Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 28. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4924 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

-1 7/,'561 $4#0-18+ #"
„Vi{e od igre“: Danas posljednji kupon

OSTAVKE

Nakon demisije federalnog premijera

Od Kri{to, Mi~i} i Kebe zatra`io hitnu proceduru imenovanja novog premijera Neizvjestan povratak u „Energoinvest“ ^ovi}: Novu vladu ne mogu formirati isti ljudi SBiH ima sigurnu poziciju

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

N

akon {to je federalni premijer Ned`ad Brankovi} podnio ostavku, u SDA su zapo~ele intenzivne potrage za osobom koja }e

ga zamijeniti. U politi~kim kuloarima {pekuliralo se nizom imena, od aktuelnih ministara u Federalnoj vladi do nekih uspje{nih biznisme-

na, ali ju~era{nji dan nije dao odgovor na pitanje ko }e sjesti u u`arenu premijersku stolicu i suo~iti se s rastu}im isku{enjima u FBiH. 2. strana

MILION
NA DAR

VI[E OD IGRE

VI[E OD IGRE

Prijateljstvo

Joker kupon

Kupon br. 28. 5. 2009.

7

Sarajevo: Protest povodom potjernica iz Srbije

$4#0+6 '/1 5' -#1 61 5/1 5' $4#0+.+ + 7 4#67
Poruke: Podr`an stav UO

8.#&# -5 0' ' $'5-10# 01 '-#6+ 5#.6#)+07 156#8-7
7. strana

8. str.

Pedofilija: \a~ki dom u Banjoj Luci

Predstavnici Ambasade SAD uru~ili opremu vrijednu 250.000 KM

(Foto: M. Lugi})

1&)#,#6'., 5'-57#.01 7<0'/+4#8#1 7 '0+%7
16. str.

Vlada SAD poklonila opremu za bolju kontrolu granica

Velika donacija za UIO
NATO AKCIZE

10. strana

FK SLOBODA

Po pravdu }emo i}i i u Strazbur

U junu zahtjev za ~lanstvo u MAP-u?

Poskupljuju, kafa, gorivo, cigarete...

73. str.

9. strana

9. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

aktuelno

OSTAVKE Vlada FBiH od ju~er bez prvog ~ovjeka

Brankovi}: Posvetit }u se porodici
^ovi}: Te`ak rad Halilovi}: Sigurna pozicija

Od Kri{to, Mi~i} i Kebe zatra`io hitnu proceduru imenovanja novog premijera Neizvjestan povratak u „Energoinvest“
Premijer FBiH Ned`ad Brankovi} ju~er je podnio neopozivu ostavku na tu poziciju uz obrazlo`enje da „nije u mogu}nosti preuzeti odgovornost za daljnji rad Vlade FBiH bez odgovaraju}e politi~ke podr{ke organa koji su ga kandidirali na to mjesto“.

Reagiranja na Brankovi}evu ostavku

^ovi}: Novu vladu ne mogu formirati isti ljudi
Trebamo vrlo ozbiljno sjesti i ra{~istiti pozicije, smatra ^ovi}
Lider HDZBiH Dragan ^ovi} izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da se nakon ostavke federalnog premijera Ned`ada Brankovi}a ne mo`e govoriti samo o rekonstrukciji Vlade FBiH nego o njenoj korjenitoj izmjeni. Novi premijer, ka`e ^ovi}, imat }e godinu te{kog rada i trebat }e mu vremena da se sna|e u cijeloj situaciji. Sa zabrinuto{}u pita i ko }e uop}e prihvatiti da bude premijer godinu prije izbora, i to u uvjetima kakve danas imamo u FBiH. ^ovi} nije optimista da „isti krug ljudi mo`e sastaviti novu vladu“. No, uvjeren je da sa svima treba obaviti razgovore. - ^injenica je da nismo dobro sura|ivali posljednje dvije godine. To je jasna poruka da trebamo vrlo ozbiljno sjesti i ra{~istiti pozicije. Politi~ki bi bilo glupo praviti partnerstvo s nekim s kim ne mo`e{ raditi - ka`e ^ovi}. On nije isklju~io ni mogu}nost da u federalnu vlast u|e opozicioni SDP . - Mislim da sa svima trebamo razgovarati. Ako `elimo stabilizirati situaciju u FBiH, treba krajnje ozbiljno raditi sa svima. Ova situacija jednako je slo`ena za sve. Moramo se izdignuti iznad

Prijenos ovlasti
- Odluku sam donio nakon zavr{enog Petog kongresa SDA, gdje izraz volje ve}ine prihvatam kao podr{ku zahtjevu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a. U skladu s predvi|enom procedurom, u {to kra}em roku, realizirajte moje razrje{enje i ostale aktivnosti koje su predvi|ene za imenovanje novog premijera FBiH naveo je Brankovi} u pismu ustavnim {efovima izvr{ne vlasti, predsjednici FBiH Borjani Kri{to i potpredsjednicima Spomenki Mi~i} i Mirsadu Kebi. Brankovi} je zatra`io i da se da mi{ljenje na kojeg od njegovih zamjenika, a to su Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, treba prenijeti ovla{tenja premijera radi normalnog funkcioniranja Vlade FBiH, jer bi on odmah po~eo s kori{tenjem godi{njeg odmora do okon~anja procedure razrje{enja. Brankovi}, koji je sa svojom kona~nom odlukom ujutro prvo upoznao kabinet, a potom Beva-

Brankovi}: Odlazak iz Alipa{ine 41 nakon {est godina

(Foto: Reuters)

ndu i Grahovca te ministre u Vladi FBiH iz SDA, odavao je ju~er utisak osobe koja jedva ~eka da zavr{i sve formalnosti i {to prije napusti zgradu Vlade u Alipa{inoj ulici broj 41 u Sarajevu, u koju je u{ao prije {est godina, prvo kao ministar prometa i komunikacija.

Softi}: Ne}u podnijeti ostavku
Nakon {to je zavr{en Kongres SDA, ju~er se {pekuliralo da }e i Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, podnijeti ostavku na tu du`nost. No, u izjavi za „Dnevni avaz“ on je to demantirao. - Ne}u podnijeti ostavku, mada to neki pri`eljkuju. Me|utim, ako SDA od mene to zatra`i, svakako da }u o tome razmisliti malo ozbiljnije - naAz. D. glasio je Softi}. preuranjeno je razmi{ljati o tome ho}u li se tamo i vratiti. Nakon {to se odmor zavr{i, razmislit }u o svom daljnjem anga`manu - kazao je Brankovi} za na{ list. On }e, u skladu s va`e}im zakonima, narednih {est mjeseci ili do novog zaposlenja imati pravo na pla}u koju je dobivao. Osim toga, Brankovi} je vi{i asistent na Fakultetu za saobra}aj i komunikacije u Sarajevu.
A. HAD@IARAPOVI]

Daljnji anga`man
- Odmah nakon zavr{etka ovih formalnosti posvetit }u se svojoj porodici, koja je najvi{e trpjela. Jo{ je rano govoriti o tome {ta }u dalje raditi. Moja radna knji`ica jeste u „Energoinvestu“, ali

Vegar: Insistiranje na vlasti

Dr`avni nivo
- Bilo bi logi~no da se cijela pri~a o promjenama u Vladi FBiH pro{iri na dr`avnu razinu vlasti, odnosno Vije}e ministara BiH. Smatram da }e situacija funkcionirati po zakonu spojenih posuda. Ako Brankovi}eva ostavka u sebi ima politi~kih motiva ili opredjeljenja, cijela situacija neminovno }e se prenijeti na razinu dr`ave ka`e ^ovi}.

svih politi~kih {ablona - ka`e ^ovi}. Potpredsjednik Stranke za BiH Safet Halilovi} kazao je za „Avaz“ da }e SBiH i nakon Brankovi}eve ostavke zasigurno biti dio nove vlade. - Na{a pozicija je osigurana. Predsjedni{tvo SBiH sutra nave~er (~etvrtak, op. a.) imat }e sjednicu, nakon ~ega }emo imati formiran stav. Mislim da je prerano govoriti kako }e izgledati nova vlada. Sve zavisi i od toga ho}e li se tra`iti samo zamjenik premijera ili rekonstrukcija. Ne mogu re}i ho}emo li tra`iti da u Vladu FBiH u|u novi ministri iz SBiH rekao je Halilovi}. Portparol HDZ-a 1990 Veso Vegar o~ekuje da }e se dogovor o novom premijeru i Vladi FBiH posti}i u skladu s Ustavom i ranijim dogovorima vladaju}e ve}ine. - Logi~no je da }emo insistirati da budemo u vlasti. Ne znamo kako }e se sve ovo zavr{iti - rekao F. VELE je Vegar.

U pismu Tihi}u: Najva`nija je SDA
U pismu predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi}u Brankovi} je ju~er istakao trajno opredjeljenje „da je od svega najva`nija SDA“. - Ne `elim nijednim svojim potezom bilo {ta u~initi {to bi naru{ilo stabilnost i ugled stranke. ^estitam Vam izbornu pobjedu na Petom kongresu i `elim puno uspjeha u novom mandatu Vama i Va{im najbli`im saradnicima. S obzirom na to da izra`enu volju ve}ine na Kongresu SDA do`ivljavam i kao podr{ku Va{em zahtjevu za moju ostavku, koju ste zatra`ili prije Kongresa, `elim da Vas informiram da to prihvatam kao stav stranke koja me i predlo`ila na ovu funkciju i to u ovom trenutku `elim da ispo{tujem i provedem - naveo je Brankovi} u pismu Tihi}u. Na kraju je i od lidera SDA zatra`io da se hitno obavi procedura imenovanja novog premijera, kojem }e biti na raspolaganju radi upoznavanja s poslovima.

U Vladi FBiH o obavezama prema aran`manu sa MMF-om

Rebalansirane bud`ete usvojiti do 31. avgusta
Federalni premijer Ned`ad Brankovi} ju~er je, otvaraju}i sastanak s kantonalnim premijerima i ministrima finansija, predstavnicima vanbud`etskih fondova i Saveza op}ina i gradova FBiH, saop}io da je predstavnicima izvr{ne vlasti FBiH uputio neopozivu ostavku na funkciju premijera FBiH i da }e, dok traje procedura njenog usvajanja, radom Vlade FBiH rukovoditi dopremijeri. Na sastanku, u ~ijem su radu u~estvovali dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, definirane su obaveze svih nivoa vlasti koje su uvjet za zaklju~enje stand-by aran`mana sa MMF-om i pristupa finansiranju od Svjetske banke i ostalih finansijera. Tako|er je definirana realizacija odre|enih aktivnosti prije razmatranja na Upravnom odboru MMF-a. To za FBiH, kantone i op}ine zna~i usvajanje rebalansiranih bud`eta, kao i izmjenu odre|enih zakona. Dogovoreni su potezi koji bi osigurali pripremu rebalansiranih bud`eta vlada do 22. juna te njihovo usvajanje u Parlamentu FBiH i skup{tinama kantona do 31. avgusta, saop}eno je iz Vlade FBiH. Jedan od poteza jeste priprema interventnog zakona o ograni~enju visine pla}a, naknada koje nemaju karakter pla}a te teku}ih grantova za sve nivoe vlasti i vanbu`etske fondove. Njegovom primjenom osiguralo bi se 413,8 miliona KM za FBiH, od ~ega 152,4 miliona po osnovu ograni~enja visine pla}a, naknada i doprinosa, 61,4 po osnovu ograni~enja grantova FBiH, 50 miliona grantova kantona i 150 miliona po osnovu smanjenja rashoda za ostalu teku}u potro{nju.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ko su 12 la`nih vojnih penzionera
- U zatvor s prestupnicima, oduzmite im imovinu i dajte onima koji su ~asno branili ovu zemlju i nemaju mrlje na svom vojnom sta`u. Kaznite nekoga kona~no i nau~ite druge da po{tuju ovu dr`avu i njene zakone.
(sdzs)

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

KONSULTACIJE Odr`an hitan sastanak u Centrali SDA

Obho|a{ }e zastupati bo{nja~ke interese u Vladi
Ministar prostornog ure|enja nije v. d. premijera [epi} najavljuje da }e se ubrzo znati ime Brankovi}evog nasljednika

[ta }e Beograd u Dobrovolja~koj
Protesti boraca i gra|ana u Sarajevu suprotstavljanje su perfidnom poku{aju Srbije da ono {to se nije uspjelo u agresiji bude okon~ano sada
Po~elo je 2007. godine s Tuzlanskom kolonom, Be{lagi}em, Nikoli}em, Brki}em, Delibajri}em... Nastavljeno je nedavno sa 19 potjernica za Dobrovolja~ku ulicu u Sarajevu. Na red su do{li Gani}, Kljui}, Divjak, Viki}... Ne}e, vjerovatno, pro}i mnogo vremena do trenutka kada }e se na novom kontingentu potjernica iz Beograda na}i imena svih onih koji su se na bilo koji na~in suprotstavili agresiji na svoju zemlju, agresiji vo|enoj iz Beograda. Protiv ka`njavanja odgovornih za ratne zlo~ine niko normalan nikada ne}e prozboriti nijednu rije~. Svako ko je okrvavio ruke treba i mora odgovarati za to. Ako je u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu i na Br~anskoj Malti u Tuzli po~injen ratni zlo~in, kao i na bilo kojem drugom mjestu, odgovorni za njega trebaju se suo~iti s pravdom. Za utvr|ivanje eventualne odgovornosti, ma ~ija ona bila, nadle`ni su ili Ha{ki tribunal ili Sud i Tu`ila{tvo BiH. Tribunal je ova dva predmeta prepustio bh. pravosu|u i nema nijednog aktera tih doga|aja koji nije spreman istog trenutka stati pred Sud BiH kako bi kona~no bila utvr|ena istina. Srbija i njene pravosudne institucije u cijeloj ovoj pri~i, dakle, nemaju {ta tra`iti. I to treba jasno i glasno staviti do znanja zvani~nom Beogradu. To je ve} ura|eno reakcijom dijela institucija, a svoj stav o tome ju~er su, okupljanjem u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, biv{oj Dobrovolja~koj, iskazali i branioci BiH, od kojih bi se danas-sutra, prema beogradskim kriterijima, svaki mogao na}i na potjernici. Institucije Srbije o~ito bi one koje nisu uspjele porobiti i pobiti u ratu, u miru `eljele potrpati u kazamate. To je najbolje na svojoj ko`i osjetio Ilija Juri{i}, koji ve} vi{e od dvije godine ~ami u memljivim }elijama beogradskog pritvora. Skup u Hamdije Kre{evljakovi}a nije, dakle, nikakva odbrana „vlastitih zlo~inaca“, kako svaku reakciju na beogradske optu`nice `ele predstaviti u RS i Srbiji, nego suprotstavljanje perfidnom poku{aju da ono {to se nije uspjelo u agresiji bude okon~ano sada. Ju~era{njim protestima u Sarajevu borci i gra|ani su iskazali odnos prema vlastitoj zemlji, njenim najboljim sinovima, agresiji...

Nakon sastanka u Centrali SDA: Razgovor o funkcioniranju Vlade

(Foto: S. Jordamovi})

Hitan sastanak predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a sa ~lanovima stranke u izvr{noj vlasti FBiH odr`an je ju~er u poslijepodnevnim satima. U Centralu SDA redom su do{li potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo, potom premijer u ostavci Ned`ad Brankovi} te ministri Edin Mu{i}, Nail [e}kanovi}, Salko Obho|a{, Zahid Crnki} i Desnica Radivojevi}. Desetak minuta nakon po~etka, sastanku se pridru`io i jedan od novoizabranih potpredsjednika SDA Senad [epi}.

Kri{to dobila ostavku
Predsjednica FBiH Borjana Kri{to potvrdila je da je dobila ostavku premijera Brankovi}a. - Nakon konsultacija koje }e predsjednica FBiH obaviti narednih dana bit }e donesena odluka koja proistje~e iz ustavnih i zakonskih ovla{tenja saop}eno je iz kabineta Borjane Kri{to. ministara SDA u odlaze}oj vladi izabran je ministar prostornog ure|enja Salko Obho|a{. Njegova uloga u ovom periodu bit }e koordiniranje rada ministara iz SDA, ali i u~estvovanje u radu Kolegija Vlade FBiH u smislu za{tite bo{nja~kih interesa. To ne zna~i da }e Obho|a{ biti bilo kakav

v. d. premijera, jer to nije mogu}e prema Ustavu FBiH i va`e}im zakonima. - Ovakva odluka bila je neophodna kako bi se prevladala sada{nja situacija i izbjegle bilo kakve nejasno}e unutar Vlade. SDA }e ubrzo predlo`iti ime kandidata koji }e naslijediti Brankovi}a na poziciji premijera FBiH - kazao je [epi} za „Dnevni avaz“ nakon sastanka.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prvi sastanci
Ostali ministri nisu bili voljni komentirati novonastalu situaciju, a Obho|a{ }e prve sastanke s dvojicom dopremijera, Vjekoslavom Bevandom i Gavrilom Grahovcem, imati ve} danas. SDA je na ju~era{njem sastanku zauzela stav da bi Brankovi} svoja ovla{tenja, do izbora novog premijera, trebao prenijeti na ministra finansija Vjekoslava BevaA. HAD@IARAPOVI] ndu.

Jedna tema
Tema razgovora bila je samo jedna - funkcioniranje Vlade FBiH nakon Brankovi}eve ostavke dok ne bude imenovan novi premijer. U smirenoj atmosferi, a nakon {to je Brankovi} ponovio da je njegova odluka kona~na, za prvog me|u jednakima izme|u

Ne zna se ko }e na ~elo entitetske vlasti

Bevanda odbio voditi kabinet
Federalni dopremijer i ministar finansija Vjekoslav Bevanda ju~er je u dva navrata odbio preuzeti ovla{tenja za vo|enje Vlade FBiH. - To je moj jasan i principijelan stav. Vladu ravnopravno, do izbora nove, trebaju voditi oba zamjenika premijera, a ne samo ja. Uostalom, prema na{em ranijem dogovoru, u odsustvu premijera, sjednice Vlade vodio je Gavrilo Grahovac - kazao je Bevanda za „Dnevni avaz“. No, ju~er je i Grahovac odbio preuzimanje premijerskih ovla{tenja uz obrazlo`enje da zbog privatnih obaveza treba i}i na godi{nji odmor. O tome da li je Brankovi}evom ostavkom pala cijela Vlada FBiH, podijeljena su mi{ljenja. Prema diBevanda: jelu tuma~enja, Principijelan Brankovi}ev odlastav zak ne treba zna~iti pad Vlade i treba imenovati samo novog premijera, kojeg }e potvrditi Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH. S druge strane, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Safet Softi} smatra da ova ostavka zna~i pad cijele Federalne vlade, ali da }e kona~no mi{ljenje dati stru~njaci za ustavno pravo. U skladu s Ustavom FBiH, Parlament nema nikakvu nadle`nost da prihvati ili odbije ostavku premijera, ve} je to isklju~iva nadle`nost predsjednika i potpredsjednika FBiH. Ostavka postaje pravosna`na nakon {to na nju potpise stave predsjednica FBiH Borjana Kri{to i potpredsjednici Spomenka Ad. H. Mi~i} i Mirsad Kebo.

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

aktuelno

REAKCIJE O~ekivano `estoke kritike srpskih politi~ara

Dodik: Rezolucija SDA je antidejtonska
Ivani} u dokumentu ne vidi ni{ta novo, jer je Tihi} „premazan s vi{e boja“, ali ga ~udi {to se lider SNSD-a upustio u to koketiranje
Incko: Susret s liderima SDA, HDZBiH i SNSD-a

Dragan ^ovi} o narednom sastanku

Trojka idu}e sedmice s Inckom?
Pro{iriti krug politi~kih lidera na klju~nim problemima
Nakon {to je zavr{en Kongres SDA, stekli su se svi uvjeti za odr`avanje novog sastanka prudske trojke s visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom (Inzko), potvrdio je za „Avaz“ predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi}. Kazao je da }e se lideri SDA Sulejman Tihi}, SNSD-a Milorad Dodik i on susresti u narednih pet do {est dana, odnosno najvjerovatnije sredinom sljede}e sedmice. - Mi smo s evropskim komesarom za vanjsku i sigurnosnu politiku Havijerom Solanom (Javier) dogovorili da }emo odmah nakon Kongresa SDA sjesti i definirati vrlo jasnu dinamiku kada moramo realizirati pet ciljeva i dva uvjeta na putu ka EU. Na sastanku }u tra`iti da jasno ka`emo {ta }emo raditi svaki mjesec do kraja ove godine, a ne da se problemi odga|aju od sastanka do sastanka. Ja }u tra`iti da definiramo i vremenski okvir ustavnih promjena. Sve stranke tvrde da su ustavne promjene primarne - kazao je ^ovi}. Na sastanku }e, dodao je, biti utvr|eno ho}e li na klju~nim problemima raditi samo trojka ili }e krug politi~kih lidera biti pro{iren. - Svi koji su sjedili na sastanku s potpredsjednikom SAD D`ozefom Bajdenom (Joseph Biden) dobrodo{li su kao partneri. No, moramo voditi ra~una o iskustvima koje imamo. Trojka je nastala jer {estorka nije mogla ni{ta uraditi F. V. rekao je ^ovi}.

Od svih rezolucija usvojenih na prekju~era{njem Kongresu SDA naj`e{}e kritike, o~ekivano, izazvala je ona o ustavnim promjenama. Njome je, izme|u ostalog, predvi|eno da BiH treba dobiti novi ustav, kojim bi bila definirana kao demokratska, pravna, regionalizirana, socijalna i sekularna dr`ava s tri nivoa vlasti - dr`avnim, regionalnim i lokalnim, te s nazivom „republika BiH“.

Entitetsko glasanje
Premijer RS Milorad Dodik izjavio je da ova rezolucija, kojom se predvi|a ukidanje entitetskog glasanja, nije odr`iva, jer je antidejtonski dokument i antidejtonska politika SDA. - Na takav na~in SDA mo`e praviti ustavne reforme samo sama sa sobom - rekao je Dodik. Za tvrdnje predsjednika SDA

Ivani}, ^ovi} i Dodik: Razli~iti stavovi

^ovi}u ne smeta republika
^ovi} tvrdi da ga u Rezoluciji SDA ne iritira naziv „republika BiH“. - Meni je sadr`aj klju~an. Dogovorili smo se da srednja razina vlasti u BiH mora imati izvr{nu, zakonodavnu i pravosudnu vlast. To je klju~ svega. Nama ostaje da definiramo nadle`nosti srednje razine vlasti. Iz nje }e se vidjeti mnogo toga - rekao je ^ovi}.

Je li Kongres SDA otvorio put dogovoru

Sulejmana Tihi}a da se ustavne reforme u BiH „vra}aju na aprilski paket, na {ta jasno ukazuje posjeta potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) i visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost Havijera Solane (Javier)“, kazao je da su notorna la`. - Ni Bajden ni Solana ni u jednom momentu nisu govorili o aprilskom paketu, ve} o potrebi da se u BiH dogovara i da se ide naprijed. Vra}anje aprilskog paketa nije mogu}e i to samo pri`eljkuju oni koji ne `ele da se dese ustavne promjene - istakao je Dodik, dodaju}i da ni{ta iz aprilskog paketa ne mo`e u}i u sada{nje pregovore te da RS nije zainteresirana za usta-

vne promjene, ali da uva`ava realnost da drugi jesu. Lider PDP-a Mladen Ivani} smatra da ova rezolucija nije ni{ta novo.

Osigurati racionalnost
- Uvijek sam govorio da je Tihi} premazan s vi{e boja i umotan u vi{e celofana. Od po~etka mi je bilo jasno da je to cilj koji je SDA ranije utvrdila, dakle BiH sastavljena od vi{e regija, ali bez RS. To je njihov legitimni cilj i imaju pravo boriti se za njega. Ali, ne razumijem za{to je Dodik u{ao u to koketiranje i RS sada doveo u defanzivnu poziciju da stalno ne{to mora negirati i braniti se - kazao nam je Ivani}. Lider HDZBiH Dragan ^ovi} za na{ list je istakao da je Rezolucija SDA o ustavnoj reformi u osnovi prihvatljiva i da je taj dokument na tragu ranijih dogovora o tome koje je on vodio s Tihi}em. - Naravno, ovdje jo{ mnogo toga treba kazati. Pogledajte Kre{evsku deklaraciju. Moglo bi se re}i da jedan dokument proizlazi iz drugoga. Istina, ovdje postoji naglasak na republika BiH. Sve ostalo je isto. Sli~no je i s banjalu~kim dogovorom, gdje smo kazali da postoje ~etiri teritorijalne jedinice. No, mi moramo na}i rje{enje koje je po mjeri sva tri naroda i osigurati racionalnost upravljanja dr`avom - istakao je E. L. - F. V - T. L. . ^ovi}.

^avi}: Daleko od realpolitike
Dragan ^avi}, predsjtna sve dok postoji volja ednik Demokratske parRS da ona postoji. To je u tije, smatra da je politi~ka koliziji s politi~kom plaplatforma koju je usvojila tformom SDA, koja preSDA na Kongresu „u kodvi|a ru{enje dejtonskog ntradiktornosti s realpoustavnog poretka, ukidalitikom zbog koje je Tinje entiteta i organizaciju hi} dobio pohvale od amdr`ave na tri nivoa. Ona eri~kog potpredsjednika je daleko od realpolitike ^avi}: Bajdenov izjavio je ^avi} za „DnBajdena“. - Bajden je u svom go- govor evni avaz“, isti~u}i da }e voru pohvalio Tihi}evu sada „vrlo te{ko funkciorealpolitiku kada se izjasnio u nirati koalicija koja ~ini vlast na NSRS da RS kao entitet nije upi- dr`avnom nivou“.

Gradsko vije}e Mostara: Problem i usvajanje bud`eta

^ovi} i Tihi} na narednom sastanku o gradona~elniku
Portparol HDZBiH Mi{o Relota potvrdio je ju~er za „Avaz“ da }e lider ove stranke Dragan ^ovi} i predsjednik SDA Sulejman Tihi} u narednim danima ponovo otvoriti pitanje izbora gradona~elnika Mostara. Zbog ozbiljnosti situacije u Mostaru, koji je sedam mjeseci bez gradona~elnika, kako nam je rekao Relota, dvojica lidera }e, uz razgovor o ustavnoj reformi i drugim politi~kim pitanjima, ponovo poku{ati na}i zajedni~ko rje{enje. Predsjednik Gradskog odbora HDZBiH Denis Lasi} mi{ljenja je da je nakon Kongresa SDA otvoren put da se aktiviraju razgovori ovih stranaka i na gradskom nivou, {to }e se, kako je istakao, ubrzo desiti. No, Lasi} je naveo da se treba fokusirati i na usvajanje gradskog bud`eta ako do sutra, za kada je zakazan Kolegij Gradskog vije}a, ne bude naznaka da }e se posti}i dogovor o gradona~elniku. Sekretar Gradskog odbora SDA Salem Mari} rekao nam je da ova stranka ne}e promijeniti svoj dosada{nji stav, a to je da gradona~elnik Mostara treba biti iz A. Du. SDA.

IZBiH prikuplja podatke od med`lisa

Nove tu`be zbog ru{enja d`amija u RS
Nakon presude Osnovnog suda u Banjoj Luci, prema kojoj su ovaj grad i RS du`ni platiti 64 miliona KM od{tete za 16 poru{enih d`amija na tom podru~ju, Islamska zajednica u BiH pokrenut }e tu`be protiv manjeg bh. entiteta za uni{tenu imovinu i na podru~ju drugih med`lisa, saznaje „Dnevni avaz“. Krajem protekle sedmice iz kabineta reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a pojedinim med`lisima je upu}eno pismo da Vakufskoj direkciji dostave podatke o poru{enim vjerskim i drugim vakufskim objektima koje je o{tetila vojska RS. Rije~ je o podru~jima poput Trebinja, Fo~e, Prijedora, koja nisu bila direktno zahva}ena ratnim djelovanjem, ali na kojima su srpske snage po~inile velike zlo~ine. Glavni trebinjski imam Husein ef. Hod`i} ka`e za „Dnevni avaz“ da je Med`lis IZ u tom gradu protiv RS zbog ru{enja 14 d`amija, {est mesd`ida i tri mekteba u Trebinju, Bile}i i Gacku ve} podnio tu`bu te{ku 12.016.659 KM. Ona je u Sudu BiH zaprimljena 17. avgusta 2006. godine. - Tu tu`bu pokrenuli smo uz saglasnost Muftijstva mostarskog i o~ekujemo pozitivan ishod u na{u korist, s obzirom na to da smo ru{enja d`amija bri`ljivo dokumentirali - isti~e ef. Hod`i}. A. Du.

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

5

NAKON KONGRESA [ta pokazuje reizbor Sulejmana Tihi}a

Znak stabilnosti SDA
^ovi}: Tihi} ima dovoljno iskustva da o~uva snagu SDA Dodikova ~estitka
Glasanje zavr{eno ju~er rano ujutro

Delegati odlu~ivali tajnim glasanjem

Ko su ~lanovi Glavnog odbora SDA
Tihi} na Petom kongresu SDA: O~ekivan rezultat

Na Petom kongresu stranke izabrano 85 ~lanova GO
Delegati Petog kongresa Stranke demokratske akcije BiH izabrali su ju~er rano ujutro pet potpredsjednika i 85 ~lanova Glavnog odbora stranke. Tajnim glasanjem za potpredsjednike SDA izabrani su Sadik Ahmetovi}, Sanjin Halimovi}, [emsudin Mehmedovi}, Adil Osmanovi} i Senad [epi}. Novi ~lanovi Glavnog odbora iz Kantonalnog odbora SDA Sarajevo su: Enes ^engi}, Hajriz Be}irovi}, Hasan ^engi}, Jasmin Iz Asocijacija mladih u GO SDA su u{li Senad [epi}, Osman ]ati}, Asmin Velad`i}, Amila Kara~i} i Damir [i{i}. Kantonalni odbor SDA SBK predstavljat }e Halid Genjac, Asim Meki}, Refik Lendo, Faruk Aganovi} Jupi i D`evad Agi}. U GO SDA iz Kantonalnog odbora SDA u HNK uklju~eni su Edin Mu{i}, Ibrahim [ari}, Esad D`elilovi} i Zlatko Had`iomerovi}. U Glavnom odboru SDA u naredne ~etiri godine bit }e Ahmet

Ve}ina bh. stranaka, sude}i prema ju~era{njim izjavama, smatra da je pobjeda Sulejmana Tihi}a u utrci za predsjednika SDA o~ekivana. Predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi} kazao je za na{ list da je Tihi}eva pobjeda „sna`na demokratska poruka“, pogotovo jer je izborena u sna`noj konkurenciji.

SAD: Radujemo se nastavku saradnje s njim
Ambasada Sjedinjenih Dr`ava pozdravila je Tihi}ev reizbor za predsjednika SDA, re~eno je „Dnevnom avazu“ u Slu`bi za odnose s javno{}u ove ambasade. - Tihi} je demonstrirao svoju ~estitao je ju~er Sulejmanu Tihi}u reizbor na ~elu SDA, isti~u}i u kratkoj izjavi da, nakon izbora novog rukovodstva SDA, njegova stranka „nema namjeru da druga~ije pristupa politi~kim pitanjima u BiH nego {to je to ~inila do sada“. Azra Had`iahmetovi} iz Stranke za BiH tako|er je ~estitala Tihi}u i istakla da cijeli proces izbora i kandidatura pokazuje „iskorak u demokrati~nosti politi~kih procesa i stranaka u BiH“. sposobnost za dijalog i kompromis u korist svih gra|ana BiH. Radujemo se nastavku saradnje s njim i s drugim predstavnicima SDA na putu BiH ka euroatlantskim integracijama - ka`u iz Ambasade SAD u Sarajevu. - Tihi} je odranije poznat na politi~koj sceni i o~ito je dobro iskoristio postoje}u infrastrukturu stranke i svoj uticaj u njoj. Tihi}eva politi~ka koncepcija je poznata - rekao je Ivani}. Lider BPS-a Sefer Halilovi} naveo je da bi od njega srda~nu ~estitku dobio bilo ko da je izabran na ~elo SDA.

Iskustvo i rutina
- Ona je dokaz da veliki krug delegata SDA vjeruje da je ispravno ono {to je lider SDA u posljednje vrijeme radio. On sada mora razmi{ljati {to je obe}ao na Kongresu i {to mo`e ponuditi glasa~ima pred naredne izbore. Vjerujem da Tihi} ima dovoljno iskustva i rutine da o~uva snagu stranke. Mislim da }e znati zadr`ati one koji su, uvjetno, bili na „drugoj strani“. To bi SDA osiguralo status najja~e stranke na poli-

Arap~i}, Kuki}, Smajlovi}...
Me|u izabranim ~lanovima GO SDA su i: Tarik Arap~i}, Mehmed Bajrektarevi}, Sead Jamakosmanovi}, Nail [e}kanovi}, Mirsad Kuki}, Ned`ad D`afi}, Fatima Osmanovi}, Husein Top~agi} (KO SDA TK - Tuzla), Nermina Bu~o, Adisa Gec, Seid Alibegovi}, Eldan Lokmi}, Josip Juri{i} i Mirsad Sipovi}. Predstavnik SDA Skandinavije u GO SDA bit }e Emir Poljo, a Regionalnog odbora (RO) SDA isto~na Hercegovina Tarik Sadovi} i Emila Krvavac. U ime Asocijacije `ena SDA u GO su uklju~ene: Semiha Borovac, Amela ]ati}, Alma Bandi}-Drndo, Muamera Numi} i Mirzeta Had`i}-Suljki}. D`evad [aldi} i Mustafa Hajri} izabrani su u ime SDA Njema~ke, a Ibrahim Memi} i Abduselam Korad`i} u ime SDA Amerike i Australije. Abdulah Tuh~i} izabran je s liste SDA Austrije, Zuhdija Be{o iz SDA [vicarske, a [emsudin Jusufovi} iz SDA zemalja Beneluksa. Kapetanovi}, Husejin Smajlovi}, Ismet Avdi}, Izudin Ahmetli}, Sadudin Numanovi}, Miralem Galija{evi}, Aziz Brotlija, Fevzija Babi} (KO SDA ZDK - Zenica) i Asim Zec i Nafija Hodo (KO SDA BPK - Gora`de). ^irki} i Zineta [ehovi} (RO SDA Bosanska krajina - Banja Luka), Kemal Alagi}, Omer Velad`i}, Enver Alagi} (RO SDA Bosanska krajina - Prijedor), Omer ^au{evi}, Rifat Grahi}, Alija Fitozovi} (RO SDA sjeverna Bosna - Doboj), Senija Bubi}, [evket Hafizovi}, ]amil Durakovi}, Refik Begi}, Ramiz Salki}, Mujo Had`iomerovi} (RO SDA Srednje Podrinje - Zvornik). U GO SDA jo{ su: Esed Kadri} (SDA Br~ko Distrikt) Ismet [epo, Bilal Memi{evi}, Kemo ^amd`ija (RO SDA Gornje Podrinje - Vi{egrad), [emsudin Dedi}, Mustafa Avdagi}, Ejub Alagi}, Husein Nani}, Mediha Hromali}, Esad Ba{agi}, Ahmet Egrli} (KO SDA Biha}), Enes Salkanovi}, Ramiz Be{irF. V . ovi} (KO SDA PK - Ora{je).

Prudski podstrek
- O~ekujem da novo rukovodstvo sada intenzivira politi~ke aktivnosti koje su bile blokirane zbog izbora unutar stranke - istakao je Halilovi}. Predsjednik Demokratske partije Dragan ^avi} naveo je da je ishod Petog kongresa SDA bio prema o~ekivanjima. - Na temelju platforme koja usvojena u isto vrijeme Tihi} je dobio sna`an podstrek i zbog prudskog procesa. Tihi} je za prioritete sebi postavio promjenu Ustava na principima koji su navedeni u platformi, a ustvari predstavljaju njegovu politiku u ustavnim reformama i to je dobilo podr{ku - smaT. L. - F. V. tra ^avi}.

Bi~ak~i}: Slabljenje stranke
Predsjednik Sabora Islamske zajednice u BiH Edhem Bi~ak~i} kazao je da ~estita Tihi}u na pobjedi na Kongresu, ali isti~e da Tihi}ev ostanak garantira daljnje ti~koj sceni BiH. Podjela SDA bila bi lo{ put - cijeni ^ovi}. On ka`e da }e s Tihi}em nastaviti sara|ivati i da }e to biti za dobrobit BiH. Prema njemu, ova saradnja zahtijevat }e dono{enje va`nih odluka o funkcioniranju vlasti. Lider SNSD-a Milorad Dodik slabljenje stranke. - ^estitam mu, ali ovo je znak da SDA i dalje slabi i nastavlja u silaznoj putanji - istakao je Bi~ak~i}. - Podr{ka koju je Tihi} dobio govori o unutra{njoj stabilnosti SDA i njenom ja~anju - mi{ljenja je Had`iahmetovi}. Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} za „Avaz“ je kazao da je ponovni izbor Tihi}a za lidera SDA - o~ekivan.

Saop}enje Stranke demokratske akcije

Data podr{ka politici kompromisa
Stranka demokratske akcije ju~er je i zvani~no saop}ila da }e nakon prekju~er odr`anog Petog kongresa u naredne ~etiri godine SDA voditi predsjednik Sulejman Tihi} (1951.), njegov zamjenik Asim Sarajli} (1975.) te potpredsjednici Sadik Ahmetovi} (1969.), Sanjin Halimovi} (1969.), Adil Osmanovi} (1963.), [emsudin Mehmedovi} (1969.) i Senad [epi} (1977.). - Jasno je da su delegati Petog kongresa, daju}i podr{ku aktualnom predsjedniku i njegovoj politici kompromisa, dijaloga i dogovora, gradnji suverene i cjelovite BiH - dr`ave ravnopravnih naroda i gra|ana, uspostavi i ja~anju institucija za provedbu zakona, evroatlantskom putu i regionalnoj suradnji, prepoznali kontinuitet politike osniva~a SDA rahmetli Alije Izetbegovi}a.

Spec
BANJA LUKA - Predsjednici SDS-a Mladen Bosi}, PDP-a Mladen Ivani} i SRS-a Milanko Mihajlica dogovorili su pro{irenje saradnje i koordinaciju opozicionog nastupa u Narodnoj skup{tini RS, saop}io je ju~er SDS. Bosi}, Ivani} i Mihajlica saglasni su da se podr`i Nacrt zakona o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine koji je SDS uputio u skup{tinsku proceduru, kao i ve}i broj antikorupcionih zakona koje priprema SDS.

Od 0 do 24 sata
Susret Dodika i Dinki}a u Banjoj Luci

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

mozaik

„Punto“ u BiH za 5.999 eura
Premijer RS Milorad Dodik i potpredsjednik Vlade Srbije Mla|an Dinki} dogovorili su ju~er u Banjoj Luci da zajedni~ki reagiraju na sve probleme koje imaju privrednici iz Srbije i RS, kako bi bile otklonjene barijere i razna optere}enja, javila je Srna. - Srbija je na{ va`an partner i mi smo razgovarali o svim tim detaljima koji su va`ni za CEFTA-u i eventualno dono{enje zakona o za{titi doma}e proizvodnje - rekao je Dodik. Dodik i Dinki} dogovorili su da se preduzmu neophodne radnje da bi od 1. septembra gra|ani RS, pod istim uvjetima kao i gra|ani Srbije, mogli kupiti vozilo „fiat punto“ koje se proizvodi u Kragujevcu i traktore IMT. - Odre|ene subvencije za „punto“ i IMT traktore date su za potro{a~e u RS - izjavio je Dodik i dodao da se, {to se ti~e automobila, nastoji posti}i dogovor o uklju~ivanju i kooperanata iz RS koji ispunjavaju neophodne standarde. Prema Dodikovim rije~ima, dogovoreno je da taj sporazum bu-

VLASENICA Zapo~elo izno{enje tijela iz grobnice u Mr{i}ima

Fata Im{irovi} supruga prepoznala po vilici
Pored `rtava nije na|en nijedan dokument osim baterije i poveza za ruke
U selu Mr{i}i kod Vlasenice ju~er je po~elo izno{enje skeletnih ostataka iz tek otkopane primarne masovne grobnice, za koju se, kako nam je kazao dr. Rifat Ke{etovi}, pretpostavlja da krije tijela izme|u 15 i 20 Bo{njaka ubijenih u julu 1995. godine nakon pada Srebrenice. Izno{enju ostataka, na kojima jedino nije istruhla odje}a i obu}a koju su `rtve imale na sebi u trenutku smrti, prisustvovao je i jedan broj Mr{i}ana, uglavnom `ena, koji pretpostavljaju da grobnica krije upravo njihove ~lanove porodica. - Mislim da bi ovo trebao biti moj mu`. K}erka, koja je s njim bila do rastanka u Poto~arima, kazala mi je da ga mogu prepoznati po zlatnom zubu u donjoj vilici do kojeg nedostaje jedan zub. Upravo ova lobanja pored koje je ova plava baterija, ima te karakteristike. Voljela bih da to bude istina i da se du{a mog supruga napokon smiri - ispri~ala nam je Fata Im{irovi} iz Mr{i}a, koja se u vrijeme pada Srebrenice zatekla u Kladnju. Kazala nam je kako mnogi smatraju da su se prilikom proboja Srebreni~ana Mr{i}ani izdvojili iz kolone i krenuli u svoje selo, gdje su pohvatani i strijeljani, a potom zakopani na istom mjestu, u dvori{tu ku}e Bisere Smajlovi}. Kako nam je rekao dr. Ke{etovi}, u grobnici nije prona|en nijedan dokument na osnovu kojeg bi se mogla identificirati neka od `rtava. Primjetna je bila jedino plava baterijska lampa i povez za ruke kojim je bila vezana jedna A. HAD@I] od `rtava.
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Banja Luka: Dinki} na pres-konferenciji

(Foto: M. Lugi})

de pripremljen u narednih sedam do deset dana, kako bi bio potpisan u Beogradu oko 15. juna. Ministar Dinki} tvrdi da }e cijene i uvjeti kreditiranja u RS biti isti kao i u Srbiji. Tako }e se novi, osnovni tip automobila „fiat punto“ mo}i kupiti za 5.999 eura uz kredit na sedam godina s kamatnom stopom od 4,5 posto godi{nje. Iste uvjete kao RS, Srbija }e ponuditi i FBiH.

Burna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

[krijelj osporavao izbor profesora emeritusa
Sjednica Senata Unive- [krijelj je postavio pirziteta u Sarajevu ju~er je tanje koliko je ]atovi} dobila veoma burna, a pojediktora i magistara nauka prni ~lanovi ~ak su je napuoizveo, te je zatra`io da se stili prije vremena, nezaodgodi glasanje ili da mu dovoljni izborom profesose daju podaci o konkrera emeritusa, saznaje „Dntnim ljudima - kazao nam evni avaz“. je jedan od u~esnika sjeNaime, profesor s Prirdnice. odno-matemati~kog faku- [krijelj: Me|utim, iz Komisije lteta Rifat [krijelj osporio Napustio za izbor su odgovorili kako je dodjelu ovog po~asnog sjednicu stoje iza svega {to je prezvanja profesoru Sejdi ]atovi}u s dlo`eno i smatraju da ti ljudi ispuMedicinskog fakulteta, zbog toga njavaju kriterije. Nakon toga je {to je smatrao da nije prilo`ena do{lo do glasanja i titule su dodijedokumentacija koja pokazuje da ljene, poslije ~ega je [krijelj napuG. M. on ima dovoljno referenci za to. stio sjednicu.

Mr{i}i: Ovdje se tra`e kosti porodica

Obilje`ena 17. godi{njica masakra u Ferhadiji

Silvana Mari} nikada ne}e zaboraviti 27. maj 1992.
Obilje`avanje 17. godi{njice masakra u sarajevskoj ulici Ferhadija ju~er je proteklo bez puno pompe i govora politi~ara. Predstavnici Predsjedni{tva BiH, Kantona, Grada, brojnih udru`enja te pre`ivjeli, ~lanovi porodica i prijatelji polo`ili su cvije}e na spomen-plo~u te minutom {utnje i u~enjem Fatihe odali po~ast za 26 ubijenih civila. Oni koji su pre`ivjeli taj masakr ispri~ali su nam da je prizor bio stravi~an. - To je bio sasvim uobi~ajen dan. @ila kucavica ovog grada bila je puna. Prolaze}i tuda, stra{na detonacija me odbacila uzrak. Kad sam pala, na mene se sru~io izlog. Bila sam sva izmasakrirana... Taj stravi~ni dan nikada ne}u zaboraviti - prisjetila se Silvana Mari}. Sanija Hafizovi} tog dana krenula je na posao u „Vodovod i kanalizaciju“. - Po{to sam rano stigla na posao, oti{la sam do pijace. Neki prolaznik mi je rekao da mogu kupiti hljeb u Ferhadiji. Samo {to sam stala u red, ~ula sam prasak... Pala sam i osjetila nekakvu toplotu. Bila sam ranjena, a iz mene je tekla krv... Poku{ala sam ustati, ali nisam mogla. Samo sam izgubila svijest i tek nakon nekoliko dana probudila sam se u bolnici N. P . ispri~ala je Hafizovi}.

Uva`en zahtjev Ha{kog tribunala

[a}irbegovi} }e svjedo~iti putem videolinka iz SAD
Sudsko vije}e Ha{kog tribunala prihvatilo je zahtjev Tu`ila{tva u Hagu i nalo`ilo da Muhamed [a}irbegovi}, biv{i {ef diplomatije i ambasador BiH pri UN-u, u slu~aju protiv Mom~ila Peri{i}a bude saslu{an putem videolinka iz Njujorka od 15. do 19. juna, saop}eno je ju~er u Hagu. Tu`ilac Mark Harmon podsjetio je da [a}irbegovi} treba identificirati i komentirati obimnu dokumentaciju, uklju~uju}i za{ti}ene dokumente, koji terete biv{eg na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije za ubistva, nehumana djela, progone, istrebljenje i napade na civile tokom rata u BiH i Hrvatskoj. Ha{ko tu`ila{tvo u proteklih 15 mjeseci tra`ilo je da se [a}irbegovi}u dozvoli nesmetan dolazak u Hag i svjedo~enje, s obzirom na to da su vlasti BiH za njim ranije raA. M. spisale potjernicu.

Sarajevo: Odata po~ast na mjestu tragedije

(Foto: I. [ebalj)

Priznanje za u~enicu iz Zenice

Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH

[ejla [vraka danas britanski ambasador
[ejla [vraka, 11-godi{nja u~enica Osnovne {kole „Edhem Mulabdi}“ iz Zenice, danas }e biti „britanski ambasador na jedan dan“. Naime, [ejla, njeno troje {kolskih drugova i {kolski pedagog pratit }e britanskog ambasadora u BiH Majkla Tejtema (Michael Tatham) u njegovim redovnim dnevnim du`nostima. Kako se navodi u saop}enju Ambasade Velike Britanije u BiH, na pro{logodi{njem Kids Festivalu, tokom likovne radionice o temi „Evropa i evropski glavni gradovi“, [ejla je za svoj crte` „London i Ujedinjeno Kraljevstvo“ kao nagradu dobila priliku da postane „britanski ambasador na jedan dan“.

Za obnovu d`amije Ferhadija 300.000 KM
Na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Safeta Halilovi}a, Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH odobrila je 300.000 KM za ponovnu izgradnju u ratu sru{ene Ferhatpa{ine (Ferhadija) d`amije u Banjoj Luci. Sredstva }e biti izdvojena iz ovogodi{njeg bud`eta predvi|enog za odr`ivi povratak, koji iznosi osam miliona KM. Ova finansijska pomo} u obnovi Ferhadije je podstrek procesu povratka i reintegraciji dr`ave i dru{tva. Ferhadija d`amija u Banjoj Luci, izgra|ena 1579. godine, bila je uvr{tena u kulturnu ba{tinu BiH i na listu spomenika svjetske ba{tine pri UNESCO nulte kategorije. Sru{ena je 7. maja 1993. godine, a 2001. dobivena je urbanisti~ka saglasnost za njenu izgradnju. U toku je ponovna izgradnja Ferhadije koja }e imati isti izgled kao prije ru{enja, saop}eno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prenijela je Mina.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Karl Bilt

SARAJEVO Uprkos protestu ispred Medicinskog fakulteta

Studenti ipak moraju na dodatnu nastavu
Profesor Ma{i} negirao da zahtijeva da studenti kupuju njegov praktikum
Uprkos protestima koje su ju~er odr`ali ispred Medicinskog fakulteta u Sarajevu, studenti ove visoko{kolske ustanove ipak }e morati odslu{ati dodatnih 15 ~asova iz predmeta Medicinska informatika, te izraditi dodatni seminarski rad, saop}eno je nakon ju~era{njeg sastanka studenata s dekanom Bakirom Mehi}em. Oni su ve} polo`ili ovaj ispit, neki od njih ~ak prije osam godina, a odluka o dodatnim ~asovima saop}ena im je prije nekoliko

Ne}u se sastajati s Karad`i}em
Bilt: Bez komentara

- Ne}u se sastajati s Karad`i}em zbog bilo kakvog razgovora niti znam i{ta o sporazumu koji su, navodno, on i Ri~ard Holbruk potpisali. Ne `elim davati bilo kakve druge komentare vezane za ovo pitanje.
(Ministar vanjskih poslova [vedske za „Global“)

Branko \uri} \uro

Nikada nisam oti{ao iz Sarajeva
- Ne mislim da sam ikada oti{ao iz Sarajeva. Fizi~ki sam u drugom gradu, imam porodicu i posao koji me ve`u za Sloveniju, ali ja sam jo{ Sarajlija. U ovom gradu \uri}: postoje talentirani umjetnici, i to se pokazalo ta~nim Talentirani (Glumac za „Azru“) umjetnici milion puta.

Hanka Paldum

Vrijeme je najbolji sudija
Paldum: Ljudsko i plemenito

- Imam mnogo dragih prijatelja u Srbiji, volim i znane i neznane s kojima mogu podijeliti sve {to je ljudsko i plemenito. Na pri~e koje sam slu{ala za vrijeme rata nisam mogla reagirati, ali sam bolovala i patila. Vjerovala sam u vrijeme jer je ono najbolji sudija.
(Pjeva~ica za „Blic `enu“)

[ta ka`u u narodu
S ju~era{njeg protesta: Ne prihvataju odluku
(Foto: F. Fo~o)

033/281-393 redakcija@avaz.ba

La`ni invalidi i vojni penzioneri moraju vratiti novac
- Federalna vlada mora izna}i na~in da oni koji su la`nim dokumentima osigurali primanje vojnih penzija i invalidnina vrate taj novac dr`avi. Nedopustivo je da neko godinama prima novac i da nakon utvr|ivanja prevare ne bude ka`njen. Ako ne mogu vratiti novac, imaju neku imovinu ili nekretnine.
(E. L., ratni vojni invalid)

Ma{i}: I on protiv odluke

dana, odnosno pred sami kraj {kolske godine. Stotinjak studenata, koji su ju~er protestirali ispred zgrade fakulteta, nije prihvatilo ovu odluku, te su za danas najavili nastavak demonstracija. Oni i dalje tvrde da je odluka u suprotnosti sa zakonskim i internim aktima fakulteta. Ina~e, ova odluka bi najve}i problem mogla biti za apsolvente, koji strahuju da zbog iznenadne obaveze ne}e mo}i diplomirati u junu, ve} }e morati

Policija na fakultetu
Dekan Medicinskog fakulteta Bakir Mehi} ju~er nije `elio dati komentar novinarima koji su poku{ali do njega do}i u Dekanatu, te im je kazao da su prekr{ili kodeks pona{anja. Otprilike u tom trenutku, na fakultetu se pojavio i policajac, ali po{to za bilo kakvu policijsku intervenciju nije bilo potrebe, on je ubrzo oti{ao.

~ekati oktobar. Profesor medicinske informatike Izet Ma{i} ju~er je u izjavi za „Dnevni avaz“ demantirao navode studenata da je za dodatno polaganje ovog ispita potrebno kupiti njegov novi praktikum. Dodao je da im je on iza{ao ususret time {to je dao da se praktikum iskopira, kako ga oni ne bi morali kupovati. Istakao je da nikada nije zahtijevao da studenti kupuju bilo koju njegovu knjigu. Ma{i} nije mogao davati zvani~ne izjave o de{avanjima na fakultetu, jer mu je menad`ment to zabranio. Me|utim, demantirao je da je on donio spornu odluku. - Uop}e nisam bio za to zbog toga {to je meni to samo dodatna obaveza. Menad`ment je to nalo`io, Nastavno-nau~no vije}e prihvatilo, a ja to moram ispo{tovaG. MRKI] ti - kazao je Ma{i}.

Vremenska prognoza

28. 5. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

BANJA LUKA 22 BR^KO 17

Premijer KS podr`ao stav UO Pravnog fakulteta

VRIJEME DANAS

21

Kantonalni ministar obrazovanja i nauke Safet Ke{o danas }e upoznati Vladu KS s de{avanjima na Pravnom fakultetu u Sarajevu te s odlukom Upravnog odbora da pokrene proceduru smjene dekana Fuada Saltage ako on sam ne podnese ostavku. - Od inspektora za visoko obrazovanje dobio sam njegove nalaze o provedenom inspekcijskom nadzoru u vezi s izborom profesora i saradnika te s upisom studenata, tako da }u i njih prezentirati na sjednici - kazao je Ke{o za „Avaz“. Na dana{njoj sjednici ne}e biti dono{ene nikakve konkretne odluke, zbog toga {to se od Saltage o~ekuje da sam podnese ostavku.

Ke{o: Upoznat }e Vladu sa stanjem na Pravu

Ke{o je o ovome ve} razgovarao s premijerom KS Besimom Mehmedi}em. Potvrdio nam je da su njih dvojica, {to se ovoga ti~e, „na istoj talasnoj du`ini“. - Upoznao sam ga s odlukom UO i on se s njom na~elno slo`io. Sada o~ekujemo da Saltaga reagira, ali to ne}emo mo}i ~ekati beskona~no. Na narednoj sjednici ~lanovi UO moraju imati ili njegovu ostavku ili njegovo odbijanje da je podnese, kako bi se moglo dalje reagirati - istakao je Ke{o. Prema njegovom mi{ljenju, ste~eni su svi uvjeti da Saltaga podnese ostavku, {to }e biti prvi korak ka sanaciji stanja na ovom faG. M. kultetu.

^ETVRTAK
28. 5. 2009.

PETAK
29. 5. 2009.

SUBOTA
30. 5. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 90C do 200C
DNEVNE TEMPERATURE

od 5 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 130C do 250C

od 150C do 250C

od 150C do 250C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogor{anje vremenskih prilika izazvat }e promjenu raspolo`enja kod ve}ine ljudi, a kod osjetljivih osoba uzrokovat }e ja~anje pote{ko}a vezanih uz njihove bolesti. Reumati~ari bi mogli imati izra`enije bolove, dok bi astmati~ari trebali biti oprezniji zbog ve}eg sadr`aja vlage u zraku i ni`ih temperatura. S obzirom na to da }e biti dosta svje`ije nego prethodnih dana, mnogi od nas trebali bi osjetiti i izvjesno olak{anje, uz manje problema sa snom.

Grad Sarajevo
Izlazak 5.09 Zalazak 20.18

28. 5. 2009.
Izlazak 9.07 Zalazak 23.38

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Vlada ne}e beskona~no ~ekati Saltaginu ostavku

Obla~no s ki{om

TUZLA 17 LIVNO ZENICA

18 Danas }e u BiH preoSARAJEVO 17 vladavati prete`no 16 obla~no vrijeme s ki{om GORA@DE uglavnom prije podne. Poslije podne se o~ekuje djelimi~no 16 razvedravanje u Hercegovini i u MOSTAR 21 zapadnim i sjevernim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od NEUM 9 do 14, na jugu do 20, dnevna uglavnom od 13 do 20, na jugu do 25 stepeni. 21

Brzo - kratko
Osiguran smje{taj Ambasade BiH

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

teme

Zgrada u Briselu ko{tat }e 3,6 miliona eura SARAJEVO Protest povodom raspisivanja potjernica iz Srbije Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara Dragan Vranki} i direktor i ovla{teni punomo}nik „Tecnocamere Belgique“ Roberto \akometi (Giacometti), u prisustvu pravobraniteljice BiH Dragice Mileti}, ju~er su u Sarajevu potpisali Predugovor o kupovini objekta za potrebe Ambasade i Misije BiH pri EU u Briselu. Zgrada od 1.450 kvadratnih metara uredskog prostora, prema ovom predugovoru, ko{tat }e 3,6 S potpisivanja predugovora: Objekt u miliona eura. Koristit }e za potre- centru Brisela be Misije BiH pri EU i Ambasade BiH u Briselu, a smje{tena je u sredi{tu S. [. grada, tzv. evropskoj ~etvrti, gdje se nalaze i sve institucije EU.

Branit }emo se kao {to smo se branili i u ratu
JNA je pri povla~enju pucala iz snajpera i transportera
Ne damo svoje heroje koji su prvi stali u odbranu BiH i Sarajeva. To je samo jedna od poruka s ju~era{njeg mirnog protesta u Sarajevu protiv potjernica koje je Srbija raspisala za 19 bh. patriota, a na kojem se okupilo dvije hiljade gra|ana i biv{ih boraca. Avdo Hebib, predsjednik Patriotske lige BiH i jedan od organizatora skupa, obra}aju}i se okupljenima, prisjetio se doga|aja koji se prije 17 godina odvijao na Bistriku kada je JNA na ~elu sa zloglasnim generalom Milutinom Kukanjcem napu{tala Sarajevo. Ju~era{nji protest upravo je odr`an na tom mjestu ispred zgrade nekada{nje Komande Druge vojne oblasti JNA, danas sjedi{ta Ministarstva odbrane BiH. - Na`alost, ispred ove zgrade krenuo je konvoj koji je vodio Kukanjac. Tada je uhap{en i rahmetli predsjednik BiH Alija Izetbegovi}, i da bi on bio oslobo|en, Kukanjaca i njegovu vojsku morali smo pustiti da odu iz Sarajeva. Me|utim, taj konvoj, naru`an do zuba snajperima i u transporterima, po~eo je pu-

Od 1. jula ove godine

Testna faza izdavanja biometrijskih paso{a
Ministarstvo civilnih poslova BiH radi na tome da od 1. jula ove godine po~ne testna faza izdavanja biometrijskih paso{a, potvrdio je ju~er resorni ministar Sredoje Novi}. - Intenzivno radimo na tome da za gra|ane BiH bude liberaliziran vizni re`im te da uskoro po~ne izdavanje biometrijskih paso{a - kazao je S. R. ministar.

Visoki predstavnik danas u Njujorku

Incko }e se obratiti Vije}u sigurnosti UN-a
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) danas }e se obratiti Vije}u sigurnosti UN-a u Njujorku, saop}eno je iz OHR-a. U svom izvje{taju Vije}u sigurnosti UN-a, Incko }e se osvrnuti na politi~ku situaciju u BiH, dati analizu napretka koji je ona postigla u procesu evropskih integracija te se osvrnuti na „politi~ke korake“ koje bh. politi~ari trebaju napraviti kako bi do{lo do transformacije OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU.

Sarajevo: Na protestu se okupile dvije hiljade gra|ana

(Foto: F. Fo~o)

Promjene ne ~elu „Lutrije BiH“

Edhem Pa{ukan novi generalni direktor
Za novog generalnog direktora „Lutrije BiH“ imenovan je Edhem Pa{ukan, koji je do sada obavljao du`nost direktora Sektora za komercijalne poslove. Pa{ukan je ocijenjen kao najbolji kandidat na konkursu koji je raspisan nakon isteka mandata dosada{njem direktoru. Haris Ba{i}, ~lan Upravnog odbora „Lutrije BiH“, kazao je da je UO prije dva mjeseca zavr{io proceduru, ali se za imenovanje ~ekala i saglasnost ministra finansija FBiH. Dosada{nji prvi ~ovjek „Lutrije BiH“ Muris Aganagi} bit }e savjetnik generalnog direktora, saop}eno je iz ove kompanije. A. M. Pa{ukan: Bio direktor sektora

cati po ku}ama. Tada je ranjen dje~ak Boris Mi|i} i zapaljene su dvije ku}e porodice Domi} - naglasio je Hebib. Na skupu su bili i D`evad Topi} Topa i Adem Je`, koji su me|u prvima stali u odbranu Sarajeva.

Ne bojimo se
Transparente na kojima je pisalo „Ne damo na{e o~eve“ i „Tu`ioci, vadite iz fioka predmete ratnih zlo~ina“ nosili su dje~aci Alem i Anel Pervan. - Ja sam bio pripadnik „Zelenih beretki“ i do{ao sam sa svojim sinovima da poka`emo da se ne bojimo poruka iz Beograda kazao je njihov otac Amel Pervan.

Odbijen zahtjev odbrane optu`enog

Djeca ne daju svoje o~eve

- Ovo je montirani politi~ki proces. U Dobrovolja~koj ulici se ni{ta nije desilo. Mene vi{e boli to {to niko od politi~ara nije stao uz nas - poru~io je Topi}. Velikom podr{kom prisutnih pra}eno je obra}anje Sarajke Indire Dautovi}. - Ostala sam bez nogu. Branit }emo na{e borce i na{e Sarajevo kao {to smo ga branili u ratu - ka`e Dautovi}. Sabrija Zimi}, predsjednik Udru`enja roditelja ubijene djece KS, izjavio je za „Avaz“ da se bh. vlast i pravosu|e moraju vi{e uklju~iti u procesuiranje ratnih zlo~inaca. Od predstavnika vlasti jedino su do{li Zahid Crnki}, federalni ministar za pitanja boraca, i Ibrahim Had`ibajri}, na~elnik op}ine Stari Grad. A. DEDAJI]

Gojko Kli~kovi} ostaje u pritvoru
Sudsko vije}e Suda BiH odbilo je prijedlog branilaca Gojka Kli~kovi}a, koji je optu`en za u~estvovanje u zlo~inu protiv ~ovje~nosti na podru~ju Bosanske Krupe 1992. godine, da se u nastavku sudskog procesa brani sa slobode. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Zoran Bo`i} rekao je da je Vije}e odbilo prijedlog za garanciju, jer smatra da je iznos nedovoljan, javlja Birn.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Tuzle i Bijeljine
Podr`avate li proteste boraca u znak podr{ke bh. patriotama?

Jedini su digli glas protiv neosnovanih optu`nica
- Podr`avam sve {to je u korist bh. patriota, pa i proteste boraca. Svi ih trebamo podr`ati, pristalica sam, ako treba, i masovnih prote- Ibro Selimovi} sta. - Naravno da podr`avam proteste branitelja i patriota, jer su jedini digli glas protiv neosnovanih optu`nica Branimir koje nam {alju Kelava agresori. - To je legitimno pravo gra|ana. Mislim da u ovom slu~aju jo{ ni{ta nije jasno i da nadle`ne institucije trebaju pomo}i u rasvjetlja- Vladimir Tadi} vanju slu~aja. - Ako se radi o iskrenim i po{tenim patriotama, podr`avam proteste boraca. Ali, na`alost, ima i onih koji se la`no predstavljaju da su pa- Ibrahim triote ove zemlje. D`erzovi} - Proteste podr`avam jer nije pravedno podizati optu`nice protiv ciljane skupine gra|ana, a hiljade kolja~a i zlo~inaca iz Srbije hodaju slo- Edin bodno po svijetu. Salki} - Ja sam za to da svako odgovara za ono {to je u ratu u~inio, a {to nije u skladu s pravilima ratovanja. Vjerovatno je problem u nadle`nostima Jovo Pavlovi} tu`ila{tava. - Podr`avam proteste. Zato {to Srbija ka`e da nije u~estvovala u ratu u BiH, pa onda nije nadle`na ni da sudi bh. patriotama, imamo mi Mesud Mustafi} Sud BiH. - Podr`avam svaki na~in protesta kojim se `eli utvrditi pravda. Dobro bi bilo da se napokon utvrdi ko je i za{to odgovoran sa svih strana i da jednom Danijel Nikoli} krenemo dalje. - Protesti su zbog toga {to se sve desilo na teritoriji BiH, a istragu vodi Beograd. Ako se Hag time ne bavi, ostaje pitanje ko je D`enad nadle`an.
D`. A. - A. Mu. - E. M. Pa{ali}

Nestao tridesetogodi{nji Miodrag Anti}
Na podru~ju Brusnice na Majevici 17. maja nestao je Miodrag Anti} (30) iz Pipera nakon {to je u alkoholiziranom stanju automobilom sletio s ceste, rekao je ju~er njegov otac Milan Anti}, prenijela je Srna. Prema njegovim rije~ima, Miodrag koji je visok 190 cetimetara, na sebi je u vrijeme nestanka imao plavi karirani {orc, sme|e patike i bordo majicu. On moli sve koje bilo {ta znaju o njemu da jave na brojeve telefona 062/398-902 ili 062/634-256.

Predstavljeni gumeni ~amci „maestral“
„AD Nautic“ iz Gora`da predstavio je ju~er u Sarajevu nekoliko modela gumenog ~amca „maestral“. Prvi ~amac „maestral“ prozveden je u BiH 1975. godine, a 1992. proizvodnja je preba~ena u Zagreb zbog rata, a ove godine je ponovo vra}ena u BiH. U Gora`du su proizvedeni modeli du`ine 2,60 do 7,45 metara, a (Foto: F. Fo~o) ju~er su predstavljeni novi modeli od 4,85 do 6,5 metara. Sarajevo: S ju~era{nje prezentacije

Bijeljina

Tuzla

„AD Nautic“ iz Gora`da

Sarajevo

Na podru~ju Brusnice na Majevici

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

9

NATO Dok se ~ekaju pozitivni signali za Brisel

U junu zahtjev za ~lanstvo u MAP-u?
Uvjeti su rje{avanje pitanja vojne imovine te odluka o slanju jedinica u Afganistan
Izuzme li se Srbija, koja nikada nije javno izrazila `elju da postane ~lanica NATO-a, BiH dobrano kasni za susjedima, odnosno najmanje je od svih zemalja u regionu uznapredovala na putu integracije u Savez. No, iako se BiH s Crnom Gorom svrstava me|u zemlje koje bi do kraja godine mogle pristupiti Akcijskom planu za ~lanstvo (MAP), zvani~no se jo{ ne nazire datum kada bi Predsjedni{tvo BiH moglo uputiti zahtjev za pristup tom programu koji je predsoblje ~lanstva u NATO-u. Nezvani~no saznajemo da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH nedavno sugeriralo kolektivnom {efu dr`ave da aktivnosti na planu NATO intenzivira tokom narednog mjeseca koji se smatra pogo-

Uskoro o slanju vojnika u Afganistan
Upu}ivanje bh. jedinice u Afganistan jednoglasno podr`avaju u Ministarstvu odbrane te Predsjedni{tvu BiH, odakle se najavljuje da }e ova odluka uskoro biti donesena. Nagla{avaju}i kako mi gotovo sve problematiziramo, Cikoti} je dnim i za podno{enje zahtjeva za ~lanstvo u MAP-u. No, Predsjedni{tvo se jo{ nije izja{njavalo o tom prijedlogu, a jednoglasan je stav da ovaj zahtjev treba uputiti nakon {to se ostvare konkretni rezultati na planu rje{avanja pitanja pokretne i nepokretne vojne imovine i donese odluka o upu}ivanju jedinice Oru`anih snaga potcrtao da „racionalno gledaju}i, nema argumenata kojima bi se problematizirao i odlazak jedinice OSBiH u Afganistan“. S ovim stavom sla`u se i svi koji podr`avaju priklju~enje na{e zemlje NATOu, odnosno shvataju kakve nas obaveze ~ekaju na tom putu. (OS) BiH u Afganistan. Da su ove stavke glavni preduvjet za MAP potvrdio nam je i dr`avni , ministar odbrane Selmo Cikoti} dodaju}i kako je u toku provedba sporazuma o raspolaganju pokretnom vojnom imovinom, te da se radi na draftu sporazuma o rje{avanju pitanja nepokretne imovine. Tako|er, naveo da je u pripremi i odluka o upu}ivanju jedinice u Afganistan. - Ali, ne mislim da u narednih mjesec-dva mo`emo imati kona~ne promjene na ovom planu koje bi bile osnov za eventualno upu}ivanje zahtjeva za MAP No, to ne . zna~i da se samim napretkom u okviru ovih procesa ne mo`e stvoriti uvjet da taj zahtjev bude poslan rekao je Cikoti}. Najbitnije je, kako je potcrtao, „da principijelno i prakti~no rije{imo pitanje pokretne i nepokretne imovine te donesemo odluku o upu}ivanju jedinice u Afganistan“. - Nakon toga, i imaju}i u vidu sve ostalo {to smo do sada u~inili, smatram da }emo biti potpuno zreli za upu}ivanje zahtjeva za MAP S. [KULETI] kazao je Cikoti}.
Marfi: Nemjerljiv doprinos boljitku BiH

Li~nost dana

Majkl Marfi

Odlazak prijatelja
Rijetki su oni u me|unarodnoj zajednici koji tako dobro razumiju politi~ku situaciju u na{oj zemlji, a jo{ rje|i me|u njima su dobronamjerni i sr~ani
Po~etkom narednog mjeseca iz Sarajeva u Pri{tinu na diplomatsku du`nost odlazi Majkl Marfi (Michael Murphy). Poziciju politi~kog savjetnika ameri~kog ambasadora u Bosni i Hercegovini zamijenit }e mjestom drugog ~ovjeka Ambasade SAD na Kosovu. Za BiH je Marfijev odlazak, u neku ruku, gubitak. Rijetki su oni u me|unarodnoj zajednici koji tako dobro razumiju politi~ku situaciju u na{oj zemlji, a jo{ rje|i me|u njima su dobronamjerni i sr~ani! Marfi spada upravo u tu kategoriju. Otkako je do{ao na slu`bu u BiH, nepokolebljivo i sr~ano, s najboljim namjerama, radi na pribli`avanju na{e dr`ave Evropskoj uniji i NATO-u. Prijatelji ga znaju kao predanog i marljivog radnika i osobu na koju se uvijek mogu osloniti. Za sebe }e uvijek re}i da se u BiH zaljubio na prvi pogled. I kada ode na Kosovo i dalje tokom uspje{ne diplomatske slu`be, Marfi ostaje pouzdani oslonac i veliki prijatelj BiH. Ro|en je 1965. godine u Njujorku. U braku je sa suprugom KiS. N. mberli (Kimberly).

Cikoti}: Pripreme sporazuma

Gregorijan sa ~elnicima „Transparency Internationala“

BiH mora jo{ raditi na iskorjenjivanju korupcije
Prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan (Raffi Gregorian) izjavio je ju~er u Sarajevu na sastanku s predsjedavaju}om Upravnog odbora „Transparency Internationala“ Iget Label (Huguette Labelle) da je organizacija TI od velikog zna~aja u borbi protiv korupcije u cijelom svijetu, saop}eno je iz OHR-a. - ^injenica da je BiH i dalje najni`e rangirana zemlja zapadnog Balkana na posljednjem Indeksu percepcije korupcije koji priprema TI, jasan je znak da ova zemlja mora obaviti jo{ dosta posla na iskorjenjivanju korupcije kazao je Gregorijan. On je pohvalio hrabrost i predanost TIBiH i njegove ~lanove. - Umjesto da se uhvate uko{tac s otkrivenim problemima, nadle`ni organi stalno su se upu{tali u li~ne napade na ~lanove TIBiH - zaklju~io je Gregorijan. Sastanku su prisustvovali i Emir \iki}, predsjednik UO TIBiH, Sr|an Blagov~anin, izvr{ni direktor TIBiH, i Aleksandra Martinovi}, ~lanica Borda direktora TIBiH.

Zagreb bez odgovora na pismo iz BiH

Slijedi li pokretanje spora protiv Hrvatske?
Gregorijan: BiH najni`e rangirana

Me{ihat Islamske zajednice u Srbiji

Zukorli} ostaje pri zahtjevu za smjenu ministra vjera
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ostao je pri zahtjevu za smjenu ministra vjera Bogoljuba [ijakovi}a, isti~u}i da je upravo saop}enje o susretu ministra s predstavnicima Islamske zajednice Srbije, s Ademom Zilki}em na ~elu, jo{ jedan argument za takav zahtjev. - Zavjera protiv Islamske zajednice u Srbiji ovime je demaskirana i sada imamo savr{eno jasnu situaciju, na koju ve} dvije godine upozoravamo. Potvr|eno je da je namjera dr`ave oduvijek bila da ima jednu, poslu{ni~ku islamsku zajednicu koja }e biti pod njenom kontrolom - ocijenio je Zukorli} za Tanjug, dodaju}i da posljednjih dana nije imao nikakve kontakte s predstavnicima vlasti, kao i da ih on nije ni tra`io. Me{ihat Islamske zajednice u Srbiji zatra`io je ostavku ili smjenu ministra vjera zbog vrije|anja reisu-l-uleme IZBiH Mustafe ef. Ceri}a.

Hrvatska nije odgovorila na pismo koje su ~lanovi Predsjedni{tva BiH uputili hrvatskom predsjedniku i premijeru Stjepanu Mesi}u i Ivi Sanaderu povodom izgradnje mosta kopno - Pelje{ac, pozivaju}i ih da se me|udr`avnim pregovorima {to prije rije{e pitanja koja se ti~u prava {to proistje~u iz Konvencije UN-a o pravu mora. Sejfudin Hod`i}, savjetnik ~lana Predsjedni{tva Harisa Silajd`i}a, rekao nam je da nakon ovog pisma zvani~nom Zagrebu nije bi-

lo novih poteza kolektivnog {efa dr`ave. Ali, on podsje}a da je „pismo upu}eno kao odraz dobre volje i poku{aj da se pitanje izgradnje mosta kopno - Pelje{ac, odnosno izlaza BiH na otvoreno more, rije{i dogovorom, a ne me|unarodnom arbitra`om ili pred sudom“. - Sada je samo pitanje koliko }e BiH jo{ ~ekati odgovor Hrvatske, odnosno koliko }e se ~ekati s pokretanjem spora protiv Hrvatske ako iz Zagreba ne stigne prijedlog za dogovaranje - rekao je S. [. Hod`i}.

Spec
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} obratit }e se danas u Njujorku na sjednici Vije}a sigurnosti UN-a. Kako je saop}eno iz njegovog kabineta, [piri} }e govoriti o aktuelnoj situaciji u BiH.

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

teme

SARAJEVO Razmatrani prigovori u Sudu BiH

Bi~ak~i} i ^ovi} tra`e odbacivanje optu`nice
Tu`ilac potvrdio da, osim izvje{taja „Transparency Internationala“ o korupciji u BiH, nema drugih dokaza kojima bi se potkrijepile tvrdnje da je do{lo do {tete u bud`etu
Banja Luka: U donaciji i deset „lada“
(Foto: M. Lugi})

Donacija vlade SAD za bolju kontrolu granica

UIOBiH dobila opremu vrijednu 250.000 KM
Vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava ju~er je u Banjoj Luci Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH uru~ila donaciju od deset „lada niva“, 25 pancira i deset durbina za no}no snimanje, ~ija je vrijednost 250.000 maraka. Sva oprema namijenjena je boljoj kontroli granica pri uvozu u BiH. Donacija je organizirana u okviru Programa kontrole izvoza i sigurnosti granica (EXBS), koji vlada SAD pet godina provodi u ovom regionu. D`ord` Levicki (George Levitsky), koordinator EXBS programa za BiH, Crnu Goru i Srbiju, najavio je da }e i dalje provoditi aktivnosti u kojima }e u~estvovati i UIOBiH. Direktor UIOBiH Kemal ^au{evi} naglasio je da je to najve}a donacija koju je dobila jeV. S. dna od bh. institucija.

Advokati biv{eg premijera FBiH Edhema Bi~ak~i}a i i njegovog zamjenika Dragana ^ovi}a ju~er su od sudije za prethodno saslu{anje Suda BiH Branka Peri}a zatra`ili odbacivanje optu`nice Tu`ila{tva BiH kojom se njih dvojica terete za zloupotrebu polo`aja te{ku vi{e miliona maraka, izdvojenih za rje{avanje stambenih pitanja uposlenika Vlade FBiH. Njihovi branioci @arko Buli} i Zdravko Raji} zatra`ili su rje{avanje pitanja imuniteta i stvarne nadle`nost Suda BiH u ovom predmetu. Oni su na ju~era{njoj raspravi na kojoj su razmatrani njihovi prigovori ustvrdili da je optu`nica Tu`ila{tva BiH, koju zastupa tu`ilac Piter Kornek iz Nje-

^ovi} i Bi~ak~i} ju~er ispred Suda BiH: Pitanje imuniteta

(Foto: M. Kadri})

Funkcionalni imunitet
Zdravko Raji} naglasio je da se u ovom slu~aju radi o „funkcionalnom imunitetu“, {to zna~i da odre|ena osoba ne mo`e odgovarati za radnje koje su vr{ene u periodu obavljanja funkcija. Nakon {to je obrazlo`io da Zakon o imunitetu iz 2002. godine ne mo`e biti prima~ke, podignuta na osnovu nezakonitih dokaza, odnosno 50 kopija neovjerenih dokumenata. - Optu`nica se temelji i na dvjema odlukama za koje i Tu`ila{tvo ka`e da nisu bile na mjenjivan retroaktivno, @arko Buli} je naveo primjer francuskog predsjednika @aka [iraka (Jacques Chirac) koji se pozvao na imunitet kada je nakon odlaska s funkcije osumnji~en za {tetu pri~injenu bud`etu svoje dr`ave, a {to je u~inio i njema~ki kancelar Helmut Kol (Kohl). Vladi. Nijedna odluka nije Vladina i ne mo`e biti temelj optu`nice - izjavio je ju~er kratko Bi~ak~i}. Advokat Raji} istakao je da „optu`nica ima narativan i pripovjeda~ki karakter te da njome

Direktor UIOBiH o PDV-u za prva ~etiri mjeseca

Prihodi manji za {est posto
Mehmedalija Osmi} ru{i UIO podstaknut naredbama iz nekih drugih dr`ava
Prihodi od poreza na dodanu vrijednost u prva ~etiri mjeseca ove godine za {est posto su manji u odnosu na isti period pro{le, podaci su s jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH koje je ju~er novinarima u Banjoj Luci iznio direktor Kemal ^au{evi}. On je ocijenio da se ovakvo ~injeni~no stanje mo`e vezati za smanjenje prihoda od carine, odnosno zbog smanjenog uvoza za 25 posto i poreza na dodanu vrijednost koji se tom prilikom pla}a. Kada je rije~ o PDV-u koji pla}aju obveznici, ^au{evi} je rekao da ima blage tendencije rasta jer su se

nisu obuhva}ene posljedice“. Kornek se pozvao na zakonske odredbe prema kojima se mo`e suditi za djela predvi|ena entitetskim zakonima ako je do{lo do {tetnih posljedica po dr`avu, a naro~ito ako mogu nastati posljedice. Tu`ilac je potvrdio da, osim izvje{taja „Transparency Internationala“ o korupciji u BiH, nema drugih dokaza kojima bi se potkrijepile tvrdnje da je do{lo do {tete u bud`etu, gubitka povjerenja gra|ana i ugleda BiH, {to je bitno u pogledu odlu~ivanja nadle`nosti Suda. Odluka Suda o prigovorima na optu`nicu bit }e naknadno doB. C. nesena.

Hap{enja zbog ugovora Rafinerije i „Vitola“

Bogi~evi} i Drpa predati specijalnom tu`iocu RS
Osim dva Bogi~evi}eva stana u Zvorniku, pretresen i njegov poslovni prostor
^au{evi}: Uplate manje zbog smanjenog uvoza

Prosje~na pla}a 1.200 KM
- Odre|enih problema u radu imamo, ali radnici nisu nezadovoljni. Njihove prosje~ne pla}e su oko 1.200 maraka i ispla}uju se svaki mjesec. Ne trebaju direktor ni Upravni odbor rje{avati pitanje izgradnje zgrada koje oni okrenuli sami sebi, zbog odgo|enog pla}anja kod doma}ih dobavlja~a, a {to nije izvodljivo s inozemnim. Zaklju~io je i da svjetska ekonomska kriza utje~e na umanjeno prikupljanje novca. Kada je rije~ o izboru novog direktora UIO, ^au{evi} ka`e da je na Vije}u ministara BiH da donese odluku o tome. - Znamo da postoje ~etiri kandidata i ja se nadam da }e to pitanje uskoro biti rije{eno - rekao je direktor UIO. Kazao je da ima dobru saradnju sa Sindikatom UIO i podsjeko{taju desetine miliona KM, ve} to trebaju uraditi Vije}e ministara BiH i svih deset bh. institucija koje se nalaze u Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru i time rije{iti problem uvjeta rada za zaposlene - rekao je ^au{evi}. tio da je Mehmedalija Osmi} dao ostavku na poziciju predsjednika u novembru pro{le godine nakon ~ega je izabran novi. - Osmi} sada ru{i UIOBiH i Upravni odbor zbog toga {to nije unaprije|en za {efa tima za suzbijanje krijum~arenja i podstaknut naredbama iz nekih drugih dr`ava. Tu se radi o podrivanju dr`avne institucije. Svaku svoju optu`bu treba konkretizirati i dostaviti nadle`nim organima - rekao je ^au{evi}, potcrtav{i da je broj ~lanova Sindikata sa 1.500 pao na 800 „zahvaljuju}i Osmi}u“.
V. STEVANOVI]

Biv{i ministar privrede RS Milan Bogi~evi} i jedan od direktora Rafinerije Bosanski Brod Ilija Drpa uhap{eni su ju~er na teritoriji Zvornika zbog osnovane sumnje da su tokom svojih mandata sklopili {tetan ugovor s kompanijom „Vitol“. [ef odjeljenja za istrage Specijalnog tu`ila{tva RS Darko Ili} potvrdio je novinarima u Banjoj Luci da su ju~er u jutarnjim satima izvr{eni pretresi na vi{e lokacija koje koriste Bogi~evi} i Drpa. Zbog spornog ugovora koji je potpisan s „Vitolom“ za vrijeme mandata biv{eg premijera RS Dragana Mikerevi}a, Rafinerija je tada izgubila ~ak 24 miliona dola-

ra, a aktuelna je bila i pri~a da ~ak i nema originalnog primjerka ugovora. Na osnovu tog akta, „Vitol“ ima prava na od{tetu od 115 miliona dolara, od ~ega samo po osnovu izgubljene dobiti 91 milion dolara. Ugovor je potpisan bez saglasnosti Upravnog odbora Rafinerije, Skup{tine akcionara i Vlade RS. Kako smo ju~er saznali od Milanove supruge Milice Bogi~evi}, direktorice Osnovne {kole „Sveti Sava“ Zvornik, mu` joj se javio oko devet sati i rekao da je sa istra`iocima na putu za Banju Luku. Ona nije `eljela ni{ta vi{e re}i. Osim dva Bogi~evi}eva stana
Ili}: Potvrda hap{enja
(Foto: M. Lugi})

Iz SDS-a u ^avi}ev DP
Bogi~evi} je jedan od 59 zvani~nika SDS-a iz RS koje je visoki predstavnik u BiH smijenio 2004. godine, a potom istu zabranu i ukinuo. Iz SDS-a je isklju~en nakon {to je odlu~io da se za na~elnika op}ine Zvornik kandidira kao samostalni kandidat. Nedavno je imenovan za predsjednika Inicijativnog odbora ^avi}eve Demokratske partije, a zaposlen je u „Telekomu RS“, Radna jedinica Zvornik.

u Zvorniku, pretresen je i njegov poslovni prostor. Kom{ije ka`u da su ju~er prije sedam sati vidjele vi{e policijskih automobila, ali nisu znali o ~emu se radi. U kasnim popodnevnim satima ju~er je Bogi~evi}a i Drpu trebao saslu{ati tu`ilac Specijalnog tu`ila{tva RS u Banjoj Luci.
V. S. - M. M.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

11

PARLAMENT SNSD opet prebacuje loptice za opstrukciju

Kalabi} Silajd`i}u i Kom{i}u zamjera nesaradnju sa Srbijom
Nemogu}e o~ekivati liberalizaciju viznog re`ima BiH samo u jednom pravcu, ka`e Kalabi} Saradnja ne ide zajedno sa potjernicama iz Beograda
Po~etak ju~era{nje sjednice Predstavni~kog doma Dr`avnog parlamenta ponovo je, po ko zna koji put, obilje`ila skandalozna izjava poslanika SNSD-a, ta~nije predsjedavaju}eg Kluba ove stranke Drage Kalabi}a. Upu}uju}i poslani~ko pitanje Predsjedni{tvu BiH u vezi s neodlaskom ~lanova Predsjedni{tva na{e zemlje @eljka Kom{i}a i Harisa Silajd`i}a u posjetu Srbiji, Kalabi} je istakao kako je „nemogu}e o~ekivati liberalizaciju viznog re`ima BiH samo u jednom pravcu“. - Zanima me kada }e Silajd`i} i Kom{i} po~eti sara|ivati sa Srbijom? Ovakvim pona{anjem samo nanose ogromnu {tetu BiH. NepriKurkulas: Jo{ prije mjesec tra`io ubrzanje

EK o odbijanju zakona

Bh. politi~ari odga|aju ispunjavanje obaveza
Nepostizanje saglasnosti o nacrtu dr`avnog zakona o prijevozu opasnih tvari samo odga|a ispunjavanje obaveza vezanih uz napredak BiH na putu ka EU i liberalizaciju viznog re`ima, reakcija je iz Delegacije Evropske komisije (EK) u BiH. Na sastanku koji je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH organiziralo prije dva dana u Sarajevu dogovor o ovom zakonu nije postignut zbog ultimativnog stava predstavnika Vlade RS da nadle`nost za ovu oblast treba ostati na entitetskom nivou. - Ambasador Dimitris Kurkulas (Kourkoulas) jo{ prije mjesec je od bh. politi~ara tra`io ubrzanje usvajanja zakona koji su uslov za liberalizaciju viznog re`ima. I nakon ovog odbijanja o~ekujemo da putem kompromisa do|u do rje{enja i da ne{to dobro urade za gra|ane svoje zemlje. Svima je jasno {ta se treba uraditi, samo treba sjesti i dogovoriti - ka`e Zora Stani} iz Odjela za odnose s javno{}u EK u BiH. Osim ovog zakona, uvjet za dobivanje pozitivnog izvje{taja BiH su i zakoni o oru`ju, grani~noj kontroli, kontroli kretanja naoru`anja i vojne opreme, zabrani diskriminacije te o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u kriA. M. vi~nim stvarima.

Skuplji cigarete, kafa i gorivo
Zakon o akcizama predvi|a poskupljenje kutije cigareta za 15, a kilograma kafe za 50 feninga. Namet na kilogram sirove kafe umjesto dosada{njih 1,5 iznosit }e dvije KM, a na kilogram pr`ene umjesto tri bit }e 3,5 maraka. Akciza na pi}a iznosit }e 8 KM po litri apsolutnog alkohola za vo}ne prirodne rakije, dok }e akciza na naftne derivate biti 10 feninga po litru. O ovom zakonu na jednoj od narednih sjednica izja{njavat }e se i Dom naroda Parlamenta BiH.

S ju~era{nje sjednice

(Foto: S. Jordamovi})

mjereno je dizati zid sa susjednim zemljama, a o~ekivati liberalizaciju viznog re`ima - rekao je Kalabi}. Povezuju}i ovakvu izjavu s aluzijom na slu~aj „Dobrovolja~ka“, poslanik SDA Sadik Ahmetovi} kazao je za „Dnevni avaz“ da Srbija nema pravo i ne smije procesuirati gra|ane BiH. - Radi se o politi~kom potezu Tu`ila{tva Srbije, kojim su naru{ena pravila Rimskog puta. Ta~no je da BiH mora imati dobre odnose sa susjedima, ali ne na ovakav na~in. Te{ko je o~ekivati dobru saradnju nakon raspisivanja potjernica za 19 bh. dr`avljana - pojasnio je Ahmetovi}. S druge strane, jedini iz seta za-

Jovi~i}: Dodik nije protiv BiH, ve} protiv Sarajeva
Ve}ina poslanika bila je protiv toga da nogometna reprezentacija BiH bude nagra|ena sa 100.000 KM. Poslanik SNSD-a Slavko Jovi~i} prognozirao je da su njeni dobri rezultati „privremeni“, te da bi trebalo nagraditi reprezentaciju BiH u sjede}oj odbojci, koja je godinama u svjetskom vrhu ovog sporta. - Ako me pitate za koga Dodik navija, re}i }u vam za BiH. Nismo mi protiv BiH, ve} protiv Sarajeva - kazao je Jovi~i}.

kona koje BiH mora ispuniti za liberalizaciju viznog re`ima, a koji je ju~er bio prihvatljiv i za SNSD, jeste zakon koji zabranjuje diskriminaciju u na{oj zemlji. Iako je Kolegij predlo`io da se zbog njegove va`nosti poslanici izja{njavaju po hitnoj proceduri u prvom i drugom ~itanju, ju~er su sa 20 glasova za iz FBiH i 12 iz RS podr`ani samo principi zakona. Najvi{e polemike na ju~era{njoj sjednici izazvali su prijedlog zakona o akcizama i inicijativa za dono{enje odluke o isplati 100.000 KM nogometnoj reprezentaciji BiH. Uz zamjerke poslanika da je UO Uprave za indirektno oporezivanje potpuno isklju~io Parlament iz kreiranja zakona o akcizama, te da je trebalo oporezovati luksuznu, a ne robu koju koristi „sitna buranija“, poslanici su, ipak, podr`ali taj zakon. Ministar finansija Dragan Vranki} pojasnio je da je taj zakon u vrijeme recesije dobar za BiH, jer }e na{oj zemlji donositi 300 miliona KM godi{nje. Dr`avni parlament ju~er je uz nekoliko amandmana usvojio i Prijedlog zakona o javnim S. RO@AJAC nabavkama.

O izvje{taju Evropske komisije 2. juna

Ne dozvoliti da Bo{njaci ostanu pod vizama
Potpredsjednik Evropske komisije (EK) @ak Baro (Jacques Barrot) najavio je da }e „{to je prije mogu}e predlo`iti ukidanje viza gra|anima onih zemalja zapadnog Balkana koje su ispunile uvjete iz Mape puta“. - Uvjeren sam da je ukidanje viza svim zemljama tog regiona izgledna perspektiva - rekao je Baro, evropski komesar za pravosu|e i unutra{nje poslove, ne preciziraju}i kada bi i kojim zemljama u regionu mogle biti ukinute vize. U Briselu je u ponedjeljak Komitet za zapadni Balkan u Vije}u ministara EU razmotrio izvje{taje i odlu~eno je da novi sastanak bude odr`an 2. juna kako bi se dobilo vrijeme za njihovo detaljnije razmatranje. Tek nakon {to u njih budu uvr{teni i komentari zemalja ~lanica EU, izvje{taji }e biti dostavljeni pregovara~kim timovima u zemljama na{e regije. Saznajemo da je znatan dio sastanka bio posve}en otvorenom pitanju izdavanja srbijanskih biometri-

Baro: Izgledna perspektiva

Vlada RS usvojila Izvje{taj o bankarskom sistemu

Ispitati zakonitost promjene kamatnih stopa
Vlada RS usvojila je Izvje{taj o stanju u bankarskom sistemu RS za pro{lu godinu, u kojem se navodi da su prva tri kvartala imala dobre pokazatelje, {to nije bio slu~aj sa ~etvrtim. Pomo}nik ministra finansija Snje`ana Rudi} rekla je novinarima u Banjoj Luci da je Vlada RS donijela zaklju~ke kojim se apelira na banke da u okviru svojih internih mjera ja~aju interne kapacitete na upravljanju svih oblika rizika u bankarskom sektoru. - Vlada zahtijeva, ne samo od Agencije, ve} svih organa koji su zadu`eni za kontrolu i ispravnost za{tite potro{a~a, da ispitaju zakonitosti postupanja kamata, kada su u pitanju promjene kamatnih stopa na kredite koji su ranije odobreni, a uredno su servisirani - kazala je Rudi}.

Plava karta za stru~njake
^lanice EU odobrile su novi program radnih viza za visokokvalificirane radnike, tzv. plavu kartu, kako bi se privukli stru~njaci iz cijelog svijeta. Prema programu za radne vize, visokokvalificiranim radnicima bit }e izdavane vize na vi{e godina kako bi mogli raditi i slobodno se kretati unutar EU. U programu ne u~estvuju Velika Britanija, Irska i Danska.

Banja Luka: S pres-konferencije Vlade RS

(Foto: M. Lugi})

jskih paso{a dr`avljanima Srbije u BiH, {to je masovan slu~aj naro~ito u RS, te na Kosovu. Zatra`eno je da se ta praksa prekine, jer u suprotnom }e Srbija, bez obzira na svoje rezultate, morati ~ekati uklju~enje i BiH na bijelu {engen listu“. Stoga je ovaj problem analiziran i tokom rasprave o ukidanju viza na{oj zemlji. Budu}i da ve} ve}ina bh. Hrvata slobodno putuje Evropom s hrvatskom putovnicom, istaknuto je da bi davanjem te povlastice i Srbima sa srbijanskim paso{em prakti~no pod viznim re`imom ostali isklju~ivo Bo{njaci, „{to se ne smije dozvoliti“. Kako trenutno stvari stoje, preporuku za ukidanje viza mo`e dobiti samo Makedonija, koja je ispunila sve uvjete za to. S ne{to lo{ijom ocjenom su Srbija i Crna Gora, koje su ispunile ve}inu uvjeta, dok najmanje {ansi za uvr{tavanje na bijelu {engen listu imaju BiH i Albanija, koje nisu ispunile klju~ne uvjete navedene u mapama puta. S. [KULETI]

Klub poznatih

Selma Krifica

Kod Obame na kadaif s orasima
Li~ni profil voditeljice OBN-a
Ime i prezime: Selma Krifica. Datum i mjesto ro|enja: 31. juli 1983. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S mamom i sekom. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 24. april 2005. godine. Koji automobil vozite: Rozu limuzinu. Kako se odmarate: Plivanje je odli~na relaksacija. Omiljeni muzi~ar: Tijana Dap~evi}. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Stade mi mozak... Za koji klub navijate: Ne navijam. Koga biste poveli na pusti otok: Svog de~ka. Jeste li ljubomorni: Da, ali u granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Usne. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Grav~e na tav~e i sok od vi{nje. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja, naravno. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

teme

ZDRAVSTVO Asocijacija ljekara u privatnoj praksi FBiH

Dr`avni sektor boji se privatnih ordinacija
Cilj nam je da nam dolaze pacijenti sa zdravstvenim knji`icama i da ne moraju ni{ta pla}ati jer imaju zdravstveno osiguranje, ka`e Omeragi}
Cilj Asocijacije ljekara u privatnoj praksi FBiH je da pacijent sa svojom zdravstvenom knji`icom do|e u privatnu ambulantu i da za usluge ne pla}a ni{ta, jer mu je to ve} pla}eno putem zdravstvenog osiguranja, ka`e predsjednik Asocijacije Fe|a Omeragi}. No, Omeragi} nije optimisti~an da li }e u BiH zaista do}i do takve reforme, ali smatra da je rije~ o postupku koji bi sistem zdravstvene za{tite u~inio kvalitetnijim za pacijente. Kako bi ukazali na ove zahtjeve, ali i niz problema koje imaju pacijenti, Asocijacija je skupa s kolegama iz Republike Srpske i Centrom za humanu politiku pokrenula kampanju „I javno i privatno“.

Dopunska djelatnost
Omeragi} tvrdi da je glavno pitanje kada se govori o privatnoj praksi, a koje se godinama vu~e, dopunska djelatnost. Me|utim, dodaje, ta djelatnost nije privatna praksa, ve} spada u javni sektor i to zato {to su ljekari koji dodatno rade zaposlenici javnog servisa i primaju pla}u iz bud`eta. - Treba postaviti pitanje za{to pacijenti, osiguranici, odlaze iz javnog sistema gdje im je sve unaprijed pla}eno, u privatne ordinacije gdje moraju pla}ati usluge. To je stvar koja bi svakog ministra sa savje{}u trebala zabrinuti isti~e Omeragi}.

[ikanirani pacijenti
- Mi imamo veliki problem jer nam se ~esto de{ava da pacijenti kojima smo izdali nalaze budu vra}eni iz javnog sektora. Pacijenti su naj~e{}e {ikanirani i ne dozvoljavaju im se dodatne pretrage ili hospitalizacija na osnovu na{eg mi{ljenja. Tako|er, ne mogu dobiti ni lijekove sa esencijalne liste isti~e Omeragi}. Prema njemu, ljekari iz privatnog sektora u takvim situacijama ispadaju smije{ni iako su dobili sve dozvole od nadle`nih ministarstava i licence, imaju diplome...

Krifica: Nisam sujevjerna

Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, rad, rad i samo rad. Va{ najbolji prijatelj je: Moja mama. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Oti{la bih kod Obame na kadaif s orasima. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} jesam nekoliko puta.

Ministarska savjest
Potcrtava da je vra}anje pacijenata na ponovne preglede u dr`avnom sektoru nepotrebno oduzimanje vremena. - Tu bi svaka dr`ava na{la korist i rekla bi hajde da koristimo privatni sektor ako nam {tedi vrijeme, ali kod nas nije tako. Mislim da je pravi razlog takvog pona{anja strah javnog sektora od privatnog, {to bi do{lo do prelijevanja kadra i pacijenata u privatni i onda bi se postavilo pitanje za{to oni uop}e postoje - ka`e Omeragi} i dodaje da bi trebalo obaviti istinsku reformu zdravstva, a prije toga reformu sistema finansiranja u toj oblasti. E. HALA]

Omeragi}: Neophodne su reforme zdravstva

SMS
PREVARA OSLOBO\ENJA - Po{tovana redakcijo „Dnevnog avaza“, igram va{u nagradnu igru i moram vas pohvaliti, jer ne dajete nagrade da o~istite svoje magacine. O~ito je da to radi „Oslobo|enje“. Moja prijateljica dobila je dvije nagrade, od „Sprinda“ i od „Sarajevske pivare“. U prvom paketu je kutija dvopeka, kesica prezle i ~etiri pakovanja kola~a pri kraju isteka roka. Iz „Pivare“ je dobila fla{ice sokova kojima rok istje~e za desetak dana. Mislim da je to sramota - ~istiti magacine preko nagradnih igara. SAOBRA]AJNI HAOS - Kada }e policija Starog Grada u Sarajevu rije{iti saobra}ajni haos na Kova~ima? Djeca i odrasli ne mogu pro}i od par-

Dnevni avaz 061-142-015
kiranih vozila, a svugdje su na snazi zabrane. Uvedite red, to barem nije te{ko! SMANJENJE PLA]A - Ne daju profesori, nastavnici, policija, politi~ari, administracija da im smanje pla}e. Pa, kome onda smanjiti primanja, mo`da rudarima ili u industriji? Ovoj prvoj grupi treba smanjiti pla}e za 50 posto. PLJA^KANJE NARODA - Mo`e li gospodin Ibrahim Tirak ili bilo ko drugi odgovoriti na pitanje ko od politi~kih mo}nika stoji iza mikrokreditnih organizacija, koje itekako plja~kaju narod? DISKRIMINACIJA U LU@ANIMA - U Mjesnoj zajednici Lu`ani odr`ani su izbori, ali ona koju su gra|ani izabrali nije predsjedavaju}a, jer nije u nekoj stranci i `ena je. To je prava diskriminacija. Sramota! NAPAD NA RVI Molim sve ljude koji su protiv koncerta Lepe Brene da ne napadaju ljude koji rade bilo {ta vezano uz taj koncert. Mu~no je bilo gledati u petak ujutro scenu kako jedan siled`ija iz skupocjenog auta napada momka koji lijepi plakate, prvo verbalno, a onda i fizi~ki. Napada~ je zvao policajca koji je slu~ajno nai{ao i optu`io momka za napad. Ali, sre}a {to smo nas pet{est `ena bile tu i stale na stranu momka, koji je, kako smo kasnije saznale, RVI i radi za dnevnicu. Ja nisam za taj koncert, ali pustimo na{u omladinu i RVI da ne{to zarade kada dr`ava ne vodi brigu o njima.

Apsurdna situacija
- Od 1997. godine tra`imo po{tivanje zakona, a ono podrazumijeva ravnopravnost ljekara i osoblja u privatnim i javnim sektorima te njihovih pacijenata. Sada smo do{li u jednu apsurdnu situaciju kada se promovira nacrt novog zakona u kojem se na sva usta govori o ravnopravnosti koja je postojala i u starom, ali se nije po{tovala - isti~e Omeragi}.

Otvorene nove prostorije sarajevske Onkologije

Bolji uvjeti za lije~enje te{kih pacijenata
Novi ure|aji za zra~enje skratit }e vrijeme ~ekanja na lije~enje
U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu ju~er su otvoreni Odsjek za ambulantnu hemoterapiju i nove prostorije Odjeljenja za radioterapiju Klinike za onkologiju. Vrpcu su presjekli federalni ministar zdravstva Safet Omerovi} i Sarajka Nirma Ma{i}, koja se lije~ila na Onkologiji od karcinoma limfnih `lijezda. Ina~e, nove prostorije otvorene su ranije zbog potreba pacijenata oboljelih od malignih bolesti. Generalni direktor KCUS-a Faris Gavrankapetanovi} kazao je da na Klinici za onkologiju hemoterapiju prima skoro polovina onkolo{kih bolesnika iz Federacije BiH, {to godi{nje iznosi 13.000 aplikacija citostatika. - Do sada se ova kompleksna djelatnost provodila u neuvjetnim prostorima. Na novom odsjeku pove}an je broj kreveta za primanje terapija na 22. Prije svega, stvoreni su uvjeti za komfornije lije~enje pacijenata -

Onkologija: U novim prostorima i vi{e kreveta

(Foto: I. [ebalj)

istakao je Gavrankapetanovi}. U pro{irenim kapacitetima za radioterapiju smje{ten je novi telekobalt aparat EQINOX kojim je zamijenjen 27 godina star ure|aj. - Novi aparati, uz postoje}e

ure|aje, omogu}it }e zra~enje vi{e od 300 pacijenata dnevno. To }e skratiti vrijeme ~ekanja na ovu vrstu lije~enja sa sada{njih {est do osam na tri do ~etiri sedmice - istakao E. Ha. je Gavrankapetanovi}.

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

13

BOSANSKA DUBICA U nepunih devet mjeseci obnove

^ar{ijska d`amija dobila krov i drvenu munaru
Husein Mulali}, Dubi~anac koji `ivi i radi u Sent Luisu i Naim Muji~i} koji radi u Moskvi izdvojili po 50.000 KM
U nepunih devet mjeseci, koliko traje obnova ^ar{ijske d`amije u Bosanskoj Dubici, ovaj vjerski objekat koji se pominje s kraja 17. stolje}a dobio je krov i drvenu munaru. - ^ar{ijska d`amija se obnavlja u istim gabaritima u kakvim je bila ona poru{ena ratne 92. godine. Specifi~nost d`amije je i drvena munara visoka 21 metar - kazao je Safet ef. Beganovi}, glavni imam Med`lisa IZ Bosanska Dubica. Beganovi} je dodao da je u obnovu ^ar{ijske d`amije do sada
Sindikat se solidarisao sa radnicima

Obustava rada u gra~ani~koj „Fortuni“

Ma{ine mirovale zbog umanjenih pla}a za april
Oko 500 radnika prve smjene u gra~ani~koj „Fortuni“, najve}oj fabrici obu}e u BiH, ju~er je obustavilo rad. Razlog je odluka menad`menta ove firme da se umanji pla}a za april. - Obustavu rada nije vodio sindikat, ali se s njome solidarisao. Mi jo{ nismo ni{ta dobili od na{ih zahtjeva u generalnim {trajkovima pred tvornicom 18. maja
D`amija je bila poru{ena ratne ’92. godine

i pred Vladom Tuzlanskog kantona 25. maja u vezi sa povezivanjem sta`a, stimulacijom izvoza istakao je predsjednik sindikalne organizacije Hasib Mustafi}. Prema nezvani~nim informacijama, menad`ment se odlu~io na nepopularnu mjeru smanjenja pla}a zbog manjka posla u aprilu i godi{njih odmora.
H. ^.

Spec
(Foto: D. Stojni})

^ar{ijska d`amija u Bosanskoj Dubici

utro{eno oko 200.000 KM. Sredstva su prikupljena sergijom Rijaseta IZ BiH u iznosu od 100.000 KM, a zna~ajan dio obezbijedili su i veliki donatori Husein Mulali}, Dubi~anac koji `ivi i radi u Sent Luisu i Naim Muji~i} koji radi u Moskvi. - Njih dvojica su izdvojila po 50.000 KM. Iz Sent Luisa imam i

obe}anje da je za ovu ljepoticu nabavljena i kompletna stolarija. Predstoje nam jo{ unutra{nji radovi mada smo prekju~er u d`amiji u prisustvu banjalu~kog muftije Edhema ef. ^amd`i}a klanjali ikindiju - kazao je Beganovi} i posebno na obnovi dzamije pohvalio predsjednika gra|evinskog odbora M. Z. Amira Draganovi}a.

GORA@DE - SOS Kinderdorf zainteresiran je za realizaciju projekta ja~anja porodice, odnosno potporu djeci iz socijalno ugro`enih porodica sa podru~ja op}ine Gora`de, istaknuto je tokom susreta nacionalnog direktora SOS Kinderdorfa Amira Omanovi}a i njegovih saradnika sa na~elnikom op}ine Muhamedom Ramovi}em. Projekt, ~ija bi realizacija trajala tri godine, bit }e kandidiran kod Ministarstva vanjskih poslova Holandije, uz uvjet da u njegovom finansiranju (Al. B.) u~estvuje i op}ina, {to je i obe}ano.

Iz Unsko-sanskog kantona
Klju~
U Klju~u je otvorena obnovljena „Energopetrolova“ pumpa, koji je sada u vlasni{tvu Mol - Ina konzorcija. Tim povodom saobra}ajna patrola zaustavila je prvo vozilo. Ahmet Mehmedovi} iz Sanice bio je zbunjen nesvakida{njom kontrolom, a zatim i obradovan kada je besplatno dobio pun rezervoar goriva i izmjenu ulja. Dok je na~elnik op}ine Na~elnik sipa gorivo Osman ]ehaji} sipao gorivo u stari „pe`o“, pojedinci iz mase dobacivali su kako je sad sa punim reze(F. B.) rvoarom uduplana vrijednost automobila.

Protesti radnika zeni~kog „Komrada“ i RK „Bosna“

Ima li kraja njihovoj agoniji?
Sjednica Op}inskog vije}a prekinuta zbog razgovora sa demonstrantima
Stotinjak radnika Javnog preduze}a „Komrad“ i robne ku}e „Bosna“, podr`ani od ~lanova nevladinih organizacija „Front“ i „Dosta“ okupili su se ju~er ispred Op}ine Zenica izra`avaju}i nezadovoljstvo inertno{}u vlasti za rje{avanje problema u ovim firmama. Sa delegacijom predstavnika radnika razgovarali su na~elnik op}ine Husein Smajlovi}, predsjedavaju}i OV Neboj{a Nikoli} i predstavnici klubova politi~kih stranaka. - [trajk u „Komradu“ zakazan je za 2. juni, a na sastanku smo obavije{teni da }e Vije}e 10. juna raspravljati i donijeti kona~nu odluku {ta sa nama. Oni su predlagali ste~aj, a radnici su protiv. Do 10. juna bit }e okon~an i izbor novog direktora - rekao nam je nakon sastanka kod na~elnika predstavnik radnika „Komrada“ Muhamed Pivi}. Predstavnica grupe biv{ih ra-

Bu`im
Na~elnik op}ine Bu`im Mirsad [ahinovi} i Dana Fey, predstavnik Projekta upravne odgovornosti GAP potpisali su ugovor o , sufinansiranju izgradnje Doma kulture u ovoj op}ini. Ugovor je vrijedan 250.000 KM, a obje strane obavezale su se da }e izdvojti po 125.000 KM. Kada se zaokru`i finansijska ko- Potpisivanje ugovora nstrukcija, pristupit }e se ru{enju stare zgrade Doma kulture. Na istom mjestu }e se graditi nova zgrada Doma, koja bi trebala imati sve ono {to bi zadovoljilo potrebe ove (N. V.) mlade op}ine.

Sa ju~era{njih protesta ispred zgrade Op}ine

dnica RK „Bosna“ Vahida Jusi} kazala je da je zadovoljna razgovorima, jer tra`e uvezivanje radnog sta`a i izmirenje drugih potra`ivanja, te da se kona~no utvrdi ko je

stvarni vlasnik objekta robne ku}e u Zenici. Redovna sjednica OV je, nakon prekida protesta, po~ela sa dva sata A. D@. zaka{njenja.

Cazin
Kulturno-sportski program pripremljen za Dan Druge srednje {kole u Cazinu po~eo je uli~nom trkom u~enika, koju je otvorio na~elnik Nermin Ogre{evi}. Posebno su tr~ali dje~aci, a posebno djevoj~ice i to na stazi od Trga Alije Izetbegovi}a do dvori{ta {kole. Prvo mjesto u kategoriji mu{karaca osvojio je Selver Mu- Start trke hi}, dok je kod djevojaka najbr`a bila Merima Hu{i}. Ovu {kolu poha|a 1.000 u~enika raspore|enih u 33 odjeljenja, po ~emu (S. J.) ona spada me|u najve}e u BiH.

Epidemija rubeole u op}ini Bijeljina

Oboljelo 60 srednjo{kolaca i 20 osnovaca
Epidemiolo{ko odjeljenje bijeljinske Bolnice proglasilo je epidemiju rubeole, zau{ki, bolesti koja ve} dvije sedmice vlada u op}ini. Jedna od uobi~ajenih dje~ijih bolesti, za koju je uredna vakcinacija najbolja preventiva, zahvatila je generacije srednjo{kolaca ro|enih ratnih 1993. i 1994. godine. Kako ka`e na~elnica Epidemiolo{ke slu`be Aleksandra Radoji~i}, te generacije nisu imale urednu vakcinaciju zbog ~ega je ovih dana od rubeole oboljelo 60 srednjo{kolaca i 20 djece iz osnovnih {kola u ovom gradu. Desetoro djece je pro{lo i bolni~ki tretman jer su simptomi ove bolesti oticanje limfnih ~vorova i povi{ena tjelesna temperatura, a trenutno je u bolnici samo jedan pacijent sa ovakvim simptomima.
E. M.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

panorama

ZVORNIK Novi {ti}enici Doma za djecu i omladinu Kiseljak

Maturanti Medrese „D`emaludin ^au{evi}“ na sve~anosti

Roditelji o njima nisu vodili adekvatnu brigu
Po troje djece Popovi} i Erak do{li iz Han-Pijeska i Bijeljine
Dom za djecu i omladinu Kiseljak kod Zvornika dobio je nove {ti}enike, po troje djece Popovi} i Erak, od kojih je najmla|i dvogodi{nji Sergej koji je smje{ten u ovu ustanovu kako se ne bi razdvajao od sestre i brata. Postao je ljubimac ostale domske djece i vaspita~ica, a primljen je iz Bijeljine zajedno sa ~etiri godine starijom sestrom Teodorom i osmogodi{njom Kristinom. Sli~an ustupak ura|en je i u slu~aju dvije sestre i brata Popovi}, Marine (4), Marka (6) i dvije godine starije sestre Marije iz Han-Pijeska. - Iako imaju `ive roditelje, zbog neadekvatne brige djeca su morala biti privremeno smje{tena u ovu ustanovu - ka`e Zoran Radosavljevi}, direktor Doma za omladinu. Nisu ovo jedina bra}a i sestre u Domu. Tu je i pet Josipovi}a, troje malih Mili~i}a, sestre Simi}, bra}a Kumarci i Krsmanovi}, svi sa tu`nim `ivotnim pri~ama, bez roditeljskog staranja. I dok jedni dolaze, drugi }e

Cazinska Medresa ispratila 14. generaciju

Ve}ina u~enika }e nastaviti {kolovanje na fakultetima
Sve~anom akademijom, kojoj je prisustvovao veliki broj roditelja, predstavnika vjerskog i politi~kog `ivota i gostiju, Medresa „D`emaludin ^au{evi}“ iz Cazina ispratila je 14. generaciju maturanata. Ispra}ena su 72 maturanta iz tri odjeljenja, od ~ega 28 mladi}a i 44 djevojke. Maturskoj akademiji prethodio je opro{tajni sastanak roditelja, profesora i u~enika, zajedni~ki ru~ak i klanjanje podne-namaza. Direktor Medrese prof. Enes ef. Ljubijanki} je, izme|u ostalog, istaknuo da }e ve}ina u~enika ipak nastaviti {kolovanje na fakultetima u BiH, ali i u svijetu. Rad Medrese „D`emaludin ^au{evi}“ u Cazinu obnovljen je u septembru 1993. godine. S. J.

Dani austrijsko-njema~ke kulture u Biha}u

Maida i Edin besplatno }e boraviti u Njema~koj
Tokom ljetnjeg raspusta provest }e dvije sedmice u njema~kim kampovima
U Biha}u je u toku petodnevna manifestacija Dani austrijsko-njema~ke kulture, u okviru koje }e biti organizovani brojni kulturni i zabavni sadr`aji. Sve~anoj ceremoniji otvaranja prisustvovao je ambasador Njema~ke u BiH Joakim [mit (Joachim Schmidt), po~asni konzul BiH u Republici Austriji dr. Joerg Hofreiter i direktor Regionalnog ureda OSCE-a Banja Luka Giorgio Blais. Projekt se ve} drugu godinu realizuje uz podr{ku Ambasade Njema~ke i Austrijskog ureda za kooperaciju nevladinih organizacija iz Austrije, te nevladinih organizacije „Novi put“ iz Biha}a i „Rotor“ iz Graca, u svrhu produbljivanja kulturolo{kih i obrazovnih veza izme|u triju zemalja, s posebnim akcentom na mlade, budu}e gra|ane Evropske unije Dodijeljene su i dvije stipendije za besplatan dvosedmi~ni boravak u Njema~koj u sklopu ljetnjeg raspusta za srednjo{kolce i studente iz Biha}a. Priliku da posjete i provedu dvije sedmice u njema~kim kampovima dobili su Maida Skenderovi} i Edin Kli~i}. Boravak u Biha}u ambasador [mit iskoristio je i za posjetu na~elniku Biha}a, premijeru USK te Rektoratu Univerziteta u Biha}u. Ir. Nu.

Djeca Popovi} i Erak, novi stanari Doma

uskoro iz ove ustanove, koja im je zamijenila roditeljski dom, oti}i u Banju Luku u Dom „Rada Vranje{evi}“, a kao uspomenu ponijet }e i slike sa male mature koju je njih sedmoro nedavno proslavilo. U Domu trenutno ima 39-ero

djece, ostalo je jo{ samo jedno slobodno mjesto da bi njegovi kapaciteti bili u potpunosti popunjeni. Kao i svake godine i ove }e grupa domske djece dio ljetnjeg raspusta provesti na moru u Bijeloj M. M. ili Sardiniji.

Nijaz Hastor posjetio Dom za stare u Gora`du

Svaki stanar dobio dar
Predstavnici Fondacije „Hastor“, na ~elu sa osniva~em Nijazom Hastorom posjetili su Dom za stare i iznemogle osobe u Gora`du. Bez prisustva medija, jedan od najuspje{nijih evropskih biznismena, osim donacije ustanovi, upoznao je svakog od 54 {ti}enika, uru~iv{i mu i nov~ani dar. - Najprije je svratio u dnevni boravak Doma, gdje su se okupili pokretni {ti}enici s kojima se malo {alio, a kasnije smo obi{li i ostale, nepokretne. Svakome od njih gospodin Hastor je pri{ao, pru`io ruku, upitao odakle je i kako je. To je bila velika radost tih ljudi. Malo je re}i hvala. Meni je ovo, za ovih 10 godina, bila najdra`a posjeta, jer to je ~ovjek kojem se u du{i vidi da je dobar - ka`e uposlenica Fatima Lepenica. Utemeljitelj Prevent grupacije u svom je zavi~aju, sa starim prijateljima iz {kolskih klupa, obilje`io i Al. B. 40. godi{njicu mature.

Hastor je obi{ao svakog od 54 {ti}enika

MATURANTI

Bugojno

Srbac

Teo~ak

Gimnazijalce pratila Limena glazba
Maturanti dvije bugojanske srednje {kole, Gimnazije i Srednje stru~ne {kole, sve~ano su proslavili zavr{etak srednjo{kolskog obrazovanja. Na ~elu sve~anog defilea 129 maturanata Gimnazije bila je Limena glazba Bugojno. Nakon {etnje gradom uputili su se u Vilu „Grande“, gdje su proveli matursko ve~e. Maturska sve~anost uprili~ena je i za 13. generaciju maturanata Srednje stru~ne {kole Bugojno. Nakon defilea, 144 u~enika zavr{nih razreda autobusima je preba~eno u PoAz. M. to~ane gdje je uprili~ena maturska sve~anost.

Ispra}ena 12. generacija
Tradicionalnom {etnjom kroz centar Teo~aka, mje{tani ali i rodbina, ispratili su 12. generaciju maturanata MS[. Srednje obrazovanje ove godine na podru~ju op}ine zavr{ilo je 115 u~enika, koji su stekli diplomu ekonomskog tehni~ara, elektrotehni~ara energetike, trgovca, bravara ili zavariva~a. Na maturskoj sve~anosti u~enicom generacije progla{ena je Mirela Naki~evi} kojoj je pripala op}inska nagrada od E. D`. 200 KM.

Nosioci „Vukovih“ diploma

Po uzoru na srednjo{kolce
Oko 120 u~enika devetih razreda centralne Osnovne {kole „Jovan Jovanovi} Zmaj“ u Srpcu i podru~nih {kola No`i~ko i Koba{, sve~ano obu~eni prodefilovali su ulicama grada da bi potom prisustvovali sve~anoj ve~eri u Motelu „Hrast“ gdje je najboljim u~enicima direktorica {kole Milena [aula uru~ila „Vukove“ diplome i poseban poklon za u~enicu generacije Milicu Latin~i}. Milo{ Kr~mar, jedini dje~ak me|u „vukovcima“, ka`e da Lj. K. se opredijelio da upi{e Gimnaziju.

Bugojanski gimnazijalci u defileu

Srednje obrazovanje zavr{ilo 115 u~enika

panorama

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

15

Bh. mozaik

EKOLOGIJA Pomor ribe u rijeci Kru{nici

Ribari upiru prstom u Rudnik boksita
Nestanak i pomor ribe u Kru{nici poklapa se sa po~etkom rada separacije
Rijeka Kru{nica nadaleko je bila poznata po izuzetno ~istoj vodi i velikom ribljem fondu. Me|utim, ovih dana po~eo je pomor ribe u ovoj rijeci, flora je naglo promijenila izgled. U Udru`enju ribara „Kru{nica“ iz Bosanske Krupe sumnjaju da je voda zaga|ena nakon pokretanja rada separacije Rudnika boksita, koji je privatizirao Stevo Orlovi} iz Srbije. Na brani u gornjem toku Suvaj~ine nakuplja se voda i cjevovodom odvodi na separaciju gdje se upotrebljava za ispiranje rude. Brana je tro{na, odvodni cjevovod improviziran a okolina neure|ena. Na separaciji Rudnika posao se obavljala tehnologijom iz pro{log stolje}a. - U posljednje dvije godine u Kru{nicu smo pustili vi{e od 11.000 komada ribe ali je danas prava rijetkost nai}i na neku od njih. Nestanak i pomor ribe u Kru{nici poklapa se sa po~etkom rada separacije - ka`e predsjednik Udru`enja ribara Arif Badnjevi}. Pomor riblje mla|i zabilje`en je i u ribogojili{tu preduze}a „Eko riba-Kru{nica“ koje je samo u posljednjem mjesecu, kako ka`e direktor Hikmet Harba{, izgubilo vi{e od 20.000 komada riblje mla|i. Voda za ovo ribogojili{ta zahvata se iz Kru{nice. Iz udru`enja ribara tra`e hitnu intervenciju nadle`ne kantonalne i federalne inspekcije i naPolaganje cvije}a i Fatiha na mezarju

Obilje`en dan 1. slavne olovske bb

Brigada koja je dala 20 „zlatnih ljiljana“
Sve~anom sjednicom Op}inskog vije}a i akademijom u sali Doma kulture zavr{eno je obilje`avanje 27. maja, dana formiranja 1. slavne olovske brdske brigade. O ratnom putu ove proslavljene brigade govorio je njen prvi komandant Fadil Kari~i}. - Brojno nadmo}niji i daleko opremljeniji agresor nekoliko je puta pokretao ofanzive na Olovo sa ciljem da ga zauzme i tako presije~e koridor koji je Tuzlu i {iru regiju povezivao sa srednjom Bosnom. Iako slabo naoru`ani uspjeli smo zaustaviti agresora na samim kapijama Olova. Odbranili koridor, sa~uvali slobodnu teritoriju a samim tim i Bosnu i Hercegovinu - kazao je Kari~i}. O hrabrosti koje nije nedostajalo i u najte`im trenucima govori i to da je 20 pripadnika brigade odlikovano zna~kom „Zlatni ljiljan“, od ~ega 12 njih posthumno. Predstavnici vlasti i bora~kih udru`enja obi{li su {ehidsko mezarje u Solunu gdje su polaganjem cvije}a i u~enjem Fatihe odali po~ast najboljim sinovima domovine. S. Mi.

Analize u tuzlanskom institutu
Direktor Rudnika boksita Suljaga Aluki} ka`e da je njegovoj firmi stalo da se odagnaju sve sumnje da Rudnik zaga|uje Kru{nicu. Prema zahtjevu kantonalnog inspektora, ve} su anga`ovali institut iz Tuzle koji je uzeo uzorke i rezultati testiranje voda sa ovog podru~ja na te{ke metale i sve druge mogu}e zaga|iva~e o~ekuju se po~etkom slijede}e sedmice.
Separacija rudnika boksita

Spec
javljuju da }e okupiti vi{e od 500 svojih ~lanova i organizovati protest pred kantonalnim institucijama, pogotovo {to su upravo dobili koncesiju za kori{tenje rijeke Kru{nice. Ad. Me. TRAVNIK- U sali op}ine Travnik preksino} je odr`ana je promocija ~asopisa „Korak“, glasila Udru`enja za za{titu tekovina borbe za BiH. Posjetiocima promocije obratili su se generali Hajrudin Grabovica, predsjednik Udru`enja, Mustafa Polutak, Enver Had`ihasanovi} i glavni i odgovorni urednik ~asopisa Asaf (K. K.) D`ani}.

Grupa mladih Holan|ana ovih dana boravi u Gora`du

Privatna likovna kolonija u Srebreniku

Poklonima obradovali stanare Doma za stare i iznemogle
U organizaciji holandske nevladine organizacije „Out of area“, ~iji je osniva~ biv{i pripadnik UNPROFOR-a anga`iran u BiH, 55 mladih Holan|ana ovih dana boravi u Gora`du. Grupa njih ju~er je izmamila osmijehe {ti}enika Doma za stare i iznemogle osobe, daruju}i im nao~ale, invalidska kolica, prave}i kola~e s njima. U Domu se i plesalo, pjevalo, a nepoznavanje jezika nije predstavljalo barijeru. Me|u gostima je i Enisa Salihbegovi}, ro|ena Zvorni~anka, koju je izbjegli~ki `ivot preko Hrvatske, Austrije i Njema~ke doveo do Mastrihta u HolaMladi Holan|ani u dvori{tu Doma ndiji, gdje `ivi ve} 15 godina. Enisa ima 21 godinu i budu}a je socijalna pedagogica. - Navikla sam se na njihov `ivot, ali kad se do|e u Bosnu ipak je ovdje najljep{e. Kada su u {koli rekli cijeli moj razred jedva je ~ekao da krene. Posebno mi je drago {to su moji prijatelji iz razreda u mojoj zemlji, vide odakle sam i tako lak{e shvate moje

Stvaranje djela na Majevici
Od 6. do 13. juna u Srebreniku }e se odr`ati prva privatna likovna kolonija pod nazivom „Majevica - 2009“. Na koloniji }e u~estovati osam akademskih slikara iz BiH koji }e u prirodnom ambijentu planine Majevice na nadmorskoj visini od oko 800 metara stvarati umjetni~ka djela. U okviru ove zanimljive kolonije organizirat }e se i obilazak srednjovjekovne tvr|ave u Gornjem Srebreniku i ostalih znamenitosti. Organizator likovne kolonije je Svjetlan Be{i}, slikar-amater i veliki O. M. zaljubljenik prirode.

Zabilje`eno u Bijeljini

Crveno i zeleno istovremeno
Na rasksnici Bled kod Gradskog parka u Bijeljini, zabilje`ili smo rijetko ~udan semafor na kojem se u isto vrijeme pali i crveno i zeleno svjetlo za isti pravac kretanja. Voza~ima ostaje da sami odlu~e kada im koji znak va`i, a zanimljivo je da takav semafor postoji ve} vi{e od godinu. Nadle`ne o~ito to ne zanima, ali pitanje odgovornosti u slu~aju saobra}ajne nesre}e izazvane ovakvim semaforom ne bi trebalo da E. M. ^udni semafor ih mimoi|e.

Enisa 15 godina `ivi u Holandiji

pri~e o Bosni. A posebno mi je drago {to je njima ovdje veoma lijepo. Svi fotografi{u i govore da }e ovdje dolaziti na odmor - ka`e Enisa. Holandski studenti sami su se pobrinuli za tro{kove dolaska, kupovinu darova, te boje kojima uljep{aju objekte u kojima borave. Osim u Domu, boravili su i u obdani{tu „Sunce“ i O[ „Husein ef. \ozo“. Al. B.

(Foto: G. Bobi})

Okon~ane Male olimpijske igre u Bugojnu

Prva O[ ima najbolje odbojka{e
U organizaciji Udru`enja pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta u Bugojnu je okon~an projekat Male olimpijske igre za u~enike osnovnih i srednjih {kola.Takmi~enja su se odvijala u odbojci, atletici, ko{arci i malom nogometu. U odbojci, u mu{koj i `enskoj konkurenciji kod osnovnih {kola pobijedila je Prva O[, a kod srednjih Gimnazija. U atletici su najuspje{niji osnovci Samra Tiro, Kenan Haznadarevi}, Admira Novali}, Namir Alispahi}, a kod srednjo{kolaca Arijana Br~i}, Armin Kaduni}, Adnana [i{i}, Sejdin Mustafica. U ko{arci kod osnovaca u obje konkurencije pobijedila je Tre}a O[, a kod srednjo{kolaca mu{ka ekipa Srednje tehni~ke {kole. U malom nogometu kod osnovnih {kola slavila je Tre}a O[, a kod srednjih Srednja stru~na {kola. Na sve~anosti dodjele nagrada organizator je za po~asnog ~lana Udru`enja proglasio Franju Pokraj~i}a (85), penzionisanog profesora tjelesnog odgoja. Az.M.

Deminiranje na podru~ju op}ine Travnik

Zavr{en projekt Bo{njakov gaj - Puti}evo
Nevladina organizacija „STOP mines“ sa Pala predala je na dalju upotrebu predstavnicima civilne za{tite op}ine Travnik, u prisustvu inspektora BH MAC-a, deminiranu povr{inu na lokaciji Puti}eva. Ovo je drugi po redu zavr{eni posao plana deminiranja na podru~ju op}ine Travnik u ovoj godini, a nalazi se u blizini naselja. Projekt ID 12675 pod nazivom „Bo{njakov gaj-Puti}evo“ obuhvatio je radove deminiranja na povr{ini od 10.084 kvadrata metodom tehni~kog izvi|anja. Ovom prilikom demineri su prona{li i uklonili jednu ru~nu bombu, jedan metak kalibra 12,7 mm, te jednu improvizovanu eksplozivnu S. P . napravu.

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

crna hronika

PEDOFILIJA \a~ki dom u Banjoj Luci

Galijatovi}: Pu{ten iz pritvora Ku}a u Tar~inu koju je zapalio piroman

Odgajatelj seksualno uznemiravao u~enicu
Policija uhapsila Ranka Gaji}a, biv{eg direktora Doma, koji je 17-godi{njoj S. B. prijetio da nikome ne smije ni{ta re}i
Iz \a~kog doma u Banjoj Luci u utorak nave~er prijavljeno je policiji da je 17-godi{nju S. B. seksualno uznimiravao de`urni odgajatelj Ranko G., koji je odmah potom uhap{en. Nezvani~no saznajemo da se radi o Ranku Gaji}u, biv{em direktoru Doma, koji je me|u djecom odranije poznat kao osoba koja je ~esto uznemiravala u~enice koje stanuju u Domu.

Op}inski sud Sarajevo

Za paljenje ku}e nevjen~ane supruge dobio 15 mjeseci zatvora
Merim Galijatovi} 20. februara pro{le godine polio benzinom i zapalio ku}u Senije Vicur-Rizvi} u Tar~inu
Op}inski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je sudija Igor Todorovi} ju~er izrekao 15 mjeseci zatvora Merimu Galijatovi}u (45), optu`enom za paljenje ku}e svoje biv{e nevjen~ane supruge Senije Vicur-Rizvi} u Tar~inu te upu}ivanja ozbiljnih prijetnji. Galijatovi}u je, kako nam je pojasnio njegov branilac advokat Omar Mehmedba{i}, odre|ena i privremena mjera obaveznog lije~enja od alkohola. Nakon deset mjeseci provedenih u pritvoru, Galijatovi} je ju~er, nakon izricanja presude, pu{ten na slobodu. Prema navodima iz optu`nice, koju je potvrdio Op}inski sud u Sarajevu, Galijatovi} je 20. februara pro{le godine benzinom polio ulazna vrata Senijine ku}e te ih zapalio. Ponio je dvije fla{e benzina koje je prethodno kupio na benzinskoj pumpi „Ina“. Ku}a je u potpunosti izgorjela, a Galijatovi} se udaljio „opel kadetom“, kojim je upravljao Nurko Luli}, a koji ga je i dovezao u Tar~in. Dva sata prije paljenja, Galijatovi} je pozvao Kadiru Husanovi} na telefon, tra`e}i da razgovara sa Senijom. Kada je Kadira kazala da ne poznaje nikakvu Seniju, on joj je kazao „Kurvo jedna, bacit }u ti bombu na ku}u, zapalit }u vam ku}u i pobit }u vas, ja sam Merim Galijatovi}, vratite mi 80.000 maraka“. Senijina ku}a gorjela je jo{ jednom i tada je za ovu paljevinu ponovo optu`en Galijatovi}.
B. C.

Odlasci na sok
Na licu mjesta ju~er smo saznali da je Gaji} prije nekoliko mjeseci djevoj~icu pozvao na sok, kako bi joj predlo`io da njenog brata odgovori od bavljenja kikboksom. Nakon toga, kazala je djevoj~ica u izjavi, ponovo je insistirao da odu na sok u blizini Doma, {to je ona i u~inila. Tre}i put odvezao ju je u banjalu~ko naselje Hisete i predlo`io joj da stupe u ljubavnu vezu te je poku{ao obljubiti. Djevoj~ica se rasplakala i zamolila ga da je vrati u Dom. Potom joj je slao SMS-ove neprimjerenog sadr`aja, na koje nije odgovarala. Kada je shvatio da ga ignorira, po~eo joj je prijetiti, tvrde}i da }e, ukoliko ka`e nekome

\a~ki dom u Banjoj Luci: Pobuna u~enika

(Foto: M. Lugi})

za njihove izlaske i njegove prijedloge, njen brat lo{e pro}i.

Pritvor osumnji~enome
Djevoj~ica je sve ispri~ala prijateljicama i drugim stanarima Doma, nakon ~ega je uslijedila pobuna me|u |acima. Ona je po-

Spolno nasilje nad djecom
Prema podacima MUP-a RS, u 2008. godini evidentirano je 51 krivi~no djelo protiv spolnog integriteta, od ~ega je 20 slu~ajeva spolnog nasilja nad djecom, naj~e{}e djevoj~icama. Iako su sva djela rasvijetljena i po~iniocima odre|ene ili }e biti odre|ene kazne od jedne do sedam godina, stru~njaci upozoravaju da su pedofili bolesne li~nosti, ali i da se `rtve pedofilije nikada ne oporave.

Kantonalni sud Sarajevo

Amar Zuli} oslobo|en optu`be za razbojni{tvo
Presudom KantonaZa ovaj doga|aj ranije lnog suda u Sarajevu ju~er je osu|en Edin Zuli}, koje Amar Zuli} oslobo|en ji se nagodio sa Tu`ilaoptu`bi za razbojni{tvo {tvom. Prema navodima nad H. A. koje se dogodilo iz optu`nice, na Bistriku 12. septembra 2006. godije od H. A., uz prijetnju ne u sarajevskom naselju oru`jem, otet njegov Bistrik, potvrdio nam je BMW. jedan od njegovih advokaAmar Zuli} je pro{le ta Bajro ^ili}. Prema nje- ^ili}: Nije godine tako|er oslobo|en govim rije~ima, oslo- bilo dokaza optu`bi za pripadni{tvo ba|aju}a presuda je doneautomafiji, a trenutno se sena jer nije dokazano da je Zu- nalazi u pritvoru, koji mu je li} bio na Bistriku te u~estvovao odre|en po drugom krivi~nom u razbojni{tvu. djelu. B. C.

liciji izjavila da ju je vi{e puta seksualno uznemiravao odgajatelj, odnosno biv{i direktor Doma. Iste no}i, tako|er u Banjoj Luci, P D. (60) izvr{io je spolno nasi. lje nad 4-godi{njom djevoj~icom, nakon ~ega je saslu{an u Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka i odre|en mu je jednomjese~ni pritvor. Slu~aj je policijskom centru u Bud`aku prijavio otac djevoj~ice, uz obrazlo`enje da mu je dijete zlostavljao pedofil. On je policiji poznat odranije, po istim krivi~nim djelima, a 2002. godine dva puta je privo|en zbog dva slu~aja pedofilije nad dje~akom i djevoj~icom.
V. STEVANOVI]

Nakon pronalaska le{a

Obdukcijom potvr|eno samoubistvo Obdukcijom koju je ju~er obavio sudski vje{tak medicinske struke dr. Hamza @ujo utvr|eno je da je Adis [ukali} (45) iz Mostara u nedjelju oko 21.15 sati po~inio samoubistvo. Na grudnom ko{u bila je ubodna rana koja je nanesena najvjerovatnije no`em. Doktor je konstatirao da se radi o samoubistvu, a na tijelu unesre}enog nije bilo nikakvih drugih tragova nasilja. Le{ su na jednom grebenu pokraj Neretve, u blizini Lu~kog mosta, prona{li ribari, a pored njega A. Du. bili su no` i tragovi krvi.

Komorani kod Livna

Bacio marihuanu
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Ku}a Milaka u Komoranima

(Foto: A. Kamber)

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

Zeni~ka policija je u ulici Prve zeni~ke brigade, u neposrednoj blizini gradskih bazena, kontrolirala i pregledala G. M. iz Zenice. On je, vidjev{i policiju, bacio paketi} marihuane. Li{en je slobode i zadr`an u prostorijama PU Zenica.

Objesio se Enes Milak
Prema informaciji iz Hitne pomo}i Livno, u selu Komorani kod Livna samoubistvo vje{anjem u potkrovlju ku}e izvr{io je Enes (Be}ira) Milak (48). Odmah nakon dojave na lice mjesta su iza{li pripadnici Policijske uprave Livno, MUP-a Livanjskog kantona i kantonalni tu`ilac. D`enaza 48-godi{njaku obavljena je na haremu u mjestu Grborezi.
A. K.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

17

PRESUDA Kantonalni sud Mostar

Osu|eni razbojnici koji su iznajmljivali pi{tolj za upade u kladionice
Igor Tr~alo dobio 3,5 godine zatvora, a Damir Damjanovi} pola godine manje
Vije}e Kantonalnog suda u Mostaru, kojim je predsjedavao sudija Slavko Pavlovi}, ju~er je prihvatilo sporazumno priznanje krivice Igora Tr~ala i Damira Damjanovi}a, koji su od 6. decembra 2008. do kraja januara 2009. godine u ovom gradu po~inili veliki broj razbojni{tava i te{kih kra|a. Tr~alu je izre~ena jedinstvena kazna zatvora od 3,5 godine, dok je Damjanovi}u presu|eno tri godine robije. Oni se, prema optu`nici koju zastupa tu`iteljica Sabina Beganovi}, terete da su u navedenom periodu naoru`ani upadali u ~etiri kladionice, odakle su uz prijetnju upotrebe pi{tolja odnosili novac, kao i mobitele uposlenika. Pored razbojni{tava u mostarskim kladionicama, Tr~alo je osu|en i za razbojni{tvo u trgovini „^ule“ na Balinovcu. On je pri poku{aju oru`ane plja~ke ranio Anitu Bevanda, uposlenicu ovog diskonta, nakon ~ega se dao u bijeg. Ina~e, Tr~alo i Damjanovi}, kako je utvr|eno istragom MUPa HNK, za oru`ane plja~ke u kladionicama i trgovini iznajmljivali su pi{tolj uz nov~anu naknadu od 60 KM. Sudsko vije}e ju~er je odobrilo
O{te}en prednji dio kamiona
(Foto: O. Mujki})

]ehaje kod Srebrenika

Kamion udario u cisternu
Na magistralnom putu TuzlaOra{je, u ]ehajama kod Srebrenika, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali kamion MAN s cisternom (462-T438), kojim je upravljao Ivan Ramljak (39) iz @ep~a, i kamion tako|er MAN (262-A-321), za ~ijim upravlja~em je bio Milan Vidovi} (49) iz @ep~a. Zanimljivo je to da su oba vozila vlasni{tvo firme SLOGA-S iz @ep~a, a do nezgode je do{lo kada se jedan od njih s voza~em Ramljakom zaustavio na cesti iza vozila koje je skretalo ulijevo. U tom trenutku nai{ao je kamion s voza~em Vidovi}em koji se zabio u cisternu kamiona ispred njega. Na oba vozila pri~injena je ve}a materijalna {teta, a voza~i su pro{li bez povreda. Uvi|aj na licu mjesta obavila je srebreni~ka O. M. policija.

Kafanska tu~a u Me|e|i

Protivnika izudarao stolicom po glavi
S privo|enja optu`enog Tr~ala
(Foto: A. Du~i})

zahtjev odbrane da se ukine pritvor Tr~alu i Damjanovi}u do pravosna`nosti presude, uprkos protivljenju tu`iteljice Beganovi}. Ona je istakla da bi njih dvojica ponovo

mogli po~initi sli~na krivi~na djela. Tokom ju~era{njeg ro~i{ta istaknuto je da su obojica izuzetno lo{eg imovinskog stanja, te da `ive s majkama koje ih izdr`avaju. A. Du.

Policijska stanica Vi{egrad podnijela je prekr{ajnu prijavu protiv V. D. jer u mjestu Me|e|a, u kafani „Edinov put“, fizi~ki napao A. R. udariv{i ga nekoliko puta dr-

venom stolicom po glavi i rukama. Prekr{ajna prijava podnesena je i protiv E. K., vlasnice kafane, jer nije prijavila naru{avanje javnog reda i mira.

Op}inski sud Grada~ac

Policijska stanica Zavidovi}i

Napada~ima na staricu po godinu zatvora
Op}inski sud u Grada~cu osudio je Du{ka Kuzmanovi}a (20) i Gorana Radanovi}a (28), obojica iz Dervente, na po godinu zatvora zbog poku{aja razbojni{tva u stanu Rahime Hogi} u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici 211. oslobodila~ke brigade u Srebreniku. Kao {to smo ve} pisali, dvojica razbojnika su 3. aprila ove godine pozvonili na ulazu u stan Rahime Hogi} i predstavili se kao humanitarni radnici, a nakon {to je starica otklju~ala vrata, nasilno su u{li unutra. Vezali su joj ruke i noge te stavili selotejp traku preko usta, a potom su zapo~eli premeta~inu po stanu tra`e}i novac. Nakon {to ih je primijetio ro|ak nesretne starice, razbojnici su poku{ali pobje}i do svog automobila „alfa-romeo“ koji je bio parkiran stotinjak metara dalje od zgrade, ali je grupa gra|ana uspjela jednog od njih uhvatiti i zadr`ati do dolaska policije, dok je ne{to kasnije srebreni~ka policija uhapsila i drugog razbojnika. Tokom su|enja obojica optu`enih u potpunosti su priznala krivnju, a do pravosna`nosti presude, odlukom Op}inskog suda Grada~ac, bit }e zadr`ani u pritvoru. O. MUJKI]

Na|en zasad sa 27 stabljika indijske konoplje
Iz Ministarstva unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona saop}eno je da su slu`benici PS Zavidovi}i prekju~er uhapsili V D. (20) . i H. S. (20), obojica iz Zavidovi}a. - Izvr{en je pretres ku}e koju koristi H. S. i u dvori{tu je prona|eno 27 zasa|enih stabljika indijske konoplje i 50 listova indijske konoplje - saop}eno je iz MUP-a ZDK-a. Nakon kriminalisti~ke obrade i prikupljenih dokaza, protiv H. S. bit }e dostavljen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica, dok }e V. D. biti prijavljen nakon dodatnih mjera i radnji te konsultacija s nadle`nim tu`iocem koji vodi istragu.

Spec
MOSTAR - Na regionalnom putu Mostar-^itluk, u mjestu Sretnice, prekju~er oko 9.30 sati sudarili su se automobili „audi 80“, kojim je upravljao Miroslav B. (63) iz Mostara, i „ford eskort“, za ~ijim upravlja~em je bio Emir D`. (29) iz Br~kog. U nezgodi su oba voza~a zadobila te{ke povrede.

Zgrada u kojoj je poku{ano razbojni{tvo

(Foto: O. Mujki})

Tu`ila{tvo Distrikta Br~ko

Blagajnica utajila vi{e od 89.000 maraka
Tu`ila{tvo Br~ko Distrikta podiglo je optu`nicu protiv Mahire Beguni} iz Bijeljine, s prebivali{tem u Srebreniku, jer je po~inila produ`eno krivi~no djelo utaje i krivi~no djelo falsificiranja isprave, potvr|eno nam je iz Tu`ila{tva. Beguni} je kao uposlenica „KS Obitex“ iz Lakta{a, poslovna jedinica tr`nica Arizona, vlasni{tvo K. S., s ciljem pribavljanja imovinske koristi, vr{e}i poslove prijema i predaje gotovog novca u blagajnu preduze}a, bez odobrenja i znanja vlasnika, protivpravno zadr`avala za sebe nov~ane iznose od preuzetih pazara, ukupno 89.580 KM, koje su joj predavali zaposlenici preduze}a koji rade na tr`nici AriE. Ra. zona.

18

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj:043-0-SU-09-000 885 Zenica,25.05.2009.godine Na osnovu ~lana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:38/05 i 22/06),~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:49/05) i ~lana 17. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici,Predsjednica Op}inskog suda u Zenici objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Zenici 1. Vi{i referent-sudski zapisni~ar (daktilograf) 2.Vi{i referent za sudska izvr{enja(sudski izvr{itelj) 3. Vi{i referent-sudski zapisni~ar (daktilograf) 4.Vi{i referent za upisnik na Prekr{ajnom odjeljenju 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (za vrijeme trajanja mandata dodatnih sudija,a najdu`e dvije godine) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (za vrijeme trajanja mandata dodatnih sudija,a najdu`e dvije godine) 3 izvr{ioca na odre|eno vrijeme (do povratka namje{tenica sa bolovanja) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka namje{tenice sa bolovanja)

USLOVI: Pored op}ih uvjeta utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH,stariji od 18 godina,op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,da nije obuhva}en odredbom ~l. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici i to: POD 1. i 3. Zavr{ena srednja {kola:gimnazija,birotehni~ka,upravna,ekonomska ili druga srednja {kola,III ili IV stepen,polo`en ispit za daktilografa najmanje I B klase,poznavanje rada na ra~unaru i 10 mjeseci radnog iskustva. POD 2. Zavr{ena srednja {kola:gimnazija,birotehni~ka,upravna,ekonomska,tehni~ka ili druga srednja {kola,III ili IV stepen,poznavanje rada na ra~unaru i 10 mjeseci radnog iskustva. POD 4. Zavr{ena srednja {kola:gimnazija,birotehni~ka,upravna ili druga srednja {kola,III ili IV stepen,polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru i 10 mjeseci radnog iskustva. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije) - prijava - diploma o zavr{enoj srednjoj {koli - dokaz o polo`enom ispitu za daktilografa najmanje IB klase ( pod 1. i 3.) - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (pod 4.) - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete oglasa pod 1. i 4. biti }e obavljeno testiranje iz poznavanja rada na ra~unaru i poznavanja daktilografije. Sva tra`ena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa neposredno na prijemnu kancelariju Op}inskog suda u Zenici ili preporu~eno putem po{te,sa naznakom „za Javni oglas“,na adresu: OP]INSKI SUD U ZENICI Trg BiH broj 2 72 000 ZENICA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BOSANSKA KRUPA Na osnovu ~lana 38. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa (br. 23/05), ~lana 22. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (od 14. 07. 1999. g.) i ~lana 2. Pravilnika o radu (br. UO-VI-2/08) vr{ilac du`nosti direktora donosi Odluku o raspisivanju:

OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA (2) DOKTORA MEDICINE NA NEODRE\ENO VRIJEME
Objavljuje se oglas za prijem u radni odnos dva (2) doktora medicine na neodre|eno vrijeme. Opis poslova i radnih zadataka: - ambulantna dijagnostika i lije~enje, - grupni rad sa hroni~nim bolesnicima - sistematski i kontrolni pregledi, te ciljani sistematski pregledi - utvr|ivanje smrti i sudsko medicinsko vje{ta~enje - organizacija i provo|enje masovnih zdravstvenih akcija - zdravstveno prosvje}ivanje i odgoj, - porodi~na medicina (pra}enje zdravstvene za{tite porodice, dijagnostika i lije~enje svih ~lanova porodice) - vo|enje ku}nog lije~enja, redovna vizita, ku}ne posjete, terapije i dijagnostika - vo|enje medicinske dokumentacije, zdravstvene statistike i drugih evidencija u skladu sa zakonom Kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin BiH, - da nije krivi~no ka`njavan i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu, medicinski fakultet, - jednu godinu rada u struci, - polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na oglas kandidat je du`an da prilo`i: - biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, - rodni list (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od {est mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od {est mjeseci) - uvjerenje da nije krivi~no ka`njavan ili da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - diplomu o zavr{enoj {koli (original ili ovjerenu kopiju) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u ili ovjerenu fotokopiju radne knji`ice Ovaj Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Avaz“ i sedmi~nom listu „Krajina“. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, 77240 Bosanska Krupa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. O izvr{enom izboru kandidata obavijesti}e se svi prijavljeni kandidati. VD DIREKTORA Prim. Mesi} dr. Suad specijalista ginekolog

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON Agencija za privatizaciju

Na osnovu ~lana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Sl. novine FBiH“ broj 75/05), Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona objavljuje

OBAVIJEST
o neuspjelom ponovljenom Javnom pozivu br. 2 za prodaju dr`avnog kapitala preduze}a „Polietilenka“ d.d. Biha} metodom neposredne pogodbe Progla{ava se neuspjelom neposredna pogodba po ponovljenom Javnom pozivu br. 2 za prodaju dr`avnog kapitala preduze}a „Polietilenka“ d.d. Biha} koji je objavljen dana 24. decembra 2008. godine i Obavijest o produ`enju trajanja ponovljenog Javnog poziva br. 2 objavljena dana 06. februara 2009. godine u listu „Dnevni avaz“ i web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Neposredna pogodba se progla{ava neuspjelom zbog toga {to u odre|enom roku nije prispjela ni jedna ponuda. Obavijest je objavljena u listu „Dnevni avaz“ Sarajevo i Internetu (www.apf.com.ba)

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

19

BIHA] Akcija na razbijanju automafije

Uhap{ena trojica, oduzeto sedam automobila
Na ispitivanju zadr`ani bra}a Muhamed, Mehmed i Nihad Begovi} kod kojih su na|ena vozila i dijelovi za koje se sumnja da su ukradeni u Hrvatskoj
Federalna uprava policije, uz asistenciju pripadnika MUP-a USK-a, izvr{ila je u utorak na podru~ju Biha}a pretres sedam objekata. To je ura|eno radi razbijanja lanca automafije koja kriminalne krake ima i u Biha}u. Tako je u ulici Jablanska, nakon pretresa autoku}e „Begovi}“ izuzeto sedam automobila, nekoliko motocikala i vi{e dijelova za automobile za koje se opravdano sumnja da su ukradeni na podru~ju Republike Hrvatske. U akciji su uhap{ena bra}a Muhamed, Mehmed i Nihad Begovi}, koji su i ju~er zadr`ani u policiji radi provo|enja istra`nih radnji. Neslu`beno se doznaje da identi~nu akciju na razbijanju automafije provodi i policija R Hrvatske, ali i da je u Biha}u, osim bra}e Begovi}, na informativne razgovore privo|eno jo{ nekoliko osoba za koje se sumnja da su upletene u izvr{enje ovih krivi~nih djela. Iz FUP-a je saop}eno da postoji sumnja da su imenovani u proteklom periodu na podru~ju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ukrali vi{e vozila, nakon ~ega su u jednoj autolimarskoj i autolakirerskoj radnji na podru~ju op}ine Biha} prekucavali brojeve {asija, a poDiskoteka „Skaj“: Dvije la`ne dojave

CJB Trebinje

Slao la`ne dojave o bombi u diskoteci
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje identificirali su S. R. (22) iz Trebinja, za kojeg se sumnja da je po~inio krivi~no djelo la`no prijavljivanje. Osumnji~eni je dva puta pozvao de`urnu slu`bu PS Trebinje i prijavio da se u diskoteci „Skaj“ u Trebinju nalazi bomba. Nakon identificiranja i kriminalisti~ke obrade, Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje dostavljen je izvje{taj protiv njega.

Dobro Polje kod Fo~e

Sarajlija zaustavljen s drogom
Meta pretresa bila i ku}a Begovi}a
(Foto: S. D`ani})

tom pripremali falsificiranu dokumentaciju za spomenuta vozila, ko-

ja su kasnije prodavali gra|anima u S. D`. BiH.

Na Drvenom mostu u Zenici

Te{ko povrije|ena Jela Lovri}
Na Drvenom mostu u Zenici, u ulici Prve zeni~ke brigade, preksino} se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj je te{ko povrije|ena 77-godi{nja Zeni~anka Jela Lovri}. Pje{akinju je udario motocikl „kawasaki“, (244-M-297), kojim je upravljao N. M. iz Zenice, nakon ~ega je prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica. - Pacijentica ima lom nosne kosti i prijelom klju~ne kosti i zadr`ana je na Odjelu urgentne medicine - re~eno nam je u KBZ, uz naznaku da }e nakon opservacije biti pu{tena na ku}no lije~enje. A. D@.

Stanica javne bezbjednosti Fo~a podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv Mirze A., nastanjenog u Kantonu Sarajevo, zbog posjedovanja opojnih droga. Na osnovu prikupljenih operativnih saznanja, pripadnici kriminalisti~ke policije, u saradnji sa saobra}ajnom policijom, na putu Sarajevo-Fo~a u mjestu Dobro Polje, zaustavili su automobil

„golf 2“ kojim je upravljao Mirza A., a za kojeg je postojala sumnja da u vozilu posjeduje odre|enu koli~inu droge. Policajci su izvr{ili pretres vozila i prona{li plasti~nu fla{u sive boje u kojoj se nalazilo osam najlonskih kesica sa sadr`ajem heroina i to 43,14 grama i jednu kesicu sa 9,74 grama spida. Osumnji~eni je priveden u policiju na daljnji postupak.

Spec
ZENICA - U Aleji {ehida u Zenici prekju~er je nepoznata osoba na biciklu pri{la H. M. i otrgnula joj zlatni lan~i} s vrata. Kra|a je prijavljena Policijskoj upravi Zenica, ~iji pripadnici tragaju za lopovom.

Uvi|aj na mjestu obaranja pje{akinje

(Foto: J. Had`i})

Optu`en direktor firme „Harba{ comp“

Potro{io novac namijenjen za zapo{ljavanje
Tu`ila{tvo USK podiglo je optu`nicu protiv Asima Harba{a (56) iz Bosanske Krupe, a potvrdio ju je Op}inski sud u Bosanskoj Krupi. Harba{ je optu`en da je kao direktor firme „Harba{ comp“ nezakonito utro{io odobrena kreditna sredstva u visini od 180.000 KM od Federalnog zavoda za zapo{ljavanje na osnovu podnesenog investicionog programa za zapo{ljavanje nove radne snage. Kako se navodi u optu`nici, Harba{ je u periodu od 30. januara do 30. aprila 2004. godine preko ABS banke Biha} dobio 100.000 KM i obrtnih sredstava u iznosu od 80.000 KM za dodatno zapo{ljavanje 18 radnika sa Biroa za zapo{ljavanje. Me|utim, on je, suprotno odredbama ugovora koji je potpisao s Federalnim zavodom za zapo{ljavanje, novac potro{io za pla}anje neizmirenih ra~una, poreza, doprinosa, isplate pla}a, terenskog dodatka, toplog obroka i drugih materijalnih tro{kova. Optu`eni Harba{ nije zaposlio nijednog radnika u stalni radni odnos, niti je vratio kreditna sredstva, te je tako po~inio krivi~no djelo obmane pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti. M. D.

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

biznis

POSLOVANJE Iako su za kraj ovog mjeseca najavile

Lizing ku}e jo{ ne sni`avaju kamate
El-Naimi: Dolaze bolja vremena

Svjetsko tr`i{te energenata

Definitivno postoji raspolo`enje za obaranje, ka`e Had`i} Ne prakticiraju javno objavljivanje korekcija
Iako su lizing ku}e u Bosni i Hercegovini prije nekoliko mjeseci za maj najavljivale mogu}nost sni`avanja kamata, to se jo{ nije dogodilo. Predsjednik Udru`enja dru{tava za lizing BiH Sulejman Had`i} ka`e da su prethodnih dana razgovarali sa ~lanicama te da definitivno postoji raspolo`enje za sni`avanje kamata.

Cijena nafte prelazila granicu od 63 dolara
Sirova nafta ju~er je na Berzi u Njujorku poskupjela na novi {estomjese~ni rekord, iznad 63 dolara za barel, jer je najutjecajnija ~lanica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) Saudijska Arabija saop}ila da je globalna privreda dovoljno oja~ala da se mo`e nositi sa cijenom izme|u 75 i 80 dolara za barel, javlja Reuters. Cijena ameri~ke „lake“ nafte za terminsku isporuku u julu rasla je u Njujorku na 63,45 dolar za barel, {to je najvi{i nivo od sredine novembra 2008. godine, da bi poslije ipak ne{to pala, na 62,94 dolara. Saudijski ministar energetike Ali el-Naimi ju~er je, izjavio da }e cijena nafte nastaviti rasti oporavljaju}i se sa rekordno niskog nivoa s kraja pro{le godine od samo 32 dolara za barel. - Poskupljenje nafte bit }e posljedica vjere da dolaze bolja vremena. Vidljivi su pokazatelji oporavka - izjavio je El-Naimi dodav{i da globalna potra`nja nafte raste, posebno u Aziji.

Vuji}: Drugi na~ini

Prepolovljeno tr`i{te
- Mislim da su pojedine lizing ku}e ve} blago snizile kamate. No, one ne prakticiraju objavljivanje u javnosti bilo kakve korekcije kamatnih stopa. To je interna stvar svake lizing ku}e i klijenti prepoznaju one koji su vr{ili promjene ka`e Had`i}. Direktor VB Leasinga Slobodan Vuji} ka`e da oni jo{ nisu razmatrali te mogu}nosti, jer trenutno na druge na~ine poku{avaju pomo}i klijentima koji su zapali u velike probleme s otplatom rata za predmete kupljene na lizing. Vuji} ka`e da je lizing tr`i{te u na{oj zemlji prepolovljeno u odnosu na pro{lu godinu pa su ~ak i pojedini klijenti od kojih se nije o~ekivalo da }e imati problema sa-

ASA: Bez ikakvih korekcija

Berzanski barometar za 27. 5. 2009. godine

da na velikim mukama s otplatom. - Zbog toga na sve na~ine poku{avamo pomo}i klijentima pa im, izme|u ostalog, produ`avamo rok otplate, ali i sni`avamo visinu rate. [to se ti~e kamata, u narednom periodu vjerovatno }e do}i do blagog sni`avanja - ka`e Vuji} te dodaje da se njihove kamate kre}u od 8,5 do 10,5 posto.

U ASA Abanka Leasingu, ~lanici ASA Preventa, kazali su nam da su oni ostali na pro{logodi{njim kamatama, koje se kre}u od osam do 10,5 posto, te da u narednom periodu ne namjeravaju povisiti niti sniziti kamatne stope.

Vra}anje na staro
- Po~etkom finansijske i ekonomske krize, kada je lizing tr`i{te bilo poprili~no uzdrmano, pojedine ku}e povisile su kamate ~ak i do 14 posto. U posljednjim mjesecima ipak je do{lo do smirivanja situacije pa su te ku}e najavile i vra}anje kamata na prethodni nivo. U tome se ogleda njihova politika sni`avanja - nagla{ava direktor prodaje ASA Abanka Leasinga Muamer I. [MIGALOVI] Golubovi}.

Euro/dolar 1,3972 0,41%

Nafta 62,94 $ po barelu Zlato 954,50 $ po unci 4,89% 1,03%

Isti izvori finansiranja
Kamatne stope kod lizing ku}a, kao i kod banaka, zavise od {estomjese~nog euribora, ali i od kretanja novca na me|unarodnom tr`i{tu, s kojeg se nabavlja novac za finansiranje. Golubovi} ka`e da je euribor pao, ali da vi{e nije referentan, jer je vrlo te{ko do}i do tog novca te da nije ni realno o~ekivati neko veliko sni`avanje kamata kod lizing ku}a.

Akvizicija u Crnoj Gori

Italijani kupili 15 posto EPCG-a
Crnogorski investicijski fondovi prodali su 15 posto Elektroprivrede Crne Gore za 123 miliona eura, prenose lokalni mediji. Dionice po cijeni od 7,1 euro kupila je italijanska kompanija A2A. Predsjednik uprave EPCG-a Sr|an Kova~evi} zadovoljan je transakcijom te je izjavio kako vjeruje da }e dr`ava za svoje dionice na konkursu dobiti vi{u cijenu, minimalno 7,6 eura po dionici. Javni poziv za dokapitalizaciju EPCG-a i kupovinu dijela dionica istje~e 1. juna, a dokumentaciju su do sada otkupile italijanske firme A2A i Edison, Elektroprivreda Srbije, ruski Interrao,

Druga konferencija metalaca zapadnog Balkana

Regionalne privrede ja~e su ako nastupaju zajedno
EPCG: Po~eo proces dokapitalizacije

gr~ki konzorcij nacionalne elektroprivrede i kompanije Golden Energy i norve{ki NTE.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.95583 1.097699 1.255755 26.705091 0.073001 0.262075 0.689744 1.47263 0.565032 0.219924 0.183118 1.289025 0.893125 2.240915 1.403454 0.044964 2.06424 1.95583 1.10045 1.258902 26.772021 0.073184 0.262732 0.691473 1.476321 0.566448 0.220475 0.183577 1.292256 0.895363 2.246531 1.406971 0.045077 2.069414 1.95583 1.103201 1.262049 26.838951 0.073367 0.263389 0.693202 1.480012 0.567864 0.221026 0.184036 1.295487 0.897601 2.252147 1.410488 0.04519 2.074588

Druga konferencija Klastera metalaca zapadnog Balkana, koja je trebala biti odr`ana u sklopu sajma ZEPS Intermetal, odr`ana je ju~er u sjedi{tu Privredne komore Zeni~ko-dobojskog kantona u Zenici. Naime, sajam je zbog resecije odgo|en, odnosno spojen sa generalnim ZEPS sajmom najesen, ali su metalci ipak odr`ali planirani skup. - Gosti iz nekoliko dr`ava obi}i }e firme metalnog sektora u ZDK, Metalno, Termoelektranu Kakanj. Op}i cilj postojanja klastera je stvaranje povoljnijeg okru`enja za ve}i priliv stranih investicija. Generalno, mi se ovdje udru`ujemo u klaster, razmjenjujemo iskustva i podr`avamo se me|usobno te tako pove}avamo svoju konkurentnost - kazao je predsjednik PK ZDK [efkija Botonji}. Klaster metalaca predstavio je ju~er i svoju internet-prezentaciju, na kojoj }e zainteresirani, prije svega ulaga~i, mo}i prona}i sve za-

Zenica: Predstavnici metalaca tri balkanske regije

nimljive informacije o ~lanicama klastera, kao i o mogu}nostima ulaganja. Predstavnici komora iz Evropske unije prezentirali su najbolje prakse u gradnji termoelektrana i hidroelektrana vode}i ra~una o

ekologiji, a planirano je i da doma}ini, uz pomo} Arcelor Mittala i Univerziteta Zenica, prezentiraju stanje u ekologiji u Zenici „kako bi se tra`ilo rje{enje problema i kako bi Zenica dostigla evropske norme A. D@. u ekologiji“.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

21

Plasman obveznica na evropskom tr`i{tu

NEKRETNINE Izvje{taj agencije Standard&Poors

Drasti~an pad cijena ku}a i stanova u SAD
U aprilu zaplijenjeno ili je najavljena aukcija vi{e od 340.000 nekretnina
Cijene ku}a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i dalje drasti~no opadaju, a broj zapljena ku}a pod hipotekom nastavlja da raste. Cijene ku}a u 20 velikih gradova u SAD opale su u martu vi{e nego {to se o~ekivalo kao posljedica masovnih zapljena hipotekarne imovine, pokazao je objavljeni izvje{taj agencije Standard&Poors. Cijene ku}a opale su u prvom kvartalu za 19,1 posto u pore|enju s istim periodom lani, {to je najve}i pad od 2001. godine, od kada se objavljuje indeks cijena ku}a S&P/Kejs-Siler. Taj indeks opao je u martu za 18,7 posto u odnosu na isti mjesec lani i za 2,2 posto u pore|enju sa prethodnim mjesecom. Smanjenje u februaru je bilo skoro isto, dok je indeks u januaru sni`en za 19 procenata na godi{njem nivou, prenijela je njujor{ka agencija Bloomberg.

Hrvatska prvog dana prikupila milijardu eura
Ve} prvog dana upisa hrvatskog izdanja euroobveznica zanimanje je prema{ilo sva o~ekivanja, jer je, umjesto o~ekivanih 750 miliona eura, upisano milijardu eura obveznica, saznaje HTV iz neslu`benih izvora. Hrvatske obveznice su, o~igledno, dobro primljene na evropskom tr`i{tu pa se neimenovani izvor iz Ministarstva finansija ve} nakon prvog dana mogao pohvaliti HTV-u uspje{nim prikupljanjem kapitala za hrvatsku dr`avnu kasu. Ulaga~i su pokazali zanimanje za vrijednosne papire Ministarstva finansija uz okvirnu kamatnu stopu od 6,5 posto. Ministar finansija Ivan [uker obi{ao je protekle sedmice pet svjetskih berzi kako bi upoznao ulaga~e sa izdanjem i finansijskom situacijom u Hrvatskoj te je ve} tada iz Ministarstva pu{tena informacija da je interes dobar. Aran`eri hrvatskih euroo-

[uker: Dr`ava puni kasu

bveznica, italijanski UniCredit, francuski BNP Paribas i Deutsche bank obavezali su se da }e kupiti hrvatski dug ako ne uspiju plasirati euroobveznice stranim ulaga~ima.

Nakon bankrota kompanije
SAD: Sve vi{e ljudi ne mo`e otpla}ivati kredite

Broj zapljena ku}a pod hipotekom nastavlja rasti uprkos mjerama koje preduzima administracija ameri~kog predsjednika Baraka

Doticanje dna sredinom godine
Prema istra`ivanju Nacionalnog udru`enja poslovnih ekonomista (NABE), koje je obuhvatilo 45 profesionalnih ekonomista, dvije tre}ine ispitanika predvi|a da }e do sredine godine prodaja ku}a dosegnuti dno, pri ~emu ih 60 posto predvi|a dno i na tr`i{tu prodaje novih ku}a u istom vremenskom okviru.

Obame (Barack) i ~injenice da su kamate na hipotekarne kredite niske, a ku}e, tehni~ki, vi{e dostupne nego bilo kada od 1980. godine. Razlog tome je rastu}a nezaposlenost, koja dovodi sve ve}i broj ljudi u polo`aj da nisu u stanju da vra}aju stambene kredite. U aprilu je zaplijenjeno ili je najavljena aukcija vi{e od 340.000 nekretnina, {to je najve}i mjese~ni broj od po~etka vo|enja takve evidencije 2005. godine.
Chrysler: Navala kupaca

Pora`avaju}i podaci aprilske ankete

Otkaze o~ekuje svaki tre}i stanovnik Rusije
Broj nezaposlenih za godinu i po popeo se sa 4,4 na 7,7 miliona ljudi
Zbog nedostatka posla, od februara do aprila ove godine 14 posto Rusa moralo je oti}i na nepla}eni odmor, a isto toliko ih je pre{lo na skra}eni radni dan ili nepotpunu radnu sedmicu, zaklju~ak je ankete Centra za istra`ivanje javnog mnijenja Levada, prenose agencije. Ruska statisti~ka slu`ba (Rostat) procijenila je da je krajem aprila u Rusiji bilo 7,7 miliona nezaposlenih ili 10,2 posto radnoaktivnog stanovni{tva, {to je rekordna nezaposlenost u posljednjih devet godina. Krajem decembra pro{le godine u Rusiji je bilo 5,8 miliona nezaposlenih, a 4,5 miliona prije godinu. Rusko ministarstvo za ekonomski razvoj priznalo je u aprilu da o~ekuje popunjavanje armije nezaposlenih sa jo{ 1,2 miliona ljudi, dok je ministarstvo zdravlja bilo primorano povisiti procjenu broja nezaposlenih u 2009. godini na 7,8 miliona sa sedam, koliko je ranije o~ekivalo. Anketa Centra Levada pokazala je da osam posto Rusa smatra da su {anse da izgube posao u najskorije vrijeme vrlo velike, a jo{ 28 procenata priznaje da je takva mogu}nost sasvim realna. Skoro tre}ina, 29 posto anketiranih, izjavila je da njihove firme ne poduzimaju ni{ta kako bi sprije~ile otpu{tanja, dok je jo{ 27 posto njih priznalo da njihove kompanije izbjegavaju otpu{tanja na za njih najjeftiniji na~in uvo|enjem skra}enog radnog daRusija: Firme ne poduzimaju ni{ta da sprije~e otpu{tanja

Nevi|eni popusti u Chrysleru
U brojnim Chryslerovim autoku}ama, kojima je bankrotirana kompanija najavila prekid poslovne saradnje, ovih dana aktuelni su nevi|eni popusti. Naime, stotine Chryslerovih autoku}a moraju se rije{iti 44.000 automobila „dod`“, „d`ip“ i „krajsler“, prenosi „Glas Amerike“. Kako ka`u prodava~i automobila, ovakva navala kupaca ne pamti se odavno, telefoni ne prestaju zvoniti... A kako i ne bi kada se, naprimjer, kamion „dod`“, koji u normalnim okolnostima ko{ta vi{e od 45.000 dolara, sada mo`e kupiti za manje od 29.000 dolara.

Propao i drugi tender za FAP
Drugi tender za FAP iz Priboja Agencija za privatizaciju Srbije proglasila je neuspjelim te ne}e razmatrati ponudu konzorcija iz Ukrajine, sa kojim je ve} ranije raskinut ugovor o prodaji Prve petoletke iz Trstenika zbog neispunjavanja obaveza.

Bez posla ostaje 600.000 Grka
U Gr~koj }e do kraja godine bez posla ostati 600.000 radnika, navodi Nacionalna agencija za zapo{ljavanje. Glavni razlozi pove}anja nezaposlenosti su procijenjeni nulti ekonomski rast i smanjenje dolaska turista za deset posto.

Navodi slovenskih medija

Pivovarna La{ko pani~no tra`i kupca za Mercator
na i slanjem na nepla}eni odmor. Centar Levada proveo je anketu krajem aprila me|u 1.600 Rusa u 129 gradova u 46 regija zemlje. Mogu}nost statisti~ke gre{ke ne prelazi 3,4 procenta. Sljede}e sedmice istje~e rok za produ`avanje kredita od 130 miliona eura, koji je krajem aprila Nova ljubljanska banka odobrila Infond Holdingu osigurav{i se dionicama Mercatora pa su slovenski mediji saznali kako Uprava, na ~elu sa Bo{kom [rotom, pani~no tra`i kupca za trgova~ki lanac. Ljubljansko „Delo“ objavilo je u utorak da hrvatski Agrokor i sa njim povezane kompanije ne u~estvuju u postupku kupovine dionica Mercatora, ali zato navodi nekoliko drugih firmi iz Hrvatske (Orbico i Adris grupa...) S druge strane, „Dnevnik“ kao najrealniju mogu}nost spominje podr`avljenje dionica Mercatora, koje dr`i Infond Holding.

Otkazi i u javnim kompanijama
Samo u aprilu i maju deset ruskih javnih kompanija objavilo je da otpu{ta radnike. Me|u njima su I`avto, koji planira otpu{tanje polovine zaposlenih (2.500 radnika), a sa podjelom otkaza nastavit }e Kamaz, Gaz, Ruske `eljeznice i Sberbanka.

Trgovanje 376.007 KM

Nastavljen pozitivni trend
Indeksi u plusu Elektroprivreda BiH najlikvidnija
Vrijednost indeksa
BIFX 2,47% 1.787,57 1.060,55 1.146,35 SASX-10 1,36% SASX-30 0,51%

22

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

biznis

REAKCIJE Jago Lasi}, predsjednik Privredne komore FBiH

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 376.007 maraka, a u sklopu 167 transakcija prometovano je 26.186 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 75.066 KM, me|u fondovima 44.983 KM, na primarnom slobodnom tr`i{tu 238.415 KM, na sekundarnom 17.541 KM, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice Sarajevske pivare, od 11,61 posto, sa 13,44 na 15 KM i uz promet od 150 maraka, dok je najve}i dnevni pad registrirala Poljooprema iz Sarajeva, od 16,33 posto, sa tri na 2,51 KM uz promet

od 2.886 maraka. Najlikvidnija je bila Elektroprivreda BiH, ~ijim je dionicama trgovano za skoro 100.000 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 2,47 posto, na 1.787,57 poena. Vrijednost indeksa SASX-10 sko~ila je za 1,36 posto, na 1.060,55 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 uzletila za 0,51 posto i sada iznosi 1.146,35 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Nepriznavanje certifikata izazvalo je trgova~ki rat
Krivi smo svi, jer nismo na vrijeme poduzeli mjere kako se ovo ne bi desilo, ka`e Lasi}
Smanjivanje uvoza za 24,3 posto je dobra vijest, ali je pad izvoza od 21,8 posto za na{e prilike alarmantan, izjavio je ju~er na konferenciji za novinare u Mostaru Jago Lasi}, predsjednik Privredne komore Federacije BiH. Prema njegovim rije~ima, na pad izvoza najvi{e su utjecali smanjivanje potra`nje aluminija i opadanje investicija u gra|evinarstvu, jer su najve}i izvoznici iz na{e zemlje upravo iz ove dvije oblasti. Komentiraju}i nastali trgovinski rat izme|u na{e zemlje i Hrvatske, Lasi} je ustvrdio kako se ovakve stvari doga|aju, jer ne postoji ugovor o me|usobnom priznavanju certifikata i o ure|ivanju granica. - Krivi smo svi, jer nismo na vrijeme poduzeli mjere kako se ovo ne bi desilo. Nismo uskladili standarde, akreditirali ku}e i uljuljali smo se u ugovore o slobodnoj trgovini. Posebno me iznena|uje to {to mi uvijek pravimo kontramjere, a nikada mjere - ka`e Lasi}. Predsjednik PK FBiH zalo`io

Kursna lista SASE na dan 27. 5. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
31 1 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE

ZVANI^NA KOTACIJA 15,07 2,37 9,50 2,70
KOTACIJA FONDOVA

4.913 100

74.116,60 950,00

IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO

4,60 5,49 4,02 6,81

3,54 9,90 8,61 0,01

1.081 5.794 1.408 370

4.969,70 31.835,00 5.658,42 2.520,00

4 6 7 3

PRIMARNO TR@I[TE

ABS BANKA D.D. SARAJEVO BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVI]I DD BANOVI]I RUDNIK SOLI TU[ANJ DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO

260,00 22,89 6,60 13,41 113,88 4,35 122,91 48,46 27,98 55,00 11,70 6,29 15,00

-1,88 1,03 0,92 6,60 -1,52 6,10 1,93 -3,07 0,38 -12,70 1,74 3,57 11,61

1 4.200 433 30 49 10 68 358 3.551 117 22 150 10

260,00 96.364,38 2.959,30 402,30 5.580,19 43,50 8.404,72 17.274,50 99.341,68 6.435,00 257,40 943,00 150,00

1 28 3 3 7 1 7 8 41 2 1 2 1

Mostar: Lasi} na ju~era{njem pressu

se za hitno postizanje dogovora o grani~nim prijelazima preko kojih }e se obavljati promet odre|ene robe kako bi se adekvatno opremili.

SEKUNDARNO TR@I[TE

Manji deficit sa Hrvatskom i Srbijom
Kada je rije~ o trgovinskom robnom prometu sa Hrvatskom i Srbijom, Lasi} je kazao da je zabilje`en pad izvoza u Hrvatsku od 15,7 posto, a u Srbiju od 26,07 posto, dok pad uvoza iz Hrvatske iznosi 32,39 posto, odnosno 30,70 posto iz Srbije.

FABRIKA DUHANA MOSTAR POLJOOPREMA D.D. SARAJEVO POBJEDA SPORT D.D. GORA@DE (K4) UNIS DD SARAJEVO

9,00 2,51 11,00 5,50

-10,00 -16,33 -8,33 0,00

150 1.150 198 2.023

1.350,00 2.886,82 2.178,00 11.126,50

1 4 1 4

Spec
TUZLA - Tre}a smjena rudara Kreke iskopala je preksino} milionitu tonu uglja, koja je odmah isporu~ena kupcima, saop}eno je iz tog Rudnika, prenosi Fena. Prema rije~ima generalnog direktora Rudnika Re{ada Husagi}a, u odnosu na isti period lani, kada je iskopano 875.000 tona ugljena, ovogodi{nji plan, iako je ambiciozniji i ve}i, ve} je preba~en.

- Posebno je potrebno odrediti na kojim }e mjestima prelaziti `iva stoka kako se ne bi opet dogodilo da `ivotinje na granici stoje u neadekvatnim uvjetima vi{e dana - kazao je Lasi} dodav{i da su Bosni i Hercegovini dovoljna tri opremljena grani~na prijelaza preko kojih }e prelaziti `iva stoka. Ocijenio je i da }e se BiH, ako ne uspiju dogovori sa Hrvatskom, otvoriti za robu iz Ma|arske i M. Sm. Slovenije.

Promet 213.372 marke

Dominacija Telekoma Srpske
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 78 transakcija ostvaren promet od 213.372 KM, a najve}i je obavljen akcijama Telekoma Srpske, od 91.426 maraka, uz pad u odnosu na pro{lo trgovanje od 1,59 posto. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Euroinvestmenta, od 9.000 maraka, uz rast cijene od 1,24 posto. Ovo je i najve}i skok cijene me|u fondovima, a gubitnik ju~era{njeg trgovanja bio je Invest nova sa padom od 4,71 posto.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,38% 0,13% 988,49 1.968,91

Najve}i uzlet vrijednosti zabilje`ila je Rafinerija nafte iz Bosanskog Broda, od 8,06 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,38 posto, na 988,49 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,13 posto i sada iznosi 1.968,91 poen, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 27. 5. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena
0,268 1,24

Promjena u%
5,93 -1,59

Maks. cijena
0,27 1,29

Min. cijena
0,26 1,21

Ukupan promet (KM)

BERZANSKA KOTACIJA
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka 26.157,14 91.426,36

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 9(A) 0,081 1,24 -4,71 9 0,081 9 0,08 9.000,00 4.163,60

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 39,7829 39,65 6,93 2,99 40 39,65 37,111 39,65 17.487,38 14.779,94

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

23

Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!

Prava je stvar 11.520 nagrada!!! MILION NA DAR
vi{e od

Okon~ana ekstra igra sa spektakularnim dobitkom

Ko }e osvojiti nagradu vrijednu 200.000 KM?
Danas objavljujemo sedmi kupon igre u kojoj }e najsretniji u~esnik postati vlasnik opremljenog stana u Sarajevu, terenskog automobila vrijednog 47.000 KM, kartice ABS banke sa 20.000 KM, te provesti nezaboravne trenutke na egzoti~nom putovanju
jevu od Stan u Sara

Sedmi~ni nagradni fond igre „More“
[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla Sjeckalica mini Mikser Servis za jelo Dvogled USB memorija 2 GB Vaga Nogometna lopta Knjige CD PC igrice x1 x1 x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

57 m

2

gra Extra i
20.000 KM

Sutra izvla~enje nagrada igre „More“
Sve smo bli`i danu u kojem }e biti poznati dobitnici 1.451 nagrade na{e {este sedmi~ne igre kojoj smo dali ime „More“. Ukoliko svoje kartice sa kuponima ove igre niste dostavili u na{u redakciju, to mo`ete u~initi i danas, najkasnije do 12 sati u dopisni{tvima „Dnevnog avaza“ u sljede}im gradovima: Zenica (Marjanovi}a put bb - zgrada Jabuka; Tuzla Turalibegova ulica 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), Br~ko - Bosne srebrene 3 (Kvadrant); Biha} - Biha}kih branilaca 2; Mostar - Husnije Repca bb; Gra~anica - zgrada Ozrenka; Travnik - @itarnica F; Banja Luka - Tr`ni centar Ekvator (Ulica kralja Petra Kara|or|evi}a); Gora`de - [ukrije Kukavice 12 ; Bijeljina - Me{e Selimovi}a 2. U Sarajevu koverte sa ka- Sedmi~ni nagradni fond; rticama igre [esto izvla~enje 29. maja 2009. „More“ mo`ete predati i u petak, najkasnije do 12 sati u oglasnim slu`bama koje se nalaze u Avaz Twist Toweru, u Te{anjskoj ulici 24, i Avaz biznis centru, u Ned`ari}ima. Imena svih dobitnika igre „More“ objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 30. maja.

ajsretniji u~esnik sedmi~ne igre pod nazivom „Vi{e od igre“ uselit }e u opremljen stan u Sarajevu, vozit }e se u „glanc“ novom terenskom automobilu vrijednom 47.000 KM, a provest Sarajevu }e i nezaboravne dane na egzoti~nom mljen stan u putovanju. Uz sve to, na kartici ABS ba- 1. Opre Actyon nke ~ekat }e ga ~ak 20.000 konvertibilnih 2. SSang Yong putovanje maraka! 3. Egzoti~no .000 KM Ukupna vrijednost ovog jednog jedinog doKartica sa 20 bitka je - 200.000 KM! Taj fantasti~ni dobitak 4. Legendarni Halid Be{li} se, nakon uspje{nog oporaje, prema „slovu zakona“, maksimalno dozvovka, vratio u Sarajevo. Mega popularnu zvijezdu ljena vrijednost fonda jedne nagradne igre? o~ekuje jo{ jedan period rehabilitacije. Upravo tom fenomenalnom nagradom zavr{it }e spektakularna serija od osam naIpak, Halid }e sutra, u novom sjedi{tu „Dnevnog gradnih igara „Dnevnog avaza“ koju smo nazvali „Prava je stvar million na dar“. avaza“, u Avaz Twist Toweru, izvu}i dobitnike tek Danas objavljujemo i sedmi, posljednji kupon ove ekstra igre sa ekstra dobitkom. okon~ane nagradne igre pod nazivom „More“. Ukoliko ste, nekim slu~ajem, „presko~ili“ jedan od sedam redovnih kupona koje smo objavili proteklih dana, mo`ete ga zamijeniti joker kuponom koji, tako|e, objavljujemo na prvoj strani dana{njeg „Dnevnog avaza“. Svih sedam kupona (sedam redovnih ili {est redovnih i jedan joker kupon) zalijepite na karticu koju ste pro{log petka dobili uz Zbog preseljenja „Dnevnog avaza“ „Dnevni avaz“. Karticu u ZATVORENOJ KOVERTI dostavite na na{u adresu

N

d Premija naa premijam

Halid Be{li} dijeli sre}u

Ukupno nagrada: 1.451

Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzimanju nagrada mo`ete dobiti svakog dana od 8 do 20 sati na telefonske brojeve:

Dnevni avaz, PP 140, 71001 Sarajevo
Posljednji rok do kojeg Va{e koverte sa kuponima „Vi{e od igre“ treba da stignu u na{u redakciju je 5. juni, do 12 sati. Istog dana bit }e obavljeno izvla~enje jedne jedine nagrade, „dobitka nad dobicima“ - stana, terenca, putovanja i 20.000 KM na bankarskom ra~unu. Ime najsretnijeg u~esnika ove igre objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 6. juna.

Preuzimanje nagrada u „Avaz Twist Toweru“

Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.

033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094
Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

globus

PAKISTAN Eksplozija autobombe u Lahoreu

Ubijene 23, ranjeno vi{e od 300 osoba
Miliband: Podr{ka Turskoj je ispravna odluka
(Foto: AFP)

[ef britanske diplomatije u Ankari

Pretpostavlja se da je rije~ o odmazdi talibana za operacije vladinih snaga u dolini Svat
Prilikom napada automobila bombe na zgradu policije u pakistanskom Lahoreu poginule su 23 osobe. Vlasti tvrde da je ovaj napad odmazda za ofanzivu protiv talibana. Eksploziji je prethodio napad petorice ljudi, koji su pucali na zgradu, da bi se zatim automobil napunjen eksplozivom zabio u taj objekat. Zvani~nici tvrde da je prilikom napada ranjeno vi{e od 300 osoba. - ^uo sam pucnjavu, a zatim i jak prasak. Zid se sru{io na mene, te sam ostao ispod ru{evine i u nesvijesti - izjavio je jedan policajac kojeg su izvukli ispod ostataka zgrade. On je dodao da je u objektu bilo izme|u 30 i 35 policajaca. Eksplozija, za koju su pojedini svjedoci kazali da je bila sli~na zemljotresu, o{tetila je okolne zgrade u Lahoreu. U zgradi policije bila je smje{tena i jedna doma}a

Miliband potvrdio podr{ku Turskoj za ~lanstvo u EU
Britanski ministar vanjskih poslova Dejvid Miliband (David) tokom zvani~ne posjete Ankari potvrdio je da podr`ava punopravno ~lanstvo Turske u Evropskoj uniji, iako se tome o{tro protive pojedine ~lanice evropskog bloka. Miliband je u intervjuu za Reuters istakao da bi ~lanstvo ove dr`ave donijelo Uniji privrednu dinamiku, pomoglo joj da rije{i probleme u pogledu sigurnosti energenata i uspostavilo ~vr{}e veze izme|u Zapada i muslimanskog svijeta. - Velika Britanija je vi{e nego ikad uvjerena da je strate{ka odluka o podr`avanju pristupanja Turske EU ispravna. To je dobro i za Evropu i za Tursku - istakao je Miliband. Britanski {ef diplomatije rekao je da bi Turska trebala raditi na br`em provo|enju reformi, ali je istakao da je u posljednjih 30 godina ostvaren zna~ajan napredak i da se stvara „nova Turska“, nagla{avaju}i da bi evropski blok stoga trebao biti „otvoreniji“ i prihvatiti dugoro~ne koristi koje bi imao od njenog ~lanstva.

Zgrada policije sravnjena sa zemljom

(Foto: AFP)

Povrede bile prete{ke
^etverogodi{nja Eksodus (Exodus), k}erka bokserske legende Majka Tajsona (Mike T yson), umrla je u utorak od posljedica povreda koje je zadobila na traci za tr~anje u porodi~nom domu u Feniksu. Tajsonova k}erka do`ivjela je nezgodu u ponedjeljak kada joj se dio konopca povezanog s trakom za tr~anje obmotao oko vrata. Njen sedmogodi{nji brat pozvao je majku kada je vidio da je Eksodus povrije|ena. Majka je dotr~ala u prostoriju i skinula konopac s vrata, poku{avaju}i joj pru`iti pomo}i vje{ta~kim disanjem. Eksodus je u te{kom stanju dovezena u bolnicu gdje je bila na aparatima za odr`avanje `ivotnih funkcija. Na`alost, nije se uspjela izboriti s te`inom povreda. Majk, koji je u vrijeme nesre}e bio u Las Vegasu, hitno se vratio u Feniks. - Ne postoje rije~i da objasne na{u bol. Nadamo se da }ete nas shvatiti kad ka`emo da nam treba

obavje{tajna slu`ba. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali je sumnja pala na grupe povezane s talibanima i ElKaidom, po{to vlasti smatraju da

je eksplozija vid odmazde na vojne akcije na sjeverozapadu u dolini Svat. U ovim akcijama poginulo je oko 1.200 ekstremista, dok je 2,4 miliona civila napustilo domove.

Umrla Tajsonova k}erka Eksodus SAD nude 2,5 miliona dolara za informacije o „Abu Sajafu“
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave ponudile su nagrade od ukupno 2,5 miliona dolara za informacije o trojici pripadnika filipinske islamisti~ke pobunjeni~ke grupe „Abu Sajaf“, od kojih je jedan bio umije{an u otmicu ameri~kih turista 2001. godine. U okviru programa „Nagrade za pravdu“, Stejt department nudi do milion dolara za hvatanje Radulana Sahirona (Radullan), vo|u male, ali nasilne grupe povezane s regionalnim ekstremistima. SAD nude nagradu od milion dolara i za informacije koje bi dovele do hap{enja Abdula Bazita Usmana, stru~njaka za eksploziv koji je povezan sa „Abu Sajafom“ i regionalnom ekstremisti~kom mre`om D`ama Islamija, koja stoji iza atentata na no}ni klub na Baliju 2002. godina kada su poginule 202 osobe. Nagrada od 500.000 dolara predvi|ena je za hvatanje Kaira Mundosa, vo|e i finansijera „Abu Sajafa“.

Program „Nagrade za pravdu“

Tajson: Zatra`io malo privatnosti

malo privatnosti kako bi poku{ali utje{iti jedno drugo - ka`e se, izme|u ostalog, u saop}enju porodice Tajson.

Pucanje cijevi s vrelom vodom

Ponovo evakuirano sjedi{te Evropske komisije u Briselu
Sjedi{te Evropske komisije u Briselu ju~er je evakuirano zbog izlijevanja vru}e vode, prilikom kojeg je jedna osoba te{ko povrije|ena. Do izlijevanja je do{lo pri pucanju cijevi kroz koju je prolazila voda. Isparavanja su pokrenula i sistem za ga{enje, a povrije|ena osoba zadobila je opekotine ruku i noge, te je odvezena u bolnicu. Nakon provjere da li ima dodatnih opasnosti, oko dvije hiljade zaposlenih pozvano je da se vrati u zgradu Evropske komisije. Pro{le sedmice na istoj lokaciji izbio je po`ar, te su uposlenici bili primorani napustiti zgradu sjedi{ta Evropske komisije.

Spec
LJUBLJANA - Slovenija }e od 1. jula, pored dosada{njih godi{njih i polugodi{njih, uvesti i kra}e vinjete za autoput koje }e va`iti jednu sedmicu ili mjesec. Iako cijene vinjeta tek treba potvrditi vlada posebnom uredbom, ministar saobra}aja Patrick Vla~i~ najavio je da }e godi{nja vinjeta ko{tati 95 eura, mjese~na izme|u 30 i 35, a sedmi~na 15 eura.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

25

Svinjska gripa i dalje se {iri

ITALIJA Otkriven novi zdravstveni skandal

La`na svaka deseta invalidska penzija
Jedna `ena nakon nesre}e pove}ala grudi, operirala nos i napunila jagodice na dr`avni tro{ak
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Rima)
Nakon afere sa zloupotrebom dozvola za parkiranje, na koju imaju pravo samo invalidi, a ne i ~lanovi njihovih porodica, u Italiji je na vidiku novi skandal u vezi sa invalidskim penzijama. Nakon blic provjera koje su obavljene posljednjih mjeseci, ustanovljeno je da je svaki deseti invalidski penzioner na Apeninskom poluotoku la`an. Nije rijedak slu~aj u ovoj evropskoj dr`avi da neko radno mjesto, na koje ~eka ~itava armija mladih ljudi, popunjava upravo invalid rada, koji osim svoje penzije, za koju sad niko nije siguran kako ju je zaradio, uredno inkasira i redovnu mjese~nu pla}u. Jedan od uhva}enih prevaranata je i `ena koja je dobivala visoku invalidsku penziju nakon saobra}ajne nesre}e. Novac koji je dobila za lije~enje iskoristila je za hirur{ke operacije kako bi se uljep{ala. Tako je na ra~un dr`ave operirala krivi i duga~ki nos, koji je oduvijek imala, pove}ala grudi i napunila jagodice botulinom. Nakon svih tih operacija, izgleda mla|e i ljep{e nego prije nesre}e. Osim toga {to je uspjela dobiti invalidsku penziju, nave-

Prvi slu~ajevi u Rumuniji i Singapuru
Broj dr`ava u svijetu u kojima su registrirani oboljeli od svinjske gripe, koja se jo{ naziva meksi~kom, novom ili A gripom, pove}ao se na 48, a prvi slu~ajevi potvr|eni su u Rumuniji i Singapuru. Jedna 30-godi{nja Rumunka prva je u svojoj dr`avi koja je zara`ena H1N1 virusom, kojeg je najvjerovatnije donijela iz SAD. Ona je, kako je kazao rumunski ministar zdravlja Jon Bazac, neko vrijeme `ivjela u Njujorku, a po povratku u zemlju hospitalizirana je s jo{ troje ro|aka, ali je dobrog zdravstvenog stanja. I Singapur je potvrdio prvi slu~aj zaraze gripom H1N1 kod 22-godi{nje `ene koja se u utorak vratila tako|er iz Njujorka. Ona je odmah odvedena u bolnicu, ali je stabilnog zdravstvenog stanja. Singapurska vlada saop}ila je da }e u karantin staviti oko 60 osoba, ve}inom `itelja Singapura, koje su doputovale avionom u kojem je bila i zara`ena.

Bolni~ari voze oboljelu Rumunku

Virusom H1N1 do sada je u svijetu zara`eno vi{e od 13.000 osoba, dok je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, virus usmrtio skoro 100 ljudi.

Kaljari: Najvi{e „la`njaka“ `ivi na Sardiniji

dena `ena prona{la je i dodatni posao, ali, na njenu `alost, to je bio pogre{an potez. Tako su ljekari na{li na~in kako da joj poni{te pravo na invalidsku penziju. - Ako je M. R. sposobna raditi na poziciji sekretarice, zna~i da nema problema na koje se `alila prije dobivanja invalidske penzije - stoji, izme|u ostalog, u sudskoj presudi kojom joj je poni{tena penzija. Na sli~an na~in otkriveno je oko 13 posto la`nih penzionera,

{to je dovelo do direktne u{tede od 100 miliona eura godi{nje za bud`et Italije. Najve}i procent la`nih invalidskih penzionera (20 posto) otkriven je pokrajini Sardinija. Ljekari su kontrolirali do sada 200.000 invalidskih penzionera. U slu~aju da bude kontrolirano svih 2,6 miliona Italijana koji imaju pravo na invalidsku penziju i bude zadr`an navedeni procent la`nih penzionera, dr`ava bi u{tedjela milijardu eura godi{nje.
Sanja MIHALJINAC

Zdravstveni problemi biv{eg ~uvara logora

Demjanjuk primljen u bolnicu
Biv{i ~uvar u nacisti~kom logoru D`on Demjanjuk (John), koji u pritvoru u Njema~koj ~eka na eventualno pokretanje su|enja protiv njega za u~e{}e u ubistvu Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, primljen je u bolnicu, rekli su njegovi advokati. Advokat Ulrih Bu{ (Ulrich Busch) kazao je da je Demjanjuk (89) primljen u bolnicu, jer zatvor „Stadelheim“ nema bolnicu ve} samo ambulantu. Bu{ nije `elio navesti razloge zbog kojih je njegov klijent premje{ten u bolnicu, ali je dnevnik „Bild“ na svojoj web-stranici objavio da je on imao napad kostobolje. Sjedinjene Dr`ave su u maju deportovale Demjanjuka koji je preba~en u Minhen i smje{ten u pritvor. On je optu`en da je u~estvo-

Afera „Indeks“

Badanjaku dvije i po godine zatvora
Na zagreba~kom @upanijskom sudu ju~er je donesena nepravomo}na presuda u slu~aju „Indeks“, u kojem su univerzitetski profesori, posrednici i studenti optu`eni za nezakonite upise na Saobra}ajni fakultet. Presudom je okon~an jedan dio afere, a po~etkom juna slijedi postupak pod nazivom „Indeks 2“. Prvooptu`eni Dragan Badanjak, biv{i prodekan Saobra}ajnog fakulteta, osu|en je na dvije i po godine zatvora, a uz njega se na optu`eni~koj klupi na{lo jo{ 13 osoba. Drugooptu`eni Kre{imir Somek osu|en je na devet mjeseci, a tre}eoptu`eni Mladen Budor na godinu i po zatvora.

Demjanjuk: Deportovan iz SAD

vao u ubistvu 29.000 Jevreja u logoru Sobibor tokom Drugog svjetskog rata. Njema~ko pravosu|e treba odlu~iti da li je Demjanjuk u stanju da mu se sudi.

Velika akcija francuske policije protiv pedofila

Uhap{eno 90 osoba zbog prodaje fotografija
Francuska policija uhapsila je tokom velike operacije koja je provedena {irom dr`ave, 90 osoba koje su osumnji~ene da su u~estvovale u razmjeni i prodaji fotografija pedofilskog sadr`aja putem interneta. - Otkrili smo na kompjuteru jedne osobe vi{e od 30.000 fotografija djece, a bilo je i skoro 1.000 videosnimaka - rekao je javni tu`ilac grada Beauve, koji se nalazi sjeverno od Pariza. Tokom istrage, koja je trajala nekoliko godina, stru~njaci policije za kriminal na internetu su 2005. godine otkrili osobe koje su koristile server za razmjenu pedofilskih fotografija. Tada je uhap{ena osoba koja je bila zadu`ena za funkcioniranje servera, ali je policija kasnije ustanovila da su desetine korisnika i ~etiri osobe, koje su pokrenule vlastite servere, razmjenjivale zabranjene fotografije i videosnimke. Policija je odredila pritvor za 90 osumnji~enih, koje, ako bude dokazana njihova krivica, o~ekuje kazna zatvora do deset godina.

Ukratko

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

globus

KOREJSKI POLUOTOK Zategnuti kom{ijski odnosi

Pjongjang Seulu prijeti ratom zbog podr{ke SAD
Policajka vodi jednu od uhap{enih tokom akcije
(Foto: AP)

Amerikanci predlo`ili kontrolu sjevernokorejskih brodova
Lansirav{i jo{ jednu raketu, Sjeverna Koreja nastavila je ignorirati proteste iz svijeta i {iriti strah u regionu, koji je poja~ala i prijetnjom da bi mogla napasti Ju`nu Koreju zbog njene podr{ke ideji Sjedinjenih Dr`ava. Naime, SAD su predlo`ile kontrolu sjevernokorejskih brodova za koje se sumnja da nose opremu za oru`je za masovno uni{tavanje. - Svaka neprijateljska akcija protiv na{ih brodova, uklju~uju}i pretra`ivanje i zapljenu, bit }e smatrana neoprostivim ugro`avanjem na{eg suvereniteta i smjesta }emo na to odgovoriti vojnom silom - rekao je portparol vojske, a prenijela zvani~na sjevernokorejska agencija KCNA. Vijest ju`nokorejske agencije Jonap, koja se pozvala na vladine izvore u Seulu, da je Pjongjang preksino} lansirao raketu kratkog dometa ve} je izazvala veliko uznemirenje jer je ta akcija dokaz da Sjeverna Koreja nastavlja izazivati me|unarodnu zajednicu i nakon upozorenja Vije}a sigurnosti UN-a, koje joj je najavilo o{tre sankcije. Poslije nuklearne probe, izvr{ene u ponedjeljak, Sjever-

Novo lansiranje rakete

Zvani~nici umije{ani u trgovinu drogom
MEKSIKO SITI - Meksi~ke vlasti uhapsile su 27 visokih vladinih zvani~nika u saveznoj dr`avi Mi}oakan pod sumnjom da su povezani s organizacijama koje ilegalno trguju drogom. Me|u uhap{enima je deset gradona~elnika, jedan sudija i pomo}nik dr`avnog guvernera. Hap{enje je uslijedilo nakon {to je federalna meksi~ka policija uhapsila i nekoliko ~lanova narko-kartela La Familia, koji kontrolira trgovinu u dr`avi i va`i za jednog od najmo}nijih kartela u Meksiku. Predsjednik Meksika Felipe Kalderon (Calderon) izabrao je dr`avu Mi}oakan 2006. godine za po~etak vojne ofanzive na narko-kartele.

U pripremi tu`ba protiv ministra Smita
LONDON - List „Guardian“ objavio je ju~er da }e tu`ba protiv britanskog ministra unutra{njih poslova D`ekija Smita (Jacky Smith) biti uskoro podnesena. Tu`bu }e podnijeti advokati Britanca D`amila Rahmana (Jamil), jer su navodno pripadnici britanske obavje{tajne slu`be MI5 sara|ivali u mu~enju Rahmana dok su ga ispitivali zvani~nici dr`avne sigurnosti Banglade{a. Tu`ioci }e tra`iti od{tetu i tvrde da je Smit sau~esnik u napadu na li~nost, nezakonitom hap{enju, dr`anju u la`nom zatvoru i za kr{enje zakona o ljudskim pravima tokom Rahmanovog boravka u Banglade{u.

Rajs: Pjongjang }e platiti visoku cijenu ako nastavi testove

(Foto: AP)

Uhap{ena 64 ~lana mafija{kog klana Kamora
RIM - U okviru {ire akcije u regionu Napulja uhap{ena su 64 ~lana mafije, uklju~uju}i nekoliko {efova, saop}ila je italijanska policija. - Privedene su 64 osobe za koje se sumnja da pripadaju velikom klanu Kamora. Trojica su ve} u zatvoru zbog drugih krivi~nih djela - izjavio je portparol napuljske policije, te dodao kako su osumnji~eni optu`eni za iznudu, zelena{tvo i trgovinu drogom.

Ciklon Aila odnio vi{e od 200 `ivota
DAKA - Vi{e od 200 osoba je poginulo, a najmanje 500.000 je raseljeno zbog ciklona Aila koji je pogodio Banglade{ i isto~ne dijelove Indije. Ovaj ciklon u ponedjeljak se obru{io na neke dijelove Banglade{a i isto~ne Indije, uzrokuju}i poplave i visoke talase izazvane vjetrom brzine i do 100 kilometara na sat. Najgora situacija je u {umama Nacionalnog parka „Sunderbans“, stani{tu bengalskog tigra, koje su potpuno poplavljene, a hiljade `ivotinja su zarobljene. Vojnici poma`u u spa{avanju, ali jo{ nisu u mogu}nosti da dopru do nekih dijelova dr`ave.

na Koreja testirala je dvije rakete dometa do 1.300 kilometara, a nakon posljednjeg testa najavila je i obnavljanje postrojenja za proizvodnju plutonija. Prko{enje Pjongjanga svijetu iskazano je i na Konferenciji o razoru`anju u @enevi, gdje je predstavnik Sjeverne Koreje rekao kako ne mo`e isklju~iti mogu}nost da njegova dr`ava jo{ o{trije reagira na kritike koje su joj, nakon nuklearne probe,

uputili Tokio i Seul. Ako ne promijeni „kurs“ koji je izabrala, Sjeverna Koreja }e snositi posljedice za nuklearnu probu, saop}io je Stejt department, poru~iv{i da „vrata ostaju otvorena“ za razgovore o okon~anju nuklearnog programa te dr`ave. Ameri~ka ambasadorica u UN-u Suzan Rajs (Susan Rice) upozorila je Pjongjang da }e platiti „visoku cijenu“ ako nastavi s testovima.

U Manik Farmu nalazi se vi{e od 210.000 raseljenih

(Foto: AP)

Ispitano vi{e od 7.000 tamilskih pobunjenika
VAVUNIJA - Vi{e od 7.000 tamilskih pobunjenika ispitano je na sudu u [ri Lanki zbog odgovornosti u najdu`em azijskom ratu. Nakon pro{losedmi~nog progla{enja pobjede nad separatistima, vlada [ri Lanke treba odlu~iti o 262.000 osoba koje su pobjegle iz podru~ja sukoba. Vi{e od 210.000 raseljenih nalazi se u Manik Farmu, najve}em logoru na sjeveru [ri Lanke. Vojni portparol je rekav{i da je rehabilitacijski postupak za biv{e pripadnike Oslobodila~kih tigrova Tamilskog Elama (LTTE) ve} po~eo, objasnio da su se borili protiv vojske te da moraju pro}i taj postupak kako bi mogli `ivjeti poput obi~nih stanovnika.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 Ps 004447 07 Ps Gora`de, 22. 5. 2009. godine Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Balti} Radiji rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „FIS“ doo Vitez, Poslovni centar 96 Vitez, zastupanog po punomo}niku Pavlovi} Bojanu, protiv tu`enog „San~o“ doo Sarajevo, Samira ]atovi}a 13, radi duga vsp 5.273,91 KM, nakon provedene neposredne, javne, glavne rasprave, zaklju~ene uz sudjelovanja punomo}nika tu`itelja i u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, dana 24. 4. 2009. godine, dana 22. 05. 2009. godine, donio je

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

27

PRESUDU
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 5.273,91 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev{i od dana dospje}a pa do isplate kako slijedi: - na iznos od 1.191,82 KM kamate po~ev{i od 23. 7. 2003. godine pa do isplate, - na iznos od 186,00 KM kamate po~ev{i od 28. 7. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 1.853,49 KM kamate po~ev{i od 01. 9. 2003. godine pa do isplate - na iznos od 2.042,60 KM kamate po~ev{i od 22. 9. 2003. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 715,40 KM do kona~ne isplate sve u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP). Sudija Balti} Radija

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 008817 05 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49 Sarajevo, protiv tu`enog NIP LJILJAN SARAJEVO, ul. Ferhadija broj 2, radi duga u iznosu od 160,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 17. 5. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 160,00 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju dug u iznosu od 160,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 27,10 KM po~ev od 11. 11. 2002. godine - na iznos od 48,20 KM po~ev od 11. 12. 2002. godine - na iznos od 84,70 KM po~ev od 11. 01. 2003. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 17. 5. 2005. godine na odgovor, u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/03), pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN

JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Na osnovu Odluke Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju Plana specijalizacija zdravstvenih kadrova Zeni~ko-dobojskog kantona za 2009.godinu, r a s p i s u j e
Ured registrara tra`i kvalifikovane kandidate za sljede}e pozicije: 1. ISTRA@ITELJ- Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju (ref. br. 2009/007) Istra`itelj }e raditi pod direktnom supervizijom tu`ioca - vo|e tima, i op}om supervizijom zamjenika glavnog tu`ioca/rukovodioca Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Du`nosti i odgovornosti: Kandidat }e u~estvovati u pripremi istra`nog plana prije nego {to po~ne istragu, razvijati plan za skupljanje obavje{tajnih informacija za predmete pod istragom, savjetovati druge ~lanove tima o procedurama i tehnikama istrage, obavljati du`nosti i aktivnosti koje se ti~u obavje{tajnih podataka i koje imaju veze sa dokazima, intervjuisati osumnji~ene, svjedoke i `rtve po potrebi, u~estvovati po potrebi u terenskim aktivnostima, registrirati informacije i dokaze, savjetovati o tome kako upotrijebiti pravilno postoje}e me|unarodne i druge mre`e koje mogu pomo}i istrage i obavljati ostale du`nosti po nalogu pretpostavljenih. Kvalifikacije: dr`avljanstvo BiH, diploma pravnog fakulteta, kriminalistike, ili drugog sli~nog polja, najmanje pet godina iskustva u krivi~nim istragama, po`eljno je iskustvo na kompleksnim slu~ajevima organizovanog kriminala, iskustvo u radu s policijom i pravosudnim institiucijama, sposobnost obavljanja zadataka obavje{tajne i istra`ne prirode, poznavanje tehnika analize, poznavanje rada na ra~unaru, po`eljno poznavanje engleskog jezika. 2. PRAVNI SARADNIK - Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju (ref. br. 2009/008) Pravni saradnik }e raditi pod direktnom supervizijom tu`ioca - vo|e tima, i op}om supervizijom zamjenika glavnog tu`ioca/rukovodioca Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Du`nosti i odgovornosti: Kandidat }e biti odgovoran za analiziranje zakonskih propisa, davanje usmenih savjeta po zahtjevu tu`ioca, odr`avanje pravne baze podataka za ured, koordiniranje rada savjetnika koji rade kao vanjski pravni stru~njaci kao i za obavljanje ostalih du`nosti po nalogu pretpostavljenih. Kvalifikacije: dr`avljanstvo BiH, diploma pravnog fakulteta, polo`en pravosudni ispit, najmanje tri godine profesionalnog iskustva u pravnom okru`enju, izuzetna sposobnost u izradi pravnih akata, po`eljno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru. Rok za podno{enje prijava: 5. juni 2009. Vi{e informacija o Uredu registrara mo`ete na}i na: www.registrarbih.gov.ba CV i popratno pismo mo`ete slati na: Kadrovska slu`ba Ured registrara Kraljice Jelene 88 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Fax: +387 (0) 33 707 259 E-mail: kadrovska.sluzba@registrarbih.gov.ba Kontaktirat }e se samo kandidati koji su u{li u u`i izbor

OGLAS
a) Ljekar na specijalizaciji iz: fizikalna medicina i rehabilitacija infektologija interna medicina med.mikrobiologija sa parazitologijom neurohirurgija neuropsihijatrija oftalmologija transfuziologija 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 4 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 4 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e posebne uslove: Zavr{en Medicinski fakultet, Polo`en stru~ni ispit, Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, Aktivno poznavanje jednog stranog jezika, Da je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stru~ne spreme privatne prakse, Da je mla|i od 35 godina.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, sa naznakom „ prijava na oglas“. Oglas ostaje otvoren do popune. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje.

U PRODAJI NOVI BROJ!

28
RASPRAVE

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

kiosk

Je li Josip Broz imao novac u inozemstvu

Potraga za tajnim Titovim ra~unima
Slovenski parlamentarci tra`e da njihova zemlja bude uklju~ena u podjelu 2,5 milijardi dolara Sporazum s udovicom
Poslanici Parlamenta Slovenije zatra`ili su od ministara finansija i policije da od Srbije zatra`e da tajni novac Josipa Broza Tita bude uklju~en u podjelu na osnovu sporazuma o sukcesiji, iako tajni Titovi ra~uni u inozemnim bankama nisu prona|eni ni tri decenije nakon njegove smrti.

[ta kome pripada
- OPERACIJA „KATANAC“: POSLJEDNJA NADA ZA TUZLANSKI UNIVERZITET Rektor Univerziteta u Tuzli D`emo Tufek~i} i dekan Filozofskog fakulteta Azem Ko`ar, nakon serije tekstova o korupciji koje je objavio Global te pritisnuti pravosudnim procesima, najkasnije do septembra napustit }e pozicije koje obna{aju. - [VERC DOMA]IH CIGARETA CVJETA: DR@AVA ^EKA DA BUDE PREVARENA - BiH ZVANI^NO ZATRA@ILA PREUZIMANJE SLU^AJA „DOBROVOLJA^KA“ Zvani~nici u Srbiji ka`u da nema opipljive potvrde ni o jednom Titovom inozemnom ra~unu, uklju~uju}i i onaj u [vicarskoj, o kojem se {pekulira da je te`ak 2,5 milijardi dolara. Uprkos tome, slovenski parlamentarci tvrde da po toj osnovi Sloveniji pripada 16,39 posto od ukupne sume s Titovih tajnih bankovnih ra~una. U BiH tvrde da su novac podijelile vlasti u Srbiji s Titovom udovicom Jovankom Broz. Srbo-

Broz: Navodni ra~uni u [vicarskoj

2164# +6' ).1$#. 0# -+15%+/# 7 %+,'.1, $H*

ljub Pani}, pomo}nik direktora Direkcije za imovinu Srbije, tvrdi da Direkcija nema podatak o Titovim privatnim ra~unima. - U sporazumu o sukcesiji Direkcija je uklju~ena samo u aneksu G koji govori o nepokretnoj imovini.

Finansijska sredstva nisu u okviru na{e nadle`nosti - rekao je Pani}.

Podjela imovine
U Narodnoj banci Srbije (NBS) ka`u da su finansijska sredstva biv{e SFRJ uklju~ena u sporazum o sukcesiji, ali ne i bilo kakvi privatni ra~uni. Pregovori o sukcesiji i podjeli imovine zavr{eni su prije pet godina, a vodile su ih dr`avne komisije. Na ~elu srpske dr`avne komisije, odnosno SRJ, bio je Veroljub Dugali}. On tvrdi da komisija nije tragala za tajnim Titovim ra~unima u inozemstvu.

Ljaji}: Nema dogovora
Rasim Ljaji}, ministar za rad i socijalna pitanja Srbije, prvi dr`avni zvani~nik koji je posjetio Jovanku Broz od Titove smrti, tvrdi da nema ni zrna istine u navodima da je Srbija podijelila novac s Titovih ra~una s Jovankom Broz. - Postojanje Titovih tajnih ra~una obi~na je {pekulacija, to znam iz razgovora sa Jovankom Broz - ka`e Ljaji}.

Trogodi{nja Lajla pobijedila meningitis

Probudila se iz kome pjevaju}i hit grupe ABBA
Trogodi{nja Lajla Tausi (Layla Towsey) iz Londona zaprepastila je svoju majku probudiv{i se iz kome uzrokovane meningitisom, pjevaju}i pjesmu „Mamma Mia“. Djevoj~ica je bila na aparatima za odr`avanje na `ivotu, a majka Kejti (Katy, 23) ve} se oprostila od nje jer su ljekari rekli kako su minimalne {anse da se djevoj~ica oporavi od te{ke infekcije. Pet dana nakon {to je Lajla pala u komu, sjede}i uz njen bolesni~ki krevet, mama je za~ula {apate stihova pjesme „Mamma Mia“ grupe ABBA. Djevoj~ica je do{la svijesti, a pjesma je nagovje{tavala njen oporavak. - Pripremali smo se na najgore ~im su je stavili na aparate. Ali, ~im sam je ~ula kako tiho pjevu{i, znala sam da }e biti dobro - ka`e mama. Lajli je dijagnosticiran meningitis B nakon {to je Kejti primijetila osip na njenim nogama. Prvi ljekar kojem je odvela k}erku nije prepoznao bolest, uvjeravaju}i je da je rije~ samo o osipu. Ipak, Kejti je bila uporna i zahtijevala da njenu k}erku pregleda pedijatar. Za dva sata, djevoj~ica je dobila sr~ani udar. Pala je u komu i zavr{ila na aparatima. Me|utim, Lajla je prebrodila

Lajla s majkom Kejti

Up rod aji

Koncert „ Ju`nog vetra“ u Celju

krizu i po~ela se oporavljati. Hitove grupe ABBA nau~ila je iz filma „Mamma Mia“, a istoimena pjesma od tada joj je najdra`a.

Za{to se Mile Kiti} krio u Novi CD automobilu? Donne Ares

Incident u osnovnoj {koli u Va{ingtonu

Napravile crtani film kako ubiti drugaricu
Pet djevoj~ica {estog razreda osnovne {kole u ameri~koj dr`avi Va{ington, starih 11 i 12 godina, na YouTubeu su objavile crtani film u kojem predla`u kako ubiti svoju kolegicu iz razreda. „[est najboljih na~ina za ubiti Piper“ predla`e pucanje u djevoj~icu, prisiljavanje na samoubistvo, trovanje, pa ~ak i guranje s ruba litice. Crtani prati pjesma „Pravi prijatelj“. Bet Smit (Beth Smith), Piperina majka, ka`e da je njena k}erka prestra{ena, a ona {okirana dje~ijom okrutno{}u. - To me povrijedilo. Da me neko toliko mrzi da je u stanju napraviti takav video - ka`e Piper. [kola koju djevoj~ice poha|aju nije `eljela navesti kako su kaznili u~enice, tek su rekli da su izrazile kajanje.

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

29

SUDBINE Izabranica Aleksandra Lebedeva ~eka bebu

Od sibirskog zatvora do luksuznog `ivota u Londonu
Kontroverzni biznismen spasio atraktivnu djevojku od zatvora i ubrzo se zaljubio u nju
Elena Perminova, 22-godi{nji model djevojka je Aleksandra Lebedeva (49), ruskog tajkuna, medijskog mogula i filantropa, ~ovjeka koji se na „Forbesovoj“ listi najbogatijih ljudi na svijetu nalazi na 358. mjestu. Elena, ina~e rodom iz Rusije, ali odrasla u Sibiru, upravo nosi njegovo dijete. Par se upoznao pod ~udnim okolnostima. Naime, Perminova je sa samo 16 godina zavr{ila u novosibirskom zatvoru, gdje bi ostala dugo da joj Lebedev nije prisko~io u pomo}.

Policija ispituje 83-godi{nju Ajrani

[okantno otkri}e u Londonu

^uvala maj~ino tijelo u zamrziva~u 20 godina
Policija je ispitala 83-godi{nju Britanku Dolat Ajrani (Daulat Irani) nakon {okantnog otkri}a na njenom posjedu u Londonu. Naime, u zamrziva~u su na{li tijelo njene majke Gulbai Fridun Murzan (Freedoon), koja se rodila 1901. godine. Policija vjeruje da je `ena mrtva ve} 20 godina. Rezultati obdukcije bit }e gotovi sljede}e sedmice. Sumnji~avi susjed prijavio je staricu policiji koja je pretra`ila imanje. Ipak, iz tu`ila{tva je saop}eno da niko nije uhap{en zbog ovog slu~aja.

Akcija hap{enja
- Elena je bila zaljubljena u starijeg ~ovjeka, koji ju je iskoristio za prodaju ekstazija. Ona je tada poku{ala re}i da je to lo{e, ali policija ju je ubrzo uhapsila i prisilila da u~estvuje u akciji hap{enja jo{ ve}eg dilera. Iako je pomogla u hvatanju kriminalaca, zavr{ila je na sudu pored dilera koji joj je prijetio da }e je ubiti. U Rusiji ne postoji zakon o nagodbi
Perminova: Dilala ekstazi Lebedev: Medijski mogul

Stara fotografija povezala dvije `ene
ili za{titi svjedoka. I{la bi u zatvor na {est godina bez obzira na to {to je pomogla policiji, a to je ugro`avalo njen `ivot. U to vrijeme ja sam se borio za uvr{tavanje tog zakona u ruski pravni sistem. Elenin otac ~uo me dok sam o tome govorio na radiju i napisao mi pismo. Ubrzo sam ga kontaktirao, a potom i upoznao Elenu. Ali, u ljubavnu vezu smo stupili tek mnogo kasnije - prisje}a se Lebedev.

Prona{la sestru nakon 50 godina
Moskovljanka koju je prije 50 godina u Estoniji usvojio sovjetski oficir prona{la je sestru za koju dugo nije znala zahvaljuju}i fotografijama objavljenim u estonskim novinama, pi{e u utorak dnevni list „Meie Maa“. Dvije sestre Marijana (54) i Ana (56) ponovno su se povezale po{to je taj list objavio Marijaninu staru fotografiju iz 1958. - Znala sam da mi je sestra nestala prije pedesetak godina. Vremena su tada bila te{ka pa nisam znala gdje bih je tra`ila - ka`e Ana. Sestre su ro|ene u siroma{noj porodici na otoku Saremai, koji je, kao i cijelu Estoniju, nakon Drugog svjetskog rata okupirao Sovjetski savez. Kako pi{e „Meie Maa“, dvije sestre sada satima razgovaraju putem „Skypea“, sistema internetskog komuniciranja.

Uvjetna kazna
Tajkun je anga`irao dobrog advokata i na kraju je Elena dobila samo uvjetnu kaznu. U Rusiji je Lebedev na glasu kao jedan od najekstravagantnijih biznismena, ali Elena tvrdi da oboje u`ivaju u mirnom na~inu `ivota. Nada se da }e jednog dana raditi kao desna ruka svog izabranika, ali za sada je zadovoljna ulogom njegove u~enice.

Pozirala za „Playboy“
Lijepa Elena svojevremeno je i pozirala gola za „Playboy“. - To je presti`ni magazin u Rusiji, nemam se ~ega stidjeti - ka`e dana{nja studentica ekonomije na moskovskom univerzitetu, priznaju}i da su joj se `ivotni ciljevi ipak u me|uvremenu izmijenili.

Strava u zoolo{kom vrtu

Predsjedni~ki par mijenja umjetnine u Bijeloj ku}i

Bijeli tigar ubio ~uvara

Mi{el i Barak Obama biraju apstraktne i konceptualne radove
Djela savremenog umjetnika kojeg predsjedni~ka porodica izabere za Bijelu ku}u, mogu poskupjeti i za 300 posto
Napokon je po~ela jo{ jedna promjena u Bijeloj ku}i koja se o~ekivala s nestrpljenjem - promjena umjetnina po zidovima, jer svaka predsjedni~ka porodica bira {ta }e ih okru`ivati. Iako izbor bra~nog para Obama, neizbje`no, {alje sna`nu poruku, utrka je naj`e{}e odjeknula u onom dijelu umjetni~kog svijeta vezanom uz trgovinu. Naime, ako je suditi prema dosada{njim iskustvima, cijena rada savremenog umjetnika kojeg predsjedni~ka porodica izabere za Bijelu ku}u, mo`e porasti i za 300 posto. Mi{el i Barak Obama (Michele i Barack) poslali su pisma nekim od vode}ih svjetskih muzeja, galerija i privatnih kolekcionara da `ele od njih posuditi za svoje privatne prostore, kako je i bilo za o~ekivati, djela afroameri~kih, azijskih, te latino umjetnika, kao i vi{e radova `ena umjetnica. Daleko od dosada{njeg stila Bijele ku}e, s mrtvim prirodama iz 19. stolje}a, te pastoralama i portretima u javnim prostorijama, Obame biraju hrabrija umjetni~ka djela te mnogo vi{e apstraktnih i konceptualnih radova. Porodica Obama ve} je posudila sedam umjetnina iz muzeja „Hirshhorn“ i Muzeja skulptura u
Zoolo{ki vrt u Vangeriju

Zidove Bijele ku}e krasit }e nove slike

Bijeli tigar ubio je ~uvara novozelandskog zoolo{kog vrta u gradu Vangeriju, a napad se dogodio nao~igled {okiranih posjetilaca koji nesretniku nisu mogli pomo}i. Policija je objavila da je tigar zgrabio mu{karca koji je ~istio kafez te ga nije htio pustiti bez obzira na poku{aje ostalih ~uvara

da ih odvoje. Tigar je nakon incidenta ubijen, a zoolo{ki vrt u kojem se mo`e vidjeti oko 40 rijetkih lavova i tigrova zatvoren je za posjetioce. Osam turista gledalo je kako tigar pro`dire ~uvara, a izvje{taji govore da ovo nije prvi napad bijelih tigrova na ovom mjestu. Ranije ove godine jedan od ~uvara morao je na operaciju zbog napada iste `ivotinje.

Va{ingtonu i postavila ih u privatni dio Bijele ku}e. Me|u njima su „Nebesko svjetlo“ i „Watusi“, slike afroameri~ke umjetnice Alme Tomas (1891-1978). Posu|ene radove koji nisu otkupljeni za stalni postav predsjednici, naravno, moraju vratiti. Sada u stalnom postavu ima 450 umjetnina, me|u kojima je za sada samo pet radova afroameri~kih umjetnika, {to }e se, kako je za pretpostaviti, promijeniti.

Spec
LONDON - U~iteljica iz Velsa D`ejn Mojl (Jane Moyle, 44) dala je otkaz nakon {to se njen porno-film pojavio na internetu. Na snimku se navodno vide u~iteljica i njen mu`, tako|er u~itelj, kako vode ljubav u ku}i. U~iteljica ni`ih razreda osnovne {kole dala je otkaz nakon {to su je pozvali na ispitivanje.

30

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
D.D. ZA OSIGURANJE „UNA-SANA“ BIHA] U LIKVIDACIJI Ul. V. korpusa br. 15. Biha}

oglasi

Na osnovu ~lana 9. Zakona o likvidacionom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 23/09) i ~lana 101. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 29/03 i 32/04), Rje{enja Op}inskog suda Biha}, broj: 017 - 0 - Reg - 06 - 000586 od 15. 05. 2006. godine, i Odluke likvidacionog i privremenog upravnika, broj: 1668/08 od 11. 12. 2008. godine, likvidacioni upravnik ogla{ava PONOVNU JAVNU PRODAJU POTRA@IVANJA prikupljanjem pismenih ponuda I PREDMET JAVNOG OGLASA Predmet prodaje su dospjela nenapla}ena potra`ivanja po datim kreditima: 1. D.O.O. „ELVIS“, Velika Kladu{a, u iznosu od 830.423,40 KM, na dan 11. 12. 2008. godine. Osiguranje potra`ivanja: Potra`ivanje je osigurano zalo`nim pravom na nekretninama upisanim u ZK ul. br. 2698 k.o. Velika Kladu{a k.~. 1998/6, neplodno „privredna zgrada“, u povr{ini od 328 m2, uknji`enog u korist D.D. za osiguranje „Una-Sana“ Biha}, {to u naravi predstavlja zgradu stanice tehni~kog pregleda, u vlasni{tvu D.O.O. „ELVIS“ iz Kladu{e. Ponu|ena cijena ne mo`e biti ni`a od 330.000,00 KM 2. D.O.O. „AUTOKONTAKT“, Bu`im, u iznosu od 1.016.276,93 KM, na dan 11. 12. 2008. godine, {to je utvr|eno i prvostepenom presudom Op}inskog suda Biha}, broj: PS - 43/04 od 30. 06. 2005. godine. Osiguranje potra`ivanja: Potra`ivanje je osigurano djelimi~nom uknji`bom zalo`nog prava u korist D.D. za osiguranje „Una-Sana“ Biha}, na nekretninama tre}eg kao du`nika Durakovi} (Hamdije) Munira vlasnika D.O.O. „AUTOKONTAKT“ Bu`im, i to kk. ul. 306 k.o. Varo{ka Rijeka, ozna~enim kao k.~. 4411 „Varo{ka livada“ 1. kl. 1300 m2, {to po starom popisnom operatu odgovara nekretnini iz posjedovnog lista 776 k.o. Varo{ka Rijeka, ozna~ena kao: k.~. 17137 „Velad`i}a Luka“, livada I. klase 2000 m2, {to u naravi predstavlja zemlji{te na kojem je izgra|ena stanica tehni~kog pregleda, sa zalo`nom izjavom du`nika na pravo povjerioca uknji`be hipoteke, na stanici tehni~kog pregleda. Ponu|ena cijena ne mo`e biti ni`a od 338.758,98 KM II PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica. III SADR@AJ PONUDE Pismena ponuda treba sadr`avati predmet kupovine, ponu|enu cijenu, puno ime ili naziv ponu|a~a sa adresom ili sjedi{tem i kontakt telefon. IV NA^IN PLA]ANJA Pla}anje je u roku 8 dana od potpisivanja ugovora. V ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Rok za dostavljanje ponuda je 05. 06. (petak) 2009. godine, do 15,00 sati. Ponude slati u zatvorenoj koverti, na adresu D.D. za osiguranje „Una-Sana“ Biha} u likvidaciji, ul. V. korpusa br. 15, 77000 Biha}, sa naznakom „OGLAS O JAVNOJ PRODAJI POTRA@IVANJA - NE OTVARAJ“. Otvaranje ponuda }e biti obavljeno u prostorijama dru{tva u srijedu, 10. 06. 2009. godine u 14,00 sati. Likvidacioni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ponudu, ili da poni{ti oglas o javnoj prodaji potra`ivanja bez daljnjih obrazlo`enja. Sve dodatne informacije u vezi javnog oglasa mogu se dobiti na telefon 037 223 834. LIKVIDACIONI UPRAVNIK

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

31

Ve~eras po~inje Festival bh. drame u Zenici

„[vedsko srce moje majke“ otvara Festival
Predstavu je prema tekstu Zilhada Klju~anina re`irao Ale{ Kurt
Premijerom predstave „[vedsko srce moje majke“, koju je prema istoimenom djelu Zilhada Klju~anina re`irao Ale{ Kurt, a u produkciji Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, sutra }e biti otvoren 8. festival bh. drame u Zenici. - Sevdah je u [vedskoj prije 20 godina bio nadrealisti~ka floskula, a danas je stvarnost. To je osnova pri~e o sevdahu i o [vedskoj, koju sam napravio u odli~nom ambijentu, uz sjajne saradnike i glumce, te sam siguran da }e se o predstavi pri~ati rekao je Kurt na ju~er odr`anoj pres-konferenciji u BNP Zenica. Tako }e publika imati priliku vidjeti igru Muhameda Bahonji}a, Tarika Markovi}a, Roberta Krajinovi}a, Fakete Salihbegovi}-Avdagi}, Sne`ane Markovi}, Harisa Burine, Sa{e Hand`i}a, I{tvana Gabora, Miroljuba Mijatovi}a, Adisa Mehanovi}a i Mugdima Avdagi}a. Adaptaciju teksta i odabir muzike uradio je Ale{ Kurt, za scenografiju su bili zadu`eni Tanja i Stjepan Ro{, dok je kostime A. D@. odabrala Sanja D`eba.

Mladi glumci na poklonu publici

(Foto: A. Gajevi})

Publika u punoj sali „Olimpijczyk“

TORUN „Klasni neprijatelj“ gostovao na festivalu „Kontakt“

Sarajevska predstava u strogoj evropskoj selekciji
Haris Pa{ovi} s respektabilnim rediteljima dana{njice Brojni kriti~ari i novinari na okruglom stolu `eljeli znati koliko je rat obilje`io mlade iz BiH
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Poljske)
Me|unarodni teatarski festival „Kontakt“ u Torunu mjesto je susreta najrespektabilnijih evropskih reditelja i ku}a koje u strogoj selekciji dolaze s najboljim predstavama. novosadska glumica Lidija Stevanovi} u Sali „Olimpijczyk“ prenijeli pri~u o zapostavljenoj mladoj generaciji u na{oj zemlji. Iako se predstava East West Centra na{la u konkurenciji za festivalske nagrade, Haris Pa{ovi} nam je, vidno zadovoljan nakon poljske premijere, rekao da ne razmi{lja o nagradama s obzirom na to da umjetnost nije takmi~enje, te da mu je ~ast {to se na{ao u dru{tvu tako velikih redi-

Nevjerovatna igra
- Ja nikada nisam vidio ovakvu gluma~ku igru. Ovi su mladi glumci igrali 150 na sat od samog po~etka i to je nevjerovatno - rekao je za „Dnevni avaz“ ugledni poljski kriti~ar Andrej Moskurin (Andriej), dok je Nusmir Muharemovi}, jedan od glumaca u predstavi, nakon izvedbe istakao da je ansambl ponovo dao sve od sebe kako bi dostojno predstavio svoj grad i svoju zemlju. zemalja. Stoga je i sarajevska predstava simultano prevo|ena na engleski, poljski i ruski jezik. Ina~e, bh. ekipa u Torunu je izvrsno primljena. O predstavi se, s obzirom na njen medijski publicitet te gostovanje na festivalu u Edinburgu, mnogo govorilo. Tako je i okrugli sto nakon predstave bio jedan od najposje}enijih, a kriti~are je najvi{e zanimalo koliko je mlada generacija u Sarajevu pogo|ena ratom. - Ju~er sam pro~itao vijest da je u BiH, nakon 15 godina, prona|ena jo{ jedna masovna grobnica. Rat, koji je bio tako brutalan, zasigurno je obilje`io ovu generaciju koja je odrastala uz ubijanja, silovanja, genocid, Srebrenicu. Nalazimo se u Poljskoj, zemlji koja tako|er ima tragi~nu povijest, a dva sata leta odavde BiH je `ivjela neku sasvim drugu stvarnost - rekao je, izme|u ostalog, Pa{ovi} u obra}anju novinarima i Anila GAJEVI] kriti~arima.
Ekipa predstave „[vedsko srce moje majke“

U konkurenciji za nagrade
U selekciji s Eduardom Bojakovim (Edward Bojakow), Kristofom Marthalerom (Christoph), Piterom Brukom (Peter Brook) i piscem Vladimirom Sorokinom na{ao se i bh. reditelj Haris Pa{ovi}, koji se preksino} predstavio komadom „Klasni neprijatelj“ Najd`ela Vilijamsa (Nigel Williams). Tako su na presti`nom poljskom festivalu mladi sarajevski glumci Amar Selimovi}, Maja Ze}o, Maja Izetbegovi}, Irma Alimanovi}, Nusmir Muharemovi}, Samir Kari} i Kemal ^ebo, kojemu je, zamijeniv{i Amira Muminovi}a, ovo bila i premijera, te

Predstava Narodnog pozori{ta Tuzla

Opasna malogra|an{tina na zabavan na~in u Sarajevu

Zastava BiH uz ostale zemlje ispred torunskog teatra

teljskih imena dana{njice. Ipak, va`no je napomenuti da je „Klasni neprijatelj“ i njegov ansambl u{ao u konkurenciju za Gran Pri, drugu i tre}u nagradu festivala te nagrade u kategorijama najbolji reditelj, mladi umjetnik, glumac, glumica te nagrade medijskih pokrovitelja i novinara.

Ekipa predstave na ju~era{njoj pres-konferenciji

(Foto: I. [ebalj)

Prijevod na tri jezika
Naime, u Torunu se ovih dana nalazi veliki broj teatarskih kriti~ara i novinara koji svakodnevno izvje{tavaju za novine i ~asopise iz nekoliko evropskih

Pa{ovi} govorio na okruglom stolu

Radovi trojice umjetnika koji zajedno izla`u od 1987. godine

Grupa „Kammen“ izla`e u Novom Sadu
Grupa „Kammen“, koja je dobila ime po inicijalima njenih ~lanova, umjetnika Ante Kajini}a, Edina Numankadi}a i Mirka Mari}a, izlagat }e ve~eras u Novom Sadu u Galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na tada{njoj naglo razbuktaloj bh. umjetni~koj sceni grupa „Kammen“ pojavila se 1987. godine izlo`bom u Likovnoj galeriji u Zenici, a nedugo potom nastupila je 1988. godine u sarajevskom „Collegiumu Artisticumu“. U okviru Festivala „Sarajevska zima“, ~lanovi grupe ponovo su se okupili na izlo`bi u Umjetni~koj galeriji 1999. godine, a osam godina kasnije u Galeriji „Collegium Artisticum“. Izlo`bu }e 28. maja otvoriti jedan od najve}ih eksperata za savremenu umjetnost na Balkanu A. Gr. Je{a Denegri.

Narodno pozori{te Sarajevo sutra }e ugostiti ansambl predstave „Malogra|anska svadba“ tuzlanskog Narodnog pozori{ta, koju je prema tekstu Bertolda Brehta (Brecht) na scenu postavio Jovica Pavi} u koprodukciji sa „Sarajevskom zimom“. Gostovanje je rezultat dugogodi{nje saradnje izme|u dvije teatarske ku}e, a predstava je na pozori{nim igrama u Jajcu pro{e godine osvojila pet nagrada. Reditelj Jovica Pavi} na ju~era{njoj pres-konferenciji u NPS osvrnuo se na fenomen malogra|an{tine, istakav{i da ona mo`da i jeste na prvi pogled smije{na, ali da je itekako opasna.

- Mi nismo napravili dosadnu predstavu, nego je ona na neki na~in zabavna. Na{e zajedni~ko upozorenje je da mi malogra|ane do`ivljavamo kao pomalo naivne i glupe, ali za samo jednu sekundu oni mogu dovesti do krvoproli}a - rekao je Pavi}. U predstavi igraju Milenko Iliktarevi}, Remira Osmanovi}, Elvira Aljuki}, Armin ]ati}, Adnan Omerovi}, Nermin Omi}, Meliha Faki}, Midhat Ku{ljugi}, Elvis Jahi}, Besim Tufek~i}, Enver Hasi} i Sini{a Udovi~i}. Scenografiju potpisuje Todor Lalicki, kostime Amela Vili}, dok je izbor muzike napravio reA. Gr. ditelj.

KULT/ART TELEKS
MOSTAR - U Centru za kulturu ve~eras }e biti promoviran roman „Progon“ Hasana ]esi}a. Djelo }e predstaviti Marko (A. Gr.) Ve{ovi}, Enes Ratku{i} i Salmir Kaplan.

32
ZVIJEZDE Uz pripremu novog albuma

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

jet set

Sa{a Cvijeti} s budu}om suprugom Aidom: Svadba 20. juna

Zdravko oli} pjevat }e ovog ljeta u Mostaru
U ^olinom menad`mentu o~ekuju da }e se ponoviti spektakl iz 2005. godine
Zdravko ^oli} odr`at }e koncert ovog ljeta u Mostaru. Kako doznajemo, preostalo je jo{ da se utvrdi datum njegovog nastupa na stadionu Pod Bijelim brijegom, koji }e, u izvjesnoj mjeri, zavisiti i od rasporeda utakmica bh. nogometnog prvaka Zrinjskog u kvalifikacijama za Ligu prvaka.
^oli}: Novi CD do kraja godine

Narednog mjeseca dva vjen~anja

Udaje se Sanela Pori~anin, `eni se Sa{a Cvijeti}
Narednog mjeseca, u razmaku od sedam dana, u Sarajevu }e se desiti dvije svadbe. Urednica Hayata TV Sanela Pori~anin, koja }e za nekoliko mjeseci prvi put postati majka, kako doznajemo, 13. juna vjen~at }e se s Adisom Junuzovi}em. Sanela i Adis priredit }e svadbeno veselje za svoje prijatelje u jednom od sarajevskih restorana. - Svadbu smo odlu~ili napraviti isklju~ivo za u`i krug prijatelja. Dan kasnije idemo na bra~no putovanje. Odabrat }emo neku bli`u destinaciju zbog moje trudno}e - rekla je Pori~anin. Sedam dana poslije pred mati~ara }e stati i Sa{a Cvijeti}, menad`er kompanije „ComTrade“. Nakon razvoda od supruge Zvezdane, Sa{a je godinama bio na meti brojnih djevojaka iz javnog `ivota, u prvom redu manekenki i TV voditeljica. Samra Menzilovi}, Aida Vrabac, Larisa Muji~i} samo su neke od djevojaka koje su ~esto vi|ane u dru{tvu ovog biznismena. Ipak, u posljednje vrijeme Sa{a se smirio i stalno je u dru{tvu svoje budu}e supruge, 24-godi{nje Aide ^amd`i}, ina~e uposlenice „M:tela“. - Definitivno se `enim. To sam dr`ao u tajnosti, a pripreme za

U subotu slavi 58. ro|endan
U subotu }e Zdravko ^oli} napuniti 58 godina. Kako doznajemo, ^ola }e ro|endan proslaviti u uskom krugu porodice i prijatelja. ^ola je na stadionu Pod Bijelim brijegom imao koncert u junu 2005. godine, kada je priredio istinski spektakl. - Nadamo se da }e se spektakl i sli~na atmosfera ponoviti i ovoga puta. Zdravko, ina~e, veoma rado pjeva u Mostaru. O~ekujemo da }e koncert biti odr`an u julu ili avgustu - ka`e ^oli}ev menad`er Adis Gojak. Uporedo s nastupima, ^oli} snima i novi album, koji treba biti objavljen koncem godine. Iako ova muzi~ka zvijezda nerado govori o albumu dok je u procesu snimanja, doznajemo da je ^ola i ovoga puta okupio vrhunsku ekipu te se stoga u cijelom regionu s nestrpljenjem o~ekuje novi L. S. R. album.

Pori~anin: Vjen~anje s Adisom Junuzovi}em 13. juna

vjen~anje i svadbu su ve} uveliko u toku - rekao nam je Cvijeti}. Kako doznajemo, na Cvijeti}evom vjen~anju, koje }e biti uprili~eno na jednom privatnom posjedu, pojavit }e se brojne poznate li~nosti iz cijelog regiona, a kum }e mu biti prijatelj Hamdija D. Z. - S. A{. Kop~i}.

„Dubioza kolektiv“ ni`e nastupe u inozemstvu

„Dubioza kolektiv“: Ubiremo plodove „Firme ilegal“

Sviramo strancima, na{a dijaspora nas ne zove
Sarajevsko-zeni~ki rok bend „Dubioza kolektiv“ u posljednje vrijeme ni`e nastupe u inozemstvu. Vedran Mujagi}, bas gitarista benda, ka`e da su se ve} navikli na ~este nastupe u inozemstvu, ali i da redovno odr`e nekoliko koncerata kod ku}e kako ne bi zapostavili doma}u publiku. - Tek sada ubiremo plodove „Firme ilegal“ koji je iza{ao krajem pro{le godine. Stalno smo bukirani za nastupe u inozemstvu. Uglavnom su to koncerti u klubovima ili na festivalima, a u publici su stranci. Na{oj dijaspori nikada ne sviramo, niti nas zovu - ka`e Mujagi}, te dodaje da nakon Maribora odlaze u ^e{ku. Zahvaljuju}i internetu, nema barijera, pa su ljudi ve} upoznati s njihovom muzikom i pozitivno reagiraju, a neki do|u ~isto zbog eksperimenta. - Me|utim, jake politi~ke poruke, koje poku{avamo prenijeti kroz na{e tekstove, najbolje shvata doma}a publika - isti~e Mujagi}. S. C.

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

33

LAUREATI Bebek }e dobiti prvog „Davorina“ za najboljeg pjeva~a

Znam ko sam i koliko vrijedim
Svi muzi~ari, pa i ja, najvi{e su radili u svoju korist, ali drago mi je da je vidljiv doprinos i na muzi~koj sceni, iskren je ovaj roker
Iako je pro{le godine promijenjen naziv muzi~ke nagrade „Davorin“ u „Indexi“, Direkcija ove nagrade, zajedno s Programskim savjetom, objavila je da „ne}e, ne mo`e i ne smije odustati od trajnog veli~anja legendarnog Davorina Popovi}a“.
Lo{a: Nakon turneje u Ljubljani

Emotivna veza
- Uporedo s ve} postoje}im trofejom „Bodo Kova~evi}“, koji se dodjeljuje najboljim gitaristima u regionu, od ove godine ustanovljen je i poseban trofej „Davorin“, koji }e se dodjeljivati najboljim pjeva~ima - poru~uju iz Direkcije ove muzi~ke nagrade i isti~u da }e prvi laureat biti @eljko Bebek. Tako }e ovaj legendarni rok pjeva~ biti 4. juna na dodjeli nagrada „Indexi 09“, koja }e biti uprili~ena u klubu „Cinemas“ u Sarajevu. Iako je Bebek svjestan da mu nisu potrebne nagrade i priznanja da bi ovjerio status, prema mi{ljenju mnogih, najve}eg pjeva~a na ovim prostorima, on isti~e da se raduje lijepom dru`enju u rodnom gradu.

Vo|a „plavaca“ samac na odre|eno vrijeme

Lo{ina djevojka odlazi u Brisel
[pela Mo`ina zavr{ila je studij diplomatije i sta`irat }e u jednoj od institucija Evropske unije
Nakon okon~anja ekskluzivne mini turneje „Proba Orkestra“, koja je obuhvatila svirke u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, frontmen „Plavog orkestra“ Sa{a Lo{i} Lo{a uputio se u Ljubljanu, gdje ve} godinama `ivi sa svojom djevojkom [pelom Mo`inom. Sigurno je da }e se oni narednih nekoliko dana posvetiti jedno drugom jer, kako doznajemo, zi~ke nagrade. U skladu s pri~om o nagradi za najboljeg pjeva~a, Bebeka smo pitali da li i on smatra da je najbolji. Lo{ina djevojka }e od ponedjeljka naredne sedmice `ivjeti i raditi u Belgiji. [pela je, ina~e, zavr{ila studij diplomatije i narednih godinu i po sta`irat }e u jednoj od institucija Evropske unije u Briselu, a Lo{a }e, vjerovatno, status samca na odre|eno vrijeme iskoristiti za rad na novom albumu „Plavog L. S. R. orkestra“.

Bebek: Dobiti nagradu lijep je osje}aj

Kupres i more
@eljko Bebek zajedno sa suprugom Ru`icom i djecom nalazi se na Kupresu, gdje ima vikendicu, a ka`e da se uskoro sprema spustiti do mora. - Turneja s Alenom Islamovi}em i Mladenom Voji~i}em Tifom se nastavlja, s tim {to }emo ljeti prorijediti nastupe, jer volim u`ivati na moru i na svojoj jahti „Pahuljica“ - poru~uje Bebek.

- Dobiti nagradu lijep je osje}aj. Trofej „Davorin“ potcrtava moju emotivnu vezu sa Sarajevom i Bosnom. Nagrade, u mom slu~aju, nisu podstrek za daljnji anga`man i napredovanje nego su, ustvari, podsje}anje na lijepe muzi~ke stvari 70-ih i 80-ih godina - ka`e Bebek. Bebek je s Davorinom Popovi}em dugi niz godina bio kolega i prijatelj te ka`e da je lijepo {to se pod imenom velikih „Indexa“ i Davorina danas dodjeljuju mu-

Otkazan nastup „Zostera“ u Zenici

Neprijatno pitanje
- To nije ba{ prijatno pitanje. Znam koliko vrijedim i zna ko sam i zato mi priznanje nije potrebno. Svi muzi~ari, pa i ja, najvi{e su radili u svoju korist, ali drago mi je da je vidljiv doprinos i na muzi~koj sceni - iskren je ovaj 64-godi{njak.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Knezovi}: Od organizatora nismo dobili obja{njenje

„Zona isklju~enja“ promovira „13 soba“

Zastario naziv novog albuma
Drugi CD gora`danske grupe „Zona isklju~enja“ pod nazivom „13 soba“, koji se pojavio na tr`i{tu u novembru pro{le godine pod markicom „Hayat Productiona“, kona~no }e biti promoviran 29. maja u klubu „Cinemas“ u Sarajevu. - Zvani~no predstavljanje novog albuma kasnilo je zbog na{ih obaveza koje se ne ti~u muzike. Dva na{a ~lana su prosvjetni radnici, tako da }e intenzivnije svirke sa~ekati raspust - ka`e frontmen benda Nihad Glu{~i} Kruger, ina~e student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Petero~lani bend „Zona isklju~enja“ na ovom promotivnom koncertu, pored 13 novih pjesama, odsvirat }e i nekoliko numera sa debitantskog albuma „Vakat je“. - Iako je „13 soba“ ve} dugo u prodaji, jo{ uvijek nemamo neku posebnu reakciju publike. To o~ekujemo tek nakon promocije i u~estalijeg pojavljivanja u medijima. Naziv albuma je simboli~an i odnosi se na 13 godina na{eg postojanja, ali je, izgleda, ve} zastario - ka`e Glu{~i} i dodaje da trenutno pregovaraju s menad`erom koji bi trebao organizirati njihoA. I. vu ljetnu turneju.
„Zoster“: Sutra pred zagreba~kom publikom

Ve~era{nji nastup jednog od najboljih bh. rege bendova „Zostera“ u Zenici je otkazan. Frontmen benda Mario Knezovi} pretpostavlja da je tehni~ki problem mogao biti jedini razlog otkazivanja njihove svirke. - Organizatori su nas obavijestili da ne}e biti svirke, a zbog

~ega, nisu nam rekli. Nisu nam dali nikakvo obja{njenje. I ranije smo svirali u Zenici, ali takvih problema nismo imali - rekao je Knezovi}. ^lanovi benda danas bi trebali otputovati u Zagreb, gdje }e se pripremati za sutra{nju svirku u jednom od tamo{njih klubova. S. A{.

Spec
SARAJEVO - „Davidoff Metropolitan Nights“ naziv je partija koji }e biti odr`an ve~eras u hotelu „Evropa“. Brojne zvanice iz kulturnog i javnog `ivota zabavljat }e bosansko-austrijski dvojac „Dzihan & Kamien“, kojeg ~ine Vlado D`ihan i Mario Kamien.

„Zona isklju~enja“: Nastup u Sarajevu 29. maja

VREMEPLOV

28. maj 2009.

DOGODILO SE
1463. - Bosanski franjevci u selu Milodra`ju od sultana Mehmeda II Fatiha dobili povelju o povlasticama nazvanu Ahdnama. 1976. - Pu{tena u redovan saobra}aj `eljezni~ka pruga Beograd-Bar, koja je, s prekidima, gra|ena 24 godine. 1987. - Devetnaestogodi{nji Zapadni Nijemac Matijas (Matthias) Rust preletio je sportskim avionom „cesna“ od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni Crveni trg u glavnom gradu SSSR-a, pro{av{i neprimije}eno kroz sovjetski zra~ni prostor. 1992. - Evropska zajednica (EZ), dana{nja Evropska unija (EU), u Briselu usvojila trgovinski embargo protiv Srbije i Crne Gore zbog u~e{}a u ratu na prostoru biv{e Jugoslavije i zatra`ila od Vije}a sigurnosti UN-a da odmah preduzme sli~ne mjere. 1993. - Evropski parlament (EP) na zasjedanju u Briselu usvojio Rezoluciju o BiH, kojom je nedvosmisleno davana podr{ka suverenoj Republici BiH kao

34
PREHRANA Slatki grijeh

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

sveznadar

Oprezno i sa sme|im {e}erom
Ve}ina vrsta sme|eg {e}era koje se mogu na}i na tr`i{tu nisu ni{ta drugo do kristalni, rafinirani bijeli {e}er poprskan melasinim sirupom
[e}er je slatki grijeh za svakoga ko `eli odr`ati liniju i smr{aviti. Osim {to poti~e apetit, prevelika konzumacija mo`e otvoriti put mnogim zdravstvenim problemima, poput povi{enog krvnog pritiska, dijabetesa, sr~anih bolesti, nastajanja `u~nih kamenaca, problema s ki~mom, artritisa... Stoga se mnogi koji poku{avaju zdravije `ivjeti prilikom zasla|ivanja napitaka ili pripremi slatkih jela odlu~uju na sme|i {e}er, za koji smatraju da je zdraviji od bijeloga. Me|utim, to uop}e ne mora biti istina, ve}ina vrsta {e}era koje se mogu na}i na tr`i{tu nisu ni{ta drugo do kristalni, rafinirani bijeli {e}er poprskan melasinim sirupom. Prilikom proizvodnje {e}era od {e}erne trske najprije se procesom rafiniranja iz njega izdvaja melasa i nastaju kristali. Kasnijim njenim pro~i{}avanjem ponovo se dodaje bijelom {e}eru, naravno, uz dodatak umjetnih boja i hemikalija, i tako se dobiva sme|i {e}er. No, u trgovinama mo`ete prona}i i prirodni, nerafinirani sme|i {e}er kod kojeg je melasa zadr`ana i on ne sadr`i nikakve umjetne dodatke. Prepoznat }ete ga po „pjeskovitoj“ strukturi, za razliku od kristala, koji se tako|er prodaju kao {me|i {e}er.

Nerafinirani sme|i {e}er poznat }ete po „pjeskovitoj“ strukturi

ORDINACIJA
1961. - Ukinut „Orient-express“, voz koji je 78 godina saobra}ao na liniji Pariz - Istanbul.
me|unarodnom subjektu. 1995. - Na filmskom festivalu u Kanu (Cannes) reditelj Emir Kusturica dobio „Zlatnu palmu“ za film „Podzemlje (Underground) - bila jednom jedna zemlja“. Deset godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film „Otac na slu`benom putu“. 1999. - Predsjednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta (IOC) Huan Antonio Samaran (Juan Antonio Samaranch) predao klju~eve obnovljene Olimpijske dvorane Zetra gradona~elniku Sarajeva Rasimu Ga~anovi}u. Ova dvorana je gotovo u potpunosti uni{tena po~etkom rata u BiH u ljeto 1992. godine. 2002. - Nakon {to je po~etnom istragom ustanovljeno da je Vojska Republike Srpske prislu{kivala SFOR i NATO, tada{nji komandant SFOR-a, ameri~ki general D`on Silvester (John Sylvester) suspendirao komandanta Zra~nih snaga i protivzra~ne odbrane Vojske RS generala Milana Torbicu. 2002. - Italijansko tu`ila{tvo pokrenulo istragu protiv Mila \ukanovi}a, zbog sumnji u {verc cigareta preko Crne Gore u Italiju i zemlje EU.

Minimalna za{tita

Promjene na ko`i tokom trudno}e
Dr. Katarina Dujmovi}, na modermatovenerolog gu se uo~iti Za vrijeme trudno}e zbog na ko`i, kosi, noktima i sluzniimunolo{kih, endokrinih, me- cama. Promjene na ko`i mogu taboli~kih i vaskularnih pro- biti stalne ili prolazne, pra}ene mjena trudnice su podlo`ne svrbe`om ili bez svrbe`a, sa ili bez op}ih simptoma, te se moko`nim oboljenjima. Posljedice svih tih promje- gu pojaviti po cijelom tijelu ili samo na njegovom dijelu. Promjene koje se javljaju tokom trudno}e dijelimo na fiziolo{ke promjene ko`e koje ne zahtijevaju neku posebnu terapiju, na dermatoze koje se javljaju saTekija ~ikma 9/I, Sarajevo mo u trudno}i, te na deTel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 rmatoze koje su bile pri ranije, a do njie-mail: kdujmovic@yahoo.com isutne pogor{anja dolahovog zi u trudno}i.

Jeftine sun~ane nao~ale {tete o~ima
Niska cijena nipo{to ne bi smjela biti odlu~uju}i faktor prilikom kupovine sun~anih nao~ala, upozorava njema~ka organizacija za za{titu potro{a~a. Jeftini modeli sun~anih nao~ala mogu ozbiljno o{tetiti o~i jer nude minimalnu za{titu od ultraljubi~astih zraka. Osim toga, tamne nao~ale izazivaju {irenje zjenica, zbog ~ega su o~i jo{ izlo`enije UV zrakama. Duga upotreba takvih nao~ala mo`e izazvati simptome, poput snje`nog sljepila ili katarakte. Kupci bi se zato morali usredoto~iti na kvalitet nao~ala. Organizacija preporu~uje nao~ale koje nude za{titu najmanje UV 400, koja zaustavlja sve opasne zrake. Oznaka CE garantira da nao~ale nude takvu Tamne nao~ale {ire zjenice pa su o~i za{titu. izlo`enije UV zrakama

Kakve sve promjene mogu nastati na ko`i tokom trudno}e, pita I. B. iz Sarajeva.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}

RO\ENI
1738. - Ro|en francuski ljekar @ozef Injas Gijotin (Joseph Ignace Guillotin), profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predlo`io je izvr{enje smrtne kazne spravom za odsijecanje glave, koja bi skratila muke osu|eniku. Od 1792. godine ta sprava nosi njegovo ime (giljotina).

Visina penzije
RVI sam 70 posto. U junu navr{avam 55 godina `ivota i 30 sta`a, zajedno sa sta`om u Armiji BiH. Stje~em pravo na punu starosnu penziju. Poznat mi je iznos minimalne penzije, a objasnili ste kako se obra~unava najvi{a penzija. Interesira me kolika }e biti moja penzija ako ukupan iznos valoriziranih pla}a za posljednjih 23 godine sta`a iznosi 105.586,00 KM uz pretpostavljeni isplatni koeficijent zadnjih mjeseci 1,65, pita M. M. iz Travnika. Odredbom ~lana 31.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica, propisano je da RVI stje~u pravo na punu starosnu penziju s navr{enih 35 godina penzijskog sta`a, bez obzira na godine `ivota, odnosno pravo na starosnu penziju kada navr{e 55 godina `ivota i najmanje 20 sta`a pod uvjetima i na na~in propisan Zakonom o PIO. Kako }ete vi u junu ove godine napuniti 55 godina `ivota i 30 sta`a, to }ete ispuniti uvjete za ostvarivanje prava na starosnu penziju propisane citiranom odredbom zakona, ali ne na punu starosnu penziju jer nju ostvaruju samo osiguranici koji su navr{ili 35 godina penzijskog sta`a bez obzira na godine `ivota. Osim toga, penzijski osnov u 2009. godini utvr|uje se na osnovu mjese~nog prosjeka pla}a koje je osiguranik ostvario za 25 godina osiguranja, tako da vam na osnovu datih podataka ne mo`emo utvrditi koliko bi iznosila visina va{e penzije. Ina~e, starosna penzija bila bi vam odre|ena u 60 posto iznosu od utvr|enog osnova.

Zdravstvena za{tita
Prije godinu dana razvela sam se od supruga i presudom mi je dosu|eno izdr`avanje u visini od 25 posto od njegove penzije koju redovno primam. U vrijeme razvoda imala sam navr{enih 46 godina `ivota. Da li na osnovu toga mogu regulirati zdravstvenu za{titu, pita Z. T. iz Grada~ca.
Odredbom ~lana 21. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, propisano je da je zdravstveno osiguran razvedeni supru`nik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdr`avanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (`ena), odnosno 60 godina (mu{karac). Supru`nik koji je u vrijeme razvoda bio mla|i od 45 godina, odnosno 60 godina, produ`ava kori{tenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ako je potpuno i trajno nesposoban za rad saglasno propisima o PIO. Kako ste vi u vrijeme razvoda imali navr{enih 46 godina `ivota, imate pravo na zdravstveno osiguranje koje }ete regulirati kod nadle`nog zavoda za zdravstvenu za{titu prema mjestu prebivali{ta.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1963. - Ciklon koji je zahvatio Bengal u Indiji usmrtio gotovo 22.000 ljudi. 1995. - Poginuo ministar vanjskih poslova Republike BiH Irfan Ljubijanki}, nakon {to su pobunjeni hrvatski Srbi navo|enom raketom u podru~ju Slunja oborili bh. helikopter. Osim {efa bh. diplomatije, poginuli su i zamjenik ministra pravde u Vladi Republike BiH Izet Muhamedagi}, savjetnik u Ambasadi Republike BiH u Hrvatskoj Mensur [abuli}, Ljubijanki}ev pratilac Fadil Peki} te jo{ tri saputnika, me|u kojima su bila i dva ~lana posade.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

35

Ta~no Neta~no
Huangdi je prvi kineski 1.^in [i vladao cijelom Kinom? car koji je Najmodernija 2.Parizu? stanica i daljeevropska `eljezni~ka se nalazi u Amerika ni{ta mo`e 3.stolje}a? je njennenajve}ida ka`e o tome ko sportista 20.
1. TA^NO

SAVJETI Pomo} iz prirode

Pet trikova za svje`i dah
Jabuka, mrkva, celer, odnosno sve vo}e i povr}e bogato vlaknima ima dobar u~inak u borbi protiv neugodnog zadaha
Lo{ zadah naj~e{}e se ve`e uz oralnu higijenu i gastrointestinalno zdravlje. Ukoliko je zadah neugodan, uzrok ne mora uvijek biti unutar usne {upljine, nego mo`e do}i i iz probavnog trakta. U oba slu~aja glavni krivac su bakterije. Otkrivamo vam nekoliko trikova kojima mo`ete ukloniti neugodni zadah. Korijander, nana, zmijina trava, eukaliptus, ruzmarin i kardomon su za~ini i biljke koje imaju dobar u~inak u borbi protiv lo{eg zadaha. Mogu se `vakati ili od njih napraviti neku vrstu ~aja uma~u}i ih u toplu vodu. 2. Aktivne kulture. Najbolji izbor bio bi jogurt. Jedna studija potvrdila je da uzimanje jednog jogurta dnevno smanjuje nivo sulfid vodika u ustima, koji je jedan od uzro~nika neugodnih mirisa. Hrskave namirnice. Jabuka, mrkva, celer, odnosno sve vo}e i povr}e bogato vlaknima ima dobar u~inak u borbi protiv neugodnog zadaha. Kamufliranje. @vaka}e gume bez {e}era ne bi trebale zamijeniti pranje zuba nakon jela, ali u slu~aju nu`de mogu poslu`iti. Dakle, to je jo{ jedan na~in da se potakne stvaranje ve}e koli~ine sline za ispiranje plaka i bakterija. Vitamin C. Jedite bobice, agrume, dinju i drugu hranu bogatu vitaminom C koji ne pogoduje bakterijama. Vitamin C tako|er je bitan za spre~avanje bolesti i upale desni, a oboje su uzro~nici neugodnog zadaha.

^in [i Huangdi prvi car vladar cijele Kine
^in [i Huangdi (Qin Shi Huangd) bio je kineski car iz dinastije Ch’in (Qin), dana{nji naziv za Kinu, koji je 221. godine prije nove ere ujedinio pod svojom vla{}u cijelu dana{nju Kinu i time postao prvi car koji je zavladao cijelom dana{njom Kinom. Kada je postao vladar cijele Kine, uzeo je naziv Prvi (Shi) Car (Huangdi) dinastije Ch’in (Qin). Nakon {to je Huangdi umro, njegova dinastija Qin odr`ala se na vlasti svega ~etiri godine, jer je 206. godine prije nove ere dinastija Han preuzela vlast. Dr`avno ure|enje Kine, koje je uveo Huangdi, u kojoj car ima apsolutnu vlast, odr`alo se u Kini do 1912. godine, kada je posljednji kineski car Pu Ji (Yi) abdicirao, a Kina postala republika. Ro|en je oko 259. godine prije nove ere, a umro oko 210. godine prije nove ere.
2. NETA^NO

Lo{ zadah se najvi{e ve`e uz oralnu higijenu

Specijaliteti ma|arske kuhinje

Hunjadi torta
Anketa provedena na dvije hiljade ispitanika pokazala je da ljudi najvi{e la`u o svojoj dobi. ^ak 36 posto ispitanika potvrdilo je da je prilikom upoznavanja sa sebi privla~nim osobama umanjilo ili uve}alo ta~an broj svojih godina. Oni zrelije dobi potencijalnim partnerima i partnericama servirali su umanjenu brojku, dok su mla|i dodali koju godinu. Druga naj~e{}a la` ti~e se priznanja o koli~ini i u~estalosti konzumiranja alkohola. Vi{e od tre}ine anketiranih osoba, ta~nije njih 34 posto, odalo je da la`u o broju seksualnih partnera. Mu{karci su priznali da uve}avaju brojku biv{ih partnerica, dok su `ene sklonije skra}ivanju popisa. Potrebno je: 8 jaja, 250 g {e}era, 250 g samljevenih lje{nika, 100 g naribane ~okolade. Za fil: 1/2 litra slatkog vrhnja, 1 ka{ika {e}era u prahu. Za glazuru: 75 g ~okolade, 150 g {e}era. 1. @umanca mije{ati sa {e}erom dok masa ne postane pjenasta. Zatim dodati lje{nike i pola mase umu}enih bjelanaca i dobro mije{ati. Na kraju dodati ~okoladu i drugu polovinu umu}enih bjelanaca. Od te mase ispe}i tri jednaka lista za tortu. 2. Pe~ene listove dobro ohladiti dok ne postanu

Berlinska `eljezni~ka stanica najmodernija u Evropi
Najmodernija evropska `eljezni~a stanica ne nalazi se i dalje u Parizu. Datira to od dana{njeg dana, 28. maja 2006. godine, kada je njema~ka kancelarka Angela Merkel otvorila u Berlinu, uz ogroman laserski spektakl, `eljezni~u stanicu, izgra|enu uglavnom od stakla. Gradnja ovog arhitektonskog ~uda trajala je 11 godina, a tro{kovi su procijenjeni na oko 700 miliona eura. Kolosijek dug 450 metara, u pravcu istok-zapad, pokriven je staklenom halom dugom 321 metar, i u nju bi mogla stati ~ak tri ‘’Airbus’’ aviona tipa A340. Stanica je projektirana za oko 300.000 putnika i 1.100 vozova dnevno.
3. NETA^NO

tvrdi pa ih puniti umu}enim slatkim vrhnjem pomije{anim sa {e}erom u prahu. 3. ^okoladu za glazuru istopiti na slaboj vatri pa dodati rastopljeni {e}er i dalje kuhati dok se na povr{ini ne pojave mjehuri}i. Tada posudu skinuti s vatre i dalje mije{ati dok glazura ne postane gusta. Potom njom preliti tortu.

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

OPLODNJA

LI^NI DOKUMENT

DIO KONJSKE OPREME

PRILI^NO MALENO

O^I[]EN I IZBIJELJEN PAMUK

ITALIJA

DIVLJE MA^KE

VISOKI TURSKI DOSTOJANSTVENIK BRUS

OPNA KOJA OBAVIJA KOST

[ARENA PAPIGA (mn.)

[ESTI DIO

NEPOBJEDIVI DIV IZ GR^. MITOLOGIJ E

Torp najve}i ameri~ki sportista 20. stolje}a
Ne mo`e se re}i da Amerika ni{ta ne mo`e da ka`e o tome ko je njen najve}i sportista 20. stolje}a. Uvrije`eno je mi{ljenje da je to D`im Torp (Jim Thorpe), puno ime D`ejms Fransis Torp (James Francis Thorp). Trenirao je ameri~ki fudbal, odli~no igrao bejzbol, ko{arku, lakros, hokej, a bio je i dobar bokser i pliva~. Godine 1912. ubjedljivo je pobijedio na Olimpijadi u desetoboju i petoboju, ali su mu medalje oduzete 1913. kada je otkriveno da je bio igra~ polufinalnog bejzbola. Kasnije je igrao profesionalni bejzbol i ameri~ki fudbal. Ipak, olimpijske medalje su mu posthumno vra}ene 1983. godine. Ro|en je 28. maja 1888., a umro 28. marta 1953. godine.

PLU]NA BOLEST

ZEMLJI[TE SIN KRALJA AGAMEMNONA DO@IVLJAJI SPAVA^A TELUR

DIO KU]E, KAT

PRELA@ENJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA OPA, TABIJAT, TIM, ICAN, GO, KRISTIJANO, RONALDO, ENO, IMAN, ONOLIK, ]A, KOZERIJA, ANTENATI, AT 1815

DIO TIJELA, KUK HEMIJSKI ELEMENT V.N. GAVRASOV FILM

BUDISTI^KI SVE]ENICI

GLUMAC NA SLICI STARIJI KOMPOZITOR I DIRIGENT OSKAR

OTPU[TANJE S POSLA

Dvojica muzi~kih velikana

36
AFERE Jesus priznao za „The Sun“

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

show biz

45

Bubnjarka „White Stripesa“

Madona mi je samo prijateljica
Posljednja vijest u ameri~kim medijima je o njihovom vjen~anju
Iako se ve} mjesecima pri~a o ljubavnoj vezi Madone (Madonna) i mladog brazilskog manekena Jesusa Luza, ~ini se kako su oni ipak samo prijatelji. Dok su njihovi bliski prijatelji medijima odavali razne detalje o njihovom odnosu, Madona i Jesus su mudro {utjeli. Sada je prvi put 22-godi{nji Brazilac komentirao svoj odnos s kraljicom popa. - Madona je osoba kojoj se zaista divim. Prijateljica koja je dio mog `ivota, osoba s kojom radim i s kojom sam u kontaktu - priznao je Jesus za „The Sun“. Madona i Jesus su se upoznali u decembru pro{le godine, kada su oboje imali dogovoreno snimanje za magazin W. Od tada su se ~esto pojavljivali zajedno u javnosti. - Ona mi je prijateljica i apsolutno ni{ta vi{e od toga. Nemam {ta drugo re}i - naglasio je na kraju brazilski model, koji se prije nekoliko mjeseci preselio u Njujork kako bi zajedno s Madonom svakodnevno posje}ivao kabala centar. Posljednja la` koja se pojavila u ameri~kim medijima je ona o njihovom vjen~anju. Naime, navodno je Jesusov otac potvrdio kako uskoro pripremaju vjen~anje. Da cijela pri~a nije istinita, dokazuje i ~injenica da Jesus nije bio s Madonom tokom zadnjeg poku{aja usvajanja djevoj~ice.
Dilan: Saradnja u opu{tenoj atmosferi Mekartni: Sara|ivao s velikim zvijezdama

Udala se Meg Vajt
Bubnjarka „White Stripesa“ Meg Vajt (White) udala se za D`eksona Smita (Jackson Smith) u petak u Ne{vilu. Vjen~anje je odr`ano u dvori{tu ku}e njenog muzi~kog partnera D`eka Vajta (Jack White). Megin suprug Smit je gitarista iznimnog pedigrea. Njegov otac, pokojni Fred Smit (Smith), bio je gitarista legendarnih MC5, a majka mu je slavna Peti Smit (Patti Smith). Kada se „White Stripes“ pro~uo po svojoj muzici, Meg i D`ek Vajt tvrdili su da su brat i sestra, ali uporni kopa~i po mati~nim knjigama ustanovili su da to nije istina nego da su njih dvoje bili u braku od 1996. i da su se razveli 2000. godine.
Vajt: Skrivala da je bila u braku s D`ekom Vajtom

Dilan i Mekartni snimit }e duet?
Ho}e li od toga i{ta biti, znat }emo najesen
Pol Mekartni (Paul McCartney) ve} je snimao duete s velikim zvijezdama poput Stivija Vondera (Stevie Wonder) ili Majkla D`eksona (Michael Jackson), a sada se sprema na saradnju i sa starim prijateljem Bobom Dilanom (Dylan). Pod utjecajem Dilanove muzike, „Beatlesi“ su napravili hit „You’ve Got to Hide Your Love Away“ s albuma „Help“, a i ameri~ki velikan se mnogo puta javno divio svojim britanskim kolegama, s kojima dijeli mjesto na samom vrhu popularne muzike. Prije dvije godine danas 68godi{nji Dilan je u jednom intervjuu nahvalio i kreativni genij D`ord`a Harisona (George Harrison) i D`ona Lenona (John Lennon), ali posebne rije~i hvale imao je ba{ za danas 66-godi{njeg Mekartnija. - Prema Mekartniju osje}am strahopo{tovanje. On je jedini prema kome to osje}am. On mo`e ba{ sve. I nikada nije posustao. Tako je opu{ten, nikada ne uo~i{ napor izjavio je Dilan. Budu}i da Mekartni posjeduje ku}u u Kaliforniji u blizini Dilanove, dvojica muzi~kih velikana planiraju ovog ljeta, kada im pretrpani rasporedi to omogu}e, sara|ivati na nekoj pjesmi u opu{tenoj ku}noj atmosferi jednog od njih. Ho}e li od toga i{ta biti, znat }emo najesen.

Jesus: Preselio se u Njujork Madona: Bliski prijatelji odavali detalje o vezi

Ambiciozna D`esika Alba

Djevojka Leonarda di Kaprija

Bar Rafaeli pozirala za „Maxim“
Seksi Izraelka Bar Rafaeli, koja je nekima poznatija kao djevojka Leonarda di Kaprija (Di Caprio), pozirala je za ~asopis „Maxim“ i ponovo pokazala za{to je jedna od najljep{ih `ena na svijetu. Gdje god da se pojavi, Bar izaziva divljenje zbog vrlo neobi~ne ljepote. Njene fotografije krasit }e junsko izdanje ~asopisa. Bar se manekenstvom po~ela baviti kada je imala 15 godina. Ona i Leonardo su se upoznali u Las Vegasu, kada je U2 priredio privatnu zabavu nakon koncerta.

F L AS H

K}erku upisala na ~asove muzi~kog
Lijepa glumica D`esika Alba (Jessica) vi|ena je u svom velikom crnom automobilu na parkirali{tu u Los An|elesu. Na zadnjem sjedi{tu vozila bila je njena k}erka Honor. Uzev{i je u naru~je, D`esika se uputila na ~asove muzi~kog, koje poha|a njena jednogodi{nja k}erka. Ambiciozni holivudski roditelji nisu rijetkost. Poznate glumice i pjeva~ice ~esto se mogu vidjeti kako na satove pilatesa ili neke druge tjelovje`be dovode i svoju djecu. Me|u najambicioznijima su zasigurno Tom Kruz (Cruise) i Keti Holms (Katie Holmes), ~ija k}erka Suri poha|a ~asove nogometa, {panskog i francuskog jezika, baleta, stepa i gimnastike, a u planu su i ~asovi violine i klavira. D`esika je Honor dobila u braku s Ke{om Vorenom (Cash Warren). Tro~lana porodica vikend je provela odli~no se zabavljaju}i na sun~anim pla`ama.

D`enjueri D`ouns (January Jones), ameri~ka glumica i model, proslavila se ulogom u seriji „Mad Men“, koja je trenutno hit na ameri~koj televiziji. Ona u seriji glumi ku}anicu Beti Draper (Betty), koja je postala miljenica mu{kog dijela publike. O ~emu je rije~, mo`ete vidjeti u ovomjese~nom izdanju magazina GQ, ~iju naslovnicu krasi lijepa D`enjueri.

Film o ameri~kom doktoru Kevorkijanu

Glavna uloga ponu|ena Al Pa}inu
Rafaeli: Manekenstvom se bavi od 15. godine

Al Pa}ino (Pacino) glumit }e D`eka Kevorkijana (Jack Kevorkian), ameri~kog doktora koji se zalagao za eutanaziju i koji je pomogao u vi{e od 100 slu~ajeva samoubistava. Kevorkijan je dobio nadimak Dr. Smrt, ne zato {to je ubijao svoje pacijente nego zato {to se zalagao za eutanaziju.

Osu|en je za drugostepeno ubistvo, a u zatvoru je od 1999. godine. Njegov `ivot ispri~an je u knjizi „Izme|u umiranja i smrti“, koja se trenutno adaptira za veliko platno. Snimanje filma „Ne poznajete D`eka“ povjereno je ameri~kom reditelju Beriju Levinsonu (Barry), koji je poznat po filmovima „Ki{ni ~ovjek“, „Dobro jutro, Vijetname“, a glavna uloga ponu|ena je Al Pa}inu.

Pa}ino: Holivudska legenda

Alba: Honor ima jednu godinu

av@z webinfo
webinfo@avaz.ba
Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Lenovo priprema napredni netbook

Dobre mogu}nosti i povoljna cijena
Otkad su netbookovi postali dominantni ra~unari na tr`i{tu prijenosnika, proizvo|a~i se trude pogoditi savr{en omjer mogu}nosti, cijene i malih dimenzija. Lenovo priprema prijenosnik koji uz povoljnu cijenu nudi vi{e nego ve}ina netbooka na tr`i{tu. Radno ime tog ure|aja je Lenovo S12, a zasnovan je na Nvidijinom ~ipsetu Ion, Intelovom procesoru Atom N270 radnog takta 1,6 GHz, ima 12-in~ni zaslon, HDMI izlaz i tastaturu pune veli~ine. Cijena }e biti oko 600 dolara, a u prodaji }e biti tokom ljeta.

Google uvodi jo{ jednu opciju

Automatsko prevo|enje e-mailova
Alatka za online prevo|enje testirana na 41 jeziku, u okviru servisa Gmail Labs
Rezolucija 14,6 megapiksela Posao zavr{en jednim klikom

Slu`bena potvrda

Dolazi Pentax K-7
Pentax je potvrdio svoj posljednji DSLR oznake K-7. Izme|u ostalog, fotoaparat donosi senzor rezolucije 14,6 megapiksela i mogu}nost snimanja HD videa. Tijelo je otporno na vremenske neprilike i pra{inu. LCD ekran je dijagonale tri in~a s 921.000 piksela koji mo`e poslu`iti i za Live View kadriranje. Novost u ponudi su i objektivi DA 18-55 mm F3.5-5.6 WR i DA 50-200 mm F4-5.6 WR. Na tr`i{te fotoaparat sti`e u julu po preporu~enoj prodajnoj cijeni od 1.300 dolara (samo tijelo).

Iz LG-ja

Najtanji LCD televizori

N
Lagani i {tedljivi

ajve}i svjetski web-pretra`iva~ Google najavio je da }e u svoju uslugu elektronske po{te Gmail uvesti i automatsko prevo|enje e-mailova. Google testira novu alatku za online prevo|enje na 41 jezik, u

okviru svog servisa Gmail Labs. Alatka za automatsko prevo|enje prepoznaje jezik na kome je napisana poruka koja je stigla u po{tansko sandu~e (inbox) i zatim omogu}ava da se samo jednim klikom ona prevede na odabrani jezik.

Poruka se vi{e ne mora prvo „kopirati“, pa onda „lijepiti“, ve} se cijeli posao zavr{ava jednim klikom. Iako su ti prijevodi ~esto lo{i, oni ipak omogu}avaju razumijevanje su{tine poruke. Trenutno, softver jo{ nije spreman za prijevod poruka

prilikom samog slanja, ali }e ih primalac mo}i prevesti ukoliko je pretpla}en na kori{tenje usluge Gmail. Da bi se aktivirala nova opcija, dovoljno je priklju~iti se na Gmail i kliknuti na odjeljke Parametri-Labs-Prijevod poruke.

Zapo~inje distribuciju

Najave

Kompanija LG predstavila je LCD televizore od 42 i 47 in~i pune HD rezolucije (1080p) za koje istje~e kako su najtanji na svijetu. Debljina im je samo 5,9 milimetara, a najva`nija tehnologija koja je omogu}ila drasti~no smanjenje debljine je Edge-lit LED Backlights, odnosno osvjetljenje temeljeno na svijetle}im diodama postavljeno na rubovima umjesto na stra`njoj strani ekrana. Osim {to su tanki, novi televizori su i vrlo lagani i {tedljivi. Te`ina im je samo 6,1 kg kod 42-in~nog modela, odnosno 7,2 kg kod modela dijagonale 47 in~a, dok im je potro{nja 110 i 130 vata.

Uskoro SP2 za Vistu i Server 2008
Microsoft uskoro zapo~inje distribuciju drugog Service Packa za Vistu i Windows Server 2008. RTM verzije iza{le su krajem marta, ali od tada i nije bilo konkretnih informacija o ovim Service Packovima, ve} su se glavne novosti odnosile uglavnom na Windows 7. Kompanija je napokon objavila na slu`benom blogu da SP2 za oba operativna sistema u distribuciju kre}e u narednim sedmicama. Informacija se odnosi na preuzimanje putem Download Centera ili Windows Updatea. Service Packovi sadr`e sve nadogradnje od SP1, a donose i podr{ke za nove tehnologije poput mogu}nosti snimanja Blu-ray medija i podr{ke za Bluetooth 2.1.

Plava periferija iz Microsofta
Iz Microsofta sti`e paket periferije temeljen na novom opti~kom senzoru s plavim svjetlom pod nazivom BlueTrack. Wireless Mobile Mouse 6000 cilja na vlasnike prijenosnika te posjeduje minijaturni prijemnik koji viri iz USB utora tek 0,8 centimetara. Mi{ je simetri~nog dizajna, ba{ kao i stona verzija Wireless Mouse 5000 s prijemnikom normalnih dimenzija. Wireless Desktop 3000 je kombinacija klasi~ne tastature ~istog dizajna i be`i~nog mi{a Wireless Mouse 5000. Preporu~ene cijene iznose 50 (Wireless Mobile Mouse 6000), 40 (Wireless Mouse 5000), 70 (Wireless Desktop 3000) te 40 dolara samo za be`i~nu tastaturu.

38

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET - UPRAVNI ODBOR -

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

39

Na osnovu ~lana 95. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 43/08 - Pre~i{}eni tekst“), ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na tridesetsedmoj sjednici odr`anoj dana 21. 5. 2009. godine, donio je Odluku da se raspi{e:

KONKURS
za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) i asistenta-saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I A. Za izbor nastavnika (sva zvanja) na nastavnom predmetu „Fizikalna hemija“ 1 izvr{ilac B. Za izbor asistenta-saradnika - na nastavnom predmetu „Farmakologija“ 1 izvr{ilac II a) Uslovi za izbor nastavnika (sva zvanja) na predmetu „Fizikalna hemija“: Kandidat za izbor nastavnika (sva zvanja) treba da imaju doktorat hemijskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. b) Uslovi za izbor asistenta-saradnika na nastavnom predmetu „Farmakologija“: Kandidat za izbor asistenta-saradnika treba da ima visoku stru~nu spremu (zavr{en farmaceutski fakultet) sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje (osam) 8 i najmanje (devet) 9 iz nau~ne, odnosno stru~ne oblasti za koju se bira, poznavanje jednog svjetskog jezika i pokazana sklonost za nastavni i nau~no-istra`iva~ki rad i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu. Kandidat pod a) treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora hemijskih nauka, uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika, kopija nau~nih i stru~nih radova i drugo. Kandidat pod b) treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diplomu u originalu ili ovjerena kopija o zavr{enom farmaceutskom fakultetu, prepis ocjena i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub obavje{tava motorizovane gra|ane da na osnovu Ugovora sa Direkcijom cesta Federacije Bosne i Hercegovine na podru~ju: - Unsko-sanskog - Tuzlanskog - Zeni~ko-dobojskog - Bosansko-podrinjskog kantona/`upanije obavlja poslove „Pomo}-Informacije „ na javnim cestama. Pozivom na tel. (033) 1282 odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona mo`ete besplatno dobiti slijede}e usluge: - informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini - tehni~ku pomo} na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu ) - uklanjanje neispravnih i o{te}enih vozila sa ceste u cilju nesmetanog odvijanja prometa Pomenute usluge pomo}i na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjese~no i najvi{e tri (3) puta godi{nje. - Srednjobosanskog - Hercegova~ko-neretvanskog i - Sarajevskog

Na osnovu Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), Statuta Privrednog dru{tva „Igman“ d.d. Nadzorni odbor na sjednici odr`anoj 25. 5. 2009. god., je donio Odluku o sazivanju Skup{tine, i ovim putem objavljuje Broj: 02-34-2635/09 Gora`de, 20. 05. 2009. godine Na osnovu ~lana 35. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Gora`de“ br. 13/07), na~elnik Op}ine Gora`de, donosi

OBAVJE[TENJE
o sazivanju desete Skup{tine dioni~ara Privrednog dru{tva „Igman“ d.d. Konjic Deseta Skup{tina dioni~ara Privrednog dru{tva „Igman“ d.d. Konjic, saziva se za dan 22. 6. 2009. godine sa po~etkom u 11,00 sati u poslovnim prostorijama Dru{tva ul. Donje polje bb, 88400 - Konjic. Nadzorni odbor za Skup{tinu predla`e slijede}i:

o poni{tenju Javnog oglasa za popunu upra`njenog radnog mjesta - namje{tenik - Vi{i samostalni referent za poslove urbanizma i katastra u Slu`bi za javne servise i tehni~ke poslove - Centar za pru`anje usluga gra|anima (CSC) I Poni{tava se Javni oglas br. 02-34-1862/09 od 02. 04. 2009. godine objavljen u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“ dana 16. 04. 2009. godine. II Javni oglas se poni{tava iz razloga smanjenja planske realizacije prihoda u proteklom periodu teku}e godine i poduzimanju mjera za ubla`avanje negativnih efekata ekonomske krize. III Odluka stupa na snagu danom dono{enja. NA^ELNIK OP]INE Muhamed Ramovi}

ODLUKU

Dnevni red
1. Izbor dva ovjeriva~a Zapisnika Skup{tine; 2. Odluka o usvajanju Izvje{taja o poslovanju PD „Igman“ d.d. za 2008. god., sa Izvje{tajem Vanjskog revizora, Odbora za reviziju, Izvje{taj Uprave dru{tva, Izvje{taj o radu Nadzornog odbora; 3. Odluka o pokri}u gubitka za 2007. i 2008. god.; 4. Dono{enje Odluke o na~inu izbora Vanjskog revizora za 2009. god.; 5. Dono{enje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta PD „Igman“ d.d.

Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine Dru{tva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Dioni~ar/punomo}nik koji `eli u~estvovati u radu i odlu~ivanju Skup{tine, du`an je najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine, neposredno ili preporu~eno po{tom, podnijeti sekretaru Dru{tva prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Uz prijavu se obavezno prila`e dokaz o identifikaciji podnosioca prijave, a punomo}nici i punomo}. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja, dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skup{tine. Podnosiocima prijave sekretar Dru{tva }e izdati potvrdu, koju je dioni~ar/punomo}nik du`an predati Odboru za glasanje, uz podno{enje isprave o identifikaciji, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Dioni~ar/punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva ul. Donje polje bb - 88400 Konjic, u kancelariji sekretara Dru{tva, svakog radnog dana u periodu od 7,00 do 15,00 h. Sve dodatne informacije u vezi s odr`avanjem Skup{tine mogu se dobiti u radne dane na tel.: 036/726-742 u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova. NADZORNI ODBOR

U prodaji

40
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

@ av@z webinfo
Pohrana iz Acera

41
Sun sprema Java Store
S korisni~kom bazom od oko milijardu ljudi, Java je jedan od Sunovih najva`nijih proizvoda. Kompanija je prepoznala taj dodatni potencijal i odlu~ila ponuditi centralizirani sistem distribucije i naplate Java aplikacija. Kao sredstvo }e se koristiti razli~iti tipovi ure|aja - od ra~unara i mobilnih telefona pa sve do Blu-ray playera i prijenosnih ure|aja s podr{kom za Javu. Kada se projekt pojavi kao gotov proizvod najvjerovatnije }e biti nazvan jednostavno Java Store, a radit }e po principu Appleovog Storea.

Novi operativni sistem izlazi krajem godine

HD videokamere iz Panasonica
Panasonic je predstavio dvije videokamere koje su sposobne snimati u HD-u. Model TM350 je, prema tvrdnjama proizvo|a~a, prva HD kamera s ugra|enom memorijom kapaciteta od 64 GB. Uz kori{tenje H.264 kompresije to je dovoljno za pohranu 16 sati materijala snimljenog pri rezoluciji 1080p. Slabije opremljen model nosi oznaku TM30, a donosi 32 GB interne memorije i 16x zum. Cijena modela TM350 iznosit }e 1.560 dolara, a TM30 1.045 dolara.

Acer priprema ulazak na tr`i{te ku}nih multimedijalnih servera, gdje su do sada bili prisutni uglavnom HP-ovi ure|aji. Acer Aspire easyStore Home Server u dobro dizajniranom ku}i{tu skriva procesor Intel Atom 230, 2 GB DDR2 memorije i terabajtni disk. Ure|aj posjeduje jo{ tri ladice za diskove (ukupno ~etiri) te omogu}ava ukupni kapacitet servera do 7 TB, a tu su i pet USB konektora, jedan eSATA i gigabitni Ethernet. O~ekivana cijena je 399 dolara.

PREDSTAVLJAMO [ta nudi osma verzija Internet Explorera

Korisni dodaci za jednostavnije pretra`ivanje
Novi Internet Explorer 8 Microsoft }e tretirati kao sigurnosnu zakrpu te }e biti nu|en putem automatskog osvje`avanja Windowsa
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u majskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Automatsko ga{enje ra~unara kao upozorenje

Ko su majske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
10 na~ina da se izborite s jutarnjim mu~ninama [ta se sve de{ava tokom ~arobnih 9 mjeseci Neugodni pratioci bebinih prvih mjeseci Za djecu je sjena, a ne sunce Dvije bake i nervozna mama Kuhajte s nama Pitanaja i odgovori Sva{tice

O

U prodaji

sim pone{to izmijenjena izgleda, novi Internet Explorer sadr`i i neke dodatne mogu}nosti koje }e olak{ati surfanje i u~initi browser opasnijom konkurencijom na tr`i{tu preglednika. Novi Internet Explorer 8 Microsoft }e tretirati kao

Web Slices
Tehnologija nazvana Web Slices slu`i pra}enju promjenjivih informacija na odre|enim stranicama bez potrebe da te stranice stalno posje}ujete. Ovu tehnologiju mora podr`avati i stranica koju korisnik poku{ava pratiti pa mo`da u po~etku ne}e biti ra{irena.

sigurnosnu zakrpu te }e biti nu|en putem automatskog osvje`avanja Windowsa, a do tada ga je mogu}e preuzeti s Microsoftove stranice kao pojedina~nu instalacijsku datoteku veli~ine 16 MB.

Nova verzija IE nudi i ne{to bolji sistem upravljanja dodacima na popisu kojih }e se prona}i i mnoge kontrole Active X. Svaki od dodataka mogu}e je ukloniti ili onesposobiti.

Windows 7 skuplji od Viste?
Microsoft podsje}a da }e beta verzija oznake Windows 7 Beta 1 build 7000 uskoro prestati biti funkcionalna
Kona~na verzija najnovijeg operativnog sistema iz Microsofta trebala bi se pojaviti krajem godine. Veliki broj korisnika odlu~io je isprobati verzije Beta ili Release Candidate, ali neke od njih vrlo brzo prestaju biti funkcionalne. Naime, Microsoft je svim korisnicima koji su odlu~ili u~estvovati u testiranju Beta verzije Windowsa 7 poslao e-mail u kojem se navodi da }e verzija oznake Windows 7 Beta 1 build 7000 iz januara ove godine prestati biti funkcionalna. Ta~nije, Beta 1 build 7000 upotpunosti prestaje raditi 1. avgusta, ali ve} od 1. juna automatski }e gasiti ra~unare svaka dva sata. Pored toga, pojavila se informacija da }e cijena Windowsa 7 biti ve}a od licenci sada{nje Viste. Iz Della, koji je veliki Microsoftov klijent, ka`u da bi, u sada{nje vrijeme krize, ta okolnost mogla utjecati na klijente. Polovina profesionalnih klijenata kompanije Dell jo{ koristi raniji Microsoftov sistem XP, prethodnicu sada{nje Viste, koju treba zamijeniti Windows, ~iju novu cijenu Microsoft jo{ dr`i u tajnosti.

Jedan klik
Kao jednu od zna~ajnijih novina u Microsoftu isti~u pove}anu brzinu rada novog preglednika. IE 8 donosi dodatke vrlo sli~ne sve popularnijim Firefoxovim dodacima, ~ak im je i ime isto. Na lokaciji www.ieaddons.com ve} su postavljeni neki od njih, ali pitanje je ho}e li Microsoft uspjeti dosti}i Firefox.

Grupiranje tabova
Microsoft je osmislio i ne{to {to naziva akceleratorima, a radi se o popisu servisa koje korisnik naj~e{}e koristi. Obilje`avanjem pojma na web-stranici prika`u se akceleratori ili ta~nije usluge servisa koje smo odabrali da budu dio usluge akceleracije. Na taj na~in jednim klikom mogu}e je odre|eni pojam pretra`iti u tra`ilici, potra`iti na karti ili pretra`iti na e-Bayu. Google Chrome prvi je ponudio inkognito surfanje, a sada ga slijedi IE uslugom koju on naziva InPrivate. Radi se o posje}ivanju internetskih stranica bez bilje`enja da ih je korisnik posjetio. Odli~na funkcija za surfanje na ra~unarima koje koristi vi{e osoba, poput onih u uredima, bibliotekama ili cyber kafi}ima. Grupiranje tabova je tehnologija koju smo prvi put vidjeli u Firefoxu, a zatim u IE 7. Novi IE 8 grupirat }e tabove jedne stranice kada se unutar jednog aktivnost preglednika otvori velik broj tabova te time pomo}i korisniku u snala`enju.

Photoshop pre~ice
Ponavljanje filtera sa posljednjim upotrebljenim parametrima - Ctrl+F Ponavljanje filtera sa razli~itim parametrima Ctrl+Alt+F Pomjeranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtera - Povla~enje u okviru s prikazom ili pritisak tasterom mi{a u prozoru sa slikom Zumiranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtera - Ctrl+ taster mi{a i Alt+ taster mi{a Pove}avanje izabrane vrijednosti u polju opcije za 1 (ili 0,1) - Strelica nagore Smanjivanje vrijednosti za 1 (ili 0,1) - Strelica nadolje Pove}avanje vrijednosti za 10 (ili 1) - Shift+strelica nagore Smanjivanje vrijednosti za 10 (ili 1) - Shift+strelica nadole Pode{avanje vrijednosti ugla (gdje je ponu|eno) u intervalima od 15 - Shift+ povla~enje u krugu Angle

Besplatni programi

CDBurnerXP Portable

Instalacijska datoteka veli~ine 16 MB

Toshiba ru{i granice

Ovi Store u pogonu

Prvi prijenosni ra~unar sa SSD diskom od 512 GB

Ne propustite u ovom broju
Najnovija saznanja o lije~enju dijabetesa [ta sve utje~e na zdravlje srca Stvorena je supertableta ili pet lijekova u jednoj piluli Kako se boriti s masno}ama u krvi Sve o novoj metodi planiranja ishrane dijabeti~ara

Toshiba je pro{irila seriju vrlo laganih i tankih prijenosnih ra~unara Dynabook SS RX2 novim modelom, koji je prvi li~ni ra~unar na svijetu opremljeno SSD diskom kapaciteta 512 GB. Ra~unar je trenutno dostupan samo na japanskom tr`i{tu, a koristi NAND flash memoriju s }elijama na vi{e nivoa, kojima je postignuta ~etiri puta ve}a gusto}a nego na uobi~ajenim SSD diskovima. Kori{ten je i novi upravlja~ki program, koji pomo}u brze paralelne obrade pove}ava brzinu pristupa podacima za 230 posto pri ~itanju te za 450 Pove}ane i brzine posto pri snimanju.

Nokia otvorila online prodavnicu
^uveni finski proizvo|a~ mobilnih telefona Nokia zvani~no je otvorio svoj portal za preuzimanje mobilnih aplikacija i multimedijalnih sadr`aja Ovi Store (ww.ovi.com). Taj portal trebao bi omogu}iti Nokiji da u~ini svoje pametne telefone jo{ privla~nijim i da omogu}i korisnicima da ih personaliziraju po `elji. Portal je, me|utim, potpuno operativan samo u nekim zemljama, a uskoro bi trebao biti dostupan u ve}ini evropskih dr`ava.

Preuzimanje aplikacija

Program za snimanje CDBurnerXP napravljen je u portable verziji i zauzima tek 3,6 MB! Nakon pokretanja, program vam nudi na izbor koju akciju `elite: od snimanja obi~nih DATA medija, snimanja audio medija, ISO datoteka, brisanje izbrisivih medija... CDBurnerXP Portable svojim su~eljem jasno daje do znanja da sve {to je dobro treba na neki na~in iskoristiti, pa je tako i autor odlu~io da su~elje izgleda skoro isto

kao kod komercijalnog i vrlo popularnog programa Nero, Identi~no su~elje svakako daje jo{ jedan plus programu budu}i da najvi{e korisnika koristi Nero pa im upoznavanje s CDBurnerXP-om gotovo i ne}e biti potrebno. Program je namijenjen Windows platformi pod punim imenom CDBurnerXP Portable Canneverbe Limited. Izvr{nu datoteku mogu}e je preuzeti s web-lokacije http://cdburnerxp.se/downloads/portable/.

U prodaji

40
VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI - VIJESTI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

@ av@z webinfo
Pohrana iz Acera

41
Sun sprema Java Store
S korisni~kom bazom od oko milijardu ljudi, Java je jedan od Sunovih najva`nijih proizvoda. Kompanija je prepoznala taj dodatni potencijal i odlu~ila ponuditi centralizirani sistem distribucije i naplate Java aplikacija. Kao sredstvo }e se koristiti razli~iti tipovi ure|aja - od ra~unara i mobilnih telefona pa sve do Blu-ray playera i prijenosnih ure|aja s podr{kom za Javu. Kada se projekt pojavi kao gotov proizvod najvjerovatnije }e biti nazvan jednostavno Java Store, a radit }e po principu Appleovog Storea.

Novi operativni sistem izlazi krajem godine

HD videokamere iz Panasonica
Panasonic je predstavio dvije videokamere koje su sposobne snimati u HD-u. Model TM350 je, prema tvrdnjama proizvo|a~a, prva HD kamera s ugra|enom memorijom kapaciteta od 64 GB. Uz kori{tenje H.264 kompresije to je dovoljno za pohranu 16 sati materijala snimljenog pri rezoluciji 1080p. Slabije opremljen model nosi oznaku TM30, a donosi 32 GB interne memorije i 16x zum. Cijena modela TM350 iznosit }e 1.560 dolara, a TM30 1.045 dolara.

Acer priprema ulazak na tr`i{te ku}nih multimedijalnih servera, gdje su do sada bili prisutni uglavnom HP-ovi ure|aji. Acer Aspire easyStore Home Server u dobro dizajniranom ku}i{tu skriva procesor Intel Atom 230, 2 GB DDR2 memorije i terabajtni disk. Ure|aj posjeduje jo{ tri ladice za diskove (ukupno ~etiri) te omogu}ava ukupni kapacitet servera do 7 TB, a tu su i pet USB konektora, jedan eSATA i gigabitni Ethernet. O~ekivana cijena je 399 dolara.

PREDSTAVLJAMO [ta nudi osma verzija Internet Explorera

Korisni dodaci za jednostavnije pretra`ivanje
Novi Internet Explorer 8 Microsoft }e tretirati kao sigurnosnu zakrpu te }e biti nu|en putem automatskog osvje`avanja Windowsa
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u majskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Automatsko ga{enje ra~unara kao upozorenje

Ko su majske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
10 na~ina da se izborite s jutarnjim mu~ninama [ta se sve de{ava tokom ~arobnih 9 mjeseci Neugodni pratioci bebinih prvih mjeseci Za djecu je sjena, a ne sunce Dvije bake i nervozna mama Kuhajte s nama Pitanaja i odgovori Sva{tice

O

U prodaji

sim pone{to izmijenjena izgleda, novi Internet Explorer sadr`i i neke dodatne mogu}nosti koje }e olak{ati surfanje i u~initi browser opasnijom konkurencijom na tr`i{tu preglednika. Novi Internet Explorer 8 Microsoft }e tretirati kao

Web Slices
Tehnologija nazvana Web Slices slu`i pra}enju promjenjivih informacija na odre|enim stranicama bez potrebe da te stranice stalno posje}ujete. Ovu tehnologiju mora podr`avati i stranica koju korisnik poku{ava pratiti pa mo`da u po~etku ne}e biti ra{irena.

sigurnosnu zakrpu te }e biti nu|en putem automatskog osvje`avanja Windowsa, a do tada ga je mogu}e preuzeti s Microsoftove stranice kao pojedina~nu instalacijsku datoteku veli~ine 16 MB.

Nova verzija IE nudi i ne{to bolji sistem upravljanja dodacima na popisu kojih }e se prona}i i mnoge kontrole Active X. Svaki od dodataka mogu}e je ukloniti ili onesposobiti.

Windows 7 skuplji od Viste?
Microsoft podsje}a da }e beta verzija oznake Windows 7 Beta 1 build 7000 uskoro prestati biti funkcionalna
Kona~na verzija najnovijeg operativnog sistema iz Microsofta trebala bi se pojaviti krajem godine. Veliki broj korisnika odlu~io je isprobati verzije Beta ili Release Candidate, ali neke od njih vrlo brzo prestaju biti funkcionalne. Naime, Microsoft je svim korisnicima koji su odlu~ili u~estvovati u testiranju Beta verzije Windowsa 7 poslao e-mail u kojem se navodi da }e verzija oznake Windows 7 Beta 1 build 7000 iz januara ove godine prestati biti funkcionalna. Ta~nije, Beta 1 build 7000 upotpunosti prestaje raditi 1. avgusta, ali ve} od 1. juna automatski }e gasiti ra~unare svaka dva sata. Pored toga, pojavila se informacija da }e cijena Windowsa 7 biti ve}a od licenci sada{nje Viste. Iz Della, koji je veliki Microsoftov klijent, ka`u da bi, u sada{nje vrijeme krize, ta okolnost mogla utjecati na klijente. Polovina profesionalnih klijenata kompanije Dell jo{ koristi raniji Microsoftov sistem XP, prethodnicu sada{nje Viste, koju treba zamijeniti Windows, ~iju novu cijenu Microsoft jo{ dr`i u tajnosti.

Jedan klik
Kao jednu od zna~ajnijih novina u Microsoftu isti~u pove}anu brzinu rada novog preglednika. IE 8 donosi dodatke vrlo sli~ne sve popularnijim Firefoxovim dodacima, ~ak im je i ime isto. Na lokaciji www.ieaddons.com ve} su postavljeni neki od njih, ali pitanje je ho}e li Microsoft uspjeti dosti}i Firefox.

Grupiranje tabova
Microsoft je osmislio i ne{to {to naziva akceleratorima, a radi se o popisu servisa koje korisnik naj~e{}e koristi. Obilje`avanjem pojma na web-stranici prika`u se akceleratori ili ta~nije usluge servisa koje smo odabrali da budu dio usluge akceleracije. Na taj na~in jednim klikom mogu}e je odre|eni pojam pretra`iti u tra`ilici, potra`iti na karti ili pretra`iti na e-Bayu. Google Chrome prvi je ponudio inkognito surfanje, a sada ga slijedi IE uslugom koju on naziva InPrivate. Radi se o posje}ivanju internetskih stranica bez bilje`enja da ih je korisnik posjetio. Odli~na funkcija za surfanje na ra~unarima koje koristi vi{e osoba, poput onih u uredima, bibliotekama ili cyber kafi}ima. Grupiranje tabova je tehnologija koju smo prvi put vidjeli u Firefoxu, a zatim u IE 7. Novi IE 8 grupirat }e tabove jedne stranice kada se unutar jednog aktivnost preglednika otvori velik broj tabova te time pomo}i korisniku u snala`enju.

Photoshop pre~ice
Ponavljanje filtera sa posljednjim upotrebljenim parametrima - Ctrl+F Ponavljanje filtera sa razli~itim parametrima Ctrl+Alt+F Pomjeranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtera - Povla~enje u okviru s prikazom ili pritisak tasterom mi{a u prozoru sa slikom Zumiranje prikaza u okvirima za dijalog korektivnih filtera - Ctrl+ taster mi{a i Alt+ taster mi{a Pove}avanje izabrane vrijednosti u polju opcije za 1 (ili 0,1) - Strelica nagore Smanjivanje vrijednosti za 1 (ili 0,1) - Strelica nadolje Pove}avanje vrijednosti za 10 (ili 1) - Shift+strelica nagore Smanjivanje vrijednosti za 10 (ili 1) - Shift+strelica nadole Pode{avanje vrijednosti ugla (gdje je ponu|eno) u intervalima od 15 - Shift+ povla~enje u krugu Angle

Besplatni programi

CDBurnerXP Portable

Instalacijska datoteka veli~ine 16 MB

Toshiba ru{i granice

Ovi Store u pogonu

Prvi prijenosni ra~unar sa SSD diskom od 512 GB

Ne propustite u ovom broju
Najnovija saznanja o lije~enju dijabetesa [ta sve utje~e na zdravlje srca Stvorena je supertableta ili pet lijekova u jednoj piluli Kako se boriti s masno}ama u krvi Sve o novoj metodi planiranja ishrane dijabeti~ara

Toshiba je pro{irila seriju vrlo laganih i tankih prijenosnih ra~unara Dynabook SS RX2 novim modelom, koji je prvi li~ni ra~unar na svijetu opremljeno SSD diskom kapaciteta 512 GB. Ra~unar je trenutno dostupan samo na japanskom tr`i{tu, a koristi NAND flash memoriju s }elijama na vi{e nivoa, kojima je postignuta ~etiri puta ve}a gusto}a nego na uobi~ajenim SSD diskovima. Kori{ten je i novi upravlja~ki program, koji pomo}u brze paralelne obrade pove}ava brzinu pristupa podacima za 230 posto pri ~itanju te za 450 Pove}ane i brzine posto pri snimanju.

Nokia otvorila online prodavnicu
^uveni finski proizvo|a~ mobilnih telefona Nokia zvani~no je otvorio svoj portal za preuzimanje mobilnih aplikacija i multimedijalnih sadr`aja Ovi Store (ww.ovi.com). Taj portal trebao bi omogu}iti Nokiji da u~ini svoje pametne telefone jo{ privla~nijim i da omogu}i korisnicima da ih personaliziraju po `elji. Portal je, me|utim, potpuno operativan samo u nekim zemljama, a uskoro bi trebao biti dostupan u ve}ini evropskih dr`ava.

Preuzimanje aplikacija

Program za snimanje CDBurnerXP napravljen je u portable verziji i zauzima tek 3,6 MB! Nakon pokretanja, program vam nudi na izbor koju akciju `elite: od snimanja obi~nih DATA medija, snimanja audio medija, ISO datoteka, brisanje izbrisivih medija... CDBurnerXP Portable svojim su~eljem jasno daje do znanja da sve {to je dobro treba na neki na~in iskoristiti, pa je tako i autor odlu~io da su~elje izgleda skoro isto

kao kod komercijalnog i vrlo popularnog programa Nero, Identi~no su~elje svakako daje jo{ jedan plus programu budu}i da najvi{e korisnika koristi Nero pa im upoznavanje s CDBurnerXP-om gotovo i ne}e biti potrebno. Program je namijenjen Windows platformi pod punim imenom CDBurnerXP Portable Canneverbe Limited. Izvr{nu datoteku mogu}e je preuzeti s web-lokacije http://cdburnerxp.se/downloads/portable/.

42

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

LOTO

6/42

O^EKIVANI JACK POT ZA 22. KOLO JOKER-a 293.000,00 KM

O^EKIVANI JACK POT ZA 22. KOLO LOTO-a 180.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 21. KOLA LOTO-a OD 26. 05. 2009.godine

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 21. KOLA JOKERA OD 26. 05. 2009.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 20. KOLA LOTO-a

01

08

11 33

27 07
181377 820762

01 07

08

11 27 33
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6 5 4 3

NEMA DOBITAKA POGODAKA IMA 70 DOBITAKA POGOTKA IMA 1.340 DOBITAKA POGOTKA IMA 19.234 DOBITKA

6 5

BROJEVA BROJEVA

NEMA DOBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

NEMA DOBITAKA
BROJA

170,10 KM

4

IMA

5
DOBITAKA

3

IMA 22
DOBITKA

2

BROJA

IMA 297
DOBITAKA

11,80 KM

U 21. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.867,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.933,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE —(5.882,50 + JP 282.129,50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288.012,00 KM FOND ZA DOBITKE DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.051,00 KM

IZNOSI DOBITAKA

2,00 KM

SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA

0,00 KM 1.000,00 KM 100,00 KM 30,00 KM 3,00 KM

U 21. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.801,40 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.400,70 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.400,70 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(19.850,20 + JP 140.098,30) . . . . . .159.948,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.910,10 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.880,10 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.760,30 KM

DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00147 2220841 R 1x4 ZASTUPNIK : 00292 2210121 R 1x4 ZASTUPNIK : 00315 2220426 R 1x4 ZASTUPNIK : 00381 2220027 R 1x4 ZASTUPNIK : 00681 2210124 S 1x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 21. KOLO JOKERA JE 03.07.2009.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27. 05. 2009.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00048 2220218 R 1x5 1x4 1x3 2220270 R 1x5 ZASTUPNIK : 00056 2220088 R 1x5 4x3 ZASTUPNIK : 00100 2220052 R 1x5 ZASTUPNIK : 00126 2210065 R 1x5 ZASTUPNIK : 00150 2220235 R 1x5 ZASTUPNIK : 00179 2210309 R 1x5 ZASTUPNIK : 00180 2210069 R 10x5 2210070 R 10x5 2210073 R 10x5 2210074 R 10x5 ZASTUPNIK : 00260 2150103 R 1x5 ZASTUPNIK : 00266 2130093 R 1x5 1x3 ZASTUPNIK : 00332 2210029 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00372 2220012 R 1x5 ZASTUPNIK : 00619 2210290 S 5x5 50x4 100x3 ZASTUPNIK : 00642 2170010 R 1x5 1x4 2x3 ZASTUPNIK : 00652 2150913 R 1x5 2220646 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00695 2220070 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00707 2210082 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00722 2220148 R 1x5 ZASTUPNIK : 00729 2220074 S 2x5 5x4

KONA^AN IZVJE[TAJ 20. KOLA LOTO-a OD 19. 05. 2009.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 20. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 20. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166.260,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.130,00 KM FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.130,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% -(20.032,50 + JP 120.065,80) . . . . . . . . . . . . . . . .140.098,30 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.019,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.026,00 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.052,00 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 5 POGODAKA IMA DOBITAKA 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.335,50 KM SA 4 POGOTKA IMA DOBITAKA 790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,30 KM SA 3 POGOTKA IMA DOBITAKA 12.890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 20. KOLO LOTO-a JE 26.06.2009.god.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27.05.2009.godine

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

ZENICA

1. 210014521301008
DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 21. KOLU
1. 210014721300213 - ZENICA 2. 210020822200099 - NOVI TRAVNIK 3. 210061321600015 - CAZIN 4. 210068122200339 - @EP^E 5. 210034621500444 - DOBOJ JUG 6. 210008522100112 - ZENICA

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 20. KOLA
1. 200031721200042 - KALESIJA . . . . . . .1.600,00 KM 2. 200028621200024 - TOMISLAVGRAD . . .600,00 KM 3. 200005121200053 - FOJNICA . . . . . . . . . 600,00 KM 4. 200072720600005 - VARE[ . . . . . . . . . .1.800,00 KM 5. 200074420500026 - SARAJEVO . . . . . . . 900,00 KM 6. 200004821100081 - SARAJEVO . . . . .700,00 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 20. KOLA JOKERA OD 19. 05. 2009.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 20. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 20. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.377,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.188,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE -(5.535,50 + JP 276.594,00)- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.129,50 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.653,00 KM BROJ DOBITAKA SA 6 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA SA 5 BROJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMA DOBITAKA 1 SA 4 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NEMA DOBITAKA 0 SA 3 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA 26 SA 2 BROJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IMA DOBITAKA 291

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 21. KOLO LOTO-a JE 03. 07. 2009.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27.05.2009.godine

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SADR@AJ SMS PORUKE ZA IGRU LOTO BROJ SA POTVRDE O UPLATI SLATI,BEZ PRAZNIH MJESTA IZME\U CIFARA, NA SLIJEDE]E BROJEVE BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

NAPOMENA
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITU www.lutrijabih.ba
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 20. KOLO JOKERA JE 26.06.2009.god. L U T R I J A B i H S A R A J E V O 27. 05. 2009.godine

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

43

44
Dodatak iz Samsunga

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

av@z webinfo

RECENZIJA Canon PowerShot A1100 IS

Funkcionalan, kvalitetan i dugovje~an fotoaparat
Raspon objektiva je 35-140 mm, {to zna~i da A1100IS ima 4x opti~ki zum
anon PowerShot A1100IS nije zna~ajno bolji od svojih prethodnika, ali s plavom bojom (dostupan jo{ u sivoj, roze i zelenoj), preciznijom obradom i kvalitetnijim tasterima, ovaja aparat postao je prihvatljiviji u odnosu na svoje konkurente. Kvalitetni i precizni tasteri omogu}avaju ugodno i uspje{no kori{tenje kada se aparat dr`i samo jednom rukom. A1100IS smje{ten je u plasti~no ku}i{te, ali precizna zavr{na obrada di`u ovaj aparat jednu klasu iznad prema kvalitetu spolja{nosti. U{tedom dimenzija i pakovaja, A1100IS je dobio ono {to posebno cijenimo kod aparata ~vrstinu u ruci, zbog ~ega ure|aj ostavlja utisak kvaliteta i dugo-

C

Dijagonala ekrana osam in~a

Okvir za 3.000 fotografija
Kompanija Samsung predstavila je jo{ jedan digitalni fotookvir. Rije~ je o modelu SPF-87H Ultra Slim koji ima ekran dijagonale osam in~a. Ure|aj jo{ posjeduje 1 GB memorije, gdje mo`ete smjestiti i do 3.000 fotografija, kao i port za SD karticu kojim se slike mogu prebaciti s fotoaparata u okvir. Okvir je upakiran u crno ku}i{te, rezolucija ekrana je 800x400 piksela, a kontrast 500:1. Samsung SPF-87H Ultra Slim tako|er posjeduje mogu}nost povezivanja s ra~unarom putem USB-a i tako se mo`e koristiti kao ekran ra~unara. Cijena iznosi 130 dolara.

Dobra zavr{na obrada

Napredne tehnologije

Televizor sa pristupom internetu
Novi Philipsov 37-in~ni LCD televizor 37PFL9604H opremljen je be`i~nom WiFi mre`om i Net TV opcijom te je spreman za direktan pristup internetu. Net TV internetski sadr`aj automatski se prilago|ava za prikaz na TV ekranu kako bi se osigurao najbolji kvalitet prikazane slike. Dodatni u`itak pri gledanju pru`a tehnologija Ambilight Spectra 2 koja produljuje svjetlo i boVrhunski je. Ovaj novi model kvalitet LCD-a opremljen je i slike ostalim patentiranim Philipsovim tehnologijama koje su zaslu`ne za vrhunski kvalitet slike. Tako Perfect Pixel HD Engine pobolj{ava svaki piksel dolazne slike, a Perfect Natural Motion i 100Hz Clear LCD pobolj{avaju sliku ~ine}i je potpuno jasnom, bez podrhtavanja i prilikom brzih pokreta i izmjena scena.

vje~nosti. Naravno, nije ovaj Canon na nivou ni SX1 ni G10, ali obzirom na klasu u kojoj se nalazi, sasvim je dobar.
Model dostupan u razli~itim bojama

Raspon objektiva je 35 - 140 mm, {to zna~i da A1100IS ima 4x opti~ki zum. Svjetlosna mo} iznosi f/2.7-5.6 i blenda je malo zatvorenija kada se koriste ve}i zumovi, ali uz pobolj{anje rezultata na vi{im ISO osjetljivostima, to ne bi trebao biti ve}i problem u ovoj klasi aparata. Ono po ~emu A1100IS razo~arava je ekran ~ija je dijagonala 2,5 in~a, a rezolucija 115.000 ta~aka. Uz A1100IS sti`e kartica od 128 MB. Cijena se kre}e od 175 do 235 eura, ovisno o dodacima.

Googleov preglednik interneta

Multifunkcionalni ure|aji

Jo{ br`i Chrome
Google je po~eo s automatskim nadogradnjama nove verzije internet preglednika Chrome koji obe}ava jo{ br`i i stabilniji rad od dosada{njih. Za po~etak, Google je unaprijedio JavaScript engine V8 koji pru`a 30 posto bolje performanse kod web-stranica koje obiluju JavaScriptom. To u kombinaciji s novim Webkit engineom omogu}ava jo{ br`e i ugodnije surfanje, a ve}a je i stabilnost preglednika koji sada ima 300 bugova manje u odnosu na prvu verziju. U novi Chrome dodate su i neke nove mogu}nosti koje su tra`ili sami korisnici. Sada je mogu}e micati odre|ene thumbnailove naj~e{}e posje}ivanih stranica na uvodnom ekranu, a nova je i mogu}nost surfanja u fullscreen modu. Posljednja novina odnosi se na automatsko popunjavanje tekstualnih polja na raznim formama (autofill). Postoje}im korisnicima preglednik }e obaviti automatsku nadogradnju, a ostali zainteresirani Chrome mogu preuzeti sa slu`benih stranica.

Nova linija iz Xeroxa
Nova serija Xeroxovih multifunkcionalnih ure|aja WorkCentre 7400 uklju~uje ure|aje WorkCentre 7425/7428/7435, a osim ispisa rezolucije 1200x2400 dpi oni nude i opcije skeniranja u elektronsku po{tu, telefaks i PDF. Ure|aji koriste Emulsion Aggregation High Grade (EAHG) toner ~ije su ~estice sitnije, {to omogu}ava `arke boje i bolju o{trinu ispisa. U seriju je uklju~ena dodatna opcija Print Around koja zaustavlja ispis dokumenata za koje nedostaju sredstva, kako bi dozvolila ispis drugih dokumenata za koje sredstva postoje.

Poslovni luksuz

Nokia E71 opto~ena dijamantima
Kompanija Continental Mobiles pretvorila je Nokijin poslovni model E71 u glamurozno-svjetlucavi statusni simbol nakrcan dijamantima. Tehnolo{ke specifikacije Nokije E71 nisu se promijenile, jo{ je rije~ o jednom od najpo`eljnijih poslovnih telefona na tr`i{tu. Dijamantima ukra{ena verzija E71 ko{tat }e ~ak 5.999 funti.

Visoka cijena

Nekoliko novih opcija

Napredne mogu}nosti

Dvojica muzi~kih velikana

36
AFERE Jesus priznao za „The Sun“

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

show biz

45

Bubnjarka „White Stripesa“

Madona mi je samo prijateljica
Posljednja vijest u ameri~kim medijima je o njihovom vjen~anju
Iako se ve} mjesecima pri~a o ljubavnoj vezi Madone (Madonna) i mladog brazilskog manekena Jesusa Luza, ~ini se kako su oni ipak samo prijatelji. Dok su njihovi bliski prijatelji medijima odavali razne detalje o njihovom odnosu, Madona i Jesus su mudro {utjeli. Sada je prvi put 22-godi{nji Brazilac komentirao svoj odnos s kraljicom popa. - Madona je osoba kojoj se zaista divim. Prijateljica koja je dio mog `ivota, osoba s kojom radim i s kojom sam u kontaktu - priznao je Jesus za „The Sun“. Madona i Jesus su se upoznali u decembru pro{le godine, kada su oboje imali dogovoreno snimanje za magazin W. Od tada su se ~esto pojavljivali zajedno u javnosti. - Ona mi je prijateljica i apsolutno ni{ta vi{e od toga. Nemam {ta drugo re}i - naglasio je na kraju brazilski model, koji se prije nekoliko mjeseci preselio u Njujork kako bi zajedno s Madonom svakodnevno posje}ivao kabala centar. Posljednja la` koja se pojavila u ameri~kim medijima je ona o njihovom vjen~anju. Naime, navodno je Jesusov otac potvrdio kako uskoro pripremaju vjen~anje. Da cijela pri~a nije istinita, dokazuje i ~injenica da Jesus nije bio s Madonom tokom zadnjeg poku{aja usvajanja djevoj~ice.
Dilan: Saradnja u opu{tenoj atmosferi Mekartni: Sara|ivao s velikim zvijezdama

Udala se Meg Vajt
Bubnjarka „White Stripesa“ Meg Vajt (White) udala se za D`eksona Smita (Jackson Smith) u petak u Ne{vilu. Vjen~anje je odr`ano u dvori{tu ku}e njenog muzi~kog partnera D`eka Vajta (Jack White). Megin suprug Smit je gitarista iznimnog pedigrea. Njegov otac, pokojni Fred Smit (Smith), bio je gitarista legendarnih MC5, a majka mu je slavna Peti Smit (Patti Smith). Kada se „White Stripes“ pro~uo po svojoj muzici, Meg i D`ek Vajt tvrdili su da su brat i sestra, ali uporni kopa~i po mati~nim knjigama ustanovili su da to nije istina nego da su njih dvoje bili u braku od 1996. i da su se razveli 2000. godine.
Vajt: Skrivala da je bila u braku s D`ekom Vajtom

Dilan i Mekartni snimit }e duet?
Ho}e li od toga i{ta biti, znat }emo najesen
Pol Mekartni (Paul McCartney) ve} je snimao duete s velikim zvijezdama poput Stivija Vondera (Stevie Wonder) ili Majkla D`eksona (Michael Jackson), a sada se sprema na saradnju i sa starim prijateljem Bobom Dilanom (Dylan). Pod utjecajem Dilanove muzike, „Beatlesi“ su napravili hit „You’ve Got to Hide Your Love Away“ s albuma „Help“, a i ameri~ki velikan se mnogo puta javno divio svojim britanskim kolegama, s kojima dijeli mjesto na samom vrhu popularne muzike. Prije dvije godine danas 68godi{nji Dilan je u jednom intervjuu nahvalio i kreativni genij D`ord`a Harisona (George Harrison) i D`ona Lenona (John Lennon), ali posebne rije~i hvale imao je ba{ za danas 66-godi{njeg Mekartnija. - Prema Mekartniju osje}am strahopo{tovanje. On je jedini prema kome to osje}am. On mo`e ba{ sve. I nikada nije posustao. Tako je opu{ten, nikada ne uo~i{ napor izjavio je Dilan. Budu}i da Mekartni posjeduje ku}u u Kaliforniji u blizini Dilanove, dvojica muzi~kih velikana planiraju ovog ljeta, kada im pretrpani rasporedi to omogu}e, sara|ivati na nekoj pjesmi u opu{tenoj ku}noj atmosferi jednog od njih. Ho}e li od toga i{ta biti, znat }emo najesen.

Jesus: Preselio se u Njujork Madona: Bliski prijatelji odavali detalje o vezi

Ambiciozna D`esika Alba

Djevojka Leonarda di Kaprija

Bar Rafaeli pozirala za „Maxim“
Seksi Izraelka Bar Rafaeli, koja je nekima poznatija kao djevojka Leonarda di Kaprija (Di Caprio), pozirala je za ~asopis „Maxim“ i ponovo pokazala za{to je jedna od najljep{ih `ena na svijetu. Gdje god da se pojavi, Bar izaziva divljenje zbog vrlo neobi~ne ljepote. Njene fotografije krasit }e junsko izdanje ~asopisa. Bar se manekenstvom po~ela baviti kada je imala 15 godina. Ona i Leonardo su se upoznali u Las Vegasu, kada je U2 priredio privatnu zabavu nakon koncerta.

F L AS H

K}erku upisala na ~asove muzi~kog
Lijepa glumica D`esika Alba (Jessica) vi|ena je u svom velikom crnom automobilu na parkirali{tu u Los An|elesu. Na zadnjem sjedi{tu vozila bila je njena k}erka Honor. Uzev{i je u naru~je, D`esika se uputila na ~asove muzi~kog, koje poha|a njena jednogodi{nja k}erka. Ambiciozni holivudski roditelji nisu rijetkost. Poznate glumice i pjeva~ice ~esto se mogu vidjeti kako na satove pilatesa ili neke druge tjelovje`be dovode i svoju djecu. Me|u najambicioznijima su zasigurno Tom Kruz (Cruise) i Keti Holms (Katie Holmes), ~ija k}erka Suri poha|a ~asove nogometa, {panskog i francuskog jezika, baleta, stepa i gimnastike, a u planu su i ~asovi violine i klavira. D`esika je Honor dobila u braku s Ke{om Vorenom (Cash Warren). Tro~lana porodica vikend je provela odli~no se zabavljaju}i na sun~anim pla`ama.

D`enjueri D`ouns (January Jones), ameri~ka glumica i model, proslavila se ulogom u seriji „Mad Men“, koja je trenutno hit na ameri~koj televiziji. Ona u seriji glumi ku}anicu Beti Draper (Betty), koja je postala miljenica mu{kog dijela publike. O ~emu je rije~, mo`ete vidjeti u ovomjese~nom izdanju magazina GQ, ~iju naslovnicu krasi lijepa D`enjueri.

Film o ameri~kom doktoru Kevorkijanu

Glavna uloga ponu|ena Al Pa}inu
Rafaeli: Manekenstvom se bavi od 15. godine

Al Pa}ino (Pacino) glumit }e D`eka Kevorkijana (Jack Kevorkian), ameri~kog doktora koji se zalagao za eutanaziju i koji je pomogao u vi{e od 100 slu~ajeva samoubistava. Kevorkijan je dobio nadimak Dr. Smrt, ne zato {to je ubijao svoje pacijente nego zato {to se zalagao za eutanaziju.

Osu|en je za drugostepeno ubistvo, a u zatvoru je od 1999. godine. Njegov `ivot ispri~an je u knjizi „Izme|u umiranja i smrti“, koja se trenutno adaptira za veliko platno. Snimanje filma „Ne poznajete D`eka“ povjereno je ameri~kom reditelju Beriju Levinsonu (Barry), koji je poznat po filmovima „Ki{ni ~ovjek“, „Dobro jutro, Vijetname“, a glavna uloga ponu|ena je Al Pa}inu.

Pa}ino: Holivudska legenda

Alba: Honor ima jednu godinu

46

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Zenièko-dobojskog kantona", broj: 5/03) i Odluke Vlade Zenièko-dobojskog kantona broj: 02-25-9524/09 od 01.04.2009. godine, Komisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV
I Predmet koncesije Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korištenje i prijenos male hidroelektrane "Pajtov Han" na vodotoku Dumaèa, opæina Vareš, instalisane snage 14 kW, godišnja proizvodnja 68.733 kWh II Pravo uèešæa Pravo uèešæa na ovom javnom natjeèaju pod jednakim uvjetima imaju domaæa i strana pravna lica, osnovana ili registrirana u skladu sa zakonima Federacije BiH. III Vrijeme na koje se daje koncesija Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina, raèunajuæi poèetak koncesije od dana poèetka korištenja koncesije, odnosno poèetka proizvodnje elektriène energije, ali ne du`e od dvije godine od dana zakljuèenja Ugovora o koncesiji. IV Kriteriji za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije su: 1. Iznos godišnje koncesione naknade izra`en kao % od ukupnog prihoda, pri èemu je minimalan iznos naknade za koncesiju 1% od ukupnog prihoda; svako poveæanje procenta biæe dodatno bodovano, a najviše po ovom kriteriju 50 bodova 2. Uslov za dodjelu koncesije je uèešæe domaæih privrednih društava, domaæe opreme i sirovina koje ponuðaè namjerava anga`ovati , min 50%, a svako poveæanje procenta biæe dodatno bodovano, a najviše po ovom kriteriju 20 bodova 3. Ukupna moguæa proizvodnja, povoljniji specifièni koeficijent i povoljnije tehnièko rješenje, najviše po ovom kriteriju 20 bodova 4. Uticaj koncesije na razvoj privrede podruèja na kojem se koncesija ostvaruje najviše po ovom kriteriju 10 bodova UKUPNO: 100 bodova V Postupak izbora najpovoljnije ponude Izbor najpovoljnije ponude izvršiti æe Komisija u skladu sa va`eæim zakonima, propisanim kriterijima i odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru. VI Studija o opravdanosti i Idejni projekat Ponuðaè je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju zaštite okoliša i Idejni projekat male hidroelektrane. U Studiji i Idejnom projektu trebaju biti definisani svi tehnièki parametri i data procjena cijene koštanja objekta uz obavezu iskazivanja specifiènih investicija u KM/kW i pro-

raèuna opravdanosti graðenja, uva`avajuæi cijene kWh utvrðene Odlukom Vlade Federacije BiH o metodologiji utvrðivanja nivoa cijena elektriène energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 32/02), ili sada va`eæa osnovna cijena za male hidroleketrane je po istoj Odluci : 9,16 pf/kWh VII Potrebna dokumentacija uz ponudu Ponuda treba da sadr`i: 1. naziv i adresu ponuðaèa 2. ovjeren izvod iz sudskog registra 3. ovjeren i potpisan originalni primjerak ponude sa ponuðenim svim elementima koji se boduju 4. ovjeren spisak stalno zaposlenih u firmi ponuðaèa 5. dokaz o uspješnom poslovanju ponuðaèa u posljednje tri godine; - kao dokaz dostaviti ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha ponuðaèa za 2006, 2007. i 2008. godinu; u sluèaju da je iskazan gubitak ponuda se neæe razmatrati. 6. dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima; - dostaviti uvjerenja Porezne uprave i Uprave za indirektne poreze, ne starija od tri mjeseca, s tim da su poreske obaveze izmirene zakljuèno sa 28.02.2009. godine, - dostaviti uvjerenje PIO/MIO o izmirenim doprinosima, ne starije od tri mjeseca, s tim da su obaveze izmirene zakljuèno sa 28.02.2009. godine, - dostaviti uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima, ne starije od tri mjeseca, s tim da su obaveze izmirene zakljuèno sa 28.02.2009. godine. 7. dokaz o izmirenim obavezama po postojeæim koncesionim ugovorima - kao dokaz dostaviti uvjerenje Ministarstva finansija Zenièko-dobojskog kantona da ponuðaè nema neizmirenih obaveza po postojeæim koncesionim ugovorima 8. opcija ponude, koja ne mo`e biti kraæa od 6 (šest) mjeseci - kao dokaz dostaviti izjavu ponuðaèa o opciji ponude Izjava da æe ukoliko bude odabran dostaviti bankovnu garanciju na iznos minimalmo 10% od ukupne investicije. Odabrani ponuðaè je du`an dostaviti bezuvjetnu original bankovnu garanciju naplativu na ime davaoca koncesije na iznos minimalno 10% od ukupne investicije definirane u Studiji o ekonomskoj opravdanosti sa rokom va`enja 30 dana du`e od opcije ponude, prije potpisivanja ugovora o koncesiji, koja se po potpisu ugovora transformiše u garanciju za realizaciju projekta sa rokom va`enja ravnim roku za start komercijalnog pogona MHE. VIII Naèin dodjele koncesije Koncesija æe se dodijeliti prema D.B.O.T. sistemu (Design, Build, Operate, Transfer- Projektuj, Izgradi, Upravljaj, Prenesi), a ukljuèuje:

- Izradu projektne dokumentacije, - Finansiranje svih nabavki i nadoknada koje se tièu izgradnje MHE, - Prikupljanje i realizacija obaveza prema izdatim dozvolama i sporazumima, - Izgradnju MHE sa odgovarajuæim objektima, - Probni rad, - Komercijalni rad tokom perioda koncesije (start komercijalnog pogona treba biti 24 mjeseca od potpisa Ugovora za koncesiju), - Prenos objekata nakon isteka perioda koncesije. IX Preuzimanje tenderske dokumentacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati kod tehnièkog sekretara u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenièko-dobojskog kantona. Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za uèešæe na javnom oglasu u iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka), bez prava povrata, koju je ponuðaè du`an uplatiti na raèun broj: 134-010-000000-1672, kod IK Banke Zenica, vrsta prihoda 722631, Bud`etska organizacija 2301001, a primjerak uplatnice prilo`iti uz ponudu. X Rok za dostavljanje ponuda Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana od zadnjeg objavljivanja ovog javnog poziva. Ponude podnesene poslije ovog roka neæe biti razmatrane i vratiæe se neotvorene na adresu ponuðaèa. Strani ponuðaèi du`ni su ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. Zapeèaæena ponuda dostavlja se na adresu: ZENIÈKO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Komisija za koncesije "Ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE "Pajtov Han" na vodotoku Dumaèa" - NE OTVARATI Kuèukoviæi br. 2 ZENICA XI Otvaranje ponuda O terminu javnog otvaranja uredno prispjelih ponuda uèesnici konkursa æe biti naknadno obaviješteni. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici zainteresovanih ponuðaèa uz prezentiranje pismenog ovlaštenja. Sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na telefon 032 200 460, fax 032 245 594 ili email adresi: minpolj@bih.net.ba

oglasi

Dnevni avaz
SVJETLOSTKOMERC D.D. SARAJEVO Dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu Ul. Muhameda Kantard`i}a broj 3

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

47

Na osnovu Odluke o prodaji osnovnih sredstava putem slobodne pogodbe broj 02-473/09 od 20. 5. 2009. godine, „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo

OGLA[AVA
Prodaju osnovnih sredstava putem slobodne nagodbe I Podaci o osnovnim sredstvima 1. TAM-130-T-11 B 3,8 - 1987. godina, neregistrovan, neispravan 2. GOLF II, 1,3 - benzin - 1988. godina, neregistrovan, neispravan 3. KAROSERIJA ([KOLJKA) GOLF II DIZEL 4. GOLF II 1,6 DIZEL - 1987. godina II Stru~na komisija Dru{tva izvr{ila je procjenu vrijednosti osnovnih sredstava koje su predmet prodaje i to: 1. Procijenjena nov~ana vrijednost osnovnog sredstva opisanog u stavu 1. ta~ki 1. je 3.000,00 KM 2. Procijenjena nov~ana vrijednost osnovnog sredstva opisanog u stavu 1. ta~ki 2. je 1000,00 KM. 3. Procijenjena nov~ana vrijednost osnovnog sredstva opisanog u stavu 1. ta~ki 3. je 200,00 KM. 4. Procijenjena nov~ana vrijednost osnovnog sredstva opisanog u stavu 1. ta~ki 4. je 3.500,00 KM. III Pravo u~e{}a pri slobodnoj nagodbi imaju sva pravna i fizi~ka lica. IV Osnovna sredstva koja su predmet javnog oglasa mogu se pogledati na adresi: Fetaha Be}irbegovi}a bb svakim radnim danom za vrijeme trajanja oglasa od 9,00 do 14,00 sati (sedam dana od dana obavijesti). V Dodatne informacije: Kontakt osoba za dodatne informacije je Barimac Ejub, tel. 033/656-176.

IZDAJE SE U ZAKUP
„Bugojnopromet“ d.d. Bugojno izdaje u zakup poslovni prostor u centru Bugojna u ulici dr. Wagnera 11. Prostor je 90 m2 u pravougaoniku. Ima odvojen sat za struju, grijanje na ~vrsto gorivo, veliki parking. U prostoru je do sada poslovala „Lutrija BiH“. Prostor je pogodan za financijske institucije, obavljanje trgova~ke djelatnosti i sli~no. Sve informacije na 030 251-194, 061 782-999. Prostor se mo`e pogledati svakim danom od 08 do 20 sati. „Bugojnopromet“ d.d. Bugojno

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

UNIS KOMERC d.d. SARAJEVO

OGLAS
IZNAJMLJUJE SE 1. Skladi{ni prostor - zatvoren zidana zgrada, povr{ine 220 m2 na adresi: Azi}i broj 20, naselje STUP Cijena 5,00 KM/m2 bez PDV 2. Skladi{ni prostor - zatvoren, povr{ine 250 m2 na adresi: Azi}i broj 20, naselje STUP Cijena 5,00 KM/m2 bez PDV 3. Skladi{ni prostor - otvoren nije natkriven, povr{ine 3.000 m2 na adresi: Azi}i broj 20, naselje STUP Cijena 1,00 KM/m2 bez PDV Skladi{ni prostori raspola`u odgovaraju}om infrastrukturom, pristupni put za sve vrste vozila - {lepere, parking prostor, vagu za velike terete i obezbije|enu ~uvarsku slu`bu. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033 77 68 30

Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass,

ugra|ena umjetna valvula) Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

48

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

49

50

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

51

52

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

53

MALI

OGLASI
Prodaja
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 133 413. Hyundai elantra, 2002., 8.500 KM, Ford Focus, 2006. benzin, 16.000 KM. Tel. 061 480 019. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 28.000 KM. Tel. 061 424 456. Jeep grand cherokee limited, 2000 god., 3.1 dizel, full, nove gume, mo`e zamjena. Tel. 061 867 280. Jugo 55, registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 335 875, Ilid`a. Kamion sa ceradom 35-10 Iveko neregistr., u voznom stanju, vrlo povoljno, 2.000 KM. Tel. 033 473-237, 062 248 135. Kombi Mercedes 312 D, {printer, prva reg. 2000. god., mo`e zamjena za manje auto. Tel. 061 138 457. Lada 112 1.5 GLI, 16 V, hacbak, skoro nova, god. 2004, pre{la 22.500 km, sve osim klime (ima poluklimu), cijena okvirno 8.500 KM. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septembra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371. Mercedes 250 dizel, 90. god., extra stanje, mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Visoko. Mercedes A klasa 170 CDI, 99. full oprema, 12.500. Tel. 061 143 036. Mercedes C 230 kompresor, 2003. god., full oprema, 23.000 KM. Tel. 061 480 019. Mercedes E 124, 300 TD, full oprema, 95. Tel. 063 892 324. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metalik sivi. Tel. 061 146 657. Motor Honda VTR, firestorm, 2004. god. Tel. 061 252 438. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Astra 14 i, 99. god., karavan, automatik, `uta boja. Tel. 061 144 162. Opel Zafira 1.9 DTCI, 06. god. i Ford Fokus 1.8 TDCI, 04. god., karavan, 12.000 KM. Tel. 061 133 050. Pasat karavan dizel, 1992. god., extra stanje. Tel. 033 432-482. Passat 1.9 TDI, 2002. god., sve pla}eno, kvatro, kao nov, 17.800 KM. Tel. 061 549 399. Passat V6, 2004. god., automatik, full oprema, ko`a, pre{ao 100.000 km, prihvatam ozbiljnu ponudu. Tel. 062 127 719. Peugeot 307 2.0 4 DI, 66 kw, 2003. karavasn, bijeli, full oprema, registrovan, servisna. Tel. 061 140 582. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Prodajem Dacia-Logan, plava, god. 2005., pre{la 25.000 km, nije registrovana, cijena 10.000 KM. Tel. 061 210-311. Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet, huyndai acent. Tel. 062 482 162. Prodajem Golf IV benzin, 99. god., full oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 714 897. Prodajem Golf 2, god. 1984. dizel, crvene boje, 4 vrata, reg. do 1. 10 2009. god., cijean 3.500 KM. Tel. 061 219 127. Prodajem Golf III, karavan, 1997. 1.9 TDI, cijena 7.500 KM. Tel. 061 217 918. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem kombajn Class u odli~nom stanju, hitno. Tel. 061 176 362. Prodajem Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887. Prodajem Pasat 1.9 TDI, 130 KS, 6 brzina, Kvatro, 2004. god., str. table, 17.950 KM. Tel. 061 170 308. Prodajem Pasat karavan, 2001. god., dizel, {iber, sjedi{ta za djecu, ura|en veliki i mali servis. Tel. 061 252 438. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., ekstra ispravan, registrovan. Tel. 061 141 674. Prodajem Peugeot 405, ko`a, nove gume, al. felge, alarm, 90. god., automatik, 5.000 KM. Tel. 062 33 10 30, Sarajevo. Prodajem Peugeot skuter LOOxSOR, 2004. god., obujam mot. 49,10 cm3 (nov), cijena 2.700 KM, Travnik. Tel. 061 154 632. Prodajem Polo dizel, 2000. god., 11 mjesec. Tel. 485-658, 062 920 764. Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio 1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god. i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996. Prodajem `uti golf dizel, 97. god., 3.500 KM. Tel. 061 518 587. Prodajem-mijenjam [kodu Octaviju eleganc, 2001. sa dodat. opremom, za Pasata 1.9 TDI ili Octaviju 1.9 TDI. Tel. 061 199 061. Putni~ki Mercedes Vito 108 CDI, 98. god., alarm, cijena 12.600 KM. Tel. 061 133 050. Reno 21, god. 1990. registr., do 10. mjeseca. Tel. 033 210-245. Reno Megan 1.6 16 V, sport compu, 2003. god., full, crni, extra. Tel. 061 140 067. Reno Megan Sedan DCI, 04. god., [koda 1.2 MPI 03. i 06. god. A3 TDI, 2000. god. Tel. 061 133 750. Seat Ibiza 1.4i, 2005. god., crna met., full oprema, mo`e zamjena za Punto. Tel. 061 144 162. [koda 1.2 MPI, 03. i 06. god. Fabia, klima, registrovan Audi A4 i A3 TDI, povoljno. Tel. 061 133 750. [koda 105 L, 86. god., registrovana, dobro stanje, 500 KM. Tel. 228-769. [koda Fabia karavan 1.9 SDI, extra stanje. Tel. 061 190 479. [koda Felicija 1.2, 06 i 03. god., klima, Audi A3 TDI, 2000. god. i Audi A4 TDI, 97. god., 11.200 KM. Tel. 061 133 050. Teretnu prikolicu prodajem, plast. poklopac, europska kuka, dim. 1,3x100 cmx50 cm. Tel. 061 357 786. Volvo S40, 2002. god., automatik, full oprema, pre{ao 120.000 km. Tel. 061 715 746. Volvo S40, 2000 god., benzin, full, servisna knjiga. Tel. 061 723 505 Volvo S80, 2002. biznis klasa, u odli~nom stanju, hitno prodajem. Tel. 061 153 976. VW „buba“ 1.6 benz., 2002. god., Daevo matiz, 9.000 cm, 2001. god, Ford Ka 1.3 benz., 1999. god., Fiat Panda 1.0, benz., 2001. god. Tel. 061 864 130. VW Jetta 1.9 TDI, 2006. god., automatik, DSG, mjenja~, full oprema, ko`a, 52.000 km. Tel. 062 600 111.

Passat 2.0 TDI, 2005. god. Kia Sportage 2.0 TDI, 2002. god. Kia Picanto HB EX 1.0, 2005. god. Hyundai Terracan 2.5 TDI, 2006. god. Mob. 061 482 962. 4486-1tt Prodajem Golf VW 2, benzinac, godina 1991., registrovan 21. 5. 09. god. Siva metalik, 3 vrata, gara`iran. Ekstra stanje. Cijena 5.200 KM. Tel. 033 615-699. 111 Golf 2, dizel 1.6, godina pr. 1987., crvena boja, ~etvera vrata. Extra, extra stanje. Registrovan. Cijena: 3.750 KM. Tel. 062 647 666. 4814-1tt Passat TDI, 2001. god., sivi metalik, 74 KW, 101 KS, limuzina, 156.000 km, knjige, full oprema, uve`en pred Novu godinu, pla}ena carina i PDV. Povoljno! Tel. 061 241 615. 7984-1Nd` Prodajem Fiat Punto, 1.2 benzin, 6/2003. god., ful oprema, 3 vrata, sve pla}eno do reg., boja met. siva, auto kao novo, servisna. Cijena po dogovoru. Tel. 061 244 181. 4845-1tt Prodajem za Opel Korsu, 99. god., motor, mjenja~, ostali dijelovi. Za Pasat 1.8, glava motora, 2 bregaste, 20 ventila. Tel. 062 404 453. 7093-1Nd` Prodajem Audija A5 TFSI, 1.8 T, 125 KW, 170 KS, 6 brzina, star 10 mjeseci, sva full oprema, kupljen nov u ASA-salonu, metalik siva. Mogu}a zamjena. Tel. 061 167 850. 7109-1Nd` Alu felge 14, 15, 16 za Fiat VW, Opel, Pe`o, Reno i dijelove mehanike, karoserije za iste. Tel. 062 212 475. Astra karavan 2.0 DTI, 02. god., stranac, klima. Tel. 061 503 679. Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., zeder, alarm, al. felge, nove gume, ugra|en v. servis, 2 vrata, klima. Tel. 061 140 582. Audi A4 2.5 TDI kvatro, full sa navigacijom i tel. Nokia, karavan met., plavi, str. table. Tel. 061 170 308. Audi A4, 2002. benzin, automatic, full oprema, 20.000 KM. Tel. 061 139 510. Beetle 1.9 TDI, 2001. god., automatik, ko`a, rijedak auto. Tel. 061 715 746. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938. Citroen C5 1.6 HDi, 06. god., Megan Sedan 1.5 DCI, 04. god., Ford Fokus 04. god., 1.8 DCI, 12.000 KM. Tel. 061 133 750. Citroen Saxo 1.3 dizel, plavi met., 2001. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen XM 2.1 t. dizel, 97. god., ABS, klima, dobro stanje, mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Visoko. Fiat Bravo 14., 12 V, 97. god., top stanje, auto je na str. tablama, cijena 2.600 KM. Tel. 062 212 474. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 1.9 JTD, 2001. god., 3 vrata, klima, servo, city, al. felge, airbag, muzika, el. podiza}i, centralna, ura|en servis, 6.900 KM. Tel. 062 212 474. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2002. g.p., 5 vrata, plava met., klimatronik, ABS, esp, Bora Comp, 61 airbag, muzika, 4x el. podiza~i, daljinsko, alarm, 8.900. Tel. 062 212 474. Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful oprema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199 442. Ford Ka, 2000. god., reg. do 2. 2010, klima, servo, 4 nove gume, odli~no o~uvan, povoljno. Tel. 033 461-897. Ford mondeo 2.0 tdci, 2003. god, registrovan, full, 14.000 KM. Tel. 061 525-925. Golf 2, dizel, 1985. god. Tel. 061 141 515. Golf 4 1.9 TDI, 2002. god., full oprema osim ko`e, pre{ao 140.000 km. Tel. 061 715 746. Golf 4 TDI, 2003. god., karavan, 74 KW, ABS, ESP klima, full oprema, I ruka, Nje, ma~ka. Tel. 061 241 645, 033 652-133. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyndai SAntamo 2.0 16 V, 2001. god., klima, 7 sjedi{ta, registrovan, 11.000 KM. Tel. 061 133 050.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala auta za autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-904. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183.

Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama. Tel. 063 321 434. 577-1Mo Neum - sobe i apartmani 5 m od mora, van sezone 30% jeftinije, pla`a, TV, klima, internet, parking. Tel. 061 488 043, 036 880-582. PTT Izdajem 2 poslovna prostora - „Stakleni grad“. Kontakt telefon: 063 214 379, 033 203-494. 4714-1tt Tu~epi - izdajem sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Mo`e i vikendom. Parking obezbije|en. Tel. 00875 989 152545. 4777-1tt Izdajem ekskluzivan restoran sa velikom ljetnom ba{~om u Ned`ari}ima. Tel. 061 141 881. 7114-1Nd` Aerod. naselje, namje{ten stan 55 m2, ekstra. Tel. 623-671. Apartmane izdajem u Kor~uli. Tel. 00387 61 142 959. Apartmane izdajem u Podgori, VI mj. po osobi 10 EUR-a. Tel. 00385 91 560 55 85, 00385 21 625 334. Blizu `elj. tanice sobe za no}enje, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. ^. Vila, studentici izdajem konf. namje{tenu sobu, upotreba kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 061 237 870, Sarajevo. D. Malta, izdajem ne namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 237 014. Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetovanje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel. 00382 67 360-365, 033/621-119. Dvos. namje{ten stan izdajem na Alipa{inom kod Merkatora. Tel. 065 478 413. Dvos. novoopremljen stan na Grbavici, I sprat, 500 KM. Tel. 061 214 306. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor

86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem na du`i period, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 335 484. Gara`u izdajem, ul. N. Filipovi}a. Tel. 610-802. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Hrasno, apartman za no}enje, 10 KM po osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo. Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedesetak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem. Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343. Izdaje se internet i PS 2 klub na Bjelavama kod med. i trgova~ke {kole. Tel. 062 224 836. Izdaje se namje{ten dvos. stan, studenticama. Tel. 033 203-887. Izdaje se namje{ten stan 35 m2 na du`i period. Tel. 061 144 162. Izdajem poslovni prostor 50m2, iznad taxi {tanda na Ba{~ar{iji, pogodno za sve namjene. Mob. 061 571 344, ili 033 533 222. Izdajem 171 sobu djevojkama, neboder iza hotela Holiday Ina. Tel. 033 217-129. Izdajem advokat. kancelariju kod Suda, [enoina, 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531 641. Izdajem jednosoban stan bez naknade, za ~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192 073. Izdajem kanc. prostore 140 m2, 1200 m2, Grbavica, parking. Tel. 061 214 306. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Izdajem oko 600 m2 kanc. prostora u Sarajevu-Ned`ari}i, mo`e pojedina~no, kancelarije. Tel. 033 460-261 od 9-15 h. Izdajem pos. prostor kod Robot komerca, A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Izdajem sobe na ^ar{iji, apartman Skenedrija, kra}i period. Tel. 061 214 306. Izdajem stan 75 m2, Pat. lige 46, dvije lo|e, dva kupatila i dva balkona. Tel. 061 215 376. Izdajem stan Vraca 40 m2, vis. prizemlje, opremljen, stamb. zgrada, 350 KM. Tel. 061 214 306. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Jednos. prazan stan izdajem na Ilid`i-Pejton. Tel. 062 282 870. Kanc. prostor izdajem 90 m2 i 100 m2, Titova ulica. Tel. 061 214 306. Kanc. prostor izdajem 90 m2, na ^obaniji i 90 m2 na \i|ikovcu. Tel. 061 214 306. Komarna-Klek more, izdajem apartmane za 3-7 osoba i upotreba kuhinje, do 15.6. popust 10 posto. Tel. 033 645-156, 062 439 329, 061 437 719. Ko{. brdo, apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 20-25 KM. Tel. 062 226 665. Ku}a 100 m2, kompletno namje{tena, gara`a, vrt, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 352 428. Lux. namje{ten stan u pri.v ku}i, Ilid`a, pos. ljudima-strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Manji pos. prostor izdajem za vi{e namjena, S. Grad. Tel. 227-609, 063 521 682l Namje{ten stan izdajem 55 m2, Aerodrom naselje. Tel. 623-671. Namje{tene sobe ili sprat ku}e izdajem radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Neum, iznajmljujem klimatizirane apartmane u centru. Tel. 063 350 149. Nudim no}enje u opremljenom apartmanu, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Opremljen stan izdajem na \i|ikovcu, 105 m2, 800 KM. Tel. 061 214 306. Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto krevetni - parking. Tel. 061 846 930. Orebi}, izdajem povoljno konf. apartmane blizu glavne pla`e. Tel. 00385 921 299 262. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u, parking, 10 EUR-a po osobi, izdajem VI, VII i VIII mj. Tel. 00385 21 773 305. Otok Kor~ula, polupansion, bosanska kuhinja, hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno izdajem, VI VII i VIII mjesec. Tel. 00385 20715-791. Podaca, povoljno izdajem apartmane uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pos. prostor izdajem 17,5 m2 u Tr`nom centru Tom, Lukavica. Tel. 065 396 736, 065 952 967. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385 98 950-4758. Samcu izdajem namje{tenu sobu u Aerodrom. naselju, pos. ulaz, pla}anje unaprijed. Tel. 033 452-478. Sobe i apartmane izdajem, pla`a, veliki pijesak, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Tivsat, Crna Gora, ~etverokrevetni apartman sa terasom, mo`e blizu, 30 EUR-a. Tel. 382 69 387 425. Troipos. stan Vraca, A. Smajlovi}a, polunamje{ten 400 KM. Tel. 061 214 306.

U [vrakinom izdajem pos. prostor. Tel. 061 503 679. Veliki dvos. stan izdajem u Ko{evu, preko puta bolnice, kompletno opremljen, 400 KM+re`ije. Tel. 061 269-835. Vi{e pos. prostora za razne namjene izdajem na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem ~etvorosoban stan kod Medicinskog fakulteta 144 m2 + gara`a 30 m2, na II spratu, 1/1, povoljno. Tel. 061 133 444. 4707-1tt Prodajem dvosoban stan 52 m2 na Bjelavama, na I spratu, 1/1, povoljno. Tel. 061 133 444. 4707-1tt Hitno - [vrakino S. 33 m2 po 1.500 KM/m2 i Aerodrom - 98 m2 i gara`a 150.000 KM. Tel. 061 375 787. 6970-1Nd` Extra ponuda i cijena - stan novogradnja, neuseljen, na ^engi} Vili Kvadrant, ul. Nedima Filipovi}a, 93 m2, sprat tre}i. Cijena 2.500 KM/m2. Tel. 061 540 015. 6981-1Nd` Stan na Breki, ul. Safeta Pa{ali}a, 95 m2, sprat prvi, 2.400 KM/m2, ima gara`a, i Grbavica 47 m2 dvosoban, sprat drugi, extra adaptiran, sve novo, cijena 2.800 KM/m2. Tel. 061 540 015. 6981-1Nd` Prodajem stan 54 m2, super renoviran i namje{ten, c. 1.600 KM m2, ili po dogovoru. @ivim u inostranstvu. Mob. 062 811 314. 6988-1Nd` Prodajem stanove: centar 110 m2, 170 m2 - 59 m2 Grbavica, apartmane u Neumu 36 m2, 37 m2, 26 m2 garsonjera. Tel. 061 906 923. 4754-1tt Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gladno Polje, naselje Grabovine. Tel. 062 2727-82 ili 033 678-887. 4785-1tt Prodajem vi{e novih apartmana u Neumu, razne kvadrature, 50 m od mora. Novoizgra|ene stanove u Dobrinji, Vogo{}i i Ned`ari}ima. Cijena povoljna. Tel. 061 480 205. 7018-1Nd` Prodajem stanove u Sarajevu (novogradnja), poslovno-stambeni kompleks Otoka - Bu}a Potok. Vrhunska gradnja, po povoljnim cijenama. Kontakt: 061 274 598. 7027-1Nd` Prodajem na Marijin dvoru preko puta „Unitika“ stan 34 m2, II sprat, sa ustakljenim balkonom, protivprovalnim vratima, adaptiranim: vodovodnim, elektri~nim, plinskim instalacijama, EUR-a 1.650 ili KM 3.300 po m2. Tel. 033/657-097, 062/56 99 90, 061 190-191. 4813-1tt Grbavica - ul. Beh. Muteveli}a, dvosoban (47 m2) + balkon, na II sp., u zelenilu, 2.100 KM/m2. Al. Polje - ul. Ive Andri}a 61 m2/X, dvoiposoban sa balkonom, 1.550 KLM/m2. Al. Polje - 29 m2 (garsonjera) + balkon/X, cen. gr., 54.500 KM. Tel. 061 510 964. 4825-1tt Ciglane - ul. Antuna Hangija, 33 m2 + veliki balkon (8 m2)/III, pogled na grad, cen. grijanje, odli~no stanje, vl. 1/1, 78.000 KM. Tel. 061 269 835. 4825-1tt Stanovi novogradnja: 45 m2 i 51 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850 KM (ura~unat PDV). Tel. 063 799 152. PTT Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju. Ima centralno grijanje, sa lijepim dvori{tem. Ku}a mo`e slu`iti za `ivjeti i za poslovni prostor. Vlasnik 1/1. Cijena KM 365.000. Mobitel: 062 127 883. 4836-1tt Prodajem dvoiposoban stan ^engi} Vila, naselje Kvadrant, tre}i sprat, lift, balkon. Tel. 061 190 544. 4830-1tt Prodajem ku}u na tri eta`e, terasa, balkon, gara`a, eta`no grijanje, useljiva, dva ulaza, uz glavnu cestu,, vlasni{tvo 1/1 - ul. Porodice Foht (biv{a Trebevi}ka - Souk bunar), Centar. Cijena fixno 80.000 KM. Tel. 061 564 177. 7109-1Gr A. Polje, pored Televizije 62 m2, 10 sp., lijep, samo 1.500 KM/m2, 2 lifta, centr. grijanje. Tel. 061 510 964. A. Polje, prodajem ili mijenjam 4-soban stan 90 m2, za manji. Tel. 061 156 156. Al. Polje, prodajem stan 41 m2, IV sp. Tel. 062 453 211. Aneks, Prijedorska I sprat, 54 m2, povoljno. Tel. 062 813 261.

54 ^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
MOSTAR - RASPRODAJA - POSLOVNI PROSTORI. CIJENE VE] OD 1.000 KM PO M2. TEL. 036/576-784, 061 198 200, 062 361 714. N. NOSIOC IZGRADNJE, PRODAJE STANOVE: D. VELE[I]I - KM = 1.980/1 M2 I GRBAVICA - KM = 2.650/1 M2. USELJIVO ZA TRI MJESECA, URA^UNAT PDV - KLJU^ U RUKE. USELJIVO ZA TRI MJESECA. TEL. 062 320 969. 4811-1TT B. Potok, zgrada „Tibra2 nov stan 55 m2, klima, lift, super povoljno. Tel. 061 168 128. Bare-[ip, novogradnja, 92 m2/II+balkon. Tel. 062 390 945. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Breka-Sarajevo, prodajem trosoban adaptiran stan. Tel. 063 351 708. Centar 47 m2, 2 stana, 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. Centar kod Likovne akademije 120 m2/II sp. Tel. 06 1 558 932. Centar, Alipa{ina, troipos. 80 m2, 6 sprat, lift, grijanje, dva balkona. Tel. 062 105 908. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. Centar, stamb.-poslovni 65 m2 kod Suda na gl. cesti, mo`e za noare, ordinacije, agencije i sl, 280.000 KM. Tel. 061 510 964. Dobrinja 2, tros. 82 m2, V sp., sun~an, 2 balkona, dobra lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dr. F. Be}irbegovi}a (Kvadrant), 60 m2+balkon, centr. grijanje. Tel. 061 558 932. Dvije tro{ne ku}e prodajem ul. H. Kaimije. Tel. 061 211 840. Dvoiposoban stan 55 m2, Ilid`a-Pejton. Tel. 062 146 961. Dvos. stan na Aneksu 56 m2, renoviran, povoljno i hitno prodajem. Tel. 061 224 725. Dvosoban 56 m2, plus balkon, sun~an, 14 sp., cijena po vi|enju na D. Malti. Tel. 061 272 611. Dvosoban stan prodajem, Alipa{ino C faza. Tel. 066 892 322. Ferhadija 73 m2/I, pogodno i za kanc. Tel. 061 250 677. Garsonjera 28 m2, II sp., potpuno renovirana, Dobrinja II. Tel. 061 47 42 42. Garsonjeru prodajem 29 m2, Prvomajska, adaptirana, papiri uredni, 1/1, povoljno. Tel. 061 274 818. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlji{te sa vikend. uz asfalt, 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grada~a~ka, prodajem dvos. stan 53 m2, 3 sp., povoljno. Tel. 061 493 323. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica troipos. stan sa gara`om. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Hrasnica, prodajem stan dvosoban 48 m2, adaptiran, 1.600 KM/m2. Tel. 061 900 627. Ilid`a, G. Jankovi}a, prodajem dvos. stan 56 m2, fix. 95.000 KM. Tel. 062 327 460, 061 811 792. Ilid`a, novogradnja od 48-120 m2 mo`e kred. linija, kod vlasnika sa u~e{}em, za gotovinu 10 posto jeftinije. Tel. 061 510 964. Ko{. brdo, prodajem ili izdajem gara`u, hitno i povoljno. Tel. 061 135 063. Ko{. brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 2223 065. Ko{evo kod Ham}eta, ul. D. Ozme, 65 m2, 2,5-soban, adaptiran+balkon, eta`. grijanje, 3 sprat, extra lokacija, 3.500 KM/m2. Tel. 061 510 964. Kova~i}i kod OHR-a ul. E. Bluma (poslovni dio), stan 65/VP pogodan za ka, ncelarije ili ordinacije, parking mjesto do ba{te, 212.000 KM. Tel. 061 269 835. Ku}a na Breci, ul. Breka na parceli od 420 m2. Tel. 061 558 932. Ku}a na Hridu pored glavne ceste sa ba{tom, gara`om i {upom. Tel. 061 740 127. Ku}a na Mejta{u, Kova~eva ul, 280.000 KM, S. Grad, Rogina, 350.000 KM. Tel. 061 510 964. Ku}a sa pos. prostorom 40 m2, u centru Visokog, generalno adaptirano, mo`e i posebno. Tel. 061 136 638, Visoko. Ku}a u centru, Logavina, pr-60 m2, sprat 110 m2+dvori{te 80 m2, pos. ulazi, sve sre|eno, eta`. grijanje, nema gara`u, 320.000 KM. Tel. 061 145 819. Ku}u prodajem sa 2 stana, gara`a, 814 m2 oku}nice, sve 1/1, doveden plin, op{t. N. Grad. Zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524. Ku}u prodajem u Neumu s gara`om i oku}nicom. Tel. 036 806 667, 036 884 371. Ku}u prodajem, Ilid`a-Osijek i oku}nice 1.000 m2 sve 1/1, bez posrednika. Tel. 062 139 114. Ku}u prodajem, ul. Radni~ka, visoko pr., sprat sa oku}nicom 450 m2. Tel. 065 185 108. Lumbarda, ku}a 70 m2, kamin 36m2, ljetna kuhinja 18 m2, gara`a, vrt, odrina, 160.000 EUR-a. Tel. 061 382 145, 033 444254. Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556 866. Mostar prodajem 32 m2 stan, 35.000 EUR-a, ul. K. Zvonimira. Tel. 036 323 787, Mostar. Na ^. Vili I, prodajem dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Na Grbavici prodajem pos .prostor 22 m2, 3.000 KM/m2. Tel. 061 250 855. Nedovr{enu vikendicu na Ni{i}ima 1/1 i 1500 m2 zemlje, lijepa lokacija, vikend naselje, povoljno. Tel. 062 267 418 Ni{i}i, 3.300 m2 crnogor. {uma, ogra|eno, struja, {upa, put. Tel. 061 169 833. Novoizgra|eni dvoiposoban stan 67,35 m2, preko puta Bosmala prodajem. Tel. 061 145 887. Orahov Brijeg, parecla za gradnju porodi~ne ku}e, 640 m2, 1/1, urban. saglasnost, voda, struja, plin. Tel. 061 803 715. Otoka, prodajem ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu, dvos. stan sa c.g., ustaklj. lo|om, jako uslovan, useljiv, vl. 1/1. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. P Lige 77 m2/I (neboder, preko puta sta. diona Ko{evo), centr. grijanje, balkon. Tel. 062 390 945. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Parcelu prodajem na Poljinama, povr{. 2.100 m2. Tel. 062 229 628. Parcelu prodajem u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Plac prodajem u Kova~i}ima 576 m2, urb. saglasnost, 3x 106 m2. Tel. 061 335 484. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i, Humska ul. stamb. pos. objekat 600 m2 na placu od 610 m2 novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor prodajem od 13 m2 i 18 m2 na Ba{~ar{iji. Tel. 061 489 542. Povoljno dvos. stan M. Dvor, centar, pogodno za razne namjene. Tel. 062 810 752. Povoljno, pos. prostor 234 m2, Vogo{}a, Omladinska. Tel. 061 133 157. Prodajem 2000 m2 ispod auto pijace, industr. zona, regulacioni plan. Tel. 033 473237, 062 248 135. Prodajem dvos. stan 53 m2, Prvomajska, extra sre|en, namje{ten, hitno. Tel. 066/464651. Prodajem dvos. stan 56 m2, Dobrinja 1, 3 sp., papiri uredni, bez posrednika. Tel. 061 345 573, zvati od17 h. Prodajem dvos. stan na Malti, preko puta Po{te, ul. Zmaja od Bosne. Tel. 061 260 598. Prodajem ku}u i 3 dun. oku}nice u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148. Prodajem ku}u sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2, plus podrum i oku}nica od jedan dunum. Mob. 062 693 354. Prodajem plac 5 ari, C. Gora, Ulcinj, povoljno, sni`ena cijena. Tel. 062 810 752. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem sobu 21 m2, ul. Mula M. Ba{eskije, vl. 1/1, Sarajevo. Tel. 033 443-578, 063 532 853. Prodajem stan 50 m2, na Grbavici, ul. R. Muteveli}a, IV sp. Tel. 061 219 180. Prodajem stan 83 m2 na Ciglanama, ul. Dajanli Ibrahim bega, II sp. Tel. 061 219 180. Prodajem stan A. Polje, A faza, 7 sp., cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Prodajem stan ^. Vila 35 m2. Tel. 061 493 323. Prodajem stan Dobrinja 5, 60 m2, S. Filipovi}a. Tel. 061 543 853. Prodajem stan na Ilid`i-Pejton, 84 m2, IV spat, 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631. Prodajem stan na Mejta{u 60 m2, eta`. grijanje, klima, PVC stolarija. Tel. 061 77 66 71. Prodajem stan Otoka 39 m2, 70.000 KM i Vele{i}i 47 m2, 1.800 KM/m2. Tel. 061 214 306. Prodajem tros. stan 72 m2, strogi centar, 2 mokra ~vora, dvostrano orijentisan, sun~an. Tel. 033 445-876. Prodajem tros. stan 80 m2+balkon na [opingu, 8 sprat, adaptiran, c.g. Tel. 061 902 653. Prodajem u Orebi}u 3.550 m2 gra|evinskog zemlji{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 608 523 Orebi}. Prodajem ugostiteljski objekat ispred Zore, opremljen. Tel. 061 320 212. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 06 689 016. Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku, op}ina Had`i}i. Tel. 033 531-167, 062 529 468. Radni~ka ul. Grbavi~ka 95 m2, V sp+2 balkona, eta`. grijanje+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Rakovica, [. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+p. objekat 6x6 pod plo~om, papiri uredni, mo`e i zamjena za stan. Tel. 033 404-728, 062 391 882. Renoviran tros. stan prodajem u centru Konjica, cijena po dogovoru. Tel. 061 474 663. Stan prodajem na Dobrinji 3, 74 m2, 3 sprat, povoljno. Tel. 061 308 689. Stan prodajem na Grbavici „Loris“, 4etverosoban, useljiv, 95 m2, 2.300 KM/m2, lift, vl. 1/1. Tel. 061 899 923. Stan prodajem od 100 m2 kod Doma armije. Tel. 033 219-559. Stan prodajem strogi centar 79,12 m2, podrum 3,4 m2, parking, dva WC-a, sun~an, 7 sprat, 180.000 EUR-a. Tel. 061 382 145, 033 444-254. Stan prodajem u Br~kom, ~etverosoban, 82 m2, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 066 792 151. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sprat, parno grijanje, 2.000 m2. Tel. 061 818 261. [vrakino, prodajem jednos. stan, 2 sprat, renoviran, hitno. Tel. 061 224 725. Troiposoban stan 88 m2, sp. II, Dobrinja III, povoljno. Tel. 062 437 262. Trospratnu ku}u prodajem u Azi}ima, ljetnu kuhinju, gara`u, 600 m2 oku}nice. Tel. 061 253 902. U Had`i}ima-U{ivak, ku}u na sprat, duplu gara`u, {talu, 3 dun. zmlje, ravnica. Tel. 061 345 573, zvati od 17 h. Ugostiteljski objekat opremljen u Robotu u Hasnom, prodajem, 400.000 ili izdajem na du`i period. Tel. 061 510 964. Ul. Bosanska, Al. Polje, X sp., 30 m2+balkon, gleda u Merkator, u lijepom stanju, 1/1, 54.500 KM. Tel. 061 269 835. Useljiva ku}a, novogradnja, prizemlje, dva sprata, potkrovlje, gara`a i mali vrt (Sedrenik). Tel. 061 263 193. Vikend ku}u Toplik, srp. Sarajevo, prizemlje, sprat, gara`a, 1.300 m2 zemlje, cijena 18.000 EUR-a. Tel. 062 157 926. Vi{njik 90 m2, 3 sp., extra ura|en stan, am. plakari, kuhinja, 2 kupatila+gara`a. Tel. 061 558 932. Zemlju prodajem u Ahatovi}ima. Tel. 061 132 416. Zemlju prodajem u Dej~i}ima, pored rijeke Bijele, Federacija, vrlo povoljno. Tel. 061 829 117. Zemlju prodajem u Hladivodama i B. Potoku. Tel. 033/659-756, 062 178 832. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 5739-1ND@ Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 7110-1Nd` TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4411-1Gr KVALITET I GARANCIJA - Aluminijske `aluzine, vanjske PVC i alu. roletne, panelne, platnene i trakaste zavjese, BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 5949-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 6405-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 4557-1tt 5 molera profesionalaca rade sve vrste molersko-farbarskih-fasaderskih radova, nude usluge pomjer. namje{taja i ~i{}enje stanova. Mogu}e pla}anje i preko ra~una. Tel. 061 969 136. 6931-1Nd` TV SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 6952-1Nd` Ve}a ekipa majstora rade stiropol fasade sa na{im ili va{im materijalom, imamo svoje skele. Tako|er radimo od temelja do krova sve. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 6945-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl. povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 4677-1tt VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AREM popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, tu{ kabina, aut. osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132 149. 7000-1Nd` Povoljno, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 062/79 16 85. 6987-1Nd` Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 203 869. 7071-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje originalnih autopresvlaka, popravak sjedi{ta, presvla~enje tapacirunga, reparacija oltajmera. Tel. 061 215 658, Terezije 32. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4827-1TT

SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAMAGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIAGRA.BA 6928-1ND@ el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police. Tel. 033 638-006. Prodajem nov kompresor 270 litara, 11 bari. Tel. 062 823 739. Prodajem: ko`ni trosjed i dvosjed, tu{ kabinu i kadu. Tel. 061 141 515. Polovan crijep oko 1.500 komada. Tel. 033 654-717. Trosjed, dvosjed i fotelju. Tel. 033 210901. Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 150 KM. Tel. 061 486 926. Najpovoljnija i najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata. Tel. 061 512 294. Prodajem Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 800 057. Crne be{avne cijevi i krilo vrata prodajem, 3 mjere. Tel. 062 332 769. Prodajem inzulin Novo Rapid Flex. Tel. 061 1¸83 591. Dvodijelno odijelo za motoriste, ko`no sa za{titama prodajem. Tel. 061 802 744. Prodajem jelove palete sa prevozom. Tel. 061 268 847. Prodajem i servisiram sve vrste tlakomjera, povoljno. Tel. 061 366 112. Novo grobno mjesto sa spomenikom „Sveti Mihovil“, pla}eno Pokopu, 5.300 KM. Tel. 061 382 145, 033 444-254. Ro{tilj prodajem }umura{, veliki, profesionalni. Tel. 061 138 071. Harmonika vrata, Hrmik, dvadeset godina iskustva u prodaji i ugradnji svih modela. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem polovan, ali veoma dobar klas. parket od bukve, du`. 30, 35 i 40 cm x 5, ukupno oko 40 m2, cijena 10 KM/m2. Tel. 061 391 011. Polovne motore (kompresore) za fri`idere prodajem. Tel. 062 972 512. Razne lavaboe prodajem, 10 KM/kom. Tel. 062 972 512. Dvije polovne kosilice na benzin i 2 male, parkovske na benzin prodajem. Tel. 061 555 553, 205-104. Prodajem polovan crijep V. Kikinda. Tel. 033 240-884,061 434 374. Pelene prodajem za odrasle. Tel. 061 900 281. Povoljno prodajem ugalj iz Banovi}a i \ur|evika, dostava besplatna. Tel. 065 078 372. Ugao i fotelju zelene boje, 250 KM. Tel. 062 535 159. Vrlo povoljno prodajem pu{ku lova~ku, jednocijevku, rusku sa papirima. Tel. 062 232 721, 049 513 506, Br~ko. Prodajem 13 polovnih al. prozora, {irina 114 m2, vis. 134. Tel. 061 593 278. Dva nova kau}a na rasklapanje, boja zelena. Tel. 451-292. Prodaje se inventar PS 2 i internet ili izdajem na Bjelavama. Tel. 062 224 836. Doma}a svje`a ljekovita jaja prirodna i zdrava, jap. prepelica 30 kom-10 i 9 KM (I i II kl.), meso prepelica, za lije~enje mnogih bolesti, dostava bespl. Tel. 061 138 184, 061 355 814. Prodajem novu spav. sobu, neotpakovana. Tel. 061 712 889. Nov trosjed, dvosjed i fotelju prodajem. Tel. 432-787.

Potra`nja
Potreban jednoiposoban stan Pofali}i Socijalno. Tel. 062 451 251. Kupujem stan 50 m2, direktno od vlasnika. Tel. 062 847 162. Stan kupujem. Tel. 062 322 467. Tra`im ku}u na ~uvanje uz pla~anje kirije do 100 KM plus re`ije.Tel. 061 351 077 Hitno potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 066 156 333, 033 203-127.

Zamjena
Stan 68 m2+balkon 4,5 m2, za dva jednosobna u Kantonu, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Centar Ilid`e, trosoban, II sprat za manji u Zenici, uz dogovor. Tel. 033 639 363. Naselje Lu`ani-Ilid`a, trosoban stan, zamjean i prodaja, uz dogovor, R. Ja{ara 3, Nogo. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Mijenjam ku}u u Logavinoj sa 2 odvojena stana od 60+110 m2 za jedan stan i nadoplatu. Tel. 061 269 835.

Prodaja i dostava cijepanih bukovih drva po cijeni od 70 KM, kao i kamenog uglja Banovi}i 130 KM, drveni Kreka 90 KM. Tel. 062 713 856, 061 265 811. 6986-1Nd` Cijepana drva bukova, vrlo povoljno, sa prijevozom. Tel. 061 203 588. 4842-1tt U prodaji su bukova cijepana drva kao i ugalj (Banovi}i) kocka, orah, (Kreka) drveni i bukovi briketi. Kon. tel. 061 247 186, 061 785 535, 062 552 323.7103-1Nd` U prodaji bukova, hrastova drva (cijepana, }utci, metrica). Ugalj Banovi}i orah, kocka. Drveni Kreka komad. Isporuka na adresu besplatna. Tel. 061 855 460. 7104-1Nd` AKCIJA“ Prodajem cijepana bukova drva (}utke, metrice), kao i sve vrste drvenog i kamenog }umura Kreka (kocka, orah). Isporuka ta~na. Tel. 061 670 068. 7107-1Nd` AKCIJA! U prodaji su bukova drva po veoma povoljnim cijenama, sa brzom, ta~nom i besplatnom dostavom. Tel. 033/682-288, 061 263 738, 061 863 354. 7097-1Nd` „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve tajne znanja prepariranja ptica, glava divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 6738-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel. 061 350 688. 5058-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 4349-1tt

Dnevni avaz
potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu. Tel. 061 504 425. KV vodoinstalater - radim nova kupatila sa dugogodi{njim iskustvom, povoljno, brzo i ~isto. Tel. 061 349 294. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Radim ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Profesorica sa Cambridge certifikatom CAE daje ~asove engleskog jezika. Tel. 062 374 593. Usluge prevoza stvari i raznog ve}im kombijem po povoljnim cijenama. Tel. 061 268 442. Pe}i za pice zidamo. Tel. 061 154 540. Iskusan profesor engleskog jezika (simultani prevodilac) prevodi stru~nu dokumentaciju za magistarske radove i disertacije, brzo i povoljno. Tel. 062 113 724. Struja-klima, elektroinstalacije i klima ure|aji, monta`a i servis. Tel. 061 191 566, 033 630-324. Njema~ki advokat porijeklom iz Bosne zastupa u svim pravnim sporovima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. VKV vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi uz garanciju. Tel. 061 374 441. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 062 385 675. Bravarsko varila~ke usluge, zamjena brava i cilindara, postavljamo blind vrata. Tel. 062 103 502. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova po sistemu „klju~ u ruke“. Tel. 062 180 957. Super efikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 234 026. Radim mol. far. radove, gletovanje, u bojama i ostalo, kvalitet garaancija. Tel. 061 502 031, 033 631-315. Moler radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 062 356 127. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Studentima lektori{em diplomske radove, posebno povoljno - prof. bosanskog jezika. Tel. 062 967 852. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. ^uvam - odr`avam vile-vikendice. Tel. 061 493 251. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 10 KM, prijave SMS-om. Tel. 061 379 586. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke na grijanju. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Leben - Agencija za medicinske usluge i njegu 24 h, dolazak po dogovoru. Tel. 033 666-445, 061 497 319. Pjeskarenje, zatamnjivanje i dekoracija stakla. Tel. 061 529 697. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Dajem ~asove iz matematike i fizike. Tel. 464-863, Mojmilo. Medicinske usluge, fizioterapeutkinja, radim masa`e i opu{tam, zvati od 9-16 h. Tel. 061 507 813. Ba`darim i opravljam sve vrste tlakomjera. Tel. 061 366 112, Sarajevo. Laminate i parkete postavljam, lakiram, bezpra{insko bru{enje, garancija. Tel. 063 949 386. Bu{im rupe i otvore u armiranom betonu. Tel. 062 420 480. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Vr{im selidbe stvari ostale transporte robe, kombi nosivosti 1,5 T, du`ine 3,5 m, visine 2 m, sa ili bez radne snage. Tel. 062 226 665, K. Brdo. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kombi prevoz stvari, povoljno. Tel. 061 439 666. Prevoz putnika i robe {irom BiH i dalje, vozila klimatizirana. Tel. 062 205 740. Radimo od temelja do krova, kao i stiropol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216 268. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Profesorica instruira hemiju studentima i |acima. Tel. 061 800 103. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Dajem instrukcije iz italijanskog jezika. Tel. 062 682 027. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Ameri~ko dubinsko usisavanje kompletnog stana 30 KM, }ilima, le`aja, trosjeda, se}ija, itd. Tel. 062 524 502, 033 674-019. „GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVIH BOLESTI, BOLOVA I UMORA! JA^A, PODMLA\UJE I PRODU@UJE @IVOT! TEL. 061 807 485, 063 839 936, 065 234 239.“ 4840-1TT Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469. Prevozim sigurno, udobno, putnike seminari, inostranstvo, aerodromi, kombi Mercedes. Tel. 061 366 684. Izvodimo adaptacije i sanacije objekata, termo fasade, ma{insko malterisanje i ostale radove. Tel. 062 105 262. Molersko farbarski radovi, uredno, povoljno i kvalitetno. Tel. 630-163, 061 244 886. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Voza~-instruktor obu~ava korektno i kvalitetno. Tel. 061 338 085. Dajem instrukcije iz vo`nje, instruktor „B“ i C“ kategorije. Tel. 061 414 081. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, obuka. Tel. 061 530 704. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Vodim poslovne knjige privrednih dru{tava, udru`enja neprofitnih organizacija - povoljno. Tel. 558-491, 061 353 244. Keramika 7, laminat 3,5, {ipod 5, stiropor izolacija stanova 7. Tel. 062 622 423. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Rigips, moleraj, edel putz, blinda, laminat, keramika, estrih. Tel. 061 455 594. Kamine zidamo, ugra|ujemo, grijanje eta`no i zra~no iz kamina. Tel. 061 154 540. Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988, 061 968 031. VK moler izvodi molersko-farbarske radove, garantujem kvalitet, cijena povoljna. Tel. 061 308 922. Vodoinstalater ako `elite otkloniti kvar na staroj ili uraditi novu instalaciju. Tel. 061 255 290, 513-744. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Vizit kartice {tampam laserski, kolor, 100 kom. za 10 KM. Brza isporuka. Tel. 061 229 347. Ku}na njega - presvla~enje, kupanje, terapija, profesionalno i povoljno. Med. sestratehni~ar. Tel. 062 270 249. Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. Tel. 061 106-385. Grafi~ku pripremu za ploter graviranje, pjeskarenje, fotografije pretvaram u vektore, radim mailom. Tel. 063 416 765, Vitez. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Monta`a namje{taja, popravka starog, radim po mjeri kuhinje, ormare, plakare. Tel. 061 267 648. Profesorica violine dugogodi{njeg iskustva povoljno instruira violinu. Tel. 642-192. Iskusni vodoinstalater vr{i popravke, instalacije i adaptacije vodoure|aja. Tel. 063 918 655. Monter povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Povoljno vodim poslovne knjige. Tel. 033 450-965. Vr{im prevoz putnika i robe kombijem. Tel. 061 132 153. Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 219 003. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove, njema~ko iskustvo. Tel. 061 511 503. Grupni prevoz autom: Podgorica 35 KM, Budva i Bar 50, Ulcinj 60 KM, po osobi, Kosovo i Makedonija cijena po dogovoru Tel. 061 347 282. Povoljno vr{im usluge {ivenja svih odjevnih predmeta, stolnjaka, posteljina itd. Tel. 062 11 88 38. Zidar i tesar, gradimo ku}e od temelja do krova, unutra{nji i vanjski radovi. Tel. 062 536 204. Vr{im prevoz robe - putnika, stvari, selidbe. Tel. 061 250 911. Pravim sand`a~ke mantije za va{a slavlja, tevhide itd. Povoljno. Tel. 062 11 88 38. Vr{im prevoz robe, kabastog otpada, kao i selidbe, vrlo povoljno. Tel. 061 521 395. Extra povoljno, kombi prevoz, selidbe! Tel. 061 147 361. Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno, CD. TEl. 062 757 808. Uspje{no rje{avam mnoge zdravstvene probleme, penzionerima popust, te`im bolesnicima - gratis. Tel. 061 511 860, Huremu{a 10. Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Usluge fotografisanja sahrana, kvalitetno i jeftino. Tel. 061 520 326. Brusim i lakiram parket, postavljam laminat, brodski pod i vr{im opravke. Tel. 061 813 204. Elektri~ar izvodi instalacije jake i vr{i popravke na starim. Tel. 061 133 829. Radim centralno grijanje, prepravke i na ~vrsto gorivo. Tel. 062 316 826. Izra|ujemo zavr{ne ra~une uz ovjeru, po dogovoru. Tel. 061 208 084. Agencija „Sre}a“ za ~i{}enje ku}a, kancelarija, ordinacija. Tel. 066 709 506. Agencija „Mehlem“ pru`a usluge ~uvanja starih i iznemoglih osoba. Tel. 066 538 297. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga. Dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Sve za ra~unare na jednom mjestu, programi, antivirusi, instalacija odr`avanja. Tel. 061 545 375. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82. Radim sve vrste grijanja, servisiranje, veoma povoljno. Tel. 061 105 425. Molerski radovi. Tel. 061 925 742. Dipl. fizioterapeutkinja daje sve vrste masa`a na podru~ju Sar. kantona. Tel. 061 507 813. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Novo! Kondiciona vo`nja za neiskusne voza~e uz pomo} instruktora vo`nje. Tel. 061 379 050. Dipl. pravnik radi posebne projekte i vr{i poslovno i porezno savjetovanje. Tel. 061 348 031. Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 062 609 481. Brusimo, lakiramo, popravljamo sve vrste parketa, tako|e pedantno radimo moleraj. Tel. 062 452 469. Izvodim sve vrste gra|evinskih radova i adaptacije. Tel. 062 393 187. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Peremo }ilime, na{a dostava. Tel. 033 610-899, 061 259 954. Profesor instruira francuski i latinski vrlo uspje{no i povoljno. Tel. 033 223-347. Ku}na njega, profesionalno, povoljno, presvla~enje, kupanje, hranjenje, ~uvanje, terapija. Tel. 062 270 249. Prevodim tekstove sa turskog jezika. Cijena A4 format 5 KM. Tel. 061 701 189. Usluge {minkanja za maturske ve~eri, vje~anja i ostale prilike, profesionalno, kvalitetno. Tel. 061 803 400. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja, na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Vodoinstalater - radim kupatila i vr{im popravke. Tel. 062 528 969. Najpovoljnije u gra|evinarstvu izvodimo sve vrste gra|evinsko zanatskih radova. Tel. 062 270 960. Radimo molersko farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, kao i komplet adaptacije. Tel. 061 255 253, 061 320 562. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Kerami~ar. Tel. 033 641-177, 061 811 793. Izra|ujemo unikatne i tradicionalne }ilime, ponjave, suvenire, ta{ne... Tel. 061 202 367. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. ^asovi gitare (pop-rok i folk muzika). Tel. 061 325 020. Usmjeravanje satelitskih i analognih antena, opravka i servis. Tel. 062 435 513. Gledanje u fild`an-{oljicu, na vidovit na~in, pomo}, savjeti. Tel. 033 661-185. Engleski - dolazim ku}i, 60 minuta - 10 KM. Tel. 615-732. Povoljno i kvalitetno za vas vr{imo molersko-farbarske radove. Tel. 061 253 892. Medicinska pedikura, zdravstvena i opu{taju}a masa`a, manikura. Vrlo povoljno - samo za `ene. Tel. 062 464 953. Izrada torbi za profesionalna zanimanja, razne majstorske alatne, doktorske, naplatne, {umarske. Tel. 061 847 075, ul. M. Tita 23, Zenica. Povoljna ugradnja blindo vrata, `aluzina, harmonika vrata i vanjskih roletni. Tel. 033 209-595, 061 190 730. Moler sa velikim iskustvom izvodi sve farbarsko molerske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Vr{imo pranje etisona i tepisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 310 044, Kurta [orka 48. Instrukcije violine, gitare i solfe|a. Tel. 061 310 045. Videosnimanje i fotografiranje - profesionalna oprema i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 215-900, 062 203 303. Dajem instrukcije iz engleskog, arapskog, ruskog i esperanto jezika. Tel. 061 201 358. Vodoinstalater, vr{im radove povoljno, besplatan dolazak na adresu. Tel. 062 591 300. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 061 365 690. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Rigips majstor radi spu{tene plafone, pregrade, oblaganje zidova, potkrovlja. Tel. 061 262 895. Servis ra~unara, instalacija windowsa, rje{avanje problema sa internetom, antivirus za{tita. Tel. 061 515 560. Ovla{teni posrednik u bra~nim sporovima, rije{avam brzo i efikasno. Tel. 061 35 66 69. Diplomirani in`enjer instruira matematiku, fiziku, mehaniku, uspje{no, povoljno, dolazim i ku}i. Tel. 201-195, 061 277 297. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, i drugo. Tel. 061 524 123. Prevodim sa njema~kog i engleskog jezika i dajem ~asove. Tel. 061 434 621. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene usluge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491. Instrukcije iz njema~kog i bosanskog daje iskusni nastavnik u Vrbovskoj ili kod Vas. Tel. 659-750, 061 377 496. Sudski prevodilac za slovena~ki jezik, brzo i povoljno. Tel. 061 356 669. Prevodim tekstove na {panski jezik i sa {panskog. Tel. 062 483 037. Akcija rigipsersko-molerskih radova, laminata, blind vrata, termo fasada. Tel. 061 455 584. Sve vrste bravarskih radova povoljno. Tel. 062 389 567 Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz dogovor. Tel. 063 872 529. KV moler nudi akcijsku ponudu kre~enje stanova i ku}a 60 KM, zvati od 18 do 23 h. Tel. 033 638-454. Gra|. bravar izra|uje ograde, stepeni{ta, gara`na vrata, zatvara balkone i dr. Tel. 062 256 609, 033 614-960. [ijem hla~e, suknje i sve vrste popravki. Tel. 033 659-813, 061 914 479. Izra|ujemo ograde, stepeni{ta, za{titne re{etke, zatvaramo balkone, brave. Tel. 062 256 609, 033 614-960. Stolar: popravka, monta`a, izrada: kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Dr`im ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avni i vani. Tel. 061 227 189. Diplomirani odgajatelj pru`a usluge kod ku}e, radim i subotom. Tel. 063 897 129, Ko{. brdo.

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

55

POTREBNO OSOBLJE: KONOBARI-CE, [ANKERI-CE, PIZZA MAJSTOR, NO]NI ^UVAR, SA RADNIM ISKUSTVOM!!! TEL. 062 331 978, 061 642 620. 4739-1TT Potrebna majstorica za razvijanje pite u buregd`inici ili priu~ena pomo}na radnica. Tel. 033 468-873, 061 167 125. 7032-1Nd` Potrebna radnica za rad u pansionu na Ba{~ar{iji sa poznavanjem engleskog jezika. Tel. 062 326 996. 4843-1tt Ugostiteljskom objektu na Ilid`i, potreban konobar ili konobarica, {anker ili {ankerica. Tel. 061 183 789. 7105-1Nd` Potrebni radnici za rad na ameri~kim turisti~kim brodovima, do 35. god. Poznavanje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. Potreban voza~ za dostavu hrane. Tel. 061 247 166. Potrebni radnici u praonici na A. Polju. Tel. 061 172 518. ^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica, @eljin stadion. Tel. 033 642-458. Nutricionisti~ka kompanija tra`i dinami~ne osobe, prijave svaki dan od 14-16 h. Tel. 061 697 942. Ozbiljna `ena ~istila bi stubi{te. Tel. 033 546-869. Rad u svojoj ku}i za inostr. firme, izrada nakita, ukrasa, igra~ki i dr. poslovi uz dobru i sigurnu zaradu. zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. Potrebna `ena za spremanje apartmana i ostalo (nepu{a~i), Mali Drvenik kod Makarske. Tel. 00385 91 537 0036. Radnica potrebna na poslu`ivanju u Fast food-u. Tel. 061 320 212. ^istim i popravljam {upe i podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos, postanite i vi dio kreativnog tima uz jako povoljne uslove za rad. Mob. 061 181 424. Dobar posao, brza zarada, putem kat. prodaje {ved. kozmetike, akcija bespl. u~lanjenja. Tel. 061 326 160. Potrebni komercijalisti za prodaju {panskih bisera u RS i Federacij BiH. Tel. 061 437 929. Tra`im posao no}nog ~uvara. Tel. 033 637-627. Zaradite novac bez ulaganja, gradite sebi karijeru, do|ite u Oriflame. Tel. 061 599 706. Potrebna radnica restoran „Breda“. Tel. 061 508 182, 061 211 020. Mini bagerom vr{im iskope temelja, kanala, vanjsko ure|enje, te razbijanje betona. Tel. 061 219 946. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 %+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Potrebna kuharica za rad u piceriji. Tel. 033 629-355.

Ponuda-potra`nja
Potrebni radnici, kaffe PAPAGAJ, Grbavi~ka 14C. Tel. 066 376 807, 063 801 952. 4686-1tt

Maturanti srednje Ekonomske {kole, Sarajevo, matura 1959., slave 50 godina mature 6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili 061 231 713. Kupujem neutro{enu ciglu, blokove, povoljno. Tel. 061 265 828. Kupujem gotov beton od 1-3 kubika, opvoljno, lokacija Aneks. Tel. 061 268 828. Dionice i ulo`ene vau~ere sa saraj. i banjalu~ke berze i prodajem certifikate u Federaciji za otkup stana, vrlo povoljno. Tel. 061 188 488, 065 974 799. Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, |epne, ru~ne i ostalo. Tel. 033/456-505, 061 214 405. Stare njem. marke kupujem, dobro pla}am. Tel. 061 279 971. Kupujem dioncie i certifikate, kupujemprodajem, povoljno. Tel. 061 279 971. Kupujem metalna gara`na vrata 2x3 m. Tel. 061 341 018.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

56

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 077998 06 I - stari broj 065-0-I-06-004017 Sarajevo, 13. 05. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermana Muteveli}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH SARAJEVO, protiv izvr{enika HARIS JA[AREVI], ZIKRET HASI] I JASMINKA MAHI], radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

Tro{kovi izvr{nog postupka, odnosno kreditne takse, odre|eni su u iznosu od 65,06 KM. Izvr{enje }e se provesti na plati izvr{enika JA[AREVI] HARISA iz Sarajeva, u skladu s odredbom ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku, koju izvr{enik ostvaruje kod CRVENOG KRI@A KANTONA SARAJEVO, a u sklu~aju nemogu}nosti izvr{enja na plati izvr{enika, izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika u ulici OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA BR. 13, SARAJEVO, i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1540010000001910, otvorenog kod poslovne banke INTESA SANPAOLO BANKE DD SARAJEVO. SUDIJA Nermana Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE
E[EF MURADBA[I], dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom „Kvalitet i odr`ivost `ivotinjskih masti u razli~itim uslovima ~uvanja“ dana 30. 06. 2009. godine u 11.00 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8.
4775-1tt

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 10. 07. 2006. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF 0453242 od 31. 01. 2003. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 1.300,28 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 06. 2006. godine, do isplate.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

57

PENZIONERI, iskoristite POPUSTE u Banji Vruæici
Doðite u Banju Vruæicu u Tesliæu i iskoristite pogodnosti koje dajemo za Vas. Boravak na bazi balneo terapije sa popustom iznosi: U januaru, februaru, martu i decembru 10 dana - 367 KM U aprilu, maju, oktobru i novembru 10 dana - 411 KM U junu, julu, avgustu i septembru 10 dana - 488 KM U cijenu uraèunat hotelski smještaj i ishrana, ljekarski pregled, kupanje u mineralnoj vodi (kada ili bazen), ekg, prijava boravka, boravišna taksa i osiguranje. U prilici smo da Vam ponudimo sedmonevni menü ishrane prilagoðen Vašim navikama i kulturama. Boravak na bazi bolnièkog dana sa popustom iznosi: U januaru, februaru, martu i decembru 10 dana - 433 KM U aprilu, maju, oktobru i novembru 10 dana - 477 KM U junu i septembru 10 dana - 576 KM U julu i avgustu 10 dana - 642 KM U cijenu uraèunat hotelski smještaj i ishrana, specijalistièki pregled, tri fizikalne procedure (bez masa`a), kupanje u mineralnoj vodi (kada ili bazen), osnovna laboratorija, ekg, prijava boravka i osiguranje. U prilici smo da Vam ponudimo sedmonevni menü ishrane prilagoðen Vašim navikama i kulturama. Plaæanje mo`ete vršiti i u 10 rata. Decenijama vršimo rehabilitaciju kardiovaskularnih, reumatoloških i neuroloških bolesti. Iskoristite ove pogodnosti i na vrijeme rezervišite svoj boravak kod nas. BANJA VRU]ICA "koraèajte stazama `ivota" Prirodne ljepote, obilje mineralne vode i savremeni smještajni objekti, èine "Banju Vru}icu" najveæim i, mo`emo slobodno reæi, najljepšim zdravstveno-turistièkim centrom u Bosni i Hercegovini. U kompleksu od èetiri hotela sa oko 1.000 le`ajeva, gostima je na raspolaganju širok asortiman usluga, tako da je ona danas poznato prirodno ljeèilište, konferencijski, rekreativni i turistièki centar. KAPACITET LE@AJEVA: oko 920 le`ajeva KAPACITET SOBA: - jednokrevetni soba 58 - trokrevetna 89 - èetvorokrevetna 13 - jednokrevetni sa FL 7 - dvokrevetna 276 - apartmani 12 - Ukupno 455 Informacije na telefone: 0038753/421-200; 430-715; 431-415 www.banja-vrucica.com: marketing@banja-vrucica.com

Iz srca zemlje za vaše srce, Vaša Banja Vruæica!

U skladu sa èl. 82. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl. Novine br. 43/08), te odluke Senata Univerziteta, raspisuje se

KONKURS / NATJEÈAJ
za upis studenata u prvu godinu studija na Internacionalnom Burè univerzitetu u akademskoj 2009/2010 godini Pravo uèešæa na Konkursu/Natjeèaju imaju dr`avljani Bosne i Hercegovine, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva sa završenom srednjom školom u èetverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrðeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Broj studenata po fakultetima i odsjecima je sljedeæi: EDUKACIJSKI FAKULTET Odsjek za anglistiku - Engelski jezik i knji`evnost: 80 studenata; Odsjek za orijentalnu filologiju - Turski jezik i knji`evnost: 80 studenata; EKONOMSKI FAKULTET Odsjek za menad`ment: 80 studenata; Marketing menad`ment Finansijski menad`ment Menad`ment i informacione tehnologije FAKULTET ZA IN@INJERING I INFORMACIJSKE STUDIJE Odsjek za informacijske tehnologije: 50 studenata. Za uèešæe na Konkursu/Natjeèaju za upis u prvu godinu studija kandidati prila`u sljedeæu, originalnu dokumentaciju: Zahtjev za upis - dostupan na internet stranici; Svjedoèanstva i diploma o završenoj srednjoj èetverogodišnjoj školi, odnosno odgovarajuæa nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH Izvod iz matiène knjige roðenih; Uvjerenje o dr`avljanstvu. Prijemni ispit æe se odr`ati 20.06.2009. godine u prostorijama Univerziteta u 11, 00h. Konkurs ostaje otvoren do 20.06.2009. godine. Detaljne informacije, kao i ogledni primjeri prijemnih ispita dostupni na internet stranici www.ibu.edu.ba ili na broj telefona 033 510 432. INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY OBEZBJEÐUJE STIPENDIJE ZA UÈENIKE GENERACIJE I STUDENTE SA POKAZANIM ZNANJEM NA PRIJEMNOM ISPITU.

58

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

59

[IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju ul. H. K. Grada{~evi}a br. 1 Olovo, Bosna i Hercegovina Broj: St. 7/07 Olovo, 25. 05. 2009. god. Na osnovu ~l. 101, 102, 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br: 29/03 i 32/04) odluke Skup{tine povjerilaca donesene na izvje{tajnom ro~i{tu dana 11. 07. 2007. god. i sjednice Odbora povjerilaca odr`ane dana 20. 05. 2009. god. ste~ajni upravnik objavljuje:

JAVNO NADMETANJE
za prodaju imovine, objekat „Auto baza“, [IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju, Olovo, u prostorijama ste~ajnog du`nika u ul. H. K. Grada{~evi}a br. 1 u Olovu, za dan 20. 06. 2009. god. (subota) sa po~etkom u 11.00 sati. Imovina ste~ajnog du`nika se prodaje u sljede}oj cijelini: Lot Redni br. k.~. 1. Naziv objekta/imovine Brutto povr{ina objekta m2 3.027,0 297,0

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ OLOVO Danas, 25. 05. 2009. godine u „Slu`benom glasniku BiH“ br. 40, objavljen je otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za slijede}e LOTove: LOT 1 Gove|e meso (svje`e tele}e) LOT 2 Gove|e meso (svje`e i suho) LOT 3 Svje`e vo}e i povr}e LOT 4 Zamrznuto vo}e i povr}e LOT 5 Ostale namirnice za pripremanje gotovih jela LOT 6 Hljeb LOT 7 Alkoholna pi}a LOT 8 Bezalkoholna pi}a

LOT 9 Pivo i mineralna voda LOT 10 Sredstva za odr`avanje i higijenska sredstva LOT 11 Sitni inventar za ugostieljstvo LOT 12 Posteljina i ostali inventar za opremu soba LOT 13 Kancelarijski materijal LOT 14 Gorivo i mazivo LOT 15 Ugalj i usluge prijevoza Pozivamo sve zainteresovane ponu|a~e da dostave ponude nakon preuzimanja tenderske dokumentacije do 22. 06. 2009. godine u JZU BRC „AQUATERM“ Olovo. Kontakt osobe: Me{i} Azemina, Gurda Enes Brojevi telefona za informacije: 032/825-008; 825-167

1. 773/1 Radionica 2. 773/1 Kotlovnica 3. 773/1 Trafostanica 4. 773/1 Portirnica i nadstre{nica 71,5 + 132,0 5. 773/1 Benzinska pumpa i nadstre{nica 16,66 + 144,0 6. 773/1 Pumpa za vodu 14,0 7. 773/1 Zemlji{te 33.847,0 Infrastruktura unutar objekata i ispod objekata 8. Prodajnu cijenu za Lot utvrdio je Odbor povjerilaca na svojoj sjednici od 20. 05. 2009. god. i ona iznosi 2.853.161,00 KM Prodajna cijena jeste cijena ispod koje ste~ajni upravnik ne mo`e prodati predmet prodaje. Ste~ajni upravnik }e prodavati imovinu u okviru Lot-a kao cjeline i to metodom usmenog javnog nadmetanja. Navedeni predmet prodaje, objekat „Auto-baza“, ima u svom sastavu radionice za remont motornih vozila, stanicu tehni~kog pregleda svih vrsta motornih vozila, benzinsku pumpu i ostale prate}e objekte. Korisna povr{ina objekata iznosi cca 3.702,0 m2, a asfaltiranog ekonomskog dvori{ta cca 30.144,0 m2. Povr{ina navedenih nekretnina je pribli`na. Objekat je lociran uz magistralni put M18, Sarajevo - Tuzla, u neposrednoj blizini Olova. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo oni zainteresirani kupci koji na ime osiguranja za Lot. 1. uplate iznos od 50.000,00 KM. Zainteresovani su du`ni uplatiti navedeno osiguranje - depozit zaklju~no sa 18. 06. 2009. god. i uplata mora biti evidentirana na bankovnom izvodu zaklju~no sa 18. 06. 2009. god. Uplata osiguranja se vr{i na ra~un br. 338 900 220 959 6669 otvoren kod Unicredit banka dd filijala Olovo. Dokaz o izvr{enoj uplati osiguranja, u~esnici su du`ni dostaviti Komisiji za provo|enje javnog nadmetanja, u prostorijama ste~ajnog du`nika, ul. H. K. Grada{~evi}a br. 1 u Olovu li~no zaklju~no sa 18. 06. 2009. god. (~etvrtak), a putem po{te zaklju~no sa 17. 06. 2009. god. (srijeda). Zainteresovani u~esnici su obavezni kopiju dokumentacije o imovini zajedno sa „Pravilima za prodaju“ preuzeti uz bespovratnu naknadu od 100,00 KM u prostorijama ste~ajnog du`nika u Olovu. Navedena dokumentacija sa Pravilima za prodaju“, mo`e se preuzeti svaki radni dan od 9.00 do 13.00 sati u periodu od 28. 05. 2009. god. do 17. 06. 2009. god. U istom periodu uz prethodnu najavu na tel: 032/825-126, mo`e se izvr{iti i fizi~ki pregled imovine koja je predmet prodaje. Cjelokupna imovina se prodaje u vi|enom stanju i naknadne reklamacije se ne}e uva`iti. Pobjednikom javnog nadmetanja }e se smatrati onaj kupac koji ponudi najvi{u cijenu. Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je du`an uplatiti na ra~un ste~ajnog du`nika do 22. 07. 2009. god. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu u odre|enom mu roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a predmet prodaje }e biti ponu|en sljede}em od dva najpovoljnija ponu|a~a na javnom nadmetanju. Sve poreze i tro{kove uknji`be i prenosa snosi kupac. Strana fizi~ka i pravna lica kao ponu|a~i moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta me|u dr`avama pri sticanju vlasni{tva, ili ispunjenje uslova za primjenu bh. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo registrovani ponu|a~i. Uvo|enje kupca u posjed kupljene imovine izvr{i}e se najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Detaljna pravila prodaje kao i ispunjenja uvjeta za u~e{}e i registraciju na javnom nadmetanju sadr`ana su u „Pravilima za prodaju imovine [IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju - Olovo BiH, metodom usmenog javnog nadmetanja zakazanom za dan 20. 06. 2009. godine“. Pristanak na primjenu ovih Pravila, u~esnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom o ~emu dokaz dostavljaju na sam dan odr`avanja javnog nadmetanja.

60

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Obja{njenja
Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 30. aprila su: Na dan 30. aprila Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 485.585 hiljada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva je sa~injena uglavnom od depozita koji se dr`e kod ino-banaka i investicija u vrijednosne papire. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.360.388 hiljada KM) i depozite rezidentnih banaka (2.973.984 hiljade KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMFove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMFom, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se potra`ivanje kao neto ~lanska pozicija od 209 hiljada KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 558.012 hiljada KM. Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

61

62

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog zeta

ISMETA LJUMANOVI]A

U na{im srcima ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: svastike Fara i Rema, snaha Branka sa porodicama

4717-1tt

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

ISMETA LJUMANOVI]A
Uvijek }e{ biti dio nas i na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: supruga Sanka, k}erke Aida i Emela, unuci Ada i Damir i zet Jadranko
4717-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 28. 5. 2009. navr{avaju se dvije godine kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug i otac

Dana 29. 5. 2009. godine navr{ava se 51 tu`ni dan od iznenadne smrti na{eg dragog

na na{eg dragog tetka

na na{eg dragog tetka

OSMAN (SAFETA) HERENDA
Jo{ bole sje}anja, jo{ su rane preduboke, jo{ je tuga pregolema. Nedostaje{ nam, tako nam nedostaje{. Hatma dova }e se prou~iti 29. 5. 2009. godine, prije d`uma namaza u d`amiji Magribija.

NED@ADA (HAZIM) RIBI]A
Velika bol i praznina u du{i svjedo~e da smo ostali uskra}eni za jednu veliku ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no davao. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena, ljubavi i po{tovanja prema tebi. Vje~ni ti rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 29. 5. 2009. godine (petak) u d`amiji Lu~evica (ul. O~aktanum) poslije d`uma namaza (mu{ki i `enski). O`alo{}eni: majka Emina, supruga Sadija, k}erka Lejla, brat Mustafa, sestra Munevera-Bera sa porodicama 4812-1tt

ISMETA LJUMANOVI]A
28. 5. 2008 - 28. 5. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Bilsana, Meto, Hana i Benjamin
4717-1tt

ISMETA LJUMANOVI]A
28. 5. 2008 - 28. 5. 2009.

Supruga Zehra, sinovi Tahir i Faruk

4761-1tt

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Adnan i Lejla sa porodicom
4717-1tt

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, djeda i punca

[A]RA IDRIZOVI], ro|. KADI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo dragu uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima i dok `ivimo biti dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Suprug Ilijaz, sinovi [aban, Metko, Kemo, snahe Azemina, Esmana, Jasmina, zet Mirsad i unu~ad Rijad, Damir, 7028-1nd` Armin, Alen, Almin i Emil

RAHIM ([E]E) ZORNI]

SJE]ANJE

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se ~etrnaest godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

Ne postoji utjeha niti zaborav, uvijek }e{ biti me|u onima koji te istinski vole. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Enisa, unuk Adi i zet Jasminko
4821-1tt

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, djeda, svekra i punca

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, djeda, punca i svekra

JASMIN D@EVLAN
2005 - 2009.

FADIL PEKI]
Dragi moj Fado, suvi{no je napisati bilo koju rije~, koliko si nam zna~io, podr{ka bio u svemu. Vrijeme jako brzo prolazi, u na{im si srcima bio i ostat }e{ vje~no. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Dino i D`ana Peki} sa djecom
4808-1tt 4815-1tt

RAHIM ([E]E) ZORNI]

RAHIM ([E]E) ZORNI]
Sa najve}om ljubavlju u na{im sje}anjima i mislima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Mirsija, zet Said, sin Mirsad, snaha Suzana 4821-1tt i unuke Ida i Dunja

S ljubavlju i po{tovanjem, Hidajeta, Eldar i Edita

Sa najve}om ljubavlju u na{im sje}anjima i mislima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Rahima sa djecom, unucima, snahom i 4821-1tt zetovima

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

dragom ~ovjeku

na{oj radnoj kolegici

na moju jedinicu k}erku U ~etvrtak, 28. maja, navr{avaju se tri godine od smrti moje k}erke

BRANIMIRU GLIGORIJEVI]U

SADETA TATARAGI]

ALEKSANDRE (SA[E) POLJ^I]
Istoga dana u 10.30 sati posjetit }emo njeno vje~no prebivali{te na groblju „LAV“. Tvoja mama BRANKA
4773-1tt

Puste nam osta{e planine bez tvoje posebnosti. Raja sa visina: Adis, [ule, Mile, Braco, Jerko, ^upo, Keno, Dalvin i Damir
4846-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Pa{a, Fata, Seka, Fatima, Fadila, Devla, Esma, Ra{ida, 4817-1tt [efika

Dnevni avaz
SESTRI]U I TETI]U
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

63

dragom bratu

NED@AD PARI] NED@ADU PARI]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Sje}a}emo se tvoje dobrote i tvog plemenitog lika. Tetka Had`iosmanovi} [efika Fika teti} Braco sa porodicom Mevluda k}erke: Lejla i Belma, zet Jasmin i unuk Faruk sestri~na Jasmina sa k}erkom Rubinom Tanovi}, Namik i F.K. Vrbanju{a. @ivot nestane u trenu, ali postoji neizmjerna ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Fata, sestri}i Damir i Gogo Meji}
7106-1nd` 7106-1nd`

SJE]ANJE

SEHLA SADIKOVI]
28. 5. 1998 - 28. 5. 2009.

dr. [EFIK SADIKOVI]
1981 - 2009.
S po{tovanjem, tugom i trajnom ljubavi, Obitelj Sadikovi}

dr. SADIK SADIKOVI]
2005 - 2009.

4781-1tt

SJE]ANJE na na{e nikad pre`aljene i voljene

SJE]ANJE

na drage na{e

SELIMOVI]
(iz Mostara)

MIRALEM - MI[O (ABIDOV) 28. 5. 2006 - 28. 5. 2009.

SABIRA - BIRA, ro|. KREHI] 3. 1. 2002 - 28. 5. 2009.

Postoji ne{to u `ivotu {to nikad umrijeti ne}e, to su: va{a ljubav, sje}anje, ponos i plemenitost, koje ste nam podarili. Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. U ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine u 18,30 sati posjeti}emo njihovo vje~ito po~ivali{te u gradskom groblju Sutina. S ljubavlju i po{tovanjem sje}aju vas se: Mustafa sa k}erkom Alemkom, sinom Alemom i njihovim porodicama 729-1mo

MIRALEM (MILI) SELIMOVI] 28. 5. 2006 - 28. 5. 2009.

SABIRA (BIRA) SELIMOVI] 3. 1. 2002 - 28. 5. 2009.

Sa sjetom u srcima ~uvamo uspomenu na vas. Dana 28. 5. 2009. u 18.30 h posjeti}emo njihovo vje~no po~ivali{te na Sutini. Va{i: Amela, Amir, Dragan, Inga, Lana, Gogo, Dino i Adi TU@NO SJE]ANJE

739-1mo

SJE]ANJE

na drage roditelje

Danas, 28. maja 2009. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog supruga, babe, dede, punca i svekra

D@ELILOVI] ESAD
28. 7. 1974 - 28. 7. 2009.

SULEJMAN SULE HEKO
iz Stoca

NUSRETA
28. 5. 1979 - 28. 5. 2009.
730-1mo

iz Prozora S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na vas i va{u plemenitost. Sin Emir sa porodicom

Sa ponosom i ljubavlju sje}amo se njegovog plemenitog lika. Njegovi najmiliji
6660-1nd`

U ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kada je na ahiret preselio na{ suprug, otac, dedo i punac

Dana 28. maja 2009. godine navr{ava se petnaest godina od prerane smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 5. 2009. navr{ava se ~etrnaest godina od pogibije

na na{eg dragog

HALIL (RE[ID) MURATOVI]
[to vi{e dani prolaze, to ve}a tuga ostaje. Samo ponos {to smo te imali zamijenit }e bol koja ne prestaje. Tvoji: supruga Fata sa djecom, unu~adima i zetovima Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 28. 5. 2009. u 17.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Sulje Jahi}a br. 115.
7069-1nd`

FADILA (MUHAMEDA) PEKI]A
28. 5. 1995 - 28. 5. 2009.
Ne postoje rije~i kojima se mo`e iskazati tuga i bol zbog tvog preranog odlaska, kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.

MIDHATA (ABIDA) BRDARI]A
Dragi na{ Miki, Ponosni smo {to smo te imali jer sre}a je bila `ivjeti sa tobom. Vje~no }emo ~uvati uspomene na tebe i tvoj dragi lik. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Radmila sa porodicom
7029-1nd`

OMERA (RAME) KILI]A
28. 5. 1992 - 28. 5. 2009.
Sa sjetom i du`nim po{tovanjem, Tvoji: Emina i Edis sa porodicom
7038-1nd`

Tvoji najmiliji: supruga Faketa, djeca Najla, Muhamed, 7024-1nd` Amina
Dana 28. 5. 2009. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog supruga, babe, dede i svekra

Dana 28. 5. 2009. navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 17 godina od kada nisi sa nama

IBRAHIMA (HAMED) [UTROVI]A
Samo mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Namka, k}erke Sanela, Selma, sinovi Amir, Hamed i Sanel
7077-1nd`

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i supruga

BRANE - GLI[A GLIGORIJEVI]
Na{em kolegi operativcu iz Air Bosne Arifovi} Senad i Dizdarevi} Zlatan
7089-1nd`

RASEMA MULAOSMANOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da podari d`ennetske blagodati njenoj plemenitoj du{i, a nama sabur da se borimo sa prazninom i bolom u na{im du{ama. Tvoji: suprug Ra{id, sin Elmin i k}erka Elma
7082-1nd`

MUHAMED (ESAD) SU]ESKA
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost. Tvoja supruga sa djecom, unucima i snahom
4800-1tt

ALMIR (SULJO) KORO
28. 5. 1992 - 28. 5. 2009.
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati tugu i bol, kao ni sje}anje koje }e vje~no ostati u na{im srcima. Tvoja tetka Ziba sa porodicom
4740-1tt

64

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

RADOSLAV ZORAN ZORANOVI]
28. 5. 1988 - 28. 5. 2009.

Danas se navr{ava 21 godina od smrti Radoslava Zorana Zoranovi}a, jednog od utemeljitelja pozori{nog `ivota u Bosni i Hercegovini. Radoslav Zoran Zoranovi} je bio predsjednik Zajednice profesionalnih pozori{ta Bosne i Hercegovine, osniva~ Pozori{nog festivala u Jajcu, osniva~ Pozori{nog festivala u Br~kom, osniva~ Bijenala lutkarstva u Bugojnu, dugogodi{nji direktor Narodnog pozori{ta u Tuzli, ~lan Savjeta Dubrova~kih ljetnih igara i Sterijinog pozorja, narodni poslanik i ~ovjek koji je cijeli svoj `ivot posvetio pozori{noj umjetnosti Bosne i Hercegovine. Njegovo djelo i danas je inspiracija svim pozori{nim radnicima, onima na sceni i iza nje. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

Dana 28. maja 2009. navr{ava se 10 godina od smrti dragog nam

U povodu Dana Centra „Vladimir Nazor“ i 41. godine od njegovog osnivanja i rada sa sjetom i po{tovanjem
SJE]AMO SE

svih onih koji su svojim radom doprinijeli njegovom razvoju ugra|uju}i svoje znanje, stru~nost i ljubav.

MOMO JOVANOVI] VESELIN [OLI] SPASENIJA POPOVI] MILETA VU^INI]

MIRKO PLE[E ZE]IR \E[EVI] FADILA ZAIMOVI] BORISLAV KALU\EROVI] MAJUDIN D@UD@A ENVER FEHIMOVI]

MUSTAFE (HAMID) HRLE
(1938 - 1999)
U subotu, 30. maja 2009. godine na porodi~nom groblju u Cazinu u 11 sati uz prisustvo porodice i prijatelja polo`i}emo cvije}e. Tvoji najmiliji, Porodica i prijatelji
PTT

IBRAHIM KREHI] LJILJANA NIKOVI]

Ostaju u sje}anju svima nama i budu}im generacijama. HVALA IM, U~enici i zaposlenici Centra „Vladimir Nazor“
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu i plemenitu

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se 9 godina od smrti rahmetli

Danas se navr{ava 17 godina od smrti na{eg dragog

Dana 28. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg oca i dede

MILIFERA MUJKANOV], ro|. KARAMEHMEDOVI]
25. 5. 2006 - 28. 5. 2009.
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u na{im srcima. Neka ti dragi ALLAH d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Jasminka, zet D`emal Hrustanovi}, 7096-1nd` tvoj brat Fahrudin Karamehmedovi}
SJE]ANJE

SAMIJA (BE]IR) MULAHASANOVI]
2006 - 2009.
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost. Uvijek }emo biti ponosni {to smo te imali. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 4833-1tt Porodica
SJE]ANJE

HASNE BOSNO
O`alo{}ena porodica: suprug Ismet, sin Adnan sa suprugom Nerminom, k}erka Sadija sa suprugom Sejom, unuka Nihada, unuk Bakir, zet E{ef, zaova Remza i ostala familija
4831-1tt

KASIM (MU[ANA) HRVAT
28. 5. 1992 - 28. 5. 2009.
Vje~no }e{ `ivjeti u srcima onih koji su te voljeli, cijenili i po{tovali. Tvoja supruga Fatima sa sinovima, k}erkama, snahama, zetovima, unu~adima i praunu~adima
4841-1tt

HALIL (RE[ID) MURATOVI]
Uvijek }e{ biti dio na{ih `ivota, jer dobri ljudi vje~no `ive u srcima onih koji ostaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Zuhra sa suprugom Fahrom i djecom Adnanom i Amerom
7078-1nd`

na na{u Majku SEVIBA ZVIZDI], ro|. ABLAKOVI] 28. 5. 1993 - 28. 5. 2009. D@AFER ZVIZDI] 31. 1. 1993 - 28. 5. 2009.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje ste zaslu`ili. 4758-1tt Va{ sin Ejub Dana 28. 5. 2009. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti mog supruga Zike

ZIJAD UZUNOVI]
Danju si u mojim mislima, no}u si u mojim snovima, a bi}e{ vje~no u mom srcu. Sje}anje na tebe bolno je, `ivot bez tebe te`ak je, a ljubav prema tebi vje~na je. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 4843-1tt Tvoja supruga Merima, Valentino i Dejan

MILIFERA MUJKANOVI], ro|. KARAMEHMEDOVI]
25. 5. 2006 - 28. 5. 2009.
Hvala ti {to si bila toliko Na{a. Mi }emo te uvijek voljeti i nikada, nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoje unuke D`ana i Nad`a Hrustanovi}
7096-1nd`

BRANI GLIGORIJEVI]U
Planinari: Zijo i Vesna, Ned`ib i Suzana, Red`ep i Hiza, Gaga, Ma{o i Vesna, Ferid, Mirko i Dina, Braco i Enisa, Simara, Bleki, ^ahta i Sanja, Asad, Sejo, Alija i Hamo
4829-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

65

ocu na{eg prijatelja i radnog kolege

ESAD (IBRAHIM) BUZAR

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Avdo ]enanovi} i zaposlenici „Sara-Kompani“ doo
N

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Senada Burze

DAMIR DADO RA[I]
28. 5. 1982 - 28. 5. 2009.
Sunce na{e, do|i u moje snove, da te mama zagrli za Tvoj ro|endan. Vole te beskrajno mama i tata
4834-1tt

MUHAMED (MUJO) BURZA
Uprava i zaposlenici Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH
N

POSLJEDNJI SELAM

Dana 28. 5. 2009. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage supruge, majke, nene, svekrve

ocu na{eg kolege

ESAD BUZAR
Od kolegica i kolega iz Slu`be za katastar i imovinsko-pravne poslove Op}ine Centar
4820-1tt

ZAHIDE (BEKTOVI]) ^ANO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Jusuf, sin i k}erke sa porodicama
727-1tz

Pro{la je godina od kad je na{a draga majka

Pro{la je godina od kad je na{a draga majka

Pro{la je godina od kako je na{a draga majka

Pro{la je godina od kad je na{a draga majka

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se osam tu`nih godina od smrti mog voljenog oca

Dana 28. 5. 2009. godine navr{it }e se godina otkako si nas napustio iznenadno, prerano, usljed okrutne i nemilosrdne smrti Tvoje

IBRAHIM (HAMED) [UTROVI] RAZIJA ABAZ
preselila na ahiret. Draga majko vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: sin Ibro, snaha Behija, unuci Edin, Adnan, Adisa, praunuke Adna i Edna
4850-1tt

RAZIJA ABAZ
preselila na ahiret. Draga majko, nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoj sin Zijad, snaha Sehija, unuci Zinaida, Aida i Haris, praunuci Ajas, Amila i Ahmed, zetovi Samir i Nasir
4850-1tt

RAZIJA ABAZ
preselila na ahiret. Draga majko, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj sin Senad, snaha Mineta, unuci Nihad i Belmin
4850-1tt

RAZIJA ABAZ
preselila na ahiret. Draga majko, uvijek }emo te se sje}ati. Tvoja k}i Zineta, zet Zikrija, unu~ad Emina, Amila i Emir
4850-1tt

Dragi babo, tuga i bol koju si ostavio za sobom zbog svog tihog i brzog odlaska, nikad ne}e prestati i uvijek }e biti u srcu i du{i tvoje k}erke koja moli Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Selma
7113-1nd`

ISMET IM[IROVI]
Bili smo veoma ponosni {to smo te imali a danas smo neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Sa ljubavlju i po{tovanjem te spominjemo. O`alo{}eni: brat Mustafa, sestre [uhra, Tima, Nura sa svojim porodicama i mnogobrojnom familijom
726-1tz

66

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

na{em prijatelju

Dana 28. 5. 2009. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg voljenog oca, svekra i dede

BRANIMIRU - BRANETU GLIGORIJEVI]U MUHAREM GARIBOVI]
1934 - 1992.
Zahvalna djeca
7119-1nd`

ASIM (ALIJE) BULBULU[I]
Dragi dedo, `ivi{ u na{im sje}anjima. A zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
4851-1tt

RADOJKA GARIBOVI]
1935 - 1993.
^lanovi Gorske slu`be spa{avanja - Stanica Sarajevo

Tvoji: Bakir, Zaneta i unuci Denni i Loris Dana 28. 5. 2009. navr{avaju se 4 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

PTT

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom

Dvadeset osmog maja 2009. godine navr{ava se godina od kad nas je neutje{ne ostavio na{ voljeni suprug, otac, djed, punac

SJE]ANJE na na{u dragu

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se 14 godina od kada nas je napustio na{ voljeni

Danas se navr{ava godina od smrti na{e

EDINU (FUADA) BE[LIJI
Tuga i bol u na{im srcima nikada ne}e prestati, a sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. El-Fatiha Od Adne, D`evada, Amine i 366-1go Emine

ISMET (]AZIMA) IM[IROVI]
Dirnuti neizmjernom pa`njom, zahvaljujemo svim dragim ljudima, rodbini, prijateljima i susjedima koji su nam usmeno i pismeno izrazili rije~i utjehe i dostojanstveno ispratili na{eg Ismeta na vje~ni po~inak i njegov mezar okitili cvije}em. Zahvalna supruga sa djecom
726-1tz

D@EMILA NUKICA, ro|. KOLENDA
Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji unuci: Elvedin, Edin, snaha Vernesa, praunuk Davud 7112-1nd`

KADRIJA (MAHMUT) MAHMUTOVI]
S po{tovanjem, Porodica
7121-1nd`

D@EMILA NUKICA
Sa puno ljubavi i lijepih uspomena, uvijek si u na{im sje}anjima. Tvoji najmiliji: suprug Ned`ib, sin Fikret, snaha Remza, unuka Arnela i 7116-1nd` unuk Amar

KSENIJE TUZLAKOVI], ro|. MEDI]
Sin Jasmin, snaha Aida, unuk Anes i porodica Hard`ela{
4854-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 5. 2009. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva

Dana 26. 5. 2009. umro je na{ dragi zet i tetak

MILANKO MLADI] MIMA

SAFIJA NOGO

ESAD BUZAR

Krasno je bilo poznavati te... Tvoji: baka Marica, Mila, Dada i Aco
4845-1tt

Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hidajet, Vahidin, Muhidin i [efija
7098-1nd`

Njegova dobrota, toplina i vedri duh }e ostati zauvijek u na{im srcima. Zehra, Amra, Sabina i Amir [teta
4857-1tt

SJE]ANJE Na na{eg dragog tatu Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se godina otkako si nas iznenadno i prerano napustio usljed nemilosrdne smrti Tvoje

Dvadeset osmog maja navr{ava se godina dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca, punca, svekra i djeda

SJE]ANJE

na oca, punca i dedu

ISMETA (]AZIMA) IM[IROVI]A
Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tog tu`nog i nama najte`eg dana u na{em `ivotu. Tvoji: supruga Zahida, sin Alen, k}erka Nela, zet Jasmin, snaha Belma, unuk Dino, unuke Ena i Ela
726-1tz

ISMET IM[IROVI]
Bio si na{ ponos, podr{ka i oslonac. @ivot bez tebe je besmislen, na{a radost koju ne mo`emo dijeliti sa tobom uvijek }e biti tuga velika. Vje~no }e{ `ivjeti u srcima na{im dragi na{ tata. O`alo{}eni: sin Alen i k}erka Nela sa svojim porodicama 726-1tz

HUSO KLJUNO
Dana 28. 5. 2009. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: k}erka Mirsada, zet Jasmin, unuka Anida
4847-1tt

Dana 28. 5. 2009. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog prijatelja ZIKE

ZIJAD UZUNOVI]
Mnogo lijepih trenutaka sa tobom provedenih ostat }e nam u trajnoj uspomeni. Tvoja raja: Memo, Nerko, Damir, Me{ak Akec, Kurah M., ^upo N., Bego, Aida Paprica, Krilo, Belkisa, Ho|a Munib, Djana, ^iba, Semir, Azelma Musa Proha, Etko, Mito Atko, [vabo, Harko, Kajanija ^upo E., Daut, Mujo, ^oro, Braco
4832-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Poslije duge i te{ke bolesti na{ dragi, jedini i nikad pre`aljeni sin

EDIN (FUAD) BE[LIJA
preselio je na ahiret 25. 5. 2009. godine u 18. godini. Svemogu}em dragom Allahu ti si bio dra`i utjehu }e poku{ati u dovi da tra`e ispa}enoj mladosti da D`enet zamiri u ljepoti rajskih dvora nek se du{a smiri. Tvoji roditelji Fuad i Rabija

HAJRA ZUKOVI]
1932 - 1995.
367-1go

MUHAMED ZUKOVI]
1933 - 1972.

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

Va{e k}erke sa porodicama

4848-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

67

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

BRANIMIRU - BRANI GLIGORIJEVI]U

ocu na{eg kolege Burza Senada

S velikom tugom u srcu, Amir, Nadija i Faruk Poplata
4865-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

BURZA MUHAMEDU - HAMI

Izet, Mirsad, Sabina, Milena, Irma i D`enis
7120-1nd`

MUHAMED (MUJO) BURZA
Dana 26. 5. 2009. navr{ila se godina otkako nije sa nama na{a draga majka, punica

RABIJA ALIJAGI], ro|. ALIOMEROVI]
iz Visokog
Draga majko, znaj da }e u na{im srcima uvijek biti jedno veliko mjesto za tebe. Tvoji: k}erka Fata, zet Vedran, unuka Arijana i unuk Bojan Volimo te.

Uposlenici Intesa Sanpaolo Banke: Mirela D`., Haris M., Nadir I., Jadranka K., Amir T., Selvedina P Lejla B., Edin H., Izet J., Kemal D., D`ej., na P Denis R., Edina S., Harun M., Jasmin M., Sanela S., Dijana R., ., D`evahira J., Elmaida M., Amela ^., Orhan P Imano P Nadir I., ., ., Ned`ad B., D`enan B., Amirela S., Indira B., Sanida S., Nad`a L., Jasmina S., Aida H., Safija B., Lejla B., Melda E.D., Ena I., Minja F.

4863-1tt

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se 12 tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog

Dana 28. 5. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

SEJO IVKOVI]

ZIJAD (SADO) UZUNOVI] KIKI
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Hatma dova je istog dana s ak{ama, u d`amiji TokaD`eka na Bistriku.
PTT

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tvoj plemeniti lik. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Halida, sin D`enan, k}erka Jasmina, nevjesta Azra, unuk Sejo i unuka Beisa

Od rodica Ha{e i Sutke i dajd`inice [ide Vje~no o`alo{}ena porodica Uzunovi}
4860-1tt 4861-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

U ~etvrtak, 28. 5. 2009. navr{avaju se 52 dana od kada je na ahiret preselio na{ babo, dedo i punac

na oca Dana 28. 5. 2009. navr{ava se godina od smrti

na{oj dragoj

HALIL (RE[ID) MURATOVI] TETKI NA\I
Dragi babo, kada bi se snovi mogli pretvarati u stvarnost, onda bi ti zauvijek ostao me|u nama, jer dobre i plemenite du{e kao tvoja `ive vje~no.
PTT

HUSO KLJUNO
Uvijek sa nama sje}anje ostaje i nikad ne zaboravljamo oca, druga, prijatelja jer si nam bio sve. Tvoja k}erka Zehra
4847-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Emira, Vahidin i Vedad Lu{ija

Tvoji: Tima, D`enita, D`ejla i Re{o

7126-1nd`

Dana 28. 5. 2009. godine navr{avaju se 4 bolne godine od preseljenja na ahiret najtoplijeg i najvoljenijeg oca i dede

Danas se navr{ava 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

VEJSILA ([EMSE) FI[EVI]A
Samo dragi Allah d`.{. zna koliko nam nedostaje{, koliko patimo i koliko je sve pusto bez tebe. Zahvaljujemo Allahu d`.{. {to nas je nagradio da nas rodi i odgoji takav otac. Bio si na{ najve}i ponos, najve}i i jedini prijatelj, na{e najve}e blago na ovom svijetu. Molimo dragog Allaha d`.{. za lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na djeca
4852-1tt

NA\A DERVI[AHMETOVI], ro|. MEMIJA
iz Fojnice
Tvoje plemenito srce uvijek }emo pamtiti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji unuci Irfan i Aida
PTT

na moju voljenu sestru

NA\A DERVI[AHMETOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Anisa, [a~ir i Edina
PTT

68

^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

Dnevni avaz

Obavje{tenje

ARIAN (ZORAN) MARKOVI]
(21. 9. 2008 - 26. 5. 2009)

Obavje{tavamo te{ka srca rodbinu i prijatelje da je na{ voljeni sin Markovi} (Zorana i Aide) Arian, 26. 5. 2009. godine preselio na ahiret, poslije te{ke borbe za `ivot. Vrijeme i mjesto d`enaze }e biti naknadno objavljeni.
4839-1tt

Dana 26. 5. 2009. godine u 74. godini preselio je na ahiret

had`i BEGO (ALIJE) BEGI]
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine u d`ematu Svrake - Vogo{}a, u 17.00 sati, poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Svrake. Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i o`alo{}enih. Prijevoz obezbije|en ispred Ensar d`amije u Crkvicama u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Mujo, k}erke Raza i Sabaheta, zetovi Ramiz, Adnan i Asim, unu~ad Adis, Sadika, Muriz, Maida, Hajrudin, Mirsada i Adna, praunu~ad Lejla, Anes i Alisa, bra}a Edhem i ]amil, sestre Nura i Fatima, snahe Jasmina, Remzija i Ramiza, brati}i, brati~ne i sestri~ne, {ure Zajko i Ismet sa porodicama, bad`enog Selman sa porodicom, te porodice: Begi}, Lili}, Kulovac, Smajlovi}, [ehi}, Delija, ^esko, Vatre{, Habibovi}, Deli}, Ka~evi}, Bala{, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 273-1ze

Sa neizmjernim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat i dedo

EDIN (FUAD) BE[LIJA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. 5. 2009. godine u 18. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 29. 5. 2009. godine poslije d`ume namaza ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Prijevoz obezbije|en od d`amije i nazad. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Sinanbegovoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: otac Fuad, majka Rabija, amid`e Kemal, D`emal i D`evad, strine Mevzeta, Ziza, Sedina, dajd`e Durmo, had`i Mehmedalija, dajd`inice Bernadeta i Rasema, tetke Sanija i Sadija i tetak Esad, amid`i}i, dajd`i}i, teti}i, te porodice Be{lija, Selimbegovi}, Pa{i}, Zup~i}, Had`ihasanovi}, Bajraktarevi}, Brdar, Bukovica, [e}eragi}, Meki}, ^engi}, Hod`i}, Muji}, Sejdi}, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. 367-1go

HRUSTEM zv. GALIB (ABID) [E^I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. maja 2009. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. maja 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Razija, sin Samir, k}erka Sandira, snaha Behija, zet Roni, unu~ad Nihad, Kevin, Noa, Berina i Vanessa, brat Fadil, snahe Zlatka i Brigita, sestre Begza, Esma, Fadila i Zlata, zetovi Alija, Asim i Hamdija, {ure Ibrahim, [ahin i Vahid sa porodicama, svastike Sadija i Had`ira sa porodicama, bad`enog Had`o, te porodice [e~i}, Be}ar, Ranica, Kutlovac, [abanovi}, Hrvat, Kurspahi}, Kurtagi}, Podrug, Avdibegovi}, ^elik, Deli} i mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Had`eli br. 177/V - Had`i}i. 111

SJE]ANJE na na{u dragu

Sa velikom `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADVIJA - KIKA [I[I], ro|. ]UZOVI] JASMINKU (RIFETA) AJANOVI]
27. 5. 2008 - 27. 5. 2009.
preselila na ahiret u utorak, 26. maja 2009. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. maja 2009. godine u 15.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: brat Avdo, sestra Na|a, snaha Fatima, te porodice ]uzovi}, Torlakovi}, Husi}, Hujdur, ^ibuk~i}, Sto~anin, ]urilo, Haseta, Smajli, ]osovi}, Ha}imi}, Vladovi}, Rujanac, Bo{kovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Juki}eva br. 19. 111

ESAD (IBRAHIM) BUZAR
preselio na ahiret u utorak, 26. maja 2009. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. maja 2009. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Sead i Ned`ad, brat Avdo, unu~ad Selma i Tarik, snaha Nermina, svastike Zehra i Hajrija, brati}i i brati~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Buzar, Grbo, D`indo, Kuki}, Korman, Alibegovi}, Kr{o, [ahinpa{i}, Avdispahi}, Alivodi}, Haznadarevi}, Destanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Donji Vele{i}i (ul. Muhameda ef. Pand`e). 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Dok `ivimo i mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Majda, Amina, Kenan i Adna
7128-1nd`

Dana 27. 5. 2009. godine navr{ilo se 19 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i po{tovanog

RED@EPA (MUJE) PA[I]A
iz Gora`da
Svaki novi dan i svaka godina koja je pro{la potvr|uje ono {to znamo. Bio si veliki ~ovjek i svi koji su te poznavali spominju te s po{tovanjem. Neka ti je veliki rahmet. Porodica Pa{i}
368-1go

Dnevni avaz

~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

69

Sa tugom i `alo{}u obavje{tavamo da je na{ radni kolega

BRANIMIR GLIGORIJEVI]
tragi~no preminuo 25. 5. 2009. godine.

Komemoracija }e se odr`ati u petak, 29. 5. 2009. godine u 16.30 sati u zgradi Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, Terminal A. Sahrana pokojnika }e se obaviti u petak na Gradskom groblju u Novom Sadu u poslijepodnevnim satima. KOLEKTIV ICAR AIR TUZLA
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

MURIZ PIJALOVI]
preselio na ahiret 27. 5. 2009. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. 5. 2009. godine na Vlakovu, a vrijeme d`enaze }e biti objavljeno naknadno. PORODICA
4864-1tt

HALIL (DERVI[) BAJRI]
preselio na ahiret u utorak, 26. 5. 2009. u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine iza ikindije namaza na mezarju u Pori~u - Bugojno. O@ALO[]ENI: supruga Safija, k}erke [efika i Bahira, sinovi Kemal i Fahrudin, brat Mujo, snahe i unu~ad, porodice Bajri}, Burki}, Red`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, Pori~e bb Bugojno.
7087-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMDIJA (VELAGA) DEDI]
(Exhumacija 1965 - 1995) Nastradao avgusta 1995. godine u 30. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 29. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza (16.49 sati) na mezarju u Dobrinju, Visoko gdje }e se i obaviti ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: otac Velaga, majka Merka, supruga Samija, k}erke Azra i Mersiha, bra}a Ramiz i Alija, snahe Sabaheta i D`enana, brati} Edin, amid`a Suljo sa porodicom, amid`i}i, amid`i~ne, tetke, tetak, teti}i, teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, te porodice Dedi}, Me{anovi}, Hajri}, Dervi{agi}, Demirovi}, Bi~i}, Mehi}, Boguni}, Lagumd`ija, Curi}, Torlak, Zimi}, Andelija, Murti}, Homarac, Mi{ut, Barac, Veli}, Tabakovi}, Camovi} i ostala mno7080-1nd` gobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

MUHAMED (MUJO) BURZA
preselio na ahiret u utorak, 26. maja 2009. godine, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. maja 2009. godine u 17.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga [efika, djeca Senad i Senada, brat Zaim, snaha Ilma, unuci Adla i Aldin, svastika Aida i Indira te porodice Burza, Tuzlak, Zametica, Kazazi}, Ibrahimbegovi}, [ahinovi}, ^izmi}, Jazi}, Adilovi}, Kora~, Limo, Malja, Aliomerovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u d`amiji Rogina

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OGLAS
Posl. br.: 58 0 Ps 037275 07 Ps Op}inski sud Mostar TU@ITELJ: „VT COMMERCE“ d.o.o. Ljubu{ki, ul. Me|ugorska bb 88320 Ljubu{ki TU@ENI: „EUROPEK“ d.o.o. Mostar, ul. Vrap~i}i bb, 88000 Mostar Radi: isplate, VSP 11.654,00 KM . TU@BENI ZAHTJEV Tu`enik je du`an platiti tu`itelju iznos od 11.654,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos 2.974,40 KM od 2. 8. 2008. godine do isplate - na iznos 8.679,66 KM od 19. 7. 2007. godine do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~l. 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda u roku od 15 dana. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Rabija Tanovi}

NED@AD ( MUJE) PARI]
preselio na ahiret u utorak, 26. 5. 2009. godine, u 60. godini u Kotoru - Pr~anj. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza na mezarju Glavica - Vare{. O@ALO[]ENE PORODICE: Meji}, Pari}, Had`iosmanovi}, Memi{evi}, Zubetljak, Muli}, Imamagi}, ostala ro7108-1nd` dbina, prijatelji i kom{ije.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 005967 09 Mals Dana 11. 5. 2009. god. TU@ITELJ: DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Biha} TU@ENI: Dragoslav Mari}, vlasnik TR „MM“ Bosanski Petrovac Radi: isplate Vrijednost spora: 1.205,30 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha}, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu, tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi, donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 17. 2. 2009. god., podnio tu`bu radi isplate duga od 1.205,30 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se na dug po ra~unima ispostavljenim za 5., 6., 7., 8., 9. i 10 mjesec 2008. god. SUDIJA Had`i} Fikreta

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

70 ^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO Obala Maka Dizdara 3 Na osnovu ~lana 154. Pravila Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, raspisuje

oglasi
Na osnovu ~lana 269., Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 71/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 149. st. 1. Statuta „Agrokomerc“ d.d. Nadzorni odbor „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladu{a, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladu{a Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dioni~ko dru{tvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Mandat direktora je 4 (~etiri) godine. Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava direktora ure|uju se ugovorom izme|u Nadzornog odbora i direktora. Kandidati trebaju ispunjavati i op}e uvjete: - Da su dr`avljani BiH - Da su stariji od 18 godina - Da posjeduju op}u zdravstvenu sposobnost Osim op}ih zakonskih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: 1) visoka stru~na sprema VII stepen, 2) najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u oblasti privrede u zemlji ili inozemstvu 3) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u direktora Dru{tva, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 4) da mu nije presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti direktora Dru{tva 5) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak 6) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema vi{e od 40 godina sta`a 7) da ponude Program rada za ~etverogodi{nji mandatni period 8) da ne vr{e funkciju u politi~kim strankama Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti: - `ivotopis uz obavezno nazna~enje adrese i kontakt telefona - fakultetska diploma (original ili ovjerena kopija) - ovjerenu fotokopiju CIPS li~ne karte - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - dokaz o radnom iskustvu - ovjerenu izjavu da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci - program rada za ~etverogodi{nji period Konkurs se ima objaviti u jednom doma}em listu i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete, bit }e pozvani na razgovor-intervju, nakon ~ega }e se izvr{iti imenovanje najboljeg kandidata. Prijave dostaviti na adresu: „Agrokomerc“ d.d. Trg Mladih br. 1 77 230 Velika Kladu{a Komisija za izbor i imenovanje direktora (sa naznakom „Prijava na konkurs - Ne otvarati“)

KONKURS
za izbor - reizbor u zvanje nastavnika sva zvanja na predmetima 1. Vizuelne komunikacije - Odsjek grafi~ki dizajn 1 izvr{ilac 2. Industrijsko oblikovanje - Odsjek produkt dizajn 1 izvr{ilac 3. Tehnologija I i II - Odsjek produkt dizajn 1 izvr{ilac za izbor saradnika - asistenta, odnosno vi{eg asistenta na predmetima: 1. Grafika - Odsjek grafika 1 izvr{ilac 2. Industrijski dizajn - Odsjek produkt dizajn 1 izvr{ilac Uslovi za izbor nastavnika i saradnika utvr|eni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije. Uz prijavu se prila`u: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
N

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905918 04 Mal Mostar, 12. 5. 2009. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TU@ITELJ: HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar TU@ENI: Sanja Prskalo, Cim bb Mostar TU@BENI ZAHTJEV Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 297,15 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 79,10 KM po~ev od 17. 10. 2003. godine pa do isplate na iznos od 128,28 KM po~ev od 17. 2. 2003. godine pa do isplate na iznos od 89,68 KM po~ev od 17. 3. 2003. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka po odre|enju suda, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Sanji Prskalo, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi

s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovnaja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 907654 05 Mal Mostar, 12. 5. 2009. godine OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar Kneza Branimira bb Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`ene Tonke Mihalj, Dubrova~ka 79 Mostar radi isplate, vrijednost spora 331,24 KM, van ro~i{ta, dana 3. 3. 2009. godine donio je slijede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 040545 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu stru~ni saradnik Nedim ]osi} u pravnoj stvari tu`itelja JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb protiv tu`enog „OTO REJTING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Vite{ka bb, radi duga od 2.995,32 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 331,24 KM, uz zakonsku zateznu kamatu koja te~e na iznos od 152,69 KM po~ev od 25. 6. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 72,55 KM po~ev od 25. 7. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 16,76 KM po~ev od 23. 8. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 32,00 KM po~ev od 22. 9. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 26,14 KM po~ev od 25. 10. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 24,83 KM po~ev od 22. 11. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 6,27 KM po~ev od 20. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 86,85 KM, a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

- dostavu tu`be na odgovor Dana 15. 04. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 2.995,32 KM na ime kori{tenje mobitel usluga. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 2.995,32 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 2.755,53 KM po~ev od 15. 09. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine pa sve do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 15. 04. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni suradnik Nedim ]osi}

OBJAVLJUJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 016313 09 Mal ^apljina, 8. 5. 2009. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar (u ~ijem se sastavu nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom, Opskrbno podru~je Jug) Zagreba~ka 1, Mostar, zz generalni direktor Vlado Mari} Tu`enik: Nikola Pehar iz Neuma, Surdup II RADI: Isplata duga, VSP 936,34 .

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 015872 08 Mal ^apljina, 07. 05. 2009. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar (u ~ijem se sastavu nalazi organizacijska jedinica - Opskba elektri~nom energijom, Opskrbno podru~je Jug) Zagreba~ka 1, Mostar, zz generalni direktor Vlado Mari} Tu`enik: Zdravko Petrovi} iz Neuma, Selo RADI: Isplate duga, VSP 531,85 KM .

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom NIKOLI PEHAR Tu`benim zahtjevom tu`ilac zahtijeva da sud donese sljede}u PRESUDU „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31. 08. 2007. godine do 16. 11. 2008. godine, iznos od 936,34 KM, sa zateznim kamatama, po stopi iz ~lana 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, ako i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (sudske pristojbe na tu`bu i odluku, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama), sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.“ Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 pimjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~lana 182. ZPP-a sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. SUDIJA ZLATKO TANOVI] Dostava tu`be tu`enom Zdravku Petrovi}u

OGLAS
Tu`benim zahtjevom tu`ilac zahtijeva da sud donese sljede}u PRESUDU „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31. 08. 2006. godine do 15. 12. 2008. godine, iznos od 531,85 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka (sudske pristojbe na tu`bu i odluku, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama), sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.“ Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~lana 182. ZPP-a sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`benom. SUDIJA ZLATKO TANOVI]

oglasi

Dnevni avaz ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009. 71

dp

„DRVOPROMET“ D.O.O. HALILOVI]I br. 4, Sarajevo, Tel. +387 33 223 819/820, Fax. +387 33 223 819/820 E-mail: info@drvopromet.ba ID 4200480690005, Por. broj: 01636415, Reg. Kan. sud u Sarajevu, Br. 1-2151

1327310010003254 NLB banka 1602000000803959 Vakufska banka DD, 3383202250756872 UniCredit Zagreba~ka banka DD, 1610000039580085 Raiffeisen bank DD,

RASPISUJE

KONKURS
za prijem u radni odnos PRODAVAC/TRGOVAC u maloprodaji (m/`) (mjesto rada Sarajevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .izvr{ilaca 15 Opis posla: uslu`ivanje i prodaja robe kupcima; organizacija isporuke robe kupcima; pripremanje robe za prodaju; svakodnevno ure|enje i aran`iranje poslovne jedinice; drugi srodni poslovi po nalogu rukovodioca; Uslovi: SSS ekonomskog ili trgova~kog smjera; po`eljno radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima; komunikativnost i sklonost ka timskom radu; po`eljno poznavanje rada na ra~unaru; starosna dob ispod 35 godina Osnovne vrijednosti Drvopromet d.o.o. - DP Marketi: po{tenje, transparentnost, uzajamno po{tovanje i povjerenje garantuju pru`anje mogu}nosti unapre|enja i profesionalnog razvoja za sve na{e uposlenike - budite i Vi dio na{eg kolektiva! Prijave s dokazima o ispunjenju uslova konkursa (diplome, certifikat i sl.) kratka biografija (s fotografijom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja, na adresu: Drvopromet d.o.o. 71000 Sarajevo Ul. Muhameda ef. Pand`e br. 8 (Vele{i}i).

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/KSB OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: Ip: 2188/04 Travnik, 14. 05. 2009. godine Op}inski sud u Travniku po sucu Josipu Topi} u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja CBS BANKA d.d. Sarajevo, protiv izvr{enika GP „BOSNA DRVO“ d.o.o. Vitez, a radi nov~anog potra`ivanja u iznosu od 33.620,05 KM, donio je dana 14. 05. 2009. godine slijede}i:

ZAKLJU^AK
I Odre|uje se ponovljena tre}a prodaja nekretnine izvr{enika: upisana u zemlji{nu knjigu Op}inskog suda Travnik broj ZK ul. 165, KO Mo{unj Mali, na parceli upisanoj kao k.~. broj 423/1, upisana kao upravna zgrada i dvori{te u naravi poslovna zgrada i dvori{te, locirana u Vitezu u naselju Divjak b.b., Vitez, sa pravom kori{tenja izvr{enika, usmenim Javnim nadmetanjem. Ro~i{te za prodaju ove nekretnine odr`at }e se u zgradi Op}inskog suda u Travniku, ulica Vezirska broj 2, ured broj 9, dana 23. 06. 2009. godine sa po~etkom u 12.00 sati. II Vrijednost nekretnine navedene u to~ki I ovog zaklju~ka utvr|ena je u smislu ~lana 80. stav 3. ZIP-a FBiH, tj. na osnovu nalaza i mi{ljenja stalnog sudskog vje{taka iz oblasti graditeljstva, Kre{imira Filipovi}a, i to u iznosu od 436.114,11 KM. Na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. Stranke i osobe koje se namiruju u ovom postupku mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik, da se nekretnina mo`e prodati nadmetanjem i za cijenu ni`u od one koja je utvr|ena gore prethodnim stavom. III Porez i pristojbe u svezi sa prodajom nekretnine snosi izvr{enik. IV Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sve fizi~ke i javne osobe osim osoba navedenih u ~lanu 88. ZIP-a F BiH uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nakretnine, s tim {to isti iznos ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Prije po~etka ro~i{ta predaju se sudu uplatnice iz kojih je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un ovog suda broj: 338 900 220 835 1383, otvoren kod UniCredit banke d.d. Sarajevo, sa naznakom broja predmeta. U javnom nadmetanju kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~lanom 86. ZIP-a F BiH. V Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u na oglasnoj plo~i suda. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, vratit }e se osiguranje, odmah, nakon zaklju~enja javne prodaje. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj plo~i suda dana 15. 5. 2009. godine. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj plo~i, do dana prodaje mora prote}i najmanje 30 dana. SUDAC Josip Topi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku

72 ^etvrtak, 28. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON KANTONALNI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 P 008380 09 G` Gora`de, 22. 5. 2009. godine

oglasi

KANTONALNI SUD U GORA@DU, u vije}u sastavljenom od sudija: Bjelovi} Milijane, kao predsjednika vije}a, te Lagumd`ija Halila i Spahi} Amera, kao ~lanova vije}a, u parnici tu`ioca Razvojna banka F BiH Sarajevo protiv tu`enih: 1. Rahman Naila iz Gora`da koga zastupa punomo}nik Pjano Zufer advokat iz Gora`da i 2. Zemljoradni~ka zadruga „Cvilin“ Ustikolina, radi naplate nov~anog potra`ivanja vsp. 91.621,00 KM odlu~uju}i o `albama tu`ioca i II-tu`enog izjavljenim na presudu Op}inskog suda Gora`de br. 45 0 P 008380 08 P od 14. 01. 2009. godine, u sjednici vije}a odr`anoj dana 22. 04. 2009. godine donio je slijede}u:

PRESUDU
Uva`avanjem `albe tu`ioca Razvojne banke F BiH Sarajevo, preina~ava se presuda Op}inskog suda Gora`de br. 45 0 P 008380 08 P od 14. 1. 2009. godine u stavu III. izreke kojim je tu`ilac odbijen sa postavljenim tu`benim zahtjevom prema Itu`enom, tako da glasi: Ukoliko II-tu`eni ne izmiri dug prema tu`iocu, obavezuje se I-tu`eni Rahman Nail iz Gora`da da tu`iocu izmiri dug u iznosu od 91.621,00 KM sa ugovorenom kamatom od 2 % na godi{njem nivou na ime glavnog duga kao i da mu isplati zakonsku zateznu kamatu po~ev od 29. 7. 2005. godine pa do isplate, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude pod prijetnjom izvr{enja. @alba I-tu`enog Rahman Naila iz Gora`da odbija se kao neosnovana. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena. Presuda se dostavlja drugotu`enom Zemljoradni~ka zadruga „Cvilin“ Ustikolina, predmet spora je naknada nov~anog potra`ivanja vsp. 91.621,00 KM, a dostava se ima smatrati obavljenom u roku od 15 dana od objave teksta oglasa u listu „Dnevni avaz“. SUDIJA Lagumd`ija Halil
„TESLA“ DD BR^KO Broj: 01-742 Datum: 27. 5. 2009. godine Na osnovu ~lana 224 stav 2. Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i ~lana 23. i 24. Statuta „TESLA“ DD BR^KO direktor Dru{tva objavljuje

U skladu sa ~lanom 33. Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava, Droga d.o.o. Sarajevo objavljuje izvje{taj o provedenoj Tender ponudi emitenta DK Faktor d.d. Sarajevo Firma i sjedi{te ponu|a~a: Droga d.o.o. Sarajevo Broj i datum odobrenja: 04/1-19-104/09, od 22.04.2009. Firma i sjedi{te emitenta: DK Faktor d.d. Sarajevo, Donji Had`i}i Cijena po dionici: 40.00 KM Broj vlasnika vrijednosnih papira koji su prihvatili ponudu: 0 (nula) dioni~ara Broj, vrsta i klasa kupljenih vrijednosnih papira i postotak od ukupnog broja dionica na koje se ponuda odnosila: 0 redovnih (obi~nih) dionica, odnosno 0 % od ukupnog broja dionica emitenta na koje se ponuda odnosila.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 051678 05 P Sarajevo, 15. 5. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, Ulica Mar{ala Tita broj 34., protiv tu`enih TRBOVI] RE[AD iz Sarajeva, Ulica Jeli}a broj 2, TRBOVI] SENAD iz Sarajeva, ulica Jeli}a br. 2 i GU^I] DAVOR iz Sarajeva, ulica Gata~ka broj 68., radi duga, v.s. 33.618,67 KM, nakon provedenog ro~i{ta za glavnu i javnu raspravu dana 9. 4. 2009. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, donio je dana 15. 5. 2009. godine, slijede}u

OBAVJE[TENJE O SAZIVANJU SKUP[TINE „TESLA“ DD BR^KO
Skup{tina dioni~ara „TESLA“ DD BR^KO odr`at }e se dana 29. 6. 2009. godine (ponedjeljak) sa po~etkom u 15.00 sati u prostorijama preduze}a, Br~ko, ul. Bra}e ]uski}a 13. Za sjednicu se predla`e slijede}i Dnevni red: 1. Izbor predsjedavaju}eg skup{tine, zapisni~ara, dva ovjeriva~a zapisnika i verifikacione komisije, 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine, 3. Izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2008. godinu 4. Revizorski izvje{taj o poslovanju dru{tva za 2008. godinu 5. Dono{enje odluke o imenovanju revizora Dru{tva za 2009. godinu Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju skup{tine uz obrazlo`enje takvog prijedloga. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na skup{tini doni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od strane dioni~ara i ovjerenu kod nadle`nih organa. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke. Za sve informacije u vezi sa odr`avanjem skup{tine dioni~ara mogu se obratiti na tel. 049/217-233. Materijal za sjednicu skup{tine mo`ete razgledati u sjedi{tu preduze}a, a dopunska obrazlo`enja iznijet }e se na skup{tini. Uprava

PRESUDU
Nala`e se I, II i III-tu`enim da tu`itelju solidarno isplate glavni dug u visini od 24.227,73 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be tj. od 27. 5. 2005. godine pa do isplate zajedno sa iznosom od 6.403,90KM na ime redovne kamate i tro{kova postupka u iznosu od 2.017,08 KM,a sve u roku od 30. dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U preostalom dijelu koji se odnosi na isplatu zatezne kamate u iznosu od 2.987,04 KM, tu`itelj se odbija. Sudija Mi~ovi} Gordana POUKA: Protiv ove presude dozvoljeno je pravo `albe Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana, od dana dostavljanja. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

73

KUP BiH Slavija u revan{-me~u finala do~ekuje Slobodu

Ofanzivom slomiti Tuzlake
Mo`emo nadoknaditi minus od dva pogotka, ka`e Simi}
Slavija je zavr{ila prvenstvenu utrku kao vice{ampion, {to joj je omogu}ilo nastup na me|unarodnoj sceni. Ovaj uspjeh ekipa trenera Zorana Erbeza `eli upotpuniti trijumfom u Kupu BiH. Za tako ne{to potrebno joj je da danas na svom terenu u Lukavici (17 sati) nadoknadi 0:2 iz prvog finalnog susreta, koji je odigran na Tu{nju. - Sloboda je tvrda, disciplinirana i kvalitetna ekipa koja zna braniti prednost. No, ako istr~imo na teren odlu~ni da odradimo zadatke prema zamislima trenera, ofanzivno od prve minute, ne}e biti problema da probijemo njihov obru~ i anuliramo prednost iz prvog me~a - ka`e Goran Simi}. Da minus od dva gola nije nenadoknadiv, smatra i Erbez. - Tri boda protiv Sarajeva omogu}ila su nam da u miru ~ekamo Tuzlake. Sloboda ima svoje vrline, pogotovo u skokigri. Opasni su iz prekida i, ako im osujetimo tu ja~u stranu, onda ne}e biti iznena|enje kad pobjedni~ki pehar zavr{i u na{im rukama - rekao je Erbez. Protiv Slobode, svi su igra~i na raspolaganju osim Vlastimira Jovanovi}a, koji odra|uje kaznu crvenog kartona, zara|enog u BaG. IVANKOVI] njoj Luci.
Odluka Prvostepene komisije

Iz Slobode ne misle odustati

Po pravdu }emo i}i i u Strazbur
Uvjereni smo da smo `rtve korupcije i zakulisnih radnji ljudi u Nogometnom savezu, ka`e Enes Me{anovi}
- Potpuno smo u pravu i za pravdu }emo se boriti ako treba i na sudu Evropske unije u Strazburu. Uvjereni smo da smo `rtve korupcije i zakulisnih radnji ljudi u Nogometnom savezu, koji nam zabranjuju nastup u evropskim takmi~enjima, {to smo izborili na terenu - kame|unarodnim takmi~enjima. Me{anovi} nam je, pak, prezentirao dokumente koje je Sloboda, uz `albu, predala Drugostepenoj komisiji nakon {to je Prvostepena odbila Slobodin zahtjev za licencu. U dokumentaciji je navedeno da je Prvostepena komisije 29.

Erbez: @elimo trofej

Sloboda danas brani prednost sa Tu{nja

Pogodak donosi trofej
Tuzlaci }e protiv Slavije igrati u najja~em sastavu
Dok Slobodina administracija, na ~elu sa sportskim direktorom Enesom Me{anovi}em, vodi pravnu bitku za svoj klub i izlazak u Evropu, fudbalere s Tu{nja danas o~ekuje revan{-me~ finala Kupa BiH u Lukavici protiv Slavije. U prvom me~u Tuzlaci su ostvarili zna~ajnu prednost, od dva pogotka, ali je ekipa trenera Sakiba Malko~evi}a svjesna da }e biti na velikom isku{enju, pogotovo zato {to su de{avanja u vezi sa (ne)dobivanjem licence itekako imala utjecaja na fudbalere. - Istina je da smo svi potreseni posljednjim de{avanjima. Jo{ ne znam kako }e to sve izgledati na terenu. Ipak, to {to smo poljuljani trebalo bi nas u~initi ja~im. [to se ti~e na{eg sastava, mo`emo ra~unati na sve igra~e osim na povrije|enog kapitena Adnana Sarajli}a. Ako postignemo pogodak, bili bismo veoma blizu trofeja - rekao je Malko~evi}. U Slobodi, koja je ve} dva dana u karantinu na Ilid`i, strahuju od su|enja, jer su arbitri u ovoj sezoni u Lukavici dosudili ~ak 15 penala za Slaviju. Tuzlaci }e imati i podr{ku „Fukara“, koji su najavili organiziran odlazak na utaE. MUHAREMAGI] kmicu.
Ugovor sa ^elikom

Sporazum sa Poreznom upravom

zao nam je ju~er sportski direktor tuzlanske Slobode Enes Me{anovi}. Njegove rije~i se, dakako, odnose na odluku Drugostepene komisije za licenciranje, koja Slobodi nije odobrila nastup u

Detalj sa prvog me~a: Borba Me{i}a i Regoje za loptu

Ahmed Mufti} demantira Telibe}irevi}a

Nikoga nisam udario, bio je samo verbalni sukob
Nakon {to smo objavili kako je napao i udario Faruka Telibe}irevi}a, predsjednika Fudbalskog kluba @eljezni~ar, te direktora Samira Ahmedbegovi}a, Ahmed Mufti} Violina javio se u na{u redakciju. - Nikoga nisam udario. Istina je da je izbio kratki verbalni sukob izme|u mene, Telibe}irevi}a i Ahmedbegovi}a, ali udaranja nije bilo. Da je to istina, mo`e potvrditi i to {to me patrola policije uop}e nije zapisala kada je do{la na stadion Grbavicu - rekao nam je biv{i A. N. uposlenik @eljezni~ara.
Potvrda Budu}nosti

aprila odbila Slobodu zato {to nije bio dostavljen ugovor sa stadionom koji je odobren za UEFAina takmi~enja, zatim zbog neizmirenih obaveza prema drugim klubovima (Budu}nost, Banovi}i) po osnovu transfera te zbog nepla}anja obaveza socijalnim i poreznim vlastima. - Imali smo rok za `albu od osam dana. U roku smo ispunili sve obaveze, {to smo i argumentirali u `albi. Od Banovi}a smo dobili potvrdu da im ni{ta ne dugujemo, sa ^elikom smo potpisali ugovor o kori{tenju stadiona Bilino polje, a sa Poreznom upravom sporazum o odgo|enom pla}anju na{ih obaveza - pojasnio nam je Me{anovi}. Najavio je da }e Sloboda i slu`beno tra`iti reviziju svih izdatih licenci te je zatra`io sastanak sa ~lanovima Predsjedni{tva A. N. Saveza i sa tu`iocem.

Me|unarodni fudbal

@uninjo ide, vi{e prostora Pjani}u
Kao {to je i najavio, Brazilac @uninjo (Juninho) napustit }e ekipu Liona na kraju sezone. Trideset~etverogodi{nji vezni igra~ razornog udarca zatra`io je raskid ugovora, {to mu je ~elni{tvo kluba, priznaju}i njegov veliki udjel u osvajanju sedam uzastopnih titula francuskog prvaka, i odobrilo. Odlazak @uninja ostavit }e vi{e prostora za igru na{em dragulju @uninjo: Dobio raskid ugovora Miralemu Pjani}u, koji je u sezoni na izmaku, prvoj nakon {to je do{ao iz Meca, prikupio 19 nastupa i 616 minuta u francuskom prvenstvu. Iz Liona, tako|er, sti`e i vijest da je napada~ Karim Benzema, koga mediji sele u najve}e evropske klubove, izrazio `elju da jo{ jednu sezonu ostane ~lan „Lavova“ sa @erlana.

74

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

sport

^EKAJU]I FINALE [etnja Rimom uo~i velikog duela

Recesija i na tribinama
Sa padom funte Englezi su skontali da se moraju ograni~iti na jednodnevni izlet do Rima
(Od specijalnih izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Rima)
Priznajem da nisam ba{ najbolje znao {ta ustvari predstavlja rije~ „recesija“. Pretpostavljao sam da je to neki stru~ni izraz za „kokuzluk“, al’ gdje }e{ re}i da si recesijaner ako si kokuzaner pa sam nekako presko~io ove globalne finansijske zavrzlame.

Suspendirana sedmorica prvotimaca Torina Italijanski nogometni prvoliga{ Torino u posljednjem ovosezonskom kolu Serije A ne}e mo}i ra~unati na ~ak sedmoricu igra~a prve postave. Angelo Ogbona (Ogbonna) i Marko Pisano (Marco) zaradili su po ~etiri utakmice kazne, Rolando Bjanki (Bianchi), Aimo Dijana i ^esare Pratali (Cesare) po dvije, dok su Blerim D`emaili i Ignazio Abate zaradili po jednu. Igra~ \enove Ruben Olivera morat }e pauzirati tri susreta nakon tu~e na kraju susreta u kojem je \enova slavila sa 3:2 u Torinu.

Nigdje nikoga
Nakon Rima, stvar je donekle jasnija, barem prema onome {to smo vidjeli na ulicama Vje~nog grada u danima odigravanja finala Lige {ampiona. U ponedjeljak, nigdje nikoga sa dresovima Man~ester junajteda i Barcelone, u utorak se ukazale poneke grupice, ali vi{e turisti~kog nego fudbalskog profila. Tek se u srijedu moglo osjetiti da se igra najva`nija fudbalska utakmica godine, finale najja~eg klupskog takmi~enja na svijetu. Opet, nije to to. Kolege se sje}aju Istanbula, gdje su navija~i Liverpula lumpovali tri dana i prije i poslije utakmice sa Milanom, u

Frank Bauman zavr{ava karijeru Frank Bauman (Baumann), kapiten njema~kog nogometnog prvoliga{a Verdera, najavio je kraj igra~ke karijere nakon subotnjeg finala njema~kog DFB kupa. Susret protiv Bajera iz Leverkuzena bit }e Baumanova posljednja utakmica u dresu „Zelenih“ iz Bremena prije nego {to postane asistent Klausa Alofsa (Allofs) u menad`mentu kluba. Bauman je Bauman (desno): U subotu 1999. stigao u Verder iz Nirnber- posljednji me~ ga, a nastupio je u ukupno 378 bundesliga{kih utakmica i postigao 21 pogodak.

Trg [panije: Gdje bi drugo bili navija~i Barcelone?

Parizu, opet, ve}inom engleska fe{ta, Arsenal igrao sa Barcelonom, lani u Moskvi tek prava ludnica, Man~ester junajted protiv ^elzija. E, za stotinu britanskih funti nekada se moglo dobiti 150 eura, a danas samo stotinjak pa su Englezi skontali da se moraju ograni~iti na jednodnevni izlet do Rima.

Grad no`eva
Uprkos zadovoljstvu policije sigurnosnom situacijom, zabilje`eno je i nekoliko incidenata, a jedan je potvrdio za{to Rim zovu gradom no`eva. ^etvorica Italijana napala su 34-godi{njeg Britanca Grega Vedona (Whedon) ispred hotela u kojem je odsjeo, a jedan mu je zadao ubod u lijevu nogu. Policijski bilten iz Rima donosi i vijest o hap{enju ~etvorice Engleza. Devetnaestogodi{nji navija~ Man~estera i njegov otac uhap{eni su jer su udarili dvojicu policajca, dok su druga dvojica ra~un od 300 eura u jednom restoranu platila falsificiranim nov~anicama. Italijanska policija poku{ala je dr`ati zajedno ve}i broj navija~a iz Engleske, blizu stadiona, nisu ih ba{ previ{e ohrabrivali da obilaze turisti~ke atrakcije kakvih je u Rimu na stotine, bukvalno na svakom koraku. Oni koje smo susretali po centru grada, ve}inom su bili stariji. Na{ao se tu i engleski Pakistanac sa ~etvero djece u dresovima Man~estera, na le|ima dva Ahmeda, jedan Samed, ~etvrtom jo{ nisu upisali ime. Tek nekoliko mla|ih, uobi~ajeno pripitih Engleza, izgubljeno je tra`ilo gdje su mase njihovih prijatelja po dresu i boci.

Luki} predsjednik Crvene zvezde
Vladan Luki} je novi predsjednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda, ~etvrti u posljednje tri godine, odlu~eno je na sjednici Skup{tine ovog kluba. Od 81 ~lana Skup{tine glasalo ih je 59. Vladan Luki} dobio je povjerenje 30 ~lanova, 26 je bilo suzdr`ano, a tri protiv. Prethodno je Dragoljub Leki}, jedini najavljeni protivkandidat, povukao svoju kandidaturu.

Kvare{ma u \enovi, ~eka sereprezentativac RikaKrespo Portugalski
rdo Kvare{ma (Ricardo Quaresma) nosit }e od naredne sezone dres \enove nakon {to je milanski Inter za 10 miliona eura prodao \enovljanima polovinu ugovora talentiranog veziste. Milanski Inter je, ina~e, doveo u svoje redove tandem \enove Tijaga Motu (Thiago Motta) i DijeKvare{ma: Napu{ta Inter ga Milita (Diego), a u suprotnom pravcu ovih dana trebao bi krenuti Argentinac Ernan Krespo (Hernan Crespo), kojem istje~e ugovor sa „Neroazurima“.

Martin Jol na klupi Ajaksa
Holandski nogometni trener Martin Jol dogovorio je sa Ajaksom potpisivanje trogodi{njeg ugovora. Jol je minule sezone vodio njema~ki HSV, a na klupi Ajaksa zamijenit }e Marka van Bastena (Marco van Basten), koji je podnio ostavku na tu du`nost pri samom kraju sezone. - U Hamburgu sam proveo lijepo vrijeme rade}i u zaista velikom klubu. No, nakon dosta godina u inozemstvu, raduje me povratak u domovinu - izjavio je Jol.

Pusta Pjaca del Popolo

(Foto: N. Bo`ovi})

Ljevica i desnica
Rimljani su prili~no nezainteresirano gledali na sudar najve}ih fudbalskih klubova dana{njice, a u pri~u su se upu{tali tek kada je tema bila ona najva`nija - Roma ili Lacio. Lijevo ili desno. Prema pravilu, svaki navija~ Rome isticao je ljubav prema komunizmu, jedan nas je konobar ~ak na prebrzo nerazumljivom italijanskom uvjeravao u ljubav prema Fidelu Kastru, ^avezu, dana{njim komunisti~kim liderima te je otvoreno ismijavao (barem su tako izgledale njegove gestikulacije licem i rukama) Silvija Berluskonija. Lacio se i zove SS pa i ne treba biti previ{e pametan da se shvati koja je on opcija. „Du~e“ je i dalje tu. Ispred Olimpika stoji ogromni stub na kojem pi{e „Musolini“. Najpoznatiji italijanski fa{ista izgradio je ovaj stadion i jo{ je jedan od omiljenih likova velikog broja Rimljana.

Prohibicija u centru
[panci su znali gdje }e, jedan od centralnih trgova u Rimu zove se Pjaca del Espanja (Trg [panije). Dobro raspolo`eni (ko nije dobro raspolo`en pred utakmicu?), pjesma se orila, uz zadovoljstvo vlasnika radnji, te i ne ba{ toliku sre}u Italijana, koje ama ba{ nimalo ne interesira {to se igra „nekakav finale“, u kojem ne u~estvuju Roma ili Lacio. Zabrana to~enja alkohola na javnim mjestima upristojila je stvar, bar je centar grada bio po{te|en belaja. Italijanska policija uspjela je kontrolirati i dio pored stadiona Olimpiko, na kojem su se ~esto de{avale plja~ke i napadi. Sumnjive likove smo vi|ali, ali ve}inom u poku{aju da prodaju ulaznicu naZ. [ARI] crno.

Venecuela u Boliviji 12 dana prije me~a
Nogometna reprezentacija Venecuele ve} je doputovala u bolivijski La Paz iako }e utakmicu ju`noameri~kih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv doma}e selekcije odigrati tek 6. juna. Nogometni savez Venecuele odlu~io je da svoju reprezentaciju po{alje u La Paz 12 dana prije utakmice kako bi izbjegla sudbinu Argentine, koju je Bolivija u istom gradu razbila sa 6:1. Iako su Argentinci bili posramljeni nakon takvog debakla, ipak su, barem neki od njih, poku{avali prona}i opravdanje u ~injenici da se nisu stigli prilagoditi na nadmorsku visinu od 3.600 metara u La Pazu. U Venecueli, o~ito, ne `ele ni{ta prepustiti slu~aju.

Navija~i Fluminensea napali brazilskog nogomeigra~e Razo~arani posljednjim rezultatima, navija~i
tnog kluba Fluminensea upali su na teren za vrijeme treninga i napali igra~e svog voljenog kluba... Televizijska slika pokazala je grupu od tridesetak navija~a kako tr~i prema igra~ima za vrijeme treninga. Mediji javljaju da je bijesne navija~e, koji su, ljuti zbog podba~aja protiv Korintijansa i Santosa, zaustavio tek klupski za{titar, koji je ispalio dva hica uzrak.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

75

^ELIK U ljetnoj pauzi ponovo temeljita rekonstrukcija tima

Bez ugovora {estorica igra~a i trener Bloudek
Zeni~ani }e, navodno, vratiti na klupu Ivu I{tuka
Na Bilinom polju i zvani~no je spu{tena zavjesa na jo{ jednu turbulentnu i neuspje{nu sezonu ^elika. Sada se o~ekuje novo vru}e ljeto, jer su ~ak {estorici prvotimaca istekli ugovori. Slobodni su Had`i}, [abi}, Jur~evi}, Hasanovi}, Moranjki} i Jan~evski.
Zild`i}: Poraz od Strugara

Salko Zild`i} izgubio svjetsku titulu u kik-boksu

Velika dugovanja
Jan~evski i Moranjki} su ve} oti{li ku}ama i ne vra}aju se skoro sigurno. Izvjestan je i odlazak Had`i}a u inozemstvo. - Nikome nije saop}eno da li se na nas ra~una ili ne. Tako|er, prema svima su ostala neispla}ena i velika dugovanja - ka`e [abi}. Ugovor je istekao i treneru Marinu Bloudeku, koji je, kada je u oktobru preuzeo ekipu, dogovorio samo anga`man do kraja godine kako bi se prvo uvjerio da }e klupsko vodstvo mo}i pratiti njegov program. Zimus je odlu~io ostati do kraja sezone. No, iako su iz kluba ranije najavili razgovore sa Bloudekom o novom ugovoru, o~ito }e, ako do njih uop}e i do|e, pregovori biti samo formalne prirode, jer nam izvor

Kobna ~etvrta runda u Podgorici
[abi}: Jedan od {estorice slobodnih

blizak klubu tvrdi da su, navodno zbog finansijskih zahtjeva, vrlo mali izgledi da dosada{nji trener ostane na klupi. Bloudek, s druge strane, tvrdi da ni sa kim nije razgovarao o novcu za potpisivanje novog ugovora tako da

mu nije jasno kako neko mo`e znati njegove finansijske zahtjeve.

Salko Zild`i} izgubio je naslov prvaka svijeta u kik-boksu nakon {to je u utorak nave~er u podgori~koj dvorani Mora~a izgubio nokautom u ~etvrtoj rundi od Crnogorca Ivana Strugara. Zild`i} je do prekida bio bolji borac, a protivnika je dva puta slao na pod. Na`alost, trenutak nepa`nje ko{tao je na{eg borca odbrane svjetske titule. Zild`i} nije uspio na vrijeme blokirati udarac de-

snom nogom, nakon ~ega se vi{e nije vratio u ring. - Trenutak nepa`nje ko{tao me je poraza. Dobro sam odradio tri prve runde i osje}ao sam se dobro. No, mali pad koncentracije i nepa`nja bili su dovoljni da izgubim me~. ^estitam Strugaru na pobjedi. Nadam se da }u nekada opet imati priliku da se borim protiv Strugara rekao je Zild`i} nakon me~a. E. M.

Spreman da ostane
- Samo sam izrazio spremnost da ostanem i da nastavim zapo~eti posao. Nikakve pregovore nismo vodili - ka`e Bloudek. Kako nezvani~no tvrdi na{ izvor, ^elik je ve} po~eo potragu za novim trenerom pa se tako, izme|u ostalih, spominju imena Dragana Jovi}a i Ive I{tuka. Jovi}ev dolazak na Bilino polje je, naravno, skoro nevjerovatan s obzirom na to da ga sa Zrinjskim o~ekuje nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dok je povratak I{tuka, kojeg je Bloudek upravo i naslijedio na klupi, malo V B. . izvjesniji.

Tuzlanke ne}e braniti evropsku karate titulu

Stijepi} zamjena za Had`i}a
Tako|er, u kombinaciji za klupu su, navodno, i Dino \urbuzovi}, koji je svojevremeno vodio ^elik, zatim Ratko Ninkovi}, trenutno trener Zvijezde iz Grada~aca, te biv{i golgeter Zeni~ana Darko Nestorovi}, koji trenutno sa Rudarom iz Prijedora vodi na tabeli Prve lige Republike Srpske i juri{a na najvi{i rang. ^elik bi iz Prijedora `elio dovesti i napada~a Sa{u Stijepi}a, koji bi trebao kompenzirati odlazak Emira Had`i}a, najboljeg klupskog strijelca (9) i asistenta (4).

Nemaju 6.000 maraka za odlazak u Madrid
Kako sada stvari stoje, karatistkinje KBS Tuzla-Sinbra ne}e braniti titulu na Evropskom klupskom prvenstvu u Madridu, koje po~inje u subotu. Razlog je nedostatak novca. - Najvjerovatnije ne}emo putovati u [paniju. O~ito je da ne postoji interes da na{ klub brani titulu, koju je osvojio lani u Mariboru. Za put i tro{kove potrebno nam je skoro 6.000 KM, ali te pare nemamo - ka`e Fikret Selman, direktor i trener KBS Tuzla-Sinbra.
E. M.

Zrinjski po~eo slagati igra~ku kri`aljku

Te{ka situacija u gora`danskom sportu

Nikoli} i @ur`inov produ`ili
Trener Zrinjskog Dragan Jovi} ima dvije brige manje. Stani{a Nikoli} i Igor @ur`inov, vrlo va`ni nogometa{i iz {ampionske ekipe, produ`ili su ugovore do 2011. godine. Tako su „Plemi}i“ po~eli slagati igra~ku kri`aljku za sljede}u sezonu s obzirom na to da su dvojica spomenutih igra~a bila u grupi onih kojima je istekao ugovor. Sada to dru{tvo ~ine jo{ Igor Melher, Ante Serdaru{i} i Velibor \uri}. - I status ostalih igra~a bit }e poznat vrlo brzo. Klub `eli da oni ostanu u Zrinjskom - izjavio je Ma. P . Jovi}.

Apel za spas rukometnih klubova
Navija~i i simpatizeri Mu{kog i @enskog rukometnog kluba Gora`de okupili su se u dvorani „Mirsad Huri}“ kako bi jo{ jednom pru`ili punu podr{ku ovim sportskim kolektivima, koji su, zbog te{ke finansijske situacije, pred ga{enjem. Istovremeno, javnosti su se obratili i ~elnici oba kluba. - Tra`imo da se u rebalans bud`eta uvrsti stavka o finansiranju kluba. @elimo samo da opstanemo, jer na sportskim terenima nismo pora`eni. Zar da budemo pora`eni na ovaj na~in - izjavio je Zafir Kajevi}, predsjednik MRK Gora`de, te je dodao da ovaj klub okuplja vi{e od 300 ~lanova. Fahrudin ]osovi}, predsjednik @RK Gora`de, ukazao je na zna~aj ovog sporta u gradu na Drini te je pozvao nadle`ne da imaju E. A. razumijevanja.

Spec
SANSKI MOST - Sana 7 osvojila je titulu regionalnog prvaka u ko{arci u kolicima. U finalu NLB lige, koju su ~inili klubovi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, Sanjani su u ljubljanskom Tivoliju uvjerljivo porazili novosadsku Vojvodinu sa ~ak 83:41. Prvo ime finalne utakmice bio je kapiten Sane 7 i dr`avni reprezentativac Elvir Modronja, koji je progla{en i najboE. T. ljim igra~em Lige.

Nikoli}: Ostaje „Plemi}“ do 2011.

Travni~ani dobili kra}i odmor

Ugovorena turneja po [vicarskoj
Opstankom u Premijer ligi nogometa{i Travnika ostvarili su cilj koji su postavili uo~i sezone. Pripreme za novo prvenstvo „Veziri“ }e po~eti sredinom juna, a ne{to poslije uslijedit }e gostovanje u [vicarskoj. - Direktor Midhet Saraj~i} obavijestio nas je da }e ekipa 22. juna krenuti u [vicarsku, gdje }emo boraviti do 4. jula. Ve} su ugovorene utakmice sa Dinamom iz Bukure{ta, Bazelom i Arauom. Momci su zaslu`ili odmor, ali i jedno ovakvo putovanje u [vicarsku - rekao je Ned`ad SelimoS. P . vi}, trener Travnika.

Nakon {to je ispalo iz Premijer lige

[ta }e biti sa Posu{jem?
Posu{je se i prije posljednjeg kola preselilo u ni`i rang, a veliko je pitanje {ta }e biti sa klubom koji je bio redovan ~lan Premijer lige od njenog osnivanja. Da li }e se takmi~iti u Prvoj ligi Federacije BiH, u nekom od ni`ih rangova? Nije isklju~eno ni da bude dovedeno u pitanje i postojanje kluba. Problema je mnogo, a rje{enja ni na vidiku.
A. K.

76

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

sport

BOKS Almedin Fetahovi} razo~aran radom Saveza

Mo`da se i povu~em
Ne `elim da o meni odlu~uju ljudi koje ne zanima sport, ka`e proslavljeni bh. bokser
Prvi osvaja~ me|unarodne medalje za na{u dr`avu od njenog osamostaljenja Almedin Fetahovi} najavljuje odlazak iz boksa, u kojem je postigao ogroman uspjeh i kao aktivan takmi~ar i kao trener. - [ta to vrijedi kada o mojoj sudbini odlu~uju ljudi koje ne interesira sport nego samo novac. Od reprezentacije su odavno digli ruke, pa sam, uz trenersku funkciju, bio primoran i da se snalazim kako znam i umijem da bokserima omogu}im nastup na me|unarodnoj sceni. neda}ama i razmi{ljam da potpuno dignem ruke od boksa i posvetim se ne~emu drugom - ka`e Fetahovi}. Njegovo razo~arenje kulminiralo je nakon niza, kako ka`e, potpuno nelogi~nih poteza vrha Bokserskog saveza BiH, prije svega, otimanja doma}instva pojedina~nog prvenstva dr`ave, koje je dobio njegov klub (BK Ilid`a), ali je kasnije dodijeljen banjalu~koj Slaviji. - Na konkurs se u roku javio samo moj klub i dobio organizaciju, koja nam je oduzeta mimo
Turulja: Ring-rampa postavljena specijalno za ovaj turnir
(Foto: F. Fo~o)

„Avaz Sarajevo Open“ u bilijaru

Sve spremno za po~etak
U~estvuje 256 igra~a iz 20 zemalja, po ~emu ovaj turnir spada me|u najja~e u Evropi
U sarajevskom hotelu „Radon Plaza“ od 29. do 31. maja bit }e odr`an Drugi me|unarodni turnir u bilijaru „Avaz Sarajevo Open“. Za titulu prvaka u „deveci“ i za prvu nagradu od 4.000 eura borit }e se ~ak 256 igra~a iz 20 zemalja, po ~emu ovaj turnir spada me|u najja~e u Evropi. Kako nam je rekao Ramiz Turulja, direktor turnira i ~ovjek koji je najzaslu`niji {to }e na{ glavni grad biti doma}in ovog doga|aja, me|u u~esnicima su i biv{i i aktuelni prvaci Evrope i svijeta Rej Hundal (Ray) i Maid Imran iz Engleske, Ralf Mund i Karl Sobrekis iz Njema~ke, Ivica Putnik iz Hrvatske, Ma|ari [andor Tot i Vilmo{ Folde{, Zoran Svilar iz Srbije, Bruno Muratore iz Italije, biv{i prvak Evrope Riko Diks (Rico Dix).... Od na{ih igra~a, najvi{e se o~ekuje od najboljeg Dine ^erimagi}a. - Pripreme su gotove i turnir mo`e po~eti. Takmi~enje }e se odr`ati pod okriljem i prema pravilima Evropske bilijar federacije (EPBF). Ve} sada nam akteri turnira daju komplimente da je ovo najja~i turnir u Evropi. Specijalno smo napravili ring-rampu, svojstvenu svjetskim prvenstvima u Las Vegasu i Manili - kazao nam je Turulja. Kotizacija za u~e{}e iznosi 50 eura, a ukupan nagradni fond 15.200 eura. Kuriozitet turnira je da dame, profesionalne igra~ice, ne}e pla}ati kotizaciju, a za njih je organizator pripremio i specijalni dar. Prvi me~evi zakazani su za 29. maj u 9 sati, a finalni je na programu 31. maja s po~etkom u 18 sati uz TV prijenos na Pink BH. - Ovo je jedini turnir u Evropi koji se igra u hotelu sa pet zvjezdica. Zahvalio bih u ime organizatora hotelu „Radon Plaza“, zatim ministrima Emiru Had`ihafizbegovi}u, Gavrilu Grahovcu, „F-Autocentru Sarajevo“, „Lutriji BiH“, „Sarajevo osiguranju“, „Fedexu“ i Op}ini Novi Grad na velikoj poIs. ]. dr{ci - dodao je Turulja.

Zlato u Monpeljeu
Almedin Fetahovi} je na Mediteranskim igrama 1993. u francuskom Monpeljeu osvojio zlatnu medalju, prvu za bh. sport na me|unarodnoj sceni. Dvije godine kasnije bio je peti na Svjetskom prvenstvu u Berlinu. Nakon toga Predsjedni{tvu Saveza kvarim kombinacije, jer sa mnom ne mogu manipulirati, ali ni ja vi{e nema snage da se borim sam sa svim se posvetio trenerskom poslu. Jedan je od osniva~a BK Ilid`a. Na Evropskom prvenstvu u Liverpulu pro{le godine bio je trener Memnuna Had`i}a, koji je osvojio bronzanu medalju, {to je najve}i uspjeh u historiji bh. boksa. svih propisa - tvrdi Fetahovi}. Potom je, dodaje Fetahovi}, novi organizator obavijestio u~esnike da im ne}e snositi tro{kove smjeFetahovi}: Sa mnom ne mogu manipulirati

{taja tokom Prvenstva, iako je to jedan od uvjeta konkursa? - O~ekivao sam da }e barem tada Savez reagirati, ali nema ko zakazati sjednicu jer su i predsjednik i potpredsjednik podnijeli ostavku. I {ta ja tu dalje da radim pita se razo~arani Fetahovi}. E. J.

Teniski Rolan Garos u Parizu

[arapova izbacila Petrovu
U 2. kolu teniskog Rolan Garosa u Parizu Ruskinja Marija [arapova savladala je zemljakinju Nadiju Petrovu uz mnogo muka. Trostruka gren slem prvakinja, koja je pro{le godine do{la u Pariz kao prva igra~ica svijeta, ali je zbog povrede ramena pauzirala i sada je 102., gubila je u tre}em setu sa 2:4. Ipak, na kraju je slavila sa 8:6. Va`niji rezultati: MU[KARCI: 2. kolo: Vavrinka ([vicarska, 17) - Masu (^ile) 6:1, 6:1, 6:2, Tipsarevi} (Srbija) - Lopez ([panija, 28) 6:7, 6:4, 7:6, 6:3, Verdasko ([panija, 8) - Pe{ner (Njema~ka) 6:1, 6:2, 6:3, Simon (Francuska, 7) - Kendrik (SAD) 7:5, 6:0, 6:1, ^ili} (Hrvatska, 13) - Sela (Izrael) 6:0, 6:3, 6:1, Marej (V. Britanija, 3) Stara~e (Italija) 6:3, 2:6, 7:5, 6:4, Gonzalez (^ile, 12) - Ma~ado (Portugal) 6:3, 6:2, 6:3. @ENE: 2. kolo: [arapova (Rusija) - Petrova (Rusija, 12) 6:2, 1:6, 8:6, Ivanovi} (Srbija, 8) - Tanasugarn (Tajland) 6:1, 6:2, Azarenka (Bjelorusija, 9) - Barojs (Njema~ka) 7:6, 7:5, Pavlju~enkova (Rusija, 27) - Koin (Francuska) 6:2, 7:6, Na (Kina, 25) - Ba~inski ([vicarska) 6:1, 6:4, Safina (Rusija, 1) - Dja~enko (Rusija) 6:1, 6:1, [vedova (Kazahstan) - Rus (Holandija) (E. J.) 6:0, 6:2.

Odluka o novom rukometnom premijerliga{u

@eljezni~ar u Mostaru brani plus osam
Derbi Prve lige Federacije BiH u rukometu izme|u Zrinjskog i @eljezni~ara, koji je na rasporedu u subotu u Mostaru, odlu~it }e jo{ jednog putnika u Premijer ligu uz zeni~ki ^elik. @eljezni~ar do sada ima stopostotan u~inak, dok je Zrinjski jedini poraz do`ivio jesenas, upravo od Sarajlija, u Skenderiji sa 34:42. „Plavima“ }e stoga odgovarati i bilo koji poraz do osam golova razlike. - Idemo u Mostar na pobjedu i uop}e ne razmi{ljamo o tome s koliko bismo razlike mogli izgubiti. Mislim da smo kvalitetniji i da }emo uspjeti ostvariti plasman u vi{i rang - kazao je mladi @eljin igra~ Filip Joji}. On se, kao i svi njegovi suigra~i, najvi{e pribojava sudijskih spletki. - Dobili smo informacije da }e sudije biti delegirane tek na dan utakmice, a ve} nekoliko puta do sada poku{avali su nas o{tetiti. Ipak, mislim da mo`emo izdr`ati i protiv Zrinjskog i protiv sudija A. ^. dodao je Joji}.

[arapova: Povratak nakon duge pauze

Plej-of NHL lige

Pitsburg pomeo Karolinu
Hokeja{i Pitsburga ponovo su, drugu godinu zaredom, izborili finale Stenli kupa nakon {to su sa 4-0 u pobjedama pomeli Karolinu. ^etvrti me~ finala Isto~ne konferencije doigravanja NHL lige, na terenu Karoline u Reliju, pripao je „Pingvinima“ sa 4:1, i to nakon {to su doma}i poveli preko Erika Stala (Eric Staal). Rezultat su preokrenuli Ruslan Fedotenko, Maks Talbot (Max), Bil Gerin (Bill Guerin) i Krejg Adams (Craig). U velikom finalu Pitsburg bi opet mogao igrati sa aktuelnim prvakom Detroitom, od kojeg je lani izgubio sa 2-4 u seriji. „Red vingsi“, naime, u finalu Zapadne konferencije vode sa 3-1 protiv (O. L.) ^ikaga.

Duel Stala i Letanga: „Pingvini“ dobili ~etvrti me~ sa 4:1

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 28. maj/svibanj 2009.

77

KO[ARKA Bosna podbacila u prvom finalnom susretu

„Studenti“ bez `elje
Krivim i sebe i igra~e, ka`e trener Vukoi~i}
Kada trener poput Vlade Vukoi~i}a, koji, prema pravilu, krivicu za poraze prihvata na vlastita ple}a, ka`e da je nezadovoljan nedostatkom motivacije svojih ko{arka{a, onda je jasno na {ta je li~ila igra Bosne ASA BH Telecoma protiv [irokog Eroneta u prvom me~u finala plej-ofa za prvaka BiH. Krajnjih 78:87 ~ak i dobro zvu~i u odnosu na igru „Studenata“, koji kao da bez borbe predaju {ampionsku krunu [irokobrije`anima.
Siri{~evi} i Grgat: [irokobrije`ani odigrali hrabro

[iroki Eronet nakorak do {estog naslova prvaka

Slab pristup
- Stvarno smo odigrali lo{e, mo`da nas je i pristup utakmici donekle ko{tao poraza. Pobjeda [irokog je zaslu`ena, ali ni{ta jo{ nije gotovo. Poku{at }emo u [irokom Brijegu izboriti majstoricu. Uz su|enje kakvo su ovdje imali gosti, siguran sam da u tome mo`emo uspjeti - ka`e kapiten Goran Ikoni}, kojeg kao da dosti`e umor nakon sezone ispunjene te{kim utakmicama i povredama (20 minuta, 7 poena). Rijetka svijetla ta~ka u doma}im redovima bio je Suad [ehovi} (20). Du{an \or|evi} imao je 14 poena, Ivan Ivanovi} i Seid Hajri} po 12, dok je Elvir Ov~ina ostvario po deset poena i skokova uz {est asistencija. No, porazno djeluje statistika „Studenata“ u skoku (26/33 za [iroki) i slobodnim bacanjima (34/21), {to, opet, ukazuje na odsu-

Na Pecari se priprema fe{ta
Ivanovi} u duelu sa Tomasom: Pristup ih ko{tao poraza
(Foto: B. Nizi})

stvo koncentracije, ali i borbenosti, kakva bi se trebala podrazumijevati i u daleko manje bitnim duelima nego {to je finale dr`avnog prvenstva. Uostalom, {ta re}i o `elji tima koji u tre}em periodu, kada bi trebao stizati rezultat, u deset minuta napravi samo dva prekr{aja, a igra poraznu odbranu? - Pobijedili su nas u agresivnosti i borbenosti. Krivim i sebe i igra~e. Ovo nije jedna od 15-20

liga{kih utakmica nego finale u kojem ne treba druga motivacija do unutra{nje, takmi~arske. Sada smo u situaciji da }emo mo`da sami sebi dugo, mo`da i do kraja karijere, zamjerati za{to nismo dali sve od sebe - isti~e Vukoi~i}.

Ni{ta nije gotovo
Ipak, trener koji iza sebe ima i osvojenu NLB ligu, ne predaje se tek tako. Vukoi~i} najavljuje da }e Bosna u~initi sve da u subotu u [irokom Brijegu izbori majstoricu te da ina~e uspje{nu sezonu (osvojen Kup BiH, sedmo mjesto u NLB ligi, izboren nastup u NLBu) kruni{e na najbolji na~in. - Kada je rije~ o taktici, ne mo`emo mnogo toga promijeniti, ali mo`emo u motivaciji. Mi se ne predajemo, vjerujem da postoji na~in da pobijedimo i da izborimo pravo na majstoricu na na{em terenu - rekao E. JESENKOVI] je Vukoi~i}.

Nakon velike pobjede nad Bosnom u prvoj utakmici finala plejofa u Sarajevu, ko{arka{i [irokog su nakorak do svog {estog naslova. Za to im treba jo{ jedna pobjeda, a na Pecari su slo`ni da }e je izboriti ve} u subotu na doma}em parketu. - Ni{ta jo{ nije gotovo, ali smo, objektivno, mnogo bli`i trofeju. Znao sam da je prva utakmica na{a velika prilika. Igra~i su bili svjesni toga, odigrali su hrabro i rezultat nije izostao - kazao je trener Hrvoje Vla{i}. Prvi ~ovjek [irokog Ante Suton pohvalio se zbirkom trofeja osvojenih sve redom u gostima. - Pet godina sam predsjednik

kluba i u to vrijeme [iroki je osvojio pet trofeja (dva prvenstva i tri puta Kup) i, zanimljivo, svih pet na gostuju}im parketima. Dva pokala namijenjena prvaku podigli smo u Skenderiji, tri Kupa osvojili smo u Aleksandrovcu, Trebinju i Sarajevu. Ovo je prigoda da jedan trofej proslavimo zajedno sa svojim navija~ima na Pecari - kazao je Suton te je dodao: - Bez obzira na ishod subotnje utakmice, u [irokom Brijegu se priprema velika fe{ta. Na{ glavni razlog za slavlje je povratak u NLB ligu, a ako pobijedimo Bosnu, to }e D. KNEZOVI] biti samo plus.

KK Bo{njak prvak A-2 lige

Navija~i pokazali {ta misle
Vukoi~i} ka`e da je dirnut transparentom „Vlado, ostani“ kojim su Bosnini navija~i za vrijeme me~a protiv [irokog jasno dali do znanja {ta o~ekuju od uprave i trenera u pregovorima o produ`avanju ugovora. - T je ne{to {to stoji u glavi, o o ~emu je uprava rekla {ta misli. Rekao sam i ja, ali u ovom momentu pred nama su pripreme za nastavak finala i jo{ }emo razgovarati o tome. Jedino mi je `ao {to je sve ispalo pomalo kontradiktorno. S jedne strane je pri~a o uspjehu i nastavku saradnje, a s druge prili~no razo~aravaju}i poraz - komentira Vukoi~i}.

Delegat zaboravio upisati ko{
Ko{arka{ki klub Bo{njak iz Had`i}a prvak je A-2 lige Bosne i Hercegovine, jer je komesar Zoran Markovi}, na osnovu izvje{taja sa utakmice u Mostaru, susret protiv doma}ih Sparsa registrirao rezultatom 74:63 za Had`i}ane. Podsjetimo, prethodno je predsjednik KK Spars Nihad Selimovi} u izjavi za na{ list ustvrdio da se kona~ni rezultat ne semaforu (63:74) ne podudara sa zvani~nim zapisnikom (63:72) i da zbog ta dva poena, koja u kona~nom poretku idu u prilog njima, Sparsi trebaju biti prvi i ste}i pravo nastupa u vi{em rangu (A-1). No, u obrazlo`enju komesara Lige navedeno je da u zapisniku nije upisan ko{ Bo{njaka, koji je postignut sedam sekundi prije kraja. Zbog tog propusta sankcionirani su komesar me~a Petrovi} (500 KM i osam kola nedelegiranja), prvi sudija No`inovi} (250 KM i pet kola) te zapisni~ar (10 utakmica). - Gre{ke su mogu}e, ali bi sa moralnog i sportskog aspekta bilo po{teno re}i da je sve odlu~eno na terenu. Mi sigurno ne bismo pokretali sli~nu stvar - ka`e Amir Re{idovi}, {ef stru~nog {taba Bo{njaka. No, Selimovi} ne odstupa od svojih tvrdnji, ka`e da je u pravu te ~ak i da je u kontaktima sa Evropskom ko{arka{kom federacijom (FIBA Europa) dobio podr{ku uo~i `albenog postupka. - Past }e Savez ako se ovaj slu~aj ne rije{i prema propisima! Zna se kako se registrira utakmica, postoji zapisnik koji je jedini validan dokument i koji su svi potpisali. Ako i pored toga bude nepravilnosti, spreman sam i}i i E. J. na sud - tvrdi Selimovi}.

Jurij Zdovc dovodi Bosninog prvotimca

Du{an \or|evi} prelazi u Olimpiju
Utakmice protiv [irokog Eroneta u finalu plej-ofa Prvenstva BiH bit }e, prema svemu sude}i, posljednji nastupi Du{ana \or|evi}a u dresu Bosne ASA BH Telecoma. Kako saznajemo, plejmejker sarajevskih „Studenata“ dogovorio je potpisivanje dvogodi{njeg ugovora sa Union Olimpijom, jer mu na kraju teku}e sezone isti~u obaveze prema jo{ zvani~nom bh. prvaku. \or|evi} (26 godina, 195 centimetara), koji je pro{log ljeta stigao u Bosnu iz novosadske Vojvodine, bio je drugi asistent regionalne NLB lige (4,4 u prosjeku). To nije jedina novost kada je rije~ o najtrofejnijem slovenskom klubu. Naime, saznali smo da je na listi `elja Ljubljan~ana i nekada{nji kapiten Bosne Edin Bav~i} (25, 210), i to na inicijativu trenera Olimpije Jurija Zdovca, koji je vodio bh. reprezentativca i u Bosni pro{le sezone. Bav~i}u, koji igra na poziciji krila, upravo je istekao ugovor sa njema~kim Kelnom nakon {to je prvi dio sezone proveo u turskom E. J. Kepezu.

Orlando poveo sa 3-1 u finalu Istoka

„Konjanici“ pred ponorom
Malo ko je mogao pretpostavljati da bi Orlando med`ik mogao zaigrati u velikom NBA finalu. No, nakon ~etiri utakmice finala Isto~ne konferencije, „^arobnjaci“ sa Floride vode sa 3-1 protiv Klivlend kavalirsa i samo ih jo{ jedan trijumf dijeli od me~eva za titulu. Lebron D`ejms (LeBron James, 40 poena, 12 skokova, 7 asistencija) i njegovi „Konjanici“ na rubu su ponora. Senzacionalan potez, kakav je napravio u drugom susretu, kada je sa zvukom sirene za kraj pogodio „trojku“, Kralj D`ejms nije uspio ponoviti u produ`etku ~etvrte utakmice. Njegov {ut odbio se od tablu pa

\or|evi}: Ugovor na dvije sezone

Zavr{nica evropskih ko{arka{kih liga

Feneru prvi polufinalni duel protiv Telekoma
Veliki korak prema finalu turskog plej-ofa ko{arka{i Fenerbah~e Ulkera napravili su pobjedom nad Turk telekomom (86:81) u Ankari, ~ime su u polufinalnoj seriji poveli sa 1-0 te uzeli prednost doma}eg terena. U timu Bo{e Tanjevi}a i Samira Seleskovi}a, na{eg trenerskog dvojca, odli~an je bio Emir Preld`i}, koji je postigao 4 poena, ali i upisao ~ak 8 skokova i po 3 asistencije i ukradene lopte. Damir Mr{i} dao je 11 poena uz 2 asistencije. U pora`enom sastavu Kenan Bajramovi} postigao je 11 poena uz 4 skoka i 2 asistencije. U finalnoj seriji hrvatskog plej-ofa Cibona je savladala Zadar (86:75) i povela u seriji sa 1-0. Vedran Princ postigao je za Zagr(V. B.) ep~ane 5 poena.

Zakucavanje Hauarda: Pobjeda Orlanda (Foto: AFP)

je na semaforu ostalo kona~nih 116:114 za Orlando, koji je predvodio Dvajt Hauard (Dwight Howard) sa 27 poena (10 u proE. J. du`etku) i 14 skokova.

^ETVRTAK 28. 5. 2009.

16.55
NOGOMET, BHT 1

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

U IME NARODA

19.30

DNEVNIK 2

19.15

!HEJ MUSIC

21.05

ISPUNI MI @ELJU

21.00

ZABRANJENI FORUM

Finale Kupa BiH: Slavija Sloboda

23.20
FILM, FEDERALNA TV

Smrtonosne veze
^etiri sestre zamalo su uni{tene mahinacijama njihovog vlastoljubivog oca. Leonard Fagot mnogo voli svoje ~etiri k}erke. Toliko da je po~eo preuzimati kontrolu nad njihovim `ivotima. Govori im {ta osje}a prema momcima s kojima izlaze i ako mu se ne svide, vjerovatno }e ih ubiti kako ne bi upropastili `ivot njegovim k}erima. Uloge: Robert Urih, Gvinet Paltrou, Metju Peri Reditelj: Bil Kondon

07.00 Dobro jutro 09.00 Moderni izraz u umjetnosti: Raznovrsnost oblika 09.37 Nebeska berba, dokumentarni program 10.00 BHT vijesti 10.07 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 9/9 10.22 Dje~iji festivali 10.40 Frenderi u zemljama Evrope: Ma|arska 10.50 Evropski safari, dok. s., 9/26 10.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 222/313, r. 11.45 Moja mala kuhinja, r. 11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Fatalni susret, dokumentarna serija, 14/24, r. 12.45 Euroimpuls, magazin, r. 13.15 Duhovni mostovi, emisija o religiji, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Intervju sa Draganom Jovi}em, r. 14.30 Moda je ... , magazin, r. 15.00 U~ilica, kviz 15.24 Zlatna jabuka i 9 paunica, igrani program, 1/2 15.35 Mali svijet, dokumentarna serija, 8/20 15.58 Frenderi u~e brojati, an.serija 16.05 Dje~iji festivali 16.15 BHT vijesti 16.25 BH Trash remix, 9/10 16.55 Nogomet: Finale Kupa BiH: Slavija - Sloboda, 2. utakmica, prijenos Moja mala kuhinja (u pauzi utakmice) 18.55 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik 19.35 Intervju sa: Steinar Bryn 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Pakao, igrani film 22.15 Tema dana 22.40 BHT vijesti 22.56 Business News 23.05 Tajne istorije: Tajne J. Edgara Hoovera, 6/6 00.00 Prebjeg, igrani film 01.25 Pregled programa za petak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Marvi Hamer 09.30 Ha{ki dnevnik 10.05 Vijesti 10.10 Opet Cher, igrana serija, 43. i 44. epizoda, r. 11.00 Hayd u park, program za mlade, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 53. epizoda, r. 13.05 Invent, strani dokumentarni program, 14. epizoda 13.35 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.35 Zyon, program za mlade, r. 14.05 Vijesti 15.10 Opet Cher, igrana serija, 45. i 46. epizoda 16.00 Ima li {ta bolje od svoje ku}e, dokumentarni program 16.25 D`epobran, potro{a~ki magazin 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 54. epizoda 18.26 Dnevnik, najava 18.27 Centralni zatvor 19.07 Nody, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.23 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Po{teno, politi~ki magazin 21.35 Dokumentarni ~etvrtak: Vidimo se u ~itulji 22.15 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 22.35 Danas u parlamentu 23.25 Sedmica, magazin iz kulture 23.20 Smrtonosne veze, ameri~ki igrani film /Z/ 00.55 Centralni zatvor, r. 01.30 Pregled programa za petak

06.50 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra 07.05 Memory, dje~ija igra 07.20 Mala {kola, dje~ija igra 07.35 Sveznalica, dje~ija igra 07.55 Top Shop 08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija 10.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 10.30 Odred za ~isto}u, 2/59, zabavna emisija, r. 11.00 Felicity, 25/39, dramska serija, r. 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 3/40, ratna dokumentarna serija 12.40 Top Shop 13.00 Stargate SG-1, 44/44, nau~no-fantasti~na serija 14.00 Felicity, 26/39, dramska serija 15.00 K-Pax, film, r. 16.50 Crna guja, 10/24, humoristi~na serija 17.20 Fali~ni pansion, 6/12, humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 49/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 !Hej Music, muzi~ka emisija 20.00 OBN Star Model by Dejana Rosulja{, reality show 20.30 CSI: Las Vegas, 4/17, kriminalisti~ka serija 21.30 Rich Man, Single Women, film 23.00 CSI: Las Vegas, 4/17, kriminalisti~ka serija, r. 00.00 Uzmi lovu, kviz

06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji program 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Ben 10, crtani film 09.30 Hello Kitty, crtani film 09.40 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 Serraanovi, igrana serija 3. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 63. epizoda 13.00 VIP igrana serija , 14.00 Muzi~ki program 15.00 Rebelde, igrana serija, 188. epizoda 15.59 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 108.epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 178. epizoda 17.30 @ene s broja 13, serijski program, 12.epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.54 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport 20.00 Sveta porodica, igrana serija 21.03 Vremenska prognoza 21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Ubij me kasnije, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP , igrana serija

07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Kvizbi, dje~iji kviz 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Urota, serija 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Smrt u sumrak, film (Dead by Sunset) 1995 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka 01.20 Sportissimo 01.25 Gold express, r.

TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda, humoristi~ka serija 20.05 Govorimo otvoreno, informativni program 21.00 Lea Parker, igrana serija 22.00 Klinika, igrana serija 22.45 Na kraju dana 23.00 Cinenews, filmski magazin 23.30 Slavni parovi, strani dokumentarni program 00.00 Glas Amerike 00.30 Odjava programa 00.35 Satelitski program, DW

21.05 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.05 Ubij me kasnije, igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija ,

22.05 Muzi~ki sms 00.00 Muzi~ka linija 00.50 Dokumentarno-revijalni program

TV Visoko
19.30 20.10 20.35 20.45 21.45 22.25 22.35 22.45 23.30 00.00 Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Razgovor s povodom Saga o Mekgregorovima 19. Muzi~ki program Vijesti, r. TV strane VOA Satel. program

TV Gora`de
17.05 19.00 20.00 20.30 22.00 SMS chat Dnevnik Dokumentarni program Igrani film Dragulj u carskoj palati, igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Muzi~ki program

20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 Dobar, lo{, zao, kontakt emisija 22.15 FIS SHOP 22.10 Dnevnik KISS, r. 22.35 SMS BOX No}ni program

18.35 19.00 19.30 20.05 21.00

TV Kakanj
18.50 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 ^udesna zemlja Bra}a Koale, crtani film Dnevnik FTV Vijesti IC Kazna, serija Puls Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

Svi vole Rejmonda, serija Dnevnik TV USK Muzi~ki program U fokusu Povratnici u Me|e|u, dok. program 21.30 Hronika TV USK 21.50 Pod suncem St. Tropea, igrana serija

20.00 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00

TV panorama Svjetlost islama Igrani program Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

HIT TV
19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05 Frame Amerika, serija Razgovor s povodom Objektiv II KGB, r. Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV Travnik
15.50 16.00 16.02 16.10 16.15 16.20 16.30 18.00 19.00 19.25 19.30 20.05 21.00 22.00 Test Najava programa Vijesti Slijedi... preporu~ujemo... Obavje{tenja i oglasi Muz. progr. Igrani film Igrana serija „Lo{e djevojke“, rep. Dnevnik TV Travnik Slijedi... preporu~ujemo... Auto shop rep. Dok. program Kviz „Tuti-fruti“ Igrana serija „Lo{e djevojke“

TV Zenica
19.00 Zenica danas 19.30 Iz razmjene: TVBPK (Stari zanati) 20.00 Sati muzike 21.00 Ljudi i vrijeme 22.00 Plima `ivota, igrana serija 23.15 Vijesti 00.00 Popodne s vama, r.

BN
19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 23.30 01.30 Sport fle{ BN monitor Bulevar Puls, informativno-politi~ki program Pregled dana Glas Amerike La`na obe}anja, igrani film Kriminal u Rusiji, dok. program

TV Mostar
16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija 17.30 Music urban puls 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 20.00 Fokus, politi~ki magazin

NTV Amna Te{anj
18.30 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 ASTRO FUN Muzi~ki SMS Top vijesti Mu{kar~ine, igrana serija Ve~eras zajedno To vijesti

TV KISS
017.30 Bera~ kamena, reporta`a 18.00 Izvidnica, em. o braniteljima 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT

TV USK
17.20 Pod suncem St. Tropea, igrana serija 18.10 Svi vole Rejmonda, serija

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 18.45 O tome se govori, repriza 19.15 Turizam plus, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

22.00
SERIJA, NOVA TV

13.00 BARDOVI TEATRA

19.55

BICIKLIZAM

17.30

POKER

19.00 LIGA [AMPIONA

13.00 PLANETA MESO@DERA

15.00 ROOM RAIDERS

23.10

ZAKON BRA]E

20.15 BUDU]I NJEMA^KI TOP-MODEL

12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Akva viva derbi, r. 13.00 Bardovi teatra: Radmila @ivkovi} 14.00 Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda 14.25 TV mre`a srpske dijaspore, r.

09.45 Tenis 10.30 Tenis 11.00 U@IVO: Tenis: French Open u Parizu 16.00 U@IVO: Biciklizam 17.30 Eurogolovi 17.45 U@IVO: Tenis: French Open u Parizu 19.30 Tenis 19.55 Biciklizam 20.00 Klub boraca 22.30 Tenis

06.00 Poker 07.00 Poker 08.00 Bundesliga aktuelnosti 08.30 Sportski kviz 11.30 Reklame 14.30 Sportski kviz 17.30 Poker 18.30 DSF Motori 19.30 Reporta`a 20.00 TV za mu{karce 23.00 Sportski kviz 23.30 Bundesliga pur 2

16.00 FA Cup preview 16.30 Chelsea TV: Player of the yaer 18.30 Bundesliga Superstars 19.00 Liga {ampiona FINALE: Barcelona Man~ester junajted 21.30 NHL Finale Conf: Detroit ^ikago

07.00 Rajevi na Zemlji 09.00 Historijske tajne 10.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 11.00 Ludi laboratorij 13.00 Planeta meso`dera 14.00 Historijske tajne 15.00 Holivudska lisica

11.00 So 90’S Info 12.00 Music Mix 13.00 Blok Chart 14.00 Dismissed 14.30 My Own 15.00 Room Raiders 15.30 My Super Sweet 16 16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.00 Adria Top 20 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za Kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Kosti, serija 23.10 Zakon bra}e, serija

14.00 Mi smo porodica 15.00 U20 - Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Budu}i njema~ki top-model 22.30 !red 23.35 TV total

D`ulija Stabs je sretno udata i majka troje djece. Me|utim, D`ulija je duboko poti{tena zbog svog izgleda. Po~elo je u {koli gdje su je zadirkivali zbog njezina nosa, a nije zadovoljna ni ~injenicom da ima male grudi. Ana Horoks je samohrana majka iz Derbija, koja je nesretna zbog svog izgleda.

Pod no`

^ETVRTAK 28. 5. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Skloniji ste povr{nom zabavljanju, nego sna`nim emocionalnim uzbu|enjima. U`ivajte, ako mo`ete! 21. III - 20. IV Posao: Svaki posao kojeg se prihvatite, nosi prili~nu zaradu. To }ete uskoro osjetiti, na najbolji na~in. Zdravlje: Treba vam odmor.
OVAN

22.20

FREJ@ER

20.15

1 PROTIV 100

15.20 UVIJEK JE SUN^ANO U PHILADELPHIJI

21.00

PROVJERENO

07.00 Jutarnji program 08.55 Osve{tenje Sabornog hrama Hrista Spasitelja - direktan prenos 12.00 Vijesti 12.20 Kapi zavi~aja - Babinac, dokumentarni program, repriza 12.45 Heroji i fenomeni - dokumentarni program 13.10 Sveti orah - serija, 114/260 13.35 Frej`er - humoristi~ka serija, 86/265 14.00 Film 15.35 Mts magazin - zabavni program 16.00 No} muzeja, reporta`a 16.30 Srpska danas 17.15 Saobra}aj i mi 17.35 Ljepota usamljenog mjesta reporta`a 17.50 Razgovor sa Jelenom Guskovom 18.30 Stars 18.50 Ekstremni `ivot, Mont Everest 2007. 2. dio 19.23 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Pe~at - politi~ki magazin 21.00 Heroji i fenomeni 21.25 Veliki transport serija, 1/3 22.20 Frej`er - humoristi~ka serija, 87/265 22.50 Info profil 23.05 Sport 23.10 Finansijske novosti 23.15 Kapetan Alatriste film 01.40 Sveti orah serija, 114/260 02.05 Ajkule dokumentarni program, 5/1 02.55 Muzi~ki program 03.40 Dnvnik 04.05 Ljepota usamljenog mjesta reporta`a

09.15 Sve }e biti dobro, telenovela* 09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Tajna Venecija, dokumentarni film* 11.10 Oprah Show (1128.)* 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Trenutak spoznaje 15.35 Bunarman, dokumentarni film 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 16.15 Hrvatska u`ivo 17.35 Hrvatska u`ivo - Vijesti 17.40 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 Najslabija karika, kviz* 18.40 Sve }e biti dobro, telenovela* 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.15 1 protiv 100, kviz* 21.15 Dossier.hr 22.05 Pola ure kulture 22.35 Burzovno izvje{}e* 22.45 Otvoreno 23.35 Dnevnik 3 23.50 Poslovne vijesti 23.55 Vijesti iz kulture 00.05 Dosjei X (7), serija (12)* 00.55 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 7, serija* 01.40 Tajna Venecija, dok. film* 02.30 Oprah Show (1128.)* 03.10 Fotografija u Hrvatskoj 03.20 Slikovnica 03.50 Pola ure kulture 04.20 Dossier.hr 05.05 Draga neprijateljica, telenovela*

06.40 06.55 07.00 07.20 07.45

08.15 08.40 09.25 10.00 10.30 11.00 13.40 14.10 14.55 15.20 15.40 16.10 16.45 17.45 17.52 17.55 19.15 19.25 19.30 19.55

21.50 22.15 22.27 22.30 00.30 01.15

TEST Najava programa Mali titani, crtana serija* Kuzco - careva nova {kola, crtana serija* TV vrti}: Danica Profesor Baltazar Cipelice lutalice Vatrogasac Sam* Ran~ kod Pikove sedmice, serija za djecu* Beverly Hills 10, serija* Vip Music Club Na prvi pogled, serija za mlade* Poslovni klub Tenis, Roland Garros Slikovnica Obi~ni ljudi, TV serija U uredu 3, humoristi~na serija* Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 3, humoristi~na serija* Koga briga? Ponavlja~i Vip Music Club Lokalni izbori 2009. @upanijska panorama Vrijeme Dan Oru`anih snaga RH i HKoV, prijenos Crtani film* Ve~eras... Nogometni Kup Hrvatske emisija Nogometni Kup Hrvatske: Hajduk Dinamo, prijenos 2. finalne utakmice Nogometni Kup Hrvatske - emisija Vijesti na Drugom Vrijeme Vip Music Club LP Pepper Denis, serija (12)* TV raspored

06.30 Otvori svoje srce, serija 07.20 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.00 Graditelj Bob, crtana serija 08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.40 Rebelde, serija 11.40 Vatreno srce, serija 12.35 IN magazin 13.20 Inspektor Rex, serija 14.20 Farma, reality show 15.20 HRF, uvodna emisija 15.30 Vragolasti Denis 2, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Farma, reality show 21.00 Provjereno, informativni magazin 22.00 Pod no`, serija 23.05 Vijesti 23.20 Eli Stone, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 @ivot na sjeveru, serija 01.45 Ezo TV, tarot show 02.45 Evolucija 2, igrani film (12)* 04.15 Seinfeld, serija 04.40 @ivot na sjeveru, serija 05.25 IN magazin 06.00 Kraj programa

Ljubav: Kao {to obi~no biva, stvarnost nije onakva, kako ste ma{tali. Ipak, reagirate spontano, 21.IV - 22.V {armantno. Posao: Veoma ste ambiciozni. Kombinirate razne mogu}nosti dobre zarade. Tose, realno, mo`e i ostvariti. Zdravlje: Odbrambene snage ja~aju.
BLIZANCI Ljubav: ^ini vam se kao da ste na{li svoju „drugu

BIK

polovicu“. @elite {to vi{e biti u dru{tvu osobe koju volite. Posao: Tendencije da postignete dobre rezultate, osobito one finansijske prirode, postaju sve realnije, ja~e. Zdravlje: Sami sebi pravite tenzije.
23.V - 22.VI

Ljubav: Partner se mo`e opet zaljubiti u vas. To i nije suvi{e te{ko, jer zra~ite dobrim raspo23.VI - 22.VII lo`enjem, snagom. Posao: Ovo je veoma uspje{an dan, iako vam posao i nije ba{ prva briga. Vi{e se tro{ite na ljubavnom polju. Zdravlje: Izvrsno! Ljubav: Dan u kojem dominira emocionalna ravnote`a. U`ivajte u ugodnim trenucima s osobom 23.VII - 22.VIII koju volite. Posao: Sve vam polazi za rukom. Pogotovo, ako ste u poslu koji volite, na terenu gdje ste znalci, stru~njaci. Zdravlje: Pazite da se ne udebljate. Ljubav: Zvijezde su blagonaklone prema va{im emocijama. O`ivjet }e va{a veze ili }ete se opet 23.VIII - 22.IX zaljubiti. Posao: Ako u svom karakteru imate ambiciju, sna`nu volju i autodisciplinu, sjajno }ete iskoristiti pru`ene {anse. Zdravlje: Nije nimalo lo{e! Ljubav: Razdra`ljivi ste, zapo~injete sva|u prije nego i dobijete povoda za to. To ba{ ne li~i previ{e na vas!? 23.IX - 22.X Posao: Imate podr{ku i {ansu za napredovanje. Va{e ideje i planovi veoma se dopadaju nadre|enim osobama. Zdravlje: Mogu}i su prolazni problemi.
VAGA DJEVICA LAV

RAK

20.30
BHT 1

Pakao
Tri sestre, Sofi, Selin i Ane potpuno su se udaljile nakon stra{nog doga|aja iz pro{losti kada im je majka ostala u invalidskim kolicima, a otac poslan u zatvor pod optu`bama za pedofiliju. Dvadesetak godina kasnije, sestre gotovo da i ne kontaktiraju Uloge: Emanuel Bart, Karin Viard, Mari Gilain, Miki Manojlovi} Reditelj: Danis Tanovi}

20.30
OBN

CSI: Las Vegas
Roditelji nestale djevojke su na|eni mrtvi u motelskoj sobi, dok mu{ka prostitutka koja sada radi kao sve}enik je osumnji~en za ubistvo. Sara radi na ubistvu skitnice. Uloge: Viliam Petersen, Geri Dordan, D`ord`a Foks

Ljubav: ^eka vas izlazak i prilika za poznanstva s interesantnom osobama. Mogu} je flert ili ~ak no23.X - 22.XI va veza. Posao: Dan donosi mnoge {anse, ali i zamke. Imate va`ne kontakte i razgovore. Mnoga vrata su vam otvorena. Zdravlje: Optimizam u usponu.
STRIJELAC Ljubav: Ako ste se uspavali navikama, odlu~no

[KORPIJA

rastjerajte dosadu, koja se polako uvukla u va{u 23.XI-22.XII vezu. Posao: Finansije su vam glavna preokupacija. Dolazi do izra`aja koliko vam je va`na podr{ka bliskih ljudi. Zdravlje: Promjenljivog ste raspolo`enja. Ljubav: Konfuzija u privatnom `ivotu dose`e vrhunac, pa ste veoma napeti. @elite samo mirnu, 23.XII-21.I sigurno vezu. Posao: Prezaposleni ste, preoptere}eni, ali spremni na borbu sa svima onima koji `ele ugroziti va{e pozicije. Zdravlje: Smanjena kondicija. Ljubav: Ne zanemarujte osje}anja, ne dopustite da se zagube u gomili obaveza. Osje}ate da vam 22.I-19.II treba i zabava. Posao: Napetost je djelomi~no uzrokovana i profesionalnim kontaktima. Obaveze donose i odre|ene brige. Zdravlje: Umor prerasta u hroni~ni. Ljubav: Zanimljiv susret, izlazak, mo`da }e i zadovoljiti va{u znati`elju ili sujetu, Ipak niste ba{ pr20.II-2O.III ezadovoljni. Posao: Va{i dugoro~ni planovi stagniraju. Kao da idete linijom manjeg otpora. Ne `elite ba{ ni{ta forsirati. Zdravlje: Obnovite kondiciju.
RIBE VODOLIJA JARAC

FILM

SERIJA

Smrt u sumrak

23.00
PINK BH

Ubij me kasnije 22.05
HAYAT TV
Zlatna ribica joj je uginula, njen ljubavnik je cinkaro{, a [on Holovej napu{ta radno mjesto u banci i penje se na krov da izvr{i samoubistvo. Prije skoka, kao taoca uzima je ^arli Anders, plja~ka{ banke. On i njegovi partneri ukrali su milion dolara i planiraju pobje}i u Venecuelu.

FILM

Kada je doktorica Sara upoznala Gordona pomislila je da je taj zgodni i {armantni bankar ~ovjek njenog `ivota. Po~ela je da se vi|a s njim dok je on jo{ bio o`enjen i nije znala da je on, ustvari, siled`ija i manipulator koji je mrzio `ene i koji je terorizirao svoju suprugu. Uloge: Ken Olin, Anet Otul, Lindzej Frost Reditelj: Karen Artur

FILM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 b List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Paroubek u Pragu

Jaja za Paroubeka
PRAG - Predsjednik ~e{kih socijaldemokrata Jir`i Paroubek (Jiri) pogo|en je s nekoliko jaja tokom skupa u glavnom gradu ^e{ke, posve}enog izborima za Evropski parlament. Vi{e od 40.000 osoba pridru`ilo se kampanji „Jaja za Paroubeka u svakom gradu“ koja je pokrenuta na „Facebooku“, a u sklopu koje jajima ga|aju socijaldemokrate na skupovima {irom ^e{ke.

Johanson: Idealna predstavnica „urbane, nezavisne, kozmopolitske `ene“

Novi rivalitet ameri~ke i {panske ljepotice

JOHANSON UMJESTO KRUZ U MANGU
Njih dvije su bile na suprotnim stranama u filmu „Vicky Cristina Barcelona“
MADRID - Ameri~ka glumica i pjeva~ica Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) postala je za{titno lice nove „Mangove“ kolekcije za jesen-zimu 2009. godine, ~ime je prekinula dugogodi{nju vladavinu {panske kolegice Penelope Kruz (Cruz) i njene, jednako atraktivne, sestre Monike (Monica). - Lijepa i ve} u 25. godini profesionalno realizirana, Skarlet je idealna predstavnica brenda koji je orijentiran na „urbanu, nezavisnu, kozmopolitsku `enu“. To je `ena koja je iskrena i elegantna, a ipak se voli zabavljati i ostavlja mladolik dojam - kazali su iz „Manga“. Interesantno je da su se Skarlet i Penelopa ve} susrele kao rivalke i to u filmu „Vicky Cristina Barcelona“. Johanson odnedavno ima pune ruke posla. Prvo je kao Merlinka radila za D&G, da bi poslije krasila naslovnicu francuskog „Voguea“.

Baron pisao o kriminalu

Ubijen novinar u Meksiku
MEKSIKO SITI - Pla}ene ubice otele su i likvidirale novinara Elisea Barona (Eliseo Barron) koji je izvje{tavao o kriminalu, {to je drugi slu~aj ubistva novinara ovog mjeseca u meksi~koj dr`avi Durango. Naoru`ane osobe upale su u ku}u Barona u Gomesu Palasiju i otele ga. Njegovo tijelo prona|eno je bez odje}e i s ranama od metaka u kanalu za navodnjavanje.

Vepar u centru Budimpe{te
BUDIMPE[TA - Centar glavnog grada Ma|arske bio je popri{te neobi~ne borbe za `ivot. Naime, jedan vepar upao je u Dunav, odakle su ga te{kom mukom izvukli policajci i vatrogasci, ali je pre`ivio. Na kraju je `ivotinja zavr{ila u obli`njem zoolo{kom vrtu. Ako je vjerovati predsjedniku lokalnog udru`enja lovaca, ovakve pojave uskoro bi mogle postati budimpe{tanska svakodnevica, jer se njihova prirodna prebivali{ta smanjuju uslijed {irenja ma|arske prijestonice.

Iskosa

Guvernerka pojela dio srca tuljana
U „Soyuzu“ Belgijanac, Kana|anin i Rus
(Foto: AP)

Trojac krenuo ka svemirskoj stanici
BAJKONUR - Astronauti Belgijanac, Kana|anin i Rus poletjeli su ju~er s kosmodroma u kazahstanskom Bajkonuru kako bi se pridru`ili Me|unarodnoj svemirskoj stanici (ISS), ~ija }e stalna posada prvi put biti sastavljena od {est astronauta. Posadu rakete „Soyuz“ ~ine Belgijanac Frank de Vin (Winn), koji }e u oktobru biti prvi evropski komandant ISS-a, Kana|anin Robert Tirsk (Thirsk) i Rus Roman Romanenko. To }e biti prvi put da svi partneri Me|unarodne svemirske stanice, SAD, Rusija, Evropa, Japan i Kanada istovremeno imaju svoje astronaute u najve}em laboratoriju mikrogravitacije.

TORONTO - Kanadska guvernerka Mi{el @an (Michaelle Jean) iz solidarnosti prema lovcima na tuljane te zbog zabrane Evropske unije na uvoz tog mesa, odrezala je dio sirovog srca tuljana te ga je pojela. @an je uzela tradicionalni eskimski no` te rasporila `ivotinju i pojela dio srca. Njen ~in do{ao je sedmicu nakon {to je EU zabranila uvoz mesa tuljana iz Kanade. Portparol Evropske unije rekao je da je takav ~in bizaran.

@ivotinju iz Dunava spasili vatrogasci i policija

(Foto: AP)