Lihvarstvo: Po~ela kontrola

I|8â8. ë|ĝl 00
t00 f8|Jâëâ
f80I|ë 8â8â8â
Sarajevo: Incident na Alipa{inom Polju
f00â0 880I
ë8âIâ | 8â8|0
tI-000|ĝ8Jâ8â
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik subota, 30. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4926 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
„[koda fabija“ oti{la Vahdetu Hod`i}u iz Sarajeva (Foto: F. Fo~o)
Nagradna igra
Izvu~ene nagrade igre „More“
Be{li} i ]uri} izvukli 1.451 nagradu
Prilog
Valentin Incko, visoki predstavnik
INTERVJU
Duboko sam uvjeren u ispravnost stavova koje sam iznio kako u pismu tako i u govoru pred Vije}em
sigurnosti Slijede promjene Ustava BiH Za{titit }u ono {to smo postigli u proteklih 13 godina
IZGREDI
Slaviji
velika
kazna?
KK BOSNA
Vukoi~i}
ostaje jo{
~etiri godine
7
7
.

s
t
r
a
n
a
GRA^ANICA
Droga
odnijela
dva `ivota?
1
5
.

s
t
r
a
n
a
V
isoki predstavnik Vale-
ntin Incko, koji je tre-
nutno u Njujorku, radije
bi dijalogom do{ao do to-
ga da do 11. juna ove godine Nar-
odna skup{tina Republike Srpske
poni{ti svoje zaklju~ke od 14. maja
u kojima se propituju efekti pre-
no{enja ustavnih ovla{tenja s enti-
teta na dr`avu.
No, djeluje vi{e nego odlu~an
u namjeri da „drugim sredstvi-
ma“, uklju~uju}i i bonske ovlasti,
iznudi poni{tavanje spornih za-
klju~aka. 5. strana
9
.

s
t
r
a
n
a
Dodik prokockao {ansu
Had`ifejzovi}: S FTV-a su me otjerali Bi~ak~i} i Lagumd`ija
Otvoreno: Senad Had`ifejzovi}
Politi~ki prilog Sedmica
I8âN ĝIâ Ě0 8
80888|N 0ë|â8I|Nâ
1
6
.

s
t
r
a
n
a
7
4
.

s
t
r
a
n
a
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Mogu li Tihi} i Silajd`i} rije{iti
krizu Vlade FBiH
- Zbog sukoba Tihi}a i Silajd`i}a ve}
godinu su blokirane Vlada i ekonomija
FBiH, kao i politi~ki procesi koje dr`ava
BiH mora pro}i. Za{to i ekonomija mora
trpjeti? Jesu li u stanju bar na polju eko-
nomije raditi zajedno? Shvataju li njih
dvojica da narod i dr`ava BiH jako trpe zbog njihovog sukoba?
Mogu li prevazi}i li~ni sukob i raditi u interesu gra|ana, eko-
nomije i dr`ave BiH? (ursule)
PORTAL - komentar dana
Razgovor s predstavnicima Evropske komisije
Vranki}u predstavljen investicioni okvir
Ministar finansija BiH Dra-
gan Vranki} i predstavnici Evro-
pske komisije, koje je predvodio
direktor za finansijske instrume-
nte u Op}oj upravi za pro{irenje
Tim Sam (Summ), razgovarali su
ju~er o novom instrumentu EK
za finansiranje infrastrukturnih
projekata pod nazivom „Investi-
cioni okvir za zapadni Balkan“.
Glavni cilj ovog instrumenta,
kako je re~eno, jeste zajedni~ko
djelovanje i udru`ivanje grant sr-
edstava EK i kredita me|unaro-
dnih banaka za finansiranje infr-
astrukturnih projekata koji su pr-
ioriteti za BiH, saop}eno je iz Vr-
anki}evog kabineta.
Sadovi}: Naljutio diplomatske krugove
Slijede nove promjene u vlasti
Tarik Sadovi} pred
ostavkom ili smjenom?
Navodno najve}e {anse da ga naslijedi ima
potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo
Kadrovske promjene koje je
netom nakon pobjede na Kongre-
su SDA najavio u na{em listu li-
der ove stranke Sulejman Tihi}
po~ele su ostavkom Ned`ada Bra-
nkovi}a na mjesto federalnog pr-
emijera, a sljede}i koji }e spako-
vati kofere, prema svemu sude}i,
jeste ministar sigurnosti Tarik
Sadovi}.
Prema saznanjima „Avaza“, na
njegovom odlasku ve} du`e insi-
stiraju diplomatski krugovi u
BiH, ~iji je bijes Sadovi} posebno
izazvao svojim nedoli~nim po-
na{anjem kada su pred dolazak
ameri~kog potpredsjednika D`o-
zefa Bajdena (Joseph Biden) u
na{u zemlju hap{ene osobe afro-
azijskog porijekla.
Posljednje nezvani~ne infor-
macije koje se mogu ~uti u SDA
jesu da na njegovo mjesto treba
do}i aktuelni potpredsjednik
FBiH Mirsad Kebo, koji ima
sna`nu podr{ku me|unarodne
zajednice. Kebo je ina~e odbio
kandidature za zamjenika pre-
dsjednika SDA, kao i potpredsje-
dnika stranke, {to je, prema
na{im izvorima, bio jasan znak
ve} tada da „puca“ na ministarsko
mjesto. U izjavi za na{ list tvrdi
da mu ni{ta nije ponu|eno.
- Niko sa mnom nije razgovor-
ao o tome i jednostavno ne mogu
vam re}i ni{ta precizno u ovom tr-
enutku. Dakle, nemam stav, odno-
sno ne mogu re}i ni da li bih pri-
hvatio ili ne da budem ministar si-
gurnosti. Sve {to ka`em bio bi hi-
poteti~ki odgovor - ka`e Kebo.
Dva su mogu}a scenarija Sa-
dovi}evog odlaska i u oba mora
biti ispo{tovana parlamentarna
procedura. Ako on pristane da
podnese neopozivu ostavku,
umnogome }e olak{ati posao
svom strana~kom {efu, jer }e je
poslanici u tom slu~aju samo po-
tvrditi. Tako je u Vije}u ministara
bilo s Igorom Crnatkom i Veseli-
nom Polja{evi}em.
No, ako Sadovi} to odbije, on-
da }e Tihi} biti prisiljen da za-
tra`i njegovu smjenu. Ho}e li je
poslanici, s obzirom na konstela-
ciju snaga u Predstavni~kom do-
mu Parlamenta BiH, i prihvatiti,
ostaje nepoznanica. E. LATIF
Jedan od kandidata ~ije je
ime tako|er bilo u kombinaciji
za novog ministra sigurnosti je i
Adil Osmanovi}.
No, kako se on nalazi na mje-
stu dopredsjednika RS, odnosno
izabrani je, a ne imenovani zva-
ni~nik, kao {to je to u slu~aju
Kebe, {anse da se prihvati ovog
posla su minimalne. Kako sa-
znajemo, ni sam Osmanovi} ne
`eli to mjesto.
U kombinaciji bio i Adil Osmanovi}
NAKON OSTAVKE Intenzivni razgovori o imenovanju
Ho}e li SDA premijera
prepustiti Hrvatima?
Bo{njaci bi u tom slu~aju prvi put od Dejtona u rukama imali resor
finansija I diplomatski krugovi zainteresirani za izbor
Stranka demokratske akcije
mogla bi zatra`iti da novi premi-
jer FBiH bude iz reda hrvatskog
naroda, a da Bo{njak bude na ~elu
Ministarstva finansija, saznaje
„Dnevni avaz“ iz izvora bliskih
vrhu SDA dok traju razgovori o
imenovanju novog ~elnika Vlade.
Stara ideja
Nakon {to je premijer Ned`ad
Brankovi} podnio neopozivu
ostavku, ponovo se javila „stara
ideja“ da prvi put nakon Dejtona
Bo{njaci dobiju mjesto ministra
finansija, koje su u svim vladama
do sada suvereno dr`ali Hrvati.
Ako bi do{lo do ovakve naciona-
lne rokade, Bo{njaci bi prvi put
od Dejtona dr`ali klju~ni resor u
Vladi te u Upravnom odboru
Uprave za indirektno oporeziva-
nje (UIO) dobili svog predstavni-
ka koji ima pravo veta.
Lideru SDA Sulejmanu Ti-
hi}u ova ideja ve} je prezentirana.
Nasuprot tome, postoji mi{ljenje
da bi Bo{njaci, ako bi prepustili
premijersku funkciju Hrvatima,
u tom slu~aju ostali bez ijedne od
tri premijerske fotelje u entiteti-
ma i dr`avi.
Istovremeno, strana~ko ruko-
vodstvo pokrenulo je intenzivne
razgovore s nekoliko kandidata
pred prvu sjednicu novog stra-
na~kog kolegija koja }e biti
odr`ana, kako saznajemo, ve} u
ponedjeljak.
Kadrovski bubanj
Tako je ju~er ujutro predsje-
dnik Kadrovske komisije SDA
Mirsad Kebo, prema na{im sa-
znanjima, obavio razgovor s mi-
nistrom prostornog ure|enje
FBiH Salkom Obho|a{em, ko-
jem je prvom ponu|ena premijer-
ska fotelja. No, on je to odbio.
Ozbiljan kandidat na kojeg se
u SDA ra~una je i Denis Zvizdi},
s kojim se ve} u nekoliko navrata
razgovaralo, ali on jo{ vaga ho}e li
prihvatiti ponudu. Najja~a
bo{nja~ka stranka ra~una i na
uglednog privrednika Nihada
Imamovi}a, koji se jo{ nije deci-
dirano izjasnio.
Zanimljivo je da su ~ak i di-
plomatski krugovi u BiH, prema
„Avazovim“ informacijama, izu-
zetno zainteresirani za imenova-
nje novog federalnog premijera. I
oni barataju imenima tri najozbi-
ljnija kandidata - Obho|a{, Zvi-
zdi} i Imamovi}. U kadrovskom
bubnju nalazi se i ime aktuelnog
zamjenika ministra finansija BiH
Fuada Kasumovi}a.
T. LAZOVI] - E. LATIF
Obho|a{, Zvizdi}, Imamovi}: Najozbiljniji kandidati
Me|u kandidatima za novog
federalnog premijera spominje
se i te{anjski biznismen i pre-
dsjednik Sekcije prometnika na-
ftnim derivatima FBiH Izudin
Ahmetli}. Navodno je ~elni{tvo
SDA odlu~ilo o ovoj varijanti ra-
zgovarati s Ahmetli}em.
- U ovom trenutku ne mogu
mnogo re}i. Bilo je kontakata i
razgovora vezanih uz izbor pre-
mijera FBiH - bilo je sve {to je
ju~er za na{ list prokomentirao
Ahmetli}. M. ^.
Te{anjski biznismen
Potpredsjednik SDA Sadik
Ahmetovi} ka`e da je jo{ rano
za otkrivanje imena kandidata
za premijera, ali da o~ekuje ka-
ko }e to pitanje biti rije{eno na
najbolji na~in.
- O~ekujem uskoro razgovo-
re naju`eg rukovodstva o tome.
Razmotrit }emo i prijedloge ka-
ndidata za premijersku funkci-
ju. Treba hitno rije{iti ovo veo-
ma va`no pitanje za gra|ane
FBiH i definirati prioritete ka-
ko bismo iza{li iz ove depresi-
vne situacije. U{li smo u fazu
kada trebamo rebalans bud`eta
kako bismo dobili sredstva od
MMF-a - ka`e Ahmetovi}.
Rano otkrivati
imena
„Avaz“ saznaje Silajd`i} dr`i klju~ u svojim rukama
Ako Mi~i} ne potpi{e,
Brankovi} ostaje premijer
Na preksino}njoj sjednici Pre-
dsjedni{tva Stranke za BiH razma-
trana je samo jedna ta~ka dnevnog
reda - ho}e li ova stranka svom koa-
licionom partneru Stranci demokr-
atske akcije dati podr{ku za prihva-
tanje ostavke Ned`ada Brankovi}a,
saznaje „Dnevni avaz“.
Ako {ef SBiH Haris Silajd`i}
odlu~i da Spomenki Mi~i}, po-
tpredsjednici FBiH, nalo`i da ne
stavi svoj potpis na odluku o pri-
hvatanju Brankovi}eve ostavke
na mjesto federalnog premijera,
do}i }e se u poziciju da on ostaje
na toj funkciji.
Mi{ljenja ~lanova Predsje-
dni{tva SBiH, kako saznajemo,
podijeljena su. Neki smatraju da
Mi~i} zbog katastrofalne ekono-
mske situacije treba staviti potpis
na ostavku i time pru`iti {ansu
novom premijeru. Drugi cijene
da je u dosada{njem djelovanju
koalicije SDA-SBiH Tihi} u vi{e
navrata izigrao njih i da od onoga
{to su ~elnici ove dvije stranke
potpisali prije dvije godine, skoro
ni{ta nije realizirano.
Silajd`i} je svojim saradnici-
ma poru~io da }e se ovih dana po-
novo sastati s Tihi}em i potom
odr`ati jo{ jednu sjednicu Pre-
dsjedni{tva, na kojoj bi trebala
biti donesena kona~na odluka o
tome ho}e li predsjednika SDA
podr`ati u njegovim nakanama.
Jedino {to se sa sigurno{}u
zna jeste da SBiH ne}e predlagati
nikakvog nestrana~kog kandida-
ta, odnosno da }e kadrovsko
rje{enje za premijersku poziciju
prepustiti SDA, koja ju je i dobila
u raspodjeli nakon izbora 2006.
godine. E. LATIF
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
3
Pi{e: Almasa Had`i} (almasahadzic@avaz.ba)
Naknade za
vikend-izlete
Bijes javnosti zbog nemoralno visokih mjese~nih
primanja poslanika ne bi imao tolike razmjere da ti
poslanici imaju bar malo ljudske mjere
Porezni obveznici na{e zemlje mjese~no za 20 dr`avnih parlame-
ntaraca izdvoje 18.000 maraka za njihov smje{taj u Sarajevu i d`epa-
rac za hranu, pi}e i ostale u`itke dok su odvojeni od `ena, odnosno
mu`eva, djece i ostale rodbine.
Zbog te informacije, objavljene ju~er u na{em listu, iz Parlame-
nta BiH obru{ili su se na novinara koji se usudio pisati o „pristojba-
ma koje prema zakonu pripadaju poslanicima“, upozoravaju}i da u
tome ni{ta sporno ne vidi niko osim „povr{nih novinara“.
Pa, nije valjda da }ate iz Parlamenta misle kako narod koji je bir-
ao svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti ne zna da su te iste
„po{tenja~ine“, kako su se hvalisali u predizbornim kampanjama,
sami sebi skrojili zakone koji im omogu}avaju da mjese~no, doda-
tno, ma`njavaju po dvije rudarske pla}e?!
Zna narod i vi{e nego {to oni misle! Zna se, naprimjer, da dobar
dio parlamentaraca kojima dr`ava pla}a stanove u Sarajevu i daje
mjese~nu naknadu za tobo`e odvojeni `ivot, uglavnom `ivi u mje-
stima iz kojih dolazi, u kojima ima svoje stanove i ku}e.
I ne samo to. Li~ne karte nekih od njih fiktivno su izva|ene i
slu`e im za potrebe izborne utakmice, jer u mjestima u kojima su ih
dobili ne `ive jo{ od rata. Takvima sarajevski stanovi, ve}inom,
slu`e za vikend-izlete njihovih hanuma, koje u pauzama okopava-
nja `ita i krompira dolete u prijestonicu da u`ivaju u „dr`avni~koj
veli~ini i mo}i“ svojih mu`eva i bez srkleta obi|u pijace i buvljake...
Mo`da bijes javnosti zbog nemoralno visokih mjese~nih prima-
nja izabranih predstavnika naroda u dr`avnom ili entitetskim par-
lamentima i ne bi imao tolike razmjere da ti isti predstavnici imaju
bar malo ljudske mjere u svom poslani~kom anga`manu.
Evo, {to nisu ispunili nijedno obe}anje dato dok su se borili za
svoje sada{nje pla}e i naknade, ve} su ionako te`ak `ivot onih koji
su im vjerovali, zahvaljuju}i svojoj nesposobnosti, neznanju i po-
hlepi (~ast pojedincima) u~inili jo{ te`im i besmislenijim.
Ne}e biti iznena|enje ako se ovim povodom, naravno s novim
uputama o tome kako treba pisati o primanjima bh. parlamentaraca,
oglase i neki novi „moralisti“ iz Parlamenta BiH.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Nakon ostavke federalnog pre-
mijera Ned`ada Brankovi}a, u ja-
vnosti, a i me|u pravnim eksperti-
ma pojavila se dilema da li je tim
~inom pala i cijela Vlada FBiH.
Borjana Kri{to, predsjednica
FBiH, za „Dnevni avaz“ poja{nja-
va kakva je procedura kada prvi
~ovjek Vlade podnese ostavku i
koliko mo`e trajati procedura
imenovanja njegovog nasljednika.
- ^injenica je da je Brankovi}
podnio pismenu neopozivu osta-
vku. Me|utim, on je zatra`io da
koristi godi{nji odmor, a sve dok
odmor traje, Brankovi} je premi-
jer i mi ga ne mo`emo razrije{ti,
jer je to njegovo pravo, koje se te-
melji na osnovu njegove du`nosti.
Ova situacija mo`e trajati otprili-
ke mjesec. U tom periodu mi
}emo imati konsultacije kao {efovi
izvr{ne vlasti, da vidimo kako
do}i do nove Vlade FBiH - po-
ja{njava Kri{to.
Predsjednica FBiH nagla{ava
da se ne mo`e dogoditi da se razri-
je{i premijer s funkcije, a da nije
pripremljena nova vlada, koja }e
preuzeti odgovornost prema
gra|anima.
- Do tog momenta Brankovi}
}e obavljati funkciju premijera,
odnosno ne}e biti prihva}ena nje-
gova ostavka. Ova Vlada FBiH i
dalje je legitimna i mo`e donositi
odluke. Me|utim, kada svi ti uslo-
vi budu ispunjeni, ja }u prihvatiti
ostavku premijera Brankovi}a, jer
je ona neopoziva - ka`e Kri{to.
Prema njenim rije~ima, Ustav
FBiH nije do kraja rije{io pitanje
{ta se treba poduzeti kada premi-
jer podnese ostavku ili ako bude
smijenjen, dok je Zakon o tijelima
uprave FBiH definirao {ta treba
poduzeti kada ministar podnese
ostavku.
- Na`alost, nije predvi|eno {ta
treba uraditi ako premijer podne-
se ostavku, jer je on prvi me|u je-
dnakima i spada u sistem izvr{ene
vlasti. S druge strane, ustavna odr-
edba koja govori o imenovanju
vlade ka`e da, kada imamo novog
premijera, imamo i novu vladu. To
zna~i da predsjednik FBiH uz sa-
glasnost dva potpredsjednika i ko-
nsultacije s premijerom, odnosno
kandidatom za tu poziciju, pre-
dla`e novi sastav Vlade FBiH - na-
vodi Kri{to i zaklju~uje da se jo{
ne zna ho}e li FBiH dobiti novi
sastav Vlade ili }e ona biti izmije-
njena. A. DEDAJI]
Zajedni~ki sastanak ~lanova
Ustavnopravne i Zakonodavno-
pravne komisije Predstavni~kog
doma Parlamenta FBiH, koji je za-
kazan za utorak, trebao bi otkloniti
dileme koje se pojavljuju u vezi s
tuma~enjem ostavke federalnog
premijera Ned`ada Brankovi}a i
legitimnosti sastava aktuelne Vla-
de FBiH.
- Ustav FBiH je samo kroz je-
dnu odredbu regulirao izbor Vlade
i postavio proce-
duru kako se ona
bira. U Ustavu ni-
je predvi|en opo-
ziv, kao ni neopo-
ziva ostavka pre-
mijera - ka`e Irfan
Ajanovi}, predsje-
dnik Ustavnopra-
vne komisije u Pr-
edstavni~kom do-
mu.
On o~ekuje da }e komisije po-
tvrditi da Vlada FBiH nije pala za-
to {to je Brankovi} podnio osta-
vku.
- Vlada bi pala da je u FBiH si-
stem mandatara. Da je, recimo, {ef
izvr{ne vlasti dao mandat Branko-
vi}u da sastavi Vladu, on bi bio
mandatar. Odlaskom ili opozivom
mandatara, a u tom slu~aju premi-
jera, pala bi Vlada FBiH - navodi
Ajanovi}. A. DEDAJI]
Kri{to: Prihvatit }u ostavku
POJA[NJENJA Borjana Kri{to, predsjednica FBiH
Vlada FBiH nije pala
Brankovi}a jo{ ne mo`emo razrije{iti jer je na godi{njem odmoru
Kriza Vlade Federacije BiH i
op}enito vlasti nakon neopozive
ostavke premijera Ned`ada Branko-
vi}a prvi je veliki test za SDA, i to
samo 48 sati nakon Kongresa.
- U svemu ovome se susre}u i lo-
me razli~ita gledi{ta, sujete i parano-
je. Ovo je ispit i za koaliciju koja
obezbje|uje funkcioniranje Vlade.
Nije problem imenovati premijera,
ali je klju~no imati ve}inu u Pre-
dstavni~kom domu FBiH koja
omogu}ava usvajanje zakona i odlu-
ka. Bitno je da se ve} vode intenzi-
vni razgovori lidera stranaka koje
~ine ve}inu u Parlamentu, kao i
izme|u Borjane Kri{to, Spomenke
Mi~i} i mene - ka`e za „Avaz“ Mir-
sad Kebo, potpredsjednik FBiH.
On potcrtava da je Brankovi}eva
ostavka do{la u nezgodno vrijeme
kada je Me|unarodni monetarni fo-
nd dao uvjet da se smanji bud`et, ka-
da je finansijska kriza sve izra`enija,
kada su sve ve}i strahovi bora~ke po-
pulacije i socijalnih kategorija da
ne}e dobiti svoja primanja, kada je
sve manje zaposlenih. Na pitanje da
li je zbog tako kompleksne situacije
mogu}e o~ekivati vanredne izbore u
Federaciji, Kebo odgovara:
- Predsjednik i dva potpredsje-
dnika imaju ustavno pravo da ra-
spuste Parlament, ali ta odluka mo-
ra biti rezultat dogovora svih onih
koji su odgovorni za stanje u FBiH -
i pozicije i opozicije. U ovom trenu-
tku jo{ niko ne spominje vanredne
izbore kao izlaz iz krize. Svi sada po-
ku{avamo osposobiti Vladu da pro-
funkcionira u punom kapacitetu.
Me|utim, ako se procijeni da }e va-
nredni izbori donijeti boljitak
gra|anima, onda bezrezervno po-
dr`avam takvu varijantu.
Novi premijer, isti~e Kebo,
sjeda u „najvru}u fotelju u
dr`avi“, i on mora biti ~ovjek od
autoriteta. E. LATIF
Kebo: Veliki ispit (Foto: I. [ebalj)
Mirsad Kebo o krizi vlasti u Federaciji BiH
Jedno od rje{enja su i vanredni izbori
Ajanovi}:
Brankovi} nije
mandatar
U utorak tuma~enje nadle`nih komisija
Ustav ne predvi|a neopozivu ostavku
aktuelno
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 4
ZAHTJEVI Visoki predstavnik pisao zvani~nicima RS
Poni{titi zaklju~ke o prijenosu
nadle`nosti sa RS na BiH!
Rok NSRS do 11. juna Ugro`en sistem raspodjele
nadle`nosti izme|u dr`ave i entiteta
Visoki predstavnik u BiH Vale-
ntin Incko (Inzko) zatra`io je da
Narodna skup{tina RS do 11. juna
proglasi ni{tavnim svoje zaklju~ke
o efektima prijenosa nadle`nosti sa
RS na nivo BiH i time sprije~i nji-
hovo stupanje na snagu, prenosi
Onasa.
O~ekivana reakcija
- Zahtijevam da se pobrinete da
NSRS usvoji glasanjem, i to prije
11. juna ove godine, zaklju~ak ko-
jim progla{ava ni{tavnim svoje za-
klju~ke od 14. maja, ~ime }e se spr-
ije~iti njihovo stupanje na snagu.
Potom }u odmah izvijestiti Upra-
vni odbor (UO) Vije}a za prove-
dbu mira (PIC) i po potrebi
odlu~iti o daljnjem postupanju -
navodi se u Inckovom pismu
upu}enom predsjedniku NSRS
Igoru Radoji~i}u i drugim zva-
ni~nicima manjeg bh. entiteta.
Reagiraju}i na Inckov potez, po-
tpredsjednik NSRS [efket Hafizo-
vi}, u ime SDA, ka`e kako od enti-
tetskog parlamenta o~ekuje da
ispo{tuje zahtjev ~elnika OHR-a.
- Njegov zahtjev krajnje je
o~ekivan i ve} kroz skup{tinsku
raspravu ukazivali smo da su sta-
vovi NSRS usmjereni na antidejto-
nsko djelovanje - rekao je Hafizo-
vi} „Dnevnom avazu“.
Skoro identi~nog stava je i pre-
dsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u
naroda RS Edin Rami}. On za na{
list ka`e da je za BiH veoma dobro
{to se u OHR-u najzad po~elo dje-
lovati protiv retorike i poteza iz
NSRS.
- Posebice kada je o~igledno da
su ti potezi usmjereni na uni{tava-
nje Dejtona, institucija BiH i
opstrukcije cjelovite BiH - navodi
Rami}.
[ef Kluba Hrvata u Vije}u nar-
oda Tomislav Tomljanovi} isti~e za
na{ list da ga „Inckov potez ne
iznena|uje, s obzirom na to da je
ujedno najavio i famozni sastanak
prudske trojke“.
- Mislim da je zahtjev visokog
predstavnika u BiH sna`na poruka
poslije koje }e vrlo brzo uslijediti
zna~ajni pregovori u BiH i veoma
ozbiljne politi~ke odluke. Jasno je
da }e biti o{trog politi~kog pritiska
ne samo od Incka nego i od svih ko-
ji podr`avaju njegovu politiku u
BiH - stav je {efa Kluba poslanika
SDS-a u NSRS Borislava Boji}a.
Predsjednik NSRS Igor Rado-
ji~i} izjavio je ju~er novinarima u
Banjoj Luci da ne `eli prejudicirati
stav entitetskog parlamenta povo-
dom Inckovog zahtjeva i dodao da
se o tome potrebno izjasniti u redo-
vnoj proceduri.
Tako|er, u pismu koje je 25. ma-
ja uputio i predsjedniku RS Rajku
Kuzmanovi}u, premijeru RS Milo-
radu Dodiku te potpredsjednicima
NSRS [efketu Hafizovi}u i Nadi
Te{anovi}, visoki predstavnik ocje-
njuje da se zaklju~cima NSRS u ve-
zi s Informacijom o efektima prije-
nosa ustavnih nadle`nosti sa RS na
institucije BiH ugro`ava sistem ra-
spodjele nadle`nosti izme|u dr`ave
i entiteta utvr|en Ustavom BiH.
- Mi{ljenje Vlade RS i zaklju~ci
NSRS dovode u zabludu, pogre{ni
su i stoga neprihvatljivi - nagla{ava
Incko.
Nadle`nosti dr`ave
Visoki predstavnik istakao je da
je posebno uznemiren zbog ~inje-
nice da neke od nadle`nosti nave-
denih kao „prenesene sa RS na ni-
vo BiH“ obuhvataju i one koje su
izri~ito nabrojane u Ustavu kao na-
dle`nosti koje pripadaju BiH.
Incko navodi da se radi o na-
dle`nostima koje nisu izri~ito nave-
dene u Ustavu, ali koje je preuzela
BiH u potpunosti u skladu s Usta-
vom, zatim o nadle`nostima koje su
ustavno podijeljene izme|u entiteta
i dr`ave te o nadle`nostima za koje
je Ustavni sud BiH ve} odlu~io da
pripadaju dr`avi. V. S.
Incko: Mi{ljenje Vlade RS i zaklju~ci NSRS neprihvatljivi
Incko je u pismu zvani~nici-
ma RS istakao da su, prema Usta-
vu BiH, entiteti du`ni da se u po-
tpunosti pridr`avaju Ustava i
odluka institucija BiH.
- Premda ovi zaklju~ci ne spa-
daju u kategoriju op}ih pravnih
akata, Poslovnikom NSRS pre-
dvi|a se da oni proizvode pravno
obavezuju}i u~inak na odre|ene
subjekte poput Vlade i ministar-
stva RS. Kao takvi, ovi zaklju~ci
}e ih samo odvratiti od njihove
obaveze da se u potpunosti pri-
dr`avaju Ustava BiH - upozorio
je visoki predstavnik.
Entiteti du`ni da se pridr`avaju Ustava
Visoki zvani~nik EU pisao Tihi}u, Dodiku i ^ovi}u
Solana do kraja juna
o~ekuje rezultate
Prudska trojka, prema mi{ljenju Havijera Solane,
motor je za bolju BiH Podr{ka doma}oj inicijativi
Visoki predstavnik Evropske
unije za vanjsku politiku i sigurno-
st Havijer Solana (Javier) uputio je
liderima SDA, SNSD-a i HDZBiH
Sulejmanu Tihi}u, Miloradu Do-
diku i Draganu ^ovi}u pismo u ko-
jem ih poziva da preuzmu lidersku
ulogu i zajedno povedu BiH napri-
jed. Solanino pismo, kako saznaje-
mo, liderima je li~no uru~io Robe-
rt Kuper (Cooper), Solanin zamje-
nik, koji je protekla dva dana bio u
posjeti BiH.
Odr`ivo rje{enje
Solana u pismu prudskoj trojci,
s kojom se sastao nedavno u Saraje-
vu, poru~uje da je neophodno ubr-
zati i pro{iriti reformski proces.
- Va{ prioritet je u potpunosti
ispuniti pet ciljeva i dva uvjeta, {to
bi dozvolilo tranziciju iz OHR-a u
Ured specijalnog predstavnika EU
(EUSR). To je va`an kvalitativni
korak, koji bi bio zna~ajan i na evr-
opskom putu. Pozivam vas da inte-
nzivno sara|ujete s visokim pre-
dstavnikom Valentinom Inckom
(Inzko) i njegovim uredom u po-
duzimanju preostalih koraka za
rje{avanje pitanja imovine - navodi
Solana, dodaju}i da „ra~una na ko-
nstruktivni pristup u postizanju
me|uvladinog dogovora o raspo-
djeli imovine“.
On isti~e da su „vremenski ro-
kovi za ovo pitanje odre|eni kako
od va{e vlade tako i od me|unaro-
dne zajednice“, uz napomenu da }e
se Upravni odbor Vije}a za imple-
mentaciju mira (PIC) ponovo sa-
stati u Sarajevu 29. i 30. juna kako
bi ocijenio ostvareni napredak.
- Do tada o~ekujem razumne i
konkretne rezultate u pogledu pita-
nja imovine, odnosno pripremljen
nacrt zakona koji bi bio jasan znak
opredijeljenosti da se ovo pitanje
rije{i. Vjerujem da se odr`ivo
rje{enje ostalih ciljeva mo`e posti}i
i prije jesenjih rokova. Va{a dosa-
da{nja saradnja dokazala je da se
mo`ete dogovarati i preuzeti odgo-
vornost. Zato vi predstavljate pote-
ncijalan budu}i motor za bolju
BiH, zato i ja ra~unam na vas - na-
gla{ava Solana.
Odr`ati obe}anje
Obra}aju}i se prudskoj trojci,
on navodi i da ra~una na njihovu
politi~ku viziju da odr`e obe}anje i
idu naprijed rade}i na dugoro~nim
i opse`nijim reformama. Istovre-
meno, Solana ka`e kako se s tro-
jkom slo`io da, osim ostvarivanja
pet ciljeva i dva uvjeta, BiH treba
ja~e dr`avne strukture i efikasniji
proces dono{enja odluka kako bi
postala funkcionalnija i uskladila
se sa EU.
- Svi smo se na sastanku slo`ili
da }e biti neophodne ustavne pro-
mjene. Ja jo{ jedanput iskazujem
punu podr{ku doma}oj inicijativi i
pristupu ovom pitanju - korak po
korak. O~ekujem da odr`ite svoje
obe}anje i razmislite o kojoj bi se
vrsti promjena moglo dogovoriti
prije op}ih izbora 2010. i da mi po-
tom ka`ete na koji bismo vam mi
na~in mogli pomo}i. Ja }u odr`ati
svoje obe}anje da vam na svaki mo-
gu}i na~in pomognem da postigne-
te rezultate - navodi se u Solani-
nom pismu. T. LAZOVI]
Milorad Dodik, premijer manjeg bh. entiteta
Primjena bonskih
ovlasti neprihvatljiva
Premijer manjeg bh. entiteta
Milorad Dodik smatra da u za-
klju~cima Skup{tine RS o efektima
prijenosa nadle`nosti na BiH nema
nijednog antidejtonskog stava i da
se ne mo`e o~ekivati da ih parlame-
nt promijeni te poru~uje da je za
RS primjena bonskih ovlasti po-
tpuno neprihvatljiva.
Dodik je u intervjuu za Srnu
ocijenio da se „poku{ava nametnu-
ti atmosfera ponovnog povratka
bonskih ovlasti od OHR-a“ i naveo
da }e, u tom pogledu, ako neko bu-
de posegnuo za tim, RS „odlu~iti
na koji na~in }e reagovati“.
[to se ti~e Inckovog pisma
upu}enog Narodnoj skup{tini RS,
Dodik je rekao da i iza ovog pisma
stoji ista grupa iz OHR-a, koja do-
lazi, prije svega, iz sarajevskog lo-
kalnog ambijenta.
Premijer je naveo kako }e
NSRS odlu~iti da li da stavi na
dnevni red to pismo ili da pozove
Incka da objasni svoje stavove.
Solana: Rje{avanje pitanja imovine
Visoki zvani~nik EU Solana
izme|u ostalog je poru~io da
~lanstvo u me|unarodnim organi-
zacijama „nosi prava i obaveze, pr-
ivilegije i odgovornosti te zahtije-
va napor i konsenzualna prila-
go|avanja da bi se zadobilo povje-
renje postoje}ih ~lanica“.
- Posebno u slu~aju EU proces
pridru`ivanja zahtijeva enorman
trud i vrijeme prije nego {to se stv-
arno postane ~lanom porodice. Sn-
a`no vjerujem da bi BiH trebala bi-
ti njen dio - isti~e Solana u pismu.
Privilegije i odgovornosti
BiH ima
dobru {ansu
- Ponovo treba ostvariti mo-
mentum i ne propustiti ga:
BiH sada zaista ima dobru {a-
nsu! Vama u ruke predajem bu-
du}nost va{e zemlje i vjerujem
da mo`ete osigurati uspjeh. Va{
uspjeh jeste i bit }e na{ uspjeh -
navodi se u Solaninom pismu
trojici strana~kih lidera.
Dodik: Nema antidejtonskog stava
pogledi
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 5
Kuper: Imao sna`an utjecaj i na Blera
Anga`man Roberta Kupera
(Cooper), utjecajnog britanskog
diplomate i zamjenika Havijera
Solane (Javier), u na{oj zemlji u
posljednjih nekoliko mjeseci ja-
san je pokazatelj namjere Evro-
pske unije da preuzme aktivniju
ulogu. Kuper je za kratko vrijeme
ve} nekoliko puta posjetio BiH i
obavio vi{e zna~ajnih razgovora
sa bh. liderima.
U briselskim krugovima Ku-
per va`i za mozak Ureda visokog
predstavnika za vanjsku politku i
sigurnost te za dobro upu}enog
operativca koji ima sna`an utjecaj
na Solanu. Kuperova rije~ po{tuje
se me|u diplomatama i evro-
pskim zvani~nicima u sjedi{tu
Unije.
Ne treba sumnjati ni u njegov
li~ni doprinos, posebno kao di-
plomate Velike Britanije, u po-
ja~anom interesu i anga`manu
donedavno pomalo nezainteresir-
anog Brisela za situaciju u BiH.
Kuper bi mogao biti klju~na oso-
ba u transferu utjecaja EU na li-
dere i politiku u BiH u postizanju
va`nih dogovora.
Dugogodi{nji diplomata i
stru~njak za me|unarodne odno-
se, Kuper je objavio nekoliko
knjiga, a tvrdi se da je njegova po-
liti~ka misao imala sna`an utjecaj
na biv{eg britanskog premijera
Tonija Blera (Tony Blair). Ro|en
je 1947. godine u Brentvudu u
Engleskoj, a ve} dugo `ivi sa svje-
tski poznatom japanskom pijani-
sticom Micuko U}idom. Odliko-
van je od britanske kraljice i do-
bitnik nekoliko me|unarodnih
priznanja. T. L.
LI^NOST DANA Robert Kuper
Solanina desna ruka
Kuper bi mogao biti klju~na osoba u transferu utjecaja
EU na lidere i politiku u BiH u postizanju va`nih dogovora
Razgovarao:
Sead NUMANOVI]
Visoki predstavnik Valentin
Incko (Inzko) radije bi dijalogom
do{ao do toga da Narodna
skup{tina Republike Srpske po-
ni{ti svoje zaklju~ke od 14. maja
u kojima se propituju efekti pre-
no{enja ustavnih ovla{tenja s
entiteta na dr`avu.
No, djeluje vi{e nego odlu~an
u namjeri da „drugim sredstvi-
ma“, uklju~uju}i i bonske ovlasti,
iznudi poni{tavanje spornih za-
klju~aka.
Povjerljivo pismo
Iako je bio iznena|en ~injeni-
com da je pismo upu}eno ~elnici-
ma RS objavljeno, jer se radilo o
povjerljivom materijalu napisa-
nom prije desetak dana, visoki
predstavnik istakao je da stoji iza
svake rije~i u njemu.
- Na njima je da reagiraju, a
rok je 11. juni. Duboko sam uvje-
ren u ispravnost stavova koje sam
iznio kako u pismu tako i u govo-
ru pred Vije}em sigurnosti Ujedi-
njenih naroda.
Moj motiv za ove istupe je
implementacija Dejtonskog spor-
azuma i o~uvanje i za{tita svega
{to je u proteklih 13 godina mu-
kotrpno postignuto - ka`e Incko
u intervjuu za „Dnevni avaz“ (In-
zko).
Prema prvim reakcijama iz
RS, Va{ zahtjev 11. juna }e biti
- odbijen! [ta ako se to desi?
- Naravno da NSRS mo`e
odbiti moj zahtjev. No, imaju do
11. juna rok da preispitaju svoje
stavove. O~ekujem da }e temelji-
to razmotriti moj zahtjev.
^ovjek sam koji uvijek da mo-
gu}nost da se ne{to korigira.
Ako se to ne desi?
- Razmislit }u o sljede}im kor-
acima. U mojim rukama su i bo-
nske ovlasti i nakon 11. juna }u
znati {ta mi je ~initi.
Pismo o kojem govorimo te
istup u Vije}u sigurnosti UN-a
portretiraju Vas sada kao o{tr-
og ~ovjeka. Je li to Va{ novi stil
rada?
- Nisam ~ovjek koji `eli
zao{travati situaciju. No, pravnik
sam i imam neka moralna i poli-
ti~ka na~ela. Ona nisu mogla do}i
do izra`aja odmah, ali sada, kada
imamo ovakvu situaciju, pokazu-
jem kako razmi{ljam i ko sam.
Va`na podr{ka
Jeste li ohrabreni podr{kom
koju imate s obje strane Atlanti-
ka?
- Pa, jesam! Ona odista jeste
ohrabruju}a, pogotovo kada dola-
zi od Solane i Bajdena (Biden)
istovremeno. Bio sam u Va{ingto-
nu i od Filipa Gordona (Philip)
dobio istu podr{ku.
Svi koji su me podr`ali, po-
dr`avaju cjelovitu BiH i me|una-
rodna zajednica je to na jo{ ja~i
na~in pokazala i dokazala ovih
dana. Mi `elimo BiH kao finu
dr`avu u kojoj svi njeni stanovni-
ci imaju ista prava i kao narodi i
kao gra|ani te da zemlja bude pr-
osperitetna.
Za razliku od stranaca, neki
doma}i politi~ari nisu za cjelo-
vitu BiH. Kako }ete to rije{iti?
- Solana i Bajden kazali su da
entiteti trebaju i dalje postojati,
ali u okviru cjelovite BiH. Unutar
tih parametara mogu se dogovar-
ati principi unutra{njeg ure|enja
i bilo bi dobro da na tim osnovi-
ma do|e do ustavnih promjena
koje bi koristile svima i kojima
bismo napravili funkcionalniju i
efikasniju, ali i jeftiniju vlast.
O~ekujem da do narednih
op}ih izbora u BiH postignemo
ustavne promjene. Ne o~ekujem
„veliki prasak“, ali vjerujem da su
mogu}e promjene Ustava.
Reakcije iz RS pokazuju da
Vam slijedi rat s nekim ta-
mo{njim politi~arima. Jeste li
spremni na to?
- Spreman sam za dijalog!
Nije prvi put da visoki pre-
dstavnik o{tro istupa. No, kada
po~ne realizacija izgovoreno-
ga, OHR ustukne. Ho}e li se ta
praksa ponoviti?
- Sa~ekajmo 11. juni i sjednicu
NSRS, pa }emo vidjeti. Mislim
da ima prostora da tamo{nji par-
lament korigira svoje stavove.
[ta zna~i „da korigira svoje
stavove“?
- Da urade ono {to tra`im u pi-
smu.
INTERVJU Valentin Incko, visoki predstavnik
Znam {ta }u s
bonskim ovlastima
Duboko sam uvjeren u ispravnost stavova koje sam iznio kako u pismu tako i u
govoru u UN-u Rok je 11. juni Slijede promjene Ustava BiH
- Me|unarodna zajednica
~vrsto stoji iza cjelovite BiH.
Spremni su OHR transformirati
u EUSR ako bude ispunjeno pet
ciljeva i dva uvjeta. O~ekujemo i
nastavak prudskog procesa i
ustavne promjene.
^ovjek sam koji uvijek tra`i ra-
zgovor i dogovor kako bi se do{lo
do rje{enja. Ako toga nema, treba
tra`iti i druga rje{enja. Me|u dru-
gim rje{enjima, ako dijalog ne fu-
nkcionira, prinu|en sam prihvata-
ti druge na~ine i druge metode.
Me|u njima su i bonske ovla-
sti. O njihovom kori{tenju od-
lu~ujem - ja! Kad god bude ta-
kva situacija potrebna, odlu~it
}u se i za taj mehanizam. No, jo{
nismo u toj fazi.
Znam {ta }u ako ne bude dogovora
- Sve {to sam rekao pred Vi-
je}em sigurnosti moj je stav i sto-
jim iza svake izgovorene rije~i.
Izvje{taj o stanju u BiH sa-
dr`i 20 stranica i jo{ je ranije
napravljen, a ja sam na osnovu
toga nastupao pred UN-om.
Pismo NSRS napisao sam
prije desetak dana.
Moj stav
Incko: Nisam ~ovjek koji `eli zao{travati situaciju
Zamjenik visokog pre-
dstavnika Rafi Gregorijan
(Raffi Gregorian) i genera-
lni direktor za vanjska i
vojno-politi~ka pitanja u
Generalnom sekretarijatu
Vije}a EU Robert Kuper
(Cooper) razgovarali su
ju~er u Sarajevu o nasta-
vku reformi u BiH, potvr-
dila je za „Dnevni avaz“
portparol OHR-a Ljiljana
Radeti}.
- Kuper i Gregorijan razgovar-
ali su o tome kako nastaviti s refo-
rmama u BiH nakon posjete po-
tpredsjednika SAD D`ozefa Ba-
jdena (Joseph Biden) i visokog
predstavnika EU za vanjsku poli-
tiku i sigurnost Havijera Solane
(Javier) - istakla je Radeti}.
Kuper se ju~er sastao i s mini-
strom vanjskih poslova BiH Sve-
nom Alkalajem, koji ga je infor-
mirao o napretku posti-
gnutom na ispunjavanju
pet ciljeva i dva uvjeta koje
je pred BiH postavilo Vi-
je}e za implementaciju mi-
ra (PIC). Kuper je naglasio
da je za BiH vrlo va`no da
OHR {to prije bude tra-
nsformiran u Ured specija-
lnog predstavnika EU
(EUSR) kako bi na{a ze-
mlja mogla predati zahtjev
za ~lanstvo u EU.
Kako je saop}eno iz MVP-a,
Alkalaj je kazao da }e izdavanje
prvih biometrijskih paso{a po~eti
u julu. No, u saop}enju je o~ito
napravljen lapsus, s obzirom na
to da se zna da u julu po~inje sa-
mo testno izdavanje biometri-
jskih paso{a. Ako sve bude teklo
prema planu, prvi biometrijski
paso{ bit }e izdat tek 31. dece-
mbra. S. [.
Kuper okon~ao dvodnevnu posjetu BiH
OHR {to prije treba
transformirati u EUSR
Alkalaj:
Informacije
o napretku
mozaik
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 6
Od 0 do 24 sata
70
1
17
2
38
3
69
4
30
5
8
6
11
7
57
8
7
9
28
10
26
11
61
12
10
13
65
14
74
15
48
16
44
17
12
18
72
19
56
20
33
21
84
22
23
23
71
24
39
25
58
26
53
27
42
28
68
29
78
30
59
31
41
32
TV BINGO 21. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
33
89
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
D`ek pot u narednom kolu iznosi oko 900.000 KM
1. 028 2589750 02 2. 029 0874239 39 3. 028 2843655 42
4. 028 0478332 39 5. 028 2275191 84
Jack pot: Nije izvu~en
Deseterac: 54 dobitka - 1.830,12 KM
Peterac: 15.869 dobitaka - 8,98 KM
REAKCIJE Nakon {to je Ivo Lu~i} stupio u {trajk gla|u
Grahovac: Za Vjetrenicu
Vlada dala 400.000 KM
Provjerit }emo tro{i li Op}ina Ravno novac za za{titu ~uvene pe}ine
Ivo Lu~i}, predsjednik Speleo-
lo{ke udruge „Vjetrenica - Popovo
polje“, i ju~er je nastavio {trajk
gla|u u koji je stupio prije dva da-
na da bi upozorio na uni{tavanje
prirodnog bogatstva BiH, pe}ine
Vjetrenica.
Kako nam je kazao, najvi{e ga
zabrinjava to {to Op}ina Ravno
`eli u svoj posjed dovesti ovaj pri-
rodni dragulj i nastaviti s njego-
vom uzurpacijom. ^a{u je, ka`e,
prelilo ~etvrto obijanje kapije na
Vjetrenici. No, jedini komentar
koji smo ju~er u Op}ini Ravno do-
bili bio je taj da je „Lu~i} tu`ena
strana, a ne Op}ina“.
Federalni ministar kulture i
sporta Gavrilo Grahovac ka`e za
„Dnevni avaz“ da je Vlada u ovoj
godini za Vjetrenicu izdvojila
400.000 KM i proslijedila ih
Op}ini Ravno.
- Provjerit }emo je li Op}ina
utro{ila novac u za{titu Vjetreni-
ce. To pitanje mora regulirati i Mi-
nistarstvo okoli{a i turizma.
Da sam ja na ~elu tog minista-
rstva, Vjetrenica sigurno ne bi bi-
la neza{ti}ena - kazao je Graho-
vac.
Reagirao je i kantonalni mini-
star gra|enja i prostornog ure-
|enja Rusmir ^i{i}, koji smatra
da se u slu~aj mora uklju~iti i Fe-
deralna uprava za inspekcijske
poslove. A. Du.
Grahovac: Najavio kontrolu Lu~i}: Uni{tavanje bogatstva
Podr{ku Lu~i}u i apel na
dr`avne institucije da za{tite
Vjetrenicu ju~er su dali Savez
speleologa BiH, Geolo{ko
dru{tvo Slovenije i Biospeleo-
lo{ko dru{tvo Hrvatske.
Podr{ka iz Slovenije
i Hrvatske
Slu~aj zlostavljanja djevoj~ica
Protojerej Maksimovi} nije se
pojavio na glavnom pretresu
Glavni pretres u Osnovnom
sudu Br~ko Distrikta u slu~aju
protojereja Srpske pravoslavne
crkve Slavka Maksimovi}a, koji
se tereti da je izvr{io bludne ra-
dnje nad dvije maloljetne dje-
voj~ice, ju~er nije odr`an, jer se
Maksimovi} nije pojavio u su-
dnici. Novo ro~i{te zakazano je
za 9. juli.
Kako nam je nezvani~no po-
tvr|eno iz pravosudnih instituci-
ja u Br~kom, Maksimovi} ju~er
nije do{ao u sud jer sastavlja ja~i
tim odbrane.
Maksimovi} se tereti da je
izvr{io bludne radnje nad dvije
maloljetne djevoj~ice Z. \. i N. H.
od kojih je prva ~ak dva puta po-
ku{ala izvr{iti samoubistvo. E. R.
Ekspertni tim Kantonalnog
tu`ila{tva iz Tuzle zavr{io je ju~er
ekshumaciju iz primarne maso-
vne grobnice u Mr{i}ima kod
Vlasenice.
U grobnici je, kako nam je sa-
op}ila Jasna Suboti}, portparol
Kantonalnog tu`ila{tva, pro-
na|eno 16 kompletnih mu{kih
skeletnih ostataka, a kod 13 su
ruke bile vezane `icom na le|ima.
- U grobnici je prona|en jedan
broj dokumenata koji, na`alost,
nisu bili ~itljivi, tako da se na
osnovu njih ne mo`e odrediti
odakle `rtve dolaze. Tako|er, pro-
na|ene su tri burme kao i jedna
tabakera i lula. Ina~e, sva tijela
imala su na sebi odje}u - kazala
nam je Suboti}.
Tokom ju~era{njeg poslijepo-
dneva, grobnica je zatvorena, a ti-
jela prevezena u Tuzlu radi ide-
ntifikacije. A. H.
Grobnica u Mr{i}ima: Tijela idu na
identifikaciju
Protest Sindikalne organizacije BHT 1
Huski}, Bakra~ i Zolota
dobili otkaze na FTV
Sindikalna organizacija BHT 1
osudila je davanja otkaza kolegama
iz Federalne TV D`enani Zoloti,
Mirzi Huski}u i Adisu Bakra~u.
- Posebno je zabrinjavaju}e {to
je povod otkaza istupanje tih upo-
slenika u medijima, a ne ta~nost
njihovih navoda, {to ukazuje da je
u pozadini li~na netrpeljivost me-
nad`menta FTV prema otpu{te-
nim novinarima i urednicima - na-
vodi se u saop}enju.
Pri tome je, isti~u iz Sindikalne
organizacije BHT 1, otkaz Mirzi
Huski}u motiviran i njegovim
istupanjima u funkciji predsjedni-
ka Samostalnog sindikata radnika
Javnog preduze}a RTVBiH u tra-
nziciji, {to zna~i da nije govorio sa-
mo u svoje ime.
Poslovodni odbor saop}io je si-
no} da je nakon provedenog postu-
pka o utvr|ivanju eventualne
odgovornosti u povredi radne di-
scipline, „utvr|eno da su uposleni-
ci D`enana Zolota, Mirza Huski} i
Adis Bakra~ odgovorni za povredu
radne discipline, te su donesena
Rje{enja o otkazu Ugovora o radu
koji su im danas upu}eni po{tom,
a sve u skladu s Pravilnikom o ra-
du RTVFBiH“.
Skup{tina HNK izglasala je pr-
ekju~er zaklju~ak kojim je dala po-
dr{ku trasi koridora 5C preko Po-
dvele`ja, rekao nam je Rusmir
]i{i}, kantonalni ministar gra|e-
nja i prostornog ure|enja.
On je kazao da se Skup{tina ti-
me izjasnila protiv zacrtane trase
koja prolazi kroz mostarsko i bla-
gajsko podru~je.
- Ovaj zaklju~ak je izglasan
zbog toga {to bi se po postoje}oj tr-
asi ru{ile ku}e i uni{tile velike pla-
nta`e vo}a i vinograda. Zaklju~ak
Skup{tine je da trasa zaobi|e Bla-
gaj, a ne da ga presje~e. To }e u pi-
smenoj formi biti poslano i vi{im
nivoima vlasti - rekao je ]i{i}.
Podr{ku lokalnom stanovni-
{tvu Blagaja i Po~itelja, koji su pr-
otiv planirane trase koridora 5C,
ju~er je dalo i vi{e od hiljadu Mo-
staraca. M. Sm.
Zavr{ena ekshumacija iz grobnice u Mr{i}ima
Prona|eno 16 kompletnih tijela
Faksimil obavje{tenja generalnog
direktora
Zaklju~ak Skup{tine HNK
Podr{ka trasi koridora
5C preko Podvele`ja
S ju~era{njeg potpisivanja peticije u
Mostaru
Spec
PODGORICA - Crnogorske nevladine organizacije zatra`it }e pe-
ti put od Skup{tine Crne Gore da odredi dan sje}anja na `rtve depo-
rtacije bh. izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, saop}ili su njihovi
predstavnici na pres-konferenciji odr`anoj u Podgorici povodom 17.
godi{njice deportacije, javila je Onasa.
Crnogorske vlasti u maju 1992. deportovale su u Republiku Srpsku
83 bh. izbjeglice, od kojih je ve}ina ubijena, a mnogima jo{ nisu
prona|eni posmrtni ostaci.
Maksimovi}: Te{ke optu`be
Mirko Cvetkovi}
Nisam obe}ao da }e Srbija
u}i u EU za vrijeme mandata
- Vlada radi na pribli`avanju Srbije Evropskoj uniji,
ali nikada nisam obe}ao da }e Srbija u}i u EU za vrije-
me mandata. U mom ekspozeu nije bilo navedeno da }e
Srbija u}i u EU u mandatu ove vlade ve} da }e se kreta-
ti u tom pravcu. (Premijer Srbije za „Danas“)
Nina Badri}
Kroz `ivot me tjera inat
- Mene dosta kroz `ivot tjera inat! Ponekad na mo-
ju {tetu, ali ponekad mi je to bila prednost. Nikada
nisam htjela da se ukalupim u taj neki sistem kako bi
jedna pjeva~ica morala ili trebala izgledati. Osim to-
ga, mo`e li mi neko uop}e re}i ko je odredio te sta-
ndarde?
(Pjeva~ica za „Jutarnji list“)
Daria Lorenci
Gluma je nadja~ala moju
zaokupljenost hranom
- Anoreksija je bolest, i tako je treba tretirati. Ja
sam imala sre}u da se bavim glumom, koja me posve
zaokupila i zahvaljuju}i kojoj sam mogla izbaciti
sve iz sebe. I ona, poput drugih umjetnosti, mo`e
biti terapeutska. Gluma je nadja~ala moju zaoku-
pljenost hranom. (Glumica za „Gloriju“)
mozaik
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
7
Cvetkovi}:
Pribli`avanje
Uniji
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 30. 5. 2009.
30. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 16
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 25
0
C
31. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 16
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 15
0
C do 22
0
C
1. 6. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 17
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 11
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
17
17
17
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
17
23
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SUBOTA
GORA@DE
17
NEDJELJA PONEDJELJAK
17
LIVNO
MOSTAR
NEUM
23
18
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
Za{to ne poskupljuju luksuzne stvari?
- Narod ne mo`e podnijeti nova poskupljenja! Umjesto da posku-
pljuju luksuzne stvari, svakog mjeseca poskupljuju osnovne namirnice
i gorivo, koje sve vu~e za sobom. Za{to ne poskupe automobili, alkoho-
lna pi}a, luksuzni namje{taj, a ne hrana ili lijekovi bez kojih ne
mo`emo? (^italac K. Smaji})
Lorenci: Tera-
peutski u~inak
BR^KO
BANJA
LUKA
[ta ka`u u narodu
Badri}:
Odre|ivanje
standarda

16
Grad Sarajevo 30. 5. 2009.
Izlazak 5.09 Izlazak 11.42
Zalazak 20.20 Zalazak 1.06
Pobolj{anje vremenskih prilika pozitivno }e djelovati na raspolo`enje ve}ine stanovni{tva.
Uz pad temperature, osvje`enje i nakon mirnijeg sna, tegobe kod hroni~nih bolesnika i
meteoropata tako|er bi se trebale umanjiti. Manje pote{ko}e mogu}e su u jutarnjim sati-
ma, kada bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom. Ne{to
lo{ija prognoza je za zapadni dio zemlje, ponajvi{e zbog du`eg zadr`avanja naoblake.
Obla~no
U Bosni se
o~ekuje promje-
nljivo obla~no vrije-
me, mjestimi~no je mo-
gu}a slaba ki{a, dok }e u
Hercegovini biti malo do
umjereno obla~no. Vjetar
slab sjevernog i sjeverozapa-
dnog smjera. Jutarnja tempera-
tura od 4 do 10, na jugu do 16,
dnevna uglavnom od 14 do 20, na
jugu do 25 stepeni.
Fuad Saltaga podnio je neopo-
zivu ostavku na mjesto dekana
Pravnog fakulteta u Sarajevu, a
Upravni odbor ju je u ~etvrtak pr-
ihvatio, potvrdio je za „Dnevni
avaz“ predsjednik UO Mustafa
Imamovi}.
Za vr{ioca du`nosti dekana
izabran je vanredni profesor na
ovom fakultetu i prodekan za fi-
nansije Borivoje Petrovi}.
Saltaga se nije pojavio na sje-
dnici, ve} je ostavku uputio pi-
smenim putem.
- On je to uradio vrlo grubo.
Nije se pojavio i nije dao nikakvo
obja{njenje. U ostavci nije napi-
sao, naprimjer, da to ~ini zbog
ugleda fakulteta i za njegovu do-
brobit, nego je samo u jednoj
re~enici kazao da daje neopozivu
ostavku - kazao je Imamovi}.
On ju~er nije `elio op{irnije go-
voriti o posljednjim de{avanjima
na fakultetu i Saltaginoj ostavci,
jer je sve to, kako je rekao, veoma
lo{e utjecalo na njegovo zdravlje.
Ministar obrazovanja i nauke
KS Safet Ke{o izjavio je ju~er da je
ovo bio apsolutno neizbje`an epi-
log svih de{avanja u vezi s Pravnim
fakultetom i njegovim dekanom.
- Ovo je prilika za fakultet,
odnosno za njegove brojne, aka-
demskom pozivu odane uposleni-
ke, da srede stanje u svojoj akade-
mskoj sredini i vrate ustanovi
ugled po kojem je bila prepozna-
tljiva. To niko drugi ne mo`e
u~initi umjesto njih. Ministar-
stvo i Upravni odbor }e im u to-
me svakako pomo}i - kazao je
Ke{o za „Avaz“. G. MRKI]
SARAJEVO Ispunjen zahtjev UO Pravnog fakulteta
Fuad Saltaga
podnio ostavku
On je to uradio vrlo grubo. Nije se pojavio i nije dao nikakvo
obja{njenje, ka`e Mustafa Imamovi}
Saltaga: Ostavka bez obrazlo`enja Petrovi}: Izabran za v.d. dekana
Predsjednik SDUBiH i ~lan
Skup{tine KS Nermin Pe}anac
kazao je ju~er da je Saltagina
ostavka prilika da se krene u ko-
mpletno ra{~i{}avanje stanja na
Univerzitetu u Sarajevu.
- To je po~elo sa Saltagom,
ali ne treba sa njim i da se za-
vr{i. Ima tu jo{ puno stvari koje
treba rije{iti, odnosno ima jo{
ljudi koji trebaju dati ostavke.
Saltaga je po~etak, ali ja ~vrsto
vjerujem da on nije kraj. Akade-
mskoj zajednici moramo vratiti
ugled koji zaslu`uje - istakao je
Pe}anac.
Akademskoj zajednici vratiti ugled
Povodom obilje`avanja 31.
maja, Svjetskog dana borbe pro-
tiv pu{enja, Op}a bolnica „Prim.
dr. Abdulah Naka{„ u Sarajevu
organizirala je predavanje „Po-
ka`imo istinu - upozorenja o {tet-
nosti pu{enja po zdravlje spa{ava-
ju `ivote“.
Na skupu je jo{ jednom pono-
vljeno da }e BiH do 2010. godine,
poput brojnih drugih zemalja, uve-
sti zabranu pu{enja na javnim mje-
stima. Nagla{eno je da se na{a ze-
mlja, po broju pu{a~a, nalazi na cr-
noj listi i u samom vrhu dr`ava u
regiji.
Aida Rami}-^atak iz Zavoda za
javno zdravstvo FBiH istakla je da
treba dosta toga uraditi kako bi BiH
bila skinuta s ove liste, a kako bi bili
stvoreni uvjeti za {to „bezbolnije“
provo|enje zabrane pu{enja.
Ina~e, u BiH ima oko 40 posto
pu{a~a u odrasloj dobi, od toga je
50 posto mu{karaca i 30 posto `ena,
a izuzetno je visok i postotak izlo-
`enosti pasivnom pu{enju.
Od 2003. do 2008. godine do{lo
je do pove}anja pu{enja kod {ko-
lske djece uzrasta od 13 do 15 godi-
na sa 11,9 na 14,3 posto. Tako|er je
evidentirano i pove}anje broja
pu{a~a me|u u~enicima i studenti-
ma {kola i fakulteta zdravstvenih
usmjerenja. E. Ha.
Zabrinjavaju}i rezultati istra`ivanja u BiH
Pove}an broj pu{a~a me|u djecom
Poslanik u Predstavni~kom do-
mu Parlamenta BiH Remzija Ka-
dri} prije dva dana uputio je genera-
lnom direktoru Regulatorne agenci-
je za komunikacije (RAK) Kemalu
Huseinovi}u otvoreno pismo sa za-
htjevom da pogleda i „primjereno
reagira“ na TV prilog u kojem dire-
ktor RTRS Dragan Davidovi} pje-
va ozlogla{enu ~etni~ku pjesmu
„Sprem’te se, sprem’te, ~etnici“.
Rukovodilac Odjela za odnose
s javno{}u RAK-a Amela Odo-
ba{i} navela je da „imenovanje i
razrje{enje direktora javnih RTV
servisa BiH nije u nadle`nosti
Agencije“.
- Agencija nema ovlasti da
smjenjuje ili sankcionira direktore
RTV stanica u BiH, jer ih ona ne
imenuje - ka`e Odoba{i}. S. R.
Tragom Kadri}evog otvorenog pisma
RAK ne mo`e kazniti direktora RTRS
Op}a bolnica: Ponovo ukazano na {tetnost pu{enja (Foto: M. Kadri})
teme
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 8
Brzo - kratko
- Nema. Umjesto
izvanrednog liva-
njskog sira, na po-
licama je sumnjivi
uvozni. Kao da se
svjesno u trgovi-
nama radi za dru-
ge, a ne za doma}e
proizvo|a~e.
- Svi trgova~ki
objekti su ugla-
vnom iz susje-
dnih zemalja i ne
mo`emo o~ekiva-
ti da u njihovom
asortimanu ima
ve}i procent do-
ma}ih proizvoda.
- Na policama tr-
gova~kih centara
u Br~kom nalaze
se proizvodi iz
BiH, ali su domi-
nantni proizvodi
iz inozemstva, pr-
venstveno iz
okru`enja.
Adnan
Murselovi}
Katica
Ma`ar
Mirko
Tekli}
- Ne, nema dovo-
ljno bh. proizvo-
da. Moglo bi ih i
trebalo biti vi{e na
policama. To va`i
za sve na{e marke-
te u koje sam ula-
zila. Uvezene robe
je i previ{e.
- Naravno da ne-
ma, svakodnevne
su akcijske ponu-
de stranih proi-
zvoda. I na taj
na~in novac odla-
zi iz na{e dr`ave i
punimo bud`ete
stranih dr`ava.
- Naravno da su
police trgova~kih
centara u Br~kom
preuzeli proizvodi
iz Srbije, Hrvatske
i ostalih zemalja.
To ne ~udi jer i na-
rod tra`i strane pr-
oizvode.
Elvis
Nukovi}
Bahrudina
Alijagi}
Katica
Kai}
- Previ{e je uve-
zene robe. Dr`im
17 krava i mlije-
ko moram proda-
vati po cijeni
ni`oj od cijene li-
tra uvezene kisele
vode.
E. R. - S. D`. - A. K.
- Ima jako malo, a
to su uglavnom
mesni, suhome-
snati ili mlije~ni
proizvodi.
@alosno je da se
na{a dr`ava
apsolutno ne
brine o tome.
- Na policama su
svi proizvodi ka-
ko strani tako i
doma}i. Na
gra|anima je da
odlu~e {ta }e ku-
piti, ja uvijek ku-
pujem bh. proi-
zvode.
Muamer
Osmanovi}
Snje`ana
Rajkovi}
Mirko
Vrdoljak
Ima li dovoljno doma}ih proizvoda u velikim trgova~kim centrima?
Police neopravdano pune uvezene robe
ANKETA me|u gra|anima Br~kog, Biha}a i Livna
L
i
v
n
o
B
i
h
a
}
B
r
~
k
o
SUPERMARKETI Nakon pritu`bi o diskriminaciji bh. firmi
Trgova~ki lanci pred
provjerom inspekcije
Potrebni su nam konkretni dokazi, odnosno ugovori bh. proizvo|a~a s trgovcima iz
kojih }emo vidjeti ima li u njima diskriminacije u odnosu na strane firme, ka`e Doko
Sve ~e{}e `albe doma}ih firmi
da ih veliki trgova~ki lanci, ~ija
su sjedi{ta u zemljama okru`enja,
ucjenjuju pla}anjem svega i
sva~ega da bi na svoje police sta-
vili bh. proizvode mogle bi dove-
sti i do reakcije nadle`nih bh. re-
gulatora tr`i{ta.
Mada o tom problemu samo
rijetki progovore, javna je tajna
da strani trgova~ki lanci uvode
sve vi{e nameta na{im proi-
zvo|a~ima.
Prvo naplate ulazak robe u
markete, a onda i mjesta u marke-
tu, pa razne analize, komisije...
Sve ovo za posljedicu ima ogr-
ani~enje izbora ili ve}u cijenu bh.
artikala ~ime su, osim firmi,
ugro`eni i potro{a~i koji `ele ku-
povati isklju~ivo doma}e proi-
zvode.
Ombudsmen za za{titu po-
tro{a~a BiH Dragan Doko ka`e za
„Avaz“ da su tr`ni centri pretrpa-
ni stranim artiklima i da je
gra|anima potreban ve}i izbor
robe.
- To pravi prostor i za na{u
instituciju da djelujemo kako {to
smo u~inili kod banaka - ka`e
Doko.
Me|utim, on nagla{ava da su
mu za takve poteze potrebni ugo-
vori bh. proizvo|a~a s trgovcima
iz kojih }e vidjeti ima li u njima
diskriminacije u odnosu na stra-
ne firme.
- Ve} prikupljamo odre|ene
podatke, a mnogo bi nam pomo-
glo kada bismo imali konkretne
dokaze kao {to je to bio slu~aj s
bankama. Uskoro }emo iznijeti
svoj stav o ovom problemu - re-
kao je Doko.
Sekretar Udru`enja za za{titu
potro{a~a BiH Mesud Lakota
ka`e da je zakonom potrebno osi-
gurati da 40 posto doma}ih proi-
zvoda bude na policama velikih
lanaca.
On pozdravlja i namjeru na-
dle`nih institucija da krenu u ko-
ntrole kao s bankama.
- Sve vrijeme banke su, kao i
trgova~ki lanci, tvrdile da je na
snazi tr`i{na ekonomija i slobo-
dno formiranje cijena, ali su ipak
pobije|ene. Sli~na stvar mo`e se
uraditi i s trgova~kim lancima -
ka`e Lakota.
Prema njegovim rije~ima, je-
dino je „Mercator“ nedavno do-
zvolio nesmetan i neograni~en
ulazak doma}ih proizvoda u svoje
objekte, uz uvjet da proizvo|a~
osigura potrebne certifikate o
kvalitetu i odgovaraju}u amba-
la`u. I. [MIGALOVI]
Doko: Prikupljamo podatke Lakota: Zakonsko ograni~enje
Prema istra`ivanju koje je
uradilo Udru`enje „Kupujmo
i koristimo doma}e“, jedino se
na policama „DP Marketa“
nalazi vi{e od 25 posto bh. pro-
izvoda, dok je u drugim veli-
kim lancima taj omjer izme|u
deset i 15 posto.
Najvi{e prostora
u „DP Marketima“
Konferencija ministara pravde u BiH
Su|enje ratnim zlo~incima veliki problem
Predsjednik Visokog sudskog i
tu`ila~kog vije}a (VSTV) Milor-
ad Novkovi} izjavio je ju~er da
nije upoznat da BiH fingira
odre|ene procese, prije svega
predmet protiv Ilije Juri{i}a, ka-
ko bi ga preuzela iz Beograda,
javlja Srna.
Novkovi} je na Drugoj konfere-
nciji ministara pravde u BiH u
Sarajevu naglasio da procesuira-
nje ratnih zlo~ina predstavlja
veliki problem za tu`ila{tva i
sudove na svim nivoima u BiH.
- Imamo izuzetno veliki broj nerije{enih predmeta ratnih zlo~ina.
Ne}emo dozvoliti da ti predmeti nestanu „biolo{ki“, o~ekujemo da ih
rije{e Tu`ila{tvo i Sud BiH - ka`e Novkovi}.
Pobolj{ano stanje predsjednika RS
Kuzmanovi} iza{ao iz bolnice
Zdravstveno stanje predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a je dobro i on
je ju~er ujutro napustio Klini~ki centar u Banjoj Luci. Generalni dire-
ktor Klini~kog centra Mirko Staneti} potvrdio je da je Kuzmanovi}
otpu{ten iz bolnice nakon kontrolnih nalaza koji su pokazali da je nje-
govo zdravlje zadovoljavaju}e, javila je Fena.
Kuzmanovi}u je pozlilo prekju~er tokom otvaranja Hrama Hrista Spa-
sitelja u Banjoj Luci, kada je kolima Hitne pomo}i prevezen u bolnicu.
[piri} u Njujorku sa ^urkinom i Riperom
Bijeli {engen zna~ajan za gra|ane BiH
Predsjedavaju}i Vije}a ministara
BiH Nikola [piri} odvojeno je
razgovarao u Njujorku s ruskim i
francuskim ambasadorom u UN-
u Vitalijem ^urkinom i @an-
Morisom Riperom (Jean-Mau-
rice Ripert).
[piri} je informirao ^urkina i
Ripera o politi~koj situaciji u
BiH, o ispunjavanju uvjeta za tra-
nziciju OHR-a i za liberalizaciju
viznog re`ima. [piri} je naglasio
da bi bijeli {engen za bh. gra|ane
zna~io daljnje ja~anje evropske ideje unutar BiH.[piri} se u Njujorku sa-
stao i s predstavnicima britanske misije pri UN-u. A. M.
Disciplinska komisija Rijaseta IZBiH
Bez disciplinske mjere za imama iz @ivinica
Disciplinska komisija Rijaseta Islamske zajednice u BiH raspravljala
je o disciplinskoj odgovornosti Mehmeda Butkovi}a, imama iz @ivini-
ca, ali nije mogla izre}i disciplinsku mjeru kako je to predvi|eno Pra-
vilnikom o radu imama, javila je Mina.
Povodom informacije o potvr|ivanju optu`nice Op}inskog suda u
@ivinicama protiv imama Butkovi}a, komisija u sastavu Husein ef.
Kavazovi}, predsjednik, i Mustafa Hasani i Hamid Ind`i}, ~lanovi, ne-
zavisno od aktivnosti nadle`nih dr`avnih organa, a nakon prikuplja-
nja dostupnih relevantnih ~injenica, odr`ala je dva pretresa, 7. i 19.
maja u Tuzli, i saslu{ala izjave svjedoka.
Iako su S. H. i E. H., kao podnosioci prijave, uredno pozvani na oba
pretresa, nisu se odazvali, niti su opravdali svoj izostanak. Zbog nemo-
gu}nosti saslu{anja podnosioca prijave i nedostatka dokaza za potkre-
pu navoda iz prijave, Komisija nije mogla izre}i disciplinsku mjeru.
Ve~eras u organizaciji AmChama BiH
„No} hiljadu ve~era“ u Sarajevu
Ameri~ka trgova~ka komora u BiH (AmCham BiH), uz potporu ambasa-
da SAD i Kanade, organizirat }e ve~eras u Sarajevu „No} hiljadu ve~era“,
na kojoj }e biti prikupljana sredstva za aktivnosti djelovanja protiv mina
u Bosni i Hercegovini, saop}eno je iz AmCham BiH.
Doga|aju }e, izme|u ostalih, prisustvovati ambasadori SAD i Kanade,
predstavnici Vije}a ministara BiH, predstavnici Vlade FBiH, Vlade RS.
Da se nikad ne zaboravi
Mladi iz Hrvatske u posjeti Srebrenici
U organizaciji Vije}a bo{nja~ke nacionalne manjine grada Zagreba, Sr-
ebrenicu }e danas posjetiti 800 mladih ljudi iz cijele Hrvatske. Ovo je
tre}i konvoj mladih Bo{njaka Hrvatske i njihovih prijatelje pod nazi-
vom „Da se nikad ne zaboravi“ koji dolazi u Srebrenicu.
Gosti iz Hrvatske obi}i }e Memorijalni kompleks Poto~ari gdje }e po-
gledati dokumentarni film o stradanju Bo{njaka iz jula 1995. i odati
po~ast `rtvama srebreni~kog genocida. Me. Mu.
Sarajevo: S ju~era{njeg skupa (Foto: F. Fo~o)
[piri} i ^urkin: Uvjeti za tranziciju OHR-a
Spec
LIVNO - Porezna uprava FBiH - Kantonalni porezni ured Li-
vno izvr{it }e u utorak, 2. juna, javnu prodaju zaplijenjene imovine
poreznog obveznika „Unimax“ zbog izmirenja du`nih poreza u
iznosu od 1.161.229 KM, saop}eno je iz Porezne uprave FBiH.
Ako nakon prve aukcije ostane imovina koja nije prodata, bit }e
odr`ana druga, pola sata nakon zavr{etka prve.
teme
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 9
Inspektori Federalne uprave za
inspekcijske poslove zapo~eli su ju-
~er kontrolu ugovora o potro{a-
~kim kreditima, potvrdio je za
„Dnevni avaz“ direktor Uprave
Ibrahim Tirak.
U kontrolu }e u ponedjeljak kr-
enuti i Uprave inspekcija Republi-
ke Srpske. Tirak najavljuje da }e bi-
ti uspostavljen i kontakt s kantona-
lnim inspekcijama, koje }e, tako-
|er, u~estvovati u provjerama ugo-
vora o kreditima na koje su banke
kamate podizale samoinicijativno.
Provjera zahtjeva
- U ovoj upravi imamo prijave
protiv ukupno devet banaka.
^etrnaest banaka nije podizalo
kamate na potro{a~ke kredite, a
nemamo ni prijave protiv njih.
Dakle, mi }emo kontrolirati ugo-
vore o potro{a~kim kreditima u
devet banaka. Do sada imamo
vi{e od 200 prijava, to jest zahtje-
va gra|ana za kontrolu. Bit }e pr-
ovjeren svaki zahtjev koji nam je
upu}en - rekao nam je Tirak i do-
dao da inspektori „samo {tite po-
tro{a~e u skladu sa zakonom“.
[ef federalnih inspektora potvr-
dio je da njegovi saradnici imaju
dokaze da je UniCredit banka defi-
nitivno po~ela smanjivati kamate
na potro{a~ke kredite, vra}aju}i ih
na raniji nivo. Iz ove banke pojedi-
nim gra|anima dostavljeno je pi-
smo izvinjenja zbog pove}anja ka-
mata.
Vratiti novac
- O~ekujemo da }e jo{ dvije ba-
nke postupiti na isti na~in i smanji-
ti kamate na potro{a~ke kredite.
Mi }emo provjeriti u kojem pravcu
oni idu i vra}aju li zaista kamate.
Ako to i urade, mislim da smo mi
ostvarili cilj. No, svakako }emo pr-
ovjeriti da li je to sve tako. Nakon
izvr{ene prve kontrole obavijestit
}emo gra|ane o rezultatu - tvrdi
na{ sagovornik.
Tirak navodi da }e se kontrole
podizanja kamata na potro{a~ke
kredite za sada provoditi prema za-
htjevima korisnika kredita. Kasni-
je }e inspekcije najvjerovatnije dje-
lovati i na osnovu informacija koje
samostalno prikupe.
- Nama je osnovni cilj da poje-
dine banke budu vra}ene u zako-
nitost, da budu smanjene kamate
koje su neosnovano pove}avane i
da gra|anima bude vra}en novac.
Nas su optu`ili da, prakti~no, ru{i-
mo bankarski sistem. To nije ta-
~no. Mi samo idemo u kontrolu
potro{a~kih kredita. Sve {to nije u
skladu sa Zakonom o za{titi po-
tro{a~a mi }emo kontrolirati - za-
klju~io je Tirak. F. VELE
KAMATE Zapo~ela kontrola bankarskih ugovora o kreditima
Tirak: Vi{e od 200
prijava protiv banaka
Kontrola ugovora u devet banaka Cilj je da pojedine banke budu vra}ene
u zakonitost Ne ru{imo bankarski sistem, ka`e Tirak
Vrlo burna gra|anska parnica
na Op}inskom sudu u Sanskom
Mostu, gdje je Slobodan Luki} tu-
`io knji`evnike Zilhada Klju~ani-
na i Hazima Akmad`i}a i izdava~a
Op}inu Sanski Most za objavljiva-
nje klevete u knjizi hronici „Zlo~in
je zaboraviti zlo~in“, okon~ana je
ju~er, a presuda sutkinje Matilde
[ulenti}-Kananovi} bit }e donese-
na naknadno.
Luki}, predava~ na banjalu-
~kom Otvorenom univerzitetu
„Apeiron“, tu`io je autore i Op}inu
Sanski Most zato {to je na 124. stra-
nici knjige okarakteriziran kao ra-
tni zlo~inac. Iako protiv Luki}a ne-
ma pravosna`ne presude o ova-
kvom krivi~nom djelu, svjedoci od-
brane, me|utim, tokom parni~nog
procesa otkrili su brojne, vrlo su-
mnjive Luki}eve ratne aktivnosti.
Tako je potvr|eno da je Lu-
ki} bio uniformirani oficir i ka-
petan po ~inu Vojske RS i koma-
ndant Tre}eg bataljona zloglasne
[este kraji{ke brigade za koju se
zna da je po~inila stra{ne zlo~ine
na podru~ju Sanskog Mosta. Lu-
ki} je, me|utim, svoj bataljon
nazvao „radni~kim“.
Tako|er, biv{i prijeratni pre-
dsjednik sanskog Osnovnog suda
Adil Draganovi} potvrdio je da je
Luki} sa automatom i u vojnoj uni-
formi u drugoj polovini aprila
1992. godine upao u njegovu ka-
ncelariju i pitao „gdje su Suad [a-
bi} i Ismet [ar~evi}, glavu }u im
odrubiti“. Odbrana je pokazala Su-
du dokumente iz kojih je vidljivo
da su mehanizacija i ljudi GIP „20.
oktobar“, ~iji je direktor tada bio
Slobodan Luki}, u~estvovali u pri-
premi miniranja ostataka Hamzi-
begove d`amije i uklanjanju ru{e-
vina ove i drugih sanskih d`amija.
Asim Jakupovi}, biv{i uposle-
nik GIP „20. oktobar“, posvjedo~io
je da su kamioni ovog preduze}a i
druga imovina u vrijeme dok je
Luki} bio direktor kori{teni za po-
trebe srpske vojske.
Iako nije na sudu re~eno, po-
znato je da je Luki} za ratne zaslu-
ge dobio pi{tolj „{korpion“ od Ne-
djeljka Ra{ule, predsjednika kri-
znog {taba tzv. Srpskog Sanskog
Mosta.
Luki}, koji tvrdi da mu je na-
ru{en ugled objavljivanjem navoda
u Klju~aninovoj i Akmad`i}evoj
knjizi, tra`i 10.000 KM za naknadu
{tete. On se vratio u Sanski Most i
`ivi u svom stanu, a jedno vrijeme
je bio u PDP-u. M. DEDI]
Sudija za prethodno saslu-
{anje Suda BiH Branko Peri}
odbio je prigovore odbrane bi-
v{eg federalnog premijera Edhe-
ma Bi~ak~i}a i njegovog zamjeni-
ka i ministra finansija Dragana
^ovi}a na optu`nicu za zloupotr-
ebu polo`aja koju je podiglo
Tu`ila{tvo BiH zbog izdvajanja
milionskih sredstava za kupovi-
nu stanova uposlenicima Vlade
FBiH tokom 1999. i 2000. godine.
Prigovori su odba~eni kao neo-
snovani.
U Odjelu za odnose s javno{}u
Suda BiH potvr|eno nam je da je
sudija Peri} za 8. juni ove godine
zakazao ro~i{te na kojem }e se
biv{i premijer FBiH i njegov za-
mjenik izja{njavati o krivici.
Odbrana, koju zastupaju adv-
okati @arko Buli} i Zdravko Ra-
ji}, zatra`ila je rje{avanje pitanja
imuniteta tvrde}i da se Zakon o
imunitetu iz 2002. kojim je ova
pogodnost ukinuta ne mo`e pri-
mjenjivati retroaktivno. Odbrana
je osporavala i stvarnu nadle`nost
Suda BiH u ovom predmetu i pri-
govorila da je optu`nica zasnova-
na na neovjerenim kopijama do-
kumenata.
Advokat Raji} ju~er nije `elio
komentirati odluku Suda, ali je
naglasio kako smatra da su njiho-
vi prigovori bili opravdani. Istog
mi{ljenja je i biv{i premijer Bi~a-
k~i}.
- Prigovori su bili apsolutno
osnovani. Ne `elim komentirati
odluku Suda, sada idemo dalje da
se branimo. Idemo na meritum i
vidjet }emo tada {ta }e se dogoditi
- kazao nam je Bi~ak~i}. B. C.
Odbijeni prigovori
Bi~ak~i}a i ^ovi}a
Odlukom sudije Branka Peri}a
- Su{tina svega, prema meni,
svodi se na to da su banke radile
po ranijem sistemu, a to je sistem
obligacionih odnosa. To zna~i da
su banke pravile ugovore, a da
nisu znale ili nisu unijele u svoje
ugovore odre|ene klauzule koje
se odnose na Zakon o za{titi po-
tro{a~a BiH - poja{njava Tirak.
Za{tita potro{a~a
Tirak s inspektorima ju~er u sjedi{tu inspekcije: Ugovori pod lupom (Foto: F. Fo~o)
Klju~anin i Akmad`i} ju~er ispred
suda
^ovi} i Bi~ak~i} pred Sudom BiH
Poslanik u Evropskom parla-
mentu (EP) Jelko Kacin pozvao
je BiH da sklopi me|udr`avni
sporazum sa Srbijom o ustupa-
nju dokaza o zlo~inima po~inje-
nim u ovoj dr`avi pravosudnim
i organima gonjenja Srbije i dru-
gih zemalja.
Kacin je preksino} u~estvo-
vao na okruglom stolu „Rezolu-
cija o Srebrenici“ u Centru Evr-
opa u Ljubljani, na kojem su
u~estvovali i reisu-l-ulema Isla-
mske zajednice u BiH Mustafa
ef. Ceri}, direktor Instituta za
nestale osobe u BiH Amor
Ma{ovi} i i predstavnice nevla-
dine organizacije „Majke Sre-
brenice i @epe“, prenijela je
Onasa.
U~esnici okruglog stola po-
zvali su sve dr`ave zapadnog Ba-
lkana, a posebno Srbiju i Crnu
Goru, da usvoje rezoluciju Evro-
pskog parlamenta i time se pri-
dru`e me|unarodnoj zajednici,
koja je njenim usvajanjem 15.
januara pokazala svoju saglasno-
st da 11. juli bude progla{en Da-
nom sje}anja na genocid u Sre-
brenici.
Reis Mustafa ef. Ceri} je, iz-
me|u ostalog, istakao da je „os-
veta znak slabosti“ i pozvao sve
narode i vjere na su`ivot i pri-
tom na li~nom primjeru nagla-
sio tradiciju dobrosusjedskog
`ivota ljudi razli~itih nacija i
vjera u svojoj dr`avi.
Rasprava na okruglom stolu
protekla je u znaku sje}anja na
hiljade `rtava genocida u Srebr-
enici i @epi, ali i isticanja neo-
phodnosti su`ivota svih naroda i
religija na prostorima BiH i za-
padnog Balkana.
U Ljubljani odr`an okrugli sto o Srebrenici
Reis Ceri}: Osveta
je znak slabosti
Kacin pozvao BiH da sklopi sporazum sa Srbijom
o ustupanju dokaza o zlo~inima
Ef. Ceri}: Pozvao sve narode i vje-
re na su`ivot
Burna gra|anska parnica u Sanskom Mostu
Jesu li Slobodanu Luki}u dokazani zlo~ini?
Luki} tu`io Klju~anina, Akmad`i}a i Op}inu jer je u knjizi opisan kao ratni zlo~inac
(Foto: M. Dedi})
teme
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 10
SMS
Dnevni avaz
061-142-015
Elvedin Mu{anovi}
Klub poznatih
Zabranio bih ratove
Li~ni profil predsjednika KO Asocijacije mladih SDA SBK
Ime i prezime: Elvedin Mu{an-
ovi}.
Datum i mjesto ro|enja: 7. april
1980. godine u Visokom.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom: S
roditeljima.
Bra~no stanje: Neo`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
25. februar 2006. i 9. maj 2008.
Koji automobil vozite: „Golf 4“.
Kako se odmarate: Dru`e}i se s
prijateljima.
Omiljeni muzi~ar: Halid Be{li}
i Hanka Paldum.
Volite li kuhati: Ne, samo kada
moram.
Najdra`a knjiga: „Dervi{ i sm-
rt“.
Omiljeni pisac: Orhan Pamuk.
Umjetnik kojeg cijenite: Dino
Merlin.
Za koji klub navijate: @elj-
ezni~ar i Inter su mi ispred osta-
lih.
Koga biste poveli na pusti otok:
Djevojku.
Jeste li ljubomorni: Da.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i i
osmijeh.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ne.
Bavite li se sportom: Tenisom i
ko{arkom u slobodno vrijeme.
Omiljena hrana i pi}e: Pita od
zelja i „fanta“ od limuna.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sam.
Volite li i}i u {oping: Da, u`i-
vam u kupovini.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne.
Koji je Va{ `ivotni moto: Nije-
dan dan bez linije poteza.
Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih
mnogo.
Pratite li politi~ku situaciju:
Svakodnevno.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Obezbijedio
bih preduslove za ulazak BiH u
EU i zabranio ratove.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Zavisi od scenarija.
Mu{anovi}: U`ivam u kupovini
JEDAN NAROD -
Reisu Mustafi ef.
Ceri}u svaka ~ast.
Bo{njaci Sand`aka,
ne dajte se prevari-
ti, BiH je va{a ze-
mlja, Sarajevo gla-
vni grad. Mi smo
jedan narod, kome
to smeta, njegov je
problem. Selam iz
Sarajeva!
PREMIJEROV
BIJEG - Ne treba
dati da premijer
Ned`ad Brankovi}
pobjegne. Najlak{e
je pobje}i, jer zna
{ta ga ~eka od vo-
jske, boraca, invali-
da, penzionera, ra-
dnika.
AFERIM,
DR@AVO - U skla-
du s va`e}im pro-
pisima, premijer
FBiH jo{ {est mje-
seci }e primati
pla}u, a da ne radi
ni{ta. Ako mu je
primanje bilo i
3.500 maraka (a bi-
lo je i vi{e), onda }e
gospodin za pola
godine „zaraditi“
21.000 maraka. Ja,
rudarski penzio-
ner, sa 300 maraka
penzije trebam 70
mjeseci, nepunih
{est godina, da bih
primio taj iznos.
Aferim, dr`avo!
Vahid, Srebrenik
RAZO^ARANA
ZENI^ANKA -
Ne vidjeh izabra-
nih `ena u organi-
ma SDA, a izuze-
tno malo ih bija{e i
me|u delegatima.
Neshvatljivo! Ra-
zo~arana Ze-
ni~anka
SMANJENJE
PLA]A - Admini-
stracija ne}e da
~uje za smanjenje
pla}a od deset po-
sto. Gospodo, gdje
vi `ivite? Hiljade
radnika ostaju bez
posla, a vama je
stalo samo do va{ih
interesa. Radnik
aglomeracije „Mit-
tala“
U TUZLU PO
TELEFON - Sra-
mota za „BH Tele-
com“ {to redovni i
uredni pretplatnici
koji tro{e 70-80
maraka mjese~no
za telefonski ra~un
ne mogu uzeti tele-
fon na pretplatu u
^eli}u, nego mora-
ju i}i u Tuzlu da bi
odabrali svoj tele-
fon koji bi uredno
otplatili. Htjeli to
mi ili ne, tjeraju
nas u „M:tel“ i
„Eronet“.
JADAN OSJE]AJ
- Kako }e jadno
izgledati svaki
Bo{njak koji bude
na Breninom ko-
ncertu, kada bude
aplaudirao, a pred
o~ima slika iz
Br~kog 1993. godi-
ne - Brena u ~et-
ni~koj uniformi s
trobojkom na glavi
do{la u posjetu
{e{eljevcima i dru-
gim krvolocima
koji pobi{e ne-
du`ne Bo{njake i
ostale nesrbe! Se-
lam od CS
BEZ KONKUR-
SA - Za{to je Age-
ncija za istrage i
za{titu (SIPA) ra-
spisala posljednji
konkurs za dr`avne
uposlenike, kada su
ve} mnogo ranije
na ta mjesta zapo-
sleni ljudi (bez ko-
nkursa i s vezom)?
A i za mjesta koja
nisu bila popunjena
unaprijed se znalo
ko }e po~eti raditi i
gdje.
„Avaz“ otkriva Rezultati najnovijih provjera
Ko su 14 la`nih
dobitnika ’Trolista’
Na spisku Filipovi}, Vidi}, Gali}, Damjanovi}, Peri}, Ere{, Luburi},
Grizelj, Mikuli}, Rozi}, Kozina, [iri}, Soldo i Radi{i}
U~estale provjere korisnika
bora~ko-invalidske za{tite na ter-
enu pokazale su kako se u FBiH
nije „trgovalo“ samo la`nim inva-
liditetom, ve} i krivotvorenim ra-
tnim zaslugama. „Dnevni avaz“
do{ao je do imena 14 la`nih dobi-
tnika najve}eg ratnog priznanja
HVO-a prve kategorije „Red hr-
vatskog trolista“, a koji su otkri-
veni tokom posljednjih provjera.
Kako saznajemo, oni su putem
la`nih uvjerenja `eljeli ostvariti
naknadu prema Zakonu o pravi-
ma dobitnika najvi{ih ratnih pri-
znanja FBiH ili beneficiranu pe-
nziju koja iznosi oko 1.200 KM.
To su: Tadija (Jozo) Filipovi}
iz @ep~a, Ivica (Stipe) Vidi} iz
Usore, Ivan (Mijo) Gali} iz Po-
su{ja, Mika (Pavo) Damjanovi},
Branko (Mijo) Peri} iz Livna,
Milenko (Nikola) Ere{ iz Lju-
bu{kog, Miro (Josip) Luburi} iz
Ljubu{kog, Tihomir (Anto) Gri-
zelj iz Gruda, Slavko (Anto) Mi-
kuli} iz Gruda, Ivo (Marko) Ro-
zi} iz Mostara, Drago (Jakov) Ko-
zina iz Mostara, Anto (Mirko)
[iri} iz Posu{ja, Ivica (Dobroslav)
Soldo iz ^itluka i Dragan (Vik-
tor) Radi{i} iz ^itluka.
Prema na{im pouzdanim izvor-
ima, i u ovom, kao i u prethodnim
slu~ajevima koje je na{ list ranije
razotkrio, potpisnici tri la`na uvje-
renja su Martin Fran~e{evi}, po-
mo}nik ministra za pitanja boraca
FBiH, i Fadil Imamovi}, {ef Sekto-
ra za pitanja evidencija iz oblasti
vojne obaveze u tom ministarstvu.
Marinko Ljoljo, predsjednik
Udruge dobitnika najvi{ih ratnih
odlikovanja HVO-a, izjavio je za
na{ list da la`ni korisnici bo-
ra~ko-invalidske za{tite, kao i
slu`benici koji su im omogu}ili
da dobiju uvjerenja, moraju biti
krivi~no ka`njeni.
- To je posao za tu`ila{tvo. Za
nas prave dobitnike najvi{ih ra-
tnih odlikovanja ovo je uvreda,
jer smo mi krvarili da bi bili na-
gra|eni - rekao je Ljoljo.
A. DEDAJI]
La`na uvjerenja u mnogim slu~ajevima izdavali Fran~e{evi} i Imamovi}
Federalna uprava policije sa-
op}ila je ju~er da je Kantona-
lnom tu`ila{tvu Tuzla podnijela
krivi~nu prijavu protiv 11 osoba
zbog nezakonitog izdavanja lje-
karskih nalaza, koji su kori{teni
za ostvarivanje odre|enih bo-
ra~kih prava. Nazvani~no sa-
znajemo da se na tom spisku na-
laze K. Sulejmanovi} (70), E.
Tupkovi} (46), A. Sutovi} (53),
ljekari Doma zdravlja u Tuzli.
Prijave su podnesene i protiv
Tuzlaka V. J. (46) i M. T. (53).
Svi se terete za zloupotrebu po-
lo`aja i krivotvorenje isprava.
Policija je podnijela prijave i
protiv N. B. (38), R. H. (40), N.
B. (47), V. H. (36), M. P. (53) i N.
B. (40) iz Tuzli, zbog sumnje da
su izvr{ili krivotvorenje isprava
i prevaru. Sumnja se da su Sule-
jmanovi}, Tupkovi} i Sutovi}, te
V. J. i M. T., kako bi pribavili
imovinsku korist, sa~inili, po-
tpisali i ovjerili svojim pe~atom
vi{e od 50 nalaza i mi{ljenja. Te
dokumente dali su N. B., R. H.,
N. B., V. H., M. P. i N. B. koji su
ih dalje uz zahtjev za priznava-
nje statusa ratnog vojnog invali-
da, predavali ljekarskim komisi-
jama. One su potom izdavale na-
laze i mi{ljenja na osnovu kojih
im je nadle`na slu`ba davala
rje{enja.
Razotkriven kriminal u Tuzli
Enes Alibegovi} (49) iz Sa-
nskog Mosta, stopostotni civilni
invalid, do{ao je ju~er u Sarajevo
kako bi se smjestio u bolnicu, jer
mu, kako tvrdi, sanski ljekari nisu
`eljeli uraditi dodatne pretrage.
Odlu~io je da }e zapo~eti {trajk
gla|u ako ga ni u Sarajevu ne prime
u bolnicu jer, ka`e, ve} mjesec i po
trpi bolove u stomaku i le|ima, a za
to vrijeme smr{avio je deset kilogr-
ama. No, i pored toga, tvrdi Alibe-
govi}, ljekari u Sanskom Mostu ur-
adili su mu samo analizu krvi i ultr-
azvuk, a nisu htjeli obaviti detaljni-
je pretrage niti ga uputiti u bolnicu.
- Danima ni{ta ne jedem i
imam strahovite bolove, {to mi je
bio alarm da sam sebi pomognem
kada ne}e institucije, ~ija je to
obaveza. Ovdje u Sarajevu tra`it
}u da mi urade detaljniju analizu
bubrega - ka`e Alibegovi}, doda-
ju}i da je zdravstveno osiguran.
Po{to je Alibegovi} slijep, u gla-
vni grad BiH do{ao je u pratnji pri-
jatelja i odmah se obratio ljekari-
ma Centra urgentne medicine
(CUM) KCUS-a gdje pregledan, a
potom je upu}en na druge klinike
radi dodatnih pregleda. Kako nam
je rekao nakon pregleda, ljekari su
utvrdili da ima pijesak u bubrezi-
ma i da mu je upaljen jednjak.
- Propisali su mi terapiju koju
}u provoditi kod ku}e. Zadovoljio
sam se time i zato odustajem od
{trajka gla|u, jer su sarajevski lje-
kari bili zaista susretljivi - kazao
nam je sino} Alibegovi}. E. Ha.
Enes Alibegovi} ispred CUM-a:
Propisana mu ku}na terapija
Invalid ogor~en na medicinare iz Sanskog Mosta
Prijetio {trajkom ako ne bude
primljen u sarajevsku bolnicu
(
F
o
t
o
:

S
.

J
o
r
d
a
m
o
v
i
}
)

panorama 11
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
Iz Unsko-sanskog kantona
Sanski Most
Mje{tani sanskog sela Hatiraj u
MZ Gornji Kamengrad dobili su 300
metara asfaltnog puta koji kroz selo
vodi do izleti{ta Jasica na rijeci Blihi.
Vrijednost ove investicije je 26.000
KM a popola su je platili mje{tani i
Op}ina Sanski Most. Prekrasno izle-
ti{te Jasica mje{tani Hatiraja uredili
su sopstvenim sredstvima. (M. D.)
Bu`im
Tokom obilje`avanja Dana Osno-
vne {kole „^avnik“ u ^avi u op}ini
Bu`im, dodijeljeno je priznanje
u~eniku generacije, kojeg ove godi-
ne, ka`u, u ^avi nije bilo te{ko izabr-
ati. Za u~enika generacija izabrana je
Hamida Dervi}, koja je tokom osmo-
godi{njeg {kolovanja postigla veoma
dobre rezultate u {kolskim i van{ko-
lskim aktivnostima. (N. V.)
Cazin
Okon~ana je adaptacija prostorija
Biroa za zapo{ljavanje op}ine Cazin, u
{ta je ulo`eno oko 30.000 KM. Ura|ena
je sanacija podnih i zidnih povr{ina, a
postavljena je i nova stolarija. Naba-
vljen je novi namje{taj, tehni~ka opre-
ma i novi sistem hla|enja i grijanja.
Adaptirane prostorije otvorili su
na~elnik op}ine Nermin Ogre{evi} i
direktor Zavoda za zapo{ljavanje FBiH
Miralem [ari}. (S. J.)
Asfalt u Hatiraju
Hamida sa priznanjem
Otvaranje Biroa
Prekju~er oko 19,20 sati, sedam
dana prije ceremonije otkrivanja
centralnog spomen-obilje`ja {ehi-
dima-poginulim borcima i civi-
lnim `rtvama rata od 1992.-95. go-
dine op}ine Grada~ac, planirane 5.
juna, dogodio se nesvakida{nji
eksces.
U~enici drugog razreda Eko-
nomske {kole iz Br~kog, koji su
bili na ekskurziji, prilikom posje-
te Kuli Zmaja od Bosne iskazali
su nevi|eni vandalizam.
Gluhi na upozorenja
Pet maloljetnika je i pored upo-
zorenja slu`benika policije baca-
njem kamenja sa platoa histori-
jskog kompleksa „Gradina“ o{teti-
lo za{titnu staklenu povr{inu Ce-
ntralnog spomen-obilje`ja koje se
nalazi u podno`ju Kule.
Kako se navodi u policijskom
izvje{taju PU Grada~ac, „indici-
rano je pet lica iz navedene grupe
u~enika koji su tokom pomenute
posjete, sa navedenog lokaliteta,
bez adekvatnog nadzora peda-
go{kog osoblja zadu`enog za rea-
lizaciju {kolske ekskurzije, bacali
kamenje u pravcu gradskog par-
ka, usljed ~ega je do{lo do
o{te}enja staklenih komponenti
na Centralnom spomen-obi-
lje`ju“.
O svemu je obavije{ten de`ur-
ni tu`itelj Kantonalnog tu`ite-
ljstva Tuzla, koji je nalo`io da tim
istra`itelja PU Grada~ac izvr{i
uvi|aj na licu mjesta.
Bez ikakvog povoda
U~enici su u prisustvu razre-
dnih starje{ina i dva radnika Ce-
ntra za socijalni rad Grada~ac po-
tvrdili da su bez ikakvog povoda
bacali kamenje sa platoa Gradine
prema gradskom parku, bez na-
mjere za ~injenje bilo kakve ma-
terijalne ili nematerijalne {tete.
Po nalogu de`urnog tu`itelja
Kantonalnog tu`iteljstva Tuzla
slu`benici PU Grada~ac }e dosta-
viti odgovaraju}i izvje{taj na da-
ljnju nadle`nost Tu`iteljstvu.
D@. DELI]
GRADA^AC Nasilni~ka strana mladih na ekskurzijama
U~enici iz Br~kog oskrnavili
centralno spomen-obilje`je
Huliganstvo srednjo{kolaca za svaku osudu Za{to su |aci
bili bez adekvatnog nadzora pedago{kog osoblja
U Gora`du je ju~er obilje`en Dan Prve slavne vi{egr-
adske brigade i organizirano tradicionalno dru`enje do-
bitnika najve}ih ratnih priznanja BPK-a. Na spomen-
obilje`je „Gora`de - grad heroj svojim braniocima“ po-
lo`eno je cvije}e, a u~esnici manifestacije posjetili su
{ehidsko mezarje u Kolijevkama i odali po~ast poginu-
lim u odbrani jugoisto~ne Bosne. Iako se radilo o obi-
lje`avanju dva zna~ajna doga|aja, programu je prisu-
stvovao veoma mali broj boraca, predstavnika bora~kih
udru`enja i vlasti.
- Iako je ova brigada, koja je brojala vi{e od 1.000 bo-
raca, dala vi{e od 270 {ehida, mi smo u situaciji da ne
mo`emo okupiti ni jednu ~etu ovdje - kazao je D`evad
Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najve}ih ratnih pr-
iznanja FBiH, pozvav{i na jedinstvo i odbranu dr`ave i
u neratnim vremenima.
- Mi smo bili progla{eni gradom herojem, ali odnos
prema ovom gradu doveo je do toga da to danas ne
osje}amo. U zadnjih ~etiri mjeseca koliko obavljam
du`nost ministra vidio sam vi{e suza nego na svim
d`enazama u `ivotu.
Bora~ke porodice `ive veoma te{ko - istaknuo je mi-
nistar za bora~ka pitanja BPK D`evad Ad`em.
Ratni komandant 1. vi{egradske Ahmet Sejdi} jo{ je-
danput izrazio je nezadovoljstvo {to nijedna ulica u Go-
ra`du ne nosi ime ove jedinice. Al. B.
Skup{tinski poslanici USK-a
ju~er su jednoglasno podr`ali prije-
dlog Zakona o visokom obrazova-
nju, predlaga~a Kolegija Kantona-
lne skup{tine. Time je nakon godi-
nu dana ka{njenja i nekoliko neu-
spjelih skup{tinskih sjednica po-
sve}enih ovoj problematici, usvo-
jen Zakon u kojeg su uvr{teni prije-
dlozi i Vlade USK-a i Kluba posla-
nika DNZ BiH. Usvajanje Zakona
pratile su i poslani~ke diskusije ko-
jima je ukazano na brojne proble-
me u obrazovnom sistemu, ali i u
Biha}kom univerzitetu koji bi
uskoro trebali biti rije{eni usvaja-
njem zakonskih propisa o toj viso-
koobrazovnoj ustanovi. S. D`.
Na ju~era{njoj sjednici Skup{tine USK
Usvojen Zakon o visokom obrazovanju
Potpisivanje ugovora o sanaciji Gimnazije
Uni{tena za{titna staklena povr{ina
Polo`eno cvije}e na spomen-obilje`je
Pripadnici bora~kih organiza-
cija i roditelji `rtava ogor~eni su
ovim doga|ajem. Pogotovo ~in-
jenicom da su izgrednici i pored
upozorenja policije nastavili sa ba-
canjem kamenja ~ime su prou-
zro~ili o{te}enje spomenika. Ra-
zo~arenje je tim ve}e jer je uni{ten
jedan od sedam ste}aka na kojima
su ispisana imena `rtava i sada je
neizvjesno da li }e se uspjeti posta-
viti nova plo~a do otvaranja.
Ogor~eni roditelji `rtava
Federalna ministrica Ali} u Zenici
Za ~etiri {kole 200.000 KM
Federalna ministrica obrazo-
vanja i nauke Meliha Ali} potpi-
sala je ju~er sa na~elnikom
op}ine Zenica Husejinom Sma-
jlovi}em Protokol o saradnji i su-
finansiranju projekata u izgradnji
i rekonstrukciji osnovnih i sre-
dnjih {kola te vrti}a koji su po-
dr`ani iz bud`eta FBiH za 2008.
godinu.
Ali} je potpisala i ugovor o sa-
naciji Prve gimnazije Zenica za ko-
ju je Ministarstvo obrazovanja i na-
uke FBiH osiguralo 100.000 KM,
Specijalne srednje {kole (45.000
KM), izgradnju sportskog igrali{ta
O[ „Hamza Humo“ u naselju Ba-
bino (35.000 KM) i rekonstrukciju
{kolske sale O[ „Aleksa [anti}“
(20.000 KM). A. D`.
Sigurna ku}a u Prijedoru u dugovima
Isklju~en i SOS telefon
Sigurna ku}a u Prijedoru od
ju~er je bez telefona. U funkciji
nije ~ak ni SOS telefon 1264 koji
je uz ostala dva isklju~en zbog
dugovanja. Skandaloznu vijest
potvrdila nam je Bosa Mikan, ko-
ordinator Sigurne ku}e, rekav{i
da bi uz telefone ku}a uskoro mo-
gla ostati i bez struje.
- Dug za struju iznosi vi{e od
3.000 KM. Toliko dugujemo i
vlasniku ku}e za kiriju, koji nas
je ve} nekoliko puta upozorio da
ne pla}amo obaveze. Napustilo
nas je i pet radnica koje su radile
u ku}i, jer nisu imale para da pla-
te ni autobuske karte po{to mje-
secima nisu primile platu. U cije-
loj toj zbrci tu`bu mo`emo o~eki-
vati i od agencije „Sekjuriti“, jer
ni njima nismo izmirili obaveze -
ka`e Mikan i dodaje da je ku}a od
polovine aprila prazna.
- Posljednji stanari ku}e bili
su dvije `ene od kojih jedna ma-
jka s ~etvoro djece. Na sve mo-
gu}e na~ine dovijali smo se kako
da ih prehranimo - isti~e Mikan
uz tvrdnju da je tokom pro{le go-
dine rad Sigurne ku}e resorno
ministarstvo podr`alo sa oko
70.000 maraka. M. Z.
Obilje`en Dan Prve slavne vi{egradske brigade
Heroji su danas pali u zaborav
Mikan: Sti`u tu`be
panorama
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 12
Stanovnici prozorskog sela Du-
ge, upravo kada su mislili da ko-
na~no mogu mirno `ivjeti i raditi na
svojim imanjima, nakon {to je Ka-
ntonalni sud Mostar poni{tio odlu-
ku @albenog vije}a Vlade HNK o
davanju okoli{ne dozvole Dragi Li-
kendi iz [irokog Brijega za izgra-
dnju mini hidroelektrane, ovih dana
ponovo su uznemireni i zabrinuti.
Tome je doprinio poziv na~elni-
ka op}ine Prozor/Rama Joze Iva-
n~evi}a da do|u na dogovor s po-
duzetnikom koji je obnovio postu-
pak izdavanje dozvole za izgradnji
objekta
Sporna nadle`nost
Tako je problem izgradnje mini
hidroelektrane na rje~ici Buk u
ovome selu, koji traje skoro 20 go-
dina, ponovo aktueliziran. Nadu da
bi mogao dobiti dozvolu Drago
Lukenda pronalazi iznova u gre-
{kama koje prave organi op}ine Pr-
ozor/Rama.
Ovaj put Ministarstvo gra|enja
i prostornog ure|enja HNK po-
ni{tilo je rje{enje Slu`be za urbani-
zam i imovinsko-pravne poslove
op}ine, koja je poni{tila vlastito
rje{enje o izdavanju urbanisti~ke
saglasnosti, a nije bila nadle`na za
to, nego je to trebao uraditi drugo-
stepeni organ. Rje{enje je poni{te-
no zbog toga {to u postupku izda-
vanja urbanisti~ke saglasnosti pre-
dstavnicima sela Duge Galibu Sa-
bitovi}u, Murisu Mustajbegovi}u i
Mithatu Trti}u nije priznato pravo
stranke u postupku.
Vjeruju u pravdu
To je neshvatljivo s obzirom na
to da su oni na~elniku op}ine dosta-
vili potpise 49 doma}ina sela koji se
protive izgradnji objekta koji }e
ugroziti njihovu egzistenciju. To im
pravo nije priznato od strane op}in-
skog organa i pored toga {to im to
pravo priznaje Dom za ljudska pra-
va BiH odlukom da imaju pravo da
`ive u prirodnom ambijentu.
Mje{tani Duga i na sastanku s
na~elnikom i Dragom Lukendom
rekli su da ni pod kojim uslovima
ne}e dozvoliti izgradnju takvog
objekta i sve ove igre shvataju kao
pritisak.
- Nadamo se da }e pravda pobi-
jediti i da }e pravna dr`ava pokaza-
ti svoju efikasnost, te da }emo mi
ostati na svojim imanjima - ka`u
Du`ani uglas. H. MANOV
PROZOR Ponovo uznemireni mje{tani sela Duge
Lukenda ne odustaje od
gradnje mini hidroelektrane
Nadu da bi mogao dobiti dozvolu pronalazi u gre{kama koje prave organi op}ine
Nakon informacija u mediji-
ma o pronalasku nedozvoljenih
koli~ina kadmijuma u hljebu koji
se distribuira na podru~ju Go-
ra`da, najve}i proizvo|a~ iz
BPK, MPI „Mlin“ Ustikolina, PJ
Pekara Gora`de uradio je vanre-
dnu analizu kvaliteta svojih proi-
zvoda.
- Na{a firma je 2008. godine
uvela evropske standarde ISO
9001 - 2000 o kontroli kvaliteta
proizvoda, ISO 14000 - 2004 o si-
stemu za{tite okoli{a i HACAP
sistem o sigurnosti hrane. To nas
obavezuje da u ovoj incidentnoj
situaciji djelujemo u skladu sa pr-
avilnikom o upravljanju. Odmah
nakon tih informacija Zavodu za
javno zdravstvo FBiH dali smo
na{e bra{no tip 500 i tip 710 i na{
hljeb kojeg proizvodimo od tog
bra{na. Dobili smo rezultate u
kojima stoji da je sa na{im proi-
zvodima sve u redu - kazao nam
je Nihad Had`iahmetovi}, dire-
ktor „Mlina“, koji dodaje da su i
redovne godi{nje analize proizvo-
da pokazivale identi~ne rezultate.
^iji je hljeb opasan po zdravlje
ljudi plasiran na tr`i{te trebala bi
pokazati analiza koju je najavila
Kantonalna uprava za inspekci-
jske poslove. Al. B.
„Mlin“ Ustikolina uradio analizu kvaliteta
Gora`dani jo{ ne znaju ~iji
je hljeb opasan po zdravlje
Zavod za javno zdravstvo FBiH potvrdio da
hljeb iz Ustikoline nije zaga|en
U Visokoj medicinskoj {koli u
Prijedoru diplome je ju~er dobila
deveta generacija studenata, njih
157 koji su u ~etiri studijske gru-
pe znanje sticali po starom Zako-
nu o visoko{kolskom obrazova-
nju, prije nego {to je ova obrazo-
vna ustanova pro{le godine dobi-
la status visoke {kole.
U 12 godina postojanja Vi{e
medicinske {kole u Prijedoru,
ina~e jedine ovakve obrazovne
ustanove u RS, koja okuplja stu-
dente iz cijele BiH, diplome je
steklo 940 studenata. M. Z.
Na~elnik op}ine Prozor/Ra-
ma dr. Jozo Ivan~evi} isti~e da se
on ne `eli opredjeljivati ni na je-
dnu stranu jer ovo sve mora da
se rije{i u skladu sa zakonom.
- A u zakonu stoji da se takav
objekat ne mo`e graditi bez sa-
glasnosti mje{tana i sve dok sta-
novnici Duga ne daju svoj pri-
stanak ja ne}u potpisati nikakvo
rje{enje. Ja sam du`an da bra-
nim interese gra|ana na{e op}i-
ne - ka`e Ivan~evi}.
Napominje da je zbog ova-
kvog stava Drago Lukenda pro-
tiv njega podnio kaznenu prija-
vu uz optu`bu da ne dozvoljava
izgradnju objekta od kojega }e i
op}ina imati koristi.
Nema radova bez saglasnosti
Had`iahmetovi}: Sa na{im proizvodima sve je u redu
Vodopadi na Buku: Problem koji traje skoro 20 godina
Podjela diploma (Foto: D. Stojni})
Bijeljina Olovo Te{anj MATURANTI
Fe{ta u gradskoj diskoteci
Defileom kroz grad maturanti te{anjskih srednjih {ko-
la dijele radost mature sa svojim sugra|anima.
U koloni od 300 maturanata svrstanih u 13 odjeljenja
je i Hamdo \uhera, u~enik generacije Srednje stru~ne
{kole iz Te{nja. Defile se zavr{io u gradskoj diskoteci gdje
je prire|ena maturska zabava. M. ^. Maturante na gradskom trgu pozdravili gra|ani (Foto: G. Bobi})
Defile gradom pozdravili brojni Olovljani
Ispra}ena 41. generacija
Svake godine defile maturanata ulicama grada okupi
na jednom mjestu veliki broj Olovljana. Tako je bilo i
ovog puta. Pra}eni aplauzima, 41. generacija MS[ „Musa
]azim ]ati}“ pro{etala je gradom. Nakon neizbje`nog fo-
tografisanja sa roditeljima i prijateljima, 116 maturanata
su svoju ve~e proslavili u hotelu „Akvaterm“.
Od 34 maturanta Gimnazije, njih 29 zavr{ilo je razred
odli~nim uspjehom. Tako|er se i u~enici Ekonomske
{kole mogu ponositi rezultatima jer su od 37 njih 28 odli-
ka{i. Za u~enika generacije progla{ena je Aida Kopi}, ma-
turant Gimnazije. S. Mi.
U defileu je bilo 300 maturanata
U defileu 222 gimnazijalca
Bijeljinska Gimnazija „Filip Vi{nji}“, koja ove godine
slavi 90 godina postojanja, uz brojne gra|ane na centra-
lnom gradskom trgu, ispratila je jo{ jednu generaciju ma-
turanata. Od ukupno 222 maturanta, od kojih je 11
„vukovaca“ koji su kroz cijelo {kolovanje imali sve petice,
u~enica generacije je Jovana Topali}, koja }e {kolovanje
nastaviti na Gra|evinskom fakultetu u Novom Sadu.
Nakon defilea gradskim ulicama, maturantsko slavlje
nastavljeno je u hotelu „Drina“. E. M.
Ivan~evi}: „Zaradio“ kaznenu prijavu
Na Visokoj medicinskoj {koli u Prijedoru
Diplome dobilo 157 studenata
panorama 13
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
Bh. mozaik
Golderm je potpuno novi i jedinstven
proizvod na tr`i{tu BiH koji je renomi-
rana farmaceutska kompanija Bosnali-
jek po~ela proizvoditi i plasirati na
tr`i{te na zadovoljstvo ljekara, pacijena-
ta i svih gra|ana koji samolije~enjem
`ele brzo i efikasno sanirati o{te}enja
ko`e kao {to su ogrebotine, posjekotine,
opekotine i druge neinficirane rane, te
raspuknu}a ko`e.
[ta je zapravo Golderm?
Golderm je savremeno medicinsko
sredstvo vrhunskog kva-
liteta, u formi vla`nog
gela, koje sadr`i sukral-
fat (aluminijevu so
sukroza sukralfata), koji
u kontaktu sa o{te}enom
ko`om formira za{titni
sloj koji pokriva o{te}eno
mjesto na ko`i, te brzo i
efikasno djeluje na zac-
jeljivanje ko`e, spre~ava-
ju}i nastanak infekcije.
Golderm odlikuje velika
sposobnost prijanjanja na
o{te}eni epitel, a njegovo djelo-
vanje je produ`eno i ne zavisi od
kiselosti tj. pH vrijednosti ko`e, {to ga
~ini izuzetno pogodnim za samo-
lije~enje, odnosno uspje{no saniranje
razli~itih o{te}enja ko`e.
Kako se Golderm primjenjuje?
Golderm se preporu~uje svima koji `ele
posti}i brze rezultate u obnavljanju
o{te}ene ko`e te mogu}nost nas-
t an-
ka o`iljaka
svesti na najmanju
mogu}u mjeru. Ovaj novi
proizvod odlikuje i veoma jed-
nostavna primjena jedanput dnevno
{to, u procesu samolije~enja razli~itih
ko`nih o{te}enja, predstavlja izuzetnu
pogodnost i konfor za svakoga ko prim-
jenom Golderm gela `eli posti}i maksi-
malan efekt, uz minimum ne`eljenih
djelovanja,
{to je i karakteristi-
ka svih vrhunskih pro-
izvoda u svijetu koji su namijen-
jeni za samolije~enje (tzv. OTC pro-
izvodi - lijekovi i medicinska sredstva
koji se izdaju bez ljekarskog recepta).
Golderm gel mo`e se nabaviti u
apotekama, bez ljekarskog recepta, po
veoma prihvatljivoj cijeni. M. D. A.
Novo na tr`i{tu BiH
Jedinstven proizvod za brzo zacjeljivanje ko`e
Efikasna obnova ko`e, manja mogu}nost za nastajanje o`iljaka
Vrhunski kvalitet, sigurnost i djelotvornost proizvoda
Efikasnost u obnavljanju o{te}ene ko`e i zacjeljivanju neinficiranih rana razli~itog porijekla
dokazana je u nizu klini~kih studija ra|enih u italijanskim medicinskim centrima.
CAPARDE Obilje`ena godi{njica stradanja mje{tana
Jo{ niko nije odgovarao
za 85 nestalih osoba
Sa ku}nog praga odvedena i Fata Muminovi} koja je tada imala 92 godine
U Capardama, ispred spo-
men-obilje`ja, kod mjesne
d`amije, obilje`ena je godi{njica
stradanja mje{tana Capardi, Ha-
jvaza, Kusonja i Matkovca. Na-
kon u~enja Fatihe i Jasina, prisu-
tnima su se obratili mjesni imam
Mirsad ef. Saki}, prof. Enver ef.
Ali}, glavni imam Med`lisa IZ
Kalesija, i Edin Rami}, {ef Kluba
Bo{njaka u Vije}u naroda u
Skup{tini RS.
I Ali} i Rami} su istakli da su
ubijeni mje{tani nastradali sa-
mo zato {to su muslimani, te da
njihovo stradanje mora biti
opomena `ivim Bo{njacima.
Na spomen-obilje`ju uklesa-
no je 85 imena nestalih osoba,
koje su agresori odveli u maju
1992. godine. Odvedeni su bro-
jni ~lanovi porodica Hrusti},
Kari}, Musi}, Muminovi}, Lo-
kmi}, Ajdinovi}, Be}irovi},
Omerovi}... Me|u nastradalim
su i `ene i djeca, tako je s
ku}nog praga odvedena i Fata
Muminovi}, koja je tada imala
92 godine, Hatija Kari} (90), Se-
lim Lokmi} (82), Mejra Omero-
vi} (80)...
Odvo|ena su i djeca, a me|u
njima i jednogodi{nja Senida
Be}irovi}, koju je kasnije otac
Muhamed Be}irovi} prona{ao u
Beogradu gdje je odrastala pod
imenom Mila Jankovi}. ^etnici
su tog dana odveli i Senidinu
majku Senadu i sestru Sandu
(5). Danas je sa spomen-obi-
lje`ja izbrisano ime Senide
Be}irovi}.
- Sramota je Tu`ila{tva da jo{
niko nije procesuiran za ove
zlo~ine. Samo na ovom spomen-
obilje`ju je 85 nestalih i za to ne-
ko mora odgovarati - kazao je
Muradif Burekovi}, predsjednik
Udru`enja porodica nestalih Ka-
lesija 1992. F. SINANOVI]
Ispred spomen-obilje`ja prou~ena Fatiha
Izbrisano ime Senade Be}irovi}
Aliba{i} daje novac Me{anovi}u
Dobitnici kalesijskog op}inskog priznanja
Poklonili nov~ani dio nagrade
U povodu Dana op}ine Kalesija me|u dobitnicima najve}eg op}inskog pr-
iznanja „Medalje sa zlatnim grbom“ bili su i Enver ef. Ali}, glavni imam
Med`lisa IZ Kalesija, i Kulturno-sportsko dru{tvo „Bosna“ iz Luksembur-
ga. Uz medalju, dobitnicima je pripao i nov~ani iznos od 350 KM.
Enver ef. Ali} i predstavnici KSD „Bosna“ odlu~ili su da nov~ani dio na-
grade ne zadr`e za sebe, ve} da ga poklone. Ef. Ali} je nov~ani dio nagra-
de darivao za gradnju d`amije u svojim rodnim Sara~ima, dok je Sanel
Aliba{i}, u ime KSD „Bosna“, koje okuplja na{e ljude zaposlene u Lu-
ksemburgu, novac poklonio Hasanu Me{anovi}u iz Gornjih Vukovija,
koji sa svojom ~etvero~lanom porodicom `ivi u vrlo te{koj situaciji.
Aliba{i} je dodao i da }e se KSD Bosna uklju~iti u akciju pomo}i poro-
dici Me{anovi} koju je pokrenula kalesijska omladina. F. S.
Spec
GRADA^AC - Gradska zona Grada~ca
ju~er je bila izlo`ena petominutnom gra-
du veli~ine gra{ka koji je pra}en ki{om
slabog intenziteta. Iako je iznenadna pro-
mjena vremena, od 13,40 - 13,45 sati, na
nekoliko minuta izazvala pa`nju Gra-
da~a~ana prve procjene govore da grad ni-
je pri~inio velike {tete na infrastukturi i
poljoprivrednim kulturama. ( D`. D.)
Sjednica Sindikata JP [PD ZDK
D`emal Sa~i} novi predsjednik
Na sjednici glavnog povjereni{tva Sindikata JP [umsko-
privrednog dru{tva ZDK, odr`anoj u Zavidovi}ima,
umjesto dosada{njeg predsjednika E{efa Jusufba{i}a, po-
vjerenje i mandat od ~etiri godine sindikalisti najve}eg
javnog preduze}a na podru~ju kantona koje zapo{ljava
vi{e od 1.000 radnika ukazali su D`emalu Sa~i}u, upo-
sleniku u Upravi dru{tva. Za njegovog zamjenika izabr-
an je Re{id Ple~an, uposlenik P.J. [umarija Olovo.
Osnovni zadatak u narednom periodu sindikalnog povjereni{tva na
~elu sa Sa~i}em bit }e rad na novom kolektivnom ugovoru. R. Ag.
Sa~i}: Dato
povjerenje
Ekonomska kriza na svim poljima
Zvornik prvi put bez Radni~kih igara
Prvi put nakon devet godina u Zvorniku ne}e biti odr`ane Radni~ke
sportske igre koje su se prethodnih godina odr`avale u maju. U Op{ti-
nskoj organizaciji Saveza sindikata Zvornik, koja je bila organizator
prethodnih igara, kao razlog navode i sve te`u privrednu sliku kao i
sve manji broj zaposlenih radnika.
- Nekada je bilo i vi{e od hiljadu u~esnika, a sada je sve manje zaposle-
nih radnika i preduze}a koja rade, mada interesovanja ima - ka`e Mile-
na Vimi}, predsjednik OO SS.
Ako ne u sportskim disciplinama, ipak zvorni~ki radnici vje`baju ne-
ke druge discipline poput one kako pre`ivjeti sa sve manjim i rje|im
platama. M. M.
Druga faza vodosnabdijevanja u Gora`du
Sa Starca voda za pet mjesnih zajednica
U prisustvu predsta-
vnika UNDP-a,
na~elnika op}ine Mu-
hameda Ramovi}a i
njegovih saradnika,
predstavnika JKP „6.
mart“ i pet gora`da-
nskih mjesnih zaje-
dnica ju~er je u D`in-
di}ima kod Gora`da
ozvani~en po~etak dr-
uge faze radova u pro-
jektu vodosnaddijeva-
nja sa izvori{ta Starac.
Ovim projektom, ko-
jeg sa oko 500.000 KM u cjelosti finansira Vlada Holandije posredstvom
UNDP-a, pitku vodu trebalo bi dobiti oko 3.000 stanovnika mjesnih zaje-
dnica Sadba, Vitkovi}i, Mravinjac, Vrani}i i Osanica. Al.B.
Ozvani~en po~etak radova
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 14
Senad Omerdi}, deminer koji
je pro{le nedjelje te{ko povri-
je|en u nesre}i kod Gornjeg Va-
kufa/Uskoplja, kada je njegov ko-
lega Danir Deli} izgubio `ivot,
primljen je i operiran u JU Bolni-
ca Travnik.
- Pacijent je dovezen u na{u
ustanovu s prijelomom desne po-
tkoljenice koju smo sanirali oper-
ativnim zahvatom. Jo{ uvijek ima
vi{e rana od gelera po cijelom ti-
jelu koji }e biti odstranjeni ukoli-
ko budu pravili smetnje. Za sada
je stabilan, s tim {to od momenta
prijema ima povi{enu temperatu-
ru - kazao nam je dr. Midhat Aso-
ti}, ortoped koji je operirao demi-
nera Omerdi}a.
U vrijeme posjete uz Senada
smo zatekli njegovu majku Habi-
bu, koja sve do ranjavanja nije ni
znala da je njen sin zaposlen kao
deminer.
- Saznala sam to na vijestima.
Nisam znala da se bavi deminira-
njem. Ka`e zara|uje za `ivot, a ja
bih rekla to je zara|ivanje za sm-
rt. Mi smo imali ro|aka nastrada-
log od mine i zato tako govorim -
kroz pla~ govori Habiba.
Senad Omerdi} priznaje kako
do ovoga nesretnog slu~aja niko
nije znao ~ime se bavi.
- Bili smo u izvi|anju. Spasio
me pancir, sre}a da sam ga imao,
jer jedan geler je pro{ao kroz nje-
ga i ranio me u prsa, ali nije dubo-
ko u{ao. Taj geler sam izvadio ru-
kom. Molio sam i va{e kolege da
ne objavljuju kako sam ranjen i
nisam htio ni{ta da govorim jer
niko nije znao da se ovim bavim.
U Bugojnu su mi pru`ili pomo},
ali sam tra`io da me transportira-
ju ovdje u Travnik - ka`e Senad,
koji }e i narednih dana ostati na
oporavku u bolnici. K. K.
OPORAVAK Ranjeni deminer operiran u travni~koj bolnici
Senad i od majke krio
kako zara|uje za `ivot
Habiba Omerdi} za nesre}u saznala na vijestima Spasio ga
pancir koji je imao na sebi
Na Kantonalnom sudu u Ze-
nici ju~er je nastavljen glavni pre-
tres na su|enju Semiru Halilka-
novi}u po optu`bi da je po~inio
ubistvo Lorisa Todorovi}a (33)
12. oktobra pro{le godine u „Col-
legium clubu“ u centru Zenice.
Iako se o~ekivalo da }e glavni pr-
etres biti okon~an te zakazane za-
vr{ne rije~i odbrane i Tu`ila{tva,
branilac optu`enog, advokat Mla-
den Veseljak zatra`io je da vje{tak
neuropsihijatar dopuni svoj iskaz
i nalaz novim momentima koji su
iskrsli tokom su|enja.
- Svjedoci odbrane, ali i svje-
doci koje je predlo`io tu`ilac, da-
li su potpuno novo svjetlo na
de{avanja te ve~eri u „Collegium
clubu“. U optu`nici je napisano
da je Halilkanovi} do{ao, odgur-
nuo za{titara iz agencije „Con-
dor“ i hladnokrvno ubio Todoro-
vi}a. Me|utim, iskazi svjedoka,
pa i osoba koje su bile s ubije-
nim, kazuju da je sukob izbio
izme|u za{titara „Condora“, a da
se Halilkanovi} naknadno umi-
je{ao. Vje{tak treba utvrditi ka-
ko, koliko i da li to mijenja sta-
nje svijesti i onog {to je pretho-
dilo ubistvu, koje ni optu`eni ne
spori - kazao nam je Halilkano-
vi}ev advokat Mladen Veseljak.
O~ekuje se da tokom juna bude
okon~an proces i izre~ena presu-
da za ovo ubistvo. A. D@.
Su|enje za ubistvo u Zenici
Svjedoci dali druga~iji opis
zlo~ina od navoda iz optu`nice
Semir Halilkanovi} optu`en za ubistvo Lorisa Todorovi}a
Vatrogasna jedinica Travnik
dobila je u petak ujutro dojavu da
je izbio po`ar u naselju Vo}njak
kod Turbeta, na ku}i uz pravosla-
vnu crkvu. Vatrogasci su ubrzo
stigli na lice mjesta i zatekli krov
u plamenu, koji se {irio i na ni`e
dijelove objekta, te odmah po~eli
gasiti vatru, kao i pretragu pro-
storija u kojima nije bilo stanara.
Po`ar je ubrzo lokaliziran i
uga{en, te je sprije~eno njegovo
{irenja na obli`nje objekte, ali je
pri~injena znatna materijalna
{teta. Prema kazivanju kom{ija,
ovaj objekt je ranije napu{ten i
neki stanari su se u njega samoi-
nicijativno uselili. S. P.
Naselje Vo}njak kod Turbeta
Izgorio krov na
napu{tenoj ku}i
Sarajevska policija preksino} je
uhapsila dva maloljetna razbojni-
ka R. E. (17) i V. H. (17). Oni su
istoga dana oko 19.15 sati u ulici
]emalu{a, op}ina Centar Sarajevo,
od maloljetnog J. A. iz Sarajeva, uz
prijetnju no`em, ukrali mobilni te-
lefon i odre|enu koli~inu novca.
Kod njih su prona|ene ukradene
stvari, koje su vra}ene vlasniku.
Razbojnici su predati u Odsjek za
zadr`avanje MUP-a KS.
U centru Sarajeva
Oteli maloljetniku mobitel i novac
Nisvet Ja{arevi} (41), radnik
firme NCO iz Sarajeva, pao je
ju~er oko 14.50 sati sa skele viso-
ke oko {est metara, na gradili{tu
u Ugorskom kod Sarajeva.
Radnik je prevezen u Centar
urgentne medicine bolnice
Ko{evo, gdje je poslan na deta-
ljnu dijagnostiku.
- Ima povrede glave i `ali se na
bol u le|ima i u grudnom ko{u.
Sad ide na CT i ultrazvuk unu-
tra{njih organa, a ako ne bude
unutra{njih povreda, bit }e poslat
na Ortopediju zbog bola u
le|ima. Na snimcima se ne vide
nikakve frakture - kazala je Bilja-
na Jandri}, portparol KCUS-a.
Policija i vje{tak za{tite na ra-
du na gradili{tu su obavili
uvi|aj. L. S.
Ugorsko kod Sarajeva
Radnik pao sa visoke skele
Pripadnici CJB Banja Luka pr-
eksino} su na obali rijeke Vrbas
uhapsili R. S. (32) iz Banje Luke,
kod kojega je prona|eno i oduzeto
pakovanje heroina od 2,5 grama.
Osumnji~eni je priveden u slu`be-
ne prostorije, gdje je izvr{ena kri-
minalisti~ka obrada, nakon ~ega je
uz saglasnost de`urnog tu`ioca
pu{ten na slobodu.
Na obali Vrbasa u Banjoj Luci
Uhva}en sa 2,5 grama heroina
Ostale samo izgorjele grede (Foto:S.Pinjo)
Majka uz postelju ranjenog Senada (Foto: K. Kavazovi})
Halilkanovi}a dovode sudski policajci (Foto: A.D`onli})
SARAJEVO - U ulici Trg grada Prato, op}ina Novi Grad Saraje-
vo, policija je prekju~er uhapsila Z. [. (32) iz Sarajeva zbog sumnje
da je po~inio krivi~no djelo posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja
opojnih droga. Prilikom pretresa kod njega su prona|ena i oduzeta
dva paketi}a s marihuanom.
Spec
CUM: Ukazana pomo}
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 15
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE
RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA
Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51,
Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412
Policijskoj stanici Busova~a
prijavljeno je da je u mjestu Ra-
van kod Busova~e ispred poro-
di~ne ku}e T. Mati}a ukraden au-
tomobil „por{e“ austrijskih regi-
starskih oznaka (MD-525-EK),
vlasni{tvo firme „Palettenhandel-
GMBH“ iz Austrije. Vozilo je kor-
istio T. Mati}, koji je uposlenik
navedene firme na privremenom
radu u Austriji. Uvi|aj su izvr{ili
slu`benici Odjeljenja kriminali-
sti~ke policije Policijske uprave
Kiseljak, a istraga je u toku. K. K.
Ravan kod Busova~e
Ukraden „por{e“ austrijske firme
Dvojica Viso~ana, Mirza (Na-
zifa) Ugarak (29) i Adis (Ramiza)
Rami} (30), izjasnili su se ju~er
pred sudijom za prethodni postu-
pak Kantonalnog suda u Zenici
Faikom Spahi}em da nisu krivi
za ubistvo i pomaganje u izvr{en-
ju krivi~nog djela.
Ugarak, koji se nalazi u Odje-
lu pritvora Kantonalnog suda u
Zenici, optu`en je za ubistvo, a
Rami}, koji se brani sa slobode,
za pomo} u izvr{enju djela.
Njih dvojica su, prema optu`ni-
ci, u dru{tvu Faruka ]osi}a susreli
sugra|ane Tarika Kuni}a, Ned`ada
Dedi}a, Elvisa Doksu i Emina
Sir}u, 29. marta oko 21.30 sati, na-
kon ~ega je Kuni} po~eo s provoka-
cijama i rije~ima „hajde da se pobi-
jemo“, jer je s nekoliko osoba imao
odranije nera{~i{}ene ra~une, te je
potom Rami}a poprskao sprejem.
Potom je Ugarak izvadio 9-milime-
tarsku „beretu“ i s udaljenosti od
metar pucao u Kuni}a, kojeg su po-
godila tri od ~etiri metka.
Potom je Rami} pozvao izvje-
snog Aziza Salabegolija, tra`e}i
od njega da ih preveze do naselja
Ljetovik, izbjegavaju}i prome-
tnije saobra}ajnice, gdje su se kr-
ili do sutradan, kad su se predali
policiji. Kako saznajemo u Ka-
ntonalnom sudu Zenica, postoji
realna mogu}nost da Centar za
pravnu pomo} ZDK, koji zastu-
pa optu`ene, i Tu`ila{tvo ZDK
postignu sporazum o priznanju
krivice optu`enih i visini kazne,
prije nego {to zapo~ne glavni pr-
etres. A. D@.
Izja{njenje u Kantonalnom sudu Zenica
Obojica optu`enih
negiraju krivicu
za ubistvo
Mirza Ugarak se tereti za ubistvo Tarika Kuni}a
u Visokom, a Adis Rami} za pomaganje
GRA^ANICA Policija ispituje uzroke smrti
Droga odnijela
dva mlada `ivota?
Eldar Junuzovi} (24) i Damir Zelenki} (19) na|eni mrtvi u ku}i Eldarove
nene Fatime Sirovice Sumnja se u predoziranost narkoticima
Provalio u vikendicu
Prijedorska policija uhapsila je
u mjestu ^arakovo G. Z. (42) iz Pr-
ijedora zbog provale u vikendicu
vlasni{tvo N. B. iz [vedske. Protiv
njega }e Okru`nom tu`ila{tvu Ba-
nja Luka biti podnesen izvje{taj.
Ukraden novac i nakit
U Bijeljini su nepoznate oso-
be iz ku}e vlasni{tvo B. S. ukrale
1.200 KM i zlatni nakit vrijedno-
sti oko 6.000 KM. Kra|a je prija-
vljena policiji koja je obavila
uvi|aj i traga za kradljivcima.
U ulici Adema Bu~e, op}ina
Novi Grad Sarajevo, prekju~er je
oko 8.50 sati izbila tu~a u kojoj
je u~estvovalo sedam osoba. S je-
dne strane bili su H. J. (49), H.
A. (29) i H. N., ro|ena 1959. go-
dine, dok su s druge strane bili
A. D`. (19), T. Z., ro|ena 1966.
godine, te A. S. (19) i I. E. (16),
svi nastanjeni u Sarajevu. Te{ke
povrede, lom nadlaktice lijeve
ruke, u tu~i je zadobio A. D`.,
kojem je ljekarska pomo} ukaza-
na u KC bolnice Ko{evo, gdje je
na Odjeljenju ortopedije za-
dr`an na daljnjem lije~enju.
Lak{e tjelesne povrede zadobili
su A. E. i T. Z.
Policija je uhapsila sve aktere
ove tu~e, a H. J., H. A., A. S. i I. E.
predati su u Odsjek za zadr`ava-
nje MUP-a Kantona Sarajevo,
dok su H. N. i T. Z. pu{teni na
slobodu.
Dvojica mladi}a, Eldar Junu-
zovi} (24) iz Gra~anice i Damir
Zelenki} zvani Popara (19) iz Do-
borovaca kod Gra~anice, ju~er
ujutru prona|eni su mrtvi u ku}i
Eldarove nane Fatime Sirovice u
gra~ani~kom naselju Lipa, o ~emu
je odmah obavije{tena policija.
Opse`na istraga
Osim policije, na mjesto do-
ga|aja stigla je i kantonalna
tu`iteljica iz Tuzle Mirzeta Begi}
s kriminalisti~kim inspektorima
PS Gra~anice te zapo~ela opse`nu
istragu. Ku}u Fatime Sirovice de-
taljno su pretresli stru~njaci za
narkotike i pripadnici Jedinice za
podr{ku te psi traga~i MUP-a Tu-
zlanskog kantona.
Da li su i {ta su na{li, nije nam
poznato, jer se osim {turih poda-
taka ni{ta drugo u ovom slu~aju
nije moglo doznati. Oko 13 sati
uvi|aj je zavr{en, a sat kasnije ti-
jela su po naredbi tu`iteljice Be-
gi} prevezena na obdukciju u
Univerzitetsko-klini~ki centar u
Tuzli. Uzeti su uzorci krvi i urina,
koji }e biti poslati na analizu u
Zagreb, kako bi se utvrdili stvar-
ni uzroci smrti dvojice mladi}a.
Ipak, sumnja se da je rije~ o pr-
edoziranju drogom, s obzirom na
to da je Eldar Junuzovi} odranije
poznat policiji kao narkoman. Za
Damira Zelenki}a nam niko nije
mogao ni{ta odre|enije potvrditi
o tome da li je i on bio u vezi s nar-
koticima. Prvi kom{ija Fatime Si-
rovice, Zijad Sulejmanovi}, kazao
nam je da prethodne no}i ni{ta ni-
je sumnjivo primijetio.
Podeblji dosje
- Ne samo te no}i, s Damirom ni-
kada nije bilo problema, nije bilo
sva|e, pjesme i galame u toj ku}i. Sa-
mo smo ~uli da su na|ena dva le{a, to
je sve {to znam - ka`e Sulejmanovi}.
Od kom{ija smo saznali da je
Eldar Junuzovi}, koji se ranije pr-
ezivao Saki}, dijete razvedenih
roditelja, majka mu je u Gra~ani-
ci, otac negdje radi u Hrvatskoj.
Ima podeblji policijski dosje.
Ukoliko se doka`e da je uzrok
smrti Saki}a i Zelenki}a droga,
oni }e biti sedma, odnosno osma
`rtva predoziranja u ovoj op}ini,
{to je podatak koji treba zabrinuti
sve, po~ev{i od roditelja, policije,
politi~ara, ljekara do prosvjetnih
radnika. H. ^ALI]
Izno{enje tijela mrtvih mladi}a (Foto: H ^ali})
Dovo|enje Ugarka u Sud (Foto: A. D`onli})
Masovna tu~a u Sarajevu
Jednom od aktera slomljena ruka
Sulejmanovi}: Ni{ta nismo primijetili
crna hronika
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 16
Iz vi{e izvora potvr|eno
nam je da je 27. maja u Zagr-
ebu uhap{eno nekoliko bh.
dr`avljana iz Br~kog zbog ne-
legalnog boravka u Hrva-
tskoj.
Zamjenik {efa policije Di-
strikta Fahrudin Selimovi}
kazao je u izjavi za na{u novi-
nu da policija u Br~kom ne-
ma informacije o hap{enjima
u Zagrebu.
Portparol Policijske upra-
ve Zagreb Aleksandra Ljuba
potvrdila je u izjavi za
„Dnevni avaz“ da je u
zagreba~kom naselju
Sesvete u srijedu
oko 20.40 sati za-
te~en samo dr`-
avljanin BiH, od-
bacuju}i {peku-
lacije da je uh-
ap{eno vi{e oso-
ba.
- Prilikom ko-
ntrole utvr|e-
no je da pr-
ona|ena osoba nema regulir-
an status u Hrvatskoj te je do-
veden u policijske prostorije,
gdje je utvr|en njegov identi-
tet. Tom prilikom saznali
smo da on u Hrvatskoj boravi
od januara te da je u{ao preko
@upanje - kazala nam je Lju-
ba.
Ona je dodala da je
uhap{eni radio na gra|evini
te da je priveden u Jedinicu
za zadr`avanje u policiji u
Zagrebu, nakon ~ega
je poslat na daljnje
procesuiranje na
Sud za prekr{-
aje. Prema inf-
or maci j ama
do kojih smo
uspjeli do}i,
rije~ je o os-
amnaesto-
godi{njem
O. J iz Br~-
kog.
E. Ra.
U zagreba~kom naselju Sesvete
Bh. dr`avljanin priveden
zbog nelegalnog
boravka u Hrvatskoj
Samo pukom sre}om preksi-
no} pola sata prije pono}i izbje-
gnuta je tragedija kada je u stan
Aide Karamehmedovi} u ulici
Nerkeza Smailagi}a na Alipa{in-
om Polju u Sarajevu s automats-
kom pu{kom upao Milan Popa-
di} (32).
Kriva je ljubomora
Popadi} je najprije nogom lu-
pao u zaklju~ana ulazna vrata sta-
na kako bi ih razvalio. Kada mu to
nije po{lo za rukom, iz pu{ke je u
vrata ispalio dva metka, a jedan od
njih je po nozi okrznuo Aidinog
17-godi{njeg sina Elmara, koji je u
tom trenutku stajao u predsoblju.
Nakon {to je uspio otvoriti vr-
ata, razjareni mladi} utr~ao je u
stan. Aida ga je, kako nam je
ju~er ispri~ala, uspjela zaustaviti
u hodniku.
- Zamolila sam ga da ne puca
vi{e. Na te moje rije~i on se samo
okrenuo i pobjegao. Elmara je,
sre}om, metak samo okrznuo po
nozi. Odvezen je u bolnicu - ka-
zala je Aida.
U Klini~kom centru Univerzi-
teta u Sarajevu re~eno nam je da je
sedamnaestogodi{njak zadobio po-
vrede lijeve potkoljenice i natkolje-
nice i zadr`an je na Ortopediji.
Po svemu sude}i, cijelom ov-
om slu~aju kumovala je ljubomo-
ra. Aida je s Milanom bila u lju-
bavnoj vezi, a ostavila ga je prije
mjesec i po.
- Godinama se zabavljam s mo-
jim momkom Edisom, a tokom je-
dnog na{eg prekida po~ela sam
izlaziti s Milanom. Ubrzo sam
shvatila da je on ovisnik o heroinu
i vi{e nisam imala {ta tra`iti s njim.
Jo{ nekoliko puta smo se vidjeli, ali
prijateljski, pomagala sam mu da
se skine s droga. Edis i ja smo se
pomirili, a Milan to nije mogao po-
dnijeti. O~ito je `elio da opet bude
sa mnom - kazala je Aida.
Aida i Edis pretpostavljaju da je
Milan preksino} vjerovatno do{ao
pred vrata njenog stana tra`e}i
Edisa da se s njim obra~una. U sta-
nu su u tom trenutku bili Aida,
Edis, Aidin sin Elmar te njena se-
stri~na s momkom.
Milan je, ka`u, bio potpuno
rastrojen. Nije znao za sebe pa pr-
etpostavljaju da je bio nadrogir-
an. Aida isti~e da je sre}a {to nije
ugledao Edisa, koji je bio u sobi,
jer bi sigurno nastavio pucati i
nekoga bi ubio.
Kom{inica zvala policiju
Policiju je pozvala kom{inica
koja je ~ula lupu i galamu.
Me|utim, do njihovog dolaska
Milan je uspio pobje}i. U bijegu
je u haustoru ostavio torbu u ko-
joj je najvjerovatnije donio
pu{ku. Kom{ije pri~aju da ga je
ispred zgrade, navodno, ~ekao
„golf “ kojim je pobjegao.
- Ni sama ne znam kako sam
pre`ivjela no}. U {oku sam i strah
me da se ne vrati odnekud da nas
pobije. Najva`nije mi je da mi je
sin dobro - isti~e Aida.
Iz MUP-a nam je re~eno da je
za Popadi}em raspisana potraga,
a s obzirom na to da on `ivi u Lu-
kavici, pomo} su zatra`ili i od ko-
lega iz CJB Isto~no Sarajevo.
L. S.
SARAJEVO Incident na Alipa{inom Polju
Pucao kroz zatvorena
vrata i ranio 17-godi{njaka
Policija traga za Milanom Popadi}em koji je ispalio hice iz automatske pu{ke
Raskid veze s vlasnicom stana umalo doveo do tragedije
Rupe od metaka na vratima i zidu (Foto: L. Suljovi})
Nakon {to je pobjegao, Mi-
lan je Aidu nekoliko puta zvao
na mobitel i pla~u}i se kajao za
ono {to je uradio. Slao joj je i
SMS-ove i tra`io da se njih
dvoje sastanu i popri~aju o sve-
mu. Ona na to nije pristala.
Izrazio kajanje
Ulaz u zgradu gdje se desila pucnjava
Izvr{en pretres u objektima Sulejmana [ljivi}a
Prema naredbi suda iz @ivinica
Pripadnici `ivini~ke policije
prekju~er su prema naredbi Op-
}inskog suda @ivinice na podru-
~ju ove op}ine izvr{ili pretres dv-
ije porodi~ne ku}e i nekoliko po-
mo}nih objekata te oko tridese-
tak rashodovanih automobila,
vlasni{tvo Sulejmana [ljivi}a
(59) iz @ivinica.
Policija je prona{la i privreme-
no oduzela jednu pu{ku sa~maricu
te 90 metaka za automatsku pu{ku i
oko dvadeset metaka za druga vatr-
ena oru`ja. Prona|eno je i oduzeto
osam patrona za sa~maricu, nekoli-
ko okvira za automatsku pu{ku, re-
denik za pu{komitraljez, kao i 43
saobra}ajne dozvole BiH te dvije
inozemne saobra}ajne dozvole i 24
registarske tablice iz BiH.
O doga|aju je obavije{teno i
Kantonalno tu`ila{tvo, koje je, ka-
ko je kazala glasnogovornica Jasna
Suboti}, ovlastilo policiju da radi
na dokumentiranju ovog doga|aja,
nakon ~ega }e Tu`ila{tvu biti do-
stavljen izvje{taj. A. Mu.
Spec
BANJA LUKA - Policijskoj sta-
nici Banja Luka ^. D. iz Banje Lu-
ke prijavio je da je nepoznata osoba
iz kancelarije poslovnog centra
„Petrol“ a. d. Banja Luka ukrala se-
rver u kojem su pohranjeni podaci
ovog preduze}a o finansijskom po-
slovanju od 1992. do 2000. godine,
kao i robno knjigovodstvo za period
od 1992. do 2003. godine.
Ljuba: U{ao
preko
@upanje
biznis 17
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,104035 1,106802 1,109569
Kanada 124 CAD 1 1,258590 1,261744 1,264898
Hrvatska 191 HRK 100 26,543407 26,609932 26,676457
Èeška R 203 CZK 1 0,072729 0,072911 0,073093
Danska 208 DKK 1 0,262036 0,262693 0,263350
Maðarska 348 HUF 100 0,690647 0,692378 0,694109
Japan 392 JPY 100 1,442790 1,446406 1,450022
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,219737 0,220288 0,220839
Švedska 752 SEK 1 0,182882 0,183340 0,183798
Švicarska 756 CHF 1 1,289622 1,292854 1,296086
Turska 949 TRY 1 0,897521 0,899770 0,902019
V.Britanija 826 GBP 1 2,235010 2,240612 2,246214
USA 840 USD 1 1,383842 1,387310 1,390778
Rusija 643 RUB 1 0,044905 0,045018 0,045131
Srbija 941 RSD 100 2,059790 2,064952 2,070114
Kursna lista Centralne banke BiH
Najava delegata Doma naroda
Parlamenta BiH da }e podr`ati
prijedlog zakona o za{titi doma}e
proizvodnje, ~ime bi Bosna i He-
rcegovina direktno prekr{ila
CEFTA sporazum, kona~no je
alarmirala nadle`ne da se ozbi-
ljnije pozabave ovim pitanjem.
Naime, ovih dana vode se inte-
nzivni pregovori o rje{avanju pr-
oblema za{tite doma}e proizvo-
dnje u BiH.
Promjena mi{ljenja
Upozorenja Evropske komisi-
je i susjeda, ali i sna`an pritisak
resornog ministarstva te zemalja
~lanica CEFTA-e, rezultirat }e,
najvjerovatnije, neusvajanjem za-
kona u Domu naroda.
- Kompletna situacija povukla
je sa sobom niz razgovora radi pr-
evazila`enja ovakvog stanja. Ne
znam {ta }e od svega ispasti, ali
mi je drago da su se nadle`ni ko-
na~no odva`ili da po~nu rje{avati
pitanje za{tite doma}e proizvo-
dnje. Ako uspijemo promijeniti
neke stvari zbog kojih je zakon
dobio saglasnost u prvom ~itanju,
mo`da }emo se druga~ije odnosi-
ti prema njemu - ka`e dopredsje-
davaju}a Doma naroda Du{anka
Majki}, koja je u prvom ~itanju
glasala za ovaj zakon.
Majki} otvoreno priznaje kako
ne zna da li }e Klub Srba ostati pri
ranijem stavu o „obaranju“ zakona
o za{titi doma}e proizvodnje.
- Ako se ne{to zna~ajno promi-
jeni, odnosno ako se na|e drugi
na~in da se za{titi doma}a proi-
zvodnja, promijenit }emo mi{lje-
nje. Ni mi ne `elimo da vodimo
zemlju u kr{enje me|unarodnih
standarda, ali ne mo`emo prihva-
titi da me|unarodni standardi
budu ja~i od na{eg `ivota. Sve ono
{to su Srbija i Hrvatska uvele pr-
otiv nas, moramo im vratiti na isti
na~in - ljutito dodaje Majki}.
Ote`avanje izvoza
Ona napominje da su necari-
nske, odnosno administrativne ba-
rijere, tako|er, protivne CEFTA
sporazumu te da je nepo{teno da
BiH {irom otvara granice svima, a
da nama nijedna ~lanica CEFTA-e
ne vra}a istom mjerom.
- Ote`avanje izvoza robe iz
BiH u zemlje ~lanice CEFTA-e
je, tako|er, protivno ovom spora-
zumu. Da nismo doveli situaciju
do apsurda, niko o ovome ne bi
ni po~eo govoriti. Sada svi ozbi-
ljno razmi{ljaju, jer nikome ne
odgovara situacija u kojoj smo se
na{li. E pa neka! Da vidimo sada
koliko je dobre volje za rje{avanje
ovog pitanja - zaklju~uje Majki}.
S. RO@AJAC
PREGOVORI Tra`i se rje{enje za za{titu doma}e proizvodnje
BiH ipak ne}e
prekr{iti CEFTA-u?
Upozorenja EK i susjeda, ali i sna`an pritisak resornog ministarstva te zemalja
~lanica CEFTA-e, rezultirat }e, najvjerovatnije, neusvajanjem zakona
Predsjednica Komisije za va-
njsku trgovinu i carine Doma na-
roda i delegat Kluba Bo{njaka
Alma ^olo ka`e da do sada nije
pristigao nijedan amandman na
predlo`eni zakon. Prema njenim
rije~ima, ~eka se stav Kolegija
Doma, koji }e slijediti i Komisija.
- Naravno da postoji mo-
gu}nost da Klub Bo{njaka pro-
mijeni mi{ljenje i da glasa protiv
zakona o za{titi doma}e porizvo-
dnje. No, u ovom trenutku ne
mogu vam sa sigurno{}u saop}iti
stav SDA, jer ~ekamo smjernice
Kolegija - navodi ^olo.
Jo{ nema amandmana
Dom naroda BiH: Na}i drugi izlaz za za{titu doma}e proizvodnje
Delegacije Bosne i Hercegovine
i Hrvatske danas u Sarajevu po~inju
pregovore o problemima robne ra-
zmjene izme|u ove dvije zemlje.
Na{a zemlja je prije nekoliko
dana u potpunosti zabranila uvoz
`ive ribe, goveda i peradi kao odgo-
vor na vi{egodi{nje necarinske bar-
ijere i opstrukcije prilikom izvoza
bh. proizvoda u susjednu zemlju.
Direktor Ureda za veterinarstvo
BiH Drago Nedi} ka`e za „Avaz“ da
}e na{a strana u pregovorima izlo`iti
sve probleme s kojima se ve} godina-
ma susre}u bh. izvoznici te da o~eku-
je da }e ve}ina barijera biti rije{ena.
- Ne}emo odustati od izje-
dna~avanja uvjeta prilikom robne
razmjene izme|u dvije zemlje. U
me|unarodnim standardima Hrva-
tska i BiH su u istoj kategoriji rizi-
ka od zaraznih bolesti `ivotinja.
Ako je stepen rizika isti za obje ze-
mlje, onda nema razloga da oni
imaju blokade, a mi ne - ka`e Nedi}.
Hrvatska opravdava zabranu
po{tivanjem propisa Evropske unije
o zdravlju `ivotinja te opasno{}u od
navodnih bolesti na{ih `ivotinja.
Nedi} ka`e da su argumenti
bh. strane u pregovorima vrlo je-
dnostavni te da su to me|unaro-
dni standardi i procjena rizika.
- Nemamo nikakvog razloga da
govorimo da `elimo ve}i uvoz u
odnosu na Hrvatsku nego samo da
imamo isti pristup ovom proble-
mu. Ako se ne postignu nikakvi
dogovori, zabrane s na{e strane
ostaju i dalje na snazi - ka`e Nedi}.
Prema njegovim rije~ima, tok
dana{njih pregovora najvi{e }e zavi-
siti od argumenata Hrvatske te da su
izgovori o obavezama prema Evro-
pskoj uniji samo u interesu ulaska u
EU. Delegacije dvije zemlje pre-
dvodit }e ministar vanjske trgovi-
ne i ekonomskih odnosa BiH
Mladen Zirojevi} i ministar poljo-
privrede, ribarstva i ruralnog ra-
zvoja Hrvatske Bo`idar Pankreti},
a osim Nedi}a, sastanku }e prisu-
stvovati i direktor Uprave za vete-
rinarske inspekcije Ministarstva
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja Hrvatske Gordan Jerbi}.
Nedi}: Izlo`iti sve probleme
U organizaciji Zavoda za za-
po{ljavanje Republike Srpske,
Agencije „Spektar“ Banja Luka, a
pod pokroviteljstvom Op}ine Bi-
jeljina, ju~er je u sportskoj sali
Osnovne {kole „Vuk Karad`i}“ u
Bijeljini odr`an ^etvrti sajam za-
po{ljavanja. Sajam je okupio 60
preduze}a iz cijele Bosne i Herce-
govine, zatim iz Srbije i Crne Go-
re te veliki broj nezaposlenih ko-
ji tra`e posao, a otvorio ga je Ra-
de Ristovi}, ministar rada i bo-
ra~ke za{tite u Vladi RS.
[ezdesetak poslodavaca nudilo
je na ovom Sajmu posao za ukupno
512 radnika raznih struka. E. M.
Posao je nudilo 60 poslodavaca
(Foto: G. Bobi})
Sajam zapo{ljavanja u Bijeljini
Ponu|en posao za 512 radnika
Prodaja mobilnih telefona u
Bosni i Hercegovini od po~etka
ove godine manja je za ~ak 50 po-
sto, potvr|eno je iz generalnog
zastupni{tva svjetskog proi-
zvo|a~a telefona Nokia, koje po-
kriva 50 posto tr`i{ta BiH.
Ovoliko smanjenje prodaje zna-
tno je iznad svjetskog prosjeka, {to
se dovodi u vezu sa utjecajem glo-
balne ekonomske i finansijske kri-
ze, koja je prepolovila potra`nju
mobilnih telefona, javila je Srna.
Globalna prodaja mobilnih tele-
fona opala je u prvom tromjese~ju
ove godine za 8,6 posto.
Jo{ jedan pokazatelj krize u BiH
Prodaja mobitela opala za 50 posto
Euro-dolar: Uzlet evropske valute
Na me|unarodnim tr`i{tima
valuta euro je ju~er dostigao na-
jvi{u vrijednost prema dolaru u
ovoj godini, a gubitke je zabi-
lje`io i jen zbog okretanja ulaga~a
rizi~nijoj imovini vi{ih prinosa u
uvjerenju da je najgori dio globa-
lne recesije pro{ao.
Eurom se ju~er u jednom tre-
nutku trgovalo po 1,4134 dolara
nakon {to je prethodno kliznuo
pod pritiskom objave podataka
koji su pokazali da su cijene na-
malo u eurozoni u maju prvi put
ostale nepromijenjene, {to je
ukazalo na poja~an rizik od de-
flacije.
Dolar je prema jenu oslabio za
1,2 posto, na 95,77 jena, ponajvi{e
pod utjecajem rasprodaja. Japa-
nska valuta je istovremeno osla-
bjela prema ostalim valutama
usljed okretanja ulaga~a valuta-
ma vi{ih prinosa.
Me|unarodno valutno tr`i{te
Euro najja~i prema
dolaru u ovoj godini
Danas po~inju pregovori sa Hrvatskom
BiH `eli izjedna~ene uvjete robne razmjene
18 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
biznis 19
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
Berzanski barometar za 29. 5. 2009. godine
Euro/dolar 1,4104
1,17%

Nafta 66,19 po barelu
4,19%

Zlato 976,10 $ po unci
1,64%

DETROIT Jo{ jedan posrnuli div ide na sud
GM u ponedjeljak
objavljuje bankrot
Ideja je da se iz ru{evina starog pojavi novi General Motors - manja kompanija,
oslobo|ena dugova, koja }e biti u stanju da pre`ivi na du`i rok
Posrnuli ameri~ki automobi-
lski gigant General Motors (GM)
planira da u ponedjeljak zatra`i
sudsku za{titu od povjerilaca te
da tako izbjegne likvidaciju,
objavila je ju~er agencija Bloo-
mberg nagla{avaju}i da }e to biti
najve}i bankrot u historiji Sjedi-
njenih Ameri~kih Dr`ava u va-
nfinansijskom sektoru.
GM }e prodati ve}inu svoje imo-
vine u skladu sa procedurom za
za{titu od bankrota, isti~e agencija
pozivaju}i se na izvor blizak nekada
najve}em proizvo|a~u vozila na svi-
jetu. Ideja je da se iz ru{evina starog
pojavi novi GM - manja, tereta du-
gova oslobo|ena kompanija, koja }e
biti u stanju da pre`ivi na du`i rok.
GM je u ~etvrtak ponudio di-
oni~arima 27 milijardi dolara vri-
jedne dionice, ~ime bi im omo-
gu}io da preuzmu 25 posto udjela
u restrukturiranom GM-u.
Dioni~ari su ranije odbacili po-
ku{aj GM-a da smanji dug tako {to
bi vlasnike dugova obe{tetio u dio-
nicama umjesto u novcu. To je, pra-
kti~no, uni{tilo svaku nadu da bi su-
dbina firme mogla biti rije{ena
izvan ste~ajnog postupka.
Globalna finansijska i privre-
dna kriza `estoko je pogodila GM
i, da nije bilo nov~ane pomo}i
ameri~ke vlade, kompanija bi ve}
odavno oti{la „pod led“, a destine
hiljada radnika ostalo bi bez posla.
Komentator BBC-ja isti~e da
bi to bio najve}i bankrot u histor-
iji ameri~ke industrije i neslavna
propast firme koja je decenijama
bila simbol ameri~ke privrede.
BBC navodi da bi uprava GM-
a mogla proglasiti bankrot ve} za
vikend te nagla{ava da je takav
ishod, prakti~no, neizbje`an od
kada su kreditori GM-a odbacili
prijedlog da, umjesto novca koji
su pozajmili kompaniji, dobiju
njene dionice.
General Motors: Krah vi{edecenijskog simbola ameri~ke privrede
Bankrot GM-a ne zna~i da }e
kompanija potpuno nestati, jer
prema ameri~kom zakonu o
ste~aju, mo`e nastaviti da poslu-
je pod nadzorom suda.
Progla{avanje bankrota omo-
gu}ava kompaniji da primora po-
vjerioce na ustupke na koje oni,
ina~e, ne bi pristali, {to }e, najvje-
rovatnijej biti slu~aj i ovog puta.
Rad pod nadzorom suda
Izvr{ni direktor ameri~kog Chr-
yslera Robert Nardeli (Nardelli)
izjavio je pred ste~ajnim sudom u
Va{ingtonu da jedino predlo`eno
udru`ivanje sa italijanskim FIAT-
om mo`e spasiti previ{e zadu`enu
gigantsku automobilsku kompaniju
od likvidacije, prenose agencije.
Chrysler, koji je ve} podnio
sudski zahtjev za za{titu od ba-
nkrota, najavio je ranije da }e od
ste~ajnog sudije Artura Gonzale-
sa zatra`iti dozvolu da stupi u pa-
rtnerski odnos sa FIAT-om
o~ekuju}i da bi ga to moglo spasi-
ti od likvidacije.
Nardeli je rekao da kompanija
tra`i od suda odobrenje za plan
restrukturiranja kroz udru`iva-
nje sa FIAT-om nagla{avaju}i da
je taj program, iza kojeg stoji i
ameri~ka vlada, jedini na~in da
Chrysler iza|e iz krize.
Nardeli je rekao kako ne mo`e
zamisliti da }e sud donijeti odluku
kojom }e biti likvidirana kompa-
nija sa skoro 60.000 zaposlenih.
- Takva odluka imala bi te{ke
posljedice po autoindustriju i uku-
pnu privredu Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava - rekao je Nardeli.
Uprava Chryslera, kao i mnogi
analiti~ari, o~ekuju da }e Gonza-
les odobriti udru`ivanje iako su
vlasnici prodavnica automobila,
imaoci obveznica Chryslera i dru-
gi podnijeli vi{e od stotinu pri-
mjedbi na taj sporazum, prema
kojem bi ve}i dio imovine ame-
ri~ke kompanije bio prodat italija-
nskoj.
Ako Gonzales odobri Chrysle-
rov plan za izlazak iz krize, nova
koncepcija kompanije mogla bi
biti objelodanjena u narednih ne-
koliko dana. U suprotnom, Chr-
ysler mo`e o~ekivati da ode u li-
kvidaciju, {to bi rezultiralo maso-
vnim gubitkom radnih mjesta.
Chrysler - tre}i veliki ame-
ri~ki proizvo|a~ automobila, por-
ed General Motorsa i Forda - bio
je prinu|en da 30. aprila podnese
zahtjev za sudsku za{titu od ba-
nkrota.
Ameri~ko ministarstvo fina-
nsija ve} je odobrilo Chrysleru
skoro devet milijardi dolara hitne
pomo}i za pre`ivljavanje. FIAT
mora vratiti taj novac ako `eli po-
stati ve}inski vlasnik firme iz De-
troita.
Uprava firme prihvatila je
nalog ameri~kih vlasti da se
udru`i sa FIAT-om, kojem bi, u
zamjenu za novu tehnologiju
izrade manjih i {tedljivih vozila,
bilo ustupljeno 20 posto dioni-
ca. FIAT bi, zauzvrat, osigurao
Chrysleru tehnologiju koja bi
ameri~koj kompaniji omogu}ila
da izra|uje „zelenije“ automo-
bile, za kojima potra`nja sve
vi{e raste.
Trampa tehnologije za dionice
Markione: Ne `eli ulaziti u nepotrebne rizike
Italijanski proizvo|a~ automo-
bila FIAT objavio je da se povla~i
iz klju~nih pregovora o budu}no-
sti njema~kog konkurenta Opela.
U saop}enju objavljenom u
Torinu FIAT isti~e da ne}e prisu-
stvovati sastanku koji je ugovori-
la njema~ka kancelarka Angela
Merkel s Opelovom krovnom ko-
mpanijom, ameri~kim General
Motorsom i dvjema kompanija-
ma koje se nadme}u za preuzima-
nje kontrole nad Opelom, od ko-
jih je jedna upravo taj italijanski
proizvo|a~ automobila.
Drugi ponu|a~ je kanadski pro-
izvo|a~ dijelova za automobile Ma-
gna.
Prethodni krug maratonskih
pregovora prekinut je bez rezu-
ltata u ~etvrtak rano ujutro nakon
{to je GM neo~ekivano saop}io da
}e mu za odr`avanje evropskih
operacija trebati dodatni novac.
Obja{njavaju}i FIAT-ovu odlu-
ku o povla~enju iz pregovora, izv-
r{ni direktor Ser|o Markione
(Sergio Marchionne) kazao je kako
bi taj zahtjev GM-a prisilio FIAT
na finansijsko podupiranje Opela
te bi ga naveo na preuzimanje ne-
potrebnih i iracionalnih rizika.
Odluka kompanije iz Torina
FIAT se povla~i iz
pregovora za Opel
Ve}ina zemalja ~lanica Evropske
unije signalizirala je da je spremna
podr`ati plan Evropske komisije o
produ`avanju antidampin{kih cari-
na na uvoz biodizela iz Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava, saznaje se iz je-
dnog EU izvora, prenose agencije.
Kako tvrdi taj izvor, na sastanku
Evropskog antidampin{kog odbora
Evropska komisija predlo`ila je ze-
mljama ~lanicama uvo|enje ko-
na~nih, odnosno trajnih carina u tr-
ajanju do pet godina.
Evropska unija uvela je u ma-
rtu privremene carine na uvoz
nakon istrage koju su potaknule
pritu`be EU proizvo|a~a biodize-
la - glavnog biogoriva koje se pr-
oizvodi u Evropi - da ih uni{tava-
ju ameri~ke subvencije.
Komisijina istraga u me|uvr-
emenu je otkrila dodatne nepra-
vilnosti na ameri~koj strani pa }e
neke kompanije biti prisiljene da
plate vi{e od po~etnih carina, dok
}e onima koje su pristale na sara-
dnju sa Briselom, carine biti do-
nekle umanjene.
Vi{e od 50 kompanija koje su sa-
ra|ivale u istrazi bit }e suo~eno sa
carinama od 335 eura po toni, dok
}e sve ostale morati pla}ati 409 eura
po toni, ne{to manje od dosada{njih
privremenih 419 eura po toni.
Borba protiv dampinga
EU uvodi trajne carine
na biodizel iz SAD
Rekordan pad
{vedske privrede
[vedska privreda oslabila je
u prvom kvartalu 2009. godine
za rekordnih 6,5 posto u po-
re|enju sa istim periodom lani,
objavio je ju~er nacionalni za-
vod za statistiku. Izvoz je sma-
njen za 16,2, uvoz za 14,8, a
industrijska proizvodnja za de-
vet posto.
Gorenje u gubitku
14,7 miliona eura
Jedna od perjanica slovenske
privrede, kompanija Gorenje
zabilje`ila je u prvom kvartalu
neto gubitak od 14,7 miliona
eura. U prva tri mjeseca proi-
zvedeno je 635.000 komada bi-
jele tehnike, {to je za 24 posto
manje u odnosu na isti period
lani.
Nardeli: U pitanju i sudbina skoro
60.000 zaposlenih
Postupak pred ste~ajnim sudom u Va{ingtonu
Italijani jedini spas za Chrysler od likvidacije
biznis
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 20
Nekoliko mjeseci te{ke borbe
sa svjetskom ekonomskom kri-
zom, koju su vodili menad`ment
i radnici Global Ispat koksne
industrije Lukavac (GIKIL), ko-
na~no su urodili plodom, sa-
op}eno je iz te kompanije.
Generalni direktor GIKIL-a
Guntupali Jaganadham ocijenio
je ju~er da su lukava~ki koksari
izvojevali veliku pobjedu.
Krenuli brodovi
- Sa ponosom mo`emo kazati
da smo spasili tvornicu od ga{enja.
Iz Australije i Amerike osigurali
smo 160.000 tona uglja za kokso-
vanje, {to je dovoljno za tri mjese-
ca rada tvornice, a brodovi s tovar-
om su krenuli prema Luci Plo~e.
O~ekujemo ih u drugoj polovini
juna, kada }emo po~eti proizvoditi
maksimalnim kapacitetom - kazao
je Jaganadham isti~u}i da je ovaj
uspjeh ostvaren u vrijeme kada
industrija koksa {irom svijeta
do`ivljava potpuni slom.
Kako je nabavljen ugalj viso-
kog kvaliteta, kakav skoro 20 go-
dina nije dopremljen u Lukavac,
u menad`mentu nagla{avaju da
}e i njihov koks zadovoljavati na-
jvi{e svjetske standarde.
To je posebno va`no jer GIK-
IL narednih mjeseci kre}e u
osvajanje tr`i{ta Indije i Irana.
Preliminarni dogovori su posti-
gnuti tako da }e plasman koksa
po~eti ve} od po~etka jula.
Sa~uvana radna mjesta
Kada je po~ela recesija, proi-
zvodnja `eljeza je prva do{la na
udar, a samim tim i koksare. Svje-
sni opasnosti koje dolaze, sa~inili
su akcioni plan izlaska iz krize.
- Cilj nam je bio spa{avanje
tvornice, a osnovni princip da
ne}emo otpustiti nijednog radni-
ka. U Evropi i Americi uga{ene
su sve koksare i sa ~u|enjem se
gledao na{ poduhvat. No, uspjeli
smo u tome. Sa~uvali smo sve ra-
dnike, sa~uvali smo tvornicu.
Menad`ment je, upravo uz po-
mo} radnika, uspio odr`ati mini-
malnu proizvodnju koksa. Da
smo zaustavili proces, proizvo-
dnja, vjerovatno, nikada ne bi bi-
la pokrenuta - sa zadovoljstvom je
konstatirao Jaganadham.
Kako je navedeno u saop}enju
kompanije, GIKIL je ovim uspje-
hom napravio veliki korak u preva-
zila`enju krize. Tvornica je spa{ena
i proizvodnja }e biti vra}ena na pro-
jektovani kapacitet.
Vi{emilionski gubici, koji su
nastali proteklih mjeseci
odr`avanjem tvornice na tehno-
lo{kom minimumu, odgodit }e
potpunu stabilizaciju i povratak
na pozitivno poslovanje na du`i
vremenski period. Zahvaljuju}i
razumijevanju Federalne i Vla-
de Tuzlanskog kantona, Elektro-
privrede te `eljezni~kih predu-
ze}a u BiH i Hrvatskoj, akcioni
plan do sada je uspje{no prove-
den.
Iz GIKIL-a su zahvalili
dr`avnim institucijama koje su
pokazale razumijevanje za spas
tvornice koksa, odnosno 1.100
radnih mjesta u GIKIL-u.
Zahvalni dr`avi na razumijevanju
Lukavac: Radost zbog nastavka proizvodnje
Ponukani poskupljenjem me-
tala i nafte, evropski berzanski
indeksi osjetno su ju~er porasli,
{to je donijelo skok cijena dionica
rudarskih i naftnih kompanija.
Takva kretanja donijela su ra-
st londonskog Ftse indeksa za
1,6, a frankfurtskog DAX-a za
skoro 1,5 posto.
Najve}i dobitnici zabilje`eni
su u rudarskom sektoru, ~ije su
dionice rasle prate}i rast cijene
bakra na najvi{i nivo u posljednje
tri sedmice, a zlata u posljednja
tri mjeseca. Podr{ku cijenama
pru`ile su pozitivne vijesti iz ja-
panske industrije.
Dionice BHP Billitona oja~ale
su za 3,8 posto, Xstrate za 5,9 po-
sto i Anglo Americana za 4,1 po-
sto, a poskupjele su i dionice na-
ftnih kompanija.
- Svjedo~imo mje{avini djeli-
mi~no pozitivnih vijesti iz Japa-
na, sna`nih dobitaka na Wall
Streetu i na azijskim tr`i{tima i
o~ekivanja da je globalna ekono-
mija mo`da krenula putem opo-
ravka i prije nego {to se o~ekiva-
lo - tuma~i analiti~ar Karsten
Klude (Carsten), strateg u M. M.
Warburgu. Frankfurt: Skok dionica rudarskih i naftnih kompanija
GIKIL Tvornica spa{ena od ga{enja
Lukava~ka koksara
dobila veliku bitku
Global Ispat krenuo putem izlaska iz krize Proboj na tr`i{ta Indije i Irana
Dobre vijesti sa evropskih berzi
Ekonomija izlazi iz krize br`e od o~ekivanja
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,27 -0.78 1.27 1.27 13,328.65
Trnica a.d. Banja Luka 1,24 0 1.24 1.24 13,640.00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 4,15 8.64 4.15 4.15 18,753.85
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,8 -0.51 5.85 5.8 49,521.70
Opština Laktaši 100 0 100 100 371,500.00
Republika Srpska - stara devizna štednja 89,4543 -0.52 90 88 74,504.00
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 5. 2009.
Naziv emitenta
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren promet od ukupno
1.436.873 marke, a u sklopu 84
transakcije prometovano je
55.495 dionica.
Promet na kotaciji kompani-
ja iznosio je 13.355 KM, me|u
fondovima 10.468 KM, na pri-
marnom slobodnom tr`i{tu
70.517 KM, na sekundarnom
26.128 maraka, dok na tr`i{tu za
emitente u ste~aju nije bilo tra-
nsakcija.
Najve}i dnevni rast vrije-
dnosti zabilje`ile su dionice El-
op-irce iz Sarajeva, od 50 posto,
sa 0,10 na 0,15 KM i uz promet
od 20 maraka, dok je najve}i
dnevni pad registrirao Mapex iz
Maglaja, od 21,25 posto, sa 2,40
na 1,89 KM uz promet od 1.888
maraka.
Na vanrednoj aukciji dioni-
cama Ingrama iz Srebrenika
ostvaren je promet od 1.315.600
maraka. Na vanberzanskom
tr`i{tu obavljene su transakcije
dionicama Centrotrans-tranzita
od 480 te Pobjede-sporta od 324
marke.
Vrijednost indeksa fondova
BIFX porasla je za 0,57 posto,
na 1.835,72 poena. Vrijednost
indeksa SASX-10 sko~ila je za
0,1 posto, na 1.065,36 poena,
dok je vrijednost indeksa pri-
marnog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 pala za 0,53 posto i sa-
da iznosi 1.147,27 poena, sa-
op}ila je Sarajevska berza.
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14.72 -0.02 907 13,355.94 10
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO 4.82 0.72 1,200 5,788.83 5
IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) 6.39 6.50 87 555.93 1
IF NAPRIJED DD SARAJEVO 3.75 0.00 164 615.00 1
IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO 3.88 -3.36 388 1,507.35 4
IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 6.67 2.62 300 2,001.00 2
BIMAL BR^KO 10.50 0.00 204 2,142.00 4
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 22.90 0.04 264 6,024.10 4
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 13.40 0.00 2 26.80 1
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 113.49 0.43 27 3,064.22 3
IK BANKA DD ZENICA 124.98 3.15 6 749.84 5
INGRAM DD SREBRENIK 27.11 -1.42 462 12,524.00 3
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB 49.00 -1.96 260 12,839.70 4
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 28.62 -0.35 736 21,063.68 10
POSTBANK BH D.D. SARAJEVO 42.60 1.04 5 213.00 1
RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 47.03 -14.49 66 3,104.00 2
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 5.90 -1.85 1,486 8,766.00 5
ELOP - IRCE DD SARAJEVO 0.15 50.00 138 20.70 1
MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO 7.50 -12.18 1,005 7,537.50 2
MAPEX DD MAGLAJ 1.89 -21.25 999 1,888.11 2
POLJOOPREMA D.D. SARAJEVO 2.71 7.97 1,085 2,940.35 2
POBJEDA RUDET DD GORADE 5.50 0.00 490 2,695.00 1
STANDARD DD SARAJEVO 9.43 -0.78 1,172 11,046.75 6
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 29. 5. 2009.
Koli~ina
Na Banjalu~koj berzi ju~er je
kroz 82 transakcije ostvaren pro-
met od 604.480 KM, a najve}i je
obavljen obveznicama Op}ine
Lakta{i, u iznosu od 371.500 mar-
aka.
Me|u fondovima, najve}i pro-
met ostvaren je akcijama Kristal
investa, od 49.521 marku, uz pad ci-
jene od 0,51 posto. Najve}i rast
imao je Bors invest, od 8,64 posto, a
gubitnik dana me|u fondovima bio
je Zepter sa padom od 1,44 posto.
Najve}i rast imao je Jelen i sta-
klorad iz Br~kog, od 25 posto, a
pad „Veselin Masle{a“ iz Banje
Luke, od 20 posto.
Vrijednost berzanskog inde-
ksa BIRS smanjena je za 0,87 po-
sto, na 989,41 poen, dok je vrije-
dnost indeksa fondova FIRS pala
za 0,17 posto i sada iznosi
1.976,79 poena, saop}ila je Banja-
lu~ka berza.
BIFX 0,57% 1.835,72
SASX-10 0,10% 1.065,36
SASX-30 0,53% 1.147,27
Vrijednost indeksa

BIRS 0,87% 989,41
FIRS 0,17% 1.976,79

Vrijednost indeksa
Promet 604.480 maraka
Obveznice Op}ine
Lakta{i najlikvidnije
Ukupan
promet (KM)
Trgovanje 1.436.873 KM
Vanredna aukcija
popravila promet
Vanberzanske transakcije Glavni indeks u plusu
globus 21
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
Ukratko
ITALIJA Premijer ponovo negirao aferu
Berluskoni: Kunem se djecom
da nisam u vezi s Noemi
Prvi ~ovjek vlade kazao da bi odmah dao ostavku ako bi neko dokazao suprotno
Italijanski premijer Silvio Be-
rluskoni (Berlusconi) negirao je
napise brojnih medija koji su
objavili da je imao ljubavnu aferu
sa maloljetnicom, te dodao kako
bi odmah dao ostavku ako bi ne-
ko dokazao da ne govori istinu.
Berluskoni (72) kazao je kako
bi na pitanje „da li je imao za~injen
ili vi{e nego za~injen odnos“ sa ma-
loljetnom djevojkom, dao odgovor
„apsolutno ne“.
- Na ovo se mogu zakleti mo-
jom djecom - rekao je premijer
Italije, koji je pod velikim priti-
skom da objasni prirodu odnosa
sa 18-godi{njom Noemi Letici-
jom (Letizia).
Njegova supruga Veronika La-
rio (Veronica) ranije je kazala da
}e se razvesti od Berluskonija na-
kon {to je objavljeno da je bio na
18. ro|endanu Leticije u Napulju,
kada joj je poklonio skupu ogrli-
cu. Premijer je objasnio kako je
oti{ao na ro|endansku zabavu jer
je tada bio u Napulju i da je stari
porodi~ni prijatelj Leticije.
Ipak, netom kasnije objavljene
su fotografije Silvija i Noemi na
nekoliko prijema kada je djevojci
bilo 17 godina. Premijer je potvr-
dio da je djevojka boravila u nje-
govoj vili na Sardiniji i da je tu bi-
la go{}a za do~ek nove godine.
- Odgovorio sam na jedino pi-
tanje koje iko ima pravo da me
pita. Ono glasi: „Premijeru, da li
ste imali, recimo, za~injen ili vi{e
od toga, odnos sa maloljetni-
com?“, a moj odgovor je „apso-
lutno ne“ - rije~i su Berluskonija.
Berluskoni: Bez „za~injenog“ odnosa s Noemi (Foto: AFP)
Lider opozicione Demokra-
tske partije Dario Fran~eskini
(Franceschini) isprovocirao je
`estoke reakcije Berluskonijeve
djece, upitav{i prisutne na sku-
pu pred izbore za Evropski par-
lament „Da li `elite da ovakav
~ovjek odgaja va{u djecu?“
- Pitate me da li sam ljuta? Bi-
jesna sam! Ovo je prevr{ilo svaku
mjeru i ne mogu vi{e {utjeti. Moj
otac je uvijek mnogo radio, ali je
uvijek bio uz mene kada god mi
je trebala njegova pomo} - kazala
je Marina, najstarija premijerova
k}erka iz prvog braka, a sli~no su
reagirali i Pjer Silvio (Pier), Bar-
bara, Eleonora i Lui|i (Luigi).
Reakcije na Fran~eskinijevu izjavu
Podaci UN-a o [ri Lanki
U posljednjim danima rata poginulo vi{e od 20.000 civila
Vi{e od 20.000 civila ubijeno
je u [ri Lanki u posljednjim da-
nima vojne ofanzive protiv tami-
lskih pobunjenika, objavio je bri-
tanski „Times“, te dodao kako bi
taj broj mogao biti i ve}i.
Pozivaju}i se na UN, list preno-
si da je u zoni u kojoj nije bilo ra-
zmjene vatre, dnevno ubijano goto-
vo 1.000 civila od kraja aprila do 19.
maja, kada je zvani~no progla{en
prekid najdu`eg oru`anog sukoba u
moderno doba na tlu Azije.
Vlasti [ri Lanke su saop}ile da su
njihove snage prestale koristiti te{ko
naoru`anje 27. aprila u zoni u kojoj
nije bilo sukoba, a u kojoj je uto~i{te
poku{alo prona}i skoro 100.000 ta-
milskih civila. Vlasti su odbacile
odgovornost za stradanja civila, okr-
iviv{i tamilske pobunjenike da su se
poku{avali sakriti iza njih.
Ujedinjeni narodi procjenjuju
da je izme|u 80.000 i 100.000
osoba ubijeno tokom gra|anskog
rata u [ri Lanki, koji su tamilski
pobunjenici pokrenuli 1983. go-
dine kako bi ostvarili nezavisnost
za tamilsku etni~ku manjinu na
sjeveroistoku zemlje.
Republikanci ameri~kog Ko-
ngresa pokrenuli su kampanju
protiv nekoliko demokrata bli-
skih predsjednici Zastupni~kog
doma Nensi Pelosi (Nancy) o ra-
zmatranju njenih izjava vezanih
za tehniku ispitivanja Centralne
ameri~ke agencije (CIA).
Republikanska nacionalna ko-
misija Kongresa (NRCC), za-
du`ena da podr`i republikanske
kandidate na parlamentarnim
izborima, objavila je novu kampa-
nju s ciljem da „proglasi odgovor-
nima demokrate Kongresa, koji su
blokirali istragu o Pelosi i njenu
smjelu izjavu da ju je CIA obma-
njivala sve vrijeme“, saop}ila je re-
publikanska organizacija.
NRCC se poziva na odluku Za-
stupni~kog doma o odbacivanju
rezolucije koju su predstavili re-
publikanci za formiranje istra`ne
komisije o informacijma kojima je
predsjednica Pelosi mogla raspo-
lagati u vezi s tehnikom ispitiva-
nja osumnji~enih za terorizam,
koju je koristila CIA 2002-2003.
Zbog izjava o tehnikama ispitivanja CIA-e
Republikanska kampanja protiv Pelosi
Pelosi: Kazala da ju je CIA
obmanjivala (Foto: AFP)
Argentina
Biblija spasila
sve{tenika
Jedan sve{tenik ostao je `iv
zahvaljuju}i Bibliji u koju se za-
bio metak koji je u sve{tenika
ispalio lopov u Argentini, u pro-
vinciji Mendosa. Lokalna poli-
cija javila je da je do „~udesnog
spa{avanja“ do{lo kada su dvoji-
ca lopova pri{la protestantskom
sve{teniku zatra`iv{i mu novac.
Kako je kod sebe imao samo
nekoliko pezosa, jedan lopov je
o~igledno izgubio strpljenje i pu-
cao u sve{tenika sa sasvim male
udaljenosti. Sve{tenik je u tom tr-
enutku podigao Bibliju u po-
ku{aju da za{titi sebe i tvrde kori-
ce svete knjige zadr`ale su metak.
Prema rije~ima policije,
sve{tenik je zadobio samo ma-
nje povrede, a lopovi su pobje-
gli sa mjesta zlo~ina i za njima
se traga.
^avez: Obilje`ava 10 godina programa (Foto: AFP)
KARAKAS - Predsjednik Vene-
cuele Hugo ^avez (Chavez) za-
po~eo je maratonsku, ~etverod-
nevnu RTV emisiju „Zdravo, pr-
edsjedni~e“, kojom obilje`ava 10.
godi{njicu tog programa koji su,
po ugledu na njega, uveli i drugi
latinoameri~ki lideri.
- Nema emisije kao {to je ova - re-
kao je ^avez ponosno na po~etku
prijenosa, stoje}i ispred ele-
ktri~ne centrale na zapadu Vene-
cuele. Emisija }e, prema njego-
vim rije~ima, trajati do nedjelje,
uz kratke prekide. Time }e, kako
je istakao, oboriti vlastiti rekord -
vi{e od osam sati govora 2007. go-
dine, prenosi Beta.
Maratonska emisija Huga ^aveza
TEGUKIGALPA - U zemljotre-
su magnitude 7,1 stepen Rihtero-
ve skale, koji je u ~etvrtak pogo-
dio obalu Hondurasa, poginulo je
najmanje pet osoba, a 13 je ranje-
no. Prilikom ove nepogode
uni{teno je 50 ku}a, dva mosta i
deset {kola.
U ~etvrtak je do podne zabi-
lje`eno 17 potresa ja~ih od ~etiri
stepena po Rihteru. Zemljotres je
registrirao ameri~ki seizmolo{ki
institut 130 kilometara sjeverno
od grada La Keibe.
Petero poginulo u potresu u Hondurasu
KABUL - Patrola ameri~kih i
afganistanskih vojnika u pokrajini
Zabul, na jugu Afganistana, ubila
je 35, a ranila 13 islamisti~kih bor-
aca, objavila je ameri~ka vojska.
Nije bilo civilnih `rtava i nijedan
vojnik nije ranjen, prenosi AFP.
Napad se desio u podru~ju Deh
^opna u pokrajini Zabul, koja gra-
ni~i s Pakistanom, u kojoj su napa-
di intenzivirani posljednjih dana.
Vojnici su bili u izvi|a~koj patroli,
kada su konvoj napali pobunjeni-
ci. Zajedni~ke snage odgovorile su
na pucnjavu i uz pomo} zra~ne po-
dr{ke ubili 35 pobunjenika, a 13
ranili, navodi se u saop}enju.
Ostali pobunjenici su se povukli
dok je povrije|enima ukazana lje-
karska pomo} nakon ~ega ih je
afganistanska vojska uhapsila, ja-
vio je isti izvor.
Ubijeno 35 islamista u Afganistanu
VA[INGTON - Sjedinjene Ame-
ri~ke Dr`ave bit }e doma}in slje-
de}eg samita Grupe 20 (G20), ko-
ja okuplja ekonomski vode}e i ze-
mlje u razvoju, 24. i 25. septe-
mbra u Pitsburgu, saop}ila je Bi-
jela ku}a. Samit }e biti posve}en
aktuelnoj svjetskoj finansijsko-
ekonomskoj krizi, javile su age-
ncije.
Prethodni samit zemalja ~lanica
ove grupacije, koje proizvode oko
85 posto svjetskog bogatstva,
odr`an je u aprilu u Londonu.
SAD doma}in samita G20 u septembru
SEUL - Stanovnici Ju`ne Koreje
ju~er su u glavnom gradu uz veli-
ke mjere sigurnosti odali po~ast
biv{em predsjedniku Roh Mo-
hjunu (Moo Hyun), koji je izvr{io
samoubistvo pro{log vikenda
skokom u kanjon.
Roh (62), predsjednik dr`ave od
2003. do 2008., umrljao je svoju
reputaciju antikorupcijskog akti-
viste istragom o primanju mita,
{to se smatralo mogu}im razlo-
gom samoubistva u subotu.
Dr`avnoj sahrani u seulskoj pala~i
Gjaongbok prisustvovalo je 3.000
gostiju. Sude}i prema izvje{taju TV
stanice MBC, oko 400.000 osoba
okupilo se u Seulu na sahrani.
Sahrana biv{eg predsjednika Ju`ne Koreje
Na ulicama oko 400.000 Korejaca (Foto: AFP)
globus
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 22
Kandidat na iranskim pr-
edsjedni~kim izborima Hu-
sein Musavi izrazio je spre-
mnost da s velikim silama ra-
zmatra iranski nuklearni do-
sje, ukoliko bude izabran.
- Spreman sam razgovara-
ti sa SAD, Francuskom, Ki-
nom, Velikom Britanijom,
Rusijom i Njema~kom - re-
kao je Musavi, kojeg na pre-
dsjedni~kim izborima od 12.
juna podr`avaju reformisti.
Me|utim, on je dodao da
}e Iran nastaviti sa svojim
nuklearnim aktivnostima.
- Ne}emo odustati od nu-
klearne tehnologije. Treba
pregovarati o garancijama da
na{ nuklearni program ne}e
biti pretvoren u vojni - kazao
je biv{i premijer Irana.
Izjava kandidata za predsjednika Irana
Musavi spreman
razmatrati nuklearni
dosje s velikim silama
Musavi: Pregovarati o garancijama
Prona|en novi virus u Africi
Preminulo ~etvero
zara`enih Lujom
Nau~nici su identificirali
novi smrtonosni virus u Africi
koji izaziva simptome sli~ne
virusu ebola. Virus nazvan
Lujo pro{le jeseni je zarazio
pet osoba u Zambiji i Ju`noj
Africi. ^etiri su umrle, a jedna
je pre`ivjela, vjerovatno zbog
dobre kombinacije lijekova.
- Nije najjasnije kako se pr-
va osoba zarazila, ali je pozna-
to da Lujo pripada grupi viru-
sa koje prenose glodari. Ovaj
virus je veoma agresivan - izja-
vio je doktor Ien Lipkin (Ian),
epidemiolog sa Kolumbijskog
univerziteta.
Prvi slu~aj desio se u septe-
mbru kada je jedna `ena, turi-
sti~ka agentica iz okoline Lusa-
ke, glavnog grada Zambije, do-
bila bolesti nalik groznici, koja
se ubrzo pogor{ala. Ona je pre-
vezena do Johanesburga u
Ju`noj Africi gdje je preminula.
Doktor iz Lusake koji je li-
je~io `enu tako|er se razbolio
i umro, dok su tri ostale osobe,
koje su se zarazile, bili zdra-
vstveni radnici u bolnici u Jo-
hanesburgu. Ime virusa Lujo
potje~e od naziva gradova Lu-
saka i Johanesburg u kojima je
prona|en.
Spec
D@AKARTA - Spasioci tragaju za pre`ivjelim nakon {to je br-
od nakrcan afganistanskim imigrantima potonuo kod obale zapa-
dne Indonezije. Najmanje devet osoba je poginulo, dok je 11 nesta-
lo, saop}ila je indonezijska mornarica. Ve}inu su iz nemirnog mora
spasili ribari nakon nesre}e koja se desila u ~etvrtak.
Svjetska zdravstvena organi-
zacija (WHO) objavila je da je od
svinjske gripe, koja se jo{ naziva
meksi~kom, novom i A gripom, u
53 dr`ave {irom planete oboljelo
15.510 osoba, od kojih je stotinu
umrlo.
Prve slu~ajeve oboljelih od vi-
rusa H1N1 prijavili su Slova~ka i
Venecuela. U Slova~koj je obolio
jedan 37-godi{nji mu{karac koji
je doputovao iz Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava. S druge strane, re-
gistrirani slu~aj u Venecueli je ta-
ko|er mu{karac, koji je boravio u
Panami.
Svinjska gripa registrirana je
kod jedne 54-godi{nje Amerika-
nke koja je doputovala u Francu-
sku kako bi pomogla u priprema-
ma za dolazak predsjednika SAD
Baraka Obame (Barack) naredne
sedmice kada }e biti obilje`ena
godi{njica iskrcavanja savezni-
~kih snaga na Normandiju tokom
Drugog svjetskog rata.
- Jedanaest osoba koje su bile
u kontaktu sa njom dobile su pre-
ventivni tretman i zatvorene su u
svoje sobe na 24-satni karantin -
kazao je Kristijan Lejrit (Christ-
ian Leyrit), ameri~ki predstavnik
u regiji Sjeverne Normandije.
Farmaceutske kompanije za-
po~ele su preliminarne radove na
proizvodnji vakcine protiv svi-
njske gripe ~ija se distribucija ne
o~ekuje prije oktobra, objavili su
ameri~ki Centri za kontrolu i pre-
venciju bolesti (CDC).
Britanski kraljevski koled`
Iton zatvoren je nakon {to je
utvr|eno da je jedan u~enik obo-
lio od svinjske gripe.
Renomirani koled`, bit }e za-
tvoren do 7. juna.
SVINJSKA GRIPA Virus H1N1 nastavlja se {iriti planetom
Registrirani prvi oboljeli
u Slova~koj i Venecueli
Farmaceutske kompanije zapo~ele su preliminarne radove na proizvodnji vakcine
Registrirano 15.510 oboljelih osoba (Foto: AFP)
Pokrajinski zvani~nik izjavio
je ju~er da su osobe koje stoje iza
napada bomba{a samoubice na
d`amiju u jugoisto~nom Iranu
potkupile Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave, javila je poluzvani~na
novinska agencija Fars.
- Potvr|eno je da je one koji
stoje iza teroristi~kog napada u
Zahedanu potplatila Amerika -
izjavio je za Fars D`elal Sajah, vi-
soki zvani~nik guvernerovog ure-
da u pokrajini Sistan-Balu~istan,
te dodao da su uhap{ene tri osobe.
Broj poginulih u napadu u
izvje{tajima svjetskih agencija va-
rira izme|u 15 i 23, {to je manje
od 30, koliko u prvi mah javljeno.
Izjava pokrajinskog zvani~nika u Pakistanu
Varira broj poginulih (Foto: AP)
Iza napada na d`amiju stoje SAD
(Foto: AFP)
Ekstra igra sa spektakularnom nagradom
Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzi-
manju nagrada mo`ete dobiti
svakog dana od 8 do 20 sati
na telefonske brojeve:
033 942-500
062 349-132
061 482-743
062 347-630
062 335-397
062 349-094
Ili na e-mail:
nagradnaigra@avaz.ba
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
oglasi
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 23
Prava je stvar MILION NADAR
N
ajsretniji u~esnik (ili u~esni-
ca) sedmi~ne igre pod nazi-
vom „Vi{e od igre“ uselit }e u
opremljen stan u Sarajevu, vozit }e
se u „glanc“ novom terenskom au-
tomobilu vrijednom 47.000 KM, a
provest }e i nezaboravne dane na
egzoti~nom putovanju. Uz sve to,
na kartici ABS banke ~ekat }e ga
~ak 20.000 konvertibilnih maraka!
Ukupna vrijednost ovog jednog je-
dinog dobitka je - 200.000 KM!
Upravo tom fenomenalnom nagra-
dom zavr{avamo spektakularnu
seriju od osam nagradnih igara
„Dnevnog avaza“ koju smo nazvali
„Prava je stvar million na dar“.
Svih sedam kupona (sedam redo-
vnih ili {est redovnih i jedan joker
kupon) zalijepite na karticu koju
ste dobili uz „Dnevni avaz“. Karti-
cu u ZATVORENOJ KOVERTI dosta-
vite na na{u adresu
Dnevni avaz, PP 140, 71001 Sarajevo
Posljednji rok do kojeg Va{e kove-
rte sa kuponima „Vi{e od igre“ tre-
ba da stignu u na{u redakciju je 5.
juna, do 12 sati. Tog dana bit }e
obavljeno izvla~enje jedne jedine
nagrade.
Ime najsretnijeg u~esnika ove igre
objavit }emo u „Dnevnom avazu“
u subotu, 6. juna.
Stan u Sarajevu od
57 m
2
20.000 KM
Preuzimanje
nagrada u „Avaz
Twist Toweru“
Dobitnici nagrada svoje
dobitke mogu preuzeti u
novom tornju - „Avaz Twist
Toweru“, svakog dana od 8
do 20 sati.
Premija nad
premijama
1. Opremljen stan u Sarajevu
2. SSang Yong Actyon
3. Egzoti~no putovanje
4. Kartica sa 20.000 KM
Kome }e pripasti dobitak
vrijedan ~ak 200.000 KM?
24 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
globus
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 25
Zvani~ni Pjongjang zaprijetio
je ju~er kako }e braniti svoje inter-
ese ako svjetske sile odlu~e uvesti
sankcije Sjevernoj Koreji zbog nu-
klearne probe, dok su Sjedinjene
Dr`ave istakle kako imaju dovo-
ljno vojnika u Ju`noj Koreji da
za{tite svog saveznika.
Tenzije su na visokom nivou
otkako je re`im Kim Jong-ila testi-
rao nuklearnu bombu u ponedje-
ljak i upozorio kako je mogu} na-
pad na Ju`nu Koreju, odbaciv{i
sporazum o miru kojim je okon~an
Korejski rat 1953. godine.
- Ako nas Vije}e sigurnosti
isprovocira, morat }emo pokre-
nuti mjere samoodbrane. Svijet
}e se uskoro uvjeriti kako na{a
vojska i na{ narod stoje jedno uz
drugo u borbi protiv despotizma
UN-a - prenose agencije stav Pjo-
ngjanga.
Vije}e sigurnosti UN-a razma-
tra kako da odgovori na posljednji
nuklearni test Sjeverne Koreje, a
pretpostavlja se da }e to za po~etak
biti rezolucija kojom se osu|uje te-
st. Mnogi se pitaju {ta mogu pre-
dstavljati eventualne nove sankcije
na Sjevernu Koreju.
- U toku je veoma komplikova-
na rasprava i treba nam jo{ vreme-
na kako bi neka pitanja mogli usa-
glasiti - izjavio je britanski amba-
sador u UN-u D`on Souers (John
Sawers).
Sjeverna Koreja, osim nuklea-
rne bombe, ove sedmice je testira-
la i rakete kratkog dometa, a ju~er
je realizirana {esta proba ovih pr-
ojektila.
SJEVERNA KOREJA Upozorenje svjetskim silama
Pjongjang u slu~aju sankcija
pokre}e mjere samoodbrane
Testiranje projektila kratkog dometa nastavljeno ju~er Vije}e
sigurnosti razmatra odgovor na nuklearnu probu
Jong-il: Vojska i narod skupa protiv despotizma UN-a (Foto: AP)
Dvojica britanskih dr`avljana
uhap{ena su ju~er u Francuskoj
nakon {to su carinske vlasti pro-
na{le ~ak 684 kilograma kokaina u
njihovom kamionu, javile su svje-
tske agencije.
Kokain je otkriven prilikom
rutinske kontrole autoputa A9 u
blizini Monpeljea, a procjenjuje se
da je vrijednost zaplijenjene droge
27 miliona eura. Dvojica uhap-
{enih mu{karaca vozila su kamion
iz [panije u London preko Kalea.
Oni su tvrdili da nisu znali da je
droga smje{tena u kamion.
Francuski ministar za bud`et
Erik Vert (Eric) nazvao je operaci-
ju carinskih vlasti „historijskom“
rekav{i da je ovo dosad najve}a ko-
li~ina kokaina koja je ikad zaplije-
njena u toj dr`avi.
Carinici su skenerom otkrili
postojanje „neuobi~ajene robe“ -
droge, koja je na|ena unutar za-
pe~a}enih plasti~nih kesa u cije-
vima ispod vre}a sa zemljom,
navedeno je u saop}enju. U ka-
mionu su tako|er bila rasuta zr-
na kafe kako bi se zavarali psi tr-
aga~i.
Rekordan „ulov“ francuske policije
Zaplijenjena 684
kilograma kokaina
Poslanici Donjeg doma nje-
ma~kog parlamenta odobrili su
prepisivanje sinteti~kog heroina
dugogodi{njim ovisnicima koji-
ma druga terapija ne poma`e. Ta
mjera se odnosi samo na narko-
mane starije od 23 godine, koji su
ovisnici najmanje pet godina i
dva puta su se neuspje{no lije~ili.
Poslanici su rekli da je probni,
pilot-program, proveden u sedam
njema~kih gradova, pokazao da je
kontrolirano prepisivanje sinte-
ti~kog heroina (diamorfina) po-
moglo ovisnicima na koje nije
djelovao metadon.
[vicarska ve} dugo ima tu pra-
ksu, a odato joj je priznanje za
smanjenje kriminala u vezi sa dr-
ogom i pobolj{anje zdravlja nar-
komana.
Odluka Donjeg doma njema~kog parlamenta
Odobreno prepisivanje sinteti~kog heroina
Dio zaplijenjene droge
Sa sastanka Obame i Abasa u Bijeloj ku}i (Foto: AFP)
Izrael mora zaustaviti izgra-
dnju naselja na Zapadnoj obali, a
Palestinci trebaju pove}ati sigur-
nost na tom podru~ju kako bi mi-
rovni proces napredovao, izjavio
je ameri~ki predsjednik Barak
Obama (Barack) nakon sastanka s
palestinskim predsjednikom Ma-
hmudom Abasom.
- Uvjeren sam da mirovni pro-
ces mo`emo pomaknuti naprijed
ako su sve strane voljne ispuniti
preuzete obaveze - kazao je Oba-
ma nakon razgovora u Bijeloj
ku}i.
Abas je rekao da su palesti-
nske vlasti predane ispunjavanju
svojih obaveza iz takozvanih
smjernica za Bliski istok iz 2003.
godine, a oba predsjednika su
ukazala na va`nost hitnog napre-
tka u mirovnom procesu.
Razgovori u Bijeloj ku}i
odr`ani su nekoliko dana prije za-
kazanog sastanka Obame sa saudi-
jskim kraljem Abdulahom u Rija-
du, i njegovog dugoo~ekivanog
govora o odnosima SAD sa isla-
mskim svijetom 4. juna u Kairu.
Obama }e se naredne sedmice
u Kairu i Rijadu sastati s egipa-
tskim predsjednikom Hosnijem
Mubarakom i saudijskim kraljem
Abdulahom s kojima }e razgovar-
ati o daljnjim pomacima u blisko-
isto~nom mirovnom procesu.
Sastanak predsjednika SAD i Palestine
Obama uvjeren u napredak
mirovnog procesa
Glavni tu`ilac Ha{kog tribu-
nala Ser` Bramerc (Serge Bra-
mmertz) usmeno }e 4. juna na
sjednici Vije}a sigurnosti UN-a
predstaviti redovni polugodi{nji
izvje{taj o saradnji Srbije i dru-
gih dr`ava regiona s Tribuna-
lom.
Bramerc je sredinom pro{le
sedmice dostavio Vije}u sigurno-
sti UN-a pismeni izvje{taj o sara-
dnji Srbije s Hagom, od kojeg za-
visi da li }e biti deblokirana pri-
mjena Privremenog trgovinskog
sporazuma i Sporazuma o stabili-
zaciji i pridru`ivanju Srbije sa
EU.
Predsjednik Nacionalnog vi-
je}a za saradnju s Ha{kim tribu-
nalom Rasim Ljaji} izjavio je ta-
da da izvje{taj glavnog tu`ioca ni-
je nepovoljniji od prethodnog,
koji je podnio sredinom dece-
mbra, i da je „rezime svega onoga
{to je Srbija u~inila u posljednjih
{est mjeseci“.
Nasilni 32-godi{nji [ve|anin
napao je biv{u djevojku no`em i ra-
nio je, ali mu je sud smanjio kaznu
jer ga je njen pas ugrizao za testise i
nanio mu te{ku ranu i bolove.
[ve|anin je svoju biv{u djevo-
jku napao 31. marta u Helsingbor-
gu na jugu [vedske te ju je dva pu-
ta no`em ubo u le|a. U tom trenu-
tku napao ga je njen rotvajler i
ugrizao za prepone, nakon ~ega ga
je ovaj u agoniji uspio ubosti dva
puta u vrat.
Sudu je manijak kazao kako
uop}e nije izbo svoju biv{u djevo-
jku te da je djelovao u samoodbra-
ni u oba slu~aja, no sud mu je po-
vjerovao samo u slu~aju psa pa mu
je izrekao manju kaznu nego {to je
uobi~ajeno, odnosno godinu i po
zatvora kao i 40.000 kruna od{tete
biv{oj djevojci.
Olak{avaju}a okolnost za nasilnika
Dobio manju kaznu jer ga
je pas ugrizao za testise
Sjedinjene Dr`ave mogle bi
voditi konvencionalni rat protiv
Sjeverne Koreje ako se to poka`e
nu`nim, ~ak i pored toga {to se
novi oblici sukoba protiv terori-
sta i ekstremista nastavljaju,
izjavio je D`ord` Kejsi (George
Casey), vode}i general ameri~ke
vojske.
Upitan da li }e SAD biti spre-
mne da vode sukobe ako izbije
rat izme|u Ju`ne i Sjeverne Ko-
reje, Kejsi je odgovorio: „Kratak
odgovor je - da.“ Dodao je da }e
vjerovatno potrajati malo du`e
da se „okrene kurs“ od kontra-
pobunjeni~ke borbe koja sada
zaokuplja ameri~ku vojsku.
Kejsi: SAD bi mogle voditi rat
Bramerc: Izvje{taj o saradnji Srbije
Ha{ki tribunal
Usmeni izvje{taj
Bramerca 4. juna
(
F
o
t
o
:

A
F
P
)
kiosk
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 26
FENOMEN Dezmond He~et, rekorder u SAD
Mladi} sa 11 `ena
ima 21 dijete
Za slu~aj se saznalo nakon {to su neke `ene tu`ile
He~eta da ne pla}a alimentaciju
Dezmond He~et (Desmond
Hatchett, 29) iz Tenesija ima ~ak
21 dijete sa 11 `ena i pravi je re-
korder u SAD. Za njegov „reko-
rd“ saznalo se tek nedavno, na-
kon {to su ga `ene tu`ile da ne
pla}a alimentaciju.
He~et, koji ina~e zara|uje mi-
nimalac, tvrdi da ne mo`e sam br-
inuti za svu djecu te da bi mu tre-
bala pomo}i i dr`ava. Vlasti u No-
ksvilu ve} su najavile da }e mu od
svake pla}e oduzimati pola, a sta-
novnici ~ak predla`u da bude ka-
striran.
Na pitanje sudije kako je mo-
gao dozvoliti da ima toliko djece s
razli~itim `enama, a nema uvjete
za izdr`avanje, He~er je odgovorio
da mu se to jednostavno dogodilo.
- Ne}u vi{e imati djece, ja sam
svoje napravio - rekao je He~et i
dodao da zna imena i dob svakog
svog djeteta.
Jedna `ena koja s njim ima
dvoje djece ka`e da rijetko dobiva
alimentaciju te da je to frustrira.
He~et: Ka`e da vi{e ne}e imati djece
Trudna Mi{el D`enkin (Mi-
chelle Jenkin, 32) u srijedu se vozi-
la londonskom podzemnom `el-
jeznicom kada joj je pukao vode-
njak. Mi{el je iza{la iz voza i za-
tra`ila pomo} od osoblja zaposle-
nog na `eljeznici. Odveli su je u
obli`nju prostoriju za zaposlene i
odmah pozvali hitnu slu`bu.
Me|utim, beba je po~ela izlaziti
vani. U pomo} Mi{el prisko~ila je
zaposlenica `eljeznice Doroti Ogu-
ndipe (Dorothy), koja je ve} asisti-
rala pri poro|aju sestre i ne}akinje.
Nekoliko minuta prije dola-
ska ljekara Mi{el je rodila
dje~aka. Majku i dijete prevezli
su u bolnicu „Royal London“.
Ljekari ka`u da su oboje dobro.
Sretni roditelji jo{ nisu odlu~ili
kako }e nazvati sina.
Mi{el s bebom i `eljezni~arima
Britanski {pijuni slave 100. ro|endan
Bal u stilu D`ejmsa Bonda na nepoznatoj lokaciji
Spisak pomno odabranih zvanica dr`i se u strogoj tajnosti
Bal, kojem }e prisustvovati jo{
nepoznate zvanice na nepoznatoj
lokaciji, a koji }e povodom pro-
slave 100 godina postojanja orga-
nizirati britanska tajna slu`ba
MI6, bit }e najupe~atljivija i naje-
kskluzivnija proslava u ovoj godi-
ni, iako }e se organizatori, zbog
ekonomske krize, sami pobrinuti
za tro{kove.
Britanski {pijuni planiraju or-
ganizirati zabavu u stilu D`ejmsa
Bonda (James) i, osim velikog br-
oja biv{ih i sada{njih {pijuna, ~ast
da prisustvuju imat }e i
„mo}nici“ Velike Britanije, od
~lanova kraljevske porodice do
vode}ih politi~ara, iako je, nara-
vno, pa`ljivo sa~injeni spisak zva-
nica pod velom tajni.
Ideja o proslavljanju 100.
ro|endana britanske tajne slu`be
na ovaj na~in potekla je od dire-
ktora D`ona Skarleta (John Scar-
lett), a jedino {to se sa sigurno{}u
pretpostavlja jeste da na ovu za-
bavu nikako ne}e mo}i u}i nepo-
zvani.
Skarlet inicirao ideju
Neobi~no iskustvo Mi{el D`enkin
Rodila sina na `eljezni~koj stanici
U prodaji
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u majskom izdanju
prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“
Ko su majske Zvjezdice i ko
}e dobiti 16 poklona
10 na~ina da se izborite s jutarnjim mu~ninama [ta se sve
de{ava tokom ~arobnih 9 mjeseci Neugodni pratioci bebinih prvih
mjeseci Za djecu je sjena, a ne sunce Dvije bake i nervozna
mama Kuhajte s nama Pitanaja i odgovori Sva{tice
Ne propustite u ovom broju
Najnovija saznanja o lije~enju dijabetesa
[ta sve utje~e na zdravlje srca
Stvorena je supertableta ili pet lijekova u jednoj piluli
Kako se boriti s masno}ama u krvi
Sve o novoj metodi planiranja ishrane dijabeti~ara
U prodaji
oglasi
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 27
R O B E
Odjeljak 1. UGOVORNI ORGAN
1.1. NAZIV I ADRESA
UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: RMU «Banovi}i», d.d. Banovi}i
Adresa: Ul. Branilaca Banovi}a br. 36
Grad: Banovi}i
Po{tanski Broj: 75290
Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl.ecc.
Telefon: 00387-35-870-600 ili 870-404
Identifikacioni broj: 4209329530001
Faks: 00387-876- 734
Internet adresa: www rmub.ba
1.2.ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
INFORMACIJE: KAO POD 1.1.
1.3.ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA: KAO POD 1.1.
1.4.ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE: KAO POD 1.1.
1.5.VRSTA UGOVORNOG
ORGANA (~lan 3. ZJN)
1.5.a.Javno preduze}e
1.5.b.Na entitetskom nivou
Odjeljak 2. PREDMET UGOVORA
2.1. VRSTA UGOVORA
Robe
2.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI
OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32.ZJN)
NE
2.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJOM
JE KONKRETAN UGOVOR
EVIDENTIRAN
KOD UGOVORNOG ORGANA
Odluka direktora broj: 66C od 11.05.2009 godine
2.4. OPIS PREDMETA UGOVORA
(BROJ JEDINICA) ILI OBIM UGOVOR
Naziv lota: Dizel motori Cummins
i rezervni dijelovi za dizel motore
Cummins...........broj lota : C-R 26/09
2.5. UKUPNA KOLI^INA
Data u tehni~koj specifikaciji
tenderske dokumentacije
2.6. MJESTO ISPORUKE ROBE
- RMU Banovi}i
2.7. PODJELA NA LOTOVE
jedan lot
2.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA (~lan 17 ZJN)
Ne
2.9. TRAJANJE UGOVORA ILI
ROK IZVR[ENJA
30 dana po isteku garancija datih za robu.
Odjeljak 3. PRAVNE, EKONOMSKE I
TEHNI^KE INFORMACIJE
3.1. IZNOS GARANCIJE ZA
PONUDU (~lan 17 ZJN)
Ponu|a~ treba da dostavi ovjereni ~ek za ozbi-
ljnost i osiguranje
ponude dat na iznos 1% visine ponude sa ro-
kom va`nosti opcija ponude plus 30 dana.
3.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S
GARANCIJOM ZA PONUDU
(~lan 16-17 UPZ)
Nema
3.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE
UGOVORA (~lan 16 ZJN)
Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora
najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti
bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti
ponude.
3.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S
GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE
UGOVORA (~lan 19 UPZ):
Nema
3.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA
SITUACIJA(~lan 23. ZJN)
Ponu|a~ treba da dostavi :
- dato u tenderskoj dokumentaciji
3.6.USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST
ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN)
Ponu|a~ treba da dostavi :
- Rje{enje o registraciji sa prilozima
za obavljanje predmetne djelatnosti
- Uvjerenje o identifikacionom broju
- Uvjerenje o PDV broju
III 7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA
I FINANSIJSKA PODOBNOST ( ~lan
25.ZJN )- Dato u tenderskoj dokumentaciji
III 8. USLOVI ZA U^E[]E- TEHNI^KA
I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST
(~lan 26.ZJN)
- dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak 4. POSTUPAK
4.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni
4.2. KRITERIJI ZA DODJELU
UGOVORA (~lan 34 ZJN)
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
navedenih kriterija :
Ponu|ena cijena u~e{}e 95 %
Uslovi i na~in pla}anja u~e{}e 3 %
Rok isporuke u~e{}e 2 %
4.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20.UPZ)
DA
4.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE(~lan 18.ZJN)
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti
svakim radnim danom u prostorijama
ugovornog organa - kancelarija br. 61 - uz
prethodnu uplatu od 200 KM po lotu:
- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d.
Tuzla
- 1610250007190075 - kod Reiffaisen bank Tuzla
4.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA
PONUDE (~lan 8.ZJN)
Ponude dostaviti na jednom
od zvani~nih jezika u BiH
4.6.ROK ZA PRIJEM PONUDA:
26.06. 2009 godine do 12,00 za lot: C-R 26/09
4.7. MINIMALNI VREMENSKI PERIOD
VA@NOST PONUDE KOJU JE
PONU\A^
DU@AN OBEZBIJEDITI
Do 60 dana nakon krajnjeg
roka za podno{enje ponude
4.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA
PONUDA:
26.06.2009 godine u 13,40 za lot: C-R 26/09
u sali broj 34 - ugovornog organa .
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
- dato u tenderskoj dokumentaciji
UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
Obavi j es t
1) Mr. Asja Mandi} branit }e na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
doktorsku disertaciju pod naslovom
Problem recepcije savremene umjetnosti: uloga i zna~aj programskog
djelovanja muzeja savremene umjetnosti
Odbrana je zakazana za 29. 6. 2009. godine u 10 sati, sala 82/I
Filozofski fakultet u Sarajevu.
2) Mr. Amir Pu{ina branit }e na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
doktorsku disertaciju pod naslovom
Stilovi mi{ljenja: studija validnosti teorije mentalnog samo-upravljanja
Odbrana je zakazana za 30. 6. 2009. godine u 10 sati, sala 82/I
Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Pristup svim odbranama je slobodan.
Primjerci disertacije nalaze se u Dekanatu Fakulteta i mogu se pogledati svakim radnim
danom u vremenu od 9 do 15 sati.
RUDNICI MRKOG UGLJA „ BANOVI]I „ d.d. BANOVI]I
OBAVJE[TENJE O NABAVCI
RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIÆI " D.D. BANOVIÆI
(COAL MINES " BANOVIÆI " BANOVIÆI )
Branilaca Banoviæi 36, 75 290 Banoviæi
Phone: ( 035 ) 875- 010, 876-0010, 876-525
G.M. 875-811
Sales Department: 876-949, 876-779, 876- 963, 876-711
Fax: (035)875-166,876-734,870-356
INFORMATION ON PURCHASE
GOODS:
1.CONTRACTING PARTY:
1.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING PARTY
COMPANY: RMU"Banoviæi " d.d. Banoviæi
ADRESS: Branilaca Banoviæa br. 36
CITY: Banoviæi
Phone: 00387 35 870 404 or 875 010
Contact person: Mersija Imamoviæ ,B.A.Econ.
Zip code: 75290
ID number: 4209329530001
Fax: 00387 35 875-166, 876-356
Web site: www.rmub.ba
2.SUBJECT OF THE CONTRACT
2.1. Type of contract:
GOODS
2.2.Do you intend to sign the preliminary agreement?
NO
3. SUMMARY OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT
3.1.THE DIESEL ENGINES CUMMINS AND THE RESERVE PARTS FOR
DIESEL ENGINES CUMMINS……………number of lot C-R 26/09
4. TOTAL QUANTITY
GIVEN IN THE TENDER DOCUMENTS
5. TYPE OF PROCEDURE
5.1. TYPE OF PROCEDURE: open
6. TENDER DOCUMENTS
Documentation for tender available are each week-day in the offices of signatory organ,
more precision, office no. 61 with previous payments 200,00 KM for lot
C-R 26/09 .
7. DEADLINE FOR SUBMISSION
26.06.2009 until 12.00H
kiosk
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 28
[PEKULACIJE Supruga ruskog premijera izbjegava medije
Gdje je nestala
Putinova Ljudmila?
Ruski mediji {pekuliraju o tome da je nekada{nja prva dama bolesna,
da se par razvodi te da se ~ak udala za nekog diplomatu
Posebnu pa`nju ruskih medija
izazvalo je nedavno pojavljivanje
u javnosti Ljudmile, supruge ru-
skog premijera Vladimira Putina,
koja se prije godinu naglo i miste-
riozno povukla s javne scene.
Bra~ni par Putin pojavio se u ne-
djelju u moskovskom hramu Kri-
sta Spasitelja kako bi ~estitao
imendan poglavaru Ruske pravo-
slavne crkve patrijarhu Kirilu.
Nema dohodaka
Donedavno vrlo aktivna prva
dama Rusije (sada formalno dru-
ga - prva je Svetlana Medvedeva)
od aprila 2008. godine samo je
dva puta osvanula u javnosti i to
na crkvenim ceremonijama. Lju-
dmila je jo{ u 2007. godini svakog
mjeseca ne{to javno radila - otva-
rala institucije, konferencije, po-
sje}ivala izlo`be, primala supruge
Putinovih kolega i pratila svog
mu`a na slu`benim putovanjima.
Ali, otkako je Putin preuzeo
premijersku du`nost, 51-godi{nja
Ljudmila Aleksandrovna gotovo
je i{~ezla iz medija. „Novij regi-
on“ pi{e da je situacija bila vrlo
upadljiva na ovogodi{njoj uskr-
snoj misi, na kojoj je Putin stajao
sam uz bra~ni par Medvedev. Za
2008. godinu u rubrikama imovi-
ne i dohodaka Ljudmila nije ima-
la primanja. Ve} dvije godine nije
pratila mu`a na slu`benim puto-
vanjima, nema je na televiziji, pa
nedjeljno pojavljivanje u crkvi
neki obja{njavaju `eljom da se
umiri javnost i prestanu posta-
vljati pitanja o njenoj privatnosti.
U nedostatku konkretnih ob-
ja{njenja pojavile su se razne {peku-
lacije - uklju~uju}i i onu o razvodu
koji se taji zbog konzervativnog pr-
emijerovog imid`a u javnosti. Pisa-
lo se i o navodnoj bolesti te ~ak o
njenom tajnom braku s ambasador-
om „jedne vrlo malene zemlje“.
Afera sa sportisticom
Ipak, najve}a afera izbila je u
aprilu pro{le godine, nakon {to je
tabloid „Moskovski Koresponde-
nt“ objavio da Putin ljubuje s tro-
fejnom 25-godi{njom gimna-
sti~arkom tatarsko-ruskog porije-
kla Alinom Kabajevom. List je
ubrzo uga{en, navodno zbog
te{kih finansijskih problema, ia-
ko neki njegovo i{~eznu}e
obja{njavaju politi~kim priti-
skom nakon niskog udarca na-
jmo}nijem ruskom politi~aru. Pu-
tin je tvrdio da u spornom ~lanku
„nema nijedne rije~i istine“.
Putin: I{~ezla iz medija
Neki ukrajinski listovi pisa-
li su da je Alina Kabajeva u ta-
jnosti rodila sina, bez informa-
cije ko mu je otac. U javnosti
nisu bili vidljivi znaci njene tr-
udno}e, a i sama Kabajeva,
ina~e parlamentarna zastupni-
ca Putinove Ujedinjene Rusije,
tu je vijest ubrzo demantirala
na svojoj web-stranici.
Kabajeva
rodila sina?
Amerikanac tu`i petoricu policajaca zbog silovanja
Majkl Mineo tra`i 220
miliona dolara od{tete
Njujor~anin tvrdi da su ga policajci sru{ili na pod, pretukli i silovali
Mu{karac koji tvrdi da su ga u
oktobru pro{le godine silovala
petorica policajaca, tu`i policiju u
Njujorku za 220 miliona dolara.
Umjetnik Majkl Mineo (Michael,
24) s advokatima je podnio tu`bu
na federalnom sudu u Njujorku.
Kada su ga novinari upitali je
li mu jedini motiv novac, ljutito
je odgovorio: „Nisam tra`io da
mi se ovo dogodi. To je poni`ava-
ju}e. Mu{karac sam. Silovala su
me ~etvorica mu{karaca koja su
me dr`ala na podu i gurnula mi
pendrek u rektum. Kako bih se
trebao osje}ati? Nema oprosta.“
Jedan od policajaca, Ri~ard
Kern (Richard), optu`en je za so-
domiziranje Minea, dok jo{ dvo-
jica idu na sud kao sau~esnici. Po-
licajci tvrde da su Minea uhapsili
nakon {to su ga vidjeli kako pu{i
marihuanu. Mineo pak tvrdi da
su ga policajci sru{ili na pod, pre-
tukli i silovali.
Jedan od Mineovih advokata
rekao je da slu~aj ne}e iza}i na
sud prije nego {to budu zavr{eni
krivi~ni postupci protiv policaja-
ca. Su|enje je zakazano za septe-
mbar.
Mineo s advokatima pred sudom
Pilot pro{ao s lak{im povredama
Mladog Britanca (18) te{ko je
povrijedila elisa helikoptera koja
mu je pri padu odsjekla noge.
Mladi} je u ~etvrtak oko podneva
radio u hangaru na aerodromu
„Goodwood“ u Sjevernom Sase-
ksu.
Helikopteru je pri polijetanju
otpala elisa i sru{ila se na nesre-
tnog radnika. Vozilom hitne po-
mo}i prevezli su ga u bolnicu,
gdje je operiran. Pilot (61) heliko-
ptera „Robinson R44 Clipper II“
lak{e je povrije|en.
Nesre}a u Velikoj Britaniji
Mladi}u elisa helikoptera
pri padu odsjekla noge
Francuski zatvorenik kanibal
ubio je kolegu iz }elije i pojeo mu
plu}no krilo. Barmi Nikolas
(Barmy Nicolas, 37) otvorio je pr-
sa nesretnom mu{karcu, izvadio
plu}a i skuhao ih na {tednjaku.
U {erpu je stavio luk, maslino-
vo ulje i biber. Nikolasa su pritvo-
rili u francuskom zatvoru zbog si-
lovanja.
Sada su ga preselili na psihija-
trijski odjel i bit }e mu su|eno u
Parizu za ubistvo i barbarski ~in,
za koji bi mogao dobiti do`ivotnu
zatvorsku kaznu.
Strava u francuskom zatvoru
Kanibal pojeo plu}a
cimera iz }elije
Zabrinuta zbog lo{eg finansi-
jskog stanja svoje porodice, jedna
Australka sjetila se da je prije de-
set mjeseci uplatila loto listi}, a
jo{ nije provjerila je li ne{to osvo-
jila. Njeno iznena|enje kada je
saznala da je osvojila 10 miliona
ameri~kih dolara nije moglo biti
ve}e, jer je ozna~ilo kraj svih fina-
nsijskih problema za nju i njenu
porodicu.
Mjesecima su australski medi-
ji {pekulirali ko bi mogao biti mi-
steriozni dobitnik i za{to se ne ja-
vlja.
- Probudila sam se jedno jutro
vrlo zabrinuta zbog dugova.
Ne{to me natjeralo da provjerim
stari listi} koji mi je otac poklo-
nio. Pomislila sam kako bih po-
mogla roditeljima da sam ne{to
dobila - ispri~ala je studentica.
Djevojka se sjetila loto listi}a
na vrijeme, jer da je zakasnila jo{
dva mjeseca izgubila bi sva prava
na dobitak.
Djevojka nije provjeravala brojeve
Sretna Australka
Stari loto listi} donio
joj 10 miliona dolara
kultura 29
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
SARAJEVO Otvorena obnovljena biblioteka „Goethe-Instituta“
Publici dostupno vi{e od
5.000 knji`evnih naslova
Akademik D`evad Karahasan preksino} predstavio knjigu „Apostoloff“ Sibile
Levicarov Izmijenjen koncpet biblioteke zbog potreba korisnika
Predstavljanjem knjige
„Apostoloff “ knji`evnice Sibile
Levicarov (Sibylle Lewitscharo-
ff), preksino} je u Sarajevu otvor-
ena biblioteka „Goethe-Instituta
BiH“.
Knjigu je predstavio poznati
bh. knji`evnik i akademik
D`evad Karahasan, rekav{i da je
rije~ o romanu koji u sebi kombi-
nira `anrove putopisa, ispovijesti
i klasi~nog romana.
- Pisan je veoma duhovito, kao
svojevrsni unutra{nji monolog
glavne junakinje koja zajedno sa
svojom sestrom i prijateljem pu-
tuje kroz Bugarsku poku{avaju}i
tim putovanjem raspraviti sa so-
bom odnos prema svom poko-
jnom ocu koji se ubio dok je ona
bila mala. Roman je li{en senti-
mentalnosti, pisan je s puno hu-
mora i sa dosta distance pripovje-
da~ice - rekao je Karahasan.
Biblioteka „Goethe“ }e, uz po-
stoje}u Njema~ku ~itaonicu u
okviru Biblioteke Grada Saraje-
va, korisnicima ponuditi i biblio-
te~ki fond sa vi{e od 5.000 jedini-
ca iz njema~ke knji`evnosti i dru-
gih oblasti.
Obnova biblioteke trajala je
oko godinu dana, s ciljem izmje-
ne koncepta, kako bi se uskladila
sa potrebama korisnika.
- Radujemo se {to nakon du-
gog vremena renoviranja
mo`emo opet otvoriti biblioteku.
Budu}i posjetioci biblioteke po-
zvani su da, ukoliko ih zanima
ne{to o Njema~koj, do|u ovdje, a
mi }emo im pomo}i u istra`iva-
nju podataka - rekla je direktorica
„Goethe-Instituta BiH“ Petra Ra-
jmond (Raymond).
Biblioteka }e korisnicima po-
nuditi literaturu iz oblasti jezika,
beletristike, bibliotekarstva, izda-
va{tva, ekonomije, politike, arhiv
njema~ke sedmi~ne {tampe i
~asopisa, a korisnicima }e biti na
raspolaganju i filmoteka, kao i
elektronske baze podataka.
A. GRABOVAC
Karahasan otvorio novi bibliote~ki prostor u Sarajevu
Nakon tromjese~nih proba sutra }e na sceni Bo-
sanskog kulturnog centra premijerno biti izvedena
predstava „Dvije kristalne ~a{e“ koju je prema te-
kstu Ivana Raosa re`irao Ahmed Imamovi}.
U predstavi igraju mladi tuzlanski glumci Irfan
Kasumovi} i Dragan Piri}, koji su na ju~era{njoj pr-
es-konferenciji i najavili premijeru.
- Predstava govori o razli~itim `ivotnim putevi-
ma dva ~ovjeka. Jedan je izabrao zlo, dok drugi po-
ku{ava biti na putu mira i slobode. Ovom predsta-
vom poku{avamo vratiti sistem vrijednosti koji je
izgubljen s anti~kom dramom - kazao je Piri}.
Kostimografiju za predstavu potpisuje [efika
Huki}, a ton i svjetlo Emir Sulejmanovi}, dok je sce-
nografiju radio tim BKC-a. Akteri ove predstave na-
javili su i mini turneju predstave koja }e krajem ju-
na obi}i bh. gradove. A. Mu.
Glumci Piri} i Kasumovi} najavili premijeru
„Dvije kristalne ~a{e“ u tuzlanskom BKC-u
Premijera predstave Ahmeda Imamovi}a
Roman „Progon“ Hasana
]esi}a, koji pripovijeda dramati~nu
pri~u Smaila Isakovi}a, jedinog
Bo{njaka u selu Vlahovi}i kod Lju-
binja i njegov `ivot od 60-ih godina
pro{log stolje}a do perioda agresije
na BiH, promoviran je preksino} u
Centru za kulturu u Mostaru.
- Ispovijest Isakovi}a predstavlja
paradigmu stradanja Bo{njaka na
podru~ju isto~ne Hercegovine. To je
jedna vrsta mirnodopske logike po-
tiskivanja jednog naroda sa
odre|enog podru~ja koji je bio pre-
dvi|en da bude ekskluzivno namije-
njen drugom narodu - kazao je jedan
od promotora knjige Enes Ratku{i},
sociolog i publicist. A. Du. Sa promocije u mostarskom Centru za kulturu
Promoviran roman „Progon“ Hasana ]esi}a
Paradigma stradanja Bo{njaka
Iz predstave: Drugi put u Mostaru (Foto: R. Ivi})
Na festivalu „Mostarsko prolje}e“
Tuzlanski glumci u
’Malogra|anskoj svadbi’
Na Velikoj sceni „Kosa~e“ pr-
eksino} je u okviru manifestacije
„Mostarsko prolje}e“ ansambl
Narodnog pozori{ta Tuzla izveo
predstavu „Malogra|anska sva-
dba“ koju je prema tekstu Berto-
lda Brehta (Berthold Brecht)
re`irao Jovica Pavi}.
Tako su Mostarci drugi put
imali priliku pogledati ovaj zani-
mljiv komad, koji je pro{le godi-
ne na istoj sceni izveden u okviru
Festivala autorske poetike.
Dugotrajnim aplauzom na-
gra|eni su glumci Milenko Ili-
ktarevi}, Remira Osmanovi},
Elvira Aljuki}, Armin ]ati}, Ad-
nan Omerovi}, Nermin Omi},
Meliha Faki}, Midhat Ku{ljugi},
Elvis Jahi}, Besim Tufek~i}, En-
ver Hasi} i Sini{a Udovi~i}.
M. Sm.
Damir Imamovi} preporu~uje za vikend
Sarajevski muzi~ar Damir Imamovi} prepo-
ru~uje na{im ~itaocima da za vikend pro~itaju knji-
gu „[kolice“ Hulija Kortazara (Julio Cortazar), po-
gledaju film „Voda“ indijske rediteljke Dipe Mehte
(Deepa) te poslu{aju CD „Zumra“ Amire Medunja-
nin i Merime Klju~o.
- Rije~ je o veoma ko-
mpleksnoj, ali sjajno na-
pisanoj knjizi, koja je po-
stala knji`evni klasik. Fi-
lm je jedan od boljih koje
sam gledao u posljednje
vrijeme. Rediteljka Dipa
Mehta napravila je odli~an film o sukobu
tradicije i savremenog doba i jo{ ko-
je~emu. Ovo je CD koji mora ~uti svaki
ljubitelj sevdaha, ali i svi ljubitelji dobre
muzike uop}e - ka`e Imamovi}. A. Gr.
Imamovi}: Za
ljubitelje sevdaha
„[kolice“, „Voda“ i „Zumra“
Kompanija „m:tel“ u slu`bi kulture
Podr{ka teatarskoj umjetnosti
Kompanija „m:tel“ odlu~ila je
ove godine pru`iti zna~ajnu po-
dr{ku pozori{noj umjetnosti u BiH.
Tako je nastao projekt
„m:teatar“ koji podrazumijeva
sponzoriranje najzna~ajnijih bh.
teatarskih ku}a i festivala, a koji
za cilj ima pomo}i pozori{tima da
i u vrijeme smanjenih bud`eta za
sponzorstva nastave igranje pre-
dstava i ispunjavanje svoje kultu-
rne misije.
Na zadovoljstvo ljubitelja po-
zori{ta, a za po~etak projekta,
„m:tel“ }e podr`ati Teatar fest,
koji }e biti odr`an u Narodnom
pozori{tu RS u Banjoj Luci od 1.
do 7. juna. A. Gr.
SREBRENICA - Izvedb-
om hit predstave sarajevskog
Kamernog teatra 55 „@aba“ pr-
eksino} je otvorena manifesta-
cija „Dani Srebrenice 2009“.
Predstavu u re`iji Elmira Ju-
ki}a izveli su Emir Had`ihafi-
zbegovi}, Mirsad Tuka, Ale-
ksandar Seksan i Moamer Ka-
sumovi}. Me. Mu.
KULT/ART TELEKS
30 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 09 65 Ps 013882 03 Ps
Sarajevo, 20. 02. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to po sudiji Tanovi} Kenanu u pravnoj stvari tu`itelja @eljezara „Ilija{“ d.d. Ilija{ pr-
otiv tu`enog SZR „PA[I] - INVESTMETALI“ Matuzi}i Doboj Istok, radi duga v.sp. 6.264,43 KM, objavljuje
OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja @eljezara „Ilija{“ d.d. Ilija{ pro-
tiv tu`enog SZR „PA[I] - INVESTMETALI“ Matuzi}i Doboj Istok, radi duga v.sp. 6.264,43 KM, nakon {to
je donesena presuda dana 20. 02. 2009. godine, donio je
PRESUDU
Obavezuje se tu`eni SZR „PA[I] - INVESTMETAL“ Matuzi}i Doboj Istok da na ime kupljenih stan. mre`a
i re{. nosa~a kroz narud`benice, izjave broj 08/01 od 19. 04. 2001. godine i 68/01 od 28. 05. 2001. godine, zatim
ra~une broj 030/01 od 19. 04. 2001. godine i 047/01 od 28. 05. 2001. godine isplati iznos od 6.264,43 KM na
ra~un tu`itelja broj 1602000000867882 otvorenog kod Vakufske banke Sarajevo, te zateznu kamatu:
- za ra~un broj 030/01/VP na iznos od 3.965,13 KM zateznu kamatu od 29. 04. 2001. godine pa do isplate
- za ra~un broj 047/01/VP na iznos duga od 3.857,6 KM zateznu kamatu od 07 06. 2001. godine pa do isplate.
Kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 701,00 KM, a sve u roku od 30 dana pod prije-
tnjom prinudnog izvr{enja.
SUDIJA
Tanovi} Kenan
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD SARAJEVO
PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE
MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
Ulica Ustani~ka 19
Broj: MAL-26117/05
Sarajevo, 27.05.2009.godine
Op}inski sud Sarajevo i to stru~ni saradnik Amra Pinjo u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d. Sarajevo, uli-
ca D`eneti}a ^ikma 2, protiv tu`enih Avdibegovi} Midhata iz Sarajeva, ulica Kra~ule 12, ^opra D`emila iz Sarajeva, ulica Por-
odice Foht 73, Bla`evi} Fikrete iz Sarajeva, ulica Alije Nametka 58-a i Nikoli} Dane iz Sarajeva, ulica Trg heroja 27, radi duga
v.s.p. 1.868,98 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje sljede}u:
O B A V I J E S T
Obavje{tava se ^opra D`emil da }e presuda u ovoj pravnoj stvari biti donesena dana 26.06.2009. godine, te da istu mo`e podi}i u
pisarnici Odjeljenja za sporove male vrijednosti Ilid`a, ulica Ustani~ka 19, kao i da rok za `albu protiv iste po~inje te}i prvog nare-
dnog dana nakon dono{enja presude.
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
STRU^NI SARADNIK
Amra Pinjo
Reporta`a iz Turske
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
UMORNA OD
POLITI^KIH
IGARA
BOSANSKI
[EHIDI NA
GALIPOLJU
DODIK JE PROKOCKAO SANSU
DA BUDE LIDER DRZAVE BiH
Dnevnik Bisere Turkovi}
INTERVJU SENAD HAD@IFEJZOVI], UREDNIK CENTRALNOG DNEVNIKA
Glavni inicijatori
mog odlaska s
TVBiH su bili
SDA i SDP, a u
njihovo ime
egzekutori su bili
Edhem Bi~ak~i} i
Zlatko Lagumd`ija
Silajd`i} me
razo~arao, ali je
ipak bolji od
Sulejmana Tihi}a
Ne gledam
„60 minuta“
Hvala Bogu da se
zovem Senad, a da
nisam ni Avdi}
ni Pe}anin
2 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
INTERVJU
Senad Had`ifejzovi}, urednik Centralnog dnevnika NTV Hayat
Razgovarala:
Anila GAJEVI]
T
ri godine Senad
Had`ifejzovi}, kako
ka`e, nije davao
intervjue. Smatra da sve
{to ima da ka`e, izgovori u
Centralnom dnevniku.
Neprikosnovena TV
zvijezda, novinar koji 22
godine ima svoje fanove i
kriti~are i ~ovjek koji sva-
ke subote izazove brojne
reakcije, pri~a za „Dnevni
avaz“ o svojoj karijeri, ko-
legama i neizbje`no poli-
tici.
Kome }ete u ljetnoj pa-
uzi CD-a vi{e nedostaja-
ti: fanovima ili kriti~ari-
ma koji Vas jednako gle-
daju?
- Najve}i uspjeh je upr-
avo u tome da te gledaju i
oni koji te vole i oni koji
te ne vole. I ~udo je u to-
me {to vi{e reakcija imam
od onih koji me ne vole. I
ja svakome od njih odgo-
vorim osim onima {to
pi{u u medijima, hvala
vam {to gledate CD. Ovi-
ma iz medija ne odgovar-
am jer ve}inu toga ne
~itam. Mediji koji mene
kritikuju su mi nezani-
mljivi ne zato {to me kri-
tikuju nego {to su mi ge-
neralno dosadni. Ako mi
se neko ne dopada, ja to
potpuno hladno igno-
ri{em. A jedan od razloga
je i {to ~uvam sebe i svoje
emocije ne gledaju}i to.
Britanska metoda
Zar Vi kao novinar ne
biste trebali imati uvid u
kompletnu medijsku sce-
nu, uklju~uju}i i medije
koji Vas kritikuju?
- Drago Mari}, dire-
ktor Javnog servisa, ~ov-
jek je koji je mene 2003.
vratio na BH Televiziju s
koje sam otjeran 2000. go-
dine, {to je za mene bilo
neo~ekivano. On je ina~e
psiholog i jednom mi je
rekao kako je najbolje
dnevne novine ~itati dan
poslije, a sedmi~ne pet
dana poslije. I sve {to bi te
zaboljelo onog dana kad
ta novina iza|e pet dana
poslije }e ti biti smije{no
do bola.
Kad smo kod Va{eg
otkaza na TVBiH, u Va{oj
biografiji koja se nalazi na
Wikipediji pi{e da Vas je
smijenio Upravni odbor,
no Vi tvrdite ne{to dru-
ga~ije?
- To je takti~ki vrlo
smi{ljena akcija, zapa-
dnja~ka, britanska metoda
eliminacije ljudi. Skine{
glavnog, a ostali sami odu
ili se pokunje i pristanu
na igru. D`on [irer (John
Shearer), ina~e kompletni
kreten i neznalica, bio je
izvr{ilac u ime stranaca, a
glavni inicijatori su bili
SDA i SDP. U njihovo ime
egzekutori su bili Edhem
Bi~ak~i} i Zlatko Lagu-
md`ija. Oni su to uradili.
Za{to ste im tada sme-
tali? Nije Vas ni patrioti-
zam u ratu mogao sa~uv-
ati?
- Moja uloga u ratu ima
veze sa sva~im, ali sa SDA
nikakve. Za{to bi SDA bi-
la jednako patriotizam. Ili
kad sam bio hrabar u ratu,
govorili su da sam SDP-
ovac. Ja ne znam za{to je
SDP jednako hrabrost. Ne
razumijem ni jedno ni dr-
ugo i oboje mi je glupo.
Ina~e, mislim da treba po-
noviti kako se i {ta zapra-
vo desilo te 2000. godine.
Lokalni izbori su bili u
aprilu, a op}i izbori su bili
u oktobru. Urednik izbor-
nog programa sam bio ja i
smijenjen sam u julu.
Za{to u julu?
SDA-u, SDP-u i OHR-
u se nije dopalo kako sam
ja radio sa OSCE-om, jer
OHR i OSCE nisu bili u
dobrim odnosima. Napra-
vili smo takav izborni pr-
ogram gdje smo dali {ansu
i najmanjim politi~kim
partijama. SDA i SDP ni-
su bili zadovoljni rezulta-
tima lokalnih izbora i nar-
avno da im je u oktobru
trebao ~ovjek koji }e napr-
aviti izborni program koji
}e im odgovarati i, nara-
vno, da to nisam bio ja.
Bi~ak~i} je htio da pobije-
di, a Lagumd`ija je spre-
mao Alijansu. Ina~e, kad
sam ja napisao knjigu
„Rat u`ivo“, [irer je rekao
bolje da sam ga ostavio da
laje u Dnevniku nego {to
je napisao knjigu. I to je
moja pobjeda.
Biv{i direktor Federa-
lne televizije Jasmin Dur-
akovi} nudio Vam je povr-
atak. Za{to ste odbili?
- Ja sam taj razgovor
prihvatio nakon dugog
insistiranja mojih prvih
saradnika i oti{ao sam.
Tad mi je Jasmin Durako-
vi} rekao na}i }emo ne{to
da radi{. Ja sam rekao da
ne `elim ne{to da radim,
zato {to sam ja simbol Te-
leviziji BiH, ja sam ~ovjek
koji je bio njena zvijezda,
njen glavni novinar, ure-
dnik i direktor i iz lju-
dskih i principijelnih ra-
zloga ne mogu da prihva-
tim da je ta televizija sro-
zana na nivo Federalne te-
levizije, pola Bosne. Ja
sam se borio za cijelu Bo-
snu. Ja ne priznajem ovo
dr`avno ure|enje ali mor-
am da priznam taj Dejton.
Ne}u priznati da je ne-
ko moju zemlju podijelio
preko krvi. Ne priznajem
to da moje kolege koje su
se borile za dr`avnu tele-
viziju rade na devalvira-
noj Federalnoj televiziji.
Ne priznajem da dr`avnu
televiziji ~ini FTV i ona
{umska televizija koja je
transformisana u RTRS.
Razvalili su Repubiku
BiH i podijelili je na dva
entiteta.To su uradili i sa
TVBiH. Protiv toga sam
se ja borio. Posljednja
{ansa da se sa~uva dr`ava
bila je Televizija Bosne i
Hercegovine.
[ta mislite o politi~-
kom magazinu „60 minu-
ta“ i o tome da novinari u
BiH imaju policijsku za{-
titu?
- Ne gledam „60 minu-
ta“. Ne radim u nedjelju i
u ponedjeljak i tad ne gle-
dam ni{ta. Tad se odmar-
am zato {to sam ja zasi}en
~ovjek. Ako ne{to pogle-
dam ponedjeljkom, to je
„Latinica“. [to se ti~e po-
licijske za{tite, to je u`as
po zemlju. S druge strane,
meni prijete 25 godina. Ja
sam na oprezu od budala
25 godina. ^ovjek koji na-
jdu`e prima prijetnje sam
ja. Jedini ~ovjek u biv{oj
Jugoslaviji koji je bio ure-
dnik Dnevnika prije rata,
u ratu i danas.
Nijedna zemlja nije
imala isku{enja kao {to je
na{a, prije rata pad komu-
nizma, ra|anje nacionali-
zma, rat, potpuno klanje i
poslije rata milijarde inte-
resa. Nikad nisam tra`io
za{titu, ali se nikad nisam
ni hvalio time da dobijam
prijetnje. Redovno mi pri-
jete ~etnici iz ^ikaga, kao
i Tihi}u, koji pokazuje ta
pisma, ali ja ne pokazu-
jem.
[ta Vas 22 godine dr`i
na tom poslu?
- Jednostavno, ja volim
svoj posao. Ja sam u reda-
kciji na Bistriku, istoj
onoj pod ~ijim prozorima
su ba~ene tri bombe. Kad
idem uz Bistrik, vrlo brzo
vozim auto i srce mi lupa
kad idem. Dok god
osje}am `udnju za poslom
i `urim da do|em {to pri-
je, ja }u svoj posao raditi.
Generalno sam zasi}en iz
prostog razloga {to je ovo
sve repriza. Dok god mi-
slim da ne{to mogu da pr-
omijenim u dru{tvu, ja }u
raditi svoj posao. Na kraju
svake sezone ne znam da
li }u da nastavim najesen,
tako da ne znam ni ove
godine.
Da li ste svjesni mo}i
koju mediji imaju i za{to
je ne koristite kako biste
utjecali na pozitivne pro-
mjene u dru{tvu?
- Ta~no znam na koga
mogu da utje~em i znam
kolika je moja mo} utjeca-
ja na javnost. I ja to ne ko-
ristim konstantno. U to-
me je su{tinska razlika
izme|u mene i novih no-
vinara koji me, sujetno
govore}i, kopiraju. Oni
misle da je hrabrost stalno
pljuvati po svemu, a ja
znam da je mudrost kori-
stiti mo}, utjecaj, snagu,
znanje, profesionalni i
moralni kredibilitet samo
kad to treba.
U politi~kom smislu
sam vrlo jasno i transpare-
ntno utjecao da predsje-
dnik dr`ave BiH umjesto
Sulejmana Tihi}a bude
Haris Silajd`i}. Pokajao
sam se jer je iznevjerio
o~ekivanja ljudi. Ali, opet
je bolji od Tihi}a.
Mentalni sklop
[ta mislite o ponovnom
izboru Sulejmana Tihi}a
za predsjednika SDA?
- CD je bio protiv njega
zato {to zna da bi to bila
katastrofa po dr`avu.
Smatram da su taj ~ovjek i
njegova politika, strah,
neznanje, nepoznavanje
dru{tva BiH pogubni za
dr`avu BiH. To je ~ovjek
koji nema nikakvog isku-
stva sa svojim narodom,
on je potpuno otu|en od
svog naroda.
To je ~ovjek koji ne zna
{ta je mentalni sklop Her-
cegovca, {ta je prkos Kra-
ji{nika, {ta je ravnodu{no-
st Posavca, ne zna {ta je
{utnja ~ovjeka iz Semberi-
je i ne zna {ta je Tuzla. A
boji se Sarajeva. Ako on
ne zna strukturu svog nar-
oda, on ne mo`e biti lider
nacionalne stranke, a ka-
moli lider dr`ave.
Treba li Bo{njacima li-
der?
- Treba. Znam ih neko-
liko koji bi mogli biti li-
deri. Problem s javnim
li~nostima je kad ka`e{ da
nekog preferira{, odmah
ispadne da navija{. Ja kad
navijam, to ka`em. Navi-
jam za Vele`, volim Vele` i
to ka`em. Javno sam re-
kao za Silajd`i}a i malo se
pokajao iako njegove
dr`avni~ke kapacitete i
dalje cijenim.
Na`alost, ne bih govor-
io o imenima, ali mogu
dati profil bo{nja~kog li-
dera. Taj ~ovjek treba da
bude {irok, otvoren, sre-
dnjih godina, pametan,
mudar, da ima veliko
iskustvo i da dobro pozna-
je svoj narod sa njegovim
zavi~ajnim nijansama.
Bo{njaci su narod koji
sam sebe ubija, prvenstve-
no po tim zavi~ajnim ele-
mentima.
Da preformuliramo pi-
tanje, trebaju li Bo{njaci-
ma, Srbima i Hrvatima
pojedina~ni lideri, odno-
sno treba li Bosancima i
Hercegovcima jedan li-
der?
- E to je pravo pitanje.
Srbi i Hrvati su se prije
najmanje 19 godina izja-
snili da ho}e lidere. I
Bo{njaci su ih pratili vi{e
po instinktu, a ne poli-
ti~kom raciju koji imaju
druga dva politi~ka naro-
da u BiH. Po{to je tako
kod nas da Srbi i Hrvati
`ele lidere, a to dokazuju
Dodik i ^ovi} u borbi s
Ljubi}em, ne vidim razlo-
ga za{to zabraniti Bo{nja-
cima da imaju svog lidera.
I ko }e onda biti lider
BiH. Od ove trojice koji
su sada nijedan nije spo-
soban da bude bosanski li-
der i u njih potpuno su-
mnjam. Da bude{ nacio-
nalni i dr`avni lider je
umije}e politike.
Prvi koji argumenti-
ma, dokazima i postupci-
Dodik je prokockao {ansu
da bude lider dr`ave BiH
Glavni inicijatori mog odlaska s TVBiH su bili SDA i SDP, a u njihovo ime egzekutori su bili Edhem Bi~ak~i}
i Zlatko Lagumd`ija Silajd`i} me razo~arao, ali je ipak bolji od Sulejmana Tihi}a Ne gledam „60 minuta“
- Svaki ~ovjek kojeg ja dovedem u stu-
dio je dobro primljen. Ja sam maksimalno
fer igra~, ne bih to nazvao profesiona-
lno{}u, nego svojim ku}nim vaspitanjem.
I dan-danas ne znam {ta je od toga u meni
ja~e. Uzimam za primjer Bakira Izetbego-
vi}a, koji je meni javno u lice, u`ivo u pro-
gramu, izgovorio jednu od najve}ih la`i
da mi je nekad pomogao ne{to oko moje
sestre. Tada kad mi je rekao u emisiji ni-
sam shvatio da je na to mislio. Kad je
po~ela izborna kampanja, maksimalno
sam bio fer prema njemu unato~ tome.
Lagumd`iji nikada nisam ni profesio-
nalno ni privatno rekao da znam da me
on otjerao s Televizije BiH, da je on
u~estvovao u operaciji ukidanja Senada
Had`ifejzovi}a. Napravio sam nakon toga
s njim barem 15-ak intervjua i ni~ime mu
to nisam sugerisao.
Ispao sam fer i prema Bakiru i prema Zlatku
Briga me
za Brenu
- Ne postoji pitanje
koje nisam postavio Le-
poj Breni. Potpuno sam
bio objektivan prema
njoj. Iskreno, briga me za
Brenu, za one koji je vole
i koji je mrze. Ja sam
znao da }e ta pri~a biti
gledana i samo sam zbog
toga s njom napravio
intervju. Njena muzika
mi se ne dopada, pa mi
nije li~no zanimljiva.
ma kao nacionalni lider
svoje zajednice ubijedi
ostala dva naroda da je on
taj, onda je to lider dr`ave.
Dodik je imao {ansu da to
bude. On je u nastanku
bio takav, ali je toliko pro-
kockao {ansu, devalvirao
sebe. Ja iskreno mislim da
je on Bosanac, sav ovaj
njegov prkos, lupetanje,
tvrdoglavost su ~iste odli-
ke Bosanca. On pri~a da je
Srbin i jeste to, ali on ima
tipi~ni refleks Bosanca.
Ali, on se toliko nalupe-
tao, izblamirao, uvrijedio,
popljuvao ostale, pa i Sr-
be, da je i on izgubio svaki
kredibilitet za bilo kakvu
poziciju dr`avnog lider-
stva.
Historijska uloga
Neki smatraju da bi hi-
storija krenula drugim to-
kom da nije bilo 2. maja,
odnosno Va{eg javljanja
u`ivo i komunikacije sa
rahmetli Alijom Izetbego-
vi}em. [ta mislite danas o
Va{oj ulozi?
- To jeste historijska
uloga. Sada sam svjestan
toga, a kada se to de{avalo,
nisam ni pomislio na to.
To jeste najva`niji dan u
mom profesionalnom `iv-
otu i to jeste najva`niji
dan za BiH. Da je tog da-
na Sarajevo palo, dr`ava
bi pala. To su JNA, Beogr-
ad, Milo{evi} i njegov
re`im skontali. Probali su
u aprilu, ali im koncept
nije uspio, i zato su tog
dana tako krenuli. Pri~a je
vrlo prosta. Nema novina-
ra na svijetu koji je imao
svoj 2. maj i tako ga odra-
dio i sva razlika izme|u
mene i svih novinara koji
sada `ive je u tom 2. maju.
I niko taj 2. maj ne bi bo-
lje uradio od mene.
Ja sam puno bje`ao od
toga i napravio sam dese-
tine boljih programa od 2.
maja, ali nijedan nije imao
zna~aj kao on. Prema to-
me, niko drugi s pri~ama
o mitu, korupciji i lopovi-
ma s novinarskom hra-
bro{}u ne mo`e tome da
parira. Prema tome, ja
sam najbolji. @ao mi je {to
drugi nisu imali tu prili-
ku, a u`asno mi je te{ko i
`ao danas {to me taj 2. maj
odredio jer je sve ostalo u
sjeni toga.
Kako to da se tog 2. maja
sjetite Vi, Nihad Kre{evlja-
kovi} s programom „Modul
memorije“ i mo`da jo{ po-
neko, a ne i javni TV servisi
na kojima se to zapravo sve
odvijalo?
- To {to se ja sjetim je
meni problem, jer ljudi
mogu pomisliti da to ra-
dim zbog svoje uloge u
tome i vrhunskog di-
plomatskog posredovanja
pri osloba|anju predsje-
dnika, koje }u tako okara-
kterisati. To {to se Nikad
Kre{evljakovi} sjeti je ge-
nijalno, ali i `alosno, jer se
samo on sjeti. Radi to, do-
du{e, i Suada Kapi}, ali
nema tu medijsku mo-
gu}nost, rade to i borci,
ali to javnosti vi{e nije za-
nimljivo. I to je sva pri~a o
na{oj zemlji. Sve je ovo za-
boravljeno. I to je stra{no
bolno.
Kad ljudima govorim o
ratu, dobijam poruke opet
govori{ o ratu, ali ti, samo
ti. Javni servis, koji bi tre-
bao da govori slobodno o
tome, koji sam ja napra-
vio, je ukinut i pretvor-
en u Federalnu televizi-
ju, a onda je Federalna
televizija postala parti-
jska televizija, konkr-
etno SDP-a.
3 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
[ta mislite o ulasku u
politiku reditelja Dine
Mustafi}a, Va{eg velikog
prijatelja?
- Dinu Mustafi}a
znam od njegove 13. go-
dine kada je sa svojim
ocem Mustafom Musta-
fi}em Pujdom dolazio na
televiziju i nosio kasete.
Ja Dinu Mustafi}a smatr-
am vi{e nego prijateljem.
Kad je ulazio u politiku,
objasnio mi je i prihvatio
sam potrebu intelektua-
lca da se aktivira. Znam
da je jedan od osnovnih
motiva ulaska u politiku
razo~arenje u SDP, jer su
neki ljudi u toj partiji pri-
vatizirali socijaldemokra-
tiju, stavili monopol na
nju.
Podr`avao sam Na{u
stranku, istina ne javno,
do onog momenta kad je
Na{a stranka u Gradsko
vije}e u{la u koaliciju s
SDP-om. Tu sam izgubio
zadnju iluziju da intele-
ktualci, pa i moj brat Di-
no Mustafi}, mogu da pr-
omijene ne{to u na{em
dru{tvu.
Izgubio sam iluziju da Na{a
stranka mo`e ne{to promijeniti
[ta imate zajedni~ko s novinari-
ma Pe}aninom i Avdi}em osim ime-
na i profesije?
- Nemam ni ime. Ovo je prvi put
da govorim o njima i stvari stoje ova-
ko. Senad Avdi} je bolji novinar od Se-
nada Pe}anina. Oni zapravo vi{e nisu
novinari, nego komentatori, pa preci-
znije: Senad Avdi} je bolji komentator
od Senada Pe}anina. On je manijak, pi-
pi}, duhovit i u svemu tome principijelan.
Ne znam {ta je od toga Pe}anin. I ne znam
na osnovu ~ega, dojma vjerovatno, dobijam
utisak da on nije principijelan. Kada te Avdi} po-
pljuje, to je duhovito i jednostavno se mora{ na-
smijati. Kada ~ita{ {to pi{e Pe}anin, to je dr-
veno, strugotinja.
U li~nom odnosu, s Avdi}em sam dva-
tri puta sjeo u `ivotu i kad smo se sreli, to je
bio dvoboj kod O. K. Korala, na prvu. Bila
je opcija ili {opanje ili razumijevanje i to je
o. k. Prema Pe}aninu sam vrlo emotivan.
Boro Konti} i ja smo ga izabrali na ko-
nkursu za Omladinski program Radija
Sarajeva. Boro Konti} i ja smo ga u~ili no-
vinarstvu i uveli ga u taj posao. Razo~aran
sam tim njegovim lutanjima od ekstre-
mno velikih komplimenata koje mi je de-
cenijama slao do ekstremno naivnih blebe-
tanja o meni. Kad se sve sabere, bitno je da
on i njegovi saradnici gledaju CD. Hvala
Bogu dragom da sam se uop{te rodio i
da se zovem Senad i jo{ vi{e mu hvala
{to nisam Pe}anin i Avdi}.
Hvala Bogu da se zovem
Senad i jo{ vi{e mu
hvala {to nisam
Pe}anin i Avdi}
Bio bih odli~an
predsjednik BiH
Da li biste Vi ikada u{li u
politiku?
- Bio bih odli~an pre-
dsjednik BiH, ali mi to ne
pada na pamet. Prvenstve-
no zbog novinara.
Ne}u da u|em u politi-
ku zato {to me to uop{te ne
zanima, zato {to volim svo-
ju profesiju i ne}u da bu-
dem predsjednik bilo ~ega
kako bih bio na meti novi-
naru koji ima srednju vete-
rinarsku {kolu ili je kono-
bar, a takvi vode na{e novi-
narstvo.
Urednici Dnevnika su
danas veterinarski i ma{in-
ski tehni~ari, konobari i
{ankeri i oni imaju mo} da
ka`u nekom politi~aru da
je lopov. I to je slika da-
na{njeg novinarstva.
Had`ifejzovi}: Federalna
televizija je postala partijska
televizija, konkretno SDP-a
4 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
Kontrolirana netrpeljivost i sistemsko-zakonski haos
ANALIZA
[unjavci, sjecikese i {teto~ine
[unjanje je u Bosni brat mraku i nemirnom vaktu, pogan promaknuta u „cijenjeno“ umije}e stjecanja, a stvarnost
bosanska postade prirodno stani{te {unjavaca po ro|enju i otkrovenju
Pi{e:
Muharem CERO
I
ma jedan lahor, vjetar
{unjavac, {to za ljetnih
predve~erja splaza sa
sarajevskih obronaka, ra-
zmili se sokacima, mahala-
ma i ~ikmama, blago umije
sebiljsku tepsiju i namjer-
nike, sve od ~lanaka do po-
nad koljena.
Sarajlije ga s uva`ava-
njem, po hodu i }udi, zovu
bakijskim lahorom. U
ak{amski vakat on krijepi
jarom umoreno tijelo, a u
pozno jacijski neznancu,
slast u vru}icu tijela stvara.
Taman k’o da je u njegovu
nepredvidivu }ud pre-
to~ena nedore~enost }udi
Sarajeva i Bosne.
Drski hrsuzi
Samo po prividu lirska
crtica o bakijskom lahoru
{unjavcu nema dodir sa su-
rovom pri~om iz bosanske
zbilje.
„[unjati se“ zna~i s na-
mjerom tata, urotnika, ti-
ho, neprimije}eno, nedo-
zvoljenu korist ste}i, a po-
tom sa priskrbljenim,
tu|im dobrom, bez vidna
traga mjesto zlog djela na-
pustiti. [unjavci se smatra-
ju prevejanim i drskim hr-
suzima, kadri su i na svog
kidisati. Zate~eni na djelu
te secikese, bez izuzetka,
postaju ljigave i brutalno
nasilne {teto~ine.
[unjanje je u Bosni brat
mraku i nemirnom vaktu,
pogan promaknuta u „ci-
jenjeno“ umije}e stjecanja,
a stvarnost bosanska posta-
de prirodno stani{te {un-
javaca po ro|enju i otkro-
venju.
Malo {ta u Bosni osta
nedirnuto {unjom, a ona
ni{ta tako ne opogani k’o
`elju za vla{}u i mo}i.
Njom se potra i „razli~itost
naroda“ pa nas, prema va-
ni, prepoznaju samo i jedi-
no, kao zate~ene, neza-
te~ene i mogu}e {unjavce.
Vlasti bosanske, ko mr-
kom tminom, {unju hrane,
od sebe stvorenim i kontro-
liranim me|unacionalnim
netrpeljivostima i siste-
msko-zakonskim haosom.
[unjom se ostvaruje po-
liti~ka vlast i mo}, bez po-
kri}a uspinje statusno i ka-
rijerno, nezakonito bogati,
prodaje nacionalno blago,
imovina i banke, zemlji{te i
zlato, {unjom se biraju stra-
te{ki partneri, tro{i bud`et-
ski novac, {unjom se me|e
nacionalno-teritorijalni
ekskluziviteti.
Etni~ka podjela
[unja postaje na~in ja-
vnog i privatnog djelanja, a
{unjavci gospodari na{ih
`ivota, vje{ti prodava~i ma-
gle i {arenih la`a. [unja pr-
ije~i mogu}nost obnove bo-
sanskog dru{tva, a Bosnu
~ini ubogom sirotom boga-
ta{icom, obaljenu slinom
kolonijalnih interesa susje-
da i inih.
Svaka {unja svoju pri~u
ima, a ja o jednoj. [unji po-
stratnih nasilnih etni~kih
podjela i etni~kog in`injer-
inga.
Politi~ke opcije koje ra-
tnom agresijom nisu posti-
gle svoje ciljeve, a prizna-
nje dr`avnog kontinuiteta
BiH prihvatile pod
„iznudom i prisilom“, {un-
jom su se preselile u drugi
nivo djelovanja. Novo sre-
dstvo tih {unjavaca postala
je agresivna opstrukcija
vi{esmjernog povratka pro-
gnanih. Istom snagom su
prije~ili povratak „svojih“ i
prihvat „njihovih“. Pri~u o
povratku ljudi zamijenili
su povratkom stanarskih i
imovinskih prava, a potom
su u op}em osiroma{enju ta
prava otkupili tri~avim no-
vcem, naj~e{}e oplja~ka-
nim upravo od tih istih tra-
gi~ara. U zamjenu za {u{tav
sve`anj ostavljani su bez
zavi~aja i bez domovine.
Me|unarodne birokrate,
zadu`ene za implementaciju
civilnog dijela Dejtonskog
mirovnog sporazuma, nisu
reagirale. Proces je i{ao nar-
uku konstruktorima i
izvo|a~ima zla. Oni su imali
mogu}nost, a imaju i sada,
osujetiti ovakvu nasilnu et-
ni~ku podjelu i zoran etni~ki
in`injering. To mogu posti}i
istovremenim dodatnim an-
ga`manom na provedbi
Aneksa 7 i postizanjem usta-
vnih rje{enja koja }e potrti i
relativizirati evidentne
u~inke konstruktora zla.
Kori{tenjem bonskih
ovlasti mogu}e je ishoditi
pravna rje{enja kojima }e
se poni{titi nezakonito pre-
tvaranje dr`avnog poljopri-
vrednog i {umskog ze-
mlji{ta u gra|evinsko, s
isklju~ivom nakanom et-
ni~ke homogenizacije i ma-
jorizacije. Upravo to su bila
sredstva in`injeringa.
Vakat i vrijeme
Ukoliko novonastali et-
ni~ko-teritorijalni realiteti
budu uva`eni, a realpolitika
bude kreirala novi ustavni
ustroj BiH, tada }e du`e vr-
emena njen dr`avnopravni
opstanak biti upitan.
[unja i {unjavci mogli
bi postati sramna odredni-
ca me|unarodnih centara
mo}i, oli~enih u garnitura-
ma kroz Bosnu prolaze}ih
birokrata.
Na{a {unja i {unjavci
nama na sramotu, a sa svo-
jom nek’ se sami nose.
Za normalnih dana u
Bosni je odvajkada bilo da
od ~ega je vakat od toga i
vrijeme. Boga mi, pamti
Bosna i one druge dane ka-
da nije d`aiz da vakat i vri-
jeme pod ruku idu. Ka`u
da je tako i sa bakijskim la-
horom {unjavcem. U tren
se slast milovanja izopa~i u
samrtnu vru}icu.
]ud taman ko bosanska.
Zaposlenice dr`avnih institucija izlo`ene diskriminaciji
PORODILJE
Jesu li djeca iz Federacije BiH preskupa
za bud`et?
@ene, zaposlenice institu-
cija BiH, koje su s podru~ja
Federacije BiH, trpe diskri-
minaciju koju du`e vrijeme
poku{avaju ispraviti, ali niko
iz dr`avne vlasti nema sluha
za njihove probleme.
Ko je kriv
Naime, one nemaju ista
prava kao i njihove radne
kolegice koje su nastanjene
u Republici Srpskoj, a koje
za vrijeme porodiljskog
odsustva od 12 mjeseci dobi-
vaju punu pla}u. Za to vrije-
me zaposlenice iz FBiH pri-
maju naknadu ovisno o ka-
ntonima, ali u svakom slu~a-
ju ona nije ve}a od 360 KM.
Ugro`ene radnice pisale
su nekoliko peticija kako bi
ova diskriminacija bila {to
prije ispravljena. U jednom
od takvih pisama upu}enih
{efovima, parlamentarcima,
ombudsmenima, navele su
da se na ovaj na~in kr{e nji-
hova ljudska prava i eleme-
ntarno pravo djeteta na `ivot.
- Primjenom novog Za-
kona o pla}ama i naknada-
ma u institucijama BiH por-
odiljama s podru~ja Federa-
cije BiH vi{e se ne ispla}uju
naknade za porodiljsko
odsustvo iz bud`eta institu-
cija. Time su one, a zatim i
novoro|ene bebe, oslonjene
na primanja naknada iz
bud`eta kantona i to onih
koji za ovu stavku imaju pre-
dvi|ena sredstva - pi{u
dr`avne slu`benice.
Tako }e, primjerice, majka
s prebivali{tem u Kantonu
Sarajevu za vrijeme trudni-
~kog i porodiljskog odsustva
imati naknadu ne{to ve}u od
300 KM mjese~no. Porodilja
s prebivali{tem u Srednjobo-
sanskom kantonu ne}e ostva-
rivati nikakva primanja.
- Sve ~e{}e se postavlja pi-
tanje da li su za ovakvo stanje
„krivi“ nakaradni propisi u
Federaciji, prema kojima su,
~ini se, djeca ipak preskupa
za bud`et ili su za to glavni
„krivci“ poslanici Parlame-
nta BiH koji su usvajanjem
ovog zakona omogu}ili nave-
denu diskriminiraju}u inter-
pretaciju, {to se, istine radi,
odnosi samo na uposlenice u
institucijama BiH. Ili su,
pak, krivi predstavnici Mini-
starstva finansija i trezora
BiH koji su obustavili na-
knade i ne `ele da ispravljaju
poslani~ke gre{ke, pa makar
to bilo privremeno do izna-
la`enja nekog dugoro~nijeg
rje{enja - pitaju slu`benice.
Ina~e, o ovom pitanju
ve} je raspravljano u neko-
liko navrata. U Parlamentu
BiH bilo je poku{aja da se
ispravi novo zakonsko
rje{enje uz polemiku ko je
odgovoran za ovaj nehu-
man ~in, ali bez konkre-
tnog efekta.
Zaposlenice smatraju da
ova situacija do sada nije
zavrijedila ve}u pa`nju ja-
vnosti. Pritom, ~uju se i
glasovi koji smatraju da
majke porodilje zaposlene u
institucijama BiH ne treba-
ju biti privilegirane u odno-
su na majke porodilje u dr-
ugim institucijama Federa-
cije, jer ni one ne dobivaju
punu naknadu iz bud`eta.
No, dr`avne slu`benice
su za to da svi dobivaju je-
dnako.
Prijavljivanje u RS
- U cijeloj ovoj situaciji
`ene imaju nekoliko mo-
gu}nosti. Jedna od njih je
da se prijave u RS i koriste
njene propise, da zaklju~e
porodiljsko i otvore uo-
bi~ajeno bolovanje ili da
tu`e poslodavca zbog diskr-
iminacije i ugro`avanja te-
meljnih ljudskih prava -
tvrde zaposlenice, po-
dsje}aju}i na Op}u deklara-
ciju UN-a o pravima ~ovje-
ka, u kojoj stoji da se sva
ljudska bi}a ra|aju slobo-
dna i jednaka u dostoja-
nstvu i pravima.
Razlika u primanjima za
12 mjeseci, koliko traje por-
odiljsko bolovanje, vidljiva
je iz primjera dvije radne
kolegice, nastanjene u Ka-
ntonu Sarajevo i RS u, koje
sjede u istoj kancelariji.
Njihova osnovna pla}a
je 1.170 KM. Prema propi-
sima, porodilja zaposlenica
iz KS mjese~no }e dobivati
360 KM, {to za 12 mjeseci
iznosi 4.320 KM. Mjese~na
naknada za slu`benicu iz
RS je 1.170 KM, {to za go-
dinu iznosi 14.040 KM.
Ovo pokazuje da }e na go-
di{njem nivou porodilja iz
RS primiti 9.720 KM vi{e
od kolegice iz Kantona Sa-
rajevo. E. HALA]
Pogodnosti za
tre}e dijete
Naknadu neto pla}e za
prvih 30 dana kori{tenja
porodiljskog odsustva
majci u RS osigurava i is-
pla}uje poslodavac iz vla-
stitih sredstava. Za nare-
dnih 11 mjeseci za prvo i
drugo dijete, odnosno 17
mjeseci za blizance, tre}e
i svako naredno dijete na-
knadu ispla}uje posloda-
vac, a novac osigurava Ja-
vni fond za dje~iju za{ti-
tu. Suprotno tome, u Fe-
deraciji BiH nema pogo-
dnosti za tre}e i svako na-
redno dijete.
Fuad Kasumovi}, za-
mjenik ministra finansija
i trezora BiH, tvrdio je da
Dr`avna vlada i Ministar-
stvo finansija i trezora
BiH nemaju nikakve na-
dle`nosti da ovu devijaci-
ju isprave jer je sve reguli-
rano na nivou entiteta.
- Na nivou dr`ave ne-
mamo potrebnog konse-
nzusa ni entitetsku ve}inu
da bilo kakav zakon
mo`emo donijeti, jer u Vi-
je}u ministara decidno
ka`u da je to nadle`nost
entiteta i da mi nemamo
ni{ta s tim. To je u na-
dle`nosti njihovih fondo-
va zdravlja - ka`e Kasu-
movi}.
Kasumovi}: Nemamo nadle`nosti, sve je na entitetima
Na djelu je agresivna opstrukcija povratka prognanih
@ene koje `ive u FBiH dobivaju mizerne naknade za porodiljsko odsustvo, a
njihove radne kolegice iz RS punu pla}u Pisale peticije na vi{e adresa
Zgrada Vije}a ministara BiH:
Diskriminacija porodilja
D
anas kada su odnosi izme|u
Republike Srbije i Bosne i Her-
cegovine, usudit }u se napisati,
dosta problemati~ni, kako u forma-
lnom, ali jo{ vi{e u su{tinskom smislu,
za autora pisanje o ovoj temi predsta-
vlja poprili~an izazov, iz vi{e razloga.
Prvo, autor `ivi u Banjoj Luci, da-
kle u Republici Srpskoj, drugo, po na-
cionalnosti je Srbin, tre}e, funkcioner
je u SDP-u BiH. Dakle, mo`e imati sto-
tinu razloga zbog kojih, objektivno gle-
daju}i, rizikuje da bude nedovoljno
objektivan u ocjeni kako trenutnih
odnosa izme|u dviju dr`ava tako i
utvr|ivanju uzroka, ali i posljedica ko-
je takvi odnosi sa sobom donose i je-
dnoj i drugoj zemlji, a prije svega nje-
nim gra|anima i narodima.
Mnoge veze
Nesporno je da se radi o dvije samo-
stalne, suverene i me|unarodno pri-
znate dr`ave, obje ~lanice UN-a. Ne-
sporno je da smo preko sedamdeset go-
dina `ivjeli u zajedni~koj dr`avi. Ne-
sporno je da jedan od konstitutivnih
naroda u BiH, u ovom slu~aju Srbi, Re-
publiku Srbiju u punom smislu te ri-
je~i do`ivljavaju kao svoju maticu, o
~emu govore svi predstavnici poli-
ti~kih partija koji u ovom momentu
predstavljaju ogromnu ve}inu Srba u
RS i BiH.
Nesporno je da izme|u Republike
Srbije i Republike Srpske, kao ravno-
pravnog entiteta u sastavu BiH, postoje
posebni odnosi koji su uostalom i for-
malizovani Sporazumom o specijalnim
i paralelnim vezama. Nesporno je da je
Republika Srbija jedan od tri susjeda
dr`ave Bosne i Hercegovine. Nesporno
je da govorimo jezikom za koji nam ne
treba prevodilac bez obzira {to ga nazi-
vamo razli~ito. Nesporno je da nas i da-
nas ve`u li~ne, porodi~ne, nacionalne,
konfesionalne, kulturolo{ke, sportske i
mnoge druge veze koje bi trebale da za
krajnji rezultat imaju ~injenicu da kao
dr`ave i dru{tva, maltene, nemamo ni-
jedan ozbiljan problem u me|usobnim
odnosima.
Na `alost svih nas, prije svega mi-
slim na narode i gra|ane obje dr`ave,
to nije tako. Bosna i Hercegovina ne-
ma godinu dana svog ambasadora u
Republici Srbiji, {to je prva pretposta-
vka za normalne me|udr`avne odno-
se. Apsolutan je nesrazmjer u intenzi-
tetu odnosa organa dr`ave BiH i Re-
publike Srbije i organa Republike Sr-
pske i Republike Srbije.
Ono {to u ovom momentu najvi{e
optere}uje me|udr`avne odnose jesu
doga|aji iz nedavne pro{losti, a ti~u se
raspada do ju~e nam zajedni~ke dr`ave,
biv{e SFRJ. Danas postoje apsolutno
suprotstavljene ocjene o istim do-
ga|ajima zavisno iz kojeg dijela biv{e
zajedni~ke dr`ave dolaze. Nemogu}no-
st postizanja saglasnoti o uzrocima ne-
sre}e koja nas je sve zadesila, kao i o
stepenu krivice za protekle doga|aje,
onemogu}ava normalizaciju odnosa od
kojih korist treba da imaju prije svega
gra|ani obje zemlje.
I pored ~injenice da imamo Ha{ki
tribunal kao mjesto na kojem se
odre|uje stepen odgovornosti odnosno
krivice, a i doma}a zakonodavstva koja
procesuiraju sve {to Hag ne stigne da
sankcioni{e, jo{ smo daleko od situaci-
je da prihvatimo sve istine o proteklim
doga|ajima bez obzira koliko nam se
svi|aju ili ne svi|aju, odnosno koliko
nam idu ili ne idu u prilog.
Za sve, bolje re}i za veliku ve}inu,
mnogo je prihvatljivija pri~a o nama
kao isklju~ivim `rtvama, odnosno o
njima kao isklju~ivim zlo~incima. Na-
jvi{e odgovorni, odnosno najve}i kri-
vci za ovakvo stanje dru{tvene svijesti
su politi~ke i nacionalne elite koje ne-
maju ni hrabrosti ni odgovornosti da
svoje narode suo~e s ~injenicama o
onome {to se stvarno de{avalo u pre-
thodnim vremenima.
Najte`e je „svoje“ suo~iti s istinom
da su i oni ~inili zlo~ine, mnogo je
lak{e za sva zla ovog svijeta optu`iti
one druge i kako bi nama bilo dobro da
nije bilo onih koji nisu na{i i onih
na{ih „doma}ih izdajnika“ i „stranih
pla}enika“. Po{to ve}ini danas o~ito
odgovara ovakva kvalifikacija, ne mo`e
se ~ekati promjena stanja dru{tvene
svijesti jer je to proces za koji treba vri-
jeme, a vremena nema.
Nemamo pravo oduzeti {ansu za
normalnu budu}nost onima koji zaista
jesu budu}nost i jedne i druge dr`ave, a
to su mladi ljudi. Treba biti prakti~an i
iza}i iz kvadrature kruga, jer `ivot, na-
prosto, ne mo`e ~ekati, postat }emo za-
robljenici pro{losti, a onda }e bu-
du}nost biti itekako upitna.
Ovim ne `elim ni jednog trenutka
re}i da pro{lost treba zaboraviti, odgo-
vornost izjedna~iti, zlo~ince ostaviti
bez kazne, a `rtve bez satisfakcije koja
se zove pravda. Ono {to nam je svima
potrebno jeste da procesi normalizacije
me|udr`avnih odnosa moraju biti
po{te|eni hipoteka pro{losti, prije sve-
ga zbog budu}nosti onih koji dolaze.
Glavni stubovi
@elim samo podsjetiti na sada{nje
odnose dvije velike evropske nacije i
dr`ave, Saveznu Republiku Njema~ku
i Republiku Francusku, ~iji su narodi
jedni drugima ~inili najstravi~nije
zlo~ine, ratovali stotinama godina, a
danas su glavni stubovi velike Evrope
u kojoj predstavljaju uzor dobrosusje-
dskih odnosa.
Dakle, nemojmo otkrivati da je vo-
da mokra, u~imo na iskustvima dru-
gih, pogotovo ako su pozitivna, a ova to
sigurno jesu. Prepustimo pravosudnim
organima da rade posao koji im po de-
finiciji pripada, u~inimo sve da to bude
{to br`e, da se {to prije svi, i kao indivi-
dualiteti, ali i kolektiviteti, suo~imo sa
stvarnim istinama o proteklim do-
ga|ajima i time prestanemo biti zaro-
bljenici samo svojih istina.
Svima nama i s jedne i s druge stra-
ne Drine potreban je prije svega eko-
nomski i svaki drugi napredak za koji
postoje realne mogu}nosti i obostrani
interesi, koje samo treba znati jasno de-
finisati i staviti u funkciju za dobro vla-
stitih dr`ava i naroda.
5 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
POGLED IZ OPOZICIJE
Najte`e je „svoje“ suo~iti
s istinom da su i oni ~inili
zlo~ine, mnogo je lak{e
za sva zla ovog svijeta
optu`iti one druge
Pi{e:
Slobodan POPOVI]
PRESSIJA
Dok se mediji bave
{pekulacijama o tome da li
}e zvani~ni Beograd odobr-
iti agreman Seadu Avdi}u,
kojeg je za ambasadora u
Beogradu pro{le sedmice
imenovalo Predsjedni{tvo
BiH, zahtjev za odobrava-
nje agremana jo{ nije ni
upu}en institucijama Srbi-
je, potvr|eno je na{em listu
u Ministarstvu vanjskih
poslova BiH.
Naime, odluka o imeno-
vanju u posljednjih sedam
dana nije pre{la ni preko
ulice, odnosno jo{ nije do-
stavljena u sjedi{te MVP-a,
koje se nalazi svega nekoli-
ko metara od zgrade Pre-
dsjedni{tva. Tek po{to se
odluka dostavi, bit }e
sa~injen i zvani~an zahtjev
MVP-u Srbije da odobri
agreman Avdi}u.
Konkretno, sve ovo
zna~i da procedura provje-
ra u Srbiji, koja u svim ze-
mljama prethodi odobrava-
nju agremana, u
Avdi}evom slu~aju jo{ nije
ni po~ela, ali zato su u BiH
i Srbiji ve} razvijene cijele
teorije o tome ho}e li mu i
na koji na~in biti dat agre-
man.
Avdi} je uvjeren da ne-
ma nijednog osnova zbog
kojeg bi Beograd njemu
uskratio davanje agremana,
s ~ime se, bar u javnim
istupima, sla`e i predsjeda-
vaju}i Predsjedni{tva Ne-
boj{a Radmanovi}. S druge
strane su oni koji misle da
on ne}e dobiti agreman,
ba{ kao ni njegov pretho-
dnik Bori{a Arnaut. Me|u
skepticima je i zamjenik vi-
sokog predstavnika Rafi
Gregorijan (Raffi Gregori-
an), koji je ve} izjavio da
„Silajd`i}ev prijedlog ne
smatra korisnim“.
U me|uvremenu, srbi-
janski mediji podgrijavaju
atmosferu spominjanjem
Avdi}evog imena kao osu-
mnji~enog u slu~aju „Tu-
zlanske kolone“.
- Bio sam u Beogradu
ve} dva do tri puta i to bez
ikakvih problema. Da po-
stoji bilo kakva potjernica,
sigurno bih bio uhap{en.
Ovako, nemam zbog ~ega
da strahujem i o~ekujem
da vlasti u Srbiji potvrde
agreman i da preuzmem
povjerenu mi du`nost - re-
kao je Avdi}.
S. [KULETI]
Dvije strane Drine
Nemojmo otkrivati da je voda mokra, u~imo na iskustvima drugih, pogotovo ako su pozitivna
Avdi}: Nemam razloga za strah
Muharem Serbezovski
je nedavno na noge digao
bh. javnost jednom svojom
neopreznom, nepromi{lje-
nom, nimalo opravdava-
ju}om izjavom.
Konstatirao je kako
„opaliti {amar“ svojoj supr-
uzi i nije bogzna kako veli-
ki grijeh.
Serbezovski je ~lan Str-
anke za BiH: poslanik je
Skup{tine Kantona Saraje-
vo i delegat u Domu naro-
da Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine.
„Vlasnik“ je brojnih pje-
sama koje imaju brojne
obo`avatelje. I ne samo to.
Serbezovski bi, naime,
kako sada stvari stoje, mo-
gao postati i „vlasnik“ ne-
koliko diploma s raznih fa-
kulteta. On je nedavno
svr{io Fakultet islamskih
nauka u Sarajevu.
Nije to Serbezovskom
bilo dovoljno pa se po~eo u
Federalnom domu naroda
hvaliti kako kani uskoro
upisati i postdiplomski stu-
dij na „nekakvom“ priva-
tnom Pravnom fakultetu u
Kiseljaku. Jo{ je otkrio da
je jedan od vlasnika, ako ne
i vlasnik u cijelosti, tog fa-
kulteta Alija Ismet. I ni to
mu nije bilo dovoljno pa je
jo{ precizirao da je „Alija
Ismet jedan od vi|enijih
oficira Armije BiH“.
Niko ne zna radi ~ega je
sve te detalje Serbezovski
otkrio. Ali su oni kojima je
sve to kazao promi{ljali ova-
ko: mo`da Muharem ho}e
od „{amard`ije `ena“ o sebi
stvoriti predod`bu intele-
ktualca „~vrste ruke“.
H. ORAHOVAC
Ko }e na kraju popustiti
Ima li agremana
za Seada Avdi}a?
Odluka Predsjedni{tva BiH jo{
nije ni do{la do MVP-a BiH
PRESSIJA Pjeva~i mogu mnogo toga
Od
,
{amard`ije `ena
,
do intelektualca
,
~vrste ruke
,
Serbezovski bi, naime, kako sada stvari stoje, mogao postati i „vlasnik“ nekoliko diploma s raznih fakulteta
Serbezovski: Zavr{io i
Fakultet islamskih nauka
6 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
Pro|e i Kongres Stranke demo-
kratske akcije!
Novi-stari predsjednik Sulejman
Tihi} pod vi{estrukim je pritiskom.
Iz njegovog najbli`eg (pa i najinti-
mnijeg) okru`enja od njega se zahti-
jeva da svoje protivnike i neisto-
mi{ljenike zbri{e s lica zemlje.
Predstavnici me|unarodne zaje-
dnice zahtijevaju sve krupnije poli-
ti~ke i kadrovske promjene.
Kineska poslovica
Tihi} taktizira razapet izme|u
vlastite `elje da nekima koji su mu u
proteklim godinama zagor~avali `iv-
ot, kako unutar tako i van SDA, za-
pe~ati politi~ku karijeru i spoznaje
da je osveta najbolja kada je - hla-
dna.
Nije tajna da bi Tihi} volio {to
dalje od sebe vidjeti Bakira Izetbe-
govi}a, Adnana Terzi}a i ve}inu
onih koji su pristali uz dvojicu pro-
tukandidata na netom odr`anom
Kongresu.
No, zna se i da je Tihi} skloniji,
po onoj staroj kineskoj poslovici -
prijatelja dr`i blizu, neprijatelja jo{
bli`e - posebno Izetbegovi}a ostaviti
u nekom od organa stranke.
Isto tako, Tihi}u je ve} dozlogr-
dilo nadmudrivanje s koalicionim
partnerom Harisom Silajd`i}em.
Izgleda da su u pravu oni koji ka`u
da bi lider SDA najradije moma~ki
„izcipelario“ osniva~a Stranke za
BiH.
Ali...
Alternativa u vlasti sa Strankom
za BiH je - vlast sa SDP-om!
Tihi}, koji za sebe javno sve gla-
snije tvrdi da je socijaldemokrata,
zna da je to vi{estruko riskantan po-
tez. U ve}em dijelu bira~kog tijela
SDA privatno preduze}e Zlatka
Lagumd`ije je - omra`eno! Ono
podsje}a na crne godine vlasti Ali-
janse, montirane procese i op}u sa-
tanizaciju Bo{njaka, od koje se
ovaj narod i danas oporavlja i pla}a
enormne ra~une montiranih poli-
ti~kih procesa.
Novi-stari lider SDA svjestan je
toga, kao i rizika da }e mu SDP-ova
ma{inerija izvr{iti „an{lus“ stra-
nke. Njegovo srce jeste uz Lagu-
md`iju, ali ga razum upozorava da
bi to bio klasi~ni politi~ki suicid!
Kormilo broda
S druge strane, da li u SDP-u,
koji je krvo`edan vlasti (pogleda-
jte samo bahatost Gradske uprave
Sarajeva), `ele u}i u kratkoro~ni
neizvjesni brak, pun ljubavi
izme|u dvojice lidera, ali i eksplo-
zivno nabijen suprotstavljenim
interesima pojedinaca i grupa iz
obje partije?
Tako|er, da li SDP-u, koji sve
vi{e vjeruje u pobjedu na nare-
dnim izborima (Lagumd`ija se,
navodno, ~ak razme}e da }e imati
50 posto glasova na dr`avnom ni-
vou!?), treba sada ulazak u vlast?
Stoga, SDA-u i Tihi}u preostaje
da ostatak mandata provede u
sre|ivanju stanja u stranci i opre-
znom kormilarenju velikog i
mo}nog broda kroz vode pune hri-
di, nadmudrivanje s hrvatskim i -
posebno - srpskim politi~kim pre-
dstavnicima i - postizanje rezulta-
ta koji }e mu makar osigurati {to
ve}i kola~ vlasti.
SDA - socijaldemokratija zasad
je - na ~ekanju!
POLITI^KI POLIGON
Zna se i da je Tihi}
skloniji, po onoj staroj
kineskoj poslovici -
prijatelja dr`i blizu,
neprijatelja jo{ bli`e -
posebno Izetbegovi}a
ostaviti u nekom od
organa stranke
Pi{e:
Sead NUMANOVI]
PRESSIJA
PRESSIJA
Vlada FBiH pla}a edukaciju policijskih i dr`avnih slu`benika
SDA - socijaldemokratija!
Tihi}evo srce jeste uz Lagumd`iju, ali ga razum upozorava
da bi koalicija sa SDP-om bio klasi~ni politi~ki suicid
Vlada Federacije BiH
pro{le godine iz federalnog
bud`eta platila je 532.800
maraka Pravnom fakultetu
u Sarajevu za edukaciju 72
policijska i dr`avna slu`be-
nika u oblasti borbe protiv
organiziranog kriminala.
Za ovaj specijalisti~ki po-
stdiplomski studij, koji se
odvija u tri semestra, izdvo-
jeno je 7.400 maraka po oso-
bi, a pro{li su ga pripadnici
federalne i kantonalnih po-
licija te SIPA-a i OSA-e.
No, u Federalnoj upravi
policije nezadovoljni su efe-
ktima i cijenom projekta.
Zbog toga su, kako saznaje-
mo, ministru unutra{njih
poslova Muhidinu Ali}u
uputili dopis u kojem su izr-
azili svoje negodovanje.
- Smatramo da viso-
ko{kolske ustanove u ze-
mljama Evropske unije za
nastavu koja se izvodi samo
vikendom ne napla}uju ova-
ko visoke tro{kove koji su
ugovoreni s Pravnim faku-
ltetom - navodi se u dopisu.
Iz FUP-a isti~u i to da
slu`benici koji zavr{e ovu
obuku od nje ne}e imati ni-
kakve koristi, jer zakonom
nije predvi|eno da ona ut- je~e na dodjelu vi{eg ~ina,
pozicije ili radnog mjesta.
- Mi od ove edukacije ne-
mamo bukvalno ni{ta - ka-
zao je „Avazov“ sagovornik
iz FUP-a, koji tvrdi da studij
poha|aju i oni dr`avni
slu`benici koji nemaju nika-
kve veze s tim poslom.
S druge strane, Ali}
isti~e da je ovo Vladin proje-
kt i da je sve provedeno u
skladu sa zakonom. Tako|er
je kazao da se u ve}ini
slu~ajeva radi o ljudima koji
direktno rade na pitanjima
organiziranog kriminala, ali
da ima i manji dio onih koji
imaju tek indirektne veze s
tim. G.MRKI]
Na~elnik op}ine Trnovo
Ibro Berilo ostvario je pri-
jetnju i definitivno izdao
rje{enja o progla{enju pre-
kobrojnim za sedmoricu
ratnih heroja, ina~e dugo-
godi{njih radnika ove
op}ine. Time je zapo~eo za-
vr{nu kampanju o uklanja-
nju svih onih koji nisu po-
dr`ali Stranku za BiH i nje-
gov izbor na proteklim
op}inskim izborima.
Kako „Avaz“ saznaje,
rje{enja da su prekobrojni
dobili su ratni vojni invalid
Armije RBiH i nosilac na-
jvi{eg ratnog priznanja
„Zlatni ljiljan“ Ikmet Me-
hani}, nosilac „Srebrene
policijske zna~ke“ Mirsad
Mizdrak, RVI i ratni koma-
ndant bataljona Delija{i
Mumin Bajraktarevi}, RVI
i ratni komandir voda Is-
met Dedi}, ratni komandir
Vojne policije Emin Berilo
te komandiri ~ete Mujo
Mulaomerovi} i Salem
Plo~o. Naime, radi se o or-
ganizatorima odbrane
{irokog rejona Trnova.
U unificiranim
rje{enjima poslanim
po{tom, a do kojih je
do{ao na{ list, navodi se da
se svaki od spomenutih
slu`benika „zbog nemo-
gu}nosti raspore|ivanje
na drugo radno mjesto, pr-
ogla{ava prekobrojnim“.
- Namje{tenik se pro-
gla{ava prekobrojnim zbog
neispunjavanja uvjeta u po-
gledu stru~ne spreme, pre-
dvi|ene za ovo radno mje-
sto, smanjenja broja radnih
mjesta i nepostojanja dru-
gog odgovaraju}eg
upra`njenog radnog mjesta
- navodi se u rje{enjima ko-
ja potpisuje li~no na~elnik
Berilo.
Jedan od prekobrojnih,
Ikmet Mehani} ka`e da se
radi o „klasi~nom politi~ki
motiviranom obra~unu“.
- Ovo nema veze s refo-
rmom. Ovo je ~isti re-
van{izam, budu}i da ni-
smo htjeli podr`ati SBiH i
Ibru Berila na izborima.
Time su se potvrdile naja-
ve o njegovoj ~eli~noj me-
tli. Stranka Harisa Sila-
jd`i}a odlu~ila je da se ri-
je{i ratnih heroja i mi tu
ni{ta ne mo`emo - rekao je
Mehani}. F. VELE
Na~elnik Trnova ostvario prijetnje
Berilo ratne
heroje proglasio
„prekobrojnim“!
Ovo je ~isti revan{izam, jer nismo
htjeli podr`ati SBiH i Berila na
izborima, ka`e Mehani}
Berilo: ^eli~na metla
Ali}: Vladin projekt
Pravnom fakultetu 532.800
KM za beskorisni studij
FUP nezadovoljan cijenom i efektima studija tvrde}i da od njega niko nema koristi
Pismo ~elnicima
U pismu sedmorice
ratnih heroja, koje je
upu}eno ~elnicima vo-
de}ih vladaju}ih i opo-
zicionih stranaka u
BiH, premijeru Vlade
FBiH i Kantona Saraje-
vo, te Skup{tini KS, na-
vodi se da Berilo ratne
heroje progoni po nalo-
gu SBiH.
Ratni heroji su zapr-
ijetili da }e, ako releva-
ntne institucije do 30.
maja ne sprije~e samo-
volju pojedinaca poput
Ibre Berila i dijeljenje
otkaza neistomi{ljenici-
ma SBiH, pozvati biv{e
borce, stanovni{tvo Tr-
nova i Kantona Saraje-
vo da blokiraju Op}inu
Trnovo i puteve.
Fakultet ponudio, Vlada prihvatila
Ali} je podsjetio da je bio raspisan konkurs i da je
fakultet ponudio cijenu koju je Vlada prihvatila.
- Ne znam da li je ona visoka za tu vrstu studija, ali
ja je nisam odre|ivao, niti sam na nju mogao utjecati
- kazao je Ali} za „Avaz“.
7
30. MAJ/SVIBANJ 2009.
Odlomci iz autobiografske knjige Pedija E{dauna, „Sretan `ivot“
EKSKLUZIVNO
M
oja politika je bila
otvorenost i dostu-
pnost kako
obi~nim ljudima BiH isto
tako i njihovim politi~kim
predstavnicima.
U tom sam smislu i svo-
jim voza~ima dao instrukci-
je da ne `elim uklju~ena pla-
va rotaciona svjetla i polici-
jsku pratnju, {to je (i jo{ uvi-
jek je) omiljeno kod
me|unarodnih diplomata i
{to Bosanci uglavnom ne
vole. Umjesto toga, ja sam
zahtijevao da se vozimo na-
jnormalnije i bez naru{ava-
nja svakodnevnice i `ivota
obi~nih ljudi.
Insistirao sam (uz proti-
vljenje mog osoblja za-
du`enog za sigurnost) da ka-
pije ispred zgrade u kojoj
sam radio budu otvorene,
tako da zgrada ne djeluje
kao utvrda. U svoj ured sam
skoro svakoga jutra i{ao
pje{ice sarajevskim ulicama,
umjesto blindiranim BMW-
om koji mi je obezbijedila
vlada britanske kraljice.
Tako sam tokom jedne
od svojih jutarnjih {etnji
nai{ao na starca koji je u bli-
zini sarajevske Katedrale pr-
odavao plasti~ne upalja~e po
cijeni od jednu KM. Stavio
sam mu dvije KM u ruku uz
‘Dobro jutro’ i nastavio da-
lje.
Na moje veliko izne-
na|enje, potr~ao je za
mnom vi~u}i i ma{u}i svo-
jim bijelim {tapom. Zastao
sam, potpuno zbunjen pita-
ju}i ga {ta nije uredu. ‘[ta je
ovo?’ ljutito me upitao, dok
mi je gurao u ruku kovanicu
koju sam mu dao. ‘[ta vi
mislite {ta sam ja? Prosjak?
E, pa, nisam. Ja prodajem
upalja~e!’
Nakon toga, svakoga
sam jutra, kada bih ga za-
tekao, kupovao upalja~ od
njega, jer on je bio tu i u
hladnim zimskim jutrima
i vrelim ljetnim danima, i
tako sam sakupio kolekci-
ju od preko dvije stotine
upalja~a prije svog odla-
ska iz Sarajeva. Na ogro-
mno iznena|enje saraje-
vske ~ar{ije, koja je smatra-
la da je moj posao da vrije-
me provodim s njima,
D`ejn i ja smo proveli do-
sta vremena izvan grada,
dru`e}i se s obi~nim ljudi-
ma, pogotovo s onim najsi-
roma{nijim i najugro`eni-
jim. Ova dru`enja i posjete
obi~nim ljudima omo-
gu}ili su mi da na najbolji
na~in shvatim `ivot
obi~nog ~ovjeka. Odlasci
izvan Sarajeva su D`ejn i
meni omogu}ili sticanje
nezaboravnih iskustava.
Samo jedan pogled na
Karad`i}a, nakon {to je
kona~no uhva}en, na nje-
govu dugu bradu i neure-
dnu ra{~upanu kosu, po-
tvrdio je ono u {to nisam
ni najmanje sumnjao; taj
je ~ovjek, `ive}i sve te go-
dine kao bjegunac, bio
pod za{titom Srpske pra-
voslavne crkve preru{en
u kalu|era, a ne kao neko
ko se krio iza maske
„doktora alternativne
medicine“.
Sretan sam {to je ovaj
~ovjek kona~no u Hagu,
gdje }u se, kako mi je
re~eno, morati pojaviti i
po ~etvrti put radi
izno{enja dokaza u pro-
cesu protiv njega.
Me|utim, general
Mladi}, koji je optu`en
da je direktno uprljao ru-
ke krvlju Srebrenice, i
dalje je na slobodi i apso-
lutno sam siguran da ga u
njegovom skrovi{tu {tite
odmetnuti elementi stru-
ktura dr`avne sigurnosti
Srbije.
Nema stabilnog mira
na Balkanu bez pravde u
BiH, a pravda ne}e biti
zadovoljena sve dok ova
dvojica glavnih arhiteka-
ta bosanskog u`asa ne
okon~aju u Hagu, gdje
im je i mjesto.
Karad`i}a je ~uvala SPC
Srbi me uglavnom ni-
su voljeli jer su znali da
poku{avam izgraditi
dr`avu, {to je podrazumi-
jevalo reduciranje ovlasti
dr`ave u dr`avi koju su
oni stvarali u Republici
Srpskoj.
Bosanski muslimani
su mi bili naklonjeni iz
istog razloga, ali su mi za-
mjerali jer nisam dozvo-
lio da se Me|unarodnom
aerodromu u Sarajevu, na
koji jednako pravo po-
la`u pripadnici svih et-
ni~kih grupa u zemlji, da
ime po njihovom ratnom
lideru (i mom prijatelju)
Aliji Izetbegovi}u.
Hrvati me nisu vo-
ljeli jer su znali da }u
sprije~iti njihove po-
ku{aje formiranja mini
dr`ave na jugu, kao i
zbog ~injenice {to sam
smijenio njihovog iza-
branog predsjednika
kada je optu`en za kor-
upciju.
Aerodrom, RS i mini dr`ava
Pedi i D`ejn: Nezaboravna iskustva
Karad`i} kona~no u Hagu
Tokom svog mandata imao sam veli-
ki broj partnera, kako doma}ih tako i
me|unarodnih, bez ~ije pomo}i zasigur-
no ne bih postigao ni{ta u Bosni.
Me|utim, dvojica od njih zaslu`uju po-
sebnu pa`nju.
Prvi je bosanski musliman i u to vri-
jeme dr`avni premijer Adnan Terzi}. On
mo`da i ne posjeduje dovoljno lukavstva
koje je neophodno u politici, pogotovo
kada je rije~ o Balkanu, ali je rije~ o izu-
zetno dobrom, odva`nom i hrabrom
~ovjeku. Tako|er je jedan od rijetkih bo-
sanskih politi~ara koje sam poznavao i
koji nisu bili motivirani nacionali-
zmom, nego ga je vodila ideja onoga {to
je najbolje za njegovu zemlju.
Drugi je Dragan ^avi}, tada predsje-
dnik Republike Srpske, entiteta sa sr-
pskom ve}inom, ~ije je javno priznanje o
uklju~enosti Srba u doga|anjima u Sre-
brenici predstavljalo ~in politi~ke hra-
brosti koji bi se mogao uporediti s izja-
vom Vilija Branta (Willy Brandt), koji se
na koljenima izvinio `rtvama Au{vica.
Na moje duboko `aljenje, ova su dvo-
jica ljudi, za koje mogu re}i da su mi bili
i politi~ki partneri i prijatelji i koji su se
izlagali brojnim rizicima kako bi svoju
zemlju izveli na put stabilnog mira i put
koji vodi ka EU, platili svoj trud poli-
ti~kim karijerama na izborima koji su
uslijedili nakon mog odlaska iz Bosne.
Nadam se da Bosni ne}e trebati dugo da
prepozna i shvati da joj je potrebno {to
vi{e takvih lidera.
Terzi} i ^avi} su platili svoj
trud politi~kim karijerama
Terzi}: Najbolje za
zemlju
^avi}: Politi~ka
hrabrost
Kolekcija od 200
upalja~a
Na ogromno iznena|enje sarajevske ~ar{ije, koja je smatrala da
je moj posao da vrijeme provodim s njima, D`ejn i ja smo proveli
dosta vremena izvan grada, dru`e}i se s obi~nim ljudima
RAZGOVOR
Mirsad \erlek, novi gr-
adona~elnik Novog Pazara
iz Sand`a~ke demokratske
partije, za razliku od svog
prethodnika Sulejmana
Ugljanina iz SDA, ne izbje-
gava medije i spreman je da
odgovori na pitanja. Na
po~etku razgovora isti~e da
je od svog prethodnika na-
slijedio 11 miliona eura du-
ga, propala preduze}a, po-
djele me|u Bo{njacima...
Crna hronika
Ipak, ocjene gra|ana su
da se za 11 mjeseci od pro-
mjene vlasti u Novom Pa-
zaru malo toga promijeni-
lo, barem kada je kvalitet
`ivota gra|ana u pitanju?
- Mnogo toga je dru-
ga~ije. Ono {to je nas najvi{e
zanimalo i {to nas je boljelo
jeste destabilizacija poli-
ti~kihprilika u NovomPaza-
ru. To je i najvi{e utjecalo da
se uklju~imu politiku jer ni-
sammogao gledati sa strane
da se Bo{njaci me|usobno
tuku, da po beogradskim
medijima stalno budemo u
crnoj hronici i mislio sam, i
jo{ mislim, da mogu dati svoj
doprinos na pomirenju u Sa-
nd`aku. To je jedanod osno-
vnihuvjeta da Sand`ak kre-
ne u neke ozbiljne projekte
ekonomskog razvoja, otvara-
nja novihradnihmjesta, izr-
adnje infrastrukture koja je
katastrofalna...
Da li je mogu}e posti}i to
pomirenje?
- Mi smo preuzeli vlast u
julu pro{le godine, a sve do
17. januara ove godine No-
vi Pazar je bio potpuno mi-
ran i to je najdu`i period
bez incidenata. Mislim da
to opozicionoj stranci Sule-
jmana Ugljanina nije odgo-
varalo i napravio je jedan
incident. Sad smo u{li u jo{
jednu mirnu fazu. Nudimo
ruku pomirenja Ugljaninu i
ne}emo prestati dok to ne
postignemo.
Da li ste vi{e o~ekivali
od dr`ave Srbije?
- Upredizbornim
obe}anjima svih ~lanica sa-
da{nje vlade bila su puna
usta rje{avanja problema
Bo{njaka u Sand`aku, prije
svega dobijanje jedinstvene
Islamske zajednice u Srbiji.
To je veome va`no jer pro-
blemi me|u Bo{njacima u
Sand`aku, gdje `ivi 300 hi-
ljada ljudi, mogu da budu
vrlo ozbiljni problemi za
dr`avu Srbiju.
Razlog za{to dr`ava za
ovih godinu dana ne radi
ni{ta jeste ta tanka parlame-
ntarna ve}ina, i to ko~i
dr`avu da ka`e „ovo je legi-
timna IZ u Srbiji“. Ali Vla-
da i Ministarstvo vjera Sr-
bije nemaju snage da to
ka`u zbog dva poslanika
Sulejmana Ugljanina koji
donose prevagu.
Jaki na rije~ima
Ima li jo{ nekih obe}anja
gdje je dr`ava iznevjerila
Va{a o~ekivanja?
- Ne mo`emo da pre-
sko~imo jednu bitnu stvar,
a to je da u NovomPazaru
imamo 75 posto Bo{njaka i
25 posto Srba, ali u policiji
je potpuno obrnuta situacija
kada je u pitanju nacionalna
zastupljenost. Ista takva si-
tuacija je i u pravosu|u,
gdje imamo veoma malo
Bo{njaka, ali i u drugim
dr`avniminstitucijama.
Politi~ari koji dolaze iz
Beograda samo su jaki na ri-
je~ima. Kada je dolazio mi-
nistar policije Ivica Da~i},
obe}ao je }e poku{ati to
ispraviti, ali mi ne mo`emo
~ekati deset godina da bi se
broj zaposlenih Bo{njaka
promijenio za koji procenat.
Tako|er, nismo zadovoljni
ni brzinomdecentralizacije
u Srbiji. A. MALAGI]
Nudimo ruku pomirenja Ugljaninu
U Novom Pazaru `ivi 75 posto Bo{njaka i 25 posto Srba, ali u policiji je potpuno
obrnuta situacija, kao i u pravosu|u i drugim dr`avnim institucijama
Pi{e:
Ned`ad LATI]
Nemam nikakve dileme
da bih, osim u Sarajevu, je-
dino jo{ mogao `ivjeti u
Istanbulu. I to sam shvatio
poodavno.
Ono, poslije rata, kada
se insan bio po`elio vidjeti
nerazbijen stakleni izlog,
pa se putevi bili otvorili na
sve strane, putovao sam ha-
man na sve kontinente.
Naj~e{}e i najra|e, ako sam
ikako mogao tako kurisati,
letio sam preko Istanbula.
Tako sam i svoje nedavno
putovanje za Moskvu radije
organizirao preko Istanbula
nego preko Beograda ili
Be~a.
Pri povratku iz Moskve,
ostavio sam sebi ~etiri dana
za boravak u Istanbulu. Ve}
u Sarajevu bio sam naumio,
i to rekao jednom prijatelju
u Istanbulu, posjetiti
^anakale. S obzirom na da-
ljinu od 300 kilometara od
Istanbula, za to nam je tre-
balo utro{iti jedan cijeli
dan.
^er~ilova ideja
Nakonosvojenja Ista-
nbula, gra|ene su d`amije i
kule, mostovi i musale, a vo-
jne su se vodile daleko na gr-
anicama velikog carsta. Tako
je bilo nekoliko stolje}a, ka-
da je Meka bila, a hvala Alla-
hu i ostala, srce islamskog
svijeta, a grad na Bosforu
njegova arterija. Sve dok se
suruntija, koju je izazvao je-
danmetak ispaljen28. juna
1914. na mostu Miljacke, ko-
ji je gradila ruka osmanli-
jskog neimara, svomsvojom
silinomnije sru~ila prema
Istanbulu.
Naime, nakonizbijanja
Prvog svjetskog rata, jedna
od najkrvavijihbitaka
vo|ena je na uzanommor-
skomtjesnacu Dardaneli, sa-
mo 300 kilometara od Ista-
nbula, poznatomkao Galipo-
lje i ^anakale! Tu je od aprila
1915. godine do januara
1916. izginulo pola miliona
vojnika, podjednako napa-
da~a i branilaca. Takozvane
sile Antante, koju su sa~inja-
vale Engleska, Francuska i
Rusija, borile su se protiv tzv.
Centralnihsila - Njema~ke,
Italije i Austro-Ugarske.
Ubitki na Galipolju
u~estvovale su snage i tzv.
Anzak saveza - Australije, Ir-
ske i Novog Zelanda. Ideja o
invaziji saveznika na Galipo-
lje rodila se u glavi Lorda Vi-
nstona ^er~ila (Winston
Churchill). Cilj joj je bio osi-
gurati pristup Istanbulu i po-
novo ga zauzeti te omogu}iti
slobodanprolaz za Rusiju
kroz Dardanele. Odbranom
je komandovao Mustafa Ke-
mal Ataturk. Pohod na Dar-
danele trebao je trajati samo
11 dana.
Saveznici su odlu~ili bro-
dovima prodrijeti kroz mor-
ski tjesnac Bosfora i Darda-
nela. Brodovi su bili izlo`eni
granatiranju turskihtopova
ili su se nasukali na mine po-
stavljene u moru te su bili
uni{teni i o{te}eni.
Galipolje je staro ime za
dana{nji grad Gelibol, {to je
do{lo od gr~e rije~i kallipolis
- lijepi grad. Smje{tenje na
Galipoljskompoluotoku koji
se prostire izme|u Egejskog
mora na zapadu i Dardane-
lskog moreuza na istoku.
Kada putujete iz Istanbu-
la prema ^anakaleu u maju,
pro}i }ete kroz najljep{a po-
lja p{enice poprskana krvavo
crvenimcvjetovima makova,
{to podsje}a na zelene peri-
voje d`eneta poprskane kr-
vlju {ehida. Putovanje }e se
zavr{iti na Abide, najve}em
spomeniku {ehidima sa
^anakale, gdje se u razmaku
od osamdeset kilometra na-
lazi nekoliko takvihspome-
nika. Najpoznatiji me|u nji-
ma izgra|enje borcu Jajha
^au{u u bronzi. Onna
le|ima nosi topovsko |ule
kojimje nanesenpresudan
udarac engleskoj floti. Tvrdi
se da je topovsko |ule bilo
te{ko 280 kilograma.
Na jednom od mezari-
stana obilje`en je kameni
ni{an {ehidima Bosne i Ta-
slid`e. Tvrdi se da je tu
izginulo 30 hiljada Bo{nja-
ka. Ne znam milet Muha-
mmedovog ummeta da ne-
ma natpis grada ili zemlje
iz koje su pali {ehidi u
odbrani ^anakalea.
Jedna pri~a o indijskim
muslimanima to najbolje ilu-
strira. Po{to su Englezi mo-
bilizirali vojnike iz cijele
svoje imperije, mnogi indi-
jski muslimani dovezeni su
brodovima na ^anakale.
Kad su ~uli ezane, i izvi|a~i
vidjeli kako vojnici uzimaju
abdest, organizirali su pre-
bjeg na tursku stranu. Mnogi
od njihsu poginuli kao {ehi-
di. Vijest o ovoj bitki stigla je
me|u indijske muslimane.
Kada je turska zatrebala ku-
piti municiju, indijski musli-
mani su skupili novac. Toli-
ko su skupili novca da imje
nakonkupovine oru`ja iz
Rusije i preostalo novca, te
su osnovali kompaniju i ba-
nku. To je I[ banka, jedna od
najstarijihu Turskoj, a ute-
meljena je tada novcemindi-
jskihmuslimana.
Pla`e i hridine
Postoje mnoge pjesme,
knjige i filmovi snimljeni o
ovoj bitki. Svakoga ljeta hi-
ljade posjetilaca iz Turske,
kao i iz Australije, posjeti
ovo podru~je. Vjeruje se da je
u ovoj bitki izginulo i mnogo
evlija, odabranihpobo`nja-
ka. Stoga, kako se tvrdi, mo-
re koje zapljuskuje obalu,
pla`e i hridine miruje, nikad
se ne uzburka, iz straho-
po{tovanja prema dvije stoti-
ne i pedeset tri hiljade {ehida
koji tu po~ivaju.
I ja sam, prije nego {to
sampri{ao mezarju i zemlji
natopljenoj {ehidskomkr-
vlju, iz strahopo{tovanja pre-
ma braniteljima arterije isla-
mskog svijeta, uzeo abdest
na mirnimtalasima mora.
Da su tada brodovi sila Anta-
nte pro{li kroz tu arteriju,
Istanbul, srce islamskog svi-
jeta bi prepuklo!
8 30. MAJ/SVIBANJ 2009. 9 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
POLITI^KI RAPORT @ivot Bo{njaka u Sand`aku
S
vojevrsna izolacija Sa-
nd`aka koju provodi
Beograd, ali i {esnaest
godina vladavine SDAna
~elu sa SulejmanomUgljani-
nom, ostavili su itekako tra-
ga na ovompodru~ju, gdje
`ivi oko 300 hiljada Bo{nja-
ka. Tako je samo op}ina Novi
Pazar ostala u dubiozi od 11
miliona eura, a jo{ se pre-
pri~ava pri~a kada je lokalni
}evabd`ija ispostavio ra~une
za 600 hiljada }evapa koje je
prethodna vlast „pro`derala“
u svomposljednjemmanda-
tu. Ra~uni za pi}e jo{ nisu
stigli, a navjerovatnije }e
opusto{iti op}insku kasu.
Grad mladosti
Na svakomkoraku vidlji-
va je i nebriga dr`avne vlasti
Srbije. Kada se vozite prema
bilo kojemgradu u Sa-
nd`aku, slike puta dovoljno
vamgovore da je ovaj kraj
„ka`njen“ od centralnihvla-
sti. Do Tutina, Sjenice, No-
vog Pazara, Nove Varo{i vozi
se cestama koje vi{e sli~e ma-
kadamu nego asfaltnompu-
tu, s bezbroj rupa, izbo~ina,
su`enja, krivina i gost koji
dolazi po prvi put u ove kra-
jeve uop}e ne mo`e zamisliti
da ga na kraju vi{esatnog tru-
ckanja mo`e do~ekati neko
urbano mjesto ili grad.
Ipak, politi~ari u Sa-
nd`aku ka`u da su u poslje-
dnjihnekoliko mjeseci po-
ve}ana izdvajanja iz repu-
bli~kog bud`eta u odnosu na
ranije godine, ali da je to „jo{
daleko od onoga {to zaslu-
`uje ovaj dio Srbije i po broju
stanovnika i po razvoju pri-
vrede i po resursima koje
imaju op}ine u Sand`aku“.
Vlada u Beogradu i na dr-
ugimprimjerima pokazuje
ma}ehinski odnos prema
Bo{njacima u Sand`aku. Ia-
ko su ubjedljiva ve}ina, u po-
liciji su manjina, ali i drugim
dr`avniminstitucijama.
Diskriminacija je o~ita,
`ali namse jedanmladi}, jer
su na nedavno objavljenom
konkursu za prijemu polici-
ju gotovo svi Bo{njaci odbi-
jeni, bez valjanog obra-
zlo`enja. Neki su imali i ve}e
kvalifikacije od tra`enihna
konkursu, jer posao ~eka i
desetak mladi}a koji su za-
vr{ili Fakultet kriminali-
sti~kihnauka. Za njihmjesta
nema.
- Nepodobansi i ne mo-
`e{ raditi u policiji. Mi smo
na ivici. [ta mo`e biti s na-
ma, ako se ne mo`emo oslo-
niti na zakoni dr`avu - ka`e
Sead [a~irovi}. Pomo} od
BiH, koju do`ivljavaju kao
maticu, nikada nisu imali ni-
ti je o~ekuju, ali su jako ra-
zo~arani {to je izostala barem
moralna podr{ka.
Pro{le godine u Sand`a-
ku je do{lo do smjene vla-
sti, gdje je vladavinu SDA
zamijenila Sand`a~ka de-
mokratska partija. Ali
gra|ani nisu zadovoljni br-
zinom promjena.
- Otkako je do{la nova
vlast, jedina promjena koja
se vidi jeste {to su zgradu
Op}ine u NovomPazaru iz
crvenog prefarbali u bijelo.
Sve ostalo je za `ivot gra|ana
ostalo isto - pri~a namjedan
Novopazarac, dokono ispija-
ju}i kafu u ba{ti ispred op}i-
nske zgrade.
Gotovo sve velike fabri-
ke su propale ili su namjer-
no uni{tene ili rasprodane
u bescjenje. [trajkovi su re-
dovna pojava, a o~aj obespr-
avljenih radnika najbolje se
vidio tokom {trajka gla|u
radnika „Ra{ke“, gdje je je-
dan od njih ~ak odsjekao i
prst.
Skoro polovina stano-
vni{tva je nezaposlena,
ostali se snalaze kako znaju
i umiju. Najvi{e se bave tr-
govinom, ugostiteljstvom,
nekoliko firmi proizvodi
odje}u, po ~emu je Novi Pa-
zar nadaleko poznat... Na
ulici cvjeta trgovina deviza-
ma i ljudi poku{avaju i na
taj na~in da zarade koji di-
nar.
Ipak, entuzijazma ne ne-
dostaje. Iako veliki broj
mladih, zbog ekonomskog
stanja, ali i neizvjesnosti,
napu{ta ove krajeve odla-
ze}i u BiH, Evropu, ali i
{irom svijeta, Sand`ak, a
posebno Novi Pazar je isti-
nski grad mladosti.
Statistike pokazuju da je
ovo „najmla|i“ grad u Srbiji.
^ak 35.000 ljudi je ispod 40
godina, a i dalje se ubjedljivo
najvi{e beba ra|a u ovomgr-
adu.
Dolina d`insa
To je ogroman potenci-
jal, a o~ito za pojedince u
Beogradu i velika smetnja.
Do prije nekoliko godina
obrazovanje je bilo problem
za omladinu pa su fakulte-
tsko obrazovanje morali
stjecati ili u Sarajevu ili u
Beogradu, {to je dosta sku-
plje, i samo najimu}niji su
mogli to sebi priu{titi. Kao i
u mnogimdrugimslu~ajevi-
ma, kada to ne}e dr`ava, sa-
mi su morali rije{iti taj pro-
blem. Za to se pobrinuo
Me{ihat IZna ~elu s mufti-
jomMuameromZukorli-
}em, koji je osnovao Unive-
rzitet s odsjecima za ekono-
miju, pravo, umjetnost, kn-
ji`evnost, jezike i koji poha-
|a vi{e od 4.000 studenata.
Osim {to vjerovatno
imaju najbolju i najopre-
mljeniju zgradu u regionu,
ima i drugih stvari za koje
se mogu pohvaliti da su naj.
^ak 70 posto studenata su
djevojke, {to je svojevrsni
kuriozitet. I nadu za bolju
budu}nost mnogi vide upr-
avo u obrazovanju. Uz to i
tradicionalnu snala`ljivost,
„dolinu d`insa“, kako sami
vole nazvati svoj kraj, sigu-
rno ~eka neka svjetlija bu-
du}nost. A. MALAGI]
Urasko{noj palati
osmanlijskihsultana Top
kapiji ~uvaju se raritetni
primjerci, stvari i detalji iz
historije islama stari neko-
liko milenija, poput {tapa
Musaa, a. s., ma~a Davuda,
a. s., turbana Jusufa, a. s.,
kotli}a Ibrahima, a. s., ruke
i lobanje Jahja, a. s., hrke,
ma~a, vlasi kose i zuba
Muhammeda, a. s., origi-
nalnog prvog rukopisa Ku-
r’ana, klju~eva vrata Kabe,
~ohe s Kabe, pozla}enog
ovitka crnog kamena
had`erul-esvada u }o{ku
Kabe, ma~eva prve
~etvorice halifa itd.
Koliko god se du{e mu-
slimanske ushitile slapovi-
ma ezana sa sedambrda na
kojima su razasute bezbro-
jne d`amije, i koliko god se
divili njihovimkupolama i
vitkimmunarama, malo }e
o~iju njihovihzasuziti
ukoliko du{e svoje ne smi-
re u hladovini kestenja u
d`amijskimharemima
gdje naj~e{}e, pod zelenim
~ohama i bijelimsarucima,
le`e islamski velikani.
Takvo jedno turbe nala-
zi se u Uskudaru, s druge
strane Bosfora, gdje po~iva
Aziz Mahmut Hudai, mi-
stik i a{ik, koji se odrekao
materijalnog bogatstva i
pojavne ljepote, pa makar
to bila i ljepota Istanbula,
zarad u`itka a{ika i medi-
tacije u samo}i, ti{ini i
oskudici.
Rasko{na palata osmanlijskih sultana
USand`aku su
me|unacionalni odnosi
izuzetno dobri i gotovo da
uop}e nema incidenata ko-
ji bi bili plod nacionalne
mr`nje. Me|utim, mnogi
Bo{njaci se ne osje}aju si-
gurno, jer nemaju veliko
povjerenje u policiju, koja
je gotovo jednonacionalna.
- Policija slu{a koma-
nde s vrha dr`ave, tako da
ne zna{ da li }e te u nekoj
kriznoj situaciji {tititi ili
tu}i - govori namjedan
mladi}, poja{njavaju}i da
je situacije ipak bolja u
odnosu na neka ranija vre-
mena, posebno tokomrata
u BiH, kada su bez razloga
gra|ani privo|eni na ispi-
tivanja, koja su naj~e{}e za-
vr{avala brutalnimpre-
mla}ivanjima.
Nepovjerenje u policiju
Koji stepen decentrali-
zacije tra`ite?
- Prije svega tra`imo fiska-
lnu decentralizaciji kako bi
bili {to manje ovisni o re-
publi~kom nivou. Porezi
koji Novi Pazar prikuplja
od svojih gra|ana i predu-
ze}a vrlo se malo zadr`ava-
ju u na{em gradu, ve}
ve}inom idu u centralnu
kasu u Beogradu.
SlobodanMilo{evi} je
osnovao tako jak centrali-
sti~ki fiskalni sistemu ko-
jemse za ovihdevet godi-
na nakonnjegove smjene
nije mnogo toga promije-
nilo. Adaleko su 90-te go-
dine, kada se govorilo
„Sand`ak republika ili Sa-
nd`ak autonomija“, i mi-
slimda je to pro{lost.
Ako su to ideje pro{losti,
kako vidite polo`aj ovog
regiona u budu}nosti?
- Mi zahtijevamo od Sr-
bije da se {to prije provede
regionalizacija u Srbiji.
Smatramo da smo jedanod
bitnijihregiona u Srbiji i
budu}nost Novog Pazara
vidimo u ekonomskompr-
osperitetu, kao ekono-
mskog centra ovog dijela
Srbije.
Centralna kasa u Beogradu
Izolirani od Beograda i
zaboravljeni od Sarajeva
Slike puta dovoljno vam govore da je ovaj kraj „ka`njen“ od vlasti iz Beograda U Novom Pazaru samo je promijenjena boja fasade na op}inskoj zgradi
REPORTA@A Na{ saradnik posjetio je ^anakale
More na Galipolju nikad
se ne uzburka
Na jednom od mezaristana obilje`en je kameni ni{an {ehidima
Bosne i Taslid`e. Tvrdi se da je tu izginulo 30 hiljada Bo{njaka
I ne bih znao da
imam ne{to novo vidjeti
i posjetiti u Istanbulu da
mi prijatelji i doma}ini
nisu bili sufije, poput
Ra{ida i Abdulkadira.
Ideja je bila da, pored tu-
rbeta osmanlijskih sulta-
na, posjetim turbeta du-
hovnih sultana, ashaba
drugova Muhammeda, a.
s., i sufijskih prvaka.
Malo je poznato da su
muslimani napadali Ko-
nstantinopol i prije su-
ltana Mehmeda Fatiha,
te da je u tim napadima
izgunilo sedamdesetak
ashaba. Opet, samo neki
od njih pokopani su u
mezarje, gdje su im sa-
gra|ena turbeta,
naj~e{}e na Ejubu, uz
stare zidine Istanbula,
nekada{njeg Konstanti-
nopola.
Kvart je dobio ime po
najpoznatijem ashabu
koji je umro tokom je-
dne opsade Konstanti-
nopola, hazreti Ejubu el-
Ensariji. Njegovo puno
ime je Halid ibn Zejd
ebu Ejub el- Ensari. Na-
dimak ensari imali su
ashabi koji su prihvatili
prve muslimane-mu-
had`ire kada su prilikom
progona u~inili hid`ru iz
Meke u Medinu.
Malo je muslimana
koji ne znaju pri~u o de-
vi na kojoj je dojahao
Muhammed, a. s., u Me-
dinu. Po{to su mnoge
ensarije `eljele njega za
svoga gosta, Poslanik je
tu odluku prepustio de-
vi, koja je kleknula ispr-
ed ku}e Ejuba el-Ensari-
je. Poslanik }e mu biti
gost u ku}i sedam mjese-
ci i na njegovom imanju
}e biti sagra|ena prva
d`amija.
I kada je Muavija po-
slao svoga sina Jezida s
vojskom prema Konsta-
ntinopolu, Ejub Ensarija
je bio u osmoj deceniji
`ivota. Razbolio se to-
kom pohoda i zamolio
svoje saborce da, ako
umre, njegovo tijelo po-
nesu i ukopaju ga pod zi-
dinama Konstantinopo-
la. @elja mu je ispunjena.
Njegov mezar nalazi
se uz d`amiju u kojoj se,
posebno uz dane vike-
nda, klanja najmasovniji
rani sabah u Istanbulu.
Pri~a o hazreti Ejubu El-Ensariji
- Bo{njaci koji `ive u
Sand`aku dokazali su
bezbroj puta da je Srbija
na{a zemlja. Mi ne
mo`emo govoriti da
imamo drugu dr`avu.
Ali, na{e duhovno pove-
zivanje s Bosnom je dru-
go pitanje, to je na{e le-
gitimno pravo. Pojedinci
zlonamjerno mijenjaju
teze i govore da su to
apetiti secesionizma,
otcjepljenja. To ne ide na
~ast onima koji tako go-
vore jer mi smo dokazali
da smo vjerni gra|ani
Srbije i samo o~ekujemo
da dobijemo isto {to
imaju i drugi narodi u
Srbiji.
Srbija je na{a dr`ava, ali je BiH duhovni centar
Stepenice pokazuju liniju fronta na ^anakaleu
Bosanski {ehidi na ^anakaleu
Na Univerzitetu u Novom Pazaru ~ak 70 posto studenata su djevojke (Foto: Samir Deli})
Mnogi napu{taju Sand`ak u potrazi za poslom
\erlek: Tra`imo ekonomsku i
fiskalnu decentralizaciju
Mirsad \erlek, novi gradona~elnik Novog Pazara
[KODA FABIA 1,2 HTP
1. Vahdet Had`i}
Sarajevo
SPAVA]A SOBA ATLANTA
1. Delila Tahirovi}
D`emala Bijedi}a 17
2. Armin Be{agi}
Nugle I 41 c, Bugojno
3. Samra Sad`ak
Humska c/7, Stolac
4. Elvedina Ov~ina
Zagreba~ka 15, Sarajevo
SPAVA]A SOBA „SS1“
1. Semir Had`i}
Velika Brijesnica - Doboj - Istok
PUTOVANJE U TURSKU U
VRIJEDNOSTI OD 3.500 KM
1. Hasnija Hafizovi}
Alije Izetbegovi}a 14m+5/20 Ka-
kanj
SJEDE]A GARNITURA „SANA“
1. Idris Demiri
Teo~ak Centar,
SJEDE]A GARNITURA „MILANO“
1. Hidajet Merd`i}
Poto~ari bb, Srebrenica
SJEDE]A GARNITURA „CHELSY“
1. Rusmir Stojanovi}
Kara|or|eva 290, Janja
SJEDE]A GARNITURA „UNA“
1. Emina Demirovi}
B.Zenunija 3, Sarajevo
SJEDE]A GARNITURA „ORION“
1. Kerima Sadikovi}
Zvijezda 37, Vare{
SEDMODNEVNI ARAN@MAN ZA
DVIJE OSOBE U NEUMU
1. Sanela Sirovina
Patriotske Lige 40, Sarajevo
2. Rada Matovi}
Rudo I, Rogatica
UGAONA GARNITURA
„COLORADO“
1. Edina Hurko
S.I.^ikma 2,
2. Nedim Forto
H.^urevca 82, Gora`de
3. Slavko Mileti}
Gojevi}i, Fojnica
4. Hati|a Ha`bi}
Travnik Centar
LAPTOP ACER 5535-602G25
1. Samija Simid`ija
Kneza Domagoja 8, Mostar
2. Bo`ana Babi}
@ivojina Mi{i}a 43, Banja Luka
3. Melita Imamovi}
Lava Tolstoja 2/2, Sarajevo
4. Demir [uman
R.Gaona 35,
5. Kanita Ali}
B.Parovi}a 82, Tuzla
LJETOVANJE U ULCINJU
ZA DVIJE OSOBE
1.Berina Dervi{i}
Florijan Matekalo 25a, Jajce
PLAYSTATION SONY PS3 80 GB
1. Sanela Nurki}
V. Odreda 17,
2. Aida Grci}
Sulejmana Filipovi}a 5/3, Sarajevo
3. Emir Bakija
Mu{anovi} Mahala 44, Biha}
4. Armin Tali}
@eljezni~ka bb, Sanski Most
5. Ahmet Nuhi}
Nijaza Begi}a Kese- S32, Cazin
RA^UNAR lo COOL LE W-2
1.Edina Ahmeta{ev}
Rita{i}i bb, Gra~anica
2. Ti|a Hrnj~i}
Bra}e [ari}a 9, Mostar
3. Zdravka ^utura
Tribistovo, Posu{je
4. Ivica [imunov}
Stjepana Toma{evi} bb, @ep~e
5. Sadullah Tahirovi}
D`emala Bijedi}a 17, Sarajevo
SKUTER 50CC YM50QT-6A 2S
1. Hidajet Ljuca
Ejuba Ademovi}a 49, Sarajevo
2. Almasa Delismailovi}
Patriotske lige 3/1, Novi Travnik
3. Borana i Miodrag Milojica
Novo naselje Gojsovac, Bijeljina
4. Berina Arnautovi}
S.Filipovi}a 13, Sarajevo
5. Semira Hod`i}
Prve Zeni~ke brigade 15, Zenica
LCD Samsung LE32A330
1. E{ref Arnaut
Dr.Aska Bori}a 38-c Zenica
2. Muamer Ibrahimovi}
M.M. Ba{eskija 102
3. Sead ^erimagi}
Rustem Pa{ina 8, Sarajevo
4. Emina Zejnilagi}
Ba{~eluci 57, Jajce
5. Elmedin Obradovi}
Kneza Mihaela , V.Stolac
KUHINJA „ERNA“
1. Rasiha Ni{i}
Sarajevska 96, Br~ko
2. Mustafa Kuli}
Mustave Ice Voljevice 10
3. Safida Ahmi}
Bukova~ke ^iv~ije bb
DJE^IJA SOBA „BINA“
1. Sanjin Klju~anin
Cazinska bb, Klju~
2. Amar Pecar
[umarska 1, Sarajevo
3. Behija Ibrahimbegovi}
T.S.Olimpijade 30, Sarajevo
MA[INA ZA VE[ „BEKO“
1. Lejla i Azra Had`i}
Bistrik brijeg 32, Sarajevo
2. Amira Kotori}
Ciglanska bb, Jelah
3. Salih O~uz
Uvori}i 25, Visoko
4. Hasan Zuki}
Kuti Liva~ bb
5. Ajnur Tabak
G.Bio~a, Had`i}i
MA[INA ZA SU\E „BIRA“
1. Armina Prguda
]iberova 3, Mostar
2. Suad Buljugi}
Albina Herljevi}a 27/6, Tuzla
3. Mentor Duraj
Nova Bila Travnik
4. Goran U{}umli}
@rtava fa{izma 1, Sarajevo
5. Adnan Omanovi}
43 Drinska Gora`de
MIKROVALNA SAMSUNG
1. Vildan Drinjakovi}
Omladinskih radnih brigada 4, Sar-
ajevo
2. [efika Ogorinac
Vlatka Vukovi}a3, B.Dubica
3. Amar Eminovi}
Bosanskih kraljeva bb, Gra~anica
4. Ernes Bedak
Novo selo, Te{anjka
5. Salko Zuli}
Pokojska 24, Biha}
DIGITALNI FOTO
APARAT „SAMSUNG“
1. Vesna Osmanovi}
Zaulica 23
2. Na|a Karkin
Mustafe Kameri}a 1/3, Sarajevo
3. Zlatko Kari}
Trg Heroja 12/42
4. Naida Ljuca
Trg Nezavisnosti 27, Sarajevo
5. Zijada Kevri}
Desitijatska 12, Breza
6. Dragan Kardum
Vrbica bb, Avatovac
7. Faketa Dra{kovi}
Me{e Selimovi}a 21 Potkrov
8. Mirela Zahirovi}
Mramorska bb, @up~a
9. Fikreta Saldum
Bosanska 68, Travnik
10. Asmir Bakalovi}
Admira Dedi}a 78, Tuzla
AUTOKASETOFON BLAUPUNKT
1. Senija Hod`i}
Grabavi~ka 60, sarajevo
2. D`enisa Delali}
Slatinski put 19, Vogo{}a
3. Abdulah Zild`ovi}
M.M. Ba{eskije 34, Brcko
4. Mensur Imamovi}
22. Divizije bb, Gra~anica
5. Hidajet Latifovi}
10. Septembar 30, Banovi}i
DRES EDIN D@EKO
1. Adnan Hamzi}
Ragiba D`inde 27, Sarajevo
KU]NO KINO „SAMSUNG“
1. Alma Huskovi}
Vi{njik 33, Sarajevo
2.Armin Begovi}
D.Jablanica
3. Hanifa Hrnji}
B.Pobri}a S 1/29
4. Farik Muhi}
Raj~evac 23, Vare{
5. Zadro Blago
Vi{njica 126, Donji Mami}i, Grude
DVOGLED, SNAGA 10X,
OBJEKTIV 50 MM
1. Sejda Zuki} - Sinanovi}
B. D. Kotorca 26 - Ilid`a
2. Sabina Re{idovi}
Pija{na 90, Sarajevo
3. Mevla Mili}
Gornji Kromolj do 18, Sarajevo
4. Suada Gani}
Rudarskas 7, Banovi}i
5. Had`ira ^olakovi}
Ko~ine bb, Mostar
6. Indira Omerhod`i}
Hrasni~ki put br. 2, Kakanj
7. Mihrija Had`i}
Gornja Mahala 14, D. Vakuf
8. Fahrudin Begi}
Kalibunar 37, Travnik
9. Emira Ajanovi}
Dragana Kulid`ana 35/IV, Ilid`a -
Otes
10. Amir Im{irovi}
Armije RbiH 7/5, Tuzla
11. Tarik Pro{i}
Ostro`ac
12. Edita Mustedanagi}
Ul. Me|ukjmostovi br. 2, Bos. Oto-
ka
13. Huska Omer~evi}
Vra`i}i - ^eli}
14. Abida Muminovi}
Osik do 161/A, Sarajevo
15. Suad Livnjak
Gora`danska 16a, Zenica
16. D`emal Spahi}
Piskavica, Gra~anica
17. Tajra Berovi}
Sarajevo Olovska 145 a
18. Maida Klempi}
Ul. Azize [a}irbegovi} 16/5, Sara-
jevo
19. Suada Lendo
Trg solidarnosti 23/4, Sarajevo
20. Miralem Ahmovi}
Geteova 4/VI Sarajevo
SERVIS ZA JELO 18/1 PORC.
1. Ramiza Kova~
Vranik Mejdan 1a
2. @eljko KKOmlen
Buna
3. [erif Brajlovi}
Karima Zaimovi}a 20, Ilid`a
4. Munib Nuhi}
D`. Hasana Muminagi}a 17, Zeni-
ca
5. Tarik Jazvin
Ismeta Mujezinovi}a 36, Sarajevo
6. Abdulah Smaji}
Tuzla, J. Mujezinovi}a 6/V-16 Tu-
zla
7. Merita R. Salki}
Hajrudina [abanije 24, Sarajevo
8. Denin Cikoti}
Ul. Carica br. 36, Visoko
9. Vasvija Teskered`i}
Trg Nezavisnosti 21/2,
10. D`emal Kova~evi}
[eri}i - @i~ara Nemila, Zenica
TELEFON PHILIPS CD14001B 53
1. Berina Memija
Hasiba Brankovi}a 41
2. Mladen Kozinovi}
Zvijezda I/14, Travnik
3. Azra i Lejla Had`i}
Sarajevo, Bistrik Brijeg 32,
4. Ifet Kru{~ica
Geteova 14/10, Sarajevo
5. Dervi{a Stupac
Gojka Vukovi}a 67, Mostar
RO[TILJ ELEKTRI^NI
1. Emina Kari}
Hasana Aganovi}~a Ta~a 54,
Br~ko
2. Fatima [eljpi}
Marka Kraljevi} 54, Janja
3. Senad Rizvanovi}
Ul. Amira Muahremovi}a 11, Sara-
jevo
4. Izudin Fazli}
Gra~anica, Varo{ 17
5. Fikret Baru~ija
Prve Zeni~ke brigade 9a Zenica
PEKA^ KRUHA
1. Dinko Mujki}
Zlatnih Ljiljana 49, Zavidovi}i
2. Elma Me{anovi}
Bje`anija bb, Fojnica
3. Haris Red`i}
@ivinice, Oslob|enja bb. Blok V
4. Ramiz Katani}
Konjic ul. Ora{je L-13/3
5. Fatima Germi}
Ljubu{ki
oglasi
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 1
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
Prava je stvar MILION NADAR
H
alid Be{li} i
Amel ]uri}
ju~er su
izvukli 1.451 ko-
vertu sa imenima
najsretnijih u~-
esnika {este po
redu sedmi~ne
igre koju smo na-
zvali „More“. Na-
kon {to su se suo~ili sa „bazenom“ u kojem je bilo
25.189 koverata, popularni pjeva~i su se dali „u
akciju“. Mlada nada bh. scene, Amel ]uri}, je zaro-
nio u „bazen“ iz kojeg je po~eo gomile koverata ba-
cati u vazduh. Kako su koverte letjele zrakom, lege-
ndarni Halid Be{li} je jednu od njih uhvatio „u le-
tu“. To je bila koverta sa karticom koju je poslao Va-
hdet Had`i}, iz Sarajeva, koji je tako postao vlasnik
nove „{kode fabije“. Potom je uslijedilo izvla~enje i
ostalih nagrada.
Nakon {to je telefonom nazvao sretnog dobitnika
„{kode fabije“ i ~estitao mu na dobitku, legendarni
bh. pjeva~ je, zajedno sa sinom Dinom i mladim ko-
legom Amelom ]uri}em, obi{ao novo sjedi{te
„Dnevnog avaza“ - Avaz Twist Tower.
Izvu~ene nagrade igre „More“
„[koda fabija“ Vahdetu
Had`i}u iz Sarajeva
Halid Be{li} i Amel ]uri} izvukli 1.451
nagradu sedmi~ne igre „More“
^lanovi komisije
Izvla~enje nagrada je obavlje-
no u prisustvu peto~lane komi-
sije koju su ~inili: predsjednik
komisije Nedim Lisak te Nihad
Bumbul, Selma Adilovi}, Alen
Ke{etovi} i Sezah Kulenovi}.
Spisak dobitnika 1.451 nagrade igre „More“
(
F
o
t
o
:

F
.


F
o
~
o
)
Bešli} i ]uri} imali
pune ruke posla
GARNITURA ZA VRT STO + 4
STOLICE PVC
1. Enis Tanovi}
Merhemi}a Trg 10, Sarajevo
2. nevena Gruji}
Magistralni put bb, Pale
3. Mehmed Hanu{i}
Bijeljina, Begoradska 37
4. Samir Helji}
Kalesija
5. Zilha Kreso
Kresina 7, Mostar
POTRO[A^KI BON U
VRIJEDNOSTI OD 300 KM
1. [aban Tufo
Trzanj 107, Tar~in
2. Bedrija Gavranovi}
Trg Zavnobiha 13, Sarajevo
3. Ankica Timotijevi}
\oke Mazali}a 2, Sarajevo
4. Alija Begovi}
Muhameda ef. Pand`e 29, Vele{i}i
5. Ankica Lali}
Novo Naselje bb. Fojnica
6. Benina Telalovi}
Hece br. 6, Zenica
7. Arsen Jakovljevi}
Isevi}a Sokak 9, Sarajevo
8. Armela Begovac
Musala 1, Travnik
9. Milka Bla`evi}
Crkvice 43 st 1. Zenica
10. Pavle Dragi~evi}
Kralja Aleksandra 96b, Doboj
11. Mirza Junuzovi}
Kazagi}i bb, Kiseljak
12. Elvir Modri}
10. septembar 49. Banovi}i
13. Mensura Kadi}
Muli}i bb, Visoko
14. Galib [i{i}
Travnik - ^abru{a bb
15. Robert Perki}
Ora{je br. 37, Tuzla
16. Vasva Smajovi}
Semira Fra{te 17/9
17. Bahra Lakovi}
H. Lakovi}a 3, Gora`de
18. Nadina Jusufovi}
Ul. @rtava Fa{izma br. 19,/1, Bijelji-
na
19. Muhameda Pod`i}
Dr. Ibrahima Tepi}a 17, Ilid`a
20. Mustafa Omeragi}
Skenderija 40
21. Aji{a Mu{i}
Ul. Ninkovi}a br. 10, Ljubu{ki
22. Almina Voloder
Gorica bb, Mostar
23. Mirzeta Mand`uki}
Rudi ^ajevca br. 55, G. Tuzla
24. Vasvija Be}uki}
Bijeljinska 57, Br~ko
25. Lejla Rizvanovi}
Amira Muharemovi} 11, Sarajevo
26. Muamre Zub~evi}
Slatinski put 66, Sarajevo
27. Dunja Pojski}
Bul. Kulina Bana 28c, Zenica
28. Kemal [ahi}
Rijeke II br. 62, Br~ko DC
29. \emka Kurtovi}
Rudin~eva 12, Mostar
30. Amar Krpo
Hamdije Kre{evljakjovi}a 61, Sar-
ajevo
USISIVA^ SAMSUNG SC 4130
1. Alija Salki}
Branilaca Grada bb, Bosanska Kr-
upa
2. Habiba Kulo
Gora Semizovac
3. Nevzeta ^amd`i}
[ehovac 1, Kladanj
4. Mersa Kustura
Ul. Ragiba D`inde br. 38, Sarajevo
5. Fatima Hrvat
Humska 217, Sarajevo
HLADNJAK - ZAMRZIVA^
168/37L
1. Ai{a Ha}imi}
Stjepana Toma{evi}a, @ep~e
2. Haris Okanovi}
Kotoru{a bb, Gra~anica
3. Emir Idrizovi}
317. „S“ BBr. G. Vakuf
4. Zemir Mehinovi}
M. [u}ura 49 D. Hotonj
5. Amela Imbrahimegovi}
Trg Sarajevske olimpijade 30, Sar-
ajevo
BICIKL 26 SWD2615
1. Kemal Red`i}
Banovinska 27, Stolac
2. Sr|an Gruji}
Luke bb, Pale
3. Razim Crnali}
Milo{a Obili}a 115, Prijedor
4. Mirsad [ogolj
Nedima Filipovi}a 23, Sarajevo
5. Sabaheta ^ongo
Omlad. Radnih Brigada, Sarajevo
KAMERA
1. Ismar Osmanovi}
Tuzla Albina Herljevi}a 10/8
2. Adnan Kamber
Stjepana II Kotromani}a bb. Livno
3. Senada Rid`al
Z. Ljiljana, Gornji Vakuf
4. Hana [o{i}
Stara cesta Jezera 94, Vogo{}a
5. Mubera Seferovi}
Dr. F. Be}irbegovi}a 3, Sarajevo
MG AUTONAVIGACIJA
1. Bojan Puhalo
Kolonija 3b, Konjic
2. Selma Ko~an
Kod`ina 9
3. Rasim Terzi}
Brezci bb, Banovi}i
4. Ajdin Veseli
Josipa Pan~i}a 21, Ilid`a
5. Kata Ljubi}
Splitska 62, Mostar
KLIMA „BIRA“
1. Muhamed Pihljak
Grada~aka 14, Sarajevo
2. Amira Mirvi}
Trg Djece Dobrinje 45, Sarajevo
3. Salvedin Mehi}
Ilova~a bb, Travnik
4. Sanja Halil~evi}
10. septembar 104, Banovi}i
5. Remza ^au{evi} - Began
Ul. 14. septembar br. 63. D. Vakuf
MOBITEL SGH M300-BLUE
1. Aza Ja{i}
Nova Kasaba
2. Ismet Lazamovi}
Z. Dizdarevi}a 18, Zenica
3. Ago Mehi}
Od`ak, R. Poorobi}a 22
4. Sifa Poljo
Adnana @uni}a br. 9
5. Nata{a Gosto
Salke [esti}a 8a
6. Envera Kazi}
K. Boraca 11, Rogatica
USB MEMORIJA 2GB
1. Fatima Piknja}
Brezanska ^ikma 17, Sarajevo
2. Adnan [aran~i}
Opine bb, Mostar
3. Jasmina Veledar
Muje Pa{i}a 1, Mostar
4.Aamela Dizdarevi}
Ivanjski Put, Bosanska Otoka
5. Bejdo ^elik
Bjelave 14,
6. Danijela Mihaljevi}
Zagreba~ka 1, Livno
7. Edin Kumro
^adord`ina 93, Sarajevo
8. Asim Dortbu~uk
Antuna Hangija 51,
9. Minela Ku~evi}
Bosanskih Gazija 99,
10. Tugomir Ratki}
Seonjaci,
11. Adem Sad`ak
K. Hajre Me{i}a 11, Ilid`a
12. Haris Deli}
Talirevi}a 3, Sarajevo
13. Amina Asoti}
Ilirska 26, Ilid`a
14. Hana Babi}
Fehim Agi} Aga 14, Ilid`a
15. Fuad Had`i}
Dr. Halid Bega Hrasnice 76,
16. Sedika i Kemo Rami}
Crni}i bb, Kre{evo
17. Dika Hidi}
Vidikovac 20, Banovi}i
18. Slavica Markovi}
^ubren bb, Kiseljak
19. Mesud Hajdarhod`i}
Sulejmana Filipovi}a 20,
20. Mirza Orhanovi}
Nerkeza Smajlagi}a 6, Sarajevo
21. Vedin Dedi}
Kalinska 9/6, Novi Travnik
22. Mija Golemac
Ciglanska 14, Sarajevo
23. Alma Bejti}
@eljezni~ka 23, Kakanj
24. Anja Jusi}
T.Zlatnih Ljiljana 1/20, Novi Travnik
25. Ismeta Deli}
Put za Podvele`je, Mostar
26. ]amila [ogorovi}
Proljtska 179, Od`ak
27. Zijad Musi}
Juki}eva 7,
28. Admir Tabak
Jahijela Fincija 38, Ilid`a
29. Irma i Tarik Bale{i}
Trg Zavnobiha 31, Sarajevo
30. Aldin Ajanovi}
Sulejmana Filipovi}a 3/3, Sarajevo
31. Rasema ]ati}
Trg Zavnobiha 22, Sarajevo
32. Zekija Ov~ina
Karima Zaimovi}a 19, Ilid`a
33. Sena Bjele{
P. Goranjina 94, Tuzla
34. Remzija Suljagi}
@rtava Fa{izma 8, Sarajevo
35. Remzija Katica
Semira Fra{te 18,
36. Haris i Faruk Ljubovi}
Semira Fra{te 1,
37. Bisera Kuli}
Smaja [ikala 151,
38. Ljubica Musi}
Radi}eva 7, Kiseljak
39. Selma Imamovi}
Mihaljevi}i bb, Busova~a
40. Latif ^ili}
Djevor 3, Jablanica
41. Emin Terovi}
Ive Andri}a 8,
42. Amra Aldoba{i}
Matuzi}i, Doboj Jug
43. Osman Brki}
Hasage ^i{i}a bb, Te{anj
44. Ahmet [ahmanovi}
Fehima Agi}a Age 14,
45. Selveta Had`iomerovi}
Put Famosa 10, Hrasnica
46. Bekir i Lamija ^ori}
Trg Zavnobiha 23/3, Sarajevo
47. Mesima Agarevi}
Sarajevska 63, Zenica
48. Be{ir i Alma Voji}
A. Isakovi}a 11, Biha}
49. Ramiza Kirli}
Dizdaru{a 19. G.Vakuf
50. Jasmina Begovi}
Rasadnika2/2, Jablanica
51. Nisveta Rizvi}
[kolska 2, Travnik
52. Red`ifa Sara~
Nova cesta 16/3, Jajce
53. Nazifa Vatre{
Mi{evi}i 33, Had`i}i
54. Vera Davidovi}
Nerkeza Smajlagi}a 8,
55. Senada Islamovi}
Lepeni~ka 144, Ilid`a
56. Izeta [a{i}
Maka Dizdara ?, Jablanica
57. Lejla Melezovi}
Par`evi}ka 30, Kiseljak
58. @arko Livan~i}
[anti}i bb, Vitez
59. Selma Muhibi}
Sarajevska 45, Konjic
60. Meliha Kaik~ija
Branilaca Olova, Olovo
61. Edin Jusi}
Crkvice 57, Zenica
62. Irena Grabovac
Pr`i}i, Vare{
63. Halda Kapi~i}
Semira Fra{te 10, Sarajevo
64. Munira Had`ijamakovi}
Aleja Lipa 55/5, Sarajevo
65. Sabija Jaband`i}
Op}a Biblioteka, Te{anj
66. Di{a Mehani}
Turovi bb, Trnovo
67. Moamer Eski}
Ive Marin. Velika Kladu{a
68. Fatima Fazli}
Trg Me|unarodnog Prijateljstva
9/1, Sarajevo
69. Mejra Zahirovi}
D.Paprasko 2, Jablanica
70. Naima Sloboda
Mazoljice Ul. 8 br. 26, Mostar
71. Alma Tursunovi}
Envera [ehovi}a 10, Sarajevo
72. Arifa Rizvanovi}
A.Andrejevi}a 56,
73. Nusret [urkovi}
Ul. 7 br. 57, Mostar
74. Nejra Had`iahmetovi}
Josipa Pand`i}a 1, Ilid`a
75. Zineta Kurtovi}
Hatina~ki Progon T9, Biha}
76. Edita Mujagi}
119 bb 51,
77. Hazem Sinanovi}
Ibrahima Cvike bb, Srebrenik
78. Meliha Nuriki}
Kiselja~ka bb, Serbrenik
79. Emin Mehmedagi}
Izeta ^omore 70, Ilid`a
80. Alma U{anovi}
Bosanska 16, Sarajevo
81. Faris i Aida Mehmedovi}
Ismeta Mujezinovi}a 27/5/12, Tu-
zla
82. Ademir ^abaravdi}
6 April 42, Breza
83. Indira Mehi} ^ejvan
Kralja Tvrtka 140, Jajce
84. [efko Kuraspahi}
Branka Mikuli}a 5, Sarajevo
85. Admir ^omi}
Akifa [eremeta 68,
86. Benjamin Nik{i}
[kolska 20,
87. Belmir i Sanela Karo
Rud`era Bo{kovi}a do 400,
88. Mirela [esto
Milana Preloga 7, Sarajevo
89. Vukosava Stojanovi}
Luka 1/5, Konjic
90. Rabija Pozderac
I.Nami}a bb, Cazin
91. Azemina Liki}
Zvijezda 71, Vare{
92. Sead i Sabina Karabegovi}
Armije BiH 23/12, Tuzla
93. \enana Keri}
Cicin Han 130, Sarajevo
94. Sakib Avdi}
D`. Bijedi}a 89, Sarajevo
95. [erami} Bakir
Vite{ka 38, Sarajevo
96. Aldin Memi}
M. Smajlagi} 58, Sarajevo
97. Sandra Muja~i}
Mujad`i}i bb, Biha}
98. Lejla Hasanbegovi}
Bolni}ka 5, Fojnica
99. Selmin Hota
D`. Bijedi}a 287,
100. Elzana Bu~an
Vrbovska 169,
101. Samira Ja{arevi}
Trg Grada P. 24,
102. Almina Musli}
Safeta Zajke 206, Sarajevo
103. Nevzet Avdi}
Velika Aleja 26,
104. Alisa Avdi}
Duboki Potok bb, Srebrenik
105. Haris Muka~a
Sl. Polje Plo~ari, Fojnica
106. Azra Sefer~emaji}
Stjepana Radi}a, Livno
107. Dinara Hod`i}
Izet Sarajli} C9 ul. 2 9/45
108. Benjamin Sabrija Rami}
Dr. F.Be~irbegovi}a 23/4, Sarajevo
109. Stojanka Grebo
Trg Djece Dobrinje 19, Sarajevo
110. Haris Pami}
Gornja Mahala bb, Fojnica
111. Slaven Dervi{evi}
Novo Naselje 1/3, Fojnica
112. Damir Hamaluki}
Adi Mulabegovi} 8/4,
113. Aladin Efendi}
Edhema Eke D`ubura 35,
114. Fikreta Sulejmanovi}
Jadranska 5, Sarajevo
115. Haris Hand`o
Sarajevske Olimpijade 15,
116. Halima Tabakovi}
17 Kraji{ke 52/2, Sanski Most
117. Andrej Vlahu{i}
SalkeLlagumd`ije 5,
118. Sabina ^esir
Adi Mulabegovi}a ?, Sarajevo
119. Fehrija Curi}
Trg 22. Aprila 13, Ilid`a
120. Suljo, Amila i Amra Toroma-
novi}
Bra~e [ehida bb, Cazin
121. Fata Seferovi}
Kulen Vakuf
122. Faris Dizdarevi}
Zabare 36, Ripa~ Biha}
123. Adis ^izmi}
STJ. II Kotrom 40, Srebrenik
124. Osman Muratovi}
Oslobodilaca Sarajeva 12/3, Sara-
jevo
125. Ekrem Ljuca
Hasana Bega Bi{irevi}a 29, Biha}
126. Smail Demirovi}
Omera Mujad`i}a 46, Biha}
127. Aida Imamovi}
H.O.Alipa{e 100, Sarajevo
128. Sabaheta Omerovi}
Prve Bo{nja~ke Brigade 7,
129. Asima Okanovi}
Segetska 73,
130. Melvin Puri}
Fi{i}a Put bb, Velika Kladu{a
131. Indira Mulavdi}
Saliha @ige 54, Ilid`a
132. Nermin Klisura
Medrese 4, Fojnica
133. Elvedina Musli}
Alije Isakovi}a 7, Biha}
134. D`emila @eri}
I. Samokovlije 23, Biha}
135. Edina Voljevica
Solakovi}a 7, Mostar
136. Muharema Brki}
C.[pionica, [pionica (kod Srebre-
nika)
137. Izet Zuki}
Grada~a}kih 95, Grada~ac
138. Adela Mand`i}
Milinkladska 71a, Sarajevo
139. Haris Hasanbegovi}
Butmirska Cesta 98,
140. Muruvet D`abirov
Opine bb, Mostar
141. Tarik Berberovi}
I.Mujezinovi}a 22, Tuzla
142. Mirsada Mahmutovi}
Butmirska Cesta 134, Ilid`a
143. Adnan Maksumi}
Opine 61, Mostar
144. Nedim Muli}
Mustafe Kameri}a 1, Sarajevo
145. Emina Husi}
Marka Maruli}a 11, Sarajevo
146. Emira Havi}
126 Ilija{ke Brigade 27,
147. Nihad Fazli}
Lje{evo 309,
148. Samir Muhi}
I.Musi}a 5, Hrasnica
149. Nihad Stupac
Hatina~ki Progon 59, Biha}
150. Tatjana ^olakovi}
Cicin Han 29, Sarajevo
151. Fatuk Salki}
F. Hauptmana 40, Sarajevo
152. Meho Solak
A. Bu~e 425, Sarajevo
153. Fadil Pandur
Gradac 10, Had`i}i
154. Marijana Udov~i}
25. Novembar, Grada~ac
155. Edhem Bibi}
Dobrinjska 137, Ilid`a
156. Amer D`ano
S.M.Dende 1/6,
157. Ned`ib Nezirevi}
Rogati}ka 96, Sarajevo
158. Mubera i Akmet Tabakovi}
S.Radovaca 11,
159. Hajrudin Im{irovi}
Durmi{evi}a 85, Grada~ac
160. Nejra i Faris Arnautovi}
A.Hangija 3, Sarajevo
161. Faris Smajlagi}
B.Muteveli}a 1,
162. Edina Ljuca
M.Had`ijahi}a 38, Sarajevo
163. Fikreta Me{i}
Harmani H1, Biha}
164. Smajo Prevljak
Kolonija 70, Konjic
165. Emira Kara~a
Junuza 3, Glamo}
166. Aida Vu~kovi}
Franjeva~ka 78b, Mostar
NOGOMETNA LOPTA
1. Enes Serdarevi}
Grbavi}ka 29, Sarajevo
2. Arijana Pjano
43 D.U.B., Gora`de
3. Mediha Alagi}
Branilaca L-C/1, Kakanj
4. Alija Alijagi}
Bosni}i bb, Visoko
5. Jasmin Hod`i}
Kamenica 18, Sarajevo
6. Hasija Hafizovi}
H.^emerli}a 31, Sarajevo
7. Elvedin [ari}
Avdage Hasi}a 5,
8. Edhem \uliman
Zlavast bb, Bugojno
9. [efika Ju{i}
Bosanska 23, Biha}
10. Sabahudin Hod`i}
Hamzi}i bb, Trnovo
11. Sanin Kova~evi}
Bulbulu{i}i bb, Breza
12. Ajla Spahi}
Malta 1, Sarajevo
13. Sadina D`aferovi}
S.Fra{te 13,Sarajevo
14. Eldina Omanovi}
Saje i Braje bb, Vitez
15. Rasim Ba{i}
Bukovica, Kiseljak
16. D`enita Mujezinovi}
E.]elebije 1, Biha}
17. Ljubi{a ^oli}
Beravi}a 14,
18. Faruk Gosto
Opine 1, Mostar
19. Muhmed Efendi}
Dejzina Biki}a L1, Sarajevo
20. Mirela Vukovi}
Grbavi~ka 35, Sarajevo
21. Feriha Mand`uka
Potur Mahala, Travnik
22. Lejla Bajraktarevi}
Porodice Foht 36, Sarajevo
23. Tarik Behram
Husrefovi}a 15, Mostar
24. Alma Hrnji}
Hrast11/9, Jajce
25. Fatima Pustahija
Bru{ulje 27 , sarajevo
26. Muharem Hod`ic
J.B.Jela~i}a 19 Jajce
27. Bekira Tuti}
Ozimice blok11 d2 Biha}
28. Haris Alihod`i}
Geteova9 Sarajevo
29. Mirsad ^engi}
Cvilin Ustikolina
30. Sumeja Maksumi}
Opine 61a, Mostar
31. Mirela Kli~i}
Brezova Kosa bb Cazin
32. Arijan Had`ali}
Ge~eti11
33. Alma Suba{i}
Atifa [ap~anina6. Od`ak
34. [ejla Ma{ni}
Bajrama Zenunija 3/8 Sarajevo
35. Husejn Badnjevi}
Mis Irbina26, Sarajevo
36. Belma ^esir
M. Tita61, Konjic
37. Fikreta Muhamedagi}
Pe}igrad bb Cazin
38. Nusret Kuljaninovi}
@.Ose A-12 @ivinice
39. Mustafa D`iho
Dra~evice, Mostar
40. Zoran Jefti}
D`emala Bijedi}a 36, Sarajevo
41. Zaim Kurspahi}
Trg. O. Bataljona 6
42.Edina Majdan~i}
Slavinovi}i, Tuzla
43. Budimka [uka
R. Radi~evi}a Sokolac
44. Arif Talovi}
Trg. ZAVNO BIHA Sarajevo
45. Drago Lazi}
Vinite bb, @ep~e
46. Sema Vrabac
Imamovi}a 18, Sarajevo
47. [ejla Ro{i}
@rtava Domovinskog Rata, Cazin
48. Zajim Had`i}
Mihtivode 22,
49. Sehija Alihod`i}
Zaima Imamovi}a 20, Gora`de
50. Himzaga Had`ali}
^izmi}i bb, Cazin
51. Dinko Ma{i}
A.Hasi}a bb, Kladanj
52. Izet Kari{ik
Gornja Breza bb,
53. Gordana Kadri}
126. Ilija{ke @brigade 65,
54. Merima Zvizdi}
^obanija 9,
55. Adila Deli}
Rakovi}ka Cesta 3a,
56. Safet Buljko
Kolodvorska 11,
57. Jasmina ^ehi}
Crkvice L-3b, Zenica
58. Dino Osmanhod`i}
Mujagi}a Sokak 1a, Zenica
59. Kimeta Ferizaj
Bosanska 12/2, Sarajevo
60. Hajrija Pinjo
Kulina Bana L-4/3, Travnik
61. Sabaha Rekanovi}
Kre~evine 39, B.Krupa
62. Kemal Had`iefendi}
R.Porobi}a bb,
63. Ivica Nikoli}
Vatrogasno, @ep~e
64. Fata Me{i}
Brajkovac 8b, Sarajevo
65. Mirsad Fazli}
Lje{evo bb, Ilija{
66. Kenan ]osi}
126 Brigade 65, Ilija{
67. Rifet Ja{arevi}
Prve Zeni~ke Brigade 17, Zenica
68. Maja Dragi~evi}
Dretelj bb, ^apljina
69. Hasan Kuduzovi}
Potok Mahala bb, Gra~anica
70. Nihad Mehmedovi}
Pribava, Gra~anica
71. Nerminka Mehmedovi}
Pribava, Gradanica
72. Semir Jusi}
P. Z. Brigade 21a, Zenica
73. Ahmet Ceri}
A.Bori}a 28, Zenica
74. Elmar Musaefendi}
H.B.Huseinovi}a 9, Nemila
75. Adi Pa{i}
M.Tita 81,
76. Amina Perviz
B.M.Sinana 2,
77. Mustafa Dizdarevi}
Fra Ljube Hrgi}a 1, Zenica
78. Medi} Larisa
Stupe bb, Srednje
79. Erdina El Chekh
Kosovska 37, Janja Bijeljina
80. Saudin Vasiljevi}
Moku{nice 9, Zenica
81. Jasmin Gazibegovi}
M.].]ati}a 12, Gra~anica
82. Emir Huri}
Plahovi}i, Kladanj
83. Samra Suba{i}
VIII ul. 61, Ora{je
84.Amar Imamovi}
Mehmeda Mujezinovi}a 32, Sara-
jevo
85. Amra Meri}
Saliha @ige 4, Ilid`a
86. Jozo Livan~i}
S. Radi~a 80, Vitez
87. Mustafa Tukulj
30 ulica 13, Ora{je
88. Samir Halilovi}
Humka 39, Podhrastovi
89. Edina Hrusti}
^.[erifa 12, Stari Vitez
90. D`evad Hajdarpa{i}
Sabita U`i}anina 34, Hrasnica
91. Muhamed Oki}
Plje{evi~ka 73, Biha}
92. Lejla Bradi}
Podmusala 37b, Srednje
93. Mijo i Eugen Stjepi}
Fre.M.[unji}a bb, Vitez
94. Miroslav Stjepanovi}
La{vanska bb, Vitez
95. Nermin [akovi}
Rije~ka 16, Gra~anica
96. Indira Kujovi}
Rejs Ef. Had`iomerovi}a 12, Hra-
snica
97. Namik ^engi}
Baruthana 4, Sarajevo
98. Admira Tatarevi}
D. Dubravica 87,
99. Sanela Sal~in
Ko~ine bb, Mostar
100. Emina ^aji}
Z.Ljiljana 12, Gra~anica
101. Elma Golub
G. Visnjica 30, Zenica
102. D`emal Kurtanovi}
D`. Bijedi}a 36,Sarajevo
103. Enis Masnopita
126. Ilija{ke Brigade 63, Ilija{
104. Katrina Schreilechner
Voje Dimitrijevi}a 13, Sarajevo
105. Na|id Hod`i}
Bosanka , Travnik
106. Nedim Aganovi}
Bistua Nova 5a, Zernica
107. Ismeta Odi}
Orlovi} 29, @ep~e
108. Zuhidina D`afi}
Seljanu{a bb, Gra~anica
109. Muhamed Srebrenica
Bulevar Kulina Bana, Zenica
110. Elvir Baru~ija
Stara Pruga do 27, Ilid`a
110. Amar Dedi}
Vrelo 5, Hrasnica
111. Husein Tali}
15. April 10, @ep~e
112. Lejla Juhi}
Gora`danska 45, Zenica
113. Ifeta Buljuba{i}
D`emala Bijedi}a 148, Sarajevo
114. Lejla i Albin [erifovi}
Armije RBiH 26/VI,
115. Amela Ajanovi}
Mehuri}i 31, Travnik
116. D`evad Verem
Bosanska 39, Turbe
117. Razija Safi}
Jalimamov Put 14, Zenica
118. Inas Jel~in
Luka~ka 10, Travnik
119. Ena Deli}
^ebru{a 10, Travnik
120. Ramiza Ganibegovi}
Ulica [ehida 41, Travnik
121. Ragib Klisura
Bosanka 51, Fojnica
122. Maida Sarija
Mo~ila 1, Sarajevo
123. Mila Muli}
Trg Ote{kog Bataljona 91, Saraje-
vo
124. Haso Ka{mo
A.Sokolovi}a 4, Sarajevo
125. Aj{a Begi}
M.Tita 1/11, Velika Kladu{a
126. Armin Ganibegovi}
Dr. Ismeta [ehali}a 54, Jajce
127. Halid Imo~anin
Vinac, Jajce
128. Ida Bajrami
Kulina Bana 32/1, Travnik
129. Halid Spahi}
Stani~na bb, Turbe
130. Ibrahim Kari}
Stara Cesta 60, Vogo{~a
131. Mirsad [orlija
Had`ibajri}a 7, Sarajevo
132. Reuf Tali}
Travni~ka 56, Zenica
133. Nermina \u|o
Branilaca bb, Kakanj
134. Enisa Preld`i}
Kulina bana 8, @ep~e
135. Esad Selimovi}
Bosanska 74 Travnik
136. Sanela Spahi}
Stani~na bb, Turbe
137. Alija Pecar
KobiljaGlava 38, Sarajevo
138. Na|a Jele~
Marija Mikuli}a 31, Sarajevo
139. Fatmir Muratovi}
Polje, Velika Kladu{a
140. [ejla Beganovi}
Aleja 91c Turbe, Travnik
141. Salko Komar
Ku}ice br.56, Had`i}i
142. Ajla Hala~
StupineB6/VII, Tuzla
143.Salih Ibrahimovi}
Lod`a 92, Zenica
144. Izudina Bajramovi}
Jalimov Put 6a, Zenica
145.Sarah Pr}ali}
Bjela{ni~ka 33, Pazari}
146. Azra Jarebica
Skenderija 21, Sarajevo
147. Senad Berbi}
Crkvice 46, Zenica
148.Ana Deli}
I. Me{trovi}a27, N. Travnik
149. Sanela Memi}
Emila Zole br.6
150. Tarik ]elosmanovi}
Patke 2, Sarajevo
151. Mirsada Zahirovi}
[umarija bb, Turbe
152. D`emila Huseinovi}
S. U`i~anina 28
153. Vahid [enderovi}
Dr. Halid Bega Hrasnice 96, Hra-
snica
154. Vildana Kuli}
Kralja Tomislava bb, Busova~a
155. Dijana Muka~a
Huseina Ef. Numanagi}a bb, Fojni-
ca
156. Medina Rami}
Kre{evska 14, Kiseljak
157. Ned`ma Vehabovi}
G.Mahala bb, Fojnica
158. Emina Alagi}
@abnjak 10, Konjic
159. Mirjana Erkapi}
Ora{je u/s III Ulicabr.19
160. Nerkesa Tuli}
Vrbanju{a 94, Sarajevo
161. Hafiza [koji}
M. Bu{atlije 69, Sarajevo
162. Semir Deli}
M.Spahe bb, Fojnica
163. Ifeta Nuhbegovi}
G. Mahala 17, Fojnica
164. Lamija Babaluk
Gomionica bb, Kiseljak
165. Bojana Tuka
[avni~ka bb, Fojnica
166. Alisa Hod`i}
Kr~ br.11 Zenica
GLA^ALO PARNO „BIRA“ 1200W
1. Enisa Hod`i}
Zaima [arca 55, Sarajevo
2. Adnan Had`i}
Od`ak 2, Tar~in
3. Izeta Kari}
Veljka Luki}a 34, Janja
4. Senad Huseinbegovi}
Geteova 11, Sarajevo
5. [ejla Avdibegovi}
Amira Krupalije 85
6. Ferid Muli}
K.Kapetanovi}a 11, Sarajevo
7. Nad`a \uderija
Jo{ani~ka 159, Vogo{}a
8. Sne`ana Osmanovi}
Slatina br.7, Tuzla
9. Avdija Ibrahimovi}
Kri`evi}i, Zvornik
10. Amela Silajd`ila
Nova zgrada 12, Dolac N/L, Tra-
vnik
11. Jasmin Buturovi}
Fra Ambre Mileti}a 84, Mostar
12. Edina Mulahasanovi}
Magistrala52, Ilid`a
13. Ena Bu~an
Ive Andri}a, Sarajevo
14. Olga Balta
Porodice Ribar 87/2
15.Adila Suba{i}
Ustikolina bb, Ustikolina
16. Safet Radmilovi}
D`indi}i bb, Gora`de
17. Adnan Muli}
Kasima Prohi}a 10, Sarajevo
18. Nazif Trnka
Juki}eva 132, Sarajevo
19. Fahira Be}irovi}
Brijesnica, Doboj Istok
20.Mirsad Musagi}
Grabavi~ka 14c, Sarajevo
21. D`evad ]ulov
Salke Lagumd`ije 8
22. Admira Mari}
S.S. Kranj~evi}a, Prozor
23. Amira [u{a
Zlatnih Ljljana bb, Gra~anica
24. Ifeta ^iri}
V Korpusa, Ripa~, Biha}
25. Sulejman Bajraktarevi}
Prvomajska 12. Sarajevo
26. Damir Veseli
Josipa Pan~i}a 21,
27. Danijela ]iri}
Bedem 24, Biha}
28. Admir Turku{i}
Prof. Bakajli}a 27, Bijeljina
29. Mirsada Strik
Bosanskih Gazija 93/4, Ilid`a
30.Hasnija Ba{i}
Moku{nica 9, Zenica
31. Ilama Smaji}
Slivno 36, Breza
32. Faruk Suba{i}
Ko{evsko Brdo 23, Sarajevo
2 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
33. Vanja Milovi}
Vahide Maglajli} 5 , Sarajevo
34. Maja Peji}
Ha{ima Spahi}a 16, Ilija{
35. Aziz ]ato
Grada~a~ka 88/4
36. Merfid Muli}
Naselja Ina bb, Podlugovi
37. Ermin Muzurovi}
Labebelovencija 4, Sarajevo
38. Kemal Denjo,
M. Bataljona4a, Mostar
39. Erol Mulahasanovi}
Kapetana Hajre Me{i}a13, Saraje-
vo
40. Mirsad Mirojevi}
Kolodvorska 3/7, Sarajevo
41. Ramiz Alispahi}
Trg Solidarnostii 39, Sarajevo
42. Vedin Herco
Branilaca Grada 18, Breza
43. [aha Jusufovi}
Kolonija 66/43, Konjic
44. Nihad Boja
Zabr|e bb, Kiseljak
45. Salih Omeragi}
TMP 10/XI, Sarajevo
46. Mia Ermina So~o
Ive Andi}a br.3, Sarajevo
47. Ramiz Jahi}
Bosanska 51, Fojnica
48. Azer Kazazi}
Zalik 6 29d, Mostar
49. Huma Buljina
Bosanska bb, Jablanica
50. Sedika Be{irevi}
Ostro`ac 144, Cazin
51. Ru`a [a{i}
Uglje{e Uzelca 32, Sarajevo
52. Du{anka @dero
B.Strahinje 6, Isto~na Ilid`a
53. Alija D`ananovi}
Desna Obala 14, Sanski Most
54. Misveta Kulovi}
D`. Bijedi}a 96/5, Sarajevo
55. Admir Seferagi}
Seferagi}i bb, Cazin
56. Maida Muli}
Kemala Kapetanovi}a 11/5, Sara-
jevo
57. Aida Ba{i}
Armije BIH 8b, Zenica
58. Fehim Pjani}
M.Spahe4, Zenica
59. Muhamed i Fatima Brki}
Bjelugovi}ka br.5, Sarajevo
60. Fuad Rid`i}
G. Kr~evine, Karaula
61. Mehmed Buri}
Biskupa Buconji}a 19, Mostar
62. Mirela Kadi}
P. Tije{i}a 4 , Sarajevo
63.Nino Bilajac
Olimpijska 40, Sarajevo
64. Ferida Ra{idovi}
Geteova 11, Sarajevo
65. Sanela Mahmutovi}
Stupine B-8/I-3-12, Tuzla
66. Hamzi} Halida
Salke Lagumd`ije 8
67. Selma Vladavi}
D`amijska 11, Sarajevo
68. Muharem Grabus
Sadova~e, Vitez
69. Azemina Mra~ki}
[}itovo polje bb, Fojnica
70. Mediha U{}upli}
S. Po`egi}a Kalesija
71. Dervi{ Idrizovi}
Bosanska 10, G. Vakuf Uskoplje
72. AltijanaU{anovi}
Kobilja Glava 15, Vogo{}a
73. Eldin Laletovi}
Nerkeza Smailagi}a 9, Sarajevo
74. Kasim [ehovi}
Semira Fra{te, Sarajevo
75. Kemal Rami}
Omladinska 31, Bosanski Petrova-
c
76. Fadil i \ula Posavljak
G. Osoje 8, Travnik
77. Tarik Jelovac
Jusovina br.1 Mostar
78. Danijela Filipovi}
S. Had`i}a 229, Sarajevo
79. Hatid`a Muraspahi}
Safeta Zajke 34, Sarajevo
80. Semir ^eki}
Nenavi{te bb Grada~ac
81. Fikreta Sarajli}
D. Biki}a 75, Sarajevo
82. Sedin Be{lija
Male{i}i 22, Ilija{
83. Sabaheta Prepoljac
Trg Zavnobiha 16, Sarajevo
84. Damnjan Ni{and`i}
Crno Blato 45, Tuzla
85. Kifi} Hajrija
B.Me{e Selimovi}a 33 Sarajevo
86. Branko Cerovi}
Emira B. ^arlija 19, Ilid`a
87. Midheta Kulagli}
S. S. Kranj~evi}a 24, Prozor
88. Emin Kesi}
Orlovik 63, @ep~e
89. Mujo Milak
Ibrahima Miukovi}a U~e 2, Velika
Kladu{a
90. Armin Mirovi}
Alije Nametka 32, Sarajevo
91. Samir Pa{i}
Mehe Drljevi}a 4, Gora`de
92. Elvir Mujdanovi}
Ismeta Mujezinovi}a 4 Br~ko Di-
strikt
93. Senija ^eljo
Himze Polovine 35, Sarajevo
94. Sabina Marevac
Vitkovac 115, Sarajevo
95. Meho D`afi}
R.D@. ^au{eci}a 43, Br~ko
96. Muriz Husejnovi}
Sapna
97. Na|a Hajri}
^adord`ina 63, Sarajevo
98. Harun Muji}
Grahovica Donja, Gra~anica
99. ]era Male{ki}
Ra{ka 153, Doboj
100. Sedika ^ustovi} - Dizdar
Sv. Leopolda Mandi}, Mostar
PRIBOR ZA JELO 24/1 830
1. Azra [abanovi}
M.Had`ijahi}a 27, Sarajevo
2. Ahmed Kari}
Fra Grge Merti}a 14b, Zenica
3.Ahmet Spahi}
Prnjavor 17, Br~ko Distrikt
4. Hasema Gari}
Bosanka 68, Travnik
5. Adisa Begi}
Mejdani} 9, Gra~anica
6. Senad Suljakovi}
Misuri} 79, Maglaj
7. Vildana Mahi}
Bardak~ije 117, Sarajevo
8. Enisa Stevi}
Avde Hod`i}a 20, Sarajevo
9. Mustafa Hod`i}
Had`ikadijina 14, Gra~anica
10. Amra ]orajevi}
Zalik 10a, Mostar
11. Mevlida Berbi}
Titova 181, Tuzla
12. Zila Sal~in
Bata 15/4, Mostar
13. Verica Zelenovi}
Pere Stanini}a 15/1, Bijeljina
14. Aida Deli}
Klokotnica, Doboj-Istok
15. Nadira Kotori}
^ifluk bb, Te{anj
16. Ajla Rizvan
A.Izetbegovi}a L-O-5, Kakanj
17. Amela Halilovi}
Mlinska 35, Ilid`a
18. Almir ]osi}
A. Herljevi}a 20, Tuzla
19. Emil Belenji
Kunovska 5, Sarajevo
20. Amra Husi}
Tekija 22, Srajevo
DVD BH FILM
(PAKET OD 4 FILMA)
1. Sadeta Turkovi}
Alibega F.^ikma 27, Sarajevo
2. Emina Hod`i}
Ugorsko 2/3, Vogo{}a
3. Nermin \e|ibegovi}
A.Fife Karajli}a 17,
4. Elma [ameri}
Tekija 51, Mostar
5. Amir Mu{inovi}
Lupac bb, Vitez
6. Amila Osmanovi}
Humka 29, Sarajevo
7. Asad Galija{evi}
E.Galija{evi} bb, Te{anj
8. Amina Ba{~elija
Trga Me|. Prijateljstva 3, Sarajevo
9. D`enis Malanovi}
S.^ili}a bb, Jablanica
10. Midheta [eper
Jalimamov Put 16a, Zenica
11. Nikola Sladi}
Lj. Gaja 59, N.Travnik
12. Midhat Kova~evi}
Brka 120, Br~ko
13. Zoran Kruni}
Bijelave 40, Sarajevo
14. Suada Karovi} [ehovi}
Skenderija 42, Sarajevo
15. Boris [ikman
I. G. Kova~i}a 25, Banja Luka
16. Lara Kunica
Baki~i, Slano
17. Mahmut Bubalo
K. Katerine 34, Livno
18. Safija Dervi}
Varo{lu~ki Put 116, Turbe
19. Marija Magdalena Gori~ki}
Bo}e bb, Br~ko
20. Andreta Perc
Novo Pazarska 6, Sarajevo
ZIPPO UPALJA^
1. Sabina Turabija
H. ^emerli}a 8/3, Sarajevo
2. E{refa Durgutovi}
Jo{ani~ka 25, Vogo{~a
3. Senija Be{i}
Prve Zeni~ke Brigade 21, Zenica
4. Bisera Me{trovac
Bosanska 11/17, Travnik
5. Alija Had`i}
Ljubice Gerovac3, Banja Luka
LJULJA^KA 20176
1. Ashar Ahmetspahi}
Vojvodi}a put 12b, Zenica
2. Bahrija Muji}
Dervi{ ef.Korkuta Kalibunar Travni-
k
3. Ibrahim Bali}
Bara 7, Tomislavgrad
4. Adnan Bav~i}
14 Maja 92 br.26, Ilid`a
5. Salem Mulahasanovi}
Geteova 14, Sarajevo
KNJIGE
1. Sajda ]orali}
[turli} 448
2. Nevzeta ]orali}
Seferagi}i 35, Cazin
3. Zekija ]ati}
Kraji{ka 7, Vel. Kladu{a
4. Sandro Durakovi}
Ul. HVO-a, Biha}
5. Aida Osman~au{evi}
Prikorika 9, Livno
6. Suvada Tuzlak
Samira ]atovi} kob. 47
7. Bekir Deli}
Redak 6 Sanski Most
8. Rabija Mahmutovi}
Stupni do bb, Vare{
9. Mevlima Delossantos
Fr. Revolucija 54, Ilid`a
10. Radmila [ikuljak
Bosanska 4/13
11. Jusuf listopad
D`. Bijedi}a 48, Sarajevo
12. Hazim Pa{i}
@unova bb, Olovo
13. Selma Hasanspahi}
Solcin bb, Olovo
14. Senad Pinji}
Travni~ka cesta 39 Zenica
15. Lamija Hod`i}
Travni~ka cesta 54, Zenica
16. Melisa Gerin
Gorica br. 94, Stolac
17. Amalija M. Bari{i}
Zagreba~ka 74/II, ^apljina
18. Kenan Isakovi}
[ehidska 28, Bu`im
19. Edina Duri}
Zaradostovo bb, Bu`im
20. Suvad ^uturi}
Ul. Ibrahima Mr`ljaka 31, Vel. Kla-
du{a
21. Murto Murtovi}
Dobrinjske Bolnice 13, Sarajevo
22. Vahid Memi}
Kromolj 8, Centar
23. Eman Alihod`i}
Grbavi~ka 46, Sarajevo
24. Aida ^i~ak
Njegovi}a 3, Visoko
25. Jasmina Begovi}
Donja Jablanica 43, Jablanica
26. Edin Muji}
Skenderovo naselje bb, Bos. Petr-
ovac
27. Hifzo Gabela
Ostro`ac br. 7, Jablanica
28. Rasim Bajri}
Zenica, Crkvice 45c
29. Mubera Lojo
Donji Hotonj III/4, Vogo{}a
30. Edin Vejzovi}
Ra{tani 97b, Mostar
31. [uhra Misirli}
B. Me{e Selimovi}a 29/6, Saraje-
vo
32. Asim Mujad`i}
^izmi}i - Gradina 253, Cazin
33. Habiba Bungi
Ra{inovac bb, Bos. Petrovac
34. Edvin Kartal
Omladinska bb, Bos. Petrovac
35. Kelima Karabegovi}
Gornji Kamengrad 141 S. Most
36. Eneida Jusi}
Zdravka ^etara bb, ^elinac
37. D`evad Salkanovi}
Teo~ak, Krstac 222
38. Salih Mehi~i}
Balibegova Mahala 101, Gornja
Tuzla
39. Nata{a Peri}
^ani}i do 113, Tuzla
40. Mirko ^oli}
Ul. Bos. Franjevaca 79, Lipnica,
Tuzla
41. Alena Efendi}
VI ulica M2/16 - Maglaj
42. Hasan Glamo~ak
Bosanskas bb, Gornji Vakuf
43. Adnan \ukanovi}
Zagreba~ka 4/B, Sarajevo
44. [efika Tadi}
Bosanska 4/a - Jajce
45. Haris i Amela Zuli}
Gornja Mand`ina 4, Sarajevo
46. Izet ^usto
Banovinska bb, Stolac
47. Besim Had`i}
Brijesnica Velika, Doboj - Istok
48. Faketa Galijatovi}
Hamdije Kapid`i}a 6/6, Sarajevo
49. Jusuf Glavi}
Rainci Gornji, Kalesija
50. Jasnas Su}eska
Omera [ahi}a 18, Sarajevo
51. Nid`ara Fo~o
Tina Ujevi}a 6, Sarajevo
52. Alma Smajlovi}
Luka~ka br. 9 Travnik
53. Husein Fale
Odvode G. Vakuf
54. Azra Rami}
B. Konjica, Konjic
55. Samir i Indira Bahti}
Geteova 3, Sarajevo
56. Amir Imamovi}
Ul. Vase Pelagi}a br. 7
57. Sedina Kopi}
Barica 87, Vogo{}a
58. Suada Had`iabdi}
Dolovi bb, Olovo
59. Ramiz Muminovi}
Teo~ak
60. Fafa Bajrektarevi}
Ul. Nerkeza Smailagi}a 4, Saraje-
vo
61. Hasib Mulaosmanovi}
Hifzi Bjelevca 72
62. Mehmedalija Had`ovi}
Podora{ac 57, Podora{ac
63. Izeta Pervan
Liva~ - Semetovac, Mostar
64. Fahrudin Terzi}
Ul. Odred Plana 20, mahala, Breza
65. Selver Neziri
Prvomajskas 54a, Zenica
66. Bahrudin D`ihi}
Pionirskas 62, Banja Luka
67. Anesa Zahiragi}
Geteova 12, Sarajevo
68. Zajko Suba{i}
Lav Toslstoj 2, Sarajevo
69. Edin Hrustemovi}
Nerkeza Smailagi}a 13, Sarajevo
70. Ajla i Ajnur Popovi}
1. maj 10, Gora`de
71. Jasminka Aldoba{i}
Ra{ka bb, Doboj
72. Ema ^ustovi}
Ul. 126. Iljia{ke brigade 69, Ilija{
73. Ned`ad - Enisa Fo~o
Omladinska bb, Ustikolina
74. Amel \ozo
Murisas @ivojevi}a 31, Gora`de
75. Elvir Tahirovi}
Trg Zavnobiha 1
76. Berina Doljan~i}
Jezero 5/XVI Sarajevo
77. [aha ^omor
Gornji Vele{i}i br. 79, Sarajevo
78. Alma Burekovi}
Arapova 24, Sarajevo
79. Miralema [kalji}
Adema Bu}a 26, Mostar
80. Murisa Heli}
Muse ]azima ]ati}a, Gra~anica
81. Jasmina Ajanovi}
Arapova 21, Sarajevo
82. Sabira ]esir
Zagorska 70, Sarajevo
83. Rijad Gudi}
Odvode, Gornji Vakuf
84. Nermina Fehri}
Branislaca Nu{i}a 30, Ilid`a
85. D`eneta Pejkovi}
Ba{~eluci 61, Jajce
86. Adnan Had`iabdi}
Hasana Bibera 1, Donji Vele{i}i
87. Senad Ibrahimovi}
Bra}e Tokovi}a br. 14, Sarajevo
88. Munevera Sultanovi}
Ismeta Alajbegovi}a [erbe 33, Sa-
rajevo
89. Mujo Feti}
@rtava Fa{izma 2/IX, Sarajevo
90. Enes Mahmutovi}
ARBiH br. 6, Zenica
91. Mirjana Voloder
Bosanska 5/A, Travnik
92. Re{ad Ulak
Grada bakua 10, Sarajevo
93. Kanita ^au{evi}
U. Uzelca 45, Sarajevo
94. Edin Kraji{nik
Ferida Dizdarevi}a 42, Gora`de
95. Maida ^au{evi}
Oto~kog Bataljona bb, Bos. Otoka
96. Mersija Heki}
Ul. Dr. ]ire Truhelke 2a
97. Nisveta Omerovi}
Ul. Jasen br. 94, Olovo
98. Amra Begovi}
Za Beglukom br. 9, Sarajevo
99. Mahmut Salman
Hakije Kulenovi}a 8/II, Sarajevo
100. Aida Muli}
Kalinska 12/4, Novi Travnik
101. Senada \elilba{i}
Travnik - Karaula ]osi}i 32a
102. Aida Alajbegovi}
Safeta Had`i}a 94, Sarajevo
103. Fetija Imamovi}
119. Mibr br. 59, Banovi}i
104. Hasan Sahinovi}
N. Naselje bb, Otoka
105. Ned`ad Husanovi}
Prvomajska 17, Zavidovi}i
106. Adem Mujkanovi}
XX ul. Bb, Ora{je
107. Arnela Had`iomerovi}
Lond`a 90, Zenica
108. Ida Hod`i}
@upana @elimira 3, Livno
109. Tarik Turkovi}
Trg Solidarnosti 23, Sarajevo
110. Ramiz Demirovi}
119mbbr -33, Banovi}i
111. Edin Kahri}
Lagerska 8, Turbe
112. Muhamed Keri}
Sarajevska br. 15, Sanski Most
113. Belma Nik{i}
Trg Nezavisnosti 2/5
114. Haris \edovi}
Lukavi~ka cesta br. 7/VIII
115. Ned`ad Duvnjak
[ehida 3/2, Travnik
116. Ned`ad Pozderovi}
Tuzla Rudarskas 37
117. Irman Abdihod`i}
Mirze Deliba{i}a 35, Biha}
118. Amina Kurt
Hasana Su}eske 8/3, Sarajevo
119. Nihad Termiz
Grbavi~ka 43, Sarajevo
120. Jasmina Tojaga
Tekija 16, Mostar
121. Hatid`a Pol~i}
Zalik 1, Mostar
122. Adnan Lavi}
Radava bb, Konjic
123. Selma @ili}
Pa{ana Kova~evi}a 15, Tuzla
124. Zineta D`igumovi}
511. sl. Bb, Bos. Krupa
125. Sejda Malagi}
Semira Fra{te 10
126. Jusuf i Nermina Sirotanovi}
Nerkeza Smailagi}a 13, Sarajevo
127. Nihad Termiz
Grbavi~ka 43, Sarajevo
128. Eldin Ahmetovi}
Stari} Kladanj
129. D`avid Babi}
Terzi}i I br. 36, Bugojno
130. Osman i Sadija Me{an
Kova~u}a I/5, Bugojno
131. Rusmir Imamagi}
Vare{ Pruga 43
132. Sead Dugonji}
Armije BiH C9/6, Lukavac
133. Nedim Hasi}
Aleja Lipa 65, Sarajevo
134. Remza Holjan
Novopazarskas do br. 161
135. Jelka Tatara
Kulina Bana 8/3, Lukavac
136. Sunita Pa{agi}
Bul. Kralja Tvrtka I br. 1, Zenica
137. @eljko August
Fojni~ka 8, Sarajevo
138. Dragan Obradovi}
Muhameda Rid`anovi}a 11
139. Nihad Termiz
Grbavi~ka 43, Sarajevo
140. Jasmin Ahmi}
Nugle II 13/34, Bugojno
141. Amra Ohran
Lije{eva D. Mo{tre
142. Emina Selimba{i}
Brateljevi}i bb, Kladanj
143. Muhamed Top~i}
Sarajevo, Malta 7
144. Semina i Lamija Kuloglija
Osmi Mart 26, Brije{}e
145. Adna Kova~
Dobrinjskas 129, Sarajevo
146. Emin ^ili}
Glogo{nica, Dragan selo
147. Avdo Suba{i}
Tr{}e 119, Kakanj
148. Minela Topalovi}
9. maj 2, Pazari}
149. Selim Huji}
Opine bb, Mostar
150. D`anan Zambakmovi}
Sinaovi}i - Zavidovi}i
151. Anes Dinarevi}
Mahala 26, Breza
152. Ilma Durmo
Samira ]atovi}a Kobre 25, Ilid`a
153. Mia Laketi}
Falad`i}a 5a, Mostar
154. Edhem Ba{i}
Solakovi}i bb, Kiseljak
155. Zora Martinovi}
Kara|or|eva 26, Isto~no N. Sara-
jevo
156. Muris Ahmetovi}
S. Gojsali}i Kladanj
157. Armin @iga
Kasima Had`i}a 9
158. Elma Kova~evi}
Topal Osman Pa{e 12/9, Sarajevo
159. Jasmina ^au{evi}
Povelje Kulina Bana, Biha}
160. Mireza Kavazi}
Viso~ki Brigada 28
161. Ramiza Tatar
Vratnica 9, Visoko
162. Elma Salanovi}
Brije{}e brdo 33, Sarajevo
163. Adi Kova~
Dobrinjska 129, Sarajevo
164. Marjan Sovi}
Ilijasa Smajlagi}a 40, Maglaj
165. Nedim Had`i}
Ul. Pekiska Bos. Petrovac
166. Edita Kurtovi}
Zalik br. 1, Mostar
167. Mehmed Had`iabdi}
317. s.b.b. G. Vakuf - Uskoplje
168. Benis Islamovi}
Akifa [eremeta 30
169. Amir Garaplija
Fridriha Adolfa 11, Sarajevo
170. Samir Lukava~ki}
Grbavi~ka 7a, Sarajevo
171. Hana i Maida Katani}
Safeta Isovi}a ^ikme br. 1, Saraje-
vo
172. Azra Tahirovi}
Avde Smajlovi}a 5, Sarajevo
173. Edin Turkanovi}
Sanski most, Alagia} Polje b.b.
174. Mirzeta Kavazovi}
Podora{je
175. Marijana Penovi}
Lukavi~ka cesta 7
176. Nedim Had`i}
Salke Naze~i}a 3/4, Sarajevo
177. Branislav Vukovi}
]amilov Potok 27, Vare{ - M
178. Aida Drljevi}
Rudanova 5, Mostar
179. Mirsada Vra~o
Luke III B-2 20/III, Visoko
180. Haris Had`i}
Gaj 20, Hrasnica
181. Nermina ^ordalija
Panjina kula 130, Sarajevo
182. Jasmina Hod`i}
Vranja~e 61, Sarajevo
183. D`enan Nuspahi}
Branilaca grada 68, Jablanica
184. Ali Muharemovi}
Ul. Alije Izetbegovi}a, Srebrenik
185. Aldin Hajdukovi}
Liskovac bb, Pe}igrad
186. Elma ^oli}
XVI Ulica 151, Mostar
187. Savo Golijanin
Avee Smajlovi}a 15, Sarajevo
188. Nasir Efendira
Ul. Alija Lipa 61, Sarajevo
189. Alma [aki}
Trg Slobode 12, Biha}
190. Sead Huri}
Duga Mahala, Kladanj
191. Hana Softi}
Zvoni}a 2, Mostar
192. Ahmet \uderija
@eljezni~ka, Pazari}
193. Jasminka Manov
Splitskas 7, Prozor/Rama
194. Hamdo Mensuda Murti}
Omladinska 52, Vogo{}a
195. Bahto Kuri}
717. sl. B.br. 54, D. Vakuf
196. Aida Bajri}
Ra{}evina 52, Kakanj
197. Haris Buzaljko
Todorovi}i bb, Stolac
198. Sabaheta Had`ajli}
Zuki}i bb, Konjic
199. Ajla [ahinovi}
Josipa Slavensko 4, Ilid`a
200. Emir Tiro
Fojnica
201. Zijad Kajtezovi}
Bosanska Otoka, Bukovskas 15
202. Naida Hafizovi}
Tome Mende{a 24/2
203. Sadeta Fejzi}
Most Spasa 50 - Ilid`a
204. Mirsad Ba`darevi}
Sarajevo, Maria Mikuli}a
205. Sarah Krupalija
Antuna Hangija 47
206. Omer Beganovi}
Stjepan Polje - Gra~anica
207. Suvad Gagula
Ora{a~ka 5, Pofali}i, Sarajevo
208. Ajna Kiki}
O{ljak bb, Te{anj
209. zekija Huremovi}
Centar bb, Teo~ak
210. Hanka Bandovi}
Alije Izetbegovi}a 21, @ivinice
211. Sabahudin Berisali}
H.K.G., Olovo
212. Fikret Balta
Ul. D`. M. Spahe bb, Mahala, Bre-
za
213. Mevlida Huskovi}
Gojka Bukovi}a 63a, Mostar
214. @u`ajna Klisari}
Jo{ani~ka 34, Vogo{}a
215. Armina Alkaz
Vukovo bb, Jelah
216. Edhem Srebri}
Plje{evi~ka - Biha}
217. Senada Toromanovi}
Nijaza Begi}a S-29/3, Cazin
218. Fadila \onko
Antuna Hangija 57
219. Alma Zubovi}
Mihrivode br. 7, Sarajevo
220. Nusreta Marevac
Halida Kajtaza 28
221. Senad Zlotrg
Hrv. Branitelja B3, Vitez
222. Armin Ali~i}
Usorska 20, Matuzi}i, Doboj jug
223. Tomislav Raji}
Ju{i}i 32, Vare{
224. Majda Kuri}
Kulina Bana 44, Jajce
225. Ernada Ajani}
Humska bb, Stolac
226. Azra Had`i}
Salke Naze~i}a 3, Sarajevo
227. Juso Sejtarija
Dejd`ina Biki}a l.13
228. Amir Fejzi}
Alojza Benca 2/13
229. Dino D`ud`a
Envera [ehovi}a 4
230. Merima Slini}
^ebed`ije Donje 1, Sarajevo
231. Enisa [abanovi}
Izbod bb, Breza
232. Amra Bulbulu{i}
Bulbulu{i}i 65, Breza
233. Zijad Kadi}
Lukavi~ka cesta do 124, Sarajevo
234. Kemal Leri}
Lacina 31, Mostar
235. Munta ]imi}
Liva~ bb, Mostar
236. Merima Vasi}
A. Firdusa 70
237. Emira Salihovi}
Lije{nica 111, Maglaj
238. Velida Mujki}
]umurana 105, Zavidovi}i
239. Mirsada D`iho
Sarajevo, Qantuna Hangija 126A
240. Salih Katana
Samira Radovca 47
241. Adin Smajlagi}
Ul. 1. marta br. 10, Maglaj
242. Enes ]ati}
Sl. Paravci bb, Zavidovi}i
243. Eltaida Tri{o
Brina bb, Livno
244. Belma Smailbegovi}
[abana Zahirovi}a 2, Tuzla
245. Arnela Mu{i}
G. Dre`nica, Mostar
246. Safet had`agi}
Sarajevo
247. Mediha ]e{ko
Envera [ehovi}a 40, Sarajevo
248. Ivan Taura
Obala, Kre{evo
249. Hasnija ]ehi}
Zlatnih ljiljana 6, Bos. Krupa
250. Zejna Vili}
14. maja 92. br. 63
251. Azmir Mujezinovi}
Envera [ehovi}a br. 19
252. Mustafi Semhida
Vra{i}i - Raoje bb, Mostar
253. Amir Isanovi}
G. Lukavac 32, Grada~ac
254. Anes Krnji}
Jela~i}i 4, Jablanica
255. Senada Smailbegovi}
Smailbegovi}i 39, Breza
256. Irfan ^au{evi}
Br~anska 4, Sarajevo
257. Belma Paralija
Envera [ehovi}a 26/I, Sarajevo
258. Bisera Ke{ki}
Envera [ehovi}a 11/4, Sarajevo
259. Lejla Handuki}
Teritorijlane odbrane bb
260. Asmir Smaji}
Ul. Osmana Smajia} Seje,
[ibo{nica
261. Amra [ehaganovi}
Po~ulica 45, Vitez
262. Faruk Omeragi}
Ibrahima Mr`ljaka 6, V.K.
263. Hajra Mehoni}
Zmaja od Bosne 70, Sarajevo
264. Edhem Radmilovi}
Brije{}e Brdo 116, Sarajevo
265. Meho Me{anovi}
Tuzla, M. Armije BiH 13
266. Aziz \ulderen
Bogumilska br. 19, Ilija{
267. Haris Frljak
Medresa 6, Fojnica
268. Enisa Ali{kanovi}
Zenica, Islambegovi}a put 3
269. Amela Mand`i}
Milinkladskas 71a, Sarajevo
270. Elvira Turkovi}
Ad`emovi}a 6
271. [ahza Mujkanovi}
Omera Stupca 13, Sarajevo
CD PC Igrice
1. D`eneta Pa{ali}
Alije [irbegovi}a bb
2. Menida Me{ki}
Tekija 34, Mostar
3. Admir Mustafi}
Ul. XVI br. 24, Mostar
4. Sa{a Mehmedovi}
BNR 41, Mostar
5. Meliha Fetahagi}
Olovskas 27b, Sarajevo
6. Arnela Sokolar
Branislaca Nu{i}a do 117a, Sara-
jevo
7. Fahrudin Bahti}
10. Oktobra 25, Sanski Most
8. Tarik i Dino Sinanovi}
M.]. ]ati}a, Sanski Most
9. Branka Paji}
Civilnih @rtava rata 1/12, Konjic
10. Inna Ba`darevi}
Vilsonovo {etali{te 4, Sarajevo
11. Jasminka Mujki}
Mladena Stojanovi}a 9, Tuzla
12. Amir Omanovi}
Jablanica Trg Oslobo|enja sp 35
13. Haris Mujaba{i}
D`. Bijedi}a 62, Sarajevo
14. Mia Burekovi}
Jalimamov put 7/I-3
15. Elvedina Arnautovi} - Be{li}
Lond`a 83, Zenica
16. Muhamed Sir}o
Olovo H. K. Grada{~evi}a
17. Ibrahim Ahmetspahi}
Gurdi}i - Olovo
18. ]azim Crnki}
Trg Nezavisnosti 28, Sarajevo
19. Naila Mufti}
Vlakovo 85 - Ilid`a
20. Azra Ne{ki}
Bosanskas 6, Sarajevo
21. Ago Bala{
Ul. Ibrahima Perviza 60, Sarajevo
22. D`enita Bandi}
Ilid`a - Bihorskas 20 (Sok. Kol.)
23. Azer Torlo
Zalik 10c, Mostar
24. Danis Brkan
Mar{ala Tita 268, Mostar
25. Ned`ib Agovi}
Otes, Trg Ote{kog Bataljona 39/1
26. Admir ]ebi}
Grada~a~ka 84, Sarajevo
27. Edis Bahovi}
Ul. Zelenih Beretki 14/5, Sarajevo
28. Admir Ma{i}
Ljubovi} bb, Bugojno
29. Majda Humi}
^urukovi}a put 12 - Zenica
30. Merisa Selimovi}
Li{ci bb, Olovo
31. Danin ^ahut
Travni~ka cesta 60, Zenica
32. Bajro Zekoti}
Voljevac
33. Senad Vejzagi}
J. Najtharta 3, Sarajevo
34. Mirsad Omeragi}
Marka Maruli}a
35. Sabina Red`ovi}
Todora [vraki}a br. 1
36. Mustafa Muka~a
[ejh. Huseina Zuki}a, Fojnica
37. Emina Adilovi}
Teped`ak bb, Travnik
38. Sabiha Kurtali}
M. Pa{e Sokolovi}a 26, Sarajevo
39. Muhamed A. Muminagi}
Envera [ehovi}a 40, Sarajevo
40. Admir Agi}
Brajkovac 8
41. Amir Fejzi}
Alojza Benca 2/13
42. [efika Agi}
Brajkovac 8
43. Anel Jamakmosmanovi}
M. Had`ijahi}a br. 53
44. Emina Atli}
Tuzla, M. Tita 68
45. Tarik Konji}
Trepari}i 32, Gra~anica
46. Adil \ipa
Trg Nezavisnosti 25
47. Samir Aliba{i}
Miljanovci - Kalesija
48. Rasema Ra`anica
Ul. Porodice Ribar br. 43/vp, Sara-
jevo
49. Ragib Hamzi}
Trg Sarajevske olimpijade 15, Sar-
ajevo
50. Lutvija Slini}
Breka 35, Sarajevo
oglasi
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 3
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
51. Meliha Durakmovi}
Crni put bb, Gra~anica
52. Vedineta [erbe~i}
Podgaj 16, Gra~anica
53. Jasmina Topi}
Gra~anica, B. Grad
54. Behija [irbegovi}
Gra~anica
55. Adnan Ja{arevi}
Red`epa ef. Muminhod`i}a, Luka-
vac
56. Aldina Had`i}
Brijesnica M. Doboj-Istok
57. Enida Dragan
Lukavac, septembarska 7
58. Amela Velagi}
Gaj VI/29, Bugojno
59. Damir [urkovi}
60. Damir [urkovi}
Varda 11, Konjic
61. Amir Trako
Preo~ka - Po~ulica
62. Josip Sven{ek
J. Avde 9, Sarajevo
63. Beha Behaudin
VIII Kraji{ke 5 - V. Kladu{a
64. Damir Papi}
Ul. @rtava Domovinskog rata bb,
Cazin
65. Ilhana Duri}
Gromiljak bb, Kiseljak
66. Rabija Kantard`i} - Kirbos
Firduz Begova 2/a - Sarajevo
67. Emira Ja{arevi}
Josipa Slavenskog 9/2, Ilid`a
68. Haris [ahinovi}
H. Buljuba{i}a 8, Sarajevo
69. Muhamed Avdi}
Stupar - centar Kladanj
70. Azra Had`i}
Mujdanova~a 16, Br~ko
71. Sa{a Mitrovi}
Rudarska 1, Banovi}i
72. Muhamed Kalji}
Kladanj Drum 15
73. Nerma Dedovi}
Nadlipe br. B Sarajevo
74. Mario Perija
Trg Djeca Dobrinja 13, Sarajevo
75. Salem Ljuma
Albina Herljevi}a 14, Tuzla
76. Remzija Sadiovi}
Kalesijskih brigada, Kalesija
77. Bojan Ninkovi}
[umadijska 8, Trebinje
78. Slavica ]uri}
Rogatica M. Forcana
79. Ines Skrobo
Fatmi} Lam I, 2/5, Travnik
80. Nermina Had`i}
Taksima [u{e 1, Gra~anica
81. Enisa Ku~
Barska do br. 57
82. Azemina Matarad`ija
Avde Smajlovi}a 33, Sarajevo
83. Murat Ljumanovi}
Porodice Ribar 43, Sarajevo
84. Darka Pljevan~i}
Toplik bb, Rogatica
85. Senija Kanji}
A. Hasi}a 55, Kladanj
86. Velid Begovi}
Vrse bb, Gornji Vakuf
87. Amra Hasanovi}
Bosanska 16/1
88. Ibrahim Ismailovi}
Oml. Rad. Brigada 8/9, Sarajevo
89. Fikreta Mujdanovi}
Butmirskog bataljona 58
90. Erdnan Lipova~a
Safeta Bega Ba{agi}a 35, Biha}
91. Aldijana Musi}
Ul. Sarajevskas br. 5, Bos. Krupa
92. [emsa [pago
M. Tita 92d Mostar
93. [e}a Sal~inovi}
Jalijski put 6/a
94. Enisa Softi}
Zvoni}a 2, Mostar
95. Maida Elezovi}
Mostarskog bataljona br. 2, Mo-
star
96. Rasim Smajlovi}
M. i J. Jakubovi} br. 6, Tuzla
97. Dajana ^omor
Opine bb, Mostar
98. Emir Mehmedovi}
Dolinska 18. Lipnica Tuzla
99. Ehlimana Balavac
Vrap~i}i - Mostar
100. Adil D`idi}
Sehada Mandi}a 3, Sarajevo
101. Elma D`emat
Geteova 12/III Sarajevo
102. Muhira Kahrimanovi}
Teheranski trg 13/8
103. Lutvija Ali~i}
Makljenovac bb, Doboj
104. Adem Ali~i}
M. Selimovi}a 44, Doboj
105. Sre}ko [ijakovi}
Milo{a Obili}a 1a
106. Semin Kasper
Brigade Vitez
107. Hajrija Suljemanagi}
Sarajevo, Maria Mikuli}a 11
108. Azra ^uri}
Ul. Vakuf 10a Travnik
109. Muradija [e~i}
Nova cesta br. 2
110. Sabina Bahtanovi}
M. Bu{atlije 28
111. Dina i Almir Salki}
Tome Mende{a 19, Vogo{}a
112. Haris Demijrovi}
Kavgina 6, Mostar
113. Zijad Hamzi}
Ul. F.J. [panca 5/2 (Batva) Tuzla
114. Darko Kne`evi}
Viso~ki put, Kiseljak
115. Nejra Jahi}
Bistuo Nuova 5a/2, Zenica
116. Aj{a [migalovi}
Toj{i}i, Centar
117. Nedim Fazli}
Duboki Potok, Srebrenik
118. Muhiba Be{irevi}
Ostro`ac br. 4, Ostro`ac
119. Zlatan Smaji}
Kru{~ica bb, Vitez
120. Meliha Karamustafi}
Mehmed Bega Sto~anina, G. Vakuf
121. Enes Ibrak
M. Trg Lam A/4, Travnik
122. Galib Be{li}
H.K. Grada{~evi} bb, Olovo
123. Vildan Hamidi~evi}
Ul. Zlatnih Ljiljana 33, Zavidovi}i
124. Anela Alijanovi}
Nerkeza Smailagi}a 10/1, Saraje-
vo
125. Zineta Eminovi}
Behd`eta Muteveli}a 97/5
126. Maida, Melisa i Semir Merda-
novi}
III Tuzlanske brigade 94, S. Han -
Tuzla
127. Sanjin Zoli}
D. Katina bb, Jajce
128. Azra ]osovi}
Ali ef. Lokvan~i} 62
129. D`afer Osmankovi}
Ul. Adema Bu}e 59, Sarajevo
130. Muamera Smaji}
Kasima Had`i}a 48
131. Fadila Be{lija
Barica 48, BVogo{}a 48
131. Fadila Be{lija
Barica 48, BVogo{}a
132. Kenita Hota
Bosanska 3, Olovo
133. Senad Karavdi}
Karavdi}a br. 18, Visoko
134. D`evad Huseinbegovi}
Drage Palavejstre br. 11, Mostar
135. Jovo Tadi}
Cara Lazara 7, Sarajevo
136. Selima i Bedrudin Tursuno-
vi}, G. Rahi}
137. Ramiza [panja
Milo{nik 14, Livno
138. Fehrudin Sejari}
Krasulje 77b, Krasulje
139. Amira Kulali}
Stranjani 50, Zenica
140. ]amil ]uturi}
Grabvoca bb, Vrnograc
141. Edin Sulji}
Srebrenik ul. Alije Izetbegovi}a
142. Salih Ind`i}
Donja Mahala 2/D Travnik
143. Bobo [iljegovi}
Alibega Firdusa 68
144. Sana Begovi}
Kapetane Hajre Me{i}a 9
145. Fikret ^au{evi}
Aleja Lipa 51
146. Elvis Mujagi}
Jezernice „Domet“ Lamela c/6, S.
Most
147. Amra ]ati}
Ljetovik 3, Visoko
148. Damir [ip~i}
Sulje ^ili}a 1, Jablanica
149. Almedin Babi}
Aleja [ehida Resula 17, Sarajevo
150. Hanija Osmanovi}
Budimovi bb, Miri~ina Gra~anica
151. Edin Saki}
Seada Sinanovi}a 3, Otes
152. Osman Isovi}
Nerkeza Smailagi}a 15
153. Sead Bir|o
Dr. Irfana Ljubijanki}a 30
154. D`evida Sarajli}
Brka bb, Brka - Br~ko
155. Razija Isakovi}
Dervi{a Imamovi}a 2b Zenica
156. Emir Mhibi}
Ora{je 64, Konjic
157. Sanela Pehilj
Bistrik 23a, Sarajevo
158. Almir D`idi}
Mejdandik 13
159. Husein Kabiljagi}
505. vite{ke bb, Bos. Krupa
160. Ramo Suli}
Plje{evi~ka bb, Iza~i} Biha}
161. Omer Dinarevi}
Mahala Breza
162. Nermin Musi}
Ul. Sarajevska 5, Bos. Krupa
163. D`enis Alispahi}
Tome Mende{a 26/1
164. Medina ]enanovi}
Izeta ^omore br. 52
165. Alma Avdi}
Atife Karali} 11, Sarajevo
166. Edin Leka
Reisa Efendije Had`iomerovi}a 18,
Hrasnica
VAGA OSOBNA BR2016
1. Deari Kamber
Stjepana Radi}a bb, @ep~e
2. ]amka Had`imahovi}
Hakije Turajli}a br. 4, Sarajevo
3. D`emila Omerhod`i}
Luka~ka 11a, Travnik
4. Jasna Pivodi}
Olimpijska 14, Sarajevo
5. D`emila [i{i}
Asima Behmena 53,Sarajevo
6. Nedim Rizvanovi}
Salke Neze~i}a 2, Sarajevo
7. Hana Kre~ini}
1. mart 105, Jablanica
8. Fikret Pokvi}
Vesela Bugojno
9. Enes [ehi}
Biha}, Pov. Kulina Bana br. 6
10. Radmila Trifkovi}
Radni~ka 70d, Sarajevo
11. Bahrija Jolda{
Grada Bakua 14, Sarajevo
12. Habiba Huski}
S. II - Kotromanovi}a 8, Livno
13. Mirsada Smajovi}
Had`imustafina 29
14. Zehra Mari}
Vrap~i}i 198, Mostar
15. Elvir Gluhi}
Mehmeda Spahe bb, Zavidovi}i
16. Saudin Popovi}
31. Drinske 48, Gora`de
17. Azra Hed`i}
Prve zeni~ke brigade 21, Zenica
18. Jasminko [arac
Vlatka Ma~eka, Stolac
19. Ramiz Palo
^amila Sijarji}a 54
20. Midhat ]ato
Ora{a~ka 27, Sarajevo
21. Jasmina Sinanovi}
Kalesinskog odreda bb, Kalesija
22. Samid Spahi}
Podrinjska br. 24, Gra~anica
23. Mujo Kori}
Bla`uj bb, T. Grad
24. Almedina Kapi}i}
Trg Nezavisnosti 13
25. Reuf Muhi}
Travni~ka 59, Sarajevo
26. Hajra Smaji}
Iza ba{~a br. 6, Sarajevo
27. Lejla Dra~i}
M. ^. ]ati} br. 15, Sanski Most
28. Vera Osmanba{i}
Ogra|enovac 7, G. Rahi} Br~ko
29. Ermedina ]osi}
Trg Zavnobiha 15
30. Mirza Merd`anovi}
Bardak~ije br. 52
31. Dijana Kolji}
25. Novembar, Klju~
32. Elmir ^au{evi}
Proleterska B. Krupa
33. Ramiza Jasika
Japalaci 50, Tar~in
34. Muhamed Vojvodi}
[ehidska 49, Travnik
35. Nusreta ]emalovi}
Ul. H. Sto~evi} br. 1, Sarajevo
36. Anida Mahini}
Vrap~i}i bb, Mostar
37. Samira Veli}
]amila Sijeri}a 3
38. Bahrija Jusi}
Slatinski put br. 86
39. Jasmina Hurem
Smajlovi}i, Fojnica
40. Emina Skorupan
Ul. Alije Izetbegovi}a M-4, Kakanj
41. Suvad Meri}
Saliha ]ige br. 4 - Ilid`a
42. Minela Sa~i}
Miroslava Krle`e 22,
43. Ahmed Berbi}
A. Izetbegovi}a NIZ 30. Kakanj
44. Muhamed Muhedin
Seo~a 71, D. Mo{tre
45. Dalibor Bodven
Kranj~evi}a 9
46. Sead Ko{ari}
Trg S. Olimijade 38, Sarajevo
47. Emir Reki}
511 sbbr. 13d, Bos. Krupa
48. Vi{nja Tasliman
Ga{e Ili}a br. 7, Mostar
49. Sulejmana I~indi}
^obanija 11
50. Na|a Hrapovi}
Buka 2, Sarajevo
51. Ne|ad Kasumovi}
Jusovina br. 3, Mostar
52. Rifat Kari{i}
Bistrik br. 6, Sarajevo
53. Amina A{~ali}
UL. Ti}ija br. 16, Breza
54. Kemal Grizovi}
A. Bori}a 23a, Zenica
55. Nevenka Franji}
Trg Nezavisnosti 12/IV, Sarajevo
56. Amina Avdibegovi}
Sarajevo, Komatin 1
57. Selia @ugor
Bra}e Feji}a 60 Mostar
58. Fehret Begi}
N. Fronta 27, Zavidovi}i
59. Aldijana Ba{i}
Novo Naselje bb - Turbe
60. Arian Red`o
Sarajevo, S. Lagumd`ije 1
61. Kemal Tuki}
Sulejmana Filipovi}a 1, Sarajevo
62. Emir Kundo
Halilba{i}a 3/a
63. Meliha Zuki}
Gornji Vakuf
64. Emsada Peco
Gole{ bb Turbe
65. Aida Ruhotina
Nusreta [i{i}a 11
66. Alena Toki}
Semira Fra{te 19/8, Sarajevo
67. Maida i Sajid ]erimovi}
Olimpijska 24/II, Sarajevo
68. Hilmija Hod`i}
Pu{kari bb, Cazin
69. Amela kadri}
D. Lohinja Gra~anica
70. Hajrudin Pekari}
Tuzla, dr. M. Stojanovji}a 1
71. Hana i D`ana D`inovi}
Tahtali sokak 7, Sarajevo
72. Samela Kapur
Trg Ote{kog bataljona 79/9, Ilid`a
73. Amir Pa{i}
Podgrediva bb, Cazin
74. Jasmin Bostand`i}
17. septembar
75. Ramiza Ku~
Adija Mulabegovi}a 13
76. Adi Mu{ovi}
Senada Mandi}a - Dende 5, Sara-
jevo
77. Muvedeta Bezdrob
Ul. B. Bezdrob, Gora`de
78. Jane Triebl
Ba{bunar 4a, Travnik
79. Muharem Kurtanovi}
Sarajevo, ul. Komatin 47c
80. Zineta Rami}
Smucka 15, Tar~in
81. Adnan Ahmedi}
Bra}e Begi} 42, Sarajevo
82. Mehmed Kadri}
Hrasnica Izeta Musi}a 11
83. Fuad Dizdar
Had`ije Mazi}a put 46, Zenica
84. Sakiba Kuri}
Sarajevo, Golobrdica 44
85. Sanela D`ananovi}
A. Rizve 59, Vogo{}a
86. Ahmed \ugum
Ople}ani bb, Tomislavgrad
87. Amira Karali}
Ul. Gora`danska uz 100, Zenica
88. Haris Me{i}
Duhri bb, Kiseljak
89. Mehmed Fejzagi}
J. Bijeli}a 2, Sarajevo
90. Faruk Rov~anin
Hasana Kiki}a bmo
91. Aida Stamboli}
Ramiza Ja{ara 1, Ilid`a
92. Aida Stamboli}
Ramiza Ja{ara 1 Ilid`a
93. Suvad Be}i}
Zahira Panjete 149, Sarajevo
94. Albin Abaz
Svrake - Ravne 20, Semizovac
95. Zijad Troki}
Gornje Dubrave
96. Zumreta Breko
Olimpijska 32/4, Sarajevo
97. D`enan Drndo
Gronji Vele{i}i 49g
98. Edita Bogdanovi}
Branislaca Nu{i}a 1, Tuzla
99. Enisa ]enanovi}
Br~ko Jevrejska 5,
100. Mustafa Pra{ljivi}
Bulbulistan 13, Sarajevo
MIKSER [TAPNI + POSUDA
918A
1. Zlata Posavec
Grbavi~ka 6a, Sarajevo
2. Alisa Hod`i}
Ul. Bra}e Kr{o 4, Vogo{}a
3. Mustafa Jati}
Teo~ak
4. ]ako Jahi}
Ante Babi}a 3/12, Sarajevo
5. Ismet Stamol
Nafije Sarajli} 1, Sarajevo
6. Husein Turke{
Hasana Kiki}a 35, Tuzla
7. Esma Bukva
Omladinska 11, Vogo{}a
8. Nade`da Marinovi}
G. Obodnica br. 11, Lame{i Lipni-
ca
9. Emira Muratovi}
@up~a
10. Almir Ba{i}
Hifzi Bjelevca 64/5, Sarajevo
11. Zvonko Matkovi}
Blajbur{kih `rtava 41, Mostar
12. Mirzo Vukovi}
Ul. Prijepolj~eva br. 20/2, Sarajevo
13. Murat Busulad`i}
Bolni~ka 23, Sarajevo
14. Alen Muratagi}
Branilaca BiH 68, Klju~
15. Dijana Silajd`ija
Tujli}i br. 10, D. Mo{tre, Visoko
16. Veldin Miljkovi}
27. juli br. 5. Vel. Kladu{a
17. Sejdefa Crnovr{anin
Ul. Hrasni~ka br. 2, Harsno, N. Sa-
rajevo
18. Edina Vi{o
Povezice bb, Kakanj
19. Begzada Kari}
Muhameda Had`ijahi}a 9, Saraje-
vo
20. Had`ira Avdiba{i}
Ul. Golovo bb, Olovo
21. Zahid i Nevzeta Em{o
Zaima [arca 52, Sarajevo
22. Rasema Tanovi}
Olimpijska 41, Sarajevo
23. Saima Buljetovi}
Kamenica, Breza
24. Razija Dedovi}
Ul. Fazlagi}a 26, Gora`de
25. Amra Alji}
Prnjavorskas 53, Sarajevo
26. Tarik Kadri}
Zaulica 27, Sarajevo
27. Milana Spremo
Sestara Levi 4, B. Luka
28. Azra [kamo
Salke Lagumd`ije 7, Sarajevo
29. Ena [krgi}
[ehidska bb Krupa
30. Amina Omerspahi}
Vejsila ^ur~i}a 40, Sarajevo
31. Ismir Rada~a
Magistralni put, Pra~a
32. Zineta Kari}
Stupska 79, Ilid`a
33. Hiba Had`i}
Matije Gupca 2, Prozor
34. Alma i Almir Turi}
Semira Fra{te 3, Sarajevo
35. Kerim Skalonji}
Ul. Bra}e Tokovi}a 31, Hrasnica
36. Enes Mula}
Banovinska bb, Stolac
37. Amir Ha{imovi}
Radonje Visoko
38. Hana Suljanovi}
Ul. Radojke Laki} 1, Tuzla
39. Enila Poljo
Zelenih Beretki 12, Sarajevo
40. Admira Sinanovi}
Babunovi}i, Srebrenik
41. Ibrahim Kari}
^ukure bb, Glamo~
42. Dika Sejfi}
Trg Djece Dobrinje 20, Sarajevo
43. D`emal Pehlivanovi}
Travni~ka ulica 137 Ze
44. Marko Do{enovi}
Zmaja od Bosne 82/I, Sarajevo
45. Mensur Mari}
Naselje Solidarnosti - Zavidovi}i
46. Vedad Bezdrob
Okrugla 14, Sarajevo
47. Lamija Keso Bistrica 13 b, Go-
rnji Vakuf
48. Zemka Kujovi}
Ul. Gornja Mahala 22 - Fojnica
49. Eldin Spaho
Vele{i}i 74
50. Nermin Gacka
Hotonj IV br. 55
51. Edin Hamzakadi}
Ul. 6. april br. 28 Breza
52. Mersad Huski}
Azize [a}irbegovi} 122/2, Saraje-
vo
53. Hafa Daguda
Civilni @rtava 1, Konjic
54. Emir Muteveli}
Hulusina 3, Sarajevo
55. Anka Kalfi}
Geteova 14, Sarajevo
56. Ramiza Bobeta
[ehovina 4, Mostar
57. Smail Suljanovi}
Novo Naselje San. Most
58. Samra Ja{arevi}
Kanal 138, Zenica
59. Hasan Rebihi}
Mejdand`ik 13, Zenica
60. Smail Toromanovi}
UL. 1. mart br. 17, Cazin
61. Mirjana Prohi}
Ismeta Mujezinovi}a 4, Sarajevo
62. Zeba Boja
O~aktanum 72, Sarajevo
63. Jasmin Grozdani}
Bare 43, S. Most
64. Alma Tari}
Azize [a}irbegovi} 128,
65. Fahra Zvizdi}
Trg Zavnobiha 27
66. Emir Veletanli}
N. 17. VKB - Marles ku}e br. 2
67. [umar Nurko
Tr`ac 226, Tr`. Ra{tela - Cazin
68. Esad [aki}
Kloktnica Doboj - Istok
69. Amir Ba{ali}
Stari drum 80, Hrasnica
70. Saja Land`o
Vranja~e br. 23
71. Fadil Alibegovi}
Parsovi}i 29, Konjic
72. Sad`ida Had`imuratovi}
M. Marulia} br. 17/8, Sarajevo
73. Edin Deli}
Azize [a}irbegovi}, Sarajevo
74. Safet Begovi}
Crkvice 15a/I Zenica
75. Sadeta Memija
Hadrovi}i 14, Fojnica
76. Minela Vili}
[efika Dori}a 28/1, Sarajevo
77. Kasim Gradi{i}
Trg Heroja 8/9, N. Sarajevo
78. Jasmin ^engi}
Bos. Put b.b. Ilija{
79. Branka Tucakovi}
Polje bb, Kre{evo
80. Almir Zukan
Kru{~ica bb, Vitez
81. Emir Brki}
Ejuba Delali}a 2a, Vogo{}a
82. Zekija Lepir
Donja Mahala V/69
83. Asima [arac
Mraku{a 26, Sarajevo
84. Smajo Selimovi}
Sapna, Vitnica
85. Ismet Bosno
Ejuba Delali}a 32, Vogo{}a
86. Musa Smajki}
Sapna
87. Sadija ^au{evi}
Omlad. Rad. Brigada 14/V, Saraje-
vo
88. Sead Tokalija
Trg Zlatnih ljiljana 6, Sarajevo
89. D`emila Sipovi}
Bulbulsitan br. 16, Sarajevo
90. Merijas Hemze
G. Lazarevi}a 166, Tuzla
91. Emir Eminovi}
Kneza Domagoja bb, Stolac
92. Ahmet Karahasan
Bla`uj bb, Tom. Grad
93. Hamica Pobri}
]iri}a br. 2, Mostar
94. Sanin Delali}
D`inina 27, Sarajevo
95. Jasmina [abi}
Ali Bega Firdusa 1
96. Ned`ad Piv~i}
Gori~ka bb, Livno
97. Jelka Kom{i}
Ivana Me{trovi}a bb, Fojnica
98. Milan Smiljani}
Biha}. Bos. Kraljeva bb,
99. Muhamed Muj~inovi}
Hamida Dizdara 10, Sarajevo
100. Fuad Babi}
Grahovik bb, Dolac n/.
[ESTOMJESE^NA PRETPLATA
NA REVIJALNO IZDANJE
„AVAZ-ROTO PRESS“
1. Ahmed Selimovi}
Plo~ari Polje, Fonica
2. Selma Pa{i}
Tuzla - Slatina 18/6
3. Amela Salan
A. Bu}e 293, Sarajevo
4. Dino Uglje{a
Safeta Zajke 190, Sarajevo
5. Edina Alispahi}
Gradac 1/2, Zenica
6. Alma Kalabi}
Jablanica - Te{anj
7. Ivana Bojani}
A.B. [imi}a 6/9, Sarajevo
8. Asim Omerbegovi}
Milinkladska 29a. Sarajevo
9. Misada Had`iradon~i}
I Zeni~ke brigade 13D
10. Anisas Hercegovac
La{va br. 14, Zenica
11. Elvira Bali}
D. Koprivhna bb, Cazin
12. Stela Lali}
Zaima [arca 64, Sarajevo
13. Mustafa Ismi}
Trg Zavnobiha br. 18
14. Sead Hukara
Mahmutovac 36, Sarajevo
15. Amor Zajko
Hivzi Bjelevca 32, Sarajevo
16. Amira [uvali}
Fra. Serafina Ze~evi}a 95, Br~ko
17. Amira Omerhod`i}
Omerbegovia~a - Br~ko
18. Rijad Musi}
H.O. Alipa{e 62, Sarajevo
19. Emira Vasiljevi}
Geteova br. 14/11, Sarajevo
20. @elimir Osenk
H. Kulenovi}a 11, Sarajevo
21. Sead Had`isalihovi}
Rudarskas 25 - Tuzla
22. Bilal Mujezinovi}
Zije Dizdarevi}a 14, Zenica
23. Esad Pendek
Nebo~aj 30, Semizovac
24. Sa{a Kotlica
Kulina Bana 3, Travnik
25. Enes Husam
Kulina Bana br. 2. Travnik
26. Zehra Junuzovi}
Bari}a 35, Vogo{}a
27. Sueljman Brki}
^ar{ijskas S-24, Lukavac
28. Jasmina Kubur
M.B.K. Ljubu{aka 3/I, Sarajevo
29. Hata Kadi}
Bajrama Hasanovi}a 2, Sarajevo
30. Enisa Begi}
Seferi bb, Karaula Travnik
31. Radmila i Jasna Vili}
Ilid`a, IV Vite{ke 30
32. Jasmina D`ubur
Milinkladska br. 38, Sarajevo
33. Jasmina [emovi}
Ul. Muhameda Sud`uke br. 33, Fo-
jnica
34. Esad Karad`a
Bra}e \uki}a 14, Mostar
35. Vasvija Kurtovi}
Sedrenik 57 b, Sarajevo
36. @eljko Jeli}
Zenica Zve~ajska 3
37. Minela De{evac
D`. Bijedi}a 279
38. Asim Tali}~
Br|ani Kozarac
39. Fuad [indri}
F. Vi{nji}a 213a
40. Anes Gad`o
Vitkovac 115, Sarajevo
41. Sanjin Dohranovi}
Safvetbega Ba{agi}a 50, Sarajevo
42. Vahida Tadi}
Partizanska 33, Prijedor
43. Edin Ba{i}
Gaj 79, Bos. Petrovac
44. Izet Jele~
Muharema Bori}a 18, Livno
45. Maida Drinjak
Had`i{abanovi}a 17, Sarajevo
46. Izudin Muminovi}
Hubjeri - Gora`de
47. Galib Grbi}
Pribava, Gra~anica
48. Amila Salihovi}
Azize [a}irbegovi} 86, Sarajevo
49. Maja Vri~i}
Bra}e Puzi}a 24, Mostar
50. Admir [i{i}
Red`e Porobi}a bb, Od`ak
51. Sanja Palata
Bra}e Puzi}a br. 24, Mostar
52. Fisas i Muamer @ivojevi}
Rifeta Vesni}a 17, Gora`de
53. Alija ]orali}
Grbavi~ka 127a, Sarajevo
54. Besira Spahi}
Gra~anica, Rije~ka bb
55. Semir Muli}
Igmanskas 50 Vogo{}a
56. Ismet Ibrahimovi}
Brezici bb, Miri~na
57. Vahida ^au{evi}
Jagodi}a br. 7, Sarajevo
58. Mustafa \edovi}
Kra~ule 12, Sarajevo
59. Fila Hasanbegovi}
Trg Grada Prato 2/7, Sarajevo
60. Aleksandra Karaman
Ferde Hautmana br. 30/4,
SJECKALICA MINI GM-3800F
1. Ema Haznadarevi}
Brutak bb, Blagaj
2. Jasminka Suljagi}
D. Vogo{}a br. 9,
3. Asja Deli}
126. Brigade br. 4, Ilija{
4. Idriz Had`ibajri}
Centar II-B-F 36/4, Travnik
5. Sabina Musta~evi}
Groste Lazarevi}a 192, Tuzla
6. [erif Oru~
Gornja Mahala bb, Fojnica
7. Mirsada Pezi}
Ismeta P. Krese 10, Mostar
8. Sadeta Softi}
Bosanska bb, Fojnica
9. Ifeta Zorni}
Strelja~ka br. 3, Sarajevo
10. Humija Had`iefendi}
Vele{i}i Gornji 97, Sarajevo
11. Ivo [imi}
Polje bb, Kre{evo
12. Ljiljana Salkovi}
Bulevar K. Bana 12, Zenica
13. Haris Ati}
Lukavac, 9. maj C4/24
14. [erif Kapetanovi}
Kalajd`inica 17, Livno
15. Asef i Nermana Kasum
Kula IV/26 - Travnik
16. Mugdim Ceri}
D`emala Bijedi}a 82, Sarajevo
17. Hedija Begeta
H. Kre{evljakovi}a 70, Sarajevo
18. Mujo Kari}
Vi{njevo 31b, Travnik
19. Zemina Durmi{evi}
Ina Kalibunar LV/63, Travnik
20. Vezir Basi}
Gra~anica
21. Arman Ceri}
Prvomajska 14, Zavidovi}i
22. Suzana Beki}
Josipa Vanca{a 28, Sarajevo
23. Selma Buljko
G. Vukovi}a 71, Mostar
24. Alma Rami}
Ko{evo 32, Sarajevo
25. Ragib Keskin
Himze Polovine 13, Biha}
26. Ziba Torlo
Muje Pa{i}a 7d, Mostar
27. Nermina Selmanovi}
Gabelihna 25, Sarajevo
28. Velija Hebib
Tuzla, Titova 68
29. Avdo ^ukojevi}
Derebent 39, Sarajevo
30. Naila Osmanbegovi}
Kneza Milo{a 22, Bijeljina
31. Ramiz Hod`i}
Crkvice 31 Zenica
32. Salko Kolar
Skendera Kulenovi}a 73, Vogo{}a
33. Ibro [eta
Samoborskas 8, Sarajevo
34. Enver Kukuruzovi}
Gubavica bb, Mostar
35. Vahid Bajramovi}
Avde Smailovi}a 2, Zenica
36. Momirka - Mome Milojevi}
Azize [a}irbegovi}, Sarajevo
37. Rahima Brljak
Gole{, Turbe
38. Amina i Sabaha Kolar
[ehitluci 11, Hrasnica
39. Sadil Pobri}
G. Rahi} bb, Br~ko
40. Edina Spre~akovi}
Trg Heroja 16, Sarajevo
41. Tomo Milo{evi}
Bijeljina Jermenska 57d
42. Amir Isakovi}
Nevjestina 11
43. Salko Deli}
Mao~a, Br~ko
44. Omer Muslimovi}~
Kru{~ica bb, Vitez
45. Jakub Dervi}
Bosanskas 45/10
46. Asmir Garibovi}
Kneza Milo{a 46, Janja
47. Damira Be}uki}
Bijeljinska 57, Br~ko Distrikt
48. Sad`ida Jele~
Nerkesijina 36, Sarajevo
49. Amina Saha~i}
Patriotske lige 8, Sarajevo
50. D`enan Pa{i}
Nadbare - Fojnica
UDARNA BU[ILICA MOLLER
1. Mulija D`ud`a
Mostar, Kr. Zvonimira 18a
2. Osmo Biserovi}
Palanka 188, Br~ko
3. Alma Kurt
A. Herljevi}a 4 - Tuzla
4. Siba [irbegovi}
N.N. Luka Srebrenik
5. Vahudin Oru~evi}
Kolibe 73
6. Muamer @ivojevi}
Rifeta Vesni}a 17, Gora`de
7. Alma Had`ibegi}
Gra~ahnica, Lipa bb
8. Edhem Kadi}
Luke A2, Visoko
9. Muhamed Krastovi}
Ru`evik 2, Hrasnica
10. Mirsasd Agi}
[trosmajerova 4/II
11. Alemdina Kadi}
Ferhast-Pa{e Sokolovi}a br.7, Sar-
ajevo
12. Edin Kundak
Nerkeza Smailagi}a 16, Sarajevo
13. Nedim Tokali}
Ul. 8. KB7, Ora{je
14. Ilhana i Haris Memi}
Sultan Ahmedova Bugojno
15. E}o Afiz
Novopazarskas 404
16. Mujo Hod`i}
Gornji Vele}i}i 421, Sarajevo
17. Naza Karovi}
Plandi{te 20, Sarajevo
18. Ramiz Rahi}
Karima Zaimovi}a 6/2, Ilid`a
19. Merima Musi}
Ba{~eluci, Travnik
20. Zejnil Durmo
Ul. Trampina 2/V, Sarajevo
4 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
RAZGOVOR
Mirsad \erlek, novi gr-
adona~elnik Novog Pazara
iz Sand`a~ke demokratske
partije, za razliku od svog
prethodnika Sulejmana
Ugljanina iz SDA, ne izbje-
gava medije i spreman je da
odgovori na pitanja. Na
po~etku razgovora isti~e da
je od svog prethodnika na-
slijedio 11 miliona eura du-
ga, propala preduze}a, po-
djele me|u Bo{njacima...
Crna hronika
Ipak, ocjene gra|ana su
da se za 11 mjeseci od pro-
mjene vlasti u Novom Pa-
zaru malo toga promijeni-
lo, barem kada je kvalitet
`ivota gra|ana u pitanju?
- Mnogo toga je dru-
ga~ije. Ono {to je nas najvi{e
zanimalo i {to nas je boljelo
jeste destabilizacija poli-
ti~kihprilika u NovomPaza-
ru. To je i najvi{e utjecalo da
se uklju~imu politiku jer ni-
sammogao gledati sa strane
da se Bo{njaci me|usobno
tuku, da po beogradskim
medijima stalno budemo u
crnoj hronici i mislio sam, i
jo{ mislim, da mogu dati svoj
doprinos na pomirenju u Sa-
nd`aku. To je jedanod osno-
vnihuvjeta da Sand`ak kre-
ne u neke ozbiljne projekte
ekonomskog razvoja, otvara-
nja novihradnihmjesta, izr-
adnje infrastrukture koja je
katastrofalna...
Da li je mogu}e posti}i to
pomirenje?
- Mi smo preuzeli vlast u
julu pro{le godine, a sve do
17. januara ove godine No-
vi Pazar je bio potpuno mi-
ran i to je najdu`i period
bez incidenata. Mislim da
to opozicionoj stranci Sule-
jmana Ugljanina nije odgo-
varalo i napravio je jedan
incident. Sad smo u{li u jo{
jednu mirnu fazu. Nudimo
ruku pomirenja Ugljaninu i
ne}emo prestati dok to ne
postignemo.
Da li ste vi{e o~ekivali
od dr`ave Srbije?
- Upredizbornim
obe}anjima svih ~lanica sa-
da{nje vlade bila su puna
usta rje{avanja problema
Bo{njaka u Sand`aku, prije
svega dobijanje jedinstvene
Islamske zajednice u Srbiji.
To je veome va`no jer pro-
blemi me|u Bo{njacima u
Sand`aku, gdje `ivi 300 hi-
ljada ljudi, mogu da budu
vrlo ozbiljni problemi za
dr`avu Srbiju.
Razlog za{to dr`ava za
ovih godinu dana ne radi
ni{ta jeste ta tanka parlame-
ntarna ve}ina, i to ko~i
dr`avu da ka`e „ovo je legi-
timna IZ u Srbiji“. Ali Vla-
da i Ministarstvo vjera Sr-
bije nemaju snage da to
ka`u zbog dva poslanika
Sulejmana Ugljanina koji
donose prevagu.
Jaki na rije~ima
Ima li jo{ nekih obe}anja
gdje je dr`ava iznevjerila
Va{a o~ekivanja?
- Ne mo`emo da pre-
sko~imo jednu bitnu stvar,
a to je da u NovomPazaru
imamo 75 posto Bo{njaka i
25 posto Srba, ali u policiji
je potpuno obrnuta situacija
kada je u pitanju nacionalna
zastupljenost. Ista takva si-
tuacija je i u pravosu|u,
gdje imamo veoma malo
Bo{njaka, ali i u drugim
dr`avniminstitucijama.
Politi~ari koji dolaze iz
Beograda samo su jaki na ri-
je~ima. Kada je dolazio mi-
nistar policije Ivica Da~i},
obe}ao je }e poku{ati to
ispraviti, ali mi ne mo`emo
~ekati deset godina da bi se
broj zaposlenih Bo{njaka
promijenio za koji procenat.
Tako|er, nismo zadovoljni
ni brzinomdecentralizacije
u Srbiji. A. MALAGI]
Nudimo ruku pomirenja Ugljaninu
U Novom Pazaru `ivi 75 posto Bo{njaka i 25 posto Srba, ali u policiji je potpuno
obrnuta situacija, kao i u pravosu|u i drugim dr`avnim institucijama
Pi{e:
Ned`ad LATI]
Nemam nikakve dileme
da bih, osim u Sarajevu, je-
dino jo{ mogao `ivjeti u
Istanbulu. I to sam shvatio
poodavno.
Ono, poslije rata, kada
se insan bio po`elio vidjeti
nerazbijen stakleni izlog,
pa se putevi bili otvorili na
sve strane, putovao sam ha-
man na sve kontinente.
Naj~e{}e i najra|e, ako sam
ikako mogao tako kurisati,
letio sam preko Istanbula.
Tako sam i svoje nedavno
putovanje za Moskvu radije
organizirao preko Istanbula
nego preko Beograda ili
Be~a.
Pri povratku iz Moskve,
ostavio sam sebi ~etiri dana
za boravak u Istanbulu. Ve}
u Sarajevu bio sam naumio,
i to rekao jednom prijatelju
u Istanbulu, posjetiti
^anakale. S obzirom na da-
ljinu od 300 kilometara od
Istanbula, za to nam je tre-
balo utro{iti jedan cijeli
dan.
^er~ilova ideja
Nakonosvojenja Ista-
nbula, gra|ene su d`amije i
kule, mostovi i musale, a vo-
jne su se vodile daleko na gr-
anicama velikog carsta. Tako
je bilo nekoliko stolje}a, ka-
da je Meka bila, a hvala Alla-
hu i ostala, srce islamskog
svijeta, a grad na Bosforu
njegova arterija. Sve dok se
suruntija, koju je izazvao je-
danmetak ispaljen28. juna
1914. na mostu Miljacke, ko-
ji je gradila ruka osmanli-
jskog neimara, svomsvojom
silinomnije sru~ila prema
Istanbulu.
Naime, nakonizbijanja
Prvog svjetskog rata, jedna
od najkrvavijihbitaka
vo|ena je na uzanommor-
skomtjesnacu Dardaneli, sa-
mo 300 kilometara od Ista-
nbula, poznatomkao Galipo-
lje i ^anakale! Tu je od aprila
1915. godine do januara
1916. izginulo pola miliona
vojnika, podjednako napa-
da~a i branilaca. Takozvane
sile Antante, koju su sa~inja-
vale Engleska, Francuska i
Rusija, borile su se protiv tzv.
Centralnihsila - Njema~ke,
Italije i Austro-Ugarske.
Ubitki na Galipolju
u~estvovale su snage i tzv.
Anzak saveza - Australije, Ir-
ske i Novog Zelanda. Ideja o
invaziji saveznika na Galipo-
lje rodila se u glavi Lorda Vi-
nstona ^er~ila (Winston
Churchill). Cilj joj je bio osi-
gurati pristup Istanbulu i po-
novo ga zauzeti te omogu}iti
slobodanprolaz za Rusiju
kroz Dardanele. Odbranom
je komandovao Mustafa Ke-
mal Ataturk. Pohod na Dar-
danele trebao je trajati samo
11 dana.
Saveznici su odlu~ili bro-
dovima prodrijeti kroz mor-
ski tjesnac Bosfora i Darda-
nela. Brodovi su bili izlo`eni
granatiranju turskihtopova
ili su se nasukali na mine po-
stavljene u moru te su bili
uni{teni i o{te}eni.
Galipolje je staro ime za
dana{nji grad Gelibol, {to je
do{lo od gr~e rije~i kallipolis
- lijepi grad. Smje{tenje na
Galipoljskompoluotoku koji
se prostire izme|u Egejskog
mora na zapadu i Dardane-
lskog moreuza na istoku.
Kada putujete iz Istanbu-
la prema ^anakaleu u maju,
pro}i }ete kroz najljep{a po-
lja p{enice poprskana krvavo
crvenimcvjetovima makova,
{to podsje}a na zelene peri-
voje d`eneta poprskane kr-
vlju {ehida. Putovanje }e se
zavr{iti na Abide, najve}em
spomeniku {ehidima sa
^anakale, gdje se u razmaku
od osamdeset kilometra na-
lazi nekoliko takvihspome-
nika. Najpoznatiji me|u nji-
ma izgra|enje borcu Jajha
^au{u u bronzi. Onna
le|ima nosi topovsko |ule
kojimje nanesenpresudan
udarac engleskoj floti. Tvrdi
se da je topovsko |ule bilo
te{ko 280 kilograma.
Na jednom od mezari-
stana obilje`en je kameni
ni{an {ehidima Bosne i Ta-
slid`e. Tvrdi se da je tu
izginulo 30 hiljada Bo{nja-
ka. Ne znam milet Muha-
mmedovog ummeta da ne-
ma natpis grada ili zemlje
iz koje su pali {ehidi u
odbrani ^anakalea.
Jedna pri~a o indijskim
muslimanima to najbolje ilu-
strira. Po{to su Englezi mo-
bilizirali vojnike iz cijele
svoje imperije, mnogi indi-
jski muslimani dovezeni su
brodovima na ^anakale.
Kad su ~uli ezane, i izvi|a~i
vidjeli kako vojnici uzimaju
abdest, organizirali su pre-
bjeg na tursku stranu. Mnogi
od njihsu poginuli kao {ehi-
di. Vijest o ovoj bitki stigla je
me|u indijske muslimane.
Kada je turska zatrebala ku-
piti municiju, indijski musli-
mani su skupili novac. Toli-
ko su skupili novca da imje
nakonkupovine oru`ja iz
Rusije i preostalo novca, te
su osnovali kompaniju i ba-
nku. To je I[ banka, jedna od
najstarijihu Turskoj, a ute-
meljena je tada novcemindi-
jskihmuslimana.
Pla`e i hridine
Postoje mnoge pjesme,
knjige i filmovi snimljeni o
ovoj bitki. Svakoga ljeta hi-
ljade posjetilaca iz Turske,
kao i iz Australije, posjeti
ovo podru~je. Vjeruje se da je
u ovoj bitki izginulo i mnogo
evlija, odabranihpobo`nja-
ka. Stoga, kako se tvrdi, mo-
re koje zapljuskuje obalu,
pla`e i hridine miruje, nikad
se ne uzburka, iz straho-
po{tovanja prema dvije stoti-
ne i pedeset tri hiljade {ehida
koji tu po~ivaju.
I ja sam, prije nego {to
sampri{ao mezarju i zemlji
natopljenoj {ehidskomkr-
vlju, iz strahopo{tovanja pre-
ma braniteljima arterije isla-
mskog svijeta, uzeo abdest
na mirnimtalasima mora.
Da su tada brodovi sila Anta-
nte pro{li kroz tu arteriju,
Istanbul, srce islamskog svi-
jeta bi prepuklo!
8 30. MAJ/SVIBANJ 2009. 9 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
POLITI^KI RAPORT @ivot Bo{njaka u Sand`aku
S
vojevrsna izolacija Sa-
nd`aka koju provodi
Beograd, ali i {esnaest
godina vladavine SDAna
~elu sa SulejmanomUgljani-
nom, ostavili su itekako tra-
ga na ovompodru~ju, gdje
`ivi oko 300 hiljada Bo{nja-
ka. Tako je samo op}ina Novi
Pazar ostala u dubiozi od 11
miliona eura, a jo{ se pre-
pri~ava pri~a kada je lokalni
}evabd`ija ispostavio ra~une
za 600 hiljada }evapa koje je
prethodna vlast „pro`derala“
u svomposljednjemmanda-
tu. Ra~uni za pi}e jo{ nisu
stigli, a navjerovatnije }e
opusto{iti op}insku kasu.
Grad mladosti
Na svakomkoraku vidlji-
va je i nebriga dr`avne vlasti
Srbije. Kada se vozite prema
bilo kojemgradu u Sa-
nd`aku, slike puta dovoljno
vamgovore da je ovaj kraj
„ka`njen“ od centralnihvla-
sti. Do Tutina, Sjenice, No-
vog Pazara, Nove Varo{i vozi
se cestama koje vi{e sli~e ma-
kadamu nego asfaltnompu-
tu, s bezbroj rupa, izbo~ina,
su`enja, krivina i gost koji
dolazi po prvi put u ove kra-
jeve uop}e ne mo`e zamisliti
da ga na kraju vi{esatnog tru-
ckanja mo`e do~ekati neko
urbano mjesto ili grad.
Ipak, politi~ari u Sa-
nd`aku ka`u da su u poslje-
dnjihnekoliko mjeseci po-
ve}ana izdvajanja iz repu-
bli~kog bud`eta u odnosu na
ranije godine, ali da je to „jo{
daleko od onoga {to zaslu-
`uje ovaj dio Srbije i po broju
stanovnika i po razvoju pri-
vrede i po resursima koje
imaju op}ine u Sand`aku“.
Vlada u Beogradu i na dr-
ugimprimjerima pokazuje
ma}ehinski odnos prema
Bo{njacima u Sand`aku. Ia-
ko su ubjedljiva ve}ina, u po-
liciji su manjina, ali i drugim
dr`avniminstitucijama.
Diskriminacija je o~ita,
`ali namse jedanmladi}, jer
su na nedavno objavljenom
konkursu za prijemu polici-
ju gotovo svi Bo{njaci odbi-
jeni, bez valjanog obra-
zlo`enja. Neki su imali i ve}e
kvalifikacije od tra`enihna
konkursu, jer posao ~eka i
desetak mladi}a koji su za-
vr{ili Fakultet kriminali-
sti~kihnauka. Za njihmjesta
nema.
- Nepodobansi i ne mo-
`e{ raditi u policiji. Mi smo
na ivici. [ta mo`e biti s na-
ma, ako se ne mo`emo oslo-
niti na zakoni dr`avu - ka`e
Sead [a~irovi}. Pomo} od
BiH, koju do`ivljavaju kao
maticu, nikada nisu imali ni-
ti je o~ekuju, ali su jako ra-
zo~arani {to je izostala barem
moralna podr{ka.
Pro{le godine u Sand`a-
ku je do{lo do smjene vla-
sti, gdje je vladavinu SDA
zamijenila Sand`a~ka de-
mokratska partija. Ali
gra|ani nisu zadovoljni br-
zinom promjena.
- Otkako je do{la nova
vlast, jedina promjena koja
se vidi jeste {to su zgradu
Op}ine u NovomPazaru iz
crvenog prefarbali u bijelo.
Sve ostalo je za `ivot gra|ana
ostalo isto - pri~a namjedan
Novopazarac, dokono ispija-
ju}i kafu u ba{ti ispred op}i-
nske zgrade.
Gotovo sve velike fabri-
ke su propale ili su namjer-
no uni{tene ili rasprodane
u bescjenje. [trajkovi su re-
dovna pojava, a o~aj obespr-
avljenih radnika najbolje se
vidio tokom {trajka gla|u
radnika „Ra{ke“, gdje je je-
dan od njih ~ak odsjekao i
prst.
Skoro polovina stano-
vni{tva je nezaposlena,
ostali se snalaze kako znaju
i umiju. Najvi{e se bave tr-
govinom, ugostiteljstvom,
nekoliko firmi proizvodi
odje}u, po ~emu je Novi Pa-
zar nadaleko poznat... Na
ulici cvjeta trgovina deviza-
ma i ljudi poku{avaju i na
taj na~in da zarade koji di-
nar.
Ipak, entuzijazma ne ne-
dostaje. Iako veliki broj
mladih, zbog ekonomskog
stanja, ali i neizvjesnosti,
napu{ta ove krajeve odla-
ze}i u BiH, Evropu, ali i
{irom svijeta, Sand`ak, a
posebno Novi Pazar je isti-
nski grad mladosti.
Statistike pokazuju da je
ovo „najmla|i“ grad u Srbiji.
^ak 35.000 ljudi je ispod 40
godina, a i dalje se ubjedljivo
najvi{e beba ra|a u ovomgr-
adu.
Dolina d`insa
To je ogroman potenci-
jal, a o~ito za pojedince u
Beogradu i velika smetnja.
Do prije nekoliko godina
obrazovanje je bilo problem
za omladinu pa su fakulte-
tsko obrazovanje morali
stjecati ili u Sarajevu ili u
Beogradu, {to je dosta sku-
plje, i samo najimu}niji su
mogli to sebi priu{titi. Kao i
u mnogimdrugimslu~ajevi-
ma, kada to ne}e dr`ava, sa-
mi su morali rije{iti taj pro-
blem. Za to se pobrinuo
Me{ihat IZna ~elu s mufti-
jomMuameromZukorli-
}em, koji je osnovao Unive-
rzitet s odsjecima za ekono-
miju, pravo, umjetnost, kn-
ji`evnost, jezike i koji poha-
|a vi{e od 4.000 studenata.
Osim {to vjerovatno
imaju najbolju i najopre-
mljeniju zgradu u regionu,
ima i drugih stvari za koje
se mogu pohvaliti da su naj.
^ak 70 posto studenata su
djevojke, {to je svojevrsni
kuriozitet. I nadu za bolju
budu}nost mnogi vide upr-
avo u obrazovanju. Uz to i
tradicionalnu snala`ljivost,
„dolinu d`insa“, kako sami
vole nazvati svoj kraj, sigu-
rno ~eka neka svjetlija bu-
du}nost. A. MALAGI]
Urasko{noj palati
osmanlijskihsultana Top
kapiji ~uvaju se raritetni
primjerci, stvari i detalji iz
historije islama stari neko-
liko milenija, poput {tapa
Musaa, a. s., ma~a Davuda,
a. s., turbana Jusufa, a. s.,
kotli}a Ibrahima, a. s., ruke
i lobanje Jahja, a. s., hrke,
ma~a, vlasi kose i zuba
Muhammeda, a. s., origi-
nalnog prvog rukopisa Ku-
r’ana, klju~eva vrata Kabe,
~ohe s Kabe, pozla}enog
ovitka crnog kamena
had`erul-esvada u }o{ku
Kabe, ma~eva prve
~etvorice halifa itd.
Koliko god se du{e mu-
slimanske ushitile slapovi-
ma ezana sa sedambrda na
kojima su razasute bezbro-
jne d`amije, i koliko god se
divili njihovimkupolama i
vitkimmunarama, malo }e
o~iju njihovihzasuziti
ukoliko du{e svoje ne smi-
re u hladovini kestenja u
d`amijskimharemima
gdje naj~e{}e, pod zelenim
~ohama i bijelimsarucima,
le`e islamski velikani.
Takvo jedno turbe nala-
zi se u Uskudaru, s druge
strane Bosfora, gdje po~iva
Aziz Mahmut Hudai, mi-
stik i a{ik, koji se odrekao
materijalnog bogatstva i
pojavne ljepote, pa makar
to bila i ljepota Istanbula,
zarad u`itka a{ika i medi-
tacije u samo}i, ti{ini i
oskudici.
Rasko{na palata osmanlijskih sultana
USand`aku su
me|unacionalni odnosi
izuzetno dobri i gotovo da
uop}e nema incidenata ko-
ji bi bili plod nacionalne
mr`nje. Me|utim, mnogi
Bo{njaci se ne osje}aju si-
gurno, jer nemaju veliko
povjerenje u policiju, koja
je gotovo jednonacionalna.
- Policija slu{a koma-
nde s vrha dr`ave, tako da
ne zna{ da li }e te u nekoj
kriznoj situaciji {tititi ili
tu}i - govori namjedan
mladi}, poja{njavaju}i da
je situacije ipak bolja u
odnosu na neka ranija vre-
mena, posebno tokomrata
u BiH, kada su bez razloga
gra|ani privo|eni na ispi-
tivanja, koja su naj~e{}e za-
vr{avala brutalnimpre-
mla}ivanjima.
Nepovjerenje u policiju
Koji stepen decentrali-
zacije tra`ite?
- Prije svega tra`imo fiska-
lnu decentralizaciji kako bi
bili {to manje ovisni o re-
publi~kom nivou. Porezi
koji Novi Pazar prikuplja
od svojih gra|ana i predu-
ze}a vrlo se malo zadr`ava-
ju u na{em gradu, ve}
ve}inom idu u centralnu
kasu u Beogradu.
SlobodanMilo{evi} je
osnovao tako jak centrali-
sti~ki fiskalni sistemu ko-
jemse za ovihdevet godi-
na nakonnjegove smjene
nije mnogo toga promije-
nilo. Adaleko su 90-te go-
dine, kada se govorilo
„Sand`ak republika ili Sa-
nd`ak autonomija“, i mi-
slimda je to pro{lost.
Ako su to ideje pro{losti,
kako vidite polo`aj ovog
regiona u budu}nosti?
- Mi zahtijevamo od Sr-
bije da se {to prije provede
regionalizacija u Srbiji.
Smatramo da smo jedanod
bitnijihregiona u Srbiji i
budu}nost Novog Pazara
vidimo u ekonomskompr-
osperitetu, kao ekono-
mskog centra ovog dijela
Srbije.
Centralna kasa u Beogradu
Izolirani od Beograda i
zaboravljeni od Sarajeva
Slike puta dovoljno vam govore da je ovaj kraj „ka`njen“ od vlasti iz Beograda U Novom Pazaru samo je promijenjena boja fasade na op}inskoj zgradi
REPORTA@A Na{ saradnik posjetio je ^anakale
More na Galipolju nikad
se ne uzburka
Na jednom od mezaristana obilje`en je kameni ni{an {ehidima
Bosne i Taslid`e. Tvrdi se da je tu izginulo 30 hiljada Bo{njaka
I ne bih znao da
imam ne{to novo vidjeti
i posjetiti u Istanbulu da
mi prijatelji i doma}ini
nisu bili sufije, poput
Ra{ida i Abdulkadira.
Ideja je bila da, pored tu-
rbeta osmanlijskih sulta-
na, posjetim turbeta du-
hovnih sultana, ashaba
drugova Muhammeda, a.
s., i sufijskih prvaka.
Malo je poznato da su
muslimani napadali Ko-
nstantinopol i prije su-
ltana Mehmeda Fatiha,
te da je u tim napadima
izgunilo sedamdesetak
ashaba. Opet, samo neki
od njih pokopani su u
mezarje, gdje su im sa-
gra|ena turbeta,
naj~e{}e na Ejubu, uz
stare zidine Istanbula,
nekada{njeg Konstanti-
nopola.
Kvart je dobio ime po
najpoznatijem ashabu
koji je umro tokom je-
dne opsade Konstanti-
nopola, hazreti Ejubu el-
Ensariji. Njegovo puno
ime je Halid ibn Zejd
ebu Ejub el- Ensari. Na-
dimak ensari imali su
ashabi koji su prihvatili
prve muslimane-mu-
had`ire kada su prilikom
progona u~inili hid`ru iz
Meke u Medinu.
Malo je muslimana
koji ne znaju pri~u o de-
vi na kojoj je dojahao
Muhammed, a. s., u Me-
dinu. Po{to su mnoge
ensarije `eljele njega za
svoga gosta, Poslanik je
tu odluku prepustio de-
vi, koja je kleknula ispr-
ed ku}e Ejuba el-Ensari-
je. Poslanik }e mu biti
gost u ku}i sedam mjese-
ci i na njegovom imanju
}e biti sagra|ena prva
d`amija.
I kada je Muavija po-
slao svoga sina Jezida s
vojskom prema Konsta-
ntinopolu, Ejub Ensarija
je bio u osmoj deceniji
`ivota. Razbolio se to-
kom pohoda i zamolio
svoje saborce da, ako
umre, njegovo tijelo po-
nesu i ukopaju ga pod zi-
dinama Konstantinopo-
la. @elja mu je ispunjena.
Njegov mezar nalazi
se uz d`amiju u kojoj se,
posebno uz dane vike-
nda, klanja najmasovniji
rani sabah u Istanbulu.
Pri~a o hazreti Ejubu El-Ensariji
- Bo{njaci koji `ive u
Sand`aku dokazali su
bezbroj puta da je Srbija
na{a zemlja. Mi ne
mo`emo govoriti da
imamo drugu dr`avu.
Ali, na{e duhovno pove-
zivanje s Bosnom je dru-
go pitanje, to je na{e le-
gitimno pravo. Pojedinci
zlonamjerno mijenjaju
teze i govore da su to
apetiti secesionizma,
otcjepljenja. To ne ide na
~ast onima koji tako go-
vore jer mi smo dokazali
da smo vjerni gra|ani
Srbije i samo o~ekujemo
da dobijemo isto {to
imaju i drugi narodi u
Srbiji.
Srbija je na{a dr`ava, ali je BiH duhovni centar
Stepenice pokazuju liniju fronta na ^anakaleu
Bosanski {ehidi na ^anakaleu
Na Univerzitetu u Novom Pazaru ~ak 70 posto studenata su djevojke (Foto: Samir Deli})
Mnogi napu{taju Sand`ak u potrazi za poslom
\erlek: Tra`imo ekonomsku i
fiskalnu decentralizaciju
Mirsad \erlek, novi gradona~elnik Novog Pazara
10 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD ZENICA
Broj: 43 0 Ps 004987 07 Ps
Zenica, 21. 05. 2009. godine
Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida u pravnoj stvari tu`ioca: Javno preduze}e „Vodovod
i kanalizacija“ Zenica, ul. Bistua Nuova br. 17. Zenica, protiv tu`enog: „Obnova“ dd sa P.O. Zenica, ul.
Gora`danska br. 5, Zenica, radi duga vrijednost spora 5.218,83 KM na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a,
objavljuje:
POZIV
Za „Obnova“ D.D. sa P.O. Zenica, ul. Gora`danska br. 5, Zenica.
Pozivaju se kao stranka na pripremno ro~i{te za dan 27. 8. 2009. godine u 11.00 sati, pred ovaj sud u
sobu broj 32/II.
Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni punomo}nik.
U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na koji-
ma zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve ispra-
ve i predmet koji `elite upotrijebiti kao dokaz.
Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objave.
SUDIJA:
Had`iomerovi} Enida
DNEVNIK
Bisera Turkovi}, biv{a ambasadorica BiH u Va{ingtonu
Subota, 23. maj
Moja mala avlija
Jutarnja kafa, a onda nastavak sravnjivanja prijevo-
da kongresnih dokumenata SDA. Traje mnogo du`e
nego {to sam predvidjela.
Odmaram se u svojoj maloj avliji uz sadnju cvije}a.
Jo{ malo rada na knjizi koja uskoro treba da bude za-
vr{ena, prekida me zvono na vratima.
Posjetioci: Alma i Zara. Sa Almom sam pro{la sve
studentske dane zajedno. Prijateljstvo staro 35 godina,
u kojem nikada nismo ni{ta zamjerile jedna drugoj. Za-
ra je ne{to mla|a, iza nas diplomirala, magistrirala, i to-
talno posve}ena svom poslu.
Umorna sam ovih dana od politi~kih igara koje se
pletu oko konkursa za direktora Direkcije za evropske
integracije.
Od kako sam se vratila s du`nosti ambasadora BiH u
Americi provodla sam ve}inu vremena i{~itavaju}i ma-
terijale koji se ti~u problematike evropskih integracija.
Zadnjeg mjeseca po~ela sam se intenzivno i sistematski
pripremati znaju}i da u BiH postoji uvijek mogu}nost
za politi~ka naduravanja. Upozorena sam da za ovo
mjesto nije postignut politi~ki dogovor. Ide se na ko-
nkurs. Upravo to mi i odgovara. Vjerujem u znanje i
rad i odgovornost.
Nemalo sam se iznenadila kada sam dan prije sasta-
nka Komisije koja }e vr{iti ocjenjivanje pismenog dije-
la ispita saznala da su ~lanovi Komisije nazivani s
instrukcijom koju ocjenu da daju za moj rad kako bi se
sa sigurno{}u osigurala moja diskvalifikacija, odnosno
kako bi na usmeni dio ispita iza{la dva podobna kandi-
data.
Vjerovala sam da postoje neregularnosti, ali
{timaljke do te mjere, to nisam vjerovala. Pitam se ka-
kve {anse imaju mladi i obrazovanii ljudi da se zaposle
ako se mali mi{ iz velikog kabineta drznuo da organizi-
ra ocjenjivanje kojim }e mene diskvalificirati. Nara-
vno, sve se radi po nalogu velikog {efa, a sve bazirano
na etni~koj borbi, rivalstvu i sitnim interesima. Gdje je
tu zemlja, interes napretka zemlje, stru~nost, profesio-
nalnost, iskustvo i dokazani rezultati u radu?
Nedjelja, 24. maj
Sjajni mladi ljudi
Kongres SDA je za dva dana. Od 10 sam na Zetri
rje{avaju}i tehni~ke i orgnizacione probleme vezane za
Kongres. [ef sam protokola za organizaciju Kongresa.
Nimalo lak zadatak. Ovo mi je peti kongres SDA na ko-
jem odra|ujem ovaj dio poslova.
Stotinjak djevojaka i momaka, dobrovoljaca, javilo
se da pomogne. Diplomirani pravnici, kriminolozi,
magistri sociologije... Sjajni mladi ljudi.
Moj mla|i sin se sutra vra}a iz Turske. Ako stignem,
oti}i }u po njega na aerodrom.
Sutra ujutro moram poraniti na Molitveni doru~ak
u Parlamentu BiH.
Ponedjeljak, 25. maj
Porodi~ni grb
Za neke je ovo dan mladosti, za druge obi~an dan, za
mene dan pobjede. Vjerujem da su najve}e pobjede ka-
da pobijedimo sami sebe, svoje nagone, strasti, impu-
lse. Mjesec maj je vrlo znakovit u mom `ivotu. U maju
je ro|ena moja majka, u maju su ro|eni moji sinovi, u
maju sam prije 19 godina registrirala prve podru`nice
SDA u ~etiri australijske dr`ave, u maju sam odlu~ila
da se vratim u BiH.
U maju lani je odr`an u St. Louisu i Kongres
Bo{njaka Sjeverne Amerike, koji je imao posebnu odre-
dnicu za mene i koji na izvjestan na~in predstavlja pre-
kretnicu mog `ivota!
@urim na molitveni doru~ak u Parlament. Sti`u i
ameri~ki gosti na ~elu sa kongresmenom Adehrholtom.
Radujem se da vidim moje ameri~ke prijatelje. Iako se
redovno dopisujemo, vi|enje je ne{to drugo.
Kongresmen se zanima za porodi~ni grb familije
mog oca koji se nalazi u Fojni~kom grbovniku. Zna da
je moj djed Mehmedalija jedan od prvih Bo{njaka koji
su stigli u SAD 1909. godine da bi u Americi pro`ivio
dobar dio svog `ivota. Bila sam ganuta kada sam poslije
100 godina od njegovog dolaska na tlo Amerike dobila
njegove dokumente, slike i izvode iz njegove dokume-
ntacje.
Sutra je Kongres. Milion sitnih poslova me jo{
o~ekuje. Prijatelji iz SAD lete dalje za Makedoniju ma-
lim privatnim avionom, pa }e onda na Kosovo.
Opra{tamo se na Principovom mostu.
Utorak, 26. maj
Hostese do~ekuju goste
Ustajem, pet sati. Razmi{ljam da li je tehni~ki sve
odra|eno kako treba. Frizerka Sena me ~eka u 6 ujutro
u salonu. Stigla je i Fata, moja dugogodi{nja sekretari-
ca, Australka bosanskog porijekla. Za svaki slu~aj. Fati
se gre{ke ne potkradaju. Svaki dobrovoljac je dobro-
do{ao.
Raspore|ujem djevojke na ulaze, zadnje instrukcije,
provjeravam stolove, spiskove gostiju, osobe na obi-
lje`avanju, natpise, materijale, uniforme, vode, sokove,
pregrade, oznake za prostorije za radne stolove, VIP-sa-
lone, momke iz sigurnosti, momke za akreditacije, li-
sti}e za diskusiju, hostese koje do~ekuju goste, tehnika
za prevo|enje je na mjestu. Sti`u prevodioci Svjetlana i
Danica.
Kongres po~inje, imenovanja radnih tijela, uvodna
obra}anja, prijedlozi deklaracije, kongresnih rezoluci-
ja, rad po radnim stolovima, diskusije delegata...
Glasanje... Dok i{~ekujemo rezultate, razgovaram s
ameri~kim analiti~arem koji je prisutan Kongresu i sa
turskim ambasadorom. Smatraju da je krucijalno bitno
sa~uvati jedinstvo stranke.
[u{kanje o pobjedniku... nervoza, i onda aplauz...
Pobjednik je poznat. ^estitke starom-novom predsje-
dniku Sulejmanu Tihi}u. Sva tri kandidata vra}aju se
dostojanstveno na svoja mjesta. ^estitaju novoizabra-
nom.
Srijeda, 27. maj
Ru~ak i ki{a
Jutro poslije Kongresa, umor i cvrkut ptica u avliji.
Grmljavina u podne je najavila i promjenu vremena.
Ru~ak s poznatim ameri~kim analiti~arem za Balkan.
Ki{a nas je utjerala u ku}u. Uvijek nanovo ga
odu{evljava begova ~orba i jevrejski kola~ koji mu re-
dovno pripremim kada do|e u BiH.
Razgovaramo o kongresnim dojmovima i o ame-
ri~kom izdava~u za moju knjigu. Ispra}am gosta i na-
stavljam rad na knjizi.
^etvrtak, 28. maj
Poplava u banji
Budi me {u{tanje vode. Ustajem. U banji voda na
sve strane. Poku{avam klije{tima da zavrnem ventile.
Uspjeh! I dok poku{avam da otklonim posljedice po-
plave, uvi|am da i telefon ne radi. Ah, kad ne{to kre-
ne...
Odgovorim na silne e-maile koji su stigli: poziv za
predavanja iz New Yorka, poziv za Renesans vikend, na
koji redovno dolaze i Klintonovi (Clinton) i druge zva-
nice od zna~aja i ugleda za Ameriku. Ja sam jedini
ambasador koji se sad ve} drugu godinu uzastopce po-
ziva na ovaj elitni skup predavanja i dru`enja. Raduje
me poziv.
Razgovaram s majkom u Australiji. U svojim osa-
mdesetim puna je energije i planova. Zadnjih 50 godi-
na `ivi u Australiji i redovno me obavje{tava o ta-
mo{njim doga|anjima. Redovno ju obilazimo.
Odlazim u Centralu SDA da vidim kakva je postko-
ngresna klima. Uobi~ajeno. Radno. Predsjednik Tihi}
na dogovoru sa Silajd`i}em. Imamo mnogo toga razgo-
varati, ali da ga ne optere}ujem, ostavljam to za slje-
de}u sedmicu.
Svra}am na pijacu pa ku}i.
Petak, 29. maj
Bajdenova posveta
Uvijek mi je bilo lak{e raditi do kasnih sati uve~er,
ali zato su jutra usporena. Kafa, spremanje. Razmi{ljam
kako bi bilo lijepo kada bi imao ko da donese novine,
pa da napravi kafu...
Od jutros me ~eka mnogo posla. Ve} danima zabora-
vljam da podignem paso{. Danas to moram u~initi jer
putujem. Pakujem se. Ne volim duge vo`nje.
Prilikom svoje skora{nje posjete BiH, zamjenik
ameri~kog predsjednika mi je kao posvetu u svojoj bio-
grafiji napisao „Bisera, uz moje najbolje `elje, NE GU-
BI NADU“. Ne, potpredsjedni~e Bajden, ja ju ne gu-
bim, BiH je opstala na nadi, odricanju, upornosti i ra-
du.
11 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
Umorna sam od politi~kih igara
Pitam se kakve {anse imaju mladi i obrazovani ljudi da se zaposle ako se mali mi{ iz velikog kabineta drznuo
da organizira ocjenjivanje kojim }e mene diskvalificirati. Naravno, sve se radi po nalogu velikog {efa
Turkovi}: Maj ima posebno mjesto u mom `ivotu
12 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
13 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
KULTURA DIJALOGA
@
elite objaviti demanti
u novinama u kojima
su pisane neistine o
vama, urednica ne `eli da
objavi tekst, vi se `alite @al-
benoj komisiji Vije}a za
{tampu i usprkos ~injenici
{to Komisija odlu~i da vam
objavi tekst demantija, po-
mislite kako bi bilo mnogo
bolje da su negativno
odlu~ili. Za{to? Zato {to je
obrazlo`enje Komisije mno-
go ve}e devalviranje va{e
li~nosti nego {to je to bilo u
tekstu na koji ste imali potr-
ebu reagirati, nego {to je stav
urednice novine u sporu ili
bilo {to drugo u vezi s tim.
Uredni~ko pravo
Ako ste pomislili da to
nije mogu}e, pogrije{ili ste.
Pomislili ste da Komisiju ru-
kovode samo zakoni, ~lanovi
nekih kodeksa? E, i ovdje ste
pogrije{ili. Pomislili ste da
Komisija nema mandat da
moralizira i prakti~no pole-
mizira sa zainteresiranom
stranom u sporu? E, i sada
ste pogrije{ili! Sastav Komi-
sije? Garantira neutralnost!
Da li je Komisija `aliteljici
dostavila potpisanu Odlu-
ku? Ne. Znate tko je uistinu
bio na sastanku Komisije?
Ne! U uputama za ulaganje
prigovora stoji da }e se @al-
bena komisija rukovoditi
„isklju~ivo prema propisa-
nim standardima Kodeksa
za {tampu“. Ima li tih sta-
ndarda u vezi sa `albama na-
vedenih u Kodeksu? Nema!
Dakle, za sve koji odlu~e
da upute `albu navedenoj
Komisiji evo kako izgleda
avantura. Vi se `alite zato
{to vam nije objavljen tekst
reagiranja, zato {to vas je ur-
ednica novina nepravedno
odbila navode}i da ste ve} u
nekom drugom mediju rea-
girali, zato {to „koristi ure-
dni~ko pravo“ da ne objavi
tekst, tvrde}i da }e „Va{e rea-
giranje skupa s va{im popra-
tnim pismom i svojim odgo-
vorom proslijediti Vije}u za
{tampu“, te napominju}i da,
„ukoliko grije{im i Vije}e
tako ocijeni, ja }u naravno
ispo{tovati odluku Vije}a
kao i uvijek“.
Vi ~ekate odgovor ure-
dnice povodom odgovora
Vije}a, a odgovora nema.
Obratite se ponovo i sazna-
te da urednica nije i ne}e
poslati tekst Vije}u jer to
nije njen zadatak, nego va{
kao o{te}ene strane. Nema
veze {to vam je jasno rekla
da je ve} proslijedila svoj
upit i {to na e-mailu vidite,
osim va{e, i adresu Vije}a.
Poslije gotovo mjesec dana,
kada shvatite da od ~ekanja
nema ni{ta, napi{ete `albu
@albenoj komisiji, pa opet
~ekate skoro mjesec dana.
Napokon dobijete odgovor
u kojem se navodi neko
va{e prethodno reagiranje
koje @albom nije niti spo-
menuto i uop}e se ne odno-
si na tekst autora na ~iji te-
kst vi `elite da reagirate. Iz
odgovora saznajete da je
va{, nikada objavljeni te-
kst, ipak ve} objavljen, ali
da }e ga Komisija ponovo
objaviti jer „~itatelji Oslo-
bo|enja nisu nu`no i gleda-
telji NTV Hayat“.
Me|utim, Komisija je
imala potrebu da `aliteljicu
opomene, jer je jednu re~eni-
cu iz korespondencije s ure-
dnicom (koju kasnije naziva-
ju „li~nom“) navela u svom
tekstu u nekim novinama, te
upozoravaju da to „nije ku-
ltura dijaloga“ za koju se
`aliteljica zala`e. Smatraju
jo{ da je to nekorektno i da se
takve stvari trebaju ponavlja-
ti. Navodi Komisija dalje da
je inicijalni povod za reagira-
nje `aliteljice neki sasvim dr-
ugi (prije zavr{eni spor) u ko-
jem je, smatraju, urednica
novina pokazala „profesion-
alan uredni~ki nivo“.
Istina, urednica je „tre-
bala objaviti i taj drugi de-
manti“. Iako Komisija
„prihvata uredni~ku argu-
mentaciju neobjavljivanja“,
ipak smatraju da tek u no-
vini u kojoj je zapo~eo spor
treba biti i zavr{en i eto, to
}e biti dovoljan razlog da
@albu prihvate, ali i
`aliteljicu opomenu.
Nakon odluke koja je
napisana na dvije i pol stra-
nice, dolazi kao prilog de-
taljno poja{njenje na jednoj
stranici i tre}ini druge. Ne,
nisam pogrije{ila, detalji su
na jednoj stranici.
Ali, koji detalji? Tra~
rubrika - {kolski primjer!
Neta~ni navodi! Argume-
ntacija? U skladu s tra~ ru-
brikama, o svemu pomalo,
ni{ta detaljno i ni{ta u vezi
s tekstom @albe i kona~no
opet moralni pou~ak
`aliteljici upu}en. Statisti-
ka: 3:2. Tri puta je pono-
vljena opomena `aliteljici,
a dva puta pohvala urednici
za profesionalnost.
Stoji u obrazlo`enju jo{ i
kako je urednica novina na-
pisala tekst u vezi s kojim i
po~inju polemike pod naslo-
vom „Kultura dijaloga“. Ne-
ta~no! Valjano: „Kultura
la`i“. Spominje se nastavak
polemike u koji se uklju~uje
tre}a osoba. To je sasvim no-
va polemika, jer je pretho-
dna zavr{ena rije~ima ure-
dnice „Ne pada mi na pamet
baviti se njenim emocija-
ma“. Stoji da je tekst ve}
objavljen. Neta~no! Stoje
dalje navodi iz koresponde-
ncije urednica-`aliteljica, ali
se nigdje ne navodi da ure-
dnica nedvosmisleno obma-
njuje `aliteljicu kako tekst
proslje|uje Vije}u na njiho-
vu odluku, te docira
`aliteljici da ne zna proce-
dure, uklju~uju se tekstovi
`aliteljice iz omra`enog
„Avaza“ koji ama ba{ nika-
kve veze nemaju sa
slu~ajem, uzima se kao
klju~ni dokaz da `aliteljica
ne zna „kulturu dijaloga“,
jer je „citirani navod dio
zvani~ne dokumentacije“.
@alba je predana 15. 4.
2009., a citat iz „Avaza“ od
25. 4., koji postaje krucija-
lan, „dat je na uvid“ Komi-
siji na sastanku i Komisija
je odmah nakon toga doni-
jela odluku. Izgleda da je to
u~inila na osnovi citata iz
„Dnevnog avaza“ koji je sa-
svim izvan konteksta spora.
Komisija preuzima u
obrazlo`enju re~enice koje
je urednica uputila
`aliteljici o svemu i
sva~emu. O svemu {to je
urednica dugo, dugo `eljela
re}i, a nije bila u prilici. Od
ameri~kog ambasadora,
~lana redakcije novine koju
ure|uje, pa do RAK-a. U
Odluci ne stoji da je ko-
ri{ten i to „naknadno“
`aliteljicin tekst u
„Avazu“; ne stoji niti tko je
dostavio tekst. Stoji napro-
sto „na sjednici je prilo`en
uvid u tekst“. Da li je
`aliteljica znala da ima mo-
gu}nost ubacivati nakna-
dno dokumenta u proces?
Nije! Da li to negdje pi{e?
Ne! [to se Komisije ti~e,
stvar je savr{eno jasna:
Prekr{en Kodeks
Komisija prihvata argu-
mentaciju urednice, uredni-
ca je profesionalna, dodu{e
malo je prekr{ila ^lan 7 Ko-
deksa za {tampu, malo je
uvela klasi~nu cenzuru,
iskoristila u ovom slu~aju
nepostoje}e „uredni~ko pra-
vo“, ali to nije ni{ta u uspor-
edbi s onim {to je `aliteljica
uradila. Drznula se i objavi-
la tekst prije vremena, citir-
ala malo li~nu, malo kore-
spondenciju koja je zvani~ni
dio spora, nije bila obmanu-
ta rije~ima urednice, ali za-
hvaljuju}i dobro}udnosti
ove Komisije eto, tekst bi
ipak trebao biti objavljen.
Dakle, kriv je onaj koji
tu`i, iako je krivica dvostru-
ko o~igledna, a tu`eni je u pr-
avu iako je prekr{io Kodeks.
Eto, dragi ~itaoci, ukoli-
ko pomislite da se `alite na
cenzuru u na{im slobodar-
skim medijima, ra~unajte na
sve. A da li je Komisija pro-
vjerila valjanost, istinitost i
korektnost navoda urednice
novina i obrazlo`ila nevalja-
nost navoda urednice? Ma
nije i za{to bi? Urednici su
provjereni i od povjerenja.
Oprostite, urednici sloboda-
rskih medija, ne svi. Ne
ula`ite, dakle, `albe na nji-
hove postupke. ^emu trud?
Kriv je onaj koji tu`i
Urednici su provjereni i od povjerenja. Oprostite, urednici slobodarskih medija, ne svi.
Ne ula`ite, dakle, `albe na njihove postupke. ^emu trud?
Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
Kako zemlja koja obiluje
nacionalnim, jezi~kim i ku-
lturnim razli~itostima kao
[vicarska mo`e savr{eno fu-
nkcionirati, bilo je prvo pi-
tanje koje smo postavili no-
vinarima ove zemlje tokom
radne ve~ere na koju smo
bili pozvani prilikom neda-
vne posjete Bernu.
Sedam ministara
Na{e pitanje izazvalo je
smijeh trojice novinara koji
su dolazili iz tri razli~ita
govorna podru~ja [vic-
arske - njema~kog, italija-
nskog i francuskog. Odmah
su nas ispravili kazav{i da
ova, kao niti jedna druga
zemlja na svijetu, ne fu-
nkcionira savr{eno, ali da
ih me|usobno razumijeva-
nje, zajedni~ki interes i
sklonost kompromisu ~ini
jednom od najbogatijih i
bez premca najsigurnijom
zemljom u Evropi.
[vicarska federacija, za
razliku od na{e, podijeljena
je u 26 kantona. Od toga je
u 72 posto kantona nje-
ma~ki najzastupljeniji je-
zik, oko 20 posto je francu-
skog govornog podru~ja,
dok je ne{to vi{e od ~etiri
procenta italijanskih ili re-
troromanskih kantona.
Istina, oni nemaju enti-
tet unutar dr`ave, ali ih to
administrativno ne ~ini
ni{ta manje komplicira-
nom zemljom od na{e. Na-
protiv! Poreska politika po-
dijeljenja je na tri nivoa -
op}inski, kantonalni i
dr`avni. Ilustracije radi,
spomenimo da u ovoj ze-
mlji egzistira ~ak 3.000
op}ina.
- [vicarska ima dosta
sli~an politi~ki sistem BiH.
Me|utim, ovdje je na snazi
direktna demokratija. Niti
jedna stranka u parlamentu
ili vladi ne odlu~uje sama.
Sve su jednako va`ne i sve
se podjednako pitaju - po-
ja{njavaju nam {vicarske
kolege.
U vladi [vicarske sjedi
sedam ministara, koji ima-
ju jednako pravo glasa. Pre-
dsjednik vlade u ovoj ze-
mlji ne postoji. Ovisno o
materiji o kojoj se govori,
jedan od ministara vladu
zastupa u javnosti.
Politi~ki pluralitet pose-
bno je izra`en u parlame-
ntu. No, uvijek postoji zva-
ni~na podjela na ljevi~arske
i desni~arske stranke. Uko-
liko ljevica dobije ve}inu,
desnica po automatizmu
raspisuje referendum na
kojem se narod izja{njava o
spornom pitanju. Volja nar-
oda je presudna.
- Ipak, ne mo`emo re}i
da i ovdje polii~ari ne igra-
ju prljave igre. Predrefere-
ndumska kampanja je vrlo
o{tra, puna praznih
obe}anja koje politi~ari ni-
kada ne ispune. Nije to sa-
mo slu~aj u Bosni - kroz
smijeh nam govori Roman
Clivaz, novinar „Tribune
de Geneve“.
Zemlja [engena
Pitamo ga zbog ~ega
[vicarska odbija u}i u Evr-
opsku uniju. Kategori~no
odmahuje glavom. Ske-
pti~an je da }e se to ikada
dogoditi. ^lanstvo u ovoj
zajednici, ka`e, jednosta-
vno im nije potrebno.
- Moram vam priznati
da je u [vicarskoj prisutna
globalna ksenofobija prema
integracijama. Osim toga,
mi smo zemlja [engena.
Mo`emo slobodno putovati
po cijeloj Evropi, a da s
njom ne dijelimo bogatstvo
koje imamo - {aljivo ka`e
Clivaz.
Ipak, susretljivi su pre-
ma strancima. Od 7,5 mili-
ona stanovnika, koliko `ivi
u [vicarskoj, 20 posto je
stranaca. Od toga, oko pet
posto njih su s prostora
biv{e Jugoslovije. Slave-
nski jezici su ~ak ~etvrti po
zastupljenosti u ovoj ze-
mlji. S. RO@AJAC
Kako funkcionira [vicarska federacija
Nije im potrebna
EU da bi dobro
i mirno `ivjeli
Od 7,5 miliona stanovnika, koliko `ivi u
[vicarskoj, 20 posto je stranaca
Na{a novinarka u Bernu: Tajna je u me|usobnom razumijevanju
Nedosljednost @albene komisije
Prisjetih se ovim povo-
dom jo{ jednog odgovora
ove komisije, mada mor-
am priznati da ih nisam
jo{ puno vidjela prije, a na
ra~un Ilmije Islamske za-
jednice. Komisija
odlu~uje odbiti `albu
Ilmije IZ i preporu~uje
objavljivanje njihove
odluke u „Oslobo|enju“
pozivaju}i se na nekoliko
mjerodavnih izvora, a sve
s ciljem opravdanja odlu-
ke. Tekst odluke je obja-
vljen 5. 4. 2009. godine.
Ba{ nekako kad ~ovjek
bolje razmisli, Komisija je u
pravu, samo jedno slovo u
nazivu Svete knjige ne
mo`e biti razlog za izvinje-
nje koje je `alilac tra`io. Pa
zar nije smije{no re}i Ku-
j’an umjesto Kur’an? Tko
}e tu jo{ tra`iti uvrede neka-
kve svetosti. Neutralna ko-
misija i ovdje nije imala pr-
oblem u dono{enju odluke.
Mora da je i u ovom slu~aju
odluka donesena konsenzu-
som. Da li je u Komisiji no-
vinar „Oslobo|enja“? Jeste,
ali nema veze.
Pa zar nije smije{no re}i Kuj’an umjesto Kur’an?
14 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO
Ul. Hamdije ]emerli}a 2
Na osnovu odredbi ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“, broj: 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08 od 25.12.2008. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj: NO —- 500/09
od 28.05.2009.godine, o sazivanju petnaeste Skup{tine dioni~ara, Energoinvest, d.d. - Sarajevo objavljuje
O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU PETNAESTE SKUP[TINE DIONI^ARA
ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO
Petnaesta Skup{tina dioni~ara Energoinvest, d.d. - Sarajevo }e se odr`ati 29.06.2009.godine (ponedjeljak)
u Sarajevu u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. - Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2, objekat
A, sala I u prizemlju, sa po~etkom u 13,00 sati.
Za petnaestu Skup{tinu dru{tva utvr|en je slijede}i
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skup{tine dru{tva, i to:
1.1. Zapisni~ara
1.2. Dva dioni~ara koji ovjeravaju zapisnik
2. Usvajanje Statuta Energoinvest, d.d. - Sarajevo
3. Usvajanje Godi{njeg izvje{taja o poslovanju Energoinvest, d.d. - Sarajevo za
2008.godinu koji uklju~uje :
- Finansijski izvje{taj dru{tva
- Izvje{taj vanjskog revizora
- Izvje{taj Nadzornog odbora
- Izvje{taj Odbora za reviziju
4 Dono{enje Odluke o rasporedu dobiti u Energoinvest, d.d. - Sarajevo po godi{njem
obra~unu za 2008. godinu.
5. Usvajanje Plana poslovanja Energoinvest,d.d. - Sarajevo za 2009. godinu
6. Dono{enje Odluka o visini mjese~ne naknade za rad predsjednika i ~lanova
Nadzornog odbora Energoinvest,d.d. - Sarajevo
7. Dono{enje Odluka o visini mjese~ne naknade za rad punomo}nika koji ima ovla{}enje
za zastupanje na Skup{tini Energoinvest,d.d. - Sarajevo ispred dr`avnog kapitala
8. Ocjena dvogodi{njeg rada ~lanova Nadzornog odbora Energoinvest,d.d. (~lan 259 ZPD)
Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pismeno predlo`iti izmjenu
dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja.
Lista dioni~ara Dru{tva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su di-
oni~arima Dru{tva u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. - Sarajevo, Hamdije ]emerli}a br. 2, objekat
A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 ~asova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavje{tenja.
U radu i odlu~ivanju petnaeste Skup{tine dioni~ara Dru{tva mogu u~estvovati svi dioni~ari dru{tva u
skladu sa Zakonom, li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i.
Svi dioni~ari odnosno punomo}nici dioni~ara, du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~iva-
nju petnaeste Skup{tine dioni~ara Dru{tva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja.
Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu adresu.
Svim prijavljenim dioni~arima odnosno punomo}nicima dioni~ara, bi}e izdata potvrda o prijavi koju
u~esnik u radu petnaeste Skup{tine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije
po~etka Skup{tine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/703 - 332.
Predsjednik Nadzornog odbora,
Re{ad Pa{i} s.r.
Sindikat gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovine
JAVNI NATJE^AJ ZA ZAKUP OBJEKTA „GRA\EVINARI“ U GRADCU,
REPUBLIKA HRVATSKA
1. Predmet ovog natje~aja je prikupljanje pismenih ponuda pravnih i fizi~kih osoba za
zakup: Odmarali{ta „Gra|evinari“ u Gradcu, Republika Hrvatska, polo`en na kat.
~est. zgr. *591 K.O. Gradac, evidentiran objekat koji nosi anagrafsku oznaku:
[etali{te Dr. Nike Andrija{evi}a br. 14, a u svrhu obavljanja ugostiteljske - hotelijer-
ske djelatnosti.
2. Objekat se daje u zakup na rok od 20 godina, a prednost imaju ponu|a~i sa po-
nu|enim najkra}im periodom zakupa.
3. Objekat se daje u zakup u vi|enom stanju, te se isklju~uju eventualni kasniji prigo-
vori nedostatka.
4. Objekat nije optere}en teretima.
5. Pravo u~e{}a na natje~aju imaju pravne i fizi~ke osobe, koje se bave ugostiteljskom
-hotelijerskom djelatno{}u najmanje 5 (pet) godina, sa temeljnim kapitalom od na-
jmanje 500.000 KM pravne osobe i 250.000 KM fizi~ke osobe.
6. Svaki podnosilac ponude obavezan je uz pisanu ponudu za zakup objekta, u kojoj
treba biti ta~an naziv i sjedi{te, sa adresom ponu|a~a pravne osobe, odnosno ime i
prezime i ta~na adresa prebivali{ta fizi~ke osobe naziv banke i broj ra~una radi povr-
ata jam~evine, dostaviti dokumentaciju i to:
- izjava o prihvatanju uvjeta i pravila natje~aja;
- rje{enje o upisu u registar, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti;
- identifikacioni broj;
- ime odgovorne osobe;
- potvrda da se ne vodi krivi~ni/kazneni postupak za privredni prijestup;
- uvjerenje o neka`njavanju za odgovorno lice kod pravne osobe ili za fizi~ku osobu;
- uvjerenje od uprave za indirektno oporezivanje i porezne uprave o izmirenju
poreznih obaveza;
- uvjerenje porezne uprave i Fonda PIO/MIO o izmirenju obaveza po osnovu doprinosa
za pravne osobe;
- bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu za pravne osobe;
- potvrda banke o solventnosti, bankarska garancija;
- izjava da }e za sanaciju i rad objekta prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i odobre-
nje za rad;
- dokaz da se pravna ili fizi~ka osoba ve} 5 godina aktivno bavi ugostiteljskom i turi-
sti~kom djelatno{}u.
Svaki ponu|a~ je du`an dostaviti naprijed navedenu dokumentaciju ne stariju od 3 (tri)
mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji, te ostalu potrebnu dokumentaciju kojom po-
tvr|uje ozbiljnost namjere zakupca, uz obrazlo`enje motivacije za ponudu, kao i ostale
dokaze potrebne za vrednovanje.
7. Ponu|a~ je du`an dostaviti Plan i Program ulaganja za razdoblje zakupa.
8. Sva investicijska ulaganja od strane zakupoprimca }e se tretirati kao vlasni{tvo za-
kupodavca.
9. Utvr|uje se po~etni godi{nji iznos zakupnine od 20.000 EURA, a prednost imaju
osobe koje ponude vi{e. Cijena zakupnine mo`e se godi{nje mijenjati prema kreta-
njima na tr`i{tu.
10. Zakupnina }e se pla}ati godi{nje na ra~un Sindikata gra|evinarstva i industrije
gra|evinskog maaterijala Bosne i Hercegovine.
11. Depozit/jam~evina za u~e{}e na natje~aju iznosi 1.500 KM i ista se upla}uje na tra-
nsakcijski ra~un Sindikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bo-
sne i Hercegovine, broj: 1610000002330048 kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Her-
cegovina, Sarajevo.
Ponu|a~ima koji ne pro|u na natje~aju depozit/jam~evina se vra}a po odbitku
tro{kova ovog natje~aja i rada natje~ajne komisije.
12. Uvid u stanje objekta koji se izdaje u zakup mo`e se vr{iti prema prethodnom do-
govoru na telefon broj: 00387 33 20 95 77, kontakt osoba je [aban Kadiri}, predsje-
dnik Sindikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercego-
vine.
13. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a ja-
vno otvaranje ponuda je 15 dana od dana zatvaranja javnog natje~aja u prostorija-
ma Sindikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovi-
ne, ul. Obala Kulina bana 1, Sarajevo.
14. Pisane ponude sa potrebnom dokumentacijom iz ta~ki 5, 6. i 10. ovog natje~aja
mogu se uputiti preporu~enom po{iljkom ili predati li~no u zatvorenoj omotnici na
adresu - Sindikat gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i
Hercegovine, Za Komisiju za natje~aj, ul. Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo.
15. Ukoliko na natje~aj pristigne samo jedna ponuda i ista udovoljava uvjetima na-
tje~aja smatrat }e se va`e}om.
16. Ne}e se razmatrati nepotpune ponude i ponude pristigle po isteku roka.
17. Sindikat gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovine
zadr`ava pravo ne izabrati niti jednu ponudu bez obrazlo`enja i bez odgovornosti
prema bilo kom ponu|a~u.
Sudionici natje~aja bi}e obavije{teni o rezultatima natje~aja u roku od 15 dana od da-
na otvaranja ponuda.
18. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najvi{i ponu|eni iznos zakupnine uz ispu-
njavanje ostalih propisanih uvjeta.
19. Ukoliko pravna ili fizi~ka osoba, ~ija se ponuda Odlukom komisije za natje~aj Si-
ndikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovine,
prihvati kao najpovoljnija u otvorenom roku, bez opravdanog razloga ne pristupi re-
gulisanju me|usobnih prava i obaveza po pozivu Sindikata, smatrat }e se odusta-
lim od svoje ponude i gubi pravo na povrat pla}enog depozita/jam~evine, a natje~aj
}e se ponoviti, ako nema drugih prihvatljivih ponuda.
20. Sindikat gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovine
zadr`ava pravo da ne zaklju~i ugovor o zakupu ni sa jednim ponu|a~em.
21. Zakupoprimac je u obavezi, a sve u skladu sa zakonima i drugim propisima, da
obezbijedi potrebnu tehni~ku i drugu dokumentaciju oko ulaganja u objekat i jedan
primjerak kompletne dokumentacije preda u posjed Sindikatu gra|evinarstva i
industrije gra|evinskog materijala Bosne i Hercegovine.
22. Zakupoprimac je u obavezi da reguli{e sve eventualne komunalne obaveze. Zaku-
pac je u obavezi samostalno se uvesti u posjed objekta.
23. Javni natje~aj objavljuje se u dnevnim novinama: „Ve~ernji list“ i „Dnevni avaz“.
Natje~aj je objavljen 30. 5. 2009. godine Komisija za natje~aj
15 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavlji-
vanja izvje{taja emitenta objavljujemo:
IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA
FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU
- puna i skra}ena firma „SIPOREX“ d.d. za proizvodnju, monta`u i promet
gra|evinskih elemenata od gas-betona, ostalih proizvoda
od gas-betona, crijepa, gra|evinskih ljepkova Tuzla;
„SIPOREX“ d.d. Tuzla
- adresa sjedi{ta Nikole Tesle br. 3., 75000 Tuzla
- broj telefona i telefaksa, Telefon: 035/281-487, telefaks: 035/281-481
e-mail i web stranica siporextuzla@gmail.com
II - PODACI O DOGA\AJU
- navesti doga|aj iz ~lana 11. ili Dana 22. 05. 2009. godine odr`ana je I redovna Skup{tina
12. Pravilnika o sadr`aju, dioni~ara „SIPOREX“ d.d. Tuzla na kojoj su usvojene
rokovima i na~inu objavljivanja slijede}e Odluke
izvje{taja emitenta vrijednosnih 1. Odluka o izboru radnih tijela Skup{tine dioni~ara -
papira ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i
punomo}nika dioni~ara, i to: Predsjednika Skup{tine i
dva ovjeriva~a zapisnika
2. Odluka o usvajanju godi{njeg finansijskog izvje{taja o
poslovanju za 2008. godinu „SIPOREX“ d.d. Tuzla sa:
Godi{njim izvje{tajem o radu Nadzornog odbora za 2008.
godinu, Izvje{tajem Odbora za reviziju za 2008. godinu
Izvje{tajem neovisnog revizora za 2008. godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta „SIPOREX“ d.d.
Tuzla (2/3 ve}inom dionica) i njegovom uskla|ivanju sa
izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima
(„Slu`bene novine FBiH“ broj 84/08)
4. Odluka o davanju ovlasti Nadzornom odboru da
izabere vanjskog revizora na osnovu pribavljenih ponuda
- datum nastanka doga|aja I redovna Skup{tina odr`ana je 22. 05. 2009. godine, a
Odluka o sazivanju I redovne Skup{tine dioni~ara
donesena je na III redovnoj sjednici Nadzornog odbora
23. 04. 2009. godine
- kratak opis i razlog doga|aja I redovna Skup{tina dioni~ara odr`ana je 22. 05. 2009.
godine na osnovu ~lana 241. Zakona o privrednim
dru{tvima, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj:
734-4/09 od 23. 04. 2009. godine
- potpis ovla{tene osobe
odgovorne za potpunost i
ta~nost informacija iz Predsjednik Skup{tine
izvje{taja Olodar Prebani}
- mjesto i datum podno{enja
izvje{taja i potpis osobe koja
je sa~inila izvje{taj U Tuzli, 28. 05. 2009. godine, izvje{taj
je sa~inila Ervina Horozi}
Rödl&Partner
3 REVIZORSKO MI[LJENJE
Prema rezultatu na{e revizije dali smo financijskim izvje{}ima dru{tva Siporex d.d. Tuzla,
Tuzla, za poslovnu godinu od 01. 01. 2008. do 31. 12. 2008. sljede}e mi{ljenje s rezervom:
Obavili smo reviziju financijskih izvje{}a (koja sadr`i bilancu, ra~un dobiti i gubitka, izv-
je{taj o nov~anom tijeku, izvje{taj o promjenama u kapitalu) dru{tva Siporex d.d. Tuzla, za
poslovnu godinu koja zavr{ava 31. 12. 2008. Za izradu, sastavljanje, sadr`aj i oblikovanje
knjigovodstva i godi{njih financijskih izvje{}a odgovorna je uprava Dru{tva. Na{ je zada-
tak dati mi{ljenje o godi{njim financijskim izvje{}ima uz uva`avanje knjigovodstva na te-
melju revizije koju smo izvr{ili.
Reviziju smo proveli uz uva`avanje na~ela pravilnog provo|enja revizije zavr{nih go-
di{njih izvje{}a prema me|unarodnim revizijskim standardima (International Standards
on Auditing - ISA). Prema njima se revizija mora planirati i provesti na na~in da se ne-
to~nosti i pogre{ke koji imaju znatnog utjecaja na sliku stanja imovine, financija i prihoda
prikazanu kroz godi{nje financijsko izvje{}e uz uva`avanje na~ela pravilnog knjigovo-
dstva, mogu uo~iti s dovoljnom sigurno{}u.
Dru{tvo nije napravilo ispravak vrijednosti potra`ivanja za potra`ivanja koja su utu`ena i
nenaplativa u iznosu od BAM 6.746.906,29
Dru{tvo nije napravilo ispravku vrijednosti zaliha na dan 31. 12. 2008. iznos od BAM
443.231,29 koje nemaju kretanje u nekoliko zadnjih godina, pa je upitno njihovo iskaziva-
nje po tro{ku nabave. Po na{em mi{ljenju bi se trebao napraviti ispravak vrijednosti zaliha
za koje je upitna prodaja, a time i iskazana vrijednost.
Mi{ljenje s rezervom
Po na{em mi{ljenju, osim za efekte ispravka vrijednosti zaliha i potra`ivanja koje na fina-
ncijske izvje{taje ima, financijski izvje{taj istinito i objektivno, po svim materijalno
zna~ajnim pitanjima prikazuju financijski polo`aj Dru{tva na dan 31. prosinca 2008. godi-
ne, kao i rezultate njegovog poslovanja i promjena na kapitalu za godinu koja se zavr{ava
na taj dan, u skladu s Me|unarodnim standardima financijskog izvje{tavanja.
Sarajevo, 22. sije~nja 2009.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 042590 02 P
Sarajevo, 23. 4. 2009. godine
U pravnoj stvari tu`itelja ^engi} Mevlide,
zastupane po Sirbubalo Ramizi - advokatu
iz Sarajeva, protiv tu`enog Ponjevi} Mirka
ul. Aleja Lipa broj 11/I Sarajevo, radi duga
v.s. 13.159,90 objavljuje sljede}e:
POZIV
Poziva se tu`eni Ponjevi} Mirko ul. Aleja
Lipa broj 11/I - Sarajevo - nastanjen u Srbi-
ji - Zrenjanin, ul. \ure Jak{i}a broj 9, da
pristupi na GLAVNU RASPRAVU zaka-
zanu za dan 28. 9. 2009. godine u 12,00 sa-
ti, po tu`bi od ^engi} Mevlide, u kojoj
tu`itelj ^engi} Mevlida, potra`uje isplatu u
iznosu od 13.159,90 KM sa zakonskim ka-
matama od dana podno{enja tu`be 27. 8.
2002. godine, pa do isplate.
SUDIJA
Na|a Arifovi}
NAPOMENA:
Prema ~l. 97. st. 3 i 4. ZPP-a („Sl. nvine
FBiH“, broj 53/03), ako tu`itelj bez opra-
vdanog razloga ne do|e na ro~i{te za gla-
vnu raspravu, a bio je uredno pozvan, sma-
trat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se
tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravlja-
nje.
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opra-
vdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je ure-
dno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez nje-
govog prisustva.
16 30. MAJ/SVIBANJ 2009.
RETROVIZOR
Mecena
Odo{e moje
cipelice u
Veneciju!
[unjalice is-
pod hastala,
nisam znao
{ta }u s nji-
ma, posta-
do{e umjetni~ko djelo! I
dobio zahvalnicu s Braci-
nim potpisom. Za doprinos
umjetnosti. Ima da to uo-
kvirim za unuke. Vi|u me-
ne, do|em ne{to k’o mece-
na, mashala! Eto kako je
mali korak da se u|e u hi-
storiju umjetnosti... Enjo,
ho}u katalog s Bijenala, da
djeca vide kakav sam umje-
tnik! Izlag’o u Veneciji!
Kultura
Neko mi za-
mjeri {to u
ovoj kolu-
mni, ima
ono kult,
misle da tre-
ba pisati sa-
mo o kultu-
ri. Ali, tre}i dan ubih se
smi{ljaju}i {ta }u napisati.
Pa, nisam ja kriv {to se ni{ta
ne de{ava. Kulturnjaci se
ufatili politike, mo`e{ o nji-
ma pisat k’o o vije}nicima,
~lanovima stranaka... Ne
mogu ja izmi{ljat da kultura
cvjeta, pa da mi naraste nos,
ionako je {picast! Galerije pr-
azne, u pozori{tima, {to bi re-
kli {atrova~ki, mane {tani...
Nemam {ta ni naru`it.
Iskustvo
Ve} danima, ~ujem, duma-
ju neki kako bi mogli {ta
radit u onoj Agenciji za ba-
nkarstvo. Da se opare, ma-
kar mjesec jal dva. Zauhar.
A ja bih im mog’o bit, nako
honorarno, savjetnik. Ja
sam ba skroman insan. A
iskustva imam kol’ko
ho}e{. Lopatama me uzi-
maju za kredite, one kama-
te, kartice... Uh, odma’ me
ne{to {trecne oko herca...
kamatu ti poljubim!
Ambasadori
Eto, nema
kulture
ne{to spe{li,
ali u fudba-
lu/nogome-
tu haramo.
D`eko, Mi-
ske, Vedad...
planetarne face. I dok ih
dunjaluk slavi, kod nas po-
liti~ari ni prstom da mr-
dnu. Da ih prime, uslikaju
se s njima, ni to ne znaju. A
ne da ka`u „evo, momak,
diplomatski paso{, nema
boljeg ambasadora od te-
be“. Ma, jok, oni u nekom
svom svijetu, pojma nema-
ju {ta se de{ava. E, kad bi
bar jednom u{li u tramvaj,
pa da ~uju...
Pi{e: M. Daki}
EKSKLUZIVNO
Slavni norve{ki pisac Knut Ha-
msun ro|en je 1859., a umro
1952. godine. Smatra se jednim
od za~etnika moderne knji`evnosti i najzna~ajnijih pisaca 20. sto-
lje}a. Roman „Glad“, koji je objavio sarajevski „Connectum“, njego-
vo je najznamenitije djelo, a koje je prvi put prevedeno na bosanski
jezik.
Objavljen je povodom 150. godi{njice njegovog ro|enja, a „Dnevni
avaz“ se pridru`uje obilje`avanju ovog jubileja nude}i ~itaocima
odlomke iz ~uvenog romana „Glad“.
IZ BIOGRAFIJE
Odlomci iz romana „Glad“ Knuta Hamsuna
BOSANSKOHERCEGOVA^KI STVARAOCI
Izdava~: Connectum,
Sarajevo 2009., prijevod
s norve{kog: Munib
Delali}, urednik Emina
Kamenarevi}
^ak i uli~arke mole Bo-
ga da ih po{tedi pogleda na
me. Ali s tim treba preki-
nuti - shva}a{ li! - treba pr-
ekinuti, vrag me odnio ako
ne treba!... S bijesom koji
je stalno rastao, {krgu}u}i
zubima, skrhan slabo{}u,
pla~u}i i psuju}i, nastavio
sam lunjati nimalo se ne
obaziru}i na prolaznike.
Ponovo sam po~eo mu~iti
sebe, namjerno sam ~elom
udarao o uli~ne stubove,
duboko zarivao nokte u ru-
ke, u pomami se grizao za
jezik kad ovaj ne bi govorio
jasno, i bijesno se smijao
svaki put kad bi me imalo
zaboljelo.
Da, ali {ta da radim? na-
posljetku odgovorih sebi.
Te vi{e puta udarim nogom
o zemlju i glasno ponovim:
[ta da radim? Neki gospo-
din upravo prolazi kraj me-
ne i osmjehuju}i se primi-
jeti: Trebate oti}i i zamoliti
ih da Vas uhapse.
@alosni hod
Pogledao sam za njim.
Bija{e to jedan od na{ih po-
znatih `enskih ljekara,
zvan „Grof “. ^ak ni on nije
shvatio moje stanje, ~ovjek
koga sam poznavao i s kim
sam se znao rukovati. Umi-
rih se. Da me uhapse? Pa
da, poludio sam; on je u pr-
avu. Osje}ao sam bezumlje
u svojoj krvi, osje}ao njego-
vu jurnjavu mozgom. Tamo
}u dakle skon~ati! Da, da!
Pa ponovno krenuh svojim
polaganim, `alosnim ho-
dom. Tamo }u dakle do-
spjeti!
I smjesta opet stanem, i
mirno stojim. Ali ne da me
uhapse! ka`em; ne to! I bi-
jah skoro promukao od str-
aha. Molio sam se; prekli-
njao sve `ivo, i nebo i ze-
mlju, samo da me ne uha-
pse. Tako bih iznova do-
spio u Vije}nicu, zatvorili
bi me u mra~nu }eliju u ko-
joj nema ni tra~ka svjetla.
Ne to! Pa sigurno jo{ ima i
drugih rje{enja koje nisam
poku{ao. A poku{ao bih;
bio bih marljiviji, dao bih
sebi dovoljno vremena, ne-
pokolebljivo bih i{ao uoko-
lo, od ku}e do ku}e. Reci-
mo, trgovac muzi~kom
opremom Cisler, kod njega
uop}e nisam bio. A tamo bi
ne{to moglo biti... Tako
sam i{ao i govorio sve dok
opet ne bijah ganut do su-
za. Samo da me ne uhapse!
Pola krune
Cisler? Mo`da je to prst
providnosti? Njegovo mi je
ime palo na um bez ikakva
razloga, a i podaleko je sta-
novao; pa ipak }u ga po-
tra`iti, polako }u hodati, i
usput se odmarati. Mjesto
mi je bilo poznato, ~esto
sam ja tamo bio, u ona lijepa
vremena kod njega sam ku-
povao note. Da ga zamolim
za pola krune? Mo`da bi mu
to bilo ispod ~asti; najbolje
zatra`iti cijelu krunu.
U{ao sam u radnju i upi-
tao za {efa; pokazali su mi
njegov ured i uveli me.
Unutra je sjedio lijep ~ov-
jek, odjeven po modi, gle-
dao je u neke papire. Pro-
mucao sam ispriku i izlo`io
svoju stvar. Nu`da me je na-
tjerala da mu se obratim...
Nastojat }u {to prije vratiti
dug... ^im dobijem honorar
za svoj novinski ~lanak...
Mnogo bi mi pomogao...
Jo{ dok sam govorio on
se okrenuo pultu i nastavio
svoj posao. Kad sam za-
vr{io, pogledao me je neka-
ko ukoso, zatresao svojom
lijepom glavom i kazao:
Ne! I ni{ta vi{e, niti jedne
rije~i. Samo to ne. Bez ika-
kva obja{njenja.
(Oprema teksta
je redakcijska)
Aleksa [anti} (27. maj 1868. -
2. februar 1924.) bio je bosansko-
hercegova~ki pjesnik i jedan od
najpoznatijih predstavnika novije
lirike u BiH. Najve}i dio svoga
`ivota proveo je u rodnom Mosta-
ru, gdje svoju najve}u pjesni~ku
zrelost dosti`e izme|u 1905. i
1910. godine, kada su i nastale nje-
gove najljep{e pjesme.
[anti}eva poezija pokazuje pje-
snika sna`ne emocije, elegi~nog
tona i melodi~nog izraza, koji je
napisao niz pjesama duboke inspi-
racije i do`ivljenog tona.
Njegova ljubavna poezija ra-
zvila se pod jakim utjecajem
bo{nja~ke ljubavne pjesme, sevda-
linke, tako da otuda dolazi i ambi-
jent njegovih ljubavnih pjesama,
koji je smje{ten u hercegova~ke
ba{te pune behara, hamama, {adr-
vana.
@enski likovi koji se pojavljuju
u [anti}evim pjesmama oki}eni su
|erdanima i izazovne su, ali ipak
skrivene ljepote. Takva je i pjesma
„Emina“, koja je u{la u narod i
pjeva se kao sevdalinka.
U ljubavnim pjesmama
naj~e{}i motiv je ~e`nja. [anti}eva
poezija bazirana je na vjerodosto-
jnom iskustvu u stvarnom `ivotu.
Druga tema njegovih pjesama
imala je rodoljubni karakter. U
nekim od svojih najpotresnijih
pjesama [anti} pjeva o patnji onih
koji zauvijek napu{taju domovinu
i odlaze u tu|i svijet („Ostajte ovd-
je“, „Hljeb“), dok u drugim na-
gla{ava patnju kao va`an histori-
jski moment („Mi znamo sudbu“).
k
u
l
t
^ak i uli~arke mole Boga
da ih po{tedi pogleda na me
Ponovo sam po~eo mu~iti sebe, namjerno sam ~elom udarao o uli~ne stubove, duboko zarivao nokte u ruke, u
pomami se grizao za jezik kad ovaj ne bi govorio jasno, i bijesno se smijao svaki put kad bi me imalo zaboljelo
Aleksa [anti}
Hamsun: Klasik moderne knji`evnosti
[anti}eva „Emina“
je u{la u narod
Pjesnik Aleksa [anti} jedan je od najpoznatijih predstavnika novije lirike u BiH
Naslovnica bosanskog izdanja
oglasi
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 51
UTP „^VRSNICA“ dd Jablanica
JABLANICA
Broj: 01-28/09
Datum, 28. 05. 2009. godine
Na osnovu ~lana 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima, i ~lana 27. Statuta dru{tva,
Nadzorni odbor UTP ^vrsnica d.d. Jablanica, na sjednici odr`anoj 27. 05. 2009. godine,
donio je odluku o sazivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva i ovim putem objavljuje
OBAVJE[TENJE
o sazivanju 9. Skup{tine dioni~ara d.d. UTP „^vrsnica“ Jablanica
I Skup{tina dioni~ara Dru{tva odr`at }e se 30. 06. 2009. godine u prostorijama Dru{tva Ho-
tel Jablanica ul. @eljezni~ka br. 7 Jablanica, sa po~etkom u 11.00 sati
II Za Skup{tinu dioni~ara predla`e se slijede}i
Dnevni red:
1. Imenovanje dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika
2. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2008. godinu sa:
- Izvje{tajem vanjskog revizora,
- Izvje{tajem Odbora za reviziju,
- Izvje{tajem Nadzornog odbora,
- Planom poslovanja Dru{tva za 2009. godinu
3. Dono{enje odluke o usvajanju Statuta Dru{tva usagla{enog sa Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o privrednim dru{tvima,
4. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2009. godinu,
III Dioni~ar ili grupa dioni~ara - opunomo}enika sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa
pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka
Skup{tine najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o saziva-
nju Skup{tine dioni~ara.
IV Pravo u~e{}a u odlu~ivanju na Skup{tini imaju dioni~ari koji se na listi kod Registra vr-
ijednosnih papira nalaze najmanje 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine.
V Ukoliko dioni~ara na Skup{tini zastupa punomo}nik, isti mora imati pisano ovla{tenje
za zastupanje potpisano od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika.
VI Dioni~ari - punomo}nici dioni~ara koji namjeravaju u~estvovati u radu Skup{tine tre-
baju svoje u~e{}e prijaviti pismeno ili putem posebnog obrasca Odboru za glasanje u sje-
di{tu Dru{tva, Jablanica. @eljezni~ka br. 7, najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine.
VII Prije po~etka rada Skup{tine dioni~ar - punomo}nik dioni~ara du`an je prijavu za
u~e{}e u radu Skup{tine predati Odboru za glasanje.
VIII Uvid u dokumente i materijale predlo`ene za Skup{tinu dioni~ari - punomo}nici dioni~ara
mogu izvr{iti svaki dan u toku radnog vremena u sjedi{tu Dru{tva u Jablanici, @eljezni~ka br. 7.
Predsjednik Nadzornog odbora
[ikalo Nafija, s.r.
U skladu sa ~lanom 5. i 9. Zakona o prometu nepokretnosti („Slu`beni list SR BiH“, broj: 38/78, 4/89, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93,
18/94), ~lana 2. i 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dru{tvenoj svojini („Slu`beni list SRBiH“,
broj: 28/79). Odluke Op{tinskog vije}a Glamo~ o prodaji nekretnina broj: 01-48/03 od 23. 05. 2003. godine, Odluke Op{tinskog vi-
je}a br. OI-02-34/06 od 31. 03. 2006. a u skladu sa Odlukama Op{tinskog vije}a Glamo~ broj: OV-01-02-132/09 od 31. 03. 2009.
i OV-01-02-133/09 od 31. 03. 2009. godine, na~elnik op{tine Glamo~ raspisuje:
KONKURS
usmenim javnim nadmetanjem
I
Usmenim javnim nadmetanjem, po drugi put, prodat }e se slijede}e nepokretnosti:
1. Privredna zgrada povr{ine 396 m
2
i dvori{te povr{ine 903 m
2
(skladi{te preko puta komunalnog) upisani u P.L. 151 k.~. 1156
K.O. Glamo~, ukupna povr{ina nekretnine 1299 m
2
, po po~etnoj cijeni od 59.571,98 KM (slovima: pedesetdevethiljada petstoseda-
mdesetjedna KM i 98PF).
2. Ku}a i zgrada povr{ine 145 m
2
i dvori{te povr{ine 100 m
2
(komitet) upisani u P.L. 151 k.~. 734/1 K.O. Glamo~, ukupna povr{ina
nekretnine 245 m
2
, po po~etnoj cijeni od 107.115,72 KM (slovima: stosedamhiljadastotinupetnaest KM i 72PF).
3. Ku}a i zgrada povr{ine 196 m
2
(stara op{tina) upisana u P.L. 151 k.~. 1193/2 K.O. Glamo~, po po~etnoj cijeni od 79.989,95 KM
(slovima: sedamdesetdevethiljada devetstoosamdesetdevet KM i 95PF).
II
Usmenim javnim nadmetanjem, po drugi put, prodat }e se monta`ne hale sa opremom, koje se nalaze na Suhopolju, po slijede}im
po~etnim cijenama:
1. Hala broj 1 po cijeni od 44.269,70 KM (~etrdeset~etirihiljadedvijestotine{ezdesetdevet KM i 70PF)
2. Hala broj 2 po cijeni od 45.970,70 KM (~etrdesetpethiljadadevetstotinasedamdeset KM i 70PF)
3. Hala broj 3 po cijeni od 42.033,20 KM (~etrdesetdvijehiljadetridesetri KM i 20PF)
4. Hala broj 4 po cijeni od 44.156,30 KM (~etrdeset~etirihiljadestotinupedeset{est KM i 30PF)
5. Hala broj 5 po cijeni od 44.156,30 KM (~etrdeset~etirihiljadestotinupedeset{est KM i 30PF)
6. Hala broj 6 po cijeni od 85.028,63 KM (osamdesetpethiljadadvadesetosam KM i 63PF)
III
Usmenim javnim nadmetanjem po drugi put, prodat }e se:
1. Rezervoar za naftu - proizvo|a~ TPK, godina proizvodnje 2001., po po~etnoj cijeni od 13.138,00 KM (slovima: trinaesthiljada-
stotinutridesetosam KM)
2. Crpka za naftu - proizvo|a~ SCHEIDT&BACHMANN, godina proizvodnje 2001., po po~etnoj cijeni od 29.900,00 KM (slovima:
dvadesetdevethiljadadevetstotina KM).
Po~etne prodajne cijene su odre|ene na bazi elaborata o procjeni vrijednosti stalnih sudskih vje{taka odgovaraju}e struke. Usmeno
javno nadmetanje odr`at }e se dana 16. 06. 2009. godine sa po~etkom u 12.00 ~asova u zgradi op{tine Glamo~, Nikole Bojinovi}a
bb (sala Op{tinskog vije}a).
Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u vrijednosti 10% od po~etne prodajne cijene predmeta kupnje za
koji se nadme}u i 100,00 KM nepovratnih sredstava za tro{kove javnog nadmetanja. Pravna i fizi~ka lica koja nisu izmirila svoje
obaveze prema op{tini Glamo~ nemaju pravo u~e{}a na javnom nadmetanju.
Uplata depozita i nepovratnih sredstava se vr{i prije provo|enja javnog nadmetanja, na `iro ra~un op{tine Glamo~ broj
1549995000159351 koji se vodi kod INTESA SANPAOLO BANKA Glamo~ ili na blagajni op{tine, zaklju~no do 10.00 ~asova dana
16. 06. 2009. godine.
Sa u~esnikom javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija zaklju~it }e se pismeni kupoprodajni ugovor. Kupac je
du`an najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaklju~ivanja kupoprodajnog ugovora izvr{iti uplatu u gotovini na naprijed nave-
deni `iro ra~un.
Ako u~esnik javnog nadmetanja ~ija je ponuda utvr|ena kao najpovoljnija odustane od zaklju~ivanja pismenog kupoprodajnog ugo-
vora ili u zadanom roku po potpisivanju kupoprodajnog ugovora ne uplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povrat polo`enog de-
pozita. Ponu|a~i ~ije ponude nisu prihva}ene imaju pravo na povrat depozita.
Prodaja se vr{i po principu „vi|eno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije i prigovori ne}e uva`iti.
Tro{kovi demonta`e i odvoza kupljenih hala padaju na teret kupca a isti su demonta`u i odvoz sa mjesta kupnje du`ni izvr{iti u roku
od najdu`e 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Kupac }e preuzeti predmet kupnje odmah po uplati postignute kupoprodajne cijene, o ~emu }e se sa~initi zapisnik.
Predmet kupnje mo`e se pogledati svakim radnim danom od 11 do 14 ~asova.
Sve obaveze oko prenosa prava vlasni{tva (porezi, takse) uklju~uju}i i naknade za usluge notara du`an je izmiriti kupac.
Za sve informacije obratite se Komisiji za prodaju nekretnina na tel. 034/272-209.
Na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 01-1083/09, od 25. 05. 2009.
godine, direktor @eljezare „Ilija{„ d.d. Ilija{, raspisuje
KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
1. Rukovodilac Ra~unovodstveno-knjigovodstvene slu`be - 1 izvr{ilac sa punim radnim
vremenom, na neodre|eno vrijeme.
Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati treba da
ispunjavaju i posebne uslove: da ima zavr{enu VSS i zvanje dipl. ecc i da ima najmanje tri
(3) godine radnog iskustva na rukovode}im radnim mjestima, polo`en ispit za samostalnog
- ceretificiranog ra~unovo|u, da je osposobljen za rad na ra~unaru (uz obavezno poznava-
nje kori{tenja E-po{te).
Za navedeno radno mjesto po`eljno je poznavanje engleskog jezika.
Predvi|en je intervju sa kandidatima ~ija je prijava blagovremena i potpuna. Sa izabranim
kandidatom pla}a, kao i sva ostala prava i obaveze, bit }e regulisana Ugovorom.
Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti:
- Kra}u biografiju (sa adresom, kontakt telefonom),
- Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
- Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Dokaz o stru~noj spremi,
- Uvjerenje o radnom iskustvu na rukovode}im radnim mjestima,
- Dokaz o polo`enom ispitu za samostanog - ceretificiranog ra~unovo|u,
- Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
- Mi{ljenje prethodnog poslodavca,
- Uvjerenje nadle`nog Suda o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni
postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat }e prilo`iti na
dan stupanja na rad.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. U razmatranje }e se uzeti original do-
kumenti ili ovjerene fotokopije. Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa nazna-
kom „Prijava na konkurs - ne otvaraj“ se mogu predati neposredno na protokol ili putem
preporu~ene po{te na adresu: @eljezara „Ilija{„ d.d. Ilija{, ul. Bosanski put br. 215, Ilija{
71380.
Broj: 01-1084/09.
Ilija{, 25. 05. 2009. godine
DIREKTOR:
Nuhod`i} Sakip, dipl. ing. met.
B O S N A I H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
\ A ^ K I D O M Z E N I C A
Na osnovu ~lana 20-27 . Pravila \a~kog doma u Zenici broj: 64/08. i Odluke o raspisivanju Konkursa
broj: 125/09. od 27. 05. 2009. god., [kolski odbor \a~kog doma raspisuje
K O N K U R S
ZA PRIJEM U^ENIKA NA SMJE[TAJ, ISHRANU I ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
U \A^KOM DOMU , ZA [KOLSKU 2009/2010. GODINU
I
Raspisuje se Konkurs za prijem 139 u~enika i u~enica na smje{taj, ishranu i odgojno-obrazovni rad u
\a~ki dom Zenica, za {kolsku 2009/2010. godinu.
II
Pravo u~e{}a na Konkurs imaju sve u~enice i u~enici koji }e u {kolskoj 2009/2010. godini poha|ati sre-
dnju {kolu u Zenici .
III
U~enici i u~enice koji konkuri{u za prijem u \a~ki dom du`ni su da dostave sljede}e dokumente:
1. Prijava na Konkurs,
2. Potvrda o upisu u srednju {kolu,
3. Ljekarsko uvjerenje za stanovanje u \a~kom domu,
4. Ovjerenu IZJAVU roditelja-staratelja o urednom pla}anju naknade
tro{kova na odgovaraju}em obrascu koji se mo`e dobiti u \a~kom domu.
IV
U slu~aju da se na Konkurs prijavi ve}i broj kandidata, od broja raspolo`ivih mjesta, izbor }e se
izvr{iti saglasno odredbama Pravila \a~kog doma .
V
Izbor prijavljenih kandidata izvr{it }e Komisija koju je imenovao [kolski odbor \a~kog doma .
VI
Konkurs ostaje otvoren do popune kapaciteta .
VII
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom ne}e se razmatrati.
VIII
Prijave na Konkurs sa potpunim dokumentima dostaviti li~no ili na adresu:
\A^KI DOM ZENICA, Sarajevska 89, 72000 Zenica
Kontakt telefon: 032/ 443-690.
52
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. jet set
Razgovor Dine Merlina i Lade Maglajli} (Foto: B. Nizi})
Na preksino}njem partiju „Da-
vidoff Metropolitan Nights“ u sar-
ajevskom hotelu „Evropa“ okupile
su se brojne poznate li~nosti iz ku-
lturnog i javnog `ivota. Za dobru
atmosferu pobrinuo se bosansko-
austrijski muzi~ki dvojac „Dzi-
han&Kamien“, kojeg ~ine Vlado
D`ihan i Mario Kamien.
Najve}u pa`nju prisutnih iza-
zvao je Dino Merlin, dok je Dino
Konakovi}, biv{i sportski dire-
ktor Ko{arka{kog kluba Bosna,
bio uglavnom na meti djevojaka.
Fotoreporteri su Konakovi}a
uhvatili s atraktivnom plavu{om, za
koju su neki mislili da je njegova no-
va djevojka. Ipak, Dino nam je obja-
snio da se radi o Maji Pehar iz mar-
ketin{ke agencije D&D iz Mostara,
s kojom po~inje poslovnu saradnju.
Me|u brojnim zvanicama bili
su i Haris Pa{ovi}, Elmir Juki},
Nijaz Skenderagi}, Sa{a Cvijeti},
Dino [ukalo, Bojan Had`ihalilo-
vi}, Lada Maglajli}, kao i Zvezda-
na Cvijeti}, direktorica marke-
tin{ke agencije „Communis“, ko-
ja je i organizirala ovo dru`enje u
hotelu „Evropa“. D. Z.
Parti „Davidoff Metropolitan Nights“
Dino Merlin u
centru pa`nje
Dino Konakovi} na meti djevojaka
Pa{ovi} i Cvijeti}: Ugodno dru`enje
Konakovi} s novom poslovnom partnericom
Progresivna sarajevska pank-
rok grupa „Protest“, koja se nakon
nekoliko godina pauze vratila na
muzi~ku scenu, uskoro bi trebala
krenuti na ljetnu turneju. Ovaj
~etvero~lani bend intenzivno radi
na novom materijalu, a prvi singl
trebao bi se pojaviti krajem juna.
- Ubrzo }emo znati datume i
mjesta gdje }emo nastupiti ovog lje-
ta. Sigurno je da }emo obi}i veliki
broj na{ih gradova, kao {to ka`e sta-
ra pjesma „Pro|oh Bosnom kroz gr-
adove“ - rekao je frontmen „Protes-
ta“ Damir Nevesinjac. A. I. Nevesinjac: Novi singl krajem juna
„Protest“ uskoro na turneji
ĜDKDOQN\H$NRMNLJQNYFQ@CNUD
VIP ulaznice
ko{taju 100 KM
Rad fotoreportera ograni~en na sekunde
VIP ulaznice za koncert ameri~kog rokera Lenija
Krevica (Lenny Kravitz) 9. juna u Banjoj Luci, koji
}e u sklopu aktuelne turneje nastupiti u ovom gra-
du, pu{tene su ju~er u prodaju. Cijena VIP ulaznice
je 100 KM, a pu{teno ih je 300 u prodaju.
Pripreme za koncert na stadionu u gradu na Vrba-
su su u zavr{noj fazi, a agencija „Front Stage“, koji su
organizatori, jo{ uvijek pregovara s Krevicovim me-
nad`erom o predgrupama na ovom rok spektaklu.
Organizatori su saop}ili da }e publici biti zabra-
njeno uno{enje fotoaparata i kamera, a akreditirani
kamermani i fotoreporteri imat }e priliku tri puta
po 90 sekundi zabilje`iti atmosferu. Velika bina, za
~iju je monta`u potrebno pet dana, treba biti dopre-
mljena 4. juna iz Novog Sada. S. C. Krevic: Koncert 9. juna
ROKERI Uo~i ve~era{njeg gostovanja „Majki“ u Sarajevu
Bare: Ne}u praviti
ekscese u Domu mladih
Prestav{i uzimati klasi~nu terapiju za odvikavanje od opijata, lider
benda Goran Bare imao je seriju ispada u javnosti
U Domu mladih u Sarajevu
ve~eras }e koncert odr`ati kultna
hrvatska rok grupa „Majke“, koja
je nedavno dobila presti`nu mu-
zi~ku nagradu Porin u kategorija-
ma Najbolja skupina sa vokalom i
Najbolji rok album u 2008. godini,
a rije~ je o CD-u „Majke unplu-
gged“, snimljenim 2007. godine.
Prema rije~ima lidera benda
Gorana Bareta, „Majke“ }e saraje-
vski nastup bazirati na materijalu
sa tog albuma, {to su, ustvari,
obrade njihovih starih hitova u
akusti~nim verzijama.
Brojni skandali
- Znam da me u posljednje vri-
jeme prate samo skandali. Ali,
obe}avam da }u u Sarajevu biti u
punoj formi i da ne}u praviti
ekscese u Domu mladih. Konzu-
mirao sam herion od 1984. do
pro{le godine. Tada sam odlu~io
da se po~nem lije~iti kod doktora
Slavka Sakomana. Lije~io sam se
„heptanonom“, koji sam prestao
uzimati pro{le godine. Sada kori-
stim novi lijek „suboteks“, koji
upotrebljava samo 180 ljudi u Hr-
vatskoj - pri~a nam Bare.
Prestankom uzimanja „hep-
tanona“, klasi~ne terapije u li-
je~enju narkomana, Bare je po~eo
patiti od nesanice, a njegova zva-
ni~na dijagnoza mani~na depresi-
ja i serija napornih koncerata 15
dana uzastopno prouzrokovali su
da se njegovo ime dovede u vezu s
nizom ekscesnih situacija.
- Paparaci su me uslikali kako
spavam na klupi u Zapru|u, dije-
lu Zagreba. Bio sam prije toga
kod doktora, koji mi je propisao
jaki lijek za spavanje. Popio sam
dvije tablete odjednom i zapao
skoro u komu. To je istina. Zbog
mani~ne depresije ~esto se samor-
anjavam udarcima fla{om u gla-
vu. To sam uradio i na dodjeli Po-
rina, pa sam zato napadao i fotor-
eportere - priznaje Bare.
Roletne kao za{tita
Ovaj kontroverzni pjeva~ ve}
tri godine `ivi u stanu u Novom
Zagrebu i prema rije~ima prijate-
lja, do sada nijednom nije podi-
gao roletne na prozorima.
- Od kada sam se prestao dro-
girati, postao sam depresivan, a
po{to `ivim u prizemlju, ne
di`em roletne da mi ne bi virili u
ku}u. Ina~e, volim mrak - pri~a
ovaj roker. A. T.
Menad`er „Majki“ Igor Bo-
ltek je na{u opasku da u zdra-
vstvenom stanju u kojem se na-
lazi lider „Majki“ predstavlja
„putuju}u bombu“ na turneji,
prokomentirao rije~ima:
- S „Majkama“ i Baretom ra-
dim ve} {est godina. U poslu s
njim nikada nisam imao proble-
ma. Veliki je profesionalac. Ni-
kada nije samoinicijativno pre-
kinuo koncert i oti{ao sa bine.
Ako je u depresiji, onda je na bi-
ni malo vi{e eufori~an jer su
muzika i koncerti njegovo prir-
odno okru`enje.
Prirodno okru`enje
Za koncert Lenija Krevica u Banjoj Luci
Bare: Do sada na bini nije „pukao“
jet set
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 53
Videospot za pjesmu „Jazz.ba“
benda „Crvena jabuka“, koju je
frontmen Dra`en @eri} @era ne-
davno snimio s glumcima Eni-
som Be{lagi}em i Amedom el Ra-
himom Antimonom, preksino} je
promoviran u ateljeu „Slikar“
Adina Hebiba u Sarajevu.
Prve reakcije na spot, koji po-
tpisuje Goran [ljivi}, pozitivne
su, a zanimljivo je da su u ovaj ur-
adak uba~eni i TV snimci D`o-
rd`a Bu{a (George Bush) i Baraka
Obame (Barack).
U spotu se pojavljuju i mane-
kenka Daniella Mijatovi}, Davor-
in Golemac Frenki, Adin Hebib i
plasti~ni hirurg Zlatko Ajanovi}.
@era ka`e da je zadovoljan
ura|enim poslom te dodaje da je
ova pjesma u Hrvatskoj postala
apsolutni hit.
- Sude}i prema reakcijama ko-
lega, „Jazz.ba“ }e i ovdje postati
jako popularan - ka`e @era.
Najve}e odu{evljenje ipak je
izazvao dolazak Halida Be{li}a,
koji je do~ekan gromoglasnim
aplauzom.
- @era je moj dobar prijatelj i
nisam mogao propustiti promoci-
ju spota. Njegov dosada{nji rad je
vi{e nego odli~an. Ja sam jedan
od gostiju na njegovom novom
albumu - rekao je Be{li}.
Na promociju u Sarajevo iz
Zagreba je do{la i @erina supruga
Barbara, koja je nedavno rodila
bliznakinje. Mnogi su se ~udili
zbog ~ega je @era sakrivao Barba-
ru u separeu, a poku{avao je spri-
je~iti i da je fotografiraju, {to mu
nije po{lo za rukom. S. A{.
PROMOCIJE „Crvena jabuka“ predstavila spot „Jazz.ba“
Halid Be{li} izazvao
najve}u pa`nju prisutnih
@era poku{avao sakriti suprugu Barbaru u separeu Gosti se okupili
u ateljeu „Slikar“ Adina Hebiba
Iako je krajem maja planirala
do}i u rodnu Bijeljinu zajedno s
dvomjese~nim sinom i supru-
gom, nekada{nja Miss BiH Ana
Mirjana Ra~anovi}-Jevti} promi-
jenila je planove.
Kako nam je rekao njen supr-
ug Alen, njih dvoje imaju obave-
ze u Njema~koj, te su zbog toga
odustali od dolaska u BiH.
- Nadamo se da }emo obaveze
uskoro zavr{iti i da }emo do}i u
posjetu Aninim roditeljima - kra-
tko je rekao Alen. S. A{.
Massimo Savi}, koji svaki put
iznova odu{evljava publiku svojim
odli~nim interpretacijama, najavio
je dru`enje s publikom za 18. juni u
Domu mladih u Sarajevu.
Massimo ka`e da ima prekrasan
osje}aj pred ovaj nastup i da Saraje-
vo vidi kao kolijevku rokenrola, s
obzirom na to da su u njemu nasta-
li najbolji muzi~ari te spominje
„Indexe“, „Bijelo dugme“, „Plavi
orkestar“, „Zabranjeno pu{enje“,
„Crvenu jabuku“...
- Sarajevska publika je razma-
`ena, i to s razlogom. Grad do`i-
vljavam kao inspiraciju, jer pose-
ban je osje}aj hodati Sarajevom. Ta-
da ~ovjek po~inje ma{tati kako je
Davorinu bilo i}i ulicama dok je
odlazio u studio da snimi „Bacila je
sve niz rijeku“, pa kako se Goran
Bregovi} inspirirao ovim gradom -
ka`e Massimo.
S novim albumom „Sunce se
ponovo ra|a“, koji je iza{ao pro{le
godine, ka`e da je postigao mnogo
toga. U autorskim pjesmama po-
tvrdio je sve svoje muzi~ke vje{ti-
ne, a numera „Zar vi{e nema nas“,
koju je snimio s Nenom Belanom,
donijela mu je i nagradu Porin.
Massimo je, ina~e, vi{estruki dobi-
tnik ove nagrade.
- Ovaj album bio je izazov jer
sam prelazio na autorske pjesme.
Ali, dugo je bio najprodavaniji u
Hrvatskoj, {to zna~i da je publika
dobro prihvatila to {to smo uradili.
To najbolje vidim po reakcijama na
koncertu, izvrstan je osje}aj kada
krenemo svirati pjesmu „Indija“, a
publika uglas pjeva s nama - ka`e
Massimo.
Iako mo`e, s obzirom na popu-
larnost, napuniti i ve}e dvorane,
ovaj hrvatski pjeva~ ostao je vjeran
intimnijim susretima s publikom.
- Pjesme koje izvodimo su za
suptilnije du{e, a hvala Bogu, tih
du{a jo{ uvijek ima mnogo. Mo`da
se jednog dana uka`e potreba za
ve}im prostorom, ali i tada }u na
bini i u prostoru do~arati intimnu
atmosferu. Dom mladih je prava
mjera za jedan nastup - dodao je
Massimo. S. C.
Massimo Savi} 18. juna u bh. prijestonici
Sarajevska publika je
s razlogom razma`ena
Pjesme koje izvodimo su za suptilnije du{e,
ka`e hrvatski pjeva~
Mladi pjeva~ D`enan Jahi},
koji u posljednje vrijeme u studi-
ju Marina Me{trovi}a snima pje-
sme za svoj drugi album, prosla-
vio je preksino} svoju maturu.
- Raja iz Druge gimnazije oku-
pila se u Domu mladih, a poslije
toga oti{li smo u restoran
„Bazeni“, gdje sam otpjevao ne-
koliko pjesama samo za svoju
du{u - rekao je Jahi}, dodaju}i da
je njegova sljede}a velika obaveza
prijemni ispit na Medicinskom
fakultetu u Sarajevu.
A. I. s
„Crvena jabuka“ s pjesmom
„Jazz.ba“ ve~eras }e nastupiti
na Hrvatskom radijskom festi-
valu u Opatiji.
S obzirom na popularnost
numere u ovoj zemlji, @era se
nada i dobrom plasmanu.
Ve~eras na HRF-u
Hebib, Be{li}, @era i Be{lagi}: Dru`enje na promociji (Foto: B. Nizi})
@era sa suprugom Barbarom i prijateljima (Foto: E. Karahusi})
Savi}: Dom mladih prava mjera za nastup
Jahi}: @elim se upisati na
Medicinski fakultet Ra~anovi}-Jevti}: Uskoro kod roditelja
Spec
SARAJEVO - Ismeta Der-
voz nova je odgovorna uredni-
ca Kulturno-zabavnog progra-
ma Federalne TV. Ona }e du-
`nost preuzeti u ponedjeljak.
Dervoz je posljednjih godina
obavljala du`nost urednice i
producentice Specijalnih pro-
jekata Federalne TV, produci-
rala je niz koncerata i mu-
zi~kih festivala te uredila i re-
alizirala brojne emisije.
Zbog obaveza u Njema~koj
Ana Mirjana prolongirala
dolazak u Bijeljinu
Slavlje do ranih jutarnjih sati
D`enan Jahi} pjevao na
svojoj maturskoj ve~eri
54 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
ENERGOINVEST - Tvornica
dalekovodnih stubova, d.d. - Sarajevo
D`emala Bijedi}a 164. Sarajevo
Na osnovu ~lana 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“ broj: 23/99, 45/00,
2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 103. Statuta ENERGOINVEST-TDS, d.d. Sarajevo (broj:
S-294/IN), i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skup{tine dioni~ara, broj: NO-146/IN od 28. 5.
2009. godine objavljuje se
OBAVJE[TENJE
o sazivanju desete Skup{tine dioni~ara ENERGOINVEST - Tvornica
dalekovodnih stubova, d.d. - Sarajevo
Deseta Skup{tina dioni~ara Energoinvest - Tvornica dalekovodnih stubova, d.d. Sarajevo, odr`at }e se
dana 30. 6. 2009. godine (utorak) u Sarajevu u prostorijama dru{tva, ul. D`emala Bijedi}a 164, sa
po~etkom u 12.00 sati.
Za Skup{tinu se predla`e slijede}i
DNEVNI RED
1. Izbor zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika
2. Usvajanje Godi{njeg izvje{taja o poslovanju Energoinvest - TDS, d.d. Sarajevo za 2008. godinu koji
uklju~uje:
- finansijski izvje{taj dru{tva
- izvje{taj revizora
- izvje{taj Nadzornog odbora
- izvje{taj Odbora za reviziju
3. Plan poslovanja Energoinvest - TDS, d.d. Sarajevo za 2009. godinu
4. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Energoinvest - TDS, d.d. - Sarajevo
5. Dono{enje Odluke o pove}anju osnovnog kapitala Energoinvest - TDS, d.d. - Sarajevo
6. Izbor vanjskog revizora
Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno pr-
edlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog
obavje{tenja.
Svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioni~arima dru{tva u zgra-
di Energoinvest - Tvornica dalekovodnih stubova, d.d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a 164., od 10,00
do 12,00 sati, prvi dan po objavljivanju ovog obavje{tenja.
U radu i odlu~ivanju desete Skup{tine dioni~ara dru{tva mogu u~estvovati svi dioni~ari dru{tva u
skladu sa Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i.
Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara dru{tva su du`ni dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i
odlu~ivanju desete Skup{tine dioni~ara dru{tva najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za
odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu
adresu.
Svi u~esnici na desetoj Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava.
Prijava za u~e{}e na Skup{tini dioni~ara i obarazac punomo}i mogu se dobiti u sjedi{tu dru{tva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/541-295.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Jusuf Zahiragi}, s.r.
Altermedia ispred Reckitt Benckisera objavljuje:
PRAVILA NAGRADNE IGRE „Veet i Mercator
Vas {alju na odmor u Terme Tuhelj“
^lan 1 - Naziv i opis Nagradne igre
Naziv nagradne igre je „Veet i Mercator Vas {alju na odmor u Terme Tuhelj“.
Opis: Svako ko kupi jedan Veet proizvod u nekom od Mercator super ili hiper marketa sti~e pravo na
sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupac nakon kupovine treba da ubaci ra~un kao dokaz kupovine u
posebno napravljenu brandiranu kutiju.
^lan 2 - Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre
Nagradna igra po~inje 01. juna 2009. godine i traje do 15. jula 2009. godine na teritoriji BiH
(Federacija i Republika Srpska).
^lan 3 - Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizi~ke osobe dr`avljani BiH stariji od 18 god. sa stalnim
prebivali{tem u BiH (Federacija i Republika Srpska). Nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Reckitt
Benckisera i Altermedie i ~lanovi njihovih u`ih obitelji (roditelji, bra}a i sestre, polubra}a i poluses-
tre, supru`nici, djeca).
^lan 4 - Nagradni fond i vrijednost nagrada
1. Glavna nagradna:7 dnevni odmor za dvije osobe u Termama Tuhelj 1375KM x1;
2. Ostale nagrade: vikend (petak, subota i nedelja) za dvije osobe u Termama Tuhelj 473KM x10;
3. Utje{ne nagrade: poklon paketi Reckitt Benckiser u vrijednosti 50 KM x10;
4. Ukupna vrijednost nagrada 6605KM.
^lan 5 - Izvla~enje dobitnika
Izvla~enje dobitnika odr`at }e se 20. jula 2009. godine u objektu Mercator HM Sarajevo.
Rezultati nagradne igre bit }e objavljeni u Dnevnom avazu i Nezavisnim novinama dana 25.07.2009.
O na~inu i mjestu predaje nagrade Organizator }e dobitnike obavjestiti telefonom odmah nakon
izvla~enja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
^lan 6 - Prava organizatora
Svi dobitni ra~uni bit }e provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i bit }e poni{teni i od-
ba~eni ako je bilo koji dio ra~una reduciran, umno`en, krivotvoren ili izmjenjen na bilo koji na~in.
Sve informacije na ra~unu moraju biti ~itljive.
U slu~aju neregularnosti ra~una Organizator ne}e snositi nikakvu odgovornost.
^lan 12 - Mogu}nost otkazivanja Nagradne igre
Organizator Nagradne igre zadr`ava pravo odgode ili prekida iste u slu~aju nepredvi|enih okolnosti u
vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slu~aju vi{e sile.
^lan 14 - Porezi
Dobitnici nagrada nemaju obavezu pla}anja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa
nagradama, osim godi{njeg poreza na dohodak gra|ana. Svi porezi u skladu sa zakonima BiH, pri-
likom dodjele nagrada, padaju na teret prire|iva~a.
Altermedia, Sarajevo
Altermedia ispred Reckitt Benckisera objavljuje:
PRAVILA NAGRADNE IGRE „Veet i Interex Vas nagra|uju“
^lan 1 - Naziv i opis Nagradne igre
Naziv nagradne igre je „Veet i Interex Vas nagra|uju“.
Opis: Svako ko kupi jedan Veet proizvod u nekom od Interex super ili hiper marketa sti~e pravo na
sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupac nakon kupovine treba da ubaci ra~un kao dokaz kupovine u
posebno napravljenu brandiranu kutiju.
^lan 2 - Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre
Nagradna igra po~inje 01. juna 2009. godine i traje do 15. jula 2009. godine na teritoriji BiH
(Federacija i Republika Srpska).
^lan 3 - Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizi~ke osobe dr`avljani BiH stariji od 18 god. sa stalnim
prebivali{tem u BiH (Federacija i Republika Srpska). Nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Reckitt
Benckisera i Altermedie i ~lanovi njihovih u`ih obitelji (roditelji, bra}a i sestre, polubra}a i poluses-
tre, supru`nici, djeca).
^lan 4 - Nagradni fond i vrijednost nagrada
1. Glavna nagradna: Kupa}i kostim Lisca 100KM x6;
2. Ostale nagrade: Set pamu}no rublje Lisca iz programa naturals 50KM x12;
3. Ukupna vrijednost nagrada 1200KM.
^lan 5 - Izvla~enje dobitnika
Izvla~enje dobitnika odr`at }e se 20. jula 2009. godine u objektu Interex1 Sarajevo.
Rezultati nagradne igre bit }e objavljeni u Dnevnom avazu i Nezavisnim novinama dana 25.07.2009.
O na~inu i mjestu predaje nagrade Organizator }e dobitnike obavijestiti telefonom odmah nakon
izvla~enja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
^lan 6 - Prava organizatora
Svi dobitni ra~uni bit }e provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i bit }e poni{teni i od-
ba~eni ako je bilo koji dio ra~una reduciran, umno`en, krivotvoren ili izmjenjen na bilo koji na~in.
Sve informacije na ra~unu moraju biti ~itljive.
U slu~aju neregularnosti ra~una Organizator ne}e snositi nikakvu odgovornost.
^lan 12 - Mogu}nost otkazivanja Nagradne igre
Organizator Nagradne igre zadr`ava pravo odgode ili prekida iste u slu~aju nepredvi|enih okolnosti u
vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slu~aju vi{e sile.
^lan 14 - Porezi
Dobitnici nagrada nemaju obavezu pla}anja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa
nagradama, osim godi{njeg poreza na dohodak gra|ana. Svi porezi u skladu sa zakonima BiH, pri-
likom dodjele nagrada, padaju na teret prire|iva~a.
Altermedia, Sarajevo
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora dioni~kog dru{tva za un-
utra{nju i vanjsku trgovinu OPRESA Sarajevo, broj: 1/P- NO-018/09
donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 29.06. 2009. go-
dine o sazivanju Skup{tine dioni~ara i u skladu sa odredbama ~lana
145. Statuta OPRESA d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje
OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE OPRESA d.d. SARAJEVO
I. Koja }e se odr`ati u utorak 30. juna 2009. godine, sa po~etkom
u 10,00 sati, u prostorijama Dru{tva, Sarajevo Safvet-bega
Ba{agi}a broj 2 .
II. Za Skup{tinu je utvr|en slijede}i dnevni red :
1. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika,
2. Usvajanje Godi{njeg izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2008.
godinu, sa izvje{tajima, Vanjskog revizora, Nadzornog odbora
i Odbora za reviziju,
3. Dono{enje Odluke o raspodjeli i na~inu upotrebe dobiti ost-
varene po godi{njem izvje{taju o poslovanju Dru{tva za
2008. godinu,
4. Usvajanje Plana poslovanja Dru{tva za 2009. godinu,
5. Dono{enje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva,
6. Dono{enje Statuta Dru{tva – pre~i{}eni tekst,
7. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora,
8. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju,
9. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora,
10. Izbor i imenovanje Odbora za reviziju,
11. Izbor Vanjskog revizora za 2009. godinu.
III. Predsjedavaju}i Skup{tine, Odbor za glasanje,
zapisni~ar i ovjeriva~i zapisnika Skup{tine.
1. Radom Skup{tine predsjedava}e predsjednik Nadzornog
odbora.
2. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{i}e Odbor za
glasanje u sastavu Branka ^e~ura, predsjednik, Ertekin Be-
govi} i Jasenka Dervi{evi} ~lanovi.
3. Zapisnik Skup{tine vodi}e VD sekretara Miodrag Dam-
janovi}.
4. Dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine izabra}e Skup{tina iz reda
dioni~ara Dru{tva.
IV. Za Skup{tinu su utvr|eni slijede}i prijedlozi odluka :
1. Predla`e se da Skup{tina usvoji godi{nji izvje{taj o poslovanju
Dru{tva za 2008. godinu sa izvje{tajima vanjskog revizora,
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, koji je Nadzorni odbor
usvojio na sjednici odr`anoj 04.05.2009. godine
2. Predla`e se da Skup{tina donese Odluku da se ostvarena do-
bit, po godi{njem izvje{taju o poslovanju Dru{tva za 2008.
godinu, rasporedi u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o
prijedlogu raspodjele i na~inu upotrebe ostvarene dobiti,
koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa dono{enjem
odluke o sazivanju Skup{tine.
3. Predla`e se da Skup{tina usvoji Plan poslovanja Dru{tva za
2009. godinu.
4. Predla`e se da Skup{tina donese Odluku o izmjenama i dop-
unama Statuta. Dru{tva.
5. Predla`e se da Skup{tina donese pre~i{}eni tekst Statuta
Dru{tva.
6. Predla`e se da Skup{tina razrije{i dosada{njeg predsjednika i
~lanove Nadzornog odbora prije isteka mandata.
7. Predla`e se da Skup{tina razrije{i predsjednika i ~lanove
Odbora za reviziju prije isteka mandata.
Predla`e se da Skup{tina izvr{i izbor i imenovanje ~lanova Nad-
zornog odbora prema listi kandidata koju je utvrdio Nadzorni odbor
na prijedlog Dioni~ara istovremeno sa dono{enjem odluke o sazi-
vanju Skup{tine i to:
Hrvoje Patajac,
Josip Lozan~i},
Goran Markulin,
Nikola Grube{i},
Sead Dervi{evi}
8. Predla`e se da Skup{tina izvr{i izbor i imenovanje ~lanova
Odbora za reviziju prema listi kandidata koju je utvrdio Nad-
zorni odbor na prijedlog Dioni~ara istovremeno sa dono{en-
jem odluke o sazivanju Skup{tine i to:
Spaso Kuzman,
Vitomir Palinec,
Ensad Kari}.
9. Predla`e se da Skup{tina za Vanjskog revizora za 2009. god-
inu izabere Pricewaterhousecoopers d.o.o. Sarajevo Fra
An|ela Zvizdovi}a 1/13 Sarajevo.
V. Postupak prijave za u~e{}e u radu, odlu~ivanje Skup{tine i
glasanje na Skup{tini
1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari
koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih
papira u FBiH 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine ili
posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada
u neradni dan.
2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine, dioni~ar mo`e
ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Punomo} za
u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane
izjave, potpisane od strane dioni~ara – vlastodavca i
punomo}nika, dostavlja se osobno, po{tanskom po{iljkom,
faksom ili putem e-maila.
3. Dioni~ar/punomo}nik koji `eli u~estvovati u radu i odlu~ivanju
Skup{tine obavezan je, najkasnije tri radna dana prije datuma
odre|enog za odr`avanje Skup{tine, neposredno ili
preporu~enom po{tom podnijeti sekretaru Dru{tva u pisanom
obliku prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine.
Punomo}nici su du`ni uz prijavu prilo`iti punomo}.
4. Dioni~ar/punomo}nik je du`an Odboru za glasanje predo~iti
ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije
vremena odre|enog za po~etak Skup{tine.
5. Glasanje na Skup{tini vr{i}e se putem glasa~kih listi}a.
VI. Uvid u materijale za Skup{tinu
1. Dioni~ar/punomo}nik koji je podnio urednu prijavu za u~e{}e
u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima pravo uvida u materijale
pripremljene za Skup{tinu.
2. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti neposredno u prostorijama
Dru{tva, u Sarajevu ulica Safvet-bega Ba{agi}a 2, Sarajevo.
3. Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skup{tine ovla{ten
je Miodrag Damjanovi} koji nije ovla{ten za obja{njenja i tu-
ma~enja materijala.
Predsjednik Nadzornog odbora
Nikola Grube{i} s.r.
Rianin veliki povratak
show biz 55
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
PLANOVI @eli odgajati djecu u zemlji koju voli
An|elina \oli
Prekrasna An|elina \oli (An-
gelina Jolie), Oskarom nagra|ena
glumica i majka {estero djece,
planira kupiti ku}u u Portugalu.
Navodno ve} intenzivno traga za
najljep{om i najprikladnijom za
njenu veliku porodicu.
Porodica D`oli-Pit zasitila se
`ivota u SAD, a uprkos tome {to
posjeduje i vilu u Francuskoj, od-
lu~na je u ovoj namjeri.
An|elina }e navodno kupiti
ku}u na pla`i u selu Lagos, u
ju`nom dijelu Algarve u Portuga-
lu. Jo{ nije poznato ho}e li nova
ku}a biti stalno prebivali{te poro-
dice ili samo jedan od domova
koje posjeduju {irom svijeta.
- An|elina voli Portugal i upr-
avo ondje `eli odgojiti svoju dje-
cu. Cilj joj je preseliti se {to prije -
rekao je bliski prijatelj glumice.
[u{ka se i kako bi se An|elina
u Portugal mogla odseliti bez Br-
eda Pita (Brad Pitt).
- Oni su u otvorenoj vezi i svaki
dan je potpuno novi dan za njih.
Oboje ih volim, ali moram re}i da
su posljednji mjeseci bili jako te{ki
za oboje - otkriva prijatelj.
seli se u Portugal
[u{ka se i kako bi se u ovu zemlju mogla odseliti bez Breda Pita
\oli: Intenzivno traga za novim domom
Kada se bolje pogleda, dvije pjeva~ice
imaju dosta sli~nosti, plava kosa, crvene
usne, pa nije ni ~udo da je kralj tok-{oua
Leri King (Larry) zamijenio Gven Stefani
(Gwen) s njenom kolegicom Kristinom
Agiljerom (Christina Aguilera). Voditelj
emisije „Larry King Live“ ru~ao je u
restoranu u Los An|elesu, u koji je
do{la i Gven kako bi uzela sendvi~e za
van. Leri joj je pri{ao i rekao da je nje-
gov sin njen veliki fan te ju je za-
molio za autogram.
- Gven mu se rado
potpisala na mara-
micu te je obe}ala
da }e njegovom si-
nu poslati i svoju
fotografiju - pi{e
„The Globe“.
Kada se bolje pogleda nije ni ~udo
Leri King od Gven Stefani
mislio da je Kristina Agiljera
Stefani:
Zamijenjena
s kolegicom
Agiljera:
Dosta
sli~nosti
U brodvejskoj drami „A Steady Rain“
Danijel Kreg i Hju
D`ekmen glume zajedno
Danijel Kreg (Daniel Craig) i Hju D`ekmen
(Hugh Jackman) glumit }e zajedno u brodvejskoj
drami „A Steady Rain“.
Dvojica glumaca, najpoznatiji po ulogama Bonda,
odnosno Vulverina, tuma~it }e dvojicu policajaca u ^ik-
agu, ~ije }e se prijateljstvo na}i na ispitu kada se umi-
je{aju u porodi~nu sva|u u jednoj siroma{noj ~etvrti.Hju
D`ekmen je etablirano pozori{no ime, dok }e Danijelu
Kregu njujor{ki mjuzikl biti debitantski.Producentica
pozori{nog komada je Barbara Brokoli (Broccoli), k}er-
ka producenta filmova o D`ejmsu Bondu (James).
D`ekmen i Kreg: Vulverin i Bond policajci
D`enifer
Lopez
blistala
od sre}e
D`enifer
Lopez
blistala
od sre}e
Na snimanju filma
posjetila je k}erkica
Na snimanju filma
posjetila je k}erkica
D`enifer Lopez (Jennifer) bli-
stala je od sre}e nakon {to ju je na
snimanju njenog filma „The Ba-
ck-Up Plan“ u Los An|elesu po-
sjetila {esnaestomjese~na k}erka
Eme (Emme).
Glumica i pjeva~ica u`ivala je
po~etkom sedmice u ugodnoj
ve~eri sa suprugom Markom
Entonijem (Marc Anthony) u po-
znatom italijanskom restoranu
„Cecconi’s“ u Holivudu. Par je
sjedio u ba{ti restorana, a o~evici
su izjavili da su izgledali sretno.
Bili su u svom svijetu, zadubljeni
u razgovor i zaista se vidjelo koli-
ko u`ivaju u vremenu koje provo-
de zajedno.
Prije albuma i
filma, seksi spot
Pjeva~ica Riana (Rihanna) na-
javila je veliki povratak novim
albumom, ulogom u filmu „Per-
sonal protection“, ali i spotom za
novi singl repera Kanjea Vesta
(Kanye West) „Paranoid“.
Nakon dobro poznatog incide-
nta koji je prethodio ve~eri dodje-
le Gremija, kao i fotografija pre-
tu~ene, potom i gole Riane koje
su preplavile internet, pjeva~ica
sa Barbadosa najavila je veliki po-
vratak onome {to radi najbolje -
pjevanju, ali i drugim projektima. Riana: Pretrpjela brojne incidente
sveznadar
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 56
VREMEPLOV

30. maj 2009.
1896. - Desila se prva saobra}ajna
nesre}a. U Njujorku je Hari Vels (Hery
Wells) kolima naletio na biciklistu.
1944. - Britanska vlada slu`beno
obustavila pru`anje pomo}i ~etnicima
Dra`e Mihailovi}a u toku narodnoo-
slobodila~ke borbe u Drugom svje-
tskom ratu.
1965. - Na Univerzitetu Alabama
diplomirao prvi student crne boje
ko`e.
1969. - Pu{tena u saobra}aj elektri-
ficirana pruga Sarajevo-Plo~e.
1992. - Vije}e sigurnosti UN-a usvo-
jilo Rezoluciju 757 o zavo|enju o{trih
sankcija protiv Srbije i Crne Gore (SR
Jugoslavija) zbog brutalne agresije na
suverenu dr`avu Bosnu i Herce-
govinu. Uvedene sankcije podrazumi-
jevale su potpunu ekonomsku blokadu
i prekid svih nau~nih, kulturnih i spor-
tskih veza sa svijetom.
1992. - Poslije osam mjeseci okupaci-
je, hrvatske jedinice oslobodile selo Ra-
vno u trebinjskoj op}ini. Ravno je bila
prva `rtva agresije na BiH, kada su sr-
pske paravojne jedinice u{le u ovo selo,
potpuno ga poru{ile i spalile.
2002. - Predstavnici BiH i Slovenije
potpisali u Sarajevu Sporazum o reci-
pro~nom unapre|enju i za{titi investi-
cija.
D O G O D I L O S E
1640. - U Antverpenu umro flama-
nski barokni slikar Peter Paul Rube-
ns. Njegovo djelo imalo je ogroman
utjecaj na evropsko slikarstvo („Ski-
danje sa krsta“, „Posljednji sud“,
„Parisov sud“).
1778. - U Parizu umro francuski
knji`evnik, filozof i histori~ar Fra-
nsoa-Mari Areo Volter (Francois-
Marie Arouet Voltaire), jedan od na-
jzna~ajnijih mislilaca evropskog pro-
svjetiteljstva u 18. vijeku.
1960. - Umro ruski pisac Boris Le-
onidovi~ Pasternak, dobitnik Nobelo-
ve nagrade za knji`evnost 1958. godi-
ne.
1984. - Umro knji`evnik [ukrija
Pand`o.1991. - Umro knji`evnik Vi-
tomir Luki}.
1999. - Najmanje 54 osobe poginu-
le su u Minsku (Bjelorusija), u sta-
mpedu nekoliko hiljada mladih, koji
su nakon zavr{etka koncerta rok mu-
zike jurnuli u ulaz stanice podzemne
`eljeznice da se sklone od iznenadne
provale oblaka.
U M R L I
1912. - Umro ameri~ki pilot i ko-
nstruktor aviona Vilbur Rajt (Wilbur
Wright), pionir avijacije, koji je 1903.
godine s bratom Orvilom (Orville)
izveo prvi let u historiji avijacije.
1876. - U Postirama na Bra~u ro|en
knji`evnik i revolucionar Vladimir Na-
zor.
1909. - Ro|en ameri~ki klarinetist i
kompozitor Beni Gudmen (Benny Go-
odmann), najpopularniji d`ez muzi~ar
tridesetih godina pro{loga stolje}a, na-
zvan „kralj svinga“.
R O \ E N I
Imam 62 godine `ivota i
31 godinu radnog sta`a.
Radni odnos mi je prestao
2008. godine, od kada sam
prijavljen na biro za za-
po{ljavanje. Da li postoji
neka mogu}nost da uplatim
sta` za ~etiri godine, koliko
mi nedostaje za prijevreme-
nu penziju ili na koji na~in,
ako ne radim, mogu ispuni-
ti te uvjete, pita U. L. iz Fo-
jnice.
Za ostvarivanje prava na
prijevremenu starosnu penzi-
ju, u smislu odredaba ~lana
137. Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju, ne
ispunjavate uvjete jer nemate
35 godina penzijskog sta`a
mada ispunjavate uvjet godi-
na `ivota.
Da biste ostvarili sta` od
~etiri godine, koliko vam ne-
dostaje, mo`ete se osigurati
na dobrovoljno osiguranje i
sami vr{iti uplatu doprinosa,
te na taj na~in ispuniti uvjete
za ostvarivanje prava na pri-
jevremenu starosnu penziju.
Napominjemo vam samo
da uplatu doprinosa ne
mo`ete izvr{iti retroaktivno
za ~etiri godine.
Me|utim, kako u smislu
~lana 30. spomenutog zakona
osiguranik stje~e pravo na
starosnu penziju kad navr{i
65 godina `ivota i najmanje
20 godina penzijskog sta`a,
sa~ekajte da navr{ite 65 godi-
na `ivota pa }ete ostvariti pr-
avo na starosnu penziju jer
imate 20 godina penzijskog
sta`a i bez dobrovoljnog osi-
guranja.
Moj otac bio je u`ivalac
starosne penzije koju je ostva-
rio u Srbiji. Umro je u janua-
ru ove godine. Moja majka
ostvarila je svoju penziju u
BiH. Ima li moja majka pra-
vo da tra`i porodi~nu penziju
iza umrlog oca mada je
u`ivalac svoje penzije u BiH,
pita T. L. iz Zenice.
Odredbom ~lana 20. Spora-
zuma izme|u BiH i biv{e SRJ o
socijalnom osiguranju regulira-
no je da, nezavisno od pravnih
propisa dr`ava ugovornica o
smanjenju, ukidanju ili obusta-
vi isplate penzije zbog stjecanja
prava na dvije ili vi{e penzija,
kori{tenje penzije prema pra-
vnim propisima jedne dr`ave
ugovornice ne utje~e na pravo
korisnika da istovremeno kori-
sti penziju ostvarenu prema pr-
avnim propisima druge dr`ave
ugovornice.
To zna~i da va{a majka, koja
je korisnik svoje penzije koju je
ostvarila u BiH, ima pravo da
istovremeno koristi i porodi~nu
penziju iza svog umrlog supruga
koji je bio korisnik penzije iz Sr-
bije, naravno ako ispuni uvjete
propisane pravnim propisima
Srbije za ostvarivanje tog prava.
Federalni zavod PIO
Prijevremeno primanje Porodi~na penzija
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Promjena na dojci mi je lije~ena ne-
koliko mjeseci kao alergija, a sada,
po{to se ne povla~i, doktor sumnja da je
mo`da neki tumor. Jako sam zabrinuta.
[ta da radim, pita R. B. iz Sarajeva.
Zbog sumnje na Pagetovu bolest, morate
se odmah javiti na dodatne pretrage. Sve promjene koje pobu|uju
sumnju da se mo`da radi o Pagetovom karcinomu potrebno je po-
slati na patohistolo{ku analizu.
Vrlo je va`na blagovremena dijagnoza ovog karcinoma, jer vrlo
~esto zbog svog ekcematoidnog izgleda na samom po~etku bolesti
on ostane neprepoznat i zamijenjen sa kontaktnim dermatitisom ili
atopijskim dermatitisom, koji se tako|er mogu javiti na istim mje-
stima. Morbus Paget intraepi-
dermalni je adenokarcinom
izvodnog kanala mlije~ne `li-
jezde. Javlja se uglavnom kod
`ena, nakon ~etrdesete godine
`ivota, iako se ovaj karcinom
mo`e pojaviti i kod mla|ih
osoba. Javlja se na dojci oko
mamile, odnosno na areoli.
Na samom po~etku bolesti vi-
di se crvenkasti upalni plak.
Zahva}eno podru~je pecka,
svrbi i javlja se lagani bol.
Dr. Katarina Dujmovi},
dermatovenerolog
Promjena na dojci
Specijalisti~ka
dermatovenerolo{ka
ordinacija
Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo
Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05
e-mail: kdujmovic@yahoo.com
Samo kuhano
Hrana pripremljena kod
ku}e zdravija za djecu
Djeca koja se hrane zdravom hranom pripremljenom
kod ku}e odrastaju vitkija od djece koja se hrane goto-
vim kupljenim pripravcima. Britanski nau~nici otkrili
su da ~etverogodi{njaci koji jedu povr}e, vo}e i hranu pr-
ipremljenu kod ku}e imaju ve}u mi{i}nu masu od djece
koja nisu imala takvu prehranu.
Istra`ivanje je provedeno na Univerzitetu
„Southampton“ tako {to su roditelji 536 djece u dobi od
{est i 12 mjeseci ispunjavali upitnike. Svakodnevno su
pisali {to im djeca jedu te njihovu dob.
Djecu su hranili vo}em, povr}em, kuhanim mesom i
ribom, kao i drugom hranom pripremljenom kod ku}e,
poput ri`e i tjestenine. Gotova kuplje-
na hrana za djecu uop}e nije bila
zastupljena u jelovniku.
ORDINACIJA
Istra`ivanje je pokazalo da gotovo jedan
dan u mjesecu ili ukupno tokom prosje~nog
`ivotnog vijeka odrasla `ena razmi{lja o hrani
ukupno godinu i 11 mjeseci. Zanimljivo je da
mu{karci ne posve}uju toliko vremena ra-
zmi{ljanju o hrani. Njima misli o jelu oduzi-
maju 39 minuta dnevno ili deset dana go-
di{nje.
Istra`ivanje je provedeno na preko ~etiri
hiljade osoba, a pokazalo se da se svaki deseti
Britanac budi usred no}i razmi{ljaju}i o hra-
ni, dok ih 15 posto sanja o njoj.
Prosje~ni Britanac priznaje da o
ru~ku po~inje razmi{ljati ve} u 11
sati prijepodne. Svaki peti priznao
je da je opsjednut hranom, a
tre}ina ka`e da su misli o hrani je-
dino {to im poma`e da izdr`e ra-
dni dan. ^etiri od pet ispitanika
otvoreno ka`e da jede previ{e, a 20 po-
sto se redovno prejeda. Gotovo polovina
ispitanika ~esto jede i kad nije gladno.
ISTRA@IVANJE Jo{ jedan razlog zbog kojeg je te{ko smr{aviti
@ene dvije godine
`ivota provedu
razmi{ljaju}i o hrani
Zanimljivo je da mu{karci ne posve}uju toliko vremena razmi{ljanju o hrani.
Njima misli o jelu oduzimaju 39 minuta dnevno ili deset dana godi{nje
Mnogi su kazali
da su misli o
hrani jedino {to
im poma`e
da izdr`e
radni dan
1. TA^NO
Leonov prvi ~ovjek
koji je hodao svemirom
General Ale-
ksej Arkhipovi~
(Aleksei Arkhi-
povich) Leonov
bio je prvi ~ov-
jek koji je hodao
svemirom. Bio
je jedan od 20
pilota izabranih
u prvoj grupi
astronauta 1960.
godine. Proveo
je oko 18 mjeseci na treninzima za misiju
kretanja po beste`inskom prostoru. Tre-
balo je da napravi {etnju u misiji Vostok
11, ali iako je ova misija otkazana, histor-
ijski doga|aj desio se na letu „Voshod 2“
18. marta 1965. godine.
Izvan svemirske letjelice bio je 12 mi-
nuta. Na kraju ove {etnje njegovo odijelo
je bilo toliko napuhano pod utjecajem
vakuuma da nije mogao u}i u zra~nu ko-
moru. Da bi dozvolio pritisku da iza|e,
malo je otpustio ventile i jedva je uspio
vratiti se u kapsulu.
Ro|en je 30. maja 1934. godine.
2. NETA^NO
Kad je ~ovjek
po~eo da nosi odje}u
Ne mo`e se
re}i kako je odje}a
proizvod ~ovjeko-
vih novijih vreme-
na. Odje}a je pro-
izvod najstarijih
~ovjekovih vre-
mena. Prema na-
lazima antropolo-
ga, po~ela se poja-
vljivati prije ne-
kih 100.000 do 500.000 godina, da bi se una-
zad 30.000 godina pojavila i prva igla. Prvi
odjevni predmeti od krzna i ko`e potje~u iz
starijeg kamenog doba.
Od svojih prvih pojava, odjevni pre-
dmeti bili su namijenjeni za{titi ~ov-
jekovog tijela od klimatskih i drugih va-
njskih utjecaja. U tom smislu od prvobi-
tnih jednostavnih oblika odje}a se kro-
jem i brojem bogatila i razvijala.
3. NETA^NO
Olimpijski plamen
simbol vje~ne vatre
Ol i mpi j ski
plamen se ne pa-
li od prvih oli-
mpijskih igara
modernog doba.
Prvi put upaljen je
na otvaranju mo-
dernih olimpi-
jskih igara na
Ol i mpi j s ki m
igrama u Amste-
rdamu, 1928, a
na~in {tafetnog
(pre)no{enja plamena bakljom inaugurir-
an je u sklopu priprema i otvaranja Oli-
mpijskih igara u Berlinu 1936. godine.
Olimpijski plamen je jedno od najpo-
znatijih olimpijskih znamenja. Simbol
vje~ne vatre, odnosno plamena potje~e iz
gr~ke mitologije u kojoj je poznata pri~a
o Prometeju koji je ukrao vatru iz doma
boga Zeusa te je poklonio ljudima. Taj su
motiv iskoristili Grci te su za vrijeme
odr`avanja drevnih olimpijskih igara
uvijek odr`avali vje~nu vatru.
1.
Aleksej Leonov je prvi ~ovjek koji
je hodao svemirom?
2.
Odje}a je proizvod ~ovjekovih no-
vijih vremena?
3.
Olimpijski plamen pali se od prvih
olimpijskih igara modernog doba?
Ta~no
Neta~no
sveznadar
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
57
U [OPINGU Pripreme za godi{nji odmor
U modi su
jednodijelni
kupa}i kostimi
Retrobadi}i su idealni jer vizuelno su`avaju
figuru, naro~ito struk, i produ`uju noge
Ve}ina `ena zazire od kupo-
vine novog kupa}eg kostima, a
mnogima su neonska svjetla i
ogledala u kojima se vidi i na-
jmanja strija ili popucali kapi-
lar jednaki sceni iz horora.
No, u moru raznolikih, ori-
ginalnih modela i uzoraka koji-
ma vrve trgovine ove sezone,
nije nemogu}a misija prona}i
savr{eni kupa}i kostim. Jedno-
dijelni, metalizirani, monobi-
kini ili tankini s perlicama, cvi-
jetnim uzorkom ili klasi~an -
izbor je na `eni koja }e mudrim
odabirom istaknuti i proslaviti
svoje obline.
Nakon godina bikini mode,
koja je vi{e otkrivala nego skri-
vala, na modne piste i pla`e vr-
atili su se jednodijelni kostimi
u velikom stilu. Retrobadi}i su
idealni jer vizuelno su`avaju fi-
guru, naro~ito struk, i pro-
du`uju noge. Elegantni i `en-
stveni su bez naramenica ili s
otvorenim le|ima, a trakice i
vezanja u~init }e ih neponovlji-
vim.
Jednodijelni kostimi pru`aju
bolju odbranu od opasnih
sun~evih zraka nego dvodijelni,
a preporu~uju se `enama koje
imaju mnogo made`a.
U razvijenim zemljama krvni pritisak raste kako
pojedinac stari; otkriveno je da 90 posto odraslih iz-
nad 55 godina ima pove}an rizik za razvoj visokog kr-
vnog pritiska.
DASH dijeta, koju preporu~uju zdravstveni eksper-
ti, dugo se smatra u~inkovitom u borbi protiv hiperte-
nzije. Dobra je vijest da je DASH dijeta u~inkovita kao
prehrambena strategija i protiv sr~anog udara.
U studiji je pra}eno zdravstveno stanje preko 36.000 `ena
kroz godine. Ohrabruju}a je vijest da su one ispitanice koje su
slijedile DASH program imale 37 posto manji rizik od pojave
sr~anog udara.
Dijeta je bogata kalijem, magnezijem i vlaknima kroz uzi-
manje svje`eg vo}a i povr}a te ora{astih plodova, a
siroma{na masno}ama.
Ukusni vo}ni kola~i
Lagani desert s vi{njama
Potrebno je: 200 ml jogurta, ~a{a {e}era, vanilin {e}er, 2 jaja, 2
~a{e bra{na, pra{ak za pecivo, 200 g fila od vi{anja iz tegle, 1/2
~a{e ulja, ora{asti plodovi, {e}er u prahu.
Na~in pripreme:
1. Pjenasto izmije{ati jaja, vanilin {e}er i {e}er, dodati jogurt te
bra{no pomije{ano s pra{kom za pecivo i ulje.
2. Pe}i u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 15 minuta.
3. Po tijestu rasporediti fil od vi{anja i pe}i jo{ 15 minuta.
4. Posuti {e}erom u prahu i ribanim ora{astim plodovima.
Jednodijelni kostimi
pru`aju bolju odbranu
od sun~evih zraka
NIJE
KRATKO
MU[KO
IME
OKOMICA
[AHIST
KARPOV
RADIJUS
ATLETSKI
SPLITSKI
KLUB
(skr.)
MJEHURI]
NA RUBU
USTA
GLUMICA
DANST
DALMA-
TINSKO
@ENSKO
IME
NA[
PISAC
ALIJA
IME
TENISERKE
NA SLICI
GRUPA
NARODA U
GANI
TO JEST,
DAKLE
^AROLIJA,
U^IN
PREZ. TEN.
NA SLICI
BI]A U
PRATNJI
AFRODITE
AMERI^KI
GLUMAC
RI^ARD
EKSTREM-
NA
VELI^INA
DRUGO,
OSTALO
PISAC
KUJOVI]
DLAKA,
VLAS
@ENSKI
RU^NI
RAD
ELEKTRON
AMERI^KA
KO[ARK.
LIGA
PRIPADNICI
NEKOG
DRU[TVA
KRATICA
JAKOG
EKSPLOZI-
VA
Z.A.
KAPICA,
VR[AK
KUGLE
(tal. mn.)
VRSTA
PTICE
NJEMA^KA
POKAZNA
ZAMJENICA
MLADICA
BILJKE,
IZBOJ
FELIKS MAGAT, ATA-
MAN, KLER, KESA, IZ-
BORI, TRKNUTI, TAB,
UNA, SISA, RI, RITAK,
KELIN, ETIMOLOGIJA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1817
Prodaja
Prodajem [printer kombi 16+1 sje-
di{ta, 2004. god. Tel. 061 159 566.
7137-1Nd`
Prodajem kombi Mercedes 12+1 sjedi{ta,
1988. g. Tel. 061 199 991. 7137-1Nd`
Alu. felge za Fiat, VW, Pe`o 14, 15, 16 i
dijelove za Fiat, Reno P 620, VW, Reno, od
98. god. Tel. 062 212 474.
Audi A4, 2003. god., Kvatro, full, mo`e
na povlasticu, karavan, kao nov, 18.950 KM.
Tel. 061 170 308.
Audi 90, dizel, ABS, servo, daljinsko za-
klju~avanje u odli~nom stanju. Mob.
062/269-915.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god.,
benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-
plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do
registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938.
D`eta dizel 85. god., 2600 KM. Tel. 061
443 277.
Fiat Bravo 1.4 benz., 97. god., top stanje,
azzuro plava, auto na str. tablama, 2.600
KM. Tel. 062 212 474.
Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek re-
gistrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062
104 028.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. god., 5 vrata,
plava, klima, servo, ESP, ABS, bord i ostala
oprema, muzika, 8.900 KM. Tel. 062 212
474.
Ford Fiesta 1.2 benzin, 1997. god., regi-
str. do jan. 2010. god., u dobrom stanju. Tel.
062 273 286.
Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful opr-
ema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199
442.
Ford Ka, 2000. god., reg. do 2. 2010., kli-
ma, servo, 4 nove gume, odli~no o~uvan, po-
voljno. Tel. 033 461-897.
Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. god., tek
registrovan, sivi met., ful oprema. Tel. 061
321 325.
Golf 2, 90. god., dizel, 2 vrata, u odli~nom
stanju, 4.300 KM. Tel. 061 398 312.
Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515.
Golf 4 TDI, 2003. god., karavan, 74 KW,
ABS, ESP, klima, full oprema, I ruka, Nje-
ma~ka. Tel. 061 241 645, 033 652-133.
Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, re-
caro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., kli-
ma, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM.
Tel. 065 780 850.
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000
km, klima, automatik, CD player, reg. do 11.
09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413.
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2
WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon faro-
vi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crve-
na metalik. Cijena do registracije 28.000
KM. Tel. 061 424 456.
Kamion 35-10 Iveko sa ceradom, neregi-
strovan, u voznom stanju, vrlo povoljno,
2.000 KM. Tel. 033 473-237, 062 248 135.
Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg.
2000. god., mo`e zamjena za manje auto. Tel.
061 958 001.
Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septe-
mbra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371.
Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., full opr-
ema, 12.500. Tel. 061 143 036.
Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin,
2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik
sivi. Tel. 061 146 657.
Mercedes ML 320 prodajem be-
nzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061
145 887.
Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3
L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi,
CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km,
reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM.
Tel. 061 424 456.
Opel Astra 1.7 TDI, 1997. god., 131.000
km, registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516.
Pasat karavan dizel, extra stanje, 1992.
god. Tel. 061 913 424.
Pasat TDI, karavan, extra, 2004. god.,
ispravan, registrovan. Tel. 061 335 217.
Passat 2001. god., registrovan, full, Pa-
ssat 2002., sve pla}eno, full Kvatro, Pasat
2004. god., str. table, full. Tel. 061 170 308.
Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao
83.000 km, metalik crni, parking senzori, te-
mpomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000
KM. Tel. 061 217 037.
Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited,
2002., 4.7 V8 B, registrovan, zamjena. Tel.
061 186 064.
Prodajem Dacia Logan, plava, god.
2005., pre{la 25.000 km, nije registrovana,
cijena 10.000 KM. Tel. 061 210 311.
Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat
tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet,
huyndai acent. Tel. 062 482 162.
Prodajem Golf 2, 87. god., u odli~nom
stanju, stalno gara`iran. Tel. 467-299.
Prodajem Golf 2, god. 84., dizel, crvene
boje, 4 vrata, reg. do 1. 10. 2009. god., cijena
3.500 KM. Tel. 061 219 127.
Prodajem golf dizel, 95. god, 7400 KM. tel.
061 443-277
Prodajem i ugra|ujem ogledala za retro-
vizore, povoljno. Tel. 061 382 478.
Prodajem Ladu 112, 1.5 GLI, 1.6 V-hae-
bak, skoro nova, pre{la 22.500 km, god.
2004., sve ima osim klime (ima poluklima),
okvirno 8.500 KM. Tel. 033 410-505, 061 927
080.
Prodajem Lagunu 1.6 dobro o~uvana,
2000. god., malo pre{la. Tel. 061 156 170.
Prodajem LT 40, 2000. god., 2.8 TDI,
maxi povi{eni, klima. Tel. 061 141 292.
Prodajem Mercedes Vito 108 CDI, 2001.
god., kombinovani 1+5, 12.300 KM. Tel.
061 141 292.
Prodajem Opel Astru 1.8 16 V, 97. god.,
full oprema. Tel. 061 355 649.
Prodajem Polo dizel, 2000. god., 11 mje-
sec. Tel. 485-698, 062 920 764.
Prodajem povoljno za Clio 2000., lijeva
prednja vrata crne boje. Tel. 061 932 231.
Prodajem Renault Clio 1.2, 60 KS, 2002.
god., pre{ao 43.000, tek registrovan, 9.900
KM. Tel. 061 866 356, Sarajevo.
Prodajem Reno 21, god. 1990., registro-
van do 10. mjeseca. Tel. 033 210-245.
Prodajem [kodu Favorit, L 136, 90. god.,
u dobrom stanju, povoljno. Tel. 061 214 746.
Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio
1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god.
i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190.
Prodajem VW T4, 1+2, kombi, 2000.
god., povoljno. Tel. 061 141 292.
Prodajem za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260
598.
Prodajem-mijenjam za [kodu Octaviju
elegance 2001., sa dod. opr. za Pasata ili
Octaviju 1.9 TDI. Tel. 061 199 061.
Seat Kordoba 1.9 TDI, 1999. karavan, cr-
ni-zeder, registrovan do 3. 1. 2010. Tel. 062
214 519.
Seat Toledo 1.9 TD, 93. god., servo, ala-
rm, cobra, mult-lock, u odli~nom stanju, ci-
jena 6.000 KM. Tel. 061 864 634.
[koda Fabia 1.9 SDI, extra stanje. Tel.
061 190 479.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove
vozila. Tel. 061 749 462.
VW „buba“ 1.6, benz., 2002. god., Daewo
Matiz, 900 ccm, 2001. god., Ford Ka 1.3 be-
nz., 99. god., Fiat Panda 1.0, benz., 2001.
god. Tel. 061 864 130.
VW Kedy, 1.9 D, 2000. god., metalik sivi,
6.200 KM. Tel. 061 141 292.
VW T4, 2.5 D, teretni, produ`eni, povo-
ljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250.
VW T4, 2.5 TDI, 1+5, 1999. god., putar,
2 kom. Tel. 061 141 292.
W Lupo, 1.0 MPI, 2000. god., reg. do 1.
2010, povoljno. Tel. 061 503 437.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689.
Kupujem ispravna i havarisana vozila.
Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana i neispravna vozila.
Tel. 061 274 441.
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem.
Tel. 063 132 183.
Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na
samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama.
Tel. 063 321 434. 577-1Mo
Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili
dvor“ obavje{tava cijenjene goste da
po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vr-
hunska gastronomija bez upotrebe svi-
njskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima,
parking. Ekstra popust do 20. 6. Tel. 063
315 070, 063 313 816. 630-1Mo
Aerodrom. naselje, ul. Hajrudina [aban-
ija 8A, izdajem pos. prostor 72 m2. Tel. 061
268 984.
Apartmane izdajem u Kor~uli. Tel.
00385 91 788 9453.
Apartmani i sobe S. Grad Sarajevo, 20
KM po osobi. Tel. 061 537 479.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa parki-
ngom, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062
226 665.
Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u
zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553
803.
Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX
mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944.
Centar - Papagajka, nudim no}enje u lu-
ksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061
724 725.
Centar, kod Katedrale, izdajem stan -
pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189.
^. Vila 1, studentici izdajem konf. na-
mje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje, kupa-
tila, centr. grijanje. Tel. 061 237 870, Saraje-
vo.
^etiri le`aja izdajem radnicima na tere-
nu, pos. ulaz, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-
Otes.
Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetova-
nje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz
upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel.
00382 67 360-365, 033/621-119.
Dvos. namje{ten stan Kvadrant, ^. Vila.
Tel. 062 368 243, 061 347 539.
Dvosoban, moderno opremljen stan na
Grbavici izdajem. Tel. 061 145 853.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor
86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090.
Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i
apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.
Hrasno. apartman za no}enje, 10 KM po
osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo.
Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedese-
tak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem.
Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343.
Ilid`a-Osjek, izdaje se stamb. pos. obje-
kat 350 m2, prilaz svim autima, sa parki-
ngom. Tel. 061 338 924.
Izdajem advokat. kancelariju kod Suda,
[enoina, 3 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126.
Izdajem dvos. lijepo opremljen na Cigla-
nama. Tel. 062 465 466.
Izdajem dvos. namje{ten stan u zgradi u
centru, 700 KM. Tel. 061 142 704.
Izdajem gara`u na du`i period, Vraca, ul.
A. Smailovi}a. Tel. 061 335 484.
Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531
641.
Izdajem jednosoban stan bez naknade, za
~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192
073.
Izdajem manji pos. prostor pogodan za
vi{e namjena, S. Grad. Tel. 063 521 682, 033
227-609.
Izdajem oko 600 m2 kanc. prostora u Sa-
rajevu-Ned`ari}i, mo`e pojedina~no, kance-
larije. Zvati od 9-15 h. Tel. 033 460-261.
Izdajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom
centru Tom, Lukavica. Tel. 065 396 736, 065
952 967.
Izdajem pos. prostor 64 m2, ul. S. [ikala,
B. Potok. Tel. 061 594 512.
Izdajem pos. prostor 65 m2, Butmir. Tel.
062 355 557.
Izdajem pos. prostor 80 m2 na Mojmilu,
odgovara za sve namjene. Tel. 062 358 962.
Izdajem pos. prostor dvoeta`ni 40 m2, za
kancel. prostor, predstavni{tvo, kladioicu i
sl., Trg sarajevske olimpijade. Tel. 061 904
449.
Izdajem sobe i apartmane izme|u Bara i
Ulcinja, C. Gora, Ferid. Tel. 065 879 433.
Izdajem stan 75 m2, Pat. lige, dvije lo|e,
dva kupatila, dva balkona. Tel. 061 215 376.
Izdajem stan 85 m2 kod Druge gimnazi-
je. Tel. 062 570 826.
Izdajem vi{e pos. prostora za razne na-
mjene na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262.
Izdajem-prodajem stambeno-pos. pro-
stor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sa-
rajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249
249.
Jednokrev. namje{ten asoba blizu tramv.
stanice. Tel. 544-231.
Jednokrev. namje{tenu sobu izdajem,
zvati poslije 16 h. Tel. 544-231.
Jednosoban polunamje{ten stan, priv.
ku}a, poseban ulaz. Tel. 061 724 397, 033
485-657.
Ku}a 100 m2 kompletno namje{tena, ga-
ra`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061
352 428.
Ku}u izdajem na Mejta{u 120 m2 sa 200
m2 vrta, sre|eno, nenamje{teno, strancima.
Tel. 061 156 262.
Ku}u izdajem strancima u centru, extra.
Tel. 061 244 741.
Logavina, iznajmljujem jednosoban na-
mje{ten stan, zvati 30. i 31. 5. 2009. Tel. 239-
406.
Lux. namje{ten stan u priv. ku}i, Ilid`a,
100 m2, pos. ljudima i strancima. Tel. 033
637-494, 061 257 567.
Ljetovanje u Dobrim Vodama (Bar), gar-
ni hotel „Ponta“, novo i povoljno. Tel. +382
67 533 161 - Jasmin.
M. Preloga izdajem posl. prostor. Tel.
061 803 757.
Na Moru Komarna-Klek izdajem apar-
tmane za 2-7 osoba i upotreba kuhinje. Tel.
033 645-156, 061 437 719.
Namje{tena soba samcu, Aerodrom. na-
selje, pos. ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033
452-478.
Namje{tene sobe ili sprat ku}e, radnici-
ma izdajem. Tel. 033 659-474 i 061 866 090.
Neum - povoljno izdajem apartmane sm-
je{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-
169.
Neum, iznajmljujem apartmane uz mo-
re. Tel. 036 884-710, 062 970 364.
Neum, iznajmljujem klimatizirane apar-
tmane u centru. Tel. 063 350 149.
Nudim no}enje u apartmanu, Grbavi~ka.
Tel. 061 350 190.
Od 1. 7. izdajem manju jednokrev. sobu
sa kupatilom, c. grada, zas. ulaz, studentu.
Tel. 061 217 897.
Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto
krevetni - parking. Tel. 061 846 930.
Orebi}, izdajem povoljno konforne apar-
tmane, blizu glavne pla`e. Tel. 00385 95 816
3960.
Otok Hvar Su}uraj, apartmani uz pla`u,
parking, 10 EUR-a po osobi izdajem, VI, VII
i VIII mj. Tel. 00385 21 773 305.
Otok Kor~ula, polupansion, bosanska
kuhinja, hotel 3 zvjezdice, VI, VII i VII mj.
izdajem vrlo povoljno. Tel. 00385 20 715 791.
Polunamje{ten stan, pos. ulaz, priv. ku}a.
Tel. 629-054.
Pos. prostor izdajem 70 m2, N. Sarajevo,
ul. E. [ehovi}a, namjena po `elji, povoljno.
Tel. 062 648 107.
Pos. prostor izdajem kod Robot Komer-
ca, A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052.
Pos. prostor izdajem pogodan za kancela-
riju 28 m2, Dobrinja. Tel. 061 357 393.
Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa
svim priklju~cima, za sve namjene izuzev
ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima
svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061
345 991, 033 454-542.
Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km
od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385
98 950-4758.
Prostor izdajem 48 m2, kod RTV doma.
Tel. 061 159 249.
Sobe izdajem za spavanje sa TV-om,. bli-
zu `elj. stanice, po osobi 20 KM. Tel. 061 135
345.
Sobu 1/1 djevojkama, neboder, iza hot.
Holiday In. Tel. 033 217-129.
Stan izdajem (sprat) dvos. u S. Gradu.
Tel. 033 236-679, 062 591 376.
Stan izdajem Grbavica, dvjema studenti-
cama, 200 KM kod [um. fakulteta. Tel. 033
649-941, 062 723 298.
Strancima izdajem 105 m2 extra stan u
centru. Tel. 061 244 741.
Stuentima izdajem jednos. stan, Kobilja
glava. Tel. 646-639.
Tivat, C. Gora, ~etverokrevetni apartma-
ni sa terasom, more blizu, 30 EUR-a. Tel.
382 69 387 425.
U centru, zapos. mu{karc. ili stud. sobu,
kuhinju, kupatilo, zas. ulaz. Tel. 227-609.
Zenica - centar, izdaje se pos. prostor po-
godan za mikrokreditne banke, urede, pre-
dstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel.
061 189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gla-
dno Polje, naselje Grabovine. Tel. 062 27-
27-82 ili 033 678-887. 4785-1tt
Prodajem vi{e novih apartmana u Neu-
mu, razne kvadrature, 50 m od mora. No-
voizgra|ene stanove u Dobrinji, Vogo{}i i
Ned`ari}ima. Cijena povoljna. Tel. 061
480 205. 7018-1Nd`
Prodajem stanove u Sarajevu (novo-
gradnja), poslovno-stambeni kompleks
Otoka - Bu}a Potok. Vrhunska gradnja,
po povoljnim cijenama. Kontakt: 061 274
598. 7027-1Nd`
Prodajem posl. prostor, Nova Breka, 91
m2, luksuzno adaptiran i opremljen. Tel.
061 214 152. 3973-1tt
Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2.
Idealna lokacija Betanija - Pionirska doli-
na. Visoki standard gradnje. Parking mje-
sto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV).
Tel. 063 799 152. PTT
Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim
ulazima, posebnim satovima za plin i str-
uju. Ima centralno grijanje, sa lijepim
dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i
za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena
KM 365.000. Mobitel: 062 127 883.
4836-1tt
Stan na Novoj Breki od 70 m2 + 50 m2
ba{te. Cijena: 220.000 KM. Tel. 033 208-
491. 7101-1Nd`
Mostar, Lu~ki most, ekskluzivna novo-
gradnja, od 48 m2 do 80 m2, gara`a, ba-
lkon, kuhinje gratis. 2.400 KM/m2 sa
PDV-om. Tel. 061 499 229. 746-1Mo
Hitno - povoljno: Stup 51 m2 i Hrasno
- 50 m2. Tel. 061 375 787. 7143-1Nd`
Prodajem hitno i povoljno stan dvoso-
ban 59 m2, I sprat, u Hrasnom, op}ina
Novo Sarajevo, 1 m2 = 1.550 KM. Tel.
066 435 190. 4905-1tt
Prodajem stan trosoban 65 m2, VII spr-
at, Alipa{ino „A“ faza, vl. 1/1, odmah use-
ljiv, 1 m2 = 1.650 KM. Tel. 065 989 554.
4905-1tt
Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vi-
la, naselje „Kvadrant“, tre}i sprat, lift, ba-
lkon, u odli~nom stanju. Tel. 061 190 544.
4917-1tt
^. Vila, jednosoban 35 m2, 12. sprat,
neboder „Vranica“, kod „Vile Park“, extra
lokacija - povoljno. Tel. 062 453 211.
4945-1tt
Prodajem stan u Sarajevu, ^. Vila, 50
m2, novogradnja. Cijena 1.950 KM/m2 +
PDV. Kon. tel. 061 500 343. 7213-1Nd`
Grbavica - jednosoban stan (39 m2),
adaptiran/II, 79.500 KM. Grbavica - dvo-
soban (47 m2) + balkon/III, 2.100
KM/m2. Hrasno - D`amijska ul. 39
m2/VI, 2.000 KM/m2. Al. Polje - 29
m2/X. Ko{. Brdo - 22 m2/VP. Tel. 061 269
835. 7217-1Nd`
Gornje Ciglane - ul. Ant. Han. 33 m2 +
8 m2 (veliki balkon sa pogledom na gr-
ad)/III sp., cen. gr., odli~no stanje, 2.350
KM/m2. Al. Polje - ul. Ive Andri}a, 61
m2/X, dvoiposoban, stan, cen. gr., vl. 1/1,
1.500 KM/m2. Tel. 061 510 964.
7217-1Nd`
Prodajem jednosoban stan 30 m2, pri-
zemni, povoljno, Ilid`a - Pejton. Tel. 061
240 587. 7243-1Nd`
Jednosoban stan 34 m2, ul. Grada~a~ka,
cijena po dogovoru. Tel. 061 355 649.
A. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban
stan 90 m2, za manji. Tel. 061 156 156.
Ahatovi}i, placeve za ku}e prodajem.
Tel. 061 159 249.
Aneks, Prijedorska, I sp., 54 m2, povo-
ljno. Tel. 062 813 261.
Anex, ul. Vrbovska, ku}a sa dva stana i
pos. prostor, prodajem. Tel. 061 260 598.
B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa ga-
ra`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598.
Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom.
Tel. 061 817 960.
Breka, prodajem dvoiposoban stan 66
m2, mogu}e sa gara`om. Tel. 061 167 344
Breka-Sarajevo, prodajem trosoban ada-
ptiran stan. Tel. 063 351 708.
Centar, Alipa{ina, troipos. 80 m2, VI sp.,
lift, grijanje, dva balkona. Tel. 062 105 908.
Centar, prodajem stan 81 m2 kod Lati-
nske }uprije. Tel. 061 185 231.
^. Vila 1, prodajem dvos. stan 57 m2. Tel.
033 677-065.
^. Vila, prodajem stan 56 m2, mo`e i za-
mjena za manji uz doplatu. Tel. 061 275 873.
^etverosoban stan prodajem dvoeta`ni,
100 m2, ugao Hisete i Turhanije. Tel. 062
342 236.
^etverosoban stan u centru Br~kom iz-
nad fontane prodajem. Tel. 066 792 151.
Dobrinja (novogradnja), stanovi od 32-
80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786.
Dobrinja 2, trosoban 82 m2, 5 sprat, dva
balkona, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911
842.
Dvoipos. stan prodajem 55 m2, Ilid`a-
Pejton. Tel. 061 484 061.
Dvoipos. stan prodajem na Ilid`i, kvali-
tetno adaptiran, sun~an, odmah useljiv, pa-
piri uredni. Tel. 061 702 171.
Dvos. stan 53 m2, Prvomajska, extra
sre|en, centr. grijanje, kablovska, hitno. Tel.
066 464 651.
Dvos. stan 56 m2, Dobrinja 1, drugi spr-
at, papiri uredni, bez posrednika. Tel. 061
345 573, zvati od 17 h.
Dvos. stan prodajem Alipa{ino C faza.
Tel. 066 898 322.
Dvos. stan prodajem na Grbavici. Tel.
061 202 497.
Dvosoban 56 m2 plus balkon, sun~an, 14
sprat, na D. Malti, cijena po vi|enju. Tel. 061
272 611.
Faleti}i, prodajem zemlji{te 1.400 m2,
vo}njak i livada, vl. 1/1, Sarajevo. Tel. 647-
517.
Fo~a, stan 61 m2 + terasa, 1. sprat, centr-
alno grijanje, kablovska, cijena po dogovoru.
Tel. 066 291 434.
Fojnica-[~itovo Polje, ku}a p+s+p sa
gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel.
061 260 598.
Garsonjera 28 m2, II sp., potpuno reno-
virana, Dobrinja II. Tel. 061 474 242.
Garsonjeru prodajem 29 m2, Prvoma-
jska, adaptirana, papiri uredni, 1/1, povo-
ljno. Tel. 061 274-818.
Glagovac 4 Vogo{}a prodajem 400 m2, ci-
jena 10.000 KM. Tel. 061 813 250.
Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te
sa vikend., uz asfalt, 1/1. Tel. 035 274 389,
062 677 806.
Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2.
Tel. 061 145 740.
Grbavica, [oping, tros. stan 80 m2+ba-
lkon, 8 sp., adatprain, c.g., klima, odmah
useljiv. Tel. 061 902 653.
Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan,
visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50.
Had`i}i, u centru, prodajem tros. stan i
pos. prostor. Tel. 061 260 598.
Hitno prodajem potpuno devast. vike-
ndicu sa 3 dun. {ume i 200 m2 pod vo}em,
sve 1/1, Paljevo-Reljevo. Tel. 061 226 007.
Hrasnica, stan 92 m2, I sprat, preko puta
benzinske pumpe, prodajem povoljno. Tel.
062 922 755.
58 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
OGLASI
MALI
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 59
Hrasno, prodajem novoizgra|eni dvoi-
pos. stan 67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel.
061 145 887.
Ilid`a, G. Jankovi}a, prodajem dvos. stan
56 m2+8 m2, centr. grijanje, 3 sp., cijena fix.
90.000 KM. Tel. 062 327 460 i 061 811 792.
Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 58 m2, III
sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033/623-534.
Ilid`a-Osjek, prodajem ku}u 10x9, upo-
trebna dozvola i avija 800 m2, 1/1. Tel. 062
139 114, sve po dogovoru.
Ilid`a-Stup, ku}a 100 m od tramv. stani-
ce, 360 m2, 210.000 EUR-a. Tel. 062 714 211.
Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor
38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel.
065 877 065.
Jednoipos. stan prodajem kod RTV-a.
Tel. 00385 99 720 3510.
Jednos. stan prodajem na Al. Polju, pre-
ko puta Televizije. Tel. 062 342 236.
Jednos. stan prodajem na Ko{. brdu. Tel.
062 342 236.
Kijevo kod Trnova prodajem placeve za
vikend., struja, voda, dun. 8.000 KM. Tel.
061 520 392, 062 387 728.
Kod Interexa (Stup), novogradnja,
p+s+s, 21x13 posl. stamb. objekat sa 920
m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598.
Kod Med. fakulteta stan 111 m2, I kat,
1/1, poslovna zgrada 600 m2+1.000 m2 plac.
Tel. 061 106 571.
Ko{. brdo, trosoban stan 83 m2, cijena
po dogovoru. Tel. 061 223 065.
Ku}a na Hridu, pored glavne ceste sa ga-
ra`om, ba{tom i {upom. Tel. 061 740 127.
Ku}a u Bojniku i 600 m2 oku}nice, cije-
na 50.000 EUR-a. Tel. 061 702 038.
Ku}a u Had`i}ima ili mijenjam za stan
uz nadoplatu. Tel. 0046 1448, 062 270 357.
Ku}u prodajem na ulazu u naselju Osi-
jek-Ilid`a sa dva tros. stana i 600 m2 oku}ni-
ce, cijena 60.000 EUR-a. Tel. 061 338 924.
Ku}u prodajem u Starom Gradu, nova
na dobroj lokaciji, 650.000 KM. Tel. 061 156
262.
Lumbarda, ku}a 70 m2, kamin 36 m2,
ljetna kuhinja 18 m2, gara`a, vrt, odrina,
160.000 EUR-a. Tle. 061 382 145, 033 444-
254.
Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a
sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556
866.
Marin Dvor, kod hotela Zagreb, proda-
jem stan 120 m2, cijena po dogovoru. Tel.
061 347 170.
Na Mrkovi}ima, prodajem zemlju. Tel.
061 441 857.
Ni{i}i, 3.300 m2 pod {umom, ogra|eno,
put, struja, {upa. Tel. 061 169 833.
Nedovr{enu vikendicu na Ni{i}ima 1/1 i
1500 m2 zemlje, lijepa lokacija, vikend
naselje, povoljno. Tel. 062 267 418
Opremljen ugostiteljski objekat ispred
„Zore“ prodajem. Tel. 061 320 212.
Otoka, prodajem ili mijenjam za garso-
njeru uz doplatu dvos. stan sa c.g., ustaklj.
lo|a, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065
463 156 od 11-22 h.
Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 ze-
mlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200
854.
Parcelu prodajem na Poljinama, povr{.
2.100 m2. Tel. 062 229 628.
Plac prodajem u Kova~i}ima, 576 m2,
urb. saglasnost, 3x 106 m2. Tel. 061 335 484.
Podaca, ku}a p+s+p sa 370 m2 oku}ni-
ce, 1/1, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065.
Pofali}i, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s,
dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije
gara`e, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 062
439 329.
Pofali}i, Humska ul., stamb. pos. objekat
600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja.
Tel. 062 227 122.
Pos. prostor od 13 m2 i 18 m2 na
Ba{~ar{iji. Tel. 061 489 542.
Pos. prostor prodajem na Grbavici, 22
m2. Tel. 061 250 855.
Prodaje se pos. prostor 234 m2, Vogo{}a,
Omladinska. Tel. 061 133 157.
Prodajem 5.000 m2 zemlje, Ilid`a-Do-
glodi, vl. 1/1, 650.000 KM. Tel. 062 921 728.
Prodajem dvije tro{ne ku}e ul. H. Kai-
mije. Tel. 061 211 840.
Prodajem dvos. sre|en stan. Tel. 061 441
857.
Prodajem dvos. stan 58 m2, Al. Polje.
Tel. 453-737.
Prodajem jednoiposoban stan, Centar,
ure|en. papiri uredni, odmah useljiv. Tel.
062 410 955.
Prodajem ku}u Radni~ka, vis. p., sprat sa
oku}nicom, 450 m2. Tel. 065 185 108.
Prodajem ku}u sa 2 stana, gara`a, 814 m2
zemlje, sve 1/1, dovezen plin, op{t. N. Grad,
zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524.
Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana
sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2,
plus podrum i oku}nica od jedan dunum.
Mob. 062 693 354.
Prodajem parcelu u naselju sa svim ko-
munalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437
558.
Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, su-
teren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel.
061 200 854.
Prodajem stan 50 m2, na Grbavici, ul. B.
Muteveli}a, IV sp. Tel. 061 219 180.
Prodajem stan 63 m2 i gara`u u
Had`i}ima, Igmanska. Tel. 066 723 465.
Prodajem stan 94 m2 kod BBI centra,
2.900 KM/m2 i 88 m2, Skenderija, 2.800
KM/m2. Tel. 061 142 704.
Prodajem stan A. Hangija, 32 m2. Tel.
062 138 624.
Prodajem stan Al. Polje, A faza, VII sp.,
cijena po dogovoru. Tel. 065 166 99 61.
Prodajem stan Dobrinja, 39 m2, i kod Vi-
je}nice. Tel. 062 376 803.
Prodajem stan Grbavica, 39 m2. Tel. 061
803 757.
Prodajem stan na Dobrinji 5, ul. S. Fili-
povi}a, 60 m2. Tel. 061 543 853.
Prodajem stan na Dobrinji, III sp., 74
m2, cijena povoljna. Tel. 061 308 689, 061
388 515.
Prodajem stan na Ilid`i-Pejton, 84 m2,
IV sp, 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631.
Prodajem stan u Centru, mo`e i zamjena
za manji. Tel. 033 202-170.
Prodajem tros. stan 74+6 m2, N. Saraje-
vo, E. [ehovi}a. Tel. 066 863-046 i 00381 64
392 0071.
Prodajem u Bla`uju ku}u u izgradnji,
gra|evinska na 3000 m2 zemlje, 45.000
EUR-a, dogovor. Tel. 033 570-555 i 062 332
556.
Prodajem 4,5 dunuma livade u Op}ini
Trnovo, selo Gra~anica, kroz imanje te~e
~ista rijeka, ima voda. Tel. 033 535 482.
Prodajem vikend. u Ilovici 105
m2+1.680 oku}. i izdajem namje{ten 80 m2
centar. Tel. 061 460 150.
Prodajem zapo~etu ku}u 8x9, 600 m2 ze-
mlje, voda, kanalizacija, put, papiri, vo}e.
Tel. 033 451-309.
Prodajem zemlji{te u Osijeku kod Ilid`e,
priklju~ci svi dostupni, uz asfaltni put, mo`e
u parcelama. Tel. 062 737 207.
Prodajem zemlju Osijek i Poljine. Tel.
062 376 803.
Prodajem zemlju u Dej~i}ima, pored ri-
jeke Bijela, Federacija, vrlo povoljno. Tel.
061 829 117.
Prodajem zemlju u Hladivodama i B. Po-
toku. Tel. 033 659-756, 062 178 832.
Prodajem-mijenjam ku}u, dva ulaza i
svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku,
op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529
466.
Rakovica, prodajem plac 1000 m2 za
izgradnju privrednog objekta ili ku}e, 30
KM/m2. Tel. 061 184 988, 033/467-609.
Rakovica, [. Gaj, vikend ku}a 10x8,30
p+s+p, struja, voda, telefon, c. grija-
nje+objekat 6x6 pod plo~om, papiri uredni,
mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404-728, 062
391 882.
Ran~ prodajem u LJubini kod Semizo-
vca, dvije ku}e, veliki obra|eni vrt i bazen.
Tel. 061 192 073.
Stan 60 m2, 3 sp., generalno adaptiran sa
vanjskom stolarijom, sun~ana strana. Tel.
065 952 489, Ilid`a.
Stan prodajem 83 m2, na Ciglanama, ul.
Dajanli Ibrahim bega, 3 sp. Tel. 061 219 180.
Stan prodajem na Mejta{u 60 m2, reno-
viran, trostrano orijentisan. Tel. 061 77 66
71.
Stan prodajem u centru 110 m2. Tel. 061
489 542.
Stari Grad, ul. Isevi}a sokak, troiposo-
ban stan, V sprat, 79 m2, balkon, lift, gara`a,
parking prostor, 250.000 KM. Tel. 033 616-
187, 062 531 949.
Stup, pos. zgrada 600 m2+1.000 m2 plac
1/1, ku}a na Vratniku, 300 m2 stamb. prost.
Tel. 061 106 571.
[est dun. zemlje u Klju~u, I zona, iznad
Vatrogasnog prodajem. Tel. 062 364 214.
Troipos. stan 88 m, sprat II, Dobrinja III,
povoljno. Tel. 062 437 262.
Tros. stan na Ilid`i, prodaja-zamjena,
do|ite da se dogovorimo. Tel. R. Ja{ara 3,
Nogo.
Tros. stan u ul. H. Kre{evljakovi}a, kod
fakulteta politi~kih nauka. Tel. 061 260 598.
Trosoban prodajem, centar grada. Tel.
061 894 109.
Trosoban stan prodajem 72 m2, strogi ce-
ntar, 2 mokra ~vora, dvostrano orijentisan,
sun~an. Tel. 033 445-876.
Trospratnu ku}u prodajem u Azi}ima,
ljetnu kuhinju, gara`u, 600 m2 oku}nice.
Tel. 061 253 902.
U Had`i}ima-U{ivak ku}a na sprat, du-
pla gara`a, {tala i 3 dun. zemlje, ravnica. Tel.
061 345 573, zvati od 17 h.
U Kijevu kod d`amije vikend k}a 9x6,
nova, sve ura|eno 90 posto, 27.500 KM. Tel.
061 520 392, 062 387 728.
U Orebi}u prodajem 3.550 m2 gra|ev.
zemlj{ta, 300 m2 od gradske pla`e. Tel.
00385 98 608 523, Orebi}.
U strogom centru prodajem stan 79,12
m2, podrum 3,4 m2, parking, dva WC-a,
sun~an, 7 sprat, 180.000 EUR-a. Tel. 061 382
145, 033 444-254.
Useljivu ku}u novogradnja, prizemlje,
dva sprata, potkrovlje, gara`a i mali vrt pro-
dajem (Sedrenik). Tel. 061 263 193.
Vikend. prodajem kod Stona. Tel. 00385
99 720 3510.
Vojni~ko stan 87 m2. Tel. 062 138 624.
Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139
592.
Zabr|e, prodajem 500 m2 sa gra|. dozvo-
lom, 17.000 KM. Tel. 061 702 038.
Zemlje 2.000 m2 ispod auto pijace, ind.
zona, regulacioni plan. Tel. 033 473-237, 062
248 135.
Zemlju prodajem u Kijevu kod Trnova.
Tel. 061 689 016.
Potra`nja
Potreban jednoiposoban stan Pofali}i -
Socijalno. Tel. 062 451 251.
Kupujem dvos. stan u N. Sarajevu, pre-
dnost imaju najpovoljnije ponude. Tel. 061
521 367.
Potreban stan za stranca manji, bli`e ce-
ntru. Tel. 061 142 704.
Kupujem manji stan. Tel. 062 322 467.
Direktno od vlasnika kupujem stan od
50 m2. Tel. 062 847 162.
Zamjena
Dvosoban stan 56 m2 za trosoban na D.
Malti. Tel. 061 272 611.
Mijenjam stan 68 m2+balkon 4,5 m2 za
dva jednosobna u Kantonu, Olimijska. Tel.
061 325 289.
Mijenjam ili prodajem tros. stan na Saraj
Polju, za manji. Tel. 033 452-044.
Mijenjam-prodajem manju ku}u u ce-
ntru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u
Sarajevu. Tel. 033 661-076.
Naselje Lu`ani Ilid`a, tros. stan zamje-
na, prodaja, do|ite na dogovor, R. Ja{ara 3,
Nogo.
Trosoban Ilid`a za manji u Zenici, dogo-
vor. Tel. 033 639-363.
Cijepana drva bukova, vrlo povoljno, sa
prijevozom. Tel. 061 203 588. 4842-1tt
U prodaji su bukova cijepana drva kao i
ugalj (Banovi}i) kocka, orah, (Kreka) dr-
veni i bukovi briketi. Kon. tel. 061 247
186, 061 785 535, 062 552 323.
7103-1Nd`
AKCIJA! U prodaji su bukova drva po
veoma povoljnim cijenama, sa brzom,
ta~nom i besplatnom dostavom. Tel.
033/682-288, 061 263 738, 061 863 354.
7097-1Nd`
Prodajem profesionalnu stolicu
(fotelju) za masa`e i kozmeti~ke usluge.
Tel. 061 159 566. 7137-1Nd`
„AKCIJA“! Prodajem bukova drva (ci-
jepana, }utke i metarska). Ugalj Banovi}i
(kocka, orah) te drveni ugalj Kreka. Tel.
061 670 068. 7223-1Nd`
U prodaji su iscijepana bukova drva,
isporuka po dogovoru sa kupcem. Tel.
062 532 504. 7230-1Nd`
Novo u gradu! [panske zavjese i mebl
{tofovi „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209-
595.
Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine
Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police.
Tel. 033 638-006.
Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i
el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
Prodajem nov kompresor 270 litara, 11
bari. Tel. 062 823 739.
Prodajem: ko`ni trosjed i dvosjed, tu{
kabinu i kadu. Tel. 061 141 515.
Prodajem ma{inu za su|e „Gorenje“, no-
va, pod garancijom. Tel. 033 215-065, mob.
061 107 511.
[iv. ma{inu Bagat no`nu prodajem, 100
KM. Tel. 061 272 743.
Prodajem pelene za odrasle, 2 plava jor-
gana, povoljno. Tel. 061 272 743.
Polovnu ma{inu za {trikanje, dvorednu
Singer, prodajem 80 KM. Tel. 061 272 743.
Trpezarijsku ugaonu klupu prodajem
100 KM. Tel. 061 272 743.
Akordi, note i tablature Metallica, Satri-
ani, U2, Nirvana, Floyd, Santana... itd. Tel.
062 813 388.
Prodajem polovan, ali veoma dobar kla-
si~. parket od bukve, du`ine 30, 35 i 40 cm x
5, ukupno 40 m2, cijena 10 KM/m2. Tel. 061
391 051.
Prodajem razne polovne motore (kom-
preso) za fri`idere. Tel. 062 972 512.
Polovan crijep, Vel. Kikinda. Tel.
033/240-884.
Prodajem razne polovne lavaboe 10 KM
komad. Tel. 062 972 512.
Dvije polovne kosilice na benzin 18 KS i
2 male parkovske na benzin prodajem. Tel.
061 555-553, 205-104.
Prodajem crne be{avne cijevi i krilo vra-
ta, 3 mjere. Tel. 062 332 769.
Prodajem pelene za odrasle. Tel. 061 900
281.
Ljekovita svje`a jaja jap. prepelica, cije-
na 9 KM-30 jaja, bespl. ku}na dostava. Tel.
061 201 358.
Povoljno prodajem p~ele sa ili bez ko{ni-
ca. Tel. 061 486 926.
Mobitele prodajem Samsung E 250 i No-
kia 6125. Tel. 061 13 249, 061 515 677.
Ro{tilj prodajem ~umura{, veliki, profe-
sionalni. Tel. 061 138 071.
Prodaje se inventar PS 2 i internet kluba
ili izdajem, na Bjelavama. Tel. 062 224 836.
Novo grobno mjesto sa spomenikom
„Sveti Mihovil“ pla}eno Pokopu 5.300 KM.
Tel. 061 382 145, 033 444-254.
Prodajem plin. {poret sa 4 gorionika i re-
rna na plin. Tel. 033 202-170.
Prodajem i servisiram sve vrste tlako-
mjera, povoljno. Tel. 061 366 112, Sarajevo.
Ve{ ma{ine Gorenje nove i polovne 100-
300 KM, fri`idere 100-300 KM, {porete str-
uja-plin i ugradbene 100-140 KM. Dostava
besplatna. Tel. 533-631.
Pentium IV, kao nov, monitor LCD, c.
jed., zvu~nici, mi{, tastatura, stalak, cam,
pr`a~. Tel. 062 763 101.
Prodajem dobro o~uvan dje~iji kreveti}
sa novim jogijem, veoma povoljno. Tel. 062
521 995.
Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta je-
ftinije, bez pretplate, bespl. priklju~ak. Tel.
062 521 995.
Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za
trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.
Prodajem Veloxe palete sa prevozom.
Tel. 061 968 847.
Dvodijelno ko`no odijelo za motoriste,
sa za{titama prodajem. Tel. 061 802 744.
Komplet inventar za trgovinu, police,
pult, vaga, r. vitrine 2 kom. Tel. 062 358 962.
Prodajem komplet inventar za slasti~ar-
nu, buregd`inicu, labu za sladoled. Tel. 061
311 784.
Industr. {iv. ma{inu, trostruki transport
„Necchi“. Tel. 061 512 583.
Prodajem podupira~e za {alovanje plo~e,
preko tri metra visine. Tel. 061 512 583.
Prodajem `ensku periku, kratku, proda-
jem tegle za med sa poklopcima. Tel. 033
469-578.
^etiri cvijeta benjamina, {atirane, jedno-
bojne, vis. 2 m 1 cvijet 80 KM. Tel. 033 217-
479.
Prodaja ra~unara i servis na ku}nu adre-
su, veoma povoljno. Tel. 066 619-299.
Prodajem kazan za rakiju 120 l, i manju
teretnu prikolicu (u paketu). Tel. 033 419-
286, 062 437 596.
Bo{ ma{ina za {temanje srednja komplet
sa priborom, fix. 300 KM. Tel. 061 811 792.
Prodajem vo{tanu svije}u te`. 8 kg. Tel.
033 208-783.
Role, gumeni to~kovi, razni modeli, ve}i
izbor, kvalitetne, izgledaju kao nove, uvoz iz
Njema~ke, radimo i zamjenu. Tel. 061 902
930.
Kau} na razvla~enje, eko ko`a sa dva ja-
stuka, boja {ljive, cijena 500 KM. Tel. 545-
409.
]ilim saraj. }ilimare, vel. 4x3, 70 posto
vuna, cijena 500 KM. Tel. 545-409.
[lauf prodajem za vodu, 50 met., 80 KM.
Tel. 545-409.
Ve}i kofer za put sa to~ki}ima, kupljen u
Americi, cijena 50 KM. Tel. 545-409.
Prodajem 4 prozora drvo, novi, termo
staklo, raznih dim. Tel. 033 451-309.
Prodajem neulo`. certifikate za otkup
stana. Tel. 061 188 488, 065 974 799.
Najkvalitetnija prodaja harmonika vrata,
kvalitetno odr`avanje i ~i{}enje. Tel. 033
225-227, 061 516 910.
Prodajem TV Samsung stereo, ravni ekr-
an, 70 sant. sa dva zvu~nika sa stalkom, malo
kori{ten. Tel. 545-409.
Inzulin prodajem M-3 imam 3 kutije.
Tel. 061 800 057.
Prodajem inzulin Novorapid Flex. Tel.
061 183 591.
Trakice Bayerove za mjerenje {e}era u
krvi prodajem. Tel. 061 183 591.
Prodajem dobro o~uvan dje~iji kreveti},
sa novim jogijem, povoljno. Tel. 062 521 995.
TA pe} Elind, trojka, prodajem povo-
ljno. Tel. 062 670 542.
Prodajem ma{inu za {trikanje, skoro no-
va, cijena 100 KM. Tel. 453-748.
Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za
trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.
Harmonika vrata jednokrilna i dvokri-
lna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna
ugradnja. Tel. 061 512 294.
Hrastove kolce 1,80 m i bukova iscijepa-
na drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824
981.
Prodajem {araf{tuk i le`aj. Tel. 061 367
103.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumini-
jske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, va-
njske roletne, harmonika vrata. Tel. 061
501 401. 6738-1Nd`
KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja,
auta, sa najsavremenijim ma{inama i
{amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i
generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel.
061 350 688. 5058-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{,
Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 4349-1tt
TV SERVIS vr{i popravku svih TV apa-
rata i videorekordera. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033
451-778, Mob. 061 148 042. 6952-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisa-
vanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i
namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10
KM. Tel. 061 141 944. 4557-1tt
TV SERVIS opravka svih marki TV,
video DVD. Dolazak, ra~un, garancija.
Daljinski za TV. Tel. 033/650-400,
033/610-000. 4411-1Gr
KVALITET I GARANCIJA - Alumi-
nijske `aluzine, vanjske PVC i alu. role-
tne, panelne, platnene i trakaste zavjese,
BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170
248, 033/613-584. 5949-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Har-
mo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 6405-1Nd`
Vr{im prevoz stvari sa kombijem,
odvoz starih stvari, po potrebi radna sna-
ga. Tel. 062 760 396. 6860-1Nd`
5 molera profesionalaca rade sve vrste
molersko-farbarskih-fasaderskih radova,
nude usluge pomjer. namje{taja i ~i{}enje
stanova. Mogu}e pla}anje i preko ra~una.
Tel. 061 969 136. 6931-1Nd`
Ve}a ekipa majstora rade stiropor fasa-
de sa na{im ili va{im materijalom. Ima-
mo svoje skele. Tako|e radimo od temelja
do krova sve. Tel. 061 270 729, 062 216
268.
6945-1Nd`
Profesorica engleskog prevodi i dr`i
~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465-
958, 062 612 399, Dobrinja.
Bravar VKV, profesionalna izrada i mo-
nta`a svih vrsta bravarskih radova, ograde,
tende, kapije, vrata. Tel. 066 213 714.
Instrukcije iz matematike - uspje{no, po-
voljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja sta-
nova i pos. prostora. Tel. 033/533-721.
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski ra-
dovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel.
061 199 442, 621-733.
Radim molersko-farbarske poslove brzo,
~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20
god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz
kabastog otpada, povoljno, obez. radna sna-
ga. Tel. 062 139 453.
Centralno grijanje, plinske instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno
i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.
Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja
novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim.
dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke
usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pre-
gled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a ci-
jena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno.
Profesor daje instrukcije iz francuskog,
latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-
521.
Povoljno prevozim malim autom i ko-
mbijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085.
Iskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i prevodi.
Tel. 061 702 873, 033 440-236.
Molerske radove rade dva molera, cijena
po dogovoru. Tel. 062 295 100.
Kirby aparatima u va{em stanu dubinski
usisavamo i polusuho peremo tepihe, etiso-
ne i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611.
Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi
sve molerske radove, kvalitetno sa garanci-
jom. Tel. 061 372 829.
Prevoz putnika kombi vozilima {irom
BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062
213 645.
Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3
KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422
040.
VKV elektri~ar za instalacije, popravke
ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel.
061 963 543, 033/626-990.
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i
100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA
GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA.
NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL.
061 702 404. 5739-1ND@
SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAM-
AGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG,
BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRE-
CIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POU-
ZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIA-
GRA.BA 6928-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEK-
AT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJ-
NA = HIT + PODESNA I ZA BOL-
ESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065
234 239.“ 4827-1TT
MOSTAR - RASPRODAJA - POS-
LOVNI PROSTORI. CIJENE VE] OD
1.000 KM PO M2. TEL. 036/576-784, 061
198 200, 062 361 714. N.
Profesorica engleskog jezika daje ~asove,
zvati iza 19 sati. Tel. 237-072.
„Unikum“ presvla~enje namje{taja, kva-
litetno sa garancijom. Tel. 061 406 789.
Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha,
sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061
916 272.
Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100
kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM.
Tel. 061 229 347.
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju
Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel.
062 519 449.
Molerske usluge, uredno, kvalitetno. Tel.
062 127 525.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066
205 151.
Apsolvent el. tehnike daje instrukcije i
pripremu za prijemni ispit iz matematike.
Tel. 061 349 710.
Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bo-
sanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530
346, 033 205-191.
Prekucavam knjige i du`e tekstove i pre-
vodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel.
062 34 00 94.
Povoljno uz garanciju radimo termo fa-
sade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
Profesorica dr`i instrukcije iz matemati-
ke i fizike. Tel. 522-016.
Drva re`em motornom `agom, varim
ograde. Tel. 061 491 463.
KV vodoinstalater - radim sve vrste vo-
doinstalacija i odr`avam staru instalaciju,
brzo i ~isto. Tel. 061 349 294.
Prevoz putnika luksuznim kombijem na
sve destinacije (more i sl.). Tel. 061 862 323.
Prekucavam sve vrste tekstova, diplo-
mskih, seminarskih radova, povoljno. Tel.
062 522 355.
Iznajmljujem stolice za tevhide i mevlu-
de, 1 kom. - 1,5 KM (ku}na dostava). Mob.
061 204 061.
Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na
adresu. Tel. 062 574 777.
Profesionalno snimam video kamerom i
prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061
159 367.
Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa
bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa,
{ipoda i keramike. Tel. 033/659-573.
Servis za popravku resa, ru~no tkanih i
ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660.
Profesorica daje instrukcije iz engleskog
jezika i prevodi tekstove, kuca tekstove na
ra~unaru i skenira. Tel. 061 556 700, 033
657-038.
VKV bravar - sve vrste bravarskih rado-
va, povoljno, ograde, balkone, gitere. Tel.
062 389 567.
Rigips i el. instalacije radim. Tel. 066 205
286.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vr-
sta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260 i 061 257 522.
Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike.
Tel. 033 613-728.
Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih,
Maxivita. Tel. 061 319 604.
Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stano-
va i pos. prostora. Tel. 061 144 899.
Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno da-
jem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643-
990.
Bravar radi ograde, kapije, gelendere,
ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone. Tel.
061 526 205.
Radim selidbe modernim kombijem sa
radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227
189.
Ra~unovodstvene usluge za sva pravna
lica - Agencija. Tel. 061 516 624, 061 516 624.
Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih
ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690.
Profesorica instruira matematiku i fizi-
ku, sve {kole i prvu godinu fakulteta. Tel.
033 235-141, od 14 h.
Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putni-
ka, povoljno, kombi Mercedes na svim de-
stinacijama. Tel. 061 811 115.
Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061
244 325.
Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555
862.
Rainbow dubinsko pranje }ilima, na-
mje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu,
ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276.
Radimo zidarske, tesarske, armira~ke,
termofasade, sve gra|. radove i drugo. Tel.
061 855 420.
Dajem instrukcije iz matematike, fizike i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i sre-
dnjih {kola! Tel. 061 812 528.
Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i ri-
gipsa, postavljanje keramike. Tel. 061 262
895.
Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061
182 097.
Uspje{no gledam u grah i karte. Tel. 061
530 386, 469-795.
Usmjeravanje analognih i dig. sat. i ze-
maljskih TV i radio antena, monta`a, servis.
Tel. 061 803 042.
Povoljno, instrukcije iz matematike za
osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439.
Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel.
061 233 078.
VKV moler moluje jednosobne stanove -
za 120 KM, vrlo uredno i ~isto. Tel. 651-444,
061 274 191.
Nudim vi{e vrsta masa`a, do|ite i uvjeri-
te se u kvalitet rada. Tel. 062 565 273.
Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak
na adresu, povoljno. Tel. 061 367 166.
Izvodimo i radimo grijanje van Kantona
Sarajevo. Tel. 062 316 826.
Manuelna masa`a komplet tijela sa aro-
ma terapijom, do|ite i uvjerite se u na{ rad.
Tel. 061 507 813.
Kucam seminarske, maturske, diplo-
mske radove, i ostalo na kompjuteru, povo-
ljno. Tel. 061 520 737.
Tapetar-dekorater povoljno presvla~i na-
mje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156
728.
Profesor prevodi, radi projekte, diplo-
mske i seminarske radnje. Tel. 061 841 651.
Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog
posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342.
Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika,
kucanje radova na ra~unaru (maturski-
semin.). Tel. 523-998, 061 863 559.
Dajem instrukcije iz engleskog jezika i
prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739
347.
Sa kombijem vr{im prevoz robe i putni-
ka, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274
191.
Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno
bez o{te}enja. Tel. 062 206 090.
Sve vrste usluga kombi prevoza vr{im,
utovar-istovar. Tel. 465-337, 062 643 951.
Re`em drva sa motornom pilom. Tel. 061
501 835.
Prevoz putnika 8+1, komforni novi ko-
mbi, klima, voza~ profesionalac, 1 kilometa-
ra - 1 KM. Tel. 061 234 895.
Profesionalno dubinsko usisavanje i pra-
nje }ilima, dvosjeda, le`aja, se}ija, kau~a...
Tel. 061 524 502, 033 674-019.
^istimo kercher aparatima }ilime, itiso-
ne, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel.
062 738 728.
Elektri~ar povoljno razvodi i popravlja
elektro instalacije. Tel. 062 125 993.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel.
061 262 868 i 061 967 229.
^istim stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
^istim stanove i poslovne prostore i pe-
glam ve{. Tel. 061 543 114.
Sve vrste prevoza kamionom kiperom do
pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materi-
jal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904.
Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em semi-
narske, maturske i diplomske radove. Tel.
061 566 787.
VKV bravar radi ugradnju brava, PTT
sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povo-
ljno. Tel. 061 507 683.
Dajem ~asove i instrukcije iz engleskog,
njema~kog i italijanskog. Tel. 062 556 038.
Engleski, njema~ki, instrukcije, dipl. ra-
dove, disertacije, referate, prevode. Tel. 063
94 74 05, Sarajevo.
Povoljno prevoz luksuznim klimatizira-
nim automobilom, more, planine i banje.
Tel. 063 943 445.
Mol.-farbarske usluge, nudimo gletova-
nje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po dogo-
voru. Tel. 033 456-979, 061 219 768.
Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim
na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986.
Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge
selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886,
033 472-954.
Iskusan instruktor matematike dolazi
va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povo-
ljno. Tel. 062 417 695.
^i{}enje kompjuterskih virusa, instala-
cija raznih programa, „legalizacija“ windo-
wsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611.
Manuelna masa`a, elektroterapija IC
zcari - fizioterapeutske usluge - svaki dan.
Tel. 066 546 467.
Djevojka-studentica daje instrukcije iz
svih predmeta od I-IV razreda devetogo-
di{nje {kole. Tel. 062 214 834.
Prof. njem. jezika povoljno daje instru-
kcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039.
Vodoinstalater radi sve vrste instalacija
sa plasti~nim i pocin~anim cijevima. Tel.
061 390 655.
Autosedlar, tapaciram vozila, sprave u
teretanama, frizerske, zubarske, uredske sto-
lice i ostalo. Tel. 062 363 624.
Popravka: (kamionskih cerada, tendi i
{atora), varenje, zamjena rinki i monta`a.
Tel. 062 363 624.
Samo za vas na ku}nu adresu, servisira-
nje, opravka, ugradnja: bijele tehnike, bojle-
ra, el. instal., teh. opreme. Tel. 061 262 411.
Kroz detaljno gledanje na vidovit na~in
u {oljicu-fild`an, rije{ite i naizgled nerje{ive
probleme. Tel. 033 661-185, 062 393 096.
Sve vrste }ilima, itisona i namje{taja, te
unutra{njost auta, ~istim kvalitetno. Tel. 061
842 739.
Ugradnja i prodaja autoelektri~arskih
dijelova, paljenje vozila, na adresi. Tel. 061
365 193.
Prof. engleskog jezika daje instrukcije
djeci i srednjo{kolcima. Tel. 062 788 854.
Prevoz putnika VW kombijem, BiH i re-
gija, pogon na 4 to~ka, klima. Tel. 062 355
006.
Instrukcije iz matematike i ma{instva,
uspje{no i povoljno, dolazim na adresu. Tel.
652-343, 063 797 732.
Izra|ujem sve vrste tenderske dokume-
ntacije i investicione, biznis projekte. Tel.
061 434 621.
Profesorica sa dugogodi{njim iskustvom
daje instrukcije iz njema~kog, uspjeh zagar-
antovan. Tel. 062 574 961, 033 623-286.
Na Alipa{inom polju instruiram |ake i
studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061
157 991.
Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i ka-
ncelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057.
Postdiplomac prevodi sa njema~kog i
engleskog jezika, daje ~asove. Tel. 061 434
621.
Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhi-
nja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje
laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502
739.
Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, ko-
mbi mercedes. Tel. 061 204 061.
Profesorica daje instrukcije iz matemati-
ke i fizike. Tel. 033 522-016.
Profesor instruira francuski, latinski, ta-
lijanski. Tel. 061 566 590.
Kerami~ar VKV postavlja keramiku,
kvalitetno i povoljno. Tel. 061 803 324.
Centralno grijanje u ku}i ili stanu, kvali-
tetno i jeftino. Tel. 033 672-925.
Presvla~im ugaone garniture, trosjede,
dvosjede, fotelje, stolice i ostalo. Tel. 063 112
686.
Pravim plo~asti namje{taj: kuhinje, pla-
kare, ormare, predsoblja. Tel. 063 112 686.
Vr{im sve stolarske usluge, popravak
starog, izrada novog namje{taja. Tel. 440-
895, 061 905 734.
Profesorica daje ~asove iz matematike i
fizike. Tel. 033 219-559.
Vodoinstalater vr{i kvalitetno popravke i
instalacije novih ure|aja. Tel. 033 639-963.
Obavljam adaptacije i ostale gra|. rado-
ve, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263.
Termo fasade, rigips, moleraj sa garanci-
jom, njema~ko iskustvo. Tel. 061 270 971.
Uspje{no gledam u karte i grah. Tel. 061
530 386, 033 469-795.
Profesor matematike sa iskustvom usp-
je{no i kvalitetno daje instrukcije i priprema
u~enike za prijemne ispite. Tel. 061 552 404.
Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popra-
vku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija.
Tel. 061 348 707.
Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne
knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679.
Uredno i kvalitetno radim molersko far-
barske poslove sa dugogodi{njim isku-
stvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683.
Stolar, opravka, izrada kuhinja, na-
mje{taja, promjena baglama. Tel. 062 944
952.
Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe.
Tel. 061 147 361.
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita.
Tel. 061 337 178.
Instrukcije iz matematike i fizike. Tel.
061 811 394.
Vr{imo razvoj poslovnog softvera po na-
rud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247.
Profesorica njem. jezika daje instrukcije
i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573.
Radimo moleraj, laminat, voda i ostale
unutra{nje poslove, brzo, kvalitetno. Tel.
062 214 879, 061 525 310.
Nudim knjigovodstvene usluge samosta-
lnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugo-
stiteljskim. Tel. 061 811 816.
Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po
svim destinacijama. Tel. 061 209 935.
Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske apara-
te, popust na uslugu 30%. Tel. 061 510 390,
033 473-155.
Kerami~ar - vi{egodi{nje iskustvo. Tel.
062 214 879.
Izrada po mjeri, ameri~ki plakari od 220
KM, kuhinje, plo~asti namje{taj. Tel. 062
553 042.
[ivanje po mjeri, sve vrste popravki, kva-
litetno i povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065
695 706.
Stanove ~istim i perem tepihe vrlo povo-
ljno. Tel. 033 658-168, 061 517 175.
Engleski jezik, instrukcije, osnovna i sr-
ednja {kola, sve vrste prevoda. Profesorica,
prevodilac, tuma~. Povoljno! Tel. 033 546-
333, 061 524 780.
Pravim strunu bezbolno. Tel. 535-462.
Imate strunu, glavobolju, bol u le|ima,
`garavicu, itd., pozovite: 066 367 277.
Nastavnik njema~kog i bosanskog daje
instrukcije, uspje{no i jeftino. Tel. 659-750,
061 377 496.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara,
predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944
952.
Kirby - dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje tepiha, namje{taja i auta, 1 m2/1
KM. Tel. 061 350 688.
Rainbow dubinsko usisavanje, pranje te-
piha, namje{taja, unut. automobila. Tel. 061
144 957, 033 223-008.
Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061
901 646.
Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti.
Tel. 033 616-211.
Adaptiram stanove i poslovne objekte,
voda, struja, grijanje, molersko farbarske i
ant. sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622.
Dajem instrukcije iz matematike i fizike,
na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183.
Povratnik iz inostranstva, prevodi sa
engleskog i njema~kog brzo, kvalitetno i po-
voljno. Tel. 062 971 535.
Brzo i kvalitetno sve molersko-farbarske
radove. Tel. 061 867 007.
Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata,
gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688
711.
Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el.
instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i
dr. Tel. 061 261 909.
Stolar vr{i opravku starog, izradu novog
namje{taja, stolarije, stepenica. Tel. 061 312
956.
Ve{ ma{ine i druge elektro ure|aje popr-
avljam na va{oj adresi. Tel. 061 552 417.
Nastavnica engleskog jezika daje instru-
kcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033
642-704.
Povoljno, uz garanciju radimo termo fa-
sade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
Rigips majstor radi spu{tene plafone, pr-
egrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel.
061 262 895.
Prevoz robe, selidbe kombijem, povo-
ljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513
948.
Moleraj od 0,5 KM, gletovanje od 1 KM,
rigips od 6 KM. Tel. 061 397 789.
Zidar-tesar izvodi sve gra|evinske rado-
ve uz popust. Tel. 061 501 835.
Elektri~ar izvodi instalacije jake struje i
vr{i popravke na starim. Tel. 061 133 829.
Molersko-farbarski radovi i postavljanje
tapeta, izvodim ~isto i kvalitetno. Tel. 061
382 230.
Finansijsko knjigovodstvene usluge po-
voljno - kvalitetno nudi agencija za ra~uno-
vodstvo. Tel. 061 200 993.
Instruiram u~enike i studente iz ra~uno-
vodstva i kompletna izrada maturskih rado-
va iz knjigovodstva.. Tel. 061 516 624, 033
223-695.
Rje{avamo sve kompjuterske probleme
od hardvarda do sofstvera. Tel. 062 203 000.
Instrukcije za matematiku u~enika sre-
dnjih {kola. Tel. 061 516 624, 033 223-695.
Zidarski i tesarski radovi, adaptacije, fa-
sade. Tel. 065 719 294.
Profesorica engl. daje ~asove. Tel. 626-
157.
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
raznih programa, rje{avanje problema sa
internetom. Tel. 061 515 560, 033 630-954.
Prevodim engleski i njema~ki jezik, po-
voljno. Tel. 061 214 313.
Matematika i fizika, instrukcije osno-
vna, srednja, studenti. Dolazim za redovne.
Tel. 062 327 168.
Repariram karambolke, spojlere i druge
dijelove od plastike. Tel. 062 714 976.
Fizioterapeutski tretmani, povoljno. Tel.
066 546 467.
Dajem ponudu prevoza sa kombijem do
jedne tone. Tel. 062 920 199.
Kerami~ar radi brzo i kvalitetno, radio
bi na moru. Tel. 061 275 263.
Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova
i vikendice od drveta. Tel. 061 740 127.
KV moler radi sve poslove kvalitetno,
povoljno, kre~i, gletuje, lakira stolariju. Tel.
626-296.
Arhitekt sa ekipom projektuje i izvodi
novogradnju, renoviranje, adaptacije, enter-
ijere. Tel. 033 666-189.
Ponuda-potra`nja
Potrebni radnici, kaffe PAPAGAJ, Gr-
bavi~ka 14C. Tel. 066 376 807, 063 801
952. 4686-1tt
Trattorija SMS Vogo{}a, potreban KV
kuhar sa radnim iskustvom min. 2. godi-
ne i poznavanjem italijanske kuhinje.
Inf. mob. 063 792 000. 4736-1tt
Potrebna `ena za odr`avanje higijene u
ku}i na Makarskoj rivijeri. Tel. 00385 98
817 104. 7051-1Nd`
Potrebni radnici u piceriji RIVA u
Lu`anima: Jedna radnica za poslu`ivanje.
Uslovi: poznavanje posla poslu`ivanja.
Plata 500 KM + 150 KM topli obrok. Je-
dan radnik za rad dostavlja~ sa vozilom od
picerije. Plata 450 KM + 150 KM toplog
obroka. Tel. 061 437 354. 7227-1Nd`
Piceriji na Dobrinji potreban pic ma-
jstor sa radnim iskustvom. Tel. 061 161
670. 7236-1Nd`
Potrebne dvije radnice za rad u trgovi-
ni. Informacije na tel. 061 901 676, od 7
do 15 sati. 7241-1Nd`
Potrebni radnici za rad na ameri~kim tu-
risti~kim brodovima, do 35. god. Poznava-
nje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710.
Potreban voza~ za dostavu hrane. Tel.
061 247 166.
Potrebni radnici u praonici na A. Polju.
Tel. 061 172 518.
^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica,
@eljin stadion. Tel. 033 642-458.
Potrebna radnica u kafe slasti~arni. Tel.
062 215 339.
Potrebno deset menad`era prodaje nje-
ma~kog namje{taja. Plata po u~inku. Tel.
033/259-245.
^istim i popravljam {upe i podrume, po-
voljno. Tel. 062 972 512.
Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevo-
zom na va{u adresu. Tel. 033 557-720.
Potrebna radnica u kafe fas fudu u Bojni-
ku. Tel. 061 392 184.
Potrebna radnica za rad u fast fudu, sve
po dogovoru. Tel. 061 109 908.
Zarada 1.500 Km mjese~no, plus vrije-
dne nagrade prodajom {panskih bisera. Tel.
061 437 929.
Nutricionisti~ka kompanija tra`i dina-
mi~ne osobe, prijave svaki dan od 14-16 h.
Tel. 061 697 942.
Potrebna radnica za rad u cafe clubu na
Dobrinji. Tel. 061 218 071.
^istim i odr`avam urednim va{ stamb.
prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062
760 012.
Potrebna `ena nepu{a~ za spremanje
apartmana i ostalo, Mali Drvenik kod Ma-
karske. Tel. 00385 91 537 0036.
Ozbiljni saradnici potrebni {irom BiH
za kat. prodaju {vedske kozmetik, akcija be-
spl. uklju~enja. Tel. 061 326 160.
^uvala bi dijete u svom ili va{em stanu, re-
lacija od Otoke do Dobrinje. Tel. 06 183 591.
Ozbiljna vrijedna `ena ~istila bi stubi{te.
Tel. 033 546-869.
^istim i odr`avam urednim va{ stambe-
ni prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel.
062 760 012.
Dobra i sigurna zarada u svojoj ku}i, ra-
dom za inostr. firme, izrada nakita, ukrasa,
igra~ki i drugi poslovi. Zvati od 17-21 h. Tel.
061 702 893.
Tra`im ozbiljnu `enu za ~uvanje starije
nepokretne `ene, stan, plata. Tel. 602 238
362, Sarajevo.
Maturanti srednje Ekonomske {kole, Sa-
rajevo, matura 1959., slave 50 godina mature
6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili 061
231 713.
Pelene kupujem za odrasle, ve}i brojevi.
Tel. 033 521-056.
Kupujem valjak za peglanje Cordes radi
dijelova, neispravan. Tel. 061 480 004.
Poklanjam {take nove, duge pod pazuho,
osobi kojoj su neophodno potrebne. Tel. 033
452-478.
Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateli-
ju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujem gotov beton od 1-3 kubika, po-
voljno, lokacija Aneks. Tel. 061 268 828.
Neutro{enu ciglu kupujem, blokove, po
povoljnoj cijeni. Tel. 061 268 828.
Kupujemo dionice, uz isplatu odmah, svih
firmi i fondova .Tel. 061 398 487.
Sve vrste opreme za ugostiteljstvo kupu-
jem. Tel. 065 903 989.
Kupujem dionice i ulo`ene vau~ere od
svih firmi i fondova na sarajevskoj i banja-
lu~koj berzi i kupujem certifikate za otkup
stana u Federaciji, povoljno. Tel. 061 18
8488 ili 065 974 799.
60 Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa............................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
„GARANTUJEMO PRIRODNO IZLI-
JE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I
UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRO-
DU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063
839 936, 065 234 239.“ 4840-1TT
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 61
Dana 31. maja 2009. navr{ava se osam godina od kada je prestalo da kuca srce na{e drage,
plemenite i nezaboravljene supruge, majke, bake i svekrve
MIRE MAGLI]
Sa ponosom i trajnim sje}anjem na na{ lijepi i sretni, zajedni~ki
`ivot, danas }emo posjetiti i polo`iti cvije}e na njeno vje~no po~iva-
li{te.
Tvoji: Abdulah - Avdo, Zlatan, Edib, Goran, Dejan, Dino, Kenan, Sabina, Nadira i Fatima
161-1tr
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana
od kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga k}erka
i sestra Zejna
ZEJNEBA (had`i KASIMA)
MU[OVI], ro|. IBI[EVI]
Tvojim preseljenjem promijenilo se
sve, a sje}anje na tebe je dio na{eg
`ivota u kojem }e{ nam uvijek ne-
dostajati.
Tvoj otac had`i Kasim i sestra Pa{a
sa porodicom
Ujedno se zahvaljujemo u ime kompletne porodice: ro-
dbini, prijateljima i kom{ijama koji su u najte`im trenu-
cima bili uz nas.
Porodica 7247-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
MU[AN KREMO
1933 - 2007.
HENRY GRIFFITHS
1958 - 2008.
Nikada ne}ete umrijeti dok vas se sje}amo, a kroz lijepe uspomene zauvijek }ete `ivjeti s nama.
Hamida, Izabela i Irma
7244-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom tetku i zetu
NED@ADU LU[IJI
Njegovi: Tutnjevi}i, Berberki}i, Salihagi}i, Rami}i i Kova~i
4966-1tt
SJE]ANJE
SULEJMEN (ZE]IR)
KARUP
30. 5. 2007 - 30. 5. 2009.
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje
na tvoju plemenitost i dobrotu.
Supruga Dika, sin Ze}ir, k}erka D`enana, unuka Iman,
zet Nijaz i snaha D`enana 7216-1nd`
Danas se navr{ava ~etrdeset dana od kada nije sa nama
na{ voljeni
MERSAD - MECA
(AHMET) LILI]
Sanjam ono najljep{e i najnje`nije.
Tra`im one najljep{e o~i koje su me
gledale. Ali, tih o~iju nema vi{e.
Neko ih je ukrao, otrgnuo od mene.
Brate mili, da li me ~uje{, da li me
vidi{? Tra`im te pod vedrim nebom,
u snu dozivam tvoje ime.
Potreban si mi! - brate moj.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoje pi~uge - Mestra, Mufa, Bero i Dada
7219-1nd`
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane
smrti na{eg voljenog
MERSAD - MECA
(AHMET) LILI]
Ne postoje rije~i utjehe zbog tvog
preranog odlaska. Sje}anje na tebe
nikad ne}e prestati, jer dok `ivimo
mi i ti }e{ `ivjeti u na{im mislima i
srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: brat Mustafa, snaha Nermina, brati} Vens, bra-
ti~na Kana 7219-1nd`
BRANETU
Od Azera i Tome
7220-1nd`
SJE]ANJE
ALMA (EDHEM)
\E\IBEGOVI]
30. 5. 2000 - 30. 5. 2009.
Imala si plemenito srce koje je ku-
calo za sve.
Zato molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: nana had`i Fatima, tetka Sena, tetka Mina, Tarik i
Fatih 4977-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od smrti
mog dragog mu`a
MU[AN KREMO
1933 - 2007.
Dragi moj Mu{ane,
Iako si preselio na drugi svijet,
`ivjet }e{ u mom srcu zauvijek, sve do dana kad }e nas
sudbina ponovo spojiti.
Zauvijek tvoja supruga Dervi{a
7244-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
voljenoj majci
RADOJKI \OKI]
Draga majko, zauvijek }u te pamtiti
po dobroti, plemenitosti i ljubavi
koju si mi pru`ila.
Uvijek }e{ biti u mom srcu, jer voljeni nikad ne umiru
dok `ive oni koji ih vole.
Tvoja k}erka Ljiljana sa porodicom 7229-1nd`
Dana 2. 6. 2009. navr{ava
se 10 godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog br-
ata, daid`e, amid`e i {ure
SAFET (ZAJKE)
HALIMI]
Neka ti je vje~ni rahmet.
Sestra [efika, brat Enver,
zet Sadin, snaha Zejna, se-
stri}i Amel, Benjamin, Ri-
jad i sestri~na Amela
4963-1tt
Dana 30. 5. 2009. navr{avaju se 3
godine od smrti moje, na{e drage i
voljene majke, punice i nane
NEZIRE HALIMI]
^AU[EVI]
Draga moja, na{a voljena mama,
evo pro|o{e 3 godine kako osta-
smo bez tebe, draga moja i na{a
voljena mama.
Dan za danom ide, tugu nosi {to
stvara bol i srce raznosi. Sje}anje na
tebe i tvoj plemeniti lik ostaje trajno
u nama zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoja k}erka [efika, zet Sadik, sin
Enver, snaha Zejna, unu~ad Amel,
Amela, Benjamin, Rijad i prau-
nu~ad Kerim i Zara 4963-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na
SALKU
]ERIMAGI]A
NEDOSTAJE[ NAM...
Odjeljenje kriminalisti~ke
tehnike, forenzike i KDZ-a
4974-1tt
Dana 9. 8. 2009. navr{ava
se 26 godina od preselje-
nja na ahiret na{eg dragog
oca, punca, svekra i dede
ZAJKO (ZULFE)
HALIMI]
Neka ti je vje~ni rahmet.
K}erka [efika, sin Enver,
zet Sadik, snaha Zejna,
unu~ad Benjamin, Rijad,
Amel sa Lelom i Zarom,
unuka Amela sa Harisom
i Kerimom
4963-1tt
Dana 31. 5. 2009. na-
vr{ava se 40 dana kako je
preselio na ahiret moj dr-
agi brat, djever i amid`a
D@EMAL (ALIJA)
KAROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na
tvoj dragi lik, dobrotu i
plemenitost.
Tvoj brat Ned`ad - Fikro
sa porodicom
4984-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{ih dragih
prijatelja Aide i Zorana
ARIAN (ZORANA)
MARKOVI]
Iz d`eneta je do{ao, u
d`enet se vratio.
Zule i Jasmina
4982-1tt
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 62
SJE]ANJE
na voljene roditelje i brata
FAHRO BRADARI]
1927 - 1989.
VASKA BRADARI], ro|. OBRALI]
1934 - 1994.
ENIS - BRACO BRADARI]
1953 - 2007.
K}erka i sestra Enisa Luka~ sa porodicom, zet Remzo i djeca Ajla i Armin
4768-1tt
SJE]ANJE
BRANKICA EMRI] HAJRA EMRI] AHMED EMRI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
4859-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
VAHID (DERVI[) BRANKOVI]
30. 5. 1992 - 30. 5. 2009.
TAIBA BRANKOVI], ro|. BU[ATLIJA
7. 9. 2001 - 30. 5. 2009.
S tugom i po{tovanjem,
Emir i Pa{a sa porodicama
4953-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine je 40 tu`nih dana kako je iznenada preselio na ahiret
HALID ABDOMEROVI]
Molim dragog Allaha da mu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni
rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 1. 6. 2009. godine u ku}i
`alosti, ulica Kranj~evi}a 33/IV.
Supruga Mediha sa porodicom i beskrajnom tugom 4856-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu k}erku
ALMU \E\IBEGOVI]
30. 5. 2000 - 30. 5. 2009.
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj ple-
menitoj du{i podari d`enetske ljepote.
Otac Edhem i majka Fethija
4906-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na moju dragu sestru
ALMU \E\IBEGOVI]
30. 5. 2000 - 30. 5. 2009.
Najdra`a, molim Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i
podari sve d`enetske ljepote.
Amra, Naida i Haris 4906-1tt
POSLJEDNJI SELLAM
na{em dragom
ARIAN MARKOVI]
Porodice: @miri}, Ribi}, Hubijar, Meki}, Nalo, raja iz
VIP-a
4986-1tt
Dana 30. 5. 2009. navr{avaju se dvije godine kako
smo izgubili na{u djevoj~icu
HASIJU RAMI]
Pa{aga i sinovi Hasan i Zlatan
6872-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na jedinca sina
KERIMA (MUJE) KASAPOVI]A
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu i navi}i se na `ivot bez tebe - ostale su uspomene
na sve lijepe trenutke provedene s tobom.
Hvala ti za ljubav, dobrotu i plemenitost koje si nesebi~no davao svojoj majci.
Neutje{na majka Memnuna
4885-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama
SULJO (ALIJA) MUJANOVI]
iz Vlasenice
Tvoje veliko srce i tvoju dobrotu nikad ne}emo zaboraviti, ostat }e
trajno u na{im srcima.
Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote.
Tvoji: Razija, Tatla, Adisa, Safko, Naida, Zinaid i Armin
7117-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
mami i babi
JAGODA RAZDRI]
Od Borislava, Zorana, Vedrana i Bojana
7066-1nd`
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 63
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 64
TU@NO SJE]ANJE
Dragi na{i mama i tata
IBRAHIM VI\EN
1. 11. 2001 - 2009.
KADRIJA VI\EN, ro|. PRELJEVI]
7 dana
Tuga i bol nisu u rije~ima, ve} u na{im srcima. Sa ponosom vas se sje}amo i vje~no }emo ~uvati uspomenu na vas.
Sretne smo {to smo vas imale za roditelje.
Sa velikim po{tovanjem i beskrajnom ljubavlju va{e k}erke
Elma i Nermina sa porodicama 7150-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
ALMIR (MURAT) KARI]
28. 9. 1975 - 30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Dragi sine,
NIKADA te ne}emo zaboraviti i NIKADA oprostiti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`enet i vje~ni rahmet.
Vje~no o`alo{}eni: mama Amira, babo Murat-Amir, brat Dino, snaha Hikmeta, brati} Harun i brati~na Hana
4950-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
KEMAL KAROVI]
30. 5. 1995 - 30. 5. 2009.
MUHAMED KAROVI]
14. 2. 2002 - 30. 5. 2009.
iz Fo~e
Bol nije u na{im suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima gdje
ostajete uvijek voljeni i nikad zaboravljeni.
Neka vam dragi Allah podari lijepi D`enet.
Va{i: Ramiza i Lejla sa porodicom 7130-1nd`
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se 16 godina od kada
nas je napustio na{ voljeni
EMIR (AVDE) IMAMOVI]
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Sa puno ljubavi i lijepih uspomena uvijek }e{ biti u
na{im srcima.
Tvoji: supruga Rahima (Kimeta), djeca Sabina, \enan i
Mirza 7210-1nd`
ADNAN (TAHIR) ^I^I]
ATKO
16 godina je pro{lo, a kao da je bilo ju~e. Dok `ivimo
bi}e{ u na{im srcima.
Brat Ahmo, sestra Mela, snaha Refka, Nusret i Halida
4956-1tt
SJE]ANJE
KENAN
(SULEJMAN)
IM[IRPA[I]
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Ni vrijeme koje je pro{lo, ni
vrijeme koje }e do}i, ne}e
u~initi da te zaboravimo.
Na{a srca {ute i podnose tugu
i bol za tobom, a ona }e trajati
koliko i na{i `ivoti.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`enet i veliki rahmet.
Tvoji: majka Sabaha, sin Su-
lejman i brat Osman sa poro-
dicom 4822-1tt
Dana 30. 5. 2009. navr{ava
se 16 godina od kada nije
sa nama na{
SAMIR
(HAJRUDIN)
RIBI]
Veliki ljudi sa velikim sr-
cem nikad ne umiru. Bol
nije u rije~ima, ve} u srci-
ma gdje }e{ ostati vje~no
voljen i nikad zaboravljen.
Zauvijek majka Ferida, br-
at Amir i snaha Sabina i
sestra Amira sa porodicom
4769-1tt
Dana 30. 5. 2009. navr{avaju
se tri godine od kada je na ahi-
ret preselila moja draga nana
NEZIRA HALIMI],
ro|. ^AU[EVI]
Draga nano, nikada ne}u za-
boraviti tvoj lik, plemenitost
koju si imala. Tvoje uspome-
ne nikada ne}e umrijeti, uvi-
jek }e{ ostati u mom srcu. Ne-
ka ti dragi Allah podari lijepi
D`enet.
Tvoj unuk Amel sa porodicom
4849-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine
navr{ava se godina dana
od smrti na{eg dragog
HAMDO - DEDO
(ALMAS)
ZAIMOVI]
Vrijeme prolazi, a bol i tu-
ga ne prestaju. Dok `ivimo
mi `ivjet }e{ i ti jer voljeni
nikad ne umiru.
Zauvijek tvoji: k}erka
Almasa, zet Samid i unuci
Jasmin, Jakub, praunuka
Lajla 4923-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana od
smrti na{eg dragog
HAMDO - DEDO
(ALMAS) ZAIMOVI]
Vrijeme koje je pro{lo ne umanjuje
najljep{e uspomene na tebe.
Zauvijek }e{ biti u mislima i
sje}anju onih koji te vole i kojima
nedostaje{.
Tvoji: k}erke Fata, Tehvida, Alma-
sa, sin Almas, zetovi, unuci, unuke i praunu~ad
Tevhid }e se prou~iti 30. 5. 2009. godine u Begovoj
d`amiji u 12.00 sati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
4923-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu
MATIJU
CVJETKOVI]
iz Fojnice
30. 5. 1988 - 30. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji najmiliji
7168-1nd`
SJE]ANJE
na voljenog brata
ARMIN
HASANOVI]
dipl. ing. ma{instva
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Tvoj Enko
4823-1tt
SJE]ANJE
TAIBA - BERA
BAHTANOVI]
2007 - 2009.
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Porodica JAHA 4925-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
UZEIR
JUSUPOVI]
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
ZIJAD
JUSUPOVI]
25. 12. 1992 - 30. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomene na na{e
drage sinove.
Roditelji Ibro i Zejna 7202-1nd`
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 65
NED@AD (AVDO) LU[IJA
Porodica Orman i uposlenici Orman doo Kiseljak
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em drugu
BRANETU
Od raje iz in`injeringa Air Bosne:
Asmir, Slobodan, Edin i Faris
7222-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
kom{iji, prijatelju, polazniku
SAVI LAZAREVI]U
Od Vojka i @eljka Pandurevi}a sa porodicama
7238-1nd`
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio
na ahiret na{ voljeni otac, suprug i dedo
^INDRAK (RAMIZ) NAHOD
S tobom je oti{lo veliko srce u kome je bilo mjesta za sve nas. Tuga u na{im srcima ni-
kad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Bahrija, k}erke Valdeta i Valentina, zetovi ]amil i Mirsad, unuci Dina,
Emir i Edin
7240-1nd`
SJE]ANJE
Dana 30. 5. 2009. navr{ava
se godina kada je preselio
na ahiret na{ dragi
SULJO
MUJANOVI]
(DEBELI)
iz Vlasenice
Uvijek si sa nama.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Tvoji Naza i Muharem
7218-1nd`
SABHA NOVI],
ro|. ARNAUTOVI]
29. 5. 1999 - 29. 5. 2009.
Vje~no }emo ~uvati
uspomenu na njen
plemeniti lik.
Porodica
4971-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine
navr{ava se 6 mjeseci
otkako je preselio na ahir-
et na{ dragi
RAMIZ (BE]IRA)
^ALDAREVI]
Tuga i bol nisu u rije~ima,
nego u na{im srcima gdje
}e{ ostati zauvijek voljen i
nikada zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoje supruga Nermina i
k}erka D`ejna 7245-1nd`
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 66
POSLJEDNJI SELAM
na{em
ARIANU MARKOVI]U
(21. 9. 2008 - 26. 5. 2009)
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote, a roditeljima sabur.
Tetka Sadika, Nermin i Ramiza Had`iabdi}
4975-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
najdra`oj baki
RADOJKI \OKI]
Danka, Milena i Mladen
7231-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj sestri
RADOJKI \OKI]
Od brata Slobodana, sestara Vide, Nade i Jelke sa
porodicama
7232-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj tetki
RADOJKI \OKI]
Brati} Mladen, brati~na Vanja, sestri}i Bogdan, Mi}a i
Darko, sestri~ne Tanja, @eljka i Nata{a
7234-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj baki
RADOJKI \OKI]
Milan i Radomir
7235-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{ih prijatelja
ARIANU
Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu
za tobom „bebo“ mala...
Iskrene rije~i dubokog suosje}anja na{im prijateljima
Aidi i Zoranu
Amra, Amer, Jasmin, Sabina, Emir, Amela, Dino, Mirela,
Ajla, Amela [. 4970-1tt
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 16 godina kako nas je
napustio na{ dragi
SALKO (AHMEDA)
SIRBUBALO
Vrijeme prolazi, sje}anja ne blijede.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima, voljen i nikad
zaboravljen.
Porodica Sirbubalo 4979-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
mom daid`i
MUSTAFA - HAMDO
(ALIJE) TERZI]
1942 - 2009.
Bilo {ta da ka`em, ve} je re~eno, bi-
lo {ta da mislim, smi{ljeno je. O
svemu smo razgovarali, sve smo te-
me pretresli, jo{ samo da ti ka`em hvala na svemu.
Tvoji: sestri} Zekir Ademovski sa suprugom Arifom
([ahzom) 7215-1nd`
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se dvanaest godina kada
je preselila na ahiret na{a draga majka, supruga i nana
VAHIDA (BI]O) SELIMI
30. 5. 1997 - 30. 5. 2009.
Ne postoji zaborav, samo najljep{a
sje}anja na dobrotu i plemenitu
du{u.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
D`enet i vje~ni rahmet.
Suprug i djeca 7224-1nd`
SJE]ANJE
UZEIR
JUSUPOVI]
30. 5. 1993.
NADIR
KAFED@I]
30. 5. 1993.
Nedim Beganovi}
4965-1tt
SJE]ANJE
na na{e najdra`e
OMER MUHI]
30. 5. 2005 - 30. 5. 2009.
ADEMA MUHI]
2000 - 2009.
NEDIM (OMERA) MUHI]
1994 - 2009.
S ljubavlju i beskrajnim po{tovanjem,
Va{a djeca sa porodicama
4985-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji i velikom
~ovjeku i prijatelju
PERU
KA[IKOVI]U
Od porodice Toji}
7206-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom ~ovjeku
BRANE
GLIGORIJEVI]
Sje}anje na tebe `ivje}e
svakim na{im odlaskom
na planine...
Ivana i Daca
PTT
SJE]ANJE
MEHMED - ME[A
KADRIBA[I]
30. 5. 2004 - 30. 5. 2009.
(iz Maglaja)
Tvoj lik i dobrota `ivje}e
vje~no!
Sin, snaha i unu~ad
7207-1nd`
SJE]ANJE
MUSTAFA
OMERAGI]
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
Zauvijek ostaje{ u na{im
srcima.
Tvoji sinovi: Almir,
Osman, snaha Anisa i
unuk Faris
4954-1tt
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava
se sedam tu`nih dana od kako je
iznenada preselila na ahiret na{a
draga
ZEJNEBA (had`i
KASIMA) MU[OVI],
ro|. IBI[EVI]
Preselila si na ahiret ba{ kako si i
`ivjela, dostojanstveno i tiho.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i
mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`enet i d`enetske
ljepote.
Porodica Merkez: Behija, Isa,
Isad, Samir, Ai{a i unuk Iskander
7247-1nd`
Pro{lo je sedam najtu`nijih
dana od preranog preseljenja
na{e voljene
ZEJNEBA (had`i
KASIMA) MU[OVI],
ro|. IBI[EVI]
„I reko{e davno ljudi da smrt
zna~i kraj, al’ mi smo dokaz
da nije tako, jer ti u nama zau-
vijek `ivi{, znaj“.
Ponosni smo {to si dio nas i
na{ih `ivota.
Tvoj sin Ermin i suprug Refo
7247-1nd`
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana
od kako je iznenada preselila na ahiret na{a draga
„GRAN^ICA“
ZEJNEBA (had`i KASIMA)
MU[OVI], ro|. IBI[EVI]
Hvala ti za svu neizmjernu ljubav i
dobrotu koju si nam nesebi~no
pru`ala.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i d`ene-
tske ljepote.
Tvoji: Nejra, Nedim, Zejnil i Nermina 7247-1nd`
SJE]ANJE
SENAD (ZIJADA)
OSMANAGI]
30. 5. 1993 - 30. 5. 2009.
U na{oj ljubavi i na{im uspomena-
ma tra`imo utjehu i crpimo snagu za svaki novi dan bez
Tebe.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice: Osmanagi}, Smaji}, Kalem, Kajgana, Rodi} i
Peterkovi} 4961-1tt
POSLJEDNJI SELAM
SUADA (DIKA)
ELEZOVI]
29. 11. 1951 - 29. 5. 2009.
Tvoja dobrota i plemeniti lik zauvi-
jek su urezani u na{im mislima i
dok `ive oni koji te vole, `ivjet }e{ i ti u njihovim srci-
ma.
O`alo{}eni: prija Elvira i prijatelj Fehim Perendija, sna-
ha Ramajana, unuka D`ejna i unuk Elvir Elezovi}
4978-1tt
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 67
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu dragih prijatelja Aide i Zorana
ARIANU MARKOVI]U
Damir, Aida, Igor, Alma, Rusmir, Amra, Alma, Bacca
4990-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
MELIHA-hanumi POJE, ro|. TAHMI[^IJA
Neka je rahmet njenoj plemenitoj du{i.
Zijo i Nada Ra{idagi}
4997-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj supruzi
SUADA ELEZOVI], ro|. NIZI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena, ljubavi i po{tovanja pre-
ma tebi.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj neutje{ni suprug Fahrudin
7254-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj mami, svekrvi i nani
SUADA ELEZOVI], ro|. NIZI]
Smrt je prividna, jer ima ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to su na{a ljubav i sje}anje
na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Sin Rusmir, snaha Maja i unu~ad D`ejna i Elvir
7254-1nd`
SUADA (FEJZO) ELEZOVI], ro|. NIZI]
Tvoje veliko srce i tvoju dobrotu ne}emo nikada zaboraviti, ostat }e trajno u na{im srcima.
Tvoja neutje{na majka Sadika, bra}a Nedim i Mirsad, snaha D`evada, brati~na [ejla
7260-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ARIANU (ZORAN) MARKOVI]U
21. 9. 2008 - 26. 5. 2009.
Da te ljubav i snaga mogla sa~uvati, na{a ljubav i snaga bi te vje~no darivala.
Tvoji: Nedim-]uka, Lejla, Omer, Dino Tabakovi} i osoblje restorana [etali{te
4988-1tt
POSLJEDNJI SELAM
SUADA (FEJZO)
ELEZOVI], ro|. NIZI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Porodica Selimovi}: [efika, D`evad, Ai{a, Elvir i Elvira
7261-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
SUADI (NIZI])
ELEZOVI]
Porodica Nizi}
7252-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj snahi i amid`inci
SUADA ELEZOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Midhat i Adila Elezovi}, Amela i Senad Zgodi} i Sanela i
Sead Devi} sa porodicama 7262-1nd`
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 68
TU@NO SJE]ANJE
na prijatelje
DAUT AD@UL
1946 - 1997.
E[REF HAD@IAHMETOVI]
1944 - 1998.
JAKOV PAND@A
1948 - 2007.
TONI PILI]
1944 - 2006.
Dana 30. 5. 2009. godine u 10.00 sati posjetit }emo njihovo vje~no po~ivali{te.
Vozari: Grk, Vjeko, Dugi, ]ore, Ace, Ra{tika, Sakib, Cober, Burca, Anto, Kiko, Me{a-[ero, Huso, Roda, Meho, Hare, Strong, Pujdo, sinovi: Kenan, Veldan, Davor i Damir PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{ih prijatelja
ARIAN (AIDE i ZORANA)
MARKOVI]
Tanja, D`ana, Esko i Adnan 4987-1tt
Dana 31. 5. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkada je
preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, nana i tetka
SAFETA TUROHAN,
ro|. FEJZI]
Istina je te{ka, a rije~i premale da bismo
rekli koliko nam nedostaje{. Te{ko je
tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota
bez tebe.
Vje~no }e{ `ivjeti u nama, jer trag koji si
ostavila iza sebe je pun sje}anja.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 31. 5. 2009. godine u 12.00 sati u
ulici Andreja Andrejevi}a 162.
Vje~no o`alo{}eni: suprug Jusuf, k}erka Selma sa porodicom, sin
Samir, te ostala rodbina i prijatelji 4991-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
ILIJI ILIN^I]U
Od porodice Bahtovi}
4994-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
D@EMI
Nikada te ne}u zaboraviti.
Tvoj Mu{oki
4995-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ARIAN (ZORAN)
MARKOVI]
Medu mali, tvoje ro|enje nam je
donijelo veliku radost i sre}u. Srce
si nam ispunio svojim slatkim
osmijehom. Vje~no }emo te pamtiti i ~uvati uspomenu
na tvoj plemeniti lik. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Alena Zeba sa porodicom 7258-1nd`
Dana 30. maja 2009. na-
vr{ava se 8 tu`nih godina
od smrti na{e drage
ZADE DJANA,
ro|. BA[I]
Uspomena na tebe je
vje~na, kao i bol jer nisi sa
nama.
Tvoji: suprug Hilmo,
k}erke Amela i Sanela sa
porodicama
4993-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj nani
SUVADI
ELEZOVI],
ro|. NIZI]
Uvijek }emo te voljeti i
nikada zaboraviti.
Unu~ad D`ejna i Elvir
7254-1nd`
Tridesetog maja 2009.
godine navr{ava se 13
godina od smrti na{eg
dragog supruga, oca,
djeda i svekra
EKREMA
HAD@ISELIMOVI]A
Vje~no o`alo{}ena
porodica
731-1tz
Dana 31. 5. 2009. godine
navr{ava se 18 godina od
smrti moje majke
FATIME BEJDI]
Godine prolaze, ali
sje}anje na tebe uvijek je
prisutno u nama.
Tvoj sin Zijad, snaha Sa-
baha, unuk \enan i unu-
ka \enana
4996-1tt
Dana 31. 5. 2009. navr{ava se tu`nih 40 dana od kako je
na ahiret preselio
MUHAREM (SAFET)
ALAJBEGOVI]
Tvoju dobrotu i tvoje plemenito sr-
ce nikad ne}emo zaboraviti.
Tevhid }e se obaviti u nedjelju, 31. 5. u d`amiji ^engi}
Vila I u 17 sati.
O`alo{}ena porodica
7246-1nd`
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 14 tu`nih godina otkako je
preselio na ahiret na{ dragi
MULKO (NAZIFA)
BJELAK
Vrijeme prolazi, bol ne jenjava, uvi-
jek je ista. Gdje god bili, {ta god radi-
li, ti su u na{im srcima. Nedostaje{...
Svojom pojavom koja odaje pravi ka-
rakter, velikog ~ovjeka, savjesnog radnika i savjetnika svoje
familije. Uvijek }emo da te spominjemo i pamtimo.
Sin Senad, snaha Nisveta, unu~ad Alen, Ilderina, Belma i
zet Muamer 7237-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
ARIANU
MARKOVI]U
U{ao si nakratko u na{e
`ivote, a tamo smo te za-
voljeli. Neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Tvoji: Edin, Fadila, Eldar,
Nata{a, Ena i Lirija
4972-1tt
UZEIR (IBRE)
JUSUPOVI]
ZIJAD (IBRE)
JUSUPOVI]
Sva ljudska dobrota, po-
nos i plemenitost bili su u
vama. Ni vrijeme koje je
pro{lo, ni koje }e do}i, ne
mo`e izbrisati sje}anje na
vas. Neka Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet va{im
du{ama.
Klepo [emsudin sa
familijom
PTT
POSLJEDNJI SELAM
mom unuku
ARIAN MARKOVI]
(21. 9. 2008 - 26. 5. 2009)
Nanina bebara, borac i heroj, takav }e{ ostati u mom srcu vje~no.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote.
Tvoja nana Suada
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 4973-1tt
Dana 30. maja 2009. godine navr{ava se dugih pet godina
od kada je preselio na ahiret voljeni suprug, otac, punac i
djed
MUZAFER ([AHBAZA)
HALILOVI]
30. maj 2004 - 30. maj 2009.
S po{tovanjem i neizmjernom ljubavlju,
Supruga Sadija, k}erke Edina i Minka, zetovi Almir i
Damir, unu~ad Tarik, Nura, Naida i Zoha
732-1tz
TU@NO SJE]ANJE
HASIJA - SIJA RAMI],
ro|. GRABOVICA
30. 5. 2007 - 30. 5. 2009.
Pro{le su dvije godine otkako nisi
sa nama, a ja osje}am veliku prazninu.
Svojom dobrotom i plemenito{}u okupljala si sve nas
oko sebe. Ostaju ta lijepa sje}anja da se pamte i nikada
ne zaboravljaju.
D`emila D`ani} sa porodicom PTT
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 69
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{e uposlenice D`elile
NED@ADU LU[IJI
Direktor Midhat Arifovi} i uposlenici Porezne uprave FBiH
N
POSLJEDNJI POZDRAV
plemenitoj `eni, tetki
RADI \OKI]
Od Bobana i Biljane
7250-1nd`
SJE]ANJE
na na{e najmilije
JASMIN (NUSRETA) [EHOVI]
2. 9. 1970 - 30. 5. 1995.
NUSRET (SADIKA) [EHOVI]
30. 5. 1939 - 29. 7. 2000.
Vrijeme prolazi, ali ne popunjava prazninu koja je ostala iza vas. Srca na{a to znaju, {ute i podnose
bol koja }e trajati koliko i na{i `ivoti.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Va{i voljeni 7257-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
ARIAN (ZORAN)
MARKOVI]
S tugom i bolom u srcima molit }emo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Velid, Lejla, Lamija i Ajla sa porodicama 7258-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{e radne kolegice
ARIAN (ZORAN)
MARKOVI]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojim roditeljima sabur.
Kolege iz O.[. „Isak Samokovlija“ 7159-1nd`
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 40 dana od kada je tvoje
plemenito srce prestalo da kuca
RAZIJA - LALA
(MUSTAFE) MEMI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida,
tuga koju vrijeme ne lije~i.
Hvala ti za svaki trenutak proveden
sa mnom.
Neka ti Allah podari lijepi D`enet, jer si to zaslu`ila.
Uvijek tvoj Bruno, sin Amar, sestri~na Maja
Tevhid }e se prou~iti 30. 5. 2009. godine u Sara~ Ismailo-
voj d`amiji u 13.30 sati.
4998-1tt
POSLJEDNJI SELAM
d`enetskoj pti~ici
ARIANU (ZORANA) MARKOVI]U
Kantard`i} Hamid i Alma, Asja, Ai{a i Ahmed
7256-1nd`
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 5
godina od smrti na{eg dragog
HILMO (MEHE)
LIGATA
Tvoja dobrota i plemeniti lik
zauvijek su urezani u na{im
mislima.
Neka je vje~ni rahmet i lijepi
D`enet tvojoj plemenitoj
du{i.
Tvoji najmiliji: supruga
]ima, k}erka Elmedina,
sinovi Ekrem i Enver sa
porodicama 4999-1tt
SJE]ANJE
NAIL LEPARA
10. 6. 1948 - 30. 5. 1993.
Mom biv{em profesoru,
velikom ~ovjeku i prijate-
lju i ocu moje kolegice
Lejle
Neka Ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`enet.
Sakib Avdibegovi}
5000-1tt
SJE]ANJE
MURVETA MERDOVI],
ro|. TARAN^I]
Dana 30. 5. 2009. navr{ava se 11
dugih godina bez tebe.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`enet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug Idriz, k}erke Sanela i Minela, zetovi Amer
i Mahir, unu~ad Iman, Hena i Din 7263-1nd`
Dana 30. 5. 2009. godine navr{ava se godina od kako je
preselila na ahiret na{a draga
MENSURA
MUHAREMOVI],
ro|. EHLIZEVAK
iz Br~kog
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Sinovi Edin i Damir, k}erka Amela sa porodicama, brat
Ned`ad i sestra Mersija sa porodicama 742-1tz
TU@NO SJE]ANJE
na drage roditelje
FAHRA (HALID) GRA\AN, ro|. [O[EVI]
2008 - 2009.
DERVI[ GRA\AN
1966 - 2009.
Povodom godi{njice smrti mojih dragih roditelja, s tugom i bolom se sje}am tih dana i molim dra-
gog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Va{a k}erka Mubera sa porodicom 5001-1tt
oca majku
i
Dana 27. 5. 2009. navr{ilo se 40 tu`nih dana od kako nije
sa nama na{ dragi babo
HASAN VATRE[
Bio si veliki ~ovjek. Vje~no }emo
~uvati uspomenu na tvoju dobrotu i
skromnost. Dok `ivimo `ivjet }e{ i
ti u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Vole te tvoji: supruga Fatima, k}erke Pa{a i Ajka, zetovi
Adis i Samir i unu~ad Alina, Nela i Ajden
7269-1nd`
MERSAD LILI]
Ostat }e{ vje~no u na{im
srcima.
Tvoji: [opa, Zak, Germa,
Berbi}, Laky
7271-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ARIANU
Caffe Tuborg
7273-1nd`
Danas se navr{ava godina od smrti na{eg dragog oca, de-
de, svekra, punca i pradede
MUNIB (HASAN) [OV[I]
[to vi{e dani prolaze, to ve}a tuga ostaje.
Samo ponos {to smo te imali zamijenit }e bol koja ne prestaje.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sinovi Munir, Zijad i Nijaz, k}eri Ramiza
i Eka, snahe Fadila i Maida, zetovi Muhamed i Mirso,
unuci Mirnes, Almin, Admir i Haris, unuke Adna, Ami-
la, Amna, Naida i Selma, unuka Belma, zet Mirza i prau-
nuka Sajra, unuk Anes i snaha Naida
Tevhid }e se prou~iti u 16.00 sati ul. Put Mladih musli-
mana do br. 16 7276-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM
sinu na{ih Aide i Zorana
i unuku na{e drage Suade Pa{i}
ARIAN (AIDA i ZORAN)
MARKOVI]
Dolaskom na svijet donio si veliku ra-
dost roditeljima, neni, tetki i tetku, a i nama koji ih voli-
mo i cijenimo. Sudbina i bolest bili su ja~i i otrgnut si
prerano iz zagrljaja, srca i du{a na{ih.
Ostala je velika bol koju dijelimo sa neutje{nom porodicom.
Emina, Meliha, Nihad, Zehra i Mirsad Sarajli} 5006-1tt
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 70
Dana 30. 5. 2009. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog prija-
telja
MIRNES - ZILE (SAFET) @IGOVI]
Tvoje veliko srce i tvoju dobrotu ne}emo nikada zaboraviti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Tvoja raja iz mahale: Admir O., Adis H., Elvir J., Admira O., Adi-
sa H., Edin H., Edisa H., Almir J., Imran J., Selma H., Belma H., Nejra H., Amra B.,
Admir J., Armin J., Adisa J., Merima ^., Mirela K., Erzedina K., Minela K., Rusmir V.,
Salem J., Sanid J. 7268-1nd`
SJE]ANJE
na najbolju majku i suprugu
NERMINA SINANOVI], ro|. HAD@I]
Moja svilo, te{ko nam je zamisliti da stvarno vi{e nisi tu.
Ipak, ima ne{to {to se zove ljubav. Tvoj osmijeh, tvoj glas, tvoj pogled je svuda oko nas
i dok smo mi tu i ti }e{ biti uvijek sa nama.
„Nedostaje{, tako nam nedostaje{ za sve {to pro{lo je,
nedostaje{, tako nam nedostaje{ za sve {to dolazi, nedostaje{...“
Dino, Mirza i Ermin Sinanovi}
7278-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj tetki
ZEHRI KAVAZI], ro|. MUZAFERIJA
Zauvijek je utihnuo glas koji nam je pripovijedao najljep{e pri~e i darivao najve}e
`ivotne mudrosti.
Njeni Ugo i Sanja
7272-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
JASMIN (]IS) PARNICA
Dana 30. maja 2009. navr{avaju se 52 dana kako nas je napustio na{
voljeni prijatelj Jasmin. Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje na tebe. Sa
ljubavlju }emo se sje}ati tebe i moliti Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Jasmina sa porodicom i prijatelji: ]ina, Nihat, Altijana, [abi, Maida,
Lepi i @ujo
Tevhid }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Ibrahima Perviza br. 17 7274-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i MELIHA (HAMDIJE) POJE, ro|. TAHMI[^IJA
mr. farmacije
preselila na ahiret dana 29. 5. 2009. godine.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 30. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza (16.50 sati) ispred Perta~ke d`amije Viso-
ko, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom.
Molimo Allaha d`.{. da du{i plemenite merhume unuke hafiz had`i Husni-efendije Numanagi}a, uka`e Svoje
d`ennetske milosti za koje se ona ispunjavanjem vjerskih propisa i ~injenjem dobrih djela pripremala kroz cijeli du-
njalu~ki `ivot.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: k}erka Jasmina, sestra Fika, unuka Aida, zet Nadir, te porodice: Tahmi{~ija, Numanagi}, Memija, Had`iomerovi}, Had`imejli}, ^eri-
movi}, Hajri}, Tafro, Demirovi}, Aganovi}, Kajmakovi}, Saltagi}, Filipovi}, Ra{idagi}, Novokmet, Patak, Hand`i}, Dalipagi}, Had`ikaduni}, ^avdar,
Vukoti}, Had`iosmanovi}, Beganovi}, Ali~elebi}, Zejnilagi}, ^ehovi}, Jahi}, Fazli}, Ibri{imbegovi}, Pa{i}, Hasi}, Esko, Ba{i} i ostala mnogobrojna ro-
dbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti, ul. Mehmeda Spahe br. 18, Sarajevo iza ikindije namaza. N
POSLJEDNJI SELAM
na{em zetu i tetku
IMERU BAJRAMOVI]U
Neka Ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni
rahmet...
Tvoji: Bera, Mujo, Suad, Alma, Azra s porodicama
5002-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{jie da je na{a draga
DIKA PILAV,
ro|. DREVI[BEGOVI]
preselila na ahiret u petak, 29. maja 2009.
godine u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. maja
2009. godine u 14.00 sati na Gradskom
groblju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: unuk Velid, unuka Ber-
ina, zet Mensur, bra}a Muhamed, Enver
i Ekrem sa porodicama, sestre Enisa i
Envera sa porodicama, brati}i Almir i Nedim sa porodicama, se-
stri} Mahir sa porodicom, brati~na Lada sa porodicom, brati~ne
Lejla, Elma, Edina, Aida i Vildana, sestri~na Amina sa porodi-
com, zet Alija, snahe Nura, Habiba i Jasna, te porodice: Pilav,
Dervi{begovi}, Kavazovi}, Osmankovi}, Had`ibajri}, Bu{evac,
Kuki}, Ze}o, Korajli}, Kulagli}, Deli} i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
Ku}a `alosti Grbavi~ka 2/IV 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
IMER (RIZAH)
BAJRAMOVI]
preselio na ahiret u petak, 29. maja 2009.
godine, u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. maja
2009. godine u 15.00 sati na Bakijskom
mezarju Faleti}i 2.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve
d`amije sa polaskom u 14.30 sati do me-
zarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Vasvija, sin Kemal, k}erka Jasminka,
snaha Advija, zet Hasan, unu~ad Muamer, Aida, Emina i Edina,
praunu~ad Kerim, Amina i Lamija, brati}i i brati~ne, sestri}i i
sestri~ne, {ure Mujo, Edhem i Osman sa porodicama, kom{ije
Esko i Aida, te porodice Bajramovi}, Popr`enovi}, Kantard`i},
D`iko, Beglerovi}, Demirovi}, Bu~o, Aganovi}, Geca, Okeri},
[egalo, Tahirovi}, Bajrami, Sarvan, Nuhbegovi}, [ojko, Musa,
^engi}, Jusufrani} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u stanu rahmetlije u
ulici Vi{njik br. 39/III. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MUSTAFA - HAMDO
(ALIJE) TERZI]
1942 - 2009.
napustio ovaj svijet dana 28. 5. 2009. godi-
ne u 67. godini.
Ukop }e se obaviti 30. 5. 2009. godine u
13.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“.
O@ALO[]ENI: sestra Zemira Mevi} sa po-
rodicom, sestri}i, brati}i, brati~ne, snahe i
zetovi, te porodice Terzi}, Ademovski, Mevi}, Murto, Ogle~evac, Ali-
begi}, Mirkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Prevoz je obezbije|en ispred ku}e `alosti ul. Geteova br. 15 u
12.00 sati. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SUADA (FEJZO)
ELEZOVI], ro|. NIZI]
preselila na ahiret u petak, 29. maja 2009.
godine, u 58. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. maja
2009. godine u 14.00 sati na gradskom gr-
oblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti
(ul. Olovska br. 26) sa polaskom u 13.00
sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Fahrudin, majka Sadika, sin Rusmir, sna-
ha Ramajana, unu~ad D`ejna i Elvir, bra}a Mirsad i Nedim, snaha
D`evada, brati~na [ejla, tetke Fika i Vahida, djeverovi Hajrudin i
Midhat, jetrve Muniba i Adila te porodice Elezovi}, Nizi}, Perendi-
ja, Omerovi}, Selimovi}, Lokvan~i}, Oru~, Zgodi}, Gu{i}, Devi},
Smje~anin te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Olovska br. 26/I. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
EMIN (ZAIM) OMEROVI]
preselio na ahiret u petak, 29. 5. 2009. go-
dine u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u SUBOTU, 30. 5.
2009. godine u 14.00 sati na mezarju
VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: sinovi Mensud i Hazim,
k}erka Behka, sestra Bjelka, snahe [emsa,
Samija i Fadila, unu~ad Samir, Nihad, Nirha, Mirel, Mirnad,
Abida, Emira, Samira i Muhamed, praunu~ad, te porodice:
Omerovi}, Siru~i}, Lili}, Habibovi}, [piodi}, Dubi~i}, Huski},
Hasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Dnevni avaz subota, 30. maj/svibanj 2009. 71
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NED@AD (AVDO) LU[IJA
preselio na ahiret dana 29. 5. 2009. godine u 53. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 30. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza (16.50 sati) ispred
Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prijevoz obezbije|en
autobusom sa Sebilja.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhuma ul. Iznad duvara br. 20 iza ikindije namaza (`enski)
PORODICA
N
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
TAIB (TAHIRA) HUDOVI]
iz Zvornika
(ekshumacija)
ubijen u Zvorniku 9. aprila 1992. u 63. godini.
D`enaza 40 ekshumiranih i identifikovanih Zvorni~ana }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godi-
ne na mezarju ubijenih Zvorni~ana u Memi}ima kod Kalesije poslije podne-namaza u 13.30 ~asova.
Ispra}aj posmrtnih ostataka ubijenih je ispred Komemorativnog centra u Tuzli u 9.30 ~asova.
O@ALO[]ENI: supruga Halida, sin Mahir, k}erka Amra, brat Mehmed, sestra Zekira, unuci
Omar, Damir i Edita, sestri}i Tahir, Mustafa i Mirsad, sestri~ne Devleta i Bahra, Azra, Mahira i
Nid`ara, snahe Nada, Vesna i Lana, te porodice Salihbegovi}, Isabegovi}, Had`i}, Mu{anovi},
Ja{i}, [abi}, Sir~o, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 4967-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
RADOJKA \OKI], ro|. MRKAJA
preminula 28. 5. 2009. u 78. godini.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 30. 5. 2009. u 15 sati na gradskom groblju Miljevi}i.
O@ALO[]ENI: suprug Radomir, k}erka Ljiljana, brat Slobodan, sestre Vida, Nada, Jelka, unu~ad
Milan, Radomir, Mladen, Danka, Milena, snahe Sla|ana i Mira, zet Vidoje, ujaci Bo{ko i Mirko,
zaove Radoslava, Miroslava, Stojanka, Ranka, djeverovi Stojan, \or|e, Ranko, Miroslav, brati},
brati~na, sestri}i, sestri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, ro|aci, rodice kumovi, kom{ije i prijatelji
O`alo{}ene porodice: \oki}, Mrkaja, Lemez, D`ino, Kuljanin, Trifkovi}, Kre{talica, Dafini},
Sko~o i ostale mnogobrojne porodice
7228-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ASIM (TAIBA) HUDOVI]
iz Zvornika
(ekshumacija)
ubijen u Zvorniku, 9. aprila 1992. u 34. godini.
D`enaza 40 ekshumiranih i identifikovanih Zvorni~ana }e se obaviti u ponedjeljak, 1. juna 2009. godi-
ne na mezarju ubijenih Zvorni~ana u Memi}ima kod Kalesije poslije podne namaza u 13.30 ~asova.
Ispra}aj posmrtnih ostataka ubijenih je ispred Komemorativnog centra u Tuzli u 9.30 ~asova.
O@ALO[]ENI: majka Halida, sin Damir, supruga Lana, brat Mahir, sestra Amra, amid`a Me-
hmed, nena Dund`a, tetke Zekira i Lejla, daid`e Esad, Betko i Mithat, te porodice Hudovi}, Sali-
hbegovi}, Isabegovi}, Ja{i}, Had`i}, Mu{anovi}, Im{irovi}, Hamzabegovi}, [abi}, Ajanovi}, Slini},
Buljuba{i}, Sir~o, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 4967-1tt
Sa tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i djed
ILIJA (MILISAVA) ILIN^I]
nosilac partizanske spomenice 1941. godine
preminuo 28. 5. 2009. godine u 88. godini.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 30. 5. 2009. u 12.00 sati na Gradskom groblju Bare iz ateisti~ke
kapele.
O@ALO[]ENI: supruga Darinka, sinovi Dragan i Slobodan, snahe Aida i Ljilja, unu~ad Stefan i
Tea, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti Radi}eva 7.
4994-1tt
Subota, 30. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 72
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
TIFA (JUKO)
SERDAREVI],
ro|. ^AU[EVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 28. 5. 2009.
godine u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. 5.
2009. godine u 13.00 sati na mezarju Ja-
senovo - Miljevina.
O@ALO[]ENI: suprug Jusan, sinovi Muradif, Ragib, Zulfo,
Kasim i Sead, k}eri [ida i Ziba, snahe Tid`a, Zahida, Fata, Ami-
la, Amela, Minela i Alma, zetovi Adil, Mirzad i Fahir, unu~ad
Amir, Amer, D`evada, D`enana, Alen, Jasmin, Minela, Mirsada,
Nermin, Osman, Amina, Kemal, Suad, Edin, Zerina, Lejla i
Almir, praunu~ad Amar, Adin, Aida i Hana, djever Vejsil, zaova
Zahida, jetrve Tima i Raza, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te
porodice: Serdarevi}, ^au{evi}, Ahmethod`i}, Ba{i}, ^erkez,
Dudo, Krilo, Imamovi}, Je`, Mujanovi}, Mahmutovi}, Mula-
vdi}, Velad`i}, Musi}, Spahi}, Meki}, Perla, Pa{ovi}, Sa~i}, kao i
ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul.
Mahmuta Bu{atlije ~ikma br. 41, Boljakov Potok.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije Boljakov
Potok sa polaskom u 9.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SULEJMAN (BAJRO) SALIHOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine u 67. godini.
D`enaza }e se obaviti na porodi~nom groblju PORATAK u subotu, 30. 5.
2009. godine u 15 ~asova.
Prevoz obezbije|en ispred Grasa (Remiza) sa polaskom u 11 ~asova, do me-
zarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sin Memsud, k}i Memsura, bra}a Hasib i
Ra{id, sestre Tifa i Hasiba, snahe Sedina, Emina i \ulsa, zetovi Husnija,
Abdulah i Ned`ad, unuci Alen, Tarik, Lejla i Amar, brati}i Elvir i D`emal,
sestri~ne Advija, Hajra, Adisa i Anela, sestri} Muamer, porodice Salihovi}, Buljuba{i}, Oru~, Svraka,
Imamovi}, Smailhod`i}, Mujagi}, Ra{idovi}, Hodo, Ad`em, Delahmet, Zorlija, Hubir, Brdar, Kutlo-
vac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u porodi~noj ku}i Poratak (Ilova~a). 7214-1nd`
Sa `alo{}u obavje{tavamo da je u 84. godini preminula na{a draga
mr. ph. LJERKA VILENICA, ro|. D@AJA
Sahrana }e se obaviti 30. 5. 2009. godine u 11.15 sati na gradskom
groblju Bare.
O@ALO[]ENI: suprug Bo{ko, sestra Vera, sinovac Vojislav Ba-
mbura} sa k}erkom Ines, Naila i porodice Popovi}, Lojpur,
\uranovi}, Simi}, Filipovi} i ostali prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a 14/1. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kumove da se dana 30. 5. 2009. godine navr{ava 7 tu`nih dana od tragi~ne smrti na{eg dragog sina i brata
SAVE (STJEPANA) LAZAREVI]A
Dragi na{ Savo:
Voljeni nikada ne umire dok `ive oni koji te vole!
O`alo{}eni: otac Stjepan, majka Mira, bra}a Miroslav i Milan i sestra Nata{a
5005-1tt
TVORNICA ALATA GORA@DE
GORA@DE
NADZORNI ODBOR
Broj: 625/09
Gora`de, 29. 5. 2009. godine
D.D. „TVORNICA ALATA GORA@DE“
GORA@DE
Na osnovu ~lana 241. ta~ka 2. ~lan 242. ta~ka 1. ~lan 269. ta~ka 10. Zakona o pr-
ivrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“ br. 23/99), te ~lana 24. Statuta D.D.
TVORNICE ALATA GORA@DE“ Gora`de, Nadzorni odbor objavljuje:
OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU DEVETE SKUP[TINE
DIONI^KOG DRU[TVA
„TVORNICE ALATA GORA@DE“
Deveta Skup{tina D.D. „TVORNICE ALATA GORA@DE“ Gora`de odr`at }e se dana
22. 6. 2009. godine u prostorijama Dru{tva „TVORNICE ALATA GORA@DE“ Go-
ra`de u ul. Vi{egradska bb Gora`de sa po~etkom u 11 sati.
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine
a. Predsjedavaju}eg Skup{tine dioni~ara
b. Odbora za glasanje
c. Zapisni~ara i dva ovjeriva~a Zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje „Izvje{taja o poslovanju Dru{tva“ za 2008. godinu sa
Izvje{tajem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju (Unutra{njeg i Vanjskjog revizo-
ra)
3. Dono{enje Odluke o usvajanju „Plana rada Dru{tva“ za 2009. godinu, po prije-
dlogu Nadzornog odbora
4. Dono{enje Odluke o pokri}u gubitka iz 2007. i 2008. godine
5. Izbor i imenovanje Vanjskog revizora
6. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta „TAG“ d.d. Gora`de
Uvid u izvje{taje, materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvr{tenim u dnevni red
devete Skup{tine Dioni~kog dru{tva mo`ete izvr{iti u prostorijama Uprave D.D.
„TVORNICE ALATA GORA@DE“ Gora`de ul. Vi{egradska bb Gora`de.
Postupak prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine.
Dioni~ar/punomo}nik koji namjerava u~estvovati u radu i odlu~ivanju Skup{tine,
du`an se prijaviti najkasnije 8 dana prije odr`avanja Skup{tine sekretaru Dru{tva
neposredno ili preporu~enom po{tom. Uz prijavu se prila`e dokaz o identifikaciji
podnosioca, a punomo}nici su du`ni dostaviti ovjerenu punomo}.
Predsjednik Nadzornog odbora
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj. 43 0 P 005912 07 P
Zenica, 19. 5. 2009. godine
Tu`itelj: Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica
Tu`eni: Zvonko Koki}
Radi: Isplata duga
Vsp: 6.398,01
POZIV
Za KOKI] ZVONKO iz Zenice, ul. Marjanovi}a put br. 58A
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 24. 6. 2009. godine u 10.30 sati, pred ovaj sud u sobu broj
41/III.
Sudija
Vera Derling
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez
njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti
sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebi-
ti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
RUDNIK BOKSITA
DIONI^KO DRU[TVO
BOSANSKA KRUPA
Dana nezavisnosti bb
Bosanska Krupa, 28. 5. 2009. godine
Na osnovu ~lana 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 23. Statuta dru{tva, Nadzorni odbor D.D. „RUDNIK
BOKSITA“ Bosanska Krupa objavljuje
OGLAS
O SAZIVANJU REDOVNE SKUP[TINE DIONI^ARA
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora D.D. „RUDNIK BOKSITA“ Bosanska Krupa broj: 116/09, od 29. 4. 2009. saziva se
Skup{tina Dioni~kog dru{tva „Rudnik boksita“ Bosanska Krupa.
Skup{tina dru{tva se zakazuje za 30. 6. 2009. godine u 10,00 sati u prostorijama D.D. „RUDNIK BOKSITA“ Bosanska Krupa,
ul. Dana nezavisnosti bb.
Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red:
1. Izbor predsjedavaju}eg i radnih tijela Skup{tine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skup{tine,
3. Usvajanje izvje{taja o poslovanju i revizijskih izvje{taja za 2005 - 2008. godinu.
4. Dono{enje odluke o pove}anju kapitala za ulo`ena sredstva po Ugovoru o privatizaciji,
5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2009. godinu
6. Ostala pitanja.
Uvid u isprave, materijale i prijedloge Odluka o pitanjima uvr{tenim u dnevni red Godi{nje skup{tine mo`e se izvr{iti u pro-
storijama d.d. „RUDNIK BOKSITA“ Bosanska Krupa, ul. Dana nezavisnosti bb svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do
14,00 sati.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Stevo Orlovi}
sport 73
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
REPREZENTACIJA Po~ele pripreme za Uzbekistan
ĚHQN2Q@U@OQHKHJ@Y@
HFQ@]DC@RDCNJ@?T
Zbog povrede otpao igra~ Slavije Bojan Regoje
Nogometna reprezentacija, sa-
stavljena, uglavnom, od igra~a iz
Premijer lige BiH, okupila se
ju~er u hotelu „Hercegovina“ na
Ilid`i. Selektor Miroslav Bla`evi}
ostao je bez stopera Slavije Boja-
na Regoje, koji se povrijedio u
~etvrtak na utakmici finala Kupa
BiH.
Kvalitetan test
]iro je rekao kako ne}e zvati
nikoga vi{e pa }e u Uzbekistan
putovati sljede}i igra~i: Supi},
Nurkovi}, Spahi}, Vasili}, Jova-
novi}, Jahi}, \uri}, Nikoli}, [ko-
ro, Kajkut, Vranje{, Topi}, Proda-
novi}, Kuduzovi}, Bekri}, Jugo,
^oli} i Had`i}. Oni }e konkurira-
ti za me~ u ponedjeljak, u 16.05
sati, u Ta{kentu.
- Veoma sam znati`eljan da vi-
dim sa kakvim talentom i kapaci-
tetom putujemo u Aziju. Od ovih
igra~a o~ekujem mnogo. Sada je
prava prilika da se doka`u. Ko-
na~no }u i ja mo}i da ih vidim u
jednom kvalitetnom testu - ista-
kao je Bla`evi}.
]iro ne bi bio ]iro da ne zna
sve o predstoje}em protivniku.
Uzbekistance je ocijenio sjajni-
ma.
Tri pobjede
- Dobio sam informacije da su,
zaista, kvalitetni. Imaju sjajan na-
pad. Njihovi klubovi su u azi-
jskim kupovima eliminirali ira-
nske, {to me je, zaista, iznenadilo.
O~ito je da se tamo veoma dobro
radi. Pa tamo igra i superslavni
Rivaldo - rekao je Bla`evi}.
Selektor je odavao zabrinutost
uo~i me~a sa Uzbekistanom.
O~ito je pod dojmom informacija
koje je dobio o skora{njem proti-
vniku. No, kada su mu spomenuli
predstoje}i susret sa selekcijom
novinara, `ivnuo je.
- Nadam se da }e se oporaviti
svi oni koje sam pozvao i da }u
imati na raspolaganju najja~u eki-
pu. Naravno da se bojim te uta-
kmice. Nadam se da }e to biti
otvoren me~. Znam koliko }e oni
drugi biti motivirani i galvanizir-
ani. Jedva ~ekam taj susret, kao i
onaj sa Omanom. Iz ove tri uta-
kmice o~ekujem tri pobjede, jer je
samo rezultat meritoran - ka`e
]iro. A. NOVALIJA
Bla`evi}: Od igra~a o~ekuje mnogo (Foto: I. [ebalj)
Nakon skoro godinu i po,
Alen [koro se ponovo na{ao u re-
prezentaciji Bosne i Hercegovine.
Posljednji put je bio u konkure-
nciji kada je Meho Kodro vodio
selekciju Bosne i Hercegovine u
Japan.
- Su|ena mi je Azija. Nakon
Japana, ponovo sam u reprezenta-
ciji, a idemo u Uzbekistan. Drago
mi je {to sam ponovo tu, uradit }u
sve da opravdam povjerenje sele-
ktora Bla`evi}a - ka`e napada~
Sarajeva.
U zimskom prijelaznom roku
[koro se vratio iz Rijeke u Saraje-
vo i bio je jedan od klju~nih
igra~a u borbi za izlazak na evro-
psku scenu.
- Drago mi je {to sam pomo-
gao Sarajevu. Dobre igre su me i
vratile u reprezentaciju. Planiram
i ostati na Ko{evu. Kod ku}e je
najbolje - rekao je [koro. A. N. [koro: Kod ku}e je najbolje
Alen [koro ponovo u reprezentaciji
Su|ena mi je Azija
Odluka Predsjedni{tva Ora{ja
Prekinuli odnose sa Modri~om
Predsjedni{tvo Ora{ja jednogla-
sno je odlu~ilo da prekine svaku vr-
stu saradnje sa Fudbalskim klubom
Modri~a Maxima, prenosi Fena.
Tu ekipu uprava Ora{ja izra-
vno proziva za neregularnost u fi-
ni{u Premijer lige BiH uz konsta-
taciju da je Modri~a namjestila
rezultat sa Vele`om (3:3) kako bi
Mostarci zadr`ali status premijer-
liga{a. Iz Ora{ja su, me|utim, za-
boravili spomenuti da bi oni ispa-
li sve i da je bio odlu~en me~ u
Modri~i, jer su izgubili od Zvije-
zde u Grada~cu.
Iz ora{kog kluba poru~ili su
da je Modri~a ubudu}e ne-
po`eljna u gradu na Savi te su po-
jasnili kako }e im uskratiti i ko-
ri{tenje terena sa plasti~nom po-
dlogom, a prestat }e sa njima odi-
gravati i prijateljske utakmice.
Najavljeno je i dono{enje sli~nih
mjera prema Zvijezdi iz Grada~ca,
valjda zato {to ih je dobila, a kolo ra-
nije izgubila od Vele`a u Vrap~i}ima.
Nakon sjednice Predsjedni{tva,
uprili~ena je i opro{tajna ve~er za
trenera [enera Bajramovi}a i no-
gometa{e, a neopozivu ostavku na
du`nost ~lana klupskog Predsje-
dni{tva podnio je posavski privre-
dnik Zoran Klai}.
Nedavni finale Lige prvaka
Bla`evi} je svrstao u klasike,
naro~ito zbog igre Barcelone.
- Barcelona je divna. U`iva-
nje je gledati kako igra Inije-
sta. Kako su elasti~no slo`eni i
kojom brzinom prelaze u na-
pad. Man~ester je bio ne-
mo}an pred takvim nastupom
Barcelone. Zbog toga mi je `ao
{to u finalu nije bio ^elzi, koji
se ove sezone pokazao kao je-
dini dostojan protivnik Barce-
lone - smatra Bla`evi}.
Barcelona
je divna
D`eko u me~u protiv Verdera: Promotor akcije
„Dijete Bosne i Hercegovine“
titula je kojom }e se ubudu}e zva-
ti na{i najbolji, planetarno slavni
i uspje{ni sportisti, koji vrhu-
nskim rezultatima promoviraju
dr`avu u svijetu.
Samo }e odabranima biti
uru~ene znojnice sa zastavom
BiH, iste onakve kakve su u subo-
tu na posljednjoj utakmici Bu-
ndeslige na ruci nosili novi prvaci
Njema~ke Edin D`eko i Zvjezdan
Misimovi}.
Projekt odavanja priznanja
sportskim zvijezdama pokrenulo
je Udru`enje „Omladinski klub
UG“ u saradnji sa bh. novinari-
ma. Ciljevi i na~in realizacije pre-
zentirani su ju~er na pres-konfer-
enciji u Sarajevu.
D`eko i Misimovi} bili su prvi
promotori ovog dr`avnog projekta,
a nije nemogu}e da me|u prvima i
dobiju titulu „Dijete BiH“. O tome
}e idu}e sedmice odlu~iti `iri, sa-
stavljen od urednika i novinara
sporskih redakcija iz cijele BiH.
Projekt „Dijete BiH“ trebao bi
postati tradicionalan, a priznanja }e
biti uru~ivana svake godine. O. L.
Projekt „Dijete Bosne i Hercegovine“
Znojnice sa zastavom
BiH samo odabranima
Na trijumfalnoj paradi na ulica-
ma katalonskog glavnog grada mili-
on eufori~nih navija~a do~ekalo je u
~etvrtak igra~e Barcelone, osvaja~e
nevjerovatna tri naslova ove sezone.
Klupska crveno-plava zastava
vihorila se na avionu kojim su
igra~i do{li iz Rima, gdje su u sri-
jedu sa 2:0 pobijedili Man~ester
junajted.
Trener Josep Gvardiola (Guardi-
ola) i kapiten Karles Pujol (Carles
Puyol) prvi su napustili avion nose}i
trofej. Nakon njih, slijedili su pre-
dsjednik kluba @oan Laporta (Joan
Laporta) s velikom bocom {ampanj-
ca, kojim su se polijevali svi igra~i.
Voze}i se autobusom na sprat
bez krova, igra~i su pro{li gla-
vnim ulicama Barcelone prije ne-
go {to su stigli na svoj stadion Ka-
mp nou, gdje ih je do~ekalo
100.000 navija~a.
Barcelona je ove sezone osvo-
jila naslov {panskog prvaka, Kup
kralja i u srijedu nave~er Ligu pr-
vaka savladav{i sa 2:0 branioca ti-
tule Man~ester junajted. (A. N.)
Sa stadiona: Na tribinama 100.000 navija~a (Foto: Reuters)
Autobus sa igra~ima Barcelone na prepunim ulicama (Foto: AFP)
Milion ljudi do~ekalo igra~e Barcelone
Po povratku iz Rima
sport
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 74
[est finala, nijedan trofej. To je
bilans Slobode u Kupu BiH. Tuzla-
ci su ~ak {est puta dolazili u priliku
da se bore za naslov, ali su svaki put
pali na posljednjoj prepreci. ^elik
im je dva puta uskratio radost, a po
jednom Sarajevo, @eljezni~ar, Zri-
njski i sada Slavija.
Vjerovatno nikada bli`e nisu
bili trofeju kao u srijedu u Lukavi-
ci. Sa Tu{nja su donijeli zna~ajnih
2:0. ^inilo se da }e im dva gola pre-
dnosti biti dovoljna, pogotovo na-
kon {to su u prvih 45 minuta odbr-
anili sve napade Slavije.
Ipak, u fini{u me~a sru{eni su
njihovi snovi. Lo{e odabrana takti-
ka obila im se o glavu. Povukli su
se, jedva prelazili centar, ali i kada
bi imali priliku, nisu razvijali brze
kontranapade, {to ih je krasilo u br-
ojnim utakmicama tokom sezone.
Na kraju im je koncentracija
morala popustiti, kardinalne gre-
{ke odvele su ih u poraz. Tragi~ar
utakmice bio je Nikola Mikelini.
Katastrofalno je pogrije{io u 88.
minuti, kada je, prakti~no, poklo-
nio Spalevi}u pogodak za 2:0.
Mikelini je bio junak prvog
me~a, ba{ kao i Prodanovi}. Ni dr-
ugi stoper Tuzlaka, me|utim, nije
se proslavio u srijedu. Jedan je od
dvojice koji nisu bili precizni prili-
kom izvo|enja penala.
Tako je drugu godinu zaredom
Sloboda izgubila Kup na isti na~in,
na penale. Kao da ni{ta nisu nau~ili
pro{li put. Veliki trud ostao je ne-
nagra|en. E. MUHAREMAGI]
KUP BiH Sloboda pora`ena i u {estom finalu
Lo{ izbor taktike i
kardinalne gre{ke
Tuzlaci su jedva prelazili centar, a na kraju im je koncentracija morala popustiti
Sli~no kao i u polufinalu pro-
tiv Zrinjskog, i u odlu~uju}em
me~u za titulu Kupa BiH fudba-
leri Slavije nadoknadili su minus
dva iz prve utakmice sa Slobo-
dom u Tuzli te, nakon izvo|enja
penala, izborili veliko slavlje.
- Nakon vice{ampionske titule
i osiguranog izlaska u Evropu,
ostvarili smo jo{ jedan veliki usp-
jeh. Ovo je zajedni~ko djelo fu-
dbalera, ljudi koji vode klub,
stru~nog {taba i, svakako, navi-
ja~a - rekao je Zoran Erbez, mladi
stru~njak, sa kojim Slavija ispisu-
je najljep{e stranice svoje histori-
je, pa je dodao:
- Bili smo uvjereni da mo`emo
ponoviti podvig protiv Zrinjskog.
Nije ba{ krenulo onako kako tre-
ba, jer sam ve} nakon pola sata
bio primoran da izvr{im dvije
izmjene zbog povrede, ali se jo{
jednom pokazalo da imamo kva-
litetan kadar. Ko god da dobije
priliku, on je iskoristi.
Prije nego {to je golgeter Lige
Darko Spalevi} anulirao minus iz
prvog me~a, mre`u Tuzlaka na~eo
je Ognjen Todorovi}, koji polako
kr~i put prema mjestu prvotimca.
- Mlad sam i nisam dugo u
Slaviji, a ve} sam dobio priliku da
se radujem trofeju koji i mnogo
iskusniji igra~i nisu imali priliku
podi}i. Moj pogodak je vratio na-
du da mo`emo do cilja, uspjeli
smo i presretan sam - kazao je To-
dorovi}. G. I.
Slavija opet nadoknadila minus od dva gola
Iskoristili recept kao protiv Zrinjskog
Iako nije bilo otvorenih nereda,
splitska policija je prije, za vrijeme i
nakon revan{-utakmice finala Ku-
pa Hrvatske izme|u Hajduka i Di-
nama privela 63 navija~a, a protiv
52 su podnesene prekr{ajne prijave.
Uhap{ene su 22 pristalice „Bilih“ i
41 „Modrih“, uglavnom zbog re-
me}enja javnog reda i mira. Kod
petorice je prona|ena marihuana.
Titulu osvaja~a Kupa i duplu
krunu uzela je mom~ad Dinama, i
to nakon {to je pobijedila na penale
s obzirom na to da je Hajduk u re-
gularnom vremenu anulirao zao-
statak od 0:3 iz prvog me~a. Dvo-
struki strijelac za Spli}ane bio je
Kalini} na asistencije Ibri~i}a i Ba-
rtolovi}a, dok je nekada{nji repre-
zentativac BiH zabio drugi gol Ha-
jduka.
Iako nije bilo otvorenih nereda
Na me~u Dinamo - Hajduk privedena 63 navija~a
Delegat revan{-utakmi-
ce finala Kupa BiH izme|u
Slavije i Slobode Muharem
Kuri} iz Gornjeg Vakufa,
prema slu`benoj du`nosti,
naveo je u izvje{taju {ta se
sve de{avalo dok je intonir-
ana himna Bosne i Herce-
govine.
- Na po~etku izvje{taja
napisao sam da se desio
incident prilikom intonira-
nja himne, kada je ba~eno pet jakih
petardi, dok su doma}i navija~i
pjevali „Bo`e pravde“ i skandirali
„Srbija, Srbija“, {to je totalno ne-
po{tivanje himne i dr`ave u kojoj
`ivimo.
Dalje sam naveo {ta se sve de{a-
valo za vrijeme utakmice i nabrojao
sam brojne petarde i „topovske
udare“ te prekide koji su se desili.
Na`alost, bilo ih je mnogo - rekao
nam je Kuri}.
Nakon {to je Kuri} u svom izv-
je{taju prijavio {ta se desilo, mo}i
}e reagirati i Disciplinska komisija
Nogometnog saveza BiH i izre}i
sankcije koje, budu li po{tovani pr-
opisi, mogu biti drakonske.
U ~lanu 74. Disciplinskog
pravilnika NSBiH, koji je pr-
episan od Svjetske fudbalske
federacije (FIFA), utvr|ene
su sankcije za sve oblike di-
skriminiraju}eg pona{anja, u
{ta se mo`e ubrojati i nepo{ti-
vanje himne. Minimalna no-
v~ana kazna klubu za koji na-
vijaju vinovnici ovakvog
incidenta iznosi 30.000 {vic-
arskih franaka i jednu utakmicu
bez gledalaca.
Ovaj je ~lan, prema uputi FI-
FA-e, isti u svim zemljama, ali kod
nas, me|utim, jo{ nijednom nije
primijenjen, iako je za to itekako
bilo povoda.
U Savezu se poku{avaju opra-
vdati situacijom u bh. fudbalu s
obzirom na to da bi izricanje samo
jedne ovakve sankcije prema ~lanu
74. vjerovatno zna~ilo i bankrot
kluba, ali zaboravljaju da se nacio-
nalizam, rasizam ili diskriminacija
bilo koje druge vrste, o~ito, nikako
druga~ije ne mogu protjerati sa bh.
stadiona. A. N.
Delegat prijavio incidente u Lukavici
Slavija mo`e biti ka`njena i
sa 30.000 {vicarskih franaka
^lan Pravilnika, prepisan od FIFA-e, propisuje izrazito
visoke kazne za diskriminiraju}e pona{anje
U prvom me~u zavr{nog tur-
nira Prvenstva BiH nogome-
ta{ice SFK 2000 savladale su
ju~er u Lukavici Zenicu sa 5:0
(Almira Spahi} 9, 56, Kuli{
39,74, Crnjak 82). Danas (18 sa-
ti) se sastaju Zenica i banjalu~ki
Borac, a sutra od 17 sati igraju
Borac i SFK 2000, koje brane
naslov.
Zavr{nica Prvenstva BiH za nogometa{ice
SFK 2000 bolji od Zenice
Uo~i susreta ispred svla~io-
nica na stadionu u Lukavici
Darko Spalevi} je, bez ikakvog
povoda, pesnicom udario Iliju
Prodanovi}a u potiljak. Tu~a
njih dvojice sprije~ena je br-
zom intervencijom prisutnih.
Spalevi} udario
Prodanovi}a
Iz Lukavice: Navija~i izazvali nekoliko prekida
Golman Slavije Lu~i} brani {ut Prodanovi}a sa bijele ta~ke (Foto: F. Fo~o)
Fudbaleri i rukovodstvo Slavije slave trofej
Prva liga FBiH

Parovi 29. kola: Danas (17.30
sati): Olimpik - SA[K Napredak
(stadion Ko{evo), Rudar - Vitez,
GO[K - Ozren, Budu}nost - Br-
atstvo, @ep~e - Krajina, Omladi-
nac - ^apljina, Jedinstvo - Tro-
glav, Iskra - Bosna. F. J.
Prva liga RS

Parovi 28. kola: Danas (17
sati): Sloboda - Jedinstvo, Dri-
na - Sutjeska, Famos - Mladost,
Rudar Prijedor - Sloga, BSK -
Borac, Proleter - Ljubi}, Ra-
dnik - Drina HE, Glasinac -
Kozara. G. I.
Kuri}:
Pobrojao
incidente
Nogometa{i Bordoa imaju prili-
ku da poslije deset godina osvoje ti-
tulu prvaka Francuske. @irondinci
u posljednjem, 38. kolu ve~eras go-
stuju Kaenu i za trofej im je dovo-
ljan i bod mada }e doma}in sigur-
no dati sve od sebe, jer mu samo
pobjeda garantira opstanak.
Porazu Bordoa nada se Olimpik
iz Marseja, kojem u goste dolazi
Ren. Tim sa Velodroma mo`e do ti-
tule samo u slu~aju pobjede i pora-
za Bordoa. Sedmerostruki uzasto-
pni prvak Lion gostuje Tuluzu, ko-
ji bi pobjedom osigurao izlazak na
evropsku scenu.
Gu`va u [paniji
Ovog vikenda zavr{ava se i
{pansko prvenstvo. Za tre}e mjesto
Sevilji }e biti dovoljan i bod s go-
stovanja kod Numansije, koja je
ispala, dok bi Atletiko Madrid tre-
bao ostati ~etvrti i izboriti kvalifi-
kacije za Ligu prvaka, jer mu u go-
ste dolazi Almerija.
Kiksu Atletika nada se Viljare-
al, koji putuje na Majorku, dok Va-
lensija ~eka Atletik Bilbao i bod bi
joj mogao biti dovoljan da zadr`i
prednost u odnosu na Deportivo,
koji je doma}in Barceloni.
^ak pet ekipa strepi da ne zau-
zme 18. mjesto i preseli se u ni`i ra-
ng. U najte`em polo`aju su Osasu-
na i Sporting, a u malo boljoj situa-
ciji su Betis i Hetafe.
U Italiji su ve} ispali Re|ina i
Le~e, a oslabljeni Torino }e u poslje-
dnjem, 38. kolu protiv Rome na Oli-
mpiku nastupiti bez sedmorice su-
spendiranih igra~a. Torino treba po-
bjedu, ali i remi ili poraz bodovno
poravnate Bolonje sa Katanijom.
Dvoboj Fiorentine i Milana na
stadionu Artemio Franki je, ta-
ko|er, odlu~uju}i. Pobijedi li Fior-
entina, ova }e dva kluba zavr{iti Se-
riju A s istim brojem bodova te }e
odigrati majstoricu za tre}e mjesto,
koje direktno vodi u Ligu prvaka.
^elzi po trofej
Bajer i Verder sastat }e se u Be-
rlinu u finalu Kupa Njema~ke. Za
ove dvije ekipe to }e biti posljednja
{ansa da izbore plasman na evro-
psku scenu sljede}e sezone.
U Engleskoj, na stadionu Ve-
mbli u Londonu, ekipe ^elzija i
Evertona odmjerit }e snage u fina-
lnoj utakmici FA kupa. Tim sa
Stemford brid`a `eli pobjedom
koliko-toliko zacijeliti rane neo-
svajanja trofeja u doma}oj i Ligi
prvaka. (Is. ].)
Brazilac Leonardo vodit }e u
narednoj sezoni ekipu vi{estru-
kog evropskog prvaka Milana
umjesto Karla An~elotija (Carlo
Ancelotti), za kojeg se govori da
}e ubrzo preuzeti engleski ^elzi,
objavio je ju~er sportski dnevnik
„La Gezzeta delo Sport“, prenose
agencije.
Novinar italijanskog lista na-
vodi da je Leonardo ve} razgova-
rao sa ~elnicima „Rosonera“ te da
je dogovorio uvjete dvogodi{nje
saradnje.
Leonardo do sada nije imao
trenerskog iskustva, a tokom du-
gogodi{nje igra~ke karijere dva
puta je nosio dres Milana, od
1997. do 2001. godine i u sezoni
2002/2003. Za reprezentaciju Bra-
zila, sa kojom je 1994. osvojio ti-
tulu prvaka svijeta, igrao je 60 pu-
ta i postigao 18 golova.
(Is. ].)
sport 75
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009.
Mojes menad`er
godine u Engleskoj
Menad`era Evertona Dejvida
Mojesa (David Moyes) kolege su
proglasile menad`erom sezone
2008/2009 u Engleskoj. Pod Mo-
jesovim vodstvom, tim sa Gudi-
son parka zauzeo je ove sezone
peto mjesto u prvenstvu, igrao je
finale Liga kupa, a danas }e na-
stupiti i u finalu FA kupa. Moje-
su je ovo ve} tre}i put da dobiva
presti`nu nagradu.
Jurij @irkov u ^elziju
Londonski ^elzi dogovorio je transfer ruskog reprezentativca Juri-
ja @irkova iz moskovskog CSKA, potvrdio je agent ovog veznog fu-
dbalera. @irkov je potpisao na ~etiri godine, a iako nije potvr|eno,
pretpostavlja se da je visina transfera oko 25 miliona dolara.
Tores produ`io ugovor
[panski reprezentativac Fer-
nando Tores potpisao je novi
ugovor sa Liverpulom, koji }e
ga zadr`ati na Enfildu do 2014.
godine, objavio je viceprvak
Engleske. Toresa je prethodni
ugovor vezivao za Liverpul jo{
~etiri godine.
To nije jedina novost vezana za
{panskog napada~a. Naime, na-
kon osam godina veze, koja da-
tira jo{ od njihovih srednjo{ko-
lskih dana, u {panjoskom gra-
di}u El Eskorijal o`enio se sa Olalom Domingez (Olalla Dominguez).
Gurkuf ostaje u Bordou
Bordo je iskoristio klauzulu u ugovoru sa Milanom i zadr`ao u svo-
jim redovima Joana Gurkufa (Yoann Gourcuff), koji je ove sezone
za vode}i tim fracuske lige nastupao kao pozajmljeni igra~
„Rosonera“.
Dvadesetdvogodi{nji vezista, koji je progla{en najboljim igra~em
francuskog prvenstva, potpisao je ~etverogodi{nji ugovor sa Bordo-
om, a mediji prenose da je transfer vrijedan skoro 15 miliona eura.
Kalenberg prvo poja~anje Volfsburga
Ekipa Volfsburga dovela je prvo poja~anje za novu sezonu. Rije~ je
o 26-godi{njem danskom reprezentativcu Tomasu Kalenbergu
(Thomas Kahlenberg), koji je do sada nosio dres francuskog prvo-
liga{a Oksera. Ofanzivni vezni fudbaler potpisao je na ~etiri godi-
ne, a finansijski detalji transfera nisu saop}eni.
U Sautemptonu bez pla}a
Nogometa{i, trener i ostali uposlenici Sautemptona do kraja maja
ne}e dobiti naknadu za svoj rad, objavio je ste~ajni upravitelj.
Donedavno stabilan prvoliga{ ispao je ove sezone iz Druge u Tre}u
englesku nogometnu ligu. Dogodilo im se to prvi put u 50 godina.
Tako|er, sljede}u sezonu }e, prema pravilima Udru`enja profesio-
nalnih klubova Druge, Tre}e i ^etvrte engleske lige, po~eti sa deset
bodova manjka, jer su bankrotirali, a klub je morao preuzeti
ste~ajni upravitelj.
Kombuar za kormilom PS@-a
Trener Valensijena Antoan Kombuar (Antoine Kombouare) potvr-
dio je da }e idu}e sezone voditi Pari Sen @ermen. ^etrdesetpetogo-
di{nji stru~njak nastupao je u igra~koj karijeri za PS@ od 1990. do
1995. Na klupi Pari`ana zamijenit }e Pola le Gena (Paul Le Guen),
kojem klub nije ponudio novi ugovor zbog, kako mediji prenose, su-
koba sa predsjednikom Sebastijanom Bazanom (Sebastien Bazin).
Jedan od kandidata za trenera PS@-a bio je i Safet Su{i}.
Van Nistelroj spreman
za sljede}u sezonu
Napada~ Reala Rud van Nistelroj
(Ruud Van Nistelrooy) uvjeren je
da }e potpuno spreman do~ekati
po~etak sljede}e sezone. Zbog ope-
racije koljena, holandski golgeter
je van stroja od novembra pro{le
godine.
Novi vlasnici Portsmuta i Sanderlenda
Nakon Man~ester junajteda, Liverpula i Aston vile, Sanderlend je
postao ~etvrti engleski premijerliga{ki klub, koji je stoprocentno u
vlasni{tvu ameri~kog biznismena. Elis [ort (Ellis Short) iz Dalasa
kupio je sve dionice kluba sa sjeveroistoka Engleske nakon {to je
prethodno bio 30-postotni vlasnik.
Jo{ jedan premijerliga{ dobit }e novog vlasnika. Rije~ je o Portsmu-
tu, kojeg }e ruski bogata{ Aleksandr Gajdamak prodati arapskom
milijarderu Sulejmanu el-Fehimu. (Is. ].)
Me|unarodni fudbal
Gurkuf: Bordou potreban bod za titulu (Foto: AFP)
Francuska
Parovi 38. kola: Subota: Kaen -
Bordo, Grenobl - So{o, Lil - Na-
nsi, Lorijen - Le Man, Olimpik
Marsej - Ren, Nant - Okser, Ni-
ca - L’Avr, Pari Sen @ermen -
Monako, Sent Etjen - Valensi-
jen, Tuluz - Lion (21 sat).
Italija
Parovi 38. kola: Nedjelja: Roma
- Torino, Bolonja - Katanija, Fi-
orentina - Milan, \enova - Le~e,
Inter - Atalanta, Juventus - La-
cio, Napoli - Kjevo, Palermo -
Sampdorija, Re|ina - Sijena,
Udineze - Kaljari (15).
[panija
Parovi 38. kola: Subota: Atle-
tiko - Almerija, Deportivo -
Barcelona, Valensija - Atletik
Bilbao, Majorka - Viljareal
(21).
Nedjelja: Espanjol - Malaga,
Numansija - Sevilja (17), Rasi-
ng - Hetafe, Sporting - Rekre-
ativo, Betis - Valjadolid, Osa-
suna - Real Madrid (19).
Engleska
Finale FA kupa: Subota
(Vembli): ^elzi - Everton (16).
Njema~ka
Finale Kupa: Subota (Berlin):
Bajer Leverkuzen - Verder Bre-
men (20).
Razigravanje za Prvu ligu: Ne-
djelja (15.30): Nirnberg - Ko-
tbus (prva utakmica 3:0).
Parovi i satnice
Mojes: Tre}i put najbolji
Tores: O`enio se u [paniji
Van Nistelroj: Povrijedio se
pro{le godine
Brazilac sve dogovorio sa „Rosonerima“
Leonardo uskoro na klupi Milana
NOGOMETNI VIKEND Zavr{etak sezone u najja~im ligama
Marsej se nada kiksu Bordoa
Jedino jo{ u Francuskoj nepoznat novi prvak Posljednja {ansa za Verder i Bajer
sport
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 76
Najbolji teniser svijeta Rafael
Nadal u 3. kolu Rolan Garosa po-
meo je Lejtona Hjuita (Lleyton
Hewitt) prepustiv{i Australcu sve-
ga pet gemova. Marin ^ili} je u tri
seta bio bolji od ^eha Radeka Ste-
paneka.
Iznena|enje je priredio Ru-
mun Viktor Hanesku (Victor Ha-
nescu) savladav{i sedmog nosio-
ca, Francuza @ila Simona (Gilles
Simon). Ispao je i {esti nosilac,
[panac Huan Karlos Ferero
(Juan Carlos Ferrero), kojeg je
porazio Nijemac Filip Kol{rajber
(Philipp Kohlschreiber).
U konkurenciji teniserki, pro-
lazak u 4. kolo bez problema je
izborila prva nositeljica Dinara
Safina. U ruskom dvoboju Safina
je u 67 minuta igre pobijedila
Anastasiju Pavlju~enkovu. Ma-
|arica Agne{ Savaji (Szavay) prir-
edila je senzaciju izbaciv{i tre}u
nositeljicu, Amerikanku Venus
Vilijams (Williams).
Rezultati 3. kola: (teniseri): Da-
videnko (Rusija, 10) - Vavrinka
([vicarska, 17) 6:3, 4:6, 6:3, 6:2,
Gonzalez (^ile, 12) - Ouana (Fran-
cuska) 7:5, 6:3, 7:5, Marin ^ili}
(Hrvatska, 13) - Stepanek (^e{ka,
18) 6:1, 7:6, 6:3, Hanesku (Rumu-
nija, 30) - Simon (Francuska, 7)
6:4, 6:4, 6:2, Verdasko ([panija, 8) -
Almagro ([panija, 31) 6:2, 7:6,7:6.
2. kolo: Kol{rajber (Njema~ka 29,)
- Ferero ([panija, 6) 6:4, 2:6, 6:4,
6:7, 6:3, \okovi} (Srbija, 4) - Sta-
hovski (Ukrajina) 6:3, 6:4, 6:1, Ma-
rej (Velika Britanija, 3) - Tipsarevi}
(Srbija) 7:6, 6:3 (Tipsarevi} pre-
dao), Soderling ([vedska, 23) - Fer-
er ([panija, 14) 6:7, 7:5, 6:2, 7:6.
Teniserke, 3. kolo: Safina (Ru-
sija, 1) - Pavlju~enkova (Rusija,
27) 6:2, 6:0, Li (Kina, 25) - Govor-
tsova (Bjelorusija) 7:5, 6:1, Savaji
(Ma|arska, 29) - Venus Vilijams
(SAD, 3) 6:0, 6:4, Cibulkova (Slo-
va~ka, 20) - Dulko (Argentina)
6:4, 6:2, Rezai (Francuska) - De
Brito (Portugal) 7:6, 6:2, Ivanovi}
(Srbija, 8) - Bene{ova (^e{ka, 32)
6:0, 6:2. (A. Dr.)
TENIS Na Rolan Garosu igrani me~evi 3. kola
Nadal pomeo Hjuita,
ispala Venus Vilijams
Prvi reket svijeta prepustio Australcu samo pet gemova Uvjerljiva Safina
Pod svjetlima reflektora Ko-
ngresne dvorane hotela „Radon
Plaza“ ju~er je po~eo „Avaz Sara-
jevo Open“ u bilijaru, koji je oku-
pio ukupno 256 igra~a iz 20 zema-
lja svijeta.
Me|u njima su i biv{i i aktue-
lni prvaci Evrope i svijeta Rej
Hundal (Ray) i Maid Imran iz
Engleske, Ralf Mund i Karl Sobr-
ekis iz Njema~ke, Ivica Putnik iz
Hrvatske, Ma|ari [andor Tot i
Vilmo{ Folde{, Zoran Svilar iz
Srbije, Bruno Muratore iz Italije,
biv{i prvak Evrope Riko Diks
(Rico Dix)...
Svi su oni redom presko~ili
ju~era{nji prijepodnevni dio tur-
nira, ta~nije prvo kolo, a za stolo-
vima su se na{li sino}. Ve}ina
na{ih predstavnika, poput ]er-
imagi}a, Kozari}a, Turulje...
uspjela je pro}i u drugi krug.
Ina~e, sude}i prema utiscima
ve}ine gostiju, ovaj turnir ne sa-
mo da je kvalitetom neosporno
jedan od vode}ih u Evropi nego je
to i organizaciono, a ambijent u
Kongresnoj dvorani „Radon Pla-
ze“ izgleda izvrsno.
Nagradni fond iznosi 15.200
eura, a kotizacija 50 eura. Fina-
lni dio turnira na programu je u
sutra sa po~etkom u 18 sati uz
direktan TV prijenos na Pink
BH. A. ^.
Trenutak nepa`nje i odsustvo
koncentracije ko{tali su bh. ki-
kboksera Salku Zild`i}a {ampi-
onskog pojasa u kategoriji do 85
kilograma u WAKO PRO federa-
ciji.
Zild`i} je u Podgorici protiv
Ivana Strugara branio titulu
osvojenu protiv istog protivnika.
No, u njihovom tre}em me|uso-
bnom me~u po drugi put izgubio
je nokautom u ~etvrtoj rundi.
- U ~etvrtoj rundi `elio sam se
malo odmoriti, bio sam spreman
da svjesno primim nekoliko uda-
raca. No, u odsudnim trenucima
pala mi je koncentracija. Dozvo-
lio sam protivniku da me udari.
Sva je krivica na meni - kazao je
Zild`i} na konferenciji za novi-
nare u Tuzli te je dodao:
- Olako sam dopustio Struga-
ru da vrati {ampionski pojas. Veo-
ma sam tu`an. Pogodile su me i
{pekulacije da je me~ dogovoren.
To, naravno, nije ta~no. Nikada to
ne bih mogao ni pomisliti, a po-
gotovo ne uraditi. Takve se stvari
kose sa mojim `ivotnim uvjere-
njima. E. M.
Prvi put u svojoj 50 godina
dugoj historiji Rukometni klub
Gorenje, ~iji je jedan od najboljih
igra~a na{ reprezentativac Adnan
Harmandi}, osvojio je naslov pr-
vaka Slovenije, jer je u odlu~u-
ju}oj utakmici doigravanja na go-
stovanju pobijedio Cimos Koper
sa 26:24 (10:11).
U me~u odluke Harmandi} je
postigao dva gola, a u pora`enom
timu na{ drugi reprezentativac
Damir Doborac se, tako|er, dva
puta upisao u listu strijelaca. Is. ].
Uspjeh bh. rukometa{a sa Gorenjem
Harmandi} prvak Slovenije
U ve~era{njoj utakmici (20 sati)
protiv @eljezni~ara rukometa{i Zr-
injskog tra`it }e pobjedu od osam
razlike, koja bi mostarskom klubu
osigurala plasman u Premijer ligu.
Na rasporedu je posljednje kolo
u grupi Jug Prve lige Federacije
BiH, a sarajevski klub dolazi u Mo-
star sa stopostotnim u~inkom. S
druge strane, Zrinjski ima samo je-
dan poraz, i to upravo od @eljezni-
~ara, koji je u prvom dijelu sezone
slavio sa 42:34.
- Naporno smo radili tokom
~itave sezone i nadam se da }e nam
se to vratiti u utakmici protiv @e-
ljezni~ara. Protivnika respektira-
mo, ali uvjeren sam da pred do-
ma}im navija~ima mo`emo do `el-
jenog rezultata - izjavio je trener
Zrinjskog @eljko Ani}. Ma. P.
Na Kongresu Svjetske ruko-
metne federacije (IHF) 6. juna u
Kairu (Egipat) Rukometni savez
BiH predstavit }e svoju kandida-
turu za organizaciju 18. svjetskog
juniorskog prvenstva u mu{koj
konkurenciji 2011. godine.
RSBiH je, kao dio prezentaci-
je BiH, snimio spot kojim se pre-
dstavljaju na{a zemlja i gradovi
potencijalni doma}ini ovog veli-
kog takmi~enja.
Kako nam je rekao Smajo Ka-
ra~i}, generalni sekretar RSBiH,
na{ Savez je uveliko po~eo lobirati
kod drugih nacionalnih federacija
da daju svoj glas BiH, kojoj }e pro-
tukandidat biti Gr~ka. O~ekivanja
su da }emo dobiti organizaciju
ovog velikog takmi~enja. Ina~e, na
Kongres putuju Kara~i} i aktuelni
predsjednik Predsjedni{tva RS-
BiH Stanislav Muci}. Is. ].
Harmandi}: Pobjeda u Kopru
Savaji: Ma|arica izbacila Venus Vilijams (Foto: AP)
Na{i najbolji igra~i pro{li su u
drugo kolo
Kara~i}: Kandidati za SP juniora
TUZLA - U znak sje}anja na ubijene u masakru na Kapiji 25.
maja 1995. godine, po 14. put odr`ana je biciklisti~ka utrka „Tuzla
25. 5.“. Kod kadeta, najbolji je bio Hidajet Suba{i}, ~lan tuzlanskog
Zmaja od Bosne. U masters konkurenciji najbr`i je bio Sr|an Babi}
iz banjalu~kog BSK-a. E. M.
Spec
Zild`i}: Nisam pustio
Uo~i Kongresa IHF-a u Egiptu
RSBiH o~ekuje dobre vijesti iz Kaira
Ani}: Respektuje protivnika
Rukometa{i Zrinjskog protiv @elje za Premijer ligu
Ani}: Mo`emo do plus osam
Po~eo „Avaz Sarajevo Open“ u bilijaru
Nosioci presko~ili prvo kolo
(Foto: I. [ebalj)
Salko Zild`i} nakon poraza u Podgorici
Dekoncentracija u odsudnim trenucima
sport
Dnevni avaz, subota,
30. maj/svibanj 2009. 77
Vlada Vukoi~i} }e jo{ ~etiri
godine predvoditi ko{arka{e Bo-
sne ASA BH Telecoma sa klupe!
Da budemo precizniji, klu-
pski direktor Admir Bukva i beo-
gradski trener ju~er su pred novi-
narima potpisali dokument pre-
ma kojem je definirana saradnja
na tri sezone uz opciju produ-
`enja i na ~etvrtu.
Za mnoge je to djelovalo izne-
na|uju}e, jer je zvani~ni povod za
pres-konferenciju bila najava dru-
ge finalne utakmice za prvaka BiH,
u kojoj }e Bosna gostovati u [i-
rokom Brijegu. Iza kulisa, me|u-
tim, vo|eni su pregovori koji su,
o~ito, uspje{no zavr{eni.
Povjerenje uprave
- Imao sam sre}u da me ovdje
zadesi proslava 30 godina od
osvajanja titule prvaka Evrope pa
mi se i tom prilikom mnogo toga
otkrilo o klubu iako sam i ranije
dosta znao. Meni je ~ast da bu-
dem dio ovog kluba i {to sam, ba-
rem na papiru, uz mnoga velika
imena koja su radila u Bosni.
Zbog toga, kao i zbog povjere-
nja uprave, nadam se da }emo do
kraja ispo{tovati ugovor te da }e
postignuti rezultati i uspjesi do-
nijeti obostrano zadovoljstvo -
ka`e Vukoi~i}.
Da li je ostankom trenera koji je
u dosada{njoj karijeri sa svojim ti-
movima uglavnom igrao, a ne na
TV ekranu posmatrao zavr{nice ta-
kmi~enja kao {to je NLB liga otvor-
ena najava ve}ih ambicija kluba ~ija
tradicija ne priznaje prosje~nost?
Prema rije~ima Bukve, jeste
ma koliko te{ko bilo hvatati kor-
ak sa klubovima iz okru`enja i
ostatka Evrope.
Uspje{na sezona
- Siguran sam da smo napravi-
li uspje{an poslovni potez. Potvr-
dilo se da je Vukoi~i} jedan od na-
jboljih trenera u regionu, za kojeg
vjerujemo da mo`e ispuniti na{e
ciljeve - ka`e Bukva.
Prema njegovim rije~ima, usko-
ro }e biti prezentiran ~etverogo-
di{nji plan kojim je predvi|eno
unapre|ivanje kluba u svim se-
gmentima.
- O~ekujem da }emo uskoro
imati jo{ kvalitetnih informacija,
naro~ito kada je rije~ o igra~kom
kadru. @elimo sa~uvati okosnicu
tima iz ove sezone, koju, kako
god da zavr{i finale, mo`emo
smatrati uspje{nom - izjavio je
Bukva. E. J.
[iroki Eronet protiv najve}eg sportskog rivala Bosne
ASA BH Telecoma ima prednost od 1-0 u finalnoj seriji i
jedna pobjeda dijeli ga od {estog naslova prvaka BiH.
[irokobrije{ki ko{arka{i vjeruju da je mogu posti}i
danas (20 sati) u svojoj dvorani Pecara, gdje, zanimljivo,
jo{ od 2003. (pobjeda nad Borcem) nisu proslavili osva-
janje titule.
- Na{a rastere}enost nakon plasmana u NLB ligu bi-
la je klju~ uspjeha u prvoj utakmici u Sarajevu, ali smo
svjesni da se „Studenti“ nisu pomirili sa gubitkom titu-
le. Pozivam navija~e da nam pomognu da u velikom sti-
lu zavr{imo ovu, ve} sada mogu re}i, uspje{nu sezonu -
ka`e trener [irokog Hrvoje Vla{i}.
Bez obzira na ishod, predsjednik kluba sa Pecare Ante
Suton ka`e da }e u sredi{tu [irokog Brijega poslije uta-
kmice biti organizirana proslava povratka u NLB ligu.
- Jasno, bilo bi sjajno kada bismo proslavili i naslov
prvaka - ka`e Suton, koji nije htio otkriti jo{ neka izne-
na|enja koja klub priprema za ve~era{nji spektakl. D. K.
Biv{i ko{arka{ beogradske Cr-
vene zvezde Vladimir Ma{ulovi}
naplatio je uz pomo} sudskog
izvr{ioca dugovanje koje su „Cr-
veno-bijeli“ imali prema njemu
tako {to su zaplijenjeni ko{evi na
terenima Zvezde na Malom Kale-
megdanu.
Naime, Crvena zvezda je osta-
la du`na Ma{ulovi}u 25.000 eura
i poslije dogovora da se dugova-
nja isplate u ~etiri rate u periodu
od januara do aprila 2009. godine,
„Crveno-bijeli“ su biv{em ko{ar-
ka{u isplatili samo prvu ratu. Po-
slije toga, Ma{ulovi} je bio pri-
moran da svoja potra`ivanja na-
plati posredstvom sudskog
izvr{ioca. (Is. ].)
Klivlend kavalirsi spasili su
prvu me~-loptu. Lebron D`ejms
(LeBron James) ponovo je pru`io
fascinantnu partiju (37 poena, 14
skokova, 12 asistencija) za „Kon-
janike“, koji su dobili peti me~ fi-
nala Isto~ne konferencije NBA li-
ge (112:102) i smanjili na 2-3 u
seriji na ~etiri pobjede protiv Or-
lando med`ika.
To je bio D`ejmsov ~etvrti tri-
pl-dabl u plej-of karijeri, po ~emu
je na drugom mjestu me|u akti-
vnim igra~ima dostigao tima Da-
nkana (Duncan) iz San Antonija.
Prvi je plej Dalasa D`ejson Kid
(Jason Kidd) sa 11.
Moris Vilijams (Maurice Wi-
lliams) dodao je 24 ko{a za Kavse,
dok su najbolji kod pora`enih
„^arobnjaka“, koji su za vrijeme
susreta uspjeli nadoknaditi ~ak
22 poena zaostatka, ali ne i pobi-
jediti, bili Hidajet Turkolu (Hi-
dayet Turkoglu, 29 poena) i Dvajt
Hauard (Dwight Howard, 24 poe-
na, 10 skokova).
[esti susret igrat }e se u Orla-
ndu, gdje }e doma}ini biti favoriti i
zbog statistike koja ka`e da je samo
osam timova u NBA historiji uspje-
lo dobiti seriju nakon 1-3. (E. J.)
Orlando pora`en u Klivlendu
D`ejms spasio prvu me~-loptu
Vukoi~i} ka`e da neo~ekivani
poraz u prvom me~u finala plej-
ofa u Sarajevu (78:87) remeti pla-
nove, ali ne i Bosnine ambicije da
osvoji titulu iako su u klubu svje-
sni da ih danas (20 sati) u [irokom
Brijegu o~ekuje te`ak zadatak.
- [iroki je maksimalno iskor-
istio psiholo{ko rastere}enje u
prvom me~u, dok smo mi, i por-
ed dobrog po~etka, upali u nji-
hov ritam, a poslije i nervozu.
Vjerujem da }emo sada pokazati
ve}u energiju i `elju te izboriti
majstoricu u Sarajevu - rekao je
Vukoi~i}.
U [iroki Brijeg na pobjedu
Vukoi~i} i Bukva su potpisali ugovor (Foto: F. Fo~o)
D`ejms poentira preko Hauarda
[iroki je slavio u Sarajevu (Foto: B. Nizi})
Mediji iz Beograda prenose
da srbijanski prvak Partizan `eli
dovesti dvojicu ko{arka{a Bu-
du}nosti, bh. reprezentativca
Nemanju Gordi}a (21 godina,
194 centimetra) i Vladimira
Da{i}a (21, 208), {to Podgo-
ri~ani demantiraju.
U sredi{tu pa`nje na{ao se i
Elmedin Kikanovi} (21, 210)
nakon {to je direktor Hemofar-
ma iz Vr{ca Marko Ivanovi}
izjavio da iz srbijanskog vice-
prvaka Crvene zvezde `eli do-
vesti bh. reprezentativnog ce-
ntra.
No, Kikanovi} je u razgo-
voru za na{ list izjavio da ne
razmi{lja o odlasku iz Zve-
zde, sa kojom je vezan ugovo-
rom. (V. B.)
Veliko interesiranje za bh. ko{arka{e
Partizan `eli Gordi}a,
Hemofarm Kikanovi}a
Kikanovi}: Ostaje u Zvezdi?
Odno{enje ko{eva sa terena na
Malom Kalemegdanu
Ko{arka{ki klub Bo{njak iz
Had`i}a pobjednik je A-2 lige
BiH pa }e idu}e sezone igrati u
vi{em rangu (A-1) nakon {to je
Odbor za `albe glasanjem (2:1)
odlu~io da utakmicu Spars - Bo-
{njak registrira rezultatom 63:74,
a ne 63:72, kako je bilo navedeno
u zvani~nom zapisniku.
Upravo su ta dva poena rije{ila
utrku za prvo mjesto u korist
Bo{njaka, kojem zbog propusta
zvani~nih lica nije upisan ko{ po-
stignut sedam sekundi prije kraja.
Iz mostarskog Sparsa insistir-
ali su na tome da utakmica bude
registrirana rezultatom iz zva-
ni~nog zapisnika, koji ih vodi u
A-1 ligu, {to je Odbor za `albe
odbio. E. J.
Odbijena `alba Sparsa
Bo{njak u vi{em rangu
KO[ARKA Trener sarajevskih „Studenata“ potpisao novi ugovor
Vukoi~i} u Bosni
jo{ ~etiri godine
Siguran sam da smo povukli uspje{an potez, ka`e klupski direktor Admir Bukva
Optimizam u redovima [irokog
Na Pecari odluka o prvaku?
Prinudna naplata duga od Crvene zvezde
Ma{ulovi} zaplijenio ko{eve
(
F
o
t
o
:

B
9
2
)
U polufinalnoj seriji turskog
plej-ofa ko{arka{i Fenerbah~e
Ulkera slavili su na gostovanju u
Ankari kod Turk telekoma (85:79)
i poveli sa 2-0. Za plasman u finale
aktuelnom prvaku potrebna je jo{
pobjeda. U timu na{ih trenera Bo-
gdana Tanjevi}a i Samira Selesko-
vi}a Emir Preld`i} postigao je de-
vet i Damir Mr{i} tri poena. Kod
pora`enih, Kenan Bajramovi}
imao je sedam poena. (V. B.)
Fener poveo sa 2-0
Bogdan Tanjevi} nadomak finala
RTS
18.00 Trendseter,
muzi~ki pr.
18.45 Total tenis
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a
baba se
~e{lja, serija,
48/50
21.00 TV lica
22.00 ^avka, film
23.40 Vijesti
23.45 Kanski festival
2009, filmski
program
Eurosport
09.45 Tenis: French
Open u Parizu
10.30 Tenis
11.00 U@IVO: Tenis:
French Open
u Parizu
16.30 U@IVO: Bicikli-
zam
17.30 U@IVO: Tenis:
French Open
u Parizu
20.30 Tenis, anliza
dana
20.55 Biciklizam
21.00 Bilijar
DSF
13.45 U@IVO: Motori
VN: Velika na-
grada Italije
15.00 U@IVO: Motori
VN: Velika na-
grada Italije
15.55 U@IVO: Fu-
dbal: Engle-
ska
18.15 Motori VN: Ve-
lika nagrada
Italije
19.00 Motori VN: Ve-
lika nagrada
Italije
Sportklub
15.10 U@IVO: Moto
GP Italija -
Kvalifikacije
250 cc
15.50 U@IVO: FA
CUP FINALE:
^elzi - Everton
18.15 U@IVO: ACB
liga play-off
1/4 finala
20.00 Moto GP Italija -
Kvalifikacije GP
21.00 U@IVO: Fra-
ncuska liga
Multiprijenos
National G.
14.00 Vrhunski me-
dvjed
15.00 Opasni susre-
ti: Krokodilska
kriza
16.00 Opasni susre-
ti: Morski pas
iz bezdana
17.00 Opasni susre-
ti: Sluzava
~udovi{ta
18.00 Opasni susre-
ti: Povratak u
pitonovu
{pilju
MTV Adria
16.00 The Killers
Weekend
17.00 Top 5 od 5
17.30 Fresh/New
18.00 Adria Top 20
19.30 Music
Mix
20.00 Today In Mu-
sic
20.30 So 90’S
Info
21.30 Music
Mix
23.00 MTV
World Stage
RTL
16.15 Policijska aka-
demija 7, film
17.45 Inspektor za
hotele
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Explosiv
20.15 Bridget Jo-
nes: Na rubu
pameti,
film
22.15 Domino
efekt, film
00.20 Alpha
Dog, film
PRO 7
14.45 Kako sam
upoznao tvoju
mamu, serija
15.15 Sta`isti, serija
16.10 Gossip Girl,
serija
17.00 90210, serija
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Talk, Talk, Talk
20.15 Marie Antoi-
nette, film
22.25 Ku}a vo{tanih
figura, film
00.20 Drakula 2, film
SATELITSKI TV PROGRAM
23.45 KANSKI FESTIVAL 2009 16.00 OPASNI SUSRETI 15.50 U@IVO: ^ELZI - EVERTON 16.00 THE KILLERS WEEKEND 15.00 U@IVO: MOTORI VN 22.25 KU]A VO[TANIH FIGURA
SUBOTA 30. 5. 2009.
BHT 1
08.00 Tribunal
Program za djecu i mlade
08.37 Frenderi u~e brojati, animira-
na serija, r.
08.44 Dobro do{li u moju zemlju:
Belgija
08.57 Moko, dijete svijeta, 4/13, r.
09.02 D`epni no`i}, igrani film
10.30 Josip Pejakovi}: U ime naro-
da, r.
11.00 Govor ti{ine, emisija
za osobe o{te}enog
sluha i govora
12.00 BHT vijesti
12.10 Otvoreni parlament:
Medijske slobode
13.15 Retrovizor,
muzi~ki program
13.45 Majstori brzine:
Brdska trka Nagrada Mala~ke
2009
14.15 Olimpijski magazin
14.45 Moskva: Takmi~enje
za Pjesmu Evrovizije
2009, finale,
snimak
18.00 ^udni dani na
planeti Zemlji,
strana dokumentarna
serija, 4/4
18.50 Celestin,
crtani film
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.31 Retrovizor, muzi~ki program
20.00 Ko{arka: Play-off
Lige 8 BiH: [iroki
HT Eronet - Bosna
ASA BH Telecom,
finale, 2.
utakmica, prijenos
22.16 BHT vijesti
22.31 Festival BH drame,
hronika
22.46 O{trica ludila,
kanadsko-ameri~ki
igrani film
00.23 Klasi~ni albumi:
Stelly Dan, 13/24
01.16 Pregled programa
za nedjelju
FEDERALNA TV
07.00 Turizam plus, r.
08.00 Vijesti
08.05 @ivot u divljini: Vodena vrete-
na, strani dokumentarni progr-
am, 14. epizoda, r.
08.30 Marvi Hamer
08.55 [trumfovi
09.20 Slon Bend`amin - Bend`amin i
Mrmoti
09.45 Mala princeza - Ne `elim se
kupati
09.55 Nody
10.10 Medo Rupert
10.20 Garfield
10.55 Svi mrze Chrisa, igrana serija,
12. epizoda
11.25 Autovizija, emisija o automobi-
lizmu
12.00 Vijesti
12.05 Mozaik religija,
vjerski program
12.30 Ured, igrana serija, 9. epizoda
13.00 Lud, zbunjen, normalan, na-
jbolje epizode, 6. epizoda, r.
13.50 Taj dobri stari osje}aj, ame-
ri~ki igrani film /S/
15.40 Vijesti
15.45 Baileyjeve milijarde,
ameri~ki igrani film /S/
17.25 Monk, igrana serija,
15. epizoda
18.16 Dnevnik, najava
18.20 Biografije: Tajkuni -
Dow Jones, strani
dokumentarni
program
19.15 Medo Rupert,
animirani film
19.30 Dnevnik 2
20.05 Dnevnik D:
Gost Ismet Bajramovi}
20.30 Ve~er sa Emirom,
tok-{ou
21.45 Remake,
doma}i igrani film /RP/
23.45 Vijesti
23.55 Pasji vojnici,
ameri~ki igrani film /Z/
01.45 Jazz in action,
muzi~ki program
02.25 Pregled programa
za nedjelju
OBN
08.10 Pepeljuga,
306/361,
teen sapunica, r.
09.00 Pepeljuga,
307/361,
teen sapunica, r.
09.50 Pepeljuga,
308/361,
teen
sapunica, r.
10.30 NBA
Play-off,
snimak
utakmice
12.30 NBA Action,
30/36,
sportska
emisija
13.00 Zvijezde ple{u,
plesni show, r.
14.55 Mimohod,
tok-{ou
16.00 OBN Star
Model
by Dejana
Rosulja{,
reality show, r.
18.20 Odred za
~isto}u,
59/59,
zabavna
emisija
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
muzi~ka
emisija
20.00 Zvijezde
ple{u,
plesni show
22.00 E.T.,
film mjeseca
00.00 Ludi spoj,
15/21,
animirana
humoristi~na
serija
00.30 Zvijezde
ple{u,
plesni show, r.
03.30 NBA Play-off,
snimak
utakmice
HAYAT TV
08.00 Dobro
jutro BiH,
jutarnji
program
10.00 Asterix i Cleopatra,
crtani program
11.10 Autoklub
11.35 Bistro BiH
12.00 Biometeorolo{ka
prognoza
12.01 Jumanji,
igrani film
13.40 Vremenska
prognoza
13.45 Crno-bijeli svijet,
spoljnopoliti~ki
magazin
14.15 Dokumentarni
program
14.50 FBI Files,
dokumentarni
program
16.00 Borila~ke
vje{tine III,
igrani film
17.30 Mala,
igrani film
18.55 Centralni dnevnik
sa Senadom
Had`ifejzovi}em
Stanje na putevima
Bioprognoza
20.15 Ekskluzivni
intervju:
Halid Be{li}
21.00 [panska liga:
Atletiko Madrid - Almerija,
sportski
program
23.00 Vijesti
23.05 Sport centar
23.10 Me~ za titulu prvaka
svijeta:
Valuev - ^egajev,
direktan prijenos
00.10 Trava,
igrana serija,
35. epizoda
00.35 Vremenska
prognoza
00.37 Jo{ jedan dan
u raju, igrani film
PINK BH
07.20 Made in
Banja Luka, r.
07.30 Sportissimo, r.
08.00 Napu{teni
an|eo, r.
08.55 Vremenska
prognoza
09.00 Balkan net
10.00 Intervju
Lepa Brena, r.
10.30 Pri~a o
Pepeljugi,
film (Cinderella Story)
2004
12.00 Info top
12.10 Sarajevo
on line
12.20 Made in
Banja Luka
12.30 War at Home /
Rat u ku}i,
serija
13.00 Da pre|emo
na ti
13.30 Mobih, r.
14.00 Info top
14.10 Gold music
15.50 Info top
16.00 Napu{teni
an|eo
17.00 Show time
18.30 Info top
18.45 Vremenska
prognoza
19.00 Ka{mir mafija,
serija
20.00 Pare ili `ivot
21.00 Zvijezde
Granda
23.30 Hladni ~elik,
film (Cold
Steel)
1987
01.30 Sarajevo
on line
01.40 Made in
Banja
Luka
02.00 Grand
show, r.
04.00 Hladni
~elik, film, r.
13.45 MAJSTORI BRZINE 20.30 VE^ER SA EMIROM 20.00 ZVIJEZDE PLE[U 18.55 CENTRALNI DNEVNIK 19.00 KA[MIR MAFIJA
TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svi vole Rejmonda, humor-
isti~ka serija
20.05 Projekat „Pista“
zabavni program
21.00 Film
22.30 Bonaventura
magazin
23.00 Top ten stars
zabavno-muzi~ki program
23.50 Na kraju dana
00.00 Glad
igrana serija
00.30 Film
02.00 Odjava programa
RTM
17.30 Mala, igrani film
19.00 Centralni dnevnik
21.00 Odmori se, zaslu`io si, igr-
ana serija
22.00 [panska liga
23.50 Vijesti
23.55 Sport centar
00.00 Trava, igrana serija
TV Gora`de
17.00 Autovizija
17.30 Istina, dokumentarni progr-
am 14.
17.55 BH VEZA, informativni pro-
gram
18.25 Muzi~ki program
19.00 Dnevnik
20.00 Cobra, igrana serija 14/22
21.00 Igrani film
21.30 Dnevnik, r.
23.00 Saga o McGregorovima,
igrana serija, 59. ep.
NTV Amna Te{anj
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Dokumentarni program
20.30 TV VIKEND, kontakt progr-
am
23.00 Muzi~ki SMS
00.00 Muzi~ka linija
00.50 Dokumentarno-revijalni pr-
ogram
TV Visoko
19.00 BiH gradovi (r)
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 28. kolo I nogometne lige
FBiH Sa{k Napredak - Bo-
sna (V) - snimak
22.15 Muzi~ki program
22.30 TV strane
TV KISS
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Ciklus mladih autora,
~eli~ni zagrljaj
20.25 FIS SHOP
20.30 Narodno veselje
22.00 Vesna Kljaji} u`ivo
23.00 No}na mora, @eljko Malnar
No}ni program
TV Kakanj
18.30 XL magazin, kola`ni progr-
am
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.25 Razara~, igrani film
22.00 Lea Parker, serija
23.00 Autovizija
23.30 Vijesti TV Sahar
00.00 Vijesti IC, r.
00.20 Vikendom u 9, kola`ni pro-
gram
Reprizni program
TV Zenica
19.00 Vijesti
19.15 TV teatar
21.00 Igrani film
23.00 Vijesti, r.
23.15 Dokumentarni program:
Najve}a otkri}a
00.00 Odjava
TV USK
17.50 Bh. veza, inf. polit. magazin
18.20 Sinovi Rima, crtana serija,
4/26
Slijedi
18.50 Intermeco
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Ritmovi koji govore, do-
kum. prog. 3/10
20.05 Coctail music, muzi~ki pro-
gram
21.30 Vijesti
21.35 Basket, igrani film
23.20 Bonaventura
23.45 Muzi~ki program
TV Cazin
16.30 Gost i ona
17.30 Autovizija, repriza
18.00 Moja {kola, program za
djecu
19.00 Bonus
19.40 Muzi~ki program
TV Travnik
16.02 Vijesti
16.10 Slijedi, preporu~ujemo
16.15 Obavje{tenja i oglasi
16.20 Muzi~ki spotovi
16.30 TV Zehra, kola`ni program
17.00 AUTOSHOP
17.30 Dok. program
18.00 BH veza
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi... preporu~ujemo...
19.30 Muzi~ki program
20.00 Igrani film
21.30 Igrani film
23.00 Dnevnik TV Travnik (r.)
TV Bugojno
18.55 CD sa Senadom Had`ife-
jzovi}em
Sje}anja
Muzika
21.00 Odmori se, zaslu`io si, igr-
ani film
22.00 [panska liga - sportski pr-
ogram
HIT TV
20.00 Auto shop magazin
20.40 Emisija - Bonaventura
21.05 Folk show, muzi~ka emisija
23.00 Trend setter, muzi~ka emi-
sija
23.50 Tri minuta
23.55 Gost i ona - premijerno
00.55 Film
BN
19.30 BN monitor
20.05 Vitafon zvuk koji lije~i
20.30 Nijesmo mi od ju~e, humo-
risti~na serija
21.00 Glot frket, zabavna emisija
22.25 Mega sound
23.30 Bulevar
00.35 Igrani film: Sve {to mo`e{
danas ostavi
za sutra
Ekskluzivni
intervju:
Halid Be{li}
U prvom zvani~nom TV
intervjuu nakon automo-
bilske nesre}e koju je
do`ivio 10. marta, Halid
Be{li} }e govoriti {ta mu
je zapravo bio najte`i tr-
enutak, {ta osje}a kada
pro|e pored mjesta ne-
sre}e i svemu drugom
INTERVJU, HAYAT TV
20.15
Bridget Jones:
Na rubu pameti
Nespretna, debela i nesi-
gurna Brid`it D`ons `ivi i
radi u Londonu, zaljubljena
je u advokata Marka Darsi-
ja, me|utim, veza je pukla
zbog njene ljubomore. Slo-
mljena Brid`it putuje s De-
nijelom Klaverom na sni-
manje na Tajland.
FILM, RTL
20.15
17.30 U@IVO: TENIS 22.15 DOMINO EFEKT
Play - Off
Lige 8 BiH:
[iroki HT
Eronet -
Bosna ASA
BH Telecom
KO[ARKA, BHT 1
20.00
Me~ za titulu prvaka
svijeta: Valuev - ^egajev
SUBOTA 30. 5. 2009.
RTRS
08.00 Vijesti
08.10 Jutro u Srpskoj - Br~ko - zaba-
vno-informativni program
08.50 Osve{tenje Sabornog hrama
Hrista Spasitelja u Banjaluci -
snimak
10.00 Vijesti
10.05 Super Bili - tajni agent - progr-
am za djecu
10.10 Garfild - crtana serija, 127/132
10.35 Za.druga - emisija za mlade,
repriza
11.00 Top fm 20 - muzi~ki program
12.00 Vijesti
12.15 Pravoslavlje
12.40 Rije~ vjere
13.05 [tikla - zabavni program
14.00 Slavni parovi - Boris Karlof i
Bela Lugosi - dokumentarni pr-
ogram, 43/50
14.30 Indija, {apat vje~nosti - puto-
pisna reporta`a, 9/10
15.00 Ulovi trofej -
Njema~ka, 2. dio
15.30 Ljepota usamljenog
mjesta -
reporta`a
15.45 Ki{a -
film
17.00 Vijesti
17.05 Mali ekran -
otvoreni program
18.00 ^ola u Parizu -
reporta`a
18.15 Muzi~ki poster
18.30 Do kraja svijeta -
Las Vegas, 4/6 -
putopisna reporta`a
19.00 Skajlend -
crtana serija, 9/26
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.05 @ene mafija{a -
mini serija, 1. i 2. dio
23.25 Info profil
23.40 Brojevi -
serija, 45/84
00.25 Mjesto zlo~ina,
Majami - serija,
5/24
01.10 Top fm 20 -
muzi~ki program
HRT 1
09.45 Skica za portret
09.55 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Ku}ni ljubimci
10.50 Veterani mira, emisija za bra-
nitelje
11.53 Pastel
11.55 Burzovno izvje{}e*
12.00 Dnevnik
12.15 TV kalendar
12.35 Draga neprijateljica, telenove-
la*
13.20 Prizma, multinacionalni maga-
zin
14.05 Duhovni izazovi
14.35 Reporteri: Tiananmen, 20 go-
dina poslije*
15.50 Euromagazin
16.20 Vijesti
16.29 Vrijeme sutra
16.35 Hrvatska kulturna ba{tina:
Pri~a o dva grada
17.00 Svirci moji, glazbena emisija
17.45 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
17.50 U istom loncu, kulinarski show
18.35 TV Bingo Show
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport
20.02 Vrijeme
20.15 Iza neprijateljskih linija, ame-
ri~ki film*
22.00 Telefon, ameri~ki film (12)*
23.40 Burzovno izvje{}e*
23.45 Dnevnik 3
00.00 Vijesti iz kulture
00.10 Filmski maraton: Posljednji
ples, singapurski film (12)*
01.55 Filmski maraton: Slomljena
strijela, ameri~ki film*
03.25 Skica za portret
03.30 Misli osjetilima, osje}aj razu-
mom - dokumentarni film
04.05 Reporteri: Tiananmen, 20
godina poslije*
05.15 Draga neprijateljica,
telenovela*
HRT 2
06.55 TEST
07.10 Najava programa
07.15 Disneyjevi crti}i: [iljo i sporto-
vi*
07.40 Disneyjevi crti}i: Kuzco - care-
va nova {kola*
08.00 Na kraju ulice (26’)
08.25 Danica
08.30 Abeceda EU: Slovo M, 1. dio
08.40 Ninin kutak
08.50 Dinosapiens, serija za djecu
09.15 Iznad crte: [kola bez boli
09.25 Navrh jezika: Ni{ta
09.35 Kokice*
10.00 Parlaonica: ^a je lipa ova spli-
tska riva!
11.00 Briljanteen
11.50 Gimnazija, serija za mlade*
12.35 Majstori svira~i: Koncert u Po-
re~u, 2. dio
13.05 Yellowstone, dokumentarna
serija*
14.00 KS automagazin
14.35 Vreli dijamant, ameri~ki film
(97’)*
16.15 4 zida
16.55 Ko{arka, PH: Zadar - Cibona,
prijenos (2. finalna utakmica)
17.45 Dan Univerzalne sportske
{kole, reporta`a
17.55 Ko{arka, PH: Zadar - Cibona,
prijenos
18.45 Vaterpolo, PH: Jug - Mladost,
prijenos 3. utakmice
20.15 Ve~eras...
20.20 Misli osjetilima,
osje}aj razumom -
dokumentarni film
20.55 Boks, Moskva: M. Preskar - D.
Peret, prijenos
21.50 [ibenik: 1. PORIN CLASSIC -
ozbiljna glazba i jazz,
snimka
23.20 Boks-WBA, borba
za naslov svjetskog
prvaka: Valujev -
^agajev, prijenos
00.25 Sportske vijesti
00.30 No} u kazali{tu -
In memoriam D. Maru{i}:
Ero s onoga svijeta
02.35 TV raspored
NOVA TV
06.35 Superheroj Spiderman,
crtana serija
07.00 Winx,
crtana serija
07.25 Pocoyo,
crtana serija
07.50 Roary,
crtana serija
08.05 Dora istra`uje,
crtana serija
08.30 Ezo TV,
tarot show
09.30 Nova lova,
TV igra
10.25 Lude 70-e,
serija
10.55 Kralj
Queensa,
serija
11.55 Provjereno,
informativni
magazin
12.55 Hrvatski
radijski
festival
14.55 Farma,
reality show
17.10 Vijesti
17.20 Kod Ane,
kulinarski
show
18.05 Ne zaboravi
stihove,
glazbeni kviz
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 S.W.A.T,
igrani film
22.00 Hrvatski
radijski
festival,
prijenos
00.00 Motivi,
igrani film (12)*
01.35 Imitator,
igrani film (15)*
03.35 Ubojica u
blizini,
igrani film (12)*
05.05 Otka~ena
obitelj, igrani film
06.40 Kraj programa
23.40 BROJEVI 17.50 U ISTOM LONCU 18.45 VATERPOLO 20.00 S.W.A.T
OBN
22.00
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi},
Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg
Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a
Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418,
Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i pro-
daja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-
648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Pe-
tra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 b
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
Skupina ljudi slu~ajno
otkriva izvanzemaljce
tokom njihove posjete
Zemlji. U panici na-
pu{taju na{u planetu,
zaboraviv{i na malenog
izvanzemaljca, koji se
tada na|e posve sam
na njemu nepoznatoj
planeti, daleko od do-
ma. Na svu sre}u, on
ubrzo na|e srodnu
du{u u desetogo-
di{njem dje~aku Eliotu
Uloge: Henri Tomas, Di
Volis, Dru Berimor
Reditelj: Stiven
Spilberg
FILM
FILM
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Mogu}a je alternativa u ljubavi. Na vama
je da je prihvatite ili odbacite. Ipak, dvaput razmi-
slite.
Posao: Izuzetno ugodan dan. Osje}ate se dobro i
to }ete prenijeti na svoju okolinu. Ideje su prihva}ene.
Zdravlje: Va{ optimizam je zarazan.
Ljubav: Kada ispravite odre|enu gre{ku prema
partneru, pokazat }e se da je to jedino ispravno.
Priznanje sve olak{ava.
Posao: Bolje razmislite o tome kakve mogu biti poslje-
dice naglih odluka. U suprotnom, na}i }ete se u nezavidnoj situaciji.
Zdravlje: Vra}a vam se vitalnost.
Ljubav: Ako se previ{e kolebate, mo`e se lako
dogoditi da par tner u~ini sasvim suprotno od
onog {to o~ekujete.
Posao: Ako i ne `elite neke velike promjene, ipak
}ete napraviti kompromis. Iza}i }ete ususret kolegama.
Zdravlje: Izvrsno!
Ljubav: Istina je da je dobro imati principe. Ipak,
za`mirite na jedno oko, poku{ajte ispuniti partner-
ova o~ekivanja.
Posao: Ako o~ekujete odgovor na jedno delikatno
pitanje, mo`e do}i ba{ danas; Mnogo je bolje nego {to mislite.
Zdravlje: Bez promjena.
Ljubav: Ako bar malo sredite odnose sa partner-
om, to }e znatno utjecati na va{ kompletan unu-
tra{nji mir.
Posao: Prihvatite ponudu prijatelja. Pridru`ite mu
se u njegovim planovima. Zajedno }ete posti}i znatno vi{e.
Zdravlje: Kontrolirajte tlak.
Ljubav: Pred vama je zanimljiva avantura koja
}e, biti samo prolaznog karaktera. Mo`da je tako i
bolje!
Posao: Provjeren prijatelj povjerit }e vam informaciju, koja }e
vam pomo}i da lak{e u djelo provedete svoje planove.
Zdravlje: Budite oprezniji.
Ljubav: Dolaze sasvim nova prilika. Pitanje je sa-
mo kako je do sada niste zapazili, jer sve je vi{e
nego o~ito.
Posao: Neo~ekivani razgovor donosi izuzetne no-
vosti, koje }e vam u budu}nosti dosta pomo}i u va{im plano-
vima.
Zdravlje: Prili~no dobro.
Ljubav: Iako je sve u najboljem redu, nema mje-
sta potpunom opu{tanju. Posvetite vi{e pa`nje
partneru.
Posao: Danas }ete neke stvari morati uraditi i protiv svojih pri-
ncipa. To ne zna~i da se „sru{io svijet“.
Zdravlje: Solidno.
Ljubav: Dan je povoljan za stvaranje kompromisa,
pa i za ugodne trenutke. Izbjegnite prepirke i ra-
zdor.
Posao: Nisu uvijek najva`niji trenutni problemi,
nego oni za koje ne znate da postoje. Osvrnite se malo.
Zdravlje: Sve bolje.
Ljubav: Uspje{no ste zaustavljali dolaze}u krizu.
Sada ste prisiljeni da potpuno pogledate istini u
o~i.
Posao: Bolje planirajte. Tako }e vam biti mnogo lak{e da
ostvarite ambicije, koje i nisu ba{ toliko skromne.
Zdravlje: Oti|ite zubaru.
Ljubav: Za{to ste tako hladni i nepristupa~ni? Je-
dna osoba poku{ava privu}i va{u pa`nju. Osvrnite
se.
Posao: Kona~no }ete shvatiti svoje prave mo-
gu}nosti. To }e vam pomo}i i da uspje{no obavite ozbiljan ra-
zgovor.
Zdravlje: Bit }ete dobro raspolo`eni.
Ljubav: Dolazi neo~ekivana prilika da upoznate
osobu koja vam se dopada. Ako imate vezu, sve
po starom.
Posao: Do{lo je vrijeme da se vi{e posvetite po-
slovnom `ivotu. Ne brinite, eventualne problema lako }ete ri-
je{iti.
Zdravlje: Prolazna glavobolja.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Tarik je mladi, neafirmirani sara-
jevski pisac, koji uo~i rata u Bo-
sni {alje filmski scenarij na ko-
nkurs u Francusku. Njegova fi-
lmska pri~a, s temom iz Drugog
svjetskog rata u kojem je njegov
otac Ahmed kao logora{ razmi-
jenjen za fa{iste, postaje sudbi-
na koju `ivi. Ratna pri~a oca i si-
na ponavlja se u razmaku od 50
godina.
21.45
FEDERALNA TV
E.T.
FILM
BOKS
HAYAT TV
23.10
Remake Hladni ~elik
Na Bo`i} ubijen je otac
D`onija Modine. Ubica
mu je prerezao vrat, a
mnogi koji `ele osvetu
ne pretpostavljaju da su i
oni dio krvavog plana
psihopate.
Uloge: [eron Stoun, Br-
ed Dejvis
Reditelj: Doroti En
Puzo
23.30
PINK BH
Kidmen: Jedna od onih kod kojih je Lakroa neizbje`an
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Kee vole sjajne stvari
Papagaj
ukrao paso{
VELINGTON - Veliki papa-
gaj iz porodice Kea, poznat po
nasilnom pona{anju, uspio je
ukrasti paso{ jednom [kot-
lan|aninu koji je bio na
odmoru na Novom Zelandu.
- Budu}i da sam [kotlan|anin,
imam dobar ose}aj za humor.
Pretpostavljam da papagaj kor-
isti moj paso{ za neku nelega-
lnu radnju - kazao je turista,
koji je `elio ostati anoniman.
MANILA - Filipinski sekretar-
ijat za zdravstvo pokrenuo je
inicijativu da se na kutijama ci-
gareta, pored tradicionalnih
upozorenja o {tetnosti duhana,
nalaze i fotografije koje pokazu-
ju posljedice pu{enja.
Prvi ~ovjek sekretarijata Franci-
sko Duke III (Francisco Duque)
pokazao je na konferenciji za no-
vinare nekoliko primjera novih
inovacija. Ova kampanja je dio
obilje`avanja 31. maja, Svjetskog
dana borbe protiv pu{enja.
VAJMAR - U Njema~koj se inte-
nzivno pripremaju za predstoje}u
posjetu predsjednika SAD Bara-
ka Obame (Barack). Kreirani su
razni suveniri u ~ast njegovog do-
laska, poput posebnih kola~a ili
kutija bombonijera.
Obama planira 5. juna posjetiti
Vajmar u centralnoj Njema~-
koj, a posebna etapa obilaska je
nacisti~ki koncentracioni lo-
gor Buhenvald, koji su oslobo-
dile ameri~ke snage me|u koji-
ma je bio predsjednikov stariji
ro|ak ^arls Pejn (Charles T.
Payne).
Dala intervju za „Figaro“
Bruni `eli vi{e
biti sa suprugom
PARIZ - Prva dama Francuske
Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sar-
kozy) voljela bi vi{e vremena pr-
ovoditi sa svojim suprugom, pre-
dsjednikom Nikolasom (Nico-
las), koji ~esto putuje u inoze-
mstvo. Karla je ovo izjavila u ra-
zgovoru s Bernadet (Bernadette),
suprugom biv{eg francuskog pr-
edsjednika @aka [iraka (Jacques
Shirac), tokom intervjua za ~a-
sopis „Figaro“.
Iskosa
Pet godina
s pijavicom
PEKING - Jedan Kinez `ivio je
pet godina s pijavicom u nosu, a
da toga uop}e nije bio svjestan.
Nakon {to mu je deset dana zare-
dom curila krv iz nosa, 73-go-
di{nji Fu obratio se ljekaru za po-
mo}. U ambulanti je saznao da je
razlog tome pijavica duga 10 ce-
ntimetara koja se nastanila u nje-
govom nosu. Fu vjeruje da mu je
pijavica u{la u nos dok je pio vo-
du s izvora prije pet godina.
Duke sa svojim primjerima (Foto: AP)
Svjetska ekonomska kriza pogodila i dizajnere
LAKROA PROGLASIO STE^AJ
Francuz odlu~io sniziti cijene svoje ina~e veoma skupe odje}e
Fotografije kao upozorenje
Bombonijere s likom predsjednika SAD (Foto: AP)
PARIZ - Francuski dizajner Kri-
stijan Lakroa (Christian Lacroix)
izjavio je da se njegova firma nala-
zi pod ste~ajem te da „osjetno pada
prodaja odje}e zbog svjetske krize,
kao i potra`nja za luksuzom“.
S obzirom na krizu, dizajner je
odlu~io poduzeti antirecesijske
mjere i tako svoju veoma skupu
odje}u visoke mode prodavati po
ne{to ni`im cijenama kako bi us-
pio isplatiti kreditore. Ipak, pari-
skom trgova~kom sudu Lakroa je
priznao da njegova modna ku}a
vi{e ne mo`e pla}ati potra`ivanja
svojih vjerovnika.
Njegove kreacije neizbje`ne su u or-
marima Kristine Agiljere (Christina
Aguilera), Nikol Kidmen (Nicole
Kidman), Madone (Madonna)...
Pripreme za dolazak Obame