Skandalozno: Dodatne zarade poslanika

Iâ f80fâ|| f08â0
0Il|| t0.000 8N
| J0ĝ Ěl I0||80
Sarajevo: Drama na Medicinskom fakultetu
8I00l8I| 8|08|8â||
|I|âI | |Ië|Ĝ0â||
f80|l808l
Najave: Uskoro novi rast cijena goriva
8l8I|8 f0880f|J0Jl
Iâ ělI|8| |l8|80â
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 27. 5. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4923 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
SAD su za obnovu Alad`a d`amije donirale vi{e od 150.000 dolara (Foto: Arhiv „Avaza“)
Donacije
SAD ponovo poma`u obnovu bogomolje u Fo~i
Za Alad`u jo{ 98.000 dolara
6. strana
Odr`an Peti kongres najja~e bh. stranke
SKUPOVI
Tihi}: Pobijedila je evropska narodna partija Izetbegovi}: Ostajem aktivni ~lan stranke Terzi}: Stranka
}e se raspasti Brankovi} najavio da }e danas podnijeti ostavku Prisustvovalo i 1.500 gostiju
NESRE]A
Izgorio u
zapaljenoj
cisterni
„AVAZ“ U RIMU
Barca i
Man~ester
za titulu 1
7
.

s
t
r
.
S
ulejman Tihi} je novi-stari
predsjednik SDA. Na ju~er
odr`anom petom po redu
Kongresu najja~e bo{nja~ke
stranke on je dobio 425 glasova.
Njegovi protukandidati nisu ga
ozbiljnije ugrozili. Bakir Izetbego-
vi} osvojio je 301, a Adnan Terzi}
19 glasova od ukupno oko 750 de-
legata koji su bili na Kongresu.
Za zamjenika predsjednika SDA
izabran je Tihi}ev favorit Asim Sara-
jli}, aktuelni na~elnik op}ine Vo-
go{}a. Kongresu je prisustvovalo i
oko 1.500 gostiju. 2, 3, 4. i 5. strana
66. i 67. str.
ITALIJA
Porodica
donirala
organe djeteta
1
9
.


s
t
r
a
n
a
6. strana
11. strana
8
.

s
t
r
a
n
a
8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
„Vi{e od igre“: Danas {esti kupon
6
Kupon br.
27. 5. 2009.

VI[E
OD IGRE
MILION
NA DAR
I|8|Ě 08IâJl
8â ěl|080â
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 2
Sulejman Tihi} je novi-stari
predsjednik Stranke demokra-
tske akcije. Na ju~er odr`anom
petom po redu Kongresu najja~e
bo{nja~ke stranke on je dobio na-
tpolovi~nu ve}inu, a njegovi pro-
tukandidati nisu ga ozbiljnije
ugrozili.
Kako je sino} objavila Izborna
komisija SDA, od 747 listi}a, 13 je
neva`e}ih. Tihi} je osvojio 425 gla-
sova, Bakir Izetbegovi} 301, a Ad-
nan Terzi} 19.
Kada je rije~ o utrci za zamjeni-
ke predsjednika SDA, pobijedio je
Asim Sarajli}, Tihi}ev kandidat, sa
417 glasova, dok je Safet Softi}, ko-
jeg je predlo`io Izetbegovi}, osvo-
jio 328.
Usvajanje Programske deklara-
cije, koja sadr`i osnovne ciljeve ra-
da, i osam rezolucija na ju~era-
{njem Petom kongresu SDA u sar-
ajevskoj dvorani Zetra potpuno je
bilo u drugom planu.
Od trenutka kada su delegati,
njih 744 verificirana, po~eli pristi-
zati, oko devet sati, sve je bilo po-
dre|eno pitanju svih pitanja - ko }e
biti novi predsjednik najja~e bosa-
nske stranke u narednom ~etvero-
godi{njem mandatu.
Zanimljivo je da su se delegati,
barem najve}i dio njih, suzdr`avali
u javnim procjenama ho}e li to biti
dosada{nji prvi ~ovjek SDA Sule-
jman Tihi}, ili Bakir Izetbegovi},
ili Adnan Terzi}. O tome ho}e li
Safet Softi} ili Asim Sarajli} zasje-
sti na zamjeni~ku poziciju niko ni-
je ni govorio.
Drugi, uglavnom oni koji ni u
predizbornoj kampanji nisu skri-
vali svoju naklonjenost jednom od
njih trojice, javno su agitirali i po-
ja{njavali za{to ba{ Tihi}, ili Izetbe-
govi}, ili Terzi}.
Da nikoga ju~er u Zetri, ne sa-
mo delegate nego i brojne goste, ni-
je zanimalo ni{ta drugo do izbor
prvog ~ovjeka, dovoljno govore i
diskusije za govornicom, u kojima
su skoro svi pru`ali podr{ku i tako
lobirali za Tihi}a ili Izetbegovi}a,
dok Terzi} nije bio ni spominjan.
U vrijeme zatvaranja ovog izda-
nja ~ekalo se da delegati izaberu pet
potpredsjednika stranke i 80 ~lano-
va Glavnog odbora SDA.
SARAJEVO Peti kongres Stranke demokratske akcije
Tihi} ostaje predsjednik
Sulejman Tihi} dobio 425 glasova, Bakir Izetbegovi} 301, a Adnan Terzi} 19
^lan Glavnog odbora Hasan
^engi} ju~er je za govornicom to-
kom odr`avanja Kongresa SDA
upozorio da su „intelektualci,
eksperti, stru~njaci i misle}i ljudi
odgurnuti od vrha stranke“.
- Ljudi koji nisu glasali za pre-
dsjednika stranke na pro{lom
Kongresu, pogotovo. Ovu stra-
nku uporno se vodi u samoizola-
ciju, a to nije priroda ove stranke,
to nije interes njenih ~lanova. Pr-
eduvjet za demokratizaciju SDA
je promjena Statuta - naglasio je
^engi}.
^engi}ev govor na no` je do-
~ekao Osman Brka, koji je rekao da
je ^engi} mogao sve to {to tra`i mi-
jenjati ranije, ili na ju~era{njem ra-
dnom stolu na kojem se govorilo o
izmjenama Statuta, ali kojem on
nije prisustvovao. Brka je uputio
poziv svima u SDA da s ovog ko-
ngresa iza|u jedinstveniji i ja~i, a
ne da se odre|uju „ko koga voli“.
Ismet Bosni} s govornice je
poru~io da }e on javno i glasno
re}i da podr`ava Tihi}a i sve one
ljude koji misle dobro BiH. U je-
dnom trenutku, kada su strasti
uzavrele, a s tribina gdje su bili
gosti za~uli se i jaki zvi`duci, Ti-
hi} je pozvao sve diskutante da se
dr`e dnevnog reda.
Na jedinstvo stranke pozivali
su uglavnom svi diskutanti.
[ta su delegati rekli za govornicom
Burna rasprava ^engi}a i Brke
Kongresu su prisustvovali
brojni gosti, me|u kojima i ~la-
novi diplomatskog kora, pre-
dstavnici stranaka iz Makedoni-
je, Slovenije, Hrvatske, Turske,
kao i bh. nevladine organizacije.
Bili su tu predstavnici PDP-a,
SNSD-a, Stranke za BiH, SDP-a
i NSRzB-a. Tako|er, stigli su i
brojni telegrami.
Brojni gosti
Izetbegovi} i Tihi} nakon objavljivanja rezultata glasanja: ^estitke pobjedniku
Dvorana Zetra u Sarajevu,
gdje je odr`an Peti kongres
SDA, ju~er je zasigurno bila na-
jvru}e mjesto u BiH.
Iako je do 17.30 sati kada su
delegati pozvani da glasaju o pr-
vom ~ovjeku SDA trajala velika
neizvjesnost, od tog momenta na-
stala je gu`va. Delegati su se utr-
kivali ko }e prije glasati. Podjela
izme|u onih koji su bili za osta-
nak Sulejmana Tihi}a i onih koji
su `eljeli prvi mandat Bakiru Ize-
tbegovi}u, mogla se vidjeti po gr-
upisanju njihovih pristalica.
Tre}i kandidat Adnan Terzi},
koji je ve} u prvim satima Ko-
ngresa shvatio i otvoreno potvr-
dio da nema {ansi da bude izabr-
an za predsjednika stranke, jer
}e se glasati „po inerciji“, jedno-
stavno je popodne napustio Ze-
tru. Bio je veoma ljut. Navodno
se i pitao „{ta mu je sve ovo tre-
balo!?“ Me|utim, nakon zavr{e-
tka glasanja iznenada se vratio u
dvoranu.
Nestrpljenje je bilo toliko da
su mnogi delegati izvirivali iza
drvenih plo~a koje su dijelile
Izbornu komisiju SDA i ostatak
dvorane.
Dobar mobitel i puna bateri-
ja bili su ju~er ne{to {to se na-
jvi{e cijenilo u Zetri. Telefoni su
se toliko „`arili“ da je u jednom
trenutku signal u dvorani doslo-
vno bio prebukiran. No, nakon
prebrojavanja prvih stotinjak li-
sti}a, {pekulacije o tome ko je
novi lider SDA po~ele su kru`iti
Zetrom. ^ulo se da je Tihi} na
prvom mjestu. I on sam je bio
obradovan time.
- Na prvom stolu Tihi} je
osvojio 100, a Izetbegovi} 30 - ~u-
lo se iza „paravana“ gdje su pre-
brojavani glasovi.
Tihi} je odmah po~eo prima-
ti ~estitke. Vidno raspolo`en fo-
tografirao se, ljubazno rukovao i
podu`e razgovarao s delegatima
i gostima Kongresa.
Iza kulisa [ta se de{avalo u Zetri
Komisija brojala,
delegati virili
Podjela izme|u Tihi}evih i Izetbegovi}evih
pristalica vidjela se po grupisanju
Gu`va u dvorani: I{~ekivanje rezultata
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Tirak: Cilj nam je narodu vratiti pare!
- Bilo je i krajnje vrijeme da se stane
ukraj bankama. Kazne od 5.000 KM su pr-
emale s obzirom na to koliko su banke zar-
adile lihvarenjem. Te kazne trebale bi biti
mnogo ve}e pa da to bude nauk svima koji
na ovakav na~in `ele podi}i bogatstvo svo-
jih firmi na ra~un siroma{nog stano-
vni{tva. (aspire)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER
181377
820762
1 7 8 11 27 33
Kandidati za
potpredsjednike
Tihi} je predlo`io 16 ka-
ndidata za pet potpredsje-
dni~kih mjesta. Na listi su: Sa-
dik Ahmetovi}, Sead Deli},
Ahmet Dervi{evi}, Sanjin Ha-
limovi}, Muhamed Ibrahimo-
vi}, Josip Juri{i}, Ned`ad Ko-
ld`o, [emsudin Mehmedovi},
Salko Obho|a{, Rasim Omer-
ovi}, Adil Osmanovi}, Desni-
ca Radivojevi}, Hazim Ran~i},
Salko Selman, Salko Sokolo-
vi}, Senad [epi}.
Kongres SDA nije pro{ao
bez gafova. Jedan, koji se to-
kom dana prepri~avao po kulo-
arima, napravila je predsjedni-
ca Radnog predsjedni{tva Ko-
ngresa SDA Semiha Borovac,
koja je pozdravljala goste Ko-
ngresa iz zemlje i svijeta.
Nakon {to je pozdravila pre-
dstavnike Stranke pravde i razvo-
ja iz Turske, Borovac je nastavila
tako i pozdravila Hrvatsku de-
mokratsku zajednicu Republike
Turske i njenog predstavnika Da-
mira Dolan~eca!? Ovaj lapsus
izazvao je smijeh u Zetri.
Borovac pozdravila HDZ Turske!?
Nije bilo kadaifa
Iako su najavljivani bogati
obroci, uklju~uju}i i kadaif za
desert, novinari, ali i mnogi
delegati, ostali su ju~er gladni.
Izvje{ta~i s Kongresa su u pre-
ss centru dobili samo nekoliko
boca gaziranog soka „Sinalko“.
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
3
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)
Pobjeda puna
te{kih izazova
Ve}ina od oko 750 delegata SDA iz cijelog svijeta
u Tihi}u je prepoznala lidera kojeg treba zadr`ati i
kojem treba vjerovati
Stranka demokratske akcije „pre`ivjela“ je svoj Peti ko-
ngres.
Bez velikih lomova, halabuke, pa ni pompe, najja~a
bo{nja~ka stranka zadr`ala je starog predsjednika kojem su
delegati dali vi{e nego ubjedljivo povjerenje.
Sulejman Tihi} osigurao je sebi novi mandat. Koliko }e u
njemu biti nove politike, pokazat }e vrijeme. Jedno je sigur-
no, ve}ina od oko 750 delegata SDA iz cijelog svijeta u Tihi}u
je prepoznala lidera kojeg treba zadr`ati i kojem treba vjero-
vati.
Pobjeda Tihi}u donosi nove obaveze, nova te{ka isku{en-
ja, radosti i razo~arenja.
On }e morati na}i na~ina da pobolj{a sve hladnije odnose
sa Islamskom zajednicom, ali i da o~uva unutra{nje jedi-
nstvo, samostalnost i snagu SDA i donese joj jo{ jednu pobje-
du na op}im izborima naredne godine.
To uop}e nije jednostavan zadatak. Skop~an je s brojnim
rizicima i isku{enjima.
SDA sve vi{e naginje ulijevo i to se nemalom broju njenih
bira~a ba{ i ne svi|a.
Ova stranka }e, zarad prosperiteta BiH, morati praviti no-
ve, bolne kompromise sa snagama koje ovu zemlju ne vole.
Tihi} ima sna`nu podr{ku me|unarodne zajednice, ali ona
nije uvijek dovoljna da bi se na doma}em terenu zabijali go-
lovi.
Pred njim su izazovi dubokih kadrovskih rezova u
izvr{noj vlasti, sre|ivanje stanja u sve haoti~nijoj Federaciji,
vra}anje dostojanstva u RS...
Sve to li~i na hod po minskom polju. Ako ne bude opre-
zan, s jedne, a odlu~an, s druge strane, kongresna pobjeda
mogla bi se pretvoriti u - poraz!
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 98.324 posjetioca.
A
Vlada FBiH ne mo`e rije{iti
probleme „Agrokomerca“
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
Pitanje: Ho}e li Vlada FBiH uspjeti rije{iti
nagomilane probleme u „Agrokomercu“
iz Velike Kladu{e ?
C
A) DA 12%
B) NE 83%
C) Ne znam 5%
B
REAKCIJE Nakon objavljivanja rezultata Petog kongresa
Tihi}: Pobijedila je SDA!
Ostat }u ~lan stranke, ali ne}u biti u rukovodstvu, rekao Izetbegovi}
O~ito je da su delegati glasali po inerciji, izjavio Terzi}
Sulejman Tihi} i njegovi sara-
dnici i prije zvani~nog progla{enja
rezultata glasanja ve} su slavili po-
bjedu. ^im se Tihi} pojavio u dvo-
rani, prolomio se gromoglasan
aplauz.
Od svih onih koji su mu `eljeli
stisnuti ruku i me|u prvima ~esti-
tati bilo je nemogu}e brojnim no-
vinarskim ekipama uop}e pri}i
novom-starom predsjedniku i uze-
ti izjavu. No, sedma sila ipak je po-
bijedila i bukvalno raskr~ila pro-
stor oko Tihi}a.
Nadoknaditi izgubljeno
- Pobijedila je SDA! Pobijedila
je bh. narodna stranka, evropska
stranka politi~kog centra otvorena
za sve gra|ane. Moramo nadokna-
diti izgubljeno, jer u posljednja
dva mjeseca bile su pripreme za
Kongres. Mnoge stvari, reforme
koje smo pokretali, na neki na~in
ostavljene su poslije Kongresa. Sa-
da moramo nastaviti s procesom
dogovaranja, kompromisa, dijalo-
ga uop}e. Bit }e odre|enih kadro-
vskih promjena, tako da }ete nare-
dnih dana imati malo vi{e infor-
macija - izjavio je Tihi}.
Bakir Izetbegovi}, nakon {to je
sino} saznao rezultate glasanja na
Kongresu, izjavio je za „Dnevni
avaz“ da rezultat nije neo~ekivan,
da je za njega „ovo mala sekiracija,
a onda i velika relaksacija“.
- Ipak je tu rije~ o strukturi u
stranci koja je tu osam godina.
Ljudi pomalo vide i svoju sudbinu
vezanu uz Tihi}evu sudbinu. Re-
zultat je takav kakav jeste, meni
preostaje da im ~estitam. ^ekaju ih
te{ke stvari, `elim im sre}u. Ne}e
biti lako u vremenu koje dolazi u
ovakvoj koaliciji i konstelaciji, ali,
evo, `elim im svako dobro - rekao
je Izetbegovi}.
Na pitanje {ta ovo zna~i za nje-
govu politi~ku karijeru, odgovorio
je da }e se prvo „malo odmoriti od
ovakvog anga`mana u politici“.
- Posljednja tri mjeseca nisam
ku}i do{ao prije osam-devet sati.
Odmorit }u se i vidjeti {ta vrijeme
nosi. Ne}u se povu}i iz organa vla-
sti, jer narod me izabrao u Parlame-
nt. Dobio sam mo`da najvi{e glaso-
va u Sarajevu. Ostat }u ~lan stranke,
ali ne}u biti u rukovodstvu. To je
sve - rekao je Izetbegovi}.
Adnan Terzi}, koji je osvojio
najmanje glasova, za „Avaz“ je
izjavio:
- O~ito je da su delegati glasali
po inerciji, da je Tihi} imao na-
jsna`niju i kompaktniju ekipu ko-
ja je sakupljala delegate. Mislim da
je to ne{to {to je na kraju krajeva
SDA i zaslu`ila. Vidio sam ja i da-
nas po licima delegata da moja ka-
ndidatura ne}e pro}i. Ne mislim
da je to iznena|enje. Delegati su
birali i to je stvar izbora, demokra-
tskih procesa. Ne mislim da je to
sada neka velika tragedija.
Terzi} je sino} konstatirao i da
}e, ako se Tihi} bude pona{ao po
principu „pobjednik nosi sve“, kao
poslije pro{log kongresa, „sigurno
do}i do cijepanja stranke“.
Snaga i demokrati~nost
Generalni sekretar SDA Amir
Zuki} kazao je kako je evidentno
da je na~in vo|enja politike komu-
niciranja s bira~ima i rad tokom ci-
jele godine jedan od uzroka ova-
kvog rezultata.
- Ovo nam je prilika da pobo-
lj{amo rezultat na narednim izbor-
ima - rekao je Zuki}.
Adil Osmanovi} iznio je da je
politika Sulejmana Tihi}a prepo-
znata i da su delegati vidjeli da je
to politika koja vodi ka euroatla-
ntskim integracijama.
- To je ono {to od nas o~ekuje i
me|unarodna zajednica i SAD - li-
dera koji je spreman da prelazi
entitetske granice. To je satisfakci-
ja za njegov dosada{nji rad i politi-
ku i vjerujem da }e ona biti inte-
nzivirana - dodao je Osmanovi}.
Ibrahim Nadarevi} ~estitao je
Tihi}u na pobjedi i istakao kako
od njega o~ekuje da „odr`i obe}an-
je i poradi na demokratizaciji stra-
nke“. Mirsad Kebo podvukao je da
je pobjeda dokaz snage i demokra-
ti~nosti SDA te garancija reformi i
evropskog puta.
Tihi} sino} u Zetri: Rezultat nije neo~ekivan
Premijer FBiH Ned`ad Bra-
nkovi} odmah nakon objave re-
zultata rekao nam je da }e svoj
mandat ponuditi na raspolaganje.
- Kongres je rekao volju
ve}ine, nju treba po{tivati. Ja
sam, moram priznati, o~ekivao
druga~iji ishod. ^estitam pobje-
dniku. Ne}e ovo imati neke ko-
nsekvence, osim {to }u ja povu}i
poteze, odnosno ponuditi svoj
mandat na raspolaganje, zbog
ranije otvorenih pitanja povjere-
nja Vladi i premijeru. Mi to mo-
ramo ovih dana rije{iti, jer u
ovom mjesecu moramo raditi re-
balans bud`eta i vlast mora fu-
nkcionirati - rekao je Brankovi}.
Brankovi} nudi mandat na raspolaganje
Novi zamjenik predsjednika
SDA Asim Sarajli} u prvoj izjavi
za „Dnevni avaz“ kazao je da je
njegov izbor pobjeda demokratije
u najja~oj bo{nja~koj stranci.
- Dokaz da je SDA demokra-
tska stranka jeste da sam ja od
mladi}a koji je lijepio plakate
SDA do{ao u poziciju da budem
izabran za zamjenika predsjedni-
ka. To je velika stvar. Ljudi u
SDA o~ekuju obnavljanje kadra.
Ja sam predstavnik mlade garni-
ture SDA i uskoro }e u vrhu stra-
nke biti i brojni drugi mladi ljudi
- najavio je Sarajli}.
On je rekao da nakon Ti-
hi}eve izborne pobjede ne}e do}i
do podjela u SDA. Konstatirao je
da SDA timski mo`e rije{iti sve
probleme i dodao da }e se on u
svom mandatu sna`no boriti pro-
tiv posljedica ekonomske krize u
BiH.
Sarajli}: Ne}e do}i do podjela
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 4
Peti kongres Stranke demokra-
tske akcije usvojio je ju~er Progra-
msku deklaraciju, klju~ni strana~ki
dokument za naredni mandatni pe-
riod. Donosimo najzna~ajnije dije-
love Deklaracije SDA, kako ju je na
Kongresu prenio Sulejman Tihi}.
- Jo{ jednom je potvr|ena pozi-
cija SDA kao bh. narodne stranke
politi~kog centra, otvorene za sve
gra|ane koji prihvataju njene poli-
ti~ke ciljeve. Iz sadr`aja Progra-
mske deklaracije, njenih ciljeva,
prijedloga i stavova jasno proizlazi
pozicija bh. i evropske stranke koja
se bori za BiH - dr`avu ravnopra-
vnih naroda i gra|ana i njeno
~lanstvo u euroatlantskim struktu-
rama - navodi se u dokumentu.
Bh. identitet
Ciljevi definirani Programskom
deklaracijom dugoro~nog su kara-
ktera i zato se neki od njih ponavlja-
ju: BiH - dr`ava vladavine zakona,
afirmacija bh. identiteta kao zaje-
dni~ke odrednice pripadnosti BiH,
demokratskoj dr`avi svih njenih na-
roda i gra|ana, gra|ansko dru{tvo i
vladavina prava, za{tita i unapre|iva-
nje etni~kih i kolektivnih prava, ku-
lturne i civilizacijske vrijednosti uz
za{titu i razvijanje bh. identiteta.
Uz to, ciljevi su i o~uvanje vrije-
dnosti i tradicije antifa{izma i teko-
vina odbrambeno-oslobodila~kog
rata, izgradnja povjerenja me|u na-
rodima i gra|anima.
- Pamtimo pro{lost, gradimo
bolju sada{njost i budu}nost. Cilj je
stvaranje uvjeta za unapre|ivanje
rada institucija koje istra`uju pro-
{lost, stradanja i zlo~ine, kako bi
svi nestali bili prona|eni i dostoja-
nstveno sahranjeni, a zlo~inci ka-
`njeni - neki su od ciljeva najja~e
bh. stranke.
- Zalagat }emo se za ustavnu re-
formu s ciljem integracije zemlje,
uspostave efikasnijih i jeftinijih
institucija koje }e funkcionirati na
cijeloj teritoriji BiH i mo}i raditi
na br`em ispunjavanju uvjeta za
~lanstvo na{e zemlje u euroatla-
ntskim strukturama. Nastavit }e-
mo raditi na afirmaciji bh. identite-
ta kao zajedni~ke odrednice i osje-
}aja pripadnosti BiH - demokra-
tskoj dr`avi ravnopravnih naroda i
gra|ana - isti~e se u Deklaraciji.
To, smatra SDA, ne zna~i negir-
anje etni~ke i konfesionalne pripa-
dnosti Bo{njaka, Srba, Hrvata i
ostalih, ve} razvijanje osje}aja pri-
padnosti dr`avi.
- Etni~ka, ali i druga kolektivna
prava, moraju biti za{ti}ena na cije-
loj teritoriji BiH i ne mogu biti u
suprotnosti s interesima dr`ave
BiH i univerzalnim ljudskim pra-
vima i slobodama. Po{tivanje ra-
zli~litih svjetonazora i sloboda vje-
re podrazumijeva vra}anje oduzete
imovine vjerskim zajednicama i
obnovu poru{enih i o{te}enih vjer-
skih objekata i kulturno-histori-
jskog naslije|a te pravo vjerskih
slu`benika na zdravstveno i penzi-
ono-invalidsko osiguranje - nagla-
{eno je u dokumentu.
U Deklaraciji se isti~e da su odbr-
ana, sigurnost i pravosu|e put do pu-
nopravnog ~lanstva u NATO-u.
- Zalagat }emo se za cjelovitu i
su{tinsku reformu policijskog si-
stema kako bismo osigurali jedi-
nstveno djelovanje agencija za pro-
vedbu zakona i efikasnu borbu pro-
tiv kriminala i korupcije. Za to je
neophodan i efikasan pravosudni
sistem i uspostava institucije vrho-
vnog suda BiH. Izuzetno va`nim
smatramo rad institucija BiH na
procesuiranju odgovornih za ratne
zlo~ine - ka`u u SDA.
Glavni prioritet - cilj vanjske
politike SDA je ~lanstvo u NATO-
u i EU. Iznimno va`nim smatra se i
gradnja posebnih odnosa sa susje-
dnim zemljama te daljnji razvoj pr-
ijateljskih odnosa i saradnje sa ze-
mljama Organizacije islamske ko-
nferencije.
Ovlasti OHR-a
U Deklaraciji se jo{ navodi
opredijeljenost za borbu protiv
svakog oblika terorizma i nasilja
u okviru me|unarodne antiteror-
isti~ke koalicije.
- Za vo|enje ekonomske politi-
ke, posebno razvojne, neophodno
je osigurati ustavne i zakonske pre-
tpostavke da se ova politika vodi i
koordinira s nivoa dr`ave. U~init
}emo sve za efikasno pokretanje ve-
likih javnih radova (saobra}ajna
infrastruktura, energetski sektor) -
navodi se u dokumentu.
U tekstu usvojene Programske
deklaracije jo{ se nagla{ava zalaga-
nje za punu implementaciju Dejto-
nskog sporazuma, prijenos ovlasti
OHR-a na institucije BiH, uklju-
~uju}i i mehanizme za spre~avanje
antidejtonskih aktivnosti.
Na Petom kongresu SDA usvo-
jeno je osam rezolucija o klju~nim
politi~kim, ekonomskim i socija-
lnim pitanjima. Na plenarnom di-
jelu zasjedanja, predsjednici ra-
dnih stolova iznijeli su klju~ne ka-
rakteristike tih dokumenata.
Predsjednik Radnog stola o
ekonomskoj politici Ned`ad Bra-
nkovi} prezentirao je rezolucije o
ekonomskoj politici i politici ra-
zvoja BiH od 2009. do 2013. go-
dine.
- Osnovni ciljevi SDA u vo-
|enju ekonomske i razvojne poli-
tike su makroekonomski stabilna
i finansijski odr`iva BiH, poslo-
vni ambijent u funkciji maksima-
lno mogu}eg rasta zaposlenosti,
energetski pouzdana, odr`iva i
neovisna, te BiH infrastrukturno
integrirana u prostor EU. Ovi ci-
ljevi trebaju rezultirati ravnomje-
rnim razvojem BiH - stav je SDA.
U pitanjima makroekonomske
stabilnosti i finansijske odr`ivo-
sti, SDA podr`ava trogodi{nji
sporazum sa MMF-om i stand-by
aran`man koji }e pomo}i u
odr`anju monetarne i finansijske
stabilnosti BiH te ubla`iti prve
posljedice globalne ekonomske
krize.
Rezoluciju o ustavnoj reformi
prezentirao je [efik D`aferovi}.
SDA smatra da je u sljede}oj fazi
ustavne reforme realno mogu}e
posti}i saglasnost o amandma-
nskoj promjeni postoje}eg Usta-
va, ~ija bi rje{enja bila primijenje-
na ve} na op}im izborima 2010.
godine.
SDA se primarno i dugoro~no
zala`e da BiH usvoji novi ustav,
kojim bi BiH bila definirana kao
demokratska, pravna, regionalizi-
rana, socijalna i sekularna dr`ava
s tri nivoa vlasti - dr`avni, regio-
nalni i lokalni, te s nazivom repu-
blika BiH.
Regionalni nivo vlasti ~inilo
bi optimalno pet ili vi{e multie-
tni~kih regiona formiranih na
osnovu ekonomskih, geografskih,
historijskih, saobra}ajnih, kultu-
rnih i drugih evropskih principa i
standarda za formiranje regije.
U SDA konstatiraju da je za
postizanje ciljeva u ustavoj refor-
mi potrebno imati saglasnost
svih u BiH, ali da }e se ova stra-
nka do tada zalagati za dosljednu
i cjelovitu primjenu Dejtonskog
sporazuma, u ~ijoj su dosada{njoj
realizaciji ispoljene brojne opstr-
ukcije.
Kongres je usvojio i rezolucije
o pitanjima odr`ivog povratka
izbjeglih i raseljenih osoba te obr-
azovanju, odgoju, kulturi, nauci,
mladima i sportu. Predstavljene
su i rezolucije o politici prema
bora~koj populaciji, zatim o pra-
vima penzionera i socijalnih ka-
tegorija, neratnih invalida zdra-
vstva i radnih prava, ja~anju de-
mografske strukture, za{titi poro-
dice i institucije braka, te o statu-
tu, organizaciji i metodi rada
SDA.
[ta sadr`e usvojene rezolucije
Dr`avu definirati s
tri nivoa vlasti i zvati
je republika BiH
SDA je za stabilnu i finansijski odr`ivu BiH
- Imaju}i u vidu da pribli`no
jedna tre}ina gra|ana BiH `ivi i
radi u inozemstvu, posebno }e-
mo promovirati i unapre|ivati
saradnju s ovim dijelom bh. sta-
novni{tva te i dalje insistirati na
uspostavi dr`avnog ministarstva
za dijasporu i matice iseljenika -
dio je iz Deklaracije, u kojoj se ta-
ko|er iznosi stav o jedinstve-
nom, modernom i kvalitetnom
obrazovnom sistemu, {to podra-
zumijeva ukidanje tzv. dvije {ko-
le pod jednim krovom.
Ministarstvo
za dijasporu
Delegati na Kongresu: Razmatrano pitanje povratka i status boraca
Delegati na Kongresu: Raditi na afirmaciji bh. identiteta kao zajedni~ke odrednice i osje}aja pripadnosti BiH
Stranka demokratske akcije i
dalje }e voditi brigu o rje{avanju
problema bora~kih populacija, a
u skladu s realnim potrebama i
mogu}nostima. Insistirat }e da
prava branilaca i njihovih poro-
dica budu jednaka, bez obzira na
sada{nje mjesto boravka.
- Zalagat }emo se za pravedni-
ju raspodjelu naknada te spre~a-
vanje zloupotreba njihovog ko-
ri{tenja. Osigurat }emo isplatu
redovnih penzija - ka`e se u De-
klaraciji.
Bora~ka populacija i penzioneri
O Rezoluciji o vanjskoj poli-
tici i euroatlantskim integracija-
ma govorio je predsjednik Ra-
dnog stola Adnan Terzi}. Isti~e
se da je postizanje punog ~lanst-
va u EU i NATO-u strate{ki pri-
oritet BiH.
- SDA }e se zalagati za rje{ava-
nje prioriteta iz evropskog par-
tnerstva, usvajanje zakona i uspo-
stavljanje institucija po standar-
dima prihvatljivim za EU, ispu-
njavanje obaveza iz Sporazuma o
stabilizaciji i pridru`ivanju te hi-
tno ispunjavanje obaveza iz Ma-
pe puta za liberalizaciju viznog
re`ima - navodi se u rezoluciji.
SDA podr`ava proces neo-
phodne pravne harmonizacije s
pozitivnim zakonodavstvom EU
i podr`at }e opse`ne unutarnje
reforme, op}i oporavak i konso-
lidaciju dr`ave i njenih struktu-
ra te sna`niji privredni razvoj i
intenziviranje vanjskopoliti~kog
djelovanja na podru~jima koja
utje~u na dinamiku odnosa BiH
sa EU, naveo je Terzi}.
Strate{ki prioritet ~lanstvo u EU i NATO-u
DEKLARACIJA Ciljevi Stranke demokratske akcije
Pamtimo pro{lost, gradimo
bolju sada{njost i budu}nost
BiH - dr`ava ravnopravnih naroda i gra|ana Kazniti zlo~ince Uspostaviti
efikasnije i jeftinije institucije koje }e funkcionirati na cijeloj teritoriji BiH
pogledi 5
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
OBRA]ANJA Iz govora Sulejmana Tihi}a
Kompromisa se ne treba bojati
SDA o~ekuju veliki izazovi i zadaci Ustavne reforme su klju~ Odnosi sa IZ
Sulejman Tihi} svoj ju~era{nji
govor na Petom kongresu Stranke
demokratske akcije zaklju~io je ri-
je~ima: „S jakom SDA, jaka je i
BiH.“ To je samo jedna od poruka
koje je uputio delegatima stranke.
Ocijenio je da SDA o~ekuju ve-
liki izazovi i zadaci.
- Svi se pitaju, mnogi sa zabri-
nuto{}u, {ta }e SDA uraditi i u ko-
jem }e pravcu i}i dalje? Ho}emo li
mo}i sami ostvariti na{ osnovni ci-
lj, a to je suverena i cjelovita BiH -
dr`ava ravnorpavnih naroda i
gra|ana, punopravna ~lanica
NATO-a i EU, ili }emo na tom pu-
tu osigurati pomo} prijatelja koji
od pomo}i mogu biti? Ho}emo li
i}i putem isklju~ivosti, etni~ke i
vjerske izolacije, ili }emo dijalo-
gom, dogovorom i kompromisom
graditi budu}nost BiH?
Kompromisa se ne treba bojati,
ve} smo}i snage da do njega
do|emo. Zamislimo {ta bi sada bi-
lo sa BiH da rahmetli predsjednik
Alija Izetbegovi} nije smogao sna-
ge da prihvati kompromis kao jedi-
nu mogu}nost i jedinu budu}nost
na{e zemlje? On je dobro znao
odgovor. Vjerujem da ga znamo i
mi! - kazao je Tihi} delegatima u
Zetri.
Govore}i o svom programu, Ti-
hi} je rekao da su to dokumenti
Kongresa, prvenstveno Progra-
mska deklaracija. To je BiH - suve-
rena i cjelovita dr`ava ravnopra-
vnih naroda i gra|ana.
- Posebnu pa`nju posvetit }emo
radu na ustavnoj reformi. To je
klju~ za rje{avanje ne samo poli-
ti~kih nego i ekonomskih, socija-
lnih i drugih pitanja. Na{ cilj je re-
publika BiH, regionalizirana, s tri
nivoa vlasti - lokalni, regionalni i
dr`avni, s administrativnom orga-
nizacijom na temelju ekonomskih,
geografskih i historijskih kriterija -
naveo je, izme|u ostalog, Tihi} i
dodao da se u mnogim segmenti-
ma o~ekuje aktivna podr{ka
me|unarodne zajednice.
Tihi} i dalje smatra va`nim do-
bre odnose sa OHR-om i me|una-
rodnom zajednicom, SAD i EU, a
kao jedan od prioriteta naveo je i
unapre|ivanje odnosa sa susje-
dnim zemljama. Govore}i o SDA,
Tihi} je konstatirao da }e biti potr-
ebno dosta uraditi u pravcu boljeg
funkcioniranja i organizacije stra-
nke.
- U realizaciji na{ih ciljeva
ostvarit }emo i ja~ati saradnju sa
strankama sli~nih programskih or-
ijentacija, uzimaju}i u obzir da ta
saradnja obuhvati i politi~ke stra-
nke koje okupljaju bosanske Srbe i
Hrvate - kazao je Tihi}.
U jednom dijelu govora Tihi} je
pojasnio „neke ~injenice“ i „odba-
cio neutemeljene kvalifikacije“.
- Odnosi SDA s Islamskom za-
jednicom uvijek su bili dobri, tre-
baju ostati dobri. Tako|er, treba
po{tovati princip da svako radi i
odgovara za svoj posao i da na
ovom principu sura|ujemo u inte-
resu dr`ave. Moji li~ni odnosi s
institucijama IZ, muftijama, ima-
mima, medresama... su dobri. Una-
to~ li~nom animozitetu pojedinih
slu`benika IZ, nastavit }u raditi u
pravcu njegovanja i ja~anja dobrih
odnosa s institucijama IZ - naveo
je Tihi}.
On je konstatirao da su odnosi
SBiH i SDA trenutno u fazi zasto-
ja i dodao da kompletna bh. javno-
st zna za{to - zbog insistiranja
SBiH na nezakonitim odlukama o
odabiru strate{kih partnera za ula-
ganja u elektroenergetski sektor!
Tihi} je izrazio uvjerenje da }e
SDA i nakon Kongresa ostati stra-
nka s najvi{im stepenom demokra-
tije, kakvom ju je ju~er ocijenio.
Zadaci i problemi pred kojima
se nalazimo su veliki i odgovorni.
Zahtijevaju potpuno novi pri-
stup, veliko jedinstvo snage ko-
jom ova stranka raspola`e, a koja,
na`alost, nije u funkciji. Promje-
ne su apsolutno nu`ne. Moramo
promijeniti na~in vo|enja stra-
nke, strukturu i metode rada
klju~nih timova, na~in odlu~iva-
nja i saradnju s drugim poli-
ti~kim faktorima, doma}im i
me|unarodnim - kazao je ju~er u
obra}anju Kongresu predsjedni~ki
kandidat Adnan Terzi}.
Kazav{i da vodstvo SDA mora
imati jasnu viziju budu}nosti stra-
nke, potcrtao je da danas njenu poli-
tiku karakteriziraju bezidejnost,
odsustvo strategijskog vo|enja i ne-
jasno definirani ciljevi. Kao rezultat
toga naveo je njen inferioran polo`aj
na politi~koj sceni, nemo} da realizi-
ra projekte korisne za BiH i zaustavi
projekte lo{e za BiH.
- Dovedeni smo u poziciju da je
na{a dr`ava zaustavljena u procesu
evropskih integracija i usporena u
procesu integracije u NATO.
Oja~ale su politike i procesi koje
dru{tvo vuku unatrag. Sujete i ne-
znanje nisu nam dozvolili da uspo-
stavimo kontinuitet na{e politike.
Poseban problem je katastrofalno
vo|enje ekonomske politike - po-
ru~io je Terzi}.
Posebno je podvukao da su bi-
ra~i zaboravljeni i ostavljeni bez ja-
snih ciljeva strana~ke politike.
- Odgovorni smo za lo{ kadar
koji popunjava institucije vlasti.
Dozvolili smo da ~lanstvo napu{ta
stranku i formira nove. Posva|ali
smo se unutar stranke, posva|ali
smo se s ostalim bo{nja~kim stra-
nkama, s Islamskom zajednicom, s
medijima i za sve sva|e optu`ili dr-
uge - upozorio je Terzi}.
Tihi}: Unaprijediti stranku
BiH - dr`avu zakona
Afirmaciju bh. identiteta
Vladavinu prava i borbu protiv kriminala
O~uvanje tekovina odbrambeno-oslobodila~kog rata od 1992. do 1995.
Izgradnju povjerenja me|u narodima
Rad na stvaranju uvjeta za pronalazak nestalih i procesuiranje ratnih
zlo~inaca
Stvaranje uvjeta i stimuliranje ekonomski odr`ivog povratka
Posebna pa`nja borbi i za:
Terzi}: Promjene su apsolutno nu`ne
Tihi}ev izvje{taj o radu za ~etiri godine
Stranka s najvi{im rejtingom
Podnose}i izvje{taj o radu SDA
od 2005. do 2009. godine, Sule-
jman Tihi} na Kongresu je istakao
da su se u tom periodu dogodile
zna~ajne promjene.
- Danas smo ne samo najja~a
politi~ka stranka nego i stranka s na-
jvi{im rejtingom u BiH - kazao je Ti-
hi}.
Naveo je da je SDA odluke do-
nosila u institucijama stranke -
Glavnom odboru, Predsjedni{tvu,
Nadzornom odboru i Sudu ~asti.
Istakao je da su od 2004. do 2006.
provo|ene sna`ne reforme.
- Vrijeme je pokazalo da od po-
litike sve ili ni{ta - ostaje ni{ta! Da-
nas se vra}amo na aprilski paket,
na {ta jasno ukazuje posjeta potpr-
edsjednika SAD D`ozefa Bajdena
(Joseph Biden) i visokog predsta-
vnika EU za vanjsku politiku i si-
gurnost Havijera Solane (Javier) -
ocijenio je Tihi} i spomenuo pru-
dski proces „u kojem BiH nije
ni{ta izgubila, ali jeste dobila“.
(Izvje{ta~i „Dnevnog avaza“ s Kongresa SDA:
Edina Latif, Tarik Lazovi}, Faruk Vele,
Fuad Fo~o i Ivan [ebalj )
Stranka demokratske akcije
je nezamjenjiva - jer se hrabro
suprotstavila komunisti~kom je-
dnoumlju, jer je efikasno organi-
zovala otpor agresiji na BiH, jer
je bila najja~i faktor reintegraci-
je i pomirenja me|u narodima,
jer je najsna`niji gravitacioni fa-
ktor u okupljanju probosanskih
snaga, jer je generator pozitivnih
reformi i najsna`niji zagovornik
evropske budu}nosti BiH, izja-
vio je, izme|u ostalog, ju~er u
svom govoru na Kongresu SDA
Bakir Izetbegovi}.
Podsjetio je da je ponudu za
kandidaturu za predsjednika pr-
ije ~etiri godine odbio cijene}i
da je tada{nji sastav rukovodstva
stranke najbolje rje{enje, da
ni~im nije htio ugroziti procese
od vitalnog zna~aja za zemlju te
da je smatrao da nije vrijeme za
promjene.
- Reforme su se zavr{ile pora-
zno, stanje i odnosi u koaliciji su
na ivici raspada, kriza u bh.
dru{tvu je zbog toga najdublja u
posljednjih deset godina. Na-
jve}u {tetu trpe Bo{njaci, na-
ro~ito povratnici, dijaspora,
omladina. Ovaj put smatram da
je do{lo vrijeme za promjene -
poru~io je Izetbegovi}.
Govore}i o reformama, na-
ro~ito ustavnoj, policijskoj te
ubrzanju usvajanja zakona na
evropskom putu, istakao je da se
mora na}i jedinstvo, ne samo u
bo{nja~kom nego i u cijelom pr-
obosanskom korpusu, do}i do
realne procjene mogu}nosti, pr-
osuditi spremnost aktera na pro-
mjene, odrediti okvir i unutar
njega posti}i maksimum.
Kada je rije~ o ekonomiji, Ize-
tbegovi} je, izme|u ostalog, po-
tcrtao da su potrebne dvije vrste
mjera: prva - svojevrsna {ok-ter-
apija i druga - dekada koja je pred
nama i njihov cilj je da omogu}e
ubrzan razvoj bh. privrede.
- Prvo moramo zaustaviti ko-
la koja su, poslije udara ekono-
mske globalne krize, nekontroli-
rano krenula nizbrdo. SDA mo-
ra pokazati stare reflekse, na}i
izlaz, i mislim da }e lijek biti u
vlastitim rezervama. Moramo iz
vlastite supstance isisati sre-
dstva - rije~i su Izetbegovi}a, ko-
ji je jo{ posebno potrebnim ista-
kao davanje fokusa na odr`ivi
povratak i reintegraciju, a dija-
spora se, prema njemu, ne smije
prepustiti asimilaciji.
Kao imperativ iznio je da je
popravak odnosa u postoje}oj
koaliciji imperativ te kazao da su
trenutni odnosi u koaliciji sigu-
ran put u gubitak na izborima
2010. godine, zbog ~ega „mo-
ramo posti}i slogu, ili promije-
niti koalicionog partnera“.
- Pred nama su op}i izbori
2010. Da bismo uspjeli povratiti
povjerenje glasa~a, mi moramo
pokazati na djelu da imamo sna-
ge i znanja, da ho}emo i da
mo`emo, moramo se uhvatiti
uko{tac s te{kim politi~kim i
ekonomskim pitanjima i proble-
mima koji su BiH zaustavili na
njenom evropskom putu i u eko-
nomskom razvitku. Vi{e sloge,
vi{e rada, vi{e demokratije, vi{e
hrabrosti i odlu~nosti, vi{e nese-
bi~nosti, vi{e spremnosti na ko-
mpromise... br`e, efikasnije, fo-
kusiranije... Mi to mo`emo - po-
ru~io je Izetbegovi}.
Govor Bakira Izetbegovi}a
Moramo posti}i jedinstvo
Posti}i slogu ili promijeniti koalicionog partnera
Izetbegovi}: Dvije vrste
ekonomskih mjera
Na pitanje {ta je SDA, ~ija je SDA, je li ona muslimanska, bo{nj-
a~ka, bosanska ili evropska stranka, trebamo odgovoriti da je ona
sve to u isti mah.
Nema zaborava. Narod koji zaboravlja, do`ivljava nesre}u ponovo.
Zlo~ince moramo kazniti, goniti ih dok su `ivi, odvesti ih tamo
gdje im je mjesto. Ali, mora biti pomirenja. Budu}nost mora biti
bolja od pro{losti.
Moramo se nastaviti zalagati za status boraca.
Islamsku zajednicu nije fer uvla~iti u dnevnu politiku, u izborne
kampanje. Neophodno je imati kao korektiv, kao pomaga~a.
O stranci, borcima, IZ
U~init }u sve da se promijeni Statut stranke
U~init }u sve da se vrati unutarstrana~ko povjerenje
i dostojanstvo ~lanstva
Redefinirat }emo prioritete politike i posvetiti ve}u
pa`nju ekonomskoj politici
Brzo i efikasno provesti Sporazum o stabilizaciji i
pridru`ivanju sa EU
Transparentna saradnja s me|unarodnom zajednicom.
Posvetiti pa`nju ekonomiji
Poruke Adnana Terzi}a s govornice u Zetri
Stranci vratiti snagu
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 6
Od 0 do 24 sata
Imenovanje ameri~kog izaslani-
ka za Balkan „oja~alo bi direktniji i
agresivniji utjecaj Va{ingtona“, ali
bi moglo potkopati ulogu Evropske
unije u regionu, ocjenjuje profesor
politi~kih nauka na ameri~kom
Nacionalnom univerzitetu za odbr-
anu u Va{ingtonu Stiven Majer
(Steven Mayer), prenosi Onasa.
Majer je za „Glas Amerike“ re-
kao da je posjeta potpredsjednika
D`ozefa Bajdena (Joseph Biden)
signal da }e se Sjedinjene Dr`ave
ponovo i intenzivnije anga`irati na
Balkanu, podsje}aju}i da su u no-
voj administraciji brojni saradnici
biv{eg predsjednika Bila Klintona
(Bill Clinton) koji smatraju da ni-
su zavr{ili posao na Balkanu.
- Li~no vjerujem da }e klju~ni
izazov na Balkanu biti pitanje
BiH, a simboli~na indikacija to-
me je mo`da i ~injenica da je Ba-
jdenova turneja po~ela u Sarajevu
- kazao je Majer.
Majer: BiH klju~ni izazov
Profesor Stiven Majer za „Glas Amerike“
Kongres za imenovanje
izaslanika SAD za Balkan
Ambasada SAD u BiH, putem
Ambasadorovog fonda za o~uva-
nje kulturnog naslije|a, donirat
}e 98.000 ameri~kih dolara za
ograni~ene restauracijske radove
na ostacima Alad`a d`amije u
Fo~i, saop}eno je iz Ambasade.
Ovo je drugi put da vlada SAD
daje donaciju za restauraciju
Alad`e. U avgustu 2005. godine,
vlada SAD donirala je 48.825 do-
lara za restauracijske radove na
Alad`a d`amiji i d`amiji i medresi
Mehmed-pa{e Kukavice u Fo~i.
- Komisija za o~uvanje nacio-
nalnih spomenika primit }e novu
donaciju u ime vlade i naroda BiH.
Iz po{tovanja prema tradicijama
drugih naroda i radi pru`anja po-
mo}i zemljama da sa~uvaju svoje
kulturno naslije|e, Stejt depar-
tment je 2001. osnovao Ambasado-
rov fond za o~uvanje kulturnog
naslije|a - ka`e se u saop}enju.
Jo{ jedna donacija Ambasade SAD u BiH
Za Alad`a d`amiju u Fo~i 98.000 dolara
Ambasada SAD: Ranije donirano
48.825 dolara
Izjedna~avanje
nadzora nad oba-
vje{tajno-sigurno-
snim slu`bama u ze-
mljama jugoisto~ne
Evrope cilj je dvo-
dnevne regionalne
konferencije parla-
mentarnih tijela za
nadzor nad radom
ovih slu`bi, izjavio je
ju~er u Sarajevu pre-
dsjedavaju}i Zaje-
dni~ke komisije za
nadzor nad radom
Obavje{tajno-sigurnosne agencije
BiH Mirko Okoli}.
Prema njegovim rije~ima, bez
parlamentarnog nadzora nad radom
obavje{tajno-sigurnosnih slu`bi,
mogu}e su zloupotrebe njihovih
ovla{tenja, odnosno da rade za sebe,
a ne za narod i dr`avu, javila je Srna.
- Gra|ani trebaju znati da je vr-
ijeme biv{ih obavje{tajnih slu`bi
pro{lo i da se sada mo`e po svim
osnovama postaviti pitanje parla-
mentu i obavje{tajno-sigurnosnim
strukturama - istakao je Okoli}.
Konferencija je, uz predstavni-
ke Parlamenta BiH, okupila i pre-
dstavnike palamenata Hrvatske,
Makedonije, Rumunije i Srbije.
Sarajevo: S ju~era{nje konferencije (Foto: M. Kadri})
Regionalna konferencija parlamentarnih tijela
Pro{lo je vrijeme biv{ih obavje{tajnih slu`bi
Spec
LONDON - Delegacija ministara za poljoprivre-
dni i ruralni razvoj iz BiH, koju predvodi ministar
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen
Zirojevi}, od ju~er boravi u slu`benoj radnoj posje-
ti Velikoj Britaniji. Posjeta je realizirana u sklopu
projekta „Izgradnja kapaciteta za provo|enje strate-
gije ruralnog razvoja u BiH“, podr`anog od Brita-
nske ambasade u BiH, javila je Fena.
Naftni distributeri u FBiH
narednih dana }e ponovo po-
ve}ati cijene benzina i to u pro-
sjeku za ~etiri feninga, saznaje
„Dnevni avaz“.
Kako nam je kazala Amela
Ke~o, sekretar u Udru`enju pro-
metnika naftnih derivata FBiH,
do{lo je do novih poskupljenja
rafinerijske nafte koja diktira ma-
loprodajne cijene u BiH.
- Kada je u pitanju eurodizel,
on }e imati blagi pad cijene za je-
dan, dok }e lo`-ulje pojeftiniti za
fening i po - ka`e Ke~o.
Ovo je ve} tre}i put u poslje-
dnjih 20 dana da distributeri u
FBiH di`u cijene goriva.
Prvi put dizel je poskupio za
pet, a benzin za devet feninga,
dok se drugo pove}anje desilo
pro{le sedmice, kada je bezolovni
motorni benzin od 95 oktana po-
skupio za 2,5, eurodizel za 1,2, a
motorni benzin od 98 oktana za
3,3 feninga po litru. I. [m.
PUMPE Narednih dana novo pove}anje cijena goriva
Benzin poskupljuje
za ~etiri feninga
Ovo je ve} tre}i put u posljednjih 20 dana da distributeri u FBiH mijenjaju cjenovnike
Benzinska pumpa: Eurodizel pojeftinjuje
Iz Mostara na studij
na Oksford i Prinston
Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru ju~er je
sve~anom ceremonijom u Hrvatskom domu „Herceg
Stjepan Kosa~a“ ispratio drugu generaciju maturanata.
Program me|unarodne mature okon~ala su 94 u~enika
iz 28 zemalja, od kojih je 53 iz BiH.
Sve~anost je bila prilika da maturanti, kojima je di-
plome uru~io na{ oskarovac Danis Tanovi}, prirede bo-
gat kulturno-zabavni program.
- Sretni smo i zadovoljni jer smo postigli veliki usp-
jeh da u tre}oj godini postojanja ispratimo drugu gene-
raciju. Finansijski problemi s kojima smo bili suo~eni
prevazi|eni su i najesen upisujemo ~etvrtu generaciju
u~enika - rekao je Pol Regan (Paul), direktor Koled`a.
Ve}ina u~enika osigurala je stipendije za nastavak
studija na svjetskim univerzitetima poput Oksforda,
Prinstona, Brauna. M. Sm. Mostar: Tanovi} uru~uje diplome maturantima (Foto: R. Ivi})
Ispra}aj druge generacije Koled`a ujedinjenog svijeta
Ekshumacija iz primarne grobnice u Mr{i}ima
Istra`ni tim Kantonalnog
tu`ila{tva Tuzla i Instituta za
ratne zlo~ine BiH u selu Mr{i}i
kod Vlasenice po~eo je iskopa-
vanje primarne masovne gro-
bnice u kojoj se, prema prvim
saznanjima, nalaze tijela Srebr-
eni~ana ubijenih 1995. godine.
S ju~era{njim danom u gro-
bnici je uo~eno 12 tijela i njiho-
va izno{enja trebala bi po~eti
danas. Pored tijela je uo~en ve-
liki broj pu{~anih ~ahura {to
ukazuje na to da su strijeljani.
Prema izjavama svjedoka sr-
pske nacinalnosti s podru~ja Vla-
senice, grobnica u Mr{i}ima krila
je tijela grupe Srebreni~ana koji
su u julu 1995. godine uhva}eni
na podru~ju vlaseni~ke op}ine.
Egzekutori su ih, u uvjerenju da
se Bo{njaci nikada vi{e ne}e vrati-
ti u Vlasenicu, doveli u bo{nja~ko
selo Mr{i}e, tu strijeljali i odmah
pokopali. A. H. Mr{i}i: @rtve genocida strijeljane pa zakopane (Foto: AP)
Uz tijela 12 Srebreni~ana na|ene ~ahure
Dino [aran
Turbofolk je hibrid
za malogra|ane
- Turbofolk je hibrid nastao u gradu za potrebe i
ukus malogra|anski orijentirane populacije. U po-
sljednjem desetlje}u metastazirao je na gra|anstvo i
preuzeo termin „urbano“, {to je ~itavu pri~u dovelo
do apsurda tako da se tu gubi linija izme|u jednog i
drugog. (Muzi~ar za „Dnevnik“)
Ana Ivanovi}
Bitno je ostati hladne glave
- Znam da ima i drugih igra~ica koje `ele isto {to i
ja, ali zaista vjerujem da posjedujem kvalitet i da bih
mogla osvojiti Rolan Garos. U ovom trenutku je, ipak,
najbitnije da ostanem hladne glave, da napredujem iz
me~a u me~ i da mi na taj na~in rastu samopouzdanje i
vjera u dobar rezultat. (Teniserka za „Press“)
Stevan Koprivica
Pitanje selekcije jeste
stvar ukusa i afiniteta
- Pitanje selekcije jeste stvar ukusa i afiniteta, a ako
komad ne u|e u neku selekciju danas, u}i }e nekom dr-
ugom prilikom - u tom smislu dramski pisci mogu biti
za{ti}eni vremenom. Mislim da se mnogo bolje pi{e ne-
go {to se misli o pisanju, da imamo dobru dramsku
ba{tinu, kojoj se ne mo`e stati na put, jer }e svaki dramski tekst pro}i
kroz sud vremena. (Dramski pisac za „Ve~ernje novosti“)
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
7
[aran: Izgubila
se linija
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 27. 5. 2009.
27. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 12
0
C do 23
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 25
0
C do 32
0
C
28. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 8
0
C do 18
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 12
0
C do 26
0
C
29. 5. 2009.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 7
0
C do 18
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 11
0
C do 23
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
28
28
28
TUZLA
SARAJEVO
VRIJEME
DANAS
29
32
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SRIJEDA
GORA@DE
29
^ETVRTAK PETAK
28
LIVNO
MOSTAR
NEUM
32
28
ZENICA

033/281-393
redakcija@avaz.ba
U BiH treba provesti akciju poput „Indexa“
- Stanje u visokom obrazovanju u BiH je katastrofalno. I kod nas treba
provesti akciju poput „Indexa“ u Hrvatskoj i podignuti optu`nice protiv
prevaranata. Tako|er, trebalo bi provesti i detaljne revizije jer je u poslje-
dnjih 15-ak godina sigurno bilo razli~itih malverzacija, poput one da su
diplomirali studenti koji nisu polo`ili sve ispite. (^italac O. P.)
Koprivica:
Sud vremena
BR^KO
BANJA
LUKA
[ta ka`u u narodu
Ivanovi}:
Dobar rezultat

26
Grad Sarajevo 27. 5. 2009.
Izlazak 5.10 Izlazak 7.47
Zalazak 20.17 Zalazak 23.38
Pribli`avanje i prolazak poreme}aja, uz pove}anje naoblake i pad atmosferskog pritiska,
kod osjetljivih osoba uzrokovat }e tegobe, stoga bi trebali maksimalno reducirati akti-
vnosti. Tokom jutra bit }e ugodnije, dok je u najtoplijem dijelu dana neophodno povesti
ra~una o za{titi od UV zra~enja i vru}ine te izbjegavati boravak na otvorenom.
Obla~no
s ki{om
Danas }e u BiH do}i do po-
stepenog naobla~enja s mje-
stimi~nom ki{om, pljuskovima i
grmljavinom, najprije u zapadnim i
sjeverozapadnim podru~jima, a tokom
dana i u ostalim dijelovima. Ne{to
sun~anije o~ekuje se prije podne u centra-
lnim i isto~nim podru~jima i u Hercegovini.
Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjever-
oisto~ni, a u isto~nim dijelovima i u Hercegovini
jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 18,
na jugu do 23, a najvi{a dnevna od 25 do 32 stepena.
VRIJEME Do kraja sedmice naglo zahladnjenje
Temperature }e
pasti za 15 stepeni
Pobolj{anje od subote Rekordne intervencije ljekara
Do kraja sedmice u BiH do}i
}e do pada temperatura, a ve} u
subotu vrijeme }e se pobolj{ati,
potvr|eno nam je u Federalnom
hidrometeorolo{kom zavodu. Pr-
ema rije~ima Dra{ka Rudana iz
Hidrometeorolo{kog zavoda RS,
o~ekuje se da }e biti hladnije za
deset do 15 stepeni.
Ina~e, ju~er je u Banjoj Luci u
12.30 sati temperatura iznosila 32
stepena, a maksimalna dnevna
34,3. Rudan je naglasio da su ovo
izuzetno visoke temperature koje
se mogu nazvati julskim, a Banja
Luka je, kao i prethodnih godina,
prednja~ila u regiji.
U Sarajevu je bilo 29, kao i u
Tuzli, u Biha}u 31, a u Mostaru
32 stepena. Ponegdje je bilo i kra-
tkotrajnih pljuskova {to je bilo
pravo rashla|enje nakon pakle-
nih vru}ina. Ipak, ljekari su i
ju~er imali dosta posla. Na Klini-
ci urgentne medicine u Sarajevu s
ponedjeljka na utorak imali su
273 pacijenta, {to je rekordan broj
intervencija za 24 sata.
- Javljali su nam se ljudi s pre-
hladama, u predinfarktnim stanji-
ma, imali smo tri infarkta i jedno
popu{tanje srca u vidu plu}nog
edema. Sve smo ih zbrinuli i dali
im terapiju. Uglavnom se radilo o
ljudima starim izme|u 40 i 50 go-
dina - rekao je prim. dr. Senad
Pe{to s Klinike urgentne medicine.
Ista situacija je i u banjalu~kim
ambulantama i slu`bama Hitne
pomo}i. De`urni ljekar Sr|an Vu-
ji~i} ka`e da je za 24 sata u Domu
zdravlja pru`ena pomo} za vi{e od
200 osoba. E. Ha. - V. S.
Banja Luka: Osvje`avanje uz sladoled (Foto: M. Lugi})
Pe{to isti~e da }e zahladnje-
nje dovesti do poreme}aja cirku-
lacije i kontrakcije krvnih `ila te
rasta krvnog pritiska, {to }e rezu-
ltirati pove}anim brojem sr~anih
i mo`danih udara. Preporu~uje
ljudima da u organizam unose
umjerene koli~ine te~nosti, ade-
kvatno se obla~e, a hroni~nim
bolesnicima da miruju.
Prijetnja od
mo`danog udara
Izet ^aki} iz Novog Travnika od
ju~er se vozi u novom automobilu
„{kodi fabiji“, koju je osvojio u
„Avazovoj“ nagradnoj igri „Milion
na dar“. Ispred „Avaz Twist Towera“
u Sarajevu klju~eve mu je uru~io
Nedim Lisak, direktor nagradne
igre. Ovaj sretni dobitnik ka`e da
„Dnevni avaz“ ~ita od 1997. godine.
- Iako imam „golf 2“, sretan
sam {to sam dobio novi automo-
bil - kazao nam je ^aki}.
On je po „{kodu“ do{ao u pra-
tnji ro|aka Sejada i Fuada Herce-
ga. Ka`e da nagradnu igru „Prava
je stvar milion na dar“ igra od
po~etka i da mu je ovo prva nagr-
ada. U {ali navodi da }e nastaviti
slati kupone kako bi osvojio i stan
u Sarajevu. D`. A. Sarajevo: Lisak uru~uje klju~eve ^aki}u
Novotravni~anin do{ao po nagradu u Sarajevo
Izet ^aki} preuzeo „{kodu fabiju“
Tu`ila{tvo Br~ko Distrikta po-
diglo je optu`nicu protiv Ru`e
Lazarevi} (52) zbog falsificiranja
slu`bene isprave, potvr|eno je
„Dnevnom avazu“ iz ove pravo-
sudne institucije. Lazarevi} je,
kao mati~arka u Mati~nom uredu
u Vladi Distrikta, radi reguliranja
dr`avljanstva Njema~ke, bez pre-
thodno podnesenog zahtjeva,
izdala uvjerenje I. A. ro|enom u
Kumanovu.
U optu`nici se navodi da je u
uvjerenje unijela neistinite poda-
tke da I. A. nije upisan u mati~nu
knjigu ro|enih i dr`avljana BiH
u Br~kom. Tako|er se navodi da
je la`irala i redni broj pod kojim
je izdato uvjerenje.
Tereti se da je kao slu`bena
osoba u ispravu unijela la`ne po-
datke i svojim potpisom i slu`be-
nim pe~atom ovjerila neistinit sa-
dr`aj, ~ime je po~inila krivi~no
djelo falsificiranje slu`bene ispra-
ve. E. R. Vlada Distrikta: La`na slu`bena isprava
Tu`ila{tvo Distrikta podiglo optu`nicu protiv Ru`e Lazarevi}
Mati~arka falsificirala uvjerenje
teme
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 8
Brzo - kratko
Visoki predstavnik na skupu u Be~u
Incko: BiH srednjoro~no kao ~lanica EU
Visoki predstavnik u BiH Va-
lentin Incko (Inzko) istakao je
u Be~u da BiH vidi srednjo-
ro~no i dugoro~no kao bu-
du}u ~lanicu Evropske unije.
- Ne mo`emo dozvoliti da
vlada vakuum. Postoje zemlje
koje ~ekaju na evropsku inte-
graciju - poru~io je Incko pr-
eksino} u parlamentu u Be~u
tokom diskusije pod nazivom
„Evropa - Austrija odlu~uje“.
Delegacija BiH u Parlamentarnoj skup{tini NATO-a
@ivkovi} i Jovi} s kongresmenom Tarnerom
Delegacija Parlamenta BiH u Parlamentarnoj skup{tini NATO-a, u kojoj
su bili Milorad @ivkovi} i Ivo Miro Jovi}, sastala se ju~er u Oslu, na Pro-
ljetnom zasjedanju PS NATO-a, s ameri~kim kongresmenom Majklom
Tarnerom (Michael Turner), koji je obavljao funkciju gradona~elnika
Dejtona tokom potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
^lanovi bh. delegacije upoznali su Tarnera s nedavnom posjetom po-
tpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) BiH, saop}eno je
iz Parlamenta BiH.
Premijer Hrvatske posjetio gradili{te
Pelje{ki most nije usmjeren protiv BiH
Premijer Hrvatske Ivo Sanader rekao je tokom ju~era{njeg obilaska gr-
adili{ta budu}eg pelje{kog mosta da je zadovoljan i sretan onim {to je
vidio, te je svima ~estitao na dosada{njem radu, prenijela je Onasa.
Sanader je kazao da „pelje{ki most nije usmjeren protiv BiH, jer mo-
stovi spajaju“.
Sanadera i njegove saradnike s radovima je upoznao predsjednik Hr-
vatskih autocesta Stjepko Boban, koji je rekao da }e u sljede}ih 100 da-
na u moru biti izvedena probna bu{enja kako bi se utvrdio sastav tla, te
kako bi se mogle ugra|ivati cijevi. S pelje{ke strane u toku je izrada
pet betonskih stubova, a radi se i na operativnoj obali s druge strane.
Konferencija predsjednika sudova BiH
Molba sudijama da se odupru pritiscima
U organizaciji Visokog su-
dskog i tu`ila~kog vije}a
BiH, u Tuzli je ju~er po~ela
dvodnevna Konferencija pr-
edsjednika sudova u dr`avi.
Milorad Novkovi}, predsje-
dnik VSTV, osvrnuv{i se na
rad sudova i tu`ila{tava, ka-
zao je da zna mnogo o pro-
blemima s kojima se sudije i
tu`ioci susre}u u svom radu.
Zamolio je sudije da ~e{}e
komuniciraju sa VSTV.
- Molim vas da odolite svim
pritiscima s koje bilo strane
da dolaze jer je to jedini
na~in da svi zajedno sa~uvamo kredibilitet pravosu|a. Moram re}i da
imamo mnogo primjedbi s terena na izbor i imenovanja pojedinih sudija.
Ali i te probleme smo spremni rje{avati - poru~io je Novkovi}. A. H.
Prvi put nakon rata
Obilje`avanje godi{njice HVO-a Sarajevo
Kao znak sje}anja na pripadnike Hrvatskog vije}a obrane (HVO) Sar-
ajeva i njihov doprinos o odbrani grada, u Sarajevu }e danas, prvi put u
poslijeratnom razdoblju, u Napretkovom klubu „Lira“ biti obilje`ena
godi{njica HVO-a.
Sve~ano obilje`avanje godi{njice organizira Udruga umirovljenih i de-
mobiliziranih branitelja HVO-a FBiH. Ina~e, HVO u Sarajevu osno-
van je 29. maja 1992. godine, saop}eno je iz Udruge.
„Microsoft BiH“ organizirao konferenciju
IT industrija u BiH ide naprijed
Direktorica „Microsofta
BiH“ Lejla Zuki}-Krivdi}
istakla je da je kori{tenje IT
tehnologija u BiH na po~et-
nom nivou, ali i da je u poslje-
dnje tri godine, od kada ko-
mpanija „Microsoft“ posluje
u BiH, primjetan pozitivan
trend, kao i razvoj industrije
informacionih tehnologija.
- Dobar znak da se IT industr-
ija u BiH razvija jeste i portfo-
lio partnerskih rje{enja koje
su razvile kompanije u BiH za
druge kompanije iz tzv. vertikalne industrije, kao {to su telekom, banke i
vlade u BiH - izjavila je Zuki}-Krivdi} novinarima tokom konferencije iz
oblasti inovacija u informaciono-komunikacionim tehnologija u Sarajevu.
Nakon {to su delegati iz Klu-
ba Srba u Domu naroda Dr`a-
vnog parlamenta, ta~nije ~lanovi
SNSD-a, oborili listu kandidata
za nezavisna policijska tijela
BiH, Parlament je ponovo formi-
rao istu komisiju za provo|enje
procedure imenovanja Nezavi-
snog odbora i Odbora za `albe
gra|ana, koja bi sutra trebala iza-
brati svoje rukovodstvo.
Parlamentarci su odlu~ili novu
komisiju popuniti starim ~lanovi-
ma, omogu}iv{i im time da, osim
3.000 KM, koliko su za {est mjese-
ci (ne)rada naplatili pojedina~no,
odnosno 18.000 KM zajedno, po-
novo sebi prigrabe toliki novac.
Jedini ~lan Komisije koji nije
bio u ranijem sazivu je dopredsje-
davaju}a Doma naroda Du{anka
Majki}. Prije nje ~lan je bio dele-
gat PDP-a Mladen Ivani}.
- Dva su razloga za obaranje li-
ste kandidata. Prvi je cilj RS da
blokira put BiH ka EU, dok je dru-
gi uzimanje naknada za rad u ko-
misiji. Moram priznati da sam i ja
~lan ove komisije te da }u ponovo
uzeti naknade za rad u njoj. No,
moram se ograditi od optu`bi, jer
nisam ja oborio listu kandidata,
niti tra`io formiranje nove komi-
sije u istom sazivu - ka`e biv{i, a
vjerovatno i budu}i predsjedava-
ju}i Komisije Adem Huski}.
Ina~e, predsjednik Zajedni~ke
administrativne komisije Parla-
menta BiH Remzija Kadri} naja-
vio je da }e na narednoj sjednici
svoje komisije predlo`iti ogra-
ni~enje svih naknada i materija-
lnih prava poslanika na koeficijent
1, odnosno na osnovicu od 498
KM, koja je do sada iznosila 535
KM.
Ta~nije, zatra`it }e da naknade
za rad u privremenim komisijama
ne mogu prelaziti limit od 500 KM,
za razliku od dosada{njeg koji je
iznosio 1.000 KM. S. RO@AJAC
Poziv na regionalnu saradnju u krivi~nim predmetima
OHR: Sprije~iti paralelne istrage
Ured visokog predstavnika u
BiH (OHR) naglasio je u vi{e navr-
ata da bi sporazum izme|u Tu`-
ila{tva BiH i relevantnih tu`ila{tava
susjednih zemalja doprinio rje{ava-
nju slu~ajeva kao {to su „Dobrovol-
ja~ka ulica“ i „Tuzlanska kolona“.
Takav sporazum mogao bi, tvrdi
OHR, sprije~iti pojedince s dvo-
jnim dr`avljanstvom, poput Rado-
vana Stankovi}a ili ubica Avde Pa-
li}a, da pobjegnu pred pravdom, sa-
op}eno je iz OHR-a.
Dobar primjer jeste sporazum
koji su potpisali tu`ilac za ratne
zlo~ine Srbije i glavni dr`avni odvj-
etnik Hrvatske u oktobru 2006.
Visoki predstavnik Valentin In-
cko (Inzko) pokrenuo je ovo pita-
nje s predsjednikom i premijerom
Srbije Borisom Tadi}em i Mirkom
Cvetkovi}em. On se, tako|er, pi-
smenim putem obratio vlastima
BiH i apelirao da {to je prije mogu-
}e po~nu pregovore radi za-
klju~ivanja sporazuma koji bi spri-
je~io paralelne istrage i istovreme-
no osigurao da se odgovorni poje-
dinci suo~e s pravdom, ka`e se u
saop}enju.
S jedne od ranijih sjednica Komisije: Za pola godine po 3.000 KM
Novi-stari ~lanovi Komisi-
je za provo|enje procedure
imenovanja Nezavisnog odbo-
ra i Odbora za `albe gra|ana,
osim Adema Huski}a i
Du{anke Majki}, jesu i Drago
Kalabi}, Vinko Zori}, Hazim
Ran~i} i Branko Zrno.
Ko su novi-
stari ~lanovi
SKANDALOZNO Parlamentarci sebi namje{taju dodatne zarade
Za propali posao uzeli
18.000 KM i jo{ }e toliko
Radi se o ~lanovima komisije za imenovanje dva policijska odbora koji }e,
nakon {to su proces blokirali Srbi u Domu naroda, ponoviti proceduru
Veterani Odreda policije „Bosna“
odbacuju optu`be pravosudnih i dr-
ugih organa Srbije na ra~un njiho-
vog komandanta Dragana Viki}a i
ostalih specijalaca pa od nadle`nih
institucija BiH zahtijevaju poduzi-
manje zakonskih mjera i radnji na
za{titi gra|ana ove dr`ave „od pra-
vnosudskog i policijskog nasilja su-
sjedne Srbije i njenih institucija“.
- Specijalna jedinica MUP-a
RBiH, ~ije tekovine danas ba{tini-
mo s drugim patriotima, stala je u
odbranu BiH i nije dozvolila da Sa-
rajevo postane Srebrenica. Ne samo
da se zbog toga nikako ne kajemo,
nego smo neizmjerno ponosni na to
- poruka je iz saop}enja Udru`enja
veterana Odreda policije „Bosna“.
Udru`enje nagla{ava da su spe-
cijalci tokom cijele agresije na BiH,
od 1992. do 1995., svoje profesiona-
lne i patriotske zadatke izvr{avali u
skladu sa zakonom i pravilima rato-
vanja, a danas ne ostavljaju nikakav
prostor za bilo kakve {pekulacije da
su po~injena krivi~na djela ili ratni
zlo~ini.
Ako bilo ko ima ikakvih sumnji
u to, stojimo na raspolaganju institu-
cijama BiH, poru~ili su veterani, do-
daju}i da nemaju povjerenje u pra-
vosu|e i policijske institucije Srbije.
Predstavnici bora~kih udr-
u`enja FBiH najavili su za danas
u 12 sati mirni protest u biv{oj
Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu,
povodom raspisanih potjernica
Interpola Srbije za 13 osoba koje
su u~estvovale u doga|ajima u
Dobrovolja~koj 1992. godine, po-
tvrdio je Srni portparol MUP-a
KS Irfan Nefi}.
Danas protest bora~kih udru`enja
Viki}: Veterani stali u njegovu odbranu
Veterani Odreda policije „Bosna“ nakon poteza Srbije
Odba~ene optu`be na ra~un Viki}a
Tuzla: VSTV dobiva primjedbe na izbor sudija
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Sarajevo: S konferencije (Foto: S. Jordamovi})
Incko: Ne mo`emo dozvoliti da vlada vakuum
teme 9
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
- Naravno. Potre-
bna je revizija da
bi se utvrdilo ko
je stvarni RVI, a
ko nije. Napri-
mjer, imamo in-
valida iz 2005.
godine i to treba
provjeriti.
- U ovoj zemlji
svako radi {ta `eli
i uzima koliko
`eli. Zato nije ni
~udo koliko je
onih koji primaju
penzije ili druge
beneficije, a nisu
to zaslu`ili.
- Mislim da je spi-
skove neophodno
m a k s i m a l n o
pro~e{ljati. Oni
koji su ostali zdr-
avi i `ivi trebaju
od svog dohotka i
rada izdvojiti dio
novca za borce.
Sefir
Tahirovi}
Aida
Kori~i}
Murat
Kulovi}
- Naravno da sam
za reviziju, jer
mnoge su invali-
de povrijedili i
primanja im uki-
nuli. To je sra-
motno za ovu
dr`avu i njene
vlasti.
- Na`alost, oni ko-
ji su zaslu`ili
odre|ena prima-
nja ne mogu ih
dobiti zbog onih
koji su od doktora
kupili nalaze. To
vlasti ove dr`ave
moraju zaustaviti.
- [to prije treba sve
spiskove pro~e{lja-
ti i provesti revizi-
ju. Tu ima ljudi ko-
ji su nastradali i
mimo rata, a oni
koji su stvarno str-
adali su odbijeni i
ne primaju ni{ta.
[aban
Suba{i}
Dino
[iljak
Ramiz
Halilovi}
- Sramota da se ni-
je stavila ta~ka na
to pitanje. Ispa{ta-
ju oni kojima su ta
prava potrebna, a
profitiraju neki
koji ne bi trebali
biti na spiskovima.
K. K. - I. N. - Al. B.
- Naravno da tre-
ba uraditi revizi-
ju. I previ{e je
onih koji su na
tim spiskovima, a
nisu zaslu`ili da
budu. Zbog njih
pravi borci ispa-
{taju.
- Pristalica sam
da se sve preko-
ntroli{e.
Mislim da treba
uraditi reviziju
svih, od bora~kih
populacija do ci-
vilnih `rtava ra-
ta.
Muamer
Hamur
Aldijana
Had`ihajdarevi}
Elvedin
]urovac
Treba li i{~istiti bora~ke spiskove?
Revizijom ukloniti one koji nisu stradali u ratu
ANKETA me|u gra|anima Travnika, Biha}a i Gora`da
G
o
r
a
`
d
e
B
i
h
a
}
T
r
a
v
n
i
k
„Avaz“ otkriva Prvi rezultati inspekcije u dva kantona
Ko su 12 la`nih
vojnih penzionera
Na listi Bare{i}, Bandi}, Rup~i}, Kozina, Mrnjavac, Bo`i}, Smoljan, Pavkovi}, Damir
Grubi{i}, Vican, Nedeljko Grubi{i} i Marti} Istraga Fran~e{evi}a i Imamovi}a
Tokom {estomjese~nih provje-
ra sumnjivih korisnika beneficir-
anih penzija, inspektori Minista-
rstva za pitanja boraca FBiH u
dva kantona, Hercegova~ko-ner-
etvanskom i Zapadnohercego-
va~kom, do sada su prikupili do-
kaze za 12 ljudi da su la`ni bene-
ficirani penzioneri. Ovo, nara-
vno, nije kona~na cifra, jer se pro-
vjere nastavljaju, a uskoro se
o~ekuju i rezultati kontrole koja
se provodi u Srednjobosanskom
kantonu.
Komandne du`nosti
„Dnevni avaz“ uspio je do}i u
posjed spiska onih korisnika koji
su, kako saznajemo, uz pomo}
Martina Fran~e{evi}a, pomo}ni-
ka ministra za pitanja boraca
FBiH, i Fadila Imamovi}a, {efa
Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u tom mini-
starstvu, dobili la`na uvjerenja.
To su: @eljko Bare{i} iz Kise-
ljaka, Zoran Bandi} iz Gruda,
Miroslav Rup~i} iz Vare{a, Drago
Kozina iz ^itluka, Mile Mrnjavac
iz Lepenice, Dra`an Bo`i} iz Mo-
stara, Zdeslav Smoljan iz Mosta-
ra, Anto Pavkovi} iz @ep~a, Da-
mir Grubi{i} iz Imotskog te Jerko
Vican, Nedeljko Grubi{i} i Miro
Marti} iz Posu{ja.
Po~etak istrage
Prema na{im pouzdanim
izvorima, rije~ je o korisnicima
koji su posjedovali la`na uvjere-
nja o komandnoj du`nosti, izdata
od sektora za vojnu mobilizaciju.
- Nastavit }emo s provjerama
svih sumnjivih korisnika. Ovo je
samo po~etak istraga koje }e vo-
diti Inspektorat Ministarstva za
pitanja boraca FBiH. Istraga se
provodi protiv Imamovi}a i Fr-
an~e{evi}a, koji su, navodno, za
izdavanje la`nih uvjerenja dobi-
vali i do 5.000 eura. Oni su, osim
{to su neovla{teno potpisivali
uvjerenja, i potvr|ivali njihov
la`ni sadr`aj, u kojem se navodi
da je neko nosilac ratnog odliko-
vanja ili, naprimjer, ima ~in pu-
kovnika - navodi na{ izvor iz Mi-
nistarstva za bora~ka pitanja.
Prema njegovim rije~ima, svi
la`ni vojni penzioneri morat }e vra-
titi novac koji su ostvarili primaju}i
beneficirane penzije koje su iznosile
oko 1.200 KM. A. DEDAJI]
U izjavi za „Dnevni avaz“
ministar za bora~ka pitanja Za-
hid Crnki} potvrdio je da se
intenzivno obavljaju revizije
korisnika bora~ko-invalidske
za{tite te da je u toku provjera
vojnih penzionera iz SBK.
- Moramo vidjeti {ta dalje,
jer nije samo problem otkriti
la`ne korisnike nego kako vrati-
ti novac koji su ostvarili i identi-
ficirati one koji su im izdavali
uvjerenja - naglasio je Crnki}.
Crnki}: Kako
vratiti novac
Faksimili la`nih uvjerenja koja su izdavali Fran~e{evi} i Imamovi}
Hrvatski predsjednik Stjepan
Mesi} sastao se ju~er na Brijuni-
ma s dr`avnim advokatima i
tu`iocima iz zemalja regije koji su
se okupili na Tre}oj regionalnoj
konferenciji dr`avnih odvjetnika
posve}enoj procesuiranju ratnih
zlo~ina, saop}eno je iz Ureda pre-
dsjednika.
Susretu su, izme|u ostalih, pr-
isustvovali glavni tu`ilac Ha{kog
tribunala Ser` Bramerc (Serge
Brammertz) i ameri~ki ambasa-
dor zadu`en za pitanja ratnih
zlo~ina Klint Vilijamson (Clint
Williamson).
Razgovarano je o oblicima sara-
dnje dr`avnih advokata i tu`ilaca u
svrhu u~inkovitijeg procesuiranja
po~inilaca ratnih zlo~ina u ~itavoj
regiji, kao i o intenziviranju borbe
protiv organiziranog kriminala i
korupcije, saop}eno je.
Skupu prisustvuje i delegacija
Tu`ila{tva BiH na ~elu s glavnim
tu`iocem Miloradom Bara{inom,
koji ima ulogu moderatora na sesi-
ji pod nazivom „Tranzicioni timo-
vi - od ideje do realizacije“. Kako
je saop}eno iz Tu`ila{tva BiH, na
konferenciji }e se razgovarati i o
temama koje se odnose na pobo-
lj{anje baza podataka o ratnim
zlo~inima, te na za{titu svjedoka u
predmetima ratnih zlo~ina.
Brijuni: Sa skupa regionalnih tu`ilaca
Regionalna konferencija tu`ilaca na Brijunima
Zajedno do u~inkovitijeg
procesuiranja ratnih zlo~ina
Tirak: Pritekao u pomo} gra|anima
Li~nost dana Ibrahim Tirak
Rijetki su otvoreno i bez iole
straha u{li u bitku s lihvarima,
koji pod firmom evropskih bana-
ka nesnosnim kamatama plja~ka-
ju bh. gra|ane, kao {to je to
u~inio Ibrahim Tirak, direktor
Federalne uprave za inspekcijske
poslove.
Odaslav{i poruke da „s dr`-
avom nema {ale“, da je do{ao kraj
praksi neosnovanog dizanja kama-
ta i da je do{lo vrijeme da banke
Bosancima i Hercegovcima vrate
novac, Tirak je otvoreno u{ao u bi-
tku s lihvarima, pred ~ime se mno-
gi drugi, iako im to stoji u opisu po-
sla, stihijski povla~e.
Tirak svoju bitku ne}e voditi
samo lijepim rije~ima, nego
naj`e{}om kontrolom banaka na
podru~ju cijele BiH, koja treba
startati u petak. Bit }e to spektakl
u kojem }e ovoga puta u`ivati bh.
gra|ani, ba{ kao {to su dosad
u`ivali lihvari zadovoljno trlja-
ju}i ruke zbog pozama{ne dobiti
ste~ene plja~kom hiljada ljudi u
BiH.
Po{to su neke banke smanje-
njem kamata ve} podigle bijelu
zastavicu, s pravom se o~ekuje da
}e zajedni~ka borba gra|ana uz
pomo} Tirka i njemu sli~nih dati
dobre rezultate i okon~ati dosad
najve}u javnu kra|u u na{oj ze-
mlji. S. [.
Odlu~an borac
protiv lihvara
Kontrola banaka bit }e spektakl u kojem }e u`ivati
bh. gra|ani, ba{ kao {to su dosad u`ivali lihvari
Prema korigiranom izvje{taju
koji je uradila revizorska ku}a
„Revsar“ za pro{lu godinu, BHRT
je zadu`en 22.638.853 KM.
Razlog nelikvidnog polo`aja
BHRT, prema ovom izvje{taju,
izme|u ostalog je i vi{egodi{nji
dug Federalne televizije u iznosu
od 4.344.033 KM. Od ukupnih
obaveza prema dobavlja~ima, na-
jve}i iznos odnosi se na „Eutelsat“
iz Pariza, 1.749.083 KM, kao i na
EBU u @enevi, 3.812.701 KM.
Prihodi dr`avne radio-televi-
zije po zavr{nom ra~unu iznosili
su 45.056.874 KM, dok su rashodi
u istom periodu bili 46.087.880.
Potra`ivanja za RTV taksu u
pro{loj godini iznose 3.445.559
KM.
Za tu`be po RTV taksi
BHRT o~ekuje naplatu duga u
iznosu od 2.321.934 KM. Od
toga se o~ekuje priliv napla}en
od emitera u iznosu od 768.006
KM te potra`ivanja od kupaca
u neto iznosu od 7.757.422
KM.
Obaveze BHRT za neto pla}e
i ostale isplate radnicima nave-
dene u izvje{taju iznosile su
1.012.851 KM i odnosile su se na
obra~unate, ali neispla}ene neto
pla}e i topli obrok za decembar
2008. Obaveze su izmirene u ja-
nuaru ove godine.
Za obaveze za porez i doprino-
se iz 2002. i 2003. godine u izno-
su od 5.985.352 KM, BHRT je s
Fondom PIO potpisao sporazum
o periodi~nom pla}anju, dok je
dio duga za 2008. u iznosu od
928.945 KM izmiren u januaru
ove godine.
Obaveze RTRS prema BHRT za
tro{kove inkaso za 2008. godinu
iznose 950.000 KM, a akumulirani
gubitak obra~unat nakon korekcija
prvobitnog izvje{taja 14.199.716
maraka. S. R.
teme
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 10
Neboj{a Radmanovi}, pre-
dsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH,
po okon~anju boravka u Beogra-
du potvrdio je za „Dnevni avaz“
da je sa srbijanskim predsjedni-
kom Borisom Tadi}em razgovar-
ao, izme|u ostalog, i o nedavnoj
posjeti potpredsjednika SAD
D`ozefa Bajdena (Joseph Biden).
Navode da je Tadi} od njega
tra`io da uvjeri premijera RS Mi-
lorada Dodika da ubla`i retoriku
i deblokira reforme na bh. putu
ka EU, Radmanovi} je nazvao
{pekulacijama.
- Ako }emo govoriti o retori-
ci, u BiH je mnogo onih o ~ijoj
bi se retorici moglo govoriti, kao
i o tome ko ispunjava evropske
uvjete - kazao je Radmanovi}.
On nam je prenio da je Tadi}
potvrdio stare stavove Srbije o
BiH.
- Srbija se zala`e za po{tiva-
nje Dejtonskog sporazuma u cje-
lini - po{tivanje teritorijalnog
integriteta BiH i njene unu-
tra{nje strukture. Naglasio je da
eventualne promjene u unu-
tra{njoj strukturi BiH moraju
biti plod konsenzusa tri naroda.
To nije ni{ta novo, to su nam po-
ru~ili Bajden i ve}ina evropskih
~elnika - rekao je Radmanovi}.
On je akcent stavio na Ta-
di}evu poruku da je „Srbija spr-
emna na svim poljima sara|ivati
vi{e s cijelom BiH“. Tako|er, vr-
lo bitnim istakao je poziv srbija-
nskog predsjednika upu}en Fe-
deraciji BiH da sklopi sporazum
o specijalnim i paralelnim veza-
ma, kakav je ve} RS sklopila sa
Srbijom“.
- Tadi} je izrazio `aljenje {to
@eljko Kom{i} i Haris Silajd`i}
nisu do{li u Beograd i poru~io
im da su uvijek dobrodo{li. Veo-
ma je bitno da su njih dvojica
podr`ala odluku o posjeti Srbiji,
koju sam predvodio. No, retori-
ka vezana uz eventualno podiza-
nje optu`nica i potjernica njih je
opredijelia da ovog puta ne idu u
Beograd. Mislim da to nije i ne}e
poremetiti odnose izme|u Srbije
i BiH - naveo je Radmanovi}.
Naglasio je da Tadi} nije `elio
komentirati pri~u o potjernica-
ma vezanim uz slu~aj „Dobrovo-
lja~ka“, kao ni Kom{i}ev zahtjev
za podizanje optu`nice protiv
Dobrice ]osi}a i Zorana Lili}a,
potcrtavaju}i da se politika od
pravosu|a mora odvojiti.
S. [KULETI]
Neboj{a Radmanovi} po povratku iz Srbije
Kom{i} i Silajd`i} su
dobrodo{li u Beogradu
U BiH je mnogo onih o ~ijoj bi se retorici moglo
govoriti, izjavio predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH
Sjedi{te dr`avne radio-televizije: Veliki gubici
Pre`ivjeli logora{i i ~lanovi
porodica stradalih iz Prijedora i
Kozarca ju~er su tokom prve zva-
ni~ne posjete kompleksu biv{eg
logora Trnopolje zatra`ili od na-
dle`nih da s mjesta stradanja ne-
vinih civila nesrpske nacionalno-
sti izmjeste spomenik poginulim
pripadnicima Vojske RS koji je
podigla lokalna bora~ka organi-
zacija.
- Spomenik je podignut 1999.
godine da zastra{i povratnike ko-
ji su bili u neposrednoj blizini, u
{atorskom naselju na samo neko-
liko metara od bodljikave `ice iza
koje su 1992. bili logora{i. Zbog
`rtava i njihovih porodica ovakva
mjesta, s kojima se moraju suo~iti
svi gra|ani Prijedora i RS, za-
slu`uju memorijale, a lokalna i
entitetska vlast prijete}i spome-
nik odmah treba izmjestiti - ka-
zao je Edin Ramuli} iz Udru`enja
Prijedor~anki „Izvor“.
Logor Trnopolje koji je, pre-
ma odluci ratnog kriznog {taba
Prijedora, formiran 26. maja
1992. godine bio je mjesto tortu-
re, izgladnjivanja ljudi, silovanja,
poni`enja. Kroz njega je do 2.
oktobra, kada je zatvoren, pro{lo
vi{e od 20.000 bo{nja~kih i hrva-
tskih civila iz Prijedora.
- Ovo je bio logor dje~ijeg
pla~a. Osnovnu {kolu pretvorili
su u dje~iji logor kroz ~iju je ago-
niju pro{lo na hiljade mali{ana. I
bebe su bile logora{i, a mnoga
djeca su ~ak tu i ro|ena - rekla je
u ime organizatora Fatima Fazli},
predsjednica „Izvora“. M. Z.
BHRT Dug medijske ku}e ve}i od 22,5 miliona KM
Dr`avna radio-televizija
pred uru{avanjem
Federalna TV duguje dr`avnoj televizijskoj ku}i 4.344.033 marke
Socijaldemokratska unija BiH
(SDUBiH) smatra da odbijanje
~lanova Predsjedni{tva BiH Harisa
Silajd`i}a i @eljka Kom{i}a da s
Neboj{om Radmanovi}em odu u
zvani~nu posjetu Srbiji {alje ru`nu
poruku o nejedinstvu unutar Pre-
dsjedni{tva BiH kada su u pitanju
bilateralni odnosi sa Srbijom.
- Li~ne sujete ~lanova Predsje-
dni{tva BiH ne smiju biti prepreka
izgra|ivanju dobrih odnosa sa su-
sjednim dr`avama - ka`e se u
ju~era{njem saop}enju rukovo-
dstva SDU-a, koje su potpisali pre-
dsjednik stranke Nermin Pe}anac i
potpredsjednik Miro Lazovi}.
Oni smatraju neshvatljivim i
neopravdanim da BiH ve} godina-
ma nema ambasadora u Srbiji. Do-
daju i to da se pitanje slu~aja
„Dobrovolja~ka“, kao i druga
otvorena i nerije{ena pitanja,
moglo preventivno rje{avati kr-
oz diplomatske odnose koji su se
s Tadi}evom Srbijom trebali da-
vno uspostaviti.
SDUBiH nakon odbijanja odlaska u Beograd
Ru`na poruka Silajd`i}a i Kom{i}a
^lan Predsjedni{tva BiH @elj-
ko Kom{i} izjavio je za beogradski
„Danas“ da je razlog nedolaska
njegovog savjetnika u Beograd, u
slu`benoj delegaciji BiH, „ve} uo-
bi~ajena praksa srbijanskih vlasti
da verbalno izra`avaju `elju za do-
brosusjedskim i prijateljskim odn-
osima, a da konkretnim potezima
opovrgavaju takve izjave“, preni-
jela je Onasa.
- Logi~no ljudsko pona{anje
pretpostavlja da ~ovjek vjeruje
„svojim o~ima“, a ne ne~ijim ri-
je~ima. ^emu onda i taj savjetnik
u slu`benoj posjeti? Da i dalje
slu{a lijepe rije~i i `elje, a da stva-
rnost demantira takve rije~i. Mi
smo pobjedom Borisa Tadi}a na
izborima o~ekivali promjenu
odnosa Srbije prema BiH, ali to se
nije dogodilo - rekao je Kom{i}.
On je dodao da }e on uvijek za-
govarati {to bolje odnose sa susje-
dima, uklju~uju}i i Srbiju.
- Ali to ne zna~i da se na{i su-
sjedi mogu pona{ati prema BiH i
njenim gra|anima kako ho}e i mi-
sle da mogu. Odnosno, mogu pro-
bati i tako, ali onda mogu o~ekiva-
ti i sli~an odgovor - kazao je
Kom{i} i dodao da je slu~aj „Dob-
rovolja~ka“ samo posljednji u nizu
takvih poteza.
Radmanovi} je istakao i
da je sa srbijanskim premijer-
om Mirkom Cvetkovi}em ra-
zgovarao isklju~ivo o ekono-
mskoj saradnji. U tom konte-
kstu naveo je da je u poslje-
dnjih 12 godina u BiH do{lo
oko 3,5 milijardi eura investi-
cija, od ~ega je blizu milijar-
du stiglo iz Srbije, ~ime se
ona na{la prva na top-listi
investitora.
Najve}i
investitor
^lan Predsjedni{tva BiH za beogradski „Danas“
Odnos Srbije prema BiH
Boris Tadi} nije promijenio
Kom{i}: Konkretni potezi opovrgavaju
verbalnu podr{ku
Dug BHRT Federalnom za-
vodu PIO iznosi 3.256.101 KM,
za ~ije je vra}anje potpisan spo-
razum o obro~nom pla}anju.
Obaveze prema BOR banci
obra~unate su u iznosu od
313.106 KM. Rok za vra}anje je
2016. godina.
Otplata duga
za PIO na rate
Prva posjeta `rtava logoru kod Prijedora
Trnopolje je pro{lo na hiljade djece
Trnopolje: ^lanovi porodica ubijenih
(
F
o
t
o
:

D
.

S
t
o
j
n
i
}
)
Radmanovi} i Tadi}: Odvojiti
politiku od pravosu|a
teme
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 11
SARAJEVO Drama na Medicinskom fakultetu
Studenti blokirali izlaz
i izvi`dali profesore
Za danas najavili masovni protest, zbog toga {to moraju dva puta
polagati isti ispit i kupiti praktikum prof. Ma{i}a
Nastavno-nau~no vije}e Me-
dicinskog fakulteta u Sarajevu
odobrilo je ju~er odluku profeso-
ra Izeta Ma{i}a da studentima po-
ni{ti ispit iz medicinske informa-
tike, koji su neki od njih polo`ili
jo{ 2002. godine. Ispit je poni{ten
zbog promjene plana i programa,
tako da ga sada svi studenti mora-
ju polagati ponovo.
Uvjet da bi iza{li na ispit je da
kupe Ma{i}ev praktikum, koji
ko{ta 30 KM, a koji su studenti ve}
morali kupiti pri-
likom prvog pola-
ganja, {to zna~i da
}e im ovo biti dru-
gi put da kupuju
istu knjigu.
Bijesni zbog
toga, oko 200 stu-
denata blokiralo
je ju~er hodnik
ispred sale u kojoj
je odr`avana sjednica, zahtijeva-
ju}i od Vije}a da poni{ti svoju
odluku.
Me|utim, njih je podr`ao tek
manji broj profesora, tako da je
odluka ipak potvr|ena.
Prilikom izlaska iz sale, prof.
Ma{i}a su do~ekali gromoglasni
zvi`duci i uzvici negodovanja, koji
su ga pratili i pri izlasku s fakulteta,
sve dok nije u{ao u susjednu zgradu.
Da je odluka Vije}a nezakoni-
ta, dokazuje to {to je zakonskim i
internim aktima fakulteta propi-
sano da se nastavni planovi i pro-
grami objavljuju najkasnije 30 da-
na prije po~etka akademske godi-
ne, dok je ova promjena donesena
desetak dana prije njenog kraja.
Studenti su za danas u devet sa-
ti zakazali masovni protest ispred
zgrade fakulteta. G. MRKI]
Izgubljena jo{ jedna {ansa za liberalizaciju viznog re`ima
Zbog ^a|e propali pregovori
Razgovore o prijevozu opasnih tvari nastaviti na politi~kom nivou, kazao Ljubi}
Pregovori o zakonu o prijevo-
zu opasnih tvari na nivou BiH pr-
opali su zbog opstrukcija koje su
ponovo do{le iz RS. Time je izgu-
bljena jo{ jedna {ansa da BiH
uhvati priklju~ak za ostalim ze-
mljama u regionu i ispuni uvjete
za liberalizaciju viznog re`ima.
Ministar unutra{njih poslova RS
Stanisav ^a|o na ju~era{njoj mi-
nistarskoj konferenciji u Sarajevu
iznio je kategori~an stav da ovaj
zakon treba ostati u nadle`nosti
entiteta.
- Mislio sam da }emo razgova-
rati o eventualnim primjedbama
na sadr`aj zakona, ali do toga ni-
smo uspjeli do}i. Informirat }u
Vije}e ministara o rezultatu sasta-
nka i mislim da treba nastaviti ra-
zgovore na politi~kom nivou -
izjavio je za „Dnevni avaz“ mini-
star prometa i komunikacija BiH
u ostavci Bo`o Ljubi}.
Ljubi} je potcrtao kako nema
dileme da postoji ustavni osnov
za dono{enje ovog zakona, koji je
potreban dr`avi. Rekao je da su
osim predstavnika RS, svi ostali
sudionici sastanka podr`ali pre-
dlo`eni zakon.
Ministarstvo pravde BiH da-
nas }e organizirati sastanak na
kojem }e poku{ati usaglasiti pri-
jedlog zakona o me|unarodnoj
pravnoj pomo}i, dok je zakon o
zabrani diskriminacije ve} u par-
lamentarnoj proceduri i o~ekuje
se da danas bude podr`an na sje-
dnici Predstavni~kog doma.
U nadle`nosti Ministarstva si-
gurnosti su tri zakona: o gra-
ni~noj kontroli, o oru`ju i o ko-
ntroli kretanja oru`ja i vojne opr-
eme. Me|utim, ni Mijo Kre{i},
zamjenik ministra Tarika Sado-
vi}a, ne zna kada }e Ministarstvo
ispuniti svoju du`nost i organizi-
rati sastanak. A. MALAGI]
Ef. Ceri} u Lilu: Ubla`eno razo~arenje u Evropu
Me{ihat Islamske zajednice u
Srbiji zatra`io je da se predsjednik
Srbije Boris Tadi} i premijer Mirko
Cvetkovi} ograde od stava Minista-
rstva vjera, kao i da ministar vjera
Bogoljub [ijakovi} podnese osta-
vku, kako bi se vjernicima pokazalo
da stav jednog ministarstva nije stav
dr`ave i Vlade, rekao je Tanjugu po-
rtparol Me{ihata Sead [a}irovi}.
- Ostavka ministra [ijakovi}a i
izvinjenje premijera su neophodni
nakon beskrupuloznog vrije|anja
najve}eg vjerskog lidera muslima-
na na Balkanu reisu-l-uleme
IZBiH Mustafe ef. Ceri}a, {to mu-
slimani osje}aju kao napad na nji-
hove porodice i njih li~no - kazao je
[a}irovi}.
Me{ihat Islamske zajednice u
Srbiji, koju predvodi glavni mufti-
ja Muamer Zukorli}, smatra da
ministar treba podnijeti ostavku
ili biti smijenjen, a da se predsje-
dnik Tadi} i premijer Cvetkovi} tr-
ebaju ograditi, a premijer i izviniti
muslimanima zbog takvog stava
Ministarstva vjera, javlja Tanjug.
Reisu-l-ulema pred vjerskim poglavarima u Lilu
Ef. Ceri} predlo`io
Vije}u da prihvati
Rezoluciju o 11. julu
Taj dokument Evropskog parlamenta ohrabrenje da
se genocid i holokaust vi{e nikada ne ponove
Drugog dana Evropskog vije}a
vjerskih poglavara u Lilu, u Fra-
ncuskoj, kojem prisustvuje i reisu-
l-ulema Mustafa ef. Ceri}, biv{i ge-
neralni sekretar UNESCO-a Fede-
riko Major (Federico Mayor) go-
vorio je o temi „Uloga religija u
kulturi mira u Evropi“.
Kako prenosi Mina, Major je
predstavio UNESCO-ovu Dekla-
raciju o ulozi religije u promociji
kulture mira, koja je usvojena za
vrijeme njegovog mandata 1994.
godine. U njoj se ka`e da su vjer-
ske zajednice pozvane da pro-
mi~u mir, ljubav i solidarnost
me|u ljudima i narodima te da ih
hrabre na putu slobode i odgovo-
rnosti. Na njegov govor, prema
programu, odgovorio je ef. Ceri}
i, izme|u ostalog, kazao:
- ^injenica da je Deklaracija
UNESCO-a usvojena 1994. po-
dsje}a me na vrijeme kada je mo-
ja zemlja, posebno grad Sarajevo,
bila pod te{kim granatiranjem,
koje taj dokument nije mogao za-
ustaviti, niti je sprije~io genocid
nad mojim narodom. Vjerujem u
ideju kulture mira iako za mene i
za moj bosanski narod ima mno-
go razloga za razo~aranost odno-
som Evrope prema na{oj zemlji i
na{em narodu.
Nasre}u, na{a razo~aranost
ubla`ena je ~injenicom da je Evr-
opski parlament usvojio Rezolu-
ciju kojom se 11. juli progla{ava
Danom sje}anja na srebreni~ki
genocid. Nadam se da }e 11. juli
biti prilika za na{e ~vrsto obe}an-
je da }emo sve u~initi da se vi{e
nigdje i nikome ne ponove holo-
kaust i genocid. Ovim ~inom Par-
lament je pokazao visok stepen
moralne osjetljivosti i politi~ke
odgovornosti, {to nas hrabri da
vjerujemo da se u Evropi vi{e ni-
kada ne}e ponoviti ni Au{vic ni
Srebrenica.
Stoga predla`em da Vije}e pri-
hvati ovu rezoluciju kao svoju, ta-
ko da u svojim zajednicama upo-
znamo vjernike {ta se dogodilo
bosanskim muslimanima na kra-
ju 20. stolje}a.
Vije}e zasjedanje zavr{ava da-
nas usvajanjem dokumenta o ulo-
zi religija u promociji kulture mi-
ra u Evropi.
Nevladina organizacija Zavod
Krug iz Kopra, u Ljubljani orga-
nizira preddoga|aje obilje`avanja
Evropskog dana sje}anja na `rtve
genocida u Srebrenici 11. jula
1995.
Direktorica Zavoda Emina
Had`i} kazala je Feni da je za da-
nas planiran okrugli sto koji je po-
sve}en `enama i djeci `rtvama ra-
ta u BiH. Za sutra je najavljen okr-
ugli sto „Rezolucija o Srebrenici“,
na kojem }e, izme|u ostalih,
u~estvovati i reisu-l-ulema Musta-
fa ef. Ceri}, direktor Instituta za
nestale osobe BiH Amor Ma{ovi},
slovenski poslanik u Evropskom
parlamentu Jelko Kacin.
Ceri} sutra u Ljubljani
Ju~er na Medicini: Studenti ogor~eni poni{tavanjem ispita (Foto: M. Kadri})
Studenti su se ju~er obratili i
kantonalnom inspektoru za viso-
ko obrazovanje Sifetu Kukuruzu.
On je za „Avaz“ kazao da }e sutra
zatra`iti sastanak s dekanom Me-
dicinskog fakulteta Bakirom Me-
hi}em, od kojeg }e zahtijevati da
se izjasni o ovim pitanjima.
[ta }e uraditi inspektor
^a|o i Ljubi}: RS kategori~na da zakon ostane na nivou entiteta (Foto: S. Jordamovi})
Srbi i protiv
dr`avnog nadzora
Beskompromisan stav o setu
zakona pokazali su i ~lanovi
pro{irenog Kolegija Predsta-
vni~kog doma BiH koji dolaze
iz RS.
- Kolege iz RS su nam otvor-
eno rekle kako ne `ele da
dr`ava na bilo koji na~in kontr-
olira kretanje naoru`anja, ve}
da to treba biti nadle`nost enti-
teta - kazao je predsjedavaju}i
Doma Beriz Belki}. S. R.
Zahtjev Me{ihata Islamske zajednice u Srbiji
Izvinjenje zbog vrije|anja reisa Ceri}a
Ma{i}: Ispra}en
zvi`ducima
teme
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 12
VOJNI STANOVI
- Trebali bi ovi iz
Slu`be za zaje-
dni~ke poslove Vla-
de FBiH prvo re}i
koliko oni razvla~e
proceduru otkupa
„~istih“ vojnih sta-
nova u kojima ljudi
ve} stanuju, pa tek
onda napadati dru-
ge. Mo`da su oni
bli`i tim krivi~nim
prijavama, jer ono
{to u zakonu pi{e
tri mjeseca oni ra-
zvla~e tri godine.
ZA [AKU MARA-
KA - Dragi moj mi-
nistre Crnki}u, ja-
vna je tajna ve} ne-
koliko godina da se
u Hercegovini za
{aku maraka mo`e
sve. Ti sada {alje{
inspektore, kada je
papire dobilo neko-
liko hiljada ljudi i
kojima po{tar redo-
vno donosi penzije.
BRENIN
KONCERT - Ko-
ncert Lepe Brene
treba podr`ati samo
pod jednim uslo-
vom - da sav prihod
od tog koncerta
uplati u fond za sti-
pendiranje djece
Srebrenice.
VELIKE OVACIJE
- Uop}e me ne bi
iznenadilo kada bi u
Sarajevu Breni na
koncertu specijalni
gosti bili Emir Ku-
sturica i Nele Kara-
jli} i kada da bi
do`ivjeli ve}e ova-
cije nego bilo gdje
u majci im Srbiji.
DA^I]EVO
^U\ENJE - Pa,
kako te, Da~i}u, ni-
je stid! ^udi{ se
optu`nicama za
Hag? ^udi{ se sta-
vu @eljka Kom{i}a?
Jo{ malo pa }e ispa-
sti da je BiH napa-
dala Srbiju, a ne
obratno. Srbijo, ha-
ram ti bilo! Arnel
iz Zenice
OSIM I D@EKO -
Amar Osim volio bi
da Edin D`eko po-
stigne {to vi{e, a pr-
vi ga je po~eo kudi-
ti. Razo~aran sam!
Suvad Ba{i}
NAJPO@ELJNIJI
POSLODAVAC -
Firma „Coca-Cola“
po dvije godine dr`i
radnike prijavljene
preko studentskog
servisa i time
plja~ka dr`avu, jer
ne upla}uje nikakve
doprinose, niti ima
kakvih obaveza. Ta-
kvih primjera ima
jo{. Eto vam
„najpo`eljnijeg po-
slodavca“. Tako bih
i ja mogao voditi fi-
rmu. M. B. S.
POMOZITE
DJECI - Nije Mo-
star jedini grad bez
igrali{ta za djecu! U
Konjicu je ve} de-
setak godina takvo
stanje. Pro{le godi-
ne gra|ani su digli
glas i ujedinili se za
djecu i sa~inili peti-
ciju sa 500 potpisa i
dobili podr{ku 25
organizacija za pro-
jekt „Sigurni par-
kovi za djecu u gra-
du Konjicu“. Vi-
je}nici OV i
na~elni~e, molimo
Vas, pomozite da se
osjeti radost dje~ije
igre u na{em gradu!
U ime djece grada
Konjica, Adis Mu-
hibi}, koordinator
projekta. Hvala.
SMS
Dnevni avaz
061-142-015
Erdal Trhulj
Klub poznatih
Napravio bih
dr`avu kako valja
Li~ni profil direktora Direkcije za autoceste FBiH
Ime i prezime: Erdal Trhulj.
Datum i mjesto ro|enja: 27.
avgust 1964. Sarajevo.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: U svom stanu.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em
`ivotu: 8. oktobar,
9. septembar i 8. mart.
Koji automobil vozite:
„Opel astru“.
Kako se odmarate: Na Jadranu.
Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin.
Volite li kuhati: Ne volim.
Najdra`a knjiga: Romani Perl
Bak (Pearl Buck).
Omiljeni pisac: Perl Bak i
Agata Kristi (Agatha Christie).
Umjetnik kojeg cijenite:
Safet Zec.
Za koji klub navijate:
Sarajevo u fudbalu i
Bosna ASA u ko{arci.
Koga biste poveli na pusti
otok: Suprugu i djecu.
Jeste li ljubomorni: Jesam.
[ta najprije primje}ujete
kod osoba suprotnog spola:
Osmijeh.
Biste li ikada oprostili
nevjeru: Ne znam, ne bih se
volio na}i u takvoj poziciji.
Bavite li se sportom:
Rekreativno, fudbalom,
ko{arkom i skijanjem.
Omiljena hrana i pi}e:
Suprugina kuhinja.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sam, ali udjela imaju i supruga
i k}erka.
Volite li i}i u {oping: Volim.
Jeste li sujevjerni:
Mislim da nisam.
Imate li ku}nog ljubimca:
Nemam.
Koji je Va{ `ivotni moto:
Za sre}u treba vrlo malo.
Va{ najbolji prijatelj je:
Dino, Nizo...
Pratite li politi~ku situaciju:
Pratim.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili:
Napravio dr`avu kako valja.
Biste li u~estvovali u {ouu
realnosti: Ne bih, to je degra-
dacija ljudske li~nosti.
Trhulj: Najdra`a suprugina kuhinja
SARAJEVO Godi{njica masakra u Ferhadiji
Snajper pucao dok
su spa{avani ranjeni
^ekaju}i u redu za hljeb na dana{nji dan ubijeno 26 i ranjeno 108 Sarajlija
Na dana{nji dan prije 17 go-
dina u ulici Ferhadija, dok su
ujutro stajali u redu ~ekaju}i da
kupe hljeb, agresorska granata
ubila je 26, a ranila 108 Sarajlija.
Gordana Pavlovi}, koja je sa su-
prugom Vladom prva istr~ala na
mjesto masakra, prisje}aju}i se,
kazala nam je da je dan bio neo-
bi~no miran.
- Bila sam u stanu s porodi-
com kad je ispred zgrade pala gr-
anata. Odmah smo istr~ali da vi-
dimo {ta se desilo jer je moja te-
tka bila u redu za hljeb. Kad smo
iza{li, vidjeli smo lokve krvi i
vi{e od stotinu izmasakriranih
ljudi. Svi su molili da im pomo-
gnemo. Neke smo u ~ar{afima
unosili u stanove, a te`e povri-
je|ene prevozili u bolnice - go-
vori Pavlovi}.
Sve vrijeme dok su spa{avali
ranjene pucao je snajper, ali nisu
obra}ali pa`nju na to.
- Izgubila sam svijest tek ka-
da smo zbrinuli sve nastradale.
Nikada ne}u zaboraviti stra-
vi~nu sliku glavne ulice koja je
bila prelivena krvlju - pri~a Pa-
vlovi}.
Delegacija Kantona Sarajevo
danas }e obilje`iti godi{njicu ovog
stravi~nog masakra i tim povodom
polo`iti cvije}e na spomen-plo~u
na mjestu tragedije gdje su upisa-
na imena poginulih. S. M.
Sarajevo: Pavlovi} pokazuje mjesto gdje je pala granata
Ned`ad Abdija, Ismet A{}eri},
Ru`dija Bekte{evi}, Snje`ana Bi-
lo{, Predrag Bogdanovi}, Vladimir
Bogunovi}, Vasva ^engi}, Gorda-
na ]ekli}, Mirsad Fazlagi}, Emina
Karamustafi}, Mediha Omerovi},
Bahrija Pilav, Mila Ru`di}, Mile
Ru`i}, Abdulah Sarajli}, Sulejman
Sarajli}, Hatid`a Sali}, Galib Sino-
ti}, Sreten Stamenovi}, Sre}ko
[ikli}, Bo`ica Trajeri-Pataki, Vla-
tko Tanackovi}, Sre}ko Tanasko-
vi}, Tamara Vejzagi}-Kosti}, Jusuf
Vladovi} i Izudin Zuki}.
Imena ubijenih
Ferhadija 27. maja 1992.
panorama
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 13
Osnovan ogranak „Merhameta“ u Bratuncu
Puno je starih i iznemoglih
kojima je potrebna pomo}
U prostorijama Med`lisa IZ
Bratunac odr`ana je osniva~ka
skup{tina ogranka MDD „Mer-
hamet“. Za predsjednika je iza-
bran Zaib Zahirovi}.
- Raduje nas namjera „Mer-
hameta BiH“ i turske Razvojne
agencije TIKA da u Bratuncu
opreme i pokrenu rad ambula-
nte. Ovakav }e projekt doprinije-
ti boljoj zdravstvenoj za{titi po-
vratnika i vratiti povjerenja u
dobre ljude i njihove humane pr-
ojekte jer je na podru~ju ove
op}ine puno starih i iznemoglih
kojima je potrebna svakodnevna
zdravstvena njega, a mnogi od
njih ne ispunjavaju uslove i ne-
maju zdravstvenu knji`icu kako
bi se lije~ili u Domu zdravlja -
ka`e Zahirovi}. Ms. Mu.
Takmi~enje bh. u~enika iz informatike
Sarajlije pokazale
najvi{e znanja
Udru`enje „Informati~ke oli-
mpijade u BiH“, u suradnji sa
pedago{kim zavodima, organizi-
ralo je takmi~enje iz informatike
za osnovce i srednjo{kolce.
Pravo u~e{}a imala su po tri
prvoplasirana u~enika na kanto-
nalnim takmi~enjima, 15 prvo-
plasiranih iz RS-a i tri ta-
kmi~ara iz Br~ko Distrikta.
Najbolje plasirani u~enici }e
predstavljati BiH na Svjetskoj
informati~koj olimpijadi koja se
ove godine odr`ava od 8. do 16.
avgusta u Bugarskoj, kao i na
balkanskim takmi~enjima za
osnovce i srednjo{kolce.
Najbolje rezultate za srednje
{kole postigli su Adnan Ademo-
vi} iz Druge gimnazije u Saraje-
vu, Damir Ferizovi} iz MS[ iz
Bosanskog Petrovca te Igor Pe-
ri} iz Tehni~ke {kole „Mihajlo
Pupin“ iz Bijeljine.
Najbolji informati~ari osno-
vci su Had`em Had`i} iz O[ „Sk-
ender Kulenovi}“ i Amer Zavlan
iz O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“
iz Sarajeva te Aleksandar Kle~e-
vi} iz O[ „Petar Petrovi} Njego{„
iz Banje Luke.
E. G.
@ep~e
Op}ina @ep~e bila je do-
ma}in me|unarodnom motoka-
ravanu oldtajmera. U organiza-
ciji Oldtajmer kluba Zabok iz
Hrvatske ulicama grada prodefi-
lovalo je vi{e od 130 u~esnika iz
osam evropskih zemalja.
Motociklisti~ki reli, prema
rije~ima predsjednika Oldta-
jmer kluba Zabok Dragutina Ti-
sani}a, jedna je od najmasovni-
jih manifestacija trenutno u
Evropi. @ep~aci su u`ivali u razgledanju vrlo atraktivnih i jedinstve-
nih motora starih od 30 do 100 godina. ( R. Ag.)
Te{anj
Vlada ZDK usvojila je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o
utvr|ivanju {kolskih podru~ja osnovnih {kola na podru~ju kantona,
javlja Fena. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je, uz
saglasnost op}inskih vije}a Te{nja i Usora, predlo`ilo da upisna ili gra-
vitaciona podru~ja u osnovne {kole u ove dvije op}ine budu administr-
ativne granice op}ina.
- Na taj na~in }emo rije{iti problem koji je posljednjih nekoliko go-
dina bio prisutan u op}ini Usora odnosno Te{nju - rekao je premijer
Miralem Galija{evi}.
Kakanj
Odavno u Kaknju va`i parola
koja glasi „Kakanj je grad od mo-
sta do mosta“. U tom urbanom
dijelu sve je idealno i puno zele-
nila. Me|utim, u prigradskim di-
jelovima svakodnevno mo`ete
nai}i na zaboravljene i o{te}ene
mostove. Jedan takav nalazi se u
ulici Omera Masli}a, sli~an
onom u Male{i}ima kod Ilija{a.
Umjesto asfaltne podloge prekriven je drvenom gra|om. Kada }e biti sa-
niran niko ne zna. (Az. S.)
Iz Zeni~ko-dobojskog kantona
Vlasnici privatnih pekara
„Kolina“ iz Ustikoline i „Empek“
iz Gora`da, Suad Ba{i} i Hazir Mi-
rvi} reagirali su ju~er na informa-
ciju Kantonalne uprave za inspe-
kcijske poslove o pronalasku osta-
taka te{kog metala kadmiuma u
hljebu koji se distribuira na po-
dru~ju BPK Gora`de. U izjavi me-
dijima direktor Uprave Mithat
Had`iomerovi} kazao je da nije
poznato ko je proizvo|a~ takvog
hljeba.
[teta u poslovanju
Me|utim, Ba{i} i Mirvi} tvrde
da su im takva informacija i na-
knadne dezinformacije u gradu
prouzrokovale {tetu u poslovanju.
- Pretrpjeli smo {tetu koja se
mo`e mjeriti i do 2.000 do 3.000
KM, jer je ogroman povrat na{eg
hljeba kojeg gra|ani bojkotuju.
Ma{inerija je ru`no proradila i ja
krivim direktora koji je trebao re}i
~iji je to hljeb - kazao nam je Ba{i}.
- Narod je posumnjao u privatne
pekare i mi to osjetimo na tr`i{tu. Ti
uzorci kod nas nisu ni uzeti, ali mi
smo do{li do podataka ~iji je to hljeb
- dodaje Hazir Mirvi}.
Najavljene mjere
Iako je u nalazu Agencije za si-
gurnost hrane BiH i izvje{taju ko-
jeg je Upravi za inspekcijske po-
slove proslijedio njen direktor Se-
jad Ma~ki} navedeno gdje je otkri-
ven hljeb kojeg treba povu}i sa
tr`i{ta i ko ga je proizveo, direktor
Had`iomerovi} ka`e da se radi o
prodajnom objektu kojeg snabdi-
jeva vi{e proizvo|a~a i da se ne
mo`e sa sigurno{}u tvrditi ~iji je
to hljeb.
On dodaje da }e u ~etvrtak ili
petak biti uzeti uzorci od svih pro-
izvo|a~a u Kantonu, nakon ~ega
}e biti poduzete i konkretne mje-
re. Ho}e li one imati efekta ako se
zna da je hljeb opasan po zdravlje
ljudi otkriven 10. marta, da je oba-
vje{tenje Agencije u KUIP stiglo
12. maja, te da je on jo{ uvijek u
prodaji? Al. BAJRAMOVI]
GORA@DE Nakon pronalaska ostataka te{kog metala u hljebu
Kupci bojkotuju kupovinu
u privatnim pekarama
Direktor Had`iomerovi} trebao je re}i ~iji je hljeb neispravan
Hljeb opasan po zdravlje ljudi otkriven jo{ 10. marta
Ba{i} i Mirvi}: Uzorci kod nas nisu ni uzeti
Jedinstveni motori
Most ~eka sanaciju
Na~elnik op}ine ^eli} Sead
Muminovi} i ste~ajni upravnik
Fabrike za preradu vo}a i po-
vr}a „Frigos“ Hamdija Mura-
tovi} potpisali su ugovor kojim
se Op}ini daje na privremeno
kori{tenje, ~uvanje i upravlja-
nje sva nepokretna i pokretna
imovina koja se nalazi u toj fa-
brici.
Potpisivanje ugovora uslijedi-
lo je nakon davanja saglasnosti od
strane ste~ajnog sudije Milana
God`irova. E. D`.
Potpisan ugovor u ^eli}u
Op}ina brine o
imovini „Frigosa“
Biha}ka mjesna zajednica Ku-
len-Vakuf ove godine }e po osmi
put ugostiti brojne likovne umje-
tnike kroz humanitarnu likovnu
koloniju „Za djecu Centra Duga
Kulen Vakuf 2009“ koja }e se
odr`ati od 29. do 31. maja.
Kako najavljuju iz organizaci-
onog odbora, ove godine o~ekuje
se rekordan broj u~esnika, a
u~e{}e su najavili i umjetnici iz
susjednih zemalja. Dolazak su
potvrdili D`evad Hozo, Salim
Obrali}, Mustafa Skopljak, Seid
Hasanefendi}-Trabzon, Dino Tr-
tovac iz Hrvatske, Janko Ora~ iz
Slovenije te brojni drugi.
Dvori{te Centra za djecu bez
roditeljskog staranja „Duga“ od
ove godine krasit }e i skulptura u
kamenu koja }e biti izra|ena od
bihacita, a uradit }e je Salim Obra-
li}, profesor na Akademiji liko-
vnih umjetnosti. Ve} je pripremlje-
na stijena visine oko ~etiri metra.
Skulptura }e asocirati na poveza-
nost majke i djeteta i ostat }e u tra-
jnom vlasni{tvu Centra. Ir. Nu.
Zahirovi}: Potrebna ambulanta
Poznati slikari i ove godine dolaze u Kulen-Vakuf
Osma likovna kolonija za {ti}enike „Duge“
Svoj dom u Kulen-Vakufu ima
21 {ti}enik, najmla|i ima pet
mjeseci, a najstariji 6,5 godina i
on napu{ta „Dugu“ i odlazi u so-
cijalno-pedago{ku zajednicu. U
proteklih devet godina, koliko
postoji „Duga“, zbrinuto je 176
djece, 61 je vra}eno u vlastitu por-
odicu, 62 je usvojeno, a 32 djece je
smje{teno u druge ustanove.
„Duga“ u brojkama
Centar „Duga“
Muminovi} i Muratovi}
Faksimil nalaza Agencije za
sigurnost hrane
panorama
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 14
@ep~e Travnik Klju~ MATURANTI
Na ispitu zrelosti 14. generacija
Tradicionalnim defileom glavnom gradskom ulicom i
zabavom u restoranu „Klju~“ maturanti Mje{ovite sre-
dnje {kole iz Klju~a obilje`ili su zavr{etak srednjo{ko-
lskog obrazovanja. Uz pozdrave mnogobrojnih gra|ana,
roditelja i prijatelja ulicom Branilaca BiH pro{la je 14. po-
slijeratna generacija klju~kih maturanata.
Ove godine ispit zrelosti proslavila su 144 maturanta, od
~ega 51 gimnazijalac i 93 u~enika stru~nih {kola. F. B.
Travni~ani do{li da pozdrave svoju mladost
Almira i Amer u~enici generacije
Veliki plato ispred Srednje tehni~ke {kole u Travniku bio
je pretijesan za sve koji su do{li da pozdrave maturante ove
{kole. U pratnji Muzi~kog dru{tva Travnik, 218 maturanata
Srednje tehni~ke {kole prodefilovalo je glavnom gradskom
ulicom, a nakon toga uslijedila je zabava u hotelu „Lipa“.
Ove godine u Srednjoj tehni~koj {koli Travnik bilo je
osam zavr{nih odjeljenja: tri elektro struke, dva tekstilne,
dva ma{inske i jedno ko`arske struke. U~enici generacije
su Almira Haski} i Amer Kajmakovi}. K. K.
Maturanti u defileu centrom grada
Fe{ta u Domu kulture
Defileom Prvom ulicom i maturskom zabavom u Domu
kulture, 15. poslijeratna generacija u~enika Srednje mje{ovi-
te {kole @ep~e po bosanskom nastavnom planu i programu
okon~ala je svoje srednjo{kolsko {kolovanje.
Na ~elu sa razrednim starje{inama: Senadom Mehi}em,
Liljanom Je~menicom, Mihadom Cikoti}em, Eldinom
Odi} i Ned`idom Tabakovi} @ep~aci su ispratili jo{ jednu
generaciju gimnazijalaca, ekonomista, tekstilnih tehni~ara,
frizera, voza~a motornih vozila i automehani~ara. Za u~eni-
cu generacije progla{ena je Midheta [e~i}. R. Ag.
@ep~aci ispratili jo{ jednu generaciju
Vezira Vojnikovi} (81) u gr-
~evitom pla~u pred ku}om Hilmi-
je Hegi}a u sanskom naselju Mu-
hi}i pred okupljenim gra|anima
ju~er se te{kom mukom prisjetila
26. maja 1992. godine kada su u
ovoj ku}i srpski vojnici ubili devet
osoba, me|u njima i Vezirine sina
Adema (32), majku Hanku ]orali}
i bra}u Kasima i Nuriju.
Rafali ubica u istoj prostoriji
Hegi}a ku}e usmrtili su i Tatjanu
Ba{i}-Uni} u osmom mjesecu tru-
dno}e i njenog supruga Edina. Pu-
kim slu~ajem, sakrivena iza vrata
Vezira je pre`ivjela masakr.
- Adem mi je umro na rukama.
Izljubila sam ga i skinula mu
lan~i} s vrata. Niko vi{e nije davao
znakove `ivota, a ku}a je bila u
plamenu. Ne sje}am se kako sam
iza{la - ka`e Vezira.
Sanski Most je napustila u
izbjegli~kom konvoju, a zahvalju-
ju}i rahmetli dr. Irfanu Ljubija-
nki}u, iz Cazina je transportirana
za Hrvatsku gdje `ive njeni sinovi
Ibrahim i Irfan. Vezirina sru{ena
ku}a koja se nalazi preko puta
mjesta zlo~ina nije obnovljena ni
nakon 17 godina, pa sada `ivi u
stara~kom domu „Zlatna jesen“.
Ubice devet civila u Hegi}a
ku}i nisu privedene pravdi iako
se znaju direktni izvr{ioci. Nije
poznato ni da li jeTu`ila{tvo USK
i{ta radilo o ovom ratnom zl-
o~inu. M. DEDI]
GODI[NJICE Vezira Vojnikovi} jedina pre`ivjela masakr
U Hegi}a ku}i srpski
vojnici ubili devet osoba
Sakrivena iza vrata Vezira je gledala ubistvo sina Adema,
majke Hanke i bra}e Kasima i Nurije
Sredstvima Vije}a ministara
BiH, Federalnog ministarstva za
izbjegla i raseljena lica i UNDP-a u
vrijednosti 2.440.000 KM, na po-
dru~ju Srebrenice ovih dana asfa-
ltirana su tri lokalna put du`ine 8,5
kiliometara.
Mirsad Mustafi} na~elnik odje-
ljenja za urbanizam i stambeno-ko-
munalne poslove op}ine, kazao je
da su putne relacije Poto~ari-Bu-
dak, Bajramovi}i-Su}eska i Jadar-
Osma~e za veoma kratno vrijeme i
kvalitetno asfaltirani.
Ove sedmice o~ekuje se po~etak
radova na asfaltiranju puta Skelani-
Noga~evi}i-Krst i puta Poto~ari-
\ogazi-Pe}i{ta du`ine 4,7 kilome-
tara, za {ta je sredstva od 1.260.000
KM obezbijedilo Vije}e ministara
BiH. UNDP je za asfaltiranje puta
Budak-Pale obezbijedio 100.000
KM, dok je Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH ulo`ilo
80.000 KM za asfaltiranje puta u
naselju Dugo Polje. Me. Mu.
Nagra|eni uzgajiva~i pastirskih pasa
Kinolo{ki klub „Tornjak“ iz
Travnika organizirao je 16. tradici-
onalnu uzgojnu smotru bh. i hrva-
tskih pastirskih pasa tornjaka.
Pet uzgajiva~a takmi~ilo se za ti-
tulu „najbolje prikazanog uzgoja“
za 2009. godinu. Za najbolji uzgoj
nagra|ena je uzgajiva~nica „Gemy-
land“, vlasni{tvo Almira [ab-
anovi}a iz Novog Travnika. Drugo
mjesto pripalo je uzgajiva~nici „Od
Bobovca“, vlasni{tvo Semira Mu-
{ije iz Kaknja, a tre}e Ahmedu Adi-
lovi}u iz Han Bile - Travnik.
- Cilj ove uzgojne smotre je po-
ticaj uzgajiva~ima ~istokrvne pa-
smine tornjaka - nagla{ava Slobo-
dan Li~anin, sudija i predsjednik
Kinolo{kog kluba „Tornjak“ iz Tr-
avnika. K. K.
Uzgojna smotra tornjaka u Travniku
Nagrada uzgajiva~nici „Gemyland“
Okupljeni Sanjani ju~er pred Hegi}a ku}om
Vezira: Bolna sje}anja
Iako zvani~no nije otvorena, u
Bugojnu je usljed visokih tempera-
tura po~ela sezona kupanja. Mada
su planirali ovogodi{nji start sezo-
ne ozvani~iti oko 1. juna, veliki br-
oj zainteresovanih kupa~a opredi-
jelio je vlasnika bugojanskih baze-
na da otvori vrata ovog kompleksa,
tako da ve} nekoliko dana Bugoja-
nci u`ivaju u kupanju.
Ve} u prvoj polovini narednog
mjeseca na bazenima kre}e trodne-
vni i petodnevni ciklus {kole pliva-
nja po cijenema od 15 i 25 KM. Od
ovog iznosa po jedna KM od sva-
kog polaznika bit }e izdvajana za
podr{ku Udru`enju djece s pose-
bnim potrebama „Leptir“. Az. M. Kupa~i se rashla|uju
Ljetne vru}ine u Bugojnu
Po~elo kupanje u bazenima
Spec
OLOVO - U povodu 27. ma-
ja, dana formiranja 1. slavne olo-
vske brdske brigade, na gra-
dskom poligonu u Olovu odr`an
je turnir u malom nogometu.
U~estvovalo je 19 ekipa sa pro-
stora Olova, Kladnja, Ilija{a i
Vare{a. Najbolju igru pokazala
je ekipa „B-Hod`i}“ iz Stupara
kojoj je za osvojeno prvo mjesto,
pored pehara, pripala nov~ana
nagrada i dresovi. (S. Mi.)
Obnova putne infrastrukture na podru~ju Srebrenice
Asfaltirana tri lokalna puta
Radovi na putu za Budak
panorama
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 15
Bh. mozaik
Mostar: Ljubi} s Bad`akom na imanju „Jaffa Comerca“
Ministar Ljubi} obi{ao vinograde kod Mostara
Svaka ulo`ena marka je opravdana
Federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubi} obi{ao je ju~er ve}e
planta`e i vinograde na podru~ju Mostara, me|u kojima su „Jaffa Co-
merc“, „Revita Plant-Buna“, „HP-Investing“ i „Hercegovina-vino“.
Rije~ je o firmama ~ije ovogodi{nje investicije dose`u do devet miliona
maraka, uz pomo} poticaja za kapitalne investicije u poljoprivredi.
- Uvjerili smo se da je svaka marka ulo`ena u ova imanja opravdana,
odnosno da imamo kompetentnih ljudi koji se ozbiljno `ele baviti po-
ljoprivredom - rekao je Ljubi}.
Resorno ministarstvo u ovoj godini je izdvojilo 50 miliona maraka za
poljoprivredu. A. Du.
Godi{njica formiranja HVO Biha}
Odata po~ast poginulim braniteljima
Polaganjem cvije}a na groblju Vr-
ka{i} i sve~anim otkrivanjem spo-
men-obilje`ja poginulim branitelji-
ma, obilje`ena je 17. obljetnica for-
miranja Hrvatskog vije}a obrane
regije Biha}.
Delegacija op}ine Biha}, na ~elu sa
na~elnik Hamdijom Lipova~om i
vije}nikom Franjom Juri}em, odala
je po~ast poginulim pripadnicima
HVO regije Biha}. Ir. Nu.
Na dijelu magistralnog puta Fo~a - Sarajevo
Za{titne mre`e na strmim stijenama
Velike vru}ine o~ito da ne predsta-
vljaju veliki problem radnicima lu-
kava~kog „Menad`era“, koje smo
ovih dana zatekli u kanjonu rijeke
Bistrice, na dijelu magistralnog pu-
ta Fo~a-Sarajevo, gdje postavljaju
za{titnu `icu na stjenovitom dijelu
pomenute saobra}ajnice.
- Trenutno su na{i radnici na visini
od 50 metara gdje zate`u za{titnu
mre`u, kako bi zaustavili eventua-
lni odron kamenja - pri~a Zirajet,
koji nakratko zaustavlja saobra}aj i
znati`eljnicima otkriva pokoju tajnu ovoga posla.
Od njega smo saznali da se radnici na strme stijene penju isklju~ivo
pje{ice i da pored dobre fizi~ke spreme moraju posjedovati i vje{tine
kao pravi planinari. D. ^.
Prva traktorijada u Doborovcima
Dru`enje na izleti{tu Monj
Zahvaljuju}i Vernesu
Huskanovi}u, minulog
vikenda u Doborovcima
kod Gra~anice odr`ana je
prva traktorijada koja }e
postati tradicionalno
dru`enje vlasnika trakto-
ra. U selu ima 178 trakto-
ra, a motokultivatora
znatno vi{e.
Nakon defilea kroz centar
Doborovaca, kolona tra-
ktora se uputila na obli`nje
izleti{te Monj, gdje je na-
stavljeno dru`enje uz boga-
tu trpezu. H. ^.
Golderm je potpuno novi i jedinstven
proizvod na tr`i{tu BiH koji je renomi-
rana farmaceutska kompanija Bosnali-
jek po~ela proizvoditi i plasirati na
tr`i{te na zadovoljstvo ljekara, pacijena-
ta i svih gra|ana koji samolije~enjem
`ele brzo i efikasno sanirati o{te}enja
ko`e kao {to su ogrebotine, posjekotine,
opekotine i druge neinficirane rane, te
raspuknu}a ko`e.
[ta je zapravo Golderm?
Golderm je savremeno medicinsko
sredstvo vrhunskog kva-
liteta, u formi vla`nog
gela, koje sadr`i sukral-
fat (aluminijevu so
sukroza sukralfata), koji
u kontaktu sa o{te}enom
ko`om formira za{titni
sloj koji pokriva o{te}eno
mjesto na ko`i, te brzo i
efikasno djeluje na zac-
jeljivanje ko`e, spre~ava-
ju}i nastanak infekcije.
Golderm odlikuje velika
sposobnost prijanjanja na
o{te}eni epitel, a njegovo djelo-
vanje je produ`eno i ne zavisi od
kiselosti tj. pH vrijednosti ko`e, {to ga
~ini izuzetno pogodnim za samo-
lije~enje, odnosno uspje{no saniranje
razli~itih o{te}enja ko`e.
Kako se Golderm primjenjuje?
Golderm se preporu~uje svima koji `ele
posti}i brze rezultate u obnavljanju
o{te}ene ko`e te mogu}nost nas-
t an-
ka o`iljaka
svesti na najmanju
mogu}u mjeru. Ovaj novi
proizvod odlikuje i veoma jed-
nostavna primjena jedanput dnevno
{to, u procesu samolije~enja razli~itih
ko`nih o{te}enja, predstavlja izuzetnu
pogodnost i konfor za svakoga ko prim-
jenom Golderm gela `eli posti}i maksi-
malan efekt, uz minimum ne`eljenih
djelovanja,
{to je i karakteristi-
ka svih vrhunskih pro-
izvoda u svijetu koji su namijen-
jeni za samolije~enje (tzv. OTC pro-
izvodi - lijekovi i medicinska sredstva
koji se izdaju bez ljekarskog recepta).
Golderm gel mo`e se nabaviti u
apotekama, bez ljekarskog recepta, po
veoma prihvatljivoj cijeni. M. D. A.
Novo na tr`i{tu BiH
Jedinstven proizvod za brzo zacjeljivanje ko`e
Efikasna obnova ko`e, manja mogu}nost za nastajanje o`iljaka
Vrhunski kvalitet, sigurnost i djelotvornost proizvoda
Efikasnost u obnavljanju o{te}ene ko`e i zacjeljivanju neinficiranih rana razli~itog porijekla
dokazana je u nizu klini~kih studija ra|enih u italijanskim medicinskim centrima.
Enver Mulahmetovi}, nezapo-
sleni demobilisani borac iz srebr-
eni~kog naselja ]ojluk, zajedno
sa majkom, suprugom i ~etvero
djece uskoro bi se iz tro{ne ku}e
trebao useliti u novi stambeni
objekt.
Inicijativu za izgradnju ku}e
porodici Mulahmetovi} pokrenu-
lo je Udru`enje demobilisanih
boraca Srebrenik, a na prvu akci-
ju na izgradnji temelja okupilo se
oko 20 mje{tana ]ojluka i njego-
vih biv{ih saboraca iz 211. oslo-
bodila~ke brigade.
Gra|evinska firma „Osmo“,
~iji je vlasnik Osmo Muja~evi},
predsjednik Skup{tine UDB-a Sr-
ebrenik, besplatno }e obaviti sve
gra|evinske radove, a donacijama
u novcu i gra|evinskom materija-
lu u ovu akciju su se uklju~ile i br-
ojne firme i pojedinci.
- Kao pripadnik Interventno-
diverzantske ~ete 211. oslobodi-
la~ke brigade Srebrenik cijeli rat
proveo sam na prvim borbenim
linijama. Na`alost, ve} godinama
sam bez stalnog zaposlenja, a skr-
omna zarada od povremenih po-
slova nije dovoljna ni za prehra-
njiivanje porodice, tako da nisam
mogao ni sanjati o po~etku izgra-
dnje nove ku}e. Zbog toga sam
zahvalan Udru`enju i mojim
biv{im saborcima {to su me se
sjetili i pokrenuli akciju - isti~e
Mulahmetovi}.
Dio sredstava izdvojit }e i
UDB i Op}ina, tako da bi uselje-
nje trebalo biti do jeseni. O. M.
HUMANOST Bolji dani za Mulahmetovi}e iz ]ojluka
Sedmo~lanoj porodici
borci grade novi dom
Donacijama u novcu i gra|evinskom materijalu uklju~ile se firme i pojedinci
Kako ka`e Bajro Im{irovi}, pr-
edsjednik UDB-a Srebrenik, izgr-
adnja ku}e porodici Mulahmeto-
vi} sastavni je dio {ireg projekta
kojim se `eli pomo}i demobilisa-
nim borcima koji do sada nisu bili
u mogu}nosti koristiti bespovra-
tna sredstva Vlade TK-a.
Dio {ireg projekta
Mje{tani poma`u svom kom{iji Mulahmetovi}i pre`ivljavaju od nadnica
Otkrivanje spomen-obilje`ja
Zirajet nakratko zaustavlja saobra}aj
Spec
ZENICA - Radnici zeni~kog JP „Komrad“, koji su na go-
di{njem odmoru ili su po drugom osnovu slobodni, te ~lanovi njiho-
vih porodica, proglasom sindikata pozvani su na mirni protesni skup
na platou ispred zgrade Op}ine, danas u deset sati, u vrijeme odr`ava-
nja sjednice OV. Generalni {trajk zakazan je za 2. juni. ( A. D`.)
Defile kroz centar sela
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 16
Na magistralnom putu M-17 u
naselju Kosova kod Maglaja do-
godila se te{ka saobra}ajna ne-
sre}a u kojoj je smrtno stradao
59-togodi{nji Fikret Jusufba{i} iz
Maglaja.
Do nesre}e je do{lo kada je Ju-
sufba{i}, koji je upravljao kamio-
nom „mercedes“ (584-E-764),
vlasni{tvo firme EFCO NAT, iz
jo{ neutvr|enih razloga pre{ao na
suprotnu stranu kolovoza kojom
se iz pravca Zenice prema Doboju
kretao kamion „mercedes“ (MB
ZZ 305), za ~ijim se upravlja~em
nalazio slovenski dr`avljanin Bo-
ris [egula.
[egula je zadobio te{ke tjele-
sne porede i nakon ukazane po-
mo}i u maglajskom Domu zdra-
vlja prevezen je u Kantonalnu bo-
lnicu Zenica. Na licu mjesta bili
su i pripadnici PVJ Maglaj, koji
su pomogli u izvla~enju poginu-
log Jusufba{i}a iz kamiona, a za-
tim su zajedno s radnicima firme
„Dobojputevi“ ra{~i{}avali mje-
sto nesre}e.
Uvi|aj su obavili pripadnici
Policijske stanice Maglaj. Nakon
nesre}e, jedan od kamiona vra}en
je firmi EFCO NAT, a drugi je
dovezen na parkirali{te kod sje-
vernog ulaza u Maglaj. N. B.
MAGLAJ Sudar dva kamiona u naselju Kosova
Poginuo 59-godi{nji
Fikret Jusufba{i}
Bio za upravlja~em teretnjaka „mercedes“ koji je iz nepoznatih razloga
pre{ao u suprotnu traku
U nastavku su|enja Kemalu Se-
limovi}u, optu`enom za sau~e-
sni{tvo u ubistvu Jasenka Hajdar-
hod`i}a te ranjavanje Damira Me-
hi}a Bibija i Faika ^aki{i}a 7. dece-
mbra pro{le godine u tuzlanskom
naselju Slavinovi}i, svjedo~io je ba-
listi~ar Bruno Franji}.
Prema njegovim rije~ima, to-
kom doga|aja pucano je iz jedne
automatske pu{ke i ukupno ~etiri
razli~ita pi{tolja, od ~ega su po je-
dan posjedovali o{te}eni. Me|u-
tim, nije se mogao izjasniti iz kojeg
od ovih oru`ja su Hajdarhod`i}u
nanesene smrtonosne povrede. Ia-
ko se sudi Selimovi}u, u nastavku
su|enja odbrana je gotovo cijelo vr-
ijeme posvetila dokazivanju da su-
optu`eni Mersed Had`i}, zvani
Mirso [vicarac, nije u~estvovao u
napadu na Mehi}a i Hajdarho-
d`i}a.
Had`i}eva nevjen~ana supruga
Jelena Hribar-Had`i} te Maja Ha-
bibovi} i Slobodan Stjepanovi} po-
tvrdili su da se Had`i} nalazio u
Zagrebu, gdje je lije~en nakon ra-
njavanja u sarajevskom kafi}u
„Incognito“ te da je tamo boravio i
u vrijeme doga|aja u Tuzli. Su|en-
je se nastavlja 12. juna, a Sudsko vi-
je}e izdalo je naredbu za dovo|enje
o{te}enog Damira Mehi}a Bibija,
koji se ve} dva puta nije pojavio u
sudnici na svjedo~enju. E. H.
Nastavljeno su|enje Kemalu Selimovi}u
Pucano iz pu{ke i ~etiri pi{tolja
Vije}e Kantonalnog suda u
Sarajevu, kojim je predsjedavala
sutkinja Adisa Zahiragi}, ju~er je
nakon ponovljenog postupka
oslobodilo optu`bi Sulejmana
[adi}a, Mevludina [kripi}a i
Envera Delimustafi}a da su zlou-
potrijebiv{i svoj polo`aj svojevre-
meno o{tetili Fabriku za proizvo-
dnju sokova „Fruteks“ iz ^eli}a u
korist BH banke.
U me|uvremenu, postupak je
obustavljen protiv biv{eg dire-
ktora Fabrike duhana Sarajevo
[efika Loje te jednog od ~elnih
ljudi „Fruteksa“ Bahrije Agi}a,
koji su umrli.
Afera „Fruteks“ zapo~ela je
prije devet godina kada su po~eli
problemi u BH Banci, koja je po-
vukla za sobom svoje komitente,
me|u kojima je bio i „Fruteks“.
Prvostepenom presudom svima
je izre~ena zatvorska kazna, ali je
Vrhovni sud FBiH 2006. godine
ukinuo presudu i vratio je Kanto-
nalnom sudu Sarajevo na pono-
vno su|enje, {to je ju~er rezultira-
lo osloba|aju}om presudom.
Tu`ila{tvo nije izvan svake ra-
zumne sumnje uspjelo dokazati
da su optu`eni imali namjeru da
o{tete „Fruteks“ i FDS. Pravosu-
dni organi svojevremeno su ra-
spisali me|unarodnu potjernicu
za Mirsadom Delimustafi}em,
koji je tako|er optu`en u ovom
predmetu i koji se jo{ nalazi u
bjekstvu. B. C.
Op}inski sud u @ivinicama
potvrdio je optu`nicu koju je
Tu`ila{tvo TK podiglo protiv
Mehmeda ef. Butkovi}a, glavnog
imama u @ivinicama, kojem se na
teret stavlja krivi~no djelo bludne
radnje nad sprema~icom E. H.
Prema optu`nici, Butkovi} je kri-
vi~no djelo po~inio 29. novembra
pro{le godine u prostorijama Isla-
mskog centra u @ivinicama, isko-
ristiv{i svoj polo`aj i te{ko mater-
ijalno stanje o{te}ene.
On je optu`enu dodirivao po
grudima, naslanjao svoje tijelo na
njeno simuliraju}i seksualni
odnos te joj, kada se oduprla, za-
prijetio da o tome nikome ne smi-
je pri~ati. S obzirom na karakter
djela, iz Tu`ila{tva TK nisu `el-
jeli iznositi vi{e detalja.
Me|utim, kako smo saznali, na
su|enju bi se trebala pojaviti i tri
svjedoka.
Prema informacijama navede-
nim u optu`nici, Butkovi} je ra-
nije osu|ivan, ali se ne precizira
za koje krivi~no djelo. E. H.
Osumnji~en za bludne radnje
Imamu iz @ivinica
potvr|ena optu`nica
Tridesettrogodi{nji Milenko
Mladi} iz Sarajeva, nastanjen u
Isto~noj Ilid`i, prona|en je mrtav
ju~er ujutro u ulici Sulejmana Fi-
lipovi}a na Dobrinji u Sarajevu.
Le{ je na|en u stanu u potkrovlju
zgrade na broju 18.
Prema prvim informacijama,
najvjerovatnije je rije~ o predozi-
ranju drogom. Tijelo je prevezeno
u prosekturu Bare, gdje }e biti
ura|ena obdukcija kako bi se po-
tvrdio uzrok smrti.
L. S.
Dobrinja u Sarajevu
Umro od predoziranja drogom
O{te}eni kamion slovenskih oznaka (Foto: N. Bradari})
Franji} s jednim od pi{tolja koji su kori{teni u obra~unu (Foto: E. Huremovi})
Policija Hercegova~ko-nere-
tvanskog kantona potvrdila je
identitet mrtvog mu{karca koji
je u nedjelju nave~er oko 21.15
sati prona|en kod Lu~kog mo-
sta kraj Neretve u Mostaru. Ka-
ko nam je kazala na~elnica Se-
ktora kriminalisti~ke policije
Borka Primorac, rije~ je o Adisu
[ukali}u (45) iz Mostara. S obzi-
rom na to da ni ju~er nije izvr{e-
na obdukcija, jo{ se ne zna da li
je na obali Neretve izvr{eno ubi-
stvo ili samoubistvo.
Kako nezvani~no saznajemo,
sve ukazuje da je rije~ o samoubi-
stvu. Prema rije~ima [ukali}evih
poznanika, u posljednje vrijeme
nastradali je imao ozbiljnih psi-
hi~kih problema. A. Du.
Istraga u Mostaru
[ukali} izvr{io
samoubistvo?
[ukali}: Na|en uz Neretvu
Kantonalni sud Sarajevo
Osloba|aju}e presude akterima afere „Fruteks“
KONJIC- U Glavati~evu kod Konjica prekju~er se dogodila sao-
bra}ajna nezgoda u kojoj je automobil „jugo“ kojim je upravljao Omer
L. (61) sletio s puta. Voza~ je zadobio povrede neutvr|enog stepena,
dok je s lak{im povredama pro{la njegova saputnica \ula L. (64).
Spec
Zajedni~kim radom pripadni-
ka CJB Trebinje i Jedinice Gra-
ni~ne policije iz Trebinja, pre-
kju~er u poslijepodnevnim sati-
ma u Berkovi}ima je otkriveno i
oduzeto 10.500 kutija cigareta
„ronhil“, ukupne tr`i{ne vrije-
dnosti oko 21.000 KM, na kojima
su se nalazile eksportne markice
Republike Hrvatske.
Oduzete cigarete bile su u vo-
zilu „golf “ koji koristi R. B. (38)
iz Bile}e. O ovome slu~aju upo-
znat je de`urni tu`ilac, od R. B. je
uzeta izjava, a cigarete i vozilo ko-
je je slu`ilo za prijevoz su oduzeti.
Grani~na policija Trebinje
Oduzeto 10.500 kutija cigareta
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 17
U te{koj saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila preksino} oko 22
sata na magistralnom putu M-17
u mjestu Podora{ac kod Konjica
poginuo je Enver Omerhod`i}
(55) iz Breze.
O{tra krivina
Do nesre}e je do{lo kada se ci-
sterna „iveko“ (946-M-679), vla-
sni{tvo preduze}a „Selex“ iz Sar-
ajeva, kojom je upravljao nastra-
dali Omerhod`i}, ulaze}i u o{tru
krivinu, prevrnula i udarila u ka-
mion „mercedes“ (725-J-356),
vlasni{tvo firme „Gipi i sons“
^itluk, za ~ijim upravlja~em je
bio Mato Lesko (54) iz ^itluka, a
koji se kretao iz pravca Sarajeva
prema Konjicu.
Nakon sudara do{lo je do za-
paljenja cisterne u kojoj je bio be-
nzin.
- Omerhod`i} se s cisternom
prevrnuo na lijevu stranu i klize}i
cestom pre{ao u suprotnu traku,
na koju je pristigao kamion kojim
je upravljao Lesko, koji nije mo-
gao izbje}i ovaj udes - kazala nam
je de`urna kantonalna tu`iteljica
Mediha Bali}, koja je rukovodila
uvi|ajem.
Lesko se uspio spasiti iz kami-
ona i pro{ao je s lak{im opekoti-
nama, dok je Omerhod`i} ostao
zaglavljen u cisterni, gdje je izgo-
rio.
^etverosatno ga{enje
- Na lice mjesta odmah je sti-
gla policija, vozilo Hitne pomo}i
te vatrogasci, koji su ~etiri sata
gasili po`ar. U cisterni koja se za-
palila bilo je 30 tona benzina - ka-
zao je na~elnik Operativnog ce-
ntra Policijske uprave Konjic Se-
ad Hakalovi}.
Oba vozila u potpunosti su
izgorjela. Saobra}aj na ovom dije-
lu magistralnog puta bio je po-
tpuno obustavljen dva i po sata,
nakon ~ega je pu{ten naizmje-
ni~no jednom saobra}ajnom tra-
kom. M. ]OSI]
Istra`itelji pored izgorjele cisterne (Foto: M. ]osi})
Ostao samo kostur kamiona
Uprava policije Crne Gore
Emir Kavazovi} iz Travnika osumnji~en za 41 te{ku kra|u
Crnogorska policija rasvijetli-
la je 41 te{ku kra|u, koje je, kako
se osnovano sumnja, po~inio
Emir Kavazovi} (22) iz Travnika,
privremeno nastanjen u Podgori-
ci. On je pred istra`nim sudijom
priznao djela za koja se tereti i
istovremeno priznao da je imao
sau~esnika, izvjesnog Igora La-
kovi}a, koji se, kako je rekao, na-
jvjerovatnije nalazi u Sarajevu.
Kriminalisti~ka obrada i druge
policijske radnje upu}uju na su-
mnju da je Kavazovi}, od 41 te{ke
kra|e, 26 po~inio na podru~ju Po-
dgorice i Danilovgrada, saop}ila je
Uprava policije Crne Gore.
U najve}em broju slu~ajeva
obijao je crkve i d`amije, iz kojih
je uglavnom odnosio nov~ane
priloge, dok je u jednom slu~aju
iz crkve ukrao `ensku torbicu s
dokumentima.
Tako|er se sumnja da je Kava-
zovi} po~inio tri te{ke kra|e na
{tetu firme „Takt“ iz Podgorice,
kao i vi{e provala u ku}e i auto-
mobile koji su bili parkirani u
blizini stadiona i Klini~kog ce-
ntra Crne Gore u Podgorici, oda-
kle je krao CD plejere i druge pre-
dmete. Tereti se i za provalu u no-
vi tr`ni centar u Bijelom Polju.
NESRE]A Te`ak udes kod Konjica
Izgorio u zapaljenoj
cisterni s 30 tona benzina
Poginuli voza~ Enver Omerhod`i} (55) iz Breze nije uspio isko~iti iz prevrnute
cisterne u koju je udario kamion iz ^itluka
Pripadnici Odjeljenja za spre-
~avanje proizvodnje i prometa
opojnih droga CJB Banja Luka
izvr{ili su pretres ku}e i prate}ih
objekata koje koristi A. ]. i tom
prilikom su prona{li dva pakova-
nja kokaina, ukupno 3,8 grama,
jedno pakovanje heroina od 0,6
grama, pi{tolj marke „F. B. Ra-
ndom Vis“ s okvirom od sedam
metaka i jedan bokser.
Osumnji~eni A. ]. je uhap{en
i priveden u slu`bene prostorije,
nakon ~ega je, uz saglasnost
de`urnog tu`ioca, pu{ten na slo-
bodu.
Pretres ku}e u Banjoj Luci
Na|eni kokain, heroin i pi{tolj
Platio robu
falsifikatom

Policijskoj stanici Doboj 1
prijavljeno je da je u marketu
„Tu{„ u Doboju nepoznata osoba
platila robu nov~anicom od 20
KM za koju je naknadno
utvr|eno da je falsificirana.
Zapaljen
ukradeni „pasat“

U Dobojskoj ulici u Doboju
prekju~er oko 3.20 sati zapaljen
je automobil „pasat III karavan“,
vlasni{tvo D`. M. iz Viteza. Vla-
snik je 22. maja prijavio policiji
da mu je „pasat“ ukraden.
Savi} tokom predaje u Sarajevu
Rajko Savi} (48) iz Doboja,
poduzetnik i vlasnik gra|evi-
nske firme „Gra| promet“,
ostaje u pritvoru jo{ mjesec, sa-
op}eno je ju~er iz Okru`nog su-
da u Doboju. Pritvor, koji mo`e
trajati do 26. juna, odre|en je
zbog toga {to bi Savi}evo pu{ta-
nje na slobodu rezultiralo stvar-
nom prijetnjom naru{avanja ja-
vnog reda i mira.
Savi} je osumnji~en da je 26.
aprila oko 13 sati u prostorijama
SDS-a u Doboju iz pi{tolja s pet
hitaca ubio Branislava Gari}a,
potpredsjednika SDS-a RS i pre-
dsjednika Op}inskog odbora
SDS-a u Doboju, nakon ~ega je
pobjegao u Sarajevo i predao se
policiji Kantona Sarajevo. Iste
ve~eri preba~en je u pritvorsku
jedinicu Okru`nog zatvora u Do-
boju, gdje se i danas nalazi.
Ju~er je u Doboju procurila
informacija da }e Savi} biti
pu{ten na slobodu, navodno zbog
vi{e olak{avaju}ih okolnosti, ali je
sve demantirano objavom na
internet-stranici Okru`nog suda
o produ`enju pritvora.
Od momenta ubistva,
hap{enja i pritvaranja Rajka Sa-
vi}a, koji je bio blizak SDS-u, u
ovom gradu su se mogle ~uti ra-
zne glasine, od toga da je Savi}
Op}ini Doboj du`an veliki no-
vac, do toga da je op}ina du`na
njemu, do raznih {pekulacija da
je za Gari}evo ubistvo kriv
SNSD u Doboju. H. ^.
Okru`ni sud Doboj
Rajku Savi}u
produ`en pritvor
Osumnji~en za ubistvo Branislava Gari}a,
potpredsjednika SDS-a
18 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I
Zemlji{noknji`ni ured
Broj dnevnika: 023-0-DN-09-000404
Velika Kladu{a, dana 20. 05. 2009. godine
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama
(Slu`bene novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud
u Velikoj Kladu{i
NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu [i|e}i Safeta sin Ja-
kupa iz Velike Kladu{e ulica Ibrahima Mr`ljaka broj 53, u toku je
postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine
za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posje-
dovni list broj 1507/03 katastarska op}ina Velika Kladu{a,
ozna~ene sa:
katastarska ~estica broj 1062 „[u}urovi}a do“ ku}a i zgrade
povr{ine 63 m
2
dvori{te povr{ine 500 m2
njiva 5 klase povr{ine 5 m2
Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je
[i|e}i Safet sin Jakupa iz Velike Kladu{e.
Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo
na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od
dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to,
u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspo-
stave zemlji{noknji`nog ulo{ka.
Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok
na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se
dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u pro-
du`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se
uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.
Zemlji{noknji`ni referent
Had`ira Velad`i}
„HIDRA-stil“ d.d.
BR^KO
Broj: 47/09
Br~ko, 25. 05. 2009. godine
Na osnovu ~lana 224. stava 2. Zakona o preduze}ima Br~ko distrikta BiH („Slu`beni
glasnik Br~ko distrikta BiH“, broj: 11/01 i 19/07) i ~lana 24. i 28. Statuta DD „HIDRA-
stil“ Br~ko i zaklju~ka Nadzornog odbora DD „HIDRO-stil“ Br~ko o sazivanju VI
Skup{tine dioni~ara, v.d. direktora objavljuje:
OBAVJE[TENJE
o sazivanju VI Skup{tine dioni~ara DD „HIDRA-stil“ Br~ko
VI Skup{tina dioni~ara DD „HIDRA-stil“ Br~ko odr`at }e se u subotu, 27. 06. 2009.
godine u prostorijama Uprave Dru{tva u Br~kom, ul. Industrijska br. 4, sa po~etkom
u 9 sati.
Za Skup{tinu se predla`e sljede}i:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine:
a) Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine
b) Izbor zapisni~ara
c) Izbor ovjeriva~a zapisnika
d) Verifikaciona komisija
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V sjednice Skup{tine odr`ane 24. 01. 2008.
godine.
3. Usvajanje revizorskog finansijskog izvje{taja za period koji je zavr{io 31. 12.
2008. godine sa zavr{nim ra~unom za 2008. godinu.
4. Dono{enje Odluke o raspodjeli dobiti Dru{tva ostvarene po obra~unu za 2007. i
2008. godinu.
5. Izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva zbog isteka mandata dosada{njim
~lanovima.
Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa
ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda, najkasnije 10 dana od dana
objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine uz obrazlo`enje takvog prijedloga.
Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ara mo`e ostvariti li~no ili pu-
tem punomo}nika koji mora imati punomo} potpisanu od strane dioni~ara i ovjerenu
kod nadle`nog organa.
Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem na glasa~kom
listi}u „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke.
Uvid u materijale za Skup{tinu dioni~ara mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva, svaki ra-
dni dan u toku radnog vremena.
Informacije na telefon: 049/216-488
V.D. DIREKTORA
Zijad Huseinba{i}, s.r.
Univerzitet „D`emal Bijedi}“
FAKULTET ZA POSLOVNI MENAD@MENT
Mostar
Na osnovu ~lana 23., 24., i 25. Pravilnika o doktoratu, Nastavno-
nau~no vije}e Fakulteta za
poslovni menad`ment
OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
KANDIDATA
mr Anera @uljevi}a
NA TEMU
“INOVACIJE KAO FAKTOR STVARANJA NOVIH
POSLOVNIH PRILIKA, RASTA MALIH I SREDNJIH
PREDUZE]A, TE LAK[E EKONOMSKE INTEGRACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU UNIJU
ODBRANA ]E SE OBAVITI DANA 27.06.2009. GODINE
(SUBOTA) U INFORMATI^KOJ SALI FAKULTETA ZA
POSLOVNI MENAD@MENT SA PO^ETKOM U 11 SATI
Uvid u rad mo`e se osvariti u biblioteci Univerziteta „D`emal
Bijedi}“ u Mostaru svakim radnim danom od 9 do 14 sati.
Dekan:
prof. dr. Ibro Popi}
SA@ETAK OBAVJE[TENJA
O JAVNOJ NABAVCI ROBA
Dana 18.05.2009. godine, u «Slu`benom glasniku BiH»,
broj: 38/09, objavljeno je Obavje{tenje Javne ustanove
«Dom penzionera» Tuzla o javnoj nabavci putem
otvorenog postupka slijede}ih roba:
LOT 1: Mlijeko i mlije~ni proizvodi;
LOT 2: Meso piletina;
LOT 3: Konzervirani proizvodi, jaja, tjestenina, za~ini i
drugi prehrambeni artikli;
Rok za prijem ponuda je 15.06.2009. godine do 14 sati.
I ovim putem pozivamo zainteresovane dobavlja~e da
dostave svoje ponude, a obavje{tenja o tenderskoj
dokumentaciji mogu dobiti na telefon: 035/270 – 002 i
270-005.
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 19
Od sedmero uhap{enih u akci-
ji MUP-a RS na suzbijanju nedo-
zvoljene proizvodnje i stavljanja u
promet {tetnih proizvoda, za samo
~etvero bit }e odre|en pritvor, dok
su tri osobe pu{tene na slobodu,
nezvani~no nam je potvr|eno. Pr-
itvoreni su Stojan Kalambura, Go-
ran i Dubravka Kalambura te Mi-
livoje Mari}.
Rije~ je o osobama kod kojih
je policija u nedjelju prona{la
dvije ilegalne punionice alkoho-
lnih pi}a, {tampariju la`nih eti-
keta i akciznih markica, kao i
ve}u koli~inu deterd`enta „tide“,
„royal“, crnog i bijelog vina,
„vegete“, dijetetskih proizvoda,
konjaka, {e}era te materijal za
rad, odnosno vage, kese za pako-
vanja, falsificirane poreske mar-
kice, ma{ine za punjenje amba-
la`e i stavljanje falsificiranih ma-
rki proizvo|a~a. V. S.
Prodavali {tetne proizvode u RS
Troje pu{teno, ~etvero
zadr`ano u pritvoru
Proizvodi ilegalne punionice
Radnici policijske uprave Ba-
novi}i prekju~er su na osnovu na-
redbe Op}inskog suda @ivinice
izvr{ili pretres stana i drugih pro-
storija u ulici Patriotske lige ~iji je
vlasnik K. D@. (32) iz Banovi}a.
Prona|eno je osamnaest sta-
bljika zelenog bilja koje asocira
na opojnu drogu kanabis stativa i
devetnaest komada sjemenki ka-
nabisa.
Stabljike i sjemenke su oduze-
te i odnesene na vje{ta~enje, a na-
kon toga }e biti podnesen izv-
je{taj Kantonalnom tu`ila{tvu
Tuzla. N. M.
^etrnaestogodi{nji Sabahudin
Zrno, ro|en u Vitezu, utopio se u
nedjelju u rijeci Tebia u italija-
nskom gradu Pia~enci (Piacenzi),
saznajemo od Medage Hod`i}a,
predsjednika Udru`enja bh. dija-
spore „BiH van granica“.
Kobno kupanje
Prema njegovim rije~ima, tra-
gedija se dogodila iza podne na
lokaciji Sant Nikolo, gdje je poro-
dica Zrno, otac Zehrudin, majka
Suvada i sinovi Sabahudin, Ar-
min i Arnel, u krugu {ire familije
i prijatelja do{la na rijeku Trebiu
da provedu neradni dan.
Mali Sabahudin, zvani Nuni,
krenuo je u rijeku da se kupa. Bio
je odli~an pliva~, ali ga je ubrzo
povukla rije~na struja pa je otac
Zehrudin sko~io za njim u rijeku.
Uz pomo} nekoliko prijatelja
izvukao je sina na obalu, ali je bi-
lo kasno. Dje~ak vi{e nije davao
znakove `ivota, a po dolasku Hi-
tne pomo}i i policije konstatirana
je smrt.
- I pored ovakve tragedije, po-
rodica Zrno dala je saglasnost za
transplantaciju zdravih organa
nastradalog sina kako bi spasili
ne~ije `ivote. Smatramo da je ovo
jedan veliki humani gest na{ih
bh. gra|ana, a pogotovo familije
Zrno, koji su, u za njih te{kim tr-
enucima, ipak bili spremni da
u~ine ovakvo veliko djelo - kazao
nam je Hod`i}.
D`enaza u Vitezu
Transplantacija dje~akovih or-
gana ve} je ura|ena u Italiji, a pr-
ema rije~ima Medage Hod`i}a,
d`enaza nastradalom 14-go-
di{njaku, prema `elji roditelja,
bit }e obavljena u Sabahudino-
vom rodnom Vitezu u petak, 29.
maja, iza ikindije-namaza.
Porodica Zrno tokom rata
izbjegla je iz Viteza u Italiju, gdje
su ostali i nakon zavr{etka agresije
na BiH. Otac Zehrudin je voza~, a
majka Suvada je doma}ica. B. C.
Uhva}en u kra|i
kozmetike
Sarajevska policija je preksi-
no} oko 21 sat slobode li{ila E.
E. (29) zbog kra|e. On je zata~en
kako krade kozmeti~ke prepara-
te u prodavnici DM u ulici
Mar{ala Tita. O ovom slu~aju
obavije{ten je kantonalni
tu`ilac.
Provaljeno u
lova~ku ku}u
Policijskoj stanici ^elinac M.
B. iz ^elinca je prijavio da je u
mjestu Lipovac nepoznata osoba
provalila i bespravno se uselila u
lova~ku ku}u vlasni{tvo Lo-
va~kog udru`enja „Fazan’’, a po-
tom iz nje izbacila namje{taj i
pe} na ~vrsto gorivo.
Na magistralnom putu Tuzla-
Ora{je u Ormanici kod Srebreni-
ka preksino} oko 20.30 sati dogo-
dila se saobra}ajna nezgoda u ko-
joj su u~estvovali {leper „mer-
cedes“ (NS-189-469), vlasni{tvo
firme „Radojevi}“ iz Novog Sada,
kojim je upravljao Milorad Mir-
kovi} (57), i „golf “ nepoznatih re-
gistarskih oznaka.
Pretje~u}i kolonu vozila, nei-
dentificirani voza~ „golfa“ u pu-
noj brzini zaka~io je prednju lije-
vu stranu kamiona, nakon ~ega je
pobjegao u pravcu Tuzle.
Samo zahvaljuju}i prisebnosti
voza~a kamiona, koji je skrenuo de-
sno prema ivici kolovoza, izbjegnu-
ta je tragedija. Uvi|aj na licu mjesta
obavila je srebreni~ka policija koja
traga za voza~em „golfa“ koji je skr-
ivio nezgodu i pobjegao. O. M.
Ormanica kod Srebrenika
Voza~ „golfa“ pobjegao s mjesta nezgode
Uvi|aj na putu Tuzla - Ora{je
Pretres u Banovi}ima
Uzgajao indijsku
konoplju u stanu
Izuzete stabljike (Foto: N. Maksimovi})
ITALIJA Dje~ak iz Viteza utopio se u rijeci
Porodica Sabahudina Zrne
donirala njegove organe
Tragedija se desila na rijeci Trebia u gradu Pia~enci Tokom rata izbjegli iz BiH
Bra~ni par Zrno s preostalom dvojicom sinova
Hod`i}: Human gest
(
F
o
t
o
:

O
.

M
u
j
k
i
}
)

biznis 20
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
biznis 21
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
Nadzorni odbor velikokla-
du{kog Agrokomerca smijenio je
Enesa Selimovi}a sa du`nosti v.d.
direktora i na njegovo mjesto po-
stavio Rifeta Keki}a, dugogo-
di{njeg uposlenika Agrokomerca.
- U ovom slu~aju postupili
smo isklju~ivo po zakonu koji pr-
ecizira da niko ne mo`e biti dva
puta biran za vr{ioca du`nosti -
ka`e Fadil Bihorac, predsjednik
Nadzornog odbora.
Nedavna odluka da sudska pr-
odaja proizvodnih pogona Agro-
komerca bude otkazana do da-
ljnjeg, smatra Bihorac, unijet }e
pozitivne tokove u preduze}e.
- To je ujedno i prilika da pro-
vjerimo pravnu opravdanost dugo-
va prema nekim potra`iocima. Kad
to uradimo, nijedan Agrokomercov
dug koji nije u skladu sa zakonom
ne}emo platiti ako nam stignu spo-
rne fakture - ka`e Bihorac.
Osim toga, Strate{ki tim za
Agrokomerc sugerirao je Nadzor-
nom odboru da {to hitnije prei-
spita opravdanost svih ugovora o
zakupu. Takvih ugovora ima 156
i svi idu na provjeru.
- Federalno pravobranila{tvo }e
utvrditi koliko su ti ugovori zako-
nski utemeljeni. Jo{ puno sli~nih
rezova }e biti napravljeno, {to je sve
preduvjet da ovo preduze}e za-
po~ne sa normalnim revitalizaci-
jskim koracima - isti~e Bihorac.
Prema njegovim rije~ima, Na-
dzorni odbor i menad`ment, uz
uva`avanje sugestija Strate{kog ti-
ma, od sada }e raditi isklju~ivo na
tome da budu otklonjeni svi pro-
blemi koji su Agrokomerc vi{e od
desetlje}a sputavali na putu pokre-
tanja proizvodnje i zapo{ljavanja
radnika. S. D@ANI]
AGROKOMERC Odluka Nadzornog odbora
Svi dugovi i ugovori o
zakupu idu na provjeru
Nakon isteka mandata Enesu Selimovi}u, za v.d. direktora imenovan Rifet Keki}
Velika Kladu{a: S jedne od sjednica Strate{kog tima
Ministrica za poljoprivredu,
{umarstvo i vodoprivredu Ze-
ni~ko-dobojskog kantona Mirzeta
D`onlagi} potvrdila je ju~er novi-
narima da je u posljednjih {est go-
dina vlada ovog kantona potpisala
11 koncesionih ugovora za kori{te-
nje i promet mineralnih voda, i to
na period od po 30 godina.
- Po jedna mineralna voda je s
podru~ja Olova, Maglaja i @ep~a, a
ostale su s podru~ja Te{nja. Trenu-
tno je aktivno osam koncesionara,
dok su raskinuti ugovori s Farma-
komom iz @ep~a i preduze}em
Muki iz Jelaha. NBI ]uri} @ep~e
dobio je rok do 19. novembra da
ispuni uvjete dogovorene ugovor-
om - kazala je D`onlagi}.
Ministrica je istakla da su na-
knade za koncesije koje kompani-
je pla}aju kantonu vezane za iznos
naknade koji pla}aju Federaciji, a
koji je lani s 5 feninga za kubik vo-
de pove}an na dvije marke.
- I pored toga, njihovi tro{kovi
nisu veliki, jer nam umjesto ranijih
iznosa od 67 do 748 KM sada tre-
baju pla}ati od 2.600 do 29.900 ma-
raka godi{nje. Uz tako niske cijene,
do sada su za cjelokupan period svi
zajedno trebali platiti 107.642 KM,
a u kasu je leglo samo 30.314 KM.
Utvrdili smo da je jedino firma
Te{anjska vrela, vlasnik Te{anjskog
dijamanta, ispunila gotovo sve
uvjete iz davanja koncesija, od bro-
ja zaposlenih, investicije, ulaganja,
do pla}anja koncesija - rekla je
D`onlagi}. A. D@.
Ljevakovi}: Pravo Uprave je da se povu~e
Nakon imenovanja ste~ajnog upravnika
Rukovodstvo Krivaje
odustalo od ste~aja
Razmatra se podnesak Krivaje 1884
o poni{tenoj registraciji firme
Nakon {to je pro{le sedmice su-
dija Op}inskog suda u Zenici Ra-
mo Ljevakovi} pokrenuo pripre-
mni postupak ste~aja i za ste~ajnog
upravnika zavidovi}ke Krivaje
imenovao sudskog vje{taka Hazi-
ma [kapura iz Te{nja, Uprava fir-
me obavijestila je ju~er Sud da odu-
staje od ste~aja, potvrdio je sudija
Ljevakovi} na{em listu.
- Zahtjev za progla{enje ste~-
aja podnesen je prije godinu i ne-
koliko puta je odga|an zbog pri-
vatizacije dijela Krivaje. Kad je
pokrenut pripremni postupak,
Uprava je imala puno pravo da u
roku od 15 dana odustane, {to je i
u~inila - rekao je sudija Ljevako-
vi}.
Dodaje da se nije bavio deta-
ljima, jer je spis kod vje{taka.
- Sada trenutno razmatram za-
htjev Krivaje 1884, ~iju je registr-
aciju poni{tio Kantonalni sud. O
tome }u se izjasniti u naredna
dva-tri dana - ka`e Ljevakovi}.
Nakon {to je Uprava povukla
svoj zahtjev, sada, po zakonu, za-
htjev za ste~aj mogu podnijeti ra-
dnici. A. D@ONLI]
Nakon {to su prekinuli protest
Radnicima Livnice po 300 KM
Vlada Zeni~ko-dobojskog ka-
ntona odobrila je ju~er isplatu
nov~ane pomo}i za 11 biv{ih ra-
dnika vare{ke Livnice, odnosno
njenog pogona Sakupljanje seku-
ndarnih sirovina.
Svaki radnik dobivat }e po
300 maraka mjese~no do odlaska
u penziju, a najdalje u naredna
~etiri mjeseca.
Vare{ki radnici su protestirali
38 dana ispred zgrade Kantona-
lne vlade u Zenici jer im privatni
poslodavac nije uplatio obaveze,
pa zbog toga nisu mogli ostvariti
pravo na penziju.
Nakon dogovora s Federalnom
vladom da im uplati dio obaveza
nastalih u vrijeme dok su bili
dr`avna firma, ~ime }e ste}i pravo
na prijevremenu penziju, radnici
su prekinuli protest. A. D@.
Bosna Bank International poziva zainteresirane gra|ane Kantona
Sarajevo na jednodnevni besplatni seminar „Osnovi islamskog
bankarstva“, koji }e se odr`ati u prostorijama banke 06. 06. 2009. godine.
Broj u~esnika seminara je ograni~en. Zainteresirani trebaju
poslati kratku biografiju sa osnovnim informacijama ({kolska
sprema, eventualna dosada{nja iskustva u islamskom bankarstvu
i edukaciji)
Zainteresirani trebaju dostaviti svoje kratke biografije i kontakt
informacije sa naznakom za „Seminar o islamskom bankarstvu“ na
sljede}u adresu:
Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Sektor za HR i administraciju
Trg djece Sarajeva b.b.
71000 Sarajevo, BiH
Ili na mail: samir.suljevic@bbi.ba
Rok za prijave je 02.06.2009. g
Koncesije za mineralne vode u ZDK
U ZDK je potpisano devet
koncesijskih ugovora za izgra-
dnju mini hidroelektrana, ali ni-
jedna jo{ nije izgra|ena, rekla je
ju~er novinarima ministrica
D`onlagi}. U me|uvremenu su
raskinuta ~etiri ugovora, dok je
ostalih pet koncesionara za-
tra`ilo i dobilo produ`enje roka
za dobivanje svih potrebnih sa-
glasnosti i po~etak gradnje.
- Primus Energi iz Maglaja,
koji namjerava graditi mini hi-
drocentralu na rijeci Gostovi},
op}ina Zavidovi}i, najbli`i je
po~etku gradnje, jer je trenutno
do{ao do gra|evinske dozvole,
dakle, daleko najdalje od svih
koncesionara - kazala je D`onla-
gi}.
Raskinuta ~etiri ugovora o gradnji MHE
Strate{ki tim predo~io je Na-
dzornom odboru da se Agroko-
merc mo`e spa{avati u dva smjera.
- Ono {to je ekonomski opra-
vdano, {to mo`e donositi dobitak,
bit }e prioritet u revitalizaciji. Sve
{to ne pro|e taj test, ide u privati-
zaciju - ka`e Bihorac.
Dva puta za spas
Iz pogona Te{anjskih vrela
D`onlagi}:
Osam aktivnih
koncesija
Te{anjska vrela jedina ispunjavaju obaveze
biznis
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 22
Posrnuli ameri~ki autogigant
General Motors (GM) zatra`it }e
sudsku za{titu od bankrota ve}
ove sedmice kako bi mogao
ra~unati na oko 30 milijardi dola-
ra dodatne federalne pomo}i,
objavio je ju~er „Washington Po-
st“ pozivaju}i se na izvore bliske
pregovara~ima GM-a i administr-
aciji predsjednika SAD Baraka
Obame (Barack).
List precizira kako se o~ekuje
da }e vlada SAD preporu~iti GM-
u da podnese zahtjev za ste~ajni
postupak ve} krajem ove ili u pr-
voj sedmici u junu.
Iznos ulaganja od oko 30 mili-
jardi dolara ne{to je {to bi se jo{
moglo mijenjati, ali ta suma bi
pove}ala investicije federalne vla-
de u GM-u na bezmalo 45 milijar-
di dolara, isti~e list i navodi da bi
vlada time imala 50 posto udjela u
novom, pouzdanijem i mnogo ko-
nkurentnijem GM-u.
Dogovor o ulasku GM u
ste~ajni postupak objavljen je
istovremeno kada je list, poziva-
ju}i se na izvore iz autoindustrije,
prenio da bi Chrysler mogao iza}i
iz bankrota ve} sljede}e sedmice.
General Motors je prije neko-
liko dana postigao dogovore sa si-
ndikatima u SAD i Kanadi o
smanjenju nadnica, {to je bio
uvjet vlasti dvije zemlje za odobr-
avanje finansijske pomo}i kako
bi GM, nekada najve}i proi-
zvo|a~ vozila na svijetu, ponovo
postao konkurentan japanskim i
evropskim autokompanijama.
GM mora do 1. juna podnijeti
program izlaska iz krize i rje{ava-
nja problema dugova, po nalogu
vlada SAD i Kanade, ili }e biti
pokrenut postupak likvidacije.
DETROIT Jedini na~in za spas dijela kompanije
General Motors
ipak ide u bankrot
GM }e ve} ove ili prve sedmice u junu zatra`iti sudsku za{titu od povjerilaca
Svjetska ekonomija izbjegla je
potpunu katastrofu, a industri-
jski razvijene zemlje mogle bi ove
godine zabilje`iti rast aktivnosti,
izjavio je ju~er ekonomist i nobe-
lovac Pol Krugman (Paul).
- Ne bih se iznenadio da vidim
stabilizaciju svjetske trgovine i
industrijske proizvodnje i po~e-
tak njihovog rasta za dva mjeseca
- kazao je Krugman na jednom
seminaru u Ujedinjenim Ara-
pskim Emiratima.
Dodao je da u drugoj polovini
ove godine o~ekuje i rast bruto
doma}eg proizvoda (BDP), prvo
u SAD, a potom i u Evropi.
Govore}i na seminaru u UAE,
tre}em po veli~ini svjetskom izvo-
zniku nafte, Krugman je izjavio
da japansko rje{enje poticanja pri-
vrednog rasta putem izvoza ne}e
funkcionirati jer se pad ekono-
mskih aktivnosti bilje`i globalno.
- U odre|enom smislu mo-
gu}e je da smo pro{li najgore, no
velika je razlika izme|u stabiliza-
cije i stvarnog nadokna|ivanja
izgubljenog. Izbjegli smo potpu-
nu katastrofu, no kako }emo po-
taknuti realni oporavak? Ne mo-
`emo svi izvoziti kako bismo se
oporavili. Nema druge planete s
kojom mo`emo trgovati. Stoga
put kojim Japan kro~i nije dostu-
pan svima nama - poru~uje Kru-
gman.
Optimizam nobelovca Pola Krugmana
Izbjegli smo katastrofu,
rast za dva mjeseca
Ne mo`emo svi izvoziti kako bismo se oporavili
Skup{tina akcionara Hypo
Alpe Adria banke iz Banje Luke
donijela je odluku o podjeli ostva-
rene dobiti iz pro{le godine od
9.433.331 marku.
Akcionarima ove banke bit }e
ispla}ene dividende u iznosu od
7.546.665 KM, dok }e ostatak od
1.886.666 maraka oti}i u zako-
nske rezerve Hypo Alpe Adria
banke.
Hypo Alpe Adria banka ~lan-
ica je Hypo Group ~iji je ve}ins-
ki akcionar njema~ka banka Ba-
yern LB.
Raspodjela lanjske dobiti Hypo banke Banja Luka
Akcionarima 7,5 miliona KM za dividende
Kompanije GM i Chrysler do
sada su dobile milijarde dolara
finansijske podr{ke iz bud`eta
SAD za pre`ivljavanje, a najavile
su i da }e zajedno ukinuti skoro
1.900 dilerskih mjesta kako bi
smanjile tro{kove.
Ford je jedini ~lan velike trojke
iz Detroita koji nije tra`io pomo}
vlade SAD za izlazak iz krize.
Ford jedini na svojim nogama
General Motors: Vlada }e imata 50 posto udjela u novom GM-u
Krugman: Nadoknaditi izgubljeno
Berzanski barometar za 26. 5. 2009. godine
Euro/dolar 1,3907
0,86%
Nafta 59,95 po barelu
2,79%
Zlato 944,00 $ po unci
1,15%
Na Sarajevskoj berzi ju~er je
ostvaren ukupan promet od
567.757 maraka, a u sklopu 154
transakcije ukupno je prometova-
no 44.998 dionica.
Promet na kotaciji kompanija
iznosio je 39.395 KM, me|u fo-
ndovima 99.787, na primarnom
slobodnom tr`i{tu 417.327, seku-
ndarnom 11.246 maraka, dok na
tr`i{tu za emitente u ste~aju nije
bilo transakcija.
Najlikvidnija je bila Elektro-
privreda ~ijim je dionicama trgo-
vano za 146.227 maraka, uz skok
cijene od 1,93 posto.
Vrijednost indeksa fondova
BIFX porasla je za 2,14 posto,
na 1.744,46 poena, vrijednost
indeksa SASX-10 sko~ila je za
0,52 posto, na 1.046,35 poena,
dok je vrijednost indeksa pri-
marnog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 uzletjela za 1,26 posto
i sada iznosi 1.140,54 poena, sa-
op}ila je Sarajevska berza.
Trgovanje 567.757 KM
Optimizam ulaga~a
polako se vra}a
Indeksi u plusu Najlikvidnija Elektroprivreda BiH
BIFX 2,14% 1.744,46
SASX-10 0,52% 1.046,35
SASX-30 1,26% 1.140,54
Vrijednost indeksa

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,72 2,62 2.674 39.395,74 19
IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO 4,44 8,31 6.308 28.011,90 12
IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) 6,00 0,00 2.273 13.638,00 2
IF FORTUNA FOND DD BIHA] 4,20 3,68 6.178 26.071,42 5
IF HERBOS FOND DD MOSTAR 5,00 0,00 3.730 18.650,00 5
IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 6,81 0,29 1.970 13.415,70 7
BIMAL BR^KO 10,50 0,00 58 609,00 1
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 22,66 1,47 6.344 143.748,97 22
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 6,54 1,89 1.529 10.007,78 7
ENERGOPETROL DD SARAJEVO 12,58 -3,79 378 4.782,51 10
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 115,64 0,04 403 46.603,23 11
HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO 4,10 -8,89 60 246,00 1
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB 49,99 4,15 50 2.499,50 1
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 27,87 1,93 5.247 146.227,80 40
RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 63,00 16,67 220 13.860,00 1
SOLANA DD TUZLA 12,00 4,35 100 1.200,00 1
[IPAD KOMERC DD SARAJEVO 6,07 -6,40 350 2.126,04 2
SARAJEVSKA PIVARA 13,44 20,00 5.000 45.371,85 2
GP @GP DD SARAJEVO 8,99 5,15 5 44,95 1
NOVI CENTAR D.D ZAVIDOVI]I 1,70 -43,33 117 198,90 2
UNIS DD SARAJEVO 5,50 0,00 2.000 11.000,00 1
@ICA DD SARAJEVO 12,00 49,81 4 48,00 1
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 26. 5. 2009.
Koli~ina
Na Banjalu~koj berzi ju~er je
kroz 127 transakcija ostvaren pro-
met od 454.315 KM, a najve}i je
obavljen akcijama Telekoma Sr-
pske od 224.629 maraka, uz pad u
odnosu na pro{lo trgovanje za 0,79
posto.
Me|u fondovima najve}i pro-
met ostvaren je akcijama Euroinve-
stmenta od 73.576 maraka, uz rast
cijene za 0,91 posto. Nijedan fond
nije zabilje`io pad cijene, a najve}i
rast imao je Bors invest od 5,82 po-
sto.
Najve}i skok cijene imala je Lu-
trija RS iz Banje Luke od 62,3 po-
sto, a gubitak vrijednosti Veterinar-
ska stanica iz Novog Grada od 20
posto.
Vrijednost berzanskog indeksa
BIRS pove}ana je za 0,25 posto, na
984,73 poena, dok je vrijednost
indeksa fondova FIRS porasla za
0,45 posto i sada iznosi 1.971,45 po-
ena, saop}ila je Banjalu~ka berza.
BIRS 0,25% 984,73
FIRS 0,45% 1.971,45

Vrijednost indeksa
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje 0,383 -0,52 0,383 0,382 5.360,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,26 -0,79 1,28 1,24 224.629,18
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 8,89 0,91 9,34 8,8 73.576,00
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 6,03 0 6,2 6 20.660,76
Republika Srpska - stara devizna {tednja 89,9174 1,38 90 89 43.687,63
Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 38,4984 7,99 39 36,5 26.406,81
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 26. 5. 2009.
Naziv emitenta
Ukupan
promet (KM)
Promet 454.315 maraka
Telekom Srpske hit dana
Globalni ekonomski opora-
vak mogao bi se potaknuti kroz
ve}e investicije najve}ih svjetskih
korporacija, pojavu zna~ajne te-
hnolo{ke inovacije nalik IT revo-
luciji tokom devedesetih godina
ili potezima vlada na spre~avanju
klimatskih promjena.
Putevi za oporavak
11.520
nagrada!!!
vi{e od
N
ajsretniji u~esnik nove se-
dmi~ne igre simboli~nog
naziva „Vi{e od igre“ po-
stat }e vlasnik opremljenog
stana u Sarajevu, vozit }e se u
„glanc“ novom terenskom au-
tomobilu vrijednom 47.000
KM, a provest }e i nezaboravne
dane na je-
dnom egzo-
ti~nom puto-
vanju.
Uz sve to, na
kartici ABS ba-
nke ~ekat }e
ga ~ak 20.000
konvertibilnih
maraka! Uku-
pna vrijednost ovog, jednog jedi-
nog dobitka je „okruglo“ -
200.000 KM! Upravo tom fanta-
sti~nom nagradom okon~at }e
spektakularna serija od 8 nagra-
dnih igara „Dnevnog avaza“ koju
smo nazvali „Prava je stvar milion
na dar“.
Kako osvojiti fantasti~ni dobitak
koji je, prema „slovu zakona“,
maksimalno dozvoljena vrijedno-
st fonda jedne nagradne igre?
Danas objavljujemo {esti kupon
igre. Da biste
konkurisali za
„dobitak sno-
va“ potrebno
je sakupiti se-
dam kupona.
Sutra objavlju-
jemo dva kup-
ona - sedmi re-
dovni i joker
kupon koji mo`e zamijeniti jedan,
bilo koji od redovnih kupona ove
igre.
Ne propustite ovu ekstra igru sa
ekstra dobitkom!
Sedmi~ni nagradni
fond igre „More“
[koda Fabia x1
Putovanje u Tursku x1
Spava}a soba x5
Garnitura za sjedenje x5
Sedam dana za dvije
osobe u Neumu x2
Ugaona garnitura x4
Laptop x5
Ljetovanje u Ulcinju
za dvije osobe x1
PlayStation Sony 3 x5
Kompjuter
COOL LE W 2 x5
Skuter x5
LCD Samsung 32 Inch x5
Kuhinja x3
Dje~ija soba x3
Ma{ina za ve{ x5
Ma{ina za su|e x5
Klima-ure|aj x5
Fri`ider x5
Autonavigacija x5
Potro{a~ki bon 300 KM x30
Digitalna kamera x5
Ku}no kino x5
Mobitel x6
Autokasetofon x5
Dresovi Edin D`eko x1
Digitalni fotoaparat x10
Ljulja~ka x5
Bicikl x5
Mikrovalna pe}nica x5
Usisiva~ x5
Garnitura za vrt x5
Peka~ kruha x5
Ro{tilj elektri~ni x5
Fiksni telefon x5
[estomjese~na pretplata
na revijalno izdanje x60
Pribor za jelo x20
Komplet bh. filma
DVD (4 kom.) x20
Zippo upalja~ x5
Bu{ilica x20
Pegla x100
Sjeckalica mini x50
Mikser x100
Servis za jelo x10
Dvogled x20
USB memorija 2 GB x166
Vaga x100
Nogometna lopta x166
Knjige x271
CD PC igrice x166
Ukupno nagrada: 1.451
Ekstra igra sa spektakularnom nagradom
Info telefoni
Sve informacije o igri i preuzi-
manju nagrada mo`ete dobiti
svakog dana od 8 do 20 sati
na telefonske brojeve:
033 942-500
062 349-132
061 482-743
062 347-630
062 335-397
062 349-094
Ili na e-mail:
nagradnaigra@avaz.ba
Najve}a igra najve}eg bh. lista - 8 nagradnih igara u 49 dana!
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 23
x
6
Prava je stvar MILION NADAR
Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH
Stan u Sarajevu od
57 m
2
Preuzimanje nagrada
u „Avaz Twist Toweru“
Dobitnici nagrada svoje dobitke mogu
preuzeti u novom tornju - „Avaz Twist
Toweru“, svakog dana od 8 do 20 sati.
Zbog preseljenja „Dnevnog avaza“
Ko }e dobiti stan, terenac,
putovanje i 20.000 KM?
Danas {esti kupon ekstra igre koja }e najsretnijem u~esniku donijeti stan, terenski automobil
vrijedan 47.000 KM, egzoti~no putovanje, te 20.000 KM na kartici ABS banke
20.000 KM
Dobitak vrijedan
200.000 KM!
1. Opremljen stan u Sarajevu
2. Ssang Yong Actyon
3. Egzoti~no putovanje
4. Kartica sa 20.000 KM
E Ex xt t r r a a i i g gr r a a
Jo{ dva dana do izvla~enja
nagrada igre „More“
Ostala su jo{ dva dana do izvla~enja nagrada igre „More“. Kartice sa
svih sedam kupona ove igre, u kojoj Vas o~ekuje 1.451 vrijedna na-
grada, dostavite na na{u adresu:
Dnevni avaz, PP 140, 71 001 Sarajevo
Va{e kartice, u zatvorenim kovertama, treba da stignu u na{u redakciju na-
jkasnije do 29. maja, do 12 sati.
Ukoliko kartice `elite preda-
ti u dopisni{tvima „Dnevnog
avaza“ to mo`ete u~initi do
~etvrtka, 28. maja, do 12 sa-
ti u sljede}im gradovima:
Zenica (Marjanovi}a put bb -
zgrada Jabuka; Tuzla - Tura-
libegova ulica 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`),
Br~ko - Bosne srebrene 3
(Kvadrant); Biha} - Biha}kih branilaca 2; Mostar - Husnije Repca bb;
Gra~anica - zgrada Ozrenka; Travnik - @itarnica F; Banja Luka - Tr`ni
centar Ekvator (Ulica kralja Petra Kara|or|evi}a); Gora`de - [ukrije
Kukavice 12 ; Bijeljina - Me{e Selimovi}a 2.
U Sarajevu koverte sa
karticama mo`ete pre-
dati uoglasnim slu`ba-
ma koje se nalaze u
Avaz Twist Toweru u Te{anjskoj ulici 24,
te u Avaz biznis
centru, u Ned`ari}ima.
Izvla~enje nagrada bit }e obavljeno
29. maja u 14 sati.
Imena nagra|enih objavit }emo u
„Dnevnom avazu“ u subotu, 30. maja.
300 KM
x180
x30
x30
Sedmi~ni nagradni fond;
[esto izvla~enje 29. maja 2009.
x30
x30
x
3
0
x
3
0
x30
globus
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 24
Stravi~an zlo~in {okirao je sta-
novnike naselja Pazdigrad, koje
se nalazi na isto~nom ulazu u
Split. Du{evno rastrojeni Ljubo-
mir Zaradi} (43) je u ponedjeljak
rano ujutro iz poluautomatske
pu{ke ubio svoju suprugu Orija-
nu (38) i njihovo dvoje djece, pe-
togodi{nju k}erku i desetogo-
di{njeg sina, javljaju hrvatski me-
diji.
Portparol Splitsko-dalmati-
nske policijske uprave Marina
Kraljevi}-Gudelj potvrdila je ka-
ko je du{evno rastrojen mu{kar-
ac poluautomatskom pu{kom
po~inio trostruko ubistvo i po-
tom sebi oduzeo `ivot, vjerova-
tno istim oru`jem. Kom{ije su
izjavile da su ~ule sedam pucnje-
va, ali su to pripisivali radovima
u kom{iluku.
Kako mediji javljaju, neslu-
`beno se saznaje da je stra{an pri-
zor u stanu Zaradi}evih prvi
ugledao sin Ljubomirove sestre.
Kada je oko 20.30 sati, punih 14
sati nakon ubistava i samoubi-
stva, stigao pred vrata stana, niko
mu nije otvarao, pa je on u stan
provalio preko balkonskih vrata i
zatekao u`as.
Prema prvim policijskim
izvje{tajima, Ljubomir Zaradi}
(43) ubio je suprugu Orijanu (37)
i k}erku Deni (5) u spava}oj sobi,
a sina Trpimira (10) u dje~ijoj. Na
kraju je i sebi oduzeo `ivot istim
oru`jem kojim je usmrtio ~lanove
porodice. Pu{ka, isto~nonjema-
~ke proizvodnje, prona|ena je is-
pod njegovog tijela, namje{tena
na rafalnu paljbu.
Trenutno se ni{ta ne zna o
opro{tajnom pismu, dok policija
istra`uje motive ove tragedije u
Splitu. Oni koji su poznavali por-
odicu isklju~uju probleme fina-
nsijske prirode, dok sva|e bra-
~nog para ne pamte.
Mandatar za sastav nove crno-
gorske vlade Milo \ukanovi} upo-
znao je neke najbli`e saradnike s
planom da njegov kabinet bude tr-
anzicioni i da radi do 2011. godine,
kada bi vladu i rukovo|enje Demo-
kratske partije socijalista (DPS) tr-
ebao preuzeti potpredsjednik Vla-
de u odlasku Igor Luk{i}.
Podgori~ke „Vijesti“ pi{u da
\ukanovi} ra~una da }e do tada
svjetska ekonomska kriza biti pre-
vazi|ena i da }e Crna Gora vratiti
finansijsku stabilnost. To bi zna~ilo
kraj posla za \ukanovi}a i njegove
saradnike koje izabere u novu vla-
du. Za 2011. godinu planiran je i
kongres DPS-a, kada bi trebali biti
izabrani novi sastav Glavnog odbo-
ra i naju`e rukovodstvo.
List pi{e da je \ukanovi} sara-
dnicima nagovijestio kako `eli fo-
telju predsjednika partije prepusti-
ti nekom drugom, kao i da bi
Luk{i}a `elio vidjeti i na toj fu-
nkciji. Izbor Luk{i}a za {efa DPS-a
automatski bi zna~io da ima dovo-
ljno legitimiteta da vodi vladu.
Afganistan
Dva napada na
Amerikance
Tri ameri~ka vojnika NA-
TO snaga i tri afganistanska
civila ubijeni su u ju~era-
{njem napadu bomba{a samo-
ubice, koji je ciljao strane tru-
pe na istoku Afganistana,
objavili su zvani~ni afganista-
nski izvori i NATO.
Ne{to ranije, ~etiri ame-
ri~ka vojnika ubijena su kada
je njihovo terensko vozilo
„hamer“ nai{lo na ru~nu bo-
mbu, blizu Bagrama, pedese-
tak kilometara sjeverno od
Kabula.
Kari Mensur (Qari Ma-
nsoor), portparol oru`ane fra-
kcije „Hezb-e-Islami“, ratnog
vo|e islamiste Gulbudina He-
kmatjara (Gulbuddin He-
kmatyar), preuzeo je odgovor-
nost za napad, prenose lokalni
mediji.
Osam lidera {iitske milicije
osu|eno je ju~er na smrt pred su-
dom u Divanijahu, na jugu Iraka,
za „bomba{ke napade i ispaljiva-
nje raketa“.
- Kazneni sud u Divanijahu
izrekao je smrtne kazne osmorici
vo|a specijalnih grupa, u skladu
sa ~lanom 4. Zakona o terorizmu.
Grupa od osam milicajaca
uhap{ena je i optu`ena za ubistva,
silovanja, podmetanje ru~nih bo-
mbi i ispaljivanje raketa u pokra-
jini - izjavio je general Abdel Aziz
el-Salhi.
U terminologiji koju koriste
ira~ke vlasti i ameri~ka vojska
pod „specijalnim grupama“ podr-
azumijevaju se ekstremisti {iitske
milicije koji su naoru`avali i
obu~avali iranske grupe.
Su|enje u Iraku
Osmorica dobila smrtne kazne
Su ]i: Sudi joj se za kr{enje ku}nog pritvora (Foto: AFP)
Kom{ije ~ule pucnjeve, ali su mislile da su u pitanju radovi
Luk{i}: Potpredsjednik Vlade u odlasku
Ukratko
JANGON - Liderka Demokra-
tskog pokreta u Mijanmaru Aung
San Su ]i rekla je pred sudom da ni-
je prekr{ila uvjete ku}nog pritvora u
incidentu u kojem je jedan Ameri-
kanac doplivao do njene ku}e, izja-
vili su prisutni diplomati i novinari.
- Nisam to u~inila - rekla je dobi-
tnica Nobelove nagrade kada ju je
sudija u ozlogla{enom zatvoru u
Jangonu pitao da li je prekr{ila
uvjete pritvora. Su ]i se pojavila
prvi put pred sudom od kada ju je
mijanmarski vojni re`im optu`io
nakon {to je Amerikanac D`on
Jetav (John Yettaw) preplivao je-
zero da bi stigao do njene ku}e 4.
maja i zadr`ao se dva dana.
Prvo pojavljivanje Su ]i pred sudom
KARTUM - U `estokim borba-
ma u Darfuru, blizu granice Su-
dana sa ^adom, ubijeno je 20 su-
danskih vojnika i 43 pobunjeni-
ka. Potparol sudanske armije re-
kao je da su vojnici presreli pobu-
njeni~ke snage i da su 43 pripa-
dnika darfurskog Pokreta za pra-
vdu i jednakost (JEM) ubijena, a
54 ranjena, dok je 20 sudanskih
vojnika ubijeno i 31 ranjen.
On je dodao da je ostatak boraca
JEM-a pobjegao preko sudansko-
~adske granice. Istovremeno,
JEM je u saop}enju potvrdio da
su napali bazu sudanskih vojnika
u mjestu Um Baru na sjeveru Da-
rfura.
@estoke borbe blizu granice Sudana i ^ada
DAKA - Najmanje 62 osobe pogi-
nule su u udaru ciklona Aila u
Banglade{u, javila je privatna te-
levizija ATN. U izvje{taju se na-
vodi da je broj `rtava pove}an na-
kon {to su prona|ena 44 tijela u
obalskim podru~jima.
Ciklon je zahvatio dijelove Ba-
nglade{a i isto~ne Indije i pokre-
nuo plimne talase i poplave zbog
kojih je izbjeglo oko pola miliona
ljudi. Zvani~nici u obalskom po-
dru~ju sklonili su civile u privre-
mena skloni{ta nakon nailaska
talasa i udara vjetra brzine 100 ki-
lometara na sat.
Ciklon Aila odnio najmanje 62 `ivota
PORT O PRINC - Najmanje 13
osoba je poginulo, a pet nestalo
na Haitiju u poplavama koje su
nastale zbog nevremena i obilnih
ki{a koje su padale nekoliko da-
na.
U nevremenu je sru{eno 57 ku}a,
nekoliko desetina je o{te}eno u
ju`nom i jugozapadnom dijelu
dr`ave, dok je oko 2.000 porodica
ostalo bez krova nad glavom, pre-
nose agencije.
Poplave zbog nevremena na Haitiju
Sarkozi u Kampu mira (Foto: AP)
ABU DABI - Francuski predsje-
dnik Nikolas Sarkozi (Nicolas
Sarkozy) otvorio je ju~er francu-
sku stalnu vojnu bazu u glavnom
gradu Ujedinjenih Arapskih
Emirata. Ceremonija otvaranja
odr`ana je u prisustvu potpre-
dsjednika vlade i ministra unu-
tra{njih poslova Emirata {eika
Sejfa ben Zajeda el-Nahjana.
Otvoren godinu i po nakon svog
pokretanja, francuski Kamp mira
primit }e od jula vi{e od 400 vo-
jnika na tri lokacije. Bit }e tu po-
morska baza i logisti~ka podr{ka
u luci Abu Dabija, zra~na baza u
kojoj }e se nalaziti sektor od na-
jmanje tri borbena aviona i kamp
za obuku za urbane sukobe u pu-
stinjskoj zoni.
Nikolas Sarkozi otvorio bazu u UAE
HRVATSKA Stravi~an zlo~in potresao Split
Ubio suprugu i dvoje djece,
a zatim izvr{io samoubistvo
Zaradi} zlo~in po~inio pu{kom isto~nonjema~ke proizvodnje Motivi jo{ nisu poznati
Planovi mandatara za novu vladu Crne Gore
\ukanovi} vidi Luk{i}a
kao nasljednika
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 25
globus
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 26
Svjetska zdravstvena organi-
zacija (WHO) objavila je da se
broj oboljelih od svinjske gripe,
koja se jo{ naziva meksi~kom,
novom ili A gripom, pribli`io
cifri od 13.000, a registrirani su
u 46 dr`ava {irom planete.
Prema podacima WHO-a, ko-
ji sadr`e manje cifre od naciona-
lnih, ali se vjeruje da su ta~nije,
registrirane su 12.954 osobe koje
su zara`ene H1N1 virusom, od
kojih je preminulo 92. Najte`e je
pogo|en Meksiko, gdje je premi-
nulo 80 osoba, osam puta vi{e
nego u Sjedinjenim Dr`avama
(10), dok je po jedna osoba od
svinjske gripe umrla u Kostariki
i Meksiku.
Testovi na jednom ~ovjeku u
Kongu pokazali su da nije inficir-
an H1N1 virusom, tako da Afrika
jo{ nije pogo|ena ovom bole{}u.
Najvi{e oboljelih, osim u SAD i
Meksiku, ima u Japanu, Velikoj
Britaniji i [paniji, dok su prvi
slu~ajevi registrirani na Tajvanu i
u Bahreinu.
Vi{e od 2.000 putnika, koji su
krstarili na jednom brodu kod Au-
stralije, zamoljeno je da se svojevo-
ljno stave u karantin na sedam da-
na jer je ustanovljeno da su osam
putnika i jedan ~lan posade bili za-
ra`eni svinjskom gripom.
Avion, koji je saobra}ao je-
dnom ~arter-linijom izme|u
SAD i istoka Rusije, vratio se u
Sjevernu Ameriku nakon {to su
ruski ljekari kazali kako su-
mnjaju da je u avionu neko za-
ra`en virusom H1N1. U letjeli-
ci su bili pilot, ~lan posade i pet
putnika.
SVINJSKA GRIPA Oboljelo skoro 13.000 osoba
Afrika jedini kontinent bez
zara`enih virusom H1N1
Prvi slu~ajevi oboljenja prijavljeni na Tajvanu i u Bahreinu
Palestinski predsjednik Ma-
hmud Abas (Abbas) najavio je da
}e se na sastanku s ameri~kim pr-
edsjednikom Barakom Obamom
(Barack) u petak usredsrediti na
odbijanje Izraela da zaustavi
{irenje jevrejskih naselja na Za-
padnoj obali i jevrejskih kvartova
u isto~nom Jerusalemu.
Izraelski premijer Benjamin
Netanjahu odbacio je pozive
SAD na potpuno zamrzavanje
izgradnje naselja, uklju~uju}i i
{irenje postoje}ih zbog prirodnog
rasta stanovni{ta, najaviv{i da
ne}e prihvatiti ograni~enja u
izgradnji unutar kvartova u Jeru-
salemu.
Abas je ranije odbacivao mo-
gu}nost obnove mirovnih prego-
vora sa Izraelom, ako ta dr`ava ja-
sno ne izrazi posve}enost stvara-
nju palestinske dr`ave i zaustavi
izgradnju naselja.
Rusija }e potpisati historijski
komercijalni sporazum o snabdije-
vanju ameri~kih elektroenergetsk-
ih kompanija gorivom s oboga}-
enim uranom, saop}io je ju~er zva-
ni~nik ruske atomske industrije.
- Na osnovu sporazuma, dr`avna
kompanija „Teksnabeksport“ prvi
put }e snabdijevati ameri~ko tr`i{te
nuklearnim gorivom od obo-
ga}enog urana - izjavio je izvr{ni di-
rektor firme Vadim Mikerin.
Gorivo kojim je Rusija ranije
snabdijevala tr`i{te izvu~eno je iz
starih nuklearnih glava i pre-
ra|eno za komercijalnu upotre-
bu, na osnovu sporazuma koji bi
~uvao ruske nuklearne materijale
dalje od crnog tr`i{ta. Mikerin je
odbio re}i vrijednost ugovora i ko
}e biti potencijalni kupci.
Historijski sporazum svjetskih sila
Ruska firma snabdijeva SAD
gorivom s oboga}enim uranom
Sjeverna Koreja ispalila je
ju~er jo{ dvije rakete kratkog
dometa sa svoje isto~ne obale,
javila je ju`nokorejska agencija
Jonhap, pozivaju}i se na izvore
iz ju`nokorejske vlade.
Ovaj potez, prema rije~ima
jednog ju`nokorejskog zva-
ni~nika, dodatno poja~ava te-
nzije na Korejskom poluotoku,
budu}i da je Pjongjang pre-
kju~er izveo drugu nuklearnu
probu i ispalio tri rakete „zeml-
ja-zrak“ kratkog dometa, ta-
ko|er sa isto~ne obale, izazvav{i
zabrinutost i osude cijele
me|unarodne zajednice.
Ranije je Vije}e sigurnosti
UN-a odlu~ilo da treba pripre-
miti novu rezoluciju u vezi sa
nuklearnim aktivnostima Pjo-
ngjanga. Ruski ambasador Vita-
lij ^urkin, ~ija dr`ava predsje-
dava Vije}em u maju, rekao je
da su ~lanice ovog tijela UN-a
konstatirale da je Sjeverna Kor-
eja prekr{ila prethodnu rezolu-
ciju.
Sjeverna Koreja je prvu nu-
klearnu probu izvela u oktobru
2006. godine, a vjeruje se da po-
sjeduje jo{ 800 projektila.
Osam osoba izgubilo je `ivot u
po`aru koji je izbio u bolnici u
Bursi, na sjeverozapadu Turske,
saop}io je ju~er guverner istoime-
ne provincije Sahabetin Harput.
- Po`ar je izbio zbog kvara na
elektri~nim instalacijama u sali
za skeniranje, a dim se pro{irio
na odjeljenje za intenzivnu njegu
- rekao je Harput i dodao da je va-
tra brzo uga{ena.
Jo{ nije utvr|eno da li je osam
`rtava, me|u kojima su i tri `ene,
umrlo od trovanja ugljenmono-
ksidom ili zbog toga {to su apara-
ti za odr`avanje u `ivotu, na koje
su bili priklju~eni, otkazali zbog
nestanka struje.
Osam osoba izgubilo `ivot
Italijanska policija objavila je
da je u Napulju uhap{en Antonio
Bastone (30), jedan od najtra`eni-
jih ~lanova mafija{kog klana Ka-
mora, koji se dovodi u vezu s tr-
govinom narkoticima.
Bastone je bio na listi od 100
najtra`enijih kriminalaca u Itali-
ji, a za njim je u januaru izdata
potjernica. Bio je glavni ~ovjek za
{verc kokaina iz Ju`ne Amerike.
Klan Kamora odvojio se od
najve}e mafija{ke grupe Di Lau-
ro i sa njima je posljednjih godi-
na Bastone bio u sukobu, javila je
italijanska agencija ANSA.
Akcija italijanske policije u Napulju
Uhap{en Antonio Bastone
Spec
BOGOTA - Crni umjesto bijelog kokaina najnoviji je trik
koji su smislili kolumbijski narko-dileri da bi prevarili policiju.
Prije nekoliko dana, kolumbijske snage sigurnosti zaplijenile su
15 paketa droge neobi~ne boje, navode}i da je to prvi put da je pr-
ona|en crni kokain.
Zaplijenjena „cocaina negra“, koja je pala u ruke kolumbijskoj
policiji, bila je sakrivena u rezervoaru autobusa koji je zausta-
vljen na putu za aerodrom u Bogoti.
Turska
Kurdi `ele
pregovore
Londonski list „Times“ obja-
vio je intervju s vo|om kurdskih
pobunjenika u Turskoj Mura-
tom Karajilanom, koji je pozvao
Ankaru da okon~aju 25-godi{nji
sukob. Lider Radni~ke partije
Kurdistana (PKK) izjavio je za
britanski list da je spreman odu-
stati od cilja stvaranja nezavisne
dr`ave Kurda ako Turska prista-
ne na mirovne pregovore.
Kurdi, kojih najvi{e ima u
Turskoj - 12 miliona, a potom
u Iraku i Iranu po pet miliona,
prema rije~ima vo|e pobunje-
nika s kojim je novinar
„Timesa“ razgovarao u plani-
nama na sjeveru Iraka, `ele da
se rat zavr{i i da se prona|e
demokratsko i mirno rje{enje
u okviru turskih granica.
^urkin: Nova rezolucija UN-a (Foto: AP)
Sjeverna Koreja nastavila s testiranjima
Ispaljene jo{ dvije
rakete kratkog dometa
Po`ar zahvatio bolnicu u Bursi
Bolesnici i osoblje ispred bolnice: Kvar na instalacijama (Foto: AFP)
Oboljeli registrirani u 46 dr`ava (Foto: AFP)
Abas: U petak susret s Obamom
Uo~i susreta predsjednika Palestine i SAD
Fokus na zaustavljanje
{irenja jevrejskih naselja
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 27
28 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
kiosk 29
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
Supruga biv{eg britanskog pr-
emijera Tonija Blera (Tony Blair)
^eri (Cherue) ispri~ala je u emisi-
ji italijanske TV ku}e RAI kako
se njen mu` stidio italijanskog
kolege Silvija Berluskonija
(Silvio Berlusconi). Naime, prili-
kom jednog susreta Berluskoni je
na glavi imao maramu kao gusar,
a Bler se pribojavao da }e mu se
britanski mediji smijati.
- Bez obzira na to {ta se do-
ga|alo, nemoj dopustiti da bu-
dem slikan uz Silvija s bandanom
na glavi. Budi izme|u nas jer }e
me britanski mediji ubiti - govo-
rio je Bler svojoj supruzi.
Biv{i britanski premijer i nje-
gova supruga bili su 2004. na ljeto-
vanju u Toskani. Bler je htio pri-
dobiti italijanske glasove u izboru
Londona kao doma}ina Olimpi-
jskih igara. Kad su do{li na Sardi-
niju, Berluskoni je nosio rup~i} na
glavi jer je prethodno imao opera-
ciju presa|ivanja kose.
- Bili smo na jahti i onda je
Berluskoni predlo`io da idemo
pro{etati, s time {to je rekao da }e
se presvu}i. Nadali smo se da }e
skinuti maramu s glave, ali ju je
samo promijenio i uskladio s bo-
jom ko{ulje - ispri~ala je ^eri
Bler.
Ona je dodala da joj je Toni ta-
da kazao da ga ni u kojem slu~aju
fotoreporteri ne smiju slikati ta-
ko da bude do Berluskonija. I za-
ista, na svim objavljenim fotogra-
fijama izme|u dvojice premijera
uvijek je bila ^eri.
DIPLOMATIJA Supruga biv{eg britanskog premijera otkrila
Bler se stidio Berluskonija
Prilikom susreta na Sardiniji 2004. Berluskoni je imao maramu na glavi, a Bler
se pla{io da }e ga britanski mediji ismijati ako se slika pored italijanskog kolege
Belgijski arhitekta Vinsent
Kalbo (Vincent Callebaut) diza-
jnirao je zgradu koja li~i na krila
leptira ili vilinog konjica. Zgrada
}e biti izgra|ena na Ruzvelt Ajle-
ndu u Njujorku i o~ekuje se da }e
pokrenuti revoluciju u proizvo-
dnji hrane u gradovima.
Gra|evina visoka 600 metara
sa 132 sprata imat }e ure|ene pr-
ostore za uzgoj stoke, peradi i 28
razli~itih usjeva. U njoj }e se ta-
ko|er nalaziti uredi i stanovi. Sve
poljoprivredne radove obavljat }e
sami stanari.
Imat }e dva tornja i dva pokre-
tna krila pokrivena staklom. Grijat
}e se solarnom energijom, a ljeti }e
se hladiti prirodnim provjetrava-
njem i isparavanjem biljaka. Vrto-
vi }e pro~i{}avati ki{nicu koja }e se
mije{ati s otpadnim vodama. Na-
kon organske obrade ona }e se po-
novno koristiti za poljoprivredu.
Kalbo se ve} proslavio svojim
ekscentri~nim projektima. Neda-
vno je predstavio plan samodosta-
tnog plutaju}eg grada nalik na loto-
sov cvijet koji bi trebao rije{iti pro-
blem rasta nivoa svjetskih mora.
Zgrade vilini konjici njegov su od-
govor na porast broja stanovnika.
- Broj stanovnika gradova po-
rast }e od 2009. do 2025. sa 3,1
milijarde na 5,5 milijardi. Eko-
lo{ki grad nastoji reintegrirati
poljoprivredu kroz obnovu priro-
dnih resursa i biorazgradivi otp-
ad - ka`e Kalbo.
Projekt belgijskog arhitekte u Njujorku
U zgradi visokoj 600 metara
stanari }e uzgajati povr}e
Kalbo projektirao zgradu koja }e imati oblik krila leptira u
kojoj }e biti uzgajane biljke i dr`ana stoka
Norbert V. u sudnici
Sva|a brata i sestre u nje-
ma~kom gradu Minsteru zavr{ila
je smrtonosno. Bizarno kod cije-
log slu~aja je to {to se ne radi o
djeci, nego ljudima u kasnim pe-
desetim godinama `ivota. Iako
ima 57 godina, Norbert V. ubio je
svoju sestru Doris sjekirom na-
kon {to ga je ona htjela izbaciti iz
sobe u roditeljskoj ku}i.
Norbert ka`e da je stalno bio
pod pritiskom porodice, ~iju po-
dr{ku nikada nije imao te da ni
nakon 32 godine studiranja nije
uspio zavr{iti fakultet.
- Sestra mi je nedavno poslala
pismo u kojem mi je rekla da mo-
ram isprazniti svoju dje~iju sobu.
Htio sam zadr`ati sobu i to mi je
bilo va`no, jer sam imao veliki
egzistencijalni strah - rekao je
Norbert na sudu.
Kako je ispri~ao Norbert,
oti{ao je u roditeljsku ku}u i za-
molio sestru da soba ostane njego-
va, a ona je po~ela vikati. Tada je
on oti{ao po sjekiru i udario sestru
tupom stranom kako bi je upla{io.
Kako je `ena i dalje vikala, on ju je
nastavio udarati sve dok je nije
ubio. Ako bude osu|en, Norbert
V. bi ostatak `ivota mogao prove-
sti u zatvoru.
Tajanstvena Maja iz Zagreba,
menad`erica HT-a, koju je
„Deutsche Telekom“ pratio i {piju-
nirao, od po~etka je sumnjala da je
dosje, koji je procurio u javnost,
njen. Bila je zbunjena jer, kako
ka`e, puno je detalja bilo potpuno
la`no. Nadala se da cijela Hrvatska
ipak ne ~ita, ne slu{a i ne pri~a ba{
o njoj. Ali, iz Njema~ke je dobila
potvrdu da je dosje njen.
- Ljuta sam i tu`it }u „Deutsche
Telekom“ - rekla je Maja te dodala
da joj nije bilo ugodno kada je sa-
znala da su je pratili nepoznati ljudi.
[pijuni nisu istra`ivali samo nju
ve} i njenog supruga, sestru i osta-
tak porodice. Maja je i time
zgro`ena. U dosjeu su i imena hrva-
tskih biznismena s kojima je po-
znata menad`erica odlazila na po-
slovne sastanke. U jednom dijelu
{pijuni su spomenuli i uglednog
hrvatskog ljekara, kojeg Maja, kako
tvrdi, nikada nije ni srela. Od
„Deutsche Telekoma“ je tra`ila do-
sje, a kompaniju }e tu`iti u Nje-
ma~koj, a vjerovatno i u Hrvatskoj.
Lovci naoru`ani pu{kama za
uspavljivanje poku{avali su uhvati-
ti leoparda koji je upao u vrt rezi-
dencije pakistanskog premijera Ju-
sufa Raze Gilanija u Islamabadu.
@ivotinja ~ije su prisustvo otkr-
ile kamere uspjela je u}i u vrt upr-
kos dobrom osiguranju, najvjero-
vatnije u potrazi za nekom od di-
vljih svinja koje nisu rijetke u kra-
ju. Premijerov portparol izjavio je
da je rije~ o krupnom leopardu, ali
da premijer Gilani nije napu{tao
rezidenciju i da je nastavio norma-
lno raditi u svom uredu.
Dok su se lovci pripremali ubiti
leoparda, on je presko~io jedan zid i
pobjegao u drugi dio velikog vrta.
Spec
ZRENJANIN - Proizvo|a~ kozmetike „Luksol“ po~eo je
proizvoditi sapun od prirodnih sastojaka pod nazivom „Mar{al“,
koji je bio omiljeno higijensko sredstvo Josipa Broza Tita. Cijena
jednog komada bit }e oko pet eura.
^eri Bler izme|u dvojice premijera
- Ja nikada nisam napravio
nijedan gaf, niti jedan, svaki gaf
su izmislili novinari - rekao je
Berluskoni za CNN.
Osim {to je krivicu za svoju
lo{u reputaciju svalio na novina-
re, Berluskoni je kazao i da mu
njegov posao predstavlja teret.
- Jo{ sve {to radim obavljam s
velikim osje}ajem `rtvovanja.
Moram vam re}i da mi se to ne
svi|a... Ali, eto, ja sam ovdje jer
Berluskonija smatraju jedinim
vo|om sposobnim da dr`i umje-
renu desnicu na okupu - rekao je
italijanski premijer.
Italijanski premijer i gafovi
Impresivna gra|evina na 132 sprata Prostor za rad i `ivljenje
Sva|a zavr{ila tragedijom
Nijemac sjekirom ubio
sestru zbog sobe
Nakon {pijunskog skandala
Maja iz Zagreba tu`i
„Deutsche Telekom“
Gilani: Nije napu{tao rezidenciju
Panika u Islamabadu
Leopard upao u vrt pakistanskog premijera
30 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
Povr}e, ora{asti plodovi i mediteranska hrana
Uporediv{i 200 studija u
kojima su u~estvovali
milioni ljudi, nau~nici su
do{li do zaklju~ka da je
lista namirnica zdravih
za srce vrlo kratka. Oni
su ustanovili da jedino
povr}e, ora{asti plodovi
i mediteranski na~in
ishrane pozitivno utje~u
na srce.
Na listi lo{ih namirnica
na{li su se ugljikohidrati
kao {to je bijeli hljeb i
masno}e poput onih ko-
je se nalaze u kola~ima i
pr`enom krompiru. Ana-
liza je pokazala da, {to
se ishrane ti~e, jo{ po-
stoji siva zona namirnica
o ~ijim se u~incima ne
zna dovoljno.
Tako se pod upitnikom
nalaze meso, jaja i mlije-
ko, za koje se ne mo`e
re}i da li su ili nisu dobri
za srce. Sigurno je to da
je mediteranski na~in
ishrane, koji uklju~uje
mnogo povr}a, mnogo
ribe, ora{aste plodove,
neprera|ene `itarice, ri-
bu i maslinovo ulje, mn-
ogo zdraviji u pore|enju
sa zapadnja~kim na~in-
om, koji se uglavnom
bazira na prera|enom
crvenom mesu, rafinira-
nim `itaricama i mnogo
masti.
[ta voli srce
Dvije do tri {olji-
ce kafe dnevno
kod `ena sma-
njuje rizik od
mo`danog udara za 19
posto, ustanovili su norve{ki
stru~njaci nakon ~etrnaestogo-
di{njeg istra`ivanja. Za{titni fa-
ktor iz toplog crnog napitka ne
va`i za `ene pu{a~e, oboljele
od dijabetesa i one s visokim kr-
vnim pritiskom ili pove}anim ho-
lesterolom.
N
utricionisti nagla{avaju
da boje u vo}u i povr}u
imaju za{titno i ljekovi-
to djelovanje i predstavljaju
male prirodne lijekove. A
po{to svaka boja ima razli~ite
efekte, u interesu na{eg zdr-
avlja je da unesemo {to vi{e
boja u na{u svakodnevnu
ishranu. Be~ki profesor Ha-
demar Bankhofer obja{njava
razli~ite efekte plave, crvene,
zelene i `ute boje na va{em
tanjiru.
* Zelena boja je bogata tako-
zvanim saponinima, ali i hlor-
ofilom. Saponini mogu sniziti
povi{en nivo holesterola,
aktivirati imunolo{ki sistem,
smiriti upale i suzbiti {tetne
bakterije. Hlorofil se brine za
to da mozak bolje apsorbira
kisik i da ga mo`dane }elije
bolje iskoriste. Posebno dra-
gocjeni zeleni prirodni proi-
zvodi su brokula, {pinat i kivi.
* Vo}e i povr}e crvene i nara-
nd`aste boje sadr`i dosta ka-
rotenoida, koji neutraliziraju
agresivne molekule {tetnih
materija, ja~aju disajne pute-
ve, ~ulo vida i imunitet. Pose-
bno dragocjeni proizvodi ovih
boja su tikva, mrkva, parada-
jz, paprika, narand`a, ma-
ndarina i lubenica.
* U plavim i ljubi~astim priro-
dnim proizvodima sadr`ani
su brojni polifenoli. Oni djelu-
ju kao antibiotici, suzbijaju
upale, {tite od infekcija,
ja~aju srce i krv odr`avaju
te~nom. Posebno bogate po-
lifenolima su borovnica, cve-
kla, crno gro`|e, patlid`an,
vi{nja, kupina, crna ribizla i
zovine bobice.
* @uta boja u vo}u i povr}u
zna~i velike koli~ine flavonoi-
da, koji utje~u na nivo hole-
sterola. Oni krv odr`avaju
te~nom i imaju pozitivan utje-
caj na `eludac i crijeva. Po-
sebno bogati flavonoidima su
`uta paprika, breskva, ma-
ngo, zrela kru{ka i grejpfrut.
Prema najnovi-
jim istra`ivanji-
ma, najve}i nepri-
jatelj karcinoma ko`e vi{e
nije vitamin E nego selen,
element u tragovima koji
ja~a imunolo{ki sistem. Pr-
ema novoj studiji, selen je
povezan sa 60 posto ma-
njim rizikom od karcinoma
ko`e. Prirodni izvori selena
su brazilski ora{~i}i, kva-
sac, meso, `itarice i plodo-
vi mora.
S
p
e
c
S
p
e
c
Lijekovi iz prirode na tanjiru
Vi{e boje, bolje zdravlje
Vi{e boje, bolje zdravlje
Doru~kujte!
Da biste smr{avili, nikada
nemojte preskakati doru~ak.
U suprotnom, kilogrami }e
vam se talo`iti iako jedete
manje koli~ine hrane. Naime,
kada ne jedete dovoljno, va{
metabolizam postaje sporiji i
organizam ne mo`e sagorije-
vati masti, tako da vam se
de{ava ba{ ono {to ste htjeli
izbje}i.
Doru~ak ne treba biti prejak.
Ako rano ujutro „zatrpate“ tijelo
ogromnim, te{ko svarljivim ko-
li~inama hrane, opet ste mu
u~inili „medvje|u uslugu“ -
`eludac }e te namirnice variti
satima, a vi }ete se osje}ati po-
spano, umorno i iscrpljeno, ia-
ko je dan tek po~eo. Po{to je
doru~ak prvi dnevni obrok, od
presudne je va`nosti da se u
namirnicama nalaze adekva-
tne koli~ine proteina, ugljikohi-
drata, bjelan~evina i vitamina.
Najbolji doru~ak predstavljaju
`itarice u kombinaciji s mli-
je~nim proizvodima. Ukoliko
neko ima problema s holester-
olom, onda mlije~ne proizvode
`ivotinjskog porijekla mogu za-
mijeniti napicima biljnog porije-
kla, kao {to je sojino, ovseno ili
ri`ino mlijeko. Ovi napici u sebi
imaju masti i to u obliku neza-
si}enih masnih kiselina, koje
su osnovni izvor energije za
rad srca. Holesterola u njima
nema uop}e, a uz to, oni pre-
dstavljaju dragocjen izvor pro-
teina.
P
re
p
o
ru
k
e
32 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Mi{i}i ne vole
gazirana pi}a
Ljudi koji dnevno popiju
nekoliko litara gaziranih pi}a
mogli bi imati ozbiljnih proble-
ma s mi{i}ima, pa ~ak i sa sr-
cem, zbog smanjenog nivoa
kalija u krvi, upozorili su li-
je~nici. Promjena nivoa kalija
mo`e znatno promijeniti rad
kardiovaskularnog sistema,
otkrili su nau~nici u stru~nom
~asopisu „International Jour-
nal of Clinical Practice“.
Hroni~no pomanjkanje kalija
koje uzrokuje prekomjerno pije-
nje gaziranih pi}a mo`e dovesti
do poreme}aja sr~anog ritma.
Nedostatak kalija izaziva mi{-
i}nu slabost, gr~eve, lupanje sr-
ca i mu~ninu. Studija je obuhva-
tila pacijente koji su pili izme|u
dvije i devet litara gaziranih pi}a
dnevno, a me|u njima su bile i
dvije trudnice.
Novo u lije~enju
astme
Folna kiselina, vitamin iz
zelenog lisnatog povr}a, graha
i oraha, mo`e suzbiti alergijske
reakcije i ubla`i simptome
astme. Uz upozorenje da je jo{
rano za tvrdnje da je astmu i
alergije mogu}e lije~iti folnom
kiselinom, odnosno vitaminom
B9, istra`iva~i centra „Johns
Hopkins“ predla`u da se uz
njenu pomo} saniraju upale.
Nau~nici su u svom istra`iva-
nju utvrdili vezu izme|u nivoa fo-
lne kiseline i upalnih bolesti,
uklju~uju}i sr~ane bolesti. Utvr-
|eno je da su osobe s vi{im ni-
voom folne kiseline u krvi imale
manje IgE antitijela, manje prija-
vljenih alergija i napada astme.
ORDINACIJA
33
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.

PORODICA I ZDRAVLJE
Akutnu upalu bubrega obi~no uzrokuje e{erihija, mada je
lista mogu}ih krivaca podu`a. Mo`e biti i posljedica problema
s pra`njenjem mjehura, kamenaca u njemu, tumora, ali i
katetera te drugog medicinskog pribora
Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}
Nijedna bolest bubrega nije bezazlena
Upali su najizlo`enije `ene
starije od 45 godina
Manje je poznato da se upala bubrega mo`e pojaviti i nakon vatrenog seksa koji
omogu}ava bakterijama da u|u u mokra}nu cijev i mjehur
Bubrezi su glavni pre~ista~i u
tijelu, ~ije se bolesti u na{oj ze-
mlji neopravdano zanemaruju.
Mada samo neke bubre`ne bo-
lesti, poput zatajenja bubrega,
ugro`avaju `ivot, nijedna nije
bezazlena - pa ni akutna upala
bubrega (pijelonefritis), s kojom
se naj~e{}e susre}emo.
^ista~i na popravku
Na 10.000 stanovnika akutnu
upalu bubrega ima njih 3-10, pri
tome ~etiri puta rje|e mu{karci
nego `ene. Me|u njima naji-
zlo`enije su one starije od 45 go-
dina. No, ni djeca, mu{karci ili pri-
padnice ljep{eg spola tokom plo-
dnog razdoblja nisu po{te|eni. A
ta se neugoda mo`e sprije~iti. Ne
znate kako? Pro~itajte!
Bubrezi su sastavni dio gor-
njeg mokra}nog trakta. Zada}a
im je da filtriraju otpadne proi-
zvode, vodu i soli iz krvi i tako
stvaraju mokra}u koja prolazi
kroz oba bubrega pa mokra}nim
vodovima odlazi u mokra}ni
mjehur.
Zdrava mokra}a je sterilna, u
njoj nema virusa, gljiva, bakteri-
ja, pa se u organizmu pona{a
poput antiseptika. Zada}a joj je
da otplavljuje potencijalno {t-
etne bakterije. Uprkos tome, ba-
kterije koje zaostaju i ra-
zmno`avaju se na otvoru mo-
kra}ne cijevi u 95 posto slu~aje-
va krivac su za upale mo-
kra}nog sistema.
Ako se njihov pohod ne zau-
stavi, bakterije se mogu pro{iriti
i na gornji dio mokra}nog siste-
ma i izazvati akutnu upalu bubr-
ega. Kad se ne lije~i na vrijeme,
ona mo`e voditi trajnom
o{te}enju bubrega.
Akutnu upalu bubrega obi~no
uzrokuje e{erihija, mada je lista
mogu}ih krivaca podu`a. Mo`e
biti i posljedica problema s
pra`njenjem mjehura, kamenaca
u njemu, tumora, druge infekcije,
primjerice gripe ili prehlade, ali i
katetera te drugog medicinskog
pribora koji se koristi u lije~enju
mokra}nog sistema.
Manje je poznato da se upala
mo`e pojaviti i nakon vatrenog
seksa koji omogu}ava bakterija-
ma da u|u u mokra}nu cijev i
mjehur.
Temperatura i bol
Upala mo`e zahvatiti jedan ili
oba bubrega, a prate je `estoka
bol u slabinama ili le|ima, povr-
emena jaka bol u trbuhu te bo-
lno i u~estalo mokrenje no}u.
Oboljeli vi{e od dva dana ima
temperaturu vi{u od 38 stepeni
Celzijevih, mu~i ga drhtavica,
ko`a mu je vla`na i crvena, os-
je}a se malaksalo, boli ga cijelo
tijelo. Nerijetko ima mu~ninu i
povra}a, a ~ak se mo`e osje}ati
konfuzno.
Manje je poznato da su kod
starijih mu{karaca i `ena pro-
mjene svijesti ili konfuzija ~esto
jedini znakovi upale! Promjene
su vidljive i na mokra}i, koja
mo`e biti mutna, s tragovima kr-
vi, neugodnog i jakog mirisa.
U dijagnosticiranju bolesti
poma`u laboratorijske pretrage
mokra}e, u kojoj se obi~no na|u
leukociti i/ili eritrociti, te kompju-
terizirana tomografija trbu{ne
{upljine koja mo`e pokazati po-
ve}an jedan ili oba bubrega uz
njihovo smanjeno izlu~ivanje
mokra}e. Bolest se mo`e dija-
gnosticirati i pomo}u ultrazvuka
te biopsije bubrega.
Lije~enje
Do nalaza urinokulture, ko-
ja otkriva ta~nog krivca, upala
se lije~i davanjem antibiotika
{irokog spektra u venu. Kad
se na|e pravi krivac, prelazi
se na ciljano, naj~e{}e, antibi-
otsko lije~enje. Prvi u~inci,
odnosno ubla`avanje simpto-
ma, vide se dva dana nakon
po~etka terpije, no cijelo li-
je~enje obi~no traje desetak
dana. Kroz to vrijeme oboljeli
treba izbjegavati jako za~inje-
nu i ljutu hranu koja iritira mo-
kra}ni sistem te piti puno te-
ku}ine, najbolje ~ajeva ili soka
od brusnica, borovnica, gre-
jpa, {to poti~u mokrenje i tako
odvode bakterije ili druge
uzro~nike upale iz tijela.
Bubrezi su glavni pre~ista~i u tijelu
Istra`ivanje
Dr
Va`no!
Obavezno potra`ite lije~ni-
ka kad vas u~estalo tjera na
mokrenje, ako vas boli i pe~e
pri mokrenju, ako imate drhta-
vicu i povi{enu temperaturu,
mokra}a vam je mutna, krva-
va, neugodnog mirisa ili vas
mu~i bol u slabinama ili do-
njem dijelu trbuha.
D
ispepsija ili lo{a probava
predstavlja stanje pra-
}eno trajnim ili povreme-
nim bolom ili nelagodom u gor-
njem dijelu stomaka (abdome-
na). Obi~no se opisuje kao prer-
ana sitost, osje}aj nadutosti po-
slije jela i zamor s mu~ninom.
Nagon za povra}anje
^esto tegobe mogu biti
pra}ene nagonom na po-
vra}anje i `garavicom. Simpto-
mi mogu trajati jako dugo i po
karakteru se mogu svrstati u
smetnje varenja nalik ~iru na
`elucu, smetnjama crijevnog
motiliteta kao i refluksnoj dispe-
psiji. ^esto se ne mogu razdvo-
jiti te tri skupine, pa su terapijski
tretmani slo`eni.
Prema nekim studijama, ma-
nje od 50 posto bolesnika javlja
se ljekaru zbog takvih problema
iako je stresni faktor koji je pri-
dodat ovim tegobama, kao i kod
drugih bolesti, inicijator tra`enja
medicinske pomo}i.
Uzrok lo{e probave mogu biti
razne bolesti: tumori `eluca, bo-
lesti `u~ne kese, bolesti gu{te-
ra~e, refluksna bolest jednjaka
itd. Ulkusna bolest se ubraja u
najva`nije uzroke dispepsije, a
definitivnu dijagnozu mo`e dati
pregled gornje probavne cijevi:
gastroskopija.
Probleme mogu izazvati i lije-
kovi - antibiotici (ampicilin i eritr-
omicin), preparati kalija, lijekovi
za pro{irenje respiratornih pute-
va, za poja~anje sr~anog rada.
Takvim pacijentima i samo sma-
njenje doze mo`e donijeti pobo-
lj{anje.
Nadutost i lo{a probava ~es-
to se mogu sresti i kod psihi~kih
bolesnika. U ovakvim situacija-
ma koje su predstavljene depre-
sijom i pani~nim strahom neo-
phodni su psihijatrijski tretmani.
Ovi problemi prate i dijabe-
ti~are, osobe sa smanjenom fu-
nkcijom {titne `lijezde, bolesti-
ma krvnih sudova srca, mali-
gnim oboljenjima probavnog tra-
kta te poreme}ajima pri apsor-
pciji minerala - hipokalcemija.
Iako se zbog ovakvih tegoba
pacijenti rijetko javljaju ljekaru,
postoje simptomi koji se ne smi-
ju zanemariti i zbog kojih obave-
zno treba zatra`iti stru~nu medi-
cinsku pomo}!
Oni se manifestiraju stalnim
gubitkom na te`ini, problemom
gutanja koje je ~esto bolno, iscr-
pljeno{}u i lo{om krvnom sli-
kom, u~estalim povra}anjem,
promijenjenom bojom ko`e, ko-
ja je `uta, i pojavom pove}anih
limfnih ~vorova pri pregledu sto-
maka.
Osnovne pretrage
Osnovne pretrage koje treba
obaviti bile bi: fizikalni pregled
pacijenta, gastroskopija gornje
probavne cijevi, hormoni {titne
`lijezde i standardna laboratorija.
Dugotrajna uzimanja nester-
oidnih antireumatika uzrokuju
asimptomatske lezije sluznice u
60 posto, a ulkus u 10-30 posto
bolesnika. Kafa i alkohol stimuli-
raju sekreciju kiseline te mogu
na taj na~in dovesti do nastanka
lo{e probave, a isto tako po-
spje{uju gastroezogfagealnu
bolest.
Novi standardi
za prostatu
Na posljednjem kongresu
Ameri~ke urolo{ke asocijacije
(AUA) odr`anom u ^ikagu
ustanovljeni su novi standardi
za rano otkrivanje raka prosta-
te: spu{tena je starosna grani-
ca sa 50 na 40 godina `ivota
kada bi trebalo po~eti s anali-
zom prostati~nog specifi~nog
antigena (PSA). To se prve-
nstveno odnosi na zdravu
mu{ku populaciju koja je dovo-
ljno informirana o zna~aju ra-
nog otkrivanja raka prostate.
Drugi va`an parametar je br-
zina rasta vrijednosti PSAu jedi-
nici vremena. Osoba kojoj vrije-
dnost PSA poraste za vi{e od
0,4 nanograma u mililitru u roku
od godine ima vi{e od 50 posto
{anse da razvije rak prostate
koji je visokog stepena i koji se
ve} pro{irio izvan same prosta-
te, tako da vi{e nije lokaliziran.
Osjetljiviji na
upalu plu}a
Stariji mu{karci izlo`eni su
ve}em riziku umiranja nakon
upale plu}a nego `ene istih
godina, ukazuje istra`ivanje
obavljeno na Pitsbur{kom
univerzitetu u SAD.
Kao op}i razlog za to navodi
se da mu{karci druga~ije reagir-
aju na infekciju od `ena, dok de-
mografski uzroci, odnos prema
zdravlju, hroni~ni zdravstveni pr-
oblemi i kvalitet medicinskih
usluga u ovom slu~aju nisu od
zna~aja, prenio je Reuters. Stu-
dijom su obuhva}ene 2.183
osobe, prosje~ne starosti 65 go-
dina, koje su bile hospitalizirane
zbog pneumonije. Polovina ispi-
tanika bili su mu{karci.
ORDINACIJA
Dr
34
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.

M
u{ko
zdravlje
Dugotrajna uzimanja nesteroidnih antireumatika uzrokuju
asimptomatske lezije sluznice u 60 posto, a ulkus u 10-30
posto bolesnika. Kafa i alkohol stimuliraju sekreciju
kiseline te mogu na taj na~in dovesti do nastanka lo{e
probave, a isto tako pospje{uju gastroezogfagealnu bolest
Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli}
INTERNISTI^KA ORDINACIJA
A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom)
Tel: 033/525164, 061/188758
Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli},
spec. internista
1. Internisti~ki pregled sa EKG-om
2. Laboratorij, hormoni {titine `lijezde
3. Gastroskopija s lokalnom anestezijom
4. Rektalni tu{e/prevencija karcinoma deb. crijeva/
5. Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde
6. Ku}ne posjete
Popust penzionerima i nezaposlenima za sve preglede!
www.internistica.com
Na {ta sve ukazuje lo{a probava
Alarm iz stomaka
Uzrok lo{e probave mogu biti razne stoma~ne bolesti, lijekovi,
ali i psihi~ka oboljenja, dijabetes, smanjen rad {titnja~e...
Druge bolesti i probava
Broj bolesti koje izazivaju lo{u probavu raste sa starosti pacije-
nta, jer se smatra da svaki ~ovjek izme|u 45-55 godina boluje od
prosje~no ~etiri hroni~ne bolesti. Apsolutni limit za detaljan pre-
gled gornje probavne cijevi (gastroskopija) bila bi starosna dob od
55 godina, kako preporu~uje ameri~ko gastroenterolo{ko
dru{tvo. Naro~ito veliki rizik imaju pacijenti s pojavom maligniteta
probavnog sistema, kao i oni koji ve} imaju stalne tegobe koje tra-
ju du`e od tri mjeseca, a pra}ene su krvarenjem u stolici, opstipa-
cijom i povra}anjem tamnog sadr`aja.
Kafa i alkohol
mogu dovesti
do lo{e probave
oglasi
Dnevni avaz Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 35
Na osnovu ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Slu`bene novine Federacije BiH», broj:
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII
stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ br. 35/06 i 59/08),
Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog zavoda za poljoprivredu, objavljuje
JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Federalnom zavodu za poljoprivredu
I Odjeljenje animalne proizvodnje
01. Pripravnik sa zavr{enim poljoprivrednim fakultetom - 2 (dva) izvr{ioca
II Odjeljenje biljne proizvodnje
01. Pripravnik sa zavr{enim poljoprivrednim fakultetom - 1 (jedan) izvr{ilac
Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju
ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to:
-VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en poljoprivredni fakultet
Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku
izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene
novine Federacije BiH“, br. 35/06 i 59/08).
Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj dr`avi, nastaloj ras-
padom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko
se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena zavr{enog studija,
4. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti 60 % i vi{e),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kan-
ton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, Avde Hume broj 15., Sarajevo, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku
od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dnevnim listovima (ra~unaju}i
posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
„ Javni konkurs za prijem pripravnika u Federalnom zavodu za poljoprivredu“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
DIREKTOR
dr. sc. Enver I{eri}
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federaci-
je BiH» broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Herce-
govine, u ime Op}ine Vare{, ogla{ava
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Vare{
01. Stru~ni saradnik za urbanizam i obnovu – 1 (jedan) izvr{ilac
02. Stru~ni saradnik za geodetske i katastarske poslove – 1 (jedan) izvr{ilac
01. Opis poslova: Inicira i u~estvuje u izradi, izmjenama, dopunama i a`uriranju prostornog plana op}ine, urban-
isti~kih planova i redova gradskog i seoskih naselja; izra|uje urbanisti~ka rje{enja pojedinih dijelova i cjeline nasel-
ja na podru~ju op}ine; stara se o provedbi odredaba prostornog i urbanisti~kog plana grada i urbanisti~kih redova;
vodi poslove na pripremi potrebne tehni~ke dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju pojedinih objekata; priprema
sve potrebne informacije i dokumentaciju za kandidovanje projekata obnove; u~estvuje u izradi potrebne tehni~ke
dokumentacije; vodi evidenciju o zapo~etim poslovima obnove i rekonstrukcije; obavlja i druge poslove koje mu
odredi pomo}nik na~elnika u skladu sa zakonom.
02. Opis poslova: Priprema i predla`e dono{enje odluka iz djelokruga rada katastra; stara se o odr`avanju prem-
jera i katastra zemlji{ta; prati, utvr|uje i snima nastale tehni~ke promjene na zemlji{tu; vr{i premjer zemlji{ta za
potrebe projektiranja i izvo|enja radova, nadzor nad premjerom koji izvode preduze}a, pregled i ovjeru izra|enih
geodetskih planova posebne namjene, preno{enje projektiranog stanja na teren, projektovanje, snimanje i obradu
podataka geodetskih veza i obavljanje poslova u postupku eksproprijacije, arondacije i parcelizacije zemlji{ta; vr{i
nadzor nad geodetskim snimanjem koje izvode geodetske tvrtke ili korisnici komunalnih ure|aja, vodi elaborat
katastra komunalnih ure|aja; vr{i geodetsko-tehni~ko snimanje i izradu geodetskih situacija za potrebe odr`avanja
premjera ili za specijalne potrebe slu`bi; vr{i i druge poslove koje mu odredi pomo}nik na~elnika u skladu sa za-
konom.
Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kan-
didati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:
za poziciju 01
- VSS, VII stepen, zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci
za poziciju 02
- VSS, VII stepen, zavr{en geodetski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od
dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu
slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na
web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba).
Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili javnom ispitu za dr`avne
slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove
konkursa, bi}e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni
dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa.
Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Fed-
eracije BiH“ putem po{te, preporu~eno na adresu:
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Vare{“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
DIREKTOR
dr. sc. Enver I{eri}
Vitamin C za
bolji pritisak
Prema istra`ivanju iz SAD, vi-
tamin C mo`e pomo}i u regu-
laciji krvnog pritiska kod `ena.
Nau~nici sa Univerziteta Kali-
fornije izvje{tavaju da se po-
ve}anjem koncentracije vita-
mina C u krvi sni`ava i krvni
pritisak.
Istra`ivanje je objavljeno u
~asopisu „Nutrition Journal“, a
prvo je koje dokazuje poveza-
nost izme|u vitamina C i kr-
vnog pritiska. U ispitivanjima
su u~estvovale mla|e `ene,
zbog manjeg broja fizi~kih po-
reme}aja, koja obi~no utje~u
na hipertenziju. Vitamin C je i
izvrstan prirodni antioksidans,
u~estvuje u odr`avanju fu-
nkcija mi{i}a te prevenciji ra-
znih oboljenja.
Likopen
za arterije
Suplementi likopena, karote-
noida koji daje crvenu boju
paradajzu, spre~avaju stvara-
nje plaka na arterijama, te na
taj na~in {tite krvne `ile od ra-
zvoja ateroskleroze. U
~asopisu „Nutrition“ objavlje-
na je studija koja povezuje li-
kopen sa zdravljem arterija,
srca i prostate.
Likopen je antioksidans prisu-
tan u crvenom i ru`i~astom
vo}u i povr}u. Dokazano je da
je likopen va`an za srce te da
reducira rizik razvoja nekih tu-
mora. Me|utim, ovo poslje-
dnje istra`ivanje dokazuje
njegovu ulogu i u odr`avanju
arterija. Istra`ivanje pokazuje
da likopen reducira pove}anje
nivoa LDLholesterola, koji je
rezultat prehrane bogate za-
si}enim mastima i holestero-
lom. Na taj na~in likopen
spre~ava razvoj ateroskleroze.
ORDINACIJA
37 36 PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
Hrana s karijem
manje deblja
Za~in kari sadr`i aktivni sa-
stojak koji mo`e pomo}i u bo-
rbi protiv pretilosti. Istra`iva-
nje pokazuje da se od obroka
za~injenog karijem manje de-
blja nego od istog takvog obr-
oka koji nije za~injen ovim
`utim prahom.
Naime, kurkuma, jedan od
osnovnih sastojaka karija, sa-
dr`i biljnu tvar kurkumin, koju
tijelo brzo upija. Upravo ta
tvar u tijelu spre~ava nastaja-
nje masnog tkiva zbog kojeg
se debljamo.
Kamen u
bubrezima djece
Kamenje u bubregu sve se
~e{}e javlja kod djece, {to se
mo`e pripisati i nezdravoj
ishrani, fizi~koj neaktivnosti i
sve ve}em procentu gojaznih
mali{ana, zaklju~ili su
stru~njaci s Mi~igenskog uni-
verziteta u SAD.
Najbolji na~in da se sprije~i
stvaranje kamena u bubregu
je da se djeca podsti~u da pi-
ju {to vi{e vode, savjetuju li-
je~nici. Koli~ina treba biti toli-
ka da urin bude bezbojan.
Ukoliko je `ut, to je znak
ve}eg sadr`aja mineralnih kr-
istala od kojih mo`e nastati
kamen u bubregu.
ORDINACIJA
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}
Najnovije
Dr
U dana{nje vrijeme prevladava teorija
o Bellovoj parezi kao posljedici upale
koja je nastala infekcijom virusima
(Herpes simplex ili Herpers zoster).
Danas se ula`e veliki trud u otkrivanje
uzroka ove bolesti, kako bi {to prije
mogla zapo~eti odgovaraju}a terapija
Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}
Prvi znaci ciroze vezani su uz probleme va-
renja. Gubitak apetita, muka u stomaku,
podrigivanje, ponekad i povra}anje, obi~no
ozna~avaju po~etak oboljenja. Uz sto-
ma~no-crijevne, pojavljuju se i nervne tego-
be. Ciroti~ari su nervozni ili, kako se to
obi~no ka`e, „`u~ni“ ljudi
Dr
Jeste li
znali
U prodaji
U prodaji
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u majskom izdanju
prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“
Ko su majske Zvjezdice i ko
}e dobiti 16 poklona
10 na~ina da se izborite s jutarnjim mu~ninama [ta se sve
de{ava tokom ~arobnih 9 mjeseci Neugodni pratioci bebinih prvih
mjeseci Za djecu je sjena, a ne sunce Dvije bake i nervozna
mama Kuhajte s nama Pitanaja i odgovori Sva{tice
Pareza facijalisa - Bellova paraliza
Akupunktura je izuzetno va`na
u lije~enju li~nog `ivca
Godinama se mislilo (a i danas neki tako smatraju) da je
Bellova pareza posljedica izlaganja `ivca hladno}i
Z
a izgled lica odgovoran je
li~ni `ivac, a posljedice bole-
sti ili ispada njegove funkcije
mogu dovesti do te{kih estetskih,
funkcionalnih, ali i psihi~kih pore-
me}aja. Upravo zbog toga oduvi-
jek se istra`ivala funkcija li~nog `iv-
ca i mogu}nosti lije~enja njegove
kljenutosti (pareze).
Ta je bolest dobila ime po [ar-
lu Belu (Charles Bell) koji je prvi u
XIX stolje}u opisao motornu fu-
nkciju tog `ivca, ali i nekih drugih
kranijalnih `ivaca. U njegovu ~ast
taj se termin upotrebljava i danas.
Propuh ili virus
Godinama se mislilo (a i da-
nas neki tako smatraju) da je Be-
llova pareza posljedica izlaganja
`ivca hladno}i (propuhu) pa su
je neki autori nazivali i reuma-
tskom kljenuti facijalisa.
U prilog tome mo`emo re}i
kako u anamnesti~kim podacima
takvih pacijenta ~esto nailazimo
na informaciju o du`oj izlo`enosti
propuhu, ventilatorima, klimama,
otvorenim prozorima u automobi-
lima (profesionalni voza~i).
Osim toga, uzrok kljenuti mo-
gao bi biti i smanjena opskrba `iv-
ca krvlju (ishemija). Udana{nje vr-
ijeme prevladava teorija o Bellovoj
parezi kao posljedici upale koja je
nastala infekcijom virusima (Her-
pes simplex ili Herpers zoster).
Danas se ula`e veliki trud u otkri-
vanje uzroka ove bolesti, kako bi
se {to prije moglo zapo~eti s
odgovaraju}omterapijom.
Klini~ka slika akutne promje-
ne facijalnog nerva manifestira
se mlitavom slabo{}u polovine
lica. Simptomi nastaju akutno.
Obrva je spu{tena i osoba ne
mo`e nabrati ~elo.
Oko je otvoreno, donji kapak
visi i pri poku{aju da se oko za-
tvori jabu~ica oka krene prema
gore i prema vani (Bellov feno-
men), a suze se prelijevaju pre-
ko donjeg o~nog kapka.
Usna je opu{tena na bolesnoj
strani, hrana se nakuplja izme|u
obraza i desni. Pri pokazivanju zu-
ba evidentna je slabost polovine
usnog mi{i}a. Ovisno o lokalizaciji
povrede, mo`e se javiti i gubitak
ukusa na prednje dvije tre}ine iste
strane jezika. Kod nekih osoba pr-
omjene se mogu javljati i vi{e puta.
Mo`e se javiti gr~enje mi{i}a, a
manifestira se u vidu nevoljnih,
povremenih, neritmi~kih kontra-
kcija mi{i}a koje inervira facijalis.
Naj~e{}e po~inje donjim o~nim
kapkom, zatim su zahva}eni obr-
az i mi{i}i oko obraza. Osobama
najvi{e smeta nevoljno zatvaranje
oka zbog ometanja vida i okoline.
Bolest je ~e{}a kod `ena i po pra-
vilu je jednostrana.
Dijagnoza i lije~enje
Dijagnoza se postavlja na
osnovu anamneze, klini~kog pr-
egleda, rendgenskog snimka,
otolo{kog pregleda, sve ovisno
o mogu}em uzroku.
U lije~enju se primjenjuju kor-
tikosteroidi, najbolje u vidu loka-
lnih instilacija. Preporu~uju se fi-
zikalne terapije kao {to je termo-
terapija, masa`a lica i voljna akti-
vacija bolesnih mi{i}a pred ogle-
dalom (nabiranje ~ela, zatvaranje
o~iju, pokazivanje zuba).
Terapija akupunkturom i ele-
ktroterapija zauzimaju posebno
zna~ajno mjesto u lije~enju ovih
promjena. Preko no}i treba oko
zatvoriti i pokriti gazom da ne
do|e do su{enja oka.
Oporavak je dobar u oko 80
posto slu~ajeva i zato je potre-
bno nekoliko sedmica do nekoli-
ko mjeseci, a kod starijih osoba
1-2 godine.
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA
ZGLOBOVA I KI^ME
- POSTTRAUMATSKA STANJA
- REUMATSKA OBOLJENJA
- SPORTSKE POVREDE
- POVREDE I OBOLJENJA
PERIFERNIH NERAVA
-OBOLJENJAPERIFERNIHKRVNIHSUDOVA
- OSTEOPOROZA
- PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE
- ANTICELULIT PROGRAM
- ELEKTROTERAPIJA
-TERMOTERAPIJA
- SVE VRSTE MASA@A
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG
SARAJEVO
Obala Isabega Isakovi}a
061 61 57 90
Jo{ neki uzroci
Osim Bellove pareze, ~esto
susre}emo i kljenuti koje su
nastale kao posljedica prijelo-
ma kosti lica, zapaljenja sre-
dnjeg uha, raznih tumoroznih
promjena, multiple skleroze,
tumora ili zapaljenja mo`da-
nog stabla i dr.
Pareza facijalisa ~esta je kod voza~a kamiona
Hroni~no zapaljenje jetre
Sir i mlijeko su dobra
hrana za ciroti~are
Bolesnik ne smije uzimati `ivotinjsku mast, a mo`e
konzumirati do 40 grama maslaca i ulja dnevno
C
iroza je hroni~no zapalje-
nje jetre i jedno od na-
jte`ih oboljenja uop}e,
koje, uz povremeno popu{tanje i
mogu}nost mnogobrojnih ko-
mplikacija, traje nekoliko godina.
Njen nastanak posljedica je
niza faktora koji naj~e{}e djeluju
zajedno tokom du`eg perioda.
Vrlo ~est me|u njima je akutno
zapaljenje jetre, pogotovo ako je
pra}eno `uticom, jer se to ko-
nstatira kod pribli`no pedest po-
sto slu~ajeva ciroze.
Niz uzroka
Poznato je i da stalno i dugotr-
ajno u`ivanje alkohola (naro~ito
`estokih pi}a), makar i u koli~ina-
ma koje na prvi pogled ne izgle-
daju velike, dovodi do sigurnog
o{te}enja }elija jetre.
Zatim, tuberkuloza, sifilis,
malarija, poreme}aji u izmjeni
materija i unutra{njem lu~enju
({e}erna bolest, gojaznost itd.),
sr~ana i druga oboljenja, te ma-
sna hrana s nedovoljno bje-
lan~evina i vitamina B spadaju u
uzro~nike ove bolesti.
S obzirom na razli~ite uzroke,
ciroza mo`e imati i razli~ite obli-
ke (atrofi~na, hipertrofi~na itd.).
Bolest proti~e, uglavnom, kroz
dva stadija, odnosno kompenzir-
ani i dekompenzirani stadij.
Prvi znaci ciroze vezani su uz
probleme varenja. Gubitak ape-
tita, muka u stomaku, podrigiva-
nje, ponekad i povra}anje,
obi~no ozna~avaju po~etak obo-
ljenja. Uz stoma~no-crijevne,
pojavljuju se i nervne tegobe.
Ciroti~ari su nervozni ili, kako
se to obi~no ka`e, „`u~ni“ ljudi.
U poodmaklom stadiju pojavljuju
se otoci, prvo na organima za
varenje, a zatim na nogama i,
najzad, u vidu slobodne te~nosti.
S op}im slabljenjem, slabi i
srce. Iscrpljen organizam ciro-
ti~ara lako napadaju zarazne bo-
lesti, kao {to je tuberkuloza. Isto
tako, ciroti~na jetra predstavlja,
na`alost, pogodan teren za po-
javu raka.
Ciroza jetre spre~ava se eli-
miniranjem uzroka koji dovode
do nje. Dakle, treba dosljedno,
strpljivo i sistematski provoditi li-
je~enje svih bolesti koje nepovo-
ljno utje~u na }elije jetre.
U te`im slu~ajevima, pose-
bno kod bolesnika koji krvare i
kod kojih postoje simptomi ner-
vnih i psihi~kih poreme}aja, li-
je~enje se obavlja na odjeljenji-
ma intenzivne njege.
Obavezna dijeta
U ishranu treba uklju~iti {to
vi{e bjelan~evina i vitamina B,
kao i druge vitamine. Ishrana tr-
eba biti obilna (3500 do 4000 ka-
lorija dnevno). Hrana mora biti
bogata bjelan~evinama (oko 150
grama dnevno).
Sir i mlijeko su dobra hrana
za ciroti~are, jer sadr`e dosta
bjelan~evina i drugih materija
koje {tite jetru od raznih {tetnih
utjecaja. Bolesnik ne smije uzi-
mati `ivotinjsku mast, a mo`e
konzumirati do 40 grama masla-
ca i ulja dnevno.
ZU PLAVAPOLIKLINIKA
Dr. Senada Hujdurovi}, internista kardiolog
Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog
tel. 035/393-111, 033/463-888,
e-mail: plavapoliklinika@yahoo.com
Pru`amo kvalitetne usluge dijagnostike i lije~enja:
U Tuzli
ultrazvuk svih organa, Color
Doppler
mamografija i UZ dojki
svi specijalisti~ki pregledi
uz ovjerenu zdravstvenu knji`nicu:
Mr-magnetna rezonanca
spiralni CT-kompjuterska
tomografija
porodi~na medicina
U Sarajevu
ginekolo{ka obrada
bezbolan prekid trudno}e
EKG, UZ srca, Holter
Color Doppler arterija i vena
UZ abdomena, {titnja~e i dojki
op{ti pedijatrijski pregledi
laboratorija odmah
specijalisti~ki, konzilijarni,
sistematski pregledi
Dugotrajno u`ivanje alkohola sigurno o{te}uje jetru
Za lije~enje oboljelih od ciroze va`no je i mirovanje, u po~etku s
trajanjem od 6 do 12 nedjelja, a kod te`ih slu~ajeva i do 6 mjeseci,
a kasnije prema potrebi. Obi~no se uvodi i poseban re`im ishrane,
pri ~emu je neophodno izbjegavati masnu hranu i, naro~ito, alko-
holna pi}a.
Mirovanje i ishrana
Vitamin C za
bolji pritisak
Prema istra`ivanju iz SAD, vi-
tamin C mo`e pomo}i u regu-
laciji krvnog pritiska kod `ena.
Nau~nici sa Univerziteta Kali-
fornije izvje{tavaju da se po-
ve}anjem koncentracije vita-
mina C u krvi sni`ava i krvni
pritisak.
Istra`ivanje je objavljeno u
~asopisu „Nutrition Journal“, a
prvo je koje dokazuje poveza-
nost izme|u vitamina C i kr-
vnog pritiska. U ispitivanjima
su u~estvovale mla|e `ene,
zbog manjeg broja fizi~kih po-
reme}aja, koja obi~no utje~u
na hipertenziju. Vitamin C je i
izvrstan prirodni antioksidans,
u~estvuje u odr`avanju fu-
nkcija mi{i}a te prevenciji ra-
znih oboljenja.
Likopen
za arterije
Suplementi likopena, karote-
noida koji daje crvenu boju
paradajzu, spre~avaju stvara-
nje plaka na arterijama, te na
taj na~in {tite krvne `ile od ra-
zvoja ateroskleroze. U
~asopisu „Nutrition“ objavlje-
na je studija koja povezuje li-
kopen sa zdravljem arterija,
srca i prostate.
Likopen je antioksidans prisu-
tan u crvenom i ru`i~astom
vo}u i povr}u. Dokazano je da
je likopen va`an za srce te da
reducira rizik razvoja nekih tu-
mora. Me|utim, ovo poslje-
dnje istra`ivanje dokazuje
njegovu ulogu i u odr`avanju
arterija. Istra`ivanje pokazuje
da likopen reducira pove}anje
nivoa LDLholesterola, koji je
rezultat prehrane bogate za-
si}enim mastima i holestero-
lom. Na taj na~in likopen
spre~ava razvoj ateroskleroze.
ORDINACIJA
37 36 PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
Hrana s karijem
manje deblja
Za~in kari sadr`i aktivni sa-
stojak koji mo`e pomo}i u bo-
rbi protiv pretilosti. Istra`iva-
nje pokazuje da se od obroka
za~injenog karijem manje de-
blja nego od istog takvog obr-
oka koji nije za~injen ovim
`utim prahom.
Naime, kurkuma, jedan od
osnovnih sastojaka karija, sa-
dr`i biljnu tvar kurkumin, koju
tijelo brzo upija. Upravo ta
tvar u tijelu spre~ava nastaja-
nje masnog tkiva zbog kojeg
se debljamo.
Kamen u
bubrezima djece
Kamenje u bubregu sve se
~e{}e javlja kod djece, {to se
mo`e pripisati i nezdravoj
ishrani, fizi~koj neaktivnosti i
sve ve}em procentu gojaznih
mali{ana, zaklju~ili su
stru~njaci s Mi~igenskog uni-
verziteta u SAD.
Najbolji na~in da se sprije~i
stvaranje kamena u bubregu
je da se djeca podsti~u da pi-
ju {to vi{e vode, savjetuju li-
je~nici. Koli~ina treba biti toli-
ka da urin bude bezbojan.
Ukoliko je `ut, to je znak
ve}eg sadr`aja mineralnih kr-
istala od kojih mo`e nastati
kamen u bubregu.
ORDINACIJA
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}
Najnovije
Dr
U dana{nje vrijeme prevladava teorija
o Bellovoj parezi kao posljedici upale
koja je nastala infekcijom virusima
(Herpes simplex ili Herpers zoster).
Danas se ula`e veliki trud u otkrivanje
uzroka ove bolesti, kako bi {to prije
mogla zapo~eti odgovaraju}a terapija
Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}
Prvi znaci ciroze vezani su uz probleme va-
renja. Gubitak apetita, muka u stomaku,
podrigivanje, ponekad i povra}anje, obi~no
ozna~avaju po~etak oboljenja. Uz sto-
ma~no-crijevne, pojavljuju se i nervne tego-
be. Ciroti~ari su nervozni ili, kako se to
obi~no ka`e, „`u~ni“ ljudi
Dr
Jeste li
znali
U prodaji
U prodaji
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u majskom izdanju
prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“
Ko su majske Zvjezdice i ko
}e dobiti 16 poklona
10 na~ina da se izborite s jutarnjim mu~ninama [ta se sve
de{ava tokom ~arobnih 9 mjeseci Neugodni pratioci bebinih prvih
mjeseci Za djecu je sjena, a ne sunce Dvije bake i nervozna
mama Kuhajte s nama Pitanaja i odgovori Sva{tice
Pareza facijalisa - Bellova paraliza
Akupunktura je izuzetno va`na
u lije~enju li~nog `ivca
Godinama se mislilo (a i danas neki tako smatraju) da je
Bellova pareza posljedica izlaganja `ivca hladno}i
Z
a izgled lica odgovoran je
li~ni `ivac, a posljedice bole-
sti ili ispada njegove funkcije
mogu dovesti do te{kih estetskih,
funkcionalnih, ali i psihi~kih pore-
me}aja. Upravo zbog toga oduvi-
jek se istra`ivala funkcija li~nog `iv-
ca i mogu}nosti lije~enja njegove
kljenutosti (pareze).
Ta je bolest dobila ime po [ar-
lu Belu (Charles Bell) koji je prvi u
XIX stolje}u opisao motornu fu-
nkciju tog `ivca, ali i nekih drugih
kranijalnih `ivaca. U njegovu ~ast
taj se termin upotrebljava i danas.
Propuh ili virus
Godinama se mislilo (a i da-
nas neki tako smatraju) da je Be-
llova pareza posljedica izlaganja
`ivca hladno}i (propuhu) pa su
je neki autori nazivali i reuma-
tskom kljenuti facijalisa.
U prilog tome mo`emo re}i
kako u anamnesti~kim podacima
takvih pacijenta ~esto nailazimo
na informaciju o du`oj izlo`enosti
propuhu, ventilatorima, klimama,
otvorenim prozorima u automobi-
lima (profesionalni voza~i).
Osim toga, uzrok kljenuti mo-
gao bi biti i smanjena opskrba `iv-
ca krvlju (ishemija). Udana{nje vr-
ijeme prevladava teorija o Bellovoj
parezi kao posljedici upale koja je
nastala infekcijom virusima (Her-
pes simplex ili Herpers zoster).
Danas se ula`e veliki trud u otkri-
vanje uzroka ove bolesti, kako bi
se {to prije moglo zapo~eti s
odgovaraju}omterapijom.
Klini~ka slika akutne promje-
ne facijalnog nerva manifestira
se mlitavom slabo{}u polovine
lica. Simptomi nastaju akutno.
Obrva je spu{tena i osoba ne
mo`e nabrati ~elo.
Oko je otvoreno, donji kapak
visi i pri poku{aju da se oko za-
tvori jabu~ica oka krene prema
gore i prema vani (Bellov feno-
men), a suze se prelijevaju pre-
ko donjeg o~nog kapka.
Usna je opu{tena na bolesnoj
strani, hrana se nakuplja izme|u
obraza i desni. Pri pokazivanju zu-
ba evidentna je slabost polovine
usnog mi{i}a. Ovisno o lokalizaciji
povrede, mo`e se javiti i gubitak
ukusa na prednje dvije tre}ine iste
strane jezika. Kod nekih osoba pr-
omjene se mogu javljati i vi{e puta.
Mo`e se javiti gr~enje mi{i}a, a
manifestira se u vidu nevoljnih,
povremenih, neritmi~kih kontra-
kcija mi{i}a koje inervira facijalis.
Naj~e{}e po~inje donjim o~nim
kapkom, zatim su zahva}eni obr-
az i mi{i}i oko obraza. Osobama
najvi{e smeta nevoljno zatvaranje
oka zbog ometanja vida i okoline.
Bolest je ~e{}a kod `ena i po pra-
vilu je jednostrana.
Dijagnoza i lije~enje
Dijagnoza se postavlja na
osnovu anamneze, klini~kog pr-
egleda, rendgenskog snimka,
otolo{kog pregleda, sve ovisno
o mogu}em uzroku.
U lije~enju se primjenjuju kor-
tikosteroidi, najbolje u vidu loka-
lnih instilacija. Preporu~uju se fi-
zikalne terapije kao {to je termo-
terapija, masa`a lica i voljna akti-
vacija bolesnih mi{i}a pred ogle-
dalom (nabiranje ~ela, zatvaranje
o~iju, pokazivanje zuba).
Terapija akupunkturom i ele-
ktroterapija zauzimaju posebno
zna~ajno mjesto u lije~enju ovih
promjena. Preko no}i treba oko
zatvoriti i pokriti gazom da ne
do|e do su{enja oka.
Oporavak je dobar u oko 80
posto slu~ajeva i zato je potre-
bno nekoliko sedmica do nekoli-
ko mjeseci, a kod starijih osoba
1-2 godine.
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA
ZGLOBOVA I KI^ME
- POSTTRAUMATSKA STANJA
- REUMATSKA OBOLJENJA
- SPORTSKE POVREDE
- POVREDE I OBOLJENJA
PERIFERNIH NERAVA
-OBOLJENJAPERIFERNIHKRVNIHSUDOVA
- OSTEOPOROZA
- PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE
- ANTICELULIT PROGRAM
- ELEKTROTERAPIJA
-TERMOTERAPIJA
- SVE VRSTE MASA@A
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG
SARAJEVO
Obala Isabega Isakovi}a
061 61 57 90
Jo{ neki uzroci
Osim Bellove pareze, ~esto
susre}emo i kljenuti koje su
nastale kao posljedica prijelo-
ma kosti lica, zapaljenja sre-
dnjeg uha, raznih tumoroznih
promjena, multiple skleroze,
tumora ili zapaljenja mo`da-
nog stabla i dr.
Pareza facijalisa ~esta je kod voza~a kamiona
Hroni~no zapaljenje jetre
Sir i mlijeko su dobra
hrana za ciroti~are
Bolesnik ne smije uzimati `ivotinjsku mast, a mo`e
konzumirati do 40 grama maslaca i ulja dnevno
C
iroza je hroni~no zapalje-
nje jetre i jedno od na-
jte`ih oboljenja uop}e,
koje, uz povremeno popu{tanje i
mogu}nost mnogobrojnih ko-
mplikacija, traje nekoliko godina.
Njen nastanak posljedica je
niza faktora koji naj~e{}e djeluju
zajedno tokom du`eg perioda.
Vrlo ~est me|u njima je akutno
zapaljenje jetre, pogotovo ako je
pra}eno `uticom, jer se to ko-
nstatira kod pribli`no pedest po-
sto slu~ajeva ciroze.
Niz uzroka
Poznato je i da stalno i dugotr-
ajno u`ivanje alkohola (naro~ito
`estokih pi}a), makar i u koli~ina-
ma koje na prvi pogled ne izgle-
daju velike, dovodi do sigurnog
o{te}enja }elija jetre.
Zatim, tuberkuloza, sifilis,
malarija, poreme}aji u izmjeni
materija i unutra{njem lu~enju
({e}erna bolest, gojaznost itd.),
sr~ana i druga oboljenja, te ma-
sna hrana s nedovoljno bje-
lan~evina i vitamina B spadaju u
uzro~nike ove bolesti.
S obzirom na razli~ite uzroke,
ciroza mo`e imati i razli~ite obli-
ke (atrofi~na, hipertrofi~na itd.).
Bolest proti~e, uglavnom, kroz
dva stadija, odnosno kompenzir-
ani i dekompenzirani stadij.
Prvi znaci ciroze vezani su uz
probleme varenja. Gubitak ape-
tita, muka u stomaku, podrigiva-
nje, ponekad i povra}anje,
obi~no ozna~avaju po~etak obo-
ljenja. Uz stoma~no-crijevne,
pojavljuju se i nervne tegobe.
Ciroti~ari su nervozni ili, kako
se to obi~no ka`e, „`u~ni“ ljudi.
U poodmaklom stadiju pojavljuju
se otoci, prvo na organima za
varenje, a zatim na nogama i,
najzad, u vidu slobodne te~nosti.
S op}im slabljenjem, slabi i
srce. Iscrpljen organizam ciro-
ti~ara lako napadaju zarazne bo-
lesti, kao {to je tuberkuloza. Isto
tako, ciroti~na jetra predstavlja,
na`alost, pogodan teren za po-
javu raka.
Ciroza jetre spre~ava se eli-
miniranjem uzroka koji dovode
do nje. Dakle, treba dosljedno,
strpljivo i sistematski provoditi li-
je~enje svih bolesti koje nepovo-
ljno utje~u na }elije jetre.
U te`im slu~ajevima, pose-
bno kod bolesnika koji krvare i
kod kojih postoje simptomi ner-
vnih i psihi~kih poreme}aja, li-
je~enje se obavlja na odjeljenji-
ma intenzivne njege.
Obavezna dijeta
U ishranu treba uklju~iti {to
vi{e bjelan~evina i vitamina B,
kao i druge vitamine. Ishrana tr-
eba biti obilna (3500 do 4000 ka-
lorija dnevno). Hrana mora biti
bogata bjelan~evinama (oko 150
grama dnevno).
Sir i mlijeko su dobra hrana
za ciroti~are, jer sadr`e dosta
bjelan~evina i drugih materija
koje {tite jetru od raznih {tetnih
utjecaja. Bolesnik ne smije uzi-
mati `ivotinjsku mast, a mo`e
konzumirati do 40 grama masla-
ca i ulja dnevno.
ZU PLAVAPOLIKLINIKA
Dr. Senada Hujdurovi}, internista kardiolog
Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog
tel. 035/393-111, 033/463-888,
e-mail: plavapoliklinika@yahoo.com
Pru`amo kvalitetne usluge dijagnostike i lije~enja:
U Tuzli
ultrazvuk svih organa, Color
Doppler
mamografija i UZ dojki
svi specijalisti~ki pregledi
uz ovjerenu zdravstvenu knji`nicu:
Mr-magnetna rezonanca
spiralni CT-kompjuterska
tomografija
porodi~na medicina
U Sarajevu
ginekolo{ka obrada
bezbolan prekid trudno}e
EKG, UZ srca, Holter
Color Doppler arterija i vena
UZ abdomena, {titnja~e i dojki
op{ti pedijatrijski pregledi
laboratorija odmah
specijalisti~ki, konzilijarni,
sistematski pregledi
Dugotrajno u`ivanje alkohola sigurno o{te}uje jetru
Za lije~enje oboljelih od ciroze va`no je i mirovanje, u po~etku s
trajanjem od 6 do 12 nedjelja, a kod te`ih slu~ajeva i do 6 mjeseci,
a kasnije prema potrebi. Obi~no se uvodi i poseban re`im ishrane,
pri ~emu je neophodno izbjegavati masnu hranu i, naro~ito, alko-
holna pi}a.
Mirovanje i ishrana
38 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 051202 06 P
Sarajevo, 18. 5. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija
Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`ite-
lja Op}inski sud u Sarajevu i to sudi-
ja [eta Altijana, u pravnoj stvari
tu`itelja NLB TUZLANSKA BAN-
KA DD TUZLA, M. Tita 34, Tuzla,
protiv tu`enih HAJRI] FAHRU-
DIN, Muhameda ef. Pand`e 193 Sar-
ajevo, BRKANI] RE[AD, Mala Ber-
ku{a 31, Sarajevo i ^ENGI] LJIL-
JANA, ul. Radni~ka 52, Sarajevo, ra-
di duga vsp. 3.876,23 KM, u predme-
tu broj 65 0 P 051202 06 P, dana 18. 5.
2009. godine objavljuje
POZIV
Za glavnu raspravu
BRKANI] RE[AD iz Sarajeva poziva
se u svojstvu tu`enog na ro~i{te za
GLAVNU RASPRAVU u predmetu br-
oj 65 0 P 051202 06 P za dan, UTORAK,
02. 06. 2009. godine sa po~etkom u
10,45 sati, u sobu broj 317/III.
Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne
do|e na glavnu raspravu, a bio je ure-
dno pozvan, smatrat }e se da je povu-
kao tu`bu, osim ako se tu`eni upusti u
raspravljanje (~lan 97 stav 3 ZPP-a).
Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez
opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a
bio je uredno pozvan, rasprava }e se
odr`ati bez njegovog prisustva (~lan
97. stav 3. ZPP-a).
Dostava poziva za glavnu raspravu se
smatra izvr{enom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Altijana [eta
Gavez protiv
bolova
Biljka gavez, koja raste na
vla`nim livadama, poljima i
jarcima u blizini voda, mo`e
olak{ati `ivot milionima ljudi
koji muku mu~e s bolovima u
le|ima, tvrde nau~nici. Mast
koja sadr`i ekstrakt ove biljke
sli~ne bijeloj repi uspjela je to-
kom testiranja za pet dana u
potpunosti izlije~iti bol u
le|ima. Nau~nici su ispitivali
120 osoba s bolovima u do-
njem i gornjem dijelu le|a.
Ekstrakt korijena gaveza
nevjerovatno je mo}an i kli-
ni~ki dokazano u~inkovito
smanjuje akutnu bol, tvrde
nau~nici. Ova biljka ima kori-
jen poput repe i velike, dlaka-
ve listove. Prija{nja istra`iva-
nja tako|er su dokazala da
gavez u~inkovito uklanja i dru-
ge vrste bolova te se pokazao
odli~nim u obliku gela protiv
bolova i za i{~a{enja zglobova
te kod osteoartritisa koljena.
No, ne smije se uzimati u obli-
ku kapsula i nadomjestaka jer
mo`e biti otrovan za jetru.
ORDINACIJA
39
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
PORODICA I ZDRAVLJE
Mo`e li se sprije~iti fotostarenje
Na sunce nikada bez ko{ulje
Najve}i rizik za ubrzano fotostarenje imaju osobe ri|e, svijetloplave
kose, plavih ili zelenih o~iju i svijetlog tena
S
vake godine po~etkom lje-
ta i toplijih dana ponovo se
postavlja isto pitanje: Koli-
ko je sunce {tetno za ko`u, da li
promjene na ko`i ovise o izlaga-
nju suncu i da li uop}e starenje
ko`e ima ikakve veze sa su-
ncem?
Hronolo{ko starenje je dege-
nerativni proces koji je genetski
uvjetovan i razvija se tokom vre-
mena. Izbjegavanje sunca uz
adekvatnu genetsku predispozi-
ciju mo`e rezultirati izvrsno
o~uvanim tonusom i elasti~no{}u
ko`e i u osmoj dekadi `ivota.
Znakovi starenja
Fotostarenje se jo{ naziva
dermatoheliozom i obi~no je
uzrokovano hroni~nom ultralju-
bi~astom radijacijom. Pojavljiva-
nje „znakova“ starenja obi~no
se primje}uje na licu i {akama, i
predstavlja brzu procjenu staro-
sti neke osobe.
Upore|ivanjem promjena na
licu i rukama s drugim regijama
na tijelu mogu}e je uo~iti bitne
razlike koje su uvjetovane upra-
vo vanjskim, klimatskim faktori-
ma. Razlika izme|u povr{ine
ko`e mladih i starijih osoba ~ija
je ko`a bila za{ti}ena od djelo-
vanja sunca primje}uje se u gu-
bitku arhitekture ko`e.
Jo{ u XIX stolje}u uo~eno je
da sunce kancerogeno djeluje
na ko`u. Sredinom XX stolje}a
ura|ena je velika studija koja je
pokazala da se karcinom ko`e
kod bijelaca ju`ne Evrope dva
puta ~e{}e javlja nego kod bije-
laca sjeverne Evrope.
Pokazalo se i da su ultralju-
bi~asti talasi du`ine od 280 do
320 nm najopasniji za ko`u i da
upravo oni o{te}uju DNA. Ra-
zvoj patolo{kih promjena, kao i
fotostarenje, zavise od kombini-
ranog efekta sun~eve svjetlosti,
imunolo{kog sistema i koli~ine
za{titnog pigmenta - melanina.
Melanin {titi osobe tamnije
puti od fotostarenja i rizika od
karcinoma ko`e. Osobe svjetlije
puti, svijetle kose i plavih o~iju
daleko ~e{}e obolijevaju od tu-
mora ko`e. Pjege od sunca, kao
i opekotine, predstavljaju doda-
tni rizik za razvoj promjena na
ko`i i ubrzano fotostarenje.
Koli~ina melanina i stepen
izlaganja sun~evoj svjetlosti ra-
zlog je male incidence tumora
ko`e u Engleskoj u pore|enju
sa Australijom (sli~an tip ko`e,
ali razli~it stepen izlaganja
sun~evoj svjetlosti), kao i visoka
incidenca kancera ko`e kod
afri~kih bijelaca u odnosu na cr-
na~ko domicilno stanovni{tvo
(razli~it tip ko`e, ali isti stepen
izlaganja suncu).
Najve}i rizik za ubrzano foto-
starenje imaju osobe ri|e, svije-
tloplave kose, plavih ili zelenih
o~iju i svijetlog tena. Zanimanja i
rekreativne aktivnosti vezane za
otvoreni prostor nose ve}i rizik
ubrzanog fotostarenja i razvoja
kancera ko`e u odnosu na zani-
manja koja se obavljaju u zatvo-
renom prostoru.
Mornari, poljoprivrednici,
ran~eri, farmeri, ba{tovani imaju
stoga ve}u incidencu kancera
ko`e od ostalih zanimanja.
Danas su usvojeni klini~ki
parametri fotostarenja koji se u
manjoj ili ve}oj mjeri pojavljuju
na ko`i koja je izlo`ena suncu, a
na osnovu kojih se procjenjuje
stepen o{te}enja ko`e.
Parametri fotostarenja
To su:
1. Suho}a ko`e:
2. Fragilnost (krhkost);
3. Hrapavost;
4. @u}kasta prebojenost;
5. Neelasti~nost
6; Rastegljivost;
7. Nje`nije boranje;
8. Hrapavo boranje;
9. Neregularne pigmentacije;
10. Teleangiektazije (pro{ireni
kapilari).
Kumulativni ultraljubi~asti
talasi su odgovorni za 80 do 90
procenata svih parametara fo-
tostarenja koji se s godinama
pojavljuju na ko`i. Pokazalo se
da fotoprotektivne mjere, kao
{to su kreme za sun~anje,
odje}a i izbjegavanje sunca u
prvih 18 godina `ivota smanjuje
u~estalost kancera ko`e za 78
posto.
U Australiji je uveden pose-
ban TV program koji je imao za
cilj da educira stanovni{tvo i da
uka`e na {tetne posljedice izla-
ganja suncu, a sadr`avao je
sljede}a tri pravila:
1. Na suncu obavezno nositi
{e{ir,
2. Sun~ati se ispod suncobr-
ana,
3. Na suncu nikada bez
ko{ulje.
6 tipova ko`e
S obzirom na boju i koli~inu
za{titnog pigmenta melanina,
postoji {est tipova ko`e.
Tip 1 - vrlo svijetla ko`a ko-
ja uvijek izgori, nikada ne crni
na suncu;
Tip 2 - svijetla ko`a - povr-
emeno izgori, rijetko tamni na
suncu;
Tip 3 - svijetla ko`a - rijetko
izgori, obi~no tamni na suncu;
Tip 4 - nikada ne izgori,
uvijek tamni na suncu;
Tip 5 - Azijati;
Tip 6 - crnci.
KOMBUHAdijetetski napitak
100% PRIRODNI NAPITAK
ZA POBOLJ[ANJE OP]EG
STANJA ORGANIZMA KOJI
IZME\U OSTALOG
POJA^AVA IMUNITET,
POSPJE[UJE IZBACIVANJE
TOKSINA IZ ORGANIZMA,
POMA@E CRIJEVNU
FUNKCIJU, POJA^AVA
CIRKULACIJU, SUZBIJA SVE VRSTE UPALA,
REGULI[E [E]ER, HOLESTEROL I PRITISAK,
POGODAN JE ZA OBLOGE KOD SVIH PROBLEMA
SA KO@OM, MI[I]IMA, TETIVAMA
I ZGLOBOVIMA.
NE SADR@I NIKAKVE VJE[TA^KE DODATKE
POTRA@ITE U SVOJOJ APOTECI
Proizvodi i puni: SANA VITA D.O.O. Sarajevo
Tel: 062/111-849
Sun~anje obavezno sa {e{irom na glavi
Iz prirode
Dr
Pi{e: Doc. dr. Edin Suljagi}
Hronolo{ko starenje je degenerativni proces koji je
genetski uvjetovan i razvija se tokom vremena.
Izbjegavanje sunca, uz adekvatnu genetsku predispoziciju,
mo`e rezultirati izvrsno o~uvanim tonusom i
elasti~no{}u ko`e i u osmoj dekadi `ivota
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15;
75 000 Tuzla ;
telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00
Sarajevo Bistrik Medresa 3;
71 000 Sarajevo;
telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi
Alergolo{ka testiranja
Kompletan kozmeti~ki program
BOTOX tehnika uklanjanja
bora oko o~iju, sa ~ela i bora
mrgo|enja
RESTYLANE tehnika
pove}anja usana
Lasersko uklanjanje dla~ica -
laserska epilacija Lasersko
uklanjanje plavih i crvenih
kapilara na licu i nogama
Lasersko odstranjivanje
spolnih bradavica, virusnih
bradavica, benignih izraslina
na ko`i,
Hemijski piling Lasersko
skidanje tetoaza
Frakcijski laser za uklanjanje
o`iljaka od akni.

40 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
1. TA^NO
Najve}i starovremeni
arapski histori~ar
Ibn Haldun (Kh-
aldun) smatra se na-
jve}im starovreme-
nim arapskim histo-
ri~arem. Slu`bovao
je na dvorovima
mnogih vladara Tu-
nisa, Fesa i Granade.
Kada se 1375. povu-
kao iz politike, napisao je svoje `ivotno
djelo „Prelegomenu“, u kojem se zabavio
problematikom prirode dru{tva i dru{tve-
nih promjena te razvio jedan od najrani-
jih nama poznatih racionalnih sistema
filozofije historije. Njegovo je djelo i hi-
storija muslimanske sjeverne Afrike
(„Kitab al-Ibar“) „Knjiga o Africi“.
Zarobljen je u Damasku 1400. godine
u vrijeme Tamerlanove opsade ovog bli-
skoisto~nog grada. Sedam nedjelja pro-
veo je u logoru ~uvenog srednjovjeko-
vnog osvaja~a prije nego {to }e isposlova-
ti kako svoje tako i oslobo|enje ve}eg br-
oja zatvorenika.
Ro|en je 27. maja 1332., a umro 17.
marta 1406. godine.
2. TA^NO
Vrijednost robe odre|uje
koli~ina utro{enog rada
E n g l e s k i
ekonomist Vili-
jam Peti (Will-
iam Petty) tvor-
ac je teorije ra-
dne vrijednosti.
Ujedno je ute-
meljiva~ poli-
ti~ke ekonomije
kao nauke. Smatrao je da vrijednost robe,
prema njegovoj terminologiji - prirodnu ci-
jenu, odre|uje koli~ina rada utro{ena za pr-
oizvodnju. Za razliku od merkantilista,
tra`io je osnovicu privrednih pojava u proi-
zvodnji.
Djela su mu: „Ne{to o novcu’’, „Tra-
ktat o porezima i da`binama’’, „Politi~ka
anatomija Irske’’, „Politi~ka aritmetika’’.
Ro|en je 27. maja 1623., a umro 16.
decembra 1687. godine.
3. TA^NO
Legendarni revolvera{
ubijen za stolom
Divlji Bil Hikok
(Wild Bill Hickok),
pravo ime D`ejms Ba-
tler Hikok (James Bu-
tler Hickok), bio je
ameri~ki grani~ar.
Oti{ao je od ku}e
1865. i osnovao farmu
u Kanzasu. Kasnije je
slu`io kao {erifov po-
mo}nik u Monti~elu,
Kanzas. Dok je radio kao voza~ po{ta-
nskih kola, 1861. godine ubio je zlo~inca
Dejva Makenlisa, a legende o njegovoj
revolvera{koj vje{tini po~ele su se preu-
veli~avati prepri~avanjima njegove uloge
u ovom doga|aju. Njegova gvozdena vla-
davina dok je bio {erif Hejz Sitija i
mar{al Abilina pomogla je da se pripito-
me gradovi Kanzasa.
Dok je sjedio za pokera{kim stolom u
salonu, ubio ga je pijani stranac.
Ro|en je 27. maja 1837., a umro 2.
avgusta 1876. godine.
1.
Ibn Haldun smatra se najve}im
starovremenim arapskim histo-
ri~arem?
2.
Engleski ekonomist Vilijam Peti
tvorac je teorije radne vrijedno-
sti?
3.
Divlji Bil Hikok je bio ameri~ki
grani~ar?
Ta~no
Neta~no
sveznadar
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
41
MHC geni pravih partnera su znatno druga~iji od o~ekivanih
ISTRA@IVANJE Razli~itosti se ipak privla~e
Pravog partnera
mo`ete namirisati
Izborom partnera druga~ijeg mirisa ljudi, zapravo,
podsvjesno osiguravaju svojoj djeci bolji imunitet
Marinirane gljive
250 g {ampinjona, 10 ka{ika maslinovog ulja,
10 a~eto balzamika, 6 ka{ika sojinog umaka, 4
ka{ike sme|eg {e}era, 1 ~esno bijelog luka, 2 gr-
an~ice svje`eg ruzmarina, pola ka{i~ice timija-
na, pola ka{i~ice kumina, pola ka{i~ice soli.
Na~in pripreme:
1. Gljive dobro o~istiti od zemlje, oprati i ocije-
diti.
2. Od ulja, sir}eta, sojinog umaka, {e}era i
za~ina umutiti marinadu.
3. Gljive staviti u posudu i preliti marinadom.
Preko gljiva staviti tanjir i uteg kako bi {to prije
ispustile teku}inu. Marinirati tri sata.
4. ^uvati u fri`ideru i servirati kao predjelo.
Za{tita na radu
Zahtijevao sam da mi se na radnom mjestu obe-
zbijede mjere za{tite od {tetnih utjecaja po zdra-
vlje, ali mi je poslodavac kazao da se sam trebam
brinuti o tome za vrijeme obavljanja poslova ra-
dnog mjesta. Da li je takav stav i uputa posloda-
vca ispravna, pita R. E. iz Sarajeva.
Prema predratnom Zakonu o za{titi na radu, koji
je i dalje na snazi i u primjeni, za{titu na radu obe-
zbje|uju i provode preduze}a, organizacije dru{tve-
nih djelatnosti, banke i druge finansijske organizaci-
je, organizacije za osiguranje, zadruge i drugi oblici
saradnje i zajedni~kog poslovanja sa stranim licima,
radne zajednice organa dru{tveno-politi~kih zajedni-
ca, dru{tveno-politi~kih organizacija, dru{tevnih or-
ganizacija, udru`enja gra|ana i drugih organizacija i
zajednica ako zakonom nije druga~ije odre|eno.
Organizacije, odno-
sno poslodavac du`ni su
da u okviru plana razvo-
ja ili posebnog progra-
ma mjere za{tite na radu
obezbijede sredstva za
provo|enje i una-
pre|enje za{tite na radu
s rokovima za njihovu
realizaciju.
PRONA-
LASCI
BOLESNI
PODMETA^
PO@ARA
NA[A
GLUMICA
BEGOVI]
TEKST
NA FILMU
SAMO-
OTROVAN-
JE
KISELINOM
NO@ NA
PU[CI
INOSAVA
ODMILJA
JOD
STANJE
PRED
SMRT
TORINO
UZVIK
PRI
SKOKU
NARAV,
KARAKTER
MOM^AD,
EKIPA
IVAN
ODMILJA
SAONICE
JAPANSKA
IGRA NA
DASCI
GIMNASTI-
^ARKA KIM
IME
FUDBALERA
NA SLICI
BULJOOK
PREZIME
FUDBA-
LERA
NA SLICI
GLE, EVO
LIK IZ TV
SERIJE
”SJEVER-
JUG”
TAMNOPU-
TA MANE-
KENKA
VELIK POP-
UT ONOG
(pu~.)
LI^NA
ZAMJENICA
DALMATIN.
UZRE]ICA
]ASKANJE,
]AKULANJE
TONA
PREDAK
(lat. mn.)
ASTAT
PIKADORI, BC, OMA-
MA, ASPRE, MASARIK,
RAT, INA, ADITIVI,
RURK, OTOMAN, BEN
AFLEK, RI, ALARMI,
ALI]
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
1814
Put do srca mu{karca ide kroz nos,
doznali su nau~nici. Tvrde da se, zapravo,
oba spola koriste ~ulom njuha koji im
slu`i kao vodi~ za pronalazak kompatibi-
lnog partnera.
Rezultati najnovijeg istra`ivanja po-
kazuju da ljudi imaju sposobnost ‘namir-
isati’ potencijalnog partnera ili partneri-
cu i odabrati osobu ~ije tijelo miri{e dru-
ga~ije od njihovog.
Nau~nici koji su ovim istra`ivanjem
potvrdili da se suprotnosti uistinu pri-
vla~e, uporedili su genetske profile 90
bra~nih parova sa 152 slu~ajno odabrana
para. Prilikom istra`ivanja nau~nici su se
koncentrirali na ‘glavnu historijsko-ko-
mpatibilnu cjelinu’, MHC - dio molekule
DNA koji je klju~an za imunolo{ki si-
stem.
Tragovi koje nosimo u MHC-u reagi-
raju na miris znoja. Otkrili su da su MHC
geni ‘pravih’ partnera znatno druga~iji
od o~ekivanih. Izborom partnera dru-
ga~ijeg mirisa ljudi, zapravo, podsvjesno
osiguravaju svojoj djeci bolji imunitet ko-
ji }e odolijevati razli~itim bolestima.
Od brazilske capoeire do striptiz fi-
tnessa i latinoameri~ke salse te klasi~nog
valcera - sve vrste plesova poti~u mozak
na rad. Primoran na pam}enje koreografi-
je, mozak ja~a i du`e ostaje u formi pa je ri-
zik od opadanja kognitivnih funkcija, po-
put koncentracije i pam}enja, svedeno na
minimum. Osim toga, smanjuje se i opasnost od
Alzheimera.
Pokreti plesa~a pokre}u cijelo tijelo od vrata
do stopala, {to doprinosi boljoj cirkulaciji u cije-
lom tijelu, poti~e se rad probavnih organa, {to poma`e pri skidanju kilograma
i ~i{}enju organizma.
Trbu{ni ples je odli~an trening za budu}e majke jer ja~a zdjelicu i mi{i}e
koji su potrebni pri poro|aju, a le|a se pokre}u na pravilan na~in te tako ra-
vna ki~mu.
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
Kulinarski kutak
Sunce za
du`i `ivot
Visoke doze vitamina D, koje
nastaju izlaganjem sun~evim
zrakama, smanjuju rizik umira-
nja od bolesti srca, ali mogu
za{tititi i od drugih zdravstve-
nih problema. Istra`ivanje pro-
vedeno u Medicinskoj {koli
„Warwick“ bilo je fokusirano na
osobe starije od 50 godina koje
su u tijelu imale nedovoljnu ko-
li~inu vitamina D.
Nakon {to im je dr. Oskar Fra-
nko (Oscar Franco) savjetovao
da vi{e vremena provode na
suncu, njihova koli~ina vitami-
na D znatno je pove}ana, kao
{to je popravljeno i njihovo zdr-
avstveno stanje. Dr. Franko
napominje da jo{ nema ko-
na~nih dokaza, ali da je te{ko
zanemariti ~injenicu da su u
ispitivanju bolesniji bili ispitanici
s niskim nivoom vitamina D.
Dobre
bakterije
Na temelju istra`ivanja koje su
proveli istra`iva~i s Univerzite-
ta „College Cork“, probioti~ki
jogurti su jedan od najzdravijih
prehrambenih proizvoda koji
se mogu na}i na tr`i{tu.
Naj~e{}e se kao probiotici kor-
iste bakterije mlije~ne kiseline
iz rodova Lactobacillus i Bifido-
bacterium, a radi se o bakteri-
jama koje se nalaze u ljudskoj
`elu~anoj i crijevnoj mikroflori.
Probiotici su `ivi mikroorgani-
zmi koji, uneseni u dovoljnoj
koli~ini, blagotvorno djeluju
na ljudski organizam, pobo-
lj{avaju}i svojstva prirodne
mikroflore probavnog siste-
ma. U najnovijim istra`ivanji-
ma dokazano je da probiotici
poma`u u lije~enju astme te
razli~itih infekcija, uklju~uju}i i
opasnu listeriju. Tako|er je
dokazano da djeluju antise-
pti~ki kod upale plu}a te lije~e
i simptome nekih alergija.
ORDINACIJA
Dr
42
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
Pi{e: Dr. Hariz Zub~evi}
Danas je ~esta i opravdana primjena ulo`aka kod
sportista. U~inak ulo{ka ogleda se u redukciji
maksimalnog pritiska i apsorpciji udara. Obavezno se
izra|uju dugi ulo{ci od lakih i mekanih materijala s
povi{enjem potpetica kod problema sa Ahilovom tetivom ’
Dokazano
O
rtopedski ulo{ci su po-
magalo za stopalo koje
se naj~e{}e primjenjuje.
U dje~ijoj dobi upotrebljavaju se
u korektivne svrhe, dok je u odr-
aslih njihova uloga pasivna i
slu`e za potporu ili rastere}enje.
U najve}eg broja pacijenata or-
topedski ulo{ci su dio terapijskog
postupka. Stoga mora biti jasan ci-
lj njihove primjene, o ~emu ovisi iz-
bor materijala i oblika ulo{ka.
Indikacije
Ulo{ci se uvijek izra|uju indi-
vidualno, kao {to ne postoje dva
ista ~ovjeka, tako ne postoje ni
ista stopala. Indikacija za pri-
mjenu ulo`aka u djece i u odra-
slih je razli~ita.
Kod dje~ijeg stopala treba
po{tovati prirodni razvoj i primije-
niti korektivne ulo{ke tek pri sme-
tnjama i spu{tenom stopalu
te`eg stepena. U odraslih je opr-
avdana primjena ulo`aka ~im je
prisutna simptomatika insuficije-
ntnog ili bolnog stopala, bez obzi-
ra na stepen spu{tenih svodova.
Danas je ~esta i opravdana
primjena ulo`aka kod sportista.
U~inak ulo{ka ogleda se u redu-
kciji maksimalnog pritiska i
apsorpciji udara. Obavezno se
izra|uju dugi ulo{ci od lakih i
mekanih materijala s po-
vi{enjem potpetica kod proble-
ma sa Ahilovom tetivom.
Stopalo je izlo`eno velikim
optere}enjima pri stajanju, hodu,
tr~anju i skakanju. Obu}a ne uspi-
jeva osigurati optimalni odnos po-
vr{ine stopala s povr{inom po ko-
joj se kre}emo i zbog toga nastaju
razli~ite deformacije i povrede ko-
je ugro`avaju ostale dijelove loko-
motornog aparata.
Kreiranje
Primjenom individualnih orto-
pedskih ulo`aka mogu}e je spri-
je~iti tegobe stopala, koljena,
kukova i ki~menog stuba jer
ulo`ak posti`e neutralni polo`aj
stopala, stabilizira, amortizira i
adaptira stopalo u kretanju, te
ravnomjerno raspore|uje tjele-
snu te`inu na ta~ke oslonca.
Nakon pregleda pacijenta,
analizira se hod i mjeri se opte-
re}enje ispod stopala zahvalju-
ju}i elektroni~kim senzorima koji
se ugra|uju u posebne platforme
za hodanje (pedobarografija).
Platforma je povezana s
ra~unalom i nakon dobivenih
podataka podaci se prenose u
3D grafi~ki oblik, da bi se u
CAD-CAM sistemu trodimenzio-
nalno kreirao ulo`ak.
[ta treba znati o ortopedskim ulo{cima
Kod djece treba po{tovati
prirodni razvoj stopala
Ulo{ci se uvijek izra|uju individualno: kao {to ne postoje dva ista ~ovjeka,
tako ne postoje ni ista stopala
Ortopedski ulo{ci su naj~e{}e dio terapijskog postupka
Ortopedski ulo{ci kod bolnih stopala i zglobova
Svakog dana napravimo od 8.000-10.000 koraka. Nije ni ~ud-
no da nas noge bole! Ortopedskim i gotovim anatomskim ulo{ci-
ma cilj nam je reducirati ili umanjiti bolove u stopalu. Mnogi si-
mptomi na stopalu, po~ev{i od op}e boli do bolne kosti i problema
poput ~eki}astih prstiju, zadebljanja i pal~ane izbo~ine, uzrokova-
ni su spu{tenim i palim svodom stopala. Ortotika primijenjena na
stopalu poma`e da se rasporedi pritisak na zglobove unutar sto-
pala kako bi se umanjili razni simptomi.
Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i akupunkturu
Potoklinica br. 26.
Tel: 033 238-808
Dr. medicine Zub~evi} Hariz
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Laseroterapija
Elektro terapija
Manuelna masa`a
Akupunktura
Kinezi terapija
Pregled neurologa
Kompjuterska analiza stopala
Robotska izrada ortopedskih ulo`aka
kultura
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 43
SARAJEVO - U okviru Kn-
ji`evne srijede koju je pokrenu-
la Biblioteka Sarajeva, ve~eras
}e u Multimedijalnom centru
„Mak“ biti uprili~ena promoci-
ja zbirke poezije „Me|u za-
va|enim narodima“ Mileta Sto-
ji}a. O djelu }e govoriti fra Mile
Babi} i Ahmed Buri}. (A. Gr.)
KULT/ART TELEKS
Miroslav ]iro BLA@EVI]
Mirim ljude, ne
sva|am ih
Zvonimir \UKI] \ule
@ivot je sladak
Branko \URI] \uro
Nikad nisam
napustio Sarajevo
Explorer
I vi mo`ete nositi
prsten Kralja Tvrtka
Nova „Azra“, po cijeni od 2 KM
Azra takve pri~e ho}u
SARAJEVO Zavr{eno snimanje fimova u okviru projekta SFF-a
Reditelji zadovoljni
obavljenim poslom
Po~etkom sedmice pala zadnja klapa filma „^ekanje“ ma|arskog reditelja
Daniela Beresa Premijera fimova na 15. Sarajevo Film Festivalu
Snimanjem posljednjih kadr-
ova za kratki film „^ekanje“
ma|arskog reditelja Daniela Ber-
esa, u Sarajevu je po~etkom se-
dmice zavr{eno snimanje i poslje-
dnjeg, petog filma u okviru proje-
kta Sarajevo, grad filma.
Na ovaj na~in, Sarajevo je bilo
centar okupljanja mladih talenata
iz regije koji su kroz pet kratkih
niskobud`etnih ostvaranja testir-
ali svoje znanje i iskustvo ste~eno
u toku prvog i drugog Sarajevo
Talent Campusa.
Podsje}amo da su u proteklih
mjesec dana na ulicama Sarajeva
snimljeni i fimovi „Muzej preki-
nutih veza“ Julije Rugine (Iulia)
iz Rumunije, „Osobo|enje u 26
slika“ Ivana Ramljaka i Marka
[kobalja iz Hrvatske, „Ru`i~asta
rijeka“ gr~kog reditelja Zakarija-
sa Mavroedisa (Zacharias) te
„@ena u ljubi~astom“ bh. redite-
lja Igora Drlja~e.
Snimjeni filmovi su u fazi mo-
nta`e, a reditelji su zadovoljni
uvjetima i poslom koji su obavili.
Rad u okviru projekta Sarajevo,
grad filma ocijenili su kao novo
korisno iskustvo i motivaciju za
daljnji rad.
Ovogodi{nji projekt podr`ali
su Fond za kinematografiju FBiH,
Ministarstvo kulture i sporta
FBiH, Ministarstvo znanosti, obr-
azovanja i sporta RH i Grad Sara-
jevo.
Realizirani filmovi bit }e pri-
kazani na 15. Sarajevo Film Fe-
stivalu. A. GRABOVAC
Ekipa na snimanju filma „^ekanje“
Hit predstava Kamernog teatra 55
’@aba’ u Srebrenici
Hit predstava „@aba“ Kamernog teatra 55 u Sar-
ajevu, koju je prema tekstu Dubravka Mihanovi}a
re`irao Elmir Juki}, sutra }e gostovati na sceni Do-
ma kulture u Srebrenici.
Rije~ je o predstavi za koju se na mati~noj sceni
tra`i karta vi{e, i koja je od premijere 26. decembra
pro{le godine imala ~ak 21 izvedbu.
U „@abi „ igraju Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad
Tuka, Aleksandar Seksan i Moamer Kasumovi}. Origi-
nalnu muziku potpisuje Dino [ukalo, a kostimografiju
i scenografiju Vanja Popovi}. A. Gr. Scena iz predstave za koju se tra`i karta vi{e
Izlo`ba slika Izeta Ale~kovi}a
bit }e otvorena ve~eras u saraje-
vskoj galeriji „Collegium artisti-
cum“, na kojoj }e sarajevska pu-
blika imati priliku vidjeti 5 slika
velikog formata.
Ina~e, Ale~kovi} je jedan od na-
gra|enih autora na ovogodi{njoj
tradicionalnoj izlo`bi „Collegium
artisticum 2009.“ u sekciji slikar-
stva.
Ro|en je 1. juna 1944. godine
u Sarajevu, gdje je zavr{io Akade-
miju likovnih umjetnosti. ^lan je
Udru`enja likovnih umjetnika
Bosne i Hercegovine. Radi kao
profesor u [koli primijenjenih
umjetnosti u Sarajevu. A. Gr.
Izlo`ba u sarajevskog galeriji
Radovi Izeta Ale~kovi}a
Ale~kovi}:
Nagra|eni
autor
U

p
r
o
d
a
j
i
Novi CD
Donne Ares
Novi CD
Donne Ares
Koncert „ Ju`nog vetra“ u Celju
Za{to se
Mile
Kiti}
krio u
automobilu?
44
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. jet set
„Dani muzike“ bit }e odr`ani
od 3. do 6. juna u sarajevskom klu-
bu „Cinemas“, a otvorit }e ih hrva-
tska pjeva~ica Natali Dizdar. Za dr-
ugi dan predvi|ena je dodjela regio-
nalne muzi~ke nagrade „Indexi
'09“, 5. juna je koncert Zorana Kiki-
ja Lesendri}a, a manifestacija }e bi-
ti zatvorena dan kasnije nastupom
benda „Libar“.
Za razliku od pro{le godine,
ovogodi{nji „Dani muzike“ su se iz
Zetre preselili u daleko manji pro-
stor, a i koncertni program je siro-
ma{niji.
- Odlu~ili smo se za manji pro-
stor, jer je aktuelno vrijeme recesije.
Ne mo`emo imati koncerte u vrije-
me ekonomske krize, a da ne prila-
godimo cijene ulaznica d`epu pu-
blike. Jedino na kraju da odemo u
minus - rekao je Mesud Rizvo, dire-
ktor agencije „Pantha Rhei“ koja
organizira „Dane muzike“. S. C.
Da ne odu u minus,
preselili se u „Cinemas“
„Dani muzike“ od 3. do 6. juna u Sarajevu
Dizdar: Otvara manifestaciju
KONCERTI „Plavi orkestar“ u Zagrebu
ĝerbed`ija: Lo{a nije
potonuo, stalno se vra}a
Svirka u kultnom klubu „Gjuro 2“ odr`ana u sklopu
ekskluzivne mini turneje „Proba orkestra“
(Od specijalnog izvje{ta~a
„Dnevnog avaza“ iz Zagreba)
Dobra ve~er grade, hvala vam
puno za prijateljstvo, strpljenje i lju-
bav. Samo za vas ve~eras, ako ljubav
ima oblik sunca, onda najja~e sija.
Vi prisustvujete „Probi orkestra“,
tim je rije~ima frontmen „Plavog
orkestra“ Sa{a Lo{i} Lo{a, nakon
Sarajeva, Beograda i Ljubljane, u
ponedjeljak u kultnom klubu
„Gjuro 2“ u Zagrebu zapo~eo i po-
sljednji koncert u sklopu ekskluzi-
vne mini turneje „Proba orkestra“.
Muzi~ki vremeplov
Koncert, koji je samo uvertira za
njihovu veliku jesenju turneju i pr-
omociju novog albuma, izgledao je
kao nastup pred prijateljima u malo
ve}em dnevnom boravku. Muzi~ki
vremeplov najavio je Lo{in prijate-
lj, zagreba~ki producent Hamed
Bangoura:
- Devet godina ih nije bilo u Za-
grebu. I onda me Lo{a nazvao da
do|em ve~eras da popijemo pi}e.
Ali, trebao bi, ka`e, ne{to i najaviti.
Lo{a je pozdravio svoje brojne
prijatelje i rekao kako Zagrebu pu-
no duguje, kao i da posebno mjesto
u njihovim srcima zauzimaju Huse-
in Hasanefendi} Hus, Marijan Br-
ki} Brk i Nik{a Brato{, njihovi prvi
producenti, i njima u ~ast otpjevali
su pjesmu „Good Bye Teens“ iako
im je ona sada ve} malo grotesna.
Ako je Lo{a ikada posumnjao u
svoju veli~inu, onda bi ga, svakako,
mogle razuvjeriti rije~i njegovog pr-
ijatelja Radeta [erbed`ije, koji je ta-
ko|er prisustvovao koncertu.
- Lo{a je ve}i od kapetana Nema
i od one podmornice koja je poto-
nula. Lo{a nije potonuo, stalno se
vra}a. I kada su mislili da je davno
potonuo, napravio je koncert za
100.000 ljudi na Poljudu. To zna~i
da njegove pjesme toliko `ive u nar-
odu da je samo pitanje dana kada on
ho}e da iza|e. I kada mu se ne da,
onda ode. I opet se vrati. To je tako
kada se sa 16 godina po~nete baviti
rokenrolom.
Nova pjesma
Me|u Lo{inim prijateljima u
„Gjuri“ bio je i reditelj Boris T. Ma-
ti}, koji mu je i predlo`io da koncert
odr`e upravo u tom klubu:
- Veoma cijenim tu muziku, ne
samo zato {to mi je Lo{a prijatelj. A
i u zadnjih sedam-osam godina ka-
ko su moje k}eri odrastale, umjesto
da slu{aju ovu novu hrvatsku muzi-
ku koja nema veze s rokenrolom,
slu{ali smo kompletno ponovo
Lo{u.
„Plavci“ su otpjevali i novu pje-
smu „Revolucija“, a stihovi „Nisam
spreman vi{e za parole“ mo`da na-
jbolje najavljuju jednog novog
Lo{u. Orhidea GAURA
Odu{evljena publika u Zagrebu
„Plavi orkestar“:
Svirka
za prijatelje
(Foto: Agancija Mape)
I [erbed`ija me|u posjetiocima
^ustovi}: Od 1997. `ivi u Americi
Hamdija ^ustovi} je jedan od
najistaknutijih predstavnika sar-
ajevske pop-rok {kole. Njegova
popularnost datira jo{ iz 1969. go-
dine, kada je objavio prvi singl
„Sve {to `elim to si ti“. Fanovi su
ga zvali „Tigar sa Miljacke“ jer
mu je najdra`i pjeva~ bio Tom
D`ons (Tome Jones), koji je u svi-
jetu bio poznat i pod nadimkom
Tigar iz Velsa.
Odlazak u Ameriku
^ustovi} ovih dana boravi u
Sarajevu. Doputovao je iz ame-
ri~kog Orlanda, gdje `ivi od 1997.
godine.
- Prije rata, 1991. godine,
otputovao sam kod sestre u Nje-
ma~ku, da bi potom sa suprugom
Gordanom i k}erkom Lelom
oti{ao u SAD. U Americi sam se
razveo, a k}erka Lela, kojoj je sa-
da 25 godina, rodila mi je unuka
Semija - govori ^ustovi}.
Popularni ^usta pjevao je po
klubovima u Americi, a radio je i
u kompaniji „Corect Craft“, koja
proizvodi sofisticirane sportske
brodove.
- Ne}ete vjerovati da u SAD
nikada nisam imao priliku prisu-
stvovati koncertu Toma D`onsa.
Jednom je pjevao u Las Vegasu,
ali ja sam tu no} imao zakazanu
ga`u. ^uo sam da }e po~etkom
sljede}e godine Tom gostovati u
Zagrebu. Ne}e mi biti te{ko da iz
Amerike zapucam na taj koncert -
priznaje Hamdija.
Razlog njegovog dolaska u Sa-
rajevo je saradnja s dugogo-
di{njim prijateljem D`emalom
Novakovi}em, koji je svirao u gr-
upama „Cod“ i „Rezonansa“. On
posjeduje studio „Gemini Recor-
ds“, gdje su realizirali Hamdijin
CD sa starim hitovima u novom
aran`manu, a koji }e objaviti
„Hayat Production“.
Udarna numera
- Naravno, udarna numera bit
}e i moj najve}i hit „Slao sam joj
cvije}e“ te pjesme koje sam pje-
vao dok sam nastupao na koncer-
tima „^i~aka“, „Indexa“, „Pro ar-
tea“... Sigurno je da na CD-u ne}e
biti pjesme „Hop-cup“, autora
Nikole Borota, koju sam ja prvi
pjevao, pa ju je kasnije prisvojio
Goran Bregovi} i uvrstio na al-
bum „Bijelog dugmeta“ - otkriva
^usta. A. T.
Malo je poznato da se ^us-
tovi} bavio i folk muzikom, da je
bio u~esnik Ilid`anskog festivala
i da su pjesme Omera Pobri}a
„Idi, idi tugo iz `ivota moga“,
„Ljiljana“ i „Ko sad ljubi tvoje
o~i plave“ bili pravi hitovi.
- Sje}am se da sam bio na je-
dnoj turneji po SSSR-u i da mi je
u hotelsku sobu u Moskvi u{ao
Omer Pobri} i rekao: „Ti si
stra{no tu`an ~ovjek, ja }u tebi
komponovati jednu pjesmu“.
Komponovao je „Idi, idi tugo iz
`ivota moga“, koja je postala i
moj najve}i hit - govori ^ustovi}.
Susret u Moskvi
Eldin Huseinbegovi} nastupio u Parizu
Odli~nim nastupom Eldin Huseinbe-
govi} odu{evio je proteklog vikenda publi-
ku, koja je do posljednjeg mjesta ispunila
jedan od klubova u Parizu, gdje je ovaj
mladi Sarajlija pjevao vi{e od dva sata.
- Bilo je fantasti~no. Zaista sam bio izne-
na|en koliko je ljudi do{lo na moj nastup. U
Parizu ima mnogo Bosanaca, a primijetio
sam da su u`ivali i Francuzi. Iskreno se na-
dam da }u u Gradu svjetlosti uskoro napuni-
ti i neku od ve}ih sala - ka`e Huseinbegovi}.
Nakon nastupa u Francuskoj, Husei-
nbegovi} nastavlja s koncertnim aktivno-
stima u zemljama u regionu. Tako }e 30.
maja nastupiti u Osijeku, a 6. juna u Lju-
bljani. S. A{.
U pjesmama u`ivali
i Bosanci i Francuzi
Huseinbegovi}:
Slijede Osijek
i Ljubljana
Povratak Hamdije ^ustovi}a
„Tigar sa Miljacke“
ponovo u Sarajevu
„Hayat Production“ objavit }e ^ustovi}ev CD,
{to }e ozna~iti njegov povratak na scenu
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 45
Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa-
cije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03), ~lanka 52. Zakona o socija-
lnoj za{titi („Narodne novine HN@/K“, broj: 3/05), i ta~ke II Odluke o raspisivanju javnog
oglasa za izbor kandidata za imenovanje ~lanova Upravnog vije}a ustanove „Dom za socija-
lno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Vlade HN@/K broj:
01-1-02-802/09 od 04.05.2009.godine, Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi/za{tite
HN@/K, objavljuje:
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Upravnog vije}a “Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje
osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac
Upravno vije}e Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i dru-
gih osoba“ Stolac sastoji se od 5(pet) ~lanova i to:
- 3 (tri) ~lana - koje predla`e osniva~
- 1 (jedan) ~lan - predstavnik ustanove
- 1 (jedan) ~lan - kojeg predla`e Ministarstvo
U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandidiraju (u ime osniva~a, u ime
ustanove, u ime Ministarstva).
OPIS POZICIJE ^LANOVA UPRAVNOG VIJE]A
Donose Statut i druge op}e akte ustanove, programe rada i razvoja ustanove, nadziru njiho-
vo izvr{enje, donose financijski plan i usvajaju zavr{ni ra~un ustanove, predla`u osniva~u
promjenu i pro{irenje djelatnosti, imenuju i razrje{avaju ravnatelja ustanove, daju smjernice
i naputke za rad ravnatelja, podnose Vladi izvje{}e o poslovanju, te donose odluke i obavljaju
i druge poslove odre|ene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.
A. Svaki kandidat treba ispunjavati slijede}e OP]E uvjete:
- da je stariji od 18 godina,
- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u
Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,
- da se na njega ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije osu|ivan za kazneno djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upra-
vnom vije}u Doma
- da nema privatni financijski interes u Domu
- da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o su-
kobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije
BiH“, broj: 25/02),
- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladi-
nim i drugim imenovanjima F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 12/03 i 34/03).
B. Pored op}ih uvjeta, kandidat za ~lana Upravnog vije}a Doma za socijalno i zdravstveno zbri-
njavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac, treba da ispunjava i slijede}e POSEBNE
uvjete:
- da ima zavr{enu VSS - VII stupanj stru~ne spreme,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- da nije ravnatelj/direktor ustanove socijalne skrbi,
- da nije ~lan vi{e od jednog upravnog vije}a, odnosno nadzornog vije}a,
- da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
- da posjeduje sposobnost za savjesno, objektivno, nepristrano i odgovorno obavljanje
pozicije ~lana Upravnog vije}a/odbora.
Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, pri-
lo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kojima
se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta tra`enih oglasom:
1. rodni list,
2. uvjerenje o dr`avljanstvu ili CIPS osobnu iskaznicu,
3. uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u ra-
zdoblju od 3. godine prije objavljivanja oglasa,
4. uvjerenje da nije osu|ivan za kazneno djelo od strane mjerodavnog MUP-a-mjesta
ro|enja i uvjerenje od mjerodavnog op}inskog suda-prekr{ajno odjeljenje da kandidat
nije osu|ivan za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca),
5. dokaz o ispunjavanju uvjeta {kolske spreme
6. dokaz o radnom iskustvu u struci,
7. izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine na podru~ju biv{e
Jugoslavije,
8. izjava da nema privatni financijski interes u Domu,
9. izjava da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zako-
na o sukobu interesa,
10. izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci,
11. izjava da nije ravnatelj ustanove socijalne skrbi,
12. izjava da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog vije}a.
Sve izjave moraju biti potpisane i ovjerene od strane mjerodavnog tijela.
Izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a vr{i se na razdoblje od ~etiri (4) godine s mo-
gu}no{}u ponovnog imenovanja.
Visinu naknade za rad ~lanova Upravnog vije}a utvr|uje osniva~ socijalne ustanova, a is-
pla}uje se iz sredstava socijalne ustanove.
Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.
Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od
kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.
Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obr-
azac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju
da do|e do njegovog imenovanja.
Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Povjerenstvo/Komisija za imenovanje, smatrat
}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.
Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno
odredbama Zakona o za{titi osobnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 32/01).
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „SLU@BENIM
NOVINAMA FEDERACIJE BiH“, „DNEVNOM LISTU“ i „DNEVNOM AVAZU“.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu:
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi/za{tite
Mostar, Ulica Stjepana Radi}a br. 3
Uz naznaku
„Prijava na javni oglas za imenovanje upra`njenih pozicija
u Upravnom vije}u Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba Stolac“
- NE OTVARAJ -
show biz
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 46
Ponosna Latinoamerikanka
Eva Longorija-Parker (Longoria)
`eli proslaviti svoje korijene na
velikom platnu glume}i ikonu
meksi~kih filmova Mariju Feliks
(Maria Felix), koja je umrla 2002.
u 88. godini. Zvijezda serije
„O~ajne ku}anice“ priznaje da je
oduvijek `eljela tuma~iti glavnu
ulogu u biografskom filmu o lege-
ndarnoj glumici, najprije zbog to-
ga {to obje potje~u iz Meksika, re-
kla je „New York Daily Newsu“.
- Voljela bih glumiti u pri~i o
Mariji Feliks. Mislim da je ona
ikona meksi~ke kinematografije i
voljela bih o`ivjeti njenu pri~u.
Jako sam ponosna na svoje porije-
klo i slavim ga kad god imam pri-
liku - ka`e lijepa Eva.
Melani Braun (Melanie Brown), britanska ta-
mnoputa i vatrena pjeva~ica te ~lanica nekad pla-
netarno popularne grupe „Spice Girls“, vodit }e
novi {ouu realnosti za mlade pjeva~ice koje bi tre-
bale oformiti novi `enski bend prema uzoru na
„spajsice“.
Mel B medijima je otkrila kako }e cilj {oua biti
najboljim kandidatkinjama pru`iti priliku da po-
stanu slavne kao {to je to nekada bila seksi petorka.
- Bit }e zanimljivo tra`iti sve te nove talente i
gledati kako se razvijaju - rekla je Mel za magazin
„Music News“.
Dodala je kako misli da se „spajsice“ vi{e ne}e
okupljati i da je taj dio njihovih `ivota zavr{en.
- Prvo na{e okupljanje nije imalo veze s no-
vcem. Htjele smo jo{ jednom biti na vrhu svijeta -
izjavila je Mel.
Ipak, „Spice Girls“ su povratni~kom turnejom
zaradile vi{e od 16,5 miliona funti, a karte za ko-
ncert bile su rasprodane za samo sat nakon {to su
pu{tene u prodaju.
Otvaranje hotela „Mardan Pa-
lace“ u Antaliji odr`ano je prema
scenariju isprobanom nekoliko
mjeseci ranije u Dubaiju. Vatro-
met, poznati i duet Maraje Keri
(Mariah Carey) i Sila (Seal) bili su
znak da se radi o novom ekskluzi-
vnom odmarali{tu na turisti~koj
karti Turske.
Direktno s Kanskog filmskog
festivala u Antaliju su doletjele
dvije dive koje ovakvom doga|aju
daju posebnu dra`, vje{ta vodite-
ljica elitnih priredbi i aukcija
[eron Stoun (Sharon Stone) i ne-
odoljiva Monika Belu~i (Monica
Bellucci).
Belu~i je bila odjevena u
nje`no ru`i~astu, ~ipkastu toaletu
s niskim dekolteom, dok je Stoun
posegnula za crninom.
Na crvenom tepihu Maraja je
bila u svom omiljenom „Cavalli-
jevom“ tipu haljine, koji joj,
na`alost, jedva dr`i obline na
okupu.
Peris Hilton (Paris), uprkos
upadljivoj ru`i~astoj boji, izvukla
je najbolje iz svog lepr{avo-ki~as-
tog imid`a.
Keeping it real (Samo da je
stvarno) - poru~ila je holivudska
zvijezda Demi Mur (Moore, 46)
svojim fanovima kada im je putem
„Twittera“ poslala svoju fotografiju dok je sjedila u sto-
matolo{koj ordinaciji, gdje se smije{i bez prednjeg zuba.
Demi je pokazala kako nije savr{ena, {to njeni fa-
novi cijene te su joj za ovaj potez poslali pohvale. De-
mi je zajedno sa suprugom E{tonom Ka~erom (Ash-
ton Kutcher) jedna od prvih holivudskih zvijezda ko-
ja je prihvatila „Twitter“ kao najbolju komunikaciju s
fanovima.
Eksodus (Exodus), ~etverogo-
di{nja k}erka legendarnog boksera
Majka Tajsona (Mike Tyson), u kri-
ti~nom je stanju i priklju~ena je na
aparate za odr`avanje `ivota u bo-
lnici „St. Joseph“ nakon bizarne ne-
sre}e u porodi~nom domu u Feni-
ksu, kada se gotovo zadavila ka-
blom. Djevoj~icu je s elektri~nim
kablom obmotanim poput om~e
oko vrata prona{ao njen tri godi-
ne stariji brat u ponedjeljak uju-
tro. Dje~ak je pozvao majku, koja
je bila u drugoj sobi, a ubrzo je
stigla i Hitna pomo} te su ljekari
poku{ali o`ivjeti djevoj~icu.
Tajson je u to vrijeme bio u
Las Vegasu, no ~im je ~uo {ta se
dogodilo, vratio se ku}i.
- Igrala se na njegovoj pokre-
tnoj traci ispod ~ije se konzole
nalazi kabl u obliku petlje. Ili se
okliznula ili je stavila glavu u pe-
tlju i vi{e se nije mogla izvu}i iz
nje - rekao je {ef policije u Feni-
ksu.
Longorija: Meksi~ko porijeklo
Povratak korijenima
Eva Longorija `eli
glumiti Mariju Feliks
Mel B tra`i nove
„Spice Girls“
Tajson: Odmah do{ao iz Las Vegasa
Nakon bizarne nesre}e
Belu~i i Stoun: Doletjele direktno iz Kana Maraja u „Cavallijevoj“ haljini, Peris izvukla najbolje
F
FL
L A
AS
SH
H
K}erka Majka Tajsona
u kriti~nom stanju
U {ouu realnosti za mlade pjeva~ice
Braun:
Oformiti
bend
Feliks: Umrla
2002. godine
TURSKA Filmske dive zasjale na otvaranju hotela u Antaliji
Maraja Keri u „Cavallijevoj“
haljini, Stoun u crnom
U ekskluzivnom odmarali{tu bili Sil i Peris Hilton
Prodaja
Passat 2.0 TDI, 2005. god. Kia Sporta-
ge 2.0 TDI, 2002. god. Kia Picanto HB
EX 1.0, 2005. god. Hyundai Terracan 2.5
TDI, 2006. god. Mob. 061 482 962.
4486-1tt
Prodajem Golf VW 2, benzinac, godina
1991., registrovan 21. 5. 09. god. Siva me-
talik, 3 vrata, gara`iran. Ekstra stanje. Ci-
jena 5.200 KM. Tel. 033 615-699.
6858-1Nd`
Golf TDI, 2006. god., 4 vrata, crni meta-
lik, full oprema, knjige servisne, tek uve`en
na col tablama, pla}ena carina i PDV. Povo-
ljno. Tel. 061 241 615. 7050-1Nd`
Al. felge 14 i 15, 16. za Fiat VW, Pe`o,
Opel i dijelove za ove marke ob, 98. god. Tel.
062 212 474.
Audi 90 tdi, 90. god, metalik sivi, 5800
KM.Tel. 062 267 418.
BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god.,
benzinac, automatic, full oprema, svijetlo-
plava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do
registracije 48.000 KM. Tel. 061 195 938.
BMW 525 tds, 99. god., registrovan,
mo`e zamjena. Tel. 061 864 660.
Fiat Dukato 1.4 12 V, 97. god., top stanje,
azurno plava, auto na stranim tablama, 2.600
KM. Tel. 062 212 474.
Ford mondeo 2.0 tdci, 2003. god, reg-
istrovan, full, 14.000 KM. Tel. 061 525-925.
Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek re-
gistrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062
104 028.
Ford Fokus TDI, kraj 2004. god., ful opr-
ema, tek registrovan, povoljno. Tel. 061 199
442.
Golf 2, god. 1984., dizel, crvene boje, 4
vrata, reg. 1. 10. 2009. god., cijena 3.500 KM.
Tel. 061 219 127.
Golf dizel 86. god., 2600 KM. Tel. 061 443
277.
Golf 3, 1.4 benzin, bon jovi oprema, 96
god., 7.300 KM, tek registrovan. Tel. 061
525-925.
Golf IV tdi, 11.200 KM, tek registrovan.
Tel. 061 434 867
Golf 4 TDI, 2003. god., karavan, 74 KW,
ABS, ESP, klima, full oprema, I ruka, Nje-
ma~ka. Tel. 061 241 645, 033 652-133.
Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, re-
caro sjedi{ta. Tel. 061 867 621.
Golf III, 98. god., karavan, TDI, 90 KS,
ABS, klima, centralna brava, vrlo povoljno.
Tel. 061 225 294.
Hitno prodajem Mercedes ML 320,
2003. god., full oprema. Tel. 061 145 887.
Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., kli-
ma, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM.
Tel. 065 780 850.
Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000
km, klima, automatik, CD player, reg. do 11.
09. Cijena 8.500 KM. Tel. 06 133 413.
Jeep grand cherokee limited, 2000 god.,
3.1 dizel, full, nove gume, mo`e zamjena.
Tel. 061 867 280.
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2
WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon faro-
vi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crve-
na metalik. Cijena do registracije 28.000
KM. Tel. 061 424 456.
Lada Samara 1.3, 89. god., registorvana, I
vl. Tel. 061 804 373.
Mercedes 190 D, 1986. g., reg. do septe-
mbra, u odli~nom stanju. Tel. 062 521 371.
Mercedes E 124, 300 TD, full oprema,
95. Tel. 063 892 324.
Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin,
2001. god., full oprema, ko`a, cobra, metal.
sivi. Tel. 061 146 657.
Mercedes CLK cabrio 200 kompresor,
2001. god, plavi, full, mo`e zamjena. Tel. 061
867 280.
Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3
L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi,
CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km,
reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM.
Tel. 061 424 456.
Opel 1988., registracija 8. 9., 1.500 KM.
Tel. 061 299 836.
Opel Astra 17 TDI, 1997. god., 131.000
km, registrovan, Sarajevo. Tel. 061 262 516.
Pasat karavan dizel, 92. god., extra sta-
nje. Zvati poslije 16 h. Tel. 033 432-482.
Pasat TDI karavan, 2004. god., ekstra
ispravan, registrovan. Tel. 061 335 217.
Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao
83.000 km, metalik crni, parking senzori, te-
mpomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000
KM. Tel. 061 217 037.
Polo 1.4 B, 2000. god., metalik, erbag, el.
paket, gara`iran, originalna servisna, 8.600
KM. Tel. 066 110 440.
Povoljno Jeep Grand Cheeroke limited,
2002., full oprema, registrovan, zamjena.
Tel. 061 186 064.
Prodajem BMW-e 3161, 90. god., 2 vrata,
ABS, crni, {iber, tek registrovan. Tel. 061
154 540.
Prodajem dijelove za golf, d`eta, fijat
tempra, tipo, ford mondeo, opel kadet,
huyndai acent. Tel. 062 482 162.
Prodajem duple komande za Golfa S pa-
ket. Tel. 066 643 450.
Prodajem Ford Eskort 1.8 dizel, 96. god.,
karavan, registrovan do septembra. Tel. 033
460-700.
Prodajem Golf 2, 90. god., 4 vrata, {iber,
benzinac, registrovan do 11. 2009. Tel. 062
138 734 i 061 506 318.
Prodajem i ugra|ujem ogledala za retro-
vizore, povoljno. Tel. 061 382 478.
Prodajem krajzer pt krujzer, 2003. god.,
pla}ena carina i porez, metalik srebreni. Tel.
061 137 725.
Prodajem polo 87. god., ispravan, regi-
strovan do 10. mj., cijena 1.500 KM. Tel. 062
417 390.
Prodajem Reno Megan coupe, 2001.
god., gara`iran, extra stanje, reg. do jula
2009. Tel. 061 338 433, 061 202 307.
Prodajem vozila u dijelovima: Reno Clio
1.4, 92. god., Rover TD karavan, 2.0, 92. god.
i Golf 87. god., dizel. Tel. 061 504 190.
Prodajem za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260
598.
Prodajem-mijenjam [kodu Octaviju ele-
gance sa dodat. opremom za Pasata ili Okta-
viju 1.9 TDI. Tel. 061 199 061.
Punto 1.9 JTD, 2001. god., 3 vrata, kli-
ma, servo city, al. felge, air bag, muzika, el.
podiza~i, centralna, 6.900, ura|en servis.
Tel. 062 212 474.
Reno 21, god. 1990., pre{ao 150.000 km.
Tel. 210 245.
Seat Kordoba 1.9 TDI, 1999., karavan,
crni, zeder, reg. do 3. 1. 2010. Tel. 062 214
519.
Stilo 1.9 JTD, 2002. god., 5 vrata, plava
met., klimatronik, ABS, ESP, bord comp, x
air bag, muzika, 4x el. podiza}i, daljinsko,
alarm, 8.900 KM. Tel. 062 212 474.
[koda Fabia, sedan, 1.2, 2005. god., dipl.
tablice, al. felge, pre{ao 19.000 km, cijena
10.500 KM. Tel. 062 909 106.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove
vozila. Tel. 061 749 462.
Toyota Rav 4, 2007., pre{ao 28.000 km,
full oprema, automatik, benzin, 33.500 KM.
Tel. 062 967 063.
Volvo S40, 2000 god., benzin, full, servisna
knjiga. Tel. 061 723 505
VWS T4 2.5 D, teretni, produ`eni, povo-
ljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3, i
ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689.
Kupujem ispravna i havarisana vozila.
Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana i neispravna vozila.
Tel. 061 274 441.
Ford Ka ili neko drugo auto kupujem.
Tel. 063 132 183.
Kupujem BMW-e 318 i, od 90-2000.
god., bijeli il silber manje kilometr. Tel. 061
154 540.
Izdavanje
Neum - izdajemo apartmane i sobe na
samoj pla`i po najpovoljnijim cijenama.
Tel. 063 321 434. 577-1Mo
Neum - apartmani uz pla`u hotela Ze-
nit, TV-sat, klima, gara`a, iznajmljujemo.
Tel. 036 885-555. Mob. 063 436 333,
www.villaplava.com PTT
Izdajem 2 poslovna prostora - „Stakleni
grad“. Kontakt telefon: 063 214 379, 033
203-494. 4714-1tt
Izdajem poslovni prostor 20 m2 na atr-
aktivnom mjestu Grbavica Kova~i}i, na
samoj trolejbuskoj stanici. Tel. 061 150
341. 111
Izdajem garsonjeru u Centru zaposle-
noj osobi u privatnoj ku}i. Tel. 061 367
096. 4760-1tt
Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u
Dalmatinskoj ulici u centru i jedan u Hr-
asnom kod Bosmala. Tel. 061 142 704.
4767-1tt
Izdajem jednosoban nov namje{ten
stan u Vogo{}i. Tel. 033 481-029, 062 488
219. 6994-1Nd`
U centru Igala - komplet pansion - VI,
VII i VIII mjesec. Povoljno. Tel. 00382 31
327-363, 068 556-381, 067 545-949 i 061
183 521. 7041-1Nd`
Alipa{ino polje, izdajem sobu sa upotre-
bom kuhinje i trpezarije, kablovska TV, 100
KM + re`ije. Tel. 061 961 470.
Apartmani i sobe sa kuhinjom, pla`a, ve-
liki pijesak, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879
433.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa parki-
ngom, po osobi 20-25 KM, Ko{. brdo. Tel.
062 226 665.
Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u
zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553
803.
Broce-Ston na Pelje{cu, apartmani V-IX
mjesec. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 7944.
Centar - Papagajka, nudim no}enje u lu-
ksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061
724 725.
Centar, kod Katedrale, izdajem stan -
pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189.
D. Malta, izdajem ne namje{ten jednoso-
ban stan. Tel. 061 237 014.
Dobre Vode kod Bara, povoljno ljetova-
nje, 100 m od mora, 8 EUR-a po le`aju, uz
upotrebu zajedni~ke kuhinje - Fikret. Tel.
00382 67 360-365, 033/621-119.
Drvenik, polupansion za juni 17 eura,
juli i avgust 25 eura po osobi. Tel.
00385912517145
Dvos. stan izdajem na lijepoj lokaciji, svi
priklju~ci. Tel. 656-057, 458-358.
Dvos. stan namje{ten sa grijanjem. Tel.
062 811 100.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor
86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem 40 m2, (ku}a) sa 2 kanala
na galvnoj cesti u Dobrinji. Tel. 061 313 624.
Gara`u izdajem u Aerodrom. naselju, po-
godna za privrednu i trgovinsku djelatnost.
Tel. 061 809 237.
Gara`u izdajem ul. N. Filipovi}a. Tel.
610-802.
Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i
apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.
Hvar - Su}uraj, apartman (4+2), pedese-
tak metara od pla`e, povoljno iznajmljujem.
Tel. 00387 61 810 398, 00385 21 773-343.
Izdaje se pos. prostor za skladi{te na ^.
Vili, 350 m2. Tel. 033 644-160, 061 103 284.
Izdajem 45 m2, stan polunamje{ten, pos.
ulaz i komunalije na gas grijanje, 150 KM,
D. Vele{i}i. Tel. 0387 63 594 069.
Izdajem advokat. kancelariju kod Suda,
[enoina 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126.
Izdajem dvoipos. lijepo namje{ten stan u
centru, 700 KM. Tel. 061 142 704.
Izdajem gara`u na du`i period, Vraca, A.
Smailovi}a. Tel. 061 335 484.
Izdajem gara`u pod zakup, ul. M.
Had`ijahi}a. Tel. 033 201-058.
Izdajem gara`u u Papagajci. Tel. 061 531
641.
Izdajem jednosoban stan bez naknade, za
~uvanje objekta kod Semizovca. Tel. 061 192
073.
Izdajem na moru Komarna-Klek, apar-
tmane za 3-7 osoba i upotreba kuhinje. Tel.
033 645-156, 061 437 719.
Izdajem namje{tenu sobu samcu u Aero-
drom. naselju, pos. ulaz, pla}anje unaprijed.
Tel. 033 452-478.
Izdajem pos. prostor 17,5 m2 u Tr`nom
centru Tom, Lukavica. Tel. 065 962 967, 065
396 736.
Izdajem pos. prostor sa inventarom 35
m2, cijena povoljna. Tel. 062 811 100.
Izdajem prazan stan 60 m2, priv. ku}a,
pos. ulaz, voda i struja, ul. Cazinska. Tel. 033
654-662.
Izdajem prazan stan, A. Bu}e. Tel. 613-
396.
Izdajem stan 85 m2, kod Druge gimnazi-
je. Tel. 062 570 826.
Izdajem-prodajem stambeno-pos. pro-
stor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sa-
rajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249
249.
Jednos. namje{ten stan u centru grada
izdajem. Tel. 033 442-556.
Kanc. prostor oko 600 m2, Ned`ari}i,
mo`e pojedina~no kancelarije. Tel. 033 460-
261, od 9-15 h.
Lokal izdajem 23 m2 u centru Br~ko Di-
strikt kod po{te, novogradnja. Tel. 033 541-
214, 062 943 727.
Namje{ten dvos. stan 65 m2, na Mejta{u
izdajem. Tel. 033 610-341.
Namje{ten dvos. stan izdajem sa centr.
grijanjem, priv. ku}a, Pofali}i. Tel. 061 746
489.
Namje{ten, jednoipos. stan, centr. grija-
nje. Tel. 033/654-634.
Namje{tene sobe izdajem ili sprat ku}e
radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090.
Neum - povoljno izdajem apartmane sm-
je{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-
169.
Neum, iznajmljujem klimatizirane apar-
tmane u centru. Tel. 063 350 149.
Orebi} - apartmani ~etvero - peto i {esto
krevetni - parking. Tel. 061 846 930.
Orebi}, izdajem povoljno konf. apartma-
ne blizu glavne pla`e. Tel. 00385 95 816
3960.
Otok Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u,
parking, 10 EUR-a po osobi, VI, VII i VIII
mj. Tel. 00385 21 773 305.
Otok Kor~ula, polupansion, bosanska
kuhinja, hotel tri zvjezdice, VI, VII i VIII mj
izdajem, vrlo povoljno. Tel. 00385 20 715
791.
Polunamje{ten stan izdajem na Sokolju,
kirija 200 KM+re`ije. Tel. 033 630-800, 061
336 985.
Pos. prostor izdajem 36 m2, 250 KM sa
kompletnim inventarom. Tel. 061 746 489.
Pos. prostor izdajem na [ipu (nov), po-
godan za sve namjene od 34 i 68 m2. Tel. 062
320 648.
Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa
svim priklju~cima, za sve namjene izuzev
ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima
svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061
345 991, 033 454-542.
Prelijepi apartmani 30 m od pla`e, 2 km
od Trogira. www.plava-oaza.com Tel. 00385
98 950-4758.
Sobe izdajem za spavanje blizu `elj. sta-
nice, po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.
Sobe namje{tene samcima, jeftino, na
Stupu, zvati od 7-10 h ili 22-24 h. Tel. 638-
459.
Tivat C. Gora, ~etverokrevetni apartman
sa terasom, more blizu, 30 EUR-a. Tel. 382
69 387 425.
Tros. stan izdajem u Br~ko Distrikt, po-
voljno. Tel. 049 366 712.
U Podacama povoljno izdajem apartma-
ne uz more. Tel. 00385 21 699 174.
Zenica - centar, izdaje se pos. prostor po-
godan za mikrokreditne banke, urede, pre-
dstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel.
061 189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
Povoljno prodajem jednosoban stan 37
m2 (renoviran), na Dobrinji, ul. Vahide
Maglajli} 13/III. Tel. 065 450 114.
6851-1Nd`
Prodajem jednosoban renoviran stan u
Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, spr-
at IV, bez posrednika. Tel. 061 158 822.
4598-1tt
Prodajem ku}u sa velikom oku}nicom,
pov.: 1.350 m2, u Bugojnu, 100 m od
Op}ine. Papiri uredni. Informacije na
tel.: 061 792 600. PTT
Alipa{ino, Geteova ulica, prodajem je-
dnosoban stan 43 m2, balkon, u odli~nom
stanju. Tel. 061 187 064. 4613-1tt
Stan 80 m2 do Bosmala, Sarajevo. Tri
komforne sobe sa kuhinjom, trpezarijom
i 2 mokra ~vora. Cijena 2.400 KM/m2.
Gradnja zgrade 1984., lift, 5. sprat, super!
Tel. 061 170 543. 6842-1Nd`
Prodajem jednosoban stan, 41 m2, III
sprat, kod Socijalnog, adaptiran, hitno.
Tel. 062 812 565. 6933-1Nd`
Prodajem ~etvorosoban stan kod Medi-
cinskog fakulteta 144 m2 + gara`a 30 m2,
na II spratu, 1/1, povoljno. Tel. 061 133
444. 4707-1tt
Prodajem dvosoban stan 52 m2 na Bje-
lavama, na I spratu, 1/1, povoljno. Tel.
061 133 444. 4707-1tt
Poslovni prostor na Dolac Malti po-
vr{ine 215 m2, ima 10 kancelarija, u ekstra
stanju, papiri ~isti. Za prodaju 2.000 KM =
1 m2. Za iznajmljivanje 4.000 KM za jedan
mjesec. Tel. 062 335 381. 6976-1Nd`
Prodajem stan 54 m2, super renoviran i
namje{ten, c. 1.600 KM m2, ili po dogo-
voru. @ivim u inostranstvu. Mob. 062 811
314. 6988-1Nd`
Prodajem stanove: centar 110 m2, 170
m2 - 59 m2 Grbavica, apartmane u Neu-
mu 36 m2, 37 m2, 26 m2 garsonjera. Tel.
061 906 923. 4754-1tt
A. Polje pored Televizije, 2,5 soban, X
sprat, odmah useljiv, ul. Ive Andri}a, vl.
1/1, pogled prema gradu, 1.550 KM/m2.
Tel. 061 269 835. 4771-1tt
Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a,
dvosoban, 2 sobe, kuhinja sa trpezarijom,
kupatilo, {pajz, plinsko grijanje, zgrada
obnovljena, lijep raspored, sun~an, u par-
ku, 100.000 KM. Tel. 061 510 964.
4771-1tt
Prodajem stan Kova~i}i, Ljubljanska
kod OHR-a, austrougarska gradnja, 48
m2, II sp., jednoiposoban, uknji`en,
98.000 KM. Tel. 061 926 069. 4784-1tt
Prodajem zemlji{te u Rakovici - Gla-
dno Polje, naselje Grabovine. Tel. 062 27-
27-82 ili 033 678-887. 4785-1tt
Ilid`a - Lu`ani: prodajem jednosoban
stan 34 m2, I sprat. Tel. 065 660 113.
6991-1Nd`
Prodajem 350 m2 zemlji{ta za ku}u,
Blagovac 4 - Vogo{}a, cijena 25 KM po
metru. Tel. 061 813 250. 7033-1Nd`
Prodajem placeve za ku}e, Zabr|e - Ra-
jlovac, cijena 32 KM po metru. Tel. 061
813 250. 7033-1Nd`
Povoljno prodajem boks na Ilid`i, u pr-
vom redu, na pijaci Mrkuli} (preko puta
Cipeli}a). Tel. 033 638-118. 7053-1Nd`
Prodajem vi{e novih apartmana u Neu-
mu, razne kvadrature, 50 m od mora. No-
voizgra|ene stanove u Dobrinji, Vogo{}i i
Ned`ari}ima. Cijena povoljna. Tel. 061
480 205. 7018-1Nd`
Prodajem stanove u Sarajevu (novo-
gradnja), poslovno-stambeni kompleks
Otoka - Bu}a Potok. Vrhunska gradnja,
po povoljnim cijenama. Kontakt: 061 274
598. 7027-1Nd`
Adaptiran stan 38 m2, A. Lipa 66/XI.
Tel. 062 823 223.
Al. Polje, Trg me|. prijateljstva 70 m2, 1
sprat. Tel. 033 544-722, 061 269 148.
B. Potok, dev. ku}a sa oku}nicom, cijena
po dogovoru. Tel. 062 922 755.
Bare-[ip, novogradnja, 92 m2/II. Tel. 061
250 677.
Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom.
Tel. 061 817 960.
Blagovac-Vogo{}a, prodajem 300 m2, ci-
jena 25 KM/m2. Tel. 061 702 038.
Br~ko, prodajem stan vl. 171, 4-soban, V
sprat, centar, pogled na rijeku Savu. Tel. 066
792 151.
Breka, ul. Breka, ku}a na parceli od 420
m2+gara`a, ku}a ima p+sprat. Tel. 061 558
932.
Breka, prodajem dvoiposoban stan 66
m2, mogu}e sa gara`om. Tel. 061 167 344
Breka-Sarajevo, prodajem trosoban ada-
ptiran stan. Tel. 063 351 708.
Brije{}e, prodajem ku}u novija gradnja
sa 510 m2 ba{te, cijena po vi|enju. Tel. 033
672-591.
Centar 2,5-soban kod OHR, ul. E. Bluma
212.000 KM, centar Ko{evo 65 m2, D. Ozme
ul. 3.500 KM/m2, centar kod Suda stamb.
pos. objekat 280.000. Tel. 061 510 964.
Centar strogi, stan 147 m2, 2 sprat. Cije-
na 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810.
Centar, Alipa{ina, troiposoban 80 m2, VI
sp., lift, grijanje, dva balkona. Tel. 062 105
908.
Centar, prodajem stan 66 m2 prakti~nog
rasporeda na prekrasnoj lokaciji, P. lige. Tel.
00381 37 521 386.
Centar, prodajem stan 81 m2 kod Lati-
nske }uprije. Tel. 061 185 231.
Centar, Skenderija, stan 76 m2, proda-
jem ili mijenjam za manji. Tel. 061 137 908.
Dobrinja 2, tros. 82 m2, V sprat, 2 balko-
na, sun~an, dobra lokacija. Tel. 062 911 842.
Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80
m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786.
Dr. Fetaha Be}irbegovi}a (Kvadrant) 60
m2/I, centr. grijanje. Tel. 061 558 932.
Dvije tro{ne ku}e, ul. H. Kaimije. Tel.
061 211 840.
Dvoipos. stan 55 m2, Ilid`a-Pejton. Tel.
062 146 961.
Dvos. stan 53 m2, Prvomajska, extra
sre|en, centr. grijanje, kabl., hitno. Tel. 066
464-651.
Ferhadija 73 m2/I pogodan i za kancelar-
ije. Tel. 061 250 677.
Gara`a u novogradnji, 12 m2 na M. Dvo-
ru, preko puta Holiday Ina. Tel. 061 869 396.
Garsonjeru prodajem 29 m2, Prvoma-
jska, adaptirana sva, vrlo povoljno, 1/1. Tel.
061 274 818.
Garsonjeru prodajem 30 m2, Dobrinja 3,
3 kat, T. Sar. olipmijade. Tel. 033 460-357.
Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2.
Tel. 061 145 740.
Grbavica, prodajem stan 50 m2, I sp., ci-
jena 120.000 KM. Tel. 062 957 410.
Grbavica-{oping, trosoban stan 80 m2,
adaptiran, 2.800 KM/m2. Tel. 061 920 653.
Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan,
visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50.
Hitno prodajem proizvodno-stamb-po-
slovni objekat 3.000 m2 sa parkingom u ara-
jevu, rau-bau, po dogovoru. Zvati od 9-15 h.
Tel. 033/460-261.
Hrasnica, stan 92 m2, I sprat, preko puta
benz. pumpe, povoljno prodajem. Tel. 062
922 755.
Hrasno, prodajem nov neuseljen stan
67,35 m2, preko puta Bosmala. Tel. 061 214
743.
Ilid`a, prodajem dvos. stan 56 m2, 3 spr-
at, centralno, fix. 95.000 KM. Tel. 061 811
792, 062 327 460.
Jednos. stan 43 m2, D. Ciglane, proda-
jem. Tel. 061 902 825.
Ko{. brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po
dogovoru. Tel. 061 223 065.
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 47
OGLASI
MALI
48 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
Ku}a na Hridu pored glavne ceste sa ga-
ra`om, ba{tom i {upom, prodajem. Tel. 061
740 127.
Ku}a na Ilid`i, ul. Lepeni~ka, vl. 1/1,
ku}a 250 m2, 850 m2 ba{te, cijena po dogo-
voru. Tel. 061 868 443.
Ku}a u Pofali}ima iznad hotela Italija sa
dvije gara`e i pom. objektima, 180.000 KM.
Tel. 033 768-016.
Ku}u prodajem i 10 dun. ^ekr~i}i, Viso-
ko, cijena 90.000 KM. Tel. 061 813 250.
Ku}u prodajem sa oku}nicom, Ra-
dni~ka, vis. prizemlje, sprat, gara`e. Tel. 065
510-702.
Ku}u sa ba{tom prodajem na Vratniku.
Tel. 536-239.
Lu`ani, I sprat, 54 m2, J. Fincija, cijena
po dogovoru. Tel. 065 645 108.
Ljubu{ki strogi centar, prodaje se ku}a
sa 2 pos. prostora. Tel. 039/831-518, 063 556
866.
Mejta{, stan 42 m2+6 m2 balkon, ada-
ptiran, c. grijanje. Tel. 061 154 924.
Mi{evi}i, prodajem vikendicu, prize-
mlje, gara`a, sprat 1.200 m2 oku}nice, 1/1.
Tel. 033 217-235, 061 549 907.
Odli~na lokacija, dvosoban 56 m2, plus
balkon, sun~an, 14 sp., cijena po vi|enju.
Tel. 061 272 611.
Otoka, prodajem ili mijenjam za garso-
njeru uz doplatu, dvos. stan sa c.g., dig. TV,
ustakljenom lo|om, uslovna, useljiv, vl. 1/1.
Tel. 065 463 156 od 11-22 h.
Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2 ze-
mlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200
854.
Patriotske lige 77 m2 na I spratu. Tel. 602
390 945.
Plac Kova~i}i, 576 m2, urb. saglasnost 3x
106 m2. Tel. 061 335 484.
Pofali}i kod FDS dvos. na II sp., vl. 1/1,
balkon, plin, 85.000 KM. Tel. 061 510 964.
Pofali}i, Humska ul, stamb. pos. objekat,
600 m2 na placu od 610 m2, novogradnja.
Tel. 062 227 122.
Pos. prostor prodajem na Dobrinji 3, su-
teren 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel.
061 200 854.
Prodaje se caffe Mohito, 71 m2, uhodan
posao, Mostar, Bra}e Feji}a. Tel. 061 227
590.
Prodajem 300 m2 Zabr|e-Rajlovac, cije-
na 8.000 KM. Tel. 061 813 250.
Prodajem adapt. stan 38 m2, A. Lipa, 11
sp. Tel. 062 823 223.
Prodajem dvos. stan 56 m2, Dobrinja 1,
drugi sprat, papiri uredni, bez posredovanja.
Tel. 061 345 573, zvati od 17 h.
Prodajem ku}u na Kromolju br. 28. Tel.
033 212 897.
Prodajem ku}u prizemlje, sprat, potkro-
vlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac.
Tel. 033 655-398.
Prodajem kvalitetno renoviran stan 80
m2, kod [opinga, Grbavica. Tel. 062 941 044.
Prodajem novu ku}u, tri sprata, tri stana
sa posebnim ulazima, sve ukupno 220 m2,
plus podrum i oku}nica od jedan dunum.
Mob. 062 693 354.
Prodajem parcelu na Poljinama, povr{.
2.100 m2. Tel. 062 229 628.
Prodajem parcelu u naselju sa svim ko-
munalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437
558.
Prodajem 4,5 dunuma livade u Op}ini
Trnovo, selo Gra~anica, kroz imanje te~e
~ista rijeka, ima voda. Tel. 033 535 482.
Prodajem stan 71 m2, visoko prizemlje,
Dobrinja III. Tel. 544-649.
Prodajem stan Centar, ^ekalu{a, II sprat,
105.000 KM. Tel. 033 768 016.
Prodajem stan na Dobrinji I, dvoiposo-
ban, vl. 1/1, stan 66 m2, cijena po dogovoru.
Tel. 065 666 314.
Prodajem stan na Ilid`i-Pejton, 84 m2,
IV sprat, 65.000 EUR-a. Tel. 065 581 631.
Prodajem stan u Hrasnom 53 m2+zatvo-
reni balkon 4 m2. Tel. 061 101 186.
Prodajem stanove 94 m2 kod BBI centra,
2.900 KM/m2 i Skenderija 88 m2, 2.700
KM/m2. Tel. 061 142 704.
Prodajem tros. stan 81 m2, Ciglane, po-
voljno i bez posrednika. Tel. 033 200-222.
Prodajem u Orebi}u, 3.550 m2 gra|. ze-
mlj{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98
608 523, Orebi}.
Prodajem u strogom centru trosoban
stan, 72 m2, 2 mokra ~vora, 14 sprat, nije za-
dnji. Tel. 033/445-876.
Prodajem useljivu ku}u novogr., prize-
mlje, dva sprata, potkrovlje, gara`a i mali vrt
(Sedrenik). Tel. 061 263 193.
Prodajem za firme 4000 m2, Reljevo-Ra-
jlovac, cijena 270.000 EUR-a. Tel. 061 813
250.
Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova.
Tel. 061 689 016.
Prodajem-mijenjam ku}u sa dva ulaza i
svim priklju~cima uz asfaltni put u Zoviku,
op{t. Had`i}i. Tel. 033 531-167 i 062 529 466.
Radni~ka 95 m2/V+2 balkona, eta`. gri-
janje+2 gara`e. Tel. 062 390 945.
Radni~ka ul. vis. prizemlje, sprat sa
oku}nicom 450 m2. Tel. 065 185 108.
Rakovica, 8 dun. zemlje, ku}a+pomo}ni
objekti, veoma povoljno. Tel. 062 922 755.
Stan 79 m2, tros., priz., Ko{evo, K. To-
mislava, pogodan za pos. prostor svih na-
mjena. Mogu}a zamjena. Tel. 062 908 522.
Stan prodajem u Hrasnom, „Loris“ 95
m2, lift, centr., 2 balkona, useljiv, 2.300
KM/m2. Tel. 061 899 923.
Stan prodajem, Al. Polje B faza 47 m2, 8
sp, cijena 80.000 KM. Tel. 033 768-016.
[est dun. zemlje prodajem u Klju~u, I
zona, iznad vatrogasnog. Tel. 062 364 214.
[vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1
sp., parno grijanje, 2.000 KM/m2. Tel. 061
818 261.
Troipos. stan 88 m2, sprat 3, Dobrinja
III, povoljno. Tel. 062 437 262.
Tros. stan 72 m2 na Bistriku, kontakt tel.
062 140 210.
Trosoban stan prodajem 74 m2, Dobrinja
1. Tel. 062 436 474.
Trospratnu ku}u u Azi}ima, ljetnu kuhi-
nju, gara`u, 600 m2 oku}nice. Tel. 061 253
902.
U Bla`uju prodajem ku}u u izgradnji,
gra|evinsko na 3.000 m2+zemlje, 45.000
EUR-a, dogovor. Tel. 033 570-555, 062 332
556.
U Had`i}ima-U{ivak prodajem ku}u na
sprat, duplu gara`u, {talu i 3 dun. zemlje, ra-
vnica. Tel. 061 345 573.
Vikend. na Ni{i}ima (Jelik), 1 dun.
ba{te, vl. 1/1, svi papiri OK, 32.000 KM. Tel.
061 510 964.
Vikendica na Ni{i}ima 1/1 i 1500 m2
zemlje, lijepa lokacija, vikend naselje 35.000
KM. Tel. 062 267 418
Vikendicu prodajem na Tilavi, voda, str-
uja, asfalt, sve 1/1. Tel. 061 810 842, Sarajevo.
Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139
592.
Zemlje 6.500 m2 Grdonj iznad P. Kule,
Centar. Tel. 210-798.
Zemlju prodajem u Dej~i}ima, pored ri-
jeke Bijela, Federacija, vrlo povoljno. Tel.
061 829 117.
Potra`nja
Potreban jednoiposoban stan Pofali}i -
Socijalno. Tel. 062 451 251.
Potreban ve}i broj stanova-ku}a za izda-
vanje, kupovinu, prodaju (agencija). Tel. 062
802 836.
Agenciji potreban ve}i broj stanova za
iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
Tra`im ku}u na ~uvanje uz pla~anje kiri-
je do 100 KM plus re`ije.Tel. 061 351 077
Potrebno vi{e stanova praznih i na-
mje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel.
061 214 306, 033/203-127.
Kupujem stan u KS, 30-50 m2 (max. 1
m2-13.00 KM), mo`e devast. Tel. 061 268
828.
Manju garsonjeru kupujem do 35.000
KM. Tel. 061 390 084.
Potreban stan za stranca manji, bli`e ce-
ntru, na du`i period. Tel. 061 142 704.
Hitno kupujem garsonjeru na A. Polju
od 25 m2 do 40.000 KM, bez posrednika.
Tel. 061 269 835.
Zemlju kupujem ili ku}u sa zemljom u
Visokom. Tel. 061 154 540.
Agenciji potreban ve}i broj stanova,
ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljiva-
nje. Tel. 033 768-016.
Zamjena
Mijenjam stan 66 m2, 1/1, u RS, Isto~no
Sarajevo Kasindo-Mladice za manji u Fede-
ral. dijelu Sarajeva. Tel. 061 171 806.
Ul. K. Tomislava, Ko{evo 80 m2 trosob.,
priz., pogodan za posl. prostor svih namjena
za dva dvos., Ciglane, Mejta{, Breka. Tel. 062
908 522.
Jednos. stan na Ko{. brdu, II sp., mije-
njam za malo ve}i na Saraj Polju, Al. Polju, a
mo`e i Mojmilo. Tel. 061 381 728.
Prodaja i dostava cijepanih bukovih
drva po cijeni od 70 KM, kao i kamenog
uglja Banovi}i 130 KM, drveni Kreka 90
KM. Tel. 062 713 856, 061 265 811.
6986-1Nd`
AKCIJA. Prodaja cijepanih bukovih
drva I klase, }utci, metrice i sve vrste ugl-
ja. Drveni - Kreka. Kameni - Banovi}i.
Mjera ta~na, cijena povoljna. Tel. 061 670
068. 6989-1Nd`
Novo u gradu! [panske zavjese i mebl
{tofovi „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209-
595.
Prodajem opremu za radnju: 2 vitrine
Soko-Mostar, 2 m du`ine i stala`e-police.
Tel. 033 638-006.
Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i
el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906.
Prodajem nov kompresor 270 litara, 11
bari. Tel. 062 823 739.
Prodajem p~ele u LR ko{nicama, cijena
150 KM. Tel. 061 486 926.
Polovan crijep oko 1.500 komada. Tel.
033 654-717.
Prodajem polovan crijep Vinkovci, po-
voljno. Tel. 033 464-378.
Kvalitetnu, polovnu garderobu iz Nje-
ma~ke prodajem, pogodna za second hand.
Tel. 061 899 205.
Prodajem polovan, ali veoma dobar klas.
bukov parket, du`. 30, 35 i 40 cm x 5, uku-
pno oko 40 m2, cijena 10 KM/m2. Tel. 061
391 011.
Spava}u sobu novu, neotpakovanu povo-
ljno prodajem. Tel. 061 712 889.
Prodajem crne be{avne cijevi i krilo vra-
ta, 3 mjere. Tel. 062 332 769.
Prozor (dvokrilni), 195x140 (2 kom.), pr-
ozor 110x140 (1 kom.), sve sa `aluzinama.
Tel. 062 534 241.
Prodajem gu{~iju mast za lijeka, kao i
guske. Tel. 061 925 691.
Prodajem 13 polovnih alum. prozora,
{irina 114, vis. 134. Tel. 061 593 278.
Mast prodajem za lije~enje mujasina
(austrijska). Tel. 061 268 828.
Prodajem monitor Gericom (17), povo-
ljno. Tel. 061 268 828.
Prodajem role br. 43, novo, italijansko,
50 KM. Tel. 061 268 828.
Atletske {printerice br. 40, kopa~ke Adi-
das, novo, povoljno. Tel. 061 268 828.
Prodajem dje~iju stolicu za ru~avanje,
sjedalicu, cijena po dogovoru. Tel. 468-949.
Prodajem stilc ma{inu za rezanje asfalta i
betona. Tel. 062 28 11 77.
Narukvica za regulaciju pritiska, proda-
jem. Tel. 061 299 836.
Prodajem: stomatolo{ka stolica Kavo, nova
i komplet oprema za zubnu tehniku i mobi-
lnu i fixnu. Tel. 061 154 924.
Pe} za pitu i kola~e, konvektomat 5
eta`a. Tel. 061 906 936.
Prodajem ma{inu za meso 22, {pricu za
}evape 5 kg i pe} za pitu u kola~e. Tel. 061
906 936.
Role, gumeni to~kovi, razni modeli, ve}i
izbor, kvalitetne, izgledaju kao nove, uvoz iz
Njema~ke, radimo i zamjenu. Tel. 061 902
930.
Garderobu i obu}u, izuzetno kvalitetna i
moderna, veliki izbor, izgleda kao novo,
uvoz iz Njema~ke, cijena extra povoljna, po-
godno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110.
Francuski le`aj, komodu dugu 2 m, ma-
sivna hrastova, {poret kombinovani plin-
struja, povoljno. Tel. 033 451-737.
Ma{inu prodajem za sjeckanje krompira
i luka (profesionalna). Tel. 061 906 936.
Aparat za doner, ro{tilj, fritezu, toster,
haubu prodajem. Tel. 061 906 936.
Profesion. plinsko kuhalo sa 2 i 3 gorio-
nika prodajem. Tel. 061 906 936.
Prodajem ma{inu za mljevenje mesa i
{pricu za }evape (talijansko, novo). Tel. 061
906 936.
Aparat za doner, ro{tilj, fritezu, toster,
haubu, kuter-sjeka~. Tel. 061 906 936.
Dvosjed na razvla~enje, bez stranica,
dim. 200x120 cm, 150 KM. Tel. 062 908 522.
Prodajem kuhinj. klupu ugaonu, tapacir-
anu pli{em, 150 KM, dim. 195x155 cm. Tel.
062 908 522.
Prodajem klub sto, ~etvrtasti 80 KM,
dim. 110x55 cm. Tel. 062 908 522.
Komodu prodajem, tamno sme|a, dim.
145x45x80 cm, 150 KM. Tel. 062 908 522.
Prodajem crvenog pjevca, zvati nave~e.
Tel. 061 916 087.
Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj
sa prevozom. Tel. 061 159 904.
Harmonika vrata, prodaja i ugradnja
svih modela i mjera, jednokrilna i dvokrilna
sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516
910.
Ve{ ma{ine nove i polovne 120-300 KM,
{porete struja-plin i ugradbene 100-150 KM,
fri`idere nove i polovne, dostava bespl. Tel.
533-631.
Prodajem ve{ ma{inu Bira, bez dobo{a za
dijelove. Tel. 062 272 128.
Povoljno prodajem insulin Mixtard 30
novolet, 15 komada. Tel. 061 480 004.
Povoljno prodajem stare cigle. Tel. 061
820 119, Ilid`a.
Prodajem najpovoljnije aparat Bayer za
mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 107 001.
Povoljno prodajem pekarski mikser za
tijesto s 2 kazana. Tel. 061 820 119, Ilid`a.
Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za
trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891.
Rasni ma~i}i kartuzijske plave ma~ke,
stari 2 mjeseca na prodaju, vanserijski, umi-
ljati i dr. Tel. 033 661-185, 062 393 096.
Prodajem `eljezno kolje du`. 1,4x50
kom. Tel. 033 800-508.
Prodajem 20 kg farbe bronze i 20 l ulja-
nog razre|iva~a. Tel. 033/800-508.
Dobro o~uvan dje~iji kreveti} sa novim
jogijem, povoljno prodajem. Tel. 062 521
995.
Prodajem poja~iva}e za sve vrste mob.
bolji prijem i signal, provjereno. Tel. 062 943
727.
Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta je-
ftiniji, nikad bolje, nikad jeftinije. Tel. 062
521 995.
Prodajem dnevnu sobu, spava}u sobu,
kuhinju, }ilime, sve o~uvano, mo`e i pojedi-
na~no. Tel. 033 652-569, 061 252 203.
Tri umivaonika prodajem jeftino, ra-
zli~ita kupovina po dogovoru, vrlo povoljno.
Tel. 468-949.
Prodajem nekoliko prozora raznih dime-
nz., staklo vakumirano, o~uvani, povoljno.
Tel. 468-949.
Haljinu i mantil doma}a izrada, posta-
vljen, povoljno prodajem. Tel. 061 272 743.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alumini-
jske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, va-
njske roletne, harmonika vrata. Tel. 061
501 401. 6738-1Nd`
KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje,
ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja,
auta, sa najsavremenijim ma{inama i
{amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i
generalna ~i{}enja firmi i stanova. Tel.
061 350 688. 5058-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{,
Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 4349-1tt
TV SERVIS vr{i popravku svih TV apar-
ata i videorekordera. Dolazak na adresu be-
splatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-
778, Mob. 061 148 042. 6952-1Nd`
„HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisa-
vanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i
namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10
KM. Tel. 061 141 944. 4557-1tt
TV SERVIS opravka svih marki TV,
video DVD. Dolazak, ra~un, garancija.
Daljinski za TV. Tel. 033/650-400,
033/610-000. 4411-1Gr
KVALITET I GARANCIJA - Alumi-
nijske `aluzine, vanjske PVC i alu. role-
tne, panelne, platnene i trakaste zavjese,
BLINDO i harmonika vrata. Tel. 062 170
248, 033/613-584. 5949-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste za-
vjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Har-
mo vrata, tende. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 6405-1Nd`
SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih
vrsta TV aparata uz besplatan dolazak,
ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob.
061 139 093. 5887-1Nd`
SZR SERVIS rashladne tehnike vr{i
opravke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a,
ve{ ma{ina, ra~un, garancija. Mob. 061
164 849. 5888-1Nd`
KANALIZACIJA - SUBA[I] -
Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije
(vozilo, 150 bari), ispitivanje kanala
(kamera), brze intervencije, popravke,
odr`avanje kanalizacije... Tel. 033/223-
560, 061 100 078. 4442-1tt
Vr{im prevoz stvari sa kombijem, seli-
dbe, odvo`enje starih stvari, po potrebi
radna snaga. Tel. 062 760 396. 4635-1Gr
Vr{im prevoz stvari sa kombijem,
odvoz starih stvari, po potrebi radna sna-
ga. Tel. 062 760 396. 6860-1Nd`
5 molera profesionalaca rade sve vrste
molersko-farbarskih-fasaderskih radova,
nude usluge pomjer. namje{taja i ~i{}enje
stanova. Mogu}e pla}anje i preko ra~una.
Tel. 061 969 136. 6931-1Nd`
Masa`a opu{taju}a manuelna komplet
tijela (Sarajevo), diskrecija zagarantova-
na, radimo od 9 h do 23 h. Tel. 062 546
057. 4635-1tt
Ve}a ekipa majstora rade stiropor fasa-
de sa na{im ili va{im materijalom. Ima-
mo svoje skele. Tako|e radimo od temelja
do krova sve. Tel. 061 270 729, 062 216
268.
6945-1Nd`
Profesionalno rje{avanje kompjuter-
skih probl. povoljno. Ugradnja i zamjena
komponenti, antivirusna za{tita. Instal.
windowsa, umre`avanje, dolazak na adre-
su. Tel. 061 170 085. 4677-1tt
RADIMO: Molersko-farbarske radove,
rigips, keramika, laminati, termo fasade, i
komplet adaptacije uz garanciju. Mob.
061 255 253, 061 320 562. Fix. 033/422-
684. 6967-1Nd`
Moler izvodi sve mol.-farb. radove, po-
voljno i kvalitetno. Penzionerima popust
30%. Tel. 033 208-018, 062 965 261.
4772-1tt
VODOINSTALATER SA ELEK-
TRI^AREM popravka i ugradnja instala-
cija, sanitarija, bojlera, tu{ kabina, aut.
osigura~a, el. pe}i, uti~nica, prekida~a,
itd. Tel. 061 389 112, 061 180 120, 061 132
149. 7000-1Nd`
Povoljno, aluminijske `aluzine, traka-
ste zavjese i vanjske roletne. Tel. 062/79
16 85. 6987-1Nd`
PROFESIONALAC MOLER! Radim
profesionalno i odgovorno uz garanciju.
Pla}anje u 2 rate! Tel. 061 244 463, 033
698-549. 7020-1Nd`
Profesorica engleskog prevodi i dr`i
~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465-
958, 062 612 399, Dobrinja.
Instrukcije iz matematike - uspje{no, po-
voljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja sta-
nova i pos. prostora. Tel. 033/533-721.
Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski ra-
dovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel.
061 199 442, 621-733.
Radim molersko-farbarske poslove brzo,
~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20
god. Tel. 061 174 192, 033 210-791.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz
kabastog otpada, povoljno, obez. radna sna-
ga. Tel. 062 139 453.
Centralno grijanje, plinske instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno
i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.
Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja
novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim.
dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke
usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pre-
gled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a ci-
jena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno.
Profesor daje instrukcije iz francuskog,
latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-
521.
Povoljno prevozim malim autom i ko-
mbijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085.
Iskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i prevodi.
Tel. 061 702 873, 033 440-236.
Molerske radove rade dva molera, cijena
po dogovoru. Tel. 062 295 100.
Kirby aparatima u va{em stanu dubinski
usisavamo i polusuho peremo tepihe, etiso-
ne i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611.
Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi
sve molerske radove, kvalitetno sa garanci-
jom. Tel. 061 372 829.
Prevoz putnika kombi vozilima {irom
BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062
213 645.
Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3
KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422
040.
VKV elektri~ar za instalacije, popravke
ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel.
061 963 543, 033/626-990.
Profesorica engleskog jezika daje ~asove,
zvati iza 19 sati. Tel. 237-072.
„Unikum“ presvla~enje namje{taja, kva-
litetno sa garancijom. Tel. 061 406 789.
Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha,
sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061
916 272.
Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100
kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM.
Tel. 061 229 347.
Vr{im selidbe modernim kombijem sa
radnim snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227
189.
Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vr{i popra-
vku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija.
Tel. 033 535 659 i 062 139 034.
Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju
Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel.
062 519 449.
Molerske usluge, uredno, kvalitetno. Tel.
062 127 525.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066
205 151.
Apsolvent el. tehnike daje instrukcije i
pripremu za prijemni ispit iz matematike.
Tel. 061 349 710.
Sudski tuma~ prevodi dokumente sa bo-
sanskog na engleski i obratno. Tel. 061 530
346, 033 205-191.
Prekucavam knjige i du`e tekstove i pre-
vodim sa engleskog na bosanski jezik. Tel.
062 34 00 94.
Povoljno uz garanciju radimo termo fa-
sade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
Profesorica dr`i instrukcije iz matemati-
ke i fizike. Tel. 522-016.
Drva re`em motornom `agom, varim
ograde. Tel. 061 491 463.
KV vodoinstalater - radim sve vrste vo-
doinstalacija i odr`avam staru instalaciju,
brzo i ~isto. Tel. 061 349 294.
Prevoz putnika luksuznim kombijem na
sve destinacije (more i sl.). Tel. 061 862 323.
Ugra|ujem keramiku i laminat. Tel. 061
241 204.
Radimo sve vrste molerskih radova, ~isto
i kvalitetno. Tel. 062 672 258.
Renoviram banje komplet. Tel. 061 241
204.
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i
100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA
GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA.
NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL.
061 702 404. 5739-1ND@
SEX DO LUDILA! ORIGINAL! KAM-
AGRA GEL - 100 MG, CIALIS - 20 MG,
BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRE-
CIJA, DOSTAVA. DOSTAVA POU-
ZE]EM. TEL. 062 942 815. WWW.VIA-
GRA.BA 6928-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEK-
AT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM).
VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJ-
NA = HIT + PODESNA I ZA BOL-
ESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065
234 239.“ 4417-1TT
Servis klima ure|aja, limarije i lakiranje,
opravka autoelek. mehanike. Tel. 062 807
577.
Pravni savjeti i pismeni podnesci. Tel.
061 159 408.
Rainbow pranje i dubinsko usisavanje
}ilima i tapaciranog namje{taja, kvalitet za-
garantovan. Tel. 061 204 144.
Superefikasno uni{tavamo `ohare, mo-
ljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve.
Tel. 061 234 026.
Masa`a: manuelna, kineska uz aroma-te-
rapiju, sportska, kiropraktika, dipl. terape-
ut. Tel. 063 975 031.
Radim moleraj, stolariju lakiram, kade
lakiram. Tel. 062 327 374.
Vr{im usluge servisiranja ra~unara, po-
dizanje operativnih sistema, ugradnju dije-
lova. Tel. 062 488 276.
Elektri~ar VKV, ugra|uje elektroinstala-
cije, popravlja bojlere, TA pe}i i dr. Tel. 061
461 273.
Brusim i lakiram parket, postavljam la-
minat, brodski pod, lamperiju, stolariju. Tel.
061 156 286.
Radimo od temelja do krova kao i stiro-
pol fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216
268.
Radim molersko-farbarske poslove, br-
zo, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 926 333.
Prevoz putnika i roba {irom BiH i dalje.
Vozila klimatizirana. Tel. 062 205 740.
Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika,
kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-
998, 061 863 559.
Nastavnica engleskog jezika daje instru-
kcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033
642-704.
Radim sve vrste grijanja i servisiranje,
povoljno. Tel. 061 105 425.
Profesorica engleskog instruira i prevodi
tekstove. Tel. 061 349 001.
Povoljne pripreme za popravni ispit iz
matematike srednjo{kolcima. Tel. 033 625-
196, Ilid`a.
Fizioterapeutski tehni~ar sa polo`enim
dr`avnim ispitom i iskustvom vr{i usluge
manuelne masa`e. Dolazak na adresu. Tel.
061 696 885.
Kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, pre-
voz robe, monta`a namje{taja, postavljam la-
minat. Tel. 061 267 648.
Vodoinstalater radi instalacije i otklanja
kvarove. Tel. 061 207 851.
Prekucavam sve vrste tekstova na
ra~unaru. Tel. 061 872 581.
Student informatike brzo i efikasno vr{i
instaliranje windows sistema. Tel. 061 505
979, 033 469-965.
Snimanje i fotografisanje vjen~anja i
drugih doga|aja profesionalnom digitalnom
opremom. Mob. 061/555-869.
Vr{imo efikasno popravke hardversko-
softverskih problema na kompjuteru, dola-
zak ku}i. Tel. 063 714 322.
Instruiram matematiku za sve {kole i fa-
kultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242.
Povoljno, elektri~ar, popravka starih i
ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901
646.
Majstor zida, {aluje, armira, postavlja si-
ku, vrata, prozore, patos, lamperiju, rigips,
termo fasade, maltanje 4 KM 1 m2 unutra.
Tel. 062 372 734.
Moler - vr{im molersko-farbarske poslo-
ve, kvalitetno i ~isto, postavljam tapete. Tel.
061 923 260.
Molerske usluge, gletovanje i farbanje
stolarije, radnik sa iskustvom. Tel. 062 248
293.
Elektro opravka bijele tehnike, bojlera,
indikatora, pe}i, fri`idera, usisiva~a, el.
instalacija i ostalo, povoljno. Tel. 061 262
411.
VK stolar vr{i popravku vrata, prozora,
zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i
plakarima. Tel. 677-549.
Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja,
plakara, ormara, stolova, prema katalogu i
zahtjevu. Tel. 062 466 093.
Ma{inska obrada blokova, motora, egali-
ziranje radilica, ispitivanje i bru{enje glava.
Tel. 049/745-512, Br~ko.
Rigips majstor, potkrovlja, pregrade,
spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732.
Prevodim i podu~avam, prof. engleskog
jezika. Tel. 061 321 321.
Dajem instrukcije iz njema~kog jezika za
sve stepene znanja. Tel. 061 375 513.
VK vodoinstalater, izrada novih instala-
cija i opravka kvarova. Non-stop. Tel. 061
219 974.
Fizioterapeut - radim masa`e i vje`be za
tijelo, po pozivu dolazim. Tel. 062 111 883.
Izvodim sve radove na popravci ku}a i
stanova, uz popust, Sarajevski kanton. Tel.
061 501 835.
Izra|ujem natalne i li~ne horoskope za
2009. godinu (ljubav, posao, novac i zdra-
vlje). Tel. 062 104 226.
Popravljam TV svih modela - profesio-
nalno i na va{oja adresi. Tel. 061 365 690,
033/653-311.
Iskusni vodoinstalater Vinko rado bi
u~inio uslugu iz svoje struke. Tel. 543-988,
061 968 031.
Peremo sve vrste }ilima, mokro pranje,
dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 061
209 057.
Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne
knjige i pru`a ostale ra~unovodstvene uslu-
ge - povoljno. Tel. 061 353 244, 558-491.
Osvje`enje i podizanje XP operativnog
sistema, dolazak na adresu. Tel. 062 524 382.
Radimo adaptacije, moleraj, tapete, rigi-
ps, laminate, keramiku i sitne opravke. Tel.
062 905 895.
Kombijem vr{im prevoz razne vrste ro-
be, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 033 614-
436, 062 476 471.
Profesorica instruira hemiju studentima
i |acima. Tel. 061 800 103.
Instrukcije engleski, njema~ki i prevod.
Tel. 061 339 306.
Popravljam sve vrste kompjutera. Tel.
061 571 814.
Prevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, povoljno.
Tel. 062 713 956.
Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 574 040
Prekucavam i sastavljam sve vrste radova,
seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika.
Tel. 061 723 505.
Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata,
stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel.
062 516 278
Studentica ~etvrte godine engleskog je-
zika daje povoljno ~asove osnovcima. Tel.
061 326 786.
Radim zidarske i tesarske poslove. Tel.
033 466-154.
Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih
stanova i podruma. Tel. 061 133 026.
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu
ili poslovnom prostoru. Brzo, kvalitetno i
efikasno. Tel. 061 99 00 82.
Radim sve vrste molersko-farbarskih ra-
dova i postavljam laminat. Tel. 062 238 093.
Dajem instrukcije iz fizike i matematike.
Tel. 642-140.
Stolar, postavljam laminate, {ipod,
ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000.
Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje
i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne
ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290.
Profesor instruira matematiku sve uzra-
ste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel.
657-082, 066 329 172.
Radim sve molerske farbarske radove
povoljno. Tel. 061 397 187.
Svi gra|evinski radovi na jednom mje-
stu. Tel. 061 564 263.
Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plaka-
ra, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663.
^istim stanove ozbiljnim porodicama.
Tel. 063 874 475.
Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el.
instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr.
Tel. 061 524 123.
Dajem instrukcije iz matematike i fizike
za prijemne ispite svih srednjih {kola. Tel.
061 812 528.
Stolar i lakirer vr{e sve usluge proizvo-
dnje i popravki. Tel. 062 332 702.
Instruiram |ake i studente iz matemati-
ke i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-
976.
Diplomirani pedagog daje instrukcije
u~enicima osnovnih {kola, ~as 5 KM. Tel.
062 922 787.
Izrada i tuma~enje `ivotnog horoskopa.
Tel. 062 922 787
Radimo klasi~no pranje }ilima ma{inom
za pranje auta. Tel. 061 927 550.
Povoljno vo|enje poslovnih knjiga,
DOO, SP, diplomirani ekonomista. Tel.
049/218-133.
Povoljno vodim knjige za DD, DOO,
STR, SZR. Tel. 066 442 454.
Instruiram matematiku, za redovne
~asove dolazim. Tel. 062 327 168.
Lektori{em sve vrste tekstova, povoljno i
brzo, prof. bosan. jezika. Tel. 062 967 852.
Instruiram osnovce daju}i temeljno zna-
nje - prof. bosanskog jezik. i knji`evnosti.
Tel. 062 967 852.
Prevodim tekstove sa slovena~kog na bo-
sanski. Tel. 061 460 150.
^asovi engleskog jezika za osnovce, pre-
vod tekstova, konverzacija, uspje{no i povo-
ljno. Tel. 061 903 709.
Snimam sa VHS super 8, 8 mm, kaseta
na DVD format. Tel. 062 254 422.
Postavljam laminate, panel parkete i
ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
Radimo sve vrste gra|evinsko-zanatskih
radova, cijena po dogovoru. Tel. 062 379 301.
Izvodimo molerske usluge: struganje,
gletovanje, lakiranje, moleraj. Tel. 033 674-
292.
Prevoz putnika VW novim kombijem,
koji posjeduje klimu, sve destinacije, profe-
sionalno i povoljno. Tel. 061 522 190.
Klimatiziranim kombijem vr{im prevoz
putnika i robe. Tel. 062 214 690.
Kvalitetno i vrlo povoljno servisiramo
VW vozila, Golf, [koda, Pasat i ostala. Tel.
061 320 722.
VKV elektromehani~ar povoljno popra-
vlja ve{ ma{ine, elektri~ne {porete, bojlere,
indikatore. Tel. 061 563 910.
Vr{im prevoz stvari, robe i ljudi, kombi
prevoz. Tel. 062 385 762.
Elektri~ar - izvodim sve vrste elektroi-
nstalacijskih radova, slabe i jake struje. Tel.
061 133 829.
Prevoz putnika udobnim kombijem, vo-
za~ iskustvo 20 god., za 1 kilometar - 1 KM.
Tel. 061 234 895.
Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim
na adresu. Tel. 061 219 972.
Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri,
brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806.
Izdajem ozvu~enje za sve vrste zabava
(svadbe i sl.). Tel. 061 134 597.
Instrukcije za prijemni ispit iz matema-
tike, uspje{no. Tel. 061 571 973.
Ekonomski ekspert izra|uje biznis pla-
nove i vodi knjige. Tel. 061 864 545, 033/619-
034.
Moler sa velikim radnim iskustvom
izvodi sve molersko farbarske radove, brzo,
kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345.
Sve vrste bravarskih radova povoljno -
ograde, gitere, balkone, itd. Tel. 061 360 252.
Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije
kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236.
Dajem instrukcije matematike i fizike,
dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014.
Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061
439 666.
Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel.
616-747, 061 272 220.
Kucam, printam, skeniram sve vrste ra-
dova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220.
Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134
597.
Izvodimo molerske radove. Tel. 033 674-
291.
Prevoz putnika novim kombijem i minibu-
som sa klimom 9-21 sjedi{ta, izleti, more, semi-
nari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. Tel.
061 106-385.
Prosvjetna radi svaki dan sa osnovcima
koja imaju problema sa u~enjem. Tel. 234-
705.
Engleski i bosanski podu~avam sve uzra-
ste, prevodi. Tel. 065 572 966.
Radimo moleraj, farbanje stolarije, kera-
miku, laminate i kompletne adaptacije. Tel.
061 255 253.
Vodoinstalater radi instalacije i otklanja
kvarove. Tel. 061 207 851.
Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala,
monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952.
Bravar - izra|ujem i montiram sve od
`eljeza, brzo i povoljno. Tel. 061 709 382.
Staklar - obavljam sve staklarske radove,
dolazim na adresu. Tel. 061 842 343.
Molerske usluge uredno i povoljno. Tel.
062 922 323.
Dajem instrukcije iz ra~unovodstva za
srednjo{kolce, 15 KM ~as. Tel. 061 223 122.
Zidanje, maltanje, izolacije, podloge, re-
noviranje stanova. Tel. 061 904 293.
Staklar sa iskustvom radi sve vrste sta-
klarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel.
061 609 947.
Knjigovodstveni programi, pos. kase,
obr. pla}a, instalacija i odr`avanje. Tel. 062
548 593.
Zidar radi ku}e od temelja do krova. Tel.
234-890.
Povoljno ~i{}enje i odr`avanje stanova,
ku}a, p. prostora. Tel. 033 625-184, 063 562
485.
Brzo i kvalitetno, vr{im instaliranje i se-
rvisiranje ra~unara. Tel. 061 549 368.
Monter povoljno rastavlja, popravlja, sa-
stavlja stari i montira novi namje{taj. Tel.
061 202 840.
Ako vam je potreban zidar ili tesar, nazo-
vite. Tel. 061 501 835.
Pravim doma}i pilav, tarhanu i pe~ene
kore. Tel. 536-556.
Stolar radi ugradnju, popravku stolarije i
namje{taja. Tel. 061 837 393.
Lije~enje ljek. biljem: psorijazu, hemor-
oide, `ivce, bacteriju e. colli, rane, opekoti-
ne. Tel. 033 664-601, 066 546 559, 062 273
110.
Predajem francuski jezik. Tel. 061 108
901.
Instrukcije iz matematike, fizike i elektr-
otehnike. Tel. 061 803 042.
Moler-fasader sa ekipom radim termo fa-
sade. Tel. 061 860 973, 061 461 621.
Instrukcije iz njema~kog jezika,
uspje{no. Tel. 061 299 265.
Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pra-
vnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450
676.
Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa
engleskog na bosanski i obratno. Tel.
033/542-626.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih
ku}. aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551
035.
Bravar - izra|ujem i montiram sve od
obi~nog i kovanog `eljeza, savijanje cijevi.
Tel. 061 709 382.
Prekucavam sve vrste radova na ra~una-
ru. Tel. 061 520 737.
Servis ra~unara, instalacija windowsa,
prate}ih programa, ~i{}enje virusa, antiviru-
sna za{tita. Tel. 061 515 560.
Prevodim tekstove na {panski jezik i sa
{panskog. Tel. 062 483 037.
Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i
ure|aje, pozovite. Tel. 618-907.
Opravka i izvo|enje elektroinstalacija,
kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542.
Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033
233-542, 061 285 483.
VKV bravar radim ograde, gara`na vra-
ta, zatvaranje balkona, varenje auspuha. Tel.
062 940 731, 033/691-260.
Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno.
Tel. 063 488 046.
Uspje{no i povoljno tokom cijele godine
dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-
173.
Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sara-
jevo), ne javljam se na skriveni broj i ne
odgov. na SMS. Tel. 061 519 469.
Sve za kompjuter, rje{avanje problema,
instalacija programa, ugradnja, dijelovi, ku-
rsevi. Tel. 061 827 793.
Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, mu-
he, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928 535,
033 219-761.
[ivanje po mjeri `enske konfekcije, kor-
ekcije odje}e, kvalitetno i povoljno. Tel. 210-
821, 061 541 898.
Stolar kvalitetno obavlja sve stolarsko-
lakirerske poslove. Tel. 061 505 610.
Profesor engleskog i francuskog daje
instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376.
Vodoinstalater sa 30 god., iskustva, vr{i
opravku instalacija, monta`u sanitarnih
ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 062 139
034, 033 535-659.
Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodo-
kotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jefti-
nije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061
205 803.
Iznajmljujem gra|. skelu sa monta`om i
demonta`om. Tel. 061 159 176.
Vr{imo sto posto efikasno uni{tavanje
`ohara u va{em stamb. ili posl. prostoru. Tel.
061 243 891.
Povoljno snimanje i monta`a najsre}ni-
jih trenutaka vas i va{ih najdra`ih. Profesio-
nalna obrada. Tel. 062 356 113.
Profesor daje instrukcije iz matematike
za osnovce i srednjo{kolce tokom godine.
Tel. 061 244 251.
Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije,
infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontro-
lu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144.
Moler VKV radi mol. farb. poslove, po-
voljno. Tel. 466-487, 061 507 683.
Servisiram ra~unare, instaliranje windo-
wsa, antivirus, mre`e. Tel. 062 328 044.
Ra~unarski servis, instalacija, umre`ava-
nje, programi, antivirusi, internet, dijelovi,
odr`avanje. Tel. 061 545 375.
Moleraj, tapete, rigips, lakiranje stolari-
je, fasade. Tel. 534-289, 533-361.
Nastavnica daje instrukcije iz engleskog
jezika |acima, studentima i po~etnicima.
Tel. 062 189 783.
Profesionalno snimanje, obrada i mo-
nta`a na DVD, svadbe, ro|endani, prezenta-
cije itd. Tel. 061 701 989.
Kvalitetno i ~isto obavljam molerske po-
slove. Tel. 066 285 808.
Radim sve vrste grijanja, servisiranje.
Tel. 061 105 425.
Instrukcije matematike, te pripreme za
sigurne popravne, upise. Dolazim ku}i. Tel.
033 469-965.
Ponuda-potra`nja
Zapo{ljavamo: 1. Bravare-cjevare, obuka
ma{inskih tehni~ara, bravara, vodoinstala-
tera. 2. TIG varioci (argon). Mogu}nost ra-
da u dr`avama EU. Poznavanje jezika (en-
gleski ili njema~ki), prevoz i smje{taj obe-
zbije|eni. Plata po dogovoru, ograni~en br-
oj radnika. Tel. 066 745 655. PTT
Potrebni radnici, kaffe PAPAGAJ, Gr-
bavi~ka 14C. Tel. 066 376 807, 063 801
952. 4686-1tt
]evabd`inici BESKO u Hrasnom potr-
eban radnik ili radnica za ro{tiljem. Tel.
061 139 401. 4694-1tt
Potreban picmajstor u novootvorenoj
piceriji Hrasno (Novo Sarajevo). Tel. 061
325 840. 4704-1tt
Restoranu na Marin Dvoru potreban
{anker. Tel. 062 387 663. 4729-1tt
Trattorija SMS Vogo{}a, potreban KV
kuhar sa radnim iskustvom min. 2. godi-
ne i poznavanjem italijanske kuhinje.
Inf. mob. 063 792 000. 4736-1tt
Hitno potrebno 2 radnice za rad u
}evabd`inici na Dobrinji. Hrana i prijava
zagarantovani i plata po dogovoru. Tel.
061 135 384. 7948-1Nd`
Potreban konobar. Tel. 061 356 485,
033/452-460. 7045-1Nd`
Potreban radnik u autopraoni vulkani-
zeru, sa iskustvom, plata 500 KM + pri-
java. Tel. 062 708 378. 6994-1Nd`
Potrebna majstorica za razvijanje pite u
buregd`inici ili priu~ena pomo}na radni-
ca. Tel. 033 468-873, 061 167 125.
7032-1Nd`
Potrebni radnici za rad na ameri~kim tu-
risti~kim brodovima, do 35. god. Poznava-
nje engleskog obavezno. Tel. 061 355 710.
Restoranu „Esmeralda“ potrebne dvije
pomo}ne radnice. Tel. 061 247 166.
Restoranu na Grbavici potrebna jedna
pomo}na radnica. Tel. 061 247 166.
Potrebni radnici u praonici na A. Polju.
Tel. 061 172 518.
^uvala bih dijete u svom stanu Grbavica,
@eljin stadion. Tel. 033 642-458.
Potrebna radnica za rad u restoranu. Tel.
061 508 282, 061 211 020.
Nutricionisti~ka kompanija tra`i dina-
mi~ne osobe, prijave svaki dan od 14-16 h.
Tel. 061 697 942.
Lanac frizerskih salona „Madonna“ otvara
konkurs za 4 frizera u stalni radni odnos,
postanite i vi dio kreativnog tima uz jako po-
voljne uslove za rad. Mob. 061 181 424.
Potreban dostavlja~ u piceriji IN na
Vi{njiku. Tel. 061 513 911.
Potrebni saradnici za rad u oblati fix. te-
lefonije, ameri~ka kompanija. Tel. 061 245
070, 063 897 128.
Peremo }ilime, itisone, tepihe mokro pr-
anje (2-3 KM) m2, dolazimo po }ilime. Tel.
033 659-250, 062 505 642.
^istim stanove i pos. prostore. Tel. 062
445 658.
Potrebna radnica za rad u cafe clubu na
Dobrinji. Tel. 061 218 071
Ma{insko pranje (suho-dubinsko) tepi-
ha, vrlo kvalitetno i povoljno. Tel. 061 143
544.
^istim i odr`avam urednim va{ stamb.
prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062
760 012.
Potreban frizer za `ene i mu{karce sa ra-
dnim iskustvom. Tel. 061 977 996.
Radimo adaptacije, kre~enje, farbanje,
keramiku. Tel. 061 811 792.
^istim stamb. i pos. prostore. Tel. 061
516 910.
Agronom radi na pove~anju rodnosti
vo}aka, za{titu biljnih bolesti, kre~enje. Tel.
033 654-634.
Potrebna radnica za rad u cafe clubu na
Dobrinji. Tel. 061 218 071
Sastavljanje nakita, ukrasa, {ivanje
igra~ki i dr. razni poslovi u svojoj ku}i za
inostr. firme. Tel. 062 702 893.
Potrebna radnica u kafe slasti~arni. Tel.
062 215 339.
Pranje }ilima i itisona sa besplatnim pre-
vozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720.
Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stano-
va, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061
144 899.
Radio bi kao ~uvar, u penziji sam. Tel.
033 672 273, 062 762 797.
Maturanti srednje Ekonomske {kole, Sa-
rajevo, matura 1959., slave 50 godina mature
6. 6. 2009. Prijavite se: 033/472-554 ili 061
231 713.
Kupujem ordenje, zna~ke, slike, filateli-
ju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne i
ostale. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujemo dionice svih firmi i fondova, is-
plata odmah.Tel. 061 398 487.
Kupujem gra|. materijal (vrata, prozore
itd.), samo povoljno. Tel. 061 268 828.
Kupujem upotrijebljene ciglu, blokove,
povoljno. Tel. 061 268 828.
Kupujem gotov beton od 1-3 kubika, po-
voljno, lokacija Aneks. Tel. 061 268 828.
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 49
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa............................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
POTREBNO OSOBLJE: KONOBA-
RI-CE, [ANKERI-CE, PIZZA MAJSTOR,
NO]NI ^UVAR, SA RADNIM
ISKUSTVOM!!! TEL. 062 331 978, 061 642
620. 4739-1TT
50 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 51
52 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 53
SJE]ANJE
HUSEIN
KURTAGI]
27. 11. 2008 - 27. 5. 2009.
Porodica Bi~ak~i}
4728-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je
na ahiret preselio na{ dragi babo i dedo
MURAT (EDHEMA) ^AVDAR
@ivot nestaje u trenu, a ti u na{im srcima i mislima ostaje{ zauvijek voljen i nikad
zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sinovi Aziz, Edhem, k}erke Adisa, Mina i Azra, unuka Leila, zet
Almir
7052-1nd`
SJE]ANJE
na roditelje
had`i FEHIM
HANJALI]
19. 1. 1994 - 19. 1. 2009.
D@EMAJLA (LOJO)
HANJALI]
27. 5. 1978 - 27. 5. 2009.
iz Fo~e
S ljubavlju i po{tovanjem
sinovi Edhem i Salko, snahe Alida i [emsa, unu~ad
D`enana, Amela, Nedim i Azra
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se 8 godina od smrti
na{e najdra`e sestre, svastike i tetke
MARICE BJELAN\IJA
Plemenitost i dobrota su te ~inili velikim. A takvi se
dugo pamte i `ive u lijepoj uspomeni.
Milka, Nada, Bilja, Ivana, Edita, Kruno, Elvis i Josip
6971-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se godina od smrti
mog supruga
SALKE (AVDIJA)
]ERIMAGI]A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida
i tuga koju vrijeme ne lije~i.
Samo ja znam koliko mi nedostaje{.
Tvoja Dada
Tevhid }e se prou~iti 30. 5. (subota) u 17 h u Arapovoj
d`amiji ul. Po`egina 2. 7040-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ZAJKO VATRENJAK
od raje iz kafea Noni
Smaji}, Nura, Gredi}, [ole, Gurda, Boro, Katana, Nane,
[kulj, Ne}ko, Ibro, Imamovi}, Glava, Medo, Saba, Maja,
Broza, [emso, Salko. K, Salem
7047-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
velikom ~ovjeku - gaziji
ZAJKU VATRENJAKU
Od Hamda i [ide
7043-1nd`
Dana 27. 5. 2009. navr{ava se godina od smrti na{eg
prijatelja
SALKO (AVDIJA)
]ERIMAGI]
Vrlo ~esto pri~amo o tebi kao da si
tu, ali istina je druga~ija.
Uvijek }emo te se sje}ati!
Sejo, Ljuba, D`evada, Aziz, Nerma, Adela i Nero
7040-1nd`
SJE]ANJE
ASIM (HAMDO)
KARAMAN
27. 5. 1993 - 27. 5. 2009.
Samo oni koji su te voljeli
znaju {ta je sre}a.
A mi smo „TI“ koji te vo-
limo i nikad ne zabora-
vljamo.
Tvoji Haris i Mediha
7034-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se tu`na godina
od kako je preselila na
ahiret na{a draga
ZULFIJA (DURMO)
HRNJEVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Tvoja brati~na Zlatka, zet
Muhamed i Semir sa por-
odicom
7039-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 45 dana od
smrti na{e drage majke,
nene i pranene
[EMSE MEHI],
ro|. HODO
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari vje~ni rahmet i sve
d`enetske ljepote.
Tvoji: k}erka Fadila,
unuk Samir sa suprugom
Enisom i praunuk Emir
365-1go
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{avaju se 2 godine od
smrti na{e drage majke
AJKE FAZLAGI],
ro|. [ABANOVI]
Postoji ne{to {to nikada umrije-
ti ne}e, a to su ljubav i sje}anja
na tebe.
Rana u na{im srcima je
do`ivotna, a ljubav prema tebi
vje~na.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i neka je rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Tvoja djeca: Ismir, Mirsada,
Hanka i Nirzama 364-1go
SJE]ANJE
Na na{eg dragog brata, amid`u,
dajd`u i velikog ~ovjeka
MAHMUT - MA[O
(SELMO) CAMOVI]
27. 5. 2007 - 27. 5. 2009.
Prerano si oti{ao, ali i dalje `ivi{
snagom plemenite dobrote i djela
u na{im srcima.
Tvoji: brat Ismet, sestre Selima,
Rahima, Hasima
Tewhid i dova }e se prou~iti u
~etvrtak, 28. V u 17 h poslije iki-
ndije-namaza u Jordanskoj d`ami-
ji na Grbavici I.
RAHMETULLAHI ALEJHI
RAHMETEN WASIAH 7046-1nd`
Pro{lo je tu`nih 7 dana od
kako je preselio na ahiret
na{ dragi
MUSTAFA ([E]O)
^OLAK
Tvoji: supruga Zubejda,
sin Enes, snaha Aida i
unuka Arijana
7044-1nd`
U srijedu, 27. maja,
navr{ava se 7 dana od
kada je preselio na ahiret
MUSTAFA ([E]O)
^OLAK
S ponosom i tugom spo-
minjemo tvoje ime.
Tvoji: brat Emin sa dje-
com i amid`i} @uti
7044-1nd`
Danas se navr{ava 7
tu`nih dana od iznenadne
smrti na{eg voljenog
MUSTAFA ([E]O)
^OLAK
Tvoji: supruga Zubejda,
sin Miralem, snaha Sabi-
na i unuka Mirela
7044-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
najdra`em bratu i dajd`i
GALIBU (OMERA)
BUSULAD@I]U
iz Br~kog
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu. Zauvijek si u na{im mi-
slima i srcima.
Tvoji: Zilkida i Sabina sa porodicom
4789-1tt
Dana 27. maja 2009. godine navr{ava se 1 godina od
smrti na{eg dragog voljenog supruga, oca, deda i punca
VASO KOPRIVICA
Godina je pro{la bez Tebe, hvala ti
na tvojoj ljubavi koju si mi pru`io,
uvijek si u mom srcu.
Tvoji: supruga Jelena, k}i Ana, zet Ivan i unuk Bruno
Pozivamo da nam se pridru`ite u subotu, 30. 5. u 12 h, u
Vlakovu polo`iti cvije}e i u stanu o`alo{}enih.
7030-1nd`
Navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret
na{a draga majka i nena
VEZIRA
(ro|. HALEPOVI])
SALAHOVI]
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i sve d`enetske
ljepote.
Tvoji najmiliji djeca i unu~ad 728-1tz
Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 54
SJE]ANJE
Danas, 27. 5. 2009. godine navr{ava se deset (10) tu`nih godina od kada je prestalo da kuca srce na{e drage
SAMIRE SELIMOVI], ro|. MUMINOVI]
Draga na{a suprugo i majko, stradala si u cvijetu mladosti u 27. godini od zaostale agresorske mine. Ali znaj dok `ive oni koji te vole `ivje}e{ i ti.
Tvoj suprug Alen i k}erka Maida
7049-1nd`
Dana 25. 5. 2009. godine navr{ava se godina od kada je na{ dragi i po{tovani prijatelj i saborac preselio na ahiret
NURADIN - NUNO MA[NI]
Bila nam je ~ast poznavati te i biti tvoji prijatelji.
Neka ti dragi Allah podari D`enet i vje~ni rahmet.
Sa po{tovanjem tvoji dragi prijatelji i saborci:
Kemo, Mujo, Pu{ka, Hako, Vedad, Dino, Fikan, Memko, Hajro, Berin, Edo, Aba, Faik 4790-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava-
ju se 52 dana od kada je preselio na
ahiret moj suprug
MUSTAFA
MUHAREMOVI]
@ivot bez tebe skrivena bol, nevi-
dljiva rana na srcu. Kora~am kroz
`ivot s bolom u srcu. Dok `ivim,
`ivjet }e{ i ti vje~no u mom srcu.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti
28. 5. 2009. godine u mjesnoj
d`amiji Aneks u 11.30 h.
Tvoja supruga Rabija 7007-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine na-
vr{avaju se 52 dana od smrti
mog babe, punca i dede
MUSTAFE
MUHAREMOVI]A
Postoji ljubav koju smrt ne
prekida i tuga koju vrijeme ne
lije~i.
Bol za tobom je velika, a lju-
bav prema tebi vje~na.
Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi d`enet.
Tvoja k}erka Muamera, zet
Mevludin i unuci Meldin i
Eldin 7007-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 6 mjeseci od
smrti na{eg dragog
MIRSAD
PREVLJAK
iz Konjica
Ne postoje utjeha ni zaborav,
samo tuga i bol {to smo te
izgubili. Zauvijek }e{ ostati u
na{im srcima.
Supruga Fatima, k}erke Nir-
mela i Zerina, unuka Emina,
zet Mirza ^ehaji}
PTT
NEDIM (ESAD) SPAHI]
ro|. 1970 - 27. 5. 2004.
ESMA SPAHI], ro|. ^EDI]
ro|. 1945 - 7. 6. 2004.
Iz Banjaluke
Taj lijepi i maj i juni, najljep{i mjeseci u godini kad se sve budi, va{a srca su prestala da kucaju. Dana 27. 5. 2004. i 7.
6. 2004. navr{ava se pet tu`nih godina od kako ste nas zauvijek napustili.
Dragi na{i, ta~no je da nema dana a da se ne sjetimo vas, vas koji ste zna~ili ne{to u na{im `ivotima. Sada ste na{li
svoj vje~iti mir i neka vam je vje~iti mir koji zaslu`ujete svojim dobrim djelima.
Va{i najmiliji misle na vas: suprug i tata ESAD, sin i brat EDINi snahe JELENA i ALMIRAsa unu~adima i bra-
ti}ima: SILVANA, ARMIN, DINO, NADIN I TAMARA 6706-1nd`
Dvadeset sedmog maja 2009. navr{ava se pola godine otkada nije sa nama na{ dragi
ZIJAD GRA^I]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoj lik i dobrotu zauvijek }e
`ivjeti s nama.
Tvoji: supruga Ra{ida, sinovi Fikret i Senaid sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 h, Alipa{ina d`amija. 4792-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ZAJKO (MEHMEDA)
VATRENJAK
Neka te dragi Allah nagradi lijepim d`enetom.
Teti} D`afer, Began
7025-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se jedanaest godina od
kada je preselila na ahiret na{a draga
SABIRA D@UBUR,
ro|. ]IMI]
Sa puno ljubavi i lijepih uspomena,
uvijek si u na{im sje}anjima.
Tvoji najmiliji: suprug Smajo, k}erke Jasna, Amela i Ai-
da, zet Alija, te unu~ad Jasmin, Azra, Rina i Sabina
741-1mo
Dana 27. 5. 2009. navr{ava se godina dana od kako je
preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva
EMINA (ENES)
IBRI^EVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 28. 5. 2009. u 17.30 h u ku}i `alosti
Vi{njik 37.
O`alo{}ena porodica Ibri~evi} 4793-1tt
SJE]ANJE
NA MOG DRAGOG
DEDU
HUSEINA (ASIMA)
KURTAGI]A
27. 11. 2008 - 27. 5. 2009.
Tvoja Lea
4728-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ZAJKU
VATRENJAK
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Salko, Subha,
Adnan, Amra
4787-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ZAJKU
VATRENJAK
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Asim, D`ehva, Sa-
bina, Lejla, Ajdin, Amar,
Benjamin i Hamza
4787-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti
na{eg
RAMIZ VRA^O
Oti{ao si kako si i `ivio dostoja-
nstveno i tiho.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`enet.
Tvoj sin [eki, snaha Fatima, unu~ad Mirhas, Arijana,
Adi
Tevhid }e se prou~iti danas u Begovoj d`amiji. 4782-1tt
SJE]ANJE
na drage
roditelje
BEGOVI]
SALKO
7. 2. 1986.
SAJA
27. 5. 1997.
iz Mostara
Sa ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na vas.
Sin Emir - Miro sa porodicom 699-1mo
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako je
preselila na ahiret na{a voljena supruga,
majka, nana, punica, pranana
RAMIZA (ATIFA) NIZI]
Vrijeme prolazi a tuga ostaje u na{im sr-
cima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 29. 5. 2009. godine u d`amiji Binje`evo prije
d`ume namaza.
Tvoji: suprug Agan, sinovi Kemo, Bakir, k}erka Bahrija, snahe,
unu~ad, zetovi, praunu~ad i ostala familija i rodbina 4764-1tt
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 55
MUHAMEDA (AKIFA) SIJER^I]A EDINA (MUHAMEDA i RAZIJE) SIJER^I]A
Iako vrijeme prolazi, u mislima i srcu ~uvamo vas od zaborava.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Razija, Devla, Muhamed, Nejra i Nermin
Istog dana poslije podne namaza poklonit }e se hatma-dova u Begovoj d`amiji.
SJE]ANJE
HUSEIN (ASIMA) KURTAGI]
27. 11. 2008 - 27. 5. 2009.
Pro{lo je {est mjeseci punih bola, tuge i ogromne praznine koju si ostavio iza sebe.
S ponosom se sje}am Tebe, Tvoje ljubavi i topline koju si mi pru`ao.
Tvoja Tima
4728-1tt
Dana 28. 5. 2009. godine je 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret
na{e drage majke
had`i FERHIJA-hanume DELALI], ro|. BUTMIR
U ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine u 17,00 sati prou~it }e se tevhid u ulici Zelenih beretki br.
12/IV.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Njeni najmiliji 4743-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog ro|aka
SALKU (AVDIJE) ]ERIMAGI]A
]erimagi} Ibro sa suprugom Nadom i djecom Sabinom, Damirom i Jasminom
4719-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dr-
agog sina i brata
SALKE (AVDIJE) ]ERIMAGI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: majka Zarifa i brat Sadik
Tevhid }e se prou~iti 30. 5. 2009. godine u 17.00 sati u Arapovoj d`amiji u ulici Po`egina
broj 2. 4719-1tt
had`i ef. MURAT-pa{a
DRINJAKOVI]
1992 - 2009.
EJUB (IBRA)
[LJIVO
1992 - 2009.
FEHIM (IBRA)
[LJIVO
1979 - 2009.
Va{i najmiliji [ljivo Zaha sa porodicom
4778-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em BABI...
SEAD (MUNIB) ^AJDRI]
Dragi BABO, ostavio si u nama veliku bol, tugu i prazninu, a snaga i plemenitost koju
si {irio oko sebe zauvijek su obilje`ile i nas.
Volimo te i uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote, a tvojoj du{i vje~ni rahmet
jer ti to zaslu`uje{.
Tvoja supruga Jasminka, sin Jasmin, k}erka Jasmina i snaha Amira
267-1ze
SJE]ANJE
NA MOG DRAGOG TATU
HUSEINA (ASIMA)
KURTAGI]A
27. 11. 2008 - 27. 5. 2009.
Cijeli `ivot }emo te pamtiti po tvojoj plemenitosti,
dobroti i ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ao.
Tvoji: Belma, Lea i Alan 4728-1tt
Dvadeset sedmog maja 2009. godine navr{ava se jedanaest
godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede
SALKO (BE]IRA)
KULENOVI]
Vrijeme prolazi, a uspomene na te-
be su uvijek prisutne u srcima tvojih najmlijih.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Tvoji: supruga Rapka, sin Fariz, snaha Ada, unuci Farah
i Arman 4770-1tt
SJE]ANJE
na
SALKU ]ERIMAGI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Porodica Smajovi}
4718-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 14 godina od
preseljenja na ahiret
na{eg dragog
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{avaju se 3 godine i 6
mjeseci od preseljenja na
ahiret na{eg dragog
4755-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama
na{a draga majka, svekrva, nana i punica
FATIMA (HUSO) HOTA, ro|. BAJRI]
Koliko god vremena da pro|e utjehe nema. Zaborav ne postoji, samo velika tuga i be-
skrajna praznina u srcima onih koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Hasan, k}erke Hanka i Zilka, snaha Fazila, unu~ad Admir, Enisa, Amira i
Amela, praunu~ad Nejla, Adi, Edo, Admir i Senad, zetovi [ahbaz, Vahidin, Almir i
Adis 4783-1tt
Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 56
Velikom ~ovjeku i prijatelju
GALIBU BUSULAD@I]U
Hvala Ti za sve trenutke koje smo proveli zajedno.
S tugom, sje}amo se!
Elma, Muha, Nerkez 4779-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
GALIBU BUSULAD@I]U
S po{tovanjem,
Fata i Hido
4779-1tt
Dana 27. maja 2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja
na ahiret moje voljene majke
JASMINE \ULI], ro|. [KORNJA
Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet.
Tog dana }emo posjetiti mezar u Visokom, a tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 28. 5.
2009. godine u 16 sati u ku}i `alosti Husrefa Red`i}a 14/5.
S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoj sin Melvin i ostala rodbina
4765-1tt
Dana 27. maja 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
kako nas je napustila na{a draga
JASMINA - SINA \ULI], ro|. [KORNJA
Toga dana }emo posjetiti mezar u Visokom (gradska groblja) u 17 sati.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 28. maja 2009. godine u 16 sati u ku}i `alosti ul. Hu-
srefa Red`i}a 14/5.
S ljubavlju i po{tovanjem:
Sestra D`emka sa porodicom, bra}a D`evad, Esad, Mesud sa porodicama, te mnogobr-
ojna rodbina i dragi prijatelji
4765-1tt
Danas je 40 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a dr-
aga prijateljica
JASMINA - SINA \ULI]
A mi jo{ ne vjerujemo i ne shvatamo da je to zauvijek.
Tvoje: Naja, Sad`a, Mira, Zumra
4765-1tt
Dana 27. 5. 2009. navr{ava se godina dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
NURADIN - NUNO
(HIMZE) MA[NI]
Tuga za tobom je neopisiva, svakim
danom sve te`a, a istina da te nema sve bolnija.
Milostivi Allahu, samo nam Ti daje{ sabur u na{oj boli
za njim.
Halali na{im suzama za tobom.
Majka Nafija, sestra Mulija sa porodicom
Dana 27. 5. 2009. navr{ava se sedam dana od d`enaze
na{e drage
had`i MEVLIDE
(AK[AMIJA)
HASANBEGOVI]
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Donjem Hotonju III,
Vogo{}a, 27. 5. (srijeda) u 17.00 sati (iza ikindije namaza).
Porodica 4774-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od
prerane smrti na{eg
ADIS (NED@AD) GACKI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbri-
sati prazninu, tugu i bol koja je nastala poslije tvoje smr-
ti. Tvoj lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima.
Tvoja supruga Amira i sin Aldin N
Dana 27. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od
prerane smrti na{eg
ADIS (NED@AD) GACKI]
Vrijeme prolazi, ali praznina i bol zbog tvog preranog
odlaska ostaje.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoj punac [ahzo, punica Sabina, Indira i Edin N
SJE]ANJE
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 10 godina od
smrti na{e drage majke
MUBERE SIJER^I],
ro|. JELKI]
Godine prolaze, ali
sje}anje na tebe - uvijek je
prisutno u nama.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoj sin Ahmed sa poro-
dicom 4708-1tt
SJE]ANJE
Dana 27. maja 2009. godine
navr{ava se {esnaest godina
otkada nije sa nama na{a
draga k}erka i sestra
ADISA (BEDRIJE)
^INGI]
Vrijeme prolazi, a ti i dalje
`ivi{ u na{im srcima.
S ljubavlju te se uvijek sje}aju
tvoja majka Remzija, bra}a
Enes, [ukrija i Adis sa poro-
dicama, te rodbina i prijatelji
4756-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
IZUDIN ZUKI]
27. 5. 1992 - 27. 5. 2009.
O`alo{}ena porodica
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se pet godina od
smrti na{e drage supruge,
majke i nane
RAZIJE
TOPALOVI]
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari svoju
bezgrani~nu milost.
4747-1tt
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 14 tu`nih go-
dina od smrti na{e drage
supruge, majke i nane
HIKMETE JA@I],
ro|. JAKUBOVI]
Tvoje plemenito srce
}emo uvijek pamtiti.
Suprug sa djecom
4763-1tt
SJE]ANJE
na drage roditelje,
majku, dedu,
punicu i punca
HASANA
(MEHMEDA) SALI]A
15. 2. 1990 - 27. 5. 2009.
HATID@U SALI],
ro|. BAKOVI]
27. 5. 1992 - 27. 5. 2009.
Godine prolaze, a bol i tuga ostaju sa nama. Uvijek }emo vas se
sje}ati i nikada ne}emo zaboraviti va{u dobrotu i ljubav koju ste
nam pru`ali.
K}erke Mersida, D`ana, Merd`ida, unuci Rijad i Karim, unuke
Amina, Ned`la, Amna i Sarah, zetovi Mahir i Ned`ad 4780-1tt
SJE]ANJE
[A]IRA BEHRAM,
ro|. HUBANI]
27. 5. 2004 - 27. 5. 2009.
Vje~no }emo te spominjati.
Tvoji najmiliji suprug sa
djecom, nevjestom
Elmom i bratom Izetom
Istog dana posjetit }emo
mezar u 18 h u Sutini
735-1mo
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 57
Dana 27. 5. 2009. godine navr{avaju se 2 godine od kako je preselio
na ahiret na{ sin, suprug, otac i brat
MERSAD KURTAGI]
@ivi{ u na{im srcima i mislima. Bolna du{a te ~uva.
Ljubav kojom si nas obasipao bila je neizmjerna. Plemenitost, vedrina i dobrota tvoje
du{e bili su nesebi~ni.
@ivjet }e{ u nama dok `ivimo mi koji te najvi{e volimo. S ljubavlju i ponosom te spo-
minjemo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji 7057-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se godina od prerane smrti na{eg uposlenika
SABAHUDIN (SAFET) AGI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima i dok `ivimo biti dio nas. Molimo Allaha
d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Dervi{kadi} Benijamin sa uposlenicima firme „Benij Commerce“ d.o.o.
N
Dana 27. 5. 2009. navr{ava se najtu`nija godina od smrti na{eg dragog
MUSTAFA (MURATA) BOTULJA
Vrijeme koje prolazi ne mo`e da izbri{e sje}anje na Tebe i Tvoju ljubav koju si nam poklanjao. Samo mi koji Te volimo znamo kolika je tuga,
bol i praznina ostala za Tobom, deduka. Po dobroti }emo te pamtiti, sa ponosom i ljubavlju spominjati i u na{im srcima zauvijek ~uvati. Dragi
dedo, neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Kova~i, u petak, 29. 5. 2009. prije d`uma namaza.
Tvoji najmiliji: supruga Hanka, sinovi Mirsad i Zijad, snahe Mirsada i Sabiha, unu~ad Almira, Amra, Armin, Admir i Almir i tvoj voljeni praunuk Nedim - Neca
7064-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
BRANIMIR GLIGORIJEVI]
Raja iz BH Airlinesa:
Edin Jamakovi}, Adnan Sivro, Mario Gojmerac, Anis Ivanovi}, Belma [ehovi}, Igor Magazin, Selim Kuli}, Barali} Amir, Mujezinovi} Mirzeta,
Senad Titori}, Jazvin Alija, Enisa Merdan, Dogi} Edin
7061-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom kolegi i prijatelju
ENVERU OMERHOD@I]U
Od uposlenika TMP Ahmetspahi} D.O.O. SARAJEVO
7062-1nd`
Dana 26. 5. 2009. preselio je na ahiret u 62. godini
HUSEIN (ADILA) SADIKOVI]
Posljednji selam od sestre Medihe Krije{torac, zeta Safeta, sestri}a Edina, Elmedina i
Eska, snahe Melihe Muji} i malih Amara i Leile
7060-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom ocu
HUSEIN SADIKOVI]
Od sinova Adila i Adnana
D`enaza }e se klanjati u glavnoj d`amiji u Had`i}ima iza ikindije namaza u 17.00 sati.
7063-1nd`
SEAD ^AJDRI]
1. 1. 1955 - 25. 5. 2009.
U ovom svijetu puno je onih koje zo-
vemo kolegama i poznanicima, ali
malo pravih prijatelja kao {to si bio ti.
Posljednji pozdrav mom iskrenom prijatelju i velikom
~ovjeku, Seji.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet.
NERMIN I SABINA 270-1ze
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
HUSEINU
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: sestra Meliha, zet Murat i sestri} Enes
7063-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom daid`i
HUSEINU
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.
Od Sanele Husovi}, Azema i Mirhana 7063-1nd`
Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 58
SJE]ANJE
MUJO GAZIJA
2. 3. 1939 - 25. 5. 2004.
NEFIJA GAZIJA
5. 10. 1939 - 15. 6. 1992.
HIDAJETA GAZIJA
13. 1. 1961 - 9. 4. 2004.
VOLJENI NIKAD NE UMIRU DOK @IVE ONI KOJI IH VOLE.
VA[I NAJMILIJI: JASMIN, JASMINA, SULEJMAN, AZRA, BELMA i ILMA 4788-1tt
SJE]ANJE
ADIS GACKI]
27. 5. 2005 - 27. 5. 2009.
Voljeni na{, sa tugom, sjetom i beskrajnom ljubavi ~uvamo uspomenu na tebe, zauvijek,
u na{im srcima, jer ti si tu u nama.
Znao si koliko te volimo, ali nikada ne}e{ saznati koliko nam nedostaje{.
Tvoji: mama [efika, sestra Azra, zet Mirsad, sestri} Faris 4797-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na moju voljenu sestru
DUNJA BARLOV
2007 - 2009.
Sestra Jasmina sa porodicom
PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ENVER (ZIHNIJE) OMERHOD@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur.
EL-FATIHA
TVOJI: Senahid, Sabina, Melika i Husein
N
SJE]ANJE
ASIM (HAMDO)
KARAMAN
27. 5. 1993 - 27. 5. 2009.
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{
i ti u na{im srcima.
Sestra Habiba Kasalo sa
porodicom
7056-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine na-
vr{ava se 5 godina boli i tuge
od smrti na{e voljene
[A]IRE BEHRAM,
ro|. HUBANI]
Tvojim odlaskom promijenilo
se sve, a sje}anje na tebe dio je
na{eg `ivota u kojem }e{ nam
zauvijek nedostajati.
S ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji: k}erka Seka sa mo-
mkom Robertom, brat Izet
743-1mo
SJE]ANJE
na dragog brata
ISMET (ADEM)
KUNI]
27. 5. 2006 - 27. 5. 2009.
Vje~no o`alo{}ena
porodica
7065-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
tetku i prijatelju
ZAJKO
VATRENJAK
Imao si veliko srce, dobru
du{u i puno ljubavi za nas.
Te{ko je prihvatiti da te vi{e
nema. Nikada ne}e{ biti zabo-
ravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`enet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Edina, Sajra, Alen, Ize-
ta i Tahir Vejsilovi} 4804-1tt
POSLJEDNJI
SELAM
ZAJKO
VATRENJAK
[ura Musa, Fatima i Ilda
4804-1tt
POSLJEDNJI
SELAM
ENVERU
OMERHOD@I]U
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari D`ennet.
Mehmed, Ramiza, Mirza i
Emir Omerhod`i}
4803-1tt
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 59
Dana 27. 5. 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog
KADRIJE PA[I]A
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~iti rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 29. 5. 2009. prije d`ume nama-
za u d`amiji Sjeverni logor u Mostaru.
U petak, 29. 5. 2009. godine u 18.00 sati obi}i }emo mezar na groblju Sutina.
Supruga Hizreta i sinovi Sead i Edin sa porodicama 742-1mo
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
ENVERU OMERHOD@I]U
Od uposlenika B.P. MEROL PODLUGOVI
7072-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom kolegi
ENVERU OMERHOD@I]U
Od uposlenika B.P. HASANAL ILIJA[ - LJE[EVO
7073-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se deset godina kako
je na ahiret preselila na{a draga
SEHIJA MRAKOVI],
ro|. DERVI[KADI]
Pozivamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da se u~enjem Fatihe sjeti-
mo na{e rahmetli Sehije i uputimo dovu dragom Allahu
da joj podari vje~ni D`ennet.
Porodica 7068-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
JAGODA RAZDRI]
Babi Jagodi od Emire i Bojana
7066-1nd`
SJE]ANJE
na
SR\ANA (COLETA)
JOKSIMOVI]A
27. 5. 2004 - 27. 5. 2009.
Amir, Jasmina, Na|a
4803-1tt
POSLJEDNJI SELAM
NURIJA EFENDI]
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem.
Od svastike Munevere i njene porodice
7054-1nd`
Dana 27. maja 2009. godine navr{ava se 15 godina otkako
nas je napustio na{ dragi
ESAD KAZAZI]
iz Mostara
Sa ponosom, ljubavlju i po{tova-
njem ~uvamo Te u na{im srcima.
Tvoji: supruga Fadila, k}erka Sijana i sin Adnan sa
porodicama
733-1mo
SJE]ANJE
na na{u dragu majku
EMINU (KOZARI])
LOKMI]
27. 5. 2008 - 27. 5. 2009.
Tvoj plemenit ilik, vedri osmijeh i dobrota ostat }e u
na{im sje}anjima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Zahvalna djeca s obiteljima
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom radnom kolegi
ENVER OMERHOD@I]
Uposlenici: Pumpne stanice „SELEX“ SARAJEVO
Pumpne stanice „SELEX“ MOSTAR
N
POSLJEDNJI POZDRAV
JAGODI (KONJICIJA) RAZDRI]
Uvijek ste bili i ostat }ete dio na{eg `ivota. Neka vam je lahka
zemlja bosanska.
Jasna, Zoran i Vedran 7074-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju i kom{iji
BRANIMIRU BRANETU GLIGORIJEVI]U
Padobranac, alpinist, specijalac, planinar, biciklist, motorist... a prije svega ^ovjek.
Hvala Ti za sve trenutke... na{ Prijatelju i U~itelju.
Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima.
Tvoji: Erduan Kafed`i} Nane, Lejla Kafed`i}, Zejnil Leka, Isat Skenderovi} Isko, Adnan ^engi} ^enga, Haris Memi} Mema, Adis [aboti}
[aba, Edin Muhi}, dr. Edo, Amir Hasanbegovi} Amke, Amar Njem~evi}, ^olo, Fudo, Medo, Kenan, Juka, Enis, Senaid, Goran, Boris, Jasmin, Nedim
4810-1tt
Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 60
Dvadeset sedmog maja 2009. na-
vr{ava se {esnaest godina od smrti
na{eg dragog supruga, babe, dede,
rahmetli
KEMALA
(IBRAHIMA) RAMI]A
Tvoj lik ostaje zauvijek u na{im
srcima.
Tvoja dobrota i ljubav koju si nam
poklanjao vje~no se pamti.
Tvoji: supruga Esma, sinovi Ja-
smin - Ibro, Vehbija, k}erka Me-
nsura, zet Mensud, snahe Senada i
Nitwade - Kung, unuke Jasmina,
Lejla, Aida, Nejra i unuk Ismail
7026-1nd`
Dana 27. 5. 2009. godine navr{ava se 7 dana od kako je
na{a draga majka, nana i punica preselila na ahiret
RAMIZA
HAD@IHASANOVI],
ro|. HERENDA
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i sve d`enetske
ljepote.
K}erke s porodicama 4799-1tt
Dana 28. 5. 2009. navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg
babe, svekra, deda
MUSTAFA (JUSUF)
MUHAREMOVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja
na tebe.
Sin Mirsad, snaha Alma, unuk Merdin, unuka Merdijana
4801-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu i plemenitu
had`i EMINU HAD@I], ro|. HODOVI]
27. 5. 2007 - 27. 5. 2009.
S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u srcima.
Tvoji najmiliji
4794-1tt
U ~etvrtak, 28. 5. 2009. godine navr{avaju se 52 dana od
kada je na ahiret preselio na{: suprug, otac, dedo i punac
HALIL (RE[ID)
MURATOVI]
[to vi{e dani prolaze, to ve}a tuga
ostaje. Samo ponos {to smo te imali
zamijenit }e bol koja ne prestaje.
Tvoji: supruga Fata sa djecom, unu~adima i zetovima
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 28. 5. 2009. u 17.00 sati
u porodi~noj ku}i u ulici Sulje Jahi}a br. 115.
7069-1nd`
Dana 27. maja 2009. navr{ava se sedamnaest godina od
smrti na{eg dragog
RU@DIJE BEKTE[EVI]A
S tugom u srcu obilje`avamo ovaj dan. Rado se sje}amo
tvoje dobrote i plemenitosti i uvijek si sa nama, u na{im
mislima i srcima.
Tvoji najmiliji 7070-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
kom{iji
BRANKU
GLIGORIJEVI]U
Odlazi{ tiho, Veliki ^ovje~e,
odnosi{ blagost, po{tenje, dobrotu, {arm, ljudskost, a na-
ma ostavlja{ ponos {to smo te znali.
Ponovo Bog odvodi sebi vas najbolje.
Pa{i} Elvin i Muamera sa djecom 7075-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HUSEIN (ADIL)
SADIKOVI]
preselio na ahiret u utorak, 26. 5. 2009. go-
dine u 62. godini.
D`enaza namaz }e se klanjati u SRIJEDU,
27. 5. 2009. godine poslije ikindije namaza (17.00 sati) u haremu
gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se potom obaviti na mezarju
KOPI[ANJ - HAD@I]I.
O@ALO[]ENI: sinovi Adil i Adnan, k}erke Amra i Azra, zeto-
vi, unu~ad, sestre Meliha i Mediha sa porodicama, te porodice:
Sadikovi}, Hasanovi}, Ferajzi}, Husovi}, Krije{torac, Rov~anin,
Japalak, Memi}, [oljanin, Vesni}, kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati,
BINJE@EVO br. 8, HAD@I]I.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga majka, nana, punica i strina
AJKUNA - ZEJNA
(SALKO) BULI],
ro|. BIBER
preselila na ahiret u utorak, 26. 5. 2009.
godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 27. 5.
2009. godine u 14.00 sati na mezarju
HAMBINA CARINA - [IROKA^A.
O@ALO[]ENI: k}erke Jasmina i Suada,
unuk Muamer, unuka Tea, djeverovi Salko i ]azim, sestre Zlatka
i Hurija, zet Nizafet, snahe Biber Fata, amid`i} Biber Edhem,
djeveri~ne Mejra i Belma, djeveri}i Sapko, Osman i Amir, te por-
odice: Buli}, Biber, Hod`i}, Smailhod`i}, kao i ostala brojna ro-
dbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati,
BOSTARI]I br. 9.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
SUMBULA (MUSTAFA)
[EBO, ro|. D@AFEROVI]
preselila na ahiret u utorak, 26. 5. 2009.
godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 27. 5.
2009. godine u 14.00 sati na mezarju
VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: sinovi Esad, Ra{id i
Mersed, k}erke Sija, Mersija i Sakiba, snahe Hidajeta, Safija, Ife-
ta i Fatima, zetovi Hamza, Rizo i Bahro, unu~ad i praunu~ad, se-
stre Hajra, Besima i Zina sa porodicama, jetrva Nezira sa porodi-
com, te porodice: [ebo, D`aferovi}, Lujinovi}, ]osovi}, Titori},
Me{evi}, Cviko, Sejdi}, Sabljica, Ba{i}, Peljto, Ogle~evac, Kla~ar,
Borovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Sokolovi}-
Kolonija.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
MUNIBA (ADEM)
BULJUBA[I],
ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u utorak, 26. 5. 2009.
godine u 80. godini.
D`enaza namaz }e se klanjati u SRIJE-
DU, 27. 5. 2009. godine poslije ikindije
namaza (17.00 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a
ukop }e se obaviti na mezarju BORANJE - SVRAKE.
O@ALO[]ENI: sinovi Sulejman-Ferid, Halim, Munib-Muriz i
Alija, k}erka Ferida, brat Alija, sestra Murta, snahe Murtija, Ziza,
Samija, Red`ija i Hasiba, svak Uzeir, unu~ad Sanela, Sanin, Medi-
na, Mersida, Admela, Edin, Muhamed, Mevlida, Mediha, Medin,
Nud`ejma i Sanida, praunu~ad, te porodice: Buljuba{i}, Had`i},
Glu{ac, Mulahmetovi}, Topalovi}, Meki}, Ba{i}, Em{o, ^olo, Mu-
hovi}, Otajagi}, Hod`i}, Dautovi}, Talovi}, Kulo, Pijad`er, Drago-
vi}, Trgo, ^i{ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`ami-
ji SVRAKE.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
S velikom tugom i `alosti obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
ZORKA (@IVADIN)
SABLJICA,
ro|. PAVLOVI]
preminula dana 23. 5. 2009. godine
u 84. godini.
Posljednji ispra}aj i sahrana pokojnice }e
se obaviti 27. 5. 2009. godine u 13.30 sati
na groblju „Vlakovo“.
O@ALO[]ENI: sinovi Zoran i Esad, k}erka Zlatka, snahe Gordana
i Milanka, unu~ad, praunu~ad, te ostala rodbina i prijatelji 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
EMA ([EMSO) HOD@I],
ro|. D@ANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 24. 5. 2009.
godine u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. 5.
2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vla-
kovo.
O@ALO[]ENI: sin Hamed, k}eri Ajka i Fikreta, sestra Zema,
unu~ad Edin, Elma, Samira, Aldin, Aldina, Mehmed, Mediha,
Mersiha i praunu~ad, snahe Lejla i Ibrim{a, zetovi Aljo, Ramiz i
Hamed, te porodice: Hod`i}, D`anovi}, Terzi}, Taran~i}, [etki},
Atovi}, Jusi}, Podbi~anin, Slatina, Alagi}, Zuluf, Misirli}, kao i
ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mesd`idu Stupsko
brdo (ul. Kasima Begi}a).
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti -
Energopetrolova pumpa, sa polaskom u 13.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Dana 27. 5. 2009. godine
navr{ava se 8 godina od
smrti na{eg dragog
ZLATKO
(MUHAREMA)
ME\EDOVI]
27. 5. 2001 - 27. 5. 2009.
Po dobru }emo te pamtiti, s
po{tovanjem i ljubavlju spo-
minjati i nikada zaboraviti.
Tvoja porodica 4809-1tt
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkada je preselila na{a
BINASA (HILMO) MAVRI]
Draga na{a, ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna tuga i bol. Oti{la si tiho, do-
stojanstveno kako si i `ivjela.
Za sve {to si nam kroz `ivot podarila, dragi Allah te lijepim D`enetom nagradio.
Zauvijek tvoji: mu` Adem, sin Denis, k}erka Ajsela, bra}a Muhamed i Safet, sestre
Behija i Jasmina sa porodicama, te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji.
7076-1nd`
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NURIJA (NURIF) EFENDI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. 5. 2009. godine u 65. godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 27. 5. 2009. godine poslije ikindije
namaza (17.00 sati) u d`amiji u Hrasnici, a ukop }e se obaviti na me-
zarju Kova~i Hrasnica.
O@ALO[]ENI: supruga Alja, k}erke Edina i D`enana, zetovi Enes i
Haris, unu~ad Elvira, Eldar i Nejra, sestra Nura, {ure Ibrahim i Omer, svastike Munevera i Aze-
mina, bad`e Alija i Muhamed, brat Salem, prijatelj Salem i prije Nura i Mersina, te porodice:
Efendi}, Suba{i}, ^oho, Mujezinovi}, Ra`anica, Kolar, Pecikoza, Kadrispahi}, Me{evi}, Va-
ljev~i}, ]osovi}, Skorupan, Peljto, Cviko, Hondo, Gibanica, Bi~o, kao i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i rahmetlije u ul. Ali ef. Lokvan~i}a 64,
Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7042-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga
JAGODA RAZDRI], ro|. KONJICIJA
preminula dana 26. 5. 2009. godine u 82. godini.
Sahrana }e se obaviti 27. 5. 2009. godine u 16.30 sati na rimokatoli~kom groblju Stup.
Misa zadu{nica odr`at }e se poslije sahrane u crkvi BDM na Stupu.
Po~ivala u miru Bo`jem!
O@ALO[]ENI: sinovi Borislav i Zvonko, k}i Jelica, snaha Vera i zet Boro, unu~ad i praunu~e, se-
stre Ana, Ilinka i Mila, brat Slaven, te obitelji: Razdri}, Konjicija, Ramljak, Brezar, Tomi}, Lebo,
Mi{kovi}, Bari}, Pjani}, Markovi}, Petrovi}, Mrkaji}, ^arapi}, Martin~evi}, Mati}, Ma|ura, Popo-
vac, Hrgi}, Ili}, Kuljanin, Op{iva}, kumovi i ostali mnogobrojni prijatelji i kom{ije
7037-1nd`
Sa tugom i `alo{}u obavje{tavamo na{e cijenjene poslovne partnere
i kupce da je na{ ro|ak i uposlenik
ENVER (ZIHNIJE) OMERHOD@I]
tragi~no preselio na ahiret 25. 5. 2009. godine.
D`enaza }e se klanjati 27. 5. 2009. poslije ikindije namaza u 16.47 ispred d`amije u Izbodu - Breza.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a tvojoj porodici i nama svima sabur.
Selex d.o.o. Sarajevo, uposlenici pumpnih stanica Selex - Sarajevo i Selex Mostar.
N
61
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
IVICA (BRANKA) BOJI]
nakon te{ke bolesti preminuo 26. 5. 2009. godine u 66. godini.
Sahrana na{eg dragog pokojnika }e se odr`ati dana 28. 5. 2009. godine u 14.15 sati na gra-
dskom groblju Bare.
O@ALO[]ENI: supruga Ha{meta, sin Goran i Damir, k}erke Ana, Gordana i Sanja, unu-
ci, zetovi i snahe, te obitelji: Boji}, Filipovi}, ^osovi}, ^uzovi}, ^vori}, D`eki}, Duno, te
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 7059-1nd`
MUSTAFA (NEZIRA) ME[AK
iz Ostru`nice
preselio na ahiret 25. 5. 2009. u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti 27. 5. 2009. godine (srijeda) poslije ikindije namaza, a ukopat }e se u
haremu Ostru`nica.
O@ALO[]ENI: supruga D`ula, brat Refik, sestra Saiba, k}erka Mukadesa, sinovi Fikret i
Namik, snahe Velida i Elvira, unuci Anel, Amir, Mirzet, Mirza, Armin, Faris, Hamza i Za-
hid, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Me{ak, Deli}, Huseinba{i}, Ak{amovi}, Alibe-
govi}, Rami}, [arac, Emi}, Ahmelji}, Zulum, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i po-
znanici. PTT
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
ZAJKO (MEHMED)
VATRENJAK
iznenada preselio na ahiret u ponedje-
ljak, 25. maja 2009. godine, u
55. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27.
maja 2009. godine u 14.30 sati na mezarju Ni{an -
Jar~edoli.
Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Trg djece
Dobrinje br. 43 sa polaskom u 13.45 sati, do mezarja i na-
zad.
O@ALO[]ENI: supruga Dijana, sin Emir, k}erka D`eni-
ta, bra}a Asim i Salko, unu~ad [ejma i Numan, punica
Mejrema, {ura Musa, snahe D`ehva i Subhija, zetovi
Amer i Ajdin, snaha Fata, djeca od bra}e i {ure Sabina,
Adnan, Lejla, Amra, Benjamin, Hamza, Edina, Ilda i Sa-
jra te porodice Vatrenjak, Dina, Isanovi}, Kadri}, Stru-
kan, Terahija, Meki}, [orlija, Gagula, Hubijar, Omerspa-
hi}, ^au{evi}, ^ustovi}, [kripi}, Pavlovi}, [kulj, Mezini,
Vejsilovi}, Pra{evi}, Mahmutovi}, Kozadra, Mili}, Ferha-
tovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti
u ulici Trg Djece Dobrinje br. 43/I 111
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje
da je na{ dragi
PERO (NIKOLE)
KA[IKOVI]
preminuo 25. 5. 2009. godine u 80.
godini.
Sahrana }e se obaviti 27. 5. 2009. godi-
ne u 14.30 sati na groblju „Vlakovo“.
O@ALO[]ENI: supruga Sena,
sin Emil, snaha Senka, unuke Sa-
ndra i Sanja, brat Ratko, snaha
Stoja, brati~ne Sne`ana i Vedrana,
sestra Draga, zet Mato, sestri~ne
Mirjana i Dijana sa porodicom,
prijatelj Boro, te porodice Ka{iko-
vi}, Lon~arevi}, Sladoje, Ljevak,
Toli}, Tadi}, ]omi}, Simovi},
[e{lija, Papi}, Magazin, [araba i
Lali}, te ostala mnogobrojna ro-
dbina, kumovi, kom{ije i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Huma~ka plo~a br. 19.
Prevoz obezbije|en ispred ku}e
`alosti u 13.30 sati. 111
Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz 62
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom BABI
SEADU (MUNIBA) ^AJDRI]U
Dragi na{ babo,
Hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu i bri`nost koju si nam uvijek pru`ao.
Bio si na{ oslonac, sre}a i prijatelj bez interesa.
Tvoj plemeniti lik }e zauvijek ostati u na{im srcima, a tvoju dobrotu }emo nositi cije-
li `ivot sa sobom.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve ljepote D`enneta.
Sin Jasmin sa suprugom Amirom
D`enaza }e se obaviti dana 27. 5. 2009. godine u ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici posli-
je ikindije namaza.
268-1ze
Dnevni avaz srijeda, 27. maj/svibanj 2009. 63
S velikom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
GALIB (OMER)
BUSULAD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 25. maja
2009. godine, u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. maja
2009. godine u 14.00 sati na Gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, k}erka Amila, sin Edin, unuka
Kasja, unuk Afan, sestra Zilkida, zet Faruk, snaha Azra, sestri~na
Sabina, tetke Emina i Vahida, te porodice Busulad`i}, Budalica,
Smajlovi}, Jerlagi}, Jela~a, Bajri}, Terzi}, Babovi}, Kreso, Bajra-
ktarevi}, Cvijeti}, [ehi}, Bra~kovi}, te ostala mnogobrojna rodbi-
na i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Jordanskoj d`amiji
na Grbavici. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
[UHRETA (ARIF)
ZEKOVI], ro|. VRCI]
preselila na ahiret u utorak, 26. 5. 2009.
godine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. 5.
2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vla-
kovo.
O@ALO[]ENI: suprug Ja{ar, sinovi Adnan i Almir, snaha Mir-
sada, unuka Hana, sestri~na Nezaheta sa porodicom, djever Jupo
sa porodicom, te porodice: Zekovi}, Vrci}, [u{ko, Voljevica, Ber-
berovi}, [e}erovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijate-
lji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno.
Ku}a `alosti: ul. Porodice Ribar br. 87.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FATIMA ([A]IR ef.)
SIRU^I], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 25. ma-
ja 2009. godine, u 83. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 27. maja
2009. godine u 14.00 sati na Gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erke Emina, Sadeta,
had`i Sabra i Hanifa, zetovi Muhidin i
Smail, unuci Reif ef., Mihad, Meral, Ha{im i Mirnel, unuke Ar-
zija i Hata, praunu~ad Benjamin, Muhamed i Amina, snahe
Amela i Vahida, zet Me{a, djeverovi Salih i Omer, jetrva Saida,
djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Siru~i}, Hod`i}, Hafizovi},
^omi}, Didarevi}, Kalabi}, Avdi}, Had`imujagi}, Karamuji},
Rizvanovi}, Vesni}, Suljagi}, Efendi}, \ozi}, Zehi} i ostala mno-
gobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: Alapi br. 5 - Jagomir 111
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 69229 08 P
DATUM: 14. 5. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Kne`evi} Save iz Podgorice, zastupanog po punomo}nici-
ma Mari} Branku, Ivanovi} Dijani, Dizdarevi} Vi{nji i Radovanovi} Predragu advokatima iz Sarajeva, pro-
tiv tu`enih Baro{ Ilije iz Livna i Puri{ Osmana iz Sarajeva, radi poni{tenja ugovora o kupoprodaji nekretni-
na, priznanja prava vlasni{tva i predaje u posjed, v.s. 6.000 KM, objavljuje
POZIV
Za tu`enog PURI[ OSMANA da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu, podnesenu 26. 12. 2008. go-
dine, ure|ena 25. 2. 2009. godine u kojoj je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese pr-
esudu u kojom se:
1. Utvr|uje da je ni{tavan Ugovor o kupoprodaji nekretnina OV-378/05 od 26. 7. 2005. godine, te se nala`e
Zemlji{no-knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu da ne postupi po Ugovoru o kupoprodaji nekre-
tnina.
2. Nala`e se Zemlji{no-knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu da ne izvr{i uknji`bu novih vlasnika
predmetnih nekretnina.
3. Svi eventualni upisi prava vlasni{tva i prava posjeda u zemlji{nim knjigama i katastarskom operatu
izvr{eni u korist drugotu`enog na temelju navedenog ni{tavog Ugovora o kupoprodaji nekretnina u
ta~ki 2. tu`be se imaju brisati.
4. Drugotu`eni Puri{ Osman je du`an da tu`itelju Kne`evi} Savi preda u posjed nekretninu iz ta~ke 2.
tu`be u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja uz naknadu tro{kova postupka.
Tu`itelj je tu`bom predlo`io i dono{enje privremene mjere osiguranja i to u cilju osiguranja vlasni~kih pra-
va tu`itelja Kne`evi} Save iz Podgorice, Crna Gora i odr`avanja postoje}eg vlasni~kog stanja, zabranjuje se
prvotu`enom Baro{ Iliji, sin Uro{a, otu|enje, optere}ivanje ili bilo kakvo raspolaganje nekretninama u ide-
alnom vlasni{tvu tu`itelja od 11/36, a koje se nalaze upisane u Z.K. ulo{ku br. 4438 u naravi „oranica“ uku-
pne povr{ine 4318 m2 na k.~. 922/1 k.o. SP Crnotina sve do pravomo}nog okon~anja postupka.
U cilju osiguranja vlasni~kih prava tu`itelja Kne`evi} Save iz Podgorice, Crna Gora i odr`avanja postoje}eg
vlasni~kog stanja, zabranjuje se drugotu`enom Puri{ Osmanu sin Jusufa iz Banje Luke poduzimanje bilo
kakvih aktivnosti koje bi za cilj imale promjenu vlasni~kih prava nad nekretninama u idealnom vlasni{tvu
tu`itelja od 11/36 koje se nalaze upisane u z.k. ulo{ku broj 4438 u naravi „oranica“ ukupne povr{ine 4318
m2 na k.~. 922/1 k.o. SP Crnotina sve do pravomo}nog okon~anja postupka.
Privremena mjera osiguranja provest }e se zabilje`bom o postojanju predmeta spora, te zabranom raspolaga-
nja, kao i poduzimanja bilo kakvih drugih aktivnosti od strane tu`enih, koje bi imale za posljedicu promje-
ne postoje}ih vlasni~kih prava nad nekretnionama, koje se nalaze upisan u Z.K. ul. broj 4438 u naravni
„oranica“ ukupne povr{ine 4318 m2 na k.~. 922/1 k.o. Sp-Crnotina Z.K. ureda Op}inskog suda u Sarajevu
sve do pravomo}nog okon~anja postupka.
Ukoliko tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, tu`itelj predla`e
da sud donese presudu zbog propu{tanja.
Odgovor na mjeru osiguranja se podnosi u roku od 8 dana.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u
odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze koji-
ma se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u
odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
SUDIJA
Nermina Novalija
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 051640 08 P
Datum: 18. 05. 2009. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Arifovi} u pravnoj stvari tu`itelja NLB
TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA ul. Mar{ala Tita br. 34 Tuzla, protiv
tu`enih: 1. KEKETOVI] TIMURA iz Sarajeva, ul. Hendek 17, 2.
OBAR^ANIN INDIRE iz Sarajeva, ul. Kupre{ka br. 6, 3. ABDI^EVI]
ISMETA iz Sarajeva, ul. Mi{}ina br. 9., radi duga, v.s. 5.000,00 KM, van ro~i{ta
dana 16. 5. 2009. godine donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enim da tu`itelju isplate glavni dug u visini od 5.000,00 KM, na
ime glavnice sa zakonskim kamatama po~ev od 30. 6. 2008. godine kao dana po-
dno{enja tu`be, pa do isplate, uz sporedna potra`ivanja od 864,39 KM iz temelja
Ugovora na ime ugovorene redovne kamate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog
postupka u iznosu od 225,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinu-
dnog izvr{enja.
SUDIJA
Na|a Arifovi}
Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Mals 000957 08 Mals
OP]INSKI SUD U BIHA]U i to sudija Gara [ahinovi} u pravnoj stvari tu`itelja Dru{tvo za Izdava~ku i {tamparsku djelatnost „A-
Roto press“ d.o.o. Sarajevo protiv tu`enog BEGOVI] MIREL vlasnik Tr Mm, Grada~ac, @rtava Srebrenice 2/2, radi Isplata po-
tra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
OGLAS
Dana 3. 1. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Tr Mm Biha}, vl. Begovi} Mirel radi Isplata potra`ivanja. Tu`bom
tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 341,55 KM po ra~unima broj 2643/PS od
30. 4. 2005. godine, 3120/PS od 31. 5. 2005. g. i 4861/PS od 31. 7. 2005. godine. Tra`i i zakonsku zateznu kamatu na glavni
dug od dana dospije}a na pla}anje do isplate i tro{kove parni~nog postupka. Predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili bora-
vi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i po-
tpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH).
U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni za-
htjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na
kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2.
ZPP-a FBiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH).
Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim
ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pi-
smena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e po-
di}i u zgradi suda.
Sudija
Gara [ahinovi}
[IPAD EXPORT-IMPORT D.D.
SARAJEVO
- NADZORNI ODBOR -
Sarajevo, 26. 5. 2009. g.
Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“, br-
oj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), u skladu sa Statutom [ipad
Export-Import, d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje:
OBAVJE[TENJE
O sazivanju VI Skup{tine Dioni~kog Dru{tva [ipad Export-Import, d.d. Sarajevo
Skup{tina Dioni~kog Dru{tva odr`at }e se u prostorijama Uprave Dru{tva u Saraje-
vu, ul. M. Tita br. 15, dana 27. 6. 2009. godine s po~etkom u 12,00 sati.
Za Skup{tinu je predlo`en:
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skup{tine
2. Imenovanje Privremenog Nadzornog odbora
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godi{njeg obra~una za 2008. godinu, koji uklju~uje:
- Finansijski izvje{taj
- Izvje{taj Vanjskog revizora i Odbora za reviziju
- Izvje{taj o radu Nadzornog odbora
4. Prijedlog Plana poslovanja za 2009. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta [ipad Export-Import d.d.
Sarajevo.
Uvid u listu dioni~ara i materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sje-
di{tu Dru{tva u Sarajevu, ul. M. Tita 15, radnim danom od 8 do 12 sati. Pravo u~e{}a
i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara Dru{tva
kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije odr`avanja Skup{tine i isti
imaju pravo da u~estvuju u radu Skup{tine li~no ili putem opunomo}enika. Puno-
mo} se daje u pisanom obliku, potpisom od dioni~ara i opunomo}enika i predaje
Odboru za glasanje najkasnije 60 minuta prije po~etka Skup{tine. Prijave za u~e{}e u
radu predaje se po{tom ili neposredno, najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{ti-
ne, a glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „Za“ ili „Protiv“
prijedloga odluke ili imena kandidata.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 664-181, ovla{tena osoba Masal
Nezira.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dr. sci. D`evad Drino
64 Srijeda, 27. maj/svibanj 2009. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 72756 09 P
Sarajevo, 18. 5. 2009.
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Adil D`idi} iz Sarajeva, ul. Senada Mandi}a Dende br. 3 koga zastu-
pa Sedad Kadi}, advokat u Sarajevu protiv tu`enih GP „Igman“ d.d. Sarajevo, ul. Butmirska cesta br. 45 i Milobran
Lale iz Sarajeva, ul. Huseina \oze br. 121, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 1.000 KM, objavljuje
OGLAS
Poziva se II-tu`eni Milobran Lale na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati u dan utorak, 1. 9. 2009. u
10,00 sati, soba br. 330/III.
Tu`eni se upozorava da, najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e iznijeti sve ~injenice i predlo`iti sve dokaze koje da se
izvedu u toku postupka.
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima
stranaka. Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu.
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva.
Objavljivanjem ovog oglasa dostava poziva se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
7011-1nd`
sport 65
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
LICENCIRANJE Sloboda ne}e igrati u Evropi idu}e sezone
ĝ@ANUH\ĜQSU@RLNSQFNUHMD
05$H*TJNQHRSĝHQNJNF$QHIDF@
Obavijestit }emo UEFA-u, FIFA-u, SIPA-u, a protiv U{anovi}a i Hod`i}a
podnijet }emo krivi~ne prijave, ka`e predsjednik tuzlanskog kluba
Umjesto da najave sutra{nju
revan{ utakmicu finala Kupa BiH
sa Slavijom, ~elnici i fudbaleri
Slobode na ju~era{njoj konfere-
nciji za novinare u Sarajevu izra-
zili su zaprepa{tenje odlukom
Drugostepene komisije za lice-
nciranje da im ne odobri nastup u
evropskim kupovima idu}e sezo-
ne.
Predsjednik tuzlanskog kluba
Salih [abovi} i sportski direktor
Enes Me{anovi} kazali su kako je
napravljen zlo~in nad Slobodom i
bh. fudbalom uop}e.
Ispunili uvjete
- Prvostepena komisija za lice-
nciranje tra`ila je da dostavimo
sporazum s Poreznom upravom,
ugovor sa FK ^elik o igranju evr-
opskih utakmica na stadionu Bi-
lino polje i potvrdu o izmirenju
obaveza prema FK Budu}nost iz
Banovi}a na ime obe{te}enja za
igra~a (Semira Slomi}a).
Sve smo to ispunili i pismene
dokaze dostavili Drugostepenoj
komisiji za licenciranje. No, poje-
dinci iz NSBiH uzeli su pravdu u
svoje ruke i za interes drugog klu-
ba oduzeli nam pravo da igramo u
Evropi. Ovo je tragedija - kazao je
Me{anovi}.
Tuzlaci su na ju~era{nju pres-
konferenciju pozvali generalnog
sekretara NSBiH Muniba U{ano-
vi}a, pravnika Saveza Jasmina
Bakovi}a i v.d. direktora Odjela
za licenciranje NSBiH Nihada
Hod`i}a, ali se niko od njih nije
pojavio. Prema Me{anovi}evim
rije~ima, nisu imali hrabrosti
do}i pred novinare.
Lobirali za ostanak
- Napravljena je ~udna trgovi-
na na nivou Saveza, o kojoj se
mnogo pri~alo, a mi nismo htjeli
vjerovati u to. Na`alost, upravo se
desilo najru`nije i to u re`iji
U{anovi}a i Hod`i}a - kazao je
[abovi}, te pojasnio:
- ^uli smo pri~e da je [iroki
Brijeg lobirao da Munib U{ano-
vi} ostane na mjestu generalnog
sekretara. Zauzvrat, [iroki Brijeg
}e nau{trb Slobode, koja je na ter-
enu izborila plasman u evropske
kupove, oti}i u Evropu. To je ja-
sno kao dan, a za to su odgovorni
U{anovi} i Hod`i}.
Sloboda }e, prema [abovi}evim
rije~ima, svu dokumentaciju prosli-
jediti UEFA-i i FIFA-i.
- Sigurni smo da }e ova nepra-
vda biti ispravljena. O svemu
}emo obavijestiti i SIPA-u, fina-
nsijsku policiju, porezne uprave
RS, Federacije BiH i BiH, a pro-
tiv Muniba U{anovi}a i Nihada
Hod`i}a }emo podnijeti krivi~ne
prijave - kategori~an je [abovi}.
I. ]OSI]
[abovi}, Me{anovi} i Malko~evi}: Nepravda }e biti ispravljena
- @ao mi je {to se sve ovo
de{ava ponajvi{e zbog na{ih
igra~a, koji su cijelu sezonu mu-
kotrpno radili, a sada sav njihov
trud `eli iskoristiti neko drugi.
Revan{ utakmicu finala Ku-
pa protiv Slavije do~ekujemo
spremni, ovo nam je, svakako,
motiv vi{e da do|emo do trofeja.
Slavija je kvalitetan rival, mi
imamo dobru prednost od 2:0 i
nadamo se uspjehu - kazao je Sa-
kib Malko~evi}, {ef stru~nog
{taba Slobode.
Malko~evi}: Slavija je kvalitetan rival
Nakon odluke Komisije NSBiH o licenciranju
ĝHQNJHRDCLHOTSY@QDCNL
T'UQNOH-@S@KHMH\NCK@YH
Nogometa{i [irokog Brijega se-
dmu godinu zaredom igrat }e u Evr-
opi, nakon {to je Drugostepena ko-
misija za licenciranje NSBiH uskra-
tila Slobodi izlazak na me|unaro-
dnu scenu zbog velikih dugovanja.
Podsjetimo, [iroki je sezonu za-
vr{io tek na {estom mjestu, ali }e za-
hvaljuju}i licenci koju je prvi dobio
za evropska takmi~enja i ~injenici
da Tuzlaci nisu dobili istu, nastupiti
u kvalifikacijama za Evropsku ligu.
- UEFA je ovoga puta bila
izri~ita i prestroga, tako da Slobo-
da, uprkos svim pritiscima, nije
uspjela dobiti licencu. Ovo je na-
grada za trud svih ljudi u klubu,
koji godinama besprijekorno ra-
de svoj posao - rekao je Josip Be-
vanda, glavni sekretar [irokog,
koji je radio na ovom projektu.
Istovremeno, [irokobrije`ani
su ostali bez trenera, jer je Ivan
Katalini} po isteku ugovora na-
pustio Pecaru. Tako|er, novi klub
mogu potra`iti Flavio, Aleksa-
ndre (Alexandre), Zelenika, Ju-
ri}, [aki} i Hanih. D. K.
Slomi} u dresu Budu}nosti: Sloboda prekr{ila ugovor
Za{to Sloboda nije dobila evropsku licencu
Star~evi}: Finansijski kriterij
nije ispo{tovan na vrijeme
Dvostruka igra nadle`nih u NSBiH u vezi s navodnom
suspenzijom zbog nepla}anja od{tete Budu}nosti
Nakon sjednice Drugostepene
komisije za licenciranje NSBiH
odr`ane u ponedjeljak, predsje-
dnik \or|e Star~evi} nije se ja-
vljao na mobitel. Tek ju~er iza po-
dneva dobili smo op{irno
obja{njenje {ta je dovelo do toga da
Sloboda ne dobije licencu za na-
stup u evropskim takmi~enjima.
- Prema pravilima UEFA-e,
Komisija ne mo`e davati razloge
zbog ~ega ne dodjeljuje licencu.
Sloboda je odbijena jer nije ispu-
nila uslove propisane Pravilni-
kom, kojeg se moramo striktno
pridr`avati i to smo i u~inili -
ka`e Star~evi}.
Procedura izdavanja
Iako nije `elio govoriti o ko-
nkretnim razlozima, Star~evi} je
objasnio {ta je u proceduri dovelo
do odbijenice.
- Postupak licenciranja za
idu}u takmi~arsku sezonu po~in-
je 31. avgusta ove godine, a za-
vr{ava ~etiri mjeseca kasnije, 31.
decembra. U tom periodu se mor-
aju ispuniti zadani uslovi.
Prvostepena komisija za lice-
nciranje mo`e procijeniti da li
klubovi koji su procesnu radnju
zapo~eli prije 31. decembra, a ni-
su je zavr{ili u roku, mogu ispu-
niti taj uslov i na osnovu toga do-
nijeti odluku - govori Star~evi}.
Dodaje da prilikom razmatra-
nja zahtjeva klubova nema neo-
dlu~nosti, pogotovo kada je u pi-
tanju finansijski kriterij.
- U Pravilniku se decidno ka`e
da ako finansijski uslov nije ispu-
njen u zadanom roku, Komisija
mora odbiti zahtjev aplikanta.
Postoje elementi koji se ne smiju
kr{iti. Sloboda je s Ministar-
stvom finansija imala potpisan
sporazum o otplati duga na 36 ra-
ta i nije uplatila ni feninga. Pono-
vo su donijeli neki papir od Mini-
starstva finansija, kojim se pro-
du`avaju rokovi za otplatu. U ra-
zmatranje tog dokumenta nismo
se upu{tali - poja{njava Star~evi}.
Tuma~enje administracije
A {ta je s famoznom suspenzi-
jom za koju iz Slobode tvrde da je
razlog nedobivanja licence?
Star~evi} ka`e da su u tom slu~aju
neki organi NSBiH odigrali dvo-
struku igru.
- Tra`ili smo od administracije
da nam dostavi tuma~enje odluka
u vezi s tim slu~ajem zbog duga
Slobode prema Budu}nosti iz Ba-
novi}a za od{tetu Semira Slo-
mi}a. Po njima, tu nije bilo suspe-
nzije iako u odluci jasno stoji da
}e Sloboda biti automatski suspe-
ndovana ako do odre|enog datu-
ma ne plati dug, {to nije uradila.
UEFA ne toleri{e nepla}anje
obe{te}enja i to u Pravilniku o li-
cenciranju stoji napisano i boldi-
rano. Oni sada jesu platili dug, ali
su od oktobra s Budu}nosti pravi-
li nove ugovore, koji opet nisu
po{tovani. Sada se postavlja pita-
nje za{to Sloboda nije suspendo-
vana i dovodi se u sumnju vali-
dnost rezultata. Ko je tu zatajio,
nije na ovoj Komisiji - smatra
Star~evi}. A. NOVALIJA
Licencu za nastup nije do-
bio ni banjalu~ki Borac.
- Jednostavno, u trenutku
podno{enja zahtjeva Borac nije
imao sportskog direktora i
infrastrukturalni kriterij nije
po{tovan i njihovu `albu smo
odbacili - ka`e Star~evi}.
Uslovi koje nije
ispunio Borac
Biv{i uposlenik Fudbalskog
kluba @eljezni~ar Ahmed Mufti}
Violina u ponedjeljak je fizi~ki
nasrnuo na predsjednika kluba sa
Grbavice Faruka Telibe}irevi}a i
direktora Samira Ahmedbego-
vi}a.
Incident se desio nakon sje-
dnice Predsjedni{tva @elje, a
intervenirala je i policija.
- Nakon sjednice, jedan biv{i
klupski uposlenik prvo je nasr-
nuo na direktora Ahmedbego-
vi}a, a meni je prijetio „kako }e
mi ubiti djecu“ i to pred svjedoci-
ma. Pozvao sam policiju i onda
sam dobio udarac po le|ima.
Nisam se `elio tu}i s tim ~ov-
jekom, koji mi je rekao da „ima
ko }e platiti kaznu policiji“ - re-
kao nam je Telibe}irevi} i dodao
da mu nije jasno zbog ~ega su
Ahmedbegovi} i on bili meta na-
pada. A. N. Telibe}irevi}: Nisam `elio fizi~ki obra~un
Novi skandali na Grbavici
$HUZHTONRKDMHJĜDKIDYMH]@Q@
TC@QHNOQDCRIDCMHJ@HCHQDJSNQ@
sport
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 66
BARCELONA Gvardiola s defanzivcima na pres-konferenciji
Spremni na sve
Ne `elim euforiju, niti je osje}am u svojoj ekipi, morat }emo se
dobro namu~iti da pobijedimo Man~ester, ka`e trener Barce
Da li je i to neka vrsta taktike,
sujevjerja ili ko zna ~ega, ali Josep
Gvardiola (Guardiola) je na pres-
konferenciju doveo dvojicu [pana-
ca i dvojicu igra~a iz odbrane.
Zajedno smo s kolegama o~eki-
vali da u sali za konferencije pro-
zborimo koju s Leom Mesijem
(Messi), da ~ujemo gdje ^avi (Xavi)
planira ljetni odmor, no s Gvardio-
lom su najaviti ve~era{nji finale s
Man~esterom stigli stoper Karles
Pujol (Carles Puyol) i golman Vi-
ktor Valdes (Victor).
O sujevjerju
O sujevjerju je govorio Valdes.
- Ako se sujevjerjem mo`e zvati
to {to smo prije tri godine igrali fi-
nale Lige {ampiona protiv engle-
skog protivnika (Arsenal) i osvojili
trofej, onda smo sujevjerni, jer vje-
rujemo da }e se to ponoviti - mudro
je prozborio golman rekav{i kako je
spreman i za penale, odnosno
„spreman sam na sve“.
Gvardiola ve} danima poku{ava
smiriti atmosferu, svjestan je da
uloga favorita sigurno ne donosi
ni{ta dobro. Na kraju, dobro ~ovjek
i ka`e.
- Pa igramo protiv najbolje eki-
pe na svijetu, kako neko mo`e sma-
trati da je to utakmica u kojoj Bar-
celona sigurno pobje|uje. Ne `elim
euforiju, niti je osje}am u svojoj
ekipi, morat }emo se dobro na-
mu~iti da pobijedimo Man~ester -
rekao je Gvardiola.
Pujol }e, kao i njegove kolege iz
reprezentacije i suigra~i iz Barcelo-
ne, imati priliku napraviti jedan za-
ista nesvakida{nji krug.
Puna vitrina
[panija je prvak Evrope, Bar-
celona je prvak i osvaja~ Kupa
[panije, s trofejom Lige {ampiona
svi bismo mogli u penziju, jer u
vitrinu se vi{e ne bi imalo {ta sta-
viti.
- Imamo historijsku priliku ia-
ko je [panija jedna, a Barcelona po-
sebna pri~a. Trener Man~ester ju-
najteda smatra da }e ofanzivci biti
prevaga, mislim da ba{ mo`e biti
suprotno.
Finale u Parizu rije{io je defa-
nzivac Beleti (Belletti), mo`da }e i
sada biti ne{to sli~no - rekao je
Pujol. Z. [.
Sa sino}njeg treninga na Olimpiku: @ele tre}i trofej ove sezone
Menad`er Man~ester junajteda
ser Aleks Ferguson (Alex) sasvim si-
gurno se, kao i ostatak svijeta, divi
Barceloninoj igri. ^uveni [kot ~esto
poka`e naklonost prema ofanzivnom
fudbalu, kada u po~etnu postavu uvr-
sti napada~ki trio Kristijano Rona-
ldo (Cristiano) - Vejn Runi (Wayne
Rooney) - Dimitar Berbatov.
Me|utim, stari lisac ipak dobro
zna da se pravi rezultati grade otpo-
zadi i da je klju~ uspjeha neutralizir-
ati najja~e protivnikovo oru`je.
U vrte{ci
Zbog toga ne treba sumnjati u to
da }e Ferguson ve~eras u okr{aju ve-
likana za naslov evropskog prvaka ta-
ktiku postaviti tako da, prije svega,
neutralizira sjajne ofanzivce Barcelo-
ne i dr`i ih {to dalje od svog gola te
da ~eka {ansu iz kontranapada.
Uostalom, tako je i pro{ao Barce-
lonu u polufinalu pro{le godine, kada
je Junajted s ukupnih 1:0 u dvije uta-
kmice izborio nastup u Moskvi.
- Oni te znaju uhvatiti u vrte{ku i
ostaviti bez svijesti - komentirao je
ser Aleks igru Barcelone, ali i dodao:
- Ipak, s pravom taktikom, mogu
se dobiti.
Junajtedova odbrana s Rijom Fe-
rdinandom i Nemanjom Vidi}em na
stoperskim mjestima bila je sjajna
ove godine. Ispomo} neumornih ve-
znjaka jo{ jedan je razlog za{to su pr-
otivnici Man~esteru ove sezone u Pr-
emijer ligi dali samo 24 gola, a u Ligi
prvaka sedam u 12 utakmica.
Novi-stari prvak Engleske i aktu-
elni osvaja~ Lige prvaka gotovo je do
savr{enstva doveo igru na kontrana-
pade, s neuhvatljivim Ronaldom, ko-
ji ~esto po~ne akciju na svojoj polovi-
ni i zavr{i je golom ili asistencijom.
Upravo je to igra koju }e Ferguson
zahtijevati u rimskom duelu.
Barcelona }e biti ranjena neigr-
anjem bekova Erika Abidala (Eric)
i Danija Alve{a (Alves) te stopera
Rafaela Markeza (Marquez). Bez
obzira na ove izostanke, treneru
Katalonaca Pepeu Gvardioli
(Guardiola) mnogo ve}i problem
mogao bi biti ako Anders Inijesta
(Iniesta) i Tjeri Anri (Thierry He-
nry) ne budu spremni, premda sve
prognoze ka`u da }e igrati.
Pokreta~i akcija
Upravo se na Inijesti i ^aviju
(Xavi) zasniva Barcelonina igra kra-
tkih pasova. Njih dvojica pokreta~i su
svih akcija Barcelone i obi~no doda-
va~i fenomenalnom napada~kom tri-
ju koji ~ine Anri, Leo Mesi (Messi) i
Samuel Eto (Eto’o). Z. [.
Nogometa{i Barcelone `rije-
bom su odre|eni za doma}ina
Lige prvaka, te }e istr~ati u svo-
jim plavo-crvenim bojama.
To zna~i da }e igra~i
Man~ester junajteda u velikom
finalu nastupiti tek u svojoj tre}oj
garnituri dresova, komplet u bije-
lom. I prva (bijelo-crvena) i dru-
ga (plava) garnitura sudara se s
bojom na Barceloninom dresu.
Barca doma}in,
Junajted u bijelom
Finalnu utakmicu sudit }e
Masimo Busaka (Massimo Busa-
cca). ^etrdesetogodi{njem [vicar-
cu ovo }e biti prvi finale Lige pr-
vaka u karijeri. Pro{le sezone su-
dio je istim timovima u prvom
me~u polufinala, kada je
Man~esteru dodijelio jedanaester-
ac, koji Ronaldo nije realizirao.
Prije toga, od zna~ajnijih
me~eva, vodio je finalnu utakmi-
cu Kupa UEFA 2007. godine,
kao i polufinale Evropskog prve-
nstva 2008. godine izme|u Nje-
ma~ke i Turske.
Sudi Masimo Busaka
[panski novinari isticati su ka-
ko je Gvardiola najzaslu`niji za
~udo zvano Barcelona, no mladi
trener brzo je spustio loptu.
- Ja nemam nikakvu metodu, ja
samo imam dobre igra~e. Da nije
ovakvih igra~a, mi nikada ne bi-
smo stigli u finale Lige {ampiona.
Moje je samo da budem tu i dr`im
stvari mirnima - rekao je Pep.
Nemam metodu, imam dobre igra~e
Iako Gvardiola nije `elio otkr-
ivati s kakvim }e se sastavom su-
protstaviti Man~esteru, jasno je da
su najve}i problemi u odbrani.
Bez bekova, Alve{a (Alves) i Abi-
dala, te povrije|enog stopera Mar-
keza (Marquez) ionako krhka
odbrana Barce bit }e desetkovana.
Tako }e zadnji red, vjerovatno,
~initi dva klasi~na stopera Pike
(Piquet) i Pujol, te dvojica veznja-
ka Keita i Jaja Ture (Yaya Toure).
U opciji je i Silvinjo (Silvinho).
Inijesta i Anri (Henry), koji
pauziraju ve} neko vrijeme, ju~er
su trenirali na Olimpiku s osta-
tkom ekipe i prema najavama,
istr~at }e u startnoj postavi.
Keita i Ture u odbrani?
Eto izme|u Brauna i Ferdinanda: S prve utakmice pro{logodi{njeg polufinala
Iz Rima s finala Lige prvaka
Zlatko [ARI] i Nenad BO@OVI]
Gvardiola i Anri: Francuski napada~ spreman za utakmicu
Uo~i ve~era{njeg okr{aja velikana
Fenomenalni napad
ili ubita~ne kontre?
Ferguson }e poku{ati osujetiti fenomenalni
napad Barcelone
sport 67
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
MAN^ESTER Branilac naslova samouvjereno ~eka finale
Ferguson: Ovaj put
`elimo ~etiri trofeja!
Niko u historiji Lige prvaka nije uspio odbraniti naslov
Ta~no 10 godina nakon {to je
Man~ester junajted kompletirao
trostruku krunu ba{ u Barceloni,
pobjedom nad Bajernom, me-
nad`er Aleks Ferguson u Rimu je
iza{ao pred stotine novinara i sa-
mouvjereno rekao da njegovi mo-
mci mogu i bolje od toga.
Rekord nije va`an
Tri trofeja su ve} na Old trafo-
rdu, engleska liga, Liga kup i
Svjetsko klupsko prvenstvo, ali
Ferguson se ne}e zadovoljiti sa
tri, ve} }e u Rimu protiv stra{ne
Barcelone krenuti po ~etvrti.
Neuni{tivi [kot, koji je od Ju-
najteda napravio svjetsku klu-
psku velesilu i doveo ga do dvije
evropske titule, u Rimu }e po-
ku{ati sa svojom ekipom ostvariti
ono {to do sada niko u Ligi prva-
ka nije uspio - odbraniti trofej.
- ^ini mi se da je pomalo neo-
bi~no {to niko do sada nije uspije-
vao odbraniti naslov, naro~ito zato
{to su u pro{losti ovim takm-
i~enjem prolazile velike ekipe, kao
{to su Ajaks, Bajern ili Real. Mi
imamo priliku i mislim da mo-
`emo. Me|utim, nisam optere}en
rekordima. Samo `elim da pobije-
dimo - rekao je ~eli~ni [kot.
Rio se prisjetio duela s Barce-
lonom pro{le sezone (0:0, 1:0), te
je ovoga puta po`elio vi{e akcije
pred golovima.
Opasno se braniti
- Braniti se pred takvom silom
talentiranih igra~a je jako opa-
sno. Me|utim, mislim da Man-
~ester ima snage za oboje - i da se
brani i da napada. To je najve}a
snaga ovog tima - rekao je Ferdi-
nand i onda skrenuo na Lionela
Mesija (Messi).
- Ko god ga bude ~uvao, ne}e
mu biti lako. On je fantasti~an,
ima sjajnu kontrolu igre, ali nismo
jednom igrali protiv takvih fudba-
lera - ka`e Ferdinand. Z. [.
Iako se o~ekuje da }e najve}i
broj navija~a Man~ester junajteda
i Barcelone tek danas sti}i u Rim,
tapkaro{i uveliko rade svoj posao.
Ispred stadiona Olimpiko
ju~er su nudili karte nacrno, a je-
dan od tapkaro{a tra`io je 2.000
eura za ulaznicu. Mladi}, sumnji-
ve iskrenosti, govorio je kako ima
dvije „karte vi{ka“, pa da ne pro-
padnu, za sitnih 4.000 eura spre-
man ih je ustupiti nekome.
Ako je u utorak karta bila
2.000 eura, pitanje je {ta }e biti tek
danas, jer se o~ekuje da }e navi-
ja~a Man~ester junajteda biti du-
plo vi{e nego {to }e dobiti karata.
Mogao bi pasti i rekord, koji
navodno dr`i utakmica Arsenala
i Barcelone iz Pariza 2006. godi-
ne, kada su engleski navija~i
pla}ali 5.000 eura komadi} papira
koji omogu}ava ulazak na tribine.
Ako bude rekorda, definitivno }e
ga opet postizati Englezi, koji }e
danas okupirati ulice Rima.
Ba{ zbog navija~a Man~ester
junajteda, u Rimu su odlu~ili za-
braniti prodaju alkohola u okoli-
ni stadiona Olimpiko te u gra-
dskom metro sistemu.
Svih 67.000 ulaznica je proda-
no, a odgovorni tvrde da su spri-
je~ili gotovo sve mogu}nosti fa-
lsificiranja ulaznica.
- Imamo vijesti o falsifikatima,
ali centri za {tampanje ve} su otkr-
iveni i ulaznice oduzete. Ostale ko-
je se nalaze u opticaju su 100 posto
la`ne - rekao je {ef sigurnosti u Ri-
mu \uzepe Pekoraro (Giuseppe
Pecoraro). Z. [.
Karte kod tapkaro{a
ve} ko{taju 2.000 eura
Prohibicija u okolini stadiona i metro sistemu
S treninga Man~estera: Imaju snage i da se brane i da napadaju (Foto: N. Bo`ovi})
Raport iz Rima
Stadion Olimpiko, na kojem }e biti odigran finale Lige {ampiona
Deset hiljada policajaca i kara-
binijera iz cijele Italije anga`irano
je da motre na red i mir prije, to-
kom i nakon ve~era{njeg finala u
Rimu, a posebno }e voditi ra~una
da ne do|e do kontakta i sukoba
izme|u doma}ih ultrasa i engle-
skih navija~a.
- Kao pomo} za odr`avanje
sigurnosti sti`u i engleski poli-
cajci, koji imaju iskustva s huli-
ganima - ka`e {ef rimske polici-
je \uzepe Karuzo.
Na stadionu }e biti 67.000 na-
vija~a, od ~ega }e, kako se o~eku-
je, njih 30.000 biti iz Engleske, a
20.000 iz [panije. Jo{ desetine hi-
ljada dolaze bez ulaznica.
Deset hiljada policajaca na du`nosti
Ko }e igrati za Man~ester?
Najve}a dilema bio je Rio Fer-
dinand, ali engleski gorostas
ju~er je sam dao odgovor na pi-
tanje koje su svi `eljeli postavi-
ti. Stoper, koji je u uspjesima
Man~estera posljednjih godina
imao jednu od klju~nih uloga,
igrat }e u Rimu.
- Nakon ozljede se dobro
osje}am. U posljednjih nekoliko
dana treniram s ekipom i spre-
man sam - rekao je kapiten Ju-
najteda, otkloniv{i sve dileme u
vezi sa svojim ve~era{njim na-
stupom.
Ferdinand spreman
Najbolji igra~ svijeta Ronaldo
protiv Barcelone je pro{le godine
na Kamp Nou proma{io penal. S
obzirom na to da je i moskovski
finale protiv ^elzija rije{en tek
nakon udaraca sa bijele ta~ke, ne
~udi {to su igra~i Man~estera
ovoga puta mnogo vi{e pa`nje
posvetili upravo njima.
- Utakmica }e biti vrlo te{ka
i ne bi me za~udilo da ode do
penala. Moram priznati da smo
ih ovoga puta jako mnogo
vje`bali - ka`e Ronaldo.
Mnogo pa`nje penalima
Ferguson sa Ferdinandom i Ronaldom: Samouvjerenost aktuelnog prvaka
sport
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009. 68
PREMIJER LIGA Banjalu~ani ja~i za legendarnog fudbalera
Husnija Fazli}
vra}a se u Borac!
Predo~it }u projekt kako klub treba funkcionisati na zadovoljstvo armije
navija~a, ka`e trener generacije koja je 1988. osvojila Kup mar{ala Tita
Jedan od najboljih fudbalera
svih vremena i nekada{nji kapi-
ten Borca Husnija Fazli}, kasni-
je trener generacije koja je 1988.
godine osvojila Kup mar{ala Ti-
ta, vra}a se u redove banjalu~kog
kluba!
[ef skauting tima njema~kog
Verdera postigao je dogovor s
predsjednikom premijerliga{a sa
Gradskog stadiona Miloradom
Janjetovi}em i po svemu sude}i,
ve} }e se ovog ljeta uklju~iti u
projekt stvaranja evropskog Bo-
rca.
- Sve {to sam postigao u fu-
dbalu, najvi{e mogu zahvaliti cr-
veno-plavom dresu, kao i vlasti-
tom radu. Dana{nje rukovo-
dstvo Borca ~vrstim koracima
vodi klub u sam vrh bh. fudbala,
gdje mu je i mjesto.
Zajedno s predsjednikom Ja-
njetovi}em i direktorom Damir-
om [picom predo~it }u projekt
kako ovaj klub treba funkcioni-
sati na zadovoljstvo svih nas, ali
i armije Bor~evih navija~a - po-
ru~io je Fazli}, koji se ve} danas
zbog poslovnih obaveza morao
vratiti u Bremen.
Istovremeno, predsjednik
Borca Janjetovi} prezadovoljan
je {to se jo{ jedna legenda kluba
vratila tamo gdje joj je i mjesto.
- To i jeste na{ cilj. Va`no je
da je Hune obe}ao pomo}i, a na-
jmanje je bitno na kojoj }e fu-
nkciji biti. Njemu je mjesto u
Banjoj Luci, a ve} za godinu Fa-
zli} }e ponovo u Evropu, ali ovaj
put ne s Verderom nego s Bor-
cem - isti~e Janjetovi}. S. K.
Juniorska nogometna selekcija
BiH ve~eras u 20 sati u Donkaste-
ru igra protiv Engleske u okviru
kvalifikacionog turnira za plasman
na EP.
- Engleska je favorit, ali vjeru-
jem da }e momci izgarati na terenu
za svaku loptu. Imamo snage supr-
otstaviti se jakim Oto~anima - ka`e
selektor Zoran Bubalo.
Svi nogometa{i su zdravi i u
svakom pogledu spremni pred
me~eve, koji su najve}i izazov ove
generacije.
- Dobra smo klapa, a pokazali
smo da imamo i kvalitet, {to }emo
sigurno opravdati i u duelu s do-
ma}inom turnira. Dostojno }emo
braniti boje na{e dr`ave i ni u je-
dnom susretu ne}emo se obrukati -
kazao je Edin Vi{}a, jedan od na{ih
standardnih reprezentativaca.
Za o~ekivati je da }e na{a sele-
kcija susret s Engleskom po~eti u
sastavu: Ma{i}, Marki}, Kvesi},
Rezdeu{ek, Bi~ak~i}, Sadikovi},
Vi{}a, Gad`o, Pinjuh (Pand`a),
Stevanovi}, Hand`i}. U grupi 6
na{ tim }e jo{ igrati protiv [kotske
i Slova~ke. S. Sp. - I. I. Vi{}a: Ne}emo se obrukati
Centar, 28. kolo: TO[K - Borac
2:1, Rudar - Famos 1:1, Bosna -
Doboj Istok 3:0, Kolina - Krivaja
1:3, Gora`de - Orli} 2:2, Natron -
Azot gosti nisu doputovali, Ra-
dnik - Vratnik 2:1, Usora - Vrba-
nju{a 4:1.
Poredak: Famos 53, Bosna 52, Go-
ra`de 52, Rudar 50... S. Sp.
Jug, 28. kolo: Rama - Lokomotiva
5:1, Grude - Turbina 3:1, Igman -
Brotnjo gosti nisu doputovali, Dr-
inovci - Kame{nica 3:2, Kupres -
Branitelj 0:4, Tomislav - Vi{i}i
2:0, Me|ugorje - Sloga 3:1, Stolac
- Soko 4:1.
Poredak: Igman 63, Branitelj 63,
Sloga 60, Tomislav... Er. B.
Sjever, 27. kolo: Hajduk - Posavi-
na 108 6:2, Sloga - Dinamo 7:0,
Radnik - Mramor 3:0, Tuzla - Bo-
sna (K) 0:0, Mladost - Gradina 5:1,
Radni~ki - Od`ak 102 4:0, Ingram
-Bosna (M) 5:0, ^eli} - Slaven 1:1.
Poredak: Slaven 56, Radni~ki
51, Mladost 48, Hajduk 47, Ra-
dnik 46... S. H.
Zapad, 7. kolo doigravanja za pr-
vaka: Sloga - Kraji{nik 2:1, Buso-
va~a - Kiseljak 1:0, Kre{evo - Po-
dgrme~ 3:2. Poredak: Kraji{nik
15, Podgrme~ 13, Kre{evo 11, Slo-
ga 10, Busova~a 7, Kiseljak 3. S. J.
Druga liga FBiH
Janjetovi}, Fazli} i [pica: Zajedno u Evropu (Foto: S. Kotara{)
Fazli} je istakao da }e iskori-
stiti sav svoj utjecaj da uskoro u
Banjoj Luci gostuje Verder.
- Te{ko je u ovom trenutku
ta~no re}i kada, ali `elja postoji.
Vidjet }emo, ukoliko se gradnja
stadiona realizuje, mo`da Verder
dovedemo na otvaranje. Me-
|utim, moja `elja je da to bude
mnogo prije, jer je Banja Luka
zaslu`ila gledati velike ekipe -
tvrdi Fazli}.
Dovodi Verder u Banju Luku
Gomez pre{ao u Bajern
Napada~ [tutgarta Mario Gomez pristao je da od sljede}e sezone
nosi dres Bajerna, objavio je bavarski klub, a potvrdila Njema~ka
fudbalska federacija.
- Jedva ~ekam da zaigram za Bajern u prvenstvu i Ligi prvaka. To je
poseban klub - rekao je Gomez, koj je u protekloj sezoni bio najbo-
lji igra~ i strijelac [tutgarta.
Diego u Juventusu za 24,5 miliona eura
Juventus je u svoje redove
doveo brazilskog igra~a
Dijega (Diego) iz Verdera
koji je potpisao petogo-
di{nji ugovor. „Stara da-
ma“ }e njema~kom klubu
platiti 24,5 miliona eura
za obe{te}enje.
Dijego je u Verder do{ao
iz Porta 2006. godine. S
portugalskim klubom
osvojio je 2004. godine
Ligu prvaka.
Gazajev preuzeo Dinamo Kijev
Biv{i trener moskovskog CSKA Valeri Gazajev novi je trener prva-
ka Ukrajine Dinama iz Kijeva. Pedeset~etverogodi{nji Gazajev do-
nio je Moskvovljanima tri titule u ruskom prvenstvu i Kup UEFA
2005. godine. On }e u Kijevu zamijeniti zemljaka i dugogodi{njeg
prijatelja Jurija Semina.
Strahan napustio Seltik
Gordon Strahan (Strachan) od ponedjeljka vi{e nije trener {kotskog
Seltika, a ostavku je dao nakon {to je u nedjelju izgubio bitku za
naslov prvaka od rivala Rend`ersa. Seltik je tri kola prije kraja imao
prednost, ali je potom izgubio kod Rend`ersa i dvije zadnje utakmi-
ce odigrao 0:0.
Murinjo ostaje u Interu
Trener Intera @oze Muri-
njo (Jose Mourinho) pro-
du`io je ugovor do 2012.
godine i tako demantirao
sve najave da bi ve} ovog
ljeta mogao napustiti mila-
nski klub.
Na web-stranici Intera stoji
„da je klub sa zadovo-
ljstvom usli{io `elju Portu-
galca da nastavi uspje{no
zapo~et projekt koji je ove
sezone rezultirao titulom
prvaka Italije“.
Barnli novi premijerliga{
Nogometa{i Barnlija osigurali su nastup u Premijer ligi za slje-
de}u sezonu nakon {to su u majstorici na Vembliju pobijedili
[efield junajted 1:0. Barnlijev povratak u elitno englesko dru{tvo
nakon 33 godine osigurao je pogodak Vejda Eliota (Wade Elliott)
u 13. minuti.
Osim Barnlija, u Premijer ligu }e i Vulverhempton i Birmingem si-
ti, koji }e zamijeniti VBA, Midlzbro i Njukasl.
Kecbaja trener Olimpijakosa
Gr~ki nogometni prvak Olimpijakos imenovao je Gruzijca Temurija
Kecbaju za novog trenera umjesto Ernesta Valverdea, koji nije pri-
stao na produ`enje ugovora. Kecbaja je pro{le sezone vodio kiparski
Anrtozis, koji je u kvalifikacijama za Ligu prvaka eliminirao Oli-
mpijakos. Ugovor je potpisan na tri godine. (A. N.)
Kvalifikacije za EP za juniore
Na{e nade bez bijele
zastave protiv Engleza
Me|unarodni fudbal
Gomez: Najbolji strijelac [tutgarta
Diego: Od idu}e sezone u Juventusu (Foto: AFP)
Murinjo: Ugovor do 2012. godine
sport 69
Dnevni avaz, srijeda,
27. maj/svibanj 2009.
KO[ARKA Mensur Bajramovi}, selektor BiH
Nikoga nisam otpisao
Moramo rije{iti situaciju sa Sutonom, ka`e kormilar bh. selekcije
Selektor ko{arka{ke repreze-
ntacije BiH Mensur Bajramovi}
planira spisak imena kandidata
za nastup u bara`u za Evropsko
prvenstvo 2009. objaviti
po~etkom narednog mjeseca, po
povratku u Sarajevo.
Bajramovi} je ju~er sa svojom
ekipom El-D`ala putovao na re-
van{ me~a polufinala Kupa Sirije.
Prvenstvo je ve} osvojio, bez por-
aza.
- Ako pobijedimo, u petak
}emo igrati u finalu, dok bih u
nedjelju trebao biti u Sarajevu.
[to se ti~e mogu}eg ostanka u Si-
riji, imam opciju da produ`im
ugovor, ali jo{ ni{ta nisam
odlu~io - ka`e Bajramovi}.
Dodaje da privodi kraju i oba-
veze kada je u pitanju reprezenta-
tivni spisak.
- Okosnicu }e ~initi tim iz
pro{log ciklusa. Nikoga nisam
otpisao. Vidjet }emo i kakva je rea-
kcija FIBA-e na na{ zahtjev da vr-
atimo nekoliko igra~a iz drugih fe-
deracija, Vardu, Preld`i}a, Begi}a,
Rizvi}a... - obja{njava Bajramovi}.
Velika dilema lebdi nad ime-
nom Gorana Sutona. Krilni ce-
ntar ameri~kog Mi~igen stejt uni-
verziteta jo{ se nije izjasnio da li
`eli obu}i dres bh. tima.
Prethodno se pojavila infor-
macija da je za ovog ko{arka{a iz
Sarajeva zainteresiran i hrvatski
savez.
- Poku{at }emo sa Sutonom
stupiti u kontakt i rije{iti situaci-
ju. To }e mi biti jedan od priorite-
ta po povratku u BiH - izjavio je
selektor.
Pripreme bh. tima po~inju u
julu, bara` je u avgustu, a ako
osvojimo prvo mjesto, igrat }emo
i na zavr{nici EP u Poljskoj (7-20.
septembar). E. J.
Bajramovi}: Okosnica tima iz pro{log ciklusa
Da nas u bara`u o~ekuje
te`ak zadatak, govori i podatak
da su Belgijanci, koji }e, osim
Portugala, biti na{ rival u grupi
A, pozvali trojicu vrhunskih
centara Tomasa van den
[pigela (Van den Spiegel) i
Aksela Hervela (Axel Hervelle)
iz madridskog Reala te Didijea
Mbengu (Didier) iz NBA vice-
prvaka Lejkersa.
Ako presko~imo tu prepre-
ku, u finalu bara`a ~ekao bi nas
pobjednik grupe B, u kojoj su
favorizirane Francuska i Italija
te Finska.
Neugodni
Belgijanci
Bokserski memorijal „Hakija Turajli}“
Gosti turnira Mavrovi},
Bene{, bra}a Ka~ar...
Na 13. memorijalnom turniru
„Hakija Turajli}“ u Sarajevu na-
stupit }e bokseri iz 14 dr`ava, od
toga 12 bh. takmi~ara, kojima }e
to biti posljednja provjera pred
nastup na Mediteranskim igrama
u Peskari.
Na turnir su kao gosti pozvani
bokserski velikani u BiH, kao i u
regionu @eljko Mavrovi}, Mari-
jan Bene{, Anto Josipovi} te
bra}e Slobodan i Tadija Ka~ar.
Kvalifikacione borbe su na ra-
sporedu 5. i 6. te finalne 7. juna u
Maloj dvorani KSC Skenderija.
Ulaznice su besplatne. E. J.
Evropske ko{arka{ke lige
Rizvi}u titula u Ukrajini
Azovma{ je i na gostovanju
Donjeck (90:78) te finalnu seriju
ukrajinskog plej-ofa okon~ao sa
3-0.
Timu iz Mariupola ponovo je
veliki doprinos na putu do titule
dao jedan zeni~ki ko{arka{, na-
kon Kenana Bajramovi}a (2006. i
2007.) to je bio Hasan Rizvi}, koji
je u tre}em me~u finala imao de-
set poena, sedam skokova i dvije
blokade.
Okon~ana je i sezona u Rusiji,
gdje je CSKA bio bolji od Himi-
ka. CSKA je u ~etvrtom me~u sla-
vio kao gost (78:45) i sa 3-1 u seri-
ji do{ao do sedme uzastopne titu-
le. (V. B.) Rizvi} stopama Bajramovi}a
Ko{arka{i Denvera porazili
su Lejkerse na svom parketu
(120:101) i izjedna~ili na 2-2 u
finalu Zapadne konferencije
NBA lige, koji se igra na ~etiri
pobjede.
Nagetsi su slavili i pored blije-
dog izdanja njihovog lidera Kar-
mela Entonija (Carmelo Anhto-
ny), koji je imao 15 poena uz ka-
tastrofalan {ut iz igre (16/3).
Zato su sjajno poga|ali ^ansi
Bilaps (Chauncey Bullups) i D`ej
Ar Amir (J. R. Smith), sa po 24
poena, dok su pod ko{em briljira-
li Kenion Martin (Kenyon, 13
poena, 15 skokova) i Nene Hilar-
io (14 poena, 13 skokova).
Kobi Brajant (Kobe Bryant)
zabilje`io je 34 poena za Lejkerse,
ali je proma{io 16 od 26 lopti. Peti
me~ na rasporedu je u petak u
Los An|elesu. (E. J.)
Zvijezde podbacile: Duel Brajanta i Entonija
Denver izjedna~io protiv Lejkersa
Nagetsi se ne predaju
Tsonga: Pobjeda u ~etiri seta (Foto: Reuters)
Teniski Rolan Garos
Pobjede favorita
Dalje idu \okovi}, Vilijams, Dementijeva, Jankovi}...
Ju~era{nji dan na Rolan Gar-
osu nije donio ve}a iznena|enja.
Srbijanac Novak \okovi}, njego-
va zemljakinja Jelena Jankovi}, te
Ruskinje Svetlana Kuznjecova i
Elena Dementijeva bez problema
su pro{li prve prepreke, dok je Se-
rena Vilijams (Williams) izgubila
set protiv ^ehinje Zakopalove.
Va`niji rezultati 1. kola:
MU[KARCI: Robredo ([panija,
16) - Manarino (Francuska) 6:2,
6:1, 6:2, Kol{rajber (Njema~ka, 29)
- Tomi} (Australija) 6:1, 6:2, 6:2,
\okovi} (Srbija, 4) - Nikolas Lape-
nti (Ekvador) 6:3, 3:1 Lapenti pre-
dao, Monfil (Francuska, 11) - Re-
jnolds (SAD) 6:2, 6:3, 6:1, Del Po-
tro (Argentina, 5) - Lodra (Francus-
ka) 6:3, 6:3, 6:1, Gikel (Francuska) -
[itler (Njema~ka, 27) 6:0, 6:0, 6:4.
Gonzalez (Argentina) - Fi{
(SAD, 22) 6:3, 1:6, 6:4, 7:6, Troi-
cki (Srbija) - Kubot (Poljska) 3:6,
6:3, 6:4, 6:7, 6:3, Tsonga (Fran-
cuska, 9) - Beneto (Francuska)
6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Monako (Ar-
gentina) - Bagdatis (Kipar) 6:3,
6:2, 6:4, Sepi (Italija) - Garsija-
Lopez ([panija) 6:3, 6:3, 6:1.
@ENE: Racano (Francuska) -
Hantuhova (Slova~ka) 6:3, 6:3,
Paskual ([panija) - Vajdisova
(^e{ka) 6:4, 6:3, Vozniacki (Dan-
ska, 10) - Du{evina (Rusija) 4:6,
7:5, 6:1, Voznijak (Kanada, 24) -
Nikulesku (Rumunija) 6:4, 4:6,
6:3, Bamer (Austrija, 28) - De{i
(Francuska) 6:3, 7:6, Jankovi}
(Srbija, 5) - ^etkovska (^e{ka)
6:2, 6:3, Kuznjecova (Rusija, 7) -
Fojer{tajn (Francuska) 6:1, 6:4.
Doki} (Australija) - [prem
(Hrvatska) 3:6, 6:1, 6:2, Deme-
ntijeva (Rusija, 4) - [epers (J. Afr-
ika) 6:4, 6:3, S. Vilijams (SAD, 2)
- Zakopalova (^e{ka) 6:3, 6:7,
6:4. (M. T.)
RTS
14.00 Na{a riznica -
nacionalni
ansambl „Ko-
lo“
15.00 Vijesti
15.10 48 sati sva-
dba, r.
16.00 Ovo je Srbija
16.40 TV WWW,
{kolski progr-
am
17.00 Dnevnik
17.20 Slagalica
17.45 Beogradska
hronika
EUROSPORT
15.30 U@IVO: Bicikli-
zam
17.30 Eurogolovi
17.45 U@IVO: Tenis:
French Open
u Parizu
20.30 Tenis
20.50 Biciklizam
20.55 For the Planet
21.30 Selekcija srije-
dom
21.40 Golf
22.45 Golf
23.15 Golf klub
23.20 Klub jahti
DSF
11.30 Reklame
14.30 Sportski kviz
17.30 Poker
18.30 Bundesliga
aktuelnosti
20.15 DSF Motori
21.15 DSF Motori
22.15 Poker
23.15 Sportski kviz
00.15 Sportski klipo-
vi
00.50 Reklame
01.20 Sportski klipo-
vi
01.50 Reklame
Sportklub
11.00 Indy Car -
Indianapolis
14.30 Barca TV: Bar-
celona - Osa-
suna
16.30 Pregled arge-
ntinske lige
17.15 Pregled Serije
A
18.15 MU TV: Hal -
Man~ester ju-
najted
20.00 NHL Finale
Conf: Karolina
- Pitsburg
National G.
15.00 @ivotinjski vra-
g
16.00 Ulovljeni lo-
vac: Arkti~ki
napad
17.00 Historijske ta-
jne
18.00 Istra`ivanje
planete Ze-
mlje
19.00 Vra`ija biblija
20.00 Isus: ^ovjek iz
Nazareta
21.00 Anti~ke mega-
strukture
MTV Adria
14.00 Dismissed
14.30 My Own
15.00 Room Raiders
15.30 My Super
Sweet 16
16.00 Made
17.00 Top 5 od 5
17.30 Fresh/New
18.00 Blok Chart
19.00 Music Mix
20.00 Today In Mu-
sic
20.30 Music Mix
22.00 Punk’d
22.30 Punk’d
RTL
15.00 U `ivotu
17.00 112 - Oni
spa{avaju tvoj
`ivot
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
PRO 7
15.00 U20 - Nje-
ma~ka tvoji ti-
nejd`eri
16.00 Tvoja {ansa
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Uvod u anato-
miju, serija
21.15 Privatna pra-
ksa, serija
22.10 Hitna slu`ba,
serija
SATELITSKI TV PROGRAM
14.00 NA[A RIZNICA 21.00 ANTI^KE MEGASTRUKTURE 18.15 MU TV 22.00 PUNK’D 20.15 DSF MOTORI 20.15 UVOD U ANATOMIJU
SRIJEDA 27. 5. 2009.
BHT 1
07.00 Dobro jutro
09.00 ^udesni svijet gljiva, 2/2
09.30 Va`no je ~ovjek biti, dokume-
ntarni program
10.00 BHT vijesti
10.07 Skriveni svijet evropske vje-
verice, strani dok. program, r.
11.00 Ljubavna oluja, igrana serija,
221/313, r.
11.50 Moja mala kuhinja, r.
11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina
12.00 BHT vijesti
12.15 Potraga, dok. program, r.
12.45 BH Trash remix, 8/10, r.
13.15 TV Liberty, r.
13.45 JUB vam savjetuje, reporta`a,
7/8
13.50 Muzi~ki program
14.00 BHT vijesti
14.05 @ivot & ostalo: Oko vremena
14.30 Lifestyle, magazin, r.
15.00 U~ilica, kviz
15.24 Najljep{e pri~e klasi~ne stari-
ne, 9/9
15.40 Dje~iji festivali
16.00 Frenderi u zemljama Evrope:
Ma|arska
16.10 Evropski safari, dokumentarna
serija, 9/26
16.15 BHT vijesti
16.25 Intervju sa Huseinom Nani}em, r.
16.45 Fatalni susret, dokumentarna
serija, 14/24
17.15 Euroimpuls, magazin
17.45 Moja mala kuhinja
17.55 Ljubavna oluja, igrana serija,
222/313
18.45 Business News
18.50 Celestin, crtani film
18.57 I ovo je Bosna i Hercegovina
19.00 Dnevnik
19.34 Intervju sa Draganom Jovi}em
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet: Finale Lige {ampi-
ona: Man~ester junajted - Ba-
rcelona, prijenos
23.00 Tema dana
23.25 BHT vijesti
23.40 Business News
23.50 Shinobi,
japanski igrani film
01.32 Pregled programa za ~etvrtak
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Grizzly Adams, 21. epizoda
10.00 Vijesti
10.05 Opet Cher, igrana serija, 41. i
42. epizoda, r.
10.55 Zelena panorama, program za
agrar, r.
11.25 Autovizija, emisija o automobi-
lizmu, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Na{a mala klinika, igrana seri-
ja, 52. epizoda, r.
13.05 Invent, strani dokumentarni pr-
ogram, 13. epizoda
13.30 Animirani film u BiH: Neumski
kamp animacije, 4. emisija, r.
14.00 Zvjezdani studio, muzi~ki pro-
gram, r.
15.00 Vijesti
15.05 Opet Cher, igrana serija, 43. i
44. epizoda
15.55 Slu~ajno prijatelji, dokume-
ntarni program
16.25 Planine BiH: Planina Bitovnja,
dokumentarni program
17.00 Federacija danas, informatiti-
vni program
17.30 Na{a mala klinika, igrana seri-
ja, 53. epizoda
18.19 Dnevnik, najava
18.20 Centralni zatvor
19.08 Medo Rupert, crtani film
19.22 Finansijske novosti
19.24 Stanje na cestama
19.30 Dnevnik 2
20.05 Odgovorite ljudima, informati-
vni program
21.10 Ju`nja~ka dinastija, igrana se-
rija, 11. epizoda
22.00 Povratak poklonjenom vre-
menu, dokumentarni program,
4. epizoda
22.30 Vijesti
Finansijske novosti
Stanje na
cestama
22.45 Zyon, program za mlade
23.20 I u dobru i u zlu, ameri~ki igra-
ni film /RP/
01.20 Centralni zatvor
02.00 Pregled programa za ~etvrtak
OBN
06.50 Kri`i} kru`i}, dje~ija igra
07.05 Memory, dje~ija igra
07.20 Mala {kola, dje~ija igra
07.35 Sveznalica, dje~ija igra
07.55 Top Shop
08.20 Udri mu{ki, zabavna emisija
10.00 OBN Star Model by Dejana
Rosulja{, reality show
10.30 Odred za ~isto}u, 1/59, zaba-
vna emisija, r.
11.00 Felicity, 24/39,
dramska
serija, r.
11.55 OBN Info
12.10 Bojno polje, 2/40,
ratna dokumentarna
serija, r.
12.40 Top Shop
13.00 Stargate SG-1,
43/44, nau~no-fantasti~na
serija
14.00 Felicity, 25/39,
dramska serija
15.00 Daleki ro|aci 3,
film, r.
16.50 Crna guja,
9/24, humoristi~na
serija
17.20 Fali~ni pansion,
5/12, humoristi~na
serija
18.00 Na{a mala klinika,
48/52, humoristi~na
serija
18.55 OBN Info
19.15 !Hej Music,
muzi~ka emisija
20.00 OBN Star
Model by
Dejana Rosulja{,
reality show
20.30 CSI: Las Vegas,
3/17, kriminalisti~ka
serija
21.30 K-Pax, film
23.00 CSI: Las Vegas,
3/17, kriminalisti~ka
serija, r.
00.00 Uzmi lovu,
kviz
02.00 NBA Play off,
snimak
HAYAT TV
06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji progr-
am
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Ben 10, crtani film
09.30 Hello Kitty,
crtani film
09.55 Yu Gi Oh Gx,
crtani film
10.00 Serranovi, igrana serija, 2. epi-
zoda
11.30 Muzi~ki program
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Madre luna, igrana
serija,
62. epizoda
13.00 VIP, igrana serija
14.00 Muzi~ki program
15.00 Rebelde, igrana
serija,
187. epizoda
15.55 Sport centar
16.00 Zauvijek susjedi,
igrana serija, 107.
epizoda
16.30 Sve }e biti dobro,
igrana serija, 177.
epizoda
17.30 @ene s broja 13,
serijski program,
11.epizoda
18.00 Recept za dobar `ivot,
revijalni program
18.53 Biometeorolo{ka
prognoza
19.00 Vijesti u 7
Vremenska prognoza
Stanje na putevima
Izvje{taj s berze
Sport
Horizonti
19.45 Vitafon
20.00 Federalna za{tita,
igrani film
22.00 Ne razgovaraj sa strancem,
igrani film
00.00 Vijesti,
informativni program
00.10 Sport centar
00.15 VIP,
igrana serija
PINK BH
07.20 Made in Banja Luka, r.
07.30 Sportissimo, r.
08.00 Izdaja, r.
09.00 Balkan net
09.50 Vremenska prognoza
10.15 Napu{teni an|eo, r.
11.00 Zauvijek zaljubljeni, r.
11.55 Vremenska prognoza
12.00 Info top
12.10 Mje{oviti brak,
serija
13.00 Obi~ni ljudi,
serija
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
on line
14.25 Made in
Banja Luka
14.35 Sportissimo
14.40 Just for
laugh
15.00 Izdaja,
serija
15.50 Info top
16.00 Napu{teni
an|eo
17.00 Kvizbi,
inteaktivni
kviz za djecu
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.25 Sarajevo on line
18.35 Made in
Banja Luka
18.45 Zvijezde
Granda
19.00 Zauvijek
zaljubljeni
20.00 Orlovi rano
lete,
film (1966)
21.45 Intervju
Lepa Brena
22.20 Kidnapped,
serija
23.20 Opasna zona,
film (Danger Zone)
1997
01.20 Sarajevo
on line
01.30 Made in Banja Luka, r.
17.15 EUROIMPULS 20.05 ODGOVORITE LJUDIMA 20.30 CSI: LAS VEGAS 19.00 VIJESTI U 7 17.00 KVIZBI
TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Svi vole Rejmonda
humoristi~ka serija
20.05 U sred srijede
zabavno-informativni pro-
gram
21.00 Folk top
zabavno-muzi~ki program
22.00 Klinika, igrana serija
22.45 Na kraju dana
informativni program
23.00 Gostiona
informativni program
00.00 Glas Amerike
informativni program
00.30 Odjava programa
00.35 Satelitski program, DW
TV Mostar
18.00 Grad
19.00 RTM vijesti
20.00 Federalna za{tita, igrani film
22.00 Ne razgovaraj sa strancem,
igrani film
00.00 Vijesti
00.05 Sport centar
00.10 VIP, igrana serija
TV Gora`de
17.05 SMS chat
19.00 Dnevnik
19.30 Igrani film, r.
21.00 Na{a realnost
22.00 Dragulj u carskoj palati, igr-
ana serija
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Dokumentarni program
NTV Amna Te{anj
19.00 Muzi~ki SMS
20.00 TOP VIJESTI
20.05 Mu{kar~ine, igrana serija
21.00 Sevdah, revijalni program
22.00 TOP VIJESTI
22.05 Muzi~ki SMS
00.00 Muzi~ka linija
TV Visoko
18.15 Saga o Mekgregorovima,
17. r.
19.00 Svijet mladih, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Vijesti
20.45 Filmski program
22.20 Saga o Mekgregorovima,
18.
23.05 Vijesti, r.
23.15 Muzi~ki program
23.30 VOA
TV KISS
18.00 Duhovni velikani - Antun
Mahni}
18.30 Marketing i ~estitke
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Hram knjige, dokum. pro-
gram
20.30 Otvorena TV
21.30 Hrvati i kr{}anstvo, 6. ep.
22.05 Dnevnik, r.
22.30 SMS BOX
TV Kakanj
18.20 Vrata tajni, serija
18.50 ^udesna zemlja
19.00 Bra}a Koale, crtani film
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Kazna, serija
20.40 ^udesna zemlja
21.00 Crne knjige, humoristi~ka
serija
21.30 Autoshop magazin
22.00 Druga strana ljubavi, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Glas Amerike
00.00 Vijesti IC
TV USK
17.20 Pod suncem St. Tropea,
igrana serija, r.
18.10 Svi vole Rejmonda, igrana
serija
18.35 Svi vole Rejmonda, igrana
serija 19.00 Dne-
vnik TV USK-a
19.30 Muzi~ki program
20.05 Sredinom, informativno-
dokumentarni program
21.00 TV Liberty
21.30 Hronika USK
21.50 Pod suncem St. Tropea,
igrana serija
22.40 Uski prolaz, igrani film
TV Zenica
19.00 Zenica danas
19.30 TV Liberty, r.
Obavje{tenja
20.00 Non-stop music
21.00 Obi~ne pri~e, TVTK
22.00 Plima `ivota, igrana serija
Tu`na sje}anja
23.15 Vijesti
23.30 VOA - Glas Amerike
00.00 Popodne s vama, r.
TV Cazin
19.30 Sportski mozaik, repriza
20.00 TV panorama
20.30 O tome se govori..., repor-
ta`a
21.00 Autovizija
21.30 Turizam plus
22.15 Bonaventura
22.45 Igrani program
23.30 Glas Amerike
TV Travnik
18.00 Igrana serija „Lo{e djevo-
jke“, rep.
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.23 Slijedi... preporu~ujemo
(muzi~ki spot)
19.30 Muzi~ki program
20.00 Marketing FIS Shop
20.05 Na{a realnost
21.00 Igrana serija
22.30 Igrana serija „Lo{e djevo-
jke“
HIT TV
19.30 Frame
20.00 Amerika, serija
21.00 Otvoreni studio
22.00 Objektiv II
22.35 KGB, r.
23.00 Glas Amerike
23.40 Triumph
23.45 Frame
BN
17.15 Kriminal u Rusiji, dok. pro-
gram
18.00 Danas u Srpskoj, informati-
vni program
18.25 Monitoring
19.00 Sport fle{
19.30 BN monitor
20.10 Mjera za ~ovjeka
21.00 Crno na bijelo, politi~ki ma-
gazin
22.00 Humoristi~ka serija: Nije-
smo mi od ju~e
Finale Lige
{ampiona:
Man~ester
junajted -
Barcelona
NOGOMET, BHT 1
20.35
Idemo na put s
Goranom Mili}em
U drugoj emisiji o Turskoj
Goran Mili} prikazuje
Istanbul, megapolis od
15 milijuna stanovnika od
kojih su 5 milijuna s po-
dru~ja biv{e Jugoslavije i
Balkana. Aja Sofija, Plava
d`amija, most preko Bo-
spora, Topkapi i Grand
Bazaar nezaobilazna su
mjesta za turiste.
REPORTA@A, HRT 1
20.15
21.40 GOLF 19.40 DOBRA VREMENA
Opasna zona
Ameri~ki rudarski in`in-
jer upleten je u gra|ans-
ki rat i internacionalnu
zavjeru u jednoj afri~koj
zemlji. Rik Morgan je je-
dina nada, on je jedini
koji mo`e prona}i ne-
stalu po{iljku otrovnog
otpada.
Uloge: Bili Zejn, Ron Si-
lver, Robert Dauni Jr.
Reditelj: Alan Istmen
FILM, PINK BH
23.20
I u dobru
i u zlu
SRIJEDA 27. 5. 2009.
RTRS
09.00 Kuhinjica
09.25 Moja zlatna ribica je zlica - pr-
ogram za djecu, 12/26
10.00 Vijesti
10.05 Super Bili - dvoboj - program
za djecu
10.10 Denijeve mozgalice - program
za djecu, 3/52
10.15 Biografije - dokumentarni pro-
gram
11.00 Mts magazin - zabavni progr-
am
11.25 Dangube - serija, 13/14
12.00 Vijesti
12.15 Nekad bilo -
repriza
13.20 Sveti orah -
serija, 113/260
13.45 Mts magazin
14.10 ^arolija -
serija, 241. i 242.
epizoda
15.05 Dokumentarni program
16.30 Srpska danas
17.10 Prozornica -
emisija iz kulture
17.35 Evropska unija i mi
18.00 Dangube -
serija, 14/14
18.30 Za.druga -
emisija za mlade
19.00 Ekstremni `ivot -
paintball
19.20 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.05 [tikla -
zabavni program
21.00 [e}erna vodica -
serija, 1/3
21.55 RTRS
preporu~uje
22.00 Frej`er -
humoristi~ka
serija, 86/265
22.30 Info profil
22.45 Sport
22.50 Finansijske
novosti
22.55 Umiru}a ljubav - film
01.05 ^arolija - serija, 241. i 242.
epizoda
HRT 1
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Tajni Rim, dokumentarni film
(57’)*
11.15 Oprah Show(1127.)*
11.55 Burzovno izvje{}e*
12.00 Dnevnik
12.10 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.35 Draga neprijateljica, telenove-
la*
13.25 Dan za danom, mozai~no-za-
bavna emisija
14.30 Vijesti + prijevod za gluhe
14.39 Vrijeme sutra
14.45 Ekumena, religijski kontakt pr-
ogram
15.35 Alpe-Dunav-Jadran
16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti
16.15 Hrvatska u`ivo
17.40 Hrvatska u`ivo - Vijesti
17.45 Croatia Osiguranje - prozor u
svijet 125
17.50 Najslabija karika, kviz*
18.35 Sve }e biti dobro, telenovela*
19.15 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.55 Ve~eras...
19.57 Sport
20.02 Vrijeme
20.15 Idemo na put s Goranom Mi-
li}em:
21.05 Luda ku}a 4, TV serija
(31’34“)*
21.45 Proces
22.15 Burzovno izvje{}e*
22.20 Otvoreno
23.30 Dnevnik 3
23.45 Poslovne vijesti
23.50 Vijesti iz kulture
00.00 Dosjei X (7), serija (12)*
00.45 Zvjezdane staze: Deep Space
Nine 7, serija*
01.30 Zakon i red: Zlo~ina~ke naka-
ne 2, serija (12)*
02.15 Monk 4, serija*
02.55 Oprah Show (1127.)*
03.40 e-Hrvatska, emisija o novim
tehnologijama
04.05 Alpe-Dunav-Jadran
HRT 2
06.45 TEST
07.00 Najava programa
07.05 Zgode Toma i Jerryja, crtana
serija*
07.25 Kuzco - careva nova {kola, cr-
tana serija*
07.50 TV vrti}:
Ninin kutak
Bra}a koale*
Mali crveni traktor*
08.20 Ran~ kod Pikove sedmice, se-
rija za djecu*
08.45 Beverly Hills 10, serija*
09.30 Vip Music Club
10.00 Na prvi pogled, serija za mla-
de*
10.25 Reprizni program
13.35 Scientia croatica
14.05 Obi~ni ljudi, TV serija
14.50 U uredu 3, humoristi~na seri-
ja*
15.10 Uvijek je sun~ano u Philade-
lphiji 3, humoristi~na serija*
15.30 Kokice*
15.55 Monk 4, serija*
16.45 Lokalni izbori 2009.
17.50 @upanijska panorama
18.10 Vrijeme
18.15 Vijesti na Drugom
18.35 e-Hrvatska, emisija o novim
tehnologijama
19.00 Znanstvene vijesti
19.10 Crtani film*
19.30 Vip Music Club
20.00 Ve~eras...
20.05 Nogometna Liga prvaka -
emisija
20.35 Rim: Nogometna Liga prvaka
- finale: Barcelona - Manche-
ster Utd., 1. poluvrijeme
21.30 Vijesti na Drugom
21.42 Rim: Nogometna Liga prvaka
- finale: Barcelona - Manche-
ster Utd., 2. poluvrijeme
22.35 Nogometna Liga prvaka -
emisija
23.05 Zakon i red: Zlo~ina~ke naka-
ne 2., serija (12)*
23.50 Transfer
00.25 Pepper Denis, serija (12)*
01.10 TV raspored
NOVA TV
06.30 Otvori svoje srce dram.
ser.,
07.20 Yu-Gi-Oh,
an. ser.,
07.45 Fifi i cvjetno dru{tvo,
an. ser.,
08.00 Graditelj Bob,
crt. film
08.15 Tomica i prijatelji,
an. ser.,
08.30 Ezo TV,
zab. prog.
09.30 Nova lova,
kv. zn.,
10.30 Rebelde,
tel. f. ser.,
11.30 Vatreno srce,
film. ser.,
12.25 IN magazin
(zab. mag.,
13.10 Inspektor Rex
(krim. ser.,
14.10 Farma
(reality sh.),
15.10 HRF (zab. prog.,
- uvodna emisija
15.20 Za~arani grad
17.00 Vijesti
Nove TV
17.25 Inspektor
Rex
(krim. ser.),
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.00 Farma
(reality sh.),
21.00 Vragolasti
Denis 2
(kom., film
22.30 Vijesti
Nove TV
22.45 Eli Stone
(film. ser.,
23.45 Seinfeld
(kom. ser.,
00.15 @ivot na sjeveru
(dram. ser.),
01.10 Ezo TV
(zab. prog )
02.10 Evolucija
(film kat.)
20.05 [TIKLA 21.05 LUDA KU]A 23.05 ZAKON I RED 20.00 FARMA
FEDERALNA TV
21.10
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi},
Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg
Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a
Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,
Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281-
446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281-
409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:
281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418,
Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i pro-
daja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-
648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Pe-
tra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 b
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
Nakon {to
pla`u Azul
pogodi ura-
gan, Aleks i
Frenk se
na|u na
meti
plja~ka{a u
ku}u Duke-
ovih. Izabel
je uhva}ena
u liftu, a Sa-
nto {titi Arti-
ja tokom
oluje.
FILM
SERIJA
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Gdje god se kre}ete, postoje ljude kojima
ste zanimljivi, koji vam se `ele pribli`iti. Va{e srce
je zaklju~ano.
Posao: [to vi{e koristite svoje talente i kreativno-
st. Prije novog projekta, savjetujte se s iskusnim prijateljem.
Zdravlje: Tro{ite previ{e energije.
Ljubav: Upoznat }ete nove ljude, meta ste zalju-
bljivanja. To vas ne uzbu|uje, vladate potpuno
svojim osje}anjima.
Posao: [to hladnije procijeniti svoje sposobnosti i
uvjete u kojima radite. Tek onda donesite va`nu odluku.
Zdravlje: Mogu}a je promjena raspolo`enja.
Ljubav: Izra`ena je potreba da vas par tner vole,
za {to }ete dobiti i prekrasne dokaze, uz puno
nje`nosti.
Posao: Samo na trenutke zanemarujete svoje oba-
veze. Ne `elite se dovesti u situaciju da kasnite ili ne uradite bitno.
Zdravlje: Savladajte nervozu.
Ljubav: Skloni ste povla~enju u sebe. Mo`da i
zbog ljubavi prema osobi, koja vam se ~ini daleka
ili se udaljava.
Posao: Odnosite se prema kolegama uobi~ajenom
ljubazno{}u. Ne eliminirajte one koji vam mogu biti od koristi.
Zdravlje: Nervoza izazvana nezadovoljstvom.
Ljubav: Gotovo sve `elje vam se ostvaruju. Ipak,
pazite da vam ne{to, mo`da i presudno, ne izma-
kne kontroli.
Posao: Diplomatski ste raspolo`eni. Prepreke
shvatite kao neminovne neprijatelje. Probleme rje{avajte bez
nervoze.
Zdravlje: Ne pretjerujte sa jelom.
Ljubav: Potrudite se da ispunite svoje `elje, jer je
vam mnogo toga ide u korist. Danas ste i emocio-
nalno stabilniji.
Posao: U svakom slu~aju, imate energije, elana i volje da rad
ostane veoma zna~ajan segment va{eg `ivljenja.
Zdravlje: U odli~noj ste formi.
Ljubav: Osje}ate se neshva}eno. Skloni ste da kr-
ivo tuma~ite par tnerove postupke. Objektivnije
odmjerite situaciju.
Posao: ^ak ako se osje}ate pomalo iscrpljeno od
obaveza, jo{ imate mnogo poleta i energije za novo.
Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.
Ljubav: Puni ste i energije i {arma, pa imate i
mnogo uspijeha kod velikog broja osoba. Pro-
cvjetat }e i veza.
Posao: Imate primamljive ponude. Ne zanosite se previ{e, jer
}e mnogo toga ostati samo na rije~ima.
Zdravlje: Odrecite se nekog poroka.
Ljubav: Zajedno sa partnerom potra`ite osvje`en-
je kroz izlaske. Ne popu{tajte nagonu za osvaja-
njem i zabranjenom.
Posao: Najuputnije je da poku{ate {to bolje orga-
nizirati dan. U datim okolnostima, ostvarite svoje zamisli.
Zdravlje: Smanjite apetit.
Ljubav: Dobro se snalazite u zbrci odnosa sa vo-
ljenom osobom. Niste zadovoljni stanjem, ho}ete
vi{e.
Posao: Dogovori, sastanci, planovi, nisu uspje{ni kao ranije.
Najpametnije je da odgodite sve {to je posebno va`no.
Zdravlje: Imate dovoljno energije.
Ljubav: Slijede ugodni emocionalni uplivi. Znate
da ste voljeni. Ako ste slobodni, mo`e se dogoditi
i presudan susret.
Posao: Ako niste u situaciji da birate, poku{ajte mirno i bez ne-
rvoze nekako „progurati“ ovaj poslovni dan.
Zdravlje: Bez ve}ih promjena.
Ljubav: O~ekujte jednu konkretnu ponudu partne-
ra. Ipak, s odlukom sa~ekajte, dok budete sigurni
u svoja osje}anja.
Posao: Sa lako}om obavljate obaveze. Imate dovoljno vreme-
na i energije da do|ete do `eljenog cilja.
Zdravlje: Poja~ajte fizi~ku aktivnost.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Macanovi} govori Tomi da
je za dva dana otvaranje
„Palisada“ te da moraju
smisliti neki skandal kako
bi dobili jo{ vremena da sa-
grade spalionicu. Aleksa-
ndra u birou zati~e samo
Karla. Ku~era pokazuje Ne-
venki zaru~ni~ki prsten koji
je kupio za Tamaru.
16.30
HAYAT TV
Ju`nja~ka
dinastija
SERIJA
FILM
FEDERALNA TV
23.20
Bogati bra~ni par iz Nju-
jorka, Bred i Kerolajn
Sekston nemaju puno
vremena za ljubav. On
se bavi izgradnjom, a
ona ide u {oping. Da bi
stvari bile jo{ gore, po-
slovni prijatelj ih potkra-
da godinama. To dovodi
do situacije u kojoj se
Slu`ba za oporezivanje
okomi na Sexksone. Nji-
ma preostaje jedino da
pobjegnu...
Sve }e biti dobro K-Pax
Besku}nik koji prosi na „Grand
Central“ stanici u Njujorku, ugle-
da Prota koji se pojavljuje niotku-
da. Kada ga policija zaustavi, na-
kon {to poku{a pomo}i
oplja~kanoj `eni, zadr`ava ga
zbog njegovih tvrdnji kako nije
stigao vlakom jer dolazi s druge
planete. Odvode ga u umobolni-
cu gdje je pod prismotrom dr.
Povela
21.30
OBN
Belu~i: Nije zvani~no prijavila kra|u, ali je policija pokrenula istragu
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
Vo|a opozicije Pakistana
Ukinuta zabrana
Navazu [arifu
ISLAMABAD - Vrhovni sud
Pakistana ukinuo je zabranu
kojom je opozicionom vo|i
Navazu [arifu i njegovom bra-
tu [ahbazu bilo onemogu}eno
da se kandidiraju za politi~ke
funkcije, te }e se mo}i kandi-
dirati na op}im izborima
2013. godine. Ispitivanja ja-
vnog mnijenja pokazuju da je
[arif, biv{i premijer i vo|a Pa-
kistanske muslimanske lige,
jedan od najpopularnijih poli-
ti~ara u dr`avi.
TBILISI - Gruzijska opozicija
pozvala je ju~er me|unarodne
organizacije i partnere sa Zapa-
da da iskoriste sve mogu}nosti
kako bi zaustavili eskalaciju do-
ga|aja u Gruziji.
- Narod mora imati mogu}nost da
napravi slobodan izbor i smijeni
vlast mirnim putem. Protestira-
mo zbog toga {to su vlasti Gruzije
u{li u rat i izgubile svoju teritoriju
- navodi se u proglasu koji su pre-
dstavnici opozicije pro~itali na
mitingu na stadionu Dinamo pr-
ed oko 65.000 pristalica.
Na skupu povodom Dana neza-
visnosti, nazvanom i „civilna
parada“, pristalice opozicije
tra`ile su ostavku gruzijskog pr-
edsjednika Mihaila Saka{vilija.
BERLIN - Rijetka po{tanska ma-
rkica s likom glumice Odri He-
pbern (Audrey Hepburne) sa
mu{tiklom u ustima, sa~uvana od
uni{tenja uprkos `elji njenog sina,
stavljena je na aukciju u Berlinu.
Njema~ka vlada naru~ila je 2001.
godine {tampanje 14 miliona ma-
rkica s likom junakinje filma
„Doru~ak kod Tifanija“ u sklopu
serije posve}ene velikanima fi-
lma. Markice s likom Hepbern
uni{tene su jer njen sin [on Ferer
(Shawn) nije odobrio njihovo
{tampanje.
Me|utim, po{ta Njema~ke ve} je
pustila u opticaj jedan broj pri-
mjeraka. Trideset markica po{te-
|eno je uni{tenja. Markica koju je
anonimni prodava~ iznio na au-
kciju u Berlinu, ponu|ena je po
po~etnoj cijeni od 30.000 eura.
Sotomajor s Obamom
Nova sutkinja
Vrhovnog suda SAD
VA[INGTON - Ameri~ki pre-
dsjednik Barak Obama (Ba-
rack) imenovao je Sonju Soto-
major (Sonia Sotomayor) za no-
vu sutkinju Vrhovnog suda
SAD. Sotomajor je prvi ~lan
Vrhovnog suda SAD hispanoa-
meri~kog porijekla. Obama je
za nju rekao da je „inspirativna
`ena“, koja ima pamet i sao-
sje}anje {to je potrebno za rea-
lnu interpretaciju Ustava.
Iskosa
Trka za sirom
GLO^ESTER - Kraj maja u
ovom engleskom gradu zna~i da
je vrijeme za jednu od naj~udni-
jih trka na svijetu - onu u kojoj
ljudi tr~e kao ludi za kolutom
sira. Nije rije~ o bezazlenom
spustu, kao {to bi neki pomisli-
li, jer je ~esto, zbog pada na str-
mini, mnogima trebala hitna
pomo}. Sir je na kraju, ve} peti
put zaredom uhvatio lokalni
de~ko Kris Anderson (Chris).
Na stadion do{lo 65.000 pristalica opozicije (Foto: AFP)
PARIZ - Dok je poznata glumica
Monika Belu~i (Monica Bellucci)
prisustvovala 62. me|unarodnom
filmskom festivalu u Kanu, u
njen stan u Parizu provalili su lo-
povi.
Iz stana, u kojem popularna glu-
mica `ivi sa mu`em, francuskim
glumcem Vensanom Kaselom
(Vincent Cassel), provalnici su
odnijeli oko 80.000 eura, nakit, la-
ptop i videoure|aje, {to sve skupa
vrijedi skoro 200.000 eura, te njen
italijanski paso{. Svjetski mediji
ka`u da su zapravo „odnijeli sve
{to se moglo iznijeti iz stana“.
U stan, koji se nalazi na ~etvrtom
spratu jedne zgrade u isto~nom di-
jelu Pariza, lopovi su u{li preko ter-
ase. Jedna od najljep{ih i najsekse-
pilnijih `ena dana{njice jo{ zva-
ni~no nije prijavila kra|u, izjavio je
predstavnik policije, dodaju}i da je
istraga ipak ve} pokrenuta.
Lopovi iskoristili boravak glumice na festivalu u Kanu
OPLJA^KAN STAN MONIKE BELU^I
Odneseno oko 80.000 eura, te nakit, laptop, videoure|aji...
Nastavljeni protesti u Gruziji
Po~etna cijena 30.000 eura (Foto: AP)
Markica s likom Hepbern na aukciji