Pobjednik turnira „Dani trgovine“ u Vitezu postao je Zri-

njski nakon {to je boljim izvo|enjem jedanaesteraca savla-

GO[K doveo {estoricu igra~a
Sutra{njoj prozivci GO[K-a odazvat }e se {estorica novih nogometa{a. Izme|u ostalih, pripreme sa novom ekipom po~et }e golman Adi Kadi} i Edvin [aboti} iz SA[K Napretka, Nenad Timkov, nekada{nji stoper Olimpika, koji je prethodnih pola godine igrao u Iranu, zatim Aldin Kuki}, svojevremeno, tako|er, ~lan Olimpika, te Seldin Zatagi} iz ^elika i Anel Hebibovi} iz konji~kog Igmana. Osim njih, mnogo je igra~a koji se nude GO[K-u, a prvu priliku da doka`u svoje znanje imat }e u nedjelju (17.30 sati) u test-utakmici sa Er. B. @eljezni~arom.

Vitez - Zrinjski 1:1, 4:5
Gradski stadion u Vitezu. Gledalaca: 500. Sudija: Anto Su~i} (Travnik) prvo poluvrijeme, Slaven Gari} (Vitez) drugo poluvrijeme. Strijelci: 0:1 - Ani~i} (70), 1:1 - Ilija{vi} (82). VITEZ: Plav~i}, Buhi}, Aman, Drmi}, Boti}, Grebenar, Livaja, Bilje{ko, Mi{kovi}, [afradin, J. Kri{to. Jo{ su igrali: @ivkovi}, Frlji}, Vuica, Vidovi}, [anti}, Ilija{evi}, Ramljak, A. Kri{to. Trener: Veseljko Petrovi}. ZRINJSKI: Budimir, [unji}, Rezdeu{ek, [arac, @ur`inov, P Su{i}, . Ivankovi}, M. Su{i}, Kordi}, Zadro, Ani~i}. Jo{ su igrali: Had`i}, Cvitkovi}, Selimovi}, Glogovac, ^ili}, Zlati}. Trener: Dragan Jovi}.

dao doma}u ekipu, koja je i najprijatnije iznena|enje. U regularnom vremenu bilo je 1:1. Poveo je Zrinjski golom Ani~i}a da bi prvoliga{ Vitez izjedna~io preko Ilija{evi}a. Tre}e mjesto osvojio je ^elik, koji je u ranijem susretu porazio [ibenik sa 2:1. Najboljim igra~em turnira progla{en je Mario Ivankovi} (Zrinjski), a golmanom Aleksandar @ivkovi} (Vitez). Prvi strijelac je Ivan Fu{tar ([ibenik). Od aktivnog su|enja oprostio se Slaven S. PINJO Gari} iz Viteza.

sport

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

67

Me|unarodni fudbal
Eto i Tevez u Sitiju do kraja sedmice?
Prema navodima britanskih medija, Man~ester siti dovest }e do kraja sedmice Samuela Eta (Eto’o) i Karlosa Teveza (Carlos). Kako pi{e „Daily star“, Siti }e za dvojicu napada~a platiti ukupno 60 miliona eura, po 30 miliona za svakog, dok su spremni izdvojiti i astronomske sume za pla}e fudbalera. ^elnici Barcelone ranije su najavili da Eta ne}e pustiti za manje od 47 miliona eura. Istovremeno, britanska Eto: Astronomska pla}a {tampa {pekulira o tome kolika bi bila Etova pla}a u Sitiju. Prvobitna informacija bila je da }e zara|ivati isto koliko i Robinjo, skoro 188.000 eura sedmi~no. Ipak, tabloid „The Sun“ tvrdi da bi Eto primao nevjerovatnih 294.000 eura sedmi~no, dok je „Daily Mirror“ ne{to umjereniji, tvrde}i kako bi pla}a kamerunskog centarfora iznosila skoro 235.000 eura.

Fernandez pre{ao u Sporting
Sporting iz Lisabona poja~ao je redove ~ileanskim reprezentativcem Matijasom Fernandezom (Matias), koji dolazi u Portugal iz {panskog Viljareala za 4,5 miliona eura. Fernandez je do{ao u [paniju 2007. godine kao najbolji igra~ Ju`ne Amerike, ali se u Viljarealu nije najbolje sna{ao. Dolaskom Ernesta Valverdea na klupu Viljareala ~ileanskom veznjaku poru~eno je da se na njega vi{e ne ra~una te da mo`e potra`iti novi klub.

Mateus selektor Kameruna?
Njema~ka televizija DSF objavila je da }e Lotar Mateus (Lothar Matthaus) postati novi selektor kamerunske selekcije. Mateusu, rekorderu prema broju nastupa za njema~ku reprezentaciju, bio bi ovo sedmi trenerski anga`man. Do sada je radio u be~kom Rapidu, Partizanu, Atletiko Paranenseu, Salcburgu i Makabiju iz Netanje, a vodio je i ma|arsku reprezentaciju. Svojevremeno je bio kandidat za selektora BiH.

Brazilci sa pobjedni~kim trofejom: Sprije~ili iznena|enje

(Foto: Reuters)

KUP KONFEDERACIJA Nakon slavlja Brazila u Ju`noj Africi

Kaka sti{ava euforiju
Brazilski as prisje}a se Njema~ke gdje su „Karioke“ podbacile
Malo je nedostajalo da selekcija Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava posrami svjetske fudbalske velikane i okiti se titulom prvaka Kupa konfederacija.

Mateus: Sedmi anga`man u karijeri

Mevlut Erding u napadu PS@-a
Turski napada~ Mevlut Erding na pragu je sporazuma sa Pari Sen @ermenom nakon {to je klub iz francuskog glavnog grada sa njegovim dosada{njim timom So{oom dogovorio visinu obe{te}enja. Mediji procjenjuju da je rije~ o sumi izme|u osam i 10 miliona eura. Za 22-godi{njeg Erdinga, koji je pro{le sezone postigao 11 golova, nekoliko klubova je izrazilo interes.

Priznanja najboljim igra~ima
Najboljim igra~em takmi~enja progla{en je Kaka, dok je prvi strijelac njegov zamljak Luis Fabijano (Fabiano). Kaka, novope~eni igra~ madridskog Reala, dobio je „Zlatnu loptu“, a Fabijano, koji je Kupu konfederacija treba gledati s oprezom isti~u}i primjer iz 2006. godine, kada je njegova selekcija oti{la na Mundijal u Njema~koj kao pobjednik ovog takmi~enja, a onda je potpuno razo~arala. na Kupu konfederacija pet puta zatresao mre`u „Zlatnu kopa~ku“. Za najboljeg golmana izabran je Tim Hauard (Howard) iz selekcije SAD, dok je nagradu za ferplej dobila ekipa Brazila. deracija godinu poslije nije uspjela osvojiti titulu prvaka svijeta. S druge strane, Amerikanci od ovog takmi~enja nisu o~ekivali previ{e, ali je eliminirati evropskog prvaka [paniju u polufinalu i voditi u finalu sa 2:0 i izgubiti ga, moralo biti pora`avaju}e. - Imali smo pravi test, jedan od najve}ih mogu}ih i skoro smo ga apsolvirali. Naravno da smo razo~arani. Ipak, nadam se da smo uspjeli otvoriti o~i ljudima koji misle da ne mo`emo igrati na svjetskoj sceni - rekao je ameri~ki golman Tim Hauard (Howard), koji je tokom cijelog turnira sjajno ~uvao mre`u svoje ekipe. (M. T.)

Topmeler seli u Teheran
Njema~ki stru~njak Klaus Topmeler (Topmoller) novi je trener iranskog prvoliga{a Persepolisa iz Teherana. Svjetske agencije prenose da je biv{i trener Bajera i Hamburga potpisao jednogodi{nji ugovor, vrijedan 800.000 dolara.

Ostati smireni
Amerikanci su bili najprijatnije iznena|enje takmi~enja koje je u nedjelju zavr{eno u Ju`noj Africi, ali je posljednjih 45 minuta turnira ipak pokazalo da jo{ nisu spremni za najve}a dostignu}a. Na poluvrijeme finala protiv Brazila Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave oti{le su sa velikih 2:0, ali su u nastavku primile tri gola i ostale bez trofeja. Brazilskom selektoru Dungi Ju`na Afrika bila je veliki test. Javnost u zemlji jo{ je dosta skepti~na prema trenerskim sposobnostima nekada{njeg kapitena „Karioka“. Pobjeda u Ju`noj Africi donijet }e mu neophodni mir do SP-a idu}e godine. Najbolji brazilski reprezentativac Kaka ka`e da na trijumf na

Karaso na golu Bordoa
Francuski prvak Bordo iz Tuluza doveo je golmana Sedrika Karasa (Cedric Carrasso). Dvadesetsedmogodi{nji Karaso je tre}i golman francuske reprezentacije, ali za „Trikolore“ jo{ nije zabilje`io nijedan nastup.

Skolari: Otjerali su me Drogba, Balak i ^eh
Biv{i menad`er ^elzija Luis Felipe Skolari (Luiz Scolari) okrivio je golmana Petra ^eha (Cech), Mihaela Balaka (Michael Ballack) i Didijea Drogbu (Didier) da su ga ko{tali posla u engleskom prvoliga{u. - Pravi vlasnici kluba danas su igra~i. Oni odlu~uju o svemu. Treneri u ve}ini evropskih klubova nisu dovoljno jaki da se suprotstave njihovim zahtjevima. To mi je bio najve}i problem. DrSkolari: Igra~i odlu~uju o svemu ogba, Balak i ^eh nisu prihvatali moje metode treniranja niti ispunjavali moje zahtjeve. A koga }e klub smijeniti? Zvijezdu koja zara|uje devet miliona eura na godinu ili trenera? Naravno, trenera - rekao je Skolari, koji je napustio ^elzi u februaru.

Dungini komplimenti
- Moramo ostati smireni. Ako na Svjetsko prvenstvo krenemo kao favoriti, nadam se da }e to biti argumentirano. Ovdje smo igrali veoma dobro. Trebamo nastaviti trenirati i prvo se kvalificirati za turnir. Nema mjesta euforiji ka`e Kaka. Zanimljivo je da nijedna ekipa koja je pobijedila na Kupu konfe-

Biv{i sportski direktor Reala Arigo Saki

Perez nije nau~io iz vlastitih gre{aka
Dovo|enje Kake i Kristijana Ronalda (Cristiano) dokaz je da predsjednik Reala Florentino Perez nije nau~io na gre{kama, izjavio je biv{i sportski direktor madridskog kluba Arigo Saki (Arrigo Sacchi). - Perez je i ranije dovodio sjajne igra~e, a da ne razmisli o tome da li se oni uklapaju u fudbalski projekt i da li se sla`u zajedno. On samo razmi{lja o prodaji dresova - rekao je Saki. Italijanski stru~njak radio je uz Pereza tokom njegovog prvog mandata za kormilom Reala, ali je dao otkaz nakon samo godinu, `ale}i se na to da nema slobode u (M. T.) radu.
Saki: Perez samo misli o prodaji dresova

Remi Meksika i Gvatemale
U prijateljskoj utakmici u San Dijegu reprezentacije Meksika i Gvatemale igrale su nerije{eno 0:0. Gvatemala je u posljednjih osam minuta igrala sa fudbalerom manje, jer je isklju~en Miguel Fernandez.

Tre}a titula Once Kaldasu
Once Kaldas osvojio je titulu prvaka kolumbijske Aperture nakon {to je u revan{-utakmici finala pred skoro 60.000 gledalaca u Barankilu kao gost savladao Atletiko sa 3:1. U prvoj utakmici, u Manizalesu, bilo je 2:1 za Kaldas, kojem je ovo tre}a titula u historiji. (M. T.)

68
VIMBLDON Igrani me~evi ~etvrtog kola

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

sport

Federer i \okovi} ekspresno me|u osam
[vicarac, kao i u nedavnom finalu Rolan Garosa, savladao [ve|anina Soderlinga
Fazlija: Uspjeh u trostavu

Nastupi bh. sportista u Peskari

Hrva~ Kemal Taji} osvojio bronzu
Strijelac Ned`ad Fazlija pro{ao u finale
U hrvanju smo dobili prvu medalju na Mediteranskim igrama u Peskari. U disciplini slobodnim stilom Kemal Taji} (kategorija do 96) je osvojio bronzano odli~je. Izgubio je u prvom kolu od Egip}anina Saleha Emare. Kako je Egip}anin oti{ao do finala na{ hrva~ je do{ao u priliku da se bori za bronzanu medalju u repesa`u, gdje je pobijedio Srbijanca Bojana Mijatova i stigao do odli~ja. Kemalov brat Haris u kategoriji do 84 kilograma pora`en je od Havijera Ramosa Blaska (Javier Blasco) iz [panije. Najbolji bh. strijelac Ned`ad Fazlija pro{ao je u finalno takmi~enje u ga|anju malokalibarskom pu{kom sa 50 metara, disciplina trostav. Ostali na{i predstavnici na Mediteranskim igrama u Peskari ju~er nisu imali ni izbliza toliko uspjeha. Nakon pobjede nad Albanijom, odbojka{ice su u drugom kolu izgubile od Gr~ke sa 1:3 (23:25, 16:25, 26:24, 14:25). Dragana Bartula i Brankica Mihajlovi} bile su najbolje u na{im redovima. Danas od 17.30 sati bh. tim borit }e se sa favoriziranom Turskom za drugo mjesto u grupi. Dva poraza do`ivjeli smo na teniskim terenima. Ismar Gor~i} je u osmini finala singla izgubio od drugog nosioca iz [panije Bautiste sa 0:2 (6:7, 5:7), dok su Sini{u Markovi}a i Aldina [etki}a u ~etvrtfinalu dubla izbacili Grci Gemukidis i Jakupovi} sa 1:2 (4:6, 7:6, 5:7). Stonoteniseri Sr|an Mili~evi} i Admir Duranspahi} izgubili su na startu drugog kruga takmi~enja po grupama u singlu. Mili~evi}a je dobio Grk Panajotis Kionis sa 4:0, a Duranspahi}a Tur~in Bora Vang sa 4:1. Bo}ar Markica Dodig nije se kvalificirao u drugi krug takmi~enja u preciznom izbijanju. Pliva~ Ensar Hajder nastupao je u dvije kvalifikacijske utrke. Na 100 metara slobodno zauzeo je 14. mjesto me|u 22 pliva~a s vremenom od 52,57 (zaostatak za najboljim 3,52), a na 400 metara mje{ovito 12. mjesto me|u 14 u~esnika (4:41,24; +22,92). Selma Ati} bila je pretposljednja, 14. na 200 metara prsno (2:45,02; +16,87). Diza~ica tegova Ljubica Nevjesti} zauzela je posljednje, sedmo mjesto u kategoriji do 63 kiIs. ]. lograma.

Federer: U tri seta do ~etvrtfinala

Pobjedonosni put na ovogodi{njem turniru peterostruki {ampion Vimbldona, [vicarac Ro`er Federer nastavio je sa 6:4, 7:6, 7:6 u osmini finala protiv {vedskog tenisera Robina Soderlinga, kojeg je nedavno porazio i u finalu Rolan Garosa.

Ivanovi} predala
Jednako ekspeditivan na vimbldonskom travnjaku bio je i Novak \okovi} protiv Izraelca Dudija Sele (6:2, 6:4, 6:1). \okovi} (22 godine), najmla|i preostali u~esnik mu{kog dijela turnira, igrat }e u ~etvrtfinalu sa najstarijim, Nijemcem

T omijem Hasom (T ommy Haas, 31). Kod `ena, aktuelna {ampionka, Amerikanka Venus Vilijams (Williams) dobila je prvi set protiv Ane Ivanovi} sa 6:1. Nakon prvog gema u drugom, srbijanska teniserka zatra`ila je pauzu zbog povrede lijeve noge, a potom je i predala me~. Vilijams u ~etvrtfinalu ide na Poljakinju Agnje{ku Radvansku (Agnieszka Radwanska). Me|u osam je i Njemica Sabin Lisicki (Sabine), koja je neo~ekivanu seriju pobjeda nastavila protiv devete nositeljice, Dankinje Karolin Voznjacki (Caroline Wozniacki) sa 6:4, 6:4.

Lisicki (41. na svijetu) prethodno je u tre}oj rundi eliminirala pobjednicu Rolan Garosa Svetlanu Kuznjecovu. Rezultati 4. kola (osmina finala): MU[KARCI: Novak \okovi} (Srbija, 4) - Dudi Sela (Izrael) 6:2, 6:4, 6:1, Ro`er Federer ([vicarska, 2) - Robin Soderling ([vedska, 13) 6:4, 7:6, 7:6, Tomi Has (Njema~ka, 24) - Igor Andrejev (Rusija, 29) 7:6, 6:4, 6:4.

Pro{la i Serena
@ENE: Sabin Lisicki (Njema~ka) - Karolin Voznjacki (Danska, 9) 6:4, 6:4, Fran~eska Skjavone (Italija) - Vir`in Racano (Francuska, 26) 6:2, 7:6, Serena Vilijams (SAD, 2) - Danijela Hantuhova (Slova~ka) 6:3, 6:1, Viktorija Azarenka (Bjelorusija, 8) - Nadija Petrova (Rusija, 10) 7:6, 2:6, 6:3, Venus Vilijams (SAD, 3) - Ana Ivanovi} (Srbija, 13) 6:1, 0:1 - Ivanovi} predala, Agnje{ka Radvanska (Poljska, 11) Melani Odin (SAD) 6:4, 7:5, Elena Dementijeva (Rusija, 4) - Elena Ve(E. J.) snina (Rusija) 6:1, 6:3.

Pomi~ni krov u pogonu
Na centralnom terenu Vimbldona ju~er je prvi put upotrijebljen pomi~ni krov. Sudija turnira Endi D`eret (Andy Jarrett) odlu~io je da krov bude stavljen u pogon nakon {to je za vrijeme me~a izme|u prve nositeljice Dinare Safine i Ameli Moresmo (Amelie Mauresmo) po~ela padati ki{e. Tro{kovi ugradnje krova nisu zvani~no objavljeni, ali se procjenjuju na ~ak 130 miliona dolara.

7 241&#,+ ,' 018+ $41,

Uo~i borila~kog spektakla u Zetri

Leko: Respektujem Imamovi}a, ali }u ga dobiti
Polako se bli`i borila~ki spektakl „K-1 Collizion Fight Night“, koji }e 3. jula biti odr`an u Zetri. Glavna borba ve~eri, kao {to je poznato, je ona izme|u na{eg borca D`evada Poturka i ^eha Petra Vondra~eka, ali organizatori najavljuju da }e, pored tog me~a, i ostali biti, tako|er, spektakularni. U Olimpijskoj dvorani Zetra okupit }e se afirmirani borci, me|u kojima su i [tefan Leko, D`ems Filips (Jemes Philips), Tibor Na|i (Nagy) i drugi. Njema~ko-hrvatski borac Leko ka`e da je po~a{}en pozivom da u~estvuje na ovoj manifestaciji. On }e imati duel sa na{im Sanidom Imamovi}em iz Konjica, koji se za borbu pripremao treniraju}i sa Poturkom. - Radujem se {to }u kona~no nastupiti u BiH, gdje imam dosta pri-

Leko: Raduje se nastupu u BiH

jatelja. Dolazim u Sarajevo da napravim spektakl iako respektujem borca sa kojim }u se na}i u ringu. Znam da se dobro pripremao i da `eli pobjedu, ali moje je da mu

to ne dozvolim. Mislim da publika u Sarajevu zna cijeniti prave borce i zbog toga se `elim predstaviti u najboljem svjetlu - kaA. ^. zao je Leko.

sport

Dnevni avaz, utorak, 30. juni/lipanj 2009.

69

Ko{arka{i Slobode jo{ u pogonu

KO[ARKA Bh. reprezentacija se okuplja 8. jula

Poziv Sa{i Vasiljevi}u, na spisku i Teletovi}
Pored igra~a Tau keramike, upitan i nastup Ikoni}a
Reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit }e se 8. jula u Zenici sa ko{arka{ima koji su, nagla{avaju selektor Mensur Bajramovi} i generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH Zdravko Kne`evi}, „bezuvjetno prihvatili program priprema“. Nekoliko igra~a otkazalo je nastup, ali Bajramovi} ima apsolutno povjerenje u one koji }e do}i. Ipak, i me|u tih 15 sa spiska pozvanih situacija nije sjajna. Minimalne su {anse da Mirza Teletovi}, zbog povrede, nastupi u bara`u za Evropsko prvenstvo, a pitanje je u kolikom }e se obimu, zbog privatnih problema, reprezentaciji posvetiti i Goran Ikoni}.

Vujovi}: Ve} mo`emo po~eti sezonu
Iako su oti{li Jovanovi} i Leri}, Tuzlaci ve} imaju formiran tim
Ko{arka{i Slobode nastavili su trenirati i po zavr{etku prvenstva. Tako }e biti do 1. jula, kada slijedi odmor. Kako ka`e sportski direktor @arko Vujovi}, Tuzlaci bi ve} sada mogli po~eti novu takmi~arsku sezonu. Ekipa je, prakti~no, formirana mada su je napustili Zlatko Jovanovi} (Bosna), Samir Leri} (^apljina) i Ninoslav Milo{evi}, dok je neizvjestan ostanak Ranka Velimirovi}a. - I dalje ra~unamo na Per{i}a, Albijani}a, Tanasilovi}a, Halilbegovi}a, Hrn~i}a, Halilovi}a te na oporavljenog Jevti}a. Tu su i mladi igra~i, poput Jakubovi}a, Hod`i}a, Aliba{i}a, Golijanina, Be{ovi}a, Buli}a, Bradi}a i ^ani}a. Dakle,

Albijani}: Ostaje u Slobodi

O`enio se Saki}
Pomo}ni trener prvog tima Slobode Azur Saki} o`enio se pro{le subote. Njegova izabranica je Nerma Vrabac. Svadbenom veselju prisustvovali su mnogi ko{arka{i, a me|u njima i doskora{nji plej Slobode Zlatko Jovanovi}, koji je pre{ao u Bosnu ASA BH Telecom.

Jo{ jedna {ansa
- Teletovi} bi nam se mogao priklju~iti 5-6 dana prije bara`a, bez treninga, {to je neprihvatljivo. Ostavili smo prostor za jo{ jedan razgovor po~etkom jula - rekao je Bajramovi}. Postoji mogu}nost, istina ne velika, da bude upu}en poziv naturaliziranom Amerikancu Henriju Domerkantu (Henry Domercant), koji je, nakon ro|enja k}erke prije ~etiri dana, otputovao ku}i.
Kne`evi} i Bajramovi}: Tri provjere do bara`a

Povratnik Sa{a Vasiljevi} bit }e podr{ka Nemanji Gordi}u na poziciji pleja. Selektor o~ekuje da }e Ratko Varda dati dodatnu snagu pod ko{em, a kroz pripreme }e se uvjeriti i u mogu}nosti centra Esmira Rizvi}a, koji je posljednje ~etiri godine proveo na Teksas

tek univertizetu u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama.

imamo perspektivu. Naravno, razmi{ljamo o poja~anjima, jer `elimo zadr`ati rezultatski kontinuitet - rekao je Vujovi}, ~iji je klub u protekle dvije sezone stigao do polufinala plej-ofa. Vujovi} dodaje da je prioritet pronala`enje novog generalnog sponzora, jer je izvjesno da }e sa kompanijom „Dita“, nakon vi{e od 30 godina, biti prekinut taj vid saradnje. - Predstoji nam te{ka borba, ali se nadam da }emo do po~etka sezone uspje{no okon~ati i taj poE. M. sao - rekao je Vujovi}.

Cilj finale bara`a
Na{em timu je cilj da kroz grupu, u kojoj su jo{ Belgija i Portugal, izbori finale bara`a, ~iji }e pobjednik nastupiti na EP-u u Poljskoj (7. - 20. septembar). Bara` po~inje 5. avgusta. - Vjerujemo da mo`emo pro}i u finale, gdje bi nas, vjerovatno, ~ekali Francuzi ili Italijani. To su dvije izuzetno jake selekcije, pred nama bi bio te`ak, ali ne i nemogu} zadatak - rekao je Bajramovi}. Po~etak priprema je sa 5. prolongiran na 8. juli. Do bara`a su predvi|ena tri kontrolna me~a, u gostima protiv Ma|arske (17. i 18. juli) te Crne Gore (26. juli).
E. JESENKOVI]

Igokea Partizan imenovala trenera

Drago Karali} po tre}i put
Nakon neuspjele epizode Darka Rusa na klupi Igokea Partizan, za {efa stru~nog {taba Upravni odbor imenovao je provjerenog stru~njaka Dragu Karali}a, kojem }e ovo biti tre}i put da vodi ekipu iz Aleksandrovca. No, prema rije~ima Karali}a, ciljevi uo~i nove sezone u prvenstvu BiH potpuno su druga~iji u odnosu na prethodne. - Priliku }e dobiti, prije svih, doma}i igra~i. Na probu }e do}i i mnogo mladih ko{arka{a, a najboljima }e biti pru`ena {ansa. Planiran je i napad na vrh tabele, ali je prioritet stvaranje tima na duge staze. Vidjet }emo i kako }e se pona{ati ostali klubovi - isti~e S. K. Karali}.

Bajramovi}evih 15
BEKOVI: Nemanja Gordi} (Budu}nost, Crna Gora), Sa{a Vasiljevi} (Kolosos, Gr~ka), Zlatko Jovanovi} (Bosna), Nihad \edovi} (Barcelona, [panija), Goran Ikoni}. KRILA: Ivan Opa~ak (Mursija, [panija), Milan Milo{evi} (Crvena zvezda, Srbija), Mujo Tuljkovi} (Polfarma, Poljska), Edin Bav~i} (Olimpija, Ljubljana), Mirza Teletovi} (Tau keramika, [panija). CENTRI: Kenan Bajramovi} (Turk telekom, Turska), Ratko Varda (Himki, Rusija), Elmedin Kikanovi} (Crvena zvezda, Srbija), Ermin Jazvin (Spartak, Rusija), Esmir Rizvi}.

Transferi na evropskom tr`i{tu

Spisak [panaca za Eurobasket

Efes i Real se bore za Rubija

Pau Gasol predvodi „Furiju“
Centar NBA prvaka Los An|eles lejkersa Pau Gasol predvodit }e reprezentaciju [panije na predstoje}em Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Na spisku novog selektora „Furije“, Italijana Ser|a Skariola (Sergio Scariolo) nalazi se jo{ 14 ko{arka{a, koji su pozvani na pripreme. To su bekovi Riki Rubio (Ricky), Karlos Kabezas (Carlos Cabezas), Raul Lopez, Huan Karlos Navaro (Juan Carlos Navarro), Rudi Fernandez (Rudy), Ser|o Ljulj (Sergio Llull) i Saul Blanko (Blanco), krila Aleks Mumbru (Alex), Berni Rodrigez (Rodriguez), Viktor Klaver (Victor Claver) i Giljem Rubio (Guillem) te centri Felipe Rejes (Reyes), Horhe Garbahosa (Jorge Garbajosa) i Mark Gasol (Marc). Na pro{lom Eurobasketu 2007., ~iji su bili doma}ini, [panci, ina~e aktuelni svjetski prvaci, pora`eni su u finalu od Rusije. Njihov rival u grupi Velika Britanija, prema svemu sude}i, bit }e znatno oslabljen. NBA zvijezdi Luolu Dengu njegov klub ^ikago bulsi stopirao je nastup na EP-u, jer se on jo{ oporavlja od povrede zbog koje je propustio skoro polovinu pro{le sezone. (E. J.)

Rubio: Tra`e ga i Njujork niksi

Gasol: NBA prvak sa Lejkersima

Turski prvak Efes Pilsen i {panski velikan Real Madrid poveli su bitku za ponajboljeg mladog evropskog ko{arka{a, 18-godi{njeg [panca Rikija Rubija (Ricky). Talentiranom plejmejkeru Huventuda, koji je i na meti NBA klubova (na draftu ga je izabrala Minesota, ali ga tra`i i Njujork), Efes nudi trogodi{nji ugovor za dva miliona dolara po sezoni uz {est miliona

dolara obe{te}enja Huventudu. Cibona je ostala bez ameri~kog krila Alana Andersona, koji je pre{ao u izraelski Makabi Tel Aviv. Prvo poja~anje dobio je i {panski prvak Barcelona. Tim na{eg Nihada \edovi} anga`irao je ameri~kog krilnog centra Pita Mikela (Pete Mickeal) iz rivalske Tau keramike, za koju nastupa (V. B.) Mirza Teletovi}.

UTORAK 30. 6. 2009.

20.30
FILM, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.55

LJUBAVNA OLUJA

20.10

LOTO

18.55

OBN INFO

18.00

NIGELLA

22.30

AMI G SHOW

Preboli me
Berk i Elison su bili par. Savr{eni, lijepi, zgodni i potpuno zaljubljeni... Sve dok ona nije odlu~ila da raskinu. Sada mu najbolji prijatelji Feliks i Denis moraju pomo}i da pro|e ovo traumati~no iskustvo. Uloge: Kirsten Danst, Ben Foster, Sisko, [ejn Vest Reditelj: Tomi Ohaver

22.00
FILM, HAYAT TV

Gore ne mo`e
Melvin Udal je nervozni opsesivni pisac kojem se `ivot okre}e naglava~ke kada njegov kom{ija, gej umjetnik Sajmon, biva hospitaliziran, a svog psa povjerava Melvinu. Uloge: D`ek Nikolson, Helen Hant, Kuba Guding Jr. Reditelj: D`ejms L. Bruks

08.00 BHT vijesti 08.10 Neprolazna pjesma: Miroslav Vuleti} BHT arhiv ... 09.00 @ivjeti s prirodom, emisija o ekologiji 10.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 10.06 Be Ha Te bebe 10.11 Dje~iji festivali 10.25 ^udesni svijet, obrazovna serija, 24/52 10.39 Patkograd, animirana serija, 15/26 10.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 238/313, r. 11.45 Moja mala kuhinja, r. 11.58 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 12.40 Muzi~ki program 12.50 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora, r. 13.45 BHT vijesti 13.55 Tenis: Grand Slam Vimbldon 2009, ~etvrtfinale, prijenos 17.00 BHT vijesti 17.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, 5/40 17.45 Moja mala kuhinja 17.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 239/313 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik 19.35 Intervju sa Nijazom Brkovi}em 20.00 Lifestyle, magazin 20.30 Preboli me, ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Business News 22.25 [pijun po zapovijedi, francuski igrani film 00.40 Tenis: Grand Slam Vimbldon 2009, pregled 01.35 Preboli me, ameri~ki igrani film, r. 02.55 Pregled programa za srijedu

08.00 Hayd u park, program za mlade 09.00 Vijesti 09.10 Nody - Nody i smije{ne slike, crtani film 09.20 Lutkokaz: Zaboravljeni dan 09.25 ^arli i Mimo - ^arli i Djed Mraz 09.30 Tajne prirode, strani dokumentarni program, 7. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 Pozitivna geografija: Sanski Most, zabavni program 10.30 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 20. epizoda 11.00 Nova zvijezda, igrana serija, 6. epizoda 11.25 Nedjeljni ru~ak sa... Amela Radan 12.00 Dnevnik 1 12.15 Naivna nevjesta, igrana serija, 16. epizoda, r. 13.05 Sedmica, magazin iz kulture, r. 13.40 Koncert Arena di Verona, r. 14.50 Vijesti 15.05 Ljetno kino: Veliki medvjed, ameri~ka mini serija, 2. dio /RP/ 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Viza za budu}nost, igrana serija, 15. epizoda 18.10 Naivna nevjesta, igrana serija, 17. epizoda 19.03 Dnevnik, najava 19.04 Nody - Nody i smije{ne slike, crtani film 19.19 TV {kola saobra}aja 19.22 Finansijske novosti 19.24 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Izme|u ljubavi i igre, ameri~ki igrani film /RP/ 22.45 Generali: Sefer Halilovi}, dokumentarna serija, 5. emisija 23.40 Loto dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.45 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 00.00 Danas u parlamentu Ljetovizija: 00.15 Tra`eni, igrana serija, 8. epizoda

07.20 07.30 07.40 07.45

Pocoyo, 15/52, crtani film Kri`i} kru`i}, dje~ija igra Memory, dje~ija igra Mala {kola, dje~ija igra 07.50 Sveznalica, dje~ija igra 08.00 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 Mu}ke, 8/45, humoristi~na serija, r. 10.30 Odred za ~isto}u, 22/59, zabavna emisija, r. 11.00 Sakuplja~, 9/27, nau~no-fantasti~na serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 27/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Sakuplja~, 10/27, nau~no-fantasti~na serija 13.55 Nikita, 18/66, akcijska serija 14.40 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show,r., 6/11 16.30 Zvijezde ple{u, plesni show, r.,4/9 18.10 Mu}ke, 9/45, humoristi~na serija, r. 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 Mu}ke Specijal, 3/14, humoristi~na serija 20.40 Prime cut, film 22.40 Mu}ke Specijal, 3/14, humoristi~na serija, r. 23.20 Zlatni zmaj, film sedmice, r. 01.00 Serija A: Atalanta - Juventus, snimak utakmice

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.20 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serranovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 86. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.00 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 211. epizoda 16.00 SMS, igrana serija 16.29 Sport centar 16.30 Zauvijek susjedi, igrana serija, 131. epizoda 17.00 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 21. epizoda 18.00 Nigella, kulinarski show 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.35 Horizonti 20.00 Tesna ko`a, igrani film 22.00 Gore ne mo`e, igrani film 23.55 Sport centar 00.00 VIP , igrana serija

07.10 07.20 07.30 08.00 09.00 09.50 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.25 14.35 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.20 18.25 18.35 18.45 19.00 20.00 21.00 22.30 00.00 00.10 00.20

Sarajevo on line, r. Made in Banja Luka, r. Sportissimo, r. Rubi, serija, r. Balkan net Vremenska prognoza Napu{teni an|eo, r. Zauvijek zaljubljeni, r. Vremenska prognoza Info top Mje{oviti brak, serija Obi~ni ljudi, serija Info top Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Just for laugh Rubi, serija Info top Napu{teni an|eo Kvizbi, dje~iji kviz Info top Vremenska prognoza BBI summer report Sarajevo on line Made in Banja Luka Zvijezde Granda Zauvijek zaljubljeni Mijenjam `enu Grand parada Ami G show Sarajevo on line, r. Made in Banja Luka, r. Sportissimo, r.

TV TK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 20.05Zabranjena ljubav, serijski program 21.00 TV razglednica, informativno-zabavni program 21.45 Hod vjekova, obrazovnodokumentarni program 22.00 Frejzer, humoristi~ka serija Skrivena kamera 22.30 Na kraju dana 22.45 Za cara i otad`binu, ruska igrana serija

NTV Amna Te{anj
18.30 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 ASTRO FUN Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Mu{kar~ine, igrana serija Va{a `elja TOP VIJESTI Muzi~ki SMS

TV BPK Gora`de
19.00 Dnevnik Hitovi Mister D`irla 20.00 Reporta`a 21.30 Folk takt 21.00 Tv zehra 22.00 Grom u raju, igrana serija 17. ep. 23.00 Dnevnik, r.

18.15 Saga o Mekgregorovima 16. r. 19.00 Drugo poluvrijeme, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.35 Vijesti 20.45Svijet mladih 21.15 Saga o Mekgregorovima, 17. 22.10 TV Liberty 22.40 Vijesti, r. 22.50 TV strane

19.30 20.00 20.20 20.40 21.00 21.30

Dnevnik FTV Vijesti IC Mr. Bean ^udesna zemlja Budimo humani Bonaventura

TV USK
19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Portreti: dok. program Slijedi Preporu~ujemo 21.00 Moj zavi~aj, dok. program 21.30 Hronika USK 21.45 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.35 SMS, pozdravi i ~estitke 23.05 Igrani film

19.30 Bonaventura, r. 20.00 Rije~ po rije~, kontakt program 21.00 TV Liberty 21.30 TV izlog Mali oglasi, obavje{tenja 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV Cazin
18.00 Razgovor s povodom, repriza 19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

TV Kiss
18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 Povijest Bosne i marketing Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Opasne veze Bili kutak

16.20 Muz. spot 17.30 Kola`ni program „Bona Ventura“ 18.00 Igrana serija „Lo{e djevojke“ rep. 19.00 Dnevnik TV Travnik 19.25 Slijedi... preporu~ujemo... 19.30 Muz. program 19.55 Slijedi... preporu~ujemo 20.00 Marketing fis shop... 20.05 Dok. program 21.00 Kviz „Tuti fruti“ 22.00 Igrana serija „Lo{e djevojke“ 23.00 Dnevnik TV Travnik (repriza) 23.30 Odjava i pregled programa za srijedu

BN
17.15 Filmski novosti 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 Humoristi~ka serija: Nijesmo mi od ju~e 21.00 Igrani film: Ro|aci iz Amerike 22.15 Loto

TV Bugojno
16.30 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija 18.00 Vijesti 18.10 Ajvatovica 2009, reporta`a 19.00 Informator 19.55 Sport centar 20.00 Tesna ko`a, igrani film 22.00 Gore ne mo`e, igrani film 23.55 Sport centar

TV Mostar
18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Music Urban Puls, muzi~ka emisija 20.00 Tesna ko`a, igrani film 22.00 Gore ne mo`e, igrani film

HIT TV
19.25 Triumph 20.00 Amerika, serija 21.00 Utorkom u`ivo, muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 23.35 KGB, r.

TV Visoko
14.00 TV strane 17.30 Muzi~ki program

TV Kakanj
18.50 ^udesna zemlja 19.00 Bra}a Koale, crtani film

TV Zenica
19.00 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza

TV Travnik
16.10 Slijedi... preporu~ujemo... 16.15 Obavje{tenja i oglasi

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.25
SERIJA, HRT2

15.10 JEDNA PJESMA

21.00

BOKS

16.00 U@IVO: VIMBLDON 2009

23.00

FUDBAL

17.00 DIVOVSKI SLAPOVI

16.30 ROOM RAIDERS

20.15

CSI: MAJAMI

22.15

SWITCH

15.10 Jedna pjesma - jedna `elja, r. 16.00 Ovo je Srbija 16.40 TV WWW, {kolski program 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik

13.00 Bilijar 14.30 Fudbal: U23 16.00 Biciklizam 17.30 Plivanje 18.00 U@IVO: Plivanje 20.00 Bilijar 21.00 Boks 23.00 Reli SP 00.00 Motorsport 00.15 Watts

11.30 Reklame 14.30 Sportski kviz 16.00 U@IVO: Vimbldon 2009 21.15 Vimbldon 22.00 Smek -daun 23.00 Sportski kviz 00.00 Sportski klipovi 00.45 Reklame

11.00 Pregled argentinske lige 12.00 Highlights Vimbldon 13.00 U@IVO: Grand Slam Vimbldon 21.00 Grand Slam Vimbldon 23.00 Fudbal mondijal magazin 23.30 Highlights Vimbldon 00.30 Pregled Indy Car - Richmond

13.00 Sekunde do katastrofe 14.00 Kod crveno: Spa{avanje 15.00 Vulkanska hobotnica 16.00 Grabe`ljivci u ratu 17.00 Divovski slapovi Iguacu 18.00 Istra`ivanje planete Zemlje 19.00 Megagra|evine

14.00 Fresh/New 14.30 Next 15.00 My Super Sweet 16 Uk 15.30 Made 16.30 Room Raiders 17.00 Fresh/New 17.30 Music 17.70 3 From 1 18.00 Music Mix 19.00 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 21.30 Cribs Uk

17.00 112 - Oni spa{avaju tvoj `ivot 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.45 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI: Majami, serija

16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Najgori njema~ki majstori 21.15 Superspotovi 22.15 Switch 22.45 Elton protiv Simona 23.15 Comedystreet 23.45 MyVideo Star

Zovem se Earl
Kada se Rendi sprema ugasiti zatvorsku televiziju, na programu je jo{ jedna epizoda COPS-a. Ova se vrti oko doga|aja na Dan nezavisnosti. Uloge: D`ejson Li, Itan Sapli, D`ejmi Presli

UTORAK 30. 6. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: U cjelini gledano, ovaj dan donosi skladnije ljubavne odnose. Pogotovo ako ste u braku ili dugoj vezi. 21. III - 20. IV Posao: Mo`ete o~ekivati napetost. Mo`da je to signal da razmislite o laganom povla~enju i odmoru od svega. Zdravlje: Osamljivanje vam danas odgovara.
OVAN

23.15

BROJEVI

17.00

BOLNI^KE PRI^E

16.20

DRAGI JOHNE

21.00

PAZI, ZID!

08.00 Vijesti 08.15 Ljeto u Srpskoj - jutarnji program, Banja Luka 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.35 [umska {kola - program za djecu 10.35 Denijeve mozgalice - program za djecu, 26/52 10.40 Spajder Rajder - crtana serija, 7/52 11.05 Sveti orah - serija, 137/260 11.30 Mts magazin - zabavni program 12.00 Vijesti 12.15 Pod suncem Sen Tropea - serija, 10/40 13.05 ^arolija - serija, 251/400 13.35 U ime naroda - film 15.30 Biografije - D`odi Foster, 2. dio - dokumentarna serija 16.30 Srpska danas 17.05 Pod suncem Sen Tropea - serija, 11/40 18.00 Ljetopis 2009. - zabavni program 19.00 Frej`er - serija, 107/265 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 ^arolija - serija, 252, 253/400 21.00 Predsjednik Kuzmanovi} u Moskvi - reporta`a 21.20 Aktuelni razgovor - gost: Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ BiH 21.50 Mjesto zlo~ina, Majami - serija, 9/21 22.35 Akvarelisti~ka kolonija „Brod 2009“ - reporta`a 22.50 Info profil 23.05 Sport 23.10 Finansijske novosti 23.15 Brojevi - serija, 60/84 00.00 MTS magazin 00.25 Ljetopis 2009. 01.20 Sveti orah - serija, 137/260

09.05 Bolni~ke pri~e, serija* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Otkrivanje Marsa, dokumentarni film* 11.05 Velike filmske ljepotice: Marie-Christine Barrault, dokumentarna serija (51’49“)* 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Povratak bandita, ameri~ki film (83’35“)* 14.50 Bolidu me godine, dokumentarni film (22’23“) 15.20 Vijesti + prijevod za gluhe 15.29 Vrijeme sutra 15.35 Me|u nama: Hrvatsko podmorje i znanost 16.25 O bakinu, galjardu, bo{karinu - emisija pu~ke i predajne kulture (29’54“) 17.00 Bolni~ke pri~e, telenovela* 17.50 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.55 Hrvatska u`ivo - Vijesti 18.00 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Globalno sijelo 20.45 Neobi~no oru`je: Saveznici, dokumentarni film (45’ 05“)* 21.35 Zlatna bilanca 2009 22.10 Burzovno izvje{}e 22.15 Otvoreno 23.20 Dnevnik 3 23.32 Sport 23.34 Vrijeme 23.35 Poslovne vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Dosjei X (8), serija (12)* 00.35 Zvjezdane staze: Voyager 1, serija*

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Mali titani, crtana serija* 07.25 Krava i pile, crtana serija* 07.50 TV vrti}: Danica: Danica i mi{i} Potepuh* Pingu* Profesor Baltazar: Problem nespretnosti 08.20 Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* 08.45 O.C. 4, serija za mlade* 09.30 Vip Music Club 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Paralele 14.00 Wimbledon, tenis Obi~ni ljudi, TV serija 15.50 Navrh jezika: @argonizmi i snobizmi 16.00 Iznad crte: Medalje (12’07“) 16.20 Dragi Johne 1, humoristi~na serija* 16.40 Prijatelji 1, humoristi~na serija* 17.00 Prijatelji 1, humoristi~na serija* 17.25 Carstvo, serija* 18.15 Vijesti na Drugom 18.35 Drugi format: Fenomen Sache Barona Cohena 19.20 Crtani film* 19.30 VIP Music Club 20.00 Ve~eras... 20.05 Holding, TV serija 20.55 Vijesti na Drugom 21.07 Vrijeme 21.10 Otvaranje Rije~kih ljetnih no}i 21.45 Lopov, serija (12)* 22.35 Lopov, serija (12)* 23.25 Zovem se Earl 3, humoristi~na serija (12)* 23.50 Ciklus europskog filma: Ormar, francuski film (82’)* 01.15 TV raspored

07.05 Otvori svoje srce, serija 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.15 Graditelj Bob, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.50 Rebelde, serija 11.50 Otvori svoje srce, serija 12.50 IN magazin 13.35 Inspektor Rex, serija 14.35 Heroji, serija 15.35 Anthony Zimmer, igrani film 17.15 Vijesti Nove TV 17.30 Inspektor Rex, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.00 Pazi, zid!, game show 21.45 Zaple{i sa mnom, igrani film 23.55 Vijesti 00.10 Heroji, serija 01.10 Seinfeld, serija 01.40 @ivot na sjeveru, serija 02.35 Ezo TV, tarot show 03.35 Vi{e od igre, igrani film (12)* 05.10 Seinfeld, serija 05.35 @ivot na sjeveru, serija 06.20 IN magazin 06.45 Rebelde, serija 07.00 Kraj programa

Ljubav: Priznajte sami sebi {ta `elite. Nemojte se zavaravati. Ne komplicirajte svoju ljubavnu situa21.IV - 22.V ciju. Posao: Mogu} je iznenadni dobitak ili mogu}nost za dodatnu zaradu. Prati vas sre}a, pa i uz izvjestan rizik. Zdravlje: Pasivnost nije dobra.
BLIZANCI Ljubav: Iako je odnos sa partnerom naizgled sa-

BIK

svim u redu, jo{ ste nemirniji i nestrpljiviji nego obi~no. Posao: Najva`nije je da budte strpljivi. Naravno, koliko god vam to dopu{ta va{a narav, posebno non{alancija. Zdravlje: Smirite `ivce.
23.V - 22.VI

Ljubav: Prelazite iz krajnosti u krajnost. Ako ste idealizirali voljenu osobu, sada uveli~avate njene 23.VI - 22.VII mane. Posao: Mnogo razmi{ljate o partnerskom ulaganju. Naime, silno `elite vlastiti biznis, da budete „glavni“. Zdravlje: Sve je u redu. Ljubav: Ako ste u stabilnoj vezi, nemate razloga za uznemirenost. Poka`ite partneru vi{e nje`nosti 23.VII - 22.VIII i pa`nje. Posao: Bdu}nost je svjetlija nego {to zami{ljate. Prije svega, ubrzo }ete rije{iti finansijske probleme. Zdravlje: Uklju~ite rekreaciju u svakodnevnicu. Ljubav: Emocije su manje intenzivne nego prije. [to je najva`nije, ne dramatizirate i ne preuveli~avate probleme. 23.VIII - 22.IX Posao: Uspostavite srda~niji i iskreniji odnos sa kolegama. Spoznat }ete koliko vam je njihova podr{ka potrebna. Zdravlje: Nemojte se forsirati.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Preispitajte osje}anja. Mo`da vam se samo ~ini da ste zaljubljeni u partnera i zavaravate sami sebe. 23.IX - 22.X Posao: Timski rad mo`e vam pomo}i da se izvu~ete iz te{ko}a. Tako|er, prijatane relacije sa kolegama. Zdravlje: Manje se uzrujavajte.
VAGA

20.25
FEDERALNA TV

Izme|u ljubavi i igre
Bili ^epl je bejzbol zvijezda u kasnim godinama i nalazi se pred posljednjom utakmicom sezone u kojoj njegov tim, „Detroit Tigers“, nema puno razloga za slavlje. No, upravo pred tu utakmicu njega ~eka niz neugodnih iznena|enja. Vlasnik tima i njegov dugogodi{nji prijatelj, Geri Viler ga obavje{tava kako }e tim prodati, a njega samog najvjerojatnije prebaciti u neku drugu ekipu. Uloge: Kevin Kostner, Keli Preston, D`on C. Rajli Reditelj: Sem Raimi

Ljubav: U situaciji ste da upoznate razli~ite osobe, da imate raznolike emotivne susrete. Privla~i 23.X - 22.XI vas nedosti`no. Posao: Nastupa razdoblje poslovnog ozdravljenja i dobitaka. Tu je i podr{ka autoriteta i korist od njih. Zdravlje: Iskoristite poja~anu energiju.
STRIJELAC Ljubav: Sve je pod udarom egocentri~nog po-

[KORPIJA

20.00 Lifestyle
BHT1

FILM

MAGAZIN

@ene u magazinu Lifestyle! Sve {to radi u `ivotu vezano je za sport. Ne pro|e dan u godini, a da nije na treninzima. Me|utim, u njenom `ivotu veliko mjesto zauzima i ljubav prema djeci. Zanimljivo je posmatrati jednu borbenu `enu, koja se bavi grubim, za mnoge mu{kim sportom - boksom, u ulozi bri`ne i strpljive djevoke - Irma Balijagi}! Jasmina Proli} je po~etkom 90-ih va`ila za jako talentovanu i uspje{nu balerinu u Bosni i Hercegovini. Tokom rata napu{ta zemlju i svoj dom nalazi u Francuskoj...

na{anja i nezadovoljstva. To vas navodi da reagir23.XI-22.XII ate burno. Posao: Pokazujete sklonost riziku ili tajnim poslovima. Istovremeno, prati vas protekcija, podr{ka utjecajnih ljudi. Zdravlje: Zadovoljni ste. Ljubav: Spoznat }ete {ta zaista `elite od sebe i od osobe koju volite. To }e vam pokazati vezu u pra23.XII-21.I vom svjetlu. Posao: Predanim i marljivim radom prebrodit }ete probleme, stabilizirati poslovni `ivot i izbje}i neugodnosti. Zdravlje: Vodite zdraviji na~in `ivota. Ljubav: Osje}ate nalete strasti. Objeru~ke se bacate u vrtloge uzbu|enja i u`ivanja. Ipak, ne znate 22.I-19.II prave odgovore. Posao: Dolaze odli~ni poslovni rezultati i zanimljive mogu}nosti za uspjeh. Uvjet je da sve obavljate normalnim ritmom. Zdravlje: Djelujte preventivno. Ljubav: Ne insistirajte na rje{enjima. Ne ostavljajte upitnike iza odluka. I partner o~ekuje vi{e otvo20.II-2O.III renosti, istinu. Posao: Najvi{e uspjeha imate ako radite u zdravstvu, privredi, trgovini. Tu su i novi, zanimljivi susreti. Zdravlje: Ne premarajte se.
RIBE VODOLIJA JARAC

Tra`eni

00.15
FEDERALNA TV
Tim je u potrazi za gangsterom koji poku{ava okupiti bande iz Sout centrala da bi ubio svoje rivale i da bi preuzeo apsolutnu kontrolu nad dilanjem droge na tom podru~ju. U me|uvremenu, Koni i njegova biv{a supruga moraju se pozabaviti prili~no ozbiljnim problemom.

Mu}ke

18.10
OBN
U cjelove~ernjoj partiji pokera, Del o~ito nema sre}e te u o~aju prihva}a Bojsijev prijedlog da pobjednik jedne partije odnosi sve. Osim {to je izgubio sav novac, prokockao je i kombi, djedovu penziju te porodi~ni nakit. Do preokreta dolazi kada Del otkrije da Bojsi vara.

SERIJA

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Osvje`enje uz fontanu

Pariske vru}ine
PARIZ - U glavnom gradu Francuske ju~er su vladale velike vru}ine, a temperatura je iznosila 35 stepeni Celzijevih. Stanovnici grada ljubavi, a i brojni turisti osvje`enje su tra`ili u parkovima, pored brojnih fontana.

Biv{a premijerka slomila ruku Dijaz: Poznata po seksi, zabavnim i luckastim ulogama

Promjena filmskog imid`a holivudske plavu{e u „^uvaru moje sestre“

PRVA OZBILJNA ULOGA DIJAZ
Amerikanka tuma~i lik majke koja poku{ava spasiti jedno, a zanemaruje dvoje djece
LOS AN\ELES - Slavna holivudska plavu{a Kameron Dijaz (Cameron), koja u filmovima obi~no igra seksi, zabavnu, luckastu djevojku koja prolazi razli~ite ljubavne zgode i nezgode, prvi put u 38 godina `ivota pojavljuje se u jednoj veoma ozbiljnoj ulozi. U tragi~noj pri~i „^uvar moje sestre“, snimljenoj prema besteseleru D`odi Pikolt (Jodi Picoult), Dijaz drasti~no mijenja svoj filmski imid`. Sara, majka troje djece, koju glumi Kameron, poku{ava produ`iti `ivot prvoro|enoj k}erki Kejt (Kate) oboljeloj od leukemije, ali istodobno zanemari svoja druga dva djeteta, {to zavr{i katastrofalnim posljedicama. Kriti~ari su melodramu, koja je svjetsku premijeru imala prije nekoliko dana u Njujorku, prozvali filmom za plakanje.

Ta~er iza{la iz bolnice
LONDON - Biv{a britanska premijerka Margaret Ta~er (Thatcher, 82) pu{tena je ku}i nakon 15 dana provedenih u bolnici, gdje je primljena zbog loma lijeve ruke. ^eli~na lejdi na izlazu iz bolnice mahnula je novinarima zdravom desnom rukom, dok je lijevu imala u marami. Ta~er, prva `ena na ~elu britanske vlade, vodila je dr`avu od 1979. do 1990. godine.

Iskosa

Kapa koja ~ita misli
TOKIO - Nau~nici sa Riken instituta koji prou~avaju na~ine rada ljudskog mozga izmislili su kapu koja mo`e ~itati ljudske misli, a taj izum su povezali s pokretanjem invalidskih kolica. Ovaj institut, koji sara|uje s japanskim proizvo|a~em vozila „Tojota“, objavio je kako je otkrio na~in rada mo`danih talasa, {to umnogome mo`e pomo}i hendikepiranim osobama. Uz pomo} ove kape mogu}e je pokretati invalidska kolica bez kori{tenja mi{i}a ili izgovora komandi. Rad Instituta finansijski poma`e vlada Japana i jedan je od lidera u istra`ivanju ljudskog mozga.

Za minutu otvorio 71 bocu
LONDON - Na takmi~enju koje je organizirao „Pepsi“, barmen Adam Dolmen oborio je svjetski rekord u broju otvorenih boca u minuti. On je otvorio ta~no 71 bocu kole, {to predstavlja 1,2 boce u sekundi. Titulu rekordera preoteo je od prethodnog nosioca koji je uspio otvoriti 50 boca u minuti.
Herkulesov toranj iz drugog stolje}a

Nove lokacije na listi UNESCO-a
SEVILJA - Trinaest novih lokacija dodano je na listu svjetske ba{tine UNESCO-a, na kojoj je sada ukupno 890 lokacija. Od novih lokacija, tri su u dr`avama koje dosad nisu bile me|u blagom svjetske ba{tine. To su historijska gradska jezgra Sidadea Veljae u Kape Verdeu, ru{evine Loporeni u Burkini Faso i planina Sulejman-To u Kirgistanu. Me|u novim evropskim lokacijama su Vadensko more - pojas Sjevernog mora uz obale Njema~ke i Holandije, italijanski planinski masiv Dolomiti, pala~a Stoklet u Briselu, te svjetionik Herkulesov toranj u [paniji iz drugog stolje}a.

- Kao nekad Do`ivite nazaboravno ljeto na jedinstvenoj Ulcinjskoj Velikoj pla`i u hotelima „Olympic“ i „Bellevue“
H T P „ U L C I N J S K A R I V I J E R A“ A D Te l : + + 3 8 2 ( 0 ) 3 0 4 5 5 0 5 9 Fa x : + + 3 8 2 ( 0 ) 3 0 4 5 5 0 5 8 e-mail: ulrivijera@ cg.yu w w w. u l c i n j s k a - r i v i j e r a . c o m

Nau~nik demonstrira japanski izum

(Foto: AP)