Lihvarenje: Nakon jednomjese~ne akcije

I800 8l|l0â|800
0|Iâ8Jâ 8âNâIâ
|8f|8â8l t9t f8|Jâël
Susreti: Inicijativa za nastavak razgovora
|8080 | 80|â8â
8âI|ëâJ0 80ë|
8â8Iâ8â8 I80J8l
Analiza: Ko stoji iza ru{enja Razvojne banke
I00Nâ80ë| 0l8l8â||
l88f|0âI|8âJ0
80ĝ8Jâ8l
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik utorak, 23. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4950 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
Sarajevo
Lelovi}: Po~eo sva|u i dodao no` ubici (Foto: M. Kadri})
BANJA LUKA
Ispala iz
vozila i
poginula
Gregorijan je ju~er u Poto~arima odao po~ast `rtvama (Foto: Me. Mustafi})
U
Republici Srpskoj tok-
om ju~era{njeg dana vo-
|ene su intenzivne ko-
nsultacije me|u lideri-
ma srpskih stranaka o tome kako
odgovoriti na odluku visokog pr-
edstavnika da poni{ti zaklju~ke
Narodne skup{tine.
Banjom Lukom kru`ile su
glasine o tajnom sastanku Dodi-
ka i Incka, a u nenajavljenu posje-
tu stigao je i predsjednik Srbije
Boris Tadi}.
[pekulira se da je do{ao da
umiri Dodika. 2. strana
Presuda za ubistvo u tramvaju
Lelovi}u 15 godina zatvora
Po~ele konsultacije
RS
1
9
.

s
t
r
.
16. strana
9. strana
U Narodnoj skup{tini vo|eni cjelodnevni razgovori ~elnika
politi~kih partija Incko s austrijskim novinarima obi{ao Ferhadiju
9
.

s
t
r
a
n
a
Prvi zamjenik visokog predstavnika obi{ao Poto~are
Gregorijan u Srebrenici
000|8
8N|ĝ|Jâ
0000ë08
Posjete
8. strana
4
.

s
t
r
a
n
a
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 2
U Banju Luku ju~er kasno po-
podne u nenajavljenu posjetu je
doputovao srbijanski predsjednik
Boris Tadi}, koji se u zgradi Vla-
de RS sastao s entitetskim premi-
jerom Miloradom Dodikom i
~lanom Predsjedni{tva BiH Ne-
boj{om Radmanovi}em. Potom
se Tadi} susreo i s liderima {est
parlamentarnih stranaka iz RS,
koji su se okupili na Dodikovu
inicijativu.
Sastanak sa strana~kim ~el-
nicima nije bio okon~an do za-
klju~enja ovog izdanja na{eg li-
sta, ali Dodik je nakon odvojenog
susreta njega i Radmanovi}a s Ta-
di}em izjavio da je rije~ o „re-
dovnim konsultacijama u skladu
sa Sporazumom o specijalnim i
paralelnim vezama RS i Srbije“.
Potvrdio je i da se razgovaralo o
poni{tenju zaklju~aka NSRS.
Stabilna BiH
- Ovo je zadnji put da je visoki
predstavnik upotrijebio bonska
ovla{tenja i ona ne mogu vi{e da
se koriste, {to se ti~e nas iz RS. Mi
}emo s na{im politi~kim partner-
ima razgovarati o tome koje pote-
ze }emo povu}i putem parlame-
nta i Vlade, a ti razgovori uslijedit
}e narednih dana, kada se vrati
predsjednik RS Rajko Kuzmano-
vi} iz Moskve. Mi `elimo da BiH
bude stabilna, kao i cio region, i
`elimo brzi put ka EU, u kojoj
`elimo vidjeti i BiH i Srbiju -
izjavio je Dodik.
Tadi} je naveo da je u Banju
Luku do{ao kao predsjednik Sr-
bije, koja je garant po{tivanja De-
jtonskog sporazuma, koji podra-
zumijeva da Srbija punom sna-
gom podr`ava integritet BiH i
njeno ustavno ure|enje.
- Svako ko `eli stabilnost na
prostorima zapadnog Balkana, pa
time i BiH, `eli i da izbjegne situ-
aciju u kojoj se legitimne odluke
predstavnika gra|ana poni{tava-
ju. Mislim da se niko ne osje}a
dobro zbog ovakvog akta, vjeru-
jem da se ni visoki predstavnik
Valentin Incko (Inzko) ne osje}a
dobro zbog toga - rekao je Tadi}.
Prema njemu, iz svega treba
iza}i tako da se osiguraju stabilno-
st i razvoj koji omogu}avaju inte-
gracije u EU, „jer bez toga nema ni
blagodati za na{e gra|ane, a ni do-
brih bilateralnih me|udr`avnih
odnosa“.
Dobar susjed
- Srbija ne prihvata politiku
nametanja rje{enja, za Srbiju je
prihvatljivo svako rje{enje koje
prihvate legitimni predstavnici
sva tri naroda u BiH. Svaka dru-
ga~ija politika nije prihvatljiva za
Srbiju. To je ono {to }u re}i u ra-
zgovoru s predstavnicima poli-
ti~kih stranaka u RS, a to sam
spreman da ka`em i u Sarajevu, i
Mostaru, i bilo gdje da se na|em.
Samo takva Srbija mo`e biti do-
bar susjed BiH i svih naroda koji
`ive u njoj - poru~io je Tadi}.
Predsjednik Narodne sku-
p{tine RS Igor Radoji~i} pretho-
dno je potvrdio da }e se Tadi} sa-
stati s liderima SNSD-a i strana-
ka koje su podr`ale informaciju
o prijenosu nadle`nosti sa RS na
institucije BiH. Radoji~i} je po-
tvrdio da je rije~ o iznenadnoj
posjeti te da }e se vidjeti {ta }e
predsjednik Srbije donijeti u
Banju Luku.
Nezvani~no doznajemo da se
ovaj sastanak odr`ava na inicijativu
Tadi}a te da on u Banju Luku dola-
zi kako bi izrazio podr{ku institu-
cijama RS u, kako je ranije najavio,
legitimnom odgovoru visokom pr-
edstavniku u BiH nakon {to je on
svojom odlukom poni{tio sporne
zaklju~ke NSRS. @. RALJI]
BANJA LUKA I Tadi} na konsultacijama strana~kih ~elnika RS
Dodik smi{lja odgovor
Za Srbiju je prihvatljivo svako rje{enje koje prihvate legitimni predstavnici sva
tri naroda u BiH, izjavio Tadi} U NSRS vo|eni cjelodnevni razgovori
Potpredsjednik NSRS [efket
Hafizovi} kazao je ju~er za na{ li-
st da njega niko nije informirao o
dolasku Borisa Tadi}a u Banju
Luku, ve} da je nezvani~no sa-
znao da }e se srbijanski predsje-
dnik sastati s parlamentarcima,
ali samo srpske nacionalnosti.
- RS nije kolonija Srbije, u
koju njen predsjednik mo`e do-
laziti kako ho}e i kada ho}e i di-
skriminirati koga ho}e. Pitam se
odakle Tadi}u pravo da tra`i da
o unutra{njim pitanjima ure-
|enja entiteta, a time i dr`ave
BiH, razgovara samo s predsta-
vnicima jednog naroda i tako di-
skriminira predstavnike Bo{nja-
ka i Hrvata koji ovdje `ive - ka`e
Hafizovi}.
I Ramiz Salki}, predsjednik
Kluba poslanika SDA-SDP-a u
NSRS, Tadi}evu posjetu smatra
„providnom igrom“ u kojoj se Sr-
bija `eli nametnuti na ra~un sta-
bilnosti BiH.
- Jasno je kao dan da je NSRS
upravo uz blagoslov Srbije usvoji-
la zaklju~ke za koje je znala da }e
ih visoki predstavnik suspendira-
ti. Sada Tadi} dolazi da, kako sam
~uo, ubje|uje predstavnike sr-
pskih parlamentarnih stranaka
da ne upotrebljavaju svoj tzv. plan
B, odnosno da ne idu ka refere-
ndumu. To je ~isti politi~ki {verc
- iznosi Salki}. A. H.
Odluka visokog predstavnika
Valentina Incka (Inzka) da poni{ti
zaklju~ke Narodne skup{tine RS
nije ni{ta drugo do pucanje u pra-
zno. I do sada smo uva`avali stavo-
ve Vlade i Skup{tine RS, ali od sada
}emo u Parlamentu BiH biti jo{
glasniji.
Ovo je s ju~era{nje vanredne
konferencije za novinare, odr`a-
ne u Sarajevu, u ime Kluba posla-
nika SNSD-a u Predstavni~kom
domu Dr`avnog parlamenta po-
ru~io predsjedavaju}i tog kluba
Drago Kalabi}.
Iako se uo~i pres-konferencije
{pekuliralo da }e SNSD potpuno
iza}i iz dr`avnih institucija, Ka-
labi} je to za na{ list demantirao.
No, kada smo ga pitali ho}e li po-
slanici ove stranke blokirati rad
Dr`avnog parlamenta tako {to }e
odbijati usvajanje svih zakona,
Kalabi} je odgovorio:
- Vjerovatno ho}emo, ali kroz
rad.
Ocjenjuju}i Inckovu odluku
„retrogradnom“ za put BiH ka
Evropskoj uniji, SNSD-ovac Mi-
lorad @ivkovi}, dopredsjedava-
ju}i Predstavni~kog doma BiH,
kazao je da na potez visokog pre-
dstavnika gleda kao na „ugriz be-
zubog lava i napad na ~eli~nu ko-
nstrukciju“ (RS, op.a.).
Poslanici SNSD-a u Parlame-
ntu BiH najavili su da }e od Vije}a
ministara BiH zatra`iti pregled efe-
kata zakonskih rje{enja kojima su
nadle`nosti prenesene s entiteta na
nivo dr`ave, uz konstataciju da
„Parlament mora napraviti pogled
unazad i vidjeti koja zakonska
rje{enja nisu odgovorila zadatku“.
- Na taj na~in vidjet }emo kako
da ih unaprijedimo ili eventualno,
ako su nametnuta, vratimo entiteti-
ma. Tako|er, zakon o popisu stano-
vni{tva od vitalnog je nacionalnog
interesa za nas. Na}i }emo na~in da
politi~ki zaprijetimo kako bi taj za-
kon vidio svjetlo dana - istakao je
@ivkovi}. S. RO@AJAC
SNSD najavljuje blokade u Parlamentu BiH
@ivkovi}: Inckov potez
je ugriz bezubog lava
SNSD ne izlazi iz dr`avne vlasti
Da su zaklju~ci Narodne
skup{tine RS ostali na snazi, mo-
gli su ugroziti Dejtonski mirovni
sporazum, a time i RS, izjavio je
u Srebrenici prvi zamjenik viso-
kog predstavnika Rafi Gregori-
jan (Raffi Gregorian), javila je
Onasa.
- Me|unarodna zajednica u
potpunosti stoji iza visokog pre-
dstavnika u BiH Valentina Incka
(Inzko) kada je u pitanju poni{ta-
vanje odluka NSRS, jer je to lo-
gi~an potez koji ima za cilj da spr-
ije~i ru{enje Dejtonskog sporazu-
ma - naglasio je Gregorijan.
On je kazao da su zaklju~ci
NSRS imali obavezuju}i karakter
za vlasti u tom entitetu te da su
bili „veoma opasni“.
Gregorijan o potezima Narodne skup{tine
Zaklju~ci su mogli
ugroziti i Dejton i RS
Odgovaraju}i na pitanje
mo`e li se Tadi}eva posjeta
smatrati mije{anjem u unu-
tra{nje stvari BiH, Radoji~i} je
rekao da „a`daju nikada ne
mo`ete nahraniti“.
- Mi }emo nastaviti konsulta-
cije parlamentarnih stranaka ko-
je su u~estvovale u dono{enju za-
klju~aka - izjavio je Radoji~i}.
Nastavak razgovora
Kalabi} i @ivkovi}: RS kao ~eli~na konstrukcija (Foto: S. Jordamovi})
Radoji~i}, Tadi}, Dodik, Radmanovi}: Iznenadna posjeta (Foto: M. Lugi})
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Vjekoslav Bevanda: U aran`man
sa MMF-om upetljala se politika
- Tra`iti sada odgovornost, a ne pita-
ti se gdje je do sada bila odgovornost
vas i va{ih kolega ministara i biv{eg pr-
emijera, koji ste doveli do ovoga, te
pri~a da nema izlaza osim kredita, koji
}emo opet vra}ati mi i na{a djeca ako ne pocrkaju od gladi, suvi{ni
su. Radite, gospodine ministre, za to ste i pla}eni! (vicemal)
PORTAL - komentar dana
Hafizovi}: Oda-
kle pravo Tadi}u
Salki}: Politi~ki
{verc
Kako su ju~er u NSRS traja-
le cjelodnevni razgovori u povo-
du situacije nastale nakon odlu-
ke visokog predstavnika da po-
ni{ti sporne zaklju~ke, me|u
novinarima su kru`ile i glasine
da se Valentin Incko u jutarnjim
satima tajno sastao u Banjoj Lu-
ci s Dodikom i Radmanovi}em.
No, kako „Avaz“ saznaje, tog
susreta nije bilo, ali je Incko bo-
ravio u Banjoj Luci s grupom
austrijskih novinara, s kojima je
obi{ao d`amiju Ferhadiju.
Incko obi{ao Ferhadiju
Reakcije bo{nja~kih predstavnika u NSRS
RS nije kolonija Srbije
Poslanici SNSD-a ju~er su
izjavili i da razmi{ljaju da oba-
vijeste evropske institucije „o
pritiscima pred kojima se nala-
ze“. Upitan je li to famozna var-
ijanta B koju je SNSD najavio u
slu~aju da visoki predstavnik
iskoristi bonske ovlasti, @i-
vkovi} je kazao da o tom planu
ne zna ni{ta.
- Ali, ako vam sve ovo {to
smo spomenuli li~i na plan B,
onda je to - to - dodao je @i-
vkovi}.
[ta je plan B?
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
3
Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal@avaz.ba)
Kri{to dijeli,
Kebo {uti
Po kojem je kriteriju novac poreznih obveznika dat
organizaciji koja negira dr`avu BiH i {iri {ovinizam
i mr`nju
Da nema tekstova o skandalima u koje je upletena predsjednica
Federacije BiH Borjana Kri{to, za ovu pravnicu rodom iz Livna ne
bi se ni ~ulo da je `iva. U debeloj hladovini koju osigurava mjesto
predsjednice FBiH Kri{to ve} tri godine ~upka obrve i lakira nokte,
a na svjetlo politi~ke scene iza|e tek u vanrednim okolnostima.
Tako je i ovog puta. Predsjednica ve}eg bh. entiteta, kako preno-
se mediji, poklonila je u 2008. godini ~ak 150.000 KM neprofitnim
organizacijama u BiH.
Nastranu {to ovakvo rasipni{tvo, etni~ki pristrasno, bez kontro-
le i parlamentarnog uvida, u vrijeme ekonomske krize bezobzirno
vrije|a dostojanstvo gladnog i na prosja~ki {tap dovedenog naroda.
Time bi se, svakako, trebala pozabaviti i nadle`na policijska i pravo-
sudna tijela.
O~i javnosti, me|utim, dodatno bode izbor klijenata kojima je
Kri{to donirala novac iz federalnog bud`eta.
Na podu`em spisku na{la se i „Croatia Libertas“, nevladina or-
ganizacija iz Mostara, koju vodi deklarirani usta{ofil Leo Plo~kini},
poznat po tvrdnjama da je FBiH „tamnica i logor Hrvata“, a ostao je
upam}en i kao autor izjave da }e 3.000 biv{ih pripadnika HVO-a
oti}i u Izrael da se bori protiv islamskih terorista u zamjenu za tre}i
entitet!
Plo~kini} je nedavno, u saradnji s Pantelijom ]urguzom, pre-
dsjednikom bora~ke organizacije RS, tokom posjete ameri~kog po-
tpredsjednika D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) organizirao proteste
„zbog diskriminacije nebo{njaka u BiH“.
Koga je predsjednica Kri{to konsultirala kada je odlu~ila osobi
poput Plo~kini}a i organizaciji poput „Croatia Libertasa“ dodijeliti
novac koji u bud`et upla}uju svi gra|ani, i Srbi, i Bo{njaci, i Hrva-
ti? Po kojem kriteriju Bo{njaci, naprimjer, trebaju finansijski po-
dr`avati ~ovjeka koji vrije|a njihovu vjeru, negira dr`avu BiH i {iri
{ovinizam i mr`nju?
Borjanu Kri{to to, o~igledno, ne interesira, ali je iznena|uju}e
da na njenu, moralno i politi~ki neprihvatljivu dare`ljivost nije rea-
girao njen zamjenik Mirsad Kebo.
On je ranije na sve strane slao prijave i tra`io istrage i za mnogo
manje prekr{aje. ^ak je i sam sebe prijavio policiji i tra`io da ga sa-
slu{a. Sada, u slu~aju rasipni{tva predsjednice Kri{to, Kebo {uti.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Kraji{nik na Palama: Ni kom{ija ni prijatelja na do~eku Osiguranje ispred ku}e mo`e se prebrojati naprste
PALE Osu|eni ratni zlo~inac na trodnevnoj slobodi
Kraji{nika ~uva tek
nekolicina policajaca!
Pred ku}om ga do~ekao samo brat Mirko Ako se slobodno ne i{eta iz ku}e i
vidokruga policije RS, zlo~inac bi se u ~etvrtak trebao vratiti u ha{ki pritvor
Ratni zlo~inac Mom~ilo Kra-
ji{nik, biv{i predsjednik Narodne
skup{tine RS, koji je pred Ha{kim
tribunalom osu|en na 20 godina
zatvora, ju~er je }eliju Sheveni-
ngena zamijenio porodi~nom
ku}om u paljanskom naselju pro-
zvanom Dedinje. Pred ku}om ga,
na njegovo o~evidno iznena|enje,
niko od kom{ija, ratnih i stra-
na~kih prijatelja ili predstavnika
tamo{nje vlasti nije do~ekao. Na
pragu je stajao samo brat Mirko.
Uzalud mahao
Tribunal je pod izlikom „hu-
manitarnih razloga“ odobrio tro-
dnevno pu{tanje ovog osu|enika
na slobodu kako bi posjetio bole-
snu majku. Mom~ilo Kraji{nik
ju~er oko 15 sati redovnim letom iz
Be~a doputovao je na Sarajevski ae-
rodrom, odakle je u jednom od dva
blindirana kombija i pod pratnjom
policije RS preba~en na Pale.
Po izlasku iz kombija, zlo~in-
ac je pred ku}om po~eo mahati
rukom, kao da pozdravlja {iroke
mase. No, tek na polovini puta do
ku}nog praga, kroz jak pljusak,
uo~io je da ma{e samo manjoj gr-
upi novinara i policajaca.
Od stare slike Kraji{nika nije
mnogo ostalo. Ovaj zlo~inac da-
nas je oronuli, pogureni i bljedu-
njavi starac potpuno sijede kose,
ali i bijelih obrva po kojima ga
mnogi pamte.
Tribunal je vlastima RS na-
lo`io da Kraji{nika dr`e pod 24-
satnom policijskom prismotrom.
No, osiguranje ispred ku}e na Pa-
lama moglo se prebrojati naprste.
Nekolicina policajaca u uniformi
bila je ispred ku}e, dok su dvojica
u civilu stajala na glavnom ulazu,
iako ima jo{ najmanje pet vrata
kroz koja se mo`e iza}i u dvo-
ri{te, gdje, tako|er, nije bilo poli-
cije. Policajci su se vi{e posvetili
raspore|ivanju, bolje re~eno, ra-
stjerivanju novinara ispred ku}e
nego pra}enju {ta radi i kuda se
kre}e osu|eni ratni zlo~inac.
Motrenje iz okolice
Kako nam je potvrdio njegov
brat Mirko Kraji{nik, niko iz pra-
tnje nije u{ao u ku}u, „ve} je motre
iz okoline“. A o preglednosti palja-
nske okolice ne treba detaljisati.
Ako se slobodno ne i{eta iz
ku}e i vidokruga policije RS, ovaj
zlo~inac u ~etvrtak bi se trebao
vratiti u ha{ki pritvor, gdje ~eka
na odluku u kojoj }e dr`avi slu`iti
kaznu koja mu je u martu ove go-
dine sa 27 smanjena na 20 godina
zatvora. S. [KULETI]
Ha{ki osu|enik novinarima se
nije obratio, jer je Vije}e Tribunala
nalo`ilo da posjeta bude u pritvor-
skim uvjetima, {to zna~i da
Mom~ilo Kraji{nik ima zabranu
davanja izjava. Zato je ulogu por-
tparola preuzeo njegov brat Mirko.
- Veliki broj ~lanova familije
danas (ju~er, op. a.) prvi put se
vidi s Mom~ilom nakon devet
godina od hap{enja. Prezadovo-
ljan je {to je tu, majka je dobro
podnijela susret - izjavio je Mir-
ko Kraji{nik, koji je potvrdio i
da se niko od zvani~nika RS ili
predstavnika SDS-a nije najavio
da }e do}i u posjetu, „ali to ne
zna~i da ne}e do}i“.
Bez posjete zvani~nika
Udru`enje Pokret „Majke
enklava Srebrenica i @epa“ sma-
tra da je dopu{tenje Kraji{niku
da posjeti bolesnu majku novi
udarac na pravdu, ali i korak da-
lje od pomirenja.
- Jo{ jednom Evropa i svijet
prave ustupke zlo~incima, ne
obra}aju}i pa`nju na `rtve i nji-
hova osje}anja - stav je Udru`en-
ja, koje u saop}enju za javnost
poru~uje cijelom svijetu da se tr-
eba sramiti kada je „jedna majka
`ivog i zdravog zlo~inca bitnija
od desetine hiljada uplakanih
majki koje je on ucvilio“.
Novi udarac na pravdu
Brat Mirko Kraji{nik: Na pragu samo on
No}ivat }e u
pritvoru
Ha{kim nalogom Kraji{niko-
vo kretanje je ograni~eno isk-
lju~ivo na Pale. Prema rije~ima
Mirka Kraji{nika, njegov brat
ne}e se mnogo kretati, izuzev {to
se ve} zna da }e obi}i grob oca, ko-
ji je umro tokom su|enja. Svaku
no} ha{ki osu|enik }e, prema na-
logu Tribunala, morati provesti,
odnosno do {est sati ujutro bora-
viti u pritvorskoj jedinici Slu`be
javne bezbjednosti Pale.
Sve pla}a Vlada RS
Ministar unutra{njih poslo-
va RS Stanislav ^a|o izjavio je
da je MUP RS anga`irao odre-
|eni broj pripadnika da budu u
pratnji Kraji{nika od njegovog
preuzimanja iz nadle`nosti Pri-
tvorske jedinice u Hagu, pa sve
do povratka u Hag. Sve tro{kove
Kraji{nikovog boravka i puto-
vanja snosi Vlada RS, ali nije
poznato koliko }e to ko{tati bu-
d`etske korisnike.
(
F
o
t
o
:

I
.

[
e
b
a
l
j
)
(
F
o
t
o
:

M
.

@
i
v
o
j
e
v
i
}
)

aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 4
SARAJEVO Biv{i ~elnici FBiH izjasnili se da nisu krivi
Bi~ak~i}: Montirao
nam je predratni
kriminalac Dervi{evi}
Ja sam ga smijenio, a on sada vedri i obla~i, sudi i presu|uje, ka`e Bi~ak~i}
Predsjednik HDZBiH i biv{i
ministar finansija u Vladi FBiH
Dragan ^ovi} i predsjednik Sabo-
ra Islamske zajednice u BiH i biv{i
federalni premijer Edhem
Bi~ak~i} izjasnili su se ju~er u Su-
du BiH, pred sudijom Brankom
Peri}em, da nisu krivi za pro-
du`eno krivi~no djelo zloupotrebe
polo`aja ili ovlasti.
^ovi} je prije izja{njenja o kri-
vici rekao da je optu`nica za njega
iznena|uju}a i zabrinjavaju}a.
- Odbijam mogu}nost da sam
o{tetio bud`et FBiH i za jednu ma-
rku, a kamoli za milione koji su na-
vedeni u mojoj inkriminaciji. Tri
godine poslije stra{nog rata do{ao
sam u Sarajevo da radim kao mini-
star, da radim za dobro ~ovjeka... Je-
dini grijeh koji sam po~inio jeste da
sam previ{e radio - rekao je ^ovi},
tvrde}i da vjeruje u pravnu dr`avu.
Prilikom izlaska iz Suda BiH
Bi~ak~i} je kazao da ta~no 25 godi-
na nakon {to je nepravedno proce-
suiran zbog posjete „prijateljskom
Iranu“, ponovo treba odgovarati za
ne{to {to je legalno.
- Nema ni zareza u materijali-
ma kojima raspola`e Tu`ila{tvo, a
da se radi o nekim nezakonitosti-
ma. Dodjela stanova bila je apsolu-
tno legalna aktivnost. Ovo je kla-
si~na monta`a iza koje stoji glavni
inspektor Finansijske policije
FBiH Zufer Dervi{evi}, osoba s
prijeratnim kriminalnim dosjeom,
kojeg sam ja smijenio, a koji sada
vedri i obla~i, sudi i presu|uje - re-
kao je Bi~ak~i}.
Bi~ak~i} i ^ovi} optu`eni su
da su u januaru 1999. godine, bez
odluke Vlade FBiH, u dva navra-
ta iz bud`eta izdvojili ukupno 7,8
miliona maraka za rje{avanje sta-
mbenih pitanja pojedincima iz za-
konodavne, izvr{ne i sudske vla-
sti. F. VELE
Odluka Vlade ZDK o rebalansu
Bud`et smanjen za 35 miliona KM
Vlada Zeni~ko-dobojskog
kantona ju~er je donijela odlu-
ku o rebalansu bud`eta, u skla-
du s obavezama iz stand-by ar-
an`mana sa MMF-om.
- Vlada je donijela okvir za re-
balans, koji smanjuje bud`et za
35 miliona KM. Nismo ra-
zra|ivali pojedine stavke. Ako
interventni zakon ne bude usvo-
jen, i}i }emo u razgovore sa sindi-
katima bud`etskih korisnika, jer
imamo potrebu za rebalansom.
Ako zakon pro|e, on propisuje
smanjenje pla}a za deset posto u
odnosu na decembar 2008. - ka-
zao je premijer ZDK Miralem
Galija{evi}. A. D`.
Me|unarodni monetarni fond
(MMF) odbio je sino} zahtjeve
FBiH za izmjene ranije dogovorenog
rebalansa bud`eta. Kako je „Avazu“
potvr|eno pred zaklju~enje ovog
izdanja na{eg lista, MMF je federal-
nim vlastima poru~io da prihvata
raniji dogovor koji podrazumijeva i
smanjenje naknada za RVI i
{ehidske porodice.
Delegacija na{e dr`ave, u kojoj
su ministri finansija BiH Dragan
Vranki}, FBiH Vjekoslav Bevanda
i RS Aleksandar D`ombi} te ka-
ndidat za premijera FBiH Mustafa
Mujezinovi}, sastala se ju~er kasno
poslije podne u Be~u s Kostasom
Hristuom (Costas Christou), {efom
Odjela MMF-a za BiH.
Tema razgovora je napredak
BiH u ispunjavanju uvjeta za skla-
panje dogovora sa MMF-om za ko-
je je rok bio 22. juni.
Ministar Bevanda ranije je naja-
vio da }e tokom sastanka poku{ati
Hristuu iznijeti argumente za{to je
izmijenjeno ono {to je ranije dogo-
voreno. Vlada FBiH, naime, u pi-
smu namjere MMF-u obavezala se
da }e u sklopu 414 miliona KM
u{teda umanjiti i primanja za RVI i
{ehidske porodice, ali nakon prote-
sta nekoliko hiljada boraca odlu~ila
je odustati od toga.
Bevanda je najavio da }e se vi{e
od 33 miliona maraka, koje su treba-
le biti uzete od invalidnina, u{tedje-
ti na drugim bud`etskim stavkama.
Kako saznajemo, vlasti su ju~er
prije sastanka uspjele dostaviti
MMF-u sve potrebne dokumente i
rebalanse bud`eta dr`ave, entiteta i
svih kantona, {to je obradovalo pr-
edstavnike MMF-a. Me|utim, to
se nije odnosilo i na izmjene feder-
alnog bud`eta.
Vije}e ministara BiH i RS, za
razliku od FBiH, ispunili su
uvjete ~iji je rok istekao ju~er, a
koji su dogovoreni u usagla-
{enom pismu namjere, bez ika-
kvih izmjena. T. LAZOVI]
^ovi} i Bi~ak~i} pred Sudom BiH: Negirali odgovornost (Foto: S. Jordamovi})
Guverner CBBH Kemal Kozari} za „Dnevni avaz“
[est banaka obe}alo da
ne}e izvla~iti kapital iz BiH
Potpisan memorandum s predstavnicima BiH
[est banaka majki iz Evrope,
Hypo, Raiffeisen, Volksbank,
NLB, UniCredit i Intesa Sanpaolo,
obe}alo je ju~er predstavnicima
BiH da ne}e izvla~iti kapital iz
na{e zemlje i da }e nastaviti s kre-
ditiranjem bh. privrede i gra|ana,
izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ iz
Be~a Kemal Kozari}, guverner Ce-
ntralne banke BiH (CBBH).
On je potvrdio za na{ list da su
predstavnici tih banaka i njihovih
supervizora iz Njema~ke, Austrije
i Italije potpisali memorandum
kojim se obavezuju da }e „zadr`ati
adekvatnu kapitalizaciju i nastavi-
ti kreditne aktivnosti“ tokom kri-
znog perioda u BiH, odnosno za
vrijeme trajanja stand-by ar-
an`mana sa MMF-om.
- Ovo je va`an sporazum koji je
sklopljen uz posredni{tvo Evro-
pske banke za obnovu i razvoj,
Me|unarodnog monetarnog fonda
i Evropske komisije. On je garant
da }e banke nastaviti rad i da }e
odr`ati kapital koji ve} postoji, a
ako bude potrebe, i dokapitalizira-
ti - kazao nam je Kozari}.
Prema njegovim rije~ima, na
sastanku odr`anom ju~er u Be~u
u~estvovali su i predstavnici age-
ncija za bankarstvo FBiH i RS i
predstavnici ministarstava finansi-
ja dr`ave i entiteta.
- Uvjet za realiziranje ovog me-
moranduma je potpisivanje ar-
an`mana sa MMF-om - isti~e Koza-
ri}, dodaju}i kako on o~ekuje da }e
BiH i uspjeti u toj namjeri. T. L.
Kozari}: Uvjet je aran`man sa MMF-om
^ovi}, Tihi} i Dodik: Ho}i li se susresti u OHR-u
Bevanda: Izno{enje argumenata
Inicijativa za nastavak razgovora
Incko i Solana sazivaju
novi sastanak trojke
Tihi} ne}e do}i, ^ovi} spreman za razgovore,
neizvjesnost s Dodikom
Visoki predstavnik Valentin
Incko (Inzko), uz sna`nu podr-
{ku Havijera Solane (Javier), vi-
sokog predstavnika EU za va-
njsku politiku i sigurnost, po-
ku{ava organizirati novi sastanak
prudske trojke.
Kako nezvani~no saznajemo,
Incko je planirao da sastanak bu-
de odr`an ve} u ~etvrtak, ali s
obzirom na to da jo{ nema potvr-
du u~esnika, kona~an termin nije
poznat.
Najvjerovatnija lokacija no-
vog susreta, ako ga Incko uspije
organizirati, bit }e zgrada OHR-a
u Sarajevu. No, lider SDA Sule-
jman Tihi}, koji je odbio do}i na
pro{li sastanak u Banjoj Luci, za
„Avaz“ je izjavio da je ju~er Incka
obavijestio da se ne}e odazvati
pozivu.
- Nema uvjeta za odr`avanje
sastanka dok imamo ovakvo Do-
dikovo pona{anje u vezi sa za-
klju~cima NSRS. Barem ne za ta-
kav susret u kapacitetu prudske
trojke - kazao je Tihi} za „Avaz“.
Lider HDZBiH Dragan ^ovi}
potvrdio je u ju~era{njoj izjavi da
bi ove sedmice trebao biti odr`an
sastanak s visokim predstavni-
kom.
- Vi{e puta rekao sam da danas
BiH treba razgovor i dogovor, da
treba tra`iti rje{enja i da to nema
alternativu. Vjerujem da }e ra-
zgovori zapo~eti u Prudu ipak bi-
ti nastavljeni. Manje je bitno
ho}e li biti nastavljeni na nivou
trojke. Bitno je da iza njih stoji
zavidna parlamentarna ve}ina
koja nam mo`e osigurati da od
BiH napravimo modernu evro-
psku dr`avu - rekao je ^ovi}.
Predsjednik SNSD-a Milorad
Dodik ranije je iznio stav da je za
nastavak razgovora, ali tek se
o~ekuje njegovo kona~no o~ito-
vanje nakon posljednje odluke vi-
sokog predstavnika.
F. V. - T. L.
U Be~u odr`an sastanak
MMF odbio zahtjeve FBiH
pogledi 5
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Osim: Dokazao stru~nost i u Japanu
Li~nost dana Amar Osim
Amar Osim, jedan od naju-
spje{nijih mladih trenera u BiH,
ju~er je i zvani~no imenovan za
novog {efa stru~nog {taba posrnu-
log Fudbalskog kluba @eljezni~ar.
Novoizabrani predsjednik i prvi
~ovjek ovog kluba iz njegovih na-
jslavnijih poslijeratnih dana Saba-
hudin @ujo zna {emu po kojoj }e
vratiti @elju tamo gdje mu je mjesto
- prvo je trebao vratiti Osima.
Amar Osim zapravo je socio-
lo{ki fenomen. U nemogu}im
uvjetima, posebnim stilom po-
na{anja, prvi je doveo jedan bh.
tim do tre}eg pretkola Lige prva-
ka, u kojem su, uz du`no po{tova-
nje, igrali pojedini fudbaleri koji
su sada ko zna gdje i ~ime se ba-
ve.
Osim je otjeran 2003. jer je
@eljo izgubio od „nekakvog“ Ha-
rtsa, samo zato {to je navikao na-
vija~e na konstantne pobjede i
protiv mnogo zvu~nijih ekipa.
Stoga je {est godina prokle-
tstva na Grbavici zaista realna ci-
jena njegovog nezaslu`enog
otpu{tanja. Sada, kada se u
@eljezni~ar vratio ~ovjek koji je
svoju stru~nost dokazao i u Japa-
nu osvajanjem Kupa te zemlje sa
D`ef junajtedom, mo`da nam i
~itava liga bude bolja. A. ^.
Povratak na Grbavicu
Njegovim otpu{tanjem @eljezni~ar je u potpunosti
zaslu`io dosada{njih {est godina prokletstva
Ambasador Sjedinjenih Dr`ava
u BiH ^arls Ingli{ (Charles Engli-
sh), u dru{tvu zvani~nika Instituta
za nestale osobe BiH (INO) i
Me|unarodne komisije za nestale
osobe (ICMP), obi}i }e sutra dvije
masovne grobnice na jugozapadu
BiH.
Prva lokacija koju }e Ingli{
obi}i jeste Batijevica u blizini
Goranaca kod Mostara. Na dru-
goj lokaciji, na putu prema Po-
su{ju, Ingli{, ~lanovi Kolegija di-
rektora INO-a, Milan Bogdani},
Marko Juri{i} i Amor Ma{ovi}, te
generalna direktorica ICMP-a
Ketrin Bomberger (Kathryne)
prisustvovat }e prezentaciji akti-
vnosti na obje grobnice.
Prema informacijama kojima
raspola`e INO, ove grobnice ve-
zane su za de{avanja iz avgusta
1992. i po~etka 1993. godine. Za
sada se ne mo`e re}i koliko osoba
}e biti ekshumirano iz grobnica,
saop}eno iz ICMP-a.
Ingli{: Upoznat }e se s ekshumacijama
Ambasador SAD sutra u Hercegovini
Ingli{ }e obi}i dvije
masovne grobnice
REAKCIJA Akademik Filipovi} ne obazire se na optu`be
Protiv Bo{nja~kog sabora
su politi~ke oligarhije
Skup od 27. do 29. septembra Jovi}eva intervencija je izraz velikog straha
onih koji su zabrinuti da bi im mogli propasti planovi o podjeli BiH, ka`e Filipovi}
Bo{nja~ki sabor, koji }e okupi-
ti vi{e od 150 najpoznatijih
bo{nja~kih intelektualaca iz ze-
mlje i svijeta, bit }e odr`an od 27.
do 29. septembra u Sarajevu, po-
tvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“
inicijator odr`avanja ovog skupa,
akademik Muhamed Filipovi}.
Interesi BiH
Najava o organiziranju Bo{nj-
a~kog sabora nai{la je uglavnom na
dobar prijem me|u ve}inom
Bo{njaka, ali i na osude pojedinaca
iz politi~ko-intelektualnih struktu-
ra unutar hrvatskog, srpskog, pa ~ak
i bo{nja~kog naroda.
Komentiraju}i kritike delegata
u Domu naroda Parlamenta BiH i
~lana Predsjedni{tva HDZBiH
Ive Mire Jovi}a da je „zabavljen
idejom o stvaranju velike bo{nj-
a~ke dr`ave“, akademik Filipovi}
ka`e da je rije~ o „izrazu velikog
straha“. Jovi} je optu`io akademi-
ka Filipovi}a da svojim tezama ne-
gira temelje BiH i pravo Hrvata da
opstanu u BiH.
- Intervencija Jovi}a, kojeg
smatram bespredmetnim, nije
ni{ta drugo do izraz velikog stra-
ha onih koji su zaribnuti da bi im
mogli propasti planovi o podjeli
BiH i da }e zadr`ati pod kontro-
lom teritorije s kojih su uspjeli si-
lom istjerati Bo{njake i Srbe -
ka`e akademik.
Filipovi} je poru~io Jovi}u pr-
eporu~io da se, „ako je legalista,
kako se prikazuje, prvo pobrine
za to da se rekupiraju prava Bo{-
njaka i Srba na teritorijama koje
kontrolira HDZBiH, a onda go-
vori o BiH i Bo{njacima.
- Bo{njaci }e raditi ono za {ta
budu smatrali da je u interesu
BiH kao historijski, duhovno i
kulturno jedinstvene teritorije -
tvrdi Filipovi}.
On dodaje da nisu Bo{njaci
ve} upravo Hrvati izvr{ili separa-
ciju i pogazili Ustav progla{ava-
ju}i „Herceg-Bosnu“ i odbijaju}i
braniti BiH od srpske agresije.
Zadr`avanje monopola
Protiv Bo{nja~kog sabora su,
isti~e Filipovi}, politi~ke oligar-
hije.
- Jednostavno, kod nas je
do{lo do situacije da male oligar-
hije politi~ara, koje su proizveli
njihovi lideri, `ele zadr`ati puni
monopol na vo|enje politike i pr-
edstavljanje svojih naroda. Ula-
zak jedne druge komponente, a to
zna~i intelektualno-moralne ko-
mponente, u politiku u BiH, {to
mi namjeravamo uraditi kroz
Bo{nja~ki sabor, njima smeta i
zbog toga ne trebaju ~uditi ova-
kve njihove reakcije. Oni }e izgu-
biti ako ne budu znali ~uti glas
naroda. A Bo{nja~ki sabor bit }e
odr`an - poru~uje Filipovi}.
F. VELE
Akademik Filipovi} potcrta-
va da potreba za odr`avanjem
Bo{nja~kog sabora „proizlazi iz
~injenice da se BiH nalazi u vrlo
te{koj situaciji, jer se vr{e ko-
nstantni napori da njena teritor-
ija kona~no bude podijeljena“.
- Te`nja je da se oni dijelovi
njene teritorije na kojima kontr-
olu budu uspostavile nacionalne
oligarhije, hrvatska, srpska i
bo{nja~ka, o~iste od predstavni-
ka drugih naroda ili da se oni to-
leriraju u malom broju tako da
ne predstavljaju zna~ajan faktor.
Ta opasnost nije ni{ta drugo ne-
go nastavak rata, koji je u Bosni
organiziran i poduzet upravo ra-
di njene podjele. Ta podjela nije
uspjela do kraja zbog otpora de-
mokratskih snaga - ka`e Filipo-
vi}.
Te`nje za podjelom zemlje
Filipovi}: Jovi}a smatram bespredmetnim
Mehmedovi} o najnovijim stavovima SDA
Ako se ljudi ne vrate, nema popisa
SDA }e zaustaviti sve aktivnosti u vezi s popisom zato {to su izigrani dogovori
Ako se ljudi ne vrate svojim
ku}ama i ne bude dogovorena po-
mo} povratku, nema ni{ta od po-
pisa stanovni{tva 2011. godine,
izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“
[emsudin Mehmedovi}, potpre-
dsjednik SDA i zastupnik u Parla-
mentu BiH.
On je potvrdio stav da }e SDA
zaustaviti sve aktivnosti u vezi s
popisom stanovni{tva nakon {to
su delegati iz RS blokirali usvaja-
nje strategije povratka, koja je za
SDA bila jedan od uvjeta za prista-
nak na organiziranje popisa.
Prema Mehmedovi}evim ri-
je~ima, osigurana je politi~ka volja
da se BiH zadu`i za oko 400 milio-
na maraka i da se
pomogne povratak
onih koji to `ele,
ali su izigrani dru-
gi dogovoreni
uvjeti.
- Uvjet je bio i
dono{enje strate-
gije povratka i za-
kona o proporcio-
nalnoj zastuplje-
nosti, gdje bi bilo
osigurano u~e{}e
svih konstitutivnih naroda na ci-
jeloj teritoriji u radu administraci-
je. O~igledno je da to ovima koji
`ele podjelu BiH ne odgovara i za-
to su oborili strategiju i zakon i
sve doveli u pitanje - ka`e Mehme-
dovi}.
Na na{e pitanje o~ekuje li rea-
kciju me|unarodne zajednice, ko-
ja ve} du`e zahtijeva da se izvr{i
popis, Mehmedovi} odgovara da
„ne o~ekuje“.
- Me|unarodna zajednica u po-
sljednje dvije-tri godine pokazuje
svoje pravo lice. Ona, zapravo,
upravlja procesima koji ra-
zgra|uju BiH, oni su i proizveli i
Dodika i sve one koji ru{e konce-
pt BiH. Ako se ljudi ne vrate
ku}ama, nema govora o popisu. To
bi zakovalo rezultate genocida ko-
ji je po~injen u BiH - isti~e Me-
hmedovi}. T. LAZOVI]
Mehmedovi}:
Zakivanje rezu-
ltata genocida
SARAJEVO - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH, koje ima ulogu predsjedavaju}eg Energetskom zaje-
dnicom jugoisto~ne Evrope i koordinatora implementacije Ugovo-
ra o Energetskoj zajednici u BiH, bit }e doma}in 6. redovnog sasta-
nka ministarskog savjeta Energetske zajednice, koji }e biti odr`an
u petak, javila je Srna. Organizator sastanka je Sekretarijat Energe-
tske zajednice sa sjedi{tem u Be~u.
Spec
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 6
Refik Ahmedinovi}, poslanik
SDP-a u Skup{tini Tuzlanskog ka-
ntona, ju~er je nao~igled prolaznika
o{amario svoju partijsku i skup{ti-
nsku kolegicu Suadu Muj~inovi}.
Incident se dogodio na parkingu kod
zgrade „Cipeli}i“, prekoputa sjedi{ta
Kantonalnog odbora SDP-a, a sve je
vidjelo najmanje dvoje svjedoka.
Potvrdu informacije o napadu
Ahmedinovi}a na
kolegicu Muj~ino-
vi} dobili smo i u
samom SDP-u, od
generalnog sekre-
tara KO SDP Tu-
zla Ramiza Zahir-
ovi}a. Njega je, na-
ime, Muj~inovi}
prvog nazvala da
ga obavijesti o
incidentu.
- Zajedno smo bili na okru-
glom stolu u Domu penzionera.
Ona je oti{la ranije i nekoliko mi-
nuta kasnije me nazvala da ka`e
{ta se desilo. Odmah je oti{la u
MUP da prijavi napad - ka`e Za-
hirovi} i dodaje da }e stav o sve-
mu KO zauzeti danas.
Navodno su odnosi izme|u
Ahmedinovi}a i Muj~inovi} zahla-
dnjeli nakon {to je Ahmedinovi}
nedavno optu`en za verbalni na-
pad na novinarku lokalne televizi-
je Slon. Muj~inovi} je, navodno,
bila me|u onim partijskim kolega-
ma koji su najvi{e insistirali na
Ahmedinovi}evoj odgovornosti.
Sino} smo oko 19 sati poku{ali
dobiti izjave od aktera incidenta.
Muj~inovi} se u tom trenutku,
zajedno sa svjedocima, nalazila u
policijskim prostorijama, dok je
Ahmedinovi} kazao da „sada ne
mo`e razgovarati“. E. H.
TUZLA Fizi~ki obra~un SDP-ovaca
Refik Ahmedinovi} na ulici
o{amario Suadu Muj~inovi}
Incident se dogodio na parkingu kod zgrade „Cipeli}i“
Salih Kru{~ica, predsjednik
Samostalnog sindikata dr`avnih
slu`benika i namje{tenika i pre-
dsjednik Koordinacije granskih
sindikata bud`etskih korisnika
FBiH, kazao nam je ju~er da ovi
sindikati 26. juna stupaju u {trajk
zbog smanjenja primanja pre-
dvi|enih interventnim zakonom.
- Najprije }emo svakog dana
odr`avati {trajk upozorenja po
dva sata, pa }emo vidjeti kako }e
se Vlada i Parlament FBiH po-
na{ati. Ako zakon do|e na Parla-
ment, onda }emo {trajkovati pr-
ed ovom institucijom - rekao
nam je Kru{~ica.
Obja{njava da sindikalci po-
dr`avaju poteze ratnih vojnih
invalida i {ehidskih porodica koji
su u ~etvrtak protestima pred zgr-
adom Vlade FBiH izborili da im
interventnim zakonom primanja
ne budu smanjena. Kru{~ica na-
javljuje da }e se i oni boriti istim
sredstvima.
Zbog najavljenog smanjenja
pla}a, i bud`etski korisnici Tuzla-
nskog kantona organizirat }e 15-
dnevni {trajk upozorenja u traja-
nju od po dva sata dnevno. [trajk
}e, prema rije~ima Mirze Me-
hmedovi}a, predstavnika Asoci-
jacije sindikata bud`etskih kori-
snika, odr`avati svakodnevno od
10 do 12 sati.
U {trajku }e se tako na}i hilja-
de uposlenih u policiji, osno-
vnom, srednjem i visokom obra-
zovanju, sudovima, tu`ila{tvu i
dr`avnoj upravi. B. T. - E. H.
U Vladi Unsko-sanskog ka-
ntona ju~er su okon~ani pono-
vljeni pregovori s predstavnicima
[trajka~kog odbora demobilisa-
nih boraca, koji nadomak gra-
ni~nog prijelaza Iza~i} protestira-
ju osam, a pet dana su u {trajku
gla|u.
Dogovoreno je da osim jedne
naknade za april, koja je ve} is-
pla}ena, u roku od 30 dana budu
osigurana sredstva za isplatu na-
knade za maj. [trajk gla|u }e, po-
ru~uju demobilisani borci, biti
prekinut kada od Ministarstva
pravosu|a dobiju rje{enje o regi-
straciji JOB-a Unije veterana
USK. Kako doznajemo, rje{enje
bi trebalo biti ozvani~eno danas.
- Odr`at }emo vanrednu sje-
dnicu Skup{tine udru`enja i veri-
ficirati na{e zahtjeve. S grani~nog
prijelaza Iza~i} povu}i }emo se
tek kada nam uru~e rje{enje o re-
gistraciji udru`enja, budu}i da je
na{ cilj da se pravno i zakonski je-
dnako zala`emo za prava svih de-
mobilisanih boraca u USK - ka-
zao je Remzo ^au{agi}, predsje-
dnik JOB-a USK.
^au{agi} je napomenuo da }e
protesti, blokade saobra}ajnica i
novi {trajkovi sigurno biti aktivi-
rani ponovno, ako nadle`ne insti-
tucije ne budu ispunjavale obave-
ze prema njima. S. D@.
Borci USK ~ekaju registraciju JOB-a
Kada dobiju rje{enje, prekidaju proteste
Pi{u}u ju~er o posjeti srbija-
nskog predsjednika Borisa Tadi}a
Republici Srpskoj, portal Radio-
televizije Srbije www.rts.rs pre-
nio je kako }e se Tadi} sastati s pr-
edsjednikom i premijerom te
„dr`ave“ Igorom Radoji~i}em i
Miloradom Dodikom.
Osim skandaloznog poteza pr-
ema kojem je entitet nazvan
dr`avom, kolege s portala nisu
najbolje upoznate ni s funkcione-
rima manjeg bh. entiteta, pa je
Radoji~i}, ina~e predsjednik Nar-
odne skup{tine RS, dobio funkci-
ju predsjednika RS, a ni prezime
mu nije napisano ispravno, ve}
„Radoji}“.
Nedugo nakon objavljivanja
vijesti, gre{ka s terminima je ispr-
avljena, pa je „dr`ava“ ipak na-
zvana „entitetom“, dok su Rado-
ji~i}eva funkcija i prezime ostali i
dalje neispravni. B. T.
Skandal na dr`avnoj televiziji Srbije
Za RTS Republika
Srpska je dr`ava
Provincijal Bosne srebrene fra
Lovro Gavran i na~elnik op}ine
Novi Grad Damir Had`i} potpi-
sali su ju~er u Sarajevu ugovore o
izgradnji crkve sv. Franje na Do-
brinji. Ugovori u vrijednosti od
10.000 KM podrazumijevaju
izdavanje rje{enja o gradnji i lo-
kacijsku dozvolu, javila je Fena.
Idejni projekt predvi|a izgra-
dnju crkve na povr{ini od 1.100
kvadratnih metara te `upnog sta-
na od 750 kvadratnih metara. Na-
jve}im dijelom bit }e sagra|ena
dobrovoljnim prilozima vjernika.
Na~elnik Had`i} istakao je da
je Op}ina ve} donijela izmjene re-
gulacionog plana kojim je odabr-
ana lokacija za crkvu, ali se za
plan jo{ o~ekuje potvrda Skup{ti-
ne Kantona Sarajevo, koja }e za-
sjedati 8. jula.
@ena koja je u petak izolirana na
Infektivnoj klinici Klini~kog ce-
ntra Univerziteta u Sarajevu nema
svinjsku gripu. To je potvrdila ana-
liza njenih nalaza ura|ena na Insti-
tutu za mikrobiologiju u Sarajevu.
- Ispostavilo se da na{a
dr`avljanka, koja se vratila s pu-
tovanja iz Sjedinjenih Dr`ava,
ima te`u upalu grla. Na{i ljekari
su to i sumnjali, ali su ipak prove-
dene sve mjere opreza. Njene na-
laze nismo nigdje slali jer je Insti-
tut za mikrobiologiju u Sarajevu
dobio sve certifikate za ovu vrstu
testiranja. Nakon {to je po-
tvr|eno da se ne radi o svinjskoj
gripi, ukinuta joj je izolacija i pr-
opisani antibiotici za upalu
di{nih puteva - kazala nam je Bi-
ljana Jandri}, portparol KCUS-a.
Ina~e, prema informaciji koju
je ju~er potvrdilo Ministarstvo
zdravstva Crne Gore, virus H1N1
izolovan je u Podgorici kod stude-
nta koji se vratio iz SAD. E. Ha.
Analiza na Mikrobiolo{kom institutu u Sarajevu
Pacijentica sa KCUS-a
nema svinjsku gripu
U {trajk }e 26. juna stupiti i
Sindikat srednjeg i visokog
obrazovanja, odgoja, nauke i
kulture BiH, potvrdila je za
„Avaz“ predsjednica ovog si-
ndikata D`enana Tanovi}-Ha-
mzi}. Ovaj sindikat tra`i da se
njihova primanja izuzmu iz bi-
lo kakvih zakona i aran`mana s
Me|unarodnim monetarnim
fondom. G. M.
Obrazovanje
mimo zakona
S portala srbijanske televizije
Kru{~ica: [trajk i pred Parlamentom
Od 0 do 24 sata
Ahmedinovi}: Fizi~ki nasrnuo na strana~ku kolegicu
Zbog interventnog zakona
Bud`etski korisnici 26. juna po~inju {trajk
Sarajevo: S potpisivanja ugovora (Foto: M. @ivojevi})
U Sarajevu ju~er potpisani ugovori
Uskoro izgradnja crkve
sv. Franje na Dobrinji
Muj~inovi}:
Prijavila
napad
Edo Maajka
Volio bih raditi neke
druge tipove muzike
- Nije mi cilj da budem jo{ popularniji, jednostavno
bih volio raditi neke druge tipove muzike, pro{iriti se-
be u muzi~kom svijetu. U~iti od drugih muzi~ara tako
da dobije{ neke nove horizonte. Znam samo da }u osta-
ti u muzici, a u kojem smislu ne znam.
(Reper za „Dnevni list“)
Milan Bandi}
Dosad nismo imali sre}e s
predsjedni~kim kandidatima
- Nominirana su dvojica kandidata unutar SDP-a i
ta nominacija je dobrodo{la. Dosad nismo imali sre}e s
predsjedni~kim kandidatima i ja }u dati podr{ku onom
kandidatu koji ne}e statirati i sudjelovati samo u ka-
mpanji, nego i pobijediti.
(Zagreba~ki gradona~elnik za „Ve~ernji list“)
Ante Gavranovi}
Kvalitet je spasonosna
formula za opstanak novina
- Novine pro`ivljavaju ozbiljnu krizu identiteta, ali
pronalaze oru`je u kojem mogu dokazati svoju svrsi-
shodnost i potrebu. Pritom je kvalitet, kvalitet i samo
kvalitet spasonosna formula za opstanak i daljnji razvoj
na uzburkanom moru i veoma nemirnom tr`i{tu.
(Poznati novinar i teoreti~ar medija za „Vjesnik“)
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
7
Maajka: U~iti
od drugih
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 23. 6. 2009.
23. 6. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 7
0
C do 17
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 23
0
C
24. 6. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 6
0
C do 18
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 16
0
C do 25
0
C
25. 6. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 7
0
C do 20
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 16
0
C do 25
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
22
22
17
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
17
23
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
17
SRIJEDA ^ETVRTAK
17
LIVNO
MOSTAR
NEUM
23
18
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
Sretni stanovnici naselja ispod Trebevi}a
- Svakako je za pohvalu {to se prave pomaci u deminiranju Trebe-
vi}a. Naravno, treba u~initi sve da se ovaj posao privede kraju. Mi, sta-
novnici naselja ispod Trebevi}a, posebno smo sretni {to }emo napokon
uskoro mo}i bez straha {etati ovom planinom i u`ivati u njenim ljepo-
tama. (^italac G. R. iz Sarajeva)
Gavranovi}:
Kriza identiteta
BR^KO
BANJA
LUKA
[ta ka`u u narodu
Bandi}:
Dati
podr{ku

16
Grad Sarajevo 23. 6. 2009.
Izlazak 5.04 Izlazak 5.22
Zalazak 20.33 Zalazak 21.29
Pove}ana naoblaka i padavine negativno }e djelovati na raspolo`enje ve}ine populacije, a
kod osoba sa psiho smetnjama uzrokovat }e pojavu glavobolje, promjene raspolo`enja i
dekoncentracije. Krajem dana i u no}i op}a slika }e se lagano popraviti, pod utjecajem
ne{to stabilnijih vremenskih prilika, stoga }e se i tegobe kod osjetljivih osoba umanjiti.
Obla~no
s ki{om
U BiH se o~ekuje prete`no
obla~no vrijeme s mjestimi~nom
ki{om, a ponegdje uz ki{u mogu}i
su i pljuskovi s grmljavinom, ne{to
manje obla~nosti bit }e ponegdje u sje-
veroisto~nim dijelovima. Vjetar u Bosni
slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a
u Hercegovini umjeren jugozapadnjak. Jutar-
nja temperatura od 7 do 13, na jugu do 17, a
najvi{a dnevna od 13 do 20, na jugu do 23 ste-
pena.
SKANDALOZNO Kupali{te „Kupaje“ ide na tender
Op}ina Stolac prodaje
nacionalni spomenik
To je blago BiH i ono se ne smije privatizirati, ka`e Dizdar
Op}insko vije}e Stolac na sje-
dnici odr`anoj u petak usvojilo je
prijedlog na~elnika Stjepana
Bo{kovi}a o prodaji kulturno-hi-
storijskog dragulja, graditeljske
cjeline Javno ljetno kupali{te
„Kupaje“ u gradu na Bregavi.
O kakvoj je skandaloznoj
odluci rije~ govori ~injenica da je
ovo kupali{te, koje je izgra|eno
tokom austrougarskog perioda,
Komisija za o~uvanje naciona-
lnih spomenika BiH jo{ 2007. go-
dine proglasila nacionalnim spo-
menikom.
U odluci Komisije izri~ito su za-
branjeni ovakvi postupci, ali i bilo
kakve radnje koje mogu o{tetiti na-
cionalni spomenik ili dovesti u pi-
tanje njegovu za{titu. Tako|er, na-
vedeno je da sve ingerencije nad
spomenikom ima Vlada FBiH.
Kako nam je rekao predsjeda-
vaju}i OV Stolac Kasim Kroje-
ni}, za odluku je glasalo 11 hrva-
tskih vije}nika, dok je {est bo{-
nja~kih bilo protiv.
- Mi smo i dalje protiv ove
odluke, jer, {ta je sljede}e, treba li
onda i za Stari most donijeti odlu-
ku o prodaji - upitao je Korjeni}.
Predsjednik Foruma mladih
Stolac Nerin Dizdar rekao nam je
da je op}inska vlast do sada ko-
ntinuirano radila na uni{tavanju
ovog najstarijeg kupali{ta na Ba-
lkanu, te da prodajom `eli samo
skinuti krivicu sa sebe.
- ^elnici Op}ine su i do sada
potpuno nelegalno iznajmljivali
kupali{te. To je blago BiH i ono se
ne smije privatizirati. Objekat je
od op}eg dru{tvenog zna~aja, a
njegovom prodajom kr{e se odlu-
ke dr`avnih institucija - potcrtao
je Dizdar.
Prema rije~ima na~elnika
Bo{kovi}a, odluka je donesena le-
gitimno, te }e ovo kupali{te, kako
je najavio, biti prodano nakon
objavljene tenderske dokumenta-
cije. A. DU^I]
Stolac: Najstarije kupali{te na Balkanu Faksimil odluke
Predsjedavaju}a Komisije za
o~uvanje nacionalnih spomenika
BiH Amra Had`imuhamedovi}
kazala nam je da jo{ ne mo`e ko-
mentirati odluku. Ipak, kako ka`e,
ne smije se desiti nikakva promje-
na stanja nacionalnog spomenika.
- Onaj ko postupi druga~ije,
mora krivi~no odgovarati - ista-
kla je Had`imuhamedovi}.
Ne smije se mijenjati stanje
Obla~no i ki{ovito vrijeme u BiH zadr`at }e se do
sredine sedmice kada }e do}i do pobolj{anja vreme-
nskih prilika. Prema rije~ima @eljka Majstorovi}a iz
Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda, ve} od
~etvrtka i petka do}i }e do promjene tako da se za vi-
kend o~ekuje lijepo vrijeme.
Temperatura mora izmjerena ju~er u 14 sati u
Neumu iznosila je 20 stepeni. Meteorolozi isti~u da
}e i na jugu na{e zemlje od ~etvrtka nastupiti stabili-
zacija vremenskih prilika.
- Po{to je ve} po~ela sezona godi{njih odmora i
gra|ani `ele znati kakvo ih vrijeme o~ekuje ovog ljeta,
moram ista}i da }e, prema predvi|anjima, u prvoj po-
lovini jula biti dosta ovakvih nestabilnosti s padavina-
ma, ali }e i u tom periodu biti lijepih dana. O~ekuje se
da }e najtoplije biti u drugoj polovini jula i prvoj polo-
vini avgusta - ka`e Majstorovi}. E. Ha.
Udru`enje gra|ana „Front“ po-
ziva predsjednicu FBiH Borjanu
Kri{to da objasni gra|anima po ko-
jim je kriterijima i na osnovu kojeg
javnog poziva podijelila 150.000
KM nevladinim organizacijama ko-
je djeluju pod okriljem HDZBiH.
U saop}enju Udru`enja ta-
ko|er navode kako je Kri{to
bud`etska sredstva podijelila sa-
mo organizacijama s hrvatskim
predznakom, isti~u}i pri tome
„Croatia Libertas“ iz Mostara ko-
ju nazivaju nacionalisti~kom, a
njenog predsjednika nacionali-
stom. „Front“ poziva istra`ne or-
gane da preispitaju zakonitost ra-
spodjele bud`etskih sredstava ko-
ja su dobrim dijelom „usmjerena
na raspirivanje me|unacionalne
mr`nje i netrpeljivosti“.
Prema prognozama meteorologa
Udru`enje „Front“ proziva predsjednicu FBiH
Kri{to dijeli sredstva samo hrvatskim NVO
Sarajevo ju~er (Foto: F. Fo~o)
Od ~etvrtka ljep{e vrijeme
teme
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 8
Brzo - kratko
POSJETE Prvi zamjenik visokog predstavnika u Srebrenici
Na sastanku s Gregorijanom
i osoba sa srebreni~ke liste
Susretu u Policijskoj stanici prisustvovao Vasilije Andri}, ratni komandant zdru`enih
jedinica MUP-a RS Gregorijan majkama obe}ao hap{enje Mladi}a i Had`i}a
Rafi Gregorijan (Raffi Gregori-
an), prvi zamjenik visokog predsta-
vnika u BiH, nakon {to je ju~er po-
lo`io cvije}e u Memorijalnom ko-
mpleksu Poto~ari i odao po~ast `rt-
vama genocida, odr`ao je sastanak s
predstavnicama srebreni~kih udru-
`enja, kojima je obe}ao skoro
hap{enje ratnih zlo~inaca Ratka
Mladi}a i Gorana Had`i}a.
Tra`e smjene
Hatid`a Mehmedovi}, predsje-
dnica Udru`enja „Srebreni~ke ma-
jke“, kazala je da su one tra`ile da
licu pravde bude privedeno i 810
osumnji~enih za zlo~ine u Srebre-
nici, me|u kojima je i Vasilije An-
dri}, aktuelni na~elnik Centra ja-
vne bezbjednosti Bijeljina, koji je
u julu 1995. godine, u vrijeme
izvr{enja genocida u Srebrenici,
bio komandant zdru`enih jedinica
MUP-a RS. Andri} je, tako|er,
ju~er boravio u Srebrenici i bio
u~esnik sastanka s Gregorijanom u
Policijskoj stanici.
- Ne `elimo takve osobe na bilo
kakvim funkcijama, ve} u zatvoru -
izjavila je Mehmedovi}, tra`e}i da s
javnih funkcija budu smijenjeni svi
osumnji~eni sa srebreni~kog spi-
ska, prvenstveno na~elnici op}ina
Mili}i, Vlasenica i Zvornik.
Mehmedovi} nam je prenijela
i kako su majke dobile od Gregor-
ijana obe}anje da }e biti ka`njeni
svi koji su odgovorni za zlo~ine,
ali da on pri tom nije `elio izdva-
jati nijedno ime. Prvi zamjenik
visokog predstavnika rekao je
ju~er da se u posljednjih nekoliko
godina radi na tzv. srebreni~koj
listi, ali i dodao kako postoje ogr-
ani~enja vezana uz tu listu.
- Originalni spisak napravljen
je zahvaljuju}i dokumentima koje
su posjedovale jedinice koje su bile
na tom podru~ju u vrijeme genoci-
da. Sama lista nije dokaz da je neko
bio ovdje u vremenu kada se dogo-
dio zlo~in, ali se vodi istraga protiv
osoba za koje postoji dovoljno do-
kaza da su u~estvovale u samim
zlo~inima. U nekim slu~ajevima
ljudi su oslobo|eni optu`be ili je
istraga obustavljena zbog neposto-
janja dokaza, a u drugim slu~ajevi-
ma ljudi su optu`eni ili ~ak i
osu|eni - kazao je Gregorijan, do-
daju}i da je zbog toga va`na po-
dr{ka izradi nacionalne strategije u
borbi protiv ratnih zlo~ina.
Ponovljen zahtjev
Munira Suba{i}, predsjednica
Udru`enja Pokret „Majke enklava
Srebrenica i @epa“, kazala je da se
na sastanku s Gregorijanom govori-
lo i o sporosti identifikacija i ekshu-
macija `rtava genocida. Majke su
zatra`ile i ostanak stranih tu`ilaca u
na{oj zemlji, ali i ponovile svoj rani-
ji zahtjev za izdvajanje Srebrenice
iz RS. Me. MUSTAFI]
Gregorijan ju~er u Poto~arima: Po~ast `rtvama (Foto: Me. Mustafi})
Nakon Gregorijanovog sasta-
nka s Osmanom Sulji}em,
na~elnikom op}ine Srebrenica, i
Radomirom Pavlovi}em, predsje-
dnikom Skup{tine op}ine,
odr`ana je pres-konferencija na
kojoj je prvi zamjenik visokog pre-
dstavnika istakao da je vidan na-
predak u ovom gradu, ali da je on i
dalje vrlo spor. Gregorijan je
obi{ao i Sud u Srebrenici te Polici-
jsku stanicu, gdje je s predstavni-
cima ovih institucija razgovarao o
radu pravosu|a i mjerama sigur-
nosti koje }e biti poduzete za ovo-
godi{nje obilje`avanje genocida.
Vrlo spor napredak
Andri} (desno): Jedan od osumnji~enih,
sada ~elnik policije u Bijeljini
Vahid Ali} (28) u rodno selo
Gruji~i}i u Podrinju vratio se
2003. s roditeljima, a nakon dvije
godine zasnovao porodicu i dose-
lio se u Srebrenicu. U tom gradu
zaposlio se u trgovini Hamdije
Huseinovi}a, odbornika Skup{ti-
ne op}ine.
Nakon godinu digao je kredit
od 10.000 maraka i otkupio od Hu-
seinovi}a jedinu bo{nja~ku trgovi-
nu u Srebrenici.
Ali} navodi da se upustio u bi-
znis kako bi svojoj supruzi Jasmini i
dvogodi{njoj k}erki Ajli, s kojima
kao podstanar `ivi u prigradskom
naselju Petri~a, osigurao egzistenci-
ju. No, zapao je u finansijske proble-
me.
- Kada sam kupio trgovinu,
o~ekivao sam da }e vlast ne{to ura-
diti za nas povratnike, dati nam
neki podsticaj kako bismo opstali.
Ipak, od toga nije bilo ni{ta - govo-
ri Ali}.
Do sada je uspio vratiti 3.600
KM kredita, ali uprkos kucanju na
mnoga vrata, vi{e nije mogao.
- Ne znam {ta }u i kako }u da-
lje. Obra}ao sam se raznim organi-
zacijama za pomo}, ali niko nije re-
agirao, pa ni mnoge institucije ko-
jima sam predo~io svoju situaciju -
ka`e Ali} i nagla{ava da, uprkos
svemu, `eli ostati u Srebrenici.
Ho}e li ostati, neizvjesno je, jer,
prema njegovim rije~ima, ne vodi se
ra~una o mladim ljudima koji su se
vratili u Srebrenicu, a ve}ina donaci-
ja odlazi u FBiH. Me. MUSTAFI]
Ali}: Donacije odlaze u FBiH
Povratni~ki biznis u Srebrenici
Zatvara se jedina bo{nja~ka trgovina
Odr`an sastanak hrvatskih politi~ara u Mostaru
Neodr`iva BiH s dva entiteta
Potpisnici Kre{evske
deklaracije ju~er su na
sastanku u Mostaru po-
tpisali izjavu u kojoj po-
zivaju sve politi~ke, vje-
rske i kulturne instituci-
je da se uklju~e u izradu
novog Ustava BiH koji
nosi novu teritorijalnu
organizaciju dr`ave. U
dokumentu su lideri
HSP-a, HDZ-a 1990, i
HSS-NHI Zvonko Ju-
ri{i}, Bo`o Ljubi} i Ivan
Krndelj, kao i potpre-
dsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi} pozvali me|unarodnu
zajednicu na aktivnije djelovanje u dono{enju novog Ustava.
Potpise na ju~era{nju deklaraciju nisu stavili predsjednik HDZBiH
Dragan ^ovi}, koji nije bio na sastanku, i predsjednik HKDU Ivan
Musa. Musa je dao punu podr{ku Prudskom sporazumu, jer vjeruje da
je na tragu Kre{evske deklaracije.
- Dvoentitetska BiH je neodr`iva i nepravedna. Hrvati takvo stanje
nikada ne}e prihvatiti - rekao je doma}in sastanka, predsjednik HSP-a
Zvonko Juri{i}. A. Du.
Mostar: Potpisana zajedni~ka izjava
Spor pred Ustavnim sudom BiH
Preglasavanje bo{nja~kih sudija u RS
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS pokrenut }e spor pred Ustavnim
sudom BiH radi ocjene ustavnosti Poslovnika Ustavnog suda RS prili-
kom odlu~ivanja o meritumu, ako o njegovim izmjenama ne bude po-
stignut dogovor s predstavnicima RS.
[ef ovog kluba Edin Rami} pojasnio je da je Ustavom RS predvi|eno
da se odluka o meritumu donosi samo glasovima dvojice sudija, dok je
Poslovnikom o radu Ustavnog suda RS predvi|eno da se odluke o po-
vredi vitalnog nacionalnog interesa donose dvotre}inskom ve}inom,
~ime se preglasavaju sudije Bo{njaci, javila je Fena.
Danas i sutra u Zenici
Sportski susreti imama i uposlenika IZBiH
Udru`enje ilmijje Islamske zajednice u BiH i ove godine organizira Spor-
tske susrete imama i uposlenika IZ. Jedanaesti susreti bit }e odr`ani danas
i sutra u Zenici. Manifestacija }e po~eti danas u devet sati takmi~enjem u
atletskim disciplinama na terenima na Kamberovi}a polju.
Sve~ano otvorenje 11. sportskih susreta predvi|eno je za 11.30 sati u
novoj Gradskoj dvorani na Kamberovi}a polju, nakon ~ega }e uslijedi-
ti takmi~enja u ko{arci, malom nogometu, stonom tenisu i {ahu, pre-
nijela je Fena.
Susreti se zatvaraju u srijedu, 24. juna, dodjelom medalja najuspje{nijima.
U Prijedoru uklonjena tri ru~na raketna baca~a
„Zolje“ izme|u mezarja i zgrada
Du{ko Aniki}, vo|a tima za uklanjanje
minsko-eksplozivnih sredstava Uprave
Civilne za{tite RS, ju~er je u naselju
Pe}ani, u neposrednoj blizini centra Pr-
ijedora, neutralizirao tri ru~na raketna
baca~a, ostavljena pretpro{le no}i pored
jednog kontejnera izme|u lokalnog me-
zarja i stambenih zgrada.
- Nakon dojave policija je mjesto propi-
sno obilje`ila, a mi smo oru`je neutrali-
sali. Rije~ je o tri prili~no o~uvane i mo-
gu}e ranije uskladi{tene „zolje“, koje su
u mogle biti vrlo opasne - kazao je ju~er
Dra{ko \enadija, stru~ni saradnik u lokalnom odsjeku CZ Prijedor.
Deminerski tim UCZ-a RS od po~etka ove godine djelovao je na ~ak
46 lokacija na podru~ju Prijedora. Prijedor~anima je i ju~er, nakon ove
posljednje akcije, upu}en apel da skriveno oru`je ne bacaju tamo gdje
mo`e postati izuzetno opasno. M. Z.
Prijedor: Uspje{na akcija
deminerskog tima (Foto: D. Stojni})
Sastanak Regionalnog odbora SDA
Zuki} obi{ao povratnike u Prnjavoru
Generalni sekretar SDA Amir Zuki} posjetio je ju~er povratnike u Pr-
njavoru te prisustvovao sastanku Regionalnog odbora te stranke u Bo-
sanskoj krajini. Osim njega, u delegaciji koja je u~estvovala na tribini
u Prnjavoru bili su Zinaida Ho{i}, zastupnica u NSRS, i Senad Brati},
predsjednik Regionalnog odbora SDA.
- Ovamo se vratilo oko 70 posto stanovni{tva. @elja nam je upoznati se s
njihovim problemima i pomo}i im da ih rije{e - kazao nam je Zuki}. T. L.
Osnovni sud u Vlasenici
Devet policajaca vra}eno na posao
Presudom Osnovnog suda u Vlasenici na posao je vra}eno devet poli-
cajaca, koji su suspendirani u julu 2007. godine odlukom tada{njeg vi-
sokog predstavnika Miroslava Laj~aka, zbog dovo|enja u vezu sa sre-
breni~kim zlo~inima.
U Policijskoj stanici [ekovi}i ju~er su se po rje{enju suda na posao ja-
vili Slobodan Stjepanovi}, Nikola Milakovi}, Marko ^oji}, Rado ^eli}
i Tomo Duki}, javila je Srna.
teme 9
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Nakon jednomjese~ne kontrole
ugovora o potro{a~kim kreditima,
federalni inspektori podnijeli su
zbog samoinicijativnog podizanja
kamatnih stopa na ranije odobrene
kredite ukupno 192 prekr{ajna na-
loga protiv deset banaka.
Tokom ukupno 116 kontrola,
inspektori su bankama zbog po-
dizanja kamata izrekli kazne u
iznosu od ~ak 471.000 maraka!
Na osnovu prijava koje su po-
dnosili gra|ani, federalni inspe-
ktori su pregledali bankarsku do-
kumentaciju i utvrdili da je u po-
jedinim slu~ajevima, kako je
„Avaz“ op{irno pisao, do{lo do
povrede odredaba Zakona o za{ti-
ti potro{a~a u BiH.
Banke su za kr{enje zakona
ka`njavane od 1.500 do 4.000
KM, a odgovorni u banci poput
direktora od 500 do 1.000 maraka
po svakom pojedina~nom zahtje-
vu potro{a~a.
- Federalna uprava za inspekci-
jske poslove krenula je u nadzor
ugovora o potro{a~kim kreditima
nakon {to je primila 176 prijava.
Od toga je do sada 116 rije{eno,
dok su ostale prijave u postupku
rje{avanja - kazali su u Upravi.
Tako|er, u toku kontrole kredi-
ta utvr|eno je da su dvije banke vr-
atile kamate za odre|eni broj kredi-
ta na raniji nivo. Rije~ je o ukupno
3.741 ugovoru o kreditiranju, dok
neke od kontroliranih banaka uo-
p}e nisu podizale kamate na po-
tro{a~ke kredite. F. VELE
Inspektori u akciji: Brojne prijave gra|ana
Nakon jednomjese~ne akcije inspektora
Zbog nelegalnog
dizanja kamata
ispisane 192 prijave
Bankama izre~ene kazne u iznosu od ~ak 471.000
maraka Banke smanjile kamate na 3.741 kredit
S obzirom na masovnost pri-
java koje podnose gra|ani i
~injenicu da pojedine banke i
dalje podi`u kamate na potro-
{a~ke kredite, Uprava za inspe-
kcijske poslove FBiH pokrenut
}e postupak u nadle`nim sudo-
vima radi procesuiranja banaka
koje kr{e odredbe Zakona o
za{titi potro{a~a u BiH.
Postupak u nadle`nim sudovima
Portparol Suda BiH Selma
Had`i} potvrdila je ju~er za
„Dnevni avaz“ da se biv{i mini-
star pravde Republike Srpske
Mom~ilo Mandi} javio Sudu i do-
stavio adrese kako bi mu mogao
biti uru~en sudski poziv. Ona je
kazala da je rije~ o adresama u
Isto~nom Sarajevu i Beogradu.
- To zna~i da Mandi} nije u bi-
jegu i da }e se pojaviti pred Ape-
lacionim vije}em Odjela za ratne
zlo~ine, samo dok se odredi da-
tum tog ro~i{ta - rekla je Had`i}.
Mandi} se 10. juna ove godine
nije pojavio pred Apelacionim vi-
je}em Suda BiH na unaprijed za-
kazanom ro~i{tu jer mu navodno
nisu uspjeli uru~iti sudski poziv.
Nepravosna`nom presudom
Mandi} je oslobo|en navoda
optu`nice prema kojoj je tokom
1992. godine, u vrijeme kada je
bio visoki funkcioner u Vladi ta-
da{nje Srpske republike BiH,
po~inio ratni zlo~in protiv civi-
lnog stanovni{tva i zlo~in protiv
~ovje~nosti. F. V.
Biv{i ministar pravde RS nije u bijegu
Mandi} se javio Sudu BiH
Mandi}: Dvije adrese
Smi{ljeni projekt ru{enja Ra-
zvojne banke FBiH preko njenog
kontroverznog direktora Ramiza
D`aferovi}a, kao i istovremeno li-
hvarsko plja~kanje gra|ana BiH
u re`iji banaka, prije svega Uni-
Credit i Hypo banke, ima za cilj
da hercegova~ki lobi predvo|en
kriminaliziranim hrvatskim ge-
neralima uskoro potpuno ekono-
mski ovlada prostorom s ve}ins-
kim bo{nja~kim stanovni{tvom.
Time bi Tu|manovi generali,
bez ijednog ispaljenog metka,
ostvarili ratne ciljeve i definiti-
vno kolonizirali Bo{njake.
Prljavi poslovi
Rije~ je o generalskom lobiju
koji je kontrolirao finansijske to-
kove za vrijeme agresije na BiH, a
predvode ga, prije svega, ratni ge-
nerali Ljubo ]esi} Rojs, Ivan Me-
di}, Miroslav Rup~i}, biv{i dire-
ktor Hercegova~ke banke, Ivica
Karlovi} i drugi. Me|u njima su i
bra}a Lu~i}, od kojih je jedan bio
direktor SIS-a, a svoje poratne bi-
znise upravo su vezali uz bankar-
stvo i osiguravaju}e ku}e. Ta-
ko|er, ne treba zaboraviti ni Antu
Jelavi}a.
On je, kao i ostali ~lanovi ovog
klana, zapo~eo karijeru u sada ve}
~uvenom logisti~kom centru
HVO-a u Grudama. Tamo su sti-
zale stotine miliona maraka iz
Hrvatske, koje }e kasnije po-
slu`iti za prljave finansijske po-
slove u BiH, ~ije posljedice danas
najvi{e pla}aju Bo{njaci.
- Sve je po~elo s pri~om o na-
ftnom Terminalu Dretelj, vrije-
dnom oko 9,8 milijardi ameri~kih
dolara, koji je preuzeo general
Ljubo ]esi} Rojs. Kada je ]esi}
upisao taj terminal na svoju firmu
„Monitor M“, unio ga je u „He-
rcegovina osiguranje“. To osigura-
nje kasnije je pre{lo u Hercego-
va~ku banku. Godinama je novac
isisavan iz ove banke i plasiran u
razne banke k}erke ~ija su sjedi{ta
u Hrvatskoj - tvrdi za „Avaz“ biv{i
~lan Komisije za dr`avnu imovinu
BiH Muharem Cero.
On dalje obja{njava da su putem
mati~nih ku}a iz Zagreba, tehnolo-
gijom raznih dokapitalizacija, te ba-
nke ulazile na prostor koji je pod
kontrolom Bo{njaka. Dakle, sav no-
vac krenuo je upravo iz Hercego-
va~ke banke. Ona je iskori{tena kao
svojevrsni Trojanski konj za ulazak
na bo{nja~ku teritoriju.
Cero dodaje da je dio ovog no-
vca oti{ao u osiguravaju}e ku}e,
koje su, tako|er, veoma utjecajan
faktor na prostoru pod bo{nja-
~kom kontrolom.
Tako|er, sumnja se da znatan
dio novca koji je poslu`io za pri-
vatizaciju banaka vodi porijeklo
direktno i iz bud`eta „Herceg-
Bosne“, na kojem se nalazilo 13,7
milijardi kuna (oko 3,6 milijardi
KM). Taj novac nakon Va{ingto-
nskog sporazuma i formiranja
FBiH naprosto je sakriven za
spomenutu namjenu.
Hercegova~ki generalski lobi
o~ito je imao za cilj da dokapitali-
zacijom banaka opere novac koji
je namaknut {vercom nafte i iz
milionske pomo}i iz Hrvatske.
Ve}ina tako preuzetih banaka ka-
snije se gasila, ali se „oprani“ ka-
pital prelijevao u banke sa
zvu~nim imenima.
Podmetanje afera
Naime, u namjeri da obmane
lakomislene Bo{njake i na lak
na~in preuzme njihov kapital, he-
rcegova~ki lobi za relativno mali
novac je svoje banke prekrio na
taj na~in {to su kupovana puka
imena, odnosno brendovi mo-
}nih evropskih banaka, kao {to je
Hypo. Uz to, ve}inski vlasnik bh.
UniCredit banke je Zagreba~ka
banka, koju su kupili Hercegovci
bliski upravo Tu|manovom gene-
ralskom lobiju.
Zbog nepoznavanja ovih
~injenica, hiljade Bo{njaka i nji-
hovi privrednici sa svojim ko-
mpanijama hrlili su u banke ~iji
stvarni vlasnici sjede u zapadnom
Mostaru ili [irokom Brijegu.
Tek s ovim ~injenicama jasno
je za{to je bio u pravu vlasnik
„Hotela Ilid`a“ i „Kuveta“ Alija
Budnjo kada je tvrdio da iza po-
dmetanja afera poznatim bo{-
nja~kim privrednicima i ~elni-
{tvu Razvojne banke FBiH stoje
komercijalne banke i ljudi koje
one pla}aju.
Suhe ~injenice jednostavno
ukazuju na to da su sna`ni
bo{nja~ki privrednici, koji su
nezavisni od hrvatskog bankar-
skog lobija, glavna prepreka za
zavr{ni ~in ekonomske koloniza-
cije Bo{njaka u re`iji hrvatskih
interesno-tajkunskih lobija i Hr-
vatske. F. VELE
ANALIZA Ko stoji iza ru{enja Razvojne banke FBiH
Tu|manovi generali
eksploatiraju Bo{njake
Kako je djelovao generalski klan Hercegova~ka banka iskori{tena kao
svojevrsni Trojanski konj za ulazak na bo{nja~ku teritoriju
- Njihov krajnji cilj je da po-
klope imovinu BiH i Bo{njaka i
potpuno ovladaju prostorom
koji je pod bo{nja~kom
ve}inom. Oni ne `ele tre}i enti-
tet, kako se misli, ve} cijelu ter-
itoriju FBiH. Dok smo mi mi-
slili da oni rade na tre}em enti-
tetu, oni su preko finansija pre-
uzimali cijelu FBiH. I danas
Hrvati potpuno kontroliraju fi-
nansijski sektor. Preko djelova-
nja banaka, Bo{njaci, iako su
ve}ina, uskoro }e biti zanemar-
ljiva ekonomska manjina. Ne-
bitan faktor. Mo}i }emo komo-
tno prositi s fesom po Ba{~ar{iji
- ka`e Cero.
Dok smo mislili da prave tre}i entitet,
oni su finansijski porobili cijelu FBiH
Cero: Novac godinama isisavan ]esi} Rojs: Oteo terminal
Da stvar bude dovedena do
apsurda, zna~ajnu ulogu u hrva-
tskim bankama koje su u{le na
ve}inski bo{nja~ku teritoriju,
kao i njihovoj ekspanziji, imaju
Jadranko Prli}, Bruno Stoji} i
ostali iz tzv. hrvatske {estorke
koja danas sjedi u Hagu. Oni
odgovaraju za ratne zlo~ine nad
Bo{njacima, a bankari koji su
bliski njihovim krugovima pu-
tem UniCredit ili Hypo banke
danas sasvim slobodno plja~kaju
Bo{njake putem svojih banaka!?
Hrvatska {estorka
teme
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 10
Reis Ceri}: Objavljeno pismo
[ta je reis Ceri} napisao Obami
Va{a rije~ dotakla
je i nas u Bosni
Va{i povijesni govori pokazuju Va{u dobru volju da
pribli`ite ameri~ko srce muslimanskom srcu u miru
Na Ameri~kom univerzitetu u
Kairu ju~er je vrhovni egipatski
muftija dr. Ali D`um’ah u dogovo-
ru s londonskim biskupom dr.
Ri~ardom ^artresom (Richard
Chartres) objavio globalnu inicija-
tivu za dijalog izme|u islama i Za-
pada u okviru grupe C-1 za svjetski
dijalog. Predsjednik Skup{tine C-1
za svjetski dijalog je biv{i britanski
premijer Toni Bler (Tony Blair).
Tako|er, grupa za dijalog
izme|u islama i Zapada C-1 pre-
zentirala je u Kairu Godi{nji dija-
lo{ki izvje{taj o religiji i vrijedno-
stima za 2009. godinu. Izme|u
ostalog, u ovom izvje{taju je obja-
vljeno i pismo reisu-l-uleme dr.
Mustafe Ceri}a od 7. juna pre-
dsjedniku SAD Baraku Obami
(Barack) kao odgovor na njegova
dva govora - u Ankari i Kairu.
Tim povodom, agencija Mina
objavila je ju~er pismo reisa Ceri}a
predsjedniku SAD. Pismo je napi-
sano u znak zahvalnosti zbog toga
{to je Obama u svom govoru u Kai-
ru spomenuo Bosnu. Reis Ceri} po-
tcrtao je u pismu Obami da njegova
dva povijesna govora u Ankari i
Kairu ne mogu izbrisati godine ne-
povjerenja, ali i da je ta~no da „na
po~etku bija{e samo rije~“.
- A Va{a rije~ gosp. Predsje-
dni~e, bila je dobra rije~ za novi
po~etak kao dobro drvo, ~iji kori-
jeni su ~vrsto na zemlji, a grane se
pru`ile do srca svih ljudi dobre
volje. Va{a rije~ je dotakla i nas
ovdje u Bosni, ~iju djecu niste za-
boravili kao ni nastradalu djecu
Darfura - isti~e se u pismu Obami
te, izme|u ostalog, dodaje:
- Uvjereni smo da }e, uz Bo`iju
dozvolu, Va{ govor o izazovima ko-
je ste naveli u Kairu tako sna`no i
iskreno vremenom uroditi plo-
dom. Gosp. Predsjedni~e Va{ izbor
da govorite muslimanskom svijetu
iz Istanbula i Kaira kao dva velika
simbola muslimanske kulture i ci-
vilizacije pokazuje Va{ osje}aj i
Va{e znanje o va`nosti mjesta i vre-
mena u Va{oj misiji. Tako|er, to
pokazuje Va{u dobru volju da pri-
bli`ite ameri~ko srce muslima-
nskom srcu u miru i harmoniji.
Gosp. Predsjedni~e, dozvolite
mi da s Vama podijelim staru mu-
drost pisca „Ogledala prin~eva“, ko-
ji je svom princu savjetovao da ne
smije zanemariti ~etiri male stvari:
malu vatru, malu bolest, malog ne-
prijatelja i malu mudrost. Ustvari,
ovdje je rije~ o maloj bosanskoj mu-
drosti u kojoj se ka`e da je tolera-
ncija najvi{i stupanj mo}i, a `elja za
osvetom prvi znak slabosti, koju
sam `elio pridodati Va{oj velikoj
mudrosti koja je sada vidljiva u
Va{im rije~ima i djelima zajedno s
velikom ameri~kom snagom - ista-
kao je, izme|u ostalog, reisu-l- ule-
ma Ceri} u pismu Obami.
- Ja sam samo jedan od milijar-
du muslimana u svijetu koji pre-
dstavlja jednu malu muslimansku
zajednicu u BiH. Naravno, postoji
mnogo va`nijih ljudi u muslima-
nskom svijetu koji su odgovorili
na Va{e govore sa velikim po{tova-
njem i podr{kom. Pa ipak, ja os-
je}am svojim pravom i obavezom
da izrazim zahvalnost moje zaje-
dnice ameri~kom narodu na brizi i
podr{ci koju joj pru`a za njen opo-
ravak od genocida na kraju 20. sto-
lje}a, koji je sli~an onom kojeg je
do`ivjela Jevrejska zajednica u Dr-
ugom svjetskom ratu - navodi se u
pismu reisa Ceri}a ameri~kom pr-
edsjedniku.
Zahvalnost na brizi i podr{ci
SDU o de{avanjima u Gradskom vije}u Mostara
Neka gra|ani biraju gradona~elnika
Socijaldemokratska unija BiH
isti~e da se politi~ka konfrontacija
SDA i HDZ-a u slu~aju izbora gra-
dona~elnika Mostara u Gradskom
vije}u nastavlja na {tetu gra|ana i
bud`etskih korisnika, jer bud`et za
2009. jo{ nije usvojen.
U saop}enju SDU-a navodi se da
ova vi{emjese~na farsa u vezi s izbor-
om gradona~elnika najbolje pokazu-
je da su stanovnici Mostara postali
taoci politi~kih stranaka te da je neo-
phodno promijeniti sada{nju praksu
i omogu}iti gra|anima da oni sami
biraju gradona~elnika na neposre-
dnim izborima.
Kompanije „Energoinvest“ i
„Unis Pretis“ iz Vogo{}e po~ele su
prodaju vi{e svojih objekata i ze-
mlji{ta na podru~ju Sarajeva, Ze-
nice i Tuzle.
Po~etne cijene
Kako su nam potvrdili u Age-
nciji za privatizaciju u Federaciji
BiH (APF), ovih dana raspisano
je vi{e javnih poziva za u~e{}e u
aukcijskoj prodaji tri lokaliteta,
odnosno takozvana ekonomska
dvori{ta u vlasni{tvu „Pretisa“,
ukupne povr{ine 25.303 kvadra-
tna metra.
Zajedni~ka po~etna cijena
ovih lokaliteta u Vogo{}i je oko
1,36 miliona KM.
Tako „Pretis“ prodaje ekono-
msko dvori{te povr{ine 14.205
kvadratnih metara s po~etnom ci-
jenom od 795.480 KM, lokalitet
povr{ine 3.654 kvadrata ~ija je ci-
jena 306.880 maraka i ekonomsko
dvori{te povr{ine 7.444 kvadrata
u vrijednosti od 260.400 KM.
Kako je navedeno u javnom
pozivu, svi lokaliteti pogodni su
za izgradnju proizvodnog, poslo-
vnog i proizvodno-poslovnog
objekta. Aukcije na kojima }e biti
prodavani ovi lokaliteti bit }e
odr`ane 3., odnosno 7. jula.
Sarajevski „Energoinvest“ ra-
sprodaje ve}i broj svojih objekata i
zemlji{nih povr{ina. Rije~ je, nai-
me, o ~ak devet privrednih zgrada
i drugih objekata ukupne povr{ine
oko 11.000 kvadratnih metara, s
dvori{tima povr{ine oko 6.000
kvadrata, ~ija je ukupna po~etna
cijena 6,76 miliona KM.
Tako na podru~ju katastarske
op}ine Donji Butmir „Energoin-
vest“ prodaje privrednu zgradu uku-
pne povr{ine 274 kvadrata i dvori{te
od 1.374 kvadrata, potpuno poru{eni
objekt povr{ine 290 kvadrata i
po~etne vrijednosti 101.500 KM,
kao i zgradu povr{ine 1.128 kvadrata
s dvori{tem od 1.007 kvadrata,
po~etne cijene oko 968.380 KM.
Na prodaju su i zgrada po-
vr{ine 2.785 kvadrata koja je po-
tpuno poru{ena i ekonomsko dv-
ori{te neposredno vezano za sao-
bra}ajnicu, ~ija je po~etna cijena
1,4 miliona KM, kao i potpuno
uni{teni privredni objekt po-
vr{ine 170 kvadrata u Tvorni~koj
ulici na Stupu, ~ija je po~etna ci-
jena oko 81.869 KM. Na istoj adr-
esi nalazi se poru{eni „Energoin-
vestov“ objekt od 433 kvadrata
vrijednosti 208.525 KM.
Po po~etnoj cijeni od 330.200
KM na prodaju su i devastirani
privredni objekt ukupne povr{ine
612 kvadratnih metara i dvori{te
povr{ine 464 kvadrata, kao i drve-
ni objekt u osnovi 306 kvadrata s
dvori{tem povr{ine 464 kvadratna
metra. Tako|er, po~etna cijena od
1,3 miliona maraka tra`i se za dvo-
spratnu devastiranu zgradu po-
vr{ine 1.728 kvadrata i dvori{te od
1.054 kvadrata, objekt povr{ine
576 i dvori{te povr{ine 1.054 kva-
dratna metra.
Drugi poslovi
Na jo{ jednom lokalitetu u Sa-
rajevu „Energoinvest“ prodaje je-
dnospratnu zgradu povr{ine
2.020 i dvori{te od 763 kvadrata
te privredni objekt povr{ine
1.010 i dvori{te od 763 kvadrata,
~ija je zajedni~ka po~etna cijena
1,5 miliona maraka. Aukcije za
sve „Energoinvestove“ objekte
bit }e odr`ane od 30. juna do 2.
jula.
U Agenciji za privatizaciju na-
vode da je rije~ o izuzetno veli-
kim i vrijednim objektima i loka-
litetima, od kojih }e „Energoin-
vest“ i „Pretis“ inkasirati velike
sume novca {to }e im poslu`iti za
ulaganje u druge poslove.
F. VELE
POSLOVANJE Dr`avne kompanije zaradit }e vi{e miliona KM
„Energoinvest“ i „Pretis“
po~inju prodaju imovine
Po~etna cijena „Energoinvestovih“ objekata i zemlji{ta
6,76 miliona, a „Pretisovih“ 1,36 miliona KM
„Energoinvest“: Prodaje objekte na brojnim lokacijama
U Zenici „Energoinvest“ pro-
daje poslovni prostor od stotinu
kvadrata s prate}im sadr`ajima,
~ija je po~etna cijena 155.000
KM, a u Tuzli poslovni prostor
od oko 106 kvadrata, koji se sa-
stoji od pet kancelarija i drugih
sadr`aja. Po~etna cijena za ovaj
prostor je 158.505 KM.
Zenica i Tuzla
Dr`avna kompanija „Elektro-
prijenos BiH“ ve} 14 mjeseci po-
tpuno je blokirana, a na njenim
ra~unima stoji oko 130 miliona
maraka koje se zbog opstrukcija
iz RS ne mogu investirati u proje-
kte, izjavio je ju~er za „Dnevni
avaz“ Ibrahim ^olakhod`i}, pre-
dsjednik Upravnog odbora „El-
ektroprijenosa BiH“.
On isti~e da predstavnici dio-
ni~kog kapitala RS odbijaju u~-
estvovati u radu ove kompanije,
zbog ~ega niti Uprava niti Upra-
vni odbor ne funkcioniraju.
- Novac koji bi mogao biti
ulo`en u svima potrebne projekte
je blokiran, jer predstavnici RS
ne u~estvuju u radu, ja ne mogu
sazvati sjednicu Upravnog odbo-
ra. Ranije reakcije Vije}a za
implementaciju mira, OHR-a,
Ameri~ke ambasade, USAID-a
nisu urodile plodom, a ova bloka-
da traje mjesecima - ka`e ^olakh-
od`i}.
On isti~e da je posljednjih da-
na imao „odre|ene signale“ da }e
se me|unarodna zajednica pono-
vo pozabaviti ovim opstrukcija-
ma, ali nakon krize sa zaklju~ci-
ma NSRS, „Elektroprijenos“ }e
ponovo do}i u drugi plan.
- Situacija postaje jo{ te`a zato
{to nekim ~lanovima UO istje~e
mandat. Time se nanosi ogromna
{teta koja nikome ne odgovara -
ka`e ^olakhod`i}.
I generalni direktor „Elektro-
privrede BiH“ Amer Jerlagi} to-
kom ju~era{nje posjete Gora`du
upozorio je da se na ra~unu „Ele-
ktroprijenosa BiH“ trenutno nala-
zi oko 130 miliona KM, ~ije je
investiranje u neophodne projekte
blokirano opstrukcijama iz RS i
stavovima entitetskog premijera
Milorada Dodika. T. L. - Al. B.
„Elektroprijenos BiH“ ne funkcionira 14 mjeseci
RS blokira 130 miliona KM
teme
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 11
Za razliku od Hrvatske, u ko-
joj su doniranje organa i kadave-
ri~ne transplantacije u punom za-
mahu, kod nas se ovakvi slu~ajevi
sporadi~no de{avaju, pa je BiH i
dalje na dnu ljestvice po broju pr-
esa|enih organa. Posljednjih go-
dina bilje`e se pomaci, ali je sve
to premalo da bi se smanjile liste
ljudi koji ~ekaju da dobiju organ.
Proradila svijest
Prema rije~ima prof. dr. Hali-
me Resi}, {efice Klinike za hemo-
dijalizu KCUS-a i predsjednice
Donorske mre`e Kantona Saraje-
vo, koja je dio Donorske mre`e
BiH, u Federaciji BiH na listi
~ekanja za dobivanje organa nala-
zi se 160 ljudi.
- Nemamo jedinstven zdra-
vstveni sistem za BiH, pa ne mo-
`emo govoriti o jednoj listi. Pre-
tpostavlja se da je u BiH oko 700
potencijalnih kandidata za tra-
nsplantaciju - isti~e Resi}.
U BiH je vi{e od 40.000 gra-
|ana potpisalo donorske kartice,
a u KS oko 7.000. No, kartica nije
obavezuju}a i ona uglavnom
slu`i da ljude potakne na razmi-
{ljanje o poklanjanju organa na-
kon smrti.
- Dobro je dok ljudi potpisuju
kartice, jer to zna~i da je proradi-
la njihova svijest. Donorskoj
mre`i nije ni bio cilj da nekoga
primorava na ovaj ~in. Ina~e, ve-
liki broj pacijenata u svijetu umi-
re zato {to nema organa za pre-
sa|ivanje. Bubre`ni pacijenti idu
na dijalizu i `ivot im se pro-
du`ava zahvaljuju}i aparatima,
ali nekim drugim pacijentima
aparat to ne mo`e nadomjestiti -
nagla{ava Resi}.
Ona dodaje da je u oba bh.
entiteta u toku dono{enje zako-
nskih rje{enja za ovu problemati-
ku. U FBiH se trenutno primje-
njuje regulativa po kojoj, bez
obzira na potpisanu donorsku ka-
rticu, odluku o poklanjanju orga-
na donosi porodica umrloga.
Kupovina u Indiji
- U Evropi je to druga~ije re-
gulirano. U Velikoj Britaniji i
Austriji osnovna je donorska kar-
tica. Ve}ina zemalja, me|u koji-
ma je i Hrvatska, primjenjuje tzv.
pretpostavljeni pristanak, {to
zna~i da karticu potpisuju svi oni
koji ne `ele dati organe, a svi
ostali su potencijalni donori. I
kod njih odlu~uje porodica. U
Hrvatskoj je tu kraticu potpisalo
oko 2.000 osoba. Nova zakonska
regulativa donijet }e nam upravo
ovaj pretpostavljeni pristanak,
{to je povoljnije rje{enje - potcr-
tava Resi}.
Ona nagla{ava da je bilo i slu-
~ajeva da su mladi ljudi iz BiH,
koji su `eljeli {to prije presaditi
organ, odlazili u Pakistan i Indiju
i tamo kupovali organe od `ivih
donora.
- Takvu trgovinu ne podr`ava-
mo. Vrlo ~esto zavr{i se s infekci-
jom ili nekom zaraznom bole{}u.
U BiH imamo ljekare koji mogu
izvrsno obaviti transplantacije -
dodaje Resi}. E. HALA]
Uprkos protestu gra|ana, pe-
ticijama i jednoglasnoj odluci
Op}inskog vije}a Gora`de o zabr-
ani izgradnje hidroelektrane
Ustikolina, rukovodstvo „Elek-
troprivrede BiH“ ne odustaje od
tog projekta.
Ignoriraju}i stavove i o{tra pro-
tivljenja gra|ana i vije}nika ovom
projektu na kojem je insistirao mi-
nistar Vahid He}o, ~elni ljudi EP-
BiH Amer Jerlagi}, Enver Jamak i
Zijad Bajramovi} na ju~era{njem
sastanku s na~elnikom op}ine Mu-
hamedom Ramovi}em i njegovim
saradnicima zatra`ili su izdavanje
dozvola za izvo|enje istra`nih ra-
dova. Dodatno, najavili su i mo-
gu}nost gradnje HE Gora`de u ce-
ntru grada.
- Ova najava za centar Gora`da
nije u planovima, nego je ra|ena
kroz studijske dokumente za rijeku
Drinu do u{}a u Savu. Tu je spome-
nuta proto~na HE Gora`de od 37
megavata, ali ona nije prioritet u
ovom trenutku. Govorimo o HE
Ustikolina, jer smatramo da je to
boljitak ne samo za EP nego za ko-
mpletan ovaj kraj. Ako smo svjesni
da se rade tri elektrane na teritoriji
RS, Paunci, Fo~a i Buk Bijela, sma-
tram da bi bila {teta ne iskoristiti
ovih 20 kilometara koje imamo u
FBiH za izgradnju objekta koji }e
sutra vrijediti 200 miliona KM i
koji }e imati 100 radnih mjesta -
kazao je Amer Jerlagi}, generalni
direktor EPBiH.
Istovremeno, dok teku pripre-
me za izgradnju HE, 17 povra-
tni~kih sela u Gora`du je bez str-
uje, a ve}ina stanovnika rubnih
dijelova op}ine `ali se na lo{ kva-
litet struje koju dobiva. Jerlagi} je
obe}ao da }e dio ovih problema
biti rije{en investiranjem 11 mili-
ona KM za povratni~ka naselja
do 2011. godine te dijela od 145
miliona KM planiranih za sana-
ciju i modernizaciju mre`e u ovoj
godini. Al. B.
Uprkos o{trom protivljenju gra|ana
EPBiH tra`i dozvole za
He}in projekt HE Ustikolina
Delegacija predvo|ena Amerom Jerlagi}em ~ak
najavljuje mogu}nost gradnje HE u centru Gora`da
Me|usobne optu`be i
prepiska izme|u Federa-
lnog ministarstva obrazova-
nja i izdava~ke ku}e „Klett“,
u vezi s tenderom za izbor
ud`benika za 6. razred, po-
sljednjih dana su nastavlje-
ne i ~ak intenzivirane, sa-
znaje „Dnevni avaz“.
Iz Ministarstva su pono-
vo odbacili optu`be predsta-
vnika ove ku}e za isto~nu Evropu
Roka Kvaternika da je tender bio
namje{ten, te su ostali pri svojim
tvrdnjama da je on ometao konkur-
snu proceduru. Kvaternik je negir-
ao da je to radio i ostao pri tvrdnji
da je tender namje{ten. On je ranije
najavio da }e tu`iti Ministarstvo.
- Za{to krijete od javnosti da su
se na recenzije ud`benika za
6. razred `alili skoro svi
izdava~i u vi{e ili manje gor-
kim dopisima? - naveo je
Kvaternik u svom poslje-
dnjem pismu.
Zanimljivo je da su stra-
ne jedna od druge zatra`ile
da im se za iznesene tvrdnje
javno izvinu. I jedni i drugi
su odbili to u~initi, tvrde}i
da su nepravedno optu`eni te da
druga strana nema nikakvih argu-
menata.
Saznajemo da }e Vije}e za
ud`beni~ku politiku, koje ~ine
predstavnici svih resornih mini-
starstva u FBiH, na narednoj sje-
dnici otvoriti raspravu o ovom pi-
tanju. G. MRKI]
U BiH je do sada bilo samo
18 transplantacija. Da bi se broj
pove}ao, isti~e Resi}, u projekt
vi{e treba uklju~iti javnost i oba-
vijestiti ljude o tome koliko je
doniranje organa plemenit ~in.
- ^esto nailazimo na odbija-
nje zbog neinformiranosti. Ima-
mo veliki broj te{ko bolesnih, a s
druge strane de{ava se mnogo
nesre}a u kojima gine omladina.
Za{to da organi odlaze u zemlju
kada mogu `ivjeti u nekome - pi-
ta se dr. Resi}.
Spa{avanje ljudskih `ivota
Resi}: Neophodna informiranost
gra|ana
^elnici EPBiH u Gora`du: Povratnici bez struje
- Iz perspektive
potrebe, radi se o
ne~emu {to sva-
kako treba omo-
gu}iti, iako smo
svi mi pomalo
skeptici {to se to-
ga ti~e. U biti, ja
sam za.
- Naravno da tre-
ba zakonom omo-
gu}iti i urediti
na~in doniranja i
uslove transpla-
ntacije. To je veli-
ka potreba i du-
boko humana za-
misao.
- Mislim da to tr-
eba u~initi. Sve
ono {to mo`e po-
mo}i ~ovjeku da
`ivi, treba po-
dr`ati. Tako|er,
treba podr`ati i
ljekare koji
spa{avaju `ivote.
Ahmet
Egrli}
Mirsad
Alajbegovi}
Fahrudin
Selimovi}
- Smatram da bi,
u svakom slu~aju,
trebalo otvoriti
tu mogu}nost da
bi se pomoglo
ljudima ~iji su
`ivoti u opasno-
sti. Ja bih pristao
na to.
- To treba reguli-
sati zakonom, na-
ro~ito u slu~ajevi-
ma prerane smrti
ili stradanja
mla|ih osoba ~iji
organi mogu dru-
gim ljudima spa-
siti `ivot.
- Tu nema dile-
me. Podr`ala bih
to svakako. ^ak
bih prva dobro-
voljno donirala
svoje organe po-
slije smrti, ako to
mo`e nekome ko-
ristiti.
Jasmina
Alagi}
Damjan
Paji}
Zaim
Tuti}
- U svakom slu~a-
ju, treba. To je na-
~in da budemo hu-
mani i pomogne-
mo ljudima. Prvi
bih potpisao da
moj organ nekome
sutra spasi `ivot.
F. B. - E. M. - Al. B.
- Podr`avam ide-
ju, jer sam u poro-
dici imala taj pro-
blem. Moj mu`
umro je zato {to,
jednostavno, ni-
smo imali mogu-
}nosti obezbijediti
zdrav bubreg.
- Ako ima ljudi
koji `ele donirati
organe i ako ti
organi mogu ne-
kome spasiti `iv-
ot, onda ne vi-
dim prepreke da
se takav zakon
usvoji.
Asmir
Vu~ki}
Du{ica
\or|evi}
Osman
Suba{i}
Treba li zakonom omogu}iti doniranje ljudskih organa nakon smrti?
Prilika da budemo humani
ANKETA me|u gra|anima Klju~a, Bijeljine i Gora`da
G
o
r
a
`
d
e
B
i
j
e
l
j
i
n
a
K
l
j
u
~
DONORI Iako je vi{e od 40.000 gra|ana potpisalo kartice
BiH na dnu po broju
presa|enih organa
Na listi ~ekanja u Federaciji BiH 160 ljudi Klju~na je odluka porodice
Redakciji „Avaza“ javio se je-
dan od recenzenata ud`benika iz
biologije Sulejman Red`i} sa
tvrdnjom da tender nije bilo mo-
gu}e namjestiti jer su svi rukopi-
si pregledani pod {iframa i isti~e
da na njega niko nije vr{io priti-
sak.
Tako|er je kazao da se on ve}
neko vrijeme nepravedno dovo-
di u vezu s gre{kom izdava~a u
ud`beniku prirode iz pro{le go-
dine, u kojem je vuk ilustriran
na grani, iako su recenzenti na
vrijeme reagirali pa je ud`benik
povu~en.
Rukopisi pregledani pod {iframa
Kvaternik:
Najavio tu`bu
Prepiska Ministarstva obrazovanja i „Kletta“
Tra`e izvinjenje i prijete tu`bama
teme
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 12
SMS
Dnevni avaz
061-142-015
Zulmir Be~evi}
Klub poznatih
Moj moto je: @ivi
danas, misli sutra
Li~ni profil bh. knji`evnika u [vedskoj
Ime i prezime: Zulmir Be~e-
vi}.
Datum i mjesto ro|enja: 31.
januar 1982. u Br~kom.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: S djevojkom u vlastitom
domu.
Bra~no stanje: Neo`enjen
(vjeren).
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Po~etak pregovora za objavlji-
vanje prve knjige.
Koji automobil vozite: „Pe`o“.
Kako se odmarate: ^itanje,
dru{tvo i djevojka.
Omiljeni muzi~ar: D`imi He-
ndriks (Jimi Hendrix), U2 i
Bob Marli (Bob Marley).
Volite li kuhati: Da.
Najdra`a knjiga: „Nowhere
Man“ Aleksandra Hemona.
Omiljeni pisac: Aleksandar
Hemon.
Umjetnik kojeg cijenite: Bob
Marli.
Za koji klub navijate: Liver-
pul.
Koga biste poveli na pusti
otok: Djevojku.
Jeste li ljubomorni: Da.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola:
Osmijeh.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne.
Bavite li se sportom: Da, te-
nisom i fudbalom.
Omiljena hrana i pi}e: ]e-
vapi i viski.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Ja.
Volite li i}i u {oping: Ne.
Jeste li sujevjerni: Malo.
Imate li ku}nog ljubimca:
Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi
danas, misli sutra.
Va{ najbolji prijatelj je: Ima
ih vi{e.
Pratite li politi~ku situaciju:
Pratim.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili: U tih
15 minuta sve bi bilo bespla-
tno za sve.
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Ne
Be~evi}: Odmara se uz ~itanje
DR@AVA BEZ
POLICIJE - Pre-
dla`em Vije}u mini-
stara i Parlamentu
BiH da ukinu SIPA-
u i Grani~nu polici-
ju kada nemaju no-
vca da ih pla}aju.
Kod nas mo`e
dr`ava i bez policije.
Sram vas bilo, go-
spodo!
STOLJETNA
OGNJI[TA - Pozi-
vam sve Bo{njake iz
isto~ne Bosne da ne
dozvole da pobijedi
zlo~ina~ka kama i
da omasove povra-
tak na svoja stolje-
tna ognji{ta, koja su
garant njihovog
opstanka!
LA@NA
UVJERENJA - Do
kada dokazivati ko
je invalid i koje ka-
tegorije kada u Par-
lamentu sjede oni
koji poma`u koru-
mpiranim doktori-
ma i onima {to za
500 maraka prave
la`na uvjerenja?
Zna se ta~an broj
ranjenih za vrijeme
ratovanja za na{u
napa}enu Bosnu.
IZLAZ U [TRA-
JKU - Mislim da je
sada pravo vrijeme
za {trajk zaposlenih
u upravi i pravo-
su|u. A {to se ti~e
Bevandinog poziva-
nja na male plate u
privredi, neka i oni
{trajkuju! I tu je kr-
iva vlast, samo `eli
izazvati zavadu.
Zna~i, izlaz je u
{trajku.
SMIJENITI
BEVANDU - Pre-
ma Bevandi, svi bi-
smo trebali imati
topli obrok od pola
KM. Za nekoliko
godina bit }e dosta
osoba kojima prijeti
opasnost da ostanu
bez stana. Onda }e
Bevanda re}i da se
ti ne trebaju buniti,
jer ima i onih koji
ga nemaju. Zna~i li
to da trebamo biti
besku}nici? Beva-
ndu treba smijeniti.
O^ISTITI KRUG
- Molim nadle`ne iz
Klini~kog centra
Ko{evo i upravu
Bolnice za plu}ne
bolesti i tuberkulo-
zu Podhrastovi da
malo vi{e povedu
ra~una o ~isto}i kr-
uga te bolnice, jer je
prava sramota kako
on sada izgleda.
PODR[KA
TURKOVI]U -
Podr`avamo Zeku
Turkovi}a. Neka
izdr`i do kraja i po-
zivam sve „Pitare“
da stanu uz njega,
dok nije kasno, da
oni koji su uni{tili
`irora~un FK Sara-
jevo, a posluju pre-
ko samo njima zna-
nih, jednom zauvi-
jek odu iz kluba, jer
nije to njihova ba-
bovina. Igra~i igraju
gladni. Smatramo
da je Turkovi} lege-
nda kluba i da govo-
ri istinu. „Pitari“,
Konjic
Vode}i trgovci narkoticima na
Balkanu odlu~uju se `ivjeti u BiH
zbog pomanjkanja saradnje izme-
|u razli~itih policijskih agencija i
razdijeljenosti dr`avnih struktu-
ra, navodi se u dokumentu Vije}a
Evropske unije, koji je „Avaz“
ekskluzivno dobio na uvid.
Regionalno sjedi{te
Bosna i Hercegovina, kako se
isti~e u dokumentu, regionalno je
sjedi{te za kontrolu kriminalnih
aktivnosti trgovine narkoticima.
- Vo|e relevantnih balkanskih
kriminalnih struktura koje trguju
narkoticima uglavnom `ive u
BiH. Trgovci narkoticima koriste
neefikasan pravosudni sistem, ko-
rupciju u javnom sektoru i nepo-
stojanje specijalizirane opreme i
obu~enih ljudi za borbu protiv tog
kriminala - pi{e u izvje{taju ekspe-
rata Dablinske grupe (Dublin Gr-
oup) o borbi protiv narkotika u
dr`avama na{eg regiona.
Ovo me|unarodno tijelo os-
novano je jo{ 1990. godine, a bavi
se kontrolom borbe protiv narko-
tika. Najnoviji izvje{taj o svakoj
zemlji pojedina~no dostavljen je
Radnoj grupi Evropske unije za
zapadni Balkan (COWEB), a pri-
premila ga je Austrija, koja pre-
dsjedava Dablinskom grupom.
- BiH je posebno interesantna
za trgovinu narkoticima zbog
svog geografskog polo`aja. Nije
rije~ o dr`avi koja je `ari{te proi-
zvodnje ili kori{tenja droge. Broj
korisnika me|u mladima se po-
ve}ava, ali je jo{ manji nego u dr-
ugim evropskim dr`avama - na-
vodi se u dokumentu.
Incidenti i ubistva
Analiza navodi da je BiH regi-
onalno sjedi{te za otpremu narko-
tika s istoka ka zapadnoj Evropi te
da „postoje indicije“ da se znatne
koli~ine droge skladi{te u BiH.
- Trgovinu drogom u FBiH ug-
lavnom kontroliraju grupe porije-
klom iz Srbije, Crne Gore i s Koso-
va. Nasilni incidenti i ubistva oso-
ba povezanih s podzemljem doka-
zuju da postoji sukob kriminalnih
grupa, vjerovatno s onima izvan
zemlje. Ti doga|aji dali su i kori-
sne tragove koji su rezultirali
hap{enjem klju~nih figura u trgo-
vini drogom - ka`e se u izvje{taju.
Izvje{taj posebno napominje
da je napredak u borbi protiv nar-
kotika jedan od klju~nih uvjeta iz
Mape puta za ukidanje viza te da
je to integralni dio procesa stabili-
zacije i pridru`ivanja s Unijom.
- Nedovoljna pa`nja poli-
ti~kog rukovodstva, rupe u pra-
vnom sistemu i slaba koordina-
cija dovode do toga da su mjere
borbe protiv trgovine drogom
ispod standarda - ka`e se u do-
kumentu. T. LAZOVI]
EKSKLUZIVNO Dokument Vije}a EU o borbi protiv droge
Narko-bosovi regiona
uglavnom `ive u BiH
BiH privla~no mjesto za `ivot klju~nim figurama koje kontroliraju trgovinu
narkoticima Slaba koordinacija, korupcija i neefikasan pravosudni sistem
Faksimil dokumenta koji je dostavljen Radnoj grupi EU za Balkan
Eksperti Dabliske grupe, ia-
ko kritiziraju pomanjkanje koo-
rdinacije me|u policijskim tije-
lima u BiH, navode da napretka
ima te da se o~ekuje dodatno po-
bolj{anje, ali tek provedbom re-
forme policije.
- Grani~na kontrola je bolja,
ali jo{ ima propusta, s obzirom
na dugu granicu i grani~na po-
dru~ja koja su ~esto nepristupa-
~na, a grani~ara nema dovoljno,
niti imaju potrebnu opremu -
pi{u eksperti.
Reforma policije
Rado Todi}, ~ije se ime u optu-
`nici Srbije nalazi na spisku pogi-
nulih u tuzlanskoj koloni, ju~er
se u sudnici beogradskog suda poja-
vio kao svjedok na su|enju Iliji
Juri{i}u.
Osim Todi}a, koji je u koloni
ranjen, a nije poginuo kako je to
Tu`ila{tvo navelo u optu`nici, do
sada je utvr|eno da se na spisku
mrtvih u tuzlanskoj koloni nalazi
jo{ 12 osoba. Sve ovo jo{ jednom
je pokazalo da je su|enje Juri{i}u
montirano i politi~ki motivirano.
To je svjedo~enjem potvrdio i
Goran Krsman, {ef Operativnog
tima za nestale Vlade RS.
- On je kazao da se na spisku
nalaze `ive osobe, te i one za koje
ne postoje nikakve evidencije ni
u CIPS-u, ni u podacima biv{eg
MUP-a. Jednostavno, da su nepo-
stoje}i ljudi navedeni kao `rtve i
uba~eni u spisak ili da su poginu-
li kasnije na nekom od rati{ta -
ka`e Sinan Ali}, koji u ime Fo-
ndacije „Istina, pravda, pomire-
nje“ prati beogradski proces.
Krsman je, navodi Ali}, potvr-
dio podatke o broju poginulih ko-
je imaju u Tuzli.
- Na direktno pitanje suda o
broju poginulih kazao da je taj broj
49, a ne 92 kako je navedeno u
optu`nici. To su, ustvari, podaci
koje i mi imamo - isti~e Ali}.
Uprkos svemu, Sudsko vije}e
odbilo je prijedlog odbrane da
su|enje bude vra}eno u fazu istra-
ge, kao i da se Juri{i} brani sa slo-
bode. Su|enje }e biti nastavljeno u
septembru. E. HUREMOVI]
Juri{i}: I dalje u pritvoru
Nova blama`a na su|enju Iliji Juri{i}u
Svjedo~ila osoba progla{ena mrtvom
panorama 13
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Iz Tuzlanskog kantona
Lukavac
Pri KUD „Rudar“ Lukavac nedavno
je po~ela sa radom i stonoteniska se-
kcija. [kolu stonog tenisa poha|a
dvadesetak dje~aka i djevoj~ica. Kako
saznajemo od Merseda Spahi}a iz
KUD-a „Rudar“ na ovaj korak su se
odlu~ili kako bi i na taj na~in djecu
sklonili sa ulice.
Sekciju vodi Muhamed [ogoljevi} koji se godinama uspje{no amater-
ski bavio stonim tenisom. (M. Ka.)
Kalesija
Penzioner Mujo Husi} (67) iz Kalesije do sada je kao
dobrovoljni davalac krv dao 80 puta. Po~eo je davne
1960. godine. U prosjeku je davao izme|u 300 i 350
mililitara krvi. Kad se to pomno`i sa brojem davanja,
lahko se mo`e izra~unati da je Mujo Husi} dao izme|u
25 i 30 litara teku}ine koja `ivot zna~i.
Za dobrovoljno davanje krvi dobijao je razne diplome,
pohvale i priznanja, ali, kako ka`e, njemu je najve}a ra-
dost ~injenica da je nekome spa{avao `ivot. (F. S.)
Banovi}i
Banovi}ka op}ina posljednjih godina
ima dobre rezultate u vo}arstvu i
sto~arstvu, razvoj ruralnih podru~ja je
u usponu i ~ini je uspje{nijom u kanto-
nu. Ovo je ukratko rezime okruglog
stola na temu „Mogu}nosti i perspe-
ktive razvoja poljoprivrede na po-
dru~ju op}ine Banovi}i“ na kome su
poljoprivredni proizvo|a~i kao jedan od klju~nih problema iznijeli nepo-
stojanje udru`enja preko kojeg bi ostvarivali svoje interese. ( N. M.)
Stoni tenis za najmla|e
Humanista Husi}
Sa okruglog stola
U sklopu vjersko-kulturne ma-
nifestacije „Dani Ajvatovice 2009“
u holu El~i Ibrahim-pa{ine medre-
se u Travniku preksino} je odr`an
koncert duhovne muzike, ilahija i
kasida u izvedbi egipatske grupe
„Ir{ad“. Muzi~ka grupa ’Ir{ad’
osnovana je 1973. godine u Kairu
sa ciljem prezentacije vjerske i ku-
lturne tradicije muslimana Egipta.
Grupa je nastupala na vi{e
me|unarodnih takmi~enja i ko-
ncerata. Nakon nastupa u Sarajevu
svojim muziciranjem odu{evili su
i publiku u Travniku. K. K.
Sindikat dr`avnih slu`benika i
namje{tenika u organima dr`avne
slu`be Posavskog kantona ju~er je
u zgradi Vlade PK-a od 12 do 14 sa-
ti odr`ao {trajk upozorenja.
- Pla}e dr`avnih slu`benika i
namje{tenika u PK su najmanje od
svih 10 kantona, te bi predlo`eno
smanjenje dovelo mnoge uposlene
u egzistencijalne probleme - izjavio
je Daniel Dominkovi}, predsje-
dnik Sindikata.
Pred Kantonalnu vladu iznese-
na su tri zahtjeva: obustaviti do-
no{enje interventnog zakona, pla}e
uposlenih u PK izjedna~iti sa pro-
sjekom u organima dr`avne slu`be
FBiH i da se u sve budu}e pregovo-
re oko smanjenja pla}a i naknada
uklju~e predstavnici Sindikata.
Predsjednik Vlade PK-a Mijo
Matanovi} je rekao da razumije i
podr`ava zahtjeve Sindikata ali da
je Vlada PK zbog pritisaka Vlade
FBiH i MMF u rebalansu bud`eta
za 2009. godinu morala predlo`iti
smanjenje pla}a od pet posto i to-
plog obroka od 50 posto. O rebala-
nsu }e svoju rije~ dati Skup{tina
Posavskog kantona. E. \.
[trajk upozorenja trajao od 12 do 14 sati
[trajk upozorenja u zgradi Vlade PK-a
Dr`avni slu`benici
odbijaju smanjenje pla}a
Op}insko vije}e Travnik tra`i
poni{tenje privatizacije JP Veteri-
narske stanice Travnik koja je ne-
davno privatizirana. Na prijedlog
Op}inskog javnog pravobrani-
la{tva, vije}nici su iskazali „stav o
neprihvatljivosti privatizacije JP
Veterinarska stanica Travnik“.
- Dok se ne reguli{e pitanje ha-
rmonizacije zakonske regulative u
oblasti veterinarstva i dok se ne
osigura javni interes i funkciona-
lno partnerstvo privatnog i javnog
sektora u oblasti veterinarstva -
pojasnili su iz Op}inskog pravobr-
anili{tva stav o neprihvatljivosti
privatizacije.
Me|utim, privatizacija Vetri-
narske stanice za nadle`ne u Age-
nciji za privatizaciju SBK je goto-
va stvar.
- Sve je provedeno u skladu sa
Zakonom o privatizaciji FBiH.
Potpisan je kupoprodajni ugovor i
Rje{enje koje je kona~no u upra-
vnom postupku i na koje nije bilo
`albi - kazao nam je direktor Age-
ncije @eljko Rado{.
U Op}ini tvrde kako je rije~ o
nezakonitom otu|enju dr`avne
imovine.
- Sve je ura|eno mimo odluke
Op}inskog vije}a i bez saglasnosti
osniva~a (op.a. Op}ina Travnik) -
tvrdi predsjedavaju}i OV Travnik
Ljupko Su~i}.
Iz Agencije za privatizaciju
SBK tvrde kako saglasnost nije ni
potrebna, a prodaja ove Veterinar-
ske stanice Travnik nije jedina u
SBK. S druge strane, u Tuzlansk-
om kantonu prodaja javnih predu-
ze}a prolongirana je za pet godina,
tvrde iz Op}inskog javnog pravo-
branila{tva. K. KAVAZOVI]
Veterinarska stanica: Radnici postali vlasnici
Proteklog vikenda nizom
sve~anosti u @ivinicama je obi-
lje`en 19. juni, Dan op}ine. Na
sve~anoj akademiji dodijeljena su
op}inska priznanja istaknutim po-
jedincima i organizacijama. Dobi-
tnica priznanja Po~asni gra|anin
op}ine je prof. dr. Mirzeta Had`i}-
Suljki}, ministrica obrazovanja,
nauke, kulture i sporta u Vladi TK.
Pismena pohvala dodijeljena je
turskom LOT bataljonu EUFOR-
a sa sjedi{tem u Kladnju, Aliji Be-
gi}u, Seadu Duri}u, Enveru
Me{i}u, Nurdinu Salkanovi}u i Zi-
jadu Ali~i}u. Pismene zahvalnice
pripale su NK Slavenu, Nihadu
Rami}u-Bazuki, Sifetu Alji}u (pos-
thumno), Enveru Omazi}u, JU Pr-
voj osnovnoj {koli, Fadilu ^antare-
vi}u i DOO Expertingu @ivinice.
Nov~ane nagrade dobili su Mi-
dhat Fehri}, Ibro Jusi}, Udru`enje
Izvor Selsebil @ivinice, Said Ha-
lil~evi}, Jusuf Milkuni} i Zihnija
Mujanovi} (posthumno).
Bronzane spomen plakete op-
}ine @ivinice dobili su NK Omla-
dinac \ur|evik, Faik [abanovi} i
Nijaz ^ehaji}. Srebrne spomen pla-
kete dodijeljene su Mehmedu Me{-
anovi}u, MZ Gornja Vi{}a i Keri-
mu Traki}u, a zlatne dr. Denijalu
Tulumovi}u, MZ Gornje Dubrave i
Nersadu Ibrahimovi}u. S. Av.
Ovogodi{nji dobitnici najvi{ih op}inskih priznanja
Sve~ano obilje`en Dan op}ine @ivinice
Ministrica obrazovanja po~asni gra|anin
Preduze}u „[F In`injering“
iz Tuzle, kao najpovoljnijem po-
nu|a~u, povjerena je i druga faza
radova u okviru projekta vodo-
snabdijevanja visinskih zona u
naseljima Biserna i Pargani u Go-
ra`du. Istovremeno, izborom
izvo|a~a radova demantirane su
glasine da je op}ina Gora`de, u
nedostatku sredstava, odustala od
rje{avanja goru}eg problema za
oko 60 doma}instava u dijelu MZ
Gora`de 3.
- Najpovoljnija ponuda bila je
vrijedna oko 190.000 KM i smatra-
mo da }e do kraja septembra ovaj
vodovod biti u funkciju. Ovaj proje-
kt ukupno }e ko{tati oko 300.000
KM i opredjeljenje na~elnika i
Op}inskog vije}a je da se ovo zavr{i,
da se {tedi u nekim drugim oblasti-
ma, jer ovo je kapitalan, strate{ki pr-
ojekt - kazao nam je pomo}nik
na~elnika op}ine Enver Ad`em, ko-
ji dodaje da }e se sredstva koja eve-
ntualno budu nedostajala tra`iti od
vi{ih nivoa vlasti. Al. B.
Tuzlaci dobili posao u Gora`du
Do jeseni }e Biserna i Pargani imati vodu
Na „Danima Ajvatovice“
Nastupili
gosti iz Egipta
Travni~ani u`ivali u duhovnoj muzici
Rado{: Nije
bilo `albi
Veterinarska stanica u Travni-
ku privatizirana je metodom te-
ndera u maloj privatizaciji. Novi
vlasnik postala je orta~ka grupa
koju ~ine {est doktora veterine i
jedan veterinarski tehni~ar. Sta-
nica je prodata za 61.000 KM, no-
vi vlasnici obavezali su se da nar-
ednih 20 godina ne}e mijenjati
djelatnost, te da }e postoje}i broj
zaposlenih zadr`ati narednih 10
godina. Na isti na~in privatizira-
ne su i veterinarske stanice u Fo-
jnici i Busova~i.
Prodata za 61.000 KM
TRAVNIK Vije}nici se tek sada sjetili da ih niko nije ni{ta pitao
Tra`e poni{tenje privatizacije
Veterinarske stanice
Sve je provedeno u skladu sa Zakonom o privatizaciji FBiH,
tvrde u Agenciji za privatizaciju SBK
panorama
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 14
Sanski Most Srebrenik Fojnica
Takmi~enja
Pobjednik Mia Bari{i}
U okviru „Fojni~kog ljeta 2009“ Omladinski centar
„Stella“ u svojoj ba{ti organizirao je manifestaciju
„Djeca pjevaju hitove“. Nastupilo je 15 izvo|a~a. Vi{e od
stotinu gledalaca bodrilo je kandidate.
Prvo mjesto osvojila je Mia Bari{i} (6,5), drugi je Be-
lmin Muj~i}, a tre}e mjesto dijele D`ana ^ohad`i} i Be-
njamin Konjicija, svi iz Fojnice. Pobjednica je na-
gra|ena DVD-om, drugoplasirani slu{alicama, a
tre}eplasirani velikom tortom. H. ^u.
Prvo mjesto za ekipu „Sidoil“
Odr`ane radni~ke igre
Finalnom i utakmicom za tre}e mjesto u Srebreniku su
zavr{ene [este radni~ke igre u malom nogometu, na ko-
jima se u proteklih 30 dana takmi~ilo 16 ekipa iz privre-
dnih kolektiva i javnih ustanova i institucija.
Prvo mjesto osvojio je „Sidoil“, na drugom je „Persel“, a
tre}a ekipa „Herceg-83“. Predstavnicima tri naju-
spje{nije ekipe op}inski na~elnik Osman Suljagi} uru~io
je diplome, pehare i nov~ane nagrade u iznosu od 200,
300 i 400 KM, a posebno priznanje za fer-plej dodijelje-
no je ekipi „Herceg-limarija“. O. M.
Oni su zauzeli tri prva mjesta
Poslodavac ujedno i trener
Ekrem Jakupovi}
i Anela Hod`i},
~lanovi Atletskog
kluba „Sana“ iz
Sanskog Mosta,
zabilje`ili su
odli~an rezultat
na 24. plitvi~kom
maratonu. Jaku-
povi} je trijumfo-
vao na stazi dugoj
16 kilometara u
kategoriji vetera-
na do 55 godina,
dok je Anela
Hod`i} zauzela
tre}e mjesto na
pet kilometara.
Na Plitvi~kom ma-
ratonu ove godine
tr~alo je 1.250 takmi~ara iz 25 evropskih zemalja.
Interesantno je da je Jakupovi}, osim {to je trener i ta-
kmi~ar AK „Sana“, i poslodavac mladoj sanskoj atle-
ti~arki u trgovini obu}e. M. D.
Jakupovi} i Hod`i}: Diploma
s plitvi~kog maratona
Najuspje{niji zeni~ki srednjo{kolci
Na~elnik Zenice Husejin Sma-
jlovi} uprili~io je ju~er susret sa
114 maturanata iz 11 srednjih
{kola, koji su tokom svog {kolo-
vanja iskazali odli~ne rezultate i
ocjene, te su oslobo|eni polaganja
mature. Ovom prilikom odlika{i su
dobili po 100 KM i poklon-knjigu
o starim zeni~kim mahalama.
U~enici generacije su, osim
knjige i 100 KM, dobili i jedno-
godi{nju stipendiju od 1.000 KM
u slu~aju da upi{u fakultet. Stipe-
ndija }e biti produ`avana, ako
budu redovno polagali ispite.
Najbolji me|u najboljima su
Admir Haski} (Stru~na industri-
jska), Haris Omerdi} (Mje{ovita),
Tea Omanovi} (Muzi~ka), Armin
Heki} (Tehni~ka), Tea Vuglec
(Gimnazija K[C), Belma Peski}
(Druga gimnazija), Nihad Obrado-
vi} (Prva gimnazija), Amira Bajra-
movi} (Ekonomska), Haris
Krd`ali} (Medicinska) i Resudin
Pod`i} (Specijalna). A. D`.
Na~elnik Zenice primio najbolje maturante
Stipendije svim
u~enicima generacije
Od 8. do 15. juna u Mati~nom
uredu Tuzla vjen~ano je osam pa-
rova. Brak su sklopili Miralem
Krd`ali} i Selma ]erimagi}, Said
Pilavd`i} i Samira Kordi}, Amir
Deli} i Suada Softi}, Senaid Su-
ba{i} i Selma Turbi}.
Na vjernost su se zakleli i Mi-
rza Dedi} i Jasmila Ov~ina, Er-
min Petrovac i Mensura Jahi},
Alen Kaji} i Maja Marijanovi}, te
Ademir Zurapovi} i Edina A{~i}.
Iz Mati~nog ureda u Tuzli
U bra~noj luci osam parova
GRA^ANICA - Drugi
motosusreti u organizaci-
ji Moto kluba „Lutalice“
iz Babi}a kod Gra~anice
odr`ani su na izleti{tu
Vis, gdje je bio postavljen
do sada najve}i kamp. Pr-
ema rije~ima predsjedni-
ka Moto kluba „Lutalice“
Rasima Zahirovi}a, na
dru`enje motociklista sti-
gli su bajkeri iz gotovo
svih krajeva biv{e Jugo-
slavije. (H. ^.)
Spec
BIHA] Produ`en rok rekonstrukcije mosta Alija Izetbegovi}
Nije sigurno da }e i u
avgustu radovi biti gotovi
Problemi se javili prilikom ru{enja postoje}eg betona Ugovoreni rok bio 8. juli
Iako je temeljna rekonstrukcija
mosta Alija Izetbegovi} u Biha}u
po~ela u aprilu, zavr{etku radova
jo{ uvijek se ne nazire kraj. Prema
informacijama iz Direkcije za ce-
ste FBiH, investitora i impleme-
ntatora projekta, ugovoreni rok za
zavr{etak radova je 8. juli.
Me|utim, zbog problema koji
su se javili prilikom ru{enja posto-
je}eg betona, period izvo|enja rado-
va }e biti produ`en. Prema usme-
nim informacijama dobivenim od
izvo|a~a radova, {irokobrije{ke fir-
me „Hering“, revidirani rok za za-
vr{etak je 15. avgust, ali ni ovaj da-
tum izvo|a~ nije zvani~no prezenti-
rao, niti ga je odobrio investitor.
Ugovor za izvo|enje radova
potpisan je 26. avgusta 2008. go-
dine, a vrijednost mu je
2.483.580,93 KM. Nadzor nad
izvo|enjem radova obavlja ko-
mpanija „Divel“ iz Sarajeva.
Investitor i implementator pr-
ojekta je JP Direkcija cesta FBiH
iz kreditnih sredstava Svjetske ba-
nke, a u okviru programa priorite-
tnih ulaganja. Ir. NUSPAHI]
Temeljna rekonstrukcija mosta Alija Izetbegovi}
Saobra}ajne
gu`ve
U toku izvo|enja radova sao-
bra}aj se odvija alternativnim
pravcima, odnosno zaobilazni-
com, {to svakodnevno stvara ve-
like saobra}ajne gu`ve. Pje{aci
koriste novoizgra|eni most
Unski smaragdi.
U sali Centra za kulturu Travnik preksino} je
odr`ana predstava Plesnog studija „Maya“ pod nazi-
vom „^arolija no}i“. U predstavi, koja je zami{lje-
nja i izvedena kao plesni teatar sa motivima Brodve-
ja, publici su se predstavile ~lanice Plesnog studija
„Maya“ svih uzrasta.
Ve} narednih dana najstarija grupa Plesnog studija
kre}e na turneju po Njema~koj gdje }e kroz plesni tea-
tar predstavljati Travnik i BiH. Pokrovitelji ove turne-
je su Dru{tvo za unapre|enje gradskog partnerstva La-
jpcig - Travnik i Kreativni centar Lajpcig. Ina~e, glavni
koreograf Plesnog studija „Maya“, Maja \uri}, tokom
boravka u Njema~koj pripremat }e plesa~ice iz Lajpci-
ga i Travnika za Svjetsko prvenstvo koje }e se u nove-
mbru odr`ati u Njema~koj. K. K. Predstava je odu{evila Travni~ane
Travni~ki Plesni studio „Maya“
’^arolija no}i’ na turneji u Njema~koj
panorama
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 15
Bh. mozaik
Potpisivanje ugovora
Iz Zavoda za zapo{ljavanje ZDK
Rad na odre|eno vrijeme za 206 osoba
[PD ZDK i Kantonalni Zavod za zapo{ljavanje dogovorili su da se na
odre|eno vrijeme zaposli 206 osoba koje se nalaze na evidenciji ove
ustanove. Posao }e dobiti svr{eni {umarski i drvni tehni~ari te osobe sa
zavr{enim srodnim zanimanjima.
Uprava JP [PD ZDK-a odlu~ila se na ovaj potez radi u{tede radne sna-
ge u periodu sezonski poslova, a istovremeno i u cilju pru`anja mo-
gu}nosti svr{enim srednjo{kolcima stjecanje prakse i osposobljavanje
za budu}i rad u struci.
Uposlenim volonterima poslodavac }e tokom {estomjese~nog rada
obezbijediti topli obrok i prijevoz na radno mjesto a po zavr{etku i
mogu}nost polaganja volonterskog ispita.
Planirani broj volontera bit }e zaposleni na podru~ju svih devet
{umarija [PD ZDK. R. Ag.
Vije}nici u Bosanskoj Krupi donijeli hrabru odluku
Pravo gra|enja donijet }e 140 radnih mjesta
Na sjednici Op}inskog vije}a Bosanska Kru-
pa prvi put usvojen je Prijedlog odluke o pre-
nosu prava gra|enja. Tom odlukom pre-
dvi|eno je da se na gra|evinsko zemlji{te na
kojem se nalaze potpuno devastirani objekti
svinjogojske farme na Pu~eniku da pravo
gra|enja firmi „Novi most“ koja posluje u
Bosanskoj Krupi, trenutno zapo{ljava 49 ra-
dnika i u stranom je vlasni{tvu. Ovo je ko-
nkretan poticaj zapo{ljavanju radnika.
- Pravo gra|enja daje se na period od 90 godi-
na, uz nadoknadu za kori{tenje zemlji{ta od
65.000 KM. Tokom cijelog perioda investitor
je obavezan imati 140 stalno zaposlenih ra-
dnika. Vlasni{tvo nad zemlji{tem ostaje
op}insko, dok je vlasnik objekata investitor. Predvi|anja su da bi broj
radnika mogao biti i znatno ve}i jer investitor, koji sada proizvodi
{asije za autobuse, planira i finalnu proizvodnju kompletnih autobusa
na ovoj lokaciji. Pravo gra|enja do sada je kori{teno jedino u Distriktu
Br~ko i koliko mi znamo sada kod nas u Bosanskoj Krupi. Nadam se
da }e ova odluka biti dobar signal novim investitorima - ka`e na~elnik
op}ine Armin Halitovi}. Ad. Me.
Halitovi}: Dobar signal
investitorima
Prvenstvo invalida BiH u ribolovu
Br~acima sva prva mjesta
U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida FBiH i Saveza RVI
HNK iz Mostara, na rijeci Krupi u Parku prirode na Karaotoku, pro-
teklog vikenda odr`ano je ekipno i pojedina~no prvenstvo invalida
BiH u ulovu ribe udicom na plovak. Takmi~enje je odr`ano u ~etiri se-
ktora, a u~estvovale su ekipe iz Sarajevskog i Tuzlanskog kantona,
USK SSRI Biha}, SSRI BPK-a, Saveza RVI HNK-a i Distrikta Br~ko,
sa 30 takmi~ara svrstanih u
~etiri kategorije invalidnosti.
Nakon dvodnevnog ta-
kmi~enja ekipno je bila najbo-
lja ekipa Br~ko Distrikta, a dr-
uga je bila ekipa SSRI USK
Biha} i tre}a ekipa SSRI Ka-
ntona Sarajevo.
Za majstora staze progla{en je
Anto Jerkovi} (Br~ko), drugi
je njegov klupski kolega Fra-
njo Bla`evi}, dok je tre}e mje-
sto pripalo D`evadu
^amd`i}u iz Sarajeva. I. B.
Sa takmi~enja invalida u ribolovu
PRNJAVOR Smjena predsjednika SO podijelila odbornike
Krizu vlasti izazvali
sukobi u SNSD-u?
Sva|e aktuelnog predsjednika Drage Kalabi}a i na~elnika op{tine Darka Toma{a
Mada je od lokalnih izbora
pro{lo gotovo devet mjeseci, vlast
u Prnjavoru gotovo da ne funkci-
oni{e. Da je to tako pokazuje i
~injenica da jo{ uvijek nisu izabr-
ani na~elnici odjeljenja, a o ne-
kim predizbornim obe}anjima da
se i ne govori.
Poznavaoci politi~kih prilika
smatraju da su krizu vlasti izazva-
li sukobi u SNSD-u, nastali zbog
sva|e aktuelnog predsjednika
Drage Kalabi}a i na~elnika op{ti-
ne Darka Toma{a.
Trenutno Kalabi} ima bolju
poziciju, {to se vidi i po tome {to
je sprije~io raspravu o smjeni
aktuelnog predsjednika Skup{ti-
ne op{tine Brane @uni}a, koju je
zatra`ilo 15 odbornika.
- Glavni razlog {to su odborni-
ci SDS, radikala, SDA i Franjo
Rover, ispred nacionalnih manji-
na, podnijeli tu incijativu, jeste to
{to nisam `elio da potpi{em papir
o legalizaciji nekih objekata u gr-
adu - ka`e Brane @uni} (PDP),
ina~e Kalabi}ev kum, otkrivaju}i
da je glavni inicijator Rover, koji
je poznat po tome {to je {urovao
sa biv{im na~elnikom Vladom
@ivkovi}em.
- Iza mene ne stoji niko. Gla-
vni razlog {to `elimo @uni}evu
smjenu jeste njegov nerad. Istina
je da sam {urovao sa biv{im
na~elnikom i da {urujem i sa sa-
da{njim. Rezultat toga jeste dona-
cija od milion maraka, koju smo
dobili iz Italije za izgradnju vodo-
voda. Kada @uni} obezbijedi hi-
ljadu maraka ja }u biti zadovoljan
- isti~e Rover.
Osma sjednica Skup{tine op{ti-
ne u ~etvrtak je prekinuta a da se
nije raspravljalo o pomenutoj inci-
jativi, s obzirom na to da je odnos
snaga bio 14:14. D. ^OLI]
@uni} i Simi} na sjednici SO
Rover: Iza mene ne stoji niko
Svadba sa
hiljadu zvanica
Koliko su odnosi u prnjavo-
rskom SNSD-u do{li do usija-
nja govori i ~injenica da na~el-
nik Toma{ pro{le nedelje nije
pozvao Kalabi}a na svoju sva-
dbu, kojoj je prisustvovalo vi{e
od hiljadu zvanica, a me|u nji-
ma je bio i lider SNSD-a Milo-
rad Dodik.
Predstavnici Sindikata JP „[ume Herceg-Bosne“ u Skup{tini HNK-a
Damir Zovko na zasjedanje
doveo svoje troje djece
Nije ih imao s kim ostaviti, po{to mu je supruga na radnom mjestu
Na dnevnom redu ju~era{njeg, 20. zasjedanja
Skup{tine Hercegova~ko-neretvanskog kantona ni-
je se raspravljalo o rebalansiranom bud`etu za ovu
godinu koji je, prema preporukama Vlade FBiH i
MMF-a, smanjen za oko 12 miliona maraka.
Zastupnici su, izme|u ostalog, usvojili prijedlo-
ge zakona o izmjenama zakona o sprje~avanju nere-
da na sportskim takmi~enjima, za{titi od po`ara, te
eksplozivnim tvarima za privrednu upotrebu. No,
prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Unije ne-
ovisnih sindikata FBiH Josip Mili} zatra`io je da se
predstavnicima Sindikata JP „[ume Herceg-Bo-
sne“, ~iji su radnici ve} nekoliko puta odr`ali {trajk
upozorenja, omogu}i obra}anje.
Kako se tajnik Sindikata ovog preduze}a Damir
Zovko u skup{tinskoj sali pojavio sa troje djece,
uslijedile su reakcije kako se na taj na~in manipulira
Skup{tinom. Mili} je, pak, objasnio da je Zovku na-
tjerala muka, a ne bezobrazluk, jer nije imao s kim
ostaviti djecu, po{to mu je supruga na radnom mje-
stu.
Zastupnici su prihvatili da Zovko iznese zahtje-
ve radnika ovog preduze}a, a to su 12 neispla}enih
pla}a, uplata doprinosa u protekle tri godine i pro-
vo|enje Zakona o {umama.
- Ako se na{i zahtjevi ne usvoje, u petak, 26. juna,
blokirat }emo saobra}ajnicu Bulevar -rekao je Zo-
vko.
Ovim protestima }e se, {to je i ju~er ponovljeno,
pridru`iti Sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja
HNK ~ime se, osim podr{ke kolegama, `eli skrenuti
pa`nja i na Interventni zakon, kojeg sindikalci sma-
traju neustavnim i neregularnim. M. Sm.
Sa ju~era{njeg zasjedanja: Najavljena blokada Bulevara
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 16
SARAJEVO Presuda za ubistvo u tramvaju
Ademiru Lelovi}u
15 godina zatvora
Berin Tali} (20) dobio ~etiri godine zatvora dok je Lelovi}eva majka Armina Mili}
oslobo|ena, jer po zakonu ne mo`e biti ka`njena {to je {titila svoje dijete
Odlukom vije}a Kantonalnog
suda u Sarajevu ju~er je Ademir
Lelovi} (19) osu|en na 15 godina
zatvora zbog pomaganja Nerminu
Sikiri}u u ubistvu Denisa Mrnja-
vca, u~enika Katoli~kog {kolskog
centra u Sarajevu, 5. februara
pro{le godine u sarajevskom tra-
mvaju.
Zakazali svjedoci
Vije}e je utvrdilo da je upravo
zahvaljuju}i Lelovi}u do{lo do ta-
ko te{kog krivi~nog djela. On je
izazvao sva|u te je u tramvaju do-
dao no` Sikiri}u, koji je Mrnjavca
potom zbo u stomak. Upravo zbog
toga Lelovi}u je izre~ena ve}a ka-
zna nego Sikiri}u, koji izdr`ava ka-
znu od deset godina zatvora, bilo je
obja{njenje Vije}a.
Za drugooptu`enog Berina Ta-
li}a (20) Vije}e nije utvrdilo da je
po~inio krivi~no djelo pomaganja
u ubistvu, ali mu je izre~ena jedi-
nstvena kazna zatvora od ~etiri go-
dine za nasilni~ko pona{anje na-
no{enjem lak{ih povreda Mrnja-
vcu, kao i za pomo} u~iniocu na-
kon krivi~nog djela.
Sud je utvrdio da je Lelovi}eva
majka Armina Mili} po~inila kri-
vi~no djelo jer je pomogla s Ta-
li}em u skrivanju metalnog bokse-
ra kojim je Ademir udario po glavi
Mrnjavca, te no`a kojim je Sikiri}
usmrtio 16-godi{njaka. Ipak, poja-
snila je sutkinja Zahiragi}, Armina
Mili} pu{tena je na slobodu, jer po
zakonu majka ne mo`e biti ka`nje-
na zato {to je {titila svoje dijete.
@alosna karakteristika ovog
su|enja je da niko od o~evidaca,
osim Denisovog {kolskog druga
An|ela Ru`i}a, nije do{ao na Sud
da svjedo~i iako je dobro poznato
da se doga|aj desio u prepunom tr-
amvaju.
- Niko se nije javio za svje-
do~enje bez obzira {to je to gra|an-
ska, zakonska, patriotska, ljudska,
pa i moralna du`nost. S obzirom na
to koliki je interes javnosti da se
~uje visina kazne, apeliram na ja-
vnost i gra|ane da se ubudu}e ova-
ko ne{to ne de{ava. Ne bi bilo suda
ni dr`ave ako bi svi kazali da ne
`ele svjedo~iti i da se boje prijetnji
- kazala je sutkinja Zahiragi}.
Produ`en pritvor
Lelovi}u i Tali}u produ`ena je
mjera pritvora, a kantonalni tu`ilac
Edin Muratbegovi} izjavio je na-
knadno da je djelimi~no zadovo-
ljan odlukom Suda samo kada je u
pitanju Lelovi} te najavio `albe Vr-
hovnom sudu Federacije BiH.
Dvojica optu`enih ju~er su mir-
no saslu{ali presudu, dok je Lelo-
vi}eva majka napala novinare zbog
fotografiranja. Presudi je prisu-
stvovao ve}i broj ljudi, koji nisu
mogli biti prisutni u sudnici, ve}
su cijeli tok pratili u predvorju pu-
tem TV plazme. Izostali su mirni
protesti, a pred zgradom Suda mo-
gli su se vidjeti samo pripadnici
MUP-a Kantona Sarajevo. B. C.
Predlo`en pritvor dilerima droge
Tu`ila{tvo BiH predlo`ilo je
Sudu BiH odre|ivanje jednomje-
se~nog pritvora Draganu Vidovi}u
(31) zvanom Vuki, Draganu Ba-
njcu (37) zvanom Cola i Zdravku
Jani}u (38) zvanom Zdrave, koji su
19. jula ove godine uhap{eni u Ba-
njoj Luci prema nalogu Tu`ila{tva
BiH u akciji suzbijanja neovla{te-
nog prometa opojnih droga.
Istog dana, prema naredbi Suda
BiH, izvr{eni su i pretresi na neko-
liko lokacija u Banjoj Luci, a zapli-
jenjeno je 10 kilograma heroina, na-
vodi se u saop}enju Tu`ila{tva BiH.
Navedene osobe osumnji~ene
su za krivi~no djelo zlo~ina~ke or-
ganizacije u vezi s neovla{tenim pr-
ometom opojnih droga.
Tu`ilac Tu`ila{tva BiH uputio
je Sudu BiH prijedlog za odre|iva-
nje pritvora od 30 dana zbog opa-
snosti da bi osumnji~eni boravkom
na slobodi mogli po~initi novo kri-
vi~no djelo, kao i da bi mogli utje-
cati na svjedoke i sau~esnike, kao i
zbog opasnosti od bjekstva.
Lelovi}: Po~eo sva|u i dodao no` ubici (Foto: M. Kadri})
Tali}: Jedinstvena kazna
Denisova majka Ana Mrnja-
vac ju~er je okupljenim novinar-
ima izjavila da je {okirana i da
ne zna kako bi opisala izre~enu
presudu i kazne.
- Prosto ne mogu da vjerujem
u obrazlo`enje presude da Berin
Tali} nije osu|en za pomaganje
u ubistvu. Moje dijete je bilo ra-
zbijene glave i rasje~ene usne,
nije moglo pru`iti otpor. Ne mo-
gu da vjerujem da je gospo|a
Mili}, da je tako nazovem, oslo-
bo|ena. Da li to zna~i da majke
trebaju da odgajaju zlikovce i kr-
iminalce i da }e biti oslobo|ene
zato {to su majke. Da li to sad
zna~i da se ja, kao majka koja je
izgubila jedino dijete, sada tre-
bam nekome osvetiti. Ovo je
vi{e nego sramotno - kazala je
Ana Mrnjavac.
Denisova majka presudu
nazvala sramotnom
Mrnjavac: [okirana obrazlo`enjem
Brankica Miholj~i} (46) iz Pr-
njavora uzgubila je `ivot u te{koj
saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er
oko 16 sati desila u mjestu Dru-
govi}i, na magistralnom putu Ba-
nja Luka- Prnjavor, potvr|eno je
„Dnevnom avazu“ u banjalu~koj
policiji.
Prema nezvani~nim podaci-
ma, do nesre}e je do{lo kada je
Miholj~i} upravljaju}i automobi-
lom „opel korsa“ iz pravca Banje
Luke prema Prnjavoru direktno
udarila, odnosno podletjela pod
autobus prijevoznika „Bo~ac tu-
rs“, koji se kretao iz suprotnog
smjera.
Miholj~i} je bila dugogodi{nji
novinar. Radila je kao dopisnik
Srne iz Prnjavora, a radila je i za
Studio 078 iz Lakta{a, Radio RS,
K3 i Radio Prnjavor. V. S.
Alija Panjeta (58) iz Sarajeva za-
dobio je po `ivot opasne povrede ka-
da ga je preksino} oko 19.40 sati u
Dola~koj ulici u sarajevskom nase-
lju Bu~a Potok priklije{tio kombi.
Kombi „transporter“ (336-M-
532) prethodno je zaustavio voza~
Mehmed Kljuno (37) iz Sarajeva.
Me|utim, vozilo se, iz zasad nepo-
znatih razloga, u jednom trenutku
pokrenulo i udarilo je u Panjetinu
ku}u, a potom i njega priklije{tilo.
Nakon toga kombi je udario u ku}u
Sabita Hod`i}a, gdje se i zaustavio.
Panjeta je prevezen u Klini~ki
centar bolnice Ko{evo, gdje su mu
utvr|ene te{ke povrede grudnog
ko{a.
- Zadobio je povrede lijeve stra-
ne grudnog ko{a, s ozljedom
plu}ne maramice. Ura|ena je dre-
na`a, nakon ~ega se njegovo stanje
stabiliziralo. Pacijent je smje{ten
na Torakalnu hirurgiju - kazala je
Biljana Jandri}, portparol KCUS-a.
Na kombiju i na ku}ama Alije
Panjete i Sabita Hod`i}a pri~injena
je materijalna {teta. L. S.
Dvoje bh. dr`avljana poginulo
je u saobra}ajnoj nesre}i koja se
ju~er oko 11.35 sati desila na auto-
cesti A1, kod ~vora Bisko, saop}ila
je splitska policija.
Direktni sudar s „audijem A5“
na 397. kilometru autoceste izazvao
je voza~ „golfa 4“ bh. registarskih
oznaka, kojeg su dvadeset minuta
prije nesre}e drugi voza~i upozora-
vali da vozi u nedozvoljenom smje-
ru, prenose hrvatski mediji.
Mu{karac i `ena iz „golfa“ smr-
tno su stradali na licu mjesta, a po-
vrede su zadobile dvije osobe iz
„audija“ zagreba~kih oznaka. Pre-
ma nezvani~nim informacijama, u
„golfu“ su poginuli majka i sin.
Kako pi{u mediji, oko 11.15 sa-
ti prva ga je na pogre{noj strani au-
toceste kod Zagvozda za dlaku
izbjegla voza~ica na putu prema
Dubrovniku. Nazvala je Centar
112, koji je izvijestio Hrvatske au-
toceste te podigao na noge ekipe
Hitne pomo}i u Dugopolju i Za-
gvozdu.
Punih dvadeset minuta trajala
je drama na autocesti. „Golf“ je u
nedozvoljenom pravcu vozio oko
60 kilometara, a onda je uslijedio
kobni sudar s „audijem“.
U hrvatskoj policiji ju~er nisu
saop}ili identitet stradalih. Oba
vozila u sudaru su potpuno
uni{tena.
Zaustavio se poslije udara u ku}u (Foto: M. Kadri})
Kobni sudar „golfa“ i „audija“ (Foto: Index.hr)
Na autoputu u Hrvatskoj
Majka i sin iz BiH
poginuli voze}i u
nedozvoljenom smjeru
Saobra}ajna nesre}a kod Prnjavora
Smrtno stradala Brankica Miholj~i}
Bu~a Potok u Sarajevu
Priklije{tio ga otko~eni kombi
Tu`ila{tvo BiH
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 17
Izvla~enje automobila s poginulim Halilovi}em (Foto: H. ^ali})
GRADA^AC Automobil sletio u jezero Vidara
Iz vode izvu~en ’pasat’
s mrtvim voza~em
Utopio se Vahid Halilovi} (41), suvoza~ Mirsad Ja{arevi} (33)
uspio isplivati Ispituje se kako je do{lo do nesre}e
Vahid Halilovi} (41) iz Gra-
da~ca utopio se preksino} oko 22
sata u jezeru Vidara kod Grada~ca,
a u koje je sletio dok je bio za upra-
vlja~em automobila „pasat“ (485-
T-481). Njegov suvoza~ Mirsad
Ja{arevi} (33), tako|er iz Grada~ca,
uspio se spasiti izvukav{i se kroz
prozor vozila te je doplivao do oba-
le. Pomo} je zatra`io od susjeda ko-
ji `ive uz jezero, a o svemu je oba-
vije{tena policija u Grada~cu.
Tragovi vozila
Policija iz Grada~ca osigurala
je mjesto tragedije, a ju~er oko
8,30 sati s dubine od oko 12 meta-
ra zapo~ela je komplicirana oper-
acija va|enja automobila u kojem
se nalazilo tijelo nastradalog Ha-
lilovi}a. Cijeli sat ronioci roni-
la~kog kluba „Vidara“ Enes Ome-
rovi} i njegov sin Admir pre-
tra`ivali su mjesto gdje je auto- mobil sletio u dubine jezera.
Sat kasnije, dvojica ronilaca pro-
na{li su automobil, u kojem je bilo
tijelo nastradalog Vahida Halilovi}a.
Prema odobrenju Dragana Radova-
novi}a, kantonalnog tu`ioca iz Tu-
zle, uvi|aj su obavili inspektori kri-
minalisti~ke policije PU Grada~ac.
- Znamo da se jedna osoba
spasila od utapanja i da je obavije-
stila policiju. Svakako }u narediti
obdukciju, kako bi se utvrdilo na
koji na~in se vozilo na{lo u jezeru
- izjavio je tu`ilac Radovanovi}.
Golim okom su se mogli vidje-
ti tragovi automobila koji su vo-
dili ka jezeru umjesto da je vozilo
s obale skrenulo na obli`nji put.
Radio kao ~uvar
- Postoji vjerovatno}a da su
Ja{arevi} i Halilovi} sjedili na
obli`njim klupama i da su malo
vi{e popili, da su im ko~nice
otkazale te su jurnuli u vodu. Sve
}e se znati nakon {to istraga bude
okon~ana. Sre}a da se bar jedan
od njih dvojice spasio - ka`e
mje{tanin Sulejman Okanovi}.
Prilikom va|enja automobila
iz vode na Vidari se okupio veliki
broj ljudi, rodbine i prijatelja Va-
hida Halilovi}a, me|u njima i
njegov vrat Senahid. Sav utu~en,
rekao nam je da je Vahid bio
o`enjen, otac dvoje male djece, da
je cijeli rat proveo u Armiji BiH i
da je vi{e puta ranjavan.
- Radio je kao ~uvar na pijaci
„Arizona“. Danas je trebao zamije-
niti svoje kolege Seada Memi}a i
Omera Kurba{i}a, ali umjesto na po-
sao, oti{ao je u smrt. Brat je bio veliki
veseljak. Ka`u da je uku}anima re-
kao da ide negdje na vikendicu - ka-
zao je Senahid Halilovi}. H. ^ALI]
Admir i Enes Omerovi}: Prona{li vozilo na dnu jezera
Senahid Halilovi}: Izgubio brata
Aida Musi} (15) iz Do-
njeg Kaknja udaljila se od
ku}e protekle sedmice i
od tada joj se gubi svaki
trag. Nestanak je Polici-
jskoj upravi Kakanj prija-
vila majka djevoj~ice. Pe-
tnaestogodi{njakinja je na
sebi imala ljubi~astu ma-
jicu, plave farmerice i
sme|u torbu.
- Bojim se da za dijete
da nije odvedena ili ki-
dnapovana. Znala je oti}i
od ku}e ,ali bi se javila te-
lefonom - ka`e nam zabr-
inuta majka Samra Mu-
si}.
Porodica moli gra|ane
da ukoliko vide Samru ja-
ve na telefon 062/704-726
ili obavijeste nabli`u poli-
cijsku stanicu na broj 122.
Az. S.
Policijska uprava Kakanj
Prijavljen nestanak
15-godi{nje Aide Musi}
Musi}: Oti{la
od ku}e
U diskoteci „\edin“ u Ugljevi-
ku prilikom policijskog pretresa
prona|ena je bomba koja je bila po-
stavljena u toaletu, saop}eno je iz
CJB Bijeljina. Nepoznata osoba je
oko 23.20 sati SMS-om obavijestila
policiju da je u diskoteci „\edin“ u
Ugljeviku postavljena bomba.
Pripadnici CJB Bijeljina iz-
vr{ili su evakuaciju gostiju te oba-
vili pregled objekta i u sanitar-
nom ~voru prona{li bombu (P-75)
koja je bila zategnuta u`etom.
Bomba je izuzeta, a pripadnici
Centra preduzimaju sve operati-
vno-takti~ke mjere i radnje u ci-
lju pronalaska izvr{ioca ovog kri-
vi~nog djela.
Diskoteka „\edin“ u Ugljeviku
Bomba prona|ena u toaletu
U CUM Klini~kog centra
Univerziteta u Sarajevu dovezen
je L. M. (45), ro|en u Makar-
skoj, Hrvatska, s adresom stano-
vanja u ulici Zavr{je, op}ina Ki-
seljak, koji je zadobio povrede
padom s motocikla na planini
Bjela{nica, op}ina Trnovo. Uka-
zana mu je Ijekarska pomo} i
konstatirana te{ka tjelesna po-
vreda, fraktura klju~ne kosti ra-
mena.
Na Bjela{nici kod Sarajeva
Motociklista slomio klju~nu kost
Re{ad Muji} (31), koji je nastra-
dao u po`aru koji je izbio u subotu
oko 23 sata u naselju Pruta~e kod
Br~kog, izgubio je svijest usljed tr-
ovanja dimom, nakon ~ega je izgor-
io, potvrdio je nalaz obdukcije, a sa-
op}eno nam je iz policije Distrikta.
Naime, Muji} je te kobne no}i,
prema izjavama kom{ija, do{ao
ku}i i posva|ao se sa suprugom,
nakon ~ega je, iz jo{ neutvr|enih
razloga, izbio po`ar u stanu na br-
oju 43, o ~emu je pisao „Dnevni
avaz“. E. Ra.
Utvr|uju se uzroci po`ara
Nalazi obdukcije u Br~kom
U dimu izgubio svijest pa izgorio
Spec
SARAJEVO - Saraje-
vska policija obavije{te-
na je preksino} oko 20
sati da se u ulici Topal
Osman-pa{e nalazi gru-
pa mladi}a, od kojih je-
dan ima pi{tolj. Policajci
su izlaskom na lice mje-
sta zatekli D. B. (16), \.
A. (19), D. H. (17), A. A.
(17) i F. K. (17). Kod \.
A. je prona|en pi{tolj „mauser“ s jednim metkom istog kalibra.
\. A. je policiji kazala da je pi{tolj vlasni{tvo 16-godi{njeg D. B.,
{to je on i potvrdio.
18 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
crna hronika 19
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Dana Predi} (49) iz Banje Lu-
ke smrtno je stradala u te{koj sao-
bra}ajnoj nesre}i koja se preksi-
no} dogodila u naselju Vrbanja
kod Banje Luke.
Ona je bila suvoza~ u vozilu
„reno 5“ kojim je iz pravca Banje Lu-
ke upravljao Dalibor Suba{i}, a s ko-
jim su u automobilu bili i Jadranka
Predi} (41) i Dejana Suba{i} (21) te
beba M. S., ro|ena ove godine.
Do nesre}e je do{lo kada je Jo-
vo Milanovi} (46) iz ^elinca, vo-
ze}i prema Banjoj Luci, u blagoj
desnoj krivini izgubio kontrolu i
pre{ao na drugu stranu ceste te se
direktno sudario s automobilom
„reno“ koji se kretao iz suprotnog
pravca.
Nezvani~no saznajemo da je
Dana Predi} od siline udara ispa-
la iz automobila i smrtno stradala
na licu mjesta. Svi ostali u~esnici
u udesu te{ko su povrije|eni i
zbrinuti su u Klini~kom centru
Banja Luka. V. S.
SUDAR Saobra}ajna nesre}a u Vrbanji kod Banje Luke
Dana Predi} ispala
iz vozila i poginula
Te{ko povrije|eni Dalibor Suba{i}, Jovo Milanovi}, Jadranka Predi} i Dejana Suba{i}
Uni{teni „reno 5“ u kojem je stradala 49-godi{njakinja (Foto: M. Lugi})
Nakon {to je po~etkom juna
propala akcija delo`acije ~etiri
porodice iz ku}e D`evahire Be{ir-
evi} u Jelahu, ju~er ujutro, prema
nalogu Op}inskog suda u Te{nju,
uz asistenciju 30 sudskih polica-
jaca ZDK, ponovo je poku{ano da
se ove porodice delo`iraju. Iako je
godinu prije po~etka sudskog pr-
ocesa u brakorazvodnoj parnici
postala vlasnik ku}e 1/1, Op}ins-
ki sud u Te{nju je putem licitacije
dozvolio prodaju ku}e D`evahire
Be{irevi} iz Jelaha kako bi se
izmirili dugovi njenog biv{eg su-
pruga Sakiba Be{irevi}a.
Zahvaljuju}i prisebnom postu-
panju policije, ju~er je izbjegnuta
upotreba Molotovljevih koktela i
plinskih boca koje su porodice pr-
ipremile u slu~aju da policija po-
ku{a nasilno u}i u ku}u.
- Dobili smo urbanisti~ku sa-
glasnost da mo`emo graditi na ma-
minoj imovini, a ne na tatinoj, gdje
se non-stop vodi postupak protiv
njega iako je mrtav ve} godinu i mi
nemamo ni{ta s tim - ka`e D`eva-
hirina k}erka Adisa Hasi}.
Sutkinja Op}inskog suda u
Te{nju Hidajeta Bekri}, raspisuju}i
licitaciju za prodaju imovine koja
ne pripada du`niku napravila je pr-
avni nonsens, na {to su je upozorili
i Ombudsmeni BiH. Njen stav ni-
smo mogli ~uti jer je ju~er nije bilo
u zgradi suda u Te{nju. Navodno je
otputovala na seminar u Zenici.
- Sram ih bilo i stid. Bezobra-
zluk i kriminal, ~ita li taj zakon
iko - revoltirano poru~uje D`eva-
hira Be{irevi}, kojoj je poslije sve-
ga ukazana pomo} u Op}oj bolnici
u Te{nju. Uprkos postupku koji se
po apelaciji vodi pred Ustavnim su-
dom BiH, sudinica Bekri} je nare-
dila novu delo`aciju. M. ^ABRI]
U novom poku{aju delo`acije u Te{nju
Sprije~ena upotreba Molotovljevih
koktela i plinskih boca
Ogor~enje izazvala ~injenica da je Sud raspisao
licitaciju za prodaju imovine koja ne pripada du`niku
Prije}eno upotrebom zapaljivih materija (Foto: M. ^abri})
Ogor~ena D`evahira Be{irevi}
Kraj dugog procesa
Vije}e Kantonalnog suda u Sa-
rajevu, kojim predsjedava sutkinja
Dalida Burzi}, danas }e izre}i pre-
sudu bra}i Ga{i i ostalima, me|u
kojima je ve}ina njih optu`ena za
udru`ivanje u zlo~ina~ku organi-
zaciju u okviru koje su vr{ena ra-
zna krivi~na djela, od iznude, be-
spravne gradnje, pranja novca te
nasilni{tva, do ubistva i poku{aja
ubistva.
Tu`ila{tvo je u ovom predmetu
predlo`ilo zatvorske kazne u raspo-
nu od jedne do 45 godina, dok je
odbrana dokazivala da ne postoji
zlo~ina~ka organizacija, nego da se
radi o kom{ijskim, prijateljskim i
rodbinskim vezama. B. C.
Kantonalni sud Sarajevo
Danas presuda
Ga{ijima i ostalima
Na putu Podromanija-Rogati-
ca, u mjestu Han-Stjenice, ju~er
oko 3.30 sati dogodila se sao-
bra}ajna nezgoda u kojoj su povr-
ije|ene tri osobe.
Do nezgode je do{lo usljed
vo`nje neprilago|ene uvjetima na
putu, kada je voza~ automobila
„opel astra“ (NS 108-941) H. M.
(55) pre{ao na suprotnu stranu
ceste i udario u automobil „audi
A4“ (353-J-272) kojim je upra-
vljao M. D. (24). Nakon toga, vo-
zilo „audi“ (772-J-917) kojim je
upravljao H. N. udarilo je u za-
dnji dio „opel astre“.
U nezgodi su povrije|eni voza~i
H. M. i M. D., kao i saputnik u
„opel astri“ H. Z. Ljekarska pomo}
ukazana im je u Domu zdravlja u
Rogatici, a nakon toga su prevezeni
u Klini~ki centar Gora`de.
Han-Stjenice kod Rogatice
Troje povrije|eno u sudaru
Na meti provalnika preksino}
je bila prodavnica „M&S“ u
Stra`i kod Srebrenika. Lopovi su
razvalili ulazna vrata, a potom su
iz magacina odnijeli ve}u ko-
li~inu raznih alkoholnih pi}a, pr-
ehrambenih artikala, sredstava za
higijenu i svije}a.
Vrijednost ukradene robe, pre-
ma izjavi koju je vlasnica Mara Ma-
rjanovi} dala istra`iteljima, iznosi
oko 1.000 maraka. Ovo je druga pr-
ovala u prodavnicu „M&S“ u po-
sljednjih 15 dana, a ukupna materi-
jalna {teta prema{ila je iznos od
5.000 maraka. O. M.
Stra`a kod Srebrenika
Lopovi ispraznili prodavnicu
Razvalili ulazna vrata (Foto: O. Mujki})
biznis
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 20
EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830
Australija 036 AUD 1 1.119943 1.122750 1.125557
Kanada 124 CAD 1 1.229248 1.232329 1.235410
Hrvatska 191 HRK 100 26.848789 26.916079 26.983369
Èeška R 203 CZK 1 0.074981 0.075169 0.075357
Danska 208 DKK 1 0.262068 0.262725 0.263382
Maðarska 348 HUF 100 0.700215 0.701970 0.703725
Japan 392 JPY 100 1.466652 1.470328 1.474004
Litvanija 440 LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864
Norveška 578 NOK 1 0.217109 0.217653 0.218197
Švedska 752 SEK 1 0.176102 0.176543 0.176984
Švicarska 756 CHF 1 1.294242 1.297486 1.300730
Turska 949 TRY 1 0.901044 0.903302 0.905560
V. Britanija 826 GBP 1 2.315519 2.321322 2.327125
USA 840 USD 1 1.407808 1.411336 1.414864
Rusija 643 RUB 1 0.044942 0.045055 0.045168
Srbija 941 RSD 100 2.105849 2.111127 2.116405
Kursna lista Centralne banke BiH
Ostvareni nivo industrijske
proizvodnje u Republici Srpskoj
za prvih pet mjeseci ove godine
ve}i je za 16,8 posto nego u istom
periodu lani, objavio je entitetski
Zavod za statistiku, prenosi Srna.
U posmatranom periodu u
oblasti prera|iva~ke industrije
registriran je porast proizvodnje
za 31,3 posto, a u proizvodnji i
snabdijevanju elektri~nom ene-
rgijom, plinom i vodom ostvar-
en je rast od 12,3 posto.
U va|enju ruda i kamena za
prvih pet mjeseci ove godine
ostvarena je manja proizvodnja
za 17,7 posto nego u istom peri-
odu pro{le godine.
Majski nivo ostvarene indu-
strijske proizvodnje manji je od
aprilskog za 1,7 posto.
Iz entitetskog Zavoda za statistiku
Industrijska proizvodnja
u RS ve}a za 16,8 posto
Rudari imali lo{iji u~inak od lanjskog
CBR sprema ~istku u
ruskom bankarstvu
Centralna banka Rusije
(CBR) priprema veliku ~istku
koja bi mogla dovesti do zatvar-
anja skoro tre}ine komercija-
lnih banaka koje ne}e mo}i
ispuniti uvjet o posjedovanju
minimalno predvi|ene sume
vlastitog kapitala u iznosu od
tri miliona dolara.
Aeroflot ukida svako
tre}e radno mjesto
Ruski prijevoznik Aeroflot
planira ukinuti 30 posto od
15.000 radnih mjesta i
zna~ajnije skresati tro{kove
zbog pada prijevoza putnika.
Mediji objavljuju da bi mogle
bankrotirati dvije filijale Aero-
flota, u kojem dr`ava ima 51
posto vlasni{tva.
Berzanski barometar za 22. 6. 2009. godine
Euro/dolar 1,3846
0,66%
Nafta 62,81 po barelu
2,50%
Zlato 920,10 $ po unci
1,72%
Najve}a hrvatska naftna ko-
mpanija INA prvo tromjese~je
ove godine zavr{ila je s gubitkom
od oko 90 miliona eura, prenose
hrvatski mediji.
Vlada Hrvatske zatra`ila je od
Uprave INA-e bolje rezultate u
nastavku godine, ali nije zabrinu-
ta i smatra da }e ovo preduze}e do
kraja 2009. poslovati pozitivno.
Mediji prenose da je lo{ rezultat
u 2008. i po~etkom ove godine po-
sljedica, izme|u ostalog, pada cije-
ne nafte i njenih derivata u trenu-
tku kada je INA imala zna~ajne za-
lihe, pa je napravljeno takozvano
vrijednosno uskla|enje zaliha s
tr`i{nim cijenama.
Gubitak je akumuliran i inter-
ventnim uvozom plina u trenu-
tku velike krize, jer se taj energe-
nt u Hrvatskoj prodaje ispod rea-
lne cijene.
Poslovanje hrvatske kompanije
INA u prvom kvartalu imala
gubitak od 90 miliona eura
Jedna od pumpi INA-e
Skup{tina dioni~ara Bosnali-
jeka usvojila je sve ranije prije-
dloge odluka Nadzornog odbora
ove kompanije o raspodjeli la-
njske dobiti.
Ovo je za „Dnevni avaz“ po-
tvrdio direktor Odjela odnosa s
investitorima u Bosnalijeku Ne-
dim Vilogorac, navode}i da }e pr-
vi put od postojanja Bosnalijeka
dioni~arima biti podijeljena divi-
denda od 2.190.838 maraka ili
0,28 KM po dionici.
- Do sada je dobit i{la u inve-
stiranje, ali ove godine Nadzorni
odbor je predlo`io, a Skup{tina
usvojila, da se iz lanjske dobiti od
oko 8,2 miliona KM vi{e od
~etvrtine podijeli dioni~arima -
ka`e Vilogorac.
Manji dio dobiti (802.746
KM) ide u fond rezervi dru{tva,
dok }e ostatak profita od
5.190.042 marke biti usmjeren u
investiranje, unapre|enje i razvoj
djelatnosti Bosnalijeka.
Prema Vilogor~evim rije~ima,
Skup{tina je u subotu usvojila i
poslovni plan Bosnalijeka za ovu
godinu, prema kojem je pre-
dvi|eno pove}anje prihoda za 5,2
posto, odnosno sa 108,5 na 112,7
miliona maraka.
- Ako je suditi po rezultatima iz
prvog kvartala ove godine, u ko-
jem smo zabilje`ili rast od 3,4 po-
sto, mislim da }emo uspjeti ostvar-
iti zacrtane planove pove}anja pri-
hoda u ovoj godini. Pogotovo ako
se u obzir uzme ~injenica da je, ka-
da su u pitanju prihodi, druga po-
lovina godine dosta intenzivnija za
Bosnalijek - ka`e Vilogorac.
Poslovnim planom za ovu go-
dinu planirano je i pove}anje do-
biti za 10,9 posto, odnosno na 9,1
milion maraka.
- Osim toga, planom je obu-
hva}eno i {irenje na nova tr`i{ta, u
~emu prednja~e zemlje biv{eg So-
vjetskog saveza i Afrike, lansirat
}emo i 12 novih a na inozemnom
tr`i{tu registrirati 70 proizvoda -
ka`e Vilogorac. I. [MIGALOVI]
KOMPANIJE Odluke Skup{tine bh. farmaceuta
Dioni~arima Bosnalijeka
2,2 miliona KM dividende
Usvojen i prijedlog Nadzornog odbora o Poslovnom planu za ovu godinu
Planirano pove}anje prihoda i dobiti [irenje na nova tr`i{ta
Bosnalijek: Lansiranje 12 novih proizvoda
Najve}i dioni~ari u farmace-
utskoj kompaniji su Federalna
vlada s u~e{}em od 19,2, Libi-
jski fond za razvoj sa 8,7, Me-
|unarodna finansijska korpora-
cija (IFC) sa 8,3, te fond BIG
Investiciona grupa sa 4,8 posto
vlasni{tva.
Najve}i vlasnici vrijednosnih papira
Ni ju~era{nji pregovori o pro-
daji proizvodnih pogona KTK u
Topuzovom Polju i Goru{i kod
Visokog grupaciji Prevent nisu
rezultirali potpisivanjem kupopr-
odajnog ugovora.
Kako je za „Dnevni avaz“ po-
tvrdio portparol grupacije Prevent
Vedran Per{i}, pregovori o privati-
zaciji dvije tvornice bit }e nasta-
vljeni danas. Nakon {to su prego-
vori o kupovini dijela KTK u pe-
tak propali, Agencija za privatiza-
ciju u FBiH (APF) dala je novi
rok od sedam dana za usagla{ava-
nje stavova izme|u dvije strane.
Ono {to najvi{e ko~i potpisi-
vanje ugovora jeste imovina
KTK koja je pod hipotekom, te
neizmirene obaveze prema upo-
slenicima. Prevent `eli da njihov
vlasnik, odnosno Federalna vla-
da, izmiri te obaveze.
- U pregovore smo u{li nude}i
kompromisna rje{enja i razumije-
vaju}i te{ku finansijsku situaciju u
kojoj se ova firma nalazi, ali nismo
spremni platiti ceh njihovih lo{ih
odluka iz pro{losti - ka`e Per{i}.
Menad`ment KTK jo{ ranije
nije uspio dogovoriti potpisivanje
protokola sa IK bankom o pre-
no{enju hipoteke s Tvornice kru-
pne ko`e u Topuzovom Polju, u
vrijednosti oko 300.000 maraka,
na drugu imovinu KTK, ta~nije,
na Tvornicu konfekcije.
Per{i} nagla{ava da je osnovni
cilj u pregovorima za{tita investi-
cije grupacije, ali i radnika, njih
456, i to na na~in koji }e osigurati
da KTK izmiri sve obaveze prema
uposlenicima do trenutka kada
postanu dio Preventove porodice.
- Mi samo `elimo da ovo bude
primjer uspje{ne privatizacije na
zadovoljstvo uposlenika i {ire bh.
zajednice - rekao je Per{i}. I. [m.
Prodaja dijela KTK grupaciji Prevent
Danas nastavak pregovora
Realizaciju ko~e hipoteka na imovinu viso~ke firme i neizmirene
obaveze prema uposlenicima
KTK: Rok do kraja sedmice
biznis 21
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
SVJETSKA BANKA Upozorenje eksperata
Izlazak iz krize bit }e
sporiji od o~ekivanja
Svijet ulazi u eru usporenijeg rasta, {to }e zahtijevati stro`iji i
efikasniji nadzor nad finansijskim sistemom, upozoravaju eksperti
Svjetska banka (SB) upozorila
je ju~er da su izgledi za oporavak
globalne privrede „neuobi~ajeno
neizvjesni“, uprkos nedavnim
znacima pobolj{anja u nekim ra-
zvijenim zemljama i snizila je pr-
ocjenu ovogodi{njeg rasta za
ve}inu ekonomija, prenose Reu-
ters.
Svjetska banka, koja je neda-
vno pove}ala vlastitu projekciju
slabljenja globalne privrede u
2009. na minus 2,9 sa minus 1,7
procenata prognoziranih u mar-
tu, pozvala je vlade zemalja {irom
svijeta na „opreznost“ pri pravlje-
nju planova za period poslije kri-
ze.
Stru~njaci SB-a ukazali su u
izvje{taju o razvoju globalnog fi-
nansijskog tr`i{ta objavljenom na
Me|unarodnoj konferenciji u Se-
ulu, da bi do sada nezabilje`ena
ekspanzionisti~ka monetarno-fi-
skalna politika mogla dovesti do
veoma nepovoljnih posljedica u
globalnoj privredi ako bude za-
dr`ana i poslije oporavka.
- Svijet ulazi u eru usporenijeg
rasta, {to }e zahtijevati stro`iji i
efikasniji nadzor nad finansi-
jskim sistemom - upozorili su
stru~njaci SB-a na skupu u Seulu.
Me|u visoko razvijenim ze-
mljama, ovogodi{nji privredni
rast u zoni eura }e iznositi minus
4,5 posto i 0,5 procenata u 2010.,
u odnosu na raniju projekciju od
minus 2,7, odnosno 0,9 posto.
Japanski BDP ove godine }e
biti smanjen za 6,8 procenata (u
pore|enju s prethodno projekto-
vanih minus 5,3 posto), ali }e
idu}e godine porasti za jedan po-
sto (1,5 posto), dok }e u SAD u
2009. biti zabilje`eno slabljenje
BDP od tri posto (-2,4 posto), a u
2010. rast od 1,8 procenata (2 po-
sto).
SB prognozira, osim toga, da
}e privreda zemalja u razvoju ove
godine porasti samo za 1,2 posto,
poslije uspona od 8,1 posto u
2007. i 5,9 u 2008. godini
Mada su autori ovog izvje{ta-
ja ukazali da su vanredne mjere
preduzete u nizu velikih privre-
da sprije~ile sistemski kolaps,
oni su upozorili na zna~aj zaje-
dni~ke usagla{ene globalne
akcije dok je kriza jo{ u toku.
- Kako bi se sprije~io drugi ta-
las nestabilnosti, mjere trebaju
biti brzo usredsre|ene na refor-
mu finansijskog sektora i po-
dr{ku najsiroma{nijim zemalja-
ma - ukazao je zvani~nik Svjetske
banke Hans Timer (Timmer).
Kako sprije~iti drugi talas krize
Seul: Sa foruma Svjetske banke (Foto: Reuters)
VW: Likvidnost u prvom kvartalu bila ve}a od 10 milijardi eura
Dok mnogi konkurenti grcaju u gubicima
Volkswagen u plusu
i u drugom kvartalu
VW smanjio obim proizvodnje i zalihe pa sada
ima zadovoljavaju}i priliv svje`eg novca
Njema~ki Volkswagen (VW)
imat }e „pozitivan rezultat“ u dr-
ugom tromjese~ju ove godine i
razmotrit }e davanje kredita proi-
zvo|a~u sportskih vozila Por-
scheu, ako to bude tra`ila ta auto-
kompanija, izjavio je Reutersu fi-
nansijski direktor VW-a Hans
Diter Pe~ (Hans Dieter Poetsch).
- Sigurno }emo okon~ati drugi
kvartal s pozitivnim rezultatom -
kazao je Pe~ i dodao da je njegova
firma smanjila obim proizvodnje
i zalihe, zbog ~ega sada ima zado-
voljavaju}i priliv svje`eg novca.
Neto likvidnost u prvom kvarta-
lu bila je ve}a od 10 milijardi eura,
rekao je Pe~ i naglasio da je VW, na-
jve}i proizvo|a~ automobila u Evro-
pi, na dobrom putu da pozitivan re-
zultat ostvari i u cijeloj 2009. godini.
Mnogi drugi proizvo|a~i au-
tomobila u svijetu suo~eni su,
me|utim, s ogromnim gubicima
zbog kolapsa prodaje izazvanog
ekonomskom krizom.
Na pitanje ho}e li VW razmotr-
iti mogu}nost davanja kredita pre-
zadu`enom Porscheu, Pe~ je odgo-
vorio da }e se to dogoditi „u slu~aju
da to pitanje bude pokrenuto“.
Porsche, koji dr`i 51 posto dio-
nica VW, nagomilao je gubitak od
devet milijardi eura poslije neu-
spjelog poku{aja da preuzme 75
posto dionica VW-a i sada se nasto-
ji izvu}i iz dugova ujedinjavanjem
sa mnogo bogatijom filijalom.
Ocjena berzanskog investitora
Soro{: Najgori dio krize ostao je iza nas
Berzanski investitor milijar-
der D`ord` Soro{ (George Soros)
izjavio je da je najgori dio globa-
lne finansijske krize iza nas i po-
zvao me|unarodne regulatore da
odr`e otvorena tr`i{ta.
- Najgore je definitivno iza nas
- kazao je Soro{ u intervjuu za po-
ljsku televiziju TVN24, prenosi
Bankamagazin.
Krizu je nazvao „najozbiljni-
jom u njegovu `ivotu“, dodaju}i
„kako se radi o kraju jedne ere“.
- Pitanje je {ta }e se iz nje izro-
diti u budu}nosti - dodao je Soro{.
Bez novih me|unarodnih re-
gulacija globalizacija }e se, kazao
je, raspasti.
Soro{, koji se nedavno vratio iz
Kine, ka`e da tre}a po redu najve}a
svjetska ekonomija „ja~a“ jer je Kina
ostala relativno netaknuta krizom.
Soro{ je jo{ jednom ponovio
da je krivo misliti kako finansi-
jska tr`i{ta mogu sama odr`avati
ravnote`u. Ponovo je pozvao na
osnivanje me|unarodnog regula-
tora koji bi nadzirao tr`i{ta.
22 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren ukupan promet od
245.300 maraka, a u sklopu 68 tr-
ansakcija ukupno je prometovana
9.061 dionica.
Promet na kotaciji kompanija
iznosio je 25.146 KM, me|u fo-
ndovima 3.854, na primarnom
slobodnom tr`i{tu 211.427, seku-
ndarnom 4.872 marke, dok na
tr`i{tu za emitente u ste~aju nije
bilo transakcija.
Najve}i dnevni rast vrijednosti
zabilje`ile su dionice fonda BIG
Investiciona grupa od 2,42 posto,
sa 4,48 na 4,59 KM i promet od
2.638 maraka, dok je najve}i dne-
vni pad registrirala Hidrogradnja
od 19,09 posto, sa 5,50 na 4,45 KM
uz promet od svega 22 marke.
Vrijednost indeksa fondova
BIFX porasla je za 0,13 posto, na
1.928,50 poena. Vrijednost inde-
ksa SASX-10 potonula je za 1,75
posto, na 1.026,98 poena, dok je
vrijednost indeksa primarnog
slobodnog tr`i{ta SASX-30 pala
za 0,99 posto i sada iznosi
1.159,52 poena, saop}ila je Saraje-
vska berza.
Trgovanje 245.300 KM
Nova sedmica po~ela
slabim prometom
Glavni indeks u minusu Hidrogradnja
zabilje`ila pad od 19 posto
biznis
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 23
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kr-
oz 76 transakcija ostvaren promet od
244.478 KM, a najve}i je obavljen
akcijama Hidroelektrane na Drini iz
Vi{egrada od 67.000 maraka.
Me|u fondovima najve}i promet
ostvaren je akcijama Zeptera od 3.167
maraka, uz rast cijene za 2,64 posto.
Najve}i rast cijene na
ju~era{njem trgovanju imala je
Jahorina Koin s Pala od 9,88 po-
sto, a gubitnik dana bila je Dona
iz Br~kog s padom od 20 posto.
Vrijednost berzanskog inde-
ksa BIRS smanjena je za 0,76 po-
sto, na 962,32 poena, dok je inde-
ks fondova FIRS zabilje`io rast
vrijednosti od 0,22 posto i sada
iznosi 1.833,15 poena, saop}ila je
Banjalu~ka berza.
BIFX 0,13% 1.928,50
SASX-10 1,75% 1.026,98
SASX-30 0,99% 1.59,52
Vrijednost indeksa

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,24 -1,18 1.766 25.146,74 11
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO 4,59 2,42 575 2.638,40 4
IF NAPRIJED DD SARAJEVO 4,28 -4,89 189 808,92 1
IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO 4,07 0,00 100 407,00 1
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21,25 -2,63 1.378 29.246,46 18
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 95,00 0,59 6 570,00 1
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO 4,45 -19,09 5 22,25 1
IK BANKA DD ZENICA 125,99 0,81 800 101.664,90 10
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 28,01 -2,95 2.600 72.819,00 11
POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 40,00 -4,76 60 2.400,00 2
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 5,31 -0,56 886 4.704,59 6
METALNO DD ZENICA 7,00 -6,67 696 4.872,00 2
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 22. 6. 2009.
Koli~ina
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Èistoæa a.d. Banja Luka 0,645(A) 2,38 0,645 0,645 64.500,00
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,335(A) 0 0,335 0,335 67.000,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 3,69 -0,27 3,7 3,69 2.723,97
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 5,45 2,64 5,46 5,3 3.167,10
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 36,068 -0,04 36,1 36 36.037,80
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 36 -0,25 36,0101 36 23.472,03
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 22. 6. 2009.
Naziv emitenta
Ukupan
promet (KM)
BIRS 0,76% 962,32
FIRS 0,22% 1.833,15

Vrijednost indeksa

Promet 244.478 maraka
Hidroelektrane na Drini najlikvidnije
IZUZECI Sna`an razvoj avioprijevoznika
Turkish Airlines kupuje
14 aviona za duge letove
Aviokompanija sa sjedi{tem u Istanbulu ima najbr`u stopu rasta u Evropi
Turska nacionalna avioko-
mpanija Turkish Airlines najavila
je da }e kupiti sedam {irokotrup-
nih aviona tipa A330 od evro-
pskog Airbusa i sedam letjelica
B777-300, koje proizvodi ame-
ri~ki Boeing, prenose agencije.
Turska kompanija potpisala je
na~elan sporazum o kupovini Ai-
rbusovih aviona za regionalne i
du`e letove, ~ija se isporuka
o~ekuje od avgusta 2010. godine,
pi{e lokalni „Daily News“ pozi-
vaju}i se na izvore iz Airbusa.
Finansijski detalji tog ugovo-
ra nisu poznati, a katalo{ka cijena
modela A330 kre}e se oko 180,9
miliona dolara. Turkish Airlines
sada ima 67 Airbusovih aviona,
me|u kojima i sedam A330.
Turski prijevoznik tako|er }e
kupiti sedam Boeingovih aviona
B777-300, objavila je u petak tur-
ska agencija Anatolija.
Profit aviokompanije sa sje-
di{tem u Istanbulu, koja ima na-
jbr`u stopu rasta me|u evro-
pskim prijevoznicima, prema{io
je lani 700 miliona dolara, {to je
za ~ak 327 posto vi{e nego u 2007.
godini.
Turkish Airlines: Profit za godinu pove}an za 327 posto
Indeksi najlikvidnijih kompani-
ja na tr`i{tima kapitala u okru`enju
prethodnu sedmicu zavr{ili su u mi-
nusu, osim indeksa Moste na Mo-
ntenegro berzi koji je bio u plusu
ne{to vi{e od ~etiri posto.
Na Ljubljanskoj berzi prethodna
sedmica bila je u znaku padova i
indeks SBI20 spustio se malo vi{e od
dva, dok je indeks najkvalitetnijih
dionica SBI TOP pao za 2,36 posto.
Indeks Crobex Zagreba~ke be-
rze zabilje`io je najve}i sedmi~ni
pad od 5,6 posto, a promet je pre-
ma{io 19 miliona eura.
Oba indeksa Beogradske berze
ve} tre}u sedmicu juna zavr{ila su
u padu. Belex15 potonuo je za
{est, a op}i Belexline za gotovo
pet posto. Promet je dostigao 3,83
miliona eura.
Hidrogradnja: Zna~ajniji pad cijene
Sedmica na regionalnim tr`i{tima kapitala
Montenegro berza jedina u plusu
globus
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 24
ITALIJA Novi detalji skandala italijanskog premijera
D’Adario snimila no}
s Berluskonijem
U istrazi se navodi da je tokom ve~eri konzumiran i kokain
(Od specijalnog izvje{ta~a
„Dnevnog avaza“ iz Rima)
Najnovija istraga suda iz Bar-
ija, otvorena protiv premijera Si-
lvija Berluskonija (Berlusconi)
pod rukovodstvom javnog tu`io-
ca \uzepea Skelesija (Giuseppe
Scelesi), nije posljednji ~in u
objavljivanju kompromitiraju}ih
dokaza protiv najmo}nijeg poli-
ti~ara Italije.
Izgleda da svako `eli ugrabiti
dio slave za sebe nakon {to su vi-
djeli efekt Noemi Leticije
(Letizia, 18), koja je preko no}i
postala svjetski poznata. Ovo je
ujedno i mo`da i posljednja prili-
ka za Patriciju D’Adario (Patrizia
D’Addario) da se javno eksponi-
ra, imaju}i u vidu da je sigurno
duplo starija od Noemi.
Veliki broj italijanskih medija
govori o njenoj tajno snimljenoj
kaseti o svemu {to se de{avalo to-
kom jedne no}i provedene s Ber-
luskonijem. D’Adario kao da je
jedva do~ekala da sve detalje, pa i
one najpikantnije otkrije tu`iocu
Skelesiju.
Jasno je da se ve} ranije pripr-
emila na objavljivanje svoje kra-
tke, ali dobro pla}ene avanture s
premijerom Italije, jer je do{la u
posjetu opremljena svom te-
hni~kom opremom za snimanje, a
sigurno ne za svoju li~nu arhivu.
U istrazi suda iz Barija spomi-
nje se i konzumiranje bijelog pra-
ha, kokaina tokom razuzdanih
no}nih zabava u Berluskonijevoj
rimskoj pala~i.
Svi svjetski mediji pomno pr-
ate Berluskonijeve skandale, koji-
ma izgleda nema kraja i o~ekuju
ru{enja mita premijera Italije.
Engleski „Times“ se pita „Koliko
jo{ mo`e trajati Berluskoni?“. I
ne samo to, engleski medij naja-
vljuje da najgore tek dolazi.
Mnogi „Timesovu“ kampanju
protiv Berluskonija povezuju s
Rupertom Murdokom (Murdoch)
koji je na ~elu Upravnog odbora
tog lista. Sanja MIHALJINAC
Biv{i visoki ruandski fu-
nkcioner Kalikste Kalimanzira
(Callixte) osu|en je ju~er na 30
godina zatvora pred Me|unaro-
dnim kaznenim sudom za Rua-
ndu (ICTR) nakon {to je pri-
znao da je kriv za genocid. Ka-
limanzira je bio biv{i direktor
kabineta ministarstva unu-
tra{njih poslova tokom genoci-
da 1994. godine.
Priznav{i da je kriv za geno-
cid i direktno podsticanje da se
po~ini genocid, Kalimanzira je
osu|en za masakr Tutsija u pre-
fekturi Butare, u dolini Kabuje,
prenosi AFP. Prema presudi, on
nije li~no ubio, ali je podsticao
Tutsi plemena da se „okupljaju u
dolini Kabuje, znaju}i da }e ta-
mo svi biti ubijeni“.
Palestinski predsjednik Ma-
hmud Abas naredio je ju~er oslo-
ba|anje svih Hamasovih zatvore-
nika, uklju~uju}i i one optu`ene
za kr{enje sigurnosti, izjavio je
visoki Abasov savjetnik u Rama-
lahu za „El-D`aziru“.
Azam Ahmed, vo|a parlame-
ntarnog bloka Abasovog pokreta
Fatah, zadu`en za odr`avanje ra-
zgovora o pomirenju sa supar-
ni~kim pokretom Hamas koji
vlada Gazom, izjavio je da }e do
osloba|anja do}i u narednim da-
nima.
Palestinska novinska agencija
Ma’an, pozivaju}i se na izvore bli-
ske Abasu, javila je da }e zatvore-
nici biti oslobo|eni „pod uvjetom
da ne predstavljaju prijetnju op}oj
sigurnosti i redu i poretku“. Abas
je izdao nare|enja da budu prei-
spitani dosjei Hamasovih zatvore-
nika na Zapadnoj obali i da se
oslobode oni koji ispunjavaju te
uvjete, tvrde oni.
Hari
VARE[ANOVI]
Vi{ak novca
nikoga ne
~ini sretnim
Mirsad IBRI]
Malo je dobrih
ljudi na estradi
Tinka MILINOVI]
Za udaju nikad nije
kasno
Mario MLINARI]
Ne `elim da me
sa`alijevaju
Azra - takve pri~e ho}u
Ana NIKOLI]
Ne smeta mi
to {to sam
epizodist
novi broj
magazina
AZRA, po
cijeni od 2 KM
Sutra u prodaji
Abas: Osloba|anja u narednim danima
Berluskoni: Da li najgore tek dolazi (Foto: AFP)
Posljednji ispad Berluskonija
bio je u petak kada je za svog
advokata Nikolu Gedinija (Nic-
cola Ghedini), rekao da je „si{ao
sa zdravog uma“ zbog izjave koju
je dao. Naime, Gedini je izjavio i
da je istina da je pla}ao seksualne
usluge Patriciji, Berluskoni ne
mo`e biti krivi~no gonjen jer se
radi o krajnjem korisniku.
Normalno je da su se svi lo-
gi~no zapitali „Korisniku ~ega?“,
a odgovor se nametnuo sam po se-
bi „korisniku `enskog tijela“.
Napao i advokata Gedinija
U ovom broju
i specijalni
prilog za ljeto -
„Lijepi na
suncu“
Me|unarodni kazneni sud za Ruandu
Kalimanzira osu|en na 30 godina za genocid
Odluka palestinskog predsjednika
Abas naredio osloba|anje
svih Hamasovih zatvorenika
oglasi
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 25
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE
RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA
Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51,
Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412
2. Javni poziv
Na osnovu ~lana 12. Zakona o Ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine
(„Slu`beni glasnik BiH“, br: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07) i na osnovu ~lana 16. Zakona o up-
ravi („Slu`beni glasnik BiH“, br:32/02) i na osnovu ~l. 1. i 2. Odluke o rasporedu bud`etskih sredstava
za rje{avanje problema Roma u oblasti zapo{ljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene za{tite i re-
alizacije programa evidentiranja i uspostave baze podataka o Romima u Bosni i Hercegovini (koju je
Vije}e ministara BiH usvojilo na 90. sjednici, 11.06.2009. godine), ministar za ljudska prava i izb-
jeglice Bosne i Hercegovine raspisuje:
JAVNI POZIV
za prikupljanje projektnih prijedloga
za rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
Predmet i cilj javnog poziva
Predmet javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za rje{avanje problema Roma u oblasti
stambenog zbrinjavanja za 2009. godinu u cilju implementacije Akcionog plana Bosne i Hercegovine
za rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.
Visina i namjena sredstava
Ukupno osigurana sredstva namijenjena za sufinansiranje projekata stambenog zbrinjavanja Roma
iznose 2.263.000,00 KM, od ~ega:
- u Federaciji Bosne i Hercegovine 1.567.000,00 KM
- u Republici Srpskoj 583.000,00 KM
- Br~ko Distriktu BiH 113.000,00 KM
Pravo u~e{}a na javnom pozivu
Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju op}ine, gradovi, kantoni, entiteti, doma}e i strane, vladine i
nevladine organizacije i institucije i drugi doma}i i strani donatori u saradnji sa op}inom na ~ijem se
podru~ju provodi projekat.
Op}i uslovi za u~e{}e na javnom pozivu
Op}i uslovi za podno{enje projektnih prijedloga koji su eliminatorni i obavezuju}i za sve podnosioce su:
a) Krajnji korisnici projekata su Romi i romska doma}instva koja nemaju rije{eno stambeno pitanje,
b) Uklju~enost romske populacije (NVO) i centara za socijalni rad u identifikaciju krajnih korisnika,
c) Utvr|eno pravo vlasni{tva nad stambenom jedinicom koja je predmet projekta,
d) Pravo kori{tenja stambenih jedinica od strane krajnjih korisnika je osigurano na neodre|eno vrijeme,
e) Ispunjeni su odgovaraju}i uslovi u skladu sa propisima o gra|enju.
Posebni kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga
Posebni kriteriji kao elementi za vrednovanje projektnih prijedloga koji }e slu`iti kao osnov za rangi-
ranje prema prioritetima su:
1) Kvalitet i sveobuhvatnost projekta,
2) U~e{}e u sufinansiranju (sredstvima, zemlji{tu, infrastrukturi i dr.),
3) Broj krajnjih korisnika projekta u odnosu na tra`ena sredstva,
4) Racionalnost u planiranju tro{kova izgradnje (cijena ko{tanja m2 stambenog prostora),
5) Doprinos dru{tvenoj uklju~enosti Roma i razvoju odr`ivih zajednica.
Na~in vrednovanja posebnih kriterija
Maksimalan broj bodova kojima se vrednuju posebni kriteriji ukupno je 100, od ~ega se vrednuje:
1) Kvalitet i sveobuhvatnost projekta ...........................................................do 30 bodova,
2) U~e{}e u sufinansiranju (sredstvima, zemlji{tu, infrastrukturi i dr.) ....do 30 bodova,
3) Broj krajnjih korisnika projekta u odnosu na tra`ena sredstva.............. do 20 bodova,
4) Racionalnost u planiranju tro{kova izgradnje .........................................do 10 bodova,
5) Doprinos dru{tvenoj uklju~enosti Roma i razvoju odr`ivih zajednica ..do 10 bodova.
Vrijeme trajanja javnog poziva i na~in podno{enja projektnih prijedloga
Prijave na javni poziv, zajedno sa prate}om dokumentacijom, dostavljaju se li~no ili putem po{te na
adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, u zatvorenim kovertama, sa naz-
nakom za Komisiju za odabir projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH,
ISKLJU^IVO NA PRIJAVNOM OBRASCU koji se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice BiH ili je dostupan na stranici www.mhrr.gov.ba
Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.
Evaluacija projektnih prijedloga i na~in odabira projekata za sufinansiranje
Komisija za odabir projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma imenovana Odlukom ministra
za ljudska prava i izbjeglice BiH utvrdit }e osnove i izvr{iti vrednovanje projektnih prijedloga prema
kriterijima najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za dostavu projektnih prijedloga.
Komisija za odabir projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma zadr`ava pravo da od podnosio-
ca zatra`i dodatna poja{njenja projekta i dopunu projektne dokumentacije.
Odluku o odabiru projekata za sufinansiranje donosi ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, na os-
novu prijedloga Komisije za odabir projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma .
Na~in obavje{tavanja o odabiru projekata za sufinansiranje
Obavijest o odabiru projekata bi}e dostavljena u pismenoj formi svim u~esnicima na javnom pozivu.
Sa podnosiocima odabranih projektnih prijedloga zaklju~it }e se posebni ugovori o sufinansiranju
projekata za rje{avanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.
M I N I S T A R
dr. Safet Halilovi}
Invitation for Bids (IFB)
Bosnia and Herzegovina
Bosnia Avian Influenza Preparedness Project
Credit number IDA 4331BOS
Procurement of Various Equipment
ICB No: BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-09-03-PCR_Cabinet
1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project
that appeared in Development Business, issue no. 733 of August 31, 2008.
2. Bosnia and Herzegovina has received financing from the International Develop-
ment Association toward the cost of Bosnia Avian Influenza Preparedness Project, and it
intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Pro-
curement of Various Equipment, BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-09-03-PCR_Cabinet
(LOT 1: Mixer, Microcentrifuge and Pipettes; LOT 2: Autoclaves and Waterbaths; LOT
3: Fume Hoods, DNA/RNA UV Cabinet, Biohazard Class II Cabinets and Gas burner; and
LOT 4: Refrigerators and Freezers).
3. Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry now invites
sealed bids from eligible and qualified bidders for Procurement of Various Equipment.
Prices quoted shall correspond to 100 % of the quantities specified.
4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB)
procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans
and IDA Credits, and are open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in
the Guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the Bid-
ding Documents at the address given below from Monday to Friday between 9:00AM to
3:00PM local time.
6. Qualifications requirements include:
(a) The minimum required annual financial turnover for the successful Bidder shall be:
LOT 1: EUR 50,000; LOT 2: EUR 50,000; LOT 3: EUR 50,000, LOT 4: EUR 50,000;
in any of the previous three years (2005, 2006, 2007).
(b) Completion of at one (1) substantially similar supplies in the last three years (2005-
2007). The Bidder shall specify type, quantity and total value of such supply and shall
demonstrate that it had more than one delivery sites with specification of delivery
places.
(c) Minimum number of years in supply of similar equipment business: 5 years.
(d) The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the fol-
lowing technical requirement(s):
At the time of contract signature, the following support capabilities must be included,
three (3) years after the expiry of warranty period: Single service / maintenance facility
fully authorized by manufacturer(s) of the equipment and owned by the bidder or un-
der contract with the bidder, located within the country.
The maximum acceptable delay for the repair (or replacement) and restoration to full
operational use is 30 working days from notification, provided that the Supplier tem-
porarily provides adequate unit or equipment and puts it into operation within 2 work-
ing days.
A margin of preference for eligible national contractors shall not be applied. Additional
details are provided in the Bidding Documents.
7. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bid-
ders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of
a non refundable fee of 100 EUR or equivalent amount in Bosnia Marks (BAM). The
method of payment will be direct deposit to our:
a. For payments in local currency (BAM):
Bank: HYPO ALPE ADRIA BANK dd, Sarajevo
Beneficiary: PIU Forestry and Agriculture – AIPP Project 4331BOS
Account number: 3060310000797052
Reference number: BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-09-03-PCR_Cabinet
b. For payments in EUR:
Bank: PROCREDIT BANK dd, Sarajevo, Federation of BiH
/Bosnia &Herzegovina
SWIFT: MEBBBA22
IBAN: BA39 1941 0172 6920 0272
Account with Bank: 1941017269200272
Beneficiary: PIU Forestry and Agriculture – AIPP Project 4331BOS
Reference number: BA-AIPP-4331BOS-ICB-G-09-03-PCR_Cabinet
The exchange rate to be applied is the selling exchange rate from the list of the Central
Bank of Bosnia and Herzegovina, prevailing on the day of payment. The Bidding Docu-
ments will be sent by courier at the address indicated by the bidder.
8. Bids must be delivered to the address below at or before 13:00 o’clock local time
on August 3
rd
, 2009. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.
Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in
person at the address below at 13:15 o’clock, August 3
rd
, 2009. All bids must be accompa-
nied by a Bid Security in amount of LOT 1: EUR 3,000 ; LOT 2: EUR 3,000 ; LOT 3:
EUR 3,000 ; LOT 4: EUR 3,000 or an equivalent amount in a freely convertible currency.
9. The address referred to above is:
Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry
PIU Forestry and Agriculture
Attn.: Mr. Igor Cevro
4 Trampina street, 1
st
floor
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Phone: ++387 33 213 098
Fax: ++387 33 213 099
E-mail: piusum2@bih.net.ba
globus
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 26
Ukratko
Tirk tra`i odgovaraju}i nivo po{tovanja
Tirk: Nastavak pregovora zavisi od Hrvatske
LJUBLJANA - Predsjednik Slo-
venije Danilo Tirk izjavio je za
Slovensku televiziju da od Hrva-
tske najvi{e zavisi kada }e biti na-
stavljeni njeni pregovori s Evro-
pskom unijom.
- Mogu}nosti za rje{enje spora i
nastavak hrvatskih pristupnih
pregovora u velikoj mjeri zavise
od politi~ke volje Zagreba koja se
jo{ nije do kraja oblikovala. Tre-
nutno nije jasno `eli li Hrvatska
brzi ulazak u EU - kazao je Tirk.
Tirk je rekao da je u odnosima s
Hrvatskom potrebno osigurati
„odgovaraju}i nivo me|usobnog
po{tovanja“, te dodao da se me|u
dr`avama komunikacija treba
odvijati na na~in kojim se uva`ava-
ju forma i diplomatski obi~aji.
^etiri osobe poginule u Italiji tokom nevremena
RIM - U olujnom nevremenu ko-
je je u krajem vikenda zahvatilo
Italiju, poginule su ~etiri, a nesta-
le dvije osobe. Jedna od `rtava je
81-godi{nji mu{karac koji je po-
ginuo prolaze}i automobilom kr-
oz podvo`njak u oblasti Le}e, a
druga 62-godi{nja `ena, koja se
udavila u zaglavljenom liftu u
mjestu Kavalino.
U nevremenu su, u blizini Vene-
cije, poginule i dvije Moldavke, u
poku{aju da spase svoje troje dje-
ce, koja su se kupala u moru u tre-
nutku nailaska bujice izazvane
poplavom. Italijanska agencija
ANSA objavila je da su u nevre-
menu, u okolini otoka Elba, ne-
stala dva mu{karca, koji su bili na
jedrenju.
Mafija{ Mi~eli uhap{en u Venecueli
KARAKAS - Jedan od najopasni-
jih sicilijanskih mafija{a Salvato-
re Mi~eli (Miceli), koji je u bijegu
od 2001. godine, uhap{en je gla-
vnom gradu Venecuele, saop}ilo
je italijansko ministarstvo unu-
tra{njih poslova.
Pripadnici italijanske policije i
agenti Interpola uhapsili su Mi~el-
ija (63), koji se u Italiji nalazi na li-
sti 30 najopasnijih mafija{a u bije-
gu. Vlasti su ga tra`ile zbog veza sa
mafijom i trgovine drogom.
Mi~eli se smatra glavnim posre-
dnikom za trgovinu drogom
izme|u kolumbijskih narko-kar-
tela i italijanskih mafija{kih gru-
pa Cosa Nostre i Ndranghete.
Rumun u stomaku nosio kilogram kokaina
BUKURE[T - Rumunski dr`av-
ljanin uhap{en je na aerodromu u
Istanbulu, jer je u njegovom sto-
maku prona|en kilogram kokai-
na, prenosi rumunska novinska
agencija Mediafaks.
Nakon rendgen-kontrole na aerodr-
omu Ataturk, turska sigurnosna
slu`ba otkrila je u stomaku Rumuna
Kostela R. kilogram kokaina, koji je
bio raspore|en u 85 kapsula. Njih je
Rumun progutao i transportovao u
stomaku iz Sao Paula u Brazilu, a tr-
ebao ih je prodati u Turskoj.
Mula Omar na ~elu trupa talibana
VA[INGTON - Mula Omar, vrho-
vni vo|a afganistanskih talibana,
trenutno je preuzeo kontrolu nad
svojim trupama, objavio je „Wall
Street Journal“, dodav{i da }e on
ubudu}e davati naredbe za napade i
imenovati zapovjednike na terenu.
Mula Muhamed Omar, duhovni
vo|a talibana, na vlasti u Afganista-
nu izme|u 1996. i 2001., prije nego
ih je svrgnula me|unarodna koalici-
ja, u bijegu je i ne pojavljuje se vi{e u
javnosti, ~ak ni na videosnimcima.
„Journal“, navode}i ameri~ke
zvani~nike i afganistanske pobu-
njenike, nagla{ava promjenu stra-
tegije. Donedavno je vo|enje bor-
be protiv koalicionih snaga, na
~elu sa SAD, prepu{tano loka-
lnim zapovjednicima.
Mula Omar: Vi{e se ne pojavljuje u javnosti
Saobra}ajne nesre}e
Poginulo 39.000
osoba u EU
Blizu 39.000 osoba poginulo
je 2008. godine u saobra}ajnim
nesre}ama na cestama Evro-
pske unije, {to je za 8,5 posto
manje nego u 2007., isti~e se u
studiji koju je objavilo Evro-
psko vije}e za sigurnost u sao-
bra}aju.
Evropa koja je postavila za-
da}u da u 2010. prepolovi broj
poginulih na cestama naspram
2001., daleko je od svog cilja. Br-
oj godi{nje stradalih osoba u sao-
bra}ajnim nesre}ama smanjio se
od 2001. (kada je bilo 54.400 po-
ginulih) za 15.400, {to je pro-
sje~an godi{nji pad od 4,4 posto.
Tim ritmom EU }e trebati
jo{ sedam godina da ostvari
svoj cilj, ali neke zemlje, poput
Francuske, Belgije i [panije,
mogle bi uspjeti u tome.
Svjetska zdravstvena organi-
zacija (WHO) objavila je da je od
svinjske gripe, koja se jo{ naziva
meksi~kom, novom ili A gripom,
u osamdesetak dr`ava {irom svi-
jeta oboljelo blizu 44.300 osoba,
od kojih je 180 podleglo.
Svjetski mediji podsje}aju kako
bi se u narednim danima ove cifre
mogle zna~ajno pove}ati jer dr`-
avne zdravstvene slu`be ne rade vi-
kendom, tako da su novi podaci po-
slani tek tokom ju~era{njeg dana.
Jedna 49-godi{nja Filipinka,
koja je imala bolesno srce i jetru,
umrla je po{to se zarazila novim
virusom H1N1, saop}ili su ljekari,
te dodali da je to prvi takav smrtni
slu~aj u Aziji. Prve slu~ajeve oso-
ba zara`enih svinjskom gripom
prijavili su zdravstveni zvani~nici
Irana i Al`ira.
Napad na predsjednika Ingu{etije
Jevkurov u te{kom stanju
Predsjednik nemirne ruske re-
gije Ingu{etije Junus Bek Jevkurov
te{ko je ranjen i u kriti~nom je sta-
nju nakon {to je autobomba
eksplodirala dok je njegov konvoj
prolazio pored nje. Prilikom napa-
da ranjeno je jo{ nekoliko osoba.
Jevkurov je tre}i vode}i zva-
ni~nik koji je ranjen ili ubijen u pr-
otekle tri sedmice u Ingu{etiji i
~etvrti u nemirnoj regiji sjevernog
Kavkaza u ovom mjesecu. Eksplo-
zija se desila u blizini regionalnog
centra Nazrana, saop}ila je portpar-
ol mninistarstva unutra{njih poslo-
va Ingu{etije Marina Had`ijeva.
Jevkurov je primljen u bolnicu i
njegovo stanje nije poznato, kazala
je Had`ijeva. Zvani~nici ministar-
stva za vanredne situacije izjavili su
da je on u kriti~nom stanju.
IRAN Stravi~ni snimci s protesta obi{li svijet
Neda umrla na
o~evim rukama
U~esnica demonstracija pogo|ena iz vatrenog oru`ja u Teheranu
Stravi~ni snimci ubistva mla-
de djevojke tokom protesta protiv
pobjede Mahmuda Ahmedi-
ned`ada u Teheranu obi{li su svi-
jet i postali internetski simbol de-
monstracija protiv iranskog re`-
ima, prenose svjetske agencije.
Kratki videosnimak, napravljen
mobitelom, pokazuje kako na usta i
nos djevojke, za koju se kasnije ispo-
stavilo da se zove Neda, te~e krv dok
umire na o~evim rukama. Snimak
je vidjelo na stotine hiljada ljudi i
pokazuje Nedu nekoliko trenutaka
nakon {to je pogo|ena iz vatrenog
oru`ja. Njenu smrt i identitet nisu
potvrdili doma}i mediji.
Iranski dr`avni radio javio je
da je policija u Teheranu uhapsila
457 osoba tokom protesta na ce-
ntralnom gradskom trgu Azadi,
kao i da je stotinjak ljudi povri-
je|eno u obra~unima policije s
demonstrantima.
Mirhusein Musavi, drugopla-
sirani kandidat na proteklim pre-
dsjedni~kim izborima u Iranu, po-
zvao je na nove proteste zbog rei-
zbora iranskog predsjednika Ahm-
edined`ada, uputiv{i apel snagama
sigurnosti da poka`u uzdr`anost
tokom demonstracija.
Elitne iranske snage „^uvari re-
volucije“ zaprijetile su da }e, ako
demonstracije budu nastavljene,
uslijediti njihov `estok odgovor, ja-
vljaju iranski mediji.
„^uvari“ su `estoko osudili
„nelegalni put“ kojim su krenuli,
kako ih oni nazivaju, „prevareni
elementi“ i zatra`ili kraj „pobuna-
ma i vandalizmu“.
- Ako do toga ne do|e, demo-
nstranti trebaju o~ekivati odlu~nu i
revolucionarnu konfrontaciju ira-
nske nacije u djelima „^uvara“, Ba-
sij milicije i ostalih snaga sigurno-
sti kako bi do{ao kraj pobuni - stoji
u njihovom saop}enju.
Neuspjeli poku{aji spa{avanja Nede (Foto: AFP)
Najvi{e zakonodavno tijelo
Irana Vije}e ~uvara islamske re-
volucije, koje ispituje `albe po-
ra`enih kandidata na predsje-
dni~kim izborima od 12. juna,
potvrdilo je da je broj glasova u
50 iranskih gradova prema{io
broj upisanih bira~a.
- Ukupan broj glasova u
ovim izbornim jedinicama ne
prema{uje tri miliona i ne}e
utjecati na rezultate izbora - ka-
zao je portparol Vije}a Abasali
Kadholdai.
Vi{e glasova od upisanih bira~a
[irom svijeta oboljelo blizu 44.300
osoba (Foto: AFP)
Nastavak {irenja svinjske gripe
Virus H1N1 u Iranu i Al`iru,
prvi smrtni slu~aj na Filipinima
GUSARSTVO Druga~iji pogled na morske razbojnike
Pravila i principi kao
u ameri~kom Ustavu
Imali su uspostavljen sistem nadoknade za minuli rad i za privremenu nesposobnost
Gusare uglavnom smatraju svi-
repim razbojnicima koji krstare
morima i plja~kaju trgova~ke i pu-
tni~ke brodove, ali o tome ima i sa-
svim druga~ijih mi{ljenja, poput
onoga koji je ovih dana iznio ame-
ri~ki profesor Piter Lison (Peter T.
Leeson).
Po njemu, gusari su zapravo bi-
li avangarda kapitalisti~ke demo-
kratije, imali su ustav, odr`avali
izbore i u`ivali u blagodatima soci-
jalnog osiguranja!
Lison, profesor ekonomije na
Univerzitetu Mejson u Va{ingto-
nu, ka`e da je na{ao dokaze da su
se pojedine piratske dru`ine iz 18.
stolje}a dr`ale pisanih pravila i pr-
incipa koji }e decenijama kasnije
u}i u ameri~ki Ustav.
- Imamo sa~uvana tri do ~etiri
piratska ustava. Imali su pravila o
pu{enju, pi}u i kocki kao i, nara-
vno, niz normalnih pravila po-
na{anja kojima se {titi svaki
dru{tveni poredak, poput zabrane
nasilja i kra|e, a bile su predvi|ene
i mjere za njihovo provo|enje u
djelo - izjavio je Lison. On je do-
dao da su gusari djelovali po{tuju}i
demokratska pravila koja su sami
postavljali i po kojima su donosili
odluke, dijelili plijen i uspostavlja-
li sistem socijalne za{tite.
- Gusarsko dru{tvo razlikuje se
od drugih kriminalnih organizaci-
ja. Na gusarskom brodu je bilo sa-
svim druga~ije nego u mafiji. Vo|e
su, naprimjer, bile vo|e samo zato
{to su ih njihovi ljudi izabrali - pi{e
Lison u svojoj knjizi „Nevidljiva
kuka“ (The Invisible Hook).
Postojale su kazne, i to veoma
stroge, poput bi~evanja koje se
~esto primjenjivalo, ali bilo je i po-
ku{aja da se podsti~e „dobro“ vla-
danje.
Kako bi se posada navela da
pru`i sve od sebe tokom bitke,
do{lo se na ideju da bude usposta-
vljen sistem nadoknade za minuli
rad i za privremenu nesposobnost
zbog bolesti ili povrede. Tako su
povrije|eni i stariji gusari dobivali
dio plijena iako vi{e nisu mogli
u~estvovati u napadima.
Novi problemi britanskog premijera
Braun lobira za Beket
Britanski premijer Gordon Bra-
un (Brown) ponovo je u problemi-
ma nakon tvrdnji nekih poslanika
da tajno poku{ava na mjesto pred-
sjednika Donjeg doma parlamenta
postaviti laburistu Margaret Beket
(Beckett), pi{e „Daily Telegraph“.
Neki laburisti~ki poslanici tvr-
de da su pod pritiskom da prihvate
Beket, biv{u ministricu vanjskih
poslova, na tajnom glasanju za na-
sljednika Majkla Martina (Mich-
ael). Uloga predsjednika Donjeg
doma trebala bi biti politi~ki nepri-
strasna, ali je to funkcija koja u`iva
po{tovanje cijelog parlamenta.
Britanski premijer nedavo se za-
uzeo za „~i{}enje“ parlamenta i za
ve}u transparentnost nakon ska-
ndala u vezi sa poslani~kim tro{ko-
vima. Beket tako|er ima kontrove-
rzne tro{kove.
Ona je potra`ivala hiljade funti
za tro{kove ba{tovanstva za svoju
ku}u, dok je u isto vrijeme `ivjela u
luksuznom stanu u Vajtholu.
globus 27
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Gusari se dr`ali pravila
Beket: Hiljade funti za ba{tovanstvo
Ameri~ki predsjednik Barak
Obama (Barack) izjavio je da su
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave
„spremne za svaku nepre-
dvi|enu okolnost“ koja se ti~e
Sjeverne Koreje, uklju~uju}i i
navodnu prijetnju o spremnosti
Pjongjanga da lansira raketu du-
gog dometa ka Havajima.
- Ova administracija i na{a
vojska spremne su na svaki iza-
zov koji mogu dobiti - kazao je
prvi ~ovjek SAD.
Obama je rekao kako ne `eli
„{pekulirati o hipoteti~kim situ-
acijama“, ali da `eli uvjeriti Ame-
rikance u potpunu spremnost
SAD za mogu}i poku{aj Sjeverne
Koreje da napadne Havaje.
Japanski mediji javili su kako
izgleda kao da se Sjeverna Kore-
ja priprema za probu lanisiranja
projektila dugog dometa oko 4.
jula, ameri~kog Dana nezavisno-
sti. Obama je istakao kako SAD
ne}e „nagraditi ratobornost i pr-
ovokacije“.
Ameri~ki odgovor na prijetnje Pjongjanga
SAD su spremne
za sve okolnosti
Obama: Ne}e nagraditi
provokacije (Foto: AFP)
Brazilski medicinski stru~njaci
identificirali su 11 od ukupno 50
tijela prona|enih nakon nesre}e
„Air Franceovog“ aviona, objavilo
je ministarstvo javne sigurnosti br-
azilske dr`ave Pernambuko.
Od 11 identificiranih osoba,
deset je iz Brazila, pet `ena i pet
mu{karaca, a jedno je tijelo stranog
dr`avljanina, objavile su vlasti ne
navode}i dodatne pojedinosti. Ide-
ntifikacija je obavljena uz pomo}
DNK uzoraka, otisaka prstiju i
medicinske dokumentacije.
Avion „erbas“ kompanije „Air
France“ sru{io se u more 31. maja
pri ~emu je poginulo svih 228 pu-
tnika i ~lanova posade. Brazil i Fr-
ancuska nastavljaju potragu za tije-
lima i ostacima aviona.
Nastavlja se potraga (Foto: Reuters)
Istraga o padu aviona „Air Francea“
Identificirano 11 `rtava
Spec
BAGDAD- U bomba{kim napadima {irom Iraka ju~er je ubije-
no najmanje 15 osoba, saop}ili su sigurnosni zvani~nici, dva dana
nakon {to je kamion bomba na sjeveru zemlje ubio 73 osobe.
Eksplozije su do{le u vrijeme dok se ameri~ka vojska priprema da
se povu~e iz ira~kih gradova do kraja juna.
28 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
PARNI^NO ODJELJENJE ZA
SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
Broj: Mal-28472/05
Sarajevo; 03. 06. 2009. god.
Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja
MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA LOK MICRO SARAJEVO, ul. Skenderija br. 13, za-
stupan po Generlanom direktoru ^au{evi} Nusretu, protiv tu`enih: I-tu`enog BASI]
ISMETA iz Bosanske Krupe ul. Proleterska bb, II-tu`enog ^AU[EVI] JASMINA iz Bo-
sanske Krupe ul. 511. slavna bb, i III-tu`enog VIGNJEVI] ZDRAVKA iz Bosanske Kru-
pe, ul. Rasima Red`i}a br. 15, radi duga v.sp. 2.731,02 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3.
Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:
OGLAS
Poziva se tu`eni ^au{evi} Jasmin da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pisme-
ni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 09. 12. 2005. godine predlo`io da sud na-
kon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da
tu`itelju na ime duga isplate iznos od 2.731,02 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od dana podno{enja tu`be, tj. 09. 12. 2005. godine pa do isplate, uz na-
knadu tro{kova parni~nog postupka a, sve u roku od 15 dana.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito: oznaku suda, ime i prezi-
me odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka,
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj
izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a.
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da
li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni za-
htjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te
pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkansije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti pro-
tivtu`bu.
Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv vas mo`e biti done-
sena presuda zbog propu{tanja ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan. 182.
ZPP-a).
U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352
ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom.
Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka
za sud i suprotnu strnaku, pozivom na broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli su-
da, u skladu sa ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
STRU^NI SARADNIK
Lejla Dedi}, s. r.
Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne
kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 054841 08 P
Sarajevo, 11. 6. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kazagi}-Feto Nasiha, u pravnoj stvari
tu`itelja ORGANIZACIJA LOK MIKRO SARAJEVO protiv tu`enih Mile-
nkovi} Dejan iz Br~kog, ul. Mujage Mehmedovi}a br. 2, Bo`i} Slavi{a iz Lo-
para, ul. Jablanica bb i Kalaba Predrag iz Br~kog ul. Steve Cvjetkovi}a bb,
radi duga, objavljuje sljede}i
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enom MILINKOVI] DEJANU iz
Br~kog, ul. Mujage Mehmedovi}a br. 2 dostavlja se
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 13. 8. 2008. godine podnio tu`bu protiv prvotu`enog Mili-
nkovi} Dejan, drugotu`enog Bo`i} Slavi{e i tre}etu`enog Kalaba Predraga i
predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da na ime duga
uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 4.095,94 KM sa pri-
padaju}om zateznom kamatom po~ev od 1. 3. 2008. godine pa sve do isplate,
te nadoknade tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od dana
dono{enja presude.
Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enom MILINKOVI] DEJANU na
odgovor, koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime,
odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te str-
anaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, pre-
dmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore,
izjasniti se u skladu sa odredbom ~lana 71. stav 1. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu po-
dnijeti protivtu`bu, u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u roku od 30 dana od dana
objave u Dnevnom listu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu
stranu, pozivom na poslovni broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja.
SUDIJA
Kazagi}-Feto Nasiha
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 061007 08 Mals
Sarajevo, 17. 06. 2009. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj
stvari tu`itelja Schachermayer d.o.o. Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a br.
156, Sarajevo, protiv tu`enog „Fininvest“ d.o.o. Sarajevo, ulica Hasana Br-
ki}a br. 6A, Sarajevo, radi Isplata potra`ivanja, v.sp. 2.509,43 KM, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje
sljede}i
OGLAS
Dana 14. 10. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Finin-
vest“ d.o.o. Sarajevo radi Isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese
presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati iznos od 2.509,43 KM sa
zateznom kamatom i to:
- na iznos od 161,73 KM po~ev od 09. 02. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 1.322,48 KM po~ev od 12. 03. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 368,14 KM po~ev od 13. 03. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 445,76 KM po~ev od 06. 04. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 40,81 KM po~ev od 30. 04. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 31,27 KM po~ev od 16. 05. 2007. godine pa do isplate,
- na iznos od 65,56 KM po~ev od 30. 04. 2007. godine pa do isplate,
te da mu naknadi tro{kove postpka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom
izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama
FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz
tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je
du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i pre-
zime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sje-
di{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju,
predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti
se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a
F BiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i ra-
zloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasni-
va svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za
navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a F BiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu po-
dnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a F BiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io
dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u
zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev
(presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosno-
van (~l. 182. stav 1. ZPP-a F BiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjera-
ka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Radivoje Stani{i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 067186 08 P
Sarajevo, 16. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kazagi}-Feto Nasiha, u pravnoj
stvari tu`itelja Bibi} Rafet iz Sarajeva koga zastupa Kola{inac Nusret
advokat iz Sarajeva protiv tu`enih Piva~ Mihajlo iz Sarajeva ul. Semira
Fra{te br. 1 i Piva~ Mirko iz Sarajeva, ul. Zabr|e br. 84 radi utvr|ivanja
prava vlasni{tva, objavljuje sljede}i
OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enim Piva~ Mihajlu iz Sarajeva
ul. Zabr|e br. 84 i Piva~ Mirku iz Sarajeva, ul. Zabr|e br. 84 dostavlja se
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 11. 12. 2008. godine podnio tu`bu protiv prvotu`enog
Piva~ Mihajla i drugotu`enog Piva~ Mirka i predlo`io da sud donese
presudu kojom }e se utvrditi da je tu`itelj Bibi} Rafet iz Sarajeva do-
sje{}u stekao pravo vlasni{tva na nekretnini ozna~enoj kao k~ 3891/2 u
povr{ini od 2280 m2 upisano u zk. ul. 2300 K.O. Crnotina {to po no-
vom premjeru odgovara k~. 2184/2, 2184/3 i 2184/4, K.O. Rajlovac broj
plana 12, 13 pa su tu`eni Piva~ Mihajlo i Piva~ Mirko du`ni priznati i
trpiti da se tu`itelj u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu
upi{e kao vlasnik navedene nekretnine sa dijelom 1/1, a sve u roku od
30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enom PIVA^ MIHAJLU I PIVA^
MIRKU na odgovor, koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda,
ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosite-
lja (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovo-
re, izjasniti se u skladu sa odredbom ~lana 71. stav 1. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu
podnijeti protiv - tu`bu, u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a.
Odgovor na tu`bu s prilozima se predaju sudu u roku od 30 dana od da-
na objave u Dnevnom listu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i su-
protnu stranu, pozivom na poslovni broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja.
SUDIJA
Kazagi}-Feto Nasiha
OP]INSKI SUD GORA@DE
Broj: 45 0 I 008938 08 I
Tra`ilac izvr{enja: NLB Tuzlanska banka d.d., Tuzla
Izvr{enik: Haris Gljiva, Hrvatin 45, Sarajevo
Radi: KM 41.882,40
PRECIZIRANI PRIJEDLOG ZA IZVR[ENJE
Po ugovoru o hipotekarnom kreditu broj 101471730 ZE od 21. 05. 2007. godine zaklju~enim izme|u Banke kao davaoca kredita i Gljiva Elvire kao korisnika kredita, postoji po-
tra`ivanje povjerioca po gore navedenom ugovoru u iznosu od KM 41.882,40 i to KM 38.468,23 po osnovu glavnice KM 3.136,82 po osnovu redovnih kamata, KM 247,35 po
osnovu zateznih kamata i KM 30,00 po osnovu naknada, a prema izvodu iz ovjerenih poslovnih knjiga na dan 04. 06. 2008. godine.
DOKAZ: Ugovor o hipotekarnom kreditu broj 101471730 ZE
izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga
U svrhu obezbje|enja potra`ivanja povjerioca dana 28. 05. 2007. godine Op}inski sud Gora`de je donio rje{enje broj 045-0-I-07-000 141 kojim se odre|uje uknji`ba zalo`nog pra-
va na nekretninama u vlasni{tvu izvr{enika Harisa Gljive 1/1 i to:
Stambeno-porodi~ni objekat ukupne povr{ine 64 m
2
i pripadaju}im zemlji{tom ukupne povr{ine 353 m
2
, upisanim u ZK uredu Op}inskog suda Gora`de u zk. ul. br. 948 k.o. Donja
Pra~a, upisano pod red. brojem 1. ozna~enim na k.~. 420/1 kao Voznica - stambena zgrada i dvori{te ~ija je vrijednost prema procjeni vje{taka gra|evinske struke Borov~anin-^ir-
kovi} Ljiljane od 07. 05. 2007. godine utvr|ena u iznosu od KM 80.330,00
Dokaz: Rje{enje op}inskog suda Gora`de broj 045-0-I-07-000141
Kako u ostavljenom roku du`nik iz ugovora o kreditu nije platio gore navedene iznose, odnosno isti se ne pridr`ava otplatnog plana za vra}anje kredita u ugovorenim anuitetima,
ugovori se raskidaju i cjelokupan dug dospjeva na naplatu, a tra`ilac izvr{enja predla`e da Sud donese
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu sporazuma utvr|enog pred Sudom i Rje{enja Op}inskog suda Gora`de broj 045-0-I-07-000141 od 28. 05. 2007. godine donesenog po tom sporazumu a koji ima sna-
gu sudskog poravnanja, {to po ~lanu 23. ZIP-a predstavlja izvr{nu ispravu.
ODRE\UJE SE IZVR[ENJE
Protiv izvr{enika Haris Gljiva iz Sarajeva radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od KM 41.882,40 sa zateznom zakonskom kamatom po~ev od 31. 07. 2008. godine pa do ko-
na~ne isplate duga, kao i tro{kova ovog izvr{enja po odluci Suda a sve u roku od osam dana pod prijetnjom izvr{enja i to
- zabilje`bom rje{enja o izvr{enju na nekretnini u zk. ul. br. 948 k.o. Donja Pra~a, upisanim u k.~. 420/1 Voznica u Zemlj{nim knjigama Op}inskog suda u Gora`du:
- utvr|ivanjem vrijednosti nekretnine;
- prodajom nekretnine;
- namirenjem povjerio~evog potra`ivanja u cijelosti kao i tro{kova ovog postupka.
Prigovor i `alba protiv ovog rje{enja ne odla`u izvr{enje rje{enja.
Tro{kovi: po odluci suda.
ZA TRA@IOCA IZVR[ENJA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INSKI SUD U GORA@DU
Broj: 45 0 I 008938 08 I
Gora`de, 23. 10. 2008. godine
TRA@ILAC IZVR[ENJA:
NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA
IZVR[ENIK:
HARIS GLJIVA, Hrvatin 45, Sarajevo
RADI: 41.884,40 KM
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Sud odre|uje predlo`eno izvr{enje
Odre|uje se sudska taksa u iznosu od 214,00 KM
SUDIJA
SPAHI] AHMED
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 da-
na od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i
stranke.
Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namire-
nje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako zakonom nije dru-
ga~ije odre|eno.
kiosk 29
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
^etrnaestogodi{nja djevo-
j~ica iz engleskog grada Rejlejga
Sofi Frost pre`ivjela je udar gro-
ma od 300.000 volti zahvalju-
ju}i sre}i, ali i iPodu kojeg je
nosila oko vrata.
Dok je sa svojom simpatijom
Mejsonom Bilingtonom {etala
kroz {umu po~elo je nevrijeme i
odlu~ili su se skloniti ispod sta-
bla. Tada je sijevnula munja ko-
ja je pogodila djevoj~icu, a lje-
kari vjeruju da je pre`ivjela
zbog toga {to je elektricitet
pro{ao kroz `icu slu{alica iPoda
i tako izbjegao njene unutra{nje
organe.
Sofi ima samo lak{e opekoti-
ne po grudima i nogama, a nje-
nom vr{njaku su od udara gro-
ma povrije|ene o~i. Ljekari,
me|utim, ka`u da }e se oboje
veoma brzo potpuno oporaviti.
- Kada vas pogodi grom, mo-
gu}e su dvije stvari, ili putuje
povr{inom va{e ko`e do tla, ako
je ko`a mokra, ili probije ko`u i
do tla putuje kroz unutra{nje
organe koje spr`i - ka`e dr. Jan
Kolton sa Univerziteta u Man-
~esteru.
Djevoj~icu spasio iPod oko vrata
Pre`ivjela grom
od 300.000 volti
Elektricitet pro{ao kroz `icu
slu{alica iPoda i tako izbjegao
organe
Kejt Grin (Kate Green, 19) iz
Velike Britanije odlu~ila je prazni-
ke provesti u Turskoj. U hotelu sa
~etiri zvjezdice isprobala je velnes.
- Ponudili su mi tursku kupelj
koja uklju~uje 20 minuta u sauni i
nakon toga piling - ka`e djevojka.
Nakon prvog tretmana po~ela
joj je otpadati ko`a s ruku, rame-
na i le|a. Ona se po`alila no u ve-
lnesu su joj rekli da ima osjetljivu
ko`u te da }e sljede}i tretman to
popraviti. No i nakon drugog tre-
tmana ko`a joj je otpadala.
- Sve me je boljelo pa sam
oti{la u bolnicu. Ljekari su mi re-
kli da imam opekotine iako su
meni rane vi{e izgledale kao da
sam pala s motocikla - ispri~ala je
Kejt. Dodala je da joj je bilo gro-
zno jer nigdje nije smjela i}i bu-
du}i da je svaki dan morala u bo-
lnicu kako bi joj ljekari zamijeni-
li zavoje.
Grin: Rane su izgledale kao da je
djevojka pala s motocikla
Odmor joj zamalo do{ao glave
Britanki otpala ko`a
od turske kupelji
Spec
BRELA - U uvali Stomarica u Hrvatskoj u nedjelju kasno posli-
jepodne, petnaestak metara od Plave zastave, izronio je kit duga~ak
vi{e od deset metara.
Prema pisanju portala DalmacijaNews, kit se iznad povr{ine
pojavio samo na trenutak, i zatim oti{ao dalje. Mnogi su ga vidjeli,
ali ga niko nije uspio snimiti. O~evici tvrde da je nekoliko puta
„{pricnuo“ snop vode. Pretpostavlja se da je u Jadran zalutao pra-
te}i neki od velikih brodova.
Djevoj~ica iz Osla u Nor-
ve{koj zavr{ila je u bolnici s ozbi-
ljnim povredama nakon pomalo
bizarne nesre}e u kojoj ju je prvo
udario kamion, da bi nakon toga
preko nje pre{ao automobil i
~etiri kilometra je vukao po cesti.
@ena koja je upravljala auto-
mobilom, koji je bio odmah iza
kamiona u trenutku nesre}e, pri-
mijetila je 13-godi{njakinju tek
kada se parkirala ispred ku}e.
Djevoj~ica je sve vrijeme bila
pri svijesti, a zadobila je te{ke po-
vrede glave, brojne ogrebotine, te
je slomila nekoliko kostiju.
Prijateljice koje su bile s njom is-
pri~ale su policiji da su potr~ale pre-
ma mjestu nesre}e nakon {to je uda-
rio kamion, no prona{le su samo po-
lomljeni bicikl i jednu tenisicu.
@ENE Politi~ka bitka Dominike Hu`varove
ěDZJ@LHRHB@NRMNU@K@
@MSHEDLHMHRSH]JTRSQ@MJT
Fotomodel i vlasnica 22 titule Miss u ^e{koj i inozemstvu ka`e da
se njoj i mnogim drugim `enama feminizam popeo na glavu
^e{ki fotomodel Dominika
Hu`varova krenula je u svoju pr-
vu politi~ku bitku. Ova 23-go-
di{njakinja, koja ima 22 titule
Miss u ^e{koj i inozemstvu ustala
je protiv feminizma koji se, kako
ka`e, njoj i mnogim drugim `ena-
ma popeo na glavu.
Zbog toga je formirala i stra-
nku Stopfeminismu.cz, kakva,
koliko je poznato, ne postoji ni-
gdje u svijetu.
Sloboda izbora
Ona tvrdi da diskriminacija
`ena, {to je omiljena tema femini-
zma, ne postoji u ^e{koj. A femi-
nistkinje „ograni~avaju `enama
slobodu izbora“.
- Feministkinje su se ranije
borile za druga~iji `ivotni stil. Sa-
da ga oduzimaju onima koje se s
njima ne sla`u. U formiranje stra-
nke upustila sam se kada sam sa-
znala da se na prijedlog femini-
stkinja u EU razmatra zabrana re-
klame sredstava za pranje ako je
na njoj `ena. Navodno to upu}uje
da je `ena predodre|ena za manje
vrijedne poslove... Ali ja se rado
brinem za svog partnera i ne
svi|a mi se kad to neko naziva
manje vrijednim - smatra Hu`va-
rova.
Feministkinje su, prema nje-
nom mi{ljenju, naj~e{}e `ene ko-
jima „ne uspijeva da se realiziraju
kao `ene“. Kritiziraju}i femini-
zam, Hu`varova je neizbje`no,
ka`e, do{la i u kriti~nu poziciju
prema antidiskriminacijskom za-
konu koji je poslije dugih raspra-
va usvojio ~e{ki parlament (tre-
bao je biti usvojen jo{ prije 2004.,
kada je ^e{ka, zajedno s jo{ devet
zemalja, primljena u EU).
Pisma poslanicima
Hu`varova je poslala pisma
poslanicima u kojima ih je uvjer-
avala da ne treba usvojiti zakon
ili bar treba promijeniti nekoliko
njegovih najva`nijih odredbi, ali
bez ve}eg uspjeha.
Zakon je definitivno usvojen
na ponovom odlu~ivanju u parla-
mentu nakon {to ga je prethodno
odbio potpisati predsjednik Va-
clav Klaus. No, kako zaklju~uje
tim povodom, izgubljena je bitka,
ali ne i rat...
Hu`varova: Feministkinje su nerealizirane `ene
- @ene nisu diskriminirane
kao grupa. Mo`da je neka `ena
diskriminirana, ili neki mu-
{karac, starac, dijete, hendike-
pirani... Feministkinje, me|u-
tim, `enu s odre|enim ciljem
prikazuju kao `rtvu mu{ke do-
minacije, {to je glupost - za-
klju~uje Hu`varova.
@ene nisu
diskriminirane
Vlado Govoru{i}, dr`avljanin
BiH, tri godine je u predgra|u
Rima za 200 eura izdavao hrva-
tske paso{e i li~ne iskaznice. Poli-
cija ga je uhapsila, a romsko nase-
lje je pod nadzorom policije.
Govoru{i} je dokumente kri-
votvorio najnovijim elektro-
ni~kim i informati~kim strojevi-
ma na kojima bi mu pozavidjele i
najkvalitetnije {tamparije.
- Klijenti su bili najrazli~itije
osobe, ko god je trebao la`nu hr-
vatsku ispravu, obra}ao se do-
ti~noj osobi. Dozvola za boravak
nije potrebna pri prelasku italija-
nsko-hrvatske granice, dakle lo-
gi~no je da ko god posjeduje hr-
vatske isprave mo`e prije}i grani-
cu slobodno, i bez sumnje - kazao
je Mario Belfiore iz italijanske kr-
iminalisti~ke policije.
U barakama pretvorenim u mo-
derne {tamparije radilo se punom
parom. Izdano je pet hiljada paso{a
i deset hiljada li~nih iskaznica.
Procjenjuje se da je Govoru{i}
zaradio dva i po miliona eura.
@igove s hrvatskim grbom, koji
konzularna predstavni{tva kori-
ste za ovjeru dokumenata, u
{tampariji su prona{li na pivskim
~epovima. Stanovnici romskog
naselja sve pori~u.
- U ovom kampu su sve Hrvati
i Bosanci. Neki imaju dokume-
nte, a neki ne. Ja o toj pri~i ne
znam ni{ta. Italijanska policija
odmah pravi strku. Ne mogu zna-
ti sve {ta se doga|a u mom kampu
i ko {ta radi u svojoj baraci - ka`e
Balo ^i`mi}, zamjenik vo|e ka-
mpa.
Romsko naselje je pod nadzorom
policije
Italijanska policija raskrinkala slu~aj
Dr`avljanin BiH u predgra|u
Rima {tampao hrvatske paso{e
Bizarna nesre}a
Djevoj~icu automobil vukao ~etiri kilometra
30 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
kultura 31
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Od 26. juna do 2. jula u Sara-
jevu }e biti odr`ana manifestacija
„Ljeto po~inje sa East West Ce-
ntrom“ u okviru koje }e biti izve-
dene predstave ove teatarske pro-
ducentske ku}e „Nora“, „Klasni
neprijatelj“ i „Kopenhagen“.
Tako }e sarajevska publika od
26. do 28. juna u UNITIC-u mo}i
pogledati Ibzenovu „Noru“ u
re`iji Harisa Pa{ovi}a, a 29. juna
„Klasnog neprijatelja“ kojeg je po
komadu Najd`ela Vilijamsa (Ni-
gel Williams) tako|er re`irao
Pa{ovi}. Ova }e predstava igrati na
Ma{inskom fakultetu. Predstava
„Kopenhagen“ Majkla Frejna
(Michael Frayn), a u re`iji Nermi-
na Hamzagi}a, bit }e izvedena 1. i
2. jula na Spomen-parku Vraca.
Zanimljivo je da je East West
Centar pozvao Kemala Kari}a da
bude lik s promotivnih plakata
koji }e najaviti manifestaciju. Ke-
mal Kari} je ranjen granatom
dok je bio ~etveromjese~na beba
1992. godine u Sarajevu. Granata
je ubila njegovu majku. Kemalu
je morala biti amputirana noga.
Danas je on uspje{an u~enik Sre-
dnje saobra}ajne {kole u Sarajevu
i igra~ {ampiona u sjede}oj odbo-
jci, sarajevskog „Spida“.
- Ovim radom `elimo podsje-
titi na sudbinu Kemala Kari}a,
koji je nadrastao tragediju izuze-
tnom voljom i anga`manom i ko-
ji je nakon 13 operacija postao
uspje{an u~enik i sportista. Kao
{to to ~ini sa svojim predstavama,
East West Centar i ovim plaka-
tom ukazuje na posebnost situa-
cije u BiH i potrebu da javnost
energi~no, pametno i osjetljivo
mijenja tu stvarnost - ka`e Pa{-
ovi}.
Autori plakata, koji je nastao
u produkciji East West Centra i
dizajnerskog studija „Neocor“, su
dizajnerka [ejla Kameri}, fotogr-
af Damir [agolj i reditelj Haris
Pa{ovi}. A. GAJEVI]
TEATAR Tri predstave od 26. juna pred sarajevskom publikom
Ljeto po~inje sa
East West Centrom
„Nora“, „Klasni neprijatelj“ i „Kopenhagen“ na tri razli~ite lokacije Manifestaciju
najavljuje Kemal Kari} Kameri}, [agolj i Pa{ovi} autori plakata
Kemal Kari} na plakatima East West Centra
Prihod od prodaje ide
u humanitarne svrhe
Po~ela rezervacija karata za koncert Rikarda Mutija
Uskoro }e u prodaju biti
pu{tene karte za koncert „Putevi
prijateljstva - Od Sarajeva do Sar-
ajeva“ na kojem }e 13. jula u sar-
ajevskoj Zetri nastupiti slavni
maestro Riccardo Muti s orkestr-
om i horom Maggio Musicale Fi-
orentino.
Prihod od prodatih ulaznica
bit }e doniran Udru`enju
„Obrazovanje gradi BiH“, odno-
sno u svrhu stipendiranja djece
bez roditelja, kupovinu instru-
menata i muzikoterapiju djece s
posebnim potrebama.
Trenutno se mo`e izvr{iti on-
line rezervacija karata na stranici
www.puteviprijateljstva.ba, a nji-
hova cijena je 10 KM. U prodaju
}e biti pu{tene i VIP karte po ci-
jenama od 50 i 100 KM.
- „Putevi prijateljstva“, konce-
rt maestra Rikarda Mutija, bez
sumnje }e biti najve}i kulturni
spektakl u BiH ove godine, tako
da o~ekujemo veliki odziv ljubi-
telja klasi~ne muzike svih gener-
acija. Veliko interesiranje za ovaj
doga|aj vlada i u Italiji s obzirom
na to da Ravena Festival obi-
lje`ava 20 godina postojanja -
ka`e Boris Peri{i}, projekt me-
nad`er koncerta. A. G.
Promoviran roman
o Golom otoku
U okviru 11. Festivala scenskih umjetnosti
„Biha}ko ljeto“, u Kulturnom centru preksino} je
promoviran prvi bh. roman o Golom otoku, na-
jve}oj tabu temi socijalisti~ke Jugoslavije, „Kamene
du{e“ Zlatka Duki}a.
- Da je knjiga objavljena prije 30 godina, siguran
sam da bi zavr{ila u recikla`i, a autor bi zavr{io u za-
tvoru ili bi bio prognan - kazao je Husein Der-
vi{evi}, jedan od promotora romana.
Iako o ovoj surovoj temi Duki} progovara doku-
mentaristi~ki, ne mo`e se smetnuti s uma da je ipak
rije~ o romanu koji obiluje ilustrativnim pri~ama.
Zlatko Duki} istakao je da su bh. gra|ani, na`alost,
nedavno pro{li golgotu i stradanja sli~na kao i u ro-
manu „Kamene du{e“. I. Nu.
Peri{i}: Spektakl u BiH
Festival scenskih umjetnosti u Biha}u
Hod`i} sa Gulom i njegovim saradnicima
Bh. umjetnik boravio na likovnoj koloniji
Turski predsjednik
Gul ~estitao Hod`i}u
D`eko Hod`i} bio jedini predstavnik BiH na
mjese~noj koloniji u Turskoj
D`eko Hod`i}, na{ predstavnik
na ovogodi{njoj likovnoj koloniji
koja je odr`ana u Samsunu i Amasi-
ji u Turskoj, a u organizaciji turske
vladine organizacije „Tika“ i nevla-
dine organizacije „Turksoy“, vratio
se u Sarajevo prepun utisaka.
On je skoro mjesec stvarao na
prelijepim lokacijama zajedno sa
15 umjetnika, predstavnika Tur-
ske, Azerbejd`ana, Turkmenista-
na, Kirgistana i Tuve.
- Napravio sam instalaciju ko-
ja se odnosi na stare izgorjele
knjige iz ciklusa stradanja. Radio
sam s izuzetno darovitim umje-
tnicima, a na{u izlo`bu posjetio je
i predsjednik Turske Abdulah
Gul (Abdullah), koji mi je ~esti-
tao na instalaciji. Sve je bilo na-
dahnjuju}e, {to }u iskoristiti da
svoj ciklus stradanja obogatim
novim detaljima - rekao nam je
Hod`i}. A. Gr.
„D`ungla“ u Sarajevu
Promocija knjige Davora Rostuhara
Knjiga „D`ungla“, ~iji je autor
jedan od najzna~ajnijih hrvatskih
putopisaca i istra`iva~a Davor Ro-
stuhar, bit }e promovirana ve~eras
u klubu „Mash“ u Sarajevu.
Knjiga sadr`i zapise o najza-
ba~enijim d`unglama svijeta, u
kojoj autor opisuje sasvim nepo-
jmljive `ivotne navike i uvjerenja
klana Banggatung.
Tokom svog dosada{njeg rada
Davor Rostuhar posjetio je 65 zem-
alja svijeta te objavio vi{e od sto ~l-
anaka i hiljadu fotografija. Autor je
knjiga „Samo nek’ se kre}e“ i „Na
putu u skrivenu dolinu“. A. Gr.
Otvorena likovna kolonija „Bre{ke 2009“
Duhovni intelekt pobijedio krizu
Ispred `upne crkve u Bre{ka-
ma preksino} je otvorena 10. liko-
vna kolonija „Bre{ke 2009“, ~iji je
organizator Hrvatsko kulturno
dru{tvo „Napredak“ Tuzla.
Na ovogodi{njoj koloniji, koja
}e trajati do 28. juna, u~estvuje 13
umjetnika iz BiH, Hrvatske, Sr-
bije, Crne Gore, ^e{ke i Ma|ar-
ske.
- Iako je ovogodi{nju koloniju
poremetila finansijska kriza, duho-
vni intelekt je ipak pobijedio.
U~esnici Kolonije su veliki umje-
tnici, {to govori o njenoj tradiciji i
zna~aju. Od u~esnika se o~ekuje da
svojim djelima uveli~aju njen jubi-
lej - kazao je konzul Hrvatske amba-
sade u Tuzli Josip Juras.
Umjetnici }e svoje radove st-
varati na jezeru Bistarac u Luka-
vcu, u tuzlanskoj Ku}i plamena
mira i ispred `upne crkve u Bre{-
kama. A. Mu.
Rostuhar: Posjetio 65 zemalja
SARAJEVO - U organizaciji JU „Sarajevo art“ ve~eras i sutra bit }e
odr`ani koncerti finskog hora „Jämsänkosken Laulumiehet“. Tako }e
ve~eras u Crkvi sv. Ante i sutra u AKCUS-u „Seljo“ uz ~lanove hora nastu-
piti i solisti Taisto Polvi i Juka Lukanen (Jukka Luukkanen) uz klavirsku
pratnju Rite Ahonen (Riitta) i dirigenta Peke Patinena (Pekka). (A. G.)
KULT/ART TELEKS
Sa promocije knjige Zlatka Duki}a
jet set
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 32
NJEMA^KA Prema informacijama bliskih prijatelja {ampiona
Adnan ]ati}
postat }e otac
U kampu u blizini Kelna ovaj bokser se priprema za me~ 11. jula,
a njegova supruga je u Leverkuzenu
Adnan ]ati} alijas Feliks
[turm (Felix Sturm) i njegova su-
pruga Jasmin za nekoliko mjeseci
postat }e prvi put roditelji, sazna-
jemo od bliskih prijatelja ovog
bokserskog {ampiona.
Zbog predstoje}e prinove, u
porodici ]ati} vlada velika rado-
st. Adnanu i Jasmin samo je bitno
da dijete bude zdravo, a svejedno
im je da li }e biti dje~ak ili dje-
voj~ica.
]ati} je i u nedavnom eksklu-
zivnom intervjuu za „Dnevni
avaz“ na upit o pro{irenju porodi-
ce nagovijestio skoru prinovu ri-
je~ima:
- Volim djecu vi{e nego i{ta na
svijetu. I Jasmin tako|er. Bit }e i
to, akobogda, i znat }e se za to.
I njema~ki magazin „Bunte“
tako|er pi{e da }e ovaj 30-go-
di{nji bokser postati otac prvi
put.
Adnan se trenutno nalazi u ka-
mpu u blizini Kelna, gdje se pripr-
ema za boks me~, u kojem }e titu-
lu svjetskog {ampiona braniti pro-
tiv Ermenca s njema~kim pa-
so{em Korena Gevora (Khoren).
Njegova supruga Jasmin i otac
]amil su u Leverkuzenu, gdje
]ati}i `ive. L. S. R.
Uo~i Festivala „Sun~ane skale 2009“
Pjeva~i iz druge lige predstavljaju BiH
Na Internacionalnom festi-
valu zabavne muzike „Sun~ane
skale 2009“, koji }e biti odr`an
od 6. do 8. jula u Herceg-No-
vom, osim velikog broja pje-
va~a iz Srbije i Hrvatske,
u~estvovat }e samo tri izvo|a~a
iz BiH.
Na ve~eri „Novih zvijezda“
7. jula nastupa bh. pjeva~ ~ije je
umjetni~ko ime Robert, potpu-
ni anonimus, a sljede}e no}i na
„Pjesmi ljeta“ u~estvovat }e Ti-
nka Milinovi} i Enes Uki}. U
svakom slu~aju, ovo nisu repre-
zentativna imena iz BiH, kako
najavljuju organizatori, nego
pjeva~i iz druge lige. A. T.
Bh. muzi~ari na „Exitu 2009“
„Zoster“ na glavnoj bini 10. jula!
„Dubioza kolektiv“ drugi put na festivalu, a nastupit }e i „Vuneny“,
„Ormus“ i „Hobsons Choice“
Osim „Arctic Monkeysa“, „The
Prodigyja“, „Korna“, „Kraftwe-
rka“, Lili Alen (Lilly Allen), Mo-
byja, „Green Velveta“, na „Exitu
2009“, koji }e biti odr`an od 9. do
12. jula u Novom Sadu, ne}e izosta-
ti ni bh. izvo|a~i.
Na glavnoj bini 10. jula nastupit
}e mostarski bend „Zoster“. Fro-
ntmen Mario Knezovi} ka`e da je
dobar osje}aj biti dio ove velike
ma{inerije, misle}i na festival koji
se ubraja me|u najpresti`nije u
Evropi, dok ga je CNN uvrstio
me|u 12 najboljih muzi~kih festi-
vala na svijetu.
- Za nas je to novo iskustvo i do-
bra promocija. Ne sumnjam da }e
na na{em koncertu biti jednak broj
ljudi kao i kod drugih izvo|a~a, jer
„Exit“ okuplja publiku koja je akti-
vna tokom svih tih dana. Obilje`je
festivala su ljudi koji dolaze iz ra-
znih krajeva i vole muziku, a opet
imaju tu mogu}nost da biraju -
ka`e Knezovi}.
Osim ove petorke, drugi put na
„Fusion“ bini 11. jula svirat }e bh.
grupa „Dubioza kolektiv“, dok je
nastup mostarskog dua „Vuneny“
planiran 12. jula na „World Music“
bini. Na najekstremnijem stejd`u
na festivalu - „Explosiv“, na kojem
}e se ove godine predstaviti rekor-
dnih 40 bendova iz ~itavog svijeta,
9. jula svirat }e „Ormus“, a dan ka-
snije „Hobsons Choice“. S. C.
„Zoster“: Dobar je osje}aj biti dio velike ma{inerije
„Formula 4“: Svirka 18. jula
Adnan sa suprugom Jasmin: Uskoro prinova
Aida i Sa{a: Vjen~anje u Rudom (Foto: E. Adilovi})
Menad`er kompanije „Co-
mTrade“ Sa{a Cvijeti} vjen~ao se
s Aidom ^amd`i} na svom posje-
du u Rudom. Sve~ani ~in oba-
vljen je na brezovoj klupi, nakon
~ega je mlado`enja zubima ski-
nuo podvezicu sa Aidine noge, a
potom su mladenci zaplesali va-
lcer.
Vi{e od 100 zvanica u`ivalo je
na proslavi, a za dobru atmosferu
bio je zadu`en i Orkestar Darija
Red`i}a. Oni najhrabriji uzeli su
mikrofon i pokazali svoje pje-
va~ke kvalitete.
Zvanice su imale zadatak da
ne{to naslikaju na velikom pla-
tnu, a kompletno djelo potpisao
je Azer Berber, sin poznatog
umjetnika Mersada Berbera.
D. Z.
Sarajevski rokeri na banjalu~kom festivalu
„Formula 4“ pripremila
janje za „Uriah Heep“
Ljubi{a Raci}, lider lege-
ndarne sarajevske grupe
„Formula 4“, koja }e sljede}e
godine proslaviti 40. godi{nji-
cu postojanja, najavljuje svoj
dolazak na „Banja Luka Rock
Open Air Festival“ koji }e biti
odr`an 17. i 18. jula na tvr|avi
Kastel.
- Organizator festivala visoko
nas je rangirao jer nam je odre-
dio da nastupamo 18. jula u
19.30 sati , a poslije nas }e se na
pozornici pojaviti jo{ samo
„Divlje jagode“ i legendarni Br-
itanci „Uriah Heep“. Stoga smo
za tu svjetsku rok atrakciju spre-
mili i dar, a to }e biti pe~eno ja-
nje - ka`e Raci}, koji posljednjih
godina `ivi u Njema~koj. A. T.
Me|u gostima i Selen Bali}
sa suprugom
O`enio se biznismen Sa{a Cvijeti}
Mlado`enja zubima
Aidi skinuo podvezicu
specijalni prilog
Auto market
UTORAK, 23. JUNI/LIPANJ 2009. GODINE
Otvoren prvi Lexusov salon u Bosni i Hercegovini
Juri{ na primat u
premium segmentu
Japanska kompanija sinonim je za kvalitet,
predanost savr{enstvu i hibridnu tehnologiju
Lexus je do{ao u Bosnu i
Hercegovinu, ta~nije, na prilaz
Sarajevu, gdje je prije nekoliko
dana AFA Racing otvorio salon
luksuznog japanskog proi-
zvo|a~a.
Pripreme za otvaranje centra
trajale su mjesecima, da bi, ko-
na~no, sve bilo onako kako To-
yotin luksuzni brend nala`e sva-
kom svom zastupniku - na{a ze-
mlja dobila je centar koji se
izgledom i dizajnom nimalo ne
razlikuje od onih u ostalim ze-
mljama svijeta.
Na otvaranju Salona, kojem
je prisustvovao i predsjednik i
izvr{ni direktor Toyota Adria
[od`i Kimuna, ~uli smo histori-
jat Lexusa, koji se 1989. godine
u SAD ustoli~io kao automobi-
lski premium brend broj 1.
Od tada, japanska kompanija
osvojila je ogroman broj nagra-
da i postala sinonim za kvalitet i
predanost savr{enstvu. U poslje-
dnjih nekoliko godina postala je
sinonim i za hibridnu tehnolo-
giju, koju je usvojila dosta prije
evropske konkurencije.
Dok je menad`erica Lexusa
u BiH Azra Ahmi} naglasila ka-
ko joj je cilj pozicionirati brend
na vrh na{eg tr`i{ta kada je rije~
o kvalitetu proizvoda i usluga,
direktor predstavni{tva Toyota
Adria BiH Muhamed Hajrula-
hovi} rekao je da se Lexus ne}e
zadovoljiti ni~im drugim osim
prvom pozicijom me|u premi-
um brendovima u BiH.
- Na{ je zadatak implementi-
rati Lexusov duh u BiH. @elimo
da brend bude broj 1 po zadovo-
ljstvu kupaca i da razvijemo svi-
jest o Lexusovoj hibridnoj te-
hnologiji. Odmah }emo krenuti
ka ostvarenju dugoro~nog cilja,
a to je primat u premium segme-
ntu. Plan prodaje je jednosta-
van, `elimo prodati {to vi{e - re-
kao je Hajrulahovi}. M. T.
Nakon pro{logo-
di{nje velike isporu-
ke od 30 lakih tere-
nskih specijalno opr-
emljenih vozila Ssa-
ngYong Actyon Spo-
rt, sarajevska kompa-
nija IAM isporu~ila
je jo{ 11 identi~nih
vozila Javnom pre-
duze}u Elektroprivr-
eda BiH.
Direktor firme
koja je generalni di-
stributer i serviser
SsangYonga za BiH
Mirsad Mrdi} ista-
kao je tim povodom
da je izuzetno zado-
voljan {to je prepo-
znat kvalitet premijum kore-
jskih terenskih vozila.
SsangYong terence karakter-
iziraju licencirani Mercedes-Be-
nz agregati i tip-tronik automa-
tski mjenja~. Actyon sport po-
kre}e 2,0-litarski motor sa 141
KS, {to ga svrstava me|u
sna`nije u klasi.
O. L.
Lexusov salon: Isti kao u ostatku svijeta
Vozila spremna za isporuku ispred prodajnog
salona IAM-a
PREDSTAVLJAMO Renault Megane Sport Tourer
Renault Megane ST: Elegantan porodi~ni automobil
N
akon {to je s klasi~nim ha-
tchback modelom i njego-
vom atraktivnom coupe
izvedbom podijelio mi{ljenja au-
tomobilske javnosti, Renault po-
novo plijeni pa`nju karavanskom
izvedbom Meganea tre}e genera-
cije.
Za razliku od prili~no kocka-
stog prethodnika, Megane Sport
Tourer izaziva pozornost iz bilo
kojeg ugla da se pogleda. Na-
ro~ito se isti~e markantan zadnji
dio s neobi~nim rje{enjem svje-
tlosnih tijela.
Veliki prtlja`nik
Karavanski Megane je osjetno
du`i od standardne verzije, ~ak za
20 centimetara. To se najvi{e
osjeti na karavanskom ponosu -
prtlja`niku, koji u osnovi ima za-
preminu od 524 litra. Preklapa-
njem sjedi{ta kapacitet raste na
1.600 litara. Ovaj automobil spo-
soban je prevesti i predmete duge
~ak 2,5 metara.
Pove}anje me|uosovinskog
razmaka na 2.702 milimetra ({est
centimetara vi{e od prethodnika)
garantira i novu dimenziju unu-
tra{njeg prostora, naro~ito na
stra`njoj klupi.
Posebna pa`nja pri razvoju
Megana ST usmjerena je na izni-
mno bogatu ponudu pogonskih
agregata. Kupci }e na izboru ima-
ti 14 motora, koji nude odli~nu
kombinaciju snage i efikasnosti.
Naro~ito se zanimljivom ~ini
ponuda ovih automobila s dize-
lskim motorima, koju otvara 1,5-
litarski dCi u izvedbama sa 85, 90,
105 ili 110 KS, a svi se mogu po-
hvaliti prosje~nom potro{njom od
4,4 do 4,8 litara i emisijom uglje-
ndioksida manjom od 130 g/km.
Kome je to slabo, na raspola-
ganju je i 1,9-litarski dCi sa 130
KS, dok vrh ponude ~ini 2,0-lita-
rski dizela{ sa 150 ili 160 KS.
Gama motora
Na raspolaganju su i 1,4-litar-
ski turbobenzinac sa 130 KS, za-
tim 1,6-litarski od 100, odnosno
110 KS, koji je dostupan i u verzi-
ji s pogonom na E85 etanolsko
gorivo, zatim 2,0 sa 140 KS, te
njegova turbo verzija sa 180 KS.
S. Pa.
Karavanska verzija
francuskog kompakta
U ponudi }e biti ~ak 14 agregata
„Pripremite Va{ Peugeot za
ljeto“ naziv je servisne akcije ko-
ju je Peugeot BiH pripremio za
svoje kupce.
Od 15. juna voza~i Peugeot
automobila imaju mogu}nost
obaviti kontrolu i dezinfekciju
klima-ure|aja, te servisirati svo-
ja vozila uz specijalni popust od
15 posto na kupovinu i ugradnju
rezervnih dijelova kao {to su fi-
lter klime, diskovi i disk
plo~ice.
Omogu}uju}i promjenu FAP
filtera i katalizatora po popustu i
do 60 posto, Peugeot pokazuje i
brigu za okolinu, jer FAP filter
pre~i{}ava ~estice koje su {tetne
za okolinu i kreiran je u skladu
sa „Blue Lion“ konceptom.
Akcija traje do 18. jula u cije-
loj mre`i ovla{tenih Peugeot ser-
visera.
M. T.
Prostrana unutra{njost
Nastavljena saradnja SsangYonga i EPBiH
Isporu~eno jo{ 11 Actyona
Akcija francuskog proizvo|a~a
Pripremite Peugeot za ljeto
34 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 35
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj 65 0 P 067271 07 P
Sarajevo, 10. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ^au{evi} - Du~i} Mirsada, u pravnoj stvari tu`itelja LOK MICRO Mikrokreditna organizacija Sara-
jevo, ul. Skenderija br. 13, protiv tu`enih BRA[NJI] RAZIJE i dr. radi duga, v.s.p. 5.045,70 KM dana 10. 06. 2009. godine, objavlju-
je javni
POZIV
Za: BRA[NJI] RAZIJU
Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za dan ^ETVRTAK 05. 11. 2009. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj
336/III.
Dana__________200____godine
SUDIJA
Mirsada ^au{evi} - Du~i}, s.r.
Za ta~nost - ovla{teni radnik suda
Napomena: Ako tu`ilac bez opravdanog razloge ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je
povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. (~l. 97. st. 3. ZPP-a).
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez nje-
govog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a).
Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM:
- Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrijebe prava priznata odr-
edbama ZPP-a.
- Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku.
- Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorova naredbama
suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti.
Sudija
Mirsada ^au{evi} - Du~i}
NADZORNI ODBOR
Broj: 6663/09.
Banovi}i, 22. 6. 2009. godine
Na osnovu ~lana 243. Zakona o privrednim dru{tvima, Nadzor-
ni odbor RMU „Banovi}i“ d.d. Banovi}i na 41. (~etrdest prvoj)
- Redovnoj sjednici odr`anoj 19. 6. 2009. godine, utvr|uje
OBAVJE[TENJE
o kona~nom dnevnom redu za VII Redovnu sjednicu
Skup{tine RMU „Banovi}i“ d.d. Banovi}i
I
Dnevni red za VII Redovnu sjednicu Skup{tine RMU „Banovi}i“
d.d. Banovi}i zakazanu za 29. 6. 2009. godine, (ponedjeljak)
objavljen dana 9. 6. 2009. godine u dnevnim novinama
„Dnevni avaz“, utvr|uje se kao kona~an.
II
Kona~nost dnevnog reda VII Redovne sjednice Skup{tine RMU
„Banovi}i“ d.d. Banovi}i utvr|ena je na osnovu ~injenica da ni-
je bilo prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda a u skladu
sa ~lanom 243. Zakona o privrednim dru{tvima.
III
Ovo Obavje{tenje objavit }e se u dnevnom listu „Dnevni avaz“.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
mr Emin Hara~i}, dipl. in`. rud.
Na temelju prijedloga ovla{tenog dioni~ara IF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo od 19. 6. 2009.
godine, a sukladno ~lanku 243. Zakona o gospodarskim dru{tvima daje se slijede}a
OBAVIJEST
za IX skup{tinu dioni~ara zakazanu 1. 7. 2009. godine.
Dnevni red IX skup{tine dioni~ara „@ITOPROMETA“ d.d. Mostar koji je objavljen u
Dnevnom avazu, u ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine, na temelju prijedloga ovla{tenog dio-
ni~ara koji je dostavljen u zakonskom roku se dopunjava sa slijede}om to~kom:
2A) odlu~ivanje o prijedlogu, ovla{tenog dioni~ara IF PROF-PLUS d.d. Sarajevo, izmjena i
dopuna prijedloga Odluke NO pod to~kom 2. dnevnog reda u obavijesti u izmjenama i do-
punama STATUTA „@itoprometa“ d.d. Mostar (smanjenje broja ~lanova NO sa 5 na 3);
NADZORNI ODBOR
RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVI]I“ d.d.
BANOVI]I
Branilaca Banovi}a 36, 85290 Banovi}i; Bosna i Heregovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Transakcijski ra~uni: Rje{enje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.
161 025 00071900 75 Raiffeisen Bank d.d. BiH filijala Tuzla Identifikacijski broj: 4209329530001
132 130 03091793 45 Tuzlanska banka d.d. Tuzla filijala Banovi}i Porezni broj: 03421100
187 015 00000449 61 Postbank BH d.d. Sarajevo filijala @ivinice
3060450000163538 Hypo Alpe-Adria-Bank podru`nica Tuzla
Broj: PO-291-K/08
Sarajevo, 24. 1. 2008. godine
OP]INSKI SUD U KAKNJU
TRA@ILAC IZVR[ENJA: UPI BANKA DD SARAJEVO, ul. Obala Kuli-
na bana br. 9a, Sarajevo
IZVR[ENIK: Slavko (Ilija) Rado{ iz ^ati}a, ul. Omladinska br. 6, Ka-
kanj
PRIJEDLOG ZA IZVR[ENJE
0360-I-08-000016 radi prinudne naplate iznosa
od 5.731,69 KMsa zateznim kamatama i tro{kovima
postupka prodajom zalo`enih nekretnina
Pravosna`nim i izvr{nim rje{enjem Op}inskog suda u Kaknju br.
Ip. 128/2002 od 20. 8. 2002. godine, koje se temelji na Sporazu-
mu tra`ioca izvr{enja i izvr{enika, postignutog na Zapisnik kod to-
ga suda dana 20. 8. 2002. godine (koji Sporazum u smislu odredbe
~l. 227. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03),
ima snagu izvr{ne isprave);
I - Odre|eno je obezbje|enje nov~anog potra`ivanja tra`ioca
izvr{enja: UPI BANKA DD SARAJEVO (kao povjerioca i kreditora)
prema: Rado{ Slavko, koji obavlja Samostalnu poljoprivrednu dje-
latnost pod nazivom Farma „@IR“ (kao du`niku i korisniku kredita) iz
osnova:
- Ugovora o kreditu br. 2071/02 od 15. 8. 2002. godine koji glasi
na nov~ani iznos od 21.000,00 KM (slovima: dvadesetjednahilja-
dakonvertibilnihmaraka), pod uslovima predvi|enim tim ugovor-
om - rok povrata kredita 60 ({ezdeset) mjeseci, uklju~uju}i 12
(dvanaest) mjeseci grace perioda, kamata 1% na godi{njem nivou,
zatezna kamata u skladu sa zakonom;
- UKNJI@BOM zalo`nog prava/hipoteke na nekretninama
uknji`enim u:
- z.k. ul. br. 1343 k.o. Obre,
koje su u A-popisnom listu ozna~ene kao: ku}a, zgrada i dvori{te
„Zgon“ na parceli k.~. br. 1440/7, povr{ine 417 m
2
, sa uknji`enim
pravom vlasni{tva u korist Slavka Rado{a sina Ilije iz ^ati}a sa di-
jelom 1/1, ~ija je vrijednost uz saglasnost stranaka opisana i ide-
ntifikovana u Procjeni stalnog sudskog vje{taka gra|evinske str-
uke Spaho Lejle iz augusta 2002. g., te procijenjena u iznosu od
59.158,00 KM.
II - Pravomo}no rje{enje Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002
od 20. 8. 2002. godine, dostavljeno je Zemlji{noknji`nom uredu
Op}inskog suda u Kaknju na provo|enje uknji`be zalo`nog prava na
nekretninama.
III - Rje{enje Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002 od 20. 8.
2002. godine je postalo pravosna`no danom dono{enja, s obzirom
da su se tra`ilac izvr{enja i izvr{enik na ro~i{tu odr`anom dana 20.
8. 2002. godine odrekli prava na `albu i prigovor.
Dokaz:
- uvid u spise Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002 od 20. 8.
2002. godine
- fotokopija rje{enja Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002 od
20. 8. 2002. godine
- fotokopija ugovora o kreditu br. 2071/02 od 15. 8. 2002. godine
- fotokopija ugovora o zalo`nom pravu br. KM-104-F/02 od 15. 8.
2002. godine
- fotokopija z.k. ul. br. 1343 k.o. Obre
IV - Rado{ Slavko, koji obavlja Samostalnu poljoprivrednu djela-
tnost pod nazivom Farma „@IR“, kao glavni du`nik i korisnik kredi-
ta, je neizvr{enjem svojih ugovornih obaveza pao u docnju prema
tra`iocu izvr{enja, te su njegove ugovorne obaveze dospjele na na-
platu, tako da stanje obaveza po istom sa danom 15. 1. 2008. g.
iznosi 5.731,69 KM.
Dokaz:
- analiti~ka kartica sa stanjem potra`ivanja na dan 15. 1. 2008. go-
dine
Kako glavni du`nik i korisnik kredita i pored opomena i poziva da
izvr{i svoje obaveze, iste ne izvr{ava, tra`ilac izvr{enja stoga pre-
dla`e ovom sudu kao stvarno i mjesno nadle`nom, da na osnovu
pravomo}nog rje{enja Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002
od 20. 8. 2002. godine, kao izvr{ne isprave, u smislu odredbe ~l.
23. st. 1. ta~ke 1. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine
Federacije BiH“ br. 32/03), shodno odredbi ~l. 67. Zakona o
izvr{nom postupku, donese i sprovede dljede}e:
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Kaknju br. Ip. 128/2002 od
20. 8. 2002. godine, koje se temelji na Sporazumu tra`ioca
izvr{enja i izvr{enika, postignutog na Zapisnik kod toga suda dana
20. 8. 2002. godine, a koji ima snagu sudskog poravnanja, {to po
~lanu 23. ZIP-a predstavlja izvr{nu ispravu
ODRE\UJE SE IZVR[ENJE
1. Protiv izvr{enika: Prazina Rukija, a radi naplate nov~anog po-
tra`ivanja tra`ioca izvr{enja: UPI BANKA DD SARAJEVO, u iznosu
od 5.731,69 KMsa pripadaju}im zateznim kamatama po~ev od 16.
1. 2008. godine pa do kona~ne isplate, kao i tro{kova ovog
izvr{nog postupka po odluci suda i to:
- zabilje`bom rje{enja o izvr{enju u zemlji{noj knjizi Zemlji{no-
knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu, na nekretninama u
vlasni{tvu izvr{enika: Slavko (Ilija) Rado{, upisanim u:
z.k. ul. br. 1343 k.o. Obre,
koje su u A-popisnom listu ozna~ene kao: ku}a, zgrada i dvori{te
„Zgon“ na parceli k.~. br. 1440/7, povr{ine 417 m
2
, sa uknji`enim
pravom vlasni{tva u korist Slavka Rado{a sina Ilije iz ^ati}a sa di-
jelom 1/1, ~ija je vrijednost uz saglasnost stranaka opisana i ide-
ntifikovana u Procjeni stalnog sudskog vje{taka gra|evinske str-
uke Spaho Lejle iz augusta 2002. g., te procijenjena u iznosu od
59.158,00 KM;
- utvr|ivanjem vrijednosti nekretnina i
- prodajom nekretnina i namirenjem potra`ivanja tra`ioca
izvr{enja u cijelosti, kao i tro{kova ovog izvr{enja.
Prigovor i `alba protiv ovog rje{enja ne odla`u izvr{enje ovog
rje{enja.
Tro{kovi: po odluci suda.
2. Iznos dobijen prodajom zalo`enih nekretnina do visine potra`iva-
nja tra`ioca izvr{enja sa obra~unatim kamatama i tro{kovima po-
stupka uplatit }e se na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br.
1540010000001910.
TRA@ILAC IZVR[ENJA:
UPI BANKA DD SARAJEVO
Direkcija pravnih poslova
Kenan Sulji}
VISOKA [KOLA ZA USLU@NI BIZNIS
Cara Lazara bb
Isto~no Sarajevo - Sokolac
U skladu sa Dozvolom za rad Ministrstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/602-
1351/09 od 25.02.2009. godine i Rje{enja o upisu u registar visoko{kolskih ustanova Ministrst-
va prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/600-3706/08 od 30.05.2008. godine, Visoka
{kola za uslu`ni biznis (VUB) raspisuje
KONKURS
Za upis studenata na trogodi{nji visoko{kolski studij za sticanje visoke stru~ne spreme za studi-
jske programe:
1. Preduzetni{tvo i finansije
2. Javna uprava i bezbjednost
3. Poslovna informatika
4. Turizam
5. Sport
Studenti koji zavr{e studijski programPreduzetni{tvo i finansije zavisno od studijskog smjera
koji zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er preduzetni~ke ekonomije
Diplomirani menad`er poslovnih finansija
Studenti koji zavr{e studijski program Javna uprava i bezbjednost zavisno od studijskog sm-
jera koji zavr{e, sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er javne uprave
Diplomirani menad`er bezbjednosti
Studenti koji zavr{e studijski program Poslovna informatika sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er poslovne informatike
Studenti koji zavr{e studijski program Turizam sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er u turizmu
Studenti koji zavr{e studijski program Sport sti~u zvanje:
Diplomirani menad`er u sportu
Studij je organizovan prema zahtjevima Bolonjskog procesa koji je osnov reforme visokog obra-
zovanja u evropskim zemljama.
Broj mjesta na studijskim programima je sljede}i:
1. Preduzetni{tvo i finansije 50 studenata
2. Javna uprava i bezbjednost 50 studenata
3. Poslovna informatika 50 studenata
4. Turizam 30 studenata
5. Sport 30 studenata
Prijave za upis se primaju od 22.06.2009.godine do 27.06.2009. Konkurs ostaje otvoren do pop-
unjavanja predvi|enog broja mjesta.
Uslov za upis je zavr{ena ~etvorogodi{nja srednja {kola. Dokumenta potrebna za upis su:
diploma o zavr{enoj srednjoj {koli
svjedo~anstvo za sve razrede iz srednje {kole
izvod iz mati~ne knjige ro|enih
prijavni list (koji mo`ete skinuti sa sajta, od{tampati i popuniti)
dvije fotografije
Kandidat koji konkuri{e za upis pola`e prijemni ispit, koji se sastoji od testa op{teg znanja i tes-
ta posebnih sklonosti po programu srednje {kole.
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:
op{tem uspjehu postignutom u srednjoj {koli (ra~una se uspjeh u svim razredima);
rezultatu na prijemnom ispitu,
a na osnovu rang-liste koja se sa~injava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.
Kandidat mo`e najvi{e osvojiti 100 bodova, 50 po osnovu uspjeha u srednjoj {koli, a 50 bodova
po osnovu rezultata na prijemnom ispitu.
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom li~na dokumenta
(li~nu kartu ili paso{).
Prijemni ispit u prvom upisnom roku bi}e odr`an 01. jula 2009. godine u 11 ~asova u prostori-
jama {kole. Naknadni termini za prijemni bi}e ogla{eni na sajtu VUB-a.
Na studij se mogu upisati i studenti sa zavr{enom vi{om {kolom i studenti sa drugih visoko{kol-
skih ustanova ukoliko nakon priznavanja ispita imaju 50 ECTS bodova (druga godina), odnos-
no 100 ECTS bodova (tre}a godina).
Dodatne informacije nalaze se na sajtu VUB-a: www.vub.edu.ba
Informacije se mogu dobiti u prostorijama VUB-a i preko tel. 057/401-420, 401-410 i 401-401.
Sva pitanja se mogu postaviti i preko elektronske po{te na: info@vub.edu.ba, a odgovori na
vlastiti e-mail.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 37 36
C
itroen je uvijek va`io za mar-
ku koja je pravila najzani-
mljivije i najrevolucionarni-
je automobile. Kada smo bili mali,
s ~u|enjemsmo gledali „Spa~eke“,
a s divljenjem avangardne „Aj-
kule“, kako smo zvali za{iljenu po-
javu koja je na cesti `eljela proguta-
ti vojsku „Fi}a“ i „Stojadina“, a ko-
ja je, ka`u, mogla ~ak i}i i na tri
to~ka, ako jedan otpadne.
Vo`nja iz snova
Tako je bilo nekada. Citroen
vi{e ne pravi automobile koji se
mogu prepoznati i iz aviona.
Do{le su nove generacije, koje
predstavljaju logi~nu evoluciju
ka gami modela sa sna`nim i
upe~atljivim dizajnom.
C5 Tourer, koji nam je stigao
na test, primjer je te evolucije.
Ovaj karavan, sna`nog „personal-
ityja“, automobil je koji }e vam si-
lom argumenata s lako}om osvo-
jiti srce. Sa svakog aspekta gleda-
no, ovo je vozilo koje bi trebalo
dobro zabrinuti konkurente, a to
da }e usre}iti njihove vlasnike ni-
malo nije sporno.
Ukusi su razli~iti, ali Citroe-
novim dizajnerima zaista se treba
odati priznanje na odra|enom po-
slu. C5 izgleda vrhunski, ali ni-
malo konfekcijski, jer se Francuzi
je`e od toga. Atraktivan je iz svih
uglova, sprijeda, s boka i straga.
Naravno, vodilo se ra~una i o aer-
odinamici, pa je rezultat koeficije-
nta otpora zraka sni`en na 0,28,
impresivno za jedan karavan.
Da vas o~ekuje vo`nja iz sno-
va, jasno je ~im otklju~ate vrata.
Dok s osje}ajem ugode uska~ete u
vrlo udobna {koljasta sjedi{ta ko-
ja vas sti{}u kao da su napravljena
po va{im tjelesnim dimenzijama,
vanjski retrovizori se izvla~e, a
instrumentalna tabla se boji u na-
rand`asto.
Iznutra, C5 je pravo stilsko vo-
zilo, sa specifi~nim dizajnom pra-
vih linija. Citroen nas je davno ra-
zmazio ergonomijom, a taj nivo
zadr`an je i na ovom modelu. Sve
je na svom mjestu. Iako ne pripa-
da najbogatijem paketu, „na{„ C4
bio je pun opreme, {to je jasno ka-
da na volanu izbrojite 20 du-
gmi}a, uklju~uju}i i dva za sirenu,
za lijevu i desnu ruku. Mo`ete ra-
diti apsolutno sve, a da ne mi~ete
ruke s upravlja~a.
Va`no je re}i kako se centralni
dio upravlja~a sa svim tim koma-
ndama ne okre}e zajedno s vola-
nom, ve} je stati~an, pa u krivina-
ma ne morate prstima „ganjati“
dugmad da smanjite muziku ili
zatrubite. Vrlo simpati~no i kori-
sno, a ~ega se malo ko do sada sje-
tio.
Na centru table je brzinometar
u ~ijem se sredi{tu nalaze podaci
o putovanju, s tim {to su pokazi-
va~i temperature motora i nivoa
ulja digitalni.
Ru~na ko~nica je elektri~na, a
oboga}ena je sistemom Drive
Away, automatskim zatezanjem i
pomo}i pri kretanju na uzbrdici.
Dakle, pustite no`nu ko~nicu i
automobil se nekoliko sekundi,
koliko vam treba da pritisnete
gas, ne mi~e.
U Toureru nikome ne}e ne-
dostajati prostora. Me|uosovi-
nski razmak od 282 cm i pr-
tlja`nik zapremine od 533 lita-
ra, dovoljni su pokazatelji ko-
mfora. Unutra, pretinaca je
mnogo, ~ime se malo kompenzi-
ra manjak prostora ispod centr-
alnog naslona za ruku. Sve u
svemu, kada govorimo o unu-
tra{njosti, ovo je sigurno jedno
od najudobnijih vozila koja su
se u posljednje vrijeme nalazila
na ovim stranicama.
Potentan i energi~an
Da pohvale ne ostanu samo
na izgledu i udobnosti, brine se
2,0-litarski dizelski motor od
140 KS. Iako ovo nije sportski
automobil, potentan i energi~an
agregat }e pri stiskanju punog
gasa izazvati pravi nered, jer }e
automobil poletjeti kao bi~em
udareni mustang, pa to ne treba
~initi. Dovoljno je nje`no sti-
snuti papu~icu gasa i C5 }e s obr-
tnim momentom od 320 Nm ve}
pri 2.000 obrtaja sve ostaviti za
sobom.
Nema nikakve potrebe siliti
s obrtajima, {to se reflektira i na
potro{nji (prosje~na oko 6,1).
Na cesti, ovjes Hydractive 3
omogu}ava ovom karavanu ku-
peovske performanse s uvjerlji-
vom stabilno{}u. La|a na asfa-
ltu.
Te{ko je napraviti automobil
koji mo`e zadovoljiti sve, ali Ci-
troen je s ovim modelom do{ao
jako blizu - Tata gazi po gasu,
mama u`iva u komforu, djeca se
spokojno igraju, a u prtlja`niku
ameri~ki plakar. Cijena od
46.876 KM za ovo ekskluzivno
multifunkcionalno vozilo, ko-
jem }ete te{ko na}i manu, sa-
svim je pristojna. M. TANOVI]
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . .4.829 / 1.860 / 1.491
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . .1.730
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
Motor 2,0 FAP
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . .1.997
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . .139 /4.000
okretni moment (Nm/o/min) . .320 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . .200
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . .10,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) .8,0 / 5,0 / 6,1
Cijena testnog modela
do registracije (na akciji) . . . . .46.876 KM
Li~na karta
Mercedes je objavio neo-
bi~an plan da prolongira pre-
dstavljanje kabriolet i karava-
nske verzije najnovije generacije
E klase. Kabrio bi, umjesto u
Frankfurtu ove godine, svjetlost
dana trebala ugledati tek u
@enevi 2010., dok }e karavan
umjesto sljede}e godine sti}i tek
2011.
Iako bi se dalo pomisliti da je
razlog za ovakav potez finansi-
jske prirode, ~elnici Mercedesa
tvrde da se radi o specifi~nom
pozicioniranju modela, te preu-
smjeravanju snaga na razvoj
ekolo{ki prihvatljivih pogo-
nskih opcija.
Osim karavana i kabrioleta,
Mercedes je najavio i petu karo-
serijsku varijantu nove E klase.
Radi se o specijalnom karavanu
s troja vrata, nazvanom
„Shooting Brake“. Bit }e to svo-
jevrsna serijska izvedba konce-
pta Fascination, kojim je i naja-
vljena nova E klasa.
Osim toga, izvori bliski Mer-
cedesu tvrde da ovaj proizvo|a~
ne namjerava predstaviti naslje-
dnika modela CLK 63 AMG,
kojeg je u cijelosti zamijenila
Coupe verzija E klase. Proi-
zvo|a~ iz [tutgarta od nove E
klase Coupe `eli stvoriti luksu-
zan automobil, a ve} postoje}i
motori nude sasvim dovoljno
sportskih mogu}nosti. S. Pa.
Novi planovi Mercedesa za E klasu
Karavanska i kabrio
verzija na ~ekanju
Najavljen „Shooting Brake“ kao
peta karoserijska izvedba
Konceptni
Fascination: Ovako
}e izgledati
karavan sa
troja vrata
Oklopna izvedba
U me|uvremenu je nova E klasa dobila oklopnu Guard verzi-
ju, koja se na prvi pogled ne razlikuje od standardnog modela.
Ve}ina promjena desila se ispod „ko`e“. Ugra|ena je za{tita od
specijalnog ~elika i polikarbonata, ~ime je dobivena otpornost na
napade Magnumom 44 ili ru~nim granatama.
Zbog dodatne mase, zra~na suspenzija i ko~nice su oja~ani, a
kompletan automobil se kotrlja na 17-in~nim runflat gumama.
Specijalni za{titni paket ima i svoju nemalu cijenu od oko 45.000
eura, a mo`e se naru~iti samo uz modele E500, E350 i 350CDI.
Mercedes E Guard:
Za{titni paket
ko{ta 45.000 eura
Legenda o Chevroletovom
sportskom modelu Corvette traje
ve} gotovo 60 godina, a nedavno
je ova automobilska ikona dobila
serijski broj 1.500.000.
Jubilarni automobil je bijela ka-
briolet izvedba s crvenim enterijer-
om i crnim krovom. Zanimljivo je
da su prva, 500.000-ta i milionita,
proizvedene 1953., 1977. i 1992. go-
dine, tako|er imale sli~no ure|enje.
Chevrolet je, ina~e, nedavno u
ponudu vratio Grand Sport verzi-
ju Corvette, koja, za razliku od
standardne, ima ne{to druga~iji
stra`nji ovjes, a time i bolje dina-
mi~ke mogu}nosti, te pro{irenu
karoseriju. S. Pa.
Vrijedan jubilej ameri~ke sportske ikone
Chevrolet proizveo milion i po Corvetta
Jubilarna Corvetta: Impresivna sportska tradicija
Italijanski proizvo|a~ Alfa Ro-
meo objavio je vijest da }e njihov
model MiTo najesen dobiti 1,4-li-
tarski benzinski agregat s novim
MultiAir sistemom ubrizgavanja.
Podsje}anja radi, MultiAir si-
stem djelo je Fiatovog odjeljenja
za razvoj, razvijen s ciljem opti-
mizacije procesa izgaranja. Rezu-
ltat je za 10 posto ve}a snaga, a za
15 posto ve}i obrtni moment, uz
10 procenata manju potro{nju go-
riva.
Poznati 1,4-litarski 16v Multiair
benzinac bit }e dostupan u tri verzi-
je, sa 105, 135 i 170 KS. S. Pa.
Tehni~ka inovacija malenog Alfa Romea
MiTo dobija MultiAir tehnologiju
MiTo 1,4 MultiAir: Tri razine snage
Opel je nakon slu`benih tvor-
ni~kih fotografija nove Astre, ko-
ja }e slu`beno imati premijeru na
salonu automobila IAA ove jeseni
u Frankfurtu, odlu~io obznaniti i
kako izgleda unutra{njost svog
novog aduta u kompaktnoj klasi.
Dosada{njoj Astri nije bio spo-
ran kvalitet, ali mnogi su se tu`ili
na prejednostavan i neatraktivan
dizajn unutra{njosti, te da je po
tom pitanju bila nadma{ena od
direktnih konkurenata.
Zbog toga je Opel pri razvoju
nove Astre posvetio puno vi{e pa-
`nje unutra{njosti, koju sada odli-
kuje atraktivan dizajn. Oblik sre-
di{nje konzole i cijelog kokpita ob-
likovanje po receptu koji je prvi put
primijenjen na Insigniji. O. L.
Opel obznanio izgled unutra{njosti Astre
Po uzoru na Insigniju
Nova Astra:
Atraktivan dizajn
Sa svakog aspekta gledano, ovo je vozilo koje bi trebalo dobro zabrinuti
konkurente, a to da }e usre}iti njihove vlasnike nimalo nije sporno
Citroen C5 Tourer:
Model francuskog
proizvo|a~a je
dopadljiv iz
svakog ugla
Karavan sna`nog
„personalityja“
Ergonomija je na
vrhunskom nivou
Ako gledamo ponudu Citroe-
na C5, prva podjela je, naravno,
na limuzinske i karavanske izve-
dbe. Kada je rije~ o benzincima,
limuzinske agregatske opcije pr-
edstavljaju 1,8-litreni od 127 i
2,0-litreni od 143 KS, a dizelske
varijante su 1,6-litreni od 110,
2,0-litreni od 139, 2,2-litreni od
173, 2,7-litreni od 208 i 3,0-litre-
ni od 243 KS.
Cjenovna ponuda po~inje od
42.241 KM, koliko ko{ta 1,8-litr-
eni benzinac u opremi Attracti-
on. Ono {to je bitno naglasiti je-
ste to da je u toku akcijska pro-
daja u kojoj je spomenuti model
mogu}e kupiti za 37.663 KM.
Karavanske izvedbe su iste, s tim
{to su u prosjeku skuplje za 1.000
- 2.000 KM.
Kada je rije~ o paketima opr-
eme, osnovni je Attraction, a sli-
jede Dynamique, Confort i
Exclusive. Na{ je pripadao pake-
tu Confort.
Na akciji od 37.663 KM
[ta C5 ima, a da neko drugi
nema? Recimo hidropneumatski
aktivni ovjes tre}e generacije ko-
ji vu~e korijene od ovjesa koji je
1955. godine ugra|en u legenda-
rni model „`aba“. On je va`an po
tome {to omogu}ava pode{ava-
nje udaljenosti donjeg dijela vo-
zila od podloge, {to je u BiH po-
sebno zna~ajno.
Mo`emo je podesiti u spor-
tsku varijantu, da se priljubi uz
cestu, ili pak podi}i od tla, {to je
dobro za makadamske ili ostale
lo{e ceste. Pritiskom na dugme,
operacija traje 15-ak sekundi, ali
s podignutim vozilom mo`ete
voziti maksimalno 40 kilometara
na sat. Ako prebacite, automobil
se vra}a u normalnu poziciju.
Podesiva razdaljina od tla
Sa zapreminom od 533 litra,
prtlja`nik nudi obilje prostora
VOZILI SMO Citroen C5 2,0 HDi 140 FAP Tourer Confort
Ekskluzivni karavan za sve
~lanove porodice
Ekskluzivni karavan za sve
~lanove porodice
auto market
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 37 36
C
itroen je uvijek va`io za mar-
ku koja je pravila najzani-
mljivije i najrevolucionarni-
je automobile. Kada smo bili mali,
s ~u|enjemsmo gledali „Spa~eke“,
a s divljenjem avangardne „Aj-
kule“, kako smo zvali za{iljenu po-
javu koja je na cesti `eljela proguta-
ti vojsku „Fi}a“ i „Stojadina“, a ko-
ja je, ka`u, mogla ~ak i}i i na tri
to~ka, ako jedan otpadne.
Vo`nja iz snova
Tako je bilo nekada. Citroen
vi{e ne pravi automobile koji se
mogu prepoznati i iz aviona.
Do{le su nove generacije, koje
predstavljaju logi~nu evoluciju
ka gami modela sa sna`nim i
upe~atljivim dizajnom.
C5 Tourer, koji nam je stigao
na test, primjer je te evolucije.
Ovaj karavan, sna`nog „personal-
ityja“, automobil je koji }e vam si-
lom argumenata s lako}om osvo-
jiti srce. Sa svakog aspekta gleda-
no, ovo je vozilo koje bi trebalo
dobro zabrinuti konkurente, a to
da }e usre}iti njihove vlasnike ni-
malo nije sporno.
Ukusi su razli~iti, ali Citroe-
novim dizajnerima zaista se treba
odati priznanje na odra|enom po-
slu. C5 izgleda vrhunski, ali ni-
malo konfekcijski, jer se Francuzi
je`e od toga. Atraktivan je iz svih
uglova, sprijeda, s boka i straga.
Naravno, vodilo se ra~una i o aer-
odinamici, pa je rezultat koeficije-
nta otpora zraka sni`en na 0,28,
impresivno za jedan karavan.
Da vas o~ekuje vo`nja iz sno-
va, jasno je ~im otklju~ate vrata.
Dok s osje}ajem ugode uska~ete u
vrlo udobna {koljasta sjedi{ta ko-
ja vas sti{}u kao da su napravljena
po va{im tjelesnim dimenzijama,
vanjski retrovizori se izvla~e, a
instrumentalna tabla se boji u na-
rand`asto.
Iznutra, C5 je pravo stilsko vo-
zilo, sa specifi~nim dizajnom pra-
vih linija. Citroen nas je davno ra-
zmazio ergonomijom, a taj nivo
zadr`an je i na ovom modelu. Sve
je na svom mjestu. Iako ne pripa-
da najbogatijem paketu, „na{„ C4
bio je pun opreme, {to je jasno ka-
da na volanu izbrojite 20 du-
gmi}a, uklju~uju}i i dva za sirenu,
za lijevu i desnu ruku. Mo`ete ra-
diti apsolutno sve, a da ne mi~ete
ruke s upravlja~a.
Va`no je re}i kako se centralni
dio upravlja~a sa svim tim koma-
ndama ne okre}e zajedno s vola-
nom, ve} je stati~an, pa u krivina-
ma ne morate prstima „ganjati“
dugmad da smanjite muziku ili
zatrubite. Vrlo simpati~no i kori-
sno, a ~ega se malo ko do sada sje-
tio.
Na centru table je brzinometar
u ~ijem se sredi{tu nalaze podaci
o putovanju, s tim {to su pokazi-
va~i temperature motora i nivoa
ulja digitalni.
Ru~na ko~nica je elektri~na, a
oboga}ena je sistemom Drive
Away, automatskim zatezanjem i
pomo}i pri kretanju na uzbrdici.
Dakle, pustite no`nu ko~nicu i
automobil se nekoliko sekundi,
koliko vam treba da pritisnete
gas, ne mi~e.
U Toureru nikome ne}e ne-
dostajati prostora. Me|uosovi-
nski razmak od 282 cm i pr-
tlja`nik zapremine od 533 lita-
ra, dovoljni su pokazatelji ko-
mfora. Unutra, pretinaca je
mnogo, ~ime se malo kompenzi-
ra manjak prostora ispod centr-
alnog naslona za ruku. Sve u
svemu, kada govorimo o unu-
tra{njosti, ovo je sigurno jedno
od najudobnijih vozila koja su
se u posljednje vrijeme nalazila
na ovim stranicama.
Potentan i energi~an
Da pohvale ne ostanu samo
na izgledu i udobnosti, brine se
2,0-litarski dizelski motor od
140 KS. Iako ovo nije sportski
automobil, potentan i energi~an
agregat }e pri stiskanju punog
gasa izazvati pravi nered, jer }e
automobil poletjeti kao bi~em
udareni mustang, pa to ne treba
~initi. Dovoljno je nje`no sti-
snuti papu~icu gasa i C5 }e s obr-
tnim momentom od 320 Nm ve}
pri 2.000 obrtaja sve ostaviti za
sobom.
Nema nikakve potrebe siliti
s obrtajima, {to se reflektira i na
potro{nji (prosje~na oko 6,1).
Na cesti, ovjes Hydractive 3
omogu}ava ovom karavanu ku-
peovske performanse s uvjerlji-
vom stabilno{}u. La|a na asfa-
ltu.
Te{ko je napraviti automobil
koji mo`e zadovoljiti sve, ali Ci-
troen je s ovim modelom do{ao
jako blizu - Tata gazi po gasu,
mama u`iva u komforu, djeca se
spokojno igraju, a u prtlja`niku
ameri~ki plakar. Cijena od
46.876 KM za ovo ekskluzivno
multifunkcionalno vozilo, ko-
jem }ete te{ko na}i manu, sa-
svim je pristojna. M. TANOVI]
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . .4.829 / 1.860 / 1.491
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . .1.730
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
Motor 2,0 FAP
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . .1.997
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . .139 /4.000
okretni moment (Nm/o/min) . .320 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . .200
ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . .10,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) .8,0 / 5,0 / 6,1
Cijena testnog modela
do registracije (na akciji) . . . . .46.876 KM
Li~na karta
Mercedes je objavio neo-
bi~an plan da prolongira pre-
dstavljanje kabriolet i karava-
nske verzije najnovije generacije
E klase. Kabrio bi, umjesto u
Frankfurtu ove godine, svjetlost
dana trebala ugledati tek u
@enevi 2010., dok }e karavan
umjesto sljede}e godine sti}i tek
2011.
Iako bi se dalo pomisliti da je
razlog za ovakav potez finansi-
jske prirode, ~elnici Mercedesa
tvrde da se radi o specifi~nom
pozicioniranju modela, te preu-
smjeravanju snaga na razvoj
ekolo{ki prihvatljivih pogo-
nskih opcija.
Osim karavana i kabrioleta,
Mercedes je najavio i petu karo-
serijsku varijantu nove E klase.
Radi se o specijalnom karavanu
s troja vrata, nazvanom
„Shooting Brake“. Bit }e to svo-
jevrsna serijska izvedba konce-
pta Fascination, kojim je i naja-
vljena nova E klasa.
Osim toga, izvori bliski Mer-
cedesu tvrde da ovaj proizvo|a~
ne namjerava predstaviti naslje-
dnika modela CLK 63 AMG,
kojeg je u cijelosti zamijenila
Coupe verzija E klase. Proi-
zvo|a~ iz [tutgarta od nove E
klase Coupe `eli stvoriti luksu-
zan automobil, a ve} postoje}i
motori nude sasvim dovoljno
sportskih mogu}nosti. S. Pa.
Novi planovi Mercedesa za E klasu
Karavanska i kabrio
verzija na ~ekanju
Najavljen „Shooting Brake“ kao
peta karoserijska izvedba
Konceptni
Fascination: Ovako
}e izgledati
karavan sa
troja vrata
Oklopna izvedba
U me|uvremenu je nova E klasa dobila oklopnu Guard verzi-
ju, koja se na prvi pogled ne razlikuje od standardnog modela.
Ve}ina promjena desila se ispod „ko`e“. Ugra|ena je za{tita od
specijalnog ~elika i polikarbonata, ~ime je dobivena otpornost na
napade Magnumom 44 ili ru~nim granatama.
Zbog dodatne mase, zra~na suspenzija i ko~nice su oja~ani, a
kompletan automobil se kotrlja na 17-in~nim runflat gumama.
Specijalni za{titni paket ima i svoju nemalu cijenu od oko 45.000
eura, a mo`e se naru~iti samo uz modele E500, E350 i 350CDI.
Mercedes E Guard:
Za{titni paket
ko{ta 45.000 eura
Legenda o Chevroletovom
sportskom modelu Corvette traje
ve} gotovo 60 godina, a nedavno
je ova automobilska ikona dobila
serijski broj 1.500.000.
Jubilarni automobil je bijela ka-
briolet izvedba s crvenim enterijer-
om i crnim krovom. Zanimljivo je
da su prva, 500.000-ta i milionita,
proizvedene 1953., 1977. i 1992. go-
dine, tako|er imale sli~no ure|enje.
Chevrolet je, ina~e, nedavno u
ponudu vratio Grand Sport verzi-
ju Corvette, koja, za razliku od
standardne, ima ne{to druga~iji
stra`nji ovjes, a time i bolje dina-
mi~ke mogu}nosti, te pro{irenu
karoseriju. S. Pa.
Vrijedan jubilej ameri~ke sportske ikone
Chevrolet proizveo milion i po Corvetta
Jubilarna Corvetta: Impresivna sportska tradicija
Italijanski proizvo|a~ Alfa Ro-
meo objavio je vijest da }e njihov
model MiTo najesen dobiti 1,4-li-
tarski benzinski agregat s novim
MultiAir sistemom ubrizgavanja.
Podsje}anja radi, MultiAir si-
stem djelo je Fiatovog odjeljenja
za razvoj, razvijen s ciljem opti-
mizacije procesa izgaranja. Rezu-
ltat je za 10 posto ve}a snaga, a za
15 posto ve}i obrtni moment, uz
10 procenata manju potro{nju go-
riva.
Poznati 1,4-litarski 16v Multiair
benzinac bit }e dostupan u tri verzi-
je, sa 105, 135 i 170 KS. S. Pa.
Tehni~ka inovacija malenog Alfa Romea
MiTo dobija MultiAir tehnologiju
MiTo 1,4 MultiAir: Tri razine snage
Opel je nakon slu`benih tvor-
ni~kih fotografija nove Astre, ko-
ja }e slu`beno imati premijeru na
salonu automobila IAA ove jeseni
u Frankfurtu, odlu~io obznaniti i
kako izgleda unutra{njost svog
novog aduta u kompaktnoj klasi.
Dosada{njoj Astri nije bio spo-
ran kvalitet, ali mnogi su se tu`ili
na prejednostavan i neatraktivan
dizajn unutra{njosti, te da je po
tom pitanju bila nadma{ena od
direktnih konkurenata.
Zbog toga je Opel pri razvoju
nove Astre posvetio puno vi{e pa-
`nje unutra{njosti, koju sada odli-
kuje atraktivan dizajn. Oblik sre-
di{nje konzole i cijelog kokpita ob-
likovanje po receptu koji je prvi put
primijenjen na Insigniji. O. L.
Opel obznanio izgled unutra{njosti Astre
Po uzoru na Insigniju
Nova Astra:
Atraktivan dizajn
Sa svakog aspekta gledano, ovo je vozilo koje bi trebalo dobro zabrinuti
konkurente, a to da }e usre}iti njihove vlasnike nimalo nije sporno
Citroen C5 Tourer:
Model francuskog
proizvo|a~a je
dopadljiv iz
svakog ugla
Karavan sna`nog
„personalityja“
Ergonomija je na
vrhunskom nivou
Ako gledamo ponudu Citroe-
na C5, prva podjela je, naravno,
na limuzinske i karavanske izve-
dbe. Kada je rije~ o benzincima,
limuzinske agregatske opcije pr-
edstavljaju 1,8-litreni od 127 i
2,0-litreni od 143 KS, a dizelske
varijante su 1,6-litreni od 110,
2,0-litreni od 139, 2,2-litreni od
173, 2,7-litreni od 208 i 3,0-litre-
ni od 243 KS.
Cjenovna ponuda po~inje od
42.241 KM, koliko ko{ta 1,8-litr-
eni benzinac u opremi Attracti-
on. Ono {to je bitno naglasiti je-
ste to da je u toku akcijska pro-
daja u kojoj je spomenuti model
mogu}e kupiti za 37.663 KM.
Karavanske izvedbe su iste, s tim
{to su u prosjeku skuplje za 1.000
- 2.000 KM.
Kada je rije~ o paketima opr-
eme, osnovni je Attraction, a sli-
jede Dynamique, Confort i
Exclusive. Na{ je pripadao pake-
tu Confort.
Na akciji od 37.663 KM
[ta C5 ima, a da neko drugi
nema? Recimo hidropneumatski
aktivni ovjes tre}e generacije ko-
ji vu~e korijene od ovjesa koji je
1955. godine ugra|en u legenda-
rni model „`aba“. On je va`an po
tome {to omogu}ava pode{ava-
nje udaljenosti donjeg dijela vo-
zila od podloge, {to je u BiH po-
sebno zna~ajno.
Mo`emo je podesiti u spor-
tsku varijantu, da se priljubi uz
cestu, ili pak podi}i od tla, {to je
dobro za makadamske ili ostale
lo{e ceste. Pritiskom na dugme,
operacija traje 15-ak sekundi, ali
s podignutim vozilom mo`ete
voziti maksimalno 40 kilometara
na sat. Ako prebacite, automobil
se vra}a u normalnu poziciju.
Podesiva razdaljina od tla
Sa zapreminom od 533 litra,
prtlja`nik nudi obilje prostora
VOZILI SMO Citroen C5 2,0 HDi 140 FAP Tourer Confort
Ekskluzivni karavan za sve
~lanove porodice
Ekskluzivni karavan za sve
~lanove porodice
38 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Ps 024096 06 Ps
OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektro-
privreda“ HZ HB, D.D. Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava bb zastupan po zak. zast. protiv tu`enog Ivan Mili~evi}
VL. GRIL-NJAM Mostar ul. Kralja Tomislava bb radi: Komunalne i sl. usluge v.s.p. 35.254,99 KM, vanraspr-
avno, dana 24. 03. 2009. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga isporu~ene elektri~ne energije za vrijeme od 01. 07. 1996. godine do 31. 07.
2006. godine, isplati iznos od 35.254,99 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 09. 2006. godine
kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.572,00 KM,
sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu
u skladu sa odredbama ZPP-a.
SUDAC
Divna Bo{njak
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 001606 07 Mal
Kiseljak, 23. 04. 2009. godine
U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja HT Mobilne komunikacije d.o.o.
Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`ene Ivane Bencun, Kiseljak, Kre{evska cesta br. 28., radi isplate duga v.s.
720,23 KM, van ro~i{ta dana 23. 04. 2009. godine, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju plati dug u visini od 720,23 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od
215,83 KM po~ev od 16. 04. 2006. godine, na iznos od 11,83 KM po~ev od 16. 05. 2006. godine i na iznos od 492,57 KM
po~ev od 16. 06. 2006. godine, do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u visini od 67,50 KM, a
sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Ps 041397 08 Ps
Mostar, 26. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Mostaru i to sudac Divna Bo{njak u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,
ul. Blajbur{kih `rtava b.b. Mostar, protiv tu`enog Marin Kre{i} Vl. DISKONT ul. Blajbur{kih `rtava b.b.
MOSTAR, radi isplate duga vsp. 7.957,57 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 05. 1998. godine do 31. 01.
2008. godine, iznos od 7.957,57 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. i to od dana podno{enja tu`be 10.
04. 2008. godine, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od
30 dana pod prijetnjom ovrhe.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog
pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e podi}i u zgradi suda.
Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana do-
staviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka.
Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana obja-
vljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavlje-
ne uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Sudac
Divna Bo{njak
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 P 003761 08 P
Biha}, 02. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Biha}u po sudiji Sablji} \enani, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha}, protiv
tu`enog Temaj Arsim sin Muhameta iz Prizrena - Kosovo, radi isplate na ime regresa, vsp. 4.734,00 KM, bez odr`ava-
nja ro~i{ta temeljem odredbe ~l. 182 ZPP-a, dana 02. 06. 2009. god., donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
NALA@E SE tu`enom da tu`itelju isplati iznos duga od 4.734,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27.
03. 2008. god. kao dana dospjelosti duga, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 365,00 KM, a
to sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 13. 06. 2008. god. podnio ovom sudu tu`bu, kojom je zatra`io da se tu`eni obave`e da mu isplati iznos
4.734,00 KM, kao i nadoknaditi mu parni~ne tro{kove u iznosu od 365,00 KM, sve u roku od 30 dana, te predlo`enje
presude zbog propu{tanja.
Tu`eni je tu`bu uredno primio 23. 03. 2009. godine.
Odgovor na tu`bu nije podnesen.
Radi toga je, u skladu sa odredbom ~l. 182 ZPP-a, donesena presuda kojom je tu`beni zahtjev tu`itelja usvojen - presu-
da zbog propu{tanja.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
Sudija:
Sablji} \enana
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 016283 08 Mals
Zenica, 05. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELE-
COM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA ul. Maserikova br. 46. Zenica, protiv tu`enog AUTO KU]A AGI] DOO ZENICA
ul. Marjanovi}a put br. 80. Zenica, radi isplate duga v.s. 2.209,95 KM, van ro~i{ta dana 05. 05. 2009. donio je a na osnovu ~l. 348.
stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Nala`e se tu`enom da tu`itelju plati iznos od 2.209,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a pa do
isplate, kako slijedi:
- na iznos od 355,05 KM po~ev od 25. 02. 2008. god. pa do isplate,
- na iznos od 430,10 KM po~ev od 25. 03. 2009. god. pa do isplate,
- na iznos od 792,70 KM po~ev od 25. 04. 2008. god. pa do isplate,
- na iznos od 580,60 KM po~ev od 25. 05. 2008. god. pa do isplate,
- na iznos od 25,70 KM po~ev od 25. 06. 2008. god. pa do isplate,
- na iznos od 25,70 KM po~ev od 25. 07. 2008. god. pa do isplate,
te da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 234,00 KM (dvijestotinetrideset~etiri KM), sve u roku od 30
dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odre-
dbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.
Sudija:
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mals 003572 08 Mals
Dana, 03. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Fikreti Had`i}, u pravnoj
stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD Saraje-
vo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Biha}, protiv tu`enika
DOO „MGR LIFE“ Sanica Gornja, radi isplata duga v.s.
844,85 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana
03. 06. 2009. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju isplati dug u uku-
pnom iznosu od 844,85 KM, sa zakonskom zateznom ka-
matom od 18. 07. 2008. god., pa do kona~ne isplate i nado-
knadi tro{kove postupka u iznosu od 63,30 KM a sve u roku
od 15 dana, ra~unaju}i od dana prijema presude.
SUDIJA
Fikreta Had`i}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
UNIVERZITET U BIHA]U
EKONOMSKI FAKULTET
BIHA]
Dekan Ekonomskog fakulteta
na osnovu odluke Upravnog
odbora fakulteta broj 442-11/09
PONI[TAVA OGLAS
za domara
Objavljen u listu „Dnevni avaz“
dana 26. 3. 2009. godine
OGLAS
Posl. br. 07 58 Ps 027973 06 Ps Op}inski sud Mostar
TU@ITELJ: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE“
d.d. Mostar
TU@ENI: DRA@EN IVANKOVI], VL. HOTEL PAX, ul. Bijakovi}i bb,
88266 Me|ugorje
Radi: isplate, VSP. 12.147,23 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju
za vrijeme od 1. 10. 2005. godine do 31. 10. 2006. godine, izhnos
od 12.147,23 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277,
ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be pa do dana kona~ne isplate,
kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku
od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.
Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom
~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zako-
nskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev
(presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom pr-
otekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dne-
vnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava
da priloge dostavljene uz tu`bu i podnesak tu`itelja od 12. 5. 2008.
god. sa izjavom mo`e podi}i u zgradi suda u roku od 15 dana.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni
je du`an najaksnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i
prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika, ako ih imaju, prredmet spora, sadr`aj izjave i potpis podno-
sitelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l.
71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati
i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima
tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice,
te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo}e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac pre-
dlo`io dno{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgo-
vor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Rabija Tanovi}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 39
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 I 063101 08 I
Sarajevo, 15. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Brankovi} Ned`mina u pravnoj stvari
tra`ioca izvr{enja HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING DOO, ul. Zmaja od Bo-
sne bb, Sarajevo, protiv izvr{enika MUJANI] EDIN, ul. Tekija ~ikma br. 6,
Sarajevo, radi duga v.sp. 2.196,49 KM, dana 15. 06. 2009. godine, objavljuje da
je donesno
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 27. 01. 2009. godine
Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 04. 11. 2008. godine odre|eno je izvr{enje
Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 27. 01. 2009. godine, protiv izvr{enika
MUJANI] EDIN, ul. Tekija ~ikma br. 6, Sarajevo, radi naplate nov~anog po-
tra`ivanja u iznosu od 2.196,49 KM zajedno sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev od 23. 12. 2008. godine i tro{kova postupka u iznosu od 87,90 KM,
na osnovu mjenice FBiH, serija AF 0830029 izdata u Sarajevu dana 17. 06.
2004. godine, dospjela za pla}anje dana 23. 12. 2008. godine i to na pokretnim
stvarima izvr{enika.
Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8
dana od dana dostavljanja rje{enja.
Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor
ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno.
Dostava Rje{enja o izvr{enju se obavljenom protekom roka od 15 dana od da-
na objavljivanja.
SUDIJA
Brankovi} Ned`mina
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI
KANTON GORA@DE
OP]INSKI SUD U GORA@DU
Broj: 45 0 Mal 009936 08 Mal
Gora`de, 18. 06. 2009. godine
Op}inski sud u Gora`du, po stru~nom sara-
dniku Skoko Ru`ici, u pravnoj stvari tu`io-
ca „Telecom Srpske“ a.d. Banjaluka, ulica
Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`ene
Pustahija Nermine iz Gora`da ulica 1. ma-
ja broj 2, radi duga vsp. 1.296,11 KM, dana
18. 06. 2009. godine, objavljuje
POZIV
Poziva se tu`ena Pustahija Nermina iz Go-
ra`da, ulica 1. maja broj 2, da u roku od 30
dana od objave ovog poziva dostavi pismeni
odgovor na tu`bu.
Tu`itelj u tu`bi predla`e da sud donese pre-
sudu, kojom }e obavezati tu`enu da tu`ite-
lju isplati dug u visini od 1.296,11 KM sa
zakonskom zaateznom kamatom od dana
dospije}a obaveza do dana uplate, kao i da
tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postu-
pka, sve u roku od 15 dana od dana dosta-
vljanja presude. Ukoliko tu`ena ne dostavi
pismeni odgovor na tu`bu, predla`e da sud
prema ~lanu 182. Zakona o parni~nom po-
stupku donese presudu zbog propu{tanja.
U odgovoru na tu`bu tu`ena treba postupiti
u skladu sa odredbama ~lana 71. Zakona o
parni~nom postupku. Dostava ove tu`be
smatra se obavljenom, protekom 15 dana od
dana objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Ru`ica Skoko
auto market
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
40
Citroen Dyane: Proizvo|en i u Sloveniji
IZ HISTORIJE
SAVJET VI[E Provjera pouzdanosti automobila
Za bezbri`no putovanje
Redovna kontrola nivoa ulja, rashladne i ko~ione te~nosti je apsolutna obaveza
Vrijeme godi{njih odmora i
uop}eno odlazaka na du`a puto-
vanja za sobom povla~i obaveznu
provjeru pouzdanosti automobi-
la, kako bi vas isti bez problema
dovezao do odredi{ta. Evo neko-
liko stvari koje mo`ete i sami ri-
je{iti.
Prije svega, treba krenuti od
potro{nih dijelova, kao {to su gu-
mice brisa~a. Pod utjecajem su-
nca gumice otvrdnu te ne oba-
vljaju svoj posao kako treba, tako
da i najmanji ljetni pljusak vo-
za~u mo`e stvoriti veliki pro-
blem. Zamjena je jednostavna, je-
ftina, a obavezna.
Posebnu pa`nju treba posveti-
ti starosti guma, koje na visokim
temperaturama i brzinama mogu
eksplodirati.
Kako bi automobil lak{e
„disao“ i bolje vukao, treba o~isti-
ti ili zamijeniti zra~ni filter.
Redovna kontrola nivoa ulja,
rashladne i ko~ione te~nosti je
apsolutna obaveza. Osim toga, tre-
ba provjeriti stanje svih gumenih
vodova i po potrebi ih zamijeniti.
Istu pa`nju treba posvetiti i
gumenim man`etnama na poluo-
sovinama, kroz koje oti~e ulje.
Kod automobila s klima-
ure|ajem preporu~uje se dopuna
freona i zamjena filtera ~estica.
Ve}inu navedenog mo`ete obavi-
ti i na parkingu, jednostavnim vizu-
elnim pregledom. Tek tada mo`ete
bezbri`no na put. S. Pa.
Ve}ina poslova mo`e se obaviti i na parkingu
Renault }e 2011. godine u fra-
ncuskom Kleonu po~eti proizvo-
diti novi dizelski 1,6-litreni mo-
tor, koji }e u sklopu akcije sma-
njenja zapremine, emisije CO2 i
potro{nje, ali i o~uvanja istih vo-
znih karakteristika, zamijeniti
postoje}i 1,9-litarski.
Novi motor bit }e sna`an,
u~inkovit, jednostavan i bri`an
kada je rije~ o okoli{u. Razvijat }e
snagu od 130 KS, istu kao i sa-
da{nji 1,9-litarski, ali uz smanje-
nje emisije CO2 za 30 grama i po-
tro{nje od oko 20 posto.
Novi motor opremat }e vozila
segmenta C, naro~ito porodicu au-
tomobila Megane, zatim segment
D i privredna vozila Renaultove
game. Osim toga, nalazit }e se i u
modelima Nissana. M. T.
Renault 2011. godine po~inje proizvoditi novi motor
Manja zapremina i potro{nja, ista snaga
Izbor za motor 2009. godine
Nijemci su pobrali gotovo sve
nagrade u izboru za motor 2009. go-
dine, a izuzetak je jedino u kategor-
iji agregata zapremine do jednog li-
tra, gdje je pobijedila Toyota Aygo.
Dominacija BMW-a u izboru
za me|unarodni motor godine je
prekinuta, a novi laureat je prema
izboru 65 autonovinara iz 32 ze-
mlje svijeta Volkswagenov 1,4-li-
treni TSI.
Ovaj agregat, s obzirom na za-
preminu, nudi izvrsne performa-
nse i ekonomi~nost. U Volkswa-
genovoj gami pogoni modele Go-
lf, Golf Variant, Scirocco, Eos, Je-
tta, Touran, Tiguan i Seat Ibiza
Cupra. M. T.
- Me|unarodni motor godine:
VW 1,4 TSI
- Najbolji novi motor: Porsche
911 Boxer 3,8
- Najbolje performanse: Mer-
cedes AMG 6,2
- Do 1 litra: Toyota Aygo 1,0
- Od 1,0 do 1,4: VW 1,4 TSI
Twincharger
- Od 1,4 do 1,8: BMW-PSA 1,6
turbo
- Od 1,8 do 2,0: Audi/VW 2,0
TFSI
- Od 2,0 do 2,5: Mercedes-Benz
2,1 Diesel BlueEfficiency
- Od 2,5 do 3,0: BMW 3,0 DI
Twin Turbo
- Od 3,0 do 4,0: BMW 4,0 V8
- Vi{e od 4,0: Mercedes AMG 6,2.
Dobitnici priznanja
VW-ov 1,4-litreni TSI je izabran za najboljeg
Nijemci pobrali skoro sve nagrade
Citroen Dyane (1967-1983.)
Jo{ jedna narodna
automobilska ikona
Spa~ek, iako prethodnik, nad`ivio je Dyanu
Superpopularnog Spa~eka nije
bilo lako zamijeniti, ali je Citroen
jednostavno morao napraviti no-
vi pristupa~an porodi~ni automo-
bil, koji bi parirao nametljivom
Renaultu 4. Stoga je velika pa`nja
poklonjena razvoju Dyane.
Osim {to je od Spa~eka posu-
dio platformu, novi je model i
oblikom jasno podsje}ao na svog
prethodnika, uz modernije linije.
Dyane je u svemu bila
Spa~ekova evolucija. Nejak, ali
prakti~an, vrlo udoban i jeftin po-
rodi~ni automobil bio je provjer-
ena dobitna kombinacija.
Prvu godinu postojanja, za po-
gon Dyane bio je zadu`en 2-cili-
ndra{ zapremine 425 kubika, koji
je sa 21 KS omogu}avao maksi-
malnu brzinu od 100 km/h.
Ve} sljede}e godine stigao je za
5 „konja“ ja~i motor, a uskoro i
novi, sa 602 kubika i 28 KS.
Sredinom sedamdesetih godi-
na pro{log vijeka Dyane je bi-
lje`ila odli~ne prodajne rezultate.
Proizvo|ena je i u slovenskom Ci-
mosu, pa je i na na{im prostorima
bila pojam narodnog automobila.
Osim klasi~ne verzije, postojala je
i teretna, nazvana Acadiane.
Petnaest godina bio je `ivotni
vijek Dyane, koja se, uprkos po-
malo zastarjelim linijama, provu-
kla s brojnim sitnim doradama.
Kona~an kraj stigao je 1983., na-
kon milion i 400 hiljada proizve-
denih primjeraka.
Bila je to jo{ jedna automobi-
lska ikona i dostojan nasljednik
velikog Spa~eka (2CV), koji je,
zanimljivo je, trajao ~ak sedam
godina du`e, sve do 1990. S. Pa.
Uskoro novi motor za Citroen C5 i C6
Jo{ vi{e u`itka
Dolaskom novog motora V6
Hdi 240 FAP, koji bi u na{u ze-
mlju trebao sti}i u septembru, Ci-
troen }e svojim kupcima ponudi-
ti nova rje{enja.
Agregat, koji }e biti ponu|en uz
modele C5 i C6, omogu}it }e ve}i
u`itak u vo`nji, ti{inu rada i bolje per-
formanse uz smanjenje potro{nje go-
riva i emisije CO2 za 12 do 15 posto.
Najmo}niji dizelski motor u
historiji Citroena osigurat }e
dvjema limuzinama jo{ ja~e adu-
te, a da bi se to postiglo, motor V6
dizel znatno je promijenjen.
Sada ima zapreminu od tri li-
tra, a na njemu su izvr{eni brojni
zahvati u svrhu optimizacije.
Snaga koju motor sada proizvodi
iznosi 240 KS, {to predstavlja po-
ve}anje od 18 posto, s najve}im
obrtnim momentom od 450 Nm
pri 1.600 obrtaja u minuti.
I dalje dolazi s automatskim
mjenja~em sa {est stepeni prije-
nosa, dok potro{nja u mje{ovitoj
vo`nji kod oba vozila iznosi tek
7,4 litara na 100 km. M. T.
Spec
DETROIT- Pet Chevroletovih automobila, od ~ega ~etiri potpuno
nova „lika“, zvijezde su novog ljetnog filmskog hita „Transformers:
Osveta pora`enih“.
U filmu se pojavljuju vozila sljede}ih imena: SIDESWIPE, kao vizija
stiliziranog konceptnog Corvette, zatim SKIDS and MUDFLAP, bliza-
nci po uzoru na konceptna vozila Beat (koji }e se po~eti proizvoditi
2010. kao Spark), odnosno Trax, pa JOLT, ustvari elektri~ni Volt, te
BUMBLEBEE, svima dobro poznat iz prvog dijela „Transformersa“.
show biz
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 41
ZVIJEZDE Madona zatra`ila pomo} od glumice
Odu{evljena sobom koju je nje-
na prijateljica glumica Gvinet Pa-
ltrou (Gwyneth Paltrow) uredila za
svoju k}er Ejpl (Apple) u svojoj
ku}i u Njujorku, Madona (Madon-
na) joj se obratila za pomo} u
ure|enju sobe za Mersi (Mercy),
koja }e biti dio njene porodice.
Kraljica popa `eli da se njena
usvojena k}erka osje}a kao pri-
nceza kada do|e u svoj novi dom.
Za nju je ve} kupila i ku}icu na
stablu, a ormar je napunila sku-
pocjenom odje}om. Djevoj~ica }e
za nekoliko dana siroma{tvo u
Africi zamijeniti `ivotom na viso-
koj nozi u ku}i vrijednoj 20 mili-
ona funti u Njujorku.
- Madona joj je kupila veste od
ka{mira, haljine i svilene tunike te
je naru~ila nekoliko narukvica s
hamajlijom. Na njima su minija-
turno zvono, Kip slobode, geogra-
fska karta Afrike i lokoti s fotogra-
fijama svih ~lanova njene nove po-
rodice - otkrio je izvor blizak zvi-
jezdi za britanski „The Sun“.
Gvinet Paltrou
ure|uje sobu za Mersi
Kraljica popa `eli da se njena usvojena k}erka osje}a kao princeza u novom domu
Madona i Paltrou: Dobre prijateljice
Mersi: Nova porodica
Metju Mekonahi
Jo{ jedno
dijete
Ameri~ki glumac Metju
Mekonahi (Matthew McCona-
ughey) otkrio je prije dva dana
na svojoj internet-stranici da
}e dobiti jo{ jedno dijete.
- Sretan Dan o~eva. Slje-
de}e godine bit }e dvostruko
zabavniji jer Kamila (Camilla)
i ja o~ekujemo drugo dijete -
napisao je Metju, koji s djevo-
jkom Kamilom Alves ve} ima
11-mjese~nog sina Levija.
Glumac s djevojkom Kamilom:
Imaju sina Levija
Aktuelni svjetski prvak For-
mule 1 Luis Hamilton (Lewis)
podbacio je ove sezone, pa je ta-
ko i na Velikoj nagradi Velike
Britanije na stazi u Silverstonu,
nakon {to je startao na 19., za-
vr{io tek na 16. mjestu. Nije ga
mogao oraspolo`iti ni {arm nje-
gove djevojke, 30-godi{nje pje-
va~ice Nikol [ercinger (Nicole
Scherzinger).
Dok ga je Nikol poku{avala
utje{iti i dr`ati za ruku, 24-go-
di{nji voza~ je nezainteresirano
okretao glavu i `urnim koracima
poku{avao izbje}i fotografe.
Pjeva~ica tje{ila Luisa Hamiltona
Nije pomogao ni {arm
Aktuelni svjetski prvak Formule 1 podbacio u ovoj sezoni
Nikol [ercinger
Hamilton s djevojkom: Okretao glavu od fotografa
Viktorija Bekam (Victoria Be-
ckham) nedavno je smanjila gru-
di, a izvori bliski Po{ (Posh) tvrde
da je to u~inila kako bi se rije{ila
izgleda tipi~ne supruge nogome-
ta{a. Ipak, pojavile su se pri~e da
je u pitanju ne{to drugo.
Naime, neimenovani izvor ka-
zao je za „Daily Mail“ kako se Vi-
ktorija o~ajni~ki `eli pojaviti na
naslovnici ameri~kog „Voguea“, a
da bi to ostvarila, odlu~ila je po-
vla|ivati urednici Ani Vintur
(Anna Wintour).
- Ana je rekla da bi razmotrila
mogu}nost staviti Viktoriju na
naslovnicu, no prije toga se mora
rije{iti smije{nih implantata -
objasnio je izvor.
Kada se Viktorija prvi put poja-
vila na naslovnici „Voguea“, maga-
zin se na{ao na udaru kritika.
^itaoci su smatrali da je anga`man
biv{e „spajsice“ za naslovnicu pre-
tvorio renomirani modni ~asopis u
obi~nu `utu {tampu.
Manje grudi zbog
naslovnice ’Voguea’?
Kada se prvi put pojavila na naslovnici,
magazin se na{ao na udaru kritike
Viktorija Bekam
uklonila
implantate
Bekam:
Odlu~ila
povla|ivati
i urednici
Ani Vintur
MALIBU - Glumac Dejvid Duhovni (David Duchovny) iza{ao
je iz klinike za odvikavanje, me|utim, u njegovom slu~aju li-
je~enje nije povezano s drogom nego sa seksom. Nakon {to je tri
puta potra`io ljekarsku pomo}, Dejvid je odlu~io nakratko se za-
putiti na odmor. S porodicom se trenutno nalazi u kalifornijskom
Malibuu.
F FL L A AS SH H
Pjeva~ Riki Matrin (Ricky) napo-
kon je potvrdio ono o ~emu se dugo
{pekuliralo: da je biseksualac! Nai-
me, 38-godi{nji pjeva~ je za magazin
TV Aqui izjavio kako bi njegovo srce
moglo pripadati „i `eni i mu{karcu“.
Martinovo seksualno opredjelje-
nje bilo je tema rasprave mnogih nje-
govih fanova na raznim internet-for-
umima. Odgovaraju}i na pitanje o
svom seksualnom opredjeljenju 2005.
godine, rekao je kratko kako smatra da
je „seksualnost ne{to sa ~ime bi se svaki
pojedinac trebao nositi na svoj na~in“.
Ina~e, pro{le godine pjeva~ je po-
stao otac blizanaca koje mu je rodila
surogat majka. Od tada se okrenuo por-
odi~nom `ivotu i `ivi u Portoriku.
Riki Martin priznao
Biseksualac sam!
42 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
43
1. NETA^NO
Najstariji primjerak
Kur’ana
Naj starij i
primjerak Ku-
r’ana nalazi se
u uzbekistans-
kom glavnom
gradu Ta{ke-
ntu, a ne u Ka-
iru. Ta~nije, nalazi se u biblioteci Mui Mu-
barek medrese u starom dijelu Ta{kenta
poznatijem kao Hast-Imam. Ovaj Mushaf
potje~e iz sedmog stolje}a i napisan je u
Medini.
Smatra se da ga je napisao tre}i halifa
Osman. Sam halifa napisao je svojeru~no
pet Kur’ana, a pripisuje mu se i sastavljanje
Kur’ana u jednu knjigu. Smatra se da je ha-
lif Osman, r. a., ubijen dok je ~itao Kur’an.
Na ovom primjerku na pojedinim stranica-
ma nalaze se tamne mrlje za koje se smatra
da su njegova krv.
Nakon smrti Osmana, r. a., ~etvrti halifa
Alija, r. a., odnio ga je u Kufu, u Irak. Na-
kon 700 godina, kada je Timurlenk, osvaja~
centralne Azije, razorio region, prona{ao je
Kur’an i odnio ga ku}i. Tu je bio vi{e od
400 godina, sve dok Rusija nije osvojila Sa-
markand 1868. godine.
Ruski vladar ovaj Kur’an je pohranio u
Carskoj biblioteci, odakle ga je Lenjin otpr-
emio u Ufu, u Baskortostan. Nakon nekoli-
ko ponovljenih zahtjeva muslimana Ta{ke-
nta, vra}en je u centralnu Aziju 1924. godi-
ne. Tu se nalazi i danas i pod za{titom je
UNESCO-a.
2. TA^NO
Junski dani u Parizu
1848. godine
Junski dani
su zna~ajan do-
ga|aj u francu-
skoj historiji
novijeg doba.
Bio je to kra-
tkotrajan, od
23. do 26. juna
1848. godine, ali krvav gra|anski ustanak u
Prizu, u ranim danima Druge republike. Hi-
ljade pariskih radnika koji su, prakti~no pre-
ko no}i, bili skinuti sa dr`avnog platnog spi-
ska, stopili su se sa simpatizerima radikalnih
politi~kih opcija i iza{li na ulice.
Parlament je ovlastio generala Luj-
E`ena Kavenjaka da ugu{i pobunu, pa su
se demonstranti na barikadama suo~ili s
vojskom. Oko 1.500 ustanika izgubilo je
`ivote u ovom krvoproli}u, 12.000 ih je
uhap{eno, a mnogi su prognani.
3. TA^NO
Dolomje svoje ime dao
Dolomitima
Dolomit je prvi kao
stijenu opisao francu-
ski prirodoslovac i ge-
olog Deoda Grate d’D-
olomje (Déodat Gratet
de Dolomieu) jo{ 1791.
godine. Po njemu je taj
mineral nazvan dolo-
mit, stijene dolomi-
tske, a jedan dio Alpa
Dolomiti.
Bio je nau~nik i veli-
ki pustolov, pa je ~ak plovio na galijama ma-
lte{kih vitezova. Vra}aju}i se sa pustolovine u
Egiptu, dospio je u englesko zarobljeni{tvo i
zato~en u Mesini na Siciliji. No, ni tu nije gu-
bio vrijeme: sre|ivao je svoje bilje{ke o priro-
di i oblicima minerala, kamenja i vulkanskih
stijena sjeverno od Sicilije i kasnije ih obja-
vio.
Ro|en je 23. juna 1750., a umro 28. no-
vembra 1801. godine.
1.
Najstariji primjerak Kur’ana
nalazi se u Kairu?
2.
Junski dani su zna~ajan doga|aj u
francuskoj historiji novijeg doba?
3.
Deoda Grate d’Dolomje je francu-
ski geolog po kojem je stijena
dolomit dobila ime?
Ta~no
Neta~no
- Danas je Dan javnih servisa Ujedinjenih naroda i Dan
Me|unarodnog olimpijskog komiteta.
Sa suprugom sam `ivjela
13 godina, ali nisam bila
vjen~ana. U toj zajednici ro-
dila sam dvoje djece koja sa-
da idu u {kolu. Suprug je um-
ro u aprilu ove godine. Po-
znato mi je da nemam pravo
na porodi~nu penziju, ali da
li moja djeca mogu ostvariti
pravo na porodi~nu penziju
iza svog oca, pita Z. O. iz Ja-
blanice.
Odredbom ~lana 60. Zako-
na o PIO propisano je da por-
odi~nu penziju mogu ostvariti
~lanovi porodice bra~ni drug,
djeca (ro|ena u braku, van br-
aka, usvojena, pastor~ad, koju
je osiguranik izdr`avao, un-
u~ad i druga djeca bez rodite-
lja koju je osiguranik izdr-
`avao do svoje smrti).
Porodi~nu penziju mo`e
ostvariti i bra~ni drug iz ra-
zvedenog braka ako mu je su-
dskom odlukom utvr|eno pr-
avo na izdr`avanje. To zna~i
da pravo na porodi~nu penzi-
ju mogu ostvariti i djeca
ro|ena van braka i to pravo
koristiti do navr{ene 15. godi-
ne `ivota, a nakon navr{ene
15. godine `ivota ako su na re-
dovnom {kolovanju.
Federalni zavod PIO
Porodi~no primanje
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

ISTRA@IVANJE Hormon grelin aktivira se lipidima iz hrane
Masna hrana poti~e osje}aj gladi
Istra`iva~i isti~u kako je grelin sistem „senzor lipida u `elucu“
koji obavje{tava mozak kada su kalorije dostupne
Novo istra`ivanje na Univer-
zitetu u Sinsinatiju otkriva kako
je hormon gladi „grelin“ aktivir-
an lipidima iz hrane, a ne lipidi-
ma proizvedenim u tijelu.
Grelin je hormon za koji se
vjerovalo da se u tijelu nagomi-
lava tokom gladovanja i da se u
visokoj koncentraciji nalazi ne-
posredno prije jela.
Grelin je jedinstven po tome
{to zahtijeva pripajanje masnih
kiselina uz pomo} specifi~nog
enzima (grelin O-acil transfera-
za ili GOAT) da bi postao akti-
van. Prvobitno se smatralo da
masne kiseline vezane na grelin
potje~u iz perioda gladovanja.
Istra`iva~i nakon dobivenih
rezultata tvrde da masne kiseli-
ne potrebne za aktivaciju grelina
dolaze direktno iz probavljenih
masno}a u hrani. Tako|er obra-
zla`u kako je grelin sistem „sen-
zor lipida u `elucu“ koji oba-
vje{tava mozak kada su kalorije
dostupne.
Masne kiseline
dolaze direktno
iz probavljenih
masno}a u hrani
DR@ANJE,
POZA
(mn.)
OVDJE
DOKAZI O
ODSUSTVU
S MJESTA
ZLO^INA
MINERALI
”American
Board of
Ophthal-
mology”
ROMAN
LAVA
TOLSTOJA
ALT
AMERI^KA
GLUMICA
BAR
OTJELOV-
LJENJE
BOGA U
HINDU
MITOLOGIJI
PRIMORSKI
GRM
VREME[AN
GORJE U
TURSKOJ
MIRSAD
ODMILJA
VRSTA
POSLAS-
TICE
POKAZNA
ZAMJENICA
NAPUSTITI
PROSTO-
RIJU
ALT
IDIOTSKI
POSTUPAK
IME GLUM-
CA NA
SLICI
AUTOMO-
BILIST
MAKS
@ENSKO
IME
STRANO
@EN. IME
LI^NA
ZAMJENICA
STRU^NO
SAVJETO-
VANJE
Z.N.
PREZIME
GLUMCA
NA SLICI
RIJEKA
SEKUNDA
ANTI^KI
GRAD U
BABILO-
NIJI
VRSTA
CVIJETA
SUMPOR
AMILA, AKRAP, MASA,
BRAJKO, ITINERAR, RR,
TAD, MARATON, ODOVI],
MENI, ZORAN BE^I],
ARARA, ULOMI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1841
VREMEPLOV 23. juni
44 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Ps 019681 06 Ps
Sarajevo, 3. 2. 2009. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Kenan Tanovi} u pravnoj stvari tu`itelja HT MOBILNE KOMU-
NIKACIJE DOO MOSTAR protiv tu`enog DRVENIJA DOO radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana
348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 23. 8. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog DRVENIJA DOO radi isplata po-
tra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`eni isplati tu`itelju
ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 3.706,51 KM, sa zakonskom zate-
znom kamatom i to:
- na iznos od 810,10 KM po~ev od 17. 12. 2005. pa do isplate
- na iznos od 1.764,68 KM po~ev od 16. 1. 2006. pa do isplate
- na iznos od 1.313,73 KM po~ev od 16. 2. 2006. pa do isplate
te da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, do dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava
da priloge dostalvjene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30
dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne
osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i puno-
mo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni za-
htjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74.
stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stra-
nku, pozivom na broj predmeta.
Sudija
Kenan Tanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 908645 05 Mal
Mostar, 01. 06. 2009. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: HT d.o.o. Mostar, ul. K. Branimira, zastupan po zz.
TU@ENI: Kadri} Goran, ul. Zrinski Frankopana br. 36/MANS
TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga na ime utro{enih impulsa telefonskog priklju~ka u visini od 385,69
KM sa zakonskom kamatom, kako slijedi:
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 25. 12. 2003. god. do dana uplate,
- na iznos od 142,18 KM po~ev od 23. 01. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 180,04 KM po~ev od 23. 02. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 4,62 KM po~ev od 10. 04. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 14,65 KM po~ev od 03. 05. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 13,89 KM po~ev od 30. 05. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 25. 06. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 4,57 KM po~ev od 25. 07. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 23. 08. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 09. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 24. 10. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11. 2004. god. do dana uplate,
- na iznos od 3,52 KM po~ev od 20. 12. 2004. god. do dana uplate,
te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sa zakonskom zateznom kamatom od dana pre-
su|enja pa do isplate, a sve u roku od 15 dana.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182.
ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je
potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti (~l.
19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`be-
ni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP
FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime,
ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Pre-
suda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a
FBiH).
Stru~ni saradnik
Milan Risti}
[IPAD EXPORT-IMPORT, D.D.
SARAJEVO
- STAMBENA KOMISIJA Sarajevo, 22. 06. 2009. g.
Na osnovu Pravilnika o rje{avanju stambenih potreba radnika [IPAD Export-Import, d.d. Sarajevo,
Stambena komisija objavljuje:
OGLAS
Obavje{tavaju se:
- {ehidske porodice [IPAD Export-Importa, d.d. Sarajevo,
- RVI, invalidi,
- demobilisani borci,
- penzionisani radnici koji od dana stupanja na snagu Zakona o rje{avanju stambenih potreba nisu
rije{ili svoje stambeno pitanje,
- svi zaposleni koji do dana stupanja Zakona o rje{avanju stambenih potreba nisu rije{ili svoje
stambeno pitanje,
da u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa podnesu zahtjev Komisiji za rje{avanje stambenih pitanja.
Za dokumentaciju koju treba prilo`iti uz zahtjev, obratiti se predsjedniku Stambene komisije na tel.
664-181.
STAMBENA KOMISIJA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj: 28 0 Mal 002981 03 Mal
Grada~ac, 08. 06. 2009. godine
Na osnovu ~lana 348. stav 3. i 4. i 5. Zakona o parni~nom postu-
pku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem
tekstu ZPP), Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila
Muratagi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo - Dir-
ekcija Tuzla, protiv tu`enog Hasanovi} Mehe iz Tinje Donje,
op}ina Srebrenik, radi isplate duga, vsp 125,10 KM vr{i dostavu
tu`be od 26. 07. 2002. godine tu`enom, pa objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`itelj je dana 26. 07. 2002. godine podnio Op}inskom sudu
u Srebreniku tu`bu (prijedlog za izvr{enje) protiv tu`enog Ha-
sanovi} Mehe. Tu`itelj u tu`bi navodi da tu`eni za izvr{enu
uslogu i po ispostavljanim ra~unima tu`itelju duguje iznos od
125,10 KM, pa kako je potra`ivanje tu`itelja dospjelo, a tu`eni
nije izmirio svoju obavezu, tu`itelj tra`i da sud obave`e tu`enog
na isplatu glavnog duga u iznosu od 125,10 KM sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze pa do
dana isplate, kako slijedi: na iznos od 86,00 KM po~ev od dana
08. 03. 2002. godine, na iznos od 21,10 KM po~ev od 08. 04.
2002. godine i na iznos od 18,00 KM po~ev od 08. 05. 2002.
godine, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka,
a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je predlo`io da sud, ukoliko tu`eni ne dostavi ogovor na
tu`bu u ostavljenom roku, donese presudu zbog propu{tanja
(~lan 182. ZPP-a).
Tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prije-
ma tu`be dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva
primjerka za sud i protivnu stranu (~l. 70. ZPP-a)
Ovim putem se tu`eni pou~ava da mo`e ista}i procesne prigovo-
re, da mo`e priznati ili osporiti tu`beni zahtjev. Odgovor na tu`bu
mora biti razumljiv i mora sadr`ati oznaku suda, ime i prezime,
odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno
sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika,
ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjava i potpis podnositelja
(~l. 71. stav 1. u vezi sa ~lanom 334. stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~in-
jenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l.
71. stav 2. ZPP-a).
Ovim putem se tu`eni upozorava na posljedice propu{tanja da-
vanja pismenog odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, jer uko-
liko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti
presudu zbog propu{tnaja, na koju tu`eni ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tnaja, na
koju tu`eni nema pravo `albe (~l. 182. i 183. ZPP-a)
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na odgovor smatra
obavljenom po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog
oglasa u dnevnim novinama, dostava pismena }e se obaviti i
istovremenim objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda.
Stru~ni saradnik,
Amila Muratagi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 Mals 035571 08 Mals
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an,
u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE TELEKOMU-
NIKACIJE d.o.o. Mostar DIREKCIJA ZA POKRETNU
MRE@U ul. Kneza Branimira bb, protiv tu`enog HAO LI
LAI D.O.O. ul. Safeta Zajke broj 248, koga zastupa dire-
ktor Hasani Muhamed ul. Grada~a~ka broj 13, radi du-
ga u iznosu od 1.067,99 KM, na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH
OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 17. 01. 2008. godine kod ovog suda
podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu
od 1.067,99 KM.
Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog po-
stupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da
tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga ispla-
ti iznos od 1.067,99 KM sa zakonskom zateznom ka-
matom i to:
- na iznos od 133,23 KM po~ev od 15. 04. 2007. godine
- na iznos od 475,70 KM po~ev od 15. 05. 2007 .godine
- na iznos od 459,06 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine
pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 17. 01.
2009. gdoine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62.
stav 2. ZPP-a, FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa
odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasni-
je u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi
sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se
donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a.
(presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana obja-
vljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na
oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge
dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.
STRU^NI SARADNIK
EDINA BU^AN
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 000420 07 Mal
Kiseljak, 24. 04. 2009. godine
U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije
d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb., Mostar, protiv tu`ene Marije Frankovi}, Vi{njica
Polje bb., Kiseljak, radi isplate duga v.s. 481,11 KM, van ro~i{ta dana 24. 04. 2009. godine,
donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju plati dug u visini od 481,11 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od
84,45 KM po~ev od 15. 12. 2006. godine, na iznos od 148,37 KM po~ev od 15. 01. 2007. godine i na iznos od
248,29 KM po~ev od 15. 02. 2007. godine, do kona~ne isplate, te da tu`tielju naknadi tro{kove postupka u visini
od 67,50 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
SUDIJA
Suvad Beganovi}
NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
46 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Prodaja
Golf 2 dizel 1.6, god. pr. 1987., metalik
siva boja. Tek registrovan (do 30. 6. 2010.
g.), extra stanje - 3.650 KM. Tel. 062 647
666. 6272-1tt
Prodajem Golf II, 1.6 TD, 1989. god., 5
vrata, crni metalik, {iber, tonirana stakla,
euro kuka, al. felge, Panasonic CD MP3...
O~uvan i registrovan do 30. 06. 2009. god.
Cijena fiksno 3.990 KM. Tel. 033/465-353
ili 061 202 353. 8525-1Nd`
Golf 2 1.3 benzin, god. 87., metalik, no-
ve gume, registrovan, u ekstra stanju, ma-
la potro{nja, gara`iran. Cijena 2.700 KM.
Tel. 062 315 879. 6290-1tt
Al. felge 14, 15, 16, 17, Alfa, Fiat, Lancia,
VW, Pe`o, Reno, Opel. Tel. 062 212 474.
Audi A3 TDI, 90 KS, 2000. god., zeder,
alarm, nove gume, al. felge, servis ura|en,
klima. Tel. 061 140 582.
Audi A4 Kvatro 180 KS, 6 brzina sa na-
vigacijom i tel., full, kao nov, 17.850 KM.
Tel. 061 170 308.
Audi TT 2000 g., 1.8 t quattro, full, mo`e
zamjena. Tel. 061 867 280.
Auto kamper prodajem {est le`ajeva. Tel.
061 893 972.
Auto Maruti (Suzuki), 91. god., proda-
jem, registrovan i o~uvan. Tel. 061 260 598.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god.,
benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-
plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do
registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938.
BMW 525 tds, 99. god., registrovan,
mo`e zamjena. Tel. 061 864 660.
Dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061
259 784
D`etu dizel, 85 god. u dobrom stanju, 2500
KM. Tel. 061 443 277.
Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek re-
gistrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062
104 028.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., 5 vrata,
plava met., full oprema+klimatronik, mo-
gu}a zamjena za jeftinije, 9.500 KM. Tel. 062
212 574.
Ford Eskort 1.6 benzin, registrovan, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 229 348.
Ford Fiesta 1.9 benzin, 1996. god., cijena
4.900. Tel. 061 707 640.
Ford Fiesta 2001. god., 2 vrata, 1200
cm2, benzinac, crna boja, klima, cijena 7.000
KM. Tel. 061 253 347.
Ford Fiesta 2001. god., crna boja, klima,
2 vrata, uvezen i registrovan, 6.900 KM. Tel.
061 253 347.
Ford Ka, god. 1997., povoljno. Tel. 061
157 197.
Ford karavan, ugra|en plin, registrovan,
fix. 700 KM. Tel. 061 140 057.
Golf 2 TDI, krv crvena, {iber, ~etvera vr-
ata, u extra stanju, 87. god., registrovan do
marta 2010. god., Cijena po dogovoru. Tel.
032 821 056, 033 666-390.
Golf 3, 2.0 benzin-plin sa procesorom,
96. god., 4 vrata, crni, klima, {iber, MP3, al.
felge, alarm sa dalj. zaklju~., extra stanje. Tel.
061 778 024.
Golf 4 1.9 TDI, 2002. god., full oprema
osim ko`e, cijena do registracije. Tel. 061
715 746.
Golf 4 TDI, 2003. pacifik, ful oprema,
pre{ao 95.000, servo, ura|en veliki servis.
Tel. 061 227 070.
Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, re-
caro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
Golf 5, 2.5, 2007. god., automatik, full
oprema+benzinac, cijena do registracije,
povoljno. Tel. 061 715 746.
Havarisanu Opel Korsu 1.2 cijena 2.600
KM. Tel. 062 404 453.
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000
km, klima, automatik, CD player, reg. do 11.
09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413.
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2
WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon faro-
vi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crve-
na metalik. Cijena do registracije 28.000
KM. Tel. 061 424 456.
Jeep grand cherokee limited, 2000 god.,
3.1 dizel, full, nove gume, mo`e zamjena.
Tel. 061 867 280.
Jetta 1.9 TDI, 2006. god., automatik, full
oprema, ko`a, cijena do registracije. Tel. 062
600 111.
Kombi Mercedes 312 {printer, 2000.
god., mo`e zamjena. Tel. 061 958 001, 061
138 457.
Laguna 1.9 klima, reg. do decembra. Tel.
061 173 723.
Mercedes 190 D, 1985/86., dobar, reg. do
15. 7. 09., god., cijena 3.950 KM. Tel. 033
211-634, 061 564 754, Sarajevo.
Mercedes CLK cabrio 200 kompresor,
2001. god, plavi, full, mo`e zamjena. Tel. 061
867 280.
Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin,
2001. god., full oprema, ko`a, cobra, cijena
19.000 KM. Tel. 061 146 657.
Mercedes E-220 dizel, full oprema, tek
registrovan, 1997. god., hitno, povoljno. Tel.
061 759 277.
Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3
L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi,
CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km,
reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM.
Tel. 061 424 456.
Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 132.000
km, registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516.
Opel Tigra, klima, TD, alarm, ABS, 2x
airbag, dalj. zaklju~avanje, god. 11/2000. Tel.
061 191 932, 033 626-990.
Pasat dizel, karavan, 96. god. ili mije-
njam za manje auto. Tel. 061 804 248.
Pasat karavan, dizel, 91. god. 5700 KM.
Tel. 061 434 867
Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra
ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674.
Passat 1.9 TDi, 130 KS, 6 brzina, full,
kvatro, 2003. god. Tel. 061 549 399.
Passat 1.9 TDI, 2004. god., full, str. table,
al. felge, komande na volanu, kao nov,
18.500 KM. Tel. 061 170 308.
Passat V6, 2004. god., automatik, benzi-
nac, full oprema, ko`a, registr., povoljno.
Tel. 062 600 111.
Pe`o 206 dizel, 2000 god, 7.900 KM, mo`e
zamjena za golf dizel 2. Tel. 061 434 867
Pe`o 307 1.6 HDi, 2004. god., karavan,
full oprema+automatska klima, plava, 5 vr-
ata, 11.300 na povlasticu, ili 14.300 s PDV
(zamjena). Tel. 062 356 923.
Pe`o 307 2.0 HDi, 90 KS, 2003. god., ser-
visna, karavan, bijeli, uvoz iz Njema~ke, re-
gistrovan, klima. Tel. 061 140 582.
Pe`o 307 HDi, 2004., full oprema, regi-
strovan. Tel. 061 272 010.
Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao
83.000 km, metalik crni, parking senzori, te-
mpomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000
KM. Tel. 061 217 037.
Pe`o kombi 8+1 dizel, god. 91., registro-
van, hitno, cijena povoljna. Tel. 061 759 277.
Polo 1.2 benzin, 11/2002. god., novi mo-
del, sa dosta opreme, u odli~nom stanju,
9.300 KM. Tel. 061 205 098.
Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited,
2002., full oprema, registrovan, zamjena.
Tel. 061 186 064.
Prodaje se Golf 4, 14. 16V, 2000. god., full
oprema, hitno. Tel. 061 865 935.
Prodajem Audi „jaje“ u dijelovima. Tel.
033 636-044, 061 907 356.
Prodajem Clio 2000. god., u odli~nom
stanju, 1.2. Tel. 061 299 306.
Prodajem Dacia-Logan, plava, god.
2005., pre{la 25.000 km, neregistrovana, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 210 311.
Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat
tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet,
huyndai acent. Tel. 062 482 162.
Prodajem Golf 2 1.6 B, 83. god., registro-
van do maja 2010., u dobrom stanju. Tel. 062
153 019.
Prodajem Golf 2 GTI, 1.8, 1990. god., se-
rvo, {iber, blokada to~kova, 4.500 KM. Tel.
061 817 808.
Prodajem Golf 2, 1985., 1.300 kubika, ga-
ra`iran, dobro o~uvan, 1.800 KM. Tel. 062
967 832.
Prodajem Golf III, 1994. god., benzinac,
1600 karavan, „stranac“, tamno plavi, cijena
1.200 EUR-a. Tel. 065 773 245.
Prodajem gume 215/55/ZR/16/93W i
sportske opruge sa amortizerima za passa-
ta.Tel. 061 538 778.
Prodajem Reno Clio, 1,5 DCI, 2005 god.
ful oprema, registrovan, cijena 12 300 KM.
Tel. 061 259 784
Prodajem i ugra|ujem ogledala za retro-
vizore, povoljno. Tel. 061 382 478.
Prodajem Jugu Amerika i dijelove Kade-
ta 1200 sa svim staklima. Tel. 061 869 464.
Prodajem Mercedes ML 320, be-
nzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061
145 887.
Prodajem motor kompletan sa mje-
nja~em i svim priklju}cima za Reno Megan,
1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784.
Prodajem Peugeot 307 2.0 HDi, full opr-
ema, crni, 15.000 KM. Tel. 061 214 306.
Prodajem Peugeot 307, 1.6 benz., 2003.
god., pre{ao 90.000 km, 3 vrata, uredno ser-
visiran, cijena 16.500 KM. Tel. 061 225 133.
Prodajem polovne auto gume 215/65/16
4 kom. 205/55/16, 4 kom. 205/55/15,
195/65/15. Tel. 061 209 057.
Prodajem Reno 21, god. 1990., pre{ao
150.000 km, povoljno. Tel. 210-245.
Prodajem Seat Toledo 1.9 TDI, 07./2005.,
zadnji model, full oprema, registrovan,
ura|en servis, 19.500 KM. Tel. 061 274 422,
033 461-452.
Prodajem Vespu 150 ccm3, povoljno. Tel.
061 893 972.
Prodajem za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260
598.
Reno Megan II, 1.6 16V, sport coupe,
2003. god., klima, ABS+ESP, ko`a, bord ko-
mp., 2x cod kar. Tel. 061 140 067.
Reno Laguna, limuzina 1,9 DCI, 2003
god. ful oprema, original, veliki servis, ku-
pljena u Sarajevu, cijena 14 000 KM. Tel. 061
259 784
[ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove
vozila. Tel. 061 749 462.
Toyota Rav 4, 2007. god., pre{la 28.000
km, automatik, benzin, full oprema, 33.500
KM. Tel. 062 967 063.
Toyota RAV 4, 2004. god., 5 vrata, klima,
reg. do 5. 2010., englez, volan na desnoj
strani. Tel. 062 334 371
Traktorsku prikolicu prodajem 2 tone
nosivosti, univerzalni cikular, „hobi“. Tel.
627-371.
Uno 89. godina, registrovan, 5 vrata, no-
ve gume, odli~no o~uvan, 1.400 KM. Tel.
062 315 616.
Volvo S40, 2000 god., benzin, full, servisna
knjiga. Tel. 061 723 505
VW pasat, 1.9 tdi, 2003. god., klimatron-
ic, englez, volan na desnoj strani, do regis-
tracije 12.750 KM. Tel. 062 334 371
WV cady, 1.9 dizel, 2001. god, zatvoreni,
8700 KM. Tel. 061 525 925.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689.
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem.
Tel. 063 132 183.
Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na
samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama.
Tel. 063 321 434. 577-1Mo
Neum - izdajem apartmane blizu gla-
vne pla`e sa gara`om i satelit TV.
www.apartment-zubac.com Tel. 036/880-
516, mob. 063 350 056. 808-1Mo
Neum - apartmani uz pla`u hotela Ze-
nit, TV-sat, klima, gara`a, iznajmljujemo.
Tel. 036 885 555. Mob. 063 436 333,
www.villaplava.com PTT
Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora,
iznajmljujem sobe i apartmane, klime,
TV, parking. Tel. 036 884-517. PTT
Neum - kod pla`e hotela Zenit, povo-
ljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i
apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV,
gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751.
PTT
Neum - Villa Hortus. Tro i pet krevetni
apartmani. Odmor kao u vlastitoj ku}i.
Informacije tel./fax: 036/880-513. PTT
Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja,
kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa te-
ndom i se}ijom, pla`a 100 m, parking u
hladu Tel. 00385 20 713-856, 061 938 463 i
061 678 322. 802-1Tz
Trpanj - Pelje{ac, trokrevetni apartman
blizu mora, kuhinja, TV, WC, terasa, po-
seban ulaz. Slobodno od 1. 7. do 11. 7. i od
14. 8. do 24. 8. Tel. 00385 98 18 80 741,
061 534 261. 8284-1Nd`
Apartmani i sobe „Piccolotti“, Neum.
Rezervacije na telefon: 036/880-669.
Mob. 063 149 359. PTT
NEUM - izdajem apartmane 2-3-4-6-
tne, klima, TV, parking obezbije|en. Sve
novo, blizu mora, povoljno. Tel. 036 880
908. 6264-1tt
Sedam dana odmora na moru u Podaci-
ma, obezbije|en prijevoz, smje{taj, termi-
ni 28. 06., 04. 07., 10. 07., 16. 07., 22. 07.
Tel. 061 500 891. 8516-1Nd`
Centar, blizu OHR-a, ku}a 500 m2, sta-
mb. poslovnog prostora, novogradnja, pa-
rking, 10-mjesta, 4 gara`e, idealno za or-
dinacije, predstavni{tva, kancelarije...
Tel. 062 812 067, 062 783 757. 6309-1tt
Podaca, apartmani, sobe, ispod magi-
strale, parking, hladovina. Informacije na
+385 98 977 4177. 8535-1Nd`
Apartman 2+2 Hvar-Su}uraj, parking,
klima, 100 m od mora. Tel. 061 189 091.
Apartman izdajem sa dvije dvokrev. so-
be, Repi}-Klek. Tel. 00385 20 691 407.
Apartmane i sobe u Neumu, odmah por-
ed obale, izdajem povoljno sa parkingom.
Tel. 061 131 831, 033 541 493
Apartmane izdajem u Podgori, 10 EUR-a
po osobi. Tel. 00385 21 625 334.
Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Ve-
liki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065
879 433.
Apartmani u tihoj uvali na Pelje{cu, vla-
stita pla`a, upotreba ~amca, ribolov. Tel.
00385 98 136 8438, 061 188 861.
Apartmani u tihoj uvali Pelje{ac, upotre-
ba ~amca, vlast. pla`a, izdajem. Tel. 00385 98
136 84 38, 061 188 861.
Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux.
apartmanu. Tel. 061 131 818.
Blizu mora izdajem sobe u Orebi}u, po-
voljno. Tel. 00385 958 163960.
Blizu `elj. stanice sobe za no}enje, po
osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.
Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX
mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944.
Centar - Papagajka, nudim no}enje u lu-
ksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061
724 725.
Centar, ^obanija, izdajem pos. prostor za
kancelarije 80 m2, 5 prostorija, namje{tene.
Tel. 061 310 502.
^engi} Vila 1, iznajmljujem zidanu ga-
ra`u sa kanalom kod Paromlina. Tel. 033
526-521.
Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetova-
nje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz
upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel.
00382 67 360-365, 033/621-119.
Drvenik, polupansion za juni 17 eura,
juli i avgust 25 eura po osobi. Tel.
00385912517145
Dvokrev. i jednokrev. sobu strancu ili za-
pos. mu{karcu, ulaz poseban. Tel. 227-609.
Dvos. namje{ten stan 200 Km, Lepe-
ni~ka, kod tramv. stanice Ilid`a. Tel. 033
627-182.
Dvos. namje{ten stan zapos. bra~nom
paru bez djece, priv. ku}a, sve odvojeno, kod
Suda BiH, Aneks. Tel. 616-136.
Dvosoban, prazan stan u ku}i, sve odvo-
jeno, Pionirska dolina. Tel. 210-478.
Fast fud izdajem, dobra lokacija, za sve
namjene brze hrane. Tel. 062 967 832.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor
86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090.
Garsonjeru studentima i zaposlenim 32
m2 namje{tena. Tel. 033 204-706.
Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i
apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.
Hrasno B., izdajem pos. prostor pogodan
za agenciju, kancelarije, turisti onlain, 50
m2. Tel. 033 619-865.
Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedese-
tak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem.
Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343.
Izdajem 100 m2 pos. prostora, pogdoan
za trgovinu i kancelariju. Tel. 061 201 115,
D`. Bijedi}a.
Izdajem 15 m pos. prostora u Vrbovskoj,
Aneks. Tel. 061 337 510.
Izdajem 69 m2 namje{ten, renoviran
stan kod Med. fakulteta. Tel. 062 841 390.
Izdajem apartmane u Neumu - Tiha lu-
ka. Tel. 061 508 404.
Izdajem gara`u 40 m2, (ku}a) sa 2 kanala
na glav. cesti u Dobrinji. Tel. 061 313 624.
Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531
641.
Izdajem ili prodajem gara`u na Bjelava-
ma, 70 KM. Tel. 061 214 302.
Izdajem ili prodajem gara`u na D. Malti
kod doma „Omer Masli}“. Tel. 061 558 909.
Izdajem ili prodajem opremljen restoran
sa komplet opremom i inventarom kod
op{tine Ilid`a-Lu`ani, konoba, picerija, vi-
noteka, restoran je u radu. Tel. 061 172 516.
Izdajem jednoiposobna fino opremljen
stan u zgradi, blizu Ba{~ar{ije, eta`. grijanje.
Tel. 062 465 466.
Izdajem lux. opremljen stan u priv. ku}i,
sprat, Ilid`a, pos. ljudima i strancima. Tel.
033 637-494, 061 257 567.
Izdajem manju jednokrev. sobu sa kupa-
tilom, pos. ulaz, c. grada, TV, od 1. 7, stude-
ntu. Tel. 061 217 897.
Izdajem namje{ten jednos. stan, pos.
ulaz, iza Merkatora, N. Sarajevo. Tel. 616-
649.
Izdajem namje{ten stan 100 m2 na M.
Dvoru. Tel. 061 213 407.
Izdajem namje{ten stan 50 m2, sa cen.
grijanjem, kablovska, internet, parking u
dvori{tu. Tel. 033 454-542.
Izdajem namje{ten stan zapos. bra~nom
paru bez djece, priv. ku}a, kod Suda BiH,
Aneks. Tel .616-136.
Izdajem namje{tene sobe ili sprat ku}e
radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090.
Izdajem od 1. 7. manju jednokrev. sobu
sa kupatilom, TV, zas. ulaz, centar grada,
studentu-samcu. Tel. 061 217 897.
Izdajem oko 600 m2 kanc. prostora u Sa-
rajevu-Ned`ari}i, na glavnoj cesti, mo`e po-
jedina~no kancelarije, zvati od 9-15 h. Tel.
033/460-261.
Izdajem pos. prostor 17,6 m2 u Tr`nom
centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967,
065 396 736.
Izdajem pos. prostor 35 m2, svi pri-
klju~ci, Pofali}i, klimatiziran. Tel. 062 227
122.
Izdajem pos. prostor 40 m2 u Kasindo-
lskoj ulici. Tel. 061 157 193.
Izdajem pos. prostor na Grbavici 22 m2,
povoljno. Tel. 061 804 298, 062 118 724.
Izdajem pos. prostor na [ipu, nov, pogo-
dan za sve namjene od 34 i 68 m2. Tel. 062
320 648.
Izdajem pos. prostor za sve djelatnosti,
Stupska 78. Tel. 033 638-006.
Izdajem povoljno tros. apartman u Ore-
bi}u, zas. ulaz, velika terasa. Tel. 00385 20
113 786.
Izdajem preno}i{te radnicima na terenu,
priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a.
Izdajem sobe u Neumu sa klimom, blizu
mora. Tel. 062 551 001.
Izdajem-prodajem stambeno-pos. pro-
stor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sa-
rajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249
249.
Iznajmljujem apartmane u Podacama,
aran`man 7 dana sa prevozom 165 KM. Tel.
061 862 323.
Iznajmljujem sobu sa kuhinjom, Repi}-
Klek. Tel. 00385 20 691 377.
Jednoipos. stan polunamje{ten stan na
Vratniku. Tel. 033/232-477.
Jednos. namje{ten stan studenticama
muslimankama, K. Glava kod po{te. Tel. 061
598 190.
Jednos. namje{ten stan, pos. ulaz, priv.
ku}a, Otes-Ilid`a. Tel. 629-054.
Kanc. prostor izdajem 200 m2, kod
OHR-a, parking, povoljno. Tel. 061 214 306.
Kobilja glava, Sarajevo, jednos. stan
izdajem. Tel. 033 485-260.
Kod suda izdajem pos. prostor, [enoina,
33 m2. Zvati iza 18 h. Tel. 534-126.
Kor~ula - izdajem sobe u centru grada,
cijena 15 EUR-a po osobi. Tel. 061 272 779,
00385 20 715-858.
Ku}a na Mejta{u 120 m2 as 200 m2 vrta,
sre|eno, namje{tena, strancima. Tel. 061 156
262.
Ku}a na samoj obali mora, priv. pla`a, 6
le`aja. Tel. 061 312 271.
Lux. namje{ten stan izdajem u priv. ku}i
Ilid`a, pos. ljudima i strancima od 100 m2.
Tel. 033/637-494, 065 257 567.
Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), gar-
ni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382
67 533 161 - Jasmin.
More, Komarna-Klek, izdajem apartma-
ne za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel.
033 645-156, mob. 062 439 329, 061 437 719.
Na Ba{~ar{iji nudim no}enje u ve}em
lux. aparmanu. Tel. 061 131 818.
Na Grbavici izdajem namje{ten jednos.
stan u priv. ku}i, dvjema studenticama. Tel.
061 310 502.
Na M. Dvoru izdajem namje{ten stan
100 m2, zapos. osoba ili strancima. Tel. 061
213 407.
Namje{tena soba u Aerodrom. naselju,
poseban ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033
452-478.
Neum - povoljno izdajem apartmane sm-
je{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-
169.
Neum, iznajmljujem apartmane uz mo-
re. Tel. 036 884-710, 062 970 364.
Neum, iznajmljujem klimatizirane apar-
tmane u centru. Tel. 063 350 149.
Neum, sobe sa kupatilom, apartmani,
klimatizirano, kuhinja, parking, 50 m od
mora, Miralem. Tel. 036 884 477, 061 185
160.
Orebi} - apartman, dvo-trokrevetne sobe
sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking,
povoljno. Tel. 061 390 322, 00385 98 186
3337.
Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto
krevetni - parking. Tel. 061 846 930.
Orebi} - izdajem luksuzne apartmane.
Tel. 00385 20 713-792, 00385 95 815 4760.
Orebi}, godi{nji odmor provedite povo-
ljno. Tel. 061 279 212.
Orebi}, izdajem manju ku}u, blizu mora.
Tel. 033 451-581.
Orebi}, povoljno rezervi{ite sobu, kupa-
tilo, parking obezbije|en. Tel. 061 279 212.
Orebi}, sobe sa kupatilom, zajedni~ka
kuhinja+parking. Tel. 061 279 212.
Orebi}-apartmani 4-krevetni sa prelije-
pim pogledom na more, Kor~ula, blizu
pla`a, centar, vlast. parking. Tel. 061 507
446.
Pelje{ac, apartman 2+2, vlastita pla`a,
upotreba ~amca, ribolov, izdajem. Tel. 00385
98 136 8438, 061 188 861.
Podaca, iznajmljujem sobe sa kupatilom,
10 m od pla`e, povoljno. Tel. 00385 98 905
7500.
Podaca, iznajmljujem sobe sa kupatilom,
10 mod pla`e, povoljno. Tel. 00385 98 905
7500.
Podaca, povoljno izdajem apartmane uz
more. Tel. 00385 21 699 174.
Pos. prostor 40 m2 u Kasindolskoj ulici.
Tel. 061 157 193.
Pos. prostor 70 m2, namjena po `elji, ul.
E. [ehovi}a, N. Sarajevo, povoljno. Tel. 062
648 107.
Pos. prostor izdajem 125 m2 i suteren-
podrum 120 m2 izme|u Avaza i Stupa, por-
ed tramv. pruge. Tel. 061 253 347.
Pos. prostor izdajem 80 m2 na Mojmilu,
lokal odgovara za sve namjene. Tel. 062 358
962.
Pos. prostor izdajem kod suda, [enoina,
33 m2. Zvati iza 18 h. Tel. 534-126.
Pos. prostor izdajem, mo`e se koristiti u
vi{e namjena, na [ipu, 120 m2. Tel. 033 485-
735, 485-920.
Pos. prostor izdajem50 m2 u
Ned`ari}ima, ul. Ramiza Sal~ina. Tel. 033
471 778.
Pos. skladi{ni prostor, Stup kod Interexa
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 47
OGLASI
MALI
izdajem. Tel. 061 266 869.
Posl.-skladi{ni prostor Stup kod Intere-
xa. Tel. 061 266 869.
Prazan stan izdajem u priv. ku}i, 60 m2,
ul. Cazinska. Tel. 033 644 662.
Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km
od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385
98 950-4758.
Slano kod Dubrovnika, izdajem apar-
tmane odmah uz more. Tel. 00385 98 736
290.
Sobe za no}enje kod `elj. stanice, po oso-
bi 20 KM. Tel. 061 135 345.
Sobu izdajem na Al. Polju, po `elji upotr-
eba kuhinje. Tel. 062 229 523.
Stan izdajem u priv. ku}i, Lati~ka, Stup.
Tel. 033 622-130.
Stan na Grbavici, A. Lipa, 64 m2, opre-
mljen, komplet. Tel. 061 652 197.
Tivat, C. Gora, trokrev. soba, upotreba
kuhinje i kupatila, uz more, 20 EUR-a. Tel.
382 67 582 055.
Trogir-^iovo, povoljno apartmani, pos.
popust do 20. 7. Tel. 061 157 290, 061 100
210.
Trosoban stan izdajem u bos. ku}i u ce-
ntru grada. Tel. 061 167 907.
Trosoban stan iznajmljujem u Pru{~ako-
voj, cnetar, namje{ten, mo`e i strancima.
Tel. 061 733 877.
Trosoban, neopremljen stan izdajem,
Hrasno, 500 KM. Tel. 061 214 306.
Tu~epi, pansion „Bili dvor“, a/c, sat/TV,
blizina pla`e, bez svinjetine. Tel. 00385 21
679-673.
U centru izdajem pos. prostor. Tel. 033
227-609.
U centru posl. prostor izdajem. Tel. 227-
609.
U centru, ^obanija, izdajem namje{ten
tros. stan 350 EUR-a. Tel. 061 310 502.
U Dubrovniku iznajmljujem sobe, cijena
povoljna, po dogovoru. Tel. 00385 98 164
1263.
U Gradcu izdajem sobe i apartmane. Tel.
00385 91 544 2109.
U Ned`ari}ima, ul. R. Sal~ina, izdajem
pos. prostor 50 m2. Tel. 033 471-778.
U [vrakinom izdajem pos. prostor. Tel.
061 503 679.
Ulcinj, sobe, apartmani, klima, vl. Moni}
Red`ep. Tel. 382 67 595 096, 382 694 26326.
Vikend ku}u izdajem, Zelenika, 5 min.
od mora, kuhinja, kupatilo, le`aj 5 EUR-a od
18. 6. Tel. 066 789 504, 065 292 464.
Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, pa-
rking. Tel. 061 131 900.
Vila „Lamija“ izdaje povoljno nove apar-
tmane u Neumu. Tel. 062 214 946, 033 656-
310.
Vi{e kanc. prostora izdajem Centar, S.
Grad, N. Sarajevo, 50-500 m2. Tel. 061 214
306.
Vi{e pos. prostora izdajem na vi{e lokaci-
ja, za razne namjene. Tel. 061 156 262.
Zenica - centar, izdaje se pos. prostor po-
godan za mikrokreditne banke, urede, pre-
dstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel.
061 189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2.
Idealna lokacija Betanija - Pionirska doli-
na. Visoki standard gradnje. Parking mje-
sto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV).
Tel. 063 799 152. PTT
Povoljno prodajem dvosoban stan 60
m2 kod Doma Armije, na III spratu i
dvosoban stan 52 m2 na Bjelavama, I spr-
at. Tel. 061 133 444. 6256-1tt
Prodajem ~etvorosoban stan 144 m2 +
30 m2 gara`a kod Medicinskog fakulteta
na II spratu i jednosoban 31 m2 na Gor-
nje Ciglane, ul. Odoba{ina. Tel. 061 133
444. 6256-1tt
Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vi-
la, naselje Kvadrant, tre}i sprat, lift. Tel.
061 190 544. 6285-1tt
Alipa{ino C faza, Bosanska, stan 59 m2
+ veliki balkon, I sprat, vl. 1/1 - 84.000
KM. Tel. 066 428 009. 8537-1Nd`
Grbavica, novogradnja 66 i 77 m2, lift,
gara`a, luksuzno i Dobrinja, novogradnja
od 30-100 m2 uz u~e{}e kreditiranje. Tel.
061 916 208. 8537-1Nd`
Prodajem stan 48 m2, jednoiposoban,
ulica Ljubljanska Grbavica, Kova~i}i (kod
OHR-a), II sprat, austrougarska gradnja -
90.000 KM. Tel. 061 926 069. 6296-1tt
Prodajem adaptiran, jednosoban stan
41 m2, III sp., kod Socijalnog. Cijena po
dogovoru. Tel. 062 812 565. 8538-1Nd`
Ahatovi}i, placevi za vikendice, cijena
3,5 KM. Tel. 061 132 197.
Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033
544-722, 061 269 148.
Anex, ul. Vrbovska, ku}a sa dva stana i
pos. prostorom, prodajem. Tel. 061 260 598.
B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa ga-
ra`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
Blagovac 4-Vogo{}a, prodajem 850 m2 i
ku}u, cijena 42.000 KM. Tel. 061 813 250.
Br~ko, prodajem 4-soban stan 82 m2, vl.
1/1, centar, pogled na rijeku Savu, cijena po
dogovoru. Tel. 066 792 151.
Breka-Sarajevo, prodajem trosoban ada-
ptiran stan. Tel. 063 351 708.
Breka, prodajem dvoiposoban stan 66
m2, mogu}e sa gara`om. Tel. 061 167 344
C. Gora op{tina Bar, Dobre Vode, proda-
jem gra|. plac 800 m2, udaljen od mora 12
m, pogodan za gradnju hotela, motela, apar-
tmana i dr. Tel. 061 172 516.
Centar Br~kog, iznad fontane, prodajem
4-soban stan, cijena po dogovoru. Tel. 066
792 151.
Centar, Alipa{ina, tros. stan-pos. prostor
80 m2, prodajem. Tel. 061 905 057, 061 749
304.
Centar, Skenderija, stan 76 m2, proda-
jem ili mijenjam za manji. Tel. 061 137 908.
^. Vila 1, prodajem dvos. stan 57 m2. Tel.
033 677-065.
D. Malta, dvos. 56 m2, balkon, IV sprat,
cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611.
Dobrinja C-5 dvos. renoviran stan 61
m2, I sp. sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969 776.
Dobrinja C-5 dvos. renoviran stan 61
m2, I sp., sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969
776.
Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80
m2, cijena 2.000KM/m2 sa PDV-om. Tel.
061 398 786.
Dolac Malta, prodajem stan 52 m2, ada-
ptiran. Tel. 061 374 753.
Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u
Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogle-
dom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192.
Dun. zemlje na Kobilja~i u Buhotini, vo-
da, struja, put. Tel. 062 118 724, 061 804 248.
Duplex ku}a sa oku}nicom+gara`a, na-
selje Jezero-Ko{evo. Tel. 061 216 113.
Dva dun. zemlje i dev. ku}u naselje
Dvor-Perivoj prodajem. Tel. 065 953 045.
Dvos. stan 43 m2, ul. Z. od Bosne, Malta,
prodajem. Tel. 061 260 598.
Dvos. stan 54 m2, Otoka, 92.000 KM.
Tel. 061 356 085.
Dvos. stan prodajem u priv. ku}i, Kasi-
ndolska, 30.000 EUR-a, Blagovac 400 m2
ku}a. Tel. 066 171 406.
Dvosoban 56 m2, terasa, sun~an, 14 spr-
at, cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611.
D`. Bijedi}a, ^. Vila I, prodajem stan 54
m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 958 458.
E. [ehovi}a 66 m2, vis. piz., sve adaptira-
no, pogodno za ordinacije. Tel. 061 652 197.
F. Lehara 51 m2, v.p. pogodno za kance-
larije. Tel. 061 558 932.
Ferhadija 73 m2, I sp. Tel. 061 250 677.
Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p, sa ga-
ra`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061
260 598.
Garsonjera 29 m2, Prvomajska, II sp., pa-
piri uredni, povoljno. Tel. 033 616-267, 061
612 345.
Garsonjera Ko{. brdo, 22 m2, cijena
47.000 KM. Tel. 062 156 882.
Garsonjeru prodajem potpuno renovira-
na, Dobrinja II. Tel. 061 47 42 42.
Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlj{te
sa vikend. uz asfalt. Tel. 035 274 389, 062 677
806.
Grbavica, K. Kapetanovi}a dvos. renovi-
rna stan 12 kat, nov, lift, prodajem. Tel. 062
465 466.
Grbavica, ul. Radni~ka, 95 m2/V+2 ba-
lkona+2 gara`e. Tel. 062 390 945.
Had`i}i centar, stan i pos. prostor na pro-
daju. Tel. 061 260 598.
Had`i}i u centru, stan i pos. prostor pro-
dajem. Tel. 061 260 598.
Hrasnica, stan 92 m2, I sprat, vl. 1/1, po-
voljno. Tel. 062 922 755.
Hrasno „Loris2 95 m2, povoljno, lift 2
balkona, vl. 1/1, bez posrednika. Tel. 061 899
923.
Hrasno, prodajem nov, neuseljen dvoi-
pos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel.
061 214 743.
Hrid, ku}a sa 2 sprata, ba{ta, {upa i ga-
ra`a, uz samu gl. cestu. Tel. 061 740 127.
Ilid`a, Sok. kolonija zemlji{te, vl. 1/1, sva
infrastruktura. Tel. 061 689 002.
Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, ce-
ntr., 2 balkona, 3 sprat, kablovska, parking.
Tel. 033 624-205.
Ilid`a-Lu`ani,na prodaju stan 74 m2.
Tel. 033 621-023.
Ilid`a-Osjek, ku}a i oku}nica, vl. 1/1, sva
dokumentacija. Tel. 061 689 002.
Ilid`a-Pejton, jednos. renoviran, na-
mje{ten stan 31 m2+9 m2 ba{te. Tel. 061 869
242.
Isto~no Sarajevo, stan 60 m2, nov, povo-
ljno, odmah useljiv. Tel. 066 492 419.
Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor
38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel.
065 877 065.
Jednos. adapt. stan 38 m2, 11 sp., Aleja
lipa. Tel. 062 649 799.
Kijevo kod d`amije, vikend ku}u novu,
90 posto ura|ena 9x6 met., 300 m2 zemlje,
29.000 KM. Tel. 061 520 392, 062 387 728.
Kod Interexa (Stup9, novogradnja,
p+s+s, 21x13 pos. stamb. objekat sa 920 m2
zemlje. Tel. 061 260 598.
Ko{. brdo, tros. stan 83 m2, cijena po do-
govoru. Tel. 061 223 065.
Ku}a na Breci, na parceli 420 m2,
p+s+gara`a, eta`. grijanje. Tel. 061 558 932.
Ku}a na Hridu pored glavne ceste sa dva
sprata, gara`om, posebno ba{ta i {upa. Tel.
061 740 127.
Ku}a novogradnja, 125 m2, dva ulaza,
dvije gara`e, 920 m2 oku}nice, Brezanska.
Tel. 062 726 011.
Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9 m, oku}nica
618 m2, dvije gara`e, 1/1. Tel. 033 420-319.
Ku}a u Starom Gradu, 250 m2, extra
sre|ena, 650.000 KM. Tel. 061 489 542.
Ku}u duplex u Pofali}ima, dokumenta-
cija uredna. Tel. 065 673 906, Prijedor.
Ku}u i zemlju prodajem 1.200 m2. Tel.
061 527 910.
Livno, prodajem stan 47 m2, ul. Kralja
Tvrtka bb. Tel. 033/531-885.
Logavina, stan 90 m2+ba{ta 30 m2+ga-
ra`a, prodajem. Tel. 061 183 941.
Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I
sprat, c.g. Tel. 063 242 872.
Lu`ani-Ilid`a, na prodaju stan 74 m2.
Tel. 033 621-023.
Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a
sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556
866.
Mejta{, prodajem stan 42 m2+62 m2 ba-
lkon, c. grijanje, adaptiran. Tel. 061 154 924.
Na Al. Polju prodajem ili mijenjam 4-so-
ban stan 90 m2 za manji. Tel. 061 156 156.
Na Bistriku prodajem ku}u. Tel. 061 157
197.
Na Bjelavama prodajem stan 43 m2. Tel.
061 273 198.
Na Bjelavama stan 43 m2. Tel. 061 273
198.
Na Breci prodajem stan 66 m2. Tel. 061
132 416.
Na ^. Vili 1, prodajem dvos. stan 57 m2.
Tel. 033 677-065.
Na Kob. glavi prodajem ku}u povoljno.
Tel. 061 497 617.
Na Ko{. brdu, tros. stan 83 m2, cijena po
dogovoru. Tel. 061 223 065.
Na Mejta{u stan 42 m2+6 m2 balkon, c.
grijanje, adaptiran, namje{ten. Tel. 061 154
924.
Na prodaju stan 74 m2, Lu`ani-Ilid`a.
Tel. 033 621-023.
Na [opingu stan 80 m2+balkon, 8 sprat,
renoviran, 2 WC-a, klima, prodajem. Tel.
061 902 653.
Nov, neuseljen dvoipos. stan prodajem u
Hrasnom 67,35 m2, preko puta Bosmala.
Tel. 061 145 887.
Novogradnja, Sarajevo, B. Potok, useljiv
eta`iran stan 53,41 m2, vrhunski kvalitet,
povoljna cijena. Tel. 061 245 976.
Osijek-Ilid`a, prodajem gra|. parcele,
komunalije dostupne. Tel. 061 139 963.
Otes, prodajem 2.500 m2 zemlje. Tel. 061
161 782.
P. Lige 77 m2/I, 2.000 KM/m2. Tel. 061
558 932.
Parcelu prodajem u naselju sa svim ko-
munalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437
558.
Plac prodajem 500 m2 Blagovac 4, Vo-
go{}a, 25 KM po m2. Tel. 061 813 250.
Plac prodajem povoljno u Ned`ari}ima
kod d`amije. Tel. 061 431 995, 062 807 407.
Plac sa svim priklju~cima, 600 m2,
30.000 KM, Brezanska. Tel. 062 726 011.
Plac za vikend., Kobilja~a kod Rakovice,
voda, struja, put. Tel. 062 118 724, 061 804
248.
Placevi Zabr|e, 32 KM/m2. Tel. 061 813
250.
Pofali}i, Humska ul., stan pos. objekat
600 m2 na placu od 60 m2, novogradnja. Tel.
062 227 122.
Pos. prostor prodajem na Al. Polju 48
m2. Tel. 061 158 155.
Pos. prostor prodajem na Grbavici, 22
m2, 65.000 KM. Tel. 061 250 855.
Pos. prostor prodajem u Vogo{}i, 240 m2,
hitno i povoljno. Tel. 061 489 542.
Povoljno prodajem ku}u Cicin han,
[irokac. Tel. 062 375 458.
Prodajem dvos. stan 55 m2 u centru. Tel.
061 269 411.
Prodajem gara`u na Breci. Tel. 061 132
416.
Prodajem jednoipos. stan preko puta
„Merkatora“, Dobrinja C-5, III sp., 52
m2.Tel. 061 715 543.
Prodajem jednos. stan 34 m2, suteren,
Otoka, 60.000 KM. Tel. 061 356 085.
Prodajem jednos. stan 43 m2 na Ciglana-
ma (renoviran). Tel. 061 902 925.
Prodajem ku}u (s+p+s) u Biha}u, ul.
Evlije ^elebije. Tel. 037 226 897, 061 149
793.
Prodajem ku}u 1+1, Cicin han 11, [iro-
ka~a, povoljno. Tel. 062 375 548.
Prodajem ku}u i zemlju Gladno Polje,
1.200 m2. Tel. 061 527 910.
Prodajem ku}u prizemlje, sprat, potkro-
vlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac.
Tel. 033 655-398.
Prodajem kvalitetno renoviran stan 80
m2 u neboderu kod [opinga, Grbavica. Tel.
062 941 044.
Prodajem na Alipa{inom C-faza dvoipo-
soban stan 69 m2+balkon, visoko prizemlje,
povoljno. Tel. 061 360 497.
Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana
sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2,
plus podrum i oku}nica od jedan dunum.
Mob. 062 693 354.
Prodajem plac na Kova~i}ima 576 m2,
urb. saglanost 3x 106 m2. Tel. 061 335 484.
Prodajem povoljno dvos. stan 54 m2,
171, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356
085.
Prodajem stan 56 m2 i ku}u as 1.000 m2
zemlje, sve je odmah useljivo. Tel. 033 546-
175, 062 436 410.
Prodajem stan 72 m2, 1/1, 3 sp., Stari Gr-
ad, M. ]azima ]ati}a. Tel. 061 356 085.
Prodajem stan 74+6 m2, N. Sarajevo, E.
[ehovi}a, cijena po dogovoru. Tel. 066 863
046.
Prodajem stan 83 m2, na Ciglanama, ul.
D. Ibrahim bega. Tel. 061 219 180.
Prodajem stan 94 m2, ^. Vila, N. Filipo-
vi}a, 200.000KM, novogradnja. Tel. 061 214
306.
Prodajem stan dvos. 53 m2, ul. Prvoma-
jska, vis. prizemlje, adaptiran, namje{ten,
povoljno, hitno. Tel. 066 464-651.
Prodajem stan G. Ciglane, trosoban, 81
m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 200-222.
Prodajem stan Isto~no Sarajevo, 47 m2,
nov, extra, odmah useljiv. Tel. 066 492 419.
Prodajem stan na Grbavici, dvosoban.
Tel. 061 202 497.
Prodajem {umu borovina na Palama, 23
dun. Tel. 066 171 406.
Prodajem tip-top sre|en 4-soban stan na
dvije eta`e, Ilid`a-Otes na trgu i 40 m2 pos.
prostor, povoljno. Tel. 061 172 516.
Prodajem u Bijeljini zemlju 171, dozvolj.
gradnja, 2.500 m2. Tel. 627-767.
Prodajem u Bla`uju plac 8.000 m2, pogo-
dno za priv. objekat. Tel. 061 269 144.
Prodajem vikend ku}u i 1.500 m2 ze-
mlje, Mi{evi}i. Tel. 061 905 173, 061 229 689.
Prodajem vikend. na Vla{i}u 120 m2 i 1
dun. zemlje uz „Ljubi~icu“, extra. Tel. 061
214 306.
Prodajem zemlju u Hladivodama, tel.
033 659-756 i u B. Potoku. Tel. 062 178 832.
Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i
svim priklju~cima, uz asfaltni put u Zoviku,
op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529
466.
Radni~ka ul. 95 m2, zgrada od `ute fasa-
dne cigle+2 gara`e. Tel. 061 250 677.
Radnju prodajem 25 m2+15 m2 galerije,
na Vojni~kom Polju sa inventarom. Tel. 062
376 032.
Rakovica, 8 dun. zemlje, ku}a sa pom.
objektima. Tel. 062 922 755.
Rakovica, G. Polje, prodajem 1.550 m2
zemlje, voda, struja, pogodno za gradnju,
stanovanje ili vikendice. Tel. 061 390 748.
Rakovica, Gl. Polje, prodajem 1.550 m2
zemlje, voda, struja, pogodno za gradnju, za
stanovanje ili vikend. Tel. 061 390 748.
Rakovica-[amin gaj, vikend ku}a
10x8,30 p+s+p, struja, voda, telefon, c. gri-
janje+p. objekat 6x6 pod plo~om, papiri ur-
edni, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404-
728, 062 391 882.
Rakovica-[amin gaj, zemlji{te za gra-
dnju. Tel. 061 689 002.
Reljevo-Perivoj, prodajem zemlji{te
2.000 m2, sun~ana parcela i dev. ku}a. Tel.
065 953 045.
Renoviran stan prodajem 50 m2 II sp., ^.
Vila. Tel. 061 905 173, 061 229 689.
Sarajevo, prodajem stan u porodi~noj
ku}i, zas. ulaz sa gara`om i oku}nicom, po-
voljno. Tel. 033 630-714.
Stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I
sp. Tel. 062 376 287.
Stan 40 m2, ^. Vila, 80.000 KM. Tel. 061
214 306.
Stan 70 m2, ul. S. Fra{te, II sp., Sarajevo.
Tel. 061 250 571.
Stan prodajem 47 m2, novogradnja klju}
u ruke, Dobrinja 5, 90.000 KM, hitno. Tel.
061 811 785.
Stan prodajem 50 m2, na Grbavici, ul. B.
Muteveli}a, IV sp. Tel. 061 219 180.
Stan prodajem 55 m2 u Ljubljanskoj uli-
ci iznad OHR-a 2.100 KM/m2. Tel. 061 925
774.
Stan prodajem u Hrasnici 38 m2, vis. pr-
izemlje, potpuno namje{ten, vl. 1/1, cijena
po dogovoru. Tel. 061 303 634.
Stan u Lu`anima, I sp., 54 m2, cijena po
dogovoru. Tel. 065 645 108.
Stup, Bojni~ka 109, prodajem ku}u pre-
ko puta benzinske pumpe Ahmetspahi},
pos. prostor 70 m2 u prizemlju i stan iznad,
oboje odmah useljivo. Tel. 062 735 608, 063
851 759.
[vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1
sprat, parno grijanje, 2000 KM/m2. Tel. 061
818 261.
Trg heroja 45 m2, 36 m2. Tel. 062 156
882.
Trosoban stan prodajem u centru grada.
Tel. 061 894 109.
Trosoban stan, ul. H. Kre{evljakovi}a
kod politi~kih nauka prodajem. Tel. 061 260
598.
U Ahatovi}ima ku}a sa oku}nicom 1.500
m2, cijena 150.000 KM. Tel. 061 132 197.
U B. Potoku, zgrada Tibra, nov stan 55
m2, klima, lift, super povoljno. Tel. 061 168
128.
U Bla`uju prodajem ku}u u izgradnji,
gra|evinska, 3.000 m2+zemlje, 40.000
EUR-a, dogovor. Tel. 033 570-555, 062 332
556.
U Hrasnici stan novogradnja, 38 m2, po-
tpuno namje{ten, odmah useljiv, v.p., cijena
60.000 KM. Tel. 061 303 634.
U Osijeku-Ilid`a prodajem atraktivne
gra|. parcele za ku}e. Tel. 061 269 144.
U Rakovici kod ciglane, prodajem 2.500
m2 zemlji{ta, za sve namjene, dozv. gradnja.
Tel. 033 534-179.
U Zabr|u prodajem plac za ku}u 500 m2,
cijena 16.000 KM. Tel. 061 813 250.
U Zoviku, op}ina Had`i}i, mijenjam
ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima, uz
asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel.
033 531-167, 062 529 466.
Ura|en jednos. stan M. [najdera, stadi-
on Ko{evo. Tel. 036 580 834, 063 222 441.
Vikendica G. Vlakovo, p+s, opremljena
sa 650 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
Vikendica G. Vlakovo, p+s, opremljena
sa 650 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
Vikendica na Ni{i}ima 1/1 i 1500 m2
zemlje, lijepa lokacija, vikend naselje 35.000
KM. Tel. 062 267 418
Vi{njik (kod hotela „Belvedera“, 90
m2/III, sve novo+balkon+gara`a. Tel. 061
558 932.
Zagreba~ka, stan II sp., c.g., 2 balkona,
podrum. Tel. 065 495 660.
Zemlji{te (Perivoje), asfaltni prilaz, stru-
ja, voda. Tel. 061 159 181.
Zemlju prodajem pod {umom u Ahato-
vi}ima. Tel. 061 132 416, 213-924.
Zemlju prodajem u Had`i}ima Grivi}i,
vl. 1/1, voda, struja, put. Tel. 033 685-173,
062 571 900.
Zemlju prodajem u Had`i}ima, Grivi}i,
vl. 1/1, voda, struja, put. Tel. 033 685-173,
062 571 900.
Zgrada „Loris“ prodajem stan u Hra-
snom, povoljno, useljiv, papiri ~isti. Tel. 061
899 923.
Potra`nja
Potreban stan jednosoban sa centr. grija-
njem do 250 KM, mo`e i u Konjicu, pos.
ulaz. Tel. 062 215 655.
Agenciji potreban ve}i broj stanova,
ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljiva-
nje. Tel. 033 768-016.
Kupujem stan do 70.000 KM u Kantonu
Sarajevo, Ramo. Tel. 032 845 098.
Hitno kupujem manji stan u Kantonu po
umjerenoj cijeni, od vlasnika. Tel. 061 269
835.
Kupujem stan oko 50 m2 direktno od
vlasnika. Tel. 062 847 162.
Hitno potrebno vi{e stanova u zgradi za
iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033/203-
127.
Potreban manji stan u zgradi za izna-
jmljivanje agenc. za stranca, du`i period.
Tel. 061 145 853.
Ako kupujete ili prodajete nekretnine,
javite se s povjerenjem. Tel. 061 689 002.
Potrebni stanovi za iznajmljivanje i pro-
daju. Tel. 062 812 067.
Ve}i broj stanova-ku}a potrebno za izna-
jmljivanje, kupovinu, prodaju (agencija).
Tel. 062 802 836.
Agenciji potreban ve}i broj stanova za
iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
Potrebno vi{e manjih stanova za izna-
jmljivanje strancima. Tel. 061 214 306, 033
203-127.
Zamjena
Mijenjam trosoban stan za jednosoban
uz dogovor, Hrasno. Tel. 033 649-434.
Mijenjam-prodajem manju ku}u u ce-
ntru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u
Sarajevu. Tel. 033 661-076.
Mijenjam garsonjeru od 24 m2, prize-
mlje, renovirana, za ve}i do 52 m2. Tel. 061
165 191.
Dvoipos. stan na Alipa{inom C faza, 69
m2+balkon, vis. prizemlje, za manji. Tel.
061 360 497.
Trosoban stan mijenjam ili prodajem u
Saraj Polju za manji. Tel. 033 452-044.
Mijenjam ku}u u Zvorniku, ba{ta, ga-
ra`a, za stan u Sarajevu. Tel. 035 200 508, 061
957 800.
Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B.
Luku. Tel. 033 542-668.
Dvos. stan u Mostaru za Sarajevo, od ^.
Vile do Ba{~ar{ije. Tel. 036 580 834, 061 222
441.
Zidanu vikend Nahorevo, (p+s), ba{ta,
put, voda, struja, za manji stan od Ba{~ar{ije
do Ned`ari}a. Tel. 061 865 011.
U prodaji su bukova cijepana drva 65
KM sa dostavom na adresu, kao i ~umur
drveni Kreka 80 KM, orah, kocka 130.
Isporuka isti dan. Tel. 066/489 731.
8517-1Nd`
U prodaji su bukova drva cijepana, ~ut-
ci, metrice, kao i ugalj (Banovi}i), kocka,
orah (Kreka) drveni i bukovi briketi. Ko-
li~ina ta~na, isporuka isti dan. Kont. tel.:
061 247 186, 061 785 535, 062 552 323.
8518-1Nd`
Prodajem bukova (cijepana, }utke, me-
tarska) drva, ugalj Banovi}i (kocka, orah,
140 KM), te drveni ugalj Kreka 90 KM.
Tel. 061 670 068. 8539-1Nd`
48 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
Prodajem {tene Pekinezera, staro 2 mje-
seca, sa papirima, cijena 220 KM. Tel. 061
309 700.
Prodajem {tene [i-cu, staro 3 mjeseca, sa
papirima. Tel. 061 161 525.
Novo u gradu! Mebl {tofovi i dekoracije
„Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209-595.
Povoljno blindo vrata sa 2 brave 600
KM, sa ugradnjom. Tel. 209-595.
Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine
Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police.
Tel. 033 638-006.
Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i
el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
Spava}u sobu, dobro o~uvanu. Tel. 061
107 866, 061 170 176.
Razne stolice, fotelje i stolove od pru}a,
idealno za ba{te, terase i balkone, povoljno
prodajem. Tel. 061 200 894, 033 525-966.
Prodajem maltezere stare mjesec dana,
odli~no pedigre, papiri, dobrom doma}inu.
Tel. 061 918 290.
Plin. pe} fasadnu prodajem, TA pe} 4,5
KW i ma{inu za pranje posu|a prodajem.
Tel. 061 715 543.
Prodajem dio opreme za zuboteh. labor-
at., radne dijelove sa pultom. Tel. 061 715
543.
Ma{inu za pranje posu{a Gorenje 2002.,
povoljno. Tel. 061 715 543.
Prodajem ljekovita svje`a jaja jap. prepe-
lica, cijena 9KM-30 jaja, bespl. ku}. dostava.
Tel. 061 201 358.
Inkubatore prodajem kapac. 100 ko-
ko{ijih jaja, sa elektronskim termostatom.
Tel. 061 201 358.
Nov francuski le`aj prodajem, 200 KM.
Tel. 033 215-815, 062 105 234.
Nov laptop kori{ten 3 mjeseca, Toshiba
A 305 CP4 2Ghz, 320 GBHD, 3 HGB ray.
Tel. 061 349 710.
Doma}a svje`a ljekovita jaja jap. prepeli-
ca, sezonsko sni`enje 30 jaja-8 i 7 KM, II i II
kl, doma}e pili}e 6 KM 1 kg. Tel. 061 138
184, 061 355 818.
Prodajem inzulin novo Rapid Fle 1 Pen.
Tel. 061 13 591.
Polovnu garderobu iz Njema~ke, pogo-
dna za Second Hand. Tel. 061 210 345.
Prodajem auto zvu~nike nove „Gurotec“
snage 2 x150 W. Tel. 061 218 870.
Trosjed prodajem u odli~nom stanju i
hrastovu vitrinu, novo. Tel. 061 299 306.
Prodajem ru~ni sat Laks, MP3, slu{alice,
100 KM. Tel. 061 913 338.
Ugaonu se}iju prodajem na razvla~enje,
Zenica. Tel. 061 420 755.
TV Grunding prodajem 70 cm, Zenica,
150 KM. Tel. 061 420 755.
Sve vrste mu{ica (podvodne i nadvodne)
za ribolov, extra kvalitet. Tel. 061 206 345.
Jednodnevna pilad doma}ih koka nosi-
lja, odli~nog kvaliteta. Tel. 061 206 345.
Prodajem plan vile, struja, voda, plin, gr-
ijanje, sa p. prostorom. Tel. 061 571 907.
Pas, njema~ki ov~ar sa papirima. Tel. 063
108 881.
Nov razglas prodajem sa svom potre-
bnom prate}om opremom za kafane, restor-
ane. Tel. 033 666-138, 061 485 898.
Prodaja bukovih drva, }utci 70 KM7m2,
daska 260 KM/m3, grede 10x10, 10x12x4 m,
280 KM/m3. Tel. 061 189 713.
Akcija, grede i daska za {alovanje 260
KM/m3. Tel. 061 189 713.
Prodajem visoko mlije~ne koze i mlade
jari}e. Tel. 062 967 832.
Harmonika vrata, prodaja i ugradnja, je-
dnokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, boje
drveta i bijela. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Prodajem fas. plin. pe} i {iv. ma{inu Ba-
gat-Jadranka. Tel. 459-243.
Prodajem stilsku sofu, dobro o~uvanu,
cijena 600 KM. Tel. 061 278 073, 033 455-
569.
Komoru i vitrinu prodajem povoljno.
Tel. 061 142 714
Prodajem komoru plus-minus 40 m3,
mo`e i zamjena za razno. Tel. 061 277 395.
Prodajem mehani~ku vagu od 1000 kg i
od 10 kg, povoljno. Tel. 061 277 395.
Jasen i javor u madri prosu{en, prodajem
povoljno. Tel. 061 1421 714.
Ugao, dvosjed i trosjed, fotelja, sve dobro
sa~uvano, zvati poslije 14 h. Tel. 033 452-
478.
Komplet opremu prodajem za obu}. ra-
dnju, ma{ine i ostalo. Tel. 061 158 155.
Ve{ ma{ine Gorenje, nove i polovne 120-
300 KM, fri`idere male i velike 100-160
KM, {porete struja-plin, dostava besplatna.
Tel. 533-631.
Iscijepana bukova drva, ta~na mjera 100
posto, dovozim na adresu. Tel .061 505 578.
Ro{tilji ugostiteljski, plinski, novi, ra-
znih veli~ina, sa atestom. Tel. 061 516 351.
Prodajem stol. ma{inu frezer sa dijelom
alata. Tel. 062 811 402.
Prodajem gu{~iju mast za lijeka, gu{~ije
meso, mlade }urke. Tel. 061 925 691.
Prodajem metranska drva i dovozim na
adresu. Tel. 061 866 808.
Dio prodajem od regala 230x90x50 cm,
povoljno. Tel. 062 375 458.
Ulazna vrata prodajem 80x2 m, 2 brave.
Tel. 473-884.
Kuhinjsku napu prodajem, nova. Tel.
033/473-884.
Hrastove kolce 1,80 m i bukova iscijepa-
na drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824
981.
Prodajem komplet opremu za slasti~ar-
nu, buregd`inicu i labu za pravljenje slado-
leda. Tel. 061 311 784.
Komplet inventar za trgovinu, police,
pult, vaga, pe} duvaljka. Tel. 062 358 962.
Ulazna vrata od stana u zgradi prodajem,
cijena 20 KM. Tel. 061 379 946.
Nov kau~ prodajem 120 KM. Tel. 062
238 841.
Akordi, note, tablature i video: Metalli-
ca, Sting, U2, Santana, Seal... itd. Tel. 062 81
33 88.
Prodajem sony dig. kameru i DVD za au-
to, povoljno, skoro novo sve. Tel. 066 453
744.
Gu{~iju mast za lijeka, gu{~ije meso,
}ure}e meso i mlade }uke. Tel. 061 925 691.
Prodajem maltezere stare mjesec dana,
odli~no pedigre, papiri, dobrom doma}inu.
Tel. 061 918 290.
Njema~ki bokser, profesionalno odnje-
govana, vakcinisana, mikro~ipovana,
{tenad, otac multich, vdheuropasieger. Tel.
061 715 188.
Harmonika vrata jednokrilna i dvokri-
lna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna
ugradnja. Tel. 061 512 294.
Prodajem pili}e koka nosilja izvrsnog
kvaliteta. Tel. 061 206 345.
Prodajem nov francuski le`aj, 200 KM.
Tel. 033 215-815, 062 105 234.
Nov laptop kori{ten 3 mjeseca, Toshiba,
A 305, CPU, 2 GHz, 320 SB HD, 3 GB zvati.
Tel. 061 349 710.
Vrlo povoljno vi{e kaca i buradi hrasto-
vih od 100 do 2000 lit. Tel. 032 870 367 ili
063 352 065.
Prodajem jednosjed-fotelja, 60 KM. Tel.
062 972 200.
Stomat. stolica „Kavo“, nova i komplet
oprema za zubnu tehniku, mob. i fix. Tel.
061 154 924.
[tene njem. boksera prodajem. Tel. 061
265 288.
Bicikl prodajem „Pony2 3 brzine, nov,
cijena 100 KM. Tel. 627-371.
Veoma povoljno prodajem drvene, usta-
kljene, trokrilne, duplokrilne prozore:
200x130 cm, 160x115 cm. Tel. 033 639-999,
Ilid`a, Sarajevo.
Knjiga {kola harmonike pisac i muzi~ar
@ivomir Jovanovi}, 30 KM, instrument Ci-
tra 170 KM. Tel. 066/727-861.
Ku}ni {ank drveni+3 stolice 550 KM,
starinski ormar sa ogledalom 1.800 KM i
komoda 2-krilna sa mermernom plo~om,
600 KM. Tel. 066 727 861.
Violin Bitlis Bass-Bassora 600 mm, Ti-
mern i 2 baonjasa 100 KM, Balagika 200
KM, Mandolina 100 KM, Prepanova gitara
Jetava 200 KM. Tel. 066 727 861.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumini-
jske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, va-
njske roletne, harmonika vrata. Tel. 061
501 401. 7860-1Nd`
KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja,
auta, sa najsavremenijim ma{inama i
{amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste
generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9
m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd`
TV VIDEO DVD SERVIS - servis svih
marki TV aparata, garancija, daljinski
novi za TV. Tel. 033/610-000, 033/650-
400. 7621-1Nd`
KVALITET I GARANCIJA - Alumi-
nijske `aluzine, VANJSKE ROLETNE i
ALU, panelne, platnene i trakaste zavje-
se, BLINDO, harmonika i rolo gara`na
vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584.
7761-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{,
Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 5851-1tt
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Har-
mo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 8126-1Nd`
Profesionalno rje{avanje kompjuter-
skih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena
komponenti, antivirusna za{tita. Instal.
windowsa, umre`avanje, dolazak na adre-
su. Tel. 061 170 085. 6239-1tt
„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usi-
savanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i
namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10
KM. Tel. 061 141 944. 6245-1tt
TV SERVIS vr{i popravke svih TV apa-
rata i videorekordera. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033
451-778, Mob. 061 148 042. 8505-1Nd`
Profesionalac moler, radim profesiona-
lno i odgovorno uz garanciju. Pla}anje u
2 rate. Tel. 061 244 463, 033/698-549.
8524-1Nd`
Bravar, popravljam i ugra|ujem brave,
gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078. 8529-1Nd`
VODOINSTALATER - ELEKTR-
I^AR popravka i ugradnja instalacija, sa-
nitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i,
uti~nica, prekida~a itd. Tel. 061 389 112,
061 180 120, 061 132 149. 8534-1Nd`
Profesorica engleskog prevodi i dr`i
~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465-
958, 062 612 399, Dobrinja.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja sta-
nova i pos. prostora. Tel. 033/533-721.
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski ra-
dovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel.
061 199 442, 621-733.
Radim molersko-farbarske poslove brzo,
~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20
god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz
kabastog otpada, povoljno, obez. radna sna-
ga. Tel. 062 139 453.
Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja
novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim.
dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke
usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pre-
gled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a ci-
jena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno.
Profesor daje instrukcije iz francuskog,
latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-
521.
Povoljno prevozim malim autom i ko-
mbijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085.
Drva re`em motornom `agom, varim
ograde. Tel. 061 491 463.
Super efikasno uni{tavamo `ohare, mo-
ljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve.
Tel. 062 591 341.
Prevodim engleski 5 KM/str. povoljno i
dajem instrukcije. Tel. 643-990.
Prevoz putnika lux. klimatiziranim ko-
mbijem na sve destinacije (more i sl.). Tel.
061 862 323.
Izrada autopresvlaka po mjeri, pre-
svla~enje, tapacirunga, {ivanje ko`e mje-
nja~a. Tel. 061 215 658.
Centralno grijanje, plin. instalacije, za-
mjena konvektora itd., radimo kvalitetno i
povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037.
Srednjo{kocima nudim povoljne pripre-
me za popravni ispit iz matematike. Tel. 033
625-196, Ilid`a.
Profesor matematike sa iskustvom daje
instrukcije |acima, studentima tokom godi-
ne. Tel. 033 473-574, 061 382 301.
Povoljan prevoz putni~kim klimatizira-
nim vozilom, more, banje, planine. Tel. 063
943 445.
Instrukcije engleski, njema~ki, prevod,
kucanje maturskih radova. Tel. 061 333 306.
Uni{tavamo 100 posto efikasno `ohare u
va{em stamb. ili pos. prostoru. Tel. 061 243
891.
Vr{imo sve usluge molersko-farb. rado-
va, brzo, uredno i povoljno. Tel. 062 672 258.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igrica-
ma. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem po BiH,
C.G. i Hrvatskoj. Tel. 061 209 935.
Rainbow pranje i dubinsko usisavanje
}ilima i tapac. namje{taja, kvalitet zagara-
ntovan. Tel. 061 204 144.
Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, mu-
he, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535,
033 219-761.
Lije~imo sve vrste ko`nih oboljenja, mu-
jasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel.
033 204-093.
Moler sa velikim radnim iskustvom,
izvodi sve mol. farb. radove, brzo, ~isto i
kvalitetno. Tel. 061 206 345.
[ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `en-
skih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e.
Tel. 033 204-093.
Profesor instruira matematiku, sve uzra-
ste, povoljno, uspje{no. Dolazim ku}i. Tel.
657-082, 066 329 172.
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju
Brune Groninga, med. dokazivo. Tel. 062
519 449.
Instrukcije matematike, te priprema za
sigurnosne upise, popravne, dolazim ku}i.
Tel. 033 469-965.
Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevo-
zom do va{e adrese. Tel. 033 557-720.
Mol. farbarske usluge nude dva profesio-
nalca, stolarija, gletovanje, boje radijatore i
sve dr. Tel. 033 456-979, 061 219 768.
Ve{ ma{ine i dr. el. ure|aje popravljamo
na va{oj adresi, dolazak besplatan. Tel. 061
552 417.
Izra|ujem detaljno natalne horoskope za
2009. godinu. Tel. 062 104 226.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vr-
sta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260 i 061 257 522.
Ugradnja blind vrata sa obradom, prozo-
ra, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542
493.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje parke-
ta, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061
222 851 i 033 471 812
Sve vrste prevoza kamionom kiperom do
pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materi-
jal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904.
Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3
KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422
040.
Prevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, povoljno.
Tel. 062 713 956.
Prevoz putnika novim kombijem i minibu-
som sa klimom, Makarska rivijera, Split, svaki
dan, te po dogovoru. Tel. 061 106 385, 062 386
701.
Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 574 040
Prekucavam i sastavljam sve vrste radova,
seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika.
Tel. 061 723 505.
Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata,
stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel.
062 516 278
Snimanje i fotografisanje vjen~anja i
drugih doga|aja profesionalnom digitalnom
opremom. Mob. 061/555-869.
Kre}im stanove 100 KM, brzo, kvalite-
tno. Tel. 061 493 335.
Instruiram |ake i studente iz matemati-
ke na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991.
Grupa kerami~ara (3), kvalitetno i brzo
postavljaju plo~ice. Tel. 062 909 460.
Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzra-
sti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033
471-297, 062 916 729.
Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu,
manuelna masa`a, relaksacija, kvalitetno,
povoljno. Tel. 061 367 166.
Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja,
plakara, ormara, stolova, prema katalogu i
zahtjevu. Tel. 062 466 093.
Vr{im selidbe modernim kombijem sa
radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227
189.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje parke-
ta, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061
244 183
^istim stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel.
061 262 868 i 061 967 229.
^istim stanove i poslovne prostore i pe-
glam ve{. Tel. 061 543 114.
Ponuda-potra`nja
Piceriji potrebne djevojke za rad. Tel.
061 202 312. 6215-1tt
Gra|evinskoj firmi u Sarajevu potre-
ban ve}i broj kerami~ara u ekipama. Tel.
061 136 127. 8455-1Nd`
Hitno tra`im frizerku. Tel. 061 235 274.
6273-1tt
Potrebno vi{e voza~a „B“ kategorije za
rad u taxi slu`bi sa polo`enim dr`avnim
ispitom. Tel. 061 877 888, 062 157 088.
6286-1tt
Restoranu na Marijin Dvoru potrebni:
restoranski konobar i {anker. Tel. 062 387
663. 6306-1tt
Potrebne 3 radnice za rad u bure-
gd`inici na Vojni~kom Polju za ro{tiljem.
Obavezno radno iskustvo na istim poslo-
vima, najmanje 3 god. Tel. 062 821 812,
062 777 124. 8533-1Nd`
Potrebni radnici za rad na ameri~kim tu-
risti~kim brodovima, do 35. god. Poznava-
nje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710.
^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica,
@eljin stadion. Tel. 033 642-458.
Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita
br. 30. Potrebni: 1 pomo}ni radnik, 1 po-
mo}na radnica. Tel. 061 778 526, 033 213-
813.
Slasti~arni Dalas na Ba{~ar{iji, potrebna
radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 517 544.
Potreban mu{ko-`enski frizer sa radnim
iskustvom, uslovi povoljni. Tel. 061 374 648.
Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade,
400-800 KM mjese~no. Tel. 061 297 354.
Velika ponuda poslova u svojoj ku}i, lak
posao, dobra i sigurna zarada. Tel. 063 347
564.
U~lanite se bespl. u kat. prodaju kozme-
tike +30 posto zarada+nagrada. Tel. 062
255 035.
Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve
po dogovoru. Tel. 061 109 908.
Potrebna radnica za rad u cafe clubu na
Dobrinji. Tel. 061 218 071
Potrebni saradnici iz cijele Bih za proda-
ju kozmetike, zarada min. 30 posto+krediti-
ranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225
424.
Vozim prevoz putnika na more, izlete,
seminare, klimatiziranim kombijem. Tel.
062 214 690, 033 220-402.
[iroka ponuda poslova za rad u svojoj
ku}i za inostr. firme, uz laku, dobru i sigur-
nu zaradu. Zvati od 17-21 h. Tel. 061 702
893.
Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro
pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel.
062 213 732, 033 659-250.
Saradnici potrebni u oblasti fiksne jefti-
ne telefonije za ozbiljne i vrijedne. Tel. 061
245 070.
Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara
konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos,
postanite i vi dio kreativnog tima uz jako po-
voljne uslove za rad. Mob. 061 181 424.
Potrebna radnica za caffe bilijar. Tel. 061 864
660.
Tri kerami~ara tra`e posao u svojoj stru-
ci. Tel. 062 909 460.
Hotelu „Alem“ potrebne dvije djevojke
za recepciju sa radnim iskustvom, poznava-
nje stranog jezika. Tel. 033 710-420, 033 658-
499.
Hotelu „Alem“ potrebna dva kuhara, po-
znavanje dalmat. kuhinje, radno iskustvo.
Tel. 033 658-499, 033 710-420.
Potrebna u~enica za frizerski salon, plata
70 KM, i pomo}ni radnik. Tel. 061 150 329.
Nutricionisti~ka kompanija tra`i dina-
mi~ne ljude. Zvati svaki dan od 14-16 h. Tel.
061 697 942.
^uvala bi dijete pred{kolskog ili {kol-
skog uzrasta, vrlo sam odgovorna i ozbiljna
osoba. Tel. 061 220 782.
^istim stanove, ku}e, molim ozbiljne po-
nude. Tel. 062 783 655.
Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stano-
va, posl. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
061 144 899.
Pranje }ilima i itisona sa besp. prevozom
na va{u adresu. Tel. 033 557-720.
Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade,
400-800 KM, mjese~no. Tel. 061 297 354.
Potrebni saradnici za prodaju FM parfe-
ma. Tel. 062 530 000.
Konobi „Gusar“ potrebna dva kuhara,
po mogu}nosti dalmatinske kuhinje, pozna-
vanje str. jezika. Tel. 033 658-499, 710-420.
Pizzeriji potrebna radnica u kuhinji sa
rad. iskustvom, na izradi pizza. Tel. 061 279
908.
Potreban mu{ko-`enski frizer sa radnim
iskustvom, uslovi povoljni. Tel. 061 374 648.
Kupujem njema~ke marke i austrijske
{ilinge. Tel. 061 323 906.
Poklanjam male lijepe ma~i}e. Tel. 062
972 512.
Kupujemo dionice svih firmi i fondova,
isplata odmah.Tel. 061 398 487.
Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateli-
ju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Dionice kupujem svih fondova, predu-
ze}a, certifikate kupujem, prodajem, pla}am
odmah. Tel. 061 864 047.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa............................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 49
„GARANTUJEMO PRIRODNO IZ-
LIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA
I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I
PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807
485, 063 839 936, 065 234 239.“ 6007-1TT
"VIAGRA-PFIZER" ORIGINAL! 50 i
100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA
GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECI-
JA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA.
TEL. 061 702 404. 7301-1Nd`
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEK-
AT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJ-
NA = HIT + PODESNA I ZA BOL-
ESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065
234 239.“ 6007-1TT
50 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 043492 07 P
Sarajevo, 15. 6. 2009.
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Or-
ganizacija LOK Micro Sarajevo uz Skenderija br. 13,
koju zastupa Adis Opra{i}, advokat u Sarajevu protiv
tu`enika Ekrem D`ini} iz Gra~anice, ul. Bosanskih
kraljeva br. 43, Be}ir Muratovi} iz Gra~anice, Br~ans-
ka malta bb i Jasmin Kara|uz iz Gra~anice. Malta br.
1/Ii, radi duga, vsp. 6.060,28 KM, objavljuje
OGLAS
Poziva se Be}ir Muratovi} na glavnu raspravu koja }e
se kod ovog suda odr`ati u dan utorak, 3. 11. 2009. u
12.15 sati, soba broj 330/III
Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na
ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan,
smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni
na tom ro~i{tu upuste u raspravljanje.
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog ra-
zloga, ne do|e i tu`eni, a uredno je pozvan, rasprava }e
se odr`ati bez njegovog prisustva.
Objavljivanjem ovog oglasa, dostava poziva tu`enom
smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana
po~ev od dana objavljivanja.
SUDIJA:
Emina Tahirovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD KAKANJ
BROJ: 036-0-I-08-000016
Kakanj, 02. 04. 2008. g.
Op}inski sud u Kaknju, sudija Be}ir Pipo, u izvr{nom
predmetu tra`itelja izvr{enja: UPI BANKA DD
SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana 9a, Sarajevo, pro-
tiv izvr{enika: SLAVKO RADO[ (ILIJE) iz ^ati}a,
ul. Omladinska 6, op}ina Kakanj, radi prinudne na-
plate iznosa od 5.731,69 KM, objavljuje sljede}i
OGLAS
Poziva se izvr{enik: Rado{ Slavko sin Ilije iz ^ati}a,
op}ina Kakanj, da u roku od 8 dana dostavi prigovor -
`albu na rje{enje o izvr{enju kojim je tra`itelj izvr{en-
ja predlo`io sudu da se isplati iznos od 5.731,69 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 01.
2008. do kona~ne isplate uz naknadu t ro{kova
izvr{nog postupka 161,00 KM.
Dokaz: Rje{enjem Op}inskog suda Kakanj IP-
128/2002 od 20. 08. 2002. kojim je odre|eno obe-
zbje|enje zalo`nog prava.
Pravni osnov zahtjeva temelji se na osnovu ugovora o
kreditu uknji`bom zalo`nog prava (hipoteke na nekr-
etninama u k.o. Obre zk. ul. br. 1343.
SUDIJA
Be}ir Pipo
Internisti~ki pregledi
Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a)
Holter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)
Dobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnimi nekimvalvularnimoboljenjima)
Ergometrija (EKG pri optere}enju)
Programi za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente
koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pe-
ctoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipe-
rtenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass,
ugra|ena umjetna valvula)
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler)
Pregledi sporta{a i izrada
programa za prehranu i uporabu suplemenata !!!
Akupunktura
Preoperativni internisti~ki
pregledi
Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa,
pankreas, bubrezi
Ultrazvuk male zdjelice
Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk testisa
Laboratorijske pretrage
Screening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
U PRODAJI JE
NOVI BROJ
Alternativni
lijek za va{u du{u
oglasi
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 51
Na kioscima i prodajnim mjestima uz Dnevni avaz
PO CIJENI OD SAMO
5,9
0
KM
U PRODAJI SU ORIGINALNE
ZA VA[E NAJMLA\E
N
E
M
O
G
U
]
E

K
O
P
I
R
A
T
I

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 904653 04 Mal
Mostar, 2. 6. 2009. godine
OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 21. 5. 2004. godine tu`itelj JP Elektroprivreda BiH Sarajevo
Elektrodistribucija Mostar, ul. Adema Bu~a broj 34 Mostar je podnio tu`bu protiv tu`eni-
ka Lon~ar Vlado, ul. Zrinski Frankopana bb Mostar potra`uju}i od tu`enog na ime ispo-
ru~ene i utro{ene elektri~ne energije, isplatu ukupnog iznosa u visini od 337,77 KM sa za-
konskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be do kona~ne isplate uz naknadu
tro{kova parni~nog postupka, sve roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja.
Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud
shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dne-
vnih novina Dnevni avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor
da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu uslijed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Lon~ar Vlado, na obavezni
odgovor koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI
ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`ite-
lja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakkona o 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razu-
mljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u
istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njiho-
vih punomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.
Prigovor mjesne nadle`nosti (~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RA-
ZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje na-
vode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st.
2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedo-
ka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti
predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni saradnik
Branka Krtali}
OGLAS
Op}inski sud Mostar
Broj: 07 58 Mals 003818 06 Mals
Op}inski sud Mostar i to sudija Divna
Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ite-
lj JP Hrvatske telekomunikacije DOO Mo-
star kao pravni sljednik Eronet DOO Mo-
star, ul. Kneza Branimira b.b. zastupan po
zak. zast. protiv tu`enog U. Gra|ana
PHOENIX Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava
b.b. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 585,08
KM, vanraspravno, dana 28. 05. 2008. godi-
ne, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga
pru`enih mobitel usluga, isplati tu`itelju
iznos od 585,08 KM sa zakonskim zate-
znim kamatama i to:
- na iznos od 214,73 KM po~ev od 17. 03.
2005. godne do isplate,
- na iznos od 191,36 KM po~ev od 17. 04.
2005. godine do isplate,
- na iznos od 178,99 KM po~ev od 17. 05.
2005. godine do isplate, te mu naknaditi
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
91,00 KM, sve to u roku od 15 dana i pod
prijetnjom ovrhe.
SUDAC
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali
se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje ovom sudu u skladu sa odre-
dbama ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog pro-
pu{tanja se smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja u
Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj 58 0 P 034382 07 P
Mostar, 04. 06. 2009. godine
OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija Merima
]ati}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH
TELECOM SARAJEVO Direkcija Mostar,
Bra}e Feji}a bb, zastupan po zakonskom
zastupniku, protiv tu`enika Pehar Robert,
iz Mostara, ul. Kardinala Stepinca 21, radi
isplate, VSP 4.791,50 KM, vanraspravno
dana 04. 06. 2009. godine, donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni platiti tu`itelju iznos od
4.791,50 KM, sa zakonskom zateznom ka-
matom i to: na iznos od 1.027,00 KM po~ev
od 08. 03. 2007. godine do isplate, na iznos
od 1.792,85 KM po~ev od 08. 04. 2007. go-
dine do isplate, na iznos od 961,70 KM
po~ev od 08. 05. 2007. godine do isplate, na
iznos od 1.009,95 KM po~ev od 08. 06.
2007. godine do isplate, te mu naknaditi
tro{kove postupka u iznosu od 281,00 KM,
sve u roku od 30 dana.
Napomena: Dostava presude zbog pro-
pu{tanja se smatra obavljenom protekom
roka od 15 dana od dana objavljivanja u
Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
Sudija
Merima ]ati}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
52 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mal 037379 07 Mal
Mostar, 25. 05. 2009. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: DD BH Telecom Mostar
TU@ENI: Jozi} Ivan dr. Mile Budaka 111 Mostar
TU@BENI ZAHTJEV
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 573,50
KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku
na iznos od 131,45 KM po~ev od 25. 06. 2007. go-
dine pa do isplate
na iznos od 250,65 KM po~ev od 25. 07. 2007. go-
dine pa do isplate
na iznos od 172,70 KM po~ev od 25. 08. 2007. go-
dine pa do isplate
na iznos od 18,70 KM po~ev od 25. 09. 2007. godi-
ne pa do isplate
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po
odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana i pod pri-
jetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u za-
konskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud
na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu
usljed propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu
tu`bu tu`enom Ivan Jozi}, na obavezni odgovor
koji pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 da-
na dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na
tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i pro-
tivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st.
1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom po-
stupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u
navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora
sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu
moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime,
prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih pu-
nomo}nika te predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati na-
kon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili ospora-
vate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u
odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog ko-
jih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na koji-
ma zasnivate svoje navode i dostavite dokaze ko-
jima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni
ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza sa-
slu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka
navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja,
adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete
da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.
334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pisme-
ni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i
usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{ta-
nja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
(~l. 348. st. 4. ZPP-a).
Stru~ni suradnik
Josipa Matijevi}
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP]INSKI SUD TUZLA
BROJ: 032-0-Ps-07-001019
Tuzla, 06. 03. 2008. godine
Op}inski sud u Tuzli po sudiji Softi} Pa{i u pravnoj stvari tu`ioca KJKP „Park“ DOO Sara-
jevo, ul. Patriotske lige br. 58 zastupani po direktoru Osmanu Deli}u protiv tu`enog Trgovi-
nska radnja cvje}ara „Vanja“ vlasnik Peji} Milica ul. Stupine B-5 Tuzla radi duga v.sp.
3.232,71 KM dana 06. 03. 2008. godine van ro~i{ta donio je
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni Trgovinska radnja cvje}ara „Vanja“ vlasnik Peji} Milica Stupine B-5 da
tu`iocu isplati dug u iznosu od 3.232,71 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 13.
03. 2007. godine pa do isplate kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 220,00 KM a
sve u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka presude pod prijetnjom prinu-
dnog izvr{enja.
SUDIJA
SOFTI] PA[A
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`eni mo`e podnijeti prije-
dlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestnaka razloga koji je prouzr-
okovao propu{tanje ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je sazna-
la. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u
pre|a{nje stanje (~l. 329. ZPP-a).
NAPOMENA Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra oba-
vljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH, do-
stava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 P 001214 07 P
Zenica, 25. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, postupaju}i po tu`bi tu`itelja DD
„Poslovni sistem RMK“ Zenica, Ku~ukovi}i 2, protiv tu`enog Kelava Ivana, Vojko-
vi}i bb, Ro{ko polje, Tomislavgrad radi naplate potra`ivanja, v.s. 4.990,00 KM
OBJAVLJUJE
Tu`enom Kelavi Ivanu dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana
06. 02. 2007. godine, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`eni na isplatu iznosa
od 4.990,00 KM, na ime glavnog duga sa zakonskim zateznim kamatama na nave-
deni iznos po~ev od 25. 07. 2006. godine pa do isplate kao i naknadom tro{kova po-
stupka, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i
tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-
a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na
tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
SUDIJA
Amela Bajramovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 011899 07 Mal
Zenica, 22. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sa-
mra Spahi}-Drino, postupaju}i u pravnoj
stvari tu`ioca D.D. „BH Telecom“ Sarajevo,
direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zeni-
ca, protiv tu`ene Tiri} Sabine iz Zenice, ul.
Mejdand`ik br. 7, radi isplate duga, v.s. 145,91
KM, dana 22. 05. 2009. godine donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena da isplati tu`iocu iznos
od 145,91 KM sa zateznom kamatom po
stopi odre|enoj Zakonom o visini stope za-
tezne kamate, kako slijedi:
- na iznos od 24,31 KM po~ev od 05. 06.
2000. godine pa do isplate,
- na iznos od 19,30 KM po~ev od 13. 07.
2000. godine pa do isplaate,
- na iznos od 12,70 KM po~ev od 13. 08.
2000. godine pa do isplate,
- na iznos od 23,90 KM po~ev od 13. 09.
2000. godine pa do isplate,
- na iznos od 65,70 KM po~ev od 13. 10.
2000. godine pa do isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu
od 96,50 KM, u roku od 15 dana pod prije-
tnjom izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave
ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da
je tu`enoj presuda uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.
Tu`ena mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog
za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odre-
dbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zako-
na o parni~nom postupku.
Stru~ni saradnik:
Samra Spahi}-Drino
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mals 002223 08 Mals
Dana, 03. 06. 2009. god.
Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Fikreti
Had`i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH
TELECOM Sarajevo, Direkcija Biha}, pro-
tiv tu`enika DOO „MGR LIFE“ Sanica
Gornja, radi isplata duga v.s. 1.237,10 KM,
u postupku pripremanja glavne rasprave,
dana 03. 06. 2009. godine, donio je slije-
de}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`enik da tu`itelju
isplati dug u ukupnom iznosu od 1.237,10
KM, sa zakonskom zateznom kamatom ko-
ja se ima obra~unati na dijelove ovog iznosa
na na~in kako slijedi:
- na iznos od 110,30 KM, od 25. 10. 2007.
godine do kona~ne isplate;
- na iznos od 148,90 KM, od 25. 11. 2007.
godine do kona~ne isplate;
- na iznos od 130,10 KM, od 25. 12. 2007.
godine do kona~ne isplate;
- na iznos od 70,65 KM, od 25. 01. 2008. go-
dine do kona~ne isplate;
- na iznos od 70,65 KM, od 25. 02. 2008. go-
dine do kona~ne isplate i
- na iznos od 706,50 KM, od 25. 03. 2008.
godine do kona~ne isplate
i nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od
74,10 KM, a sve u roku od 15 dana, ra~una-
ju}i od dana prijema presude.
SUDIJA
Fikreta Had`i}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 007036 06 Mal
Zenica, 25. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajra-
movi}, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH
TELECOM D.D. SARAJEVO, direkcija Ze-
nica, ul. Masarykova br. 46 protiv tu`ene Ne-
slanovi} Midhete iz Zenice, ul. Prve zeni~ke
brigade 19 A, radi duga v.s. 144,90 KM
OBJAVLJUJE
Tu`enoj Neslanovi} Midheti dostavlja se na
odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana
25. 07. 2002. godine, kojom tu`itelj predla`e
da se obave`e tu`ena na isplatu iznosa od
144,90 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom i to
- na iznos od 56,50 KM po~ev od 16. 08.
2001. godine do dana uplate
- na iznos od 25,40 KM po~ev od 16. 10.
2001. godine do dana uplate
- na iznos od 24,80 KM po~ev od 16. 11.
2001. godine do dana uplate
- na iznos od 20,20 KM po~ev od 16. 12.
2001. godine do dana uplate
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 16. 01.
2002. godine do dana uplate kao i nakna-
dom tro{kova postupka, a sve u roku od 15
dana.
Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na
odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`ena
je du`na dostaviti u pismenoj formi odgo-
vor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku
od 30 dana od dana prjiema tu`be. Ukoliko
tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e
donijeti presudu zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od
dana objavljivanja.
SUDIJA
Amela Bajramovi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 011915 07 Mal
Zenica, 21. 5. 2009. godine
Op}inski sud Zenici, stru~ni saradnik Alma
Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO
„ZENICA-STAN“ Zenica, ul. Fra Ivana Ju-
ki}a br. 1, Zenica, protiv tu`enog: Dedi}
Fuada iz Zenice, ul. Crkvice br. 3C, radi du-
ga, v.s. 345,02 KM, van ro~i{ta, dana 21. 5.
2009. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime du-
ga isplati nov~ani iznos od 345,02 KM za
period od 1. 6. 2004. godine do 31. 5. 2007.
godine, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 25. 6. 2007. godine do isplate, te da
mu nadoknadi tro{kove parni~nog postu-
pka u iznosu od 119,00 KM, sve u roku od
15 dana.
Dostava ove Presude se smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja iste.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za po-
vrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328.
Zakona o parni~nom postupka u iznosu od
119,00 KM, sve u roku od 15 dana.
Dostava ove Presude se smatra obavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja iste.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za po-
vrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Za-
kona o parni~nom postupku.
Stru~ni saradnik:
Alma Bijedi} s. r.
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 53
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako nije sa na-
ma na{a draga majka
VIDA (PETAR) STOJI]EVI], ro|. VUKOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima.
Tvoje k}erke Jasmina i Veselina
6280-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se 20 godina od kada
je na ahiret preselila na{a majka
LATIFA - SLATINKA (ALIJE)
\UDERIJA
Nikad ne}emo zaboraviti njeno po`rtvovanje i naporan
rad da bi nas othranila i odgojila. U~ila nas je radu i
po{tenju.
23. 6. 2009. okupit }emo se na njenom mezaru, prou~iti
Fatihu i od Allaha d`.{. zamoliti da joj podari lijepo mje-
sto u D`enetu.
Ove godine navr{ile su se 64 godine od kada je na{ otac
ABID (HAMIDOV) \UDERIJA
pogubljen kao nevina `rtva u 33. godini `ivota.
Bio je radnik na `eljeznici i sa svojom porodicom kao muhad`er `ivio u Sarajevu. Po~etkom aprila 1945. godine
usta{e su ga otjerale da popravlja prugu na relaciji Sarajevo - Bos. Brod i tom prilikom su mu oduzeli sva li~na
dokumenta. Sa tih radova od usta{a je pobjegao u Derventu gdje se jedno vrijeme krio kod jednog svog poznani-
ka. Kada su u taj kraj stigli partizani i uspostavili novu vlast on je oti{ao kod njih i zatra`io propusnicu kako bi
se vratio porodici. Umjesto toga i bez ikakve istrage od strane nove vlasti, partizanske vlasti su ga strijeljale samo
zato {to mu je bilo ime Abid.
Masovna pogubljenja u kojima je i on stradao vr{ena su no}u negdje u blizini Prnjavora.
Ovu istinu o smaknu}u na{eg oca saznali smo od osobe koja je obezbje|ivala mjesto na kojem su vr{ena masovna
strijeljanja i to 25 godina nakon {to se to desilo.
Molimo Allaha d`.{. da na{em ocu podari mjesto u D`enetu.
Sinovi: Dervi{, Ahmet i k}erka Had`ira-Mevka 6009-1tt
SJE]ANJE
na na{e roditelje
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se 17 godina od
smrti supruga i oca
HUSO (SALKO)
TABAKOVI]
Godine prolaze, ali tuga i bol {to nisi sa na-
ma sa svakom narednom su ve}e. Ali ti `ivi{
u na{im srcima i sje}anju.
Vole te zauvijek tvoji,
Supruga Behija, k}erka Almira, sin Muamer sa suprugom
Mersihom i sinovima Merisom i Farisom 6304-1tt
DANA 23. 6. 2009. SEDAM JE
GODINA KAKO NIJE SA NA-
MA NA[A
REA PETRANOVI]
...“NIJE MI TE[KO JER ZNAM,
SA TVOG SU MI LICA DAR
SUZE I SMIJEH, ZA DU[U SU
LIJEK ODUVIJEK...
PRSTE SKLOPIM U DLAN,
PRED NOVI DAN
@ELJO JEDINA DOBRO ZNAJ:
^UVAM TE, NE DAM NIKOM
DA TE DIRA
NA DLANU SI MOJA TAJNA
UREZANA...
^UVAM TE GDJE GOD KREN-
EM IMAM TE
NA DLANU SI TI MOJA LINI-
JA @IVOTA LJUBAVI...“
VOLE TE, SRE]ICE, PUNO
TVOJE SESTRA IRA, MAMA
SELMA, DEDA I TIMA
TAJ DAN U 19.00 SATI
POSJETI]EMO REICIN DOM,
POLO@ITI CVIJE]E I RE]I JOJ
KOLIKO LJUBAVI IMA U NA-
MA ZA NJU. PTT
SJE]ANJE
AVDO KURTO
23. 6. 2008 - 23. 6. 2009.
Tu`no i te{ko je `ivjeti bez tebe.
Tvoja Gaga
6258-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj ljubavi
ZLATANU
Brankica
8543-1nd`
SJE]ANJE
Danas, 23. 6. 2009. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg
dragog kolege i prijatelja
ZIJAD (FAHIM) ]ATOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoj dragi lik ne blijedi.
Tvoja raja iz odr`avanja tehnike na BHRT-u.
8546-1nd`
Povodom 60 godina mature
Okupljaju}i se, sa tugom i po{tovanjem, sje}amo se na{ih preminulih profesora, nastavnika, kolega i kolegica generacije maturanata
1946 - 1949. godine Srednje tehni~ke {kole u Tuzli.
Odbor za obilje`avanje jubileja
856-1tz
SJE]ANJE
MEHO (PA[AGE)
SARAJLI]
2007 - 2009.
Tvoja dobrota jo{ uvijek `ivi u nama.
Porodica D`indo
8540-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
POTUR
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se pola godine kako je na ahiret
preselila na{a draga majka, punica i nena
FADILA DIZDAREVI], ro|. [EHOVI]
Neka joj je rahmet i veliko hvala.
K}i [ehi} Senadina sa porodicom
943-1mo
OMERA
1911 - 1983.
AZEMU
1913 - 2003.
Pamtimo vas po dobroti i plemenitosti.
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na vas.
K}erke Amira, Sabina, Sanija, Jasmina, Mirsada-Seka sa porodicama
944-1mo
Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz 54
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
HAFIZA SULJAGI]
23. 6. 1997 - 23. 6. 2009.
FADIL SULJAGI]
1977 - 2009.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Va{i sinovi Rusmo i Miro sa porodicama
Danas se navr{ilo sedam tu`nih dana od kad nije sa nama na{ dragi
HUSNIJA (BE]IR) KAPID@I]
Neizmjerna bol ostade nakon tvog iznenadnog odlaska, ali }e ljubav
prema tebi zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Hvala ti za vrijeme koje
smo proveli zajedno i na svim lijepim zajedni~kim trenucima.
Tvoji: supruga Enisa, sin Faruk, k}erka Belma, zet Esad, unu~ad Samra i Tarik,
brat Hivzija, snaha Nazika, brati}i Tarik i D`ejna i nena Biba
6307-1tt
Danas, 23. 6. 2009. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na
ahiret
BAKIR (RIFAT) HASANBEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11h u ku}i rahmetlije Andreja Andrejevi}a 19,
naselje Aerodrom
Supruga Jasminka i ostala rodbina
6297-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih
i dugih godina od iznenadne i prerane smrti k}erke
na{eg prijatelja
REA (VUKA[IN)
PETRANOVI]
CAFFE „VARADERO“
6289-1tt
Dana 21. 6. 2009. godine nakon kratke bolesti prestalo je
da kuca plemenito srce na{eg brati}a
ZLATAN (AMIRA)
UDOVI^I]
O`alo{}eni: amid`a Halid, amid`inica Vahida i amid`i}i
Halid i Adnan, njihove supruge Jasmina i Arijana, djeca
Vedad, \ejla i Rijad
6302-1tt
Dana 23. 9. 2009. navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama
na{a draga
DOBRILA BO@INOVI], ro|. NENAD
S ponosom se sje}amo vremena koje smo proveli s tobom, s tugom
brojimo svaki minut bez tebe.
S ljubavlju koju smrt ne gasi,
Tvoji: suprug Branko, sin Ranko, snaha Snje`ana, unuci Bojan, Dejan i Danijel
i prijatelji Tomo i Slavica
8528-1nd`
Dana 23. 9. 2009. navr{ava se godina dana kako nas je napustila na{a
draga sestra, svastika, tetka
DOBRILA BO@INOVI], ro|. NENAD
S ljubavlju, ponosom i velikom tugom uvijek si u na{im srcima.
Porodice Si~anica, Krmpoti}
8528-1nd`
Dana 23. 6. 2009. navr{avaju se dvije duge i te{ke godine
od kada je preselio na ahiret na{ dragi
SAKIB (MEHMEDA)
SALKANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Dila, sin Safet, k}erka Jasminka,
zet Ned`ad, snaha Amela, unuk Alen,
unuke Amra i Nermina 852-1tz
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti
na{eg voljenog oca, supruga
D@EVAD ([ABAN) MR[O
Te{ko je tra`iti utjehu, za svaki dan `iv-
ota, bez tebe, ni{ta nije kao prije. Istina je
da dobri ljudi kratko `ive, ali se vje~no
pamte. S tobom nam je oti{la radost, a
ostala vje~na bol i tuga. Uvijek si bio
iskren, dostojanstven i po{ten.
Bio si najbolji babo i suprug na svijetu!
Ostaju nam samo lijepe uspomene i djela
koja }emo s po{tovanjem ~uvati u na{im srcima.
@elimo da ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji voljeni i neutje{ni:
Supruga Nusreta, sin Aldin, k}erke Aldijana i Mirela,
tetka Mimka 8531-1nd`
SJE]ANJE
ISMET (SULEJMAN)
SARAJLI]
23. 6. 1992 - 23. 6. 2009.
Za sve {to dolazi, nedostaje{.
Tvoji: Nana, Jasna, Melisa
850-1tz
858-1tz
Dana 23. juna navr{ava se jedanaest godina od kada je na
ahiret preselila na{a draga i po{tovana
REFIKA SERDAREVI],
ro|. JELE^
Bila si i ostala na{ ponos.
Tvoj plemeniti lik ostaje u na{im
sje}anjima.
Sa zahvalno{}u i po{tovanjem, suprug Ahmed,
sin Mustafa, k}erka Sanita, snaha Safija, unu~ad Edin,
Dijana i Elma PTT
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se 11 tu`nih godina od kad je
preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac i dedo
MUSTAFA ([A]IRA)
ZUKO
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i
tvoja djela nikad zaboravit ne}emo.
Mi doista Allahu pripadamo i svi
Mu se bez dvojbe vra}amo.
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga, djeca i unuka
8548-1nd`
SJE]ANJE
AVDO KURTO
23. 6. 2008 - 23. 6. 2009.
Porodica, njegova Gaga i prijatelji
6283-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se ~etrdeset
najtu`nijih dana u na{im `ivotima od smrti na{eg dragog
MIROSLAVA SERTI]A
Rekli su nam da dan traje 24 sata,
da sat traje 60 minuta, da minut tra-
je 60 sekundi, ali nam niko nije re-
kao da sekund bez tebe traje vje~no!
Dana 23. 6. 2009. u 12 sati posje-
ti}emo tvoj grob na groblju Svetog
Josipa.
S tugom,
Tvoji najmiliji 8556-1nd`
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 55
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 pune godine od kako nije sa nama na{a draga
MIRSADA (MUSTAFE) KAVAZOVI], ro|. LEKI]
Draga mama, bila si i ostala dio nas, sa ponosom te se sje}amo i spominjemo.
Dok `ivimo mi `ivjet }e i uspomena na tebe.
Tvoji najmiliji: suprug Salih, k}erke Azra i Amra sa porodicom
8527-1nd`
SJE]ANJE
Dvadeset tre}eg juna 2009. godine navr{ava se 10 godina otkako je preselio na
ahiret na{ dragi suprug, otac, djed i svekar
IBRAHIM (SULEJMAN) TINJI]
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj dobri i plemeniti lik.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Porodica 849-1tz
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. navr{avaju se 3 godine od prerane smrti na{e drage
MIRSADE (MUSTAFE)
KAVAZOVI], ro|. LEKI]
Ponosni smo {to smo te imale, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili.
Tvoji: Velija, Minka, Asim, Elvira, Lejla, Nusret, Amir, Adis i Enis
8227-1nd`
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se 7 dana od d`enaze na{eg voljenog mu`a, tate i dede
ENVER ISLAMOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Hrasno, u 17 h (iza ikindije namaza).
Dragi tata i Felix je nau~io Fatihu. U~imo ti za vje~ni rahmet.
Samra, Hana, Mama i tvoji unuci
6305-1tt
SJE]ANJE
na k}erku na{eg
prijatelja
REA
PETRANOVI]
23. 6. 2002 - 23. 6. 2009.
Vlasnik, osoblje i raja iz
Caffea „Burence“
6310-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{avaju se 4 godine od kada ni-
je sa nama na{a majka, nana i
punica
RAMIZA TUPANI,
ro|. TAHIROVI]
23. 6. 2005 - 23. 6. 2009.
...Ne mogu re}i da te nema, u srcu
si mom svakog trena, ne mogu re}i
da te ne dodirujem kad du{om te
svojom uvijek milujem...
Za sudbinu mo} ne postoji ali po-
stoji neko ko te zauvijek VOLI!
EL-FATIHA
Mima, Zijo, D`enan, Kasema,
Ismar i Nedim 6295-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se osam godina od kada
je preselio na ahiret na{ dragi
ARMIN
(NUSRETA)
HASANBEGOVI]
Neka je rahmet tvojoj pleme-
nitoj du{i i neka ti dragi Allah
d`.{. podari lijepi D`enet.
Tvoj dajd`a Ned`ad, da-
jd`inca Dika, Alma i D`evad
sa porodicama
6308-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{avaju se ~etiri tu`ne godine
od kada nas je napustila na{a
majka i svekrva
RAMIZA - MIZA
TUPANI
23. 6. 2005 - 23. 6. 2009.
Tvoj lik u mislima,
tvoje ime na usnama,
LJUBAV u srcu,
prema TEBI MAJKO,
~uvaju te od zaborava.
Uvijek te se rado sje}amo i u
srcu ~uvamo.
Tvoj sin Hajro i snaha Tanja
6293-1tt
SJE]ANJE
prof. dr. FARUK (RA[IDA) BILALOVI]
23. 6. 1999 - 23. 6. 2009.
Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se njegovog toplog i plemenitog lika.
El-Fatiha
PORODICA
8523-1nd`
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se
9 godina od smrti mog dragog
supruga
SMAJO (MUJE)
]IBO
iz Konjica
Ljubav prema tebi zna koliko
boli praznina bez tebe. Tvoja
dobrota, tvoj plemeniti lik i
tvoje tople rije~i uvijek }e biti
prisutne u mom srcu i mislima.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri D`enet i njegove ljepote.
Tvoja supruga Hava ]ibo
PTT
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se 9 go-
dina od smrti na{eg dragog tetka
SMAJO (MUJE) ]IBO
iz Konjica
S ljubavlju i tugom te se sje}amo.
Tvoj vedri lik i tvoju dobrotu ni-
kada ne}emo zaboraviti.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i
mislima, a tvoje veliko srce, po{te-
nje, plemenitost bit }e nama i
na{oj djeci za primjer.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi D`enet.
Tvoji: Sejo, Mirsada, Adna i Adi
Paji} PTT
Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz 56
SJE]ANJE
na na{e roditelje, nanu i dedu
DEVLETA SIVI], ro|. M. HALILOVI]
23. 6. 2003 - 23. 6. 2009.
HUSEIN SIVI]
31. 7. 2006 - 31. 7. 2009.
Va{e k}erke sa porodicama
Danas, 23. juna navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret moj dragi otac i dedo
ALIJA (IBRE) BOSTAND@IJA
Tvoja smrt je tren, a sje}anje je vje~nost, na ovom svijetu sve je prolazno samo je vje~na moja ljubav prema tebi.
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Poklanjamo hatma-dovu na{em dragom ocu i dedi s ljubavlju, po{tovanjem i vje~nom tugom u srcu.
Tvoja k}erka Nusreta, zet Sead, k}erke Aida, Amira, Amina i unuk Harry Hercenroden 6161-1tt
SJE]ANJE
MIRKO (PERE) GRBI]
23. 6. 1992 - 23. 6. 2009.
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost,
Uposlenici firme Proving i prijatelji
6282-1tt
Dana 23. 6. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret
na{ dragi suprug, otac, djed i pradjed
ZE]O (HASAN)
VOLODER
Ne postoji zaborav, niti utjeha, samo pra-
znina i vje~no sje}anje na tvoju dobrotu i
ljubav koju si nam pru`io. Neka ti Allah
d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet
tvojoj du{i.
Tvoji: supruga Fija, sin Rifat, k}erka Ifeta, unuka Narela
i praunuci Adna, Selma i Ajla
Tevhid }e se prou~iti dana 23. 6. 2009. u 14h u ku}i `alosti u ul.
Teheranski trg br. 11/8. 8488-1nd`
SJE]ANJE
RASIM (AGAN)
KADRI]
23. 6. 1992 - 23. 6. 2009.
Supruga Adila sa djecom
6222-1tt
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se pola godine od
smrti na{e drage
FADILA DIZDAREVI],
ro|. [EHOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`enet i neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: sestra Remza Bajgori}, zet
Osman, sestri~ne Azemira i Azelea Suljkanovi}
sa porodicom
925-1mo
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava
se 14 tu`nih godina od prerane
smrti na{e drage
ALMASE [PIRTOVI],
ro|. AHMEDBEGOVI]
23. 6. 1995 - 23. 6. 2009.
Sa tugom i nezaboravom,
Otac Jusuf, majka Bedrija, sestre Rusmila i Amela
8475-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine
navr{ava se 17 godina od
kada nije sa nama na{ dragi
HAJRUDIN
(REMZIJA)
ME[ANOVI]
Sa ponosom ~uvamo
uspomenu na tebe i
nosimo te u svojim srcima.
Tvoji: supruga Hasena i
k}erka Mirsada 8474-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
STANKO
(SRE]KA) RUBI]
1937 - 2005.
Dana 23. 6. 2009. godine
se navr{avaju pune ~etiri
godine kako nije sa nama.
Toga dana u 10.00 sati
}emo posjetiti njegov grob
i polo`iti cvije}e.
O`alo{}ena porodica
8460-1nd`
SJE]ANJE
had`i VASVIJA [EHOVI],
ro|. MA[I]
23. 6. 2003 - 23. 6. 2009.
Sretni smo {to smo te imali, beskra-
jno tu`ni {to smo te izgubili.
Pamtimo te po dobroti i spominjemo sa ljubavlju.
Tvoji: Nermina, Almira, Kemal, Edin i Iman
6064-1tt
SJE]ANJE
na moju dragu
prijateljicu
ATU
SADIKOVI]
23. 6. 2007 - 23. 6. 2009.
Ankica Bem
8520-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine
navr{ava se godina dana
od smrti na{eg voljenog i
nikad zaboravljenog
ZIJAD (FEHIM)
]ATOVI]
Neka mu je vje~ni rahmet
du{i.
Tetke: Sida, ]ija, Fehma
sa svojim porodicama
914-1mo
Dana 23. juna 2009. godine navr{ava se 8 godina od kada
je na ahiret preselio na{ dragi
ARMIN HASANBEGOVI]
Uz znak sje}anja od daid`e Mehmeda i njegove porodice
6271-1tt
u na{im mislima
i srcima uvijek
nikada vas iz mog
sje}anja ne}u izbrisati
Uvijek }u vas voljeti,
va{a unuka ENA 8519-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se osam godina od preseljenja
na ahiret
ARMIN HASANBEGOVI]
Bol za tobom nije manja, jer mi koji te volimo
znamo kako je `ivjeti bez tebe. Sje}anje na te-
be je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek
nedostajati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: otac Nusret i brat Eldin 8467-1nd`
Danas, 23. juna 2009. pu-
nih je 12 godina otkako
nije vi{e sa nama na{
ZUVDIJA
IBRAHIMAGI]
Vrijeme prolazi,
ali zaborav ne.
Tvoji: sestra Hajrija,
bra}a [efkija i Ru`dija sa
porodicama 6292-1tt
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 57
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom zetu
ZLATANU UDOVI^I]U
S ljubavlju i po{tovanjem, Angelina i @arko Draga{
8543-1nd`
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. navr{avaju se dvije godine od smrti
djevera i tetka
RAGIBA [ABANI]A
S puno ljubavi, po{tovanja ~uvamo
sje}anje na tvoj plemeniti lik.
Porodice: Dedi}, Ustamuji}, Grba i [ili}
6314-1tt
SJE]ANJE
na mog jedinog sina
ELVEDIN (ISMET)
\EDOVI]
1975 - 1992 - 2009.
Dragi sine, pro|e 17. godina
od tvoje pogibije kako te ubi{e
~etnici brane}i Bosnu. Imao si
17 godina a sada je 17 godina
od tvoje pogibije, dragi sine.
Voli te tvoj babo Ismet i Sena
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve najbolje.
8553-1nd`
Dana 23. juna navr{ava se go-
dina dana od kako nas iznena-
da napusti na{ voljeni
ZIJAD - ZIJO
^ATOVI]
Neopisiva je bol i tuga od kada
se prerano zavr{i tvoj `ivot, za
tobom ostade velika praznina
ali tvoj plemeniti lik nam je
uvijek u srcima i sje}anju, za-
uvijek.
Muhamed, Mira, Sini{a,
Ilhana, Lora, Minja i Stela
945-1mo
Dana 23. 6. 2009. navr{ava
se {est mjeseci otkako nije
sa nama
MIRJANA
POPARA,
ro|. KURNIK
Uvijek }e{ biti voljena, a
nikad pre`aljena.
Tvoj suprug (Dino)
Istog dana u 12 sati
okupi}emo se na groblju
Bare i odati po~ast
pokojnoj Mikici. 8551-1nd`
Dana 24. 6. 2009. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e
drage majke, nane, punice
MINA BULI], ro|. BI[^EVI]
Draga na{a majko,
Hvala ti za svaki tren `ivota, za svu ljubav koju si nam pru`ila.
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti istog dana, poslije ikindije namaza u Ko~evskoj d`amiji u Zenici.
322-1ze
SJE]ANJE
ZIJAD (FEHIM)
]ATOVI]
23. 6. 2008 - 23. 6. 2009.
Fali{, dru`e
Sanjin i Amra
Be}irbegovi}
8550-1nd`
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se tu`na godina dana
od smrti na{eg prijatelja
ZIJAD (FEHIMA)
]ATOVI]
Lijepe su ostale uspomene na
na{e dru`enje i prijateljstvo.
Tvoja iskrenost i dobrota
~uvat }e te od zaborava.
Ismet, Sanela
i Amar Arnautovi}
8547-1nd`
ALMASA [PIRTOVI],
ro|. AHMEDBEGOVI]
23. 6. 1995 - 23. 6. 2005.
I danas te se sje}am sa po{tovanjem i dubokom tugom.
Ibrahim [pirtovi}
8542-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se 40 dana kako je
preselio na ahiret na{ dragi
ALICA (SALIH) KAJTAZ
Oti{ao si prerano, ostala je samo
uspomena na dane provedene
s tobom. Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se klanjati 26. 6.
2009. godine, petak, poslije d`ume
namaza u d`amiji Po~itelj.
Porodica Kajtaz
938-1mo
Za opro{taj od neizmjerno voljenog sina
ZLATANA
Neumoljiva prirodo, za{to si toliko
poremetila svoj zakon: Da majka
nad`ivi svoga sina?!
S te{kom boli,
Majka Nada
8544-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
mom dragom i voljenom
velikom bratu
ZLATANU
Njegov Amir
8544-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
S ljubavlju i po{tovanjem,
na{em najdra`em i jedinom striki
ZLATANU
Vedran i Goran
8544-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se 5 godina od kako ni-
je sa nama na{ dragi
RAMIZ (UZEIR)
HURLOV
Nikad vi{e ovo toplo junsko
sunce ne mo`e izazvati topli-
nu u mome srcu, jer me sje}a
na bolni dan kada sam te izgu-
bila. Jedina utjeha je {to sam
te imala, staze ljubavi i dobro-
te kojima si me vodio.
Vje~no o`alo{}ena tvoja
supruga PA[ANA
939-1mo
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se 5 dugih godina od
kako nije sa nama na{ dragi
RAMIZ (UZEIR)
HURLOV
Nikad vi{e tvoje ruke zagrljaj
nam ne}e dati.
Nema tebe da te mo`emo
„DRAGIM TATOM“ zvati.
Utihnulo je tvoje srce i tvoj
glas ali ti }e{ uvijek biti tu na-
jdra`i tata pored NAS.
Zauvijek tvoje neutje{ne k}erke
Alma i Amela sa porodicama
940-1mo
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se 5 tu`nih godina od
smrti na{eg dragog
RAMIZ (UZEIR)
HURLOV
Plemeniti ljudi kratko `ive,
ali se mnogo pamte.
Tvoju dobrotu, plemenitost
vje~no }emo pamtiti, lijepa
djela spominjati i sa ljubavlju
te se sje}ati.
Neka je rahmet tvojoj du{i.
Svastika Tima sa porodicom
941-1mo
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{ava se 5 godina od kad nisi
sa nama
RAMIZ HURLOV
Iako su pro{le godine jo{
uvijek nismo svjesni da si
zauvijek oti{ao od nas.
Puno nam nedostaje{ i uvijek
si u na{im mislima i srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: svastika \ulsa, bad`o
Mustafa i Selma sa porodicom
942-1mo
SJE]ANJE
na na{eg dragog
D@EMAL (OMER)
KUDUS
23. 6. 2003 - 23. 6. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Njegovi najmiliji
6311-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
TODORI MATUKI]
Teti Todi
Ljubav i dobrota koju si nam podarila, `ivjet }e vje~no u
nama.
Hvala Ti Dada!
Tvoji: Denis i Damir, Nenad, Vi{nja, te porodice
Marilovi} i Buki} 6299-1tt
Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz 58
SJE]ANJE
na na{e drage
EDHEM (OMERA) [AHBEGOVI]
1953 - 1992.
SADETA [AHBEGOVI], ro|. ALIHOD@I]
1933 - 2004.
ENVER (OMERA) [AHBEGOVI]
1955 - 1994.
U va{im srcima bilo je mjesta za sve nas. Ostala je ljubav i sje}anja, nama koji vas vole i stalno misle na vas.
S neizmjernom tugom,
Porodica [ahbegovi}
Dana 23. juna 2009. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg
voljenog
MUSTAFA - HARA (SULEJMANA) HARA^I]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Bakira i k}erka Amra sa porodicom
8560-1nd`
Dana 23. juna 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, oca,
svekra i djeda
GOISLAVA VASI]A
23. 12. 2008 - 23. 6. 2009.
O`alo{}eni: supruga Jovanka, sinovi Stanko i Vitomir, snaha Esmira i unuka Leona
8565-1nd`
Dana 23. 6. 2009. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na
ahiret na{e drage supruge, majke, punice, svekrve i nane
FATIMA (JUSUF) BAJI],
ro|. GOGALI]
Uvijek si prisutna u na{im mislima. Sva-
ki dan nam je protkan lijepim sje}anjima
na sve trenutke provedene s tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet.
Zauvijek tvoji: suprug Zaim, sinovi Senad i Sead, k}erka Senada,
zet Mithat, snahe Darija i Belma i unuci Irma, Nejra, Senad,
Alden, Damir i Ela
8545-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
FAZILA [LJIVO,
ro|. JELE[KOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Aida, Azra i Anes
8562-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od kada
je preselio na ahiret
RAGIB [ABANI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Te-
be ne}e.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet
i vje~ni rahmet.
Supruga Mulija, sin Nusret, k}erka Faida sa porodicama
6319-1tt
Dana 23. 6. 2009.godine navr{avaju se 52 dana od kako je
preselila na ahiret na{a draga majka
ASIMA (OMER) KUDO
S tugom, ljubavlju i po{tovanjem
ostat }e{ zauvijek u na{im srcima.
Tvoji: sinovi, snahe i unu~ad
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u ulici
Reisa Fehima Spahe 18 u 16 sati.
6313-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
SALIH (ZAHID) FAGIN
1935 - 2009.
Porodica Skoko
6318-1tt
SJE]ANJE
17 godina
MIRKO GRBI]
23. 6. 1992 - 23. 6. 2009.
Sve {to je bilo lijepo i plemenito bilo je dio tvog bi}a.
Rado i sa po{tovanjem tebe se sje}amo i stalno spominjemo.
Supruga Edina, sin Sa{a, k}erka Nata{a sa porodicama
6323-1tt
Dana 23. 6. 2009. navr{ava se 7 dana otkad vi{e nije sa
nama na{ dragi brat, {ura i daid`a
D@AFER (ALAGE)
ZARIFOVI]
Sa po{tovanjem i ljubavlju,
porodica Kamari}: sestra Ibri{ima, zet Mehmedalija
i sestri}i Zijad i Nihad sa porodicama
8566-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine
navr{ava se 40 dana od
smrti na{eg dragog
MIROSLAVA
(KARLA)
SERTI]A
Uvijek }emo te se sje}ati
sa toplinom i ljubavlju.
Dragan, Sada i Fika
8556-1nd
TU@NO SJE]ANJE
na {ehida
ELMEDINA
HAD@IAHMETOVI]A
23. 6. 1993 - 23. 6. 2009.
Vrijeme prolazi ali ti i
dalje `ivi{ u na{im srcima.
Otac Alija, sestra D`enana,
sestri~na Indira
8557-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom dajd`i
TRHULJ
REMZIJI
Smrt je tren, a sje}anje je
vje~nost.
Neka ti dragi Allah podari
vje~ni rahmet.
Tvoji: Senada, Sead
i Mirza - Granulo
8561-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine
navr{ava se 7 godina od
prerane smrti na{e drage
REE PETRANOVI]
Vrijeme ne lije~i rane ve}
produbljuje prazninu koja
je nastala tvojim odla-
skom.
Uvijek }emo te se sje}ati.
Amela, Benjamin i Azer
946-1mo
6298-1tt
Pro{lo je 40 dana od kada nisi pored nas
dragi moj tata
SERTI] MIROSLAV MIRO
Sin Igor
8558-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
SALIH (ZAHID) FAGIN
1935 - 2009.
Od porodice Markovi}
6318-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
FERIDU FAZLI]U
Od kolega: [alja, Smajo, Marko, Mario, Musa, [anta, Amel, Amira, Dervo, Sejo, Enes, ^iva, Sidik B., Sedik, Rahim,
Mujo, Dragan, Sabiha, Sne`a, Menso, Dida
8569-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
NA[EM RADNOM KOLEGI
FERID FAZLI]
J.P. @ELJEZNICE FBiH d.o.o.
Sarajevo
N
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 59
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MARICI BATISTUTI
Julio, Beta, Josip, Milena, Davor i Alena
8568-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
MARICI BATISTUTI
Porodica Sarajli}
8568-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
FERIDU
FAZLI]U
Od kolega sa posla: Hajr-
udina, Adisa, Seje, Sadika
i Asima
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`enet.
6328-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
ZLATANU
[aza, Amela, Beba, Faruk
i Meca
6326-1tt
Dvadeset tre}eg juna 2009. navr{ava se ~etrnaest godina
od tragi~ne smrti na{e majke
ALMASE [PIRTOVI],
ro|. AHMEDBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
K}erke Selma, Aida i Dijana
8370-1nd`
Dana 24. 6. 2009. navr{avaju se 52 dana od preseljenja
na ahiret na{e drage
had`i RASEMA-hanuma
BRANKOVI], ro|.
SELIMBEGOVI]
Molimo Allaha d`.{. da te obaspe
Svojom milo{}u.
Tvoja porodica
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 24. 6. 2009. poslije
ikindije namaza u d`amiji ^obanija. 6324-1tt
SJE]ANJE
na drage
roditelje
RADOJKA RA[EVI]
23. 6. 2006 - 23. 6. 2009.
MILAN RA[EVI]
26. 2. 1997 - 23. 6. 2009.
Beskrajna tuga i praznina osta iza vas...
S ljubavlju i po{tovanjem,
sin Miroslav i k}erka Vesna sa porodicama 6325-1tt
PERO (TOME)
MI[I]
Posljednji pozdrav
dragom tati i djedu
K}erka Slavica, zet Nikica
i unuka Ivana s obitelji
6321-tt
PERO (TOME)
MI[I]
Posljednji pozdrav
dragom tati i djedu
K}erka Katica,
zet Miroslav, unuke
Dijana, Renata i Monika
s porodicama
6321-tt
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od kada
je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, djed
GANO SKENDEROVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
Po dobroti }emo te pamtiti,
s po{tovanjem spominjati i nikada te
ne}emo zaboraviti.
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari
lijepi D`enet.
Supruga ^eba sa porodicom 8567-1nd`
Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz 60
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom i nikada zaboravljenom bratu
RASTODER BAJRAM
Dragi moj brate, prerano si me na-
pustio, bol i tugu koju osje}am ne
mogu rije~ima opisati. Uvijek }u te
voljeti i zauvijek }e{ `ivjeti u mom
srcu.
Tvoja sestra Safeta
Neka ti Allah dragi podari vje~ni rahmet i sve
d`ennetske ljepote, jer si ti to, dragi brate, zaslu`io.
8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom i jedinom bratu
RASTODER BAJRAM
Dragi moj brate, prerano si me napustio. Uvijek }e{
`ivjeti u mom srcu.
Tvoj brat Ramiz sa porodicom
8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom sinu, suprugu,
ocu i puncu
RASTODER (VEHBIL)
BAJRAM
Ponosni smo {to smo te imali a
tu`ni i `alosni {to smo te prerano
izgubili. Dok `ivimo mi tvoj lik i
sje}anje na tebe }e `ivjeti u nama.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet a porodici sabur.
Tvoji najmiliji: majka Bega, supruga Hajrija, sin Denis,
k}erka Sanela i zet Anel 8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom suprugu i ocu
RASTODER (VEHBIL)
BAJRAM
Najdra`i na{, ne mo`emo vjerovati da vi{e nisi sa nama.
Ne postoje rije~i kojima bi mogli opisati bol i tugu koju
osje}amo. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas a u~inio si
mnogo. Dok `ivimo `ivjet }e u na{im srcima.
Tvoji najdra`i: supruga Hajrija i sin Denis
8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom voljenom ocu
RASTODER (VEHBIL)
BAJRAM
Dragi moj tata, bolna je istina da te
nikada vi{e vidjeti ne}u, zna{ koli-
ko sam te voljela ali ne zna{ koliko
za tobom patim.
Tvoja k}erka Sanela i zet Anel
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet jer
si ga ti, moj dragi tata, zaslu`io. 8571-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kumu
ZLATANU (AMIRA)
UDOVI^I]U
...Nema rastanka...
...Nema smrti...
...Ako oslu{kujem vjetar
~ujem tvoj glas...
S tugom, ljubavlju i po{tovanjem,
D`ana i Mak Stefanovi} i teta Esma 8576-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
daid`i
RASTODER
BAJRAMU
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoja sestri~na Azra, zet
Muamer, djeca Samra i
Hana 8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
daid`i
RASTODER
BAJRAMU
Molim dragog Allaha d`.{.
da ti podari sve d`enetske
ljepote a tvojoj du{i vje~ni
rahmet.
Tvoj sestri} Rusmir,
snaha Lejla i Faris
8571-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{u voljenu Snje`anu
SNJE@ANA
FERHATOVI]
23. 6. 1991 - 23. 6. 2009.
Postoji ljubav koju smrt
ne prekida i tuga koju vri-
jeme ne lije~i.
Mama @ivana, tata Amir i
brat Damir
8578-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu Snje`anu
SNJE@ANA
FERHATOVI]
23. 6. 1991 - 23. 6. 2009.
Tetka Ljiljana i tetak Ivica
sa djecom
8578-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu Snje`anu
SNJE@ANA
FERHATOVI]
23. 6. 1991 - 23. 6. 2009.
Tetka Mirjana i tetak Veso
sa djecom
Djed Bo`o, baba Lenka,
ujak Mi{o i ujna Nevenka
sa djecom
8578-1nd`
Dragi kume
ZLATANE
...Mama ka`e da si i ti
oti{ao...
Nema... oti{ao u svijet u
kojem i moj tata spava... i
da zna{,
i ja }u ~uvati Brankicu...
Tvoj Mak
8577-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom
BAJRAMU
RASTODER
Od porodice Rujovi}
8575-1nd`
Danas se navr{ava 40 tu`nih da-
na kako nas je napustio na{ dra-
gi i voljeni otac, svekar, dedo
HASAN (RAME)
PLAV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve d`enetske ljepote i neka
ti je vje~iti rahmet.
Uvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Tvoj sin [evko, snaha Mevla,
unuk Sanin i unuka Sanida
6332-1tt
POSLJEDNJI SELAM
daid`i
RASTODER
BAJRAMU
Dragi na{ daid`a, neka ti
je vje~ni rahmet tvojoj
du{i i neka ti Allah d`.{.
podari sve d`enetske
ljepote.
Tvoj sestri} Isad, snaha
D`enita, djeca Lajla i
Amina 8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
daid`i
RASTODER
BAJRAMU
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`enetske
ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoj sestri} Ernad, snaha
D`enita, djeca Ajlin i
Amar 8571-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
{uri i daid`i
RASDTODER BAJRAMU
Od Rafeta, sestri}a Mirsada i Nihada,
sestri~ni Mirsade i Igbale, te snaha Ja-
sminke i Alme, zetova Ismaila i Rifata i od njihove djece
Alen, Bernisa, Adelisa, Belmin i Adnan Armin, Ervin i
Ismir, Jasmin, Nermin, Arijalda
8572-1nd`
Dana 23. VI 2009. godine na-
vr{avaju se 4 godine od smrti
na{e majke
RAMIZA
TUPANI
Postoji ljubav koju smrt ne pr-
ekida i tuga koju vrijeme ne li-
je~i. Bol za tobom je velika, ra-
na u srcu do`ivotna.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`enet.
Tvoji: Re{o, Sejda, Armin,
Amina, Ramo, Semra, Selma i
Elma
6330-1tt
SJE]ANJE
Dana 23. 6. 2009. godine na-
vr{avaju se 4 godine od kako
nas je napustila na{a nikad
pre`aljena majka, svekrva i
nana
RAMIZA TUPANI,
ro|. TAHIROVI]
Koliko god vremena da pro|e,
utjehe nema. Bol i rane su
vje~ni. Hvala ti za svu ljubav i
godine provedene sa nama.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti
dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`enet i rahmet tvojoj du{i.
Tvoji najdra`i: sin Ramiz,
snaha Nura i unuke Armina i
Erna
6330-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
na na{e drage
HASAN
HANJALI]
5. 5. 1990 - 23. 6. 2009.
SAFET
HANJALI]
23. 6. 2007 - 23. 6. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na vas.
Porodice: Hanjali}, Imamovi} i Kreso
6329-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja Zlatka
MUHAMED LJUTIKA
Osoblje ECON-a
N
Pro{la je tu`na godina od
kako nas je napustila
DOBRILA
BO@INOVI]
@ivi{ u mirisu doma}ih
kola~a, u sje}anju na svu
mudrost i nje`nost koju si
nam dala i zauvijek u
na{im srcima.
Nermina, Jasenko
i Vedrana sa porodicom
8528-1nd`
Danas se navr{ava 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi su-
prug, otac i dedo
SUVAD ([A]IRA) TALETOVI]
Ne postoji utjeha ni zaborav,
samo tuga i ponos {to smo te imali.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Azra, sin Kenan, k}erka Elma, unuka Lana
Tevhid }e se prou~iti sutra (u srijedu) u d`amiji Komatin u 17 h. 8574-1nd`
Dana 23. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog
ZIJADA (FEHIMA) ]ATOVI]A
Ne postoji zaborav ni utjeha, samo bol, praznina i sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji najmiliji: majka Izeta, supruga Jasna, k}erka Erna i punica Ifeta
Hatma-dova }e se pokloniti u subotu, 27. 6. 2009. godine u ku}i `alosti - ulica Semira Fra{te 17, iza ikindije namaza. 6277-1tt
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga
MULIJA MUHAREMAGI],
ro|. LAGUMD@IJA
u~esnik NOR-a
nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret,
22. 6. 2009. godine u 10.10 sati u 90. godini.
Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u srijedu,
24. juna 2009. godine, (1. Red`eba 1430. h.g.) u 16.30 sati,
d`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije a ukop na mezarju Bukov~i}i.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sin Nedim, k}erka Amila, snaha Mirsa, zet Atko, unuci Mirza, Jase-
nko, Senad i Adnan, zaova Mujesira, brati} Zlatko, brati~na Sanja, sestri}i Galib,
Esad i Suljo, sestri~ne Galiba, Timka, Suada i Hanifa, porodice Muharemagi}, Lagu-
md`ija, Zaimovi}, Be{lagi}, Muj~inovi}, Tihi}, [ahbegovi}, Odoba{i}, Kurtagi}, Ma-
mela, Had`i}, Dautovi}, Hasanefendi}, Hajdarevi}, Alihod`i}, Kova~ te ostala mnogo-
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u D`indijskoj d`amiji. 862-1tz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kumove i kom{ije da je na{ dragi otac i djed
PERO (TOME) MI[I]
blago u Gospodinu preminuo u ponedjeljak, 22. lipnja 2009. godine nakon kra-
tke bolesti, u 82. godini.
Ukop dragog nam pokojnika obavit }e se 23. lipnja 2009. godine u 17.00 sati, na
rimokatoli~kom groblju Stup.
O@ALO[]ENI: k}eri Katica i Slavica, sestre Ru`a i Branka, zetovi Miroslav i Nikica, unu~ad Dijana,
Renata, Ivana, Mirko, Bo`idar i Monika i praunu~ad, obitelji Mi{i}, Mo~evi}, Ramljak, Suljuzovi},
Peka, [utalo, Pe~ek, Hrgi}, Vukadin, Ljubas, Juri{i}, Grgi}, Mrnjavac, Luki}, Kara~i}, Leng, Be{lija,
Gotovac i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije, kumovi i prijatelji. 6321-1tt
434-1go
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 21. 6. 2009. u 65. godini na ahiret preselio na{ dragi
MEHMED Z. KRESO
O@ALO[]ENI: supruga Medd`ida, sinovi Zijah i Tarik, brat Rizah, brati} Zijah, nevjeste D`enita, Aida, Zilha i Ajla, unu~ad Din,
Benjamin i Umma, punica Sadika, svastike, {ure, te ostala brojna rodbina i prijatelji, porodice: Kreso, Begovi}, Be{lagi}, Hajdarevi},
Ibrulj, Be}irhod`i}, Tikve{a, Sijari}, Fehimovi}, Hrenovica, Kne`evi}, Behmen, Ra{tegorac, Klari}, Kolovrat, Ibrahimpa{i}, Novi},
Bise, Galija{evi}, Zubi}, Zubovi}, Ali}, Krd`ali}, Olov~i}
Opro{taj od dragog nam rahmetlije obavit }e se dana 24. 6. 2009. u 12 u Komemoracionom centru na gradskom groblju Bare u Sarajevu
a d`enaza }e se obaviti istog dana u Mostaru u 17.15 na [ari}a haremu.
2337-1nr
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 61
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MATUKI] TODORA - TODA,
ro|. PERENDIJA
iznenada preminula u 70. godini.
Sahrana }e se obaviti 23. 6. 2009. godine u 13.30 sati na
gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: suprug Tomislav, sinovi Nenad i Predr-
ag, unuke Ana i Sanja, snaha Ana, bra}a Ilija i Bogdan,
zaova Rada, porodice Perendija, Pecirep, Mra~evi},
Bo`ovi}, Puk{ec i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji
i kom{ije 111
Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz 62
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
ZIJAD (BEGO) [ALDI]
exhumacija
preselio na ahiret 2. 7. 1992. godine
u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK,
23. 6. 2009. godine u 17.00 sati na
mezarju Ugorsko - Vogo{}a.
O@ALO[]ENI: supruga Rabija,
kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Dana 22. 6. 2009. u 69. godini preselio je na ahiret
ADEM (D@AFER) BIJEDI]
D`enaza polazi dana 23. 6. 2009. g. (utorak) u 17,15 sati ispred Ferhat-pa{ine u @ep~u.
Ukop }e se obaviti na mezarju Trzna.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga [uhreta, sinovi Nermin i Nezir, snahe Fatima i Sejla,
unu~ad Adnan, Haris, Admir i Lamija, bra}a Nezir, Hamzalija i Mustafa, porodice
Bijedi}, Avdi}, Halilovi}, Mahmut}ehaji}, Cigi}, Beri} i ^au{evi}, te ostala mnogobr-
ojna rodbina, kom{ije i prijatelji 321-1ze
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FAZILA (VEJSIL) [LJIVO,
ro|. JELE[KOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 21. juna 2009. godine, u 54. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23. juna 2009. godine u 14.00
sati na Gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sestre Fikreta i Dika, svekrva Kadira, zaova
Amra, pastorak Admir, daid`a ]azim, sestri~ne Sanela, Mirela, Daniela i Minela,
sestri} Mirza, zet Amir te porodice [ljivo, Jele{kovi}, Loni}, Bo{kovi}, Badri}, Zec,
Imamovi}, Valjanovski, Lapijani, Zorbi}, Zahirovi}, ^engi}, Had`ovi}, Bubalo,
Busulad`i}, Red`epovi} te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Rosulje do br. 24 -
Vogo{}a. 8552-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MARICA BATISTUTI,
ro|. [UTALO
preminula dana 22. 6. 2009. godine,
poslije duge i te{ke bolesti
u 71. godini.
Sahrana }e se obaviti 23. 6. 2009.
godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: suprug Petar, k}erke Dijana i Zdenka,
unuk Dra`en, zetovi Fikret i Mario, te ostala porodica i
prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Ru|era Bo{kovi}a br. 11
111
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
RAHIMA (ZEJNIL)
DEDOVI], ro|.
RIZVANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju,
21. 6. 2009. godine u 89. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
6. 2009. godine u 17.30 sati na me-
zarju Orli} - Kobilja Glava.
O@ALO[]ENI: sinovi Mustafa, Idriz, Nusret i [eval,
k}erka Medina, snahe Naza, \ula, Hajra, Envera i Fikr-
eta, zet Uzeir, unu~ad Sanela, Muamera, Mesud, Muris,
Memsud, Mufid, Samira, Mujo, Zejnil, Haris, Dinela i
Anel, praunu~ad, te porodice: Dedovi}, Rizvanovi}, Ta-
hirovi}, Had`i}, Kaltak, Gelji}, Mali~evi}, [i{i}, Me-
hmedspahi}, ^alija, Gec, Kiselica, Duhovi}, D`ebo,
So~ivica, @ili}, Mujanovi}, Bogdani}, Bi~o, Isljami,
@uni}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.30
sati, ul. Alipa{ina br. 183A.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
FAZILA (VEJSIL)
[LJIVO, ro|.
JELE[KOVI]
preselila na ahiret u nedjelju,
21. juna 2009. godine, u 54. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
juna 2009. godine u 14.00 sati na
gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sestre Fikreta i Dika,
svekrva Kadira, zaova Amra, pastorak Admir, daid`a
]azim, sestri~ne Sanela, Mirela, Daniela i Minela, se-
stri} Mirza, zet Amir te porodice [ljivo, Jele{kovi}, Lo-
ni}, Bo{kovi}, Badri}, Zec, Imamovi}, Valjanovski, Lapi-
jani, Zorbi}, Zahirovi}, ^engi}, Had`ovi}, Bubalo, Busu-
lad`i}, Red`epovi} te mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i
`alosti u ulici Rosulje do br. 24 - Vogo{}a. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
SEVDA - ZINETA
(]AMIL) \IP,
ro|. KURTI]
preselila na ahiret u nedjelju,
21. juna 2009. godine, u 60. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vla-
kovo.
Prijevoz obezbije|en ispred porodi~ne ku}e iz ulice Vi-
tkovac 250 sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Ekrem, sin Ned`ad, k}erka Sane-
la, zet Nermin, snaha Irma, unu~ad Elhan, Nejla,
Nud`ejna i Nud`ejn, bra}a Hamed, Husein, Selim, Rifet i
Omer, sestre Ifeta i Fikreta, snahe [uhra, Hafiza, Zemka,
Mukadesa i Minka, zetovi Jusuf i Sakib, brati}i i brati~ne,
sestri}i i sestri~ne, tetka Hasna, teti}i i teti~ne, strina Ha-
mida, amid`i}i i amid`i~ne, djever Sejad, zaove Izeta i Ife-
ta, jetrva Aida, zetovi Hrustem i Adil, te porodice \ip,
Kurti}, [ahi}, ]oso, ^eljo, ]ato, Fejzi}, Mehanovi}, Mu-
si}, Kundo, D`aferevi}, Raoni}, Haskovi}, Vrnjak, Ahme-
tspahi}, ^i~ak, Zeba, Gazibara, Kahriman, ^avrk, [ahat i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u poro-
di~noj ku}i u ulici Vitkovac br. 250. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
MELIHA BARU^IJA,
ro|. ]EBO
preselila na ahiret u subotu,
20. juna 2009. godine, u 54. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
juna 2009. godine u 14.00 sati na
Gradskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbije|en sa parki-
nga ispred ulice Br~anska br. 16 sa polaskom 13.00 sati.
O@ALO[]ENI: majka Emina, suprug Mirsad, k}erke
D`enita i D`ana, zet Samir, sestra Munira, zet Bakir, se-
stri}i Almedina i Mirnes, zaova Jasna, zet Muhamed sa
djecom, te porodice Baru~ija, ]ebo, Tabakovi}, Mehi},
[anti}, Tvrtkovi}, Planja, Hod`i}, Mutap, Pa~ariz, Ha-
mzi}, Huskovi}, Omerovi}, Trnovac, Brkani}, Begi} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i
`alosti u ulici @rtava fa{izma br. 9/V. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
REMZIJA (AHMET)
TRHULJ
preselio na ahiret u ponedjeljak,
22. juna 2009. godine, u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
juna 2009. godine u 15.00 sati na
bakijskom mezarju Faleti}i.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom
u 14.30 sati, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Mesuda, k}erke Jasmina i Edi-
na, zetovi Du{ko i Kre{imir, unu~ad Denis, Goran, Maja
i Dino, brat Hivzija, sestra Mersija, snaha Subhija, zet
Muhamed, brati~ne i sestri~ne, {ure Muzafer i Rasim sa
porodicama, svastika Hajra sa porodicom, te porodice
Trhulj, Eminagi}, Karahasanovi}, Vidakovi}, Ljubas, Pi-
rki}, Po~ani}, @ivojevi}, Ak{amija, Humo, Krkbe{evi},
Had`iahmetovi}, Bjelan, Had`iosmanovi}, Begi}, Nik{i}
i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u stanu ra-
hmetlije u ulici Franjeva~ka br. 6C/III 111
S tugom i bolom, obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da
je na{ dragi
JURJEVI] ANTUN
(TONE)
1. I 1930 - 22. VI 2009.
preminuo u ponedjeljak, 22. 6.
2009. godine u 80. godini.
Sahrana pokojnika obavit }e se u
utorak, 23. 6. 2009. godine u 17.00
sati na gradskom groblju Kolijevke
u Gora`du.
O@ALO[]ENI: supruga Danica, sestra Katica, Vlado,
Borka, Caka, Cojo, Ljilja sa porodicom, kao i prijatelji
434-1go
Sa dubokom tugom u srcu oba-
vje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
MUHAMED ([EFKET)
LJUTIKA
preselio na ahiret u nedjelju,
21. juna 2009. godine, u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23.
juna 2009. godine u 15.00 sati na Bakijskom mezarju Fa-
leti}i 2.
O@ALO[]ENI: sin Zlatko, snaha Elma, unuci Zlatan i
Adi, porodice Ljutika, ^atibu{i}, Mufti}, Klai}, Bezdr-
ob, Nalo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Bakijskoj
d`amiji. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
FERID ([ERIF) FAZLI]
preselio na ahiret dana
22. 6. 2009. u 48. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 23. 6.
2009. godine na mezarju u Vrutcima
poslije ikindije namaza u 17.00 sati.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u Mektebu u Kadari}ima u
17,00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: supruga Senida, k}erke Nerma i Nejra,
bra}a Meho i Nuraga, punica Jasmina, amid`i} Taib, str-
ina Zirafeta, daid`a Nazif, daid`i}i, daid`i~ne,
amid`i~ne, tetke, tetkovi, teti~ne, te porodice: Fazli},
Alispahi}, Devi}, Gljiva, Selimovi}, Rapa, Dervi{evi},
Murto, Korjeni}, Janjo{, Pora~anin, Hamza, Karavdi},
Avdibegovi}, Nevaljalovi}, Matoruga, [abi}, Duri}, ra-
dne kolege kolektiva @ELJEZNICE BiH, kao i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Prevoz obezbije|en sa autobuske stanice N. Ilija{ u 15,30
sati, sa stajanjem St. Ilija{, Male{i}i, D. Vogo{}a, Semizo-
vac, Srednje, D. ^evljanovi}i, D. Ivan~i}i, Gajevi, kao i u
povratku. 8573-1nd`
Dnevni avaz utorak, 23. juni/lipanj 2009. 63
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
RASTODER (VEHBILA) BAJRAM
preselio na ahiret dana 20. 6. 2009. u 52. godini.
D`enaza }e se klanjati u haremu Centralne d`amije u S. Koloniji dana 23. 6. 2009. godine u 17.00 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na
mezarju Kova~i - Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: majka Bega, supruga Hajrija, sin Denis, k}erka Sanela, zet Anel, brat Ramiz, sestre Safeta, Sanija, Emira-Eljka, i Kimeta, punica
Ned`iba, brati} Almin, brati~ne Alisa i Edisa, sestri}i Mirsad, Nihad, Isad, Ernad, Rusmir, Adis, Haris, sestri~ne Mirsada, Igbala, Azra, Valbona, Selvi-
na, Anela i Melisa, dajd`e ]amil i Ibro sa porodicama, tetka Emina sa porodicom, zetovi Rafet, Maho i Fahro sa porodicama, {ure Rafet, D`eko, [efko i
Sait sa porodicama, svastike, bad`onozi Jusuf i Hivzo sa porodicama, te porodice: Rastoder, Ram~ilovi}, Gar~evi}, Adrovi}, Lati}, Agovi}, Rujovi}, [aboti}, Ko`ar, Hot, Bukvi}, Li~ina
i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 8571-1nd`
Drage kolege aeromodelari, sportisti, dragi prijatelji
S velikom tugom vas obavje{tavamo da je dana 21. juna 2009. godine, u 77. godini pr-
eminuo
MUHAMED LJUTIKA
Cijeli `ivot posvetio je vazduhoplovstvu, a najve}i dio svog radnog vijeka bio je sekre-
tar Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine. Najve}i uspjeh ostvario je kao sele-
ktor Reprezentacije aeromodelara Bosne i Hercegovine, najtrofejnije mu{ke sportske
ekipe u BiH, sa kojom je osvojio Evropsko prvenstvo 1996. godine i Svjetsko prve-
nstvo 1999. godine u Izraelu.
Posljednji ispra}aj dragog nam prijatelja i kolege bi}e u utorak, 23. juna 2009. godine
na groblju Faleti}i u Sarajevu.
Savez aeroklubova Bosne i Hercegovine 8580-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
BEJDA (SALIH) HOD@I], ro|. SEJFI]
preselila na ahiret dana 22. 6. 2009. godine u 86. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu 24. 6. 2009. godine u 14,00 sati na mjesnom me-
zarju Stoborani, op{tina Han-Pijesak.
Prevoz obezbije|en iz Vogo{}e ispred Mimsa sa stajanjem na Kobiljoj Glavi i
Vije}nici, i Sokolje sa stajanjem na Stupu sa polaskom u 9.30 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN
EL-FATIHA!
O@ALO[]ENI: sinovi Avdija, Hamdija, Hasan i Alija, k}eri Ziba, Zarfija i Zejna, snahe Behija, Fehi-
ma, Di{a, Red`ija i had`i Fatima, zetovi Edhem, Bego i Fadil, unu~ad Salko, Taib, Edin, Ezudin, Mir-
za, Admir, Hasudin, Adnan, Avdo, Aldin, Elmedina, Elma, Edina, Medina, Elvira, Mersida, Selma,
Bejda i Sanela, praunu~ad, brati}i, sestri}i, jetrve Kija i Osmana, te porodice: Hod`i}, Sejfi}, Jusupo-
vi}, Torlak, Helji}, Andeli}, Halilovi}, Avdi}, Muratovi}, ]esko, Korman, Mujki}, Be}irspahi}, ]ure-
vac, Ka~evi}, Mulali}, Gu{i}, [o{i}, Gugi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Nahorevska do br. 191 u 14,00 sati. 6334-1tt
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
Tešanjska 24,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e
Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih
branilaca 2 ,
/fax:
037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA
LUKA:
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a bb .
/fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
POKOPNO DRU[TVO
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo
0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno
dru{tvo
"BAKIJE"
vr{i prevoz
umrlih iz
Zapadne
Europe
specijalnim
pokopnim
vozilima i
organizuje
d`enaze na
teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO
SMRTOVNICE NA
INTERNETU
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 016266 08 Mals
Zenica, 19. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca
Dioni~ko dru{tvo „VGT“ Visoko ul. Alaudin broj 1. Visoko, protiv tu`enog „LAMAS“
D.O.O. ZENICA ul. Aska bori}a bb Zenica, radi isplate duga v.s. 1.441,00 KM na osnovu
~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
Tu`enom „LAMAS“ D.O.O. ZENICA ul. Aska Bori}a bb Zenica, dostavlja se na odgovor
tu`ba tu`itelja, podnesena sudu dana 14. 10. 2008. god. kojom tu`ilac potra`uje da mu
tu`eni na ime neizmirene premije osiguranja za ispostavljene police osiguranja isplati
tu`iocu ukupan iznos 1.441,00 KM, uve}an za zakonske zatezne kamate: na iznos od
1.083,00 KM po~ev od 09. 07. 2004. god. pa do isplate, na iznos od 358,00 KM po~ev od
04. 07. 2002. god. pa do isplate, i tro{kova parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja
tu`itelj u tu`bi temelji na dokazima: ra~una broj 040287-3225 od 09. 07. 2004. god.,
ra~una broj 00228/3012 od 04. 07. 2002. god., polica osiguranja broj - 20-0163918, 20-
0163919, 20-0086631, 20-0086632, izvoda iz tu`io~evih poslovnih knjiga, te izvodu iz su-
dskog registra za tu`enog. Tu`eni D.O.O. ZENICA ul. Aska Bori}a bb Zenica, se poziva
da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa ~l. 70. ZPP-a.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se
da je tu`ba tu`enom dostavljena na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a.
Sudija;
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj 58 0 P 031648 07 P
Mostar, 20. 5. 2009. godine
OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija Merima ]ati}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivr-
eda Mostar HZ HB D.D. Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tu`enika
Dragan Pavlina, iz Mostara, ul. Vukovarska 39, radi isplate duga, VSP 5.421,76 KM, va-
nraspravno dana 27. 2. 2009. godine donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni platiti tu`itelju za potro{enu elektir~nu energiju za vrijeme od 1. 3.
1998. godine do 30. 4. 2007. godine iznos od 5.421,76 KM, sa zakonskim zateznim kama-
tama po~ev od 14. 5. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be, do kona~ne isplate, te mu
naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 313,90 KM, sve u roku od 30 dana, pod prije-
tnjom prinudnog izvr{enja.
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4. ZPP-a).
Sudija
Merima ]ati}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija
OP]INSKI SUD ^APLJINA
Broj: 53 0 P 013563 08 P
^apljina, 22. 5. 2009. godine
Tu`itelj: ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Mostar
Ul. Biskupa ^ule bb, Mostar
Tu`eni: NEDJELJKO [ILJEG iz ^apljine, Gabela bb
OGLAS
Dostava presude zbog propu{tanja tu`enom Nedjeljku [iljeg
PRESUDA ZBOG PROPU[TANJA
Obvezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 4.346,46 KM sa zateznom zakonskom ka-
matom obra~unatom na navedeni iznos od dana podno{enja tu`be, pa do kona~ne isplate,
te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 275,50 kao i tro{kove
na ime objave tu`be i presude u Dnevnim novinama, a sve u roku od 30 dana od dana pr-
avomo}nosti ove presude.
Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba tu`enik mo`e podnijeti prijedlog
za povrat i prija{nje stanje.
Sudac
Emilija Zrni}
64 Utorak, 23. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 ps 030508 07 Ps
OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari
tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB, D.D. Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava bb, zastupan po
zak. zast. protiv tu`enog Staklarska radnja Vl. Franjo Damjanovi} vl. Staklarske radnje
Mostar, ul. Fra Didaka Bunti}a 100 radi: Komunalne i sl. usluge v.sp. 4.654,35 KM, vanra-
spravno, dana 24. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da na ime duga potro{ene isporu~ene elektri~ne energije za vrijeme od
1. 2. 1998. godine do 28. 2. 2007. godine, isplati tu`itelju iznos od 4.654,35 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 12. 4. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be do
isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 293,00 KM, sve to u roku
od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe.
SUDAC
Divna Bo{njak
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.
Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 051194 06 P
Sarajevo, 21. 4. 2009. godine
U pravnoj stvari tu`itelja Nova banka AD Bijeljina, Filijala Sara-
jevo, ul. Zagreba~ka br. 13, zastupana po advokatu Ognjen S. Avli-
ja{u iz Bijeljine, protiv tu`enih 1. Alji~evi} Mensure iz Sarajeva,
ul. Antuna Hangija br. 67, 2. „BLITZ FILM & VIDEO DISTRI-
BUTION“ DOO SARAJEVO, 3. [ljivo Fuada iz Sarajeva, ul. Ha-
mdije Kapid`i}a broj 6, radi isplate duga v.sp. 7.869,75 KM obja-
vljuje sljede}e:
POZIV
Pozivaju se 1. Alji~evi} Mensure iz Sarajeva, ul. Antuna Hangija br.
67, 2. „BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION“ DOO SARAJE-
VO, 3. [ljivo Fuada iz Sarajeva, ul. Hamdije Kapid`i}a broj 6, da u
roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu u kojoj tu`itelj Nova ba-
nka AD Bijeljina, Filijala Sarajevo, ul. Zagreba~ka br. 13, potra`uje
da tu`itelju solidarno plate iznos od 7.869,75 KM, na ime glavnice
sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be pa
do isplate, te plati tro{kove sudskog postupka, sve u roku od 30 da-
na, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, te tako|er predla`e da sud
u koliko tu`ena ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zako-
nskom roku od 30 dana, sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a donese pre-
sudu zbog propu{tanja.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l.
334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni
mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice
na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te
~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP
FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnjie na pripre-
mnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju
primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Sudija
Arifovi} Na|a
U PRODAJI JE NOVI BROJ
sport 65
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Zrinjski - Slovan Bratislava,
Alborg - Slavija, [iroki Brijeg -
Bananc i Sarajevo - pobjednik
me~a Spartak Trnava - Inter Ba-
ku. Tim }e duelima predstavnici
Bosne i Hercegovine po~eti ta-
kmi~enja u evropskim kupovima
naredne sezone.
U `rijebu Lige prvaka Zri-
njski nije ba{ imao mnogo sre}e,
tim prije {to }e prvi me~ biti odi-
gran u Mostaru, a revan{ u Brati-
slavi. „Plemi}i“ su pri`eljkivali
Maribor, finski Inter Turku, la-
tvijski Ventspils ili litvanski Ekr-
anas, a dobili su ekipu koja je pr-
o{le sezone protutnjala slova~-
kom ligom.
U Evropskoj ligi, koja debitu-
je sljede}e sezone kao pro{ireni
nasljednik Kupa UEFA, prvo je
`rijebano prvo pretkolo. [iroki
Brijeg, koji u Evropskoj ligi igra
umjesto Slobode (nisu dobili me-
|unarodnu licencu), dobio je er-
menskog predstavnika Bananc.
Ukoliko pro|e, ekipa s Pecare }e
u drugom pretkolu igrati protiv
austrijskog [turma, za koji igra
na{ reprezentativac Samir Mura-
tovi}.
Sarajevo i Slavija, koji, za ra-
zliku od [irokog Brijega, takm-
i~enje u Evropskoj ligi po~inju u
drugom pretkolu, nisu imali sre-
}e. Ekipa iz Lukavice dobila je je-
dnog od te`ih protivnika, danski
Alborg, koji je pro{le sezone u pr-
etkolu Lige prvaka pregazio Mo-
dri~u, a potom izborio plasman u
grupnu fazu.
Sarajevo }e ime protivnika sa-
znati nakon prvog pretkola, jer }e
~ekati pobjednika duela izme|u
slova~kog Spartaka iz Trnave i
azerbejd`anskog Intera iz Bakua.
Dok }e Slavija u prvom me~u
biti gost, Sarajevo }e nastup u Ev-
ropskoj ligi otvoriti susretom na
Ko{evu. M. T.
EUROKUPOVI Na{i predstavnici dobili protivnike
Zrinjski protiv Slovana,
Sarajevo s Trnavom
ili Interom iz Bakua
Slavija igra s danskim Alborgom, a [iroki Brijeg s ermenskim Banancom
Predsjednik UEFA-e Mi{el Platini izvla~i parove Evropske lige (Foto: AFP)
Prve utakmice prvog pre-
tkola Lige prvaka igrat }e se 30.
jula i 1. avgusta, a revan{i su na
programu sedam dana poslije.
Drugo pretkolo na programu je
14/15. i 21/22. jula.
Kada je o Evropskoj ligi ri-
je~, prvo pretkolo igra se 2. i 9.
jula, a drugo 16. i 23. jula.
Termini
utakmica
Ivica Barbari} o `rijebu [irokog Brijega
Radujem se duelu sa [turmom
Favoriti smo protiv Bananca u prvom pretkolu, ka`e trener [irokobrije`ana
Nogometa{i [irokog Brijega
}e na startu novoutemeljene Evr-
opske lige igrati protiv erme-
nskog Bananca iz Jerevana, a ako
pro|u, sastat }e se s austrijskim
[turmom.
- O Banancu u ovom trenutku
znam vrlo malo. Ermenska liga je
u toku i tu vidim njihovu predno-
st. Premda volim prvu utakmicu
igrati na strani, ovoga puta ne-
mam ni{ta protiv {to }emo prvo
biti doma}ini - ka`e trener Ivica
Barbari} te nastavlja o mogu}em
duelu sa ~etvrtoplasiranom eki-
pom austrijskog prvenstva.
- Protiv Ermenaca smo favori-
ti, {to zna~i da bismo trebali igra-
ti sa [turmom. Atraktivan je to
protivnik, a Grac nam je, u po-
re|enju s Jerevanom, pred ku}-
om. Uvjeren sam da }e Pecara bi-
ti pretijesna i radujem se tom du-
elu - dodaje Barbari}.
A da bi do{li do Graca, gdje se
igra prva utakmica drugog pre-
tkola, [irokobrije`ani }e morati
pro}i Bananc, klub osnovan tek
1992. godine, koji je dva puta
osvajao Kup Ermenije (1992. i
2007).
Pro{le sezone u finalu Kupa
pora`eni su od prvaka Jerevana.
Trenutno su, nakon 13. kola, tre}i
u ermenskom prvenstvu s osam
pobjeda i pet poraza. U Evropi su
odigrali 16 utakmica, sve u
biv{em Kupu UEFA, i imaju
skor od dvije pobjede, dva remija
te 12 poraza. Lani su izgubili u
prvom kolu od Red Bul Salcbur-
ga (0:3, 0:7). D. K.
Barbari}: Bananc nepoznanica
[irokobrije`ani su otkazali
sedmodnevne pripreme na Ku-
presu zbog lo{eg vremena. Tako
}e pripreme nastaviti u njiho-
vom kampu na Mostarskom
blatu. U srijedu }e, najvjerova-
tnije, u Me|ugorju, odigrati
utakmicu s Osijekom, a dva da-
na kasnije, kako je i najavljeno,
na Kupresu protiv Zagreba.
Otkazan Kupres
Janjo{: Nismo birali nego smo dobili protivnika
Sarajevo }e igrati protiv Spartaka ili Intera
Janjo{: Moglo je
i bolje i gore
Nastojat }u oti}i gledati utakmicu izme|u dva tima
Trener Sarajeva Mehmed Ja-
njo{ vijesti iz Niona ~ekao je u
Vitezu, gdje se ekipa priprema za
narednu sezonu.
Strateg bordo tima bio je vi{e
nego zbunjen. U toku `rijeba do-
bio je tri razli~ite informacije, a
kada je potvr|eno da }e ekipa s
Ko{eva igrati protiv pobjednika
duela izme|u Spartaka iz Trnave
i Intera iz Bakua, Janjo{ u prvi
mah nije znao {ta bi rekao.
- Ako bih mogao birati, najbo-
lje bi bilo da nam je ostala ona pr-
va verzija koja je do{la do mene, s
danskim Randersom ili Linfi-
ldom iz Sjeverne Irske, ali {ta da
se radi. Nismo birali nego smo
dobili protivnika. Moglo je i bo-
lje, ali i gore. Sada je te{ko bilo
{ta re}i jer ne poznajem nijednu
od ove dvije ekipe. Nastojat }u
oti}i i pogledati utakmicu ta dva
tima i na licu mjesta vidjeti kakvi
su na djelu - ka`e Janjo{.
Spartak je osnovan 1923. godi-
ne i jedan je od najuspje{nijih
slova~kih kolektiva. ^ehoslov-
a~ku titulu i kup osvajao je po pet
puta. U Evropi je najve}i uspjeh
napravio 1969. godine, kada je
bio u polufinalu Kupa {ampiona,
a u ~etvrtfinalu je igrao 1973. i
1974.
Sezonu je zavr{io na tre}em
mjestu na tabeli. Igra na stadionu
kapaciteta 18.448 mjesta, vodi ga
Karolj Pe~e (Karol Pecze), a od
fudbalera, najpoznatiji nam je sr-
bijanski golman Ivica Kralj.
Inter Baku je osnovan tek
1997. godine, a osvojio je jednu
azerbejd`ansku titulu. Pro{le se-
zone u drugom pretkolu Lige pr-
vaka eliminirao ih je beogradski
Partizan (1:1, 0:2). (M. T.)
Fudbaleri Slavije su na Tje-
nti{tu saznali ime rivala u drugom
kolu kvalifikacija za Evropsku li-
gu. Ocjene su jednoglasne, Alborg
je jedan od najte`ih protivnika.
- @rijeb je bio neumoljiv. Alborg
je mo`da i najja~i rival u ovoj rundi
kvalifikacija. Veliki je izazov igrati
protiv vi{estrukog prvaka Danske
koji je bio nepremostiva prepreka za
Modri~a Maximu pro{le godine, a o
kakvom se protivniku radi, dovo-
ljno je znati da su bili vrlo uspje{an
u~esnik grupne faze Lige prvaka.
Ako pro|emo, to }e biti senzacija -
rekao je Zoran Erbez, {ef stru~nog
{taba Slavije.
Alborg je osnovan 1885. godi-
ne. Prvak Danske bio je 1995.,
1999. i 2008. godine, a pobjednik
Kupa 1966. i 1970. Pro{lu sezonu
zavr{io je na sedmom mjestu, sa
~ak 35 bodova manje od prvaka FC
Kopenhagena, od kojeg je izgubio
finale Kupa, te je zbog toga izborio
plasman u Evropu. Lani je Alborg
u kvalifikacijama za Ligu prvaka
eliminirao Modri~a Maximu (5:0 i
2:1) te litvanski Kaunas (2:0, 2:0),
a u grupi je zavr{io na tre}em mje-
stu sa {est bodova nakon pobjede
nad Seltikom ku}i (2:1) i remija s
istim protivnikom u [kotskoj
(0:0), Viljarealom (2:2) i Man~ester
junajtedom (2:2). U Kupu UEFA
Alborg je ispao u osmini finala od
Man~ester sitija na penale (2:0, 0:2,
3:4). G. I.
S me~a Alborg - Modri~a: Danci lani izbacili bh. predstavnika
Slavija }e igrati s u~esnikom Lige prvaka
Erbez: Alborg, najte`a prepreka
sport
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 66
@ELJEZNI^AR Novi predsjednik imenovao ~lanove rukovodstva
ĜTIN-KTA\DAHSH
TRSQNIDMJ@NEHQL@
Potpredsjednici Suad Zeljkovi} i Nijaz Brkovi}, Amaru
Osimu funkcija glavnog menad`era
Prije osam dana izabrani pre-
dsjednik Fudbalskog kluba @el-
jezni~ar Sabahudin @ujo ju~er je
u prostorijama „Plavog salona“
na Grbavici saop}io imena svojih
saradnika.
Tako }e Predsjedni{tvo najsta-
rijeg sarajevskog kluba sa~injava-
ti 23 ~lana, a njih sedam bit }e na-
jbli`i @ujini saradnici u Izvr{-
nom odboru.
Osimove ovlasti
Kao {to smo i najavljivali, na-
kon {est su{nih godina, na klupu
tima sa Grbavice vratit }e se na-
jtrofejniji klupski trener u histor-
iji Amar Osim, koji }e voditi prvi
tim, ali i imati ovlasti nad cjelo-
kupnom omladinskom {kolom,
pripremama i dovo|enjem igra~a.
- Mo`da je Predsjedni{tvo od
23 ~lana mnogo, ali sa svima nji-
ma obavio sam razgovore i svi su
voljni raditi. Htio sam inkorpori-
rati {to vi{e ljudi koji mogu biti
od konkretne pomo}i. Nas sedam
sa~injavat }e Izvr{ni odbor, ali
sve odluke koje donesemo i}i }e
na razmatranje ostalim 16 ~lano-
va.
Klub }e biti ustrojen kao ozbi-
ljna firma, radit }e prema pravi-
lniku, koji }emo utvrditi na prvoj
sjednici zakazanoj za utorak i
ubudu}e }emo se sastajati najma-
nje ~etiri puta mjese~no - kazao je
@ujo.
Ograni~ena prava
Upravu kluba ~init }e dire-
ktor, ~ije ime za sada nije pozna-
to, a do sada je to bio Samir
Ahmedbegovi}, zatim generalni
sekretar Nijaz Brkovi} te glavni
menad`er Amar Osim.
- Ta tri ~lana Uprave imat }e
ograni~ena prava i odgovornosti
u vezi s finansijama. To pitanje
}emo striktno urediti jer }e oni,
kao neko ko }e imati pristup `iro-
ra~unu, morati snositi najve}u
odgovornost - dodao je @ujo.
Potpredsjednici kluba bit }e
Suad Zeljkovi} i Nijaz Brkovi},
@ujini pomo}nici s posebnim za-
du`enjima Gradimir Gojer (za
odnose s javno{}u), Zijad Sipovi}
(pravna pitanja) te Senad Zaimo-
vi} (marketing). Ovaj potonji,
ina~e, ne}e biti ~lan Predsje-
dni{tva.
@ujo je tako|er naglasio da }e
posebna pa`nja biti posve}ena
marketingu te da }e u narednim
danima prioritet biti prona-
la`enje novog generalnog sponzo-
ra. A. ^ULI]
@ujo sa saradnicima: U Predsjedni{tvu 23 ~lana (Foto: S. Jordamovi})
Izvr{ni odbor @eljezni~ara
sa~injava sedam ljudi i prema ri-
je~ima Sabahudina @uje, osim {to
}e imati operativne uloge, ne}e bi-
ti u povla{tenom polo`aju. To su
Sabahudin @ujo, Suad Zeljkovi},
Nijaz Brkovi}, Amar Osim, Selim
Babi}, Izo Pita i Amir Smje~anin.
Predsjedni{tvo jo{ ~ine: Mladen
Grube{i}, Enver Zorni}, Ferdo
Ba{i}, Abid [ari}, Ned`ad Grci},
Adnan Ferhatovi}, D`emal Bisi},
Hamo Brajlovi}, Mirsad Sipovi},
Adnan Had`ikapetanovi}, Alija
Muharemovi}, Gradimir Gojer,
Tajib [ahinpa{i}, Husein Ka-
mber, Ramiz Dervi{evi} i Adnan
Osmanagi}.
Izvr{ni odbor i Predsjedni{tvo
S obzirom na to da Zrinjski
u `rijebu parova drugog pretko-
la Lige prvaka nije imao ulogu
nosioca, znalo se da Mostarci
ne mogu dobiti laganog proti-
vnika, ali su ishodom ipak za-
dovoljni u taboru na{eg prvaka.
Razlog je jednostavan - u bu-
bnju je bilo potencijalno mno-
go kvalitetnijih timova nego {to
je Slovan iz Bratislave.
- Pri`eljkivali smo jedan od
klubova s malim koeficijentom,
a Slovan je jedan od njih. Nara-
vno, prvak Slova~ke }e imati
ulogu favorita, ali uvjeren sam
da nismo bez {ansi. U ovom tre-
nutku o Slovanu znamo vrlo
malo, ali do prve utakmice ima-
mo dovoljno vremena da upo-
znamo protivnika - izjavio je tr-
ener Dragan Jovi}, koji je `rijeb
sa svojim igra~ima pratio na
Kupresu.
Slovan je najtrofejniji i na-
jpopularniji slova~ki klub, koji
je u pro{loj sezoni do{ao do 13.
naslova u klupskoj historiji, pe-
tog od samostalnosti Slova~ke,
ali tek prvog nakon 10 godina.
Prije 40 godina pobjedom pro-
tiv Barcelone Slovan je osvojio
Kup pobjednika kupova, ali na-
kon toga nije imao zna~ajnijih
evropskih uspjeha.
Do titule su do{li osvojiv{i
osam bodova vi{e od @iline, ~iji
dres nose Admir Vladavi} i Mi-
slav Karoglan. Okosnicu
mom~adi ~ine doma}i igra~i,
ali ima tu i nekoliko ^eha, Bra-
zilaca, jedan Argentinac, a
odnedavno i povremeni bh. re-
prezentativac Mario Bo`i}. Pre-
ma nepotvr|enim informacija-
ma, mogu}e je da mu se u ovom
prijelaznom roku pridru`i jo{
jedan na{ igra~, i to upravo ~lan
Zrinjskog, napada~ Kre{imir
Kordi}. Ma.P.
Mostarci zadovoljni ishodom `rijeba
Jovi}: Nismo
bez {ansi
Slovan je osvojio 13. titulu u historiji,
ali prvu nakon 10 godina
Jovi}: Slovan je ipak favorit
Zrinjski }e danas od 18 sa-
ti odigrati prvu provjeru u
sklopu priprema za novu se-
zonu. Mostarce }e testirati hr-
vatski prvoliga{ Zagreb. Tom
utakmicom „Plemi}i“ }e za-
klju~iti mini pripreme na Ku-
presu, tako da }e od srijede s
radom nastaviti u Mostaru.
Danas protiv
Zagreba
Povratnik na klupu ^elika Ivo
I{tuk ju~er je obavio prozivku
igra~a pred po~etak priprema. Od
novajlija s kojima }e nakon ljeka-
rskog pregleda biti potpisani ugo-
vori, pojavili su se Sa{a Stijepi}
(Rudar Prijedor) i Zoran Deket
(Borac Banja Luka).
Deketov klupski kolega Niko-
la Kolarov promijenio je plan u
posljednji trenutak i oti{ao u Oli-
mpik. Kolumbijac Fil D`ekson
(Phils Jackson) opravdano je
odsustvovao, dok Mirsada Be{lije
nije bilo, ali kako je kazao I{tuk,
ne zna~i i da ne}e do}i.
- Na{ cilj je sami vrh. Sami vrh
je prvo mjesto. Ve} sada imamo
dobar tim i ni po ~emu ne zaosta-
jemo za konkurentima. Doveli
smo dva poja~anja i dovest }emo
jo{ najmanje dva. @elimo nastavi-
ti tamo gdje smo stali pro{log lje-
ta, a bili smo tre}i - kazao je I{tuk.
Prozivci su se odazvali Luka
Bilobrk, Kenan Nemeljakovi},
Bojan Markovi}, Adnan Zahiro-
vi}, Armin Kapetan, Nermin Ja-
mak, Muamer Salihba{i}, Goran
Juri}, Lopez @unior, Dario Puri}
i Kenan Stupar, dok }e se 10 juni-
ora priklju~iti u ponedjeljak. To
su: Jasmin Smriko, Haris Dila-
ver, Ajdin Musli}, Salih Hinovi},
Armin Duvnjak, Sanel Ali},
Aldin [i{i}, Kenan Hori}, Armin
Arnaut, Denis Bo{njak.
Na probu su stigli Alen Ha-
tki}, Boris Ive{i}, Neboj{a Seku-
lovi}, Elman Muratovi} (Kriva-
ja), Mario Batini}, Damir [ahi-
novi}, Stefan Vlaisavljevi}, As-
mer ]ati} i Adnan [ari}. V. B.
Stijepi} i Deket: Prve prinove
^elik po~eo pripreme za novu sezonu
I{tuk: Na{ cilj
je prvo mjesto
Gruzijac o na{em reprezentativcu
Kaladze: D`eko je novi Ibrahimovi}
Gruzijski fudbaler u dresu
Milana Kaka Kaladze (Kakha
Khaladze), koji se trenutno opor-
avlja od povrede, izjavio je kako
bi itekako volio vidjeti Edina
D`eku na San Siru naredne sezo-
ne, prenosi portal „Sportsport“.
- D`eko je vrlo jak napada~.
Sjajan je u realizaciji s obje noge i
glavom. Podsje}a me na Ibrahi-
movi}a kada su u pitanju fizi~ke
predispozicije iako je Ibra te-
hni~ki ipak potkovaniji - smatra
Kaladze.
(A. N.)
Nogometa{i Travnika nalaze se od nedjelje u
[vicarskoj. Smje{teni su u hotelu „Chloster Hof “ sa
~etiri zvjezdice u gradu [tajn pored [afhauzena.
„Veziri“ }e danas (17 sati) odigrati prvu test uta-
kmicu protiv {vicarskog drugoliga{a [afhauzena, a
dan kasnije (19 sati) sastat }e se s prvoliga{em Jang
Bojsom.
- Imamo idealan smje{taj i sve uslove za trening,
kao i pa`nju osoblja te na{ih ljudi koji `ive i rade u
[vicarskoj. Odradili smo nekoliko treninga, a sada
slijede utakmice. U jednoj }emo isprobati i Nikolu
Grubje{i}a, biv{eg ~lana beogradskog Partizana. Po-
red njega, u razgovorima smo s dva igra~a iz Kamer-
una, te dva iz Argentine, koji tako|er tra`e
anga`man - rekao je Selimovi}. S. P. Ekipa Travnika ispred hotela „Chloster Hof“
Travni~ani po~inju utakmice u [vicarskoj
Danas protiv [afhauzena
sport 67
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009.
Katanec selektor
Ujedinjenih
Arapskih Emirata
Nekada{nji selektor nogome-
tnih reprezentacija Slovenije i
Makedonije Sre}ko Katanec
ubudu}e }e voditi Ujedinjene
Arapske Emirate. Slovenski
stru~njak potpisao je na dvije
godine. Finansijske pojedino-
sti nisu poznate.
Pranji} platio da bi igrao za Bajern
Reprezentativac Hrvatske Danijel Pranji} ju~er je i zvani~no po-
stao ~lan minhenskog Bajerna, i to nakon {to je pristao da sam pla-
ti svom dosada{njem klubu Herenvenu 700.000 eura. Pranji}ev tr-
ansfer na~elno je dogovoren prije 20-ak dana, ali se predstavnici
dva kluba nisu uspjeli usaglasiti o visini od{tete.
Bajernova zadnja ponuda bila je sedam miliona eura, a vlasnik He-
renvena je, u me|uvremenu, zahtjev pove}ao na 7,7 miliona. Baje-
rn je tada prekinuo pregovore, pa je Pranji} ponudio platiti
700.000 eura, i to tako {to }e mu od pla}e u Minhenu godi{nje biti
odbijano 233.000.
[ev~enko razmi{lja o Romi
Andrej [ev~enko priznao je
kako ga na Stemford brid`u
o~ekuje neizvjesna budu}nost,
te da bi se volio vratiti u Seri-
ju A, ta~nije u Romu. Ukraji-
nac }e se uskoro vratiti u ^elzi
nakon {to istekne pozajmica u
Milanu. S londonskim klubom
ima jo{ ugovor od godinu, ali
je svjestan da bi mogao biti
vi{ak u planovima Karla
An}elotija (Carlo Ancelotti).
- Ako ne budem mogao nastavi-
ti karijeru u ^elziju, onda je pr-
elazak u Romu na vrhu moje li-
ste `elja - rekao je [ev~enko.
Pobjede Malija i Gvineje
U posljednje dvije utakmice tre}eg kola afri~kih kvalifikacija za
Svjetsko prvenstvo postignuti su sljede}i rezultati: Mali - Benin
3:1 (Maiga 21, Dialo 75, Kanute 85 - ^omogo 12), Gvineja - Mala-
vi 2:1 (Feinduno 24, 42 - Msovoja u 89).
Berluskoni: Pirlo na prodaju
Vlasnik Milana i italijanski
premijer Silvio Berluskoni
(Berlusconi) ju~er je izjavio
kako Andrea Pirlo „mo`e oti}i
ako stigne prava ponuda“. Be-
rluskoni je u razgovoru za
„Gazzettu dello sport“ kazao
da je isprva `elio da Pirlo pod
svaku cijenu ostane u Milanu.
- Pirlo je mozak mog Milana, ali
onda su mi pokazali kolika mu
je pla}a. Tada sam promijenio
mi{ljenje - rekao je Berluskoni.
„Prava ponuda“ za Pirla
o~ekuje se od ^elzija, ~iji je
novi trener biv{i trener Mila-
na Karlo An}eloti.
Obama dolazi na otvaranje SP
Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) prihvatio je poziv i pri-
sustvovat }e otvaranju Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi idu}e
godine. Predsjednik FIFA-e Sep Blater (Sep Blatter) je sa zadovo-
ljstvom objavio ovu informaciju.
- Svjetsko prvenstvo u Africi prote}i }e dobro, nema sumnje u to. I
~ovjek koji je izjavio „mi to mo`emo“ }e biti tada s nama. Predsje-
dnik Obama prihvatio je na{ poziv - izjavio je Blater.
Obamin otac bio je Kenijac i dolazak u Ju`nu Afriku bi bio njego-
va prva posjeta afri~kom tlu.
Dva navija~a poginula u Argentini
U najnovijem valu nasilja u argentinskom fudbalu, dvije osobe su
ubijene, a dvije te{ko povrije|ene u tu~i navija~a Hurakana. Sukob
dvije frakcije ovog kluba zapo~eo je na poluvremenu utakmice protiv
Arsenala, a nastavljen je oko stadiona, uz upotrebu pi{tolja i no`eva.
Reprezentativci Hong Konga zara`eni
svinjskom gripom
Tri reprezentativca Hong Konga, u~esnika Azijskih igara mladih u Singa-
puru, zara`ena su svinjskom gripom i cijela ekipa je iz predostro`nosti sta-
vljena u karantin. Ovo je druga ekipa na ovom takmi~enju koja je stavlje-
na u izolaciju. Prije Hong Konga to je napravljeno selekciji Filipina.
Me|unarodni nogomet
Katanec: Ugovor na dvije godine
[ev~enko: Neizvjesna budu}nost
na Stemford brid`u
Berluskoni: Promijenio mi{ljenje
kada je vidio visinu pla}e
Predsjednik Intera Masimo
Morati (Massimo Moratti) izjavio
je za italijanski list „Il Giornale“
kako su [ve|anin Zlatan Ibrahi-
movi} i Brazilac Maikon (Ma-
icon) na tr`i{tu te da su {anse da
napuste klub 50 posto ukoliko
do|e prava ponuda za njih.
Morati je rekao kako }e se ove
sedmice sresti s predsjednikom
Reala Florentinom Perezom ka-
ko bi razgovarali o transferu Ibr-
ahimovi}a.
- Kao navija~ `elim da obojica
ostanu, ali kao predsjednik mor-
am misliti na stabilnost kluba.
Ako `ele da idu, neka idu. Bilo bi
kontraproduktivno zadr`ati ih -
rekao je Morati.
On je izjavio da se ve} susreo s
predsjednikom Barcelone @oan-
om Laportom (Joan Laporta) u
vezi s Ibrahimovi}em, ali da prvi
~ovjek evropskog prvaka nije po-
kazao pretjeranu zainteresiranost.
Interov predsjednik susreo se
pro{le nedjelje s predstavnicima
Real Madrida, ali oni navodno
nisu pokazali interesovanje za
Maikona.
- Real nije pokazao interesova-
nje za odbrambene igra~e, {to je
dobro za nas jer je Maikon najbolji
bek na svijetu - ka`e Morati.
Izvr{ni direktor Intera Erne-
sto Paoliljo (Paolillo) izjavio je
pro{le sedmice da je Ibrahimo-
vi}eva cijena na tr`i{tu 131 mili-
on eura, a Maikonova 40 miliona.
(A. N.)
TRANSFERI Ostaje li Inter bez dva sjajna igra~a
Morati: Ibrahimovi}
i Maikon mogu i}i
Predsjednik italijanskog prvaka rekao je da su {anse za odlazak 50 posto
Ibrahimovi}: Inter ga procijenio na 131 milion eura
Brazil razotkrio slabosti „Azura“
Italijanski mediji `ele da
se Lipi otarasi stare garde
Brazilci i Amerikanci odu{evljeni pobjedama na kraju prvog kruga
Brazil je Italiji pokazao gdje
joj je mjesto. Tako se u ve}ini slu-
~ajeva mogu sa`eti komentari ita-
lijanske {tampe nakon sramotnog
poraza (0:3), koji je svjetske prva-
ke izbacio sa Kupa konfederacija.
Me|utim, selektor Mar}elo
Lipi (Marcelo Lippi) izjavio je
kako ne}e podle}i pritisku i mije-
njati svoje planove za predstoje}e
Svjetsko prvenstvo. Italijanski
novinari su Lipija pitali za{to ovo
takmi~enje nije iskoristio da se
otarasi „stare garde“ i ubaci mla-
de igra~e u selekciju.
- Koje mlade igra~e? Ne mo-
`ete ubaciti sedam-osam igra~a
odjednom. Morate ih polako int-
egrirati i tim mijenjati postepe-
no. Najbolji tim koji sam mogao
izabrati bio je na terenu - odgovo-
rio je Lipi.
I dok je Italija izgledala staro i
nemo}eno, Brazil je bio Brazil.
Do prvog gola dva puta su tresli
stativu, a onda u osam minuta po-
topili Italiju.
- Bili smo veoma dobro pripr-
emljeni i puni samopouzdanja.
Sanjam nastup na Svjetskom pr-
venstvu i nadam se da }u taj san
preto~iti u stvarnost - rekao je
dvostruki strijelac Luis Fabiano.
Slave i Amerikanci. Njihov
heroj je Klint Dempsi (Clint De-
mpsey), koji je postigao gol za 3:0
protiv Egipta i plasman u polufi-
nale.
- Nisam bio svjestan mogu}no-
sti da pro|emo dalje. Tek sam ka-
snije to saznao od selektora. Kada
sam postigao gol, nisam znao da
idemo dalje - priznao je Dempsi.
I dok su Amerikanci slavili,
Egip}ani su grcali u suzama. Na-
kon dvije odli~ne partije uslijedio
je {ok.
- Imali smo problema s povre-
dama i na{i igra~i su, jednosta-
vno, izgorjeli u `elji - rekao je po-
mo}nik selektora Egipta [auki
Garib (Shawky Gharib). (A. N.)
Italijani su poput Pirla i Zambrote Kaku i Brazilce mogli pratiti samo pogledom
Parovi polufinala: BLOEM-
FONTEJN: [panija - SAD (sri-
jeda, 20.30 sati), JOHANES-
BURG: Brazil - Ju`na Afrika
(~etvrtak, 20.30).
Parovi polufinala
(Foto: AP)
sport
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 68
Ve} prvog dana teniskog gren
slema Vimbldona eliminirana su
dva nosioca u mu{kom dijelu `ri-
jeba. Amerikanac D`ejms Blejk
(James Blake), koji je bio posta-
vljen za 17. nosioca, razo~arao je
protiv Andreasa Sepija (Seppi).
Italijan nije Blejku dozvolio niti
jedan set, bilo je 7:5, 6:4, 7:6.
Maraton Karolu Beku
U maratonskom me~u ispao je
i Felisijano Lopez (Feliciano), 20.
nosilac, kojeg je izbacio Slovak
Karol Bek (Beck). Pobjednik je
odlu~en u petom setu, u kojem je
Bek nadvisio [panca sa 10:8.
Ro`er Federer (Roger) nije
imao previ{e problema s Lu Jen-
Hsunom (Yen) iz Tajvana, dok je
u `enskoj konkurenciji Serena
Vilijams izbacila Portugalku Ne-
uzu Silva.
Rezultati: Teniseri: Bek (Slo-
va~ka) - Lopez ([panija) 1:6, 7:5,
6:3, 4:6, 10:8, Fi{ (SAD) - Roi-
tman (Argentina) 6:3, 6:2, 4:1 - pr-
edao Roitman, Federer ([vicars-
ka) - Lu Jen-Hsun (Tajvan) 7:5,
6:3, 6:2, Sepi (Italija) - Blejk
(SAD) 7:5, 6:4, 7:6, Minar (^e{ka)
- Gonzalez (Argentina) 6:4, 3:6,
7:5, 6:0, Garsija-Lopez ([panija) -
Kaljeri (Argentina) 6:2, 6:3, 6:2,
Kol{rajber (Njema~ka) - Se-
ra (Francuska) 7:6, 6:1, 6:4,
@ikel (Francuska) - Manarino
(Francuska) 6:2, 6:2, 6:4, Alma-
gro ([panija) - Monako (Ar-
gentina) 6:7, 6:7, 7:6, 6:4, 8:6,
Granolers ([panija) - Bek (Nje-
ma~ka) 6:2, 6:4, 6:7, 6:2, Tipsa-
revi} (Srbija) - Hernih (^e{ka)
6:4, 6:4, 7:6.
Teniserke: S. Vilijams (SAD)
- Silva (Portugal) 6:1, 7:5, Olaru
(Rumunija) - De{i (Francuska)
1:6, 7:6, 6:2, ^ibulkova (Slova-
~ka) - Koen (Francuska) 6:4, 3:6,
6:3, Vin~i (Italija) - Ribarikova
(Slova~ka) 6:3, 6:2,
Per (Izrael) - Kamerin (Italija)
6:2, 7:6, Grot (Austrija) - Safarova
(^e{ka) 6:3, 3:6, 3:6, Azarenka
(Bjelorusija) - Bremon (Francuska)
6:2 - Bremon predala, Radvanska
(Poljska) - Zec Pe{kiri} (Slovenija)
6:3, 6:3,
[arapova u 2. kolu
[arapova (Rusija) - Kutuzova
(Ukrajina) 7:5, 6:4, Zeng (Kina) -
Barois (Njema~ka) 7:6, 7:6, Kuli-
kova (Rusija) - [prem (Hrvatska)
4:6, 7:5, 6:3, Hantuhova (Slova~ka)
- Robson (Britanija) 3:6, 6:4, 6:2,
Mirza (Indija) - Grenefeld (Nje-
ma~ka) 6:3, 2:6, 2:6,
Kirstea (Rumunija) - Galovic
(Rumunija) 7:5, 6:1, Klejbanova
(Rusija) - Karatan~eva (Kazah-
stan) 6:2, 7:5, Dulko (Argentina) -
Forec (Francuska) 6:3, 7:5, Pa-
vli~enkova (Rusija) - ^etkovska
(^e{ka) 6:2, 6:2. (Z. [.)
TENIS U Londonu po~eo Vimbldon
Ispali Blejk i Lopez
Federer savladao Jen-Hsuna S. Vilijams bolja od Silve
Na Balkanskom prvenstvu u
Beogradu reprezentativci BiH u
tekvondou osvojili su 21 medalju,
od ~ega dvije zlatne, sedam srebr-
enih i 12 bronzanih.
U konkurenciji takmi~ara iz
Turske, Bugarske, Rumunije,
Moldavije, Srbije, Makedonije,
Crne Gore i Albanije, na{i juniori
i juniorke bili su peti u ukupnom
poretku, dok je seniorska repre-
zentacija zauzela tre}e mjesto.
Najboljim u~esnikom ta-
kmi~enja progla{en je Amir Ka-
tana, ~lan sarajevskog Novog Gr-
ada. On je osvojio prvo mjesto u
konkurenciji do 78 kilograma,
dok je drugu zlatnu medalju za
BiH uzeo Mufid Isakovi}, ~lan
Akademije Zejd (do 84 kg).
Balkansko prvenstvo u tekvondou
Na{ima 21 medalja,
Katana i Isakovi} zlatni
U Mostaru je ju~er zavr{en tu-
rnir „Tennis Europe“ do 14 godi-
na. U finalu za djevoj~ice Sandra
Matekova (^e{ka) pobijedila je
Damiru Muminovi} (BiH) rezu-
ltatom 6:4, 7:5. Kod dje~aka Ni-
no Serdaru{i} (Hrvatska) je pobi-
jedio Faruka Bakalovi}a (BiH)
rezultatom 6:4, 6:4. (A. ^.)
Turnir „Tennis Europe“ u Mostaru
Matekova i Serdaru{i} najuspje{niji
Kadetska odbojka{ka repreze-
ntacija BiH, koja je u dvorani
„Ramiz Sal~in“ doma}in Balka-
nskog prvenstva, ju~er je na otva-
ranju takmi~enja sa 3:0 bila bolja
od reprezentacije Albanije. Ba-
lkansko prvenstvo traje od 22. do
26. juna, a narednu utakmicu
na{e odbojka{ice igraju danas s
Turskom (17.30). Grupnu fazu ta-
kmi~enja BiH }e okon~ati sutra
protiv Crne Gore (17:30) A. ^.
Balkansko prvenstvo u odbojci
Kadetkinje BiH
bolje od Albanki
U finalnom susretu Svjetske va-
terpolske lige, u Podgorici je Crna
Gora pobijedila Hrvatsku sa 8:7
(3:1, 2:2, 2:1, 1:3). Bio je to drugi
sudar aktuelnih svjetskih prvaka
Hrvata i {ampiona Evrope Crnogo-
raca, nakon {to je i u njihovom pr-
vom me~u, u takmi~enju po grupa-
ma, doma}in slavio sa 12:7.
U susretu za tre}e mjesto osva-
ja~ naslova iz 2008. Srbija pobijedi-
la je SAD sa 9:7 (2:2, 1:2, 4:2, 2:1).
Svjetska vaterpolska liga
Crnogorci dobili Hrvate
Kadeti Izvi|a~a iz Ljubu{kog
osvojili su titulu rukometnih pr-
vaka BiH nakon {to su pobijedili
na zavr{nici prvenstva u Cazinu.
U finalnom me~u Izvi|a~ je sa
31:17 pobijedio ekipu Me|ugorja.
Tre}e mjesto osvojio je Borac iz Ba-
nje Luke nakon pobjede nad Slo-
gom iz Gornjeg Vakufa sa 20:13. Pe-
ti je banjalu~ki Cepelin, {esta Bosna
SO iz Sarajeva, sedmi Grada~ac, a
posljednja doma}a Krajina.
Za najboljeg igra~a prvenstva
izabran je Mirko Herceg (Izvi-
|a~), prvi strijelac sa 37 golova je
Dejan Milinovi} (Cepelin), a na-
juspje{niji golman Aladin Orli}
(Krajina). S. J.
Na{a reprezentacija slavila sa 3:0 (Foto: N. Bo`ovi})
[arapova: Pobijedila Kutuzovu (Foto: AP)
Katana: Najbolji u~esnik prvenstva
u Beogradu
Mladi rukometa{i Izvi|a~a: U finalu dobili Me|ugorje
Zavr{nica kadetskog prvenstva BiH u rukometu
Titula pripala Izvi|a~u
sport
Dnevni avaz, utorak,
23. juni/lipanj 2009. 69
P
o
t
r
a
`
i
t
e

n
a

k
i
o
s
c
i
m
a
Obilje`avanje godi{njice titule
evropskih prvakinja, koju je Jedi-
nstvo Aida osvojilo 1989., trebalo bi
prerasti u tradiciju, sla`u se svi
u~esnici subotnje manifestacije u
Tuzli, koja je organizirana povodom
zvani~nog opro{taja Razije Mujano-
vi}, Mare Laki} i suigra~ica od
ko{arke.
- Lijepo je {to smo se ponovo
okupile u Mejdanu. Sve je bilo
odli~no organizirano, na dostojnom
nivou. Ovakva manifestacija trebala
bi prerasti u tradiciju. Sve smo se
slo`ile u tome - smatra Stojanka
Do{i}, ko{arka{ica iz {ampionske
generacije Jedinstva, koja danas radi
kao trener u Be~eju. E. M.
Biv{e igra~ice Jedinstva Aide jednoglasne
Okupljanje treba postati tradicija
KO[ARKA Razo~aravaju}a odluka FIBA-e
Preld`i}ev zahtjev odbijen,
Varda mo`e igrati za BiH
Nastavit }emo borbu za Preld`i}a, ka`e selektor Mensur Bajramovi}
FIBA je odbila zahtjev Emira
Preld`i}a da promijeni ko{ar-
ka{ko dr`avljanstvo i zaigra za re-
prezentaciju BiH, dok je Ratku
Vardi to odobreno.
Obojica su, podsjetimo, potpi-
sala izjavu da `ele igrati za
dr`avni tim zemlje u kojoj su
ro|eni, na osnovu ~ega je, putem
KSBiH, od FIBA-e zatra`eno da
im promijeni ko{arka{ko dr`avlj-
anstvo.
Saglasnost iz Beograda
Kako je Ko{arka{ki savez Sr-
bije dao saglasnost, centru ruskog
Himkija (212 cm, 30 godina)
ro|enom u Bosanskoj Gradi{ci
odobreno je da ubudu}e mo`e
igrati za na{u reprezentaciju.
Me|utim, iz Ko{arka{kog sa-
veza Slovenije, za ~ije je omladi-
nske selekcije igrao Preld`i} (206
cm, 22 godine), stigla je odbijeni-
ca, na osnovu ~ega je i FIBA do-
nijela negativnu odluku.
Slovenski selektor Jure Zdovc
uvrstio je Preld`i}a, ~lana Fener-
bah~e Ulkera, i na u`i popis od 15
ko{arka{a za Evropsko prvenstvo
u Poljskoj. No, mladi @ep~ak
ne}e mu se odazvati.
- Razo~aran sam, ali ne}u odu-
stati od namjere da igram za BiH.
Poku{at }u dobiti dozvolu za nar-
edni ciklus. Uostalom, svakako se
zbog povreda ovog ljeta ne bih
mogao staviti na raspolaganje bh.
selektoru - rekao nam je ju~er Pr-
eld`i}.
Nekorektni Slovenci
Mensur Bajramovi} izrazio je
zadovoljstvo {to je pozitivno ri-
je{en slu~aj Varde, ali je razo~aran
zbog Preld`i}a.
- Ova odluka nas ne}e pokole-
bati. Nastavit }emo borbu za Pre-
ld`i}a. Od Ko{arka{kog saveza
Slovenije nije korektno {to nam
osporavaju njegov povratak. Uo-
stalom, proteklih godina je veliki
broj na{ih igra~a bez problema
uzimao njihovo dr`avljanstvo -
kazao je bh. selektor. V. B.
Preld`i}: Razo~aran sam
U i{~ekivanju odluke FIBA-e
i odgovora Gorana Sutona, koji se
treba odlu~iti izme|u na{e i hrva-
tske reprezentacije, Bajramovi}
jo{ odugovla~i s objavom u`eg
izbora igra~a koji bi se 5. jula tre-
bali javiti na po~etak priprema u
Zenici.
- Osim odgovora Sutona,
o~ekujem da mi se jave i na{i na-
turalizovani igra~i Henri Domer-
kant (Henry Domercant) i JR Br-
emer, nakon ~ega }u se odlu~iti za
jednog od njih. Razgovarao sam i
sa Mirzom Teletovi}em, koji je u
klubu podvrgnut terapijama zbog
povreda le|a i koljena. Ne mogu
re}i da li je nastup Teletovi}a upi-
tan, jer je njegovo prvenstvo tek
okon~ano i sigurno mu treba vre-
mena da se rekuperira - ka`e Bajr-
amovi}.
Teletovi} ide na terapije
Preld`i} nije jedini bh. igra~
kojeg su, u inertnosti ili neznanju
Ko{arka{kog saveza BiH, „oteli“
Slovenci. Iz svake generacije su,
prakti~no, uzeli po jednog na{eg
ko{arka{a iako pravila ka`u da u
ekipi mogu imati samo jednog na-
turaliziranog igra~a.
Trenutno su to Sarajlija Ale-
ksandar ]apin (ro|en 6. oktobra
1982., 186 cm), Zeni~anin Ha-
san Rizvi} (18. januar 1984., 211
cm), Mirza Begi} iz Bijeljine (9.
juli 1985., 220 cm) Edin Alispa-
hi} iz Novog [ehera (23. maj
1988., 207 cm).
Slovenske otmice
Varda: Novi bh. reprezentativac
Teletovi}: [efovi navodno nezadovoljni igrama u finalnoj seriji
Zahuktava se evropska ko{arka{ka pijaca
Teletovi}a {panski mediji
sele iz Tau keramike
Mirza Teletovi} mogao bi
ovog ljeta napustiti redove Tau
keramike iako je nedavno pro-
du`io ugovor do 2014. godine,
pi{u {panski mediji.
Iako je izabran za najboljeg
igra~a ovogodi{njeg finala Kupa
Kralja, koji je osvojio njegov tim,
u Vitoriji su navodno nezadovo-
ljni kako je Teletovi} igrao u fina-
lnoj seriji plej-ofa protiv Barcelo-
ne, koju je Tau izgubio. U mediji-
ma se ne navodi u koji bi klub Te-
letovi} mogao prije}i.
„Kerami~are“ je ve} napustio
Igor Rako~evi}, koji je potpisao
trogodi{nji ugovor s turskim pr-
vakom Efes Pilsenom. Umjesto
njega, mogao bi do}i slovenski
plejmejker Jaka Lakovi} iz Barce-
lone, dok bi u suprotnom pravcu,
u katalonski klub, trebao prije}i
Argentinac Pablo Pri|oni (Pri-
gioni).
Prema napisima, Barcelona je
navodno dogovorila i transfer Pi-
ta Mikela (Pete Mickael) iz Tau
keramike. (V. B.)
Spec
SARAJEVO - Dok
~ekaju delo`aciju iz
Ledene dvorane Ce-
ntra Skenderija, dvije
grupe sarajevskih dje-
~aka ~lanova Udr-
u`enja „Rin family“ su
ambasadori grada na
ko{arka{kim dru`enji-
ma u Italiji (Matera) i
Crnoj Gori (Tivat).
- Sve mo`e biti, ali jedno ne mo`e - da se djeci zabrani igra. Stalna galerija u
Rin klubu od 70 slika „Uli~ni basket u razru{enom Sarajevu“ najbolje to
oslikava. Jasno je k’o dan da svaki sarajevski vakat ima svoje du{mane, ali i
svoje valtere - ka`e Sabina Mori}, sekretar udru`enja „Rin family“.
RTS
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi,
program za di-
jasporu
19.30 Dnevnik
20.10 Muzi~ki progr-
am
21.00 Rado{ Nova-
kovi}, doku-
mentarni pro-
gram
21.40 Vavilon, emisi-
ja iz kulture
22.15 TV mre`a
22.40 48 sati svadba
Eurosport
16.00 Fudbal: Kvali-
fikacije za SP:
Litvanija - Fra-
ncuska
16.45 Fudbal: Kvali-
fikacije za SP:
Holandija -
[kotska
17.30 Fudbal
18.30 U@IVO: Ko{ar-
ka
20.15 Atletika
21.00 Boks
22.30 Sportski
magazin
DSF
14.30 U@IVO: Wi-
mbledon 2009
20.15 DSF aktuelno-
sti
20.35 U@IVO: Fu-
dbal: U21 EP
u [vedskoj
22.45 DSF aktuelno-
sti
23.15 Sportski kviz
00.15 Sportski
klipovi
00.50 Reklame
01.20 Sportski
klipovi
Sportklub
13.00 Golf - US
Open - Farmi-
ngdale
14.00 U@IVO: Grand
Slam Wimble-
don
22.00 Fudbal mondi-
jal magazin
22.30 Golf - US
Open - Farmi-
ngdale
23.30 Highlights Wi-
mbledon
00.30 Pregled Indy
Car - Iowa
National G.
13.00 Sekunde do
katastrofe
14.00 Kod crveno:
Spa{avanje
15.00 Uhva}eni na
djelu
16.00 Ekipa za o~ev-
id grabe`ljiva-
ca
17.00 Megagra|evi-
ne: Fabrika
novca
18.00 Istra`ivanje
planete Ze-
mlje
MTV Adria
14.00 Fresh/New
14.30 Next
15.00 My Super
Sweet 16 Uk
15.30 Made
16.30 Room Raiders
17.00 Fresh/New
17.30 Music
17.50 3 From 1
18.00 Music Mix
19.00 Music Mix
20.00 Today In Mu-
sic
20.30 Music Mix
21.30 Cribs Uk
RTL
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.45 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI: Majami,
serija
21.15 Dr. House,
serija
PRO 7
14.00 Mi smo poro-
dica
15.00 U20 - Nje-
ma~ka tvoji ti-
nejd`eri
16.00 Tvoja {ansa
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Njema~ki
najgori...
21.15 Najbolji
spotovi
SATELITSKI TV PROGRAM
20.10 MUZI^KI PROGRAM 17.00 MEGAGRA\EVINE 22.30 GOLF - US OPEN 20.00 TODAY IN MUSIC 20.35 U@IVO: FUDBAL: U21 17.00 TAFF
UTORAK 23. 6. 2009.
BHT 1
07.00 Dobro jutro
BHT arhiv ...
09.00 @ivjeti s prirodom, emisija o
ekologiji
10.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade, r.
10.05 Be Ha Te bebe
10.10 Dje~iji festivali
10.25 ^udesni svijet, obrazovna se-
rija, 23/52
10.40 Patkograd, animirana serija,
14/26
10.55 Ljubavna oluja, igrana serija,
234/313, r.
11.45 Moja mala kuhinja, r.
11.58 I ovo je Bosna i Hercegovina
12.00 BHT vijesti
12.15 Smanji gas!, emisija o sao-
bra}aju, r.
12.45 JUB vam savjetuje, repor-
ta`a, 8/8
12.50 Govor ti{ine, emisija za osobe
o{te}enog sluha i govora, r.
13.45 BHT vijesti
13.55 Tenis (m i `): Grand Slam Wi-
mbledon 2009, prijenos
17.00 BHT vijesti
17.15 Dru{tvo znanja, dokumentar-
na serija, 4/40
17.45 Moja mala kuhinja
17.55 Ljubavna oluja, igrana serija,
235/313
18.45 Business News
18.50 Celestin, crtani film
18.55 I ovo je Bosna i Hercegovina
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Intervju sa Ned`adom Mula-
begovi}em
20.00 Lifestyle reporta`a: Catalonia
21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kr-
iminalu
22.00 Tema dana
22.27 BHT vijesti
22.42 Business News
22.50 Iznu|iva~,
ameri~ki igrani film
00.20 Tenis: Grand Slam Wimble-
don 2009, pregled
01.15 Pregled programa za srijedu
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Nody - Gegavi najbolji polica-
jac
09.20 Lutkokaz: Tajna sjevernog pola
09.25 ^arli i Mimo - Mimin ro|endan
09.30 Tajne prirode: Lovci, strani
dok. program, 2. epizoda
10.00 Vijesti
10.05 Pozitivna geografija: Mu{ka
voda, zabavni program
10.30 Svi mrze Chrisa, igrana serija,
15. epizoda
11.00 Nova zvijezda, igrana serija,
1. epizoda
11.25 Nedjeljni ru~ak sa... Nenad
Markovi}
12.00 Dnevnik 1
12.15 Naivna nevjesta, igrana seri-
ja, 11. epizoda, r.
13.05 Sedmica, magazin iz kulture, r.
13.30 60 minuta, politi~ki magazin, r.
14.50 Vijesti
15.05 Ljetno kino: Petar Veliki, ame-
ri~ka mini serija, 1. dio /RP/
17.00 Federacija danas, informati-
vni program
17.30 Viza za budu}nost, igrana se-
rija, 10. epizoda
18.10 Naivna nevjesta, igrana seri-
ja, 12. epizoda
19.04 Dnevnik, najava
19.05 Nody - Gegavi najbolji poli-
cajac, crtani film
19.23 Finansijske novosti
19.25 Stanje na cestama
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.25 Ja }u budan sanjati, ameri~ki
igrani film /RP/
22.20 Generali: Sefer Halilovi}, do-
kumentarna serija, 4. emisija
23.14 Loto, dobitna kombinacija br-
ojeva i dva jokera
23.15 Vijesti
23.35 Tra`eni, igrana serija, 3. ep.
00.25 Benjamin Barnes, igrana seri-
ja, 14. epizoda
00.45 En face:
Emina Hused`inovi}
01.30 Pregled programa za srijedu
OBN
07.20 Pocoyo, 10/52, crtani film
07.30 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra
07.40 Memory,
dje~ija igra
07.45 Mala {kola,
dje~ija igra
07.50 Sveznalica,
dje~ija igra
08.00 Top Shop
08.20 Udri mu{ki,
zabavna emisija
10.00 OBN Star Model by Dejana
Rosulja{, reality show
10.30 Odred za ~isto}u, 17/59, za-
bavna emisija, r.
11.00 Sakuplja~,
4/27, nau~no-fantasti~na
serija, r.
11.55 OBN Info
12.10 Bojno polje,
22/40, ratna
dokumentarna
serija
12.40 Top Shop
13.00 Sakuplja~,
5/27, nau~no-fantasti~na
serija
13.55 Nikita, 13/66,
akcijska serija
14.40 OBN Star Model by Dejana
Rosulja{,
reality show,r., 5/11
16.10 Zvijezde ple{u,
plesni show, r., 4/9
18.10 Mu}ke, 4/45,
humoristi~na serija, r.
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
muzi~ka emisija
20.00 OBN Star Model by Dejana
Rosulja{,
reality show
20.30 Mu}ke Specijal,
2/14, humoristi~na serija
21.30 Kralj New Yorka,
film
23.00 Mu}ke Specijal,
2/14, humoristi~na serija, r.
00.00 Frida, film sedmice, r.
02.00 Serija A: Roma - Inter, sni-
mak utakmice
HAYAT TV
08.20 Hayatovci na raspustu, dje~iji
program
09.00 Ben 10,
crtani film
09.20 Hello Kitty,
crtani film
09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film
10.00 Serranovi, igrana serija
11.30 Muzi~ki program
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Madre Luna,
igrana serija, 81. epizoda
13.00 VIP,
igrana serija
14.00 Muzi~ki program
15.00 Rebelde,
igrana serija,
206. epizoda
16.00 SMS,
igrana serija
16.29 Sport centar
16.30 Zauvijek susjedi,
igrana serija,
126. epizoda
17.00 Odmori se,
zaslu`io si,
igrana serija 16. epizoda
18.00 Nigella,
kuharski show
18.53 Biometeorolo{ka prognoza
19.00 Vijesti u 7
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Stanje na putevima
19.30 Sport
19.35 Horizonti
20.00 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
zabavno-muzi~ki
program
21.30 Hayat production
show,
zabavno-muzi~ki
program
22.08 Vremenska prognoza
22.10 EL Cortez,
igrani film
00.15 Sport centar
00.20 VIP,
igrana srrija
PINK BH
07.20 Made in
Banja Luka, r.
07.30 Sportissimo, r.
08.00 Izdaja, r.
09.00 Balkan net
09.50 Vremenska
prognoza
10.15 Napu{teni
an|eo, r.
11.00 Zauvijek
zaljubljeni, r.
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Mje{oviti brak,
serija
13.00 Obi~ni ljudi,
serija
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
on line
14.25 Made in
Banja Luka
14.35 Sportissimo
14.40 Just for laugh
15.00 Izdaja, serija
15.50 Info top
16.00 Napu{teni
an|eo
17.00 Kvizbi,
dje~iji kviz
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.20 BBI summer report
18.25 Sarajevo on line
18.35 Made in Banja Luka
18.45 Zvijezde
Granda
19.00 Zauvijek
zaljubljeni
20.00 Mijenjam
`enu
21.00 Grand parada
22.30 Ami G show
00.00 Sarajevo
on line, r.
00.10 Made in
Banja Luka, r.
00.20 Sportissimo, r.
00.25 Grand parada, r.
20.00 LIFESTYLE 20.10 LOTO 20.30 MU]KE 18.00 NIGELLA 22.30 AMI G SHOW
TV TK
18.00 Ljeto na dlanu, zabavno-
muzi~ki program
18.45 Crtani film
Pitalice
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svi vole Rejmonda, humori-
sti~ka serija
20.05 Zabranjena ljubav, serijski
program
21.00 TV razglednica, informati-
vno-zabavni program
21.45 Hod vjekova, obrazovno-
dokumentarni program
22.00 Frejzer, humoristi~ka serija
Skrivena kamera
22.30 Na kraju dana
22.45 Klinika, igrana serija
TV Mostar
16.30 Odmori se, zaslu`io si, igra-
na serija
17.30 Sportski magazin
18.00 Grad
19.00 RTM vijesti
19.30 Music Urban Puls, muzi~ka
emisija
20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zaba-
vni program
22.10 El Cortez, igrani film
00.10 Sport centar
NTV Amna Te{anj
16.25 TOP VIJESTI
16.30 Kulturno umjetni~ki progra-
m
17.20 Muzi~ka linija
18.30 ASTRO FUN
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Mu{kar~ine, igrana serija
21.00 Va{a `elja
22.00 TOP VIJESTI
22.05 Muzi~ki SMS
TV BPK Gora`de
19.00 Dnevnik
Hitovi Mister D`irla
20.00 Reporta`a
21.30 Folk takt
21.00 Tv zehra
22.00 Grom u raju, igrana serija
17. ep.
23.00 Dnevnik, r.
TV Visoko
19.00 Drugo poluvrijeme, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Vijesti
20.45 Svijet mladih
21.15 Saga o Mekgregorovima,
17.
22.10 TV Liberty
22.40 Vijesti, r.
22.50 TV strane
23.30 VOA
00.00 Satelitski program
TV Kiss
18.45 Povijest Bosne i marketing
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00Opasne veze
21.00 Bili kutak
TV Kakanj
16.30 Svako mo`e kuhati
17.00 Flash vijesti
17.05 Druga strana ljubavi, serija
17.50 TV Liberty, informativni pro-
gram
18.20 Vrata tajni, serija
18.50 ^udesna zemlja
19.00 Bra}a Koale, crtani film
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Kazna, serija
20.40 ^udesna zemlja
21.00 Budimo humani
22.00 Druga strana ljubavi, serija
TV USK
119.00 Dnevnik TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.00 Portreti: dok. program
21.00 Moj zavi~aj: dok. program
21.30 Hronika USK
21.45 Pod suncem St. Tropea, igr-
ana serija
TV Zenica
17.00 Eko kviz, repriza
17.30 Tehnolo{ka znanja
17.55 TV izlog, mali oglasi
18.00 Dje~iji program
19.00 Zenica danas
19.30 Bonaventura, r.
20.00 Rije~ po rije~, kontakt progr-
am
21.00 TV Liberty
21.30 TV izlog
22.00 Plima `ivota, igrana serija
TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza
20.00 TV panorama
20.30 Da se ispri~amo... zabavni
program
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik, sportski
program
22.15 Igrani program
23.30 Glas Amerike
TV Travnik
18.00 Igrana serija „Lo{e djevo-
jke“ rep.
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi... preporu~ujemo...
19.30 Muz. program
20.05 Dok. program
21.00 Kviz „Tuti fruti“
22.00 Igrana serija „Lo{e djevo-
jke“
23.00 Dnevnik TV Travnik (repriza)
TV Bugojno
18.00 Vijesti
18.10 Putevi spasa - vjerski progr-
am
19.00 Informator
Potez - sportski program
19.55 Sport centar
20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti - zaba-
vni program
21.40 Dokumentarni program
22.10 El Cortez - igrani film
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Amerika, serija
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
23.35 KGB, r.
23.00 Glas Amerike
23.40 Triumph
BN
18.25 Monitoring
19.00 Sport fle{
19.30 BN monitor
20.10 Bulevar
21.00 Estradni lonac
22.15 Loto
22.30 Pregled dana
23.00 Glas Amerike
23.30 Igrani film: Odmor ratnika
01.30 Kriminal u Rusiji, dok. pro-
gram
02.00 Satelitski program
Grand Slam
Wimbledon
2009
TENIS (M I @), BHT 1
13.55
@ivot ili ne{to sli~no
Lani Kerigen, repor terka
TV stanice u Sijetlu, inter-
vjuira samoprozvanog pr-
oroka D`eka ne bi li otkri-
la mo`e li on zaista pre-
dvidjeti rezultate nogo-
metnih utakmica. Prorok
D`ek ne predvi|a samo
rezultat utakmice nego i
da }e sljede}eg dana pa-
dati grad i da }e ona umr-
ijeti za sedam dana.
FILM, NOVA TV
21.45
18.30 U@IVO: KO[ARKA 21.15 DR. HOUSE
Kralj Njujorka
Biv{i narkobos Frenk
Vajt pu{ten je iz zatvora
nakon odslu`enja neko-
liko godina zbog prepr-
odaje droge. Ponovo
okuplja svoju neka-
da{nju bandu, koju sa-
da vodi D`imi D`amp.
Vidjev{i kako depresi-
vno izgleda njegovo sta-
ro susjedstvo, Frenk od-
lu~uje u~initi dobro dje-
lo i eliminirati svoju ko-
nkurenciju.
Uloge: Kristofer Voken,
Vesli Snajps, Dejvid Kar-
uzo, Lorens Fi{burn
Reditelj: Abel Ferara
FILM, OBN
21.30
UTORAK 23. 6. 2009.
RTRS
08.00 Vijesti
08.15 Ljeto u Srpskoj - jutarnji pro-
gram, Banja Luka
09.59 Pregled programa
10.00 Vijesti
10.05 Kuhinjica
10.35 Denijeve mozgalice - progr-
am za djecu, 21/52
10.40 Spajder rajder - crtana serija ,
2/52
11.05 Sveti orah - serija, 132/260
11.30 MTS magazin - zabavni progr-
am
12.00 Vijesti
12.15 Pod suncem Sen Tropea - se-
rija, 5/40
13.05 ^arolija - serija, 243/400
13.30 Tito, crveno i crno - Rekvijem
za Mar{ala - dokumentarni se-
rijal, 19/24
14.20 Hasanaginica -
film
15.35 Biografije - ^arls
Dikens - dokumentarna
serija
16.30 Srpska danas
17.05 Pod suncem
Sen Tropea -
serija, 6/40
18.00 Ljetopis 2009 -
zabavni program
19.00 Frej`er -
serija, 102/265
19.23 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.05 ^arolija -
serija, 244/400
20.30 EP u fudbalu za igra~e do 21.
godine - sportski program
20.45 EP u fudbalu za igra~e do 21.
godine - Srbija - [vedska - dir-
ektan prijenos
22.35 EP u fudbalu za igra~e do 21
godine - sportski program
22.50 Info profil
23.05 Sport
23.10 Finansijske novosti
23.15 Sjednica Narodne
skup{tine RS -
pregled
HRT 1
12.00 Dnevnik
12.10 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.35 Draga neprijateljica, teleno-
vela*
13.25 Slomljeno koplje, ameri~ki fi-
lm
15.00 Hrvatska kulturna ba{tina:
Ka{tel Luk{i}
15.20 Vijesti + prijevod za gluhe
15.29 Vrijeme sutra
15.30 Skica za portret
15.40 Me|u nama: Sunce
16.25 Mi smo Picoki, emisija pu~ke i
predajne kulture
17.00 Hrvatska u`ivo - Vijesti
17.05 Hrvatska u`ivo
18.25 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
18.30 Bolni~ke pri~e, telenovela*
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.02 Vrijeme
20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Globalno sijelo
20.45 Neobi~no oru`je: Sile osovi-
ne, dokumentarni film (*
21.35 Poslovni klub
22.05 Burzovno izvje{}e
22.15 Otvoreno
23.20 Dnevnik 3
23.32 Sport
23.34 Vrijeme
23.35 Poslovne vijesti
23.40 Vijesti iz kulture
23.50 Dosjei X (8), serija (12)*
00.35 Zvjezdane staze: Deep Space
Nine 7, serija*
01.20 Lopov, serija (12)*
02.05 Lopov, serija (12)*
02.45 Zovem se Earl 3, humori-
sti~na serija (12)*
03.05 Carstvo, serija*
03.50 Skica za portret
04.05 Globalno sijelo
04.35 Poslovni klub
05.05 Draga neprijateljica,
telenovela*
HRT 2
07.05 Mali titani, crtana serija*
07.25 Silvestrove i ^i~ijeve tajne,
crtana serija*
07.45 TV vrti}:
Danica: Danica i morska
spu`va
Potepuh*
Pingu*
Profesor Baltazar: Lutke bez
kose
08.15 Ran~ kod Pikove sedmice,
serija za djecu*
08.45 O.C. 4, serija za mlade*
09.30 Vip Music Club
10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog
sabora
13.30 Skica za portret
13.35 Dobro ugo|ena ve~er: Dvigr-
ad festival - Me|unarodni fe-
stival rane glazbe 2007.
14.35 Potro{a~ki kod
15.10 Obi~ni ljudi, TV serija
15.55 Navrh jezika: Ispod zvijezda
16.05 Iznad crte: Arheolo{ka grupa
(10’10“)
16.20 Dragi Johne 1,
humoristi~na serija*
16.40 Prijatelji 1,
humoristi~na serija*
17.00 Prijatelji 1,
humoristi~na serija*
17.25 Carstvo, serija*
18.15 Vijesti na Drugom
18.35 Drugi format: Jezik stvari
19.20 Crtani film*
19.30 VIP Music Club
20.00 Ve~eras...
20.05 Holding, TV serija
20.55 Vijesti na Drugom
21.07 Vrijeme
21.10 Lopov, serija (12)*
22.00 Lopov, serija (12)*
22.50 Zovem se Earl 3, humori-
sti~na serija (12)*
23.15 Ciklus europskog filma: La`i i
prijevare (a ostalo prema do-
govoru), francuski film
(86’)*
00.40 Drugi format
01.20 Zadar: Pikado, SP
01.25 TV raspored
NOVA TV
07.00 Otvori svoje srce
serija
08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo
serija
08.20 Graditelj Bob
serija
08.30 Ezo TV
tarot show
09.15 Nova lova
TV igra
10.20 Rebelde
serija
11.20 Otvori svoje srce
serija
12.30 IN magazin
showbiz emisija
13.10 Inspektor Rex
serija
14.10 Heroji
hit serija
15.05 OPASAN VIRUS
igrani film
17.00 Vijesti Nove TV
informativni program
17.25 Inspektor Rex
serija
18.25 IN magazin
showbiz emisija
19.15 Dnevnik Nove TV
info. program
20.00 Lud, zbunjen, normalan
serija
21.00 Pazi, zid!
zabavni show
21.45 @IVOT ILI NE[TO SLI^NO
igrani film
23.45 Vijesti
informativni program
00.00 Heroji
hit serija
01.00 Seinfeld
serija
01.30 @ivot na sjeveru
serija
02.25 Ezo TV
tarot show
03.25 VISOKI ULOG (12)
igrani film
05.15 Seinfeld, serija
05.40 @ivot na sjeveru
serija
20.05 ^AROLIJA 18.30 BOLNI^KE PRI^E 22.50 ZOVEM SE EARL 21.00 PAZI, ZID!
FEDERALNA TV
20.25
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi},
Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg
Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a
Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418,
Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i pro-
daja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-
648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Pe-
tra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 b
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Nemate nikakvog razloga za zabrinutost.
Jo{ manje za povla~enje, pogotovo ne za
optu`ivanje partnera.
Posao: Poslovi vezani za inostranztvo i dalje su
izvrsno aspektirani. Ipak, i dalje ste u vezi sa tim neodlu~ni.
Zdravlje: Smanjite nervozu.
Ljubav: Udvara vam se zanimljiva osoba. Pazite
da prenaglo ne donesete zaklju~ak o eventualnoj
vezi.
Posao: Sklonost neplaniranom tro{enju, iznenada
}e vas dovesti u krizu. Razmi{ljajte vi{e o budu}im planovima.
Zdravlje: Sve utje~e i na va{ izgled.
Ljubav: O~ekujte uzbu|enja, dinami~niji ljubavni
`ivot. Ako je va{e srce slobodno, zaljubit }ete se
naglo i `estoko.
Posao: Problemi i nera{~i{}eni odnosi po~inju se
rje{avati, idu `eljenim tokom. Drago vam je zbog davne odluke.
Zdravlje: Ni{ta zabrinjavaju}e.
Ljubav: @elite se malo odmoriti od emotivnih za-
pleta. @elite o svemu dobro razmisliti, analizirati,
spoznati.
Posao: Zahvaljuju}i poznanstvu sa jednom osobom,
u vama se bude nove ambicije. Zbog toga mo`ete i napredovati.
Zdravlje: Prolazne probavne tegobe.
Ljubav: Stavljate na isku{enje partnerovu ljubav,
ali istrpljenje. Potrudite se malo vi{e oko voljene
osobe.
Posao: Tokom cijelog dana puno razmi{ljate o fi-
nansijskoj situaciji i poslovima koji vam mogu pomo}i da je
popravite.
Zdravlje: Nemojte se zapu{tati.
Ljubav: Nemate nekih „konkretnih“ problema.
Ipak, kao da niste najzadovoljniji u vezi, poti{teni
ste i nezadovoljni.
Posao: Budite umjereniji u preuzimanju obaveza.
Bez bojazni odbijte zadatke koji vam trenutno ne odgovaraju.
Zdravlje: Jedite vi{e sezonskog vo}a.
Ljubav: U va{oj vezi kao da je previ{e petljanja pr-
ijatelja, familije, bliskih osoba. Ne dopustite im to!
Posao: Oslonite se na svoje snage. Ne slu{ajte
savjete osoba iz poslovnog okru`enja, kojih je i
previ{e.
Zdravlje: Emotivno ste preoptere}eni.
Ljubav: Nove veze ili `udnja za njima, te{ko su
ostvarive. Jedno poznanstvo mo`e postati tek
avantura kratkog daha.
Posao: Pripremite se za neo~ekivane preokrete.
Problemi kvariti va{e raspolo`enje i zanos kojim zra~ite.
Zdravlje: Sasvim dobro!
Ljubav: @elite izlaske, provod. Djelomi~no i zato
da pobjegnete od par tnera i problema. Ni{ta
stra{no!
Posao: Morate najve}i i najodgovorniji dio posla
sami obaviti. Ako izdr`ite taj ritam i napor, rezultati mogu biti
izvrsni.
Zdravlje: Pote{ko}e sa cirkulacijom.
Ljubav: Pripremite se za manju krizu. Sre}om,
znate biti s obje noge na zemlji. Pogotovo u razgo-
voru sa partnerom.
Posao: Te`ite luksuzu, vi{e tro{ite. Ne bi bilo lo{e
da ba{ sada poka`ete svoju poznatu prakti~nost i racionalnost.
Zdravlje: Smanjena otpornost.
Ljubav: Postoji ozbiljna {ansa da se zaljubite u
osobu koju dugo poznajete. Osje}anja su vam,
sre}om, uzvra}ena.
Posao: Mogu}e su nesuglasice s osobama ko-
je su vam privatno drage, ali sa kojima ne znate da sa-
ra|ujete.
Zdravlje: Vedri, puni energije.
Ljubav: Imate priliku da se oslobodite okova
pro{losti. Napokon }ete posti}i zadovoljstvo i
emotivni sklad.
Posao: Ostvarenje planova zasad nije mogu}e.
Smanjena je i mogu}nost realnijeg sagledavanja stvarnog sta-
nja.
Zdravlje: Izbjegavajte podnevno sunce.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Laura je zamolila Roberta
da bude njen kum na
vjen~anju. Barbara je sa-
znala da se Miriam i Ma-
ksim opet nalaze. Gregor
je otkrio Majkovu tajnu.
Majk boluje od multiple
skleroze.
Uloge: Henriete Rihter-
Rol, Gregori B. Valdiz,
Klaudia Vencel
17.55
BHT 1
FEDERALNA TV
23.35
Tra`eni
Kada tri ~lana zloglasne korea-
nske bande pobjegnu pri njiho-
vom transportu u lo-
san|eleski zatvor, Ko-
ni i njegov tim moraju
ostaviti sve slu~ajeve
na stranu i posvetiti se
njihovom hap{enju.
Brutalni bjegunci kr{e
javni red i mir gdje
god se na|u, a speci-
jalna jedinica za hva-
tanje bjegunaca mora
osmisliti detaljan plan
u poku{aju njihovog
privo|enja pravdi.
Ljubavna oluja
SERIJA
FILM
SERIJA FILM
El Cortez
^ovjek koji tek izlazi iz me-
ntalne bolnice uvla~i se u
veliki posao, pravi rudnik
zlata. Sve ote`ava policija
koja mu je konstantno za
petama, bijedni diler dro-
gom i pohlepna femme fata-
le.
Uloge: Lu Dajmond Filips,
Brus Vajc, Glen Plamer
Reditelj: Stiven Parvis
22.10
HAYAT TV
Ja }u budan
sanjati
Kris Nilsen je neurohirurg koji
u`iva u idili~nom braku s Ani.
Njihova bra~na utopija se
po~inje ru{iti kada dvoje nji-
hove djece - sin Jan i k}erka
Mari poginu u saobra}ajnoj
nesre}i. To izuzetno te{ko
poga|a Ani i tek }e je intenzi-
vna psihoterapija slikanjem
izvu}i iz krize. Ali, to nije kraj
nesre}a Nilsenovih. I Kris gi-
ne u saobra}ajnoj nesre}i.
Uloge: Robin Vilijams, Kuba
Guding Jr., Anabela Skiora
Reditelj: Vinsent Vard
Bulok: Film zaradio 12,4 miliona dolara
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Kajtel kao Neptun
Njujor{ki pozdrav
po~etku ljeta
NJUJORK- Ni ki{a ni tmurno
vrijeme nisu omeli Njujor~ane
da i ove godine pozdrave po~etak
ljeta tradicionalnom paradom si-
rena i drugih morskih bi}a, koja
je odr`ana na Koni Ajlendu. Na
paradi, koja se odr`ava od 1983.
godine, u~estvovao je i glumac
Harvi Kajtel (Harvey Keitel) kao
kralj Neptun.
BERLIN - Pred obilje`avanje
20. godi{njice pada Berlinskog
zida u novembru, uposleno je
118 umjetnika koji imaju zada-
tak obnoviti 105 slika naslikanih
1990. godine na ostacima zida.
Jedan od njih je ruski umjetnik
Dmitrij Vrupel, koji je na svom
komadu zida naslikao poljubac
lidera tada{nje Isto~ne Njema-
~ke Eriha Honekera (Erich Ho-
necker) i njegovog kolege iz
SSSR-a Leonida Bre`njeva.
Galerija komada zida na otvore-
nom bit }e najve}a te vrste na
svijetu.
ANKARA - Turski premijer Re-
d`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip
Erdogan) kritizirao je neprijate-
ljsko raspolo`enje Evropljana pr-
ema ulasku Turske u EU, rekav{i
da je ono prouzrokovalo „ozbil-
jan pad entuzijazma“ u procesu
priklju~enja njegove dr`ave.
- Napori Turske nisu uop}e
umanjeni. Ali, neki stavovi s
evropske strane otvorili su put
ozbiljnom padu narodnog entu-
zijazma i konsenzusa kod ja-
vnog mnijenja - kazao je Erdo-
an tokom susreta s ambasadori-
ma ~lanica EU, te istakao da
„nijedna dr`ava ne dobiva ni{ta
ako pitanje turskog priklju~e-
nja smatra pitanjem unutra{nje
politike“.
Iskosa
Helikopter pao
zbog krokodila
DARVIN - Jedan pilot helikoptera
iz Australije toliko se uzbudio kada
je vidio krokodila te je u poku{aju
da mu se pribli`i zakucao letjelicu u
blato. Pilot je pro{ao s manjim po-
vredama, ali je njegov putnik ozbi-
ljnije povrije|en. Sre}om, pilot se
brzo oporavio od pada i pribrao, pa
je spasio prijatelja tako {to ga je u
strahu od hipotermije zakopao u pi-
jesak i oti{ao po pomo}. Povrije|eni
~ovjek je hospitaliziran zbog povre-
da glave, grudnog ko{a i ruku.
Vrupel popravlja „poljubac“ Honekera i Bre`njeva (Foto: AP)
Obnova slika na Berlinskom zidu
Sjevernoameri~ka box office lista filmova
SANDRA BULOK NA VRHU
Glumi kanadsku imigranticu koja udajom `eli ste}i ameri~ko dr`avljanstvo
LOS AN\ELES - Na pro{lose-
dmi~nom sjevernoameri~kom
box officeu, nakon deset godina,
tron je zauzeo film sa Sandrom
Bulok (Bullock) u glavnoj ulozi, a
rije~ je o romanti~noj komediji
„The Proposal“.
Bulok glumi kanadsku imigranticu
koja udajom `eli ste}i ameri~ko
dr`avljanstvo. Film je tokom dvije
sedmice prikazivanja zaradio 12,4
miliona dolara. Na drugom mjestu
je „The Hangover“ sa zara|enih 8,5
miliona dolara ovog vikenda.
Bulok se na prvom mjestu box offi-
ceove liste, koja se formira prema
zaradi filma u kinodvoranama,
na{la i 1999. godine, kada je s kole-
gom Benom Aflekom (Affleck) glu-
mila u filmu „Forces of Nature“.
Erdoan: Ozbiljan pad entuzijazma (Foto: AFP)
Zanimljive kreacije
Ma|arske
frizure
BUDIMPE[TA - U glavnom gr-
adu Ma|arske ju~er je odr`ana
modna revija posve}ena frizura-
ma, koje se veoma rijetko mogu
vidjeti u svakodnevnom `ivotu.
Manekeni i manekenke imali su
zanimljive frizure koje su li~ile
na muzi~ke instrumente i biljke.
- Kao nekad -
Do`ivite nazaboravno ljeto na jedinstvenoj Ulcinjskoj
Velikoj pla`i u hotelima „Olympic“ i „Bellevue“
H HT TP P „ „U UL LC CI I N NJ JS SK KA A R RI I V VI I J JE ER RA A“ “ A AD D
T Te el l : : + ++ +3 38 82 2 ( ( 0 0) ) 3 30 0 4 45 55 5 0 05 59 9
F Fa ax x: : + ++ +3 38 82 2 ( ( 0 0) ) 3 30 0 4 45 55 5 0 05 58 8
e e- - m ma ai i l l : : u ul l r r i i v vi i j j e er r a a@ @c cg g. . y yu u
w ww ww w. . u ul l c ci i n nj j s sk ka a- - r r i i v vi i j j e er r a a. . c co om m
Turski premijer kritizirao Evropsku uniju