P. 1
Finansijska tržišta i berzanski menadžment65

Finansijska tržišta i berzanski menadžment65

|Views: 439|Likes:
Published by krofnica21

More info:

Published by: krofnica21 on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

68

Finansijske institucije

Nedepozitne finansijske instituciji

1

računa, a plasiraju ih kroz kredite za nekretnine u obliku hipotekarnih kredita. Štedionice su najveći ponuđači stambenih hipotekarnih kredita ali osim toga oni odobravaju potrošačke i komercijalne kredite. Štedno kreditne zadruge su depozitne finansijske institucije koje na tržištu prikupljaju slobodna finansijska sredstva kroz formu štednih depozita, oročenih depozita i tekućih računa. U prošlosti ove institucije su imale ograničenja u svom poslovanju i to ograničenje se ogledalo pre svega kroz odobravanje hipotekarnih kredita za stambenu izgradnju, što je u nekim zemljama i bio glavni razlog osnivanja ovih institucija. Tako naprimer u Nemačkoj i u SAD preko ovih institucija realizovani su ciljevi stambene i socijalne politike. Vremenom ova ograničenja su nestala pa su štedno-kreditne zadruge počele da odobravaju i potrošačke i komercijalne kredite. Na ovaj način štedno-kreditne zadruge postale su slične ostalim fmansijskim institucijama, pre svega depozitnim, i uključile su se u konkurentsku borbu na fmansijskim tržištima sa ostalim fmansijskim institucijama. Kreditne zadruge su finansijske institucije koje imaju manji fmansijski potencijal, neprofitne su, zadružnog su tipa i u vlasništvu su članova zadruge. Sredstva prikupljaju sa tekućih računa i štednih depozita. Plasmani kreditnih zadruga su kratkoročni potrošački krediti u ratama. Da bi pojedinac mogao da koristi kredit mora biti član zadruge. Zadruge ne mogu odobravati kredite licima koja nisu članovi zadruge.

GLAVA DRUGA NEDEPOZITNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

1. OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

Osiguravajuća društva su veoma važni učesnici na fmansijskim tržištima. U osnovi postoje dve vrste osiguravajućih društava: za životno osiguranje i za osiguranje imovine i nesrećnih slučajeva. Osigravajuća društva koja se bave životnim osiguranjem do sredstava dolaze kroz prodaju polisa kojima štite osigurana lica od prerane smrti, preranog penzionisanja ili od gubitka prihoda. U slučaju da se desi osigurani slučaj korisnik osiguranja dobija nadoknadu. Pored zaštite od rizika životno osiguranje je i dobar način za štednju. Činjenica da osiguravajuća društva mogu da sa velikim stepenom sigurnosti predvide priliv novčanih sredstava omogućava im da ulažu sredstva u du goročne finansijske instrumente koji obezbeđuju visoke prinose. Ova osiguravajuća društva na fmansijskom tržištu najčešće kupuju korporativne obveznice i akcije. Osiguravajuća društva koja se bave osiguranjem imovine do sredstava dolaze kroz naplatu premija i prodaju polisa. Za razliku od osiguranja života kod ovog vida osiguranja verovatnoća gubitka je mnogo veća, odnosno odliva novčanih sredstava po osnovu isplate naknade osiguranja za slučaj da se dogodi elementarana nepogoda ili katastrofalna nesreća. Zbog ovoga ove institucije na fmasijskom tržištu kupuju likvidniju imovinu i to su najčešće investicije u obveznice lokalnih firmi, međutim one investiraju i u korporativne obveznice i akcije ali u manjem obimu.

70

Nedepozitne finansijske institucije

Nedepozitne finansijske institucije

2

U svom poslovanju osiguravajuća društva moraju da se pridržavaju tri osnovna kriterijuma:1

1) 2) 3)

kriterijuma profitabilnosti, kriterijuma leveridža, kriterijuma likvidnosti.

Kriierijum profitabilnosti podrazumeva da se sredstva na fmansijskom tržištu moraju ulagati u finansijske instrumente koji obezbeđuju visoke stope profita. Kriierijum leveridža podrazumeva da se osiguravajuće kompanije mogu zaduživati ali da to zaduživanje mora biti takvo da nosi sa sobom pozitivne efekte za kompaniju. Kriierijum likvidnosti podrazumeva da osiguravajuća kompanija mora u svom poslovanju u svakom trenutku biti likvidna kako bi mogla izvršiti sve isplate predviđene u sklopljenim ugovorima o osiguranju. Osnovni izvor sredstava osiguravajućih kompanija jesu sredstva koja se dobijaju prodajom polisa osiguranja. Međutim, do sredstava se dolazi i na druge načine, pre svega kroz investiranje sredstava dobijenih prodajom polisa. Ova sredstva se investiraju na fmansijskom tržištu u različite hartije od vrednosti. Logika poslovanja je da dobijena sredstva na koja plaćaju manju kamatu plasiraju u različite hartije od vrednosti koje će doneti veće stope prinosa. Zato su osiguravajuća društva veliki kupci dugoročnih hartija od vrednosti (obveznica države, obveznica lokalnih organa uprave, obveznica firmi), hipotekarnih hartija, akcija itd. Tržište osiguranja u Srbiji je prema pokazateljima razvijenosti kao što su odnos ukupne premije i bruto domaćeg proizvoda i ukupna premija po stanovniku, očekivano manje razvijeno u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije. Navedena dva pokazatelja u Srbiji nisu bitnije promenjena u 2009. godini u odnosu na prethodne godine. Premija je u procenjenom bruto domaćem proizvodu imala učešće od 1,9%, dok je premija po stanovniku iznosila 109 dolara, ili 76 evra2 Broj društava za osiguranje u Srbiji je porastao sa 24 u 2008. godini na 26 u 2009. godini, od kojih se 21 isključivo bavilo poslovima osiguranja, 4 društva samo poslovima reosiguranja, dok 1 društvo i poslovima osiguranja i reosiguranja. Od društava koja se bave poslovima osiguranja isključivo životnim osiguranjem bavilo se 7 društva, isključivo neživotnim osiguranjem 9 društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem 6 društava. Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala od 26 društva za osiguranje u 2009. godini 19 je u većinskom stranom vlasništvu, 7 društava je u domaćem vlasništvu, od kojih je jedno društvo u državno-društvenoj svojini, a 6 društava su u privatnoj svojini. U prodajnoj mreži, pored društava za osiguranje, učestvuje i 15 banaka koje su dobile dozvolu za obavljanje poslova zastupanja, 69 pravnih lica, 122 fizička licapreduzetnika, jedna turistička agencija, dok certifikat za zastupanje odnosno posredovanje poseduje 10.124 fizička lica. 3 Sektor je u 2009. godini ostvario znatno umereniji rast nego u 2008. (2,8% u odnosu na 16,5%), ali je ovo s'obzirom na ekonomosku krizu ipak pozitivan rezultat.

1 Mishkin F i Eakins S: Finansijska tržišta i institucije, IV izdanje, Prevod 2MATE, Zagreb, 2005., str. 521. 3 Stanje na dan 29. mart 2010. godine.

70

Nedepozitne finansijske institucije

Nedepozitne finansijske institucije

3

Osiguravajuća društva u Srbiji

Od 2004. godine Narodna banka Srbije počela je da kontroliše poslovanje osigravajućih društava u Srbiji. Oblast osiguranja je svakako važan činilac stabilnosti finansijskog sektora.

Prema poslednjim objavljenim podacima Swiss Re za 2008. godinu, učešće premije u bruto domaćem proizvodu za 27 zemalja članica Evropske unije iznosilo je 8,28%, a premija po stanovniku 3.061 SAD dolara. Učešće premije u bruto domaćem proizvodu za grupu formiranoj prema metodologiji Swiss Re-a, a u koju su između ostalih svrstani Srbija, Slovenija, Češka, Mađarska, Poljska, Hrvatska, Bugarska i Rumunija iznosilo je 2,72%, a premija po stanovniku 89 SAD dolara.

4

Nedepozitne finansijske institucije

Nedepozitne jinansijske institucije

73

Tromesečno kretanje ukupne premije (2007-2009)
(u din.) 60 50 40 30 20 10 0 i U 11,5 40,1 +2,6% 40.9 28,7 mlrd

Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07

G1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08

Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09

dan 31.12.2009. godine 28,2%, sa rastom od 21,1% u odnosu na prethodnu godinu.

52,2

53,5

I

13,6 13.7

U strukturi pasive na dan 31. decembra 2009. godine tehničke rezerve iskazuju učešće od 61%, a kapital i rezerve 29,4%. Nastavljen je trend povećanja učešća izdvajanja sredstava u tehničke rezerve započet u 2005. godini. Dok kapital beleži rast od 15,2% i (29,2 milijarde dinara u 2009. godini), tehničke rezerve u posmatranom periodu beleže rast od 17,6% (na 60,5 milijardi dinara). Najveći porast u strukturi ovih rezervi je imala matematička rezerva sa stopom od 36,2%, a zadovoljavajući je i porast rezervisanih šteta od 17,2%.

Struktura portfelja nije se tokom 2009. godine značajno izmenila, tako da su najznačajnije komponente i dalje osiguranje od autoodgovoraosti i imovinska osiguranja. 1.1.1 Koncentracija tržišta Koncentracija na tržištu merena HHI indeksom prvi put je zabeležena kao umerena u 2007. god. (1523) sa daljim smanjenjem u 2009. godini kad je ovaj indeks iznosio 1233. Uspešnim procesom privatizacije u proteklom periodu, kao i ulaskom inostranih kompanija na tržište dobijanjem green field licenci (11 od 2005. godine), društva za osiguranje u stranom vlasništvu u 2009. godini beleže i ranije preovlađujuće učešće u: premiji životnih osiguranja sa 92,5%, premiji neživotnih osiguranja sa 60,1%, ukupnoj imovini sa 63,8%, kao i u broju zaposlenih sa 73,1%. Obim poslovanja sektora osiguranja, meren bilansnom sumom društava koja su obavljala poslove osiguranja i reosiguranja povećan je za 17% i iznosio je 99,2 milijarde dinara. 1.1.2 Bliansoa suma i bilansna struktura U strukturi aktive društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, 42,6% odnosi se na stalnu imovinu, dok se 57,4% odnosi na obrtnu imovinu. Najveće učešće u aktivi u poslednje dve posmatrane godine, imaju kratkoročni finansijski plasmani i to na 1.1.3 Pokazatelji poslovanja Solventnost društava za osiguranje Solventnost društva za osiguranje zavisi od dovoljnosti tehničkih rezervi za preuzete obaveze, kao i od dovoljnosti garantne rezerve kao vida zaštite osiguranika u slučaju nepredviđenih gubitaka u poslovanju, tj. kao amortizera za gubitke koji nisu pokriveni tehničkim rezervama. Zakonom o osiguranju, počev od 30. juna 2005. godine prvi put je u Srbiji uvedena obaveza društava za osiguranje da garantnu rezervu održavaju na nivou koji je iznad margine solventnosti. Podzakonskom regulativom, sačinjenom u skladu s direktivama Evropske unije, margina solventnosti se obračunava na osnovu kriterijuma koji uvažavaju vrstu poslova kojima se društva za osiguranje bave, kao i obim poslovanja i štete u trogodišnjem periodu. Margina solventnosti na dan 31. decembra 2009. god. je iznosila 13,3 milijarde dinara, a garantna rezerva 24,5 milijardi dinara, pri čemu je rast garantne rezerve bio naglašeniji. Na nivou svih društava u Srbiji koja se pretežno bave neživotnim osiguranjima odnos garantne rezerve i margine solventnosti je iznosio 192,41%, dok kod društava koja se pretežno bave životnim osiguranjima 183,41%. U društvima koja se pretežno bave poslovima neživotnih osiguranja u 2009. godini je primetna nešto bolja pokrivenost tehničkih rezervi u odnosu na 2008. godinu. Naime, prema podacima dostavljenim od strane društava pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive u 2009. godini iznosi 94,19%, dok je u 2008. godini iznosila 90,41%. U društvima koja se pretežno bave poslovima životnih osiguranja pokrivenost tehničkih rezervi propisanim oblicima aktive u 2009. godini iznosi 100,92%. Tehničke

5 5 0

Kretanje ukupne premije i tehničkih rezervi (2004 =100)

2005.

2006. 2007. 2008. □ Ukupna premija Tehničke rezerve

a

Iz\>or: Narodna banka Srbije Značajan pokazatelj rezultata preduzetih aktivnosti na stabilizaciji i uređivanju tržišta osiguranja je i kretanje tehničkih rezervi i ukupne premije. Navedeni grafikon, u kome je bazna godina posmatranja 2004. godina, govori u prilog znatno bržeg rasta tehničkih rezervi od ukupne premije, obzirom na prihvatanje prakse osiguravača da realnije procenjuju ove rezerve i time u značajnijoj meri štite interese osiguranika i korisnika osiguranja.

rezerve neživotnih osiguranja u 2009. godini najvećim delom bile su pokrivene deponovanjem kod banaka sa 27%, gotovinom sa 21%, državnim hartijama od vrednosti sa 16%, potraživanjima za nedospele premije sa 10% i akcijama kojima se trguje na tržištu sa 8%. U strukturi pokrića tehničkih rezervi životnih osiguranja najzastupljenije je ulaganje u državne hartije od vrednosti sa 72%>, a zatim sledi deponovanje kod banaka sa 20%. Merodavni tehnički rezultat u samopridržaju, kao indikator politike cena i adekvatnosti, odnosno dovoljnosti premija za izmirenje obaveza po osnovu ugovora o osiguranju i adekvatnosti prenosa rizika u reosiguranje i saosiguranje u 2009. god. iznosi 76,65% i povoljniji je u odnosu na 2008. godinu kad je iznosio 78,11%. U društvima koja se pretežno bave poslovima neživotnih osiguranja pokazatelj usklađenosti kratkoročnih sredstava (obrtna imovina umanjena za zalihe) i kratkoročnih obaveza je u 2008. godini iznosio 103,18%, a u 2009. godini 105,26%, dok u društvima koja se pretežno bave poslovima životnih osiguranja ovaj pokazatelj je u 2008. godini iznosio 197,45%, a u 2009. godini 216,81%, što ukazuje na dovoljnost likvidnih sredstava za izmirenje kratkoročnih obaveza. 2. PENZIONI

FONDOVI

2.1. Opšte karakteristike pnzionih fondova

5

Nedepozitne finansijske institucije

Nedepozitne jinansijske institucije

73

Penzioni fondovi su veoma važni učesnici na fmansijskim tržištima. Njihov značaj proizilazi iz činjenice da raspolažu veoma velikim novčanim sredstvima. Penzioni fondovi do sredstva dolaze na dva načina: prvi je prikupljanjem uplata i doprinosa zaposlenih, poslodavaca i državnih organa, a drugi je kroz ulaganja sredstava u različite hartije od vrednosti na fmansijskom tržištu. Uplate upenzioni fond se mogu ostvarivati kroz ouzimanje dela tekuće zarade, na osnovu usvojenih programa uplate ili na osnovu slobodnih doprinosa. Osnivači penzionih fondova mogu biti firme, država, sindikati zaposlenih itd. Penzioni fondovi se najčešće i dele upravo na osnovu osnivača i možemo da razlikujemo privatne i javne penzione fondove. Privatne penzione fondove najčešće osnivaju preduzeća, udruženja i sindikati. Ovi fondovi se osnivaju sa ciljem da svojim članovima obezbede bolji životni standard nakon završetka radnog veka. Javne penzione fondove osniva država ili lokalni organi vlasti. Za razliku od privatnih penzionih fondova osnovni zadatak javnih penzionih fondova je obezbeđenje socijalne sigurnosti. U praksi postoje različite vrste penzionih fondova. Najzastupljeni]*i su: planovi doprinosa, planovi koristi i hibridni penzioni planovi. Planovi doprinosa podrazumevaju tako organizovan penzioni fond koji obavezuje osnivača da osigura odgovarajući iznos doprinosa za penzionere. Taj iznos se najčešće određuje kao određeni procenat prihoda fonda ili profita zaposlenih. Dakle osnivač ne gamtuje fiksni iznos penzije, već će taj iznos zavisiti od uspešnosti poslovanja fonda. Planovi koristi podrazumevaju obavezu osnivača penzijskog fonda da članovima fonda obezbedi odgovarajući fiksni iznos koji će oni dobijati kada odu u penziju. Na ovaj način se budućim penzionerima obezbeđuje socijalna sigurnost. Međutim ono što je negativno je da na ovaj način se gubi mogućnost povećanja iznosa penziju u slučaju boljeg poslovanja penzionog fonda. Hibridni penzioni planovi su ustvari kombinacija prethodne dve vrste penzionih planova. Oni su uglavnom organizovani tako da članovi uplaćuju određeni iznos doprinosa. Osnivači fonda se obavezuju da će članovima obezbediti određeni minimalni fiksni iznos penzije u budućnosti. Fond polsije na fmansijskom tržišti i ako ostvari rezultat bolji od iznosa potrebnog za minimalne isplate taj višak se deli članovima. U slučaju neuspešnog poslovanja osnivač fonda je obavezan da nadoknadi razliku do iznosa minimalnih isplata. Penzioni fondovi na fmansijkom tržištu investiraju sredstva u različite vrste hartija od vrednosti. Najčešće kupuju hartije od vrednosti koje sa sobom nose najmanji rizika kao što su državne hartije od vrednosti, obveznice lokalnih organa vlasti itd. Pored tog akupuju i akcije preduzeća. Pored toga penzioni fondovi mogu kupovati i inostrane hartije od vrednosti sem u slučaju kada im to zakon zabranjuje. Način upravljanja sredstvima fondom određuje osnivač fonda. On može odrediti ljude unutar fonda koji če upravljati sredstvima fonda ili pak može angažovati profesionalne portfolio menadžere koji nisu zaposleni u fondu.

Pravna forma i način prikupljanja sredstava penzijskog fonda slični su kao kod otvorenih investicionih fondova: fond nema status pravnog lica, i njegova imovina je svojina članova fonda, srazmerno visini njihovog udela u ukupnoj imovini fonda. Sredstva se prikupljaju prodajom investicionih jedinica. Međutim, za razliku od investicionih fondova, povlačenje imovine članova fonda nije moguće u svakom trenutku, već tek nakon navršene 53 godine5. U skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Odlukom o maksimalnim visinama ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda kao i uslovima i načinu ulaganja te imovine u inostranstvu, sredstva se mogu ulagati na sledeći način:

-

u dužničke hartije koje izdaju jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici Srbiji - do 20% imovine fonda; u dužničke hartije od vrednosti pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji - do 20% imovine fonda; u hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike Srbije - do 30% imovine fonda;

• - u depozitne potvrde koje izdaju banice sa sedištem u Republici Srbiji - do 20% imovine fonda;

-

u akcije pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji koje su listirane na listingu A Beogradske berze - do 40% imovine fonda; u akcije pravnih lica sa sedištem u Republici Srbiji koje nisu listirane na listingu A Beogradske berze, i to u periodu od 1. septembra do 31.decembra 2007. - do 20% imovine fonda, od 1. januara 2008. do 31. marta 2008. - do 15% imovine fonda, a od 1. aprila 2008. godine - do 10% imovine fonda; u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju strane države i međunarodne finansijske institucije; u dužničke hartije od vrednosti pravnih lica sa sedištem u državama članicama Evropske unije odnosno OECD; u akcije pravnih lica sa sedištem u državama članicama Evropske unije odnosno OECD-a; u depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedištem u državama članicama Evropske unije odnosno OECD-a.

-

Dobrovoljni penzijski fondovi posluju na našem tržištu nešto više od tri godine, što je relativno kratak vremenski period s obzirom na dugoročan karakter ovog vida ulaganja. Na kraju 2009. godine na tržištu dobrovoljnih penzijskih fondova posluje devet društava, koja upravljaju imovinom deset dobrovoljnih penzijskih fondova. Takođe, na tržištu posluju četiri kastodi banke, pet banaka posrednika koje su angažovane od strane šest društava za upravljanje i 122 fizička lica koja obavljaju poslove informisanja o članstvu u dobrovoljnim penzijskim fondovima. Pri kupovini i prodaji hartija od vrednosti društva za upravljanje sarađuju sa 17 brokerskih kuća. Neto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova je u porastu. Na kraju 2009. godine neto imovina fondova je iznosila skoro 7,2 milijarde dinara, što je za oko 54,9% više u odnosu na kraj prethodne godine. Rast neto imovine najvećim delom je generisan neto uplatama članova, a pored toga, na rast imovine uticali su i prinosi fondova. Poj ava novih fondova i porast učešća fondova koji imaju relativno mali tržišni udeo doprineli su smanjenju koncentracije tržišta dobrovoljnih penzijskih fondova i jačanju konkurencije na tržištu. I pored toga, tržište je visoko koncentrisano, s obzirom da imovina tri fonda, u koja je izvršen transfer sredstava po osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja, zajedno čini preko 80% tog tržišta. U 2009. godini najveći broj društava je poslovao sa gubitkom. Razlog za to je činjenica da su društva za upravljanje još uvek u fazi razvoja, da fondovi imaju relativno malo akumuliranih sredstava te da prihodi nisu dovoljno visoki da obezbede trenutnu rentabilnost poslovanja. Kako je imovina društva odvojena od imovine fonda kojim društvo upravlja, taj gubitak se ne može nadoknaditi iz imovine fonda,

2.2. Penzijski fondovi u Srbiji Slično investicionim fondovima, imovina penzijskih fondova ne učestvuje na tržištu direktno, već uz posredničku ulogu njihovih kastodi banaka. U skladu sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, dobrovoljni penzijski fond je „institucija kolektivnog investiranja u okviru kojeg se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda ismanjenja rizika ulaganja".4 Kao i kod investicionih fondova, penzijski fond osniva, organizuje i njime upravlja društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, koje ima status zatvorenog akcionarskog društva.

4 Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzionim planovima, Službeni glasnik
RS, br. 85/2005.

5 Osim u slučaju vanrednih troškova lečenja i trajne nesposobnosti za rad.

1. Narodna banka je. godine ostvarili je 15. . u skladu sa zakonom. itd Pojedini pojmovi koji su veoma bitni za razumevanje suštine vezane za investicione fondove imaju sledeća značenja. odnosno 30% imovine.banka koja vodi račun investicionog fonda i obavlja drage kastodi usluge za račun investicionog fonda. već prodajom akcija i diversifikacija plasmana u veliki broj različitih oblika finansijske aktive. Struktura imovine dobrovoljnih penzijskih fondova u 2009. decembra 2009. glasnik RS. Na kraju 2009. br. investicija u hartije od vrednosti. Na taj način fondovi obavljaju značajnu posredničku ulogu.f. 26/2006 i 3/2009). koji nude novu mogućnost ulaganja uz mali nivo rizika ulaganja. 63/2007. u oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova. rezervisanja. glasnik RS".fizičko ili pravno lice na čije ime su registrovane investicione jedinice. . 18 Prosečan prinos fondova je izražen kao prinos prosečno ponderisane vrednosti investicionih jedinica svih fondova. odnosno akcionar investicionog fonda . za sada samo u evrima. Takođe. - nedostatak kapitala da se izvrši diversifikacija plasmana i ostvari smanjenje rizika po toj osnovi. broj i aktivnost korisnika i si. godine. korišćenje prednosti ekonomije obima i na taj način niži transakcioni korišćenje menadžerskih znanja stručnjaka za portfolio menadžment. U toku 2009. Narodna banka je učestvovala i u izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.2 milijarde dinara.srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini investicionog fonda. Osnovni pojmovi Investicioni fondovi predstavljaju značajne učesnike na finansijskim tržištima i imaju posredničku ulogu. 5) investiciona jedinica . kao i Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i fmansiranja terorizma („Službeni glasnik RS". pre svega diversifikovane portfolije stotina različitih hartija od vrednosti. br.04%. u saradnji sa drugim sektorima Narodne banke koji vrše nadzor nad fmansijskim institucijama. U strukturi prihoda. koji raspolažu velikim znanjima iz oblasti poslovnih finansija. Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("SI. objavljuju prinos dobrovoljnog penzijskog fonda četiri puta godišnje. portfolio menadžmenta. godini. do sredstava ne dolaze prikupljanjem depozita. 6) kvalifikovano učešće — poseduje lice koje je posredno ili neposredno imalac akcija. Prosečan prinosi8 koji su fondovi tokom 2009. Društva za upravljanje dužna su da. vrednost investicione jedinice. dok je udeo sredstava na depozitima kod banaka skoro nepromenjen. 15/2007. čije se usvajanje očekuje u 2010. odnosno drugih prava na osnovu kojih stiče više od 10% učešća u kapitalu ili glasačkih prava drugog lica. 3. povezujući štedne sa investicionim subjektima.njima upravljaju profesionalni menadžeri. Osnovne karakteristike rada investicionih fondova su: 3) kastodi banka . na kraju svakog kvartala. tj. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca fmansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("SI. glasnik RS". br. i investiraju ih u veliki broj različitih oblika finansijske aktive. Narodna banka. Tako je na kraju 2009. 46/2009). vremenski faktor koji je povezan sa mogućnošću ostvarivanja velike stope prinosa u dugom roku. usluga i drugi poslovni rashodi. 3* INVESTICIONI FONDOVI udela. br.2%. glasnik RS". vrši nadzor nad delatnošću društava za upravljanje. fmansijski instrumenti značajni za dobrovoljne penzijske fondove. što sa ulaganjem u obveznice stare devizne štednje od 25% čini da je ukupno preko 70% sredstava dobrovoljnih penzijskih fondova uloženo u državne dužničke hartije od vrednosti. br. U prvom kvartalu na tržištu se pojavljuju trezorki zapisi. zbog čega subjekti štednje mogu plasirati svoja sredstva u njihove akcije: visoka likvidnost. Takođe. najveći udeo imaju prihodi od naknada i fmansijski prihodi. nalazi se 2. Imovinu u evrima najvećim delom čine obveznice stare devizne štednje. investicioni fond . 2) troškovi. svih deset fondova imali su obavezu da objave prinos za poslednjih godinu dana i prinos od početka poslovanja do 31. godine. Uvid u kvalitet i procena kvaliteta poslovanja društava vrši se i kontinuiranom posrednom kontrolom. glasnik RS". kao i u procesu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. 4) član. br. Odluka o maksimalnim visinama ulaganja imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.80 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 6 odnosno iz sredstava akumuliranih na individualnim računima članova fonda. godine u trezorske zapise uloženo oko 47%. čime je obuhvaćeno oko 60% tržišta. dok se u domaćoj valuti nalazi 5 mlrd dinara. glasnik RS". Odluka o strukturi i načinu izračunavanja kapitala društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ("SI. odnosno 70% ukupne imovine. neposrednom i posrednom kontrolom. 9/2009). 67/2007 i 111/2009). - 1) društvo za upravljanje investicionim fondovima . " Sve izneto je jasno uticalo na rast popularnosti investicionih fondova u svetu poslednjih dvadestak godina. Postoji više razloga zbog kojih su investicioni fondovi atraktivni za ulaganja. finansijskog menadžmenta. Radi unapređenja regulative iz oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova. br. dok u ukupnim rashodima najveće stavke su troškovi zarada i troškovi amortizacije. nakon navršene prve godine od početka poslovanja. na kraju godine. U istom periodu došlo je do značajnog smanjenja udela sredstava na kastodi računima sa 54% na 15%. pri čemu se kao ponder koristi vrednost neto imovine fonda (FONDex). odnosno akcije investicionog fonda. ulaganje u akcije povećano je za jedan procentni poen na 7. strukturu ulaganja. U stranoj valuti.privredno društvo koje organizuje. Narodna banka je izvršila izmene i dopune pet podzakonskih akata: Odluka o bližoj sadržini i standardizovanom formatu prospekta dobrovoljnog penzijskog fonda ("SI. 3/2009 i 6/2010). Oni do sredstava dolaze prodajom akcija ili udela. godini nastavila je da se menja u skladu sa aktuelnim tržišnim okolnostima. 46/2009). Pored toga. Investicioni fondovi su nastali na ideji da se kroz diversifikaciju investicionih plasmana smanje fmansijski rizici. a u pogledu sredstava investicionog fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom investicionog fonda. 15/2007 i 3/2009). učestvovala u procesima pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. donete su i: Odluka o minimalnoj sadržini procedure "Upoznaj svog klijenta" ("SI.institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. sprovedno je pet neposrednih kontrola. Redovno se obelodanjuju i podaci koji se odnose na vrednost neto imovine fondova. kao i uslovima i načinu ulaganja te imovine u inostranstvu ("SI. U SAD preko 20 miliona pojedinaca i organizacija poseduje akcije preko hiljadu investicionih kompanija. osniva i upravlja investicionim fondovima.

tako da jedno lice. učestvuju u drugom licu.pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem. smatraju se i lica koja su međusobno povezana: 8) - kao članovi porodice. u smislu zakona o investicionim fondovima.osnovni dokument investicionog fonda koji potencijalnim investitorima pruža potpune i jasne informacije za donošenje odluke o ulaganju. . radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva. Povezanim licima. odnosno rezultate poslovanja drugog lica. kapitalom ili na drugi način. povezana lica . zajedno. odnosno lica koja se smatraju povezanim licima. posredno ili neposredno.80 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 7 7) prospekt . tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje.

Društvo za upravljanje Portfolio menadžer može upravljati samo jednim investicionim fondom. Akcije firme A Društvo za upravljanje ne može obavljati drugu delatnost osim delatnosti napred navedenih. srodnici do trećeg stepena srodstva. odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim. Osnovne delatnosti društva za upravljanje su: Učešće (%) 1) 2) 3) organizuje i upravlja otvorenim fondom. Alije dužno da angažuje najmanje po jednog portfolio menadžera za svaki investicioni fond kojim upravlja i jednog ovlašćenog internog revizora zaposlene na neodređeno vreme. korišćenja i saopštavanja privilegovanih informacija. potomci i preci u pravoj liniji neograničeno. s tim da može da organizuje. Primer DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM tih lica. osniva i upravlja zatvorenim fondom. uključujući i srodstvo po tazbini. i podzakonskim aktima. Društvo za upravljanje je dužno da se u svom poslovanju pridržava odredaba zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. • Društvo za upravljanje osniva se isključivo kao zatvoreno akcionarsko društvo.2. pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje. upravlja privatnim fondom. odnosno lica koja žive u vanbračnoj zajednici. Upravljanje se vrši u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima. pravila sigurnog i dobrog poslovanja. staralac i štićenici i potomci štićenika. u pobočnoj liniji. 3. jesu: - supružnici. u smislu zakona o investicionim fondovima. Akcije firme E 8% . Ono može može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima. 9) kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice članovi porodice. - usvojilac i usvojenici i potomci usvojenika. osniva i upravlja sa više investicionih fondova.84 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 8 - tako da u oba lica učešće ima isto lice. Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti. na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

1) 2) 3) 4) stanju i prometu na računima investicionog fonda i njegovih članova. sistem interne kontrole. uslovi i način njihovog 2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova. 3) način i uslovi pod kojima članovi uprave i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u investicione fondove kojima upravlja društvo za upravljanje. 1) 2) 3) 4) 5) nacrt prospekta i skraćenog prospekta investicionog fonda. zaposlena lica društva za upravljanje i povezana lica tog društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu davati informacije o: investicionom fondu ili društvu za upravljanje tim fondom koje bi mogle stvoriti pogrešnu predstavu o poslovanju društva.akcije. nacrt ugovora o upravljanju zatvorenim fondom. odnosno osniva. budućim aktivnostima i poslovnim planovima društva za upravljanje. veličinu i druge bitne karakteristike investicionog fonda. 1) obavljanja. procedure za sprečavanje konflikta interesa i mere kojima se sprečava da društvo za upravljanje koristi imovinu investicionog fonda za sopsteni račun. proceni: .9 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 87 Direktor i članovi uprave društva za upravljanje. odnosno investicionog fonda. odnosno akcionara investicionog fonda. i to srazmerno njihovom učešću u fondu i odvojena je od društva za upravljanje tim fondom. 2) da portfolio menadžeri koji će upravljati investicionim fondom poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. nacrt osnivačkog akta zatvorenog fonda. Svaka jedinica je ustvari proporcionalan deo u ukupnoj imovini otvorenog investicionog fonda. obveznice. Celokupna imovina je podeljena na jednake delove . 4) 5) 6) 7) 8) 9) administrativne i računovodstvene procedure.«jedinice. kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje.2. Prilikom osnivanja društva za upravljanje novčani deo osnovnog kapitala iznosi najmanje 200. Prikupljena novčana sredstva fonda se ulažu u različite hartije od vrednosti . i dužno je da u svom poslovanju obezbedi da novčani deo osnovnog kapitala društva uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 200. Imovina investicionog fonda je u vlasništvu članova investicionog fonda. drugim podacima koji su od značaja za poslovanje investicionog fonda. poslovi koje obavlja društvo za upravljanje. a koje su saznali u obavljanju poslova društva za upravljanje. druga pitanja od značaja za poslovanje društva za upravljanje 3. Osnivanje i imovina investicionih fondova Investicioni fondovi su institucije kolektivnog investiranja u okviru kojih se prikupljaju novčana sredstva.. Fond će dobiti dozvolu za rad kada Komisija uzimajući u obzir predložene investicione ciljeve. mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija. blagajničke zapise i druge zakonom dozvoljene hartije od vrednosti. nacrt ugovora sa kastodi bankom.000 (dvestahiljada) evra. u skladu sa investicionim ciljevima navedenim u prospektu. radi ostvarivanja dobiti i smanjenja rizika ulaganja. osim u slučajevima predviđenim zakonom. Osnivanjem društva utvrđuju se pravila poslovanja društva i njima se uredjuje sledeće: 1) da visina osnovnog kapitala društva za upravljanje omogućava održivo upravljanje investicionim fondom.000 (dvestahiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. odnosno akcionara investicionog fonda. Da bi jedan investicioni fond dobio dozvolu za rad mora da podnese sledeće dokumente: spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadžera investicionog fonda koji se organizuje.udele». 3) da će na adekvatan način biti zaštićeni interesi članova.

regulativa može da doprinese daje investitor adekvatno informisan o rizicima investiranja u određeni fond. kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama. Investiciona politika investicionog fonda sadrži: najveći i najmanji deo sredstava investicionog fonda koji se može ulagati u pojedine hartije od vrednosti i nekretnine. Komisija odobrava akcionare sa učešćem iznad 10% i upravu društava za upravljanje. Taj broj se dobij a deljenjem iznosa uloga (umanjenog za naknadu za kupovinu investicionih jedinica) i vrednosti investicione jedinice na dan uplate. To znači da ako je neto vrednost fonda 100. S obzirom na to da se vrednost hartija od vrednosti svakodnevno menja. Vdksvvogen.000 dinara. 8% 1) 2) 3) 4) fond rasta vrednosti imovine. a ako im odgovaraju. u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije. Reklamni materijali treba da ispune određene standarde i da na korektan način informišu potencijalne investitore. ali na njemu je investiciona odluka. najveći deo sredstava koji se može držati na novčanom računu investicionog fonda. kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici. Kako ne postoje ograničenja u pogledu visine prinosa tako ne postoje ograničenja ni gubitka. 1) 2) 3) način sprovođenja investicionog cilja iz stava 1. Coca eda. Zakon o investicionim fondovima koncipiran je u skladu sa najboljim međunarodnim praksama u regulisanju ovih institucija. odnosno OECD-a. u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug. 10% akcije akcionarskih društava registrovanih u Republici kojima se ne trguje na organizovanom tržištu. fond prihoda.000 dinara. a ukupan broj investicionih jedinica 100. odnosno OECD-a. vrednost investicione jedinice će biti 1. 14) akcije zatvorenih fondova sa sedištem u Republici. odnosno OECD-a na osnovu deponovanih hartija od vrednosti iz tač. a nadzor društava za upravljanje vrši Komisija za hartije od vrednosti. vrednost jedne investicione jedinice će biti 1. Obveznice USA. 8% U skladu sa odabranim investicionim ciljem investicioni fondovi mogu biti: . jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike. Neto vrednost fonda je i dobar pokazatelj uspešnosti poslovanja investicionog fonda. Sama investiciona jedinica predstavlja srazmemi obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda. 16) Obveznice Svvitzeiiand. ovog člana. Tako na primer. OECD-a. 8% Obveznice Beutschland. 3). 2) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika. 4) način izmene investicione politike. Računa se svakog radnog dana. fond očuvanja vrednosti imovine. a rizik izabranog fonda snosi sam. 10) novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih fmansijskih organizacija. 7) hartije od vrednosti koje izdaju strana pravna lica.100 dinara (pod uslovom da se broj jedinica nije promenio). Siemens. hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici. Nokia . 10% . Početna vrednost investicione jedinice svih otvorenih fondova iznosi 1. 10% 13) finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU. Imovina investicionog fonda može se ulagati u: 1) dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije. 8) hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU.000 dinara. 10% Novac.Bayer. 8% 17) udele ortačkih. sredstva fondova su potpuno odvojena od imovine društva i čuva ih kastodi banka koja kontroliše obračun vrednosti imovine fonda i utvrđuje da je investiranje imovine u skladu sa prospektom fonda. umanjena za iznos obaveza. umanjene za naknadu za otkup (maksimalno 1%). komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću registrovanih u Republici. Međutim. Zato je bitno da građani razumeju rizike i da mogu da procene da li im fondovi uopšte odgovaraju. kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama. 10% Microsoft. odnosno susedne države. hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike. odnosno susednim državama. Poslovanje investicionih fondova je regulisano Zakonom o investicionim fondovima. Vrednost investicione jedinice se izračunava tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica. on zapravo prodaje svoje investicione jedinice fondu. Depozit Deutsche Bank. Ukoliko se sledećeg dana neto vrednost fonda poveća za 10. kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici. svaki investitor može svakog dana da izračuna vrednost svog ulaga u fondu kao proizvod dnevne vrednosti investicione jedinice i broja jedinica koje poseduje. Sredstva koja će mu biti isplaćena jednaka su proizvodu broja investicionih jedinica i njihove vrednosti na dan zahteva. da izaberu one vrste koje odgovaraju njihovim životnim prioritetima. On predviđa niz kontrolnih mehanizama kojima se povećava sigurnost investicionih fondova a investitori štite od prevara i zloupotreba. Neto vrednost fonda predstavlja vrednost hartija od vrednosti i druge imovine iz portfolia fonda.88 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 10 Da bi se došlo do jasne slike o vrednosti jednog fonda neophodno je definisati neto vrednost fonda i vrednost investicione jedinice fonda. tako se i neto vrednost fonda svakodnevno menja. ukoliko se njihovim akcijama trguje na organizovanom tržištu. 11) OECD-a.000 dinara. dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU. odnosno finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u Izgled jednog investicionog fonda se vidi na sledećem grafikonu: Učešće (%) 12) Republici. 4) i 8) ovog stava. po završetku trgovanja. 8% 18) nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike. 3) 4) 5) 6) hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije. Na osnovu broja investicionih jedinica koje poseduje. OECD-a. 10% 15) akcije investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU. balansirani fond. Kada investitor želi da povuče deo ili celokupan ulog iz fonda. Kada investitor uloži određena sredstva u fond on zapravo kupuje određeni broj investicionih jedinica. 9) depozitne potvrde koje izdaju ovlašćene banke sa sedištem u Republici ili u državama članicama EU. novčane depozite u bankama u državama članicama EU.

Osnovne karakteristike fondova: Osnovne karakteristike investicionih fondova su: a) Sigurnost ulaganja u investicione fondove ogleda se u sledećem: diversifikacija portfolija (ulaganje u veči broj hartija od vrednosti).88 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne finansijske institucije 11 3. imovina investicionog fonda je odvojena od društva za upravljanje toga fonda. .3. adekvatna zakonska regulativa.

dok fondovi sa relativno konzervativnom politikom ulaganja imaju manje prinose ali i manji rizik. Zbog toga. kao što im ime kaže.Fondovi rasta vrednosti imovine predstavljaju najrizičniju vrstu fondova budući da veći deo svoje imovine (najmanje 75%) ulažu u akcije. 2) 3) pravo na otkup. Međutim.akcije sama isplata vrši se sa davanjem zahteva za isplatu investicione jedinice. imaju cilj da obezbede redovne prihode svojim članovima. zatvoreni. Ova vrsta fondova nema svojstvo pravnog lica i imovina fonda je u svojini članova fonda. zbog čega u ove fondove ulažu uglavnom investitori koji nisu skloni riziku.Balansirani fondovi su fondovi umerenog rizika. prosečni prinosi na depozit u banci u svetu iznosi između 2 i 3%. kao i vrste imovine u koju ulažu sredstva razlikujemo četiri vrste otvorenih investicionih fondova: vrednosti. pri čemu je otvoreni investicioni fond dužan da otkupi investicione jedinice najkasnije pet dana nakon podnošenja zahteva za otkup od strane člana fonda.Fondovi očuvanja vrednosti imaju cilj očuvanja vrednosti uloga investitora. Ipak. . odnosno portfolia investitora. zbog čega se vrednost fondova prihoda smanjuje). Otvoreni fond Posluje na principu prikupljanja novčanih sredstava putem emitovanja investicionih jedinica (kupovina) i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda. .rizik pri ulaganju u investicioni fond postoji. fondovi sa rizičnijim ulaganjima potencijalno imaju i veće prinose. internetu i poznata je svakog dana. u ove fondove ulažu investitori koji su spremni da prihvate visok investicioni rizik. izložena je rizicima koji utiču na cenu dužničkih HoV. Zbog toga su otvoreni investicioni fondovi daleko rašireniji nego zatvoreni investicioni fondovi. vrednost njihove imovine. vrednost imovine fonda je poznata u svakom trenutku vrednost investicine jedinice objavljuje se u novinama. Rizičnost ovih fondova se može drastično razlikovati u zavisnosti od izdavaoca hartija od vrednosti u koje ulažu. možete se odlučiti za vrstu fonda koja vama najviše odgovara. prikupljaju novčana sredstva putem prodaje investicionih jedinica6 članovima fonda. odnosno povećanje prinosa u odnosu na prinos oročene štednje. uplate u fond možeš izvoditi po sopstveni želji. Najznačajnija razlika između njih jeste u likvidnosti. Investicione jedinice otvorenog fonda daju ista prava članovima fonda.4. ali mogu ostvarivati i veći prinos. 3. dok kod otvorenih investicionih fondova koji nemaju deonice . riziku kretanja kamatnih stopa (kada kamatne stope rastu. prinos novčanih fondova ili onih koji ulažu u obveznice. ova vrsta fondova ulaže 85% imovine u vlasničke i dužničke hartije. Sticalac investicione jedinice ima sledeća prava: 1) pravo na srazmerni deo prihoda. Investicione jedinice se ne mogu slobodno prenositi. odnosno investitori koji žele da umanje rizik svog portfolia.12 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne jinansijske institucije 93 nadzor sa strane komisije za hartije od vrednosti. u skladu sa ovim zakonom.nije garantovan. ali očekuju da obezbede visoke prinose u srednjem ili dugom roku. U skladu sa tim.000 primeraka. pravo na srazmerni deo imovine otvorenog fonda u slučaju raspuštanj a. a investitori mogu svakodnevno ulagati sredstva ili ih povlačiti iz fonda. nadzor sa strane kastodi banke b) Prinos za koji se vezuju siedeće karakteristike: . 4) druga prava.1. cena dužničkih hartija opada. Utvrđivanje neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici se vrši svakog radnog dana i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100. Kod zatvorenih privatnih i zatvorenih investicionih fondova isplata sredstava se realizuje prodajom deonica -akcija na berzanskom tržištu. 3. s tim što u dužničke hartije od vrednosti ulaže najmanje 35% a najviše 65%.predstavlja procentualni rast vrednosti portfolia fonda na kraju u odnosu na početak posmatranog perioda. prosečni prinosi investicionih fondova na duži vremenski period u svetu iznose između 8 do 15% godišnje. kao i internet stranici društva za upravljanje ili otvorenog fonda. Otvoreni fondovi ulažu u likvidne hartije od vrednosti kojima je moguće svakodnevno odrediti tržišnu vrednost. . . Fondovi prihoda ulažu najmanje 75% svoje imovine u dužničke hartije od vrednosti. vezane štednje. odnosno zaštite vrednosti uloga od inflacije. rizičnost ovih fondova se može značajno razlikovati u zavisnosti od karakteristika preduzeća u koje ulažu i investicione strategije. U zavisnosti od investicionog cilja i politike. Vrste investicionih fondova Postoje tri osnovne vrste investicionih fondova: otvoreni. Broj vlasnika investicionih jedinica u fondu i vrednost imovine fonda se konstantno menjaju. koji zainteresovanim investitorima obezbeđuju balans između prinosa i sigurnosti. gdje veći iznosi nose veće kamate). Podela je vezana za pasivnu stranu investicionog fonda (način prikupljanja sredstava). . ovi fondovi su rizičniji od fondova očuvanja 6 Investiciona jedinica je srazmemi obračunski deo u ukupnoj neto imovini fonda. Zbog toga su ovi fondovi sa najnižim rizikom i samim tim najmanjim prinosom. c) Preglednost se najviše manifestuje u javnosti rada fonda: Otvoreni investicioni fondovi. osim po osnovu nasleđivanja i ugovora o . svi ulagači su međusobno ravnopravni nezavisno od visine uplaćanih sredstava (za razliku od npr. Prinosi ovakvih fondova su obično nešto veći od inflacije i kamate na depozite kod banaka. možete štedjeti prema svojim mogućnostima.Fondovi prihoda. d) - Fleksibilnost fondova: investitori (ulagači) mogu biti fizička i pravna lica. odnosno u isplati investicionih sredstava. privatni fond. npr. . ovi fondovi ulaže sredstva u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite. U skladu sa tim. na koje utiče veliki broj faktora. Član fonda u svakom trenutku može povući svoja sredstva iz fonda.4. U skladu sa tim ciljem. a u zavisnosti od toga koliko ste spremni da rizikujete. Cilj otvorenih investicionih fondova je očuvanje vrednosti imovine uz ostvarenje visoke stope prinosa na duži vremenski period investiranjem na domaća i strana tržišta hartija od vrednosti. pa prema tome može biti pozitivan (dobitak) i negativan (gubitak). .najmanji ulog (investicija) u investicioni fond jeste jedna investiciona jedinica + naknada za kupovinu.

U zavisnosti od investicione politike i vrste imovine u koju ulažu. Namenjeni su iskusnim investitorima. dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka. već ih oni moraju prodati na sekundarnom. ili možda nemaju dovoljno dugu poslovnu istoriju kako bi bili prihvatljivi za finansiranje od strane banaka. 4 3 . Otvoreni fond je dužan da otkupi investicione jedinice na način predviđen prospektom. fonda po akciji vrši se najmanje jedanput mesečno i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100. a najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica. Ovako prikupljen kapital se dalje investira u kompanije koje su suviše rizične za standardna tržišta kapitala i bankarske pozajmice. 3.Nakon sastavljanja fmansijskih izveštaja. Naravno. uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa pravilnikom o tarifi. Cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate. berzanskom ili van-berzanskom tržištu. i minimalan ulog iznosi 50. a zaštita investitora apsolutno ne postoji jer ako propadne firma u koju je ušao privatni fond. zatvoreni fondovi se dele na: Zatvorene fondove koji više od 50% svoje imovine ulažu u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. Zatvoreni investicioni fondovi ne vrše otkup akcija od svojih članova. odnosno posrednici izdaju potvrdu članu otvorenog fonda. ili prilično imućni ljudi. fondovi potom izlaze iz vlasništva i na taj način ostvaruju profit. Sticanje investicionih jedinica može se vršiti isključivo kupovinom u novcu.000 primeraka.000 evra). i koji nude mogućnosti stručnog savetovanja. Organi zatvorenog fonda su skupština i nadzorni odbor. Vrlo popularni fondovi su tzv. obično imaju uticaja na odluke kompanije u meri u kojoj učestvuju u kapitalu firme. što ih čini rizičnijim od otvorenih fondova. zatvoreni fondovi takođe mogu ulagati u nekretnine i privredna društva sa kojima se ne trguje na organizovanom tržištu. P r i v a t n i f o n d . investicionih banaka ili drugih institucionalnih investitora. Zbog rizičnosti ovakvih fondova. optimizaciju troškova i jačanje finansijske pozicije firme. odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca. nedeljive su i neograničeno prenosive. komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću u Republici. Društvo za upravljanje je dužno da uvrsti akcije zatvorenog fonda na organizovano tržište. Osnovni kapital zatvorenog fonda ne može biti manji od 200. Investitori koji imaju svoj privatni fond uglavnom su ili profesionalni investitori. Akcije zatvorenog fonda glase na ime. društvo za upravljanje izdaje kastodi banci nalog za raspodelu dobiti akcionarima fonda. što može biti ograničavajući - . odnosno dva ili više izdavaoca koji su povezana lica. odnosno akcija sa pravom glasa jednog izdavaoca. ovo čini potencijalni rizik jako velikim. Upravljanje zatvorenim fondom vrši društvo za upravljanje. Investitori koji na ovaj način ulaze u kompanije. Društvo za upravljanje predlaže skupštini zatvorenog fonda način raspodele dobiti fonda. Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku kupovinu i otkup investicionih jedinica.Zatvorene fondove koji više od 50% svoje imovine ulažu u akcije preduzeća kojima se ne trguje na organizovanom tržištu i udele ortačkih. Zatvoreni fond je dužan da svaku narednu emisiju akcija javno nudi. u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Utvrđivanje neto vrednosti imovine zatvorenog - Društvo za upravljanje mora naznačiti u prospektu otvorenog fonda način raspodele prihoda. Zatvoreni fond Svoja sredstva prikuplja putem javne ponude i ima ograničen broj akcija dionica. Privatni investicioni fondovi obično funkcionišu tako što ulaze u vlasništvo firme sa određenom količinom novca. Otvoreni fond ne može sticati više od 20% vlasničkog učešća.4. Pored hartija . Prilikom sticanja investicionih jedinica društvo za upravljanje.000 (dvestahiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.papira od vrednosti u koje ulažu otvoreni fondovi. Sredstva se uglavnom prikupljaju od grupe bogatih investitora.13 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne jinansijske institucije 93 poklonu. ali i donosi lepu zaradu ukoliko mlada kompanija uspe da stane na noge. sa ciljem da uvećaju njihovu vrednost i na srednji rok prodaju svoje udele. venture capital fiinds. kao i na internet stranici društva za upravljanje ili zatvorenog fonda. U međuvremenu cilj je da se firmi poveća vrednost putem restruktuiranja koje praktično znači «ubrizgavanje» novca koji će omogućiti dalju ekspanziju firme. Zatvoreni investicioni fondovi su pravna lica organizovana u formi akcionarskog društva. propadaju i udeli fonda. u roku od 30 dana od dana upisa u Registar investicionih fondova. Prilikom sticanja investicionih jedinica član otvorenog fonda ne može steći više od 10% neto vrednosti imovine otvorenog fonda. Osnovni kapital zatvorenog fonda može biti samo u novcu. investicija i razvoj novih tehnologija.2. Raspodela prihoda može se vršiti samo u gotovom novcu.000 EUR. Kao takvi. dobijenog izveštaja eksterne revizije i odluke skupštine zatvorenog fonda. Zatvoreni fond ne može sticati više od 20% vlasničkog učešća. 3 . Zakon propisuje minimum uloga koji se mora položiti (50. fondovi koji investiraju u kompanije na početku razvoja. Privatni fond je organizovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Zatvorene fondove za ulaganje u nekretnine koji više od 60% imovine ulažu u nepokretnosti. u zakonskoj su obavezi da se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala. u kojima se novčana sredstva prikupljaju putem javne ponude. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva umanjene za naknadu za otkup ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa pravilnikom o tarifi Otvoreni fond ostvaruje prihode od kamata.

Mađarska.). 43. Do skoro su to bili bogati pojedinci. dok je godišnja kamata u bankama oko 5%.5. Međutim. pa tako i nasumično diversifikovani..5. 32. Rusija. Kupujući akcije investicionih fondova građani će imati mogućnost da ostvare veće prihode od prihoda koje je im obezbeđuje bankarska kamata na štedne depozite. ali manje od velikih kompanija kojima treba iznad milion dolara (na razvijenim tržištima).. Iako su privatni fondovi potpuno irelevantni 20 Mešoviti investicioni fondovi (Balansirani fondovi): 50 % obveznica. nova energija. Ulaganje u investicione fondove donosi zaradu od oko 20% na uloženu sumu na godišnjem nivou. period zadržavanja u kompaniji. 50 % akcija deonica. Dobra stvar u svakom slučaju. Kad su videle u svojoj vlasničkoj strukturi učešće investicionih fondova. Po definiciji investicioni fond predstavlja vrstu institucionalnih investitora koji posredno povezuju emitente i investitore na finansijskom tržištu. Investicioni fondovi koji ulažu u nekretnine: više od 75% sredstava ulažu u nekretnine. Indonezija . važno je istaći da jedan investicioni fond ne može zadovoljiti investicione kriterijume svih pojedinačnih ulagača. uslužni. Vidi: Zakon o investicionim fondovima („SI. Bugarska. Zatim. investicioni fondovi su dobar način za aktivno uključivanje domaćih investitora na berzu. američki.. automobilzam.) 3.14 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne jinansijske institucije 93 faktor za vlasnike.Akcioni . oni svakako predstavljaju značajne učesnike na finansijskim tržištima. Honk Kong. Investicioni fondovi sa sobom donose nekoliko koristi. 3. 30. odnosno hartija od vrednosti. Podela deoničkih akcionih otvorenih investicionih fondova po regijama u koje investiraju: evropski. . Kao rezultat zdrave finansijske konkurencije. - Daleki istok (Japan. fondovi podstiču razvoj privrede. godine počelo se sa osnivanjem prvih investicionih fondova u Srbiji. Načini ulaganja investicionih fondova i ograničenja regulisani su članovima 29. Podela akcionih deoničkih otvorenih investicionih fondova po sektorima u koje investiraju: farmaceutski. «poslovni anđeli» (business angels ili angel investors) koji investiraju u start-up biznise. koji su više nego dobrodošli. prikupe sitan slobodan kapital i stave ga u funkciju ekonomskog razvoja. oni osim novca nude i stručna znanja i tako povećavaju šansu za uspeh kompanije. banke su prinuđene da povećaju kamatu na štednju. potrošnja. a istovremeno vrše pritisak i na banke.deonice. Zakon o investicionim fondovima7 po prvi put omogućava da se na tržištu kapitala pojave domaći fondovi. postoje tzv. mogućnostima i averzije/sklonosti ka riziku. a smanje kamate na plasmane.100%o sredstava ulažu u obveznice. na domaće tržište. glasnik RS" br. - Balkan (države bivše SFRJ). Verovatno će se i „obični" građani zainteresovati za ovaj način ulaganja. a u fond treba ulagati tek nakon što se ulagači dobro upoznaju sa očekivanim prinosima i stepenom rizika kome će fond biti izložen. Istraživanja i analize međunarodnih eksperata pokazuju da će u narednih deset godina investicioni fondovi u Srbiju uspeti da prikupe oko četiri milijarde evra. Građani i investitori koji po prvi put treba da se uključe na fmansijsko tržište biće suočeni sa dilemom u koji investicioni fond da ulože novac. Stručnjaci smatraju da ne treba forsirati ulazak inostranih fondova. Kupljene akcije moći će da prodaju kao god im zatreba novac. 59 i 60 ovog zakona. mali i drugi investitori (otvoreni i penzijski fondovi) će dobiti mogućnost investiranja u kvalitetne hartije od vrednostL Druga podela investicionih fondova vezana je na aktivnu stranu fonda ili na vrste investicija koje fond poseduje: . transport. predstavljajući dodatnu konkurenciju. Firme ža koje su ovakvi investitori zainteresovani su obično «srednje kompanije)) -veće od porodičnih biznisa. Obveznički investicioni fondovi (Fondovi prihoda): više od 75 . Generalno. kao i izlaznu strategiju. koji za - regije u razvoju (emerging markets) Brazil. tako što fondovi koncentrišu sitnu tražnju i uvode je na tržište. svako prema svojim fin.1. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je pojava stranih investicionih fonda veoma uticala na razvoj našeg tržišta. gotovo svaki portfolio. zlata i drugih plemenitih metala. Značaj investicionih fondova u tranziciji privrede Srbije Investicioni fondovi vrlo su poželjni i od njihovog prisustva i aktivnosti umnogome zavisi razvoj tržišta kapitala. gde domaći učesnici imaju malo iskustvo u ulaganju u hartije od vrednosti. poboljšanje bilansa firme). tehnologija. u situaciji kada investicioni fondovi nemaju istorijske rezultate poslovanja.drugo je pitanje. dodatni kapital kako bi se ojačala firma. ukoliko je izlazna strategija fonda listiranje kompanije na berzi. Cilj fondova je da pre svega obezbede dodatnu likvidnost na finansijskom tržištu. 31. za male investitore. Investicioni fond svoju politiku ulaganja prezentuje u Prospektu fonda. Svi ovi fondovi pri ulasku u firmu obično imaju strategiju koja oslikava cilj ulaska (restmktuiranje firme koja je u lošoj poziciji. ali za razliku od venture capital fondova. sad što kasnimo . Nastanak i razvoj investicionih fondova u Srbiji Nakon što je zaokružena regulativa fmansijskog tržišta donošenjem Zakona o investicionim fondovima. Uključivanje fondova trebalo bi da poveća likvidnost tržišta. Moderna portfolio teorija je skoncentrisana na diversifikaciju kao osnov za upravljanje portfoliom.deonički investicioni fondovi (Fondovi rasta vrednosti imovine): više od 75% sredstava ulažu u akcije . a što je bio slučaj sa svim tržištima u regionu u poslednjih nekoliko godina. U situaciji kada celo tržište raste. Fondovi predstavljaju i institucije ekonomske demokrati]e obezbeđujući svima da uzmu učešće u ekonomskoj utakmici. Singapur. Kina (BRIC). početkom 2007.Koreja Australija." 7 Objavljen u: "Službeni glasnik RS" BR. J. Indija. Ne treba očekivati bum u prvim mesecima.46/06). sirovine i energija. ostvaruje značajne stope rasta. Turska. jedna od njih je podizanje cene kapitala. efekti će biti osetni. ali za godinu-dve od sada. - Istočna evropa (Rumunija. 107/06. već treba osnivati i domaće koji bi predstavljali bitnu komponentu razvoja privrede.. U situaciji kada je fmansijsko tržište još uvek mlado. a njihov kapacitet da preokrenu kompaniju svakako nije zanemarljiv. Poljska. ali u poslednje vreme se sve češće udružuje više pojedinaca kako bi obezbedili više sredstava.

Takođe. generalno. hartije NIS. pojedine kompanije počele su ozbiljnije da daju prospekte i nude tržištu nove informacije. pre svega. a ni razliku između investicionog i penzionog stanovništva. 55 . samo treba dobro oceniti koja mogućnost donosi veću korist. imovina fondova se duplirala u prošloj godini i trenutno iznosi oko 1. V: Globalizacija svetske ekonomije. GLA VA TRE ĆA BERZ E I BERZ ANSK O POSL OVAN JE ** Dickov. godine. Treba napomenuti da fondovima upravljaju stmčnjaci. ali se smatra da će inicijalnu kapislu dati prelazak jednog dela štednje stanovništva iz banaka u investicione fondove. Razvoj investicionih fondova je dosta brz. Prvi je da se većinski delovi kapitala javnih preduzeća prodaju strateškim partnerima. pravljenje regionalnog giganta jer bi u tom slučaju cena preduzeća brže rasla. mogućnost stvaranja dodatne vrednosti. njima naše tržištu nema šta ponuditi. dok bi se manji deo kapitala pojavio na berzi. kako domaće tako i strane investicione fondove. Dalji razvoj fondova u Srbiji zavisiće i od brzine širenja kulture investiranja. na svim tržištima atraktivne. Stylos. Novi Sad. Dok bi cilj ozbiljnog investicionog fonda bio. To su kompanije čije su akcije. procenjuju potencijal preduzeća. Ovo će s jedne strane proširiti mogućnost za investicije a s druge strane na ovaj način će preduzeća dolaziti do povoljnijih sredstava za finasiranje svoga poslovanj a. Trenutna situacija na domaćem fonda. donošenjem svežeg kapitala ubrzava se i privatizacija. takođe. na primer. jer je to bitan uslov za ulaganje prikupljenog novca finansijsk om tržištu je takva da nema dovoljno kvalitetnih hartija od vrednosti. doprineli povećanju efikasnosti privrede. Ako "bi danas došlo pet investicionih fondova sa po milion evra da se poigraju na našem tržištu. Ekonomika moderna. Cilj je da mlekare koje su kupljene budu toliko profitabilne da mogu da izađu na inostrane berze i da nekoliko puta povećaju svoju vrednost. Sobzirom da im naše tržište neće imati šta ponuditi oni će svoj kapital preusmeriti na tržišta na kojima će ga moći oploditi pod povoljnijim uslovima.2 milijardi evra. Pojava investicionih fondova u zemljama u tranziciji ubrzali su sam proces tranzicije. Investicionim fondovima konstantno treba materijal sa kojim će se igrati. telekomunikacija. Za razvoj domaćeg tržišta kapitala veoma je važno osnivanje više domaćih investicionih fondova. jer većina ljudi danas ne zna razliku između akcije i obveznice. Nema sumlje u to da bi preduzeće u oba slučaja sa prilivom svežeg kapitala modernizovalo proizvodnju. str. Iz tog razloga bi država trebala da ponudi hartije od kompanija čiji je ona stopostotni vlasnik tj. Jer. a planira se ulaganje još najmanje 60 miliona evra. oni kupuju i prodaju zarađujući na kapitalnoj dobiti. sa znanjem i iskustvom koje im omogućava da procene vrednost kompanija i projekata. kao i smanjenju troškova investiranja. Međutim u budućem periodu treba očekivati da će sve veći broj preduzeća izdavati svoje hartije od vrednosti čime će se ponuda hartija povećati. a to ne mogu stalno da rade sa pet hartija. Prema drugom scenariju investicioni fond je taj koji bi uložio u preduzeće. Deset do 15 odsto kapitala tih kompanija na tržištu bio bi značajan podsticaj i za postojeće i za nove. Do sada je u mlekare uloženo 110 miliona evra.15 Nedepozitne finansijske institucije Nedepozitne jinansijske institucije 93 menadžment nisu predstavljali opasnost od preuzimanja. a daje tražnja sve veća. Jedan od primera je kupovina pet mlekara u Srbiji od strane investicionog fonda „Salford". U Hrvatskoj. Razlika je u tome što bi se preduzeće u slučaju da strateški partner postane većinski vlasnik verovatno ne bi širilo van okvira ovog tržišta. Oni. Udeo investicionih fondova mogao bi biti mnogo veći da se na Zakon o investicionim fondovima nije čekalo još od 1997. kao i rizike vezane za okolnosti poslovanja. koji plasiraju kapital i prate performanse investicija. poboljšalo uslove rada i kvalitet svojih proizvoda. Takođe je veoma važno razvijanje finasijskog tržišta. Mnogi stručnjaci su izdvojili dva scenarija za preuzimanje javnih preduzeća. Brzinu razvoja investicionih fondova kod nas teško je predvideti. EPS. 2004.

tako da se smatra daje skoro svaki četvrti punoletni stanovnik ove zemlje akcionar. razvoj trgovine nametnuo je potrebu da se kupoprodaje obavljajtt na sigurniji. osnovana kao jedina berza uopšte . Prvo su nastale robne berze. a posle rata je ukinuta. Uporedo sa razvojem industrijske proizvodnje i jačanjem gradova. 1. Osnovana je 1792. 1929. Ruenu 1556. U SAD broj 8 Isto. lakši i organizovaniji način.robna berza pod nazivom Produktna berza u Novom Sadu. u Skoplju (robna) i dr. u Novom Sadu i Sombora (obe robne). više nije bilo moguće da se na jednom mestu obavlja trgovanje kao ranije. Značajnu ulogu na svetskom fmansijskom tržištu imala je posle prvog svetskog rata. 1/1959.d. poljoprivrede i pomorskog saobraćaja. Züricher Effektenbörse (Ciriška berza) i dr. Prema preovladjajućim stavovima prva berza osnovana u Anversu (Antwerpenu). i to Uredbom o osnivanju produktne berze u Novom Sadu koju je donelo Izvršno veće NR Srbije krajem 1958. Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurtska berza). na kojoj se trgovalo robama i trgovačkim efektima (mešovita berza) osnovana je 1886 u Beogradu na osnovu Zakona o berzama.9 U našoj zemlji. devizama. Nekadašnji vašari su prevaziđeni.1440. Njujorška berza . . a to je uticalo podsticajno na razvoj industrije. godine. London Stock Exchange (Londonska berza). Kasnije ovaj naziv postaje opšte prihvaćen i u drugim gradovima gde se osnivaju berze. a delimično i investicionim certifikatima.106 Berze i berzansko poslovanje___________________=============^^ Berze i berzansko poslovanje 16 proizvodima poznatih osobina. Postoje rastao broj trgovaca. Takođe. a količina robe se još brže uvećavala. pored ove jedne robne. Na berzi posluju sledeći učesnici: Najznačajnije svetske fmansijske berze jesu: New York Stock Exchange (Njujorška berza). kod nas je 1959.2. prema jednom objašnjenju . Posle drugog svetskog rata. br.8 Kasnije su osnovane berze u Lionu 1546. Tokyo Stock Exchange (Tokijska berza). Berza u Zagrebu osnovana je 1920. postoji još i -Beogradska berza a. a više nije bilo neophodna da se donose ni uzorci. Najpoznatije svetske berze akcionara je u stalnom porastu. organizuju se sajmovi na kojima se izlažu samo uzorci. u Ljubljani (obe mešovite). 9Uredba je objavljena u Službenom glasniku NR Srbije. savezno ministarstvo za trgovinu dalo je dozvolu za rad Robnoj berzi u Subotici. Beograd. Sastancima su mogli da prisustvuju. hartijama od vrednosti zlatom i produktima. Na ovim prvim berzama trgovalo se hartijama od vrednosti i novcem. Amsterdamu 1602 itd. Trgovalo se malim brojem proizvoda koji su imali posebnu važnost za to podneblje. Parizu 1563. Tako su stvoreni uslovi da se pojave berze. na utvrđenom mestu i po usvojenim pravilima. Rad Beogradske berze je obnovljen 1989.1460. zahvaljujući razvoju hartija od vrednosti nastale su efektne berze. Tuluzi 1549. Londonu 1570. a prema drugom nešto ranije . Tek kasnije. Na njoj se trguje skoro isključivo akcijama. U našim krajevima je prva berza. Zbog toga su u dalekoj prošlosti organizovani vašari na kojima se okupljao veliki broj trgovaca koji su kupovali ili prodavali raznovrsnu robu. Na osnovu iskustava koja su stečena u organizovanju sajmova. Kupovala se i prodavala roba čije osobine su bile poznate svim trgovcima. Na njoj se trgovalo valutama. Berza je radila do početka Drugog svetskog rata. Hamburgul558. trgovina je dobila sve veći značaj.. jednostavnija i uspešnija. Takvo rešenje je doprinelo da trgovina bude lakša. osnovane su u drugoj polovini XV veka. 1924. i da učestvuju u trgovanju samo oni koji su ispunjavli određene uslove. kao institucije u kojima ovlašćena lica obavljaju trgovinu određenim materijalom. Berze. što je i razumljivo. Umesto vašara na kojima se izlaže celokupna količina robe. Pre toga.NYSE (New York Stock Exchange) je najveća finansijska berza u SAD a bila je donedavno najveća berza na svetu. a kasnije 1924. zakazuju se sastanci između trgovaca.

osnovana Berza u Budimpešti. Na njoj se trguje akcijama. koji posreduje u slučaju povećanog interesa za poslovima i u vezi sa ponudama. Ima pravni položaj javnopravne organizacije koja se nalazi pod strogim nadzorom države. Na berzi trguju i državni brokeri koji su od strane vlade ovlašćeni da trguju hartijama od vrednosti. posrednik (commission broker). osim ostalog. U 1987 Tokijska berza je po značaju nadmašila Njujoršku berzu. To su berze u Cirihu. zatim SEAQ-I (Stock Exchange Aulomated Quotation Svstem International) u Velikoj Britaniji. Na njoj se trguje. d) registrovani makleri (registered iraders). Takođe. Počev od 1820 na njoj se trguje i akcijama. Na njoj trguju ne samo velike kompanije (banke. a kretanje kurseva akcija izražava u indeksima (najznačajniji je Financial Times Idex. oko dve trećine ukupnog obima je skoncentrisano u Frankfurtu.3. vlasnička transformacija naše privrede ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Neka su. 1. Londonska berza prolazi kroz duboku transformaciju. akcionarskog društva. zaključuju poslove za svoj račun. ali i drugim hartijama od vrcdnosli. Pariška berza je najveća od 7 francuskih berzi koja obrađuje više od 95% ukupog obima trgovanja u Francuskoj. Sedište tržišta evroobveznica je takođe u Londonu. primenjuje indeks PX50. ali aktivna i. Standard and Poor's 500 (S&P 500). evrojenskih. osiguravajuća društva i dr. relativno mala. Frankfurtska berza u savremenim uslovima sve više dobija na značaju i predstavlja jednu od najvećih fmansijskih institucija u svetu. Tipični predmet berzanskih poslova sa akcijama predstavljaju tzv. 1. u Češkoj je poznato i vanberzansko tržište hartija od vrednosti RM System sa sedištem u Pragu osnovan 1993. poznato je vanberzansko tržište hartija u vrednosti pod nazivom RM-Svstem Slovakia sa sedištem u Bratislavi.: Finansijska tržišta i berzanski menadžment.5. Za razliku od procesa privatizacije u kome dolazi do prvobitne.TSE (Tokyo Stock Exchange) osnovana je 1878. iako se u literaturi navodi daje prva berza u Londonu osnovana već 1570.4. koji realizuje posao sa određenim hartijama od vrednosti i istupa kao broker ili diler zavisno od komitentovog naloga. koja je bila osnovana 1922. članovi berze nisu fizička lica. koji imaju ovlašćenje da poslove zaključuju neposredno sa fizičkim licima. Ona uvek rado dočekuje inostrane listinge akcija. investicioni fondovi. Džoberi su članovi berze. Značajni udeo u njenom poslovanju otpada na strane hartije od vrednosti. S&P 100. Svajcarske tri berze imaju finansijski ogroman uticaj za tako malu zemlju. na koje otpada značajni udeo berzanske trgovine. U Slovačkoj je 1992 obnovljena delatnost Bratislavske berze. Grandiozni razvoj japanske privrede. osnovana Berza u Varšavi. doprineo je jačanju značaja ove berze.vanberzanska (diierska) tržišta hartija od vrednosti: američko NASDAQ organizovano od Nacionalne asocijacije dilera SAD.106 Berze i berzansko poslovanje___________________=============^^ Berze i berzansko poslovanje 17 25 Komazec S.. g. maklerske firme. Elektronska tržišta Evropske berze su: kao najrazvijenija Londonska berza.).FTSE 100). osnovana 1871. Većina ostalih tržišta akcija u Evropi postoji već mnogo godina. privatni makleri i službeni berzanski makleri. obveznicama. koji je izveden od strane dnevnog lista Frankfurter Allge-imeine Zeitung i dr. Do prvog svetskog rata bila je najznačajnija berza u svetu. U organizacionopravnom pogledu predstavlja privatnu kompaniju u obliku akcionarskog društva njene akcije glase na ime. 1. Postoje ponude evrodolarskih obveznica. već isključivo tzv. SOFFEX u Svajcarskoj i dr. prema obimu trgovine je ispod Tokijske i Njujorške. Londonska kraljevska berza . investicionim certifikatima. kao ona u Holandiji i Belgiji. samo domaćim hanijama od vrednosti. Na njoj se trguje akcijama i obveznicama domaćih ali i stranih emitenata (pretežno a-meričkih i japanskih). Najpoznatije berze u Evropi a) specijalist. L" svojstvu brokera istupaju članovi berze. imala je 2559 listiranih kompanija od kojih su 2006 bile domaće korporacije. U Mađarskoj je 1990. bila glavna vodeća berza u svetu po broju listitiga kompanija. privatizacija društvenih i državnih preduzeća u obliku nastajanja brojnih akcionarskih društava. Pravu revoluciju je izazvalo sistem trgovanja putem ekrana. osnovne hartije od vrednosti (Standardwerte). g. i predstavljaće društvenu akciju bez ikakvih rezultata i efekata. U postsocijalističkim zemljama najpoznatija je Praška berza hartija od vrednosti (BCPP). u pretežnoj meri. Članovi berze su kreditne organizacije. Amsterdamska berza je po veličini tržišne kapitalizacije trinaesta u svetu. koje primenjuje tehnološki indeks Na-sdaq Composite. Takođe.LSE (London Royal Stock Exchange) osnovana je 1802. Najznačajniji indeks akcija na ovoj berzi je NIKKEI 225 čija se polazna osnova vezuje za 1949 i zasniva na prosečnom kotiranju akcija oko 225 preduzeca.Londonska berza pripada najskupljim berzama u svetu. Moody's index. Tokijska berza . primarne distribucije akcija među korisnicima privatizacije u pretežnoj meri na administrativni . b) c) operativni mokier (floor broker). naročito posle Drugog svetskog rata. Radi se o akcijama 21. koji prodaju i kupuju hartije od vrednosti za svoj račun. Ona je krajem 1990. mada se trgovanje može odvijati bilo gde. Na određivanje kursa akcija primenjuju se indeksi akcija: The Dow-Jones index. čiji je broj ograničen na 95. Njeni učesnici su brokeri i džoberi (jobberi). U svetu postoje elektronska .VPŠ Čačak 2006g. u Češkoj. koje primenjuje svoj indeks PK 30. Frankfurtska berza (Frankfurter Wertpapierbörse) osnovana je 1585 kada se na njoj trgovalo isključivo mencama. Mada postoji nekoliko drugih berzi u Nemačkoj. U protivnom. Frankfurtska berza. Značaj berzi u razvoju tržišne privrede Dakle. već i sitni akcionari. Bazelu i Ženevi. Milanska berza jedina ima međunarodni značaj iako postoji još 9 u Italiji. po pravilu bez značajnijeg mešanja vlade. koji zaključuje posao na osnovu ovlašćenja svoje firme. sa prekidom u poslovanju za vremc okupacije i posle II svetskog rata. Berza primenjuje DAX index koji se zasniva na kotiranju akcija 30 najznačajnijih preduzeca i banaka u SR Ncmačkoj. iziskuje kao neminovnost potrebu organizovanja tržišta na kome će se trgovati akcijama ovih preduzeća. Ristić Ž. Kurs hartija od vrednosti određuje se prema odnosu ponude i tražnje i izražava se u američkim dolarima. a u Poljskoj je 1991. obnovljena 1992. Obveznice se nude u svakoj valuti. te FAZ index.

Na robnim berzama se trguje standardizovanim proizvodima. a članovi obezbeđuju imovinu i određuju uslove rada i način poslovanja (Beogradska berza. vašara. dakle konkretnih vrednosti. uglavnom.. Raznovrsnost predmeta. Broj članova. str. tj. Novi Sad. str. a onda su usvojeni zakoni. a posrednici su državni činovnici.Britanija). Zato su ovakve berze pod uticajem i kontrolom države i nazivaju se i polusamostalne berze (u Italiji. regulisani. neophodno je kreirati uslove za njihovu brzu i elastičnu preraspodelu i to obczbeđivanjem njihove cirkulacije na prirodan. Prvi oblici vrednosnih hartija su omogućili začetak finansijske berze. U ovakvim slučajevima. dclova kontinenata. privatne i mešovite. Berze javnog karaktera osniva država koja obezbeđuje sredstva za rad. Ovi procesi posebno su intenzivni i sveobuhvatni u Evropskoj uniji. Stylos. Ad e). Većina nemačkih berzi je ovakvog tipa.. prema kriterijumima iz zakona. regiona.. imaju i današnje berze. a u okviru nje . Način nastanka.. Vrste berzi Sama suština berzi. Spontanost u nastajanju je jedna od ključnih karakteristika vodećih berzi savremenog sveta..Prema načinu nastanka.naročito izraženi na polju tzv. kao posledica procesa integracije nacionalnih privreda na regionalnoj i univerzalnoj osnovi. a unutar ovoga prava hartija od vrednosti. berze imaju u tržišnoj privredi nezamenljivu ulogu i višestruki značaj: metali. postoje u nedovoljno razvijenim tržišnim iislovima. prve berze bavile su se nekom vrstom dokumenata. Neprofitne berze ne dele prihod svojim članovima. Već su prvi sastanci u kući flamanskog trgovca imali sve one elemente. 2004..: Ekonomija evropske monetarne unije.berze hartija od vrednosti i robne berze. tj. pa i pored naglog razvoja u poslednjih dvadeset godina . neprofitnog tipa. 1) 2) predstavljaju organizovano i od strane države kontrolisano tržište novca. Tako je nastala i Beogradska berza. zemlje u kojima su berze relativno kasno nastale. Ad d). kao što su 10 De Gruew P. V: Globalizacija svetske ekonomije. sajmova. str. Berze privatnog karaktera osnivaju akcionari koji obezbeđuju sredstva za rad i zbog odnosa prema državi nazivaju se i samostalne berze (SAD i V. Istorijski posmatrano.579. U poslednje tri decenije razvijeno je tržište finansijskim derivatima i na vodećim robnim berzama fjučersi i opcije imaju sve veći značaj. berze se mogu podeliti na profitne i neprofitne. koji u savremenim uslovima prerasta u univerzalni proces globalizacije. Taj proces je bio dugotrajan i hartije od vrednosti tek u drugoj polovini XX veka dobijaju punu afirmaciju kao osnovni berzanski materijal. Kada su u pitanju berze koje su nastale spontano. i pored ukupnog postepenog razvoja tržišta i trgovine. Priroda položaj a. prvo su nastajali propisi. Ad b). 2005.putem tržišta. Dakle. berze mogu biti javne. Ad a).. Ad c). u literaturi se najčešće navode sledeći kriterijumi kao osnov za klasifikaciju berzi:" a) b) c) d) e) f) Predmet trgovine. Na drugoj strani su berze koje nemaju čvrsta ograničenja u broju članova status članova se postiže ispunjavanjem uslova koji su utvrđeni zakonom i propisma berze. Članovi berze ostvaruju zaradu naplatom provizije na osnovu zaključenih poslova. koji imaju manjak sredstava. odnosa u nacionalnoj 3) ukoliko se ne zloupotrebi]' avaj u pozitivno utiču na harmonizaciju i stabilnost privredi. sve intenzivnije se ispoljavaju tendencije unifikacije i harmonizacije prava. Španiji. Ekonomika moderna.o. i uglavnom. Iz tih razloga. Neke berze su nastale na osnovu zakona ili propisa kojima je defmisano sve što je od značaja za njihovo osnivanje i rad. Na finansijskim berzama se trguje akcijama. IV izdanje. 2004. 357-382. Iako je tačno da u samom početku trgovine stoji razmena roba. npr). prvenstveno trgovinskog.. U praksi postoje i mešovite berze u kojima se trguje i produktima i hartijama od vrednosti.Prema predmetu trgovine. neophodno je imati u vidu sledeće: prvo su nastajale ovakve berze. kafa i fmansijskim derivatima. društvenog i političkog povezivanja zemalja.6. Izdavačka knjižarska zadruga 27 Zorana Stojanovica . Belgiji). redistribuiraju se od onih koji imaju višak sredstava ka onima. ovakve berze su prvo nastale. kao i same institucije berze.svojevrsnim hartijama od vrednosti izdatim na osnovu robe.o. Mešovite berze osniva država. kompanijskog prava i prava finansijskog tržišta. što implicira podelu na dve grupe . Velike berze su. Profitne berze dele među svojim članovima profit koji ostvare poslovanjem. Novi Sad.Prema prirodi položaja. postoje robne (produktne) i finansijske (efektne).Prema cilju osnivanja. odnosno znaka vrednosti . 64-70.Prema broju članova postoje berze kod kojih je strogo određen broj članova i ne može se povećavati. ekonomskog. Najčešća podela berzi je po vrstama predmeta trgovine. gde su njeni organi doneli brojne direktive kojima se harmonizuju propisi u ovim oblastima...Osim toga. .Ove uslove može da obezbedi jedino berza. Prevod 11MATE. Cilj poslovanja. 11 Ovakav način osnivanja tipičan je za Dickov.. u špekulantske svrhe.106 Berze i berzansko poslovanje___________________=============^^ Berze i berzansko poslovanje 18 način. žitarice. nafta. propisi su izvedeni iz prakse koja je već postojala. koji u suštini. Put do nastanka savremenih berzi vodio je od slučajnih susreta trgovaca. propisi i pravila kojima je regulisan rad. Mishkin F i Eakins S: Finansijska tržišta i institucije. a onda je razvijena praksa. olakšavaju i ubrzavaju promet novca. berze se mogu podeliti na spontane ili zasnovane na zakonu. do sastanaka odabranih učesnika i formalizovanja trgovanja u instituciji koja je nazvana berza. ekonomski način . Bez obzira na sva ograničenja koja su navedena. obveznicama.Sremski Karlovci. Na međunarodnom planu. ali su one rede u odnosn na čisto robne ili efektne berze. devizama. jer na taj način uvećavaju sopstvenu zaradu. putem berzi vrši se preraspodela slobodnih novčanih sredstava u cilju njihove optimalne ekonomske alokacije. Upravo zbog toga je teško deliti berze istorijski ili po stepenu ovladanosti tehnologijom berzanske trgovine ili prema nekom drugom kriterijiimu. Nije postojao bilo kakav plan niti smišljena ljudska aktivnost već su berze nastajale kao izraz potreba i predstavljale su najbolji način da se olakša trgovanje.29 Monopolizacijom članstva postiže se privilegija trgovanja na berzi. d.ostala je ista. a članovi su stimulisani da razvijaju poslovanje.10 1. preko pijace.

1. U tim izmenama strukture imovine mogući su i gubici i dobici. obveznice. To znači da se tekuće cene efekata formiraju na osnovu ponude i tražnje na tržištu kapitala. 3j Kontinuitet ovog tržišta smanjuje i kolebanje hartija od vrednosti (efekata). vrši raspodelu nadležnosti medu maklerima. Ono vrši kontrolu rada maklera. Poslovni organ berze donosi pravilnik o radu berze. članova efektae berze. . čineći je (prema potrebama) više ili manje likvidnom. predstavnici firmi koji ne učestvuju na berzi.106 Berze i berzansko poslovanje___________________=============^^ Berze i berzansko poslovanje 19 Ad f).7. pojedincima. a na mešovitim se trguje većim brojem robe ili hartija od vređnosti. Novčane berze (tržište novca). ili svaki potencijalni kupac. bilo da je reč o pravnom ili fizičkom licu. MATE d. ponude i tražnje) je osnova stabilnosti celokupne ekonomije. zvanični makleri. 1. drugi institucionalni investitori..9-25. u pitanju je mešovita berza. efektne berze predstavljaju moderno organizovan tržišni mehanizam. osim ako nije reč o dilerima koji nastupaju u svoje ime i za svoj račun. Na primarnom tržištu investitori mogu da nastupe i neposredno (bez berzanskog posrednika). način postupanja brokera i dilera u trgovanju.12 Prema tome. Trgovanje traje tokom perioda koji se naziva aukcija. Tokijskoj. mesto na kome se organizovano trguje standardizovanim tržišnim materijalom (hartijama od vređnosti). Ako se na berzi trguje velikim brojem materijala. uslove pod kojima brokersko dilerska društva postaju njeni članovi. to su institucije čije informacije o kretanju kurseva efekata imaju prvorazredan značaj za vođenje poslova svih subjekata.o. Tržište kapitala i Sa stanovišta predmeta poslovanja sve berze se mogu podeliti 30 na: berze 1) 2) 3) 4) Efektne berze (ili tržište kapitala). na kojima se vrše transakcije hartijama od vrednosti u kojima se obaveze ne izvršavaju odmah. Komisiju za registraciju i davanje dozvole za plasman efekata na berzi sačinjavaju predstavnici banaka. Berza je institucija finansijskog tržišta. Zajedničko svim vrstama berzi je postojanje određenih organa berze: 1) Organ za rukovodjenje berzom. što povećava njihovu likvidnost. bez koje bi se teško mogla privući sredstva (kapital) investitora koji ulažu u te efekte. To je Beogradska berza. Investitor je postojeći vlasnik hartije od vrednosti. 2) Komisija za registraciju i davanje dozvole za plasman i emisije efekata na berzi. 1. odnosno sposobnost lake i brze konverzije u gotov novac putem prodaje hartija od vrednosti na ovom tržištu. vrši kontrolu berzanskih kurseva a.. uz alokaciju fmansijskuh sredstava u rentabilne investicione projekte. emitenti efekata. Kontinuitet berze efekata smatra se neophodnim za očuvanje likvidnosti hartija od vrednosti. Na isti način se radi na Ciriškoj berzi. Efektne berze mogu biti: 1) Terminske berze. a svi nalozi za prodaju po najvišim cenama. 4) Berzanaki sud. tako i posebno. Informacije o izvršenim kupovinama i prodajama i cenama hartija od vrednosti objavljuju se u fmansijskoj i dnevnoj štampi. kretanja na efektnoj berzi (kurseva.: Tržišta kapitala. ali i za vođenje makroekonomske politike. dakle. Efektna berza stoga predstavlja specijalizovano tržište kapitala na kojem se vrši komisiona prodaja hartija od vrednosti dugoročnog karaktera (uglavnom iznad roka od jedne godine). Londonskoj berz i dr. certifikati). dolazak do slobodnih (ponudjenih) kapitala. Efektne berze Tržište kapitala (efektne berze) odnose se na onaj deo fmansijskog tržišta na kojem se kupuje i prodaje finansijski kapital (akcije. korporacijama. Smisao trgovanja efekttma je u tome da se svi nalozi za kupovinu efekata izvrše po najnižim cenama. Profesionalno udruženje makiera čine samo predstavnici zvaničnih maklera. str. Stabilnost Foley B. a u trgovanju na berzi učestvuju samo preko berzanskog posrednika (brokera).Prema raznovrsnosti predmeta postoje berze na kojima se trguje samo jednom vrstom berzanskog materijala (specijalizovane berze). institucije opremljene savremenim sistemom za komuniciranje. Tržište kapitala obezbeđuje mvestitoiima .. dugoročnih). Zagreb. u zavisnosti od cena efekata na tržištu kada se vrši njihova kupovina ili prodaja. Specijalizovane berze su rede.preduzećima. Osnovni zadatak Komisije proizilazi iz njenog naziva. Organ za rukovođenje berzom čine predstavnici banaka. U Srbiji postoji samo jedna berza osnovana po zakonu. Ona svojim aktima utvrđuje pravila po kojima prima hartije na tržište. predstavlja finansijsku instituciju na kojoj se koncentriše ponuda i tražnjna kapitala (novčanog efekta)/1 Osnovni smisao akcionarskog (berzanskog) poslovanja je u tome što se preko berzi (tržišta kapitala) vrši ubrzavanje i uvećavanje privrednih i fmansijskili tokova putem emisije i prometa svih vrsta hartija od vrednosti (kako kratkoročnih.7.o. ili neposredno nakon zaključenja ugovora. Na taj način vlasnici ovih portfelja vrlo brzo mogu da menjaju strukturu svoje imovine. donosi bersanske uslove za rad.366 članova i taj broj se ne menja. određuje metode trgovanja i načina izračunavanja cena kao i način obaveštavanja o rezultatima postignutim u trgovanju. arbitraža i sud časti. pravila po kojima se ispostavljaju nalozi za trgovanje. društvima. a ponekad i jednitn i drugim materijalom. učestvuje u pripremi liste efekata koji se kotiraju na berzi. 3) Udruženje berzanskth maklera. ' Robne ili produktne berze. uz brzu izmenu strukture itivesticionih portfelja. investicioni fondovi i Njujorška berza ima 1. već u 33 12j2 The Wall Street Youmal publikuje isveštaj o cenama akcija na Njujorškoj berzi. što praktikuje svaka berza. ali i obrnuto. i drugi članovi berze. Berza efekta. Devizne berze. državi. 1998. a na aukcijama mogu učestvovati samo članovi berze koji zastupaju svoje klijente (stvarne kupce i prodavce). obezbeđuje ravnopravnost svih učesnika. transformaciju štediša (vlasnika kapitala) u poverioce. Funkcija berze efekata je da obezbedi stalno tržište hartija od vrednosti " po cenama koje ne odstupaju bitno od onih kojima su predhodno prodate ". Poseban značaj imaju akcije i obveznice. Frankfurtskoj berzi. vrši kontrolu i nadzor nad radom berze i vodi disciplinski postupak.

220. 13 Komazec S i Ristić Ž: Finansijska tržišta i berzanski menadžment. na kojima se ugovaraju poslovi i vrše transakcije dnevno (promptno). Predmet kupovine i prodaje novca odnosi se samo na žiralni ili depozitni novac (viškovi novca utvrđeni na određeni dan ili sat).7. Ovde Centralna banka može intervenisati u cilju zaštite deviznog kursa ili velikih fluktuacija kurseva. Promptni poslovi se odnose na svaku kupovinu i prodaju deviza koje se obavljaju odmah (promptno) ili najkasnije dva dana od obavljene operacije. Na tzv.20 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 119 nekom unapred utvrđenom roku. a kupovina ovog novca tražnju. 2006. na određeni odloženi rok. Novčane berze predstavljaju finansijske organizacije koje na tržištu novca obavljaju kupovinu i prodaju za račun svojih članova. obavljaju kupovine i prodaje deviza.14 Na deviznom tržištu sve devizne operacije vrše brokeri.13 To je primarno novčano tržište. Pravilnik o listingu. U stvari reč je o mnoštvu individualnih ekvilibrijuma. 1. kao cena devize. Na terminskom tižištu devizni kiirsevi mogu znatno više oscilirati i u većim rasponima u odnosu na promptno tržište. tako da je utvrđivanje cene novca (kamate) efikasnije i brže nego na drugim tržištima. 1. Predmet kupovine i prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti na ovom tržištu odnosi se samo na hartije od vrednosti koje emituje Centralna banka. učesnici na deviznim tržištima mogu istovremeno i kupovati i prodavati istu valiitu. Na berzi novca se vrši kupovina i prodaja kratkoročnih novčanih sredstava.3. uglavnom kod banaka. Za razliku od voditelja aukcije. Na ovom tržištu se javljaju i dileri kao trgovci devizama koji u ovlasćenim bankama (kao učesnicama na deviznom tržištu). ako je moguće ostvariti dobit.7. bez intervencije Centralne banke u zaštiti deviznog kursa. str. sekundarnom tržištu novca se vrši kupovina i prodaja svih oblika kratkoročnih hartija od vrednosti. Na deviznim berzama se obavljaju promptni i terminski poslovi. koncept jedinstvene ravnotežne cene je samo simplificirana imaginacija cena koja bi u ekonomskom smislu bila najbolja. Zbog kompleksnosti i ogromnog broja transakcija u praksi se dešava da pojedinačni transaktori imaju teškoća da prate sve ponuđene i tražene cene koje se istovremeno objavljuju. Višak žiralnog (depozitnog) novca. kratkoročnih hartija od vrednosti. Ponuda i tražnja su koncentrisane na jednom mestu i u isto vreme. Novčane berze Terminski poslovi se odnose na sve kupovine i prodaje deviza. To upućuje na zaključak da se ravnotežni odnosi postižu kao agregatni efekat koji je struktuiran iz difuznih efekata mnoštva finansijskih transakcija različitih volumena i cena. stoje i osnova za nastanak većeg deviznog rizika kod ovih transakcija.. 14 Isto. posao dilera na deviznom tržištu je mnogo složeniji. Pre svega u stvarnosti postoje na hiljade dilera koji istovremeno objavljuju cene ponude i tražnje po kojima bi oni razmenili dve valute. bez mogućnosti kupovine u svoje ime i za svoj račun. koji sačinjavaju generalnu kvazi ravnotežu tržišta. koje se kotiraju na ovom tržištu. tako što se vrši usklađivanja ponude i tražnje deviza i na toj osnovi utvrđuje devizni kurs. Naime. Imajući u vidu složenost u funkcionisanju deviznog tržišta. 2) Promptne berze efekata. ili koje ona proglasi takvim hartijama od vrednosti. odnosno sa stanovišta njegove mogućnosti da zaradi. str. Devizne berze -Na deviznim berzama se vrši kupovina i prodaja deviznih sredstava. 124. što dovodi do toga da dođe do istovremene razmene po različitim kursevima. . Određena. Istovremeno je pregled ponude i realizovane tražnje novca znatno bolji. čini ponudu.2. kada oni osciliraju iznad ili ispod gornje i donje granice dozvoljene oscilacije (koje određuje Centralna banka). Pojedinačni diler se obično bavi ravnotežom sa njegove tačke gledišta. standardizovana količina robe kojom se trguje na berzi. VPŠ Čačak.

u slučaju posrednog uticaja. Komazec S. Hartije od vrednosti mogu biti listirane na listingu A i listingu B. efikasan način podizanja kvaliteta jeste uspostavljanje različitih režima trgovanja i cena. U centru se nalaze četiri osnovne funkcije berze koje je ona preuzela od prvobitnog kruga udruženih trgovaca posrednika. odnosno centra berzanskog sistema sa ostalim njegovim elementima. odnosno organizovano i I ] Zakon o hartijama od vrednosti. Kliring i saldiranje. str. izvršena revizija fmansijskih izveštaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima. uz posebno ugovorno definisanje obaveza i zahteva. Kod ove funkcije. U najužem smislu reči. procedura listinga se ne sprovodi već se. odmah utvrđuje i onaj ko mora daje ispravi.3 godine. Tako se. poput berzi hartija od vrednosti. minimalno vreme poslovanja izdavaoca tri godine. glavni stimulans za podizanje standarda proizvodnje jeste veća cena koja se postiže za robu višeg režima trgovanja. zbog zakonske obaveze trgovanja na Berzi. U slučaju da standard proizvoda ne odgovara onome što je propisano uzansama berze plaćaju se bonifikacije kod preuzimanjna robe. 47/ 2006. knjigovodstvu i fmansijskim izveštajima. Službeni glasnik RS. delatnost posredničkih kuća . Kod robnih berzi se ne formiraju posebno različiti listinzi. Ovaj posao se vezuje na četvrtu funkciju (informisanje). odnosno tek kada se sve četiri uspostave do kraja. stavljaju na slobodno berzansko tržište. itd. Retko se dešava da se berza. osim u slučajevima promene celokupnog okruženja u kome je delovala. u ovom delu procesa berzanskog poslovanja. 1. Berze. Zbog toga berza mora da stoji između standarda koji su opšte prihvaćeni na tržištu koje pokriva. 2006. Trgovanje. a saglasnost daje Komisija za hartije od vrednosti. ovu delatnost prepuštaju. Hartija od vrednosti koja se prima na listing B mora da ispuni sledeće kriterijujne: - minimalni iznos ukupnog kapitala od 4 miliopna EUR.10 miliona EUR. Na taj način se. da izdavalac nije u postupku sankcije. može se reći i da se I berza uspostavila u punom obliku. International! Edition. a u zavisnosti od ispunjenosti kriterijuma koji su predviđeni. opisujući krug. Kada su u pitanju ostale hartije. 1) 2) 3) 4) Listing. iako se primaju na listing Berze. McGraw Hill. Te funkcije zajedničke su za sve članice berze i svaka od njih mora imati jednak pristup njima. ne podležu proceduri listinga. \ \ Ove četiri funkcije stapaju se u jedinstvenu tehnološku celinu koja počinje. te konačno do njenog preuzimanja od strane neke druge berze. u drugom slučaju. Economics. vezuju službe za proveru kvaliteta i kvantiteta robe. Ristić Ž. Prema tim propisima. ali se posebno trguje robom prvog kvaliteta. Ovlasćenje podraziimeva i određenu obavezu za učesnike u berzanskom trgovanju: roba se može primiti u trgovanje na berzi. da se trudi da domaće standarde prilagođava svetskim zahtevima i normama. za određenu nedoslednost.: Berze i berzansko poslovanje. Takođe. str. VPŠ Čačak. 515-527. preko kojih su čak uspele da berzanski standard robe postane reperni standard na određenom tržištu koje berza svojom aktivnošćii pokriva. posebno onom drugog. Na ove službe nadoveazuju se prateće koje im omogućavaju fonkcionisanje. ista. 205-249. S druge strane to dovodi. istovremeno. Bez uspostavljanja jedne od njih. Eighteenth Edition.. 2005. javno tržište i. kroz stalnu edukaciju proizvođača koji svoje proizvode plasiraju na berzi. te završava. što bi berzu dovelo do ugrožavanja jednog od segmenata na kome počiva trgovanje. jednom aktivna.8. minimalno vreme poslovanja izdavaoca .. koje su nastale u novije vreme. Savić J. Da bi se hartije od vrednosti pojavile na listingu A moraju da ispunjavaju sledeće uslove: - minimalan iznos ukupnog kapitala izdavaoca . Svaka od njih može se obavljati na nekoliko načina.. ili u deklarisnoj količini. Prateće delatnosti ne moraju da budu neposredni deo berze.u slučaju da se ispostavi da određeni lot39 robe nije deklarisanog kvaliteta.21 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 119 36 Samuelson & Nordhaus. državne hartije. koja se može obavljati neposredno. kako bi što veću količinu robe privukla na svoje.. do osipanja članstva i pada prometa na berzi. Sva preduzeća koja svoje hartije od vrednosti iznose na Berzu obavezna su da objave i dostave Berzi Prospekt koji sadrži sve relevantne informacije o kompaniji. Postupak za listing akcija na Beogradskoj berzi je propisan i definisan aktima Berze40 koje donosi Upravni odbor. upravo onim redosledom kako su navedene. Informisanje. Funkcije berze 1j U institucionalnom smislu berzu čine četiri osnovne službe koje ispunjavaju njene ključne funkcije. berza počinje da stagnira i da gubi smisao. Starije berze su razvile sopstvene službe. jedino ako je dat i tipski sertifikat ovlašćene agencije. ili pri slabljenju neke od njih u relativno kraćem periodu. potpuno uruši i nestane. stečaja ili likvidacije. onda se može smatrati daje odgovorna agencija za procenu kvaliteta i kvantiteta robe. . 37 38 i \ I I Od posebne važnosti je proces prilagođavanja proizvoda usvojenom berzanskom standardu. One su kumulativne. br.38 Berza je po strukturi slična koncentričnim krugovima. ova funkcija se iscrpljuje u obezbeđivanju određenog kvaliteta i količine robe kojom se na berzi trguje. postojećim specijalizovanim agencijama za proveru kvaliteta i kvantiteta robe. Preduzeće ima punu odgovornost za tačnost i urednost sadržaja Prospekta. osim kada je reč o funkciji trgovanja. Četiri ključne funkcije berze su:37 j Zadatak listinga je da obezbedi da se na berzi nađu što kvalitetniji predmeti trgovanja. sa pozitivnim mišljenjem bez rezerve. nastavlja se i razvija. berzu čini sam centar. Ove agencije se nazivaju ovlašćenim berzanskim agencijama. njenim operacijama. Singapore. Kriterijumi propisani aktima berze pnmenjuju se za one izdavaoce hartija koji po sopstvenoj odluci žele da listiraju svoje hartije na nekom od listinga berze. te kroz obezbeđivanje raznih vidova stručne i tehničke pomoći. Naravno. ali im je suština kod svake berze i svake vrste berze. Na robnim berzama. U dužem periodu to može da dovede do neraspoloženja proizvođača prema berzanskom načinu poslovanja. Svrha ovakvog postupka je obezbeđivanje sigurnosti trgovanja i uvođenje odgovornosti za ono što se na berzi dešava . gde je prvi listing za najkvalitetnije predmete trgovanja.članica berze predstavlja prateću delatnost. uz robne berze.

Medjutim. a pre svega o ostvarenom trgovanju. pošto berza sama ne srne da trguje njena delatnost se svodi na organizaciju trgovanja za članice-ovlašćene posrednike.ponudu i tražnju. srce njene delatnosti. Osnove berzanskog poslovanja. a nekada. čime se rasterećuje njihova osnovna delatnost. naravno i zarađuje na berzi. Najpre berza obaveštava javnost o svim aktivnostima koje se tu događaju. Država. Hartije koje želi da proda nalogom za prenos. što je na razvijenim berzama preovlađujće. pomerajući cene povlačenjem ili puštanjem robe na berzu.. čiji je interes za prodaju na berzi očigledan: dobijaju neposredan i javan proces na koji mogu trenutno da utiču. Berzansko poslovanje karaktenše načelo javnosti. kao dva ishodišta celog procesa. jednostavno igraju za svoj račun. tako da i njena funkcija trgovanja mora da ima jasno profilisane ove dve strane. uloga države je svakako nezamenljiva.22 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 119 izvršena revizija fmansijskih izveštaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima. da izdavalac nije u postupku sanacije. Ipak. Berza mora da uspostavi i mehanizam poslovanja koji će pružiti dodatnu sigurnost učesnicima. niti ravnomerno priticanje sirovina. odnosno nalog za kupovinu i prodaju. ili za račun klijenta koje ne zanima ni osnovni proizvod. Ta zaštita se odnosi na tržište oscilacija do kojih može da dođe usled raznih netržišnih kretanja. terminskom prodajom mogu da obezbede ravnomerno priticanje sredstava za svoju proizvodnju. i sami članovi berze dobijaju sve podatke koji imaju značaj za njihovo poslovanje. berzanska tabla ponude i tražnje. uparivanje ponude i tražnje i zaključivanje poslova. ovakav koncept gubi svoju realnu osnovu i brzo dovodi do berzanskih poremećaja. Ona je relativno rano počela da koristi berzansko poslovanje za svoje potrebe. . Dugalić i Štimac M. bez jasno defmisanih sektora primarne proizvodnje i sektora privrede. Hartije od vrednosti ne postoje fizički nego se njihovo posedovanje vodi u knjizi. Na ovaj način svi učesnici u trgovanju zaštićeni su od prevare. novac kupca hartije od vrednosti je pre trgovanja obezbeđen na - početnoj. srednjoj i zaključnoj ceni pojedinačnih berzanskih materijala. institucija trgovaca-posrednika i tržišta u celini. Ponuda je predstavljena primarnim proizvođačima. kotacij ama na berzi. stečaja ili likvidacije. Beograd 2005. obimu zaključenh poslova po vrsti i količini berzanskog materijala. koja svojom delatnošću deluje u pravcu umirivanja cenovnih i kursnih oscilacija. Od dokumenata na berzi su u trgovanju neophodni: nalog ponude i tražnje.41 Svaka trgovina mora da ima dve strane . Konačno. a to su računi na kojima se vode hartije od vrednosti. Zbog toga se njihov značajan deo svodi na kreiranje specifičnih berzanskih dokumenata . nego samo zarada na razlici u ceni. dok se drugi deo sastoji u propisivanju postupanja sa tim dokumentima. Ova se aktivnost vezuje za depo hartija od vrednosti. Jedno lice može da poseduje veći broj različitih hartija od vrednosti i one se vode na njegovom računu. kao što su vanredne prilike. U kliringu i saldiranju vode se računi svih učesnika u trgovanju. Starije i razvijenije berze ojačale su ovu funkciju pomoću posredničkih kuća veće finansijske snage koje se nazivaju specijalistima i market mejkerima. koji daje brokeru. zavisno po kom sistemu na berzi rade.svojevrsnih obrazaca. U suštini se uspostavlja dvojno računovodstvo. kao i računi pojedinih predmeta trgovnja. smešta celokupno berzansko poslovanje i aktivnost berzanskih posrednika. odnosno prodaju i kupovinu. Berza je sa stanovišta društvenog uređenja. U ovom segmentu delatnosti mora se obezbediti prikupljanje naloga ponude i tražnje. Takođe. Zatim. kao specifični berzanski kupoprodajni ugovor. od klimatskih do političkih. Tražnja je predstavljena prerađivačima i trgovinom. posebnom računu u banci i Centralni registar kontroliše njegov prenos na račun prodavca nakon trgovanja na berzi. pre svega spoljnom. »rezervišu« se na trgovačkom računu kako bi bile neometano prenete novom vlasniku nakon trgovanja na berzi i prenosa novca na novčani račun prodavca. I ovoj grupi berza obezbeđuje niz prednosti koje se poklapaju sa prednostima za ponudu. postoji sistem informisanja nadiežnih institucija koje kontrolišu rad berze. Druga funkcija berze. Između ta dva ishodišta se i V. trgovinska institucija. U pitanju je proces koji ima više dimenzija. Konačno. neophodna je zaključnica. nekada tražnju. I ovaj deo berzanskih aktivnosti mora da bude strogo formalizovan i standardizovan. jer se ne može dogoditi da neko prodaje ono što nema ili da ne preda prodato. akcionara Centralnog registra. U toj aktivnosti. berzanski posrednici nekada zastupaju ponudu. jer kupuje onda kada su cene niže. Konačno. a prodaje kada su više. dok se trgovanje ne podigne na zadovoljavajući nivo. Neophodno je da između ponude i tražnje stoji poseban posrednički sloj firmi. s pozitivnim mišljenjem bez rezerve. U početnoj fazi razvoja berze. Poslednja funkcija berze odnosi se na informisanje. U tom smislu berza ima obavezu da ima informacioni sistem radi obaveštavanja javnosti o: obimu ponude i tražnj e. jeste tgovanje. Berza je pre svega. potpuno neutralna institucija. Koncentracija delatnosti na jednom mestu donosi i velike uštede.

podaci o berzanskom trgovanju se objavljuju u sredstvima javnog informisanja. Jedino se kontinentalne berze izdržavaju od taksa za obavljene poslove i od članarina članstva berze. velika pijaca na kojoj se neprestano trguje posebnom robom. odnosno njihovi ovlasćeni stručni posrednici.o.1. . berza reprezentuje posebno stalno tržište na kome se po unapred utvrđenim uzansama i pravilima. u stvari. Kupovina i prodaja roba jesu predmet poslovanja berze shodno statutu i pravilima igre. Pored izveštaja i biltena koje publikuju berze. sedmične.. polugodišnje i godišnje izveštaje i ti podaci su osnovni izvor infonnisanja svih potencijalnih i aktivnih učesnika u berzanskom poslovanju. Na berzi se sve čini haotično. 2. berzanski posrednici -brokeri. IV izdanje. Prevod MATE.. koja se zove vrednosni papir. Berza je. BERZANSKO POSLOVANJE I BERZANSKI POSREDNICI 2. i dr. Sve berzanske poslove obavljaju članovi berze na samoj berzi sa posrednicima koji se nominuju kao senzali ili brokeri. Na berzi su prisutni kupci i prodavci.126 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 23 . Berze objavljuju dnevne. 15Mishkin F i Eakins S: Finansijska tržišta i institucije. koje rade kao deoničarska društva na principu sticanja profita. d. Na osnovu ovako definisanog pojma berzanskog posla mogu se utvrditi njihove osnovne karakteristike:4^ S zaključuju se na berzi. Na osonovu tako dobijenih podataka donose se odluke o kupovim ili prodaji nekog berzanskog materijala. i po utvrđenim vremenskim sekvencama kupuje i prodaje određena roba. U berzanske transakeije uiaze novac vrednosni papiii i roba. str. 2005. U suštini je sve ipak jednostavno u berzanskim pravilima: reč je o neprestanoj licitaciji. Tako je slučaj sa anglo-američkim berzama.15 Berzanski poslovi su ugovori o prodaji (kupovini) berzanskog materijala koje ovlasćena lica zaključuju na berzi prema utvrđenim pravilima.o.tržišnom materijalu kojiin se trguje.579-585. Berzansko poslovanje U teoriji i praksi.

. Službeni glasnik RS.126 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 24 43 Zakon o hartijama od vrednosti. br. 47/ 2006.

najčešće se koriste sledeće klasifikacije:46 Prema cilju.S. Propise o izvršavanju kontrole donosi organ koji je izdao dozvolu za rad berze. kojem je osnovni cilj ostvarivanje što većeg profita.25 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 S ugovaraju ih berzanski posrednici. Ovakvi poslovi imaju naglašenu spekulativnu dimenziju. Spekulativni poslovi se zaključuju zbog očekivanih promena cena u budućnosti. Prostorna se ostvaruje ako postoji razlika u ceni istog materijala na različitim berzama. Prema broju ugovora berzanski poslovi mogn biti prosti i složeni. materijalne i informacione resurse.2125. Cvetković LJ. S obzirom na vreme dospeldsti. Najčešće je rok unapred određen i iznosi od 15 do 30 dana po zaključenju posla o kupovini ili prodaji na efektivnoj berzi. Kontrolu zaključivanja i izvršavanja berzanskih poslova sprovodi berza. Grafopak.16 nacionalni dohodak poraste oko 21%. Isto pravno lice može biti osnivač samo jednog berzanskog posrednika. menadžment. u zavisnosti od prirode analize.. U tom ambijentu. Banka osnivač više posrednika. Ekonomski fakultet Subotica. Na berzi postoji berzanski kontrolor koji kontroliše rad i ponašanje učesnika na berzi. S zaključuju se na osnovu posebne forme. 45 Isto. kao i država. Kod ovih poslova javlja se vremenska distanca od dana zaključenja posla do njegovog izvršenja. str. Smisao berzanske kontrole je u tome da se spreče poremećaji i krize koje su u prošlosti potresale berze. tj. Schultz je izračunao da zahvaljujući porastu obrazovanja.17 Na stvaranje efikasne organizacije najveći uticaj imaju menadžeri kroz ostvarivanje ciljeva u Berzanski posrednid mogu se osnivati kao specijalizovani . dakle. Složeni poslovi imaju dva ili više ugovora koji mogu biti arbitražni. i obratno. 2. zbog toga se uspešnost preduzetništva i meri stopom prinosa na predujmijeni kapital45 Berzanski poslovi su brojni i raznovrsni pa se mogu podeliti prema različitim kriterijumima. finansijske. ali jednom trećinom kapitalu posrednika. a osnivaju se kao akcionarska društva ugovorom o osnivanju. U literaturi. Obrazovanje posrednika menadžera Pošto je obrazovanje integralni deo čoveka smatra se da stoga ono dobij a atribut ljudskog kapitala. tj.. Kod prvih sklapa se posao koji će izvršiti ugovorne strane. organizuje i kontroliše kadrovske. Izračitnavajući opravdanost ulaganja u ljudski kapital i uticaj obrazovanja na proizvodnju. samo lica koja imaju ovlašćenje za rad na berzi mogu zaključivati poslove na berzi. 2006.: Marketing menadžment. Svaki preduzetnik želi da ostvari što veći dobitak na uloženi kapital. S imaju j avni karakter. jer stvara proizvodne usluge koje imaju vrednost za privredu. 17 Vasiljev K. Berzanski posrednici mogu obavljati i sledeće poslove: ^ pružanje savetodavnili usluga u vezi sa emisijom i trgovinom hartija od vrednosti. berzanski poslovi se dele na stvarne i spekulativne. društva i pojedinca. Svop je ugovor o istovremenoj promptnoj kupovini i terminskoj prodaji berzanskog materijala. berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski. 2007. Promptni poslovi su jednostavni: plaćanje i isporuka materijala se vrše odmah po zaključenju ugovora.47 Kod vremenskog arbitraža istovremeno se zaključuje ugovor o kupovini berzanskog materijala po tekućem kursu i ugovor o prodaji na termin. Većina menadžera su akcionari iako je njihova centralna funkcija tzv. Akcije berzanskog posrednika donose dividendu i mogu glasiti samo na ime. S postoji razrađen sistem kontrole u izvršavanju. Preduzetništvo. Berzanski poslovi su ugovori o kupovini i prodaji berzanskog materijala. Kod terminskih poslova postoji vremenski razmak između zaključenja i izvršenja posla. Berzanski posrednici. ^ vođenje portfelja hartija od vrednosti za 16 Karavidić S: Menadžment obrazovanja. oni se odnose na poslove sklopljene na određeni rok. Pod berzanskim poslovima smatraju se samo oni koji se zaključe za berzanskim pultom. Arandjelovac. reportni i svop. Strano pravno lice može biti osnivač berzanskog posrednika pod uslo vima uzaj amnosti. Ovde postoji mogućnost da se izvrši zamena jednog berzanskog materijalaza drugim. Berzanski posrednici osnivaju se kao pravna lica. Berzanskog posrednika mogu osnovati najmanje tri pravna lica. Menadžer je preduzetnička osoba čije su poslovne aktivnosti integralni segment procesa upravljanja i rukovođenja firmom. str. S druge poslove u vezi s trgovinom tržišnam materijalom. Berzanskog posrednika koji se bavi samo brokerskim načinom trgovine mogu osnovati najmanje dva fizička lica.. po kursu različitom od postojećeg. Specifičnost ovih ugovora je u tome što se ugovorne strane uopšte ne poznaju niti imaju neposredni kontakt.za trgovinu jednom vrstom tržišnog materijala. ili kao mešoviti -za trgovinu sa više vrsta tržišnog materijala. U savremenom obrazovanju kadrova sve zemlje sveta imaju ozbiljne razvojne pretenzije.44 Javni karakter berzanskih poslova ispoljava se u zaključivanju ugovora. ozbiljno misli na obrazovanje generacija budućnosti. saglasano odredbama našeg Zakona. preko nadležnih organa. menatdžer planira i odlučuje. Pri zaključivanju berzanskih poslova dosledno se sprovodi utvrđena procedura koja je propisana zakonom i pravilima berze. 99-120. a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaključenja ugovora. . odnosno akcionarstvo. Kod reportnog posla vrši se promptna kupovina i terminska prodaja i obrnuto. odnosno kompanijom. i dr. Arbitraža je promptni ili terminski posao koji se zaključuje zbog razlike u ceni Na osnovu razlike u ceni javlja se prostorna vremenska arbitiaža. odnosno dohodka. pogotovo u prelomnoj deceniji koja dugoročnije predodreduje tehno-ekonomsku sudbinu privrede. može biti berzanskih sa najviše u osnovnom berzanskog račun korisnika usluga. Prosti imaju samo jedan ugovor koji može biti promptni i terminski. U svetu se.2. S čuvanje hartija od vrednosti. je motorna snaga berzanskog poslovanja. Zamteresovana lica daju naloge posrednicima da prodaju ili kupe određeni berzanski materijal po određenim uslovima. objavljivanju zaključenih poslova i izveštavanju o berzanskim kursevima ugovorenih poslova. pa se zaključuje ugovor o kupovini na jednoj i prodaji na drugoj berzi.

otkupne firme koje vrše otkup hartija od vrednosti. berzanske posrednike defmiše mnogo šire. Pored njihove osnovne posredničke uloge brokeri obavljaju različite poslove.eskontne firme koje vrše poslove otkupa. analitičke. . poštanska štedianica i osiguravajuća društva. pod uslovima koji su propisani Brokerski način trgovanja. a to. pa sve do obezbeđenja potrebnih dokumenata o prodaji.lombardne firme koje vrše otkup. Diler sarađuje sa drugim dilerima i brokerima.3. broker je naziv za posredničku kuću koja posreduje između prodavača i kupaca. berzanske posrednike koji obavljaju brokerske poslove mogu osnovati pravna i fizička lica. menjačnice koje obavljaju poslove kupo prodaje deviza. Pojam brokera i dilera Broker (engl. fr. Tada predstavljaju neku vrstu kreatora tržišta jer su uvek spremni da kupuju berzanski materijal u celim lotovima. Da bi neko stekao pravo da postane berzanski zastupnik (ovlaščeni predstavnik. a zatim mu prodaje polisu osiguranja. Oni moraju dobiti saglasnost za obavljanje trgovine. po cenama koje su javno objavljene. 2) . Courtier) samostalni trgovac koji bez ikakvog trajnog ugovornog odnosa na osnovu povremenih konkretnih naloga posreduju između kupca i prodavca prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora. U radu na berzi sarađuju sa brokerima i drugim dilerima. koji odobravaju - 1) U poslovima na berzi. Prvo značenje naziva broker je najšire rasprostranjeno i u berzanskoj terminologiji se koristi na navedeni način. što je dovoljna garancija da će nabavljena roba odgovarati datom nalogu kako sa stanovišta kvaliteta tako isto i u pogledu cene.na osnovu razlike u visini stope troškova kapitala. Iako Zakon dopušta širok spektar učesnika u berzanskom trgovanju. Brokeri zaključuju poslove na berzi u tuđe ime i za tuđ račun. Sličnu ulogu imaju i džoberi na berzi u Londonu. promené u visini deviznih kurseva. podrazumeva obavljanje poslova u tuđe ime i za tuđ račun.18 2. . razlike u visini tržišnih cena hartija od vrednosti koje zadržavaju u svom posedu. 3) Broker može biti osoba koja pronalazi najbolji aranžman osiguraj a za klijenta. brokeri članova berze . Beograd. Brokerske kuće imaju svoje ovlašćene predstavnike koji učestvuju u berzanskom trgovanju. i vlasnici berzanskog materijala koji je predmet trgovine. berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima.19 19 U Jugoslaviji u periodu 1992-94. po ovom zakonu. Na nekim berzama posluju kao market mejkeri i imaju važnu ulogu u građenju i održavanju stabilnosti tržišta. oni kupuju i prodaju hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun. iz razlike u ceni: kupuju berzanski materijal dok je cena niska i prodaju kada se cena poveća. Berzanski posrednici imaju izuzetno značajnu ulogu u funkcionisanju fmansijskih tržišta. I u ovakvim transakcijama brokeri naplaćuju proviziju za obavljene poslove u prodaji (nekretnina). Dealer) kategorija berzanskih posrednika koji nemaju spoljne klijente. dijagnostičke. na osnovu devizne arbitraže. Dileri mogu ostvariti prihod po više osnova: . Makler. 2) U trgovanju na berzma zemalja EU mogu učestvovati samo ovlašćeni učesnici berzanski posrednici koji uspostavljaju vezu između prodavača i kupaca berzanskog materijala. Brokeri spadaju u posebnu klasu stručnjaka koji izvanredno poznaju robu i usluge prodaje na tržištu. Iako postoji više vrsta. založni zavodi i zalagaonice. mogu se podeliti u dve osnovne grupe: brokeri i dileri.brokersko dilerske firme. eskontna i reeskontna menica. agent).na osnovu razlike u ceni. založni zavodi i zalagaonice. Broker može biti osoba koja predstavlja prodavce u trgovini nekretninama. Zakon dopušta tri vrste brokera: Pojam diler takođe ima više značenja: 1) U berzanskoj terminologiji. 3) - Diler (engl. To mogu biti: 3) U našoj praksi je tokom devedesetih godina prošlog veka izraz korišćen za lica koja su se bavila prodajom strane valute na crnom tržištu. kada posluju na deviznim tržištima. žiro firme koje obavljaju poslove bezgotovinskog i klirinškog platnog prometa. Broker. Dileri su kategorija berzanskih posrednika koji rade za svoj račun i u svoje ime. . podrazumeva i polaganje brokerskog ispita 18Dugalić V: Osnove berzanskog poslovanja. 2005. Prihod ostvaruju na osnovu sopstvenog poslovanja. što se naziva kotacioni raspon. Pojam brokera ima najmanje tri značenja: kojim se stiče formalna kvalifikacija za obavljanje posredničkih usluga u berzanskoj trgovini. koncepcione.3.1.lica koja su berzanski posrednici ovlašćeni samo za vanberzansko trgovanje. koji odobravaju kredite na osnovu zaloga hartija od vrednosti i drugih roba. uz plaćanje brokerske provizije. Berzanski posrednici kredite na osnovu zaloge pokretnih stvari. nem. na osnovu kapitalnih dobitaka.lica koja su članovi berze ovlastili za berzanski i vanberzanski promet. pojam «diler» je 45 Isto. Oni su posredrtici u berzanskom trgovanju ali su istovremeno. tj. prihod ostvaruje iz sopstvenog poslovanja. . tržišne i finansijske sposobnosti. ovaj izraz se koristi za označavanje posrednika koji učestvuju u trgovanju na berzi. Po važećem Zakonu o berzama i berzanskom poslovanju. a posebno u berzanskoj trgovini. tj. i drugi berzanski posrednici brokerskog i dilerskog načina trgovanja koji se osnivaju u skladu sa navedenim zakonom. radi prodaje krajnjim kupcima. lombard i relombard hartija od vrednosti ili odobravaju kredite na osnovu zaloga hartija od vrednosti i drugih roba. Ovo značenje pojma diler je najšire rasaprostraiijeno i najčešće se koristi. žiro firme koje obavljaju poslove bezgotovinskog i klirinškog platnog prometa. Postojeći Zakon o berzama.dilerska društva. bez izuzetka. nezavisni brokeri . Menadžeri brzo i odlučno reaguju na promené u okruženjn i donose pravovremene odluke. 2) Diler je lice koje kupuje robu ili usluge.26 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 donošenju strategije za realizaciju ciljne fiinkcije. i za pružene posredničke usluge naplaćuju proviziju i nisu vlasnici berzanskog materijala kojim trguju. Uspešan menadžer treba daposeduje razvijene komunikacione. Dileri29 nemaju spoljne klijente. Tu su uključene banke. Oni kupuju i prodaju berzanski materijal u svoje ime i za svoj račun. isto kao i investicioni fondovi. odnosno cena po kojoj dolaze do sredstava i korišćen u 1) brokeri berze lica koja su zaposlena na berzi i ovlašćena za berzansku trgovinu. mora 'da ispuni uslove koje propisuje konkretna berza. počevši od smeštaja i sortiranja robe preko njenog reklamiranja i prodaje. u praksi (na Beogradskoj berzi) najčešće se pojavljuju brokersko . 2.

3. Be hartije od vredn pravo da obavljaju sledeće usluge: 1) Obavljaju kupovinu i prodaju berzanskog materijala što je njihova osnovna delatnost. posrednik ne odgovara klijentu za moguću štetu. berzanski posrednici imaju 7) Organizuju distribuciju hartija od vrednosti (bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti). posrednik to evidentira u dnevniku i upisiije broj ugovora. Mićović M. uz saglasnost nalogodavca.27 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 stope prinosa. objavljivanjem prigodndh publikacija. Posle zaključivanja posla. a posebno na finansijskini tržištima . pored čuvanja hartija od vrednosti. Berzanski nalozi imaju naredbodavni karakter i obavezuju posrednike na izvršenje. Ako posrednik zaključi posao posle isteka važnosti ovlašćenja ili prekorači granice dobij enog ovlašćenja. Berzanski posrednik ima profesionalnu i moralnu obavezu da izvršava naloge i dužan je da to radi časno. Obaveze berzanskih posrednika su:20 1) Da postupa u skladu sa dobijenim nalogom. za svoje klijente naplaćuju kamatne kupone i dividende i obavljaju druge poslove u oblasti finansijskih transakcija. Posrednici mogu davati savete i preporuke klijentima i upravljati njihovom finansijskom aktivom. 2) Da se stara o izvršenju dobijenih naloga.2.na tržištu novca. kuće imaju sopstvene kreditne agencije koje. marljivo i obazrivo. U svim zemljama je izričito zabranjeno da posrednici daju klijentima informacije koje su internog karaktera i nisu dostupne javnosti. Posle zaključenja ugovora. tržištu kapitala. 4) Vrše edukaciju svojih klijenata i potencijalnih klijenata organizovanjem seminara i predavanja. Brokerske kuće se mogu usmeriti na rad sa velikim klijentima. berzanski posrednik je dužan da u najkraćem roku o tome obavesti klijenta. radeći mali broj transakcija sa velikim zaradama. postoji mogućnost da brokerske kuće. To je posebno značajno za male klijente koji nemaju odgovarajuće uslove za čuvanje hartija od vrednosti. izuzev ako to on svojom voljom ne prihvati. Druge kuće se orijentišu na male klijente iz 45 Isto. pošteno. ugovor ne obavezuje nalogodavca. Takođe. 3) 3) Nude besplatne sigurnosne depozitne boksove za hartije od vrednosti. Ako posrednik zaključi posao posle isteka važnosti ovlašćenja ili prekorači granice dobijenog ovlašćenja. Nude raznovrsne mogućnosti kupovine i prodaje. Berzanski posrednik može da odstupi od izvršenja naloga samo pod uslovima koji su predviđeni u ugovoru i u skladu sa pravilima berze. pripremanjem aktuelnih informacija. . pre svega. investicioni fondovi. Pored obaveza. Da obaveštava klijenta o svim važnim činjenicama. a svaka zloupotreba ovakve vrste se strogo kažnjava. na osnovu izvršene usluge. što je posledica posebnog položaja koji imaju u berzanskom trgovanju. 20vulgarnom značenju i za subjekte koji se bave ilegalnom prodajom deviza. 8) Naplaćuje proviziju. 2. krupnim berzanskim igračima. 4) Da čuva poslovu tajnu. odnosno prihoda koje ostvaruju od investicija u hartije od vrednosti. U dnevmk se unose sve važne informacije u vezi sa nalozima koje posrednik dobij a. kao što su institucionalni investitori (penzijski fondovi. Obaveze i prava berzanskih posrednika Berzanski posrednici imaju specifične obaveze i prava. Berzanski posrednik ima obavezu da obavesti klijenta o svim važnim činjenicama koje su od značaja za zaključivanje i izvršavanje naloga. fondovi za osiguranje). 5) Da vodi poslovni dnevnik. poznatim i pouzdanim klijentima daju kratkoročne kredite po stopama koje su nešto više od standardne kamatne stope. deviznom tržištu. 5) Pružaju savetodavne usluge angažovanjem svojih stručnjaka i analitičara. 6) Upravljaju hartijama od vrednosti u ime i za račun klijenta. ne uspe da izvrši nalog. Ukoliko. derivatnim tržištima. Berzanski posrednik je dužan da trajno čuva poslovnu tajnu klijenta do koje je došao izvršavajući njegov nalog. ipak. 6) Da obavesti klijenta o izvršenju naloga. ugovor ne obavezuje nalogodavca.

a onda se pridružuju ostalim brokerima na parketu. Kao brokeri. Specijalisti (specijalists). Brokeri koji svojim klijentima pružaju isključivo usluge kupovine i prodaje određenih fmansijskih instrumenata. u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje preduzeća -društava. brokeri koji nude kompaktnu uslugu. Na berzi nastupaju kao: 1) dileri . ali i za druge brokere i brokerske kuće..o. Da bi broker stekao status specijaliste. Posle obavljenog posla. Članovi berze su istovremeno i berzansaki posrednici. obavljaju i druge poslove za klijente (saveti. konsalting. zbog fiksne provizije koju su naplaćivali. Udruženje je pravno lice i osniva se kao poslovno udruženje. Članovi berze i berzanski posrednici su različita lica. Provizija u ovakvim poslovima je viša nego u drugim slučajevima. Prevod MATE.u svoje ime i za svoj račun a zaradu ostvaruju na razlici u ceni materijala kojim trguju. utvrđuju početnu cenu kojom se otvara trgovina na početku novog radnog dana.579-585. postoje tri sistema berzanskog posredovanja:53 2. a ove svoje klijente. i sL Diskontni brokeri (diskount broker).. pored opštih uslova. diskontni brokeri. Ad c) Romanski. nastojeći da cena bude približno jednaka kao na zatvaranju predhodnog dana. Ne sarađuju sa drugim brokerima niti rade za javnost i predstavljaju prave špekulante. Mogu biti i nezavisni brokeri ukoliko ih angažuju druge firme koje nemaju svoje brokere na parketu. kao što su: posedovanje određenih sredstava. i brokera. mora ispunjavati i dodatne kriterijume. Kao dileri.54 Komisioni brokeri {Commission brokers). 2. str. odnosno posluju na parketu berze.53 Mogu poslovati kao agenti koji kupuju i prodaju hartije od vrednosti za svoje klijente. IV izdanje.3. Rade samo za sebe i po tome se razlikuju od brokera na parketu. Na Njujorškoj berzi (NYSE). Specijalisti mogu imati tri uloge: 1. Ostvaruju zaradu na osnovu razlike u ceni a često više puta u toku jednog dana kupuju i prodaju istu vrstu berzanskog materijala ako je tržište nestabilno i cene imaju velike promene. Mnoge brokerske Mishkin F i Eakins S: Finansijska tržišta i institucije. U sali za trgovanje obavljaju poslove za račun svojih klijenata. propisa berzi i zavisno od tradicije u nekim sredinama. Postoji veliki broj brokera koji se razlikuju na osnovu posebnih zakonskih uslova u pojedinim zemljama. aukcionara. Ac! a) Anglosaksonski. U zavisnosti od regulisanja pravnog položaja berzanskili posrednika i odnosa prema članovima berze. uz minimalnu proviziju. a zaradu ostvaruju naplatom provizije za usluge koje pružaju. 2005. Zaključivanje poslova vrše samo posrednici i za to naplaćuju proviziju. trgovci na parketu. Ad b) Germanski. gradeći strategiju na manjim pojedinačnim zaradama i velikom prometu. kupuju i prodaju hartije od vrednosti za svoj račun. gde izvršavaju naloge po najboljim uslovima. Danas je njihova provizija promenljiva i zavisi od vrste ugovora koji realizuju.4. posedovanje dovoljnog broja finansijskih instrumenata za koje se specijalizuju. romanski kao jednoj od vodećih berzi u svetu od 1366 članova. Brokeri koji su se specijalizovali za trgovinu određenih berzanskih materijala ili hariije od vrednosti samo jedne firme na taj način stiču neku vrstu monopola u trgovanju odredeiiim berzanskim materijalom. obavaeštavaju svoje firme. U pitanju su nezavisni brokeri čija mesta na berzi glase na fizička lica. 3. finansijska analiza i si).28 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 sektora stanovništva.kao zastupnici (u ime i za račun klijenta) i kao komisionari (u svoje ime a za račun klijenata). kupovine i prodaje berzanskog materijala. Udruženje berzi i berzanskih posrednika Berze i berzanski posrednici mogu osnovati udruženje berze i berzanskih posrednika. a) b) ki i anglosak sonski. i 2) brokeri . Nekad su nazivani dvodolarski brokeri (two dollars broker). germans c) . Trgovci na parketu (floor traders). 45 Isto. d.3. Postoje samo posrednici koji učestvuju u zaključivanju ugovora između klijenata berze i ne mogu da vrše poslove za svoj račun. izvršavaju naloge klijenata i dobij aju proviziju za obavljeni posao.o. Najpoznatiji su: komisioni brokeri. dilera. 2. Brokeri koji nude kompletnu uslugu (fidl service broker). specijalisti. Vrste brokera 2) Obezbeđuju kratkoročno kreditiranje. brokeri na parketu. izvršavajiići njihove naloge koje dobijaju preko teleprintera. . U pitanju su nezavisni brokeri koji aktivno učestvuju u berzanskom prometu. Pored klasičnih brokerskih poslova. oko 400-450 pripada komisionim brokerima. Kao aukcionari. Brokeri na parketu (floor brokers).

Fabozzi F S. uslovi na tržištu. kupovne snage vezan je za uslove poslovanja na fmansijskom tržištu kada se javlja viša stopa inflacije. istraživanje boniteta korisnika kapitala. 5. Kod akcija finansijski rizik se javlja u obliku slabog poslovanja firme. odnosno na tržištu kapitala. nestručnost.iSecurities Repurchase John Wiley 2005. Preduzeće mora da vodi minimiziranju rizika. socijalne i političke situacije (okruženja) svaki subjekt koncipira i sprovodi svoju finansijsku politiku i fmansijsku strategiju (finansijski menadžment). c) 2) organizuj e stručnu obuku za dobijanje zvanja brokera. Osnovni i najčešći oblici rizika:57 prodajne cene i lakog transformisanja u likvidan oblik (novac) direktno utiče na rizik likvidnosti. rizik je direktno vezan za tržišnu vrednost finansijskih instrumenata na koje utiču promene kamatne stope i promene deviznog kursa. kursni rizici. Ovaj oblik prinosa je manje izvestan od kamate i dividende. oscilacije kurseva i kamata. Finansijski menadžment u oblasti poslova na fmansijskom tržištu. devizna ograničenja i devizna kontrola i dr. bilo u celosti. Subjekti u upravljanju kapitalom i uvođenju finansijskog menadžmenta treba i da upravljaju rizicima. Kamata predstavlja fiksnu obavezu preduzeća na izdate obveznice. devizna i monetarna politika. Realna kamata tada značajno pada ispod nominalne. Akcionari su zainteresovani za stabilne prinose tako da dividenda treba da bude određeni oblik učešća u kapitalu. očuvanja i ostvarivanja prinosa. tako da postoji rizik da se ne ostvari dividenda. stepen društvene kontrole. kreditna. Stepen likvidnosti je utvrđen odnosom između maksimalno očekivane cene i tržišne cene koja se može dobiti prodajom u relativno kratkom roku. terminski rizici. čuvanja sopstvene imovine. kao oblik prihoda vlasnika obveznice. kada se instrument ne može pretvoriti u novac. a veznje za neizvršavanje kreditnih obaveza. spoljnotrgovinska politika. posebno pri donošenju investicionih odluka. 39-6 da su skopčane sa velikim rizikom. U uslovima određene finansijske. pri čemu mora da vodi računa o rizicima u poslovanju do kojih može doći. kapitala i profita. boniteta i profitabilnosti ulaganja i dr. 2) Spekulati vni karakter rizika.. je razlika između prodajne i kupovne cene hartija od vrednosti. posebno na tržištu kapitala (berzi) redovno je suočen sa fmansijskim rizicima.29 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 Udruženje može da: kao oblik prihoda vlasnika kapitala. str. Svi rizici na tržištu novca i kapitala mogu se vezati za one koji • 56 4) Cenovni 7) obavlja druge poslove predviđene aktima Udruženja. tehnička dostignuća. normalnog rada na fmansijskom tržištu. ili se ostvari finansijski rezultat ali se ne može isplatiti dividenda. javljaju se sledeći oblici prinosa: a) divid enda. rizici krivili informacija i čistih spekulacija. kapitaln a dobit. Finansijski menadžment koji radi sa hartijama od vrednosti susreće se i sa određenim fmansijskim rizicima. bilo delimično. 6) vodi registar slobodnih brokera. 2) Rizik likvidnosti se javlja kada se finansijski instrument ne može prodati pre konačnog roka dospelosti. . 5) vodi registar berzanskih brokera koji imaju dozvolu za trgovanje. Neizvesnost u pogledu 3. uvećana za operativne troškove. Obično se naziva kreditni rizik. poslovni odnosi i dr. 3) Rizik 4) prati izvršavanje profesionalni h dužnosti i pridržavanja kodeksa ponašanja berzanskih brokera. To se mora činiti u cilju optimalne investicione politike. Berzanski poslovi su u osnovi spekulativni poslovi.. tako da postoje specijalizovane agencije koje utvrđuju rejting hartija od vrednosti. 3) donosi trgovinske uzanse i kodeks ponašanja. nestabilnost. 1) Tržišno privredni karakter (privredna konjunktura. posebno fmansijskim rizicima. a berzanske oscilacije velike i neočekivane. sve to dovodi do velikih rizika u poslovanju na fmansijskom tržištu. Investitori su posebno osetljivi na visinu rizika. 3 . 2. devizni rizici.). Pr in os ii ri zi ci n a tr ži št u k a pi ta la 1) Finansijski rizik je osnovni rizik kod svih finansijskih instramenata.Kapitalna dobit. mogućnosti plasmana. Postojanje finansijskog rizika može se uočiti i pri samoj odluci o emisiji hartija od vrednosti. neadekvatna fmansijska regulativa. Gubitak raože biti u celini ili delimičan. ili njegovom otklanjanju. ekonomske. Nepoznavanje propisa iz područja poslovanja hartija od vrednosti. OSTALI UČESNI CI NA FINANS IJSKIM TRŽIŠTI MA 45 Isto. Tu se javljaju različiti oblici rizika: kamatni rizici. Kamata se isplaćuje pre isplata dividendi. dugoročnog ulaganja kapitala. imaju: U berzanskom poslovanju. Ovaj rizik je dosta prisutan kod dugoročnih hartija od vrednosti sa fiksnom kamatnom stopom. rizici prenosa novca i plaćanja. kao razlika između prodajne i kupovne cene kapitala (hartija od vrednost i). tako 1) organizuj e stručne dogovore radi unapređenja i ujednačavanja berzanske i vanberzanske trgovine. zbog čega je kamata preduzeća niža od dividende. b) kamata.

ona mora da vodi evidenciju o HoV i licima u čije ime obavlja te poslove.poslovi pokrovitelja emisije: organizovanje izdavanja Poslovna banka može obavljati poslove kastodi banke ukoliko ispunjava uslove koji su propisani Zakonom o HOV i dobije dozvolu Komisije za obavljanje ovih poslova. - Kod ovih organizacija veoma je interesantna struktura izvora sredstava. a za račun zakonitih imalaca (zborni kastodi račun). odnosnosavetodavnih usluga u vezi sa poslovanjem hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. izdavanja hartija od vrednosti i si. U literaturi se razlikuju tri vrste fmansijskih kompanija: kapitala. Druga grupa finasijskih kompanija odobrava specijalne i sitne kredite potrošačima s ciljem otklanjanja neusklađenosti između tekućih prihoda i rashoda. trenutno su najzastupljeni]i brokerski poslovi.poslovi market mejkera: obavezna kupovina i prodaja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime i za svoj račun po ceni koju unapred objavljuje brokersko-dilersko društvo. 3. kao i da se stara da na računu klijenta ima dovoljno sredstava odnosno HoV na dan saldiranja. Svoj im poslovanjem finansijske kompanije ustvari povezuju tržište novca i kapitala i potpomažu procese usklađivanja dugoročnih i kratkoročnih kamatnih stopa. potrošnje. Ova sredstva upotrebljavaju za kupovinu obveznica i akcija preduzeća a mogu odobravati i kredite fizičkim ili pravnim licima. Kastodi banka može obavljati poslove vezane za druge fmansijske instrumente. Trenutno u Srbiji posluje 19 banaka koje poseduju dozvolu za obavljanje ovih poslova. Fi na ns ijs ke ko m pa nij e Finansijske kompanije su učesnici na finansijskim tržištima koje do sredstava dolaze emisijom sopstvenih hartija od vrednosti (komercijalnih zapisa ili instrumenata duga) ili uzimajući kredite kod poslovnih banaka.po ovlašćenju klijenata se stara o izvršavanju poreskih obaveza klijenata po osnovu HoV čiji je klijent zakoniti imalac. izvršava naloge za prenos prava iz HoV i naloge za upis prava trežih lica na HoV i stara se o prenosu prava iz tih akcija. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom kojim su uređeni investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi i pravilima poslovanja kastodi banke. Ovlašćene banke 1) za fmansiranje prometa trajnih dobara 2) 3) za fmansiranje . Ona je dužna da sve poslove obavlja samo na osnovu naloga klijenta. brokersko-dilersko društvo je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje delatnosti obavlja na organizovanom finansijskom tržištu. otvara i vodi račune hartija od vrednosti kod Centralnog registra u ime kastodi banke a za račun zakonitih imalaca . I pored toga što veliki deo ovih društava poseduje dozvolu za obavljanje svih gore navedenih poslova.30 Berze i berzansko poslovanje Berze i berzansko poslovanje 129 dilerska društva 3. Prema odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. - pruža usluge pozajmljivanja HoV. Takođe. korišćenja bankarskih kredita. . 1. . Treči tip finasijskih kompanija odobrava zajmove preduzećima koja nemaju zadovoljavajući kreditni rejting pa iz tog razloga nisu mogla dobiti kredit u banci.poslovi investicionog savetnika: pružanje nata . kamata i dividendi na račun zakonitih imalaca tih hartija i stara se o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima HoV koji su njeni klijenti. i ukoliko dobije dozvolu Komisije za obavljanje ovih poslova. dilerski poslovi: kupovina i prodaja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime i za svoj račun. NBS može da obavlja poslove kastodi banke bez dozvole Komisije za HOV čiji su izdavaoci Republika i jedinice teritorijalne autonomije i jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Takođe. Može obavljati sledeće poslove: hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata sa obavezom njihovog otkupa od izdavaoca neprodatih hartija od vrednosti. i za odobravanje specijalnih zajmova. Prva grupa finansijskih kompanija najčešće fmasira kupovinu automobila i drugih trajnih dobara na osnovu formiranja specijalnih programa otplate tih zajmova. takođe svojim poslovanjem ove kompanije pomažu normalno poslovanje maloprodajne trgovinske mreže kroz odobravanje potrošačkih kredita i odobravanje kratkoročnih poslovnih kredita malim preduzećima. poslovi portfolio menadžera: upravljanje hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima u ime i za račun nalogodavca. . odnosno uslove koje fizička i pravna lica moraju ispunjavati da bi obavljala gore navedene poslove.svojih klije u ime svojih klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija. .poslovi agenta emisije: organizovanje izdavanja hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti. Ovlašćena banka može obavljati poslove brokersko-dilerskog društva ukoliko ispunjava uslove predviđene Zakonom o HOV. Osnivački kapital čini oko trećine ukupnih fondova. obaveštava akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupa ih na tim skupštinama.3. U Srbiji trenutno posluje 10 kastodi banaka. Trenutno u Srbiji posluje 75 brokerskodilerskih društava. dok su ostali poslovi relativno malo zastupljeni. Komisija donosi dozvolu za obavljanje ovih poslova i vodi registar ovih lica. 45 Isto. dok se dodatni finansijski potencijal formira na osnovu mobilizacije sredstava na tržištu novca i . u manjoj meri dilerski poslovi. 3o4„ Kastodi banke . Komisija svojim aktom određuje vrste poslova koje brokersko-dilerska društva mogu obavljati. Kastodi banka obavlja sledeće poslove: otvara i vodi račune hartija od vrednosti kod Centralnog registra u ime i za račun zakonitih imalaca svojih klijenata (vlasnički račun HoV). odnosno uključivanje hartija od vrednosti na organizovano tržište.brokerski poslovi: posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i kupovina i prodaja tih instrumenata u svoje ime a za račun nalogodavca. naplaćuje potraživanja od izdavalaca po osnovu dospelih HoV. radi ostvarivanja razlike u ceni.

ostale. lm. - - visina diskontnih stopa centralne banke za hartije od vrednosti. Zato i postoje dve cene: cena po kojoj će se nešto kupovati i cena po kojoj će se nešto prodavati. koji ne postoji u slučaju plasiranja kod NBS. BELIBOR stope se računaju u Reuters sistemu kao aritmetička sredina kotiranih "ask" stopa na dinarske depozite (koje su banke članice panela kotirale do 11 časova svakog radnog dana). Na visinu kamatne stope utiče: odabir broja dana u godini (360 ili 365).da li će se otplata vršiti tokom čitavog perioda. i tako dolazi do neophodnih sredstava radi uravnoteženja budžeta. Visinu kamatne stope određuju: U avgustu 2005. b) c) obveznici. Deset najaktivnijih banaka na međubankarskom kreditnom tržištu Republike Srbije čine panel banaka na osnovu čijih podataka se ove stope izračunavaju i svakodnevno objavljuju na Reuters-ovom informacionom sistemu. 2. po rizičnosti: kamate kod državnih obveznica (gotovo da ne nose rizik). Kamate se dele: a) po ročnosti: na kratkoročne (do jedne godine). tj. 2m. LIBOR i si. što dovodi do rasta kamatnih stopa i opadanja investicija. Većina plaćanja na tržištu novca vrši se diskontnom metodom (svođenjem na početni iznos) ili dekurzivnom metodom (svođenjem na iznos izračunat za kraj perioda). Kod rasta i razvoja privrede. a time opada i društveni proizvod. odabir osnova za trgovinu hartija od vrednosti na bazi diskonta ili prinosa.Tržište novca i kapitala u Srbiji 31 GLAVA ČETVRTA TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA U SRBIJI 1. BELIBOR se iskazuje za osam perioda ročnosti (S/N. visina kamatnih stopa međubankarskog tržišta novca. sa dva decimalna mesta. Ćena po kojoj će se transakcija realizovati zavisi od toga da li se kupuje ili prodaje i šta se kupuje ili prodaje. U slučaju budžetskog deficita država može izaći na tržište novca prodajom hartija od vrednosti. 2w. Naime. Visoke kamatne stope su uzrokovane nelikvidnim. a samim tim do povećavanja kamatnih stopa i obratno. EURIBOR. srednjoročne (do deset godina) i dugoročne (preko deset godina). čiji se rizik uvećava zavisno od odnosa kvaliteta prema državnoj visina eskontnih i lombardnih stopa centralne banke poslovnim bankama. kreiranih po ugledu na vodeće svetske referentne kamatne stope (kao što su EONIA. Poslovanje na tržištu novca znači ulaganje i dobijanje nazad uloženog. vršenje određenih transakcija. 6m). što dovodi do rasta tražnje novčanih sredstava. predstavlja inflacionu premiju-prihod. Reč je o novcu koji se pozajmljuje radi osiguranja dnevne likvidnosti banaka. Po pravilu. Podaci o BEONIA stopi i ukupnom iznosu pozajmica objavljuju se na Reutersovoj web stranici svakog radnog dana u 17. KAMATA NA TRŽIŠTU NOVCA Polazeći od pravila da sve ima svoju cenu. T/N. kao i drugim bankama). na ovaj način pozajmljuju po stopi koja je niža od pozajmljivanja od NBS putem kolateralizovanih kredita. TRŽIŠTE NOVCA Kamatne stope BEONIA i BELIBOR se po pravilu kreću u okviru koridora kamatnih stopa NBS budući da je koriš-ćenje međubankarskih kr-edita relativno povoljnije za obe poslovne banke iz ovako zasnovanog kreditnog odnosa u odnosu na plasiranje. Kamatne stope se menjaju pod dejstvom inflacije i deflacije.). odnosno pozajmljivanje od NBS. nestabilnim i restriktivnim stanjem tržišta i obratno. . Na taj način ona povećava tražnju za finansijskim sredstvima. kamatne stope na međubankarskom tržištu su više od kamatnih stopa na depozite plasirane kod NBS za iste ročnosti budući da je u kamatne stope i BELIBOR ukalkulisan i kreditni rizik. BEONIA (Belgrade Overnight Index Average) jeste efektivna prekonoćna kamatna stopa izračunata kao ponderisani prošek svih prekonoćnih dinarskih pozajmica na srpskom međubankarskom tržištu koje su plasirale banke Panela (međusobno. BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) jeste kamatna stopa za dinarska sredstva koje nude banke iz Panela ostalim banJkama. Kamatom se izražavaju cene na tržištu novca. banke koje poseduju višak sredstava plasiraju na ovaj način po većoj stopi od stope po kojoj bi ostvarile plasiranjem u depozitne olakšice kod NBS. 3m.30. na početku ili po roku dospeća.30. odnosno povećanog investiranja dolazi do rasta inflatornih očekivanja. i objavljuju se na Reutersovoj web stranici58 svakog radnog dana u 11. lw. dok banke koje potražuju likvidna sredstva. preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope. Razlika između nominalne kamatne stope (tržišna cena fmansijskih sredstava) i realne (unapred ili unazad određena na osnovu anticipirane inflacije). obim pozajmljenih sredstava ne utiče na izračunati prošek. godine počelo je formiranje jedinstvenih kamatnih stopa na međubankarskom tržištu (BELIBOR i BEONIA). odnosi između dve poslovne banice. Kako se ne radi o ponderisanom prošeku. Kamata je naknada koju dužnik plaća poveriocu za korišćenje pozajmljenog novca za određeni vremenski period. a između njih postoji profit kao osnovni cilj ulaska u transakciju. tako i poslovanje na tržištu novca ima svoju cenu. Kamatna stopa .

i Pravilnikom o listingu i kotaciji Beogradske berze a. tražnji i tržišnoj ceni hartija od vrednosti i drugih podataka značajnih za trgovinu HoV. TRŽIŠTE KAPITALA tržišta 3. obavlja poslove organizatora kako berzanskog. Trgovina hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi se obavlja najednom od sledeća dva tržišta: a) Na berzanskom tržištu se može trgovati samo hartijama od vrednosti koji su primljeni na listing berze (listing A i listing B) u skladu sa Zakonom o HoV. što ukazuje na smanjenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu.d. Poslove trgovine HoV na Beogradskoj berzi obavljaju članovi berze (brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke). utvrđivanje i objavljivanje kursnih lista HoV. kamatne stope na dvonedeljne repo transakcije.1. .d. odnosno HoV koje su emitovala strana pravna lica. što može biti indikator viška likvidnosti u bankarskom sektoru. Kama-tne stope BELIBOR T/N i S/N su po pravilu na nešto višem nivou u odnosu na BEONIA-u imajući u vidu da dospevaju jedan do dva dana kasnije. u skladu sa Zakonom o HoV i Pravilima poslovanja Beogradske berze a. može se trgovati i stranim HoV. koja konvergira referentnoj kamatnoj stopi NBS odozgo. obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o HoV. Na fmansijskom tržištu Srbije. Zajedničko za BEONIA i BELIBOR stopu je to da je njihovo kretanje u velikoj meri korelisano sa kretanjem referentne kamatne stope NBS.Tržište novca i kapitala u Srbiji 32 BEONIA se najčešće kreće u donjem delu koridora kamatnih stopa NBS. Pravilima koja su defmisana ovim Pravilnikom ne podležu HoV čiji je emitent Republika Srbija ili NBS. b) Na vanberzanskom tržištu se može trgovati i drugim HoV koje nisu ispunile uslove predviđene gore navedenim pravilnikom. tako i vanberzanskog tržišta. Organizator U skladu sa Zakonom o HoV. uz prethodno dobijenu dozvolu Komisije za obavljanje ovih poslova. Beogradska berza a. . Kriva prinosa na međubankarskom kreditnom tržištu ima uzlazan nagib. Pravilima poslovanja Beogradske berze a. što i jeste najčešće slučaj sa krivama prinosa. i izuzetno Republika i NBS. nagib za BELIBOR znatno se smanjio što u poslednjih godinu dana možemo povezati sa smanjivanjem inflacionih očekivanja. tj. Ovo je naročito izraženo u slučaju stope BELIBOR 2W.d.objavljivanje informacije o ponudi. organizator tržišta obavlja delatnost organizovanja berzanskog odnosno vanberzanskog tržišta. i govori da su kamatne stope za duže rokove dospeća više od stopa za kraće rokove. Organizovanje trgovine HoV obuhvata sledeće poslove: organizovanje javne ponude hartija od vrednosti i povezivanje ponude i tražnje HoV.d. Uz iste uslove. kamatne stope BELIBOR se kreću između referentne kamatne stope i kamatne stope na kreditne olakšice. 3. Za veće ročnosti. Ipak. od uvođenja.

trgovanje na zatvaranju je faza u kojoj učestvuju nerealizovani i delimično realizovani nalozi iz prethodnih faza (a koji se mogu realizovati po utvrđenoj ceni na zatvaranju) i novoprimljeni nalozi (po utvrđenoj ceni na zatvaranju). U primarnom trgovanju razlikuju se tri metoda trgovanja: obim prometa. kada se. preovlađujuća cena će biti ona koja je bliža indikativnoj. za trgovinu dužničkim HoV zona fluktuacije iznosi ±10% u odnosu na indikativnu cenu. 2. Cena na zatvaranju se utvrđuje alternativno na osnovu cene poslednje transakcije. 26 Minimalna cena predstavlja indikativnu cenu za naredni berzanski sastanak za trgovinu tom akcijom. Utvrđena preovlađujuća cena je indikativna cena za naredni berzanski sastanak. 23Indikativna cena se utvrđuje u visini obračunske vrednosti akcije ((kapital-rezervegubitak)/broj emitovanih akcija). Takođe. u kojoj se ispostavljaju odnosno primaju nalozi članova berze. odnosno za trgovinu dužničkim HoV ±10%o u odnosu na indikativnu cenu. odnosno u bilateralnom odnosu kupca i prodavca. 3. kada se. Preovlađujuće cena predstavlja cenu po kojojse ostvaruje najveći 3. Za prvo trgovanje na sekundarnom tržištu. Pet minuta pre početka aukcije.3. 25Ukoliko je su sve akcije ponuđene po jedinstvenoj ceni. sa cenama koje su u okviru zone fluktuacije cene iz naloga. ali koja je zaključena van berzanskog sastanka na kome se trguje metodom preovlađujuće cene ili metodom kontinuiranog trgovanja. otvaranje. i to sve dok postoje raspoložive količine za prodaju. a to je onaj koji ponudi najvišu cenu. kada će preovlađujuća biti ona cena koja je veća. s tim što ovoga puta početna cena postaje najviša ponuđena cena iz prvog kruga aukcije. odnosno raspon cena u okviru kojih je dozvoljeno zaključivanje transakcija na istom berzanskom sastanku. proporcija u realizovanoj količini se utvrđuje u skladu sa učešćem količine iz pojedinačnog naloga u ukupnom zbiru količina iz svih naloga kupovine. cena na otvaranju u ovoj fazi će biti ona koja je bliža indikativnoj. Metod kontinuiranog trgovanja se sastoji iz sledećifa faza: . 3. na osnovu kojih se zaključuju transakcije. Ukoliko je ispostavljen samo jedan nalog za kupovinu akcija. Trgovina po metodu preovlađujuće cene se sastoji iz sledećifa faza: pred otvaranje. utvrđuje cena na otvaranju. indikativna cena je jednaka ugovorenoj. Realizacija transakcije je moguća ukoliko su dva ispostavljena naloga suprotna po vrsti transakcije.2. U slučaju da je ukupno tražena količina veća od ukupno ponuđene. ponuđenu količinu akcije i uslove za učestvovanje na aukciji. a drugo ispostavljeni ima cenu jednaku ili bolju od prvoispostavljenog naloga. sve transakcije HoV zaključene u toku istog berzanskog sastanka se zaključuju po ceni hartija koju određuje izdavalac HoV u javnom pozivu. aukcija. Cenu HoV određuje izdavalac HoV u javnoj ponudi i ova cena je jedinstvena je za sve transakcije.dilerski poslovi). član 55. 21 Videti elemente naloga za trgovanje: „Pravila poslovanja Beogradske berze a. Metod minimalne cene organizuje se isključivo za prvu trgovinu akcijama koje su u portfoliu Akcijskog fonda25. U slučaju da se najveći obim prometa može ostvariti po više cena. održava se drugi krug aukcije.da li na računu klijenta kod Centralnog registra ima dovoljno HoV) nakon čega ispostavljaju naloge za trgovanje21 u skladu sa svojim ovlašćenjima (radi se o ovlašćenjima u smislu: u svoje ime a za račun klijenata . dok kupci nude cenu koja može biti veća od početne. Ukoliko se cene iz naloga za trgovanje nalaze u okviru dozvoljene zone fluktuacije. kada će cena na otvaranju biti cena koja je veća. u kojoj početnu (minimalnu) cenu određuje emitent HoV. a ponuđena količina iznosi 10-15% ukupnog broja akcija izdavaoca.pred otvaranje. članovi berze koji ispunjavaju uslove iz naloga prodaje (cena. Sekundarno trgovanje može biti organizovano sledećim metodama trgovanja: 1. U sekundarnom trgovanju. sve dok se ne utvrdi učesnik koji u celosti kupuje ponuđene akcije. U slučaju da se najveći obim prometa može ostvariti po više cena. do 113. službenik berze poziva učesnike da ispostavljaju naloge kupovine. na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje. .brokerski poslovi ili u svoje ime i za svoj račun . kontinuirano trgovanje. u trgovanju učestvuju i nerealizovani i delimično realizovani nalozi. a u odnosu na koju se određuje i zona dozvoljene fluktuacije 24 cene HoV na predstojećem berzanskom sastanku. odnosno ±10%> na berzanskom tržištu u odnosu na indikativnu cenu. u kome učestvuju nerealizovani i delimično realizovani nalozi iz prethodne faze (koji se mogu realizovati po utvrđenoj preovlađujućoj ceni) i novoprimljeni nalozi (po utvrđenoj preovlađujućoj ceni) na osnovu kojih se zaključuju transakcije. službenik berze proglašava prodaju ponuđene količine po ceni iz naloga kupovine.da li na računu klijenta kod banke ima dovoljno novca. članovi berze proveravaju pokrivenost naloga (u slučaju naloga kupovine . O načinu utvrđivanja cene na zatvaranju odlučuje Direktor berze. itd. prethodno javno objavljen nalog prodaje u kome određuje minimalnu (aukcijsku) cenu26. Akcijski fond najpre podnosi. u kome se kontinuirano ispostavljaju nalozi za trgovanje odnosno povlačenje. ovi nalozi učestvuju u trgovanju. Utvrđena cena na otvaranju cena je indikativna cena za narednu fazu berzanskog sastanka po ovoj metodi: trgovanje na otvaranju. U slučaju negativne obračunske vrednosti akcije. Postupak trgovanja na Beogradskoj berzi Javna ponuda HoV u postupku izdavanja (primarno trgovanje) i svaka trgovina nakon toga (sekundarno trgovanje) se organizuju na berzanskim sastancima (svakog radnog dana od 9 do 14 časova). 2. zatvaranje je faza u kojoj se utvrđuje cena na zatvaranju. indikativna cena se utvrđuje na obrazložen predlog emitenta. u kojoj se ispostavljaju odnosno primaju nalozi članova berze. Cena na otvaranju je cena po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa. zona fluktuacije iznosi: za trgovinu akcijama od ±20% na venberzanskom tržištu. Ukoliko je zbir količina iz naloga kupovine veći od količine koja je ponuđena na prodaju. osim u slučaju prvog trgovanja. 22 Za detalje vidi „Pravila poslovanja Beogradske berze a. na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje. Metode trgovanja na Beogradskoj berzi Postoji više metoda trgovanja22 u zavisnosti od toga da li se radi o primarnom ili sekundarnom trgovanju. trgovanje. osim u slučaju prvog trgovanja. kada se zaključuju transakcije po ceni na otvaranju. . odnosno prosečne ponderisane cene jednog broja (procenta) specificiranog vremenskog perioda poslednje trgovanih hartija u fazi kontinuiranog trgovanja. u slučaju naloga prodaje . 24 Zona fluktuacije je najveće dozvoljeno odstupanje cene od indikativne cene HoV. 4. se na početku trgovanja utvrđuje indikativna cena HoV kojom se trguje23.) ispostavljaju naloge za kupovinu akcija.33 Tržište novca i kapitala u Srbiji Tržište novca i kapitala u Srbiji 155 3. zona fluktuacije iznosi: za trgovinu akcijama od -20% do +300%. i isključivo se organizuje na vanberzanskom tržištu. U slučaju da je minimalna otkupna cene akcija koju se kupac ugovorom obavezao da plati veća od obračunske vrednosti akcije. utvrđuje preovlađujuća cena. Kod ovog metoda prodaje. odnosno u visini poslednje cene na primarnom trgovanju. trgovanje na zatvaranju. Metod višestruke cene. Po ovom metodu. u kom slučaju će kupci sa većom cenom imati prioritet pri kupovini. Za naredna trgovanja. Blok trgovanje predstavlja transakciju čiji je predmet HoV kojom se inače trguje na berzanskom ili vanberzanskom tržištu. indikativna cena je jednaka ceni ostvarenoj u poslednjem postupku preuzimanja. Nakon što su primili naloge od svojih klijenata. 1. Metod kontinuirane prodaje. U drugom krugu aukcije.d" član 44.d". u kojoj se ispostavljeni nalozi kupovine realizuju u celosti po kriterijumu vremena ispostavljanja. Ukoliko je cena ostvarena u poslednjem postupku preuzimanja akcionarskog društva viša od obračunske vrednosti akcija. Metod proporcionalne prodaje. količina. U trgovanju učestvuju samo nalozi sa cenom koja je u okviru zone fluktuacije cene iz naloga. kada se zaključuju transakcije po preovlađujućoj ceni.

unoseći sve elemente transakcije. i upućuje taj nalog brokeru kupca. u elektronski sistem u nalog za blok trgovanje. Broker kupca mora .34 Tržište novca i kapitala u Srbiji Tržište novca i kapitala u Srbiji 155 Broker prodavca inicira blok transakciju. osim podataka o kupcu.

često je narušena uporedivost podataka. dakle. a kojima se trguje na organizovanom tržištu. Takođe. Beogradska berza objavljuje dva berzanska indeksa koji reprezentuju kretanje cena akcija kojima se trguje na berzi. Agrobanke. Bečka berza u saradnji sa Beogradskom berzom izračunava i publikuje indeks SRX. Najpoznatiji prošek je Dow Jones indeks. Drugo. njihovo kretanje ima široku primenu u donošenju investicionih odluka na tržištu kapitala. Prvo. Berzanski pokazatelji Berzanski pokazatelji predstavljaju agregatne pokazatelje kretanja cena na tržištu kapitala. ali i obime njihovog trgovanja. od kojih su najveći bile nelikvidne. zbog čega je indeksnu korpu ovog indeksa činilo čak 988 akcija. BELEXline predstavlja opšti pokazatelj kretanja cena reprezentativnog uzorka akcija na Beogradskoj berzi. Komercijalne banice. kao i akcija sa A listinga: Energoprojekt holding i Soja protein). Naime.broj emitovanih hartija od vrednostu kojima se trguje pomnožen njihovim tržišnim cenama. kretanjem berzanskih pokazatelja tokom vremena moguće je uočiti kretanja koja se ponavljaju u različitim tržišnim ciklusima (tehnička analiza). Dodatni problem je moguća promena veličine liste akcija. zbog čega je ponder definisan visinom cene konkretne hartije od vrednosti. U korpu HoV je uključena po jedna HoV svake kompanije. Izračunavanje i publikovanje ovog indeksa započeto je 28 Indeks BELEXfm je davao prikaz kretanja cena svih hartija koje su zaključile najmanje jednu transakciju. čime je ona zaključena. početkom maja 2007. s obzirom na to da su u cenama akcija sadržane gotovo sve raspoložive informacije o događajima i očekivanjima koja utiču na privredna kretanja. ukazuju na dinamiku budućih privrednih kretanja. Izračunavaju se kao tržišna kapitalizacija27 u određenom vremenskom periodu (obično na dnevnom nivou). budući da prethodni indeks BELEXfm28 nije adekvatno prikazivao opšte Prošeci predstavljaju aritmetičku sredinu cena HoV kompanija koje ulaze u sastav ranije defmisane korpe tog prošeka. niti na vrednosti indeksa u koji su te hartije uključene.158 Tržište novca i kapitala u Srbiji Tržište novca i kapitala u Srbiji 35 potvrditi blok transakciju na istom berzanskom sastanku kada je transakcija inicirana. visok rast cena likvidnih akcija nije bio praćen srazmernim porastom vrednosti indeksa i njegove kapitalizacije. ali svakako najveći problem predstavlja deoba akcija. Univerzal banice. koja se deli odgovarajućim iznosom kapitalizacije na dan kada je indeks konstruisan. što se može iskoristiti za predviđanje budućih tržišnih kretanja. investitor koji je na određenom tržištu ili u određenom sektoru formirao svoj portfolio HoV. Nakon što je broker kupca potvrdio blok transakciju. uobičajeno je njihovo obeležavanje zajedničkim imenom -berzanski indeksi. 27Tržišna kapitalizacija predstavlja tržišnu vrednost hartija od vrednosti kojima se trguje. Takođe. pokazatelji se mogu međusobno porediti. Osim ovog nedostatka. U budućnosti se očekuje formiranje derivata čija je vrednost povezana sa vrednošću ovog indeksa (to predstavlja i jedan od glavnih razloga zbog kojih je ovaj indeks napravljen). i pored njihove usmerenosti na istorijska kretanja. budući da povremeno dolazi do promena u korpi HoV usled prestanka rada. Ipak.4. koji koriste ponderisne cene akcija. odnosno . Privredne banice Beograd. Vrednost indeksa zavisi. 3. a dobijeni iznos množi sa arbitrarno utvrđenom početnom vrednošću indeksa. Ovi pokazatelji imaju nekoliko značajnih funkcija. Za razliku od prošeka. Berzanski pokazatelji mogu se podeliti na indekse i prošeke. Metals banke. Takođe. . od dva faktora: od cene akcija i od broja akcija kojima se trguje. te se na taj način mogu utvrditi pojedini konzistentni odnosi između različitih indeksa odnosno sektora ekonomije. integracije preduzeća i si. zbog čega se ukazala potreba za promenom metodologije izračunavanja opšteg indeksa u pravcu povećanja značaja cena likvidnih akcija. Njihov značaj je utoliko veći što. na osnovu kretanja berzanskih pokazatelja može brzo dobiti informaciju kako će tržišna kretanja uticati na tržišnu vrednost njegovog portfolia. Kao posledica. prošeci imaju i druge nedostatke. koja povremeno nastaje. godine. Cene i obim iz odobrenih blok transakcija ne utiču na cene i obim prometa sa tog sastanka. zbog čega predstavlja pouzdaniji indikator kretanja tržišta u odnosu na prošek. koji obuhvata kretanje osam najlikvidnijih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (pretežno akcija banaka: AIK banke. berzanski indeksi su kompleksniji pokazatelji. ovlašćeni službenik berze odobrava blok transakciju.

t)xFFcxAi BELEXline(t) = --------------------------------------d(t) 29Pored toga. Takođe. Takođe. Free-float kapitalizacija pojedine akcije se dobij a kada se od ukupne kapitalizacije akcije oduzmu akcije koje nisu u slobodnom prometu29. BELEXfm nije odražavao intenciju Beogradske berze o formiranju investibilnih proizvoda (npr.t) . Za razliku od indeksa BELEXline u čijoj se indeksnoj korpi nalazi celokupna kapitalizacija akcija koje čini tu korpu. kalkuliše samo sa akcijama koje se nalaze u slobodnom prometu na berzi (free-float). indeks kao derivat .t)xK(i. Indeks BELEXline se računa po sledećoj formuli: n ]TC(i. Pri formiranju indeksne korpe.t)xAi BELEXline (t) = -------------------------------d(t) Prilikom revizije indeksne korpe. Indeksnu korpu sačinjava najmanje 70 običnih akcija sa pravom glasa kojima se trguje na najmanje 10% berzanskih sastanaka na Berzi u prethodnom tromesečju. ograničeno je na 20%. Pri fomiiranju indeksne korpe. K(i. vodi se računa da neka od akcija pojedinačnog izdavaoca nema dominantan uticaj na formiranje vrednosti indeksa. po isteku svih zakazanih trgovanja za taj dan. Revizija indeksa se vrši kvartalno.36 Tržište novca i kapitala u Srbiji Tržište novca i kapitala u Srbiji I6l kretanje akcija u uslovima njihovog dinamičnog rasta. merdžovanjem kompanija itd).prilagođavajući faktor izdavaoca i (ponder). a koje su tokom prethodna dva sukcesivna kvartala imale minimum 80% trgovanja tokom svakog pojedinačnog tromesečja. A(i) . Indeksna korpa se sastoji iz običnih akcija kojima se trguje po metodi kontinuiranog trgovanja.kapitalizacija akcija izdavaoca i u trenutku t. učešće svakog sektora u ukupnom broju izdavalaca akcija koje učestvuju u indeksnoj korpi je ograničen na 40%. Indeks BELEXline se računa po sledećoj formuli: ]TC(i. Kalkulacija BELEXline indeksa vrši se svakog radnog dana Berze. učešće free-float akcija pojedinačnog izdavaoca u ukupnoj free-float kapitalizaciji indeksa koji čine korpu.t) . dok je učešće svakog sektora u ukupnom broju izdavalaca akcija koje učestvuju u indeksnoj korpi je ograničen na 50%.broj izdavalaca čije se akcije nalaze u indeksnoj korpi. C(i. BELEX15 u cilju prikazivanja što realnije slike.cena akcija izdavaoca i u trenutku t. tako što je učešće svake akcije u kapitalizaciji indeksa ograničeno na 10%.t)xK(i. Naime. što kod BELEXfm nije bio slučaj. delilac se izračunava na sledeći način: gde pojedini simboli označavaju: n . upotreba indeksa kao derivata zahteva relativnu stabilnost indeksne korpe. BELEX15 indeks predstavlja indeks 15 najlikvidnijih akcija na Beogradskoj berzi.formiranje portfolia koji odgovara indeksnoj korpi). budući da se njegova indeksna korpa menjala veoma često i u veoma velikoj meri (pojavom novih. akcije koje sačinjavaju indeksnu korpu treba da čine najveći deo tržišne kapitalizacije akcija na Berzi. . gašenjem starih.

. I pored toga.t)xKp(i. d(t)=------^------------------------------------------xd(t-l)=--------------------------—. . do formiranja cene na zatvaranju. Međutim.broj izdavalaca čije se akcije nalaze u indeksnoj korpi. 3.prilagođavajući faktor izdavaoca i (ponder).t-l)xAi(t-l) F gde: FFc(i. x Stara indeksna korpa ]TC(i. K(i. ovim obveznicama..l)xFFc(t l)xAi(t l) F N I X „ 1 X A Sa druge strane. Kretanja na Beogradskoj berzi Na Beogradskoj berzi se trenutno trguje akcijama i obveznicama. prema raspoloživim podacima.t) . veliki broj novolistiranih akcija su veoma nelikvidne. C(i. ukoliko poseduju više od 5% ukupnih akcija izdavaoca. godine bile listirane dve serije korporativnih obveznica.t-l)xK(i. dok trgovina finansijskim derivatima i ostalim finansijskim instrumentima još uvek nije zaživela. zaključno sa danom njihovog dospeća. Naime. pa. od čega su samo tri kompanije zadovoljile kriterij ume Berze za prijem njihovih akcija na berzansko tržište (listing A). gde: n . Kalkulacija i objavljivanje ovog indeksa vrši se svakog radnog dana berze i to u realnom vremenu. Broj akcija koje su listirane na berzi u stalnom je porastu. ^ . te zbog toga nisu u velikoj meri zastupljene u svakodnevnom trgovanju. a računa se na sledeći način: FFc(%) = 100% . što je direktna posledica zakonske obaveze preduzeća da do 10. izuzimajući akcije u vlasništvu Akcijskog fonda i PIO fonda. od trenutka kada je ispunjen uslov za njegovo izračunavanje.Ai(t) Nova mdeksnakorpa „.37 Tržište novca i kapitala u Srbiji Tržište novca i kapitala u Srbiji I6l YCp(i. (b) akcije koje poseduju direktor ili članovi upravnog ili nadzornog odbora izdavaoca. Prilikom revizije indeksne korpe. */ ix Stara indeksnakorpa 2C(i j: -l )xK(iJ . A(i) . marta ove godine dostave svoj prospekt.količina akcija izdavaoca i u trenutku t. 4-f F Nova indeksna korpa 1X d(t)=—^---------------------------------------x d(t -1) =-----------—---------—— x d(t-l) " .t)xAi(t) . delilac se izračunava na sledeći način: ICp(1t)xKp(1t)xFFc(t. (v) sopstvene akcije izdavaoca. nije zaključena nijedna transakcija u sekundarnoj trgovini.t) predstavlja free float faktor izdavaoca i u trenutku t. trgovina obveznicama je još uvek relativno nerazvijena. na Berzi se trenutno trguje samo obveznicama stare devizne štednje Republike Srbije (serije A2008 do A 2012).xd(t-l) vv^.. što govori u prilog nedovoljne zainteresovanosti investitora za ovu vrstu instrumenata... na Beogradskoj berzi su tokom 2006.cena akcija izdavaoca i u trenutku t. Što se tiče drugih emitenata. (g) akcije koje poseduju međunarodne organizacije i institucije za razvoj.Non free float(%).5.t) . . Trenutno je na Berzi listirano 1760 akcija. ' Akcije koje se nalaze van slobodnog prometa su u vlasništvu: (a) lica koje pojedinačno poseduju više od 10% ukupno izdatih akcija izdavaoca. a kojom je omogućeno trgovanje njihovim hartijama na berzi. (d) akcije koje poseduje Republika Srbija.

.

radi objedinjene regulacije određene delatnosti od posebnog društvenog interesa. Komisija je ovlašćena da donosi i primenjuje propise i presuđuje sporove koji u vezi sa tim nastanu. investicionih kompanija. Prva Komisija za hartije od vrednosti i berze osnovana je 1934. registracijom emisija hartija od vrednosti namenjenih javnoj 7) obezbeđivanj em j avnog obj avlj ivanj a podataka emitenata hartij a od vrednosti tokom »veka trajanja« hartije od vrednosti. udruženja brokera i dilera. To su naročito učinile zemlje u tranziciji kako bi preuzele njena bogata iskustva u regulaciji i nadzoru nad finansijskim tržištem. Regulativna tela u svetu u velikoj meri ustrojena su nalik na Komisiju za hartije od vrednosti i berze SAD. Regulatorna tela trebalo bi u praksi da obezbede ostvarenje navedenih ciljeva (u osnovi) na sledeći način: 6) ponudi. emagazin. Slom finansijskog tržišta ustanovio je potrebu za donošenjem niza zakona. Komisiju za hartije od vrednosti i berze SAD osniva Kongres. 8) davanjem dozvole za rad. Regulatorni organi nastali su sa potrebom da se spreče malverzacije i prevare učinjene na štetu kupaca hartija od vrednosti usled nedostatka adekvatne regulative tržišta hartija od vrednosti. Ona je nezavisna u odnosu na izvršnu i zakonodavnu granu federalne organi. regulisanjem finansijskog tržišta definišu se i obezbeđuje primena osnovnih principa ponašanja različitih tržišnih učesnika radi realizacije ciljeva koje je utvrdila Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO):30 (1) zaštita investitora. berzi.Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 GLAVA PRVA 1.yu . i dr). posebno zakona o hartijama od vrednosti i berzama i potrebu stvaranja državnog organa čiji je osnovni cilj zaštita investitora.yu i www. portfolio menadžera.nbs. Danas je u svetu u velikoj meri harmonizovana zakonska regulativa koja se odnosi na fmansijsko tržište i završava se proces formiranja nacionalnih regulatomih tela. i (3) smanjenje sistemskog rizika. (2) obezbeđenje efikasnog. ULOGA REGULATORNIH TELA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA Potreba za regulisanjem finansijskog tržišta proistekla je iz njegovog značaja za fiinkcionisanje nacionalne i međunarodne ekonomije. Kongres zadržava pravo nadzora nad delovanjem SEC-a kroz proces 30Izvor: www. propisivanjem pravila rada i kontrolom rada ovlašćenih učesnika na fmansijskom tržištu (brokera i dilera. godine i velike ekonomske krize nastale početkom tridesetih godina. brokersko-dilerskih društava. njegove kompleksne prirode i činjenice da zakonitosti tržišta ne mogu same da obezbede potpunu relizaciju određenih ciljeva. koji obavijaju privatni preduzetnici. co. investicionih savetnika. poštenog i transparentnog finansijskog tržišta. Naime. godine u SAD (»Sécurités and Exchange Commission«) nakon sloma Njujorške berze 1929.

nisu sva izdanja HOV podvrgnuta nadzoru Komisije za HOV.32 Zakoni o HOV stvoreni su s dva cilja: zaštita integriteta tržišta i ograničavanje konkurencije među preduzećema koja posluju sa HOV tako da se smanji verovatnoća propasti. Odeljenje generalnog saveta.SEC) čiji je zadatak primenjivati zakone o HOV. Takođe. str.. novim pitanjima i imaju kvazisudsku funkciju.. Odeljenje za edukaciju investitora i pomoć. emitentima i investitorima (enforcement). godine iz Ministarstva fmansija koje je do tada bilo osnovno regulatorno telo fmansijskog sektora. zaštitu integriteta tržišta. MATE d. a pod nadzorom Ministarstva fmansija. Odeljenje za odnose sa javnošću i istraživanje. redovno izveštavanje javnih društava (disclosure). zaštita investitora i smanjivanje potencijala za fmansijski kriminal. zabraniti bilo koji oblik manipulacije tržištem. Dva zakona koja su doneta 1933.: Tržišta kapitala. Zagreb.33 U Japanu75 od juna 1998. Osnovna načela fonkcionisanja regulatornih tela su: 3) 4) 5) Ciljevi odnosno uloga Komisije obuhvataju: zaštitu investitora. tražiti da sve javne korporacije čije akcije kotiraju Komisiji za HOV dostavljaju godišnje i polugodišnje izveštaje. Najveća takva institucija u SAD je kompanija Merrill Lynch. pojedinačna izuzeća od zakonskih uslova. i to: (Financial Services Agency) Agencija za fmansijske usluge i {Securities & Exchange Surveiliance Commission) Komisija za nadzor nad hartijama od vrednosti i berzama koja. Odeljenje za jednake mogućnosti zapošljavanja i Odeljenje sekretara..5 milion dolara.odgovorno za pregled hartija od vrednosti. 1. 580-590. druge poznate institucije uključuju Paine Webber. organizacijama za osiguranje i učesnicima na fmansijskom tržištu. Uključujući i predsednika Komisije. regulatorna tela su svuda nadležna za spro vođenje zakona o hartija od vrednosti i drugih relevantnih zakona. Osnovne odredbe zakona iz 1933. godine i Zakona o javnim holding kompanijama iz 1934. Zagreb. Osnovna načela funkcionisanja regulatorniti tela Regulatore! organi na razvijenim finansijskim tržištima U SAD mnoge fmansijske institucije učestvuju u sve tri vrste aktivnosti na tržištu HOV delujući kao brokeri. .odgovorno za inspekcije i ispitivanja brokera i dilera. I Eakins G.. investicionih savetnika i investicionih kompanija. godine. Ti su zakoni doneti ubrzo nakon velike svetske ekonomske krize i u velikoj su meri predstavljali odgovor na zloupotrebe koje su delimično bile odgovorne za privredne probleme u kojima su se našle SAD. Odeljenje za ekonomske analize. Komisija se sastoji od 5 članova. Ovom organu dodeljenaje realizacija četiri zakonska cilja: održavanje poverenja na tržištu. Odeljenje za regulaciju tržišta . Odeljenje glavnog inspektora. Komisija ima velika ovlašćenja u nadzoru i regulaciji na fmansijskom tržištu. investicionih savetnika i investicionih kompanija. 2) Odeljenje za primenu regulative . Odeljenje za upravljanje investicijama . izdavanje saglasnosti za pravila ponašanja samoregulatornih organizacija. povredama zakona. Članovi Komisije samostalno odlučuju o usvajanju i primeni regulative na tržištu. kao i nadzor i preduzimanje mera prema učesnicima na tržištu. periodičnih obračuna. 200-218. odnosno prema ovlašćenim učesnicima.: Finansijska tržišta i institucije. Organ za fmansijske usluge je nadležan za primenu regulative i nadzor nad bankama. unapređenje razumevanja fmansijskog sistema od strane javnosti. 3) istrage kriminalnih radnji uključujući insajder trgovanje. one su samostalna u donošenju sopstvenih pravila i direktiva kojima doprinose boljem sprovođenju regulacije. tumačenje i izradu pravila.. I Eakins S.. Komisija je na službenike prenela ovlašćenja za registraciju hartija od vrednosti. Securities and Exchange Commission . sprečavanje prevarnih praksi i si..o.Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 odobravanja budžeta i putem javnih saslušanja. njihovim podacima i pravilima ponašanja. godine predstavljaju osnovu zakona koji danas regulišu tržište HOV. i 1934. Ove dve organizacije izdvojile su se 1998. Odeljenje izvršnog direktora. 32 Mishkin F. 5) Odeljenje za inspekciju i ispitivanja po osnovu žalbi . Organ za fmansijske usluge izvršava nadležnosti utvrđene Zakonom o fmansijskim uslugama i tržištima iz 2000.odgovorno za istrage i otkrivanje povreda federalnih zakona u oblasti hartija od vrednosti. dileri i investicione banke. Način i delokrug rada ove Komisije može se sagledati iz njene organizacione strukture koja je podeljena na sledeće sektore:73 1) Odeljenje za korporativne finansije . ili pak na više segmenata 31 Mishkin F. glavnog izvršnog direktora. Ona je nadležna za sprovođenje Zakona o hartijama od vrednosti iz 1933.72 Članove američke Komisije bira Predsednik SAD i potvrđuje Senat. Dok su pitanja registracije emisije hartija od vrednosti.tražiti da "insajderi" dostavljaju izveštaje kad god dođe do prodaje ili kupovine akcija. 2005. str. Odeljenje za municipalne hartije od vrednosti. Odeljenje za međunarodne poslove.o. i 1934.1. obavlja funkcije u okviru Agencije za fmansijske usluge. 6) 33 Foley B. registraciju brokera i dilera.. godine. obično na period duži od sopstvenog mandata. Regulatomi organi u Velikoj Britaniji i Japanu su specifični u odnosu na druga regulatorna tela koja su u većini zemalja organizovana po američkom modelu. Nastao je 1997. kao poseban organ. . godine postoje dva regulatorna tela koja obavljaju regulatorne i nadzorne funkcije na fmansijskom tržištu. ravnopravnost i transparentnost trgovanja. 2) nadzor nad tržištem na osnovu zahteva za informacijama od brokerskodilerskih kuća. objavljivanje relevantnih podataka o emitentu i hartiji na primarnom i sekundarnom tržištu.. godine su sledeće:71 . godine.2. registracije Medjutim. dva direktora i 11 članova koji su neizvršni direktori. Komisija za HOV ne reguliše samo investiciono poslovanje ovih institucija već i onemogućava brokerima i dilerima lošu prezentaciju HOV kao i trgovinu na osnovu insajderskih podataka. i to: Odeljenje glavnog računovođe. Isto tražiti i u slučajevima kad se zabeleži "značajan interes" ulagača. samoregulatornih organizacija. odnosno neobjavljenih podataka sa kojima je upoznata samo uprava dotične institucije. U Velikoj Britaniji Organ za fmansijske usluge (Financial Services Authority) je nezavisna organizacija izvan sastava državnog aparata. str. MATE d. Zakona o trgovanju hartijama od vrednosti iz 1934. Odeljenje za pravne poslove.zahtevati da oni koji izdaju HOV registruju svoju ponudu i objave sve podatke koji bi mogli biti važni potencijalnim ulagačima. Komisija za nadzor nad hartijama od vrednosti i berzama vrši: 1) nadzor nad brokersko-dilerskim firmama i berzama u pogledu održavanja poštenog trgovanja. /3 Navedenim glavnim odeljenjima podršku pruža 13 odeljenja. Merodavni propisi mogu predviđati da se uloga Komisije prostire isključivo na tržišta odnosno učesnike određene vrste. koja periodično drži o pitanjima od značaja za javni interes. Nije potrebno tražiti registraciju Komisije za HOV ako pojedino preduzeće godišnje izda HOV u iznosu manjem od 1. tržišne manipulacije i falsifikovane fmansijske izveštaje. i Salomon Smith Barney.odgovorno za pregled u investicionim kompanijama. . 1999. ako izdate HOV dospevaju za manje od 270 dana ili ako ih izdaje američka vlada ili neka opština. što znači da postupa kao jedinstveni regulator fmansijskog sektora. Bez obzira na razlike u organizaciji sistema regulacije fmansijskih tržišta u različitim zemljama.osnovati Komisiju za HOV i berzu (engl.odgovorno za regulaciju brokera i dilera i samo-regulatornih organizacija i njihovo postupanje.1.o. Morgan Stanlex Dean Witter.o. sistema objavljivanja podataka i razvoja tržišta hartija od vrednosti u domenu Agencije za fmansijske usluge. Organom upravlja Odbor direktora koji imenuje Ministarstvo fmansija i sastoji se od predsednika.: Finansijska tržišta i institucije.31 . kao i nadzor nad dnevnim aktivnostima na tržištu. godine. Komisija je nadležna za odobrenje inicijalne javne ponude hartija od vrednosti.580-590.

godine sa ciljem unifikacije regulacije i nadzora na međunarodnom finansijskom tržištu. Regulatorno telo mora imati sveobuhvatna ovlašćenja primene.Regulativni sistem bi trebalo da na pravi način iskoristi mogućnosti samoregulatornih organizacija (SRO). Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO) je osnovana 1975. način njihovog ustanovljavanja. krivničnog). Imaoci hartija od vrednosti bi trebalo da budu tretirani na pravičan i jednak c. koje obavljaju javna (podzakonska normativna. kroz preduzimanje upravnih radnji (ulazak u prostorije subjekata pod nadzorom. na krivično gonjenje za krivična dela povezana sa fmansijskim tržištem. aktivnosti i ključnih akata i si). društava za poslovanja hartijama od vrednosti (brokerske. MATE. organizacije i akata subjekata pod nadzorom itd. biti veoma velika.790-810.o. e) f) Regulatorno telo bi trebalo da bude nezavisno u svom radu i odgovorno u vršenju svojih funkcija i ovlašćenja. Ova tendencija naziva se globalizacijom fmanisijskih tržišta i podstaknuta jejačim povezivanjem svetskih privreda. U tom smislu. Stvaranje međunarodnog fmansijskog tržišta podrazumeva da postoje ujednačena pravila trgovanja. Regulatorno telo bi trebalo da ima jasne i konzistentne postupke h) Lica koja su zaposlena u regulatornom telu bi trebalo da se pridržavaju najviših profesionalnih standarada. Ona mogu. oni mogu naložiti preduzimanje radnji kojima se delatnost. uključujući tu i odgovarajuće standarde tajnosti. Od rešenja prethodnih pitanja. kao i implementaciju delotvornog pro-grama poštovanja propisa. kao i unutrašnja organizacija. sa brojnim specijalizovanim sektorima i odeljenjima. zavisi u velikoj meri broj i struktura zaposlenih službenika. način fmansiranja itd. iskustava i sposobnosti čfanova Komisije i samih službenika.SRO treba da budu predmet nadzora regulatornog tela i trebalo bi da se pridržavaju standarda pravičnosti i zaštite tajnosti prilikom vršenja svojih ovlašćenja ili prenetih odgovornosti. udruženja trgovaca hartijama od vrednosti (negde i derivata). računovđe. 1999. praćenja i izvršenja. izreći prekršajne sankcije od opomena. organizacija i način rada dovodi u propisane okvire. akti. zahtevaju praktično nezavisnu poziciju ili bar »ozbiljnu« samostalnost. d. odgovarajuća sredstva i sposobnostza izvršavanje svojih funkcija i ovlašćenja. Ova tela mogu biti nadležna za usvajanje opštih akata podzakonskog karaktera. pitanje bilateralne saradnje između regulatornih tela različitih država. 3) Principi za spro vođen je regulative za hartije od vrednosti . već spadaju u administrativne agencije. odnosno zabrane vršenja određene delatnosti. pravo na saslušanje odgovarajućih lica). (reiativno) originernog uređenja određenih pitanja na osnovu delegacije nadležnosti.Regulatorno telo mora imati sveobuhvatna ovlašćenja koja uključuju ovlašćenja sa sprovođenje istrage. Tako američka Komisija ima svoja Pravila. kao i stavove i mišljenja koje donosi u cilju unapređenja funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti. kojim se utvrđuje vreme i način razmene javnih i informacija koje nisu dostupne javnosti. registrovanjem. ovlašćenje za dobij anje obaveštenja o promeni delatnosti. visokim stepenom profesionalnosti. godine osnovne ciljeve i principe regulative tržišta . 34 Meigs R. istrage. Jedna od najznačajnih tendencija savremenih fmansijskih tržišta jeste ukidanje nacionalnih prepreka za obavljanje trgovine fmansijskim instrumentima i stvaranje međunarodnog tržišta hartija od vrednosti. fond za obeštećenje investitora itd. a naša Komisija Pravilnike kojima obezbeđuje sprovođenje Zakona. To su sledećih 30 principa svrstanih u 8 kategorija:34 1) Principi koji se odnose na regiilatorni organ Odgovornosti regulatornog tela bi trebalo da budu jasno i objektivno d) utvrđene. trgovanjem. Konačno.o. kao i u okviru multilateralnih sporazuma i organizacija na regionalnom i međunarodnom nivou. radi preciziranja zakona ili čak. upravna i kvazisudska) ovlašćenja. gde oblast delovanja i priroda dodeijenje uloge. Danas ova organizacija ima 102 redovna člana i 57 pridruženih članova. pored kruga predmeta i subjakata pod regulacijom ovih tela. To se odražava kroz vrstu opšteg pravnog akta koji ih predviđa (obično zakon). kliringom i saldiranjem dugoročnih i trajnih hartija od vrednosti. klirinške kuće (ako su izvan sastava berze). Zagreb. ekonomisti. blagovremeno i tačno informisani o finansijskim rezultatima i o ostalim činjenicama koje su od značaja za donošenje njihove odluke. dilerske kuće). posedovanja specijalističkih znanja. registratori. sa značajnim garanci-jama samostalnosti..Regulatorno telo mora da uspostavi mehanizam razmene informacija sa domaćim i stranim sličnim telima. Regulatorno telo bi trebalo da ima adekvatna ovlašćenja.Regulatorno telo bi trebalo da obezbedi delotvorno i kredibilno korišćenje ovlašćenja u vršenju inspekcije. b) represivna ovlašćenja (izricanje sankcija) u slučaju utvrđivanja nedostataka u radu subjekata pod nadzorom. 2) Principi samoregulative . postaju sve aktuelnija. Uobičajeno je da se regulatoma tela samostalno fmansiraju od naknada subjekata koje kontrolišu. i Meigs W. u sprovođenju nadzora oni mogu posedovati: a) nadležnosti neophodne za utvrđivanje svih pravno relevatnih činjenica. naročito na razvijenim tržištima. regulative i nadzora nad nacionalnim tržištima hartija od vrednosti. Računovodstveni i revizioni standardi revizije bi trebalo da budu na visokom i međunarodno priznatom nivou. Profesije koje nalaze svoje mesto u ovim telima su pravnici. odnosno osnivanja nadnacionalnih tela sa različitim stepenom odgovornosti i ovlašćenja. koja bi trebalo da izvrše određena ispitivanja radi vršenja svojih dužnosti i ostvarivanja svojih ovlašćenja. način. novčanih kazni do suspenizje odnosno oduzimanja dozvole za rad. hartija od vrednosti na kojima bi trebalo da se zasnivaju kako nacionalna zakonodavstva u oblasti tržišta hartija od vrednosti. Pored toga. 8) . razvojem elektronske trgovine i drugim faktorima. . odobrenja odnosno saglasnosti na promené statusa. stimulisanjem inostranih ulaganja. odnos prema drugim državnim organima u sistemu. Sve obimnijem prekograničnim trgovanjem. i ova tela po pravilu ne predstavljaju klasične državne organe. b.Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 fmansijskih tržišta odnosno učesnika. IOSCO je utvrdila 1998. Regulatorni sistem bi trebalo da uredi pravni oblik i strukturu kolektivnih investicionih šema kao i odvajanje i zaštitu imovine klijenata.Regulatorni sistem bi trebalo da utvrdi standarde kojima se određuju kriterij umi za prijem i uređenje subjekata koji žele da utržuju ili upravljaju kolektivnim investicionim šemama. tako i uloga regulatomih organa. Regulatorno telo mora da poseduje ovlašćenja za razmenu i javnih i informacija koje nisu dostupne javnosti sa domaćim i stranim sličnim telima. c) procesna ovlašćenja u vidu prava na pokretanje raznih sudskih postupaka (građanskog. a negde se predviđa da tu spadaju i slične aktivnosti u vezi sa derivatima i/ili kratkoročnim hartijama od vrednosti. koje izvršavaju određene poslove u oblasti direktnog nadzora u svojim. 7) Od stava zakonodavca. Obično se pod nadzorom Komisije nalaze: berze hartija od vrednosti (negde i derivata). prava na dobijanje sudskog naloga i si. 9) 4) - Principi za saradnju na polju regulative 10) Kao i kod centralne banke. inspekcije i praćenja. .: Računovodstvo . listingom. U vezi sa naglašenom nezavisnošću je potreba za potupnom depolitizacijom. informatički stručnjaci itd. Regulatorni sistem bi trebalo da predvidi pružanje pomoći stranim regulatomim telima. g) regulisanja. oblastima nadležnosti i srazmerno veličini i složenosti tržišta.Temelj poslovnog odlučvanja. odgovarajućim. 6) Principi za kolektivne investicione šeme . ona mogu donositi razne vrste vezanih i diskrecionih upravnih akata (izdavanja raznih dozvola. Predmet nadzora su po pravilu aktivnosti u vezi sa emisijom. pa sve do ovlašćenja predviđenog u pojedinim pravnim porecima. 5) a. iako je moguće i fmansiranje (dela) rashoda iz budžeta. pravo uvida u dokumetaciju. zavisi i vrsta odnosno karakter i obirn nadležnosti koji ona poseduju. centralni depo hartija od vrednosti. izbora ključnih funkcionera. Principi za emitente Investitori bi trebalo da budu potpuno. kao i opšteg značaja koji se pridaje ovim organima. str.

Takođe. Finansijski plan Komisija je dužna da podnese na potvrđivanje Republičkoj skupštini do 30. 2. 6) objavljuju. 47/ 2006. društava za upravljanje. Predsednik i članovi Komisije biraju se na pet godina i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani. Predsednik i članovi Komisije. 5) organizuje. nadzora i unapređivanja fmansijskog tržišta. odnosno organizacija Republike Srbije koja je za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovora Republičkoj skupštini. . Komisija vrši nadzor nad primenom zakona35 i obavlja druge posfove u skladu sa Zakonom i drugim zakonima kojim se uređuje poslovanje sa hartijama od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. koji odražavaju rizike koji oni preuzimaju. rizikom neizvršenja (obaveza) i poremećajima tržišta. . realizaciju fmansijskog plana Komisije. Regulativni sistem bi trebalo da promoviše transparentnost trgovanja. nepristrasnost i društveni ugled i na ugled Komisije. stavove i mišljenja Komisije. . utvrđuje bliži sadržaj obaveznih informacija koje joj se dostavljaju i javno utvrđuje kriterijume koji moraju ispuniti informacioni sistem ovlašćenih učesnika koji posluju hartijama od vrednosti. 1) 2) 3) donosi akte radi sprovođenja Zakona. a manjak prihoda nad rashodima nadoknađuje iz svojih rezervi i iz republičkog budžeta. novembra tekuće godine. kao i druge priloge o sprovođenju nadležnosti Komisije. godine donet je Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih fmansijskih instrumenata koji je počeo da se primenjuje 30. 29. na način uređen Načelima o izdavaocima. - 8) Principi za sekundarno tržište Osnivanje sistema za trgovanje. uključujući berze hartija od vrednosti. kao i zaposleni. trebalo bi da bude predmet davanja ovlašćenja i pod nadzorom regulatornog tela. ostvarivanju nadzorne funkcije.Regulatorno telo bi trebalo da zahteva objavljivanje. kastodi banaka. Predsednik i članovi Komisije. Regulativni sistem bi trebalo da bude dizajniran na način da otkrije i odvrati od manipulacija i drugih nepoštenih tržišnih praksi. 4) vrši nadzor nad poslovanjem brokersko-dilerskih društava. Predsednik i članovi Komisije ne mogu obavljati druge poslove koji bi mogli uticati na njihovu samostalnost. Višak prihoda nad rashodima Komisija uplaćuje u republički budžet. licima nad kojima Komisija vrši nadzor i druge podatke i činjenice u skladu sa vršenjem svoje funkcije odnosno rada. kao i ostali zahtevi pažljivog postupanja za posrednike na tržištu. Komisija ]e dužna da Republičkoj vladi tromesečno dostavlja izveštaj o radu i kretanjima na fmansijskom tržištu sa dokumentacionom osnovom koja sadrži podatke o datim i oduzetim dozvolama za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskih društava. 7) 8) utvrđuje standarde za registraciju poslova trgovine na berzi. osiguranje odgovarajućeg upravijanja rizikom. kao i Zakonom za sprovođenje Ustavne povelje koji je Komisiju defmisao kao organizaciju Republike Srbije. sa izveštajem o poslovanju i izveštajem ovlašćenog revizora do 30. Novim Zakonom. godine kao regulatorni organ sa ciljem uređivanja. berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima. dužni su da Komisiji daju podatke o hartijama od vrednosti kojima raspolažu. cene i otkup jedinica učešća u kolektivnoj investicionoj šemi.u delu poslova koji oni obavljaju na tržištu hartija od vrednosti. daje dozvole za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva (u skladu sa Zakonom). Komisija podnosi Republičkoj skupštini na potvrđivanje godišnji račun za prethodnu godinu.u to vreme . položaj Komisije utvrđen je na zadovoljavajući način: ona je postala samostalno pravno lice. .Sistemi saldiranja i kliringa hartija od vrednosti bi trebalo da budu predmet nadzora od strane regulatornog tela i dizajnirani na način da osiguraju pravično i delotvomo poslovanje i da smanje sistemski rizik. koje bira i razrešava Republička skupština. Komisija donosi tarifnik na osnovu koga obezbeđuje sredstva za fmansiranje svojih aktivnosti. br.Regulativa bi trebalo da obezbedi odgovarajuću i transparentnu osnovu za izračunavanje vrednosti imovine.Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 . godine. novembra 2002. Ti podaci smatraju se službenom tajnom. kao ni samostalnost Komisije. investicionih fondova i Centralnog registra hartija od vrednosti. kao i zaposleni. izdavalaca hartija od vrednosti. ne mogu učestvovati u trgovini hartijama od vrednosti. Položaj Komisije za hartije od vrednosti Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) osnovana je 16. kao ni davati savete o hartijama od vrednosti i dužni su da čuvaju podatke o izdavaocima hartija od vrednosti.2. Centralni registar hartija od vrednosti i berze. Službeni glasnik RS. položaj i nadležnost Komisije bio je utvrđen Uredbom. KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE daje dozvole za rad i saglasnosti u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova. Polazeći . 35 Zakon o hartijama od vrednosti. a ne posebnim zakonom kao što je to slučaj u drugim zemljama. kao i podatke o svakoj promeni stanja u vezi s tim hartijama. 77 Medjutim. Komisija odlučuje na sednicama većinom glasova svih članova. Ovlašćenja i odgovornosti Komisije za hartije od vrednosti U okviru svojih nadležnosti Komisija: Regulativa bi trebalo da uredi minimalne uslove za otpočinjanje poslovanja posrednika na tržištu. aprila tekuće godine. . septembra 2003. Komisiju predstavlja i zastupa predsednik Komisije koji i rukovodi njenim radom. koje je neophodno za procenu podobnosti kolektivne investicione šeme za određenog investitora. a za obavljanje trgovine hartijama od vrednosti. . a od 1995.Regulativa bi trebalo da teži da obezbedi odgovarajuće upravljanje velikim izlaganjima (riziku). Iz prethodno navedenog se može sagledati da Komisija ima položaj nezavisne institucije. Trebalo bi da postoji postupak stečaja posrednika na tržištu u cilju smanjenja gubitaka i štete za investitore i ograničavanja sistemskog rizika. 2. berzi. 7) Principi za tržišne posrednike Komisija ima pet članova. koji bi trebalo da osigura da se integritet trgovanja održava putem pravičnih i za sve jednakih pravila koja na pravi način ostvaruju ravnotežu između interesa različitih učesnika na tržištu.od Ustava SRJ. na predlog Vlade. ovlašćenih banaka. investitora i drugih lica . 2.1. Komisija je bila savezna organizacija sa statusom pravnog lica čiji je položaj bio uređen prvo Zakonom o tržištu novca i tržištu kapitala.Trebalo bi da postoji zahtev za početnim i -tekućim kapitatom. kao i za procenu vrednosti udela investitora u toj šemi. februara 1990. Predsednik i članovi Komisije ne mogu dovesti u pitanje samostalnost pri donošenju svojih odluka. uključujući i predsednika Komisije. preduzima i kontroliše spro vođenje mera kojima se obezbeđuje ftmkcionisanje tržišta hartija od vrednosti i zaštita investitora. osim podataka koji su već dostupni javnosti. Trebalo bi da postoji konstantni regulatorni nadzor nad berzama i sistemima za trgovanje.Trebalo bi zahtevati da se posrednici na tržištu pridržavaju standarda unutrašnje organizacije i načina poslovanja koji su usmereni na zaštitu interesa klijenata. i na osnovu kojih menadžment posrednika na tržištu prihvata primarnu odgovornost za ove stvari. godine Zakonom o hartijama od vrednosti i Zakonom o berzama. sa zadatkom efikasnog obavljanja svojih funkcija i očuvanja svog ugleda i sa precizno utvrđenim odgovornostima prema skupštini kao nosiocu zakonodavne organi.

način čuvanja dokumentacije. trgovac. Može se zaključiti da su njene funkcije upravo usmerene ka zaštiti interesa investitora. Centralni registar hartija od vrednosti i berze . razmene iskustava u oblasti regulisanja poslovanja hartijama od vrednosti i praćenja zbivanja na inostranim finansijskim tržištima. Drugi razlog je u tome što država ne može da stigne da propiše sve načine ponašanja na fmansijskom tržištu. njegovo poštovanje obezbeđuje država sankcijom. koje podupiru. Obezbeđenje pravne sigurnosti ulagača. koje stvara neorganizovano društvo. odnosno registraciji prospekta. Postojeće defmisanje položaja i ovlašćenja Komisije u osnovi zadovoljava principe Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrednosti (IOSCO) koji se odnose na položaj i ovlašćenja regulatornog organa na tržištu hartija od vrednosti. a naročito su po privredu bile štetna masovna izigravanja neukih i malih ulagača. poštene i sređene trgovine HOV. 13) utvrđuje jednoobrazni identifikacioni broj hartija od vrednosti (ISIN). zbog njegove dinamičnosti i promenjivosti. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim zakonima. Odgovornost i ovlašćenja Komisije mnogobrojne su i široko defmisane. Komisija u rešavanju u upravnim stvarima primenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. kao i da bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje i rast (povećanje obrta) fmansijskog tržišta. na zahtev zainteresovanog lica (obično oštećenog ulagača) ili po službenoj dužnosti. što je značajna novina u odnosu na prethodnu regulativu. poništenju javne ponude. način donošenja opštih i pojedinačnih akata i druga pitanja značajna za rad Komisije. i samoregulativno pravo koje organizovano donose subjekti na koje se ono odnosi. kada je to potrebno radi primene i spro vođenja pojedinih odredaba Zakona. koju izriče i primenjuje preko organa pojedinačnog odlučivanja i prinude. Komisija je postala redovan član ove organizacije na 27. ali i emitenata i trgovaca. koja odražavaju njegove specifičnosti. Komisija će u narednom periodu ostvarivati značajniju saradnju sa drugim regulatornim organima u cilju zajedničkog rešavanja određenih problema na tržištu. Komisija donosi pravilnike. prava i obaveze ostalih zaposlenth. posredno ili neposredno. kao i što sami upravljaju poslovima od zajedničkog interesa. Postoje tri nivoa samoregulisanj a. preko svojih organa: 1) zakonodavnog .36 Državno pravo stvara država. Najzad. pošto ne mora da snosi troškove propisivanja mnoštva odnosa na tržištu hartija. Takođe. 3. SAMOREGULATORNE ORGANIZACIJE I SAMOREGULISANJE 3. Kultura.vlada i 3) upravnih -ministarstva i 4) posebnog regulatornog tela . drugi opšti akti i rešenja Komisije o odobrenju. članovi Komisije i radnici stručne Odnosi između učesnika na tržištu HOV uređeni su opštim pravnim aktima. Komisija može donositi stavove i mišljenja. Iako nedržavno pravo stvaraju nedržavni subjekti. Zaštita se pruža preko posebnog zvaničnog nadzornog organa (najčešće komisije za hartije od vrednosti). u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova. prava.radi pružanja pravne pomoći. u okviru svojih međunarodnih aktivnosti. službe aktivno učestvuju na međunarodnim skupovima i seminarima sa temama iz oblasti poslovanja hartijama od vrednosti. Rešenja Komisije su konačna. a u vezi sa poslovima sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instiTimentima. koja obavezuju sva lica. kao i šifarnik vrsta hartija od vrednosti. Samoregulisanje na tržištu tiartija od vrednosti Samoregulisanje je proces u kojem učesnici tržišta. kao i organizaciju i način obavljanja poslova iz tih nadležnosti. sudova ili upravnih organa. kao učesnika na tržištu hartija postiže se kroz četiri osnovne mere. odnosno dozvole za rad berze. 3. svi propisi o poslovanju hartijama od vrednosti: 1) javnost trgovine. To je izazivalo nepoverenje ulagača u državu i njen fmansijski sistem. radi podsticanja privrednog rasta. U nedržavno pravo ufaze običaji. pokazuje se kao nužnost sprečavanje kriza (pre svega berzanskih krahova) na tržištu.2. jer ključna pitanja i pojedini delovi fmansijskog tržišta (npr. Bački . Ponekad su fmansijske malverzacije bile tako velike da su dovodile do krahova na čitavoj berzi. S strane. predsednika i sekretara Komisije. siromaštva) cele države. Glavni razlog je nužnost stalne. samoregulisanjem se povećava efikasnost poslovanja na tržištu. 12) prati stanje i kretanje na tržištu hartija od vrednosti i preduzima mere za otklanjanje poremećaja na tom tržištu. tiče se svakog profesionalnog učesnika tržišta (npr. Samoregulisanje. savremene države su donele posebne propise. obezbeđenju efikasnog i poštenog tržišta i smanjenju sistemskog rizika.Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 9) vodi registar izdatih rešenja. 2) strogi nadzor nad učesnicima emitentima i profesionalnim trgovcima. sami donose pravila svog ponašanja u poslovanju. obaveze i odgovornosti članova. kao i druge oblike javnih saopštenja. Radi spro vođenja i izvršavanja poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom. kao i pravila. 2) izvršnog . u granicama državnih propisa. ali i posebnim pravilima. To čini izradom 36 Vitez M.komisija za hartije od vrednosti. On samostalno. pa i slomova fmansijskog sitema cele zemlje. banka). što je dovodilo do dugotrajnih ekonomskih kriza (besparice. Prema donosiocu pravnih pravila razlikuje se državno i nedržavno pravo. monetarni deo) tradicionalno ostaju pod državnim normativnim monopolom. Prvi. najniži nivo. U vreme kad država nije posebnim zakonodavstvom jasno i detaljno uređivala tržište hartija. Da bi se to sprečilo. česte su bile fmansijske prevare. uputstva i druge opšte akte. tržišta. redovno prisustvuje godišnjim zasedanjima IOSCO u cilju upoznavanja svetske prakse i priprema za primenu svetskih standarda regulative. Ciljevi pravnog regulisanja 15) sarađuje i zaključuje sporazume sa inostranim regulatornim organima . 10) 11) podnosi nadležnom državnom organu prijavu protiv ovlašćenih učesnika koji posluju hartijama od vrednosti. Država dopušta samoregulisanje učesnicima tržišta jer se time otklanja preterani i ponekad nepoželjni uticaj države na fino i osetljivo poslovanje hartijama. Komisija donosi statut kojim uređuje svoje nadležnosti.1. 14) sarađuje sa međunarodnim organizacijama. Komisija za hartije od vrednosti. Komisija za hartije od vrednosti može pokrenuti i voditi pred sudom postupak radi zaštite interesa investitora i drugih lica za koja utvrdi da im je povređeno određeno pravo ili na pravu zasnovan interes. utvrđuje opšta pravila svog poslovanja sa klijentima. a pre svega nad 3) obaveštenost ulagača i 4) ravnopravnost ulagača. godišnjoj konferenciji IOSCO koja je održana 2002. 16) 17) daje informacije o tržištu hartija od vrednosti. za koje u postupku nadzora utvrdi da imaju obeležje krivičnog dela. naredbe. razmene informacija i u drugim slučajevima. davanju i oduzimanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva. Naročito je izražena njena nadzorna i zaštitna funkcija koja joj je data pravom da pokreće sporove u funkciji zaštite investitora. godine u Istambulu. Komisija je već zaključila nekoliko bilateralnih sporazuma o razmeni informacija i saradnji za regulatornim organima drugih zemalja. Statut. kao i stavovi i mišljenja Komisije . jer su njegovi učesnici stručniji i sposobniji za uređivanje sopstvenih poslovnih odnosa nego država.objavljuju se u "Službenom glasniku RS" i u biltenu Komisije. pa i šire. na osnovu odgovarajućih standarda. Centralnog registra hartija od vrednosti i berzi. utvrđuje za ovlašćene učesnike koji posluju hartijama od vrednosti. a protiv njih se može pokrenuti upravni spor. način obezbeđenja sredstava za rad.: Berze hartija od vrednosti i berzanski poslovi. Treći razlog je što se time povećava ekonomičnost (jeftinoća) države. ipak. osim ako Zakonom nije drugačije određeno. nije sveopšte. koje ne trpi suvišno državno nasilje. pojedinačno ili preko svojih udruženja. privrednog prestupa ili prekršaja. prekidu i obustavi rada. Turska.skupština. U tom kontekstu.

Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 opštih uslova svog poslovanja i sačinjavanjem tipskih ugovora. 37Petrovac. udružuju se u interesna udruženja. Njih su oba ugovoraika dužna da poštuju. jer. pre nego što sa njim zaključi ugovor. zajednički uslovi poslovanja). on je dužan da klijenta upozna sa sadržinom uslova. str. Upoznavanje klijenta se postiže na dva načina: 1) objavljivanjem pravila poslovanja profesionalnog trgovca u njegovim prostorijama. Naše pravo obavezuje brokerskodilersko društvo da klijentu omogući uvid u svoja pravila poslovanja u prostoriji u kojoj radi sa strankama. zbornike poslovnih pravila) i da održavaju disciplinu u svom članstvu. kao i odnosi članova sa njihovim klijentima (tzv. Prvo. kad im pristupi). Drugi način sastoji se u tome što se nejasna pravila opštih uslova. jli da ih odbiju. Da bi se sprečile zloupotrebe pravo štiti klijenta na dva načina. Drugi . koje kfijenti mogu samo da prihvate u celosti i da zaključe ugovor sa njim. radi ostvarivanja i zaštite zajedničkih interesa u poslovanju na tržištu. posredovanju. Kad ih klijent potpiše (tj.37 Većina savremenih prava ih ovlašćuje da donose pravila (npr.. o prodaji. . preko kojih oni organizuju trgovinu hartijama. Tim pravilima se uređuju pitanja koja na tržištu nisu uređena državnim propisima. kao i da mu njihov primerak preda pre prijema bilo kakvog naloga od klijenta. u suprotnom. neobaveštenog klijenta ne obavezuju. zastupanju. tipski ugovor. koji je tom prilikom zaključen (npr. 2000. Profesionalci. kao što su dužni da poštuju državna pravna pravila.202-220. kao i ona koja klijenta stavljaju u neravnopravan položaj (npr. statute. opšti uslovi posiovanja postaju sastavni deo konkretnog ugovora (tzv.nivo je kod poslovnih udruženja učesnika tržišta.viši . pre nego što se sa njim zaključi bilo kakav ugovor. 2) uručivanjem primerka pravila poslovanja zainteresovanom klijentu. Pravilima SRO se uređuju odnosi između njenih članova. komisionu. ali i nestručni ulagači. pokroviteljstvu). lišavaju ga određenih zakonskih prava ili prigovora) tumače u eventualnom sporu na štetu profesionalca. ugovor po pristupu). Ova udruženja se često zovu samoregulatorne organizacije (skr. I berze su danas u većini zemalja udruženja svojih članova. SRO). kao i što njima ne smeju da se vređaju državni propisi.

g. ticao se potrebe jačanja samoregulisanj a i samoregulatomih tela na finansijskim tržištima u svetu .Regidatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 167 Jedan od glavnih zaključaka tokijske konferencije Međunarodne organizacije komisija za vrednosne papire 1997.

jer predviđa najveći broj samoregulatornih organizacija. 1996. Emerging Financial Markets and the Role of International Financial Oranisations. koje je ovlašćena da nadzire. čiji su akcionari trgovci hartijama i bankari u Britaniji (pre svega iz londonskog Sitija). dajući im najviše slobode u uređivanju odnosa na fmansijskom tržištu u uporednom pravu. emitenata i zaposlenih u berzanskim društvima. Ako čian u svom poslovanju ne poštuje zajednička pravila. Otuda ona ima položaj kompanije sa javnim ovlašćenjima39 Organi su joj predsednik i organ upravljanja. On se javlja samo u nektm državama. g. 38 Slično Komisiji za hartije do vrednosti i berze u SAD. osim ako su delovali "krajnje nesavesno" u njihovom donošenju. sjedne strane. Učlanjivanjem u neku SRO automatski se stiče pravo da se posluje na fmansijskom tržištu. Oxford. Država je ovlašćena i da te funkcije oduzme. preuzimajući ih na sebe ili ih poveravajući drugom organu. SRO). sa Britanije 2001. koja reguliše veletrgovinu vrednosnicama u Britaniji. Britanski sistem je najsveobuhvatniji.44 Struktura mu je trodelna. skr. prenelo mu je u nadležnost niz funkcija u regulisanju i nadzoru tržišta. London. Kluwer. oko 7000 lica. To su: 1) The Securities and Futures Authority Limited (FSA). June. ako ne bude zadovoljna njegovim radom. Kao i svim regulatorima (donosiocima propisa). po strukturi. designated agency) prema učesnicima tržišta. Samoregulisanje se ostvaruje kroz tri ustanove: 1) Savet berzi kapitala. u stvari. National Association of Securities Delaers. jer još uvek postoji nepoverenje u poštenost i savesnost učesnika fmansijskog tržišta. skr. pod pojačanom državnom kontrolom. tačnije. koja pokriva trgovinu o finansijskim uslugama i tržištu oko 5000 članova. država je ovaj nivo organa zadržala za sebe. novčano kazni. i ulagača. Francuski sistem samoregulisanja još je ograničeniji od američkog. monetarni deo) Britanije.. U većini drugih zemalja. preko koga ga sami uređuju i nadziru. nadzora nad članovima. kao korisnika usluga na tržištu. nadležan za uređenje i nadzor tržišta hartija i svih njegovih učesnika. Svaka SRO mora da organizuje svoju upravu (direktora i organ upravljanja). 90-91. . NASD. Treći . ili bar na području više njenih država članica. ovfašćen je da joj nametne svoja poslovna pravila. koju SRO pruža ulagačima. 39"Fraud in the Financial Markets . Time se stvara ujednačen način poslovanja (praksa) većeg broja profesionalaca koja pripadaju istom udruženju. tome 7: BANQUES ET BOURSES. čime se širi primena njihovih samoregulatornih pravila. Samoregulatorna organizacija. SRO je samostalna u odlučivanju o prijemu i isključivanju svojih člansova. istrage protiv njih i njihovog disciplinovanja. čije članove imenuju saglasno ministar fmansija i Engieska banka (kao centralna banica). Sastav organa upravljanja mora da obezbedi ravnotežu interesa profesionalaca. 457.38 Država. Traite de droit commercial. Montschrestien. Samoregu-latornim organizacijama se smatraju "nacionalne" efektne berze. bez ikakve dozvole državnog organa. te se na nju ne primenjuje federalno pravo. Organ priznaje i ukida status samoregulatomim organizacijama i berzama.najviši nivo . Martin. disciplinski sankcioniše (npr. isključi). kao davalaca usluga. kao i što se ono gubi prestankom članstva. inače su neusklađena pravila ništavna. sa oko 1000 članova. Organ je ovlašćen i da udruženju ukine status SRO. Sastav njihovog organa upravljanja mora da odražava strukturu čianstva. tako da ona. Uređen je Zakonom o trgovini vrednosnim papirima iz 1934. daje dozvole za rad profesionalcima koji nisu učlanjeni ni u jednu odgovara njenom članstvu. npr. Berza koja posluje samo unutar jedne države članice ne smatra se nacionalnom. u stvari. da obrazuju "najviši organ" na tržištu. by Norton & Andenas. u SAD i većini drugih država nužna je dozvola komisije ili drugog zvaničnog nadzornog organa za profesionalno obavljanje usluga na fmansijskom tržištu. Njegov član je i 40 Page & Ferguson. r. Delokrug SRO se sastoji od donošenja i primene pravila na fmansijskom tržištu. Američki sistem samoregulisanja je skromniji od britanskog. ipak. te može da se vodi samo upravni spor pred Višim sudom. zbog tradicionalno jakog uticaja države na berze u toj zemlji. 81 Zakon vrednosnicama na malo. European National Services Law. Samoregulisanje se tiče pretežno organizovanih vanberzanskih tržišta i berzi.. 81. vrši normativnu. u SAD. 41 Kod nas.42 SRO mora da bude registrovana kod Komisije za hartije od vrednosti i berze. str. čak i berze). koju učesnicima tržišta izazovu svojim propisima. V. po broju čfanova. koje je priznala kao regulatore na tržištu Organ za fmansijske usluge. kojem pripadaju. Ako Organ za fmansijske usluge nije zadovoljan kvalitetom zaštite. U složenoj strukturi britanskog fmansijskog tržišta izdvaja se organ za fmansijske usluge i samoregulatome organizacije. g. 1991. koji mora da bude nezavisan od članova SRO. 42 U SAD se "nacionalnom" berzorn smatra samo ona koja posluje na nivu cele SAD. koji. jer vrhovni nadzorni organ nije samoregulatorna ustanova. ed. Tricia Howse. 1999. str.samoregulisanja je zvanični nadzorni organ. dužan je da podnosi izveštaje Ministarstvu fmansija i da poštuje njegove naredbe. (IMRO). Za ovaj je nivo karakteristično da država zakonom ovlašćuje učesnike tržišta. VI.the New Bill". 1994. čija je glavna delatnost pružanje fmansijskih usluga (dileri. Osnovni su: britanski. 3. nadzornu i disciplinsku organ u svim efektnim berzama Francuske.3. zakonom im je isključena odgovornost za štetu. Organ za fmansijske usluge je. najmanje jedan član uprave mora da bude predstavnik emitenata i ulagača. ako ona ispunjava zakonom predviđene uslove (nema diskreciono ovlašćenje)..43 Savet berzi kapitala je jedinstven profesionalni i nedržavni organ. Kroz članstvo u SRO-ima pravo na poslovanje na fmansijskom tržištu u Britaniji steklo je do 1996. koje pokrivaju različite oblasti fmansijskih usluga. Ministarstvo fmansija (eng.40 Najjači izraz samoregulisanja britanskog fmansijskog tržišta su samoregulatome organizacije (self-regulating organisations. Njegovi članovi mora da budu i. posebnom uredbom. To su. The Law of Investment Market. brokeri. sa oko 1000 članova. donosi opšta pravila ponašanja u poslovanju na tržištu. disciplinski sankcioniše prekršioce svojih pravila i pokreće sudske i druge postupke protiv prekršilaca zakonskih pravila. 2) Društvo francuskih berzi i 3) Savet ročnih tržišta. registrovana udruženja u poslovanju hartijama od vrednosti i regionalni (gradski) odbori za regulisanje hartija oč vrednosti. jeste Nacionalno udruženje trgovaca vrednosnim papirima (eng. s. 87 Pennington Robert. Lomnicka & Welch. predstavnici ulagača. glava Investment Management Regulatory Organization Ltd. francuski i nemački. koja je najveća. banke. a s druge strane. Samoregulatorne organizacije U svetu se razlikuje više sistema samoregulatornih organizacija. Investor Protection. ne sme da zadire u samostalnost samoregulatornih organizacija i strukovnih tela. Organ je načelno nezavisan u obavljanju svojih funkcija. i najznačajnija. jer su mu članovi iz reda berzanskih društava. po obrtu kapitala. Financial Services Authority) igra ulogu vrhovnog zvaničnog nadzornog organa na ćelom fmansijskom tržištu (uključujući i 86 samoregulatornu organizaciju. 2) Personal Investment Authority (PIA). 823-826.186 Regulatomi i nadzorni organi na finansijskim tržištima Regulatomi i nadzorni organi na finansijskim tržištima 46 Uslovi poslovanja članova udruženja moraju biti usklađeni sa zajedničkim uslovima poslovanja udruženja. a verovatno i u svetu. "The UK Model of Securities Regulation". preko svojih organa. 684-690. kontroliše investicione menadžere i investicione fondove. et Ippolito B. američki. akcionarsko društvo.41 SRO su samostalni u odlučivanju o prijemu i isključenju iz članstva. kako bi se i oni zaštitili. 43 Juglart M. javno opomene. Osim toga. IV. Njujorška efektna berza (NYSE) i Američka efektna berza (AMEX). U okviru svog delokruga. Komisija je dužna da registmje SRO. Protiv te odluke nije dopuštena 'v 87 žalba. strukovna udruženja profesionalaca na fmansijskom tržištu. Organ za fmansijske usluge (eng. već lokalnom. kao i da joj naredi preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka u poslovanju njenih članova. koja učlanjuje. 3) III. par Lucien M. udruženje je nadležno da ga. a po osnovu dozvole neposredno od Organi samo 37: Danas u Britaniji postoje samo tri SRO. 3. smatrajući je svojim zastupnikom (tng. Nacionalne berze u SAD su. Treasury). reguliše i XIII. Članovi SRO su lica.

Berza je samoregulatorna organizacija. Pravila poslovanja su opšti akt. ali sa pravom suspenzivnog veta. . Donosi ih uz saglasnost Komisije. kojeg uvek donosi skupština. On može da prisustvuje sednicama Saveta i da učestvuje u raspravi bez prava glasa. Statut. na računima emitenata. portfilio menadžer. Ona mora da ima berzanski savet od najviše 24 člana iz reda svojih članova (banaka. German Securities Regulation. delatnost). organi i druga pitanja značajna za njen položaj i rad. zaduženo da se u javnom interesu stara o fimkcionisanju berzanskog tržišta. kao i udruženje kursmaklera. Tarifnihje spisak cena berzinih usluga.4.45 Berza mora da bude akcionarsko društvo. ovlašćena banka. uz odobrenje ministra ekonomije. kastodi banka) ima pravo da se samoreguliše svojim statutom. dopušta samoregulatorne organizacije. donosi opšta pravila berzi kapitala. pravila poslovanja može da donosi i uprava berze. Opštim aktima berze ne smeju da se menjaju prinudni državni propisi. akcionarstvo. Beza ima i disciplinsku organ nad svojim članovima. tržišna mesta. jer je zakononn ovlašćen da svojim opštim aktima (statut. čiji su akcionari sva berzanska društva Francuske. Za razliku od statuta. tarifhik. Mllnchen. preko kojih se isključivo mogu da zaključuju berzanski poslovi u zvaničnoj kotaciji. većinom glasova svih akcionara po kapitalu. kursmaklera) i ulagača. Tamo je svaka berza samoregulatorna organizacija. Nemački sistem. kojim se upravlja preko centralnih organa te organizacije. disciplinski sankcioniše berzanska društva i njihove službenike. kapital. Akcionari mogu biti i lica koja nisu registrovana za poslovanje hartijama. odvijanje trgovine i kursna lista. jer je osnivaju trgovci hartijama. koji vrši normativnu i disciplinsku funkciju na svim francuskim ročnim tržištima. Centralni registar hartija od vrednosti je akcionarsko društvo. Savet ročnih tržištaje od vlade osnovan strukovni organ. u skladu sa državnim propisima. pravilnik o listingu i kotaciji i druge opšte akte. načine trgovine. članstvo. Društvo francuskih berzi je zakonom osnovano akcionarsko društvo. odlučuje o prijemu i isključenju efekata iz berzanske trgovine. kao što su Savet berzi kapitala i Savet ročnih tržišta. ali mogu da se pobijaju tužbom pred sudom. a naročito ne smeju da se ublažavaju za profesionalce propisi o zaštiti investitora. tarifnik. Njime se uređuju njena lična obeležja (firma. sedište. 44 U Francuskoj ne postoje samostalne berze sa svojstvom pravnog lica. Zbog toga su berze tamo samo tzv. Berza donosi svoje opšte akte. kao najviši organ berze. Osim njih. P-2. kako bi obezbedile sigurnost njihovih ulaganja i njihovo poverenje. Samoregulatorne organizacije u Srbiji utvrđivanje kurseva.svoje poslovanje i poslovanje svojih članova (prijem i isključenje hartija iz kotacije. pravila poslovanja. svojih članova i njihovih klijenata. slobodne maklere. berzanske naloge i dr. tako i za robu. Britaniji ili Nemačkoj. 2001.186 Regulatomi i nadzorni organi na finansijskim tržištima Regulatomi i nadzorni organi na finansijskim tržištima 47 državni komesar.. čl. u granicama državnih propisa. Hartmunt Karuse. koje je jedino u zemlji nadležno da evidentira izdate hartije od vrednosti. a takvom može da se smatra i udruženje berzi. One su zakonom objedinjene u jedinstvenu organizaciju za celu Francusku. Berze obično za svoje članove pravilima pooštravaju zaštitu investitora u odnosu na državne propise. koja nadzire njihov rad. Savet odlučuje o prijemu i isključivanju berzanskih društava (bez diskrecionih ovlašćenja). " 3. kao kod nas. 92 Zakon o berzama Nemačke iz 1998. koga imenuje ministar ekonomije. jer je obrazuje država. Protiv odluka Saveta nije dopuštena žalba. Samoregulatorna organizacija je. SAD. Analogan je po funkciji i strukturi Savetu berzi kapitala. objavljuje kurseve izdavanjem biltena i obezbeđuje savesno izvršenje zaključenihposlova putem svoje fmansijske podrške garantnom fondu. ako je tako predviđeno statutom. trgovaca hartijama. raspodeljuje između njih efekte i kontroliše poces utvrđivanja i objavljivanja zvaničnih kurseva. pravila poslovanja i pravilnik o kotaciji se donose i menjaju uz saglasnost Komisije za hartije od vrednosti i objavljuju u Službenom listu (glasniku). Centralni registar hartija od vrednosti i udruženja profesionalnih učesnika tržišta hartija. svaki profesionalni učesnik tržišta (brokersko dilersko društvo. takođe.. Ono evidentira sve berzanske poslove. Donosi ga skupština. Samoregulatorne organizacije su berze. a objavljuju se u Službenom glasniku. U nezvaničnoj kotaciji berza sama postavlja tzv. kako za efekte. V. pravilima poslovanja i tarifama za svoje usluge. te usmerava i nadzire njen upravni odbor. Statut je najviši unutrašnji opšti pravni akt berze. na osnovu ugovora. 45 Kursmakleri su od države postavljeni službenici na svakoj berzi. pravila poslovanja. kojim berza uređuje . uputstva i dr. Pravilnikom o listingu i kotaciji bliže se uređuje prijem i isključenje hartija iz kotacije.) uređuje svoju delatnost. kojim upravlja Savet berzi kapitala. Udruženje maklera je javnopravna strukovna organizacija kursmaklera. 3. Komisija za hartije od vrednosti nije samoregulatorna organizacija. sa najmanje 51% učešća države u svom kapitalu.). sa kojim mora da budu saglasni svi ostali njeni pravni akti. ali uz dopuštenje Komisije za hartije. kao što su statut. g. koji donosi pravila berze.

ČETVRTI DEO FINANSIJSKI INSTRUMENTI .

dužničko-poverilačke odnose.. Municipalne obveznice su posebno popularne u SAD........... prema načinu ostvarivanja prava na povraćaj nominalne vrednosti..1.............državne obveznice se smatraju najsigurnijim fmansijskim instrumentima. Afirmacija ovih instrumenata bi mogla zameniti odavno odomaćenu. 94 možemo posmatrati iz tri ugla: a)........... . hipotekarne založnice... na: emitovane od države i njenih organa i emitovane od privrednih organizacija... negarantovane obveznice.. u određenom periodu vremena..... Obveznice odražavaju kreditne......omogućava brzo pretvaranje uloženih sredstava u 2) 3) 4) 5) prema roku dospeća.... Slična situacija je i sa emisijom obveznica drugih emitenata.. b) gotovinu. ostalo . sa aspekta emitenta.. tokom devedesetih godina dvadesetog veka. obveznica je bila defmisana kao "hartija od vrednosti kojom se emitent obavezuje da će njenom imaocu.... a definišu se kao hartije od vrednosti koje omogućavaju emitentima da prikupe sredstva za fmansiranje svojih potreba na kreditnoj osnovi... krađe.obveznice trezora.... Dakle.. obveznice koje emituju državni organi ........ . što donosi niz pogodnosti kao što su: nepostojanje opasnosti od gubitka........ .. u roku njene dospelosti. datum dospeća.. visinu kamatne stope.. visinu kamate..... prema prinosu. b).. obveznice se dele prema sledećim kriterij umima: c) obveznice koje emituju državne agencije na bazi hipoteka ....Instrumenti tržišta novca 195 GLAVA PRVA INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA . c) d) e) mali je raspon između kupovnih i prodajnih cena.... dematerijalizacija . jer za izvršenje obaveze garantuju vlade. na: kratkoročne i dugoročne.. vodovoda... godine. denominaciju (nominalnu vrednost)...hipotekarne obveznice. na: obveznice bez kupona i obveznice sa kuponima..kao što su relativno povoljan poreski tretman.■ obveznice koje emituju organi centralne vlasti . DUGOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI 1...... Sa aspekta emitenta..municipalne obveznice.za izgradnju škola.... na: obveznice sa fiksnom i sa varijabilnom kamatom. prema načinu ostvarivanja prava na kamatu.. transparentne cene.. na: participativne i zanimljive. oznaku serije i kontrolni broj.... Razlozi tome su brojni: nerešena pitanja finansiranja lokalne samouprave.... Državne obveznice su vrlo atraktivne za investitore iz više razloga: 1) prema načinu obezbeđenja prava na: garantovane obveznice.. ali prilično nepopularnu i neefikasnu praksu sakupljanja samodoprinosa..... faksimil potpisa i pečat... na: jednokratne i u anuitetima...... f) g) visok nivo leveridža.......■. Kamatni kupon obveznice sadrži: oznaku serije i broj kupona. politička i ekonomska nestabilnost itd. uništenja itd.. dok u domaćoj praksi ne postoje.. nedostatak adekvatne zakonske regulative.. garantovane).... a) poseduju izuzetno visok kreditni rejting ... obveznice obezbeđuju investitorima (vlasnicima) isplatu kamate i glavnice po unapred utvrđenom redosledu. U domaćoj stručnoj literaturi... puteva itd... .... nisu opozive. isplatiti iznos nominalne vrednosti i ugovorenu kamatu".. Osnovni razlog za emisiju državnih obveznica se sastoji u činjenici da se na taj način može sakupiti mnogo više sredstava nego putem klasičnog kreditiranja........■ obveznice lokalnih organa vlasti ■. uglavnom su se koristili pojmovi zapis i obveznica kao zbirni za većinu finansijskih instrumenata duga.... .. Posebnu kategoriju državih hartija od vrednosti predstavljaju municipalne obveznice koje emituju niži organi vlasti: okruži.. mesto i datum emisije. i 6) 7) prema posebnim pravima. gradovi... 1....-.... Shodno odredbama navedenog zakona.. Ove obveznice imaju dosta dugu tradiciju i predstavljale su način putem koga su lokalne samouprave prikupljale sredstva za fmansiranje različitih potreba ...... naziv garanta (ukoliko su Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.... opštine i si... tj.. Plašt sadrži sledeće elemente: oznaku da je obveznica i vrstu.gotovo u svim zemljama trgovanje državnim obveznicama je postalo elektronsko.. visoka likvidnost ... oznaku da li glase na ime ili donosioca. naziv i sedište emitenta.... procenat učešća u dobiti (ukoliko je to predviđeno)..........9j Obveznica se sastoji iz plašta i kamatnih kupona.......... Obveznice Na razvijenim fmansijskim tržištima postoji veliki broj hartija od vrednosti koje spadaju u kategoriju instrumenata duga. Službeni glasnik Republike Srbije broj 47/2006.. i način plaćanja kamate i faksimil potpisa i pečat. oznaku rokova plaćanja kamate i glavnice.... Po našem Zakonu o tržištu hartijama od vrednosti i drugim fmansijskim instrumentima iz 2006....

Instrumenti tržišta novca 195 Hipotekarne hartije od vrednosti imaju dugu tradiciju naročito u zemljama zapadnog sveta. Zagreb. MATE.. Tržišta kapitala. str.75-110. .46 Suština je u tome da se korisnik obraća 46Foley B.

i Ristić Ž. Finansijska tržišta menadžment. str. Čačak. VPŠ i berzanski .Instrumenti tržišta novca 195 94 Komazec S. 2006. 196-220..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->