Dnevni avaz

www.dnevniavaz.ba
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 11. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4938

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ZLO^INAC MLADI]

Svjetski ekskluziv Bakira Had`iomerovi}a

U

Serijom videozapisa dokazano da se srebreni~ki kasapin slobodno {eta po Srbiji, ali i RS Najtra`eniji ratni zlo~inac na sahrani k}erke Ane [ta }e re}i Boris Tadi} Beogradska vlast vi{e nema prostora za nove la`i
zvani~ni Beograd, s kompletnom infrastrukturom, ne samo da ne `eli uhapsiti najtra`enijeg ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a nego da se on slobodno i ponosno {eta i pjeva na javnim mjestima diljem Srbije. Snimci gdje srebreni~ki kasapin Mladi} pjeva po raznim kafanama moralni su {amar re`imu u Beogradu, ali i Banjoj Luci. 3. strana

sino}njoj vrlo dramati~noj vanrednoj emisiji „60 minuta“, urednik i autor Bakir Had`iomerovi} vi{e nego dokumentirano je dokazao da

Plja~ka: Krediti mikrokreditnih organizacija

Ekskluzivno

Kamata i do 50 posto
Slu~aj „Dodik“: Velika istraga SIPA-e
4. strana

Doko: Postupit }emo po svakoj prijavi koju nam gra|ani dostave

9. strana

Povratnici: Mevludin Barjaktarevi} iz Bijeljine
Ren: Implementacija dijela zaklju~aka NSRS isprije~ila bi se evropskoj perspektivi BiH
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Zaklju~ci su autogol za RS
Rezultat sakrio nedostatke
]IRO BLA@EVI] UBISTVO
65. strana

Oli Ren, komesar EU za pro{irenje, za „Avaz“

7. strana

5. strana

Maloljetniku 10 godina zatvora

19. strana

Premijer manjeg bh. entiteta

Nisam se sastao sa Sanaderom
Jesam bio u Zagrebu, ali povodom drugih pitanja, ka`e Dodik
Pri~a da sam u Zagreb otputovao kako bih se sastao s tamo{njim premijerom Ivom Sanaderom je dezinformacija. To je ju~er za „Dnevni avaz“ izjavio Milorad Dodik, premijer RS i lider SNSD-a. - Niti sam planirao, niti sam se sastao sa Sanaderom. Jesam bio u Zagrebu, ali povodom drugih pitanja. Nije va`no koja su to pitanja, ali nisu vezana za Sanadera. To {to sam ja tamo radio nije za javnost, to je moja privatna stvar - kazao je Dodik. Komentiraju}i zahtjev visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da budu povu~eni zaklju~ci Narodne skup{tine RS o efektima nadle`nosti prenesenih s entiteta na nivo BiH, on je naglasio da je to pitanje isklju~ivo za

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

aktuelno

BANJA LUKA Cjelodnevne konsultacije o Inckovom zahtjevu

Skup{tina RS raspravu o zaklju~cima odgodila za danas
Neizvjesno ho}e li i biti obavljena s obzirom na to da je predvi|ena za posljednju ta~ku dnevnog reda
Nakon cjelodnevnih konsultacija o zahtjevu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko) u vezi s ranijim zaklju~cima NSRS o efektima prijenosa nadle`nosti s entiteta na dr`avu, Narodna skup{tina RS sino} je prekinula sjednicu, koja }e biti nastavljena danas. Poslanici SNSD-a, PDP-a, SRS-a, SDS-a, DNS-a, SP-a te grupa nezavisnih poslanika, u kojoj su i oni iz Demokratske partije Dragana ^avi}a, ju~er su postigli saglasnost o setu od pet zaklju~aka kao svojevrsnom stavu ovih partija o Inckovom zahtjevu. No, neizvjesno je ho}e li rasprava o tome i danas biti obavljena s obzirom na to da je stavljena za posljednju ta~ku dnevnog reda. Su{tina je da ove stranke ostaju pri stavu da zaklju~ci NSRS od 14. maja nisu antidejtonski i antiustavni, ali se precizira da NSRS prihvata da je pojedine zaklju~ke potrebno pravno i politi~ki razjasniti.

Dodik: Privatna stvar

Bez odraza na dogovor trojke
Dodik je potvrdio da se uzburkana politi~ka atmosfera nije odrazila na raniji plan da sastanak prudske trojke, odnosno njegov susret s liderima SDA i HDZBiH Sulejmanom Tihi}em NSRS. Na na{u konstataciju da su ti zaklju~ci i potekli iz Vlade RS, na ~ijem je ~elu, dodao je da je Vlada ve} dala svoj stav o tome. - Zaklju~ci nisu antidejtonski niti antiustavni i u njima nema naznaka o unilateralnim potezima. Naravno, stvari koje eventualno izazivaju pravne i politi~ke nedoumice trebaju biti razja{njene dijalogom, a ne ultimatumima. To je moj i stav Vlade - rekao je Dodik. O mogu}nosti da zaklju~ci NSRS budu poni{teni upotrei Draganom ^ovi}em, bude odr`an 14. juna u Banjoj Luci. Nije `elio prejudicirati teme sastanka, dodav{i da }e biti govora o svim aktuelnim pitanjima. bom bonskih ovlasti ka`e da ne razmi{lja. - Mi danas (ju~er, op. a.) stavljamo ta~ku na to pitanje. Primjenu bonskih ovlasti smatram nepotrebnom i neprihvatljivom. Ta ovla{tenja nisu dio Dejtonskog sporazuma i ona su sumnjiva od samog uvo|enja. Tu praksu treba prekinuti, jer nedopustivo je da se takve ovlasti upotrebljavaju u demokratskoj zemlji, pogotovo ne prema jednom njenom parlamentu - zaklju~io je S. [KULETI] Dodik.

NSRS: Do sino} trajale konsultacije

(Foto: M. Lugi})

- NSRS ostaje opredijeljena vladavini prava i svojim zaklju~cima te isti~e da ni svojim zaklju~cima

Svjesno odugovla~enje
Iz PDP-a ju~er su zamjerali {to se Vlada RS ni dan prije isteka roka koji je visoki predstavnik u BiH postavio za poni{tenje zaklju~aka nije oglasila povodom toga. Pojedini poslanici zasjedanje entitetskog parlamenta u prekidima komentirali su i kao svjesno odugovla~enje pred dana{nji dan, kada istje~e rok za izja{njavanje NSRS o Inckovom zahtjevu.

ni namjerama u njihovom provo|enju ne poziva na unilateralne i nelegalne aktivnosti - navodi se u jednom od pet zaklju~aka. Po~etak ju~era{nje sjednice NSRS bio je najavljen za deset sati, ali je najprije odgo|en za 11, potom za 13, ali ve} u 14 zakazana je pauza od 15 minuta, a potom u 16 sati pauza do 17 sati. Nakon toga uslijedile su konsultacije unutar poslani~kih klubova.
V. STEVANOVI]

Milorad Dodik za Tanjug

„Avaz“ saznaje Za{to je Dodikov {pijun izba~en iz MUP-a RS

Ovlasti na koje se Incko poziva su imaginarne
Premijer manjeg bh. entiteta Milorad Dodik izjavio je ju~er za Tanjug da RS nema namjeru odustati od primjene svojih nadle`nosti na osnovu Dejtonskog sporazuma, niti }e dozvoliti da one budu prenesene na nivo BiH, kako to zahtijeva visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko). Dodik je to izjavio dan uo~i isteka roka, 11. juna, koji je Incko postavio pred Narodnu skup{tinu RS da ukine svoje zaklju~ke kojima se tra`i preispitivanje entitetskih nadle`nosti prenesenih na dr`avni nivo. Na pitanje ko }e se poslije isteka roka na}i u problemu, premijer RS odgovorio je da to, svakako, ne}e biti RS. - RS ima sjajne opcije i u slu~aju da Incko ukine zaklju~ke Skup{tine. RS }e ih, svakako, primjenjivati, a zaklju~ci }e, kada visoki predstavnik ode iz zemlje, biti ponovo usvojeni i tada ne}e imati ko da ih ukida - rekao je Dodik. On je uvjeren da su prava i ovlasti na koje se Incko poziva „imaginarni“, jer ne postoje u Dejtonskom sporazumu.

Jovi~i} omogu}io bijeg zlo~incu
Iako Radislav Jovi~i} tvrdi da za 18 godina policijske karijere nije imao nijednu mrlju u svom radu, demantiraju ga podaci do kojih je do{ao „Dnevni avaz“. On je, naime, i u MUP-u RS, dok su na njegovom ~elu bili ministar Zoran \eri} i direktor policije Radomir Njegu{, na svaki mogu}i na~in, a uz pomo} tada{njeg komandanta Specijalne jedinice Dragana Luka~a, opstruirao rad tog ministarstva. I u to vrijeme, kao i danas, Jovi~i} je {pijunirao za premijera RS Milorada Dodika. Posebno se to odnosi na specifi~ni dio zadataka koji su se u to vrijeme tek po~eli obavljati na prostoru manjeg bh. entiteta hap{enje optu`enih za ratne zlo~ine. Jovi~i} je, prema na{im saznanjima, „provalio“ prvu akciju hap{enja osobe optu`ene za ratni zlo~in na podru~ju Tesli}a, tako {to joj je dojavio {ta se sprema i omogu}io joj bijeg. Njegu{ je tada proveo temeljitu internu istragu, koja je pokazala da je Jovi~i} bio klju~ni igra~. Nakon toga direktor policije ga je suspendirao, ali se on uz pomo}

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Rafi Gregorijan rastura Dodikovu gardu!?
- Posao za{titarskih agencija je da ~uvaju osobe i objekte od kriminalaca i mafije. U ovom slu~aju izgleda da je obratno, one {tite kriminalce, {to je {okantno i u pravnoj dr`avi ka`njivo. Gregorijanove odluke nisu plod njegovog hira, ve} saznanja. Tim agencijama trebalo bi zabraniti rad na prostoru ~itave BiH, a ne samo (koma) na prostoru Br~ko Distrikta.

\eri} i Njegu{: Opstruiran rad

premijera RS Milorada Dodika i jo{ nekih utjecajnih osoba iz sigurnosnih struktura uspio „uvaliti“ u SIPA-u. Upravo su oni zata{kali ovu aferu i poku{ali Jovi~i}a prikazati kao ~estitog policajca. Prvobitno je postavljen na poziciju zamjenika komandira Specijalne jedinice, a pro{le godine u septembru Mirko Luji}, koji je izabran za direktora, postavio ga je na svoju dotada{nju poziciju na~elni-

ka Slu`be za operativnu podr{ku iako nije ispunjavao uvjete. A o tome da veza Dodika i Jovi~i}a nije povr{na, ve} mnogo dublja, dovoljno govori Dodikova izjava od prije dva dana da }e se pobrinuti za njegov budu}i status. Zanimljivo je da niko od tamo{njih politi~ara, izuzev lidera SNSD-a, ne zna za Jovi~i}a te da su tek nakon {to je smijenjen saznali da radi E. LATIF u SIPA-i.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

ZLO^INAC MLADI] Svjetski ekskluziv Bakira Had`iomerovi}a

Razobli~ene la`i Beograda!
Serijom videozapisa dokazano da se srebreni~ki kasapin slobodno {eta po Srbiji, ali i RS [ta }e sada re}i Boris Tadi}
U vrlo dramati~noj sino}njoj vanrednoj emisiji „60 minuta“, urednik i autor Bakir Had`iomerovi} vi{e nego dokumentirano je dokazao da zvani~ni Beograd, s kompletnom infrastrukturom, ne samo da ne `eli uhapsiti najtra`enijeg ratnog zlo~inca nego se on slobodno i ponosno {eta i pjeva na javnim

Sramota Evropljana!
Ako su spremni sada popustiti pred bahato{}u nekakvih jovi~i}a i |onki te njihovih nalogodavaca, onda pristaju biti i njihovim `rtvama
Smjena dvojice „pandura“ izazvala je pravu buru u Bosni i Hercegovini. Radislav Jovi~i} i Himzo \onko smijenjeni su nakon {to su pribavljeni neoborivi dokazi da su se debelo ogrije{ili o zakon, ali i norme koje va`e u ovoj zemlji. Obojica su naprosto privatizirala policijsku slu`bu! I umjesto da se ekspresno suo~e sa zakonskim posljedicama, nad njihovim hudim sudbinama se lamentira, oni u maniru okorjelih kriminalaca bljuju vatru punu la`i optu`uju}i i napadaju}i one koji su u cijelom ovom ra{omonu `rtve! Nekoliko problema iz epizode smjene dvojice policajaca sasvim jasno se vidi: U`asno stanje bezakonja i nemorala u strukturama koje su na{im novcem pla}ene da se bore protiv kr{enja zakona. I \onko, a posebno Jovi~i}, u najgorem obliku su eksponenti politi~ke mafije koja godinama svojim prljavim rabotama uni{tava ovu dr`avu. BiH je suvi{e slaba da se sama mo`e suprotstaviti ru{ila~kom pohodu Milorada Dodika. Tu na scenu stupa me|unarodna zajednica. I odmah pada na ispitu! Da je ovaj skandal izbio prije pet godina, recimo, u policiji i oko nje sve bi se treslo! Sada, samo OHR ~vrsto brani svoj stav. Ve}ina evropskih ambasadora prosto se utrkuje da poljubi ruku lakta{kom provincijalcu, mrko gleda na Incka (Inzko) i na vrlo kratkoj uzici dr`i bezubi EUFOR i jo{ gori EUPM. Manifestiraju}i spremnost na „kompromis“ tamo gdje ga ni u kom slu~aju ne smije biti, predstavnici EU pokazuju najlo{iji primjer svog rada i {alju vrlo opasnu poruku koje, nadati se, nisu svjesni! Jer, ako su spremni sada popustiti pred bahato{}u nekakvih jovi~i}a i |onki te njihovih nalogodavaca, onda pristaju biti i njihovim `rtvama! A nas vuku sa sobom u cijeli haos koji iz ko zna kojih razloga sve vi{e generiraju.
\oko NINKOVI]

@rtve su sino} s ljutnjom i jedom gledale kako se zlo~inac Mladi} veseli

Had`iomerovi}: Veliki profesionalni podvig

mjestima diljem Srbije. Snimci gdje srebreni~ki kasapin Mladi} prisustvuje sahrani svoje k}erke Ane te desetominutni prilog o njegovim „pjeva~kim“ nastupima u raznim kafanama, moralni su {amar re`imu u Beogradu,

ali i Banjoj Luci. Obavje{tajne i propagandne la`i o tobo`njim plasti~nim operacijama, skrivanju po manastirima ili odlasku u Rusiju bili su samo izgovor da Beograd ne izvr{i svoje obaveze prema Me|unaro-

/ TO JE TO

Kasapin to~i rakiju: Veselje umjesto skrivanja

Sino} su bh. gra|ani sjedili pred TV ekranima

(Foto: F. Fo~o)

S jedne od svadbi: Mladi} u kolu

(Foto: „60 minuta“)

dnom sudu u Hagu. Vjerovati je, me|utim, da nakon sino}nje emisije i prezentiranog materijala, iz kojeg se lako da zaklju~iti da su obavje{tajne slu`be i srbijanske vlasti sve vrijeme znale gdje se on kre}e, ni zvani~ni Beograd vi{e nema kud najtra`eniji ratni zlo~inac Mladi} odmah mora biti uhap{en! Sino}nja izjava {efa kancelarije za saradnju s Ha{kim tribunalom Du{ana Ignjatovi}a da on, tobo`e, ne zna gdje se Mladi} krije jeste nova uvreda za `rtve genocida u BiH. Jednostavno, beogradska vlast vi{e nema prostora za nove la`i prema glavnom ha{kom tu`iocu Ser`u Bramercu (Serge Brammertz) i `rtvama Milo{evi}evog i Karad`i}evog kolja~a.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

aktuelno

PARLAMENT Informacija Tu`ila{tva BiH posva|ala poslanike

Kadar SNSD-a prijeti prekompozicijom zemlje
Markovi} napala Bara{ina Bara{in: Tu`ila{tvo ne}e biti za instrument za utjerivanje bilo ~ijih dugova Izetbegovi}ev odgovor na prijetnje
Zgrada Vlade RS: Sporna izgradnja

Velika istraga SIPA-e u Banjoj Luci

Po~ela saslu{anja u slu~aju „Dodik“
Samo u vezi s izgradnjom autoputa pozivi za saslu{anje stigli na 37 adresa
U Uredu Agencije za istrage i za{titu (SIPA) BiH u Banjoj Luci u toku su saslu{anja u okviru istrage vezane uz izgradnju zgrade Vlade RS, autoputa Banja Luka - Bosanska Gradi{ka i RTV doma RTRS. za u Vladi RS, upravnim i nadzornim odborima institucija i kompanija uklju~enih u sporne projekte. Prema na{im saznanjima, samo u vezi s izgradnjom autoputa pozivi za saslu{anje stigli su na 37 adresa.

Poslanici Predstavni~kog doma Dr`avnog parlamenta ju~er su po hitnoj proceduri usvojili ~etiri klju~na zakona za liberalizaciju viznog re`ima BiH. Za zakone o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima, grani~noj kontroli, kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme te spre~avanju pranja novca i finansiranja teroristi~kih akata glasala su 34 poslanika, dva su bila suzdr`ana, dok niko nije bio protiv. To je bila i jedina svijetla ta~ka ju~era{nje sjednice.

Zlo~inac i `rtva
Vi{esatna rasprava i o{tri tonovi u vezi s Informacijom o radu Tu`ila{tva BiH zasjenili su pozitivan korak koji je BiH napravila na putu ka EU. Sve je po~elo optu`bama na ra~un glavnog dr`avnog tu`ioca Milorada Bara{ina i zamjerkama srpskih poslanika zbog „procesuiranja za ratne zlo~ine pripadnika samo jednog naroda“. Diskusija se na koncu pretvorila u licitiranje brojem `rtava, rekonstrukciju

S ju~era{nje sjednice: Zasjenjen korak ka ukidanju viza

(Foto: M. Kadri})

Ko je dobio pozive
Prema nezvani~nim informacijama, pozive da daju izjave inspektorima SIPA-e dobili su, izme|u ostalih, biv{i ministri finansija u Vladi Mladena Ivani}a i Dragana Mikerevi}a, Simeun Vilende~i} i Istraga se provodi na osnovu naredbe Tu`ila{tva BiH o prikupljanju dokaza, broj TK 65-09 od 20. maja ove godine, donesene nakon izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu koji je protiv premijera RS Milorada Dodika i vi{e osoba iz manjeg bh. entiteta podnijela SIPA. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu BiH, poziv za saslu{anje upu}en je za vi{e desetina osoba koje su se u periodu koji obuhvata istraga nalazile na odgovornim funkcijama u ministarstvima finansija, gra|evinarstva i saobra}aja i veMilenko Vra~ar, biv{i ministar saobra}aja i veza Branko Doki}, nekada{nji pomo}nik ministra za gra|evinarstvo i ekologiju Milorad Stankovi} i aktuelni direktor RTRS Dragan Davidovi}. U protekla dva dana saslu{ano je vi{e osoba, me|u kojima i biv{i direktor RTRS Radomir Ne{kovi} i biv{i predsjednik Upravnog odbora ove televizije Danko Ru`i~i}. Oni su saslu{ani u vezi s pripremnim radnjama za izgradnju RTV doma tokom 2002. godine, kada su se nalazili na ~elu RTRS. Istraga koju SIPA provodi u vezi s izgradnjom autoputa Bosanska Gradi{ka - Banja Luka, kompleksa Vladinih zgrada i RTV doma u Banjoj Luci najopse`nija je od osniva@. RALJI] nja ove agencije.

Srbi izvu}i deblji kraj ako se po~ne govoriti argumentima, Izetbegovi} je naveo da je samo za jedan sat ubijeno nekoliko hiljada Bo{njaka u Srebrenici. - Za kratko vrijeme u Srebrenici je ubijeno vi{e Bo{njaka nego Srba

[piri}evo predavanje
Raspravu je izazvalo i izlaganje predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a o napretku BiH na putu ka liberalizaciji viznog re`ima. Referiraju}i o ratnih zbivanja i navodima ko je zlo~inac, a ko `rtva agresije na BiH. - U Srebrenici nisu stradali samo Bo{njaci nego i ostali narodi. U Sarajevu je stradalo nekoliko hiljada Srba i o tome niko ne govori - kazala je Milica Markovi}, poslanik SNSD-a. Ovi navodi Milice Markovi} `estoko su razljutili predsjednika Kluba poslanika SDA Bakira Izetbegovi}a. Uz konstataciju da }e onome {to je BiH postigla, [piri} je odr`ao lekciju poslanicima. - Ako je [piri} ko~ni~ar, onda mu vi to nemojte dozvoliti kazao je on. tokom cijelog rata.Nije moj narod ubio vi{e od deset hiljada Bo{njaka u Srebrenici - odgovorio je Izetbegovi}. Prozvan zbog „neprocesuiranja Bo{njaka i nerada Tu`ila{tva“, pa ~ak i ocjene dopredsjedavaju}eg Milorada @ivkovi}a da BiH ne treba Dr`avno tu`ila{tvo, prvi ~ovjek ove institucije Milorad Bara{in kazao je da Tu`ila{tvo radi na osnovu zakona koje je Par-

lament usvojio. - Kada slu{am va{u diskusiju, dobijam potvrdu da nismo sazreli sami o bilo ~emu odlu~ivati. Pripadnici mog, srpskog naroda, prigovaraju mi da procesuiram samo Srbe. Poru~it }u vam jo{ jednom da Tu`ila{tvo, dok sam ja na ~elu ove institucije, ne}e biti instrument za utjerivanje bilo ~ijih dugova ili dnevne politike - odlu~an je bio Bara{in.

Napustili sjednicu
Nakon {to je Beriz Belki} Bara{inovo izlaganje ocijenio kao predavanje poslanicima, dopredsjedavaju}i @ivkovi} demostrativno je napustio sjednicu. Nedugo poslije toga isto je u~inio i nezavisni poslanik Mom~ilo Novakovi}. Ina~e, Predstavni~ki dom ju~er je potvrdio imenovanje Mladena Simi}a za zamjenika ministra prometa i komunikacija BiH te @ivka Marjanca za zamjenika ministra odbrane BiH. Obojica su ju~er polo`ila sve~anu zakletvu. S. RO@AJAC

Naprasno ukinuto mjesto portparola OHR-a

Gregorijana {pijunirala i Suzana Bursa}?
Afera o {pijuniranju supervizora za Br~ko Rafija Gregorijana (Raffi Gregorian) i njegovih saradnika u ovom gradu, prema na{im informacijama, poprima novu dimenziju. - Biv{i portparol OHR-a Suzana Bursa} tako|er se dovodi u vezu sa {pijuniranjem Gregorijana. Ona je otkrivena i poslana na „trajno bolovanje“ kako bi se u ti{ini sve zavr{ilo. Nevjerovatan je i podatak da je do prije nekoliko mjeseci u Vladinom Bursa}: Oti{la Odjelu za javnu na bolovanje sigurnost radila osoba koju je Ha{ki tribunal ozna~io sa A-saglasno{}u, a nakon toga zaposlena je na rukovode}u poziciju jedne od privatnih sigurnosnih agencija u Br~kom - kazala nam je, pod uvjetom anonimnosti, osoba bliska istrazi o slu~aju {pijuniranja u Br~kom. Iz OHR-a potvr|eno nam je da Bursa} vi{e ne radi kod njih jer je „ukinuto njeno radno mjesto portparola“. E. R.

Nakon odluka supervizora za Br~ko

MUP RS pozvao OHR da dostavi informacije
Ministarstvo unutra{njih poslova RS pozvalo je ju~er OHR da, ako raspola`e informacijama da agencije koje se bave obezbje|enjem lica i imovine neovla{teno prislu{kuju i vr{e tonsko snimanje, te informacije dostave MUP-u RS radi procesuiranja. Na teritoriji RS registrirano je 18 za{titarskih agencija i u njima je zaposlen 971 radnik. Ovaj poziv uslijedio je nakon {to je prije tri dana supervizor za Br~ko Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) izdao nalog kojim se agenciji „Alpha Security“ i jo{ nekoliko privatnih firmi za obezbje|enje zabranjuje rad u Br~ko Distriktu u narednih pet godina, jer se u RS
^a|o: Ministar iznena|en

Mili{i}: [irenje dezinformacija
- Suzana Bursa} nije {pijunirala supervizora za Br~ko, a njen odlazak na bolovanje nema nikakve veze s njegovim posljednjim odlukama. Ko god tvrdi druga~ije, {iri dezinformacije - kazao nam je Oleg Mili{i}, portparol OHR-a.

Primjena bonskih ovlasti
- Primjena bonskih ovlasti jo{ jednom je dokazala da je OHR najve}a prepreka antibosanskim secesionistima, {to je posebice zna~ajno kada se uzme u obzir da SDA, SBiH, SDP BPS i , druge tzv. probosanske stranke svojom {utnjom o naoru`avanju paravojnih formacija pru`aju potporu frontu koji i akcijama protiv me|unarodne zajednice radi na ru{enju BiH - poru~io je Mirnes Ajanovi}, predsjednik BOSS-a.

„koriste za obra~une s politi~kim protivnicima, ali i za prislu{kivanje stranih diplomata u BiH“. Ministar unutra{njih poslova RS Stanislav ^a|o izjavio je da je za njega „iznena|uju}i i {okantan“ najnoviji postupak visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko) i njegovog prvog zamjenika. - Simptomati~no je da ti doga|aji dolaze iz istog kruga ljudi i uglavnom vrijeme i okolnosti poka`u da se radi o ~itavom nizu {peE. L. kulacija - ustvrdio je ^a|o.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

5

EKSKLUZIVNO Oli Ren, komesar EU za pro{irenje, za „Avaz“

Zaklju~ci su autogol za RS
Implementacija dijela ovih zaklju~aka isprije~ila bi se evropskoj perspektivi BiH EU ima jasan i sna`an okvir za svoju politiku za zapadni Balkan
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
Zaklju~ci Narodne skup{tine RS o prijenosu nadle`nosti ~isti su autogol, a njihova primjena isprije~ila bi se evropskom putu BiH, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ Oli Ren (Olli Rehn), komesar Evropske unije za pro{irenje. On je politi~kim liderima RS poru~io da je ozbiljno zabrinut zbog zaklju~aka koji su usvojeni 14. maja u NSRS. sljednje vrijeme dogodili neki pozitivni pomaci, kao {to je prudski proces. No, mnogo toga jo{ se mora u~initi. Tako je, naprimjer, neophodan i napredak u pogledu implementacije Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) ako BiH `eli napraviti naredni korak ka evropskim integracijama. biti ispunjeni i to je ono {to BiH mora u~initi za sebe.

Sjedinjene Dr`ave sve vi{e se uklju~uju u doga|anja na Balkanu. Bi li EU trebala mijenjati ne{to u svojoj politici prema ovoj regiji i, ako bi, {ta bi to trebalo biti?
- EU ima jasan i sna`an okvir

Soldo: Odgovoran javnosti

Li~nost dana

Igor Soldo

Vra}anje povjerenja
Najavama da }e energi~no po~eti rje{avati nagomilane probleme nagovijestio veliko pospremanje na FTV
Parlament FBiH ju~er je, nakon vi{emjese~ne trakavice, napokon izabrao nove ~lanove Upravnog odbora RTVFBiH, na ~ijem }e ~elu ubudu}e sjediti Mostarac Igor Soldo. Najavama da }e energi~no po~eti rje{avati vi{egodi{nje nagomilane probleme, uklju~uju}i i dono{enje novog statuta, preregistraciju preduze}a i raspisivanje konkursa za novog generalnog direktora, Soldo je nagovijestio veliko pospremanje na Federalnoj televiziji. Njegove ideje i planovi vra}aju nadu da }e Federalna radio-televizija uskoro postati istinski javni servis kojem }e gra|ani vjerovati, a ne instrument pojedinih stranaka i odre|enih interesnih lobija putem kojeg }e vr{iti progone nepodobnih. Ovakvim radom Soldo bi mogao osigurati znatno pove}anje naplate RTV takse, {to }e biti prilika da FTV napokon stasa u profitabilnu i stabilnu kompaniju. Ono {to je najva`nije, Soldo }e za sve to polagati ra~un Parlamentu FBiH i bh. javnosti. On ne}e mo}i biti nedodirljiv, poput dosada{njeg predsjednika UO Slave Kuki}a, koji za svoj rad nije odgovarao nikome. Igor Soldo, diplomirani `urnalista, ima 33 godine, o`enjen je i otac je dvoje djece. Trenutno radi u Slu`bi za trezorske poslove CentraF. V . lne banke BiH u Mostaru.

La`ni izgovori
- Zaklju~ci su do~ekani s nevjericom i ogromnim zaprepa{tenjem svih onih koji `ele vidjeti kako BiH, uklju~uju}i i RS, napreduje na putu ka EU. U nogometnom `argonu, ja bih ovaj potez nazvao autogolom Republike Srpske. Implementacija dijela ovih zaklju~aka isprije~ila bi se evropskoj perspektivi BiH, jer bi oslabila sposobnosti dr`ave da provede sve reforme koje su uvjet za pridru`ivanje EU, uklju~uju}i i liberalizaciju viznog re`ima. Ona bi, tako|er, dovela u pitanje posve}enost i opredijeljenost BiH za provedbu ve} usvojenih zakona i reformi - ka`e Ren. On je pozvao NSRS da se „pozabavi ovim pitanjima kao prioritetnim, i to na na~in koji }e doprinijeti pozitivnim pomacima na putu BH ka evropskim integracijama“.

Ren: Ogromno zaprepa{tenje stavovima RS

[ta o~ekujete od vlasti u BiH da u~ine kako bi promijenile trenutni kurs zemlje?
- O~ekujem da se usredsrijede na provo|enje klju~nih reformi, pogotovo ja~anje pravosu|a i javne administracije i osiguraju efi-

O~igledno je da je do{lo do zastoja u procesu reformi u BiH. Kako ga deblokirati?

Poziv Parlamentu BiH
- U slu~aju BiH, izuzetno je va`no da Parlamentarna skup{tina BiH bez odga|anja usvoji klju~nu zakonsku regulativu. Tako|er, pozivam nadle`ne organe BiH da osiguraju da se implementiraju planovi u vezi s izdavanjem li~nih dokumenata i uvo|enjem biometrijskih paso{a. Vlasti BiH moraju poduzeti potrebne korake za suzbijanje - Bh. lideri odgovorni su za budu}nost svoje zemlje i progres u provo|enju reformi koje su preduvjet za ~lanstvo u EU. Upravo je to razlog zbog kojeg ih ja uporno ohrabrujem da rade zajedno na ispunjavanju uvjeta kojim }e se omogu}iti zatvaranje OHR-a, uklju~uju}i prudski dogovor. Stvari se moraju pokrenuti naprijed, pogotovo u dijelu koji se ti~e dr`avne i nepokretne vojne imovine i op}enito u osiguranju sveukupne politi~ke stabilnosti. Ne sla`em se u potpunosti s va{om negativnom analizom trenutne situacije. Ipak su se u pokorupcije i organiziranog kriminala. Komisija je osigurala sredstva koja su potrebna kao finansijska potpora u ovim oblastima. Tako, naprimjer, mi sufinansiramo gradnju novih sjedi{ta dr`avne grani~ne policije u iznosu od 2,8 miliona eura, {to je 75 posto ukupnog bud`eta. No, usvajanje potrebne zakonske regulative je na bh. vlastima. kasne dr`avne strukture. BiH mora u potpunosti ispo{tovati i sve svoje obaveze u pogledu SAA.

za svoju politiku za zapadni Balkan. Ova regija kao cjelina ima evropsku perspektivu ~iji je krajnji cilj ~lanstvo u EU, naravno nakon ispunjavanja postavljenih uvjeta. Ostvarili smo ogroman napredak tokom proteklih godina upravo na bazi takve politike i nastavit }emo tim putem i ubudu}e. Sjedinjene Dr`ave na{ su najsna`niji partner i saveznik u ovoj regiji i mi istinski podr`avamo ja~e anga`iranje nove ameri~ke administracije.

Sjednica Vlade Federacije BiH

I ve}i entitet uvodi fiskalne kase
Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu utvrdila je Nacrt zakona o fiskalnim sistemima kojim se propisuje obaveza evidentiranja svakog pojedina~no ostvarenog prometa putem fiskalne kase ili drugog fiskalnog proizvoda, i to nezavisno od na~ina pla}anja: gotovina, ~ek, virman ili kartica. Ovu obavezu imat }e svaka osoba upisana u registar za promet dobara i pru`anje usluga. Uvo|enje fiskalnih kasa, {to je u RS ve} u~injeno, za cilj ima smanjenje sive ekonomije, spre~avanje poreznih utaja i stvaranje boljih uvjeta za legalno poslovanje. U hitnu parlamentarnu proceduru upu}en je i zakon o osigura-

O viznom re`imu
Bi li Komisija i EU trebale pru`iti dodatnu pomo} bh. vlastima u prevazila`enju prepreka u ispunjavanju zahtjeva za liberalizaciju viznog re`ima?
- Svjestan sam da je ovo pitanje veoma va`no za gra|ane BiH. Ja se godinama zala`em za rje{avanje ovog pitanja i radujem se {to }emo uskoro mo}i napraviti progres u tom smislu. No, ne smijemo zaboraviti interese gra|ana zemalja ~lanica EU i svakako moramo osigurati za{titu njihove interne sigurnosti. To je Mapa puta za liberalizaciju viznog re`ima, koja podrazumijeva da se putovanje bez viza mo`e osigurati isklju~ivo onim zemljama koje su ispunile uvjete EU u pogledu dokumentacije i sigurnosti granica, kao i u pogledu imigracione politike.

Vlada FBiH: Saglasnost za Re~icu

Dio problema vezanih uz BiH le`i i u „zamoru od pro{irenja“ koji je prisutan u EU. EU vi{e ne „gura“ reforme u BiH kao {to je to ranije ~inila. [ta bi se tu moglo u~initi?
- EU je i dalje opredijeljena za provo|enje reformi. Ne prihvatam da se ovaj tzv. zamor pro{irenja EU koristi kao la`ni izgovor odgovornih vlasti za neprovo|enje reformi. Vrata EU otvorena su za BiH i mi }emo i dalje ostati pri na{im opredjeljenjima, ali uvjeti moraju

Vojni stanovi
Podr`ane su izmjene Zakona o napu{tenim stanovima, a su{tina je rje{avanje problema s otkupom stanova biv{eg Federalnog ministarstva odbrane. Izmjene je predlo`io federalni poslanik Jasmin Duvnjak, a njima bi trebao biti omogu}en nastavak otkupa vojnih stanova koji je obustavljen krajem 2005. godine, kada je ukinut FMO.

nju sredstava za redovno i sigurno snabdijevanje plinom, kojim se ustvari samo `eli legalizirati ve} uvedena taksa potro{a~ima u visini od pet ameri~kih dolara na svakih hiljadu utro{enih kubnih metara ovog energenta, kako bi se otplatio ratni dug Rusiji. Vlada je ju~er jo{ jednom pojasnila da zakon o osnovnim pravima osoba s onesposobljenjem, predlaga~a klubova SDA i SBiH u Parlamentu FBiH, nije prihvatljiv. Vlada je dala saglasnost Nadzonom odboru „B&H Airlines“ Sarajevo da za generalnog direktora ovog preduze}a ponovo bude imeAd. H. novan Nud`eim Re~ica.

Od 0 do 24 sata
Ju~er odr`ana vanredna sjednica Sindikata

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

mozaik

Generalni {trajk tekstilaca 17. juna
Sindikat tekstila, ko`e, obu}e i gume BiH donio je odluku da organizira generalni protest radnika iz ovog sektora 17. juna ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu. Predsjednica Sindikata Ferdija Koj~i} kazala je za „Avaz“ da na ovom skupu o~ekuju oko tri hiljade ljudi iz cijele FBiH. Iako predstavnici radnika 16. juna imaju sastanak u Vladi, oni su odlu~ili da {trajk organiziraju bez obzira na njegov ishod. - @elimo iskazati svoj gnjev, jer smo imali vi{e pregovora s Vladom, ali je sve uvijek ostalo samo mrtvo slovo na papiru - ka`e Koj~i}. Zahtjevi radnika su uvezivanje radnog sta`a, stimulacija izvoza za lon poslove 50 KM po radniku za firme koje u ukupnom prihodu ostvaruju najmanje 60 posto izvoza te otpis dugovanja po osnovu zdra-

PRUSAC U ponedjeljak zvani~no otvaranje

Po~inju 499. ’Dani Ajvatovice’
Ovogodi{nja manifestacija bit }e pro`eta mevludskim programom, najavio muftija travni~ki
Organizacioni odbor „Dana Ajvatovice“ ju~er je na pres-konferenciji na platou Hasan Kafijine d`amije u Pruscu zvani~no predstavio program ove najve}e kulturno-vjerske manifestacije Bo{njaka u na{oj zemlji. Ovogodi{nji 499. „Dani Ajvatovice“ po~inju u ponedjeljak, 15. juna, u 17.30 sati na platou Hasan Kafijine medrese u Pruscu. Tokom 14 dana trajanja manifestacije, publici u Travniku, Jajcu, Bugojnu, Busova~i, Vitezu, Gornjem Vakufu, Livnu, Donjem Vakufu i Pruscu bit }e predstavljeno 50 sadr`aja, uz vi{e od 2.000 u~esnika. Muftija travni~ki Nusret ef.

(Foto: N. Bo`ovi})

Sarajevo: S vanredne sjednice

vstvenog osiguranja Ju~er je odr`ana vanredna sjednica Sindikata, na kojoj su dogovoreni tehni~ki detalji u vezi sa G. M. {trajkom.

S ju~era{njeg pressa: Identitet bosanskog prostora

Nezavisni sindikat protiv smanjenja pla}a

Zdravstveni radnici najavljuju proteste
Zdravstveni radnici u sljedice interventnog zakoFBiH spremni su na radina zbog smanjenog priliva kalne mjere ako Federalni novca. parlament usvoji interve- Spremni smo na protentni zakon koji predvi|a ste, {trajkove, masovne nesmanjenje pla}a za deset mire i tu`be. Prije svega, posto i naknada za topli sporan je na~in na koji se obrok bud`etskim korisniovaj zakon poku{ava protucima, kazao je za „Dnevni riti. U Uredu za zakonodaavaz“ predsjednik Nezavi- Sari}: Probni vstvo Vlade FBiH ne znaju snog sindikata zdravstve- balon uop}e za taj zakon i nikada nih radnika FBiH Abud Sari}. ga nisu vidjeli. Predlaga~ je FederaIna~e, zdravstveni radnici ne lno ministarstvo finansija, ali se od dobivaju pla}u iz bud`eta, ve} ona njih ne mogu dobiti nikakve infori druge naknade zavise od upl- macije o tome. Izgleda da je taj zaa}enih doprinosa za zdravstveno kon probni balon za neke kategoriosiguranje i sredstava kojima ra- je ljudi, da bi se, ustvari, vidjelo kaspola`u kantonalni zavodi za zdra- ko }e reagirati prosvjetni radnici, vstveno osiguranje. No, radnici u organi uprave, civilne `rtve rata, E. Ha. zdravstvu indirektno }e osjetiti po- RVI - isti~e Sari}.

Uru{ena Hasan Kafijina d`amija: Ho}e li biti spa{ena

Ko je odgovoran za uru{avanje d`amije
Na pitanje na{eg novinara ko je odgovoran za uru{avanje Hasan Kafijine d`amije, nacionalnog spomenika, Ef. Abdibegovi} odgovorio je kako nije njegovo da upire prstom u odgovorne. - Moje je da konstatujem da d`amija nije u upotrebi i da }emo ekspertizu nadle`nih zavoda ispo{tovati. U~init }emo napor da d`amija bude obnovljena. A {to se ti~e moje uloge, nisam stru~an ni pozvan da komentari{em ko je odgovoran. Mislim da imaju institucije koje trebaju ustanoviti gre{ku, propust i re}i svoj sud - rekao je je muftija travni~ki.

Pe}anac na konferenciji u Br~kom

^lanovi SBiH vra}aju se u SDU
Na Izbornoj konferenciji Regionalnog odbora SDU Br~ko preksino} je za predsjednika tog odbora ve}inom glasova izabran Bartol @dravac umjesto Sulejmena Kusturice. Predsjednik SDUBiH Nermin Pe}anac u izjavi novinarima tom prilikom je najavio i nova kadrovska popunjavanja u stranci. - Imamo dosta „slatkih“ pritisaka od ~lanstva iz mnogih stranaka, a prije svega od onih iz SBiH da se vrate u redove SDU. Mislim da }e se dobar dio onih koji su nas prije dvije godine napustili, veoma brzo vratiti u na{u stranku - kazao je Pe}anac, dodaju}i da od @dravca o~ekuje omasovljavanje stranke u Br~kom i vi{e aktivnosti na terenu E. R. me|u gra|anima.

Abdibegovi} istakao je ju~er u ime Organizacionog odbora da je u mozaiku bh. multikulturalnog na~ina `ivota Ajvatovica jedan od vidnih identiteta bosanskog prostora. - „Dane Ajvatovice“ temeljimo na duhovnosti koja je u sjeni razli~itih talasa politi~kih doga|anja, promi{ljanja, ekonomskih kriza. Ovogodi{nja manifestacija bit }e pro`eta mevludskim programom kojim }emo poku{ati nazna~iti da se mevlud u~i i na bosanskom, turskom, perzijskom, ali i arapskom jeziku - kazao je ef. Abdibegovi}. Na ju~era{njem pressu bilo je govora i o rekonstrukciji Hasan Kafijine d`amije uru{ene tokom nedavnog poku{aja postavljanja drena`ne cijevi. - Du{a nam je vezana uz ovu d`amiju. U `elji da se rekonstrui{e i izvu~e vlaga iz objekta, desila se tehni~ka oma{ka i propust. Na d`amiji je napravljena velika {teta. Odluka Federalne vlade da izdvoji 95.000 KM daje nam nadu da }emo naredne godine, za 500. „Ajvatovicu“, imati otvaranje Hasan Kafijine d`amije i ponuditi je svjetskoj ba{tini za narednih 500 godina - izjavio je D. MAKI] muftija travni~ki.

Sudbina jo{ jednog zato~enika Gvantanama

Lahmar bi mogao biti vra}en u BiH
Al`irac Saber Lahmar, jo{ jedan od ~lanova „al`irske grupe“, mogao bi biti vra}en u BiH, potvrdilo nam je vi{e izvora bliskih advokatskom timu, a sli~ne informacije pojavile Me|utim, do sada ameri~ke vlasti nisu uspjele prona}i odredi{te na koje bi Lahmar trebao biti preba~en, a posljednje informacije govore da je najvjerovatniji njegov povratak u

Mogu}nost azila
(Foto: M. N.Dragi~evi})

Pe}anac: O~ekivanja od @dravca

Obavje{tenje dobitnicima nagradne igre „Milion na dar“
Molimo dobitnike nagradne igre „Dnevnog avaza“ „Prava je stvar milion na dar“ koji jo{ nisu preuzeli svoje nagrade da se jave na telefon 033/ 942-500 zbog dogovora oko preuzimanja nagrada. Nagrade se mogu preuzeti u novom sjedi{tu „Dnevnog avaza“ „Avaz Twist Toweru“ u Sarajevu, svaki radni dan od 10 do 18 sati.

Agencije navode da advokati razmatraju druge opcije i mogu}nost da Lahmar dobije azil u nekoj zapadnoevropskoj dr`avi, no, kako saznajemo, to ote`ava ~injenica da je on o`enjen bh. dr`avljankom s kojom ima i djecu. su se i u ameri~kim medijima, koje prenosi AFP Lahmar je posljednji . od pet Al`iraca koje je Sud u Va{ingtonu oslobodio pro{le godine i naredio njihovo pu{tanje na slobodu nakon vi{e od sedam godina zato~eni{tva u Gvantanamu.

[esti Al`irac koji je iz BiH nezakonito izru~en ameri~kim vlastima 2002. godine, Belkacem Bensajah nije u grupi ~ije je pu{tanje naredio ameri~ki sud i njegova sudbina je jo{ neizvjesna. BiH gdje je on, prije nego {to je nezakonito izru~en, imao regularnu dozvolu boravka kao stranac. Iako su bh. vlasti prvobitno odbile prihvatiti Lahmara, jer nije dr`avljanin na{e zemlje, advokatska ku}a „Wilmer Hale“ koja za-

Lahmar: Nema zvani~ne potvrde

stupa Al`irce, kako doznajemo, o~ekuje da }e ga Sjedinjene Dr`ave ipak vratiti u BiH. Slu`ba za poslove sa strancima BiH jo{ nema nikakvih informacija o cijelom slu~aju, ali iskustvo s prebacivanjem trojice Al`iraca sa bh. dr`avljanstvom koji su ranije pu{teni s Kube, govori da }e cijela operacija do samog kraja biti ~uvana od javnosti. Ni od ~elnika Vije}a ministara BiH ju~er nismo mogli dobiti poT. L. drobnije informacije.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Emir Had`ihafizbegovi}

POVRATNICI Maltretiranje Bo{njaka u Bijeljini

Ima sve dozvole, a ne daju mu da renovira ku}u
Klasi~an primjer odnosa bijeljinskih vlasti prema povratnicima
Barjaktarevi}: Ima dozvole

Had`ihafizbegovi}: Mnogo radim

- Kad imate viziju i `elju da ne{to napravite i kad ste radoholi~ar, onda mo`ete sve. Nisam atrofirao kao umjetnik ili glumac, naprotiv radim jako puno. Na festivalu u Puli imam tri hrvatska filma. Pri~a o tome da se ne mo`e raditi kvalitetno nekoliko stvari odjednom prili~no je (Glumac za „Nacional“) mistificirana i nije ta~na.

Nisam atrofirao kao umjetnik ili glumac

Goran Mili}

Ono {to se de{ava Mevludinu Barjaktarevi}u, povratniku u Bijeljinu, jasno oslikava odnos bijeljinskih vlasti prema Bo{njacima povratnicima i njihovoj `elji da `ive u rodnom gradu. Umjesto da Barjaktarevi}u olak{aju povratni~ki `ivot, op}inske inspekcije mu ga zagor~avaju, a on ne zna je li to zbog korupcije ili najni`ih nacionalisti~kih poriva. Mevludin Barjaktarevi} je u januaru 2009. dobio dozvolu za renoviranje devastirane porodi~ne ku}e u ulici Kralja Dragutina broj 11 u naselju Pet Jezera. U radove je ulo`io blizu 40.000 eura, da bi ga op}inska inspekcija pred sami kraj prekinula, a radnike Bo{njake istjerala iz objekta. Obrazlo`enje inspektora i slu`benika op}inskog Odjeljenja za inspekcije je da Barjaktarevi} za male pare `eli napraviti novi objekat. - Porodi~na ku}a na ovom mjestu postojala je od 1946. i uredno je zavedena u katastar i grunt. Nisam tra`io nikakvo obe{te}enje za sru{enu ku}u, nego sam pribavio potrebne dozvole i ulo`io vlastita

- U ve}ini slu~ajeva bio sam realist. Nikada nisam vjerovao, osim u jednom kratkom razdoblju „Yutela“, da pri~e s ekrana mogu mijenjati svijet. Zato se nikada nisam bu- Mili}: Mijenjanje nio protiv nemogu}eg. Ako mi je smetao kult li~nosti Josi- svijeta pa Broza, ono televizijsko dodvoravanje koje, valjda, ni mar{al nije nametao, nisam isko~io i rekao: „Dosta“. (Novinar za „Azru“)

Nikada se nisam bunio protiv nemogu}eg

Zoran Kosti} Cane
- Prodajem muziku da bih jeo, ne znam da li bih smio i da li sam na po~etku to htio. Dajemo sve od sebe, imamo pjesme koje kao da su napravljene ju~er, one su istinite, `ive, pulsiraju. Mi `ivimo za muziku, mi `ivimo od muzike, muzici hvala {to nisam ve}a (Muzi~ar za „Danas“) budala.
033/281-393 redakcija@avaz.ba

Prodajem muziku da bih jeo

Kosti}: @ive pjesme Radovi na porodi~noj ku}i skoro zavr{eni

[ta ka`u u narodu

sredstva te renovirao objekat na istom mjestu i u istim dimenzijama - ka`e Barjaktarevi}. asSalem ^orbo, izvr{ni direktor UG „Povratak“, tvrdi kako ovo nije jedini slu~aj da inspekcije prave pr-

obleme povratnicima, od revnosnog „pridr`avanja zakona“, preko selektivnog inspekcijskog nadzora, do ~injenice da u samoj Bijeljini nijedan Bo{njak ne dr`i prodavnicu E. M. prehrambene robe.

Stalan osje}aj da niko ne traga za kostima njihovih najmilijih, bo{nja~kih i hrvatskih civilnih `rtava rata s podru~ja Prijedora, i nezadovoljstvo procesom identifikacije kulminirali su otvorenim pismom, koje su u ime nekoliko hiljada ~lanova porodica `rtava na vi{e adresa u BiH ju~er uputili predstavnici med`lisa IZ Prijedor i Kozarac. - [ehidska d`enaza, sahrana i posljednji ispra}aj civilnih `rtva rata zakazani su za 20. juli u povratni~kom naselju Rizvanovi}i. U posljednjih godinu identificirani su posmrtni ostaci samo 12 `rtava. Odbor koji organizira ove najtu`nije skupove }e, ako se u me|uvremenu ne{to ne promijeni, razmotriti i mogu}nost da posljednji ispra}aj odgodi do daljnjeg - navedeno je u pismu koje su u ime dva med`lisa potpisali predsjednici Teufik Kula{i} i Sudbin Musi}. U pismu proslije|enom Predsjedni{tvu BiH, visokom predstavniku, Rijasetu IZBiH, kardinalu Vinku Pulji}u, Institutu za nestale osobe BiH, resornim ministarstvima, ali i Tu`ila{tvu BiH, dalje se isti~e da porodice

Porodice `rtava ogor~ene nemarom

Pismo iz Prijedora upu}eno na vi{e adresa

- Vlast u Kantonu Sarajevu najmanje misli na narod i njegove potrebe, a jedan od najboljih primjera je stagnacija u izgradnji prve transverzale. Godinama stojimo u kolonama i nadamo se da }e to pitanje biti rije{eno, ali je o~ito da se vlast s nama poigrava ve} godinama. Pred izbore ka`u da }e graditi cestu, a onda ~im ponovo zasjednu u fotelje (^italac iz Vogo{}e) od posla ne bude ni{ta.

Vlast se s nama poigrava godinama

Vremenska prognoza

11. 6. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 28

BANJA LUKA 30 BR^KO 27

VRIJEME DANAS
Mogu}e je da se posljednji ispra}aj odgodi

TUZLA 27 LIVNO 27 ZENICA 29
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

godinama tragaju za posmrtnim ostacima jo{ oko 1.300 ubijenih i nestalih Prijedor~ana. - Prije tri godine broj identificiranih civilnih `rtva iznosio je 305, godinu poslije 147, a pro{le godine 101 porodica je dala saglasnost za ukop. Od otkrivanja masovne grobnice Stari Kevljani, osim nekoliko pojedina~nih grobnica i stalnih reekshumacija uzrokovanih u~estalim gre{kama

u identifikacijama, po ovom pitanju na ovom podru~ju nije ni{ta ura|eno - konstatira se u pismu. Porodice jo{ isti~u da, ako ne dobiju odgovor na svoje primjedbe, slijedi i peticija za „smjenu onih koji su svojim nemarom doprinijeli da ni 14 godina nakon potpisivanja Dejtona nije prona|en toliki broj ubijenih i nestalih PrijeM. ZGONJANIN dor~ana“.

Prete`no sun~ano

SARAJEVO 28

U BiH }e preovladavati sun~ano vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost. Krajem dana mogu}i su lokalni pljuskoMOSTAR 31 vi u centralnim i isto~nim podru~jima Bosne. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. JutaNEUM rnja temperatura od 15 do 21, dnevna 31 uglavnom od 27 do 32 stepena.

GORA@DE 28

^ETVRTAK
11. 6. 2009.

PETAK
12. 6. 2009.

SUBOTA
13. 6. 2009.
0

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) organiziralo je ju~er u Sarajevu manifestaciju pod nazivom „Znanjem u budu}nost 2009“, na kojoj su dodijeljena priznanja za 80 najboljih studenata u FBiH u 2008. godini, javila je Fena.

Stipendije za 80 najboljih studenata u FBiH
Tako|er, za 80 najboljih studenata, koje su predlo`ile visoko{kolske ustanove u FBiH, FMON je osigurao i stipendije u iznosu od po 2.000 KM. Dodijeljena su i priznanja, plakete studentskim organizacijama i

Manifestacija „Znanjem u budu}nost 2009“

JUTARNJE TEMPERATURE

od 150C do 210C

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 21 C
0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 90C do 190C

DNEVNE TEMPERATURE

od 270C do 320C

DNEVNE TEMPERATURE

od 230C do 320C

DNEVNE TEMPERATURE

od 250C do 330C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Uz relativno povoljne prilike ve}ina populacije }e se osje}ati ugodnije. Tokom poslijepodneva, pod utjecajem sparnog vremena, kod osjetljivih osoba mogu}e su ne{to izra`enije tegobe, ponajvi{e malaksalost. Hroni~ni bolesnici i meteoropati trebali bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

~asopisima koji su sara|ivali s Ministarstvom te predstavnicima me|unarodnih organizacija za uspje{nu saradnju u realizaciji me|unarodne studentske i akademske razmjene i podr{ku reformi visokog obrazovanja u FBiH.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.04 Zalazak 20.29

11. 6. 2009.
Izlazak 23.13 Zalazak 8.05

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

teme

SARAJEVO Rezultati kontrole u Razvojnoj banci FBiH

Prazan hol na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

(Foto: F. Fo~o)

Zaprimljen izvje{taj protiv D`aferovi}a i 41 osobe
D`aferovi} na nezakonit na~in omogu}io stjecanje prihoda po osnovu ugovorenih revizijskih usluga za svoju firmu u vrijednosti od 635.180 KM, saop}io [ljivar

Odluka stigla u posljednji ~as

Sud zabranio {trajk na 17 fakulteta
[trajk upozorenja 17 fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je bio zakazan za ju~er, nije odr`an. Op}inski sud u Sarajevu, naime, nije odobrio imenovanje predsjednika komisije koja je trebala odlu~iti koje su to minimalne funkcije koje bi se obavljale u vrijeme prekida rada. Prema rije~ima predsjednika Sindikata Univerziteta Berke Ze~evi}a, ovo, zapravo, zna~i da je Sud zabranio {trajk. On je za „Avaz“ kazao da je odluku o tome dobio u posljednji ~as. S obzirom na to da je Vlada Kantona Sarajevo formirala tim koji bi trebao izraditi kolektivni ugovor, {to je jedan od osnovnih zahtjeva radnika G. M. u visokom obrazovanju, oni }e razmisliti kako dalje postupiti.

Izbor novog direktora DEI-ja

OHR tra`i obnovu kompletnog postupka
U kabinet bh. premijera Nikole [piri}a jo{ nije stigla odluka Odbora za `albe o poni{tenju postupka izbora direktora Direkcije za evropske integracije (DEI), potvrdio je za „Dnevni avaz“ Aleksandar Obradovi}, savjetnik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. No, zato je, kako saznajemo, direktoru Agencije za dr`avnu slu`bu Nevenu Ak{amiji iz Ureda visokog predstavnika stiglo pismo u kojem se tra`i da umjesto polovi~ne ponovi kompletnu proceduru imenovanja direktora DEI-ja, koja }e, najvjerovatnije, podrazumijevati i ponovno raspisivanje konkursa. Mnogi smatraju da je u ovom slu~aju klju~no postizanje politi~kog dogovora o budu}em ~elniku DEI-ja, kojeg jo{ nema. Kako saznajemo, izme|u ostalog, o izboru na ovu poziciju bit }e govora i na sastanku lidera SDA, SNSD-a i HDZBiH Sulejmana Tihi}a, Milorada Dodika i DraS. [. gana ^ovi}a, koji }e 14. juna biti odr`an u Banjoj Luci.
[ljivar: Analiza u toku Dervi{evi}: Nedvosmislena sumnja D`aferovi}: Ste~eni prihod

Finansijska policija Federacije BiH podnijela je u utorak Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu izvje{taj o postojanju osnovane sumnje o po~injenom krivi~nom djelu protiv direktora Razvojne banke FBiH Ramiza D`aferovi}a i jo{ 41 osobe.

D`aferovi}: Iza ovoga stoji kriminal porodice Selimovi}
Direktor Razvojne banke FBiH Ramiz D`aferovi} izjavio je ju~er za na{ list da su inkriminacije Finansijske policije FBiH iznesene na njegov ra~un „klasi~ne la`i“. - Revizija revizorske ku}e „D`aferovi}“ nikada nije bila kriterij, niti diskriminiraju}i element za odobravanje kredita Razvojne banke. Sve ovo je nastavak harange koja je rezultat li~nih interesa pravnih lica koja nisu mogla ostvarivati kreditna sredstva u Razvojnoj banci. Radi se o kompanijama koje nisu ispunjavale uvjete ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstveno-finansijski konsalting „D`aferovi}“ d.o.o. Sarajevo, s predstavnicima vi{e pravnih privrednih subjekata s podru~ja FBiH postigao dogovor o pla}anju njegovih usluga za odobravanje kredita uvjetuju}i te subjekte obavezom da prethodno ili nakon odobravanja kredita zaklju~e ugovor o reviziji ili ugovor o kratkoro~nim pozajmicama s njegovom firmom. - Tako je na nezakonit na~in predvi|ene bankarskim procedurama. Tu, prije svega, mislim na kompanije u vlasni{tvu porodice Selimovi}. Izjavu u vezi s radnjama tih pravnih lica dao sam policiji i o~ekujem da oni poduzmu odgovaraju}e poteze - rekao je D`aferovi}. Kontrola u Razvojnoj banci FBiH, smatra na{ sagovornik, nezakonita je, jer istra`itelji prilikom ulaska u banku nisu imali nalog suda. U istrazi je, tvrdi, prekr{en i niz drugih zakonskih odredbi. omogu}io stjecanje prihoda po osnovu ugovorenih revizijskih usluga za svoju firmu u vrijednosti od 635.180 KM, te na osnovu tako nezakonito ste~enih prihoda ostvario protivpravnu imovinsku dobit od 249.520 KM za firmu „D`aferovi}“ i za sebe. S obzirom na broj prijavljenih osoba i obimnost dokumentacije, Tu`ila{tvo }e nakon analize preduzeti mjere i radnje u skladu sa svojim ovla{tenjima - navodi se u saop}enju koje potpisuje glavni kantonalni tu`ilac Branko [ljivar.

Pla}anje usluga
Rije~ je o osobama iz biv{e Investicijske i Razvojne banke FBiH, Federalnog zavoda za zapo{ljavanje u Sarajevu i nekoliko privrednih dru{tava. Imena u Tu`ila{tvu KS i Finansijskoj policiji ju~er nisu `eljeli otkriti. No, na portalu RTVFBiH ju~er u popodnevnim satima objavljeno je da su me|u osobama na koje se odnosi izvje{taj i direktor Federalnog zavoda za zapo{ljavanje Miralem [ari}, te poduzetnici Ned`ad Bubica, vlasnik gra|evinske firme „Leik“, Nedim ^au{evi}, vlasnik „Teleoptika“, odgovorne osobe iz „Avaza“, vlasnik kompanije „Kuvet“ i hotela na Ilid`i Alija Budnjo, te osobe u bliskoj vezi s vlasnicima „Stani} grupe“ i „Feroelektra“. Kako je saop}eno iz Kantonalnog tu`ila{tva, postoji osnovana sumnja da je D`aferovi}, u svojstvu osniva~a i vlasnika dru{tva s

Okru`ni sud u Beogradu

Ljuban E}im pu{ten uz kauciju od 400.000 eura
Biv{i zamjenik na~elnika Odjeljenja dr`avne bezbjednosti RS Ljuban E}im (43), kojem se pred Posebnim odjeljenjem za organizirani kriminal Okru`nog suda u Beogradu sudi kao ~lanu narko-mafije, pu{ten je ju~er iz pritvora uz kauciju, javio je Tanjug. Kako je saop}eno iz advokatske kancelarije „Tomanovi}“, E}im je pu{ten po{to je za njega polo`ena kaucija od 400.000 eura, a u pritvoru je proveo 18 mjeseci.

Spec
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} uputio je {efovima dr`ava ~lanica UN-a pisma u kojima tra`i podr{ku kandidaturi BiH za nestalno ~lanstvo u Vije}u sigurnosti UN-a, o ~emu }e biti donesena odluka na 64. zasjedanju Generalne skup{tine UN-a u Njujorku u oktobru, saop}eno je iz kabineta predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH.

Feler razgovarao s Luji}em

Planirano produ`enje mandata EUPM-a
[ef Policijske misije Evropske unije (EUPM) komesar [tefan Feler (Stefan Feller) razgovarao je ju~er u Sarajevu s direktorom SIPA-e Mirkom Luji}em o trenutnoj situaciji u Agenciji, saop}eno je iz EUPM-a. - Odlu~no, profesionalno i nezavisno vodstvo rukovode}eg osoblja SIPA-e najbitnije je za ja~anje agencija za provo|enje zakona na dr`avnom nivou. Ovo }e i dalje biti prioritet EUPM-a. SIPA je postala prepoznatljiv partner policijskih agencija u EU i regiji - rekao je Feler, koji je Luji}a informirao o planovima za produ`enje mandata EUPMa radi ve}eg anga`mana EU u BiH.

Saop}enje iz „Avaza“

Na{i menad`eri rade legalno
Povodom informacije iz Finansijske policije o tome da se me|u 42 prijavljene osobe nalaze i „odgovorna lica iz Avaza“, Uprava ove kompanije saop}ava da su svi njeni menad`era radili potpuno legalno i nisu pomagali ni u kakvim boga}enjima, pa ni gospodinu D`aferovi}u. Svaka usluga koju „Avaz“ plati mora biti zaista i izvr{ena, a svaka pozajmica data pravnim licima regulirana je ugovorom i ako ne bude vra}ena, sudski se namiruje sa zateznim kamatama. Tako|er, kredit koji je od Razvojne banke podigao „Avaz-roto press“ detaljno je istra`en i nisu utvr|ene nikakve nezakonitosti. Uredno se vra}aju i glavnica i kamate na taj kredit, te stoga u eventualnom nezakonitom D`aferovi}evom boga}enju - o ~emu, ipak, odlu~uje sud - sigurno nisu u~estvovala „odgovorna lica iz Avaza“. Za razliku od Finansijske policije, s razlogom o~ekujemo da Tu`ila{tvo ne}e voditi „doziranu“ istragu i da }e se posvetiti strate{koj stvari - kako su Selimovi}i s najni`im mogu}im kamatama dobili ~ak 97 miliona KM, gdje je i kako utro{en taj novac i za{to o tome nema ni rije~i u prijavi Zufera Dervi{evi}a?!

Odluka o istrazi
Glavni inspektor Finansijske policije FBiH Zufer Dervi{evi} naveo je u saop}enju za javnost da prikupljeni dokazi nedvosmisleno ukazuju na postojanje osnovane sumnje da su 42 odgovorne osobe iz revizorske ku}e „D`aferovi}“, Investicijske banke FBiH, privrednih dru{tva i Federalnog zavoda za zapo{ljavanje Sarajevo po~inile vi{e krivi~nih djela iz Krivi~nog zakona FBiH. Sanin Boguni}, kantonalni tu`ilac zadu`en za ovaj slu~aj, rekao je za „Avaz“ da je zaprimio izvje{taj Finansijske policije FBiH, a da }e se nakon prou~avanja dokaza odlu~iti ho}e li biti slu`bene F. VELE istrage.

Zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Srbije

Zatra`en agreman za Seada Avdi}a
Zahtjev za izdavanje agremana Seadu Avdi}u na mjesto ambasadora BiH u Srbiji dostavljen je zvani~nom Beogradu krajem pro{le sedmice, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, gdje se nadaju kako }e uskoro iz MVP Srbije sti}i pozitivan odgovor. Srbijanski mediji su pisali kako se Avdi} nalazi na spisku osoba osumnji~enih za slu~aj „Tuzlanska kolona“, no on Avdi}: ^eka tvrdi da nije na listi osumnji~enih i da Beograd nema ra- odgovor iz zloga da mu ne izda agreman. S. [. Beograda

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

9

PLJA^KA Mikrokreditne organizacije gore od banaka

Napla}uju kamatu ve}u od 50 posto
Gra|ani koji uzmu 5.000 vra}aju 7.800 KM
Plja~ka bh. gra|ana lihvarenjem izgleda da se uz komercijalne banke ostvaruje i putem mikrokreditnih organizacija u BiH. Jedna od potvrda tome su i stalni pozivi i SMS-ovi koje Redakciji na{eg lista upu}uju ~itaoci iz cijele zemlje. Oni navode da mikrokreditne organizacije uzimaju enormne iznose novca po osnovu kamata na uglavnom male iznose kredita. Na ovo je ju~er upozorio i dr`avni ombudsmen za za{titu potro{a~a Dragan Doko. - Jedan gra|anin, koji nam je uputio prijavu, naprimjer, uzeo je na pet godina kredit od 5.000 KM. Trebao je vratiti ukupno 7.800 KM! To zna~i da je trebao

Uskoro kontrola, najavljuje Doko

S ju~era{nje sjednice Vije}a: Podr{ka na~elniku

platiti vi{e od nevjerovatnih 50 posto kamata na godi{njem nivou. To su ogromni iznosi. Ovaj gra|anin je shvatio da mu se ne isplati pla}ati toliku kamatu, pa je `elio prije vremena vratiti kredit. Oni su mu to dozvolili, ali su mu obra~unali druge vrste tro{kova. Taj iznos skoro je bio ravan ukupnoj koli~ini preostalih otplata navodi Doko dodaju}i da se radi o klasi~nom kr{enju prava potro{a~a, te da }e Ured dr`avnog ombudsmena ubrzo reagirati. U drugom slu~aju, saznajemo, gra|anin koji je uzeo kredit od 2.000, vratio je 3.300 KM. U kontaktima sa inspektoratima Doko je nagovijestio mogu}nost kontrole i mikrokreditnih organizacija.

Podr{ka ugovoru na~elnika i Montenegra

Smajlovi}: Ne gubimo ni{ta ako ne donesu novac
Kada investitor doka`e da ima 250 miliona eura, mo`emo krenuti dalje
Vije}e op}ine Zenica ju~er je dalo jednoglasnu podr{ku i primilo „k znanju“ ugovor koji su 3. juna potpisali zeni~ki na~elnik Husejin Smajlovi} i Manuel Vernli (Manuele Wernli), opunomo}enik Branka Montenegra, zvanog Brane Crnogorac, i {vicarskog „KazTransGasa“, a u vezi s gradnjom termoelektrane na prirodni plin u Zenici. Vije}nici skoro da se i nisu bavili spornim ta~kama ugovora nakon {to im se obratio na~elnik Smajlovi}, kazav{i da je ugovorom „osnovano preduze}e u koje }e Op}ina unijeti samo 15.000 KM i ne}e ~initi daljnje korake dok ih ne u~ini partner“. - U roku od 60 dana kada budu izra|eni idejni projekt i studija opravdanosti te kada investitor doka`e da ima 250 miliona eura, mo`emo krenuti dalje. Nama je u ugovoru najbitniji konsenzus u glasanju o cijeni tople vode i raspodjeli vode. Ni{ta se bez Op}ine ne}e mo}i uraditi na ta dva polja. Cijena }e biti na nivou tro{kova, finansijski rezultati bit }e iskori{teni u mre`u daljinskog grijanja. Ja od danas nemam ambiciju da odgovaram ni novinarima, ni politi~arima, ni parlamentu - kazao je Smajlovi}, dodav{i da „svako ko misli da mo`e i da treba, neka zaustavi projekt“. Smajlovi} je naveo da je, prema nekim informacijama, do pu{tanja termoelektrane u rad potrebno 297 procedura, saglasnosti, potvrda i dozvola. - Ko god bude tvrdio da ne radimo po zakonu, ima 297 {ansi da nas zaustavi. Zenici `elimo siguran izvor toplotne energije, doprinos ekologiji i proizvodnju struje. Nismo provjeravali bonitet partnera, jer ne gubimo mi ni{ta ako ne donesu novac. Oni trebaju uraditi fizibiliti studiju i na}i novac. Ako ga ne na|u, ni{ta od posla, zemlju nam ne mogu odnijeti - rekao je zeni~ki na~elnik. Vije}nici su dali „punu podr{ku“, iako se na pauzi prije sjednice mogla ~uti sumnja zbog odabira lokacije za sjedi{te firmi, kredibiliteta ovla{tenih predstavnika, kao i niz zamjerki na ugoA. D`. vor.

Ucjene klijenata
Doko isti~e da je rad mikrokreditnih organizacija zamr{eniji ~ak i od na~ina na koji rade komercijalne banke u BiH. - [tavi{e, neke mikrokreditne organizacije insistiraju da gra|ani uzimaju ve}i iznos kredita, ali im u kona~nici plasiraju manji iznos sredstava. U isto vrijeme kamata se obra~unava na cijeli iznos!? Naprimjer, u slu~aju kada gra|anin tra`i 5.000, mikrokreditna organizacija insistira da mu odobri kredit od 10.000 KM. Polovinu zadr`e kao garanciju da }e novac biti vra}en, a kamatu obra~unavaju na cijelih 10.000 KM. To je apsurdno - tvrdi Doko.
Doko: To su ogromni iznosi

- Mi }emo postupiti po svakoj prijavi koju nam gra|ani dostave. Provjerit }emo svaki slu~aj. Zakon o za{titi potro{a~a BiH mora se po{tovati - zaklju~uje Doko.
F. VELE

LRC Kreditni biro anga`irao 20 pravnika u cijeloj BiH

Kako da `iranti prijave prevarante
LRC Kreditni biro nije vi{estruke kako za finansiprestao s projektom regijske institucije tako i za stracije `iranata, ve} i dalje ostale ~lanice LRC-a koje prikuplja podatke od koriste informacije priligra|ana i firmi koji su prikom dono{enja poslovnih morani izmirivati ili su odluka, ali i `irante, kojima izmirili kreditne obaveze. je sada omogu}eno da kao U tim poslovima anrizi~ne klijente izoliraju ga`irano je 20 pravnika na osobe za koje su primorani teritoriji cijele BiH, koji za Ku~kovi}: da otpla}uju kredite - ka`e one koji su za druge otpla- Prednosti Ku~kovi}. tili kredite mogu pokrenu- projekta On navodi da je proces ti spor radi naplate tih sreregistracije krajnje pojedstava, potvrdio je za na{ list dnostavljen. Emil Ku~kovi}, izvr{ni direktor - Za prijavu su potrebni koLRC Kreditnog biroa. pija li~ne karte, ugovora s ba- Prednosti ovog projekta su nkom u kojoj je odobren kredit, kao i validan dokaz o pla}anju kredita. Zainteresirani imaju na raspolaganju ~etiri regionalne kancelarije LRC-a u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banjoj Luci, gdje mogu li~no obaviti registraciju, dok pravna i fizi~ka lica u ostalim gradovima BiH mogu putem po{te proslijediti ovjerenu potrebnu dokumentaciju, uz kopiju li~ne karte - nagla{ava Ku~kovi}. LRC Kreditni biro otvorio je i besplatnu info-liniju 0800 201 22, na kojoj zainteresirani mogu dobiti potrebne informacije.
R. AD@OVI]

Konferencija o BiH u [tokholmu

[ta ako OHR ne bude uga{en ove godine?
Sudbina me|unarodnog sna`no zastupa. anga`mana u BiH nakon zaRasprava je bila zatvoretvaranja OHR-a bila je tema na za javnost, ali, kako nam razgovora na konferenciji koje prenijelo nekoliko u~esnija je ju~er odr`ana u glavnom ka, protekla je „u konstrugradu [vedske, [tokholmu. ktivnom dijalogu“, iako je u Konferenciji o BiH prijednom momentu oti{la u sustvovali su visoki zvane{to druk~ijem smjeru, poni~nici EU, me|u kojima i najvi{e zbog aktuelne poli{ef {vedske diplomatije Karl Bilt: [vedska ti~ke krize u BiH nakon naBilt (Carl Bildt), visoki pre- preuzima jnovijih mjera OHR-a. dstavnik Valentin Incko predsjedavanje Razgovor o transfor(Inzko) i njegov prvi zamjemaciji OHR-a razvio se u nik Rafi Gregorijan (Raffi Gregori- pitanje ho}e li to biti mogu}e do an), kao i predstavnici dr`ava ~lan- kraja ove godine. ica Vije}a za implementaciju mira - Postavljeno je vrlo te{ko pi(PIC) i nevladinih „think-thank“ tanje - {ta ako OHR ni ove godiorganizacija, me|u kojima i Evro- ne ne bude transformiran. Onda pske inicijativa za stabilnost (ESI). bi BiH ostala jedina zemlja koja [vedska, koja od jula preuzima nije aplicirala za ~lanstvo u EU, s predsjedavanje EU, inicijator je obzirom na to da }e i Srbija to ovog skupa, a klju~na ideja bila je uskoro u~initi. To nije ba{ dobar razmotriti na~ine na koje bi fu- scenarij. Zna~ajan dio zainteresinkcionirao Ured specijalnog pre- ranih u EU smatra da se ove godidstavnika EU (EUSR) nakon tra- ne ne{to na tom planu mora pronzicije OHR-a, koju sam Bilt, mijeniti - kazao nam je jedan od T. L. biv{i visoki predstavnik u BiH, u~esnika konferencije.

Presuda Op}inskog suda u Sarajevu

Smjena Ga~anovi}a i NO EPBiH nezakonita
Op}inski sud u Sarajevu donio je presudu broj 650P048801/07, prema kojoj su sve odluke donesene na Sedmoj skup{tini dioni~ara „Elektroprivrede BiH“, odr`anoj jo{ u novembru 2007. godine, ni{tavne! Konkretno, Sud je nelegalnim proglasio smjenu tada{njeg predsjednika Nadzornog odbora EPBiH Rasima Ga~anovi}a, kao i ostalih {est ~lanova tog tijela, koju su proveli federalni ministar industrije Vahid He}o i Vlada FBiH. To zna~i da je nelegalno smijenjena i tada{nja Uprava EPBiH, s Enverom Kresom na ~elu, te da su sva de{avanja od novembra 2007. u najve}oj dr`avnoj firmi nezakonita. - Olak{anje je ~injenica da institucije sistema dr`ave mogu sprije~iti pojedince i grupe, poput ministra industrije FBiH Vahida He}e i njegovih finansijskih i politi~kih mentora, u otimanju najvrednijih resursa u BiH, ali i da }e na te pozicije uskoro do}i stru~ne i odgovorne osobe. Tuga je da oni koji trebaju {tititi zakone, ministar i Vlada FBiH, to kr{e, {to je sada i sudski dokazano - kazao je ju~er za na{ list Ga~anovi}, koji je tu`bu podnio zajedno s tada smijenjenim ~lanovima NO Izudinom Kapetanovi}em i Lukom Rado{em. Sutkinja Zorana Bo{kovi} istakla je da je na presudu mogu}a `alba Kantonalnom sudu u Ad. H. Sarajevu.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

teme

SJEDNICE Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH

FTV dobio novi Upravni odbor
Kolegij SDA: Tihi} informirao ~lanove
(Foto: S. Jordamovi})

Odr`an Kolegij Stranke demokratske akcije

Slavu Kuki}a zamijenit }e Igor Soldo, koji je predlo`en na mandat od tri godine
Nakon vi{emjese~nih strana~kih usagla{avanja i me|usobnih prepucavanja, Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~er je prihvatio listu kandidata za Upravni odbor Radio-televizije FBiH, koju je utvrdila Zajedni~ka radna grupa oba doma Parlamenta. Za Igora Soldu, Kadriju Hod`i}a, Radenka Udovi~i}a i Gorana Samard`i}a glasala su 54 poslanika, dok je suzdr`ano bilo njih 18, i to iz SDP-a, BPS-a i DNZ-a. No, ni ju~era{nja sjednica, iako je kratko trajala, nije mogla pro}i bez zamjerki poslanika na listu kandidata. Ponovo je zastupnica i ~lanica Komisije za izbor i imenovanje u Predstavni~kom domu Amila Alikadi}-Husovi} iz SBiH zamjerila {to nisu javno objavljene biografije kandidata za UO te je poslanicima sugerirala da glasaju onako kako misle da je najbolje. Ne `ele}i ni ovog puta ulaziti u polemiku s kolegicom Alikadi}-Husovi}, predsjednik te komisije i poslanik SDA Ismet

Mujezinovi}u potvrda danas
Kolegij SDA ju~er je u Sarajevu odr`ao pripremni sastanak za dana{nju konstituiraju}u sjednicu novog saziva Glavnog odbora ove stranke. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} informirao je ~lanove Kolegija o toku razgovora s kandidatima za novog premijera Federacije ta za popunjavanje organa stranke, Glavnog odbora i Predsjedni{tva {to }e biti u~injeno na konstituiraju}oj sjednici - kazao je Zuki}, koji nije `elio govoriti o imenima kandidata pojedina~no. No, kako saznajemo, kandidati za predsjednika Glavnog odbora SDA bit }e Halid Genjac i Nail

Izbor ~lanova Predsjedni{tva
Danas }e biti popunjeno i Predsjedni{tvo SDA, a bit }e izabrano jo{ 14 ~lanova tog tijela, tako|er, na prijedlog Tihi}a. Kako saznajemo, me|u onima koje }e Tihi} predlo`iti na}i }e BiH, te ih upoznao s namjerom da Predsjedni{tvu stranke predlo`i Mustafu Mujezinovi}a na tu funkciju, potvr|eno nam je ju~er u SDA. O~ekuje se da }e nakon konstituiranja Glavnog odbora danas biti imenovani i ~lanovi Predsjedni{tva SDA koji bi odmah potom na sjednici mogli potvrditi Mujezinovi}evu kandidaturu. Generalni sekretar SDA Amir Zuki} izjavio je ju~er za na{ list da je sastanak Kolegija imao za glavni cilj pripremiti sjednicu Glavnog odbora. - Finaliziraju se liste kandidase imena Josipa Juri{i}a, Desnice Radivojevi}a, Amira Fazli}a, Zijada Had`iomerovi}a, Seada Deli}a, Hazima Ran~i}a, Nermine Kapetanovi} i jo{ nekoliko drugih kandidata. [e}kanovi}. Birat }e se i jo{ 11 ~lanova Glavnog odbora na Tihi}ev prijedlog. Na toj listi }e mahom biti pripadnici drugih konstitutivnih naroda i s podru~ja BiH koja nemaju predstavnike u ovom tijelu. Na toj listi }e biti, izme|u ostalih, Desnica Radivojevi}, Ljiljana Saki}, Milenko Karovi} i drugi, a me|u njima }e biti izabrana, najvjerovatnije, i tri potpredsjednika Glavnog odbora. Bit }e izabran i novi generalni sekretar SDA, a kandidati su aktuelni sekretar Amir Zuki} i T. L. Timur Numi}.

Sa sjednice: Izbor podr`ala 54 poslanika

(Foto: N. Bo`ovi})

Osmanovi} potcrtao je da su svim ~lanovima Komisije podijeljene biografije kandidata za UO. Kako je za „Avaz“ potvrdio Osmanovi}, Slavu Kuki}a, dosada{njeg predsjednika UO RTVFBiH, kojem je ve} odavno istekao

Soldo: Prvo novi statut, pa direktor
Mostarac Igor Soldo izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da mu je velika ~ast {to je izabran na ~elo UO RTVFBiH. Soldo, koji trenutno radi u Slu`bi za trezorske poslove Centralne banke BiH u Mostaru, istakao je kako je svjestan da je izabran na izuzetno odgovornu funkciju. - Sada je prioritet da donesemo novi statut preduze}a, koje }emo preregistrirati, te da raspi{emo natje~aj za generalnog direktora. U tom periodu moramo vidjeti kakvi su temelji RTVFBiH. Te{ko je sada bilo {to kazati dok ne sagledamo cijelu situaciju, odnosno stanje u ovoj ustanovi. Jer, sve {to sada ka`emo, mo`e kasnije zvu~ati neutemeljeno. Nadam se da }e ovaj UO dovesti do toga da FTV bude pravi javni servis. On mora biti u interesu svih konstitutivnih naroda, odnosno svih gra|ana. Tako|er, Javni servis treba i u teritorijalnom smislu biti dovoljno zastupljen. Radit }emo na tome da svaki gra|anin FTV gleda kao svoju televiziju - rekao je Soldo. A. Du.

[ef EUPM-a posjetio MUP HNK

mandat, zamijenit }e Soldo, koji je predlo`en na mandatni period od tri godine. - Prema prijelaznim odredbama Zakona o RTVFBiH, ~lan koji je predlo`en na tri godine bit }e predsjednik UO. Nakon toga to mjesto pripada Samard`i}u, koji je imenovan na ~etiri godine, jer je to posljednja godina njegovog mandata, dok je Hod`i} predlo`en na jednu, a Udovi~i} na dvije godine. Novi UO trebao bi se konstituisati nakon objavljivanja liste kandidata u „Slu`benim novinama FBiH“, a mislim da }e se to desiti za nekoliko dana - pojasnio je Osmanovi}. OHR je ju~er pozdravio imenovanje novog UO. - Odredbe Zakona o Javnom RTV sistemu sada kona~no mogu biti u potpunosti implementirane. Sistem }e osigurati programske kvalitete i punu zastupljenost svih konstitutivnih naroda i ostalih u javnim elektronskim medijima u BiH, A. DEDAJI] saop}io je OHR.

Amir Begi} ostaje komesar?
[ef Policijske misije Evropske unije (EUPM) u BiH [tefan Feler (Stefan Feller) izjavio je ju~er nakon posjete MUP-u HNK da je zadovoljan {to je Kantonalna vlada u kratkom roku imenovala vr{ioca du`nosti komesara policije ovog kantona, nakon {to je s tog mjesta odlukom OHR-a smijenjen Himzo \onko. Begi}, Feler i Kre{i}: Imenovanje u mirnoj atmosferi Nakon sastanka s miEUPM se nada da }e novi komenistrom unutra{njih poslova Zor- sar biti imenovan {to je prije moanom Kre{i}em i v. d. komesara gu}e. Nema razloga za{to se ne policije HNK Amirom Begi}em, bismo na{li za mjesec u situaciji Feler je ocijenio kako je sada pri- kada bi komesar policije bio imeoritet da u smirenoj politi~koj novan - rekao je Feler, koji je atmosferi bude imenovan kome- indirektno dao do znanja da bi naredni komesar policije HNK sar. - Konstantno smo izra`avali trebao biti sada{nji v. d. Begi}. [ef EUPM-a naveo je da }e o na{u zabrinutost zbog procedura u vezi s imenovanjem komesara. ju~era{njem sastanku obavijestiti Ministar i v. d. komesara uvjerili i ambasadore evropskih zemalja su me da }e nastaviti raditi zaje- u BiH na susretu koji }e biti dno na gra|enju povjerenja. odr`an u petak u Sarajevu. A. Du.

Jednoglasna odluka dr`avnog Predsjedni{tva

BiH {alje zahtjev za prijem u MAP
Bosna i Hercegovina }e u narednim danima uputiti zvani~an zahtjev za prijem u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP), predsoblje punopravnog ~lanstva u Savezu, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Predsjedni{tva BiH. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Neboj{a Radmanovi} uputit }e generalnom sekretaru NATO-a Japu de Hopu Sheferu (Jaap de Hoop Sheffer) pismo namjere, koje je ju~er jednoglasno usvojeno. Na taj na~in bit }e ispo{tovane preporuke na{im ~elnicima, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao, da zahtjev za prijem u MAP u Briselu bude prije ljetnih odmora. Ju~er je usvojena i odluka o utvr|ivanju vi{kova naoru`anja i principima njihovog rje{avanja. Selmo Cikoti}, ministar odbrane BiH, kazao je za „Avaz“ da je Predsjedni{tvo dalo rok od sedam dana za formiranje komisija za implementaciju ove odluke. Cikoti} nije prije vremena `elio {pekulirati o konkretnim rje{enjima. Kako je dodao, ima tu jo{ posla. Tako, naprimjer, za neke kategorije municije prvo treba izvr{iti
Predsjedni{tvo: Po{tivanje preporuka

Upravno vije}e CB
Predsjedni{tvo BiH imenovalo je ju~er nove ~lanove Upravnog vije}a Centralne banke BiH, Kemala Kozari}a, Fikreta ^au{evi}a, Vasilja @arkovi}a, Milenka Kraji{nika i @eljka [aina. Oni }e na ovu du`nost stupiti 11. avgusta.

kontrolno-tehni~ki pregled, pa tek onda donijeti odluku {ta treba prodati, a {ta uni{titi. - Policijama i agencijama za provedbu zakona treba ponuditi sve ono {to im je potrebno, a nalazi se na listi vi{kova, a takvu ponudu }emo dati i namjenskoj industriji, kao i muzejima... Ne{to }emo ostaviti i na{im pje{adijskim pukovima - rekao je S. [KULETI] Cikoti}

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

11

AKADEMIJE Sve~anost povodom 18. godi{njice Patriotske lige

„Zlatni ljiljani“ posthumno Ljubijanki}u i Turajli}u
Ispravljene nepravde Negodovanje zbog dodjele ~ina Muhamedu U{anovi}u
Reis Ceri} u~i dovu na Akademiji za mezhepsko pribli`avanje

U prepunoj sali Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu ju~er je odr`ana sve~ana akademija povodom obilje`avanja 18. godi{njice osnivanja Patriotske lige BiH. Tom prilikom posthumno su uru~eni ordeni „Zlatni ljiljan“ porodicama rahmetli Irfana Ljubijanki}a, ratnog ministra vanjskih poslova BiH, i Hakije Turajli}a, potpredsjednika Vlade RBiH. Sve~anu akademiju otvorio je Avdo Hebib, predsjednik Saveza udru`enja boraca Patriotske lige, a @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, uru~io je najve}a ratna priznanja ~lanovima porodica. - Danas ispravljamo nepravde

Reis Ceri} na ~elu delegacije u Iranu

Ajatolah Hamnei se interesirao za stanje u BiH
Posebno je va`no da se razvija unutarmuslimanski dijalog, rekao reisu-l-ulema
Ajatolah Ali Hamnei, najvi{i duhovni autoritet u Iranu, primio je ju~er u Teheranu delegaciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, s reisu-l-ulemom dr. Mustafom ef. Ceri}em na ~elu. Prijemu je prisustvovao i biv{i ministar vanjskih poslova Irana dr. Velajati, nosilac bosanske medalje, prenosi Mina. Ajatolah Hamnei interesirao se za stanje u BiH, posebno za povratak prognanih, kojima je, kako je rekao, „potrebna stalna pomo} i podr{ka da im du{a na|e mir tamo gdje joj najdra`e, a to je mjesto ro|enja i mjesto dragih uspomena“. Hamnei se zanimao i za proces me|uvjerskog dijaloga i su`ivota u BiH, {to je, kako je naglasio, „uvjet mira i pomirenja u BiH, koje se treba temeljiti na istini i pravdi, jer jedino na tim principima mo`emo se nadati miru i povjerenju me|u ljudima i narodima u cijelom svijetu“. Reisu-l-ulema Ceri} zahvalio je ajatolahu za njegovo zanimanje, kao i za njegovu bratsku brigu za stanje IZ, koja lije~i ratne rane i poma`e povratak prognanih uvijek i na svakom mjestu. Tako|er, reis Ceri} iskazao je zadovoljstvo {to je ajatolah Hamnei pozvao sve muslimane na jedinstvo i {to je, prilikom njegove posjete Kurdistanu, izdao fetvu o svetosti `ivota svakog ~ovjeka te da je haram da se muslimani me|usobno ubijaju zbog mezhepskih razlika. - Jako je va`no da duhovni autoriteti muslimana dignu svoj glas protiv ubijanja nevinih ljudi bilo gdje i bilo kada. Posebno je va`no da se razvija unutarmuslimanski dijalog, koji treba poticati muslimane na me|usobno povjerenje, koje }e ih osna`iti za su`ivot i toleranciju s drugima i druga~ijima - rekao je reis Ceri}. Ina~e, delegacija IZBiH imala je u utorak brojne susrete s uglednim li~nostima iz vjerskog, kulturnog i politi~kog `ivota Irana, od kojih su najva`niji susret s Ha{emijem Rafsand`anijem, biv{im predsjednikom Irana, te ajatolahom Teshirijem, generalnim sekretarom Akademije za zbli`avanje mezheba u islamu. - Ovo je vrlo zna~ajna posjeta delegacije IZBiH Iranu na poziv ajatolaha Ahmeda D`enetija, jer potvr|uje, mo`e se re}i, na{e tradicionalno dobre odnose. Nama je ovdje ukazana velika ~ast i pa`nja od najvi{ih li~nosti Irana. Osjetili smo veliku ljubav prema na{em narodu i na{oj zemlji. Hvala Iranu na svemu {to je u~ino i {to sada ~ini za sve narode na{e zemlje i za sve ljude dobre volje - kazao je reis Ceri} za Minu iznose}i svoje utiske.

Ro|endan „Zelenih beretki“
U velikoj sali Op}ine Stari Grad ju~er je obilje`ena 18. godi{njica od formiranja „Zelenih beretki. Mnogi biv{i pripadnici su dobili od Udru`enja organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branioca „Bosnae - Zelene beretke“ zahvalnice za doprinos u otporu agresiji.

Sarajevo: Sve~anoj akademiji prisustvovao i Naser Ori}

(Foto: F. Fo~o)

koje se vuku jo{ od rata. Iznenadili smo se kada smo vidjeli zahtjev za posthumno uru~enje „Zlatnih ljiljana“ za dvojicu velikih boraca i pravih patriota. Odmah smo se zakopali u arhivu i poslije 13 godina ~ekanja oni su posthumno odlikovani - kazao je Kom{i}. Supruga rahmetli Irfana Ljubijanki}a Minka tokom preuzimanja

Ko je dobio ~inove
Ratni ~inovi ju~er su uru~eni: Semiru Drljevi}u i Avdi Hebibu (~inovi brigadira), Zihniji Aganovi}u, Safetu ]ibi i Refi Tufi (~inovi pukovnika), Enveru Backovi}u, Halilu Buri}u, Mirsadu ^au{evi}u, Rusmiru ]i{i}u, Zijadu Demirovi}u, Semiru Dizdarevi}u, Nedimu Efici, Esadu Eminovi}u, Rasimu Ga~anovi}u, Halidu Hafizovi}u, Abdulahu Hand`i}u, Mufidu Kajtazu, Hasanu Karad`i, Mehi Ko{ari}u, Husi Leri}u, Kerimu Lu~arevi}u, Ibri Puri}u, Zijadu Ra{idagi}u i Hajrudinu [umanu (~inovi majora). ^inovi natkapetana uru~eni su: Fuadu Abad`i}u, Edinu Batlaku, Suadu ]upini, Edini Krpo, Fatimi Leho, Jasminu Mehi}u, Adnanu Mujagi}u, Zoranu Peri}u, Muhamedu Sara~evi}u, Ned`adu Selmanovi}u, Muhamedu U{anovi}u, Aliji Vidimli}u, Predragu Vukosavu i Ziji @uljevi}u. Kapetanske ~inove dobili su i Esko Omerba{i}, Hamo Taslid`a i Murat [abanovi}, dok je ~in pukovnika posthumno dodijeljen Ziji Leri}u.

ordena samo je kratko prokomentirala: „Ko ~eka, taj do~eka“, {to je u sali izazvalo veliki aplauz. Na obilje`avanju godi{njice bio je i njen sin Senad koji nam je obuzet emocijama rekao kako se nada }e do~ekati i istragu o pogibiji oca te da je njegova borba tek sada dobila smisao. „Zlatnog ljiljana“ preuzela je i Jasminka, supruga rahmetli Hakije Turajli}a. ^lan ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} za preveliko otezanje s uru~enjem najve}ih ratnih priznanja dvojici istaknutih bh. patriota okrivio je administraciju. Gani} je na ju~era{njoj sve~anosti uru~ivao ratne ~inove koji su, prema Odluci Predsjedni{tva RBiH iz 1996. godine, retroaktivno dodijeljeni jednom broju boraca. Me|u onima koji su dobili ratni ~in bio je i Muhamed U{anovi} Vojvoda, {to je izazvalo negodovanje nekolicine prisutnih, pa su napustili sve~anu akademiju. Obilje`avanju godi{njice prisustvovao je i ratni komandant Srebrenice Naser A. ALJIMI Ori}.

Susret Grabusa i Graselija u Ljubljani

Sastanak premijera i ministara finansija u FBiH

Ispuniti zahtjeve MMF-a do 22. juna
Aran`man sa MMF-om nema alternativu i on otvara vrata ka drugim me|unarodnim finansijskim institucijama, istaknuto je ju~er u Sarajevu nakon sastanka zamjenika premijera FBiH i federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevande s kantonalnim premijerima i ministrima finansija, kojem su prisustvovali i predstavnici Svjetske banke i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). - MMF je postavio ~etiri uvjeta - utvr|ivanje globalnog makroekonomskog okvira na nivou Fiskalnog vije}a BiH, usvajanje zakona o akcizama na dr`avnom nivou, interventnog zakona koji je iznad svih ostalih zakona za vrijeme trajanja aran`mana s MMF-om i na toj podlozi, rebalans bud`eta - kazao je Bevanda. Prema njegovim rije~ima, ispunjavanjem uvjeta MMF-a te dobivanjem 1,2 milijarde eura u naredne tri godine, Svjetska banka potvrdila je dodatnu pomo} od 185 miliona eura podr{ke malim i srednjim preduze}ima te reformi socijalnog sistema. - Interventni zakon bit }e pred Vladom FBiH u ponedjeljak, rebalans federalnog bud`eta u srijedu, a kantoni do narednog petka trebaju zavr{iti svoje rebalanse, tako da sve 22. juna bude predato MMF-u, koji bi to razmatrao 26. juna - istakao je Bevanda. Zamjenik premijera za na{ list je kazao da kona~na verzija rebalansa bud`eta FBiH nije ura|ena, ali da }e biti rezanja rashoda svih bud`etskih korisnika. Ukupna u{teda na nivou FBiH, zajedno s kantonima, treba iznositi 414 miliona KM. Ad. H.

BiH mora o~uvati svoj dr`avni identitet
Novoimenovani ambasador Slovenije u BiH Andrej Graseli posjetio je ju~er muftiju ljubljanskog i predsjednika Me{ihata Islamske zajednice u Sloveniji Ned`ada Grabusa u njegovom uredu u Grablovi~evoj ulici 14 u Ljubljani, saop}eno je iz Me{ihata. - Evropa mora pomo}i BiH na njenom putu ka EU, jer to je njena moralna obaveza. BiH mora o~uvati svoj dr`avni identitet. Svi narodi moraju imati ista prava, ali i iste mogu}nosti - kazao je muftija Grabus. Ambasador Graseli rekao je da je stav slovenske politike da BiH mora ostati cjelovita. - Nadam se da }e brzo biti otklonjene sve prepreke za vizni re`im te da }e gra|ani BiH nesmetano putovati u druge evropske zemlje - kazao je Graseli. On je dodao da }e Ambasada

Ko su protivnici aran`mana
Kako „Avaz“ saznaje iz pouzdanih izvora, nekoliko kantona na razli~ite na~ine se suprotstavilo zahtjevima za smanjenje svojih bud`eta i radikalnim mjerama {tednje. Tako su u raspravi ~elnici iz ZHK, LK, BPK i HNK iznijeli niz direktnih i indirektnih primjedbi na cijeli sporazum.

Ljubljana: Graseli i muftija Grabus

Slovenije u BiH ubrzo otvoriti konzularni odjel u Banjoj Luci kako bi olak{ala gra|anima BiH iz tog dijela Bosne dobivanje ulaznih viza za Sloveniju. Nakon otklanjanja viznog re`ima, konzulat }e slu`iti za dobivanje radnih dozvola i sli~no.

Klub poznatih

Dino Brajlovi}

Li~ni profil juniorskog reprezentativca BiH u kik-boksu
Ime i prezime: Dino Brajlovi}. Datum i mjesto ro|enja: 11. novembar 1991. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Kod roditelja. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 29. mart 2008. godine. Koji automobil vozite: Za sada skuter. Kako se odmarate: Najbolje igraju}i se sa svojim sestri}ima Salkom i Alijem. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: To je moja profesija. Najdra`a knjiga: „Stepski vuk“. Omiljeni pisac: Herman Hese (Hesse). Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: Za Barcelonu. Koga biste poveli na pusti otok: Djevojku. Jeste li ljubomorni: Kako-kada. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Kik-boksom. Omiljena hrana i pi}e: Sve {to spremi otac Sejo. Ko se brine o Va{em imid`u: „Sweet Years“. Volite li i}i u {oping: U`ivam u {opingu. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, red, disciplina.

Promijenio bih ministra kulture

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

teme

PETICIJE Zahtjev za zamrzavanje finansiranja stranaka

Umjesto politi~arima novac dati siroma{nima
Organizatori akcije su ~etiri manje politi~ke stranke Samo provjere

U 12 bh. gradova ju~er je po~elo potpisivanje peticije za zamrzavanje finansiranja politi~kih stranaka iz bud`eta, kao i isplate pau{ala poslanicima, s obzirom na finansijsku krizu u kojoj se na{a zemlja nalazi. Organizatori ove akcije su ~etiri manje politi~ke stranke, BPNS, Nezavisna stranka BiH, Asda i BH slobodni demokrati. Prema rije~ima predstavnika ovih stranaka, akcija }e biti nastavljena i u ostalim op}inama {irom zemlje. - Tra`imo od visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) i Centralne izborne komisije (CIK) BiH da ovaj novac usmjere Crvenom kri`u, za pomo} penzionerima, stipendiranje |aka i studenata, kao i zbrinjavanje starijih i nesposobnih osoba - kazao je Seid Kari}, predsjednik BPNS-a. Me|utim, iz CIK-a isti~u da oni nemaju zakonskih nadle`nosti da donesu takvu odluku, ve} je to isklju~ivo na zakonodavnim tijelima, odnosno parlamentima.

S potpisivanja peticije u Sarajevu: Gra|ani podr`ali akciju

(Foto: N. Bo`ovi})

Brajlovi}: Navija za Barcelonu

Va{ najbolji prijatelj je: Amar Ori}. Pratite li politi~ku situaciju: Povremeno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Postavio bih svog trenera Nermina Ba{ovi}a na mjesto ministra kulture, obrazovanja i sporta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

- Ne odre|uje CIK visinu iznosa koje stranke dobivaju iz bud`eta, ve} samo provjeravamo da li se finansiranje vr{i u skladu sa zakonom - kazao je za „Dnevni avaz“ ~lan CIK-a Stjepan Miki}. Ina~e, prema podacima CIK-a, politi~ke stranke u BiH za prvih

deset mjeseci pro{le godine su iz dr`avnog, entitetskih i kantonalnih bud`eta dobile nevjerovatnih 13,2 miliona KM. S obzirom na to da izvje{taj ne obuhvata cijelu godinu, procjena je da je u ove svrhe u 2008. potro{eno oko 15 miliona maraka poreznih obveznika. Iz OHR-a je ju~er saop}eno da je potpisivanje peticije demokratsko pravo gra|ana, no da je to tek jedan od instrumenata koji bira~i imaju za direktan pritisak na izabrane politi~are. Portparol OHR-a Mario Brki} u izjavi za na{ list podsjetio je gra|ane da oni svojim glasovima odlu~uju koji politi~ari }e biti na funkcijaG. MRKI] ma.

Smanjenje primanja tek idu}e godine?
Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH Hazim Ran~i}, komentiraju}i ju~era{nju akciju ~etiri stranke, kazao je da se radi o politi~ki bezna~ajnim partijama, kojima gra|ani na izborima nisu dali povjerenje. Me|utim, istakao je da je, imaju}i u vidu da dolazi do smanjenja potro{nje u svim oblastima, mogu}e da bude pokrenuto pitanje smanjenja primanja i za stranke. - Zakonom o bud`etu na dr`avnom nivou takva mogu}nost za ovu godinu nije predvi|ena, ali bi se to pitanje moglo razmotriti kada bude pravljen bud`et za narednu - kazao je Ran~i}.

Demokratsko pravo

SMS
KO JE GAZDA Neka se zna ko je gazda. Prvo visoki predstavnik po{alje pismo Dodiku, a onda Dodik pozove visokog predstavnika u Banju Luku. Onda ovaj ka`e da nema potrebe i}i u Banju Luku kada je poslao pismo, pa se predomisli i ipak ode gazdi na noge. Aferim, visoki predstavni~e! NAROD KOJI [UTI - Poslanici, da ste pametni da uzmete i 100.000 maraka otpremnine, kada imate ovakav narod koji to sve lijepo gleda i {uti. Poslanici, samo naprijed, ja vas podr`avam! PLA]E POLITI^ARA - Politi~arima u na{oj zemlji treba dati minimalac, pa kada u~ine ne{to dobro, pove}avati im

Dnevni avaz 061-142-015
primanja. Svakog politi~ara trebao bi pratiti poneko iz me|unarodne zajednice, pa bi se valjda malo uozbiljili. Semir iz Sarajeva SUDSKI POZIVI - Jo{ jedna plja~ka. Ovih dana mnogi gra|ani dobili su nepoznate sudske pozive. Na njima je navedeno „dug“, a ne zna se ko je tu`lac, koja je sudska odluka i pod kojim brojem. Molim da nadle`ni to ispitaju, jer takve pozive smatram nezakonitim. Sarajevo PRIPRAVNI^KI STA@ - Oko 450 mladih nastavnika iz Tuzlanskog kantona odra|uje pripravni~ki, a ja sam kriminalistiku zavr{ila prije dvije godine i jo{ sam na Zavodu za zapo{ljavanje! Radila bih bez ikakve naknade samo da mogu odraditi pripravni~ki sta` kako bih bila u mogu}nosti da apliciram na konkurse! POJEDINA^NI MJERA^I - Gospodine Besime Mehmedi}u, molimo vas da ne dozvolite da nas „Toplane“ opet prevare! Samo pojedina~ni mjera~i dolaze u obzir. Hvala MALO NAVIJA^A - BiH igra prijateljsku utakmicu protiv Omana u Kanu, gradu filmskog festivala. Na tribinama dvadesetak navija~a BiH, a Francuska je prepuna Bosanaca i Hercegovaca. Ipak, D`eko, Miske, Supa, Ibro, Spaha, Jaha i ostali zaslu`ili su mnogo vi{e! Sve najbolje „Zmajevima“. Mirsad Mutap~i}

Treba li zabraniti politi~kim partijama da se finansiraju iz bud`eta?

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Bijeljine i Biha}a

U ovoj zemlji stranke gledaju samo sebe
- Naravno da im treba zamrznuti primanja. Politi~ke stranke u BiH samo sebe gledaju i za svoj interes rade. Ovu sirotinju, narod, niko „ne za- Nevreza Omer~evi} rezuje“. - Od ~ega bi `ivjele stranke? Moraju imati neke prihode i ne znam koji bi to drugi na~in bio jer ne vjerujem da bi se mogle izdr`avati Gojko Vu~kovi} od ~lanarina. - Sve {to je nepotrebno treba skinuti s bud`eta i usmjeriti u proizvodnju i konkretne stvari, ali i na}i na~ina da korisne ideje stranaka ne budu za- Alen Zuli} kinute. - To je trebalo davno u~initi. Ve} godinama jedni te isti politi~ari u na{oj zemlji uzimaju pare s le|a naroda koji nema zaposlenje niti ima Namik Porobi} od ~ega `ivjeti. - Mislim da je tako ne{to neizvodljivo. Bez bud`eta, morale bi imati ekstradonatore, privatne firme koje rade za strana~ki interes, ali jesmo li mi na Dra`en Simi} tom nivou? - I trebaju i ne trebaju. Sve vi{e ljudi nema novca za `ivot, ali s druge, brojne stranke imaju projekte koji mogu pobolj{ati Idriz status gra|ana.

- Podr`avam tu zabranu. @ivim u Kanadi i kada ovdje do|em vidim da je napredak BiH veoma slab, za razliku od stranaka koje napreduju, jer uzi- Taib maju velike pare. Solak - Ne vjerujem da mogu pre`ivjeti bez sredstava iz bud`eta. T ako se u cijelom svijetu radi. Ako bi im i to bilo ukinuto, ko zna ko bi sve mogao mani- Branko pulisati strankama. Savi} - Stranke bi se trebale finansirati iz donatorskih sredstava, sponzorstva ili nekog drugog vida stjecanja materijalne koristi uklju~uju}i i volo- Dario Juri} nterizam.

Biha}

Bijeljina

Sarajevo

G. M. - E. M. - I. Nu. Mujagi}

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

13

POVRATNICI Zavr{na faza obnove vodenice u Hrn~i}ima

Po 200 maraka za obnovu doniralo 60 doma}instava
Zna~ajna za one koji se bave poljoprivredom i za potrebe uzgoja stoke siju `ito u velikim koli~inama Mjesto okupljanja mje{tana

Sa pres-konferencije: Najavljena blokada puteva

[trajk radnika JP „[ume Herceg-Bosne“

Tra`e 12 neispla}enih pla}a
Zbog 12 neispla}enih pla}a, tri godine neupla}enih doprinosa, te nerije{enog statusa, radnici JP „[ume Herceg-Bosne“, njih 42, ju~er su odr`ali desetominutni {trajk upozorenja. Tako je na pres-konferenciji re~eno da je Vlada HNK jedina u FBiH koja nije sprovela Zakon o {umama, a ~ije posljedice trpe ovi radnici. - Ukoliko se premijer HNK Sre}ko Boras i resorna ministrica Vesna Pinjuh oglu{e o zahtjeve radnika, oni }e kamionima balvana i svojim tijelima blokirati saobra}ajnicu na Bulevaru, ali i magistralne ceste u Jablanici, Rami i ^apljini {to }e sigurno dovesti do kolapsa ove `upanije, a i ~itave dr`ave - rekao je Josip Mili}, predsjednik Unije neoM. Sm. visnih sindikata FBiH.

Op}insko vije}e Zenica o „Komradu“
Sada je gra|ena od ~vrstog materijala Huso i Ramiza obnavljaju svoju vodenicu

Povratni~ko naselje Hrn~i}i kod Konjevi}-Polja ponovo krasi vodenica koju su agresori poru{ili 1993. godine. U njenoj obnovi u~estvovalo je 60 doma}instava koja su u prosjeku donirala po 200 KM. - U fazi su zavr{ni radovi, a ostalo je jo{ da se montira kameni mlin. Vodenica je bila stara vi{e od 150 godina i zadr`ala je izvorni izgled, ali je umjesto od drvenog, gra|ena ~vrstim materijalom - kazao je Sulejman Huseinovi}, jedan od u~esnika u obnovi. Povratnici su obradovani obno-

vom vodenice, jer je ona zna~ajna za one koji se bave poljoprivredom i za potrebe uzgoja stoke siju `ito u velikim koli~inama. Predratna vodenica imala je i dru{tveni zna~aj jer se ve}ina informacija razmjenjivala za vrijeme mljevenja `itarica, a u nu`di je slu`ila za preno}i{te putnika namjernika. Uz magistralni put od Konjevi}-Polje do Sandi}a prije rata bilo je desetak stogodi{njih vodenica. Zahvaljuju}i naporu Huse i Ramize Selimovi}, u Pervanima je u toku obnova druge po redu vodeni-

ce, dok od ostalih nema ni traga. - Vodenicu sam naslijedio od svojih pradjedova. Ru{ena je u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a istu je sudbinu do`ivjela i u proteklom ratu. A da zlo bude jo{ ve}e, prije vi{e od dvije godine uz samu vodenicu ekshumirano je 19 tijela ubijenih Srebreni~ana pri~a Huso, koji se sa suprugom vratio 2001. godine. Obnovu Selimovi}i finansiraju svojim sredstvima jer nisu uspjeli ostvariti donaciju.
Ms. MUSTAFI]

Pomo} bez nov~ane podr{ke
Na sjednici Op}inskog vije}a Zenica jednoglasno je podr`an Plan revitalizacije JP u kojem je navedeno da je za obnovu i normalizaciju potrebno oko 750.000 KM. - Dio radnika i ljudi u „Komradu“ gura tu firmu u provaliju i 140.000 gra|ana Zenice ne}e biti taoci bilo koga, pa ni tih radnika - kazao je na~elnik Zenice Husejin Smajlovi}. Odlukom Vije}a bit }e formirana posebna komisija za realizaciju ovog plana, ali nisu dati nika-

Vije}nici podr`ali Plan revitalizacije

kvi rokovi, niti planovi, a jo{ maA. D@. nje osigurana sredstva.

Izlo`beno-prodajna manifestacija u Fojnici

Tradicionalno tre{njarevo u Grada~cu

Organskom proizvodnjom Dodijeljene nagrade do odr`ive poljoprivrede najboljim proizvo|a~ima
U Fojnici je organizirana izlo`beno-prodajna manifestaciju pod nazivom „Organskom proizvodnjom do odr`ive poljoprivrede“. U sklopu ove manifestacije odr`an je i okrugli stol Okruglom stolu prisustvovala i na kojem je tema bila francuska ambasadorica „Lokalni razvoj ruralnog turizma“ koji se organizira u saradnji sa Odjelom za kooperaciju i akcije za kulturu Francuske ambasade u Sarajevu. Okruglom stolu su pored ambasadorice Francuske u BiH Mariz Berniau (Maryse) prisustvovali na~elnici 20-ak op}ina iz BiH, direktor Caritasa Biskupske konferencije BiH mons. Bosiljko Raji}, predsjednica Asocijacije proizvo|a~a organskih proizvoH. ^u. da u BiH dr. Azra Had`i} i drugi. U grada~a~koj MZ Vida 1 na izleti{tu Popova~a odr`ano je 35. tre{njarevo. I na ovogodi{njem teferi~u dodijeljene su nagrade najuspje{nijim proizvo|a~ima u ~etiri kategorije: drganlija, hru{t, a{lama i kara{lama. Prema rije~ima Asima Kukuruzovi}a, predsjednika Komisije za ocjenu kvaliteta, ovogodi{nji urod je zadovoljavaju}i s obzirom na lo{e vremenske prilike koje su pratile rast i dozrijevanje plodova. Nagrade su dobili Sejo Terzi} (a{lama), Had`ib Zrni} (kara{lama), ]azim Zrni} i Bego [kodri} (hru{t), Sejo Terzi}, Bego [kodri} i Galib Gromi} (drganlija). D`. D. Izlo`ene ~etiri vrste tre{anja

Iz Srednjobosanskog kantona
Travnik
Na~elnik op}ine Travnik Tahir Lendo uprili~io je prijem za ~lanove Kluba diza~a tegova „Travnik“, te predstavnike Saveza diza~a tegova. Delegaciju je predvodio Adnan Sefer, predsjednik Saveza za dizanje tegova BiH, don Anto Ledi}, trener KDT „Travnika“, te dvije mlade takmi~arke Monika Guji}, nositeljica 60 dr`avnih rekorda i Elvira Podr{ka mladim sporta{ima Top~i}. Na~elnik Tahir Lendo obe}ao je punu podr{ku klubu, a posebno za odlazak na Evropsko prvenstvo za juniore koje }e za Moniku Guji} biti i kvalifikacije za Oli(K. K.) mpijadu mladih 2010. godine.

Donji Vakuf
Udru`enje antifa{ista i boraca NOR-a, Udru`enje „Josip Broz Tito“ i Forum mladih Donji Vakuf organizatori su izlo`be „Tito u posjeti Donjem Vakufu 1971.“ u povodu 25. maja. Trodnevnu izlo`bu postavljenu u hotelu „Vrbas“ otvorio je predsjednik donjovakufskog UABNOR-a Tihomir Zrile i jedan od op}inskih funkcionera u vrijeme Detalj sa izlo`be Titove prve posjete Donjem Vakufu. Tito je u nekoliko navrata boravio u ovom gradu.

Danas vanredna sjednica Skup{tine op{tine Bratunac

Odbornici nastavljaju smjenjivati funkcionere
Nakon {to je tre}a po redu skup{tinska ve}ina smijenila predsjednika i potpredsjednika Skup{tine op{tine Bratunac ]azima Jusupovi}a (SDA) i Vojina Pavlovi}a (SRSV[), te za predsjednika imenovala nezavisnog odbornika Mustafu Goli}a, na danas zakazanoj petoj po redu vanrednoj sjednici SO na dnevnom redu, pored usvajanja bud`eta op{tine za 2009. godinu, na}i se i Odluka o opozivu dona~elnice Amele Salki}, jedine `ene u izvr{noj vlasti, te Odluka o izboru i imenovanju zamjenika na~elnika op{tine. Od lokalnih izbora odr`anih u oktobru pro{le godine bratuna~ki odbornici svu svoju pa`nju usmjerili su na smjenu op{tinskih funcionera s ~ime su op{tinskom bud`etu nanijeli znatnu {tetu. Jer, po zakonu smijenjene funkcionere {est narednih mjeseci sljeduje puni iznos funkcionerske pla}e, koja sa doprinosima iznosi blizu 3.000 KM. U Op{tinskom odboru SDA ka`u da odbornici te stranke danas ne}e prisustvovati sjednici, sve dok se Ministarstvo lokalne uprave i samouprave RS ne izjasni o tome da li je vanredna sjednica, tokom koje su Jusupovi} i Pavlovi} razrije{eni du`nosti, bila u skladu sa zakonom. Ms. Mu.

(D. M.)

Kiseljak
Mje{tani d`emata Han Plo~a kod Kiseljaka, pod vodstvom Nasera Hajdarevi}a pokrenuli su akciju ~i{}enja i ure|ivanja vakufske parcele i mezaristana. Parcela povr{ine 7.000 kvadrata ure|ivana je bagerom, granje i suha trava spaljivano a sme}e odvo`eno na deponije. Prilikom ure|enja mezaristana posebno se vodilo ra~una o ni{anima. Parce- Ure|enje vakufa la se nalazi uz regionalni put Sarajevo - Travnik.

(D. F.)

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. maj/svibanj 2009.

panorama

TALENTI Vedin Klovo, najmla|i bh. pisac

Njegov prvi roman ugledao svjetlost dana
[tafetu „Akva Sana“ primila Miljana Grbi}
(Foto: D. Stojni})

Objavio i zbirku pjesama Njegovi roditelji nedavno postali vlasnici zemlji{ta na kojem }e graditi ku}u
Gora`danin Vedin Klovo najbolji je matemati~ar na Me|unarodnom festivalu „Iskre znanja“, dok je na takmi~enju iz bosanskog jezika osvojio drugo mjesto. Najljep{i poklon za novi uspjeh dobio je od sarajevske firme „Bosnet“ koja je slu~ajno, u isto vrijeme, okon~ala {tampanje njegovog prvog romana „Larry Lington“. - Uz tvoju pomo} moji se snovi ostvaruju - napisao je jedan od najmla|ih bh. pisaca na omotu knjige ~iji je prvi primjerak darovao Dopisni{tvu „Avaza“ u Gora`du. - Knjiga je {tampana u tira`u od 100 primjeraka i ve} se mo`e na}i u Univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu. Korice su lijepo ura|ene i veoma mi se svi|a. Sada vi{e i nemam nekih velikih `elja kazao nam je Vedin. Kada smo, prije dvije godine, upoznali dje~aka koji uporedo u~i tri strana jezika i sa takmi~enja ne dolazi bez nagrada otkrio nam je da `eli objaviti svoj roman i umjesto kolektivnog centra dobiti vlastiti dom. U me|uvremenu, Vedin je objavio i zbirku pjesama, a njegovi roditelji nedavno su postali vlasnici zemlji{ta na kojem }e graditi ku}u. O~ekuje se i isporuka materijala, kojeg }e osigurati humanita-

Dani rijeke Sane u Prijedoru

@elimo vodu podjednako ~istu i na izvoru i na u{}u
„Dani rijeke Sane“, dvodnevna i deveta po redu manifestacija u koju je uklju~eno sedam op{tina sanskog sliva, ju~er je obilje`ena i u Prijedoru gdje je uz prigodan zabavni program do~ekana i eko {tafeta „Akva Sana“. [tafetu je primila Miljana Grbi}, u~enica Osnovne {kole „Petar Ko~i}“ iz Prijedora i proslijedila je biciklistima koji su je odvezli do Bosanskog Novog gdje je ju~er u popodnevnim satima voda iz {tafete izlivena na u{}u rijeka Sana i Una. Sa simboli~nom porukom manifestacije da vodu rijeke Sanu `elimo podjednako ~istu i na izvoru u Ribniku ali i na u{}u, „Dane rijeke Sane“ u Prijedoru svojim nastupom pozdravili su mali{ani dje~ijeg vrti}a, ~lanovi KUD-ova i Tekvando kluba.
M. Z.

Prve ovogodi{nje borovnice u Fojnici

Za kilogram treba izdvojiti sedam KM
Na pijaci u Fojnici ju~er su se mogle kupiti i prve ovogodi{nje borovnice. Prodavala ih je Ru`a Mili~evi} (64) iz naselja [}itovo. Cijena jednog kilograma borovnica bila je sedam KM. - Jo{ ih slabo ima, a brala sam ih sa svojim suprugom Brankom koji je tridesetak godina ~lan LD „Divokoza“ i poznaje sve terene oko Fojnice. Mislim da }e ih ove godine biti dosta, jo{ kada krenu pristizati po visovima Bitovinje, Poljane, Proko{kog jezera, Pogorelice. Samo je {teta {to ima dosta i onih koji ih beru na greben pa o{te}uju stabljiku i listove - ka`e H. ^u. Ru`a Mili~evi}.

Vedin sa bratom Senadom

rna organizacija „Most prijateljstva“ i jedna tu`na pri~a, zahvaljuju}i medijima, humanim poje-

dincima i organizacijama, dobit }e sretan kraj, a porodica Klovo Al. B. priliku za novi po~etak.

Spec
TUZLA - Knjiga Alije Hamzi}a pod nazivom „Razaranje identiteta lokalne, mikrosocijalne i etni~ke zajednice“ promovirana je u Tuzli. Ovo djelo bavi se studijom slu~aja u mjestu Koraj. Nacionalna i politi~ka ideologija, te sudbina Bo{njaka u centru su ove studije. Akademik Muhamed Filipovi}, jedan od recezenata, istakao je da je djelo napisano u perfektnom sociolo{kom smislu, a izdvaja se i po metodo(A. A.) lo{kom pristupu.

Ru`a Mili~evi} ju~er na fojni~koj pijaci

Spec
TEO^AK - U Mati~nom uredu u Teo~aku tokom proteklog mjeseca brak su sklopila tri para. Na vjernost su se zakleli: Asmir Muj~inovi} i Fehma Naki~evi}, Edin Ali} i Mirela Kucalovi}, te (E. D`.) Admir Mehi} i Amira Muminovi}.

MLADI

Prozor

Zvornik

Lukavac

Tre}a generacija osnovaca
U O[ „Alija Isakovi}“ u Prozoru osmi razred zavr{ila je tre}a generacija u~enika koji su svoje {kolovanje zapo~eli u ovome gradu nakon povratka Bo{njaka iz progonstva. Uspje{no {kolovanje 20 „malih maturanata“ obilje`ili su sve~anom povorkom kroz grad, posjetom {ehidskom mezarju u Mahali na kojem je prou~ena Fatiha te zabavom u restoranu. Za H. M. u~enicu generacije progla{ena je D`enana Pilav.

Projekt humanih vrijednosti
Radionicom za mlade, Crveni kri`/krst op}ine Lukavac po~eo je implementaciju drugog ciklusa projekta „Promocija humanih vrijednosti“. U radu radionice u~estvovalo je 20 djevojaka i mladi}a koji su upoznati sa misijom Crvenog kri`a te su imali i obuku kako realizirati projekt. Radionicu je vodio Orhan Ibrahimagi} koji je pro{le godine bio dio ekipe mladih CK Lukavac koja je bila najuspje{nija na kantonalnom i dr`avnom takmi~enju, te u~estvovala na smotri u Makedoniji. Ovaj projekt podr`an je od CK [vicarske. M. Ka.

Najbolji u~enici nov~ano nagra|eni

„Vukovci“ kod na~elnika
Za najbolje u~enike zavr{nih razreda zvorni~kih osnovnih i srednjih {kola i pobjednike republi~kih takmi~enja na~elnik op{tine Zoran Stevanovi} pripredio je prijem na kojem im je uru~io nov~ane nagrade u iznosima od 100 do 300 KM. Prijemu je prisustvovalo 35 „vukovaca“ iz {est centralnih osnovnih {kola sa podru~ja op{tine,19 odlika{a svr{enih srednjo{kolaca i desetak u~enika koji su pobijedili u muzi~kim i sportskim te takmi~enjima u znanju iz razli~itih predmeta M. M. na nivou RS.

Fatiha na {ehidskom mezarju u Mahali

U radionici u~estvuje 20 mladi}a i djevojaka

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

15 Bh. mozaik

@ETVA Ozimi je~am dobro rodio

Prinosi iznad o~ekivanja
U PD „Semberija i do {est tona po hektaru
Nisu se obistinile slutnje ratara da }e zbog prolje}ne su{e rod `ita podbaciti. Prvi otkosi po`njeveni u Lamincima kod Bosanske Gradi{ke govore suprotno. Ozimi je~am je dobro rodio, a prinos po hektaru se kre}e oko pet tona. - Zadovoljan sam i urodom i kvalitetom zrna je~ma. Vjerujem da }e i p{enica dobro roditi, ipak joj je posljednja ki{a dobro pomogla - ka`e Vlado Popovi}, koji je skinuo urod sa parcele od dva hektara. Prinosi je~ma na poljima Poljoprivrednog dobra „Semberija“ iznose i do {est tona po hektaru, {to je iznad svih o~ekivanja, tvrdi Milorad Jovanovi}, generalni direktor ovog preduze}a. @etva je~ma sa 106 hektara zemlji{ta ju~er je zavr{ena, kao i berba gra{ka zasijanog na 62 hektara, uz prinose od pet tona po hektaru. Jovanovi} napominje da je sav prinos gra{ka namijenjena Fabrici za

I p{enica bi trebala dobro roditi

Sve~ano presijecanje vrpce

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Otvoren novi BIT centar u Tuzli

Zajedni~ka investicija sa Norve{kom
U centru Tuzle ju~er je otvorena zgrada BIT centra (biznis, inovacije, tehnologije), druga po redu u ovome gradu u zadnje ~etiri godine. Novi BIT centar jo{ je jedna zajedni~ka investicija Vlade Norve{ke i op}ine Tuzla koja }e, prema predvi|anjima, omogu}iti zaposlenje mladih i obrazovanih kadrova iz oblasti informacionih tehnologija, kao i drugih nau~nih grana. - Prezadovoljni smo rezultatima prvog BIT centra otvorenog 2005. godine, u kome je posao na{la 81 osoba sa visokom {kolskom spremom, a na razne na~in kroz centar je pro{lo jo{ preko 400 visokoobrazovanih kadrova - naglasio je Jan Bratu (Braathu), ambasador Kraljevine Norve{ke u BiH, koji je sa na~elnikom Tuzle Jasminom Imamovi}em sve~ano otvorio ovaj centar. Op}ina Tuzla je za otvaranje BIT centra obezbijedila prostor, dok je Vlada Norve{ke dala sredstva za njegovu adaptaciju i ure|enje. A. H.

PD „Semberija“: Zavr{ena `etva sa 106 hektara

(Foto: G. Bobi})

Koncesija na 15 godina
PD „Semberija“ gazduje na 2.600 hektara prvoklasne semberske zemlje, dobijene od Vlade RS preradu vo}a i povr}a „Sava“ Bijeljina. Osim sjemenskog je~ma po`njevenog sa 20 hektara, sav ostali prinos namijenjen je tr`i{tu. U ovom bijeljinskom preduze}u pripremaju se za `etvu uljane repice sa 300 hektara zemlji{ta, namijenjene br~anskom „Bimalu“, a sve je sprna koncesiju od 15 godina. Prije rata preduze}e je koristilo ~ak 6.000 hektara tada{nje dr`avne zemlje. emno i za `etvu p{enice sa 1.100 hektara, od ~ega je na 150 hektara sjemenska p{enica, gdje se o~ekuju prinosi izme|u ~etiri i pet tona po hektaru. Iako je jo{ uvijek nepoznanica, Jovanovi} isti~e da otkupna cijena p{enice ne bi trebala biti ispod 35 feninga po kilogramu. B. G.- E. M.

Obilje`en Dan RVI op}ine Biha}

Polo`ili cvije}e na 22 {ehidska obilje`ja
Sve~anom sjednicom Upravnog odbora Op}inske organizacije ratnih vojnih invalida Biha} zavr{eno je vi{ednevno obilje`avanje 10. juna, Dana RVI Biha}. Ju~er su predstavnici Organizacionog odbora, zajedno sa delegacijama Op}ine i Oru`anih snaga obi{le {ehidsko mezarje Humci i mezar dr. Irfana Ljubijanki}a i polo`ile cvije}e. Pored toga, ~lanovi Udru`enja obi{li su 22 {ehidska obilje`ja koja su zavr{ena i otvorena u biha}kih mjesnim zajednicama, a odr`ano je i sportsko dru`enje na Mid`i}a jezeru. ^lanovi Organizacionog odbora posjetili su i Hamdiju Li- Alibegovi}: pova~u, na~elnika Biha}a i [emsudina Dedi}a, premijera Socijalni USK, sa kojima su razgovarali o rje{avanju egzistencija- stanovi lnih pitanja ratnih vojnih invalida. Kako ka`e D`afer Alibegovi}, predsjednik OO RVI Biha}, oko 90 posto stambenih pitanja njihovih ~lanova je rije{eno. Sa Lipova~om je dogovoreno da Op}ina prona|e „socijalne“ staIr. Nu. nove kako bi i preostali RVI rije{ili stambeno pitanje.

Kombajni u Lijev~e Polju

Italijan povukao sirovine iz fabrike

Okanovi}: Vlada `eli likvidirati „Aidu“
Nakon {to je kamion po odluci kupca iz Italije iz Fabrike obu}e „Aida“ ju~er odvezao sirove materijale, {to zna~i da od dugoo~ekivanog pokretanja proizvodnje ne}e biti ni{ta, radnici ove firme ju~er su ponovo protestirali ispred zgrade Vlade TK. Predstavnike Sindikata primio je samo zamjenik kantonalnog ministra industrije, energije i rudarstva Isak Gergi}, daju}i im odgovore koje slu{aju ve} godinama dok „Aida“ tone u sve ve}u agoniju. - Nedolazak ministra Sehudina Ogra{evi}a, pa i premijera Enesa Muji}a, koji su me|u najodgovornijim za na{e stanje, dovoljno govori koliko je Vladi TK stalo do ga{enja ove fabrike. Na`alost, niko od njih nema hrabrosti da nam to u lice ka`e. Kupac je povukao sirove proizvode, jer nije mogao ~ekati da nam uklju~e struju bez koje nismo mogli raditi. Danima smo ih upozoravali da nam uklju~e struju, i uradili su to smi{ljeno, na dan kada je ve} do{la odluka o povla~enju sirovina iz fabrike. To je o~it dokaz da ovu firmu `ele likvidirati - kazao je ju~er Muhidin Okanovi}, predsjednik Sindikata A. Mu. „Aide“.

U Kalesiji po~elo „Toj{i}ko ljeto“

Tri mjeseca sporta, muzike i zabave
Odigravanjem prvih utakmica malonogometnog turnira, i zvani~no je po~ela kulturnosportsko-zabavna manifestacija „Toj{i}ko ljeto 2009“. Manifestaciju je otvorio na~elnik op}ine Kalesija Rasim Omerovi}, koji je i pokrovitelj ovogodi{njeg „Ljeta“. Od Suada Musi}a, ~lana organizacionog odbora, saznajemo da }e tokom tri naredna mjeseca Toj{i}ani imati priliku da u`ivaju u raznovrsnom sadr`aju. - Predvi|eno je odr`avanje koncerta narodne muzike, ve~e saza, smotra kulturno-umjetni~kog stvarala{tva, truniri u {ahu i odbojci, tu je i tradicionalni Slogin turnir u velikom nogometu, pozori{ne predstave. Manifestacija }e se zavr{iti uo~i ramazana kada }emo organiOmerovi} otvara manifestaciju zirati ve~e ilahija i kasida - ka`e Musi}. F. S.

Radnici „Aide“ ju~er: Ni{ta od pokretanja proizvodnje

Preminuo Rade Gvero, biv{i na~elnik Glamo~a

Kajaka{ki klub „Buk“ dobio vrijednu donaciju

Istinski se zalagao za toleranciju i su`ivot
Rade Gvero (62), biv{i na~elnik op{tine Glamo~, preminuo je nakon kra}e bolesti u Kantonalnoj bolnici „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu. Gvero je ro|en 1947. godine u Glavicama, op{tina Glamo~, a prije proteklog rata bio je dugogodi{nji direktor preduze}a „[ipad-[ator“ u Glamo~u, a nakon toga direktor predstavni{tva ovog preduze}a u [ibeniku. Na~elnik op{tine Glamo~ bio je u dva mandata od 2002. do 2008. godine i prvi je demokratski izabrani na~elnik Gvero: Prvi demokratski izabrani ove op{tine nakon proteklog rata. Os- na~elnik tat }e upam}en kao „na~elnik svih gra|ana“ i ~ovjek koji se istinski zalaA. Ka. gao za mir, toleranciju i su`ivot pripadnika sva tri naroda.

Deset novih ~amaca sa kompletnom opremom
Na obali Drine u Gora`du ju~er je uprili~ena sve~ana primopredaja opreme za Kajaka{ki klub „Buk“, ~iju je nabavku finansirao Regionalni ured Razvojnog programa Ujedinjenih naroda - UNDP iz Fo~e. Tokom sve~anosti ~lanovi „Buka“ prezentirali su svoje vje{tine u deset novih ~amaca sa kompletnom opremom, vrijednim oko 37.000 KM. - Malo je re}i hvala. Ovaj klub, koji je osnovan 1947. godine, u narednih deset godina ne mora strahovati da }e prestati sa radom - kazao je predsjednik KK Suad ^eljo. Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Kristina Mekneb (Christine McNab) istaknula je da je pomo} dr`avama nakon rata osnovna misija ove organizacije. - Sport je izuzetno va`an dio `ivota i drago mi je {to smo ovom donacijom, obezbije|enom iz sredstava Kraljevine Holandije, pomogli njegov razvoj na ovom podru~ju - rekla je Mekneb. Al. B.

Mekneb: Sport je va`an dio `ivota

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

crna hronika

BANJA LUKA Nakon ubistva Rasima Husi}a

Istragu preuzelo Specijalno tu`ila{tvo RS
Odvo`enje tijela ubijenog

Utvr|eno da se radi o organiziranom kriminalu Husi}evo tijelo prona|eno u bunaru kod Subotice
Istragu o ubistvu Rasima Husi}a, koji je otet 21. aprila ove godine, a ~ije je tijelo prona|eno polovinom maja u bunaru na imanju pored Subotice u Srbiji, preuzelo je Specijalno tu`ila{tvo RS u Banjoj Luci, potvrdila nam je portparol Specijalnog tu`ila{tva Dragica Tojagi}. Za ovo ubistvo optu`eno je sedam osoba, a kao mogu}i izvr{itelji spominju se Osman Velagi} Ojle iz Janje kod Bijeljine i Sr|an Bundra iz Subotice u Srbiji. - Slu~aj je preuzet od Tu`ila{tva u Bijeljini jer se radi o organiziranom i planiranom ubistvu, a svi ~lanovi ove zlo~ina~ke grupe na odre|eni na~in u tome su u~estvovali. Tako|er, za jednog od optu`enih, dr`avljanina Republike Srbije Sr|ana Bundru, koji se nalazi u pritvoru u Subotici, gdje }e mu biti i su|eno, putem me|unarodne pravne pomo}i kompletiramo dokaze potrebne za ovaj slu~aj - rekla je Dragica Tojagi}. Za ostale optu`ene, Osmana Velagi}a, njegovog sina \ulagu Vela-

Kantonalni sud Sarajevo

Optu`eni Asim Kalafat pregovara s Tu`ila{tvom
Saslu{anjem vje{taka daktiloskopske struke ju~er je pred Vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu nastavljeno su|enje Asimu Kalafatu i Ned`adu [andalu koji se terete da su u januaru pro{le godine iz koristoljublja ubili Adila Huri}a. Daktiloskopskim vje{ta~enjem na|eni su otisci Asima Kalafata na volanu kamiona kojim je, prema navodima iz optu`nice, prega`en ubijeni Huri}. Odbrana do sada i nije osporavala da je Kalafat upravljao spomenutim kamionom koji je vozio za jednu autoprijevozni~ku firmu. Prema navodima iz optu`nice, Kalafat i [andal su s Huri}em u no}i s 23. na 24. januar pro{le godine pili u ugostiteljskom objektu „Lovac“, gdje im je Huri} pokazivao novac. Kalafat mu je predlo`io da ga odveze ku}i i u naselju Hendeku{a zaustavio je kamion kojim su se vozili pod izgovorom da je nestalo goriva. Kada su iza{li iz vozila, Kalafat je Huri}a udario metalnom {ipkom po glavi, nakon ~ega su mu uzeli novac i oti{li. Nakon toga, vratili su se i pregazili Huri}a koji je le`ao onesvije{ten na makadamskom putu. Asim Kalafat je sa svojim braniocem, advokatom Selmanom Zijadi}em stupio u pregovore s Kantonalnim tu`ila{tvom radi potpisivanje sporazuma o priznaju krivnje, potvrdio nam je advokat Zijadi}. B. C.

Policija ispred Specijalnog tu`ila{tva

Prijavljeno u Banjoj Luci

gi}a, Faruka Bukvi}a, Denisa Siki}a, Slobodana Tadi}a i Mladena Peji}a, koji se nalaze u pritvoru u

Banjoj Luci, Specijalno tu`ila{tvo je ve} podnijelo prijedlog za proE. M. du`enje pritvora.

Ispred zgrade ukrali bicikl
U Policijsku stanicu Banja Luka Obili}evo C. I. iz Banje Luke prijavio je da su nepoznate osobe ukrale bicikl s motorom bez registarskog broja vlasni{tvo [. S. iz Banje Luke. Pripadnici Policijske stanice Banja Luka Obili}evo utvrdili su da su nepoznati izvr{ioci iskoristili odsustvo vlasnika te ispred zgrade presjekli sajlu i ukrali bicikl s motorom. Materijalna {teta iznosi 400 KM. Policija je obavila uvi|aj i traga za kradljivcima.

Su|enje vlasnici agencije „Nekretnine Pelak“

Odbrana saslu{ala ministra ^edomira Luki}a
Svjedo~ili i Mirza Goro i Halid Tiro Optu`ena za prevaru oko kupovine i prodaje stanova
Banja Luka: O kra|i obavije{tena policija

Spec
BOSANSKI BROD - Policijska stanica Bosanski Brod podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu protiv M. R. (33) iz Bosanskog Broda, zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo nasilje u porodici ili porodi~noj zajednici. Daljnja istraga je u toku.

Saslu{anjem prvih svjedoka odbrane ju~er je u sarajevskom Kantonalnom sudu nastavljeno su|enje Mihriji Pelak, vlasnici agencije „Nekretnine Pelak“, i Nezaheti Kadi}, zamjenici direktorice „Nekretnine 2A“. One su optu`ene za prevaru oko kupovine i prodaje stanova u Sarajevu.

Poslovna saradnja

Prona|en no`
Patrola policije zaustavila je na regionalnom putu Kakanj]ati}i, u mjestu Rampa, automobil „audi“ (052-A-477) kojim je upravljao J. M. iz Kaknja. U vozilu su prona|eni no` na preklop i crna majica s natpisom „policija“. Istraga je u toku.

Odbrana je prvo saslu{ala ^edomira Luki}a, aktuelnog mi-

nistra stambene politike Kantona Sarajevo, koji je objasnio da je ranije, kao samostalni - nezavisni projektant, poslovno sara|ivao s Mihrijom Pelak. On je istakao da je kontrolirao kvalitet radova nekoliko stambeno-poslovnih objekata, me|u kojima je i onaj u ulici Zaima [arca, koji nije imao validnu dokumentaciju s obzirom na to da odluka o legalizaciji objekata nije donesena prije njegove izgradnje.

Mihrija Pelak je za objekt u ulici Zaima [arca, gdje su prodavani stanovi, dobila saglasnost za sanaciju ve} postoje}eg objekta, ali ga je ona sru{ila i sagradila potpuno novi, za koji nije mogla dobiti dozvolu. Poznato je da je naknadno Kanton donio odluku o legalizaciji bespravno izgra|enih objekata. Svjedok Mirza Goro rekao je da se osje}a prevarenim i povrije|enim zbog toga {to mu je stan koji je kupio posredstvom agencije „Nekretnine Pelak“ bespravno stavljen pod hipoteku starog vlasnika stana.

Otplata na rate
On je kazao da su mu pala na teret sva dugovanja od prethodnog vlasnika. Mihrija Pelak pitala je Goru da li je zaboravio kada je njemu i njegovoj porodici iza{la u susret poma`u}i im kada su prakti~no bili na ulici, te im dala stan na kredit uz ratu od 150 KM, koji jo{ nije isplatio. Goro je ustvrdio da je morao da izmiruje re`iju i kirije biv{eg vlasnika. Ju~er je saslu{an i svjedok Halid Tiro, koji je, kao i Goro, vi{e govorio protiv optu`ene nego u njenu korist. B. C.

Ukraden terenac
Policijskoj upravi Mostar prekju~er je T. S. iz Bile}e prijavio da mu je ukraden terenac „grand cherokee“ dok se nalazio parkiran u ulici Mladena Balorde.

Pelak prilikom dovo|enja na pretres

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

17

Udario ga automobil u Sarajevu

Dje~aku slomljena lobanja
Na Trgu me|unarodnog prijateljstva, op}ina Novi Grad Sarajevo, prekju~er oko 19 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj je te{ke povrede zadobio 13-godi{nji Edin Talovi}. Njega je, dok je vozio bicikl, udario automobil „golf 2“ (013-M-887) kojim je upravljao B. I. (24). U nezgodi je dje~ak zadobio frakturu lobanje, a ljekarska pomo} ukazana mu je u Klini~kom centru Ko{evo. -Dje~ak je primljen u 19.30 sati i odmah je smje{ten na Kliniku za neurohirurgiju. Njegovo stanje za sada je stabilno - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a. Uvi|aj na mjestu nezgode obavili su pripadnici MUP-a L. S. Kantona Sarajevo.

Po`ar u Zavidovi}ima
Mobiteli i registarske oznake Prona|eno 135.000 kutija cigareta
(Foto: MUP ZHK)

GRUDE Okon~ana policijska akcija „Ma~“

Zaplijenjene cigarete i vozila u vrijednosti od 700.000 KM
Priveden Ivica Bago (30) iz Tihaljine kod Gruda i dva autobusa i „audi A6“
Tokom policijske akcije „Ma~“, koja je provedena u posljednja dva mjeseca na podru~ju koje pokriva Policijska uprava Grude radi suzbijanja ilegalne trgovine visokotarifnom robom i narkoticima, slu`benici MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona zaplijenili su cigarete u vrijednosti od 500.000 KM te vi{e vozila u vrijednosti od 200.000 KM, izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare u Ljubu{kom portparol MUP-a ZHK Damir ^utura.

Policija oduzela
O{te}eni autobus

Zapalio se autobus pun putnika
Op}inska vatrogasna jedinica Zavidovi}i intervenirala je u ga{enju po`ara koji je izbio na dijelu motora autobusa zavidovi}ke firme „Prijevoz putnika“. U autobusu se u vrijeme izbijanja po`ara nalazilo pedesetak putnika, penzionera koji su se vra}ali s jednodnevne ekskurzije. Dim i plamen, kako saznajemo, prvi je primijetio jedan putnik. Prisebno{}u i brzom reakcijom voza~a Admira B. svi su brzo evakuirani, a do dolaska vatrogasne ekipe po`ar je ga{en sa pet protupo`arnih aparata. U pomo} su prisko~ili i zaposleni u zgradi tehni~kog pregleda vozila, u ~ijoj se blizini autobus zaustavio. Zavidovi}ki vatrogasci potpuno su ugasili po`ar. U po`aru nije bilo povrije|enih, a na autobusu je pri~injena materijalna Ar. M. {teta.

Vlasnik saslu{an
Prema njegovim rije~ima, policija je prekju~er ujutro izvr{ila pretres jedne ku}e u mjestu Tihaljina, op}ina Grude, u vlasni{tvu I. B. (30). Tom prilikom zaplijenjeno je 135.000 kutija cigareta, dva autobusa, ‘’iveco’ i ‘’fiat’’, novije godine proizvodnje, te automobil „audi A6“ karavan, kao i ve}i broj nepripadaju}ih registarskih oznaka. - Tako|er su zaplijenjena i 74 mobilna aparata te vi{e UKV veza, o ~ijoj vrijednosti u ovom trenutku ne mo`emo govoriti - kazao je ^utura. Kako je on rekao, u ovoj akciji uhap{en je I. B. (30), koji je nakon ispitivanja pu{ten na slobodu.

Gorio terenac
S ju~era{nje konferencije za novinare

Radnik pao s kamiona
U Bolni~koj ulici u centru Sarajeva prekju~er oko 13 sati radnik G. A. iz Ilija{a pao je s kamiona MAN, vlasni{tvo firme „Cimos“ iz Ilija{a. Povrije|enom je ljekarska pomo} ukazana u KC bolnice Ko{evo, gdje su mu ustanovljene frakture obje podlaktice.

- Protiv ove osobe u redovnom postupku bit }e podignuta krivi~na prijava - dodao je ^utura. Kako „Dnevni avaz“ nezvani~no saznaje, priveden je Ivica Bago, vlasnik ku}e u Tihaljini, koji je policiji poznat po ~injenju sli~nih krivi~nih djela.

Organizirani kriminal
Na konferenciji kojoj su prisustvovali savjetnik ministra MUPa ZHK Ivica Nosi}, v. d. policijskog komesara Zoran Gali},

na~elnik PU Grude Petar Brnadi}, na~elnik Odjela kriminalisti~ke policije PU Grude Igor Mari} i zapovjednik PP Grude Toni Primorac, istaknuto je kako je rije~ o jednoj od najve}ih akcija u posljednje vrijeme na podru~ju zapadne Hercegovine. Nagla{eno je da su dvomjese~ne aktivnosti na borbi protiv organiziranog kriminala dovele do prekidanje lanca trgovine visokotarifne robe i narkotika na podru~ju HrvaA. Du. tske i BiH.

Na magistralnom putu M-17 u Vukovi}ima kod Sarajeva zapalilo se prilikom vo`nje terensko vozilo „landrover“ kojim je upravljao D. A.. Nije bilo povrije|enih, a na vozilu je pri~injena materijalna {teta. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo.

Kra|a u Sarajevu

Otrgnuo `eni zlatnu ogrlicu
Na kombi stajali{tu u ulici Ko{evo, u sarajevskoj op}ini Centar, nepoznata osoba je [. S. otrgnula s vrata zlatnu ogrlicu. Rade}i na rasvjetljavanju ovog slu~aja, policajci su ubrzo prona{li i li{ili slobode O. A. (29). On je zbog te{ke kra|e na naro~ito drzak i opasan na~in predat u Odsjek za zadr`avanje MUP-a Kantona Sarajevo.

Nezgoda u Mostaru

Udes u Donjoj Pra~i

Lak{e ozlije|eno pet osoba
U ulici Rodo~kih branitelja u Mostaru prekju~er oko 12.30 sati dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovala vozila „audi A4“ kojim je upravljao Marko P. (52) iz Mostara i „ford fijesta“ za ~ijim upravlja~em je bio Stipe ^. (22) iz Sinja, R Hrvatska. U nezgodi su lak{e povrede zadobila oba voza~a, kao i putnici iz „forda“ Franjo S., Dejan I. i Antonio K. Uvi|aj na licu mjesta izvr{ili su pripadnici Policijske stanice za sigurnost saobra}aja.

Vozilom se zabio u ogradu
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu M-5 Lapi{nica-Pra~a, u mjestu Donja Pra~a, te{ke tjelesne povrede zadobio je voza~ vozila „sangjong rekston“ Zijad D. (46). Do nesre}e je do{lo kada je Zijad D., zbog neprilago|ene brzine, ulaze}i u krivinu, izgubio kontrolu nad vozilom, pre{ao na suprotnu saobra}ajnu traku, udario u drvenu ogradu i prevrnuo se na lijevu bo~nu stranu. Suvoza~ Mirsad B. lak{e je povrije|en.

Mostar: Obavljen uvi|aj

18

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
Broj: 10-1-34-1-957/09 Mostar, 09. 06. 2009.godine Na osnovu èlana 23. Zakona o namještenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/05) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 01-02-1-217/05 od 14. 06. 2005. godine, broj: 07/1-02-1-1081/05 od 17. 11. 2005. godine, broj: 07/1-02-1-420-2/06 od 16.06.2006. godine, broj: 01-34-35-2/07 od 24.01.2007. godine, broj: 01-341-1057-1/07 od 13.09.2007. godine i broj: 01-34-1237-2/07 od 15.11.2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo objavljuje

Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“ broj: 12/03), ~lana 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine FBiH“, broj: 29/97), Odluke Op}inskog vije}a Maglaj o utvr|ivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Maglaj, broj: 02-052291/04 od 30. 12. 2004. godine i ~lana 36. i 37. Statuta Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj, te odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj broj: 11/UO-546/09 od 8. 6. 2009. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj - Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj na period od ~etiri godine. Opis upra`njene pozicije: Direktor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj obavlja slijede}e poslove: - organizuje rad i rukovodi radom Doma zdravlja, - zastupa i predstavlja Dom zdravlja prema tre}im licima, - odgovara za stru~ni rad, zakonitost rada, rezultat rada i financijsko poslovanje Doma zdravlja, - izvr{ava odluke i zaklju~ke Upravnog odbora Doma zdravlja, - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je osnovan, predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, kao i osnove planskog rada i razvoja, - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o financijskom poslovanju Doma zdravlja - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o svom radu, - odlu~uje o pravima i obavezama zaposlenika u prvom stepenu, - predsjedava stru~nim i savjetodavnim organima Doma zdravlja, - obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom i op{tim aktima Doma zdravlja, Kandidat treba ispunjavati slijede}e: a) OP]E USLOVE: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava BiH), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnika u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, - da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje. b) POSEBNI USLOVI - da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja, - da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci, - da nije ~lan upravnog odbora u reguliranom organu u koji se kandiduje, - da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova u rukovo|enju. Uz prijavu kandidata - koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - Ljekarsko uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od mjesec dana), - Uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa, - Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog kantonalnog suda u skladu sa ~lanom IX. 1. Ustava BiH (ne starije od tri mjeseca), - Izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, - Izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, - Izjavu da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, - Uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom organu u koji se kandiduje, - Uvjerenje nadle`nog suda da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje, - Diplomu o zavr{enom visokom obrazovanju zdravstvenog usmjerenja, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, - Izjavu da nije ~lan Upravnog odbora u reguliranom organu u koji se kandiduje. U postupku dono{enja odluke o izboru i imenovanju direktora, obavezna je prethodna suglasnost osniva~a ustanove. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnom listu „Avaz“ Sarajevo, a prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova se podnose na adresu: Javna ustanova „Dom zdravlja“ Maglaj sa naznakom „za Upravni odbor“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni u roku od osam dana od dana dono{enja odluke.

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika više i srednje školske spreme u radni odnos na period trajanja pripravnièkog sta`a od 9 (devet) i 6 (šest) mjeseci sa moguænošæu prijema u radni odnos na neodreðeno vrijeme 1. Pripravnik više školske spreme /VŠS/ (VI stepen) sa završenim fakultetom za saobraæaj i komunikacije - smjer za telekomunikacije u Odsjeku tehnike kontrole zraènog prometa - Centar kontrole zraènog prometa (CKZP) Mostar - 1 (jedan) izvršilac 2. Pripravnik srednje školske spreme /SŠS/ (IV stepen) sa završenom: mašinska, saobraæajna, elektrotehnièka ili ekonomska, gimnazija ili druga srednja škola u Uredu preduzletnog informisanja (ARO ured) - Centar kontrole zraènog prometa (CKZP) Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac 3. Pripravnik srednje školske spreme /SŠS/ (IV stepen) sa završenom: elektrotehnièka ili mašinska ili vazduhoplovna podoficirska škola ili gimnazija u Odsjeku tehnike kontrole zraènog prometa - Centar kontrole zraènog prometa (CKZP) Tuzla - 1 (jedan) izvršilac Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Pravo prijavljivanja imaju sve osobe koji ispunjavaju uslove javnog oglasa. Uz prijavu za javni oglas potrebno je prilo`iti slijedeæa dokumenta: - Uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove liène karte; - Izvod iz matiène knjige roðenih (ne stariji od 6 mjeseci); - Diploma vrste i stepena školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta; - Izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini; - Izjava da nije obuhvaæen odredbom èlana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivièni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - Dokaz o neposjedovanju radnog sta`a, odnosno Uvjerenje (listing) Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) o nezaposlenosti nakon sticanja diplome potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta; - Uvjerenje o aktivnom znanju engleskog jezika; - Uvjerenje o poznavanju rada na raèunaru. Izabrani kandidati æe biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na posao. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa kratkom biografijom, potrebnom dokumentacijom i naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, mogu se predati neposredno ili dostaviti preporuèeno poštom, na adresu: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo Ul. Dr. Ante Starèeviæa bb 88 000 Mostar sa naznakom "za javni oglas za prijem pripravnika" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Amadeo Mandiæ

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

19

BR^KO Presuda u Osnovnom sudu

Maloljetniku 10 godina zatvora zbog ubistva
Drugi maloljetnik, u~esnik u ubistvu Jusufa Deli}a (70), upu}en u popravni dom, dok 14-godi{njak po zakonu ne mo`e biti procesuiran
Osnovni sud u Br~kom okon~ao je postupak za gnusno ubistvo 70-godi{njeg Jusufa Deli}a u Mao~i kod Br~kog koje se dogodilo prije sedam mjeseci, a koje su po~inila trojica maloljetnika, tada starih 16, 14 i 13 godina. - Stariji maloljetnik je osu|en na 10 godina zatvora, mla|em maloljetniku je izre~ena kazna u vidu odlaska u popravni dom, dok }e 13-godi{nji dje~ak, koji sada ima 14 godina, a koji je u~estvovao u ubistvu, biti po{te|en jer zbog svojih godina ne mo`e biti procesuiran - potvr|eno nam je iz Suda. Ina~e, po~etkom decembra pro{le godine trojica maloljetnika su u ku}i ubili, polili benzinom i spalili Jusufa Deli}a koji je `ivio sam. Policiji je 3. decembra pro{le godine oko 17.15 sati gra|anin prijavio da u mjestu Mao~a gori privatna ku}a. Odmah po saznanju, na lice mjesta iza{li su slu`benici policije, kao i pripadnici vatrogasne jedinice koji su lokalizirali po`ar. Na licu mjesta ustanovljeno je da je ku}a gotovo u cijelosti izgorjela. Pregledom mjesta doga|aja, prona|eno je be`ivotno tijelo je-

Federalna uprava policije: Razlozi nepoznati

Federalna uprava policije

Godi{nje u FBiH nestane 75 djece, a za 45 jo{ se traga
U zadnje tri godine na podru~ju FBiH prosje~no se evidentira nestanak 75 djece, odnosno maloljetnika, a za 45 djece jo{ se uvijek traga. U razdoblju od 2007. do 5. juna 2009. godine Centar za forenziku i podr{ku Federalne uprave policije evidentirao je 220 prijavljivanja maloljetnika koji su se udaljili od svojih prebivali{ta i boravi{ta. Od tog broja, na podru~ju FBiH do 5. juna ove godine izvr{ena je obustava traganja za 175 osoba, dakle jo{ uvijek se traga za 45 maloljetnika, saop}eno je Feni iz FUP-a. Na upit s ~ime je naj~e{}e povezan nestanak djece i jesu li u pitanju otmice, bje`anja ili seksualna iskori{tavanja, nije dobiven precizan odgovor, jer kantonalni MUP-ovi, koji upu}uju zahtjev za raspisivanje potrage, prilikom prijavljivanja i pronalaska osoba koje se potra`uju kao nestale nemaju obavezu navoditi razloge njihovog nestanka.

Uhap{en zbog droge Obijen automobil
Odno{enje tijela nastradalog starca

dne osobe. Izvr{enim provjerama utvr|eno je da se radi o vlasniku Jusufu Deli}u. S obzirom na to da je u pojedinim fazama uvi|aja policija nailazili na tragove koji su upu}ivali da bi se moglo raditi o ubistvu, a ne o nesretnom slu~aju, kao {to je to policiji bilo prijavljeno, slu`benici polici-

je pokrenulu su opse`nu istragu. Sumnje istra`itelja policije potvrdila je obdukcija, koja je pokazala da se radi o nasilnoj smrti, a ne o nesretnom doga|aju. Prema nekim navodima, nesretni starac je prije toga prodao ku}u i zemlji{te te je motiv ovog ubistva E. Ra. bilo koristoljublje.

U Ti~i}ima kod Kaknja policija je li{ila slobode ^. N. zbog neovla{tene proizvodnje i stavljanja u promet droge. Nad njim su istra`itelji zaveli kriminalisti~ku obradu, nakon ~ega je zadr`an u prostorijama Policijske stanice Kakanj.

U ulici Mejdand`ik u Zenici provaljeno je u automobil „fijat uno“ (742-A-406), vlasnika O. E. iz Zenice. Lopov je iz automobila ukrao CD plejer i kofer s alatom. O ovom doga|aju sa~injena je slu`bena zabilje{ka.

Policijska stanica Tesli}

Prijavljeno u Fo~i

Poku{ao silovati djevoj~icu
Policijska stanica Tesli} podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu protiv B. N. iz Osivice, op}ina Tesli}, zbog sumnje da je poku{ao silovati 14-godi{njakinju. Prijavljeni je prije nekoliko dana, kre}u}i se lokalnim putem kroz naselje Osivica, sustigao djevoj~icu, koju je fizi~ki napao, oborio na zemlju i poku{ao silovati. Djevoj~ica se, pozivaju}i u pomo}, odbranila od napada~a i uspjela pobje}i.

Pokradena dvojica Francuza
Dr`avljani Francuske M. B. (26) i Y. K. (27) prijavili su Policijskoj stanici Fo~a da su ih pokrale dvije nepoznate osobe, koje su ih u mjestu Tuhalji primile u vozilo „opel kadet“, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. O{te}eni su izjavili da su im ukradeni paso{i, bankovne kartice, mobilni telefoni, odje}a, dva fotoaparata, ru~ni sat te oko 200 KM. Prema izjavi o{te}enih, u toku vo`nje voza~ je zaustavio vozilo s namjerom da im sa svojim prijateljem poka`e prirodne ljepote kanjona rijeke Bistrice. Nakon {to su stranci iza{li iz navedenog vozila, neznanci su ih ostavili i nastavili vo`nju. U toku je rad na identifikaciji i pronalasku po~inilaca ovog krivi~nog djela.

Spec
TREBINJE - Policijska stanica Trebinje dostavila je Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje izvje{taj protiv V. G. iz Trebinja zbog sumnje da je bespravno posjedovao poluautomatsku pu{ku, ~ime je po~inio krivi~no djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oru`ja. Istraga je u toku.

Fo~a: Potraga za po~iniocima

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

biznis

USK Sumnjiva privatizacija firme iz Sanskog Mosta

Novi vlasnici nikada se nisu pojavili u Velpromu
Federalna finansijska policija pokrenula proces poni{tenja privatizacije
[irbegovi} grupa: Po{iljka te{ka 700 tona

Iz gra~ani~ke [irbegovi} grupe

U Libiju ide prvi konvoj ~eli~nih konstrukcija
Prvi konvoj ~eli~nih konstrukcija i opreme te`ak 700 tona za gradnju sportske dvorane u Libiji krenuo je iz pogona [irbegovi} grupe u Gra~anici ka luci Plo~e, gdje }e biti ukrcane na brod i transportovane u ovu afri~ku zemlju. Isporu~ene konstrukcije namijenjene su za izgradnju deset sportskih dvorana ukupne vrijednosti od 16 miliona eura. Dio opreme koji je krenuo prema Libiji namijenjen je i za izgradnju turisti~kog naselja od oko 500 apartmana u vrijednosti od oko 35 miliona eura. Plan [irbegovi} grupe je da svaki mjesec u Libiju uputi brod s konstrukcijama i opremom za realizaciju ovih vi{emilionskih H. ^. ugovora.

Minhenska delegacija posjetila PK KS

Saradnja dva grada u organiziranju sajmova
Direktor Minhenskog me|unarodnog sajma (MMI) za jugoisto~nu Evropu Stefan Re{ke posjetio je ju~er Privrednu komoru Kantona Sarajevo (PKKS), gdje je s njenim predsjednikom Kemalom Grebom razgovarao o mogu}nostima uspostavljanja saradnje u pripremi i realizaciji sajamskih manifestacija. Predstavnici PKKS predlo`ili su uspostavljanje saradnje u pripremi i odr`avanju specijaliziranih sajamskih manifestacija u Sarajevu, koji zbog svog polo`aja, saobra}ajne infrastrukture, kao i bogate tradicije, ima odli~ne predispozicije da postane ozbiljan sajamski grad. Sajam u Minhenu spada me|u najve}e sajamske manifestacije u svijetu i, prema rije~ima direktora Re{ke, zainteresirani su za partnerstvo s privredom KS te }e ovih dana sa~initi konkretne prijedloge mogu}e saradnje.

Nekada{nja dr`avna firma Velprom iz Sanskog Mosta spada u grupu od 25 preduze}a koja su nezakonito privatizirana, zbog ~ega je Federalna finansijska policija kod nadle`nih organa ovih dana pokrenula proces poni{tenja privatizacije. Privatizacija Velproma javnim upisom dionica razlog je mnogobrojnih sumnji Finansijske policije. Naime, iako registrirani kao pravni subjekt, tada{nja op}inska vlast nije dozvolila radnicima ulazak u posjed i po~etak rada, nego je Velprom dala u ruke privatnoj firmi Hoffer. Na djelu je nezakonito kori{tenje imovine, njeno raspar~avanje i uni{tavanje. To traje do 2000., kada je Agencija za privatizaciju u Unsko-sanskom kantonu (USK) prodala u drugom krugu prvog javnog poziva. - Utvr|eni iznos osnovnog kapitala sa 31. decembrom 1999. godine bio je 2.938.854 KM. Prvi krug javnog upisa dionica Kantonalna agencija za privatizaciju je poni{tila, iako je bilo upisano 2.467.000 KM. Velprom je prodat 2001. u drugom krugu za 154.000 KM u certifikati-

Sadi}: Pet posto od prave vrijednosti

Velprom: Nezakonito kori{tenje i uni{tavanje imovine

ma, {to je svega pet posto vrijednost firme - podsje}a Remzija Sadi}, predsjednik Upravnog odbora ovog preduze}a. Na ovakvu odluku u vi{e navrata je reagiralo Op}insko vije}e Sa-

Radnike niko ne pita
Sadi} se pita kako je mogu}e da Agencija za privatizaciju nije bila zadovoljna prvim krugom i upisanim 2.467.000 KM, a zadovoljila se sa simboli~nih 154.000 KM. - Ni u jednoj {emi nije bilo nas radnika koji smo na desetine puta pisali zahtjeve i peticije i uvijek su nam se na putu isprije~ile institucije sistema - nagla{ava Sadi}.

nski Most tra`e}i poni{tavanje privatizacije. Ni godinu nakon izdavanja rje{enja o prodaji Velproma novi vlasnici nisu u Kantonalnom sudu u Biha}u registrirali novi pravni subjekt. - Prema Zakonu o privrednim dru{tvima FBiH, registracija je trebala biti izvr{ena u roku od {est mjeseci. ^udno je da ni tada{nji kantonalni pravobranilac, niti bilo koja druga institucija nisu na{li ni{ta ~udno u ovakvoj privatizaciji. Novi vlasnici nikada se nisu pojavili u Velpromu - ka`e Sadi}. M. DEDI]

Dvadeseti susret osigurava~a i reosigurava~a SorS 2009.

Deutsche Telekom izgubio [vedske banke mogu se nositi s krizom 1,12 milijardi eura
Njema~ki telekomunikacijski operater Deutsche Telekom zabilje`io je u prvom kvartalu gubitak od 1,12 milijardi eura. Deutsche Telekom ostvario je dobit od 924 miliona eura, a bio je primoran otpisati 1,8 milijardi eura britanske poslovnice T-Mobile zbog sna`nog pada ekonomskih aktivnosti i o{trije konkurencije na tr`i{tu Velike Britanije. [vedska agencija za nadzor finansijskih tr`i{ta saop}ila je da }e se sve vode}e banke u toj zemlji uspje{no nositi s pritiscima ozbiljne recesije u [vedskoj i cijeloj balti~koj regiji. Agencija je provjerila izdr`ljivost ~etiri vode}e banke te zaklju~ila da mogu apsorbirati gubitke ve}e od 19,7 milijarde dolara u balti~kim zemljama tokom tri godine.

Kako se industrija osiguranja bori s krizom
Sarajevski hotel „Radon Plaza“ od 17. do 19. juna bit }e doma}in 20. susreta osigurava~a i reosigurava~a SorS, najve}eg regionalnog okupljanja predstavnika industrije osiguranja. Vi{e od 150 predstavnika osiguravaju}ih dru{tava iz BiH, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, kao i nekoliko zemalja Evropske unije, ove godine na SorSu }e kao glavnu temu imati svjetsku ekonomsku krizu i njen utjecaju na oblast osiguranja i reosiguranja. - Razvijenija tr`i{ta osiguranja u regiji, u Sloveniji i Hrvatskoj, stagniraju, ~ak postoji i odre|eni pad u odnosu na prethodnu godinu. Kada govorimo o utjecaju krize na tr`i{te osiguranja u BiH, on se osjetio ve} u Prema La~evi}evim rije~ima, u prva tri mjeseca ove godine zabilje`en je rast od pet posto, tako da je o~igledno da se on i dalje usporava. - Dobro je da on ikako postoji. Sigurno je da opada broj `ivotnih osiguranja, da kasko osiguranja stagniraju, a u autoodgovornosti raste broj neregistriranih vozila isti~e La~evi}. Na SorSu je najavljena i rasprava o utjecaju krize na osiguranje u regionu, kao i o utjecaju na tr`i{te kapitala, odnosno na investicione fondove, jedno od mjesta gdje se osiguravaju}a dru{tva pojavljuju kao ulaga~i novca. Na panel-diskusiji govorit }e se o odgovoru osiguravaju}ih dru{tava na Ad. H. izazove krize.

La~evi}: Usporen rast

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,122069 1,258671 26,858030 0,072938 0,262004 0,701348 1,413418 0,565032 0,220620 0,181828 1,287070 0,899134 2,273028 1,383450 0,044714 2,076045 1,955830 1,124881 1,261826 26,925343 0,073121 0,262661 0,703106 1,416960 0,566448 0,221173 0,182284 1,290296 0,901387 2,278725 1,386917 0,044826 2,081248 1,955830 1,127693 1,264981 26,992656 0,073304 0,263318 0,704864 1,420502 0,567864 0,221726 0,182740 1,293522 0,903640 2,284422 1,390384 0,044938 2,086451

drugoj polovini 2008., kada je rast premije osiguranja od 16 posto, iz prvog dijela godine, usporen i zavr{io sa 12 posto rasta - kazao je za „Dnevni avaz“ Damir La~evi}, direktor Bosna Reosiguranja i generalni sekretar Udru`enja SorS.

Vrhovni sud SAD dao zeleno svjetlo

Italijanski Fiat ipak kupuje Chrysler
Nakon {to je u ponedjeljak privremeno blokirao prodaju automobilske korporacije Chrysler italijanskom Fiatu, Vrhovni sud SAD ju~er je, ipak, ovom poslu dao zeleno svjetlo bez obzira na pritu`be nekih od Chryslerovih poslovnih partnera, investitora, kao i penzionih fondova njegovih radnika. Bijela ku}a izjavila je da joj je drago {to je sud odobrio kupovinu Chryslera. Uprava automobilskog giganta tra`ila je da se posao s Fiatom odobri do 15. juna, jer bi ina~e ugovor do{ao u pitanje.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

21

KRIZA ^lan Odbora ECB, Iv Mer{

O~ekujemo nove te{ko}e u finansijskom sektoru
Recesija bi mogla pritisnuti napregnuti bankarski sistem u 16 zemalja eurozone
Evropska centralna banka (ECB) o~ekuje da bi nove pote{ko}e u finansijskom sektoru mogle onemogu}iti po~etak rasta aktivnosti u privredi eurozone prije sredine idu}e godine. ^lan Odbora ECB Iv Mer{ (Yves Mersch) kazao je da bi recesija mogla pritisnuti napregnuti bankarski sektor u 16 zemalja eurozone, dodaju}i kako je ova

Manevarski prostor
Mer{ je istakao da postoji manevarski prostor za pobolj{anje planova o nacionalnim testovima, te da bi se supervizori trebali ujediniti i razmijeniti mi{ljenja o rezultatima navedenih nacionalnih testova, a rezultati razmjene mi{ljenja trebali bi biti objavljeni u javnosti.

ECB: Problemi ve} uzeti u obzir

institucija ve} uzela u obzir nove pote{ko}e. - Novi problemi u finansijskom sektoru mogli bi dovesti do propasti jo{ nekih banaka u Evropi. Prvo tromjese~je pokazat }e dubinu recesije i ne treba se previ{e oslanjati na najnovije znakove stabilizacije rekao je Mer{. On je, tako|er, dodao da zakonodavci uo~avaju potrebu za preusmjeravanjem

s aktivnog pomaganja finansijskom sistemu na pra}enje u~inaka mjera koje su poduzeli kalkulacije, prenose agencije. ^elnik ECB upozorava na razlike u nacionalnim ra~unovodstvenim, regulatornim i zakonskim propisima zbog kojih se, kako ocjenjuje, provedba testova na stres u bankama na evropskom nivou ~ini nerealisti~nom.

Svjetsko tr`i{te energentima

Cijena nafte sko~ila na najvi{i ovogodi{nji nivo
Cijena sirove nafte sko~ila je ju~er ujutro na berzi u Njujorku na najvi{i ovogodi{nji nivo, iznad 71 dolara za barel (159 litara), uslijed izvje{taja o padu zaliha tog energenta u SAD i slabljenja dolara, {to je pove}alo privla~nost te~nog zlata kao alternativne investicije. Ameri~ka laka nafta za terminsku isporuku u julu poskupjela je za 1,17 posto, na 71,18 dolara, dok je u utorak nave~er trgovanje na njujor{kog berzi zaklju~eno na najvi{em iznosu od 4. novembra 2008. od 70,01 dolar, javila je agencija Bloomberg. Ameri~ki institut za naftu objavio je da su pro{le sedmice zalihe te sirovine u SAD pale za 5,96 miliona barela, na 357,9 miliona barela, {to je najni`i nivo od marta. Ju~era{nje poskupljenje nafte podstakla su i o~ekivanja da }e dolar nastaviti slabiti u odnosu na euro uslijed {pekulacija da je globalna recesija pri kraju.

Nafta: Barel ju~er ko{tao 71 dolar

Njema~ki ured za statistiku

U maju nulta stopa inflacije
Godi{nja inflacija u Njema~koj u maju ove godine iznosila je nula posto, {to je najni`a stopa inflacije u posljednje 22 godine. Razlog nulte stope su visoke cijene koje su u Njema~koj vladale godinu ranije, objavio je Savezni ured za statistiku. U Njema~koj su u maju zabilje`ene rekordno visoke cijene energenata i hrane, prenose agencije.

22

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

23

Trgovanje 314.625 KM

KOMPANIJE Mostarski gigant oporavlja se uprkos problemima

Merzi}: Velika potra`nja za Hepokovim proizvodima
Obnovili smo liniju Vinarije, od instalacije plina do skladi{ta sa svim elementima, ka`e Merzi}
Uprkos brojnim administrativnim pote{ko}ama i ogromnim naslije|enim dugovima, novo rukovodstvo Hepoka, koje ovaj oronuli privredni gigant ponovo `eli postaviti na lidersku poziciju poljoprivredne proizvodnje, uspjelo je obnoviti liniju proizvodnje vina i `estokih pi}a. Njeno otvaranje, kako nam je potvrdio direktor Hepoka Sinan Merzi}, o~ekuje se krajem ovog mjeseca. - Obnovili smo liniju Vinarije, od instalacije plina do skladi{ta sa svim potrebnim elementima. Ve} sada mo`emo puniti boce, a kapacitet je 3.000 boca na sat. Dnevno }e, dakle, jedna smjena napuniti i do 24.000 boca. Ali, sve to zavisit }e od potreba tr`i{ta kazao je Merzi}. On je istakao da za Hepokovima proizvodima ve} sada na tr`i{tu BiH, Hrvatske i Srbije, ali i kompletne regije, vlada velika potra`nja. Prognoze su, kako je naveo, o tom pitanju blistave. No, problema ima s rje{avanjem obaveza, odnosno poreza i

Nastavljen negativan trend glavnog indeksa
Dionice Bosnalijeka bile najtra`enije
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 314.625 maraka, a u sklopu 114 transakcija ukupno su prometovane 26.162 dionice. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 104.916 KM, me|u fondovima 81.592, na primarnom slobodnom tr`i{tu 123.979, sekundarnom 4.137 maraka, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najlikvidnija kompanija bio je sarajevski Bosnalijek, ~ijim se dionicama trgovalo za 104.916 maraka, uz nepromijenjenu cijenu.

Bosnalijek: Veliki promet

Vrijednost indeksa
BIFX 1,22% 2.034,64 1.149,80 1.219,66 SASX-10 0,64% SASX-30 0,24%

Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 1,22 posto, na 2.034,64 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 potonula je za 0,64 posto, na 1.149,80 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 skliznula za 0,24 posto i sada iznosi 1.219,66 poena.

Kursna lista SASE na dan 10. 6. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
37 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

ZVANI^NA KOTACIJA 16.05 0.00
KOTACIJA FONDOVA

6,537

104,916.10

IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR

5.38 6.93 6.99 22.77 15.00 1.52 110.00 124.99 32.98 5.70

-3.77 -0.23 -2.22 -1.19 -2.60 -5.00 0.01 -0.01 -1.67 -1.85

3,256 6,400 2,818 1,064 99 2,000 220 191 1,045 2,226

17,514.58 44,376.50 19,701.00 24,165.33 1,485.00 3,031.84 24,143.00 23,873.90 34,465.53 12,714.10

10 5 2 14 1 2 6 6 8 14

Hepok: Kapacitet Vinarije 24.000 boca dnevno

PRIMARNO TR@I[TE

doprinosa. - Naslijedili smo ogromne dugove, a jedan od najve}ih problema je porezni dug. Moram re}i da

Prazne rije~i vlasti
Na pitanje da li je deklarativna pomo} Federalne vlade iz pro{le godine, kada je potpisan ugovor s novim vlasnicima Hepoka, orta~kom grupom Amko komerc Sarajevo i Vino @upa iz Srbije, pretvorena u konkretnu, Merzi} je odgovorio negativno. - Na`alost, jo{ nemamo nikakvih poticaja od Federalne vlade. Ne trebaju nam prazne rije~i ministara, nego djela - nagla{ava Merzi}.

smo iznena|eni sporo{}u dr`avnih institucija, jer mi smo odmah bili spremni rje{avati nagomilane probleme. Nadamo se da }e u narednih desetak dana biti potpisan sporazum s Poreznom upravom FBiH, kako bismo se rije{ili najve}eg tereta za firmu Hepok - ka`e Merzi} za „Avaz“. Govore}i o narednim koracima, Merzi} je naglasio da }e uslijediti i pokretanje proizvodnje sokova, ali o dinamici tih aktivnosti jo{ nije A. DU^I] mogao ni{ta re}i.

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH [IPAD KOMERC DD SARAJEVO

SEKUNDARNO TR@I[TE

ELEKTRO GRUPA DD JAJCE HOTELI ILID@A D.D. ILID@A MERKUR D.D. SARAJEVO SODASO HOLDING DD TUZLA UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD

335.00 18.00 14.00 5.00 13.00

48.89 50.00 -50.00 -16.67 -7.14

6 10 15 132 66

2,010.00 180.00 210.00 660.00 858.00

1 1 1 1 1

Promet 181.656 maraka

Br~anska Dona dobitnik dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 41 transakciju ostvaren promet od 181.656 KM, a najve}i je obavljen akcijama Done iz Br~kog, od 120.310 maraka, uz rast za 25 posto u odnosu na pro{lo trgovanje. Ovo je i najve}i porast cijene na ju~era{njem trgovanju, a gubitnik dana bila je Jahorina osiguranje, s padom od 18,75 posto. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Kristal investa, od 5.617 maraka, uz rast cijene za 3,12 posto. Najve}i pora-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,90% 0,45% 984,38 1.844,68

st cijene imao je Euroinvestment, od 9,99 posto, a pad Invest nova fond, od 5,13 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,9 posto, na 984,38 poena, dok je indeks fondova FIRS uzletio za 0,45 posto i sada iznosi 1.844,68 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 10. 6. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
1,18 1,19

Promjena u%
-4.07 -3.25

Maks. cijena
1.18 1.19

Min. cijena
1.12 1.19

Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
Meridian a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka 12,545.92 5,145.56

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 9,03 5,29 9.99 3.12 9.03 5.3 9.03 5.18 3,612.00 5,617.16

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
Dona d.d. Br~ko Republika Srpska - stara devizna {tednja 5 90 25 -1.6 5 90 5 90 120,310.00 21,774.96

Berzanski barometar za 10. 6. 2009. godine

Euro/dolar 1,4110 Nafta 1,76%

71,18 po barelu Zlato 962,00 $ po unci 0,97% 1,92%

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

globus

MASAKR Napad bomba{a samoubica u Pakistanu

U eksploziji ispred hotela ubijeno 16 osoba
Vojska prenosi tijela poginulih

Hotel „Pearl-Continental“ omiljeno okupljali{te stranaca i mjesto koje SAD smatraju svojim konzulatom Vi{e od 70 ranjenih
(AP)

Potraga za ostacima aviona „Air Francea“

Prona|ena tijela 41 osobe
Francuske i brazilske ekipe prona{le su tijela 41 `rtve pada aviona kompanije „Air France“ u Atlantik i sada }e poku{ati do}i do crnih kutija iz letjelice u kojoj se nalazilo 228 osoba. O~ekuje se da u zonu pada aviona, 1.100 kilometara od sjeveroisto~ne obale Brazila, stigne francuska vojna nuklearna podmornica „Emero“. Ona }e poku{ati otkriti signal koji emitiraju crne kutije, ure|aji koji su snimili razgovore u kokpitu tokom leta okon~anog padom u okean 1. juna. U toku su pripreme za opremanja dva francuska broda za vu~u aparatima pozajmljenim od vojske SAD, koji bi mogli uhvatiti signale crnih kutija. Vjeruje se da ure|aji le`e na dnu okeana, 6.000 metara ispod povr{ine. U ovo podru~je sutra bi trebao sti}i i francuski istra`iva~ki brod opremljen mini podmornicama za dubinsko ronjenje, koje }e se uklju~iti u potragu. Zvani~nici se nadaju da }e crne kutije razjasniti misteriju uzroka pada „erbasa“ na letu Rio de @aneiro - Pariz.

Nakon bomba{kog napada samoubica ispred luksuznog hotela u sjeverozapadnom Pakistanu u kojem je ubijeno najmanje 16 osoba, a 70 ranjeno, istra`itelji su ju~er pretra`ivali mjesto nesre}e. Najmanje trojica bomba{a samoubica izazvala su eksplozije u utorak nave~er ispred hotela „Pearl-Continental“, omiljenog okupljali{ta stranaca i dobrostoje}ih Pakistanaca, i mjesto koje SAD smatraju svojim konzulatom. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napad, ali su eksplozije uslijedile nakon {to su talibani zaprijetili odmazdom za vojnu ofanzivu protiv pobunjenika u dolini Svat.

Istra`itelji pregledaju mjesto eksplozije

(AFP)

Moskva otkrila planove Pjongjanga

Poginuo i radnik UNHCR-a iz Srbije
Me|u `rtvama su radnik Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) iz Srbije Aleksandar Vorkapi} i radnik UNICEF-a s Filipina. Pozivaju}i se na izjave svjedoka, policija je saop}ila da su tri osobe u kamionetu pri{le glavnom ulazu u hotel, otvorile vatru po stra`arima i detonirale bombu u blizini zgrade. - Kamionet je nosio vi{e od pola tone eksploziva - saop}io je Nekoliko slu`benika ove svjetske organizacije je povrije|eno. Vorkapi} je bio specijalista za informacione tehnologije. visoki policijski zvani~nik [afkatulah Malik. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mon najo{trije je osudio ovaj „gnusni teroristi~ki napad“, saop}ila je portparol UN-a u Njujorku Marija Okabe (Marie).

Sjeverna Koreja priprema novu raketnu probu
Ruska vojska raspola`e informacijama o planiranom sjevernokorejskom testu balisti~kog projektila, izjavio je visoki vojni zvani~nik, a prenosi Interfaks. - Posjedujemo odre|ene informacije o tipu i karakteristikama rakete. Me|utim, nema precizne informacije o vremenu lansiranja - rekao je izvor iz General{taba Rusije. On je dodao da }e Rusija nadgledati lansiranje, ali nije precizirao da li je rije~ o projektilu kratkog ili dugog dometa. Sjeverna Koreja lansirala je seriju raketa kratkog dometa od kada je 25. maja izvr{ila nuklearnu probu. Ameri~ki i ju`nokorejski zvani~nici
Spa{avanje povrije|enih gostiju

Ju`nokorejski pregovara~i potvrdili informacije

ka`u da postoje naznake da se komunisti~ka dr`ava priprema za ispaljivanje projektila dugog dometa.

Incident na letu Njujork - Cirih

Avion prisilno sletio zbog dima u kabini
Ameri~ki putni~ki avion „boing 767-300“ kompanije „American Airlines“ u utorak je na putu za Evropu, zbog dima u jednoj od kabina, prisilno sletio u zra~nu luku u Halifaksu u Kanadi. Du`nosnici aviokompanije potvrdili su da je avion sigurno sletio u Halifaks, nakon {to je pilot proglasio uzbunu zbog pojave dima u kabini u sredini aviona koji je iz Njujorka letio u Cirih. Dim je za vrijeme leta izbio na motoru ventilatora u kupaonici. U avionu su bila 194 putnika i 12 ~lanova posade, od kojih je jedan prevezen u bolnicu, no du`nosnici zra~ne luke nisu znali re}i da li je to povezano s pojavom dima u kupaonici ili je putnik do`ivio {ok zbog uzbune i prijevremenog slijetanja.

Novi bomba{ki napad na jugu Iraka

Najmanje 30 osoba poginulo, a 70 ranjeno
Najmanje 30 osoba je poginulo, a 70 je ranjeno od eksplozije automobila bombe na prepunoj pijaci na jugu Iraka, izjavili su zvani~nici. Eksplozija se dogodila u mjestu Bata, 30 kilometara zapadno od Nasirije, u relativno mirnoj provinciji Dikar. Ovo je bio najsmrtonosniji napad u Iraku ovog mjeseca, a uslijedio je samo nekoliko sedmica prije planiranog povla~enja ameri~kih snaga iz svih gradova u Iraku. Gradona~elnik Bate izjavio je da me|u `rtvama ima `ena i djece, te da tijela prebacuju u bolnicu u Nasiriji.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

25

Normal:dioni~ko dru{tvo za preradu `itarica Nadzorni odbor „@itopromet“ d.d. Mostar je na sjednici odr`anoj 09. 06. 2009. god. donio odluku o sazivanju IX redovne Skup{tine dioni~ara Dru{tva, te sukladno zakonu, ovim putem objavljuje

OBAVIJEST
o sazivanju IX Skup{tine dioni~ara „@itopromet“ d.d. Mostar Skup{tina dioni~ara „@itopromet“ d.d. Mostar }e se odr`ati u srijedu, 01. 07. 2009. god. u 12 sati, u sjedi{tu Dru{tva u Mostaru, ul. Mile Budaka 97. Skup{tinom dioni~ara Dru{tva }e do izbora predsjednika skup{tine predsjedavati dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Za skup{tinu dioni~ara Dru{tva se predla`e slijede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine dioni~ara Dru{tva i 2 dioni~ara ovjerovatelja zapisnika, uz prethodno utvr|ivanje kvoruma za rad Skup{tine i odlu~ivanje; 2. odlu~ivanje o izmjenama i dopunama STATUTA Dru{tva; 3. odlu~ivanje o godi{njem financijskom izvje{}u o poslovanju Dru{tva za 2008. god. sa izvje{}em revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju; 4. odlu~ivanje o na~inu pokri}a gubitka; 5. izbor svih 5 ~lanova nadzornog odbora, zbog isteka mandata nadzornog odbora; 6. izbor vanjskog revizora; 7. izbor sva 3 ~lana odbora za reviziju zbog isteka mandata odbora za reviziju; 8. odlu~ivanje o naknadama ~lanovima nadzornog odbora; 9. odlu~ivanje o naknadama ~lanovima odbora za reviziju. UPUTE ZA DIONI^ARE DRU[TVA - pravo sudjelovanja u radu Skup{tine dioni~ara Dru{tva imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod RVP 30 , dana prije datuma odr`avanja skup{tine, - pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju, dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika, - punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane punomo}nika i opunomo}enika i dostavlja se odboru za glasovanje, osobno, po{tom, faksom, e-mail najkasnije 3 dana prije datuma odr`avanja skup{tine, - dioni~ar ili punomo}nik du`an je odboru za glasovanje, najkasnije 3 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine podnijeti pisanu prijavu za sudjelovanje na skup{tini, - dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije 8 dana od objavljivanja ove obavijesti, na adresu dru{tva, ul. Mile Budaka 97, 88000 Mostar. - glasovanje na skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a, a rezultate utvr|uje odbor za glasovanje - dioni~ar ili punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za skup{tinu svakim radnim danom od 12 do 15,30 sati, u sjedi{tu Dru{tva, do odr`avanja skup{tine - ova obavijest ujedno je i poziv dioni~arima za Skup{tinu dioni~ara Dru{tva NADZORNI ODBOR SJEDI[TE PODUZE]A: MOSTAR, ulica Mile Budaka 97; {ifra djelatnosti 15610; identifikacijski broj 4227004720007 porezni broj 17025711; reg. kod @up. suda Mostar br. 1-805 Telefoni l Direktor: 00 387 (0)36 310 205; Komercijala 310 159; centrala 312 677, 324 547, 324 548, 324 549; Pekarna Mostar 310 204; Silos ^apljina 806 145; Magacin Ljubu{ki (039) 831 892, 831 430; Tel./fax: 00 387 (0)36 310 160, 310-159; www.zitopromet.ba; e-mail: komercijala@zitopromet.ba @iro ra~uni: UniCredit Zagreba~ka Banka: 3381002200017446 Raiffeisen Bank Mostar: 1610200013890013

B r o j: 16-48-014234/09 Br~ko, 11. 06. 2009. godine Na osnovu ~lanova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH“, broj: 28/06), Odluke direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju rashodovanih pokretnih stvari, broj: 16-48-014234/09 od 11.06.2009. godine, ~lanova 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26.3.2007. godine, Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 1. 2. 3. Br~ko distrikt BiH, Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BIH objavljuje Javni konkurs za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja. Krajnji rok za podno{enje prijava za u~e{}e na usmenom javnom nadmetanju je 26.06.2009. godine do 16,00 sati; Kompletan tekst Javnog konkursa se objavljuje na web portalu Vlade Br~ko distrikta BiH: http://www.bdcentral.net/oglasi-kancelarijeza-upravljanje-javnom-imovinom i na oglasnoj plo~i u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, a informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na telefon: 049/240-632. DIREKTOR Miron Buro, dipl. ing. arh.

Ukratko

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

globus

IMENOVANJA Crna Gora dobila novi sastav Vlade

Ve}ini ministara po jo{ jedan mandat
Strate{ki ciljevi ostaju nepromijenjeni i oni su isti i za novu i za budu}e vlade - puna integracija u EU i NATO - rekao je Milo \ukanovi}
Ujguri u kubanskom zatvoru

Palau prima 17 Ujgura iz Gvantanama
VA[INGTON - Mala dr`ava u Pacifiku Palau prihvatila je zahtjev SAD da privremeno primi 17 Ujgura, kineskih muslimana, iz ameri~kog zatvora Gvantanamo kojima nije dokazana teroristi~ka aktivnost. Njihova sudbina dugo je bila neizvjesna, jer je Va{ington strahovao da bi im sigurnost bila ugro`ena ako bi bili vra}eni u Kinu. - Prihvatili smo zahtjev SAD za privremeni prihvat Ujgura izjavio je D`onson Toribiong, predsjednik Palaua, koji priznaje Tajvan, a ne Kinu. Zahtjev SAD Palauu upu}en je 4. juna, nakon {to su se kongresmeni o{tro usprotivili ideji da Ujguri budu preba~eni na ameri~ku teritoriju.

Ubijena potpredsjednica Vrhovnog suda Ingu{etije
NAZGRAN - Osobe naoru`ane automatskim pu{kama ubile su potpredsjednicu Vrhovnog suda ruske republike Ingu{etije Azu Gazgirejevu. Gazgirejeva je ranjena dok se vozila gradom, a kasnije je umrla u bolnici. U napadu je ranjeno i nekoliko prolaznika, a napada~i su pobjegli u dva automobila. Islamski pobunjenici poja~ali su aktivnosti u Ingu{etiji i Dagestanu, u kojima uspijevaju dobiti podr{ku zbog siroma{tva i o{tre dr`avne politike.

Mogu} kolaps zbog {trajka radnika metroa
LONDON - Milione korisnika metroa i posjetioce Londona o~ekuje kolaps u transportu, jer radnici, nezadovoljni odgovorima na njihove zahtjeve u vezi pla}a te ukidanjem radnih mjesta i disciplinskim mjerama, najavljuju {trajk. Londonskom podzemnom `eljeznicom svakog dana putuje 3,5 miliona ljudi. Sindikat predvi|a potpuni prekid saobra}aja na cijeloj mre`i Undergrounda. Ekonomiju Londona ovaj {trajk bi mogao stajati vi{e miliona funti.

Parlament Crne Gore prihvatio je u utorak nave~er izvje{taj mandatara Mila \ukanovi}a i njegov prijedlog za sastav nove crnogorske vlade. - Strate{ki ciljevi ostaju nepromijenjeni i oni su isti i za novu i za budu}e vlade - puna integracija u EU i NATO - rekao je \ukanovi}, dosada{nji premijer, govore}i o programu svoje nove vlade zastupnicima Skup{tine Crne Gore. Novi sastav vlade ima tri potpredsjednika i 17 ministara. [ef crnogorske diplomatije i dalje ostaje Milan Ro}en, dok }e na ~elu odbrane biti Boro Vu~ini}, a Ivan Brajovi} }e na ministarskoj poziciji u MUP-u naslijediti Jusufa Kalamperovi}a. Mjesto ministra rada i socijalnog staranje preuzet }e dosada{nji ministar bez portfelja Suad Numanovi}, ministar kulture ponovo }e biti Branislav Mi}unovi}, a resor prosvjete i nauke i dalje }e voditi Sreten [kuleti}. U Vladi ostaju ponovo na pozicijama potpredsjednika i ministara finansija i ekonomije Igor Luk{i} i Vujica Lazovi}, dok }e dosada{nja potpredsjednica Vlade za evropske integracije Gorda-

\ukanovi}: Vlada kontinuiteta

na \urovi} i dalje voditi taj resor, ali s pozicije ministra. Tu }e se na}i i Svetozar Marovi} na funkciji potpredsjednika Vlade za politi~ki sistem. Na istim pozicijama ostaju i ministri pravde, turizma, poljoprivrede te transporta i komunikacija - Mira{ Radovi}, Predrag Nenezi}, Milutin Simovi} te Andrija Lompar.

Ministarsku funkciju u izvr{noj vlasti zadr`ala je Demokratska unija Albanaca ~iji }e lider Ferhat Dino{a biti ministar za za{titu ljudskih i manjinskih prava, dok je mjesto u Vladi dobila i Bo{nja~ka stranka, ~iji je predsjednik Rafet Husovi} imenovan za ministra bez portfelja.
S. [KULETI]

Nakon naglog {irenja virusa u Australiji

Od po~etka godine ubijeno 28 novinara
BE^ - Najmanje 28 novinara {irom svijeta ubijeno je od po~etka godine, saop}io je Me|unarodni institut za {tampu (IPI) i uputio apel vladama da „pravda bude zadovoljena“ u slu~ajevima ubistava tih novinara na palestinskim teritorijama, u Somaliji, Rusiji, Pakistanu i [ri Lanki. Novinari su isuvi{e ~esto „namjerno odabrani za mete, zbog svoje profesije“. Brojni su oni koji su, izvje{tavaju}i o sukobima, bili u unakrsnoj vatri obje strane.

Pandemija svinjske gripe u svijetu?
Svjetska zdravstvena organizacija saop}ila je ju~er da bi uslijed masovnog {irenja virusa svinjske gripe u Australiji mogla proglasiti pandemiju. To bi bila prva ovakva pandemija objavljena u posljednje ~etiri decenije. Vi{e od 1.200 osoba zara`eno je virusom H1N1 u Australiji, a samo u posljednjih sedam dana taj broj je uve}an ~etiri puta. Prije manje od mjesec Australija je imala samo nekoliko zara`enih, ali sada ih ima najvi{e poslije Sjeverne Amerike. Najte`e su pogo|eni dr`ava Viktorija i glavni grad Melburn, sa vi{e od 1.000 potvr|enih slu~ajeva. Ve}ina oboljelih pokazuje samo bla`e simptome, a u Australiji do sada nije bilo smrtnih slu~ajeva od svinjske gripe. Kolumbija je potvrdila prvi smrtni slu~aj od svinjske gripe od koje je u svijetu umrlo 140 osoba. Prva `rtva virusa H1N1 u Kolu-

Kontrole na Univerzitetu u Kairu

(Foto: AP)

Ljaji}: Zavr{etak saradnje

Hap{enje Mladi}a i Had`i}a do kraja godine
BEOGRAD - Predsjednik Nacionalnog vije}a za saradnju s Ha{kim tribunalom Rasim Ljaji} ponovio je kako o~ekuje da }e Srbija saradnju s tim sudom zavr{iti do kraja godine, {to zna~i da }e Hagu biti izru~ena dvojica preostalih optu`enika Ratko Mladi} i Goran Had`i}. - Ne mogu zamisliti da }e Mladi} biti uspje{niji od svih na{ih napora i institucija - rekao je Ljaji}. On je istakao da zavr{etak saradnje s Hagom apsolutno zna~i izru~enje Mladi}a i Had`i}a Tribunalu i da je glavna tema da se to {to prije desi i skine veliki teret sa Srbije, prenosi Tanjug.

mbiji je 24-godi{nja `ena iz siroma{nog predgra|a Bogote koja je umrla u bolnici 5. juna, potvrdili su ministar socijalne za{tite Diego

Kontrola na grani~nim prijelazima Crne Gore
Zdravstveno-sanitarna inspekcija Crne Gore poja~at }e od danas sanitarni nadzor na grani~nim prijelazima, zbog opasnosti od pojave svinjske gripe. Precizirano je da se radi o aerodromima u Podgorici i Tivtu, lukama Bar, Zelenika i Kotor te kopnenim prijelazima Debeli brijeg i Dobrakovo.

Palacio i zdravstveni zvani~nici. Kolumbija je do sada potvrdila 34 slu~aja zaraze svinjskom gripom, a ve}ina oboljelih nedavno se vratila iz inozemstva. U Egiptu je zara`eno sedam studenata i osoblja Ameri~kog univerziteta u Kairu, zbog ~ega su zdravstveni radnici poduzeli dodatne mjere kontrole. Svjetska zdravstvena organizacija saop}ila je da su u 73 zemlje do sada zara`ene 26.563 osobe, a 140 je umrlo.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

27

AKCIJE Razbijen lanac pedofilije na Floridi

Uhap{eno 77 osoba zbog dje~ije pornografije
Operacija „Drvo narand`e“ trajala deset sedmica, a u nju su bile uklju~ene 23 agencije za borbu protiv kriminala
U akciji policije u ameri~koj saveznoj dr`avi Floridi razbijen je lanac pedofilije, a 77 osoba uhap{eno je zbog posjedovanja i distribucije dje~ije pornografije. Operacija „Drvo narand`e“ trajala je deset sedmica, a u nju su bile uklju~ene 23 agencije za borbu protiv kriminala. - Florida ima ozbiljan problem sa cyber kriminalom, ali svaki put kada sara|ujemo s partnerima poja~avamo svoje resurse. Volio bih vidjeti jo{ ovakvih saradnji, tako da bi na{a djeca bila za{ti}ena od ove opasne vrste kriminala - rekao je dr`avni advokat Floride Bil Mekolam (Bill McCollum). U sklopu operacije uhap{eno je 77 mu{karaca. Me|u njima su ~etvorica registrirani seksualni prijestupnici, a optu`be se kre}u od distribucije dje~ije pornografije do seksualnog zlostavljanja. ^ak 17 uhap{enih mu{karaca imalo je u svom posjedu eksplicitni video
Mla|i bira~i bi moglo donijeti prevagu
(AP)

Prognoze uo~i predsjedni~kih izbora u Iranu

Ahmedined`ad u prednosti ispred trojice rivala
Prognoze uo~i predsjedni~kih izbora u Iranu, koji }e biti odr`ani 12. juna, svode se, uglavnom, na konstataciju da }e to biti borba izme|u aktuelnog {efa dr`ave Mahmuda Ahmedined`ada i trojice autsajdera. Najja~i Ahmedined`adov adut je podr{ka koju mu daje iranski vrhovni vo|a ajatolah Ali Hamnei, jer njegovo opredjeljenje ima ogroman utjecaj na oko 48 miliona bira~a me|u 70 miliona Iranaca. „Trojka“ Ahmedined`adovih rivala, biv{i premijer Mirhosein Musavi, raniji predsjednik parlamenta Mahdi Karubi, kao umjereniji politi~ari, i nekada{nji {ef Revolucionarne garde Mohsen Rezai, izraziti konzervativac, svoju {ansu vidi u nezadovoljstvu naroda ekonomskim i socijalnim prilikama u zemlji, a posebno mladih, koji, dosta glasno za iranske prilike, kritiziraju aktuelnog predsjednika. Prema nekim procjenama, raspolo`enje mladih, koji ~ine 46 posto bira~kog tijela, odlu~it }e pobjednika. Jer, rije~ je o grupaciji koju najvi{e poga|a problem nezaposlenosti i koja se najvi{e protivi dugoj izolaciji svoje zemlje.

Rezultati akcije saop}eni na pres-konferenciji

koji obja{njava kako zlostavljati djecu od pretpubertetske do adolescentne dobi, uklju~uju}i i savjete kako izbje}i hap{enje. Spa{eno je pet `rtava, me|u

njima i jedna tinejd`erka koja je istra`iteljima rekla kako je tokom posljednjih deset godina bila izlo`ena konstantnom seksualnom zlostavljanju.

Poruke ministra odbrane Ehuda Baraka

Ira~ke metode ispitivanja i u Velikoj Britaniji

Londonska policija mu~i osumnji~ene za kriminal?
Vode}a tema u londonskom „Timesu“ je istraga koja se u gradskoj policiji Londona vodi povodom sumnji da su neki policajci podvrgavali osobe osumnji~ene za kriminal „potapanju“, tehnici mu~enja za koju je svijet saznao iz izvje{taja o ameri~kim zatvorima u Iraku prije nekoliko godina. Novinari lista pi{u o ovim sumnjama na osnovu navoda onih koje su mu~ili u centru gradske policijske slu`be za istrage i borbu protiv korupcije. Sumnje da policija primjenjuje tehnike mu~enja dio su {ire istrage koja obuhvata i optu`be za falsificiranje dokaza i kra|u imovine osoba osumnji~enih za kriminal.

Izraelska vojska kontrolira Palestince

(AP)

Pritisak na Netanjahua da prihvati palestinsku dr`avu
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak vr{i pritisak na premijera Benjamina Netanjahua da prihvati ideju palestinske dr`ave prije nego {to u nedjelju u svom govoru izlo`i koncepciju mira. - Aktuelna vlada je formirana preuzimaju}i obavezu po{tivanja sporazuma koje su zaklju~ile prethodne vlade, uklju~uju}i tu i mapu puta koja jasno propisuje da sukob mo`e biti rije{en na temelju principa dvije dr`ave za dva naroda - kazao je Barak na dr`avnom radiju. Dosad se Netanjahu protivio zahtjevima ameri~ke administracije i ostatku me|unarodne zajednice o zamrzavanju kolonizacije i prihvatanju rje{enja palestinske dr`ave. On }e u nedjelju na Univerzitetu u Tel Avivu „izlo`iti u glavnim crtama svoju politiku mira i sigurnosti“. Prema pisanju medija, ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) predo~it }e narednih sedmica detaljan mirovni plan. On se u Kairu 4. juna izjasnio kako ~eka da Izrael prihvati rje{enje palestinske dr`ave i zamrzne kolonizaciju.

Spec
MADRID - Španska policija zaplijenila je u dvije odvojene akcije više od pet tona hašiša i privela 23 osobe osumnjièene za krijumèarenje droge helikopterom iz Maroka i skladištenje. U operaciji u ju noj provinciji Malaga policija je zaplijenila 2,7 tona hašiša i uhapsila 17 osoba. U sjevernom regionu Katalonija uhapšeno je šest osoba i zaplijenjeno 2,5 tona hašiša. Veæina droge bila je skrivena na farmi kokoši, saopæila je policija.

28

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\EWA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

OBAVIJEST
o uvidu i prezentaciji Prijedloga Prostorne osnove Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ Obavje{tavamo sve zainteresovane da }e Federalno ministarstvo prostornog ure|enja staviti na uvid javnosti Prijedlog Prostorne osnove Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ kako slijedi: Javni uvid u Prostornu osnovu Op}ina Od`ak 15., 16. i 17. 06. 2009. godine Op}ina Zenica 15., 16. i 17. 06. 2009. godine Op}ina Had`i}i 15., 16. i 17. 06. 2009. godine

Grad Mostar 12., 15. i 16. 06. 2009. godine Grad Ljubu{ki 12., 15. i 16. 06. 2009. godine Javna prezentacija Prostorne osnove Op}ina Od`ak 17. 06. 2009. godine u 10.00 h, Centar za kulturu op}ine Od`ak Op}ina Zenica 17. 06. 2009. godine u 17.00 h, sala Op}ine Zenica Op}ina Had`i}i 18. 06. 2009. godine u 10.00 h, sala Op}ine Had`i}i Grad Mostar 16. 06. 2009. godine u 14.00 h, prostorije Agencije Stari Grad Mostar Op}ina Ljubu{ki 16. 06. 2009. godine u 10.00 h, zgrada Vije}nice Sarajevo, M. Tita 9a, Tel. +387 33 47 31 24 Fax 66 35 48 http://www.fmpu.gov.ba

„GRANITMONT“ DD JABLANICA Ul. Zakom bb JABLANICA Dioni~ko dru{tvo „GRANITMONT“ Jablanica. Na osnovu ~lana 64. stava 2. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine Federacije BiH“ broj 23/99; 45/00; 6/02; 29/03) i plana reorganizacije od 05. 06. 2009., objavljuje

OBAVIJEST
O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI 1. Dioni~arsko dru{tvo „GRANITMONT“ dd Jablanica, ulica Zakom bb., upisano kod Op}inskog suda Mostar rje{enjem broj: Tt-O-669/08 od 02. 09. 2008. godine, mati~ni registarski broj: 1-2188, ID broj-4227222630001 i PDV broj: 227222630001 namjerava promijeniti oblik organizovanja u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u (u daljnjem tekstu DOO „GRANITMONT“ Jablanica). 2. Pravni sljedbenik DD „GRANITMONT“ Jablanica je DOO „GRANITMONT“ Jablanica i zadr`ava naziv Dru{tva, ovla{teno lice za zastupanje, djelatnosti i sjedi{te Dru{tva na adresi dru{tva prednika.

3. DD „GRANITMONT“ Jablanica prenosi na dru{tvo sljednika DOO „GRANITMONT“ Jablanica cjelokupnu imovinu bez provo|enja postupka likvidacije. 4. Danom upisa promjene oblika organizovanja u registar dru{tva u koji je upisano dru{tvo ograni~ene odgovornosti „GRANITMONT“ Jablanica prestalo bi postojati DD „GRANITMONT“ Jablanica. 5. Temeljni osnovni kapital dru{tva sljednika bi iznosio 2.556.907,20 KM i ostao bi nepromijenjen. 6. Prava iz dionica dru{tva sljednika sti~e se danom upisa promjene oblika organizovanja u registar dru{tva, tako da dioni~ari postaju udjeli~ari. 7. Poslovi Dru{tva ra~unovodstveno }e se ispla}ivati u ra~unovodstvu dru{tva sljednika od dana upisa promjene oblika organizovanja u registar dru{tva. 8. Odluka o promjeni organizovanja donijet }e se na osnovu plana reorganizacije. 9. Dioni~ari dru{tva „GRANITMONT“ Jablanica i povjerioci Dru{tva se obavje{tavaju o tome da }e se usvojiti odluka o promjeni oblika organizovanja na skup{tini dru{tva zakazanoj za dan 10. 07. 2009. god., protekom roka iz ~lana 64. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima.

Na osnovu Odluke [kolskog odbora Mje{ovite srednje saobra}ajne {kole od 28. 05. 2009. godine, [kola objavljuje

OGLAS
za izdavanje {kolskog bifea pod zakup 1. [kolski bife se nalazi u ulici Vele{i}i broj 2, u ukupnoj povr{ini od 75 m2. 2. [kolski bife sastoji se od tri prostorije 3. Izdaje se u zakup za prvo polugodi{te, po~ev od 01. 09. 2009. do 31. 12. 2009. godine kao probni rad koji }e ocijeniti Komisija za ocjenu probnog rada te ukoliko zakupac zadovolji na probnom radu nudi se mogu}nost produ`enja ugovora do 30. 06. 2010. i dalje. 4. Na oglasu mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica koja su sudski registrovana ili su bila registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslu`nih djelatnosti.

5. Zakupodavac }e obaviti razgovor sa svim podnosiocima prijave na Oglas za zakup a po oglasu }e biti izabran onaj u~esnik ~ija ponuda bude najbolja prema sljede}im kriterijima: - cijene artikala 25 bodova - ponu|ena visina zakupnine (najmanje 500 KM) 20 bodova - reference o dosada{njem radu koje }e se provjeravati 20 bodova - asortiman roba i kvalitet usluga 15 bodova - na~in na koji }e se organizovati rad {kolskog bifea 10 bodova - posebne pogodnosti zakupca (odre|en broj besplatnih u`ina za u~enike koji su u stanju socijalne potrebe) 10 bodova 6. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a ponude slati na adresu: Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola, Vele{i}i 2, Sarajevo, sa naznakom „Oglas - bife“.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

29

RAZGOVOR Mariz Bernio, ambasadorica Francuske u BiH

Vrijeme je za ustavne promjene
^ini mi se te{kim, posebno za budu}nost ove zemlje, da se izbori u oktobru 2010. obave u istom ustavnom okviru
Mariz Bernio (Maryse Berniau), ambasadorica Republike Francuske u BiH, koja je u ime me|unarodne zajednice zajedno s dvoje kolega nedavno prenijela ozbiljno upozorenje vlastima RS da moraju po{tovati institucije dr`ave, smatra kako bi bilo dobro da se unutar BiH kona~no poku{a na}i metodika rada izme|u entiteta i centralne dr`ave, zbog predstoje}ih pregovara sa EU.

Malija i Sa{a odabrale tradicionalna jela

Prva porodica SAD u Londonu

Obamine k}erke ve~erale za 16 funti
Prva dama SAD Mi{el Obama (Michelle) nemalo je iznenadila radnike londonske zalogajnice u blizini Ameri~ke ambasade kada je zajedno sa svoje dvije k}erke Malijom i Sashom (Malia i Sasha) do{la do {anka i za ve~eru naru~ila tradicionalno englesko jelo, ribice i krompiri}e. Dok su majka i k}erke objedovale u staroj tradicionalnoj zalogajnici od crvene cigle, brojni pripadnici njihovog osiguranja, nakon {to su se uvjerili da je unutra{njost sigurna, ~ekali su ispred. Naime, ameri~ka prva dama i njene dvije k}erke dva dana u`ivaju na odmoru u Londonu, a predsjednik Barak Obama (Barack) odletio je u SAD. Djevoj~ice su za ve~eru odabrale ribice za 7,95 funti, a supruga ameri~kog predsjednika odrezak za 9,15 funti. Djevoj~ice su uz predjelo od sira pile „pepsi“, a prva dama odabrala je ~a{u vina.

Pravna analiza
- Prvi problem koji smo vidjeli jeste ~injenica da zaklju~ci Narodne skup{tine RS osporavaju izvjestan broj prenesenih ovla{tenja na dr`avu, a visoki predstavnik je upravo taj autoritet koji ima ovla{tenja da interpretira, odnosno da tuma~i Dejtonski sporazum - ka`e Bernio poru~uju}i predstavnicima vlasti u BiH kako je do{lo vrijeme za ustavne promjene.

Spec
Bernio: Otvoriti dijalog

Vi ste bili dio diplomatskog trojca koji je posjetio Banju Luku prije nekoliko dana, pred odluku Skup{tine RS u vezi s prijenosom nadle`nosti s dr`ave na entitet. Visoki predstavnik je upozorio da je spreman posegnuti i za bonskim ovlastima. Da li biste ga podr`ali u tome?
- Mislim da se tako ne postavlja problem. Mi smo vrlo ozbiljno prou~ili zaklju~ke i Ured visokog predstavnika napravio je vrlo {iroku pravnu analizu. Ne osporavamo pravo poslanika da izra`avaju svoje mi{ljenje, ali zada}a je i me|unarodne zajednice i visokog predstavnika kao i EU da

nazna~e da problemi postoje. Prvi problem koji smo vidjeli jeste ~injenica da ovi zaklju~ci osporavaju izvjestan broj prenesenih ovla{tenja, a visoki predstavnik je upravo taj autoritet koji ima ovla{tenja da interpretira, odnosno da tuma~i Dejtonski sporazum.

ustavne promjene?
- ^ini mi se te{kim, posebno za budu}nost ove zemlje, da se izbori u oktobru 2010. obave u istom ustavnom okviru. Da bi ova zemlja napredovala, znamo da mora efikasnije raditi, ona ima puno posla pred sobom, a stalno govorim s evropskog stajali{ta: institucije na centralnom nivou moraju biti obnovljene, pragmati~na vizija stvari, sada ne govorimo o potpunoj reformi ustava, velika je reforma za koju }e trebati dugo vremena, ali recimo u perspektivi naredne godine ve} bi trebali malo razmisliti o nekim promjenama. Recimo u pogledu biranja predsjednika, u pogledu sastava parlamenta... Ako naredni izboru budu vo|eni u uvjetima kao 2006., to }e jo{ za ~etiri godine usporiti napredak BiH u njenim evroatlantskim integracijama.

VA[INGTON - Arnold T. Ros (Ross, 17) iz Luizijane uhap{en je pod optu`bom da je silovao i ubio osmomjese~nog dje~aka DaVona Lonzoa. Ros je prvo poku{ao slagati da je dje~ak pao niz stepenice i stradao dok ga je ~uvao, ali je kasnije ipak priznao da ga je premlatio jer nije htio prestati plakati nakon silovanja.

Pragmati~na vizija
Drugi problem je da smo mi, vezano za budu}nost, posebno u metodi i na~inu prijenosa nadle`nosti, vidjeli da postoji dugoro~ni problem vezan za evropsku integraciju BiH. Zna~i, na{a du`nost je bila da objasnimo vlastima RS koji je razlog na{e zabrinutosti. @eljeli smo otvoriti dijalog kako bismo vidjeli na koji na~in se mogu rije{iti nesporazumi. Mislim da je istu poruku dao i gospodin Incko tokom susreta s premijerom RS.

Da li je zrelo vrijeme za

Nakon 29 godina `ivota u izolaciji

Jovanka Broz dobiva dokumente
Dobit }e i apana`u u visini pla}e najvi{eg dr`avnog slu`benika
Ministarstvo unutra{njih poslova Srbije zavr{ilo je izradu li~ne karte i paso{a Jovanke Broz (85), udovice biv{eg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Prvoj dami SFRJ dokumenti su oduzeti nakon smrti Tita 1980. godine. O~ekuje se da novi dokumenti Brozovoj udovici budu uru~eni do kraja sedmice. Na inicijativu Jovankinog advokata Tome File, ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} bio je 12. maja ove godine u posjeti Jovanki Broz, kada je i obe}ao da }e brzo biti rije{eno pitanje li~nih dokumenata. On je tada rekao i da }e dr`avni organi pomo}i Jovanki Broz. Prije njega u kontaktu s Brozovom udovicom bio je ministar rada i dr`avljanstvo. O~ekuje se da bi uskoro mogla biti renovirana ku}a u kojoj stanuje udovica nekada{njeg predsjednika SFRJ, ali i da dobije na uslugu automobil i voza~a. Ljaji} je prvi ministar koji je prije tri godine posjetio Titovu udovicu i tada se upoznao s katastrofalnim uvjetima u kojima je `ivjela. Nakon toga Vlada je donijela odluku da se odobri novac za popravku krova i instalacije na toplovodu. Nekoliko mjeseci potom, Vlada Srbije donijela je odluku da Jovanki bude ispla}ena i apana`a u visini pla}e najvi{eg dr`avnog slu`benika, kao {to je predsjednik Skup{tine. Jovanka i Josip Broz bili su u braku od 1952. godine do njegove smrti 1980. Jovanka je imala ~in majora JNA.

Up rod aji

Broz: Titova udovica `ivjela u te{kim uvjetima

Novi CD Šekiba Mujanovi}a

socijalne politike Rasim Ljaji}, na ~iju je inicijativu nedavno i dobila

Na kioscima svakog ~etvrtka

Up rod aji

Novi CD Donne Ares

30

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

kiosk

FENOMEN Tomas Biti nakon k}erke dobio i sina

Prvi trudni mu{karac rodio i drugo dijete
Bu{: Posljednji put skakao 2007. godine

Planovi D`ord`a Bu{a starijeg

Tomas je oba puta zatrudnio tako {to ga je supruga Nensi vje{ta~ki oplodila spermom nepoznatog donatora

Skok padobranom na 85. ro|endan
Biv{i ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ stariji (George Bush) proslavit }e u petak 85. ro|endan padobranskim skokom koji }e izvesti u Mejnu, na sjeveroistoku SAD, gdje ima ljetnu rezidenciju. Saradnik biv{eg {efa Bijele ku}e D`im Eplbi (Jim Appleby) izjavio je da }e Bu{ skok izvesti u tandemu s pripadnikom jednog padobranskog tima ameri~ke vojske. Predvi|eno je da se njih dvojica spuste na zemlju nedaleko od crkve u Kenebankportu, priobalnom gradu u kojem se nalazi Bu{ova ku}a. Biv{i ameri~ki predsjednik izveo je prvi skok za vrijeme Drugog svjetskog rata kada mu je kao mladom pilotu avion pogo|en iznad Tihog okeana. Svoj 75. i 80. ro|endan Bu{ je ve} obilje`io skokovima padobranom. Posljednji je izveo u novembru 2007. godine povodom ponovnog otvaranja biblioteke na univerzitetu A&M u Teksasu koja nosi njegovo ime.

Austrijanka vi{e ne uzima terapiju

Ljubav izlije~ila Elizabet Fricl
Nekoliko dana nakon {to se u medijima pojavila informacija o ljubavnoj vezi Elizabet Fricl (Elisabeth Fritzl) i njenog ~uvara Tomasa V. (Thomas), stigla je vijest da je njegova ljubav toliko sna`no utjecala na nju da je uz dozvolu ljekara prekinula odlaske na psihoterapiju. Naime, ljekari su uo~ili da Elizabetina ljubavna veza s Tomasom daje najbolje rezultate, pa su odlu~ili da joj obustave terapiju koju je primala kako bi se nakon 24 godine provedene u zarobljeni{tvu u podrumu svoje ku}e prilagodila novom `ivotu na slobodi. Tomas je, osim Elizabet, slu`beno ~uvao i njeno {estero djece koje je rodila iz incestuozne veze sa

Prvi trudni mu{karac Tomas Biti (Thomas Beatie), koji je u junu pro{le godine rodio djevoj~icu, dobio je drugo dijete i to sina. Biti je ro|en kao `ena, ali je nakon {to je osvojio titulu Miss Havaja odlu~io oti}i na terapiju testosteronom. Nakon promjene spola ipak je odlu~io zadr`ati `enske reproduktivne organe, upravo zbog toga da bi jednog dana mogao postati roditelj. Zakonski se vodi kao mu{karac otkad je zavr{io tretman testosteronom i otkad su mu hirur{ki odstranjene grudi. Tomas je oba puta zatrudnio tako {to ga je supruga Nensi (Nancy, 46) vje{ta~ki oplodila spermom nepoznatog donatora. Par se odlu~io na vje{ta~ku oplodnju mu`a, jer je Nensi zbog bolesti prije vi{e godina odstranjena maternica.

Biti sa suprugom i k}erkom

Nakon {to je rodio k}erku koju je nazvao Suzan D`ulijet (Susan Juliette) za ~asopis „People“ izjavio je da se osje}a kao i svaka druga majka. - Jedina je razlika {to ne mogu dojiti svoje dijete, ali to ne mogu mnoge majke - kazao je Biti pro{le

godine. Njegova supruga Nensi dojila je njihovu k}erku, a navodno }e dojiti i sina, koji je ro|en tri dana prije termina. Ameri~ki mediji prenose da se Tomas Biti porodio prirodnim putem. Ljekari su kazali da se i Biti i beba dobro osje}aju.

[kolski projekt zavr{io tragi~no

Tinejd`erka umrla zbog brige o simulatoru bebe
Danijel Pajlot umrla je od sr~anog zastoja, nakon zavr{etka eksperimenta
Fricl: Dobila odobrenje ljekara svojim ocem Jozefom (Josef). Jedan od Elizabetinih advokata rekao je da je njena veza s Tomasom `ivi dokaz da je ljubav najja~a snaga na svijetu.

Briga za simulator novoro|en~eta u sklopu {kolskog projekta toliko je iscrpila 16-godi{nju Britanku Danijel Pajlot (Danielle Pilot) da je dan nakon {to je lutku predala nastavnicima umrla od sr~anog zastoja. Njen otac Dejvid Pajlot (David) izrazio je zabrinutost da je upravo briga za lutku doprinijela smrti mlade djevojke koja je ve} imala sr~ane probleme. Tinejd`erka se nakon brige o lutki, simulatoru pravog novoro|en~eta, po~ela `aliti na to da osje}a da je pod stresom te je govorila kako se nije mogla naspavati jer je lutka plakala svaki sat. Te lutke su dizajnirane tako da u~enicima daju predod`bu o tome kako je to brinuti se za dijete, a programirane su da pla~u u intervalima tokom cijelog dana. Dejvid Pajlot ispri~ao je da je Danijel prije odlaska u {kolu bila blijeda, a srce joj je kucalo ubrzano.

Pajlot: Imala sr~ane probleme

- Dnevnik koji je vodila pokazuje da se budila svaki sat, {to je puno za nekoga ko ionako ima slabo srce. Ujutro je izgledala kao da je i sama zapravo postala prava majka rekao je otac novinarima napominju}i kako je {kolu jo{ u decembru

obavijestio da ona ne mo`e raditi taj projekt zbog problema sa srcem. Kada se Danijel nakon predavanja vratila ku}i, bila je hladna i blijeda. Otac ju je odvezao u bolnicu, ali je bilo prekasno. Kada su stigli u bolnicu, Danijel je ve} bila mrtva.

Liberalna inicijativa u Saudijskoj Arabiji

Kino otvoreno za javnost nakon 30 godina
Stanovnicima glavnog grada Saudijske Arabije Rijada dozvoljeno je da idu u kino prvi put nakon 30 godina. Ovaj potez uslijedio je nakon takvih inicijativa pokrenutih u drugim gradovima zemlje s mnogo liberalnijom islamskom tradicijom. Film koji se prikazuje je komedija doma}e produkcije pod nazivom „Menahi“, u kojoj se radi o naivnom beduinu koji dolazi u veliki grad. „Menahi“ se prikazuje dva puta dnevno, a kapacitet je 300 osoba. @enama u glavnom gradu ipak nije dozvoljeno da u|u u kino.

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

31

„Skapino“ na Pozori{nim igrama

ANGA@MANI [esnaesta re`ija Dine Mustafi}a van BiH

Prvi stranac koji na albanskom postavlja Kadareov komad
Idu}e sedmice u Skoplju po~inje rad na predstavi „General mrtve vojske“ Koprodukcija s pozori{tima iz Pri{tine i Tirane Premijera na „Ohridskom ljetu“
Jedan od najuspje{nijih bh. reditelja Dino Mustafi} svoju }e 16. re`iju van granica BiH potpisati u Skoplju, gdje }e u Narodnom teatru „Albanska drama“ postaviti komad „General mrtve vojske“ Ismaila Kadarea. Kako nam je pojasnio reditelj, rije~ je o koprodukciji ovog skopskog teatra sa Narodnim pozori{tem Pri{tina i Narodnim pozori{tem Tirana. Rad na predstavi Mustafi} }e po~eti sljede}e sedmice, a premijera }e biti na „Ohridskom ljetu“. - Bio sam ve} u Tirani, Pri{tini i Skoplju, gdje sam radio kasting s albanskim glumcima i pravio autorski tim. Ina~e, ~uveni roman „General mrtve vojske“ bit }e prvi put postavljen u Makedoniji, a kuriozitet je da sam ja prvi stranac koji re`ira ovaj komad Ismaila Kadarea i to mi predstavlja ~ast i privilegiju - ka`e Mustafi}, koji je sa @eljkom Udovi~i} i Ljetonom Nezirijem uradio i dramatizaciju romana. Sretan je, ka`e, {to }e u autorskom timu imati i veliku albansku etno-d`ez zvijezdu Edu Zar, koja }e raditi muziku za predstavu. Scenograf }e biti Dragutin

Smijeh do suza u Jajcu

Sarajevski ansambl na sceni Doma kulture

U okviru 28. pozori{nih/kazali{nih igara BiH jaja~koj publici preksino} su se predstavili glumci Pozori{ta mladih iz Sarajeva sa Molijerovom komedijom „Skapino“ u re`iji Ka}e Dori}. Uz iskusnu rediteljku Ka}u Dori}, glumci Sanin Milavi}, Mario Drma}, Admir Glamo~ak, Mirza Tanovi}, Damir Kustura, Aldin Omerovi}, Ajla Cabrera, Alma Mer-

unka, Suada Ahmeta{evi} i Mirza Dervi{i} svojom su sjajnom igrom dokazali da ~ine odli~an ansambl. Dramaturginja Aida Pilav i knji`evnik Nenad Veli~kovi}, koji je potpisao adaptaciju Molijerove komedije, uz jezi~ko poigravanje na duhovit na~in ostvarili su vezu s dana{njicom, {to je kod brojne jaja~ke publike izazivalo A. S. smijeh do suza.

„Dani hrvatske kulture u BiH“

Ve~er opernih arija u Sarajevu

Mustafi}: Po~astvovan i privilegiran

Broz, a kostimograf Blagoje Micevski. Glavnu ulogu igrat }e zvijezda albanskog i makedonskog glumi{ta Bajru{ Mjaku. Kona~nu gluma~ku podjelu Mustafi} }e

napraviti idu}e sedmice. Predstava }e biti na redovnom repertoaru „Albanske drame“, a reprize }e se izvoditi u pozori{tima u Pri{tini i Tirani.
A. GAJEVI]

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta

Kamp animacije na Igmanu
U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, od 14. do 21. juna u Omladinskom hostelu „Feri“ bit }e odr`an Ljetni kamp animacije Igman 2009. Ovogodi{nji kamp okupit }e 40 u~enika srednjih {kola iz BiH koji }e poha|ati predavanja iz 2 i 3 D animacije, historije animiranog filma, procesa nastajanja filma, te tonskog snimanja. Kroz brojne radionice vodit }e ih Stevan [inik, Ned`ad Begovi}, Mirsad Tuki}, Faruk [abanovi}, Enis ^i{i}, Boris Stapi}, Sabina Pezo, Zdravko Cvjetkovi}, Edin i Emir Durmi{evi}, Tarik [abanovi}, Seid Tur{i} i Darijan Kalauzovi}, a bit }e uprili~eno i predavanje Vefika Had`ismajlovi}a, nagra|ivanog autora dokumentarnih i igranih filmova. Polaznici kampa animacije posjetit }e i Dramski studio JSBiH, gdje }e se upoznati s veoma va`nim aspektom kreiranja animiranog filma, snimanjem zvuka i A. Gr. {umova.

Koncert privukao brojne posjetioce

(Foto: S. Jordamovi})

U okviru „Dana hrvatske kulture u BiH“ preksino} je u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu uprili~ena ve~er opernih arija pod nazivom „Gle kako divno sjaji grad“. Tako su arije ^ajkovskg (Pyotr

Ilych Tchaikovsky), Verdija (Giuseppe Verdi) i Rosinija (Gioacchino Rossini) izveli sopranistica Ivana Kladarin, bariton Armando Puklavec i bas Ivica [ari}, a uz klavirsku pratnju Ane AnkoA. Gr. neli (Anconelli).

Otvorena kolonija „Majevica 2009“

Plakat manifestacije

Likovno suo~avanje s prirodom
Nedaleko od Srebrenika, na privatnom posjedu Svjetlana Be{i}a, otvorena je Prva likovna kolonija „Majevica 2009“. Deset bh. slikara ovdje }e provesti sedam dana u likovnom suo~avanju s prirodom, kako je to kazao Be{i} na otvaranju Kolonije koja je organizirana u atraktivnom ambijentu na 720 metara A. G. nadmorske visine.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Koncert devetogodi{njeg Teofila Milenkovi}a uz klavirsku pratnju Darija Bonu~elija (Bonuccelli) bit }e odr`an ve~eras u Domu Oru`anih snaga BiH. Uz Milenkovi}a }e nastupiti i mladi muzi~ari guda~kog ansambla „Versus“. U BKC-u ve~eras }e biti promovirana knjiga „Religija i mo}“ Alena Kristi}a, a u izdanju „Rabica“. ( A. Gr.)

Ambijent u kojem }e stvarati slikari

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

jet set

ALBUMI „Sre}a“ }e biti objavljena 18. juna

Kre}e velika Harijeva pri~a
Za koncert na Ko{evu 10. avgusta mi najmanje nedostaje hrabrosti, ka`e Hari
Banfi}: Sretna majka

Hrvatska pjeva~ica postala majka prvi put

Ivana Banfi} rodila sina Jana
Hrvatska pjeva~ica Ivana Banfi} u utorak je carskim rezom na svijet donijela dje~aka Jana. I njoj i suprugu Kruni Ladi{i}u, realizatoru Nove TV, ovo je prvo dijete. Ivana je tokom trudno}e morala strogo mirovati, pa je zbog toga zanemarila i muzi~ku karijeru. Majka i beba osje}aju se dobro, a o~ekuje se da porodili{te napuste za sedam dana. Ivani je Kruno drugi suprug, a vjen~ali su se 2008. godine.

Gran pri na nedavno odr`anom Hrvatskom radijskom festivalu u Opatiji za duet „Ne mogu ti re}i {ta je tuga“, koji je Hari Mata Hari izveo s Ninom Badri}, odli~na je uvertira za njegov novi album „Sre}a“, koji }e biti objavljen 18. juna i koji bi mogao promijeniti odnose na regionalnoj muzi~koj sceni. Hari je novi album radio po visokim produkcijskim standardima, okupio je respektabilnu kreativno-autorsku ekipu, u kojoj se nalaze imena poput Dine Merlina, Arsena Dedi}a, Edina Karamazo-

Dueti na albumu
Da su planovi promjenljiva kategorija, a pogotovo na muzi~koj sceni, dokaz su i Harijevi dueti. On je najavljivao da }e na novi album uvrstiti duete s Halidom Be{li}em, Miroslavom Ili}em i Edinom Karamazovim. Ostala je samo zajedni~ka pjesma s Karamazovim. - Dueti s Halidom i Miroslavom nisu realizirani iz objektivnih razloga. Osim s Karamazovim, zajedni~ku kompoziciju snimio sam s Arsenom Dedi}em i Eldinom Huseinbegovi}em - govori Hari. va, Ranka Rihtmana, Branimira Mihaljevi}a, Eldina Huseinbegovi}a, a na CD-u su svirali Ljubljanska i Zagreba~ka filharmonija, kao i zagreba~ki Big bend. Da je rije~ o velikoj pri~i, pokazuje i ~injenica da }e „Sre}u“ istovremeno objaviti tri ku}e, „Hayat Production“ u BiH, „City Records“ u Srbiji i „Hit Records“ u Hrvatskoj. No, Hari ni{ta ne `eli pre-

DJ Fedde Le Grand i Funkerman dolaze u BiH

Ro|endansko slavlje u Skenderiji
Popularni holandski dvojac DJ Fedde Le Grand i Funkerman, poznati po hitovima kao {to su „3 Minutes to explain“ i „Let Me Think About It“, snimljenim s Idom Kor (Core), nastupit }e 13. juna u sarajevskoj Skenderiji. Kako poru~uju organizatori, njihov prvi nastup u glavnom gradu mnogi }e pamtiti po sceni koja }e biti postavljena na sredini dvorane i po specijalnim laserima koji }e upotpuniti doga|aj. - Ta~no u pono} na centralnu binu iza}i }e Fedde Le Grand, a onda }e mu se pridru`iti i Funkerman, koji je u Sarajevo doputovao na svoj 34. ro|endan - ka`e Mirza Red`i}, projekt-menad`er doga|aja. Na radost ljubitelja elektronske muzike, za ulazak na ovaj parti potrebno je imati pozivnicu, koje se mogu na}i na nekoliko punktova u sarajevskoj Ferhadiji.

Hari Mata Hari: Promocija CD-a krajem juna u Sarajevu

pustiti slu~aju i u Sarajevu ovih dana, kako u {ali ka`e, priprema „Strategiju [vrake“ za promociju CD-a i sve {ta }e potom uslijediti. - Promocija }e biti odr`ana krajem juna, naravno, u Sarajevu. Osim dueta s Ninom, ovih dana po~elo je i emitiranje pjesme „Azra“. Ali, ja ne `elim sada hvaliti ono {to sam posljednjih godina radio u studijima od Londona do Istanbula nego s nestrpljenjem ~ekam sud publike nakon {to po-

slu{a moj novi CD. I samo je njihov glas ono {to se broji. A moje je da govorim o planovima - ka`e Hari. Otkriva nam da je u pripremi turneja koja bi 10. avgusta trebala zapo~eti velikim koncertom na sarajevskom stadionu Ko{evo. - Za Ko{evo mi najmanje nedostaje `elje i hrabrosti, ali potrebno je da se poslo`e jo{ neke veoma bitne kockice. Ko{evo je moja velika `elja - iskren je Hari.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

DJ Fedde Le Grand: Nastup 13. juna

Fedde Le Grand i Funkerman su i uspje{ni producenti, a do sada su sara|ivali s velikim brojem svjetskih muzi~kih zvijezda, kao {to su D`astin Timbrlejk (Justin Timberlake), DJ David Guetta, A. I. Tiesto, Carl Cox.

Koncert „Indexi i prijatelji“ na Cetinju

Deen se povukao u studio

Nemam volje da nastupam
Fuad Backovi} Deen zavr{ava snimanje posljednje tri pjesme za novi album, koji }e se pojaviti sredinom jula. Zna~ajnijih nastupa u posljednje vrijeme nije imao. - Nemam pretjerane volje da nastupam. U vrlo te{koj situaciji je i na{a muzi~ka scena, a posebno ova vrsta muzike kojom se ja bavim. Sada najbolje prolaze folk pjeva~i, pa njih najvi{e i tra`e - rekao je Deen. Ipak, tvrdi da ekonomsku krizu na svojoj ko`i jo{ nije osjetio. - Honorare tro{im samo na sebe, ali da imam vlastitu porodicu, ne bismo mogli `ivjeti od toga - dodaje Deen. S. C.
Pjeva~i na stejd`u nakon koncerta Brojna publika na Cetinju

Muzi~ari i izvo|a~i jedva zadr`ali suze
Nakon Budve, koncert „Indexi i prijatelji“ odr`an je i na Cetinju. Hitovi legendarne sarajevske grupe u interpretaciji Mladena Voji~i}a Tife, Dade Topi}a, Akija Rahimovskog, Hanke Paldum, Irine Kapetanovi}, Arsena Dedi}a te Giuliana odu{evili su vi{e od 3.000 posjetilaca. Publika je tokom koncerta pjevala nezaboravne kompozicije „Indexa“, a na kraju je izvo|a~e nagradila vi{eminutnim aplauzom. - Ovo je bio jedan od najljep{ih i najemotivnijih koncerata „Indexi i prijatelji“, tako da su muzi~ari i izvo|a~i jedva zadr`ali suze. Kao specijalno iznena|enje, Hanka Paldum otpjevala je „@ute dunje“ ka`e producent koncerta Tomislav Ka{ljevi} te isti~e da }e uslijediti vi{emjese~na pauza i da su najesen planirani koncerti u Sarajevu, BeoD. Z. gradu i Skoplju.

Deen: Tra`e se folk pjeva~i

webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009. Direktno povezivanje

av@z

Za evropsko tr`i{te

Blu-ray snima i TV program
Kompanija LG Europe predstavila je linijski Blu-ray player HR400. Osim reprodukcije s Blu-ray medija, ure|aj }e nuditi i snimanje TV programa na ugra|eni disk kapaciteta od 160 GB. Uz analogni TV tuner tu je i digitalni, a spajanjem na internet putem Ethernet priklju~ka player dobiva podr{ku za YouTube i funkcionalnost BD Live 2.0. Uz reprodukciju s USB memorija ili eksternih diskova, podr`ava BD-R, DVD, DVD-R i CD medije sa svim popularnim zvukovnim, video i slikovnim formatima. Preporu~ena prodajna cijena ure|aja za evropsko tr`i{te iznosi 600 eura.

Stigla zvani~na potvrda

Philips

Televizor s pristupom internetu
Cijela serija novih osam Philipsovih LCD televizora imat }e ugra|ene DVB-T/C prijemnike za prijem HD slike, a svi modeli trebali bi biti opremljeni i NetTV dodatkom. Radi se WiFi ili Ethernet adapteru i podr{ci za pregledavanje internetskih sadr`aja bez posredovanja ra~unara. Prvi model u seriji je 42 PFL 8404H. Uz mogu}nost online povezivanja, prijemnik pru`a vrhunski do`ivljaj gledanja TV programa zahvaljuju}i Ambilight Spectra 2 tehnologiji koja svjetlost i boje s ekrana produ`ava na zidove s dvije bo~ne strane. Za povezivanje Philipsov LCD ima 4 HDMI priklju~ka te DLNA PC mre`ni link koji omogu}uje be`i~no spajanje TV s ra~unarom.

Windowsi 7 dolaze 22. oktobra
Cijena novog operativnog sistema jo{ nije poznata
glasine Posljednjenajnovijive- su zane uz operativni sistem iz Microsofta navodile da }e se Windows 7 na tr`i{tu u kona~noj verziji pojaviti u januaru 2010. ili u najboljem slu~aju tokom bo`i}nih blagdana ove godine. Microsoft je sada odlu~io razrije{iti misteriju i zakazao slu`beni datum izlaska za 22. oktobar. Razvojni tim Windowsa 7 svoj posao trebao bi zavr{iti ve} u julu, kada }e se prvi primjerci isporu~iti proizvo|a~ima ra~unara. Maloprodaja Sedmice po~inje 22. oktobra, ali jo{ nije poznato po kojim cijenama. Windows 7 dolazi samo 33 mjeseca nakon {to je u januaru 2007. predstavljena Vista, {to je zna~ajan pomak s obzirom na to da je vremenski period izme|u Windowsa XP i izlaska Viste iznosio ~ak pet godina. Ako ne mo`ete do~ekati kona~ni izlazak Windowsa 7, Microsoft vam je pripremio verziju RC (Release Candidate) koju besplatno mo`ete preuzeti na zvani~noj stranici.

Sedmica uslijedila 33 mjeseca nakon Viste

Novina iz NEC-a

Zakrivljeni monitor
Kompanija NEC pustit }e svoj zakrivljeni monitor dijagonale ~ak 43 in~a u prodaju narednog mjeseca. NEC CRV43 san je svih onih koji koriste dva ili tri monitora, jer ih sada mogu zamijeniti jednim. Monitor ima kontrast od 10.000:1, vrijeme odaziva 0,02 milisekunde, svjetlinu 200 nita te HDMI, DVI-D te USB ulaze. Monitor je primarno namijenjen poslovnim korisnicima kojima zbog nekog razloga treba vrlo velik zaslon. Cijena je }ak 7.999 dolara.

Potpuni u`itak
Sony je predstavio slu{alice s aktivnim modulom za uklanjanje nepo`eljnih {umova iz okoline. Sonyjev model MDR-NC300D mogao bi biti upravo ono {to vam treba. Aktivni modul za uklanjanje buke nalazi se na kablu i omogu}ava vam izbor me|u nekoliko razli~itih postavki: za avion, automobil, voz ili autobus. Ipak, cijena takvog u`ivanja poprili~no je visoka pa za slu{alice treba izdvojiti 415 dolara.

Google objavio rat Microsoftu
Kompanija Google sprema se da otvori novi front rivalstava, ovoga puta na tr`i{tu operativnih sistema. Naime Google sa svojim Androidom namijenjenim mobilnim telefonima planira iza}i na liniju Microsoftovom Windowsu, tako {to }e raditi na razvoju potpuno besplatne Android platforme za ra~unare. Prvi laptop (koji je djelo kompanije Acer), a radit }e pod Androidomtrebao bi da se pojavi u narednom kvartalu. Analiti~ari i IT stru~njaci vjeruju da }e ovakav potez Googlea i eventualno prihvatanje Androida imati bitan utjecaj na trenutnu dominaciju Windowsa.

Slu{alice koje uklanjaju buku Besplatan Android za ra~unare

Visoka cijena

34

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

35

Broj: 02-33-017961/09 Br~ko, 9. 6. 2009. godine Na osnovu ~lana 30. Zakona o dr`avnoj slu`bi u organima uprave Br~ko Distrikta BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH“, brojevi: 28/06, 29/06, 19/07, 2/08, 9/08 i 44/08), Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu, od 14.5.2009. godine, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Br~ko Distrikta BiH, r a s p i s u j e

odgovoran je za zakonitosti rada Pisarnice i Protokola; poma`e {efu Pododjeljenja u obavljanju poslova. Obim finansijske odgovornostiOvla{tenje: koordinira rad Pisarnice i Protokola, zamjenjuje {efa Pododjeljenja u njegovom odsustvu; vr{i raspored poslova na slu`benike i namje{tenike; po potrebi preduzima neophodne mjere u cilju realizacije radnih zadataka iz djelokruga rada Pisarnice i Protokola; Svrha posla: organizuje i prati rad Pisarnice i Protokola u cilju uspje{nog i blagovremenog zadovoljavanja potreba Pododjeljenja. Podru~je rada koordinira i prati rad slu`benika i namje{tenika Pisarnice i protokola, zakonito i a`urno vo|enje svih knjiga evidencije. Opis radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada: odgovoran je za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova Pisarnice i Protokola; predla`e mjere za rje{avanje pitanja iz djelokruga rada; pru`a pomo} slu`benicima i namje{tenicima iz djelokruga rada Pisarnice i Protokola; ostvaruje kontakte i sara|uje sa uposlenicima Vlade Br~ko distrikta BiH; priprema obavje{tenja iz podru~ja kancelarijskog poslovanja; u~estvuje u izradi potrebnih zakonskih i podzakonskih akata; u odsutnosti zamjenjuje {efa Pododjeljenja; predla`e mjere za pobolj{anje rada iz djelokruga rada Pisarnice i Protokola; priprema, prou~ava i prati odre|ene analize, izvje{taje i druge dokumente iz djelokruga rada Pisarnice i Protokola; priprema periodi~ne i godi{nje izvje{taje o radu Pododjeljenja, plan i program rada Pododjeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu {efa Pododjeljenja i {efa Odjeljenja. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VSS, pravni ili ekonomski fakultet Radno iskustvo: 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci ili 1 (jedna) godina u upravi Posebni uslovi: polo`en ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na ra~unaru Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): VII 1 ( 1.736,00 KM) 2. Kurir - dostavlja~ Obim rukovodne odgovornosti nadre|eni su im stru~ni referent Pisarnice i Protokola, {ef Pododjeljenja i {ef Odjeljenja; nemaju podre|enih; sara|uju sa fizi~kim i pravnim licima kojima dostavljaju pismene po{iljke. Obim finansijske odgovornostiOvla{tenje: preuzimanje po{iljki iz fahova po{tanskih slu`bi. Svrha posla: blagovremeno uru~ivanje pisanih po{iljki. Podru~je rada uru~ivanje dokumenata pravnim i fizi~kim licima. Opis radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada: vr{i li~no i drugo dostavljanje pismenih po{iljki gra|anima, pravnim licma i javnim institucijama na teritoriji Br~ko distrikta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast; vodi evidenciju o broju dnevno uru~enih predmeta po{iljki ; odgovara za blagovremenu dostavu po{iljki; obavlja ispisivanje dostavnica; svakodnevno predaje uredno potpisane dostavnice; obavlja i druge poslove po nalogu stru~nog referenta Pisarnice i Protokola, {efa Pododjeljenja i {efa Odjeljenja. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: SSS - III stepen ili KV Radno iskustvo: Nije potrebno radno iskustvo Posebni uslovi: Broj izvr{ilaca: 3 (tri) Platni razred (mjese~na bruto plata): III 2 ( 878,87 KM )

3. ^ista~ica Obim rukovodne odgovornosti nadre|eni su poslovo|a ({ef tehni~ke slu`be), {ef Pododjeljenja i {ef Odjeljenja; nema podre|enih. Obim finansijske odgovornostiOvla{tenje: Svrha posla: stvaranje uslova za rad zaposlenicima organa uprave. Podru~je rada odr`avanje ~isto}e i higijene. Opis radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada: obavlja redovno odr`avanje ~isto}e u prostorijama zgrade organa uprave; obavlja periodi~no pranje prozora, zavjesa, tepiha i tepih-staza; obavlja svakodnevno pregled i ~i{}enje toaleta i drugih sanitarija u zgradi, bri{e namje{taj i usisava pra{inu u prostorijama, iznosi sme}e iz prostorija organa uprave; obavlja i druge poslove po nalogu poslovo|e ({ef Tehni~ke slu`be), {efa Pododjeljenja i {efa Odjeljenja. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: O[ Radno iskustvo:Nije potrebno radno iskustvo Posebni uslovi: Broj izvr{ilaca: 4 (~etiri) Platni razred (mjese~na bruto plata): I 5 ( 699,07 KM ) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je dr`avljanin BiH (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (po~ev od dana objavljivanja Konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be Distrikta, usljed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka ne starije od 3 mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 19. 6. 2009. godine. Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH - Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse - Bulevar mira br. 1 ili dostaviti li~no u zgradu Vlade Br~ko Distrikta BiH Bulevar mira br. 1, {alter broj 6, najkasnije do 19. 6. 2009. godine do 16:00 sati. NAPOMENA: Odbor za zapo{ljavanje vr{it }e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvr|ene Konkursom bit }e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06. 04. 1992. godine potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi va`i samo za navedeni konkurs. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kako je navedeno u op}im i posebnim uslovima Konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH i na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenju za ljudske resurse, tel. broj 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila: Vi{i stru~ni saradnik za zapo{ljavanje Ljiljana Haselji} {ef Odjeljenja za stru~ne i administrativne poslove Niko Stopari}, dipl. ecc

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos NA NEODRE\ENO VRIJEME U I. SKUP[TINI BR^KO DISTRIKTA BiH Stru~na slu`ba Skup{tine 1. Zamjenik {efa Stru~ne slu`be Skup{tine I. Obim rukovodne odgovornosti: - odgovoran {efu Stru~ne slu`be, a kada ga mijenja odgovoran je predsjedniku Skup{tine; - nadre|en svim zaposlenim u Stru~noj slu`bi u odsutnosti ili sprije~enosti {efa Stru~ne slu`be. II. Obim finansijske odgovornosti: - priprema prijedlog bud`eta za Skup{tinu i Stru~nu slu`bu u odsutnosti ili sprije~enosti {efa Stru~ne slu`be; - u odsutnosti ili sprije~enosti {efa Stru~ne slu`be odgovoran za realizaciju sredstava odobrenih bud`etom. III. Ovla{tenja : - preduzimanje svih mjera i radnji za zakonito, efikasno i potpuno izvr{avanje poslova iz nadleznosti Stru~ne slu`be. IV. Svrha radnog mjesta: - pru`anje stru~ne i administrativne pomo}i Skup{tini u skladu sa Statutom i Poslovnikom. V. Podru~ja rada: - rukovo|enje Stru~nom slu`bom i organizacija poslova i zadataka u odsutnosti ili sprije~enosti {efa Stru~ne slu`be; - pomaganje predsjedniku Skup{tine u radu. VI. Opis poslova: - poma`e predsjedniku Skup{tine u pripremanju i organizovanju rada Skup{tine; - koordinira rad skup{tinskih komisija; - obavlja druge poslove koje mu povjere predsjednik Skup{tine ili {ef Stru~ne slu`be; - zamjenjuje {efa Stru~ne slu`be u slu~aju da je on/ona odsutan/na ili sprije~en/na da radi; - odgovara za svoj rad {efu Stru~ne slu`be, a u slu~aju kada mijenja {efa Stru~ne slu`be, odgovoran je predsjedniku Skup{tine. VII. Minimalni uslovi za vr{enje poslova i zadataka: Stru~na sprema: VSS - diplomirani pravnik Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva u struci ili 3 godine u upravi Posebni uslovi: - poznavanje pravne prirode Distrikta, - ranije iskustvo u rukovo|enju, - posjedovanje sposobnosti komunikacije sa zaposlenicima, - poznavanje rada na ra~unaru, - polo`en ispit za rad u organima uprave. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): IX 1 ( 3.410,00 KM ) II. ODJELJENJU ZA JAVNI REGISTAR Pododjeljenje pisarnice sa zajedni~kim poslovima 1. Vi{i stru~ni saradnik pisarnice i protokola Obim rukovodne odgovornosti za svoj rad odgovoran je {efu Pododjeljenja i {efu Odjeljenja; podre|eni su mu slu`benici i namje{tenici pisarnice i protokola; u radu sara|uje sa {efomTehni~ke slu`be, referentom Arhive i referentom administratorom Pisarnice i Arhive; rukovodi, organizuje i prati rad Pisarnice i Protokola;

36
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

@ av@z webinfo
Dostupna Opera 10 Beta

37

Sigurnosni stru~njaci upozoravaju

[tedljivi procesor iz Intela
Kompanija Intel predstavila je novi procesor niske potro{nje namijenjen novoj klasi tankih i laganih prenosivih ra~unara. Radi se o {tedljivom procesoru Pentium SU2700, koji je direktan konkurent AMDovoj porodici procesora Neo. SU2700 je prvi model u liniji novih {tedljivih procesora koje je Intel namijenio ultratankim prenosivim ra~unarima. Radi se o jednojezgarnom procesoru koji radi na frekvenciji od 1,3GHz i ima 2 MB ke{ memorije drugog nivoa. Procesor tro{i znatno manje energije {to omogu}ava autonomiju od osam sati.

Probni rad Google Squareda
Google je uklju~io funkciju Google Squared i omogu}io javnosti da isproba njegov poku{aj da rezultate pretra`ivanja prika`e u obliku tabele. Google Squared pronalazi stranice koje su indeksirane jednako kao i pri obi~nom pretra`ivanju, ali ih prikazuje u tabelarnom rasporedu koji, ukoliko su podaci relevantni, potencijalno mo`e biti koristan onom ko istra`uje neku specifi~nu oblast. Naprimjer, ukoliko mu zadate Nikon ili U2 albums dobit }ete tabele s korisnim podacima.

Norve{ki proizvo|a~ preglednika interneta Opera Software predstavio je prvo javno ispitno izdanje Opere 10. U Operi isti~u da je nova verzija vi{e od 40 posto br`a u otvaranju odre|enih popularnih stranica gladnih resursa, poput Gmaila i Facebooka, te donosi niz novih mogu}nosti poput trake s karticama promjenjive veli~ine i pretvaranja svih otvorenih kartica u polje sli~ica u kojima se vide umanjene verzije otvorenih stranica. Tu je i usluga nazvana Opera Turbo koja bi korisnicima sporih veza prema internetu trebala omogu}iti znatno br`e pregledavanje stranica. Operu 10 beta 1 mogu}e je besplatno preuzeti s Operinih stranica.

SAVJETI Ure|aji s vi{e namjena

I mobilni telefon mo`e napraviti Lozinke ne smiju odli~ne fotografije
Najbolje su nasumi~ne kombinacije slova i brojeva

Uz nekoliko trikova fotografije koje }ete dobiti telefonom bit }e mnogo bolje, ali ipak nemojte o~ekivati isti kvalitet kao da se slu`ite pravim fotoaparatom

U prodaji

ana{nji mobilni telefoni uglavnom posjeduju solidne digitalne fotoaparate i uz malo truda fotografije napravljene njima mogu biti sasvim upotrebljive. Naravno, uz nekoliko trikova fotografije koje }ete dobiti telefonom bit }e mnogo bolje, ali ipak nemojte o~ekivati isti kvalitet kao da se slu`ite pravim fotoaparatom. Osvjetljenje - Mnogo svjetla klju~ je za dobru fotografiju, a nigdje to nije tako nagla{eno kao na mobilnim telefonima i njihovim fotoaparatima. Velika koli~ina svjetla doprinijet }e o{trini i kvalitetu slike. Udaljenost - Pribli`ite se objektu koji snimate jer {irokougaoni objektivi u mobitelu ih udaljavaju od vas. Niska rezolucija fotografija ne}e vam omogu}iti naknadnu ispravku pa je zato vrlo va`no biti na pravoj udaljenosti. Stabilna ruka - Fotografiranje zahtijeva mirnu ruku da fotografije ne bi bile mutne. Zato ne bi bilo lo{e nasloniti ruku ili telefon na sto ili zid. Imajte na umu da fotoaparati na mobilnim telefonima imaju prili~no ka{njenje pri okidanju pa i kad ~ujete zvu~ni signal fotografiranja ostanite mirni jo{ nekoliko sekundi.

D

Obrada - Prebacite fotografije u ra~unar i obradite ih. Ne morate uvijek koristiti Photoshop koji je kompliciran jer ima mnogo programa za jednostavnu obradu fotografija poput Googleovog Picasea. Zoom - Digitalni zum je obi~no uve}avanje piksela, {to

biti jednostavne
Kada birate lozinku, izbjegavajte imena ili kombinacije imena i brojeva
zbor prave lozinke za ra~unar vrlo je va`an za sigurnost ma{ine i podataka na njoj. Vrlo je va`no ~uvati lozinku u tajnosti, nikome je ne govoriti niti je zapisivati. Kada birate lozinku, izbjegavajte imena ili kombinacije imena i brojeva. Po`eljno je da lozinka ima najma-

I

Velika rezolucija
Telefoni ~esto znaju smanjiti rezoluciju fotografija na onu koju proizvo|a~ telefona smatra primjerenom za slanje MMS poruke. Zato pazite da vam rezolucija uvijek bude najve}a mogu}a. smanjuje kvalitet fotografije. Zato izbjegavajte digitalni zum. Eksperimentiranje - Najve}a prednost digitalne fotografije je to {to vas ne ko{ta, zato snimajte i eksperimentirajte da bolje upoznate fotoaparat na mobitelu i njegove mogu}nosti. ^isto}a - Mobitel uglavnom nosimo u d`epu i torbi pa je neizbje`no da pra{ina i masno}a do|u do objektiva. Svakako se sjetite o~istiti te naslage jer ni najbolji fotoaparati na svijetu ne mogu napraviti dobru fotografiju kroz prljavi objektiv.

nje {est znakova, a trebala bi sadr`avati slova, brojeve i znakove. Stru~njaci ka`u da bi bilo dobro odabrati lozinku prema nekoj rije~i iz koje }ete izbaciti samoglasnike pa je onda prekinuti brojem. Ipak, ne trebaju sve lozinke biti tako komplicirane, jer nisu sve toliko va`ne. Jednostavne kombinacije upotri-

jebite za registraciju na forumima i web-stranicama, a one sigurnije za servise na kojima baratate novcem ili kreditnim karticama te va`nim informacijama. Treba napomenuti da je ve}ina hakersik programa za razbijanje lozinki namijenjena engleskom jeziku pa bi njega trebali izbjegavati.

Internet Explorer pre~ice
F4 - Prikaz svih upisanih adresa u adresnoj liniji Esc - Prekid downloada Ctrl-Enter - Dodavanje „http.//www.“ na po~etku i „.com“ na kraju adrese Alt-Home - Prijelaz na po~etnu stranicu (Home) Alt-Lijeva strelica - Prijelaz na prethodnu stranicu Alt-Desna strelica - Prijelaz na sljede}u stranicu Tab - Navigacija po stavkama (item) na stranici Shift-Tab - Navigacija unatrag po stavkama (linkovi, forme...) na stranici Ctrl-Klik - Otvaranje linka u zasebnom tabu (u pozadini) Ctrl-Shift-Klik - Otvaranje linka u zasebnom tabu

Besplatni programi

Thoosje Quick XP Optimizer

Pribli`iti se objektu koji snimate

Najopasnije rije~i na internetu

Apple predstavio novi iPhone 3G S

Koje termine ne treba ukucavati u pretra`iva~ Dvostruko br`i od prethodnika
Koja je najopasnija rije~ koju mo`ete upisati pretra`iva~ interneta? Screensaver, tvrdi antivirusna kompanija McAfee ~iji stru~njaci isti~u da postoji opasnost od 59,1 posto da se va{ ra~unar u tom slu~aju zarazi virusom. U svojoj studiji o najopasnijim terminima na internetu ova kompanija pretra`ila je 2.658 popularnih rije~i kroz 413.368 URL-ova te do{la do zaklju~ka da najve}i rizik nose termini koji u sebi imaju rije~ „free“, a veliku opasnost predstavljaju i tekstovi pop pjesama. Najsigurniji su pak termini vezani uz Oprezna pretraga li~no zdravlje. Apple je predstavio novi iPhone koji }e se ubudu}e pojavljivati u tri varijante - novi model sa 16 GB memorije ko{tat }e 199 dolara, verzija od 32 GB 299 dolara, a dosada{nji iPhone sa 8 GB imat }e sni`enu cijenu - 99 dolara. Novi iPhone 3G S biti }e dva puta br`i od svog prethodnika IPhonea 3G. Novi iPhone imat }e 3-megapixelnu kameru, a tako|er novi iPhone OS 3.0 }e kona~no imati cut&paste za sve aplikacije. Apple je objavio i da je dosad prodato 40 miliona iPhone ure|aja, da u App Storeu postoji 50.000 aplikacija za iPhone.
Kamera od tri MP

Pode{avanje skrivenih postavki Windowsa postala je praksa naprednijih korisnika. Sre}om postoje vrlo upotrebljivi i besplatni alati koji po~etnicima omogu}avaju da zadiru u napredne postavke da Windowsi rade upravo onako kako `ele. Thoosje Quick XP Optimizer je jo{ jedan od niza alata za pode{avanje skrivenih postavki Windowsa, ali ono {to ga karakterizira je jednostavnost upotrebe pa }ete na vrlo jednostavan na~in podesiti brzinu podizanja sistema, Windows su~elje i jo{ niz postavki po-

mo}u kojih mo`ete ubrzati i osigurati komotniji rad za ra~unarom. Nedavno je plasirana i verzija programa namijenjena korisnicima operativnog sistema Windows Vista. Ukoliko ste okorjeli korisnik Windowsa ovo je i vi{e nego solidno rje{enje s kojim }ete na brz na~in modificirati one opcije Windowsa koje normalnim putem ne mo`ete mijenjati. Program dolazi u verziji 2.0, a izvr{nu datoteku za XP i Vistu, te`ine 635 KB, mo`ete preuzeti sa stranice p r o i z v o | a ~ a http://www.thoosje.com/.

36
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

@ av@z webinfo
Dostupna Opera 10 Beta

37

Sigurnosni stru~njaci upozoravaju

[tedljivi procesor iz Intela
Kompanija Intel predstavila je novi procesor niske potro{nje namijenjen novoj klasi tankih i laganih prenosivih ra~unara. Radi se o {tedljivom procesoru Pentium SU2700, koji je direktan konkurent AMDovoj porodici procesora Neo. SU2700 je prvi model u liniji novih {tedljivih procesora koje je Intel namijenio ultratankim prenosivim ra~unarima. Radi se o jednojezgarnom procesoru koji radi na frekvenciji od 1,3GHz i ima 2 MB ke{ memorije drugog nivoa. Procesor tro{i znatno manje energije {to omogu}ava autonomiju od osam sati.

Probni rad Google Squareda
Google je uklju~io funkciju Google Squared i omogu}io javnosti da isproba njegov poku{aj da rezultate pretra`ivanja prika`e u obliku tabele. Google Squared pronalazi stranice koje su indeksirane jednako kao i pri obi~nom pretra`ivanju, ali ih prikazuje u tabelarnom rasporedu koji, ukoliko su podaci relevantni, potencijalno mo`e biti koristan onom ko istra`uje neku specifi~nu oblast. Naprimjer, ukoliko mu zadate Nikon ili U2 albums dobit }ete tabele s korisnim podacima.

Norve{ki proizvo|a~ preglednika interneta Opera Software predstavio je prvo javno ispitno izdanje Opere 10. U Operi isti~u da je nova verzija vi{e od 40 posto br`a u otvaranju odre|enih popularnih stranica gladnih resursa, poput Gmaila i Facebooka, te donosi niz novih mogu}nosti poput trake s karticama promjenjive veli~ine i pretvaranja svih otvorenih kartica u polje sli~ica u kojima se vide umanjene verzije otvorenih stranica. Tu je i usluga nazvana Opera Turbo koja bi korisnicima sporih veza prema internetu trebala omogu}iti znatno br`e pregledavanje stranica. Operu 10 beta 1 mogu}e je besplatno preuzeti s Operinih stranica.

SAVJETI Ure|aji s vi{e namjena

I mobilni telefon mo`e napraviti Lozinke ne smiju odli~ne fotografije
Najbolje su nasumi~ne kombinacije slova i brojeva

Uz nekoliko trikova fotografije koje }ete dobiti telefonom bit }e mnogo bolje, ali ipak nemojte o~ekivati isti kvalitet kao da se slu`ite pravim fotoaparatom

U prodaji

ana{nji mobilni telefoni uglavnom posjeduju solidne digitalne fotoaparate i uz malo truda fotografije napravljene njima mogu biti sasvim upotrebljive. Naravno, uz nekoliko trikova fotografije koje }ete dobiti telefonom bit }e mnogo bolje, ali ipak nemojte o~ekivati isti kvalitet kao da se slu`ite pravim fotoaparatom. Osvjetljenje - Mnogo svjetla klju~ je za dobru fotografiju, a nigdje to nije tako nagla{eno kao na mobilnim telefonima i njihovim fotoaparatima. Velika koli~ina svjetla doprinijet }e o{trini i kvalitetu slike. Udaljenost - Pribli`ite se objektu koji snimate jer {irokougaoni objektivi u mobitelu ih udaljavaju od vas. Niska rezolucija fotografija ne}e vam omogu}iti naknadnu ispravku pa je zato vrlo va`no biti na pravoj udaljenosti. Stabilna ruka - Fotografiranje zahtijeva mirnu ruku da fotografije ne bi bile mutne. Zato ne bi bilo lo{e nasloniti ruku ili telefon na sto ili zid. Imajte na umu da fotoaparati na mobilnim telefonima imaju prili~no ka{njenje pri okidanju pa i kad ~ujete zvu~ni signal fotografiranja ostanite mirni jo{ nekoliko sekundi.

D

Obrada - Prebacite fotografije u ra~unar i obradite ih. Ne morate uvijek koristiti Photoshop koji je kompliciran jer ima mnogo programa za jednostavnu obradu fotografija poput Googleovog Picasea. Zoom - Digitalni zum je obi~no uve}avanje piksela, {to

biti jednostavne
Kada birate lozinku, izbjegavajte imena ili kombinacije imena i brojeva
zbor prave lozinke za ra~unar vrlo je va`an za sigurnost ma{ine i podataka na njoj. Vrlo je va`no ~uvati lozinku u tajnosti, nikome je ne govoriti niti je zapisivati. Kada birate lozinku, izbjegavajte imena ili kombinacije imena i brojeva. Po`eljno je da lozinka ima najma-

I

Velika rezolucija
Telefoni ~esto znaju smanjiti rezoluciju fotografija na onu koju proizvo|a~ telefona smatra primjerenom za slanje MMS poruke. Zato pazite da vam rezolucija uvijek bude najve}a mogu}a. smanjuje kvalitet fotografije. Zato izbjegavajte digitalni zum. Eksperimentiranje - Najve}a prednost digitalne fotografije je to {to vas ne ko{ta, zato snimajte i eksperimentirajte da bolje upoznate fotoaparat na mobitelu i njegove mogu}nosti. ^isto}a - Mobitel uglavnom nosimo u d`epu i torbi pa je neizbje`no da pra{ina i masno}a do|u do objektiva. Svakako se sjetite o~istiti te naslage jer ni najbolji fotoaparati na svijetu ne mogu napraviti dobru fotografiju kroz prljavi objektiv.

nje {est znakova, a trebala bi sadr`avati slova, brojeve i znakove. Stru~njaci ka`u da bi bilo dobro odabrati lozinku prema nekoj rije~i iz koje }ete izbaciti samoglasnike pa je onda prekinuti brojem. Ipak, ne trebaju sve lozinke biti tako komplicirane, jer nisu sve toliko va`ne. Jednostavne kombinacije upotri-

jebite za registraciju na forumima i web-stranicama, a one sigurnije za servise na kojima baratate novcem ili kreditnim karticama te va`nim informacijama. Treba napomenuti da je ve}ina hakersik programa za razbijanje lozinki namijenjena engleskom jeziku pa bi njega trebali izbjegavati.

Internet Explorer pre~ice
F4 - Prikaz svih upisanih adresa u adresnoj liniji Esc - Prekid downloada Ctrl-Enter - Dodavanje „http.//www.“ na po~etku i „.com“ na kraju adrese Alt-Home - Prijelaz na po~etnu stranicu (Home) Alt-Lijeva strelica - Prijelaz na prethodnu stranicu Alt-Desna strelica - Prijelaz na sljede}u stranicu Tab - Navigacija po stavkama (item) na stranici Shift-Tab - Navigacija unatrag po stavkama (linkovi, forme...) na stranici Ctrl-Klik - Otvaranje linka u zasebnom tabu (u pozadini) Ctrl-Shift-Klik - Otvaranje linka u zasebnom tabu

Besplatni programi

Thoosje Quick XP Optimizer

Pribli`iti se objektu koji snimate

Najopasnije rije~i na internetu

Apple predstavio novi iPhone 3G S

Koje termine ne treba ukucavati u pretra`iva~ Dvostruko br`i od prethodnika
Koja je najopasnija rije~ koju mo`ete upisati pretra`iva~ interneta? Screensaver, tvrdi antivirusna kompanija McAfee ~iji stru~njaci isti~u da postoji opasnost od 59,1 posto da se va{ ra~unar u tom slu~aju zarazi virusom. U svojoj studiji o najopasnijim terminima na internetu ova kompanija pretra`ila je 2.658 popularnih rije~i kroz 413.368 URL-ova te do{la do zaklju~ka da najve}i rizik nose termini koji u sebi imaju rije~ „free“, a veliku opasnost predstavljaju i tekstovi pop pjesama. Najsigurniji su pak termini vezani uz Oprezna pretraga li~no zdravlje. Apple je predstavio novi iPhone koji }e se ubudu}e pojavljivati u tri varijante - novi model sa 16 GB memorije ko{tat }e 199 dolara, verzija od 32 GB 299 dolara, a dosada{nji iPhone sa 8 GB imat }e sni`enu cijenu - 99 dolara. Novi iPhone 3G S biti }e dva puta br`i od svog prethodnika IPhonea 3G. Novi iPhone imat }e 3-megapixelnu kameru, a tako|er novi iPhone OS 3.0 }e kona~no imati cut&paste za sve aplikacije. Apple je objavio i da je dosad prodato 40 miliona iPhone ure|aja, da u App Storeu postoji 50.000 aplikacija za iPhone.
Kamera od tri MP

Pode{avanje skrivenih postavki Windowsa postala je praksa naprednijih korisnika. Sre}om postoje vrlo upotrebljivi i besplatni alati koji po~etnicima omogu}avaju da zadiru u napredne postavke da Windowsi rade upravo onako kako `ele. Thoosje Quick XP Optimizer je jo{ jedan od niza alata za pode{avanje skrivenih postavki Windowsa, ali ono {to ga karakterizira je jednostavnost upotrebe pa }ete na vrlo jednostavan na~in podesiti brzinu podizanja sistema, Windows su~elje i jo{ niz postavki po-

mo}u kojih mo`ete ubrzati i osigurati komotniji rad za ra~unarom. Nedavno je plasirana i verzija programa namijenjena korisnicima operativnog sistema Windows Vista. Ukoliko ste okorjeli korisnik Windowsa ovo je i vi{e nego solidno rje{enje s kojim }ete na brz na~in modificirati one opcije Windowsa koje normalnim putem ne mo`ete mijenjati. Program dolazi u verziji 2.0, a izvr{nu datoteku za XP i Vistu, te`ine 635 KB, mo`ete preuzeti sa stranice p r o i z v o | a ~ a http://www.thoosje.com/.

LOTO

38 ^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

6/42

OÈEKIVANI JACK POT ZA 24. KOLO JOKER-a 304.000,00 KM

OÈEKIVANI JACK POT ZA 24. KOLO LOTO-a 220.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 23. KOLA LOTO-a OD 09.06.2009.godine

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 23. KOLA JOKERA OD 09.06.2009.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 23. KOLA LOTO-a

06

29

12 04

32 15
692425 452880

04 06

12

15 29 32
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6 5 4 3

POGODAKA NEMA DOBITAKA POGODAKA IMAJU 23 DOBITKA POGOTKA IMA 1.083 DOBITKA POGOTKA IMA 17.197 DOBITAKA

6 5

BROJEVA BROJEVA

NEMA DOBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

NEMA DOBITAKA
BROJA

556,40 KM

4

BROJA

IMA 5
DOBITAKA

3

IMAJU 23
DOBITKA

2

BROJA

IMA 347
DOBITAKA

15,80 KM

U 23. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.720,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.860,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE —(6.629,00 + JP 292.274,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298.903,50 KM FOND ZA DOBITKE DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.231,00 KM

2,00 KM

IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA 0,00 KM 1.000,00 KM 100,00 KM 30,00 KM 3,00 KM

U 23. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176.636,40 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.318,20 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.318,20 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(21.329,50 + JP 181.938,40)- . . . . . . . . . . . . . . . .203.267,90 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.797,70 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.063,60 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.127,30 KM L U T R I J A B i H S A R A J E V O 10.06.2009.godine

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK ZASTUPNIK : 00057 : 00383 2410131 S 1x4 2340004 R 1x4 ZASTUPNIK : 00687 2420118 R 1x4 2420120 R 1x4 ZASTUPNIK : 00691 2330045 S 1x4

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00019 2420189 R 1x5 ZASTUPNIK : 00038 2410001 R 1x5 1x4 2410003 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00053 2420167 R 1x5 ZASTUPNIK : 00056 2410056 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00083 2360039 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00157 2420216 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00180 2420232 R 1x5 ZASTUPNIK : 00248 2420118 R 1x5 ZASTUPNIK : 00262 2420033 R 1x5 ZASTUPNIK : 00281 2410083 R 1x5 2420341 R 1x5 ZASTUPNIK : 00359 2330071 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00559 1x3 ZASTUPNIK : 00312 2340055 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00652 2330010 R 1x5 ZASTUPNIK : 00726 2340159 R 1x5 ZASTUPNIK : 00744 2420151 R 1x5 ZASTUPNIK : 00745 2420033 S 2x5 5x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 23. KOLO JOKERA JE 17.07.2009.godine
LUTRIJA BiH SARAJEVO 10.06.2009.godine
LUTRIJA BiH SARAJEVO 10.06.2009.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 22. KOLA LOTO-a OD 02.06.2009.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 22. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 22. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.919,40 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.959,70 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.959,70 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(21.989,90 + JP 159.948,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.938,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.193,90 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.591,90 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.183,90 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

ZAVIDOVIÆI

1. 230029624100155
DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ GOST U 23. KOLU
1. 230005524100058 - SARAJEVO 2. 230055924100248 - SARAJEVO 3. 230018523500206 - BRÈKO-DISTRIKT 4. 230055823200002 - KISELJAK 5. 230008424200533 - KAKANJ 6. 230055724200067 - ILID@A

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST IZ 22. KOLA
1. 220031723200026 - KALESIJA . . . . . .900,00 KM 2. 220021823200008 - GORNJI VAKUF 1.800,00 KM 3. 220026323200228 - KONJIC . . . . . . .700,00 KM 4. 220037223100392 - BIHAÆ . . . . . . . .600,00 KM 5. 220013223200095 - TRAVNIK . . . .1.600,00 KM 6. 220076723200044 - SARAJEVO . . . . .600,00 KM

SA 6 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 5 POGODAKA IMA DOBITAKA 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879,60 KM SA 4 POGOTKA IMA DOBITAKA 962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,30 KM SA 3 POGOTKA IMA DOBITAKA 16.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,20 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO LOTO-a JE 10.07.2009.god.
LUTRIJA BiH SARAJEVO 10.06.2009.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 23. KOLO LOTO-a JE 17.07.2009.godine

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SADR@AJ SMS PORUKE ZA IGRU LOTO BROJ SA POTVRDE O UPLATI SLATI, BEZ PRAZNIH MJESTA IZME\U CIFARA, NA SLIJEDE]E BROJEVE BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 22. KOLA JOKERA OD 02.06.2009.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 22. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI
DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 22. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.263,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.131,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE -(4.262,50 + JP 288.012,00)- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.274,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.869,00 KM BROJ DOBITAKA SA 6 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA 0 SA 5 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 3 SA 4 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA DOBITAKA 0 SA 3 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA 28 SA 2 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 343

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO JOKERA JE 10.07.2009.god.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

39

40
Mobiteli

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

av@z webinfo

Recenzija DSLR fotoaparat Pentax K-7

Zeleni modeli Sony Ericssona
Izra|eni od recikliranih materijala
Sony Ericsson predstavio je dva modela mobitela serije GreenHeart. Sony Ericsson C901 GreenHeart sadr`i priru~nik koji se korisnicima ne isporu~uje na klasi~an na~in, u obliku knji`ice, nego unutar ure|aja u digitalnom obliku. ^ak 50 posto ku}i{ta ure|aja izra|eno je od recikliraju}e plastike, prikaz na ekranu dodatno je optimiziran kako bi se dodatno u{tedjela energija, a boja kori{tena pri izradi ku}i{ta vodene je baze. C901 GreenHeart, tako|er, sadr`i punja~ niske potro{nje {to je, kako tvrde u Sony Ericssonu, prvi ure|aj takve vrste na tr`i{tu. [to se tehni~kih karakteristika ti~e, C901 sadr`i 5megapikselnu kameru s blicem, podr`ava frekvencije GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100, sadr`i multimedijski player te Bluetooth.

Kvalitetan, napredan i pouzdan
K-7 mo`e snimiti 40 snimaka zaredom, pri brzini od oko 5,2 snimka u sekundi, {to fotografu omogu}ava pra}enje objekata u pokretu
apanska korporacija Pentax predstavila je novi DSLR fotoaparat s izmjenjivim objektivima Pentax K-7. Iako se mo`e pohvaliti kompaktnim i laganim tijelom, ovaj novi model ujedinjuje napredne funkcije, jednostavno upravljanje, pouzdanost i u~inkovitost. K-7 je napredni model Pentaxove digitalne SLR serije. Vjeran konceptu svjetski cijenjene serije K, dizajniran je da osigura izvanredan kvalitet snimaka, ali i pru`i iznimnu lako}u upravljanja i potpuno zadovoljstvo fotoentuzijastima i profesionalcima. Nakon {to su napravili pregled svih va`nih komponenti i funkcija SLR aparata, stru~njaci iz Pentaxa unaprijedili su mnoge od njih, uklju~uju}i vizir, okida~ i mogu}nost kontinuiranog okidanja te sisteme ekspozicije i autofokusa. Za{ti}en izdr`ljivim, visokokvalitetnim metalnim tijelom, ergonomski dizajn Pentaxa K-7 vrlo je kompaktan i funkcionalan, a za{tita od pra{ine i niskih temperatura jo{ je jedan plus. Ugra|ene su i korisne funkcije poput videosnimanja, HDR-a i automatske korekcije hori-

J
Telefoni {tede i energiju

Drugi model oznake Nait tako|er ima eko-karakteristike uz dodatak aplikacije Ecomate koja, izme|u ostalog, izra~unava koliko ugljendioksida emitirate u okoli{. Tehni~ke karakteristike ovog modela ne{to su slabije tako da je u njega ugra|ena kamera od 2 MP a 2,2-in~ni ekran ima rezo, luciju od 240x 320 piksela.

Najava iz Acera

U avgustu sti`e prvi 3D laptop
Acer }e u avgustu pustiti u prodaju 15-in~ni 3D notebook koji je napravljen u saradnji s kompanijom Winstron. Notebook sadr`i ugra|eni softver koji konvertira obi~ne 2D filmove u 3D prikaz te u startu podr`ava 3D filmove. @elite li gledati 3D filmove na Acerovom laptopu, jo{ jedno vrijeme morat }ete nositi stereoskopske nao~ale kako bi 3D prikaz bio u~inkovit. Ipak, u Aceru isti~u da su na tragu tehnologije kojom }e se ukloniti i taj nedostatak.

zonta. Sve ove osobine ~ine K-7 izvanrednim fotografskim alatom, savr{enim za pronicljive i zahtjevne DSLR fotografe. K-7 mo`e snimiti 40 snimaka zaredom, pri brzini od oko 5,2 snimka u sekundi, {to fotografu omogu}ava pra}enje objekata u pokretu, a najve}a brzina okida~a od 1/8000 zabilje`avanje va`nih trenutaka. Za K-7 je razvijen novi sistem uklanjanja pra{ine, Dust Removal II, koji minimizira ~estice pra{ine na senzoru i mrlje na snimljenim fotografijama.

Kvalitetno izra|eno tijelo

Baterijski nastavak
Ekskluzivno dizajniran za tijelo aparata Pentax K-7, baterijski nastavak se mo`e napajati putem punjive litij-jonske baterije ili {est AA baterija. Kako bi olak{ao snimanje u okomitom polo`aju, ovaj nastavak ima dodatni taster okida~a, e-bira~e i tipke za zaklju~avanje ekspozicije i autofokusa. Prvi primjerci Pentaxa K-7 bit }e u prodaji krajem mjeseca, a o~ekivana cijena s objektivom DA 18-55 AL WR je 1.30000 eura.

Novi model iz Gigabytea

Internet ra~unar s ekranom osjetljivim na dodir
Kompanija Gigabyte T echnology najavila je novi model internet ra~unara s ekranom osjetljivim na dodir. Prema rije~ima predstavnika kompanije, novi ra~unar }e koristiti sve prednosti tabli~nog ra~unara i nove mogu}nosti predstoje}eg Microsoftovog operativnog sistema Windows 7. Prvi GigabyteZakrenuti ov Internet ekran ra~unar TouchNote T1028 zasnovan je na Intelovom {tedljivom procesoru Atom N280. Ra~unar }e imati ekran dijagonale 10,1 in~, koji se mo`e zakrenuti i preklopiti. Cijena ra~unara trebala bi biti oko 600 dolara.

Za zahtjevnije fotografe

Asus O!Play

Predstavljena nova linija
Kingston je pored ve} postoje}e linije SSD-ova imena SSDNow M ponudio jo{ jednu - SSDNow V. Ovi 2,5-in~ni SSD-ovi s 3-gigabitnim SATA su~eljem dolaze u kapacitetima od 64 i 128 GB, a nude brzine prijenosa podataka od 100 MB/s u ~itanju i 80 MB/s prilikom zapisivanja podataka. Prilikom kupovine mogu}e je odabrati adapter za ugradnju SSD-a na mjesto 3,5in~nog diska, a za eksternu upotrebu mogu}e je dobiti i USB ku}i{te za ugradnju SSD-a. Cijena 64gigabajtnog modela iznosi 150 dolara, a 128-gigabajtnog 260 dolara.

Ure|aj za Pristupa~ni Kingstonovi SSD-ovi reprodukciju videa
Asusov ure|aj imena O!Play HDP-R1 namijenjen je ku}noj reprodukciji videa, muzike i prikazu slika na monitoru HDTVa. Izvor materijala mo`e biti povezan USB 2.0, eSATA ili Ethernet priklju~cima. Podr`ana je reprodukcija videomateriDva kapaciteta

ATX - Format mati~ne plo~e - Standardni ATX format propisuje veli~inu 305x244 mm. Sve komponente ovakve mati~ne plo~e postavljene su paralelno da bi se pobolj{ao odvod topline. Digitalno-analogni konverter - Dio zvu~ne kartice koji pretvara digitalne podatke o zvuku iz ra~unara u analogni zvuk koji se {alje zvu~nicima. Ekspertni sistem - Ra~unarski programi koji sadr`e odre|ena specifi~na znanja iz jednog ili vi{e odre|enih podru~ja nauke. Grafi~ka kartica - Ure|aj putem kojeg se monitor spaja na ra~unar, a ~ija je zada}a pretvorba digitalnih signala iz ra~unara u oblik prihvatljiv monitoru. IDE (Intelligent Drive Electronics) - Su~elje izme|u diska (i drugih unutra{njih ure|aja za pohranu podataka) i ra~unara koje se sastoji od jednostavnog digitalnog sklopa i spojnog kabla sa 40 ili 80 vodi~a koji prenose samo digitalne signale.

Rje~nik

jala visoke definiCijena cije u formatima 120 eura MPEG-1/2/4, H.264, VC-1 i RM/RMVB bilo u MP4, MOV, AVI, DIVX ili MKV datotekama. Na televizore se O!Play mo`e spojiti putem HDMI-ja ili kompozitnim priklju~cima, a ima i opti~ki audioizlaz. O~ekivana cijena ure|aja za evropsko tr`i{te iznosi 120 eura.

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

41

Prije po~etka boks me~a

HOLIVUD Leonardo di Kaprio ponovo sam

Glumac prekinuo vezu s manekenkom Bar Rafaeli
Ona je htjela da `ive zajedno i da ozvani~e vezu, a Leonardo nije bio spreman
Ameri~ki glumac Leonardo di Kaprio (Caprio) prekinuo je vezu s izraelskom manekenkom Bar Rafaeli. - ^ini se da su definitivno raskinuli - rekao je prijatelj Di Kaprija i Rafaeli za magazin „People“. Glumac se proveo ovog vikenda u njujor{kom no}nom klubu s nepoznatom djevojkom, dok se Bar sama pro{etala crvenim tepihom na jednoj od dodjela nagrada u Los An|elesu. Veza je, vjerovatno, pukla zbog `elje manekenke da njihov odnos bude ozbiljniji. - Bar je htjela da `ive zajedno i da ozvani~e vezu, a Leonardo nije bio spreman - zaklju~uje izvor. Par se upoznao 2005. godine na zabavi ~lanova benda U2 u Las Vegasu. Di Kaprio je ranije bio u vezi s najpla}enijom manekenkom na svijetu, Brazilkom @izel Bundhen (Gisele Bundchen).
^lanica grupe „Pussycat Dolls“

Nikol [ercinger
`eli pjevati filipinsku himnu
Di Kaprio: Ranije bio u vezi s @izel Bundhen Rafaeli: Upoznali se prije ~etiri godine

Vokal ameri~ke pop grupe „Pussycat Dolls“ Nikol [ercinger (Nicole Scherzinger), ~iji je otac porijeklom sa Filipina, izjavila je kako ima veliku `elju otpjevati himnu ove dr`ave. Tu priliku mogla

bi i dobiti prije po~etka sljede}eg me~a bokserskog {ampiona Manija Pakioa (Manny Pacquiao). Pjeva~ica je odrasla u SAD, a na televiziji ABS-CBN priznala je da je veliki fan filipinskog boksera.

Dvije sedmice nakon smrti k}erke

F L AS H
Holivudska ljepotica D`esika Alba (Jessica Alba) je pod istragom zbog vandalizma, po{to se nije mogla kontrolirati u kampanji za za{titu ugro`enih vrsta ajkula. Glumica je boravila u Oklahoma Sitiju, gde snima novi film. Uklju~ila se u akciju informiranja o smanjenju broja velikih bijelih ajkula i zajedno s aktivistima lijepila je plakate po gradu.

Majk Tajson o`enio se dugogodi{njom djevojkom
Jedan od najslavnijih boksera svih vremena Majk Tajson (Mike Tyson) i njegova dugogodi{nja djevojka Lakiha Spajser (Spicer) izgovorili su sudbonosno „da“. Kako pi{e ameri~ka {tampa, par se vjen~ao u krugu porodice i najbli`ih prijatelja na privatnoj ceremoniji u hotelu „La Bella Wedding Chapel“ u Las Vegasu. Izvor blizak paru koji je prisustvovao vjen~anju kazao je da su Tajson i njegova nova supruga izgledali sretno i iskreno. Ina~e, vjen~anje je prire|eno dvije sedmice nakon {to je njegova ~etverogodi{nja k}erka Eksodus (Exodus) umrla od posljedica povreda glave koje je zadobila tokom neoprezne igre na pokretnoj traci za vje`banje. Djevoj~ica je, naime, pala i ozlijedila glavu na pokretnoj traci, a ljekari je nisu uspjeli spasiti.

Vjen~anje u krugu porodice Aniston: Povla~i se jer je umorna

Glumica pravi pauzu

D`enifer Aniston kolabirala
Glumica D`enifer Aniston (Jennifer) kolabirala je zbog iscrpljenosti na snimanju filma „The Baster“ i odlu~ila je do daljnjeg prestati sa snimanjem te ozdraviti. Do lo{eg zdravstvenog stanja doveo ju je rad po 14 sati dnevno, a na nedavnom snimanju pani~no je po~ela vikati da treba pauzu i da se prekine s radom. Objasnila je da joj je lo{e i `urno je krenula u svoju prikolicu, a ne{to kasnije je i kolabirala. Svjedok cijelog doga|aja za Celebrity-gossip.net opisuje da je D`enifer rastrojena zbog silnog umora. Tome, ka`e, pridonosi i ~injenica {to ima 40 godina, a jo{ je slobodna i nema dru{tveni `ivot, na {to se ~esto `ali prijateljima.

Neli Furtado vra}a se tradiciji

Album na {panskom i portugalskom jeziku
Neli Furtado (Nelly) shvatila je kako povratak tradiciji mo`e biti unosan, pogotovo ako ta tradicija obuhvata {pansko i portugalsko govorno podru~je. Kanadska pjeva~ica najavila je na svojoj stranici na Myspaceu da snima albume na portugalskom i {panskom. Ina~e, njeni preci su iz Portugala. Pjeva~ica je nedavno pokrenula i vlastitu izdava~ku ku}u „Nelstar“.

Furtado: Porijeklom iz Portugala

VREMEPLOV

11. juni 2009.

DOGODILO SE
1826. - Turski sultan Mahmut II potpisao je ukaz kojim su ukinuti janji~arski korpusi, nekad glavni oslonac Osmanlijskog carstva. 1859. - U blizini Vird`inija Sitija u Nevadi otkriveno veliko nalazi{te srebra i zlata, {to je zna~ilo po~etak „zlatne groznice“. 1936. - U Moskvi uhap{eno, osu|eno na tajnom su|enju i potom pogubljeno osam visokih sovjetskih vojnih rukovodilaca, uklju~uju}i ruskog mar{ala i vojnog teoreti~ara Mihaila Tuha~evskog. To je bio po~etak masovne ~istke u vojnom vrhu SSSR-a. 1942. - U Va{ingtonu potpisan sporazum SSSR-a i SAD o uzajamnoj pomo}i u Drugom svjetskom ratu. 1987. - U 160 godina dugoj historiji, Margaret Ta~er (Margareth Thatcher) jedina je uspjela tre}i put postati premijer Velike Britanije.

42
ISTRA@IVANJE Nova Eco-Atkins dijeta

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

sveznadar

Hrana biljnog porijekla sni`ava holesterol
Studija je prou~avala tzv. Eco-Atkins dijetu koja bi mogla pomo}i kod smanjenja lipoproteina LDL
Prema mi{ljenju kanadskih istra`iva~a, vegetarijanska verzija popularne Atkinsove dijete mogla bi pomo}i ljudima da izgube na te`ini i smanje nivo lo{eg holesterola u krvi. Mala studija koja je trajala mjesec prou~avala je tzv. Eco-Atkins dijetu, koja bi mogla pomo}i kod smanjenja lipoproteina LDL koji pove}ava rizik od infarkta i mo`danog udara. Tradicionalna Atkinsova dijeta bazira se na prehrani koja sadr`i male koli~ine ugljikohidrata, a poznata je po tome {to poma`e sni`avanju masno}a u krvi, tj. triglicerida, te pove}ava nivo dobrog HDL holesterola. Istra`iva~i su provjeravali mo`e li vegetarijanska varijanta dijete, koja je bogata biljnim proteinima iz soje, ora{astih plodova, vo}a, povr}a, `itarica i biljnih ulja, imati vi{e povoljnih u~inaka na zdravlje srca. Voditelj istra`ivanja dr. Dejvid D`enkins (David Jenkins) rekao je kako studija sugerira da prehrana bazirana na hrani biljnog porijekla s niskim udjelom ugljikohidrata mo`e biti u~inkovita za ljude s visokim holesterolom i za one koji `ele smr{aviti.

1817. - Karl baron Drajs fon Zauerbron (Drais von Sauerbronn) predstavio je javnosti u Karlsrueu svoj izum, prete~u dana{njeg bicikla. Taj bicikl imao je `eljezni ram koji je povezivao dva to~ka. Upravlja~ nije bio spojen s to~kovima, pa se i nije moglo upravljati. 2000. - Policija UN-a na Kosovu saop}ila da je tokom godine, koliko su me|unarodne snage stacionirane na Kosovu, ubijeno vi{e od 500 ljudi. 2001. - Na sjednici Skup{tine Banke za me|unarodna poravnanja u Bazelu (Bazel, [vicarska) izvr{ena podjela akcija, zlata i deviznih sredstava biv{e SFRJ koje su u toj banci bile pohranjene. 2001. - Novi predsjedavaju}i Me|unarodne komisije za tra`enje nestalih D`ejms Kimsi (James Kimsy) na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli otvorio DNK laboratorij. 2002. - Holandski premijer u ostavci Vim Kok (Wim) najavio nastavak pomo}i Holandije BiH, naro~ito Srebrenici. 2002. - Generalni sekretar UN-a Kofi Anan (Annan) podnio Vije}u sigurnosti UN-a Izvje{taj o misiji UN-a u BiH, u kojem je savjetovao bh. vlasti da tretiraju finansiranje Dr`avne grani~ne slu`be BiH kao prioritet.

ORDINACIJA Blok lijeve grane srca
[ta je to blok lijeve grane srca, pita M. Z. iz Zenice.
Pojam blok lijeve grane ozna~ava smetnje u sprovo|enju impulsa kroz srce. Naime, da bi se sr~ani mi{i} Dr. Senada Hujdurovi}, internista-kardiolog stiskao i opu{tao, {to omogu}ava normalan protok krvi u organizmu, mora postojati sistem istovremene aktivacije mi{i}a s elektri~nim impulsima. Elektri~ni impuls koji se stvori u sr~anim pretkomorama s malim ka{njenjem se sprovodi po komorama i dovodi do istovremenog stiskanja svih mi{i}nih vlakana. Taj impuls putuje po dvije „`ice“ u srcu: desnoj i lijevoj. Kada neki proces u slu~aju bloka lijeve grane provodnog sistema (obi~no ateroskleroza i koronarna bolest srca) o{teti provodljivost, onda se sr~ani mi{i} aktivira preko desne grane, a lijeva kasni. To mijenja oblik EKG-a koji se snima na povr{ini. Blok lijeve grane treba dijagnosti~ki ispitati kako bi se utvrdilo postoji li u njenoj osnovi neka druga ozbiljna bolest srca.

Najnovija saznanja

Kvalitetan san za bolje rezultate na ispitima
Kvalitetan san tokom no}i omogu}ava {kolarcima i studentima da postignu bolje rezultate na ispitima, tvrde nau~nici sa Univerziteta u Pitsburgu. Otkriveno je da su {kolarci koji su dobro spavali prethodnu no} postigli bolje rezultate na ispitima. U istra`ivanju je u~estvovalo 56 adolescenata, a nau~nici su upore|ivali njihovo spavanje s rezultatima ispita. Adolescenti koji su imali dublji, mirniji i neprekinuti san bili su znatno uspje{niji od onih koji su lo{e spavali. Posebno su dobri rezultati zabilje`eni na testu iz matematike. Nau~nici su otkrili da dobre rezultate imaju i oni adolescenti koji su se tokom vikenda dobro odmorili i naspavali.

RO\ENI
1880. - Ro|ena ameri~ka pacifistkinja D`enet Rankin (Jeanette Rankin), prva `ena koja je postala ~lan Kongresa SAD. Kao ubije|eni antimilitarista, u ameri~kom parlamentu jedina je glasala protiv objave rata Japanu poslije bombardiranja Perl Harbura 1941. godine. 1910. - Ro|en francuski okeanograf @ak-Iv Kusto (Jacques-Yves Cousteau).

Visina penzije
Pravo na starosnu penziju u BiH ostvario sam jo{ 2005. godine. Za sta` koji sam ostvario u Hrvatskoj pokrenut je postupak za dio hrvatske penzije, ali sam dobio negativno rje{enje jer nisam ispunjavao uvjete po hrvatskim propisima. Sada sam te uvjete ispunio jer sam navr{io odre|ene godine `ivota, pa me interesira da li }e, ako ostvarim pravo na hrvatsku penziju, to utjecati na visinu odre|ene penzije u BiH, pita U. P iz Mostara. .

Porodi~no primanje
cinsko vje{ta~enje kod njega utvrdi trajnu nesposobnost za samostalan `ivot i rad prije smrti oca, kao i da se u postupku utvrdi da ga je otac izdr`avao do svoje smrti. U vezi s tim trebate podnijeti zahtjev nadle`noj kantonalnoj administrativnoj slu`bi, koja }e va{eg sina uputiti na Institut za medicinsko vje{ta~eFederalni zavod PIO nje.

Moj sin sada ima 19 godina. Prije navr{enih 17 godina razbolio se i ljekari su utvrdili {izofreniju. Kako mu je otac umro prije nekoliko mjeOdredbom ~lana 22. Ugo- seci, zanima me da li moj sin vora o socijalnom osiguranju ima pravo na porodi~nu peizme|u BiH i Republike Hr- nziju, pita H. J. iz Jajca.
vatske regulirano je da na davanje ostvareno prema pravnim propisima jedne dr`ave ugovornice ne utje~e kasnije ste~eno davanje prema pravnim propisima druge dr`ave ugovornice. Prema tome, visina penzije koja vam je odre|ena po pravnim propisima Federacije BiH ne}e se mijenjati dono{enjem rje{enja kojim }e vam biti priznato pravo na dio penzije u Hrvatskoj po pravnim propisima Republike Hrvatske. Odredbom ~lana 66. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da dijete kod kojeg nastane potpuna i trajna nesposobnost za samostalan `ivot i rad poslije navr{enja godina `ivota do kojih se djeci osigurava pravo na porodi~nu penziju, a prije smrti osiguranika, stje~e pravo na porodi~nu penziju ako ga je osiguranik izdr`avao do svoje smrti. To zna~i, da bi va{ sin ostvario pravo na porodi~nu penziju, potrebno je da Institut za medi-

UMRLI
1955. - Na velikoj autotrci „24 sata Le Mansa“ dogodila se te{ka nesre}a kada je, zbog sudara na pisti, jedan automobil skrenuo sa staze i u gledali{tu usmrtio 84, a povrijedio 22 osobe. 1963. - Vijetnamski budisti~ki sve}enik Kvang Duk spalio se u Sajgonu (Ho [i Min), u znak protesta protiv tretmana kojem je vlada Ju`nog Vijetnama podvrgnula budiste. 1979. - Umro ameri~ki filmski glumac D`on Vejn (John Wayne), zvijezda vesterna.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Mostar: Socijalno osiguranje

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

43

Ta~no Neta~no
1. Pseudomaurski arhitektonski stil pojavio se na podru~ju Balkana i Bosne i Hercegovine krajem 19. stolje}a? 2. Engleski dramati~ar Ben D`onson bio je Bekonov i [ekspirov prijatelj? 3. Ne mo`e se ni pretpostaviti kada je pojam inkunabula prvi put upotrijebljen?
1. TA^NO

SAVJET NUTRICIONISTA Kako smr{aviti

Osam namirnica koje tope salo
Omega-3 masne kiseline iz lososa pobolj{avaju osjetljivost na inzulin i ja~aju mi{i}e
Pravilnim odabirom namirnica mo`ete pokrenuti proces sagorijevanja kalorija. Stru~njaci i nutricionisti izabrali su osam namirnica kao najbolji izbor za topljenje masno}a. 1. Jabuke - Osim {to sagorijevaju kalorije i ubrzavaju proces mr{avljenja, jabuke su pravi eliksir. 2. Brokula - I brokula topi kilograme, a i odli~an je izvor vitamina. 3. Kupus - Poznato je da je supa od kupusa odli~an specijalitet za mr{avljenje. 4. Mrkva - Osim {to }ete pobolj{ati vid, ako konzumirate ovo korjenasto povr}e, mo`ete i smr{aviti. 5. [pinat - Ako imate problema s vi{kom kilograma ili holesterolom, {pinat bi trebao biti redovniji na va{em tanjiru. 6. Zobene pahuljice - One su lako probavljive i malo utje~u na nivo {e}era u krvi. 7. Losos - Omega-3 masne kiseline pobolj{avaju osjetljivost na inzulin, ja~aju mi{i}e i smanjuju masne naslage, posebno na stomaku. 8. Jogurt - Nutricionisti ve} godinama govore da jogurt sadr`i idealan omjer ugljikohidrata, proteina i masno}a te odr`ava isti nivo {e}era u krvi.

Otkud pseudomaurski stil u Sarajevu
Pseudomaurski arhitektonski stil pojavio se na podru~ju Balkana i Bosne i Hercegovine krajem 19. stolje}a s dolaskom austrougarske vladavine. Najraniji primjeri ovog stila su [erijatska suda~ka {kola (Muzej grada Sarajeva), podignuta 1888., a najreprezentativniji je Gradska vije}nica u Sarajevu (1892.-1895.). Ovaj stil odlikuje se karakteristikama helenisti~ko-seld`u~ke i osmanske umjetnosti preuzetih s podru~ja mozarapske umjetnosti [panije i Magreba - Kaira. U pseudomaurskom stilu ra|ena je ve}ina objekata {to ih je u Sarajevu ostavila austrougarska vlast te je ostao kao sinonim za austrougarski period u BiH, tj. za{titni znak tog vremena.
2. TA^NO

Uvrstite u svoj jelovnik brokulu, kupus, mrkvu

Kutak za njegu
Piling je odli~no sredstvo u borbi protiv celulita. Mo`ete

Piling protiv celulita Krosata od svje`eg sira i malina
Za tijesto: 250 g bra{na, 125 g maslaca, 50 g {e}era, 2 jaja (jedno cijelo i jedno `umance), malo ruma, limunova korica, vanilin {e}er, so, pra{ak za pecivo. Za fil: 500 g ocije|enog svje`eg sira, 200 g malina, 100 g {e}era, 1 jaje, limunova korica, komadi}i tamne ~okolade. 1. U bra{no dodati so i pra{ak za pecivo, potom {e}er, na kraju maslac izrezan na komadi}e, jaje i ostale dodatke pa umijesiti prhko tijesto. 2. Umotati u foliju i ostaviti pola sata na hladnom mjestu. 3. Pjenasto umije{ati sir sa {e}erom, limunovom koricom i jajetom te dodati pasirane maline. Na kraju dodati komadi}e tamne ~okolade, ali ne mije{ati previ{e kako ne bi pustile boju i pokvarile ru`i~astu boju fila. 4. U nama{}en kalup za krosate ili za tortu staviti 2/3 tijesta koje ste razvukli i dobro rukama utapkati u rubove. Izbosti vilju{kom da tijesto pri pe~enju ne bi puklo. Tijesto premazati uljem. 5. Na tijesto staviti fil i izravnati ga no`em ili drvenom ka{ikom. 6. Ostatak tijesta razvu}i i izrezati trake koje }ete u vidu isprepletene ko{are staviti na fil. 7. Krosatu pe}i 40 minuta na 190 stepeni.

Sezonske slastice

D`onson Bekonov i [ekspirov prijatelj
Engleski dramati~ar Ben D`onson (Benjamin Jonson) bio je Bekonov i [ekspirov prijatelj. U komedijama prikazuje dru{tvo kojemu je glavni cilj do~epati se prevarom {to vi{e novca. Podruguje se puritancima, njihovu fanatizmu i netrpeljivosti. Vrhunac njegova satiri~kog genija nalazimo u komediji „Valpone, ili lisica“. Istakao se kao autor tzv. maska, alegori~kih igrokaza za dvorske priredbe. Glavna djela su mu: „Bartolomejski sajam“, „Alkemi~ar“, „Mu~aljiva `ena“ te „Na uspomenu mom voljenom u~itelju Viljemu [ekspiru“. Ro|en je 11. juna 1572., a umro 6. avgusta 1637. godine.
3. NETA^NO

ga pripremiti i sami kod ku}e. Za piling je potrebno: 1/4 {oljice svje`e mljevenih zrna kafe, 3/4 {oljice sme|eg {e}era, 1 {oljica bademovog ulja, 2 kapi ekstrakta vanilije. U posudi izmije{ajte kafu, sme|i {e}er i bademovo ulje. Kada dobijete finu smjesu, dodajte vaniliju i jo{ malo promije{ajte da se ra{iri miris. Dobro istrljajte podru~ja zahva}ena celulitom, a onda dobro isperite. Pilingom istrljajte Ovaj piling mo`ete podru~ja zahva}ena dr`ati u fri`ideru do celulitom dvije sedmice.

Izraz inkunabula od sredine 17. stolje}a
Mo`e se pretpostaviti kada je pojam inkunabula prvi put upotrijebljen. Bilo je to sredinom 17. stolje-}a, oko 1650. godine, i njime je ozna~avana rana {tamparska djelatnost uop}e. Procjenjuje se da ukupan broj izdanja od{tampanih u primitivnim evropskim {tamparijama 15. stolje}a prelazi 35.000 knjiga, ne ra~unaju}i tada{nju laku literaturu i namjensko {tivo za kratkotrajnu upotrebu (naprimjer, balade, religijske traktate i razna jednotaba~na izdanja), ali od tih knjiga danas mahom nije ostalo ni{ta, ili su pak sa~uvane u vrlo oskudnim fragmentima. Inkunabula (incunabulum) po definiciji je knjiga {tampana prije po~etka 16. stolje}a, odnosno od pronalaska {tamparske vje{tine pa do 1501. godine.

PLETENA KO[ARA ONI KOJI KRADU TU\A AUTORSKA DJELA GLAVNI GRAD PERUA BOLESNO U@IVANJE ETERA [EKSPIROV JUNAK, VILJEM

LITERARNI UMJETNIK

@ENSKO IME

PRODUKT GORENJA

ITALIJA

RUPA U ZEMLJI

VRSTA BILJKE PUZAVICE

ZVUK

OBIM

GLUMAC LJUTOVI]

PREKRITI [ARAMA

U OVOM PRAVCU RIJE^NA RIBA, BULJE[

PJEVA^ [ERFEZI PRISTA[A IDO JEZIKA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PAPA, A@DAJA, ODOJAK, OKER, VRT, STATIST, LI REMIK, NTI, AJETI, TETIK, KABIR BEDI, L, ENAK, KRAJNJI 1829

MONGOLSKI VLADAR BIJES, SRD@BA @ENSKO IME GALIJ

POKLON TURSKI PLEMI]

MELODIJA

FUDBALER NA SLICI

TONA RADIJUS

ZEMLJI[NO PODRU^JE

GRAD U ITALIJI

44

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju Sarajevo - Ilija{, ul. 28. juli br. Bb novi naziv ulice: Bosanski put br. 103 INNTAL-BOSNA doo - u likvidaciji Sarajevo - Ilija{, ul. 28. juli br. Bb novi naziv ulice: Bosanski put br. 103

Dnevni avaz

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

45

U skladu sa ~lanom 9. Zakona o likvidacionom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 29/03), zatim, ~lanom 131 i 132. Zakona o prinudnom poravnanju, ste~aju i likvidaciji („Sl. SFRJ, br. 84/89 i Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. L-100/05, od 04. 10. 2005. godine, o otvaranju likvidacionog postupka nad pravnim licem „INNTALBOSNA“ doo, Sarajevo -Ilija{, ul. 28. juli br. bb, likvidator i ste~ajni upravnik DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju ogla{avaju:

PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
„INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji Sarajevo - Ilija{ i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju I. NEKRETNINE KOJE SU PREDMET PRODAJE Nekretnine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u INNTAL-BOSNA u likvidaciji i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju prodaju po brojevima zemlji{ta (parcela) sa oznakama kako je navedeno u ZK izvadcima, posjedovnim listovima, te nalaza sudskog vje{taka I.1. ZEMLJI[TE - VLASNIK DPSK-BOSNA d.d. Ilija{ 1. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 119 povr{ine 1.079 m2 K.^. 354/1 2. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1464 povr{ine 400 m2 K.^. 354/16 3. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 3.200 m2 K.^. 297/19 4. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 500 m2 K.^. 297/74 5. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 789 m2 K.^. 297/69 6. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 333 m2 K.^. 297/70 7. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 130 m2 K.^. 297/71 8. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 369 m2 K.^. 297/72 9. EKO. DVORI[. PO SUD. PRESUDI povr{ine 628 m2 K.^. 354/15 i 10. EKO. DVORI[. PO SUD. PRESUDI povr{ine 119 m2 K.^. 354/30 UKUPNA POVR[INA 7.547,00 m2 Javno nadmetanje }e se odr`ati u SRIJEDU, 15. 07. 2009. godine u 11,00 sati u prostorijama „INNTAL d.d. Ilija{, ul. 28. juli br. bb “ Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica ~ija uplata osiguranja (depozita) u iznosu od 100.000,00 KM bude evidentirana na transakcijskom ra~unu INNTAL-BOSNA d.o.o broj: 1602-0000-2328-3234 kod Vakufska banka Sarajevo najkasnije do 14. 07. 2009. godine Prijave za u~e{}e u postupku javnog nadmetanja dostaviti najkasnije do 14. 07. 2009. godine na adresu Ilija{, ul. 28. juli br. bb (novi naziv ulice: Bosanski put br. 103) naznakom prijava za nadmetanje broj L. 100/05, i St 22/90 - NE OTVARATI Uz prijavu za u~e{}e na javnom nadmetanju dostaviti 1. ovjerenu kopiju naloga o uplati osiguranja u iznosu od 100.000 KM izvr{enoj zaklju~no sa 14. 07. 2009. godine na transakcijski ra~un: „INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji br: 1602-0000-2328-3234 koji je otvoren kod VAKUFSKE - Banke dd, Sarajevo, 2. punomo} pravnog subjekta za osobu koja u njegovo ime i za njegov ra~un u~estvuje u javnom nadmetanju, 3. ovjerenu fotokopiju obiju strana li~ne karte osobe koja li~no ili kao opunomo}eno lice u~estvuje u javnom nadmetanju, pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo ponu|a~i registrovani od strane komisije za provo|enje javnog nadmetanja U~esniku javnog nadmetanja koji bude progla{en kupcem upla}eno osiguranje (depozit) ne}e se vratiti, a isto se ura~unava u postignutu kupoprodjanu cijenu. Osiguranje se ne}e vratiti drugo i tre}e rangiranim ponu|a~ima dok se ne uplati kupoprodajna cijena Ukoliko progla{eni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana progla{enja, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja (depozita), a za kupca se progla{ava kupac koji je drugi po visini RANGIRANI KUPAC, koji je du`an polo`iti kupoprodajnu cijenu u roku koji odredi komisija, koji ne mo`e biti du`i od 30 dana. Ako drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u utvr|enom roku ova pravila se primjenjuju i na tre}eg ponu|a~a. U~esnicima u javnom nadmetanju koji ne budu progla{eni kupcem upla}eno osiguranje (depozit) }e se vratiti u roku od 10 (deset) dana. Pla}anje postignute kupoprodajne cijene vr{i se isklju~ivo uplatom na transakcijski ra~un INNTAL-BOSNA doo - u likvidaciji u roku od 30 (trideset) dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. Imovina se prodaje po principu „vi|eno-kupljeno“ te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. Porezne tro{kove, tro{kove izrade ugovora, kao i sve druge tro{kove, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac. Najpovoljniji ponu|a~ je du`an nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana zaklju~iti kupoprodajni ugovor. Imovina koja je predmet prodaje se mo`e pogledati svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati po~ev od 12. 06. 2009. godine na nazna~enoj adresi. Pravo pre~e kupnje imaju osniva~i, koji se moraju prijaviti i u~estvovati na javnom nadmetanju ukoliko `ele koristiti ovo pravo. V. NAPOMENA Nekretnine pod rednim brojem I.3.1. i 1.3.2. (ZGRADA TVORNICE PRIVREDNA ZGRADA) k.~. broj 297/15 nije urbanisti~kim planom obuhva}ena i predmet je spora za ukupno 233 m2 do danas nije provedeno rje{enje o exproprijaciji - postupak u toku. Nekretnina pod rednim brojem I.2.1. k~ broj 355/1 (magacin boja i lakova) nije urbanisti~kim planom obuhva}en iz razloga kao nekretnina pod red brojem I.3.1. prodavac objavljuje da su predmet prodaje nekretnine u ukupnoj povr{ini od 18.331 m2. Prodavac prenosi i prava na nekretninama u pravnom stanju koje ima ste~ajni du`nik u ukupnoj povr{ini od 2.750 m2. Nekretnine od 18.331 m2 su vlasni{tvo prodavaca 1/1 {to se doazuje zk izvacima u povr{ini od 17.562 m2 i pravosna`nom sudskom presudom u povr{ini od 769 m2. Prodavci ne odgovaraju za bilo kakve pravne niti fizi~ke nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje Sva obavje{tenja u vezi nekretnina i opreme, koje su predmet prodaje, mogu se dobiti na telefone: (061) 173-943 (061)144-291, a njihovo razgledanje dogovoriti, putem telefona broj: (061) 351-947

I.2. OBJEKTI - ZGRADE - VLASNIK INNTAL-BOSNA d.o.o. Ilija{ 1. MAGACIN BOJA I LAKOVA ukupne povr{ine 172 m2 lociran na K.^. broj 355/1 2. TRAFOSTANICA ukupne povr{ine 22 m2 locirana na j K^ 354/15 3. UPRAVNA ZGRADA - prizmelje + sprat ukupne povr{ine 192 m2 locirane na K.^. broj 297/68 4. SILOS ukupne povr{ine 15 m2 lociran na K.^. broj 354/29 5. SU[ARA ukupne povr{ine 116 locirane na K.^. 297/73 UKUPNA POVR[INA 517 m2 I.3. ZGRADA TVORNICE - PRIVREDNA ZGRADA - HALA SUVLASNI^KI ODNOS 1. INNTAL „BOSNA“ d.o.o. Ilija{ 7.700 m2/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 2. DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ 2.739/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 i 233 m2 locirane na K.^. 355/1 UKUPNA POVR[INA TVORNICE - HALE 10.672 m2 II. POKRETNA IMOVINA - VLASNI[TVO INNTAL-BOSNA d.o.o. Ilija{ JEDNA LAKIRNICA JEDNA LINIJA ZA KROJENJE JEDNA LINIJA ZA IZRADU RAMOVA JEDNA LINIJA O[TRENJA ALATA III. PRENOS PRAVA NA NEKRETNINAMA U PRAVNOM STANJU KOJE IMA „INNTAL-BOSNA“ d.o.o. u likvidaciji Sarajevo - Ilija{ i DPSK „BOSNA“ d.d. Ilija{ u ste~aju 1. EKONOMSKO DVORI[TE povr{ine 2.750 m2 K.^. 355/1 UKUPNA POVR[INA 2.750 m2

IV. PO^ETNA PRODAJNA CIJENA UKUPNE IMOVINE IZNOSI 2.995.000,00 KM OD KOJE: 962.866,11 KM pripada DPSK „BOSNA“ D.D. i 2.033.133,89 KM pripada „INNTAL-BOSNA“ D.O.O. IV. USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE Imovina se prodaje kao cjelina u postoje}em pravnom statusu Po~etna prodajna cijena je utvr|ena na osnovu procjene vrijednosti imovine od strane stalnog sudskog vje{taka Imovina se ne mo`e prodavati ispod PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI. (po~etna prodajna cijena 2.995.000,00) Visina pove}anja procijenjene cijene u postupku nadmetanja iznosi minimalno 100.000,00 KM

46 ^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED Broj: 044-0-Dn-09-000 065 @ep~e, 1. 6. 2009. godine Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nim predmetima broj 044-0-Dn-09-000 065, po zahtjevu poduze}a „NBI ]URI]“ d.o.o. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u posjedovni list broj 261, katastarske op}ine @ep~e-grad, zvane: 1. „Poslovna zgrada“, ozna~ene kao katastarska ~estica broj: 106/6 u naravi: skladi{te povr{ine 1.012 m2 i 2. „Pos. zg. tekstil. pogon“, ozna~ene kao katastarska ~estica broj: 398/1 u naravi privredna zgrada povr{ine 1.703 m2. Prema podacima iz katastra zemlji{ta, nekretnine su upisane kao dr`avna svojina, korisnik „NBI ]URI]“ d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, dipl. iur.

SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

Dnevni avaz

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Maruti (Suzuki), auto 91. god., registrovan, prodajem. Tel. 061 260 598. Mercedes 190 d, 1986. god., o~uvan, registrovan do jula 2009. Cijena 3.950 KM. Tel. 211-634. Mercedes E 124, 300 TD, 95. g., ful oprema. Tel. 063 892 324. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, cijena 19.000 KM. Tel. 061 146 657. Mijenjam Reno Megan skenik 1.5 DCI, god. 2004. za kamion 814 i malo auto. Tel. 062 270 366. Motor kompletan sa mjenja~em i svim priklju}cima za Reno Megan, 1,5 CDI . Tel. 061 550 284 i 061 259 784. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 1.4 i, 99. god. karavan, automatik, zamjena za Punta. Tel. 063 505 303. Opel Tigra, klima, TD, alarm, ABS, 2x airbag, dalj. zaklju~avanje, god. 11/2000. Tel. 061 191 932, 033 626-990. Pasat karavan dizel, extra stanje, proizv. 1992. god. Tel. 033 432-482. Pasat TDI, 130 KS, 2001. god., karavan, ful oprema, met. plavi. Tel. 061 247 399. Passat 1.9 TDI dizel, limuzina, crveni, 1997. god., clima, multi lock, kuka, 2 ruka. Tel. 062 283 108. Passat 2.0 TDI, 2005. god., pre{ao 100.000 km, registrovan, redovno servisiran, prodajem ili mijenjam za manje. Tel. 061 987 808. Passat V6, 2004. god., automatik, full oprema, ko`a, benzinac, extra stanje, registr., povoljno. Tel. 062 127 719. Peugeot 206., 2005. god., 1.4 HDI, full oprema, extra stanje, al. felge, pre{ao 83.000 km, 9.500 na povlasticu, 11.500 do reg. Tel. 062 606 611. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Polo dizel, 2000. god., 11. mjesec, Golf 2, 87. dizel. Tel. 485-698, 062 920 764. Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited, 2002., 4.7 V8 B, registrovan, zamjena. Tel. 061 186 064. Prodajem „Bube“ VW 5 komada, povoljno, Fiat Scento 2000. god., Vu~kovci-Grada~ac. Tel. 061 287 361. Prodajem 40 pari ratkapna imitacija, alu felgi 35 KM ili komadno 50 KM, uvoz [vedska. Tel. 062 270 366. Prodajem bo{ pumpu alnaser altenator, turbinu, kompresor klime za Fiat 1.9 TD. Tel. 061 102 126. Prodajem Citroena vizu, kupe, cijena 900 KM. Tel. 066 643 450. Prodajem Fiat Bravo, 1998., dizel, 66 KW, 1.9, tek registrovan, 5.500 KM. Tel. 061 108 321. Prodajem Fiat Tempru, karavan, 1.9 TD, registrovana do 4. 2010 i dosta raznih dijelova. Tel. 061 102 126. Prodajem Golf 2, god. 1984., dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Jetta TDI, 1.9, 2003., full oprema, ko`a, {iber, najbolja ponuda. Tel. 062 600 111. Prodajem Jugo 55, registrovan, cijena povoljna. Tel. 061 335 875, Ilid`a. Prodajem Mercedes 216 CDI, sprinter, 2003. god., strane table, povoljno. Tel. 065 563 264. Prodajem Mercedes C 230 kompresor, 2003. god. i Audi 4 Qvatro, automatic, benzin, 2002. god. Tel. 061 480 019. Prodajem polovne auto gume 215/65/16 4 kom., 2057551/16 4 kom., 205755/15 4 kom., 195/65/15. Tel. 061 209 057. prodajem Reno Clio, 1,5 DCI, 2005 god. ful oprema, registrovan, cijena 12 300 KM. Tel. 061 259 784 Prodajem Reno Megan coupe, 2001. god., extra stanje, registrovan do jula 2009. Tel. 061 338 433, 061 202 307. Prodajem [kodu Oktaviju tek registr., TDI, 98. god., 10.200 KM. Tel. 061 835 560. Prodajem Toyota Avensis, D-4 D, karavan, 2002. god., elektro paket sa navigacijom, cijena 15.000 KM. Tel. 061 211 179. Prodajem Vartburg karavan, 91. god., u voznom stanju, registr. Zvati poslije 18 h. Tel. 035 808 034. Prodajem Yugo 55, 91. god., registrovan do avgusta, 550 KM. Tel. 061 550 951. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Rav 4 D4D, 2004. pre{ao 90.500 km, Pe`o 307 HDI, 2002. god., ful oprema. Tel. 061 257 470. Reno Clio 1.5 DCI, 2003. god., full oprema, reg. godinu dana, mo`e zamjena za Fiat Punto. Tel. 061 144 162. Reno Kango Kedy 1.2 ban{pric, god. 2003., kao nov, reg. 09. 09., 6.500 fix., hitno. Tel. 061 224 951. Reno Megan, 1,5 CDI, 2006 god. sivi metalik, servisna knjiga, cijena do registracije 15200 KM. Tel. 061 259 784 Seat Ibiza 1.0, 1997. god, plava. Tel. 061 106 375. Seat Ibiza 1.4 i, 2005. god., crna met., full oprema. Tel. 061 144 162. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Terenac Santa Fe, 2003. dizel, kao nov, 77.000 km. Tel. 061 171 165. Volvo S40, 2002. god., automatik, full oprema, ko`a, benzinac, extra stanje, cijena 13.900 KM. Tel. 062 600 111. VW „buba“ 1.6 benz., 2002. god., Daewo Matiz, 900 ccm, 2001. god., Ford Ka, 1.3 benz., 99. god. Tel. 061 864 130.

Golf 5, TDI, 77 KW, 2004. god., 4 vrata, bordo metalik, ful oprema, tek uve`en, pla}ena carin i PDV. Golf SDI, 2001. god., 2 vrata, met. crni, klima, pla}ena carina i PDV. Povoljno. Tel. 061 360 313. Golf TDI, 2006. god., crni metalik, 4 vrata, ful oprema. Pasat TDI, 2001. god., sivi metalik, sva oprema, limuzine, oba na col tablama, pla}ena carina i PDV, kao nova, knjige servisne. Povoljno! Tel. 061 241 615. 7766-1Nd` Honda HR-V, crna, 2000. g., 124 KS, 125.000 km pre{la, al. felge, klima, uvezeno 2003. g. u BiH, cijena 8.000 KM. U odli~nom stanju. Tel. 063 375 053. 7566-1Nd` Prodajem: Golf 2, GTI 1.8, 1990. godina, servo volan, {iber, blokada. 4.500 KM. Tel. 061 817 808. 7845-1Nd` „Buba“ 1.9 TDI, 2001. god., automatik, ful oprema, ko`a, silver met. Tel. 061 715 746. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Bora karavan, 2003., automatik, benzin, tek registrovan. Tel. 061 275 436. Chevrolet Aveo 2004., automatic, benzin, klima, 9.200 KM. Tel. 062 600 111. Chevrolet Aveo 2006., 1.6 automatic, benzin, klima, 11.500 KM. Tel. 062 600 111. Citroen BX 1.9 D, god. 89., karavan, reg. 09./09., 950 EUR-a. Tel. 062 270 366. Dijelove za reno clio 2 i twingo. Tel. 061 259 784 Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Ford Focus 2.0 benzin, 2006., Hyundai Elantra, automatik, 2002. god.. Tel. 061 480 019. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Ford Mondeo 1999. god., tek registr., ful oprema, mo`e zamjena za mla|e, na str. tablama (Golf IV, itd.). Tel. 061 321 325. Golf 2 dizel, crvene boje, 2 vrata, god. proizv. 1986. Tel. 062 402 690. Golf 2, 1985. god., 1.3 bezolovni, reg. do 27. 2. 2010., crvena boja, dvoja vrata, u dobrom stanju, 2.400 KM. Tel. 061 846 139. Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515. Golf 3 TDI, karavan, 98. god., centralna, ABS, klima, registrovan. Tel. 061 225 294. Golf 4 2.0, 2005., benzin, full oprema, 50.000 km, cijena po dogovoru. Tel. 062 600 111. Golf 4 TDI, 2003., pacifik, full oprema, pre{ao 94.000 km, servisna, ura|en veliki servis. Tel. 061 227 070. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 4, 1.9 TDI, 2002. god., 5 vrata, full oprema, osim ko`e, pre{ao 144.000 km, cijena do registr. 13.800 KM. Tel. 062 600 111. Golf 4, karavan, TDI, 2003. god., ful oprema, reg. do februara 2010., I ruka, cijena 15.800 KM. Tel. 061 241 645, 033 652-133. Golf IV, 2002. TDI, klima, zeder, Cd, 15.200 KM. Tel. 062 332 677. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jeep Liberty 3.7 V6, full oprema, 85.000 pre{ao, 2005. god., cijena 22.000 KM. Tel. 061 708 830. Jetta 1.8 t. benzin, 2003., tiptronic, sportski paket, 14.900 KM. Tel. 061 275 436. Jetta 1.9 TDI, 2006. god., automatik, DSG mjenja~, full oprema, ko`a, bordo boja, cijena do registr. 26.200 KM. Tel. 061 715 746. Kombi Iveko automatik putni~ki 16 sjedala, vodi se 1+8 god. 85., 2.500 KM, fix. Tel. 062 270 366. Kombi Mercedes 312 {printer, I reg. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 958 001. Kombi Renault Master, 1992. god., cijena po dogovoru. Tel. 063 450 019, 066 133 075. Korsu prodajem 2000. god., metalik siva, odli~no stanje, pre{la 79.300 km. Tel. 033 469-514.

Kupovina
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.

Izdavanje
Izdajem pos. prostor 11 m2 u Posl. centru Dolac Malta i 34 m2 u zgradi Uniprometa. Tel. 062 789 206. 7376-1Nd` Izdajem sobe i apartmane, strogi centar Makarske. (Klima, kuhinja, WC, TV-sat.) Tel. 00385 95 824 3401. 5588-1tt Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 25. 6. do 1. 7., po cijeni od 165 KM. U cijenu ura~unat i prevoz. Smjene svaki sedmi dan. Tel. 061 185 805, 00385 92 215 0016. PTT Makarska rivijera - Drvenik Mali. Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00387 61 157 790. 4892-1tt Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Neum - sobe i apartmani 5 m od mora, van sezone 30% jeftinije, pla`a, TV, klima, internet, parking. Tel. 061 488 043, 036 880-582. PTT Podaca, komforni apartmani, parking, TV, tokom juna 30% jeftinije. Rezervacije na: +385 91 784 4319. 7164-1Nd` Advokat. kancelariju izdajem kod Suda, [enoina 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Alipa{ino B, intelektualcu soba, sve zasebno. Tel. 062 579 172. Apartman Orebi} sa lijepim pogledom, juni super povoljno. Tel. 061 507 446. Apartmane izdajem u Ulcinju, blizu velike pla`e, 10 EUR-a po krevetu. Tel. 033 206806, 061 315 717. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe, Stari Grad Sarajevo, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Apartmani u Tivtu za idealno ljetovanje, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 382 32 683 392, mob. 69 299 128, 387 62 96 22 22. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 20-25 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux. apartmanu. Tel. 061 131 818. Ba{~ar{ija, Prijepolj~eva, izdajem povoljno namje{ten stan, zaposlenim. Tel. 061 335 776. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Blizu `eljezni~ke stanice, sobe za no}enje, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119.

Dvos. namje{ten stan za studente. Tel. 062 737 506. Dvos. stan, sprat izdajem u S. Gradu. Tel. 033 236-679. Dvosoban opremljen stan Dobrinja, 300 KM. Tel. 061 214 306. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem na Vracama, ul. A. Smajlovi}a. Tel. 061 335 484. Gradac n/m, apartmani I kat., iznajmljujemo (klima, sat TV, terase). Tel. 00385 98 971 3219. Gradac, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 544 2109. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdaje se internet i PS 2 klub na Bjelavama, kod med. {kole. Tel. 062 224 836. Izdaje se pos. sklad. prostor na ^. Vili, 350 m2, pristup {leperima. Tel. 033 644-160, 061 103 284. Izdajem 4-soban stan namje{ten, 114 m2, Vele{i}i. Tel. 062 294 509. Izdajem apartmane na Pelje{cu, ku}a na pla`i. Tel. 385 20 753 061. Izdajem djevojci jednokrev. sobu sa kuhinjom, kupatilom i grijanjem. Tel. 062 134 212. Izdajem dva pos. prostora u ul. S. [ikala, B. Potok. Tel. 061 594 512. Izdajem dvos. stan novogradnja, naselje [ip, namje{ten, parking, blindo vrata. Tel. 061 488 640. Izdajem fast food dobra lokacija, mogu sve namjene brze hrane. Tel. 062 967 832. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednos. polunamje{ten stan priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 061 724 397, 033 485657. Izdajem jednos. stan (nenamje{ten) na Dobrinji III, I sp. Tel. 062 337 644. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem lux. opremljen stan u priv. ku}i na Ilid`i, sprat, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem pos. prostor 186 m2, povoljno, pogodno za sve namjene. Tel. 033 220-726, 061 134 230. Izdajem pos. prostor 55 m2, Grbavica, M. Dvor. Tel. 061 214 306. Izdajem pos. prostor 70 m2 u N. Sarajevu, ul. E. [ehovi}a, namjena po `elji, povoljno. Tel. 062 648 107. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem prostor idealan za fitnes, teretanu, lokacija extra. Tel. 061 141 610. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljivanje apartmana povoljno, Mlini-Dubrovnik, blizina mora, klima, satelitska. Tel. 00385 91 783 6001. Jednos. namje{ten stan zaposlenoj `eni ili mu{karcu izdajem. Tel. 460-582. Klek, izdaje msobe i apartman sa klimom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 91 517 4313. Kobilja Glava izdajem dvos. stan. Tel. 033 485-260. Kolodvorska, tros. extra sre|en namje{ten, useljiv stan izdajem, cijena po dogovoru. Tel. 062 726 004. Kor~ula - izdajem sobe u centru grada, cijena 15 EUR-a po osobi. Tel. 061 272 779, 00385 20 715-858. Ku}a 100 m2 kompletno namje{tena, gara`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 352 428. Lijep pos. prostor 44 m2, pogodan za sve namjene, Radni~ka ul., 550 KM. Tel. 061 211 519. Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Makarska, apartman sa tri le`aja, 35 EUR-a do 1. jula. Tel. 00385 42 7 6296. Na Grbavici izdajem namje{ten jednos. stan u priv. ku}i, dvjema studenticama. Tel. 061 310 502. Namje{ten dvos. stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{ten jednos. stan pos. ulaz, iza Merkatora. Tel. 616-649. Namje{tene sobe ili sprat ku}e, radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Orebi} - apartman, dvo-trokrevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking, povoljno. Tel. 061 390 322, 00385 98 186 3337. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Podaca, iznajmljujem sobe sa kupatilom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 98 905 7500. Podaci, blizu mora, izdajem sobe i apartmane, veoma povoljno. Tel. 00385 21 699 450, 00385 59 193 27482.

Podstrana-Split, apartmani na pla`i (klima, TV, parking), povoljno. Tel. 00385 21 330 161, 063 351 560. Pos. prostor 120 m2, pogodno za skladi{te i vi{e namjena. Tel. 033 485-735, 485920. Pos. prostor 350 m2 u Ferhadiji i ^. Vila, pristup {leperima. Tel. 033 668-096. Pos. prostor 80 m2, ulica H. Kre{evljakovi}a. Tel. 061 188 389. Pos. prostor izdajem na Grbavici, 22 m2, povoljno. Tel. 062 118 724, 061 804 248. Pos. prostor od 33 i 12 m2, na prometnom mjestu kod {kole izdajem. Tel. 061 141 755. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Sobe izdajem u motelu Adriatik u Kleku, mogu}a organizacija prevoza. Tel. 061 143 951. Sobe studenticama i zapos. djevojkama, Lukavi~ka cesta. Tel. 062 124 318. Sobu izdajem na Alipa{inom polju, po`eljna studentica ili student. Tel. 471-741, 062 229 523. Stan izdajem 40 m2, opremljen, vis. prizemlje, zgrada Vraca, 350 KM. Tel. 061 214 306. Stan izdajem 75 m2, Pat. lige, dvije lo|e, dva kupatila i dva balkona. Tel. 061 215 376. Stan izdajem na Stupu u ku}i, Lati~ka. Tel. 033 622-130. Stan izdajem, Aneks, Vrbovska, 150 KM mjese~no. Tel. 061 504 455. Stan namje{ten za tri djevojke izdajem. Tel. 061 141 610. Trokrev. apartman Trpanj-Pelje{ac, blizu mora, WC, kuhinja, TV, terasa povoljno izdajem. Tel. 061 534 261. Trosoban, neopremljen stan na Grbavici,400 KM. Tel. 061 214 306. Tu~epi - pansion „Bili dvor“, a/c, sat/TV, blizina pla`e, bez svinjetine. Tel. 00385 21 679-673. U centru grada izdajem manju jednokrev. sobu sa kupatilom, TV, pos. ulaz, studentu-samcu od 1. 7. Tel. 061 217 897. U Orebi}u izdajem apartman, cijene u junu i septembru ni`e za 40 posto. Tel. 00385 20 713 775. Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, parking. Tel. 061 131 900. Vi{e kanc. prostora razli~itih kvadratura izdajem u Kant. Sarajevo. Tel. 061 214 306. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju. Ima centralno grijanje, sa lijepim dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena KM 365.000. Mobitel: 062 127 883. 4836-1tt Dobrinja C-5, stan 68 m2, renoviran, eta`no grijanje, 2 balk., I kat, blinda vrata + podrum. Cijena 1.550 KM. Tel. 061 349 240. 7750-1Nd` Gornje Ciglane - ul. Ant. Hangija, 33 m2 (ve}a garsonjera sa odvojenom kuhinjom) + 8 m2 balkon sa pogledom na grad/III sp., cen. grij., odli~no stanje, 78.000 KM. Al. Polje - ul. Ive Andri}a, dvoiposoban (61 m2) + balkon/X, dobro stanje, 1.500 KM/m2. Tel. 063 855 359. 7882-1Nd` Grbavica - ul. Beh. Muteveli}a, dvosoban stan (47 m2) + balkon/III, plin, vlasni{tvo, 2.100 KM/m2. Dobrinja - (kod Merkatora), ul. Oslobodilaca SA, 47 m2 + balkon/I sp., cen. grijanje, odli~no stanje, 80.000 KM. Tel. 061 269 835. 7882-1Nd` Hitno! Prodajem devastiranu ku}u i 11 duluma zemlje, 5 km od Krupca prema Igmanu. Atraktivno za turizam. Tel. 065 945 998. PTT Poslovni prostor prodajem, izdajem ili mijenjam za stan, ul. Bra}e Begi} 26, u stambenoj zgradi, Ko{evsko brdo, za sve namjene. Tel. 062 813 971. 5601-1tt Povoljno prodajem ~etvorosoban stan 144 m2 kod Medicinskog fakulteta, na II spratu, 1/1 i jednosoban stan 31 m2 na Gornjim Ciglanama - Odoba{ina, I sprat. Tel. 061 133 444. 5531-1tt Povoljno prodajem dvosoban stan 60 m2 ko Doma Armije, na III spratu i dvosoban stan 52 m2 na Bjelavama, I sprat, 1/1. Tel. 061 133 444. 5531-1tt Prodaje se zemlji{te u Rajlovcu, na glavnom putu Sarajevo - Zenica. Tel. 061 199 441. 7775-1Nd` Prodajem jednosoban stan, 41 m2, III sprat, kod Socijalnog, adaptiran. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 062 812 565. 7670-1nd`

48

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
MOSTAR - JO[ SAMO DVA POSLOVNA PROSTORA PO 42 M2. CIJENA VE] OD 1.000 KM PO M2. TEL. 036/576-784, 062 361 714. N. INVESTITOR PRODAJE: STANOVE D. VELE[I]I - KM = 1.890/1 M2 I GRBAVICA - 2.590 KM/1 M2. USELJENJE ZA TRI MJESECA. URA^UNAT PDV. TEL. 062 320 969, 062 548 244. 5561-1TT Hrasnica, stan 92 m2, I sp., vlas. 1/1, povoljno. Tel. 062 922 755. Hrasno, prodajem jednosoban stan 36 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 303 466. Hrasno, prodajem nov neuseljen dvoipos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 145 887. Ilid`a - Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a, Lu`ani, prodajem trosoban stan 78 m2, I sprat, c.g. Tel. 063 242 872. Ilid`a, zemlji{te prodajem vl. 1/1, ravnica, sve komunalije. Tel. s061 689 002. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 35 m2, centralno, 3 sp., sun~an, kablovska, parking. Tel. 033 624-205. Isto~no Sarajevo, Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivanica kod Dubrovnika, 340 m2, gra|. dozvola, pogled na more. Tel. 061 48 33 58. Jednos. stan prodajem 57 m2, na Dobrinji. Tel. 061 715 543. Kod Bosmala konf. stan 58 m2+8 m, dva balkona, deseti sp. Tel. 061 923 420. Kod Hipo banke 61 m2, dvoiposoban, X sp. u odli~nom stanju, odmah useljiv, 92.000 KM. Tel. 061 510 964. Kod Interexa (Stup), novogradnja, p+s+s, 21x13 poslovno stamb. objekat sa 920 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Kod OHR-a prodajem stan 61 m2, I sp. Tel. 063 945 375. Ko{. brdo, prodajem gara`u 12,50 m2 u ulici M. Had`ijahi}a, hitno. Tel. 061 135 065. Ku}a duplex u Pofali}ima, dokument. uredna. Tel. 065 673 906, Prijedor. Ku}a duplex u Pofali}ima, dokumentacna uredna. Tel. 065 673 906. Ku}a i oku}nica Osijek-Ilid`a, sve dozvole, vl. 1/1. Tel. 061 689 002. Ku}a na Hridu, pored gl. ceste sa dva sprata, gara`om, ba{tom i {upom. Tel. 061 740 127. Ku}u na Bjelavama sa ~etvorosobnim i jednoiposobnim 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1. Tel. 033/201-051, 062 826 261. Ku}u prodajem i 850 m2 Blagovac, cijena 42.000 KM. Tel. 061 813 250. Ku}u prodajem sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}u prodajem u Biha}u SPS, ul. E. ^elebije. Tel. 037 226 897. Ku}u prodajem u Lukavici. Tel. 065 653 503. Ku}u sa ba{tom prodajem, Tr~ivode. Tel. 033/466-838. Logavina, stan 90 m2+dvori{te 30 m2+gara`a prodajem. Tel. 061 202 376. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Marin Dvor, prodajem stan 123 m2 kod Hotela Zagreb, cijena 2.900 KM po m2. Tel. 061 347 170. Mostar, prodajem ku}u, mo`e zamjena za Nevesinje, cijena povoljna. Tel. 059 605065. Na Trgu heroja prodaje se jednos. stan 36 m2+balkon, I sp., cijena po dogovoru. Tel. 033 666-982. Nova ku}a Stup, pored ceste, D`. Bijedi}a i 800 m2 oku}nice 410.000 KM. Tel. 062 690 846. Osijek, 40 dun. zemlji{ta, pored asfalta, vl. 1/1. Tel. 061 689 002. Otes, 56/III, extra sre|en, bez ulaganja, eta`no grijanje, 90.000 KM. Tel. 061 269 835. Plac 2.660 m2 u @ivinicama, pored asfaltnog puta, papiri 1/1. Tel. 033 773 052. Plac prodajem na Crnog. primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638-125. Plac za vikend. na Kobilja~i kod Rakovice, struja, voda, put. Tel. 062 118 724, 061 804 248. Placeve prodajem za ku}e, Zabr|e, Rajlovac, 32 KM/m2. Tel. 061 813 250. Podaca, ku}a na moru, tri eta`e, 135 m2, 1/, parking, ba{ta. Tel. 061 385 91 573 7632. Podaca, ku}a p+s+p na 350 m2 zemlji{ta sa tri stana i 3 parking mjesta, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065. Pos. prostor 22 m2, Grbavica, 3.000 KM/m2. Tel. 061 250 855. Prodajem 1/2 dev. ku}e Ivajica DBK, 100 m2 i 225m2 placa. Tel. 062 907 234. Prodajem dvos. stan 43 m2, ul. Zmaja od Bosne (Malta). Tel. 061 260 598. Prodajem dvos. stan u centru, 55 m2. Tel. 061 269 411. Prodajem dvos. stan u ul. H. Kre{evljakovi}a, kod fakulteta politi~kih nauka. Tel. 061 260 598. Prodajem garsonjeru 22 m2, pos. prostor-suteren, centar, 72.000 KM. Tel. 061 522 407. Prodajem ku}u u Had`i}ima, p+s+p, 8,5x9 m, oku}nica 68 m2, dvije gara`e. Tel. 033 420-319. Prodajem ku}u u Hrasnom ili mijenjam za stan, uz doplatu, 3 stana, gara`a. Tel. 061 278 984, 061 890 086. Prodajem ku}u, Gornji Kromolj. Tel. 033 212 897. Prodajem ku}u, Radni~ka, vis. priz., sprat, oku}nica 450 m2. Tel. 065 185 108. Prodajem kvalitetno renoviran stan 80 m2 u neboderu kod [opinga, Grbavica. Tel. 062 941 044. Prodajem lokal na Grbavici, 26 m2, povoljan za sve namjene. Tel. 065 207 889, 033 642-218. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem plac na Kova~i}ima 576 m2, urb. saglasnost 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Prodajem ran~ u Ljubini kod Semizovca, dvije ku}e, veliki obra|eni vrt i bazen. Tel. 061 192 073. Prodajem stan 104 m2, adaptiran, vl. 1/1, V. Peri}a. Tel. 061 48 33 58. Prodajem stan 43,5 m2 S. Grad, kod Pivare, cijena po dogovoru. Tel. 033 531-216, 062 908 892. Prodajem stan 54 m2, kvadrat 1.500 KM, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Tel. 061 107 680. Prodajem stan 83 m2 na Ciglanama, ul. D. Ibrahim bega. Te. 061 219 180. Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani kod op{tine, 59 m2, dvoiposoban, renoviran, vis. prizemlje. Tel. 065 223 874. Prodajem tri stana blizu Avazovog tornja, Vele{i}i 51, 2x 66 m2. Tel. 061 151 406. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima, uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 466. Rakovica, 8 dun. zemlje, ku}a sa pom. objektima, povoljno. Tel. 062 922 755. Rakovica, [. Gaj, placevi za gradnju, vl. 1/1. Tel. 061 689 002. Semizovac, prodajem 4.000 m2, mo`e u parcelama, 25 KM/m2. Tel. 061 813 250. Sok. kolonija pored ceste, ul. Hrasni~ka, 4 dun. Tel. 063 550 545. Stan prodajem 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 35 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Stan prodajem 71 m2, Dobrinja 3, vis. prizemlje. Tel. 544-649. Stan prodajem na M. Dvoru, 98 m2 za 135.000 EUR-a. Tel. 200-104. Stan prodajem, Grbavica, 69,5 m2, I sp., c. grijanje, 150.000 KM. Tel. 061 214 306. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sprat, parno grijanje. Tel. 062 370 987. Tar~in-Luke prodajem 45.000 m2 u ravnici, put, voda, struja, dozv. za vikend., urb. saglasnost, pogodno za firmu, blizu puta M17, povoljno. Tel. 061 583 708. Tros. stan 80 m2, na [opingu-Grbavica, renoviran, super lokacija. Tel. 061 902 653. U Bradini prodajem 3000 m2 zemlje, pored puta, Saraj-Mostar (ulaz s puta). Tel. 065 475 570. U Zenici, caffe 70 m2, centar, kod stadiona, pogodan za sve namjene, prodajem. Tel. 061 846 804. Vikendica p+s sa 700 m2 oku}nice, Vlakovo. Tel. 061 260 598. Zemlja Doglodi, 250 m2, cijena 28.000 KM, 1/1, dozvoljena gradnja. Tel. 061 509 705. Zemlje 6.500 m2 Grdonj, iza Panjine kule, centar. Tel. 210-798. Zemlju prodajem u B. Potoku. Tel. 062 178 83.2 Jednos. stan 37 m2, I sp. u Kasindolu, mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 348 159. Ku}a u Zenici za manji stan uz doplatu. Tel. 061 690 910. Ku}u i dun. zemlje, Aleksandrovac kod B. Luke za Sarajevo. Tel. 061 314 412, 062 345 388. Mijenjam jednos. stan 36 m2 u Hrasnom za ve}i do 50 m2 na istoj lokaciji. Tel. 061 303 466. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033/661-076. Novu nedovr{enu ku}u, 1000 m2 zemlje, Isto~no Sarajevo-Krupac. Tel. 061 522 407. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 5179-1TT SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 6928-1ND@ "VIAGRA-PFIZER" ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 7301-1Nd` Prodajem mikser za kola}e 20 lit., planetar 110 okretanje povoljno. Tel. 065 207 889, 033 642-218. Regal, 2 le`aja (Mojica), trpezar. sto sa 6 stolica+dvojsed prodajem, Tuzla. Tel. 227-595. Dvije motorne pile „Husqvarna 455 Rancher“ nove, povoljno. Tel. 061 987 808. Harmoniku prodajem 60 basova, Melodija, kori{tena 1 mjesec i klavirnu Dalapu. Tel. 032 456 761. Servis, programiranje i prodaja svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Trpezarijski sto, 6 stolica, 2 kau}a i ormar, prodajem vrlo povoljno. Tel. 033 526-610. Kamin Amiti, cijena po dogovoru. Tel. 035 773 052. PVC burad od 200, 50, 25 l povoljno prodajem. Tel. 061 902 222, 063 525 267. Cisterna PVC za vodu od 1000 lit., nova. Tel. 061 184 444. Povoljno prodajem kokmplet opremu za butik (lutke, police, {tandove), cijena po dogovoru. Tel. 061 639 575. Hrastove kolce 1,80 m, i bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Prodajem regal „Standard“ 362x230x60 rastavljiv, 400 KM. Tel. 033 46 13 03. Dobro o~uvan, dje~jii kreveti} sa novim jogijem, veoma povoljno. Tel. 062 521 995. Prodajem nov franc. le`aj, 200 KM. Tel. 033 215-815, 062 105 234. Role, kvalitetne i moderne, ve}i izbor modela i brojeva, izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke, vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, kvalitetna i moderna, ve}i izbor robe, izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Fri`ider kombinovani, ma{inu za su|e, {poret plin-struja, franc. le`aj, komobu, hrast masiva, povoljno. Tel. 033 451-737. Tepihe-}ilime, nepal i perzijaner, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, razne veli~ine, modeli, boje, original 100 posto iz uvoza. Tel. 033 452-018.

Prodajem placeve za stambenu izgradnju na Ilid`i (Osijek). Cijena veoma povoljna. Tel. 061 484 006, 061 13 72 73. 7876-1Nd` Prodajem poslovni prostor 15 m2 na Ilid`i i dva duluma zemlje Trnovo Milje, ili mijenjam za Federaciju. Tel. 061 365 193. 7862-1Nd` Prodajem stan 47 m2, na Dobrinji 1. Tel. 062 437 209. 7872-1Nd` Prodajem stanove u Sarajevu! Novogradnja/poslovno-stambeni kompleks Otoka - Bu}a Potok. Cijene povoljne. Kontakt: 061 274 598. 7847-1Nd` Prodajem useljiv dvoiposoban stan 66 m2, balkon i podrum, 2 sanitarna ~vora, I sprat, Avde Smajlovi}a 3C, cijena 2.300 KM/m2. Tel. 065 731 290. 5537-1tt Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gladno Polje, naselje Grabovina. Tel. 033 678-887 ili 062 27-27-82. 5526-1tt Semizovac, prodajem 504 m2 zemlji{ta za vikendicu. Atraktivno, sve komunalije, asfalt do parcele. Tel. 066 297 581. 7831-1Nd` Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV). Tel. 063 799 152. PTT A. Polje, 61 m2/X u odli~nom stanju, 1.500 KM/m2. Tel. 510 964. A. Polje, prdoajem ili mijenjam 4-soban stan 90 m2, za manji. Tel. 061 156 156. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Alipa{ino B, stan 86 m2, 2000 KM/m2. Tel. 062 579 172. Anex, ul. Vrbovska, ku}a sa dva stana i pos. prostorom, povoljno. Tel. 061 260 598. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. B. Potok, zgrada „Tibra“ nov stan 55 m2, klima, lift. Tel. 061 168 128. Blagovac 2-Vogo{}a prodajem 500 m2 zemlje, 25 KM/m2. Tel. 061 813 250. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bradina, prodajem 2000 m2 {ume (bukva), povoljno. Tel. 065 270 836. Br~ko-centar, prodajem ku}u 270 m2, tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217 785, 061 568 563. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Brnjaci-Kiseljak, vikend ku}a i 1 dun. zemlje. Tel. 062 579 172. Centar, Titova kod BBI, 147 m2, 2 sprat, 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. Crkvice-Zenica, zidana gara`a, prodajem, 1.500 KM/m2. Tel. 061 846 804. ^. Vila, prodajem stan 56 m2, mo`e i zamjena za manji uz doplatu. Tel. 061 275 873. Danijela Ozme 12/III, strogi centar, prodajem stan 170 m2. Tel. 062 319 690. Dev. ku}a na placu 737 m2 i njivu 1.734 m2 u Rip~u kod Biha}a, prodajem. Tel. 052 216 373. Dobrinja C-5, dvos. renoviran stan 61 m2, I sp., sa gara`om 18 m2. Tel. 062 969 776. Doglodi, zemjla 300 m2, 23.000 KM, 1/1, dozvolj. gradnja. Tel. 063 550 545. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje prodajem za vikend., na Kobilja~i kod Rakovice, sturja, voda, put. Tel. 062 118 724, 061 804 248. Dvije ku}e u dvori{tu na Mejta{u, ul. Kova~eva+mala ku}ica+dvori{te, 1 dio, adaptiran, 260.000 KM. Tel. 061 510 964. Dvos. stan 53 m2, ul. Prvomajska, vis. prizemlje, sre|en, namje{ten, povoljno. Tel. 066 464-651. Dvos. stna 56 m2, balkon, sun~an, 14 sp., odli~na lokacija, cijena po vi|enju. Tel. 061 272 611. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Garsonjera 21 m2, ul. M. M. Ba{eskije. Tel. 033 443-578, 062 761 560, 063 532 853. Garsonjeru u Prvomajskoj prodajem 29 m2, papiri uredni, 1/1, adaptirana, hitno, povoljno. Tel. 061 274 818. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te sa vikend., uz asfalt, 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grbavica, 39 i 47 m2 G. Ciglane, 33+i8, balkon, A. polje, 29 i 61 m2, Centar. Tel. 061 510 964. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i, u centru, stan i pos. prostor prodajem. Tel. 061 260 598. Hitno prodajem garsonjeru u [vrakinom, 50.000 KM, 29 m2. Papiri uredni. Tel. 062 320 774, 033 641-802. Hitno prodajem proizvodno-stamb. objekat u Sarajevu-Ned`ari}i na glavnoj cesti 3.000 m2 sa parkingom, rau-bau, po dogovoru. Zvati od 9-15 h. Tel. 033/460-261.

U prodaji su bukova drva: metrice, }utci, cijepana. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah. (Kreka) drveni i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Kon. tel. 061 247 186, 061 785 535, 062 552 323. 7745-1Nd` Prodaja i dostava cijepanih bukovih drva, po cijeni od 70 KM. Ugalj Banovi}i (kocka, orah), drveni Kreka. Tel. 062 713 856. 7770-1Nd` Prodajem drva (metarska, }utci i cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en bilo gdje unutar granica. Tel. 061 670 068. 7861-1Nd` Prodajem bukova cijepana drva 75 KM, metar 100%, kao i sve vrste uglja Banovi}i (kocka i orah) 150 KM, ugalj Kreka 90 KM, u cijene ura~unat i prevoz. Tel. 061 417 842. 7868-1Nd` Novo u gradu! [panske zavjese i mebl {tofovi „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209595. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906. Skuter invalidski sa 2 baterije, jedno punjenje 40 km. Tel. 061 928 896. Spava}u sobu, dobro o~uvanu. Tel. 061 107 866, 061 170 176. Prodajem polovan crijep Vinkovci i polovne prozore. Tel. 061 514 629. Prodajem pelene za odrasle br. 3, paket 30 kom. Tel. 033 612-776. Polovnu garderobu iz Njema~ke, pogodna za Second Hand. Tel. 061 210 345. Vuneni }ilim i staza plave boje, povoljno. Tel. 061 272 611. Razne polovne motore (kompresor) za fri`idere prodajem. Tel. 062 972 512. Harmonika vrata jednokril. i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294. Trosjed i vitrinu hrastovina, nova 2,20x2,20, novo. Tel. 061 299 306. Prodajem stvari zbog selidbe, povoljno. Tel. 061 141 610. Bespl. na ku}. adresu ljekovita svje`a jaja jap. prepelica, 9 KM-30 jaja. Tel. 061 201 358. Prodajem ljekovita svje`a jaja jap. prepelica, cijena 9 KM-30 jaja, bespl. ku}na dostava. Tel. 061 201 358. Metranska drva prodajem i dovozim na adresu. Tel. 061 866 808. Balkonska PVC vrata lijeva, 80x205 i 90x205 cm, prodajem. Tel. 062 175 796. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Prodajem bi metale 380 V, 1.6 ampera do 2,5 ampera i elektro motor 4 KW. Tel. 062 175 796. El. motor 4 KW i bimetale 1.6 A do 2,5 A. Tel. 062 175 796. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Prodajem {poret na ~vrsto gorivo Susler sa gusanim lo`i{tem i ko`nu garnituru. Tel. 062 175 796. Ko`ni dvosjed+trosjed i fotelju i PVC bakonska vrata, lijeva. Tel. 062 175 796. Prodajem ormar sa policama 60x60x190 komada, 60x95x95 sve novo sa za{titom, oko 300 KM. Tel. 033 533-265. Ro{tilji ugostiteljski, plinski, novi, raznih vel. sa atestom. Tel. 061 516 351. Prodajem sjede}u ko`nu garnituru be` boje, trosjed, dvosjed, fotelja, 800 KM. Tel. 061 209 057. Metranska drva prodajem i dovozim na adresu. Tel. 061 866 808. Vrtne garniture kovano `eljezo i drvo. Zvati od 9-14 h. Tel. 033/222-610. Dvije plin. boce za doma}instvo, ispravne. Tel. 061 313 055. Prodaje se inventar za internet i PS2 klub na Bjelavama. Tel. 062 224 836. Prodajem ve{ ma{ine nove i polovne, 120-300 KM, fri`id. 100-300 KM, {porete struja-plin i ugradbene 100-140 KM. Dostava bespl. Tel. 533-631. Plasti~ne kutije za maline 0,5 kg prodajem. Tel. 061 304 523.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 7860-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9 m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd` TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 5280-1tt Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5056-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 7870-1Nd` Ve}a ekipa majstora rade stiropor fasade sa na{im ili Va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 7694-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 5142-1tt DOM VITALIS - Smje{taj starijih i nemo}nih osoba, Velika Aleja - Ilid`a, medicinska njega i stru~an nadzor 24 h. Info.: 033/761-836, 061 172 948. 7441-1Nd`

Potra`nja
Potreban stan ili ku}a sa tri spava}e sobe i boravak - Breka, za strance, do 1.200 KM. Tel. 061 142 704. 5557-1tt Potreban stan jednosoban, sa centralnim grijanjem, do 300 KM, mo`e i Konjic. Tel. 062 215 655. 7819-1Nd` Ugledna firma tra`i vi{e poslovnih prostora u zakup na podru~ju Sarajeva. Kon. tel.: 061 197 784. 5578-1tt Agenciji potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Hitno kupujem garsonjeru od 23-29 m2 na A. Polju po umjerenoj cijeni, bez posrednika. Tel. 061 269 835. Kupujem stan oko 50 m2 direktno do vlasnika. Tel. 062 847 162. Potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 812 067. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 062 28 28 70. Vi{e stanova potrebno praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.

Zamjena
Garsonjeru mijenjam u Sarajevu za Neum. Tel. 061 522 407.

Dnevni avaz
TV VIDEO DVD SERVIS - servis svih marki TV aparata, garancija, daljinski novi za TV. Tel. 033/610-000, 033/650400. 7621-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl. povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 5385-1tt VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 7726-1Nd` „ELEKTRO-KLIMA“. Monta`a i servis klima ure|aja, dezinfekcija, elektro instalacije, aut. osigura~i, indikatori, interfoni, itd... Tel. 061 191 566, 033 630324. 7733-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, VANJSKE ROLETNE i ALU, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO, harmonika i rolo gara`na vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 7761-1Nd` Profesorica engleskog prevodi i dr`i ~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465958, 062 612 399, Dobrinja. Molerski radovi - brzo i kvalitetno. Tel. 061 811 792. Bravar VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova, ograde, tende, kapije, vrata. Tel. 066 213 714. Instrukcije iz matematike - uspje{no, povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim. dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pregled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a cijena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Povoljno prevozim malim autom i kombijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Molerske radove rade dva molera, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Kirby aparatima u va{em stanu dubinski usisavamo i polusuho peremo tepihe, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi sve molerske radove, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 372 829. Prevoz putnika kombi vozilima {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. VKV elektri~ar za instalacije, popravke ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel. 061 963 543, 033/626-990. Profesorica engleskog jezika daje ~asove, zvati iza 19 sati. Tel. 237-072. „Unikum“ presvla~enje namje{taja, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 406 789. Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Molerske usluge, uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Apsolvent el. tehnike daje instrukcije i pripremu za prijemni ispit iz matematike. Tel. 061 349 710. Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bosanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530 346, 033 205-191. Prekucavam knjige i du`e tekstove i prevodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel. 062 34 00 94. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Drva re`em motornom `agom, varim ograde. Tel. 061 491 463. KV vodoinstalater - radim sve vrste vodoinstalacija i odr`avam staru instalaciju, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Prevoz putnika luksuznim kombijem na sve destinacije (more i sl.). Tel. 061 862 323. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, rehabilitacija, kineziterapija, manuelna masa`a. Povoljno. Tel. 061 367 166. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet konekcija, antivirusi, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Termo fasade sa rofix materijalom, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 914 302. Dajem ~asove iz: violine, muzi~ka teorija, solfe|o i dr. Tel. 061 549 495. RTV servis vr{i brzu i kvalitetnu opravku va{ihe televizora. Tel. 033 453-000, 061 505 084. Prevoz putnika na svim destinacijama, kombi Hjunadi 8+1. Tel. 061 210 832. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. Profesorica sa Cambridge certifikatom CAE daje ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Igman, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem Mercedes. Tel. 061 140 572. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Zidarsko-kerami~arske usluge, postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Drva `agam motornom pilom, radim bravarske poslove. Tel. 061 491 463. Logopedski tretman djeci sa govornim smetnjama, djeci sa specijalnim potrebama. ]urevac Birsena. Tel. 033 680-061. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263. Servis, programiranje i prodaja registar kasa. Tel. 061 251 809. Certificirani ra~unovo|a vodi pos. knjige privrednih dru{tava i udru`enja, povoljno. Tel. 033 558-491, 061 353 244. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel. 061 525 490. Radimo centralno grijanje i prepravke centr. grijanja. Tel. 062 316 826. VKV bravar - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Radimo termo fasade profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Zidanje, {alovanje i krovovi, kvalitetno i povoljno. Tel. 673-645. Ugra|ujem keramiku i laminat. Tel. 061 241 204. Radimo sve vrste molerskih radova, ~isto i kvalitetno. Tel. 062 672 258. Renoviram banje komplet. Tel. 061 241 204. Servis klima ure|aja, limarije i lakiranje, opravka autoelek. mehanike. Tel. 062 807 577. Pravni savjeti i pismeni podnesci. Tel. 061 159 408. Rainbow pranje i dubinsko usisavanje }ilima i tapaciranog namje{taja, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 204 144. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 234 026. Masa`a: manuelna, kineska uz aroma-terapiju, sportska, kiropraktika, dipl. terapeut. Tel. 063 975 031. Radim moleraj, stolariju lakiram, kade lakiram. Tel. 062 327 374. Vr{im usluge servisiranja ra~unara, podizanje operativnih sistema, ugradnju dijelova. Tel. 062 488 276. Elektri~ar VKV, ugra|uje elektroinstalacije, popravlja bojlere, TA pe}i i dr. Tel. 061 461 273. Brusim i lakiram parket, postavljam laminat, brodski pod, lamperiju, stolariju. Tel. 061 156 286. Radimo od temelja do krova kao i stiropol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216 268. Radim molersko-farbarske poslove, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 926 333. Prevoz putnika i roba {irom BiH i dalje. Vozila klimatizirana. Tel. 062 205 740. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523998, 061 863 559. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Radim sve vrste grijanja i servisiranje, povoljno. Tel. 061 105 425. Profesorica engleskog instruira i prevodi tekstove. Tel. 061 349 001. "GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239." 5179-1TT Povoljne pripreme za popravni ispit iz matematike srednjo{kolcima. Tel. 033 625196, Ilid`a. Fizioterapeutski tehni~ar sa polo`enim dr`avnim ispitom i iskustvom vr{i usluge manuelne masa`e. Dolazak na adresu. Tel. 061 696 885. Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, prevoz robe, monta`a namje{taja, postavljam laminat. Tel. 061 267 648. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru. Tel. 061 872 581. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Vr{imo efikasno popravke hardverskosoftverskih problema na kompjuteru, dolazak ku}i. Tel. 063 714 322. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Majstor zida, {aluje, armira, postavlja siku, vrata, prozore, patos, lamperiju, rigips, termo fasade, maltanje 4 KM 1 m2 unutra. Tel. 062 372 734. Moler - vr{im molersko-farbarske poslove, kvalitetno i ~isto, postavljam tapete. Tel. 061 923 260. Molerske usluge, gletovanje i farbanje stolarije, radnik sa iskustvom. Tel. 062 248 293. Elektro opravka bijele tehnike, bojlera, indikatora, pe}i, fri`idera, usisiva~a, el. instalacija i ostalo, povoljno. Tel. 061 262 411. VK stolar vr{i popravku vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 677-549. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Ma{inska obrada blokova, motora, egaliziranje radilica, ispitivanje i bru{enje glava. Tel. 049/745-512, Br~ko. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Prevodim i podu~avam, prof. engleskog jezika. Tel. 061 321 321. Dajem instrukcije iz njema~kog jezika za sve stepene znanja. Tel. 061 375 513. VK vodoinstalater, izrada novih instalacija i opravka kvarova. Non-stop. Tel. 061 219 974. Fizioterapeut - radim masa`e i vje`be za tijelo, po pozivu dolazim. Tel. 062 111 883. Izvodim sve radove na popravci ku}a i stanova, uz popust, Sarajevski kanton. Tel. 061 501 835. Izra|ujem natalne i li~ne horoskope za 2009. godinu (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Popravljam TV svih modela - profesionalno i na va{oja adresi. Tel. 061 365 690, 033/653-311. Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031. Peremo sve vrste }ilima, mokro pranje, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 061 209 057. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Osvje`enje i podizanje XP operativnog sistema, dolazak na adresu. Tel. 062 524 382. Radimo adaptacije, moleraj, tapete, rigips, laminate, keramiku i sitne opravke. Tel. 062 905 895. Kombijem vr{im prevoz razne vrste robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033 614436, 062 476 471. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Popravljam sve vrste kompjutera. Tel. 061 571 814. Studentica ~etvrte godine engleskog jezika daje povoljno ~asove osnovcima. Tel. 061 326 786. Radim zidarske i tesarske poslove. Tel. 033 466-154. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82. Radim sve vrste molersko-farbarskih radova i postavljam laminat. Tel. 062 238 093. Dajem instrukcije iz fizike i matematike. Tel. 642-140. Stolar, postavljam laminate, {ipod, ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000. Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Radim sve molerske farbarske radove povoljno. Tel. 061 397 187. Svi gra|evinski radovi na jednom mjestu. Tel. 061 564 263. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. ^istim stanove ozbiljnim porodicama. Tel. 063 874 475. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Dajem instrukcije iz matematike i fizike za prijemne ispite svih srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Stolar i lakirer vr{e sve usluge proizvodnje i popravki. Tel. 062 332 702. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621976. Diplomirani pedagog daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel. 062 922 787. Izrada i tuma~enje `ivotnog horoskopa. Tel. 062 922 787 Radimo klasi~no pranje }ilima ma{inom za pranje auta. Tel. 061 927 550. Povoljno vo|enje poslovnih knjiga, DOO, SP diplomirani ekonomista. Tel. , 049/218-133. Povoljno vodim knjige za DD, DOO, STR, SZR. Tel. 066 442 454. Instruiram matematiku, za redovne ~asove dolazim. Tel. 062 327 168. Lektori{em sve vrste tekstova, povoljno i brzo, prof. bosan. jezika. Tel. 062 967 852. Instruiram osnovce daju}i temeljno znanje - prof. bosanskog jezik. i knji`evnosti. Tel. 062 967 852. Prevodim tekstove sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061 460 150. ^asovi engleskog jezika za osnovce, prevod tekstova, konverzacija, uspje{no i povoljno. Tel. 061 903 709. Snimam sa VHS super 8, 8 mm, kaseta na DVD format. Tel. 062 254 422. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Radimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih radova, cijena po dogovoru. Tel. 062 379 301. Izvodimo molerske usluge: struganje, gletovanje, lakiranje, moleraj. Tel. 033 674292. Prevoz putnika VW novim kombijem, koji posjeduje klimu, sve destinacije, profesionalno i povoljno. Tel. 061 522 190. Klimatiziranim kombijem vr{im prevoz putnika i robe. Tel. 062 214 690. Kvalitetno i vrlo povoljno servisiramo VW vozila, Golf, [koda, Pasat i ostala. Tel. 061 320 722. VKV elektromehani~ar povoljno popravlja ve{ ma{ine, elektri~ne {porete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Vr{im prevoz stvari, robe i ljudi, kombi prevoz. Tel. 062 385 762. Elektri~ar - izvodim sve vrste elektroinstalacijskih radova, slabe i jake struje. Tel. 061 133 829. Prevoz putnika udobnim kombijem, voza~ iskustvo 20 god., za 1 kilometar - 1 KM. Tel. 061 234 895. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Instrukcije za prijemni ispit iz matematike, uspje{no. Tel. 061 571 973. Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 061 864 545, 033/619034. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve molersko farbarske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Sve vrste bravarskih radova povoljno ograde, gitere, balkone, itd. Tel. 061 360 252. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061 439 666. Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Kucam, printam, skeniram sve vrste radova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220.

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

49

POTREBNO OSOBLJE ZA POPUNJAVANJE SLJEDE]IH RADNIH MJESTA: KONOBARI-CE, [ANKERICE, PIZZA MAJSTOR. TEL. 062 331 978, 061 642 620. 5589-1TT Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Izvodimo molerske radove. Tel. 033 674291. Prosvjetna radi svaki dan sa osnovcima koja imaju problema sa u~enjem. Tel. 234705. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966.

Ponuda-potra`nja
Piceriji potrebne radnice za poslu`ivanje. Tel. 061 202 312. 5339-1tt Pizzeriji u centru potrebne dvije djevojke za poslu`ivanje. Tel. 033/44 33 50. 5566-1tt Potreban radnik u autopraonici i automehani~arskoj radnji, na Ilid`i. Tel. 062 332 977. 7852-1Nd` Restoranu „KOD BE]E“ na Dobrinji, potrebni: 2 konobarice sa praksom, 1 konobar sa iskustvom, 1 P kuharica. Tel. 033 .K. 452-690. Mob. 062 737 550. 7866-1Nd` ]evabd`inici BESKO u Hrasnom, potreban radnik ili radnica za ro{tiljem. Tel. 061 139 401. 5584-1tt Potrebno: 5 konobara, 2 kuhara, 2 radnice u {anku. Tel. 061 841 547. 7874-1Nd` Buregd`inici „MM“ ^. Vila, potrebne majstorica za pravljenje bureka, pomo}na radnica. Obavezno radno iskustvo. Tel. 061 572 577. 7875-1Nd` Potrebne dvije pomo}ne radnice za rad u buregd`inici. Informacije li~no u buregd`inici EN-GA, ul. Azize [a}irbegovi} bb, Hrasno, od 12 do 16 sati, svaki dan. 7889-1Nd` Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Potrebna frizerka. Tel. 061 177 944. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50 posto. Tel. 062 991 894. Vu~na slu`ba, vr{imo prijevoz vozila u BiH i inostranstvu. Tel. 062 922 500. Potrebna konobarica Fast fud „Bistro“, Dobrinja II. Tel. 061 778 280. Potrebna radnica za rad u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 061 218 071 Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne ljude. Zvati radnim danom od 1416 h. Tel. 061 697 942. Dobar posao, brza zarada putem katal. prodaje {ved. kozmetike, akcija bespl. uklju~enja. Tel. 061 326 160.

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem dionice i certifikate, kupujem i prodajem povoljno. Tel. 061 279 971.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

50

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-P-08-001273 Tuzla, 06. 05. 2009. godine

OBAVIJEST O URU^ENJU PISMENA
ZA: - Markovi} Dragan, sin Bo`idara, iz Priboja kod Lopara - Markovi} Zoran sin Bo`idara, iz Priboja (kod Lopara) Pozivate se da kao stranke pristupite na zakazani nastavak ro~i{ta za glavnu raspravu za dan ponedjeljak, 31. 08. 2009. godine u 08,30 sati, u sudnicu br. 56 sprat II. Dostava pismena se smatra obavljenom 15 dana od dana objave u Dnevnim novinama. Sudija Emina Brki}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 OP 071814 08 P Sarajevo, 23. 01. 2008. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA CENTAR SARAJEVO, zastupana po Pravobranila{tvu Op}ine Centar, ul. Mis Irbina br. 1, Sarajevo, protiv tu`enog \uri} Snje`ana, ul. Alipa{ina br. 15, Sarajevo, radi predaje u posjed poslovnog protora, van ro~i{ta dana 23. 01. 2008. godine, donio je

Tu`ena \uri} Snje`ana nastanjena u ul. Alipa{ina br. 15 Sarajevo JMB: 2205951175011 du`an je tu`itelju Op}ini Centar, predati u posjed poslovne prostorije u ulici Hamze Orlovi}a br. 3-5 u Sarajevu, ukupne povr{ine 21 m2, slobodne od lica i stvari u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja presude u dnevnim novinama, dostava se smatra objavljenom. SUDIJA Kraji{nik Dubravka POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~lan 183. ZPP-a FBiH).

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

oglasi

Dnevni avaz

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

51

„ZRAK“ DD SARAJEVO
DIONI^KO DRU[TVO ZA PRECIZNU MEHANIKU, OPTIKU, OPTOELEKTRONIKU I ELEKTROMEHANIKU Adema Bu}e 102, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel. +387 33 619 807, Fax. +387 33 658 472, www.zrak.ba, E-mail: zrak@zrak.ba

Komisija za provo|enje Odluke Nadzornog odbora „ZRAK“ DD Sarajevo broj 489/09 od 17. 04. 2009. godine o prodaji tehno-ekonomskih cjelina za koje ne}e postojati potreba u budu}em poslovanju „ZRAK“ DD Sarajevo objavljuje:

JAVNO NADMETANJE
za prikupljanje ponuda za kupovinu objekata u vlasni{tvu „ZRAK“ DD Sarajevo I Predmet prodaje LOT - 1 Poslovni objekat „Privredna zgrada O-4“ koja se nalazi na lokalitetu Sarajeva u krugu fabrike „ZRAK“ DD Sarajevo u ulici Adema Bu}e 102 na zemlji{tu ozna~enom kao zemlji{na parcela broj 1187/20 i dijelu zemlji{ne parcele broj 1187/2 K.O. Dolac (stari premjer). Zgrada je ukupne povr{ine 424,00 m2, a pripadaju}a joj parcela je povr{ine 5.032,00 m2, a sve prema tenderskoj dokumentaciji koja se mo`e podi}i u „ZRAK“ DD Sarajevo uz uplatu od 100,00 KM na blagajni Dru{tva. Nad pomenutim objektom postoji zabilje`ba za izvr{enje na nekretnini, a detalji o tome se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. LOT-2 Poslovni objekat „Privredna zgrada O-10“ koja se nalazi na lokalitetu Sarajeva u krugu fabrike „ZRAK“ DD Sarajevo u ulici Adema Bu}e 102 na zemlji{tu ozna~enom kao zemlji{ne parcle ebroj 1166/2, 1166/3 i 1166/4 K.O. Dolac (stari premjer). Zgrada je ukupne povr{ine 454,00 m2, a sve prema tenderskoj dokumentaciji koja se mo`e podi}i u „ZRAK“ DD Sarajevo uz uplatu od 100,00 KM na blagajni Dru{tva. Nad pomenutim objektom postoji zabilje`ba za izvr{enje na nekretnini, a detalji o tome se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. II Uslovi prodaje 1. Po~etna cijena za LOT-1 je 1.203.933,46 KM 2. Po~etna cijena za LOT-2 je 402.308,71 KM III Ponude se dostavljaju preporu~enom po{tom ili li~nom dostavom u zatvorenoj koverti na adresu „ZRAK“ DD Sarajevo, ulica Adema Bu}e 102 sa napomenom „Ponuda za kupovinu - ne otvarati“ sa oznakom LOT-a a u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva. IV Ponuda mora sadr`avati visinu ponu|ene cijene, te na~in i rokove pla}anja. V „ZRAK“ DD Sarajevo }e izvijestiti sve ponu|a~e o odluci prema njihovoj ponudi u roku od 15 (petnaet) dana od isteka roka za prikupljanje ponuda. VI Odabrani ponu|a~ je du`an zaklju~iti ugovor o kupovini u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o prihvatanju ponude. VII Kupac snosi tro{kove poreza i ostale tro{kove prenosa vlasni{tva, a rokovi i na~in predaje nekretnina u posjed bi}e regulisani kupoprodajnim ugovorom. VIII „ZRAK“ DD Sarajevo nije obavezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu i ima pravo poni{titi ovaj poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Sva dodatna obavje{tenja mogu se dobiti na tel. ++387 33 619 807.

52

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

oglasi

Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA

IB/IB 4600222830003
Vuka S. Karad`i}a 4, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine: Tel/faks: 049/211 102, E-mail: fzo-brcko@bdcentral.net Vuka S. Karad`i}a 4, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine: Tel/fax: 049/211 102; E-mail: fzo-brcko@bdcentral.net

Broj: 015-180/4-60/09-7 Br~ko, 05. 06. 2009. godine Na osnovu ~lana 2. Odluke o poni{tenju Javnog konkursa, donesene od strane Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Br~ko Distrikta BiH, broj: 015-180/07-37/09 od 04. 06. 2009. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Br~ko Distrikta BiH, objavljuje:

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA BROJ: 015-180/4-23/09 OD 21. 04. 2009. GODINE
Poni{tava se Javni konkurs, broj: 015-180/4-23/09 od 21. 04. 2009. godine, za popunu radnog mjesta 4. 7. Vi{i referent za medicinske poslove na neodre|eno vrijeme u Fondu zdravstvenog osiguranja Br~ko Distrikta BiH, jer nijedan od kandidata ne ispunjava uslov odre|en ~lanom 17. stav (1) ta~ka b) Pravilnika o zapo{ljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Br~ko Distrikta BiH. DIREKTOR Aleksandra Tu~i}, dipl. menad`er
„NERETVA“ DD ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA I TRGOVINU SA P SARAJEVO .O. Ul. Kemal-begova 10-12 Na osnovu Odluke Upravnog odbora „Neretva“ DD za izradu ortopedskih pomagala i trgovinu sa p.o. Sarajevo broj: 211/09. od 01. 04. 2009. godine, raspisuje se
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061199 08 P Sarajevo, 2. 6. 2009. Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13. koju zastupa Adis Opra{i}, advokat u Sarajevu protiv tu`enih Edina [i{i} iz Zenice, Crkvice b.b., Kemal Arnaut iz Zenice, Arnauti br. 30, Mirsad ^oli} iz Zenice, ul. A. Hafizovi}a br. 78. koga zastupa Ramo Ajki}, advokat u Zenici, Oliver Kri{to iz Zenice, ul. Sejmenska br. 17. i Besim \ulan iz Zenice, Tisna br. 71, radi duga, v.sp. 39.268,80 KM, objavljuje

KONKURS
O izboru i imenovanju direktora Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e posebne uvjete: - da ima visoku stru~nu spremu ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima - da ima izra`enu sposobnost organizovanja rada, vo|enja poslovne politike i stvaranja dobrih odnosa sa poslovnim partnerima. Izbor se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u javnim dnevnim glasilima. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Konkursa mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu Dru{tva, (sa naznakom „ZA KONKURS“).

OGLAS
Poziva se tu`ena Edina [i{i} na glavnu raspravu koja }e se kod ovog suda odr`ati u dan srijeda, 4. 11. 2009. u 9.30 sati, soba br. 330/III. Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`ena, a uredno je pozvana, rasprava }e se odr`ati bez njenog prisustva. Objavljivanjem ovog oglasa, dostava poziva tu`enoj smatra}e se izvr{enom protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVO PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19. BROJ: MAL-25133/05 Sarajevo, 29. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA „LOK“ Micro SARAJEVO, ulica Skenderija broj 13., koju zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog, HALILOVI] ADISA iz Travnika, ul. Skok bb, Ilova~a - Travnik radi duga, v.s.p. 2.800,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje slijede}i:

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ Na osnovu ~lana 113. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Sl. novine FBiH“ broj: 29/97) i ~lana 13. Pravilnika o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. list SR BiH“, broj: 27/86, 38/86, 7/87 i „Sl. novine FBiH“, broj: 7/03), ~lana 32. Statuta i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Maglaj, od 08. 06. 2009. godine, Javna ustanova „Dom zdravlja“ Maglaj, raspisuje

KONKURS
za izbor i upu}ivanje doktora medicine na specijalizaciju U 2009. godini izvr{it }e se izbor i upu}ivanje doktora medicine na specijalizaciju iz: 1. PNEUMOFTIZIOLOGIJE 1 specijalizacija Kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: - da ima zavr{en Medicinski fakultet, - da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci, - da je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stru~ne spreme privatne prakse, - da aktivno poznaje jedan strani jezik, - da je mla|i od 35 godina starosti. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidat je du`an dostaviti na adresu. JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ, ul. I. Smajlagi}a bb. Sa naznakom „za Upravni odbor“. Neblagovremene i nepotpune prijave smatrat }e se kao da nisu ni podnesene.

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 19. 10. 2005. godine, u pravnoj stvari tu`itelja MOKROKREDITNA ORGANIZACIJA „LOK“ Micro SARAJEVO, protiv tu`enog HALILOVI] ADISA iz Travnika, ul. Skok bb, Ilova~a - Travnik radi duga v.s.p. 2.800,00 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju isplati iznos od 2.800,00 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 28. 03. 2005. godine, pa do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni HALILOVI] ADIS iz Travnika, ul. Sokok bb, Ilova~a - Travnik da u roku od 30 dana sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a, izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za Va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prjiedlog (~lan 182. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te i prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 069933 08 P Sarajevo, 27. 05. 2009.godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ^au{evi} Du~i} Mirsada, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih Kadri} Sedina iz Srebrenika, ul. Tinja bb, Kadri} Lutvije iz Srebrenika ul. Tinja bb i Kadri} Refije iz Srebrenika ul. Tinja bb, radi isplate duga, v.s.p. 4.976,52 KM, objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 09 65 PS 013692 03 PS Sarajevo, 28. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Braco Stupar u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Centar Sarajevo, protiv Bosna Auto-Wag Auto Ku}a doo Sarajevo, radi duga v.sp. 22.108,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a objavljuje slijede}i

OGLAS
POZIVA SE tu`eni KADRI] LUTVIJA da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 29. 12. 2008. godine, kojom tu`itelj predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu, kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju isplati iznos od 4.976,52 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od 20. 02. 2008. godine, do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, s pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija ^au{evi} - Du~i} Mirsada

OGLAS
POZIV ZA GLAVNU RASPRAVU Dana 27. 05. 2003. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Bosna Auto Wag Auto Ku}a doo Sarajevo, radi isplata potra`ivanja. Ovim putem se dostavlja tu`enom poziv za ro~i{te zakazano za dan srijeda 07. 10. 2009. godine u 09,00 sati i putem oglasne plo~e suda. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smastra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Stupar Braco

Dnevni avaz
Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 13 tu`nih godina od smrti na{eg dragog oca, supruga, punca i dede

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

53

ATIF (ALIJA) MULAVDI]
Dragi babo, postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. Te{ko je prihvatiti da te vi{e nema, tuga i bol stalno su prisutni a praznina je neizmjerna. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka AIDA, supruga FERIDA, zet SALKO i unuk TARIK
7883-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju, na{em

JUSUF (OSMANA) ALAJBEGOVI]
Puno te vole tvoji Ana i Vedo
5602-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

mami na{e Dragane

JUSUFU
Hvala ti {to si nam bio prijatelj. Hvala {to si postojao. Odlazi{ me|u zvijezde svom voljenom Nevenu, voljeni na{ Jusufe.

MLA\ENKA BATINI]
Obitelji upu}ujemo izraze iskrenog suosje}anja. Zaposlenici Federalnog ministarstva financija - finansija
N

Uvijek }e{ biti sa nama Tvoji Ra{i}i

3603-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 6. 2009. godine se navr{ava godina od tvog preseljenja na ahiret

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg voljenog

RASIM (NAZIF) SINANOVI] ADEM [KAMO JUSUF ALAJBEGOVI]
Bio si i ostao najve}e dobro u na{em `ivotu. Vrijeme prolazi, ali ti si i dalje s nama, u na{em srcu, gdje }e{ zauvijek i ostati. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. za svako dobro koje si u~inio podari najve}u nagradu, D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek tvoji: Supruga Binasa, k}erke D`enana, Jasmina, Emina, unuk 7878-1nd` Imad, zet Selvir

Od porodice [repfler
5604-1tt

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek i ovo vrijeme koje je pro{lo ne mo`e te izbrisati iz na{ih srca. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga Seviba, k}erke Sabina i Sedina, zet Sejmen, 7879-1nd` unuke Almina i Ajla

Dana 11. 6. 2009. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a jedina, nikad pre`aljena mama i svekrva

Danas se navr{avaju ~etiri godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage supruge, mame, svekrve i nane

EHLIMANA - LEBIBA (GANI]) MRKALJEVI]
Draga moja i najmilija mama, te{ko mi je shvatiti da nisi vi{e sa mnom. Te{ko mi je bez tebe i tuga i bol ne prestaju. Tako mi nedostaje{. Postoji ljubav koju smrt ne prekida. Svaki dan me podsje}a na trenutke provedene s tobom. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet. 804-1tz Tvoji najmiliji: sin Samir i snaha Selma

DERVI[ (SALKE) HAMZI]
Uvijek }e{ biti u srcima tvojih najdra`ih. S po{tovanjem: supruga Umihana, k}erka, sin, snaha, 5495-1tt unu~ad i sestra Esma Avdi}

SEJDA (AVDO) JA@I], ro|. HANJALI]
11. 6. 2007 - 11. 6. 2009.
Sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost `ivjet }e zauvijek u nama. Suprug Esad, sinovi Suad, Valdin, snahe Nermina i 7877-1nd` Lejla, unu~ad Mad`id i Maid

54

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

MUHAREM (ALIJA) OMER]AJI]
Uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji unuci: Asaf, Almir i Omer
5593-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

TATI, DEDI I PUNCU

TATI, DEDI, PUNCU I PRADEDI

TATI, DEDI, PUNCU I PRADEDI

MUHAREMU OMER]AJI]U
Bio si velik ~ovjek. Nasmijan i vedar zauvijek u na{im srcima }e{ ostati. Sje}anje na tebe nikada ne}e i{~eznuti. Tvoji, 5596-1tt Porodica [ehovi}

MUHAREMU OMER]AJI]U
Sje}anje na tebe }e uvijek `ivjeti u nama. Tvoja vedrina i dobrota }e ostati dio na{ih `ivota. Tvoji, 5596-1tt Porodice D`ubur, Soldin i Ruhotina

MUHAREMU OMER]AJI]U
Sje}anje na tebe nikada ne}e nestati. Tvoj lik, ljubav i radost }e zauvijek biti dio na{ih `ivota. Tvoji, 5596-1tt Porodice Ljumanovi} i Van Schaijik

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg dragog prijatelja

SJE]ANJE

Dana 11. juna 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{

MUAMER (JUSUF) ALI]

MUAMER (JUSUFA) ALI]
dipl. pravnik iz Konjica Dobrota, po{tenje i plemenitost pripadaju velikim ljudima kao {to si ti bio. A bio si i ostat }e{ oli~enje svega najboljeg. Amid`a Safet, strina Vasvija sa djecom Jasminom i teta Dana
PTT

Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoji prijatelji: Muhamed, Anis, Ned`ad, Harun, Adnan i Alen
PTT

SJE]ANJE

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti moga supruga

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada nije sa nama na{a voljena

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 16 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog i jedinog sina i brata

NERMIN (NEZIRA) ME[I] NERO EMINA FEJZI]
Pro|e 16 tu`nih godina, godina nade da mo`da nije istina da te nema, da }e{ se pojaviti odnekuda, ali NE, gorka je ta istina {to nam srce kida sve ove godine! Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi d`enet, na{ Nero. Neizmjerno te vole i silno nam nedostaje{: majka Ziba, otac Nezir, sestre Nermina i Sanela Dana 11. 6. 2009. godine u 10 h posjetit }emo harem JaPTT sen, polo`iti cvije}e i prou~iti Fatihu.

ALEKSANDRA ANJOLI ACE
Vrijeme prolazi ali ne mijenja i ne bri{e ljubav koju si mi nesebi~no podario i vje~no }u se sje}ati tvoje plemenite du{e. Tvoja supruga Emira i @ana
7885-1nd`

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: Kenan, Ilvana, Azra i Alma
5594-1tt

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

VLADIMIR (GRUJE) LOPATI]
1951 - 2009.
Dragi na{ Vlado, Neutje{ni smo {to smo te izgubili. Ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati, bol koja se ne mo`e preboljeti. Znao si koliko te volimo, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. Sada kad si nam najpotrebniji nisi tu. Sa vje~nom tugom, Tvoja Zorica i Mia 5605-1tt

VLADIMIR (GRUJE) LOPATI]
1951 - 2009.
Dragi sine! Bolna je istina da si oti{ao zauvijek. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bio si na{ oslonac, sre}a, ponos, nada. Jedini moj bol koji podnosim }e trajati koliko i moj `ivot. Sa vje~nom tugom, Tvoja majka Tomka i Goran 5605-1tt

VLADIMIR (GRUJE) LOPATI]
1951 - 2009.
Dragi brate, Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te prerano izgubili. Bol nije u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati. Tvoja sestra Ozrenka, Marijan, Andrea i Aleksandar
5605-1tt

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nas je zauvijek napustio na{ dragi

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se pet godina od prerane smrti na{eg voljenog

VLADIMIR (GRUJE) LOPATI]
1951 - 2009.
Dragi brate, Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti, a to su beskrajna ljubav, po{tovanje i ponos {to smo te takvog imali. Bol i tuga ostaju vje~no za tobom. Tvoja sestra Jadranka i Ivan
5605-1tt

VLADIMIR - VLADO (GRUJE) LOPATI]
1951 - 2009.
Istina je da dobri ljudi kratko `ive, smrt je tren, a bol vje~na. Da te na{a ljubav mogla spasiti, vje~no bi `ivio. Mi ~uvamo najljep{e uspomene tvoje ljudske topline i dobrote, svaki tren proveden s tobom uklesan je u vje~ito sje}anje. Cicko Provi} sa porodicom Provi} i Lopin
5605-1tt

MEMSUR (OMERA) MR[O

Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: otac Omer, majka Devlija, sestre Mirsada 7884-1nd` i Memsudina sa porodicama

Dnevni avaz
Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine kako je na ahiret preselila na{a draga i voljena
SJE]ANJE

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

55

[UHRA MEHMEDOVSKI, ro|. JUNUZAGI]
11. 6. 2007.

i sje}anje na

HAMDIJA MEHMEDOVSKI
5. 6. 1973.

GORAN TANOVI]
11. 6. 1998 - 11. 6. 2009.
Sa po{tovanjem i ljubavlju, Majka, otac i brat U ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine u 14.00 sati }emo polo`iti cvije}e na njegov grob.
803-1tz

Spoznaja da smo svi Allahovi i da se Njemu vra}amo daje nam sabur. Jer, Allah daje, Allah uzima. Kad jednom izgubi{ onoga koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ onoga koga si izgubio. Mi smo gubili dva puta. S tugom u srcu koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }ete vje~no u srcima onih koji su vas voljeli. Dragi na{i, neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet va{im du{ama. Va{i najmiliji: Porodica Dana 13. 6. 2009. god. u znak sje}anja na na{e merhume bit }e prou~ena hatma dova u porodi~noj 7842-1nd` ku}i na Ilid`i, poslije podne namaza.

SJE]ANJE

Dana 11. juna 2009. godine navr{ava se 17 godina od kako smo ostali bez jedinog sina i brata

MUSTAFE - MUTE (AHMETA) ALIHOD@I]A
iz Mostara
Dragi sine, Duboko u na{im srcima ~uvamo sa velikom ljubavlju i ponosom dobrotu Tvoga srca, toplinu Tvoje du{e koja nas je sve tako nesebi~no obasipala. Dok na{a srca kucaju, u njima }e{ `ivjeti Ti. Neka ti je veliki rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: otac Ahmet, majka Safija i sestra Jasminka sa porodicom

814-1mo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Jedanaestog juna 2009. godine navr{ava se jedanaest godina od smrti na{e drage

NA KAPETANA

\EMILE (VEHABA) PA[I]
11. 6. 1998 - 11. 6. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Azra i Aida sa porodicama
178-1tr

RIJAD - RIKI TIKVE[A
2007 - 2009.

Posada: Vedo, Zela, Kemo, Cakan, Greba, Sejo, Brada, [koro

839-1mo

POSLJEDNJI SELAM

ISMET (HAD@IRA) [KOBALJ
Dragi o~e, trenuci provedeni s tobom ostat }e poput najljep{e bajke. I kad mi bude najte`e, sje}anje na tvoj vedri lik davat }e mi snagu da istrajem. Imao si snagu za sve, borio se do zadnjeg trena, a oti{ao u legendu tako tiho, tiho... Moja najsjajnija zvijezdo vodiljo, moj najljep{i biseru me|u biserima, za sve {to si u~inio za mene, za nas, neka te dragi Allah d`.{. obraduje d`enetskim ljepotama. Tvoj sin Kemal, snaha Sanela, unuci Amar i Azra
5571-1tt

Dana 11. 6. 2009. god. navr{avaju se 3 tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene majke, nane i svekrve

POSLJEDNJI SELAM

voljenom, jedincu bratu

SEVLIJE (SALIHA) BANDA, ro|. KALAJD@I]
Iako vi{e nisi sa nama, uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Neka te Allah d`.{. nagradi za sva plemenita i dobra djela i neka ti podari lijepi d`enet i d`enetske ba{tine. Tvoji najmiliji: sinovi [emo i Nezir sa porodicama
5569-1tt

ISMETU (HAD@IRA) [KOBALJ
18. 7. 1935 - 8. 6. 2009.
Bio si gromada od ~ovjeka. Zato su danas spojeni bol, tuga i beskrajna praznina u srcima mnogih koji }e dugo pamtiti vedrinu Tvog duha i dobrotu, a snagu Tvoje li~nosti zadugo ne}e zasjeniti zaborav. Ponosan sam {to si mi bio brat, a koliko poti{ten, to samo ja znam. Neka Ti Allah dragi podari lijepi D`enet i rahmet vje~ni. 5525-1tt Tvoj brat Izet

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede i brata

2009. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{eg dragog sina, brata, supruga, oca

U ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci kako sa nama nije na{ voljeni i jedini sin i brat

MUHAREM (HAMZA) AVDI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Razija, brat Murat, k}erka D`emila, unuci Adis, Aldin, Haris, zet Smajo sa djecom Anel, Alisa, Sanel i ostala ro826-1mo dbina, prijatelji i kom{ije

FERHATA (MUHAREMA) AVDI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Razija koja te nikad ne zaboravlja, sinovi Adis, Aldin, Haris, sestra D`emila, supruga Razija, zet Smajo sa djecom Anelom, Alisom i Sanelom, te ad`e Mu826-1mo rat i Sabina i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

MUAMER (JUSUF) ALI]
Du{o na{a, tvoj iznenadan i prerani odlazak obilje`io je na{e `ivote neizrecivom tugom i prazninom za sva vremena. Te{ko je povjerovati, a jo{ te`e prihvatiti tu okrutnu istinu da te nema i `ivjeti s njom. Bio si tako poseban i dobar, zato tako i boli. Ali mi smo ponosni {to smo te imali. Tvoji najmiliji: majka Emina, sestre Meliha i Azra Hatma dova }e se prou~iti u petak, 12. 6. 2009. godine u Tekijskoj d`amiji u Konjicu, prije d`ume-namaza. PTT

56

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

U ^ETVRTAK, 11. JUNA 2009. GODINE, POVODOM POLA GODINE OD SMRTI NA[E DRAGE

DR. TATJANE ZULFIKARPA[I]

PROU^IT ]E SE HATMA DOVA U 16.00 SATI NA MEZARJU ALIFAKOVAC. O@ALO[]ENA FAMILIJA
N

Dana 11. 6. 1992 - 11. 6. 2009. navr{ava se 17 godina kako nisi me|u nama

DARKO (IVANA - I]E) BARA]
Darko, dan za danom prolazi, tuga i bol ostaju, a ti nikada ne odlazi{. Tvoji: tata, mama, Danko i Danijela
7532-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 11. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako vi{e nije sa nama na{ dragi i voljeni

majci na{eg prijatelja

ISLJAM ARIFI AJ[I OSMOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima i dok `ivimo bi}e{ dio nas. Neka Te dobri an|eli ~uvaju. Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima i na{im dragim kom{ijama koji su u najte`im trenucima bili uz nas.
7863-1nd`

Od Atifa, Ade, Nihada, Mideta, Nu~eta, Bahe, Hazima, Seje i Vahida

Porodica

7865-1nd`

SJE]ANJE

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca i dede

POSLJEDNJI SELAM ocu i dedi

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

mom dragom ocu

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage supruge i majke

SALIH (SALIHA) KR[O
11. 6. 1993 - 11. 6. 2009.
Ne postoji utjeha ni zaborav... Uvijek }e{ biti u srcima onih koji te vole. Sa velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Bahrija, k}erke Behija i Alma, zet Hajrudin i unuka Nejra Dana 12. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage
7841-1nd`

D@EMILE TAHIROVI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari sve d`enetske ljepote. Prou~ena hatma dova bit }e poklonjena u petak, 12. 6. prije d`ume namaza u Centralnoj d`amiji u Hrasnici.

had`i HUSEIN (SALKAN) SARA^
Voljeni na{, oti{ao si i ostavio u na{em `ivotu veliku prazninu, bol i tugu, HVALA TI za svu ljubav i pa`nju koju si nam u `ivotu pru`io. Vje~no }emo pamtiti tvoj lik i sa ponosom na tebe se sje}ati. Neka te Uzvi{eni Allah d`.{. obraduje vje~itim rahmetom i lijepim D`enetom. Tvoji neutje{ni: k}erka Maida, unuka Sanela, praunuka Edna i praunuk Adin
7859-1nd`

had`i HUSEIN (SALKAN) SARA^
Sa molbom dragom Allahu d`.{. da te nagradi lijepim i vje~itim D`enetom. Tvoja k}erka Maida
7859-1nd`

Tvoji: suprug i djeca
SJE]ANJE SJE]ANJE

7787-1nd`

Dana 11. juna 2009. godine navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nas je napustio na{ voljeni suprug i otac

Jedanaestog juna 2009. navr{avaju se tri godine od smrti

Dana 10. 6. 2009. godine navr{ava se 16 godina od preseljenja na ahiret

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

NEFISA (OMERA) KALIMAN
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i ljubav koju si svima poklanjala. O`alo{}eni: sinovi Hazim, Ahmed, k}erka Mirsada i tvoja Nerka Tevhid }e se prou~iti u Novoj d`amiji na Panjinoj kuli u 14 h poslije d`ume namaza.
5582-1tt

NA[OJ DRAGOJ KOLEGICI

DERVO (AVDE) TUCOVI] EDINI KURTI]
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Supruga i djeca
5550-1tt

\EMILE (FERIDA) SARA^EVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Nosimo sa sobom uvijek ono dobro i lijepo {to si nam pru`ala i ostavila. Porodica
181-1tr 5527-1tt

JUSUF ([A]IRA) ]OSOVI]
1937 - 1993.
Vrijeme prolazi, a uspomene na tvoj lik i tvoja djela ostaju. Supruga Zarfa i sinovi sa porodicama
5565-1tt

OD RADNIH KOLEGA I KOLEGICA IZ MINISTARSTVA PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK/KSB TRAVNIK I INSPEKTORATA

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

57

dragom bratu i dajd`i

IBRAHIM - BRACO ([ABAN) GAZIBARA
Od Behije, Jasmine, Edina, Elme i Amele sa porodicama Da mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet.
5577-1tt

Dana 12. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo, svekar i punac

SJE]ANJE

Dana 11. 6. 2009. navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg dragog

prof. dr. KU^UK - ALIJA DIVANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Nahida, sin Senad sa porodicom i k}erka Sanida sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u petak, 12. 6. 2009. godine u 17 sati, u Jordanskoj d`amiji na Grba5590-1tt vici.

RIZAHA (SALKE) EFENDI]A

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Suada, k}erke Vesna i Selma sa porodicom
827-1mo

Dana 11. 6. 2009. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nas je iznenada napustila na{a draga

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga voljena mama, nana i sestra

VEZIRA (ALJKO) GOGALI], ro|. [AHMAN
1941 - 2008.
Puno nam nedostaje{ draga na{a. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: suprug Hasan, sin Ahmet, k}i Mersada 5564-1tt sa porodicama Dragi na{ babo i dedo
POSLJEDNJI SELAM

[ERIF (TAHIR) GANIBEGOVI]
1941 - 2009.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine u 11.30 h u d`amiji „Hrasno“ Novo Sarajevo. Tvoji: supruga Nazifa, sin Nusret, snaha Selma i unuk 5568-1tt Tarik Na{em dedi
Prerano si oti{ao od nas

SELMA (SALIH) [OJKO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke Mira i Zlata, unuci Emir, Damir, Irfan i brat Seid sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 15. 6. 2009. godine u 17 sati ul. Zagreba~ka 77.
5576-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na dragog oca i supruga

na{em dragom ro|aku i prijatelju

SABRIJA (AGO) DURMI[EVI]
Dragi na{ babo, ostavio si veliku prazninu iza sebe koju niko i ni{ta ne mo`e popuniti, niti nadoknaditi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: sin Idriz, snaha Sanela, unuka Samra
7858-1nd`

SABRIJA (AGO) DURMI[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Habiba sa djecom
7858-1nd`

SABRIJA (AGO) DURMI[EVI]
Voljeni dedo, praznina koju si ostavio svojim iznenadnim odlaskom, velika je, a tuga i bol za tobom jo{ su ve}i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja unu~ad Samra, [aban i Demir
7858-1nd`

SABRIJA (AGO) DURMI[EVI]
Vrijeme koje prolazi nije ubla`ilo tugu za tobom. Vje~no }e{ `ivjeti u srcima onih koji te vole. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: k}erka Midhata, zet Mustafa, unuci [aban i Demir
7858-1nd`

NEDIM ([E]AN) BOGILOVI]
11. 6. 1992 - 11. 6. 2009.
Ne postoji utjeha ni zaborav, postoji samo velika ljubav i vje~no sje}anje. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Mirnes i supruga Fehameta
5573-1tt

ABDULAH (HALIL) MANKO
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hamdija i Emina Manko, Irfan i Munira D`iko
5587-1tt

Dana 11. 6. 2009. god. navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi otac, dedo, svekar

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

na na{u dragu

ABID (SALKE) RIKALO
Tvoj lik i dobrota nikad ne}e nestati. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga Raza, sinovi Nermin i Sead, k}erka Indira, zet Enver, snaha Dina i unu~ad Nedim i 5585-1tt Mirza

D@ENITU - NINU RID@ANOVI]
Draga na{a Nina, Vrijeme prolazi, a sje}anja na tebe i zajedni~ke trenutke su jo{ uvijek svje`a. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im dovama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Meho, Amira, Mirza, Edita i Neira Rid`anovi} i Melisa, Senaid i Amar Hod`i} 5579-1tt Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 17 godina kako nisi sa nama

D@ENITU - NINU RID@ANOVI]
Draga na{a Ninu{ka, Vrijeme prolazi, a sje}anja na tebe i na{e izlaske su jo{ uvijek svje`a. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: Am}a sa mamom Latifom, Hikom, Dinom, Timom, Hasetom, Asmirom, Damirom i Lilom Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet.
5580-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom bratu, {uraku i dajd`i

Dana 11. 6. 2009. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

SABRIJI (AGE) DURMI[EVI]U
Tvoj osmijeh vje~no }e ostati u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet za sve dobro kojim si nas obasipao, za svu ljubav koju si nam pru`io. Tvoji: sestra Sejda, {urak Emin i sestri} Emir

AFAN NALI]

HASIB (HUSO) BILI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ne prestaju. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobra djela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. 5572-1tt Tvoji: supruga, sinovi, snahe i unu~ad

Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena, i tvoje ime sa ponosom spominjemo. Prijatelji: A}an, Memo, Mo}a, [eva, Miko i Zoka
801-1tz

58

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Jedanaestog juna 2009. godine napunile su se dvije godine otkako nas je napustila na{a draga mama, majka i pramajka

RAZIJA (SALIHA) TRBONJA
Draga mama, majka, Tvoju nesebi~nost i po`rtvovanost spominjemo i spominjat }emo dok smo `ivi. Hvala Ti. Tvoja djeca, nevjeste, zetovi, unu~ad i praunu~ad
845-1mo

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom dajd`i

mom dragom babuki

ABDULAH (IBRAHIM) TUKULIJA FIKRET (SALKO) RAHIMI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od Alme Memagi} sa porodicom
7894-1nd`

11. 6. 1992 - 11. 6. 2009.
Vrijeme prolazi, ali u na{im srcima i mislima osta}e trajno sje}anje na tvoj dragi lik. Tvoji: supruga Ramiza, k}erke Anida i Aida, brat Fadil i sestra Fadila sa porodicama
846-1mo

had`i HUSEINU SARA^U
Voljeni babo Imao si veliko srce, dobru du{u i bio veliki oslonac svima nama. Svojim odlaskom ostavio si veliku prazninu u na{im srcima, a tvoja dobrota i ljudskost trajno ostaju u na{im srcima do kraja `ivota. Molim dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Kole sa porodicom
7896-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se dana 11. 6. 2009. (~etvrtak) navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

DEVLETE TUKULIJA, ro|. TOP^I]
Tevhid }e se odr`ati istog dana u 14 sati u Mesd`idu na Ko{evskom Brdu. Porodica
7894-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 6. godina pro|e od smrti na{eg dragog brata

ISMET (HAD@IR) [KOBALJ
Dragi deda Te{ka srca prihvatam istinu da vi{e nisi s nama, mislim da je sve ovo san i da }u te opet vidjeti, i nasmijanog i veselog. Kakav si uvijek bio. Tvoj lik }e ostati duboko utisnut u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetski mir. Tvoja unuka Mikica - Mia
844-1mo

SALKO (MEHMED) FAZLAGI]
Brate na{, ista tuga i bol kao i prvi dan, sje}anje na tebe i tvoju plemenitost i ljepotu koju smo imali, dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti sa nama pa neka ti Allah dragi podari sve d`enetske ljepote jer si ti to zaslu`io. Tvoje ro|ene sestre Mena, Fikreta i Ifeta sa familijama
842-1mo

Mojoj dragoj prijateljici

POSLJEDNJI SELAM

DEVLETA TUKULIJA, ro|. TOP^I]

bratu, djeveru i amid`i
POSLJEDNJI SELAM

mom dragom bratu Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Prijateljica Kudra Hasija
7894-1nd`

HAJRUDINU BE[LAGI]U
Zijad, Zemka, Ada i Damir
805-1tz

POSLJEDNJI SELAM

ABDULAH (IBRAHIM) TUKULIJA

mom dragom deduki Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od sestre Minke Sinanovi} sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom sinu i bratu

had`i HUSEIN (SALKAN) SARA^
POSLJEDNJI SELAM

7894-1nd`

Tvoj lik, tvoja dobrota i sje}anje na tebe, uvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. 7896-1nd` Tvoj unuk Adnan Sara~ i Mersiha

Dana 11. 6. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog daid`e

ABDULAH (IBRAHIM) TUKULIJA

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Otac Ibrahim i brat Samir sa porodicom
7894-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mom dragom dedi

had`i HUSEINU SARA^U
Te{ko je `ivjeti, a ne vi|ati tebe... Tuga i bol ne prestaju. Bez tebe vi{e ni{ta nije isto... Hvala ti za sve, za neizmjernu i nesebi~nu ljubav koju si mi pru`io. I dalje svaki dan, po~inje i zavr{ava s tobom i tako }e biti dok sam `iva. Molim dragog Allaha da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 7896-1nd` Tvoja Disa

ISMETU [KOBALJU
Od Memi} Hasana i njegove porodice
840-1mo

SALKE (MEHMEDA) FAZLAGI]A
Uvijek }emo te se sa ponosom i s ljubavlju sje}ati. Daid`a na{, hvala ti za tvoju ljubav i plemenitost koju si nam pru`ao. Tvoji sestri}i Azer i Azerina
842-1mo

mom dragom bratu

ABDULAH (IBRAHIM) TUKULIJA

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od sestre Bademe Kapisazovi} sa porodicom
7894-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

59

na{em prijatelju

RIJAD - RIKI TIKVE[A
11. 6. 2007 - 11. 6. 2009.

JUSUF ALAJBEGOVI]
Uposlenici „Lisca moda“ doo
5614-1tt

Dvije godine poslije i dalje nevjerica da nisi tu, Sve ovo vrijeme do`ivjesmo kao ru`an san. Stvarnost surova, i boli, i ni{ta vi{e nije isto. Dragi Riki, `ivot se nastavlja, ide dalje, a i ti u srcu i mislima na{im, zauvijek. Majka Zuhra, supruga Svjetlana, brat Arnad sa Miladom
849-1mo

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina, brata i unuka

KATE CVITANOVI]

MAJDINA ^ILI]A
11. 6. 2008 - 11. 6. 2009.
Sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja Dragica sa Mirkom, Dinkom, Mirjanom, Petrom i Feliciom
7869-1nd`

I danas su rije~i suvi{ne, utjehu tra`imo u prolaznosti, ali je jo{ nema. Svaki novi dan je borba, tuga, bol, nevjerica i tiha nada u ponovni susret. Voli te tvoja mama Adisa, tvoj o~uh Senad Obradovi}, tvoja nena Fadila i tvoja mala seka Minela
851-1mo

SJE]ANJE

Dana 11. 6. 2009. navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog dje~aka, na{eg kom{iju

na na{u dragu i nezaboravljenu Majku

FATIMU [ARI]
(11. 6. 2007 - 11. 6. 2009)

D@ENITA (EMIR) RI\ANOVI]

MAJDINA ^ILI]A
11. 6. 2008 - 11. 6. 2009.

Porodica
5613-1tt

Vrijeme prolazi, ali ne mijenja, niti bri{e ono {to boli i ono {to nedostaje. Tvoji: Mediha, Adnan, Alma, Aldijana i Hamza
5616-1tt

Sve je utihnulo otkako te nema. Uvijek se rado sjetimo tvog osmijeha, to nam posebno nedostaje. 852-1mo Tvoje kom{ije: Mima i Dika, Senad i Belma

Dana 11. 6. 2009. navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

D@ENITA (EMIR) RI\ANOVI]
Ne mo`emo sprije~iti vrijeme da prolazi, ali ni vrijeme ne mo`e sprije~iti nas da te volimo i nikad zaboravimo. Zauvijek tvoji: majka Azra, brat D`eno, snaha Mirela, brati} Emir
5615-1tt

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahret na{e drage

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi kolega

MUNIRE AK[AMIJA

SALIH (MUSTAFE) KAMERI]

Jako nam nedostaje{. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji Brankovi}i
5608-1tt

Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Adis, Armin, Asim, ^ola, Damir, Esad, Fikret, To{a, Mirad, Mirza, Mirsad, Raif, Smajo, 809-1tz [i{ko, Zahid

60

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

dragom babi, puncu i dedi Dragom babi, puncu i dedi

Danas se navr{ava 11 godina od prerane smrti na{e drage k}erke i sestre

had`i HALIL (OMERA) DRKI]

had`i HALIL (OMERA) DRKI]

AMELA (RUSMIR) MRKOVI]
11. 6. 1998 - 11. 6. 2009.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Od \ulse, Salema, Admira i Admire Pamuk
7905-1nd`

Od Seme, Omera, Amine i Amile Mili{i}
7905-1nd`

Tvoji najmiliji: majka Alema, otac Rusmir i sestre Mirela i Lamija

5606-1tt

Danas, 11. 6. 2009. navr{ava se tu`nih 6 mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni zet

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnog kolege Mirsada Omer}aji}a na{em velikom prijatelju

SAKIB SIJER^I]
11. 12. 2008 - 11. 6. 2009.
Boli i boljet }e dok smo `ive... Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Punica MEL^A i svastika ALMA PLAV^I] EL-FATIHA Bosnalijek dd Sektor Upravljanje materijalima
7897-1nd` 7909-1nd`

MUHAREM OMER]AJI]

JUSUFU (OSMANA) ALAJBEGOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Kavazovi} Mirsad i Azemina sa djecom
7907-1nd`

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 6 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Danas, 11. 6. 2009. navr{ava se tu`enih 6 mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni otac i dedo

SAKIB SIJER^I]
11. 12. 2008 - 11. 6. 2009.
Ponekad se ~ini kao vje~nost, ponekad kao da si ju~er bio tu... Po`eli ~ovjek da vrati vrijeme, ali... Valjda zauvijek ostane pitanje da li je moglo biti druga~ije? Hvala ti, tata, {to si nam pokazao da sjaj u o~ima nikada ne treba da ugasne i da se uvijek mo`e i mora dalje. Tvoj sjaj posljednjih dana nam je najljep{a uspomena i ajve}a `ivotna lekcija koju su tvoje k}eri ikad dobile. Ponosne na sve {to si bio, neutje{ne... Idemo dalje... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske ljepote, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoje neutje{ne k}erke SANELA i ARIJANA i unuk DENAJ VTNNS Hatma - dova }e se pokloniti 12. 6. 2009. iza d`uma-namaza u Begovoj d`amiji u Sarajevu.
7897-1nd`

had`i MURAT (HUSO) OMANI]
Uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu ~uvat }emo i njegovati dok god budemo `ivi. Neka Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Zlata, k}erka Jasna, sin Muhamed, snaha Suvada, unuci Emir i Tarik Hatma dova }e se prou~iti 12. 6. 2009. godine u 12.00 sati u d`amiji Hrasno.
7899-1nd`

TU@NO SJE]ANJE Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se 17. godina od pogibije na{eg dragog

IN MEMORIAM

Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Danas, 11. juna 2009. navr{ava se 13 godina od smrti oca i dede

Danas se navr{ava {est tu`nih godina od preseljenja na ahiret moga brata Faje

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

RIKI TIKVE[A D@EMAL (ZAHID) EFENDI]
Godina za godinom prolaze, a ti zauvijek sa nama ostaje{ u na{im srcima. Tvoji Amsal i Had`ira Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 14. 6. u 15 sati u d`amiji Ahatovi}i.
5611-1tt

11. 6. 2007 - 11. 6. 2009.
Bio si veliki ~ovjek i veliki arhitekt. Bio si moj prijatelj. Po~ivaj u miru sutinskih ~empresa... E. Moca Dizdar
847-1mo

MAJDIN ^ILI]
1996 - 2008.
Zauvijek }e{ biti u mom srcu, mislima i snovima. Moje suze i moja bol nikada ne}e prestati. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja rodica Mirela PTT

MUJO (SELIM) GABELJI]
iz Srebrenice Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za nas. Te{ko je prihvatiti da te nema, nikada ne}e{ biti zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Hanka i unu~ad Elvis i Sanela 7895-1nd`

FADIL HOMARAC
Svi sati, dani, mjeseci i godine sve vi{e su bolniji za tobom. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Dervi{a
7892-1nd`

had`i HUSEIN SARA^
Neka ti dragi Allah d`.{. otvori sve d`enetske kapije i podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji Omerovi} Rasim i Hanifa
7910-1nd`

Dana 11. 6. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od tragi~ne smrti na{eg dragog ro|aka i brati}a

Dana 11. 6. 2008. godine navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog

MUAMER ALI]
Neka ti Allah dragi podari D`enet. Tvoj ro|ak Ned`ad, tetak Ramiz i tetka Emina Prevljak, te tetak Ismet tetka Zedina Ma{i}
PTT

RASIM SINANOVI]

RAMIZ (DURANA) KAMI[
iz Konjica
S ljubavlju koju smrt nikada ne mo`e prekinuti, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
5567-1tt

Sje}anje na godinu dana. Brat Salko sa porodicom

Porodica Kami{

PTT

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

61

velikom ~ovjeku, iskrenom prijatelju i vrijednom saradniku

JUSUF ALAJBEGOVI]

Kolektiv Amadeus BH d.o.o.
5618-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja i partnera

MUHAREM OMER]AJI]

Kolektiv Avery
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku na{em radnom kolegi i prijatelju

JUSUFU ALAJBEGOVI]U JUSUF ALAJBEGOVI]
Hvala ti {to si za ovo kratko vrijeme u{ao u na{e `ivote i oplemenio ih. S velikom ljubavlju i po{tovanjem od tebe se opra{ta porodica Paleka
7918-1nd`

Kolektiv JP BH AIRLINES d.o.o.
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SELAM

dragom dedi na{em dragom, dobrom

dragom prijatelju

dragom prijatelju dragom i plemenitom Dedanu

JUSUFU ALAJBEGOVI]U
Od kumova i prijatelja Milena, Miro, Fadila, Branko
5622-1tt

MUHAREM OMER]AJI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima u lijepom sje}anju uz molbu dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Voloder Ahmed, Elida i 7920-1nd` Adnan

MUHAREM OMER]AJI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Deli} Bahra i Haris
7920-1nd`

MUHAREM OMER]AJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Jakupovi} Fahra, Adila i Elvis sa porodicom
7920-1nd`

had`i HUSEIN (SALKAN ) SARA^

SAFETU BEGOVI]U
Almasa, Tid`a, Elma, D`ejlana, Faruk, Naris, Arman
5628-1tt

Sin Salko sa porodicom
7911-1nd`

62

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kumove i poslovne prijatelje da je

Pro{le su 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg jedinog sina i brata
TU@NO SJE]ANJE

JUSUF (OSMANA) ALAJBEGOVI] SABRIJA (RASIM) VATRE[
Vrijeme prolazi brzo, a tuga je spora i velika. Oti{ao si prerano i brzo, te{ko je bez tebe, prete{ko dragi na{, jedini sine i brate. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoja majka i sestre
5629-1tt

preminuo dana 10. juna 2009. godine u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 6. 2009. godine u 16.00 sati na gradskom groblju Lav. O@ALO[]ENI: supruga Ana, sin Vedran, sestre Nuna i Biba, {urjak Du{ko, te porodice Alajbegovi}, Bil~ar, ]emalovi}, Dervi{begovi}, Vreto, Dervi{evi}, Bilalovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Omladinskih radnih brigada br. 3/II, Dobrinja.
5602-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom zetu, bad`i i tetku

na{em dragom

na{em dragom dedi

HALJIMU KOLJENOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nad`ija, Sulejman, Jasmina, Fadil i Enis Red`epagi}
7922-1nd`

had`i HUSEIN (SALKAN) SARA^
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Mulija, unuk Belmin, snaha Elma 7906-1nd` i praunu~ad Adis i Belma

HALIMU KOLJENOVI]U

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Arbak Rasim sa porodicom
5546-1tt

Danas se navr{ava {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em zetu, tetku i bad`i

SALKO (HUSO) MALOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje sje}anje na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Meliha (Mali}a), k}erke Sanela i D`anela i unuka Adna
7913-1nd`

ABDULAHU - AVDI TUKULIJI
Zhra ]i{i} sa porodicom, Buba i Emir Kadri} sa porodi5617-1tt com i Rizo Bu~an
POSLJEDNJI POZDRAV

MANKO (HALILA) ABDULAH

Sestre Zehra, Sabaheta, Rabija i bra}a Enver i Sejo
5595-1tt

majci na{eg druga

JASNA HAJRI]
Nikad ne}emo zaboraviti sve {to si nam bila i {to jesi. Po dobru }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i sa ponosom ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Zela, Samir, Armin, D`enis, Sanel, Miki, Alda, Anel, Adi, Elvis, Darko, Gamza, Azur, [vabo, Sale, Muha, Svraka, Ado, Enel, Arman, Senad, Boris, Asko, Dino, Faris, Deba, 5627-1tt Haris, Danko, Hare, Mali}, Almir Danas se navr{ava sedam dana od kako je na ahiret preselila na{a draga i dobra supruga, majka i nana Dana 11. 6. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na{

ARIFI (NEZIRA) ISLJAM MUNIRA-hanuma AK[AMIJA, ro|. BRANKOVI]
Tim povodom }e se u ku}i, ul. Isaka Samokovlije 81, prou~iti tewhid i hatma-dova u 18.30 h. S ljubavlju i po{tovanjem, PORODICA
5624-1tt

Ne postoje rije~i koje bi opisale bol koju osje}amo, kao {to ne postoje ni rije~i utjehe koje bi umanjile tugu u na{im srcima. Dok kucaju na{a srca `ivjet }e i uspomene na tvoje rije~i i tvoja djela. Svakim danom molimo Allaha d`.{. da te primi u d`enetske ba{te, nahrani d`enetskim plodovima i napoji d`enetskim vodama. Tvoji: unuka Jelena, zet Elvir i i praunuk „dedin princ“ Aron
7914-1nd`

Dana 12. 6. 2009. godine navr{avaju se 52 dana kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nena, svekrva i tetka

Dana 11. 6. 2009. navr{avaju se 2 godine od prerane smrti

D@EVAHIRA - D@EHVA (MUJE) DURAN, ro|. BEKTA[
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u petak prije d`ume u 12 sati u d`amiji u Hrasnom, ulica Azize [a}irbegovi} 5. Neka je rahmet tvojoj du{i. O`alo{}ena porodica Duran

SABRIJA (RASIM) VATRE[
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i lijepim sje}anjem Tvoja djeca: Zijo, Zerina i Sead
5630-1tt

7923-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

63

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

had`i HALIL (OMERA) DRKI]
preselio na ahiret u srijedu, 10. 6. 2009. u 81. godini.

JOSIPU KNEZOVI]U - JO[KU
iz Mostara

D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 11. 6. 2009. u 13.00 h (poslije podne namaza) ispred d`amije Kova~i - Hrasnica i na mjesnom mezarju Kramari - Trnovo u 17.00 (poslije ikindije namaza) gdje }e se obaviti i ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke \ulsa i Sema, unu~ad Munir, Abdurahman, Admir, Abdul-Aziz, Admira, Amina, Merima i Amila, brat Edhem, sestra Mu{kija, zetovi Hamid, Salem i Omer, snahe Pa{ana, Zlata, Zineta, Mirzeta i Amina, brati}i i sestri}i sa porodicama, te porodice Drki}, Pamuk, Mili{i}, ]ati}, Kadi}, Vatri}, Veli}, Pind`o, Pintol, Faji}, Hod`i}, ^omor, ^aji}, Lu~kin, Mravi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije JASINI }e se prou~iti poslije ak{am namaza u porodi~noj ku}i Glavogodina br. 15. PREVOZ obezbije|en ispred doma u Hrasnici sa polaskom u 15.00 sati do Kramara i 7904-1nd` nazad.

(11. 11. 1956 - 1. 6. 2009)
Biti Mostarac, zaljubljen u svoj grad i ljude, odr`avati mostarski duh kao {to si ti to ~inio, prete{ko je breme... Biti ponosan Mostarac, tvoja je zasluga prijatelju... uz veliku ~ast da smo za prijatelja imali Tebe... Tvoja pisana rije~ otrgla je od zaborava mnogo toga {to nosimo u sebi... hvala ti... Neka ti je laka zemlja kanadska. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Tvoji prijatelji iz Mostara Nakon kratke i te{ke bolesti Jo{ko je umro 1. 6. 2009. godine i sahranjen 4. 6. 2009. godine u Torontu - Kanada, dana 11. 6. 2009. u 18 sati u crkvi Svetog Mateja na Rudniku u Mostaru, slu`it }e se Sveta misa zadu{nica.) 848-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEDO (SEJDE) KULOGLIJA
preselio na ahiret u srijedu, 10. juna 2009. godine u 99. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. u 17 sati na mezarju - Butmir. O@ALO[]ENI: supruga [a}ira, sinovi Mehmed i Selmo, k}erke Samka, Mukadesa i Vezira, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, brati}i, sestri}i, brati~ne, sestri~ne, porodice Kuloglija, Hasovi}, Trle, Gili}, Ma{ovi}, Rami}, Had`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelje i kom{ije 7887-1nd` Tevhid }e se u~iti u ku}i `alosti poslije ikindije namaza, Mlinska - 15.

OSMAN (AHMET) ZORLAK
preselio na ahiret u utorak, 9. 6. 2009. godine u 78. godini.

O@ALO[]ENI: k}erka Munevera, zet [aban, unuke Zarfa i Sanela, zetovi D`emal i 5600-1tt Muamer i praunu~ad Lejla, Nejra, Semina i Faris

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

MUHAREM (ALIJA) OMER]AJI]
iz Trebinja preselio na ahiret u utorak, 9. juna 2009. godine, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 16.00 sati na mezarju Jasen - Trebinje. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erke Hasiba, Mirsada i Senada, snaha Merima, zetovi Murat, Edin i Muhidin, unu~ad Benina, Redina, Lejla, Amila, Asaf, Seid, Almir, Tarik, Faris i Omer, praunu~ad Muhamed, Amina, Tajra i Lamija, snaha Ifeta, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~na, svastike sa porodicama, te porodice Omer}aji}, Robovi}, Budalica, Ljumanovi}, D`ubur, [ehovi}, Deli}, Soldin, Ruhotina, Avdi}, Dilberovi}, Karamehmedovi}, Arslanagi}, Ri|e{i}, Van Schai i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

ABDULAH (HALIL) MANKO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 8. juna 2009. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nasiha, sinovi Senad i Elvir, snaha Mira, unuke Vildana i Una, bra}a Enver i Sejo, sestre Zehra, Sabaheta i Rabija, zet Fetah, snahe Amra i \ulsa, {ura Sakib sa suprugom Fatom, te porodice Manko, Bijedi}, Had`iali}, Bi{~evi}, Burazerovi}, [ehovi}, Kreho, Bajramovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Malta br. 23/VI. 111

SABRIJA (AGO) DURMI[EVI]
preselio na ahiret dana 8. 6. 2009. godine u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 6. 2009. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju Vratar - @epa. Prevoz obezbije|en sa polaskom u 9,00 sati iz Dobro{evi}a, d`amija Kralja Fahda, Sokolje i Podhrastovi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: supruga Fatima (Habiba), sin Idriz, k}erka Midhata, snaha Sanela, zet Mustafa, unu~ad Samra, [aban i Demir, sestre Azemina, Sejda i Samija, zetovi Suljo, Emin i Salko, snahe Raska i Ramiza sa porodicama, {urak Nasko sa porodicom, te porodice Durmi{evi}, Lili}, Kulovac, Nuhanovi}, Curi}, Agi}, @iga, Bai}, Helji}, Vatre{, Deli}, Kurti}, Bogilovi}, Parnica, Zimi}, ^av~i}, Husi}, Guhdija i ostala mnogobrojna rodbina, 7858-1nd` kom{ije i prijatelji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i HUSEIN (SALKAN) SARA^
preselio na ahiret u utorak, 9. juna 2009. godine, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 17.00 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: sinovi Salko i Kasim, k}eri Mulija i Maida, sestra Hajrija, unu~ad i praunu~ad, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Sara~, Bajrovi}, Imamovi}, Bajri}, Suljevi}, Mahmutovi}, Hukara, Ahmethod`i}, Gerin, Nogo, Omerovi}, Lisica, Islamba{i}, [ljivo, Kara~i}, Nik{i}, Je`, Burovi}, ^orbo, Golubi}, Had`i}, Smajovi}, Had`anovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u mesd`idu Pejton - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MUSTAFA - MURAT (IBRO) KUDO
preselio na ahiret u utorak, 9. 6. 2009. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hidajeta, sin Mirza, posinovci Muamer i Atif, snahe Hata, Ifa i Dina, unu~ad Faruk, Edah, Lejla, Kenan, Nejra, Tarik, Lejla, Nermin i Armin, brat Be}ir, sestre Behara i Rahima, snaha Zumra i Selima, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kudo, ^eligija, Halilagi}, Had`ovi}, Suba{i}, Deli}, Hamamd`i}, Mud`elet, Bi~evi}, Hidi}, Kr{o, Sarajki}, ^ampara, Spahi}, [ator, Hajri}, Kev~ija, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Reisa Fehima Spahe br. 14, Pofali}i. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Pofali}a - ispred Fabrike duhana sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ATIFA (MAHMUT) MEMI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 8. 6. 2009. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine u 16.00 sati na mezarlucima Begluci - Derventa. O@ALO[]ENI: k}erka Sabina sa porodicom, brat Esad sa porodicom, brat Ahmet sa porodicom, te familije Memi}, Gu{i}, Begovi}, Omerba{i}, Muharemovi}, Ibri{agi}, Har~inovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAFET (SALIH) BEGOVI]
preselio na ahiret u utorak, 9. juna 2009. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 15.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 15.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Maida, sin Edin, snaha Amina, unuk Adi, sestra Hedvija, brati} Kemal, brati~na Meliha, sestri}i Sabahudin, Sulejman i Emir, sestri~na Vedina, svastike Ferida i Fahra, {ure Mehmed i Ferid, bad`e Mervan i Fikret, prijatelji Emir Had`imuli}, Midhat Lagumd`ija i Bahaudin Bravi}, te porodice Begovi}, Kori}, Mujezinovi}, Dervi{evi}, Biber, Huski}, Bajramovi}, Meli}, Kari}, Vrp~i}, Muzurovi}, Sirbubalo, Begovi}, ^engi}, Ferhatovi}, Jamakosmanovi}, Jusufovi}, Had`i}, Mufti}, Meki}, Hamzi}, Fo~o, Had`idedi}, Durmo, Tantula, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Nikole Ka{ikovi}a br. 7/IV. 111

ABDULAH (IBRAHIM) TUKULIJA
preselio na ahiret u utorak, 9. juna 2009. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Ibrahim, bra}a Sabahudin i Samir, sestre Badema i Minka, snahe Julijana i Mirsada, zetovi Salko i Kemal, brati~ne Dina, Amila i Lejla, sestri}i Ahmed i Jasmin, sestri~ne Alma i Amela, amid`inca Zehra, amid`i} Hamo sa porodicom, amid`i~na Jasna sa porodicom, svastika Zehra sa porodicom, te porodice Tukulija, Tukelija, Alijagi}, Kapisazovi}, Sinanovi}, Hajro, ]urovac, D`inovi}, [emi}, ^i{i}, Kadri}, Mahmutbegovi}, Memagi}, Veli}, [arac, [trbo, [aponi}, Mulahametovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mesd`idu na Ko{evskom Brdu. Ku}a `alosti: Muhameda Had`ijahi}a br. 39/I. 111

HALJIM (IBRO) KOLJENOVI]
preselio na ahiret u utorak, 9. juna 2009. godine, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. juna 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en na parkingu Merkator centra u Dobrinji sa polaskom u 13.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Vasvija, sinovi Fadil, Ned`ad i Sejo, unu~ad Haris, Lejla, D`ana, Elma i Elif, snahe Sejka i Edita, brat Amir, sestre Ai{a i Hasnija, snahe Rabija, Bahtija i Behija, brati}i i brati~ne, te porodice Koljenovi}, Kadri}, Lucevi}, Radon~i}, Neljkovi}, Red`epagi}, Kundak, Selimanjin, [estovi}, Huseinovi}, Ibrahimovi}, Arbak, Hela~ i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Salke Lagumd`ije br. 14. 111

64

^etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, punica, sestra i tetka

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRAHIM ([ABAN) GAZIBARA
preselio na ahiret u utorak, 9. 6. 2009. godine u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 6. 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nevzeta, sin Armin, k}erka Lejla, zet Ismet, snaha Amra, unuke Amina i Ena, sestre Jasmina i Behija, zetovi Enver, Smajo i Ibrahim, {ure Mensur i Mehmedalija sa porodicama, ro|ak Fikret sa porodicom, te porodice Gazibara, Kukavica, [atrovi}, Turabija, Bahtanovi}, Nuhanovi}, Grabovica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

OSMAN (AHMET) ZORLAK
preselio na ahiret u utorak, 9. 6. 2009. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 11. 6. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}eri Munevera, Senada i Senija, brat Adem, zetovi [aban, Kemal i Ru{id, snaha Hasiba, unu~ad, praunu~ad, te porodice Zorlak, Tabak, Hajvaz, Begovi}, Salihovi}, Dedi}, Deli}, [abared`ovi}, Mand`i}, Turulja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u gradskoj d`amiji Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HASNA HUSEINOVI], ro|. BUSNOV
preselila na ahiret u srijedu, 10. 6. 2009. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 12. 6. 2009. godine u 17.00 sati na porodi~nom groblju, selo Ceriba{i}i, op{tina Sokolac. O@ALO[]ENI: k}erka Fata, zet Meho, sestra \emka, sestri}i i sestri~ne, Vrabac - Galib, Suljo, Hasib, Asim i Hurem sa porodicama Gurda - Hasna, Ramiz, [emso, Fatima i Ziba sa porodicama Delahmetovi} - Salih, Hazim, ]azim i Fazil sa porodicama Vru}ak - Ziba, Adem, E{ef, Sedina, Miralem, Elvedina i Salem sa porodicama, prija Esma \uki} sa porodicom, te porodice Husejnovi}, Muj~i}, Gurda, Ho`bo, Delahmetovi}, Vrabac, Vru}ak, Busnov, Avdiba{i}, \uki}, Terzi}, Buljugi}, Hod`i}, Meki}, Vrani} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ulici Logavina 28 prvi sprat. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 7902-nd`

Tu`nim srcem i bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kumove i poslovne prijatelje da je

JUSUF (OSMANA) ALAJBEGOVI]
preminuo dana 10. juna 2009. godine u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 11. 6. 2009. godine u 16.00 sati na gradskom groblju Lav. O@ALO[]ENI: supruga Ana, sin Vedran, sestre Nuna i Biba, {urjak Du{ko, te porodice Alajbegovi}, Bil~ar, ]emalovi}, Dervi{begovi}, Vreto, Dervi{evi}, Bilalovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Omladinskih radnih brigada br. 3/II, Dobrinja.

111

JASNA (E[REFA) HAJRI]
1966 - 2009.
poslije kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret dana, 10. 6. 2009. u 43. godini. Mjesto i datum d`enaze bit }e objavljen u petak, 12. 6. 2009. O@ALO[]ENI: sin Kenan, brat Rejhan, porodice Hajri}, [i{i}, Nalbanti}, Hubani}, Bajri}, Be{lija, Babi}, [ahovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
5623-1tt

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 012309 08 Ps Sarajevo, 01. 06. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, ulica Jaroslava ^ernija br. 8, Sarajevo, protiv tu`enog „Denimex“ d.o.o. Sarajevo, ulica Rajlovac bb, Sarajevo, radi isplata potra`ivanja, v.s.p. 500,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

Na osnovu pismenog prijedloga dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u konkretnom slu~aju Investicionog fonda BOSFIN d.d. Sarajevo, i potrebe za uskla|ivanjem Odluke o naknadama ~lanovima Nadzornog odbora sa Zakonom o pla}ama i drugim mataerijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije BiH i Javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu FBiH (Sl. novine FBiH br. 12/09, a u skladu sa odredbama ~lana 243., Zakona o Privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), Statuta PD „Igman“ d.d., Nadzorni odbor objavljuje,

OGLAS
Dana 22. 12. 2005. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Denimex“ d.o.o. Sarajevo, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu preda u posjed zemlji{te na lokaciji Butila u krugu Ure|aja za pre~i{}avanje otpadnih voda, slobodno od svih objekata i cjelokupnog materijala sa predmetnog zemlji{ta, dovedeno u prvobitno stanje, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenica na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tnaja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

OBAVJE[TENJE
o dopuni dnevnog reda desete Skup{tine Dioni~ara Privrednog dru{tva „Igman“ d.d. Konjic, zakazane za 22. 06. 2009. god. Dnevni rad Skup{tine dopunjuje se sljede}im ta~kama: 6. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 7. Imenovanje predsjednika ~lanova i Nadzornog odbora 8. Dono{enje Odluke o visini naknade ~lanovima Nadzornog odbora. U ostalom dijelu, Obavje{tenje o sazivanju Skup{tine PD „Igman“ d.d., objavljeno 28. 05. 2009. godine, ostaje ne promijenjeno. NADZORNI ODBOR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 Mal 009710 08 Mal Gora`de, 03. 06. 2009. godine Op}inski sud u Gora`du, po stru~nom saradniku Skoko Ru`ici, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. „BH Telecom“ Sarajevo - Direkcija Gora`de, protiv tu`enog Spahovi} Vahida iz Gora`da ulica 43. Drinske brigade broj 16, radi duga vsp. 239,70 KM, dana 03. 06. 2009. godine, objavljuje

POZIV
Poziva se tu`eni Spahovi} Vahid iz Gora`da, ulica 43. Drinske brigade broj 16, da u roku od 30 dana od objave ovog poziva dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj u tu`bi predla`e da sud donese presudu, kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u visini od 239,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospije}a obaveza do dana uplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka koji se odnose na sudsku taksu na tu`bu i presudu, sve u roku od 30 dana od dana dostavjanja presude. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, predla`e da sud prema ~lanu 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja. U odgovoru na tu`bu tu`eni treba postupiti u skladu sa odredbama ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku. Dostava ove tu`be smatra se obavljenom, protekom 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Ru`ica Skoko

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

65

REPREZENTACIJA U Kanu zavr{ili junske ispite

]iro: D`ekin gol je svjetske klase
Poveli smo na vrijeme i onda, umjesto da rije{imo utakmicu, pustimo Oman da se vrati u `ivot, ka`e selektor
U Kanu je BiH sretno i spretno savladala Oman, koji se predstavio kao neugodan i tvrd protivnik. I pored neiskori{tenog penala i stativa koje su poga|ali protivnici, BiH je sigurno kvalitetnija ekipa. To misli i selektor Miroslav Bla`evi}. jeg protivnika. - Kraj je prvenstva, nestalo je motiva. Noge su te{ke, izgubila se startna brzina i `ustrina. Kada se sve to sabere, nema mo}i. A, mo} nam je nedostajala u sredini terena. Igra~i nisu odigrali kako sam o~ekivao. Istina je da nas je i sre}a pomazila u nekoliko navrata. I ona je sastavni dio ove zagonetne igre - ka`e ]iro. ntirao onakvom lako}om. Da je onako zabio Del Pjero, to bi bio naslov preko cijele strane u „Gazzetti dello sportu“. Onako zabijaju samo najve}e klase - tvrdi Bla`evi}.
Jahi} i Spahi}: Jedan u Francusku, drugi u [paniju

Rezultat pokrije sve
Nakon me~a, ]iro je bio ljut i nezadovoljstvo je otvoreno pokazao u razgovoru s novinarima.

Reprezentativci oti{li na zaslu`eni odmor

Brzina i mo}
- Oman je selekcija koja je prije me~a bila sretna ako ne primi pet. Postigli smo gol na vrijeme i onda, umjesto da rije{imo utakmicu, pustimo protivnika da se vrati u `ivot. D`eko i Topi} imaju prilike, ali ih propuste. Nakon toga, Oman vidi da mo`e i po~ne nam praviti probleme. Pokazali su brzinu i mo} koju mi nismo imali i te{ko smo izlazili na kraj s njima. Nakon lekcije koju sam odr`ao igra~ima u poluvremenu zaustavili smo ih i uspjeli slaviti - govori Bla`evi}. Selektor je naveo nekoliko razloga za{to je BiH u prvom dijelu visila o koncu protiv slabi-

D`eko, Salihovi} i Spahi} ostali u Kanu
Rahimi} i Topi} vra}aju se klupskim obavezama Misimovi} ide na Majorku
Utakmica s Omanom u Kanu bila je posljednja obaveza ve}ine reprezentativaca BiH u ovoj sezoni. Dan nakon susreta, jedva ih se desetak vratilo u Sarajevo. Ve}ina ih se rasula {irom Evrope u`ivaju}i u zaslu`enom odmoru. Izuzetak su Elvir Rahimi} i Marko Topi} koji su otputovali u Rusiju, gdje se narednog vikenda nastavlja prvenstvo i za njih predaha nema. Odmora nema ni za Nemanju Supi}a, koji }e se u Holandiji priklju~iti novom klubu Anortozisu na pripremama za pretkolo Evropske lige. Put [panije }e i Zvjezdan Misimovi}. Miske se iz Kana vratio ku}i u Minhen, a sa njim je krenuo i rezervni golman Adis Nurkovi}, koji }e biti njegov gost u glavnom gradu Bavarske. Poslije Minhena, Misimovi} }e s porodicom odmor provesti na ~uvenom {panskom ostrvu Palma de Majorki.

Muratovi} nema plan
Miralem Pjani} ostao je u Francuskoj te je otputovao ku}i u Lion. U rodni Strazbur oti{ao je Sa-

Azurna obala
Misimovi} u akciji: BiH sretno i spretno slavila u Kanu
(Foto: I. [ebalj)

Neki su ostali u Kanu. Na Azurnoj obali }e narednih nekoliko dana u`ivati Edin D`eko, Emir Spahi} i Sejad Salihovi}. Za

Bla`evi}: Nestalo je motiva

Bla`evi} je izdvojio jedan detalj koji je, prema njegovom mi{ljenju, bio o~aravaju}i. - D`ekin gol bio je svjetska klasa. Kako je primio loptu, pa je proturio ~uvaru kroz noge i poe-

Odli~an u~inak
U devet dana juna BiH je odigrala tri me~a. Dvije pobjede, nad Omanom i selekcijom novinara, te remi prakti~no drugog tima u Uzbekistanu, zadovoljavaju}i su u~inak. - U~inak je odli~an jer je i remi u gostima ravan pobjedi. Me|utim, tu`no je re}i da je ekipa iz Uzbekistana odigrala bolje od ove u Kanu. Jer, mora se znati da je Uzbekistan bolja ekipa od Omana - ka`e Bla`evi}.

- Mi vi{e nismo autsajderi, niti senzacija. Nakon one dvije sjajne pobjede nad Belgijom, postavili smo nivo kvalitete. Me|utim, ovo nije bilo na nivou renomea koji smo stvorili i to me `alosti. Ocjena me~a s Omanom mo`e biti pozitivna jer iz Kana nosimo pobjedu, ina~e bi okus ostao gorak. - Neukusno je kritizirati kada se pobijedi. Rezultat pokrije sve. Tako je to u sportu. Kada pobijedi{, sve je dobro. Me|utim, dobro je i pri~ati o nekim stvarima kada se pobje|uje - smatra ]iro.
A. NOVALIJA

U dru{tvu porodice
Senijad Ibri~i} do{ao je u Sarajevo, a odmor }e provesti u dru{tvu porodice u Sanskom Mostu. - Cijele godine sam na moru u Splitu. Na Sani se najbolje odmorim i opustim - ka`e Ibri~i}. vikend se D`eko i Spahi} vra}aju u Sarajevo, najavili su da }e igrati odbojku na pijesku tokom turnira na Bemba{i, a nakon toga idu u Dubrovnik. - Planiramo poslije toga oti}i i na Ibicu - otkrio nam je D`eko.

Ibri~i}: Najbolje na Sani

Delegacija malog kluba s bh. reprezentativcem

Misimovi} se obradovao uspjehu Jablanice iz Bosanske Gradi{ke
Bh. reprezentativca Zvjezdana Misimovi}a obradovao je uspjeh FK Jablanica, lokalnog kluba iz istoimenog mjesta u op}ini Bosanska Gradi{ka. Misimovi} je porijeklom iz Jablanice, a za ovaj klub je vezan i tako {to je njegov brat Vito sekretar, a otac Ostoja strastveni navija~. U Jablanici su, pak, svi ponosni na Zvjezdana i navijaju za reprezentaciju BiH. Tokom nedavnih priprema u Sarajevu, Misimovi}a je posjetila delegacija Jablanice. Predsjedniku Radislavu Don~i}u je ~estitao naslov prvaka u Podru~noj ligi RS i plasman u vi{i rang. Obe}ao je i finansijsku pomo} svojima u Jablanici, kako bi zavr{ili zapo~etu izgradnju klupskih prostorija. Odu{evljeni gestom svog fudbalskog ambasadora, predstavnici Jablanice ~estitali su mu na tituli s Volfsburgom u BuZ. V. ndesligi.

nel Jahi}, gdje ga ~ekaju supruga i dijete. Samir Muratovi} je od [turma dobio dodatnih sedam dana odmora, a kako nam je rekao, jo{ nema plan gdje }e provesti sloboA. N. dno vrijeme.

66

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

sport

SUD BiH Nastavak procesa protiv U{anovi}a i Kure{a

Jagodi}: Problem nov~ani dio ugovora

Banjalu~ani ostali bez trenera

Vje{tak odbrane odolijevao tu`iocu
Halebi} poku{avao dokazati utaju poreza, a Hod`i} se oslanjao na to da NSBiH nije pla}ao, ali da je uredno prijavljivao obaveze dr`avi
Nakon odgode u ponedjeljak, ju~er je u Sarajevu nastavljen glavni pretres na su|enju generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu U{anovi}u i sekretaru za finansije Miodragu Kure{u, koje optu`nica tereti za utaju poreza i zloupotrebu polo`aja. Za ju~er je bilo zakazano unakrsno ispitivanje finansijskog vje{taka odbrane Abida Hod`i}a, ali je prije toga pred sud iza{ao svjedok odbrane Zlatan Bajramovi}. Govore}i u korist U{anovi}a i Kure{a, reprezentativac BiH potvrdio je da je 2003. godine od NSBiH primio premije, te je jo{ istakao da mu Savez ni{ta nije ostao du`an. koje je trajalo oko tri sata, Halebi} je uporno poku{avao dokazati da je NSBiH utajio porez tako {to ga nije prijavljivao nadle`nim institucijama, dok je teza odbrane bila da porezi nisu pla}eni, ali da su uredno evidentirani i prijavljivani poreskim organima. Halebi} je, naime, poku{avao dokazati utaju, tako {to je od odbrane tra`io potvrdu prijave poreza, dok to ovi, pak, nisu mogli uraditi. Hod`i} je govorio da te potvrde ne mo`e ni biti jer se ona izdaje pla}anjem poreza, a NSBiH, {to nije sporno ni za jednu stranu, to nije ~inio.

Borac se razi{ao s Jagodi}em
Iako je tim doveo do petog mjesta Premijer lige, Vlado Jagodi} od ju~er vi{e nije trener fudbalera banjalu~kog Borca. Predsjednik kluba Milorad Janjetovi} kao jedini razlog raskida saradnje navodi neslaganje u vezi s finansijskim dijelom novog ugovora. - Iako smo imali `elju za nastavkom saradnje, na`alost, nismo se uspjeli dogovoriti s Jagodi}em. Bila je velika razlika izme|u na{e ponude i onoga {to je on tra`io, i to je jedini razlog na{eg razlaza. @ao mi je zbog ovoga jer smo bili zadovoljni radom Jagodi}a, kao i rezultatima koje je on postigao istakao je Janjetovi}. S druge strane, Jagodi} nije bio raspolo`en za davanje izjava. - Trenutno nemam nikakav komentar na ovu odluku, ali se nadam da }emo se prijateljski raS. K. stati - rekao je Jagodi}.

Zrinjski po~inje pripreme u ponedjeljak

Bez potpisa i spiska
Halebi} je poku{avao prona}i nepravilnosti i u vo|enju blagajne, iznose}i dokaze u vidu naloga za isplatu gotovine, akontacije, regres, projekte licenciranja trenera i drugih tro{kova, na kojima ili nije bilo potpisa, prilo`enog spiska osoba kojima je novac namijenjen ili, pak, upori{ta. Druga strana branila se izuze}em i nestankom dokumentacije u istra`nom postupku. Nastavak su|enja, kada }e Halebi} zavr{iti unakrsno ispitivanje Hod`i}a i predati ga u ruke odbrane, zakazano je 23. juna u M. T. 13 sati.

Unakrsno ispitivanje
Nakon toga, tu`ilac Ahmed Halebi} po~eo je s unakrsnim ispitivanjem Hod`i}a, koji je na pro{lom ro~i{tu iznio nalaze koji su i{li u korist optu`enih. U dosta `u~nom ispitivanju,

U{anovi}: Optu`en za utaju poreza i zloupotrebu polo`aja

Za{to tvrdite isto ono {to i ja tvrdim?
U jednom trenutku tokom rasprave, koja je te`ila da prije|e granicu civiliziranosti, u sudnici je do{lo do izljeva smijeha. Naime, u op}oj konfuziji, u kojoj ni\uri}: Istekao mu ugovor

kome vi{e ni{ta nije bilo jasno, Halebi} je `u~nim tonom Hod`i}u nakon o{tre prepirke postavio pitanje: „Zbog ~ega tvrdite isto ono {to i ja tvrdim“.

Jo{ samo nekoliko dana odmarat }e se trener Dragan Jovi} i njegovi nogometa{i, budu}i da }e novi prvaci BiH s pripremama za sljede}u sezonu krenuti u ponedjeljak. „Plemi}i“ }e imati mjesec za rad i kristaliziranje mom~adi jer je prva utakmica 2. pretkola Lige prvaka na rasporedu 14. ili 15. jula. To je sasvim dovoljno vremena da Jovi} i njegovi asistenti dovedu igra~e na `eljeni nivo, ali postavlja se pitanje ho}e li u Zri-

\uri} na izlaznim vratima prvaka Sarajli} se oporavlja i sprema diplomski
njskom imati dovoljno vremena za stvaranje nove mom~adi. Naime, odavno je poznato da ozlije|enog Mladena @i`ovi}a ne}e biti du`i period, dok je na izlaznim vratima i Velibor \uri}, kojem je istekao ugovor. - Bez obzira {to nam vrijeme curi, ne}emo `uriti s dovo|enjem poja~anja. Nama zanimljivo tr`i{te je dosta skromno i moramo biti vrlo oprezni kada su u pitanju novi Ma. P . igra~i - izjavio je Jovi}.

Kapitenu Slobode operirano desno koljeno

Slobodin veznjak na meti Slovenaca

Interblok `eli Okanovi}a
Slovenski prvoliga{ Interblok zainteresiran je za veznog fudbalera Slobode Tarika Okanovi}a. - Pregovori su jo{ u toku i nije isklju~eno da promijenim sredinu. Istekao mi je ugovor sa Slobodom, za koju me zaista ve`u lijepe uspomene. Za nekoliko dana donijet }u kona~nu odluku - rekao E. M. je Okanovi}.

Kapiten tuzlanske Slobode Adnan Sarajli} uspje{no je operiran pro{le sedmice u Klini~kom centru u Tuzli. Ljekarski tim, na ~elu s doktorom Hajrudinom Ka~erem, izveo je zahvat na Sarajli}evom desnom meniskusu te mu tom prilikom odstranio komad hrskavice. Sarajli}u je koljeno stradalo na prvenstvenoj utakmici s Travnikom u prvom dijelu sezone u oktobru 2008. - Sada }e uslijediti postoperativni oporavak, s vje`bama i terapijama. Za dvadesetak dana o~ekujem da bih mogao iza}i na teren i po~eti vje`bati s loptom - ka`e Sarajli}, koji privodi kraju studij. Nakon {to polo`i jo{ jedan ispit i odbrani diplomski rad, postat }e profesor bosanskog jezika i jedini nogometa{ Slobode s fakultetskom E. M. diplomom.

Sarajli}: Zavr{ava studij

Zavr{nica Omladinske Premijer lige BiH u nogometu

Biv{i fudbaler Slobode u rodnom gradu

Vojvodi} preuzeo Sutjesku iz Fo~e
Nekada{nji fudbaler tuzlanske Slobode Darko Vojvodi} preuzeo je treniranje Sutjeske iz Fo~e, koja se takmi~i u Prvoj ligi RS. - Ponudu predsjednika Kuzmanovi}a nisam mogao odbiti. Zahvaljuju}i njemu, Sutjeska ima odli~ne uslove za rad, izme|u ostalog, dva terena s plasti~nom podlogom, reflektore... - rekao je Vojvodi}, koji je ro|en u Fo~i.
E. M.

Kadeti [irokog i @eljezni~ara u finalu
Kadeti @eljezni~ara i [irokog Brijega igrat }e u finalu zavr{nice omladinske nogometne Premijer lige BiH. U ju~era{njim revan{ utakmicama @eljezni~ar je kao gost savladao Slobodu s 1:0 (prva utakmica 2:1 za Sarajlije), dok je [iroki Brijeg na svom terenu s 3:0 nadigrao Borac (prvi me~ 1:0 za [iroki). Prva finalna utakmica na rasporedu je 13. juna u Sarajevu, a revan{ je sedam dana kasnije u [irokom Brijegu. Danas se igraju i revan{ utakmice doigravanja za dr`avnog prvaka u juniorskoj kategoriji. Sarajevo na svom terenu do~ekuje Slobodu (prva utakmica 1:0), a ^elik }e biti doma}in @eljezni~aru (3:3). Oba susreta po~inS. Sp. ju u 17 sati.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

67

Me|unarodni fudbal

TRANSFERI Real ponovo `eli stvoriti „Galaktikose“

Perez ponudio 96 miliona eura za Kristijana Ronalda
Predsjednik „Kraljeva“ `eli oboriti svoj rekord
Ibrahimovi}: Transfer zavisi od Samuela Eta?

Barcelona se dogovorila s Ibrahimovi}em?
[panski dnevnik „El Mundo Deportivo“ navodi da je Uprava Barcelone dogovorila sve s menad`erom Zlatana Ibrahimovi}a (27), te da je na pomolu veliki transfer. Navodno, sve zavisi od pristanka Samuela Eta (Eto’o), koji bi trebao biti uklju~en u transfer i prije}i u Inter. Me|utim, problem predstavlja `elja Kamerunca za zaradom od 65 miliona eura za pet sezona u prvaku Italije. U cijeloj pri~i Milanezi bi od Barcelone jo{ dobili 10 miliona eura.

Robinjo ma{ta o Kamp Nouu
Ronaldo: Najve}i transfer u historiji?

Prvotimac engleskog Man~ester sitija Robinjo (Robinho) izjavio je da bi rado prihvatio poziv {panskog prvaka Barcelone iako je tri sezone nosio dres njenog najve}eg konkurenta Reala. - Barcelona je ekipa za koju bi svaki fudbaler `elio igrati. Kada sam zapo~eo karijeru, san mi je bio da igram na Kamp Nou - kazao je popularni brazilski napada~. jve}i transfer u historiji fudbala. Perez dr`i dva rekorda, za prelazak Zidana Real je Juventusu 2001. godine platio 73 miliona eura, dok je dolazak Kake iz Milana ko{tao 67 miliona. Blizu prelaska u Madrid je i napada~ Valensije David Vilja (Villa), za kojeg Real nudi 37 miliona eura. - Razgovarao sam s novim predsjednikom Valensije Manuelom Ljorenteom (Llorente) i za nekoliko dana }emo vidjeti kakva je situacija i {ta }emo uraditi. Ako ga `ele zadr`ati, respektirat }emo odluku - izjavio je Perez za kanal „Telemadrid“. U stvaranju novih „Galaktikosa“, kao i u pro{lom mandatu Pereza, kada su Zidane, Ronaldo, Bekam (Beckham), Figo, Roberto Karlos (Carlos)... nosili dres Reala, spominje se i dolazak Riberija (Ribery) iz Baje(Z. [.) rna.

Nakon {to je realizirao transfer Kake, novi predsjednik Reala iz Madrida Florentino Perez ponudio je Man~ester junajtedu 96 miliona eura za Kristijana Ronalda (Cristiano). [panski sportski dnevnik „Marca“ pi{e kako je Perez novac ponudio u razgovoru s izvr{nim direktorom engleskog {ampiona Dejvidom D`ilom (David Gill). Ukoliko Man~ester junajted prihvati ovu ponudu, to }e biti na-

Del Boske postavio rekord
[panski selektor Visente del Boske (Vicente Bosque) u{ao je u historiju kao prvi stru~njak koji je na klupi dr`avnog tima ostvario 10 pobjeda u isto toliko utakmica. Dosada{nji rekord dr`ao je nekada{nji selektor Brazila @oao Saldanja (Joao Saldanja), koji je krajem 60-ih godina predvodio „Karioke“ do devet uzastopnih pobjeda. [panija se nalazi nakorak do jo{ jednog rekorda. Utakmica s Azerbejd`anom bila im je ~ak 32. u nizu bez poraza, a rekord dr`i Brazil koji od 1993. do 1996. godine Del Boske: Dobio svih deset me~eva nije pora`en u 35 me~eva.

Kriza definitivno potresa italijanski nogomet

Egzodus zvijezda iz Serije A
Prelazak Kake iz Milana u Real definitivno je pokazao ono {to je ve} odavno tema na Apeninima - pad italijanskog nogometa i egzodus velikih zvijezda iz Serije A. Usljed finansijske krize „Rosoneri“ su prodali jednog od najve}ih igra~a dana{njice Kaku, a samo nekoliko dana ranije svijet je gledao kako se opra{ta Paolo Maldini, dok trener Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) prelazi u ^elzi. Jo{ ve}a potvrda o silaznoj putanji italijanskog nogometa mogla bi uslijediti ako An~eloti realizira svoje namjere i u London odvede Aleksandra Pata i Andreu Pirla. Zlatan Ibrahimovi} tako|er je nekoliko puta rekao da se u budu}nosti ne vidi u dresu Intera. Serija A nije vi{e privla~na najve}im svjetskim igra~ima kao {to je to bio slu~aj, recimo, 1990. godine. Juventusova akvizicija Dijego (Diego) jeste korektna, ali nije u rangu dolaska na Apenine Marka van Bastena (Marco), Ruda Gulita (Ruud Gullit) ili Zinedina Zidana (Zinedine Zidane). Italijanski nogomet pogo|en je proteklih godina skandalima u vezi s namje{tanjem utakmica, kao i problemima s huliganima. Iz Milana su u vi{e navrata govorili i da porezni zakoni u Italiji sputavaju klubove, koji se u skoroj budu}nosti ne}e mo}i nositi s onima iz Engleske i [panije. Tako|er, ogromni prihodi gube se zbog toga {to klubovi Serije A ne posjeduju vlastite stadione, koji su uglavnom pod kontrolom op}ina. Sve u svemu, crni oblaci su se nadvili nad italijanskim (Is. ].) klupskim nogometom.

Titi Kamara selektor Gvineje
Biv{i napada~ Liverpula Titi Kamara (Camara) preuzeo je mjesto selektora reprezentacije Gvineje. Dosada{nji selektor Francuz Rober Nuzaret (Robert) otpu{ten je u nedjelju nakon poraza od selekcije Obale Slonova~e, koju vodi na{ trener Vahid Halilhod`i}, u kvalifikacijama za SP .

Ermenski fudbaler sko~io s mosta
Mladi reprezentativac Ermenije Sarkis Arojan izvr{io je samoubistvo sko~iv{i s mosta u rijeku sa visine od 30 metara. Vjeruje se da je 18-godi{nji fudbaler sko~io u rijeku Razdan, a policija je isklju~ila mogu}nost ubistva. Njegovi prijatelji naveli su da je bio poti{ten i zbog poziva za slu`enje vojnog roka.

Skolari u Bunjodkoru
Pato: Na meti ^elzija
(Foto: AFP)

I pored ponude od sedam miliona eura iz Fenerbah~ea

Polsen ne `eli iz Juventusa
Prema pisanju italijanskog „Tuttosporta“, u Juventusu poku{avaju prodati Danca Kristijana Polsena (Christian Poulsen) i Portugalca Tijaga (Tiago) kako bi anga`irali nova poja~anja. Turski Fenerbah~e ponudio je sedam miliona eura za Polsena, nekada{njeg igra~a Sevilje, Juventus je bio spreman da ga pusti, no 29-godi{nji fudbaler odbio je ponudu. - Rekao mi je kako ne `eli i}i iz Torina - objasnio je njegov zastupnik Joern Bonesen (Bonnesen). Polsen ima ugovor koji traje jo{ tri godine, ali nije u prvim planovima trenera Juventusa ]ire Ferare (Ciro Ferrara). Sportski direktor kluba Alesijo Seko (Alessio Secco) nekoliko puta je molio Polsena da prihvati ponudu Fenera, no nekada{nji fudbaler Sevilje ne `eli i}i. [to se ti~e Tijaga Mendesa, klub je primio ponudu Marseja, no dogovor jo{ uvijek nije posti(Z. [.) gnut.

Biv{i selektor Brazila i Portugala te donedavni menad`er engleskog ^elzija Luis Felipe Skolari (Scolari) preuzeo je uzbekistansku ekipu Bunjodkor. [ezdesetogodi{nji Skolari, koji je u februaru dobio otkaz u ^elziju, s klubom iz Ta{kenta potpisao je jednoipogodi{nji ugovor. Pro{le godine Bunjodkor je pod vodstvom Skolarijevog sunarodnjaka Zika osvojio duplu krunu u Uzbekistanu, a u azijskoj Ligi prvaka stigao je do polufinala. Skolari: Nasljednik Zika

Acori na klupi Katanije
Novi trener Katanije je \anluka Acori (Gianluca Atzori). On }e na klupi sicilijanskog kluba zamijeniti Valtera Zengu (Walter), koji je (M. T.) odlu~io prije}i u Palermo.

Union Olimpija i slu`beno objavila

Stigli Bav~i} i \or|evi}
Slovenski prvak Union Olimpija ju~er je i slu`beno potvrdio transfer Edina Bav~i}a (210 cm, 25 godina) iz Kelna i Du{ana \or|evi}a (195 cm, 26 godina) iz Bosne ASA BH Telecoma. Obojica su potpisala dvogodi{nje ugovore. Trener Olimpije Jurij Zdovc obznanio je kako ugovori s na{im Aleksejom Ne{ovi}em, koji je zimus stigao iz poljskog Prokoma, te @uniorom Haringtonom (Junior Harrington) V. B. ne}e biti produ`eni.

68

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

sport

NBA Orlando se vratio u igru u finalnoj seriji

Brajant: Ga|ali su me kuhinjskim namje{tajem
Bav~i}: Dolazi iz Kelna

„^arobnjaci“ su odigrali odli~nu odbranu na prvom igra~u Lejkersa i pobjedom od 108:104 smanjili rezultat u seriji na 1-2
Ga|ali su me kuhinjskim namje{tajem - slikovito je obja{njenje najboljeg igra~a Lejkersa Kobija Brajanta (Kobe Bryant) za poraz od Orlanda (104:108) u tre}oj utakmici finalne serije NBA lige. - Uradili su odli~an posao u odbrani, uvijek su na meni bila jo{ ~etvorica igra~a osim onoga koji me je ~uvao - dodala je prva zvijezda tima iz Los An|elesa, ~iji tim sada vodi sa 2-1 u seriji na ~etiri pobjede.

Turski prvak prvi put pora`en u plej-ofu

Tanjevi}ev Fenerbah~e poklekao u produ`etku
Nakon sedam uzastopnih pobjeda u ovogodi{njem plej-ofu, Fenerbah~e Ulker na{eg trenerskog dvojca Bo{a Tanjevi} - Samir Seleskovi} do`ivio je prvi poraz, i to u trenucima kada su imali potpuno ~istu situaciju i priliku da do|u nakorak do odbrane naslova. Naime, Fener je tokom cijelog tre}eg me~a finalne serije protiv Efes Pilsena bio u vodstvu i u prilici da do|e do vodstva od 3-0. Me|utim, na kraju su ko{em Semiha Erdena, sa zvukom sirene, izborili tek produ`etak (75:75), u kojem je Efes slavio rezultatom 98:91 te smanjio vodstvo Fenera u pobjedama na 2-1. Na{i u timu Fenera pru`ili su solidne partije, Damir Mr{i} 11 poena i 3 skoka, a Emir Preld`i} 4 poena, 6 skokova i 2 asistencije. Finalna serija, koja se igra na ~etiri pobjede, bit }e sutra nastavljena, a doma}in }e ponovo biti (V. B.) Fener.

Klju~na lopta
Brajant je odli~no otvorio utakmicu i u prvoj ~etvrtini postigao 17 poena, uz sjajan {ut iz igre (7-

Brajant izme|u Turkoglua i Luisa: Najefikasniji igra~, ali i tragi~ar

(Foto: AFP)

Tanjevi}: U vodstvu protiv Efes Pilsena

Klubovi iz Srbije izborili smanjenje NLB lige

Naredne godine takmi~it }e se 12 ekipa
Regionalna ko{arka{ka NLB liga, kako najavljuje generalni direktor Roman Lisac, i naredne sezone imat }e 14 klubova, ali }e ve} od sezone 2010/11. u NLB ligi igrati samo 12 timova. To je rezultat sastanka s najboljim klubovima iz Srbije (Partizan, Crvena zvezda, Hemofarm i FMP), koji su bili najuporniji u zagovaranju ideje da se smanji broj timova u Ligi kako bi se vi{e va`nosti dalo nacionalnim ligama, prije svega Superligi. Sastankom u Beogradu koordinirao je izvr{ni direktor Eurolige [panac @ordi Bartomeo (JorV. B. di).

10). U preostala tri perioda, me|utim, dodao je samo 14 poena, sa samo ~etiri uba~aja iz 15 poku{aja, od ~ega za tri 2-7. Kobi je, tako|er, izgubio mo`da i klju~nu loptu kod 104:102 za Orlando, nakon ~ega je, isfrustriran, napravio nepotreban prekr{aj na Mikaelu Pjetrusu (Mickael Pietrus), koji je 28,7 sekundi prije kraja iskoristio oba slobodna bacanja za nedosti`nu razliku. Trener Lejkersa Fil D`ekson (Phil Jackson) stao je u Brajantovu odbranu, ali je ipak napomenuo da je Kobi proma{io neuobi~ajeno veliki broj slobodnih bacanja (5-10). S druge strane, Orlando je popravio {ut u odnosu na dvije utakmice u Los An|elesu, pogotovo drugu, u kojoj je imao sramotnih

29,9 posto uspje{nosti. U tre}em me~u ubacili su 40 od 64 poku{aja, {to je 62,5 posto i rekord NBA finala.

Hauard 14 skokova
Dvajt Hauard (Dwight Howard) i Ra{ard Luis (Rashard Lewis) predvodili su „^arobnjake“ sa po 21 poenom, dok je jedan manje dao Rejfer Alston (Rafer). Jo{ dvojica igra~a Orlanda imala su dvocifreni broj poena, Pjetrus i Hedo Turkoglu dali su po 18. Hauard je bio najbolji skaka~ utakmice sa 14 uhva}enih lopti. ^etvrta utakmica na programu je u no}i sa ~etvrtka na petak u Orlandu, gdje }e biti odigrana i peta. Ukoliko bude potrebno, serija se (O. L.) seli u Los An|eles.

Pitsburg izjedna~io u finalnoj seriji NHL lige

Zbog nagomilanih dugova

ASK Riga proglasila bankrot
Ko{arka{ki klubovi iz zemalja nastalih raspadom biv{eg SSSR-a sve te`e podnose finansijsku krizu ili, bolje re~eno, pla}aju ceh svojih megalomanskih prohtjeva i ulaganja. Tako je latvijski klub ASK Riga zbog duga od oko 2,7 miliona eura proglasio bankrot. Klub je u probleme zapao gubitkom glavnog sponzora, a jo{ u toku sezone napustili su ga neki strani igra~i, me|u kojima i Hrvat Bruno [undov. Svi igra~i ovog kluba (V. B.) bit }e slobodni.

Odluka u majstorici u Detroitu
„Pingvini“ su dobili {estu utakmicu sa 2:1 uprkos velikom pritisku aktuelnog prvaka
Hokeja{i Pitsburga izdr`ali su furiozne napade Detroita u posljednjoj tre}ini da bi dobili {estu utakmicu finalne serije NHL lige sa 2:1 i izborili majstoricu, u kojoj }e pasti odluka o osvaja~u Stenli kupa. Sedma utakmica, pri izjedna~enom stanju u pobjedama (33), bit }e odigrana u no}i sa petka na subotu u gradu motora, u kojoj }e aktuelni prvaci Red vingsi poku{ati iskoristiti prednost doma}eg leda za peti trofej u 12 sezona. Bit }e to 15. put u historiji da se odluka o prvaku rje{ava u majstorici, a ~ak je u 12 od 14 prethodnih navrata slavio doma}i tim. - Puni smo samopouzdanja i optimizma. Prednost doma}eg leda ne{to je za {to smo se borili cijele sezone i znat }emo je iskoristiti - izjavio je nakon me~a u Pitsburgu kapiten Detroita Niklas Lidstrom (Nicklas). Junak {estog me~a bio je golman „Pingvina“ Mark-Andre Fluri (Marc-Andre Fleury), koji je primio samo jedan gol od 25 udaraca

Pred atletsko timsko EP u Sarajevu

Sve spremno za po~etak
Na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu 20. i 21. juna bit }e odr`ano Evropsko timsko prvenstvo u atletici - Tre}a liga, na kojem }e, pored BiH, u~estvovati jo{ 12 reprezentacija, i to: Albanija, Andora, Ermenija, Azerbejd`an, Crna Gora, Danska, Gruzija, Island, Izrael, Luksemburg, Makedonija i Moldavija te selekcija Atletske asocijacije mladih evropskih zemalja (Lihten{tajn, Malta, Monako i San Marino). Tim povodom, ju~er su se u hotelu „Hungary“ na Ilid`i novinarima obratili Momir To{i}, predsjednik ASBiH, Milan Pedalo, generalni sekretar ASBiH, i Zoran Div~i}, direktor ovog takmi~enja, kazav{i da su pripreme za takmi~enje pri kraju i kako je sve spremno da na{ glavni grad ugosti oko 650 takmi~ara te oko 200 osoba anga`iranih u organizaciji prvenstva. - Evropska atletska asocijacija zainteresirana je za uspjeh ovog takmi~enja, koji je nasljednik Evropskog kupa. Nadam se da }emo biti uspje{ni organizatori. [to se ti~e {ansi na{ih atleti~ara, o tome }e biti rije~i pred po~etak takmi~enja, a tri zemlje, Danska, Izrael i Moldavija, bolje su rangirane od nas - kazao je Is. ]. Pedalo.

Jedna od Flurijevih odbrana nakon poku{aja Filpule

(Foto: AFP))

Detroita. U prvoj tre}ini „Pingvini“ su „letjeli“ po ledu, ali nijedan od njihovih 12 {uteva nije zavr{io u mre`i. S druge strane, Fluri je bio prakti~no besposlen, po{to je Detroit imao samo tri poku{aja.

Na startu drugog perioda Stal (Staal) je doveo doma}e u vodstvo koje je poduplao Kenedi (Kennedy). Nakon {to je Drejper (Draper) smanjio u 8. minuti posljednje tre}ine, Detroit je do kraja vr{io pritisak, ali bez uspjeha. (O. L.)

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 11. juni/lipanj 2009.

69

Neboj{a Grahovac uo~i duela s Italijom

RUKOMET Reprezentacija BiH ve~eras nastavlja kvalifikacije

Italijanima naplatiti dug uz ura~unate kamate
Svi znamo kako smo ih potcijenili u prvom me~u, sada moramo svih 60 minuta odigrati maksimalno, ka`e Damir Doborac
Zeni~ka Arena ve~eras }e biti popri{te prvog reprezentativnog doga|aja od kako je sve~ano otvorena na Dan Zenice, 20. marta ove godine. Duel reprezentacije BiH s Italijom, koji po~inje u 20 sati, bit }e ujedno i prvi reprezentativni rukometni susret kojeg zeni~ki ljubitelji rukometa imaju priliku u`ivo gledati u svom gradu.

O~ekujemo punu dvoranu
Iako sam u Sirakuzi branio dobro, taj me~ ne}u pamtiti po lijepom, ka`e reprezentativni golman
Golman Bosne Sunce osiguranja Neboj{a Grahovac pro{logodi{nji susret kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo u Austriji 2010. godine protiv Italije pamtit }e po dvije stvari. Iako je sebe upravo u Sirakuzi promovirao u pouzdanog ~uvara mre`e, reprezentativni golman, kao i svi ostali igra~i, ne}e mo}i tako lako zaboraviti jednu od najve}ih bruka koje su zadesile na{ reprezentativni rukomet. Protiv rekreativaca okupljenih u italijansku reprezentaciju morali su spa{avati bod (25:25), a taj polovi~an (ne)uspjeh ostvaren je upravo zahvaljuju}i Grahovcu, koji je u posljednjim sekundama sprije~io potpunu blama`u odbraniv{i sedmerac. - Na utakmicu u Italiji ne gledam kao na ne{to gdje sam

Grahovac: Italijani veliki du`nici

Vrhunska predstava
- @elimo se vrhunskom predstavom i pobjedom odu`iti na{im ljubaznim doma}inima. Istovremeno, na{im gostima uzvratit }emo za nerije{en rezultat iz prve utakmice u Sirakuzi (25:25) - kazao je selektor Halid Demirovi}. Nakon ~etiri treninga, Demirovi} je uvjeren da su njegovi izabranici spremni ponoviti vrhunske
Tahirovi}, Doborac, Demirovi} i Harmandi}: Uvjereni u pobjedu
(Foto: J. Had`i})

Odli~ni uvjeti
Golman Bosne odu{evljen je dvoranom i smje{tajem u Zenici. - Mislim da na prostoru biv{e Jugoslavije, ne ra~unaju}i novoizgra|ene dvorane u Hrvatskoj, nema ovakve arene kao {to je u Zenici. Hotel u kojem smo smje{teni nalazi se u sklopu dvorane. Sve u svemu, uslovi prevazilaze na{a o~ekivanja - rije~i su Grahovca.

Harmandi}: Zenica voli reprezentativni sport
Adnan Harmandi}, Zeni~anin u dresu reprezentacije, uvjeren je da }e dr`avni tim imati veliku podr{ku sa punih tribina. - Siguran sam da }e moj grad pokazati da, osim nogometne,
Toromanovi} i Skatar u prvom me~u

profitirao jer na kraju rezultat nije bio povoljan i to je klju~no. Bod koji smo tamo izgubili }e nas, vjerovatno, ko{tati Eura. Zato }emo u ~etvrtak imati veliki motiv, pogotovo {to se svi nadamo punoj Areni. Objektivno, mnogo smo kvalitetniji od Italijana - kazao je Grahovac. On smatra da na{a selekcija ne}e imati mnogo problema iako {kripi u vanjskoj liniji. - Nema Obradovi}a, ali su se Terzi} i Harmandi} oporavili i u pogonu su. Vjerujem da }emo biti uvjerljivi - dodao je NeA. ^. boj{a.

Ko }e biti novi trener RK ^elik

voli i sve ostale reprezentacije. [to se ti~e utakmice i protivnika, jasno je da moramo promijeniti pristup iz prvog me|usobnog duela i da vi{e ne smijemo nikoga potcjenjivati - naglasio je Harmandi}. dne protiv [vicarske. Damir Doborac je zbog prinove u porodici propustio me~eve protiv Srbije, ali je sada ponovo tu i ka`e da je spreman pru`iti maksimum da bi, kako je istakao, uz bitno promijenjen pristup protiv Italije upisali sigurnu pobjedu. - Svi znamo {ta nam se desilo u prvom me~u kada smo ih potcijenili. Ovoga puta svih 60 minuta moramo odigrati maksimalno kako ponovo sebi ne bismo zagor~ali `ivot - kazao je iskusni Doborac.

Kandidati Sara~evi}, Demirovi} i Obrali}
Nakon historijskog uspjeha i plasmana u Premijer ligu, rukovodstvo Rukometnog kluba ^elik u potrazi je za novim trenerom. Na listi `elja Zeni~ana su selektor BiH Halid Demirovi}, proslavljeni Banjalu~anin Zlatko Sara~evi}, koji je vodio rije~ki Zamet i ma|arski Fotex, a u opciji je i povratak na klupu Mahmuta Ma{e Obrali}a iz Maglaja. - U narednih desetak dana trebali bismo rije{iti pitanje trenera. Sa svim kandidatima obavili smo razgovore, predo~ili im svoje planove i saslu{ali njihove zahtjeve. Ostaje nam da nakon zavr{etka ovih kvalifikacijskih utakmica obavimo jo{ jedan razgovor s Demirovi}em - ka`e Meho Merdanovi}, sportski direktor ^elika. Merdanovi} je istakao da u budu}nosti ra~unaju i na mladog tre-

izvedbe iz tri prethodne utakmice dvije sa Srbijom i je-

Grupa
1. Srbija 2. Rusija 3. BiH 4. [vicarska 5. Italija 6. Farski Otoci 7 6 6 7 6 6 5 5 3 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 3 4 6 247:186 206:148 183:169 207:199 144:198 131:218

2
11 10 7 7 3 0

1. kolo: Rusija - BiH 37:25, F. Otoci - Srbija 20:41, Italija - [vicarska 23:30 2. kolo: BiH - F. Otoci 45:28, Srbija - Italija 48:24, [vicarska - Rusija 30:31 3. kolo: Italija - BiH 25:25, Rusija - F. Otoci 37:16, [vicarska - Srbija 32:32 4. kolo: BiH - [vicarska 34:23, Srbija - Rusija 35:29, Italija - F. Otoci 30:23 5. kolo: Italija - Rusija 23:34, F. Otoci - [vicarska 23:30, BiH - Srbija 31:28 6. kolo: Srbija - BiH 28:23 , [vicarska - F. Otoci 35:21, Rusija - Italija 38:19 7. kolo (10/11. juni): BiH - Italija, F. Otoci - Rusija, Srbija - [vicarska 35:27 8. kolo (13/14. juni): [vicarska - BiH , F. Otoci - Italija, Rusija - Srbija 9. kolo (17/18. juni): BiH - Rusija, Srbija - F. Otoci, [vicarska - Italija 10. kolo (20/21. juni): F. Otoci - BiH , Italija - Srbija, Rusija - [vicarska

Izgubljeni bod
Kapiten Enid Tahirovi}, koji }e i ve~eras biti glavna uzdanica na{eg tima, podvukao je da pobjeda nema alternativu. - Ostali su nam veliki du`nici. Zato im pred na{im navija~ima moramo vratiti i dio duga za taj izgubljeni bod koji nas je mnogo ko{tao - rekao je Tahirovi}.
V. BEGUNI]

Sara~evi}: Dolazi u Zenicu?

nera Vladu Zeljku, koji je s ekipom izborio plasman u elitni razred, ali da jo{ nisu razgovarali koju }e mu novu ulogu dodijeliti. V. B.

Poja~anja za rukometa{e Borca

Stigli Me|edovi} i Halilbegovi}
Rukometa{i Borca dobili su dva vrijedna poja~anja. Rije~ je o biv{em prvotimcu Banjalu~ana i povremenom reprezentativcu BiH Aleksandru Me|edovi}u, izuzetno kvalitetnom lijevom krilu, te mladom Faruku Halilbegovi}u iz viso~ke Bosne. Talentirani lijevi bek bio je na meti nekoliko klubova, ali je odlu~io karijeru nastaviti u Boriku. Istovremeno, ugovor s Borcem istekao je ~ak {estorici prvotimaca i za sada ga je samo Mehmedalija Mulabdi} produ`io. Odrije{ene ruke u potrazi za novom sredinom dobili su Milovan Pavlovi}, Aleksandar [kori} i mladi Vladimir Vranje{, dok se jo{ uvijek pregovara s Igorom Pijetlovi}em i Bojanom Un~aniS. K. nom.

^ETVRTAK 11. 6. 2009.

19.50
RUKOMET, BHT1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.30 INTERVJU SA GRADIMIROM GOJEROM

18.10

NAIVNA NEVJESTA

17.30

CRNA GUJA

21.05

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Kvalifikacije za EP 2010: BiH - Italija

00.15
SERIJA, FEDERALNA TV

Benjamin Barnes
Na vjen~anju jedne Oliverove biv{e djevojke, na kojem je i njegova porodica, Lidija se osje}a lo{e, s obzirom na to da je razvedena. U me|uvremenu, Oliver na vjen~anje dovodi zgodnu djevojku, `ele}i time impresionirati svoju biv{u djevojku koja se udaje.

07.00 Dobro jutro 09.00 Moderni izraz u umjetnosti: Stan za ~ovjeka 09.25 Putopis: Peru}ica 10.00 BHT vijesti 10.06 Pobjedni~ki tim, dok. film 10.21 Dje~iji festivali 10.40 Frenderi u zemljama Evrope: Portugal 10.50 Evropski safari, dok. serija, 12/26 10.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 228/313, r. 11.45 Moja mala kuhinja, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Fatalni susret, dok. serija, 15/24, r. 12.45 Euroimpuls, magazin, r. 13.15 Duhovni mostovi, emisija o religiji, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Retrovizor, muzi~ki program 14.30 Moda je ... , magazin, r. 15.00 U~ilica 15.25 Znak, 1/5 15.52 Mali svijet, dok. serija, 10/20 15.57 Frenderi u~e brojati, animirana serija 16.04 Dje~iji festivali 16.15 BHT vijesti 16.25 Intervju sa Mensurom Bajramovi}em, r. 16.45 Muzi~ki program 16.55 Mir i rat: Ne mo`e da traje vje~no, dok. program 17.45 Moja mala kuhinja 17.55 Ljubavna oluja, serija, 229/313 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Intervju sa Gradimirom Gojerom 19.50 Rukomet (m): Kvalifikacije za EP 2010: Bosna i Hercegovina - Italija, prijenos 21.30 Kokainski trougao, strani dokumentarni program 22.25 Tema dana 22.54 BHT vijesti 23.09 Business News 23.15 Ukro}ena goropad, britanski igrani film 00.40 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Pjesmom da ti ka`em: Grupa Crobos, muzi~ki program 09.35 Invent, strani dokumentarni program, 24. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 Pozitivna geografija: ^apljina, zabavni program 10.35 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 7. epizoda 11.00 Opet Cher, igrana serija, 55. epizoda, r. 11.25 Nedjeljni ru~ak sa... Tarik Filipovi} 12.00 Dnevnik 1 12.15 Naivna nevjesta, igrana serija, 3. epizoda, r. 13.05 60 minuta, izvanredno izdanje politi~kog magazina, r. 15.05 Vijesti 15.15 Ljetno kino: Povratak Sandokana 4, italijanski igrani film (S) 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Viza za budu}nost, igrana serija, 2. epizoda 18.10 Naivna nevjesta, igrana serija, 4. epizoda 19.04 Dnevnik, najava 19.05 Nody, animirani film za djecu 19.22 Finansijske novosti 19.24 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, politi~ki magazin 21.25 UKW doga|aj 22.00 Sedmica, magazin iz kulture 22.35 Linije, forme, boje: Potez kistom - nano{enje boje, strani dokumentarni program, 2. epizoda 23.00 Vijesti 23.20 Deadwood, igrana serija, 7. epizoda 00.15 Benjamin Barnes, igrana serija, 8. epizoda 00.40 En face: Danijela Martinovi}, muzi~ki program 01.25 Pregled programa za petak

07.50 Sveznalica, dje~ija igra 08.00 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 10.30 Odred za ~isto}u, 9/59, zabavna emisija, r. 11.00 Felicity, 35/39, dramska serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 13/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Felicity, 36/39, dramska serija 13.50 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show, r. 15.40 Zvijezde ple{u, plesni show, r. 17.30 Crna Guja, 20/24, humoristi~na serija 18.15 Fali~ni pansion, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 20.30 CSI: Las Vegas, 6/17, kriminalisti~ka serija 21.30 The Passage, film 23.00 CSI: Las Vegas, 6/17, kriminalisti~ka serija, r. 00.00 RPM, film,r. 02.00 Kup UEFA: [ahtjor - Dinamo K., snimak utakmice

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serranovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 73. epizoda 13.00 VIP, igrana serija 14.00 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 198. epizoda 15.59 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 118. epizoda 16.30 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija, 8. epizoda 17.30 @ene s broja 13, serijski program, 21. epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot revijalni program 18.54 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.35 Horizonti 20.00 U`areni asfalt, zabavni program 21.03 Vremenska prognoza 21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 An|eoski ples, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija ,

07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Kvizbi, dje~iji kviz 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 BBI summer report 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Urota, serija 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Prst sudbine, film (Twist of Fate) 1989 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka 01.20 Sportissimo 01.25 Gold express, r.

TVTK
18.00 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 22.45 23.30 00.30 01.00 Ljeto na dlanu zabavno-muzi~ki program Dnevnik RTV TK Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija Zabranjena ljubav, serijski program Aktuelno, info.program Frejzer, humoristi~ka serija Skrivena kamera Na kraju dana, info. program Klinika, igrana serija Veliki osvaja~i strani dokumentarni program Glas Amerike Odjava programa

TV Gora`de
19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Dokumentarni program Igrani film Dragulj u carskoj palati, igrana serija Dnevnik, r. Muzi~ki program

21.00 22.05 23.50 23.55 01.40

Dobar, lo{, zao, talk show An|eoski ples, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

20.00 20.35 20.40 21.40 22.00

Extra plus, kontakt emisija FIS SHOP Dobar, lo{, zao, kontakt emisija DNEVNIK KISS, r. LIFESTYLE TV

TV Zenica
16.00 17.30 17.55 18.00 18.20 18.40 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 22.00 23.15 Popodne s vama Svjedok prirode TV izlog Mali oglasi Dje~iji program Zona kantona - hronika ZDK Obavje{tenja i tu`na sje}anja Zenica danas Iz razmjene Obavje{tenja Sati muzike Ljudi i vrijeme Plima `ivota, igrana serija Vijesti Satelitski program DW

23.30 00.00

Glas Amerike Odjava programa

TV Travnik
18.00 19.00 19.25 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 Igrana serija „Lo{e djevojke“, rep. Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Auto shop rep. Dok. program Kviz „Tuti-fruti“ Igrana serija „Lo{e djevojke“ Dnevnik TV Travnik (repriza) Odjava i pregled programa za subotu

23.40 23.45 00.00

Triumph Frame Tri minuta

TV Visoko
19.30 20.10 20.35 20.45 21.45 22.25 22.35 22.45 23.30 00.00 Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Razgovor s povodom Saga o Mekgregorovima 19. Muzi~ki program Vijesti, r. TV strane VOA Satel. program

TV Kakanj
19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 Bra}a Koale, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Kazna, serija Ve~er uz reporta`e Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike

TV Bugojno
09.00 09.30 09.35 10.00 12.00 13.00 15.00 15.59 16.00 16.30 18.00 18.20 19.00 19.20 20.00 21.05 22.05 23.50 23.55 00.00 Ben 10, crtani film Hello Kitty, crtani film Xu Gi Oh Gx 3, crtani film Serranovi, igrana serija Madre Luna, igrana serija VIP igrana serija , Rebelde, igrana serija Sport centar Zauvijek susjedi, igrana serija Odmori se, zaslu`io si, igrana serija Vijesti Dokumentarni program Informator Muzi~ki blok Obi~ni ljudi, neobi~ne pri~e, reporta`a Ispuni mi `elju, zabavni program An|eoski ples, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 00.00 00.50 Muzi~ki SMS Top vijesti Mu{kar~ine, igrana serija Ve~eras zajedno To vijesti Muzi~ki sms Muzi~ka linija Dokumentarno-revijalni program

TV Mostar
18.00 19.00 20.00 21.05 22.05 23.50 23.55 00.00 Grad RTM vijesti Fokus, politi~ki magazin Ispuni mi `elju, zabavni program An|eoski ples, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

TV KISS
16.00 17.00 17.25 17.30 18.00 19.00 19.30 Zagrljaj ljepote, r. AUTOSHOP r. , FIS SHOP Goransko ljeto Izvidnica, em. o braniteljima Dnevnik KISS Dnevnik HRT

TV USK
19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 21.50 22.40 Dnevnik TV USK Muzi~ki program U fokusu Kafa sa povratnicima u Fo~u, dok. program Hronika TV USK Pod suncem St. Tropea, igrana serija Luna Papa, igrani film

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in

HIT TV
16.45 18.20 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Amerika, serija Razgovor s povodom Objektiv II KGB, r. Glas Amerike

TV OSkAR C
18.30 19.00 19.30 20.00 Zauvijek susjedi, igrana serija Dnevnik HTV OSCAR-C Reemitiranje Dnevnika HRT-a Glazbeni program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub N. Geographic MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, NOVA TV

20.10

BOLJI @IVOT

20.45

KLUB BORACA

20.15

DSF DOKUMENTARAC

12.00

U@IVO: ATP HALLE

13.00

PLANETA MESO@DERA

16.30 ROOM RAIDERS

23.10

ZAKON BRA]E

22.30

!RED

16.00 Ovo je Srbija 16.40 TV www, {kolski program 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.30 Srbija na vezi - pitajte vladu 19.30 Dnevnik 20.10 Bolji `ivot, TV serija 21.00 @ivot i standardi 21.30 Ad libitum

13.30 U@IVO: Tenis ATP turnir u Londonu 16.00 U@IVO: Biciklizam 17.15 U@IVO: Tenis ATP turnir u Londonu 20.30 Motorsport 20.45 Klub boraca 22.00 U@IVO: Motorsport 00.00 Reli SP 00.03 Wrestling

14.00 Sportski kviz 16.00 U@IVO: Tenis ATP turnir u Vestfalenu 19.15 Fotoreporter 19.45 Bundesliga hitovi 20.15 DSF dokumentarac 21.15 DSF dokumentarac 22.15 Smek-daun 23.15 Sportski kviz 00.15 Sportski klipovi

12.00 U@IVO: ATP Halle 1/8 finala 20.00 Atletix 20.30 U@IVO: ACB liga play-off FINALE 1 22.15 TWS 23.00 ATP Halle 1/8 finala

13.00 Planeta meso`dera 14.00 Historijske tajne 15.00 Holivudska lisica 16.00 Rajevi na Zemlji 17.00 Megagra|evine 18.00 Ludi laboratorij 19.00 Pse}i grad 20.00 Majmuni lopovi 21.00 Planeta meso`dera 22.00 Zatvaranje

15.30 Made 16.30 Room Raiders 17.00 Fresh/New 17.30 Music 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 21.30 Rob & Big 22.00 Rob & Big

17.30 Me|u nama 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za Kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija 23.10 Zakon bra}e, serija

14.00 Mi smo porodica 15.00 U20 Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}i njema~ka zvijezda 22.30 !red 23.35 Novi stajling za ljubav

U`as iz rijeke
Pit Mekel je ameri~ki pisac, koji se pridru`uje grupi turista te se sprema po}i na razgledavanje rijeke u jednom australskom nacionalnom parku. Oti{ao je na izlet zato {to `eli napisati ~lanak o iznenadnom procvatu turizma u sjevernom djelu Australije. Uloge: Rada Mi~el, Majkl Vartan, D`on D`arat, Heda Mi~el Reditelj: Greg Meklen

^ETVRTAK 11. 6. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: U vezi vlada napetost ili „kratki spoj“. U tom slu~aju, najbolji je razgovor i mirno rje{avanje problema. 21. III - 20. IV Posao: Pomalo pada radna energija. Pogotovo, ako imate ljubavnih problema ili ostajete vani kasno no}u. Zdravlje: Osje}ate napetost.
OVAN

19.00

FREJ@ER

20.15

1 PROTIV 100

17.05

MONK

23.05

HEROJI

07.00 Jutarnji program 09.00 Ajkule - dokumentarni program, 3/5 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.30 [umska {kola - program za djecu 10.35 Denijeve mozgalice - program za djecu, 13/52 10.40 Moja zlatna ribica je zlica crtana serija, 21/26 11.05 Sveti orah - serija, 124/260 11.30 Mts magazin - zabavni program 12.00 Vijesti 12.15 Kapi zavi~aja - Medna - dokumentarni program, repriza 12.35 Heroji i fenomeni - dokumentarni program 13.00 Frej`er - humoristi~ka serija, 95/265 13.25 Ne{to izme|u - film 15.10 Mts magazin - zabavni program 15.40 Biografije - dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.15 Dokumentarni program 17.35 @ivot na dva to~ka - reporta`a 18.00 Ljubav u 21. vijeku - serija, 6/6 18.40 Stars 19.00 Frej`er - humoristi~ka serija, 96/265 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Pe~at - politi~ki magazin 21.00 Heroji i fenomeni 21.25 Veliki transport - serija, 3/3 22.30 Ingo profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti 22.55 Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled 23.05 Dnevnik ^e Gevare, film 01.10 Ljubav u 21. vijeku - serija, 6/6 01.35 Sveti orah - serija, 124/260

05.50 Najava programa 05.55 Rije~ i `ivot: Uloga Crkve u turizmu, religijski program 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Bolni~ke pri~e, serija* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Otkrivena Kina, dokumentarni film* 11.00 Otkrivena Kina, dokumentarni film* 11.45 Skica za portret 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Dan za danom, mozai~nozabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Trenutak spoznaje 15.35 Vugljenari, dokumentarni film 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 17.40 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Najslabija karika, kviz* 18.30 Bolni~ke pri~e, telenovela* 19.30 Dnevnik 20.15 1 protiv 100, kviz* 21.20 Dossier.hr 22.10 Pola ure kulture 22.40 Burzovno izvje{}e* 22.45 Dnevnik 3 22.57 Sport 22.59 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Legenda o Baggeru Vanceu, ameri~ki film 01.15 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 7, serija* 02.00 Monk 4, serija* 02.45 Skica za portret 02.55 Vugljenari, dok. film 03.25 Indeks, emisija o {kolstvu 03.55 Pola ure kulture

06.40 06.55 07.00 07.20 07.45

08.15 08.45 09.30 10.00 12.05 13.35 13.50 14.20 14.50 15.40 16.15 16.40 17.05 17.50 18.10 18.15 18.35 19.10 19.20 19.25 19.30 20.00 20.05 21.55 22.07 22.15 23.05 01.05

TEST Najava programa Mali titani, crtana serija* Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* TV vrti}: Danica: Danica i rak samac Profesor Baltazar: Ptica Cipelice lutalice: Hipodrom Vatrogasac Sam: Limeni orkestar* Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* Beverly Hills 10, serija* Vip Music Club Brodska Varo{: Tijelovo prijenos mise i procesije (nije kodirano na sat.) Festival duhovne glazbe Bonofest 2009., snimka Skica za portret Alpe-Dunav-Jadran Slikovnica Obi~ni ljudi, TV serija Koga briga? Estetska kirurgija U uredu 3, humoristi~na serija* Prijatelji 1, humoristi~na serija* Monk 4, serija* @upanijska panorama Vrijeme Vijesti na Drugom Indeks, emisija o {kolstvu Janko Stri`i}, crtani film* Pingu, crtani film* Linea, crtani film* VIP Music Club Ve~eras... Dave, ameri~ki film* Vijesti na Drugom Vrijeme Pepper Denis, serija (12)* Vip Music Club LP TV raspored

06.55 Otvori svoje srce, serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Graditelj Bob, crtana serija 08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.30 Rebelde, serija 11.30 Vatreno srce, serija 12.25 IN magazin 13.10 Inspektor Rex, serija 14.10 Heroji, serija 15.10 Plavu{a, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Provjereno, informativni magazin 21.00 U`as iz rijeke, igrani film (12)* 22.50 Vijesti 23.05 Heroji, serija 00.05 Seinfeld, serija 00.35 @ivot na sjeveru, serija 01.30 Ezo TV, tarot show 02.30 Obitelj Manson, igrani film (15)* 04.05 Seinfeld, serija 04.30 @ivot na sjeveru, serija 05.15 IN magazin 05.50 Kraj programa

Ljubav: @elite posjetiti {to vi{e mjesta, sresti ljude, biti nesputani. Oprez, ako ste u vezi, ne mo`e 21.IV - 22.V biti sve po va{em. Posao: Izrazito povoljan poslovni period. Ipak, danas je u centru zanimanja finansijski aspekt poslova. Zdravlje: Zamka za no}obdije. tno ste iskreni, pru`ate mnogo. Kao da ste time i sami iznena|eni. Posao: Ukoliko va{a nastojanja nailaze na kritiku okoline, nemojte se zbuniti i pokolebati. Strpljivo radite po svome. Zdravlje: ^uvajte se rastresenosti.
23.V - 22.VI

BIK

BLIZANCI Ljubav: Zaokupljeni ste voljenom osobom. Izuze-

Ljubav: Osje}ate se veselo i poletno, mada vam je ritam ne{to usporeniji. Uostalom, to i nije tako 23.VI - 22.VII lo{e. Posao: Ako neke svoje zamisli dr`ite u tajnosti, vrijeme je da ih poka`ete i zagrijete i druge za saradnju. Zdravlje: Ne pretjerujte sa naporima. Ljubav: Imate dublji i sna`niji do`ivljaj ljubavi. Va{e su emocije strastvene, pune vatre. Polako 23.VII - 22.VIII izlazite iz sjene. Posao: Prepuni ste prave energije. @elite se dokazati pred samim sobom, pogotovo pred drugima. Zdravlje: Dobro raspolo`enje. Ljubav: Povla~ite se u samo}u. Tako gubite ono {to vam je bilo nadohvat ruke. Trebate biti borbe23.VIII - 22.IX niji. Posao: Savjetuje vam se da vi{e vjerujete u svoje budu}e uspjehe. Radite mirno, bez `urbe i nervoze. Zdravlje: Prenapeti ste. Ljubav: Partner pokazuje otvorenu ljubomoru. Prigovora vam {to vi{e vremena ne provodite sa njim. Posao: Dan je izuzetno povoljan ako o~ekujete vijesti u vezi putovanja ili posla koji je vezan za inostranstvo. Zdravlje: Uzimajte dovoljno vitamina.
23.IX - 22.X

RAK

LAV

DJEVICA

VAGA

23.15
BHT1

Ukro}ena goropad
Ketrin ima ekstremno hladan i grub odnos prema svima, i u Parlamentu gdje radi, ali i u privatnom `ivotu. Njena sestra Bianka je potpuno druga~ija popularni je model i svi je vole, a njen dugogodi{nji menad`er se `eli njome o`eniti. Da bi odlo`ila vjen~anje, govori da se ne mo`e udati dok to ne uradi njena sestra, nadaju}i se da }e tako ostati ‘slobodna’. Me|utim, njen menad`er nagovara svog prijatelja Erla da o`eni Kejt i pri~a se nastavlja... Uloge: [irlej Henderson, Dejvid Mi~el, Sajmon ^endler Reditelj: Dejvid Ri~ards

11.00
FEDERALNA TV

FILM

SERIJA

[er je pripremila ro|endansku zabavu. Sve je uredu dok [on i Marej ne sjedaju za volan pod djejstvom alkohola. Adam, [erin novi de~ko im priska~e u pomo} i vodi ih u bolnicu. Zabava se pretvorila u pravi pakao...

Opet Cher

Ljubav: Po prirodi niste lakovjerni. Ipak, mogu}e je da krivo procijenite osobu koja vas zanima ili 23.X - 22.XI koju volite. Posao: Predstoji vam borba ili dokazivanje. Pogotovo, ako o~ekujete unapre|enje ili pohvalu nadre|enih. Zdravlje: Vi{e se kre}ite. Ljubav: Dru`ite se vi{e s osobom koju volite. Ne23.XI-22.XII mojte `eljeti nemogu}e, iako volite da ste u centru pa`nje. Posao: Shvatite da se svaki rizik ba{ i ne isplati. Pogotovo {to ste zaokupljeni va`nim poslovnim aktivnostima. Zdravlje: Va`no je ostati umjeren. Ljubav: Dolazi do logi~nog smirenja. Po~injete se vra}ati uobi~ajenom na~inu `ivota. Opet vjerujete 23.XII-21.I partneru. Posao: Shva}ate da je za vas bolje kada energiju tro{ite u posao, nego da sami sebe mu~ite sumnjama. Zdravlje: Ne{to ste osjetljiviji. Ljubav: Dan „inkubacije“ razli~itih dojmova o dosada{njem ljubavnom `ivotu. Ne}ete ba{ ni{ta fo22.I-19.II rsirati. Posao: Dolazi do naglog pobolj{anja. Put do zacrtanih ciljeva i velikih akcija bit }e znatno olak{an. Zdravlje: Vrlo ste poletni.
RIBE VODOLIJA JARAC STRIJELAC

[KORPIJA

U`areni asfalt

20.00
HAYAT TV

CSI: Las Vegas 20.30
OBN
Grisom i njegova ekipa pridru`uju se D`ek Meloneu, agentu FBI-a iz Njujorka kako bi prona{li serijskog ubicu... Uloge: Vilijam Petersen, Geri Dordan, D`ord`aa Foks, Marg Helgenberger

FILM

Ni ovog ~etvrtka ne propustite ludu zabavu u sklopu emisije „U`areni asfalt“. Evo {ta vas o~ekuje u drugom izdanju, ekipa vam donosi pri~u sa bosanskog safarija i lude vo`nje na ~etiri to~ka. Pogledajte i prilog sa naj najkin|urenijeg festivala u regionu, saznajte ko se to kupa na jet-seterskim pla`ama u Dubrovniku. A za djevojke, jedna prava poslastica za o~i: dva najzgodnija Bosanca u kupa}im, u neobi~nom takmi~enju za jo{ neobi~niju djevojku!
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

FILM

Ljubav: Divan dan. Naro~ito ako namjeravate zapo~eti novu vezu. Nije lo{e ni ako ste ve} u ljubavnim „sponama“. Posao: Ostvarujete dobar odnos sa kolegama. Pred vama su o~ekivani rezultati. Zaokupljeni ste lijepim mislima. Zdravlje: Solidno.
20.II-2O.III

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Ismail ~eka novi dom

Zvijezda u da{~ari

(AP)

MUMBAI - Desetogodi{nji Azharudin Mohamed Ismail, zvijezda hit filma „Milioner s ulice“, `ivi u maloj da{~ari u Mumbaiju u Indiji. Ista sudbina zadesila je i njegovu partnericu u filmu devetogodi{nju Rubinu Ali, jer su vlasti pro{log mjeseca sru{ile naselje u kojem su `ivjeli. Producenti filma kupili su novu ku}u za njih dvoje, a klju~eve }e im uru~iti danas.

Bruk: Najbolja na svijetu

KELI BRUK IMA NAJSEKSI TIJELO
Pobijedila glumicu Megan Foks koja je, nakon glasanja ~italaca magazina „More“, zasjela na drugo mjesto
LONDON - Britanska glumica Keli Bruk (Kelly Brook) vlasnica je najseksi slavnog tijela na svijetu. Bruk je ovoga puta pobijedila glumicu Megan Foks (Fox) koja je, nakon glasanja ~italaca magazina „More“, zasjela na drugo mjesto. Tre}a na popisu je najmo}nija `ena svijeta An|elina \oli (Angelina Jolie), a u stopu je prati [eril Kol (Cheryl Cole), ~lanica benda „Girl’s Aloud“. Na petom mjestu je poznata pjeva~ica Keti Peri (Katy Perry).

Britanska glumica osvojila srca ~italaca magazina „More“

(AP)

Spaljena slika premijera

Umjetnici se pridru`ili protestima

Traktorima u centar grada
ZAGREB - Poljoprivrednici iz cijele Hrvatske do{li su ju~er traktorima u Zagreb kako bi izrazili nezadovoljstvo stanjem u poljoprivredi, posebno mljekarstvu. Vi{e stotina traktora pro{lo je ispred Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ne{to poslije podne, trube}i ispred zgrade resornog ministarstva i uputili se prema Zagreba~kom velesajmu. Iz Ministarstva poljoprivrede poru~ili su im da ~ine sve da premoste krizu u mljekarstvu koja se iz Evropske unije pro{irila i na Hrvatsku.

MAN^ESTER - Protestima protiv premijera Velike Britanije Gordona Brauna (Brown) pridru`ili su se i umjetnici. Britanski slikar Mark Mekgovan (Mark McGowan) spalio je ju~er svoje djelo - sliku premijera Brauna, pridru`iv{i se tako sve ve}em broju zahtjeva da premijer mora oti}i sa svoje pozicije.

Iskosa

Bacila milion dolara

BUENOS AIRES - Umjetnik Raul Lemesof predstavio je neobi~nu instalaciju koja je ujedno i reklama za njegovu humanitarnu akciju. On je ulicama glavnog grada Argentine provozao „borbeno“

Knjige na „borbenom“ vozilu

Neobi~no djelo argentinskog umjetnika

(Reuters)

vozilo koje je nazvao „oru`je za masovno u~enje“. Lemesof koristi vozilo za prikupljanje doniranih knjiga koje dalje proslije|uje {kolama i drugim ustanovama kojima su neophodne.

JERUSALEM - Jedna Izraelka gre{kom je bacila du{ek s milion dolara skrivenih u njemu, {to je rezultiralo freneti~nom pretragom tona sme}a na nekoliko deponija. @ena je Armijskom radiju ispri~ala kako je u ponedjeljak kupila novi du{ek ostarjeloj majci da je iznenadi, a stari je bacila. Tek tada je saznala da je majka u du{eku skrivala `ivotnu u{te|evinu. Kada je oti{la po ba~eni du{ek, utvrdila je da su ga radnici ve} odnijeli, a pretraga po tri deponije nije dala rezultata.

Stotine poljoprivrednih ma{ina u Zagrebu

(AP)