P. 1
Fit Skripta Skraceno

Fit Skripta Skraceno

|Views: 1,470|Likes:
Published by Morana Moki

More info:

Published by: Morana Moki on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

FINANCIJSKE INSTITUCIJE – POJAM Financijske institucije su intermedijari na financijskom tržištu, one prikupljaju novčana sredstva, usmjeravju ih u financijske plasnmane

i obavljaju financijske usluge. To su sva ona poduzeca koja sudjeluju u financijskim transakcijama kao financijski posrednici, kao borkeri, dealeri ili investicijski bankari. Novčana sredstva prikupljaju: - primanjem ročnih depozita - uzimanjem kredita - emisijom vrijednosnica - udjela - uplatom članarina - prodajom polica osiguranja Tako prikupljena sredstva plasiraju u obliku kredita, kupnjom vrijednosnica ili ulaganjem u realna dobra. Financijske institucije dijelimo na:

1. depozitne: banke, štedionice, kreditne unije i štedno-kreditne zadruge, stambena 2.

društva, hipotekarne štedionice, poštanske štedionice, blagajne uzajamne pomoći... nedepozitne: državni i privatni mirovinski fondovi, osiguravatelji života i imovine, institucije socijalnog osiguranja, investicijski fondovi, financijske kompanije i konglomerati, državne agencije, investicijske banke, brokeri i dealeri itd.

Financijske se institucije dijele na centralnu banku, banke i nebankovne financijske institucije ili generalnija podjela na depozitne i nedepozitne. Depozitne primaju transakcije na depozitne račune i plasiraju ih kao kredit – to nije i monetarna institucija jer ona i multiplicira depozit. Pojam je vrlo širok i obuhvaća sva ona poduzeća koja sudjeluju u fin transakcijama kao fin posrednici, brokeri, dealeri ili investicijski bankari. Najvažnija fin institucija je banka a ostale fin institucije uobičajeno nazivamo nebankovnim fin inst. One ne primaju depozite i ne odobravaju kredite javnosti istodobno iako su često slične bankama.

DEPOZITNO-KREDITNI KOMPLEKS I NEDEPOZITNE FINANCIJ. INSTITUCIJE Teško je povući granicu između depozitnih i nedepozitnih financijskih institucija jer depozitne ulaze i u investicijsko poslovanje, a nedepozitne ulaze u čisto bankovno poslovanje. U užem smislu, depozitno-kreditni kompleks su banke i štedionice, a karakteristika ima je da simultano primaju depozite i odobravaju kredite. Postoje 4 vrste depozitnih sredstava: sredstva na transakcijskim računima depoziti a vista (po viđenju) oročeni depoziti, depoziti posebnih namjena, a mogu biti: a) vezani uz kredit b) preduvjet za obavljanje određenog posla Depozitne institucije moraju posebnu brigu voditi o likvidnosti s obzirom da imaju funkciju multiplikacije novca. Glavni instrument plasiranja depozita je kredit. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Postoje razne vrste kredita: lombardni, kontokorentni, avalni, akceptni,

1

5. hipotekarni, 6. potrošački, 7. kredit po gospodarskim sektorima. Nedepozitne institucije sve su interesantnije financijske institucije koje se bave financijskim derivatima (fortfaiting, leasing i faktoring tvrtke, institucije koje su izdavači kreditnih kartica, clearing institucije, garantne agencije). Nedepozitne institucije ulaze u čisto bankarsko područje, ali ne smiju kreirati obveze primanjem depozita.

DEFINICIJA I OBJAŠNJENJE BANAKA Banka je najvažnija financijska posrednička institucija. Novčana sredstva banka prikuplja primanjem depozita i plasira ih uglavnom u kredite, baveći se uz to i financijskim uslugama (posredovanje u domaćem i međunarodnom platnom prometu, na fin. tržištima itd.). Na prikupljene depozite banka plaća pasivnu, a na odobrene kredite naplaćuje aktivnu kamatu. Općenito, banka se definira kao financijska institucija koja u pasivi bilance ima depozite koji su po svojoj prirodi novac, a u aktivi uglavnom ima kredite. Banka je ono poduzeće koje dobije odobrenje za rad u skladu s posebnim zakonom o bankama. Hrvatski zakon o bankama određuje banku kao “dioničko društvo čiji je predmet poslovanja primanje novčanih depozita i davanje kredita i drugih plasmana”. 3 temeljna postulata bankovnog poslovanja su likvidnost, sigurnost i rentabilnost, iz kojih se izvodi profitabilnost. a) b) c) d) e) f) g) h) Vrste banaka: centralne banke (emisijske, kontrolne), komercijalne banke (depozitne, kreditne), investicijske banke, razvojne banke (hipotekarna, poljoprivredna, građevinska), poslovne banke, multinacionalne banke i ostale banke (trgovačke, klirinške itd.).

RH nema investicijskih banaka, sve su univerzalnog oblika. Banka je financijska institucija koja je od HNB dobila odobrenje za rad i koja je osnovana kao dioničko društvo u RH.Riječ banka i njenu izvedenicu može koristiti samo tvrtka koja je dobila odobrenje od HNB.Banka obavlja usluge, prima depozite, odobrava kredite u svoje ime i za svoj račun te izdaje elektronski novac. Kredit, depozit i električni novac su bankovna usluga, osim njih banka može obavljati i financijske usluge:  izdavanje garancije i jamstva  factoring  leasing  terminski ugovori i opcije  platni promet... Dio zakona o bankama regulira Zakon o trgovačkim društvima.

KOMERCIJALNE I RAZVOJNE BANKE Komercijalne banke su banke kratkoročnog financiranja tekuće proizvodnje i prometa. Prikupljaju depozite koji su depozitni novac pa kroz kreditnu aktivnost umnožavaju novac, zbog čega su pod čvrstim nadzorom središnje banke. U izvorima sredstava najviše imaju kratkoročne depozite, sredstva na računima plaćanja, kratkoročne vrijednosnice i pozajmice, a odobravaju kratkoročne kredite za financiranje tekuće proizvodnje i obrta, trgovine, potrošačko kreditiranje. Nosioci su domaćeg i međunarodnog platnog prometa, a sudjeluju i u financiranju međunarodne razmjene.

2

kreditima međunarodnih razvojnih institucija. da bi se pokrio dug Privredne banke. boljeg poreznog tretmana. Multibankovna holding grupa nastaje kada jedna banka ili nebankovna tvrtka posjeduje više banaka i nebankovnih financijskih institucija. KUPOVNI ili BANKOVNI SINDIKAT je grupa investicijskih banaka koja prema sporazumu upisnika kupuje novo izdanje vrijednosnica velike vrijednosti od emitenta s ciljem raspodjele investitorima na primarnom financijskom tržištu. PBZ – podružnica Krapina. Ciljevi konzorcija mogu biti kratkoročni (npr. Za trajanja konzorcija banke zadržavaju pravnu samostalnost. podružnica ili subsidijarija. Ove banke sredstva pribavljaju oročavanjem depozita. bankovni konzorcij. obavljaju samo jedan od tih 3 . međunarodne pomoći. a često raspolažu i sredstvima javnog sektora. lakšeg obavljanja međunarodnog poslovanja. NEBANKOVNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE Nebankovne financijske institucije se razlikuju od banaka po tome što ne obavljaju depozitno-kreditne poslove kao svoju osnovnu djelatnost.Razvojne banke su banke dugoročnog kreditiranja privrednog razvoja. multibankovni. Jednobankovni holding nastaje kada banka “majka” kontrolira jednu banku i više nebankovnih financijskih podružnica. MULTINACIONALNA BANKA je ona koja obavlja sve bankovne poslove. a banka koju kupuju naziva se banka “kćer”. Prikupljaju dugoročno slobodna sredstva štednje – akumulacije i dugoročnim ih kreditima usmjeravaju poduzetnicima za ulaganja u osnovna sredstva i kapitalnu izgradnju. Npr. a konzorcijem rukovodi “vršna” banka koja se naziva gestor. Profit zarađuje na razlici tečajeva i na razlici cijena na pojedinim financijskim tržištima. razvojnih fondova države. BANKOVNI KONZORCIJ je ugovorno povezivanje banaka koje dolazi slobodnom voljom banaka radi određenog posla kojeg nisu u stanju obaviti pojedinačno (kreditiranje nekog investicijskog projekta). odobravanje kredita) ili trajni (održavanje likvidnosti). BANKOVNI HOLDING je oblik okrupnjavanja banaka u kojem jedna banka kupuje udjel u drugoj banci. U internacionalnom je vlasništvu i posluje na međunarodnom tržištu. Cilj preuzimanja je kontrola porezne politike i to preko organizacije i top managementa. uzimanjem dugoročnih kredita. zbog lakšeg obavljanja poslova. izbjegavanja zakonskih propisa i sl. Banka kćer zadržava pravnu samostalnost. štedne depozitne institucije). emisijom obveznica na nacionalnom i međunarodnom tržištu kapitala. Banke udružuju samo dio svog poslovanja. sve banke su ušle u konzorcij koji se zvao Udružena banka RH i sve su morale davati dio svojih depozita. posebne državne banke. Dubrovnik) i 2. regionalne ili međunarodne banke. Oblici okrupnjavanja banaka su: bankovni holding. Ona koja kupuje udjel naziva se banka “majka” ili “vršna” banka. OBLICI OKRUPNJAVANJA BANAKA Do udruživanja banaka dolazi zbog ostvarivanja više profitabilnosti. formiranjem i disponiranjem sredstvima investicijskih fondova. mulitnacionalna banka i kupovni ili bankovni sindikat. privatne poslovne banke. Holding može biti: 1. jednobankovni (npr. obavljaju ih za ograničeni segment tržišta (kao npr. emisijom dionica i formiranjem vlastitog trajnog kapitala. Razvojne banke mogu biti specijalizirane.

te one moraju izdvajati obveznu rezervu. U aktivi su najčešće stambeni i osobni krediti. grada. godine u većini zemalja mogu uzajmljivati od središnje banke. štednokreditne zadruge. četvrti. blagajne uzajamne pomoći). 7. raznovrsni fondovi. a danas šire strukturu svojih komitenata pretvarajući se u kapitalske organizacije koje svojim dioničarima dijele dividendu. c) udjelni računi i d) štedni planovi. Izvori sredstava su: a) imovinsko štedni računi. financijske kompanije. Krediti su osigurani hipotekom. ŠTEDNE DEPOZITNE INSTITUCIJE Jedan od tradicionalnih oblika ulaganja stanovništva je i ulaganje kod raznovrsnih depozitnih štednih institucija. već je korist članova u višim kamatama na štednju i nižim na kredite.poslova (kao npr. Sredstva prikupljaju štednim ulozima. odobravaju kredite) ili naprosto nisu odgovarajućim zakonima uvrštene u skupinu institucija koje se mogu nazivati bankama. Zbog zaštite malih štediša pod kontrolom su države. Udružuju se u sustave → sustavi štedionica su moćni financijski posrednici. 3. tekućim i žiro računima. 10. ugovorne štedne institucije (osiguravatelji života i imovine. na načelu uzajamnosti. 2. Nakon 1980. Svojevrsne su blagajne uzajamne pomoći kakve postoje i kod nas u pojedinim poduzećima i institucijama. Osnivaju se na kapitalskoj osnovi i sudionici su financijskog tržišta. Računi štednje u njima nazivaju se udjelni računi na temelju kojih se stječe pravo upravljanja. državni i privatni mirovinski fondovi). investicijske banke. kredittne zadruge. Centralna banka kontrolira štedionice. stambena društva. Najčešće su stambene štedno kreditne zadruge. razvojne stambene) itd. brokeri i dealeri. Depoziti su im do određenih limita osigurani kod posebnih državnih institucija. pozajmicama i emisijom vrijednosnica. radnici tvornice. Najvažnije nebankovne institucije su: 1. ali su isto tako dužne i izdvajati obveznu rezervu. u prvo vrijeme unutar određenih zajednica ili prema djelatnosti članova. Temelje se na principu uzajamnosti i međusobne pomoći. investicijski fondovi. ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE osnivaju se radi dodjele kredita članicama zadruge. 4 . 8. Osnivaju se na lokalnoj razini. Štedne depozitne institucije nadziru isti organi kao i banke. U njih se udružuju stanovnici nekog sela. b) depoziti po štednim. štedne depozitne institucije (štedionice. štedne banke. državne agencije (poljoprivredne. Odobravaju kredite samo članovima.štedno-kreditne zadruge. 4. sve do financiranja izvoza. Kao zadruge se najčešće registriraju poduzeća koja se bave financijskim posredovanjem. Odobravaju uglavnom potrošačke. Neuposlene viškove ulažu u različite plasmane. 5. ali ne dijele dividendu. faktoring i leasing institucije. kreditna udruženja. fortfaiting. ŠTEDIONICE se javljaju prije 200 godina. 6. studenti sveučilišta i dr. Nisu sudionici financijskog tržišta. U štedne depozitne institucije ubrajamo: štedionice. Kod nas su marginalizirani (moraju se reorganizirati u poslovne banke). 9. stambene i osobne kredite građanima članovima. poštanske štedionice. U pravilu uživaju porezne olakšice i neprofitne su institucije. KREDITNE ZADRUGE su manje štedne institucije u vlasništvu članova štediša. a negdje i osigurati depozite.

Prvi fond nastao je 1875. Najznačajniji kreditori države i privrede. zbog čega se i osnivaju.) kod napuštanja poduzeća zadržavaju pravo na uplaćeni iznos. putničkim čekovima i ulažu u likvidne državne vrijednosnice. Podjele: 5 . Mirovinskim fondovima upravljaju ili banke ili financijske kompanije. Kod američkih mirovinskih fondova postoje dvije značajke: 1. financiraju i farmerske objekte i industriju. STAMBENA DRUŠTVA (BUILDING SOCIETES) Stambena društva imaju osobine štedno-kreditne institucije. Osim odobravanja stambenih kredita članovima. Likvidnost im nije problem jer mogu precizno predvidjeti budući priljev. ali i fonda zajedničkog investiranja. već se prikupljena sredstva usmjeravaju u programe komunalne infrastrukture na području gdje je štednja prikupljena. b) štednim depozitima. U zadnje vrijeme gube na značenju. c) posebnim planovima s poreznim olakšicama. godine) omogućila osnivanje “stambenih štedionica” koje bi uz predviđenu državnu potporu trebale ispunjavati one ciljeve koje su u nekim zemljeme u prošlosti uspješno ostvarivala stambena društva. Ulažu sredstva da bi svojim članovima kad odu u mirovinu povečali prihode.) mogu svoja sredstva prenijeti na drugu osobu. Mirovinski fondovi su neprofitne institucije što znači da stečenim prihodima povećavaju uplate.American Express Company. (SAD) na željeznici . Pod nadzorom su države koja im povremeno daje i financijsku potporu. Uspjeh im se temeljio na raširenosti i dostupnosti poštanskih šaltera. sigurnosti za malog štedišu i čekovnom platnom prometu za široki krug građana. 2. UGOVORNE ŠTEDNE INSTITUCIJE (Mirovinski fondovi i osiguravatelji) MIROVINSKI FONDOVI su institucionalni investitori.POŠTANSKE ŠTEDIONICE u pravilu ne kreditiraju svoje članove. Sredstva prikupljaju: a) raznovrsnim štednim planovima namijenjenim fizičkim osobama – običnim i posebnim udjelnim računima. Tvrtke ulaganjem u njih izbjegavaju porezna ograničenja i ograničenja u isplačivanju nadnica. ulaze u poslovanje s kreditnim karticama. vrsta ugovorne štedne organizacije. d) emisijama certifikata o depozitu namijenjenih poduzećima e) pozajmicama većih iznosa na financijskom tržištu. Danas se preko njih građanima plasiraju i različite državne zadužnice. Uživaju porezne olakšice. hipotekarne banke. Primarna ulaganja mirovinskih fondova su: a) dugoročne korporacijske obveznice b) sigurne obične dionice c) dugoročne hipoteke d) depoziti kod banaka. neprofitne organizacije. RH je Zakonom o fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države i Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (1997. Prikupljaju kratkoročne oblike osobne štednje i plasiraju ih u dugoročne stambene kredite osigurane hipotekom. U RH ne postoji kao posebna štedna institucija. Pribavljaju sredstva iz doprinosa članova za vrijeme radnog vijeka u zamjenu za obećanja isplate mjesečne mirovine po odlasku u mirovinu.

Investicijske banke su financijski specijalisti koji pomažu emitentima vrijednosnica pri njihovoj emisiji i rasprodaji na primarnom financijskom tržištu. Jedino je slobodno ulaganje u 100%-tnom iznosu u državne vrijednosne papire. opcija.) funded i unfunded. na trž. Osnovna svrha osiguravatelja je disperzija velikih i kumuliranih rizika. omogućeno je strancima slobodno otvaranje osiguravajućih kuća u RH.) privatni i državni-privatni se javljaju u indust.. trg.. Investicijske banke obavljaju 6 poslova: 1. Sva ova ulaganja su jako restriktivna (samo 20% premije mogu ulagati u zajmove). U RH djeluje 25 društava za osiguranje i reosiguranje i sva su dionička. U slučaju bolesti.. životna i imovinska 2. dobrovoljna. policiji. što ovisi o opsegu zdravstvenog osiguranja. fondovima može upravljati jedan ili više managera. otkup cjelokupne emisije. Kao man. Osiguravatelji imaju 3 velika značenja: a) gospodarsko b) socijalno c) psihološko. U BDP-u sudjeluju sa 3 %. a 12 društva manje od 1%). učlanjenih u fond i njima najčešće upravljaju banke. granska osiguranja – gdje se opasnosti uključuju u jednu grupu ili granu Osiguravatelji po zakonu mogu ulagati: odobravati zajmove pravnim i fizičkim osobama ulagati u vrijednosne papire ulagati u zemljišta i građevinske objekte ulagati u depozite banaka. a unfunded stječu sred. iz obveznih doprinosa zapo. gro njih su mala osiguravajuća društva (15 društva ima udjel u ukupnoj premiji manji od 3%. mali rizik). Osiguravatelji također akumuliraju sredstva za razvoj gospodarstva. a) b) c) d) Policom osiguranja života osiguravateljna tvrtka obećava platiti određenu odštetu korisnicima u slućaju osiguranikove smrti ili samom osiguraniku iznos osiguranja ako doživi dospijeće police. osiguravatelj nadoknađuje troškove bolničkog liječenja i slične troškove. se najčešće javljaju trust departamenti posl. banaka ili osig. mir. g. Uplaćuju ga obično tvrtke za svoje zaposlene. INVESTICIJSKE BANKE I INVESTICIJSKO BANKARSTVO 1933. Najčešće ulažu u dugor. odvojene su investicijska i komercijalna banka. OSIGURAVATELJI ŽIVOTA I IMOVINE prikupljaju sredstva dugoročnim ugovornim aranžmanima i plasiraju ih na tržištu kapitala. pri čemu banka preuzima rizik 2. ali ga mogu uplaćivati i pojedinci. fondovi Mirov.funded stječu sredstva dobrovoljnim doprin.. a državni u vojsci. 10 društava pokriva 90 % osiguravateljskog tržišta od čega Croatia osiguranje 50 %. upravi itd. 2. Zdravstveno osiguranje omogućava nadoknadu ekonomskog gubitka zbog rizika gubitka zdravlja. individualna i socijalna 3. Osiguravajuće društvo mogu otvoriti fizičke i pravne osobe s tim da nijedna ne može imati više od 15 % dionica. Imovinski cenzus za osnivanje tvrtke je 15 mil kn za životna osiguranja. Zakonom iz 1999. i uslugama. Oko 25 % portfelja ulažu u dionice na hipotekarnom trž. i najčešće su to drž. a 6 mil kn za neživotna (pojedinačno).1. U RH ima 27 osiguravajućih društva. rasprodaja emisije preko dealera 6 . obvezna. Postoje 3 vrste osiguranja: 1. korporacijske i državne obveznice (mali prinosi. društva.

Banke osnivaju financijske kompanije da bi ulazile u nebankovne financijske poslove koji su im obično zabranjeni ili ogrničeni.g. Posluju sa širokom javnošću. hipotekarni brokeri. Financijske kompanije ne uzimaju depozite od široke javnosti. kreditnih kartica. kao npr. U RH ne postoji niti jedna investicijska banka. Ti sektori obavljaju ovih 6 poslova. Taj proces je počeo 1975. Dealeri nastupaju kao principali. i prva banka koja je stvorila nukleus bila je Privredna banka – formiran je odjel za trgovanje vrijednosnim papirima. Najveći dio sredstava potrebnih za poslovanje brokera i dealera osigurava se kreditima od banaka i sredstvima klijenata na posebnim računima koja se koriste za kupnju vrijednosnica. fuzije i druge operacije imovinsko-financijskog restrukturiranja 6. Osim brokera vrijednosnica postoje i specijalizirani brokeri za određena tržišta. akvizicije ili stjecanje kontrole nad drugim poduzećem. financiranje vlastite proizvodnje ili zarada na financijskim transakcijama. Tako pribavljene izvore plasiraju “na malo” u obliku kredita stanovništvu i poduzećima. već sredstva pribavljaju “na veliko” emisijama komercijalnih papira i dugoročnih obveznica (3/4 izvora). Sve više preuzimaju i poslove leasinga. nema primarnog novca. financiranja obnove kuća i sl. Velike korporacije osnivaju financijske kompanije da bi ušle u financijske poslove. Investicijska banka nije depozitna institucija. Pri tom su 7 . u kontaktu su s većinom sudionika tržišta. već sa klijentom ugovaraju fiksni iznos naknade. Motiv osnivanja im je financiranje prodaje proizvoda korporacije (osnivača) kreditiranjem kupaca. Obično ne posluju uz proviziju. savjetovanje emitenta i investitora (kupca) o mogućnostima prodaje emisije 4. Posluju na veliko i specijaliziraju se za manji broj vrijednosnica ili usluga. mešetari koji pružaju tržišnu uslugu ne preuzimajući rizike.3. Brokeri su posrednici između kupaca i prodavača koji posluju za njihov račun i naplaćuju posredovanje u obliku provizija – naknada. ali sve naše banke imaju sektore za investicijsko bankarstvo. bave se savjetovanjem i strukturiranjem portfelja svojih klijenata. FINANCIJSKE KOMPANIJE Financijske kompanije osnivaju velike proizvođačke i trgovačke korporacije. ima posredničku ulogu. za razliku od ostalih brokera. usluge klijentima na sekundarnom tržištu 5. banke. klijentima pružaju uži obujam usluga i uz znatno nižu cijenu od uobičajene. Brokeri su tržišni posrednici. Tvrtke za potpunu brokersku uslugu posluju sa širokim krugom investitora. Diskontni brokeri su brokerske kuće američkog financijskog tržišta koje. ne obavlja multiplikaciju depozita. očekujući dobit i preuzimajući rizike promjena cijena i kamatnih stopa. uzimanjem kredita od banaka i emisijom dionica. ali i sa dealerima. BROKERI I DEALERI Brokeri i dealeri su specijalisti za prodaju i kupnju vrijednosnica na sekundarnim financijskim tržištima. operacije za vlastiti račun. osiguravateljna društva i druge financijske institucije. kupujući i prodajući vrijednosnice za vlastiti račun. Glavni im je zadatak da kao specijalisti osiguraju kratkoročne i srednjeročne kredite potrošnji i poduzećima.

Usporavajući čimbenici mogli bi biti plitkoća. Kroz financijske kompanije. Neki fondovi ulažu u opće dionice. Investicijski fondovi nove su financijske institucije u hrvatskom financijskom sustavu i od njih se očekuje brz i uspješan razvoj. pravima članova. b) smanjuju prometne troškove transakcija na veliko. Financijske kompanije često se nazivaju korporacijskim bankama. Novčana su sredstva članova udjeli u fondu pa članovi ulaganjem stječu udjelne certifikate. Potrošačke financijske kompanije izravno odobravaju kredite potrošačima uglavnom za kupnju robe. osiguravajuća društva. 8 .o.o. koja se osnivaju kao d. Udjeli se razlikuju od dionica jer daju pravo na dobit iz plasmana fonda. Vrste financijskih kompanija su: 1. ali manjim dijelom i poduzeća i financijskih institucija – i plasiraju ih u dugoročne. Osnovna podjela razlikuje otvorene i zatvorene fondove. kućnim banakma. poduzeća odvijaju financiranje od proizvodnje ili prodaje. u mogućnostima da u fond ukomponira vrijednosnice koje sam posjeduje. motivima ulaganja. ali ostvaruju njezine interese. Pojedinačnom investitoru fondovi pružaju mogućnost: a) širenja portfelja i izbjegavanja rizika. ili d. Fondova ima više vrsta. 3. neki nose fiksni prihod i sl. registrirani kao tvrtke. Takve kompanije obično su vlasništvo zainteresiranih proizvođača ili trgovaca. Najčvršća interesna veza uspostavlja se internim ugovorima korporacija i internih financijskih podružnica koje financiraju veleprodaju i otkupljuju potraživanja korporacija. FONDOVI ZAJEDNIČKOG INVESTIRANJA . naknadama organizatoru. Prodajne financijske kompanije financiraju kupce uglavnom otkupom kreditnih ugovora od maloprodaje ili dealera koji prodaju proizvode tvrtke osnivača.financijske kompanije odvojene od poslovanja korporacije koja ih osniva. Investicijske fondove mogu osnivati i njima upravljati samo posebna društva za upravljanje fondovima. Interes organizatora fonda je u naknadama koje ubire. ali ne daju pravo upravljanja ili je to pravo ograničeno. osnovnoj strukturi ulaganja. nerazvijenost i netransparentnost sekundarnog tržišta. u vezivanju depozita kod sebe i sl. ali obavljaju i one profitabilne financijske poslove koje inače ne bi obavljala kao proizvođačka poduzeća. Razlikuju se po pravnom statusu. banke i investicijske kuće. a u nas bi im odgovarao naziv interne banke. organizaciji. c) osiguravaju likvidnost i odgovorno profesionalno upravljanje d) omogućavaju porezne olakšice. neki strukturiraju portfelj kombinirajući dionice i obveznice. Osnivači fonda preuzimaju na sebe profesionalno upravljanje. Poslovne financijske kompanije financiraju posebne potrebe poduzeća kao npr. nekad i kratkoročne financijske instrumente. 2. metodama kupnje i prodaje udjela.INVESTICIJSKI FONDOVI Fondovi zajedničkog investiranja su institucionalni investitori. Odobrenje za osnivanje fonda mora dati Komisija za vrijednosne papire. a mogu biti i u vlasništvu banaka.d. leasing ili kupnju potraživanja uz diskont – faktoringom. koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti (individualnih investitora). osiguravaju novčani kapital za vlastite potrebe.

Britaniji 1868. tim dionicama se trguje na sekundarnom tržištu.. Zadaci društva za upravljanje investicijskim fondom: 1.) trošak revizora: u stvarnoj visini Naknada za upravljanje fondom je izuzeta od poreza.2 % od imovine fonda godišnje.) pravo sudjelovanja u dobiti 9 . OTVORENI I ZATVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI Zatvoreni fondovi – kod osnivanja fond izdaje dionice. Osnivači su društva za upravljanje fondom koja su u Americi poduzeća kćeri investicijskih banaka. Do sada su u RH osnovani samo Hrvatski domovinski fond i Proinvest fond Kaptol banke Zagreb. prikupljaju od malih ulagača i plasiraju u razl. a u Europi univerzalne banke i osiguravajuća društva.) izdavanje udjela i reotkup emitiranih udjela 3.smanjivanje rizika 4.) ugovor s depozitnom bankom (skrbnikom) 3. ne izdaje dodatne dionice i ne otkupljuje vlastite dionice na zahtjev ulagača.) trošak depozitne banke: 0.) troškovi društva: naplaćuje naknadu za upravljanje fondom (0.) investicijska analiza i politika 2.mali investitori su u njima prepoznali diverzifikaciju portfelja 3. a zna se popeti i do 5 %) 2. a posredni je vlasnik VP u koji ulaže fond. Dionica donosi vlasniku 2 prava: 1. instrumente da bi ostvarilli dva cilja: efikasnost upravljanja i diverzifikaciju portfelja. Najznačajniji igrači na financijskom tržištu.) osiguranje isplate dividendi Vlasnik društva zove se skrbnik fonda i skrbnik fonda ima slijedeće zadatke: 1.) vlasničko pravo 2. fin.Temeljni kapital društva mora iznositi 1 milijun kuna kod otvorenog fonda. postaje neposredni njegov vlasnik.) dnevno izračunavanje cijena udjela 3.) trošak tiskanja: u stvarnoj visini 5.) čuvanje imovine fonda 2.smanjivanje transportnih troškova 6. Ulagač koji kupuje udio u fondu. njihov kapital iznosi oko 8000 mlrd $.) trošak stjecanja i prodaje fondova: brokerske provizije naplaćuju se u stvarnoj visini 4. a kod zatvorenog 4 milijuna kuna.) statut 2.štediše su u njima prepoznali osiguranje štednje za starost 2.) zahtjev za odobrenje osnivanja 4. investitori koji sred. Dokumenti za izdavanje licence su: 1.nepoznavanje tržišta 5.porezne olakšice Oni su instit.3 % od imovine fonda godišnje 3. porezi se ne plaćaju na prihode dobivene investiranjem u fond. Javljaju se u V. Razlozi ekspandiranja investicijskih fondova: 1.) dokument o udjelu Svaki fond ima troškove: 1. a u SADu 1924. njihov rast je progresivan.) nadzor nad politikom društva Komisija za VP daje licencu za osnivanje fonda.

Da bi dala kredit zajmoprimcu traži ispunjenje dva uvjeta: a) zajmoprimac mora osigurati 15% sredstava od izvoznog posla. i b) od zajmoprimca za preostalih 85% traži pokriće u mjenici ili promesi. nastali su u procesu privatizacije. Kamatna stopa na njene kredite je 1% manja od kamate komercijalnih banaka. HABOR je Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Osim osiguranja. a rad im se svodi na prodaju te imovine jer je to nelikvidni portfelj i kupnju inozemnih i domaćih VP. udjel daje vlasniku samo pravo sudjelovanja u dobiti. sredstava) EXIM banka provodi financijsku politiku na području izvoza i uvoza. Uobičajena konstrukcija kod financiranja izvoznog posla: 15% financira kupac.7 %. godine su imale preko 1600 mlrd. 20 % komercijalna banka. emisija obveznica. sekuritizacijom. financijske institucije s potporom države bave se kreditima. odobreni krediti i dati depoziti) – obveze fonda NAV = VP × cijena + ostala aktiva – obveze fonda Povijesno gledano. 10 . PIFovi su do danas prodali oko 50 % nelikvidnog portfelja. Sredstva joj osigurava država. DRŽAVNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE Državne financijske institucije preuzimaju financiranje sektora ili grana koje su od interesa za državu. PBZ invest (2 fonda). izvoz. imovinu su stekli dobivanjem udjela u poduzećima. garancijama. a kod ZB 6 – 7. To su: stambena izgradnja. izvoz. pozajmice na eurotržištu. a mirovinski fondovi do 15 % svoje imovine. Osigurava izvozne kredite na rok od 181 dan do 5 godina. središnja banka. 2. izvozne financijske institucije i osiguravatelji: a)državne institucije (EXIM banka-SAD. spreman je u svakom trenutku prodati ili otkupiti svoje udjele po tržišnoj cijeni. cijena udjela: NAV ÷ broj udjela. Ti sektori ne nailaze na potporu privatnog kapitala. 65% EXIM banka. 1. U RH su najznačajniji zatvoreni fondovi PIFovi (Privatizacijski investicijski fondovi). Erste invest i TT invest. poslova)  Izvori sredstava su proračun.Vrijednost zatvorenih investicijskih fondova se računa dnevno: NAV (neto vrijednost imovine) = ukupan broj VP u portfelju × tržišna cijena tih papira + ostala aktiva (novac na računima. KfW-Njemačka) b) privatne institucije u vlasništvu banaka (AKA-Njemačka) c) javno-privatna udruženja (Francuska. kreditira inokupce. vlade). domaće izvoznike.5 %. U otvorenim sustavima osim državnih sredstava privlače se i sredstva iz privatnih izvora. stipendije studenata. otkupom potraživanja i emisijom obveznica. Prinos hrvatskih otvorenih investicijskih fondova kod PBZ se kreće 12 – 15. Fondovi koji su usmjereni isključivo na ulaganje u domaće VP nemaju budućnosti. poljoprivreda. Otvoreni fond – prilikom osnivanja on ne izdaje dionice nego udjele. Svrha ovih institucija je da se ovi sektori ne financiraju isključivo iz proračunskih sredstava već da se pokuša uključiti i privatni kapital. Otvoreni investicijski fondovi su ZB invest (ima 4 fonda). vrijednost zatvorenih investicijskih fondova na sekundarnom tržištu je 5 do 20 % manja nego po formuli. Izvori financiranja u zatvorenima sustavima su: a) proračunska sredstva b) selektivni krediti centralne banke c) doprinosi poduzeća. Najzačajnije su u SAD-u GSE (1996. refinancira izvozna potraživanja. Kreditira zajmoprimce izvan SAD-a (poduzeća. pozajmice od poslovnih banaka. Tu je prednost PIFova jer oni imaju mogućnost ulaganja na stranom tržištu neograničeno.HERMES-Njemačka →osigur.

a koncem 90-ih 25%. KONKURENCIJA BANAKA I NEBANKOVNIH INSTITUCIJA Od 70-ih godina. kakve nastoje postati i sve druge financijske institucije. Uloga financijskog tržišta je: 1.. novca.     limitirala visina kamatnih stopa banka ovako rigidnom definicijom svojih poslova nije mogla zadovoljiti sve zahtjeve svojih komitenata i zahtjeve tržišta → banke se počinju okretati novim financijskim proizvodima Taj trend rezultira da je u SAD-u 1946. devizno tržište. f) futures tržišta. samo 19. zbog regulacije su u nepovoljnijem položaju → bankama se administrativnim mjerama 2.AKA je privatna kompanija sa ograničenom odgovornošću. u strukturi 300 najvećih financijskih institucija banke su činile 41%. tržišta vlasničkih udjela na kojima se trguje dionicama i od njih izvedenim oblicima. 1990. Takav trend smanjenja udjela banaka u financijskim tržištima prati trend nestajanja banaka s financijskog tržišta (zatvaranje). Izvori sredstava: 70% osiguravaju osnivači. Financira privatne kredite s rokom dužim od jedne godine. 2. Na tom su području dva velika konkurenta: a) mirovinski fondovi b) osiguravatelji života i imovine. FINANCIJSKA TRŽIŠTA – ULOGA I FUNKCIJE Financijska tržišta čine osobe. a početkom 90-ih 27%. a 30% pribavlja reeskontom mjenica kod centralne banke. nekamatonosno) 11 . b) obveznica.. financijski instrumenti. g) potraživanja po kreditnim karticama. Vlasnici su 28 njemačkih banaka. kapitala i deviza i određuju cijene po kojima se ta razmjena obavlja. U Francuskoj 1960. Traži 10 – 15% sudjelovanja kupca u poslu. 1975. tržište novca i kratkoročnih vrijednosnih papira. rastresanje imovine – imovinsko financijsko restrukturiranje (financijsko tržište omogućuje da iz svoje aktive i pasive izbacimo sve rizično. pojava novih konkurenata (direktnog tržište i financijskih posrednika) dovodi do despecijalizacije banaka i njihovog preoblikovanja ne samo u univerzalne banke već i u financijske institucije “potpune usluge”. c) Razlozi despecijalizacije banaka su: 1. g. d) kredita. Financijska tržišta dijelimo na: 1. Osnovna djelatnost je financiranje izvoza kapitalnih dobara. i) izvozna potraživanja. Posebno forsira kredite izravno inozemnim kupcima. tržišni udjel banaka bio 57%. h) leasing. je udjel aktive banaka u ukupnoj iznosio 60%. e) opcija. tj. Najčešća podjela financijskih tržišta je na: 1. U praksi postoji niz tržišta: a) tržišta dionica. c) državnih vrijednosnih papira. g. g. kreditna tržišta na kojima se trguje zadužnicama i kreditima 2.6%. tržište kapitala. g. 3. tokovi i tehnike koji na posebnim mjestima ili u uređenim sustavima trgovanja omogućuju razmjenu novčanih viškova i manjkova.

Institucionalni investitori obuhvaćaju institucije koji kupunu najveći dio vrijednosnica na tržištu. vrednovanje sudionika tržišta Tržišta su mjesta. instrumenti. a to je temeljna razlika štediše od investitora. Za razliku od individualnih investitora disperziraju rizik i to tako da formiraju različitu strukturu ulaganja. državi. Novom emisijom dionica povećava se kapital izdavatelja. Depoziti se pretvaraju u depozite a vista i nose kamatu. INVESTITORI. kreditnih kartica itd. kredita. mijenjanje oblika imovine prema prinosima 7. brisanje granica između likvidnih i nelikvidnih sredstava (blagajnički zapis se može trenutno pretvoriti u gotovinu na Zapadu. dezinvestiranje odnosno bijeg iz određenih plasmana 6. Izdavanjem vrijednosnica i 12 .2. b) mirovinski fondovi. tokovi i osobe. smatraju se invest. u koje se udružuju individualni investitori – pojedinci i kućanstva.) usklađivanje ročne transformacije 5. fondovi i ugovorne štedne organiz. poduzećima) 4. d) zaklade. U užem smislu instit. tržište obveznica.) prema instrumentima na tržište dionica. invest. INSTITUCIONALNI I INDIVIDUALNI INVESTITORI Štediše svoja sredstva ulažu najčešće u obliku depoozita. opcija.) disperzija rizika 4. Institucionalni investitor kupuje najveći dio vrijednosnih papira na financijskom tržištu.) rastresanje imovine 2.) brisanje granice između likvidnosti i nelikvidnih instrumenata 3. Institucionalni investitori mogu imati različite organizacijske oblike. Činom ulaganja oni ne biraju plasman svojih sredstava. Služe razmjeni financijskih viškova i manjkova i određivanje cijene po kojoj se ta razmjena obavlja. PRIMARNO FINANCIJSKO TRŽIŠTE Primarno (emisijsko) tržište je ono na kojem se prodaju nova izdanja vrijednosnica. a novom emisijom obveznica uzajmljuju se dodatna dugoročna novčana sredstva. 3. to mogu biti: a) banke. tehnike. kod nas za 93 dana) 3. a veličinom utječu na cijene i uvjete na tržištu.) dezinvestiranje vrednovanje sudionika na tržištu ŠTEDIŠE. disperzija rizika kroz strukturiranje portfelja (krediti stanovništvu. prilagođavanje ročnosti izvora i plasmana (mora posojati ročna usklađenost između kratkoročne aktive i pasive i dugoročne aktive i pasive) 5.) na primarno i sekundarno tržište kapitala koje u sebi uključuje hipotekarno. c) osiguravatelji. i onda te male unite zajednički plasiraju na tržište kao “pool”. novčano i devizno tržište 2. Prodajom emisije vrijednosnica prikuplja se nova novčana štednja ili trenutno nezaposleni novac. Podjele: 1. e) sindikalni fondovi i f) trust institucije → one prikupljaju udjele i štednju od velikog broja malih investitora.) Na tržište koje se bavi kreditnim instrumentima i tržišta vlasničkih udjela Financijska tržišta imaju slijedeće funkcije: 1.

BURZA VRIJEDNOSNICA Burza vrijednosnica je organizirano i centralizirano fizičko mjesto trgovanja dionicama i obveznicama na kojem članovi burze trguju prema specifičnom skupu pravila i regulacije i to kao posrednici (brokeri) ili za vlastiti račun (dealeri. na OTC tržištu.njihovom rasprodajom završava život toga instrumenta na primarnom tržištu. analiza tržišta. 3. Tvrtka mora podnositi godišnja i periodična izvješća. minimalni broj vlasnika po 100 dionica i sl. SEKUNDARNO FINANCIJSKO TRŽIŠTE Na sekundarnom financijskom tržištu se odvija stalna kupoprodaja već emitiranih vrijednosnih papira koji su u ruke investitora došli prethodnom rasprodajom na primarnom tržištu. neto-aktiva. Bonitet je izraz koji sintetički izražava vrijednost. 2. Organizacijska struktura je organizirana kao udruženje članova. Transakcije se obavljaju najčešće u bankama. vrste i cijene vrijednosnih papira. minimalne tržišne vrijednosti. pouzdanost. distribucija. 7. određivanje uspjeha emisije. 6. Sve poslove za poduzeće na primarnom tržištu obavljaju investicijske banke: 1. odnosno vrijednosnice se prodaju prije njihovog dospijeća. registracija emisije. 5. Zato se ovo tržište zove i transakcijsko tržište. a emisiju prodaju na sekundarnom tržištu. Velike investicijske banke najčešće otkupljuju emisiju i tako preuzimaju rizik. 1. Pri tome se na burzi najviše trguje običnim 13 . raspisivanje poziva na upis. a emitentima pri utvrđivanju tržišne pozicije. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za uvrštenje: godišnja dobit. organizirati skupove dioničara i iznositi u javnost financijske informacije. Trguje se samo listiranim – uvrštenim vrijednosnicama. na burzama. broj krupnih dioničara. broj dionica ponuđenih javnosti. ili tržište “druge ruke”. poslovnu i kreditnu sposobnost. 4. 2. 3. Funkcija sekundarnog financijskog tržišta je održavanje likvidnosti sudionika i oslobađanje novčanih sredstava za plasmane. Sekundarno tržište je posebno organizacijski i pravno regulirano da bi se zaštitili sudionici. i “iz ruke u ruku”. 4. Ocjene o bonitetu i rejtingu emitenta služe investitorima pri ocjeni rizika. a time i cijene vrijednosnice na emisijskom tržištu. Posebno značenje na primarnom tržištu imaju informacije: a) bonitetu emitenta vrijednosnica i b) rejtingu tvrtke. Najveći promet na sekundarnom tržištu ostvaruje se preko burzovnog tržišta. traderi). Tu se mijenjaju vlasnici već emitiranih vrijednosnica. 6. ocjena. 5. a sve ostale prodaje odvijat će se na sekundarnom tržištu.

Svaka kupovina na tržištu trenutno mijenja odnos ponude i potražnje. Varaždinsko trž. osiguravatelji. To je dealersko tržište. stopa 6.) nalog za prodaju ili kupnju određenog lota – lot ima 100 dionica 7. Posao se zaključuje telefonom. 3 u JPN jenima.000 vrijednosnih papira. U inozemstvu na ovom tržištu sudjeluju i nebankovni subjekti (fondovi. Ovo tržište se dijeli na podtržišta.. U svijetu ga je 1971. Burza je pokazatelj stanja i kretanja privrede. obveznicama.) fleksibilnija je kapitalska struktura 4. Centralna banka može. a dnevno se trguje sa oko 3. a i ne mora sudjelovati na ovom tržištu. NOVČANO TRŽIŠTE: SUDIONICI.5%. Burzovni indeksi i prosjeci pokazatelji su stanja na burzovnim tržištima. izdanja obveznica – 2 prema londonskom klubu u USD. Osim otvaranja računa broker mora dobiti i naloge. godine formiralo udruženje američkih dealera kao sustav automatskih kotacija na mreži spojenih računala (dealeru je u svakom trenutku ostvarena mogućnost da sazna ponudbenu i kupovnu cijenu). Dospijeće kratkoročnih vrijednosnih papira koji kotiraju na ovom tržištu je od nekoliko dana do 1 godine.)nalog do opoziva 5. Za kupnju ili prodaju vrijednosnice mora se otvoriti račun kod brokerske kuće.) obveza objavljivanja informacija o poduzeću 2. ali mogu biti uvrštene i na burzama. S&P 500. obavlja se po trenutnoj cijeni na tržištu 2.000 vrijednosnih papira. Na njemu se trguje dionicama i obveznicama manjih ili novijih tvrtki koje najčešće nisu.) tržišni nalog – nalog bez ograničenja. telefaksom ili teleksom.) lakše je dobivanje bankarskih kredita 3. Na domaćem tržištu ima 7 obveznica i sve su nominirane u EUR – vrijednosti 1 mlrd USD kam. a ponešto i preferencijalnim dionicama.) sve ili ništa nalog – prodaja ili svih ili niti jedne dionice 6.) nalog za kupnju dijela lota Prednosti burze: 1. GOSPODARSKE FUNKCIJE Temeljni zadatak novčanog tržišta je svakodnevna opskrba banaka novcem. bez fizičkog susreta sudionika. kao što su: a) tržište certifikata o depozitu. 14 .dionicama..) strah od javnosti i pritisak investitora 3.)limitirani nalog – transakcija se obavlja kad cijena dosegne određenu vrijednost 3. od kojih je aktivno 15.) burza može poslužiti za realizaciju dijela vlastite imovine Nedostaci burze: 1. Dospijeće likvidnih rezervi banaka je od jednog do 1 godine. NASDAQ i Nikkey. 5 u EUR.000.) stopirajući nalog – kupnja ili prodaja vrijednosnice po cijeni iznad ili ispod tržišne 4.). Na ovom tržištu se trguje bankovnim likvidnim rezervama i kratkoročnim vrijed. Indeksi su: DJIA.) opasnost od stjecanja od strane drugog poduzeća opasnost odavanja povjerljive informacije OTC FINANCIJSKO TRŽIŠTE OTC tržište (over the country) drugi je važan oblik organiziranog sekundarnog tržišta. Na američkom OTC tržištu kotira 40. papirima. a cilj je ostvarenje likvidnosti koja omogućuje tekuća plaćanja komitenata.) omogućava pristup vanjskim izvorima financiranja 2. vrijednosnica u RH ims 10 ino. tih naloga ima više vrsta: 1. INSTRUMENTI. b) tržište bankarskih akcepata c) tržište federalnih fondova.

Gospodarska funkcija je prilagodba likvidnosti banaka i ostalih sudionika tog tržišta.) Bankarski akcept – obveza banke da isplati određenu svotu u budućnosti. smanjujući oportunitetni trošak njihovog držanja u likvidnom (novčanom) obliku.) REPO poslovi – poslovi najvišeg stupnja likvidnosti. atraktivne su jer su najsigurniji instrumenti na novčanom tržištu. poduzeće mora imati dobar kreditni rejting kojim će garantirati otkup VP s obzirom da ga ne odobrava komisija za VP 5.) tržište novčanih instrumenata TRGOVANJE NOVCEM: Trgovanje terminskim novcem – banka se odlučuje na takav oblik ukoliko je kamatna stopa koju plaća na pasivu niža od kamatne stope koju dobiva od kratkoročnih ulaganja. Dospijeće mu je od 30 dana do 6 mj. d) bankovni akcepti (B/A). 3.) Državne obveznice (kratkoročne.) preferencijalne dionice – kupuju ih kompanije jer dobivaju porezne olakšice 4.) oročeni depoziti s fiksnom kamatnom stopom 2. e) sporazumi o reotkupu (REPOS). posluje se “na riječ” – telefonom.) blagajnički zapisi 2. veleprodajno. Sustav trgovine novcem u SAD je automatiziran – viškovi malih banaka se automatski uključuju u salda velikih banaka. teleksom.) komercijalni zapisi – izdaju ih poduzeća da bi došla do gotovine.) Municipalne note – rok od 1 mj do 1 godine. TRŽIŠTE KAPITALA: FUNKCIJE. Instrumenti eurovalutnog tržišta: 1. dugoročne). 4. b) certifikati o depozitu (CD).To su ovi instrumenti: a) blagajnički zapisi. telefaksom. SUDIONICI. Osim održavanja likvidnosti. financijskih instumenata i mehanizama pomoću kojih se dugoročno slobodna sredstva štednje prenose od suficitarnih deficitarnim 15 . 5.. omogućava i ukamaćivanje kratkoročnih viškova novca.) euronote – dospijeće 1. a u SAD pojedinci. INSTRUMENTI Tržište kapitala je skup institucija. najčešće na 24 sata.) certifikat o depozitu – izdaju ga poslovne banke. Sudionik dobiva REPO kredit na temelju prodanih vrijednosnica i dužan ih je reotkupiti i vratiti.) tržište bankarskih kratkoročnih likvidnih rezervi 2. c) komercijalni papiri (CP). 3 ili 6 mj. Ima dva osnovna oblika: 1. Novčano tržište je nepersonalno. izdaju ga lokalne zajednice za financiranje svojih potreba. INSTRUMENTI NOVČANOG TRŽIŠTA Instrumenti novčanog tržišta: 1. takvim papirom se trguje uz diskont a dospijeće mu je do 6 mj. lako se konvertiraju. 3. a kupuju ga velike korporacije ili ministarstva financija u Europi.

HIPOTEKARNI KREDIT Hipotekarni kredit posebna je vrsta izrazito dugoročnog kredita. privatni i udjelni certifikati. 16 . Mnoge institucije na ovom tržištu su posrednici koji povezuju kratkoročna i dugoročna tržišta. d) zemljištem. Na temelju tih potraživanja se izdaju VP. hipotekarne institucije ili posebne državne hipotekarne agencije emitiraju dugoročne dužničke vrijednosnice (obveznice i note) ili udjelne certifikate i rasprodaju ih javnosti. Moguće je uspostaviti i više hipoteka na istoj nekretnini pod uvjetom da su pravno uređeni redoslijed i prioriteti kreditora. a izuzetno i do 30 godina. c) skladištima. Sudionici su: investicijske banke. Kredit se odobrava u iznosu nižem (50 – 70%) od prometne ili procijenjene vrijednosti nekretnine. Dužničke instumente kupuju kućanstva i pojedinci direktno preko institucionalnih investitora. hipotekarne obveznice i note. centralna banka. ali i jedan od njegovih najvažnijih pojedinačnih oblika u razvijenim zemljama. Njena uloga je važna jer komisija izdaje certifikat da određeni vrijednosni papir ispunjava uvjete kotacije na burzi. ako dužnik ne izvršava uredno svoje obveze po kreditu. Razvoju ovog tržišta kroz sustav garantiranja i osiguranja hipotekarnih kredita znatno potpomaže država. Na ovom tržištu se pojavljuje i komisija za odobravanje izdavanja vrijednosnih papira. što kreditoru osigurava da će. Vraćanje kredita osigurano je realnim pokrićem dužnika: a) stambenim i gospodarskim zgradama. državne obveznice. Rokovi vraćanja ovih kredita su od 10 do 20. b) poslovnim prostorom. Zato se potraživanjima osiguranim hipotekom sve češće trguje na sekundarnom tržištu hipoteka. kao što su brodovi i avioni. ustanove kreditnog rejtinga.jedinicama koje ulažu u fiksne fondove i opremu. Visoki iznosi i dugi rokovi hipotekarnog kredita imobiliziraju aktivu kreditora. Sigurnost vraćanja kredita nije u bonitetu dužnika već u vrijednosti nekretnine. korporacijske dionice. a to su: korporacijske obveznice. štedionice i specijalizirane hipotekarne institucije odobravaju ga građanima i poduzećima na osnovi pokrića u nekretninama. obveznice lokalnih vlasti. Zbog jednostavnosti hipotekarni su krediti u svijetu u širokoj primjeni. Banke. Na osnovi odobrenih hipotekarnih kredita i budućeg priljeva po otplatama glavnice i kamata. poslovne banke. To se odnosi na standardne hipotekarne kredite. regulatorne i nadzorne institucije. a) b) c) d) e) f) Na ovom tržištu kupuju se i prodaju instrumenti s dospijećem preko 1 godine. Izuzetno se ovi krediti odobravaju i na osnovi pokretnih (prometnih) sredstava velike vrijednosti. brokerske i dealerske institucije. HIPOTEKARNO TRŽIŠTE I SEKURITIZACIJA HIPOTEKARNIH POTRAŽIVANJA Hipotekarno tržište je podvrsta tržišta kapitala. moći iz prodajne vrijednosti nekretnine naplatiti svoje potraživanje. a još više na raznovrsne sekuritizirane oblike hipotekarnog kredita. dugoročni krediti banaka (pojavljuju se kao predmet trgovanja sitnih investitora). hipotekarne obveznice i note. Tu se javlja sekuritizacija.

Kanali transakcija na deviznom tržištu: 1.) poslovne banke i komitenti 2. Na tržištu postoje velike komercijalne banke (market makersi) koje su u svakom trenutku spremne prodati i kupiti devize. a predstavlja devizne aranžmane s dnevnom cijenom i izvršenjem zaključene transakcije u roku 2 radna dana. između komercijalnih banaka i njihovih filijala u inozemstvu ili s korespondentima u inozemstvu. poslovne banke – komitenti. a na njemu se prema utvrđenim uvjetima i pravilima trguje stranim valutama. a isplata kamata i glavnice obveznica osigurana je otplatama iz prethodno odobrenih hipotekarnih kredita. odnosno razmjenjuju devize. na veličinu ponude i potražnje za devizama. V eliki centri su:New York. Tokio. Singapore. Ne sudjeluju: manje banke. državna potpora i nadzor i osiguranje hipotekarnih kredita od strane države. 90 ili 180 dana. poduzeća. Trgovanje se odvija na specijaliziranim deviznim burzama i u sutavu povezanih banaka. 2. Devizno tržište može se podijeliti na 2 podtržišta: promptno (spot) devizno tržište zadovoljava funkciju devizne likvidnosti transaktora. Rokovi i dinamika isplata po obveznicama usklađeni su sa rokovima i dinamikom otplata hipotekarnih kredita koji im služe kao kolateral. između poslovnih banaka u zemlji. Zurich.) zahtjevane cijene 17 . brokeri i dealeri. Dijeli se na: a) devizne burze u svjetskim centrima i b) interbankovno devizno tržište. Važno je napomenuti da hipotekarna institucija i dalje ostaje vlasnikom hipoteka koje je stekla na osnovi dodijeljenih hipotekarnih kredita. što i kredite i hipotekarne zadužnice čini nerizičnima. i terminsko (forward) devizno tržište obuhvaća transakcije s isporukom deviza preko 2 dana. DEVIZNO TRŽIŠTE Devizno je tržište dio ukupnog financijskog tržišta. između centralnih banaka. Transakcije na deviznom tržištu odvijaju se na relaciji: 1. tj.) CB Na deviznom tržištu se formiraju dvije vrste cijena: 1. Temeljni mu je zadatak opskrbiti sudionike stranim sredstvima plaćanja za plaćanje uvoza. Cijene koje se formiraju na devizno tržištu su: a) ponuđene (bid) → cijene po kojima je kupac spreman kupovati devize i b)zahtijevane (offered ili asked) → cijene po kojima je prodavalac spreman prodati devize. Frankfurt. Devizni tečaj formira se pod utjecajem ponude i potražnje i predstavlja cijenu 1 jedinice strane valute izraženu brojem jedinica domaće valute. filijale stranih banaka.) poslovne banke unutar zemlje 3. i 4. London.) poslovne banke i korespodenti u inozemstvu 4. komercijalni kupci deviza (kompanije) i centralne banke. Devizno tržište je tržište potpune konkurencije što znači da ni jedan sudionik ne može utjecati na cijenu. 3.) ponudbene (ponuđene) cijene 2. Sudionici su: komercijalne banke.Nagloj sekuritizaciji i razvoju sekundarnog tržišta pridonosi pravno reguliranje. Devizno tržište nije centralizirano već ga čini svjetska mreža sudionika međusobno povezanih suvremenim komunikacijskim sredstvima. s efektivnom realizacijom u standardnim ugovorenim rokovima od 30.

Razlika između ove dvije cijene je SPREAD ili devizna marža.) velika dužnička kriza 80-ih godina i kriza štednih institucija (štedionica) .) pokrivanje ili covering SUVREMENE POJAVE U FINANCIJAMA I UZROCI PROMJENA a) b) c) d)  a) b) c) d) e) f) Promjene u financijskim sustavima uočavaju se: na primjenjivanim financijskim instrumentima u tehnikama i tehnologiji financiranja u pojavi novih financijskih institucija u regulaciji Poseban poticaj brzim promjenama daje računalna tehnologija Opći činitelji promjena u financijskim sustavima bili su: porast vjerovanja u snagu tržišta u postizanju ekonomskih i socijalnih ciljeva naftna kriza 70-ih godina povećana štednja kao rezultat razdoblja stabilnoosti i rasto u nerazvijenim zemljama smanjenje stopa inflacije u 80-im godinam i rast povjerenja u vrijednosnice nova financijska tržišta i instrumenti uvedeni zbog prevladavanja nesigurnosti u razdobljima inflacije i plivajućih tečajeva razvoj tehnologije i dostupnost jeftinih računala Posljednjih četvrt stoljeća donijelo je brojne promjene u financijama razvijenih zemalja. Uzroci pojave disintermedijacije su: 1.proces disintermedijacije slabi u 90-im i danas čini 70-85 % eksternog financiranja.) hedging ili zaštita 3. Devizno tržište ima i funkciju zaštite od deviznog rizika za što se koriste 3 vrste instrumenata: 1. pa se novčana potraživanja prema takvim velikim financijskim kompanijama prihvaćaju bez rezervi 3.FINANCIJSKE INOVACIJE a) PROIZVODI – proizvodi su prodaja vrijednosnica uz diskont. a krajnji zajmodavci i krajnji zajmoprimci posluju izravno. drive-in bankarstvo. poslovanje putem terminala itd. čime se zaobilazi posrednička uloga financijskih institucija.) mnoge velike tvrtke su imale bolji bonitet od banaka.i proizvodi i procesi imaju svrhu povećanja kompetitivnosti i zadržavanja tržišnog udjela . . nul kupon obveznice b) PROCESI – novi procesi su automatski kliring. a 20 % neposredno Proces disintermedijacije primjetan je i kao preseljavanje novčanih fondova iz financijskih posrednika s ograničenjima kamatnih stopa u one čija djelatnost nije podvrgnuta takvim ograničenjima.) eliminiranje ili swap 2. Promjene su rezultat više činitelja od kojih su neki opće prirode jer su proizišli iz razvoja svjetske ekonomije. koje banke obračunavaju na depozite primljene od javnosti 2. poslovi zamjene ili swap poslovi. DISINTERMEDIJACIJA Disintermedijacija je pojava preseljenja novčanih sredstava s indirektnog na direktno i neposredovano tržište. junk bonds se javljaju.) čitav niz zemalja koncem 70-ih uvodi administrativna ograničenja kamatnih stopa. INTERNACIONALIZACIJA FINANCIJA 18 .

a osnovni pokretački činitelj im je razlika u prinosima. Ukratko.) da bi se izbjegla porezna opterećenja i ograničenja kamata na depozite osnivaju se off shore kompanije SEKURITIZACIJA AKTIVE Sekuritizacija je pozajmljivanje na otvorenom tržištu putem vrijednosnih papira. Off-shore kompanije osnivaju svoje podružnice koje nisu zahvaćene strogim propisima koji za osnivače vrijede u njihovim sjedištima. euro tržište. Zbog nacionalnih interesa. To je proces kreiranja utrživih vrijednosnih papira na temelju neutržive aktive. Međunarodni sustav financiranja donosi rizike tečajnih razlika. sporazumijevanja u trokutu SAD. Svaki subjekt u skladu s vlastitim motivima premješta se sa tržišta na tržište. a POOL se briše iz bilance. Sekuritizaciju su razvile financijske organizacije i velike korporacije da bi iz bilance izvukle potraživanja podložna promjenama kamatnih stopa. kamate i dividende isplaćuju se u više valuta i u više zemalja za istu vrijednosnicu. do internacionalizacije financija dolazi početkom 70-ih zbog 9 razloga: 1.) uvoznice nafte traže mogućnost plasmana svojih manjkova na financijsko tržište kako bi se srele s financijskim viškovima izvoznica nafte 2. sastavljamo “pool”.) na međunarodnom tržištu nema obvezne rezerve na depozite niti devizne kontrole na financijske transakcije 6. EU) liberalizirani su propisi i omogućena sloboda međunarodnoga kolanja novca i kapitala. Ti papiri moraju imati iste iznose visine anuiteta i datume dospijeća kao i potraživanja u aktivi kompanije. EU. kompletnu aktivu stavljamo na hrpu. Instrumentima državnog duga trguje se na svim važnijim tržištima. Japan i zbog harmonizacije propisa unutar regionalnih zajednica (npr. Taj POOL se povjerava trećoj osobi na čuvanje koja se brine o naplati potraživanja. Takvo se financiranje naziva “financiranje na osnovi aktive”. Nacionalna tržišta su internacionalizirana. Da bi aktivu učinili nerizičnom.) svjetsko financijsko tržište specijaliziralo se prema instrumentima pa imamo tržište javnog duga.) banka raspodjeljuje svoje depozite širom svijeta 4. 19 .) devizne rezerve se raspodjeljuju u više zemalja 5. Uvođenje jedinstvene europske valute (Eura) još je jedan značajan korak k integraciji i internacionalizaciji financijskih tržišta. off shore tržišta 9.) multinacionalne kompanije šire mrežu supsidijara 3. a takve vrijednosnice su vrijednosnice osigurane aktivom. Nacionalna OTC tržišta uvrštavaju i inozemne vrijednosnice. kreditnom riziku i dr.Nakon 70-ih godina nastupa razdoblje naglog rasta međunarodnog financiranja. Međunarodno financijsko tržište je veleprodajno tržište. ali je već stvorio i zaštitne mehanizme. likvidnosti i promjena kamatnih stopa. Dionice i obveznice kotiraju i na više burzi u inozemstvu. Posebno snažno internacionalizaciji pridonosi razvoj tehnologije. na temelju njega emitiramo udjelne vrijednosne papire ili obveznice.) nacionalna tržišta intervencionaliziraju 8. a svjetsko tržište postalo je složen spoj nacionalnih i posebnih međunarodnih financijskih tržišta: a) eurotržišta b) offshore tržišta c) tržišta državnog duga d) deviznog tržišta.) liberaliziraju se propisi u trokutu SAD – Japan – EEZ 7.

angažman države (kroz sustav kupovine ili jamčenja hipotekarnih kredita) i odgovarajuća porezna politika. prudencijalnu kontrolu. spriječiti banke u preuzimanju prevelikih rizika. DEREGULACIJA. regulirala kamatne stope. osigurati konkuriranje na tržištu i spriječiti stvaranje monopola. REREGULACIJA U FINANCIJAMA U skladu se liberalističkim shvaćanjem tržišta i njegovih samoregulirajućih mogućnosti. određivala koje poslove banke mogu obavljati i utjecala na strukturu aktive banaka. Posebna pozornost posvećuje se zaštiti malog štediše i investitora. Pored toga. Regulacija ima za svrhu pružiti javnosti osjećaj povjerenja u bankovni sustav. država poslovanju banaka postavlja čvrst regulatorni okvir. snižava troškove i omogućava “krojenje” raznovrsnih skupova potraživanja. tj. javlja se početkom 80-ih i naročito se javlja kod velikih financijskih korporacija. na organizacijske aspekte i na tzv. Rabi se isključivo kod hipotekarnih kredita. stambenih kredita. od 80-ih godina primjetan je proces deregulacije. Javlja se u 2 slučaja. uklanjanja brojnih regulatornih odredbi koje su određivale osnivanje i poslovanje banaka ali i drugih financijskih institucija. Shema: Internacionalna financiranje sekuritizacija klasično internaciono depozitno kreditno SEKURITIZACIJA Poduzeće u zemlji A Banka u zemlji A Banka u internacionalnom financijskom centru Banka u zemlji B Poduzeće u zemlji B FAZA 1 FAZA 2 INTERMEDIJACIJA FAZA 3 REGULACIJA. država preko financijskog sustava nastoji ostvariti i gospodarskopolitičke ciljeve. koja omogućava uredne evidencije. Nova regulatorna pravila više pozornosti obraćaju na zaštitne mehanizme i preventivno djelovanje. Polazeći od shvaćanja da je banka javno dobro i da od propadanja banaka veću štetu trpi zajednica nego njihovi vlasnici. Sekurizizacija je jedna od financijskih inovacija. podržati stabilan razvitak i slično. a preko CB provodila je novčanu politiku. Do 80-ih država je izravno ili preko CB provodila izravnu kreditnu kontrolu. jedan je kad je aktiva zdrava. Nakon toga ipak ne dolazi do prestanka regulacije već je točnije da kroz reregulaciju – zamjenu jedne grupe pravila drugima – regulacija dobiva drugačije osobine. 20 . a drugi kad je aktiva kontaminirana – ne donosi nikakav prinos.Za uspješnu primjenu sekuritizacije nužna je računalna tehnologija. kredita za izgradnju brodova.

prihvaćanje i najmanjih poslova i servisiranje malih štediša. informacije i sl. Elektronski prijenos novca (EFT ili EPT) odvija se preko bankomata kao kompjuterizirane zamjene za blagajničke poslove (ATM strojevi) ili jednostavnijih varijanti “isporučitelja gotovine” (Cash Dispenser). 1) 2) 3) 4) 5) Inovacije se pojavljuju kao novi proizvodi: nul-kupon ili zero-kupon obveznice junk bonds debt-equity i druge zamjene (swap) prodaja vrijednosnica uz duboki diskont štednotransakcijski računi. U mrežu je uključeno 4000 banaka. POS terminali (point of sale) instalirani su na prodajnom mjestu i omogućuuju plaćanje karticom. Na taj način je moguće otplaćivati kredite. TEHNOLOŠKA REVOLUCIJA U FINANCIJAMA. fin. Regulacija je proces koji se odvija u najrazvijenijim sustavima i na međunarodnom planu. plaćati račune. POS terminali 21 . Uvođenje “elektroničkog bankarstva” je smanjilo troškove i ubrzalo bankarske poslove. čime se omogućava slobodnije poslovanje u skladu s tržišnim uvjetima i uspješnije konkuriranje ostalim financijskim inst. Inovacije se pojavljuju kao novi procesi: a. a odnosi se uglavnom na banke i štedionice. godine.Posebne kontrolne institucije ili CB provode stalni nadzor nad bankama i dr. Temeljena je na kompjuterkom sustavu u kojem svaka banka ima svoj kod.. preko koje se najbrže. najsigurnije i najjeftinije obavljaju međunarodna plaćanja. U međunarodnim plaćanjima dominantnu ulogu preuzela je mreža SWIFT koju je osnovalo udruženje za međunarodne međubankovne financijske telekomunikacije 1973. prenositi sredstva s računa na račun. Inst.. POS teminala i sustava plaćanja računa telefonom. otvarati depozitne račune. Telebanking je obavljanje bankovnih poslova iz kuće ili iz ureda terminalima koji ih povezuju s bankovnim računalima. Putem SWIFT naloga se obavljaju sve financijske transakcije jedne banke sa bankama u inozemstvu. ATM b. UTJECAJ ELEKTRONIKE Razdoblje nakon 1970. Kod je razdijeljen na 3 dijela. (bonitetna i prudencijalna kontrola) kojom se osigurava njihovo razborito poslovanje. godine smatra se razdobljem tehnološke revolucije u financijama koja još traje. Najveći stupanj deregulacije doživio je fin sustav SAD-a. Tehnologija je bankama omogućila uvođenje novih proizvoda i obavljanje onih poslova koje do tada nisu radile. FINANCIJSKE INOVACIJE Brojne financijske inovacije javljaju se iz 2 razloga: a) to je zadržavanje postojećeg tržišnog udjela b) povećanje postojećeg tržišnog udjela. Elektroničko bankarstvo je ukinulo teritorijalna ograničenja. pribavljati izvode. tehnološki je onemogućeno da jedan čovjek da SWIFT nalog. Elektronika je omogućila bankama poslovanje sa milijunima građana (retail banking – maloprodajno bankarstvo). te omogućilo internacionalizaciju u financijama.

isplate. izvodi. 1. blokiranje kartica. smanjena potreba za živim radom 4. automatski kliring (ACH) d. povećana štednja (da bi koristili bankomat treba imati deponirana sredstva u banci) 2. marže financijskog poslovanja su niže C.koristi su kao i kod prošlih – ne treba poslovni prostor.. neograničeni kapacitet 3. fininancijske usluge su jeftinije.glavni problem je sigurnost. stroga podjela odgovornosti 4. 2. sigurnost 2. Temeljne posljedice su što: A.omogućuju plaćanje roba i usluga debitnom ili kreditnom karticom.) TELEBANKING . trajni nalozi. dnevno kroz nju prođe 3 mil poruka.) EDIFACT PORUKE .usluge koje pruža su: stanje računa. drive-in bankarstvo e.transakcije se obavljaju uz pomoć telefona ili računa . mjenjačnica. što se zasada rješava PIN-om . regulaciji. .) BANKOMAT .c.nema konvencionalne gužve na šalterima . niska cijena Nema isplata dividendi jer se sva dionička dobit ulaže u tehnološki razvoj.) INTERNET BANKARSTVO 22 . Koriste ju centralne i poslovne banke. a odobrava račun prodajnog mjesta 6. novčana doznaka i nalog za izravno zaduženje u drugoj instituciji 3. naručivanje čekova. osoblje.možemo saznati stanje na računu i podići gotovinu s računa . izdaje izvatke.trošak jedne elektronske poslovnice je 12500 eura 5. a) b) c) d) Uzroci inovacija su: u promjenjivoj inflaciji i kamatnim stopama. Ima nekoliko karakteristika: 1. poreznim propisima.daljinsko bankarstvo za račun klijenata .nije potreban prostor . financijska tržišta postaju konkurentnija i djelotvornija B.) SWIFT MREŽA je najveća bankarska mreža na svijetu.) ELEKTRONSKA POSLOVNICA . tečajevi valuta.uključuju obavijest o odobrenju. banka time sebi diže rejting 7. osnovana 1973. veće zadovoljstvo komitenata što rezultira većom štednjom 3.. . napretku tehnologije i znanosti.radi uplate. na način da se zadužuje račun u banci.mogu se slati swift mrežom . SWIFT.skup uređaj ali njegovim instaliranjem imamo čitav niz koristi: 1.radno vrijeme 0 – 24 .) POS TERMINALI (POINT OF SALE) . manja je mogućnost pogrešaka i zlouporabe 4. obavijest o zaduženju. čekovne blankete itd.

vrijednosni papiri sa “zlatnim rubom”. To je nerizični plasman niskog prinosa.. oni ne uključuju žiro i tekuće račune. kotiraju na treasury marketu (specijalno tržište za te vrijednosne papire) BOT → su državne vrijednosnice Italije.velika ušteda u bančinim procesima 8. a često se nude i porezne olakšice. Štedni ulozi su kunska i devizna novčana sredstva fizičkih osoba. Dospijeće im je 1 godina. oslobođene poreza na prinos i sl. ULOGA DRŽAVE NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU Država je najvažniji regulator financijskog sustava.banke koje isključivo posluju na Internetu . blagajnički zapisi u Americi. likvidne su i njima se trguje na svjetskom tržištu TREASURIES → su zadužnice države. 3. poslovanje banaka. Postoje dvije vrste državnih vrijednosnih papira: a) utrživi → kojima se može trgovati na sekundarnom tržištu b) neutrživi → koji se izdaju neposredno državnim agencijama. indikator su kretanja na tržištu. papire na tržištu kapitala i tržištu novca gdje se natječe s ostalim sudionicima tržišta.) ELEKTRONIČKE BANKE . Ona zakonima regulira monetarno područje. 4. sinonim ulaganja u vrijednosne papire visoke kvalitete.kreditiraju klijente. Državni vrijednosni papiri su: GILT EDGED SECURITIES → obveznice. Na financijskom tržištu su instrument ulaganja najmanjeg rizika jer za njih jamči država. visoka prihoda. Moralni hazard je situacija u kojoj se bančina uprava počinje osjećati presigurnom jer zna da će njene probleme sanirati država. To su nerizični plasmani niskih prinosa. Sustav osiguranja depozita nadvladao je sustav jamčenja od strane države ili CB. kotiraju na Treasury marketu u SAD-u. Država obavlja nadzor 23 . plačaju za račun klijenta. kreditni i novčani sustav. a klijent im doznačuje ili gotovinsku uplatu ili bezgotovinsku doznaku . njihov najveći izdavatelj je SAD jer je to najveći transfer za pokriće duga SAD-a. izdaju ih ministarstva financija ili državne agencije. a otkupiti ih može jedino država. TREASURY BILL → trezorske mjenice. U potražnji za financijskim sredstvima država izdaje vrijed. 45% javnog duga pokriva se zadužnicama 1. Zbog toga se osigurava jedan dio štednih uloga. uvjete emisije vrijednosnih papira i funkcioniranje financijskog tržišta.glavni problem digitalnog plaćanja je sigurnost SUSTAV OSIGURANJA DEPOZITA ILI ŠTEDNIH ULOGA Sustav osiguranja depozita polazi od pretpostavke da prosječni štediša nije u stanju procijeniti bonitet banke ili štedionice. DRŽAVNI VRIJEDNOSNI PAPIRI I NJIHOVO TRŽIŠTE Državni vrijednosni papiri su vrijednosnice koje izdaje država kako bi došla do sredstava potrebnih za financiranje javnih potreba ili za pokriće proračunskog deficita. 2. Smatra se da država ne smije besplatno jamčiti štednju kod privatnih banaka jer time potiče neracionalne ili nesigurne plasmane takvih sredstava. maksimalne sigurnosti.

monetarnom i prudencijalnom kontrolom putem centralne banke ili posebnih državnih agencija.) država dalje može izravno sudjelovati na financijskom tržištu kroz načela javnog duga. dugoročne obveznice. Poseban sudionik fin. kreditni sustav i uvjete emisije vrijednosnica 2. Država 1. prodaje se s popustom ili diskontom). zaduživati se kod banaka i kod centralne banke. izdavanjem municipalnih nota.) regulira bankovni.) druga je funkcija države nadzor – to je unutarnja kontrola putem CB i prudencijalna kontrola koja može biti dislocirana 3. štedni certifikati. stanogradnje itd. Država se na fin. papiri su začajni jer se po njima određuju referentne stope novčanog tržišta. Osim toga. note (1-10 godina) i obveznice (preko 10 godina. tržišta je ministarstvo financija koje izdaje: blagajničke zapise (do 1 godine. Osim državnih vrijed. one kao i note donose polugodišnju kamatu koja se oporezuje). razvoj poljoprivrede. može prodavati fin. zaduživanjem kod bankara ili prodajom vlastite aktive Država se može na financijskom tržištu uključiti putem izvanproračunskih agencija ili institucija za financiranje posebnih namjena. papiri lokalne samouprave). 24 . Državni vrijed. aktivu (čisti swap). novčani. država se javlja na fin. papire kao što su blagajnički zapisi. tržištu kroz politiku javnog duga → da bi nabavila dodatna sredstva ona može povećati poreze ili emitirati vrijed. tržištu javlja i preko izvanproračunskih agencija za poticanje izvoza. papira su izuzetno značajne municipalne note (vrijed. kroz emisiju blagajničkih zapisa i obveznica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->