Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 4. 6. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4931 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

NEODGOVORNOST

Stranke ne `ele dogovor

SDA I SBiH U @ESTOKOM SUKOBU
Stranka za BiH iznijela sedam ultimativnih zahtjeva Stranci demokratske akcije Tihi}: Ne}emo dopustiti da nas ucjenjuju Fuad Kasumovi} ima najvi{e {ansi da bude izabran za premijera Federacije BiH Tragedije: Potraga za crnim kutijama

D

ok recesija sve vi{e uzima danak u BiH, izme|u SDA i Stranke za BiH bukti do sada naj`e{}i sukob.

SBiH izri~ito zahtijeva da se ne vr{i rekonstrukcija Federalne vlade nakon ostavke premijera Ned`ada Brankovi}a, a SDA za sebe tra`i vi{e ministarstava. Kamen spotica-

nja posebno je kriminalizirani ministar energije, industrije i rudarstva Vahid He}o, kojeg SBiH ne da ni po koju cijenu, a SDA ga isto tako ne `eli u Vladi. 3, 4. i 5. strana

Sivi dom

„Air France“ 25. maja primio dojavu o bombi u avionu

(Foto: Reuters)

Avion sru{ili teroristi?
Najave: Ubla`avanje efekata krize

GRA\ANI MOGU REPROGRAMIRATI KREDITE I DUGOVE
Interpol: Slu~aj „Dobrovolja~ka“

11. str.

26. strana Upadljivo odsustvo novinara na protestu uposlenika u zgradi RTV servisa

(Foto: I. [ebalj)

Menad`mentu dat rok do ponedjeljka

NI[TA OD CRVENIH POTJERNICA
8. strana

Najavljen generalni {trajk
SEMIR [TILI] TRANSFERI SARAJEVO
66. strana 17. strana

9. str.

Znam da me Herta prati

[alke `eli dovesti Spahi}a

’Mercedesom’ udario za{titara

65. strana

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

aktuelno

„Avaz“ otkriva Iako Vlada FBiH nije dala nikakve saglasnosti

S ju~era{njeg pressa: Odluka sljede}e sedmice

Montenegro ve} osnovao kompaniju KTG Zenica
Iza pri~e o pomo}i gradu krije se stvarni razlog gradnje TE - proizvodnja i prodaja bh. struje u inozemstvo, ~ija }e cijena u budu}nosti biti desetostruko vi{a od sada{nje
Zajedni~ko preduze}e za ~ije su osnivanje ugovor kod notara 28. aprila ove godine sklopili na~elnik op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i predstavnik „KazTransGasa“ iz [vicarske Verneli Manuel (Werneli Manuele) nosi naziv KTG Zenica d.o.o., saznaje „Dnevni avaz“.

Upu}en zahtjev Kantonalnom odboru

SDA raskida koaliciju sa SDP-om u Biha}u
Op}inska organizacija SDA okrivila SDP-ove vlasti za megalomaniju i rasipni{tvo
Op}inska organizacija SDA Biha} uputila je Kantonalnom odboru ove stranke zahtjev da se izjasni o raskidu partnerskih odnosa sa SDP-om. Takvu odluku Izvr{ni odbor SDA Biha} usvojio je jednoglasno, obrazla`u}i da postoje jasni pokazatelji da su ti odnosi naru{eni i nekvalitetni. To je ju~er saop}eno na pres-konferenciji predstavnika OO SDA Biha} koji su iznijeli brojne i `estoke zamjerke na ra~un SDP-a, Op}inskog vije}a i biha}kog na~elnika Hamdije Lipova~e. U OO SDA tvrde da je zbog SDP-ove neodgovornosti u vlasti do{lo do dramati~nog smanjenja ovogodi{njeg op}inskog bud`eta za 13 miliona KM. - To nije posljedica recesije nego megalomanstva, rasipni{tva i neodgovornosti u tro{enju bud`etskih sredstava - kazao je Sead Kadi}, predsjednik OO SDA Biha}. On je naglasio da je op}ina Biha} u te{koj poziciji, sa neizvjesnom budu}no{}u, te da odgovornost za to snosi SDP osobito na~elnik Lipo, va~a. Zamjerke su iznesene na veliki broj realiziranih ili aktuelnih projekata za koje SDA nije pitana. - Podr`at }emo sve ono {to je kvalitetno za grad Biha}, ali i kritizirati ono {to nije. Tra`imo odgovore na to koliko ko{taju ili }e ko{tati pojedini projekti, jer se to pla}a iz d`epova gra|ana. ^ini se da neka pitanja Op}inskom vije}u postavljamo uzaludno, budu}i da na odgovor ~ekamo i po 160 dana. To je neodgovorno prema svima nama koji `elimo sudjelovati u `ivotu grada Biha}a - kazao je, izme|u ostalog, Kadi}. Ina~e, SDA Unsko-sanskog kantona jo{ nije reagirala na prijedlog Op}inske organizacije stranke o raskidu partnerskih odnosa sa SDPom na kantonalnom nivou. O tome }e, kako je naglasio Kadi}, raspravljat }e se na prvoj sjednici Izvr{nog odbora SDA USK naredne seS. D@ANI] dmice.

Kome se `uri
Ovaj ugovor, koji prethodi upisivanju jonit venture kompanije u sudski registar preduze}a, nastavak je realizacije Memoranduma o razumijevanju o izgradnji termoelektrane (TE) vrijednosti 250 miliona eura, koji su 19. marta u Zenici potpisali Smajlovi} i Branko Montenegro, poznatiji kao Brane Crnogorac, predsjednik fantomskog „KazTransGasa“. Iako je odmah po potpisivanju Memoranduma re~eno da se ni{ta ne}e raditi dok se ne pribave potrebne saglasnosti Vlade FBiH, osnivanje zajedni~ke kompanije mjesec kasnije, u kojoj Op}ina Zenica ima udio 25 posto, a KTG 75 posto, dovoljno govori da se nekome dobro `uri u ovoj pri~i. I sadr`ina Memoranduma, u kojem se navodi da je „obavezuju}i dokument“, a sto puta je ponovljeno da je rije~ tek o formalnosti, jer se ne mo`e ni{ta raditi dok to Federalna vlada ne odobri, vrlo je zanimljiva, te se s pravom postavlja pitanje jesu li tu, zaista, ~ista posla, odnosno koje su stvarne namjere Montenegra i njegove fantomske firme. Ina~e, gradnja ove TE, {to je bitno napomenuti, ne nalazi se u Strate{kom planu i programu razvoja energetskog sektora FBiH, koji je usvojio Federalni parlament u martu ove godine, pa je upitno kako }e se onda uop}e i graditi. No, to {vic-

Montenegro i Smajlovi} prilikom potpisivanja Memoranduma u Zenici 19. marta

Posao s Kuvaj}anima
Stranka demokratske akcije u Biha}u optu`uje SDP i zbog saradnje s kuvajtskim investitorom, kojem je dodijeljeno atraktivno gra|evinsko zemlji{te. Kuvaj}ani su, tvrde u OO SDA Biha}, trebali uplatiti ~etiri miliona maraka za investiciju izgradnje objekata koja nije po~ela. - Uporno postavljamo pitanje da li je taj novac upla}en, ali odgovora nema. Stje~e se dojam da se nastavlja praksa slu|ivanja javnosti nebitnim stvarima po formuli „narodu treba kruha i igara“ - re~eno je ju~er na konferenciji za novinare.

arskom varalici Montenegru ne predstavlja ni najmanji problem. S obzirom na to da je po potpisivanju Memoranduma re~eno da }e se gradnjom ovog objekta trajno rije{iti pitanje grijanja Zenice, sve je zvu~alo kao u bajci. Op}ina }e osigurati zemlji{te, a 250 miliona eura Montenegro za gradnju TE. I Zeni~ani }e imati tople domove, a uz to i ekolo{ko grijanje. No, tu nije kraj.

Unosan biznis
U Memorandumu pi{e da je cilj u inozemstvo izvesti i prodati 100 posto proizvedene struje, {to je ustvari klju~ni razlog Montenegrovog poku{aja da investira u BiH. Kada se nije uspio uz pomo} ministra energije Vahida He}e „uvaliti“ kao strate{ki partner za gradnju

BOSS o krizi federalne vlasti

Ko je tre}a kompanija?
- „KazTransGas“ [vicarska ili subjekt kojeg ona odredi bit }e vlasnik udjela 75 posto u novoj kompaniji. KTG ima pravo da nadle`nost nad upravljanjem, proizvodnjom i nastavkom projekta prenese na tre}u kompaniju kao svog predstavnika. KTG }e biti zadu`en za izgradnju, eksploataciju i upravljanje budu}om centralom. KTG }e biti zadu`en za proizvodnju i prodaju energije. JP „Elektroprivreda BiH“ se mo`e uklju~iti u prodaju elektri~ne energije - pi{e u Memorandumu.

Javnim konkursom do premijera
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi} smatra da u pozadini odga|anja imenovanja novog federalnog premijera „stoji kadrovski deficit SDA, jer ova stranka o~ito nema nijednog nekompromitiranog kandidata koji bi bio spreman ubla`iti ekonomsku Ajanovi}: Kadrovski krizu, saop}io je BOSS. Ajanovi} je rekao da su deficit u SDA ovu krizu prouzrokovale SDA i SBiH putem „svoja dva ranija kriminalizirana premijera“ te naglasio da te`ina posljedica ekonomske krize iziskuje hitnu reakciju. Zato je upozorio da bi SDA „svoju politiku odugovla~enja“ hitno trebala zamijeniti raspisivanjem javnog konkursa za premijera.

HE, odakle bi osigurao struju za izvoz, {to je trenutno unosan biznis u svijetu, a u budu}nosti }e biti jo{ vi{e, Montenegro je na mala vrata, preko zeni~kog projekta, krenuo u plja~ku bh. resursa. - S obzirom da se radi o prvenstveno komercijalnom projektu i imaju}i u vidu da je proizvodnja tople vode namijenjena isklju~ivo za potrebe i u korist grada Zenice, joint venture kompanija namjerava ostvariti maksimalan profit od prodaje elektri~ne energije. Djelimi~na prodaja proizvedene energije na bh. tr`i{tu zavist }e od profitabilnosti takve prodaje u pore|enju s izvozom i prodajom u inozemstvo - navodi se u Memorandumu. Op}ina Zenica, kao vlasnik 25posto joint venture kompanije, prema onome {to pi{e u Memorandumu, sama sebi }e, prakti~no, pla}ati toplu vodu za grijanje grada. Uz to, uvjetovana je da ne}e kupovati toplu vodu ni od jednog drugog dobavlja~a. Cijena tople vode bit }e formirana tako da budu pokriveni proizvodni tro{kovi, ali da pri tome kompanija ne trpi gubitke. Elektri~na energija, navodi se izri~ito u Memorandumu, proizvedena u ovoj centrali namijenjena je E. LATIF u cijelosti izvozu.

Susret Incka i Fratinija u Rimu

Negiranje dr`ave BiH mora prestati
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) informirao je ju~er u Rimu italijanskog ministra vanjskih poslova Franka Fratinija (Franco Frattini) o politi~koj situaciji u BiH, napretku koji je zemlja postigla i prioritetima. Incko je kazao da podr`ava dijalog i kompromis, kakav je bio i prudski proces, ali je naglasio da se moraju posti}i zna~ajniji rezultati ako se `eli da ti procesi imaju stvarno i opipljivo zna~enje, saop}io je OHR. - Moji prioriteti, kao visokog predstavnika, usmjereni su na tranziciju OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU, do ~ega mo`e do}i samo ispunjavanjem pet ciljeva i dva uvjeta koje je postavilo Vije}e za implementaciju mira (PIC) - kazao je Incko. Na sastanku u Rimu bilo je rije~i i o nedavnoj zajedni~koj posjeti potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i visokog predstavnika EU za zajedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku Havijera Solane (Javier) BiH. - Bajden i Solana prenijeli su bh. liderima jasnu poruku da i SAD i EU podr`avaju euroatlantske integracije BiH, ali da su doma}e vlasti te koje moraju ispuniti svoje zadatke te da negativna retorika i negiranje dr`ave, kao {to su zaklju~ci Narodne skup{tine RS, usvojeni 14. maja ove godine, moraju prestati - rekao je Incko.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Prijetnje me ne}e zaustaviti
- U posljednje vrijeme mnogi su kritikovali Tu`ila{tvo. No, uvijek je to dolazilo od sumnjivih politi~kih krugova, tako da se mo`e zaklju~iti da gospodin Bara{in dobro radi svoj posao. Dosada{nji rezultati, a pogotovo oni u posljednjih nekoliko mjeseci, pokazuju da je Tu`ila{tvo BiH operisano od politi~kog utjecaja i da se s pravom mo`e smatra(austin) ti profesionalnim i odgovornim.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)

O^EKIVANJA Nakon pregovora lidera SDA s privrednicima

Ho}e li Kasumovi} biti premijer FBiH?
Ako bude imenovan, prioritet }e mu biti aktiviranje 1,5 milijardi maraka koje stoje i njihovo usmjeravanje u javne radove koje }e izvoditi bh. firme
Kako sada stvari stoje, aktuelni zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumovi} ima najizglednije {anse da bude novi premijer Federacije BiH! Nakon {to je nekoliko zna~ajnih biznismena odbilo usijanu premijersku fotelju, Kasumovi} se name}e kao osoba koja }e morati prihvatiti nezahvalnu du`nost federalnog premijera.

Blama`a u Vladi FBiH
Pitanje ko zamjenjuje Ned`ada Brankovi}a i na koji na~in, za samo nekoliko dana pretvorilo se u vrhunsku humoristi~ku seriju
De{avanja u Vladi FBiH i oko nje nakon {to je Ned`ad Brankovi} podnio neopozivu ostavku na mjesto premijera, na povr{inu su izbacila sve li~ne, a potom i unutarstrana~ke i me|ustrana~ke netrpeljivosti, koje su se posljednje dvije godine poku{avale gurati pod tepih. Tako se pitanje ko zamjenjuje Brankovi}a i na koji na~in, za samo nekoliko dana pretvorilo u vrhunsku humoristi~ku seriju, u kojoj prije podne jedna osoba vodi Vladu FBiH, a poslije podne druga, pa bi se uskoro mogao o~ekivati i kviz s pitanjem „Ko danas `eli biti premijer?“ Blama`a federalne izvr{ne vlasti, u kojoj se ne zna ko, kada i s kime treba zakazati sastanke i gdje, o~ito, niko na sebe ne `eli preuzeti potpunu odgovornost za funkcioniranje Vlade FBiH, definitivno je dokazala da vlast u ve}em entitetu po~iva na staklenim nogama. Potpuna degradacija sistema vidljiva je u nizu primjera. Ustavni {efovi izvr{ne vlasti, a to su predsjednik i potpredsjednici FBiH, s jednoga na drugoga, kao ping-pong lopticu, prebacuju i banalno pitanje zakazivanja sastanka {efova politi~kih partija. Istovremeno, u Alipa{inoj ulici 41, gdje je sjedi{te Vlade FBiH, vodi se pravi rat zbog toga ko kakva ovla{tenja za rad na sjednicama ima, umjesto da se ministri kona~no sjete da se, za promjenu, po~nu baviti svojim poslom za koji ih, uostalom, vi{e nego pristojno pla}aju porezni obveznici. Koga briga za zastoj u reformama, besparicu, obespravljene radnike, socijalno ugro`ene, projekte u zastoju, obezglavljene dr`avne kompanije? Vrijeme zabavljanja javnosti izjavama, zahtjevima, komentarima, dosjetkama i dopisima trenutno najodgovornijih du`nosnika u FBiH ili }e biti obustavljeno ili }e ga, jednostavno, prekinuti bira~i na op}im izborima naredne godine.

Znana naklonost
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} nikada nije krio naklonost prema Kasumovi}u. Prema nekim tvrdnjama, ~ak, obe}ao mu je premijersku fotelju jo{ prije nekoliko mjeseci. No, i Tihi} i Kasumovi} takvo ne{to uglas odbacuju. Nadalje, Kasumovi} i sam nije sklon rje{enju koje bi ga dovelo na premijersko mjesto, bez obzira na to koliko on to `eli. Kona~an razgovor Tihi}a i Kasumovi}a o ovome trebao bi biti odr`an danas. Ipak, izbora je sve manje i on ima sve su`eniji manevarski prostor. Ako bude izabran, Kasumovi} }e se morati suo~iti s nekoliko krupnih izazova. Na prvom mjestu je ostvarenje uvjeta za dobivanje stand-by aran`mana s Me|unarodnim monetarnim fondom, koji ga, ~ini se, i ne zanima toliko.

Kasumovi}: Nu`na kresanja bud`eta

bivenih od me|unarodnih finansijskih institucija. Taj novac kani ubrzano „gurnuti“ u javne radove, a poslove povjeriti bh. firmama!

Brzi rezultati
Robusni Kasumovi}, ako bude morao prihvatiti poziciju premijera, odlu~an je da raskine s rastu}im java{lukom u Federalnoj vladi te je spreman i nepokolebljiv u namjeri

Nova krivi~na prijava
Kasumovi} je ve} pro{ao sito i re{eto krivi~nih prijava, a uspje{no se odbranio i u sudskom procesu za kupovinu stana Denijalu Fai}u, dok je obavljao du`nost zamjenika direktora nekada{nje Carinske uprave FBiH. Umjesto novih zadu`enja, aktuelni dr`avni doministar finansija skloniji je kona~nom deblokiranju 1,5 milijardi maraka doNo, kako saznaje na{ list, protiv Kasumovi}a je ovih dana Finansijska policija FBiH podnijela novu krivi~nu prijavu, i to zbog na~ina nabavke namje{taja u zgradu institucija BiH, a tvrdi se da je aktivno jo{ nekoliko istraga. da, ako treba i silom, disciplinira korumpirane i lijene ministre i njihova ministarstva u vrlo kratkom roku.

Oni koji ga znaju, nadalje, prenose da je spreman prve rezultate svog rada predo~iti mnogo prije „prvih stotinu dana“ vlasti. Zahtjevi za stand-by aran`man koje je postavio MMF odli~no mu se uklapaju u grubu strategiju njegovog „premijerovanja“. Njihovo ispunjenje stoga mu je samo dodatni instrument u ostvarivanju plana. Ako ve} mora biti federalni premijer, stoga Kasumovi} ne samo da nema vremena za taktiziranje. On nema volje ni strpljenja za to. Ipak, sjedne li u premijersku fotelju, bit }e limitiran dogovorom vladaju}e ~etvorke u FBiH i rasporedom ministarskih mjesta. Vremenom bi mu to moglo po~eti predstavljati sve ve}i problem, pa }e stoga od Tihi}a zatra`iti da se na svaki mogu}i na~in poku{a u me|ustrana~kim razgovorima dogovoriti detaljna kadrovska rekonstrukcija aktuelne Vlade S. NUMANOVI] FBiH.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Letjelice vratiti iz Srbije u BiH
Pitanje: Treba li letjelice Oru`anih snaga BiH tipa „orao“ koje se nalaze u Srbiji vratiti u BiH i sa~uvati u muzeju?
A) DA 77% B) NE 21% C) Ne znam 2%

C B A

Poslanicima tek ju~er stigla obavijest

Brankovi} ovlastio Bevandu da ga zamjenjuje
Poslanicima Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH ju~er je dostavljen akt koji je u parlamentarnu proceduru uputio Ned`ad Brankovi}, federalni premijer u ostavci. Brankovi} tim aktom, kako se navodi, ovla{}uje Vjekoslava Bevandu, dopremijera i ministra finansija, da ga zamjenjuje u poslovima koji se odnose na ostvarivanje ustavnih nadle`nosti premijera FBiH, a posebno u pitanjima vezanim uz sazivanje i vo|enje sjednica Vlade FBiH i potpisivanje akata. Brankovi} nagla{ava da ovla{tenje daje, zbog odsutnosti premijera, od 27. maja ove godine do imenovanja novog premijera. Bevandu je ovlastio da ga zamjenjuje od onog dana kada je oti{ao na godi{nji odmor, odnosno 27. maja, dok je to Predstavni~kom domu FBiH uputio ju~er. Az. D.

Faksimil Brankovi}evog dopisa: Napisano jo{ 27. maja

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 105.614 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

aktuelno

„Avaz“ saznaje SBiH ucjenjuje SDA sa sedam zahtjeva

Silajd`i} ultimativno tra`i He}in ostanak u Vladi
Za sutra sazvana hitna sjednica Predsjedni{tva SBiH
S ju~era{nje sjednice: Bevanda nazvan premijerom
(Foto: S. Jordamovi})

Sjednica „visokog rizika“ Predstavni~kog doma

Bevanda: Ova vlada je neuspje{an abortus
Nije usvojen zahtjev za smjenu Vlade, a tra`ena i He}ina ostavka
„Pala Vlada“, dobacivali su ju~er iz klupa pojedini poslanici, me|u kojima i Munib Jusufovi}, predsjednik Nezavisnog kluba SBiH, tokom rasprave o izglasavanju nepovjerenja Vladi FBiH na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. Raspravu o smjeni Vlade zatra`ili su jo{ prije mjesec SDP BPS i , jo{ neke manje opozicione stranke u ovom domu. No, taj zahtjev ni nakon vi{esatne rasprave nije dobio podr{ku. Protiv su bila 42 poslanika, 28 ih je glasalo za, a deset je bilo suzdr`anih. Nermin Nik{i}, predsjednik Kluba SDP-a, obrazlo`io je da sada{nji sastav Vlade mora biti promijenjen, „jer su njeni ministri odgovanja nereda - do|e jedna grupacija radnika i tra`i uvezivanje stra`e, pa mi onda shvatimo da im za to treba 100 miliona KM. Ovu vladu do`ivljavam kao neuspje{an abortus. Poku{ali smo izvr{iti ekonomsku stabilizaciju bud`eta, ali smo naslijedili virtualni novac, jer nije ta~no da smo imali vi{ak 1,5 milijardi KM, ve} smo imali deficit - naglasio je Bevanda. On je tokom svog ju~era{njeg istupa zamolio Parlament da ima sluha za finansijsko stanje u FBiH, jer do 22. juna Vlada mora usvojiti rebalans bud`eta, od kojeg zavisi dogovor o stand-by aran`manu s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF). Nakon izlaganja, Bevanadi se Ma-

Na sutra{nju hitnu sjednicu Predsjedni{tva Stranke za BiH predsjednik Haris Silajd`i} pozvao je sve dr`avne i federalne ministre ove stranke kako bi se razmotrila aktuelna politi~ka situacija nakon podno{enja neopozive ostavke Ned`ada Brankovi}a na mjesto federalnog premijera, saznaje „Dnevni avaz“. S obzirom na to da se uveliko zakotrljala pri~a o mogu}oj rekonstrukciji Vlade FBiH, ali i Vije}a ministara, Silajd`i} i njegovi najbli`i saradnici ve} su sa~inili listu od sedam zahtjeva, koju }e dostaviti predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi}u, kao uvjet za ostanak u koaliciji. Me|u tim zahtjevima na prvom mjestu nalazi se, i to ultimativno, ili sve ili ni{ta, ~ak i po cijenu produbljivanja krize u dr`avi, ostanak Vahida He}e na mjestu ministra energije. Nakon {to nisu uspjeli realizirati plan odabira sumnjivih strate{kih partnera mimo zakonske procedure, odlu~eno je da poslu{ni

Ne da ni Alkalaja
Kada je rije~ o eventualnoj rekonstrukciji Vije}a ministara, o ~emu se ve} du`e govori, saznajemo da je Silajd`i} izri~it u zahtjevu da Sven Alkalaj, uprkos odluci Dr`avnog suda kojom je poministar bude zadr`an na toj poziciji kako se iz ruku ne bi ispustila iznimno profitabilna namjenska industrija. Na{i izvori bliski SBiH smatraju da Silajd`i} i njegovi saradnici, a to je jasno i nakon {to je izdata direkti-

BPS tra`i smjenu Kri{to, Mi~i} i Kebe
Klub poslanika BPS-a - Sefer Halilovi} najavio je pokretanje inicijative za smjenu predsjednice FBiH Borjane Kri{to te potpredsjednika Spomenke Mi~i} i Mirsada Kebe. - O~ito je da nema politi~ke volje da se problem vorni zbog situacije u kojoj se nalazi FBiH“. Sjednicu, koju su mnogi ju~er nazvali „sjednicom visokog rizika“, obilje`io je vrlo slikovit istup Vjekoslava Bevande, federalnog dopremijera i ministra finansija, koji je naveo da je situacija u Vladi nenormalna. - U Vladi su stalno neki radnici koji tra`e svoja prava. Radimo pod stra{nim pritiskom i ta situacija nije normalna. Na sceni je politika izaziostavke premijera Ne`ada Brankovi}a rije{i. Za to snose odgovornost i ~elnici FBiH. Oni, tako|er, moraju odgovarati za ono {to se de{ava u FBiH - pojasnio je Kerim Lu~arevi}, predsjednik Kluba BPS-a. rinko ^avara, dopredsjedavaju}i, obratio rije~ima: „Hvala, premijeru!“ Ina~e, tokom rasprave je veliki broj poslanika, me|u kojima Zukan Helez iz SDP-a i Aida ^iki} iz Nezavisnog kluba SBiH, zatra`io ostavku Vahida He}e, federalnog ministra energije, industrije i rudarstva, koji se ju~er nije pojavio na sjednici Predstavni~kog doma. No, poslanici se o ovom zahtjevu uop}e A. DEDAJI] nisu izja{njavali.

Grahovac, Silajd`i} i He}o: Nastavak ucjena va Spomenki Mi~i}, potpredsjedni- koalicionih partnera rekonstrukciju ci FBiH, da ne stavlja potpis na Vlade, SBiH to ne}e prihvatiti“. odluku o Brankovi}evom razr- O Brankovi}evoj ostavci trebaje{enju, nastoje na svaki na~in {to ju se izjasniti predsjednica FBiH vi{e produbiti postoje}u krizu. Borjana Kri{to i dva potpredsjednika Mirsad Kebo i Spomenka Mi~i} - naveo je Grahovac, koji smatra da rekonstrukcija Vlade ne bi ni{ta posebno promijenila. tvr|ena odluka CIK-a o kr{enju Komentiraju}i ju~er dostavljeni Zakona o sukobu interesa i uprBrankovi}ev dopis Parlamentu kos nezadovoljstvu koalicionog FBiH, kojim je premijer u ostavci partnera njegovim neradom i diovlastio drugog dopremijera Vjekoplomatskim gafovima, mora ostati slava Bevandu da obavlja funkciju na mjestu {efa bh. diplomatije. prvog ~ovjeka Vlade, Grahovac je rekao da je to u skladu sa zakonskim Kada je rije~ o eventualnoj reko- propisima. - Brankovi} je jo{ premijer i sanstrukciji Vlade FBiH, njen potpredsjednik Gavrilo Grahovac, ina~e i svim je uobi~ajeno da on za vrijeme potpredsjednik SBiH, ju~er je za svog odsustva ovlasti jednog od do„Dnevni avaz“ izjavio da, „ako SDA premijera da ga zamjenjuje - rekao nakon prihvatanja Brankovi}eve je Grahovac. E. LATIF - A. DEDAJI] ostavke bude zahtijevala od svojih

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Mostara i Biha}a
Treba li izvr{iti rekonstrukciju Federalne vlade?

Da imaju morala, sami bi oti{li
- Mislim da su svi ministri trebali podnijeti ostavke nakon {to je to u~inio Brankovi}. No, te{ko da }e bilo kakve promjene Vlade ispr- Nino ^ili} aviti gre{ke. - Generalno sam za rekonstrukciju Vlade, jer se pokazalo da nisu bili u stanju rije{iti mnoge probleme. [tavi{e, doveli su ovaj entitet u jo{ Adela Dizdarevi} ve}u krizu. - Da ima morala, Vlada FBiH u sada{njem sazivu sama bi oti{la. Razo~arali su narod u svim segmentima. @alosno je {to }e, i ako odu, biti Almir na grba~i dr`ave. Kurbegovi} - Dosada{nji odnos Vlade prema gra|anima govori da se ni{ta nabolje ne}e promijeniti rekonstrukcijom. I novi miMerima nistri nastavit }e i}i stranputicom. Ba{i} - Onoga ko je dao ostavku ne treba vi{e vra}ati za premijera. A {to se ti~e ostalih ~lanova Federalne vlade, onaj ko je zadovoMarija ljio neka ostane, Nikoli} ko nije neka ide. - Odmah ih treba smijeniti, nisu u~inili ni{ta dobro za narod. Zanima me, ako do toga i do|e, ho}e li se njihovi nasljednici nastaviti u istom Vahida maniru pona{ati. ^au{evi} - Brankovi} i Vlada nisu ni{ta uradili, osim {to su paradirali. Ko god da do|e poslije njih, bez novca ne mo`e pokrenuti nikakav Ensad Hasanagi} projekt. - Ja bih cijelu Vladu FBiH promijenio sada nakon {to je Ned`ad Brankovi} dao ostavku. Predsjednik SDA treba Davorin rije{iti taj proVri{evac blem. - Mladi ljudi ne zaslu`uju da ih predstavljaju oni koji ih stavljaju na marginu svih zbivanja. Treba do}i Admir do smjena.
Ad. A. - A. Du. - S. D`. Falatovi}

Kebo mirio federalne ministre

U zgradi Vlade FBiH i ju~er je bilo burno, nakon {to u ponedjeljak ministru prostornog ure|enja Salki Obho|a{u nije dozvoljeno da prisustvuje Kolegiju, na kojem se utvr|uje dnevni red sjednice Vlade. Obho|a{, koji je od SDA ovla{ten da do izbora novog premijera FBiH koordinira radom ministara iz te stranke te zastupa bo{nja~ke interese, nije se pomirio sa ~injenicom da je, fakti~ki, isklju~en iz bilo kakvog procesa

odlu~ivanja. S obzirom na to da mu je stav o „nepodobnosti“ za prisustvo radu Kolegija Vlade FBiH uputio zamjenik premijera Gavrilo Grahovac, Obho|a{ je bio spreman protiv njega podnijeti i krivi~nu prijavu. Na kraju, cijelu situaciju smirio je potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo, koji je i od Obho|a{a i od Grahovca zatra`io da saniraju me|usobne odnose i ne uslo`njavaju ionako te{ku situaciju unutar Ad. H. Vlade FBiH.

Biha}

Mostar

Salko Obho|a{ htio podnijeti krivi~nu prijavu protiv Grahovca

Sarajevo

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

5

INTERVJU Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

Manjinska vlada nam ne treba
Novali} odustao, mogu}e da novi premijer bude Kasumovi} Ne}u da mi ka`u da sam autokrata Imamo vladaju}u koaliciju, ali ne}emo prihvatiti nikakve ucjene
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Stranka demokratske akcije nastavlja razgovore s kandidatima za premijera FBiH, nakon {to je njen prvi izbor Fadil Novali}, direktor kompanije CIMOS BiH iz Grada~ca, odustao od te funkcije. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} u intervjuu za „Dnevni avaz“ potvrdio je ovu informaciju, kazav{i kako ostaje pri stavu da novi premijer treba biti dokazani privrednik, ali nije isklju~io mogu}nost da se posegne za nekim od predstavnika aktuelnih izvr{nih vlasti, poput Fuada Kasumovi}a, zamjenika ministra finansija BiH.

Ahmetli} u sukobu interesa
- Obavije{ten sam da Novali} zahvaljuje na ponudi, ali da je zbog poslova koje trenutno obavlja u TDM CIMOS ne `eli prihvatiti. Ima tu i nekih li~nih razloga. [teta, radilo se o kandidatu koji je zadovoljavao mnoge kriterije. Ni Izudin Ahmetli} nije opcija, jer ne mo`e obavljati du`nost premijera zbog sukoba interesa, s obzirom na to da firma ~iji je suvlasnik isporu~uje naftu mnogim dr`avnim institucijama. ^ak i da nije u formalnom smislu u sukobu interesa, uvijek bi to bio problem i neko bi u tome mogao na}i razlog za prigovore. Ali, i Ahmetli} je bio za Novali}a, kao {to je i ve}ina ljudi s kojima sam razgovarao upu}ivala upravo na Novali}a - ka`e Tihi}.
Muratovi}: Blistavu karijeru po~eo u izgnanstvu

Li~nost dana Samir Muratovi}

Pripadnik ~estite generacije
Muratovi}u i drugim zvijezdama bh. nogometa nije trebalo platiti da do|u u Divi~
Zvorni~anin Samir Muratovi}, nogometa{ reprezentacije BiH, s grupom entuzijasta porijeklom iz Zvornika najzaslu`niji je za prekju~era{nje okupljanje zvijezda bh. nogometa u Divi~u. Ovaj mladi}, koji je po~etkom rata, uz hiljade svojih sugra|ana, bio prisiljen da napusti Zvornik, jo{ 1993. godine, kao srednjo{kolac, zaigrao je u tada{njoj Drini, u izgnanstvu, odakle je i po~ela njegova blistava karijera. Sa svojim zvorni~kim prijateljima Ned`adom Hasanovi}em i Ahmetom Bajri}em Blickom, Samir je jo{ zimus do{ao na ideju o odigravanju utakmice u Divi~u, u kojoj bi akteri bili zvijezde bh. nogometa porijeklom iz Podrinja. Na njegov poziv odmah su se odazvali Salihovi}, Pjani} i Huseinovi}, sva trojica s podru~ja Zvornika, a pridru`ili su im se i Rahimi} iz susjednih @ivinica, zatim Sarajlija D`eko i ostali... Da u to vrijeme nije bio u SAD, s njima bi bio i Ibi{evi}, tako|er Podrinjac, ali i Misimovi} i Topi}, koji nisu mogli uskladiti svoje profesionalne obaveze kako bi podr`ali Muratovi}evu ideju. Samir Muratovi}, kao i njegove reprezentativne kolege, prekju~era{njim dolaskom u Divi~, gdje su na lokalnom stadionu priredili nesvakida{nju radost hiljadama Podrinjaca koji su do{li da ih vide, pokazali su da pripadaju onoj ~estitoj generaciji Bosanaca i Hercegovaca koja istinski voli i po{tuje svoju zemlju. Njima, bez obzira na planetarnu slavu koju u`ivaju, nije trebalo platiti da do|u, nisu tra`ili za{titare i pratioce, niti naknadu za „putne tro{kove i odvojeni `ivot“... Oni su do{li u Divi~ i uvjerili sve nas da s razlogom nose dres A. H. reprezentacije BiH.

Nekoliko varijanti
Ve}ina privrednika koji su spominjani kao mogu}i izbor za novog premijera, ~ini se, otpada. Jeste li jo{ pri stavu da to mora biti osoba takvog profila? Od onih koji su spominjani u medijima, izgleda da je ostao jo{ samo Nihad Imamovi}?
- Jo{ ostajem pri opciji da to bude dokazani privrednik i poku{at }u to provesti. Iako, evidentno, postoji neodlu~nost privrednika da preuzmu vru} krompir u ruke. No, mislim da to i nije tako vru} krompir kako su ga neki svojim na~inom rada pravili. ^esto smo imali slu~aj da neke sasvim normalne, logi~ne odluke koje treba donijeti, ispadnu problem, jer se htjelo da se tu na|u i Mujo i Suljo, i Ante i Pante, i onda to vi{e nije ta odluka. Sada imamo Me|unarodni monetarni fond, postoje neki kriteriji, jasni pravci rada. Ali, vidjet }emo.

Ho}e li se susresti vladaju}a ~etvorka u FBiH
Tihi}: ^elnici FBiH trebali su razrije{iti Brankovi}a

Ko je sljede}a „meta“ razgovora i ponude za premijersku funkciju?
- Razgovori su u toku, konstantno. Imamo nekoliko varijanti, ali ne bih sada te ljude izlagao spominjanjem u javnosti. Neki ljudi ne vole da ih spominju u medijima prije nego {to se ne{to dogovori. Kada zavr{imo posao, onda }u re}i.

nke i ne}u `uriti da sam donesem odluku.

Prostor za manipulacije
Zna~i li to da }ete ~ekati formiranje Predsjedni{tva SDA tek nakon sjednice Glavnog odbora 11. juna?
- Svakako. Konsultacije }u sigurno do tada zavr{iti i imat }u ime, ali to }e biti odluka Predsjedi{tva stranke. Ne}u da neko sutra ka`e da je Tihi} autokrata, da sve to `eli sam uraditi, iako prema Statutu imam na to pravo. Ne `elim na takav na~in po~eti novi mandat.

je{enju i mogli su oni zakazati sastanak lidera stranaka iz koalicije. Ovako su samo sjedili i pri~ali, a na koncu bez ikakvog zaklju~ka. Mi se moramo kretati u okviru institucija sistema, nastranu politi~ki razgovori. Ovako se ostavlja prostor za neke manipulacije.

Kebo ~eka sastanak u utorak, Borjana Kri{to ne zna za to
Ostavka Ned`ada Brankovi}a i njegov nasljednik bit }e povod sastanka vladaju}e ~etvorke u FBiH, odnosno ~elnika SDA, SBiH, HDZBiH i HDZ-a 1990, koji bi trebao biti odr`an najvjerovatnije u utorak, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH. - Inicijativa Sulejmana Tihi}a, predsjednika SDA, za odr`avanje sastanka ~etiri lidera veoma je dobra, jer to dokazuje da se po{tivaju institucije sistema. SDA }e predlo`iti mandatara Vlade FBiH, a sastanak lidera bitan je i zbog ~injenice da se mi moramo dogovoriti o tome ho}emo li funkcionirati kao koalicija - kazao je Kebo. No, kako je za na{ list izjavila predsjednica FBiH Borjana Kri{to, ona uop}e nema informacije o tome da bi sastanak ~etiri lidera trebao biti odr`an. - Ne mogu govoriti o sastanku

Neke informacije govore da }ete, s obzirom na to da privrednici i menad`eri zaziru od te pozicije, posegnuti za nekim iz izvr{ne vlasti. Fuad Kasumovi}, zamjenik dr`avnog ministra finansija, spominje se kao najozbiljnija opcija da na koncu bude premijer FBiH?
- Moram re}i da je i ta opcija otvorena. Na kraju krajeva, imamo mogu}nost da premijer bude neko od privrednika koji su sada u izvr{noj vlasti, od Kasumovi}a do nekog od potpredsjednika stranke. Za{to ne, ima raznih kombinacija. Ali, formalno, jo{ nemam konstituisane organe stra-

Kako komentirate informacije o cjelokupnoj prekompoziciji vlasti u FBiH, u kojoj postoji mogu}nost da Vi „izbacite“ SBiH i Harisa Silajd`i}a iz vladaju}e koalicije?
- Ja }u u okviru postoje}e koalicije voditi politi~ke razgovore i rije{iti pitanje premijera. Sve ove pri~e i dileme o eventualnoj preraspodjeli pozicija u Vladi FBiH mogu biti predmet tih razgovora s koalicionim partnerima. Spominju se nekakve manjinske vlade, s drugim strankama, ali u ovom trenutku one ne trebaju. Jo{ postoje sporazum sa SBiH i vladaju}a koalicija. Tu }emo tra`iti rje{enje problema. Naravno, ne}emo prihvatiti nikakve ucjene ni od koga.

^elnici Federacije BiH nisu donijeli odluku o Brankovi}evom razrje{enju, ve} su najavili sastanak ~etiri stranke koje ~ine vlast u FBiH. Kada }e biti odr`an taj sastanak?
- Predsjednik i potpredsjednici FBiH trebaju preuzeti odgovornost da rje{avaju pitanja iz svoje nadle`nosti. Oni su trebali, kada su se sastali, donijeti odluku o razr-

Kebo i Kri{to ju~er u Parlamentu FBiH: Opre~ne izjave (Foto: S. Jordamovi})

lidera. Mogu govoriti samo o ustavnim ovlastima. [to se ti~e nove vlade, o tome }emo razgovarati s kandidatom za premijera - kratko je Az. D. pojasnila Kri{to.

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

mozaik

KRIZA Branioci }e ponijeti i teret recesije

Bora~ka primanja manja za 10 posto
Predstavnici bora~kih udru`enja iznijet }e svoje prijedloge predstavnicima Svjetske banke
Sa inauguracije: Susret Klinton i Alkalaja

Na inauguraciji predsjednika El Salvadora

Alkalaj zahvalio Klinton na podr{ci SAD
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj prisustvovao je sve~anoj ceremoniji inauguracije predsjednika Republike El Salvador Mauricija Funesa, kojem je uru~io ~estitku predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a povodom njegovog imenovanja, saop}eno je ju~er iz MVP-a BiH. Prilikom inauguracije, Alkalaj se, izme|u ostalih, susreo s dr`avnom tajnicom Sjedinjenih Dr`ava Hilari Klinton (Hillary Clinton) i sa njom razmijenio mi{ljenje o nedavnoj posjeti BiH potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden). - Alkalaj je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Dr`avama na kontinuiranoj podr{ci na{oj zemlji, te na iskazanoj spremnosti za ja~im anga`manom u BiH kako bi se pomogao i ubrzao proces napretka na{e zemlje ka euroatlantskim integracijama - ka`e se u saop}enju.

Federalni ministar za pitanja boraca Zahid Crnki} ju~er je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima bora~kih udru`enja, kantonalnih ministarstava, Ministarstva pravde FBiH, razgovarao o pravcima organiziranja bora~ke populacije. - Tragamo za najboljim modalitetom organiziranja. Od predstavnika udru`enja tra`io sam da pismeno dostave svoja vi|enja, kako bismo do{li do najoptimalnijeg rje{enja. Da li je to jedna bora~ka organizacija, vidjet }emo - kazao nam je ju~er Crnki}. On je govorio i o sastanku s predstavnicima Svjetske banke koji su tra`ili da budu smanjena ukupna izdvajanja za borce. Su{tina tog prijedloga je da bi pripadnici bora~ke populacije 18 mjeseci imali za 10 posto manja primanja. - Zahtjev je da svim korisnici-

S ju~era{njeg skupa: Najbitnije da dr`ava funkcionira

(Foto: I. [ebalj)

ma bud`eta, pa i korisnicima prava iz oblasti bora~ko-invalidske

Nakon u~e{}a u vje`bi u Gruziji

Demobilisani borci: To je neprihvatljivo
- Koliko sam ja razumio ministra, stav Svjetske banke je da nam u narednih 18 mjeseci primanja budu smanjene za deset posto. Naravno, to je, pogotovo za demobilisane borce, potpuno neprihvatljivo. Nije to vi{e samo pitanje finansija, odnosno tih 10 posto, ve} i revizija. Po njihovom, i fizi~ki treba napraviti reduciranje korisnika - kazao nam je ju~er poslije sastanka Munir Kari}, predsjednik Skup{tine Saveza demobilisanih boraca FBiH. Izet Gani}, predsjednik Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca BiH, komentiraju}i mogu}e smanjenje primanja ovoj populaciji, ka`e da se ne mogu poistovjetiti sve invalidnine.

BiH pokazala opredijeljenost ka NATO-u
Vojna vje`ba zemalja ~lanica NATO-a i Partnerstva za mir u Gruziji za pripadnike Oru`anih snaga BiH bila je prilika da doprinesu da se vje`ba potpuno realizira prema planu i da ovim u~e{}em afirmiraju OSBiH i opredijeljenost zemlje prema NATO-u, saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH. Na vje`bi „Cooperative Lancer 09 and Cooperatvie Longbow“, osim 17 u~esnika iz BiH podijeljenih u tri grupe, u~estvovali su i pripadnici oru`anih snaga iz vi{e zemalja. Na Sarajevski aerodrom preksino} je doputovala i posljednja

za{tite primanja budu smanjena za deset posto. Pozvao sam borce na razumijevanje. Nama je najbitnije da dr`ava funkcionira, da oni imaju redovno svoja primanja. Moramo podnijeti teret ove recesije i krize. Trebat }e nam svakodnevnih dogovaranja da do|emo do rje{enja - objasnio je Crnki}. Ka`e da su predstavnici Svjetske banke na njegov prijedlog pristali da se sastanu s predstavnicima ve}ih bora~kih udru`enja, kako bi i oni iznijeli svoje prijedloge i arguB. TURKOVI] mente.

Prva godi{njica rada naplatnih ku}ica
Gruzija: Iz BiH bilo 17 u~esnika

grupa pripadnika OSBiH koji su u~estvovali u ovoj vojnoj vje`bi.

Uvo|enje biometrijskih paso{a

Ukupna zarada ve}a od 10 miliona KM
Direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta FBiH (FEDA) ju~er je sve~ano obilje`ila godi{njicu pu{tanja u rad naplatnih ku}ica na dosad izgra|enom dijelu autoputa na koridoru 5C. Kako je za „Avaz“ kazao direktor FEDA-e Erdal Trhulj, ostvareni rezultat prema{io je sva o~ekivanja, jer ukupna zarada do sada iznosi vi{e od deset miliona KM. Prema njegovim rije~ima, to je dokaz da je uvo|enje sistema naplate bio pun pogodak. - Iako je sve ovo do{lo u najte`em periodu, kada se desilo pove}anja cijena goriva, potom recesija i smanjenje kupovne mo}i, uspjeli smo zadr`ati 92 posto vozila u odnosu na period prije uvo|enja ovog sistema, {to nam je omogu}ilo ovakav rezultat - istakao je Trhulj. Federalni ministar prometa i komunikacija Nail [e}kanovi} izjavio je za „Avaz“ da je ovaj prihod za ~ak 70 posto ve}i od planiranog, s obzirom na to da je plan

Test u julu, a izdavanje krajem godine
ureda na podru~ju cijele Sistem za izdavanje biBiH, {to je preduvjet za usometrijskih paso{a sigurno postavljanje sistema za izd}e biti pu{ten u funkciju u avanje biometrijskih pajulu ove godine, potvrdili so{a. su iz Agencije za identifi- Zahvaljuju}i uvezivakacijske dokumente, evinju, slu`benik mati~nog urdenciju i razmjenu podataeda bit }e u mogu}nosti da ka BiH. Izdavanje ovih doelektronski potvrdi slu`bekumenata gra|anima po~Opardija: niku MUP-a, kod kojeg je et }e krajem godine. - [est mjeseci bit }e te- Umre`avanje osoba podnijela zahtjev za izdavanje biometrijskog pastiran sistem, {to zna~i da ureda so{a, da je ta osoba dr`avlja}e se provoditi kompletna procedura kao da je u pitanju bio- nin BiH, odnosno da posjeduje metrijski paso{. Tek kada utvrdimo validan dokument kao {to su roda je sve uredu sa sistemom, tada }e dni list, uvjerenje o dr`avljanstvu se po~eti s izdavanjem biometri- - poja{njava Opardija. Novi bh. paso{ bit }e za{ti}en jskih paso{a. Dakle, po~etak rada sistema je juli ove godine, a po~etak od falsificiranja ugradnjom eleizdavanja biometrijskih paso{a je ktronskog ~ipa kojim je mogu}a kraj decembra ove, najkasnije 1. ja- provjera identiteta na osnovu slinuar idu}e godine - ka`e Amila ke i otiska prsta. Jo{ nije poznato koliko }e gra|ani morati pla}ati Opardija, portparol Agencije. Dr`avni ministar civilnih po- nove dokumente, a kona~nu cijeslova Sredoje Novi} izjavio je da nu treba odrediti Ministarstvo ciA. M. je u toku umre`avanje mati~nih vilnih poslova BiH.

S ju~era{nje ceremonije: Neo~ekivan uspjeh

(Foto: B. Nizi})

bio {est miliona KM. - Mi smo zaista prezadovoljni, kako u finansijskom, tako i u organizacijskom i tehni~kom smislu. Ni sami nismo vjerovali u ovakav

uspjeh - kazao je [e}kanovi}. Na ju~era{njoj proslavi progla{eni su i najbolji uposlenici FEDA-e, koji su dobili prigodne G. M. poklone.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Enki Bilal

ZDRAVSTVO Ako radovi budu zavr{eni do novembra

Ginekologija se na Jezero seli prije Nove godine
Predstavnici Kantona i direktor „Unigradnje“ o~ekuju da radovi budu zavr{eni do kraja 2009.
Do kraja godine Sarajevo bi trebalo dobiti savremenu Ginekolo{ko-aku{ersku kliniku (GAK) koja se gradi na Jezeru. Na ovoj lokaciji ve} je ranije otvorena Pedijatrijska klinika. Prema rije~ima prof. dr. Sebije Izetbegovi}, direktorice Discipline ginekologija, aku{erstvo i pedijatrija Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, gradnja GAK-a odvija se planiranom dinamikom. Izetbegovi} je prekju~er s premijerom Kantona Sarajevo Besimom Mehmedi}em i ministrom zdravstva Mustafom Cuplovom obi{la gradili{te. - Izme|u ostalog, obi{li smo i

Nove generacije moraju na}i nove impulse
- Od`alovao sam Jugoslaviju. Iskreno se nadam da }e nove generacije na}i nove impulse. Ali, istodobno sam i pesimista. To da su djeca u Bosni, recimo u Stocu, Bilal: Od`alomali Bo{njaci i Hrvati, koji idu u istu {kolu, odvojeni, vao Jugoslaviju da u~e razli~ite programe, name}e pitanje kuda to vodi. (Umjetnik za „Globus“) Ali, svejedno se nadam.

Oliver Duli}

Nijedna ozbiljna dr`ava nije unitarna i centralizirana
- Nijedna ozbiljna dr`ava nije unitarna i centralizirana, ve} regionalizirana. A nikada proces decentralizacije i regionalizacije nije slu`io za secesiju. Od opoDuli}: [ta je zicije bih volio ~uti {ta je alternativa principu regionaalternativa lizacije, koja uva`ava teritorijalni integritet i suvere(Srbijanski politi~ar za „Ve~ernje novosti“) nitet Srbije.

Marina Perazi}

Najte`e mi je bilo nositi se sa samom sobom
Perazi}: Postajala ozbiljnija

- Kada ka`em da mi je bilo najte`e nositi se sa samom sobom, to je zato {to sam se odrekla dijela sebe koji mnogo volim, a to je pjevanje. Me|utim, nekako sam se uvjerila da to nije vi{e ono {to `elim i volim pa sam se orijentirala na druge stvari. Druga~ije sam radila na sebi, odrastala (Pjeva~ica za „Azru“) sam i postajala ozbiljnija.
033/281-393 redakcija@avaz.ba

Pretpostavke za tender
- Trenutno sistematiziramo zahtjeve za opremu, mobilijar, opremu za operacione i poro|ajne sale, specijalne krevete i drugo. Pravimo prepostavku za budu}i tender i to se ve} priprema u KCUS-u i upu}uje Mahmutu D`api iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS na daljnju obradu zahtjeva - naglasila je Izetbegovi}.
Izetbegovi}: Nedostajat }e novca

[ta ka`u u narodu

Mladi }e ponovo po~eti odlaziti iz BiH
sprat na kojem se nalaze prostori za poro|ajne i operacione sale. S nama je bio i direktor „Unigradnje“ i od njega i predstavnika Kantona dobila sam informaciju da sve ide prema planu. Oni definitivno o~ekuju krajem ove godine potpuni zavr{etak radova. Ispostavilo se da }e odre|ena suma novca nedostajati s obzirom na to da mi sada aktiviramo i ure|ujemo prostore koji ranije nisu kori{teni. Me|utim, Mehmedi} i Cuplov vrlo optimisti~no o~ekuju da }e sve biti zavr{eno u predvi|enom roku - ka`e Izetbegovi}. Ona dodaje da }e se GAK preseliti na Jezero prije Nove godine, ako radovi budu okon~ani u noE. Ha. vembru. - Ako vlasti ni{ta ne poduzmu i odre|enim mjerama ne ubla`e posljedice ekonomske krize, iz BiH }e ponovo po~eti odlaziti mladi ljudi. Oni nemaju perspektivu, nemaju posla, ne mogu rije{iti stambeno pitanje jer su kamate na kredite ogromne, pa mladima ne preostaje ni{ta (^itateljka iz Bugojna) drugo nego krenuti trbuhom za kruhom.

Vremenska prognoza

4. 6. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Postignut dogovor s rukovodstvom fakulteta

Studenti Medicine prekidaju proteste
Saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu na izmjene nastavnog plana i programa Medicinskog fakulteta jo{ nije prona|ena. Dekan ovog fakulteta Bakir Mehi} kazao je ju~er kako ~vrsto vjeruje da taj dokument postoji, ali je odbacio svaku odgovornost aktuelnog menad`menta u slu~aju da ga ne bude. - Niko od nas u vrijeme usvajanja tog plana, dakle 2002. godine, nije u~estvovao u radu menad`menta fakulteta, niti su aktuelni rektor i ministar tada bili na tim pozicijama. Vidjet }emo da li }e biti prona|ena ta saglasnost. Na{e arhive su ogromne, i treba mnogo vremena da se pregledaju - kazao je Mehi}. Ina~e, studenti koji su proteklih dana protestirali ispred zgrade Medicine, ju~er su postigli dogovor s predstavnicima fakulteta, tako da novih protesta ne}e biti. Govore}i o ljetnoj {koli na Medicinskom fakultetu, Mehi} je kazao da za ovu godinu jo{ nije donesena odluka o cijenama, te da Uprava ~ak nije uspjela ni animirati nastavnike da svoj godi{nji odmor utro{e u ovoj {koli, jer njeno odr`avanje nije obaveG. M. ze fakulteta.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 14 14

BANJA LUKA BR^KO 16

VRIJEME DANAS

TUZLA 16 LIVNO 16 ZENICA 17
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no

SARAJEVO 16 GORA@DE 16

Dekan Mehi} na fakultetu: Nema odluke o ljetnoj {koli

RMC „Dr. Safet Muji}“ u Mostaru

U Bosni i Hercegovini o~ekuje se umjereno do prete`no obla~no vrijeme, mjestimi~no s ki{om i pljuskoviMOSTAR 22 ma. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, NEUM dnevna uglavnom od 14 do 19, na 22 jugu do 24 stepena.

^ETVRTAK
4. 6. 2009.

PETAK
5. 6. 2009.

SUBOTA
6. 6. 2009.

Dvije posljednje pla}e smanjene
Radnici mostarskog RMC-a „Dr. Safet Muji}“, njih oko 580, dobili su umanjene pla}e u posljednja dva mjeseca, saznaje „Dnevni avaz“. Tako su, prema nezvani~nim informacijama, zaposlenici primili pretposljednju pla}u umanjenu za deset posto, a posljednju za ~etiri posto. Pomo}nik direktora ove zdravstvene ustanove za nemedicinske poslove Sead Kajtaz kazao nam je da se isplata pla}a obavlja u okviru raspolo`ivih sredstava. - Sredstva koja dobivamo od na{eg glavnog finansijera, Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, nisu dovoljna za isplatu pla}e zaposlenicima po Granskom kolektivnom ugovoru u oblasti zdravstva. U vi{e navrata obra}ali smo se Zavodu ukazuju}i na ovo stanje i tra`e}i dodatna sredstva - kazao nam je Kajtaz. Ministar zdravstva u HNK Luka Faletar kazao nam je da je od nas prvi put ~uo za smanjenje pla}a i istakao da }e odmah reagiM. Sm. rati.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 90C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 6 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 110C do 200C
DNEVNE TEMPERATURE

od 140C do 240C

od 200C do 260C

od 240C do 290C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike bit }e kao i prethodnog dana, ne{to ugodnije, bez ve}ih temperaturnih oscilacija i izrazitijih promjena atmosferskog pritiska. Najve}e probleme osjetljivim osobama mogla bi stvarati povremena pove}ana naoblaka, stoga su od meteoropatskih reakcija mogu}e depresija, razdra`ljivost i dekoncentracija. Poslije podne i tokom no}i op}a slika }e se pogor{ati zbog prolaska poreme}aja.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.06 Zalazak 20.24

4. 6. 2009.
Izlazak 17.32 Zalazak 2.37

Brzo - kratko
Udru`enje za za{titu tekovina borbe za BiH

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

teme

Mustafa Polutak novi predsjednik
General Mustafa Polutak, dosada{nji potpredsjednik Udru`enja za za{titu tekovina borbe za BiH, ju~er je na Skup{tini tog udru`enja imenovan za njegovog predsjednika. Dosada{nji predsjednik, general Hajrudin Grabovica, koji nije prisustvovao Skup{tini, dostavio je pismo u kojem navodi da dalje ne mo`e obavljati tu funkciju zbog privatnih obaveza, ali da }e ostati aktivni ~lan. (Foto: B. Nizi}) - Po kuloarima se pri~a da je pri- S ju~era{nje Skup{tine hvatio da bude predsjednik Udru`enja generala BiH - prokomentirao je Polutak ostavku svog prethodnika. Ju~er je razrije{eno du`nosti nekoliko ~lanova Udru`enja, {to zbog neB. T. aktivnosti, {to iz drugih razloga.

INTERPOL Ministar Sadovi} po povratku iz Liona

Ni{ta od crvenih potjernica u slu~aju „Dobrovolja~ka“
Svim dr`avama ~lanicama Interpola upu}en dopis da crvene potjernice ne}e biti izdate dok se ne okon~a spor
Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadovi} potvrdio je na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu pisanje „Dnevnog avaza“ da je Interpol u Lionu odbio raspisati crvene potjernice za dr`avljanima BiH koje srbijansko tu`ila{tvo sumnji~i za navodne ratne zlo~ine u Dobrovolja~koj ulici.

Odlukom Vlade

Novih 100 radnih mjesta u MUP-u ZDK
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona na ju~er odr`anoj 130. sjednici donijela je zaklju~ak o saglasnosti za popunu upra`njenih radnih mjesta u MUP-u ZDK, saop}eno je iz Vlade. Javnim konkursom bit }e popunjeno 40 upra`njenih radnih mjesta za mla|e inspektore i 60 za policajce, koji }e biti zaposleni na neodre|eno vrijeme. Na osnovu zaklju~ka Vlade ZDK, MUP }e naredne sedmice A. D@. raspisati konkurs.

Politi~ki motivi
Sadovi} je s novinarima razgovarao po povratku iz Liona, gdje se sastao s generalnim sekretarom Interpola Ronaldom Nobleom i razgovarao o zahtjevu Beograda da nakon tzv. difuznih budu raspisane i crvene potjernice. To bi zna~ilo da bi 13 dr`avljana BiH moglo biti uhap{eno u bilo kojoj dr`avi van BiH i isporu~eno Srbiji. - Prenio sam stav da je Interpol u Beogradu zloupotrijebio Statut ove organizacije, jer je za osobama koje su dr`avljani BiH raspisao potjernicu za navodni ratni zlo~in koji se desio u BiH i za slu~aj koji je Ha{ko tu`ila{tvo vratilo pravosu|u BiH pod oznakama B i C - kazao je Sadovi}, potcrtavaju}i kako je iz ovoga jasno da je rije~ o „politi~ki motiviranim potjernicama“. Noble je informirao Sadovi}a o tome da su iz Interpola zvani~no zatra`ili od Ha{kog tribunala info-

Amer Jerlagi}, direktor „Elektroprivrede BiH“

Planirano ulaganje 2,5 milijardi eura
„Elektroprivreda BiH“ do kraja 2020. planira ulo`iti 2,5 milijardi eura u izgradnju novih hidro, vjetro i termoenergetskih objekata snage 1.800 MW, uz godi{nju proizvodnju vi{e od osam TWh, izjavio je ju~er direktor te kompanije Amer Jerlagi}, prenosi Fena. On je u pozdravnom obra}anju u~esnicima me|unarodnog kolokvija CIGRE, koji je ju~er po~eo u Sarajevu, naveo da su strate{ki ciljevi prestrukturiranje kompanije, {to podrazumijeva i integraciju rudnika i investiranje u proizvodnju Jerlagi}: Strate{ki ciljevi struje iz obnovljivih izvora.

Sadovi}: Zloupotrijebljen Statut

(Foto: S. Jordamovi})

Bez {trajka u Imigracionom centru

Pritvorenici }e dobiti „intimnu sobu“
Pritvorenici u Imigracionom centru u Lukavici, koji je formiran u okviru Slu`be za poslove sa strancima BiH, ju~er su privremeno odustali od najavljenog {trajka, potvrdila nam je Na|a Dizdarevi}, aktivistkinja „Amnesty Internationala“. Razlog tome, prema njenim rije~ima, jeste dogovor Uprave Centra i pritvorenika da im, ipak, bude osigurana „intimna soba“. - [trajk gla|u trajao je samo nekoliko sati. Javili su mi da su postigli dogovor sa Upravom i da zamrzavaju {trajk. Obe}ano im je da }e svi njihovi zahtjevi biti ispunjeni, osim izlazaka vikendom - rekla je Dizdarevi}. S. R.

rmaciju o ovom slu~aju kako bi se njihov pravni odjel mogao kona~no o~itovati o njemu. To bi se moglo desiti veoma brzo. - Svim dr`avama ~lanicama Interpola upu}en je dopis u kojem se ka`e da crvene potjernice ne}e biti izdate dok se spor ne

okon~a. Dakle, nema crvenih potjernica i fakti~ki su i difuzne potjernice stavljene van snage - naveo je Sadovi}.

Dosada{nja praksa
Na pitanje da li bi bh. dr`avljani ipak mogli biti uhap{eni ako otputuju van BiH, ministar je odgovorio da je dosada{nja praksa bila da nema hap{enja i izru~enja ako postoji spor. - Ali, {ta }e uraditi Srbija ili neka njoj bliska zemlja ako ove osobe otputuju tamo, ja ne mogu {pekulirati. Me|utim, do sada je praksa bila da dr`ave ne poduzimaju bilo kakve radnje ako imaju upozorenje Generalnog sekretarijata InterA. M. pola - navodi Sadovi}.

Situaciju mogu rije{iti „razumni politi~ari“
Sadovi} je ju~er istakao da je problem mogao biti rije{en jo{ prije tri mjeseca da je, kako je kazao, bilo dobre volje u Srbiji. - Niko ovdje ne {titi bilo koga ko je po~inio ratni zlo~in. Ali, ne mo`e se Interpol zloupotrebljavati u ove svrhe. Ne mo`e se provoditi neka podzemna politika i to pravdati nekakvom `eljom da se ide dalje u Evropu, a udarati no` u le|a - poru~io je Sadovi}, dodaju}i da ovu situaciju mogu rije{iti „razumni politi~ari u Srbiji i BiH“ ako sjednu i ispo{tuju potpisane konvencije.

Zahtjev ombudsmena Federacije BiH

Poni{titi izbor NO „BH Telecoma“
Ombudsmeni FBiH zatra`ili su ju~er od Vlade FBiH i Skup{tine „BH Telecoma“ da poni{te izbor Nadzornog odbora ovog preduze}a i provedu novi postupak nominiranja svih {est ~lanova Odbora, saop}eno je iz Ureda ombudsmena FBiH, prenijela je Onasa. Ombudsmeni su, na osnovu `albi i prigovora zainteresiranih kandidata, tokom postupka istra`ivanja utvrdili da me|u imenovanim ~lanovima NO nema nijedne `ene, iako su dvije kandidatkinje imale vi{e bodova od imenovanih ~lanova, te da su Vlada i Skup{tina „BH Telecoma“ imenovanjem Josipa Tomi}a i Nihada Imamovi}a prekr{ili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima. Tako|er, utvr|eno je da je nezakonito i imenovanje Mirsada Huseinba{i}a, s obzirom na to da je on savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, ka`e se u saop}enju.

Cero o sudbini imovine bh. preduze}a

„Spava~i“ vlasti rade za interese susjednih zemalja
Sa Srbijom i Hrvatskom potrebno je posti}i trilateralni sporazum o imovinskopravnim odnosima jer su ove dvije zemlje samostalno promijenile odnos prema ranije potpisanom Sporazumu o sukcesiji, smatra Muharem Cero, ~lan Komisije BiH za popis dr`avne imovine. - Takvim sporazumom izme|u tri dr`ave jedino bi se mogao implementirati Sporazum o sukcesiji, s obzirom na to da je status bh. imovine nasilno i nezakonito mijenjan. Ministar finansija BiH Dragan Vranki} poku{ava prenijeti obavezu na entitete da oni rije{e ovo pitanje, mada se zna da entiteti nemaju me|unarodni subjektivitet jer je potpisnik Sporazuma dr`ava BiH. Tako|er, on je od 2002. bio resorni ministar Federacije za imovinu i ni{ta nije u~inio da je za{titi, a sada kao dr`avni ministar ru`i FBiH da nije ni{ta uradila - ka`e Cero. Prema njegovim rije~ima, vlasti BiH svojim neradom daju priliku Srbiji da otima vi{emilionsku imovinu bh. preduze}a. - Ovim se pravi opasan presedan. Pla{im se da ovo ne bude uvod da se na isti na~in uradi sa imovinom BiH u Hrvatskoj, gdje je imamo daleko vi{e nego u Srbiji. To je ne{to najgore {to bi se moglo desiti. ^ini mi se da postoje „spava~i“ u institucijama BiH koji rade za susjedne, a ne za interes svoje dr`ave A. M. kazao je Cero.

Pismo {vedskog ministarstva Ha{kom tribunalu

Bilt nema informacije o sporazumu
[vedsko ministarstvo pravde obavijestilo je ju~er Ha{ki tribunal da ministar vanjskih poslova te dr`ave Karl Bilt (Carl Bildt) ne raspola`e nijednom korisnom informacijom koja bi pomogla utvr|ivanju da postoji sporazum Karad`i}-Holbruk (Holbrooke) o imunitetu biv{eg predsjednika RS, prenio je Tanjug. U pismu dostavljenom Tribunalu, {vedsko ministarstvo pravde navelo je da nema nikakvih prepreka da Bilt svjedo~i, ili razgovara o tom sporazumu, ali se izra`ava sumnja u svrsishodnost tog svjedo~enja, po{to {ef {vedske diplomatije nema korisnih saznanja u vezi s tim sporazumom. Pritom se dodaje da sve i da su ta~ne tvrdnje o postojanju sporazuma o imunitetu Radovana Karad`i}a od Ha{kog tribunala, to ne bi utjecalo na njegovu krivicu, odnosno ne bi moglo eliminirati optu`nicu protiv njega.

Cero: Opasan presedan

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

9

SIVI DOM Menad`mentu dat rok do ponedjeljka

Povratak na posao ili generalni {trajk
Stanje mora biti ra{~i{}eno, ka`e Biber
U znak protesta protiv odluke menad`menta Federalne televizije i nelegalnih otkaza novinarima ove TV ku}e [ukriji Omeragi}u, Mirzi Huski}u, D`enani Zoloti i Adisu Bakra~u, skoro 400 uposlenika Javnog RTV servisa BiH ju~er se okupilo u holu zgrade dr`avne televizije u Sarajevu.

De{avaju se stra{ne stvari, upozorio Huski}
Rijaset IZBiH: Te{ka isku{enja

Licemjerna {utnja
Poruka koju je pro~itao potpredsjednik Sindikata Javnog RTV servisa Fikret Imamovi} bila je vrlo jasna - ako do 8. juna u podne menad`ment ne povu~e odluku o otkazima novinarima, ~lanovi Sindikata stupit }e u generalni {trajk. No, ono {to je ju~er bilo o~ito u Sivom domu na mirnom protestu simboli~nog naziva „Dajte i meni otkaz“ jeste mala podr{ka doju~era{njih kolega Omeragi}u, Huski}u, Zoloti i Bakra~u. Tu je bilo tek nekoliko novinarskih lica, a u masi su prevladavali kamermani, tonski

, , Novinar 60 minuta frustriran {to nije bilo krvi u Tutinu
Reakcija Rijaseta Islamske zajednice u BiH
Huski} za govornicom: Pozvao na jedinstvo
(Foto: I. [ebalj)

^ini se kao da se rukovodstvo FTV zavjetovalo da }e biti u funkciji poni`avanja islamskih autoriteta, vrijednosti i pripadnika islama, ka`e se u saop}enju
U povodu nastavka organizirane medijske kampanje protiv vrijednosti islama i Islamske zajednice, Slu`ba za odnose s javno{}u Rijaseta Islamske zajednice u BiH izdala je saop}enje za javnost. - Premda je posjeta Sand`aku najvi{e delegacije IZBiH od svih objektivnih izvje{ta~a s lica mjesta ocijenjena veoma uspje{nom, dojam da ih ni{ta vi{e ne treba iznenaditi od Federalne televizije, da ne mogu o~ekivati ni{ta dobro, ni{ta objektivno i ni{ta pozitivno o islamu, muslimanima, IZ. ^ini se kao da se trenutno rukovodstvo FTV zavjetovalo da }e biti u funkciji poni`avanja islamskih autoriteta, vrijednosti i pripadnika islama. Posljednja emisija „60 minuta“ nagovje{tava po-

kr{enje ljudskih prava. ^lan Sindikata JRTV servisa Fahrudin Balvanovi} ocijenio je lice-

Zolota: Krivi~na prijava protiv [abi}a
D`enana Zolota za otkaz je, kako nam je kazala, saznala u petak, kada joj je javio Huski}. Zvani~no je papir dobila u subotu. I to dok je bila na bolovanju. Uz konstataciju da je veosnimatelji i operativci. Ipak, ohrabrenje okupljenima bile su rije~i podr{ke predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Edhema Bibera te Sindikata grafi~kih radnika BiH Amera Toski}a. - Savez je uz vas! Stanje u ovoj ku}i kona~no mora biti ra{~i{}eno. BiH je postala lider u ugro`avanju prava i sloboda radnika, ali i crna rupa Evrope. Odgovorno tvrdim da }e ovi ljudi biti vra}eni na posao. I ne samo to! Tra`it }emo sankcije za odgovorne i zahtijevati da oni dobiju otkaz. Ovo je klasi~ni mobing, koji mora prestati - kazao je Biber. Ni Toski}eva podr{ka nije izostala. U kratkom obra}anju rekao je da Sindikat postoji kako bi se borio za prava radnika te kao takav ne}e dozvoliti nepravdu i

ma opasno ovo {to se de{ava, Zolota je istakla da je ve} anga`irala advokata i da }e protiv generalnog direktora FTV D`emala [abi}a podnijeti krivi~nu prijavu.
mjernim {utnju urednika i novinara Informativnog programa, pogotovo onih ~ije emisije nose naziv

aktuelnog predsjednika Sindikata javnog RTV servisa i jednog od otpu{tenih novinara Mirze Huski}a, na trenutak je zavladao tajac. Potom se holom prolomio gromoglasni aplauz koji je trajao nekoliko minuta. Sa suzama u o~ima, jedva govore}i, Huski} se zbog naleta emocija izvinio kolegama.

Prijetnje po hodnicima
- Ovo je najte`i trenutak u mom `ivotu. Ipak, moramo biti jedinstveni i zbiti redove. U ovoj ku}i de{avaju se stra{ne stvari. Uposlenici su u hroni~nom strahu. Urednici proganjaju novinare, prijete

Odgovor iz FTV
Programski kolegij RTVFBiH pozvao je u ju~era{njem saop}enju Rijaset IZBiH da „prestane sa napadima na FTV, zbog njenog izvje{tavanja o nepravilnostima u radu ove institucije ili postupcima njenih pojedinih zvani~nika“, prenosi Onasa. Kako je navedeno, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) odbacila je prigovore koje je IZ do sada pokrenula protiv FTV. jer je Sand`ak, posebno Novi Pazar, svima pokazao visoku moralnu svijest i politi~ku zrelost, novinar magazina „60 minuta“, izgleda frustriran zbog ~injenice da nije bilo krvi u Tutinu, kako je najavljivao Adem Zilki}, jo{ jednom je pokazao zlu namjeru i - Nakon {to su se optu`be Rijaseta na ra~un novinara FTV pokazale neosnovanima, ova institucija slu`i se prizemnim sredstvima, a to je da nas optu`i za saradnju sa srbijanskom policijom i njihovim ekspoziturama. Ovakve insinuacije sna`no odbacujemo i o~ekujemo izvinjenje s obzirom na to da za ovakvo {to ne postoji nikakva argumentacija - dodaje se u saop}enju iz RTVFBiH. kretanje nove medijske hajke i lin~a Islamske zajednice, zato {to se odva`ila da ~uva svoju ~ast, slobodu, integritet i autonomiju od zavjere poput osoba kao {to je Adem Zilki}, koji je, ~ini se, rado vi|en sagovornik ovog medija. O~ito je da za IZ predstoje

Menad`ment: Razmotriti otkaze
Ju~er se oglasio i menad`ment RTVFBiH. Navode}i da ne}e dopustiti kr~mljenje sredstava iz RTV takse, la`na bolovanja, politi~ke igre i vrije|anje uposlenika, u saop}enju je istaknuto da „ova RTV ku}a, dok je vodi ovo poslo„Po{teno“ i „Odgovorite ljudima“. - Do}i }e dan kada }e se ti ljudi stidjeti svojih kolega - rekao je Balvanovi}. Kada je najavljen govor i dalje

vodstvo, ne}e biti sredstvo za privatne i politi~ke interese. - Bez obzira na to, poslovodstvo }e razmotriti davanje otkaza Bakra~a, Zolotu i Huski}a - navodi se, izme|u ostalog, u saop}enju menad`menta RTVFBiH.
im po hodnicima, vr{e na njih pritisak. Razumijem i da mnogi nisu ovdje zbog straha. Ali, samo jedinstveni mo`emo opstati - kazao je Huski}. S. RO@AJAC

Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH

Bez odluke o UO RTV FBiH
Sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH bila je ju~er vrlo napeta tokom rasprave o izboru ~etiri ~lana Upravnog odbora RTVFBiH, ~iju listu je dan ranije prihvatio Dom naroda na prijedlog Zajedni~ke radne grupe oba doma. Mu|usobno prepucavanje ~lanova Komisije za izbor i imenovanje rezulitiralo je odga|anjem odluke poslanika o predlo`enim kandidatima za UO RTVFBiH: Kadriji Hod`i}u, Igoru Soldi, Radenku Udovi~i}u i Goranu Samard`i}u. Izme|u ostalog, i zbog nedostatka kvoruma, dogovoreno je da }e se Predstavni~ki dom o ovoj listi izjasniti na narednoj sjednici. Me|u najglasnijim ju~er je bila Amila Alikadi} - Husovi}, ~lan Komisije za izbor i imenovanje, koja je insistirala na odgodi.

[irenje straha
- Pristup i na~in na koji je medijski pripreman odlazak delegacije IZ u Sand`ak, reakcije i na~in daljnjeg eksploatiranja ove teme stvaraju indicije o zajedni~kom medijskom poduhvatu, uz pokroviteljstvo i sponzoriranje srbijanske poliselektivan pristup. Ispoljena netrpeljivost prema IZ evocira uspomene na naru~ene priloge srbijanske obavje{tajne slu`be iz doba psiholo{kog i propagandnog obra~una Beograda sa BiH i islamskom materijalnom i duhovnom kulturom i vrijednostima. IZ i muslimani u BiH stje~u cije i njihovih ekspozitura, na ru{enju temeljnih vrijednosti IZBiH, {irenju straha od islama i onih muslimana koji dr`e do svoje ~asti i dostojanstva i koji nisu spremni prodati din za dinar - navodi se u saop}enju. te{ka isku{enja, koja je ona, uz Allahovu milost i visoku moralnu i patriotsku svijest uleme i muslimana, spremna nositi i sposobna odgovoriti svim ovim izazovima na temeljima svog stoljetnog iskustva - isti~e se u saop}enju Slu`be za odnose s javno{}u Rijaseta IZBiH.

Sudar s damom
- Ako treba da se sudarim s doti~nom damom kojoj ne `elim ni ime izgovoriti na to sam spreman - poru~io je Jusufovi} reagiraju}i na istup Aklikadi}- Husovi}. Osmanovi} koji nije odgovarao na optu`be kolegice Alikadi}Husovi}, naglasio je samo da je neohodno usvajanje liste UO RTV FBiH, jer je mandat starom davno istekao.

- Postavlja se pitanje za{to je Ismet Osmanovi}, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje poku{ao manupulirati imenima i dovoditi ovaj dom u zabludu - tvrdila je Alikadi}- Husovi}, tra`e}i i da se pro~ita biografija svih kandidata koji su aplicirali za poziciju ~lanova UO. Ustvrdila je i da su Osmanovi} i ~lan Komisije Munib Jusufovi} napravili „materijalne gre{ke zbog kojih bi mogli i krivi~no odgovarati“. Jusufovi} je uzvratio da Predstavni~ki dom sebi dozvoljava sva{ta s ovakvim istupima Alikadi}-Husovi}, te da ona „svojim pona{anjem vr{i mobing na poslanike“. A. DEDAJI]

Ho}e li RS dozvoliti uskakanje na bijeli {engen

Ukidanje viza BiH ne smije biti blokirano
Komentiraju}i podr{ku zvani~nika RS usagla{enim zakonima klju~nim za liberalizaciju viznog re`ima BiH, predsjedavaju}i Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma Parlamenta BiH i poslanik SDA [efik D`aferovi} kazao je ju~er „Avazu“ da nije iznena|en ovakvim raspletom doga|aja. - Niko sebi ne mo`e dozvoliti tu komociju i snositi teret blokade BiH na putu ka liberalizaciji viznog re`ima. Upravo iz tog razloga logi~an mi je ovakav slijed doga|aja. Optimista sam i nadam se da }emo usko~iti u voz za bijeli {engen. Ako zaista stvari stoje onako kako javnost navodi, ve} na narednoj sjednici o~ekujem da }e biti usvojeni zakoni o grani~noj kontroli, o kontroli kretanja naoru`anja i vojne opreme, te zakon o besplatnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima - istakao je D`aferovi}. ^lan Ustavnopravne, ali i Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost BiH Adem Huski} kazao je da ga raduje podr{ka RS ovim zakonima. Me|utim, on smatra da je ovakva odluka, ipak, isprovocirana pismom visokog predstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko).

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

teme

HIDROGRADNJA Istraga Finansijske policije FBiH

U naplati dugova nestalo skoro 20 miliona dolara
Jo{ nema krivi~nih prijava, a sve poslove 2006. godine aminovao federalni ministar industrije Vahid He}o
Finansijska policija FBiH dostavila je na zahtjev Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu izvje{taj o kontroli obavljenoj u sarajevskoj „Hidrogradnji“, koji se na vi{e od 120 stranica bavi nepravilnostima uo~enim prilikom naplate potra`ivanja iz inozemstva, prvenstveno Iraka, Tunisa i Libije. Uz Drinu, jedina odgovorna osoba bez ograni~enja bio je dana{nji direktor „Hidrogradnje“ Semin Ma{i}, osoba od povjerenja federalnog ministra industrije Vahida He}e i Stranke za BiH. [tavi{e, sve poslove je jo{ 2006. godine odobrio He}o dopisom broj 01-18-2370/06.

D`aferovi}: Nije iznena|en

- O~ekujem da }e ovi zakoni biti usvojeni po hitnoj proceduri ve} na sljede}oj sjednici, odnosno da ne}e biti amandmanske faze - rekao je Huski}. Ustavnopravna komisija prihvatila je ju~er inicijativu poslanika Remzije Kadri}a i Adema Huski}a da Predstavni~ki dom, na jednoj od narednih sjednica, raspravlja o dostignutom stepenu provedbe Dejtonskog sporazuma. S. R.

Druga faza
U ovoj fazi, Finansijska policija jo{ nije podnijela nijednu krivi~nu prijavu, ponajvi{e zbog ~injenice da je ve}inu tih poslova vodio vi{egodi{nji direktor „Hidrogradnje“ Mehmed Drino, koji je umro u novembru pro{le godine. No, kako saznaje „Dnevni avaz“, u drugoj fazi istra`itelji }e se baviti ulogom ranijeg Nadzornog odbora te kompanije, na ~ijem je ~elu bio Mirza Pa{i}, kao i tada{njeg finansijskog direktora Sulje D`ubura, zbog sumnji da je

Sporni ugovori
Konkretno, Finansijska policija sumnja da je „Hidrogradnja“ u posljednjih nekoliko godina bez bilo kakve potrebe anga`irala niz posredni~kih ku}a u naplati potra`ivanja iz inozemstva, ~ime je o{te}ena za bezmalo 20 miliona ameri~kih dolara. Sporni su Drinini ugovori s kompanijom „Kamet Finance (BVI) Limited, Channel Islands“, kojoj je pla}eno 15,4 miliona ameri~kih dolara, te „Consultori Industrial International S.L. Andora“, koja je dobila 4,5 miliona ameri~kih dolaA. HAD@IARAPOVI] ra.

Sjednica Vije}a ministara BiH

Faksimil He}ine saglasnosti: Podr{ka aktivnostima

Odluka o zakonima - uvjetima za bezvizni re`im
Vije}a ministara BiH razmatrat }e na dana{njoj sjednici tri od ukupno {est zakona koji su dio obaveze na{e zemlje za liberalizaciju viznog re`ima gra|anima BiH. Na dnevnom redu }e biti nacrt zakona o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima te prijedlozi zakona o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme te o grani~noj kontroli. Ove zakone Vije}e ministara namjerava uputiti po hitnoj proceduri Parlamentu BiH kako bi se i na{a dr`ava na{la na listi za bijeli {engen. Pored ostalog, Ministarstvo sigurnosti BiH dostavilo je i nacrt zakona o spre~avanju pranja novca i finansiranja teroristi~kih aktivnosti. Nakon redovne, bit }e odr`ana i tematska sjednica na kojoj }e biti razmatrani dokumenti te izvje{taji o dosada{njem napretki BiH na putu ka ~lanstvu u NAA. M. TO-u.

kompanija o{te}ena za desetine miliona maraka.

Sastanak strana~kih ~elnika u Banjoj Luci

RS ne}e ispo{tovati zahtjev OHR-a
Lideri parlamentarnih stranaka manjeg bh. entiteta pozvali Incka u NSRS
U zaklju~cima o efektima prijenosa nadle`nosti s entiteta na nivo BiH nema ni{ta antidejtonsko i zbog toga njihovog poni{tavanja ne}e ni biti, stav je ~elnika parlamentarnih stranaka u RS. Oni su nakon ju~era{njeg sastanka kod predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a u Banjoj Luci pozvali visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da do|e i obrati se Narodnoj skup{tini RS i razgovara s entitetskim predstavnicima. Sastanku su prisustvovali i lider SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosi}, DNS-a Mirko Pavi}, SP-a Petar \oki}, SRSa Milanko Mihajlica, a u ime PDP-a Zoran \eri}. Kuzmanovi} je izjavio da se nakon odgovora visokog predstavnika poslanicima RS ostavlja mogu}nost da se opredijele ho}e li glasati protiv zaklju~aka ili ne, ali da je, ~ak i ako do|e do toga, NSRS dosljedna svojoj odluci. Dodik se nakon sastanka nije obratio novinarima, ali se pri dolasku u svom stilu osvrnuo na Inckov zahtjev da NSRS do 11. juna proglasi ni{tavnim svoje zaklju~ke o efektima prijenosa nadle`nosti s entiteta na dr`avu i time sprije~i njihovo stupanje na snagu. Dodik

Zaklju~ak nakon konsultacija u Banjoj Luci

Doraditi zakon o prijevozu opasnih tvari
Usvajanje dr`avnog zakona o prijevozu opasnih tvari jedan je od uvjeta iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima BiH, ali je tekst tog dokumenta lo{e ura|en i kao takav zahtijeva zna~ajnu doradu, izjavio je ju~er u Banjoj Luci ~lan Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost Parlamenta BiH Slobodan [araba. Nakon sastanka sa ~lanovima Odbora za odbranu i sigurnost Narodne skup{tine RS, [araba je novinarima pojasnio da je zakon godinu u parlamentarnoj proceduri, a da ga srpski predstavnici ne prihvataju zbog mi{ljenja da je lo{e ura|en i da ulazi u neke entitetske nadle`nosti. [araba tvrdi da se to pitanje te{ko mo`e popraviti u amandmanskoj fazi i dodaje da je nadle`no ministarstvo odbijalo popravke teksta dokumenta. Predsjednik entitetskog odbora Petar \oki} rekao je da je na sastanku konstatirana potreba za zajedni~kim uklju~ivanjem u rje{avanje pitanja neperspektivne vojne imoviV. S. ne u BiH.

Sa sastanka: Tvrde da zaklju~ci nisu antidejtonski

Odgo|ena sjednica dr`avne Komisije

Vidovi} ~eka provjeru SIPA-e
Zbog nedostatka kvoruma, odnosno opravdanog odsustva {est poslanika, ju~er je odgo|ena sjednica Parlamentarne komisije za izbor Vije}a ministara BiH, na kojoj su ~lanovi trebali dati preporuke za potvr|ivanje Mladena Simi}a za zamjenika ministara komunikacija i prometa BiH i @ivka Marijanca za zamjenika dr`avnog ministra odbrane. Me|utim, predsjedavaju}i Komisije Halid Genjac izjavio je ju~er za na{ list da, prema informacijama kojima raspola`e, ne bi trebalo biti problema u vezi s davanjem pozitivnog mi{ljenja. - Mislim da }emo ve} na narednoj sjednici dati pozitivno mi{ljenje s obzirom na to da je SIPA potvrdila da je sve uredu - ka`e Genjac. Na pitanje ho}e li do zasjedanja Predstavni~kog doma Komisija dati mi{ljenje i o kandidatu za ministra prometa i komunikacija Rudi Vidovi}u, Genjac je rekao da se u tom slu~aju jo{ ~eka izvje{taj SIPA-e, jer je dokumentacija doS. R. stavljena ne{to kasnije.

je izjavio kako bi bilo „dobro i pametno“ da Incko „ne manifestuje silu“, ustvrdiv{i i da se on ne boji bonskih ovla{tenja. - To {to se desilo s pismom visokog predstavnika upu}enim parlamentu RS za povla~enje zaklju~aka podvaljeno je Incku od nekih ljudi u OHR-u. O~ekujem da }e Incko prisustvovati sjednici NSRS - rekao je Dodik. On je ju~er tokom posjete Ka-

Visoki predstavnik bio je jasan
Iz OHR-a ju~er nisu `eljeli komentirati Dodikove izjave, kao ni njegovu najavu da NSRS ne}e poni{titi svoje zaklju~ke. - Visoki predstavnik bio je veoma jasan u svom pismu, tako da nemamo potrebu da komentiramo politi~ke izjave koje su uslijedile nakon tog pisma - kazao je za „Avaz“ portparol OHR-a Oleg Mili{i}. Podsjetio je da je stav OHR-a da bi zaklju~ci NSRS-a, ako bi se proveli, „bili jasan poku{aj bloG. M. kiranja dr`ave“.

linoviku poru~io da NSRS ne}e povu}i zaklju~ke, tvrde}i da za Inckov zahtjev nije ponu|ena nikakva argumentacija i da se „kad god se pribili`ava sjednica Vije}a za implementaciju mira, otvaraju pitanja koja se problematiziraju“. Predsjednik Demokratske partije (DP) Dragan ^avi} izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da sastanku kod Kuzmanovi}a nije prisustvovao zato {to nije ni pozvan. On je rekao da je DP-u upu}en dopis u kojem se poziva neko iz grupe nezavisnih poslanika, ~ime je, kako smatra, „stvorena nezavidna i ultimativna situacija“. - Generalni sekretar SDS-a obavijestio je predsjednika RS da }e predsjednik te stranke Mladen Bosi} prisustvovati sastanku ako na njemu ne budem ja - kazao je V. STEVANOVI] ^avi}.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

11

Ubla`avanje efekata krize

SKANDALOZNO Prevara uo~ena u {koli „Kova~i}i“ u Sarajevu

Besplatne ud`benike moraju platiti 50 KM
Roditeljima obrazlo`eno da moraju dati novac jer su ud`benici i{arani, pa ih ne mogu koristiti budu}e generacije
U~enici Osnovne {kole „Kova~i}i“ u Sarajevu obavije{teni su da moraju kupiti nove ud`benike iz tri predmeta u zamjenu za one koje su koristili tokom {kolske godine, a koje su „besplatno“ dobili od Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, na ~ijem je ~elu Meliha Ali} iz Stranke za BiH. - Po{to su ud`benici za matematiku, bosanski jezik i moju okolinu kori{teni, tako da ne mogu koristiti u~enicima prvog razreda naredne {kolske godine, vi }ete kupiti nove ud`benike - sadr`aj je ceduljice koja je prije dva dana podijeljena svim u~enicima prvih razreda {kole „Kova~i}i“. Za ove ud`benike potrebno je izdvojiti oko 50 KM. U poruci koju su nam roditelji pokazali, a u ~ijem potpisu stoji „u~iteljica“, navodi se ~ak i gdje

Gra|ani }e mo}i reprogramirati kredite i dugove na karticama
Uz zahtjev potrebno prilo`iti dokaz da je osoba ostala bez posla ili joj je pla}a smanjena
Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH, s Harisom Ihtijarevi}em na ~elu, usvojio je odluku o privremenom reprogramu kreditnih obaveza gra|ana u bankama, ~ime je otvoren prostor za rje{avanje problema brojnih osoba koje u ovom trenutku ne mogu redovno servisirati svoje kreditne obaveze. Ovaj ohrabruju}i potez, ~iju }e provedbu nadzirati Agencija za bankarstvo, podrazumijeva da se gra|ani banci mogu obratiti za reprogram kredita u trajanju do godine. Uz zahtjev, gra|ani banci moraju prilo`iti dokaz da su bez posla ostali ne svojom krivicom, da im je znatno smanjena pla}a, da pla}u primaju s ka{njenjem od najmanje tri mjeseca, ili neku drugu vrstu dokumenata kojom potvr|uju da trenutno nisu u stanju vra}ati svoje kredite. - Upravni odbor zaklju~io je da se zahtjev za reprogram odnosi na bilo koju vrstu uzetog kredita i da ne postoje ograni~enja njegove visine. Za vrijeme reprograma, du`nik }e pla}ati samo obra~unatu kamatu, a zahtjeve treba podnijeti najka-

Ihtijarevi}: Privremena mjera

Osnovna {kola „Kova~i}i“: Navedena knji`ara za kupovinu

(Foto: S. Jordamovi})

Ispitati slu~aj
U Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, kao i Prosvjetno-pedago{kom zavodu, kazali su nam da su tek nezvani~no ~uli za slu~aj u O[ „Kova~i}i“, te da }e danas njihovi predstavnici posjetiti {kolu i ispitati o ~emu se radi.

roditelji moraju kupiti knjige, a radi se o knji`ari „Julen“ na Kova~i}ima. Roditelji s kojima smo razgovarali zaprepa{teni su ovim potezom {kole. - Nije mi jasno kako su ti ud`benici nazvani besplatnim, a sada moramo kupovati potpuno nove u zamjenu. O~igledno je da je sve to bila jedna velika prevara, odnosno kupovanje glasova - rekao nam je jedan od razo~aranih roditelja. Direktorica {kole Alma ]orovi}

kazala je za „Avaz“ da su bili prinu|eni na ovakav potez, zbog toga {to su iz Ministarstva, jo{ na po~etku godine, obavije{teni da besplatni ud`benici moraju trajati tri godine, odnosno da ih trebaju koristiti tri generacije u~enika. - Me|utim, ud`benici iz ta tri predmeta su i{arani i prakti~no neupotrebljivi, tako da smo bili prinu|eni od roditelja zatra`iti da kupe nove, kako bi ih djeca iz naredne generacije mogla koristiti - rekal je ]orovi}. G. MRKI]

snije do kraja ove godine - kazao je Ihtijarevi} za na{. Osim robnih, hipotekarnih ili nenamjenskih kredita, odluka UO Agencije za bankarstvo FBiH odnosi se i na kreditne kartice. U obrazlo`enju ovog poteza, UO Agencije navodi da je odluka usvojena radi ubla`avanja negativnih efekata globalne F. VELE ekonomske krize.

Slu~aj „Finci i Sejdi}“ u Strazburu

Presuda tek najesen
Finci i Sejdi} ka`u da ograni~enja u Izbornom zakonu BiH „predstavljaju rasnu i vjersku diskriminaciju“
Pred Me|unarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu ju~er je odr`ana javna rasprava o tu`bi Jakoba Fincija i Derve Sejdi}a, predstavnika Jevrejske i Romske zajednice, zbog diskriminatorskih odredbi u Ustavu BiH. Ova tu`ba izazvala je ogromno interesovanje, pa je sala bila prepuna, a zna~aj predmetu dao je i sam sud, odlu~iv{i da rasprava bude javna. Zikreta Ibrahimovi}, zastupnica BiH pred sudom u Strazburu, poja{njava da je svaka strana imala po 40 minuta za izno{enje stava, te priliku da odgovore na replike. - Kako }e se stvari dalje odvijati, sada ne mo`emo pretpostaviti, jer nema nekog presedana koji bi li~io na ovaj slu~aj tako da }e ovo i za sud biti jedan veliki izazov da donese odluku. Presudu o~ekujemo najesen, mada ja mislim da su sudije odmah nakon rasprave zauzele odre|en stav. Kakav je on ne}emo saznati za jo{

Novi {okovi iz mostarske banke

Klijentima UniCredita i dalje sti`u obavijesti o pove}anju kamata
U banci to pravdaju ka{njenjem pisama koje se moglo desiti zbog promjene adrese ili udaljenosti njihovog boravka
Iako je UniCredit banka potvrdila da }e uva`iti preporuke ombudsmena za za{titu potro{a~a BiH i vratiti kamate na prija{nje stanje, klijentima mostarske banke jo{ sti`u obavijesti o pove}anju kamata na ranije plasirane kredite. Iz UniCredit banke su nam kazali da vi{e ne pove}avaju kamate, a ovakve slu~ajeve pravdaju ka{njenjem pisama zbog eventualne promjene adrese stanovanja klijenata ili udaljenosti njihovog boravka. Zbog lihvarskih postupaka prema bh. gra|anima, kojima su prije gan Doko ka`e za „Avaz“ da se visine kazni kre}u od 2.500 do 5.500 KM za banke, za odgovorne osobe 500 KM, te da su banke du`ne poslati obavje{tenja klijentima da su im kamate vra}ene na ranije stanje. - Mi smo dogovorili s gra|anima da nam dostavljaju ta obavje{tenja kako bismo imali uvid u kompletnu situaciju. Za sada nemamo nijednu informaciju, ali ono {to je najbitnije jeste da su banke potvrdile vra}anje kamata - ka`e Doko. Prema njegovim rije~ima, od desetak banaka koje su se ve} izjasnile samo su UniCredit i Raiffeisen potvrdile da }e poslu{ati njihove preporuke, dok ostale govore da su ili kamate oborile ranije ili da ih uop}e nisu ni podizale. - Najve}i problem predstavlja Intesa Sanpaolo banka koja je priznala da je pove}ala kamate, ali ih odbija vratiti. Inspekcije }e u narednim danima utvrditi kako }e se postupati s ovim slu~ajem - rekao I. [m. je Doko.

Ibrahimovi}: Ozbiljne optu`be

Vratiti razliku
Osim {to moraju vratiti kamate, banke }e morati nadoknaditi i razliku koju su gra|ani platili dok je na snazi bilo pove}anje kamata. Ako inspektori utvrde da banke nisu ispunile makar jednu od dvije obaveze, slijedi izdavanje prekr{ajnih naloga ili pokretanje prekr{ajnih postupaka.
Doko: Inspekcije ve} na terenu

Ameri~ki advokati
Su|enju je prisustvovao Jakob Finci kao podnosilac tu`be, dok je umjesto Sejdi}a bio njegov advokat Havijer Dijaz. Fincija tako|er zastupa advokatski tim iz Sjedinjenih Dr`ava.

nekoliko mjeseci neopravdano podigle kamate, banke se ve} dva dana suo~avaju s kontrolama Federalne inspekcije koja im izuzima dokumentaciju i provjerava da li se pona{aju prema preporukama ombudsmena za za{titu potro{a~a. Prvi ~ovjek te institucije Dra-

nekoliko mjeseci - ka`e Ibrahimovi}. Finci i Sejdi} su tra`ili da se u Izbornom zakonu BiH omogu}i i gra|anima iz reda ostalih da se kandidiraju za ~lanove Predsjedni{tva BiH, te da mogu biti birani za delegate u Domu naroda BiH. Oni smatraju da sada{nja ograni~enja „predstavljaju rasnu i vjersku diskriminaciju“. - Po{to su to vrlo ozbiljne optu`be na ra~un jedne zemlje, i mi smo zastupali druga~iji stav i ukazali da se, iako postoje odre|ena ograni~enje, ne radi o rasnoj i vjerskoj diskriminaciji ka`e Ibrahimovi}. Ako BiH izgubi slu~aj, morat }e izmijeniti sporne odredbe u Izbornom zakonu BiH, a najvjerovatnije i Ustav BiH, s obzirom na to da su odluke suda obavezuA. M. ju}e.

Klub poznatih

Fuad Backovi} Deen

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

teme

Svim ljudima dao bih sigurniji `ivot
Li~ni profil bh. pjeva~a
Ime i prezime: Fuad Backovi} Deen. Datum i mjesto ro|enja: 12. april 1982. godine, Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom stanu. Bra~no stanje: Sretno slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani mojih bli`njih. Koji automobil vozite: Nemam voza~ku dozvolu. Kako se odmarate: Uz muziku. Omiljeni muzi~ar: Ima ih mnogo. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Razgovor s Bogom“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Gaudi i Salvador Dali. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Nikoga. Jeste li ljubomorni: Jesam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Njegovanu ko`u i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Oprostio sam je ve}. Bavite li se sportom: Da, naravno. Omiljena hrana i pi}e: Salate, su{i, kafa i cije|ena narand`a. Ko se brine o Va{em imid`u: Samo ja. Volite li i}i u {oping: Ne toliko. Jeste li sujevjerni: Ponekad.

MOSTAR Roditelji dje~aka oboljelog od meningitisa optu`uju

Tvrde da je Salem mogao umrijeti zbog nestru~nosti
Ba{i}i najavljuju pritu`be na rad dr. Ned`ada [ehovi}a zbog „neprofesionalnosti i indolentnosti“ Dje~ak se oporavlja
Sead i Jesenka Ba{i} ju~er su dr. Ned`ada [ehovi}a, pedijatra Centra za majku i dijete u Brankovcu, okrivili za to da je, kako tvrde za „Dnevni avaz“, neadekvatno lije~io njihovog osmogodi{njeg sina Salema, koji je obolio od meningitisa, i time ga izlo`io opasnosti.

Laboratorijske pretrage
Prvobitno su odlu~ili da }e protiv dr. [ehovi}a podnijeti krivi~nu prijavu, ali su se predomislili te ka`u da }e pritu`be na njegov rad prilo`iti eti~kim komitetima i menad`mentu RMC „Dr. Safet Muji}“ u Mostaru. - Salem je mogao umrijeti zbog nestru~nosti doktora - kroz suze pri~a otac Sead. Prema rije~ima dje~akovih roditelja, Salema su, nakon {to je u no}i sa subote na nedjelju dosta povra}ao i imao tamnocrvene i ljubi~aste fleke po cijelom tijelu, doveli u nedjelju oko 8.10 sati u Centar za majku i dijete. Pregled je, kako navode, obavio dr. [ehovi}, koji je djetetu propisao „amoksil“ zbog temperature i „orasol“ za smirivanje `eluca. Potom ih je uputio da obave laboratorijske pretrage krvi i urina u RMC „Dr. Safet Muji}“. Sead Ba{i} ka`e da se istog dana oko 15 sati djetetovo stanje vidno pogor{alo, imao je konstantno visoku temperaturu, blijedo lice i pri~ao je nerazgovjetno. - Odmah smo ga odveli u Brankovac, gdje ga je ponovo primio pedijatar Ned`ad [ehovi}, ali

Backovi}: Sretno slobodan

Imate li ku}nog ljubimca: Da, psa Nou. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivjeti svaki dan kao posljednji. Va{ najbolji prijatelj je: Dalal i Vanja Lisac. Pratite li politi~ku situaciju: Tu i tamo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Svim ljudima dao bih sigurniji `ivot. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} jesam.

Otac Sead Ba{i}: Sina su sekunde dijelile od smrti

SMS
SDP I FTV ^istke na Federalnoj televiziji su SDP-ovo djelo. SDP je u vrijeme Alijanse za promjene instalirao svoje ljude u Upravni odbor FTV. On je doveo Jasmina Durakovi}a za direktora da napravi SDP-ovu TV. Kada su napravljeni milionski gubici, Durakovi} se povukao i instalirao svog ~ovjeka [abi}a, s kojim iz sjene upravlja. Sada je u toku obra~un s novinarima koji nisu pristali da rade za partijske interese. SDP nikada ne}e prestati s bolj{evi~kim obra~unima. Oni, jednostavno, ne znaju druga~ije! Ko to ne vidi, slijep je pored o~iju! USTUPCI DODIKU - Kako mo`e Sulejman Tihi} praviti ustupke politici Milorada Dodika kada zna da je tom politikom u Podrinju ostalo jedva 3.000

Dnevni avaz 061-142-015
stvarnih povratnika. Fo~ak RUTINSKA KONTROLA - [ta se `ali gospo|a Du{anka Majki}? Jednom je zaustavili i odmah je neugodnost. Kako bi da je svaki dan zaustavljaju policajci, da ka`u rutinska kontrola i tako dva mjeseca. Kako bi ona to nazvala? TE@INA HLJEBA - Za{to pekari u „Mlinpeku“ iz Bugojna providno la`u? Hljebovi trebaju te`iti 400 grama, a njihovi imaju 350. Zar to nije lopovluk? KLADIONICA U PRIPREMI - Na jednoj kladionici u Bugojnu pi{e „Kladionica u pripremi“. No, ta ista kladionica radi ve} dvije godine. Ekspedicija Ibrahima Tirka je u Bugojnu, pa neka i to provjeri. VELIKE PROVIZIJE Po{te u na{oj zemlji niko ne kontroli{e, niti ih iko spominje. Da po{aljete 300 maraka po{tom u, recimo, Visoko, platit }ete deset maraka provizije. Zar to nije plja~ka i zar tu ne treba inspekcija? PRO[LOST I SADA[NJOST Gledam omladinu poslije Breninog koncerta u Sarajevu. Ka`u: „Eto, bilo je super, ne trebamo se vra}ati u pro{lost.“ Ja nisam nacionalista, ali sam realista. Neka ide ko god ho}e na te koncerte srbijanske estrade. Ja ne}u, jer ne treba se zaboraviti pro{lost. Ne budimo naivni, jer pro{lost pravi sada{njost. Livno IZOSTAJU VO@NJE - Molim Vas da neko od odgovornih iz GRAS-a odgovori gra|anima za{to izostaju vo`nje na relaciji Ilid`a - Hrasnica. Svakog dana od 16 do 16.30 sati voza~i prijave kvar autobusa. Molim nadle`ne da provjere o ~emu se radi.

ovog puta nije obavljao nikakav pregled, nego nas je uputio na Infektivni odjel Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar. Dijete je bilo u skoro be`ivotnom stanju, opu{tenih ruku, nogu i glave.

Borba za `ivot
Sekunde su ga dijelile od smrti! Infektolog SKB-a Jadranka Nikoli} i njeno osoblje, nasre}u,

[ehovi}: Postupio sam najbolje {to sam mogao
Prozvani pedijatar Ned`ad [ehovi} ju~er nam je rekao da je kao ~ovjek i profesionalac postupio najbolje {to je mogao. - Shvatam da su dje~akovi roditelji zabrinuti. Prvi put kada je dijete dovedeno nisu bili jasni simptomi. Ta bolest se razvija, ona nema svoj tok. Shvatio sam bolest ozbiljno i propisao laboratorijske nalaze. Kada se stanje pogor{alo, dijete je do{lo i odmah sam ga uputio infektologu - izjavio je dr. [ehovi}.

odmah su poduzeli sve {to je neophodno i utvrdili mu dijagnozu meningokokna sepsa te uklju~ili potrebnu terapiju. Dijete je, kao hitan slu~aj, bolni~kim vozilom preba~eno na Pedijatriju u Sveu~ili{noj klini~koj bolnici, a cijelu no} uz maksimalan trud i zalaganje kompletnog osoblja trajala je borba da se spasi njegov `ivot - pri~a Ba{i}. On tvrdi da je dr. [ehovi} pokazao neprofesionalnost i indolentnost te mu zamjera i to {to „doktor nije na{ao za shodno da se u Klini~koj bolnici Mostar raspita za zdravstveno stanje svog pacijenta“. Ba{i} dodaje da se Salem postepeno oporavlja i da mu je sve bolje, ali da }e mu trebati desetodnevna terapija, jer se ipak radi o A. DU^I] te{koj bolesti.

Pacijenti ogor~eni zbog dugih lista ~ekanja u KCUS-u

RVI naru~en tek za januar
Ratni vojni invalid M. ^. (54) iz Sarajeva demantirao je izjavu doc. dr. Enre Sulji}-Mehmedike, direktorice Neuropsihijatrijskih disciplina, da se na Neurologiji Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu odmah radi elektroencefalografija (EEG) i da nema liste ~ekanja. Ovaj Sarajlija po`alio se i da se na transkranijalni dopler (TCD) ~eka do deset mjeseci {to je, kako je naglasio, van svake pameti. Na taj pregled naru~en je tek za 28. januar idu}e godine. No, tvrdi M. ^., ni{ta bolja situacija nije ni sa va|enjem kolor doplera krvnih sudova i magnetnom rezonancom, ultrazvukom abdomena na {ta se

Konkretne prijave
U KCUS-u nam je potvr|eno da se na TCD ~eka nekoliko mjeseci. - [to se ti~e tvrdnji da ljekari {alju pacijente u privatne klinike, tra`imo da nam takvi slu~ajevi budu prijavljeni. Prijavitelj mo`e ostati anoniman, ali mora navesti ime i prezime ljekara koji je to uradio. Ljekar }e snositi rigorozne sankcije - ka`e portparol KCUSa Biljana Jandri}.

tako|er ~eka po nekoliko mjeseci. Dodaje da je neke od pregleda i snimaka morao obaviti u privatnim klinikama. Ono {to ga je, kako ka`e, frapiralo bio je potez jednog ljekara koji radi u dr`avnom sektoru, a poslije nastavlja rad u privatnoj ordinaciji. - Taj ljekar predlo`io mi je da snimanja obavim u KCUS- u, a da platim kao da sam to uradio kod njega u privatnoj ordinaciji. Odbio sam jer mislim da je to plja~ka. O imenu tog ~ovjeka ne bih `elio govoriti jer ne bih htio da imam problema prilikom daljnjih odlazaka na preglede - isti~e ovaj Sarajlija.
E. HALA]

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

13

TRAVNIK Kona~no rije{ena misterija sa Jaruga na Bukovici

EUFOR-ov helikopter vje`bao evakuaciju povrije|enih osoba
Upu}eno izvinjenje jer informacija o vje`bi nije proslije|ena ni LOT-ku}i u Travniku, niti je najavljena policiji i lokalnim vlastima
Misteriozni helikopter koji je prije petnaestak dana nadletio lokalitet Jaruge na Bukovici, iznad Travnika, te je prema izjavama gra|ana Travnika „ne{to ispustio“ ipak je bio EUFOR-ov, potvr|eno nam je iz MUP-a SBK. - ^im smo primili prve prijave gra|ana po~eli smo sa provjerama. Kontaktirali smo i EUFOR-ovu LOT-ku}u u Travniku i tra`ili informaciju. Saznali smo da je rije~ o helikopteru EUFOR-a koji je toga dana izvodio vje`bu evakucije povrije|enih sa nepristupa~nog terena. Ni{ta nije Vukoja: Ni{ta ba~eno na pome- nije ba~eno nuti lokalitet potvrdio nam je Drago Vukoja, policijski komesar SBK. Doznajemo da je iz EUFOR-a upu}eno izvinjenje jer informacija o vje`bi nije proslije|ena ni EUFOR-ovoj LOT-ku}i u Travniku, niti je najavljena policiji i lokalnim vlastima. Podsje}amo, pet dan nakon preleta helikoptera ~lanovi Gorske slu`be spasavanja prona{li su
Gosti i doma}ini ispred Careve d`amije u Vi{egradu

Bratimili se med`lisi IZ Vi{egrad i Doboj

Kulturni i socijalni projekti, a nakon toga i privredni
Prvi plodovi bratimljenja o~ekuju se ve} u avgustu
^lanovi Izvr{nog odbora Med`lisa IZ Doboj posjetili su ju~er Med`lis IZ Vi{egrad s ciljem bratimljenja ova dva med`lisa i upoznavanja prilika u kojima se nalaze Bo{njaci u ovoj op{tini. Glavni imam Med`lisa IZ Doboj Bajro D`afi} ka`e da su Doboj i Vi{egrad u sli~noj situaciji {to se povratnika ti~e. - Vi{egradskom med`lisu najpotrebnija je infrastruktura a nedostaju kulturni i socijalni programi. Pri na{em Med`lisu djeluje kvalitetan hor, tako da }emo prve posjete ostvariti u tom smjeru a nakon toga uslijedit }e projekti privrednog povezivanja - izjavio je D`afi}. - Prve plodove bratimljenja med`lisa iz Vi{egrada i Doboja kroz odr`avanje kulturnih manifestacija u ovom gradu o~ekujemo ve} po~etkom avgusta. Pokazat }emo da je Vi{egrad grad kulture sa bogatstvom razli~itosti, a koju do sada ovdje nismo osje}ali tokom poratnih godina - rekao je predsjednik Med`lisa IZ Vi{egrM. An. ad Bilal Memi{evi}.

Nastavljen {trajk u zeni~kom „Komradu“
Jaruge na Bukovici gdje je vi|en helikopter

komad ~eli~nog u`eta koje se koristi za podizanje i pu{tanje tereta kod spa{avanja. Ovaj doga|aj izazvao je uznemiranje gra|ana, u policiju je stigao veliki broj prijava, a prave informacije o svemu

nije bilo. Travni~ane je posebno uznemirila ~injenica {to se pomenuta lokacija nalazi nekoliko stotina metara iznad izvori{ta pitke vode K. KAVAZOVI] Plava voda.

I isplata jedne pla}e vratila bi ih na posao
Nadzorni odbor zeni~kog komunalnog preduze}a „Komrad“ sastao se sa predstavnicima Sindikalnog i {trajka~kog odbora, potvr|eno nam je ju~er, drugog dana generalnog {trajka uposlenika ovog preduze}a. NO uputio je ju~er urgenciju Op}ini, tra`e}i da se naplate ranije izvedeni radovi te da se izvr{i avansno pla}anje poslova za koje su potpisani predugovori. - Sa tim novcem bila bi ispla}ena jedna pla}a, a ostalo bi bilo upotrebljeno za nabavku repromaterijala i goriva. Mi smo pristali da umjesto minimalno dvije, po~nemo raditi sa jednom od 16 neispla}enih pla}a. [trajk bi zamrznuli do 10. juna, do sjednice Op}inskog vije}a, na kojoj je najavljeno da }e na{a sudbina biti prva ta~ka dnevnog reda - isti~e predstavnik radnika Muhamed Pivi}. A. D@.

Asfaltiran put do d`amije u Velikoj kod Dervente

Sve finansirao Sejad Dizdarevi}
U Velikoj kod Dervente asfaltirana je dionica puta od raskrsnice u centru do d`amije, du`ine oko 200 metara. ^itav projekt, koji je ko{tao 25.000 KM, finansirao je u potpunosti mje{tanin Sejad Dizdarevi}, uspje{ni privrednik u Njema~koj. Sa ura|enim poslom na licu mjesta upoznati su Milorad Simi}, na~elnik op{tine, Mirsad Be}irevi}, na~elnik Odjeljenja za privredu i dru{tvene djelatnosti, i Fadil Pelesi}, odbornik u SO Derventa. Vlada Hrvatske pro{le godine obe}ala je asfaltiranje puta od Bunara do Velike, ~ime }e samostan Plehan biti povezan sa magistralnim putem Bosanski Brod - Sarajevo. U tre}oj suboti jula u ovom naselju odr`ava se tradicionalna manifestacija Susret Veli~ana, a do tada preostaje jo{ dosta posla da se uradi. N. S.

Iz Tuzlanskog kantona
Banovi}i
U Banovi}ima je po~ela implementacija grant ugovora koji su po~etkom ove godine u Sarajevu potpisali ambasador Japana u BiH Futao Motai i na~elnik Banovi}a Bego Birpari}. Rije~ je o nepunih 300.000 KM koje je Vlada Japana donirala za deminiranje 50.500 kvadratnih metara u naselju Mihajlovi}i u MZ Tre{tenica. Na terenu su tri ekipe deminera Deminiranje u Mihajlovi}ima nevladine organizacije „Demira“ iz Ora{ja. Projekt deminiranja treba biti zavr{en do 16. juna, a nadzor i kontrolu vr{iti }e Regionalni ured MAC iz Tuzle. Do sada je kroz 19 projekata na podru~ju ove op}ine deminirano oko 490.000 kvadratnih metara. Jo{ uvijek je nedeminirano (N. M.) oko tri miliona kvadratnih metara.

Velika: Zavr{eno asfaltiranje

Analiza sadr`aja buradi u Suha~i

Spec
DONJI VAKUF Op}insko vije}e Donji Vakuf donijelo je odluku da povremeni korisnici usluga JKP „Gradina“, ~ija je djelatnost vodosnabdijevanje, pla}aju godi{nji pau{al od 30 KM. U obrazlo`enju odluke precizirano je da pravo na pla}anje pau{ala imaju isklju~ivo vlasnici ku}a i stanova koji tokom godine nisu stalno u mjestu boravka, te ih nisu ustupili na kori{tenje drugim osobama ili izdali podstanarima u zakup. (D. M.)

Otpad sadr`i opasni fenol
Prema analizi fizikalnih i hemijskih svojstava otpada u krugu biv{e tvornice krzna u Suha~i, koju je iniciralo Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Livanjskog kantona, rije~ je o opasnoj teku}ini koja sadr`i fenole, javlja Fena. Kako je kazao kantonalni ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Darko Horvat, analizu je uradila ovla{tena tvrtka „Cemtra“ iz Zagreba i utvrdila da se otpad mo`e zbrinuti termi~kom obradom, {to je ekolo{ki najprihvatljivije rje{enje. Horvat je pojasnio da je s tvrtkom „Kemis“ dogovoreno da preuzme otpad iz kruga biv{e tvornice i privremeno ga uskladi{ti kod sebe. Kako u BiH ne postoji mogu}nost termi~ke obrade otpada, trajno zbrinjavanje bit }e ura|eno u jednoj od zemalja EU, a tro{kove }e snositi Federalno ministarstvo turizma i okoli{a, priop}eno je iz Kantonalne vlade.

^eli}
Defileom kroz centar grada zavr{etak svog osmogodi{njeg obrazovanja ozvani~ili su u~enici O[ ^eli}. Njih 46, koliko je bilo u dva odjeljenja ove {kole, propratili su aplauzom brojni mje{tani i rodbina. Nakon toga matu(E. D`.) rska zabava je nastavljena do kasno u no} u restoranu.

Srebrenik
Nizom manifestacija obilje`ena je {esta godi{njica rada Kluba uzgajiva~a i ljubitelja bosanskog bika „Gradina“ Srebrenik. Uprili~ena je smotra folklora te narodno veselje. U Sladni kod Srebrenika odr`ano je i tradicionalno natjecanje bosanskih bikova boda~a, na kojem je nekoliko hiljada posjetilaca imalo priliku pogledati borbe bikova uzgajiva~a iz ^evljanovi}a, Olova, Kalesije, Srebrenika. Najvi{e uspjeha imali su Samir i Be{o Oki} iz Sladne ~iji su bikovi (O. M.) pobijedili u tri od ukupno sedam borbi.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. maj/svibanj 2009.

panorama

USPJESI Jedna bh. izbjegli~ka pri~a sa sretnim krajem

Sanjanin Enes [upuk doktorirao u Lidsu
Njegovu doktorsku disertaciju sponzoriralo In`injerijsko vije}e Velike Britanije
Novo okupljanje zakazano za pet godina

Susret u~enika Tehni~ke {kole iz Zenice

Nakon 25 godina ponovo zajedno
Generacija Tehni~ke {kole iz Zenice obilje`ila je 25 godina od mature dru`enjem i zajedni~kim ru~kom. - Bila je to generacija dobrih cura i momaka, koji su izrasli u ~estite ljude koji su zauzeli svoje mjesto u dru{tvu. Neki od u~enika `ive u Australiji, Kanadi, SAD, Italiji, pa su opravdano odsutni kazala je razrednica Zahida [i{i} na prozivanju biv{ih u~enika. Novi susret zakazan je za pet A. D@. godina.

Ki{a dobrodo{la usjevima u Semberiji

Za je~am ve} prekasno, kombajni ulaze u njive
Ki{a koja je po~etkom ove sedmice, kona~no, dva dana bez prestanka padala u Semberiji pravi je spas za `edne usjeve, ka`u semberski poljoprivrednici. Za dva dana palo je 37 litara vodenog taloga po kvadratnom metru, {to je vi{e ki{e nego {to je palo za posljednja dva mjeseca. - Imali smo su{no razdoblje upravo u vrijeme kada je vlaga bila potrebna biljkama za nicanje i razvoj. Posljednja ki{a pogoduje p{enici i kukuruzu, ali je za je~am ve} prekasno, jer za koji dan kombajni ulaze u njive pod je~mom ka`e in`injer poljoprivrede Marko Skoko. No, su{a nije jedini problem poljoprivrednika. Iako je do `etve p{enice ostalo jo{ nepun mjesec, otkupna cijena hljebnog `ita jo{ nije poznata. Nezvani~no se pominje cijena od 20 feninga po kilogramu suhog p{eni~nog zrna, {to bi za
(Foto: G. Bobi})

Enes [upuk (28) iz sela Trnova kod Sanskog Mosta 20. maja ove godine na Lidskom univerzitetu (Unversity of Leeds ) uspje{no je odbranio doktorsku disertaciju „Elektrifikacija i odvajanje farmaceutskih formulacija“. Pri~a o uspje{nom bh. mladi}u po~ela je, ma kako to zvu~alo, prije 17 godina. Rat u BiH prekinuo je njegovo sretno djetinjstvo i Enes se kao izbjeglica sa porodicom na{ao u Engleskoj, u Lidsu. Nakon Birkdale High Shool i presti`ne gimnazije Heckomondwike Grammar Shool, 2001. godine upisuje hemijski fakultet na Lidskom univerzitetu. Nakon zavr{etka fakulteta i postidiplomskog studij ambiciozni Sanjanin prijavljuje doktorski rad. Njegovu disertaciju na 239 stranica sponzoriralo je In`injerijsko vije}e Velike Britanije ( Engeneering and Physical Scienses Research

[upuk: Rat u BiH prekinuo sretno djetinjstvo

Council) i poznata farmaceutska ku}a Merck Sharp &Dohme, ~ime je potvr|en i njen zna~aj.

Posveta na bosanskom
U [upukovoj disertaciji na samom po~etku stoji re~enica na bosanskom jeziku: - Ova disertacija ne bi bila kompletna da ne sadr`i barem jedan mali dio „bosanskog“, ali koji ~ini veliki dio mene.

Odbranom doktorata farmaceutska industrija dobit }e novu metodologiju izdvajanja aktivnih sastojaka lijekova u tabletama i ostalog materijala koji ~ini tabletu. Mladi Bosanac doktorat je odbranio pred profesorima dr. Shjuji Matsusaka sa Univerziteta u Kjotu (Kyoto) i dr. Yu Long Ding sa Univerziteta u Lidsu.
M. DEDI]

Na vijest o smrti Zahida Karovi}a

Gora`de ostalo bez dobitnika 45 udarni~kih zna~ki
Ki{a pogodovala p{enici i kukuruzu

poljoprivrednike zna~ilo propast. Kako ka`e Mile Mirkovi}, direktor Poslovnog zadru`nog saveza „Agrosemberija“, u odnosu na cijene vje{ta~kog |ubriva i pogonskog goriva otkupna cijena kilograma p{enice u zrnu trebalo bi da iznosi od 45 do 50 feninga. E. M.

Gora`de je ostalo bez Zahida Karovi}a Kara, u~esnika vi{e od 100 radnih akcija na podru~ju biv{e Jugoslavije i dobitnika 45 udarni~kih zna~ki. Karo je decenijama na svoj na~in krasio svakodnevnicu ovog grada. Ostat }e upam}en kao strastveni ljubitelj sevdalinke. Bio je zaljubljen i u foto-

grafiju, naro~ito onu na kojoj bi se i sam pojavio. Volio je zna~ke, a svoje, udarni~ke, zara|ene te{kim radom, nije uspio sa~uvati. Pro{le godine njegovo zdravstveno stanje naglo se pogor{alo, nakon ~ega je smje{ten u Dom za stare i iznemogle osobe u Gora`du. Imao je pravo na besplatne

autobuske karte „Centroprevoza“ i GRAS-a. Volio je vo`nju, putovanja, ljude s kojima je putovao. Na jednoj od vo`nji, u autobusu „Centroprevoza“, umro je u 69. godini `ivota. D`enaza Zahidu Karovi}u obavljena je ju~er na mezarju u njegovom rodnom selu Knjevi}i kod Orahovica.

AKCIJE

Srebrenik

Gra~anica

Te{anj

Dobar odziv humanista
U prostorijama Crvenog krsta Srebrenik odr`ana je tre}a ovogodi{nja akcija prikupljanja krvi. Zabilje`en je izuzetno dobar odziv dobrovoljnih davalaca iz grada i prigradskih naselja Rapatnica, Moranjci te Gornji i Donji Srebrenik. Dragocjenu te~nost dalo je 34 humanista, a rezultati bi bili jo{ bolji da 10 Srebreni~ana nije vra}eno zbog zdravstvenih razloga. Svim dobrovoljnim davaocima krvi predstavnici CK uru~ili su prehrambene pakete, a osigurali O. M. su im i sredstva za tro{kove prijevoza.
Mladi zasukali rukave i vrijedno radili

Policajci darivali krv
OO Crvenog kri`a i Slu`ba za transfuziju krvi Op}e bolnice Te{anj organizirali su u Policijskoj upravi akciju dobrovoljnog darivanja krvi. - U na{oj Stanici postoji sekcija od oko 30 dobrovljnih davalaca krvi koji su veoma aktivni. Ovo je jo{ jedna prilika da pomognemo u obnavljanju zaliha krvi u bolnici kazao nam je Samir Bahti}, policajac iz Te{nja. Policajci su od CK dobili pakete sa prehrambenim i higijenskim artiklima ali }e ih dati socijalno ugro`enim M. ^. porodicama u Te{nju.

Ure|eno jevrejsko groblje
^lanovi udru`enja mladih Gra~anice „Anea“ u dvodnevnoj akciji temeljito su uredili staro jevrejsko groblje u naselju Pribava. Predvo|eni Melisom Duranovi}, Erhadom Brki}em, Amirom Maglajlijom i Almirom Kuduzovi}em vrijedno su radili na kr~enju rastinja iz koga jedva da su su nazirali nadgrobni spomenici. - Nije nam te{ko raditi, kada znamo da na ovaj na~in ~uvamo na{u historiju i multietni~nost - kazao nam je ErH. ^. had Brki}.

Svi davaoci dobili prehrambene pakete

Prikupljanje zaliha krvi za Op}u bolnicu

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

15

Bh. mozaik
U Mostaru otvoren Centar za edukaciju slu`benika

PREVENCIJA Neonatalni skrining u porodili{tima na TK

U opremanje ulo`eno 40.000 KM
Sve~anim presijecanjem vrpce njema~ki ambasador u BiH Joahim [mit (Joachim Schmidt) i mostarski gradona~elnik Ljubo Be{li} otvorili su Centar za edukaciju slu`benika i namje{tenika smje{ten u zgradi Gradske uprave. Tako je projekt opremanja ovog Centra kompletnom ra~unarskom opremom i drugim pomagalima, ~ija je vrijednost 40.000 KM, finansirao njema~ki Centar za me|unarodnu migraciju i razvoj. Nagla{avaju}i da se isti ovakav Centar nalazi u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu, ambasador [mit Be{li} i [mit presjekli vrpcu je kazao kako on ima veliki zna~aj za sve uposlenike. - Obavljati poslove nije vi{e mogu}e ako se ne vlada barem osnovnim M. Sm. na~elima tehnike i informativnog sistema - kazao je [mit.

Bezbolno testiranje sluha kod svakog novoro|en~eta
Sredstva za nabavku aparata za ovo testiranje obezbijedio Zavod zdravstvenog osiguranja TK Dodatna testiranja na ORL klinici UKC-a Tuzla
Na podru~ju Tuzlanskog kantona s po~etkom aprila uveden je univerzalni neonatalni skrining na o{te}enje sluha kojem }e biti podvrgnuto svako novoro|en~e. Radi se o bezbolnom testiranju sluha koje traje nekoliko minuta, a obavlja se u porodili{tima na TK, u UKCu Tuzla, Gra~anici i Grada~cu. - Sredstva za nabavku aparata za ovo testiranje obezbijedio je Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Rezultati testa mogu biti pozitivni i negativni. Negativan test zna~i da kod
Brki}: Roditelji se mogu upla{iti

Ugradnja umjetne pu`nice
Djeca sa dokazanim o{te}enjem sluha ulaze u program rane rehabilitacije kod nadle`nog logopeda-surdoaudiologa. Ukoliko se radi o te{kim o{te}enjim sluha, odnosno gluho}i, onda se takva djeca uklju~uju u projekat ugradnje umjetne pu`nice, ve} u prvoj godini `ivota, {to ima za cilj da se upi{u u redovnu {kolu i obavljaju redovne `ivotne aktivnosti.

novoro|en~eta postoji sumnja na o{te}enje sluha. Ovo posebno nagla{avamo zbog roditelja, koji se mogu upla{iti prvim rezultatom. Naime, jedan test ne zna~i da dijete ima o{te}enje sluha. Svrha ovog skrininga je da sva djeca, kod kojih na prvom testiranju postoji sumnja na o{te}enje sluha, budu podvrgnuta dodatnim testiranjima koja }e potvrditi ili isklju~iti mogu}e o{te}enje sluha - kazao je dr. Fuad Brki}, direktor Klinike za ORL UKC-a Tuzla. Dva mjeseca nakon testiranja sva djeca kod kojih postoji sumnja na mogu}e o{te}enje sluha moraju biti retestirana na Audiolo{kom odjelu ORL klinike UKC-a Tuzla. Ako je i drugi test negativan, takvo dijete sa {est mjeseci starosti poziva se na definitivno utvr|ivanje stanja sluha, kada se sa sigurno{}u mo`e re}i da li ima o{te}enA. Mu. je sluha.

OV Novi Travnik o tu~ama me|u u~enicima

Menad`ment prijedorske zdravstvene ustanove odlu~io

Napla}uju parkiranje pred bolnicom
Parkiranje pred bolnicom u Prijedoru od ju~er vi{e nije besplatno. Oni koji ostavljaju automobil pred ovom zdravstvenom ustanovom morat }e platiti marku. Toliko, naime, ko{ta cjelodnevna parking kartica. Doktor Mirko Sovilj, direktor bolnice u Prijedoru, ka`e da u ovoj odluci menad`menta nema ni{ta ~udno. - Takvo ne{to godinama se primjenjuje pred bolnicama u Doboju, Bijeljini, Trebinju... Odlukom o naplati parkiranja uveli smo reda na postoje}em parking prostoru i vjerujem obezbijedili novac za ure|enje bolni~kog parka - kazao je dr. Sovilj i dodao da bolni~ko osoblje, kako to i prili~i ustanovama ovakvog tipa, ima zaseban prostor za parkiranje. Odluku o naplati parkinga ju~er su tek rijetki komentarisali, marka je jednima bila mnogo, a drugima malo. Bilo kako bilo, parking na kojem su anga`ovana dva ~uvara M. Z. ju~er je bio poluprazan.

Vije}nici osudili u~estale masovne tu~e

Sankcije prijete i roditeljima
U~estale masovne tu~e me|u novotravni~kim u~enicima bile su povod za raspravu na Op}inskom vije}u Novi Travnik. - Zbog ozbiljnosti i hitnosti rje{avanja problema predla`e se svim osnovnim i srednjim {kolama, te Policijskoj stanici Novi Travnik da sa~ine svoje programe aktivnosti u vezi rje{avanja nastalih i sprje~avanja takvih i sli~nih negativnih pona{anja, kojima se naru{ava javni red i mir, kao i op}a sigurnost gra|ana - jedan je od zaklju~aka koje je donijelo Op}insko vije}e. Op}inske vlasti su upozorile i roditelji da obrate pa`nju na pona{anje K. K. svoje djece, jer }e u protivnom snositi sankcije.

Iz Sindikata dr`avnih slu`benika organa uprave SBK

Protive se smanjenju ionako najni`ih pla}a u FBiH
Odnos Vlade SBK prema dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u ovom kantonu je u posljednje vrijeme poni`avaju}i, sa {tetnim posljedicama, smatraju u Sindikatu dr`avnih slu`benika i namje{tenika organa uprave SBK. Mi{ljenja su da se mjere {tednje, koje je donijela Kantonalna vlada bez u~e{}a Sindikata dr`avnih slu`benika i namje{tenika SBK, ne smiju koristiti kao izgovor za bilo kakvo smanjivanje pla}a i naknada dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima kantonalnih organa uprave. U ovom sindikatu to potkrepljuju ~injenicom da prema svim statisti~kim pokazateljima, upravo ovi uposlenici imaju najni`e pla}e u orAz. M. ganima uprave u FBiH.

Spec

BUGOJNO - Dugogodi{nji imam centralne bugojanske SultanAhmedove d`amije hafiz Elvir Duranovi} magistrirao je na FIN-a u Sarajevu. Uspje{no je odbranio magistarski rad na temu „Tragovi staroslavenske tradiciji u praksi bosanskohercegova~kih muslimana“. Hafiz Duranovi} tako je postao prvi magistar islamskih nauka s podru~ja Gornjevrbaske regije koji je ovo visoko zva(Az. M.) nje stekao u na{oj zemlji.

Danas generalni {trajk mostarskih vatrogasaca

Radnici ne}e odustati od svojih zahtjeva
Slu`benici i namje{tenici Slu`be civilne za{tite i vatrogastva Gradske uprave Mostar danas stupaju u generalni {trajk. Iz ove sindikalne organizacije ka`u da radnici ne}e odustati od svojih zahtjeva, a to su:usvajanje bud`eta Grada Mostara za 2009. godinu, isplata jubilarnih nagrada, isplata razlike regresa, toplog obroka, naknada za no}ni rad i prekovremene satnice. Njima }e se, od 15. juna, pridru`iti i ostali korisnici gradskog M.Sm. bud`eta.

U Rudarskoj ulici u Mostaru

Ukradena „zepter“ roba vrijedna 40.000 KM
U no}i s ponedjeljka na utorak nepoznati po~inioci provalili su u trgovinu „Zepter“, koja se nalazi u jednoj porodi~noj ku}i u Rudarskoj ulici na broju 50 u Mostaru, iz koje su ukrali robu u vrijednosti od oko 40 hiljada KM, potvr|eno nam je u MUP-u HNK-a. Ukradena su originalno upakirani „zepter“ proizvodi, kao {to su kozmeti~ki preparati, ku}anski aparati i posu|e. Vlasnici ku}e u kojoj se nalazi „Zepter“, prema rije~ima susjeda koje smo ju~er zatekli na licu mjesta, nalaze se izvan na{e zemlje, a nisu vidljivi ni tragovi provale. Nezvani~no saznajemo i da su provalnici iz gara`e ove ku}e ukrali i vozilo u vlasni{tvu preduze}a „Zepter“, koje je brzo prona|eno, napu{teno, nekoliko

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

crna hronika

ISTO^NO SARAJEVO Eksplozija u Lukavici

Uba~ena bomba u mesnicu „Gricko 1“
Miroslav Paji} (21) priznao bacanje bombe u objekt vlasni{tvo Vojislava Grani}a (27)
Miroslav Paji} (21) priveden je ju~er u Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo nakon {to ga je policija dovela u vezu s bacanjem bombe u mesnicu „Gricko 1“ vlasni{tvo Vojislava Grani}a (27). Eksplozija se desila ju~er oko dva sata u Lukavici. Odmah nakon dojave na lice mjesta stigla je policija, koja je utvrdila da je usljed aktiviranja ru~ne bombe, ~ija je metalna ka{ika prona|ena na podu objekta, do{lo do o{te}enja na staklenim portalima, kao i u unutra{njosti objekta. Ju~er tokom dana istra`itelji su priveli i saslu{ali nekoliko osoba kako bi eventualno do{li do informacija bitnih za ovu istragu. Tokom ispitivanja Paji} je priznao da je bacio bombu na spomenutu mesnicu. Iz policije je ju~er saop}eno da je u toku otkrivanje motiva ovoga napada. Nezvani~no saznajemo da je Paji} tokom ispitivanja kao razlog bacanja bombe naveo da se prije izvjesnog vremena posva|ao s bratom Vojislava Grani}a, koji tako|er ima mesnice, ali na podru~ju Zvornika.

Ku}a u kojoj je smje{ten „Zepter“

ulica dalje. Vozilo je prevezeno u krug Policijske uprave M. Sm. radi vje{ta~enja.

Zbog prijetnji svjedoku privedena ~etvorica

Elvis Keljmendi zadr`an u Slu`bi za strance
Nakon {to ga je preksino} privela policija Sarajevskog kantona, Elvis Keljmendi predan je Slu`bi za poslove sa strancima BiH, jer mu je istekla boravi{na dozvola, potvr|eno je sino} „Dnevnom avazu“. Keljmendi je zajedno sa Irfanom [erifijem, Alenom [kamom i Emirom Veseljijem preksino} priveden u sarajevski MUP zbog prijetnji Antonu Braci Maga{u, svjedoku u slu~aju Muhameda Ali Ga{ija, koji se vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Nakon {to su im uzete izjave, svi osim Keljmendija pu{teni su na slobodu. Prilikom hap{enja od osumnji~enih su oduzeta dva voD`. Ma. B. zila.

Detonacija razbila izloge i o{tetila inventar

(Foto: I. [ebalj)

Istra`itelji }e, kako nam je re~eno, provjeriti i ~injenicu da je u pitanju konkurencija. Potvr|eno nam je da i porodica Paji} ima lanac mesnica, ali da ve}ina gra|ana kupuje u novootvorenoj mesnici „Gricko 1“, u kojoj su na-

jni`e cijene. Tako|er, policija }e razmotriti i mogu}nost da je zapravo Miroslava Paji}a neko anga`irao da baci bombu kako bi eventualno upozorio ili zapla{io vlasnika zbog nekih nera{~i{}enih ra~una. D`. Ma. B.

Zaustavljen na Ilid`i zbog velike brzine

Policija voza~u oduzela BMW Maloljetnik pucao u vr{njaka X5 koji nije njegovo vlasni{tvo
Velika Kladu{a
Na autobusnoj stanici u Velikoj Kladu{i u pucnjavi je ranjen 17godi{njak iz naselja Kumarica, koji je zadobio prostrelnu ranu u predjelu desne natkoljenice. Na njega je iz automatske pu{ke pucao 17-godi{nji A. M. iz sela Zbori{ta, iz za sada neutvr|enih razloga. Pripadnici Policijske stanice Velika Kladu{a odmah su nakon dojave iza{li na lice mjesta, a maloljetni A. M. prona|en je u selu Zbori{te, li{en slobode i prS. D`. iveden u policiju.

Haris Ekme{~i} (30) je vi{estruki povratnik koji do sada ima ~ak 205 saobra}ajna prekr{aja
Sarajevska policija preksino} je oduzela i tre}e vozilo vi{estrukom prekr{iocu Zakona o sigurnosti saobra}aja. U Rustempa{inoj ulici na Ilid`i, oko 23.30 sati, zbog prevelike brzine zaustavljen je d`ip BMW X5 (640-T544), kojim je upravljao Haris Ekme{~i} (30) iz Sarajeva. Terenac je ina~e vlasni{tvo Ekme{~i}evog prijatelja. Provjerama je utvr|eno da je Ekme{~i} vi{estruki povratnik u ~injenju saobra}ajnih prekr{aja. Ovaj mladi} je do sada po~inio ~ak 205 prekr{aja, od ~ega je ve}ina njih prebrza vo`nja i prolazak kroz crveno svjetlo. Iako BMW za ~ijim je upravlja~em zate~en nije njegov, oduzet je i deponiran u krugu Jedinice za saobra}aj MUP-a Kantona Sarajevo. Nusret Selimovi}, komandir saobra}ajne policije, ka`e da }e vozilo biti kod njih do odluke nadle`nog suda. Ukoliko sud odlu~i da se BMW trajno oduzme, bit }e prodat i novac }e i}i u dr`avni bud`et. - Ovaj 30-godi{njak nalazi se na spisku od 225 voza~a koji imaju najvi{e prekr{aja. Od 205 evidentiranih prekr{aja, ima i neve-

Dok drugi poku{avaju pobje}i

Otac osu|enika uspio u}i u KPZ Zenica
Semir Tabakovi} iz Zenice, otac 17-godi{njeg Amara, osu|enika u KPZ-u Zenica, provalio je prekju~er oko pet sati ujutro u krug KPZ-a, gdje su ga ~uvari zadr`ali do dolaska policije, koja ga je potom privela i saslu{ala. Kako saznajemo, on je u vidno alkoholiziranom stanju pro{ao prvi stepen osiguranja, ali je uo~en i zadr`an do privo|enja. - Dobio sam informaciju da je opet moj sin napadnut. I nedavno je objavljeno da je protestirao, a, ustvari, on je `rtva ljudi zbog kojih se i na{ao u zatvoru kazao nam je ju~er Tabakovi}, koji je pozvao redakciju na{eg lista. On tvrdi da je njegov sin osvojio pet zlatnih sportskih medalja te da je upozoravao policiju da je Damir Imamovi}, kojeg je 8. decembra pro{le godine njegov sin ubio, zlostavljao Amara mjesecima. - Poku{avao ga je prisiliti da prodaje drogu i kada nije uspio, oteo ga je i dr`ao zato~enog na Smetovima. Moj sin je bio odli~an u~enik i na kraju niko ne govori da je Imamovi} moga sina toga dana zaustavio i napao. Sada ljudi bliski ubijenom zlostavljaju moga sina u KPZ-u - tvrdi Tabakovi}. U KPZ-u nam je potvr|eno da se poku{aj upada dogodio, ali da je sprije~en na vrijeme te da ne postoji mogu}nost da do|e do kontakta bilo koga s vana i A. D@. osu|enika.

BMW X5 u gara`i Jedinice za saobra}aj MUP-a KS

(Foto: S. Jordamovi})

zivanja pojasa i kori{tenja mobitela u vo`nji, ali je puno puta zaustavljen i zbog prolaska kroz crveno svjetlo ili prebrze vo`nje kazao je Selimovi}. I Haris Ekme{~i}, kao i 20-godi{nji Denis Kondo, kojem je prije nekoliko dana, zbog ~ak 203 prekr{aja koje je po~inio voze}i „golf “ svoje majke bez polo`enog ispita, ima dosta nepla}enih ka-

zni za po~injene prekr{aje. - Ova akcija, ~iji je osnovni cilj sankcioniranje onih koji sjedaju}i za upravlja~ i ~ine}i te{ke prekr{aje svakodnevno ugro`avaju svoj i `ivot drugih u~esnika u saobra}aju, bit }e nastavljena i u narednom periodu. Takvima }e vozila odmah biti oduzeta, a protiv njih }e biti podnesene prekr{ajne prijave - istaknuo je Selimovi}. L. S.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

17

SARAJEVO Incident na ulaznoj kapiji u bolnicu Ko{evo

„Mercedesom“ udario za{titara i na haubi ga vukao 50 metara
Osim brojnih povreda, Kenan Motoruga (30) do`ivio i stres Policija traga za nasilnim voza~em
Kenan Motoruga (30) iz Sarajeva, za{titar Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, povrije|en je ju~er na ulaznoj kapiji bolnice. Njega je vozilom „mercedes“ (139-T-622) udario za sada nepoznati voza~, koji je nasilu htio da u|e u krug bolnice.

Zlatara koja je bila meta provale

(Foto: N. Simi})

Iz zlatare „Sla|a“ u Derventi

Lopovi odnijeli nakit vrijedan 35.000 KM
Iz zlatare „Sla|a“, koja se nalazi u neposrednoj blizini autobuske stanice u Derventi, lopovi su odnijeli zlatni nakit u vrijednosti od 35.000 KM, saop}eno je iz CJB Doboj. Vlasnica radnje Draginja Vrhovac ka`e da se neprijatno iznenadila kada je ujutro do{la na radno mjesto. - Vrata su bukvalno razvaljena, pokidana. Odnesen je zlatni nakit iz metalne kase nabavne cijene u vrijednosti od 35.000 KM. U ovom poslu sam ve} 15 godina, od toga samostalno radim ve} devetu godinu. U radnji je sa mnom jo{ jedna radnica. Ne znam {ta bih rekla, nemam vi{e rije~i ka`e Vrhovac. Zlatara se nalazi na samom uglu stambene zgrade, u neposrednoj blizini mnogih lokala i radnji, a ovaj dio grada narod je nazvao „kineska ~etvrt“, mada Kineza i njihovih radnji u blizini nema, bar zvani~no. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici kriminalisti~ke policije, a operaN. S. tivni rad je u toku.

Dodao gas
Motoruga je nakon incidenta prevezen na Ortopediju, gdje je utvr|eno da ima povrede oba koljena, lijeve potkoljenice i sko~nog zgloba, a ljekari su konstatirali i da je pre`ivio stres. On }e, kako nam je potvrdila portparol KCUS-a Biljana Jandri}, biti zadr`an na bolni~kom promatranju. Almir Tabakovi}, {ef Odsjeka portirskorecepcijske za{tite KCUSa, kazao nam je da je Motoruga na kapiji voza~u „mercedesa“ pojasnio da ne mo`e u}i u krug bolnice ako nema propusnicu. - Na{ kolega je mislio da }e se ~ovjek vratiti pa je nastavio raditi svoj posao. Me|utim, voza~ „mercedesa“ pritisnuo je gas i u noge je udario Motorugu guraju}i ga 50ak metara na haubi. Poru{io je za{titne prepreke i kada je na{ kolega pao s haube, voza~ je nastavio juriti, pri ~emu je o{tetio i jedno

Tabakovi} pokazuje mjesto udara u kolegu

(Foto: E. Hala})

Pokraden kiosk
Na Bulevaru kralja Tvrtka u Zenici provaljeno je u kiosk firme „Tisak“, vlasni{tvo ^. S. Lopov je iz kioska odnio 1.000 KM, 10 mobitela, 400 telefonskih kartica za dopunu i 80 {teka cigareta.

Rasturao drogu
Policijska stanica Vi{egrad podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv Darke J. (34), zbog sumnje da se na podru~ju op}ine Vi{egrad bavio rasturanjem narkotika. Daljnja istraga o ovom slu~aju je u toku.

Tra`it }e policijsko osiguranje
- U KCUS ulazi 12.000 ljudi dnevno. ^esto se unutar klinika de{avaju nasrtaji na ljekare i ostalo osoblje, a sada je brutalno napadnut portir. Mi imamo odli~nu saradnju s Policijskom upravom Centar, ali }emo od MUP-a tra`iti da nam daju jednog policajca koji }e osiguravati bolnicu, ili da nam osiguraju stalne policijske patrole bar do 14 sati dok traju gu`ve - istakao je Tabakovi}. sanitetsko vozilo. Dali smo se u potjeru za njim, ali je izjurio na na{ tehnolo{ki izlaz i uspio je pobje}i - navodi Tabakovi}.

Bosanska Gradi{ka

U pretresu prona|eni oru`je i municija
Pripadnici Policijske stanice Bosanska Gradi{ka izvr{ili su pretres ku}e i prate}ih objekata D. S. (57) iz Bosanske Gradi{ke, zbog sumnje da nedozvoljeno posjeduje vatreno oru`je. Tom prilikom policajci su prona{li pu{ku M-48 kalibra 7,9 milimetara, pi{tolj M-70 kalibra 7,65 milimetara, dvanaest metaka za pi{tolj kalibra 7,65 milimetara i 51 metak za pu{ku kalibra 7,9 milimetara. Protiv D. S. bit }e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka.

Raspisana potraga
O ovom incidentu odmah je obavije{tena policija, koja je od o~evidaca, Motoruginih kolega, uzela podatke o crvenom „mercedesu“. Ina~e, u Klini~ki centar mogu u}i doktori i ljudi koji rade u de`urama ukoliko imaju propusnice. Irfan Nefi}, portparol MUP-a Kantona Sarajevo, kazao nam je da je Motoruga u ovom incidentu zadobio lak{e ozljede. Za „mercedesom“ je policija raspisala poE. HALA] tragu.

Povrije|eni Motoruga zadr`an na promatranju

Muha{inovi}i kod Visokog

Trojica povrije|ena u „golfu“
Na autoputu A1, u Muha{inovi}ima kod Visokog, ju~er oko 7.30 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su povrije|ena tri mladi}a koja su bila u „golfu 3“ {vicarskih oznaka (LU 625170), kojim je upravljao Boris Zvonar iz Zenice. Oni su se kretali prema Sarajevu kada su nai{li ispred sebe na autobus „toyota“, preduze}a „GMK“ Kakanj (498-M-467), u kojem je bilo 15-ak radnika koji su putovali u Vogo{}u. Voza~ autobusa Adis Islamovi} kretao se lijevom trakom zaobilaze}i „golf“. Usljed neprilago|ene
(Foto: N. Omerovi})

Automobil zavr{io u kanalu

brzine automobil je udario u lijevu stranu autobusa te se nekoliko puta zarotirao na autoputu i izletio 30-ak metara dalje u za{titni pojas. Prema izjavama u~esnika u saobra}aju, „golf 3“ kretao se velikom brzinom i do mjesta nezgode ve} je pretekao nekoliko auta, a iz automobila ispalo je i nekoliko pivskih boca. Povrije|enim mladi}ima ukazana je prva pomo} na Odjelu hitne pomo}i Doma zdravlja sa poliklinikom u Visokom, a potom su upu}eni na CUM bolnice N. O. Ko{evo.

18 ^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 30. Zakona o dr`avnoj slu`bi u organima uprave Br~ko Distrikta BiH („Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH“, brojevi: 28/06, 29/06, 19/07, 2/08, 9/08 i 44/08), Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu, od 14.5.2009. godine i Odluke o dopuni Odluke o realizaciji Plana zapo{ljavanja u upravi Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu, od 18.5.2009. godine Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Br~ko Distrikta BiH r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u ODJELJENJU ZA ZDRAVSTVO NA NEODRE\ENO VRIJEME U Pododjeljenju za primarnu zdravstvenu za{titu Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu 1. Doktor specijalista, pneumoftiziolog 3. KV radnik, voza~ u Urgentnom centru I. Obim rukovodne odgovornosti: - direktno je odgovoran {efu Zdravstvenog centra Br~ko; - direktno rukovodi radom medicinskih sestara i rtg-tehni~ara koji su u smjeni sa doktorom. Ovla{tenja: - zakonito izvr{enje poslova u procesu pru`anja usluga pacijentima korisnicima; - saradnja sa nadre|enim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadle`nosti; - racinalno, stru~no, kvalitetno i efikasno pru`anje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Svrha posla: - obezbe|enje funkcionisanja i efikasnosti izvr{enja djelatnosti lije~enja u Primarnoj zdravstvenoj za{titi pacijenata korisnika usluga. Podru~ja rada: - primarna zdravstvena za{tita ATD dispanzer i Grudno odjeljenje u Bolni~koj zdravstvenoj za{titi. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada: U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - vr{i klini~ke preglede bolesnika i donosi odluke o hospitalizaciji, odnosno daljem medicinskom tretmanu; - vr{i kontrolne preglede kontakata, jakih tuberkulin reaktora ugro`enih lica, kontakata sa novoprimljenim licima, lica sa inaktivnom tuberkulozom, pregledi otkrivanja pneumokonioza i drugih hroni~nih pneumopatija, ranu detekciju karcinoma; - organizuje i kordinira patrona`nu slu`bu i socijalni rad; - organizuje i u~estvuje u izvo|enju BCG vakcinacije; - povremeno po potrebi vr{i skopiranje plu}a; - radi na zdravstvenom prosve}ivanju stanovni{tva; - sara|uje sa timovima Porodi~ne medicine; - obavlja i druge poslove po nalogu {efa Zdravstvenog centra Br~ko. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: VSS, medicinski fakultet i specijalizacija iz pneumoftiziologije Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva Posebni uslovi: polo`en specijalisti~ki ispit odgovaraju}e grane medicine poznavanje rada na ra~unaru (Word, Excel, Internet) Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): VIII 3 ( 2.623,00 KM, uve}ano za 10 %) I. II. III. IV. Obim rukovodne odgovornosti. - direktno je odgovoran rukovodiocu i glavnoj sestri Urgentne slu`be. Svrha posla: - osigurava efikasan transport pacijenata do Bolnice i u druge zdravstvene centre. Podru~ja rada: - Bolni~ka zdravstvena za{tita. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - vodi ra~una o stalnoj spremnosti, tehni~koj ispravnosti i funkcionalnosti namjenskog sanitetskog vozila i tehni~ke opreme u istom; - stalno odr`avanje radio i telefonske veze sa dispe~erom prijemnom slu`bom Urgentnog centra i postupanje po nalozima slu`be; - obavlja transport oboljelog povrije|enog do Urgentnog centra i poma`e de`urnim ekipama oko zbrinjavanja istog; - poma`e zdravstvenim tehni~arima Urgentnog centra kod prijema bolesnika, izno{enje pacijenta iz vozila i u vozilo; - sara|uje sa organima policije i pravosu|a, vatrogasnim i drugim ekipama u fazi zbrinjavanja pacijenata i po njihovom pozivu za pru`anje usluga iz djelatnosti Urgentnog centra, - obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre i {efa Urgentne slu`be; - za svoj rad odgovara neposredno glavnoj sestri Urgentnog centra, odnosno de`urnom ljekaru Urgentne slu`be za vrijeme smjenskog rada. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: KV Radno iskustvo: 6 mjeseci radnog iskustva u struci Posebni uslovi: Polo`en ispit za KV voza~a Broj izvr{ilaca: 1 ( jedan ) Platni razred (mjese~na bruto plata): III 2 ( 879,00 KM) 4. PK radnik, servirka I. II. III. IV. Obim rukovodne odgovornosti: - direktno je odgovoran glavnom kuharu. Svrha posla: - u~e{}e u pripremi obroka i njihova distribucija po slu`bama/odsjecima. Podru~ja rada: - Bolni~ka zdravstvena za{tita. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - prima `ivotne namirnice, pere, lju{ti, otvara konzerve i radi druge poslove neophodne za pripremu obroka; - nakon upotrebe inventar, kao i opremu ~isti i dovodi u stanje spremno za rad; - gotova jela transportuje na odjeljenje, servira ih po izvr{enoj podjeli kupi sudove, pere ga i sprema; - radi i druge poslove iz djelokruga rada i po nalogu glavnog kuhara i {efa Slu`be; za svoj rad neposredno odgovara glavnom kuharu. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: PK radnik Broj izvr{ilaca:1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): II 4 ( 790,00 KM ) 5. NK radnik, sprema~ica I. Obim rukovodne odgovornosti: - direktno je odgovoran rukovodiocu Tehni~ke slu`be i glavnoj medicinskoj sestri Bolnice. Svrha posla: - odr`avanje ~isto}e i higijene bolni~kih prostorija. Podru~ja rada: - Bolni~ka zdravstvena za{tita. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - odr`ava ~isto}u operacionih sala, bolesni~kih soba, ambulanti i drugih radnih prostorija Bolnice; - ~i{}enje radnih prostorija sa inventarom, zidova i prozora, plo~ica, lavoboa i ostalog inventara; - ~i{}enje i odr`avanje sanitarnih prostorija, nus-prostorija, hodnika i stepeni{ta; - odnosi potro{ni materijal i zadu`ena je za sredstva za ~i{}enje i opremu za svoj rad; - odnosi prljav i donosi ~ist ve{; - obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre i rukovodioca Slu`be. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: NK Broj izvr{ilaca:1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): I 4 ( 685,00 KM ) I. -poznavanje rada na ra~unaru Word, Excel, Windows Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): VII 6 ( 2.026,00 KM ) NA ODRE\ENO VRIJEME, DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA PORODILJSKOG ODSUSTVA U Pododjeljenju za socijalnu za{titu 6. Referent administrator Obim rukovodne odgovornosti: - direktno je odgovoran {efu Pododjeljenja za socijalnu za{titu; - sara|uje sa: Vladina odjeljenja, ustanove Br~ko distrikta, socijalnoza{titne ustanove BiH. Obim finansijske odgovornosti: - finansijsko poslovanje u okviru godi{njih planova: Ovla{tenja: - Obavlja sve poslove iz oblasti ekonomske struke. Svrha posla: - efikasno funkcionisanje materijalnih isplata iz nadle`nosti Pododjeljenja i izvr{enja bud`eta. Podru~ja rada: - ekonomsko-finansijsko poslovanje. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - obavlja poslove operatera za glavnog administratora; - {tampa spiskove i uputnice za isplatu svakog korisnika stalne socijalne pomo}i po mjesecima; - {tampa spiskove i uputnice za isplatu naknade hraniteljstva nad djecom bez roditeljskog staranja; - podnosilac je pismenih zahtjeva za pla}anje svih ra~una preko Direkcije za finansije; - pravi mjese~ne spiskove za isplatu dje~ijeg dodatka, materinskog dodatka, opreme za novoro|en~e i tu|e njege i pomo}i; - vr{i knji`enje kompletnih tro{kova Pododjeljenja po programu Direkcije za finansije; - formira spiskove za radnike po ugovoru o djelu i podnosi zahtjev Direkciji za finansije za isplatu; - vodi porto blagajnu o uplati takse za uvjerenja o poslovnoj sposobnosti; - vodi dnevne i mjese~ne evidencije zaposlenika i dostavlja ih Direkciji; - pravi zahtjeve za knji`enje Direkciji za finansije za svaku izvr{enu isplatu; - vr{i izradu spiskova za isplate iz Fonda solidarnosti; - obavlja i druge du`nosti nalo`ene od strane {efa Pododjeljenja; - za obavljanje navedenih du`nosti potrebna je profesionalnost i stru~nost. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: SSS, dru{tvenog smjera Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci ili 6 mjeseci u upravi Posebni uslovi: - polo`en ispit za rad u organima uprave - poznavanje rada na ra~unaru Word, Excel, Windows Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjese~na bruto plata): IV 5 ( 1.175,00 KM)

II.

II. III. IV.

III.

V. VI.

IV.

V.

V.

VI.

VII.

Pododjeljenju za socijalnu za{titu 2. Referent psiholog I. Obim rukovodne odgovornosti: - direktno je odgovoran {efu Pododjeljenja za socijalnu za{titu, {efu Slu`be psihosocijalne za{tite; - sara|uje sa: Sekundarna zdravstvena za{tita, Primarna zdravstvena za{tita, nevladine organizacije, Policija, sud, dr`avna ministarstva. II. Ovla{tenja: - obavljanje poslova iz oblasti psihosocijalne, dje~ije i porodi~ne za{tite; - saradnja sa nadre|enim radi efikasnog obavljanja poslova iz nadle`nosti slu`be; - racionalna i efikasna primjena zakonske regulative. III. Svrha posla: - funkcionisanje mjera psihosocijalne i porodi~ne za{tite. IV. Podru~ja rada: - psihosocijalna i porodi~na za{tita. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po podru~jima rada U obavljanju svojih poslova odgovoran je da: - vr{i poslove iz oblasti socijalne, porodi~ne i dje~ije za{tite na planu prevencije, dijagnostike, socijalizacije i resocijalizacije korisnilka u domenu psiholo{ke struke, vr{i psiholo{ku obradu, nalaz i mi{ljenje, psiholo{ko savjetovanje i intervenciju u predmetima: starateljstva, usvajanja, poreme}enih porodi~nih i bra~nih odnosa, razvoda braka, povjere maloljetne djece; - vr{i obradu maloljetne djece u krivi~nom postupku uz u~e{}e u provo|enju vaspitnih mjera, vr{i poslove psiholo{ke struke sa punoljetnim licima asocijalnog pona{anja, mentalno oboljelim licima; - vr{i poslove savjetovanja i rje{avanja konfliktnih situacija u porodici i soc. sredini; - vr{i obradu pri smje{taju u socijalne, vaspitne i dr. ustanove i porodice; - vr{i komisijske poslove razvrstavanja djece i omladine sa posebnim potrebama; - vr{i profesionalno savjetovanje pri rehabilitaciji lica sa onesposobljenjem; - odgovoran je za efikasnu primjenu zakona, te stru~no i blagovremeno izvr{avanje poslova iz djelokruga rada Slu`be; - obavlja i druge du`nosti nalo`ene od strane {efa Slu`be i {efa Pododjeljenja; - za obavljanje navedenih du`nosti potrebna je profesionalnost, stru~nost, kreativnost, inicijativnost i komunikativnost. VI. Minimalni i posebni uslovi: Stru~na sprema: VSS, filozofski fakultet, diplomirani psiholog Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u struci ili 1 godina u upravi Posebni uslovi: -polo`en ispit za rad u organima uprave,

V.

II. III. IV.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je dr`avljanin BiH (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (po~ev od dana objavljivanja Konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be Distrikta, usljed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka ne starije od 3 mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 12. 6. 2009. godine. Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH - Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse - Bulevar mira br. 1 ili dostaviti li~no u zgradu Vlade Br~ko Distrikta BiH - Bulevar mira br. 1, {alter broj 6, najkasnije do 12. 6. 2009. godine do 16:00 sati. NAPOMENA: Odbor za zapo{ljavanje vr{it }e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvr|ene Konkursom bit }e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06. 04. 1992. godine potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi va`i samo za navedeni konkurs. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kako je navedeno u op}im i posebnim uslovima Konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH i na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenju za ljudske resurse, tel. broj 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila: Vi{i stru~ni saradnik za zapo{ljavanje ______________________________ Ljiljana Haselji} {ef Odjeljenja za stru~ne i administrativne poslove _______________________________ Niko Stopari}, dipl. ecc

V.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

19

NESRE]A Sudar dva kamiona kod Doboja

Poginuo 49-godi{nji Miroslav Markovi}
Te`e povrije|en suvoza~ Bogdan Jondi} (49) iz Malog Prnjavora
Jedan od objekata „Aleks petrola“
(Foto: G. Bobi})

Okru`ni sud Bijeljina

Za utaju poreza 6,5 godina zatvora
@eljko Majdov, vlasnik „Aleks petrola“, o{tetio bud`et RS za 5,5 miliona KM
@eljko Majdov (46), rodom iz Rogatice, nastanjen u Popovima pored Bijeljine, presudom Okru`nog suda u Bijeljini osu|en je na {est i po godina zatvora zbog utaje poreza i doprinosa. Majdov je osu|en jer je kao vlasnik i odgovorno lice preduze}a „Aleks petrol“ tokom 2002. godine i u prvoj polovini 2003. godine raznim poslovnim malverzacijama izbjegavao pla}anje poreza i doprinosa i time o{tetio bud`et Republike Srpske za oko 5,5 miliona KM. Prema presudi, „Aleks petrol“ je u spomenutom periodu uvozio {pirit, vretenski destilat, tehni~ki metanol te naftne destilate, dizel i benzinsko gorivo. Prema nalazima istrage i sudskih vje{taka, poslovao je s preduze}em „Robit“ iz Gruda, ~iju je nepotpunu dokumentaciju, kao odgovorno lice, svjesno prihvatio i nije obra~unao niti uplatio porez na promet proizvoda i porez na `eljeznicu. Tako|er, u poslovnim knjigama prikazao je da je u istom periodu uvezao naftne derivate te da ih je skladi{tio u skladi{tima „Terpentin“ Vi{egrad“ i „Granum invest“ Mostar. La`no prikazav{i da su ispunjeni uvjeti za prodaju robe bez obra~una poreza na promet i poreza za `eljeznicu, odnosno da roba slu`i za daljnju prodaju, istu je navodno prodao „Granum investu“ Mostar iako je znao da navedeno preduze}e E. M. nije ni registrirano.
Nakon udara kamion se prevrnuo u jarak pored ceste
(Foto: H. ^ali})

Miroslav Markovi} (34) iz Suhog Polja kod Doboja poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~er oko 17 sati na magistralnom putu Doboj-Derventa u mjestu Rite{i}. On je bio za upravlja~em kamiona „mer-

cedes“ koji se sudario s kamionom „volvo“ s prikolicom, a kojim je upravljao Robert Stanojevi} (49) iz Rijeke (R Hrvatska). Markovi}ev suvoza~ Bogdan Jondi} (49) iz Malog Prnjavora zadobio je te{ke tjelesne ozljede i

Upozoravaju}i leci
Tokom pro{le godine na putevima u RS poginulo je 180 u~esnika u saobra}aju. Na podru~ju CJB Doboj u 2008. godini u nesre}ama je smrtno stradalo 39 osoba, u najve}em procentu zbog neprilago|ene brzine uvjetima puta. Zbog toga }e se u Derventi, Bosanskom [amcu i Doboju danas dijeliti leci s porukom „Brzina razara `ivot“, s akcentom sankcioniranja nedozvoljene brzine kretanja motornih vozila.

smje{ten je u Op}u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju. Kako je navedeno u saop}enju Centra javne bezbjednosti Doboj, do sudara je do{lo kada je voza~ teretnjaka „volvo“ kre}u}i se u koloni vozila pretjecao dva kamiona da bi u tom momentu iz suprotnog pravca nai{ao automobil koji je poku{ao izbje}i pa je udario u kamion „mercedes“ koji se od siline udara prevrnuo u kanal. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Doboj. Voza~ Robert Stanojevi} ju~er je li{en slobode i predat u nadle`nost Okru`nog H. ^. tu`ila{tva u Doboju.

Tu`ila{tvo BiH

Optu`en za {verc heroina
Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH podigao je optu`nicu protiv Ante Kuli}a zvanog Bratan (28) iz Tuzle, stalno nastanjenog u Zagrebu, dr`avljanina BiH i Republike Hrvatske, koji se nalazi u pritvoru. Optu`eni se tereti da je 28. marta ove godine kupio heroin na podru~ju Tuzle, nakon {to ga je za to nepoznata osoba iz Zagreba anga`irala i dala mu 1.180 KM i kontakt telefon jedne osobe iz mjesta Husino u op}ini Tuzla. U optu`nici se navodi da je Kuli} toga dana u @ivinicama zamijenio za konvertibilne marke iznos od ukupno 3.470 kuna koje je dobio od nepoznate osobe, a zatim putem telefona kontaktirao osobu na koju je upu}en te dogovorio sastanak u mjestu Kiseljak kod Tuzle. Prema navodima optu`nice, optu`eni je od ove osobe kupio ukupno 31,24 grama heroina za 1.180 KM, nakon ~ega je manji paket droge, koji je dobio kao nagradu, stavio u pregradu za kartice svog nov~anika, a ve}i paket sakrio u gornji tapacirung krova svog vozila „audi“ te nastavio put prema grani~nom prijelazu Ora{je kako bi je unio u Hrvatsku. Namjera mu je bila drogu predati odre|enoj osobi u @upanji, u ~emu ga je otkrila Grani~na policija BiH, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH.

Bilje{evo kod Kaknja

Oduzet „mercedes“
Na magistralnom putu M-5, u mjestu Bilje{evo kod Kaknja, policija je prekju~er izvr{ila kontrolu automobila „mercedes“ (558M-410), kojim je upravljao M. ^. iz Zenice. Provjerom je utvr|eno da registarske oznake ne pripadaju vozilu i da se ne sla`e broj {asije vozila s brojem u saobra}ajnoj dozvoli. „Mercedes“ je oduzet, a o slu~aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac.

Spec
DOBOJ - U Doboju su nepoznate osobe provalile u STR „Mje{ovita roba“, odakle su ukradene razli~ite vrste cigareta i novac. Prema izjavi vlasnika radnje, pri~injena materijalna {teta iznosi oko 1.500 KM. Kriminalisti~ka policija PS Doboj 2 izvr{ila je uvi|aj na licu mjesta i traga za lopovima.

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

biznis

KRIZA @estoko potresena najja~a grana privrede u na{oj zemlji

Izvoz metalne industrije iz BiH opao za 50 posto
Izostala pomo} dr`ave metalskom sektoru Banke moraju olak{ati pristup kreditima Autoindustrija na velikom udaru recesije
Magli}: Ili }e pomo}i Banja Luka ili strate{ki partner

Fo~anska op}ina kupuje dio preduze}a

Krsmanovi} ne da da propadne Magli}
Lokalna vlast planira u Brodskom bazenu izgraditi industrijsku zonu
Odlukom da kupe dio preduze}a Magli} za {est miliona maraka odbornici Skup{tine Fo~a sprije~ili su da to preduze}e ode u likvidaciju. Takav razvoj situacije odobrila je i Skup{tina Magli}evih povjerilaca. - Nakon odustajanja {vedske kompanije Plena od kupovine Magli}a, sve je govorilo da preduze}u nema spasa. Mi to, me|utim, ne}emo dozvoliti - izjavio je fo~anski na~elnik Zdravko Krsmanovi}. Prema njegovim rije~ima, lokalna vlast planira u Brodskom bazenu izgraditi industrijsku zonu. Zato je od entitetske vlade i od Investiciono-razvojne banke zatra`ena podr{ka od ne{to vi{e od pet miliona maraka, a ako je ne dobiju, tra`it }e strate{kog partnera. - Mi ne}emo odustati od ovog posla. Magli} je srce op}ine. Sve razgovore koje smo vodili sa predstavnicima Vlade RS vodili su u pozitivnom pravcu i projekt je ocijenjen kao jedan od najboljih koji je do{ao u IRB - isti~e KrAl. B. smanovi}.

Izvoz metalne industrije iz Bosne i Hercegovine opao je u prvom kvartalu ove godine za 50 posto u pore|enju na isti period pro{le godine, {to je direktna posljedica globalne ekonomske krize te sni`ene cijene metala na svjetskom tr`i{tu. Ovo je ju~er istakao sekretar Grupacije metalske industrije pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH) Midhat ^ehaji}, koji je naglasio da nadle`ne dr`avne institucije nisu pru`ile nikakvu pomo} o~uvanju ranijeg nivoa aktivnosti najja~e privredne grane u na{oj zemlji.

Neradni petak
- Metalni sektor je 80 posto izvozna grana i doma}e vlasti ne osiguravaju, izme|u ostalog, elektri~nu energiju po povoljnijim cijenama za doma}e proizvo|a~e, dok, s druge strane, carinske stope za proizvode napravljene od repromaterijala uvezenih izvan Evropske unije iznose, zavisno od proizvoda, i do 11 posto. To zna~i da su na{i proizvodi skuplji za taj iznos i da nisu konkurentni na tr`i{tu EU - kazao je ^ehaji}. Pored svih problema u posljednjem kvartalu pro{le godine, metalna industrija ostvarila je za 10 posto ve}i izvoz nego 2007., ali po~etak ove godine upozorava na vrlo te{ku situaciju. Da je autoindustrija jedna od najvi{e ugro`enih grana metalskog sektora, potvr|uje primjer te{anjske Tvornice pumpi i pre~ista~a Pobjeda. Ova tvornica je 93 posto izvozna firma, ali je u prvom kvartalu zabilje`ila pad proizvodnje i izvoza za skoro 40 posto. Direktor Pobjede Kasim Kotu-

Sarajevo: Sa ju~era{nje konferencije

(Foto: B. Nizi})

Pomo} Opelu pod Australija jedina lupom Evropske unije izbjegla recesiju
Nadle`ni organi Evropske unije najavili su kako }e analizirati da li pozajmica njema~ke vlade od 1,5 milijardi eura Opelu ispunjava uvjete plana EU za pru`anje pomo}i kompanijama ugro`enim globalnim kreditnim fijaskom. Australska ekonomija nastavila je bilje`iti rast aktivnosti i u prvom ovogodi{njem kvartalu. To je jedina ekonomski ja~a zemlja u svijetu koja jo{ nije zakora~ila u recesiju uprkos padu cijena roba, kolapsu uvoza i padu ulaganja.

ri} kazao je da su zbog toga ve} uveli neradni petak, kao i ve}ina automobilskih tvornica u Evropi. - Na{e firme su prepu{tene same sebi i vlasti se ne brinu za radnike. Sve dr`ave daju radnicima naknade za neradni petak, jedino mi nemamo nikakve pomo}i. Na`alost, ljudi koji primaju pla}e iz bud`eta ne shvataju da su posljedice krize u na{oj zemlji katastrofalne - kazao je Koturi} dodav{i da se vrhunac krize u autoindustriji o~ekuje tek za dva ili tri mjeseca. Zbog pada cijena aluminija na svjetskom tr`i{tu, mostarski Aluminij trpi ogromne {tete. Proizvodnja se odvija sa 75 posto kapaciteta, a prihodi su smanjeni za skoro 60 posto. Izvr{ni direktor Aluminija za tehni~ka pitanja Vladimir Bo`i} na-

glasio je potrebu lak{eg pristupanja kreditima kod banaka kako bi kompanije mogle pre`ivjeti.

Kako do novca
- Moramo dobiti podr{ku banaka kroz kredite s grejs periodom od {est mjeseci i vi{e. Kamate mogu biti i malo vi{e, samo da nam daju potrebni novac. Neka to banka poslije vrati i naplati kroz kamate, samo da do~ekamo narednu godinu, koja }e, prema predvi|anjima, biti povoljnija - kazao je Bo`i}. Da je do{lo do drasti~nog pada prodaje, potvrdio je i direktor prodaje zeni~kog Arcelor Mittala Seid Kapetanovi}, koji je kazao da je u prvom kvartalu ove godine izvoz smanjen za 68 posto u odnosu na cijelu 2008. godinu. I. [MIGALOVI]

Bosanskopodrinjski kanton

Delegacija iz Sent Luisa u Br~kom

Ministarstvo tra`i banku za dodjelu pomo}i privredi
Ministarstvo za privredu Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, nakon odluke da za podsticaj privrede izdvoji 640.000 KM, sada tra`i banku preko koje }e plasirati taj novac, s tim da i banka koja se prijavi za servisiranje ovog revolving kreditnog fonda u~estvuje s istom sumom. Iz fonda pomo}i privredi 160.000 KM namijenjeno je za brze intervencije u firmama koje nisu u stanju da savladaju posljeAl. B. dice ekonomske krize.

Amerikanci u izvidnici za ulaganje u Distrikt
Ameri~ka delegacija iz Sent Luisa, predvo|ena D`onom Fribornom (John Freeborn), predsjednikom investicione kompanije FDG, saop}ila je ju~er u Br~kom predstavnicima vlasti i privrednicima da je zainteresirana za ulaganje u Bosni i Hercegovini. - Mnogo smo radili sa bosanskom zajednicom u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama kako bismo bolje razumjeli potrebe tr`i{ta u BiH. Sara|ivat }emo u ovom poslu sa vladinim agencijama i privatnim investitorima, a prioritet nam je industrijski sektor - kazao je Friborn. Dodao je da o obimu investicija ne mo`e govoriti, jer to zavisi isklju~ivo od kvaliteta ponu|enih projekata. Ibrahim Vajzovi}, stariji konsultant u FDG-u, kazao je kako }e Br~ko biti najinteresantnije u oblasti agrokulture, metalne industrije i turizma. - Nadam se da }emo u kasnijim fazama razgovarati i o drvnoj

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,120329 1,262009 26,581018 0,072753 0,262001 0,689622 1,431042 0,565032 0,218691 0,181035 1,285628 0,897067 2,269327 1,373224 0,044724 2,075292 1,955830 1,123137 1,265172 26,647637 0,072935 0,262658 0,691350 1,434629 0,566448 0,219239 0,181489 1,288850 0,899315 2,275015 1,376666 0,044836 2,080493 1,955830 1,125945 1,268335 26,714256 0,073117 0,263315 0,693078 1,438216 0,567864 0,219787 0,181943 1,292072 0,901563 2,280703 1,380108 0,044948 2,085694

Br~ko: FDG tra`i kvalitetne programe za investiranje

(Foto: M. N. Dragi~evi})

industriji. Uvjeravao sam ameri~ke investitore dvije godine da do|u u BiH. Pogotovo sam insistirao na tome da do|u u Br~ko, jer se nadam da mi, Br~aci, mo`emo dokazati da je ovo povoljna sredina za investiranje i da

imamo dosta vrijednih i pametnih ljudi - kazao je Vajzovi}. Gradona~elnik Distrikta Dragan Paji} izjavio je da se konsultirao sa vi{e poslovnih ljudi koji ve} imaju gotove studije o ulaganju. E. R.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

21

Dogovor Vlade Crne Gore i Rusa

VALUTE Posljedice {pekulativnih rasprodaja

Euro najja~i prema dolaru u ovoj godini
Nakon objave o padu BDP-a, u eurozoni pala i zajedni~ka evropska valuta
Zajedni~ka valuta zemalja eurozone - euro - ju~er se nakratko vinula na novi najvi{i nivo u ovoj godini prema ameri~kom dolaru nakon ~ega se povukla pod utjecajem slu`benih podataka koji su ukazali na pad ekonomskih aktivnosti u recesijom pogo|enoj eurozoni za 2,5 posto u prvom ovogodi{njem kvartalu, prenose agencije. Euro je do podne sko~io na 1,4338 dolara, {to je najvi{i nivo od 29. decembra 2008., nakon ~ega se, pritisnut najnovijim ekonomskim podacima iz eurozone, povukao na 1,4175 dolara. Prema japanskoj valuti, euro je oja~ao na 137,07, a dolar na 96,39 jena. Euro, koji se smatra rizi~nijom valutom od dolara, u ovoj je sedmici u nekoliko navrata dosezao najvi{e nivoe u ovoj godini prema dolaru, potaknut ja~anjem povjerenja ulaga~a i povratkom apetita za rizi~nim ulaganjima. - Euro nastavlja dobivati ~vrstu podr{ku u odnosu na ameri~ku valutu, jer {pekulativne rasprodaje dolara potje~u potra`nju za jedinstvenom evropskom valutom - ka`e Derek Helpeni (Halp-

Aluminijski kombinat izbjegao ste~aj
Vlada Crne Gore i ruska En Plus grupa postigli su dogovor o spasavanju podgori~kog Kombinata aluminija (KAP) i nik{i}kih Rudnika boksita, prema kojem }e te kompanije izbje}i i ga{enje i ste~aj, pi{u ju~era{nje „Vijesti“. Prema tom dogovoru, kako pi{e list, Vlada Crne Gore osigurat }e garancije konzorciju banaka koje su blokirale ra~une KAP-a, kao i za dva kredita iz kojih }e se finansirati socijalni program u vrijednosti od 25 miliona eura, odnosno smanjenje duga prema Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) u iznosu od 20 miliona eura. Rusi }e, zauzvrat, ustupiti Vladi Crne Gore po 50 posto dionica u KAP-u i u Rudnicima boksita, povu}i tu`bu od 330 miliona eura, poni{titi vi{e od 50 miliona eura potra`ivanja prema KAP-u i Boksitima i vratiti skoro 40 miliona eura duga dr`avi i dobavlja~ima, poput cr-

KAP: Vlada postaje suvlasnik

nogorske Elektroprivrede (EPCG) i Montenegrobonusa. Ako plan bude realiziran, Vlada bi postala vlasnik 29,36 posto dionica KAP-a i 31,91 posto u Boksitima, a imala bi pravo veta na klju~ne odluke, kao i svog predstavnika u odborima direktora.

Euro - dolar: Najnepovoljniji kurs za ameri~ku valutu

enny) iz londonske ekspoziture banke Tokyo-Mitsubishi. Slu`beni podaci, koji su objavljeni ju~er, pokazali su da je bruto doma}i proizvod eurozone u prvom kvartalu 2009. umanjen za rekordnih 2,5 posto na tromjese~nom te za 4,8 posto na godi{njom nivou, {to je, ujedno, i njegov najsna`niji godi{nji pad

od kada se po~ela voditi ta statistika 1995. godine. Odvojeni podaci su, pak, pokazali najvi{i nivo poslovnih aktivnosti u 16 zemalja ~lanica eurozone u proteklih osam mjeseci. Naime, indeks menad`era nabave (PMI) eurozone porastao je u maju na 44 boda, sa 41,1 boda u aprilu, {to je rekordan mjese~ni rast.

Berzanski barometar za 3. 6. 2009. godine

Euro/dolar 1,4175 1,31%

Nafta

68,04 po barelu Zlato 978,00 $ po unci 0,07% 0,37%

22 ^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar MILION NA DAR
Ekstra igra sa spektakularnom nagradom
Info telefoni
Molimo sve nagra|ene ~itaoce, koji nisu preuzeli svoje dobitke, da se jave na na{e info telefone kako bismo dogovorili preuzimanje nagrada. Sve informacije mogu se dobiti svakog dana od 8 do 20 sati na sljede}e brojeve telefona:

Sutra izvla~enje dobitka vrijednog 200.000 KM!
Javno izvla~enje ekstra nagrade sutra u 13 sati u „Avaz Twist Toweru“ Koverte }e mije{ati najbolji fudbaler Bundeslige Edin D`eko
utra }e u 13 sati biti obavljeno javno izvla~enje dobitnika na{e osme nagradne igre koju smo nazvali „Vi{e od igre“. Svi koji `ele mogu do}i u „Avaz T wist Tower“ i „na djelu“ vidjeti jednog od najboljih fudbalera svijeta, Edina D`eku, koji }e dijeliti sre}u. Najsretniji u~esnik (ili u~esnica) ove ekstra igre dobit }e opremljen stan u Sarajevu, vozit }e se u „glanc“ novom terenskom automobilu vrijednom 47.000 KM, a provest }e i nezaboravne dane na egzoti~nom putovanju. Uz sve to, na kartici ABS banke dobit }e ~ak 20.000 konvertibilnih maraka! Ukupna vrijednost ovog jednog jedinog dobitka je -

S

200.000 KM! Upravo tom fenomenalnom nagradom zavr{avamo spektakularnu seriju od osam nagradnih igara „Dnevnog avaza“ koju smo nazvali „Prava je stvar milion na dar“. Ukoliko Va{e kartice sa kuponima „Vi{e od igre“ jo{ niste dostavili u na{u redakciju, to mo`ete u~initi jo{ sutra, najkasnije do 12 sati, u oglasnim slu`bama „Dnevnog avaza“ u Sarajevu, koje se nalaze u „Avaz Twist Toweru“ (Te{anjska 24) i „Avaz biznis centru“, u Ned`ari}ima. Ime najsretnijeg u~esnika (ili u~esnice) ove igre objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 6. juna.

jevu od Stan u Sara

57 m

2

033 062 061 062 062 062

942-500 349-132 482-743 347-630 335-397 349-094

Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba
Zbog preseljenja „Dnevnog avaza“

Preuzimanje nagrada u „Avaz Twist Toweru“
Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.

20.000 KM

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

23

Trgovanje 767.868 KM

SARAJEVSKA BERZA Pregled mjese~nog trgovanja

Majski promet ve}i za 67 posto od aprilskog
Indeks fondova porastao za 18,54, glavni indeks za 10,76 posto, a indeks primarnog tr`i{ta za 7,67 posto
Na Sarajevskoj berzi u maju je ostvaren promet od ukupano 10.103.030 maraka, {to je za 67 posto vi{e nego u aprilu, kada je trgovanje dostiglo vrijednost od 6.028.486 maraka.

Nastavljen rast indeksa SASX-10
BH Telecom zabilje`io najve}i promet dionicama
Na Sarajevskoj berzi ju~er je nastavljen sna`an uzlet glavnog indeksa, a najzaslu`niji za novi uzlet bili su [ipad komerc i Energoinvest. Ostvaren je ukupan promet od 767.868 maraka, a u sklopu 253 transakcije prometovano je 65.468 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 61.746 KM, me|u fondovima 170.660 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 521.141 KM, na sekundarnom 14.319 KM, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najlikvidniji je bio BH Telecom sa prometom od 224.937 ma-

Vrijednost indeksa
BIFX 4,99% 1.994,58 1.170,46 1.201,66 SASX-10 2,67% SASX-30 0,15%

Veliki skok Herbosa
Na kotaciji kompanija ostvaren je promet od 1.153.987 KM, me|u fondovima 1.196.197 KM, na primarnom tr`i{tu 4.629.622 KM, a na sekundarnom tr`i{tu 1.667.899 maraka. Najve}i promet na kotaciji kompanija obavljen je dionicama Bosnalijeka (1.006.535 KM, uz mjese~ni rast kursa od 12,45 posto), a potom Sarajevo osiguranja (147.452 KM s rastom od 12,03 posto). Dionicama Klasa uop}e nije trgovano. Na kotaciji fondova najve}i promet imale su dionice BIG Investicione grupe (604.413 KM, s rastom od 36,93 posto), a slijede Naprijed (173.896 KM uz pad od 15,35 posto) i Herbos 171.863 KM uz skok od ~ak 48,74 posto). Na primarnom tr`i{tu najlikvidnije su bile dionice Elektroprivrede BiH (1.444.948 KM), a iza nje su BH Telecom (1.060.651 KM), Fabrika duhana Sarajevo (878.051

raka, uz pad vrijednosti dionica od 0,83 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 4,99 posto, na 1.994,58 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 uzletila je za 2,67 posto, na 1.170,46 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 sko~ila za 0,15 posto i sada iznosi 1.201,66 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 3. 6. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
19 11 8 3 6 4 3 10 2 35 1 9 3 17 23 55 3 1 1 16 4 2 1 3 1 3 3 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF BONUS D.D. SARAJEVO IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO BH TELECOM D.D. SARAJEVO DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH KONJUH D.D. @IVINICE RMU BANOVICI DD BANOVI]I RUDNIK SOLI TU[ANJ DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO GP @GP DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA MOSTAR IZGRADNJA - IN@INJERING D.D. ZENICA METALNO DD ZENICA MK SLOVENKA D.D. DONJI VAKUF MAPEX DD MAGLAJ POBJEDA SPORT D.D. GORA@DE (K4)

ZVANI^NA KOTACIJA 15,84 2,35 10,35 4,24
KOTACIJA FONDOVA

3.176 1.100 10.279 604 2.360 10.275 4.000 720 146 9.775 6.760 2.840 510 369 109 3.844 744 100 60 4.042 517 110 337 941 434 800 248

50.314,97 11.431,57 57.271,46 2.426,52 9.137,70 71.287,50 25.980,00 3.205,46 1.111,85 224.937,33 27.378,00 22.733,74 7.987,40 42.249,57 13.598,90 133.669,77 11.404,25 5.500,00 690,00 25.666,99 4.767,71 1.265,00 454,95 7.057,50 434,00 1.376,00 3.722,48

5,57 4,02 3,87 6,95 6,48 4,45 7,62 23,02 4,05 7,99 15,80 114,50 124,76 34,77 15,33 55,00 11,50 6,35 9,66 11,50 1,35 7,50 1,00 1,72 15,01

9,46 5,72 -4,87 7,25 8,91 5,00 8,64 -0,83 1,25 4,72 1,91 3,19 -0,19 4,86 -9,83 0,02 -1,71 5,83 7,55 27,78 0,00 50,00 0,00 -28,33 36,45

PRIMARNO TR@I[TE

Elektroprivreda BiH: Najvi{e tra`ene dionice u maju

KM) i IK banka (355.399 KM). Najve}i promet na sekundarnom tr`i{tu ostvaren je dionicama Elektro Grupe iz Jajca (824.790 KM), a slijede sarajevski Unis (576.013 KM), Hercegovina auto (33.130 KM) i Tvornica ce-

menta Kakanj (31.039 KM) Veliko interesiranje investitora vladalo je i za dionice emitenta Medikomerc d. d. Sarajevo, ~ijim se dionicama trgovalo za 30.994,82 KM.

SEKUNDARNO TR@I[TE

Najagilniji VGT Broker
Najve}i promet u maju obavila je brokerska ku}a VGT Broker iz Visokog, u iznosu od 5.214.617 KM, a slijede je Eurohaus sa 3.264.789 KM i Fima International sa 1.967.781 markom. Prvo mjesto prema broju zaklju~enih transakcija zauzima AW Broker (710), drugi je VGT Broker (627), a tre}i Eurohaus sa 531 transakcijom.

Vanberzanske transakcije
U maju je prijavljeno i 17 vanberzanskih transakcija u vrijednosti od ukupno 139.724 marke. Indeks investicijskih fondova BIFX porastao je u maju za 18,54 posto, glavni indeks Sarajevske berze SASX-10 za 10,76 posto, a indeks primarnog tr`i{ta SASX30 za 7,67 posto.

Promet 232.328 maraka

Dominacija Telekoma Srpske
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 85 transakcija ostvaren promet od 232.328 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske, od 131.696 maraka, uz pad u odnosu na pro{lo trgovanje od 2,4 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,13 posto, na 993,03 poena, dok je indeks fondo-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,13% 1,57% 993,03 1.954,15

Iz Evropske investicijske banke

EIB za mali i srednji biznis izdvaja deset milijardi eura
Evropska investicijska banka (EIB) namjerava intenzivirati finansiranje malog i srednjeg biznisa pa }e kredite namijenjene isklju~ivo tom sektoru pove}ati sa u martu planiranih 7,5 na deset milijardi eura u ovoj i idu}oj godini, prenosi Bankamagazin. Razvojna banka Evropske unije odlu~ila se na ovaj korak nakon brojnih kritika kako ne ~ini dovoljno da firmama, naro~ito onim najmanjima iz mikrokategorije, omogu}i da do|u do jeftinijeg novca za pre`ivljavanje, nastavak rada i razvoj. Mali i srednji biznis nije jedno podru~je gdje u vrijeme ekonomske krize EIB poja~ava aktivnost. Naime, automobilska industrija dobila je za sada kredite od sedam milijardi eura. Predsjednik EIB-a Filip Maj{tat (Philippe Maystadt) odbio je re}i ho}e li biti jo{ finansijskih interve-

va FIRS pao za 1,57 posto i sada iznosi 1.954,15 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 3. 6. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,351 1,22

Promjena u%
-6,15 -2,4

Maks. cijena
0,379 1,24

Min. cijena
0,35 1,22

Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Telekom Srpske a.d. Banja Luka 12.602,25 131.696,29

KOTACIJA FONDOVA
ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,75 6,21 -8,65 0,16 4,75 6,23 4,7 6,16 10.682,50 20.018,96

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
Republika Srpska - stara devizna {tednja Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 90 40,2187 0 0 90 40,2187 90 40 10.988,64 18.552,44

Maj{tat: Uva`io kritike privrednika

SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

ncija. EIB je u ovoj godini planirao investirati 60 milijardi eura, a najve}i dio te sume ve} je odobren.

EIB je lani odobrio 45 milijardi eura kredita, {to je za 21 posto vi{e nego u 2007. godini.

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

U PRODAJI NOVI BROJ!

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

globus

SVINJSKA GRIPA Virus H1N1 stigao i u Afriku

Nakorak do pandemije
Prvi smrtni slu~aj u ^ileu
Progla{enje pandemije svinjske gripe, koja se jo{ naziva meksi~kom, novom ili A gripom, sve je izvjesnije nakon {to je virus H1N1 stigao i na afri~ki kontinent, kazao je zvani~nik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). - Mi smo na globalnom nivou trenutno na petom stepenu opasnosti od pandemije, a iz sata u sat smo bli`i maksimalnom, {estom stepenu, odnosno progla{enju pandemije - kazao je zamjenik generalnog direktora WHO-a Keid`i Fukuda. Glavni kriterij za {esti stepen je ra{irenost bolesti u dr`avama van regije gdje se pojavila, u ovom slu~aju van ameri~kih kontinenata. Iako se to desilo, ~eka se ve}i broj, a prijave sve vi{e oboljelih u Velikoj Britaniji, [paniji, Japanu, ^ileu i Australiji potenciraju progla{enje pandemije. Prema podacima WHO-a, od svinjske gripe oboljelo je 18.965 osoba, od kojih je 117 umrlo, u 64 dr`ave svijeta. No, sa ovim ciframa ne sla`u se dr`ave koje imaju najvi{e oboljelih, pa su meksi~ki zvani~nici kazali da su samo u ovoj dr`avi umrle 103 osobe od virusa H1N1. U Australiji je skoro 500 oboljelih, a samo dvije se-

Bolest registrirana u Saudijskoj Arabiji i Luksemburgu

- KONTROLA UGOVORA BANAKA: STAVKA VRIJEDNA MILIJARDE MARAKA Pitanje jesu li se banke pridr`avale ~lana 54. Zakona o za{titi potro{a~a sada je ve} izli{no, primjeri banaka „pokajnika“ jasno ukazuju da nisu. No, daleko va`nije pitanje je - za{to ranije nije pokrenuta kontrola zakonitosti pove}anja kamata na postoje}e kredite? - OTIMA^INA BH. NEKRETNINA: BH. VLASTIMA ODGOVARALA ODLUKA VLADE SRBIJE - EMIR SPAHI]: KARIJERU ]U NASTAVITI U NJEMA^KOJ BUNDESLIGI GLOBAL SVAKOG ^ETVRTKA NA KIOSCIMA U CIJELOJ BiH!

Fukuda: Iz sata u sat bli`i {estom stepenu

(Foto: AFP)

dmice ranije prijavljen je prvi slu~aj. Prijavljen je i prvi slu~aj oboljenja u Africi, a rije~ je o 12-godi{njoj Egip}anki koja je smje{te-

na u karantin na aerodromu u Kairu. Svinjska gripa stigla je i u Saudijsku Arabiju, te Luksemburg, dok je u ^ileu zabilje`en prvi smrtni slu~aj.

UN istra`uje ratne zlo~ine u Gazi

Sjeverna Koreja

Izrael vjerovatno ne}e sara|ivati
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je kako je malo vjerovatno da }e Izrael sara|ivati s istra`iteljima Ujedinjenih naroda tokom istrage o eventualnim ratnim zlo~inima po~injenim tokom izraelske ofanzive u pojasu Gaze. Barak je rekao da Izrael zna da istra`itelji UN-a ne}e biti u stanju prodrijeti u „teroristi~ke akcije“ palestinskog pokreta Hamas kako bi ispitali odgovorne za ispaljivanje hiljada raketa na Izrael i donijeli „nepristrasan zaklju~ak“. Petnaesto~lani tim istra`itelja UN-a, na ~elu s biv{im ha{kim tu`iocem Ri~ardom Goldstonom (Richard Goldstone), doputovao je u ponedjeljak u pojas Gaze. Izraelska ofanziva u decembru pro{le i januaru ove godine izvedena je kao odgovor na palestinske raketne napade na Izrael.

Sastavljanje rakete dugog dometa
Sjeverna Koreja sastavlja dalekometni projektil koji bi mogao pogoditi teritoriju SAD i mogu}e je da }e izvr{iti probno lansiranje tokom juna, pi{e ju`nokorejska {tampa. Dodaje se kako se Pjongjang priprema i za lansiranje tri do ~etiri projektila srednjeg dometa koji bi mogli pogoditi cijelu teritoriju Ju`ne Koreje i ve}i dio Japana - Interkontinentalna balisti~ka raketa je prikrivena tako da je te{ko sa sigurno{}u tvrditi, ali izgleda sli~no projektilu „taepodong 2“, koji je ispaljen u aprilu, samo je du`a - pi{e ju`nokorejski list „Joong Ang Ilbo“, pozivaju}i se na izvor iz Vlade u Seulu. Zbog sjevernokorejskog lansiranja rakete preko Japana u aprilu, Vije}e sigurnosti UN-a poo{trilo je sankcije, koje je Pjongjang nazvao neprihvatljivim te najavio da }e u slu~aju da Vije}e sigurnosti ne uputi izvinjenje lansirati dalekometni projektil.

Barak: Ne}e biti nepristrasnog (Foto: AFP) zaklju~ka

Na kioscima svakog ~etvrtka
Up rod aji

OTKRIVAMO:

Skup Organizacije ameri~kih dr`ava u Hondurasu

Za{to Amela Zukovi} i Zehra Bajraktarevi} vi{e nisu dobre prijateljice

Hilari Klinton protiv povratka Kube
Na skupu Organizacije ameri~kih dr`ava (OAS) u Hondurasu, ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) suprotstavila se zahtjevima da se Kuba odmah vrati u ~lanstvo te organizacije, pozivaju}i ~lanice da ostanu vjerne vrijednostima demokratije. O~ekuje se da }e pitanje povratka Kube u ~lanstvo dominirati dvodnevnim zasjedanjem 39. op}e skup{tine OAS-a, panameri~ke organizacije osnovane 1948. godine. ^lanstvo Kube suspendirano je 14 godina kasnije, a sada Nikaragva i nekoliko drugih saveznica Havane tra`e da se jedinoj komunisti~koj dr`avi na zapadnoj hemisferi omogu}i povratak, uprkos tome {to pravila OAS-a predvi|aju ~lanstvo samo za demokratije. - Mi se veselimo danu kada }e se Kuba pridru`iti OAS-u, no vjerujemo da uz ~lanstvo idu i obaveze, i da jedni drugima dugujemo pridr`avanje standarda demokratije i dobre vladavine koji su nam donijeli toliko napretka - izjavila je Klinton.

Novi CD Donne Ares

oglasi

Dnevni avaz ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. 25

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

globus

ATLANTIK Istraga o padu francuskog „erbasa“

Crne kutije mo`da nikada ne}e biti prona|ene
Ne postoje garancije da }e se saznati {ta se desilo s avionom „Air Francea“
Polovina djece je neuhranjena
(Foto: AP)

Podaci UNICEF-a za ju`nu Aziju

Gladno vi{e od 400 miliona ljudi
Broj gladnih u ju`noj Aziji u posljednje dvije godine pove}an je za 100 miliona, {to je posljedica visokih cijena hrane i goriva, kao i usporavanja svjetske privrede, stoji u najnovijem izve{taju Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF). Izvje{tajem su obuhva}eni Afganistan, Banglade{, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan i [ri Lanka. U ju`noj Aziji trenutno je gladno vi{e od 400 miliona ljudi, {to je najve}a cifra u posljednje ~etiri decenije. Unos kalorija u mnogim od navedenih dr`ava stagnira ili je u opadanju, uprkos vi{im prihodima po stanovniku. Vi{e od 1,18 milijardi ljudi, ili tri ~etvrtine populacije tog regiona, pre`ivljava na manje od dva dolara dnevno, a gotovo polovina djece ju`ne Azije mla|e od pet godina je neuhranjena, {to je vi{e nego bilo gdje drugdje u svijetu, uklju~uju}i i podsaharsku Afriku.

Crne kutije, koje bi mogle objasniti {ta se desilo s „erbasom“ francuske firme „Air France“ koji je letio iz Rio de @aneira u Pariz i sru{io se u Atlantski okean u ponedjeljak ujutro, mo`da nikada ne}e biti prona|ene, izjavili su istra`itelji. Potraga je po~ela u smjeru pronalaska pre`ivjelih, ali nakon {to su prona|eni ostaci kako na povr{ini, tako i na dnu Atlantika, nestala je svaka nada za stotine ~lanova rodbine i prijatelja 228 osoba koje su bile u avionu.

Dojava o bombi
Prema pisanju brazilskih medija, „Air France“ je 25. maja primio dojavu o bombi, kada je javljeno francuskoj kompaniji kako je eksplozivna naprava postavljena na njihovu letjelicu na aerodromu u Buenos Airesu, zbog ~ega je let neko vrijeme bio odgo|en. Policija i pirotehni~ari su pretra`ili ~itav avion, ali bombu nisu prona{li. Potraga za bombom trajala je dva sata, a svi putnici su bili evakuirani iz aviona, ~ija linija leta ostaje nepoznata, pa neku {pekuliraju da je rije~ upravo o avionu koji je pao u Atlantik.
Na mjesto nesre}e krenuli brazilski, francuski i holandski brodovi
(Foto: AFP)

Nijemac cipelom ga|ao kineskog premijera

Sud oslobodio Martina Jankea
Njema~ki student Martin Janke (Jahnke), koji je bacio cipelu na kineskog premijera Ven \ibaoa (Wen Jiabao) tokom predavanja na Univerzitetu Kembrid`, oslobo|en je optu`bi nakon dva dana su|enja. Oblasni sudija u engleskom Kembrid`u Ken [eraton (Sheraton) presudio je da Janke (27) nije kriv i da nema dovoljno dokaza koji bi pokazali da je optu`eni prouzrokovao uznemiravanje i bol. Takav potez studenta medicine sa Kembrid`a bio je rezultat protesta „jer kineska vlast ugro`ava ljudska prava“, smatra sudija. Janke je pred sudijom rekao da je to bio „izraz njegovog iskonskog prkosa“, navode}i da je bio inspiriran postupkom ira~kog novinara Muntazera el-Zaidija, koji je biv{eg ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George W. Bush) u decembru pro{le godine ga|ao cipelom. Janke je prekinuo govor kineskog premijera 2. februara ove godine, nakon {to je bacio cipelu koja je pala metar od \ibaoa, a tokom posljednjeg dana zvani~ne posjete premijera Kine Velikoj Britaniji.

Sada treba utvrditi razlog nesre}e, a istra`ioci se nadaju da }e do}i do crnih kutija, koje sada mo`da le`e na 6.000 metara dubine, gdje je vjerovatno i masovna grobnica ljudi s leta AF447. Ovaj pad je najve}a nesre}a u dugoj historiji „Air Francea“. Direktor Francuske agencije za istrage Pol Lui Arslanijan (Paul Louis) kazao je kako nije optimista da }e biti prona|ene crne kutije. On je dodao da i ako kutije budu prona|ene, ne postoji garancija kako

bi podaci sa njih mogli razjasniti {ta se desilo s „erbasom“. Na mjesto nesre}e krenuli su brazilski, francuski i holandski brodovi, od kojih su neki opremljeni mini podmornicama. Brazil je proglasio trodnevnu `alost, a u pariskim d`amijama i crkvama odr`ane su molitve za poginule. Iz kompanije „Air France“ je saop}eno da je vjerovatni razlog pada ~etiri godine starog aviona udar munje, dok se kao mogu}nosti spominju pilotska gre{ka, mehani~ki defekt ili terorizam.

Teroristi realizirali prijetnju

El-Kaida ubila Dajera u Maliju
Sjevernoafri~ko krilo teroristi~ke organizacije El-Kaida saop}ilo je ju~er da je provelo u djelo svoju prijetnju i ubilo britanskog taoca Edvina Dajera (Edwin Dyer) u Maliju. Talac je ubijen 31. maja po{to je istekao drugi ultimatum, navedeno je u saop}enju objavljenom na internet-stranicama grupa povezanih sa El-Kaidom. Otmi~ari su zaprijetili da }e ubiti Dajera, otetog prije nekoliko mjeseci, ako britanska vlada ne oslobodi jordanskog islamistu Abu Katada, desnu ruku mre`e Osame bin Ladena u Evropi, koji se nalazi u zatvoru u Velikoj Britaniji od 2005. godine.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

27

Ukratko

Ubijeno 11 militanata i vojnik NATO-a
KABUL - Jedanaest talibanskih militanata ubijeno je u zajedni~koj operaciji koalicijskih i afganistanskih vojnika, dok je NATO-ov vojnik ubijen u eksploziji bombe podmetnute pored puta u ju`nom Afganistanu. Koalicijski i afganistanski vojnici napali su militante u njihovom objektu u ju`noj pokrajini Zabul. Nijedan kolicijski ni afganistanski vojnik nije ubijen ili ranjen u operaciji, dok je u odvojenom incidentu, u eksploziji bombe podmetnute pokraj puta, ubijen vojnik NATO-a. Nikakvi drugi detalji, uklju~uju}i i nacionalnost vojnika, nisu objavljeni.

Ekstremisti zaklali ranjenog policajca
AL@IR - Ekstremisti su ubili osam policajaca i dvoje nastavnika koled`a u napadu na policijski konvoj u isto~noj al`irskoj regiji Boumerdes. Militanti su aktivirali bombu ku}ne izrade u napadu na konvoj koji je prevozio dokumente sa studentskim ispitima i otvorili vatru, ubiv{i sedam policajaca i dva nastavnika. Pobunjenici, kojih je bilo tridesetak, zaklali su ranjenog policajca, javio je al`irski list „ElVatan“. Dvoje ljudi ranjeno je u napadu. Regija Boumerdes, oko 60 kilometara isto~no od Al`ira, upori{te je sjevernoafri~kog krila El-Kaide u islamskom Magrebu.

Vojska napu{ta ira~ke gradove po planu
Obama sa kraljem Abdulahom: Razgovori o mnogim temama
(Foto: AP)

EGIPAT Danas dugoo~ekivani govor ameri~kog predsjednika

Obama `eli prevazi}i razlike izme|u muslimana i SAD
Ju~er boravio u Saudijskoj Arabiji, a posjetit }e jo{ Njema~ku i Francusku Li~ni anga`man u mnogim problemima
Centralni doga|aj ju~er zapo~ete petodnevne posjete ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Njema~koj i Francuskoj je dana{nje obra}anje prvog ~ovjeka SAD muslimanima {irom svijeta na Univerzitetu u Kairu. - Govor predsjednika Obame bit }e va`an dio njegovog povezivanja sa muslimanskim svijetom, koje je po~elo njegovim govorom na inauguraciji - izjavio je portparol Bijele ku}e Robert Gibs (Gibbs). Obama je ju~er stigao u Rijad, gdje je razgovarao sa kraljem Abdulahom, suverenom Saudijske Arabije, o mirovnim procesima na Bliskom istoku, energiji i terorizmu. Danas }e se u Kairu susresti s predsjednikom Egipta Hosnijem Mubarakom i odr`ati dugoo~ekivani govor na Univerzitetu u Kairu. Prvi ~ovjek SAD sutra }e se zaputiti u njema~ki Drezden na razgovore s kancelarkom Angelom Merkel, susrete s ranjenim ameri~kim vojnicima, te obilazak biv{eg nacisti~kog logora Buhenvald. Njegova posjeta zavr{ava se 6. juna putovanjem u Francusku, gdje }e se susresti s predsjednikom Nikolasom Sarkozijem (Nicolas Sarkozy) i prisustvovati 65. godi{njici iskrcavanja snaga saveznika u Normandiju. Najvi{e pa`nje }e ipak privu}i dana{nji govor u Kairu, istakao je Gibs. - Predsjednik }e u govoru potcrtati li~ni anga`man u rje{avanju mnogih problema, ~ija je osnova zajedni~ki interes i obostrano po{tivanje. On }e govoriti kako SAD i muslimanske zajednice {irom svijeta mogu prevazi}i neke razlike koje su ih do sada dijelile istakao je Gibs. U govoru, Obama }e se dota}i tema kao {to su nasilni ekstremizam, konflikt Izraelaca i Palestinaca, te podru~ja novih partnerstava koji bi bili u interesu i muslimana i Sjedinjenih Dr`ava.
Odijerno: Premje{taj Amerikanaca u baze
(Foto: AFP)

BAGDAD - Ameri~ke borbene jedinice napustit }e sve ira~ke gradove po planu do kraja ovog mjeseca, uklju~uju}i pobunjeni~ko upori{te Mosul, rekao je komandant snaga SAD u Iraku Rej Odijerno (Ray). Borbene jedinice SAD po planu bi trebale napustiti ira~ke gradove do 30. juna i premjestiti se u vanjske baze po sigurnosnom spo-

razumu koji je stupio na snagu u januaru. Neki ameri~ki i ira~ki zvani~nici su nazna~ili da bi to moglo biti odgo|eno u slu~aju Mosula gdje El-Kaida i druge pobunjeni~ke grupe ~esto napadaju. - Iza}i }emo iz gradova, a u Mosulu }emo osigurati nekoliko stru~njaka za obuku i savjetnika, te oficira za vezu u Mosulu - izjavio je Odijerno.

^avez i Kastro ve}i konzervativci od Obame
KARAKAS - Venecuelanski predsjednik Hugo ^avez (Chavez) rekao je da bi se na kraju moglo pokazati kako su oni i njegov kubanski saveznik Fidel Kastro (Castro) ve}i konzervativci od ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack), dok se Va{ington sprema preuzeti nadzor nad kompanijom „General Motors“. - Obama je nacionalizirao ni vi{e ni manje nego „General Motors“. Drug Obama! Pripazi, Fidel, na kraju }emo nas dvojica zavr{iti njemu zdesna - na{alio se ^avez u televizijskoj emisiji.

Mahmud Ahmedined`ad, predsjednik Irana

Egipat

@elim znati ko se usu|uje da nam prijeti
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad kazao je da }e nastaviti sa „protivljenjem“ me|unarodnim pritiscima, te da }e sa~uvati pravac koji je izabrao prije ~etiri godine, u slu~aju da ponovo bude izabran na predsjedni~kim izborima 12. juna. - Ako budem ponovo izabran, i}i }u u UN i re}i kako `elim vidjeti ruke predstavnika onih dr`ava koje se usu|uju prijetiti Iranu - rekao je Ahmedined`ad na manifestaciji `ena na stadionu u Teheranu, obja{njavaju}i da strategiju otpora koju je Iran usvojio sada hvale druge nacije. Iranski predsjednik izjavio je da se u trenutku izbora 2005. Iran nalazio me|u dr`avama „osovine zla“, kako ga je definirao biv{i ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush), zajedno sa Sjevernom Korejom.

Ajkula napala `enu
Jedna Francuskinja nastradala je u blizini egipatskog ljetovali{ta Marsa Alam, kada ju je, dok je ronila, napala ajkula. Ovo je prvi smrtni slu~aj prilikom napada ajkule u Egiptu u posljednjih pet godina. Egipatska dr`avna novinska agencija MENA javila je da je ajkula `eni odgrizla nogu, poslije ~ega je ona iskrvarila prije nego {to je izvu~ena na obalu. Marsa Alam je izolovano mjesto za ronioce na Crvenom moru na jugu Egipta, koje posje}uju turisti `eljni da izbjegnu gu`vu u nekim drugim turisti~kim centrima na Sinajskom poluotoku. - Ovo se veoma rijetko doga|a. Izgleda da je `rtva razdra`ila ajkulu ili joj je dala hranu, {to je dovelo do promjene u pona{anju `ivotinje - kazao je predsjednik Dru{tva za o~uvanje Crvenog mora Amr Ali.

Ju{~enko ne namjerava dati ostavku
KIJEV - Predsjednik Ukrajine Viktor Ju{~enko ne namjerava podnijeti ostavku, izjavio je njegov predstavnik u parlamentu Igor Popov, demantiraju}i informacije da je Ju{~enko pripremio ukaze o raspu{tanju Vrhovne rade (parlamenta) i raspisivanju vanrednih izbora u slu~aju formiranja nove ve}inske koalicije u skup{tini. - [ef dr`ave radit }e na svom polo`aju, tim prije {to postoji direktna prijetnja po ustavno ure|enje Ukrajine i njegova za{tita je obaveza predsjednika - rekao je Popov.

Ahmedined`ad na stadionu: Sad (Foto: AFP) smo nuklearna sila

- Ali, zahvaljuju}i va{em otporu, Iran je sada nuklearna sila, koja raspola`e svemirskom tehnologijom - rekao je Ahmedined`ad.

Ju{~enko: Demanti raspu{tanja parlamenta

(Foto: AFP)

28 ^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz
„GRUPEX“ d.d. Velika Kladu{a Broj: 627/09 Datum: 25. 5/09

oglasi

U skladu sa ~lanom 246. a u vezi sa ~lanom 131., 152. i 189. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“ broj: 23/99, 45/2000, 2/2002, 6/2002, 29/2003, 68/2005 i 84/2008) te ~lanom 42. Statuta „GRUPEX“ d.d. XII Redovna Skup{tina dioni~ara „GRUPEX“ d.d. odr`ana dana 29. 4. 2009. godine, dvotre}inskom ve}inom zastupljenih dionica sa pravom glasa, donijela je slijede}u:

ODLUKU
o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva pove}anjem nominalne vrijednosti dionice I Osnovni kapital Dioni~kog dru{tva „GRUPEX“ sa sjedi{tem u Velikoj Kladu{i, ulica Zuhdije @ali}a bb upisanog u Registar Op}inskog suda u Biha}u, Rje{enjem broj: 017-0-Reg-08-000510 od 9. 12. 2008. godine, te upisanog Rje{enjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/I-19-394/08 od 14. 8. 2008. godine u iznosu od 8.700.093,60 KM podijeljenog u 89.877 obi~nih dionica u nominalnoj vrijednosti po 96,80 KM pove}ava se iz ostvarene dobiti za iznos od 107.852,40 KM, tako da pove}anjem osnovnog kapitala osnovni kapital Dru{tva na dan upisa u Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine }e iznositi 8.807.946,00 KM, a nominalna vrijednost dionice se pove}ava za 1,20 KM i sa 96,80 po izvr{enom pove}anju jedna obi~na dionica }e imati nominalnu vrijednost 98,00 KM. II Razlika izme|u iznosa za koji se pove}ava nominalna vrijednost dionice, a koji preostaje nakon zaokru`ivanja nominalnog iznosa dionice na 1,20 KM iznosi 0,057408614 KM (89.877 dionica x 0,057408614) od 5.171,60 KM raspore|uje se u Fond rezervi ~ija je ukupna visina utvr|ena stavom III ove Odluke. III Iznos od 20% ostvarene dobiti u visini od 28.256,00 KM u skladu sa ~lanom 189. Zakona o privrednim dru{tvima kao i iznos od 5.171,60 KM koji je preostao zaokru`ivanjem nominalnog iznosa dionica na 1,20 KM raspore|uje se u Fond rezervi koji je prije pove}anja osnovnog kapitala iznosio 69.533,00 KM, tako da ukupni iznos Fonda rezervi nakon pove}anja iznosi 102.960,60 KM. IV O realizaciji ove Odluke starat }e se predsjednik Nadzornog odbora i sekretar Dru{tva. V Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

BNT - TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE, D.D. NOVI TRAVNIK

Na osnovu ~lana 241., 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima, ~lana 79. Statuta Dioni~kog dru{tva BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike Novi Travnik, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju devete Skup{tine dru{tva, Nadzorni odbor BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike d.d. Novi Travnik, objavljuje

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU DEVETE SKUP[TINE DIONI^KOG DRU[TVA BNT - TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE NOVI TRAVNIK Skup{tina }e se odr`ati dana 26. 6. 2009. godine (petak) u poslovnoj zgradi BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike, d.d. Novi Travnik (veliki salon), sa po~etkom u 11,00 sati. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela: - predsjednika Skup{tine - dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine 2. Usvajanje Izvje{taja o poslovanju BNT-TMiH, d.d. Novi Travnik po godi{njem obra~unu za period 1. 1. - 31. 12. 2008. godine sa Izvje{tajem vanjskog revizora, Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 3. Dono{enje odluke o pokri}u gubitka 4. Dono{enje odluke o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice 5. Sanacioni program i strate{ki pravci razvoja dru{tva BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike, d.d. Novi Travnik 6. Dono{enje odluke o uskla|ivanju Statuta Dioni~kog dru{tva BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike Novi Travnik sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima 7. Dono{enje odluke o utvr|ivanju mjese~ne naknade za rad predsjednika i ~lanove nadzornog odbora Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili njihovi punomo}nici, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine podnose se u pisanom obliku. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni~ara i punomo}nika. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Registra za vrijednosne papire nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva kod sekretara dru{tva. Kontakt telefon broj 030/ 525-153, lok. 132 ili 030/ 525-154. NADZORNI ODBOR

BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE ZA UPRA@NJENA RADNA MJESTA u Sarajevu

RASPISUJE KONKURS
za TURSKO BOSANSKI SARAJEVO KOLED@ 1. PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJI@EVNOSTI 2 izvr{ioca 5. dokaz o znanju turskog jezika 6. ljekarsko uvjerenje (poslije izbora) 7. biografiju na adresu „Bosna Sema obrazovne institucije“ (prijava na konkurs za upra`njeno radno mjesto) Ul. Francuske revolucije bb 71000 Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 1. dokaz o stru~noj spremi - diplomu 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. uvjerenje o dr`avljanstvu 4. uvjerenje o neka`njavanju Kontakt telefon: 033/429-665 Dostavljeni dokumenti se ne vra}aju ali se mogu podi}i li~no u sekretarijatu.

Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: VSS - zavr{en odgovaraju}i fakultet obavezno znanje turskog jezika polo`en stru~ni ispit za samostalni rad u nastavi Kandidati uz prijavu treba da dostave sljede}e dokumente:

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

29

[OKANTNO Amerikanka tu`i bolnicu na Floridi

Zbog pogre{ne dijagnoze ostala bez ruku i nogu
Liza Strong u bolnicu do{la misle}i da ima bubre`ni napad Ljekari joj dali injekciju i poslali je ku}i
Dubai: Stro`iji zakoni

Osu|en par u Dubaiju

Zbog presporih i pogre{nih dijagnoza ljekara i medicinskog osoblja u bolnici na Floridi Liza Strong (Lisa, 45) izgubila je obje noge i ruke. Nakon {to je sud prvi put odbacio njenu tu`bu protiv bolnice, Strong je odlu~ila ponovno tu`iti medicinsko osoblje. U bolnicu je prije nekoliko godina do{la s bolovima u le|ima. Bila je uvjerena da opet ima kamenac u bubregu jer je ta bolest nasljedna u njenoj porodici, a ~esto joj se vra}ala. Te ve~eri svoju povijest bolesti objasnila je i ljekarima, ali oni je uop}e nisu lije~ili kao da ima kamenac. Nakon nekoliko injekcija antibiotika, poslali su je ku}i. Bolovi nisu prestajali, a Liza je u me|uvremenu dobila sepsu. Prvo su joj pomodrili udovi pa je Liza mislila da je problem u cirkulaciji. Zbog toga je po~ela vje`bati, a stanje se pogor{avalo. Ponovo je oti{la ljekaru i tada joj je dijagnosticiran septi~ki {ok, a

Dva mjeseca zatvora zbog preljube
Britanski par osu|en je u utorak u Dubaiju na dva mjeseca zatvora zbog preljube i to samo nekoliko mjeseci nakon {to je drugi britanski par osu|en na zatvorsku kaznu zbog seksa na pla`i. Najnoviji slu~aj ka`njavanja ljubavnog para isti~e strog i konzervativan zakon u Dubiju. Svojim ~arima i ponudom Dubai predstavlja centar zabave za sve zapadnjake, me|utim, njegove zakonske odredbe baziraju se na islamskom zakonu. Seli Antija (Sally Antia) i njen ljubavnik Mark Hoking (Hawking), prema sudskom izvje{taju, uhap{eni su 2. maja kada su napu{tali jedan luksuzni dubaijski hotel u ranim jutarnjim satima. Vins Antija (Vince), Selin suprug, prijavio ju je policiji zbog nevjere. Nevjerna supruga i majka dvoje djece, koja u Dubaiju `ivi vi{e od deset godina, prilikom izlaska na sud priznala je ta~ku optu`nice koja je tereti za seksualne odnose van braka, dok je njen ljubavnik negirao krivicu. ^etrdesetogodi{nji zaljubljeni par bio je u pritvoru od hap{enja, a nakon izvr{enja zatvorske kazne bit }e deportovan iz zemlje. Dubai je zbog velikog broja turista stekao imid` vrlo raskala{enog grada u ina~e vrlo konzervativnom okru`enju. Kako bi se otarasili tog ugleda, vlasti su nedavno uvele stro`ije zakone koji reguliraju sve, od du`ine `enske suknje do nepristojnih gesti u javnosti.

Strong s djecom: Raspao joj se `ivot

osoblje joj je saop}ilo da }e joj amputirati noge. Tri dana nakon toga amputirali su joj i ruke. Nakon operacije i prve tu`be, Liza se razvela od mu`a, a `ivot joj se po~eo raspadati. Sada `ivi s neizdr`ivom boli, a bolnici duguje

850.000 dolara za tro{kove lije~enja. Te{ko se snalazi i jedva kuha s protezama. Sada je odlu~ila de }e drugi put tu`iti ljekarsko osoblje koje joj je, kako ka`e, doslovno uni{tilo `ivot. Liza ima i dvoje djece, a starateljstvo dijeli s biv{im suprugom.

Koliko je ko{tao vikend porodice Obama u Njujorku

Borba protiv krize na Novom Zelandu

Bijela ku}a ne `eli odati tajnu
Barak Obama odr`ao rije~ i suprugu odveo na ve~eru i predstavu na Brodvej
Portparol Bijele ku}e Robert Gibs (Gibbs) bez obzira na interesovanje brojnih novinara ne `eli otkriti koliko je ta~no ko{tao izlazak bra~nog para Obama pro{log vikenda u Njujorku. Naime, ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) odlu~io je ispo{tovati predizborno obe}anje koje je dao supruzi Mi{el (Michelle) pa ju je odveo na ve~eru i predstavu na Brodveju, ali znati`eljni novinari htjeli su znati koliko je to sve ko{talo. Naime, bra~ni par Obama stigao je u Njujork predsjedni~kim avionom jer tajna slu`ba nije odobrila neza{ti}eno putovanje putni~kom letjelicom. „New York Post“ procijenio je da je ukupno taj izlet mogao ko{tati oko 24 hiljade dolara, dok je britanski „Daily Mail“ do{ao do tri puta ve}eg iznosa - 75 hiljada dolara. Me|utim, „Washington Times“ tvrdi da su ti iznosi apsurdno i smije{no niski, i procjenjuju da je taj izlet ko{tao mnogo vi{e. Svoje uvjerenje temelje na podacima koji su objavljeni u aprilu, kada je predsjedni~ki avion u pratnji dva lovca nadlijetao Menhetn kako bi fotografirao Njujork. Tada je objavljeno da je jednosatni let ko{tao ~ak 250.000 dolara.

Za svaki kupljeni automobil na poklon koza
Predstavni{tvo japanske industrije automobila „Mitsubishi“ na Novom Zelandu rije{ilo je da se suprotstavi ekonomskoj krizi tako {to }e svakom kupcu modela s pogonom na sva ~etiri to~ka pokloniti kozu. Tokom ove promotivne akcije, koja }e trajati do avgusta 2009., svako ko kupi „triton L200“ dobit }e i kozu na poklon. Prema rije~ima Pitera Vilkinsa (Peter Willkins), generalnog direktora prodaje i marketinga, poljoprivredni sekor dr`i klju~ rje{enja ekonomske krize. Koze }e pobolj{ati poljoprivrednu proizvodnju, tvrdi on, dodaju}i da se ove `ivotinje efikasno bore protiv korova i ne predstavljaju nikakvu opasnost u vidu gripe koja bi mogla negativno utjecati na turizam. Ako, me|utim, kupac ne `eli kozu, „Mitsubishi“ mu u zamjenu nudi „specijalni paket“ koji podrazumijeva produ`enje garancije na dodatnih pet godina, petogodi{nji tehni~ki pregled, pla}ene putarine za 5.000 kilometara i dodatke za automobil vrijedne 360 eura.

Nakon 23 godine svakodnevnih depilacija

Njemica pustila da joj raste brada
Njemici Marijam (55) iz Berlina, nakon {to je s 22 godine rodila sina, po~ela je rasti brada. Zbog ~estih depilacija, ko`a joj je natekla i stalno je bila crvena. Marijam se mu~ila 23 godine sve dok 2008. nije kona~no odlu~ila da vi{e ne}e odstranjivati dlake. - Ni ljekari mi nisu mogli pomo}i. U ko`i na licu imam vi{e steroidnih receptora i zbog toga mi dlake rastu. Svaki dan sam se depilirala, ali sada sam odlu~ila pustiti bradu jer to `elim i drugi se moraju s tim pomiriti - rekla je Marijam i

Mi{el Obama: Ispunjeno obe}anje

Dejvid D`enks na{ao novac i vratio ga

U kesi za sme}e bilo 200.000 dolara
Nakon {to je iza{ao iz antikvarnice u ameri~kom gradu Sirakuzi, u dr`avi Njujork, Amerikanac Dejvid D`enks (David Jancks) na{ao je na ulici kesu za sme}e u kojoj je, kako se ispostavilo, bilo 200.000 dolara. D`enks je krenuo prema svom automobilu i vidjev{i kesu za sme}e podigao je da bi je bacio u obli`nju korpu. Tada je shvatio da kesa nije prazna i kada je otvorio, {okirao se. - Nikada u `ivotu nisam vidio toliko novca na jednom mjestu. Ne znam da li sam bio vi{e upla{en ili {okiran - rekao je D`enks, koji se odmah vratio u antikvarnicu i pozvao policiju. Ispostavilo se da je kesa ispala iz kombija kojim je jedna kompanija prevozila novac do banke.

Marijam: Jo{ joj je neugodno

dodala kako joj je ipak jo{ neugodno me|u ljudima koji je ~udno gledaju.

30 ^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

31

STOLAC Na ovogodi{njem Festivalu kratkog filma

Po~inje zvani~na saradnja s Berlinaleom
Festival nastoji pomo}i obnovi naru{enog kulturnog `ivota u Stocu, ka`e Kodri}
Ovogodi{nje, tre}e izdanje Festivala kratkog filma Stolac bit }e odr`ano od 9. do 12. jula. Za u~e{}e na ovom festivalu, koji organizira Udru`enje gra|ana „Art Festival“ iz Stoca, pristiglo je vi{e od stotinu kratkih filmova iz cijelog svijeta, a za takmi~arski program odabir }e vr{iti Maike Hene (Hohne), selektorica programa kratkog filma na Berlinaleu. O nagradama Festivala „Zlatni grozd“ i „Srebreni grozd“ odlu~it }e `iri u sastavu Sa{a Lo{i}, Zrinka Cvite{i} i Kristijana Majer (Christiana Maier). - U okviru filmskog programa bit }e uprili~ena i panorama najboljih kratkih filmova prikazanih na ovogodi{njem Berlinaleu, ~ime otpo~inje i zvani~na saradnja Festivala kratkog filma Stolac s ovim presti`nim svjetskim filmskim festivalom. Naravno, tokom Festivala ugostit }emo brojne goste iz svijeta filmske umjetnosti i na ovaj na~in Festival nastoji pomo}i obnovi na-

Zanimljiva djela u sarajevskoj galeriji

(Foto: F. Fo~o)

Otvorena izlo`ba u „Collegium Artisticumu“

Sevdalinka u slikama D`engisa Red`epagi}a
Lo{i} i Cvite{i}: ^lanovi `irija

Izlo`ba slika novopazarskog akademskog slikara D`engisa Red`epagi}a pod nazivom „Zvijezda tjera mjeseca“ otvorena je preksino} u sarajevskoj galeriji „Collegium Artisticum“. Tako su posjetioci mogli pogledati 17 djela koja nose naziv bosanskih sevdalinki ili prema njihovim stihovima poput „Kradem ti se
(Foto: Arhiv „Avaza“)

u ve~eri“, „Po du}anu biser rasturila“, „Kad tanani dr{}u {adrvani“... D`engis Red`epagi} ro|en je 1954. godine u Novom Pazaru. Dugogodi{nji je urednik likovnog programa galerije i umjetni~ke kolonije „Sopo}anska vi|enja“ u Novom Pazaru, a sarajevska postavka za posjetioce bit }e otvorena do 13. A. Gr. juna.

ru{enog kulturnog i javnog `ivota u Stocu - kazao nam je Muamer Kodri}, izvr{ni producent Festivala. Tako|er, Festival }e i ove godine pratiti drugi kulturni sadr`aji. Tako

}e u prostorijama obnovljene Gradske galerije biti postavljena izlo`ba fotografija Irfana Red`ovi}a, dok }e na nekropoli ste}aka Radimlja koncerte odr`ati TBF i „Zabranjeno M. SMAJKI] pu{enje“.

„Dervi{ i smrt“ Narodnog pozori{ta iz Beograda

Nagrada grada Barija za 2009. godinu

Najposje}enija predstava na Festivalu bh. drame
U okviru Festivala bh. drame, ansambl Narodnog pozori{ta iz Beograda izveo je na sceni BNP-a predstavu „Dervi{ i smrt“ u re`iji Egona Savina i dramatizaciji Borislava Mihajlovi}a Mihiza. Radnju pete po redu predstave na Festivu reditelj i dramaturg Savin smje{taju u pedesete godine pro{log vijeka, u doba komunizma. Nakon izvedbe predstave, koja je do sada bila najposje}enija na Festivalu, o svom radu na ovom komadu govorili su glumci Nikola Ristanovski, Nata{a Ninkovi}, Ljubomir Bandovi}, Ta-

Vrijedno priznanje Predragu Matvejevi}u
Nagrada grada Barija „Premio della citta’ di Bari“, koja se dodjeljuje krajem maja, ove godine pripala je akademiku i istaknutom knji`evniku iz Mostara Predragu Matvejevi}u. U obrazlo`enju `irija, sastavljenom od uglednih italijanskih kriti~ara i teoreti~ara knji`evnosti, na ~ijem je ~elu bio Valter Pedula (Walter Pedulla), a objavljenom u dnevniku „Gazzetta del mezzogiorno“, istaknute su Matvejevi}eve „duboke refleksije o sudbini naroda Mediterana i doprinos {irenju kulture njegove zemlje u svijetu“. Ovo vrijedno priznanje Matvejevi}u je uru~eno prilikom otvaranja knji`evne manifestacije „Galaksija Gutemberg“, koja se svake godine M. Sm. odr`ava u Napulju.

Scena iz predstave

(Foto: J. Had`i})

nasije Uzunovi}, Zoran ]osi}, Aleksandar \urica, Boris Pingovi}, Mirko Janketi} te dramaturA. D@. ginja Branislava Ili}.

Druga ve~er „Teatar festa“ u Banjoj Luci

Matvejevi}: Sudbina naroda Mediterana

U Tuzli po~eli „Dani monodrame 2009.“

Burne ovacije za predstavu „Tako je moralo biti“
Druge ve~eri 12. „Teatar festa“ u Banjoj Luci publika je mogla pogledati predstavu „Tako je moralo biti“ Jugoslovenskog dramskog pozori{ta iz Beograda. Rije~ je o drami koja govori o moralnom padu i krahu ideala, a koju je prema istoimenom tekstu Branislava Nu{i}a re`irao Egon Savin. Banjalu~ani su burnim ovacijama reagirali na maestralnu interpretaciju beogradskih glumaca Anite Man~i}, Mihaila Janketi}a, Vojina ]etkovi}a, Radmile Radovanovi} i drugih. Scenografiju i kostime radila je Angelina Atlagi}, dok je izbor V. S. muzike potpisao reditelj.

^ovjek u novom mileniju Filipa [ovagovi}a
Izvedbom autorskog projekta „Stanje nacije“ Filipa [ovagovi}a preksino} su na sceni Narodnog pozori{ta Tuzla po~eli 6. me|unarodni „Dani monodrame 2009“, manifestacija koja ima veliki kulturolo{ki zna~aj i koju publika posje}uje u velikom broju. - Uvijek je dobro iza}i na gostovanje s predstavom iz grada u kojem je ona nastala i u ve}ini slu~ajeva ona na tim gostovanjima bude ~ak i bolje primljena nego na mati~noj premijeri. „Stanje nacije“ predstavlja trome|u socijalizma, tranzicije i demokratije u prelasku u novi milenij, a u kojoj se ~ovjek gubi u svemu tome ka`e [ovagovi}. Njegovu predstavu publika u Narodnom pozori{tu Tuzla ispraA. Mu. tila je aplauzom.

KULT/ART TELEKS
GRA^ANICA - Povodom 30 godina umjetni~kog rada akademskog slikara, publiciste i knji`evnika Nijaza Omerovi}a u Gradskoj galeriji otvorena je izlo`ba radova ovog umjetnika, koji iza sebe ima ( H. ^.) vi{e od 50 samostalnih izlo`bi u BiH i inozemstvu.

[ovagovi} na sceni

(Foto: Blicko)

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

jet set

SARAJEVO Ve~eras dodjela muzi~kih nagrada „Indexi 09“

^estitke i pokloni za mladu autoricu

(Foto: F. Fo~o)

Snimi CD i bit }e{ nominiran
Od 66 predlo`enih, samo 15 izvo|a~a je iz BiH Laka je bio me|u najeksponiranijim izvo|a~ima na muzi~koj sceni 2008., a nije kandidat za priznanje
U sarajevskom klubu „Cinemas“ ve~eras }e biti uprili~ena dodjela muzi~kih nagrada „Indexi 09“, a organizator je Ku}a muzike i zabave „Panta Rhei“. Nagrade regionalnog zna~aja za albume i projekte u 2008. godini bit }e podijeljene u 11 kategorija, a od 66 nominiranih, samo je 15 izvo|a~a iz na{e dr`ave. - Izvo|a~i iz BiH snimili su samo 15 nosa~a zvuka u 2008. godini poja{njava direktor „Panta Rheija“ Mesud Rizvo. Uvjet da se ime izvo|a~a na|e na listi nominiranih je da je u 2008. godini objavio CD. U obzir se ne uzima njegova popularnost kod publiLaka: Nije ispunio uvjete organizatora

Promocija knjige „Ponovo ro|ena“

Dnevnik bola Svjetlane Topali}
Kolege podr`ale voditeljicu i novinarku BHT 1
Promocija knjige „Ponovo ro|ena“ novinarke i voditeljice BHT 1 Svjetlane Topali} uprili~ena je preksino} u ugodnom ambijentu foajea Narodnog pozori{ta u Sarajevu u prisustvu brojnih zvanica. Ovo autobiografsko djelo, koje je Topali} po~ela pisati godinu nakon pucnjave u restoranu „Toplik“ u Isto~nom Sarajevu 2006. godine, kada je, osim nje, ranjeno jo{ nekoliko osoba, a jedna je smrtno stradala, prisutnima su predstavili recenzent Gradimir Gojer, Mirsada Linko i Branko Dursum. - Knjiga „Ponovo ro|ena“ je ta~ka na „i“ za jedan period koji se zavr{io kako je najbolje moglo jer se niko nije nadao da }u sve to prevazi}i i biti ovdje gdje sam sada rekla je Topali}, koja je od 2002. godine dio tima Informativnog programa BHT 1. Promociji ovog dnevnika bola, kako ga je nazvao Gradimir Gojer, prisustvovali su dr. Slavko @dralo, kojem je ova knjiga i posve}ena, zatim ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}, glumac Muharem Osmi},

Brojne zvanice na promociji

Svjetlanine kolege sa BHT 1 Sa{a Deli}, Adisa Dedi}-Kolo{, Enes Musaba{i} i drugi. - Jednom prilikom sjela sam za njen kompjuter dok je ona to pisala, me|utim, nisam uspjela puno pro~itati. Po~ela sam plakati i rekla da dalje ne mogu - ka`e Dedi}-Kolo{, dodaju}i da je knjiga izuzetno tu`na i da ni sama ne zna kako }e je pro~itati od po~etka do kraja. Nakon promocije i osvrta na djelo novinarke BHT 1, prisutni su A. I. u`ivali u koktelu.

Afirmacija mladih bh. grupa?
Mesud Rizvo ka`e da su ove godine organizatori dodjele nagrade „Indexi 09“ akcenat stavili na debitante. - Na taj na~in `elimo dati podstrek mladim bh. grupama - ka`e Rizvo. Nominirani debitanti u kategoriji „Pop album godine“ su Nema ni Nine Badri}, koja je `arila i palila regionalnom estradom, ali je zato nominirana Jadranka Stojakovi}, koja jednom u 10 godina do|e i pro|e regionom. Ali zato ima snimljen CD u pro{loj godini. Odrednica manifestacije „snhrvatski izvo|a~i „Blank“, Alen Brentini, „Florijan“ i Berislav Kern, zatim Jelena Toma{evi} iz Srbije, a iz BiH smo prona{li samo D`enana Jahi}a. Prema ovom spisku imena nismo ba{ sigurni da organizator te`i ka afirmaciji bh. muzike u regionu. imi CD, bit }e{ nominiran“ bila je, izgleda, samo limitiraju}i faktor za deseto~lani `iri muzi~kih stru~njaka, ali vjerovatno i za 210.000 posjetilaca web-stranice, koji su glasali za svoje estradne A. TOMA[EVI] ljubimce.

Rizvo: Direktor „Panta Rheija“

Rekordan broj prijava za „Nektar Demofest“

Trideset bendova u utrci za 50.000 KM
Jedan od najve}ih regionalnih pop-rok festivala „Nektar Demofest“, koji }e biti odr`an od 23. do 26. jula na tvr|avi Kastel u Banjoj Luci, ove godine dosegao je rekordan broj prijava bendova koji se putem ove manifestacije `ele probiti na muzi~ku scenu. Od ukupno 301 prijavljenog benda, samo njih 30 imat }e priliku nastupiti pred stru~nim `irijem i boriti se za jednu od nagrada, ~iji ukupni fond iznosi 50.000 KM. Za u~e{}e na ovogodi{njem takmi~enju prijavilo se najvi{e bendova iz Srbije, zatim iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Crne Gore. Pro{logodi{nji pobjednik „Nektar Demofesta“ je travni~ki bend „KillingJazzHardCoA. I. reBaby“.

ke, emitiranje hitova na radiostanicama, spotova na TV i sli~no. Stoga se ovo priznanje svelo na diskografske nagrade. U protivnom, ne bi se desilo da Elvir Lakovi} Laka nema nijednu nominaciju iako je bio u~esnik Eurosonga 2008. i jedna od najeksponiranijih estradnih li~nosti u regionu.

Srbijanski pliva~ zaljubio se u na{u voditeljicu

Milorad ^avi} u vezi s Brankom Cvijanovi}
Na{a biv{a manekenka i misica Branka Cvijanovi} u vezi je sa srbijanskim pliva~kim {ampionom Miloradom ^avi}em. Atraktivna voditeljica Alternativne televizije i poznati sportista iz Srbije dru`ili su se proteklog vikenda u jednom od banjalu~kih klubova i sve vrijeme su plesali i razmjenjivali nje`nosti. Kontaktirali smo Branku Cvijanovi}, koja nam je kratko rekla: - Nikada nisam u javnosti govorila o svom privatnom `ivotu. No, doznali smo da su se Branka i poznati pliva~ upoznali prije pola godine u Beogradu. Branka je odmah osvojila ^avi}a i ubrzo su se po~eli zabavljati.

„KillingJazzHardCoreBaby“: Pro{logodi{nji pobjednici

Spec
BANJA LUKA - U muzi~kom paviljonu u parku „Petar Ko~i}“ ve~eras u 19 sati „Regina“ }e predstaviti novi album „Vrijeme je“. „Regina“ je po~ela i pripreme za turneju, a nove pjesme prvo bi trebali prezentirati publici u Sarajevu.
^avi}: Upoznali se prije {est mjeseci

Cvijanovi}: ^esto u Beogradu

Po{to njena ja~a polovina ima vi{e obaveza, voditeljica „Nedjeljnog popodneva“ na ATV ~esto putuje u srbijansku prijestonicu da bi provodila vrijeme D. Z. s Miloradom.

webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Cijena nije odre|ena

av@z

Procurile specifikacije novog PSP-a

Manji ekran, memorija 16 GB
Kao i u mnogo slu~ajeva ranije, na internet su procurile specifikacije nadolaze}eg proizvoda. Ovoga puta radi se o novoj generaciji Sonyjeve prijenosne igra}e konzole PSP . Za razliku od trenutnog modela PSP 3000 koji je imao ekran veli~ine 4,3 in~a, novi PSP Go ima ne{to manji ekran dijagonale 3,8 in~a, a to je dovelo do ukupnog smanjivanja konzole te te`ine koja je sada manja za ~ak 43 posto. PSP Go ne}e imati UMD pogon, nego isklju~ivo 16 GB flash memorije. [to se povezivosti ti~e, konzola }e koristiti Bluetooth i WiFi.

Protok po{te internetom

Microsoft

Potvr|en Zune HD
Microsoft je napokon potvrdio da radi na Zuneu HD. Svojim prvim prijenosnim multimedijalnim playerom Microsoft }e postati direktna konkurencija Appleu, odnosno iPod touchu. Od specifikacija se izdvaja 3,3-in~ni OLED touchscreen s rezolucijom od 480 x 272 piksela, ugra|eni akcelerometar, HDMI izlaz i Wi-Fi koji }e u kombinaciji s posebno prilago|enom verzijom Internet Explorera poslu`iti za pregledavanje interneta. Ekran podr`ava i multi-touch kontrole. Zune HD }e biti baziran na Windowsima CE, a ne Windowsima Mobile. Na ameri~ko i evropsko tr`i{te PMP sti`e najesen po jo{ nepoznatoj cijeni.

Spam ~ini vi{e od 90 posto e-mailova
Spameri koriste sve sofisticiranija sredstva u svojim poduhvatima
e|u elektronskom po{tom poslanom tokom maja registrirano je 90,4 posto spamova, ne`eljenih e-mail poruka, objavio je britanski proizvo|a~ antivirusnih softvera MessageLabs. Prema procjenama stru~njaka, 58 posto spama poslano je s botnetova, mre`a zara`enih ra~unara. Spameri su pokazali i da koriste sve sofisticiranija sredstva u svojim poduhvatima, tako da sada, naprimjer, putem Internet protokol (IP) adrese ra~unara geografski lokaliziraju `rtve kojima {alju spam u pogodnom trenutku. U ve}ini slu~ajeva spamovi su poslani s naziva domena registriranih prije vi{e od godinu.

M

Funkcionalni primjerci

tedljivi ekran 3qi
Spameri lokaliziraju `rtve

Epsonov {tampa~

Novine

Trajne i kvalitetne fotografije
Dijagonala 10,1 in~

Dell Studio 14z
Kompanija Dell predstavila je jo{ jedan ra~unar iz linije Studio, rije~ je o Studio 14z modelu. Ra~unar posjeduje ekran dijagonale 14,1 in~a, a korisnicima }e biti ponu|en u nekoliko boja. [to se ti~e komponenti, Studio 14z posjeduje Core2Duo procesore, GeForce 9400M grafi~ku karticu i maksimalno 3GB DDR3 RAM-a. Novi Studio dolazi sa hard diskom veli~ine 500 GB, kamerom od 1,3 megapiksela i ~ita~em kartica. Po~etna cijena je 650 dolara.

Kompanija Pixel-Qi demonstrirala je prve funkcionalne primjerke 3qi ekrana za prijenosnike. Ekran 3qi ima dijagonalu od 10,1 in~a i mo`e raditi u dva moda, s uklju~enim pozadinskim osvjetljenjem i vrlo `ivim bojama te u e-paper modu s isklju~enim pozadinskim osvjetljenjem i vrlo dobrom ~itljivo{}u. Posljednji mod obe}ava zna~ajne u{tede energije pri radu na baterije, a sama dijagonala ekran ~ini pogodnim za netbooke i ostale ultraprijenosnike.

Epson je plasirao {tampa~ Stylus Photo P50 za ku}nu izradu trajnih i kvalitetnih fotografija. [tampa~ koristi Micro Piezo tehnologiju glave za ispis Epsonovu tintu s pojedina~nim spremnicima boje Claria Photographic Ink. Ta kombinacija zaslu`na je za stvaranje slika visoke rezolucije koje garantirano traju do 98 godina u okviru ili vi{e od 200 ako su pohranjene u albumu. Osim trajnosti fotografija, Stylus Photo P50 mo`e se pohvaliti i brzinom ispisa. Fotografije veli~ine 10 x 15 cm mogu}e je izraditi za 12 sekundi, a dokumenti u A4 formatu ispisuju se pri brzini od 38 stranica u minuti. Podr`an je i ispis fotografija bez ruba na papiru formata A4, a mogu} je i direktan ispis na CD i DVD medije.

34

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

35

Na osnovu ~lanova 241. i 243. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH broj 23/99) Nadzorni odbor DD „Centralno grijanje“ Tuzla upu}uje dodatni javni poziv dioni~arima sa

OBAVJE[TENJEM
O DOPUNI DNEVNOG REDA DESETE REDOVNE SKUP[TINE DIONI^ARA „CENTRALNO GRIJANJE“ DD TUZLA Skup{tina dioni~ara DD „Centralno grijanje“ }e se odr`ati dana 10. 6. 2009. godine (SRIJEDA) u prostorijama dru{tva, ulica Kre~anska br. 1 sa po~etkom u 13 sati. Dnevni red Skup{tine istaknut u listu „Dnevni avaz“ od 20. 5. 2009. godine dopunjuje se slijede}om ta~kom dnevnog reda: 1. IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA IZVR[ITI U SKLADU SA STATUTOM DD „CENTRALNO GRIJANJE“ TUZLA (4 iz reda ve}inskog vlasnika dionica Op}ina Tuzla i 3 iz reda ostalih dioni~ara) Dopunu dnevnog reda predlo`ilo je Udru`enje dioni~ara „CENTRALNO GRIJANJE“ Tuzla, koji raspola`u sa 5% i vi{e ukupnog brojna dionica sa pravom glasa. Svaki dioni~ar ima pravo u prostorijama dioni~kog dru{tva u ulici Kre~anska br. 1 izvr{iti uvid u materijale pripremljene za ta~ke dnevnog reda skup{tine svakim radnim danom od 10 do 14 sati, od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Nadzorni odbor DD „Centralno grijanje“ Tuzla

D.O.O. „Tajan“ Zavidovi}i - NADZORNI ODBOR Broj: 29/06 Dana: 2. 6. 2009. g. Na osnovu ~lana 344. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH broj 23/99 i 45/00) i ~lana 37. Statuta „Tajan“ d.o.o. Zavidovi}i Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj dana 26. 5. 2009. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU DRUGE SKUP[TINE d.o.o. „TAJAN“ ZAVIDOVI]I Druga skup{tina d.o.o. „Tajan“ Zavidovi}i odr`at }e se 19. 6. 2009. godine u prostorijama uprave d.o.o. „Tajan“ Zavidovi}i ul. M. Tita br. 10 sa po~etkom u 11 ~asova. DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine a) odbora za glasanje b) zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skup{tine 3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvje{taja o poslovanju sa izvje{tajem nadzornog odbora dru{tva sa 31. 12. 2008. godine. 4. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka za period 1. 1. - 31. 12. 2008. godine Uvid u isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvr{tenim u dnevni red ove Skup{tine mo`e se izvr{iti u prostorijama d.o.o. „Tajan“ Zavidovi}i. NADZORNI ODBOR Salkanovi} Mirsad

U prodaji

36
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

@ av@z webinfo
Valovi iz Googlea Ve}i OLED ekrani

37
Nedostatku ve}ih OLED ekrana ponajvi{e doprinosi nedostatak tehnologije koja bi s ve}om precizno{}u formirala uniformne organske slojeve ve}ih dimenzija. No, Seiko Epson je najavio rje{enje tog problema. Novo otkri}e dozvoljava uniformniju depoziciju organskog materijala za vrijeme proizvodnje OLED ekrana. Ovo }e dostignu}e omogu}iti izradu OLED ekrana s dijagonalama od 37 in~a i vi{e, poru~uju iz Epsona.

Stari operativni sistem ostaje dostupan

[ta }e biti s Vistom
Predstavnici Microsofta jo{ ne `ele otkriti {ta }e biti s operativnim sistemom Vista nakon izlaska Windowsa 7. Prilikom objavljivanja prethodnih verzija Windowsa, Microsoft je odre|ivao prijelazni period u kome su bile dostupne obje verzije operativnog sistema, kako bi korisnici lak{e pre{li sa stare na novu verziju. Ovog puta, me|utim, situacija je druga~ija. Odluka o vijeku Viste jo{ nije donesena. Ipak, prema nekim nepotvr|enim najavama, Microsoft }e u aprilu 2012. godine prestati podr`avati sve verzije Viste.

Google je demonstrirao novi alat za komunikaciju i kolaboraciju putem interneta naziva Google Wave. Korisnik kreira „talas“, odre|enu temu kojoj dodjeljuje druge korisnike. Svi korisnici na jednoj temi mogu razmjenjivati poruke, fotografije i ostale informacije, dok se promjene registriraju i prikazuju u realnom vremenu. Najlak{i opis Wavea bio bi kombinacija komunikacije i dokumenta kojeg kreiraju sami korisnici povezani s odre|enom temom. Osim kao proizvod, Google na Wave gleda i kao na platformu i protokol.

SAVJETI Prijenosni ra~unari osjetljivi na udarce i pregrijavanje

Kako za{tititi laptop od fizi~kog o{te}enja
Dok svi prenosivi ra~unari ne budu imali magnetne priklju~ke, saplitanje preko napojnog kabla ostat }e naj~e{}i razlog za ozbiljnu {tetu na njima
oplota, hladno}a, vlaga i iznenadni udarci mogu na{tetiti prijenosnom ra~unaru koliko i zlonamjerni virusi ili {pijunski programi. Tako ja~i udarac mo`e uni{titi hard disk, slomiti LCD ili trajno o{teti mati~nu plo~u. Zato korisnici koji rade u ekstremnim uslovima ne `ale dati novac za oja~ane laptope poput GoBooka XR-1 kompanije General Dynamics ili Panasonicov Toughbook-29. Naravno, oja~ani laptopi ne trebaju svima, ali nekoliko savjeta o tome kako mo`ete sa~uvati prijenosnik sigurno }e vam dobro do}i. Plo~e u hard diskovima osjetljivije su na udarce kada se obr}u. Ako laptop ne mo`ete isklju~iti, niti ga prebaciti u re`im smanjene potro{nje prije pomjeranja, zatvorite poklopac i sa~ekajte da u|e u re`im Standby prije nego {to ga uzmete u ruke. Da bi ra~unar bolje le`ao u rukama, zalijepite komade trake po ivicama ku}i{ta. To mo`da ne}e najljep{e izgledati, ali je je-

XP za prijenosne ra~unare Pa`ljivo rukovanje od presudne va`nosti

T

Protok zraka
Ve}ina prijenosnih ra~unara izbacuje veliku koli~inu toplote kroz donju stranu ku}i{ta. Sve {to mo`e ometati protok zraka oko te povr{ine moglo bi izazvati pregrijevanje. Zato nemojte stavljati ra~unar na deku ili na tapacirane i druge mekane povr{ine. ftinije od popravke ili zamjene ra~unara ako ga ispustite. Pazite gdje spu{tate laptop, bilo da je u torbi ili ne. U vozilima izbjegavajte mjesta koja stalno vibriraju i pomislite {ta bi mu se moglo dogoditi u slu~aju naglog ko~enja. Kada se nalazite u kafeu, na aerodromu, u kancelariji ili nekom drugom javnom mjestu, vodite ra~una gdje je kabl za napajanje. Dok svi prenosivi ra~unari ne budu imali magnetne priklju~ke, saplitanje preko napojnog kabla ostat }e naj~e{}i razlog za ozbiljnu {tetu na njima. Sloj najlona ili ko`e za{ti-

Windows XP i nakon objavljivanja Sedmice
Jo{ nije objavljen kona~an datum izlaska Windowsa 7
Microsoft }e nastaviti nuditi Windows XP za prijenosne ra~unare i nakon objavljivanja sljede}e generacije svog operativnog sistema Windowsa 7. - Proizvo|a~i originalne kompjuterske opreme koji na prijenosnim ra~unarima koriste Windows XP mo}i }e ga instalirati jo{ 12 mjeseci nakon zvani~nog pojavljivanja Windowsa 7 - rekao je Mike Nash, potpredsjednik grupe za upravljanje Windows proizvodima. Dostupnost Windowsa XP u periodu nakon objavljivanja Sedmice poslu`it }e korisnicima koji su izbjegli prelazak na Windows Vistu da ocijene novi operativni sistem. Nash nije `elio navoditi datum pojavljivanja Windowsa 7 u prodaji, uprkos tome {to je Micorosoft objavio posljednju probnu verziju operativnog sistema zvanu kandidat za objavljivanje (Release Candidate, RC). Pojavljivanje RC-a jedan je od posljednjih koraka prije zaklju~avanja koda Windowsa 7 i njegovog slanja proizvo|a~ima. Prerano objavljivanje datuma pojavljivanja Windowsa 7 moglo bi navesti neke kupce da odlo`e kupovinu novih ra~unara, {to bi dodatno pogor{alo stanje na tr`i{tu.

tit }e ra~unar od blagih potresa, ali ako padne i s male visine, samo }e vi{eslojna postava apsorbirati udar. Temperatura je za laptope od presudne va`nosti. Kada te-

mperatura u prostoriji poraste, ona se podi`e i unutar ra~unara. Ako sumnjate da se sistem pregrijava, potra`ite u dokumentaciji podatak o maksimalnoj operativnoj temperaturi. Nakon to-

ga upotrebite program SpeedFan kako biste pratili stanje sistema. Aplikacija }e u sistemsku oblast smjestiti ikonicu koja }e neprestano prikazivati temperature procesora i hard diska.

Internet Explorer pre~ice
Ctrl+ - Pove}anje sadr`aja stranice Ctrl- - Smanjenje sadr`aja stranice Ctrl0 - Stvarna veli~ina sadr`aja stranice F11 - Aktivacija full screen moda CtrlF - Otvaranje dijaloga za tra`enje teksta na stranici CtrlN - Otvaranje stranice u novom prozoru CtrlA - Ozna~avanje cijelog sadr`aja stranice CtrlD - Ozna~avanje teksta u adresnoj liniji F5 - Osvje`avanje trenutne stranice

Besplatni programi

Syncplicity
Syncplicity je besplatan alat koji se distribuira uz online servis za smje{taj datoteka na Syncplicity servere. Program nudi 2 GB virtuelnog diskovnog prostora, dok je jedina boljka programa u tome da veli~ina jedne datoteke ne smije prema{iti 300 MB. Ono po ~emu je program specifi~an je to {to nudi sinhronizaciju va`nih datoteka u realnom vremenu. Prije nego {to po~nete s kori{tenjem programa morate se registrirati i kreirati svoj Syncplicity ra~un koji }e vam omogu}iti besplatno spremanje do 2 GB podataka na servere Syncplicity. Sinhronizacija je spora, bez obzira da li posjedujete brzi pristup internetu. S druge

Oboga}ena linija netbooka

Nadogra|en Samsung Pixon 12
Povoljne cijene

Tri Minija iz HP-a
Kompanija HP predstavnika je jo{ tri netbooka iz linije Mini, modele Mini 1101, 110 XP i 110 Mi. Sve ure|aje pokre}e standardna kombinacija Intel Atoma N270/N280 uz klasi~an paket opreme poput `i~ne i be`i~ne mre`ne povezivosti i ~ita~a memorijskih kartica te 10,1-in~nog ekrana. Model Mini 110 XP dolazi s gigabajtom memorije te klasi~nim diskom kapaciteta 160 GB ili 32-gigabajtnim SSDom. Operativni sistem su Windowsi XP, a kupci pored opcionalne podr{ke za WWAN mogu odabrati i Broadcomov Crystal HD Enhanced Video Accelerator. Mini 110 Mi posjeduje 2 GB memorije i 250-gigabajtni disk te Linux. Oba modela u prodaji }e biti po~etkom jula po cijeni od 330 dolara za 110 XP, 280 za 110 Mi i 329 dolara za Mini 1101. Dodatna 6-}elijska baterija ko{ta 40 dolara.

Mobitel s impresivnih 12 megapiksela
Samsungov mobitel Pixon nadogra|en je, a klju~na promjena je u kameri koja sada ima 12 megapiksela. Kako navode u kompaniji, radi se o prvom mobitelu s impresivnom kamerom od 12 megapiksela, {to je rezolucija koja je standardno prisutna u velikom broju fotoaparata. Samsung Pixon 12 sadr`i 3,1-in~ni AMOLED ekran osjetljiv na dodir, 12 megapikselnu kameru s automatskim fokusom, 24-milimetarskom {irokougaonom le}om, a snimljene fotografije mogu}e je jednostavno prebacivati na servise poput Facebooka. U mobitel je ugra|eno 150 MB memorije koju je mogu}e pro{iriti. Pixon

Na tr`i{tu krajem mjeseca

12 na tr`i{tu bi se trebao pojaviti krajem mjeseca.

CtrlF5 - Osvje`avanje cachea i trenutne stranice

strane, program je zgodno rje{enje za sinhronizaciju fajlova do kojih mo`ete pristupiti brzo gdje god se nalazili, te mo`e zamijeniti USB stikove. Su~elje programa je jednostavno, te uz po~etne parametre registracije korisni~kog ra~una morate samo odrediti mape za sinhronizaciju, a sav proces odvija se transparentno. Izvr{nu datoteku te`ine 2,2 MB mo`ete preuzeti s adrese http://www.syncplicity.com/.

U prodaji

36
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

@ av@z webinfo
Valovi iz Googlea Ve}i OLED ekrani

37
Nedostatku ve}ih OLED ekrana ponajvi{e doprinosi nedostatak tehnologije koja bi s ve}om precizno{}u formirala uniformne organske slojeve ve}ih dimenzija. No, Seiko Epson je najavio rje{enje tog problema. Novo otkri}e dozvoljava uniformniju depoziciju organskog materijala za vrijeme proizvodnje OLED ekrana. Ovo }e dostignu}e omogu}iti izradu OLED ekrana s dijagonalama od 37 in~a i vi{e, poru~uju iz Epsona.

Stari operativni sistem ostaje dostupan

[ta }e biti s Vistom
Predstavnici Microsofta jo{ ne `ele otkriti {ta }e biti s operativnim sistemom Vista nakon izlaska Windowsa 7. Prilikom objavljivanja prethodnih verzija Windowsa, Microsoft je odre|ivao prijelazni period u kome su bile dostupne obje verzije operativnog sistema, kako bi korisnici lak{e pre{li sa stare na novu verziju. Ovog puta, me|utim, situacija je druga~ija. Odluka o vijeku Viste jo{ nije donesena. Ipak, prema nekim nepotvr|enim najavama, Microsoft }e u aprilu 2012. godine prestati podr`avati sve verzije Viste.

Google je demonstrirao novi alat za komunikaciju i kolaboraciju putem interneta naziva Google Wave. Korisnik kreira „talas“, odre|enu temu kojoj dodjeljuje druge korisnike. Svi korisnici na jednoj temi mogu razmjenjivati poruke, fotografije i ostale informacije, dok se promjene registriraju i prikazuju u realnom vremenu. Najlak{i opis Wavea bio bi kombinacija komunikacije i dokumenta kojeg kreiraju sami korisnici povezani s odre|enom temom. Osim kao proizvod, Google na Wave gleda i kao na platformu i protokol.

SAVJETI Prijenosni ra~unari osjetljivi na udarce i pregrijavanje

Kako za{tititi laptop od fizi~kog o{te}enja
Dok svi prenosivi ra~unari ne budu imali magnetne priklju~ke, saplitanje preko napojnog kabla ostat }e naj~e{}i razlog za ozbiljnu {tetu na njima
oplota, hladno}a, vlaga i iznenadni udarci mogu na{tetiti prijenosnom ra~unaru koliko i zlonamjerni virusi ili {pijunski programi. Tako ja~i udarac mo`e uni{titi hard disk, slomiti LCD ili trajno o{teti mati~nu plo~u. Zato korisnici koji rade u ekstremnim uslovima ne `ale dati novac za oja~ane laptope poput GoBooka XR-1 kompanije General Dynamics ili Panasonicov Toughbook-29. Naravno, oja~ani laptopi ne trebaju svima, ali nekoliko savjeta o tome kako mo`ete sa~uvati prijenosnik sigurno }e vam dobro do}i. Plo~e u hard diskovima osjetljivije su na udarce kada se obr}u. Ako laptop ne mo`ete isklju~iti, niti ga prebaciti u re`im smanjene potro{nje prije pomjeranja, zatvorite poklopac i sa~ekajte da u|e u re`im Standby prije nego {to ga uzmete u ruke. Da bi ra~unar bolje le`ao u rukama, zalijepite komade trake po ivicama ku}i{ta. To mo`da ne}e najljep{e izgledati, ali je je-

XP za prijenosne ra~unare Pa`ljivo rukovanje od presudne va`nosti

T

Protok zraka
Ve}ina prijenosnih ra~unara izbacuje veliku koli~inu toplote kroz donju stranu ku}i{ta. Sve {to mo`e ometati protok zraka oko te povr{ine moglo bi izazvati pregrijevanje. Zato nemojte stavljati ra~unar na deku ili na tapacirane i druge mekane povr{ine. ftinije od popravke ili zamjene ra~unara ako ga ispustite. Pazite gdje spu{tate laptop, bilo da je u torbi ili ne. U vozilima izbjegavajte mjesta koja stalno vibriraju i pomislite {ta bi mu se moglo dogoditi u slu~aju naglog ko~enja. Kada se nalazite u kafeu, na aerodromu, u kancelariji ili nekom drugom javnom mjestu, vodite ra~una gdje je kabl za napajanje. Dok svi prenosivi ra~unari ne budu imali magnetne priklju~ke, saplitanje preko napojnog kabla ostat }e naj~e{}i razlog za ozbiljnu {tetu na njima. Sloj najlona ili ko`e za{ti-

Windows XP i nakon objavljivanja Sedmice
Jo{ nije objavljen kona~an datum izlaska Windowsa 7
Microsoft }e nastaviti nuditi Windows XP za prijenosne ra~unare i nakon objavljivanja sljede}e generacije svog operativnog sistema Windowsa 7. - Proizvo|a~i originalne kompjuterske opreme koji na prijenosnim ra~unarima koriste Windows XP mo}i }e ga instalirati jo{ 12 mjeseci nakon zvani~nog pojavljivanja Windowsa 7 - rekao je Mike Nash, potpredsjednik grupe za upravljanje Windows proizvodima. Dostupnost Windowsa XP u periodu nakon objavljivanja Sedmice poslu`it }e korisnicima koji su izbjegli prelazak na Windows Vistu da ocijene novi operativni sistem. Nash nije `elio navoditi datum pojavljivanja Windowsa 7 u prodaji, uprkos tome {to je Micorosoft objavio posljednju probnu verziju operativnog sistema zvanu kandidat za objavljivanje (Release Candidate, RC). Pojavljivanje RC-a jedan je od posljednjih koraka prije zaklju~avanja koda Windowsa 7 i njegovog slanja proizvo|a~ima. Prerano objavljivanje datuma pojavljivanja Windowsa 7 moglo bi navesti neke kupce da odlo`e kupovinu novih ra~unara, {to bi dodatno pogor{alo stanje na tr`i{tu.

tit }e ra~unar od blagih potresa, ali ako padne i s male visine, samo }e vi{eslojna postava apsorbirati udar. Temperatura je za laptope od presudne va`nosti. Kada te-

mperatura u prostoriji poraste, ona se podi`e i unutar ra~unara. Ako sumnjate da se sistem pregrijava, potra`ite u dokumentaciji podatak o maksimalnoj operativnoj temperaturi. Nakon to-

ga upotrebite program SpeedFan kako biste pratili stanje sistema. Aplikacija }e u sistemsku oblast smjestiti ikonicu koja }e neprestano prikazivati temperature procesora i hard diska.

Internet Explorer pre~ice
Ctrl+ - Pove}anje sadr`aja stranice Ctrl- - Smanjenje sadr`aja stranice Ctrl0 - Stvarna veli~ina sadr`aja stranice F11 - Aktivacija full screen moda CtrlF - Otvaranje dijaloga za tra`enje teksta na stranici CtrlN - Otvaranje stranice u novom prozoru CtrlA - Ozna~avanje cijelog sadr`aja stranice CtrlD - Ozna~avanje teksta u adresnoj liniji F5 - Osvje`avanje trenutne stranice

Besplatni programi

Syncplicity
Syncplicity je besplatan alat koji se distribuira uz online servis za smje{taj datoteka na Syncplicity servere. Program nudi 2 GB virtuelnog diskovnog prostora, dok je jedina boljka programa u tome da veli~ina jedne datoteke ne smije prema{iti 300 MB. Ono po ~emu je program specifi~an je to {to nudi sinhronizaciju va`nih datoteka u realnom vremenu. Prije nego {to po~nete s kori{tenjem programa morate se registrirati i kreirati svoj Syncplicity ra~un koji }e vam omogu}iti besplatno spremanje do 2 GB podataka na servere Syncplicity. Sinhronizacija je spora, bez obzira da li posjedujete brzi pristup internetu. S druge

Oboga}ena linija netbooka

Nadogra|en Samsung Pixon 12
Povoljne cijene

Tri Minija iz HP-a
Kompanija HP predstavnika je jo{ tri netbooka iz linije Mini, modele Mini 1101, 110 XP i 110 Mi. Sve ure|aje pokre}e standardna kombinacija Intel Atoma N270/N280 uz klasi~an paket opreme poput `i~ne i be`i~ne mre`ne povezivosti i ~ita~a memorijskih kartica te 10,1-in~nog ekrana. Model Mini 110 XP dolazi s gigabajtom memorije te klasi~nim diskom kapaciteta 160 GB ili 32-gigabajtnim SSDom. Operativni sistem su Windowsi XP, a kupci pored opcionalne podr{ke za WWAN mogu odabrati i Broadcomov Crystal HD Enhanced Video Accelerator. Mini 110 Mi posjeduje 2 GB memorije i 250-gigabajtni disk te Linux. Oba modela u prodaji }e biti po~etkom jula po cijeni od 330 dolara za 110 XP, 280 za 110 Mi i 329 dolara za Mini 1101. Dodatna 6-}elijska baterija ko{ta 40 dolara.

Mobitel s impresivnih 12 megapiksela
Samsungov mobitel Pixon nadogra|en je, a klju~na promjena je u kameri koja sada ima 12 megapiksela. Kako navode u kompaniji, radi se o prvom mobitelu s impresivnom kamerom od 12 megapiksela, {to je rezolucija koja je standardno prisutna u velikom broju fotoaparata. Samsung Pixon 12 sadr`i 3,1-in~ni AMOLED ekran osjetljiv na dodir, 12 megapikselnu kameru s automatskim fokusom, 24-milimetarskom {irokougaonom le}om, a snimljene fotografije mogu}e je jednostavno prebacivati na servise poput Facebooka. U mobitel je ugra|eno 150 MB memorije koju je mogu}e pro{iriti. Pixon

Na tr`i{tu krajem mjeseca

12 na tr`i{tu bi se trebao pojaviti krajem mjeseca.

CtrlF5 - Osvje`avanje cachea i trenutne stranice

strane, program je zgodno rje{enje za sinhronizaciju fajlova do kojih mo`ete pristupiti brzo gdje god se nalazili, te mo`e zamijeniti USB stikove. Su~elje programa je jednostavno, te uz po~etne parametre registracije korisni~kog ra~una morate samo odrediti mape za sinhronizaciju, a sav proces odvija se transparentno. Izvr{nu datoteku te`ine 2,2 MB mo`ete preuzeti s adrese http://www.syncplicity.com/.

38

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 010087 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88., Sarajevo, protiv tu`enog „AG Merx“ d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 182., Sarajevo, radi duga u iznosu od 102,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06) - na iznos od 24,80 KM po~ev od 08. 02. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 32,70 KM po~ev od 08. 03. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 22,90 KM po~ev od 08. 04. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 22,00 KM po~ev od 08. 05. 2005. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi} BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 061797 03 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88., Sarajevo, protiv tu`enog „Safa komerc“ d.o.o. Sarajevo, ul. Grbavi~ka br. 107., Sarajevo, radi duga u iznosu od 173,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06) - na iznos od 44,60 KM po~ev od 18. 05. 2003. godine pa do isplate, - na iznos od 52,00 KM po~ev od 18. 06. 2003. godine pa do isplate, - na iznos od 53,80 KM po~ev od 18. 07. 2003. godine pa do isplate, - na iznos 22,90 KM po~ev od 18. 08. 2003. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70 i 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 011680 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi} u pravnoj stvari tu`itelja dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 11 A, radi duga od 1.032,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 08. 12. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a u kojoj navodi, da tu`eni za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim ra~unima duguje iznos od 1.032,30 KM. Predlo`eno je da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati navedeni glavni dug, kao i zakonsku zateznu kamatu na iznos od 725,70 KM po~ev od 08. 04. 2009. godine, do dana uplate, te na iznos od 306,60 KM po~ev od 08. 06. 2005. godine, do dana uplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPPa, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik D`enana Had`iomeragi}

OBJAVLJUJE
Dana 01. 08. 2005. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 102,40 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 102,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi:

OBJAVLJUJE
Dana 02. 12. 2003. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 173,30 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 173,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-36534/04 Sarajevo, 14. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`ene HATID@E ZENELJI, ul. Prnjavorska br. 16, radi duga v.s.p. 1.315,10 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 08. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati tu`itelju iznos od 1.315,10 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 500,40 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 11. 2003. do dana uplate - na iznos od 664,90 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 12. 2003. do dana uplate - na iznos od 149,80 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 01. 2004. do dana uplate, pa do isplate uz naknadu tro{kova pa-

rni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enonina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-36556/04 Sarajevo: 14. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog ENESA OSMANOVI]A, ul. Grbavi~ka br. 14, radi duga v.s.p. 373,50 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 08. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 373,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 198,60 KM po~ev od datuma dospjelosti 15. 07. 2004. do dana isplaate, - na iznos od 107,70 KM po~ev od datuma dospjelosti 15. 08. 2004. do dana uplate - na iznos od 67,20 KM po~ev od datuma dospjelosti 15. 09. 2004 do dana uplate, pa do isplate uz naknadu

tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s. r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enonina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A ul. Ustani~ka broj 19 Broj: Mal-36658/04 Sarajevo, 08. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog GA[I RED@A, iz Sarajeva, ul. Sedrenik br. 69, Sarajevo, radi duga v.s.p. 324,00 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 09. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e isplatiti tu`itelju iznos od 324,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate i to: na iznos od 84,00 KM po~ev od 08. 08. 2004. do dana uplate, na iznos od 149,20 KM po~ev od 08. 09. 2004. do dana uplate, na iznos od 90,80 KM po~ev od 08. 10. 2004. do dana uplate, uz naknadu

tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-36513/04 Sarajevo: 14. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog NED@IBA JELI]A, ul. Topal Osman-pa{e br. 22/VII, radi duga v.sp. 26,70 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 8. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati tu`itelju iznos od 26,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 26,70 KM, po~ev od datuma dospjelosti 15. 8. 2004. do dana uplate, pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana.

U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s. r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enonina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-36498/04 Sarajevo, 14. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`ene EMINE ABAZI, iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e br. 286, radi duga v.s.p. 977,80 KM u skladu a ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 08. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e da tu`itelju na ime duga isplati tu`itelju iznos od 977,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 101,30 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 09. 2003. do dana uplate - na iznos od 858,50 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 10. 2003. do dana uplate

- na iznos od 18,00 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 11. 2003. do dana uplate, pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s. r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

39

40
Servis za pretra`ivanje interneta Za ljubitelje igrica

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

av@z webinfo

Bing - novi konkurent Googleu
Microsoft }e uskoro lansirati novi servis za pretra`ivanje interneta pod imenom Bing koji bi trebao konkurirati Googleu. Program je, prema navodima iz Microsofta, baziran na sistemu odlu~ivanja kojim se zauzima potpuno nov pristup problemu pretra`ivanja interneta. Dana{nji pretra`iva~i poma`u ljudima u pronala`enju informacija, ali nisu od velike koristi kada im treba pomo}i da iskoriste te informacije. Bing je prvi korak u dugotrajnom naporu Microsofta da olak{a pretra`ivanje i kori{tenje informacija s interneta. Od novotarija koje Bing donosi tu je Best Match koji izdvaja najbolje rezultate pretrage, Quick Preview koji na prelazak pokaziva~em otvara prozor s dodatnim informacijama i Web Groups za grupiranje rezultata intuitivnim putem.

Fallout 3: Broken Steel

Nova oru`ja i nivoi
Mnogi koji su igrali igru tvrde da je previ{e lako dose}i ograni~enje ta da igra nakon toga postaje pomalo monotona

Sistem odlu~ivanja

Spec
Kompanija Yahoo kona~no je odlu~ila ugasiti centralnu dru{tvenu stranicu Yahoo 360. Stranice je bez podr{ke skoro dvije godine, a bit }e uga{ena 13. jula. Za ~etiri godine postojanja stranica nikada nije iza{la iz beta verzije, a svi ~lanovi obavije{teni su putem e-maila o zatvaranju servisa.
Radnja se nastavlja

Sony Ericsson najavljuje promjene

K

ao jedna od najo~ekivanijih igara ove godine, Fallout 3 je najavio mno{tvo dodataka i ekspanzija, kako bi se dugo ~ekanje isplatilo. Fallout 3: Broken Steel je dodatak koji mo`ete skinuti s interneta, a nudi nastavak pri~e, nova oru`ja, protivnike, te nove sposobnosti za lik.

Pozitivno
Ispravljanje gre{aka 30 nivoa Questovi

ni~enje ta da igra nakon toga postaje pomalo monotona.

Ispravljanje gre{aka
Svi sitni side questovi ostaju nerije{eni jer igra~i jednostavno ne vide smisao u njima, po{to iskustvo vi{e ne raste nakon ubistava i obavljenih zadataka. Novi perkovi tako|er nisu zaboravljeni, iako se oni najvi{e fokusiraju na ispravljanje dosada{njih gre{aka. Sve u svemu Fallout 3: Broken Steel je dodatak koji pravi fanovi ne smiju propustiti, s obzirom na to da zna~ajno ispravlja gre{ke originalne igre, {to je svakako bilo potrebno.

Negativno
Na oru`ju se vidno poradilo pa dobivate dvije nove pu{ke nevjerovatne razorne mo}i: Tesla Canon i Heavy Incinerator. Ono {to su fanovi ozna~ili kao najbolju promjenu je podizanje maksimalnog nivoa karaktera sa 20 na 30. Mnogi koji su igrali igru tvrde da je previ{e lako dose}i ogra-

Mo}ne pu{ke
Pri~a se nastavlja na kraju originalnog naslova. Nakon {to ste u pro{lom dijelu osigurali svje`u i nezaga|enu vodu svim stanovnicima, postoji problem distribucije u njihova prebivali{ta. Pored toga, Brotherhood i Enclave jo{ ratuju.

Nije produ`en ugovor sa EA

Novi Wolfenstein

Warner Bros izdaje The Lord of the Rings
Novi ure|aji s novim standardom

Zombiji i nacisti
Veliko interesovanje za novi nastavak Wolfensteina bukvalno je prisililo Activision da podijeli nekoliko screenshotova i informacija vezanih za ovaj naslov s javno{}u. Pri~a prati vojnika BJ Blazkowicza koji je dobio zadatak da se rije{i napasnih nacista. Sve to i ne bi bio toliki problem za junaka, da nije opasnih eksperimenata koji su proizveli mutirane vojnike nevjerovatnih sposobnoMutirani vojnici sti. Kako je prethodni Wolfenstein postigao veliki uspjeh multiplayom, navedeno je da }e se na tome posebno raditi.

Kraj formata Memory Stick Micro
Izgleda da je odzvonilo formatu memorijskih kartica Memory Stick Micro. Barem {to se ti~e Sony Ericssona. Naime, iz kompanije je saop}eno da }e u svojim novim ure|ajima planirati tranziciju na formate microSD te microSDHC. Format Memory Stick Micro predstavljen je pro~etkom 2006. i jedine dvije kompanije koje su ga koristile su Sony i Sony Ericsson. Ovom odlukom Sony Ericssona vrlo lako bi se moglo dogoditi da }e Memory Stick Micro prestati postojati. Naravno, pod uvjetom da se na takav korak odlu~i i Sony. Kako sada stvari stoje, novi proizvodi iz Sonyja, to~nije PSP Go trebao bi sadr`avati utor za memorijske kartice Memory Stick HG-Micro, format predstavljen po~etkom godine.

Warner Bros nije obnovio svoj dogovor s Electronic Artsom u vezi licence za Lord of the Rings te je najavio kako i sam sprema nekoliko naslova. Prvi bi trebao biti The Lord of the Rings: Aragorn’s Quest, koji }e biti namijenjen djeci i porodici. Electronic Arts je radi kratkih rokova razo~arao svoje fanove izdav{i im polufunkcionalnu igru. Da li }e Warner Bros to uspjeti popraviti, jo{ nije poznato. Igra za djecu

BIOS - Skup naredbi pohranjenih u ROM memoriji koje slu`e za identificiranje i inicijalizaciju ure|aja u ra~unaru. Cache Memorija - Memorija u koju se pohranjuje dio sadr`aja iz RAM-a i koja ubrzava razmjenu podataka izme|u CPU-a i RAM-a. CPU - Mozak ra~unara koji obra|uje podatke, upravlja prijenosom podataka izme|u pojedinih dijelova sistema te uskla|uje i nadzire rad cijelog sistema. FLEX-ATX - Format mati~ne plo~e izrazito male veli~ine 229 x 191 milimetara.

Rje~nik

Neobi~na odluka Electronic Artsa

BattleForge potpuno besplatan
Electronic Arts iznenadio je fanove ponudiv{i svoju igru Battleforge besplatno. Napo~etku je to bilo veliko sni`enje, da bi sada igra postala potpuno besplatna. Nije poznato {ta ih je natjeralo na ovakav potez, ali objavljeno je da je Battleforge funkcionalan te da dolazi sa dva {pila od 32 karte i da su svi dijelovi igre otklju~ani. Igru je mogu}e preuzeti sa slu`bene web-stranice Electronic Artsa.
Otklju~ana cijela igra

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

41

Slavni pjeva~ zaljubio se na prvi pogled

ZARADE Ketrin Zeta D`ons reklamira {ampon

Glumica dobila 8.700 dolara za sekundu rada
Upisala se u knjigu nevjerovatnih gluma~kih honorara
Ketrin Zeta D`ons (Catherine Jones) upisala se u knjigu nevjerovatnih gluma~kih honorara nakon {to je za samo sekundu svog rada dobila svotu od 8.700 ameri~kih dolara, pi{u kineski mediji. Lijepa glumica zaradila je 1,5 miliona dolara za TV reklamu {ampona kozmeti~ke ku}e „Lux“, koja traje sedam minuta. Reklama je ura|ena prema uzoru na {pijunske filmove, a Zeta D`ons glumi kradljivicu eliksira mladosti, za koji se ispostavi da je novi „Luxov“ {ampon. Ova reklama snimljena je samo za podru~je Kine i Japana, te ne}e biti prikazivana na programima TV ku}a u ostatku svijeta. Ketrin je nedavno priznala da je za njenu ljepotu najvi{e zaslu`na prirodna kozmetika, kao {to su med, pivo, jabuke i jagode koje koristi u maskama za lice i kosu. - Ja, zapravo, ne izgledam ba{ tako zanosno. Svjetla i kamere mogu u~initi ~uda i stvari prikazati mnogo ljep{ima nego {to one stvarno jesu - iskreno je izjavila dobitnica Oskara. Ketrin Zeta D`ons udala se 2000. godine za ameri~kog glumca Majkla Daglasa (Michael Douglas), koji je od nje stariji 25 godina. Par ima dvoje djece, devetogodi{njeg Dilana (Dylan) i {estogodi{nju Keris (Carys).

D`eger: Poklon za najbli`e

Mik D`eger `elio kupiti kombi za sladoled
Impresioniran vi|enim, Mik D`eger (Mick Jagger) ponudio je voza~u kombija za sladoled da ga otkupi za 150.000 dolara, no voza~ nije htio ni ~uti za to, objasniv{i kako vozilo ~uva jer je obe}ao da }e se njime voziti na k}erkinu svadbu. Pjeva~ „The Rolling Stonesa“, ~ije se bogatstvo procjenjuje na 285 miliona dolara, zaljubio se u ovo jedinstveno vozilo iz 1954. godine nakon {to ga je vidio kako se kotrlja ulicom pored njegovog doma u Londonu. Pri{ao je vlasniku kako bi kupio sladoled i odmah poku{ao licitirati cijeli kombi. - Rekao mi je kako se na prvi pogled zaljubio u moje vozilo i pitao me da li bih razmislio o prodaji - otkrio je medijima vlasnik kombija, dodav{i kako ga je {okirala D`egerova ponuda te smatra kako je slavni pjeva~ `elio kombijem za sladoled razveseliti svoje unuke.

Incident koji je Bruno priredio Eminemu

Sve unaprijed dogovoreno i uvje`bano
Ba{ kada je publika pomislila da nam je svjetska zabavna industrija donijela ne{to stvarno, eto povratka u realnost. Filmske nagrade MTV-ja dobile su ogromnu pa`nju javnosti, najvi{e zbog incidenta koji je Sa{a Baron Koen (Sacha Baron Cohen), poznatiji kao Bruno, priredio Eminemu. Re`iser ceremonije dodjele nagrada Skot Okerman (Scott Aukerman) otkrio je na svom blogu da je cijeli skandal bio dogovoren, pa ~ak i uvje`ban na probama.

Zeta D`ons: Reklama traje sedam minuta

Bruno: Na dodjeli nagrada

F L AS H

LOS AN\ELES - Na premijeru filma „The Hangover“, odr`anoj u Graumanovom kineskom teatru u Holivudu, stigli su ~lanovi gluma~ke ekipe Bredli Kuper (Bradley Cooper), Heder Graham (Heather Graham), koja je pozirala zajedno s Rej~el Heris (Rachael Harris). Glumica Kristen Bel (Bell) tako|er je do{la na premijeru filma.

42

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

43
Zdravi obroci
Ako postoji kuhinja na poslu, jedite tamo jer }ete se tako koncentrirati na hranu i jesti u miru
Nemojte pretjerivati s koli~inom hrane

Ta~no Neta~no
kojeg osmanlijskog 1.Smrt rijetko ona Abdulzemlji s rasultana je do~ekana u spolo`enjem kao Aziza? je i dalje 2.Tonga Britanije?kolonijalni posjed Velike 3.Pitija je bio gr~ki astronom?
1. TA^NO

SAVJETI Prehrana na radnom mjestu

Pica i sendvi~ nisu zdravo rje{enje
Samo u Americi na radnom mjestu jede 70 posto zaposlenika, a ni u ostatku svijeta slika nije puno druga~ija, tvrde nutricionisti. Ljudi se naj~e{}e odlu~uju za hranu poput pice i sendvi~a, koja je ne samo slabe hranljive vrijednosti nego je opasna zbog preno{enja bakterija po stolu. Stru~njaci daju nekoliko savjeta. Obratite pa`nju na ono {to jedete na poslu. U vrijeme dok jedete zaboravite na bilo kakve druge aktivnosti. Ugasite monitor i uti{ajte mobitel kako vam ne bi odvla~ili pa`nju. Nemojte pretjerivati s koli~inom hrane. Budite sigurni da na poslu ne}ete „umrijeti od gladi“ i da }ete pri povratku ku}i imati priliku ne{to prezalogajiti. Ako postoji kuhinja na poslu, jedite tamo jer }ete se tako koncentrirati na hranu i jesti u miru. Ponesete li svoju hranu, tako }ete najbolje kontrolirati kvalitet onoga {to jedete. Naprimjer, salata s piletinom, povr}em i grahom poslu`it }e vam kao zdrav izvor energije. Izbjegavajte naru~ivanje gotove hrane, koja je naj~e{}e premasna, bez vitamina i drugih vrijednih sastojaka, a bogata solju.

Pastrmka s povr}em
1 2
Potrebno je: ulje, bijelo vino, celerov list, per{unov list, biber, so, 500 g paradajza, 4 ~esna bijelog luka, 300 g luka, 1 kg sitnije pastrmke. Na~in pripreme: O~istiti i oprati pastrmku. Luk isje}i na rebarca i propr`iti na ulju. U zemljanu posudu staviti pr`eni luk. Preko luka isje}i papriku, olju{titi paradajz i bijeli luk. Posoliti, pobiberiti i staviti per{unov i celerov list. Preko povr}a poredati pastrmku, preliti s ~a{om ulja i bijelog vina. Poklopiti folijom ili poklopcem te kuhati na tihoj vatri sat.

Dalje propadanje Osmanskog carstva
Smrt rijetko kojeg osmanlijskog sultana je do~ekana u zemlji s odu{evljenjem kao ona Abdul Aziza (na slici). Bilo je to na dana{nji dan, 4. juna 1876. godine. Op}enarodno nezadovoljstvo inflacijom koja nastupa poslije bankrota zemlje dovodi do zavjere koja svrgava sultana 30. maja 1876. godine. Pet dana poslije, Abdul Aziz, navodno, izvr{ava samoubistvo. Pu~isti su na ~elo dr`ave doveli Murata V, sina sultana Abdul Med`ida I. Abdul Aziz postaje sultan 25. juna 1861. godine poslije prerane smrti brata Abdul Med`ida I. Jednostavno govore}i, on je sultan laganog propadanja carstva. Tokom njegove vladavine Osmansko carstvo se svake godine sve vi{e zadu`uje do trenutka kada dolazi do progla{enja dr`avnog bankrota 1875. godine.
2. NETA^NO

VREMEPLOV

4. juni

Disciplinski postupak
Na koji na~in se pokre}e disciplinski postupak protiv namje{tenika, pita T. R. iz Sarajeva. Prema Zakonu o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u FBiH, disciplinski postupak protiv namje{tenika zbog povrede slu`bene du`nosti pokre}e se na zahtjev rukovodioca organa dr`avne slu`be. Zahtjev se podnosi onda kada rukovodilac organa dr`avne slu`be sazna ili do|e do podataka da je namje{tenik u~inio povredu slu`bene du`nosti. Svaki namje{tenik koji raspola`e podacima da je odre|eni namje{tenik u~inio povredu slu`bene du`nosti mo`e Obavezno prilo`ite podnijeti prijavu za pokretanje kupon iz novina. disciplinskog postupka koja mora biti obrazlo`ena, a poNa koverti nazna~ite: dnosi se rukovodiocu organa “Za kontakt stranu”. dr`avne slu`be. Zahtjev za pokretanje disciPitanja mo`ete slati i na plinskog postupka podnosi se e-mail: redakcija@avaz.ba prvostepenoj disciplinskoj koFederalni zavod PIO misiji.

Tonga postaje nezavisna dr`ava
Tonga nije vi{e kolonijalni posjed Velike Britanije. Nezavisnost je dobila na dana{nji dan, 4. juna 1970. godine, kao Kraljeviina Tonga. To je niz od 169 otoka u Pacifiku, jugozapadno od Samoe, a isto~no od Fid`ija. Otoci su okupljeni u tri ve}e skupine: otoci Tongatapu, otoci Ha’apai i otoci Vava’u. Glavni grad je Nuku’alofa, koji se nalazi na otoku Tongatapu. Naseljavanje Tonge po~elo je jo{ oko hiljadite godine prije nove ere, a od 10. stolje}a vlast je u rukama dinastije Tu’i Tonga. Od 1875. Tonga je kraljevina i taj se sistem vlasti odr`ao do danas. Britanska metodisti~ka misija u 19. stolje}u ve}inu stanovnika preobratila je na kr{}anstvo.
3. TA^NO

Kupon za odgovore

Danas je Me|unarodni dan nedu`ne djece `rtava agresije, koji se obilje`ava kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog razli~itih vidova zlostavljanja. Taj dan tako|er nagla{ava va`nost za{tite prava djece i me|unarodne borbe protiv nasilja nad djecom.

SLAP

I.B.

MATERIJAL DOBIJEN VULKANIZACIJOM KAU^UKA

UZVIK IZNENA\ENJA KOFER BURGIJATI, SVRDLATI

STRANICA TROUGLA

DONIJETI TELE NA SVIJET

ALKOHOLNO PI]E

^AS

VREMENSKI PERIODI

VISOKI VOJNI ^IN

IME GLUMCA NA SLICI OBUHVATANJE (mn.) PREZIME GLUMCA NA SLICI VISINSKE TA^KE TELEVIZIJSKA SLIKA (gr~.) DONJI DIO POSUDE URU^ITI

Prvi Grk koji je oplovio Britanske otoke
RENIJ SITNI OTVORI NA KO@I

NJEMA^KA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ALMIR, BLIZU, RA, AJANOVI], ATAKER, JAMA, B, DO[EN, NAR, IME, ENESA, I, KAMENJARI, AT, ATA[E, OTOCI 1822

STARA MJERA ZA TE@INU

ELEKTRON EKREMA ODMILJA SKANDINAVSKI NOV^I] O.D.

RIJEKA U ITALIJI

VELIKI SPJEV

@ENA PO^INILAC ATENTATA UZOR, SAVR[ENSTVO

STOVARI[TA

Pitija je bio gr~ki astronom. Ro|en je u Marseju (na slici), koji je tada bio gr~ka kolonija. Putovao je mo`da ~ak dva puta na podru~je sjevernog Atlantika 330. godine prije nove ere u nadi da }e prekinuti feni~anski monopol na trgovinu kalajem. Oplovio je Britanske otoke i prvi je upoznao anti~ki svijet s informacijama o tim ljudima, rekav{i da su prijateljski raspolo`eni. Iz [kotske je otplovio prema sjeveru do zemlje koju je nazvao Tula. Nepoznato je gdje se ta~no nalazi Tula, ali postoje naga|anja o tome: mnogi tvrde da je rije~ o Arktiku, budu}i da je za tu zemlju Pitija rekao da je zemlja gdje Sunce ne zalazi.

44

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

45

LOTO

46 ^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009. Dnevni avaz

6/42

OÈEKIVANI JACK POT ZA 23. KOLO JOKER-a 297.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 22. KOLA JOKERA OD 02.06.2009.godine

OÈEKIVANI JACK POT ZA 23. KOLO LOTO-a 200.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 22. KOLA LOTO-a OD 02.06.2009.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 22. KOLA LOTO-a

28

12

09 41

02 11
829121 210343

02 09

11

12 28 41
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6 5 4 3
FONDOVI DOBITAKA:

POGODAKA NEMA DOBITAKA POGODAKA IMA 15 DOBITAKA POGOTKA IMA 962 DOBITKA POGOTKA IMA 16.144 DOBITKA

6 5

BROJEVA BROJEVA

NEMA DOBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

IMA 3
DOBITKA BROJA

879,60 KM

4

BROJA

NEMA
DOBITAKA

3

IMA 28
DOBITAKA

2

BROJA

IMA 343
DOBITKA

18,30 KM

U 22. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.263,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.131,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE —(4.262,50 + JP 288.012,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.274,50 KM FOND ZA DOBITKE DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.869,00 KM

IZNOSI DOBITAKA

2,20 KM

U 22. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.919,40 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.959,70 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.959,70 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(21.989,90 + JP 159.948,50)- . . . . . . . . . . . . . . . .181.938,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.193,90 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.591,90 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.183,90 KM L U T R I J A B i H S A R A J E V O 03.06.2009.godine GRAÈANICA ZASTUPNIK : 00171 2240122 S 1x5

SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA

0,00 KM 1.000,00 KM 100,00 KM 30,00 KM 3,00 KM

DOBICI SA 5 BROJEVA
OD@AK ZASTUPNIK : 00327 2310082 S 1x5 TUZLA ZASTUPNIK : 00625 2320384 S 1x5

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO JOKERA JE 10.07.2009.godine
LUTRIJA BiH SARAJEVO 03.06.2009.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00009 2320004 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00069 2230070 R 1x5 ZASTUPNIK : 00092 2320132 R 1x5 ZASTUPNIK : 00116 2320010 R 1x5 ZASTUPNIK : 00150 2310455 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00155 2320602 R 1x5 ZASTUPNIK : 00257 2260172 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00281 2320045 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00619 2320135 R 1x5 ZASTUPNIK : 00706 2270014 R 1x5 1x3

LUTRIJA BiH SARAJEVO

03.06.2009.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 21. KOLA LOTO-a OD 26.05.2009.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 21. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 21. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.801,40 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.400,70 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.400,70 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(19.850,20 + JP 140.098,30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.948,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.910,10 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.880,10 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.760,30 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA DOBITAKA SA 5 POGODAKA IMA DOBITAKA 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170,10 KM SA 4 POGOTKA IMA DOBITAKA 1.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,80 KM SA 3 POGOTKA IMA DOBITAKA 19.234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 KM

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

DONJI VAKUF

1. 220023523200127

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ GOST IZ 21. KOLA
1. 210014721300213 - ZENICA . . . . . . . . . . . . .700,00 KM 2. 210020822200099 - NOVI TRAVNIK . . . . . . . .600,00 KM 3. 210061321600015 - CAZIN . . . . . . . . . . . . . .600,00 KM 4. 210068122200339 - @EPÈE . . . . . . . . . . . . . .600,00 KM 5. 210034621500444 - DOBOJ JUG . . . . . . . . . .800,00 KM 6. 210008522100112 - ZENICA . . . . . . . . . . . . .900,00 KM

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 22. KOLU
1. 220031723200026 - KALESIJA 2. 220021823200008 - GORNJI VAKUF 3. 220026323200228 - KONJIC 4. 220037223100392 - BIHAÆ 5. 220013223200095 - TRAVNIK 6. 220076723200044 - SARAJEVO

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 21. KOLO LOTO-a JE 03.07.2009.god.
LUTRIJA BiH SARAJEVO 03.06.2009.godine KONAÈAN IZVJEŠTAJ 21. KOLA JOKERA OD 26.05.2009.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 21. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 21. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.867,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.933,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE -(5.882,50 + JP 282.129,50)- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288.012,00 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE BROJ DOBITAKA SA 6 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 5 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 4 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 5 SA 3 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 22 SA 2 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.051,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO LOTO-a JE 10.07.2009.godine

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SADR@AJ SMS PORUKE ZA IGRU LOTO BROJ SA POTVRDE O UPLATI SLATI, BEZ PRAZNIH MJESTA IZME\U CIFARA, NA SLIJEDE]E BROJEVE BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 21. KOLO JOKERA JE 03.07.2009.god.

Dnevni avaz

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

47

MALI

OGLASI
Prodaja
Jetta I TAS, 120.000 km, prvi vlasnik, registrovana skoro, 2.500 KM. Tel. 061 165 170. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 958 001. Lada 112-1-5 GL 16 V, hoebak, kao nova, god. 2004., pre{la 72.600 km, cijena 8.000 KM, hitno, centr. brava, el. staklo, poluklima, kod za{tita itd. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Mazda 626 dizel, 91. god., registrovana do 7. 09., cijena 2.100 EUR-a. Tel. 061 278 106. Mercedes A klasa 170 CDI, 99., full, 12.500 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 143 036. Mercedes C-220 CDI, 98. god., 12.500 KM i Audi A3 1.9 TDI, 2000. god., 14.500 KM, klima. Tel. 061 133 050. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Motor Visoon 2005., 250 m2, 2.600 KM. Tel. 061 526 308, 033/204-382. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Omega 88, met. plava, 2000 i kat, registrovana, 2.800 KM ili zamjena. Tel. 061 348 976. Opel Kadet 1967. kupe bijeli, sa crnom ko`om, 2.000 EUR-a ili zamjena. Tel. 061 348 976. Pasat karavan 2001. god., dizel, climatronic, {iber, sjedi{ta za djecu, grija~i sjedi{ta, ura|en veliki i mali servis, drugi vlasnik, registr. do novembra. Tel. 061 252 438. Pasat karavan dizel, 1992. god. Zvati poslije 17 h. Tel. 061 130 555. Passat 1.9 TDI, 1997. multi lock, klima, pre{ao 230.000 km. Tel. 061 192 338. Passat 1.9 TDI, 6 brzina, 130 KS, kvatro 2004. god., full, str. table, kao nov, 18.500 KM. Tel. 061 170 308. Peugeot 307 2.0 HDi, 66 KW, 2003. god., bijeli karavan, servisna, uvoz iz Njema~ke, registrovan. Tel. 061 140 582. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Polo 1.2, benzin, 2002. god., novi model, u odli~nom stanju. Tel. 061 205 098. Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited, 2002., full oprema, registrovan, zamjena. Tel. 061 186 064. Prodajem Fiat Panda 1988. god., 1.000 ccm3. Tel. 065 061 894. Prodajem Fiatovu Kromu, neregistrovanu, god. 89. Tel. 035/276-350, 061 562 426. Prodajem Ford Fiestu 1.1 benzin, 96. god., cijena 4.900 KM. Tel. 061 707 640. Prodajem Gol 2 TD, 1987. god., bijeli, u odli~nom stanju. Tel. 061 700 913, Sarajevo. Prodajem Golf 2, god. 1984., dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem Jugo 55, 12.90, reg. do 5. 2010., sve 3000 KM ili mijenjam za Golfa benzinca dvojku. Tel. 033 832-387. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887. Prodajem Pasat karavan, 96. god., ili mijenjam za manje auto. Tel. 061 804 248. Prodajem Peugeot 206, 1.1 benzin, 99. god., sve osim klime, ura|en veliki servis, u ovl. servisu odr`avan, cijena povoljna. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Peugeot 37 1.6 benz., 2003. god., pre{ao 90.000 km, 3 vrata, uredno servisiran, cijena 16.500 KM. Tel. 061 225 133. Prodajem Polo dizel, 2000. god., Golf 2, 87. dizel. Tel. 485-698, 062 920 764. Prodajem polovne auto gume 4 kom. 215/65/16, 4. kom. 205755/16, 4 kom. 205/55/15, 4 kom. 195/65/15. Tel. 061 209 057. Prodajem [kodu Favorit L 136, 90. god., u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 214 746. Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio 1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god. i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 173. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Punto 1.9 JTD, 2001., 3 vrata, klima, servo, air bag, el. podiza~i, muzika, centralna, 6.990 KM. Tel. 062 212 474. Renault Clio 2002. god., 1.2 benzin, 16 V, full oprema, boja tamnoplava met., super stanje, reg. do 11. 09., pre{ao 76.000 km, mogu}a zamjena, hitno. Tel. 061 508 102. Reno Megan sport coupe 1.6 16 V, 2003. god., klima, ABS tes p, bord, ko`a, crni. Tel. 061 140 067. Seat Ibiza 1.0, 1997. god., plava. Tel. 061 106 375. [koda 1.2 MPI, klima, 03 i 06. god., Fabia, Audi A3 TDI, 2000. god., 14.000 KM, Astra 1.9 CDI, 05. god., karavan. Tel. 061 133 750. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Teretnu prikolicu prodajem, plasti~ni poklopac, gara`irana, kuka evropska, dim. 13x100x50 cm. Tel. 061 357 786. Volvo S 40 1.9 T, 2002. god., automatik, full oprema, ko`a, benzinac, extra povoljno.Tel. 061 715 746. VW „buba2 1.6 benz., 2002. god., Daewo Matiz, 900 ccm, 2001. god., Ford Ka 1.3 benz., 9. 99. Tel. 061 864 130. VW Bectle 1.9 TDI, 2001. god., automatik, full oprema, ko`a, pre{ao 140.000 km. Tel. 062 600 111. VW Golf 4 1.9 TDI, 2002. god., full oprema, osim ko`e, pre{ao 143.000 km. tel. 062 600 111. VW Polo 1.0 benzin, ABS, servo, airbag, {iber, u odli~nom stanju, 5.900 KM. Tel. 061 490 842, Sarajevo. Yamaha r6, 2006. god., Yoshimura auspuh, pre{la 13.200 km u extra stanju, 11.500 KM. Tel. 062 600 111.

Golf 2, benzinac, 1991. god., registrovan, 3 vrata. Tel. 033 615-699. 7358-1Nd` Prodajem putni~ki kombi H 1, 9 sjedi{ta, sivi metalik, u odli~nom stanju, pre{ao 54.000 km. Tel. 061 13 57 07. 7369-1Nd` Reno Clio 2000. god., 2 vrata, plavi, tek reg., 1.4 benzin, klima, 6.850 KM. Passat 2002. god., full oprema, 1.9 TDI, karavan, tek uve`en, top stanje. Tel. 062 111 110. 5167-1tt Alfa Romeo 147, JTD, god. 2003., 106.000 kilometara, crvena, alu felge 17 cola, uvoz iz Austrije. Gliser sa prikolicom, registrovano na BiH tablama, motor Mercury 65 KS. Tel. 061 259 527. 7435-1Nd` Prodajem Reno Megan, 2002. DCI, inek{n. Registrovan do 10. 1. 2010. Komplet ful oprema. Cijena 11.700 KM. Metalik sivi. Tel. 061 149 241. 7435-1Nd` Al. felge 145, 15, 16, za Fiat, Opel, Reno, VW, Pe`o i neki dijelovi za sve marke. Tel. 062 212 474. Audi A3 1.9 TDI, 2000. god., registr., full, 14.200 KM, [koda Felicija 1.2 MPI, 03. i 06. god. Tel. 061 133 050. Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., zeder, alarm, auto klima, nove gume, al. felge, 2 vrata. Tel. 061 140 582. Audi A4 kvatro, 2003. god., str. table, mo`e na povlasticu, full, sa navigacijom, 18.750 KM. Tel. 061 549 399. Auto Maruti 91. god., registrovan i o~uvan. Tel. 061 260 598. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god. Radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033/762-445. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km08D. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Citroen berling, prvi vlasnik, 2003. Tel. 061 320 308. Fiat Bravo 1.4 benz., 12 V, 1997. god., azzuro plavi, top stanje, auto na str. tablama, 2.500 KM. Tel. 062 212 474. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., 5 vrata, plava, klimatronik, ABS, ESP GX air bag, , muzika, coputer 4x el. podiza~i itd., 9.990 KM do registr. Tel. 062 212 474. Ford Eskort 1.4 benzin, 91/92. god., crne boje, o~uvan, cijena 3.200 KM. Tel. 061 841 134. Ford Eskort 1.8 dizel, 96. god., plava boja, karavan, registrovana do septembra. Tel. 062 296 351, 033 460-700. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. god., tek registrovan, ful oprema. Tel. 061 321 325. Golf 2, 90. god., dizel, 2 vrata, u odli~nom stanju, 4.300 KM. Tel. 061 398 312. Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515. Golf 3, 96. god., benzin, plin, plin sa procesorom, klima, {iber, MP3, al. felge, alarm, centralna brava, extra. Tel. 061 798 024. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 4, 2002. god., TDI, 66 KW, 5 vrata, boja bijela, ful oprema, extra stanje, povoljno. Tel. 061 171 473. Golf 4, karavan, TDI, 2003. god., ful oprema, reg. do februara 2010., I ruka, cijena 15.800 KM. Tel. 061 241 645, 033 652-133. Golf III dizel, 1994. god., kobra, lavlja kand`a, gume 15/195/60, al. felge. Tel. 061 527 171. Grand Cherokee 2002. god., 4x4, automatik, ko`a, full, extra povoljno. Tel. 061 715 746. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456.

Kupovina
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441.

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Makarska rivijera - Drvenik Mali. Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00387 61 157 790. 4892-1tt Podaca, komforni apartmani, parking, TV, tokom juna 30% jeftinije. Rezervacije na: +385 91 784 4319. 7164-1Nd` Neum - sobe i apartmani 5 m od mora, van sezone 30% jeftinije. Pla`a, TV, klima, internet, parking. Tel. 061 488 043, 036 880-582. PTT Izdajem-prodajem poslovne prostore raznih veli~ina, u M. Aleji - Ilid`a i PCRobot - N. Sarajevo, kao i stan od 130 m2. Inf. 062 902 823. 7357-1Nd` Izdajem pos. prostor 11 m2 u Posl. centru Dolac Malta i 34 m2 u zgradi Uniprometa. Tel. 062 789 206. 7376-1Nd` Izdajem trosoban stan kompletno namje{ten u Bu}a Potoku, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. 785-1Mo Advokatsku kancelariju kod Suda, [enoina 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Apartmane izdajem na Pelje{cu, vlastita pla`a, ~amac, ribolov, povoljno. Tel. 00385 98 136 84 38, 061 188 861. Apartmane izdajem u Podgori, Vi mj. 10 EUR-a po osobi. Tel. 00385 21 625 334, 00385 91 560 55 85. Apartmani i sobe S. Grad, Sarajevo, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a Veliki pijesak, Crna Gora, Bar. Ferid. Tel. 065 879 433. Ba{~ar{ija, Prijepolj~eva, izdajem povoljno dvos. stan namje{ten, stamb. zgrada. Tel. 061 335 776. Bliz @eljezn. stanice izdajem sobe za preno}i{te, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, dvos. fino opremljen stan u zgradi sa gara`om, izdajem. Tel. 062 465 466. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Ciglane gornje, dvos. lijepo namje{ten stan, I kat, 500 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Ciglane, Alipa{ina ul, konf. jednosoban stan 45 m2, I sprat, 400 KM, izdajem. Tel. 061 145 853. ^etverosoban namje{ten stan 114 m2, na dvije eta`e, naselje Vele{i}i. Tel. 062 294 509. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Drvenik - izdajem apartmane povoljno. Tel. 00385 21 628-143.

Dva pos. prostora izdajem, jedan u Kranj~evi}eva 55 m2, drugi Ba~i}i-Stup 50 m2. Tel. 061 530 639. Dvoiposoban, moderno opremljen stan kod OHR-a, eta`. grijanje, izdajem. Tel. 062 465 466. Dvosoban apartman na eta`i sa 5 i 6 le`ajeva, izdajem u Orebi}u, parking, klima, TV, terasa, blizina pla`e od 15. 6. do 15. 09. Tel. 033/233-197, 9061 566 516. Dvosoban namje{ten stan, c.g., kod Elektroprivrede. Tel. 062 737 506. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, dvos. lijepo opremljen stan, I sprat, eta`no, gr., 500 KM izdajem. Tel. 062 465 466. Hrasno, izdajem stan dvoiposoban, namje{ten, preko puta trolejbuske stanice, cijena 500 KM. Tel. 062 204 208. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Hvar - Su}uraj, izdajem ~etverokrevetne apartmane. Tel. 033 215-137, 061 215 983. Intelektulacu soba, sve zasebno, kao garsonjera. Tel. 062 579 172. Izdaje se internet i PS 2 klub, kod Medicinske {kole (Bjelave). Tel. 062 224 836. Izdaje se stan u priv. ku}i, potkrovlje. Tel. 033 622-130, Lati~ka-Stup. Izdajem 100 m2 pos. prostora u Hrasnom, pogodan za ordinacije, vrti}e, kancelarije, salone i sl. Tel. 061 150 368. Izdajem apartman 2+2 na Hvaru-Su}uraj, 100 m od mora. Tel. 061 189 091. Izdajem dvokrev. sobu priv. ku}a, centr. grijanje, upotreba kuhinje, kablovska. Tel. 061 916 170. Izdajem dvos. apartman, 500 m od mora sa parkingom, vrlo povoljno. Tel. 00385 20 478 331. Izdajem gara`u na Vracama, ul. A. Smajlovi}a. Tel. 061 335 484. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednokrev. i dvokrevetnu sobu sa kuhinjom, kupatilom i grijanjem, djevojkama. Tel. 062 134 212. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem lux. namje{ten stan 100 m2, u ku}i, I sprat, pos. ljudima, strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem na Grbavici namje{ten jednos. stan u priv. ku}i, studentici. Tel. 061 310 502. Izdajem pos. prostor 80 m2, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 061 188 389. Izdajem pos. prostor kod Robot komerca Hrasno, A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Izdajem pos. prostor na Alipa{. polju, 270 m2. Tel. 061 210 599. Izdajem poslovni prostor 50m2, iznad taxi {tanda na Ba{~ar{iji, pogodno za sve namjene. Mob. 061 571 344, ili 033 533 222. Izdajem pos. prostor na Grbavici, pogodan za sve namjene, 22 m2. Tel. 062 118 724. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov), pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem prazan stan 60 m2, priv. ku}a, pos. ulaz, sve, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662. Izdajem stan 75 m2, Pat. lige, dva kupatila, dvije lo|e i dva balkona. Tel. 061 215 376. Izdajem stan od 48 m2, kod op}ine Novi Grad, samcima ili djevojkama. Tel. 065 217 372. Izdajem stan studenticama, zaposlenoj osobi, nepu{a~ima, stan je idealan za u~enje kod Med. fakulteta. Tel. 065 200 838. Izdajem tip-top sre|en restoran, 100 m2, Lu`ani kod op{tine Ilid`a, tip-konoba, videoteka, picerija sa kompletnom opremom. Tel. 061 172 516. Izdajem u centru, ^obanija, pos. prostor za kancelarije, 80 m2, 5 prostorija, namje{tene. Tel. 061 310 502. Izdajemo apartmane i sobe za strane i dom. turiste. Tel. 062 324 716. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljuje se dvos. stan kod Elektroprivrede, namje{ten za studente. Tel. 062 737 506. Iznajmljujem lokal kod bolnice Jezero, 170 m2 za sve namjene. Tel. 061 170 254. Iznajmljujem pos. prostor 60 m2, Centar, D. Ozme, prizemlje. Tel. 062 315 248. Jednokrev. soba studentima. Tel. 033 545-883. Klek, izdajem sobe i apartman sa klimom, 10 m od pla`e. Tel. 00385 91 517 4313. Klek, izdajem sobe i apartman sa klimom, TV, 10 met. od pla`e. Tel. 00385 91 517 4313. Ku}a 100 m2, kompletno namje{tena, gara`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 352 428. Ku}u izdajem na Mejta{u, 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), garni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382 67 533 161 - Jasmin. Manji pos. prostor izdajem za trgovinu, kanc. i ostalo. Tel. 227-609, 063 521 682.

Manju, jednokrev. sobu sa kupatilom, centar grada, pos. ulaz, TV od 1. 7. studentu, samcu izdajem. Tel. 061 217 897. More, Komarna-Klek, izdajem apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 033 645-156, 061 437 719, 062 439 329. Namje{ten jednos. stan djevojkama ili mladom bra~nom paru, ulaz poseban. Tel. 033 227-077. Namje{ten jednosoban stan izdajem, pos. ulaz iza Merkatora. Tel. 616-649. Namje{ten stan trosoban u centru, ^obanija izdajem, 350 EUR-a. Tel. 061 310 502. Namje{ten, ve}i jednos. stan Alipa{ino Polje, B faza. Tel. 061 228 263. Namje{tena soba samcu, Aerodrom. naselje, pos. ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033 452-478. Namje{tena soba zaposlenoj samici. Tel. 061 842 180. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, blizu pla`e, izdajem apartmane, sobe, upotreba kuhinje. Tel. 036 884 130. Neum, iznajmljujem apartmane uz more. Tel. 036 884-710, 062 970 364. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi}, izdajem novoure|ene apartmane, centar, 100 m do mora, povoljno. Tel. 063 433 627, 00385 921 283 617. Otes, izdajem sobe za radnike. Tel. 629257. Otok Hvar, Su}uraj, apartmani uz pla`u, parking, 10 EUR-a po osobi VI, VII i VIII mjesec izdajem. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansion, bosanska kuhinja, hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno izdajem VI, VII i VIII mj. Tel. 00385 20 715 791. Otoka, izdajem prazan dvosoban stan. Tel. 066 412 912. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pofali}i blizu FDS i OBN-a izdajem dvos. namje{ten stan, ops. ulaz, sve komunalije, prednost studenti-ce. Tel. 645-156, 062 439 329, 061 437 719. Pos. i stamb. prostor izdajem, razne namjene, S. Grad. Tel. 061 167 771. Pos. prostor 40 m2 za kancelarije, predstavni{tva, sport. skladionicu i sl., Trg sarajevske olimpijade, Dobrinja. Tel. 061 904 449. Pos. prostor izdajem 100 m2, pogodan za trgovinu i kancelarije. Tel. 061 201 115. Pos. prostor izdajem 55 m2, vrlo povoljno. Tel. 061 183 276. Pos. prostor izdajem 70 m2, ul. E. [ehovi}a, N. Sarajevo, namjena po `elji, povoljno. Tel. 062 648 107. Pos. prostor izdajem 80 m2 na Mojmilu, lokacija odgovara za sve namjene. Tel. 062 358 962. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Radnju izdajem 10 m na Ba{~ar{iji, uz Begovu d`amiju. Tel. 062 969 667. Sobe i apartmane izdajem u Gracu. Tel. 00385 91 544 2109. Sprat izdajem povoljno za jednu ve}u ili dvije manje obitelji, terasa, parking, panorama, Gradac. Tel. 00385 95 846 780, 021 697 021. Stan izdajem u ku}i, pos. re`ije, ulaz, na du`i period, Porodice Foht, cijena 250 KM. Tel. 061 627 206, 033 666-701. Stan izdajem u neboderima kod Bristola, 66 m2, namje{ten. Tel. 062 156 882. Stan u Neumu uz more, izdajem od 15. 6. 09., komplet opremljen, klima, parking, max 6 osoba, cijena 60 EUR-a na dan, sve ura~unato. Tel. 061 171 164. U centru zapos. mu{karcu ili studentu sobu, kuhinju, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 227609. Vila „Alma“ Neum - apartmani, sobe, parking. Tel. 061 131 900. Vi{e pos. prostora izdajem za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262.

Prodaja
Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV). Tel. 063 799 152. PTT Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju. Ima centralno grijanje, sa lijepim dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena KM 365.000. Mobitel: 062 127 883. 4836-1tt Prodajem jednosoban stan, 41 m2, kod Socijalnog, III sprat, adaptiran. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 062 812 565. 7329-1Nd` Prodajem stan 120 m2, naselje Dobrinja V, Sarajevo. Telefon: 065 516 046. 7347-1Nd`

48

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Faleti}i, prodajem zemlji{te 1.400 m2, livada i vo}njak, vl. 1/1. Tel. 647-517, Sarajevo. G. Polje, u Rakovici, ku}a i 2 dun. zemlje, svi priklju~ci, 60.000 KM. Tel. 061 702 881. Garsonjera 22 m2, vis. priz., Ko{. brdo, 47.000 KM. Tel. 062 156 882. Garsonjera Ko{evsko brdo, ul. [i{i}a Dede 22 m2, 47.00 0KM, garsonjera Alipa{ino Polje, ul. Bosanska 29 m2/X+balkon, 54.500 KM. Tel. 061 510 964. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica, 39 m2, ul. Grbavi~ka, adaptiran, 81.000 KM, Grbavica 477II odmah useljiv, 99.000 KM. Tel. 061 510-964, 061 269 835. Grbavica, 45 m2, K. Kapetanovi}a, zgrada adapt., 50.000 EUR-a. Tel. 061 177 556. Ha~i}i, ku}a 10x10 sa 400 m2 oku}nice, 50.000 KM, 1/1. Tel. 061 177 556. Hitno prodajem potpuno dev. vikendicu sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em, sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007. Hitno prodajem stan na Marin Dvoru, 140 m2, kod hotela Zagreb. Tel. 061 347 170. Hotonj, Orahov brijeg, parcela za gradnju 640 m2, papiri uredni, 1/1. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska, dev. ku}a 38.000 EUR-a sa oku}nicom. Tel. 061 424 138. Hrasno, 60 m2, 1 sp., ba{ta, 1.700 KM/m2. Tel. 061 415 782. Hrasno, prodajem novoizgra|eni dvoipos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 145 887. Hrasno, stan u ul. P Ribar 58 m2, 2.400 . KM/m2. Tel. 061 320 439. Jednos. stan 43 m2, renoviran, D. Ciglane. Tel. 061 902 825. Kijevo, vikend ku}a nova, kod d`amije i 300 m2 zemlje, 29.000 KM+plus dun. zemlje za vikend. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Ko{evsko brdo, trosoban stan, 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Kova~i}i kod OHR-a ul. E. Bluma, 65 m2, vp., odli~na pozicija, pogodno i za kancelarije, ordinacije i sl., ima parking i dio gara`e, 212.000 KM. Tel. 061 269 835. Ku}a 7x7, p+s+p sa 1.100 m2 ba{te, voda i struja u ku}i, zadnja kombi stanica Rje~ica-Rajlovac. Tel. 033 543-272. Ku}a Logavina, centar, p+s, 60+110 m2, dvori{te 80 m2, odvojeni ulazi, nema gara`u, 320.000 KM. Tel. 061 269 835. Ku}a na Hridu pored gl. ceste sa ba{tom i {upom. Tel. 061 740 127. Ku}a na Hridu, sun~ana, 3 eta`e, odmah useljiva, gara`a, avlija, ba{ta. Tel. 061 138 077. Ku}a na Vracama, ul. Novopazarska, priz.+sp.+oku}nica, 80.000 KM. Tel. 065 819 136. Ku}a u centru, Pat. lige. Tel. 063 180 064. Ku}u sa ba{tom prodajem na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}u sa prate}im objektima+8 dun. zemlje i do moje+15 sa papirima, G. Boranje, Svrake, povoljno. Tel. 065 205 448. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Mejta{, 458 m2, 8 sp., 2 lifta, c.g., useljiv, 2.900 KM/m2. Tel. 061 702 881. N. Smajlagi}a stan 56 m2, 12 sp., dvostrano orijentisan,1 05.000 KM. Tel. 061 424 138. Na Grbavici prodajem stan ul. Radni~ka, vis. priz., 46 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 065 819 136. Na Mejta{u stan vis. prizemlje, 59 m2, 3.200 KM/m2. Tel. 065 819 136. Na Otesu stan 77 m2+gara`a od 17 m2, 135.000 KM. Tel. 065 819 136. Ni{i}i, 3.300 m2 crnogor. {uma, ogra|eno, struja, {upa, prilaz. Tel. 061 169 833. Osijek-Ilid`a, prodajem parcele za ku}e. Tel. 061 139 963. Otes 67 m2, II, ima lift, centralno, sre|en, 1.300 KM/m2, ima 4 balkona. Tel. 061 510 964. Otes, prodajem 2.500 m2 zemlje. Tel. 061 161 762. Otoka 31 m2, 9 sprat, 2.300 KM/m2, 1/1. Tel. 061 415 787. Otoka, prodajem ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu, dvos. stan sa c.g., ustakljenom lo|om, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Parcelu prodajem u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s dva trosobna stana, dvije gara`e, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 239. Pos. objekat kod tunela Ciglane, sa oku}icom, 60.000 KM. Tel. 061 415 787. Pos. prostor prodajem ili izdajem 164 m2, 1.400 KM/m2. Tel. 061 424 138. Prodajem 5 dun. zemlje u Jar~edolima, S. Grad, svi priklju~ci uz asfatlni put, 1/1. Tel. 033 235-929, 061 172 441. Prodajem A. Polje 29 m2/X sp+balkon, stanje dobro, 54.000 KM, A. Polje 39 m2, 14 sp+balkon, useljiv odmah. Tel. 061 510 964. Prodajem dev. ku}u na placu 737 m2, plus njiva, Ripa~ kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Prodajem dun. zemlje na Kobilja~i, blizina Rakovice, struja, put. Tel. 062 118 724. Prodajem dvije tro{ne ku}e, ul. H. Kaimije. Tel. 061 211 840. Prodajem dvos. stan 53 m2, ul. Prvomajska, vis. prizemlje, kompletno renovirana, odmah useljiva. Tel. 066 464 651, povoljno. Prodajem dvos. stan 55 m2, 1.250 EURa, Lo`ioni~ka, III sp., „{ibica“, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 189 091. Prodajem H. Kre{evljakovi}a, 64 m27III, 195.000 KM, Centar, ^obanija. Tel. 061 424 138. Prodajem jednoipos. stan Centar, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 062 410 955. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem radnju 25 m2+galerije 15 m2, na Vojni~kom Polju sa inventarom. Tel. 062 376 032. Prodajem stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Prodajem stan 50 m2, Aerodrom. naselje, 110.000 KM. Tel. 061 200 438. Prodajem stan 56 m2, A. Polje, B faza. Tel. 471-772, 061 244 325. Prodajem stan 65 m2, u centru, Pat. lige. Tel. 063 180 064. Prodajem stan 96 m2, sa gara`om, ul. H. Su{i}a, prvi sprat, Breka, povoljno. Tel. 065 328 298. Prodajem stan na Grbavici, ul. K. Kapetanovi}a, 66 m2, 73.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Prodajem stan na Skenderiji, suteren, idealan za kancelarije, 55 m2+11 m2, 150.000 KM. Tel. 065 819 136. Prodajem stan na Socijalnom, ul. Paromlinska, 55 m2, 2.400 KM/m2. Tel. 065 859 136. Prodajem stan od 52+5 m2, cijena po dogovoru, 88.000 KM, hitno. Tel. 061 715 543. Prodajem stan u Centru, ul. Pat. lige 30 m2, 2.600 KM/m2. Tel. 061 320 439. Prodajem tros. stan 80 m2, ul. B. Muteveli}a, potpuno renoviran. Tel. 061 902 653. Prodajem u Orebi}u 3.550 m2 gra|. zemlji{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 608 523, Orebi}. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 466. Prodajem ku}u Gornji Kromolj. Tel. 033/212-897 Prvomajska 53 m2, IV sp., balkon, povoljno, 82.000 KM, fix. Tel. 061 424 138. Prvomajska, stan 53 m2, 83.500 KM, sre|en, atr. lok., kod Merkatora, balkon. Tel. 061 424 138. Rakovica, selo Rapajlo, iza Ciglane, 1.250 m2, cijena 20 KM/m2. Tel. 033 534179. Rakovica, [. Gaj, vikend k}a 10x8,30 p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+p. objekat 6x6, ~pod plo~om, papiri uredni, mo`e i zamjena za stan. Te. 033 404-728, 062 391 882. Ran~ prodajem u Ljubini kod Semizovca, dvije ku}e i veliki obra|eni vrt i bazen. Tel. 061 192 073. S. Grad, prodajem ili mijenjam za dva stana noviju ve}u ku}u sa pos. prostorom. Tel. 061 207 531. Stamb. pos. objekat na Jablani~kom jezeru. Tel. 061 243 923. Stan 60 m2, ^. Vila, „Kvadrant“. Tel. 033 458-700, 061 906 641. Stan 63 m2 i gara`u prdoajem u Had`i}ima, ul. Ismailovska. Tel. 066 723 465. Stan Lu`ani, Jahijela Fincija, I sprat, 54 m2. Tel. 065 645 108. Stan na Bjelavama, 1 sp., adaptiran, 33 m2, 78.000 KM. Tel. 061 320 439. Stan prodajem 60 m2, B faza, S. Fra{te. Tel. 062 295 974, 057 484 055. Stan prodajem 70 m2, S. Fra{te, II sp., Sarajevo. Tel. 061 250 571. Stan prodajem na Grbavici, ul. Topal Osman Pa{e, 53 m2, 55.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Stan prodajem u strogom centru Sarajeva, 116 m2. Tel. 033 215-011. Stan u Centru, ul. Had`i idriza 32 m2, 105.000 KM. Tel. 061 320 439. Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposoban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a, parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616187, 062 531 949. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m, 1 sprat, parno grijanje, 2.000 KM/m2. Tel. 061 818 261. Troipos. stan 105 m2, u Titovoj, dva balkona. Tel. 061 526-308, 033 204-382. Troiposoban stan 88 m2, sprat IV, Dobrinja III, povoljno. Tel. 062 437 262. Trosoban stan 100 m2 sa 2 terase na D. Ciglanama. Tel. 061 911 324. Trosoban stan 72 m2, strogi centar, 2 mokra ~vora, dvostrano orijentisan, sun~an. Tel. 033 445-876. Trosoban stan prdoajem na D. Ciglanama, 100 m2 sa 2 terase. Tel. 061 911 324. U Rakovici-Gladno polje, 2.500 m2, dozv. gradnja, cijena 20 KM/m2. Tel. 061 275 210. U Zenici-Crkvice, gara` zidana na prodaju. Tel. 061 846 804. Vikend ku}u dev., zidana, Kijevo, D. Jablanica. Tel. 033 546-877. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zenica, cnetar kod stadiona caffe 70 m2, pogodno za sve namjene, prodajem. Tel. 061 846 804. SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 6928-1ND@

MOSTAR - RASPRODAJA - POSLOVNI PROSTORI. CIJENA VE] OD 1.000 KM PO M2, PDV SE NE PLA]A. TEL. 036/576-784, 062 361 714. N.

INVESTITOR PRODAJE STANOVE, NOVOGRADNJA, USELJIVO ZA PAR MJESECI: OBJ. D. VELE[I]I - 1 M2 = 1.980 KM; GRBAVICA - 1 M2 = 2.580 KM. URA^UNAT PDV, KLJU^ U RUKE. TEL. 062 320 969. 5168-1TT Povoljno prodajem dvosoban stan 52 m2 na Bjelavama, na I spratu, 1/1. Tel. 061 133 444. 5138-1tt Prodajem dvosoban stan 58 m2 kod Doma Armije, na III spratu, 1/1, povoljno. Tel. 061 133 444. 5138-1tt Prodajem ili mijenjam ku}u u Mostaru - Cernica, za manji stan. Cijena po dogovoru. Tel. 062 964 097. 781-1Mo Prodajem 3 stana blizu Avazovog tornja (Vele{i}i), 51 m2 i 2 po 66 m2. Telefon: 061 151 406. 760-1Tz Hitno! Nov stan 68 m2, 4. sprat, Stup, extra lift, cijena 1.550 KM/m2. Tel. 061 141 971. 7430-1Nd` Prodajem ili izdajem kiosk u Ned`ari}ima, ispred Studentskih domova. Tel. 063 150 196. 7431-1Nd` Prodajem stan 71 m2, u Vogo{}i, extra lokacija, novija gradnja, povoljno, hitno! Tel. 062 171 404. 5189-1tt Al. Polje - ul. Ive Andri}a, dvoiposoban (61 m2) + balkon/X, 1.500 KM/m2. Gornje Ciglane - ul. Ant. Han. 33 m2 + veliki balkon (8 m2), cen. gr., odli~no stanje, 78.000 KM. Grbavica - ul. Beh. Mut. dvosoban (47 m2) + balkon/III, 2.100 KM/m2. Tel. 061 510 964. 5192-1tt Semizovac, atraktivno, 504 m2 zemlji{ta za vikendicu, sve komunalije. Tel. 066 297 581. 5199-1tt Prodajem stan 86 m2, na Dolac Malti, useljiv, papiri uredni, vlasni{tvo 1/1. Cijena 1.650 KM po m2. Tel. 062 724 957. 5196-1tt Novogradnja stan - Aerodromsko naselje, parking obezbije|en. Mogu}a kupovina gara`nog mjesta. Tel. 061 472 977, 061 480 718. 7472-1Nd` A. Polje, 61 m2, 1.500 KM, 2.5-soban, na X spratu, odmah useljiv, stanje dobro, vl. 1/1, 91.500 KM kod Hipy banke. Tel. 061 269 835. A. Polje, B faza, 70 m2, extra stanje, 3 sp., 2 lifta, 1.550 KM/m2. Tel. 061 702 881. A. Polje, dvos. stan na VI sp., cijena 1.400 KM/m2. Tel. 061 269 835. A. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban stan 90 m2 za manji. Tel. 061 156 156. B. M. Selimovi}a, 14 sp., 54 m2, 100.000 KM, ^. Vila. Tel. 061 424 138. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. B. Potok, zgrada Tibra, nov stan 55 m2, klima, lift, super povoljno. Tel. 061 168 128. Bjelave, 44 m2, sprat 3, ul. Z. [arca, potrebna adaptacija, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 177 556. Bjelave, ku}a sa 4-sobnim i jednos. 145 m2, ba{tom 165 m2, gara`om 30 m2, vl. 1/1. Tel. 033 201-051, 062 826 261. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Br~ko, centar, prodajem ku}u 270 m2, tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217 785, 061 568 563. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Centar 64 m2, 3 sp., extra lokacija, 180.000 KM. Tel. 061 702 881. Centar, Ko{evo, ul. D. Ozme, na ~o{ku, 65 m2/II+balkon, 2.5-soban, adaptiran, 3.500 KM/m2. Tel. 061 510 964. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. Ciglane G. 33 m2+terasa 8 m2, 3 sp., sun~an, centralno, pogled na grad, ul. A. Hangija, vl. 1/1, 78.0000 KM. Tel. 061 269 835. ^. Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^. Vila, prodajem stan 56 m2, mo`e i zamjena za manji uz doplatu. Tel. 061 275 873. Dobrinja 2, tros. 82 m2, V sprat, 2 balkona, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja II, prodajem stan 77 m2, IV sprat, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 033 470-568, 062 386 103. Dvos. stan 43 m2, ul. Zmaja od Bosne (Malta). Tel. 061 260 598. Dvosoban, 56 m2, balkon, sun~an, 14 sp., odli~na lokacija, cijena po dogovoru. Tel. 061 272 611. E. [ehovi}a, 66 m2, vis. priz., potpuno adapt., pogodno za pos. prostor. Tel. 061 652 197.

Potra`nja
Potreban manji stan Socijalno-Pofali}i. Tel. 062 451 251. Potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 812 067. Tra`im stan za iznajmljivanje na Dobrinji ili Lukavici. Tel. 061 212 743. Kupujem stan oko 50 m2 direktno od vlasnika. Tel. 062 847 162. Hitno potrebna garsonjera do 400 KM; samo ozbiljne ponude. Tel. 033/236-760 ili 061 269 835. Kupujem hitno manji stan po umjerenoj cijeni. Tel. 062 762 572. Kupujem garsonjeru do 40.000 KM, Novi Grad-Al. Polje. Tel. 061 269 835. Kupujem dvosoban stan 50-60 m2, na [ipu. Tel. 033 202-101. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4827-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 7103-1ND@ opremu za iste prodajem. Tel. 062 563 366. Doma}e jabukovo sir}e od zukve prodajem 2 KM/1 lit. Tel. 062 563 366. Prodajem p~ele u LR ko{nicama, cijena 150 KM. Tel. 061 486 926. Harmonika vrata, prodaja i kvalitetna ugradnja uz garanciju dvadeset godina rada. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem pelene za odrasle br. 3, paket 30 kom. Tel. 033 612-776. ^etiri stola i 16 stolica prodajem za kafe slasti~arnu. Tel. 061 131 818. Dijelove namje{taja za zubnu laboratoriju, prodajem jeftino. Tel. 061 715 543. Gorenje ma{inu za pranje posu|a PMS 202, prodajem povoljno. Tel. 061 715 543. Radne pultove za zub. laborat., malo kori{teno, povoljno. Tel. 061 715 543. Maltereze prodjaem stare mjesec dana, odli~no leglo, papiri-pedigre. Tel. 061 918 290. Prodajem Chico set kolica 2x nosiljke za auto i spavanje, 500 KM. Tel. 062 570 826. Prodajem ra~unare za inter. klub, 10 kom., povoljno, kori{teni 2 god. Tel. 062 106 332. Polovan crijep prodajem V. Kikinda. Tel. 033 240-884, 061 434-374. Doma}a ljekovita jaja jap. prepelica, prirodna i zdrava, 30 kom-10 i 9 KM (I i II kl), meso prepelica, prepelice nosilje i doma}e pili}e, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 061 355 818. Biciklo „Montibajk“ Keliss, Shimano oprema (Alivio), hidrauli~ni amortizer, tektro ko~nice, star 3 god., cijena 490 KM. Tel. 061 391 011. Prodajem klas. parket od bukve, 1 klase, proizv. u „Konjuhu“, dim. 20/25x52, koli~. od 20-30 m2, cijena 22 KM/m2. Tel. 061 391 011. Prodajem tuje, ~emprese i ostalo ukrasno grmlje, cijena 5 i 10 KM. Tel. 065 867 127. Ulazna vrata 80x2 m prodajem, 50 KM. Tel. 473-884. Kvalitetnu, polovnu garderobu iz Njema~ke prodajem, pogodna za Second Hand. Tel. 061 899 205. Role, gumeni to~kovi, razni modeli, ve}i izbor, kvalitetne, izgledaju kao nove, uvoz iz Njema~ke, radimo i zamjenu. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u, izuzetno kvalitetna i moderna, veliki izbor, izgleda kao novo, uvoz iz Njema~ke, cijena extra povoljna, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Francuski le`aj, komodu dugu 2 m, masivna hrastova, {poret kombinovani plinstruja, povoljno. Tel. 033 451-737. Prodajem Lesninine prozore 140x100 sa {tokom, bez stakla, 11 kom., povoljno. Zvati poslije 14 h. Tel. 065 499 099. Prodajem kadu metalnu, plava, nova, 160 cm, cijena 100 KM. Tel. 033 209-570. Plin. bojler 24 KW, 200 KM. Tel. 033 209-570. Prodaje se inventar za internet i PS2 klub, povoljno. Tel. 062 224 836. Novu, neotpakovanu spava}u sobu prodajem. Tel. 061 712 889. Prodajem Gedore „Unior2 nov od 10 do 32 mm. Tel. 061 901 646. Fri`ider „Gorenje“ skoro nov, 100 KM. Tel. 033 233-197, 061 566 516. Plast. kutije za maline 0,5 kg prodajem. Tel. 061 304 523. Prodajem ugao na razvla~enje, 170 EURa. Tel. 061 243 923. Prodajem el. bonsek za `eljezo i kombinirku ma{inu za drvo. Tel. 061 712 237. Metranska drva prodajem i dovozim na adresu. Tel. 061 866 808. Okrugli i poluokrugli ram masivno drvo, mo`e za ram sliku, ogledalo, prozor. Tel. 062 357 862, 033 227-077. Japansku ru`u 130 cm, visoka, kaktus, sv. jezik sav u cvijetu prodajem. Tel. 033 227077. Prodajem mali solarij nov, Tv Orion 57 ekran, vitrinu 100x240 cm. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Plinska pe}, plin. re{o, plin. fla{e, {poret ~vrsto gorivo, el. grijalica, portabl TV prodjaem. Tel. 665-258. Prodajem inzulin M-3 tri pakovanja-Humulin. Tel. 061 800 057. Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi prodajem. Tel. 061 800 057. Trakice Bayerove za mjerenje {e}era u

Zamjena
Jednosoban stan na Ko{. brdu, II sprat, mijenjam za malo ve}i u Saraj Polju, Al. Polju. Tel. 061 381 728. Ul. Ko{evo, K. Tomislava 80 m2 trosoban, priz., ravno, idealan za pos. prostor svih namjena, za dva dvos. Ciglane-Breka-Mejta{. Tel. 062 908 522, 033 444-117. Jednosoban stan na Ko{. brdu, II sprat, mijenjam za malo ve}i na Saraj polju, Al. polju, Mojmilo. Tel. 061 381 728. Mijenjam/prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan ili poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Jednosoban stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 348 159.

AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah (Kreka) drveni i bukovi briketi. Isporuka isti dan. Kont. tel.: 061 247 186, 061 785 535, 062 552 323. 7320-1Nd` Prodajem bukova cijepana drva po cijeni 75 KM, metar 100%, kao i ugalj Banovi}i kocka i orah cijena 150 KM. Ugalj Kreka 90 KM i briket 180 KM. Tel. 061 417 842. 7353-1Nd` „AKCIJA“. Bukova drva u svim oblicima. Ugalj Kreka, ugalj Banovi}i kocka i orah, te bukovi briketi. Sve sa dostavom na adresu. Tel. 061 670 068. 7402-1Nd` Prodajem drva - }utci po 70 KM i cijepana po 75 KM i }umur kameni po 130 KM i drveni Kreka po 100 KM. Prevoz besplatan. Koli~ina 100% ta~na. Tel. 061 361 931, 063 590 932. 7429-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Sex pobolj{ajte garantovano uz ljekoviti {ampon Kamagra, diskrecija zagarantovana. Tel. 061 817 960. Prodajem: ko`ni trosjed i dvosjed, tu{ kabinu i kadu. Tel. 061 141 515. Mikser za tijesto od 60 l prodajem. Tel. 061 143 612, 033 210-534. Cirkulaciona pumpa Alfa-Laval, 0,40 KW za mlijeko prodajem. Tel. 033 210-534, 061 143 612. Prodajem mebl {tof eko ko`u i 100 m2 spu{tenog stropa sa 32 kom rasvjetnih tijela, 60x60. Tel. 062 966 746. Prodajem presu za peglanje skoro nova, cijena 100 KM. Tel. 033 225-284, 062 507 401. ^etiri cvijeta benjamina, {atirane, jednobojne, visina 2 m, 1 cvijet 80 KM. Tel. 033 217-479. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Prodajem podupira~e za {alovanje plo~e preko tri metra visine. Tel. 061 512 583. Prodajem polovan crijep, oko 1.500 komada. Tel. 033 654-717. Industr. {iv. ma{inu trostruku transpot Necchi prodajem. Tel. 061 512 583. Prodajem `ensku periku kratku i prodajem tegle za med sa poklopcima. Tel. 469478. TA pe} 6 KW, starija, ispravna, 100 KM, Koran. Tel. 062 563 366. Prodajem ve}e kaveze-vulijere za ptice ili golubove, povoljno. Tel. 062 563 366. Prodajem ve}eg papagaja, sun~anu Jandaju sa ve}im kavezom, dresiran, 500 KM. Tel. 062 563 366. Starog {tigli}a prodajem 15 KM. Tel. 062 563 366. Kanarinci mu`jaci 50, `enke 25 KM i

Dnevni avaz
krvi. Tel. 061 183 591. Prodajem inzulin novo Rapid Flex Pen. Tel. 061 183 591. Otes, prodajem polovna troja balkon. vrata i prozore. Tel. 629-257. Ra~unar Pentium 3, 100 KM prodajem. Tel. 061 349 385. Komplet invnetar za trgovinu, police, pult, vaga, rashl. vitrine i pe} duvaljka. Tel. 062 358 962. Prodajem komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, laba za sladoled. Tel. 061 311 784. Hrastove kolce 1,80 m, i bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Trake Bajrol, cijena povoljna, prodajem. Tel. 033 467-171. Prodajem 4 prozora drv, novi, termo staklo, raznih dimenzija. Tel. 033 451-309. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bez pretplate, besplatan priklju~ak. tel. 062 521 995. Dobro o~uvan dje~iji kreveti} sa novim jogijem, veoma povoljno. Tel. 062 521 995. Prodaja i ugradnja rolo i sekcijskih gara`nih vrata, motora za krilne i klizne kapije. Tel. 062 936 341, Tuzlanski kanton. Dvosjed na razvla~enje, bez stranica, dim. 195x125 cm, 150 KM, klub sto ~etvrt. 110x55 cm, 80 KM. Tel. 062 908 522, 033 444-117. Kuhinjska klupa, ugaona, tapacirana pli{em, dim. 195x155 cm, 150 KM, komoda tamno sme|a, 145x45x80, 150 KM. Tel. 062 908 522, 033 444-117. Prodajem 4300 pari cipela, `enskedje~ije, ljetni modeli, ili mijenjam za druge vrijednosti. Tel. 061 348 976. Dobro o~uvanu, ko`nu sjede}u garnituru be` boje, trosjed, dvosjed, fotelja, 800 KM. Tel. 061 209 057. Dresura pasa, knjiga na CD-u, dostava po{tom, besplatna, 25 KM, narud`ba. Tel. 062 212 404. Legija stranaca regrutuje, info CD na ku}. adresu, 28 KM, dostava besplatna. Tel. 062 212 404. Prodajem mobilni klima ure|aj Elit E09 Eco, nov, nekori{ten, pod garancijom, fix. 350 KM. Tel. 062 259 532. Stomatolo{ka stolica „Kavo“ nova i komplet oprema za zubnu tehniku, mob. i fix. Tel. 061 154 924. Akordi, note, tablature: U2, Santana, Satriani, Metallica, Floyd... itd. Tel. 062 813 388. „GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 5179-1TT Ve}a ekipa majstora rade stiropor fasade sa na{im ili Va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele, tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 7352-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 5142-1tt Izrada po narud`bi kuhinjskih elemenata i ameri~kih plakara. Mob. 061 258 356. 7456-1Nd` DOM VITALIS - Smje{taj starijih i nemo}nih osoba, Velika Aleja - Ilid`a, medicinska njega i stru~an nadzor 24 h. Info.: 033/761-839, 061 172 948. 7441-1Nd` KV moleri izvode povoljno, kvalitetno i ~isto sve vrste molersko i farbarskih radova, uz garanciju. Penzioneri popust. Tel. 062 527 103, 062 519 485. 5187-1tt Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Brzo, precizno i povoljno kucam seminarske, maturske, diplomske, magistarske, doktorate. Tel. 062 340 039. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. Povoljno vr{imo usluge bru{enja i lakiranja svih vrsta parketa i {ipoda bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Prekucavam sve vrste tekstova. Tel. 061 520 972. ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena. Tel. 062 944 952. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Kiroprakti~ar-fizioterapeut, uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus herniju, spondilozu, glavobolje. Tel. 061 172 516. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Radim sve vrste centralnog grijanja: monta`e, opravke, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Molerske usluge uredno, kvalitetno, popust 20%. Tel. 062 127 525. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Moler kre~i, gletuje, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 235 190. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Profesor instruira engleski i francuski jezik, uspje{no, svi nivoi, povoljno. Tel. 062 407 517, 033 233-582. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Autoprevoznik manjim kamionom povoljno vr{i usluge prevoza: kabastog otpada, pijeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. ^istimo vjen~anice, zavjese i paravane, dugogodi{nja tradicija. Tel. 063 638 955. Vodoinstalater - radim nova kupatila, odr`avam staru instalaciju, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Ugradnja rigipsa - knauf i amstrong plafoni, potkrovlja. Tel. 061 531 888. Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033 233-542, 061 285 483. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Student daje povoljno i kvalitetno instrukcije iz hemije i matematike, za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 748 948. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061 439 666. Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Student informatike povoljno i efikasno vr{i instaliranje windows sistema. Tel. 066 481 714, 033 469-965. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Diplomirana profesorica violine daje povoljno ~asove violine. Tel. 033 642-192. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza. Usluga savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Autoreparature vanjske na karoseriji automobila, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 063 532 269. Dajem nastavu - ruski jezik. Tel. 061 108 901. Prekucavam maturske, seminarske i diplomske radove, brzo i povoljno, na kompjuteru. Tel. 061 219 003, 062 556 336. Diplomirani pedagog daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel. 062 922 787. Odr`avam i ~istim stanove ozbiljnim porodicama. Tel. 033 461-002. Iskusna, ozbiljna i pouzdana osoba ~isti stanove i pegla ve{. Tel. 063 876 184. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Prevoz putnika kombijem do osam osoba na svim destinacijama, povoljno. Tel. 061 903 526 Izrada el. instalacija jake i slabe struje, projektovanje i servis. Tel. 061 803 042. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643990. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. Tel. 061 106-385. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Prekucavam i sastavljam sve vrste radova, seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika. Tel. 061 723 505. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. Radim moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno, kao i sve usluge vezane za laminat. Tel. 062 519-485 Molersko-farbarske usluge. Tel. 061 527 918, 062 922 323. Selidbe za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, prevoz roba, radnici po potrebi. Tel. 065 140 444. Vr{imo brzu i kvalitetnu opravku va{ih televizora. Tel. 033 453-000, 061 505 084. Kucam, printam, skeniram sve vrste radova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Obavljam molerske usluge i postavljam laminat, povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Izdajem kamionsku dizalicu s korpom, visine 12 m. Tel. 033 553-865, 063 991 785. Instrukcije iz italijanskog jezika, vrlo povoljno. Tel. 063 897 129. Profesor matematike sa iskustvom uspje{no i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552 404. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679. Prekucavam sve vrste tekstova na ra~unaru. Tel. 061 872 581. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Povoljno, vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Radim sve vrste molersko-farbarskih poslova i postavljam laminat. Tel. 062 238 093. Opravka i izvo|enje elektroinstalacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928 535. Kompletne adaptacije stanova, tavanskih prostora, hidroizolacija, keramika, {ippod, vinas, moleraj. Tel. 062 621 424. Elektroinstalaterske, molerskofarbarske, rigips, radimo povoljno. Tel. 061 310 141. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Profesorica izra|uje maturske, diplomske, seminarske, idejne i izvedbene projekte. Tel. 061 841 651. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Kombi prevoz raznih stvari do 1 tone, vrlo povoljno, mo`e i ispomo}. Tel. 061 183 368. Keramika 8,5, laminat 3,5, maltanje 7, rigips 8, estring. Tel. 062 622 423. Adaptacija stanova, rigips, plafoni 8, pregrade 6, blind vrata 80. Tel. 061 455 594. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, uspje{no. Tel. 063 548 396. Izrada i postavljanje originalnih autopresvlaka, autoku}ama dajemo popust. Tel. 061 385 329. Povoljno uz garanciju radim temo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Zidar radi ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276.

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

49

Ponuda-potra`nja
Hitno potrebna mla|a radnica za rad u Grilu na Dolac Malti na poslovima pripreme, pe~enja i prodaje specijaliteta sa ro{tilja. Tel. 063 244 042, zvati od 8 do 17 sati. 5053-1tt ]evabd`inica BESKO u Hrasnom, potreban radnik ili radnica za ro{tiljem. Tel. 061 139 401. 5061-1tt Pekara „AS“ Had`i}i, potreban 1 majstor i 1 pomo}nik za picu. Tel. 061 244 298. 7386-1Nd` Potrebna majstorica za pravljenje pite i dvije pomo}ne radnice za rad u buregd`inici. Informacije na tel. 061 555 335. 7418-1Nd` Potrebne 2 radnice za rad u }evabd`inici na Dobrinji. Hrana i plata po dogovoru. Uredna prijava i ostalo. Tel. 061 135 384. 7481-1Nd` Potrebna majstorica za pravljenje pite, u stalni radni odnos. Tel. 061 202 161. 5194-1tt Potrebna radnica za prodaju u pekari sa iskustvom. Br. tel. 061 554 359. 7470-1Nd` Potrebni radnici sa iskustvom picerijirestoranu: 2 dostavlja~a, 1 konobar-ica, 1 {anker-ica, 2 pom. radnice u kuhinji. Tel. 062 992 555. 5205-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Potreban voza~ za dostavu hrane. Tel. 061 247 166.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6738-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 7484-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, sve vrste generalnog ~i{}enja, pranje prozora do 9 m. Tel. 061 350 688. 6528-1Nd` KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, vanjske PVC i alu. roletne, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 5949-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl. povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 5013-1tt Povoljno: Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, vanjske aluminijske roletne. Tel. 062 791 685. 7248-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 5056-1tt 5 molera profesionalaca: rade sve vrste mol.-farb. i rigips. radova, pomjeramo namj., nudimo usl. ~i{}enja, zavr{. stan u danu. Mo`e pla}. i ra~unom. Tel. 061 969 136. 7334-1Nd` VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 7342-1Nd`

^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. ^uvala bi jedno dijete pred{kolskog uzrasta, ozbiljna sam i odgovorna. Tel. 061 220 782. Potrebne mlade i atraktivne djevojke za posao eskort djevojke u Hrvatskoj, plata odli~na. Tel. 062 795 267. ^istim stubi{ta, stanove i poslovne prostore, kvalitetno. Tel. 062 445 658. Tra`im posao, VKV restoranski konobar, govorim str. jezike. Tel. 062 907 234. Kozmeti~kom salonu potrebna kozmeti~arka sa iskustvom. Tel. 033 654-690. Slasti~arni Dalas, potrebna radnica za rad u sali i ba{ti. Tel. 061 517 544. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, posl. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Vr{imo ~i{}enje ku}a, stanova, dubinsko ~i{}enje }ilima, namje{taja. Tel. 062 773 795. ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Ako `elite da budete dobar voza~, javite se. Tel. 061 414 081. Potrebna `ena (nepu{a~) za spremanje apartmana i ostalo, Mali Drvenik kod Makarske. Tel. 00385 91 537 036. Iskusna frizerka potrebna za `ene i mu{karce. Tel. 061 167 702. Lakiram, opravljam, mijenjam ko~nice i ko~ione sisteme na vozilima, extra opravke. Tel. 063 532 269. Tra`im posao ugostiteljskog smjera (konobar) ili posao recepcioner, portir, voza~. Tel. 063 532 269. Potrebna ozbiljna radnica za poslu`ivanje u F.K. Dobrinja. Tel. 061 700 815 Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. Valtera Peri}a br. 8. Tel. 062 991 894. Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe, prijave svaki dan od 14-16 h. Tel. 061 697 942. Potreban frizer za `ene i mu{karce, prijava i godi{nji zagarantovani. Tel. 061 374 648. ^istim stanove, vile, ku}e i peglam ve{. Tel. 062 504 781. Dobar posao, brza zarada putem katal. prodaje {ved. kozmetike, akcija bespl. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Vr{imo }i{}enja ku}a, stanova, dubinsko ~i{}enje }ilima, namje{taja. Tel. 062 773 795. U friz. salonu, izdajem stolicu. Tel. 061 701 659. Agencija posreduje u kupoprodaji nekretnina. Tel. 033/667-727. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50 posto. Tel. 062 991 894. ^uvala bi dijete stanujem na Al. Polju, C faza. Tel. 033 461-002. Opravak el. ure|aja na vozilu, prodaja i ugradnja novih i polovnih dijelova. tel. 061 365 193. Servis i ugradnja autklima, opravak limarije i lakiranje. Tel. 062 807 577. Pranje }ilima i itisona, sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. [iroka ponuda poslova u svojoj ku}i za inostr. firme uz laku i dobru, sigurnu zaradu. Zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893.

Maturanti Srednje Ekonomske, matura 1959., Sarajevo, proslavljaju 6. 6. 2009. od 11 sati 50 godina mature u [ahovskom klubu „Bosna“, Pru{~akova. Tel. 033/472554, 061 231 713. 7467-1Nd` Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem: ordenje, zna~ke, slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Dionice kupujem i ulo`ene vau~ere od svih firmi i fondova u BiH, prodajem neulo`. certifikate za otkup stana u Federaciji, povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488. Umjetni~ke slike, ulje na platnu, lesonitu, pastele i akvarele kupujem. Tel. 033 655598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinski namje{taj, ordenje, bos. }ilime, satove, sablje i ostalo. Tel. 061 553 640. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

50

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA TRNOVO - Na~elnik Ul. Trnovskog bataljona br. 86 Trnovo, 2. 6. 2009. godine Tel. 057/610-120 Faks: 057/610-242

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 027323 07 Mals Sarajevo, 21. 05. 2009. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, stru~ni saradnik Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, Sarajevo, protiv tu`enog „PET DOO - EXPORT IMPORT“ DOO vlasnik Kemal Ujakanovi}, ul. @unovnica br. 66, Had`i}i, radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, dostavlja

TU@BU NA ODGOVOR
Dana 05. 09. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „PET DOD - EXPORT IMPORT“ DOO vlasnik Kemal Ujakanovi}, ul. @unovnica br. 66, Had`i}i, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 23,10 KM sa zakonskim zateznim kamatama, te da mu naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako stranka ili njen zastupnik ne obavijeste odmah sud o promjeni adrese, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. stav 5. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Denis Kurtovi}

Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 112/06); ~lanova 6. i 9. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini („Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 14/07), ~lana 17. Odluke o uslovima i na~inu prodaje neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini broj: 01-89/07 od 4. 10. 2007. godine, na~elnik op{tine Trnovo raspisuje

OGLAS
O PONOVNOJ PRODAJI NEIZGRA\ENOG GRADSKOG GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA U DR@AVNOJ SVOJINI 1. Op{tina Trnovo prodaje gradsko gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini na osnovu Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono podru~je Jahorina“, i to: a) Gra|evinska parcela broj: 35 ozna~ena kao k.~. broj: 3004/136 k.o. Delija{ u povr{ini od 48 m2, po kulturi gradili{te, upisana u z.k. ulo`ak br. 188 k.o. Delija{ - za izgradnju vikend objekta; b) Gra|evinska parcela broj: 54 ozna~ena kao k.~. 3004/135 k.o. Delija{ u povr{ini od 48 m2, po kulturi gradili{te, upisana u zk. ulo`ak br. 188 k.o. Delija{ - za izgradnju vikend objekta; 2. Prodaja gradskog gra|evinskog zemlji{ta izvr{i}e se putem javnog nadmetanja - licitacije, koja }e se odr`ati dana 22. 6. 2009. godine u zgradi [umske uprave Trnovo, mala sala [umske uprave sa po~etkom u 11.00 ~asova. 3. Po~etna prodajna cijena gradskog gra|evinskog zemlji{ta iznosi 548,00 KM po 1 m2 neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 4. Kaucija za u~e{}e u licitaciji iznos 10% od po~etne prodajne cijene zemlji{ta. 5. U~esnici licitacije du`ni su utvr|eni iznos kuacije uplatiti na blagajni Op{tine Trnovo ili na `iro ra~un broj: 5550020000370169 sa naznakom broja katastarske ~estice i broja lokacije za koju se kaucija pla}a, prije otvaranja postupka licitacije, o ~emu }e podnijeti Komisiji dokaz o izvr{enoj uplati. 6. Zainteresovana lica mogu izvr{iti razgledanje zemlji{ta koje se prodaje, te izvr{iti uvid u potrebnu dokumentaciju u prostorijama Op{tine Trnovo, kao i dobiti informacije na telefon 057/610-120, svakog radnog dana u vremenu od 11.00 do 14.00 ~asova. 7. Prodajnu cijenu navedenog zemlji{ta u~esnik licitacije sa kojim }e se zaklju~iti kupoprodajni ugovor du`an je uplatiti u roku od 8 dana nakon zaklju~enog postupka licitacije, a predaja zemlji{ta u posjed izvr{i}e se u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, o ~emu }e sa~initi zapisnik o primopredaji u posjed. 8. Prijave za u~e{}e na licitaciji podnose se do 17. 6. 2009. godine. Prijave se podnose neposredno putem protokola ili putem po{te na adresu: Op{tina Trnovo, ul. Trnovskog bataljona broj 86 - Komisiji za sprovo|enje licitacije sa naznakom „Prijava za licitaciju“. Uz prijavu prilo`iti ovjerenu kopiju li~ne karte, dokaz o uplati kaucije i notarski ovjerenu punomo}. NA^ELNIK Goran Vuji~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-33794/04 Sarajevo, 18. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog \OKI] ZDRAVKA, ul. Nahorevska br. 212 Sarajevo, radi duga v.sp. 943,90 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

OGLAS
Poziva se tu`eni \oki} Zdravko da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 12. 4. 2005. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime duga od 943,90 KM isplati pripadaju}e zakonske zatezne kamate i to: - na iznos od 152,30 KM za period od 11. 6. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 141,60 KM za period od 11. 7. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 144,30 KM za period od 11. 8. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 54,10 KM za period od 11. 9. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 68,00 KM za period od 11. 10. 2002. godine do 7. 03. 2003. godine, - na iznos od 316,70 KM za period od 11. 11. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 22,30 KM za period od 11. 12. 2002. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 22,30 KM za period od 11. 1. 2003. godine do 7. 3. 2003. godine, - na iznos od 22,30 KM za period od 11. 2. 2003. godine do 7. 3. 2003. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana 352 ZPP-a, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom proteklog roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s. r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti pismeno po{tom ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

Prirodono-matemati~ki fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje

PONI[TENJE DIJELA KONKURSA
objavljenog 18. 5. 2009. godine PONI[TAVA SE tekst: ASISTENT za oblast: „Fizikalna hemija“ na Odsjeku za hemiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-34070/04 Sarajevo, 19. 5. 2009.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga za isporu~enu utro{enu elektri~nu energiju isplati iznos od 76,60 KM, s pripadaju}om zakonskom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamaate, i to: - na iznos od 50,10 KM po~ev od 18. 5. 2002. pa do isplate - na iznos od 6,60 KM po~ev od 19. 8. 2002. pa do isplate - na iznos od 3,30 KM po~ev od 19. 9. 2002. pa do isplaate - na iznos od 3,30 KM po~ev od 17. 9. 2002. pa do isplate - na iznos od 8,30 KM po~ev od 18. 11. 2002. pa do isplate

- na iznos od 5,00 KM po~ev od 21. 12. 2002. pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 5,74 KM, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, u skladu sa ~l. 348 Zakona o parni~nom postupku. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u skladu sa ~l. 183. Zakona o parni~nom postupku.

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Lejla Dedi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog HOD@I] MUNEVER iz Ilid`e, ul. Kasindolska br. 53, radi duga, v.sp. 76,60 KM, van ro~i{ta dana 19. 5. 2009. godine donio je:

oglasi

Dnevni avaz

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

51

52

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em

ZAHID KAROVI] - KARO
Dragi na{ KARO, bio si veliki ~ovjek, TITOV UDARNIK 45 PUTA Tiho si `ivio i tiho nas napustio. Tvoj lik i dobrotu koju si podario nama i ovome na{em lijepom gradu GORA@DU ne}emo nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote koje si zaslu`io. Tvoja raja iz ulice Kulina bana: @igo, Himzo, @. Sejo, Sano, Muta, ^i~ak, Vahid, Miralem, Jasko, Zirap, Jasna, \ Mirso, Ferida, Nasiha, Keka, Mersa, Ja{a, Dino, Nune, Roka, Zaim @uga i Mi}o @epljak

389-1go

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti supruge na{eg radnog kolege

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i svekra

MIRELE HOD@I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari D`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv firme bhservis d.o.o.
5210-1tt

ILIJE ILIN^I]A
S ponosom, tugom i ljubavlju, Tvoji najmiliji: supruga Darinka, sinovi Dragan i Slobodan, snahe Aida i Ljiljana i unu~ad Stefan i Tea
5209-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje

na na{u dragu

na{em amid`i

ZAHID KAROVI] - KARO
Oti{ao si mirno kao {to si i `ivio. Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali zaboraviti ne}emo nikada, jer ljudi ne umiru kad nastupi smrt, ve} kad se zaborave.

HABIBA (HASANA) OSMANOVI], ro|. GIJE
4. 6. 1999 - 4. 6. 2009.
Oti{la si prije deset godina draga na{a mati, jo{ si nam ljubavi i pa`nje `eljela dati. Oti{la si kad lipe po~ele su cvati, tu`ni su svi ovi mjeseci, dani, sati. Nosi}emo te u srcima i mislima, ne}emo te nikad voljeti prestati.

NASKO (SALKE) OSMANOVI]
3. 2. 2008 - 4. 6. 2009.
Dragi na{ tata, prije 16 mjeseci si napustio nas, tu`ni smo, ne ~ujemo tvoj glas. Nema tvog dragog lika, ali pred o~ima na{im uvijek je tvoja slika. Slika koja }e biti tu za sva vremena, bi}e{ na{a najljep{a uspomena.
784-1mo

Tvoji brati}i i brati~ne: Vahid, Nusret, Abida i Ramiza
388-1go

SAIMU LAKOTA, ro|. BULJUBA[I]
4. 6. 2004 - 4. 6. 2009.
Uvijek }e{ biti dio nas i na{ih najljep{ih uspomena. Suprug i djeca
5206-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 6. 2009. godine navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja

Porodice: Osmanovi}, Dumpor i Mahmut~ehaji}
TU@NO SJE]ANJE Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{e drage supruge, majke, nane i punice

na na{eg dragog

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e majke

Dana 4. juna 2009. navr{avaju se 4 godine od preseljenja (smrti) na{e voljene i nikad pre`aljene

IZUDIN (SULEJMAN) ALATOVI]
4. 12. 2008 - 4. 6. 2009.
Otkinut od na{ih srca zauvijek u na{im mislima i du{ama. Dovimo Uzvi{enom da te obasja Svojim nurom i rahmetom. Tvoji: Narcisa, Mevludin i Iman
7471-1nd`

OMER (FADILA) ZEBI]
4. 6. 2006 - 4. 6. 2009.
Tvoje veliko srce i tvoju dobrotu ne}emo nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja raja: Arka, Nino, Arfo, Armin i Amir
PTT

EJUB (MUHAREM) SILAJD@I]
4. 6. 1992 - 4. 6. 2009.
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: Suada, Ermin i D`enana
5107-1tt

HANKA HAJRI], ro|. BAJRAKTAREVI]
(1922 - 1992)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj suprug Aziz, k}erka Fatima, zet Munib i unuke Selma, Alma i Amila
7479-1nd`

]AZA LENDO
4. 6. 2007 - 4. 6. 2009.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja na tebe ostaju zauvijek... Tvoji: k}erka Ti|a, unuci Emir i Eldin, unuka Ajla, snaha Elvira i praunuka Lamija
5188-1tt

MAHIRE GEGI], ro|. IMAMOVI]
Draga Mahira! Vje~na si na{a ljubav i nezaborav. Tvoji: majka Hanka, sestra Mirha s porodicom i brat Mahir s porodicom
7474-1nd`

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 16 punih godina od smrti i pogibije na{eg dragog mu`a, oca i djeda

HASANA GU[I]A
4. 6. 1993 - 4. 6. 2009.
Vje~no }e{ ostati u na{im srcima i uvijek }emo te se sje}ati. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Hata, sin Ned`ad, k}eri Na|a, Amela i Sanela, snaha Gordana, zetovi Mirsad i Ned`ad i unu~ad Omar, Hamza, Belma i Ajla
763-1tz

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj nani

daid`i

Dana 5. juna 2009. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

¸ bratu

E[EFE HASANAGI] (ALIJAGI]) E[EFI HASANAGI] (ALIJAGI])
Od njenog unuka Nermina, snahe Amire i praunuka \enana Porodica Kari}
5185-1tt

ENVER (MEHO) ALI]
Tim povodom prou~it }e se mu{ko`enski tevhid u d`amiji u Kiseljaku poslije d`ume namaza u 13.30 sati. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: djeca, zetovi, snaha, unu~ad i praunu~ad
5185-1tt

ENVER (MEHO) ALI]
1950 - 2009.
Od sestri}a D`enana i Alme
5183-1tt

ro|. 1950 - 2009.

Od sestre Nure, zeta Abida, sestri~ne D`enane i zeta Amira i Alme, sestre Abide sa porodicom
5183-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE
SJE]ANJE

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

53

had`i FIKRET KADI]

had`i SAFET KADI]

Svojim legendama grada, istaknutim borcima i vrhunskim sportistima, ~uvamo uspomenu na divne ljude. Stoga, aktivisti i ~lanovi sa prijateljima nastavljaju tradiciju i sje}anje na vas zajedni~kom organizacijom Me|unarodnog tradicionalnog turnira „Bra}a Kadi}“ u boksu. Neka vam je vje~ni rahmet. Klub borila~kih sportova „Bra}a Kadi}“ Bokserski klub „Ilid`a“

had`i FIKRET KADI]

had`i SAFET KADI]

Pro{lo je sedamnaest godina od herojske smrti na{ih uva`enih ~lanova i vrhunskih sportista, koji su bili uzor mladih nada. Neka vam je vje~ni rahmet. ^lanovi i prijatelji boksa. Predsjedni{tvo Bokserski savez BiH

N

N

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je na ahiret preselio na{ dragi

MURIZ (HASANA) PIJALOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 4. 6. 2009. godine u 16.00 sati u ku}i `alosti ul. Mehmeda [akira Kurt~ehaji}a br. 2. Ovom prilikom `elimo uputiti neizmjernu zahvalnost dr. Almi Sofo sa Odjela za hematologiju Klini~kog centra Ko{evo za nesebi~no anga`ovanje u lije~enju na{eg Muriza. Veliku zahvalnost dugujemo i ostalom osoblju Odjela za hematologiju, a posebno sestrama: Nermini, Leli, Adisi, Irmi i Ameli, kao i osoblju Ambulante Vi{njik, te mnogobrojnoj rodbini, prijateljima i kom{ijama. Tvoji: supruga Zahida, sin Jasmin i k}erka Jasmina sa porodicama
5190-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog bad`u, zeta i tetka

HAJRIJA BAKO[
4. 12. 2008 - 4. 6. 2009.
Pro{lo je 6 mjeseci od tvog iznenadnog odlaska i mnogo nam nedostaje{. @ivot koji smo s tobom proveli bio nam je najljep{i dar. Zauvijek si dio nas i sje}anje na tebe na{a je utjeha. Suprug Jan i sin Emil sa porodicom
PTT

MURIZA (HASANA) PIJALOVI]A
Veliko srce u tvojim grudima prestalo je da kuca, ali na{a ljubav prema tebe nikada ne}e stati. Svojom dobrotom, a posebno djelima koje si ~inio, pokazao si nam put koji treba da slijedimo. Tvoj dragi lik zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Imamovi}: Izet, Delva i Ezita
5191-1tt

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage

ZDENKE (BARTULA) TURKOVI]

S ljubavlju te se sje}amo i po dobroti pamtimo. Tvoji: sin Alen i snaha Amela
5193-1tt

Dana 4. juna 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{a

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage supruge i majke

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MARIJA BO[KOVI] JOZI]
Poslije Tebe ostala je praznina i bol. TVOJI: Aco, Vedo, Ne|o, Stela, Mia, Ena, Irena, Seka, Pepa, Dragan Samo mi znamo koliko nam nedostaje{.
158-1tr

FAHRE MACI], ro|. ALIHOD@I]
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. S ljubavlju i po{tovanjem, suprug Salem i k}erke sa porodicama
7485-1nd`

ENVERU ^EHAJI]U

Pamtit }emo ga i spominjati po dobroti i plemenitosti. Porodica Karamehi}
5184-1tt

54

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

KADI] FIKRET i
Almedin i Mehmed Fetahovi} sa porodicama
7468-1nd`

SAFET

Herojima grada Sarajeva i vrhunskim sporta{ima vje~ni rahmet i neka vam je laka zemlja bosanska.

Na{ima bratu, dajd`i i amid`i

MUSTAFA (ALIJE) TERZI]
4. 6. 2009. sedam dana

HASAN (ALIJE) TERZI]
9. 6. 2009. pola godine

Sa vama je ovaj svijet bio mnogo ljep{i. Hvala vam {to ste bili dio na{ih `ivota. Va{i: sestra Zemira Mevi} sa porodicom, sestri} Zekir Ademovski sa suprugom Arifom ([ahza), brati} Fikret Terzi} sa suprugom Kirom i djecom
7466-1nd`

SJE]ANJE

Dana 4 .6. 2009. godine navr{ava se sedamnaest godina otkako su preselili na ahiret kao {ehidi na{i dragi sinovi i bra}a

had`i FIKRET KADI]

had`i SAFET KADI]

Prerano ste oti{li s ovog svijeta, i za sobom ostavili neizmjernu tugu, bol i veliku prazninu. Sa velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na njihove drage i plemenite likove. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: majka had`i Zaha, sestra Sabaheta, sestri} Amir, brat Rifat sa k}erima Fikreta i Safeta Danas }e porodica i prijatelji prou~iti Jasin i Fatihu na {ehidskom mezarju Kova~i u 11 sati.
SJE]ANJE
N

POSLJEDNJI POZDRAV

na organizatore otpora
suprugu na{e radne kolegice Belme ^ehaji}

had`i FIKRET KADI]
1957 - 1992.

had`i SAFET KADI]
1965 - 1992.

ENVER (RASIM) ^EHAJI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
PTT

Dana 4. 6. 2009. se navr{ava 17 godina, od pogibije na{ih heroja, koji su nesebi~no dali svoje mlade `ivote za odbranu grada i dr`ave BiH. Neka im Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Va{i saborci „Bosnae - Zelene beretke“ Sarajevo
N

Dana 5. 6. 2009. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

AMER MA[ALA
Tvoj prerani odlazak ostavio je vje~ni bol i ~e`nju za tobom. Molimo Allaha d`.{. da te uvede u d`ennetske ba{te. Tevhid }e biti prou~en u petak, 5. 6. 2009. poslije d`uma-namaza (14 sati) u Kraljeva~koj d`amiji u Visokom. Tvoji neutje{ni: otac Asim, majka Sabaheta, sestra Belma sa porodicom, supruga Alica i k}erka Mia
PTT

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine kako nas je napustila na{a voljena majka, punica i nana

Dana 4. 6. 2007. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e voljene supruge, majke, svekrve i nene

PEMBA EMRI], ro|. BEGANOVI]
Bila je radost `ivjeti s tobom. Neka ti Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Amira, zet Elvir, unuka Nejla
7476-1nd`

PEMBE (BEGANOVI]) EMRI]
Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, sin Amir, snaha Nefisa i unuka Ermina
7465-1nd`

Dnevni avaz
Dana 4. 6. 2009. navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog i nikad zaboravljenog
SJE]ANJE

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

55

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se 6 tu`nih i bolnih mjeseci kako nas je napustio na{ mili

DARKE ANDRI]A DARKO ANDRI]
Dragi Dara, Uspomena na tebe vje~no }e da `ivi. Porodice: Gosto, Selimoti}, Alagi} i Mustafi}
778-1mo

Nedostaje{ nam, najdra`i na{. Volimo te! Tvoji: Teo, Erma, mama, tata, Dana, Neka, Dino i Iris
780-1mo

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nije sa nama na{ najdra`i

PA[A (LJUTI]) NUHI]
4. 6. 2001 - 4. 6. 2009.

REFIK NUHI]
3. 5. 1965 - 4. 6. 2009.

ZAIM HASANAMID@I]
4. 6. 2007 - 4. 6. 2009.
Samo vrijeme prolazi, a tuga, praznina i bol ostaju sa nama. Sa velikom tugom i ponosom ~uvamo te u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote a vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Jasna, sinovi Mirza i Miralem i unuk Amar
746-1tz

Ispunjeni neizmjernom ljubavlju i bogatstvom divnih uspomena, `ivimo sje}aju}i se sa ponosom na{ih dobrih i plemenitih roditelja. K}erke: Jasna, Sena i Alma sa porodicama
5158-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na drage i plemenite roditelje

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nije sa nama na{ najdra`i

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nije sa nama na{ najdra`i

ZAIM HASANAMID@I]
4. 6. 2007 - 4. 6. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem te spominjemo, po dobroti pamtimo. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: svastika Zlata i dad`o Muhamed sa porodicom
747-1tz

ZAIM HASANAMID@I]
4. 6. 2007 - 4. 6. 2009.
Sa velikom ljubavi, po{tovanjem i tugom u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe i na sve lijepe dane provedene sa tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote a vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoje svastike i bad`e sa porodicama
748-1tz

MEHMEDALIJA PA[I]
2001 - 2009.

HIBA PA[I]
1994 - 2009.

Svu tugu koja se uselila u na{a srca, mo`e da ubla`i samo sje}anje na ljubav i pa`nju, koju ste nam za `ivota nesebi~no darivali. Hatma-dova prou~it }e se 5. 6. 2009. godine (petak) u [ari}a d`amiji u 12.30 sati. Va{i zahvalni: sin Naser, snaha Dijana, unuk Mirza i unuka Ada 779-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

mom dragom ocu

na

ZDRAVKU (JOZE) KARA^I]U

ZDRAVKO (JOZE) KARA^I]U
Od sina Borisa Kara~i}a, k}eri: Mire Letranchant i Gordane Tomani}
7454-1nd` 7449-1nd`

RAZIJU (EKME[^I]) MUSTAJBEGOVI]
1997 - 2009.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
170-1tr

S ljubavlju i po{tovanjem, Od porodice TOMANI]

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

[UHRA (ro|. MEHI]) HAFIZOVI]
Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 5. 6. 2009. godine u 17.15 sati u gradskoj d`amiji (Ferhat-pa{inoj d`amiji). Tvoji najmiliji: sinovi Dervi{, Salim, Miro, k}erka Sadija, zet Tahir, snahe Murisa, Vesna i Dada, unu~ad i praunu~ad
7476-1nd`

na brata, {uru i dajd`u

MEDINA - BEBA (HAMED) MELI]
Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Bol je u srcu, gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikada zaboravljena! S ljubavlju i tugom, Tvoj [e}eri} Mirza, Zijo i Amila
7462-1nd`

mr. JUSUFA HAD@I]A
4. 6. 1997 - 4. 6. 2009.

Dragi Jusufe, sve ove godine bez tebe su prazne i tu`ne. Sestra Nafa, zet Ru`dija, sestri} Safet i sestri~na Safeta
5178-1tt

56

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 4. 6. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kako nije sa nama na{a draga mama, supruga i snaha

Danas, 4. 6. 2009. je tvoj dan, ponose na{

MEDINA - BEBA (HAMED) MELI]
Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe! Pomisao da nisi sa nama budi suzu u oku, a bol i ranu na srcu. @ivimo sa bolom, nevjericom i tugom. Za tvoj nezamjenljiv odlazak utjehe nema, a zaborav ne postoji! Tevhid }e se prou~iti 4. 6. 2009. (~etvrtak) u 17.00 sati, u ul. Juki}eva br. 74. Tvoji: Murat, Eldin, Melina i Zemka
7399-1nd`

Danas se navr{ava ~etrdeset dana od kada nije sa nama draga

g|a SOFIJA
Hvala velikom ~ovjeku i `eni. Hame sa porodicom
7459-1nd`

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{e drage

MUNEVERE MUJI] - KEKA

MIREL (MIRSAD) IMAMOVI] CHIEF
4. 6. 1983 - 19. 6. 2008.

Draga Keko, Ka`u da vrijeme lije~i tugu i rane, a sami Allah zna da na{u tugu ne mo`e izlije~iti ni{ta. Vrijeme koje prolazi ne}e mo}i nikada da ukrade ljubav prema tebi, a ona je u na{im srcima, du{i... Bila si dobra majka, dobra sestra, plemenita i puna ljubavi za sve nas. Ponosni smo {to smo te imali. Tvoji: otac Zaim, brat Muhamed, snaha Nizama, brati}i Na|a i Adi, tetka D`evahira
5174-1tt

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se {est predugih mjeseci od smrti na{e voljene mame

MUNEVERA (ZAIMA) MUJI]

Jo{ jedan tvoj dan! Danas bi bio tvoj 26. ro|endan... Neizmjerna je na{a tuga i bol, ali ljubav tvoja ja~a je od svega, na svijetu ovom. Uvijek si s’ nama, jedini ponose na{! Mama Jasminka, tata Mirsad i sestra Mirela

Najdra`a, vrijeme neumitno te~e, a bol ostaje ista. Ljubav koju osje}amo prema tebi nikada ne}e nestati. Sve {to je bilo lijepo nas ve`e uz tebe. Tvoj lik je uvijek u na{im sje}anjima, a tvoja djela ne}e biti zaboravljena. Sretne smo {to nam je dragi Allah d`.{. podario takvu majku, a neizmjerno tu`ni jer tebe nema vi{e. Ostale smo bez zvijezde vodilje, bez najboljeg prijatelja, bez majke, bez an|ela ~uvara. Molimo Boga svaki dan da ti podari lijepi D`enet. Budi sigurna da }e{ uvijek `ivjeti u nama i da }emo se truditi da slijedimo tvoj primjer u `ivotu, jer samo tako ti mo`emo pokazati da sav tvoj trud, borba, patnja kroz koju si pro{la u svom kratkom `ivotu je vrijedila bar toliko da se mo`e{ ponositi nama. Volimo te, mamice. Neutje{ne, tvoje k}erke \ana i Aida 5174-1tt Tevhid }e se prou~iti 5. 6. 2009. u 12.00 h u d`amiji Grivi}i - Had`i}i.

POSLJEDNJI POZDRAV

bratu

ERDINU - ERDI BEGANOVI]U
7415-1nd`

Tvoj Dinamo
289-1ze

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

57

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ZAHVALNICA

Ovom prilikom `elimo se zahvaliti osoblju ambulante Hrid, izra`avamo zahvalnost i osoblju DZ Stari Grad, sestri Elmi, tehni~aru Elviru. Zahvaljujemo se osoblju Klinike „Podhrastovi“. A posebnu zahvalnost upu}ujemo na{em dragom doktoru Zlatanu Had`imurtezi}u koji je u svakom trenutku bio uz na{eg Zemina i bio velika podr{ka nama tokom cijele njegove bolesti. Hvala svima koji su bili uz na{eg rahmetliju na ovom i svima koji su ga ispratili na bolji svijet. Zahvalna porodica
5171-1tt

ZEMIN (BEGO) SKENDERAGI]
„A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`enet Moj!“ (Kur’an-sura Al-Fagr 27, 28, 29, 30) Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine u 17.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Okrugla br. 44.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 4. juna 2009. godine navr{ava se pola godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

bratu, amid`i i djeveru

ZEMIN (BEGO) SKENDERAGI]
Neka je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet tvojoj du{i. Tvoji: brat Hasan, snaha Nura, brati}i Izudin, Hajrudin i Mesud sa porodicama: D`ehva, Elmedina, Sla|ana, Samir, Emir, Mirza, Minka, Minela, Anesa, Anel i Admir
5170-1tt

NAD@IJA ([A]IRA) KLEMEN^I]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoj lik i dobrotu zauvijek }e `ivjeti s nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dalid, Nermina i Aida Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 7. juna 2009. godine u 5139-1tt 11 sati, Bakijska d`amija.

BORIKA MIJATOVI]
4. 6. 2003 - 4. 6. 2009.

ALEKSANDAR MIJATOVI]
5. 10. 2007 - 5. 6. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Ljiljana i Neda sa porodicama
5147-1tt

SJE]ANJE

TU@NO I BOLNO SJE]ANJE

na na{eg

HARIS SELIMOVI]
(6. 12. 1979 - 4. 6. 2000)
i babuku amid`u
Dragi sine, brate, Harise Selimovi}u, pro|e devet godina od kada te proklete ubojice na Ilid`anskom bazenu, 4. 6. 2000. godine svirepo, nevina ubi{e, a nama, majki, ocu, sestri i svim drugim ljudima koji te vole, sve ve}a i ve}a je tuga i bol za tobom. Ka`u da je smrt od svega najte`a, ali za nas, tvoju majku, oca i sestru to nije ta~no, jer ima jo{ ne{to te`e od smrti, a to je `ivot koji `ivimo bez tebe, vje~no voljeni Harise. Suzama koje izviru poput nepresu{nog izvora ~esto zalijevamo tvoj mezar, i tada osjetimo miris najljep{eg pupoljka, koji odi{e nevino{}u, ljepotom, dobrotom i plemenito{}u, jer tvoju du{u, dar od Boga proklete ubojice nisu mogli ubiti. Ti si bio povod na{im najve}im radostima, a danas si za nas najljep{i cvijet u d`enetskom cvijetnjaku. 4712-1tt Volimo te, dragi Harise!

IBRAHIM (AKIF) MLA^O
4. 6. 2007 - 4. 6. 2009.

MUSTAFA (AKIF) MLA^O
25. 6. 2005 - 4. 6. 2009.
5149-1tt

Supruga D`emila djeca Suad, Suada i Akif sa porodicama
Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci kako je preselila na ahiret na{a draga majka

SJE]ANJE

Dana 4. 6. navr{ava se 28 godina od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

RABIJA ZOLOTA, ro|. KARALI]
iz Turbeta

Sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njenu plemenitost i dobrotu, a Allaha d`.{. molimo da joj podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Suprug i djeca sa porodicama
171-1tr

ASIMA (MUHAMEDA) HALILBA[I]A
Porodica
5180-1tt

ZVONKO MIL^EVI]
4. 6. 2003 - 4. 6. 2009.

ZVONKO MIL^EVI]
4. 6. 2003 - 4. 6. 2009.

Renata, Dino, Ena
5071-1tt

Daca, Renata, Ena
5071-1tt

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog oca Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

RASIMA (JUSUFA) [ORLIJA SEMINA HAD@AJLIJA, ro|. D@AJI]
Bio si uvijek tu za sve nas. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Tvoji: suprug sa djecom
PTT

KENAN (HAMEDA) BRAJLOVI]
4. 6. 1979 - 4. 6. 2000.
Te{ko je od kada vrijeme stade, od kada zaspa{e najljep{e o~i. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Jedini na{, bol nije u suzama, bol je velika u na{im srcima, gdje }e{ ti zauvijek ostati, voljen i nikad zaboravljen. Bio si povod na{im najve}im radostima, a danas si za nas najljep{i cvijet u d`enetskom cvijetnjaku. Tvoji koji te ne daju zaboravu: mama Sadeta i brat 7396-1nd` Kemal sa porodicom

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Mirsada, zet Mirsad i unu~ad Edina i Edin
5198-1tt

58

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
Danas, 4. 6. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustila na{a draga koleginica

MUNEVERA - KEKA MUJI]
Draga Keko, Vrijeme prolazi, a mi jo{ uvijek ne mo`emo vjerovati da nisi me|u nama. Nedostaju nam tvoji topli pogledi, utje{ne rije~i, tvoje {ale i sve ono {to te je ~inilo izuzetno plemenitom osobom. Nema dana, a da se ne upitamo za{to dobri ljudi uvijek odu suvi{e rano? U na{im srcima uspomena na tebe `ivjet }e vje~no! Tvoji prijatelji i radne kolege. Dina, Zijo, Rada, Radmilo, Vera, Adela, [aban, Rejhana, Irena, Amela, Biba, Azemina, Emina, Adis, Sabina, Anes, Seid, Semir, Sead i Fikret
7490-1nd`

MUSTAFA (HAMDO) TERZI]
1. 2. 1942 - 28. 5. 2009.
Slijedio si svoj put kad je bilo najte`e, u vremenima kad su mnogi pokazali svoja prljava lica. U ovim jadnim vremenima kad je ostati samo ~ovjek - bez ratni~kih boja koje zna~e pripadnost bilo ~emu - moralno herojstvo. Hvala ti na svemu! Najvi{e na tome {to mo`emo biti ponosne na tvoje ime i na to {to si do posljednjeg dana bio tvrdoglavo po{ten i vjeran svom na~inu razmi{ljanja i `ivota. Hanifa i Alma
7492-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem na na{u dragu mamu, svekrvu i nanu

Navr{ilo se 5 tu`nih godina od kada nisu sa nama na{i dragi

FATIMU MUSAKADI]
Vrijeme neumitno prolazi... Dana 4. 6. 2009. godine, navr{ava se {est najtu`nijih mjeseci od kada vi{e nisi sa nama Tvoji: sin Nihad, snaha Belma i unuke Lejla i Amela
7495-1nd`

AMIR i LEJLA

i

KEVA

Va{a raja: Ernis i Adisa, Nijaz i Mirela, Niki i Emina, Slade i Dijana, Dado i Alma, Senad i Belma, ^ole i Meliha, Era i Amra, Tajko, Himzo, Ilvana, Anika, Sa{a i ostali prijatelji
5216-1tt

IZUDIN ALATOVI]
4. 12. 2008 - 4. 6. 2009.
Dok `ivim, `ivjet }e{ u mom srcu! S neizmjernom tugom i ljubavlju, tvoja supruga Amela i posinak Faris Tevhid }e se prou~iti u petak, 5. 6. 2009. godine u Magribija d`amiji, poslije Ikindije.
5219-1tt

Danas, 4. 6. 2009. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a voljena snaha i dajd`inica

SJE]ANJE

na majku na{eg prijatelja

MIRELA HOD@I]
Draga Mirela, bilo koja rije~ je slaba utjeha onome ko ne mo`e preboljeti i ~ija du{a zapla~e kad zabole sje}anja. Boli i danas mnogo vi{e nego onog dana kad si nas napustila. Oti{la si, a tako te trebamo... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Gugi} Cana, Sutka, Irhad, Dino
5218-1tt

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada vi{e nije sa nama na{ voljeni

SOFIJA [ALJA
Porodica iz Sarajeva
5217-1tt

IZUDIN ALATOVI]
4. 12. 2008 - 4. 6. 2009.
Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{! S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Sabaheta, \ana i \ole
5219-1tt

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{e drage

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je prerano napustila i na ahiret preselila na{a draga

MIRELA (KURTAGI]) HOD@I] MIRELA (KURTAGI]) HOD@I]
Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Svekar Safet i svekrva Behka
5218-1tt

MIRELA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. S neizmjernom ljubavlju, tugom i po{tovanjem, Kasim, Mirsada, D`eneta i Sanela
5218-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg profesora Senada

Vrijeme prolazi, ali ne popunjava prazninu koja je ostala iza tebe. Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava ho}emo, jer ljudi ne umiru kada nastupi smrt ve} kad se zaborave. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ljubavi, nedostaje{ nam. 5218-1tt Tvoj suprug Jasmin i sin Mirel

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

ENVER ALI]
U~enici i kolektiv Druge gimnazije Sarajevo
N

SJE]ANJE

na na{eg dragog

kom{iji i prijatelju

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e voljene sestre, tetke i nane

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani i tetki

DIKA ZUP^I], ro|. SIJER^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Mehmed Hasanagi} sa porodicom, Melaheta Ifti} sa porodicom, Muaz Hasanagi} sa porodicom, Munevera Gu{mirovi} sa porodicom, Aska, Muma i Suda
5220-1tt

D@EVAD TRAVAR ISMET KAPUR
2002 - 2009.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
387-1go

ENVER ALI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Ra{~i} Avdo sa porodicom
7488-1nd`

]AZA LENDO
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Tvoji najmiliji sestra Habiba, sestri~na Sabina i Elvis
5211-1tt

4. 6. 2006 - 4. 6. 2009.

Supruga Remza i djeca
5221-1tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

59

SJE]ANJE

Dana 4. 6. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nas je napustila na{a plemenita majka, svekrva i baka

SOFIJA (HAJDUKOVI]) [ALJA
1936 - 2009.

Caruj k’o uvijek, caruj prema sebi

Neutje{ni: sin Albert, snaja Linda i unuk Robert
7508-1nd`

60

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

TU@NO SJE]ANJE

na na{u

tetka SOFIJU
Ostala je jedna slika... Da se pamti! Porodica Pirovi}
7509-1nd`

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga
POSLJEDNJI SELAM

SAIMA LAKOTA, ro|. BULJUBA[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Nedostaje{ nam puno. Tvoji: otac Meho, majka Zulija, sestra Zahida sa porodicom, bra}a D`emal i D`evad sa porodicama
7491-1nd`

ocu na{eg kolege Senada

ENVERU ALI]U

Od kolega Kluba vije}nika SDA OP]INE CENTAR Vedina, Hamo, Mustafa, Sead, Hamdija, Alaim, Meki}, Kenan
5229-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{e drage majke

SJE]ANJE

na na{e drage

majci na{e radne kolegice

FATIME ORMAN, ro|. [KRBO
4. 6. 1992 - 4. 6. 2009.
Rije~ima je te{ko opisati koliko nam nedostaje{. Tugu i bol ne mjerimo vremenom, nego prazninom koja ostaje poslije tebe. Hvala ti za svu tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Samo mi znamo kako je `ivjeti bez tebe, mi koji te volimo i koji }emo te uvijek voljeti. Tvoja k}erka Amra Dizdarevi} i sinovi Hamid, Hasan, Enes i Ibrahim
PTT 7480-1nd`

EMINA (MUHAMED) SOKOLOVI]

HAMDO SPAHIJA

SALIH SPAHIJA

Uposlenici Nove Banke a.d., filijala Sarajevo

S ljubavlju i po{tovanjem, Lejla, Amina i Edhem
7497-1nd`

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se 9 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi mu`, otac, punac i dedo

na na{u dragu

FADIL (MUSTAFE) LIPA
Ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i vje~no sje}anje na tvoju nesebi~nu po`rtvovanost, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Rejhana, k}eri H. Alma i Enisa, zetovi H. Nasih Karavdi} i Rifet ^au{evi}, unuke Amina i Amira i unuk Nadir
5225-1tt

tetka SOFIJU [ALJA PERI MILANOVI]U
...tako nam nedostajete...

Od obitelji Pulji} Po~ivaj u miru Bo`ijem
7502-1nd`

S ljubavlju i tugom u srcu. Nita, Zuhra i Beba
7496-1nd`

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, kom{ijama, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

61

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je nakon kratke i te{ke bolesti u 73. godini preminuo na{ dragi

ESAD (ALIJE) LAKI[I]
(1923 - 2009)

PERO MILANOVI]
(1936 - 2009.)

preselio na ahiret 2. 6. 2009. poslije duge i te{ke bolesti, u 85. godini. D`enaza polazi u ~etvrtak, 4. 6. 2009. u 15.30 sati sa gradskog groblja Sutina, a klanja}e se u 16 sati u [ari}a haremu u Mostaru, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Ku}a `alosti je na adresi Bi{~evi}a br. 3, Mostar. O@ALO[]ENI: supruga Zarema, k}erka Indira, unuk Arman Pezo, zet Alija Behram, sestri~ne Hiba Mufti}, Vahida Arslanagi}, sestri} Remzija Joni}, Emir ^engi}, ro|aci Mehmed Laki{i}, Edin Laki{i}, Senadin Had`iosmanovi}, Hitko Had`iosmanovi}, te porodice Laki{i}, Premilovac, Behram, Mufti}, Joni}, Arslanagi}, ^engi}, Red`i}, Had`iosmanovi}, Mehmedba{i}, Avdi}, Kevri}, Alagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 783-1mo
Dana 4. 6. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e majke, punice i nane

O@ALO[]ENI: supruga Mara, sinovi Mato, Zdenko, Zoran i Pavo, k}erke Janja i Ana, sestre Ru`a i An|elka, nevjeste Biljana, Ankica, Angela i Ivanka, zetovi [tefan i Mato, unu~ad Tatjana, Mitja, Jelena, Andrea, Mojca, Ivana, Tea, Anita, Montana, Mladen, Mario, Matej, Antonio, Marko, Albert i Mateo, praunu~ad, {ure Pero, Ilija i Jozo, svastika Fina i bad`o Viktor s djecom, obitelji: Milanovi}, Jozi}, Mati}, Bari}, Ili}, Rokovi}, Pranji}, Hojnik, Andri}, Bartula, Jankovi}, Dugonji}, Tanasi}, Pulji}, \ogo i ostala tuguju}a obitelj, kumovi i prijatelji Posmrtna povorka polazi u 16 h ispred ku}e `alosti u Milatovi}ima - Ljubina, a sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u 17 h u porodi~nom groblju Ko`lje op}ina Ilija{.

7501-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, susjede i poznanike da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 3. 4. 2009. u 82. godini preselila na ahiret

HAJRA (JUSO) AJANOVI], ro|. PLEH MUSTAFA (SALIHA) MAND@I]
iz Jajca preselio na ahiret u srijedu, 3. 6. 2009. godine u 77. godini. Ku}a o`alo{}enih: ulica Stjepana Toma{evi}a 84, Jajce D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine u Jajcu, a ukop }e se obaviti na mezarju Carevo polje u Jajcu u 17,45 sati. O@ALO[]ENI: sin Ishak, k}erka Jasmina, brat Jusuf, sestre D`iha, Habiba i Munira, zet Mirko, snahe Mejra, Zineta i Edisa, unuci Dejan, Branko, Danko i Emir, obitelji Mand`i}, Ke{ko, Manovi}, Fuka, Telbiz, Hrnji}, Had`iosmanovi}, Zjajo, Huski}, Koba{li}, Muj~inovi}, Bajri}, Zuli}, Tuzli} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi
5213-1tt

FATIME MUSAKADI]
Draga majko! Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Nerma, zet Sead, unuci Adin i Armin
7498-1nd`

O@ALO[]ENI: k}erka Hedija, unuk Ismet, praunuk Adnan, pastorci Hanka, Sabit, snahe Belkisa, Hajrija, D`enana, brat Mustafa, sestra [emsa, brati}i, brati~ne, sestri}, sestri~na, porodice Ajanovi}, Pleh, ^amd`ija, Musi}, Had`ihasanovi}, Mlati{uma, Omerbegovi}, ]ati}, Teskered`i}, @ivojevi}, D`ananovi}, Lika, Krajina, Siru~i}, Vatri}, Had`iomerovi}, Avdi}, Numanovi}, Torlak, Hase~i}, Had`i}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji D`enaza }e se obaviti dana 4. 6. 2009. u 17.00 ispred d`amije u Hrasnici. Tevhid je u ku}i o`alo{}enih, Sabita U`i~anina br. 6.
7482-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na dragog i nikad zaboravljenog prijatelja

Dana 31. 5. 2009. godine navr{ila se godina od prerane smrti na{e drage

mr. JUSUF HAD@I]
4. 6. 1997 - 4. 6. 2009.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. S tugom i po{tovanjem, Tvoji prijatelji: Midhat, Jasna, Adnan i Ada Balvanovi}, Adnan, Biska, Naida i Enes Bratovi}
7505-1nd`

SAJME METILJEVI], ro|. VEJZAGI]
(1950 - 2008.)
S po{tovanjem i ljubavi ~uvamo te u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Mulaosmanovi}
7504-1nd`

HUSEIN (IBRO) D@AKMI]
preselio na ahiret u utorak, 2. 6. 2009. godine u 74. godini. D`enaza je obavljena u srijedu, 3. 6. 2009. godine poslije ikindije namaza (17.00 sati) na mezarju Milankovi}i Olovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, brat Omer, sinovi Esed, Esnaf i E{ef, snahe Mediha, Amra i Nevzeta, unu~ad Muhamed, Harun, D`enana, Amina i Esma, brati}i, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Dana 4. 6. 2009. navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga i nepre`aljena k}erka i sestra

MEDINA - BEBA (HAMED) MELI]

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bol za tobom je velika, a ljubav prema tebi vje~na. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: majka [efika, brat Mirsad i sestra Edina
7499-1nd`

Danas se navr{ava {est mjeseci kako je preselila na ahiret moja draga sestra i tetka

Dana 31. 5. 2009. godine navr{ila se godina od prerane smrti na{e drage

SAJME METILJEVI], ro|. VEJZAGI]
(1950 - 2008.)
Dani prolaze, ali tuga i bol u na{im srcima vje~no ostaju. Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo i sa ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ahmo, sinovi Merzuk i Mersad, snaha Nermina, unu~ad Lamija i Bakir Tevhid }e se prou~iti 5. 6. 2009. godine (petak) u 12,30 sati u Centralnoj d`amiji u Hrasnici.
5228-1tt 7503-1nd`

NAD@IJA KLEMEN^I], ro|. BE[LI]
Oti{la si iznenada brzo i tiho i ostavila iza sebe veliku tugu i `alost. Ne postoji utjeha ve} misao na tebe. Hvala ti za svu tvoju ljubav i pa`nju {to si nam pru`ala. Neka Ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Razija i sestri}i Ferid i Fikret sa porodicama

62

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa dubokim bolom i tugom javljamo da je preminula na{a draga

SOFIJA KANTOR
22. 3. 1916 - 2. 6. 2009.
Sahrana }e se obaviti 4. 6. 2009. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Jovica i Ivica, k}i @u`ika, snahe Ru`a i Melita, zet @eljko, unu~ad Igor, Zlata, Darko, Tibor, Darijan, Veronika, Stefan i Stella, praunu~ad Stefani, Vera-Amber i Aleks, kao i ostala rodbina Ku}a `alosti: ul. Vogo{}anskih odreda br. 66.
111

ENVER (MEHO) ALI]
preselio na ahiret u srijedu, 3. juna 2009. godine, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 4. juna 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sinovi Suad, Senad i Edin, sestre Abida i Nura, snahe Nermina i Adela, unu~ad Din, Dalal, Hana i Benjamin, svastika Kija, {ure Smail i Hasan, zet Be}o, bad`o Meho, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Ali}, Mo}evi}, Zlatarac, Starhoni}, Drndo, Durmi}, Brekalovi}, Crn~alo, Zekovi}, Kamenica, Husi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Zije Dizdarevi}a br. 74.

MUNEVERA (ZAJKO) VILI], ro|. BEKTI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 1. 6. 2009. godine u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sanela i Sandra, zetovi Edin i Muamer, unu~ad Imad, Ajla, Elma, Remzija i Ilma, brat Kemal sa porodicom, sestre Jasna i Kija sa porodicama, te porodice: Vili}, Bekti}, Hamzi}, Joldi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mesd`idu Ko{evsko Brdo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNIRA (ABDULAH) AK[AMIJA, ro|. BRANKOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 3. 6. 2009. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 5. 6. 2009. godine poslije d`uma namaza u haremu Begovo d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na mezarju Stadion. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sinovi Mehmed i Emir, unuci Ammar, Faruk i Bakir, snahe Lemja Chabbouh i Zumra, te porodice: Ak{amija, Brankovi}, Ajanovi}, Nalbanti}, [abi}, Muhi}, ]ori}, D`ananovi}, Dajd`i}, Berbovi}, Hasanbegovi}, Dolovac, Pleho, Kazi}, Sijer~i}, Stroil, Srna, Hamzi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Isaka Samokovlije br. 81. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADEM (MEHO) [ANDAL
preselio na ahiret dana 2. 6. 2009. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine na mezarju Gornja Bio~a poslije ikindije namaza u 17,00 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u Mesd`idu Gornja Bio~a u 17.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: supruga Advija, sin Samir, k}erka Samira, bra}a [emso i Mehmedalija, sestre [emsa, Semka i Raza, zet Mustafa, snaha Hikmeta, unuci Eldar i Azur, unuka [ejla, te porodice: [endal, ^elebi}, Divijan, Gro{onja, Ahmi}, Kolar, Hasanovi}, Leti}, Konjo, Trako, Robovi}, Deli}, Lili}, Piralija, Stovrag, [ehi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
7487-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijateljle i kom{ije da je na{ dragi

ZDRAVKO (JOZO) KARA^I]
preminuo 2. 6. 2009. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti, 5. 6. 2009. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Sv. Mihovil“, Ko{evska dolina. O@ALO[]ENI: k}erke Mira i Gordana, sin Boris, unu~ad Florent, Jeremie, Igor i Tea, zetovi Branislav i Yves, porodice Kara~i}, Tomani}, Letranchant, Zari}, Stevi}, Pa`in, Budaval~ev, Stani{i}, Radonji}, Lasica, Maunagi}, To{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

PIKI PA[I]
(30. 5. 2009.)
preselio na ahiret 1. 6. 2009. D`enaza }e se obaviti 4. 6. 2009. godine u 14.00 sati na groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Hamza, majka Anesa, brat Tarik, nane, dede, tetke, amid`a, tetak, strina, porodice Pa{i}, Hafizovi}, Dedaji}, Korjeni} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
5223-1tt

Ku}a `alosti: Trg djece Dobrinje br. 31.

111

S tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 047899 08 P Sarajevo, 23. 04. 2009. godine U pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA PRIZMA PODURED PRIZME MIKRO SARAJEVO Ilid`a ul. [emsudina Sarajli}a br. 4 zastupanog po Gurda Amri advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih i to DUMONI] SABINA IZ ILID@E ul. Igmanska cesta br. 41, OMERAGI] SABIJA IZ SARAJEVA, ul. Trg Zlatnih ljiljana br. 1, i TITORI] SLAVICA IZ SARAJEVA ul. Novopazarska do br. 72, radi duga, v.s. 6.875,00 KM; objavljuje sljede}i:

ZDRAVKO (JOZO) KARA^I]
preminuo 2. 6. 2009. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 6. 2009. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Sv. Mihovil“, Ko{evska dolina. O@ALO[]ENI: k}erke Mira i Gordana, sin Boris, unu~ad Florent, Jeremie, Igor i Tea, zetovi Branislav i Yves, porodice Kara~i}, Tomani}, Letranchant, Zari}, Stevi}, Pa`in, Budaval~ev, Stani{i}, Radonji}, Lasica, Maunagi}, To{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 7449-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZDENKO (SRE]KO) \UR\EVI]
preminuo 2. juna nakon duge i te{ke bolesti, u 56. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 4. 6. 2009. godine u 13.30 na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Nada, k}erka Tatjana, sestra Tanja, ujak Bo`idar, te porodice: \ur|evi}, Cimburek, Marinkovi}, Pavlovi}, Kova~i}, Kurid`a, Jakovljevi}, Jerlagi}, Kaliman, Zlatnikova Draga, Tkal~ec Olgica, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Ku}a `alosti Vi{njik 31. 5212-1tt

POZIV
ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU POZIVAJU SE tu`eni DUMONI] SABINA IZ ILID@E ul. Igmanska cesta br. 41, TITORI] SLAVICA IZ SARAJEVA, ul. Novopazarska do br. 72. da pristupe na PRIPREMNO RO^I[TE zakazano za dan ^ETVRTAK 01. 10. 2009. godine u 12,00 h, pred ovaj sud u sobu br. 327/III. Dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra se izvr{enom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vu~ijak Sanja NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njihovog prisustva.

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO: Tešanjska 24, 033/ 281 - 717
D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

(zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 054132 08 P Datum: 26. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija Tufo [a}ir iz Hrasnice, Stari drum br. 44, zastupan po punomo}niku advokatu Fadilu ^ovi}u iz Had`i}a, protiv tu`enih Lokvan~i} Hajrija iz Ilid`e, Hrasni~ka cesta br. 118, Mrakovi} Dervi{ iz Ilid`e, Lasi~ke megare br. 67 i Lokvan~i} Mejra iz Ilid`e, Stari drum br. 17, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s. 1.000,00 KM, objavljuje Ukoliko tu`eni ne budu osporavati tu`beni zahtjev, tro{kove parni~nog postupka tu`itelj snosi sam, a ukoliko se tu`eni upuste u spor tu`itelj tra`i tro{kove postupka prema odluci suda sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne odgovore na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud u smislu ~l. 182. st. 1. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu predlo`eno je da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1 i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Raji} Milena BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 056780 08 P Sarajevo, 19. 05. 2009. god.

Dnevni avaz

~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

63

POZIV
Za tu`enog: Lokvan~i} Hajrija, Mrakovi} Dervi{ i Lokvan~i} Mejra Da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu podnesenu 24. 7. 2008. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu Utvr|uje se da je tu`itelj Tufo (Sulejmana) [a}ir iz Hrasnice na osnovu dosjelosti stekao pravo vlasni{tva na nekretnini ozna~enoj kao k.~. br. 1354, povr{ine 2430 m2, upisane u zk. ul. br. 2600 k.o. Hrasnica, {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se na osnovu ove presude izvr{i upis prava vlasni{tva na naprijed navedenoj nekretnini u zemlji{nim knjigama u korist tu`itelja sa dijedlom 1/1.

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BURAZEROVI] DIKA iz Sarajeva, koju zastupa Fadil ^ovi} advokat iz Had`i}a, protiv tu`enih 1. BI^AK^I] (Omera) FATIMA iz Sarajeva, ul. Krka br. 92, 2. RUSTEMBEGOVI] ([efikbeg) FAHRUDIN iz Sarajeva, ul. Pastrma br. 12, 3. RUSTEMBEGOVI] ([efikbeg) FEHRIJA iz Sarajeva ul. Pastrma br. 12, 4. BI^AK^I] (Salih) SABAHETA iz Sarajeva, ul. Krka br. 4, 5. HUSEJNOVI] ro|. Bi~ak~i} VASFIJA iz Sarajeva, ul. Bistrik br. 68, 6. MUJIDOVI] ro|. BI^AK^I] SIDIKA iz Sarajeva, ul. Bistrik br. 68, 7. PRIJEPOLJAC ro|. ALAJBEGOVI] HABIBA iz Sarajeva, ul. Okrugla bb, 8. ^UREKOVI] (Akifa) AKIF iz Sarajeva, ul. Paje br. 39, 9. ARNAUTOVI] ro|. Rustembegovi} ([efkija) FEHRIJA iz Sarajeva, ul. Mahmutovac br. 69, 10. ABAD@I] ro|. Bi~ak~i} SABAHETA iz Sarajeva, ul. Kamenica br. 51, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 1.000,00 KM, objavljuje sljede}i,

OGLAS
Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tu`bu od 05. 09. 2008. god., kojom je tu`itelj predlo`io da Sud donese presudu kojom se obavezuje tu`eni: I - Utvr|uje se da je tu`iteljica Burazerovi} (Asima) Dika, ro|ena Dedi}, JMBG 1308926178510, na osnovu dosjelosti postala vlasnik nekretnina i to: k.~.br. 146 povr{ine 197, ozna~ene kao ku}a, ku}i{te i dvori{te, k~. br. 83 kao oranica povr{ine 753 m2, ozna~ene kao oranica, k.~. br. 227 povr{ine 177 m2, ozna~ene kao oranica i k~. br. 262 u povr{ini 42 m2, ozna~ene kao gradili{te, upisane u zk. ul. br. 9 k.o. Sarajevo - Mahala CXVI, {to su tu`eni du`ni priznati i omogu}iti tu`iteljici upis prava vlasni{tva u roku od 30 dana, od dana pravosna`nosti presude. II - Ukoliko se tu`eni upuste u spor isti snose tro{kove ovog postupka. III - Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne odgovore na tu`bu, tu`iteljica predla`e da sud u smislu ~lana 182 stav 1. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. U obrazlo`enju tu`be se navodi da su tu`eni upisani u zk. ul. br. 9. k.o. Sarajevo Mahala CXVI kao suvlasnici alikvotnih dijelova nekretnina i to k~. br. 146 povr{ine 197 m2, ozna~ena kao ku}a, ku}i{te i dvori{te, k~. br. 83 povr{ine 753 m2 ozna~ena kao oranica k~. br. 227 povr{ine 177 m2 ozna~ena kao oranica i k~. br. 262 povr{ine 42 m2 ozna~ena kao gradili{te. Na istim nekretninama kao suvlasnik upisana je i tu`iteljica sa dijelom 458111622080. Tu`iteljica je sa svojim rah. suprugom D`ihadom Burazerovi}em predmetne nekretnine koristila preko 50 godina. Burazerovi} D`ihad je umro a kao jedina zakonska nasljednica progla{ena je tu`iteljica koja je i sada u fakti~kom i mirnom posjedu predmetne nekretnine. U katastarskom operatu Op}ine Stari grad Sarajevo kao posjednik je upisan D`ihad Burazerovi} suprug tu`iteljice sa dijelom 1/1. Budu}i da opisane nekretnine koristi preko 50 godina to tu`iteljica u smislu ~lana 32 Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima je dosjelo{}u postala njen vlasnik zbog ~ega ima i pravni interes da se predmetne nekretnine u zemlji{nim knjigama upi{u kao njeno isklju~ivo vlasni{tvo. Iz navedenog predla`e kao {to je ve} navedeno. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71 stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74 stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

JU Centar za socijalni rad Velika Kladu{a na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad broj: 01-34-471-2/09 od 27. 04. 2009. godine:

PONI[TAVA KONKURS
(Objavljen u Dnevnom avazu 23. 12. 2008.)

Poni{tava se konkurs na upra`njeno radno mjesto socijalni radnik (jedan izvr{ilac) na odre|eno vrijeme koji je objavljen 23. 12. 2008. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-34092/04 Sarajevo, 19. 05. 2009.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 065042 08 P SARAJEVO, 21. 05. 2009. godine PRAVNA STVAR TU@ITELJ: ADISA \U\A ro|. KRESO TU@ENI: MIDHAT ^ENGI] I DR. RADI: Urvr|enja v.s. 1.000,00 KM

Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Lejla Dedi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog MURATOVI] MIDHATA iz Sarajeva, ul. S. H. Muvekita br. 7, radi duga, v.s.p. 767,10 KM, van ro~i{ta dana 19. 05. 2009. godine donio je: zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga za isporu~enu utro{enu elektri~nu energiju isplati iznos od 767,10 KM, s pripadaju}om zakonskom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, po~ev od 02. 06. 2002. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 57,52 KM, a sve u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj tabli suda, u skladu sa ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, u skladu sa ~l. 183. Zakona o parni~nom postupku. BOSNA I HERCEGOVINA FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 034827 08 Ps Sarajevo, 25. 5. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 49, Sarajevo, protiv tu`enog „Pet Dod Export Import“ d.o.o. Had`i}i, ulica @unovnica br. 66, Had`i}i, radi Privremena mjera, objavljuje: OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 49, Sarajevo, protiv tu`enog „Pet Dod Export Import“ d.o.o. Had`i}i, ulica @unovnica br. 66, Had`i}i, radi Privremena mjera, dana 25. 5. 2009. godine, donio je:

OGLAS

POZIV
ZA MIDHAT ^ENGI] UL. NADE@DE PETROVI] BR. 6 SARAJEVO Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 24. 9. 2009. GODINE SA PO^ETKOM U 11 SATI I 30 MINUTA pred ovaj Sud, u sobu broj 301/III. SUDIJA Sanela Rondi} Napomena Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve

PRESUDU

i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352 ZPP-a).

d.o.o. za odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
ISO 9001-2000

UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE ZAJEDNI^KIH DIJELOVA ZGRADE Na osnovu odluke Direktora Dru{tva, OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo objavljuje - KV kerami~ar Radno mjesto broj 3. - KV tesar Kandidat za radno mjesto pod brojem 4. je du`an dostaviti dokaz o radnom iskustvu na tra`enim poslovima i tra`enoj sposobnosti, bez obzira na stru~nu spremu. Radno mjesto broj 5. - SSS gra|evinski smjer Radno mjesto broj 6. - VSS Gra|evinski fakultet (sa polo`enim stru~nim ispitom) Za radno mjesto pod brojem 1. izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje sposobnost za rad na visini, i to u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o izabranom kandidatu. Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova dostaviti, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: OKI UPRAVITELJ, d.o.o. Sarajevo, @elimira Vidovi}a Kelija 5, Dobrinja, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje. OKI UPRAVITELJ d.o.o.

OGLAS

za prijem radnika na sljede}a radna mjesta 1. Hidroizolater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 2. Kerami~ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 3. Tesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 4. Majstor sa znanjem rezanja stakla i poznavanjem op}ih gra|evinskih radova . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca 5. Gra|evinski tehni~ar . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 6. In`enjer gra|evine . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Pored uslova zdravstvene sposobnosti, potrebno je da svi kandidati ispunjavaju posebne uslove i to: posjedovanje voza~ke dozvole „B“ kategorije, starost do 40 godina i radno iskustvo na tra`enim poslovima. Za radna mjesta tra`i se stru~na sprema kako slijedi: Radno mjesto broj 1. - KV hidroizolater Radno mjesto broj 2.

OGLAS

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, oslobodi da lica i stvari i preda u posjed nekretninu koja ~ini poslovni prostor ozna~enu kao k.~. 1000/1 K.O. Had`i}i, povr{ine 54 m2 na adresi ul. Had`eli br. 64, Had`i}i, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve to u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Radivoje Stani{i}

64

^etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO Sarajevo, Hamdije ^emerli}a br. 2. raspisuje za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme u trajanju od jedne godine diplomirani in`enjer geologije..................................................................1 izvr{ilac Uslovi: - VSS - diplomirani in`enjer geologije - 3 godine iskustva na poslovima projektovanja - znanje engleskog jezika Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti ovjerenu dokumentacjiu kao dokaz o ispunjavanju predvi|enih uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na oglas slati na adresu: Energoinvest, d.d. - Sarajevo Sektor za pravne poslove - Pravna slu`ba Sarajevo Hamdije ^emerli}a br. 2.

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka broj 19 Broj. Mal-35809/04 Sarajevo, 13. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, ul. Kaptol br. 3, Sarajevo, protiv tu`enog Re~ Fadila, ul. Gora`danska br. 38, Sarajevo, radi duga v.s.p. 2.495,00 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje: OGLAS Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 03. 12. 2004. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e isplatiti tu`itelju na ime duga po osnovu ugovora u naknadi za ure|enje gradskog gra|. zemlji{ta i po osnovu ugovora o naknadi za dodijeljeno gradsko gra|. zemlji{te na kori{tenje radi izgradnje poslovnog objekta u ul. [ukrije Pand`e bb u Sarajevu u iznosu od 2.495,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 03. 12. 2004. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana.

U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

65

Edin D`eko se obratio javnosti u BiH

REPREZENTACIJA Izme|u Uzbekistana i me~a na Ko{evu

Hasagi}, Damjanovi} i Muslimovi} ne igraju protiv „novinara“
Pozvan Vasili}
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se ju~er iz Istanbula, usputne stanice na povratku iz Uzbekistana. Selektor Miroslav Bla`evi} odmah se sa aerodroma uputio sa igra~ima u hotel „Hercegovina“, gdje su ga do~ekali pozvani reprezentativci za me~eve sa selekcijom novinara sutra na Ko{evu i sa Omanom 9. juna u Kanu.

Ako mi Volfsburg ispuni uvjete, nema razloga da bje`im iz kluba
Sve }e se znati za desetak dana sa mnogo ekipa
Misle}i da }e Edin D`eko objelodaniti gdje }e nastaviti karijeru, desetine novinara zakr~ile su ilid`anski hotel „Hercegovina“, gdje je na{ reprezentativac za ju~er zakazao obra}anje javnosti. No, kada je iza{ao, D`eko nije rekao ni{ta nego je samo `elio odgovoriti na pitanja koja zanimaju javnost, a koja ga nakon Volfsburgovog osvajanja titule novinari nisu stigli pitati.

Pregovori

Postoji mogu}nost da u avgustu odigramo susret u Iranu, ka`e Bla`evi}

Ne}emo se raspasti
- Vjerovatno vas zanima {ta sam odlu~io, ali moram re}i da ni ja ne znam gdje }u. Ne mogu re}i ni da }u ostati u Volfsburgu niti da }u ga napustiti. Uskoro }u sjesti za isti sto sa predstavnicima kluba i ~uti {ta }e mi ponuditi za produ`avanje ugovora.

Popraviti utisak
Osim Jovanovi}a, Bla`evi} se ipak odlu~io pozvati i Vasili}a. Spisak povrije|enih se pro{irio i sa Damjanovi}em, koji ne}e biti

Nisam digao nos
D`eko je upitan koliko se toga promijenilo u njegovom `ivotu u proteklih nekoliko sedmica. - Nije mnogo, ali sam dosta popularniji i mnogo me vi{e ljudi zaustavlja na ulici `ele}i se uslikati sa mnom ili dobiti autogram. No, to mi nije te{ko. Jedini je problem to {to nemam vremena za sve. Ako nekada nekome ne udovoljim, to ne zna~i da sam digao nos nego da, jednostavno, ne mogu sti}i - ka`e D`eko. Ako uvjeti budu zadovoljavaju}i, zaista nema razloga da bje`im iz Volfsburga. U tom slu~aju, ostao bih jo{ godinu. Oti{ao je trener Feliks Magat (Felix Magath), ali ekipa se sigurno ne}e raspasti. [tavi{e, siguran sam da }emo dobiti poja~anja za Ligu prvaka - rekao je D`eko. U posljednje vrijeme kru`e

D`eko: Sastanak sa predstavnicima Volfsburga (Foto: F. Fo~o)

]iro pohvalio Barbari}a
Bla`evi} je po povratku iz Uzbekistana pohvalio svog saradnika Ivicu Barbari}a, koji mu je bio jedini asistent na ovom putovanju. - Sjajno je sam odradio posao za trojicu. Pripremio je igra~e za sve {to nas je o~ekivalo na ovom dalekom putu. Moram mu ovako, javno ~estitati priznao je ]iro.
Bla`evi}: Ne}u dozvoliti da nam „novinari“ budu nagazna mina

na raspolaganju za predstoje}e me~eve, a definitivno su otpali i Muslimovi} i Hasagi}. Povrije|en je Vladavi}. - Tako nam je su|eno, da

uvijek neko fali.. No, to nas ne}e poremetiti. Na raspolaganju imam dosta igra~a da sastavim jaku ekipu za utakmice koje su pred nama - ka`e ]iro. Bla`evi} je rekao da ne}e slati dodatne pozive za ove dvije utakmice. ]iro je od ju~er potpuno fokusiran na utakmicu sa novinarskom selekcijom. - Tra`im maksimalnu koncentraciju. Ne}u dozvoliti da nam „novinari“ budu nagazna mina. Siguran sam da }e igra~i koji su

bili u Uzbekistanu `eljeti popraviti utisak i ostaviti dojam. S druge strane, znam koliko su reprezentativci `eljni dru`enja i utakmica i koliko im zna~i svako okupljanje. Vjerujem da }e to biti pravi spektakl govori Bla`evi}.

informacije o ^elziju, Milanu... - Bilo je pregovora sa dosta klubova, ali ne}u govoriti o njihovim imenima. Svakako, tu je i dosta {pekulacija i neistina. To da sam razgovarao sa italijanskim novinarima i rekao da idem u Juventus ili Milan, nije ta~no. Ja navijam za Milan, a to se odmah izvu~e iz konteksta, kao da `elim i}i u taj klub. Mislim da }e se sve znati za desetak dana - ka`e D`eko.

Ovo nije slu~ajno
Na{ napada~ osvrnuo se na titulu najboljeg igra~a Bundeslige prema izboru kolega fudbalera. - Prijatno sam iznena|en. Postoje razne ankete, ali kada za jednog igra~a glasaju njegovi protivnici, onda je to jo{ ve}e priznanje. Nagrada }e mi biti motiv da radim jo{ vi{e i da u sljede}oj sezoni doka`em da sve ovo nisam uradio slu~ajno - tvrdi M. T. D`eko.

Nekoliko opcija
Junski program je ispunjen, a Bla`evi} stalno radi i na popunjavanju avgustovskog. FIFAin termin je 12. tog mjeseca i postoji nekoliko opcija za taj, posljednji test uo~i nastavka kvalifikacija. - Postoji mogu}nost da idemo u Iran i da odigramo tamo utakmicu. Poznato je da smo du`ni Irancima, a postoji mogu}nost da nas tu`e i da bismo to preduprijedili, mo`e se desiti da u avgustu budemo igrali u Iranu rekao je ]iro. A. NOVALIJA

Promjena hotela u Istanbulu
Po dolasku u Istanbul iz Ta{kenta, reprezentativce je do~ekalo neugodno iznena|enje, jer rezervirani hotel ni po ~emu nije bio na nivou jedne dr`avne selekcije. Bla`evi} je odmah naredio napu{tanje hotela. Sekretar stru~nog {taba Elmir Pilav brzo je reagirao i od agencije koja je organizirala smje{taj u Istanbulu zatra`io obja{njenje za neuvjetan smje{taj, a zatim brzo prona{ao odgovaraju}i hotel u blizini aerodroma.

Na{i napredovali na rang-listi FIFA-e

„Zmajevi“ na 33. poziciji
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na najnovijoj rang-listi FIFA-e zauzima 33. poziciju, {to je napredak „Zmajeva“ za pet mjesta u odnosu na prethodni poredak najboljih svjetskih selekcija. Evropski prvaci [panci su na prvoj poziciji, a zatim slijede Holandija, Njema~ka, Italija, Brazil, Engleska, Argentina, Hrvatska, (A. Dr.) Rusija, Francuska...

Njema~ki klubovi u potjeri za na{im stoperom

Spahi}: [alke bi bio veliki izazov
Emir Spahi} mogao bi nastaviti karijeru u [alkeu, objavili su ju~er njema~ki mediji. Osim ekipe iz Gelzenkirhena, koju }e u narednoj sezoni voditi doskora{nji trener Volfsburga Feliks Magat (Felix Magath), u igri su, navodno, i Keln, Ajntraht i Hanover. - Ljudi iz [alkea kontaktirali su mog menad`era, ali je jo{ rano da se govori o ishodu. Naravno da bi bilo veoma dobro ako bismo postigli dogovor, [alke bi bio veliki izazov - ka`e Spahi}. Tako|er, postoji mogu}nost da na{ pouzdani stoper zavr{i sa Edinom D`ekom i Zvjezdanom Misimovi}em u Volfsburg. D`eko je ju~er potvrdio da je upravi kluba M. T. preporu~io svog reprezentativnog kolegu.

Novi otkazi u novinarskoj selekciji

Otpali Mahmutovi}, Pand`a i Vranje{
Novinarska selekcija suo~ila se na ju~era{njem okupljanju sa novim otkazima. Selektor Dragan Jovi} zbog povreda ne mo`e ra~unati na Ajdina Mahmutovi}a i Ognjena Vranje{a, dok mladi Dalibor Pand`a tra`i anga`man u Njema~koj. Kao zamjenu, Jovi} je pozvao Dudu iz Sarajeva, Kordi}a iz Zrinjskog i Sejmenovi}a iz {vicarskog Iverdona. - Mislim da smo uspjeli napraviti dosta jaku selekciju, koja sigurno ima kvalitet da pru`i jak otpor A-reprezentaciji. Malo je vremena za uigravanje, ali u~init }emo sve da {to spremniji do~ekamo utakmicu - rekao je Jovi}. Novinarska selekcija odr`ala je ju~er poslije podne lak{i trening, a za danas su predvi|ena dva na igrali{tu Igmana na Ilid`i. Nakon silnih otkaza i promjena, u hotelu „Hungaria“ na Ilid`i su: Mitrovi}, Mujki}, Grabus, ^oli}, Kuduzovi}, Ceri}, Regoje, Dudo, Alispahi}, Bo`i}, Muji}, Kamber, Daji}, Had`ire{i}, Bekri}, Husi}, [koro, Had`i}, \uri}, A. N. Sejmenovi} i Kordi}.

Spahi}: D`eko ga preporu~io Volfsburgu

66

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

sport

BORAC Analiza u~inka premijerliga{a u sezoni

Prolje}e u znaku Banjalu~ana
Tim trenera Jagodi}a u drugom dijelu prvenstva imao je najbolji u~inak u Ligi
[tili}: Ho}e li ovog ljeta promijeniti sredinu

Semir [tili} o interesiranju berlinskog kluba

Znam da me Herta prati
Njema~ki mediji, prvenstveno „Bild“, objavili su informaciju da je berlinska Herta zainteresirana za na{eg internacionalca iz redova Leha iz Poznanja Semira [tili}a. Nekada{nji fudbaler @eljezni~ara dovo|en je mnogo puta ove sezone u vezu sa mnogim evropskim klubovima. Jesenas je bio na meti Seltika, koji je nudio 2,5 miliona funti, ali je Leh odlu~io da ga zadr`i s obzirom na to da se borio za {ampionsku titulu u Poljskoj. Prema najnovijim informacijama, Herta je ovog ljeta spremna isplatiti 2,5 miliona eura, {to je manja ponuda od Seltikove, ali su ~elnici klubova ve} u pregovorima. - Znam za zanimanje Herte, skauti ovog kluba dugo su me pratili tokom sezone. No, niko nije mene kontaktirao niti sa bilo kim razgovarao. Moja situacija je jasna, imam jo{ tri godine ugovora sa Lehom, ali ako bi se klubovi dogovorili o prelasku u Berlin, ne bih imao ni{ta protiv da promijenim sredinu - kazao nam [tili} ju~er. A. ^.

Nakon {to su na kraju jesenjeg dijela Premijer lige BiH osvojili deveto mjesto, fudbaleri Borca pokazali su da pri~e o plasmanu u gornji dio tabele nisu bile nerealne. Izabranici trenera Vlade Jagodi}a naprosto su eksplodirali i zavr{ili prolje}e sa najboljim u~inkom od svih premijerliga{a - sa devet pobjeda, dva remija i ~etiri poraza uz gol-razliku od 27:10.

Vizija rada
Banjalu~anima je malo nedostajalo i da se domognu Evrope, ali ih je remi u pretposljednjem kolu, protiv Slavije (1:1), ipak sprije~io u tome. Za utjehu, ostaje im podatak da su zabilje`ili najbolji u~inak na gostuju}im terenima, gdje su osvojili ~ak 14 bodova. - Nakon dosta turbulencija u pr-

Uprava ^elika donijela o~ekivanu odluku

Rezultati
Zrinjski - Borac 3:2, Borac Ora{je 1:0, Leotar - Borac 2:0, Zvijezda - Borac 2:0, Borac - Sarajevo 0:0, [iroki Brijeg - Borac 4:1, Borac - Travnik 3:1, Sloboda - Borac 0:1, Borac - Vele` 2:0, Modri~a Maxima - Borac 1:1, Borac - Lakta{i 0:1, @eljezni~ar Borac 1:0, Borac - Posu{je 4:0, Slavija - Borac 1:0, Borac - ^elik 3:0, Borac - Zrinjski 1:2, Ora{je Borac 1:1, Borac - Leotar 2:0, Borac - Zvijezda 4:0, Sarajevo - Borac 2:1, Borac - [iroki Brijeg 2:0, Travnik - Borac 1:0, Borac - Sloboda 4:0, Vele` - Borac 2:0, Borac - Modri~a Maxima 2:0, Lakta{i Borac 0:2, Borac - @eljezni~ar 2:0, Posu{je - Borac 0:3, Borac Slavija 1:1, ^elik - Borac 1:2.

I{tuk: Ponovo na klupi Zeni~ana

I{tuk se vra}a na Bilino polje
Upravni odbor ^elika ju~er je donio o~ekivanu odluku - novi trener zeni~kog kluba bit }e Ivo I{tuk, koji je u oktobru pro{le godine svoju poziciju, ispostavilo se samo nakratko, prepustio Marinu Bloudeku. - Drago mi je da smo ponovo uspjeli na}i zajedni~ki jezik. Bilo je i nekih drugih kombinacija (bio u pregovorima i sa [irokim Brijegom - op. a.), ali sam odlu~io presje}i i izabrati povratak u ^elik. Vidjet }emo da li sam pogrije{io ili nisam - ka`e I{tuk. Njegov prvi pomo}nik trebao bi, navodno, biti Amir Japaur, aktuelni koordinator Omladinskog pogona, ali novi-stari trener zeni~kog premijerliga{a isti~e da jo{ nije donio kona~nu odluku o imenima saradnika. [to se ti~e igra~kog kadra, iskusni veznjak Samir Duro i rezervni golman Bojan Tripi} dostavili su zahtjev za raskid ugovora. Saznali smo da bi Duro bio spreman da se odrekne polovine duga koji iznosi skoro 8.000 KM, dok bi se Tripi} odrekao cijelog iznosa - skoro 13.000 KM - kako bi godinu ranije raskinuo ugovor i prona{ao novi klub, bli`e ku}i. Bilino polje bi prije nego {to istekne ugovor mogao napustiti i Dario Puri}, za kojeg je, navodno, stigla ponuda iz inozemstva. V. B.

Bilbija u duelu sa Mulali}em (@eljezni~ar): Do`ivio potpunu afirmaciju vom dijelu prvenstva, iznio sam svo- njetovi} i direktor [pica prihvatili. ju viziju rada, {to su predsjednik Ja- @elio sam da u svemu tome u Banju Luku vratim neke Bor~eve igra~e, ali i da poku{amo da afirmiramo nepo jedan pogodak. Strijelac za Bake na{e mlade fudbalere, a da prvenjalu~ane bio je i napada~ Vele`a nstvo zavr{imo na, otprilike, {estoj Dejan Drakul, koji je na Grapoziciji. U svemu tome smo uspjeli. dskom stadionu pogodio vlastitu Vratili smo Ljubojevi}a, Maksimomre`u. vi}a, Milo{a Babi}a i jo{ nekoliko mla|ih igra~a, a vi{e je nego jasno da se mladi Nemanja Bilbija u ovoj poBanjalu~ani su na drugom lusezoni i definitivno afirmirao mjestu tabele fer-pleja sa 5 crveisti~e Vlado Jagodi}. nih i 54 `uta kartona. Isklju~enja su zaradili Vlado Markovi}, Oliver Jandri}, Nikola Kolarov, Bojan Petri} i Marto Maksimovi}, dok je rekorder prema broju javnih opomena Stojan Vranje{, koji ih je sakupio ~ak sedam. Interesantno je da je na drugom mjestu njegov mla|i brat Ognjen, sada fudbaler beogradske Crvene zvezde, koji je u prvom dijelu {ampionata opomenut {est puta.

Kartoni

Strijelci
Za razliku od prvog dijela sezone, kada su napada~i Borca postigli svega 18 pogodaka, prolje}e je bilo mnogo ubojitije. Mre`e rivala tresle su se ~ak 27 puta, {to je Banjalu~ane izbacilo na tre}e mjesto prema efikasnosti, odmah iza Zrinjskog (50) i [irokog Brijega (47). Najbolji strijelac Borca je Sa{a Kajkut sa 8 postignutih pogodaka, koliko ima i Darko Ljubojevi}, ali je kapiten „Crvenoplavih“ pet postigao nose}i dres Lakta{a. Dalje slijede Ra{evi} (7), S. Vranje{ (6), Bilbija (5), Puziga}a (4), Rikanovi}, Jandri} i Maksimovi} (2) te Z. Deket, O. Vranje{ i Mio. Babi}, koji su postigli

Nastupi
U sezoni 2008/2009 dres Borca obla~io je 31 fudbaler, a nijedan nije upisao svih 30 nastupa. Najvi{e utakmica (27) odigrao je Dragan Star~evi}. Po 26 imaju S. Vranje{, Jandri} i Puziga}a. Slijede Stupar (25), Kolarov (23), Petri} (22), Rikanovi} 20, Ra{evi}, Mio. Babi}, Z. Deket i Kajkut (po 19), Bilbija (17), O. Vranje{ (13), Mil. Babi} (12), Markovi}, N. Damjanovi} i Ljubojevi} (po 10), Maksimovi} (9), Be}arevi}, Petrovi} i Gruji} (po 8), G. Deket (7), Novakovi} i Kremenovi} (po 6), \uri} i @ari} (5), Mar~eti} (4), Urukalo, Vukelja i O. Damjanovi} po 2 nastupa.

Jagodi}: Ostvarili plan

U toku prolje}a Borac je, uglavnom, igrao veoma dobro, ali su neke partije bile i ispod nivoa.

Dobra osnova
- Slobodno mogu da ka`em da nam je najlo{ija partija bila ona na otvaranju sezone, kada smo na svom terenu izgubili od Zrinjskog. Opet, daleko najbolje igre pru`ili smo na doma}em terenu, protiv Zvijezde, [irokog i Slobode. Sve nam to mora biti osnova za rezultate u naredne dvije ili tri sezone, u kojima }emo napasti i sami vrh Premijer lige BiH i boriti se za titulu - rekao je Jagodi}. S. KOTARA[

Na{ prvak sla`e ekipu za sljede}u sezonu

Zrinjski pregovara sa Stupi}em
Pripreme za novu sezonu nogometa{i Zrinjskog po~et }e 15. juna, a s kakvom }e mom~adi novi prvak BiH do~ekati prvu utakmicu (14./15. juli) 2. pretkola Lige prvaka, definitivno }e se znati tek 9. jula. Naime, to je krajnji rok da Zrinjski u sjedi{te UEFA-e po{alje spisak igra~a na koje }e trener Dragan Jovi} mo}i ra~unati u prve dvije evropske utakmice. Iako njegovo ime nije u rubrici „oti{li“, Jovi} }e u evropskim utakmica sigurno biti li{en usluga Mladena @i`ovi}a, odli~nog veznjaka, koji je ju~er u Hrvatskoj, ta~nije u klinici cijenjenog dr. Borisa Nemeca (lije~nik nogometne reprezentacije Hrvatske), operisao koljeno koje mu je stradalo u prvenstvenoj utakmici protiv Slavije. Poja~anja jo{ nema, ali saznajemo da je ju~er na pregovorima bio Bo{ko Stupi}, 25-godi{nji napada~, koji je ro|en u Mostaru, a koji je u posljednje tri sezone u dresu makedonskog Sileksa bio dosta efikasan. Ma. P

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

67

Me|unarodni fudbal

TRANSFERI Brazilski fudbaler ponovo u centru pa`nje

Real Madrid se dogovorio sa Kakom?
Ako do|e do anga`mana, [panci }e platiti Milanu 65 miliona eura
Nakon {to ga je zimus proganjao Man~ester siti, Kaka je ponovo u centru pa`nje, ali je njegov odlazak iz Milana sada dosta realniji, jer ga `eli dovesti madridski Real. [panski klub, na ~ijem je kormilu ponovo tvorac legendarnih „Galaktikosa“ Florentino Perez, otvorio je prijelazni rok udicom za najboljeg igra~a Milana. Iako je potvr|eno da su potpredsjednik Milana Adrijano Galiani (Adriano Galliani) i Kakin otac i menad`er u Realu, italijanski klub demantirao je da je dogovor ve} postignut, kako su izvijestili pojedini mediji. Prema njihovim informacijama, Real je spreman platiti Milanu 65 miliona eura obe{te}enja, a Kaki ponuditi godi{nju pla}u od devet miliona eura u trajanju od pet sezona. Brazilski fudbaler je, tako|er, sve to demantirao. - Milionima navija~a Milana ve} sam rekao {ta sam odlu~io, a to je da ostajem u klubu. Sada me ostavite na miru - rekao je Kaka. Svjestan da je Real mnogo ve}i magnet od Sitija, vlasnik Milana Silvio Berluskoni (Berlusconi) konstatirao je da }e italijanski klub te{ko mo}i zaKrespo: Dogovori pri kraju

Krespo pred potpisom za \enovu
\enova }e vrlo brzo zaklju~iti dogovor sa napada~em Intera Hernanom Krespom (Crespo), a na meti ima i njegovog klupskog kolegu Rikarda Kvaresmu (Ricardo Quaresma) i biv{eg veznjaka Liona @uninja (Juninho), koji je slobodan igra~. Sezonu u Italiji \enova je zavr{ila na petom mjestu na tabeli, a Liga prvaka izmakla joj je za dlaku. Ekipu }e napustiti najbolji strijelac Dijego Milito (Diego) i veznjak Tijago Mota (Tiago Motta), koji idu u Inter, ali ambiciozna ekipa iz Ligurije namjerava igrati zna~ajnu ulogu i sljede}e sezone u Italiji.

Froncek u Menhengladbahu
Mihael Froncek (Michale Frontzeck) bit }e trener Borusije Menhengladbah u naredne dvije godine. ^etrdesetpetogodi{nji njema~ki stru~njak imao je posljednji mandat u Arminiji, koja mu je uru~ila otkaz malo prije nego {to }e ispasti iz lige. Biv{i fudbaler Borusije naslijedit }e Hansa Majera (Meyer), koji je napustio klub nakon {to je osigurao opstanak u Prvoj njema~koj ligi.

Pi`on na klupi Crvene zvezde
Vladimir Petrovi} Pi`on imenovan je za trenera posrnule Crvene zvezde. Beogradski klub zavr{io je sezonu bez trofeja, a nalazi se i pred finansijskim kolapsom. Petrovi} }e na klupi Zvezde zamijeniti ^edomira Janevskog.

Adrijano opet pravi probleme
Kaka: Jo{ jednom ponovio da ostaje u Milanu

dr`ati Kaku ako Madri|ani privuku njegovu pa`nju. - Ne znam da li }emo biti ka-

dri zadr`ati Kaku u Milanu, jer mu Real nudi veoma mnogo novca - rekao je Berluskoni. (M. T.)

Adrijano (adriano) je i po povratku u Brazil po~eo praviti probleme. Samo dva dana nakon {to je u debiju za Flamengo postigao gol, biv{i napada~ Intera nije se pojavio na treningu. Ipak, direktor kluba Kleber Leite objavio je da Adrijano za svoj postupak ne}e snositi sankcije.

Man~ester siti dao 12 miliona funti za Berija
Nakon 12 godina u Aston vili, veznjak engleske reprezentacije Garet Beri (Gareth Barry) pre}i }e u Man~ester siti, koji }e za njega isplatiti birmingemskom klubu 12 miliona funti (skoro 27 miliona KM). Beri, koji je i ponikao u Aston vili, potpisao je petogodi{nji ugovor sa Sitijem.

Me|unarodne prijateljske utakmice

Pobjede Nigerije, Turske i Njema~ke
U prijateljskoj utakmici u Sent Etjenu Nigerija je ostvarila prvu pobjedu nad Francuskom u historiji. Rezultat je glasio 1:0, a gol je postigao D`ozef Akpala (Joseph Akpala). U Turskoj, na{ protivnik iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine savladao je Azerbejd`an sa 2:0. Strijelci su bili Hamit Altintop u 70. i Ibrahim Uzulmez u 75. minuti. Prijateljski me~ igrala je i Njema~ka, koja je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savladala doma}u selekciju sa ~ak 7:2. Strijelci za evropskog viceprvaka bili su Hajko Vesterman (Heiko Westermann) u 29., Mario Gomez u 35., 45., 47. i 90. minuti, Pjotr Trohovski (Piotr Trochowski) u 39. i Faris D`uma u 52. (autogol), dok su pogotke za Emirate postigli Ismail Salem u 53. i Navah Mubarak u 73. mi(M. T.) nuti.

Barcelona otpu{ta Silvinja
Nakon {to mu krajem mjeseca istekne ugovor, Barcelona ne}e produ`iti saradnju sa brazilskim bekom Silvinjom (Silvinho). Silvinjo, biv{i igra~ Arsenala i Selte, do{ao je u Barcelonu prije pet godina.

De{amp trener Marseja
Didije De{amp imenovan je za novog trenera francuskog prvoliga{a Marseja. Biv{i francuski reprezentativac i trener Juventusa i Monaka na klupi ovog kluba zamijenit }e Belgijanca Erika Geretsa (Eric).

Gomez: ^etiri gola protiv Emirata

Spisak [panije za Kup konfederacija

Del Boske u Afriku vodi 23 fudbalera
[panski selektor Visente Del Boske (Vicente Bosque) objavio je spisak fudbalera koji }e predstavljati evropskog prvaka na Kupu konfederacija, a koji se igra od 14. do 28. juna u Ju`noj Africi. GOLMANI: Iker Kasiljas (Real M.), Pepe Reina (Liverpul), Diego Lopez (Viljareal); ODBRANA: Raul Albiol (Valensija), Alvaro Arbeloa (Liverpul), Hoan Kapdevila (Viljareal), Karlos Mar~ena (Valensija), @erar Pike, Karles Pujol (Barcelona), Serhio Ramos (Real M.); VEZNI RED: Albert Riera, ^abi Alonso (Liverpul), Andres Inijesta, ^avi, Serhio Buskets (Barcelona), Santi Kazorla (Viljareal), Fabregas (Arsenal), David Silva, Huan Mata (Valensija); NAPAD: David Vilja (Valensija), Danijel Guiza (Fenerbah~e), Fernando Tores (Liverpul), Ferna(M. T.) ndo Ljorente (Atletik).
Oven: Klub mu ispao iz lige

Everton `eli Ovena poku{at }e dovesti igra~a Njukasla Engleski premijerliga{ Everton
Majkla Ovena (Michael Owen), kojem u junu isti~e ugovor sa „Svrakama“. Klub iz Liverpula mo}i }e dovesti Ovena bez obe{te}enja, ali mu, u tom slu~aju, ne bi mogao davati pla}u od 100.000 funti sedmi~no, koliko je imao u Njukaslu, nego dvostruko manje. (M. T.) Njukasl je pro{log vikenda ispao iz Premijer lige.

^avi: Pokreta~ igre [panaca

68

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

sport

RUKOMET Selektor BiH objavio spisak za predstoje}e me~eve

Demirovi} pozvao i Ba{i}a
U posljednje ~etiri utakmice kvalifikacija za EP 2010. na{a selekcija `eli sve pobjede te se nada kiksu Srbije ili Rusije
Selektor mu{ke rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Halid Demirovi} objavio je ju~er u Sarajevu spisak igra~a koje je pozvao za predstoje}e, posljednje me~eve kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo u Austriji 2010. Od novih igra~a, na spisku
Demirovi}: Okupljanje u ponedjeljak u Zenici Federer je slavio u tri seta

[vicarski teniser u polufinalu Rolan Garosa

Federer izbacio Monfilsa
Svetlana Kuznjecova bolja od Serene Vilijams
Drugi nosilac teniskog gren slem turnira Rolan Garos u Parizu, [vicarac Ro`er Federer (Roger) plasirao se u polufinale pobjedom nad Belgijancem Gaelom Monfilsom sa 7:6, 6:2, 6:4. Argentinac Huan Martin Del Potro (Juan) lako je savladao [panca Tomija Robreda (Tommy) 6:3, 6:4, 6:2. U polufinalu se sastaju Federer - Del Potro i Robin Soderling ([vedska, 23) - Fernando Gonzalez (^ile, 12). U `enskom dijelu turnira iznena|enje je priredila Ruskinja Svetlana Kuznjecova, koja je sa 7:6, 5:7, 7:5 izbacila drugu igra~icu svijeta, Amerikanku Serenu Vilijams (Williams) i za plasman u finale igrat }e protiv Australke Samante Stosur (Samantha). Drugi par su Dinara Safina (Rusija, 1) i Dominika ^ibulkova (Slova~ka, 20). Rezultati ~etvrtfinala: MU[KARCI: Gael Monfils (Francuska, 11) - Ro`er Federer ([vicarska, 2) 7:6, 6:2, 6:4, Huan del Potro (Argentina, 5) - Tomi Robredo ([panija, 16) 6:3, 6:4, 6:2. @ENE: Svetlana Kuznjecova (Rusija, 7) - Serena Vilijams (SAD, 2) 7:6, 5:7, 7:5, Samanta Stosur (Australija, 30) - Sorana Kirstea (E. J.) (Rumunija) 6:1, 6:3.

su se na{li Deni Veli} i Edin Ba{i}, a za razliku od dosada{njih okupljanja, nije pozvao golmana Adnana [abanovi}a i Eldina Hajdarevi}a. Prema selektorovim rije~ima, svi igra~i spremni do~ekuju utakmice. Terzi} i Harmandi} su se `alili na povrede, ali }e biti spremni do prvog me~a, sa Italijom. - [to se ti~e Edina

Spisak igra~a
Spisak pozvanih igra~a: Enid Tahirovi}, Damir Doborac, Nebo{a Grahovac, Darko Martinovi}, Vladislav Veselinov, Branislav Obradovi}, Adnan Harmandi}, Ivan Divkovi}, Mario Bla`evi}, Vuka{in Stojanovi}, Mirsad Terzi}, Muhamed Toromanovi}, Faruk Halilbegovi}, Bakir Buljugija, Deni Veli}, Nemanja Kerezovi}, Adnan Ja{ki} i Edin Ba{i}.

Raspored me~eva
11. juni, Zenica: BiH - Italija 14. juni, Sur: [vicarska - BiH 18. juni, Zenica: BiH - Rusija 20. juni, Tor{avn: Farski Otoci BiH je za ponedjeljak, 8. juna, u Zenici, a na prvu prozivku jedino }e kasniti Enid Tahirovi} zbog klupskih obaveza. Prvi me~ u nastavku kvalifikacija rukometa{i BiH igrat }e 11. juna u Zenici protiv Italije. - Na{ je cilj da pobijedimo u preostale ~etiri utakmice, a ako [vicarska pomrsi ra~une Srbiji ili Srbija dobije Rusiju, imali bismo teoretske {anse za plasman na Euro - dodao je Demirovi}. Nakon {est kola, reprezentacija BiH dijeli tre}e mjesto u grupi 2 kvalifikacija sa sedam bodova. Prva je Rusija sa 10, a druga SrbiA. ^. ja sa bodom manje.

Danas sjednica uprave Bosne SO

Glavna tema usvajanje bud`eta
Nakon sjednice Upravnog odbora rukometnog prvaka BiH Bosne Sunce osiguranja i sastanka sa glavnim sponzorima kluba, koji bi trebali biti odr`ani danas, mogli bi biti poznati kandidati za novog trenera ovog kluba. Naime, na dana{njoj sjednici glavna tema trebao bi biti bud`et za narednu sezonu. Kako se moglo saznati iz razgovora sa nekima od vode}ih ljudi u klubu, ako bi se usvojio planirani bud`et od milion eura, na klupu Bosne SO mogao bi sjesti i proslavljeni Irfan Smailagi}. - Nakon sjednice UO-a, znat }emo da li }e biti usvojen predlo`eni bud`et od milion eura. Tek }emo tada mo}i stupiti u pregovore sa igra~ima kojima su istekli ugovori te sa velikim trenerskim imenima koji su pokazali interes za na{ klub - navedeno je A. ^. u saop}enju Bosne. Hokeja{i Pitsburga ostali su u igri za osvajanje Stenli kupa nakon {to su u tre}oj utakmici finala NHL lige na svom ledu pobijedili Detroit sa 4:2. „Pingvini“ su tako rezultat u seriji na ~etiri pobjede smanjili na 2:1. Nakon dvije tre}ine, rezultat je bio 2:2, a odluka je pala u posljednjem periodu igre. Deset minuta prije kraja utakmice Pitsburg je preko ruskog veterana Sergeja Gon~areva do{ao do vodstva iskoristiv{i igra~a vi{e. U posljednjim trenucima utakmice Detroit je izveo golmana, ali u poku{aju da izbori produ`etak primio jo{ jedan gol za kona~nih 4:2. Sljede}a utakmica finala igra se ve~eras, tako|er u (A. Dr.) Pitsburgu.

Ba{i}a, poznato je da je njegov nastup upitan zbog porodi~nih razloga. No, on je obe}ao da }e se, ~im prebrodi sve probleme, prvom prilikom odazvati pozivu. Direktoru Muzurovi}u obe}ao je da }e do}i bar na okupljanje u Zenicu pa }emo vidjeti - kazao je Demirovi}. Okupljanje reprezentacije BiH planirano

Finale plej-ofa NHL lige

Pitsburg smanjio na 2:1 protiv Detroita

Duel Helma (Detroit-lijevo) i Talbota (Pitsburg)

(Foto: AP)

Bh. ko{arka{i u Evropi

\edovi} u drugoj postavi lige
Blizu naslova prvaka Hrvatske su ko{arka{i Cibone, koji su ku}i savladali Zadar (83:79) i poveli sa 2-1 u seriji na tri pobjede. Nekada{nji bh. reprezentativac Vedran Princ zabilje`io je sedam poena i tri skoka za Cibonu. Nakon sjajnih igara za Kornelu, koju je preko finalnog turnira pro{log vikenda uveo u Drugu {pansku ligu, na{ reprezentativac Nihad \edovi} uvr{ten je u drugu idealnu petorku Tre}e lige, a pripao mu je i epitet najboljeg „Bosman“ igra~a, odnosno stranog ko{arka{a sa podru~ja Evrope u ligi. \edovi} je pod ugovorom sa Barcelonom, a za Kornelu je igr(V. B.) ao na posudbi.
\edovi}: Uveo Kornelu u vi{i rang

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 4. juni/lipanj 2009.

69

Mensur Bajramovi}, selektor BiH

KO[ARKA Bosna sklapa tim za novu sezonu

Spisak igra~a do 15. juna
Uo~i bara`a planirane tri provjere sa Crnom Gorom
Selektor ko{arka{ke reprezentacije Bosne i Hercegovine Mensur Bajramovi} planira da do 15. juna objavi {iri spisak od 24 igra~a za nastup u bara`u za Evropsko prvenstvo. Ekipa bi se trebala okupiti po~etkom jula i do starta bara`a (5. avgust) odigrati tri kontrolna me~a protiv Crne Gore. - Gostovat }emo u Crnoj Gori 26. jula, a nastojimo dogovoriti dva susreta kod nas. Pripreme }emo, vjerovatno, obaviti u Zenici, gdje }emo imati sve {to nam je potrebno, prije svega odli~nu dvoranu i dobre vanjske terene - isti~e Bajramovi}. U na{oj grupi A bara`a su jo{ Portugal i Belgija. Ako budemo prvi, igrali bismo u finalu bara`a dva me~a protiv najboljeg iz grupe B (Italija, Francuska, Finska) za posljednjeg u~esnika EP-a u Poljskoj (7. - 20. septembar). - Bit }e te{ko, ali na nama je da u~inimo sve da se poku{amo izboriti za odlazak u Poljsku ka`e Bajramovi}. S obzirom na to da repreze-

Ivanovi} produ`io ugovor, Jovanovi} pred potpisom
U zavr{noj fazi pregovori sa najboljim strijelcem Lige 8

Bajramovi}: Te`ak put do EP-a

ntacija od pro{log septembra nije imala obaveza, Bajramovi} je krajem 2008. prihvatio ponudu El-D`ale iz Sirije. Iz Azije se vratio sa superiorno osvojenom duplom krunom. - Imam ponudu da produ`im anga`man, vidjet }emo - rekao E. J. je Bajramovi}.

Slovenski prvak `eli Bosnine igra~e

Jovanovi}: Briljirao u dresu Slobode

Nakon \or|evi}a i Bav~i}a, Olimpiji interesantan i Ikoni}
stvo, prihvatili smo produ`enje na godinu. Nije isklju~eno da razgovaramo i nakon tog perioda. [to se ti~e mla|ih igra~a koji }e ili produ`iti ugovor ili do}i, u obzir dolaze samo du`i ugovori - ka`e direktor KK Bosna Admir Bukva. Dilema oti}i ili ostati, kako ka`e Ivanovi} (205 centimetara), nije ni postojala. - Tokom sezone nisam mnogo razmi{ljao o tome {ta }e biti poslije, a kada se zavr{ila, iz kluba su mi odmah ponudili novi ugovor. Brzo smo se dogovorili - komentira Ivanovi}. I dok ostanak 29-godi{njeg crnogorskog reprezentativca vi{e nije sporan, u klubu jo{ nisu spremni potvrditi da je Zlatko Jovanovi} novi ~lan Bosne, ali i to bi se uskoro moglo desiti. Saznajemo da su dvije strane dogovorile detalje vi{egodi{njeg ugovora (navodno na tri sezone) te da bi najvi{e tra`eni igra~ na bh. sceni trebao danas i zvani~no pristupiti sarajevskom timu. Iza Jovanovi}a (25 godina, 180 centimetara) je sjajna sezona u kojoj je, kao ~lan Slobode Dite iz Tuzle, bio najbolji strijelac i asistent E. J. Lige 8 za prvaka BiH.

Drugi strijelac Bosne ASA BH Telecoma u NLB ligi (14,6 poena u prosjeku) ostaje u dresu sarajevskih „Studenata“. Crnogorski reprezentativac, krilni centar Ivan Ivanovi}, kao {to smo nagovijestili, potpisao je ju~er novi ugovor sa nekada{njim evropskim prvakom. - Ivanovi} je pro{le sezone bio jedan od na{ih klju~nih igra~a i, s obzirom na njegovo znanje i isku-

Ne{ovi}, vjerovatno, napu{ta „Zmaj~eke“
„Jurij Zdovc se poja~ava iz Bosninog bazena“, pi{u slovenski mediji aludiraju}i na podatak da biv{i trener „Studenata“, a sada Union Olimpije u Ljubljanu `eli dovesti ~ak trojicu {to biv{ih {to sada{njih prvotimaca sarajevskog kluba. Plej Du{an \or|evi} i krilo Edin Bav~i}, koji je zavr{io sezonu u njema~kom Kelnu, prakti~no su ve} postali ~lanovi Olimpije, a ljubljanska {tampa najavljuje mogu}nost transfera dosada{njeg kapitena Bosne Gorana Ikoni}a. U Tivoliju bi ih trebao do~ekati dugogodi{nji kapiten BiH Jasmin Huki}, koji je jedan od rijetkih igra~a iz pro{le sezone za koje se predvi|a da }e ostati u dresu „Zmaj~eka“ pred novu sezonu u Euroligi. No, drugi bh. reprezentativac Aleksej Ne{ovi}, prema svemu sude}i, napu{ta Olimpiju, koja je tre}om pobjedom (69:58) u finalu nad Heliosom osvojila 15. titulu prvaka Slovenije. Huki} je bio najefikasniji sa 12 poena. Nije isklju~eno da Olimpiju

Neophodna operacija koljena
Ivanovi} ka`e da }e narednog utorka biti podvrgnut artroskopiji koljena u Novom Sadu. Operativni zahvat je neophodan kako bi se sanirala povreda koju je vukao vi{e od mjesec. - Povreda je sli~na onoj koju je imao moj saigra~ Zimi}, samo u ne{to bla`oj varijanti, pa sam i pored bolova odgodio operaciju kako bih sezonu izgurao do kraja. Oporavak traje ~etiri-pet sedmica i nadam se da }u na pripreme sti}i potpuno zdrav - rekao je Ivanovi}.

Bav~i}: Igrat }e u Euroligi?

Oporavlja se Ol-star plej Orlanda

Nelson se vra}a protiv Lejkersa?
Da li }e Orlando med`ik pred po~etak velikog NBA finala protiv Los An|eles lejkersa dobiti Olstar poja~anje? Naime, „^arobnjaci“ razmatraju mogu}nost povratka u tim D`amira Nelsona, za kojeg su prethodno tvrdili da }e, zbog povrede ramena u februaru, pauzirati do kraja sezone. No, nakon {to je Med`ik neo~ekivano stigao ~ak do finala, klupski ~elnici `ele, ako bude mogu}e, da juri{u na prvi {ampionski naslov u klupskoj historiji priklju~e i 26-godi{njeg pleja. Predsjednik Orlanda Bob Vander Vejde (Weide) zatra`io je jo{ jednu procjenu Nelsonovog stanja nakon kojeg }e ljekari donijeti kona~nu odluku. Sam Nelson (183 centimetra) rekao je da trenira bez posebnih problema. Nelson je u 42 me~a ove sezone bilje`io prosje~no 31,2 minute, 16,7 poena i 5,4 asistencije te je (E. J.) prvi put u karijeri izabran u Ol-star tim.

napusti i nekada{nji centar tuzlanske Slobode Mirza Begi}, za kojeg se interesiraju vode}i evropski klubovi. Ako ode Begi}, njegovo mjesto mogao bi preuzeti biv{i „NBA Slovenac“ Primo` E. J. Brezec.

U povodu 20. godi{njice evropske titule

Revijalna utakmica u Tuzli
U povodu obilje`avanja 20 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, do koje su ko{arka{ice Jedinstva do{le 1989. pobjedom nad italijanskim Primi|ijem u Firenci, za 20. juni u Tuzli zakazana je revijalna utakmica izme|u Jedinstva i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom tuzlanskoj publici jo{ jednom }e se predstaviti ekipa koja je ostvarila taj fantasti~ni uspjeh. Dolazak u Tuzlu potvrdile su Razija Mujanovi}, Zorica Dragi~evi}, Mara Laki}, Naida Hot, Stojanka Do{i}, Ilvana Zvizdi}, Jadranka Savi}, Vesna Po|anin, Dragana Jevti} i Smilja Ra|enovi} te treneri Mihajlo Miki Vukovi} i Zdravko Dugonji}. - Osim revijalne utakmice, predvi|en je niz drugih sadr`aja. Od gostiju, dolazak su nam potvrdili ambasador Italije i predstavnici Evropske ko{arka{ke federacije, a pozvat }emo i visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) te selektora fudbalske reprezentacije Miroslava ]iru Bla`evi}a - izjavila je Mara Laki}, kapiten {ampionske E. M. generacije.

Nelson: Spreman za finale?

^ETVRTAK 4. 6. 2009.

23.00
FILM, PINK BH

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

U IME NARODA

23.15

DEADWOOD

20.30

CSI: LAS VEGAS

21.05

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Jedini pre`ivjeli
Novinar Bili Zejn istra`uje pad aviona u kojem su `ivote izgubile njegova k}erka i `ena. Pronalazi neobi~ne dokaze koji ga vode do nau~nih eksperimenata na djeci, koje provodi poznata farmaceutska firma. Uloge: Bili Zejn, Glorija Rojben, Izabela Hofman Reditelj: Mikael Salomon

20.30
FILM, BHT1

Sa druge strane neba
Pedesetih godina pro{log stolje}a D`on Groberg, dijete sa farme, prelazi okean kako bi postao misionar na egzoti~nim ostrvima Tongan. D`on se bori s jezi~kim barijerama, fizi~kim pote{ko}ama i dubokim sumnjama kako bi zadobio povjerenje i ljubav tonganskih ljudi kojima je do{ao pomo}i. Uloge: Kristofer Gorhem, En Hedvej Reditelj: Mi~ Dejvis

07.00 Dobro jutro BHT arhiv... 09.00 Moderni izraz u umjetnosti: Arhitektura javnih objekata 09.25 Voda k’o horda, dokumentarni program 10.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 10.09 Zlatna jabuka i devet paunica, 1/2 10.38 Frenderi u zemljama Evrope: Srbija 10.48 Evropski safari, dokumentarna serija, 10/26 10.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 225/313, r. 11.45 Moja mala kuhinja, r. 11.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Tenis (M): Grand Slam Roland Garros 2009: ^etvrtfinale: Gaels Monfils - Roger Federer, snimak 13.50 Tenis (@): Grand Slam Roland Garros 2009, polufinale, prijenos 16.15 BHT vijesti 16.25 Intervju sa Antom Sutonom, r. 16.45 BH Trash remix, 10/10 17.15 @ivot & ostalo: Jedan od nas 17.45 Moja mala kuhinja 17.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 226/313 18.45 Business News 18.50 Celestin, crtani film 18.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik 19.35 Intervju sa... 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Sa druge strane neba, ameri~ki igrani film 22.21 Tema dana 22.46 BHT vijesti 23.03 Business News 23.10 Tiananmen - 20 godina kasnije, strani dokumentarni program 00.05 Macbeth, britanski igrani film 01.35 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Pjesmom da ti ka`em: Sabahudin Kurt, muzi~ki program 09.30 Invent, strani dokumentarni program, 19. epizoda 09.55 Vijesti 10.00 Pozitivna geografija: Dubrovnik, zabavni program 10.35 Svi mrze Chrisa, igrana serija, 4. epizoda 11.00 Opet Cher, igrana serija, 52. epizoda 11.25 Nedjeljni ru~ak sa Mustafa Mustafi} 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 58. epizoda, r. 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.05 Pozitiv, magazin, r. 14.50 Vijesti 14.55 Ljetno kino: Afrika ekspres, italijanski igrani film (s) 16.40 Nody, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 59. epizoda 18.29 Dnevnik, najava 18.30 Pri~a o Nijazu Durakovi}u, dokumentarna serija, 4. epizoda 19.22 Finansijske novosti 19.24 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, politi~ki magazin 21.25 UKW doga|aj 22.00 Sedmica, magazin iz kulture 22.35 Linije, forme, boje: Pigmenti, strani dokumentarni program, 1. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Deadwood, igrana serija, 2. epizoda 00.10 Benjamin Barnes, igrana serija, 4. epizoda 00.35 En face: Oliver Dragojevi}, muzi~ki program 01.20 Pregled programa za petak

06.55 Najava dje~jeg programa 07.00 Transformersi, 20/29 crtani film 07.20 Pocoyo 49/52 Crtani film 07.30 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra 07.40 Memory Dje~ja igra 07.45 Mala {kola Dje~ja igra 07.50 Sveznalica Dje~ja igra 08.00 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 10.30 Odred za ~isto}u, 4/59, zabavna emisija, r. 11.00 Felicity, 30/39, dramska serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 8/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Felicity, 31/39, Dramska serija 14.00 Nikita, 5/66, akcijska serija 14.25 Nebeske visine, film, r. 17.00 CSI: Las Vegas, 3/17, kriminalisti~ka serija, r. 17.50 Crna Guja, 15/24, humoristi~na serija 18.20 Fali~ni pansion, 11/12, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 20.30 CSI: Las Vegas, 4/17, kriminalisti~ka serija 21.30 Prazne pri~e, film 23.00 CSI: Las Vegas, 4/17, kriminalisti~ka serija, r. 00.00 Nebeske visine film, r. 02.00 Kup UEFA: Shakhtar - Dinamo K snimka utakmice

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serraanovi, igrana serija 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 68. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.00 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 193. epizoda 15.59 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 113.epizoda 16.30 Odmori se, zaslu`io si, igrana serija, 3. epizoda 17.30 @ene s broja 13, serijski program, 16.epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.54 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport 20.00 U`areni asfalt, zabavni program 21.03 Vremenska prognoza 21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Dobra `ena, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP , igrana serija

07.30 Sportissimo, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Kvizbi, dje~iji kviz 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Urota, serija 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Jedini pre`ivjeli, film (sole survivor) 2000 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka 01.20 Sportissimo

TVTK
18.00 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 22.45 23.30 Ljeto na dlanu zabavno-muzi~ki program Crtani film Pitalice Dnevnik RTV TK Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija Zabranjena ljubav serijski program Aktuelno, info. program Frejzer, humoristi~ka serija Skrivena kamera Na kraju dana, info. program Klinika, igrana serija Veliki osvaja~i strani dokumentarni program

TV Gora`de
17.05 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 23.30 SMS chat Dnevnik Dokumentarni program Igrani film Dragulj u carskoj palati, grana serija Dnevnik, r. Muzi~ki program

21.00 22.05 23.50 23.55 01.40

Dobar, lo{, zao, talk show Dobra `ena, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

20.40 21.40 22.00 22.35

Dobar, lo{, zao, kontakt emisija DNEVNIK KISS, r. LIFESTYLE TV SMS BOX

20.05 21.00 21.30 21.50 22.40

TV Visoko
17.50 19.30 20.10 20.35 20.45 21.45 22.25 22.35 22.45 23.30 00.00 Filmski program, r. Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Razgovor s povodom Saga o Mekgregorovima 19. Muzi~ki program Vijesti, r. TV strane VOA Satel. program

TV Kakanj
17.00 17.05 17.45 18.20 18.50 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 Flash vijesti Druga strana ljubavi, serija Razum, vjerski program Vrata tajni, serija ^udesna zemlja Bra}a Koale, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Kazna, serija Puls Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

U fokusu Kafa sa povratnicima u Fo~u, dok. program Hronika TV USK Pod suncem St. Tropea, igrana serija Luna Papa, igrani film

TV Cazin
20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

23.00 23.40 23.45 00.00 00.05 02.30 03.00

Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film Kriminal u Rusiji, savremene hronike, r. Grom u raju, serija, r.

TV Zenica
15.00 15.05 15.55 16.00 17.30 17.55 18.00 18.20 18.40 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 22.00 23.15 Vijesti, stanje na putevima Plima `ivota, igrana serija, r. TV izlog Popodne s vama Svjedok prirode TV izlog Dje~iji program Zona kantona - hronika ZDK Obavje{tenja i tu`na sje}anja Zenica danas Iz razmjene: TVBPK (Stari zanati) Obavje{tenja Sati muzike Ljudi i vrijeme Plima `ivota, igrana serija Vijesti

TV Bugojno
15.00 15.59 16.00 18.00 18.20 19.00 19.20 20.00 21.05 22.05 23.50 23.55 00.00 Rebelde, igrana serija Sport centar Sve }e biti dobro, igrana serija Vijesti Sje}anja Dokumentarni program Informator Sje}anja Muzi~ki blok Zabavni program Muzika Ispuni mi `elju, zabavni program Dobra `ena, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 00.00 00.50 Muzi~ki SMS Top vijesti Mu{kar~ine, igrana serija Ve~eras zajedno To vijesti Muzi~ki sms Muzi~ka linija Dokumentarno-revijalni program

TV Travnik
18.00 19.00 19.25 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 Igrana serija „Lo{e djevojke“, rep. Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Auto shop rep. Dok. program Kviz „Tuti-fruti“ Igrana serija „Lo{e djevojke“ Dnevnik TV Travnik (repriza)

TV Mostar
18.00 19.00 20.00 21.05 22.05 23.50 23.55 Grad RTM vijesti Fokus, politi~ki magazin Ispuni mi `elju, zabavni program Dobra `ena, igrani film Vijesti Sport centar

TV KISS
17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 20.35 Potopljeni zavi~aj, reporta`a Izvidnica, em. o braniteljima Dnevnik KISS Dnevnik HRT Extra plus, kontakt emisija FIS SHOP

HTV OSKAR C
19.00 19.30 20.00 Dnevnik HTV OSCAR-C Reemitiranje Dnevnika HRT-a Glazbeni program

TV USK
18.10 18.35 19.00 19.30 Svi vole Rejmonda, serija Svi vole Rejmonda, serija Dnevnik TV USK Muzi~ki program

HIT TV
20.00 21.00 22.00 22.35 Amerika, serija Razgovor s povodom Objektiv II KGB, r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub N. Geographic MTV Adria RTL PRO 7

22.00
SERIJA, NOVA TV

17.20

SLAGALICA

14.00

U@IVO: TENIS

19.00

BUNDESLIGA HITOVI

17.00

PROFI BOKS

13.00 PLANETA MEDSO@DERA

23.00 DRTY SANCHEZ

22.15

KOSTI

20.15

BUDU]A NJEMA^KA...

15.10 48 sati svadba, r. 16.00 Ovo je Srbija 16.40 TV www, {kolski program 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.30 Srbija na vezi - pitajte vladu 19.30 Dnevnik 20.10 Bolji `ivot, TV serija 21.00 @ivot i standardi 21.30 Srbi u svijetu

11.00 Tenis: French Open u Parizu 13.30 Tenis 14.00 U@IVO: Tenis: French Open u Parizu 18.00 Tenis: French Open 18.30 U@IVO: Fudbal: U23 20.45 U@IVO: Fudbal U23 22.30 Tenis 23.00 Tenis: French Open u Parizu

14.30 Sportski kviz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga hitovi 19.00 Bundesliga hitovi 19.45 Fotoreporter 20.15 Bundesliga pur klasici 22.15 DSF dokumentarac 23.15 Sportski kviz 00.15 Sportski klipovi 00.50 Reklame

11.00 Pregled Indy Car - Milwaukee Mille 12.30 Porche Carrera Cup Lausitz 13.00 DTM Lausitz 14.30 Klupske TV 17.00 Profi boks 19.30 Porche Carrera Cup Lausitz 20.00 Atletix 20.15 U@IVO: ACB liga play-off 1/2 finala: Real Madrid - TAU

13.00 Planeta meso`dera 14.00 Historijske tajne 15.00 Holivudska lisica 16.00 Rajevi na Zemlji 17.00 Megagra|evine 18.00 Ludi laboratorij 19.00 Pse}i grad 20.00 Majmuni lopovi 21.00 Planeta meso`dera 22.00 Zatvaranje

15.00 Room Raiders 15.30 My Super Sweet 16 16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.05 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Rob & Big 22.30 Rob & Big 23.00 Dirty Sanchez 23.30 Dirty Sanchez

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarma za Kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija

14.00 Mi smo porodica 15.00 U20 - Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}a njema~ka {ou zvijezda 22.30 !red 23.30 Novi stajling

Pod no`
Pamela Eplton je velika zaljubljenica u konje i policijska slu`benica iz Stokporta u ^er{iru. Pamela u`iva u `ivotu i u sretnom je braku s Janom, s kojim ima dvoje prekrasne djece [arlot i Nikolasa. Vrlo je nezadovoljna svojim izgledom, jer je prerano ostarjela.

^ETVRTAK 4. 6. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Posebno su ugodni ve~ernji sati. Provest }ete predivne trenutke s osobom do koje vam je mnogo stalo. 21. III - 20. IV Posao: Najuputnije je da se temeljito posavjetujete sa poslovnim partnerima. Ponudit }e temeljita rje{enja. Zdravlje: Bez bitnih promjena.
OVAN

18.40

STARS

20.15

1 PROTIV 100

14.40

OBI^NI LJUDI

21.00

PROVJERENO

07.00 Jutarnji program 09.00 Praistorijski park - dokumentarni program, 4/6 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.30 [umska {kola - program za djecu 10.35 Denijeve mozgalice program za djecu, 8/52 10.40 Moja zlatna ribica je zlica crtana serija, 17/26 11.05 Sveti orah - serija, 119/260 11.30 Mts magazin - zabavni program 12.00 Vijesti 12.15 Kapi zavi~aja - Ko`uhe - dokumentarni program 12.40 Heroji i fenomeni - dokumentarni program 13.05 Frej`er - humoristi~ka serija, 91/265 13.30 Crveno klasje - Film 15.00 Mts magazin - zabavni program 15.30 Biografije - Dajana Kiton dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.15 Bona homo - emisija o nacionalnim manjinama 18.00 Ljubav u 21. vijeku - serija, 2/6 18.40 Stars 19.00 Frej`er - humoristi~ka serija, 92/265 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Pe~at - politi~ki magazin 21.00 Heroji i fenomeni 21.25 Veliki transport - serija, 2/3 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti 22.55 Izbrisana sje}anja - film 00.25 Ljubav u 21. vijeku - serija, 2/6 00.55 Sveti orah - serija, 119/260

05.45 Najava programa 05.50 Rije~ i `ivot: Opstanak sela za opstanak naroda, religijski program 06.40 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Bolni~ke pri~e, serija* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Putovanje `ivota, dokumentarna serija (57’)* 11.15 Oprah Show (1131.)* 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Dan za danom, mozai~nozabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Trenutak spoznaje 15.35 Sva~iji i ni~iji, dokumentarni film 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 17.35 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.40 Najslabija karika, kviz* 18.30 Bolni~ke pri~e, telenovela* 19.30 Dnevnik 20.15 1 protiv 100, kviz* 21.15 Dossier.hr 22.05 Pola ure kulture 22.35 Burzovno izvje{}e* 22.45 Otvoreno 23.35 Dnevnik 3 23.47 Sport 23.49 Vrijeme 23.50 Poslovne vijesti 23.55 Vijesti iz kulture 00.05 Dosjei X (7), serija (12)* 00.50 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 7, serija* 01.35 Putovanje `ivota, dokumentarna serija (57’)*

06.40 06.55 07.00 07.25 07.50

08.20 08.45 09.30 10.00 13.40 14.10 14.40 15.30 16.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.20 19.25 19.30 20.00 20.05 20.45 20.57 21.00 22.25 00.25 01.10

TEST Najava programa Mali titani, crtana serija* Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija* TV vrti}: Danica: Danica i pti~ica Spomenka Profesor Baltazar: Posao je posao Cipelice lutalice: Fotografiranje Vatrogasac Sam: Sve za dobru stvar* Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* Beverly Hills 10, serija* Vip Music Club Prijenos sjednica Hrvatskog sabora Gara`a: Small House Brown Slikovnica Obi~ni ljudi, TV serija Koga briga?: Poreme}aj u prehrani Tenis, Roland Garros @upanijska panorama Vrijeme Vijesti na Drugom Vrijeme za knjigu Pingu, crtani film* Linea, crtani film* VIP Music Club Ve~eras... @u`i, dokumentarni film Vijesti na Drugom Vrijeme Opera pod zvijezdama, prijenos Vip Music Club LP Pepper Denis, serija (12)* TV raspored

06.30 Otvori svoje srce serija 07.20 Yu-Gi-Oh GX serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo serija

08.00 Graditelj Bob
serija 08.15 Tomica i prijatelji serija 08.30 Ezo TV tarot show 09.30 Nova lova TV igra 10.30 Rebelde serija 11.30 Vatreno srce serija 12.25 IN magazin showbiz emisija 13.05 Inspektor Rex serija 14.05 Farma reality show 15.10 [IFRA:BALTI^KA OLUJA igrani film 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.25 Inspektor Rex serija 18.25 IN magazin showbiz emisija 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.00 Farma reality show 21.00 Provjereno info. magazin 22.00 Pod no` hit serija 23.05 Vijesti informativni program 23.20 Eli Stone hit serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 @ivot na sjeveru serija 01.40 Ezo TV tarot show

Ljubav: Nikako ne ostavljajte partnera samog u planovima. Prihvatite poziv, u~estvujte u svakom 21.IV - 22.V trenutku. Posao: Ne mo`ete se odlu~iti izme|u dvije mogu}nosti. Podjednako su privla~ne. Svakako, sve ide nabolje. Zdravlje: Na redu su fizi~ke vje`be.
BLIZANCI Ljubav: Jedna osoba veoma se trudi da ne osta-

BIK

ne nezapa`ena sa va{e strane. Pazite, ne shvatite sve pogre{no. Posao: Shvatit }ete da vas najve}i uspjeh o~ekuje u svim poslovima koji su vezani za putovanja i inostranstvo. Zdravlje: Razdra`ljivi ste.
23.V - 22.VI

Ljubav: Dogodit }e se ne{to {to pri`eljkujete du`e vremena. Prepustite se osje}anjima, potpuno 23.VI - 22.VII u`ivajte. Posao: Veliki planovi iz proteklog perioda moraju, jo{ neko vrijeme, pri~ekati s ostvarenjem. Budite strpljiviji. Zdravlje: Energija je prepolovljena. Ljubav: Razmislite o nastavku ugodnog dru`enja, s osobom ~iji temperament veoma odgovara 23.VII - 22.VIII va{oj naravi. Posao: Raspola`ete nizom prijedloga i planova. Uspjeh }e do}i, kao rezultat va{eg velikog rada, pa i `rtvovanja. Zdravlje: Pripazite na apetit. Ljubav: Dobro razmislite prije nego se upustite u avanturu. Bilo bi zanimljivo, ali vam ne odgovara 23.VIII - 22.IX neizvjesnost. Posao: Najvi{e vam se isplati anga`iranje na rutinskim poslovima, kao i saradnja sa provjerenim kolegama. Zdravlje: Izbjegavajte `ivciranja.
VAGA DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Kao da se niste spustili sa ru`i~astog oblaka. istina, to je na~in `ivota koji vam trenutno najvi{e i odgovara. Posao: Na kraju dana, ipak, biti }ete ~ak i zadovoljni, iako }e ujutro izgledati sve lo{e, pa ~ak i neostvarivo. Zdravlje: Nema razloga za nezadovoljstvo.
23.IX - 22.X

22.05
HAYAT TV

Dobra `ena Prazne pri~e
Godina je 1930. Erline, koja sebe opisuje kao siroma{nu i nesretnu, iz Njujorka istjeruju ljubomorne supruge, te ona kre}e u nove pohode. Vidi fotografiju bogatog lorda Vindermerea i njegove mlade `ene, te kre}e u osvajanje. Tra~evi se {ire, Vindermereova mlada i naivna supruga ne zna kako da se postavi i stvari se zahuktavaju sve do proslave njenog 20. ro|endana. Uloge: Helen Hant, Skarlet Johanson, Milena Vukoti} Reditelj: Majk Berker

21.30
OBN

Ljubav: Pristanite na kompromis. Bolje nego da insistirate na svome, a dobro znate da od toga ne23.X - 22.XI ma koristi. Posao: Okolina pokazuje zavist zbog va{ih uspjeha. To ne treba da vas interesira, jo{ manje da vas brine Zdravlje: Izbjegavajte velike napore.
STRIJELAC

[KORPIJA

Doks je upravo iza{ao iz zatvora i sada kao biv{i ka`njenik putuje ku}i te je zaprepa{ten kad vidi koliko se promijenio seoski krajolik njegove mladosti. Tra`e}i mjesto na kojem }e boraviti, Rej se uputi na farmu svoga dobrog prijatelja Pita Kulpepera. Najprije `eli posjetiti svoju staru ljubav, Etu, ali stvari su se zakomplicirale otkako su ga strpali iza re{etaka. Uloge: Kit Keredajn, Rej~el Lej Kuk, Luk Kirbi Reditelj: Leonard Ferlinger

Ljubav: Zaboravili ste na osobu, koja vas uvijek 23.XI-22.XII ponovo razveseli. Ovoga puta sve }e biti mnogo ozbiljnije. Posao: Sve skupa nije tako crno kao {to vam se, u prvi mah, ~ini. Dobit }ete i poziv za jedan va`an skup. Zdravlje: Vrijeme je za dijetu.
JARAC

Ljubav: Dokazat }ete da vam nema premca u rje{avanju izgubljenih situacija. Partner je zahva23.XII-21.I lan na inicijativi. Posao: Mslite da ste u zaostatku, a krajem dana }ete se uvjeriti da ste ispred kolega, naro~ito suparnika. Zdravlje: Izbjegavajte slatki{e.
VODOLIJA

FILM

FILM

Benjamin Barnes 00.10
FEDERALNA TV
Red`ina i Oliver su upla{eni Benovom opsesijom ~itanja komi~nih romana, kao i njegovim novim prijateljima. Zato njih dvoje odlu~uju da u~ine ne{to kako bi promijenili novonastalu situaciju, te kriju}i od Bena, zakazuju mu sastanak „naslijepo“.

@ivot & ostalo

17.15
BHT1

SERIJA

DOKUMENTARAC

Nezaboravne kompozicije „Himna grahu“, „Oda ri`i“, „Himna plinu“ i „Oda vodi“, komponirao je Sejo Bajraktarevi} u zaboravljenom filmu „Sarajevski experiment“, autora Dinne Kassala. Pretis lonac pod pritiskom pro{u{ka, Sejo Bajraktarevi} pod tlakom zasvira, zapjeva i zaglumi... Da li i kako vrijeme i svakodnevnica uti~u na `ivot i stvarala{tvo umjetnika, pri~a je ove intrigantne pri~e.

Ljubav: Upoznat }ete osobu koja }e vam, na prvi pogled, upaliti vatru u srcu. Oprez, ako ste u ozbi22.I-19.II ljnoj vezi. Posao: Ne upu{tajte se ni u kakve, iole nedore~ene poslove. Na kraju, ba{ vi biste izvukli najlo{iji dio. Zdravlje: Mijenjajte odre|ene navike.
RIBE

Ljubav: Slu~ajan susret potpuno mo`e promijeniti planove. To vam ne}e smetati, naprotiv, u`ivat }ete. Posao: Mo`e vas do~ekati hladan tu{, neugodno iznena|enje. Ne brinite, sve se uskoro mijenja u va{u korist. Zdravlje: Vi{e {etajte.
20.II-2O.III

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

[ara duga 183 metra

Meduza u polju
Jako svjetlo u~inilo svoje

LONDON - [ara u obliku meduze, duga 183 metra, prona|ena je u polju je~ma u Oksford{iru. Vjeruje se da je ovo najneobi~nija {ara ikada prona|ena u polju, pi{e britanski „Telegraph“. - Vi|ali smo {are leptira i ptice, ali ovo je prva meduza. Ogromna je, skoro tri puta ve}a od uobi~ajenih {ara - izjavila je Karen Aleksander (Alexander), jedna od stru~njaka. Ljudi su skloni vjerovanju da ove {are ostavljaju vanzemaljci, ali je za ve}inu dokazano da ih stvaraju umjetnici.

Galaher: Ve} imala modnih propusta

Britanska novinarka u centru pa`nje na dodjeli nagrada „Glamoura“

GALAHER POKAZALA ADUTE
Kajli Minog progla{ena `enom i interpretatorkom godine
LONDON - Prema izboru magazina „Glamour“, australska pjeva~ica Kajli Minog (Kylie Minogue) progla{ena je `enom i interpretatorkom godine. Nagrade joj je na ceremoniji dodjele uru~io voza~ Formule 1 D`enson Baton (Jenson Button). Ipak, glavna zvijezda ve~eri nije bila Australka, ve} poznata britanska TV novinarka Kirsti Galaher (Kirsty Gallacher). Odjevena u elegantnu crnu haljinu, koja je pod jakim osvjetljenjem i blicevima postala prozirna, Galaher je otkrila sve svoje adute. Ovo nije prvi put da je Galaher napravila neki modni propust, pa se brojni modni kriti~ari pitaju da li je stvarno vjerovala kako joj haljina sve pokriva, pa joj ne}e biti potreban grudnjak.
Orobator zatrudnjela iza re{etaka

Trudnici do`ivotni zatvor
VIJENTIJAN - Sud u glavnom gradu Laosa izrekao je Samanti Orobator (Samantha), Britanki koja je zatrudnjela iza re{etaka, do`ivotnu kaznu zatvora zbog {vercovanja droge. Ona je uhap{ena u avgustu pro{le godine sa oko 600 grama heroina, {to je koli~ina za koju je mogla dobiti smrtnu kaznu. Vlasti Laosa ipak su odlu~ile da je kazne do`ivotnim zatvorom.

Protest zaposlenih u seks-industriji
SIDNEJ - Zaposleni u australskoj seks-industriji odlu~ili su Me|unarodni dan prostitucije iskoristiti za proteste zbog visokih cijena oglasa u novinama. Ajvi Mekinto{ (Ivy McIntosh), koja je u~estvovala na protestima, smatra da nije fer oglase zaposlenih u seks-industriji naapla}ivati i po nekoliko puta vi{e od onih „obi~nih“. - Previ{e pla}am za jadnih pet centimetara oglasa. Prostitucija je legalna u Novom Ju`nom Velsu i za{to mi onda napla}uju stotine dolara za reklamu u lokalnim novinama kada drugima napla}uju manje od 100 dolara? - pita se Mekinto{.

Iskosa
Tigar s „majkom“ Besi
(Foto: AFP)

Jazav~ar usvojio tigri}a
STROEHEN - U zoolo{kom vrtu u Njema~koj jazav~ar je usvojio tigra, dvije sedmice nakon {to ga je odbila biolo{ka majka. Jednogodi{nja Besi (Bessi) prihvatila je tigri}a i sada se o njemu brine kao da mu je roditelj. Me|utim, Besi nije prvi jazav~ar koji ima posebnu ulogu u `ivotu ovog tigra. Nakon ro|enja, tigri} je bio sa Besinim ocem, devetogodi{njim Mansterom (Monster) kojeg je prije nekoliko dana udario automobil.

Kraljicina lekcija o {tednji
MADRID - [panska kraljica Sofija odr`ala je lekciju o {tednji u uvjetima globalne ekonomske krize, lete}i avionom niskobud`etne kompanije „Ryanair“. Ona se iz Londona, gdje je posjetila bolesnog brata Konstantina, biv{eg kralja Gr~ke, koji se oporavlja od operacije srca, vratila u [paniju avionom „Ryanaira“, plativ{i kartu 15 eura. „Ryanair“ ima samo jednu klasu putnika, nema rezervisana sjedi{ta, dok se svaka usluga tokom ljeta posebno pla}a.

061 19 46 24 www.zalmo.co.ba

Mekinto{ (desno): Skupi oglasi

(Foto: AFP)