printed in BiH

00552

Tragi~an u~inak dvostruke nule u modnoj industriji
Sarajevo Godina XI 26. septembar/rujan 2007. god.
2 KM

Izlazi srijedom

ISSN 1512 - 5351

9 771512 535007

552

80 DENA

100 DIN

Adnan HARMANDI]

EX TRA
Giselle Bündchen Amir ^aki} Alka Vuica Andrej Nikolaidis @enski Kugla{ki klub „Rad“ Lukavac Luka Ni`eti} Sandra Echeverria

DK 19,00 DKK

H 14 KN

2 E

CH 4,40

Nedostaje mi otac
Sanja BAGARI] i Damir ARNAUT

NL 2,80 E

S 32,00 SEK

D 2,50 E

D`enana HUSEINAGI] U i{~ekivanju prinove
0 011000 005520

A 2,80 E

Nisam Beauty samo unuka Salon Dundee Ned`ada Salkovi}a
Kolodvorska 12, 033 720 810

AZRA 552
Sarajevo, godina X 26. septembar/rujan 2007. god.

@enski Kugla{ki klub „Rad“

Pripreme za Evropsko prvenstvo 54

22
Andrej NIKOLAIDIS Alka VUICA

Supruga Sanja je moje najve}e blago
24
Gisele BUNDCHEN

Sklona kraljevskom zapovijedanju
40

Za{titnica rijeke Amazon
4 Telegraf 32 Moda 40 Horoskop 44 Putovanje 50 Superstars 56 TV-serije 60 Plava krv 62 Metro 66 Ona i on 68 Zdravlje 71 Ginekolog 73 Recepti 78 Top-forma
zamjenica glavne i odgovorne urednice Elvedina D@AKMI] Redakcija: Elvedina D@AKMI] Lejla LOJO Alma RED@EPAGI] Najda VRANI] Zana KOLO[ Elameri [KRGI]-MIKULI] Amela KESEROVI] Lektorica: Mirela ME[ANOVI] Fotoreporter: Muhidin @IVOJEVI] Stalna saradnja: Ahmet BAJRI] BLICKO Emira GLUMAC Hedija MEHMEDI] Selma KI[I] Indira BOJAD@I] Mustafa TOP^AGI] Gordana \UKI] Dizajn: \oko NINKOVI] Generalni direktor: Adis HASAKOVI] DTP studio AVAZ - ROTO PRESS [tampa: [TAMPARIJA „OKO“ SARAJEVO Adresa redakcije: D@EMALA BIJEDI]A 185 Telefoni: 281-426 i 281-444 FAX: 281-428 e-mail: azra@avaz.ba azra2@avaz.ba Marketing 281-356, fax:281-441 mail: marketing@avaz.ba Rukopisi, fotografije i diskete se ne vra}aju Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br.3383202266402293 DEV.RN.br.3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.132731001313169 SWIFT CODE:TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.br. 3060510000030742 DEV.RN.br. 71004200934630002 BBI Bosna PDV br. 200934630002 Porezni broj: 01357333 Bank International TRN br. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 Identifikacioni br. 4200934630002

magazin za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
v. d. glavne i odgovorne urednice Elirija HAD@IAHMETOVI]

Telegraf
4

Plivina donacija za klini~ke centre

Iznimno vrijedna pomo}

PLIVA u BiH je, u deset godina koliko postoji, od malog preduze}a izrasla u kompaniju koja igra vode}u ulogu na farmaceutskom tr`i{tu u na{oj zemlji. Kao takva, donirala je nov~ana sredstva i lijekove u vrijednosti od 100.000 maraka Klini~koj bolnici Mostar i RMC „Dr. Safet Muji}“ u Mostaru. Direktorima mostarskih bolnica donaciju su uru~ili @eljko ^ovi} predsjednik grupacije za Evropu i Selen Bali}, direktor PLIVE u BiH. Osim za ove iznimno vrijedne donacije, direktori bolnica su izrazili zahvalnost PLIVI i za razumijevanje situacije u kojoj se klini~ki centri nalaze. Nakon sve~ane dodjele, uprili~en je i obilazak gradili{ta budu}eg modernog medicinskog centra na Bijelom Brijegu.

Otvorena nova Doncafe fabrika
U srbijanskom mjestu [imanovci protekle sedmice otvorena je nova Doncafe fabrika. Jedan od najve}ih proizvo|a~a i distributera kafe na ovim prostorima sada se mo`e pohvaliti i savremnim objektom, vrijednim vi{e od deset miliona eura. Nova „Doncafe“ fabrika, koja se nalazi na 25 kilometara od Beograda, pored autoputa Zagreb - Beograd, Boris Tadi} jedinstvena je po na sve~anom Centru za posjetiotvorenju oce, u okviru kojeg se nalaze muzej kafe i dvorana za projekcije, gdje svi zainteresirani mogu saznati detalje o vrstama kafe, njenom uzgoju, zemljama porijekla, na~inu prerade, pripreme... U fabrici se nalaze izlo`beni centar i ekskluzivni cafe salon, gdje posjetioci mogu u`ivati u Doncafe proizvodima. Posebno je zanimljiva pasarela, postavljena iznad proizvodnog pogona, koja omogu}ava posjetiteljima direktno upoznavanje sa procesom proizvodnje. Sve~anom otvorenju fabrike prisustvovale su mnoge javne li~nosti, me|u kojima je bio i predsjednik Srbije Boris Tadi}.

5

Detalj sa iftara ...

Iftar uz izlo`bu
Kako bi svojim posjetiteljima posta~ima trenutke uz iftar u~inili {to ugodnijim, zaposleni u Urban Grillu Brajlovi} u Pru{~akovoj ulici u Sarajevu do{li su na neobi~nu ideju. Naime, u prostorijama Grilla postavili su izlo`bu autora Nasira JABU^ARA. Eksponati ru~ne izrade koji se ovdje mogu vidjeti bliski su na{em podneblju jer su nekad krasili bh. domove. Izlo`ba je prodajnog karaktera i traje tokom ramazana. Iako nemaju tradiciju u organiziranju iftara, u Urban Grillu su nam kazali da su izuzetno zadovoljni posje}eno{}u. Tome svakako doprinosi ukusna hrana, nesvakida{nji ambijent, ali i spomenuta izlo`ba.
... i sa izlo`be

Telegraf
6

Fotografije za kampanju snimao je Zijah Gafi}

Zagrljaj podr{ke za oboljele od karcinoma dojke
sne @alice koji su se fotografirali zajedno s oboljelim od ove opake bolesti. Fotografije su postavljene u sklopu svjetske izlo`be poznatog britanskog fotografa Rankina „Brest friends“, kako u Sarajevu tako i u Banjoj Luci. Ina~e, kampanja Asocijacije po~inje prvog oktobra radi podizanja svijesti o karcinomu dojke, zlo}udnoj bolesti koja poga|a veliki broj `ena u BiH, i trajat }e ~itav mjesec. U okviru ovog projekta organizirat }e se niz aktivnosti kako bi se prikupilo 250.000 maraka za kupovinu dva mobilna mamografa jedan za teritoriju FBiH i jedan za teritoriju RS-a.

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Me|u u~esnicima kampanje i popularni glumac Enis Be{lagi}

U okviru edukativno-humanitarne kampanje „Zagrljaj podr{ke“, u organizaciji Asocijacije udru`enja za brigu o pacijenticama oboljelim od tumora dojke u BiH, poznati bh. fotograf Zijah Gafi} je proteklog petka u sarajevskoj Novopaza-

rskoj ulici po~eo snimanje fotografija za istoimenu izlo`bu. U ovu kampanju uklju~ile su se i brojne javne li~nosti poput Sr|ana Vuleti}a, Alme ^ard`i}, Maje Tati}, Aleksandra Hr{uma, Enisa Be{lagi}a, Dine Konakovi}a, te Ja-

U jesen i zimu kad vlaga i

8

Prof. dr. Jasminka Alagi} Smailbegovi}

Za dobru formu va{eg grla

mraz ulaze pod ko`u i uni{tavaju na{u odbrambenu sposobnost, posebno lako obolijevamo od prehlade. Naj~e{}e bolest po~inje upalom `drijela (grla) koje osjetimo kao pe~enje ili grebanje u grlu ili bolno gutanje. Va`no je da kod navedenih simptoma mo`emo sebi u~inkovito pomo}i.

Dobra pomo} pri upali grla
Crvena, otekla i upaljena sluznica u ustima i `drijelu je naj~e{}e posljedica zaraze s virusima, ali i sa bakterijama. Nastala upala je odbrambena reakcija organizma. Ve}inu upala u `drijelu (90 posto) izazivaju virusi, prije svega isti koji prouzrokuju prehladu i gripu. Kada je zaraza virusna antibiotici ne poma`u. Da bi se sluznica `drijela (grla) ili usne sluznice brzo obnovila i bolovi prestali preporu~ujemo vam pastile ANGA L ® i raspr{iva~ ANGA L ® S.

Za{to je Angal ® pravi izbor
Zato, jer ANGA L ® poma`e ukloniti uzrok upale i ubla`ava bol te tako cjelovito rje{ava problem bolnog i upalnog `drijela. Pastile ANGA L ® i raspr{iva~ ANGA L ® S tako djeluje dvojno, jer sadr`i: antimikrobni sastojak koji djeluje antibakterijski, antivirusno i antimikoti~ki. lokalno analgeti~ki koji brzo i u~inkovito ubla`ava bolove na mjestu upale Sa ANGA L OM ® spre~avamo razmno`avanje i {irenje patogenih mikroorganizama, dalje komplikacije bolesti i lak{e podno{enje neugodnog osje}aja peckanja u `drijelu.

Angal® poma`e otkloniti uzrok i ubla`ava simptom
Lijek u dva farmaceutska oblika koji se mogu me|usobno kombinirati: ANGA L ®, pastile: Dugo djelovanje, prikladno za dnevnu upotrebu ANGA L ® S, oralni raspr{iva~: Brzo djelovanje, za upotrebu prije spavanja Zbog istog sastava ANGA L ® pastile i ANGA L ® S raspr{iva~ se mogu kombinirati. Oba oblika ANGA L A ® ne sadr`e bojila i {e}ere.

Scena iz predstave

Radio M proslavio 17. ro|endan
Uposlenici sarajevskog Radija M nedavno su proslavili 17 godina postojanja i uspje{nog rada prvog privatnog i nezavisnog radija na Balkanu. Emina i Mirsad IBRI] ka`u da su zadovoljni postignutim, jer su uspjeli postaviti nove standarde kako u tehni~kom, tako i programskom smislu. Njihov koncept rada sa puno muzike, relax programom, kvalitetnim informativnim programom, preuzela je ve}ina radiostanica. Razloga za slavlje ovih dana imaju jo{, jer sredinom oktobra po~inju sa emitiranjem svog programa na podru~ju Zenice, Tuzle i Banje Luke. Privode kraju i novu programsku shemu, koja }e opet postaviti nove standarde i sigurno biti po ukusu sada{njih i budu}ih slu{atelja.

9

Ramazanski dani u zeni~kom pozori{tu
Povodom mjeseca ramazana Bosansko narodno pozori{te iz Zenice priredilo je svim ~lanovima Med`lisa Islamske zajednice u Zenici predstavu pod nazivom „Na Bo`ijem putu“, reditelja @arka Mijatovi}a. Uloge su povjerene: [efiki Korkut - [unje, @arku Mijatovi}u, Ermini Kurevija, Miroljubu Mijatovi}u, Hazimu Begagi}u, Predragu Jokanovi}u, Lamiji Hod`i}, Tanji Muratovi}, te Sabini Kulenovi} - Kapetanovi}. U publici je preovladavala „mala raja“ koja je u pozori{te stigla sa efendijama iz mekteba. Tekst i foto: J. HAD@I]
Dio ekipe zaslu`ne za uspjeh

[vicarska policija je sumnji~i za pranje novca
Mori}: Ponovo u problemima

Nina MORI]

Manekenka Nina MORI] ponovo je u problemima sa zakonom. Naime, nju, njenog biv{eg supruga Fabrizija CORONU i njegovog poslovnog partnera i menad`era italijanskih tv-zvijezda Lelea MORU, {vicarska policija sumnji~i za pranje milion eura. Corona je ve} odle`ao 80 dana u zatvoru u Potenzi zbog sumnje italijanske policije da je poznate ucjenjivao kompromitiraju}im fotografijama. [vicarska policija sada sumnji~i Coronu i Moru da su novac od ucjenjivanja „oprali“ u {vicarskoj banci, a da im je Nina u ciNina sa biv{im suprugom Fabrizijem

jeloj akciji pomagala. Italijanska policija je u martu ove godine uhapsila Coronu, a Nina je tom prilikom na sudu izjavila da nije ni{ta znala o ucjenjivanju niti o pranju novca za koje se tereti njen suprug. U medijima je pri~ala da ju je Corona moralno prevario i zatra`ila je razvod nakon {est godina braka. Razveli su se u junu, a dva mjeseca poslije snimljeni su kako se grle na balkonu apartmana na Siciliji. Nina se u me|uvremenu vratila na piste, snimila je rock singl, a ovih dana snima i goli{avi kalendar za magazin „For Men“.

10

Bospyrin 100 - ~uvar zdravlja va{eg srca
Bospyrin 100 predstavlja jedan od najdostupnijih i najjeftinijih lijekova koji se koriste u prevenciji i terapiji oboljenja srca i krvnih sudova. Acetilsalicilna kiselina u sastavu tableta Bospyrin 100 spre~ava nakupljanje krvnih plo~ica i nastanak krvnog ugru{ka, te smanjuje viskoznosti krvi ~ime se olak{ava protok odnosno cirkulacija krvi. Bospyrin 100 tablete se koriste za spre~avanje sr~anog udara kod osoba koje imaju povi{en krvni pritisak, povi{ene vrijednosti masno}a u krvi, {e}ernu bolest kao i kod osoba ~ija je ishrana bogata masno}ama, pu{a~a, ljudi sa prekomjernom tjelesnom te`inom i izra`enom porodi~nom sklonosti ka nastanku ateroskleroze kao prvog koraka u razvoju oboljenja srca i krvnih sudova. Uloga acetilsalicilne kiseline u spre~avanju nastanka ozbiljnih oboljenja srca i krvnih sudova izuzetno je va`na obzirom da su ova oboljenja vode}i uzrok smrti u svijetu i jedan od najve}ih medicinskih problema dana{njice. Tako|er, tablete Bospyrin 100 na{le su primjenu u spre~avanju ponovnog sr~anog udara kod osoba sa prethodno preboljelim udarom, spre~avanju sr~anog udara kod osoba sa anginom pektoris.

Za{tita od mo`danog udara
Ishemi~ni mo`dani udar nastaje kada se neki od krvnih sudova koji mozak snabdijevaju krvlju i kisikom, za~epi krvnim ugru{kom, {to za posljedicu mo`e imati te{ka i trajna o{te}enja kao {to su oduzetost i gubitak sposobnosti govora. Znak pove}anog rizika za nastanak mo`danog udara predstavljaju tzv. prolazni ili tranzitorni ishemi~ni napadi ili atake.

Traju nekoliko minuta do nekoliko sati, a zatim spontano prolaze. Naj~e{}e nastaju zbog prolaznog za~epljenja mo`danog krvnog suda krvnim ugru{kom koji se brzo razgradi. Acetilsalicilna kiselina u sastavu tableta Bospyrin 100 spre~ava nastanak krvnog ugru{ka i pobolj{ava cirkulaciju krvi.

Spre~ava nastanak komplikacija pro{irenih vena
Bospyrin 100 pobolj{ava naru{enu cirkulaciju krvi u pro{irenim venama donjih ekstremiteta, te spre~ava nastanak venske tromboze i posljedi~nih komplikacija. Kao komplikacija mo`e nastati upala stijenke vene i okolnog vezivnog tkiva sa stvaranjem krvnog ugru{ka u {upljini vene, {to za posljedicu ima potpuno ili djelimi~no za~epljenje vene.

Lijepi glasovi
12

D`enana HUSEINAGI] i Ned`ad SALKOVI]

13

Kad se djed divi unuci
D`enanom se, kao i ostalim dvjema unukama - Nud`ejmom i Enom, veoma ponosim. Govorio sam joj: „D`enana, ljepoto moja, ovo si izabrala za svoj `ivotni poziv; `elim ti svu sre}u, ali }e{ se morati cijelog `ivota odricati svega i sva~ega“ prisje}a se Salkovi} i dodaje kako ga je iznenadila svojim izvanrednim sluhom i ljepotom glasa. Toliko je ponosan na nju da je on - koji nikada tokom vlastitih nastupa nikada nije imao tremu a ve} idu}e godine slavi 50 godina umjetni~kog rada - drhtao od uzbu|enja na D`enaninoj javnoj odbrani maturskog rada iz solo pjevanja
Pi{e: Selma KI[I] Foto: Ahmet BAJRI] BLICKO

ako je nedavno napunila tek 19 godina, mlada sopranistica D`enana Huseinagi} svojim rasko{nim glasom i izvanrednim interpretatorskim sposobnostima izaziva odu{evljenje i rije~i divljenja publike prilikom svakog nastupa. Muzi~ki kriti~ari joj predvi|aju blistavu muzi~ku karijeru, ali se ona previ{e ne osvr}e na to. Ka`e da nije dovoljno imati samo talent, nego ga je potrebno isklesati, a to se mo`e samo kontinuiranim i upornim vje`banjem.

I

Po~etkom oktobra osjetit }e ~ari studentskog `ivota, a u me|uvremenu koristi svaki slobodan trenutak, jer prethodnih godina, ka`e, i nije imala vremena za odmor i opu{tanje. Uporedo je poha|ala i sa odli~nim uspjehom zavr{ila tuzlansku Srednju muzi~ku {kolu Odsjek solo pjevanje i Gimnaziju „Me{a Selimovi}“. Ujutro je bila u jednoj, a poslijepodne u drugoj {koli. - Bilo je te{ko i naporno, ali pomogla mi je uro|ena ljubav prema muzici. Bilo je mnogo koncerata, nastupa i takmi~enja. Tehnika solo pjevanja je izuzetno te{ka i zahtijeva i psihi~ku i fizi~ku disciplinu.

14

Glas uvijek mora biti odmoran. Naro~ito moram paziti kako ga tro{im jer nije `ica na gitari da je mogu zamijeniti kada se istro{i. Upravo ta te`ina i zahtjevnost za mene su bili izazov, pa sam nakon zavr{ene Osnovne {kole Odsjek za klavir, muzi~ko obrazovanje odlu~ila nastaviti na Odsjeku za solo pjevanje - pri~a D`enana i dodaje da je zahvalna roditeljima i porodici na bezuvjetnoj podr{ci i povjerenju.

Jaka emotivna veza
A sigurno veliku podr{ku ima i u djedu Ned`adu Salkovi}u, ocu njene majke, velikom pjeva~u bosanske sevdalinke. - D`enanom se, kao i ostalim dvjema unukama Nud`ejmom i Enom - veoma ponosim. Govorio sam joj: „D`enana, ljepoto moja, ovo si izabrala za svoj `ivotni poziv; `elim ti svu sre}u, ali }e{ se morati cijelog `ivota odricati svega i sva~ega“ - prisje}a se Salkovi} i dodaje kako ga je iznenadila svojim izvanrednim sluhom i ljepotom glasa. Toliko je ponosan na nju da je on koji nikada tokom vlastitih nastupa nikada nije imao tremu a ve} idu}e godine slavi 50 godina umjetni~kog rada - drhtao od uzbu|enja na D`enaninoj javnoj odbrani maturskog rada iz solo pjevanja. - U nju imam posebno povjerenje. Ja se njoj divim. Ona je izuzetna u svakom pogledu. Ned`ad se sa D`enanom i drugim dvjema unukama, zbog njihovih prevelikih obaveza, vi|a samo vikendom u njegovom domu, ali: - Svaki dan se ~ujemo i po nekoliko puta. A D`enana isti~e da se u njenoj ku}i uvijek slu{ala dobra muzika, neovisno od stila. I dobra klasika i dobra interpretacija sevdaha, ali i dobar punk, tako da je ljubav prema muzici stjecala od malih nogu. Muzikalnost je u njenom slu~aju dar porodi~nog naslije|a. Ka`e da je ponosna {to je unuka Ned`ada Salkovi}a, ali ne bi `eljela da se njen uspjeh i njena karijera vezuju za njegovo ime. - Iskreno cijenim i uva`avam sve ono {to je postigao u muzi~kom smislu. Ali, voljela bih da se razvijam kao sopranistica neovisno o njemu i njegovom imenu. Ne bih `eljela da

me gledaju i do`ivljavaju kao unuku Ned`ada Salkovi}a, nego kao solo pjeva~icu D`enanu Huseinagi}. Sigurna sam da sam glas naslijedila o djeda, ali i tatini roditelji su bili muzikalni, svirali su po nekoliko instrumenata, a i tata svira tri, tako da ta muzikalnost dolazi i s te strane. O~igledno mi je bilo predodre|eno da se bavim muzikom i sretna sam zbog toga. Razmi{ljala je da s djedom izvede jednu interpretaciju, ali ve} prilikom interne probe zaklju~ili su da ne}e i}i. - Poku{ali smo u ku}noj atmosferi izvesti djedovu poznatu interpretaciju pjesme „Ne klepe}i nanulama“, ali, po{to izvodimo dva razli~ita stila pjevanja i koristimo razli~ite vokalne tehnike, to je zvu~alo neharmoni~no. ^ak sam razmi{ljala da izvedem jednu od njegovih pjesama, ali to za sada nije mogu}e, jer pjesme koje on izvodi namijenjene su mu{kom glasu a ja sam koloraturni sopran. Ali to ne zna~i da u budu}nosti to ne}u uraditi. Posljednjih nekoliko godina D`enana je ~lanica i vokal tuzlanske grupe „So“, sa kojom povremeno nastupa i sa kojom je uradila dvije interpretacije „Zajdi, zajdi...“ i „Gornju Tuzlu opasala guja“ a u planu je i obrada jedne poznate sevdalinke.

Savjeti kolege
- Volim pjevati i sevdalinke. Ustvari, volim slu{ati ali i izvoditi dobru pjesmu. Svi|a mi se kako pjeva Nataly DESSAY, koja je trenutno jedna od vode}ih sopranistica u svijetu, tu je i neponovljiva Marija KALA a dopada mi se i na{a Sanela RED@EPAGI], s kojom sam sara|ivala i sa kojom sam u~ila vokalne tehnike. D`enanine misli trenutno su usmjerene prema Sarajevu, gradu u koji }e uskoro privremeno preseliti radi studija. Okupira je problem smje{taja brojnih knjiga u novi stan, jer je, ka`e, pravi knji{ki moljac i ne bi mogla zamisliti `ivot bez knjiga i ~itanja. - Radujem se studentskom `ivotu, novoj sredini i gradu Sarajevu. Porodica mi puno zna~i, ali sam dosta samostalna i znam se brinuti o sebi. I svakako }e uvijek imati na umu djedov savjet da nema uspjeha bez snage, volje i discipliniranosti.

Zajedno na odbrani D`enaninog maturskog rada iz solo pjevanja

15

Modna industrija
16
Pi{e: Amela KESEROVI]

Mo`e li `ena biti dovoljno mr{ava

vojevremeno je slavna Coco CHANEL govorila da `ena nikada ne mo`e biti dovoljno plava, dovoljno bogata i dovoljno mr{ava. Nije pro{lo mnogo vremena, a njene rije~i dobile su i prakti~nu potvrdu, jer danas u modnoj industriji ne da su na cijeni mr{ave djevojke, ve} pistama hoda sve vi{e hodaju}ih kostura. Podsjetimo se samo da su prije 50 godina mjere lutaka za izlog vjerno slijedile proporcije prosje~ne `ene. Tada je obim bokova `ena i lutaka bio 86 centimetara, a danas je prosje~ni obim `enskih bokova 94, a lutaka 78 centimetara. Prosje~na `ena visoka je 163 cm, te{ka 63 kg, dok je prosje~na manekenka visoka 180 cm, a te{ka 53 kilograma. Slavna manekenka Kate MOSS ve} godinama na svoju visinu od 170 odr`ava te`inu od 43 kilograma. Prema medicinskim stru~njacima, to je za tre}inu manje od idealne tjelesne te`ine. Opsesija topljenjem kilograma dosegla je kriti~nu ta~ku, jer je sada konfekcijski broj nula zamijenjen jo{ manjim - negativnom nulom (00). ^elni ljudi modne industrije poku{avaju rije{iti problem sve ve}eg broja anoreksi~nih i oboljelih manekenki uvo|enjem rigoroznih pravila koja se u praksi veoma rijetko provode, jer javna je tajna da modnom industrijom vlada gay lobi koji diktira anoreksi~an izgled koji asocira na mu{ku tjelesnu konstituciju. Nova pravila diktiraju da na pistama Londona, Madrida, Milana i drugih modnih centara ne mogu defilirati djevojke mla|e od 16 godina. Tako|er je uvedena i mogu}nost testiranja modela na droge, a za sve u~esnike iza bine organizirana je „zdrava okolina“ sa puno vo}a, peciva i vo}nih sokova. Index tjelesne mase, navodno, ne mo`e biti ni`i od 18 i podrazumijeva da djevojka ~ija je visina 172 centimetra mora imati minimalno 53 kilograma, {to je prag koji se smatra granicom opasnosti po zdravlje. Koliki je tjelesni indeks na{ih manekenki, te {ta misle o novim pravilima svjetske modne industrije upitali smo manekenke i neke od vlasnika bh. modnih agencija

S

Amela RADAN

- Na{e podneblje je druga~ije i ono njeguje ideal `enske ljepote koja podrazumijeva obline. Nismo pristalice premr{avog izgleda niti ga prakti~no primjenjujemo. Sla`em se sa odredbom da se zabrani u~e{}e djevojkama mla|im od 16 godina, jer one u toj dobi jo{ uvijek nisu u potpunosti formirale svoju tjelesnu gra|u. Na mom Fashion Weeku ne u~estvuju djevojke te dobne skupine - ka`e Radan i dodaje: - Prije nekoliko godina u agenciji „Venera“ sam imala djevojku koja je bila izrazito mr{ava i mislila sam da boluje od anoreksije. Me|utim, vidjela sam je nedavno, postala je i majka, ali je i dalje mr{ava, {to zna~i da je prirodno bila predisponirana za takvu figuru. D`ejla GLAVOVI] je jednom `eljela biti mr{avija, jer su joj u Milanu ili Parizu tra`ili da skine tri~etiri centimetra sa struka i bokova.

- U agenciji „Nova MaS“ manekenke nisu imale niti imaju nultu veli~inu. One su vitke, ali nijedna od njih ne izgleda anoreksi~no. U na{oj zemlji jo{ uvijek nema akcija koje bi podrazumijevale provjeravanje aktivnosti djevojaka u backstageu. Uvijek sam insistirala da imaju redovne obroke, ako ni{ta da pojedu supicu ili neku vo}ku, ali nikada nisam dozvoljavala da gladuju. Kad je rije~ o godinama, sla`em se upotpunosti, jer ako je u svijetu zabranjen radni anga`man maloljetnika - ne vidim zbog ~ega bi on bio dozvoljen u svijetu manekenstva. Me|utim, ukoliko se desi da za reviju ili neki drugi modni projekt anga`iramo djevojku koja nije punoljetna, to ~inimo samo uz dozvolu i pratnju njihovih roditelja ka`e Deak, vlasnica modne agencije „Nova MaS“

Mirjana DEAK

Nikada nisam imala potrebu za gladovanjem i skidanjem kilograma, ~ak su mi nekada govorili da se trebam udebljati jo{ koji kilogram. Zimus sam boravila u Parizu, tada sam imala 58 kilograma i re~eno mi je da bi bilo po`eljno da skinem koji centimetar. Oni, ustvari, nikada ne}e re}i da smr{a{, ve} }e re}i da treba{ skinuti koji centimetar, jer ako se neka djevojka i razboli, tada ona ne mo`e re}i da su njen rad na pisti uvjetovali mr{anjem, ve} su od nje tra`ili da skine centimetre koji se mogu umanjiti i vje`banjem u teretani. Njene tjelesne proporcije su 88-6292. Liniju odr`ava vje`banjem. Otkriva nam da voli sve jesti, ali da poku{ava na minimum svesti hljeb i ve~ere. Ne pije gazirana pi}a.

Sarah ^ERKEZ

@eljana GU[AVAC

Mlada Bosanka je ve} nekoliko godina prisutna na inozemnoj modnoj sceni. Posljednju godinu i po `ivi u Milanu i ~lanica je presti`ne italijanske modne agencije „Women“. Ka`e da nova pravila „piju vodu“ jedino u teoriji. - Pro{le godine su dan prije po~etka Fashion Weeka pred okupljenim manekenkama i poznatim osobama u Italiji apelirali da u modi vi{e nije mr{avo. Sutradan smo imali kasting i kad sam se pojavila izabrali su najmr{avije djevojke. U praksi je situacija druga~ija i na cijeni su mr{ave manekenke. U januaru sam imala 54 kilograma i nisam uop}e mnogo radila, jer sam za njihove standarde bila debela i od mene su tra`ili da smr{am - ka`e @eljana. Danas su njene tjelesne proporcije 86-56-82. Visoka je 178 centimetara i te{ka 51 kilogram. - Volim mr{ave djevojke i ne pla{im se da }u imati problema zbog toga {to vodim ra~una koliko jedem. Pijem vitamine, jedem zdravu hranu, a ponekad i vje`bam.

^lanica modne agencije „Venera“ Jasna PIRGO visoka je 182 cm i te{ka 60 kg. Njene tjelesne proporcije su 89-65-91. Nikada se, ka`e, nije podvrgavala rigoroznim dijetama. - Otkako se bavim manekenstvom, niko u mojoj mati~noj agenciji od mene nije tra`io da smr{am. U odnosu na svoju visinu dovoljno sam mr{ava, me|utim, svjesna sam da bih prema mjerilima zapadne modne industrije trebala smr{ati jo{ barem deset kilograma. Zahvaljuju}i genetskim predispozicijama, ne pazim toliko {ta i koliko jedem. Redovno odlazim na fitness i pijem dvije litre teku}ine dnevno. Kad je rije~ o novim pravilima za nastup na sedmicama mode, upotpunosti se sla`em s njima, naro~ito s onim koja podrazumijevaju da se na pisti ne mogu pojaviti djevojke mla|e od 16 godina. To su godine kada su one najpodlo`nije razli~itim utjecajima i manipulacijama, a svi veoma dobro znamo {ta se de{ava u tom poslu.

Jasna PIRGO

Haris HASANICA
Vlasnik zeni~ke modne agencije „Fashion“ i jedan od organizatora tamo{njeg Fashion Weekenda ka`e da je zahtjeve i potrebe na{e modne scene jo{ uvijek nezahvalno upore|ivati sa onima na Zapadu, jer bi se kod nas premr{ava djevojka tretirala kao stra{ilo, a ne kao model. On napominje da je bh. modno tr`i{te uglavnom povezano sa turskim koje tako|er preferira `ene normalne mr{avosti i oblina. Na modnim doga|ajima koje organizira on i njegov tim zabranjeno je u~e{}e djevojaka mla|ih od 18 godina. - Svake sedmice organiziramo kasting na kojem pratimo te`inu na{ih djevojaka, da li su se udebljale ili smr{ale, a vodimo ra~una i o njihovom zdravstvenom stanju. Kreatori uglavnom zahtijevaju djevojke koje nose konfekcijske brijeve 36 i 38.

@enski iskosa

B

a{ nekidan se zadubih u fizionomiju svog ponajboljeg prijatelja. Mu{karac je, a kolko je mu{ko ne znam. I ne bih provjeravala. Hem smo fakat dobri prijatelji, hem sam vezana starim bra~nim zavjetom. Me|utim, on nije. Pregulio je ve} ~etrdeset petu, al mu se ne `uri. Kolko me mo} rasu|ivanja slu`i, vidim da nije nikakav frik, osobenjak ili ~ovjek s uro|enom a mo`ebit i ste~enom mahanom. On se za tu bra~nu sre}u ne bori. Jednostavno, ne pokazuje interes. Nije moj prijatelj ogrezo na drugom frontu: ko, biva, da je pokupio kakvu pantlji~aru i pridru`io se ~eti ovih {to vole svoj spol. Nema on kuveta za takvo {to. On je intelektualac. Profesor. Usporen je u svemu. Ne da mu se srkletit i bacat ono malo energije na neke tamo ustajale `ene koje bi da se udaju. Ja ga zovem kornja~a. I ne ljuti se. Dapa~e, ba{ mu pa{e. Kornja~a ima sporu mehaniku i dugovje~na je. A {to je najva`nije ne umara se - ka`e on. Moj prijatelj ima jednu sjajnu `ivotnu „bradafilozofiju“: @ivot po~inje nakon pedesete!!! Sve do tih godina je uvod u anatomiju, a poslije nastupa ~udesan svijet rahatluka. A kako se strjelovito bli`i pedesetoj, svako malo podsjetim ga na brak, porodicu - tu osnovnu }eliju dru{tva i mogu}u zajedni~ku sre}u, makar toli{nu ko {to je mikron. - Mo`da - ka`e on nakon dugog promi{ljanja i dodaje: - Da je brak dobar i papa bi bio o`enjen. A, kolko mi je poznato, ni u raju se ne `ene! Na tu njegovu imam ja milion opaski, te {to

Piknik
Samo za Azru pi{e:
Indira KU^UK-SORGU^

19
}e se u raju `enit kad ne}e imati seksualne po`ude, nit }e se morat oplo|avat, nit ovo, nit ono... Ali on ni habera. Do nedavno imala sam nadu da }e se iz jednog njegovog me|uprofesorskog dru`enja izroditi i ne{to vi{e. Ona je deset godina mla|a. Taman. Njoj gori pod nogama jer ima trideset pet i nema ba{ mnogo plodnih dana pred sobom. Sve je zavr{ila na vrijeme; na vrijeme po~eti, fakutet odabrati, magistrirati, doktorirati... Ostaje samo udati se, odgajati djecu i stariti... I fin~ukasta je na prvi pogled. Umilna, bebasta, pomalo pekava. Valjda zato {to je jedinica u majke. Dru`enje se nastavljalo u~estalijim tempom te u njenom kabinetu te u njegovom. Jelo se, razgovaralo i nije se prelazila granica ugodnog prijateljstva. ^inilo mi se da se bli`i moment velikog praska. Tada smo kolektivno oti{li na dugo planirani izlet na Proko{ko jezero. Ona je do{la u bermudama na peglu sa {linganom ko{uljicom. U{tirkana i ispeglana ko mladensko ruho iz nanine sehare. Mirisala je na jeftini lak za kosu i Johnson bejbi ulje poslije kupanja. Lice je ula{tila nekim prirodnim produktom jer se sjalo ko kalajisano. Mo`da i jestivim uljem, ko }e znati!? I stala pred nas - stare univerzitetske kampere, potpuno sigurna u izbor svoje oprave. Krenulo se na bajno jezero, a ja vidim kako se moj prijatelj odmi~e od ove eko-manija{ice i krupnim korakom grabi naprijed. On stara kornja~a koji u `urbi vidi samo ludost sad je u njoj poku{ao na}i spas. Al tu nije kraj. Tek kad smo trebali posjedati na izletni~ku deku, doktorica biolo{kih znanosti izvadila je svoju savr{eno ~istu plahtu i prostrla je na metar udaljenosti od nas. A onda je krenula akcija va|enja iz torbe escajga, posudica, vode, sendvi~a tako zapakovanih da bi joj na impregnaciji pozavidjeli i najve}i stru~njaci za ambala`u. Sve, naravno, sterilno i bez packe. Mi smo se vamo ibretili, namigivali jedni drugima i prevrtali o~ima. Sterilu{a nije, naravno, ni pri{la lopti, vodi, a kamoli da je pihucnula iz na{ih ~istih plasti~nih ~a{a. Svako malo vadila je nekakav sprej za dezinfekciju i prskala sve do ~ega je do{la. Poslije se mazala nekim kremama kaki boje. Da zor bude ve}i hodala je za nama, upozoravala nas na ne~isto}u, ~udila se kako mo`emo jesti }evape rukama itd.... itd. Helem, izlet nam je svima prisjeo. A moj prijatelj je imao sre}u. Piknik mu je ko`u spasio.

Ona je do{la u bermudama na peglu sa {linganom ko{uljicom. U{tirkana i ispeglana ko mladensko ruho iz nanine sehare. Mirisala je na jeftini lak za kosu i Johnson bejbi ulje poslije kupanja. Krenulo se na bajno jezero, a ja vidim kako se moj prijatelj odmi~e od ove eko-manija{ice i krupnim korakom grabi naprijed

Na kafi sa...
20

O~ekuju ro|enje
Pi{e: Amela KESEROVI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]

ekada voditeljica i novinarka u programu Federalne televizije, a danas savjetnica za odnose s javno{}u u kabinetu ~lana Predsjedni{tva BiH Harisa SILAJD@I]A, Sanja BAGARI] i njen suprug Damir ARNAUT uposlen u istom kabinetu, ali na poslovima savjetnika za ustavno-pravna pitanja o~ekuju ro|enje svog prvog djeteta. Sanja uskoro ulazi u peti mjesec trudno}e, a prije nekoliko dana sretni par je saznao da }e dobiti dje~aka. - Dva puta sam radila test na trudno}u i oba puta je bio negativan te sam odlu~ila posjetiti svog ginekologa Vernesa BEGOVI]A. Odmah nakon pregleda saop}io mi je najradosniju vijest koju sam mogla ~uti, a to je da }u postati majka. Osje}am se odli~no, mu~nine su me na svu sre}u mimoi{le, mada sam, uprkos tome {to sam ljetni tip, veoma te{ko podnosila ljetne vru}ine. Kada je rije~ o hrani nisam klasi~na trudnica, jer nemam nikakve posebne `elje ni prohtjeve. Da po kretanju ne osje}am stomak, vjerujte mi da ne bih imala osje}aj da sam u drugom stanju - ka`e Sanja. Kada `ena u sebi nosi jedno bi}e ona je lijepa svima, naro~ito osobi s kojom dijeli zajedni~ki `ivot. Iz Sanje isijava posebna energija i sre}a, nije se ~ak mnogo ni udebljala, nekoliko kilograma - tek toliko da se zna da je trudna. - Damir je na sedmom nebu i veoma se raduje djetetu. Pa`ljiv je prema meni, i nerijetko mi zna re}i da sam mu sada privla~nija i onda se na{aliti da }e me zbog toga stalno dr`ati u trudnom stanju. Iskrene ~estitke zbog prinove dobili su i od svog {efa koji je me|u prvima saznao za rado-

N

Dva puta sam radila test na trudno}u i oba puta je bio negativan te sam odlu~ila posjetiti svog ginekologa. Nakon pregleda saop}io mi je najradosniju vijest koju sam mogla ~uti, a to je da }u postati majka. Osje}am se odli~no, mu~nine su me na svu sre}u mimoi{le, mada sam, uprkos tome {to sam ljetni tip, veoma te{ko podnosila ljetne vru}ine. Kada je rije~ o hrani nisam klasi~na trudnica, jer nemam nikakve posebne `elje ni prohtjeve

snu vijest. Ponos zbog dolaska novog ~lana porodice osje}aju i njihovi roditelji. Damirovoj majci i ocu ovo }e biti prvo, a Sanjinim roditeljima tre}e po redu unu~e. Budu}a majka ne krije da se radovala djevoj~ici. - Moja sestra Sandra ima dvojicu sinova i svi smo se potajno nadali da je sada vrijeme za djevoj~icu. Neki su, po~ev{i od mene same, pretpostavljali da nosim `ensko dijete, me|utim, niko na kraju nije bio u pravu. Sandri sam javila da je dje~ak, i ona je jako sretna zbog toga. Ka`e da je sa~uvala odje}u od svojih sinova i da }e mi je pokloniti. Razgovor o njihovom trenutno najljep{em periodu `ivota obavili smo u Golf klubu VF u Sarajevu, na istom mjestu gdje su prije mjesec pred 60-ak zvanica izgovorili sudbonosno DA. Ve} tokom prvih minuta provedenih u prekrasnom ambijentu unutra{njosti kluba, mladi bra~ni par se prisjetio svog vjen~anja, ali i momenta kad su se upoznali.

Boravak u Haagu
Damir je 14 godina proveo u Americi. Tamo je 1997. godine zavr{io Pravni fakultet, godinu kasnije je magistrirao, a nakon toga, 2002. odbranio i doktorat. Radio je ~etiri i po godine u jednoj advokatskoj firmi najvi{e na slu~ajevima vezanim za me|unarodno pravo. U januaru ove godine na poziv Harisa Silajd`i}a vratio se u rodni grad i po~eo raditi kao njegov savjetnik za ustavno-pravna pitanja. Tada je upoznao i Sanju. - Na du`nosti sam bio tek mjesec, a onda je u kabinet do{la raditi Sanja. Nisam znao o kome je rije~, jer sam niz godina `ivio vani. Mnogo je stvari zbog kojih me je privukla, ali na kraju uvijek ostaje onâ jedna koju ~ovjek ne mo`e objasniti niti opisati rije~ima, a zbog koje je nekog izabrao za svog `ivotnog partnera - govori Damir, a Sanja detaljnije obja{njava: - U februaru smo poslovno boravili u Haagu. ^ekali smo

sina
izricanje presude vezane za tu`bu BiH protiv Srbije i Crne Gore za agresiju. Nakon zvani~nih du`nosti uspjeli smo prona}i i malo vremena za sebe i koju zajedni~ku kafu. Tako je nekako na{a veza i po~ela. Mnogo je kvaliteta koje Damir posjeduje, a koje su me privukle njemu. Izuzetno je pametan, pa`ljiv, duhovit, a iznad svega dobar ~ovjek. Kada sam po~ela raditi u kabinetu predsjednika Silajd`i}a, sve kolege su bile susretljive, ali Damir najvi{e. Pomogao mi je mnogo da se uklopim u novu radnu sredinu. Na poslu i danas odli~no funkcioniramo kao par.

Sanja BAGARI] i Damir ARNAUT

21

Medeni mjesec u Egiptu
Ka`u da imaju mnogo toga zajedni~kog, naro~ito interes prema nekonvencionalnim stvarima. Nisu se ~ak ni zaprosili na uobi~ajen na~in, jer kako nisu „patili“ od papira, rekli su jedno drugom: ho}emo li ho}emo i uplovili u bra~nu luku. Od svog vjen~anja nisu `eljeli praviti teatralni i pompezni doga|aj, pa su zato i priredili svadbu sa manjim brojem zvanica. Da su se, ka`u, oni pitali, tada bi anga`irali samo kumove, oti{li u op}inu i vjen~ali se. Osmodnevni medeni mjesec proveli su u Egiptu. Budu}i roditelji jo{ uvijek nisu odlu~ili koje }e ime dati sinu. Trenutno su u fazi opremanja stana u koji }e se useliti za mjesec. - Uprkos tome {to oboje obavljamo zahtjevne poslove, prona|emo vremena, ma koliko to bilo iscrpljuju}e, da se pobrinemo i za opremanje stana. Sada smo u fazi kupovine parketa, plo~ica, uvo|enja grijanja i sli~no. Ali sav taj umor na kraju ima i svoje ~ari, jer zna{ da to ~ini{ da bi obezbijedio ljep{i `ivot svojoj porodici - ka`e Damir. Sanja }e jo{ mjesec-dva biti na poslovnoj du`nosti u Predsjedni{tvu, a potom }e u miru svog doma do~ekati ro|enje djeteta.

Zvjezdana pra{ina
22

Zanosna Brazilka u haljini od vode
Gisele BUNDCHEN

Pripremila: Elvedina D@AKMI]

no o ~emu se ovih dana uveliko i s divljenjem pi{e u svjetskim show bizz medijima, jeste „haljina“ u kojoj se Gisele BUNDCHEN pojavila u reklamnoj kampanji za svoju novu liniju sandala. Za kreiranje haljine nisu bila zadu`ena najpoznatija imena modne industrije kao {to su Armani, Versace, Prada, Cavalli, Lagerfeld, Elie Saba, Dior... ve} - Photoshop. Uz znanje i pravu ideju Photoshop je svemo}an alat. Osim peglanja sitnih nepravilnosti i osta-

O

lih digitalnih kozmeti~kih zahvata, mo`e vas obu}i i u kapljice vode, ba{ kao {to je slu~aj s Gisele. Lagana, lepr{ava, bezbojna i mokra Photoshop haljina skriva jednako koliko i otkriva. Efektna i ekolo{ki osvije{tena reklamna kampanja, nazvana „Porque a Terra é Azul“ (Jer Zemlja je plava), ra|ena je za promociju Giseline linije sandala Ipanema koju ona dizajnira za proizvo|a~a cipela Grendene. Pitanje je koliko }e u kampanji biti primije}en sam model sandala... Jedna od najljep{ih `ena na svijetu ve} je godinama anga`irana na projektima vezanim uz ekologiju, a posebno na za{titi ri-

Jedna od najljep{ih `ena na svijetu ve} je godinama anga`irana na projektima vezanim uz ekologiju, a posebno na za{titi rijeke Amazon. Tako je upravo indijanska kultura bila njena inspiracija za dizajniranje udobnih Ipanema sandala koje su, zbog njene haljine u kojoj se pojavila u reklamnoj kampanji, ostale u drugom planu

jeke Amazone. Tako je upravo indijanska kultura bila njezina inspiracija za dizajniranje udobnih Ipanema sandala. Dio profita od sandala upla}uje se izravno u humanitarni fond za pomo} ugro`enim vodama rijeke Xingu koja te~e kroz Nacionalni park Amazona i za{titu plemena Kisedje. Istra`ivanje jednog ~asopisa nedavno je pokazalo da je Gisele najbogatiji model na svijetu, sa godi{njom zaradom ve}om od 16 miliona funti. Na drugom mjestu je Kate Moss, sa „simboli~nih“ devet miliona, a slijedi ih Heidi Klum sa osam miliona funti.

I dok Gisele u poslu svakim danom ide sve bolje, u privatnom `ivotu joj ba{ i ne cvjetaju ru`e. Samo mjesec nakon {to je objavila da je u vezi s ameri~kim fudbalerom Tomom Bradyem, oglasila se i njegova biv{a djevojka kazav{i da o~ekuje njegovo dijete. To je svakako bio {ok za ovu brazilsku ljepoticu. Ipak, nakon {to je Tom u avgustu postao tata, pokazala je svoju dobrodu{nost i mo} opra{tanja tako {to je u losan|elskoj ekskluzivnoj prodavnici odje}e za bebe „Petit Tresor“ potro{ila vi{e od 500 funti za poklon malom Johnu Edwardu.

IntervjuNogometa{i
24

Islam je dio mog identiteta
Razgovarala: Elirija HAD@IAHMETOVI] Foto: Ahmet BAJRI] BLICKO

vaj mladi (33) bosanskohercegova~ki i crnogorski romanopisac i kolumnista iako je i sam sa svojim romanom „Sin“, na nedavnim knji`evnim susretima Cum grano salis u Tuzli, bio u konkurenciji za najbolji roman {tampan u 2006. godini - ka`e kako mu je veoma drago {to je njegov kolega Miljenko Jergovi} dobio nagradu, ba{ zbog velikih otpora na koje je njegov roman „Ruta Tannenbaum“ nai{ao u hrvatskoj javnosti. Ve} ta izjava govori o {irokoj du{i Andreja Nikolaidisa, kome su Sarajevo i Bosna i Hercegovina u du{i, srcu i na vrhu novinarskog pera ve} dugi niz godina: od 1992. godine, kada je sarajevsko naselje Dobrinju zamijenio toplim i sun~anim Ulcinjem u Crnoj Gori.

O

Moja porodi~na istorija puna je selidbi, {to dobrovoljnih {to prisilnih. Meni, kao ~ovjeku sa takvom porodi~nom istorijom, svaka vrsta netolerancije je strana. @ivio sam u Sarajevu i `ivim u Ulcinju i u oba ta grada dominantna civilizacija je islamska. Meni bi bilo neobi~no `ivjeti u nekom drugom okru`enju, da cijeli dan ne ~ujem hod`u sa munare. Bio bi to za mene vrlo naporan `ivot da su oko mene svi ljudi isti kao ja
taj identitet sam imao do 18. godine. U Crnoj Gori sam kao izbjeglica, ali, uglavnom, ta pri~a o Nikolaidisima je pri~a o Balkanu i ona pokazuje na{u burnu pro{lost i sada{njost. Moja porodi~na istorija puna je selidbi, {to dobrovoljnih {to prisilnih. Meni, kao ~ovjeku sa takvom porodi~nom istorijom, svaka vrsta netolerancije je strana. @ivio sam u Sarajevu i `ivim u Ulcinju i u oba ta grada dominantna civilizacija je islamska. Meni bi bilo neobi~no `ivjeti u nekom drugom okru`enju, da cijeli dan ne ~ujem hod`u sa munare. I, pravo da vam ka`em, islam je dio mog identiteta. @ivot bi mi bio naporan da su oko mene svi ljudi isti kao ja.
Kakve su Vam slike iz Sarajeva urezane u pam}enje. Kojih se najradije sje}ate, a kojih nerado?

stvari, ali samo lijepih. I u ~itavoj toj nesre}i - to mi je drago.
Pod kakvim okolnostima ste morali oti}i iz Sarajeva ’92. ?

Prezime Nikolaidis ne zvu~i ni bosanski ni crnogorski. [ta znate o svom porijeklu?

- Pa i nije, ni bosansko ni crnogorsko: ono je, naravno, gr~ko prezime. Moji su porijeklom iz malog mjesta na granici Albanije i Gr~ke, tako da i Albanci ~esto znaju kazati da sam i njihov pisac. I jesam onoliko koliko i svih drugih ljudi, ali ne vi{e od toga, jer sam, naravno, ro|en u Sarajevu. Meni to gr~ko porijeklo nikad nije bilo posebno bitno. Moj prvi identitet je bosanski. I samo

- Kao i svi drugi: i morali smo i nismo morali oti}i. @ivjeli smo u zadnjoj zgradi na Dobrinji, jedinoj koja je ostala u Republici Srpskoj. Poslije smo taj stan prodali. Kako smo imali imanje i ku}u i kako je otac godinama prije toga `ivio u Ulcinju, gdje je otvorio sito-{tampu, izbjegli smo u taj grad. A plan je bio, kada zavr{im Drugu gimnaziju i kada krenem na studije, da se porodica opet skupi. I tako se potrefilo. Od onih sam ljudi koji ne bi nikad mijenjali pro{lost: neka, hvala, i ovako je dobro bilo.
Kako je sarajevska sredina u kojoj ste `ivjeli do 18. godine utjecala na Va{e poimanje svijeta i `ivota?

duh, da sam dobio obrazovanje, koje je zaista bilo vrhunsko, u Drugoj sarajevskoj gimnaziji. Ne znam da li se vi{e igdje mo`e dobiti takvo obrazovanje. Imao sam sre}u da mi maternji jezik predaje - i bude razredna - Alma LAZAREVSKA, koja je sjajna spisateljica. I u ku}i i u {koli bio sam okru`en tim duhom tako da je on morao ostaviti traga na meni. A s druge strane, ma kako to ~udno zvu~alo, sve te neda}e koje su se desile pozitivno su djelovale na moje kreativne procese, jer da sam apsolutno sretan, da mi je sve potaman - bogami ne bih pisao.
Sre}ete li se danas sa svojom razrednom i prijateljima iz gimnazijskog doba?

- Almu Lazarevsku mi je uvijek drago vidjeti. Naravno, pratim to {to je pisala, imam poseban osje}aj kada ~itam njenu prozu. Od ljudi s kojima sam bio u Gimnaziji u kontaktu sam s Edom BRANKOVI]EM. Ostali su se raspr{ili po svijetu. Ina~e, ne dru`im se mnogo s ljudima; imam nekoliko dobrih prijatelja: Bal{u BRKOVI]A, Jevrema BRKOVI]A, Ognjena SPAHI]A s kojim sam i dvostruki kum, Aleksandra BA]ANOVI]A... Pa, valjda, ~ovjek i ne mo`e imati vi{e od svega nekoliko dobrih, pravih prijatelja.
U svojim kolumnama - kritikama dru{tvene stvarnosti u regionu - iskazujete veliko saosje}anje prema Bosni, Bosancima, a posebno prema bo{nja~kom narodu; imate razumijevanja za njegovo stradanje, za njegovu nesre}u. Koliko Vam ova sredina, konkretno Sarajevo, uzvra}a te emocije?

- Znate li da ja nemam nijednu lo{u sliku u glavi? Jednostavno mi je tako organizovano sje}anje! Moj brat Nikola je imao veliku traumu, imao je 15 godina, kada smo oti{li iz Sarajeva. A ja se sje}am mnogih

- ^esto ka`em: da sam `ivio u Ulcinju, koji je mala i zatvorena sredina, od mene nikad ne bi bilo pisca. To {to pi{em ovako kako pi{em - neki }e re}i dobro, neki lo{e - zahvaljujem samo ~injenici da sam `ivio u Sarajevu, da sam osjetio taj

Andrej NIKOLAIDIS

26

- Ono uzvra}a sasvim dovoljno, a dovoljno bi bilo i da ne uzvra}a, zato {to - u poeziji jednog velikog gr~kog pjesnika je ~est taj motiv - rodni grad ne treba ni{ta da vam dâ, dovoljna je ~injenica da ste se rodili u njemu; ve} ste time dovoljno ponijeli iz njega. Za mene je najve}a i profesionalna i ljudska i svaka druga satisfakcija bila ~injenica da me je, toliko godina nakon {to sam oti{ao iz Sarajeva, neko toliko cijenio i dao mi priliku da pi{em kolumnu... ustvari, meni je ~ast {to sam mogao da se obratim ljudima Bosne i Hercegovine.
Za{to ste ba{ Ulcinj izabrali za mjesto radnje u romanu „Sin“, „najmra~nijeg romana koji mi je pao u ruke... i najgenijalnijeg„ kako se izjasnio jedan ~italac?

Sanja je najve}e blago mog `ivota

jli~niji roman i da ste, doslovno, skoro umrli pi{u}i ga. Za{to i kako?

- Imao sam taj osje}aj zato {to je previ{e mra~an do samoga kraja. I zato {to mi je fizi~ki bilo te{ko da se izborim sa pisanjem takvog romana. Lik je tako postavljen da mora pro}i kroz svu tu koli~inu mraka, a, zapravo, ja sam morao pro}i kroz sve to pi{u}i.
Sve o ~emu ste pisali u {tampanim medijima je kritika dru{tvene stvarnosti. Stoga se, ponekad, ~ini kao da niste osoba sa intimnim osje}anjima, emocijama, da sve dajete za dru{tvo. Je li to zaista tako ili Vas publika mo`e i druk~ije do`ivljavati?

su stopostotni Crnogorci. Mi smo i politi~ki i poetski i intimno potpuno srodni. Ako i ima razlika u stavovima, one su vrlo male. Sanja je, zapravo, najve}e blago mog `ivota. Kad mi se ona nasmije - to je trenutak koji me mo`e dr`ati danima.
Jednom ste kazali kako ste `eljeli pisati romane kao Ned`ad IBRI[IMOVI], pa ste po~eli pisati, pa biti neko, kao Sidran, u poeziji i to niste uspjeli. A Sidran je, svojevremeno, rekao kako bi `elio napisati roman... Vi, na neki pozitivan na~in, zavidite Sidranovoj snazi u poeziji. Mora li pisac biti toliko kompletan da pi{e i prozu i poeziju?

- „Sin“ je, zapravo, drugi dio moje trilogije. „Mimezis“ je prvi, a tre}i }u naredne godine po~eti da radim, i pretpostavljam da }u time zavr{iti sa tim prostorom. Naime, mogao sam radnju romana locirati u neki drugi grad, posebno radnju romana „Sin“. Ali mi je odgovarao Ulcinj zato {to je mediteranski grad, zato {to, doslovno, u 50 metara imate i pravoslavnu crkvu i d`amiju, ne{to dalje i katoli~ku crkvu... Ima, dakle, jo{ takvih gradova ali to mi je sve bilo va`no da bih pokazao da je stvar o kojoj ja govorim zajedni~ka za sve religije; zato {to su neka egzistencijalna pitanja ista za sve ljude, s tim {to ih ateisti rje{avaju na jedan, a vjernici na drugi na~in. I upravo se u „Sinu“ glavni junak lomi izme|u ta dva na~ina.
Kakav je Va{ li~ni odnos prema religiji?

- Mo`e, naravno. Vrlo precizno odvajam privatno od javnog. Sferu privatnog i najintimnijeg ljubomorno ~uvam, eventualno dio toga mogu izlo`iti u svojoj prozi. Me|utim, u javnom anga`manu rije~ je o principima a ne o ljudskim slabostima. Osoba sam koja nikako nema privatne sukobe sa drugim ljudima. Ljude koji mi se ne dopadaju ne}u ni pozdraviti. Istina je da je moje pisanje boksersko jer u stvarima principa nema ustupaka. Jer, ako sam sebi uzeo za pravo da uzmem dio javne scene, onda druk~ije postupiti bilo bi nepravedno. I nepo{teno, prije svega prema samom sebi. Ono {to mislim vrlo precizno izlo`im, i tu nema foliranja. A sada, drugo je {to vas, pritom, ljudi i privatno udaraju, {to ste izlo`eni razli~itim vrstama pritisaka.
Jeste li Vi bili izlo`eni pritiscima?

- Ne mora. Veoma je malo onih koji mogu na jednako visokom nivou da pi{u i prozu i poeziju. ^ak, ako ho}ete, izme|u slikanja i pisanja ima vi{e sli~nosti nego izme|u pisanja proze i poezije. Sidran apsolutno pjesni~ki razmi{lja, ba{ onako kako sam ja apsolutno prozaik. Desio se moj poku{aj da pi{em poeziju i - neslavno je zavr{io. Napisao sam pjesmu i sebi je pro~itao; nikad nikome je nisam pokazao...

- Jesam, i ja i moja porodica. U cijeloj toj stvari mi je `ao {to je porodica, od koje sam uvijek imao podr{ku, bila izlo`ena pritiscima. bro znamo, i to iz prve ruke, {ta je i kako je to u {ta mi vjerujemo.
Ime Konstantin se javlja i u „Mimezisu“ i u „Sinu“. To nije slu~ajno? Recite ne{to o svojoj supruzi, kakva je to veza?

- Nisam kr{ten, ne pripadam nijednoj crkvi, neprihvatljivo mi je apsolutno da budem kr{ten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer nisam Srbin, a u pravoslavlju su crkve organizirane nacionalno. To je najve}i problem pravoslavlja. Mislim da religiozan mogu biti i bez pomo}i popova, a moj djed je bio gr~ki pop, tako da mi u porodici vrlo do-

- Moja supruga je i sama pjesnikinja...
Zove se...?

- Interesantno je da su to dva razli~ita Konstantina. Kad bih dobio sina, dao bih mu ime Konstantin; to mi je najljep{e ime za mu{ko dijete.
Rekli ste da je „Sin“ na-

- Sanja MARTINOVI]. Ona je, igrom slu~aja, ro|ena u Puli u vrijeme zemljotresa u istarskom primorju. Porodica njene majke je italijanskog porijekla, i oni jesu Pule`ani. Porodica njenog oca je sa Cetinja; oni

Istok/Zapad News
28

Ivana BANFI]

Slomila prst
Ivana BANFI] prije neko-

liko dana je slomila prst, ali uprkos tome ona ne `eli otkazati ve} isplanirane koncerte. Pjeva~ica se {etala po svom vrtu i kako nije vidjela saksiju s cvije}em udarila je u nju nogom i tom prilikom slomila mali prst na lijevoj nozi. Ljekari su joj savjetovali da stavi gips, ali je ona odbila.

Ivana NOBILO i Tony CETINSKI

Na medeni mjesec tek u januaru
U zalazak sunca u romanti~nom ambijentu dvorca na Crve-

nom otoku Ivana NOBILO i Tony CETINSKI rekli su svoje „da“. Svirao im je Tedi Spalato. Zvanice su na otok pristizale tokom cijelog popodneva, a Ivanu i Tonyja sve vrijeme ~uvalo je jako obezbje|enje. Nakon ceremonije gosti su mladence posuli ri`om i bijelim ru`inim laticama, a onda su u`ivali u ve~eri na kojoj su poslu`ene uglavnom istarske delicije. Torta je bila napravljena od tri vrste ~okolade. Na svadbi je zapjevao i Halid Be{li}. Njegova svirka trajala je gotovo dva sata, a na pozornici mu se pridru`io i Tony. U pola tri na pozornicu se popeo truba~ki sastav iz Bosne, Ivanin dar iznena|enja za Tonyja. Oni su romskom glazbom atmosferu doveli do usijanja. Zabava je trajala do zore. Mladenci su od prijatelja dobili putovanje, medeni mjesec na koji }e, ka`e Tony, vjerojatno i}i tek u januaru. Na svadbi nije bio Tonyev sin Christian (10) koji `ivi s majkom, biv{om manekenkom Antonelom Butigan. Tony i Antonela ve} du`i niz godina imaju probleme u komunikaciTonyijev ji, pa se pojavila informacija sin Christian kako je upravo ona zabranila nije bio na svadbi dolazak sinu na vjen~anje.

Marija KARAN

Na naslovnici magazina „Maxim“
Izazovne fotografije srbijanske

29

^ola je megazvijezda
Nova „Zvezda Granda“ Du{an SVILAR,

Du{an SVILAR

koji je nakon {est mjeseci takmi~enja, uspio pobijediti svoje kolege i kojem se, ka`u stru~njaci, smije{i svijetla budu}nost na srbijanskoj estradnoj sceni, izjavio je kako je njegov najve}i uzor neprikosnoveni Zdravko ^oli}. - Imao sam priliku da ga upoznam. Ostavio je veoma pozitivan utisak na mene. Svaka ~ast takvom ~ovjeku. On je megazvijezda, a pona{a se potpuno prirodno - iskren je Du{an.

glumice Marije KARAN, koju trenutno gledamo kao Maju u seriji „Ljubav, navika, panika“, krasit }e oktobarski broj magazina „Maxim“. Atraktivna glumica je u intervjuu za ovaj magazin govorila o svom `ivotu u Londonu, filmovima i rodnom Zemunu, na koji je ponosna... - Zemun ima mir palanke i reputaciju Divljeg zapada. Pa, kada vas takav kontrast i koncept grada odgajaju, sigurno se osje}ate posebnim, razli~itim ili bar bogatijim duhom i iskustvom. Uvijek nekako ta mala Zemunka progovori iz mene - ka`e ova glumica, kojoj je, ipak, Beograd najljep{i grad na svijetu. - Ko zna bolje u`ivati u `ivotu nego mi?! Nema ljep{eg grada od Beograda i ljep{ih i pametnijih ljudi koncentrisanih na tako malom prostoru. Kada bi nam stranci dolazili i kada bismo mi mogli tamo normalno putovati, i Beograd bi bio isto {to i druge svjetske metropole. Ovako smo svijet za sebe i {teta je {to ga ne dijelimo i sa ostalima.

Test
30

Koliko ste optimisti~ni
Jeste li optimista ili pesimista, pravite li od muhe slona ili od slona muhu? Saberite bodove i saznajte {ta vam podsvijest poru~uje kroz snove. Odgovori }e vam otkriti skriveni dio va{e li~nosti koji vam sigurno odre|uje, a ponekad i zagor~ava `ivot

B e e 1moiusldjloiittim.sPrvsog}laevtoeb po : a) Popit }u tabletu i oti}i ljekaru ako ne prestane b) Ma, nije to ni{ta c) Sjajno - jo{ jedno tipi~no jutro d) Poludjet }u [ef na poslu vam nudi izazovan i za htjevan projekt. Morat }ete znatno vi{e raditi: a) Bez dvojbe prihvatate raduju}i se prekovremenim pla}enim satima b) Po~a{}eni ste i sretni {to }ete pomo}i firmi c) Strahujete od preuzimanja novih obaveza d) Skepti~ni ste i `elite hrpu saradnika Va{a prijateljica ima posao, mladi}a, ci pele... koje ste `arko `eljeli: a) ^estitat }ete i nastaviti tra`iti svoj idealan posao, mladi}a b) Radujete se izvana, ali potajno vam nije pravo c) Otvoreno i strogo ka`ete kako ste preduhitreni

2

3

d) Prekidate kontakte dok ne oprostite „izdaju“ Pozvani ste na za bavu na kojoj vas ~eka dosadno dru{tvo: a) Prona}i }ete najzanimljiviju osobu i popri~ati s njom b) Ve~er }ete provesti zabavljaju}i se za stolom s hranom c) Stisnut }ete zube i prisiliti se da budete najsimpati~niji d) Ne}ete skrivati da vam je dosadno Dolaze li vam prija telji po savjete? a) Neprestano. Da napla}ujem, bio/bila bih milioner b) Ponekad jer imam ograni~enja c) Zapravo, ja obi~no od drugih tra`im savjete d) Ne, jer ih ne znam davati Kako se osje}ate kada sklapate novo poznanstvo? a) Prihvatate ljude bez predrasuda b) Otvoreni ste za prijateljstvo

4

5

6

c) Pona{ate se u skladu sa suprotnom stranom d) Oprezno se zagrijavate za odnos Osoba koja vam je bliska ima problema. Vi obi~no: a) Pronalazite inspiriraju}e rje{enje b) Nudite rame za plakanje i dajete podr{ku c) „Pla~ete“ zajedno jer „tuga voli dru{tvo“ d) Pri~ate o najgorim slu~ajevima kako biste ga utje{ili Ve~ernje vijesti i vi: a) Poti~u me da dam svoj doprinos kako bi svijet bio ljep{i b) Ne gledam vijesti jer se ne `elim uzrujavati c) Zabrinjavaju me i ljute d) Tu`no, ali vjerujem da }e biti bolje Osrednji vam je dan. Od prijatelja pri`eljkujete e-mail koji bi trebao po~eti ovako: a) „Sjajne novosti!“ b) „Hej, gdje si mi?“ c) „Ne}e{ mi vjerovati...“ d) „Joooj...“ Koliko ste „lo{ih dana“ imali pro{le sedmice? a) Nijedan b) Jedan ili dva c) Tri ili ~etiri d) Pet ili {est

7

8

9

10

BODOVANJE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a-1 a-0 a-2 a-1 a-0 a-1 a-0 a-1 a-2 a-0 b-2 b-1 b-0 b-2 b-1 b-2 b-2 b-0 b-1 b-1 c-0 c-2 c-1 c-0 c-2 c-0 c-1 c-2 c-0 c-2

Najvi{e odgovora pod
Pozitivan pogled na `ivot

A

Strah gospodari va{im `ivotom

Pesimisti~an tip

CD

B

Pozitivan pogled na `ivot je va{ stil. Zapravo, toliko gledate u svijetle strane `ivota da postoji rizik zasljepljenja, odnosno gubitka realnosti. Sjajno je {to je va{ duh toliko poletan, a takvih nema na svakom uglu. Va{ je pozitivizam vrijedan dragulj koji valja {tititi i njegovati. Bravo! Lijep ste primjer.

Pripazite da previ{e ne dramatizirate `ivotne situacije jer ste skloni tome. Strahujete od preuzimanja rizika, `ivotnih promjena, novih stvari ili vjerovanja u ljude. Kad sebi dopustite hrabrost i krene vam nabolje, bje`ite u svoj oklop. Jo{ dopu{tate strahovima da vladaju va{im `ivotom.

Nije vam lako. Pesimisti~an ste tip i ne dopu{tate da va{e nade i o~ekivanja odu previsoko u strahu od novih razo~arenja. Va{a ~a{a nije napola prazna ni napola puna. Naprotiv, uporno je sklanjate kako u nju ne bi ni{ta ukapalo jer podsvjesno vjerujete da to i ne zaslu`ujete. Ipak, ne zaboravite kad neprestano ki{i, te{ko da ~a{a ostane prazna. Kao i svaki ~ovjek, imate optimizma u sebi, ali trebate se potaknuti da ga iskoristite.

Makeover

Ponovo plavu{a
Na{a ~itateljka Samra TUCAKOVI]
nakon pet godina promijenila je svoju boju kose. Frizerka „NB Beauty“ salona Sanela ALI^KOVI] odlu~ila je 26-godi{njoj Konji~anki, novinarki na „Radiju Konjic“ kosu ofarbati u plavo i osvje`iti veoma modernim pramen~i}ima boje leda. Samra je nakon farbanja o{i{ana stepenasto, a frizura je dobila kona~an oblik nakon blagog skra}ivanja {i{ki. I ovog puta kori{teni su veoma kvalitetni proizvodi za njegu plave kose „INEBRYA“. Na{a ~itateljka je salon u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a na broju 42 napustila nakon {to ju je Sanela na{minkala koriste}i kozmeti~ku liniju „LCN“. Naravno, bila je vi{e nego zadovoljna svojim novim izgledom.

Samra TUCAKOVI]
31

Poslije

Prije
NB - BIG
Sarajevo Tel: 033/637-205; v. Klaji}a 1, Ilid`a www.nbbeautycentar.co.ba; www.beautycentarnb.tk

d.o.o.

Generalni zastupnik za BiH LCN Proizvoda
ails

WILDE COSMETICS
BEAUTY CENTAR NB Mala Aleja 72 Ilid`a CRAZY COOL NB BIG Hamdije Kre{evljakovi}a 42

BIODROGA - BALMAIN - ULTRASUN
Izdajemo svjetski priznate certifikate

NE[TO NOVO NA NA[EM TR@I[TU!

KOMPRESA ZA SAMOPOTAMNJIVANJE
Do bakarne boje va{eg tijela za samo (4) ~etiri minute

Drage ~itateljke i ~itatelji, ukoliko `elite besplatno promijeniti imid`, po{aljite ovaj kupon sa va{im podacima uz obaveznu fotografiju na na{u adresu: Magazin Azra (za promjenu imid`a) D`emala Bijedi}a 185. Svake sedmice po jedna ~itateljka bit }e nagra|ena tretmanom u salonu „NB - Beauty Centar“

552
Ime i prezime kontakt - telefon: Godine:

NB - BIG

Kupon za promjenu imid`a

Foto: Muhidin @IVOJEVI]

32

Jasper Conran Lemonies Ben de Lisi Jesus del Pozo

Jesenji London
Fashion Week nosi ove godine bitne promjene. Naime, na pisti se ne mogu pojavljivati modeli mla|i od 16 godina, kao ni oni koji nemaju potvrdu o zdravstvenom stanju a imaju takozvani konfekcijski broj „nula“. Revije su ve}inom odr`ane u Historijskom muzeju u Londonu i u Hilton hotelu, gdje je svoju kolekciju prikazao Julien Macdonald. U isto vrijeme u Madridu je odr`ana sedmica mode sa djelima doma}ih dizajnera. Na oba fashion weeka prikazani su modeli za prolje}e-ljeto 2008.godine.

Julien Macdonald

London i Madrid Fashion Week

Zvijezde koje ple{u
Juvelirska ku}a „Brown“ predstavila je novu kolekciju Zvijezde koje ple{u koja se sastoji od nau{nica i bro{eva na~injenih od `utog 18-karatnog zlata ukra{enih dijamantima. Cijena ovog seta prelazi pet hiljada ameri~kih dolara.

Gareth Pugh

Glamour news

Moda

34

Krzno na pisti i ulicama
Tokom hladnijih dana ove sezone krzno }e, kao i ko`a, ponovo biti na ulicama. U trendu je prirodno i vje{ta~ko, a ovisno o ekolo{koj svijesti i dubini d`epa izaberite ono koje vam odgovara. Ukoliko ne volite bunde, neka va{ krzneni „pratilac“ budu rukavice, ta{nica i kapa ukra{ena ovim materijalom.

PROFESIONALNA OPREMA ZA SALONE LJEPOTE

Trendy

Gle`nja~e
Gle`nja~e su se vratile u modu na velika vrata. Vjerovatno ste ve} primijetili da su izlozi puni takve obu}e i to u svim bojama. Mo`da bi najbolji izbor bio kupiti ih odmah umjesto jesenskih cipela. Bit }ete u trendu i ne}ete morati poslije kupovati ~izme. Ako ste visoki i mr{avi, ovo }e biti idealan izbor za vas i ne morate uop}e razmi{ljati o tome kako nositi i uz {to kombinirati ovakvu obu}u. Ako ste sitnije gra|e, najbolje }ete izgledati ako ih kombinirate s balon suknjama. Mo`ete ih nositi i uz kratke i popularne capri hla~e. Ukoliko ste krupniji, kombinirajte tunike i gle`nja~e.

Detalji

35

Rukavice su va`ne
Ove jeseni i zime, kao i
pro{le, izuzetno moderan detalj bit }e rukavice. Najva`nije je da su duge, a mo}i }ete ih kombinirati sa svim odjevnim predmetima, jer su moderne rukavice u svim bojama.

Obu}a

Sve ~ari kupovine
36

Mo`e li shopping biti terapija

u{karci koji ne vole odlaske u trgova~ke centre sada imaju puno pravo da ostanu kod ku}e. Nedavna istra`ivanja koja su obavili nau~nici iz Univerziteta Newcastle potvrdili su da se `ene mnogo bolje snalaze u pronalasku prodavnica i lociranju proizvoda. Obja{njenje za ovaj fenomen prona{li su u evoluiraju}em procesu. Jer dok su mu{karci razvijali osje}aj za smjer koji im je bio potreban za vrijeme lova, `ene su usavr{avale umjetnost skupljanja hrane poput vo}a i povr}a. Za ve}inu `ena shopping je vrsta specifi~ne terapije. A evo kako u nekim knjigama samopomo}i na ironi~an na~in opisuju to `ensko traganje za proizvodima sre}e... Ho}e li vam par novih cipela zaista pomo}i? Ako to pitanje ne postavite sebi prije odluke o kupovini, sutradan sigurno ho}ete. Kada prona|ete proizvod koji vam odgovara - redizajnirat }e ga, povu}i s tr`i{ta ili }e se prodavnica u kojoj ste ga kupovali zatvoriti. Kada se napokon naviknete na raspored u trgovini u kojoj ~esto kupujete, preuredit }e je i napraviti novi raspored. Kada impulsivno kupite ne{to skupo, to }ete vidjeti u drugoj trgovini na rasprodaji. Ako odgodite kupovinu ne~ega, nikad vi{e to ne}ete uspjeti prona}i. Mo`da }ete eventualno uspjeti prona}i ne{to sli~no, ali skuplje i ne tako dobro. Ukoliko postoji ve}i izbor, uvijek }ete oti}i ku}i misle}i kako je bolja stvar ostala u prodavnici. Uputstva za upotrebu bilo ~ega {to kupite su obi~no nerazumljiva. Ukoliko ma{ina koju ste kupili ima vi{e funkcija, vi{e toga mo`e se pokvariti. Brzina kojom se mo`e spiskati neki iznos obrnuto je proporcionalna trudu i vremenu ulo`enom da se stekne. Vi{e izbora zna~i vi{e odluka. Kada vidite reklamu u kojoj vam se nudi ve}i „izbor“, zamijenite tu rije~ s „odluka“. Uvijek se ka`e kako ljudi `ele ve}u mogu}nost izbora - `elite li zapravo donositi i vi{e odluka?

37

M

Za mnoge pripadnice ljep{eg spola kupovina je jedan od na~ina da se oraspolo`e, a par novih cipela napravit }e pravo ~udo, bar nakratko. U narednim redovima nudimo vam putokaz i nepisana pravila kupovine sa i bez cilja
Zgrabi i bje`i
Poku{avaju}i odgonetnuti tajnu `enske ljubavi prema kupovini, australski nau~nici Stella Minahan i Michael Beverland s univerziteta Deakin otkrili su pet osnovnih na~ina kupovine - od terapijskog shoppinga do kupovine nabrzinu. Terapijskom shoppingu sklone su `ene koje kupuju}i nastoje zaboraviti brige koje su ih sna{le u `ivotu, dok one koje preziru svaku vrstu kupovine kupuju nabrzinu, tehnikom „zgrabi i bje`i“. Osim njih australski autori prepoznaju i „lovce“ - `ene koje u`ivaju u velikim sni`enjima i ne `ale vremena i truda da ih iskoriste. Sljede}e su `ene koje kupuju u dru{tvu, odnosno djevojke na shopping izletu. One kupovinu pretvaraju u cjelodnevni doga|aj isprepleten pauzama za ru~ak i kafu. Posljednja kategorija su usamljene lutalice, odnosno `ene koje kupovinu do`ivljavaju kao vrijeme opu{tanja provedeno izvan ku}e u kojem najradije u`ivaju same.

Ako odlu~ite kako ne}ete ni{ta kupiti opet se ne}ete osje}ati dobro. Niko ne voli iz trgova~kog centra do}i ku}i praznih ruku. Ako ste u `urbi u{li u supermarket samo po neku sitnicu bit }ete iza prekrasnog mu{karca koji zlatnom karticom pla}a svojoj partnerici ono {to vi `elite ili `ene koja nakon {to joj je prodava~ica rekla iznos, iznena|eno tra`i po nov~aniku kao da je mislila da }e sve dobiti besplatno ili }e ispred vas na brzoj blagajni biti 35 osoba s jednim proizvodom vi{ka. U svakom slu~aju i najkra}i shopping izazvat }e stres. Ako `elite kupiti ne{to komplicirano ili ne mo`ete prona}i svoj broj u cijeloj trgovini ne}e biti nijednog prodava~a. [to vam je proizvod potrebniji, to je du`a lista upozorenja. Naj~e{}e nerazumljivih.

38

@ena va{eg
Ubrzan ritam savremenog `ivljenja ostavlja sve manje vremena za ono, mnogima, najuzvi{enije - ljubav U cijelom svijetu sve popularniji su „susreti naslijepo“, internet veze, ali i vra}anje starom, oprobanom receptu, spajanju s osobom `ivota uz posredovanje suvremenih provodad`ika ili, opet, na starinski na~in, posredovanjem rodbine [ta se na ljubavnom, a posebno prvom susretu treba u~initi, bojite li se da }ete pogrije{iti, jeste li spremni i riskirati Uz pomo} astrologije potra`ite odgovore na ta i neka druga pitanja Naime, svaki znak Zodijaka u sebi krije tajne za dobar uspjeh i utisak koji }ete ostaviti na budu}eg odabranika Potra`ite znak va{e budu}e ljubavi, saznajte ono najva`nije {to }e ljubavni sastanak u~initi uspje{nim, ili jednostavno, preispitajte sami sebe Ovoga puta pa`nja je usmjerena na `ene...
Rje{enje

Astro kutak

Mini test
„Bacili ste oko“ na jednu prekrasnu osobu koja vam se izuzetno svi|a. Otkrijte je li pravi trenutak da u~inite prvi korak... Pitanja
v 1 Zajdaras`jiedio dana: na a) jutro b) popodne c) ve~er r a i 2 Zparavtdvuoseittveaaro~ioijmzevtmmsilditjeeli ste: p k a a n n pa .V a) predmet b) osobu c) `ivotinju

ako imate...

... do 5 bodova

Odustanite, ovo sigurno nije va{ trenutak. Osoba koja vam se svi|a mo`da vas istovremeno i previ{e pla{i da biste joj se usudili pri}i. Poku{ajte s nekim drugim, bit }ete sretnije ruke.

3 Daalisbreistneetdea~vaarobpnrjeatkvari: d t s o
a) u prelijepu sirenu ili

nabildanog momka
b) u veoma mo}nu osobu c) u ono {to jeste

... izme|u 6 i 9 bodova

Trebali biste, jednostavno, prebroditi strah kako se ne}ete svidjeti osobi do koje vam je stalo. Ako vas kod nje ne{to privla~i, zna~i da zasigurno imate i ne~eg zajedni~kog. Pri~ekajte do sutra i skupite hrabrost, i krenite!

... vi{e od 10 bodova

Pravo je vrijeme da se odva`ite za ljubavno osvajanje. Zaista nemate nikakvog razloga za strah. U vama se nakupilo dovoljno borbenosti da }ete sigurno zadobiti ljubav osobe koju `elite.

`ivota

ovom samo da Ovan @ena ro|ena usvoja znaku Vaga Nemojteobe}anjimavas Vaga mudro dozira zavede da }e osje}anja, spontana je kada zatreba, a ponekad i veoma nestrpljiva. Suprotnom spolu uvijek se `eli pokazati kao super `ena. Voli dominirati i pokazivati svoje kvalitete. Ali, i tada se pona{a vrlo prirodno, {to ne umanjuje njenu `enstvenost i privla~nost. U pravom }e trenutku povu}i odlu~uju}i potez, {to drugoj strani ne ostavlja dovoljno vremena za uzmicanje. Ona voli pobjede i slatko u`iva u njima. @ena - Bik ve} }e vam u prvoj re~enici dati do znanja da je va{e poimanje seksualnosti nikakvo. Ona je ta koja o tome sve zna, sve joj je u malom prstu. Vi }ete se, kao potencijalni udvara~, na}i u ~udu i jedino {to biste se mogli zapitati jeste - pa gdje je to i s kim nau~ila, i ne pomi{ljaju}i da je to uro|eni talent. Za nju je erotizam i seksualnost uvijek zanimljiva tema za kojom osje}a stalnu `e|. Ova }e `ena u po~etku biti suzdr`ana i pomalo srame`ljiva. Pravit }e se da je puno toga iz va{eg `ivota ne zanima, a istina je da sve {to ~uje pamti i povezuje, stvaraju}i {iroku „bazu podataka“. U ugodnom dru`enju ona ~eka pravi trenutak i tada pada njena maska nezainteresiranosti, a na povr{inu izbija pravi vulkan emocija. U veoma kratkom vremenu postavit }e bezbroj neugodnih pitanja, pogotovo o biv{im vezama. va{a veza biti platonska. I kada le`erno koketira, ona misli ozbiljno i to treba pri prvom susretu imati na umu. Ima potrebnu snagu da vas privu~e, ne samo svojim lijepim licem i tijelom, umiljatim rije~ima, gotovo bar{unastim glasom, nego i elegancijom. Pazite na te detalje, ali i uskladite boje odje}e i pona{ajte se kulturno.

39

Bik

[korpija Kod `ene [korpije nikada ne znate kako }e stvar zavr{iti. Ako osjeti da ne{to skrivate ili da je varate, podi}i }e se i jednostavno oti}i. Kod nje nema kompromisa - ili sve ili ni{ta. No, zato mo`ete, kada joj se jednom pribli`ite, u`ivati u neizmjernoj ljubavi u kojoj vam se predaje. Ona }e sve u~initi za ljubav, a kad to ka`e, onda to i misli. Ako se zaljubi u vas na prvi pogled, te{ko }ete je se rije{iti.

Blizanci

Strijelac Seks nije najva`nija stvar u `ivotu `ene
Strijelca, no njen vatreni temperament i potreba za tjelesnom aktivno{}u, tjera je naprijed. Stoga, ona }e u susretu s osobama suprotnog spola, jednostavno, preuzeti inicijativu. Kada se jednom namjeri na pravog mu{karca, {~epat }e ga i ne}e ga pu{tati sve dok joj ne bude „jeo iz ruke“. U njoj se krije mali despot, jer }e od prvog susreta tjerati partnera da igra po njenim notama. je lako prepoJarac Ova `enaNjene duge vitke znatljiva. noge u crnim ~ipkastim ~arapama bude u mu{karcima neodoljivu strast. Ona zna biti fatalna `ena i tu ulogu rado igra. Pri prvom susretu sa njom, znajte, sve }e biti u njenoj vlasti. Ona }e kontrolirati razgovor i situaciju i ni najmanje se ne}e dati provocirati. Ako shvati da niste u stanju pratiti njen ritam, odbacit }e vas kao staru ~arapu.

Rak

Nema nikakve sumnje da ova `ena u sebi krije veliku dozu eroti~nosti i seksualnosti, uz koju se neke poznate kurtizane mogu u~initi poput pravih po~etnica. U po~etku }e vas Ra~ica pomalo srame`ljivo pogledavati i postepeno vam se otvarati, ali samo do granice koju ona postavi. Ona igra naizgled pasivnu ulogu, tako da vam se ~ini da je eventualni uspjeh prvog susreta isklju~ivo va{a zasluga.

Lavica je jedna od najuzbudljivijih i najstrastvenijih `ena u Zodijaku. Ne}e imati nimalo obzira da vas napadne ~ak i na prvom sastanku, ne mare}i pritom za va{a osje}anja ili na reakciju ljudi u okolini. Ako joj se sva|a, sva|at }e se, ako joj se vi~e, vikat }e. No, iza tog vatrenog karaktera krije se nje`na senzualnost i poticajni erotizam koji }e vas u odre|enom trenutku izbaciti u ljubavnu orbitu.

Lav

Vodolija Kada jeu `ena ovog znaka pitanju, uvijek morate biti spremni na sve. I na to da vas ona zavede i dovede vas pred svr{en ~in, ali i na to da se prekrasno dru`i sa vama, ~ini erotske aluzije, a onda vas napusti, kada ste se ve} ozbiljno zagrijali i povjerovali da }e sigurno biti va{a. Kod nje, naprosto, nema pravila. Ponekad joj odgovaraju intelektualci, drugi put }e je razgaliti mi{i}i, tre}i put }e „pasti“ na ve~eru i skupa kola.

vrlo profiDjevica Njen je stilje glas vrlo Ribe Ove `ene su tako slatke i benjen, njen zgrani~no senzualne. Sa zavodljiv, iza njenog pogleda krije se vrlo mirna i analiti~na osoba, koja }e vas sve vrijeme dobro zabavljati, a istovremeno i dobro prou~avati. Pona{at }e se poput ~arobnice koja izu~ava nove metode zavo|enja. Ona jedino `eli biti sigurna u uspjeh. Ne `eli prolaznu vezu, ona `eli postojanu, potpunu i sigurnu ljubav. njom }ete imati nebrojene verbalne sukobe i rasprave, ali kada ona odlu~i da vam se preda, ne}e samo podi}i ruke. Jedino {to }ete tada trebati, jeste osigurati neku finu podlogu. Kasnije }ete se braniti da vas je Riba svojim o~ima vje{to zavela. No, kada ona jednom baci „mre`u“ na vas, te{ko }ete se osloboditi, jer u stanju je da otupi i najtvr|u o{tricu.

Zvijezde vas gledaju
40
Priprema: Hedija MEHMEDI]

OVAN
21.III - 20.IV

BLIZANCI
23.V - 22.VI Ljubav: Imate potrebu da
s nekim podijelite intimu. Zra~ite {armom, pa }e vam se ukazati nekoliko primamljivih prilika. Posao: Bit }ete energi~ni i poduzetni. U kratkom roku obavit }ete vi{e poslova ili rije{iti jedan zahtjevan problem. Zdravlje: Bit }ete u svemu neumjereni.

LAV
23.VII - 22.VIII Ljubav: Nestat }e brige iz
pro{losti, `ivot postaje ugodniji. Mnogo toga ovisi o vama. Pokrenite kolo ljubavi. Posao: Nalazite se u obe}avaju}em periodu. Ostvarit }ete dogovore ili zavr{iti poslove. Bliske osobe su vam pri ruci. Zdravlje: Odli~na psiho-fizi~ka forma.

Vrijeme je za Vage

Lijepe i pravi~ne
Od 23. septembra do 22. oktobra traje vladavina sedmog po redu, a drugog zra~nog znaka Zodijaka - Vaga. Osobe ro|ene u znaku Vage stalno odmjeravaju „pro i contra“. Uvijek te`ite postizanju ravnote`e, {to je jedna od va{ih tipi~nih odlika. Vi{e volite raspravljati, nego ne{to ~initi. Ono {to vas stalno zaokuplja su apstraktne vrijednosti i kategorije pravednosti i balansa. Za vas, svakako, va`i poslovica „ispeci pa reci“. Te{ko se mo`e re}i da vam je spontanost izra`ena odlika. Cilj kojem te`ite uvijek je neka „idealna“ situacija, harmonija, slaganje. Zazirete od svake emocionalne konfrontacije i sukobljavanja, osim ako se radi o nepravdi. Ipak, va{ profinjeni osje}aj za proporcije i ravnote`u ima i svoju pozitivnu stranu. Vi ste, naime, mirotvorac u prepirkama. Trudite se da okupite cijelo dru{tvo za~as i da pretvorite bezobli~ni sobi~ak u rasko{no stani{te. I to tek sa ne{to malo boje, namje{taja i nekoliko cvjetova. Uvijek izgledate elegantno, ~ak i u d`insu. Da biste se dobro osje}ali u prostoru u kojem `ivite, za vas je veoma va`no da vodite glavnu rije~ o ure|enju doma. Imate sjajan osje}aj za harmoniju, ravnote`u i smisao za dekoraciju. Zahvaljuju}i tome, svaki komad namje{taja postavite na odgovaraju}e mjesto. Ba{ kao i umjetni~ke predmete i slike. Ako je bilo {ta pretrpano, preveliko ili preuveli~ano - smetat }e vam, osje}at }ete se neugodno i neudobno. Osvjetljenje je naro~ito va`no, ali vi znate kako da ga postavite da biste dobili najbolji mogu}i efekt. Kada `elite odvojiti razli~ite stilove u ku}i ~inite to zavjesama koje, naj~e{}e, znate i sami napraviti. Vjerovatno je ~ak i va{a radna soba divno ure|ena, a boje su sigurno dobro uskla|ene. Volite zabavljati dru{tvo na sjedeljkama. Za vrijeme ru~ka ili ve~ere volite da pored vas sjedi zgodan partner. Naravno, uz dobru hranu, na lijepo postavljenom stolu, sa srebrenim priborom za jelo, kristalnim ~a{ama i dekorativnim detaljima. Ljepota i pravi~nost stalne su teme va{eg `ivota. U poslu tra`ite notu promi{ljenosti.

Ljubav: Sklad i zadovoljstvo nadohvat su ruke. Svaka promjena je dobrodo{la i po`eljna. Otvorit }ete novu stranicu. Posao: U odli~nom ste razdoblju. Rije{it }ete neke probleme i suo~iti se s novim izazovima. Ljudi su vam skloni. Zdravlje: Sve u najboljem redu.

BIK
21.IV - 22.V

RAK
23.VI - 22.VII Ljubav: Razmi{ljat }ete
hladnije glave. Neodoljiv ste mamac za mnoge osobe. Ipak, osje}anja su vam ispred razuma. Posao: Bavit }ete se bud`etom i stalno kontrolirati prihode i rashode. Nedostajat }e vam inicijative i prilagodljivosti. Zdravlje: Puni ste snage i energije.

DJEVICA
23.VIII - 22.IX Ljubav: Ne o~ekujete previ{e, pa }e vas i sitnice ~initi sretnima. Ipak, partnerovo pona{anje }e vas i zbunjivati. Posao: Prvo ne{to rije{ite, da biste mogli neometano poslovati. Bit }ete nestrpljivi i skloni krivim procjenama. Zdravlje: Te`ite mirnijem na~inu `ivota.

Ljubav: Te{ko }ete prona}i mir i ispunjenje. [ta god da odlu~ite, osje}at }ete se zakinuto. Partner je u nedoumici. Posao: Rasipate energiju na sve strane, ljutite se na druge. Posvetite se jednom poslu i izbjegavajte rizik. Zdravlje: Obavezno obnovite energiju.

Alka VUICA

Ponosna individualka
edna od najboljih autorica pop muzike na Balkanu, knji`evnica, pjeva~ica i kolumnistica, nije tipi~ni predstavnik svog znaka, vrckavih i spontanih Blizanaca (8.VI 1961.). Podznak u samouvjerenom i ponosnom Lavu daje joj stav, ali i sklonost tipi~nom „kraljevskom“ zapovijedanju. Ali, iza ovakvog pona{anja krije se o{tar um. Njena sklonost ka blje{tavilu i „svjetlima pozornice“, brz i uvjerljiv na~in izra`avanja od nje ~ine istinsku zvijezdu.

J

ra~unanja, a ja mrzim matematiku. No, zasigurno, volim horoskope, a u prognoze vjerujem ovisno o tome ko ih izra|uje.
[ta ka`ete na predrasudu da su Blizanci dvoli~ni i koje njihove karakterisitike najvi{e dolaze do izra`aja u Va{em karakteru?

Upu}eni ste u svoju natalnu kartu, dobro razumijete horoskope. Da li ste ikada detaljnije prou~avali astrologiju i koliko vjerujete prognozama?

- Ta predrasuda nije i ne mo`e biti ta~na. Prvenstveno zbog toga {to su Blizanci previ{e djetinjasti i iskreni da bi bili dvoli~ni. Ono u ~emu se sastoji njihova dvojnost je da brzo mijenjaju mi{ljenja i odjednom `ele dvije stvari koje su katkad potpuno razli~ite. Naprimjer, u isto vrijeme bi htjeli ostati kod ku}e i gledati film, ali i iza}i vani. To su njihove glavne osobine, koje su i kod mene veoma izra`ene.
Na koju ste svoju karakteristiku ponosni, a koju ne volite?

bi. S druge strane, bilo bi mi puno lak{e u `ivotu kad ne bih posjedovala njihovu „popularnu“ promjenljivost i kad bih ta~no znala {to ho}u. Jednostavno, izlu|uje me ~injenica da se ne mogu dr`ati neke svoje odluke, a na nagovaranja uop}e ne reagiram. No, ne volim raditi protiv sebe, pa stoga barem ta~no znam {ta ne `elim. Podznak u Lavu, najvjerovatnije, ima utjecaj na moj stil obla~enja, dare`ljivost i estradni put. Imam tradicionalno poimanje ljubavi, koja je za mene veoma va`na. Zapravo sam bra~ni tip, ali me `ivot odveo u drugom smjeru (smijeh).
Zauzimate li poseban stav uz odre|eni znak?

- Moje dvije prijateljice su pravi stru~njaci za to i svojedobno su me zarazile astrologijom. Nikada se temeljito nisam bavila time, jer tu ima dosta

- Blizanci su divni roditelji, koji zadr`avaju odre|enu mladena~ku infantilnost u se-

- Pa... da. Moram priznati da sam posebno oprezna prema svim Ribama i mu{karcima Djevicama.
Ljudi iz kog znaka su odigrali va`nu ulogu u

Faketa SALIHBEGOVI]-AVDAGI],

VAGA
23.IX - 22.X

STRIJELAC
23.XI - 22.XII

VODOLIJA
22.I - 19.II

Ljubav: Intimni `ivot je va{a mirna luka, u kojoj se opu{tate. Pove}an je ljubavni apetit, ali ne}ete tra`iti nemogu}e. Posao: Bit }ete skloni promjeni raspolo`enja, pa su i va{e odluke nesigurne. Promjena posla ne donosi zadovoljstvo. Zdravlje: Nedostaje vam samopouzdanja.

Ljubav: Trudite se da zadr`ite sada{nje stanje, ~ak ako i niste zadovoljni. Tra`it }ete utjehu u poslu i prijateljima. Posao: Nove obaveze ostavljaju malo vremena za u`ivanje. Iskrsnut }e nove okolnosti u kojima }ete se sna}i. Zdravlje: Vi{e ula`ite u zdravlje.

Ljubav: Sedmica je povoljna za bu|enje osje}anja i iskupljivanje kod partnera. Vi{e }ete izlaziti i dru`iti se. Posao: Nije potrebno mnogo vremena i energije da biste napredovali. Sve ide prema va{im smjelim planovima. Zdravlje: Bit }ete zadovoljni sobom.

[KORPIJA
23.X - 22.XI

JARAC
23.XII - 21.I Ljubav: Voljena osoba
o~ekuje da uvijek budete pri ruci i da stalno ~inite usluge. Bit }e i ljubomore s obje strane. Posao: Napredovat }ete uz podr{ku jedne utjecajne osobe. Posla }e biti svaki dan sve vi{e, ali uspje{no }ete raditi. Zdravlje: Vi{e }ete u`ivati u samo}i.

RIBE
20.II - 2O.III

Ljubav: Razdra`ljivost i
sklonost ljutnji udaljava vas od zadovoljstva. @elite sve ili ni{ta. Pazite da ne ostanete sami. Posao: Nedostaje vam stalo`enosti. Mnogo }ete raditi, a sve }e se ~initi uzaludno. ^uvajte se nepromi{ljenih poteza. Zdravlje: U`urbani ritam je spas.

Ljubav: U nejasnoj ste situaciji. Uznemiruju vas partnerove izjave, a znate da ih nekada sami nesvjesno, izazivate. Posao: Susrest }ete se sa nepouzdanim ljudima, koji ne ispunjavaju obe}anja ili ne po{tuju dogovore. Zdravlje: Bit }ete nervozni i nestrpljivi.

prvakinja Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, koja na po~etku nove televizijske sezone plijeni gledatelje u BiH i Hrvatskoj ulogom jedne od k}erki glavnog lika u seriji „Tate i zetovi“, dvostruka je Lavica (14. VIII 1962.). Sude}i prema natalnoj karti, predodre|ena je za „svjetla pozornice“. Odli~na glumica, koja i u mati~noj ku}i blista nose}i repertoar, sija gdje god da se pojavi. Ipak, povremeno su joj potrebni mali, ali ~esti odmori, ~ak i od publike. Uvijek je u centru pa`nje. Faketa je optimista, topla i velikodu{na osoba, u ~ijoj blizini ljudi u`ivaju. Zna biti gotovo savr{ena, kako prema drugima, tako i prema samoj sebi. U`iva u uspjehu svog `ivotnog partnera, ali i drugih bliskih ljudi.

41

Poznati su - prepoznajte se

Eduardo CAPETILLO, popularni glumac iz brojnih latinoserija, sjajna je osoba. Voli ljude, ali i `ivotinje. Znak Ovan (13.IV 1970.) podario mu je pomalo atletsku gra|u, {to je bila sjajna predispozicija za posao kojem se posvetio. Poja~ana je njegova usmjerenost prema vani, ka kretanju, kao i smisao za humor i nagon da u svemu brzo nastavlja dalje. Idealista je, u stanju je bilo gdje oti}i, uraditi ili otputovati zbog posla i zbog li~nog zadovoljstva. Veoma je privla~an `enama {irom svijeta. Sam sa sobom najbolje komunicira na intelektualnom planu i sam najbolje kontrolira svoj avanturisti~ki duh. I u najte`im situacijama ima smisla za humor, pun je sjajnih ideja, ali i mentalne snage da svoje ideje sprovede u djelo.

Va{em `ivotu?

- Ovnovi su mi se uvijek motali kroz `ivot kao vrlo specifi~ne osobe. Volim ih zbog njihove pozitivnosti. Moj sin Arian je Ovan, sa podznakom u Blizancima. Puno se volimo i imamo nje`an, prijateljski odnos. ^ak i kad se posva|amo sve okrenemo nasmijeh. Vodolije i Djevice su, pak, za mene, uvijek bili fatalni. I u smislu nenadanog osvajanja i kad su u pitanju razo~arenja koje nisam o~ekivala. [to sam starija sve mi je dra`e upoznati nekog Blizanca, jer se sa njima znam pona{ati. Ne mogu me iznenaditi.
Je li Vam ikada iko gatao, da li se {ta ostvarilo od toga?

Leticia CALDERON,
nezaboravna „Esmeralda“, zbog koje su mnogi ljudi {irom svijeta zalu|eni sapunicama, gotovo uvijek i u svemu, kao tipi~na Ra~ica (15. VII 1968.) te`i tradicionalnom. Veoma je ozbiljna i veliki je radnik. Ipak, ponekad se i odmjerena Leticia zna „otka~iti“. Ima dobar, mada specifi~an smisao za humor, koji se krije negdje duboko. Ljudi ponekad misle da je snob i da je nedru`eljubiva. Razlog tome je {to se ona voli dru`iti samo sa ljudima koje sama odabere i za koje zna da u pozadini njihovog prijateljstva nema nikakvog interesa. Te{ko se otvara, pa tako drugi i ne vide njenu osjetljivost i onu bri`nu stranu njene prirode. U`iva u postavljanju i postizanju ciljeva. Naravno, ra~una da }e joj posao donijeti i zaslu`eni profit. Zagovornik je tradicionalnih vrijednosti, autoritet je, ali i bri`na majka.

- Kao studentica ~esto sam i{la kod gatara, ali se ne sje}am da mi se neko fatalno predvi|anje obistinilo. Neko vrijeme sam i sama gatala drugima iz kave i karata i zaista sam imala talenta za to, {to me na kraju i upla{ilo. Mislim da kod gatara idu ljudi kojima je `ivot dosadan. Obi~no ka`em da bi jedan dosadan dan u mom `ivotu za ve}inu ljudi bio avantura (smijeh).

Pod reflektorima
42

Amir ^AKI]

43

Izme|u rukometa i manekenstva I
Pi{e: Lejla LOJO Foto: M. @IVOJEVI]

ako ima samo 21 godinu, Amir ^aki}, sportista, maneken, ali i student, ka`e da je ve} ostvario svoj `ivotni san. Naime, ovaj Viso~anin ~lan je RK „Bosna Visoko“ a pro{le godine bio je najmla|i reprezentativac dr`avne selekcije. - To je za mene svakako zna~ilo ostvarenje `ivotnog sna. Rije~ima se ne mo`e opisati osje}aj kada prvi put obu~ete dr`avni dres, slu{ate himnu i igrate za svoju zemlju. Imao sam 19 godina kada su me pozvali u dr`avnu reprezentaciju i do sada sam odigrao 15 utakmica - ponosno ka`e Amir, koji se rukometom po~eo baviti kada je imao samo deset godina. Prve profesionalne korake napravio je u klubu „Novi Val“ nakon ~ega prelazi u RK „Bosna Visoko“. - Najprije sam po~eo trenirati fudbal i bio sam vrlo talentiran. Ali, Visoko je grad rukometa i to je vjerovatno razlog zbog kojeg sam loptu

Ovaj 21-godi{nji Viso~anin ~lan je RK „Bosna Visoko“. Pro{le godine bio je najmla|i bh. reprezentativac, te je dobio poziv da dr`avni dres nosi i ove godine. Ina~e je student tre}e godine Pravnog fakulteta, a iz hobija se bavi i manekenstvom. Za ve}inu njegovih uspjeha zaslu`na je, ka`e Amir, njegova mama

uzeo u ruke. Tako|er, moj {est godina stariji brat Emir profesionalno se bavio ovim sportom. Ina~e, „Bosna Visoko“ postoji od 1950. godine i postigla je zavidne rezultate kako u Evropi, tako i u doma}em prvenstvu. Nekoliko puta su bili osvaja~i Kupa BiH i prvenstva! Amir je i student tre}e godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Ne bi bilo lo{e, ka`e Amir, kada bi pojedini profesori imali vi{e razumijevanja za druge obaveze studenata. Ipak, Amir nekako uspijeva sve uskladiti, pa se, osim sportom, bavi i manekenstvom. To je, za sada, njegov hobi jer jo{ nije ~lan nijedne modne agencije. Obrazovanje mu je, ipak, prioritet. - [kola mi je uvijek bila na prvom mjestu i tako }e i ostati.

Manekenstvom se namjeravam i dalje baviti samo iz hobija. Moj `ivotni moto je: Sve se mo`e kad se ho}e. Uporan sam i porodica mi pru`a veliku podr{ku. Iskreno, mama je zaslu`na za ve}inu mojih uspjeha - ka`e Amir, koji je ve} dobio nekoliko ponuda da zaigra i u nekim inozemnim klubovima, pa se nada da }e idu}e godine biti ~lan jednog od njih. Sasvim razumljivo je da je ovaj Viso~anin ~esto na meti ljep{eg spola. No, to mu uop}e ne smeta. Naprotiv... - Za jedan ~asopis sam izjavio da mi je uzor Hugh Hefner... (smijeh). Ali, poku{avam se uozbiljiti. Imam puno `enskih fanova i to je lijep osje}aj. Ne branim se od njih s osmijehom ka`e Amir.

Slobodno vrijeme
- Svaki dan mi je veoma ispunjen, tako da mi ostaje malo slobodnog vremena. Uglavnom ga iskoristim za shopping, {etnju gradom i vo`nju automobilom. Shopping me najvi{e opu{ta, a volim izlaziti na {minkerska mjesta.

Na svom terenu

Pod reflektorima
42

Amir ^AKI]

43

Izme|u rukometa i manekenstva I
Pi{e: Lejla LOJO Foto: M. @IVOJEVI]

ako ima samo 21 godinu, Amir ^aki}, sportista, maneken, ali i student, ka`e da je ve} ostvario svoj `ivotni san. Naime, ovaj Viso~anin ~lan je RK „Bosna Visoko“ a pro{le godine bio je najmla|i reprezentativac dr`avne selekcije. - To je za mene svakako zna~ilo ostvarenje `ivotnog sna. Rije~ima se ne mo`e opisati osje}aj kada prvi put obu~ete dr`avni dres, slu{ate himnu i igrate za svoju zemlju. Imao sam 19 godina kada su me pozvali u dr`avnu reprezentaciju i do sada sam odigrao 15 utakmica - ponosno ka`e Amir, koji se rukometom po~eo baviti kada je imao samo deset godina. Prve profesionalne korake napravio je u klubu „Novi Val“ nakon ~ega prelazi u RK „Bosna Visoko“. - Najprije sam po~eo trenirati fudbal i bio sam vrlo talentiran. Ali, Visoko je grad rukometa i to je vjerovatno razlog zbog kojeg sam loptu

Ovaj 21-godi{nji Viso~anin ~lan je RK „Bosna Visoko“. Pro{le godine bio je najmla|i bh. reprezentativac, te je dobio poziv da dr`avni dres nosi i ove godine. Ina~e je student tre}e godine Pravnog fakulteta, a iz hobija se bavi i manekenstvom. Za ve}inu njegovih uspjeha zaslu`na je, ka`e Amir, njegova mama

uzeo u ruke. Tako|er, moj {est godina stariji brat Emir profesionalno se bavio ovim sportom. Ina~e, „Bosna Visoko“ postoji od 1950. godine i postigla je zavidne rezultate kako u Evropi, tako i u doma}em prvenstvu. Nekoliko puta su bili osvaja~i Kupa BiH i prvenstva! Amir je i student tre}e godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Ne bi bilo lo{e, ka`e Amir, kada bi pojedini profesori imali vi{e razumijevanja za druge obaveze studenata. Ipak, Amir nekako uspijeva sve uskladiti, pa se, osim sportom, bavi i manekenstvom. To je, za sada, njegov hobi jer jo{ nije ~lan nijedne modne agencije. Obrazovanje mu je, ipak, prioritet. - [kola mi je uvijek bila na prvom mjestu i tako }e i ostati.

Manekenstvom se namjeravam i dalje baviti samo iz hobija. Moj `ivotni moto je: Sve se mo`e kad se ho}e. Uporan sam i porodica mi pru`a veliku podr{ku. Iskreno, mama je zaslu`na za ve}inu mojih uspjeha - ka`e Amir, koji je ve} dobio nekoliko ponuda da zaigra i u nekim inozemnim klubovima, pa se nada da }e idu}e godine biti ~lan jednog od njih. Sasvim razumljivo je da je ovaj Viso~anin ~esto na meti ljep{eg spola. No, to mu uop}e ne smeta. Naprotiv... - Za jedan ~asopis sam izjavio da mi je uzor Hugh Hefner... (smijeh). Ali, poku{avam se uozbiljiti. Imam puno `enskih fanova i to je lijep osje}aj. Ne branim se od njih s osmijehom ka`e Amir.

Slobodno vrijeme
- Svaki dan mi je veoma ispunjen, tako da mi ostaje malo slobodnog vremena. Uglavnom ga iskoristim za shopping, {etnju gradom i vo`nju automobilom. Shopping me najvi{e opu{ta, a volim izlaziti na {minkerska mjesta.

Na svom terenu

Putovanje
44

Porto

Grad koji je lako zavoljeti

45

Tekst i foto: Igor TODOROVAC

orto je drugi najve}i grad dr`ave Portugal i nalazi se na sjeveru zemlje uz zlatnu rijeku Rio Douro, sa jedne strane i Atlanskog okeana sa druge strane. U gradu `ivi vi{e od milion i 600.000 stanovnika i jednostavno je stvoren za istra`ivanje i u`ivanje. Va`no je spomenuti da je Porto najva`nije trgova~ko i proizvodno sredi{te Portugala, a centar grada je pod za{titom UNESCO-a.

P

Porto je potpuno druga~iji od Lissabona i kako ponosni stanovnici grada isti~u, Coimbra pjeva, Braga se moli, Lisabon se producira, a Porto radi. Lisabonci ih pogrdno nazivaju „tripeiros“ jer su tripice najpopularnije jelo ovog kraja. Kada ve} spominjem hranu, moram napomenuti da je najpopularnije „brzo jelo“ Portnjanaca „fran~esina“ koja ko{ta oko 11 eura. Jedna porcija, vjerujte, mo`e biti i ru~ak i ve~era, budu}i da su u njemu ~etiri vrste mesa, pet vrsta salate, tri vrste sosova i otprilike je veliki kao tri

somuna... Uz jelo svakako morate popiti i vino koje je najbolji izvozni proizvod Portugala, a Porto je grad u kojem je vino svetinja. Prema statistikama iz 1999. godine Portugalci su me|u najve}im svjetskim potro{a~ima alkohola. A, vina ima kakvih po`elite, od onih najjeftinijih, koje mo`ete kupiti za pet eura, do onih delikatesnih i ekskluzivnih, koja dosti`u cijenu i do nevjerovatnih 6.000 eura. Jedina mana ekskluzivnih vina jeste ta da ih morate popiti ~im ih otvorite, dakle, ne smiju preno}iti. I kad obradujete va{ stomak, umjesto lje{karenja uz obalu pre-

poru~ujemo vam obilazak grada. Na prvi pogled dvije stvari plijene pa`nju - zanimljivi mostovi i urbanisti~ka rje{enja od prije nekoliko vijekova. Jedan od najmo}nijih mostova, sa `ilavom ~eli~nom strukturom djelo je ~uvenog Gustavea Eiffela i ako se malo bolje zagledate lako }ete prepoznati konture Ajfelovog tornja, u polo`enoj perspektivi. Interesantne ku}e koje izgledaju kao spratovi zgrada, odsje~eni od svoje prave konstrukcije, izdizajnirane su ukrasnim plo~icama ili slobodnim pokretima ruke. Me|u najva`nijim spomenici-

Shopping u Portu je poseban do`ivljaj

Porto no}u

ma isti~u se romani~ko-goti~ka katedrala, Crkva sv. Franje, barokna djela Toskanca Nicola Nazzonija, pala~a burze, tr`nica Ferreira Borges, te `eljezni~ki most, djelo Gustavea Eiffela. Poku{aj sa`imanja svih lokacija, od zna~aja za zainteresiranog turistu, osu|en je na propast. Me|utim, najve}u katedralu sa koje se pru`a fenomenalan pogled na cijeli grad i na u{}e rijeke Douro u okean, posebno ako imate malo sre}e da posmatrate zalazak sunca, mo-

rate posjetiti. Odatle se pru`a pogled na predivan kraljevski kompleks, sa vrtovima, fontanama, zidovima koji vas izoliraju u vremenu ~iju zaustavljenost naru{avaju samo brodovi na putu prema „velikoj vodi“. Ono {to vam preporu~ujem jeste da uzmete fotoaparat ili kameru, jednostavno se upustite u nasumi~nu {etnju i prepustite ljepotama ovog grada. Druga strana grada Porta urbanisti~ki je potpuno druga~ija. U njoj dominiraju moderne

gra|evine i Atlanski okean. Nepregledne pje{~ane pla`e i plavi okean svakako }e vas namamiti u svoju dubinu. Prosje~na temperatura vazduha u Portu je izme|u 15 i 35 stepeni tokom cijele godine, a mora u ljetnom periodu oko 22 stepena. Zime su blage, a sun~anih dana godi{nje ima oko 300. U Portu te{ko da }ete sresti nekog iz na{e regije, a jo{ te`e }ete se sporazumijevati ako ne govorite portugalski jer 70 posto stanovni{tva ne govori ili ne razu-

mije engleski jezik. Ali budu}i da su Portnjanci zaista susretljivi, svim silama }e se truditi da odgovore na va{a pitanja, pa makar to bilo i sporazumijevanje rukama. Porto je grad u kojem se ne dvoumite puno. Lako se zavoli. Uvla~i se pod ko`u, potajno i elegantno. Tjera zjenice da se intenzivno {ire i skupljaju pred navalama impresija. U njemu se lako u`iva, kao da je u komadima izdvojen iz vremena, sa sporadi~nim navalama stila i strasti. I pri~a o njemu se nikada ne zavr{ava...

Igor pored mosta, koji je djelo ~uvenog Gustavea Eiffela

Super stars

Naomi CAMPBELL

Ljuta na urednike Voguea
Tamnoputa manekenka Naomi CAMPBELL zaboravila je koliko je puta objavljena na naslovnici presti`nog izdanja „Vogue“ za britansko tr`i{te. Ona uporno tvrdi da je urednici ~asopisa odbijaju staviti na naslovnicu. - Pitala sam ih milion puta, ali oni su me uvijek odbijali. Njima je dra`e da stave sliku blijede djevojke. Kunem se, jednu sam ~ak vidjela {est puta, a mene uporno odbijaju u vlastitoj zemlji. Ja `elim tu naslovnicu - rekla je Naomi. Naomi na naslovnicama Na njene tvrdnje iz „Voguea“ je odmah stigao i britanskog „Voguea“ odgovor. - Ona je u posljednjih 20 godina ne jedanput, nego osam puta bila na naslovnici britanskog ~asopisa. Sama je pozirala pet puta, jedanput je bila s P Diddyjem i dvaput je naslovnicu dijelila s jo{ nekoliko modela - ka`u u . „Vogueu“. Naomi }e se uskoro oku{ati kao glumica, a njena uloga u horor filmu „Savr{ena `ena“ trajat }e svega nekoliko minuta, jer lik koji tuma~i umire odmah na po~etku filma.

47

Coleen McLOUGHLIN

Izabrala vjen~anicu

McLoughlin: Glamurozno vjen~anje sa Rooneyem

Coleen McLOUGHLIN }e se udati za engleskog nogometa{a Waynea ROONEYA i to u vjen~anici poznatog {panskog dizajnera Manuela MOTE vrijednoj gotovo 50 hiljada maraka. Dvadesetjednogodi{nja Coleen, koja se s jednim od najboljih nogometa{a na svijetu zabavlja od svoje 14 godine, za ovu haljinu se odlu~ila prije nekoliko dana i to nakon dvosatnog biranja u Harrodsu. - Coleen je bila presretna dok je isprobavala neke od najljep{ih haljina. Izgledala je prekrasno u svakoj, ali Motine su joj se ipak najvi{e dopale. Odlu~ila se za narud`bu i ovih dana Manuelu obja{njava svoju viziju haljine - izjavila je Coleenina najbolja prijateljica.

Sportisti
48

Adnan HARMANDI]

49

Nedostaje mi o~eva podr{ka
Pi{e: Najda VRANI] Foto: Muhidin @IVOJEVI]

D

vadeset~etverogodi{nji rukometa{ „Bosne“, Zeni~anin Adnan HARMANDI], jo{ u osnovnoj {koli po~eo je pokazivati interesiranje za sport. Najprije je to bio nogomet, te je poput ve}ine svojih vr{njaka, vrijeme provodio igraju}i se sa loptom ispred zgrade. - No, ve} u petom razredu, otkrio sam ko{arku i istog trena se zaljubio u nju. Zenica je tada bila u ko{arka{kom vrhu, a to mi je kao djetetu i imponiralo. Bila je to moja prva sportska ljubav. Rukomet se u Adnanovom `ivotu pojavio sasvim slu~ajno. Zaigrao je na jednom od {kolskih prvenstava i pokazao veliki talent. Zavoliv{i i ovaj sport, na{ao se u procjepu izme|u dvije „ljubavi“.

Iz porodi~nog albuma: Adnan sa roditeljima i sestrom

@ivotna tragedija
- Nisam mogao trenirati oboje i morao sam donijeti odluku. Presudilo je to {to je na ko{arci bila prevelika gu`va. Zapo~eli su i prvi turniri i prvenstva. Ve} nakon godinu igranja Adnan je progla{en najboljim kadetom u dr`avi. To je bio samo dodatni stimulans za njegovo trajno opredjeljenje. Karijeru je po~eo u zeni~kom „^eliku“, gdje je igrao gotovo

On je `ivio za ovo {to radim. Za moj uspjeh „debelo“ se odricao u `ivotu i nekada radio i po dva posla, kako bi mi obezbijedio barem minimalnu sportsku opremu. Ja sam mu to vra}ao svojim trudom i radom, ali bih volio da sada u`iva u uspjehu koji sam postigao. Volio bih da mo`e do}i u prepunu Skenderiju i vidjeti kako mi publika skandira i slavi zajedno sa mnom sve na{e pobjede

sedam godina. No, ve} sa 19 godina, prvi profesionalni ugovor odveo ga je u Ljubu{ki i u ekipu „Izvi|a~a“, tada{njeg prvaka BiH. Brojne titule, velike evropske utakmice i prekrasne uspomene, obilje`ile su naredne ~etiri Adnanove godine `ivota. Prije ne{to du`e od godinu, mladi rukometa{ se priklju~io rukometa{ima sarajevske „Bosne“. - Moji roditelji, mama Jasmina i tata Edin, u po~eku nisu bili za to da odem iz Zenice, jer sam

50
bio veoma mlad. No, moja je `elja bila presudna, te nije izostala ni njihova podr{ka. Ljudi u Ljubu{kom su veoma ugodni i srda~ni, {to mi je znatno olak{alo prilago|avanje na novu sredinu. S jedne strane, sve te silne promjene na neki na~in, bile su i dobre. Osamostalio sam se, uozbiljio i zara|ivao vlastiti novac vrlo mlad. Na kraju, rukomet je postao moj posao i sada je sve druga~ije - ka`e Adnan. A posao je u velikoj mjeri olak{ao i tragediju koja mu se desila u `ivotu. Prije godinu umro mu je otac. Jo{ veoma mlad, primio je i teret ~ovjeka koji je trebao brinuti za svoje dvije najdra`e `ene - majku i sestru - i teret ~ovjeka koji je postao „glava porodice“.

Skandiranje publike
- To je bio period koji je poremetio sve moje planove i na trenutak sam bio izgubljen. No, `ivot ide dalje. Sestra Amela se udala i sretno `ivi u Zenici. Daljina me spre~ava kako bih bio s mamom svaki trenutak, no, nastojim biti uz nju {to vi{e i pomo}i joj koliko mogu. Sre}om, ona radi tako da je sve puno lak{e. No, ono {to mi uistinu nedostaje, to je podr{ka koju sam imao od oca. Iako mi je pru`aju mama i sestra, volio bih da otac sada mo`e vidjeti uspjeh koji sam postigao. On je `ivio za ovo {to radim. Za moj uspjeh „debelo“ se odricao u `ivotu i nekada radio i po dva posla, kako bi mi obezbijedio barem minimalnu sportsku opremu. Ja sam mu to vra}ao svojim trudom i radom, ali bih volio da sada u`iva u ugledu koji sam stekao. Volio bih da mo`e do}i u prepunu Skenderiju i vidjeti kako mi publika skandira i slavi zajedno sa mnom sve na{e pobjede. No, kako putevi svih profesionalnih sportista idu vani, i Adnanov `ivot uskoro }e krenuti drugim pravcem. - Nadam se odlasku u inozemstvo. Ukoliko budem mogao birati, bit }e to Njema~ka ili [panija. Na egzistenciju moram misliti i to mi je sada primarno. Kod nas je, na`alost, stanje takvo kakvo jeste. Ne mogu sebi priu{titi neke osnovne stvari, iako bih najsretniji bio da ostanem ovdje. A s obzirom da je Adnan Harmandi} ve} poznato i cijenjeno ime u svijetu rukometa, i to u evropskim okvirima, za nadati se da }e nakon isteka ugovora u „Bosni“, zaigrati za neki od velikih evropskih klubova.

Nakon tatine smrti ostala je velika praznina u mom `ivotu

Super stars

Sienna MILLER

Ne ska~em iz jednog kreveta u drugi
Nakon {to je za potrebe novog filma „Hippie Hippie Shake“ snimila scene u kojima je naga, mnogi su se po~eli raspitivati o seksualnom `ivotu Britanke Sienne MILLER. U magazinu „OK“ ona je iskreno govorila o odnosima s mu{karcima. - Ne znam kako da nekoga ubijedim i objasnim da nisam djevojka koja mijenja mu{karce i iz jednog kreveta uska~e u drugi. Ne volim kratke romanse, jer se nakon njih osje}am kao stranac u vlastitoj ko`i i neza{ti}eno. S mu{karcem `elim imati odnos koji }e imati neko zna~enje, a ljubav i obavezu u vezi shvatam veoma ozbiljno kazala je Miller.

51

Hatcher i Kay u vrijeme zabavljanja

Teri HATCHER
Nakon raspada dva braka i mnogo ljubavnih veza Teri HATCHER, zvijezda serije „O~ajne ku}anice“ nedavno je izjavila da je kona~no prona{la mu{karca svog `ivota. Mislila je na producenta Stephana KAYA. Me|utim, pogrije{ila je jo{ jednom. Tvorac megapopularne serije Marc CHERRY slu~ajno je na jednoj gala ve~eri uprili~enoj povodom otvorenja Medicinskog centra za `ene otkrio da je Teri Hatcher opet ostavljena. Kada su ga pitali {ta bi u~inio da jo{ jedna od njegovih glumica iz serije zatrudni odgovorio je: - Eva Longoria i Tony Parker `ele djecu po svaku cijenu, ali mislim kako se to ne}e dogoditi tako brzo. Felicity Huffman je to ve} obavila, a mislim da Nicollette Sheridan ne `eli djecu. S druge strane, Teri nema sa kim. Ona i Stephan nedavno su prekinuli - kazao je Cherry. Teri je s Kayom prohodala prija dvije godine i ve} se {u{kalo da im je veza u krizi, te da se ona od juna vi|a sa ko{arka{em Baronom Davisom.

Ponovo bez momka

Miller: Ljubav i vezu shvatam ozbiljno

Estrada
52

Slobodno di{em Luka u Sarajevu NI@ETI]
Nedavno mu se pru`ila prilika da odr`i i prvi solisti~ki koncert u Sarajevu. Tokom razgovora za „Azru“, neposredno pred koncert u „Coloseumu“, nije skrivao uzbu|enje
a {armantnim Spli}aninom Lukom NI@ETI]EM posljednji put smo razgovarali u martu, nakon izlaska njegovog drugog albuma „Slobodno di{em“. Tada, jo{ pod utiscima izvanredne atmosfere sa svog prvog velikog koncerta u Zagreba~kom gradskom kazali{tu Komedija, kazao nam je da takvih doga|aja `eli {to vi{e u `ivotu. Nedavno mu se pru`ila prilika da odr`i i prvi solisti~ki koncert u Sarajevu. Tokom razgovora za „Azru“, neposredno pred koncert u „Coloseumu“, nije skrivao uzbu|enje. - Veliki su bendovi i pjeva~i potekli iz Sarajeva na ~ijoj sam muzici i odrastao, stoga je ve}a trema, ali i puno ve}i izazov. Zadnjih mjesec imamo intenzivne probe i jedva ~ekam da iza|em pred sarajevsku publiku. Osim njegovog benda „Orkestar za kr~mu i veselje“, nastupit }e i Bruno Urlic, makedonska grupa Ezerki i Danira Ipavec. - S Brunom i skupinom Ezerki sara|ivao sam na Merlinovoj pjesmi „Evo ti ljubav“ i isto tako gostovao na njihovom koncertu u Tvornici u Zagrebu. Super su ekipa i dobro smo se sna{li na muzi~kom nivou, a i veliki sam ljubitelj tradicionalnih zvukova pa ih nastojim na svakom zna~ajnijem koncertu pozvati kao goste. Danira Ipavec mlada je Spli}anka i talentirana harmonika{ica, a kako taj instrument jednostavno dobro le`i mojim pjesmama, do`ivljaj je imati je u orkestru. Na pitanje da li se kod svojih kolega raspitivao kakva je sarajevska publika, Luka ka`e: - Ne mora mi niko re}i da je sarajevska publika sjajna. Imao sam priliku uvjeriti se u to kada sam u nekoliko navrata boravio u prijestolnici BiH, tako da me posebno veseli {to }u joj se napokon predstaviti na najbolji mogu}i na~in - koncertom. Uz obe}anje da }e se potruditi da napravi dobru atmosferu, Luka dodaje da na koncertu o~ekuje i svoje bosanske prijatelje, koje je li~no pozvao - Dinu Merlina, Dinu [arana, Armina [akovi}a, \anija Pervana i Nermina Pu{kara. Na`alost, isti~e Luka, ne}e imati dovoljno vremena da se nakon koncerta du`e zadr`i u gradu, jer ga ve} sutradan o~ekuje nastup u njegovoj domovini. - Samo }u prespavati, popiti jutarnju kafu, pojesti pitu i - pravac Zagreb. E. D@.

53

S

Sportisti
54

@enski Kugla{ki klub Rad“

Sanitetskim vozilom na

Pi{e: Lejla LOJO Foto: Muhidin @IVOJEVI]

I

ako su nas pozvale da ih posjetimo u njihovom Lukavcu, malo je re}i da su ~lanice Kugla{kog kluba „Rad“ bile iznena|ene na{im dolaskom. Nisu, ka`u, vjerovale da }emo zaista do}i. No, kako se ove uporne `ene - ve}ina ih je udata i imaju djecu - posljednjih dana intenzivno pripremaju za Evropsko prvenstvo u kuglanju, koje se drugog oktobra odr`ava u njema~kom gradu Augsburgu, povoda za razgovor bilo je sasvim dovoljno. Ina~e, ovaj kugla{ki klub postoji jo{ od 1979. godine, a u svojoj arhivi imaju brojna osvojena priznanja i nagrade. - Klub trenutno broji oko 15 ~lanova. Ima vi{e registriranih, ali neke ~lanice trenutno pauziraju. Me|utim, to nije ni-

kakav pokazatelj jer imamo toliko zaniteresiranih da bi nas moglo biti i vi{e od stotinu. Na`alost, uvjeti u kojima radimo to onemogu}uju. Interes je daleko ve}i, nego {to je trenutno broj~ano stanje. Kuglanje je vrlo popularan sport i s kuglom mo`ete svugdje oti}i, ali to javnosti nije toliko poznato. Zaposlena sam u {koli i mogla bih dovesti dosta po~etnika, ali najve}i problem je kuglana - ka`e na po~etku razgovora 56-godi{nja Jasna Durmi}, ina~e najstarija i jedna od najboljih kugla{ica „Rad-a“. Kuglanjem se rekreativno po~ela baviti jo{ u osnovnoj {koli zajedno s ocem, da bi se kasnije priklju~ila klubu „Rad“. Danas su Jasninu ljubav prema ovom sportu naslijedile i njene dvije k}erke od kojih je jedna najmla|a ~lanica „Rada“. - Zanimljivo je da smo se sve ovim sportom po~ele baviti kao maturantice. A, kako

^lanice `enskog Kugla{kog kluba „Rad“ iz Lukavca ne mogu se pohvaliti najsavremenijom kuglanom, savr{enom opremom i idealnim uvjetima za rad, ali zato odli~nim rezultatima, kako pojedin~anim tako i ekipnim, svakako mogu. Kao drugoplasirana ekipa u dr`avi, ove uporne i vrijedne djevojke stekle su pravo da se takmi~e na Evropskom prvenstvu, koje se drugog oktobra odr`ava u Njema~koj

55

takmi~enja

se koja udavala i osnivala vlastitu porodicu, pravila bi pauzu, pa bi se opet vra}ala kuglanju. U ovom sportu godine nisu bitne, pa ni snaga. Najbitnija je tehnika. Va`no je da ne po~nete trenirati previ{e rano kako ne biste o{tetili ki~mu - poja{njavaju ~lanice „Rada“, dodaju}i kako je, mo`da, najbitnija volja. Kada ste uporni, u ostvarenju cilja ne mo`e vas omesti ni lo{a kuglana, niti poslovne ili porodi~ne obaveze.

^lan Predsjedni{tva kluba Fahrudin Omerdi} i sekretar Vehbija Osmanovi}

Kugla{ice Jasna i Maja Durmi}, ina~e mama i k}erka-najstarija i najmla|a ~lanica kluba

- Da bi se sve uskladilo, mora se ne{to i `rtvovati. Kada se `ena u na{im godinama ozbiljno bavi nekim sportom, to ba{ i nije lako. Po{to su nam i mu`evi uglavnom sportisti, imaju dosta razumijevanja. Stignemo i skuhati ru~ak, pa i pripremiti zimnicu - s osmijehom ka`u kugla{ice. A, treniraju svaki drugi dan. Iako je za kuglanu u Domu kulture malo re}i da je bez uvjeta od ~etiri staze u funkciji je samo jedna - ove djevojke ne odustaju. Ponosne su na ~injenicu da je od 1995. godine najmanje pet ~lanica njihovog kluba u sastavu dr`avne reprezentacije. - Kuglana je sagra|ena jo{ 1979. godine i starog je tipa. Ove godine u maju smo se takmi~ile na Svjetskom prvenstvu u Slova~koj, a pripreme smo vr{ile u kuglani u Maglaju. Svaki

drugi dan smo i{le u Maglaj, jer ~ak ni Tuzla nema adekvatnu kuglanu. ^ak je Kugla{ki savez BiH predlagao da se ta kuglana isklju~i iz takmi~enja jer ne zadovoljava norme, ali samim tim, ugasili bi se i klubovi koji ovdje postoje. Puno bolja situacija je u Republici Srpskoj, gdje se svake godine otvori po jedna ili dvije nove kuglane. Da nije upornosti sekretara kluba Vehbije Osmanovi}a, mo`da ni „Rad“, ka`u ove djevojke, ve} odavno ne bi postojao. Kao i svugdje, tako je i ovdje ipak fudbal najpopularniji, pa se u njega najvi{e i ula`e. - Svake godine kada idemo u inozemstvo na takmi~enja, konkuriramo u na{e Ministarstvo za kulturu i sport, koje nam obezbijedi minimalna sredstva. Uglavnom se snalazimo sami i zavisimo od donacija. Svima se zahvaljujemo, posebno Domu zdravlja Lukavac, ~ijim sanitetskim vozilom idemo na takmi~enja po BiH. Oni nam stvarno izlaze ususret, a kada nisu u mogu}nosti, onda putujemo privatnim vozilima ~lanova predsjedni{tva Kluba - poja{njava Vehbija. Da ove djevojke imaju bolje uvjete za rad, ni sa Evropskog prvenstva sigurno se ne bi vratile bez medalje. - U BiH nema puno kugla{kih klubova. Mi smo ove godine drugo mjesto osvojile svjesno, jer da smo bile prve, ne bismo mogle osigurati sredstva za takmi~enja. Mo`emo biti prve kad god po`elimo. Da radimo u boljim uvjetima, kao ekipa ili pojedina~no, mogle bismo sve iznenaditi medaljom. U discipilini TOP 12 - koja se igra kada se zavr{e sva takmi~enja - uvijek bude barem po jedna takmi~arka i iz na{eg kluba. Jedan od na{ih najve}ih uspjeha svakako je osvojeno osmo mjesto na svjetskoj sceni u Bratislavi 1999. godine. Tada smo ~ak pobijedile i doma}ina - ka`u ove djevojke, koje se mogu pohvaliti i odli~nim pojedina~nim rezultatima na me|unarodnoj sceni. Ekipi koju ~ine ]osi} Elvira, ^aji} Sabina, Durmi} Jasna, Halilagi} Narcisa, Durmi} Maja, Rami} Nevzeta, Durmi} Sandra na takmi~enju u Njema~koj priklju~it }e se i jedna od najpoznatijih bh. sporta{ica Bibija Kerla, tako|er ~lanica „Rada“.

Magija telenovela
56
Me|u najtra`enijim meksi~kim glumicama

Jo{ ne razmi{ljam o vjen~anju

Glavna zvijezda sapunice „Marina“, koja se uskoro po~inje emitirati na TV PINK BH za sebe ka`e kako je zanimljiva i jednostavna djevojka koja nema nikakve sli~nosti s likovima koje tuma~i. Poput ve}ine djevojaka i Sandra je romanti~na, te voli kada je mu{karci obasipaju nje`no{}u, poklonima i romanti~nim izjavama. No, kada se radi o izlascima i provodima u diskotekama, itekako se razlikuje od svojih vr{njaka
Priredila: Lejla LOJO

rajem ovog mjeseca TV PINK BH zasigurno }e obradovati sve ljubitelje meksi~kih telenovela. Naime, u tom periodu na ovoj televiziji po~inje nova sapunica „Marina“, u kojoj je glavna uloga povjerena lijepoj Sandri ECHEVERRIA. Upravo zahvaljuju}i ovoj sapunici, koja je do`ivjela veliki uspjeh gdje god se prikazivala, Sandra je postala jedna od najtra`enijih „Telemundovih“ glumica. - Marina je najve}i izazov i

K

najzna~ajnija uloga u mojoj dosada{njoj karijeri. U seriji je moj lik prolazio kroz mnoge faze. Imala sam ose}aj da igram nekoliko potpuno razli~itih uloga. Najprije sam bila tipi~na seljan~ica, zatim trudnica, pa psihi~ki poreme}ena, majka 16-godi{njeg sina i usvojene djevoj~ice, a zavr{ila sam kao sretno udata bogata{ica, ali 20 godina starija ka`e Sandra. Ova glumica za sebe ka`e kako je zanimljiva i jednostavna djevojka koja nema nikakve sli~nosti s likovima koje tuma~i. Poput ve}ine djevojaka i Sandra je romanti~na, te

Sandra ECHEVERRIA

57

Sretno zaljubljena

voli kada je mu{karci obasipaju nje`no{}u, poklonima i romanti~nim izjavama. No, kada se radi o izlascima i provodima u diskotekama, itekako se razlikuje od svojih vr{njaka. - Za sebe bih prije rekla da sam ku}ni tip. S de~kom i prijateljicama najvi{e volim iza}i u kino i te{ko }ete me prona}i na nekom drugom javnom mjestu. Nisam poput ve}ine djevojaka koje luduju u diskotekama, sa biznismenima i uz velike koli~ine alkohola. Takva zabava me nikada nije privla~ila. Za mene je idealan provod igranje jamba sa najboljim prijateljicama do kasno u no} -

iskrena je Sandra. Mada je jedna od najtra`enijih meksi~kih glumica, Sandra je u javni `ivot zakora~ila najprije kao pjeva~ica. Kao 19-godi{njakinja pobijedila je na jednom muzi~kom festivalu, a nekoliko godina kasnije postala je pjeva~ica benda „Perfiles“ s kojim je snimila nekoliko visokotira`nih albuma. Slu~ajno, gostuju}i u jednoj emisiji, upoznala je producenta TV Asteka koji joj je dodijelio jednu od glavnih uloga u tinejd`erskoj sapunici „Súbete a mi moto“. Gotovo preko no}i zaljubila se u glumu, pa se preselila u Los Angeles kako bi je usavr{ila. ^asove glume poha|ala je kod najpoznatijih

ameri~kih profesora. - Kao mala ma{tala sam da postanem pjeva~ica i nikada nisam razmi{ljala o glumi kojom sam se po~ela baviti iz radoznalosti. Dovoljno je bilo da se vidim na ekranu da bih shvatila da je gluma profesija kojoj `elim posvetiti ostatak `ivota - ka`e Sandra. Sandra, ipak, nije zapostavila muzi~ku karijeru. Snimila je nekoliko solo albuma i otpjevala je pjesmu za uvodnu {picu serije „Marina“. - Ne}u prestati pjevati, ali gluma~ka karijera mi je zna~ajnija. Snimat }u albume samo kada mi gluma to dozvoli - pri~a Sandra, ina~e talentirana plesa~ica.

- Ple{em od 15. godine, a osim toga odlazim redovno u teretanu i na plivanje. Va`no mi je da svakog dana budem fizi~ki aktivna - isti~e Sandra. Ovoj svestranoj djevojci ru`e cvjetaju i na ljubavnom planu. Sretno je zaljubljena u kolegu Damiana Bichira. - Volimo se mnogo, ali jo{ ne razmi{ljamo o vjen~anju. Svjesna sam da je porodica osnova svega, ali trenutno nisam u stanju da je osnujem jer sam jo{ na po~etku karijere. Sre}om, Damian ima razumijevanja za moju karijeru. Dugo smo zajedno i ne pla{im se da }u ga izgubiti ako se ne vjen~amo za koju godinu iskrena je Sandra.

Latino mix

Juan Soler
58

Susana GONZALES i Eduardo SANTAMARINA

Zajedno do kraja `ivota: Juan sa suprugom Maki

Podvrgao se vasektomiji
Jedan od najpopularnijih argentinskih glumaca Juan Soler, kojeg }e se gledatelji najprije sjetiti po ulozi u sapunici „Kocka je ba~ena“, podvrgao se vasektomiji i odlu~io o tome javno govoriti. Glumac je izjavio kako, nakon tri k}erke, vi{e ne `eli imati djece te je zbog toga donio ovu odluku. Juanu, navodno, nije `ao {to nije dobio sina, jer ga njegova supruga Maki, s kojom ima dvije djevoj~ice, i njegova k}erka iz prvog braka ~ine najsretnijim ~ovjekom na svijetu. - Bog mi je poslao tri an|ela i ne trebam vi{e ni{ta tra`iti. Suvi{no je postavljati pitanja za{to nisam dobio sina. Neke stvari se jednostavno dese, a neke ne - izjavio je Juan, dodaju}i kako ne misli da }e se njegova nedavna operacija negativno odraziti na brak. Naime, Juan je siguran da }e sa svojom suprugom Maki, tako|er argentinskom glumicom, ostati do kraja `ivota.

Ljubavne iskre jo{ postoje
Ko bi povjerovao da Susana Gonzales i Eduardo Santamarina vi{e nisu zajedno? Nekada{nji najpoznatiji meksi~ki gluma~ki par jednostavno ne mo`e pore}i da me|u njima ljubavne iskre jo{ postoje. Kada su se sreli na premijeri sapunice „Passion“, gdje Susana tuma~i glavnu ulogu, vi{e se ni na sekundu nisu odvajali jedno od drugog, a rado su pozirali i fotoreporterima.

Geraldine BAZAN

U ulozi imu}ne studentice
Meksi~ka glumica Geraldine Bazan prihvatila je ulogu u sapunici „Bajo las riendas del amor“, koja se ve} neko vrijeme snima u Americi. Radi se o novoj telenoveli produkcije „Univision“, a 24-godi{nja Geraldine glumit }e bogatu studenticu. - Glumit }u djevojku koja ime sve, ali nije lo{a osoba. Zapravo, njen najve}i problem je {to se ne zna najbolje nositi sa `ivotnim stvarima objasnila je Geraldine, uz koju }e se u ovoj sapunici pojaviti i Victor Gonzales, Adriana Foncesa, Adamari Lopez, Gabriel Soto.

Valentino LANUS

Uvijek u lijepom dru{tvu
Gdje god se pojavi zgodni glumac Valentino Lanus uvijek je u centru pa`nje. Oko njega su uglavnom lijepe i zgodne djevojke. Tako je bilo i na nedavnom „Philips“ partyju u Meksiku, gdje je Valentino bio jedan od specijalnih gostiju. Vidjev{i ga, djevojke su potpuno poludjele i „okupirale“ atraktivnog glumca, `ele}i barem na trenutak dota}i njegovo „baby“ lice.

Filmovi
Originalni naslov: Les 11 commandements @anr: komedija Uloge: Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, William Geslin, Tefa, Dieudonné, Gad Elmaleh, Jurij Prette, Jean-Christophe Campan, Patrick Timsit Re`ija: François Desagnat, Thomas Sorriaux U trnucima op}e depresije koja vlada u svijetu banda probisvijeta mora ispuniti 11 nevjerovatno glupih zapovijedi i vratiti ~ovje~anstvo na Pravi put. Svijet u kojem nema smijeha i zabave nije odve} zanimljivo mjesto za `ivot. To uvi|a i Michael Youn i njegova banda te nastoje u~initi ne{to ne bi li vratili osmijeh na lica Zemljana. Njihov je zadatak ispuniti famoznih 11 zapovijedi pomi~u}i granice ljudske gluposti. Pretpostavljamo da se pitate o kakvim je zapovijedima rije~ pa }emo izdvojiti samo neke - valja poplaviti ku}u kako bi je pretvorili u bazen, igrati odbojku na pijesku uz kontroliranu erekciju, rolati se pod utjecajem tableta za spavanje i plesati valcer u beste`inskom stanju na visini od 1.500 metara.

Knjige

Slu~ajnost

59

11 zapovijedi

odmora

Autor: David Ambrose David Ambrose je britanski pisac svjetskog ugleda, a ovo je njegov prvi roman preveden na hrvatski jezik. „Slu~ajnost“ je roman koji je op~inio i ~itatelje i kriti~are. Pred vama je izvrsan metafizi~ki triler u kojem je svaka ideja o tome ko smo i {ta smo stavljena na ku{nju. Izrazito zanimljiv i slo`en roman koji }e potaknuti ~itatelje da misle i `ele razgovarati o njemu.

Prva dama
Autor: Phillips Susan Elizabeth Mo`e li se najslavnija `ena svijeta sakriti pred o~ima javnosti? Nakon {to postane udovicom predsjednika Sjedinjenih Dr`ava Cornelia Case pomislila je da se oslobodila Bijele ku}e i obaveza Prve dame, no okolnosti }e je prisiliti da to ne bude tako. Ali ne zadugo! Ona }e odlu~iti pobje}i - barem na nekoliko dana - i `ivjeti `ivotom obi~ne `ene. Treba joj samo savr{ena krinka, a nju je upravo prona{la. I dok je cijela nacija tra`i, ona upoznaje zavodljivog mu{karca, koji ba{ poput nje krije tajnu. A osim toga njegova privla~nost prijeti da probudi `enu koja se krije iza nacionalne ikone. Odbjegli od svijeta i zakona njih dvoje }e uz niz peripetija, sva|a i duhovitih situacija poku{ati dosanjati svoj ameri~ki san.

Originalni naslov: Abandon @anr: drama Uloge: Katie Holmes, Benjamin Bratt, Charlie Hunnam Re`ija: Stephen Gaghan Apsolventica Catharine Burke (Katie Holmes) pod velikim je pritiskom. Od nje se o~ekuje uspje{an zavr{etak faksa i sigurno zaposlenje na presti`noj poziciji. Sve to dolazi u pitanje kada na scenu stupa biv{i de~ko kojeg nije vidjela pune dvije godine. Policijski istra`itelj Wade Handler zapo~inje istragu vezanu za nestanak Katieinog biv{eg de~ka koji nije vi|en dvije godine. Kako se istraga nastavlja Catharine je prisiljena izabrati izme|u strasti iz pro{losti i novih mogu}nosti koje joj se otvaraju.

Za trenutke

Abandon

Adaptacija
Originalni naslov: Adaptation @anr: drama Uloge: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Cara Seymour, Tilda Swinton Re`ija: Spike Jonze Radnja zapo~inje knjigom „The Orchid Thief“, koja je napisana prema novinskom ~lanku objavljenom u New Yorku, autorice Susan Orlean (Meryl Streep) i koja je adaptirana za film. Ona pi{e o ljubitelju Floridske Orhideje, Johnu Larocheu (Chris Cooper), koji je toliko opsjednut njima da bi za njih mogao ukrasti i ubiti. Laroche je prevarant koji vjeruje da je prona{ao lukav na~in da krade orhideje iz za{ti}enih vrtova Florida Everglades, a budu}i da se oni nalaze na zemlji praotaca Indijanaca, on }e ih zaposliti da za njega ubiru to predivno cvije}e bez straha i posljedica. Na po~etku snimanja, scenarist Charlie Kaufman (Nicolas Cage) zapinje kod adaptacije knjige za film. U knjizi je toliko toga spomenuto u vezi s orhidejama, no neke velike dramati~ne radnje nema. Charlie nema nadahnu}a za pisanje. Njegova producentica Valerie mu stoji za vratom, dok on nema jo{ ni prvu stranicu scenarija. Zapada u krizu i svako ko je ikada poku{avao pisati mo`e razumjeti njegov, pomalo mazohisti~ni spoj nagrade i kazne - bi li trebao ~ekati da prvo napi{e stranicu teksta da bi pojeo kola~, ili...

Sre}a ispod duge
Autor: Flagg Fannie Vrijeme zbivanja je od 1946. do 2000. godine. Mjesto zbivanja je Elmwood Springs u Missouriju. Drugi svjetski rat se zavr{io. U sredi{tu romana je porodica Smith: majka Dorothy svakodnevno vodi radioemisiju iz dnevnog boravka - za slu{ateljstvo {irom dr`ave - i prepri~ava dogodov{tine vragolastog sina Bobbyja i k}eri adolescentice, Anne Lee te sa svojim slu{ateljkama izmjenjuje kuharske recepte. Otac je jedini mjesni farmaceut i zna sve {to stanovnici `ele skriti. Zato je u zajednici kao {to je njihova te{ko ~uvati tajne, ali `ivot nije savr{en pa ~ak i Dorothy ima duboko sakrivenu tragediju. U njihove `ivote dolaze ~lanovi porodice Oatman, izvo|a~i bjela~kog ju`nja~kog gospela, koji sti`u na konvenciju farmaceuta i zapanje sve prisutne. A tu je i Hamm Sparks, fantasti~an trgovac kojeg svi vole i kojem svi vjeruju; zatim Charlie Fowler, kralj peradi, koji vidi budu}nost u kartonskim kutijama, kao i obilje drugih, nezaboravnih likova. Da se i ne spominje nova kafeterija „Tri pra{~i}a“, ~ije ru`i~asto neonsko prase baca sjaj na glavnu ulicu i osvjetljava budu}nost. U ovom romanu }e vas do~ekati hrpa `ivopisnih likova, duhovitih situacija i osmijeh vam ne}e silaziti s lica. Fannie Flagg pi{e romane prepune optimizma i vjere u `ivot, pa i onda kad prilike njezinim junacima ne idu naruku.

Plava kr v Princeza Beatrice
60

Debi na modnoj pisti
Pozivu Naomi Campbell da u~estvuje u njenoj humanitarnoj reviji, koja se nedavno odr`ala u Historijskom muzeju u Londonu, rado se odazvala 19-godi{nja princeza Beatrice. No, Beatrice je sa sobom povela i mamu Sarah Ferguson, koja je svojoj k}erki odlu~ila praviti dru{tvo na modnoj pisti. Mada je ovo bio princezin manekenski debi, sna{la se poput pravog profesionalca. ^ak joj nije smetalo ni {to su je brojni fotoreporteri fotografirali s viklerima u kosi. Beatrice i njena mama su

Kraljica Sofia

Beatrice s mamom Sarah Ferguson na modnoj pisti

„pro{etale“ haljine Dolce & Gabbana i cipele Manolo Blahnik. No, najvi{e pa`nje sigurno je privuklo njihovo „Garrad“ drago kamenje vrijedno 4,75 miliona funti. U ovom modnom spektaklu u~estvovale su i brojne druge javne li~nosti poput glumice Faye Dunaway, zatim pjeva~ Sting sa suprugom Trudie Styler, a me|u gostima je bila i manekenka Claudia Schiffer, te brojni drugi.

Do~ekala kineske pande
[panska kraljica Sofia bila je toliko sretna zbog dolaska pandi iz Kine da ih je ~ak oti{la do~ekati u zoolo{kom vrtu u Madridu. Dvije velike pande u [paniju su stigle ~ak iz Kine kao znak prijateljstva i boljih odnosa ove dvije zemlje. Bio je to i znak zahvalnosti kojim su se Kinezi `eljeli odu`iti posjeti kralja Juana Carlosa i kraljice Sofije kineskoj prijestolnici ovog ljeta.

[panija
Svi su im `eljeli ~estitati

Princeza Sofia

Ponosni roditelji sa malom Sofijom

Najmla|a ~lanica {panske kraljevske porodice princeza Sofia nedavno je bila u centru pa`nje kada su je roditelji odveli u Baziliku djevice od Atoche. Naime, mala princeza predstavljena je ikoni ove djevice. Rije~ je o ceremoniji koja potje~e jo{ iz 18. vijeka i koju moraju pro}i svi ~lanovi kraljevske porodice. Princezini roditelji zamolili su djevicu da blagoslovi i ~uva njihovu djevoj~icu. Istu ceremoniju pro{la je i Sofijina starija sestra princeza Leonor. Mala Sofia bila je vidno uzbu|ena zbog velikog broja ljudi koji su do{li da je vide i pozdrave s njenim roditeljima.

Pred djevicom od Atoche

Velika Britanija

Princ Charles

Knjiga o ba{tovanstvu prodaje se i u Americi
Knjiga o ba{tovanstvu, ~iji je autor britanski princ Charles, idu}eg mjeseca po~inje se prodavati u Americi. Charles, koji tvrdi kako zna razgovarati s drve}em, zapravo je jedan od autora djela „Osnove organskog ba{tovanstva“. Ovu knjigu napisao je sa Stephanie Donaldson, ina~e urednicom magazina „Seoski `ivot“. Princ je u ovom djelu govorio o svojoj velikoj strasti prema ba{tovanstvu, te istakao va`nost kori{tenja prirodnih materijala u uzgoju biljaka, a ne pesticida i drugih hemijskih proizvoda. - Ako nepotrebno zlostavljate prirodu i uni{tavate njenu ravnote`u, priroda }e vam to vratiti na isti na~in - napisao je u uvodu ove knjige Charles.

62

Brad PITT

Najve}i holivudski
Woody ALLEN

Brad PITT je {okirao cijeli svijet kada je ostavio suprugu Jennifer ANISTON. Razlog je bila jedna od najljep{ih `ena dana{njice Angelina JOLIE. Njih dvoje su se zaljubili tokom snimanja zajedni~kog filma „Mr. & Mrs. Smith“, a veoma brzo su i u stvarnosti zapo~eli zajedni~ki `ivot. Imaju troje usvojene djece i biolo{ku k}erkicu Shiloh.

Rob LOWE

Pretpostavlja se da je on prvi glumac ~iji je snimak seksa javno objavljen. Dogodilo se to prije vladavine interneta, a njegov porno rad ra{iren je presnimavanjem s kasete na kasetu. Na njoj se vidi da Rob ima seksualne odnose s dvije mlade djevojke, jednoj je bilo 16, a drugoj 22 godine.

Reditelj Woody ALLEN priznao je vezu s usvojenom k}erkom svoje biv{e supruge Mie FARROW, Soon-Yi Previn. O tajnoj vezi se saznalo kad je Mia u stanu svoje k}erke na{la fotografije na kojima su goli{avi Soon-Yi i Woody.

63

skandali
Zlatno pravilo showbusinessa glasi: {to si skandalozniji i provokativniji, to je i ve}a {ansa da }e{ biti poznatiji i popularniji. A da su zvijezde i zvjezdice odli~no nau~ile ovu lekciju svjedo~e i skandali kojima nas svakodnevno ~aste. Bilo je te{ko nabrojati ih sve pa smo zato izdvojili samo one najso~nije

Britney SPEARS
Smatrali su je princezom pop muzike i uzorom mladim djevojkama {irom svijeta. Me|utim, iznenadila je sve kada je prvi put oti{la na rehabilitaciju u jednu ameri~ku privatnu kliniku. Nakon izlaska je obrijala glavu, posva|ala se s majkom, razvela od supruga Kevina FEDERLINEA. Posljednjih mjeseci {okira javnost tako {to gotovo gola izlazi vani, u ekskluzivnim restoranima razmazuje hranu po licu, drogira se i opija. Sud joj je pro{le sedmice privremeno oduzeo i skrbni{tvo nad njenom dvojicom sinova.

Janet JACKSON i Justin TIMBERLAKE
Rijetki su oni koji }e se sjetiti pjesme koju su na najgledanijem sportskom takmi~enju u Americi „Super Bowlu“ otpjevali Janet JACKSON i Justin TIMBERLAKE. Tom prilikom, da li smi{ljeno ili slu~ajno, iz korzeta je ispala Janetina bradavica. Skandal je bilo nemogu}e sakriti jer se dogodio u toku televizijskog prijenosa - u`ivo.

Poznat kao Kramer iz serije „Seinfeld“ vrije|ao je crnca, jer ga je ovaj navodno toliko iznervirao zato {to je pri~ao za vrijeme njegovog nastupa. Michael mu je izgovorio bujicu rasisti~kih uvreda. Zahvaljuju}i mobilnim telefonima, cijeli slu~aj je snimljen i veoma brzo je zavr{io na internetu. Dva dana kasnije, Richards je shvatio {ta je uradio i da bi ovaj skandal mogao naru{iti njegovu karijeru, te se u jednoj televizijskoj emisiji javno izvinio zbog ovakvog pona{anja.

Michael RICHARDS

64

Michael Jackson
Nabrajati sve skandale koje je napravio Michael JACKSON bilo bi nemogu}e, ali svakako mo`emo izdvojiti onaj o kojem se najvi{e govorilo. On je u Berlinu okupljenim fanovima `elio pokazati sina, me|utim, u~inio je to na neprimjeren na~in. Iznio je dijete na prozor hotelske sobe i ljuljao. Najgore od svega je to {to je njegova soba bila na ~etvrtom spratu. Nakon {to su u magazinu „Mirror“ objavljene fotografije na kojima se vidi kako manekenka Kate MOSS u{mrkava kokain, svi su vjerovali da }e izgubiti vrijedne poslovne ugovore. Me|utim, to se nije desilo. Kate je po~ela raditi jo{ vi{e.

Ovaj duo bio je veoma popularan, pa je dobio i nagradu „Grammy“ za najbolje nove izvo|a~e. Me|utim, nisu dugo u`ivali u lagodnostima slave jer je njihov producent otkrio javnosti da su oni zapravo bili samo modeli koji otvaraju usta jer je glas na pjesmama posu|en.

Milli Vanilli

Kate MOSS

Madonna
Kraljica popa, ali i skandala Madonna krajem 80-ih po~ela je graditi imid` razvratnice koja se nije zadr`avala samo na verbalnim skandalima, ve} je i prakti~no pokazivala da radi po svom. Godine 1990. za vrijeme svoje velike koncertne turneje „Blond Ambition“ masturbirala je na pozornici {to je izazvalo bijes i samog Vatikana.

Mel GIBSON

Priznati glumac i reditelj godinama je alkoholi~ar. Taj porok mu je nedavno prouzrokovao mnogo problema kada nije znao {ta govori. U vidno alkoholiziranom stanju Mel je zamjeniku {erifa kazao: je...i @idovi, oni su krivi za sve ratove u svijetu“. Nekoliko dana nakon toga, Gibson se izvinio uz obja{njenje da se godinama bori s ovisno{}u o alkoholu.

65

Nakon smrti Luciana PAVAROTTIA

Lucianove k}erke iz prvog braka

uklju~uje tri apartmana u New Yorku, bankovne ra~une, vrijedne slike i namje{taj. U njoj je precizirano da sva imovina pripada Nicoletti i da ona nije obavezna da je dijeli i daruje drugim nasljednicima. Advokat Fabrizio CORSINI, koji predstavlja Lucianove tri starije k}erke, izjavio je da njegove klijentice nemaju ni{ta protiv o~eve prve oporuke. Ona je, ka`u, sprovedena prema ta~no navedenim maestrovim smjernicama, ali ipak veoma sumnjaju u ispravnost druge oporuke. - ^injenica da je Lucianova

amo nekoliko sedmica nakon smrti jednog od najve}ih tenora svih vremena Luciana PAVAROTTIA po~ela je borba za podjelu njegovog milionskog bogatstva. Zara}ene strane su Lucianova druga supruga Nicoletta MANTOVANI i njegove tri k}erke iz prvog braka Lorenza (44), Cristina (42) i Giuliana (39). Slavni tenor navodno je ostavio dvije oporuke. U prvoj je nazna~eno da polovina bogatstva pripada Nicoletti, a da druga polovina treba biti jednako podijeljena izme|u njegove ~etiri k}erke iz prvog i drugog braka. Spor je nastao kada se prije nekoliko dana pojavila i druga oporuka koja se odnosi samo na njegovo bogatstvo u Americi procijenjeno na 12 miliona dolara i koje

S

Borba za tenorovo
bogatstvo
Nicoletta u New Yorku ~eka ishod spora

Pavarotti sa Nicolettom Mantovani

imovina u Americi izostavljena iz prvog testamenta i da se sad naknadno pojavio drugi u kojem on kao jedinu nasljednicu imenuje Nicolettu, ~ini nam se veoma sumnjivim i zbog toga }emo ga poku{ati osporiti. I njegove tri k}erke iz prvog braka imaju pravo na imovinu u Americi. Advokat koji zastupa Nicolettu, Giorgio BERNINI, odgovorio je da nema ni{ta protiv toga da slu~aj zavr{i na sudu, jer smatra da je njegova klijentica imovinu dobila regularno i zato {to je tako `elio sam Pavarotti. On je demantirao izjave nekih Pavarottijevih prijatelja koji uporno tvrde da je njegova druga `ena materijalista i da je s tenorom bila u braku samo zbog njegovog novca.

Ona & on
66

Gre{ke ljubavnih parova

mu{karci i `ene ~esto prave gre{ke u seksualnim vezama. Mnogima bi dobro do{la lekcija {ta ne treba raditi u krevetu. Odgovornost je na oba partnera da aktivno u~estvuju i u~e o tome {ta je potrebno u~initi kako bi imali zdrav, uzbudljiv i ispunjen seksualni `ivot. Pred vama je lista {est gre{aka koje `ene prave u krevetu i savjeti kako ih popraviti.

I

ci vole kada su `ene spontane. Zgrabite ga i po~nite ljubiti ~im u|e u ku}u, zagr67 lite ga ujutro prije nego ustane iz kreveta uz rije~i da `elite lijepo zapo~eti dan. Ovo su samo neki prijedlozi kako biste o`ivjeli seksualni `ivot. Ne samo da }ete ga ugodno iznenaditi, bit }e impresioniran!

O~ekujete od svog mu{karca da razmi{lja kao `ena
Ovo je uzrok mnogih frustracija, kako kod mu{karaca tako i kod `ena. Mu{karci zbunjuju `ene, a `ene ne razumiju mu{karce. O~ekivati da }e razmi{ljati na isti na~in, ne samo da je beskorisno i gubitak vremena, ve} i veliki uzrok nasporazuma i tenzija. Mu{karci i `ene su razli~iti. Njihovi mozgovi funkcioniraju na razli~it na~in. Ovo je jedan od razloga za{to je komunikacija tako bitna! Razmi{ljanja da mu{karci isto shvataju seks i da imaju iste seksualne osje}aje i `elje kao `ene, dodatno }e pogor{ati seksualno iskustvo.

1 2

Vo|enje ljubavi samo u spava}oj sobi
Ne samo da ovo dosadi, ve} je i ograni~eno. Iskoristite kuhinjski stol, trosjed, auto, tu{, kadu ili bilo koje drugo mjesto koje vam padne na pamet. Monotonija ubija seksualni `ivot. Nemojte se bojati osvje`enja!

5 6

Kontroliranje partnera odbijanjem seksa
Kako bi imali dobar seksualni `ivot oba partnera trebaju ulo`iti dosta truda i volje. Ukoliko niste zadovoljni tim stvarima sada, uvijek ima nade za pobolj{anje, a mnogo stvari koje radite mogu promijeniti va{e odnose i izvu}i najvi{e iz va{eg seksualnog izra`avanja
svi|a, a {ta ne. O~ekuju od njega da to zna, a on to naravno ne zna. uzbu|enjem }e o~ekivati taj trenutak. Iznenadite ga tako da ga do~ekate u seksi donjem rublju kad stigne ku}i. Ima mnogo mogu}nosti kako potaknuti kod svog partnera osje}aj da je po`eljan i seksi. Uz malo ma{te i truda, mo`ete na}i uzbudljive na~ine kako inicirati strastvene seksualne susrete. Jedna od lo{ih stvari koje osoba u vezi mo`e u~initi je kori{tenje seksa kao oru`ja. Seks nije stvoren za to! On bi trebao zbli`avati ljude i pru`ati im zadovoljstvo. Odbijanje seksa jer ste ljuti nije dobro. Ovo ne zna~i da biste trebali pristati na seks kada niste raspolo`eni ili kad to jednostavno ne `elite. Ne biste trebali tek tako pristati na seks jer se ne znate izvu}i iz situacije ni, tako|er, dozvoliti da vas neko prisiljava na seks. Govorimo o situacijama kada sami donesete svjesnu odluku da se suzdr`ite od seksa kako biste „vratili“ partneru ili ga podu~ili lekciji jer ste se posva|ali. Seks nije oru`je za manipulaciju! Ovo su samo neke od stvari o kojima trebate razmisliti kako bi imali zdrav, bri`an i uzbudljiv seksualni `ivot. Ako imate ovo na umu i potrudite se razrije{iti problemati~na podru~ja, bit }ete na dobrom putu prema unapre|enju svoje veze i seksualne komunikacije!

@elite da partner ~ita va{e misli
Ovo je zapravo nastavak prethodnog savjeta. Partner vam ne mo`e ~itati misli, isto kao {to vi ne mo`ete ~itati njegove. Morate rije~ima izraziti svoje seksualne potrebe i `elje. Mnogim `enama je ovo te{ko i ne osje}aju se pritom ugodno. Djelimi~no je i ~esto to posljedica konzervativnog odgoja koji im name}e pasivnu ulogu i posmatranje seksa samo kao dijela procesa razmno`avanja. Stoga im je te{ko re}i partneru {ta im se

Nedostatak inicijative
Za{to `ene naj~e{}e ~ekaju mu{karca da u~ini prvi korak? Za{to je on taj koji mora pokazati interes za seks, kako bi se ne{to pokrenulo? Mnogim mu{karcima je privla~no i seksi kada `ena preuzme inicijativu. Nazovite ga na posao i recite mu da ste mu isplanirali seksi, romanti~nu ve~er. Sa

3

Odbacivanje spontanosti
Seks ne treba uvijek biti isplaniran doga|aj. Mu{kar-

4

Zdravlje
68
rzi tempo i moderan na~in `ivota ~esto ne ostavljaju dovoljno vremena za pravilnu ishranu {to dovodi do umora, nedostatka energije, a ponekad i do pojave drugih tegoba i poreme}aja zdravlja. Ove simptome mo`emo ubla`iti vitaminskim suplementima, ali trebamo biti oprezni da ne pretjeramo sa koli~inom koju unosimo u na{ organizam. Najbolje se posavjetovati s ljekarom i nutricionistom koji }e na osnovu va{ih li~nih potreba i prehrambenih navika utvrditi koji vitamini i u kojoj dozi su najbolji za vas. U nastavku teksta pro~itajte o u~incima 13 vrsta vitamina. Vitamin A je prvi otkriveni vitamin. Vrlo je va`an za dobar vid, zdravu ko`u, kosu i sluznice grla, nosa, di{nog i probavnog sistema. Potreban je i za pravilan rast i razvoj kosti i zubi. Djelotvoran je i prilikom zarastanja rana i primjenjuje se za lije~enje ko`nih poreme}aja. Tako|er, preporu~uje se njegovo uzimanje nekoliko mjeseci prije i za vrijeme sun~anja. Ovog vitamina ima u naran~i, `utom vo}u i povr}u, tamnozelenom lisnatom povr}u kao {to je naprimjer kelj, ali i u pavlaci, maslacu, te punomasnom mlijeku. Va`no je znati da pretjerano uzimanje ovog vitamina mo`e izazvati glavobolju, mu~ninu i povra}anje. Vitamin B1 osigurava normalan prijenos `iv~anih impulsa, pridonosi odr`avanju zdravog apetita, mi{i}nog tonusa i psihi~kog zdravlja. Nalazi se u ri`i, bra{nu, mlijeku, `itaricama punog zrna, grahu, gra{ku, kikirikiju i sli~nim namirnicama. Nedostatak vitamina B1 uzrokuje umor, mu~ninu, gubitak apetita, zbunjenost, ~este promjene raspolo`enja, te anemiju.

B

Kako unositi vitamine

Vitamin B12 u~estvuje u proizvodnji crvenih krvnih }elija i va`an je za proizvodnju genetskog materijala RNA i DNA. Ima ga u proizvodima `ivotinjskog porijekla (iznutricama) i u mlije~nim proizvodima, jajima i ribi. Manjak ovog vitamina javlja se vrlo rijetko, naj~e{}e kod alkoholi~ara, vegetarijanaca, trudnica i dojilja, a da nedostaje na{em organizmu najbolje }emo znati na osnovu sljede}ih

simptoma: slabost, gubitak te`ine, neugodni tjelesni mirisi, bolovi u le|ima, trnci u rukama i nogama, bolovi u jeziku. Vitamin B2 zaslu`an je i za zdravu kosu, ko`u, nokte i sluznicu. Poma`e u proizvodnji crvenih krvnih stanica, kortikosteroida i hormona {titnja~e i nu`an je za rad `ivaca, o~iju i adrenalnih `lijezda. Nalazi se u oboga}enom hljebu i bra{nu, jajima, jogurtu, siru, bademima, brokulama... Uravnote`ena ishrana osigurava dovoljnu koli~inu ovog vitamina, te alkoholi~ari i starije osobe ~e{}e pate od njegovog manjka koji mo`e izazvati masni i ljuskavi osip ko`e, ranice, nate~en, crven i bolan jezik, svrbe` i pe~enje o~iju. Vitamin B3 poma`e inzulinu regulirati visinu {e}era u krvi pri pretvaranju hrane u energiju, stvaranju crvenih krvnih }elija, obnavljanju ko`e, `ivaca i krvnih `ila, proizvodnji hormona masnih kiselina i steroida, radu probavnog sistema, stabiliziranju psihi~kog zdravlja i neutraliziranju toksi~nog djelovanja nekih lijekova i hemijskih tvari u organizmu. Vrlo je djelotvoran u smanjivanju nivoa holesterola i triglicerida u krvi, {irenju krvnih `ila i pobolj{ava krvotok, smanjuje poti{tenost, nesanicu i hiperaktivnost. Nalazi se u nemasnom mesu, ribi, peradi, orasima, maslacu od kikirikija i oboga}enom bra{nu. Njegov nedostatak uzrokuje probavne tegobe, gubitak apetita, slabost u mi{i}ima, crven i upaljen jezik, ranice u ustima, glavobolje, razdra`ljivost i poti{tenost. Vitamin B5 ili Pantotenska kiselina u losionima i kremama ubla`ava bolove kod opekotina, posjekotina i ogrebotina. Tako|er, smanjuje upale ko`e i ubrzava zarastanje rana. Ima ga u iznutricama, tamnoj puretini, lososu, pivskom kvascu, `itaricama, sme|oj ri`i, le}i, orasima, kukuruzu, grahu, gra{ku, krompiru i jajima. Nedostatak ovog vitamina mogu} je samo u slu~ajevima potpunog gladovanja, dok vi{ak mo`e izazvati proljev. Vitamin B6 poti~e rad imunolo{kog sistema, prijenos `iv~anih impulsa, metabolizam energije i sintezu crvenih krvnih }elija. Primjenjuje se za ubla`avanje sindroma karpalnog

kanala, epilepti~nih napada kod djece i PMS-a. Nalazi se u sme|oj ri`i, nemasnom mlijeku, peradi, ribi, avokadu, bananama, kukuruzu, orasima... Zdrava ishrana osigurava ljudima dovoljne koli~ine vitamina B6, a nedostatak se javlja kod ljudi koji imaju ote`anu apsorpciju ili boluju od bolesti crijevnih resica, dijabeti~ari, starije osobe i trudnice, te dojilje i `ene koje uzimaju oralnu kontracepciju. Usljed manjka ovog vitamina javljaju se akne i upala ko`e, nesanica, mi{i}na slabost, razdra`ljivost, depresija, umor i mu~nina. Uzimanje premalo ili previ{e vitamina B6 mo`e {koditi radu `ivaca i psihi~kom zdravlju. Vitamin B7 nalazi se u siru, soji, lososu, suncokretovim sjemenkama, brokulama, orasima i krompiru. Nedostatak vitamina B7 vrlo je rijetka pojava. Stoga su dodatne koli~ine potrebne osobama koje imaju problema s problemati~nom i suhom ko`om, prhutanju vlasi{ta te kod problema s ljuskavim i suhim noktima. Znakovi koji ukazuju na njegov nedostatak u organizmu su upaljen jezik, lju{tav i masan ko`ni osip, mu~nina, povra}anje, bol u mi{i}ima, gubitak apetita, ispadanje kose i umor. Vitamin B9 ili Folna kiselina ~ini da va{a kosa i nokti, ali i sluznica i krv izgledaju i djeluju zdravije. Izvori folne kiseline su bubrezi, jetra, mahunarke, avokado, jaja, riba, celer, repa, lisnato zeleno povr}e, orasi, gra{ak, sjemenke, sok od naran~e, te oboga}ene `itarice. Mogu}nost nedostatka ove kiseline javlja se kod alkoholi~ara, osoba s probavnim tegobama, djece u pubertetu koja se nezdravo hrane, `ena koje koriste oralna kontracepcijska sredstva, te trudnica. Njen nedostatak mo`e izazvati megaloblasti~nu anemiju (nedovoljan broj crvenih krvnih stanica). Vitamin C je poznat kao vitamin koji poma`e u zarastanju rana, opekotina, modrica i slomljenih kostiju. Mo`e ubla`iti bolove kod reumatskog artritisa, za{tititi od ateroskleroze i sr~anih tegoba, a najpoznatiji je (mada to jo{ uvijek nije dokazano) po sposobnosti spre~avanja prehlade.

Ima ga mnogo u citri~nom vo}u, {ipku, jagodama, dinjama, paprikama, brokulama, paradajzu i zelenom lisnatom povr}u. Najbolje je jesti vo}e i povr}e dok je jo{ svje`e, a kuhanje treba svesti na najmanju mjeru. Nedostatak ovog vitamina uzrokuje gubitak tjelesne te`ine, umor, krvarenje desni, pojavu modrica, smanjenu otpornost organizma na infekcije, te sporo zarastanje rana. Dodaci se preporu~uju osobama kojima je imunitet oslabljen, sportistima, trudnicama, dojiljama, pu{a~ima i osobama izlo`enim stresu. Vi{ak se izlu~uje mokra}om, no prevelike doze mogu izazvati mu~ninu, proljev, pojave bubre`nog kamenca i la`nu pozitivnu reakciju na test za dijabetes. Vitamin D izme|u ostalog spre~ava rahitis (bolest kostiju koja nastaje zbog nedostatka kalcija i uzrokuje noge u obliku slova O i X) i druge deformacije kostiju. Nalazi se u masnim ribama, te mlije~nim proizvodima. Tako|er, deset minuta sun~anja dnevno osigurat }e vam dovoljnu koli~inu vitamina za cijeli dan. Nedostatak uzrokuje nervozu i proljev, nesanicu, gr~enje mi{i}a i slabljenje kostiju, a prevelike koli~ine mogu uzrokovati glavobolje i mu~nine. Vitamin E {titi od ateroskleroze, ubrzava zarastanje rana, {titi plu}no tkivo od zaga|enih tvari iz zraka, mo`e smanjiti opasnost od sr~anih bolesti i sprije~iti prerano starenje ko`e. Prisutan je u biljnim uljima, orasima, tamnozelenom lisnatom povr}u, plodovima mora, iznutricama, jajima i avokadu. Normalnom ishranom ve}ina ljudi dobija dovoljnu koli~inu vitamina E i zato nisu potrebni nikakvi dodaci. ^est je sastojak brojnih proizvoda za njegu ko`e. Vitamin K potreban je u vrlo malim koli~inama, ali nu`nim za proizvodnju klju~nih bjelan~evina va`nih za zgru{avanje krvi i rad bubrega i metabolizam kostiju. Prisutan je u {pinatu, brokulama, kupusu, lisnatom povr}u, gove|oj jetri, siru, zobi i zelenom ~aju. Nedostatak se vrlo rijetko javlja kod odraslih osoba, no mo`e se pojaviti kod novoro|en~adi. Velike doze vitamina K mogu biti toksi~ne i izazvati alergijske reakcije, pa bi bilo dobro da ih propisuje ljekar.

69

Psiholog
70

Jasmina DIZDAREVI] klini~ki psiholog

Ljubav nije iluzija
Imam 22 godine i ostalo mi je osam ispita da steknem VSS. Ve} sam dobila posao u uspje{noj organizaciji, te sam zbog toga vrlo sretna, ali ne i zadovoljna. Prije dvije i po godine sam raskinula vezu s momkom za kojeg sam mislila da }e biti otac moje djece. Bio je stariji od mene 17 godina, `elio je brak i djecu, a ja `eljna nauke i obrazovanja. Pro{le godine sam izlazila tri mjeseca s bogatim mu{karcem. @elio me kupiti kojekakvim stvar~icama - parfemima, bundicama i tako dalje - {to sam na po~etku odbila. On je to protuma~io rije~ima da sam glupa i da ne znam {ta }u od sebe. Nije mogao shvatiti da zbog u~enja ne mogu izlaziti svakog vikenda, a smetalo mu je i kad bi me njegovi prijatelji pitali za mi{ljenje o poslu. Poslije njega sam se razo~arala u mu{ki rod. Mu{karci, ili bar oni s kojima sam izlazila, ne mogu se pomiriti s ~injenicom da ima djevojaka koje su atraktivne, ambiciozne i pametne, a da nisu proste sponzoru{e. Oni posmatraju `ene kao biznis, odnosno unosnu investiciju. Osim toga, da bi mi se mu{karac svidio, on mora imati barem 35 godina. Ne znam za{to. Zaista bih voljela na}i normalnog ~ovjeka, koji je toliko inteligentan i razuman da podr`i moje planove, bude uz mene, po{tuje moju inteligenciju i `elju za obrazovanjem i napredovanjem, ali ne znam kako i gdje da ga tra`im. Da li `elim previ{e od jednog mu{karca i da li ovakvi koji meni odgovaraju uop}e postoje? Koje je, prema va{em mi{ljenju, optimalno vrijeme za brak i djecu? V.S Sarajevo Za mladu osobu kao {to ste vi, previ{e pitanja, previ{e dilema i razmi{ljanja unaprijed za ne{to {to se mo`e, a i ne mora dogoditi. Ono {to je najva`nije, to je da ste tako mladi, a ve} pri kraju stjecanja akademskog zvanja i obezbije|enog zaposlenja. To je pogodna prilika da imate sretan i zadovoljan `ivot. [to se ti~e ljubavi imali ste dva iskustva sa mu{karcima koji vam nisu zna~ili ni{ta. To zna~i da trebate pustiti da vrijeme i srce donesu onog pravog, a kada se to dogodi, onda je to zadovoljstvo, ispunjenost i motiviranost. Nema ljubavi po {ablonu i braka po mjeri. Nema uzimanja bez davanja i zato budite sretni da sretnete pravog ~ovjeka koji }e vas u~initi sretnom. Iz istog smo kraja, iz male sredine i znamo se cijeli `ivot. Na{e se porodice poznaju i dru`e, i niko se nije iznenadio kada smo postali par i oti{li zajedno studirati. Na{a veza traje deset godina, i jedno smo drugom prvi i jedini. Nikada nismo bili neki strastveni par, ali smo se voljeli. Ipak, u zadnje dvije godine, nestalo je nje`nosti i ono malo strasti. Postali smo iscrpljeni i umorni. Ipak, jedno bez drugog ne mo`emo jer druga~ije ne znamo. Nemam po trebu da ga stalno vi|am, ali imam potrebu da sve znam o njemu. Sve se pretvorilo u jednu vrstu obaveze. Brak spominjemo kao na jnormalniju stvar koja treba da se desi, a ne znam postupamo li ispravno. U.I. Kladanj Da se ne volite ne bi bili zajedno tako dugo. Ipak vas ne{to povezuje i ne da vam da se razdvojite. Saznanje da ste odrasli zajedno i da se trebate vezati brakom vas mo`da dodatno optere}uje pa posumnjate u svoje emocije. Ako je do{lo do zahla|enja, to je mo`da trenutno jer vas optere}uju druge obaveze. Zato bi bilo dobro da sve to kruni{ete brakom, jer veza bez braka ne obavezuje, daje malo ve}u slobodu razmi{ljanja, analiziranja, sumnje. Brak vezi daje drugi, porodi~ni smisao. Planiranje, budu}nost, djeca, sve su to stvari koje zajedni~ki dijelite i o ~emu zajedni~ki razmi{ljate. I ne zaboravite: u svakoj drugoj vezi tra`it }ete njega koji }e vas po{tovati i voljeti kao bra~nog druga. Ima mu{karaca koje vrijedi ~ekati, kojima se trebate nadati i za koje vam ne}e biti `ao u~initi sve: dati mu svoju ljubav, pokloniti mu svoju pa`nju, dijeliti s njim svoju slobodu i imati s njim djecu. Sve ovo nije iluzija, ovo je stvarnost koju rijetki do`ive, ali se izdaleka prepoznaju. Iz njih ljubav zra~i, vole sve oko sebe i {ire pozitivnu energiju. Samo sretni i zadovoljni vole druge i razumiju ih u potpunosti. Budite jedna od njih.

Ginekologija

Na va{a pitanja odgovara primarijus dr. Vernes BEGOVI], specijalist ginekologije i aku{erstva i ginekolo{ki citolog

Doktor odgovara
[ta je to Turnerov sindrom i koliko je ~est? To je sindrom za koji se zna mnogo prije otkri}a njegovog genetskog uzroka a jedini je primjer monosomije (jedan hromozom u potrebnom paru) spojiv sa skoro normalnim trajanjem `ivota. Njegova u~estalost je jedan na 2.500 `enskih novoro|en~adi, a vjerovatno se tek jedna od 40 zanijetih jedinki ra|a, dok preostale bivaju spontano poba~ene na po~etku trudno}e. Najizra`eniji simptomi su: mala poro|ajna te`ina i du`ina bebe, lice sa smanjenom vilicom, podignuto nepce, spu{ten jedan ili oba gornja o~na kapka, lo{e formirane i ni`e polo`ene u{ne {koljke, vrat znatno kra}i sa izra`enim postrani~nim naborima koji se prote`u od uha do ramena, kosa zavr{ava nisko na vratu sa ravnom linijom, ~esti made`i ja~e pigmentirani, hiperelasti~ni zglobovi, te anomalije srca i bubrega. Osobe sa Turnerovim sindromom dose`u do 150 centimetara visine uz tipi~an izostanak menstruacija, manjak sekundarnih seksualnih osobina, te prate}u sterilnost. Umjesto jajnika su samo fibrozirani tra~ci, dok zametnog epitela nema. Psihi~ki razvoj u oko 80 posto slu~ajeva je normalan, a `ivotna prognoza ovisi od stepena o{te}enja srca i bubrega. Nagla{ava se potreba lije~enja nadomjesnom hormonalnom terapijom u vrijeme puberteta, kako bi se omogu}ilo razvijanje sekundarnih spolnih osobina i, manje, psihi~kih poreme}aja.

71

Turnerov sindrom
Citogenetika je nauka koja prou~ava morfologiju i pona{anje hromozoma tokom mitoze i mejoze (diobe }elija) i nastoji povezati hromozomske nalaze s principima op}e genetike. Tek 1956. godine se uspjelo dokazati da ~ovjek ima 46 hromozoma, nakon toga se 1960. godine uvodi pojam kariotipa ~ovjeka, {to je, ujedno, i hromozomski komplet jedne osobe. Treba razlikovati kariotip od kariograma koji je hromozomska slika jedne }elije, odnosno }elijske linije. Bitno je da kariogram ne mora uvijek odgovarati kariotipu (naprimjer, u kariotipovima dva ili vi{e kariograma ~ine kariotip). Svaka ljudska somatska (tjelesna) }elija ima 46 hromozoma, odnosno 22 para citosoma i jedan par gonosoma (spolni par hromozoma). Kod `ena su oba polna hromozoma jednaki (2X) a kod mu{karaca su razli~iti (XY).

para je imao zaredom tri neoSavjeti Kod svakog skupukojineophodno je uraditi kariotipibja{njena poba~aja zaciju, jednostavnu, ali veoma pretragu. Jednostavna je jer se uzima samo uzorak krvi. Ogroman broj prvozanijetih trudno}a zavr{ava spontanim poba~ajima ili, pak, odumiranjem ploda, {to je velika sre}a jer se na taj na~in onemogu}ava da raste ne{to {to sutra ne}e biti normalna jedinka dru{tva. Velike studije zaka{njelih menstruacija su, ~ak u 80 odsto slu~ajeva, pokazale da se radi o trudno}ama za koje `ene nisu znale. Radi toga, parovi, u principu, trebaju biti sretni da se ne razvija ne{to {to bi njima sutra zagor~alo `ivot a da ne govorimo o te`ini samog `ivota hendikepirane djece.

Recepti
72

Piletina s ri`om i {pinatom

45 dkg pile}ih karabataka 45 dkg svje`eg {pinata 1 ka{ika paste od bijelog luka i |umbira 5 dkg narezanog crvenog luka

Potrebno
1 ka{i~ica ~ilija u prahu 1/4 ka{i~ice kurkume 1/2 ka{i~ice masale

1/2 ka{i~ice zdrobljenih sjemenki kima so 2 ka{ike ulja 2 ka{ike nemasnog jogurta 1 zelena ~ili papri~ica

Priprema: Operite piletinu, a u posudu ulijte litar vode. Dodajte usitnjen bijeli luk, |umbir, luk, ~ili u prahu, kurkumu, masalu, kim i so. Pustite da zavrije i kuhajte pet minuta. Dodajte pile}e karabatake i nepokriveno kuhajte dvadesetak minuta ili dok teku}ina ne ispari. Dodajte ulje i na ja~oj vatri zapecite karabatake. Operite {pinat pod teku}om vodom, dobro ocijedite. Nare`ite listove na ve}e komade. Kuhajte ih u slanoj vodi. Dodajte jogurt i zelenu ~ili papri~icu. Dobro promije{ajte i pokriveno kuhajte na slaboj vatri oko deset minuta. Otkrijte i nastavite kuhati dok sva teku}ina ne ispari. Gotovu piletinu poslu`ite uz {pinat i kuhanu ri`u.

Recepti
73

ci od krompiraa U{tip akom od jabuk s um

Supa od celera i krompira

Piletina na povr}u

Ra`nji}i sa ra~i}ima

Recepti
74

Supa od celera i krompira
Potrebno: Priprema:

40 dkg krompira 40 dkg celera 2 ka{ike putera so biber 1 l temeljca 4 kri{ke crnog hljeba 1 jabuka 1/2 sve`nja vlasca 1 ka{ika limunovog soka curry 5 dkg kockica pure}e {unke

Oguliti krompir i celer i usitniti. Propirjati na ka{ici putera. Posoliti, pobiberiti i uliti temeljac. Kuhati 15 minuta. Narezati hljeb na kockice. Jabuke oguliti i razrezati na ~etvrtine, pa na kri{ke. Vlasac narezati na koluti}e. Preostali puter rastopiti pa na njemu pr`iti hljeb. Povr}e u supi zgnje~iti i dodati limunov sok, curry i so. Jabuke staviti u supu pa zakuhati. Prije poslu`ivanja, supu posuti vlascem i kockicama {unke i hljeba.

Potrebno:

U{tipci od kromp s umakom od ja ira buka
Jabuke oguliti i kockice. Nakap narezati na vim sokom, pa ati ih limunoset minuta da ih kuhati deomek{aju. Po tom ih propas ira {e}erom, cim ti, za~initi et vim sokom, pa om i limunofri`ider. Ogulit staviti u i naribati i dobr luk i krompir, o smjesu dodati zgnje~iti. U dobro izmije{a jaja i soli, te u tavici. Staviti ti. Ugrijati ulje je smjese u ta po ka{iku-dvivu Pr`iti po pet m i zagladiti. in srane. U{tipke uta sa svake diti od ulja i po izvaditi, ocijekom od jabukaslu`iti s uma.
Priprema:

75 dkg jabuka 2 ka{ike soka od limuna 3 ka{ike {e}e ra prstohvat cimeta 1 kg krompira 2 luka 2 jaja so 5 ka{ika ulja

Ra`nji}i sa ra~i}ima
Potrebno: Priprema:

Piletina na povr}u
Potrebno: Priprema:

20 dkg o~i{}enih morskih ra~i}a 1 limeta 2 ka{ike maslinovog ulja 1 ~ehno bijelog luka 1 gran~ica origana 1 tikvica 15 dkg mini paradajza 1 skuhani klip kukuruza

Istisnuti limetu i pomije{ati sok s maslinovim uljem. Bijeli luk oguliti i zgnje~iti, te dodati u ulje. Dodati i nasjeckani origano. Pobiberiti mje{avinu i u njoj marinirati ra~i}e pola sata. Pripremiti tikvice i paradajz. Ocijediti kukuruz, pa ga kao i tikvicu narezati na kri{ke. Ocijediti ra~i}e, pa ih zajedno s pripremljenim povr}em nabosti na nauljene drvene {tapi}e. Pe}i po pet minuta sa svih strana, premazuju}i marinadom. Posoliti i poslu`iti.

50 dkg zelenih {paroga 2 mrkve 4 paradajz 4 pile}a filea 1 ka{ika maslinovog ulja 30 dkg punomasnog jogurta 2 ka{ike limunovog soka 3 ka{ike nasjeckanog per{una so biber

O~istiti i oguliti povr}e. [paroge narezati na komade, mrkvu na rezance, a paradajz na kri{ke. [paroge kuhati u slanoj vodi 12 minuta, a mrkvu dodati tri minute prije kraja. U tavi zagrijati ulje, pa ispr`iti meso sa svake strane po osam minuta. Na kraju dodati paradajz, pa ga propirjati s mesom, posoliti i pobiberiti. Za umak izmije{ati limunov sok, per{un, so i biber. Ocijediti {paroge i mrkvu, pa ih poslu`iti uz paradajz, pr`eno pile}e meso narezano na kri{ke i hladni umak od jogurta i per{una.

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Ljubavni roman
na Dva roma : nom u jed
br. 22
SEPTEMBAR/RUJAN 2007.
CIJENA 1,50 KM, 8 Kn, 1 E

NIKADA ME NIJE PREBOLIO
Ljubovao je s mojom prijateljicom pod na{im krovom
Aleksandra Nobelanay

E, UKR[TENICESTOVI OT VICEVI, PSIH mali OGLASI koji }e promijeniti va{ `ivot VRTULJAK LJUBAVI za usamljena srca

76

Za nju
❤❤❤

Usamljena srca
djevojku do 25 godina jer udvoje je ljep{e. U obzir dolaze samo ozbiljne ponude. Sportski sam gra|en i u slobodno vrijeme treniram. ^ekam te `eljno. [ifra: „ Zgodni 20“
❤❤❤

- Hrvat iz Bosne, nastanjen u Njema~koj, 40-ih godina; `elio bih upoznati Hrvaticu iz Bosne radi ozbiljne veze, eventualno braka.
[ifra: ^EKAM ❤❤❤

- Obrazovan Bo{njak, (170/76), 38 godina, bez obaveza, nepu{a~, `ivi i radi u Njema~koj; voli sport i putovanja. @eli upoznati atraktivnu i karakternu djevojku, muslimanku, od 25 do 35 godina, bez djece radi ozbiljne veze. Prednost dajem djevojkama koje `ive u Njema~koj ili nekoj susjednoj zemlji. Naravno, to nije uvjet. Po`eljna fotografija.
[ifra: ^EKAM TE ❤❤❤

Slobodan, razveden, bez obaveza, 48/182/90, njema~ko-bosanskog porijekla, nacionalno neoptere}en, stambeno i materijalno obezbije|en i u Bosni i Njema~koj, antialkoholi~ar, nepu{a~, `eli upoznati karakternu i iskrenu `enu isklju~ivo radi ozbiljne veze i braka. Po`eljna fotografija koju vra}am. [ifra: „Kivi Sarajevo“
❤❤❤

❤❤❤

- Pobo`an i iskren musliman, udovac, ne voli la`i; tra`i `enu radi braka. [ifra: KRIVAJA
❤❤❤

- Tra`im srodnu du{u za pravu istinsku ljubav radi veze i braka. Sve za ljubav! Ne}e{ se pokajati. Tra`im djevojku do 25 godina, koja `ivi u Sloveniji, Italiji ili u Hrvatskoj. Molim ozbiljnost i iskrenost.
[ifra. EDIN25 ❤❤❤

Musliman, 65 godina, antialkoholi~ar, antipu{a~, sa osmogodi{njom {kolom i njema~kom penzijom, udovac, stambeno obezbje|en, bez obaveza `elim da mi se javi muslimanka koja je spremna za brak, zdrava i koja je pribli`no mojih godina. [ifra: „Bosna 100“
❤❤❤

Slobodan Hrvat, Tuzlak bez obaveza, stambeno obezbije|en, antipu{a~ tra`i `ensku osobu sa podru~ja tuzlanskog kantona ili ino[ifra: „Juli 50“ stranstva.
❤❤❤

- Bo{njak, 40-ih godina, atraktivnog i mladolikog izgleda, `eli upoznati muslimanku (po mogu}nosti bez djece) radi ozbiljne veze i eventualnog braka. Radim i `ivim u Njema~koj.
[ifra: POLETJELA LASTA ❤❤❤

Sarajlija, udovac-musliman,45 godina, zaposlen, situiran, antialkoholi~ar `ivi sa sinom od 4,5 godine tra`i `enu intelektualku do 42 godine radi dru`enja, ozbiljne veze, a kasnije mogu}e i zajedni~kog `ivota (brak mo`e, ali ne insistiram). Ozbiljne ponude sa slikom i brojem telefona. [ifra: „ 51 44 14“
❤❤❤

[armantan mu{karac srednjih godina, 168/70, `ivi i radi u inozemstvu, `eli ovim putem upoznati zgodnu i lijepu `enu ili djevojku do 40 godina radi ozbiljne veze. Trenutno boravi u Bosni na godi{njem odmoru. [ifra: „Sve za ljubav“
❤❤❤

- Mu{karac, 40 godina, penzioner `eli upoznati slobodnu ili razvedenu `enu s malim djetetom, stambeno situiranu. Ako si sama, javi se da ovo malo `ivota provedemo u sre}i i ljubavi. Nacionalna i vjerska pripadnost nije bitna.
[ifra: SRETAN @IVOT ❤❤❤

❤❤❤

- Ozbiljniji momak, intelektualac iz Sarajeva, pun `ivota, kreativnosti, produhovljen (180/86/48), {armantnog izgleda, materijalno i stambeno situiran; `elio bi upoznati djevojku/`enu sa smanjenim seksualnim potrebama (jer je, eto, sudbina odredila da sam i ja takav) radi prijateljstva i zajedni~kog `ivota, gdje }emo se mo}u uzajamno pomagati i paziti.
[ifra: DA OD @IVOTA NAPRAVIMO BAJKU ❤❤❤

- Bosanac, iskren i vrijedan, atraktivan, sportski tip, `ivi i radi u Njema~koj; osje}ajan, dobrog srca i du{e; stambeno i materijalno obezbije|en, ne pu{i i ne pije; cijeni iskrenost i po{tovanje. @elio bih da mi se jave `ene do 40 godina, slobodne i bez ikakavih obaveza, (do 165 cm visine); po`eljna biografija s fotografijom i broj telefona radi br`eg kontakta.
[ifra: BAJERN ❤❤❤

sok i sportski gra|en; tra`i lijepu djevojku iz Tuzle ili bli`e okoline. Fotografija obavezna.
[ifra: Kosmetik1@hotmail.de ❤❤❤

- Bo{njak, 29 godina, zgodan, `ivi i radi u Njema~koj, tra`i lijepu i zgodnu djevojku iz Tuzle ili bli`e okoline radi ozbiljne veze i braka. Fotografija obavezna.
[ifra: Attraktiv1@hotmail.de ❤❤❤

Mu{karac, (50/ 186/75), iskren, vrijedan, karakteran, osje}ajan, dobrog srca i du{e, stambeno i materijalno obezbije|en, antialkoholi~ar, `eljan iskrene ljubavi i `ivota udvoje, iskrenosti i po{tenog, uzvra}am dva puta vi{e. Ako `eli{ miran i sretan brak, javi se ~ovjeku koji }e te po{tovati i cijeniti tvoje po{tovanje. Javi se s kra}om biografijom i fotografijom cijelog stasa. [ifra:“Iskren poljubac“
❤❤❤

Momak, musliman, 28 godina, antialkoholi~ar i antipu{a~, ozbiljan, `eli upoznati djevojku od 18 do 28 godina. Prednost imaju ozbiljne djevojke, pa i slabijeg imovinskog stanja, kao i vjerski odgojene. Po`eljna fotografija. [ifra: „Lovac“
❤❤❤

- Mladi}, vjernik (28/87/85), zaposlen; tra`i ozbiljnu djevojku, vjernicu od 17 do 28 godina isklju~ivo radi braka. Ako si ozbiljna i `eli{ brak u ime Allaha, d`.{., javi se. Udvoje je puno lak{e. [ifra: SELAM
❤❤❤

- Stariji Bo{njak, dugo usamljen. Stambeno i materijalno obezbije|en, antialkoholi~ar i nepu{a~. @eli upoznati slobodnu `enu, muslimanku, do 60 godina starosti; prednost penzionerkama. Molim samo ozbiljnije ponude, isklju~ivo radi braka! [ifra: SAMO]A JE TIHO UMIRANJE
❤❤❤

- Povratnik iz Njema~ke, 62 godine, `eli upoznati lijepu `enu do 50 godina radi dru`enja i braka. U obzir dolaze samo ozbiljne ponude. Fotografija je obavezna.
[ifra: Budi moja ❤❤❤

- Bosanac, ozbiljan, (30/175/85), zelenih o~iju, tra`im djevojku od 25 do 35 godina. @ivim i radim u Francuskoj, a ro|en sam u Sarajevu. @elim se dopisivati s vama.
[ifra: nera25@hotmail.fr ❤❤❤

- Bo{njak, udovac, penzioner, stambeno situiran, lijepog izgleda, mladolik (67/175/76); `eli upoznati ljep{u polovinu sli~nih osobina, {kolovanu, iz Kantona Sarajevo radi dru`enja i poznanstva. Da `ivot ima smisla i eventualnog braka ako bude su|eno. [ifra: HASANAGA
❤❤❤

- Br~ak, dr`avljanin [vicarske, razveden, samohrani otac dvoje djece (sin 17 godina i k}i 18 godina); 50 godina, sportski gra|en, mladolik, vesele naravi; volim `ivot, dru{tvo, putovanja i sve {to `ivot pru`a; stambeno situiran u obje dr`ave. @elio bih upoznati mladu damu bez obaveza koja zna cijeniti `ivot; da ima ~istu pro{lost, da voli i da `eli imati djecu; da bude u ku}i doma}ica, u gradu gospo|a, a u krevetu `ena. Ako si takva, dobrodo{la u `ivot snova gdje te ~eka mnogo izazova!
[ifra: D@ENNET NA ZEMLJI ❤❤❤

- Bo{njak (43/172/75), VSS, slobodan i bez obaveza, du`e vrijeme `ivi i radi u [vicarskoj, isklju~ivo radi braka tra`i poznanstvo s djevojkom ili razvedenom `enom. Avanture ne dolaze u obzir.
[ifra: Ljep{a strana `ivota ❤❤❤

Momak, 27 godina, iz Tuzle, ka`u lijep i simpati~an, ali nesretan u ljubavi - i to ne znam po koji put u `ivotu. Ovo mi je prvi put da na ovaj na~in tra`im osobu koja }e me razumjeti kao i ja nju. Ako si se prona{la u ovom oglasu, po{alji pismo, nema{ se ~ega stidjeti, jer malo je danas dobrih ljudi. U obzir dolaze samo djevojke od 17 do 29 godina iz Tuzle, @ivinica, Banovi}a i Lukavca, koje nisu vjerski optere}ene. [ifra: „Veliko srce“
❤❤❤

Evropski konsultant sa bogatim iskustvom u svim `ivotnim sferama tra`i partnericu (26 do 35 godina) atraktivnog izgleda, pametna, sofisticirana, odgovorna i vjerna. Dama bi jo{ i vodila ra~una o imovini doti~nog gospodina. Zauzvrat bi joj bila uzvra}ena ljubav, a bila bi i na druge na~ine nagra|ivana. Poznavanje engleskog, njema~kog ili ruskog jezika po`eljno. Uz pismo prilo`iti i fotografiju. [ifra: „Sve za nju“
❤❤❤

Mu{karac, 55/175/80, `ivi i radi u inozemstvu, ozbiljan, {armantan, dobre naravi, nepu{a~, `eli na ovaj na~in upoznati `enu koja ima nivo, ozbiljna je, {armantna, lijepo gra|ena, njegovana i koja voli lijep i sadr`ajan `ivot. Neka se jave {ifre: „Ljubav“, „Sklad“ i „Respekt“. Na poruke ne odgovar[ifra: „00491777058425“ am.
❤❤❤

- Slobodan mu{karac, Sarajlija (45/175/70), stambeno situiran, vesele naravi, nacionalno neoptere}en, ljubitelj dobre knjige i {etnje, tra`i slobodnu damu od 35 do 45 godina starosti radi zajedni~ke budu}nosti. [ifra: Zoran
❤❤❤

Bo{njak iz Viteza, VSS, `eli upoznati `enu svog `ivota do 33 godine. Ako si osobenog karaktera i voli{ plemenitost kao i ja, javi mi se da podijelimo preostale trenutke na{eg `ivota u ljubavi i slozi.
[ifra: „Karakter“ ❤❤❤

Mladi}, 30 godina, ovim putem `elio bih upoznati djevojku, mogu i udovice koje nemaju djece starosne dobi od 25 do 31 godinu. Nije va`no odakle si, va`no je da se dru`imo i volimo. Nesretan sam u ljubavi i ovim putem `elio bih upoznati svoju srodnu du{u.
[ifra: „Moj sokole“ ❤❤❤

- Udovac, pravoslavac, 55 godina, mirne naravi, `eli upoznati `enu do 57 godina radi zajedni~kog `ivota. Nacionalnost nije bitna.
[ifra: SBK 55 ❤❤❤

- Sarajlija, penzioner `elio bi upoznati karakternu i po{tenu muslimanku od 60 do 65 godina isklju~ivo radi braka. [ifra: BRIJE[]E

Razveden,Bo{njak,(44/184/90), iskren, po{ten, mirne naravi, nepu{a~, antialkoholi~ar, stambeno i materijalno obezbije|en, holandski dr`avljanin `eli ovim putem upoznati lijepu i karakternu damu radi braka od 30 do 40 godina po mogu}nosti sa VSS iz Bosne ili inozemstva. Po`eljna biografija i slika. [ifra: „Sam u ljubavi“
❤❤❤

Bo{njak, 50-tih godina, (170/76), atraktivan, in`injer, `ivi i radi u [vicarskoj, stambeno i materijalno obezbije|en, voli sve {to `ivot ~ini lijepim, `eli upoznati atraktivnu, prijatnu damu sli~nih osobina iz Sarajeva radi dru`enja ili eventualnog braka. Obavezna novija fotografija. [ifra: „Nije kasno 2007“
❤❤❤

Mu{karac, tra`i ozbiljnu `enu ili djevojku radi dru`enja i mogu}eg braka. Materijalno i stambeno obezbije|en, ali veoma usamljen.
[ifra: „Zajedni~ki `ivot“ ❤❤❤

- Bo{njak, 32 godine, diplomirani in`enjer, zaposlen u Njema~koj, vi-

Udovac, pravoslavac, mirne naravi, `eli upoznati `enu od 50 do 60 godina, radi zajedni~kog `ivota. Nacionalnost nije bitna.
[ifra: „SBK -55“

Momak, (20/175/85), tra`i ozbiljnu

Mla|u `enu ili djevojku upoznao bi Sarajlija u 40-im, veoma mladolik, obrazovan, sa visokim eti~kim stavovima. Uvjeti: da preferira zdrav `ivot, da je nepu{a~, da nije ovisnica o mobilnom telefonu i tv-serija-

Kako stupiti u kontakt sa `eljenom {ifrom
ma, da je emancipirana od vjere i nacije, da je inteligentna, savjesna, ta~na i pouzdana, jednostavna, skromna i otvorena osoba, sa izra`enim interesiranjem za umjetnost, prirodu i vi{a znanja o svijetu i `ivotu. Formalno obrazovanje nebitno, patrijarhalni nazori i pona{anje isklju~eni. [ifra: „ SA 063726971“
❤❤❤

Obavje{tenje
Ukoliko `elite stupiti u kontakt sa osobom pod odre|enom {ifrom, napi{ite pismo, stavite u posebnu kovertu s markicom BH po{te (diskretno nazna~ite [IFRU), zna~i KOVERTA u KOVERTI. Ako `elite DATI OGLAS, popunite KUPON, napi{ite tekst i u koverti po{aljite na na{u adresu.
nzijom, antipu{a~, antialkoholi~ar, njema~ki dr`avljanin, lijepa izgleda, `eli upoznati Bo{njakinju od 50 do 55 godina koja bi rado `ivjela u Njema~koj. Obavezna fo[ifra: „Dosta je samo}e“ tografija.
❤❤❤

Napisati pismo sa svojim podacima, eventualno fotografijom, za {ifru koja vas zanima, staviti u kovertu i nalijepiti po{tansku marku (od 1.50 KM), te je staviti u drugu, ve}u kovertu sa obavezno popunjenim kuponom i poslati na adresu: Magazin „Azra“, 71000 Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, sa naznakom „Za usamljena srca“. U uglu koverte obavezno nazna~iti kojoj {ifri trebamo poslati va{e pismo. Drugi na~in ne postoji, te vas molimo da ne insistirate na dobijanju imena, broja telefona, adrese i sl., jer je diskrecija svima zagarantirana. Pisma bez po{tanske marke od 1,5 KM, ne}e biti poslana
padne Bosne i onima koje znaju njema~ki jezik, ali nije uvjet.[ifra: Budu}nost“
❤❤❤

77

Razveden, Sarajlija, (50), usamljen, situiran, zaposlen tra`i ozbiljnu `enu, inteligentnu, vesele naravi do 47 godina radi veze i zajedni~kog `ivota, ako bude mogu}.
[ifra: „Lavlje srce“ ❤❤❤

Bo{njak, (30) iskren, razuman, antialkoholi~ar, antipu{a~, tra`i `enu do 30 godina radi ozbiljne veze i mogu}eg braka.
[ifra:“ 00436642791143“ ❤❤❤

Usamljeni intelektualac {ezdesetih godina tra`i ozbiljnu `enu pribli`nih godina za zajedni~ki `ivot da kona~no razbijemo usamljenost. Prednost - Kanton Sarajevo, ali nisu isklju~eni ni drugi kantoni pa i inozemstvo (imam putovnicu). Na svako pismo [ifra: „Rijeka Bosna“ odgovaram.
❤❤❤

Bo{njak, ( 32), diplomirani in`injer zaposlen u Njema~koj, visok, sportski gra|en, tra`i lijepu djevojku iz okolice Tuzle. Obavezna fotografija e-mailom. [ifra: kosmetik1@hotmail.de
ili „00491745486437“ ❤❤❤

Bo{njak (68), iskreni vjernik, njema~ki penzioner, antipu{a~, udovac, tra`i slobodnu `enu iskrenih namjera od 55 do 60 godina radi [ifra: „Karanfil“ braka.
❤❤❤

Bo{njak, 48/189/105, razveden, slobodan, `ivi u Austriji, tra`i karakternu muslimanku od 35 do 41 godinu radi braka.
[ifra: „Austrija 100“ ili „0043 664 910 38 87“ ❤❤❤

Razveden, ne svojom krivicom, 45godi{nji Sarajlija, stambeno obezbije|en, zbog brzog na~ina `ivljenja, prezaposlenosti i otu|enja ovim putem `elim da mi se jave slobodne dame, starosti od 40 do 45 godina iz Sarajevskog kantona, nacionalnost nebitna. [ifra: „Jutarnja kafica“
❤❤❤

Bo{njak, 29 godina, zgodan, `ivi i radi u Njema~koj tra`i lijepu i zgodnu djevojku iz Tuzle ili okolice za ozbiljnu vezu i brak.
[ifra: attraktiv1@hotmail.de ili „ 00491604245006“ ❤❤❤

Zgodan Bosanac, 26/185/80, sportske gra|e, pun energije i `elje za upoznavanjem lijepe Bosanke koja `ivi i radi van Bosne, a usamljena je. ^ekam te, javi se. Po`eljna fotografija. [ifra: „Most ljubavi“
❤❤❤

Mladi}, 21 godina, visok 185 cm, iz Banje Luke, lijep i simpati~an `eli upoznati iskrenu djevojku iz bilo kojeg grada na svijetu, nacionalnost nebitna jer dolazim iz mje{ovitog braka. [ifra: „Banjaluka“
❤❤❤

Bo{njak, 35/183/78 zaposlen u Austriji, tra`i po{tenu djevojku blage naravi, isklju~ivo radi braka. Uz kratku biografiju obavezna i fotografija.
[ifra: „Austrija“ ili „ 00436764920043“

Mu{karac, 56 godina, stambeno obezbije|en, antipu{a~, antialkoholi~ar, tra`i zgodnu `enu antipu{a~a za dru`enje ili brak. Nacija nije bitna. Po`eljno je da ima ku}u u prirodi, ali nije uvijet.
[ifra: „Ku}ica u cvije}u“ ❤❤❤

Slobodan Bo{njak, sentimentalan, atraktivan, antipu{a~, antialkoholi~ar, `ivi i radi u inozemstvu `eli da upozna slobodnu djevojku, istih osobina od 28 do 36 godina radi ozbiljne veze.
[ifra: „Direktni kontakt“ ili „004915155947700“ ❤❤❤

Tuzlak, musliman, 54/177/82, rastavljen, ostac k}erke( udata), nepu{a~, zaposlen, stambeno osiguran, bez obaveza `elio bi upoznati po{tenu i karakternu `enu s normalnim pogledima na `ivot, godine nebitne samo volja za `ivotom. Prednost damama iz Tuzlanskog kantona i inozemstva, ali nebitna, po`eljna novija fotografija sa biografijom. Jedno dijete nije problem. Ako si ozbiljna, javi se ~ekam te, avanture isklju~ene.
[ifra: „Voli me, voljet }u te 100“ ❤❤❤

Za njega
❤❤❤

- Bo{njakinja, 57 godina, `eli upoznati mu{karca od 60 do 65 godina, po mogu}nosti u inozemstvu.
[ifra: USAMLJENA ❤❤❤

do 45 godina, sli~nih osobina, radi dru`enja i eventualnog braka. Obavezna fotografija. Prednost osobama iz Tuzlanskog kantona.
[ifra: ROMANTI^NA ❤❤❤

ovim putem `eli upoznatimomka iz Sarajeva, Bo{njaka, od 42 do 50 godina, koji se do sada nije `enio radi ozbiljne veze i mogu}eg braka. [ifra: ZELENOOKA 65
❤❤❤

Bosanac, musliman 30/ 182/70 , stambeno obezbije|en tra`i djevojku muslimanku od 24 do 30 godina radi ozbiljne veze i mogu}eg braka. Sa[ifra: „Telefon“ mo}e mi je dosta.
❤❤❤

Ne`enja, Bo{njak iz USK, 50-tih godina, situiran `eli sretan brak i porodicu. Ovim putem `eli upoznati Bo{njakinju od 35 do 40 godina, pro{lost nije bitna. Po`eljna fotografija cijele figure. Do|i da budemo sretni oboje. [ifra: „[iroko srce“
❤❤❤

- Lijepa atraktivna Bosanka (29), iskrena, karakterna, vjerna; ekonomista, `ivi i radi u ju`noj Njema~koj; `eli upoznati karakternog, iskrenog i zgodnog Bo{njaka. Obavezna fotografija.
[ifra: nana25@web.de ❤❤❤

Bo{njak, ne`enja, 54 godine, VSS, situiran, ~ezne za sretnim brakom i porodicom isklju~ivo radi braka `eli upoznati Bo{njakinju. Prednost neudavanim, mla|im, mirnim i [ifra: „Mir-07“ povu~enim.
❤❤❤

Katolik, 64.godi{te, sa stalnim boravkom u Njema~koj `elio bi upoznati katolkinju iz Bosne za ozbiljnu vezu i brak.
[ifra: „Lav 1964“ ili „ 0049 162 193 23 54“ ❤❤❤

- Simpati~na, draga 37-godi{njakinja, iskrena i emotivna; voljela bih upoznati mu{karca sa istim osobinama; nekoga ko zna {ta `eli i ko zna davati isto kao i uzimati; koji ima manire i pored koga }e se `ena osje}ati `enom. Bit }e mi drago da se javite pismom i fotografijom. [ifra: together_maj@hotmail.com - Ako si usamljen i dosadno ti je kao i meni, javi se jednoj finoj, crnookoj i obrazovanoj Bo{njakinji, (64/165/70). [ifra: JA
❤❤❤

- Bo{njakinja, (58/160/72), ozbiljna, iskrena, vi{e godina sama, antipu{a~; stambeno obezbije|ena, bez djece; posjedujem hrvatsko i bh. dr`avljanstvo, uskoro {vicarski penzioner; `elim upoznati iskrenog i karakternog muslimana, antialkoholi~ara, isklju~ivo radi braka od 60 do 70 godina starosti. Odgovoram na sva pisma s fotografijom i brojem telefona.
[ifra: USAMLJENA DAMA ❤❤❤

- Slobodna Bosanka, `ivi u inozemstvu, srednjih 40-ih godina; `eli upoznati Bosanca radi veze i braka. Po`eljna fotografija.
[ifra: OKRENIMO SAMO]I LE\A ❤❤❤

- Ako ti je dosadno, javi se finoj, obrazovanoj Bo{njakinji, penzio[ifra: AMANET nerki, (64/165/70).
❤❤❤

- Sarajka, 37 godina; sticajem okolnosti `ivim vani, ali sa `eljom da se opet vratim i `ivim u Bosni, rado bih upoznala osobu koja dijeli moje mi{ljenje u skladu s mogu}nostima i situacijama koje `ivot donosi. Imam sina od 16 godina koji `ivi sa mnom i `elim sresti ososbu koja je dosta toga pro{la u `ivotu i zna cijeniti one stvari koje su zaista vrijedne.
[ifra: SARAJEVO-MAJ 1970

- Bo{njakinja iz Sarajeva, 42 godine, neudavana, obrazovana, zaposlena, iskrena i po{tena;

Razveden, Bo{njak, (41/172/76), iskren, po{ten, mirne naravi, nepu{a~, antialkoholi~ar, stambeno i materijalno obezbije|en, zbog poslovnih obaveza ovim putem `eli upoznati lijepu i privla~nu djevojku ili `enu do 35 godina bez obaveza a radi zajedni~ke budu}nosti.
[ifra: „[vedska“ ili „ 0046 733166718“ ❤❤❤

Neo`enjen Bo{njak, ( 50), visok, stambeno obezbije|en, miran, skroman, karakteran, voli prirodu i {etnje, svira gitaru, ovim putem `eli upoznati `enu od 45 do 50 godina iz Sarajevskog [ifra: „Srodna du{a 100“ kantona.
❤❤❤

Bo{njak, 60/168/75, slobodan bez obaveza, penzioner s visokom pe-

Bosanac, 45/178/78, musliman, austrijski dr`avljanin, razveden, bez ikakvih obaveza, stambeno i materijalno obezbije|en `eli upoznati `enu ili djevojku od 40 do 50 godina radi ozbiljne veze, avanture isklju~ene. Odgovaram na sva pisma s fotografijom koju na zahtjev vra}am, prednost `enama iz za-

- Muslimanka, 40 godina, `ivi i radi u inozemstvu. Tra`im mu{karca muslimana do 45 godina radi dru`enja i braka po mogu}nosti iz okolice Tesli}a i Doboja. [ifra: SAMA
❤❤❤

JA AZRA SPA
koga {aljete: Zaokru`iti za ZA NJU ZA NJEGA

KUPON
EXTRA

- Bo{njakinja, (41/165/65), razvedena i majka punljetnog djeteta, intelektualka, vedrog duha, lijepa i moderna, finansijski i stambeno situirana, voli duge {etnje; `eli upoznati intelektualca Bo{njaka

..................... ............................ ........................ ............................ .... ............................ ............................ ...... Ime i prezime.. ..................... ..................... ..................... ..................... ...... ..................... na adresu: ..................... im oglasom Adresa.......... {im {ifriran o jedno sa va
ljite za Sarajev jecite i po{a 185, 71000 aj KUPON isi ala Bijedi}a CA), D`em POMENA: Ov NA LJENA SR zre“ (USAM Redakcija „A

Top forma
78

Stanite uspravno s bu~icama u rukama. Krenite svojom desnom nogom u lijevu stranu prolaze}i kroz ~u~anj. Ispravite i sastavite noge, a zatim krenite lijevom u desnu stranu na isti na~in. Ponavljajte u serijama.

1a 1b
Vje`be s a icama z bu~ ji dio tijela don

Dr`ite bu~icu u desnoj ruci. Uradite iskorak lijevom nogom i dok ste u ~u~nju, prebacite bu~icu iz lijeve u desnu ruku, a zatim se vratite na po~etak. Uradite isto i drugom stranom i zato prebacite bu~ice iz desne u lijevu ruku.

Info
Sportsko-rekreacijski klub „Dami sport za sve“ nudi mogu}nost savremenih grupnih, individualnih oblika rekreacije za odrasle i djecu, sa stru~nim osobljem, kao i {kole plivanja i skijanja. Kontaktirajte nas: 061/800 199 ili 061/ 709 510 i po gledajte na{u web-stra nicu www.dami.ba

2a

2b

U zdravom tijelu...

Utjecaj te~nosti i prehrane na trening
okom boravka u teretani posebnu pa`nju posvetite pravilnom disanju i onome {to jedete prije i pijete tokom vje`be. A za{to su ovi faktori toliko va`ni za postizanje cilja tokom vje`banja pro~itajte u narednim redovima. Za vrijeme tjelesne aktivnosti, ventilacija se pove}ava na ra~un frekvencije i dubine disanja. U stanju mirovanja udahnemo oko tre}inu litre kisika u minuti, dok za vrijeme sportske aktivnosti koli~ina kisika poraste na tri i po do ~etiri litra. [to vi{e kisika udahnemo, to se hrana bolje mo`e pretvoriti u energiju. Netrenirane osobe zadovoljavaju potrebu za kisikom na ra~un frekvencije - di{u br`e i pli}e, a trenirane osobe na ra~un dubine disanja - pove}avaju koli~inu zraka i uklju~uju inspiracijske i ekspiracijske mi{i}e koji pod utjecajem treninga postaju sna`niji. Disati treba {to dublje, punim plu}ima i u stanju mirovanja. Udi{ite na nos, a izdi{ite na nos i usta. Dobrom ventilacijom mi{i}i i cjelokupni organizam bit }e optimalno opskrbljeni kisikom i vje`bat }ete uz najmanji napor. Ako primje}ujete da te{ko di{ete i „gubite dah“, smanjite intenzitet vje`banja dok ne uspostavite normalan ritam disanja. Prilikom dizanja tegova naj~e{}e udi{emo kad je napor najmanji, a izdi{emo u trenutku najve}eg napora, ali to ne mora uvijek biti pravilo. Raspitajte se kod stru~ne osobe kako treba disati prilikom izvo|enja pojedinih vje`bi. Osobe koje se bave tjelesnom aktivno{}u trebaju obratiti pa`nju na odgovaraju}u koli~inu teku}ine, posebno pri vi{im temperaturama ili kod sportova du`eg trajanja. Va`no je sprije~iti nastup `e|i, a teku}inu treba piti prije, za vrijeme

79

T

i nakon vje`banja kako bi se postigli maksimalni rezultati i sprije~ila dehidracija. Po~nite hidrirati organizam ve} prije po~etka aktivnosti, a za vrijeme aktivnosti, neovisno o tome koliko }e dugo trajati, pijte odre|enu koli~inu teku}ine redovno i ~esto. Koli~ina mo`e biti i ve}a ukoliko je vi{a temperatura okoline i ja~i intenzitet vje`banja, ali svakako treba piti prije nastupa `e|i. Do trenutka kad mozak signalizira `e|, gubi se oko jedan posto tjelesne te`ine. U pove}anom izlu~ivanju teku}ine iz organizma

bru rehidraciju organizma kako bi se omogu}io dobar i brz oporavak jer nedostatak teku}ine izaziva sporije odvijanje reakcija u organizmu. Teku}inu je potrebno piti polako u pravilnim razmacima kako je organizam ne bi odmah izlu~io. Gr~evi u mi{i}ima ~esto ukazuju na dehidraciju. Nemojte piti zasla|ene vo}ne sokove (naro~ito gazirane) jer sadr`e prevelike koli~ine {e}era koje izazivaju dodatnu `e|. Poznato je da ne treba vje`bati neposredno nakon jela, ali jednako je va`no i da nismo gladni. U oba slu~aja ote`ana nam je koncentracija, javlja se osje}aj slabosti, a pun `eludac stvara osje}aj te`ine i ometa vje`banje. Posljednji obrok bi trebao biti najmanje dva sata pr-

„poma`u“ alkoholna pi}a i napici bogati kofeinom (~aj, kafa, coca-cola) pa i o tome treba voditi ra~una. Za vrijeme tjelesne aktivnosti koja traje do 60 minuta mo`e se piti i obi~na voda (bolja je mineralna, negazirana), a ako je aktivnost du`eg trajanja po`eljno je piti teku}inu oboga}enu elektrolitima (natrij, kalij, magnezij) s malim koli~inama ugljikohidrata niskog glikemi~kog indeksa koji se mo`e unijeti u organizam pomo}u izotoni~nih napitaka. Nakon tjelesne aktivnosti potrebno je osigurati do-

ije po~etka tjelesne aktivnosti. Ako je od posljednjeg obroka pro{lo vi{e od ~etiri sata, bilo bi po`eljno da se oko sat vremena prije vje`be pojede neki lagani me|uobrok: jabuka, jogurt, malo integralnog hljeba i sli~no. Va`no je paziti da obrok koji se uzima neposredno prije tjelesne aktivnosti ne bude visokog glikemi~kog indeksa (hrana koja izaziva brzo i naglo pove}anje {e}era u krvi) {to ve} nakon 20ak minuta vje`banja mo`e dove-

sti do hipoglikemije, odnosno pada {e}era u krvi. Tokom dugotrajnih aktivnosti (naprimjer planinarenje, vo`nja biciklom i sli~no) mo`ete pojesti vo}e ili popiti napitak koji nadokna|uje ugljikohidrate, proteine i elektrolite. Nakon vje`banja dozvolite organizmu da se smiri, nadoknadite izlu~enu teku}inu, a tek onda pojedite svoj obrok.

Roditelji i djeca
80

Kada po~eti sa sportom
Od druge do tre}e godine
Mali{ani su premali za ve}inu vje`bi i aktivnosti te moraju najprije savladati osnovne kretnje, nau~iti tr~ati, hvatati, skakati. [etajte s njima po parku. Pustite dijete da tr~kara i prevr}e se. Odvedite ga na ljulja~ke i penjalice. Upi{ite ga na plivanje ili kurs gimnastike, trener }e vam pokazati vje`be za „gegavce“.

Vi mo`ete biti zvijezda nogometnog tima, no va{e }e dijete mo`da vi{e voljeti ples nego nogomet. Dijete }e spontano, kroz igru, pokazati svoje prirodne sklonosti. Neka se djeca odu{eve ve} pri prvom kontaktu s vodom i u`ivaju u vodenim aktivnostima, dok druga pokazuju strah od vode i sigurno im plivanje ne}e biti omiljeni sport. Ako dijete ne odabere nijedan sport, ne forsirajte ga, jer zdrav stil `ivota ne mora obavezno uklju~ivati bavljenje sportom

Od {este do desete godine
Poslije {este godine bitno se pobolj{avaju vje{tine djeteta, kao i osje}aj sigurnosti. Dijete tada postaje spremno za timske sportove poput nogometa. Ovisno o sklonostima i `eljama mo`ete upisati dijete na gimnastiku, kurs plivanja, ~asove tenisa i sli~no. Biciklizam je sport u kojem dijete mo`e u`ivati na otvorenom.

Od ~etvrte do {este godine
Djeca u dobi od ~etvrte do {este godine mogu se razgibavati kroz ples i ~itav niz igara, kao {to je naprimjer igra „{kole“ koja se igra po kredom nacrtanim poljima na plo~niku. Dinami~ne igre poput lovice, preskakanja u`eta, hvatanja i dodavanja lopte te vo`nje tricikla ili bicikla izvrsne su aktivnosti za taj pred{kolski uzrast.

Djeca starija od deset godina
Pa`ljivo kontrolirajte i nadgledajte optere}enost djeteta tokom vje`bi i treninga. Djeca te dobi doista u`ivaju u organiziranim timskim sportovima, kao {to su nogomet, rukomet ili ko{arka. Ako u va{em mjestu postoji vesla~ki klub neka se u~lani, jer je veslanje zdrav timski sport. Bavi li se tr~anjem ili atletikom, mo`e ve} u~estvovati i na takmi~enjima.

Veliki „Azrin“ konkurs

Izbor bebe 2007.
Na{a akcija „Biramo bebu godine“ traje 365 dana. Sve bebe koje objavimo u „Azri“ ulaze u konkurenciju za Naj bebu u 2007. godini

81

Elbina Aljo{evi}
(~etiri mjeseca) Bar

Fatima Kudeli}
(3 godine) Bu`im

Ajnur Kmeta{
(1,5 godina) Prozor

Ned`ma Kilali}
(2 godine) Visoko

Rijad Zekovi}
(2 godine) Sarajevo

Azur Bla`evi}
({est mjeseci) Banovi}i

Nejla Smajlovi}
(3 godine) Donji Vakuf

Damir Peri{i}
(devet mjeseci) Sarajevo

Damir Ba`dar
(2 godine) Sarajevo

BIRAMO BEBU MJESECA

SEPTEMBAR

Kupon
Adresa

Izbor bebe 2007.

Veliki AZRIN konkurs Biramo bebu godine

Glasam za bebu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ime i prezime) Glasove daje:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ime i prezime) Adresa i(li) tel._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ime i prezime djeteta Godina i mjesto ro|enja

NAPOMENA: Uslov za prijavu je da dijete nije starije od 4 godine. Kupone slati na adresu: D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo, sa naznakom „za AZRIN konkurs - Biramo bebu godine“.

Razonoda
M.M. GLUMICA SA SLIKE VRSTA GRUBOG NEBIJELJENA PLATNA VELIKE TROPSKE ZMIJE ^E[KA POTVRDNA RIJE^ PIJANKA, PIJAN^ENJE

@ena za sva vremena
IME HRV. PJEVA^ICE BADRI] TVORNICA KARTONSKE AMBALA@E (SKR.) ST. HRV. GLUMAC, ANTUN SIMBOL KISIKA NORDIJSKA PRI^A MATERIJALAN, STVARAN

82

TIH GOVOR

OSOBINA NE^EG [TO JE EMINENTNO ALKA VUICA UMIJE]E RETORA ZVIJEZDA U [KORPIONU

MAKEDON. NARODNO KOLOVOZ

VRSTA PJESNI^KE FIGURE (GR~.) RUSKO @. IME GRAD U IRANU

ANTIKNI GRAD U AZIJI

GRA\EVINSKI POSLOVO\A (POKR.) UZVIK U[UTKIVANJA VRSTA AMERI^KOG PI[TOLJA @. IME, ANKICA [ARENE PAPIGE ZRA^NA BANJA U PIRINEJIMA GR^KO SLOVO NEUTRON OBROCI OTPLATE

SMU^KE UDUBLJENJE U ZIDU TEUTIN PODANIK SIMBOL SUMPORA ZAR, KOPRENA ST. ROK PJEVA^, POL

@. IME, NISVA

SIMBOL ILINIJA

ANTIKNO IME GRADA NINA AUTO OZN. KIKINDE REALNOSTI, STVARNOSTI SIMBOL KALIJA

OPAKA ZARAZNA BOLEST SIMBOL ERBIJA

SIMBOL IRIDIJA

JAPANSKO OSTRVO

ARIJAN OD MILJA

KOTVA, SIDRO

UCRTAVA^ TRASA

Rje{enja: OTKE, PRIM, TRAP RAMA, RIRI, OK, R, EJA, VOLT, SEJ[ELSKA OSTRVA, ANAKSIMEN, MATINE, TINO, MINARETI, IS, IJ, LOARA, , ETATIST, SUDAN, ANAL, RISTE, EMA, OBJAVITI, TIR
M.M. GLUMICA NA SLICI GORE OBLAST POD UPRAVOM EMIRA SIMBOL LITIJA PSEUDONIMI “MAJSTOR” ZA UNATRAG SVE ZANATE ^ITANIH IMENA (FIGUR.) (GR^.) ISTOK JUGO-ISTOK (SKR.)

Imenjakinje
MITSKI POLIFEMOV SUPARNIK KOJI SE ODNOSI NA HONORAR SIMBOL KISIKA @ELJEZN. KOMPOZICIJA, VLAK TEUTINI PODANICI KNJIGA, KITAB (TURC.)

KRVNICI, KATILI

IME I PREZIME SAND@A^KE FOLK PJEVA^ICE SIMBOL SILICIJA GRAD NA JUGU PERUA @ITELJ OSIJEKA (NJEM.) VRSTA INDUSTRIJ. EKSPLOZIVA ^UVENI BE^KI PARK SIMBOL RADIJA OZNAKA KRALJA U [AHU GRAD U RUSIJI EFTER KRISTUS (SKR.) ZAJEDNI^KI NAZIV ZA ESTONCA I LITVANCA INSTRUMENT SLI^AN GITARI LOVA^KI PAS MUSLIMAN. M. IME POTLA^EN @IVALJ U ST. TURSKOJ OLIVER OD MILJA EAST NORTH EAST (SKR.)

AMERI^KI ROKER, MAJKL

EKREM OD MILJA

VRSTA BILJKE, STIDAK (POKR.)

IME ST. GLUMICE KOLESAR ITALIJA

GLUMICA NA SLICI DOLJE

@ITELJKE SOMALIJE, SOMALIJKE

SEOSKO PODRU^JE TOM SOJER

SIMBOL KISIKA

AJN[TAJNOVO IME EAST

NO]NA PTICA, LUNJA TONA

MITOLO[KO PI]E ST. GR^KIH BOGOVA

TU\I, NEPOZNAT

Rje{enja1: KIST, OKSA, ANTI, KRIT, RT, N, T, MI, IRIT, AKSL, KANARSKA OSTRVA, A, IVER, TEKSTOPISAC, RIDATI, ITALIJANI, ALI, ELERONI, API, TATAR, RAJ, KENIJA, INAD@IJA, ATON, NES

MIROSLAV MARKOVINOVI] - LASVI

VRSTA MORSKOG RAKA

SID@IS 5B
NOVA KOLEKCIJA JESEN

Rakovi~ka cesta 58 Ilid`a www.sidzis5b.com e-mail: sidzis5b@bih.net.ba Tel: 033 777 080, 033 777 081, 033 777 082, 033 777 083, 033 777 084, Fax: 033 777 088

ZIMA

ACG

BE COOL! BE INSPIRED! FEEL THE SPORT STYLE!