RADIONICKI PRIRUCNIK

ZA TRAKTORE

IMT - 540 IMT - 542

IMT - 542 De luxe IMT - 545

IMT - 545 De luxe IMT - 549

IMT - 549 De luxe

Industrija mailna i traktora IMT-540-549 De luxe RadlonlCki priruenlk PublikacUa br. 019769

PREDGOVOR

Hadtonicki prirucnik namenjen je iskusnim servisnim mehanicarima. Speciticnosti koje se odnose na ovu familiju traktora i koje se ne mogu znati na osnovu ranijih iskustava, navedene su i objasnjene u ovom prirucniku,

Traktor IMT-540 ima sestobrzinski menjac i motor M 331T Traktor IMT-545 ima sestobrzlnski menjac i motor OM 331T Traktor IMT-542 ima desetobrzinski menjac i motor M 331T Traktor IMT -549 ima desetobrzinski menjac i motor OM 331T

Traktori IMT-542 De luxe, IMT-545 De luxe i IMT-549 De luxe imaju De luxe limariju i odqovaraiucu opremu koja prati De luxe traktore.

Podaci koji su speclficni za pojedine tipove traktora posebno su naqlaseni, a svi ostali podaci su zalednicki za sve modele.

SLUZBA TEHNICKOG SERVISA

-

IndustriJa maiina I traktora IMT -540-549 De luxe RadioniCki priruCnlk Publikacija br. 019769

LlSTA POGLA VLJA I ODEWAKA

--

Poglavlje Odeljak
1
OPSTE INFORMACIJE A. Opsti i tehnicki podaci
2
MOTORI A. Motori M 331T i OM 331T
3
SISTEM ZA HLADENJE A. Sistem za hladenje M 331T i OM 331T motora
4
SISTEM ZA NAPAJANJE
GORIVOM A. Sistem za napajanje gorivom
5
ELEKTRltNI SISTEMI A. Elektroagregati
,
6
PREDNJI MOSTOVI A. Prednji most - standardni
B. Prednji most za hldrostatlckl upravljac
7
SPOJNICA A. Spojnica
8
MENJAC A. Menjac - desetobrzinski
B. Menjac - sestobrzinski
9
ZADNJI MOST A. Zadnji most
10
PRIKWUtNA VRATiLA
I REMENICE A. Prikljucno vratilo
B. Remenica
11
KOeNI SISTEM A. Kocni sistem - rnehanlckl
B. Pneumatlcki kocni sistem
12
UPRAVWAeKI SISTEM A. Upravhacki mehanzam-rnehanicki
B. Upraljacki mehanizam - hldrostatickl
13
HIDRAULItNISISTEM A. Hidraulicni podizni sistem -

-

-

M 331T OIZEL MOTOR - OM 331T OIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

SADRZAJ

Strana

OPSTE

3

SKIDANJE GLAVE

OPRAVKA GLAVE CILINDARA. VO£>ICA VENTILA

SEDISTE VENTILA .

VENTILI. . . ..

OPRUGE VENTILA

PODIZ.A.C VENTILA .

OSOVINA KLACKALICA SA KLACKALICAMA .' POKLOPAC KOMORE ZA SAGOREVANJE M33. SKLAPANJE GLAVE CILINDARA

UGRADNJA GLAVE CILINDARA

3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5

GLAVACILINDARA

BLOK CILINDARA . . . . . .

KOSULJICA CILINDARA. . . VADENJE KOSULJICE UGRADNJA NOVE KOSULJICE

KLiP I KLlPNJACA . . . . . .

VADENJE SKLOPA KLlPNJACE I KLiPA RASTAVLJANJE KLiPA OD KLlPNJACE TEZINSKE GRUPE KLlPNJACE . . . ZAMENA CAURE MALE PESNICE KLlPNJACE UGRADNJA KLiPA NA KLlPNJACU . . . . POSTUPAK MERENJA I OBRADE CELA KLiPA . POSTUPAK MERENJA I OBRADE CELA KLiPA . KLiPNI PRSTENOVI . . . . . . . . . UGRADNJA KLiPNIH PRSTENOVA NA KLiP . UGRADNJA KLiPA I KLlPNJACE . . . . .

5

5 6 6

6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 2

M 33fT OIZEL MOTOR - OM 33fT OIZEL MOTOR

RADILICA I LEZAJI RADILICE BRUSENJE RADILICA. . POKLOPCI LEZAJA RADILICE GLAVNI LEZAJI RADILICE. . UGRADNJA RADILICE

ULJNA ZAPTIVACAZADNJEG POKLOPCA RADILICE (M33) . ZADNJA ULJNA ZAPTIVACA RADILICE (DM33) POSTAVLJANJE ULJNE ZAPTIVACE

10 10 11 11 11 12 13 13

RAZVOD MOTORA . . . . . . . .

DEMONTAZA .

OBRADA DONJEG MEDUZUPCANIKA RAZVODA .

MONTAZA .

PROVERA PODESENOSTI RAZVODA

13

13 14 14 15

SISTEM ZA PODMAZIVANJE . . ..

PRECISTACI ULJA. . . . . . . RASTAVLJANJE I KONTROLA PUMPE ZA ULJE KORITO MOT ORA. . . .

16 16 17 18

ZAMAJAC I KUCICA ZAMAJCA . . . . . .

SKIDANJE ZAMAJCA. . . . . . . . . OBRADA NALEZUCE POVRSINE ZAMAJCA . ZAMENA ZUPCASTOG VENCA ZAMAJCA

UGRADNJA ZAMAJCA . . . . . . . .

18 18 19 19 19

2

M 331T DIZEL MOTOR - DM 331T DIZEL MOTOR

OPSTE

POGLAVLJE 2

U ovom poglavlju nece biti objasnjenja kako se motor izgrduje i ugraduje u traktor kao ni 0 postupku skidanja i postavljanja pojedinih delova rnotora. Smatra se da tu nema nekih posebnih problema. Bitno je napomenuti da motor M 331T rnoze biti u varijanti sa linijskom i rotacionom pumpom za ubrizgavanje a motor DM 331T samo sa rotacionom pumpom za ubrizgavanje.

Podaci za Radionicke popmvke dati su u Poglavlju 1 - Opsti tehnicki podaci.

GLAVA CILINDARA

SKIDANJE GLAVE

-

Da se ne bi deformisala, glava cilindara se skida sa hladnog motora. Postupak: ispustiti vodu iz sistema za hladenje, skinuti cev za ulje izmedu komore bregaste osovine i glave cilindara, osloboditi gumeno crevo za sporednu vezu izmedu kucice termostata i pumpe za vodu, skin uti poklopac glave cilindara, zatim brizgaljke, odvrnuti prikljueak za dovod ulja do osovine klackalica.

SI.2A.1 - Skldenle yentUe

Otpustanjem i skidanjem navrtki, odnosno vijaka (DM33), za pritezanje glave cilindara, glava se rnoze odvojiti od bloka. Redosled otpustanja navrtki je isti kao za pritezanje glave.

OPRAVKA GLAVE CILINDARA

Skin uti usisnu i izduvnu cev. Koriscenjem posebnog alata skinuti ventile sa _g lave (SI.2A.1). Raspored opruga ventila, tanjrlca opruga dvodelne ogrlice i podrnetaca opruga ventila prikazan je na S1.2A.2

SL.2A.2 - Ventll, opruge, ayodelne ogrl108 I podmetei!. opruge

Otkloniti tragove garezi sa ventila, vodica ventila i kanala u glavi cilindara.

Pre rnehanicke obrade potrebno je odstraniti svu necistocu i masnocu sa glave cilindara.

Kod generalne opravke treba hemijskim putem odstraniti kamenac sa zidova vodenog prostora glave.

NALEZUCA POVRSINA GLAVE CILINDARA

Pornocu lenjira naslonjenog na naiezucu povrsmu glave proveriti eventualnu deformaciju povrslne, koja ne sme da prede vrednost od 0,1 mm, mereno na sredini izmedu povrslne glave i lenjira u pravcu uzduZne ose. Isto merenje potrebno je izvrsiti i u pravcu poorecne ose i to na sredini i na krajevima glave; deformacija ne sme biti veca ad 0,05 mm. Ukoliko je izmerena deformacija u uzduznom iii poprecnorn pravcu veca od propisane, dozvoljava se obrada nalezuce povrsine skidanjem za 0,5 mm, tako da minimalna visina glave ne bude manja od 75,7 mm.

~Od obrade glave cilindara na motoru DM33 proveriti koIIko kraj nrizqalike izfazi van povrsine glave SI.2A.3.

SI.2A.3 - Polofel brlzgellke (DU33)

VOOICA VENTILA

Jspitati sve vodlce ventila da nisu ostecene iii pohabane po unutrasnjern precniku (najveca dozvoljena mera 8,05 mm) Pohabane vodlce izvaditi pornocu alata (trna) na presi, da bi se izbeglo njihovo ostecenje sto bi moglo da dovede i do ostecenla otvora u glavi. Utiskivanje novih vodica obaviti pornocu alata koji ce vodici da obezbedi pravilan vertikalni poloze] (S(2A.4). (Strana vodice na kojoj je oborena ivica pod 450' nalazi se 14,75/15,00 mm iznad povrsine glave).

Napomena: Gde je ugradena nova vodica neophodno je da se ponovo izvrsi obrada sedlsta ventila da bi se obezbedila koncentncnost sedlsta i unutrasnjeg otvora vodice.

3

POGlAVLJE 2

M 33fT OIZEl MOTOR - OM 33fT OIZEl MOTOR

SI.2A.4 - Nabllanle vodlce ventlla

SEOISTE VENTILA

Obrada sedlsta vrsi se specijalnim alatima (SI.2A.5) a to su: glodac za obradu sediSta usisnog ventila: glodac za obradu sedlsta izduvnog ventila; glodac za upustanle sedista uSisnog ventila; glodac za upuStanje sedista izduvnog ventila. Ukoliko posle obrade sirina sedista ventila prelazi vrednost od 2,4 mm, potrebno je upustiti sedlste jer ce u protivnom doci do stvaranja dzepa oko ventila.

Napomena: Vazno je da se prilikom obrade sedtsta ventiIa skine minima Ina kollcina materijala, inace se rnoze dogoditi da ventil bude upusten preko dozvoijene granice. Posle zavrsene obrade sedista ventila potrebno je prekontrolisati upadanje ventila u odnosu nliovrsinu glave koje ne sme biti veca od 3,5 mm. Kod OM 33 naivece dozvoljeno upadanje ventila u glavu je za usisni 1,63 mm, a za izduvni 1,92 mm. SI.2A.6.

SI.2A.5 - Gioclaia za obradu •• dllta ventlla

VENTILI

Pri kontroli proveriti da Ii su ventili ispravni. Ispitati pohabanost stabla ventila i njihov zazor u vodicama. Mera pri dozvoljenoj pohabanosti stabla je 7,85 mm. Oozvoijeni zazor kod pohabanih vodica i ventila je 0,2 mm.

Ako su ventili pohabani preko dozvoljenih mera treba ih zameniti novim, a prilikom remonta motora obavezno se zamenjuju.

SI.2A.6 - Prove,a upadanla ventlla

Ukoliko na nalezuco] povrsini pecurke ventila ima riseva, a venti I je u granicama dozvoljene pohabanosti, dozvoljava se bruSenje ove povrslne, tako da visina od kraja nalezuce povrsine do kraja pecurke ventila ne bude manja od 1,2 mm.

Brusenje nalezuce jiovrsine pecurke ventila izvrsiti pod propisanim uglom u odnosu na osu ventila. Kada se stavljaju ventili obratiti posebnu paznju da rastojanje izmedu pecurke i donje povrsine glave cilindara bude u proplsanim granicama.

Ventil i sedista ventila najbolje mogu biti dovedeni u ispravno stanje ako se svaki ventil u svom sedistu glaca; za glacanje primenjuje se polir-pasta, a samo glacanje se izvrsi, po moqucnosti, pomocu specijalnog uredaja.

Glacanje ventila je dobro kada na sedistu nema .zareza" a naleganje je ravnomemo po celoj povrsini sedlsta,

OPRUGE VENTILA

Pre nego sto se opruge ponovo ugrade potrebno ih je dobro pregledati, a narocito posvetiti paZnju upravnosti krajeva opruga. Treba ugraditi nov komplet opruga kod generalne opravke. Kod manjih opravki ukoliko su opruge ventila u granicama dozvoljenih mera, mogu se ponovo ugraditi. Visina unutrasnjih opruga ventila u slobodnom stanju iznosi 34,7 mm. Visina spoljnih opruga ventila u slobodnom stanju iznosi 45,3 mm.

POOIZAC VENTllA

Kod opravke motora treba kontrolisati precnik stabla podzaca cija je mera pri dozvoljenoj pohabanosti 15,79 mm. Otvor u glavi za podeae ne sme imati precnlk veci od 15,9 mm.

OSOVINA KLACKALICA SA KlACKALICAMA

Kod opravke motora treba kontrolisati iskrivljenost i precnik osovine klackalica. Precnik osovine pri dozvoljenoj pohabanosti je 15,75 mm. Ako je osovina iskrivljena i pohabana ispod date mere, treba je zameniti. PrekontrolisaIi radne povrsine klackalica.

Ako su caure klackalica pohabane izbiti ih i zameniti novim. (:aura rnoze biti sa radijalnom rupom iii bez nje. Ako postoji rupa treba da se ta rupa poklopi sa rupom na klackallcl, prilikom nabijanja. Ako nema rupu, ona se busl nap 3,2 mm posle nabijanja. Kadaje caura nabijena proveri precnik, koji treba daje 15,860/15,894 mm, pa ukoli-

4

M sszr DIZEL MOTOR - DM as/r DIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

51. 2A. 7 - Polotaj 080vlne klackallca

-

ko se ne izmeri toliko, razvrtacem se dotera na meru. Prilikom ponovnog sklapanja osovine klackalice obratiti paznju da se svi delovi ugrade odqovarajucim redom, da Zljeb na kraju osovine klackalica bude postavljen pod uglom od 300 u odnosu na vertikalu (SI.2A.7), jer se na ovaj nacin postize najpovoljnije podmazivanje klackalica, kao i da se ugrade novi uskocnici na krajevima osovine.

S1.2A.B - 080vlna klackallca (DM33)

POKLOPAC KOMORE ZA SAGOREVANJE M33

Poklopci komore za sagorevanje su pricvrscenl sa leve strane glave cilindara, dec komore form iran je u poklopcu. Skidanjem poklopaca olaksace se ciscenje komore za sagorevanje, ako bi to bilo potrebno. Kada se poklopci ponovo ugrade potrebno je staviti nove zaptivne podloSke od bakra i podjednako pritegnuti tri navrtke, kojima je svaki poklopac pritegnut, momentom od 2,9 - 3,4 daNm.

SKLAPANJE GLAVE CILINDARA

Pre postavljanja ventila u vodtce obavezno podmazati stabla ventila i vodice odqovarajucirn motomim uljem. Ugradnja ostalih delova sklopa treba da ide ovim redom:

S1.2A.9 - Redo.led prltezanja navrtkl glave (M33)

podrnetac opruge ventila, unutrasnia opruga venti la, spoIjna opruga ventila, tanjlric opruge, preko koga se sabija opruga i postavi se dvodelna ogrtica.

Pri montazi opruga voditi racuna da strana sa prigusenim navojima dode prema glavi.

45%50Nm

Qi5 ----., 4 180

/')( I~ /~~ \;

«<(Q) (Q .(C;,~ (g) (g) ~,o \

l~ 70\ I Co I) 01 (2) 80 I @ 1

O~'13 \ ',' '\1 'hi

\ 0 J} 0 l (OV

\Yo 050 O~)

V ffi

Ore; 0 0 0

'/ n(~ 9 ~ ~ 2~10c-->. 14

O~O O~O O~Olrl

';:010 LO] ~1 0:1 r 01 o::::r

S1.2A.10 - Redosled prltezanja vljaka glave (DM33)

UGRADNJA GLAVE CILINDRA NA MOTOR

Posto se proveri da je povrslna glave cista, staviti zaptivku, pa lagano spustiti glavu do zaptivke. Staviti navrtke iii vijke za pritezanje glave i preporucenirn momentom od 7,5 - 8 da Nm po redosledu prikazanom na slici S1.2A.9 i 10 i pritegnuti ih.

Postaviti cev za dovod ulja od komore bregaste osovine do glave cdlndara. Staviti sklop osovine klackalica na svoje mesto, navrtke nosaca osovine pritegnuti podjednako, momentom od 2,5-2,9 daNm. Prikljueiti cev za dovod ulja do osovine klackalica. Podesiti zazor izmedu podizaca i klackalica na 0,30 mm (SI.2A.11). Postaviti gornli poklopac glave cilindara; pri tom upotrebiti novu zaptivku poklopca. Posle prvih 25 do 50 casove rada pritegnuti vijke iii navrtke glave cilindara preporucerum momentom i podesiti zazor ventila i to kada je motor zagrejan.

S1.2A.11 - Podeiavanje zazora ventlla

BLOK CILINDARA

Kod generalne opravke kao i kod opravki koje zahtevaju rnehanicku obradu potrebno je skin uti sve delove koji se nalaze na bloku.

KOSULJICA CILINDARA

Kosuljica cilindara primenjena na M33 i DM33 motorima je tip suve kosuljice. Spoljni preenik ove kosuljice obra-

5

POGLAVLJE 2

M 331T DIZEL MOTOR - DM 331T DIZEL MOTOR

den je na zavrsnu meru 93,715 do 93,740 mm, tako da se moze nesmetano upresovati u cilindarski blok, Dozvo[ena pohabanost unutrasnleq precnika ugradenih kosuljica je 0,30 mm (M33) odnosno 0,2 (DM33). Ukoliko je pohabanost veca koSuljicu treba zameniti.

VADENJE K08ULJICE

- Skin uti uvrtnje (zavrtnje) za vezu glave sa blokom.

- Istisnuti kosullice prema gornjoj povrslni bloka.

Da ne bi doslo do ostecenla otvora za kosujjicu potrebno je obratiti painju pri ovoj operaciji; takode koristiti odgovarajuci alat (potiskivac).

- Pre mehanicke obrade potrebno je odstraniti svu necistocu i rnasnocu iz bloka; prethodno izbiti sva slepa oka da bi se obezbedio sto boiji prolaz sredstava za ciseenje.

Kod generalne opravke treba hemijskim putem odstraniti kamenac sa zidova vodenog prostora bloka.

Posle odstranjivanja kamenca utisnuti slepa oka glavnog uljnog voda alatom (SI.2A.12) i ostala slepa oka, vodenog prostora bloka.

UGRADNJA NOVE K08ULJICE

- Otvore u bloku za kosuljice cilindara i kosuljice oprati i odmastiti.

- Podmazati cistirn uljem kosuljicu po spoljnoj povrsini. Ulje treba nanositi pornocu kantice, dok se upotreba cetke ne prepcrucuie.

Upresovati novu kosuljicu upotrebllavajuci pritorne pogodan alat koji obezbeduje pravilno utiskivanje kosuijice.

SI.2A.12 - UtlsklvanJe slepog oka

Sila pri utiskivanju kosuljice u blok ne sme da prede 1470 daN. Kada je kosuliica upresovana gornja ivica pnrubnice treba da bude za 0,25 do 0,22 mm ispod gomje povrsine bloka.

Sklop nove kosufjice u otvoru bloka je presovani sklop sa zazorom.

- Obraditi kosulllce j to prvo struganjem, zatim grubo i fino honovati prema datim dimenzijama (91,4 78 do 91,503 mm).

- Posle obrade kosuljica isprati blok. Rastvor za ispiranje; na jedan litar vode dolazi 20 9 trinatrijum fostata (Na3- P0412H20) i 10.9 natrijum nitrata (NaN02).

Postupak; navedenim rastvorom temperature 65-700C prska se blok 3-4 min. Zatim se blok izduva komprimira-

nim vazduhom - narocito kanali za ulje. .

KLIP I KUPNJACA

Klipovi za motor M33 i DM 33 rade se samo za precnik 91,4 mm.

Lezaje velike pesnice klipnjace nije potrebno obradivati, posto su vee obradeni na zavrsnu meru; proizvode se za precnike: standardni i za -0,25; -0,51 i -0,76 mm ispod standardne mere.

Klipnjace ugradene u motor su obelezene. Oznake su postavljene na klipnjaci i na poklopcu. Prilikom ugradnje oznake na klipnjaci i poklopcu treba da budu okrenute prema pumpi za ubrizgavanje.

Napomena:

1. Razinak osa velike i male pesnice klipnjaca kod motora M33 i DM33 je razllcit (podaci dati u odeljku mere i zazori - Poglavlje 1)

2. Tezinske grupe klipnjaca za motore M33 i DM33 su raztlcite (vidi mere j zazori).

VADENJE SKLOPA KlIPNJACE I KUPA

- Skinuti sklop glave cilindara.

- Pazljivo ukloniti gar koja moze da se obrazuje u gor-

njem delu cilindra.

- Skinuti korito motora

- Okrenuti radilicu tako da klip koji treba izvaditi, bude u

UMT (unutrasnja mrtva tacka).

- Skinuti dovodnu i odvodnu cev za ulje i pumpu za ulje.

- Odvrnuti navrtke vijaka poklopca klipniace i skin uti poklopac klipnjace, sa donjom polutkom lezaja kao i vijke klipnjace.

- Okrenuti radilicu sve dok klip ne dode do SMT (spoljna mrtva tacka), potisnuti klip i klipniacu kroz cilindar, dok klip potpuno ne izade iz cilindra SI.2A.13.

- Ponovo sklopiti lezajeve i poklopac klipnjace sa klipnjacom.

RASTAVLJANJE KUPA OD KLlPNJACE

Svaki klip kod ugradnje u motor obelezava se na celu, rednim brojem cilindra u koji je kllp ugraden, s tim sto je klip broj 1 nap red.

Broj na klipu je isti kao i na odqovarajuco] klipnjaci i poklopcu klipnjace.

- Izvaditi uskocnike koji osiguravaju osovinicu klipa

- Zagrejati klip u toploj vodi iii ulju na oko 500,c j istisnuti

osovinicu iz otvora.

6

M aa/r DIZEL MOTOR - DM ss/r DIZEL MOTOR

POGLAVUE 2

OBRADA CAURE MALE PESNICE KUPNJACE

51.2-'.13 - Izvl.i!.nJ. k1lpe Iz cllnclr. (DM33)

TEZINSKE GRUPE KLlPNJACE

-

KJipnjaee se u proizvodnji grupisu po tezini - tezinska grupa oznacena je na obradenoj povrsim na svakoj klipnjaei blizu rupe za vijak. Date tezine obuhvataju klipnjaeu, poklopac klipnjaee, cauru male pesnice klipnjaee, vijke i navrtke.

Kod poruCivanja rezervnih delova neophodno je potrebno da se navede broj teZinske grupe klipnjaee.

ZAMENA CAURE MALE PES NICE KUPNJACE

Ispitati ocno klipnjaeu da nije ostecena, proveriti u kakvom je stanju eaura male pesnice klipnlace, kao i koliki je zazor caure i osovinice klipa Ako se ustanovi da zazor prelazi dozvoljenu granicu od 0,05 mm, treba pristupiti zameni Caure male pesnice klipnjaee na sledeCi nacin:

Upotrebom pogodnog alata izbiti staru eauru male pesnice i upresovati novu. Prilikom postavljanja nove caure oaziti da dode do poklapanja 0 otvora za dovod ulja na Cauri i maloj pesnici klipniace, Pre razvrtanja nove caure male pesnice klipnjaee vazno je da se ispita klipnjaCa na izvitoperenost. upotrebljavajuCi specijalan alat

Ako izvitoperenost prelazi dozvoljene granice klipnjaeu treba zameniti novom, koja treba da bude u istoj grupi u pogledu tezlne kao i klipnjaee koje su vee ugradene u motor.

Ose velikog i malog otvora na klipnjaCi moraju biti medusobno paralelne i upravne na osu klipnjace u granicama od ± '''0,127 mereno na rastojanju 127 mm od ose sa obe strane. Kada je ugradena caura male pesnice odstupanja se smanjuju na ± 0,038 mm S1.2A.14

-

l--.-._. LJj_ ~=i
I r.;
E E
~ 127mm ~
~ ~
<:S o~
.... +,
-...I " -...I
\
f-.
.._~ 51.2-'.14 - Kontrol. k1lpnJ.i!.

Caura se obraduje grubim iii finim razvrtacsm na meru 31,763-31,788 mm, stroqo vodeci racuna daosno rastojanje velike i male pesnice bude u granicama (SI.2A.15):

Zatim pokusati ugradnju osovinice klipa. Moze biti potrebno da se operacija razvrtanja finim razvrtacsm ponovi, da bi se postigao ispravan spoj koji zahteva osovinica kllpa.

Da je spoj izmedu osovinice klipa i caure dobar, rnoze se proveriti na sledeci naein:

Usled sopstvene tezine klipnjaea treba da se okrene oko osovinice klipa koja je ucvrscena u stegi pod uslovom da je osovinica pre ugradnje dobro podmazana uljem i klipnjaea bila pokrenuta par puta oko osovinice.

51.2-'.15 - Kllpn!.i!8

UGRADNJA KLiPA NA KUPNJACU

- Posto se klip dobro ocistl, ugraditi jedan uskocnik da bi sluzio kao granienik pri ugradnji osovinice klipa.

- Zagrejati klip u toploj vodi iii top 10m ulju, na oko 500.C da bi se omoqucao lako ulazenje osovinice klipa u otvor.

- Postaviti klipnjaeu izmedu otvora za osovinicu na klipu i to tako da se oznake poklope. Ukoliko se koristi novi klip, on se moze u grad iti na klipnjaeu sa bilo koje strane (M33).

Kod motora DM33 voditi racuna da strana klipa na kojoj je pomerena komora treba da dode prema brizgaljkamao

7

POGLAVLJE 2

M sa/r DIZEL MOTOR - OM 33fT DIZEL MOTOR

- Utisnuti (rucno) osovinicu klipa i staviti drugi uskocnik u klip.

- Proveriti da Ii su uskocntci dobro srnestenl u svojim zljebovima.

POSTUPAK MERENJA I OBRADE tELA KUPA

Kada se ugraduje novi klip, potrebno je obraditi gomju povrsinu (celo) klipa, da bi se dobilo propisano rastojanje izmedu cela klipa i gornje povrsine bloka koje treba daje od 0,0 do ~ 0,1.27 mm (celo klipa ispod gomje povrsine bloka) kod M33, a kod OM33 povrsina klipa treba da je 0,25 mm ispod povrsine bloka do 0,102 mm iznad povrsine bloka.

- Klip i klipnjacu sklopiti i ugraditi u motor, sa starim navrtkama.

- Okrenuti radilicu da klip dode u SMT. Izmeriti udaljenost izmedu gomje povrsine bloka i cela klipa, uredajem kao na S1.2A.16 iii komparaterom,

- Izvaditi sklop klipa i klipnjace i rastaviti ih, zatim obraditi gornju povrsinu klipa.

- Ponovo sklopiti klip i klipnjacu, ugraditi ih u motor (upotrebiti stare navrtke) i proveriti da Ii je ostvareno potrebno rastojanje cela klipa i gornje povrsine bloka, kada je klip u SMT.

- Izvaditi klip i kllpnjacu iz bloka, radi stavljanja klipnih prstena.

KLiPNI PRSTENOVI (MOTOR M33)

Zljebovi na klipu predvideni su za tri kompresiona klipna prstena i jedan uljni iznad osovinice klipa i za jedan uljni klipni prsten ispod osovinice klipa Sf.2A.17.

Na klip se stavljaju sledect klipni prstenovi: u prvi zljeb - kompresioni klipni prsten od livenog gvozda sa hromiranom spoljnom povrsinorn i paralelnim ivicarna.

u drugi zljeb - kompresioni klipni prsten od livenog gvozda sa paralelnim ivicama.

u trect zljeb - kompresioni klipni prsten od opruinog celika lamelasti (4 larnele)

SI.2A.16 - Kontrola rastojanja cela kllpa ad povrslne blOke

SI.2A. 17 - Sklop kllpa I kllpnjace (M33)

u cetvrti Zljeb - lamelasti kJipni prsten uljni strugac od opruznoq celika SI.2A.18.

u peti zljeb - klipni prsten uUni strugac od livenog gvozda sa zljebovima.

KLiPNI PRSTENOVI (Motor DM33)

Komplet klipnih prstenova sastoji se od tri kompresiona prstena i jednog struqaca

Oat je presek klipa i klipnih prstenova i poloiaj prstenova prema zljebovima SI.2A.19.

Prvi zljeb - kompresloni prsten cilindrican hromiran od livenog gvozda.

Drugi i treci zljeb - kompresioni prstenovi cilindricni sa unutrasniorn stepenicom.

Cetvrti Zljeb - strugac.

8

M 331T DIZEL MOTOR - DM 331T DIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

SI.2A.1B - Po.t.v'_I. tree.g Irompr .. lonog praten. (M33)

-

SI.2A.19 - Kllpni pratenovl (OM33)

PROVERA RASTOJANJA IZME£lU KRAJEVA KUPNIH PRSTENOVA

Postaviti klipni prsten u gomji deo cilindra (prethodno ocistiti garez sa cilindra). Poravnati klipni prsten pomoCu klipa. Proveriti rastojanje krajeva prstena pomocu kontrolnih listi6a (SI.2A.20).

Mere za rastojanje krajeva klipnih prstenova, za sirine prstenova kao i za sirine zljebova na klipu date su u odeljku mere i zazori.

UGRADNJA KLiPNIH PRSTENOVA NA KLiP (M33)

-

K1ipne prstenove (1,2 i 5) od livenog gvozda postaviti u njihove odgovarajuce zljebove i proveriti da su potpuno slobodni. Procepe tih klipnih prstenova treba ravnomerno rasporediti po obimu klipa s tim da ni jedan procep ne bude u pravcu upravnom na .osovlnlcu klipa

Ugradnja lamelastog kompresionog klipnog prstena (treci zljeb u kllpu M33).

Najpre se ugraduje na klip ona lamela kod kole se, kada se drii horizontalno medu prstima ruke i radijalno stisne, krajevi lamele poviju na dole. Namestiti ovu lamelu (prsten) na dno zljeba sa krajevima iznad otvora osovinice klipa. Druga lamela ugraduje se iznad prve tako da kada se lamela drii pritisnuta, krajevi treba da se poviju na go-

Sl2A.20 - Kontrol. IlItroienoatl kllpnog Praten.

reo Krajeve druge lame Ie postaviti na 1800,; U odnosu na krajeve prve lamele. Treca lamela pri ugradnji treba da se ponasa kao i prva lamela. Krajeve trece lamele postaviti iznad krajeva prve lamela.

Cetvrta lamela pri ugradnji treba da se ponasa kao i druga lamela. Krajeve cetvrte lamela postaviti iznad krajeva druge lamele.

Ugradnjalamelastog uljnog klipnog prstena - struqaca (cetvrti zljeb u klipu)

Lamelasti uljni klipni prsten strugac sastoji se iz jednog unutrasnieq radijalnog opruinog prstena, po dva ravna prstena sa svake strane i aksijalne opruge (SI.2A.21). Pri postavljanju donjih i gomjih ravnih prstenova njihovi krajevi treba da budu rasporedeni ravnomernopo obimu lIjeba.

SI.2A.21 - Lamel •• tl ullnl praten - ullnl atrug.t

UGRADNJA KLiPA I KLlPNJACE

- Oclstitl cilindar cistom suvom krpom (koja se ne otire) i dobro ga premazati uljem.

- Pregledati da Ii je klip potpuno cist, bez ogrebotina, Z3- reza i dobro ga podmazati uljem.

- Ugraditi polutke leiaja u klipnjacu i poklopac klipnjace i podmazati ih. Lezaji velike posnice postoje za standardnu meru, kao i posebni ispod standardne mere za 0,25 mm, 0,51 mm i 0,76 mm.

9

POGLAVlJE 2

M sa/r OIZEL MOTOR - OM aa/r OIZEL MOTOR

51.2A.22 - Stavllenla kllpa u cUlncler

- Razmestitiprocepe klipnih prstenova kako je nap red receno,

- Postaviti alat na klip (stegaili prsten) za ugradnju klipa u cilindar (SI.2A.22).

- Obezbediti da oznaka na klipnjaci bude na strani pumpe za ubrizgavanje, i postaviti klipnjacu i klip u cilindar.

- Potisnuti klip na dole kroz stegu iii prsten za ugradnju.

- Okrenuti radilicu sve dok odgovaraju6i rukavac klipnjace ne bude u svom donjem polomju.

- Privu6i klipnjacu radilici alatom (SI.2A.23) i staviti vijke klipnjace; voditi racuna da vijci budu pravilno postavljeni.

51.2A.23 - UgradnJe kllpnleea na radilicu

- Ugraditi poklopac na klipnjacu tako da oznaka bude na istoj strani kao i na klipnjaci (Si.2A.24).

- Koriste6i obavezno novu navrtku pricvrstiti poklopac za klipnjacu i pritegnuti preporucenirn momentom od 5,5 - 6 daNm.

51.2A.24 - Poetev,anla poklopca ne kllpnlabl

RADILICA I LEZAJI RADILICE

Prilikom skidanja radilice treba voditi raeuna da se prvo skidaju polutke ku6ista zadnje zaptvace, pa tek onda se skidaju poklopci glavnih lemja radilice.

BRUSENJE RAOILICE

- Izmeriti rukavce glavnih lemja radilice mikrometrom, kao i rukavce lemja klipnjace, da bi se prethodno utvrdilo na koju meru radilica mora da se brusi, prerna tabeli iski-' ci - slika

- Kontrolisati radilicu na prskotine.

- Oemagnetisati radilicu pre nego sto se pristupi bruse-

nju.

- BruSenje sirine zadnjeg glavnog lemja vrsiti po potrebi tako da bi se ostvario pro pisani zazor izmedu bocnlh povrsina i aksijalnih lezaja.

- Konicnost rukavaca glavnih lezaja kao i rukavaca lemja klipnjace ne sme da bude veca od 0,0065 mm mereno na celoj duzini rukavca.

- Ovalnost rukavaca glavnih lezaja kao i rukavaca lemja klipnjace ne sme da bude veca od 0,0065 mm.

.-

Kvalitet obradene povrslne na svim precnicirna radilice ne sme da prelazi 0,0004 mm (kvalitet povrSine N5). Od izvanredne je vaznosti da se poluprecnicl zaobljenja na rukavcima glavnih lezaja, kao i lezaja klipnjace odrZe u okviru datih dimenzija. Posle brusenia treba ukloniti ostre ivice na izlazima kanala za ulje, a radilicu treba prekontrollsatl na prskotine. Pre ugradnje radilicu demagnetisati.

A B C 0 E
stand. 69,824-69,812 57,124-57,112 30,90-31,10 39,70-39,73 47,60-47,65
I spec. (-0,25) 69,571-69,558 56,871-56,858 47,79-47,84
" spec. (-0,51) 69,317-69,304 56,617 -56,604 31,18 max 39,80 max 47,98-48,03
III spec. (-0,76) 69,063-69,050 56,363-56,350 48,33 max 10

M 33fT DIZEL MOTOR - DM 33fT DIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

R,=4100-~20 RI=~80-5)5 ~=~20-~55

___ ...... f

Mer. za obradu 1M 33 i OM 33)

-

-

POKLOPCI LEZAJA RADILICE

Otvori glavnih leZaja radilice obraduju se jednovremeno u sklopu poklopaca i bloka. Zbog toga ako iz bilo kog razloga dode do ostecenla nekog od poklopaca glavnih leZaja bice potrebno da se zameni ceo blok cilindara zajedno sa poklopcima glavnih leZaja. Svaki poklopac oznacen je prema svom odqovaralucern poloZaju na bloku (sa brojem .. 1" oznacen je poklopac na prednjem kraju bloka), kao i brojem bloka, koji je utisnut na donjoj oovrsini bloka. Oznacena strana poklopca mora se postaviti na istu stranu gde se nalazi i oznacen broj na bloku (SI.2A.25).

1I.2A.25 - Omek. na cllndarRom bIoku I poIdopclma leiaja racllloa

GLAVNI LEZAJI RADILICE

Poloza] polutki u bloku i poklopcu odreden je pornocu jezicka koji ulazi u odqovarajuct zljeb cime se sprecava njeno pomeranje i okretanje. Polutke glavnih leZaja radilice zavrseno su obradene, a proizvode se za precnike: standardni i za 0,25; 0,51 i 0,76 mm ispod standardne mere.

UGRADNJA RADILICE

Postaviti gornje polutke glavnih leZaja radilice u blok, a donje polutke u poklopce.

PaZljivo spustiti radilicu na gornje polutke glavnih leZaja, koji su prethodno dobro premazane uljem.

1I.2A.211 - Post.vljanje poIcIopc. zadnjeg 'aUj. radillce DM33

Namestiti gornje polutke aksijalnog lezaja radilice sa obe strane zadnjeg lezaja u bloku, sa kanalima za ulje okrenutim prema nalszucim povrsinama radilice (SI.2A.26),

1I.2A.27 - Poklopac zednleg ldala redllcs

11

POGLAVLJE 2

M 33fT OIZEL MOTOR - OM 33fT OIZEL MOTOR

51.2A.28 - Poetavll_j. glevnog leleja rlldillos

Postaviti donje polutke aksijalnih lezajeva sa obe strane poklopca lezala S1.2A.27 i postaviti poklopac na radilicu.

Postaviti ostale poklopce glavnih lemja (SI.2A.28) vodeci racuna da oznaka na poklopcima bude na istoj strani, kao i oznake na bloku koje su utisnute na donjoj povrsini bloka.

Zavrtnji za vezu poklopaca lemja radilice sa blokom treba da se pritegnu preporucerum momentom od 15,5 - 16 daNm.

Okrenuti radilicu par puta da bi se ustanovilo da Ii se lako okrece.

51.2A.29 - Akaljalnl Idaj rlldllos

Proveriti aksijalni zazor radilice. Postupak: potisnuti radilicu napred koliko god rnoze da se pomeri i pornocu kontrolnih listica izmenti zazor izmedu nalezuce povrsine radillce i povrsine aksijalnog lezaja (SI.2A.30). Aksijalni zazor treba lzrnerlti i sa druge strane zadnjeg lezaia radilice, potisnuti radilicu unazad i izmeriti zazor kontrolnim listicern. Zazori sa obe strane zadnjeg_ lemja treba da su isti. Velicine aksijalnog zazora iznose od 0,05 do 0,25 mm.

0.25 - 0.5 ---..,

SI.2A.30 - Kontrola akaljalnog zazora rlldllos

Ako aksijalni zazor nije u granicama ugraditi druge aksijalne lemje za prekomeru. Mogu se sajedne strane ugraditi standardni lemji, a sa druge strane leza] preko mere, da bi se dobio odqovarajuci aksijalni zazor.

ULJNA ZAPTIVACA ZAONJEG POKLOPCA RAOILICE (M33)

Uljna zapnvaca zadnjeg poklopca radilice sastoji se od azbestnog pletiva sa umetkom od gume. Kuciste zaptivaCe sastoji se od dve polutke koje imaju odgavarajuce zljebove u koje se postavljaju polutke azbestne zaptlvacs.

Kada se zaptivaca ugradi u motor dve azbestne polutke dodiruju direktno radilicu na mestu gde je usecen povratni kanal za ulje.

POSTAVLJANJE ULJNE ZAPTIVACE

Ucvrstiti polutku kucista zaptivace u stegu, tako da je kanal za zaptivacu okrenut na gore.

Upresovati oko 25 mm duzine na oba kraja nove azbestne zaptivace u krajeve kanala kucista, tako da krajevi zaptivace ostanu da vire 0,25 do 0,5 mm sa obe strane nalezuce povrsine kuclsta (SI.2A.31).

51.2A.31 - Poetupak ugraclnj. azbeatn. zaptlva~ (1133)

12

M sa/r DIZEL MOTOR - DM sarr DIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

-

Sredina azbestne zaptivace ispupcice se van kanala, pa je treba utisnuti u kanal ito poceti od sredine sve dok dobro ne legne. Dalje utiskivanje i valjanje zaptivace vrsiti pornocu okrugle, glatke metalne sipke, vodeci racuna da krajevi azbestne zaptivace ne izvire vise na krajevima kanala nego sto je propisano.

Na isti nacin postaviti azbestnu zaptivacu i u drugu polutku kucista zaptivace.

Pre sklapanja namazati sredstvom za zaptivanje nalezuce povrsine izmedu polutki kucista zaptivaca, Kod postavljanja zaptivace na motor namazati zaptivacu uljem po krugu kojim naleze na radilicu. Stavlti novu zaptivku izmedu kuctsta i bloka, koju treba premazati sredstvom za zaptivanje.

Postaviti polutku kucista na motor, ne pritegnuti ih sasvim. Postaviti dva vijka za rnedusobno pritezanje polutki kucista i pritegnuti ih do kraja.

Pritegnuti kuciste zaptivace do kraja, za blok.

ZADNJA ULJNA ZAPTIVACA RADILICE (DM33)

--

Zaptivanje zadnjeg dela radilice izvedeno je pomocu zapnvace preko prirubnice radilice. Zaptivaca je smestena u poklopcu koji je vezan pornocu zavrtnjeva za blok motora i poklopac zadnjeg Iezaia radilice. Centricnost otvora u poklopcu, za zaptivacu, i prirubnice radilice obezbedena je centraznirn civijama u bloku motora.

SKIDANJE ULJNE ZAPTIVACE

Odvojiti motor od menlaca.

Uvrnuti tri zavrtke M6x55 u kvacilc (spojnicu) i skinuti gao

Skin uti zamajac.

Odvrnuti osam zavrtki koje vezu poklopac za blok motora i poklopac lezaja, Pornocu dvs poluge bez skidanja piece za adaptaciju odvojiti poklopac (SI. 2A.32).

Pornocu trna za utiskivanje zaptivace istu istisnuti ako je potrebno vrsiti zamenu.

SI.2A.32 - Zednja zaptlvanja redillce (01133)

POSTAVLJANJE ULJNE ZAPTIVACE

Ocistiti ostatke papirne zaptivke i hermetika sa bloka i poklopca.

Prekontrolisati da Ii je oosto do zasecanja usne zaptivace u prirubnicu radilice. Ako je doslo do zasecanja na prirubnici radilice dozvoljava se potiskivanje zaptivace u poklopcu za 3 mm, a u sledecern slucaiu za 6 mm.

Pornocu trna utisnuti zaptivaeu u poklopac, prethodno zaptivaeu omeksati u ulju.

Postaviti papirnu zaptivku, prethodno je premazati zaptivnim sredstvom.

Poklopac sa zapnvacorn nabiti na centrazs i pricvrstiti ga zavrtkama.

Ugraditi zamajac i kvacilo (spojnicu). Ugraditi motor na menjac.

RAZVOD MOTORA DEMONTAZA

Prilikom dernontaze razvoda treba obaviti steoece radnje:

- skinuti kompresor.

- Da bi se mogao skinuti poklopac razvoda treba prvo

skin uti pumpu za vodu, kako bi se moglo pricl svim vijcirna kojima se pricvrscuje poklopac za kuCicu.

SI.2A.33 - Skldanja rotaciona pumpe za ubrt&gavanja

- Pumpa za ubrizgavanje rnoze se skin uti (SI.2A.33) tek kada se skine zupcanik pumpe (SI.2A34).

SI.2A.34 - Zupl:anlk pumps ze ubrlzgavanja

13

POGLAVLJE 2

M 33fT DIZEL MOTOR - DM 33fT DIZEL MOTOR

- Bregasta osovina se rnoze izvaditi ako se prethodno skine osovina klackalica sa klackalicama, a svi podzaci se podignu.

- Nosace rneduzupcanika treba paZljivo skidati da se ne bi ostetila polirana povrsina

OBRADA DONJEG MEDUZUPCANIKA RAZVODA

Jedini dec razvodakoji se rnoze obraditi ie donji rneduzupcanik, odnosno njegove caure,

Ukoliko su caure istrosene, tj. precnik im je vecl ad SO,817 mm treba ih izvaditi, nabiti nove i obraditi prema crtezu S1.2A.35

~i

<Xl

SI.2A.35 - DonJI meduzupcanlk

- Busenje caura mora da bude koncentricno sa ozubljenjem, u granicama od 0,04 mm ukupnog odstupanja

SI.2A.38 - UgradnJa bregasta osovlna

- Dve boone medusobne paralelne povrsine caura, rnoraju biti upravne na osu rupe u granicama do 0,02 mm ukupnog odstupanja.

MONTAlA

Redosled rnontaze je sledeci: - Staviti kucicu razvoda.

- Nosaci (rukavci) meduzupcanika imaju nesirnetricne rupe za oncvrsclvanie pa mogu zauzeti sarno odreden polozaj na svom mestu (SI.2A.37). Momenat pritezanja vijaka je 3,5 - 4 daNm.,

SI.2A.37 - Nosac'meduzupcanlka

- Kako su svi zupcanlcl oznaceni, postavljanje ne predstavlja teskocu,

Oznake se poklapaju kadaje klip prvog cilindra u SMTna kraju takta kompresije (SI.2A.38). Medutim, poklapanje oznaka nece se ostvariti kod svakog okretanja radilice, kada [e klip u SMT, vee posle odredenog broja obrtaja radilice.

SI.2A.38 - Razvod motora (M33 I OM 33)

14

M 33fT OlZEL MOTOR - OM 33fT OlZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

- Aksijalni teza] bregaste osovine se postavlia tako da civija na bloku ude u odqovarajucu rupu na leZaju (SI.2AAO).

Bregasta osovina se stavna kada su podlzaci podignuti; bregastu osovinu treba okretati prilikom stavljanja da se ne bi oStetili rukavci iii bregovi (vidi sliku 2A.36).

- Glavcina bregaste osovine ima oznaku ,,0" pored jedne rupe za vijak; istu oznaku ,,0" ima i zupcanlk bregaste osovine. To dve oznake moraju stajati jedna naspram druge kada se postavi zupcanik bregaste osovine (SI.2A.39).

91.2-'.40 - Aksllalnl lalal bragasta 080vlne

- Postaviti pumpu za ubrizgavanje, vodeci racuna da se oznake na kuclct i na pumpi poklope (SI.2A.33).

-

91.2A.41 - Kontrola zazora zup¢anlka razvocla

91.2-'.42 - Prednle zaptlvanje radillce

- Staviti zupcanik pumpe za ubrizgavanje, tako da civija koja se naiazi na zupcaniku ude u prorez na glavcini (vidi sliku 2A.34).

- Izmeriti bocnl zazor zupcanika koji treba da je 0,08 do 0,15 mm (SI.2A.41). Ako bocni zazor nije u granicama, treba ugraditi odqovarajuce nove zupcaniks. Ovo vredi za sve parove zupcanlka.

- Treba izvaditi stari zaptivac ulja i staviti novi tako da bude udaljen 2,4 mm od prednje ivice (SI.2A.42), pa zatim poklopac staviti na kuciste razvoda

- Staviti osovinu klackalica i podesiti zazor ventila - 0,30 mm (hladan motor).

- Posta viti ostale odqovarajuce delove na motor. Vijak kaisnika radilice se pnteze momentom od 14 - 15 daNm

PROVERA POOESENOSTI RAZVOOA

U slucaiu da motor nema dovoljnu snagu posle nekih radova na razvodu, rnoze se proveriti ugao pocetka ubrizgavanja, naravno ako se posumnja da taj ugao nema odredenu vrednost.

Provera se obavlja na sledeci nacln:

- Skinuti poklopac glave cilindra.

- Popustiti brizgaljke.

- Skinuti sklop klackalice.

- Postaviti klip prvog cilindra u spoljnu mrtvu tacku, takt

kompresije.

- Skinuti opruge sa usisnog ventila prvog cilindra i pustiti da ventil padne na celo klipa Da bi se izbeglo propadanje oslobodenog ventila u cilindar preporucuje se da se zaveze kornad kanapa iii zice za stablo ventila.

- Na rotacionoj pumpi skinuti poklopac na kontrolnom otvoru (SI.2AA3).

- Na linijskoj pumpi, na prvom elementu postaviti cev za kontrolu pocetka ubrizgavanja.

- Postaviti komparater (kao sto je prikazano na SI.2A.44) tako da naleze na vrh stabla ventila.

- Da bi se pronasla gornja mrtva tacka klipa prvog clllndra potrebno je okrenuti radilicu malo unazad, a zatim unapred sve dok kazaljka na komparateru ne pocne da menja smer, sto pokazuje da je klip dospeo u gornju rnrtvu tacku.

- Podesiti komparater na nulu i okrenuti radilicu u smeru suprotnom od smera okretanja radilice pri radu motora,

15

POGLAVLJE 2

M 331T DIZEL MOTOR - DM 331T DIZEL MOTOR

9.2A.43 - Oznaka na rotoru pumpe za ubrlzgavanJa

9.2A.44 - Odradlvanja poloiaja kllpa prako vantlla

dok se klip ne spusti za neSto vise od 4,86 mm, (10,08 mm linijska pumpa), ovo se odnosi na M33. Kod DM33 klip se spusta vise od 3,15 mm.

- Tada postepeno okretati radilicu u smeru koji ima pri normalnom radu motora sve dok kazaljka na kompareteru ne dode do 4,86; 10,08; 3,15 mm, zavisno od motora. U ovom polozaiu radilica zauzima proplsanl ugao pocetka ubrizgavanja, tj 200 iii 2901, (M33) odnosno 160 (DM33) pre SMT, i tada mora doci do poklapanja slovne oznake "E" na rotoru pumpe i poravnatog kraja uskocnika (SI. 2A.43). Ako je na M33 ugradena llnliska pumpa gorivo u kontrolnoj cevi treba da pocne sa podizanjem kad kazaljka na komparateru pokaze 10,08 mm pre SMT. Ukoliko ne dode do potpunog poklapanja pomenute oznake, potrebno je popustiti navrtke kojlrna je pumpa za ubrizgavanje prievrscena za kucicu razvoda, zaokrenuti pumpu dok se slovna oznaka "E" na rotoru pumpe ne po-

klopi sa poravnatim krajem uskocnika, pa ucvrstltl pumpu za kuclste razvoda

- Staviti poklopac na pumpu za ubrizgavanje i plombirati vijke.

- Vratiti klip cilindra u SMT, pa kompletirati ventil, postaviti sklop klackalica i podesiti zazor ventila.

- Postaviti ostale delove na motor.

SISTEM ZA PODMAZIVANJE PRECISTACI ULJA

Ulje se preciscava u predprsclstacu koji je smesten u koritu motora i u glavnom preclstacu ulja sa punim protokom.

Predpreeistae ulja sastoji se od zieane rnreze i u njoj je smesten ulazni otvor usisne cevi pumpe za ulje.

9.2A.4S - Pratl8latza ulJa

Glavni preelstac ulja smeSten je na desnoj strani bloka motora, nerastavljiv je, a menja se prilikom svake promene ulja (SI.2A45).

16

9.2A.47 - Pumpa za ulja

M 331T OIZEL MOTOR - OM 331T OIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

Sklop klackalica

I k .

.. . prs anJe

lezaJ t----,---

bregaste t

,,- .§!!.l!nil!.,_"

(

I I

I I I I I I I

II lezaj bregaste

I

leZaj k lipn] -

razvod motora

III lezaj bregaste

radilica

glavni u ljni vod

PUMPA ZA ULJE

SI.2A.46 - Serna podmazlvanJa motora

Pumpa za ulje srnestena je na prednjem poklopcu lemja radilice. Pravilno postavljanje pumpe na poklopcu obezbedeno je ulaskom dela osovinice rneduzuocanika u otvor na poklopcu lemja radilice. Oa bi se mogla skin uti pumpa (SI. 2A.47) treba prvo skin uti rneduzuoeanlk,

RASTAVLJANJE I KONTROLA PUMPE ZA ULJE

-

- Skinuti poklopac pumpe za ulje.

- Skinuti zaptivni prsten izmedu tela pumpe i poklopca

(SI.2A.48). Prilikom montaie obavezno staviti nov zaptivni prsten.

- Rastaviti ventil sigumosti skidajuci rascepku i podlosku, poklopac na koji je oslonjena opruga ventila, oprugu kao i klip ventila skinuti.

- Oprati delove pumpe za ulje u cistom dizel gorivu.

- Proveriti zazor izmedu najveceg pracnika unutrasnjeg

rotora i najmanjeg precnika spoljnjeg rotora u dodlrnrn

tackarna (SI.2A.49). (Kraj spoljnjeg rotora sa otvorenom

kontrola priti sk a ulja

ivicom ulazi prvi u telo pumpe). Ukoliko je izmereni zazor veci od 0,15 mm, pumpu zameniti novom.

SI.2A.4B - Zaptlvnl pmen

17

POGLAVLJE 2

M 33fT OIZEL MOTOR - OM 33fT OIZEL MOTOR

SI.2A.49 - Kontrols zazors Izmedu rotor.

- Proveriti zazor izmedu spoljnjeg rotora i tela pumpe (SI.2A.50). Ukoliko je izmereni zazor veci od 0,25 mm, pumpu za ulje zameniti novom.

SI.2A.50 - Provera zszor. Izmedu spollnjeg rotors I t.l. pumpe

- Proveriti aksijalni zazor izmedu gornje ivice rotora, i povrsine tela pumpe pornocu lenjira i kontrolnog listiCa (SI.2A.51). Ukoliko je izmereni zazor veci od 0,08 mm, pumpu zameniti novom.

Pumpa se montira obrnutim redosledom. Ventil sigurnosti se proverava tako sto se ulazni otvor na pumpi zatvon,

SI.2A.51 - Provers .klIlJainog zazor.

a kroz izlazni otvor se dovodi ulje pod pritiskom, koji treba da iznosi 3,4 - 4,4 bar. Proveriti bocni zazor izmedu zupcanika radilice i rneduzupcanlka, kao na slici SI.2A.52.

SI.2A.52 - Provers boenog zazor.

Proverlti zazor izmedu rneduzupcanlka i zupcanika purnpe, kao na SI.2A.53, i uporediti ih sa datim Yelicinama u odeljku "mere i zazori".

SI.2A.5J - Provera zazora meduzuptanlk - zupl:anlk pumpe

KORITO MOTORA

Prednje i zadnje zaptivanje korita motora ostvaruje se pornocu plutanih zaptivki, Prednja zaptivka zaptiva preko kanala u donjem poklopcu kucice razvoda, a zadnja zaptivka preko kanala u zadnjem poklopcu lezaja radilice.

Gornja strana korita pricvrscuje se za donju povrsinu bloka posto se izmedu njih postave odqovarajuce zaptivke. Kod postavljanja korita na blok, centriranje korita izvrsiti pornocu dve centraine civije. Pri ugradnji korita prekontrolisati da Ii su korfto i blok poravnati (SI.2A54).

ZAMAJAC I KUCICA ZAMAJCA SKIDANJE ZAMAJCA

- Odvojiti motor od menjaCs.

- Uvrnuti tri zavrtnja M6 x 55 u kvacllo (kako je opisano u

odeljku 0 kvacilu) i ravnomerno odvratiti zavrtnje kojima je kvacllo pricvrsceno na zamajac i skin uti gao

18

M 331T DIZEL MOTOR - DM 331T DIZEL MOTOR

POGLAVLJE 2

UGRADNJA ZAMAJCA

S.2A.S4 - Provers porsvnstoetl bloke I korlts motors

- Odvrnuti limene oslqurace i osloboditi zavrtnjeve.

- Odvrnuti 6 zavrtnjeva i skin uti zamajae sa prirubniee ra-

diliee.

- Ukloniti lezaj spojnickog vratila.

Painja: Posle ponovne ugradnje kvacila ukloniti tri zavrtnja M6 x 55.

OBRADA NALEZUCE POVRSINE ZAMAJCA

Ukoliko je nalezuca povrsina zamajea ostecena moze se obraditi struganjem i to da se najvise moze skinuti 1 mm materijala, stirn da kvalitet obradene povrsine bude Ra 0,0008 - 0,0032.

ZAMENA ZUPCASTOG VENCA SA ZAMAJCA

Zupcasti venae zarnaica je cvrsto navucen- na zamajae i ako ga treba skin uti potrebno ga je delirnlcno rasecl sekacem i odvojiti ga od zamajea. Drugi nacin skidanja zupcastog venea je da se venae lokalno zagreje plamenom, sto ce dovoljno da ga prosiri pa se rnoze udareem odvojiti od zamajea.

- Ocistitl mesto za srnesta] zupcastoq venea na zamajcu.

- Zagrejati novi zupcastl venae do temperature od 250o,c.

- Postaviti zupcastt venae na zamajac take da oborena ivica na zupeima bude na prednjoj strani zamajca (prema bloku) i pusti ga da se ohladi.

UPRAVNOST VERTIKALNE POVRSINE KUCICE ZAMAJCA

Popustiti navrtke na brizgaljkama, da bi se motor lakse okretao. Postolje komparatera postaviti na prirubnieu radilice, a iglu komparatera na prirubnu povrslnu kucice zamajea. Okretanjem radiliee i ponistavanjem aksijalnog zazora radiliee izmeriti odstupanje od upravnosti. Izmereno odstupanje treba da je do 0,2 mm.

-

- Od najvece vaznostl je da pre ugradnje zamajca zadnja povrsina prirubniee, kao i njena spoljna povrsina po krugu budu ciste i bez opiljaka i ostrlh ivica. Odgovarajuce nalezuce povrslne zamajea takode moraju da budu sasvim ciste i bez opiljaka i ostrlh iviea. Ako se na to ne obrati painja rnoze da se desi da zamajac radi u neuravnotezenom polozaju.

- Staviti sest zavrtnjeva za pritezanje zamajca sa osiguracern od lima i pritegnuti dovoljno da zamajae nalegne na radilieu.

- Od velike je vainosti proveriti baeanje zamajea. Pre nego sto se pritegne sest zavrtnja, postaviti postolje komparatera na eilindarski blok. Tada, sa zamajcem u polozaju gornje mrtve tacke, namestiti vrh komparatera na spoIjnu povrsinu zamajea.

- Okrenuti radilieu i proveriti radijalno baeanje, koje mora da se nalazi u granici 0,30 mm, ukupnog baeanja.

- Sa postoljem komparatera pricvrscenim na eilindarskom bloku, namestiti komparater tako da vrh naleze na vertikalnu obradenu povrslnu zarnaica

- Okrenuti radilieu i proveriti aksijalno baeanje istovremeno pritiskaiuci zamajae drskorn od cekica iii slicnim alatom da bi se na taj nacin eliminisao aksijalni zazor radiliee.

Zamajae treba da bude upravan na osu radiliee u grani-

eama ~XO,013 ukupnog baeanja.

Gde je D - Precnik merenja u mm.

- Prtmenjuiucl pogodan momentni kljuc pritegni sest zavrtnja preporucenirn momentom od 10,5 - 11 daNm. - Upotrebiti nove limene osiqurace i osigurati zavrtnjeve.

Napomena: Kontrola aksijalnog zazora u lezajevima radilice rnoze da se izvede pomeranjem zamajea nap red - nazad ako sa komprater postavi kao na SI.2A55.

S.2A.55 - Kontrols sklll~nog zazors u le!atewlma radii ..

Napomena: Ostale slike kontrole ugradnje zamajea date su u odeljku 0 spojniei iz razloga sto odstupanja na zamajeu izazivaju ostecen]a na spojniei.

19

SISTEM ZA HLADENJE

POGLAVUE 3

SADRZAJ

Strana

OP~TE .

PUMPA ZA VODU I TERMOSTAT .

RASTAVLJANJE PUMPE . . PREGLED DELOVA PUMPE SASTAVLJANJE PUMPE ZA VODU

KAI~ VENTILATORA . . . .

TERMOSTAT .

PROVERA ISPRAVNOSTI TERMOSTATA

2 3 3 3 3 4 4 4

._

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 3

SISTEM ZA HLADENJE

OPSTE

Komponente sistema za hladenje i njihov raspored su izvedeni na uobieajeni, poznati nacin kako je prikazano na slici 3A-O.

Jedino odrmvanje koje zahteva sistem za hladenje je da se obezbedi slobodan protok vazduha kroz hladnjak i da kais ventilatora bude pravilno zategnut.

a. 3A.O Opitl Izgled alateme za hledenJe

1. HladnJak

2. Termoatat

3. Pumpa za vodu

4. KalA ventllatora S. Slavlne

-

2

SISTEM ZA HLADENJE

,

PUMPA ZA VODU I TERMOSTAT

POGLAVL.JE 3

Pumpa sa laksa skida ako sa sa njom skine i prikljucak za sporadnu vezu, kako je prikazano na SI. 3A.1 to je zbog gumenog crava koje sp~a pumpu i prikljueak.

81. 3A.1 - Odvajanj. pump. za vodu

RASTAVUANJE PUMPE

Skinuti remenicu pogodnim svlakacern, kako je prikazano na SI.3A2.

S1.3A.2 - SkJdej. remenlce

- Osovina zajedno sa kolom istiskuje se presom prema zadnjem kraju pumpe (vidi presek SI. 3A.3).

Iz prednjeg dela otvora pumpe izvaditi uskocnik, pa istisnuti leiaje i odstojnik prema prednjoj strani pumpe (vidi presek).

- Filcana zaptivka sa drzacem i limom istiskuje sa prema prednjem kraju, a zaptlvaca prema zadnjem kraju pumpe (vidi presek).

- Ako je potrebno skinuti kolo sa osovine.

3

Sl. 3A.3 - Pumpa za vodu - Uzduinl pr ... k

1. Remenlca 20sovlna

3 Kolo

4 Uskocnlk 5 Leiajl

6 Odstojnlk

7 Zaptlvac (mastl) 8 Zaptlvac (vode)

PREGLED DELOVA PUMPE

Pregledati osovinu pumpe za vodu u predelu lezajeva i ukoliko se primeti pohabanost. osovinu treba zameniti novom. Lezajeve i zaptivacu zameniti novim ukoliko su osteceni,

Ocistiti kolo pumpe i .pre_9ledati lopatice da Ii su naprsle iii slomljene.

3

POGLAVLJE 3

SASTAVWANJE PUMPE ZA VODU

SISTEM ZA HLADENJE

- Postaviti filacanu zaptivku sa kucistern u telo pumpe, zatim postaviti zastitni lim zaptivke. Zastitni lim koji je u obliku tanjiriCa treba postaviti tako da se leza], kada se kasnije postavlja, ne osloni na srednji dec zastitnoq lima.

- Podmazati lezajeve i napuniti polovinu prostora izmedu lezaja odqovarajucorn mascu, a zatim upresovati lezaje i odstojnik u telo pumpe pri cernu voditi racuna da strane lemja sa zastitorn budu okrenute prema krajevima osovine. Postaviti uskocnik u zljeb ispred lezaja,

- Namazati hermetikom nalezucu povrsinu zaptivace, utisnuti zaptivacu u telo, vcdeci racuna da zaptivacu treba pritiskati po obimu.

- Utisnuti osovinu u kaisnik do kraja. Okrenuti kaisnik rucno, pa ukoliko se kaisnik otezano krece potrebno je gumenim cekicern udariti u zadnji kraj osovine.

- Ako je kolo pumpe bilo skinuto, upresovati ga na osovinu tako da se zadnja povrsina kola izravna sa zadnjom povrsinorn tela pumpe.

- Izmeriti zazor izmedu lopatica kola i tela pumpe (SI. 3A. 4) koji treba da iznosi od 0,2 do 0,6 mm. Ukoliko je zazor veci od dozvoljenog rnoze se kolo jOs malo upresovati.

- Pritegnuti navrtku kaisnika pumpe za vodu momentom od 7 - 7,5 daNm i postaviti osiqurac (rascepku) navrtke.

51. 3".4 - Kontrola zazora

KAIS VENTILATORA

Da je kais pravilno zategnut proverava se na taj nacin sto se kais pritisne prstom na sredini izmedu kaisnika radilice i kaismka pumpe za vodu i na tom mestu kais treba da odstupa od prvobitnog pravca za 15 mm (SI.3A.5) Ukoliko je postavljen nov kais, potrebno je posle nekoliko sati rada proveriti njegovu zategnutost i podesiti gao Ovo je potrebno zbog toga sto se novi kais u prvim casovima rada viSe izdufi,

51. 3A.5 - Kontrola zategnuto.tl remena

TERMOSTAT

Termostat je srnesten u kucici termostata (SI. 3A.6) preko koje voda iz glave cilindara ide prema hladnjaku. Uloga termostata u sistemu za hladenje je da odrzava propisanu temperaturu tecnosti za hladenje u motoru.

51. 3A.II - Termoatat

PROVERA ISPRAVNOSTI TERMOSTATA

Ako se sumnja da termostat ne radi pravilno potrebno ga je ispitati na slede6i nacin:

Postaviti termostat u manji sud sa hlaonorn vodom i postepeno zagrevati. Termometrom kontrolisati porast temperature vode u sudu. Pocetak otvaranja poklopca na termostatu je na temperaturi od 80o.C. Ukoliko ne dode do otvaranja pokiooca na termostatu, treba ga zameniti novim.

4

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

POGLAVlJE 4

SADR2:AJ

Strana

SISTEM ZA UBRIZGAVANJE GORIVA . PUMPA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA. .

SKIDANJE PUMPE ZA UBRIZGAVANJE. POSTAVLJANJE PUMPE ZA UBRIZGAVANJE ..

PUMPA ZA DOVOD GORIVA .

CEVI ZA UBRIZGAVANJE. . . . . . . . . .

PREelSTAel GORIVA .

BRIZGAWKA .

UTICAJ NEISPRAVNIH BRIZGALJKI NA RAD MOTORA. KONTROLA IISPITIVANJE BRIZGALJKE.. . . . . .

UGRADNJA BRIZGALJKE. . . . .

ODSTRANJIVANJE VAZDUHA IZ SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA . PODACI ZA ISPITIVANJE PUMPE

2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5

-

Plvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 4

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

SISTEM ZA UBRIZGAVANJE GORIVA

Diesel gorivo iz glavnog rezervoara dovodi se u sistem za ubrizgavanje goriva pornocu pumpe za dovod goriva. Pre nego sto dospe u pumpu za ubrizgavanje goriva prolazi kroz precistace da bi se dobro precistilo. Pumpa za ubrizgavanje goriva odmerava gorivo idostavlja ga u odredenim intervalima do brizgaljki.

Obratiti painju na cistocu i uskladistenje goriva kao i pri punjenju rezervoara za gorivo. Na taj nacin ce se lzbeci nepotebno opterecenje ventila pumpe za dovod goriva kao i precistaca i spreclce se jed an od rnoquclh uzroka kvara pumpe. Preporucuie se da se naroelta pafnja posveti odrzavanju preclstaca za gorivo u koliko se zeli da se skupa, precizno izradena pumpa za ubrizgavanje gorivanje goriva potpuno zastlf i da joj se ornoqucl da radi dugo bez smetnji.

PUMPA ZA UBRIZGAVANJE GORIVA

Pumpa za ubrizgavanje primenjena na motoru M33 je rotaciona iii linijskaa na motoru DM33 rotaciona. Regulisanje broja obrtaja motora vrsi se pornocu mehanickoq regulatora koji je ugraden na samoj pumpi. Puma se na motor ugraduje pornocu prirubnice i pricvrscena je na kucicu razvoda. Tip, serijski broj kao i smer okretanja rotacione pumpe oznaceni su na plocici koja je pricvrscena na telu pumpe. Na rotacionoj pumpi ugraden je mehanizam za automatsku promenu momenta ubrizgavanja goriva u zavisnosti od rezima rada motora (DM 33). Ukoliko je potrebna opravka pumpe za ubrizgavanje, to treba poveriti radionici koja je za to ovlascena, U ovom prirucniku dati su samo testovi pumpi za ubrizgavanje.

SKIDANJE PUMPE ZA UBRIZGAVANJE

- Skinuti kompresor.

- Skin uti cevi za ubrizgavanje.

- Skinuti cevi za dovod i preliv goriva.

Napomena: Staviti zastitne kapice na sve prikljucke pumpe da bi se sprecilo prodiranje neclstoca u pumpu. - Rastaviti prikljueke poluzja komande gasa i uredaja za zaustavljanje motora.

- Kroz otvor u prednjem poklopcu kucice razvoda (SI.4A.1) ispraviti povijene krajeve limenog osiquraca i odvrnuti tri vijka kojim je pogonski zupcanik prievrscen za glaveinu pumpe za ubrizgavanje. Ako je na motoru (M33) ugradena linijska pumpa veza zupcanika i pumpe izvedena je sa konusom i k1inom. Treba samo odvrnuti navrtku.

81. 4A.1 - Izgradn!a pumpe fa ubrlzgavanJe

- Skinuti tri navrtke i podloske sa prirubnice pumpe za ubrizgavanje i lzvuct pumpu.

POSTAVLJANJE PUMPE ZA UBRIZGAVANJE

- Staviti novu zaptivku na prirubnicu pumpe za ubrizgavanje.

- Postaviti pumpu za ubrizgavanje tako da u glavcinu ude eivija na zupcaniku.

- Posaviti nov limeni osigurae na pogonski zupcanlk i uvrnuti vijke. Poviti krajeve oslquraca,

- Poravnati oznake na kucici razvoda i prirubnici pumpe, staviti tri podloske i navrtke i pritegnuti ih momentom od 1,5-2,0 daNm.

- Povezati komandu gasa i polugu za zaustavljanje rnotora.

- Prikljueiti cevi za dovod goriva kao i cevi za ubrizgavanje.

- Odstraniti vazduh iz sistema za gorivo.

PUMPA ZA DOVOD GORIVA

Na komori bregaste osovine pornocu dva uvrtaja i dve navrtke pncvrscena je pumpa za dovod goriva (SI.4A.2), pogon pumpe se vrsi pornocu pogonske rue ice koja naleze na odqovaralucl ekscentar bregaste osovine motora.

81. 4A.2 - Pumpa za dovod gorlva

-.

Spolja na pumpi je ugradena poluga za rucno pokretanje pumpe da bi se vazduh mogao odstraniti iz sistema za gorivo. U sklopu pumpe je talozna easica i sito za preciscavanie goriva (SI.4A3). Na ovoj pumpi se rnoze menjati samo membrana, ako je u kvaru. Ostali kvarovi se ne mogu popravljati, vee pumpu zameniti novom. Prilikom ras-

SL 4A.3 - Slto za pret!icavanJe gorlva

2

818TEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

POGLA VLJE 4

81. 4A.4 - BrlzgalJk. motor. M33

tavljanja pumpe treba uociti polozaj poklopca u odnosu na telo, da i se prilikom sastavljanja oba dela dovela u odqovarajuci poloze].

CEVI ZA UBRIZGAVANJE

8vaka cev se smatra sklopom, pa ako je jedan dec cevi ostecen, treba celu cev zameniti.

Nikada ne otpustati i jedan kraj cevi za ubrizgavanje na primer kada se zemenjuje brizgaljka), a da pri tome ostane drugi kraj pritegnut: uvek treba skin uti cev u potpunosti.

Nikada ne treba primenjivati veliku sllu pritezanja preklopnih navrtki u cilju da se postigne bolje zaptivanje. Rezultat prevelike sile olce ostecenle prikljucka, konusa i preklopne navrtke.

PREelSTAel GORIVA

Kao sto je receno, prvi precistac je sa staklenom casicom koji je sastavni dec pumpe za dovod goriva. Drugi i treci precistac su sa umetkom od hartije; prl zameni stari umetak baciti.

BRIZGAWKA

Brizgaljke treba vaditi zbog ispitivanja u odredenim vremenskim intervalima Brizgaljke u delovima prikazane su

na 81. 4A4 i 81. 4A5. Nema nikakve koristi da se brizgaIjke vade 'Zbog p~leda ukoliko nije na raspolaganju uredaj (pumpa) za ispitivanje brizgaljki, iii nisu pri ruci radi zamene rezervne brizgaljke odgovarajuceg tipa. Sto su bolji uslovi preciscavanja goriva i hladenja motora, manje paznje ce biti potrebno da se posveti brizgaljkama i njihoy radni vek bice duzi

UTICAJ NEI8PRAVNIH BRIZGALJKI NA RAD MOTORA

Obzirom da ni od jednog drugog elementa ne zavise karakteristike motora tako mnogo, potrebno je obratiti pafnju da se nikada ne dozvoli da motor radi sa neispravnim brizgaljkama

Prvi znaci da je brizgaljka neispravna obleno mogu da se svrstaju u jednu iii vise od sldecih grupa uzroka.

1. Lose paljenje motora.

2. Lupanje u jednom iii u vise cilindara.

3. Pregrevanje motora.

4. Gubitak snage.

5. Crni dim u izduvnim gasovima.

6. Povecana potrosnja goriva.

Ako se posumnja da je uzrok smetnji rada motora neispravna brizgaljka treba ustanoviti koja brizgaljka je netspravna i zameniti je novom. Pustiti motor da radi u .praznorn hodu", pa otpustati i pritezati - red om preklopne navrtke na brizgaljkama i paZljivo slusatl da Ii' je doslo do promene u radu motora: ako je doslo do promene (motor usporava kada je jedna preklopna nvrtka otpu-

-

81. 4A.5 - Brlzga,k. motor. DM33

3

POGLAVWE 4

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

stena) to je znak da je brizgaljka ispravna; medutim, ako do promene u radu motora ne dode iii je promena veoma mala, to je znak da je neispravna upravo ona brizgalj ka eija je preklopna navrtka otpustena.

KONTROLA I ISPITIVANJE BRIZGAWKE

Da bi se ispitivanje brizgaljki izvrsilo kvalitetno potrebno je da se poseduje uredaj (pumpa) za ispitivanje brizgaljki.

Sumnjivu brizgaljku treba ugraditi na uredaj sa bnqzacern okrenutim na dole.

Posmatranju rnlaza i ocltavanlu pritiska pristupiti tek posto se rucnom pumpom izvrsi bar deset punih ubrizgavanja, a to da bi se odstranio say vazduh iz uredaja.

Ocitati pri kom se pritisku mlaz goriva rasprskava i uporediti g8 sa propisanlm pritiskom koji je 125 bar za motore sa rotacionom pumpom iii 160 bar za linijsku ournou a za motore DM33 190 bar. Posmatrati mlaz da li_ie jed noliCan pri brzini pumpanja na manjoj od 20 brizganja na minut. Mlaz treba da se siri na precnik od oko 78 mm na udaljenosti od oko 300 mm od brizgaljke, a tada se rasprskava u vrlo finu maglu.

Brizgaljka je neispravna i potrebna je opravka ako, kada se postupi kao sto je Bore receno, daje vlazne mlazeve koji se ne rasprskavaju iii je jedna od rupa sasvim iii delimieno zacepljena tako da mlaz izlazi samo iz jedne rupe na brizgaljki iii iz jedne rupe izlazi znatno vecl mlaz nego jz druge rupe. Kako je prazan hod motora oko 500 min-1 nikada se nece dogoditi da brizgaljka radi u motoru isp6d 250 ubrizgavanja u min uti. Na taj nacin ako se Gzme u razmatranje mlaz brizgaljke pri 20 ubrizgavanja na minut, bice uzeta siroka rezeva pri oceni kvaliteta mlaza.

Prilikom skidanja brizgaljke sa uredaja za ispitivanje zatvoriti najpre ventil pa tek onda postepeno popustatl navrtku prikljucka, tako da pritisak u uredaju postepeno opadne.

Treba paziti da ruka iii drugi dec tela ne dode u dodir sa mlazom goriva pri brizganju, jer se rnoze dogoditi da gorivo sa lakocorn prodre pod kozu

Prilikom odvajanja brizgaljke od nosaca treba prvo otpustiti oprugu (tj. odviti vijak za podesavarqe pritiska) pa tek onda skinuti brizgaljku sa nosaca Pri sklapanju brizgaljke i nosaca treba prvo nakvasiti iglu brizgaljke u clstorn Diesel gorivu, zatim staviti brizgaljku i pricvrstlf za nosac pa tek onda podesavati pritisak sabijajuci oprugu vijkom za podesavanje, Ovo je potrebno da se ne bi polomile civije koje odreCfuju poloiaj brizgaljke u odnosu na nosac,

SI. 4A.8 - OdatrenJlYanje vazduha na zavrinom ",etlstabJ

81. 4A7 - Odstranjlvanje vazduha n. telu lIumpe

UGRADNJA BRIZGALJKE

Pri ugradnji brizgaljke treba voditi rae una da se upotrebi samo originalna zaptivna podoska od bakra. Mesto u glavi, bakarna zaptivna podloska kao i odqovarajuca povrsina nosaca brizgaljke moraju da budu savrseno ciste da bi se postiglo zaptivanje bez propustania.

Obavezno je ugraditi novu zaptivnu podlosku prilikom ponovne ugradnje brizgaljke, ako je brizgaljka bila uklonjena iz bilo kog razloga. Proveriti da Ii je stara zaptivna podloska uklonjena iz glave, iii sa brizgaljke, kod stavljanja nove.

Podjednako pritegnuti navrtke na prirubnici nosaca brizgaljke da bi se sprecilo da brizgaljka bude zakosena i na taj nacin ostecena. Momenat pritezanja je 1,5 - 2,0 daNm.

ODSTRANJIVANJE VAZDUHA IZ SISTEMA ZA USRIZGAVANJE GORIVA

Pre pustania motora urad odstraniti vazduh iz sistema za gorivo:

- Popustiti suplji vijak preliva na zavrsnom precistacu goriva (SI.4A6).

- Pornocu rucice na pumpi za dovod goriva pumpati gonvo sve dok se na tom mestu ne pojavi clsto gorivo bez mehuri6a vazduha.

- Pritegnuti supl] vijak na prelivu preelstaca goriva.

-Ispustiti vazduh kroz vijak na telu pumpe (SI.4A.7)

istim postupkom.

- Ispustiti vazduh kroz vijak na poklopcu regulatora purnpe za ubrizgavanje (SI.4A.8) tstlrn postupkom.

- Zatim otpustiti preklopne navrtke cevi visokog pritiska na dve brizgalj ke.

- Elektropokretacem pokretati motor sve dok se na otpustenirn prekoplonim navrtkama ne pojavi gorivo bez mehuri6a vazduha.

- Pritegnuti preklopne navrtke na brizgaljkama

Time je zavrseno otstranivanje vazduha i motor se moze startovati.

4

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

POGLAVLJE 4

PODACI ZA ISPITIVANJE PUMPE

SI. 4A.B - Odstrenjlvanje vezduhe ne poklopcu pumpe

Oanovni podaci 0 pumpi Prolzvodac IPM

tip 336.00.00

Mehanieki regulator.

Bez ureClaja za podesavanje predubrizgavanja

Smer okretanja (gledano sa strane pogona) je suprotan smeru kretanja kazaljke na satu.

Duzina podesavania kukaste veze je: 52,8.:t1 ,0 mm. Polozaj opruge regulatora (vidi natpisnu plocicu na purnpi).

Dimenzija rastojanja merena preko valjaka je 50,20 mm.

Precnik klipova 7,5 mm.

Postupak ispltlvanja

U postupku ispitivanja gde je obelezena zvezmca (*) sacekatl 30 sec. da se menzure ocede, a pre pocetka ocltavanja 15 sec. da se gorivo slegne.

Broj Nazlv Broj obrtaja Zahtevl
Ispltlv. Ispltivanja O/mln.
1 Priprema 100 max. Gorivo teba da curi iz svih brizgaljki.
2 Vakum transfer pumpe 100 Pogledati koliko je vremena potrebno da se postigne 16 in
(406 mm Hg). Najduze dozvoljeno vreme je 60 sec.
3 Transfer pritisak 100 10/B/n2 (0,7 bar) minimum.
4 Transfer pritisak 700 48 do 70 Ib/in2 3,4 do 4,9 bar).
5 Provera preliva goriva 600 3 do 30 cm3 za 100 otkucaja.
6 Podesavanie maksimalne kolicine goriva 600* Podesiti koliclnu goriva prerna podacima na natpisnoj
plocl na DPA + 0,1 cm3 . Razlika izmeCiu nivoa ne
sme da prede "1 cm3
7 Provera maksimalne 100* Prosecna kolicina goriva ne sme biti manja
koliclne goriva od prosecne kOlicine pod (6) minus 2,7 cm3
8 Operacija iskljucenja
(ruelca za gasenje zatvorena) 200 Prosecna kolicina goriva ne sme biti veca od 0,8 cm3
9 Operacija gasa
(rucica za gas zatvorena) 200 Prosecna kolicina goriva ne sme biti veca od 1,5 cm3
10 Provera koliclne goriva 1125 Zapisati prosecnu koucinu goriva.
11 Podesavanje regulatora 1200 Pornocu zavrtnja za podesavarue maksimalnog broja
obrtaja podesiti gas tako da se dobije prosecna ko-
lie ina goriva od 2,0 cm3• Ni jedan nivo ne sme precl
2,5 cm3 goriva.
12 Provera kolicine goriva 1125 Sa rueicom za gas podeSenom I kao kodtacke (11) pro-
seena kolicina goriva ne sme biti manja od proseene
koliclne kao kod tacke (10) minus 0.4 cm.
13 Stepenovanje Prikljuciti pumpu na ureClaJ za ispitivanje brizgaljki,
korlstecl izlazni otvor oW'. Pri pritisku od 30 bar podesiti
prsten da se poklopi sa slovom "E" na pogonskoj ploci.
Podesiti crtu na alatu za stepenovanje na 200 pa alat
ugraditi na pumpu. Okretati alat u smeru strelice i u tre-
nutku kad valjci dodimu ispuste na bregastom prstenu,
povuci crtu na kucistu pumpe. -

-

5

POGLAVLJE 4

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

PODACI ZA ISPITIVANJE DPA PUMPE

Polazai opruge regulatora ,,2"

Podesivac transfer pritiska ugraden u regulacioni ventil

Osnovni podaci 0 pumpi

Postupak ispitivanja

U postupku ispitivanja gde je obelezana (x) sacekati 30 sec. da se menzure ocede a pre ocitavanja 15 sec. da se gorivo slegne.

Pre pocetka ispitivanja odvrnuti podesivac tansfer pritiska (u telu regulacionog ventila) do kraja, zatim uvrnuti podesivac za 1,5 krug.

Namestiti uredaj za merenje stepena predubrizgavanja i pre pocetka ispitivanja postaviti skalu na nulu.

Proizvodacl:

IPM tip 888.00.00

CAY tip DPA 3730F020 Mehanicki regulator

Sa uredajem za podesavao]e predubrizgavanja Smer okretanja (gledana sa pogonskog kraja) je suprotan smeru kazaljke na satu.

Ouzlna podesavania kukaste veze je 51,5 ± 1 mm.

BroJ Naziv ispitivanja Broj obrtaja Zahtevi
ispitlv. O/min.
1. Priprema 100 max Grivo treba da curi
iz svih brizg.
2. Transfer pritisak 100 0,8 bar/11 P.S.II
minimum
3 Podesavan]e 700 Podesiti transfer pritisak pornocu
Transfer pritiska podesivaca/u telu regul. ventilal da se dobije
5,1 bar 174P.S.1.I
4 Transfer pritisak 1150 6,2 bar:-6,7 bar 190-97 P.S.I.I
5 Provera prel. gor. 800 3 do 30 crn-' goriva za 100 otkucaja
6 Podesavanle max. 900 Podesiti prosecnu kolicinu goriva da iznosi
kolicine goriva 9,4 ern- ± 0,2 ern>. Razlika izmedu cilindra ne sme
da bude veca od 1,0 cm3 goriva.
7 Provera max. 100· Prosecna koliclna goriva ne sme da bude manja od
kolicine goriva prosecne kolicine kao pod (6) minus 2,0 ern"
8 Podesavanle Pornocu automata za usporenje starta podesiti ugao
predubrizgavanja 200 predubrizgavanja na "0" /rucica za iskljueenje
u polozaju iskljueenja/.
9 Podesavanje 300 Sa rucicorn za iskljueenje u polozaju iskljueenja
predubrizgavanja goriva, ugao predubrizgavanja teba da
bude 40 + 1/40
10 Operacija iskljueenja/rueica 200 Prosecna kolicina goriva ne sme biti veca od
za gas zatvorena 0,2 ern".
11 Operacija gasa 200 Prosecna kolicina goriva ne sme
(rucica za gas zatvorena) biti veca od 1 ern?
12 Podesavanie regulatora 1200 Pornocu vijka za podesavanle maksimalnog broja
obrtaja podesiti, prosecnu kolicinu goriva da iznosi
1,4 do 2,0 ern> . Ni jedan nivo ne sme da prede
2,0 em- goriva.
13 Stepenovanje - Prikljuciti pumpu na uredaj za ispitivanje brizgaljki,
koristeci izlazni otvor ,,w". Pri pritisku od 30 bar
podesiti prsten da se poklopi sa slovom "E" na
pogonskoj ploel. Podesiti crtu na alatu za stepe-
novanje na 240 pa alat ugraditi na pumpu. Okre-
tati alat u smeru strelice i u trenutku kad valjci
dodirnu bregaste ispuste na bregastom prstenu,
povuci crtu na kucistu pumpe. 6

SISTEM ZA NAPAJANJE GORIVOM

POGLAVLJE 4

PODACI ZA ISPlTlVANJE LINIJSKE PUMPE Motor: IMR-M331T-LP - pumpa: 148.00.00

al Podacl za probnl sto

1. Brizgaljke tip .

2. Pritisak otvaranja brizgaljke .

3. Cevi VP .

4. Ulje za ispitivanje .

5. Temperatura ulja .

b) Podacl za pumpu

1. Pumpa tip .

2. Mehanicki regulator TIP .

3. Pritisak ubrizgavanja .

4. Elementi .

5. Predpodizanje .

6. Smer okretanja .

7. Pritisak N.P. za punjenje galerije .

cl Postupak Ispitivanja

YDN12SD12 175 bar

06x 02x600 mm

SCHELL CALIBRATING FLUID TIP .C· 360 -400 C

VPES3A80B 120U148 SR 250/1125

165 bar

,68mm

1,4mm

suprotno od skazaljke na satu 1 bar

BroJ Naziv ispitivanja BroJ obrtaja Zahtevl
ispitlv. D/mln.
1. Poravnavanje elemenata. 1000 Postaviti pogonsku sipku na 10 mm. ISipka se
dotera u krajnji polozaj prema strani pogona pa
se povuee unazad za 10 mml i podesiti gorivo da
iznosi 50 cms . Razlika lzrnedu elemenata ne sme
biti veca od 0,5 cm3 goriva.
2. Provera pocetka lskljucenja, 1125- Ovo grubo podesavanje vrsi se zavrtanjem iii
ruclca gasa u polozaju punog 1165 odvrtanjem navrtake na poluzi-regulatora.
gasa (bez vodlce praznog hoda
3. Podesavanje maksimalne 1000 Pornocu vijka za podesavanje maksimalne kolicine
kolicine goriva. goriva podesiti gorivo da iznosi 55 ± 1 cm3•
4 Provera kolicine goriva 750 Pri ovom broju obrtaja kolicina goriva mora biti je-
dnaka iii manje od kolicine goriv pri 1000 obrtaja.
5. Provera kollclne goriva 500 Pri ovom broju obrtaja kolicina goriva mora biti
± t cm3 u odnosu na kollcinu goriva pri 750
obrtaja.
6 Podesavanje 150 Dodavanjem iii oduzimanjem distantnih podloski na
startnog punjenja konlenom disku podesiti kolicinu goriva da iznosi
80 cm3.
7. Fino podesavanle 1125- Fino podesavanje poeetka iskljucenja vrsiti
pocetka iskljucenja goriva. 1145 vijkom za iskljucenje.
8. Iskljucenje goriva 1250 Pri ovom broju obrtaja pumpa mora potpuno
da obustavi isporuku goriva.
9. Podesavanje malog gasa 250+25 Uvrtanjem vodlce praznog hoda podesiti kolicinu
Irucica gasa slobodnal goriva da iznosi 17 + 3 ern". Napomena: Sve vrednosti kolicine goriva vale pri 1000 hodova (otkucaja probnog stoia).

-

7

ELEKTRICNI SISTEMI

POGLAVUE 5

SADRZAJ

Strana

AKUMULATORSKA BATERIJA .

GENERATOR - ALTERNATOR. . . . . . . . . . . . . .

MOGUCE NEISPRAVNOSTI U RADU ALTERNATORA .... MOGUCE NEISPRAVNOSTI STARTERA I NJIHOVE OPRAVKE.

TOPWIVI OSIGURAel I NJIHOVA NAMENA .

2 2 3 4 4

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 5

ELEKTRICNI SISTEMI

ELEKTROOPREMA

AKUMULATORSKA BATERIJA TEHNltKI PODACI

- Nominalan napon V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

- Nominalna zapremina (pri 20-casovnom

rezlrnu praznjenja) Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

- Duzina mm 345

- Sirina mm 174

- Visina (ukljucujuei odvodne kleme) 210

- Masa kg 28

Pregled I odriavanje

Baterija mora uvek da bude suva i cista narooto u gornjem delu.

Prekontrolisati da Ii postoje pukotine na poklopcu i sam oj kutiji (koje izazivaju curenje elektrolita).

Zabranjeno je okretati pornocu kabla spoljnu usicu (klemu) da bi se ona skinula. Sve te operacije mogu da prouzrokuju pukotine u ebonitnom poklopcu elemenata iii kla- 6enje klema, sto rnoze da izazove curenje elektrolita. Spojevi i spojne uslce podmazuju se cistlm tehnickim vazelinom.

Nlvo elektrollta

Pri eksploatisanju baterija voda isparava i neophodno je periodtcno dolivati destilisanu vodu Dolivanje kiseline je strogo zabranjeno.

Elektrolit mora da pokriva separatore, ali nikada ne sme da bude vise od odredenog nivoa. Nivo elektrolita mora • se kontrolisati u odredenom periodu (vidi Uputstvo za rukovanje i odrZavanje).

Prlmedba:

Elektrolit ne sme da bude visi od navedenog nivoa. Ako je on visi tada ce se izlivati pri izdvajanju gasova, a to prouzrokuje koroziju prltezaca, spojnih ustca i kontakta baterije.

Kontrollsanje stepena punjenJa

Punjenje baterije kontrouse se merenjem gustine elektrolita. Nije dozvoljeno ispitivanje uz koriscenie kratkog spoja. Pri korlscenlu kratkog spoja dolazi do povscanoq grejanja i naglog isparavanja elektrolita, sto u dodiru sa vazduhom, rnoze proizvesti malu eksploziju.

Gustina elektrolita zavisi (pogledaj tabelu) od stepena punjenja baterije.

Stepen punjenja se meri pornocu automobilskog areo-" metra ("bometra"), velicina gustine se meri prema plovku drzeci pipetu u vertikalnom polozaju, Plovak pri tome treba da .slobodno pliva na povrsim elektrolita.

Posle proveravanja elektrolit treba preliti u element iz koga je on bio uzet.

Gustina pri 150 C

Baterija puna za %

1,28 1,25 1,22 1,19 1,16 1,11

100 75 50 25

skoro prazan Potpuno prazan

Za tacno odredivanje stepena punjenja baterije, gustinu ne treba meriti pri sledeclrn uslovima:

- kad nivo elektrolita ne odgovara potrebnom

- kada je elektrolit prevlse vruc iii hladan: temperatura

treba da bude u granicama 15 - 250 C

- posle dolivanja destilirane vode treba pricekati da se uspostavi ravnomerno mesanle elektrolita: ako je baterija lspraznjena, tada je potrebno eak nekoliko sati.

Uzrocl nenormalnog praZnjenJa

Ako se desava praznjenje baterije za vreme eksploatacije, to znaci da postoje nenormalni uslovi za rad.

Osnovni uzroci praznjenja su sledecl:

a) pokvaren sistem punjenja (generator i regulator napona)

b) oticanje struje zbog ostecenja izolacije na elektrlcnlm uredajima

c) koriseenje traktora za kratke relacije sa cestim zaustavljanjem i dugim kretanjima sa malim obrtanjem motora.

Punjenje pomoc::u spoljnlh sredstava

Uzimajuei u obzir gore navedeno, operacija punjenja spo'jnim sredstvima (ispravljaci jednosmerne struje) je neophodna samo tada, kada traktor dugo stoji iii pak pri nenormalnim uslovima rada.

Preporucuje se da se prldrzavate sledeeih pravila:

- Skinuvsi bateriju sa traktora, treba je dobro oelstlt], naroeltc njen gornji deo, izvrsiti kontrolu nivoa elektrolita, ukljuciti bateriju i kolo za punjenje.

Prilikom punjenja pridrzavatl se podataka iz navedene tebele:

Brzina punjenja napon u V 20-satni kapa-
Tip akumulatora citet u Ah
12-97Ah60113 12 97 Vreme punjenja Struja punjenja u A

prvo ostalo
punjenje punjenje
11,0 14,0 GENERATOR - ALTERNATOR (Nalzmenlene struJe)

U odnosu na dinamu alternator ima bitne osobine: - Odavanje snage vee pri praznom hodu motora,

cime je ornoqucen raniji pocetak punjenja,

- Jednostavno odrzavarue,

- Neznatno trenje i zbog toga duzi vek,

- Mala tezina u odnosu na snagu,

- U generatorskom regulatoru nije potreban ni prekidac

re-gulatora ni strujnl regulator, -

- Proizvoljan smer obrtanja,

- Manje spojnih mesta,

2

ELEKTRICNI SISTEMI

POGLAVLJE 5

- Preko ~tkiea t~ samo srazmerno mala pobudna struja, stoga ~tklee du1e traju. Razllka punjenja izmedu dlname I a1tematora prikazana je na 51.SA. 1

(A)

ALTEN~TOR I max
Imax~ ~ -
l' --- ---
2/3 m
Vt2/3
max
/ /
/ "DINAMO
V /
. - 30

25

20

15

10

5

o o

1000 2000 3000 4000 5000 (mJn1)

• .5A.1 - Dlj8grllm punJenJe dlMme I alternlltOl'll

MOGUCE NEISPRAVNOSTI U RADU ALTERNATORA

Neispravnostl Oprayke

Kontrolna aljallca sa ne gasl, poyremeno pall pri odrecSenom brolu obrtaja, akumulator Ie Ispramlen I ne punl sa

1. Kratak spoj jedne iii nekoliko pozitivnih dioda ispravlja-

~

1. Promenltl plocu sa dlodama.

2. Cetkiee izlizane I slobodno vise u dr1aeu.

2. Prekontrollsatl !cako tatklee nalelu na prstenoYe kolektora, a takocSe pritlsak opruga I slobodan hod u kanalu drzaca eetkiea. Ako je neophodno zameniti ~ompletan elektronskl regulator napona.

3. Prekidi iii kratak spoj na masi pobudnog namotaja generatora iii njegove veze sa kontaktnim prstenovima

3. Promenltl rotor.

4. Neispravna baterija

4. Sa Ispravnom baterilom proyeritl da II sa gasl kontrolna sljallca. Promenltl bateriJu.

5. Proklizavanje kaisa

S. Zategnutl kalA, ako Ie Istegnut zamenltl noylm.

Kontrolna sljallca se ne pall

1. Prekidanje strujnog kola sljaliee.

1. Proveriti ispravnost kontakt brave, osiguraca (SA) komblnoyanog Instrumenta. Ako Ie neld od gore nayedenlh deloya nelaprayan obayezna zamena noYlm.

2. Prekid provodnika izmedu ampermetra i B + a1ternatora.

2. Obnoyltl yezu.

3. Pregorevanja zagrevnog vlakna sijaliee za svetlosnu signalizaeiju.

3. Promenltl sljallcu. Napomena: allallca za Instalaclju 12V ne sme da. bude YeCa nl mania od 2W.

4. Kratak spoj jedne iii vise negativniih ispravljaCkih dioda altematora.

4. Izvriltl zamenu kompletnog nosaCa dloda.

5. Kratak spoj statorskog 1ienog namotaja sa masom. 5. Promenltl stator.

Veoma brzo habanle Cetldca alternatora

1. Radijalno baeanje kontaktnih prstenova.

1. ProYeritl radllalno bacanje prstenoYa koll ne sme bltl yeel od O,OS mm.

2. Cetkiee slabog kvaliteta 2. Zamenltl ~tldce.

3. Prljavi kontakti prstenova

3. Opratl benzlnom prstenoYe.

4. Usled slabog spoja doslo je do topljenja leiista eetkica .

4. Zamenltl regulator .

Ispitiyanje regulatora napona

1. Napon punjenja 12V.

1. Dotegnuti kais, zameniti regulator.

2. Napon punjenja preko 14,5 V. 2. Zamenltl regulator.

Ovo ispitivanje vrsi se sa voltmetrom preciznoseu

± 0,2V.

Poveziti voltmetar sa akumulatorom, startujte motor i pri obrtaju od 2000 min -1 oeitavamo jaCinu punjenja koja ne sme pri ovom obrtaju da bude veca od 14-0,2V, ani manja od ove velieine. U oba slueaja vrsi se zamena regulatora.

Samatski prlkaz veze alternatora prikazan je na SI.5A.2.

7

$I. SA.2 - SematBId prtkaz veze alternatora

1. Pobudna diode

2. Pin diode

3. t.tklca

4. Prllt.novl kDlektOl'll

5. Statol'llkl namotaj

8. Pobudnl namotaj (rotor) 7. MlnuB diode

3

POGLAVLJE 5

ELEKTRICNI SISTEMI

TOPWIVI OSIGURAtl I NJIHOVA NAMENA

MOGUGE NEISPRAVNOSTI STARTERA I NJIHOVE OPRAVKE

Neispravnosti Opravke

Prl ukljuCivanju startera kotva se ne pokreee

1. Oksidacija izlaznih klema i spoljnih prikljucaka na kablovima

1. Sklnutl kleme I prlkljuCke startera, pazljlvo oelstltl I

Iste pravllno dotegnutl.

2. Automat ne dobija pobudni napon.

2. Proverltl Ispravnost brave za paljenje I davaea sigurnosnog kontakta na menjaeu po potrebi zamenltl novlm.

3. Automat dobija pobudni napon, a ne ukljucuje starter.

3. Zamenltl automat.

4. starter tesko pokre6e motor.

4. Proverltl CistoCu, Ispravnost eetklca I samog nosaea eetklea. tetklce Istro .. ne zamenitl, nosae eetklca korodirao, oprati benzinom. Opruge na nosaeu eetklea popueale, zamenltl kompletan nosae.

5. Namotaji startera promenili boju.

5. Zameniti namotaje startera.

6. Ostecene lamele kolektora.

6. Zavlsno od stepena oiteeenja: - Obrada na strugu

- Zamena novlm rotorom.

7. Starter ukljucuje u zamajac motora, a motor sa ne pokre6e.

7. Zamenltl zupeanlk startera ("BENDIX")

Sematski prikaz veze startera prikazan je na SL5A.3

Osiguraci Stitna kola

1. Osigurac 25 A Prekldae kontakta, ampermetar, radio aparat

2. Osigurac 8 A Levo oboreno (srednje) avetlo

3. Osigurac 8 A Desno oboreno (srednje) svetlo

4. Osigurac 8 A Levo pozlelono prednje, zadnje I svetlo reglstarske tabllee.

5. Osigurac 8 A Desno pozlelono prednje, zadnje I svetlo instrument table.

6. Osigurac 8 A Dugo svetlo levo, desno I kontroIna lampa dugog svetla.

7. Osigurac 8 A Svetlo kablne, komblnovan Instrument.

8. Osigurac 8 A Stop svetlo.

9. Osigurac 8 A Brlsae vetrobrana, zadnjl radnl farovl I sirena.

10. Osigurac 8 A Rashladno grejnl ventilator.

11. Osigurac 8 A Levi prednjl I zadnjl mlgavae.

12. Osigurac 8 A

Desnl prednjl I zadnjl mlgavac.

Sematski prikaz kutije osiguraea sa osiguracima prikazan je na SI. SA4.

SI.5A.4 - Kutljl oeIgurab .. a.!gun6lm.

4

PREDNJI MOST - STANDARDNI

POGLAVLJE 6

SADRZAJ

Strana

OPSTE .

PODACI .

PODESITI TRAG PREDNJIH TOtKOVA . . . . PODESITI USMERENOST PREDNJIH TOCKOVA . SKINUTII POSTAVITI SKLOP PREDNJEG MOSTA. RASKLOPITI SKLOP GLA VtlNE PREDNJEG TOtKA SKLOPITI GLAVtlNU PREDNJEG TOtKA . . . . RASKLOPITI SKLOP SPOLJNJEG NOSACA MOSTA

SKLOPITI SPOLJNI NOSAC MOSTA. . . . . . . . . . . SKI NUTI I POSTAVITI CAURE U SPOWNJEM NOSAtU MOSTA . SKINUTII POSTAVITI SKLOP SREDNJEG NOSAtA MOSTA. . SKINUTII POSTAVITI tAURE OSOVINICE KOLEVKE . . ...

2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 6

PREDNJI MOST - STANDARDNI

6. Rukavac sa vrctllom

7. GIl!!clna prednjeg toeka B. Spona

9. Rame vratlla rukavca 10. Pradnjl toeak

81. IIA-l Sldop preclnjeg moat.

OPSTE (Slika 6A-1)

Prednji most se sastoji od srednjeg nosaca (1) i elva spoljnja nosaca mosta (2 i 3). Kolevka, zavarena za srednji nosac, klati se oko osovinice (5) ugradene u prednji oslonac motora (4). Spoljnji nosaci mosta mogu se vezati zavrtnjirna za srednji nosac u alternativnim polozajlrna cime se pruza moqucnost podeSavanja razmaka traga tockova Drugi delovi sklopa prednjeg mosta prikazni su na slici 6A-1.

PODACI

Zatur Nagnutost

Nagib vratila rukavca Usmerenost

Precnik vratila rukavca Precnik caure vratila Precnik osovinice kolevke Unutrasnji precnik Caure osovinice

50 ± 10' 3) 0 ± 40' 90 .±. 30' 2-4 mm

31 t 8:~~~mm

31,7 + 0,025 mm 38 - 0,025mm

-0,064

38 + 0,025 mm

1. Srednjl nosac" mosta

2. Levi spoljnl nosac mosta

3. Desnl spoljnl nosac mosta

4. Prednjl oslonac motora

5. Osovlnlca kolevke

PODESITI TRAG PREDNJIH TOCKOVA (Slika 6A-2)

Trag prednjih toCkova moZe se podesiti u koracima od po 100 mm od 1.200 do 2.000 mm. Ovo podeSavanje postiZe se na sledecl nacln:

1. Podi6i dizalicom prednji deo traktora.

2. Olabaviti zavrtnje steqa kraJnJih 'prik~ucnica - po dva na svakoj sponi upravljackog mehanizrna.

3. Ukloniti tri navrtke i postepeno oelvrnuti sva tri zavrtnja i osiguravajucu ploelcu koji vezuju svaki pojedini spoljni nosac za srednji nosac,

4. Postaviti spoljnje nosace u poloza] koji daje zeljeni razmak trag a, i ponovo staviti zavrtnje, osiquravajuce ploclce i navrtke.

.,----------

r o {){)e00(_}

L..: _

1700 S)

o @" o ~) 0 0 0 0 0

~,{---

S. IIA-2 PocIeiav.nj. treg. preclnjlh toCkov.

2

PREONJI MOST - STANOARONI

POGLAVLJE 6

Razmaei tragova od 1.200 do 1.750 mm se postlzu razmieanjemlprimicanjem levog i desnog spoljnjeg nosaea. Razmaei trag ova od 1.800 mm, iii 1.900 mm, iii 2.000 mm postizu se naprosto preokretanjem prednjih toCkova pri poloiajima spoljnjih nosaca koji daju razmake od 1.500 mm, odnosno 1.600 mm, odnosno 1.750mm.

5. Obrtati cev leve spone radi podeSavanja njene duZine - merene rastojanjem osa prednjeg i zadnjeg zgloba

- na meru datu u tabliei nize. Pritegnuti zavrtnje stega,

ali ne pritezati prevlse,

Trag DuZina Trag DuZina
spone spone
mm mm
mm mm
1.200 948 1.600 1.004
1.300 959 1.750 1.026
1.400 971 1.800 986
1.500 986 1.900 1.004
2.000 1.026 6 Obrtanjem tocka upravljaea poravnati prorez u rame· nu vratila levog rukavea sa urezom (markom) na celu kucista vratila rukavea.

7. Obezbedulucl da se tocak upravljaea ne pomera, obrtati eev desne spone sve dok se prorez u ramenu desnog rukavea ne poravna sa urezom (markom) na celu kucista vratila rukavea.

8. Pritegnuti zavrtnje stega, ali ne pritezati previSe.

9. Podesiti usmerenost prednjih toCkova

PODEsm USMERENOST PREDNJlH TOtKOVA (Slika 6A-3)

1. Posta viti traktor na tvrdo ravno tie sa prednjim toekovima postavljenim za kretanje u praveu.

2. Proveriti centrlcnost prednjih tockova za kretanje u praveu. Tockovi su eentrirani ako su leve i desne spone (me rene kao rastojanje izmedu osa prednjeg i zadnjeg zgloba spone) jednake, kada su prorezi u levom i desnom ramenu vratila rukavea poravnati svaki sa svojim parnjakom urezom na 6elu odgovarajueeg kueista rukavea Ako to nije sluca], olabaviti zavrtnje stega krajnjih prikljucniea - po dva na svakoj sponi, i izvrsiti radnje navedene u tackama 5 do 8.

3. Postaviti memi alat tako da memi pipei dodiruju ivicu naplatka tocka sa unutraSnje strane, u visini rukavca

tocka, i izmeriti rastojanje prvo sa prednje strane, u visini rukavea tocka, i izmeriti rastojanje prvo sa prednje strane, a zatim sa zadnje strane tockova. Rastojanje mereno s prednje strane tockova treba da bude 2 - 4 mm manje od onog merenog pozadi.

4. Ako je potrebno podeSavanje, olabaviti zavrtnje stega krajnjih prikljucniea - po dve na svakoj sponi, i obrtanjem obeju spona povecati iii smanjiti usmerenost, kako je to vee potrebno.

5. Ponovo pritegnuti zavrtnje stega, ali ne pritezati previse.

Primedba: Usmerenost tockova mora se proveriti - i podesiti, ako je potrebno - posle svake promene traga tockova,

SKINUTI I POSTA VITI SKLOP PREDNJEG MOSTA (Slika 6A-1)

1. Skinuti masku hladnjaka i odvojiti prikljucniee akumulatora Odvojiti elektrlcre vodove za prednje tarove, sirenu i regulator.

2. Skinuti sklop prednjeg dala plasta motora kako je na-

vedeno u Poglavlju 1 5.

3. Skinuti precistac vazduha

4. Skinuti akumulator.

5. Ispustiti vodu iz motora i hladnjaka i ukloniti hladnjak.

6. Osloboditi spone (8) sa ramena vratila kueista upravIjaca. Oa se ovo uradi, sa svake spone skin uti navrtku i podlosku i osloboditi konicni rukavac zgloba udareima cekiea (sa plstlcnim umetnikom) po ramenu vratila kuclsta upravljaca.

7. Podici prednji kraj traktora dizalieom ispod motora.

8. Ukloniti Sest zavrtki koje vezuju prednji oslonae rnotora za motor, i manevrisanjem izvuCi dalje od traktora sklop prednjeg mosta zajedno sa sponama.

9. Postavljanje sklopa prednjeg mosta vrsi se po postupku obmutom skidanju.

RASKLOPITI SKLOP GLAYaNE PREDNJEG TOtKA (Slika 6A-4)

1. Podici prednji kraj traktora.

2. Ukloniti sest navrtki koje vezuju toeak za glavcinu i

ukloniti tocak,

3. Ukloniti kapu glavcine (1).

4. Ukloniti raseepku (2).

5. Ukloniti krunastu navrtku (3 i podlosku sa nosem (4).

6. IzvuCi glavcinu sa rukavca toCka (8).

7. Ukloniti unutraSnji prsten spoljasnjeg leiaja (5) iz glav· cine.

8. Izbiti unutraSnji prsten unutraSnjeg leiaja, ame se istovremeno uklanja zaptivaea i odstojnik.

9. Izbiti spoljasnje prstenove lezista iz glavcine (ako je potrebno).

SKLopm GLAVaNU PREDNJEG TOCKA (Slika 6A-4)

1. Staviti spoljaSnje prstenove lezista u glavcinu pomoCu posebnog alata.

2. Staviti unutrasn] prsten unutrasnjeg lezaja

3

POGLAVLJE 6

PREDNJI MOST - STANDARDNI

81. IIA-4 Sklop spoljnjeg nosai!s mosts I glavi!1ne

1. Kapa glavi!ine

2. Rascepka ._

3. Krunasta navrtka

4. Podloika 88 nosem

5. Konleno-valji!anl leiaj

6. Glavcina prednjeg toCka

7. Zaptlvac (fllcanl)

8. Rukavac sa vratilom

9. Kolutni leiaj

10o.Spoljni nosae mosta (desni)

3. Staviti odstojnik i zaptivacu, sa ravnim lieem prema eentru glavcine. Ukueati zaptivacu da »sedi« tacno u upustu glavcine.

4. Napuniti glavcinu do jedne trecine mascu i postaviti je na rukavae.

5. Staviti unutrasn]i prsten spoljasnjeg lezaja (5), podlosku sa nosem (4) i krunastu navrtku (3).

6. Podesiti zazor glavcine na sledeci nacln: Okretati glavcinu i pritegnuti krunastu navrtku sve dok glavcina ne blokira, tada malo olabaviti navrtku tako da se glavcina rnofe slobodno obrtatiti, a tada ponovo pritegnuti navrtku. Sada, olabaviti navrtku za jedan do jedan i po proreza na kruni pre postavljanja raseepke.

7. Staviti novu rseepku (2).

8. Staviti kapu glavcine (1).

9. Staviti tocak.

RASKLOPITI SKLOP SPOWNJEG NOSAtA MOSTA (Slika 6A-5)

1. Podici prednji deotraktorai skin uti sklop glavcine.

2. Ukloniti navrtku, opruznu podloSku i zavrtanj koji vezuje rame za vratilo rukavea i skinuti rame sa vratila rukavca

3. Ukloniti klin i zaptlvae sa vratila rukavea

4. Izvuci nadole vratilo rukavea i kolutni leza] iz kuciSta. (Slika 6A-5).

9. IIA-5 Slddenj. s~ sPolJnJeg nOHi!e most. I glav6!n.

1. Kiln 3. Vratllo ruksvea

2. R leans zaptivka 4. Kol utnl leiaj

4

PREDNJI MOST - STANDARDNI

POGLAVLJE 6

5. Ukloniti tri navrtke i postepeno odvrtati tri zavrtnja koji vezuju spoljni nosac za srednji nosac mosta. skinuti osiquravajucu plocicu i zvucl spoljnji nosac,

SKLOPITI SPOLJNI NOSAt MOSTA

1. Staviti spoljnji rosac mosta uz srednji nosac.

2. Staviti osiquravajucu ploCicu na srednji nosac i delirnicno vezati sa sva tri zavrtnja i navrtke. Postepeno pritezati zavrtnje i navrtke.

3. Navuci donji kolutni leiaj preko vratila rukavca. sa

stranom za prijem sile okrenutom nadole.

4. Uvuci vratilo rukavca u njegove caure u kucistu vratila.

5. Postaviti zaptivac i klin na vratilo rukavca.

6. Postaviti rame, zavrtanj. opruznu podlosku i pritegnuti navrtku.

7. Napuniti rnascu kroz rnazallcu,

Primedba: Levo i desno vratilo rukavca nisu identicni i moraju se postaviti tako da se zljeb za klin nalazi nasuprot urezu (marki) na ceono] povrsinl kucista vratila rukavca.

SKINUTII POSTAVITI tAURE U SPOWNJEM NOSACU MOST A (Slika 6A-6)

1. Rasklopiti sklop spoljnjeg nosaca mosta.

2. Postaviti spoljni nosac mosta u stegu i izbiti gornju i donju cauru iz kucista vratila rukavca.

3. Nemazati otvore za caure motomim uljem. Postaviti nove caure upravno na njihove otvore u kucistu vratila rukavca u utisnuti ih kako je pokazano na slici 6A-6. pornocu posebnog alata. Caure su samopodmazuju-i ce i naknadno provrtanje nije potrebno.

4. Sklopiti spoljni nosac mosta.

SI. 8A-8 NabljanJ. taur. u kuellte vratlill NkaVca

SI. 6A-7 UklanJanJe poIotaJn. zavrtke osovlnlce

SKINUTI I POSTAVITI SKLOP SREDNJEG NOSAt.A MOSTA (Slike 6A-7 i 6A-£)

1. Skinuti sklop prednjeg mosta.

2. Ukloniti poloiajnu zavrtku (Slika 6A-7).

3. Izbiti osovinicu kako je prikazano na slici 6A-8.

4. lzvuci srednji nosac mosta.

5. Postavljanje srednjeg nosaca mosta se vrsi po postupku obrnutom skidanju. Podmazati osovinicu motomim uljem da se olakSa njeno postavljanje.

SI. 6A-8 UklanJanJ. osoylnice kolevke

SKINUTI I POSTAVITI tAURE OSOVINICE KOLEVKE (Slika 6A-9)

1. lzvucl prednju i zadju cauru pornocu servisnog alata.

2. Da bi se postavile. namestiti novu samopodmazajucu cauru upravno preko njenog otvora u koievci i utisnuti cauru pornocu servisnog alata, kako je pokazano na slici 6A-9. Provrtanje caure nije potrebno.

SI. 6A-9 NabljanJe taur. kolevke srednJeg noseta

5

Industrija masina i traktora IMT-540-549 De luxe RadioniCki priruenlk Publikacija br. 019769

PREDNJI MOST ZA HIDROSTATICKI UPRAVWAC

PREDNJI MOST ZA HIDROSTATICKI UPRAVLJAC

POGLAVLJE 6 - ODELJAK B

SADR2:AJ

Strana

OPSTE .

PODACI .

PODESAVANJE USMERENOSTI PREDNJIH TOCKOVA . PODESAVANJE TRAGA PREDNJIH TOCKOVA. . . .

2 2 2 2

Prvo Izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE SI - ODELJAK 8

PREDNJI MOST ZA HIDROSTATICKI UPRAVLJAC

9

OPATE

Konstrukcija prednjeg mosta izvedena je tako da potpomognuta mehanizmom hidrostatickog upravljaea omogueuje lako i sigumo upravljanje, nosi prednji dec traktora i omogucuje klacenje u vertikalnj ravni. S druge strane konstrukcija ornoqcule lako ostvarivanje raztlcitin razrnaka prednjih tockova,

PODACI

Zatur Nagnutost

Nagib vratila rukavca Usmerenost

Precnik vratila rukavca Precnik caure vratila Precnik osovinice kolevke Unutrasnji precnlk caure

osovinice 38 + 0,025 mm

Razmak tockova (mm) 1200 do 2000 u

50 ± 10' 30 ±40' gt' ± 30'

2-4 mm

31 + 0.636 mm + 0,623 31,7 + 0,0251mm - 0,025

38 - 0,064 mm

razmacima od 100 mm

Osnovne komponente prednjeg mosta su: srednji nosae (1) 51. S8.1, spoljni nosacl (2), nosac mosta (3) (nije prikazan na slici) rukavci sa vretenom (4), glavcina prednjih toekova (5), poluge rukavaca (S), poprecne spone (7), dvokraka poluga (8) i cilindar (9).

Prj sastavljanju i rastavljanju i podeSavanju glavcine prednjeg toCka i rukavca vaze napomene date u Odeljku A ovog poglavlja. Pri postavljanju spona, navrtke pritegnuti momentom 8 ± daNm. Krunaste navrtke osigurati rascepkama

PODEAAVANJE USMERENOSTI PREDNJIH TOCKOVA

- Okretanjem toeka upravljaea dovesti toekove u polozaj za kretanje u pravcu.

- Odvojiti krajeve spona od ramena i koristeci alat (vidi 51. 6A3) dovesti toekove tako da rastojanje naplataka sa

7

I

1

2

4

81. 68. - 1

prednje i zadnje strane bude isto. Meri se u nivou gla~1- ne tocka.

- Odvrtanjem iii zavrtanjem zglobova na sponama podesiti ih da mogu da se spoje sa polugama rukavca. (Pozeljno da budu iste duzine), i ponovo prekontrolisati da Ii je isto rastojanje naplataka.

- Odvrnuti levi i desni zglob spona za 1 krug (korak navoja je 1,5 mm), i spojiti spone sa ramenirna.

- Izmeriti rastojanje sa prednje strane a zatim sa zadnje strane toCkova (vidi 51. SA.3). Rastojanje mereno sa prednje strane tockova treba da bude 2 - 4 mm manje od onog izmerenog pozadi. Ako je potrebno dodatno podeSavanje izvesti ga preko obe spone.

PODEAAVANJE TRAGA PREDNJIH TOCKOVA

Trag prednjih toCkova moZe se podesiti u koracima od po 100 mm od 1200 do 2000 mm. Ovo podeSavanje postize se na sledt;6i naein:

1. PodiCi dizalicom prednji deo traktora.

2. Odvmuti-skinuti zavrtnje stega poprecnih spona (da se spone mogu razvucj),

3. Odvmuti tri navrtke sa zavrtnjeva koji 'vezuju srednji sa spoljnim nosacem i izvaditi zavrtnje.

4. Postaviti spofinje nosace u poloiaju koji daje zeljeni razmak traga i ponovo staviti zavrtnje i navrtke.

Razmaci tragova od 1200 do 1700 mm se postizu razmicanjem/primicanjem levog i desnog spoljnjeg nosaca (vidi 51. SA.2).

Razmaci tragova od 1800 mm, iii 1900 mm iii 2000 mm postlfu se naprosto preokretanjem prednjih toCkova pri polozajirna spoljnjh nosaea koji daju razmake od 1500 mm odnosno 1600 mm, odnosno 1700 mm.

5. Postaviti Z8vrtnje stega poprecnih spona u odgovarajuee zareze na sipkama spona i stegnuti ih. (5pone-sipke imaju zareze na razmaku od 50 mm cime se automatski obezbeduje poloiaj zavrtnjeva na stegama prerna zeljnim razmacina).

Napomena: Menjanjem razmaka traga tockova ne rerneti se vee podeSena usmerenost toekova, DakJe, nema potrebe pri menjanju razmaka traga toekova poeSavati usmerenost toekova.

2

SPOJNICA

POGLAVUE 7

SADRZAJ

OPSTE .

SPECIJALNI ALAT . . . . . .

SKIDANJE SPOJNICE, OPER. 1

RASTAVLJANJE SPOJNICE, OPER. 2. SKLAPANJE SPOJNICE, OPER. 3. . UGRADNJA I PODESAVANJE SPOJNICE OPER. PODACI ZA KONTROLU . . . . . . . KONTROLA DELOVA SPOJNICE, OPER. 5 . KONTROLA VEZE MOTOR-MENJAC, OPER. 6 PODESAVANJE PEDALE SPOJNICE. . . . .

Strana
2
3
3
3
3
4 .. 4
4
4
5
5 POGLAVLJE 7

SPOJNICA

OP~TE

Traktori IMT -542/545/549 i IMT -542/545/549 De luxe im~u dvostepenu spojnicu sa suvim lame lama i zajednickim ukljucno-iskljucnim mehanizmom. Taj mehanizam omoguCsva prenos snage na prikljuCno vratilo i kada je prekinut tok snage na transmisiju.

Prenos snage na transmisiju vrsi se preko frikcione lameIe sa elasticnlm segmentima (precnlka 273 mm) koja je pritisnuta uz zamajac potisnom plocorn spojnice sllorn od 425-475 daN. Elasticni segmenti na lameli, ublaiuju udarne sile i torzione momente pri ukljucivanju. Pre nos snage na posredno vratllo meniaca i dalje na pumpu hidraulika i prikljucno vratilo vrsi se preko frikcione lamele (precnik 225 mm) pritisnute silom od 440-490 daN

./. _.../

=~-=-:;.,../"

i /'

I -:

If"

I I' -'~~HI-Ilm.Jllll

· V

+~i

I I · I

I .

· I I

I . .

. 11'1 ' --rr-f-L---

.' I'"

- _Jj_ - -U+ -W i-= .

-it--iH-1J- -jvL_=-

.. r /

._J_ _j /

\

'II,

I, II

,

I i~"

<; __ .-~ .. ,

._._._._

<,

'-", L . .B===I==!L

izmedu dve ptoce u kuctstu spojnice. Jedna ploca je cvrsto vezana za zamajac, a druga je aksijalno pomerljiva u kucistu spojnice. Pritiskom na pedalu spojnice i potiskivanjem ukljucno-iskljucnog mehanizma, preko potisnog leZaja, prvo se oslobada lamela za pogon transmisije pa potom lamela za pogon posrednog vratila menjaca. Na potisnoj ploci ugradena su tri podesavaluca zavrtnja pornoeu kojih se regulise pocetak odvajanja lamele posrednog vratila menjaCs. Pritiskom na ukljucno-iskljucni mehanizam prvo se povlacl potisna ploCa lamele za transmisiju, i sabija se 12 spiralnih opruga, a od momenta dod ira podesavajucih zavrtki sa potisnom plocorn lamele prikljucnog vratila pocinje i sabijanje tanjiraste opruge. Spiralne opruge naslanjaju se jednim krajem na kuciste spojnice, a drugim krajem na potisnu ptocu lamele za tran-

sa. 7 A.1 - Uzduinl presek .pojnlce

2

SPOJNICA

POGLAVLJE 7

smisiju. Tanjirasta opruga oslonjena je na venae u kucistu spojniee i na potisnu ptocu lamele posrednog vratila menjaea.

SpeclJalnl alat

- alat za rastavljanje i sastavljanje spojnice

- alat za podeSavanje visine pipaka i centriranje lamele

- 3 pornocne zavrtke M6x55.

SKIDANJE SPOJNICE (Oper. 1)

Prethodno je odvojen motor menjaea (vidi poglavlje menjac, oper. 1).

Uvrnuti do kraja 3 zavrtke M6x55 kroz otvore na kucistu spojnice SI. 7 A.2.

Odvrnuti zavrtke koje vezuju spojnicu i zamajac, i odvojti sklop spojnice od zamajca

-

a 7A.2 - siddenJ. epoJnlce

RASTAVWANJE SPOJNICE (Oper. 2)

Postaviti spojnicu na alat za montaiu i demontaiu SI.7 A3. Pritezati navrtku na alatu sve dok se ne olabave dvokrake poluge i spojke. Odvmuti tri zavrtke M6x55.

a. 7A.3 - R.atavq_J. apoJnlce

Obeleziti medusobni poloiaj kuclsta spojnice i frikcionih ploca da bi se pri sklapanju postavile u isti poloZaj. Ovo je vazno jer je spojnica balansirana u sklopu. Izvaditi rascepke na osovinicama spojki i dvokrakih poluga. OdpuSiati navrtku na alatu sve dok se ne oslobode pritisne opruge.

Odvrnuti navrtku do kraja i skinuti trokraki dec alata. Sada se spojnica rnoze rastavljati redom: kuciste, tanjirasta opruga, spiralne opruge... 81. 7 A.4.

a. 7A.4 - RaatevlJena, apoJnice; a) lamala tranam ..... , b) prltlanl dlak, c) ukIJu~no-lsklJu~nl mehanlzam, d) spira Ina opruga, e) nepokretnl disk lamele prl~u~nog vratlla menJa~, f)'lamela prlklJu~nog vratlla menjaQ, g) prltlsnl disk lamale prlklJu~nog vratlla menja~, h) pode6avajucl mvrtanJ ~ka Isklju~lvanja prlkQu~nog vratlla menJa~, I) tanjlrasta opruga, II kuclite 8pojnlce, k) o8ovlnlca

SKLAPANJE SPOJNICE (Oper. 3)

Pre sklapanja treba izvrsiti ciscenje i pregled delova (vidi kontrola delova). Na alat za montaiu postaviti potisnu plocu i na njoj namontirati spojke i dvokrake poluge. Datie postavljati redom; nepokretnu plocu, lamelu prikljucnog vratila (zaobljene glave zakovica okrenuti prema zamajcu), tanjirastu oprugu (konkavnu stranu okrenuti na gore), postaviti 12 podloSki i spiralnih opruga na potisnu plocu, KuCiste spojnice pailjivo postaviti, treba da se jednovremeno provuku dvokrake poluge i spojke kroz otvore na kucistu i da spiralne opruge dodu na svoje sediSte. Trokraki dec alata postaviti na kuciSte spojnice i poeeti sa pritezanjem. Paziti da tanjirasta opruga nalegne na venae u kuclstu, Pritezanje alatom treba izvoditi sve dok se ne poklope rupe na dvokrakim polugama i na kucistu, Ugraditi osovinice, glave postaviti u smeru okretanja motora, i osigurati ih rascepkama.

Uvrnuti tri zavrtke M6x55, osloboditi alat i spojnica je spremna za ugradnju.

UGRADNJA I PODEAAVANJE SPOJNICE (Oper. 4)

~jebove lamela namazati tankim slojem molibden-disulfidne masti. Postaviti na zamajac 3 odstojna lima ako su ugradeni. Lamelu za pogon transmisje postaviti na frikcionu povrsinu zamajca. Sklop spojnice postaviti na zamajac i jednovremeno centrirati lamele pornocu a lata. Zavrtke za vezu spoljnice i zamajca nalzmenicno pritezati (moment pritezanja je 3,2 daNm).

Odvrnuti 3 zavrtke M6x55.

PamJa: Ako zavrtke M6x55 ostanu na spojnici bice oteZano ukljucivanje i iskljucivanje, a u nekim slueajevima i nemoguCe.

Napomena: Odstojni limovi sa zamajca mogu se ukloniti u slucajevima: ako je istroSena lamela transmisije iii ako je obradivan potisni disk.

3

POGLAVUE 7

SPOJNICA

a 7A.' - PocIebvanja dvokraldh poIuga

Podesavanje visine zavrtki na dvokrakim polugama izvodi se kao sto je pokazano na SL 7 A.5. Alat treba postaviti na oznaku koja garantuje podeSavanje zavrtki na potrebnu visinu (68 ! 1 mm).

a 7A.1I - PocIebvanje ocIYaJanJa lamale prtldJui!nog vratlla

Podesavanje pocetka odvajanja lamele posrednog vratila menjaca vrsi se zavrtkama na potisnom disku spojnice. Zavrtke treba podesiti na 2 .! C£~ mm. od potisne I?loce lamele prikljucnog vratila meniaea SL 7 A.6. Pri podesavanju ove mere kontrolni listicl treba da se povlace sa jednakim otporom.

Pamja: Neispravno podeSen pocetak odvajanja lame Ie prikljucnog vratlla rnenlaca lrnace za posledicu nemoguC-: nosti iskijucivanja toka snage na transmisiju iii nepotpuno odvajanje spojnice.

PODACI ZA KONTROLU

Lamela transmislje

- spoljni precnlk .

- debljina obloga .

- ukupna debljina

(neoptereeena) ., .

- paralelnost .

- aksijalno bacanje .

273 3.! 0,1

11,3.! 0,5 0,4/270 0,5/270

Lamela prtkljucnog vratlla

- spoljni precnik .

- debljina obloge .

- aksijalno bacanje .

- paralelnost .

225.5 3,2 ! C£d3

0,5/224 0,4/225

mm mm

Prttlsne opruge

- br. kornada .

- duzina neopterecene

opruge .

- rnontazna dufina .

- slla u rnontaznom stanju ..

- spoljni precnik .

- precnik .lice .

12

66,5.! 0,7 38

33,5-39,5 daN 20± 0,2 mm 2,8 mm

mm mm

Tanjlrasta opruga

- spoljni precnik .

- debljina lima .

- visina neopterecsne

opruge .

- ugib u rnontaznorn stanju .

228.5 ± 0,2 mm 2,5 + 0,09 mm + 0,04

8,1 mm 3,95mm

KONTROLA DELOVA SPOJNICE (Oper. 5)

1. Pregledatl sve frlkclone povrslne na potisnim diskovima izamajcu. Povrsine treba da su bez oStecenja i trag ova pregrevanja. Ako treba neku od povrslna obradivati ukupno skidanje strugotine ne sme da prede 1 mm. obradena povrslna treba da ima hrapavost Ra 6-8 u: Ako je hrapavost veea dolazi do brzog trosenja obloga lamele, a ako je manja dolazi do leplenja lameIe za disk.

2. Na lamell transmlsljetreba pregledati da Ii ima pukotina na segmentima i da Ii je doslo do razdvajanja oblogao Obe deformacije nastaju zbog odstuoanla od upravnosti na vezi motora i menjaea i zbog aksijalnog bacanja zarnajca Objasnjenja 0 nacinu kontrole data u operaciji 6.

3. Na lamell prtkijucnog vratlla treba pregledati da Ii je doslo do; razlokavanja zljebova na glavcini lamele, razlokavanja zakovica na oblogama i pojave uglacane povrsine na oblogama Razlokavanja na zljebovima i na zakovicama nastaju zbog odstupanja od upravnosti i saosnosti na vezi motor-menjac i zbog odstupanla na ulaznom vratilu menjaca. Pojava uglacane povrsine na oblozi lamele rnoze nastati zbog odstupanja od upravnosti na vezi motor-menjac. ObjaSnjenja data u operaciji 6.

Uglacana povrsina oblcno se javlja ako lamela ima veliko aksijalno bacanje i ako traktor rad! intezivno sa prikljucnim vratilom. Takvu lamelu treba zameniti iii ispraviti.

mm mm

4. Tanjlrasta opruga Prekontrolisati da Ii zadovoljava date mere. Videti da Ii se opruga okrece u kuciStu, ako se okrece to je posledice odstupanja od upravnosti na vezi motora i meniaca.

mm

5. Prltlsne opruge Proveriti da Ii zadovoljavaju date mere i da Ii na njima ima tragova pregrevanja.

Napomena: Deformacije na delovima navedene pod 2,3 i 4 izazivaju u radu zujanje i buean rad maslne.

4

5POJNICA

KONTROLA VEZE MOTOR-MENJAe (Oper. 6)

POGLAVLJE 7

U operaciji 5 navedene su rnoauce deformacije na delovima spojnice, a ovde ce biti objaSnjeno sta izaziva te deformacije. Aksijalno bacanje zamajca treba da se kreee u granicama do (0/25) X 0,13.

Gde je 0 precnik (u mm) na tome se vrsi merenje. Pri merenju aksijalnog bacanja zamajca obavezno ponistavati aksijalni zazor kolenastog vratila 5L 7 A. 7.

a 71..7 - Kontrole elral,8Inog becenJe DIll"

Radijalno bacanje zamajca treba da sa kreee u granicarna do 0,3 mm 5l 7 A.B.

a 71..8 - Kontrole redlj8lnog becenJe __

81. 71..9 - Kontrole elral,8Inog zuore

Aksijalni zazor kolenastog vratila treba da se krece u granicama 0,05 - 0,254 mm 51. 7 A.9.

Aksijalni zazor moze da se kontroliSe i na remenici motora ako postoje indikacije da je doSio do blokiranja, poniStavanja aksijalnog zazora od ulaznih vratila menjaca. Pri kontroli odstupanja od upravnosti treba pri zaokretanju kolenastog vratila ponlstavati aksijalni zazor.

PODE~AVANJE PEDALE SPOJNICE (De luxe modeli)

Svrha ovog podeSavanja je da se dobije propisan slobodan hod pedale spojnice.

Staviti pogodnu polugu iii odvrtac u otvor na kraju vratila potisnog lemja spojnice (B). 51. 7 A.1 O.

o

1751

a 71..10. Podeievenj. pedel. IPOInlce

Otpustiti navrtku (A) priteznog zavrtnja.

Okrenuti vratilo potisnog leZaja dok se ne ponistl zazor izmedu potisnog lezaja i dvokrakih poluga

Pomeriti pedalu spojnice sve dok se granicnik koji je zavaren na pedali spojnice ne dovede na 10 mm od donje povrsine patosa. Zadrzatl pedalu u ovom poloZaju i stegnuti navrtku (A). Ponovo proveriti podessnost.

Provera: Pri poniStenom slobodnom hodu granicnik na pedali treba da bude na rastojanju od 10 mm od donje povrslne patosa.

Kod standard nih modela podesiti slobodan hod pedale tako da rastojanje izmedu pedale i granicnika bude 8 mm Sl 7A.11.

81. 71..11. Podeievenje pedele IPOIn Ice

5

MENJAt - DESETOBRZINSKI

POGLAVUE 8

SADRZAJ

Strana

OPSTE .

IZGRADNJA I UGRADNJA MENJACA, OPER. 1. . . . . . . UKLJUCNO - ISKLJUCNI MEHANIZAM SPOJNICE, OPER. 2 . ULAZNA VRATILA, OPER. 3 ....

SIPKE I VILJUSKE, OPER. 4. . . .

PLAN ETARN I REDUKTOR, OPER. 5 .

GLAVNO VRATILO, OPER. 6 ....

POSREDNO VRATILO, OPER. 7. . .

ZUPCANIK HODA UNAZAD, OPER. 8 .

5 5 6 6 7 8 8

10 11

Prvo Izd .. ja, avgust 1986.

MENJAC - DESETOBRZINSKI

POGLAVLJE 8

3

:;: 8/'1.1 - uzduzni presek 10 brzinskog menjaca

MENJAC - DESETOBRZINSKI

OPSTE

POGLAVLJE 8

Menjac traktora IMT 542 i IMT -549 (SI.8A.1) je desetobrzinski i sa elve brzine hoda unazad. Tri nize brzine i hod unazad su sa pomerljivim zupcanicirna dok su dve vece brzine sinhronizovane. Svih pet brzina bira se pornocu jedne rucice, Menjac je sa planetamim reduktorom i sa posebnom komandnom ruCicom.

Kutija meniaea predstavlja nosecu konstrukciju, vezana je za motor central no kuciste i livena je sa tri pregrade.

Prva pregrada prelazi u zvono spojnice koje je vezano sa motorom. Izmedu prve i druge pregrade smestenl su zupeanici za pogon posrednog vratila menjaca,zupCanici za pogon transmisije i zupcanlcl dve vece brzine.

Na zadnjoj pregradi menjaca, na izlazu glavnog vratila ugraden je planetarni reduktor.

Komandne sipke srnestene su u gornjem delu kutije menjaca i njihovo osiguranje izvedeno je u prvoj pregradi.

Menjac je ostquran od ostecenla pri startovanju na taj nacin sto se strujno kolo elektropokretaea uspostavlja preko prekidaca samo kad je rucica reduktora u neutralnom polozaiu,

Napomena:Menjac rnoze biti izveden i tako da ornoqucava broj obrtaja prikljucnog vratila od 540 min -1 pri 2250 min -1 motora. U ovom slucaju u rnenjacu treba izmeniti ulazni par. Umesto ulaznog para sa 17/53 zuba treba ugraditi par sa 15/55 zuba

Sve ostale napomene za rastavljanje i sastavljanje menjaea vale i za ovaj tip menjaea.

Brzina kretanja traktora (km/h) pri broju obrtaja radilice

Stepen Prenosnl 2250 mln-1
prenosa odnos
I 230,73 2,17
II 153,82 3,16
III 99,98 5,02
IV 83,83 5,99
V 66,50 7,33
VI 57,68 8,70
VII 38,45 13,06
VIII 24,99 20,09
IX 20,95 23,96
X 16,61 30,23
RI 213,04 2,36·
R II 53,26 9,43 IZGRADNJA I UGRADNJA MENJACA (Oper. 1)

Izgraditi kabinu, ako je traktor sa kabinom i ispustiti ulje iz transmisije.

Ispod traktora postaviti kolica za rastavljanje i sastavljanje. Prednje tockove osigurati od pomeranja, a srednji dec prednjeg mosta osigururati od zakretanja Naizmenlcno podizati menjac i centralno kuclste dok se ne poenu slobodno okretati zadnji tockovl,

Postaviti oslonac ispod korita motora i traktor spustiti da se dobije delimicno opterecerue na zadnje tockove, To je vazno radi lakseg sastavljanja traktora.

SI.8A.2 - Izgl1ldnj. men!.ea

5

POGLAVUE 8

MENJAC - DESETOBRZINSKI

Skin uti plast motora. Odvojiti kleme akumulatora. Razdvojiti elektricnu instalaciju. Skinuti prednje drzace kabine i nogostupe. Razdvojiti instalaciju komprimovanog vazduha i izgraditi rezervoar.

Razdvojiti komande za gas i gasenje motora, odvojiti komandu noznog gasa.

Odvojiti sajlu traktometra. Odvojiti prikljucke instrumenatao Razdvojiti instalaciju goriva, na filterima. Odvojiti spone upravljaca Odvrnuti zavrtnjeve na vezi kuciste upra vljaca - poklopac rnenjaca, Odvrnuti zavrtnjeve na instrument tabli i skinuti je zajedno sa uprvljaCem.

Odvrnuti zavrtnjeve na vezi motor - menjac i odvojiti menjac od motora okretanjem zadnjih tockova.

Odvojiti zavrtnjeve izmedu ceniralnog kucista i menjaca i rnenjac na svojim kolicima pomeriti napred S1.8A2.

Ugradnju menjaca izvesti obrnutim redom. Pri sastavljanju motora i rnenjaca voditi rae una da ozljebljenja ulaznih vratila udu klizno u lamele.

Ne dozvoljava se bilo kakvo navlacenie pornocu zavrtnjeva. Radi lakseg uzljebljenja vratila i lamela okretati prikliucno vratilo uz jednovremeno primicanje rneniaca,

UKLJUCNO - ISKlJUCNI MEHANIZAM SPOJNICE (Oper. 2)

Prethodna radnja je odvajanje menjaca od motora (0- per. 1). Odvojiti dve opruge i klizno svuci nosac potisnog lezaja sa kucista ulaznih vratila.

Preseci osiquravajucu zicl i odvrnuti dva zavrtnja koji drze viljusku za osovine. lzvucl levu i desnu osovinu. SI.8A3.

Montazu mehanizma izvrsiti obrnutim redom.

Pre montaie prekontrolisati potisni lezaj, koji se ne podmazuje (napunjen je rnascu od strane prolzvodaca) i u koliko se cuje zvuk prl okretanju iii je to primsceno pri radu rnasine zameniti gao Ako je doslo do ostecenja potlsnog lezaja treba proveriti podesenost sponice i izvrslt! kontrolu veze motor - menlac (kako je dato u odeljku 0 spolnlci). Pregledati da Ii su klizne caure osovine ostecsne. Ukoliko ima tracove. zaribavanja iii istroSenosti treba

ih zameniti. Ne dozvoljava se nikakva dorada eaura, cau-

51.8A.3 - UkIJutno lakljuenl mehanlzam

51.8A.4 - Nabl"nje taur. osovlna IPOlnlc.

re su sarnopodrnazujuce. Izbiti caure i nabiti nove, kao na S1.8A4.

lzvrstti kontrolu caura osovine papuca kocnice i postupiti na isti nacin kao i sa caurama osovine spojnice SI.8A5.

51.8A.5 - Nab"'nje taur. osovln. kotnlce

ULAZNA VRATILA (Oper. 3)

Izgradnja ulaznih vratila izvodi se posle izgradnje mehanizma spojnice (oper. 2).

Odvrnuti cetiri zavrtnja koji vezu, kuciste ulaznih vratila za kutiju rnenjaca, Kuciste ulaznih vratila sa ulazinim vratilima povuci napred S1.8A6.

lzvuci puno ulazno vratilo.

Izvaditi osiqurac lezaja iz kucista ulaznih vratila i suplje ulazno vratilo, sa zadnjim lezaiern izbiti iz kuclsta, S1.8A7.

Sada se rnoze izvrsiti kontrola lezaleva, zaptivaca, vratila sa zupcanicirna i zazornih podloski.

Ako je potrebno vrsltl zamenu zaptlvaca, u kuclstu i u supllem ulaznom vratilu, zaptivace predhodno potpiti u ulje pa ih onda nabiti oornocu servisnog alata Sl8A8.

Ukoliko su zazome podloske izmedu supljeg i punog ulaznog vratila pohabane iii zazor nije u granicama 0,05 - 0,5 mm, zazor se rnoze podesiti, izmeriti, na taj nacin sto se sklop ulaznih vratila ugradi na menjac, bez papirne zap-

6

MENJAC - DESETOBRZINSKI

POGLAVLJE 8

SI.8A.6 - Ulazna vratlla

SI.8A.7 - Izbljanje Aupljeg ulaznog vratlla

tivke, i postavi se veci broj podtoski pa se kontrolnim listicirna izmeri zazor. Za podssavanie zazora koriste se podloske debljine 1 i 1,5 mm. Debljina papirne zaptivke je 0,15 m. Tacni]e merenje zazora izvodi se kad je skinut poklopae rnenjaca (pokazano u oper, 6).

SI.8A.B - Nabljanje zaptlvac'la u kuClAte ulaznlh vratlla I u Auplje ulazno vratllo

SI.8A.9 - Komponente ulaznlh vratlla a) puna ulazno vratllo, b) podloske 1lI podeSavarle zazora c) leiej zupc'lanlka 5/10 brzlne, e) lezaj punog ulaznog vratlla, f) oslgurac, g) suplje ulazno vratllo, h) kuclste ulaznih vratlla, I) zaptlvka

Ugradnja sklopa ulaznih vratila vrsi se obrnutim redom od izgradnje. Na SI.8A.9. su pokazane komponente ulaznih vratila.

SIPKE I VILJUSKE (Oper, 4)

Prethodna radnja je izgradnja rnerjaca (oper, 1) Skinuti poklopae menjaca,

Preseci zlcu za osiguranje na zavrtnjima viljuskl i guraca i odvrnuti zavrtnjeve. Odvrnuti navrtku na zavrtnju sigurnosnog prekidaca i odvrnuti ga.

Izvaditi pritisne opruge i siljke.

Odvrnuti dva zavrtnja i skin uti zadnji granicnik. Sada se mogu izvuci sipke iz kutije meruaca SI.8A.10.

SI.8A.l0 - $Ipke I vllJuike

Osiguranj~od jednovremenog povlacenja dve sipke izvedeno je preko srednje slpke u kojoj je ugradena poprecna osoviniea pornocu koje se potiskuje leva i desna kugla koje se zaglavljuju u sipkama i onemogucavaju njihovo povlacenje. Gurac srednje sipke oblikovan je tako da se rucicorn rnenjaca pomera samo jedna sipka. SI.8A.11.

7

POGLAVLJE 8

MENJAC - DESETOBRZINSKI

SI.8A.11 - Srednja '1pU I vH~'kII menl.

Prvo montirati srednju viljusku i sipku vodecl raeuna da dYe kugle zauzmu pravllan poloza]. Montirati levu odnosno desnu viljusku i sipku i dalji tok montaZe izvesti obrnutim redom od dernontaze,

Prekontrolisati visinu zavrtnja sigurnosnog prekidaea startera. S1.8A. 12.

SI.8A.12 - !"ode_vanje v.lne ZlIvr1nja

Postaviti poklopac sa zaptivkom i zavrtnje pritegnuti do kraja. Sa pritezanjem zavrtnjeva pocetl sa sredine i pritezati ih unakrsno prema krajevima.

PLANETARNI REDUKTOR (Oper. 5)

Prethodna radnja je odvajanje menjaea od centralnog kuclsta (oper. 1).

SI.8A.13 - DeIovI plenMamog reClUktore: al produlno vretHo, b) epojnlce, c) pQldopec, d) akilijalni praten, e) nosa6 .. ateUte, f) epoIlnl aun6en1 zup6anlk, g) pokIopac, hI podlolnl 11m, I) cantralna elvlja

Odvojiti produzno vratilo.

Jednovremeno skinuti viljusku reduktora i spojnicu, prethodno preseci zicu i odvrnuti zavrtanj.

Odvrnuti cetiri zavrtnja koji vezu planetarni reduktor za kutiju menjaca i odvojiti, poklopac, aksijalni prsten nosae satelita, spoljnji suncant zupcantk, drugi aksijalni prsten i poklopac sa podlofnirn limom SI.8A.13.

Prekontrolisati delove sklopa i pohabane i deformisane delove zameniti.

Pri montaZi voditi racona da prednji aksijalni prsten zauzme pravilan poloza] u spoljnjem suncanorn zupcanlku i da centraZne civije nalegnu u kutiju menjaea SI.8A.14.

1L8A.14 - Ugradnja epoenjeg aun6enog zup6enlkll

Ugraditi nosac satelita zadnji aksijalni prsten i poklopac. Spojnicu i viljusku jednovremeno montirati. Uvrnuti zavrtanj na viljuski i osigurati ga zlcorn, Postaviti produzno vratilo i proveriti ukljucivanje reduktora.

Napomena: Proveriti da Ii je spojnica poravnata sa nazubljenim vencern, (ukljucen reduktor) i da Ii viljuska prvilno vodi spojnicu. Ako dolazi do iskosenja spojnice iii se ne poravna sa nazubljenim vencem u nosacu satelita dolazi do ispadanja spojnice u radu.

GLAVNO VRATILO (Oper. 6)

Prethodne radnje su: izgradnja menjaea (oper. 1), izgradnja ulaznih vratila (oper. 3), izgradnja sipki i viljuski (oper. 4) i izgradnja planetarnog reduktora (oper. 5).

Odvrnuti cetiri zavrtnja i skin uti poklopac, sa zaptivkom. Izgraditi osigurac sa posrednog vratila menjca. Uvrnuti dva zavrtnja, kao na slici, i izvuci nosac prednjeg lezaja posrednog vratila menjaea SI.8A.15.

Posredno vratilo potisnuti nazad i izvaditi gonjeni zupeanik posrednog vratila menjaea SI.8A.16.

Izgraditi osigurac sa posrednog vratila, kao na S1.8A.17 Gonjeni zupcanlk transmisije odnosno zupcanlk 5/10 brzine povucl napred.

Sada se rnoze izvaditi zupcanik 5/10 brzine i ostojna podloska S1.8A.18

8

MENJAC - DESETOBRZINSKI

POGLAVLJE 8

Izgraditi osigurac sa glavnog vratila i skinuti sinh ron spojnicu SI.8A.19.

Skinuti sa vratila ozljebljenu podlosku, zupcanik 4/9 brzine i ozljebljenu cauru SI.8A.20.

SI.8A.15 - Nout·lebje poerednog vretlle menjete

SI.8A.18 - Gonjenl zupl:enlk poerednog vretlle menjete

SI.8A.17 - !zgrednje 08lgurate

SI.8A.18 - Zupl:anlk 5/10 brzlna

SI.8A.19 - Izgradnja sinh ron spojnice

SI.8A.20 - Zuptanlk 4/9 brzhe

Sinh ron spojnicu, ako za to postoji pot reba, rastaviti i pregledati da Ii ima ostecenja na sastavnim delovima spojniceo Detaljno pregledati frikcione povrsine sinhrona i zupeanika 4/9 i 5/10 brzine SI.8A.21.

Pri sastavljanju sinhron spojnice koristiti limenu obujmicu pri ubacivanju nosaca, sa sinhronim konusima, podtoskama, oprugama i kuglicama u spojnicu.

PaznJa: Pri ugradnji spojnice na glavno vratilo nosac spojnice mora imati polofa] kao SI.8A.21. Akosespojnica tako ne postavi do6i 6e do ostecenja zupcanlka i spojniceo Posle izgradnje glavnog vratila i ulaznih vratila potrebno je proveravati ukljucivanje u obe brzine.

Glavno vratilo i zupcanlke 2/3 i 1/R brzine izgraduju se tako sto se glavno vratilo udara sa prednje strane dok se

9

POGLAVLJE 8

MENJAC - DESETOBRZINSKI

FRONT

81.8A.21 - SIIetavnl cIeIovl apojnlce

lezajevi istisnu iz kutije menjaea. Pri udaranju koristiti sipku od mekog metala. Prednji lezaj skinuti sa vratila daljim udaranjem u vratilo uzjednovremeno pridrzavanie zupcanika 1IR brzine.

Na slici su prikazani sastavni delovi sklopa glavnog vratila SI.8A.22.

51. 8A.22 - Sedrial sklopa glavnog vratlla, al glavno vratllo, bl zadnll leial vratlla, e) prednli leial, d) zupcanlk 2/3 brzina, e) zupcanlk 1/4 brzine, II spojnica, gl zupcanik 4/9 brzine, h) oiljebljena podloska, II sinhron spojnlca, k) osigurac, I) odstojna podloska

Montazu sklopa glavnog vratila izvesti obrnutim redom od demontaZe.

Po zavrseno] montaZi sklopa glavnog vratila i ugradnje sklopova posrednog vratila menlaca i ulaznih vratila prekontrolisati zazor izmedu punog i supljeg ulaznog vratila SI.8A23.

SI.8A.23 - Kontrola zazora

Zazor treba da se krece u granicama 0,05 + 0,5 mm. Za podesavanle ovog zazora koriste se pooloske debljine 1 i 1,5 m. Ovakvo podesavanje zazora je tacnije nego dato u odeljenju ulazna vratila.

POSREDNO VRATILO (Oper. 7)

Predhodna radnja je izgradnja sklopa glavnog vratila (0- per. 6).

Kako je vee navedeno u rastavljanju sklopa glavnog vratlla (oper. 6) skinut je osigurac sa posrednog vratila.

Skin uti zadnji osigurac sa vratila, kao na S1.8A24.

81.8A.24 - Slddanja zadnjeg oalgura6a

Skinuti srednji osigurac, kao na SI.8A.25, i posredne zupeanike 2 i 3 brzine pomeriti napred.

81.8A.25 - 1Iddanj ....... oaIgura6a

SI.8A.211 - Sldop poaradnog vratlla

10

MENJAC - DESETOBRZINSKI

POGLAVWE8

Sa prednje strane udariti vratilo dok se lezajevi ne istisnu iz kutije meniaca, koristiti sipku od mekog metala SI.8A.26. Skinuti sa vratila zadnji lez~j.

Sad se mogu skin uti zupcanlci za pogon transmisije, odnosno 5/10 brzine, i 4/9 brzine.

Vratilo potisnuti napred i skin uti zupcanlke 2 i 3 brzine. Vratilo izneti iz kutije menjaea. Sklop je prikazan na SI.8A.27.

Montazu sklopa izvesti obrnutim redom od demontaie.

Napomena: Osigurac (j) ugradivati tek kad se zavrsi montaia sklopa glavnog vratila.

81. 8A.27 - Sklop posrednog vrat!'a; a) posredno .~rB!lIo, b) zuptanl.k 2 brzine c) zupcanik 3 brzine, d) oSlgurac, e) prednJI lezaj, f) zadnji lezaj, g) oslgurac, h) zupcanlk 4/9 brzlne, I) zupcanlk Iransmlsije I 5/10 brzi· ne, j) oslgurac.

ZUPCANIK HODA UNAZAD (Oper. 8)

Odvrnuti zavrtanj sa kutije menjaea i izvaditi osigurac osovine, kao sto je pokazano na SI.8A.28.

S1.8A28 - OeIgur. nle oeovlna zuptanlka

Potisnuti osovinu sa unutrasnjs strane i jednovremeno pridrfavatl zupcanik da ne dode do rasipanja iglica lezaja i podtoskl SI.8A.29.

Delove oprati u sredstvu za pranje i pregledati ih SI.8A.30.

S1.8A.29 - Izgradnj. zuptanlka hod. u nazed

Radi lakse montaie unutrasnlost zupcanlka premazati rnascu za lezajeve i sloziti iglice lezajeva i pooloske prerna sllcl sadrzaia. Ugradnju zupcanika izvrsiti obrnutim redom od izgradnje.

Napomena: Pre ugradnje dobro ocistiti kutiju menjaea od nectstoca Voditi racuna da su ugradeni delovi menjaea cisti, jer se ulje transmisije koristi i za hidralicni podizae.

SI.8A.30 - Baetavnl deIovl akJopa zuptanlka hod. unazad

11

Industrija masina i traktora IMT-540-549 De luxe RadioniCki priruenlk Publikacija br. 019769

MENJAC - SESTOBRZINSKI

MENJAC - SESTOBRZINSKI

POGLA VLJE 8 - ODELJAK B

SADRZAJ

Strana

OPSTE ..... ULAZNA VRATILA .

5 5

Prio izdanje, avgust 1986.

MENJAC - SESTOBRZINSKI

POGLAVLJAE 8 - ODELJAK 8

MENJAC - SEST08RZINSKI

POGLAVLJE B - ODELJAK B

OP$TE

Menjac traktora IMT -540, IMT -545 De luxe je sestobrzinskl i sa dve brzine hoda unazad SI.B8.1.

Razlika ovog menjaea i destobrzinskog, sto se tice opravki, je u ulaznim vratilima i zupcanlcima i u osiguravanju sipki. Drugi podsklopovi ovog menjaea demontiraju se i montiraju na istovetan nacin, kao kod destobrzinskog meruaca.

Osiguranje sipki izvedeno je u prednjoj pregradi menlaca a zabravljivanje, osiguranje od jednovremenog povlacenja dve sipke, izvedeno je na zadnjoj pregradi rnenjaca pomocu poprecnoq valjciea cija su dna u obliku kalota. Pri povtaceniu jedne sipke valjcic se pomeri u drugu sipku i zabravi je.

Brzina kretanja traktora (kmlh) pri broju obrtaja radilice

Stepen Prenosnl 2250 min-1
prenosa odnos
I 19B,3 2,45
II 132,2 3,6B
III 72,0 6,75
IV 49,6 9,80
V 33,0 14,72
VI 1B,0 27,00
RI 153,B 2,75
RII 3B,5 10,90 Napomena: Menjac rnoze biti izveden i tako da omogucava broj obrtaja prikljucnog vratila od 540 min -1 pri 2250 min-1 motora. U ovom slucaju u meniacu treba izmeniti ulazni par. Umesto ulaznog para sa 17/53 zuba treba ugraditi par sa 15/55 zuba.

Sve ostale napomene za rastavljanje i sastavljanje menjaca vaze i za ovaj tip rnenjaca.

ULAZNA VRATILA

Prethodne radnje su: Izgradnja menjaea (oper. 1 desetobrzinski meniac), izgradnja ukljucno-iskljucnog mehanizrna, dpojnice i osovine pedala kocnice (oper. 2).

Kod ovog rneniaca, za razliku od desetobrzinskog, ne rnoze se izgraditi kuciste ulaznih vratila dok se ne izgradi prikljucno vratilo menjaca,

91.88.2 - Izgllldnj. punog ulaznog vfatlla

SL88.3 IzgllldnJa sup"g ulaznOll vratlla

Red izgradnje je sledeci; Obaviti navedene prethodne radnje. Odvojiti poklopac (vidi SI.BB.1), kao sto je objasnjeno u izgradnji glavnog vratila oper. 6. Vratilo (b) potisnuti unazad da zupcanlk (c) padne na dno kucista meniaca, Sada se rnoze izgraditi kuciste sa ulaznim vratima.

Odvrnuti eetiri uvrtke i kuciste (d) izvuci iz kucista menjaca. Izraditi oslqurac iz kucista ulaznih vratila, ispod zupanika na punom ulaznom vratilu. PodiCi kuciste sa vratilirna i punim ulaznim vratilom udariti 0 drvenu podlogu. Izbiti vratilo sa leZajem iz kucista, kao na SI.BB.2

Izvaditi distantni prsten iz kucista.

Udariti 0 drvenu podlogu i izbiti suple ulazno vratilo sa leZajevima iz kucista, kao na slici SLBB.3.

91.88.4 - UgradnJa zaptlvaea u iup,. vratllo

5

POGLAVLJE 8 - ODELJAK 8

MENJAC - SESTOBRZINSKI

Oprati delove i izvrsiti pregled, Pregledati zupcanike, ozljebljenja vratila, leiajeve i zaptlvace, Ostecene delove zameniti.

Montazu sklopa ulaznih vratila izvesti obmutim red om. Nabiti leiajeve na suplje ulazno vratilo. Ugraditi zaptivae, kao na SI.88.4.

Ugraditi zaptivac u kuclste ulaznih vratila, koriste6i servisni alat kao na SL88.5.

Na puno ulazno vratilo postaviti osiqurac pa nabiti leza] i osigurati ga, ako je leza] menjan.

Suplje ulazno vratilo potisnuti do kraja u kucistu ulaznih vratila. Postaviti distantnu cauru, Puno ulazno vratilo, sa lezajern, nabijati u ku6iste dok leza] ne prode kanal za osigurac. Osigurac postaviti u kanal.

Na kuclste postaviti novu zaptivku i podsklop kucista ulaznih vratila ugraditi u kuclste menjaca. Catiri zavrtke unakrsno pritegnuti do kraja.

Gonjeni zupcanik prikljucnog vratila menjaea podi6i, da se uzupci sa pogonskim zupcanikorn na suple m uiaznomvratilu, i prikljucno vratilo meniaca potiskivati nap red dok ozljebljeni deo ne prode kroz ozljebljenje na zupcaniku.

Poklopac - nosac prednjeg lezaja posrednog vratila ugraditi kao sto je opisano u operaciji 6 (desetobrzinski menjac).

SL8B.5 - UgradnJa zaptlYata u kuclite ulaznlh v.atlla

6

ZADNJI MOST

POGLAVLJE 9

SADRZAJ

Strana

OPSTE .

IZGRADNJA I UGRADNJA POGONSKOG MEHANIZMA, OPER. POGONSKI ZUPCANIK, OPER. 2. . .

DIFERENCIJAL, OPER. 3. . . . . .

KUCISTE POLUOSOVINA, OPER. 4

BLOKADA DIFERENCIJALA, OPER. 5

5 5 6 7 7 8

Prvo izdanje, avgust 1986'.

ZADNJI MOST

POGLAVLJE 9

SI.9A 1 - Zadnji most - presek

ZADNJI MOST

OP~TE

POGLAVLJE 9

-

Zadnji most cine pogonski mehanizam i poluosovine sa kuclstlma To je zadnji dec transmisije snage od motora do tockova Kucista poluosovina su cvrsto vezana za central no kuclste u kome je srnesten pogonski mehanizam tako da zadnji most predstavlja kompaktnu konstrukciju SI. 9A.1.

Prenos snage od rnenjaca vrsi se preko produZnog vratila i sigurnosne spojnice na pogonski zupcanik, ladnja redukcija vrsi se na konusno tanjirastom paru zupcanika.

Prenosni odnos je 37/6. Sklop pogonskog zupcanlka cvrsto je vezan u centralnom kucistu, a tanjirasti zupcanik je vezan za kuciste diferencijala. Kuciste diferencijala je dvodelno i u njemu su srnesteni: krst diferencijala, trkacl i suncani zupcanicl, Kuciste diferencijala ulezlsteno je i u kucistirna poluosovina preko konusno valjcastlh lezajeva.

Poznato je da diferencijal prenosi jednake obrtne rnomente na oba tocka, Ako se desi da jedan tocak pocne da proklizava, rnoze doci i do zaustavljanja drugog tocka Da bi se ovo sprecilo i da bi se sto bolje iskoristili tezina traktora i snaga motora diferencijal je opremljen blokadam.

o

Blokada je kandzastoq tipa Polutka sa kandzama je cvrsto vezana za kuciste diferencijala. Ukljucno iskljucna kandzasta spojnica klizi na ozljebljenom delu desne poluosovine, Ukljucni mehanizam aktivira sa pritiskom noge na polugu. Po prestanku dejstva slle spojnica se vraca u neutralni polozaj,

IZGRADNJA I UGRADNJA POGONSKOG MEHANIZMA (Oper. 1)

Prethodne radnje: Skin uti kabinu sa traktora. Prednje tockove osigurati od pomeranja i srednji dec prednjeg mosta od zakretanja. Ispustiti ulje iz transmisije. Postaviti dizalicu (kolica za rastavljanje i sastavljanje) ispod centralnog kucista i traktor podizati dok se zadnji tockovi pocnu slobodno okretati. Skin uti levi tocak. Razdvojiti kornande rucne i nozne kocnice, Podicl poklopac podiznog uredaja (kao sto je opisano u odeljku hidraulicni podizac),

Izvaditi rascepku pa produZno vratilo uvu6i u spojnicu i zajedno ih izvaditi SI.9A.2.

St.. 9A.2 - Slgurosna spojnlca

Skin uti lamelasti osigurac, kao na SL9A.3 i skinuti pognski zupcanik prikljucnog vratila (pogon preko transmisije). Odvrnuti zavrtnjeve na vezi nosaca pogonskog zupcanika i centralnog kucista pa u nosac uvrnuti dva zavrtnja i nai-

9. 9A.3. Zupcanlk prlkljucnog vratlla

zrnenlcnlrn pritezanjem nosac povucl dok se ne poveca zazor izmedu konusno tanjirastog para zupcanlka. Izvrsiti kontrolu aksijalnog zazora u oba lezaja diferencijala, potiskivanjem diferencijala u jednu i drugu stranu, kao sto je pokazano na SI. 9A.4.

81. 9A.4 - Kontrola zazorll u IlIiajevlma dlferencljala

vazno je da pri montazi ovaj zazor bude pravilno podeSen. Na osnovu ovog merenja, pri rnontazl, moze se odredivati zazor pod uslovom da se ne menjaju kuclsta poluosovina i kuclsta diferencijala. Ako se kucista menjaju kontrolu treba ponoviti pri rnontazl.

Odvrnuti navrtke sa uvrtnjeva na vezi kucista leve poluosovine i centralnog kucista. Prenosnom dizalicom prihvatiti kuciste poluosovine i odvojiti gaod centralnog kucista.

9. 9A. 5 - Izgradnja pagonskag zupcanlka

5

POGLAVLJE 9

ZADNJI MOST

Sad se diferencijal sa tanjirastim zupcanlkorn moze izvaditi iz centralnog kucista,

Pritezati dva zavrtnja dok se nosac pogonskog zupcanika ne izvuce iz centralnog kucista. SI. 9A5.

Pregledati pogonski i tanjirasti zupcanik, lezaieve diferencijala i proveriti zazor u leZajevima pogonskog zupcanika. Proveru zazora izvrsitl kao sto je dato u operaciji 2.

Podesavanie aksijalnog zazora u leZajevima diferencijala vrsi se podmetanjem podloSki ispod spoljnjeg prstena (konusno-valjkastog lezaja) u desnom kucistu poluosovine SI. 9A6.

81. 9A. 6 - Podloske za podeilavanje zazora

Vee je izvrsena kontrola aksijalnog zazora u oba lezaja diferencijala pre izgradnje diferencijala i ako se zazor ne kre6e u granicama 0 + 0,1 mm podesiti ga podloskarna. Pcdssavanje zazora vrsi se podloskarna debljine 0,1; 0,40 i 0,55 mm.

Pre ugradnje diferencijala izvrsiti kontrolu zazora izmedu tanjirastog zupcanika i elementa za prijem aksijalnih sila. Kuclste leve poluosovine postaviti vertikalno i postavlti diferencijal sa tanjirastim zupcanlkorn kao na SI. 9A7. Izmereni zazor treba da je veci od 0,2 -- 0,6 mm (pozelino 0,3 mm). U rnontaznorn stanju treba da postoji minimalni zazor izmedu elementa aksijalnih sila i tanjirastog zupcanika.

81. 9A. 7 - Kontrola zazora na elementu za prijem akaljalnih slla

posto su izvrsene potrebne kontrole pocetl sa ugradnjom sklopa pogonskog zupcanika, Sest zavrtnjeva, sa elasticnim podloskama, unakrsno pritezati do kraja, kao na SI. 9AB.

81. 9a. 8 - U9rad"ja pogonskog zupcanlka

Ugraditi pogonski zupcanik prikljucnog vratila i osigurati ga lamelastim osiquracern

Ugraditi desno kuciste poluosovine. Navrtke pritezati unakrsno momentom od 6,5 .;.. 7,3 daNm.

Diferencijal sa tanjirstim zupcanikorn uneti u centralno kuciste, a zatim ugraditi kuciste leve poluosovine. Navrtke pritezati unakrsno momentom od 6.5 -:- 7,3 daNm.

Ostale radnje izvesti obmutim red om od izgradnje.

POGONSKI ZUPCANIK (Oper. 2)

Izgradnju sklopa pogonskog zupcanika izvesti kao sto je navedeno u operaciji 1.

Osloboditi limeni osiqurac i odvrnuti zeljebastu navrtku. Skin uti nosac zupcanika prikljucnog vratila. Skinuti nosac leZajeva sa pogonskog zupcanika udarcima bakarnim cekieem SI. 9A9.

9 h

a

81. 9A. 9 - Pogonskl zupcanlk a) limenl oslgurac, b) zljebasta navrtka, c) nosae zupcanlka prikljucnog vratila, d) nosaclezajeva. e) pogonski zupcanlk, 1) konusno-valjcastl leiajevl. h) ilcanl oslgurac, I) lamalastl oslgurac, J) pogonskl zupcanlk prlkljucnog v,atlla

lzvrsif pranje i kontrolu delova sklopa ostecene i pohabane delove zameniti. Zameniti limeni oslqurac.

lzvrsiti rnontazu sklopa pogonskog zupcanlka, zljebastu navrtku priteci do kraja i ne osiguravati je dok se' ne podesi zazor u konusno-valjkastim leZajevima. Udariti nekoliko puta bakarnim cekicern nosac lezajeva sa jedne i sa druge strane da se razmeste valjciei u lezajevima. Pogonski zupcanik steel u mengele a kontrolni alat postaviti na nosac i pritezanjem zljebaste navrtke regulisati zazor u lezajevirna SI. 9A 10.

Kad je ispravno codesen zazor nosac lezajeva sa alatom treba da pocne sa zakretanjem pod momentom od 0.21

1- 0,25 da Nm (teg se nalazi na rastojanju od 420 - 510 mm). Posle kontrole osigurati zljebastu navrtku.

6

ZADNJI MOST

POGLAVLJE 9

SI. gA. 10 - Podabv.nja zazora

PainJa: Mali zazor u lezajevima izazivace zujanje u radu, dok kod velikog zazora doci ce do ostecenia lezaleva.

DIFERENCIJAL (Oper. 3)

Izgradnju difereneijala, sa tanjirstim zupcanikorn, izvesti kao sto je opisano u operaeiji 1.

Skinuti lezajeve sa kucista difereneijala, kao sto je pokazane na SI. 9A.11.

81. 9A. 11 - Skldanje iezaja dlfereneljala

Odvrnuti 12 navrtki i skin uti tanjirasti zupcanik sa kucista difereneijala. Odvrnuti 8 svomih zavrtnjeva, koji vezu kuclsta difereneijala i polutku sa kandZama. Predhodno raseci zicu za osiguraje. Odvojiti polutku sa kandzarna i razdvojiti kuciste difereneijala. Izvadtti krst difereneijala, trkace, suncane zupcanike i podloSke 51. 9A.12.

81. 9A.12 - Diferenellal; a) kuclita dlfereneljala, b) polutka sa kandzama, c) svornl zavrtnjevi, d) krst difereneijala, e) suncani zupcanlk, f) podloska, 9) Irkac, h) podloike g) tanjirasti zupcanlk

Oprati delove i izvrsiti vizuelni pregled, obratiti paznju na:

1. lstrosenost i deformisanost oodlosk! Ako su podloske istrosene zameniti ih, a ako su deformisane-raskovane treba menjati trkace i suncane zupcanike. 2) Da Ii tanjirasti zupcanfk dobra lezi na prirubniei kucista, Ako je dodir los treba ustanoviti uzrok. Dozvoljava se izvitoperenost tanjirastog zupcanka 0,12 mm, na naivecern precniku,

Montazu sklopa difereneijala poceti vezivanjem tanjirastog zupcanika za prirubnieu na kucistu diferencijala. 00- bro ocistltl nalezuce povrsine, Navoj zavrtnjeva premazati LOCTITE GRADE AV i pritegnuti ih momentom od 15,2 ~ 16,5 daNm.

Postaviti redom u kueiste podlosku i suncanl zupcanik, zatlrn krst sa trkaclma i podloskama i drugi suncanl zupeanik i podlosku. Podloske pre ugradnje podmazati uljem za transmisiju. Postaviti drugi dec kuclsta i polutku blokade diferencijala.

Pritegnuti 8 svomih zavrtnjeva unakrsno momentom 6,5 - 7,3 daNm.

Paznja: Kucista difereneijala obradena su u paru i pri postavljanju kucista oznake poklopitl.

Po izvrsenorn pritezanju zavrtnjeve osigurati zicorn,

Na kucista nabiti unutrasnje prstenove konusno - valjkastih iezaieva.

KUCISTA POLUOSOVINA (Oper. 4)

Izvesti prethodno radnje kao za izgradnju diferencijala, operacija 1.

Odvrnuti navrtke sa uvrtnjeva na vezi kuclsta poluosovina i centralnog kucista. Prenosnom dizalicom prihvatiti kuciste poluosovine i odvojiti ga od centralnog kucista. Odvrnuti navrtke sa uvrtnjeva na vezi kucista poluosovine i nosaca lezaja poluosovine odnosno nosaca kocnlce, kao na SI. 9A.13.

lzvucl poluosovinu iz kuclsta. Odvojiti kljue za aktivlranie nozne kocnice, Skinuti mehanizam kocnlce,

Ako je pctrebno menjati poluosovinu iii leza] poluosovine prvo treba raseci prsten na poluosovini pa tek skin uti kuciste sa lezajern SI. 9A.14.

Spoljnje prstenove lezajeva difereneijala treba vadtti iz kucista poluosovina; kad dode do ostecanja lezajeva,

7

POGLAVLJE 9

ZADNJI MOST

51. 9A. 13 - Izgradnja poluosovlne

kod intervencija na blokadi diferencijala odnosno pri podesavanju zazora u lezajevirna diferencijala (kuciste desne poluosovine).

Montazu sklopa kucista poluosovine izvesti obrnutim redom. Nabiti spoljnje prstenove lszajeva diferencijala u kuclsta poluosovina, aka su vadenl. Na poluosovinu navu6i nosac lemja sa zaptivacem pa na osovinu nabiti unutraSnjl prsten lezaja sa valjci6ima. Unutrasn]i prsten lezaia osiguran je od aksijalnog pomeranja prstenom koji se na poluosivinu navlaci u toplom stanju. Prsten zagrejati do crvenog usijanja (oko 500oC) i navuci ga na poluosovinu dok se na nasion! na prsten lezaja.

Postaviti mehanizam kocnice i kljuc za aktiviranje Kocnice. Potisnuti poluosovinu u kuciste I navrtke na uvrtnjevirna pritegnuti do kraja, na desnom kucistu poluosovine, a na levom kucistu pritegnuti samo dve navrtke. Konacno dotezanje svih navrtki, na desnom kucistu poluosovine,

51. 9A.14 - Poluoaovlna - slgumosnl praten

obaviti posle regulisanja zazora poluosovina. Na 81. 9.A 13. pokazane su podloske za podesavanje zazora poluosovine.

Postaviti nove zaptivke, na vezi kuclsta poluosovina i centralnog kuclsta, namestiti kucista poluosovina i unakrsno dotezati navrtke momentom od 6,5 -:- 7,3 daNm.

Podesavanje zazora poluosovina izvesti na stadecl nacin, Desnu poluosovinu potisnuti van, kao na SI. 9A.1S.

Merenje zazora izvesti na levoj strani. Komparater postviti kao na sliei i poluosovinu potiskivati unutra i povlaciti van. Izmereni zazor ocitati na komparateru i oodesrtl Q", podloskarna da bude u granicama od 0,05 - 0,2 rnrn, Podloske za podesavanie rade se debljine; 0,1; 0,4 i 0,55mm i ugraduju se izmedu nosaca lezaja i kucista poluosovine.

Paznja: Ako se zazor poluosovine ponisti doci ce do blokiranja - suceljavanja poluosovina j to dovodi do trzanja pri polasku i do otezanoq upravljanja. Ako je zazor vellki docl ce do brzog ostecenja poluosovina i cuce se udarci pri vozn] u krivinama i na neravnom putu.

BlOKADA DIFERENCIJALA (Oper. 5)

Prethodna radnja Je skidanje kucista desne poluosovine (oper. 4). tzvadtti prsten lezaia diferencijala i podloske za podesavanje zazora, kao i na SI. 9A. 6.

51. 9A.15 - PodeSavanje zazora

8

ZADNJI MOST

POGLAVLJE 9

Odvrnuti zavrtku iz viljuske, prethodno prese6i osiguravaju6u zlcu. SI. 9A.16.

51. 9A. 16 - Blokada dlferencljala

-

Skin uti jednovremeno kandiastu spojnieu sa poluosovine i viljusku sa osoviniee. Odvrnuti dve zavrtke, sa elasticnirn podloskarna, koje vezu nosac ukljucnog mehanizma za kuciste poluosovine. Izvaditi osovinieu-potiskivac sa gumenim ,,0" prstenom, oprugu i cauru - vodieu SI. 9A17.

51. 9A.17 Sastaynl deloyl blokade; a) spojnica sa kandiama, b) yl,uika, osoylnlca - potisklYac, d) opruga, e) caura - yodlca, 1) zaptlYnl .0" praten, g) mehanlzam za potisklYanje.

Ako je doSlo do oSte6enja kandfi tada treba menjati i polutku sa kandzarna, koja je vezana za kuclste difereneijala. Promenu polutke sa kandiama vrsitl posle izgradnje difereneijala (vidi oper. 3). Montazu blokade diferencijala izvesti obmutim redom.

Napomena: Posle ugradnje kandzasts spojnice proveriti da Ii se kandzasta spojnica na poluosovini vraca u iskljucni poloZaj. Ako u radu dolazi do dodirivanja kandzi doci ce do krzanja istih i do deformaeije poluosovine.

9

PRIKLJUCNO VRATILO

POGLAVLJE 10

SADRZAJ

Strana

OPSTE OPIS .

IZGRADNJA I UGRADNJA PRIKUUCNOG VRATILA .

2 2

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 10

PRIKLJUCNO VRATILO

OP~TE

[ !

Prikljucno vratilo sluzi za pogon prikljucnih rnaslna i uredaja. Smesteno je sirnetrlcno u central nom kuclstu i istovetno je kod svih traktora ove tamilije.

Pogon vratila izveden je na dva nacina: u zavisnosti od broja obrtaja motora i u zavisnosti od brzine kretanja traktora.

Prenos snage od motora na prikljucno vratilo vrsi se preko lamele prikljucnog vratila na suplje ulazno vratilo koje je u sprezi sa zupcanlkorn na posrednom vratilu manjaca i dalje na ekscentarsko vratilo pumpe hidraulika i na ukljucno-iskljucnu spojnicu.

Prenos snage, preko menjaca, vrsi se od zupcanlka koji je ugraden na pogonskom zupcaniku na zupcanik sa kandzorn koji je uleziSten na prikljucnom vratilu, ina ukljucno iskljucnu spojnicu 81.10A.1.

Ukljucno-iskljucna spojnica ima i neutralni poloza] i prenos snage na prikljucno vratilo moZe se iskljuciti. Ukljucno-jskljucni mehanizam spojnice ugraden je na bocnorn pokiopcu koji je vezan za central no kuclste,

PODACI

Broj obrta prikljucnog vratila je 720 min -1 pri 2250

min -1 obrtaja motora, prenosni odnos je 3,12.

Jednom okretaju prikljucnog vratila odgovara predeni put od 51 cm, sa pneumaticima 11 x 28"

Broj zljebova je 6, duztna prikljucnog dela je 73 mm, 3

precnik prikljucnog dela je 34,9 mm (1 - )

8

III. 10A.1 - temat8ld prfuz prl"_'tnog vml ..

IZGRADNJA I UGRADNJA PRIKLJUtNOG VRATILA

Ispustiti ulje iz transmisije.

Odvrnuti zastitnu kapu izlaznog dela prikljucnog vratila Osoboditi kotvu lanaca. Odvrnuti dva uvrtnja i skinuti osiguravajuei lim nosaca zadnjeg lemja.

Odvrnuti zavrtnjeve na bocnom poklopcu nosaca ukljucnO-iskljucnog mehanizma i odvojiti poklopac.

Podici poklopac podiznog uredaja, kao sto je opisano u odeljku hldraulicni podizac oper. 1.

Ukljucno iskljuenu spojnicu (d) 81. 10A2 pomeriti na vrati- 10 pumpe i skinuti osiqurac 0).

Povucl vratilo unazad, sa nosacern zadnjeg lezaja i sa vratila skinuti distantni prsten, podlosku, zupeanik sa kandzorn, podlosku, distantni prsten i podlosku, Vratilo sa nosacern lezaja izvuci iz centralnog kucista.

Kroz otvor za prikljucno vratilo izbiti nosac prednjeg lelaja, Na 51. 1 bA2 je prikazan uzduzn] presek prikljucnog vratlla T odvojene komponente sklopa.

c

a

III. 10A.2 - PrlkQucno vratllo; a) vratllo, b) nosacialala, c) gumanl .0" Intan, d) uldjucno-18Id~na apojnlca, a) zupt:anlk, f) noeac-pracinjag leiaja, g) odstojnlk, h) podloske, Q odstojnlk j) oslgurac

J

d

/
/
/
f 9 h e 2

PRIKLJUCNO VRAllLO

POGLAVUE 10

Iz nosaca zadnjeg leiaja izvaditi osigurae i skinuti nosac sa leiaja.

Rastaviti ukljucno-Iskljueni mehaizam spojnice. Na 81. 10A.3. su prikazane komponente mehanizma.

91. 10A.3 - UklJui!;no - Iskllui!;nl mehanlzam

Pri sklapanju mehanizma obratiti paznju da Ii se siljak poloiaja slobodno krece u poklopcu.

lzvrsiti pregled leiajeva, zaptlvace u nosacu zadnjeg leiaja i podloski. Ostecene delove zameniti.

Ugraditi nosac zadnjeg leiaja i osigurati gao

Ugraditi nosac prednjeg lezaja, ako je izgradivan. Za ugradnju nosaca prednjeg lezaja pumpu hidraulika izgraditi, pa onda nabiti nosac lezala, kao na 81. 10A.4.

Ugraditi pumpu hidraulika, ako je izgradivan nosac prednjeg leiaja vratila.

Ukljueno iskljuenu spojnicu navuci na vratilo pumpe hidraulika. Vratilo uvuci u centralno kuciste, da prode kroz prednji lezaj, i na njega postaviti redom; podlosku, distantni prsten, podlosku, zupcanlk sa lezaiern, podlosku i

91. 10A.4 - Ugradnla nOBata latala

distantni prsten. Osigurae namestiti na vratilo i sa zadnje strane potiskivati vratilo sve dok se kanal za osigurae ne osJobodi. Ugraditi osigurae.

Ugraditi bocnl poklopac sa ukljueno-iskljucnim mehanizmom.

Na zadnjoj strani ugraditi; osiguravaju6i lim nosaca zadnjeg leiaja, kotvu lanaca i zastitnu kapu.

Ugraditi poklopac podiznog uredaja kao sto je opisano u odeljku Hidraulicni podlzac Oper. 1. Sipati ulje.

Napomena I: Ako treba menjati komponente prikljucnoq vratila izuzev prednjeg lezaja, demontafa i rnontaza rnogu se izvesti, bez podizanja poklopca hidraulicnoq podizaca, kroz boone otvore na central nom kucistu,

Napomena II: Traktori mogu biti opremljeni (po zelji) i prikljucnim vratilom sa 540 rnm " pri 2250 rnln" motora. U ovom slucalu se vrse odredene izmene na rnenjacu (vidi Poglavlje 8 Menjaci) a sve ostale napomene iznete prethodno vaze i za ovo prikljucno vratilo.

3

Industrija maslna i traktora IMT-540-549 De luxe Radionicki prlruenlk Publikacija br. 019769

._

REM EN ICA

POGLAVLJE 10 - ODELJAK B

REMENICA

SADRZAJ

Strana

OPSTE. . .

PODACI .

POSTAVIT! I SKINUTI SKLOP RASKLOPITI SKLOP REMENICE SKLOPITI REMENICU . . . . KONTROLA DELOVA REMENICE

REMENICE

1 2 2 2 2 2

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 10 - ODELJAK B

REMENICA

10. Llmenl cep

11. UIJna zaptlvaca

12. UIJna zaptlvaclI

13. Poklopac sa prlrubnlcom

14. Zaptlvka

15. Krunasta navrtka

16. Krunasta nayrtka 11. Zaptivac

81. 108-1 Izgled uzdufnog preselea sklopa remenlce

1. KuclSte remenlce

2. Pogonski zupcanlk sa osovlnom

3. Vratllo sa konicnim zupcanlkom

4. Rernenlca (kalinik)

5. Glavcma remenlce

6. Iglleas! i leta]

7. Konicno-valjean; lezaj

8. Konicno-valjeani lezal

9. Kuglieni leza]

OPSTE

Remenica je posebni, dodatni sklop traktora (na zahtev kupca) koji sluzi za pogon rnasina koje se gone remenom (kaisem). Postav!ja se na zadnju stranu centralnog kuciSta u tri razlicita polozaja, prema potrebi, s kaisnikorn uleYO, udesno, iii nadole - 81. 10B.2.

Remenica dobija pogon od prikljuenog vratila, pa se, prema tome, pusta urad i iskliucule rucicorn prikljucnog vratila - vidi Poglavlje 10. Odeljak A. Pogon se od motora prenosi prikljucnirn vratilom, preko ozljebljenja, na pogonski konicni zupcanik (2) remenica koji preko spregnutog konicnoq zupcanika sa vratilom (3) ozljebljenim krajem goni samu remenicu (kaisnlk) (4). SI. 10B.1.

Pogonski zupcanuc se oslanja 0 iglieasti leza] (6) i, preko svoje osovine, 0 kuglicni leza] (9), a gonjeni zupcanik sa vratilom (3) oslanja se 0 dva naspramno postavljena konlcno-vallcana lezala (7 i 8) vrsi se pritezaniem/otpustanjem krunaste navrtke (16), a podeSavanje bocnoq zazora konicnoq zupcastoq para vrsi se pritezanjern/ctpustanjem krunaste navrtke (15) na osovini pogonskog zupcanika (2).

Zaptivanje kucista remenice je ostvareno limenim ceporn (10), uljnim zaptivacarna (11 i 12), prirubnicom (13) i zaptivkom (14).

Podaci

Precnik remenice . Sirina remenice Masa (bez ulia)

Prenosni odnos konicnoq zupcastoq para.

Kolicina ulja u kusistu .

229 mm 165 mm 20 kg

1,824:1 0,85 lit.

Brojevi obrta i brzine remenice

Broj obrta Broj obrta Broi obrta Obimna
motora prikljuc. remenice brzina
mln " vratila min "! remenice
min-1 m/min
1.690 540 985 707
2.250 720 1.313 942 2

REMENICA

POGLA VLJE 10 ODELJAK 8

POST A VITI I SKINUTI SKLOP REMENICE (Slika 108.2)

1. Ukloniti zastnnu kapu prikljucnog vratila.

2. Ukloniti cetiri navrtke, opruzne podloske i odstojnika sa uvrtanja.

3. Osloboditi lanac na donjoj polugi skidanjem rascepke i osovinice - levi lanac ako se sama remenica postavlja na levu stranu, odnosno desni ako se ona postavlja na desnu stranu.

4. Postaviti odststojnike (skinute pod 2.) na uvrtnje.

5. Postaviti sklop remenice na uvrtnje i vezati sa eatiri navrtke i opruzne podloSke, koje su bile skinute pod 2.

6. Skidanje sklopa remenice vrsi se po obmutom redosledu postavljnja

Primedba:Kontrolisati nivo ulja u kuciStu remenice. Jedanput godiSnje, pre pocetka sezone, treba zameniti ulje.

RASKLOPITI SKLOP REMENICE

1. Skinuti sklop remenice

2. IstoMi ulje iz kucista rernenice. SI 108.1

3. Izbiti limeni cep (10). (mora se oStetiti).

4. Izvu6i rascepku i ukloniti krunastu navrtku (15) i podlosku sa osovine pogonskog zupcanika

5. Ukloniti pet zavrtki i opruinih podloski koje vezuju poklopac sa prirubnicom (13) za kuciste remenice (1). Skinuti poklopac sa prirubnicom, konpletan sa iglieasstim leiajem (6) i uljnom zaptivacorn (12), i skinuti zapzaptivku (14).

6. lzvuci pogonski zupcanlk sa osovinom (2) iz kucista remenice.

7. Skinuti remenicu (kalsnik) (4) sa glavcine remenice (5) uklanjanjem cetiri zavrtki i opruznih podlosk'.

8. Izvu6i rascepku i ukloniti krunastu navrtku (16), podlosku i zaptivku (17) sa vratila sa konicnlrn zupcanikorn (3) i klizno svuci qlavcinu remenice (5).

9. Izbiti vratilo sa konlcnirn zupcanlkorn (3) kompletno sa unutrasnjirn prstenom lezaja (8) uz konlcm zupcanlk, Izneti unutrasnji prsten drugog lezaja (7) iz kuciSta.

10. IzvuCi uljnu zaptivacu (11).

11. lzvucl spoljasnje prstene lemjeva (7) i (8) iz kucista, (ako je potrebno), koristeci servisni alat.

12. Skinuti unutrasn]l uskoenik koji drii kuglicni lezaj (9) i izvuCi lezaj iz kucista.

Primedba: Rasklapanje rernenice nije potrebno vrsiti pri svakoj generalnoj opravci traktora, s obzirom da ona nije Casto u upotrebi.

SKLOPrTI REMENICU (Slika 1 O.B 1).

1. Upresovati kuglicrii lezaj (9) u kuclste remenice (1) servisnim alatom i vezati ga unutrasnjfm uskocnlkom,

2. Upresovati spoljaSnje prstene lemjeva (7) i (8) u kuCiste (1) servisnim alatom (ako su bili izvadeni).

3. Uvuci vratilo sa zupcanlkom (3) kompletno sa unutrasnjim prstenom lemja (8) u kuciSte (1), navuci na vrati- 10 unutrasn]! prsten drugog lemja (7) i postaviti ga na svoje mesto.

....

- - .........

S. 108-2 Po.te.IJ ... rem.nlce na trektor

4. S!~viti .uljnu zap~ivacu (11), pazljivo je navlaceci preko ozlJeblJenog kraja vratila sa zupeanikorn (3).

5. NavuCi klizno glavcinu rernenice (5), zaptivku (17), namazanu hermetikom i podlosku na vratilo (3) i navrnuti krunastu navrtku (16).

6. Pritegnuti krunastu navrtku momentom od

~,0~5-0,?45 daNm a zatim je odvrnuti do prvog zljeba I oslquratl rascepkom. Posle ovoga vratilo sa zupcantkom (3) mora lako da se okrece, ali bez aksijalnog zazora.

7. Postaviti remenicu (4) na glavcinu remenice (5) i vezati sa cetiri zavrtke i opruine podloske,

8. Uvuci pogonski zupcanik sa osovinom (2), u ku6iSte

prednjim kraem kroz kuglicni lezaj (9). '

9. Staviti zaptivku (14) i poklopac sa prirubnicom (13), ~ompletan sa igl.i~stim lemjem (6) i uljnom zaptivacom (12), na kuclSte remenice (1) i vezati sa pet zavrtki j opruznih podloski,

10. Staviti podlosku i navrnuti krunastu navrtku (15) na

osovinu pogonskog zupcanika (2). Pritegnuti krunastu navrtku toliko da se dobije bocni zazor lzrnedu zu-

baca konicnog zupcastoq para od 0,10-0,15 mm.

Odvrnu ti zatim navrtku od prvog zljeba i osigurati

rascepkom. 80cni zazor se rnoze kontrolisati kada se ukoci pogonski zupcantk, a vratilo gonjenog zupcanika pokrece levo-desno. Ako je zazor suvlse veliki, srnanjiti ga avrtanjem krunaste navrtke.

11. Nabiti novi limeni cep (10) u kuclste. Pre nabijanja namazati ga hermetikom.

12. Uliti preporueeno ulje u kuclste.

13. Postaviti sklop remenice.

KONTROLA DELOVA REMENICE

1. Oprati sve delove u sredstvu za ciscenje.

2. Kontrolisati lemje, zupcanlke, oZljebljenja, uljne zaptivaee, i druge delove kako je opisano.

3. Dobra je praksa da se pri generalnoj opravci zamene svi leiaji, uljne zapnvace i zaptivke. Umeni cep (10) se obavezno mora zameniti novim, jer se pri vadenju ostetl.

3

-------------------------------

KOCNI SISTEM - MEHANICKI

POGLAVLJE 11

SADRZAJ

Strana

OPSTE .

PODESAVANJE KOCNICA. RASTAVUANJE KOCNICA KONTROLA DELOVA . . SASTAVLJANJE KOCNICE

2 2 2 3 3

-

Prvo izdanje, avgust 1986.

POGLAVLJE 11

KoeNI SISTEM - MEHANICKI

OPSTE

koenlce traktora IMT -542/545/549 (standardne i De luxe izvedbe) su dobosastoq tipa sa rnehanickirn dejstvom. Ugradene su samo na zadnje tockove, Mehanizam za aktiviranje kccnice rnoze da dejstvuje razdvojeno i zajedno. Razdvojeno delovanje mehanizma za koce'1je koristi se radi lakseg manevrisanja. Udvojeno delovanje kocnice koristi se u vozn] i tada se papuce kocnlca .zakljucavaju" zaporkom.

Rucna kocnlca dejstvuje preko podesavajuclh sipkl na kljuc za razmicanje papuCa dobosaste kocnlce, Da se otpusti ruclca kocnice potrebno je rucicu povuci malo na gore, a zatim pritisnuti dugme na rukohvatu da se ruclca oslobodi od nazubljenog segmenta. SI.11 A.1. Rucna kocnica mora uvek biti otpustena u voznji, a podignuta kad traktor stojL

Ovi traktori izvode se i sa pneumatskom kocnorn instalacijom, za kocenle prikolica.

'Pneumatsku kocnu instalaciju cine; kompresor, regulator pritiska, rezervoar (sa drenaZnim ventilom), nagazni ventil odnosno potezni ventil, kontrolni manometar i spojnlcke glave sa slavinom. Nagazni ventil postavljen je is pod papuce kocntce i ugraduje se kod standardne izvedbe ovih traktora. Potezni ventil postavljen je sa desne strane na central nom kucistu i primenjuje se kod traktora De luxe izvedbe.

PODESAVANJE KOCNICA

podi6i zadnji most. Prednji most osigurati od zakretanja i od pomeranja. Proveriti da Ii se tockovt okrecu nezavisno, da Ii postoji blokiranje u transmisiji. Osloboditi zatege

II. 11A.1 - Ru6ne ~

II. 11A.2 - PocIeiavanje k~lce

kocnice i pedale dovesti uz granicnike. Pomeriti u stranu zastltni lim sa proreza za podesavanle. Podeslvaee namestiti tako da se oba dobosa okrecu pricllzno sa istim otporom. Od toga polozaia jednako oslobadati oba podesivaca dok se ne dobije okretanje dobosa bez otpora SI.11A.2.

Isti postupak sprovesti i za podesavanje rucne kocnlce, Osigurati - dotegnuti navrtke na zategama. Isprobati kocnlce na suvoj ravnoj podlozi vozecl traktor u vecern stepenu prenosa. Ako postoji zanosenle pri koceniu izvrsiti ponovno podesavan]e. Nije dozvoljeno podesavanje kocnlce regulisanjem dufine zatege, jer se time menja prenosni odnos mehanizma kocnice.

II. 11A.3 - Pedtlie koenlce

RASTAVWANJE KOCNICE

Zadnji most traktora podlcl, a prednji osigurati od pomeranja i zaokretanja.

5kinuti tockove, Odvojiti sipke zatege od kraka kljuCa kocnice. Skinuti koene dobaSe 51. 11A4.

II. 11A.4 - RaetllviJanJe kollnlce; A powrM,.. GPrUte, B.,..,.. .. IIM oaovlnlca, C 60IJIca za oalguranJe opruge na i!lvIJl papu6e

Skinuti povratne opruge i plocicu anker osovinice. Osloboditi Soljice sa civije i skin uti papuce i razdvojiti ih. Ostojnike sa navojem ne skidati sa zadnje ploce jer su od proizvodaca podeseni na potrebnu meru.

Giscenje kocnlce, zadnje ploce papuca i drugih del ova, raditi pazljlvo krpom da se ne stvara prasina, Prasina nastala od habanja frikcionog materijala je skodljiva za zdravlje.

2

KOCNI SISTEM - MEHANICKI

POGLAVLJE 11

KONTROLA DELOVA

Proveriti ravnomernost trosenia frikcionih obloga na papucarna Ako je trosenle neravnomerno papuce treba zameniti. Ukoliko se papuce menjaju treba ih sve zameniti i da obloge budu od istog materijala. To je vaino da bi se dobilo ravnomerno kocenje na oba tocka Ako se frikcio-

na obloga istrosl do 1,6 mm, kod lepljenih obloga iii do zakovice kod zakovanih obloga treba ih menjati. Ako je doslo do ostecen]a dobosa dozvoljava se obrada s tim da precnik obradenog dobosa ne budeve6aod356,6 ± mm.

Dozvoljena ekscentricncst obradenog dobosa treba daje do maksimum 0,1 mm. Hrapavost obradene povrslne treba da bude u granicama 8-12$ Ostojnike sa navojem podesiti na 28 mm od zadnje ploce.

SASTAVWANJE KOtNICE

Pri sastavljanju kocnlce tan kim slojem masti premazati; staiere oko kojih se razlikuju papuce, pooesavac i povrsine na kljucu. Mast treba da ima visoku tacku topljenja. Ugraditi i podesiti odstojnike sa navojem anker osovinice na zadnjoj ploei, Postaviti osovinu sa kljucem, ako je skidana, u zadnju plocu i staviti zastitnu podlosku i osovinu. Prethodno na osovinu k1juCa postaviti rame-zategu i ostrugati ga pornocu zavrtke sa siljkom.

Postaviti obe papuce i vezati ih za zadnju plocu pornocu civija, sa oprugama i soljlcarna. Postaviti podesavac, okrenuti ga ispravno prema otvoru u zadnjoj ploci. Postaviti plocu na anker osovinice. Ugraditi oprugu podesivaCa. Ugraditi dobos i vezati ga pornocu dve zavrtke. Namestiti blatobran ako je skidan i tocak, Navrtke na tacku pritegnuti dijagonalno mementom od 26-27,5 daNm. Podesiti i isprobati kocnlce.

Sklop kocnice prikazan je na 81. 11 A.5

1. Povr8tna opruga

2. PI~a anker o8ovlnlca

3. SoI,ca

4. Zednja plota

5. Vratllo sa klju¢em

81.11 A. 5 - S1dop kotnlca 8. Papul!a

7. Anker osovlnlca

8. Odstojnlk .8 navojem

9. (:lvlJa papuCe

10. Opruga poduplral!a

11. Podabval! ·papul!a

12. Odstojnlk

13. Odstojnlk s navojem

14. Opruga V8zna

3

Industrija masina i traktora IMT-540-549 De luxe Radionicki prirucnik Publlkclja br. 019769

-

PNEUMATSKI KOCNI SISTEM

PNEUMATSKl KOeNI SISTEM

POGLAVUE 11 - ODEUAK 8

-

SADR:2:AJ

Strana

OPtS RADA PNEUMATSKE INSTALAClJE .

IZGRADNJA I UGRADNJA KOMPRESORA .

REGULATOR PRITISKA .

PRIKOLICNI KOeNI VENTIL - NAGAZNI . KOMPENZATOR AKTIVIRANJA .... PRIKOLICNI KOCNI VENTIL - POTEZNI .

SLAVINA .

SPOJNICKA GLAVA. . . . . . . . . PODESAVANJE PREDKOCENJA PRIKOLICE .

2 2 2 4 4 5 5 5 6

Prvo Izdanja, avgust 1986.

POGLAVLJE 11 - ODELJAK B

OPIS RADA PNEUMATSKE INSTALACIJE

PNEUMA TSKI KOeNI SISTEM

Jennocilindricni kompresor usisava vazduh iz prsclstaca vazduha motora, sabija ga i preko regulatora pritiska saIje u rezervoar. Komprimovai vazduh iz rezervoara odvodi se pancirnim crevom do nagaznog ventila odnosno poteznog kocnog ventila. Sa kocnog ventila vazduh se odvodi dalje preko slavine na spojnicku glavu SI. 118.1. Sa kocnog ventila izvedena su dva pancirna creva do dvojnog manometra na instrument tabli.

$eme pneumetske Instelaelja sa nagaznlm yentllom.

81. 11 B.2 - Deloyl sistema

(e) poteznl kocnl vent II, (b) spojnlcka glava, (c) slavlna

IZGRADNJA I UGRADNJA KOMPRESORA Odvojiti usisni vod, precistac vazduha-kompresor. Odvojiti potisni vod, komprssor regulator prltlska,

81. 11 B.3. - Skidanje kompresora

Odvojiti cev za podmazivanje kompresora.

Odvrnuti tri svorna zavrtnja i jednu zavrtku i skin uti poklopac, kao na SI.11 B.3;

Odvrnuti navrtku na uvrtnju, na prirubnici kompresora i kompresor izvuci iz otvora u poklopcu kucice obrnutim redom.

NAPOMENA: Ako je potrebno skidati zupcanlk za pogon kompresora navrtku na kolenastom vratilu kompresora odvrnuti pre skidanja kompresora.

U daljem tekstu dat je presek kompresora i opis ako to nije dovoljno za opravke koristiti uputstva P.P. Trstenik.

Opis

Kompresor se sastoji iz sledecih glavnih delova:

- kucista specijalnog oblika, koje je odliveno od silumina;

- kolenastog vratila kompresora, koje je srnesteno u ku-

ciste i oslanja se preko kuqlicnfh lezista a poseduje protivteg radi uravnotezenja rotacionih masa;

- cilindra odlivenog od sivog liva, koji se postavlja na kuciste kompresora i pricvrscuje se vijcima Cilindar na sebi nosi rebra za hladenje;

- klipnjace kompresora otkovane od durala, koja se preko velike pesnice veze za vratilo kornpresora, a u malu pesnicu postavljena je osovinn.a koja je cvrsto vezana sa klipom. Izmedu ekscentra kolenastoga vratila i velike pesnice klipnjace ostvarena je klizajuca veza;

- klipnih i uljnih prstenova, koji su postavljeni u odgovarajuce zljebove na klipu;

- glave jednocilindricnoq kompresora, koja se postavlja na cilindar kompresora, a u sebi nosi usisni i potisni ventil. Glava kompresora se izraduje sa rebrima za hladenje.

Podmazivanje kompresora vrsi se preko centralnog podmazivanja motora, sa pritiskom ulja od P ~ 0.6 bar.

Tehnicki podaci:

P.P. Trstenik 206-85050-31 i = 1,04

1

28 mm 75 mm

Proizvodac: . .

Oznaka .

Prenosni odnos .

Broj cilindara .' .

Hod klipa .

Precnik klipa .

Ukupna radna

zapremina .

Teorijski kapacitet pri

n = 2800 min -1 .

Max. snaga

pogona .

Maksimalni radni pritisak .

Maksimalni kratkotrajni

pritisak .

Maksimalni radni broj

obrtaja .

Maksimalni dozvoljen

broj obrt. . .

Pritisak ulja za

podmazivanje .

124 cm3

336 IImin.

1,18kW 8 bar

10 bar

-1 2800 min

3000 min -1

~ 0,6 bar

REGULATOR PRITISKA

Namena: Odrzavanie radnog pritiska u pneumatickim instalacijama u odredenim granicama kao i osiguranje vodova i ventila ad prliavstine,

2

PNEUMATSKI KOCNI SISTEM

POGLAVLJE i 1 - ODELJAK B

E~f------3

16----'11"-

15 ---.f1iiI.

14-=---1-'

13~~f!.

1

12

-

81. 11 B.4 - Regulator prIIl_.

10

Nacin dejstva:

Zbijeni vazduh od kompresora dovodi se preko prikljucka 1 i kroz precistac (10) u komoru a, odize nepovratni ventil (5) sa sedista i struji u rezervoare koji su vodovima prikljuceni na prikljucak 2. Istovremeno raste pritisak u komori b ispod membranskog k1ipa (15), a kada ovaj pritisak dostigne vrednost iskljucivanla, pokrece se klip (15) nagore nasuprot dejstvu opruge (4).

Pri ovom kretanju zatvara se izlaz (16) i otvara ulaz (14) tako da zbijeni vazduh iz komore b struji u komoru c iznad gornje povrsine klipa (13), usled cega se ovaj klip pokrece nanize, cime se ventil (12) odvaja od sedista. lbijeni vazduh od kompresora se sada izbaeuje u atmosferu kroz otvor (11).

Kompresor radi naprazno dotle dok u rezervoarima, a time i u komori b, pritisak ne opadne na pritisak ukljuclvanja. U ovom momentu klip (15) se, pod dejstvom opruge (4), potiskuje nanlze, ulaz (14) se zatvara, a otvara se izlaz (16), te se kroz njega i odusku E prazni komora c.

Klip (13) se pomera navlse, zatvara se ventil (12) i zbijeni vazduh od kompresora ponovo struji prema rezervoarima dok se u njima ne postigne pritisak isk!jucivanja.

Regulator se izvodi i sa prikljuckom za punjenje guma koji se koristi skidanjem zastltne kape (6). Navijanjem leptiraste navrtke, kola se nalazi na erevu za punjenje guma, telo ventila (8) se pokrece nalevo, cime se prokida veza izmedu komore a i prikljucka 2. Sabijeni vazduh od kompresora sada struji iz komore a kroz otvor (7) u telu ventila (8) i kroz erevo a punjenje, u gume. Ako pri tome pritisak u gumama naraste na eea 9 do 10 kp/em ,otvara se ventil sigurnosti (9) i vazduh se odvodi u atmosferu. Pre pocetka punjenja guma treba pritisak u rezervoarima spustiti ispod pritiska ukljucenja, jer bi u suprotnom, kroz otvoren ventil (12), sabijeni vazduh istieao u atmosferu.

Odrzavanje:

Zavisno od uslova rada, u normalnim uslovima svaka tri meseea, treba precistac (10) skinuti i oprati u benzinu.

81.11 B.5 - PrlkDll6n1 ko6nI ventll - nallanl

~-t---r----l ~l--p."----2 --1--3

,.__:.-f---~-4

-r-5

,,-....,) i

.:_:._>

3

PNEUMATSKI KOCNI SISTEM

POGLA VLJE 11 - ODELJAK B

Ovo pretkocenje prikolice sprecava naletanje prikoiice na traktor. Pojacno kocenje traktora izaziva povecan pad pritiska u prikollcnorn vodu, a neposredno pred puno kocen]e traktora nastaje potpuno praznjenje prikolienog voda, odnosno puna kocen]e prikolice.

Ako se kocnica otkaci, osovinica (7) zatvara izlaz (3) i, potiskujuci dupli ventil (2), otvara ulaz (1). Time dolazi do ponovnog punjenja prikolicnoq voda, $10 izaziva otkocivanje prikolice. Proces kocenja i otkocivanja se odvija postepeno, sto je omoquceno konstrukcijom prikolicnoq koenog ventila.

Radni pritisak: 5,3 bar max.

Vadenje ovog precistaca se vrsi posle odvijanja donjeg dela kucista. Ako se dijapazon rada regulatora promeni, rnoze se dati pritisak u tabef ponovo podesiti pomocu vijka za podesavanie (3).

Tehnickl podaci:

Proizvodac P.P.Trstenik

Tip 975,300

Regulator je podesen na 4,8 + 0,2 bar (pritisak ukljucivanja) i 5,4 + 0,2 bar (pritisak lskliucivania).

PRIKOLICNI KOCNI VENTIL - NAGAZNI

Namena:

KOMPENZATOR AKTIVIRANJA

Aktivira jednovodne prikolicne keene instalacije i mehanieke iii hidraulicke instalacije traktora.

Namena:

Ujednaeenje povecanja nozne sile i hoda aktiviranja kod mehanickih kocnih instalacija traktora koje su dodatkom kocnoq ventila opremljene za kocenje prikolica sa pneurnatickorn koenom instalacijom.

Nacin rada:

U otkocenorn stanju, preko prikljueka R, ulaza (1) duplog ventila (2) i prikljucka P postoji direktna veza izmedu rezeroavara traktora i prikolice. U komorama a i b sa gomje i donje polovine klipa (6) vladaju isti pritisci.

Aktiviranjem nozne kocnlce okrece se kuciste vezano sa noznorn kocnorn polugom oko osovinice 10. Pri tome poluga (8) povlact preko loptastog lezista (9) osovinicu ventila (7), nasuprot dejstvu opruge (4) oz kuc.sta.

Dupli venti I (2) sledi kretanje osovinice (7) i zatvara ulaz (1) Daljim dejstvom na nagaznu plocu, otvara se izlaz (3). Zavisno od vellcine sile, prikollcni vod se prazni preko osovinice (7) i oduske (0). Na taj nacin opada pritisak i u komori b, pri cemu se klip (6) potiskuje usled povecanoq pritiska u komori a

Dupli venti I (2) koji ga sledi zatvara izlaz (3). U jed nom momentu zatvoreni su ulaz (1) i izlaz (3) i nastaje ravnotezno stanje (nema proticanja vazduha od R ka P niti u atmosferu).

Za aktiviranje prlkolicnoq kocnoq ventila potrebna je relativno mala sila. Radi toga se kocnlca prikolice aktivira nesto ranije nego traktor kocen istom noznom silom.

Nacin rada:

Kompenzator aktiviranja treba kod obicnih poljoprivrednih i drugih traktora da se veze sa prikolicnirn kocnirn ventilom preko okretne poluge. Pritiskom na jednu od nagaznih papuca (prikolicnoq kocnoq ventila iii izjednacivaca aktiviranja) pokrece se izjednaeivae aktiviranja za istu velicinu kao i prikolicm koeni venti I. Time se kuciste okrece oko vijka (5), tako da poluga (3) izvlaei osovinicu (2) preko loptastog lezista (4), nasuprot dejstvu sile opruge (1). Prestankom pritiska noge vraca se osovinica (2) ponovo u pocetni poloza],

Kompenzator aktiviranja je ugraden tako da rnoquci hodovi i sile aktiviranja potpuno odgovaraju istim kod prtkolienog koenog ventila. Time se postlze ravnomerno kocenje obe strane traktora.

Za eventualnu potrebu da se koei samo jedna strana traktora treba samo ova dva uredaja razdvojiti zakretanjem vezne po luge.

JIIIIIII .. L_j .. ...---- 3 --t--L...=::l"--- 4

"--------- 5

o

81.11 B.6 - Kompenzator aktlvlranja

4

PNEUMATSKI KOCNI SISTEM

POGLAVLJE 11 - ODELJAK B

3 4 5

6

7

10

Sf. 11 B.7 - &lma poteznog venlila

11

PRIKOLICNI KOCHI VENT1L - POTEZNI

SPOJNICKA GLAVA

Opis:

U kucistu (5) izlivenom od iegure aluminijuma srnesteni su klip (8), klipnjaea (7), opruge (6 i 12) i ventil (9) sa oprugom (10). Kuciste je zatvoreno poklopcem (1). Sa spoljne strane ventila nalaze se uska (14), viljuSka (2), caura (3) i navrtka (4). Sa donje strane ventila je otvor sa filtrom (11) za izlaz vazduna u atmosferu.

Nacin rada:

U neutratnorn polozaju vazduh nesmetano prolazi pored ventila (9) i puni prikolicni rezervoar.

Dejstvom na usku (14), preko navrtke (13) i opruge (12) povlaci se i klipnjaca (7) koja sabija oprugu (6) i na taj nacln ventil (9) jednom svojom stranom (a) zatvara prolaz vazduhu u rezervoar prikolice.

Daljim povlacenjern klipnjace otvara se sediste (b) tako da se prtkoticnl vod preko otvora (11) prazni i nastaje kocenje prikolice.

Prestankom dejstva sile na usku, opruga (6) vraca klipnjacu u prvobitni poloza]. klipnjaca gura ventil i zatvara sediste (b), a otvara seduste (a), te vazduh prolazi u prikolicu i otkocujs je.

Ventil rnoze da se aktivira i rucno (preko viljuske). Caura (3) i navrtka (4) sluze za regulisanje krajnje slle ventila tako sto se opruga (6) popusta iii sabija. Navrtke (13) sluze za podesavanle hoda ventila.

Radni pritisak: 5,3 bar max.

Slavina

Siavina sluzi za prekidanje strujanja sabijenog vazduha u sistemu.

Naan rada

Aktiviranjem ekscentraske osovine (3) preko ruclcs (1) otvara se i zatvara ulazni ventil(2). Kada je polozai rucice paralelan sa strelicom, sabijeni vazduh ima slobodan prolaz. Ako se ruclca zakrene za 900:',zatvara se dovodni vod, a odvodni vod se preko oduske prazni.

Opis:

Spojnicka glava se sastoji lz siluminskog kucista (1), prahobrana (2), zaptivke (3) i ventila (4) sa oprugom (5).

Nacin rada:

Kada je nsprikljucena, spoinicka glava sa venti 10m je zatvorena. Pre spajanja spojnicke Q.lave sa civijom slavina mora biti zatvorena. Pomeranjem prahobrana (2) i spajanjem spojnickih glava, civija spojnicke glave 50- 4900A otvara ventil (4) spojnlcke glave 50-5000A i tako se uspostavlja veza izmedu motornog vozila i prikolice. Posle toga otvara se slavina i vazduh pocinie da struji prema rezervoaru prikolice.

Pre rastavljanja slavinu treba zatvoriti, a po rastavljanju navu6i prahobrane.

81. 11 B.8 - Slayln.

1. Rutlc.

2. Ventll (uleznl)

3. Ekscent.r osovln.

5

POGLAVLJE 11 - ODELJAK B

PNEUMATSKI KOeNI SISTEM

51.11 B.9 - Spoinlella IIIIIV.

PODE~AVANJE PRETKOCENJA PRIKOLICE

Pri koceniu traktora sa prikolicom potrebno je da prikolica pocne ranije da koci od traktora, za izvestan dec sekunde, da bi se odrzala stabilnost kretanja. U protivnom bi prikolica gurala traktor, sto rnoze da bude opasno pri kretanju kroz krivinu, jer bi moglo da dovede do preturanja traktora i prikolice.

Podesavan]e pretkocenja prikolice vrsi se na sledeci naein:

1. Podici zadnji levi tocak traktora.

2. Razdvojiti pedale kocnlca, otkacmianjern zaporka.

3. Pustiti motor u raJ''i,f1apuniti sistem vazduhom do pritiska 5,3 bar, ukolfKo nije vee pun.

4. Rukom obrtati levi tocak, a pritlskom noge na levu pedalu koCiti tocak sve dok se ne oseti da kocnlca pocinje da koci tocak,

5. U trenutku kada pocinje kocenje tocka dvojni manometar treba da pokaze pad pritiska u prikollcnom vodu 1,5 do 2 bar (crvena kazaljka treba sa oznake 5 da padne tzrnedu 3 i 3,5) - ako je pretkocenje prikolice ispravno pcdeseno.

6. Ako je ocitani pad pritiska manji, treba povratnu oprugu leve pedale kocnlce zatezati zavrtnjem navrtke na kuki, kojom je opruga vezana za drzae na nosacu nogostupa. Ako je ocitani pad pritiska vecl, treba povratnu oprugu otpustati dok se ne dobije zeljeni pad pritiska.

7. Podesiti desnu pedalu kocnice prema levoj.

Primedba: Provera pretkocenia prikolice prilikom voznje vrsi se vizuelno. Pri kocenlu prikolica ne sme da naleee na traktor.

6

UPRAVLJACKI MEHANIZAM - MEHANICKI

POGLAVLJE 12

SADRZAJ

Strana

OPSTE .

IZGRADNJA I UGRADNJA UPRAVLJACKOG MEHANIZMA OPER. 1 RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE UPRAVLJACKOG

MEHANIZMA OPER. 2. . . . . . . . . . . . . . .

3 3

3

-

Prvo Izdanje, avgust 1986.

POGLAVUE 12

UPRAVUACKI MEHANIZAM - MEHANICKI

® I

51. 12A.1 - Izgled preseka uprav!IKkog ... tam a

1. Tocak upravljaea

2. Zatvorena navrtka

3. Zaptlvac

4. Nlska navrtka

5. OslguravaJuca poclloika

6. Kapa

7. Lazajna navrtka 6. Gumena ogrllca

9. Vreteno

10. Kuclite stuba upravllaca

11. Cep

12. Zavrtka

13. GornJl segmentnl zupcanlk

14. Navrtka

15. Podloika

16. Lopta.ta navrtka

2

UPRAVLJACKI MEHANIZAM - MEHANICKI

POGLAVLJE 12

OPSTE

Upravljacki mehanizam izveden je tako da rukovalae lako upravlja traktorom. To je obezbedeno dobrom konstrukeijom upravljackog mehanizma koja ima veliki prenosni odnos, a time i lako rukovanje.

Upravljacki mehanizam sastoji se od; tocka upravqaca, vretena i navrtke sa stalno kruZecim kuglieama i dva segmentna zupcanika na kojima su ugradena ramena upravljaea. Jedan segmentni zupcanlk ima dva kraka izmedu kojih je oslonjena navrtka sa stalno kruzeclm kuglieama Navrtka ima rnoqucnost zakretanja na rukaveima u krakovima segmentnog zupcanuca.

ZUpCasti segmenti, navrtka sa stalno kruzecim kuglieama i kroj vretena sa navojem smesteni su u livenom kuclstu Vreteno upravljaea uleiisteno je u posebnom kucistu vezanom za kuciste upravljaca, Segmenti zupcanlci ulezisteni su u kuclstu i poklopeu.

Ramena upravljackog mehanizma vezana su pomocu podeSavajucih spona sa polugama na rukaveima toekova

-

IZGRADNJA I UGRADNJA UPRAVLJAtKOG MEHANIZMA (Oper. 1)

Skinuti masku hladnjaka i odvojiti kleme akumulatora Otvoriti poklopae is pod instrument table. Odvojiti elektricne vodove sa instrumenata i prekidaca, Odvojiti sajlu traktometra.

Odvojiti komande gasa i sipku za gasenje motora. Odvrnuti navrtku na tocku upravljaca i tocak pornocu svlakaca svuci sa vretena upravljaca.

Povuci gumenu ogrlicu sa stuba upravliaca, odvojiti je od instrument table.

Odvrnuti zavrtnjeve koji veiu instrument tablu za ram i skin uti instrument tablu.

Razdvojiti ramena upravljaea od upravljackih spona. Odvrnuti cetiri uvrtnja koji vezuju kuciste upravliackoq mehanizma za poklopac menjaca, i skin uti upravljacki mehanizam.

Ugradnju upravljackog mehanizma izvesti obrnutim redom od izgradnje.

RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE UPRAVLJAtKOG MEHANIZMA (Oper. 2)

_'

Prethodna radnja je izgradnja upravljackog mehanizma, oper. 1.

Odvrnuti cep i ispustiti ulje iz kucista upravljackog mehanizma

Skinuti filcanu podlosku i zasntnu kapu. Odvrnuti dvostrani limeni osigurac. Odvrnuti nisku navrtku, skinuti dvostrani limeni osigurac pa odvrnuti navrtku-prsten leiaja i izvaditi 12 kuglica.

Odvrnuti cetiri zavrtke koje veiu kuciste vretena za kuciste upravljackog mehanizma i skinuti kuciste vretena.

Odvrnuti navrtke na ramenima upravljaea, i ramena svucl sa segmenata. Skinuti fileane podloske.

t8tiri svorna zavrtnja sto veiu poklopae i kuctste odvrnuti i skin uti poklopac SI. 12A.2.

Osiguravajuci lim na zavrtkama ispraviti, odvrnuti zavrtke i izvaditi rukavae sa podesavajucim podloskama

.. 12A.2 - Segmentl uprevljKkog m"'enlzme

Izneti iz kucista vreteno sa navrtkom.

Podmazivanje aksijalnog leiaja vretena vrsi se rnascu, na kuclstu vretena ugradena je mazalica Na S1.12A3 je prikazano uleiistenje vretena.

.. 12A. 3 - Allaljelnl l.te.I vret.,. upre".,.

Iz ku6ista upravljaea izneti segmente Sl.l2A 4.

SI. 12A. 4 - Segmentl I wet.no a nevrtlulm

Oprati delove i izvrsiti pregled pohabanosti; pregledati leiisne eaure rukavaca segmenata, aksijalni leiaj vretena i zaptivaee, na kucistu i poklopeu. Prekontrolisati zazor izmedu navrtke i vretena. Ako je zazor povecan zameniti navrtku i vreteno, jer su navrtka i vreteno upareni. Nije dozvoljeno menjati kugliee u navrtki.

3

POGLAVLJE 12

UPRAVLJAGKI MEHANIZAM - MEHANIGKI

Pre rnontaze proveriti zazor navrtke na rukavcima, na segmentu. Zazor treba podesiti tako da navrtka nema aksijalnog zazora i da se rnoze lako okretati na rukavcima (SI. 125A.5). Zazor se podeSava podloSkama; 0,076 mm, 0,127 mm, 0,177 mm i 0,250 mm.

SI. 12A.S - Pod.ievanj. akaljalnog zazora

Odvojiti rukavac sa segmenta, na strani ozljebljenja za rame. Navrtku postaviti na vratilo. U slucaju da kugluce (28 kom.) ispadnu iz zljeba zljeb napuniti rnascu za lezaleve i slofitl kuglice.

Ugraditi segmente. U kuciste uneti vreteno s navrtkom i navrtku pricvrstlti, i osigurati, za segment.

Postaviti kuciste vretena, sa novom, zaptivkom na kuciste upravljackoq mehanizma i cetirl zavrtke sa elasticnirn podloskarna dellmlcno pritegnuti Okretati vreteno dok se prsten lezaja, na vretenu, ne poklopi sa zleoorn u kuclstu. Zljeb napuniti rnascu za lezajeve i postaviti 12 kuglica. Navrtku prsten lezaja pritezati do kraja, da se kuglice pravilno rasporede, pa je otpustiti da se vreteno lako okrece. Postavrti dvostrani limeni oslqurac i nisku navrtku pritegnuti do kraja Osigurati navrtke od odvrtanja. Pritegnuti do kraja cetiri zavrtke na vezi kucista vretena i kucista upravliaca.

Na klin namestiti tocak upravliaca, postaviti podlosku i zatvorenu navrtku pritegnuti do kraja.

Na kuciste upravljaekooq mehanizma postaviti poklopac, sa novom zaptivkom i zavrtnjeve pritegnuti do kraja.

Postaviti filcane podrnetace i ugraditi ramena, sipati ulje.

Uputstvo za kontrolu. Ako tocak upravljaca pri vozn] trese, aprednji most je korektno podesen i pritisak u pneumaticima je propisani, onda je doslo do povecania zazora na segmentima upravljackoq mehanizma. Na SI.12A.6 pokazan je postupak kontrole, pri cernu drugo rame treba da je nepornicno. Ova kontrola se izvodi u polozaju ramena za vozniu traktora u pravcu.

51. 12A.6 - Kontrola zazora u 8egm.ntlma upravljaca

Izmereni zazor treba da je do 1,83 mm. Ako je zazor veci onda je verovatno doslo do ostecnia lezisnih caura rukavaca, u kucistu i u poklopcu.

4

Industrija masina i traktora IMT-540-549 De luxe Radionicki prirucnlk Publikacija br. 019769

-

UPRA VLJACKI MEHANIZAM

HIDROSTATICKI

UPRAVUACKI MEHANIZAM - HIDROSTATICKI

POGLAVLJE 12 - ODELJAK B

SADRZAJ

Strana

OPSTE· .

OPSTI TEHNltKI PODACI. . . . . . . . . . . . . . KONTROLA KOMPONENTI SISTEMA I MOGUel KVAROVI UPUTSTVO ZA LOKACIJU KVARA .

OBRTNI RAZVODNIK . . . .

- RASKLAPANJE . . . .

- KONTROLA ISPRAVNOSTI

- SKLAPANJE

BLOK VENTILA . . . . . . - RASKLAPANJE . . . .

- KONTROLA ISPRAVNOSTI

- SKLAPANJE . . . . . . . . . . . . . .

PUNJENJE SISTEMA ULJEM I ISPUSTANJE VAZOUHA

2 2 2 3 5 5 7 8

10 10 10 10

11

Prvo izdanje, avgust 1986.