Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 26. 9. 2007. Sarajevo Godina XII Broj 4314 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

$*.+&'4+-1%-#,75' $7&7 01 7<'/.,'
V
isoki predstavnik EU za zajedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku Havijer Solana u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ pozvao je bh. politi~are da zaborave na pro{lost i okrenu se budu}nosti i onome {to ve}ina gra|ana ove zemlje ho}e - ulazak u EU. Upozorio je politi~ke lidere da budu spremni na posljedice ako se reformski proces nastavi blokirati i neophodne promjene u zemlji i dalje odga|ati. 5. str.

Ekskluzivno

Havijer Solana, visoki predstavnik EU

Najvi{i nivoi vlasti u EU i me|unarodnoj zajednici zabrinuti zbog konstantnog pogor{anja situacije u Bosni i Hercegovini Unija ne}e promijeniti svoje zahtjeve BiH je vi{e nego dobrodo{la u EU Tu`ila{tvo BiH: Dosje biv{eg {efa policije RS

Istrage

Markovi}: Dva smrtonosna hica

Dragomir Andan ljubi ruku Karad`i}eve k}erke Sonje

SIPA istra`uje ratnu pro{lost Andana
Aluminij: Zahtjev kupaca Vladi FBiH
Istra`itelji na ulazu u {umu: Tijelo prona{ao mje{tanin koji je brao gljive
(Foto: G. Bobi})

Vi{e od mjesec nakon nestanka Radmile Markovi}

Na|en le{ 16-godi{njakinje
NOGOMET ZAVOD PIO/MIO

%+,'0# 5647,' 241$.'/ <# 241&#,7
NOVINARI

Halilhod`i} preuzima Marsej?

Isplata penzija od petka

33. strana

Blagojevi} i Mari} na RTRS?
9. strana

44. strana

6. strana

2. strana

3. str.

2
„Avaz“ saznaje

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

aktuelno

Neo~ekivani zahtjevi Vladi FBiH

Cijena struje problem za prodaju „Aluminija“
Uvjetovanja i za dugoro~ne isporuke elektri~ne energije
Ingli{: Vi{egodi{nje iskustvo u diplomatiji

Promjene u Ambasadi SAD u Sarajevu

Meklheni oti{ao, Ingli{ dolazi po~etkom oktobra
Novoimenovani ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{ (Charles English) u BiH }e do}i u prvoj polovini oktobra, saznaje „Dnevni avaz“ u Ambasadi SAD u Sarajevu. Dosada{nji ambasador Daglas Meklheni (Douglas McElhaney) pro{le sedmice oti{ao je iz BiH. Dok Ingli{ zvani~no ne preuzme du`nost, otpravnica poslova Ambasade je D`udit Cefkin (Judith). Prije imenovanja na ambasadorsku du`nost Ingli{ je bio zamjenik direktora Ureda za karijerni razvoj i postavljenja pri Birou za kadrovska pitanja u Stejt departmentu. Od 2003. do 2006. godine bio je direktor Ureda za ju`nu i centralnu Evropu pri Birou za evropske i evroazijske poslove, gdje je bio zadu`en za odnose SAD sa zemljama zapadnog Balkana. Prije toga bio je direktor Ureda za EU i regionalne poslove. Od 1998. do 2001. godine bio je zamjenik {efa Misije ambasade SAD u Zagrebu, a od 1992. do 1995. savjetnik za ekonomska pitanja ambasade u Budimpe{ti. Bio je i ekonomski slu`benik pri ambasadi u Atini od 1986. do 1988. godine i konzul u Panami od 1978. do 1980. godine. Diplomirao je na Univerzitetu Prinston i me|unarodnu ekonomiju na Univerzitetu Njujork. A. M.

Kako saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora u Vladi FBiH, u procesu privatizacije 88 posto kapitala u mostarskom „Aluminiju“ pojavio se neo~ekivan problem zbog kojeg u ovom trenutku niko ne mo`e sa sigurno{}u re}i kako }e cijeli posao biti okon~an.

Posebni uvjeti
Nakon {to je Komisija za privatizaciju „Aluminija“ prihvatila, kao formalno ispravne, tri obavezuju}e ponude za kupovinu, ispostavilo se da i {vicarski „Glencore“, s kojim nastupaju FEAL iz [irokog Brijega i „Dalekovodi“ iz Zagreba, te britanski „En + Group“ i gr~ki „Mytilineos“ postavljaju posebne uvjete za isporuku i cijenu elektri~ne energije. - U dijelu koji se ti~e budu}ih investicija u „Aluminij“, svi potencijalni kupci dali su uvjetne ponude, koje zavise od na~ina rje{avanja snabdijevanja elektri~nom energijom. Budu}i da svi planiraju gradnju nove elektrolize, zahtijevaju precizno definiranje na~ina na koji bi se mostarska firma snabdijevala energijom. Uz to, svaka od po-

Iz „Aluminija“: Investitori planiraju gradnju nove elektrolize

nuda varira i zavisi od cijene elektri~ne energije te mogu}nosti da se od dr`ave dobiju odre|ene garancije za dugotrajne ugovore za povoljnije snabdijevanje strujom - isti~u „Avazovi“ sagovornici.

Jeftinija usluga
Zato }e kona~an stav Komisije prema ovom problemu biti veoma zna~ajan. Kada je u pitanju cijena elektri~ne energije, nju odre|uje nezavisna Federalna

Kurkulas se u Banjoj Luci sastao s Jeli}em

BiH sama sebi uvela sankcije
[ef Delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas (Kourkoulas) izjavio je ju~er u Banjoj Luci, gdje se sastao s predsjednikom RS Milanom Jeli}em, da je BiH sama sebi uvela sankcije samim tim {to odga|a ili doprinosi odga|anju potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju s Evropskom unijom. Kurkulas je rekao da je prijedlog visokog predstavnika u BiH Miroslava Laj~aka o reformi policije u skladu s tri principa Evropske komisije. Kao pozitivan pomak naveo je potpisivanje Sporazuma o viznim olak{icama, ratifikaciju CEFTA-e i otvaranje grani~nog prijelaza u Bosanskom [amcu. Jeli} je izjavio kako ne o~ekuje da bi se prema nekome u BiH mogle poduzeti sankcije zbog nepostizanja dogovora o reformi policije i izrazio optimi-

regulatorna agencija (FERK) te bilo kakva obe}anja nisu mogu}a, izuzev subvencija iz bud`eta, {to bi otvorilo Pandorinu kutiju, jer bi i ostale kompanije tra`ile iste privilegije. Sli~na je situacija i s isporukama elektri~ne energije, na {ta je nedavno u intervjuu za na{ list upozorio generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ Enver Kreso, poru~iv{i da kupac „Aluminija“ ne}e mo}i ra~unati na jeftinu struju. A. HAD@IARAPOVI]

Iznenadna reakcija FERK-a

Od Krese zatra`ena obustava prodaje struje
Predsjednik Regulatorne agencije za elektri~nu energiju u FBiH (FERK) @eljko [imunovi} ju~er u poslijepodnevnim satima uputio je generalnom direktoru „Elektroprivrede BiH“ Enveru Kresi pismo u kojem fakti~ki zahtijeva potpunu obustaJeli} i Kurkulas: Optimizam u pogledu reforme policije (Foto: M. Lugi})

vu prodaje eventualnih vi{kova elektri~ne energije u narednih godinu dana. - Elektroenergetski bilans potreba FBiH za 2008. godinu, koji donosi Vlada FBiH, jo{ nije zatvoren, {to je preduslov za osiguranje ravnote`e izme|u po-

zam da }e do kraja mjeseca biti rije{eno to pitanje. Najavio je da }e RS uskoro ponuditi platformu kao okvir za razgovore o reformi Ustava BiH. - Neiznala`enje rje{enja o budu}oj strukturi policije usporilo bi i reformu Ustava BiH - kazao je entitetski predsjednik. V. S.

Kontra stav
Sa jedne od sjednica FERK-a: Osigurati ravnote`u Predrag Popovi}, predsjednik NS-a Crne Gore Ra{ko Konjevi}, portparol SDP-a Crne Gore

tra`nje i ponude elektri~ne energije te osiguranje sigurnosti snabdijevanja nekvalificiranih kupaca - navodi [imunovi}. Mada problem koji se javlja s privatizacijom i novim ulaganjima u „Aluminij“ nigdje nije naveden, o~ito je da upravo snabdijevanje elektri~nom energijom za mostarsku kompaniju predstavlja jedan od osnovnih razloga dopisa. Vlada, odnosno Komsija za privatizaciju, tek treba odrediti najpovoljnijeg kupca, koji }e potom tro{iti znatne koli~ine struje za rad budu}eg pogona elektrolize, ali koje su to koli~ine, niko ne zna do okon~anja privatizacije. Kreso je najavio da }e danas prokomentirati novonastalu situaciju, i to prilikom najavljenog potpisivanja kupoprodajnog ugovora za prodaju vi{kova elektri~ne energije, koji bi ovim dopisom FERK-a fakti~ki trebali biti obustavljeni. Ad. H.

Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj BiH

- Zakon o dr`avljanstvu Srbije koji predvi|a da niko osim te dr`ave ne mo`e znati ko je njen dr`avljanin je ispravan.

- Uzimanje dr`avljanstva Srbije bit }e avantura i usvajanje takvog zakona u Srbiji poku{aj je politi~kog pritiska na Crnu Goru.

Tri scenarija za dobivanje kredita Svjetske banke
^lanovi Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije BiH ju~er su u Sarajevu razmatrali novu strategiju Svjetske banke u BiH. Novost u odnosima s tom finansijskom institucijom bit }e mogu}nost fleksibilnijeg dizanja kredita, kao i ~injenica da Distrikt Br~ko prvi put pristupa portfoliju Svjetske banke. Bh. premijer Nikola [piri} kazao je da su na sjednici zajedni~kim naporima stvoreni uvjeti da BiH u oktobru na godi{njoj skup{tini Svjetske banke i MMFa ima jedinstven pristup. Tada }e se i vidjeti kakav }e biti novi portfolio Svjetske banke u BiH. [piri} je naveo da postoje tri scenarija za dobivanje kredita od Svjetske banke u naredne tri godine, koji se kre}u od 90, 200 pa do 500 miliona dolara. E. B.

LOTO 4

7

17

24

25

34

JOKER 444757 297690

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

„Avaz“ saznaje Tu`ila{tvo zanima biv{i direktor policije RS

SIPA istra`uje ratnu Andanovu pro{lost
Osim perioda od 1992. do 1995., dr`avni tu`ilac tra`io podatke o njegovoj eventualnoj umije{anosti u pru`anje podr{ke ha{kim bjeguncima

Izgubljeno u prijenosu
Kako je mogu}e da se u BiH niko ne smatra odgovornim da stav Predsjedni{tva BiH prema mostu ka Pelje{cu uputi zvani~nom Zagrebu
Hrvatske vlasti odlu~ne su po~eti gradnju mosta s kopna ka poluotoku Pelje{cu bez obzira na to {to dr`avni vrh BiH smatra da se to ne treba ~initi prije nego {to se dvije dr`ave dogovore o tome. Nema u tome ni{ta ~udno ako se uzme u obzir da se niko u BiH ne smatra odgovornim da stav koji je zauzelo Predsjedni{tvo BiH prema tome uputi Zagrebu. Predsjedni{tvo je posljednji put o mostu raspravljalo jo{ prije nekoliko mjeseci, a povod je bilo raspisivanje tendera za gradnju te se jasno usprotivilo „bilo kakvim jednostranim potezima“. No, taj kategori~an stav o~ito je bio zamazivanje o~iju doma}oj javnosti, jer nikada nije stigao onome kome je namijenjen. A namijenjen je susjednoj dr`avi koja se oglu{ila o ranija usmena upozorenja i kao temelj za svoje postupke uzela „potpisanu ekspertnu bilje{ku“ koja se ti~e visine i {irine mosta. Sada, kada se broje dani do zakopavanja prve lopate na mostu koji }e premostiti izlaz iz bh. voda na otvoreno more, „kategori~ni stav BiH“ izgubio se u ~inovni~kom shvatanju zaklju~aka dr`avnog vrha i, o~ito, nestao u akciji prijenosa poruke zvani~nom Zagrebu. Tobo`e, nigdje u zaklju~cima Predsjedni{tva ili Vije}a ministara BiH ne pi{e da stav Predsjedni{tva treba uputiti Hrvatskoj. Ne, o~ito ga treba pohraniti u arhivu, zajedno s dr`avnim dostojanstvom i suverenitetom BiH na njenoj cijeloj teritoriji. Nije vi{e ni najve}i problem u tome da li }e ili ne most napraviti problem pri izlasku ili ulasku brodova u Neumski zaljev i da li }e zakloniti vidik ka otvorenom moru ili naru{iti podvodnu floru u bh. vodama. Ovo je pitanje o~uvanja digniteta dr`ave i institucija BiH. Dr`ava mora imati jasan i javan stav, plasiran kroz odgovaraju}e diplomatske kanale. Samo takva mo`e biti me|unarodno priznata i uva`ena.

Mladi} i Andan snimljeni u ljeto 1993.

Pale: Andan „d`entlmenski“ ljubi ruku Sonji Karad`i}...

... i kada nastavljaju razgovor

Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) na temelju zahtjeva Tu`ila{tva BiH zavr{ila prikupljanje informacija i operativnih podataka o ratnoj pro{losti Dragomira Andana te ih dostavila ovom tu`ila{tvu na daljnje razmatranje, saznaje „Dnevni avaz“ od izvora bliskih Tu`ila{tvu.

Linija „Krimolovac“
Osim o vremenu od 1992. do 1995. godine, istra`itelji SIPA-e

Andan u @epi: Farsa od hap{enja Mladi}a

na zahtjev dr`avnog tu`ioca bavili su se i postratnim Andanovim anga`manom, ta~nije njegovim eventualnim pru`anjem podr{ke ha{kim bjeguncima Radovanu Karad`i}u i Ratku Mladi}u. Prema „Avazovim“ izvorima, na telefonsku liniju „Krimolovac“ gra|ani su anonimno dostavljali svoja saznanja o Andanu i njegovom navodnom u~e{}u u organiziranom kriminalu. Osim toga, na adresu SIPA-e stigao je i veliki broj anonimnih pisama. Andanovo ime vezalo se i uz famozni spisak Komisije za Srebrenicu. Kako je u vrijeme dostavljanja tog spiska Tu`ila{tvu BiH i OHR-u on bio na du`nosti direktora policije RS, navodno je skinut s njega jer je obe}ao da }e pravdi privesti Mladi}a i Karad`i}a. No, kako nije ispunio dato obe}anje, uklonjen je s pozicije direktora, a prije nekoliko mjeseci i iz MUP-a RS. Odlukom visokog predstavnika od-

uzeti su mu svi li~ni dokumenti, nema pravo na pla}u niti se smije kretati van granica BiH. Ova odluka bit }e na snazi dok se ha{ki bjegunci ne na|u iza brave.

Obmanjivanje javnosti
Na{ list do{ao je u posjed autenti~nih fotografija koje svjedo~e o Andanovoj bliskosti sa Mladi}em tokom rata, ali i o postratnim bliskim odnosima s Karad`i}evom porodicom. Na prvoj, iz ljeta 1993. godine, srebreni~ki kasapin i Andan su u bjela{ni~kom selu Dej~i}i, dok na drugoj, nastaloj pro{le godine na Palama, Andan, tada direktor policije RS, ljubi ruku Sonji, k}erki ratnog zlo~inca Radovana Karad`i}a. Sasvim dovoljno da se zaklju~i koliko su Andanove pri~e o hap{enju ratnih zlo~inaca zaista bile iskrene, a koliko su bile obmanjivanje javnosti. M. K.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Laj~ak ju~er razgovarao sa D`uvom

Uro{ Pena

OSA je postala partner koji u`iva povjerenje u Evropi
- Korupcija, organizirani kriminal i ratni zlo~inci i dalje ugro`avaju nit dru{tva pa ipak informacije koje OSA prikupi od pomo}i su samo ako se na osnovu njih i djeluje - izjavio je ju~er visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Miroslav Laj~ak, saop}eno je iz OHR-a. Laj~ak se ju~er u Sarajevu susreo s Almirom D`uvom, generalnim direktorom OSA-e. Pozdravljaju}i napredak koji je OSA postigla od svog osnivanja u junu 2004. godine, Laj~ak je naglasio da BiH mora izraditi u~inkovitu strategiju policijskog rada na dr`avnom nivou ako se informacija koju prikupi ta agencija `eli efikasno upotrijebiti. - Dobro rukovo|enje i tehni~ki kompetentno osoblje u~inili su da OSA postane partner koji u`iva povjerenje u regionu, u Evropi i u {iroj me|unar-

Dobri rezultati Tima za istra`ivanje ratnih zlo~ina Direktor policije RS Uro{ Pena rekao je ju~er na Palama da je Tim MUP-a RS za istra`ivanje i dokumentiranje ratnog zlo~ina za nepune tri godine ostvario zna~ajne r- Pena: Prikupljaezultate na priku- nje podataka pljanju, obradi i pokretanju postupaka u nadle`nim tu`ila{tvima protiv osoba koje su po~inile ratni zlo~in nad Srbima, ali i drugim narodima. U saop}enju MUP-a RS, koje je prenijela Srna, navodi se da je Pena naglasio da su ispoljeni profesionalizam i kontinuirani rad, ostvarena saradnja s drugim institucijama RS i BiH. Koordinator Tima Simo T u{evljak naglasio je da je do kraja jula ove godine Tu`ila{tvu BiH i drugim nadle`nim tu`ila{tvima podneseno 116 izvje{taja.

D`uvo i Laj~ak: OSA pru`a veliku pomo} (Foto: OHR)

odnoj zajednici u globalnoj borbi protiv organiziranog kriminala, ratnih zlo~ina i terorizma - rekao je Laj~ak.

4

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

aktuelno

Stavovi dva HDZ-a pred razgovore u Fojnici

BiH ne mo`e imati manje od tri federalne jedinice
^ovi} i Ljubi} potvrdili da dolaze na sastanak sa Silajd`i}em i Tihi}em Svi `ele minimizirati “kre{evsku deklaraciju”
Banski dvor: Sva pitanja rje{avati u skladu s ustavima
(Foto: M. Lugi})

Srpske stranke na dogovoru s Jeli}em

Nestanak policije zna~i ukidanje RS
I dalje stojimo iza zakona koji smo ponudili Parlamentu BiH, kazao Jeli}
Uo~i dana{njeg sastanka eksperata o reformi policije u Banjoj Luci, sino} je predsjednik RS Milan Jeli} odr`ao sastanak s predstavnicima parlamentarnih stranaka iz RS. Sastanku su prisustvovali Milorad Dodik, Neboj{a Radmanovi}, Stanislav ^a|o, Slobodan Nagradi}, Nedeljko Mihajlica, Marko Pavi}, Slobodan Prtilo i Petar \oki}. - Tema razgovora bila je reforma policije i mi smo postigli visok stepen politi~kog jedinstva. I dalje stojimo iza zakona koji smo ponudili Parlamentu BiH. Sva pitanja moraju se rje{avati u skladu s ustavima RS i BiH i u skladu s tri evropska principa. Nema odstupanja od toga i da policija RS ima puno povjerenje gra|ana i njen nestanak dodatno bi uticao na gra|ane. To bi zna~ilo i ukidanje RS, {to nikako ne mo`e. Tu je i pitanje odgovornosti svih koji ugro`avaju RS - istakao je Jeli}. On je kazao i da je ovaj sastanak doprinos dana{njim aktivnostima visokog predstavnika Miroslava Laj~aka, koji }e se obratiti poslanicima u Narodnoj skup{tini RS. V. STEVANOVI]

Iz HDZBiH i HDZ-a 1990 ju~er je “Dnevnom avazu” potvr|eno da }e ~elnici tih stranaka Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} i}i na sastanak s liderima Stranke za BiH i SDA Harisom Silajd`i}em i Sulejmanom Tihi}em, koji je zakazan za petak u Fojnici.

Osnovna razlika
Tema razgovora bit }e ustavne promjene, odnosno Deklaracija o na~elima Ustava BiH koju su nedavno u Kre{evu usvojile hrvatske stanke, kao i Nacrt platforme o reformi Ustava koju pripremaju SBiH i SDA. Silajd`i} i Tihi} ocijenili su da Deklaracija mo`e biti osnova za daljnje pregovore te da ima dosta sli~nosti sa platformom SBiH i SDA. No, oni su ukazali i na to da je osnovna razlika izme|u Deklaracije i Nacrta protokola u tome {to hrvatske stranke ne preciziraju {ta bi podrazumijevao srednji nivo vlasti i {to ve}i akcent daju etni~kim principima, dok SBiH i SDA predla`u da BiH bude ustrojena od najmanje pet multietni~kih regija zasnovanih na ekonomskim, geografskim, saobra}ajnim, histo-

Relota: Puna jednakopravnost

Primorac: Ni entiteti, ni regije

rijskim i etni~kim kriterijima. U dva HDZ-a pitali smo i koji im je koncept bli`i - tre}i entitet ili pet multietni~kih regija.

Federalne jedinice
- Ne bih o tome. Svi `ele minimizirati “kre{evsku deklaraciju”, a nigdje se izrijekom ne ka`e da }e postojati neki entiteti. Hrvati `ele imati punu jednakopravnost s dr-

Kom{i} se susreo s Fridom i Prodijem

BiH i Italija intenzivirat }e susrete poslovnih ljudi
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} u Njujorku se susreo sa zvani~nicima nekoliko prijateljskih zemalja, me|u kojima i s pomo}nikom ameri~kog dr`avnog sekretara Danijelom Fridom (Daniel Fried), s kojim je razgovarao o situaciji u BiH, prenijela je Onasa saop}enje iz Kom{i}evog kabineta. Na sastanku s premijerom Italije Romanom Prodijem re~eno je da je, i pored sve bolje ekonomske i kulturne saradnje, potrebno regulirati neka pitanja zaostala iz prethodnog perioda radi ozbiljnijeg italijanskog kreditiranja manjih i srednjih projekata u BiH. Dogovoreno je da BiH i Italija, uz podr{ku italijanskih banaka, intenziviraju susrete poslovnih ljudi. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH susreo se i s predsjednicom ^ilea Mi{el Ba{el (Michelle Bachelet) te novoizabranim predsjednikom Generalne skup{tine UN-a Sr|anom Kerimom. Kom{i} je iznio o~ekivanja

Razli~ite platforme
Lider HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} ne smatra da bi hrvatski i bo{nja~ki lideri trebali iza}i sa zajedni~kom platformom o ustavnim promjenama. - Ne bi bio dobar pristup. To nije dobar put. Mislim da bi bo{nja~ke i srpske stranke, kao hrvatske, trebale iza}i s na~elima, a onda da pravimo zajedni~ki dokument - ka`e Ljubi}. F. V.

uga dva konstitutivna naroda. Protiv smo dvoentitetskog ure|enja i stava smo da, ako postoji entitetsko ure|enje, onda BiH ne mo`e imati manje od tri entiteta. No, nakon ovih na~ela iz Deklaracije, HDZBiH }e u naredenih desetak dana predlo`iti na{ nacrt novog ustava BiH - izjavio je portparol HDZBiH Mi{o Relota. Dra`enko Primorac, portparol HDZ-a 1990, rekao je da ova stranka nije ni za tre}i entitet, ni za regije, nego za federalne jedinice. A koliko bi tih jedinica bilo, odgovorio je: - Uop}e nije bitno da li }e ih biti pet ili tri. Maksimum i idealno je ~etiri ili tri federalne jedinice, koje ne bi bile ekskluzivno etni~ke. M. KUKAN

Zagreb Ljubi} zadovoljan susretom s hrvatskim premijerom

Sanaderova podr{ka Deklaraciji
Dao je potporu reformi koja treba dovesti do pune ravnopravnosti naroda
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}, njegov zamjenik Martin Ragu` i glavni tajnik stranke Josip Merd`o susreli su se u ponedjeljak u Zagrebu s hrvatskim premijerom i predsjednikom HDZ-a Hrvatske Ivom Sanaderom. Kako je Ljubi} rekao za “Dnevni avaz”, na sastanku se razgovaralo o reformama Ustava BiH i policije. Posebno interesovanje, kako je dodao, Sanader je pokazao za sadr`aj Deklaracije - Izjave o ustavnim promjenama u BiH, koju su hrvatski lideri pro{le sedmice potpisali u Kre{evu. - Sanader je pozdravio taj kurs. Dao je potpo- Ljubi}: ru ustavnoj refor- Evropski mi koja treba do- kolosijek vesti do pune ravnopravnosti hrvatskog naroda u demokratskoj BiH - rekao je Ljubi}.
Kom{i} u UN-u: Razgovarao sa zvani~nicima nekoliko zemalja

da Svjetska organizacija ima jasan pogled u vezi s presudom Me|unarodnog suda pravde u Hagu, kako bi `rtve genocida imale satisfakciju i putem pomirenja gradile bolju budu}nost BiH. Ukazao je i na opravdanost inicijative BiH da dokumentacija Ha{kog tribunala nakon prestanka njegovog rada pripadne BiH.

Spec
TREBINJE - Francuska u BiH posebno `eli uspostaviti i razviti saradnju izme|u op}ina dvije zemlje. To je veoma prisutan oblik saradnje u Evropskoj uniji. Zbog toga sam `eljela ~uti i mi{ljenje na~elnika Trebinja, istakla je ju~er francuska ambasadorica u BiH Mariz Bernio (Maryse Berniau) nakon razgovora s Ir. Ma. na~elnikom trebinjske op}ine Dobroslavom ]ukom.

Sanader: Interesovanje za Deklaraciju

Sanadera se posebno dojmilo, navodi Ljubi}, {to je Deklaracija kod Hrvata, me|unarodne zajednice i ve}ine bh. stranaka do~ekan s odobravanjem ili bez protivljenja. Govore}i o reformi policije, Sanader i Ljubi} saglasili su se da ona treba {to prije

biti zavr{ena kako bi na{a zemlja u{la na evropski kolosijek, jer je to i interes Hrvatske. Na sastanku je jo{ jednom istaknuta ~vrsta podr{ka HDZ-a 1990 Sanaderovom HDZ-u na predstoje}im izborima za Sabor Hrvatske. F. VELE

pogledi
Ekskluzivno

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

5

Apel bh. politi~arima
- Pozivam sve politi~ke lidere u BiH, bilo da su na dr`avnom ili entitetskim nivoima vlasti, da misle o boljitku cijele dr`ave i njenih gra|ana kada pregovaraju o tako bitnim reformama. Samo kompromis u interesu svih mo`e nositi reformski proces naprijed i pribli`avati BiH Evropskoj iniji. Ogroman broj gra|ana BiH, bez obzira na porijeklo, smatra da prioritet njihovih izabranih predstavnika trebaju biti evropske integracije. Neodgovorno je da bh. lideri gra|anima uskra}uju evropsku budu}nost koju ovi toliko `ele. dr`ava radi. Neki analiti~ari smatraju da }e se me|unarodna zajednica, pa time i EU, baciti punim kapacitetom na rje{avanje bosanskog problema tek kada sa dnevnog reda skine breme Kosova. Je li takva procjena ta~na? - Razgovori o statusu Kosova s medijskog stanovi{ta mo`da jesu interesantniji, ali to uop}e ne zna~i da EU ne prati vrlo pa`ljivo situaciju u BiH. Veoma nas brine blokada u reformskom procesu. Visoki predstavik i specijalni predstavnik EU Miroslav Laj~ak vrlo predano i naporno radi kako bio o`ivljen reformski proces i osigurano da BiH inicira i zaklju~i SAA sa EU {to je prije mogu}e.

Havijer Solana, visoki predstavnik Evropske unije

Bh. lideri kockaju se budu}no{}u zemlje
Najvi{i nivoi vlasti u EU i me|unarodnoj zajednici zabrinuti zbog konstantnog pogor{anja situacije u BiH Unija ne}e promijeniti svoje zahtjeve
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedni~ku vanjsku i sigurnosnu politiku Havijer Solana (Javier) u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ pozvao je bh. politi~are da zaborave na pro{lost i okrenu se budu}nosti i onome {to ve}ina gra|ana ove zemlje ho}e - ulazak u EU. Bez mnogo diplomatskog uvijanja, ovaj visoki evropski zvani~nik upozorio je politi~ke lidere da budu spremni na posljedice ako se reformski proces nastavi blokirati i neophodne promjene u zemlji i dalje odga|ati.

Lo{a situacija
Situacija u BiH stalno se pogor{ava. Pesimisti tvrde da je ova zemlja nepovratno na putu podjele. Dijelite li takav stav? - Slo`io bih se s ocjenom da je politi~ka situacija sve gora i gora. Najvi{i nivoi vlasti u EU i me|unarodnoj zajednici u cjelini zabrinuti su zbog konstantnog pogor{anja situacije u BiH. Stavovi klju~nih politi~kih lidera u BiH samo su udaljeniji i sve je te`e posti}i sporazum o klju~nim pitanjima. Bio bi veoma lo{ znak ako bi BiH ostala ove jeseni iza Srbije i Crne Gore u procesima integriranja u EU. No, ne dijelim mi{ljenje onih koji smatraju da va{a zemlja ide ka podjeli. BiH je me|unarodno priznata dr`ava. Njen suverenitet i teritorijalni integritet garantiran je me|unarodnim zakonom. EU je ~vrsto opredijeljena za BiH. Stoga, umjesto {to propituju postojanje dr`ave i njenih entiteta, bh. politi~ari trebaju se fokusirati na rje{avanje problema koji stoje

Dvije odbijenice
Upravo sam Vas i htio pitati o reformi policije. Kako gledate na odbijenice koje su Laj~akovom prijedlogu nedavno uputili srpski i bo{nja~ki politi~ari? - Bitno je da se proces razgovora nastavi. Sna`no ohrabrujem sve politi~ke stranke da konstruktivno sara|uju sa specijalnim predstavnikom EU, ambasadorom Laj~akom na osnovu njegovog prijedloga i neodlo`no postignu sveobuhvatan sporazum. Prijedlog koji je ambasador Laj~ak ponudio i koji je na stolu sada, predstavlja po{teni i izbalansirani kompromis i EU ga u potpunosti podr`ava. On jeste u skladu s tri principa Unije i predstavlja ne{to {to je nastalo na temeljima rada u protekle tri godine. Ponekad imam osje}aj da politi~ki lideri u BiH ne vide stablo od {ume. Oni se kockaju evropskom budu}no{}u va{e zemlje spore}i se o jednoj tehni~koj reformi koja stoji zbog nekakvih simbola i kratkoro~nih interesa. Sve su ja~e indicije da reforma policije mo`da i ne}e biti dogovorena te da }e se samo poja~ati ukupna blokada svih reformskih tokova. BiH }e se suo~iti s posljedicama, ka`u svi. Kakvim? Ho}e li se BiH na}i u karantinu? - Neizbje`ne posljedice takvog scenarija nisu ni karantin ni izolacija, ve} samoizolacija u prvom redu. Dok ostatak regiona ide ka integracijama u EU, BiH bi ostala tavoriti. Budite sigurni u jedno: EU ne}e promijeniti svoje zahtjeve. A ho}e li BiH napredovati i ispunjavati te zahtjeve, zavisi isklju~ivo od vas i politi~kih lidera koje izaberete.

Solana: BiH je vi{e nego dobrodo{la u Uniju

pred ovom zemljom, poput ispunjavanja kriterija za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU. Srpski i hrvatski politi~ki lideri u BiH zagovaraju stvarnje tre}eg entiteta. [ta mislite o tome? ^ini se da unutar Unije ne postoji jasno definiran stav prema ovom pitanju. - Svaka zemlja ~lanica EU ima vlastitu ustavnu strukturu. Ne postoji jedan model koji se mo`e primijeniti na sve dr`ave. Koliko vidim, kada je u pitanju

budu}i ustavni ustroj BiH, politi~ari iznose razli~ite prijedloge. Prijedloge nude i neki eksperti. Kada je EU u pitanju, nama je bitno da se napravi ustavni model koji }e od BiH napraviti funkcionalnu i efikasnu dr`avu ~ija }e administracija biti jeftinija. BiH, na kraju, treba na}i ustavni model koji odra`ava njenu prirodu, ali istovremeno priprema dr`avu za nastavak procesa evropskih integracija.

Status Kosova
Neki bo{nja~ki politi~ari smatraju da je me|unarodna zajednica gubitak Kosova spremna kompenzirati preko Republike Srpske. Je li to ta~no? - Ne o~ekujem da }e ishod pregovora o budu}em statusu Kosova imati ikakvog efekta na BiH. Bilo kakva izjava u kojoj se se povla~e paralele izme|u budu}eg statusa Kosova i pozicije RS, koja je dio BiH, krajnje su neodgovorne i slu`e samo za dizanje politi~kih tenzija. Isto tako, neki bo{nja~ki politi~ari vjeruju da EU iskreno ne `eli BiH u svoje okrilje, bez obzira na to {ta Brisel i ~elnici EU pri~aju. Oni tvrde da se stalno postavljaju nove prepreke na putu BiH u EU kako bi joj

Puna podr{ka Laj~aku
- Miroslav Laj~ak i njegovi napori imaju punu podr{ku i mene i Evropske unije u cjelini. Strana~ki lideri u BiH trebaju na najbolji na~in iskoristiti to {to on radi i nudi i posti}i dogovor o reformi policije do kraja septembra. Njegov i na{ cilj je da se pomogne da BiH do|e bli`e EU. Mi znamo da je to ono {to ljudi va{e zemlje `ele. Na`alost, jo{ ne vidimo jasno ispoljenu spremnost doma}ih politi~ara da se slo`e o reformama potrebnim za ispunjavanje zahtjeva Unije. To je veoma razo~aravaju}e za nas.

se, poput Turske, onemogu}ilo ~lanstvo u Uniji. Kako odgovarate na te tvrdnje? - Takve {pekulacije su apsurdne. Na svakom sastanku EU od 1999. godine slali smo sasvim jasne signale BiH u kojima smo podr`avali i podr`avamo njeno integriranje u Uniju i da su vrata EU otvorena za BiH. Bosna i Hercegovina je evropska zemlja. Ona, kao multietni~ka dr`ava, vi{e je nego dobrodo{la u Uniju i mi je s nestrpljenjem i otvorenog srca o~ekujemo u na{e dru{tvo kao dragulj koji }e obogatiti na{u razli~itost. @elim ista}i da postoji izuzetno jaka javna podr{ka ulasku BiH u EU. Ona je izra`enija nego kada su neke zemlje kandidati u pitanju. BiH, kao i ostale zemlje koje `ele u}i u EU, mora ispuniti odre|ene uvjete za to i postati ~lanica Unije. Kao jedan od primjera toga navest }u da su se oktobra 2005. godine parlamenti u BiH obavezali na reformu policije u skladu s tri evropska principa. Na`alost, jo{ ~ekamo na ispunjavanje te obaveze. Napredak svake zemlje ocjenjuje se pojedina~no i brzina kojom se svaka od njih, pa i BiH, kre}e ka EU zavisi isklju~ivo od toga {ta samo svaka pojedina~na

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

mozaik

Zavod PIO/MIO Federacije BiH

Isplata penzija po~inje u petak
Visina septembarskih primanja na nivou iz prethodnog mjeseca
Naj~uvanija granica na svijetu

Uo~i samita u Pjongjangu

Granica izme|u Koreja postala turisti~ka atrakcija
Najstro`ije ~uvana granica na svijetu postala je prava turisti~ka atrakcija. Nakon najava oktobarskog samita na kojem }e se za istim stolom na}i predstavnici Sjeverne i Ju`ne Koreje, rijeke turista krenule su prema granici kako bi bacili pogled na tajnoviti sjever. Tako blizu, a tako daleko, naj~e{}a je re~enica koju Ju`nokorejci izgovaraju kada stanu na obalu rijeke Imd`in koja dijeli kapitalisti~ki jug od socijalisti~kog sjevera. Iako je jo{ prerano govoriti o ujedinjenju, ju`nokorejski predsjednik vozom }e otputovati u Pjongjang. On }e tako postati prvi lider s juga koji je, nakon hladnog rata, posjetio Sjevernu Koreju. Pregovori }e trajati tri dana, a mnogi ih vide kao novu nadu za kona~ni dolazak mira na korejski poluotok.

Zavod PIO/MIO FBiH u petak, 28. septembra, na ra~une banaka i po{ta uplatit }e novac za isplatu avgustovskih penzija, potvrdio nam je direktor Zavoda Nadir Kova~evi}, dodaju}i da }e penzije biti na istom nivou kao i avgustovske. Tako }e svi oni koji primaju penzije posredstvom banaka mo}i podi}i novac ve} u petak iza 12 sati. Najni`a penzija u septembru iznosit }e 229,68 maraka, zajam~ena 306,25, najvi{a 1.263,94, a prosje~na 291,62 KM. Za isplatu penzija koju }e primiti vi{e od 323 hiljade korisnika potrebna su 102 miliona KM, kazao nam je portparol Zavoda Zarif Safi}. Z. P .

Zavod PIO: Osigurana 102 miliona maraka

Ususret 27. septembru, Svjetskom danu turizma

Spec
KAIRO - Osam ko{ara s vo}em, relativno dobro o~uvanih i starih vi{e od 3.000 godina, prona|eno je u grobnici faraona Tutankamona. Ko{are sadr`e velike koli~ine plodova palminog drveta, koji su u dobrom stanju. Tutankamon, posljednji faraon svoje dinastije, vladao je Egiptom od 1334. do 1325. pije nove ere.

„Osmijeh za BiH“ okupio cijelu zemlju
U organizaciji Turisti~kog udru`enja BiH, entitetskih turisti~kih zajednica i vlada FBiH i RS, sutra }e u Domu mladih u Sarajevu biti obilje`en 27. septembar, Svjetski dan turizma. Obilje`avanje tog datuma predstavlja po~etak promotivne kampanje „Osmijeh za Bosnu i Hercegovinu“ od koje se o~ekuju novi efekti i bolji rezultati ponude. Prema rije~ima [emsudina D`eke, predsjedD`eko: Promo- nika Turisti~kog cija ponuda udru`enja BiH, turizam je postao jedna od vode}ih grana privrede jer jedini posluje pozitivno i umanjuje negativan bilans vanjskotrgovinske razmjene. - Cilj kampanje je pota}i planski razvoj turizma i njegovo iskori{tavanje. Okupljene su sve turisti~ke zajednice u zemlji i kampanja je jednako prihva}ena na cijeloj teritoriji BiH - ka`e D`eko. K. S.

Kinez izazvao nered u avionu

Kupao se u toaletu tokom leta
Na jednom od lokalnih letova u Kini putnik se na du`e vrijeme zatvorio u WC da bi se okupao. Kako se polako stvarao red, zaposlenici avionske kompanije poku{ali su kucanjem ubrzati mu{karca. Me|utim, kad i to nije uspjelo, otvorili su vrata silom. Unutra je bio mu{karac koji je jednu od stjuardesa bez ustru~avanja upitao mo`e li dobiti malo {ampona kako bi se {to bolje oprao. Kinezu Jinu [engu (Sheng) to je bio, kako tvrdi, prvi let u `ivotu i nije znao {ta je dopu{teno, a {ta ne.
Mostar: Turizam mora biti maksimalno iskori{ten

Arheolo{ka iskopavanja u Srebrenici privu}i }e goste

Sutra u „Dnevnom avazu“

av@z webinfo
Predstavljamo mobitele: LG KS20 i Samsung i450 Snima~i: LaCie d2 [ta nudi Windows Search Engine: Brza pretraga ra~unara s Vistom Windows Vista Mobil PC: Kako podesiti laptop Pretra`iva~i dobivaju konkurenciju: Postavljanje upita umjesto klju~nih rije~i Dogovoren jedinstveni standard punja~a: MicroUSB za

U turisti~koj ponudi bit }e i zamak s velika{kim dvorom
Ve} 15 dana traju arheolo{ka istra`ivanja na nekoliko lokacija u Srebrenici. Tim stru~njaka koje predvodi Mirko Babi} istra`uje rimski rudarski kop u neposrednoj blizini naselja ]umavi}i. Prilaz je o~i{}en i turisti ve} sada mogu obi}i ovo mjesto, pa i u}i u rudarska okna. Narednih dana po~et konzerviranje donje tvr|ave Starog grada Srebrenika. Ipak, prema Babi}evim rije~ima, najzna~ajnije otkri}e je utvr|enje koje se nalazi na putu prema naselju Pribi}evac i koje krije dosta eksponata te }e biti uvr{teno u turisti~ku ponudu. - To je jedna vrsta velika{kog zamka sa dvorom. Ustanovili smo tri potpuno odvojene arhitektonske cjeline iz 14. vijeka ka`e Babi}.

mobitele Stru~njaci upozoravaju da je mre`a pretrpana: Internet ne mo`e izdr`ati sav promet Hewlett Packard {tedi energiju: SSD diskovi u prijenosnim ra~unarima Za ljubitelje igrica

Pribi}evac: Tvr|ava krije vrijedne eksponate

(Foto: M. Mustafi})

Zamak je sru{en po~etkom 15. stolje}a, a na njegovom mjestu podignut je dvorac sa dvije kule. - Na osnovu historijskih po-

dataka, ustanovili smo da su Srebrenica i ovo utvr|enje ~etiri puta paljeni i zauzimani - ka`e Babi}. M. Mu.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

7

[ta ka`u poznati
Eva Ras

Novi nacionalisti~ki napad na prostorije u Banjoj Luci

Udru`enju logora{a BiH i SDA poru~eno “mar{ iz RS”
Policija nije razotkrila ni napada~e od prije petnaestak dana
Vandali su ju~er crvenim markerom prekri`ili natpis “Udru`enje logora{a Op{tine Banjaluka” na vratima sjedi{ta u Banjoj Luci, gdje se nalaze i prostorije SDA. ]irilicom su ispisane i sramne i uvredljive poruke “Mar{ napolje iz Republike Srpske” i “Mater vam tursku j....” Zijahudin Smailagi}, predsjednik Udru`enja, za “Dnevni avaz” izjavio je da u tom momentu niko od zaposlenih nije bio u prostorijama jer su se nalazili na slu`benom putu u Bosanskom [amcu. Me|utim, odmah po dolasku u Banju Luku slu~aj je prijavio policiji i zajedno s uposlenicima, koji su bili vidno upla{eni, do{ao u sjedi{te. Napadnute prostorije smje{tene su u Ekvator tr`nom centru, gdje se nalazi veliki broj trgovina i kafi}a. Niko od zaposlenih u njima ju~er nije reagirao na incident. - Da ih pitam da li su i{ta primijetili ili ko je dolazio, nema

Nikome ne bih po`eljela svoju sudbinu
Ras: Ostala bez djeteta

- Moja k}erka umrla je u 24. godini. Tada sam do`ivjela ono {to ni najve}em neprijatelju ne `elim da do`ivi. Nikome to ne `elim! Nema tog skota kojem bih po`eljela sudbinu kao {to je moja. Mu` mi je umro kada sam imala ~etrdeset godina, a onda sam ostala i bez djeteta. (Glumica za “Blic”)

Aleksandar Be~anovi}

Niko nije reagirao

Politizacija je obilje`ila crnogorsku kulturu
- U`asna politizacija obilje`ila je crnogorsku kulturnu scenu i iscrpila mnogo energije koja se mogla kreativnije iskoristiti, no bilo je nepobitno jasno da ako se izgubi ta bitka, mogu}nost evropeizacije Crne Gore Be~anovi}: ostaje do kraja blokirana. Otuda i tolika anga`ovanost Anga`ovanost crnogorskih pisaca na projektu nezavisne Crne Gore. pisaca
(Crnogorski pjesnik za “Feral Tribune”)

Neven Ljubi~i}

Oduvijek sam `elio pomagati ljudima
Ljubi~i}: Podr{ka roditelja

- Kao i ve}ina mojih kolega iz gimnazije, `elio sam raditi s ljudima i pomagati im, pa sam odabrao studij medicine. U mojoj porodici niko nije bio medicinar, a roditelji su radili u {kolstvu. Ipak, podr`ali su moj izbor i rekli da nikako ne biram prosvjetu.
(Hrvatski ministar zdravstva za “Nacional”)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Za{to bud`etski korisnici ne bi pla}ali porez
Sramna poruka na vratima Udru`enja i SDA u Banjoj Luci

Strah za sigurnost
- Prijetnje su ve} postale ozbiljne. Bojim se da bi sada moglo do}i i do fizi~kog napada na nas - kazao je Smailagi}.

- Prijedlog da zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz bud`eta budu oslobo|eni poreza na dobit potpuno je neutemeljen. Nedopustivo bi bilo da svi oni koji rade i zara|uju pla}u onim {to nude tr`i{tu pla}aju porez, a oni koji i pla}u dobivaju na osnovu ne~ijeg rada toga budu oslobo|eni. (K. S. iz Tuzle)

svrhe. Kada su nam nedavno upali mladi}i i provocirali nas, to je bilo stra{no glasno. Ali, od toliko ljudi da niko ne ~uje i ne zaviri nam da vidi {ta se doga|a! Ova zgrada ima 24-satno osi-

guranje. Policija je uzela videosnimke mladi}a koji su nas tada provocirali i mi nemamo povratnu informaciju. Mogu}e je da su i ovo oni uradili - zaklju~uje Smailagi}. V. S.

Vremenska prognoza
23 23 22 24 25

25. 9. 2007.

24 24

22

22

20

SRIJEDA
26. 9. 2007.

26 27 26
26
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

JUTARNJE TEMPERATURE

od 7oC do 18oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 17oC do 24oC

^ETVRTAK
27. 9. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

Obla~no s ki{om

od 7oC do 15oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 16oC do 25oC

PETAK
28. 9. 2007.

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8oC do 17oC
DNEVNE TEMPERATURE

od 17oC do 26oC

Danas se u BiH o~ekuje obla~no vrijeme s ki{om, koja }e biti intenzivnija u Hercegovini. Minimalne temperature od 7 do 12, na jugu do 17, a maksimalne od 12 do 20, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu obla~no s ki{om. Minimalna temperatura oko 8, a maksimalna oko 15 stepeni.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike tokom dana }e se pogor{avati s obzirom na to da se o~ekuje promjena vremena, pra}ena pove}anom naoblakom i padavinama. Zbog ve}e koli~ine vlage u zraku astmati~ari i reumati~ari osje}at }e tegobe, a ju`no strujanje zraka kod osjetljivih osoba uzrokovat }e pote{ko}e poput glavobolje, neraspolo`enja i pada koncentracije.

UV INDEX

Po{to se danas o~ekuje obla~no vrijeme s mjestimi~nom ki{om, u cijeloj Bosni i Hercegovini o~ekuju se i niske vrijednosti UV indeksa izme|u 1 i 2.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.37 Zalazak 18.37

26. 9. 2007.
Izlazak 18.19 Zalazak 5.57

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

teme

Premijer o gradnji mosta kopno - Pelje{ac

[piri}: Pasivnim stavom ne brani se interes BiH
U vi{e navrata poku{avao do}i do usagla{enog stava unutar Vije}a ministara [ta ka`u u Radmanovi}evom kabinetu
[epi} s predstavnicima Asocijacije

Sastanak [epi}a sa studentima

Podr{ka zahtjevima za drugi obrok
Zamjenik ministra civilnih poslova BiH Senad [epi} ju~er je s predstavnicima Asocijacije studenata studentskih domova Univerziteta u Sarajevu i rukovodstvom doma na Bjelavama razgovarao o problemima ove populacije, a glavna tema bilo je uvo|enje drugog obroka za studente u domovima. Mehmed Mahmi}, predsjednik Asocijacije, zahvalio je [epi}u na podr{ci i istakao da je prvi politi~ar koji je posjetio studente u domu uop}e. A. M.

Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} izjavio je ju~er u Sarajevu da institucije BiH nemaju jedinstven stav u vezi s najavama da }e Hrvatska 15. oktobra zapo~eti izgradnju mosta kopno - Pelje{ac.

Propao poku{aj
- U vi{e navrata poku{avao sam da u Vije}u ministara do|emo do usagla{enog stava prema tom pitanju, koje je izazvalo razli~ita politi~ka sporenja u BiH, kao i da organiziram zajedni~ki sastanak Vije}a ministara i Predsjedni{tva BiH kako ne bismo imali razli~ite stavove prema tako bitnom pitanju, ali, na`alost, nisam uspio - rekao je [piri} novinarima.

Sjednica Vije}a ministara BiH

Sutra imenovanje direktora RAK-a
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} izjavio je ju~er da }e imenovanje direktora RAK-a biti na narednoj sjednici Vije}a sutra. [piri} je najavio da }e njegov osobni stav biti jasno iznesen na sjednici nakon rasprave, javila je Fena. - Mislim da ne bi bilo primjereno funkciji koju obavljam da unaprijed iznosim stavove dok ne ~ujem stavove mojih kolega ministara naglasio je [piri}.

Mapa mosta kopno - Pelje{ac

Nakon odluke Doma naroda BiH

Koalicije i ljubavi
[piri} je naveo da je od MVPBiH tra`io odgovor na to dokle je Hrvatska do{la s izgradnjom mosta kako BiH ne bi bila zate~ena, ali ni u tome nije uspio. - Razli~ite koalicije i ljubavi unutar BiH nerijetko rade protiv BiH. Mislim da sam bio i previ{e jasan - zaklju~io je [piri}.

Laj~ak pozdravio ratifikaciju CEFTA-e
Visoki predstavnik Miroslav Laj~ak pozdravio je prekju~era{nju odluku Doma naroda Parlamenta BiH o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA) te od Predsjedni{tva BiH o~ekuje da brzo zavr{i postupak ratifikacije. Portparol OHR-a Eldar Suba{i} kazao je ju~er na konferenciji za novinare u Sarajevu, kako je prenijela Fena, da }e taj sporazum doprinijeti pove}anju konkurentnosti te pomo}i da se privuku direktne strane investicije.

Prema njegovim rije~ima, propao je i njegov poku{aj da bude usvojen izvje{taj zajedni~ke ekspertne komisije, jer su neke dijelove tog dokumenta sporili Bo{njaci, a druge Hrvati. - Mislim da se tako pasivnim stavom ne brani interes BiH upozorio je [piri}.

Jasan odgovor
Me|utim, Predsjedni{tvo je ranije ve} zauzelo stav BiH u vezi s gradnjom mosta, zaklju~iv{i

da se to pitanje mora rije{iti dogovorom izme|u dvije zemlje, pri ~emu }e biti uva`avana prava i BiH i Hrvatske. \or|e Latinovi}, savjetnik Neboj{e Radmanovi}a, u izjavi za „Avaz“ ka`e kako ~lan Predsjedni{tva BiH smatra da se do rje{enja treba do}i dogovorom. - Vije}e ministara i resorna ministarstva sada trebaju razraditi i konkretizirati rje{avanje ovog pitanja - ka`e Latinovi}.
T. LAZOVI]

EUFOR raspisao konkurs

U~enici o BiH na putu ka EU
Portparol EUFOR-a Dejvid Filder (David Fielder) ju~er je na konferenciji za novinare u Sarajevu saop}io da je EUFOR organizirao konkurs za sve u~enike u BiH u tri dobne kategorije sa zajedni~kom temom predstavljanja stabilne multietni~ke BiH na putu ka ~lanstvu u Evropskoj uniji, javila je Fena. Predvi|ene su mnoge vrijedne nagrade, uklju~uju}i putovanje u inozemstvo (Italija, Francuska i Slovenija), ra~unari i brdski bicikli. Jedan od plakata

„Avaz“ saznaje

Komisija vratila vru} krompir Sadovi}u

Pade`i blokirali izbor direktora SIPA-e?!
Zatra`ena poja{njenja zbog nejasno}a u konkursu, jer su pade`i nekih rije~i mogli dovesti do toga da neki kandidati ne ovjere kopije
Komisija za izbor najboljeg kandidata za novog direktora Agencije za istrage i za{titu (SIPA) odr`ala je ju~er kasno poslije podne sastanak, ali ponovo nije donijela kona~nu odluku o prijavama, saznaje „Dnevni avaz“.

Hrvatski generalni konzul posjetio Prijedor

\urica je pre{ao okvire ovla{tenja
Generalni konzul Hrvatske u Banjoj Luci Miroslav Buli~i} ju~er je u Prijedoru, nakon razgovora s Miroslavom Turn{ekom, direktorom Fabrike za proizvodnju keksa i vafla „Mira“, i na~elnikom op}ine Markom Pavi}em, osudio incident koji se pro{le subote dogodio u ovom kolektivu. - Incident koji je izazvao sudski vje{tak Radenko \urica prelazi okvire njegovih ovla{tenja. U tvornici se pojavio tokom neradnog dana, i to uz asistenciju policije, koja je u „Miru“ u{la bez sudskog naloga - naglasio je konzul Bul~i} uz nadu da se takvo ne{to vi{e ne}e ponoviti. M. Z.

Nastavak procedure
Nezvani~no, Komisija je odlu~ila ponovo zatra`iti od ministra sigurnosti BiH Tarika Sadovi}a da on odlu~i o tome da li }e se nastaviti s procedurom vrednovanja prijava dva kandidata koji su dostavili potpunu dokumentaciji ili }e biti poni{ten cijeli proces. Tre}a opcija o kojoj se razgovaralo, prema kojoj bi kandidatima koji su neke dokumente predali neovjerene bilo dato jo{ vremena da ih dostave, odba~ena je. Iz Komisije su ranije uputili dopis ministru Sadovi}u u kojem su zatra`ili dodatna poja{njenja zbog navodnih nejasno}a u konkursu i „pogre{nih pade`a nekih rije~i“, koje su navodno mogle rezultirati da neki od prijavljenih kandidata ne dostave ovjerene kopije dokumenta. Nakon provjera utvr|eno je da u konkursu nije bilo nikakvih gre{aka te je ministar Sado-

Spec
SARAJEVO - Misija OSCE-a u BiH objavila je ju~er izvje{taj „Obrazovni inspektori: zanemarena slu`ba. Uvid u status koji imaju prosvjetni inspektori u BiH i aktivnosti koje oni obavljaju“, saop}ila je portparol Misije OSCE-a Mersiha ^au{evi}Pod`i}, a prenijela Fena. Izvje{taj }e biti razmatran danas u Mostaru na konferenciji „Uloga prosvjetnih inspektora u BiH“.

Sadovi}: [ta }e odlu~iti

Humanitarna akcija na podru~ju USK

„@ene SBiH“ prikupile 1.800 KM
U humanitarnu akciju Udru`enja „Radosti dru`enja“, koje prikuplja novac za kupovinu ku}e osobama s posebnim potrebama u USK, uklju~ile su se i ~lanice Udru`enja „@ene SBiH“. Prodajom razglednica one su prikupile 1.800 KM i tako pomogle ovoj velikoj akciji. S. D`.

vi} zatra`io od Komisije da nastavi rad u skladu sa zakonom i {to prije zavr{i posao kako bi BiH mogla u roku koji se tra`i, a to je do kraja ovog mjeseca, zavr{iti proceduru izbora novog direktora SIPA-e.

Sedam prijava
Komisija je ranije od ukupno sedam prijava samo dvije ocjenila potpunim, i to prijave Seada Lisaka i Mirka Luji}a. Prijava Borisa

Ivanovi}a odba~ena je zato {to kandidat nema dovoljno godina policijskog sta`a, dok su prijave Zlatka Mileti}a, Dragana Luka~a, \or|a Popovi}a i Marka Dominkovi}a odba~ene zbog nekompletne dokumentacije. Mileti} nije dostavio ovjerenu kopiju li~ne karte, Luka~ nije ovjerio kopiju uvjerenja o policijskom ~inu, dok Popovi} i Dominkovi} nisu dostavili preporuke.
T. LAZOVI]

teme

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

9

Novinarima FTV ponu|en novi anga`man

Ognjena Blagojevi}a i Zvonka Mari}a pozvali na RTRS
Bili bismo izuzetno zadovoljni kada bi oni prihvatili na{e ponude, kazao generalni direktor RTRS Dragan Davidovi}
Novinarima Federalne televizije Zvonku Mari}u i Ognjenu Blagojevi}u, koji su u maju bili suspendirani, a kasnije raspore|eni na Radio, kako doznajemo ponu|en je novi anga`man, i to na RTRS. Kako je za na{ list izjavio Mari}, „njihov trenutni status je da su na bolovanju“, a u ovom momentu nije siguran da li je na Radiju ili Televiziji. - Bilo je kontakata s ljudima iz RTRS. To mi je u neku ruku kompliment i pokazatelj da cijene moj rad. Ne mogu se trenutno izja{njavati. Bilo bi nekorektno i prema ljudima s RTRS, pa i RTVFBiH, ali i drugim ku}ama koje su zainteresirane da radim s njima - rekao je Mari}. Generalni direktor RTRS Dragan Davidovi} potvrdio je da je ta ku}a ponudila BlagojeSav~i}: Za{titni znak grupe „Pro arte“

Li~nost dana

Vladimir Sav~i} ^obi

Povratak jo{ jedne sarajevske grupe
S grupom „Pro arte“ prodao je vi{e od osam miliona plo~a
Blagojevi}: Jo{ sam uposlenik FTV Mari}: Bilo je kontakata

vi}u i Mari}u anga`man, ali da to zavisi od njih.

Za ~lana UO BHRT ~etiri prijave
Konkurs za izbor bo{nja~kog ~lana Upravnog odbora BHRT, koji je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine raspisala 11. septembra, ju~er je zvani~no zatvoren. Kako nam je potvr|eno u RAK-u, do ju~er su stigle ~etiri prijave, s tim da }e se u razmatranje uzeti i prijave koje }e eventualno sti}i narednih dana ako su poslane tokom trajanja konkursa. Z. P .

- Bili bismo izuzetno zadovoljni kada bi oni prihvatili na{e ponude - rekao je Davidovi}. - Ponuda drugih TV ku}a je bilo. Ne samo sada nego i ranije. To je vrsta komplimenta, pokazatelj da se moj rad cijeni. Me|utim, jo{ sam uposlenik FTV i iskreno se nadam da }u to i ostati. Vrijeme }e, uostalom, dati ta~an odgovor na ovo pitanje - rekao je BlagojeE. BARIMAC vi}.

[ta otkriva najnovija revizija u Tuzlanskom kantonu

Nakon 27 godina grupa „Pro arte“, koja je prije ~etiri decenije osnovana u Sarajevu, sa Vladimirom Sav~i}em ^obijem na ~elu vra}a se na muzi~ku scenu. Ideja o povratku ovog sastava potekla je od trojice Sarajlija - menad`era Rake Mari}a, pokojnog \or|a Novkovi}a i ^obija, koji je i za{titni znak grupe „Pro arte“. ^obi je naglasio kako nema {anse da povratni~ka turneja zaobi|e njegovo rodno Sarajevo, iz kojeg je oti{ao jo{ osamdesetih godina pro{log stolje}a, prvo u Zagreb, a potom u Beograd. Ali, njegov

naglasak ostao je isti kao da svakog dana {eta od Ba{~ar{ije do Vje~ne vatre, {to ^obi s ponosom isti~e. Ro|en je prije {est decenija, a publika u cijelom regionu pamti hitove poput „Jedna mala plava“, „Lola“, „Nemoj, draga, plakati“, „Tu`na su zelena polja“, „Jasmina, du{o moja“... S grupom „Pro arte“ prodao je vi{e od osam miliona plo~a, odnio brojne festivalske pobjede, a 1973. godine fuzija pod nazivom „Pro arte - Indexi“ odr`ala je veoma uspje{nu turneju po Bugarskoj. L. S. R.

Na spisku novih 736 RVI 12 godina nakon rata?!
Ko je izdavao nalaze o tobo`njim ranjavanjima
Od 1.100 novih zahtjeva koji su se u posljednjoj reviziji na{li pred komisijama za utvr|ivanje ratne invalidnosti u Tuzlanskom kantonu, njih 736 ve} je pozitivno rije{eno, dok su ostalih u procesu rje{avanja.

Nakon zahtjeva za razrje{enje

Posla ima i za Federalni MUP
bo`njim ranjavanjima. - Revizija je i{la zakonom propisanim putem i ne bih o bilo ~emu {pekulirao. Znam da je s kraja 2004. godine ovaj kanton imao 6.122 ratna vojna invalida te da je posljednjom revizijom utvr|eno novih 736 - ka`e ministar za bora~ka pitanja TK Bahrija Mehuri}.

Zakon i dr`ava
Me|u onima koji su - skoro 12 godina nakon rata - zatra`ili da im bude utvr|ena ratna invalidnost, kako saznajemo, iako nezvani~no, pored otprilike ~etrdesetak posto stvarnih invalida nalaze i oni koji, da je zakona i pravne dr`ave, to pravo nikada ne bi ostvarili. Ko su oni i s kojim procentom invalidnosti }e se sutra na}i na federalnom bud`etu, za sada je te{ko saznati. Te`e od ovoga je do}i do informacija ko-

Kuni}: Novi korisnici

Nevi|ena tortura
Kako saznaje „Dnevni avaz“, mnogi stvarni invalidi koji su, i pored ~injenice da su u ratu ostali bez dijelova tijela, pro{li nevi|enu torturu dokazivanja svoje invalidnosti, smatraju da bi se u reviziju ve} revidiranih rje{enja RVI, ne samo u TK nego i na {irem prostoru Federacije, pod hitno morao uklju~iti i Federalni MUP . Jedan od invalida, koji je za na{ list govorio pod uvjetom anonimnosti, tvrdi da su prilikom odre|ivanja invalidnosti postojali „sigurni kanali“ putem kojih se, uz nov~anu naknadu, dolazilo do tako|er sigurnih procenata invalidnosti. A. H.

RVI SBK protiv smjene ministara
Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona smatra neutemeljenim zahtjeve Organizacije demobilisanih boraca BiH i Udruge demobiliziranih umirovljenika HVO-a za smjene federalnih ministara Zahida Crnki}a i Perice Jele~evi}a. - Nisu ministri krivi {to se preko no}i pojavilo na hiljade korisnika bora~kog zakona pa su jadni i napa}eni demobilisani borci iz Njema~ke, Austrije, [vedske i Amerike, uz uredno predo~enu dokumentaciju i prijavu kod lokalnih slu`bi za zapo{ljavanje, sasvim normalno postali korisnici naknade - ka`e Ifet Kuni}, predsjednik Saveza RVI SBK. K. K.

Mehuri}: Ne bi {pekulirao

jim putem su pojedini mogli ostvariti ovo pravo, ko im je i na koji na~in izdavao ljekarske nalaze i potvrde o invaliditetu, to-

Objavljivanje imena
Sve }e, kako navode izvori „Dnevnog avaza“, biti daleko jasnije kada budu objelodanjena imena svih RVI u Federaciji. Instrukcija o tome ve} du`e vremena postoji, ali se, saznajemo, niko na lokalnim nivoima ne usu|uje da po njoj postupi.

Spec
TRAVNIK - Udru`enje logora{a SBK ju~er je usvojilo odluku o pokretanju tu`be protiv FBiH i RS za naknadu nematerijalne {tete pred bh. sudovima. - U narednih 30 dana bit }e podneseno oko 2.000 tu`bi - kazao nam je [a}ir Srebrenica, predsjednik Udru`enja logora{a SBK . K. K.

10

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

teme

Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH

Rok za kori{tenje certifikata produ`en do 2009. godine
Sa zasjedanja NSRS: Negodovanje politi~kih lidera
(Foto: M. Lugi})

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ostvarivanju prava gra|ana u postupku privatizacije ostalo da usvoji i Dom naroda
Poslanicima Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH ju~er su trebala tri sata da usvoje dnevni red i po~nu sa zasjedanjem. Iznijeli su niz sugestija i zamjerki na prijedlog dnevnog reda. Najve}u diskusiju izazvao je prijedlog Stranke za BiH da se van snage stavi Odluka o utvr|ivanju Igmana, Bjela{nice, Treskavice i kanjona Rakitnice podru~jem od posebnog zna~aja. Taj zahtjev bit }e razmatran na narednoj sjednici. Poslanici su usvojili Prijedlog zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama, koji je predlo`ila Vlada FBiH. Prema ovom zakonskom rje{enju, cjelovito se prati problematika duga i zadu`ivanja u FBiH. Zakon je uskla|en s dr`avnim i u njemu se propisuje da limit novih zadu`enja u jednoj
(Foto: S. Jordamovi})

Zasjedanje Narodne skup{tine RS

Burne reakcije poslanika na informaciju o zgradi Vlade RS
Predsjednik entitetske skup{tine Igor Radoji~i} istakao da je to moderan administrativni centar
Na redovnom zasjedanju Narodne skup{tine RS informacija o aktivnostima u izgradnji administrativnog sjedi{ta Vlade RS izazvala je burne reakcije poslanika i predstvanika razli~itih politi~kih partija. Predsjednik entitetske skup{tine Igor Radoji~i} istakao je da je to moderan administrativni centar. - U izgradnji ovog administrativnog centra postoji funkcionalna i racionalna osnova - kazao je Radoji~i} i istako da je cijena kvadrata u ovoj zgradi realna i nije pretjerana. Srpska demokratska stranka (SDS) jo{ prekju~er je pozvala poslanike da podr`e poziv na-

Predstavni~ki dom: Dnevni red usvojen nakon tri sata rasprave

godini na nivou FBiH ne mo`e prije}i 18 posto prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Gornja granica zadu`ivanja

Danas rasprava o reformi policije
Nova zgrada Vlade RS

Poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Ramiz Salki}

Danas obra}anje Laj~aka u NSRS
Visoki predstavnik Miroslav Laj~ak danas }e poslanicima Narodne skup{tine RS prezentirati mogu}nosti za izlaz iz trenutnog zastoja i povratak procesu evropskih dle`nim organima da prekontroliraju procedure u vezi s izgradnjom nove zgrade Vlade RS i formiranje anketnog odbora koji bi proveo nezavisnu istragu. integracija. Laj~ak }e naglasiti da entitetski parlamenti imaju va`nu i legitimnu ulogu u rje{avanju trenutnog zastoja i pokretanju zemlje s mrtve ta~ke. naglasio je da ona ne}e podr`ati informaciju o izgradnji ovog administrativnog centra sve dok taj posao ne bude u potpunosti zavr{en. B. SPASENI]

Predstavni~ki dom na vanrednoj sjednici danas }e raspravljati o procesu reforme policije. Zakazivanje ove sjednice zatra`ilo je 38 poslanika

14. septembra. Za naredni utorak predvi|eno je obra}anje visokog predstavnika u BiH Miroslava Laj~aka, {to je bilo zakazano za ju~er.

kantona i op}ina je deset posto. Ve}inom glasova usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju potra`ivanja gra|ana u postupku privatizacije. Njime je produ`eno va`enje certifikata do 2009. godine. Ovo rje{enje na snagu }e stupiti kada ga prihvati i Dom naroda. Poslanici su usvojili i prijedlog zakona o proizvodnji i prometu naoru`anja i vojne opreme u FBiH. A. DEDAJI]

Razgovori Sasija sa ~lanovima Kolegija Parlamenta BiH

Filipovi}: Nismo ispunili obaveze
Dobili smo jasan izvje{taj Monitoring tima Vije}a Evrope da nismo ispunili sve obaveze koje smo preuzeli kada smo postali punopravna ~lanica VE, kazao je ju~er predsjedavaju}i Doma naroda PSBiH Ilija Filipovi} nakon {to su ~lanovi Kolegija oba doma PSBiH razgovarali s delegacijom Monitoring tima.

Spec
Federalni ministar prometa Nail [e}kanovi} i Mladen Pandurevi} u ime Udru`enja poslodavaca FBiH te Bejto Ka~ar, predsjednik Granskog sindikata saobra}aja FBiH, ju~er su u Sarajevu potpisali novi Kolektivni ugovor za ovu privrednu djelatnost. Prema slovu ugovora, predvi|ena je najni`a bruto satnica zaposlenih u oblasti drumskog prijevoza od tri marke ili neto 1,775 KM, a omjer izme|u najni`e i najvi{e pla}e od 1:3, izuzev zaposlenih s menad`erskim ugovorima. To u mjese~nom iznosu za prosje~na 174 sata rada daje najni`u neto pla}u od 308,85 KM (bruto 522 marke), a najvi{u 926,55 KM. E. P .

Izvje{taj u januaru
Delegacija Monitoring tima pristupit }e izradi izvje{taja o postignutom napretku u na{oj zemlji. Izvje{taj }e Parlamentu Vije}a Evrope biti prezentiran krajem januara, a najkasnije u aprilu naredne godine. Razgovarano je o svim pitanjima reformskih procesa te postprijemnim obavezama BiH.
Sasi sa predstavnicima oba doma PSBiH
(Foto: N. Bo`ovi})

Komisija za reviziju privatizacije u RS

-

Predlo`ena privremena zabrana raspolaganja vlasni~kim udjelom
Borislav Bijeli}, predsjednik Komisije za reviziju privatizacije dr`avnog kapitala u preduze}ima i bankama RS, ju~er je u Banjoj Luci kazao da je Komisija usvojila {est izvje{taja, dok je za dva, na osnovu uvida u dokumentaciju, predlo`ila privremenu zabranu raspolaganja ste~enim udjelima u privatizaciji do okon~anja postupka kona~nog utvr|ivanja vlasni~ke strukture. - U slu~aju privatizacije „Trgoprometa“ Derventa Direkciji je dostavljen Program privatizacije nakon zavr{etka vau~er ponude te nije privatiziran dr`avni kapital, za {ta su odgovorni Upravni odbor i direktor preduze}a. U procesu privatizacije „Veterinarske stanice“ Zvornik prodaja je izvr{ena u skladu s propisima i kupac je pravovremeno ispunio sve obaveze. I prodaja u preduze}ima „Kalu|erica“ Petrovo i „Lim“ Rudo ura|ena je u skladu s propisima - kazao je Bijeli}. V. S.

Filipovi} je dodao da su ~lanovi Kolegija informirali delegaciju i o svim pitanjima i problemima zastoja u reformskim procesima u BiH. [ef ove misije Vije}a Evrope Kimo Sasi (Kimmo) podsjetio je da BiH, kada je postala ~lani-

ca VE 2002. godine, u to vrijeme nije ispunila sve uvjete i obaveze, ali da je napredovala. - Proces dono{enja zakona u BiH mogao bi biti br`i, a kada je njihova primjena u pitanju, predstoji dosta posla - rekao je Sasi. E. B.

U Sarajevu otvorena dvodnevna konferencija

Regionalnom saradnjom protiv autokriminala
U sarajevskom hotelu „Terme“ ju~er je u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH po~ela dvodnevna konferencija {efova operacionih jedinica za borbu protiv organiziranog kriminala. Prema rije~ima zamjenika ministra sigurnosti BiH Mije Kre{i}a, cilj sastanka je uspostava bolje saradnje policija iz zemalja regiona u suzbijanju autokriminala. - To je jedan od najprofitabilnijih kriminalnih oblika u zemlji i regionu, zbog ~ega }e u~esnici iz zemalja ~lanica Brdo procesa (Austrija, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Gr~ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska) govoriti isklju~ivo o njemu. Organizirani kriminal ne poznaje granice. Neke od ruta autokriminala vode i preko Bosne i Hercegovine, a da bismo to sprije~ili, moramo razviti bolju regionalnu saradnju - ka`e Kre{i}. Ma. D.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

11

Klub poznatih

Enisa Haznadarevi}

Ratni zlo~in Petnaest godina od pokolja u Ripa~koj dolini

Porok mi je kafa
Li~ni profil PR menad`era agencije “McCann Erickson” u Sarajevu
Ime i prezime: Enisa Haznadarevi}. Datum i mjesto ro|enja: 2. septembar 1979. u Sarajevu. Znak u horoskopu: Djevica. Bra~no stanje: Udata. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih mnogo, ro|endani, razne godi{njice... Koji automobil vozite: “Golf ”, ali rijetko vozim. Idete li na fitnes: Ne. [ta morate imati u fri`ideru: Mlijeko. Omiljeni muzi~ar: Aki Rahimovski, \or|e Bala{evi}... Sport: Tenis, ko{arka, rukomet... Omiljena hrana: Uh, te{ko mi je izdvojiti. Pi}e: Negazirani sokovi. Jeste li ljubomorni: Nisam. Koji broj cipela nosite: 38. Ko se brine o Va{em imid`u: Sama. Najdra`a zemlja: BiH. Postoji li li~nost koja Vas fascinira: Ne. Na {ta najvi{e tro{ite novac: Na razli~ita li~na zadovoljstva. Kupujete li na pijaci: Kupujem kada imam vremena. Koji posao volite, a koji ne: Volim svoj posao jer je interesantan, a ne volim monotone. Da niste to {to jeste, {ta biste bili: Mo`da ne{to u svijetu sporta... teniserka? Va{i poroci: Kafa. A vrline: Pouzdanost. Imate li ku}nog ljubimca: Ne.

I danas se traga za tijelima 38 ubijenih
Nakon {to su ubijeni, tijela su spaljena, a posmrtni ostaci ba~eni u jamu
Mje{tani Ora{ca i Rip~a simboli~no su obilje`ili 15 godina od egzodusa koji su do`ivjeli kada ih je agresor protjerao iz njihovih ku}a i s imanja, a istog dana 39 mje{tana mu~ki je ubijeno. - U Duljcima kod Ora{ca 23. septembra 1992. ubijen je i zaklan 21 stanovnik ovog pitomog i mirnog mjesta, a zajedno sa stanovnicima Rip~a `ivota je na najmonstruozniji na~in li{eno 39 ljudi, me|u kojima i 12-godi{nja Aldina Voji}, ~ije tijelo jo{ nije prona|eno - kazao je predsjednik MZ Ora{ac Hilmija Kozlica. On je podsjetio i na ~injenicu da su Kantonalnom tu`ila{tvu u Biha}u prije godinu upu}eni zahtjevi za procesuiranje ubica, zbog ~ega su odr`ava-

Haznadarevi}: Rijetko za volanom

Fatiha prou~ena za nevino stradale mje{tane Duljaca

Imena ubijenih
U selu Duljci ubijeni su Huse i Zejna [ari}, Hasnija [ehi}, Bekir i Safija [ahinovi}, Meho, Muho i Ago Dupanovi}, [ero Raki}, Hase Nasufovi}, Sadeta Muji}, Ismeta D`aferagi}, Fata, Senka, Aldina, Vahida, Bego i Hamza Voji}, Safija [ehi}, Ibro i Sebira Kolakovi}. U Ora{cu su ubijeni: Ibrahim i Fate Me{i}, Ramo i Kada Alivuk, Salih Bili}, [aban Crnki}, Muharem i Be}ir Hrnjica, Safija i Meho Me{i}, Re{id [ahinovi}, Delija i Mine Hrnjica, Ibrahim (Ahmeta) Me{i}, Hafa Me{i}, Hanka Muhi}, Hanka Red`i} i Smail Harbica.

ni i mirni protesti. - Ne mo`emo ostati ravnodu{ni na ~injenicu da je do sada prona|eno samo jedno tijelo mu~ki ubijenih civila, dok za ostale pouzdano znamo da su ih zlotvori nakona zavr{etka te{kog prisilnog rada, skupili na hrpu, poubijali iz vatrenog naoru`anja, a onda ih spalili i bacali u jame koje jo{ nismo otkrili - kazao je Kozlica. S. D@ANI]

[ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ono po ~emu je ta osoba posebna, druga~ija. Koji je Va{ `ivotni moto: Nikada ne ~ini drugome ono {to ne bi volio da neko u~ini tebi. Va{ najbolji prijatelj: Ima ih vi{e. Na {ta/koga ste slabi: Na stare osobe. U {ta vjerujete: U Boga. Gdje ljetujete: Naj~e{}e u Hrvatskoj.

Ho}e li Trebinjac odgovarati za provokaciju

@rtve protiv imenovanja ombudsmena BiH

Vitomir Popovi} ima veliki udio u etni~kom ~i{}enju
Ako imaju iole morala i po{tovanja prema `rtvama logora, poslanici }e sprije~iti njegov izbor, ka`e Murat Tahirovi}
Savez logora{a Bosne i Hercegovine i Udru`enje “@ena-`rtva rata” uputili su ju~er javne proteste kojima su zatra`ili obustavu imenovanja Vitomira Popovi}a za ombudsmena BiH. Podsje}aju da je Popovi}, kao predsjednik Op}inskog suda Banja
Tahirovi}: Postoje svjedoci

Ljubi{u Elezovi}a vlast i policija proglasile ludim
Nakon gnusne provokacije kada se trebinjski Srbin Ljubi{a Elezovi} u pro{li petak pred teravih-namaz pomokrio na ulazu u Osman-pa{inu d`amiju u Trebinju, gradska vlast i policija obavijestile su dr`avnog ministra sigurnosti Tarika Sadovi}a i glavnog trebinjskog imama Huseina ef. Hdo`i}a da je Elezovi} “du{evno poreme}ena osoba”. Ef. Hod`i} za “Avaz” je izjavio da u takvoj tvrdnji prepoznaje nastojanja da se preko cijelog incidenta prije|e tako {to }e se re}i da je provokator lud. - Kada god policija u Trebinju otkrije vinovnike napada na povratnike Bo{njake ili kada to mora uraditi zbog pritiska javnosti, {to je bio slu~aj sada, onda se ka`e da je po~inilac ili maloljetnik ili maloumnik. Tako se sve zavr{i a da niko nije kriv i da niko ni za

Posje}ivao ratne zlo~ince u zatvoru
- Na podru~ju Banje Luke postojalo je nekoliko logora, me|u kojima i zloglasna Manja~a. Neshvatljivo je da jedan sudija ili ministar u vladi ne zna za Manja~u, a ~itav svijet zna. Druga stvar koja govori o Luka, u ratu protjerao sve nesrbe iz tog suda te da je kao predsjednik Suda i ministar u vladi tzv. srpske republike BiH znao za masovna hap{enja nesrba banjalu~ke regije, kao i za otvaranje konclogora i strahovite torture u njima. - Smatramo da takva osoba ne mo`e {tititi ljudska prava i biti na funkciji za koju je predlo`en - isti~u u Savezu i Udru`enju te apeliraju na poslanike u Parlamentu BiH da zaustave farsu imenovanja Popovi}a, kao osobe koja je imala veliki udio u etni~kom ~i{}enju za vrijeme rata u BiH. nemoralu Popovi}a jeste i njegov odlazak u zatvor, u posjetu osu|enima za ratne zlo~ine da im pru`i podr{ku kada su {trajkovali gla|u, a u~inio je to bez saglasnosti druga dva ombudsmena - isti~e Tahirovi}. Murat Tahirovi}, predsjednik Saveza logora{a, za “Avaz” ka`e da postoje brojne izjave pre`ivjelih logora{a o tome da je Popovi} protjerao Bo{njake i Hrvate iz Op}inskog suda Banja Luka te da je znao za ratne zlo~ine i zarobljavanja. - Ako imaju iole morala, iole po{tovanja prema `rtvama logora Manja~a, Mali logor Banja Luka, Keraterm, Omarska, poslanici }e sprije~iti imenovanje takvog ~ovjeka za ombudsmena - isti~e Tahirovi}. Prema njegovim rije~ima, Popovi} je nepodobna osoba za bavljenje za{titom ljudskih prava, jer “on ne spada u kategoriju ljudi koji bi {titili ne~ija prava”. M. KUKAN

Ef. Hod`i}: Unaprijed amnestiran

{ta ne treba odgovarati. Policija mora adekvatno obaviti svoje zadatke i doprinijeti da krivci odgovaraju za svoja nedjela, a ne da se unaprijed amnestiraju - rekao je Hod`i}. F. V.

Spec
SREBRENICA - U op}ini Srebrenica ove godine ure|ena su 52,2 kilometra makadama na osam pravaca i asfaltirano 10,5 kilometara na putnim pravcima Donji Poto~ari - Gornji Poto~ari i Su}eska -Srebrenica, kazao je vi{i stru~ni saradnik za saobra}aj i puteve u ovoj op}ini Dragan Rebrinovi}. Radove su finansirali Ambasada Holandije, UNDP Vlada RS i , Op}ina. Uskoro }e u saobra}aj biti pu{tena dionica Skelani - Fakovi}i u du`ini od 16 kilometara, a do zime treba biti sanirano jo{ nekoliko lokalnih pravaca novcem koji je osigurao Tuzlanski kanton. M. Mu.

12

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

teme

Su|enje Rasimu Deli}u u Hagu

Hasanagi}: Zarobljeni vojnici su razmijenjeni
Uz 12 Srba zarobljeno i 11 prisilno mobilisanih muslimana, kazao svjedok
Faksimil pisma koje su Tuzlaci poslali u Beograd

Okru`nom sudu u Beogradu upu}eno pismo

Devetorica Tuzlaka odbila svjedo~enje u Srbiji
Devetorica Tuzlaka koji su nedavno pozvani da u Vije}u za ratne zlo~ine pri Okru`nom sudu u Beogradu svjedo~e u predmetu „Selim Be{lagi} i drugi“ ju~er su pismom zvani~no obavijestili srbijanske pravosudne organe da se ne}e odazvati pozivu i danas i sutra se pojaviti u beogradskim sudnicama. - U pismu smo naveli da smo dr`avljani BiH, a ne Srbije, te da se ne}emo odazvati pozivu koji je upu}en mimo Evropske konvencije o pru`anju pravne pomo}i. Tako|er, kao razloge neodazivanja pozivu naveli smo nepovjerenje prema pravosudnim organima Srbije i njihovo pona{anje u slu~aju Ilije Juri{i}a - kazao nam je Zlatko Duki}, jedan od potpisnika pisma. Osim njega, pismo kojim se odbija poziv srbijanskog pravosu|a potpisali su Sead Avdi}, Nikola Slavuljica, Nazif Bajri}, Pa{aga Mehinovi}, Kadro Pekari}, Faruk Prci}, Jasmin Zlatanovi} i Zlatan Cuvaj. - Jasno smo kazali da ne `elimo svjedo~iti u Beogradu. Svi mi spremni smo svjedo~iti, ali isklju~ivo pred pravosudnim organima BiH, ~iji smo dr`avljani - ka`e Duki}. Sudski pozivi iz Beograda stigli su na ku}ne adrese Tuzlaka, a u njima je, u slu~aju neodazivanja, zaprije}eno privo|enjem i nov~anom kaznom „do 50.000 dinara“. - Eto, mi ne}emo do}i, pa neka nas izvole privesti ili kazniti - ka`e Duki}. Ve} mjesecima u beogradskom pritvoru kao osumnji~enik u predmetu „Be{lagi} i ostali“, koji se odnosi na navodni ratni zlo~in u takozvanom slu~aju „Tuzlanska kolona“, le`i Ilija Juri{i}. - Srbijanski dr`avni i pravosudni organi jo{ nisu zvani~no odgovorili na zahtjeve za izru~enje Juri{i}a i ustupanje predmeta BiH, koje su uputili Ministarstvo pravde BiH i Juri{i}evi advokati ka`e Sinan Ali} iz tuzlanske fondacije „Istina, pravda, pomirenje“. E. HUREMOVI]

Svjedo~enje brigadnog generala Fadila Hasanagi}a pred Pretresnim vije}em Ha{kog tribunala, koji se u procesu protiv biv{eg komandanta Armije RBiH Rasima Deli}a pojavio kao svjedok optu`be, drugi dan obilje`ilo je dosta iscrpno ispitivanje o doga|ajima o kojima je protekle sedmice svjedo~io i general Kadir Jusi}.

Osloba|anje teritorije
Hasanagi} je, odgovaraju}i na pitanja o operaciji „Prolje}e-2“ koja je u julu 1995. godine imala za cilj osloba|anje teritorija u zoni odgovornosti Tre}eg korpusa Armije RBiH, potvrdio kako zna da je u toj operaciji zarobljen jedan broj neprijateljskih vojnika. - Koliko se sje}am, zarobljeno je 12 ~etnika iz Prnjavorske brigade, kao i 11 muslimana koje je VRS prisilno mobilisala i dovela ih na Ozren da bi kopali rovove. Zarobili su ih pripadnici jedinice „El-Mud`ahid“. Ono {to sam ja

Hasanagi} u Hagu: Pitanja o operaciji „Prolje}e-2“

(Foto: Sense)

~uo jeste da su svi zarobljenici razmijenjeni - kazao je Hasanagi}.

Izvje{tavao Mahmuljina
Sve vrijeme svjedo~enja general Hasanagi} je odgovornost za pojedine akcije u zoni odgovornosti 35. divizije usmjeravao na Tre}i kor-

Iscrpno i mu~no ispitivanje
U vrlo iscrpnom, povremeno i dosta mu~nom ispitivanju generala Fadila Hasanagi}a optu`ba je poku{ala ratne doga|aje u zoni odgovornosti 35. divizije u kojima su u~estvovali i pripadnici jedinice „El-Mud`ahidin“ dovesti u vezu s nadre|enom komandom Armije RBiH, odnosno komande Tre}eg korpusa i General{taba u Sarajevu. Unakrsno ispitivanje generala Hasanagi}a od odbrane Rasima Deli}a ju~er je trajalo vrlo kratko i bit }e nastavljeno danas.

pus, odnosno zapovjedi i odluke komandanta Sakiba Mahmuljina. Svjedo~e}i o doga|ajima koji su pratili operaciju „Farz“, koju je prilikom osloba|anja Vozu}e vodio Tre}i korpus, Hasanagi} je potvrdio da je o svemu {to se doga|alo na terenu izvje{tavao svog pretpostavljenog Sakiba Mahmuljina. Ustvrdio je da on nije posjedovao naredbu Tre}eg korpusa kojom se odred „El-Mud`ahid“ u toj akciji pretpo~injava 35. diviziji. Potvrdio je, me|utim, da postoji naredba komandanta Tre}eg korpusa kojom se od komande 35. divizije tra`i da jedinice ove divizije, me|u kojima i jedinica „El-Mud`ahid“, trebaju i}i na „~i{}enje terena“. A. HAD@I]

Iz sudnica

Separatisti~ke te`nje „Herceg-Bosne“
Separatisti~ke te`nje „Herceg-Bosne“ nastavljene su i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u decembru 1995. godine, tvrdio je ju~er u Hagu ameri~ki histori~ar Nikolas Miler (Nicholas Miller) u svom drugom ekspertnom izve{taju pripremljenom za su|enje liderima nekada{nje HB, prenosi Sense. U unakrsnom ispitivanju odbrana se `estoko suprotstavila tezama eksperta Tu`ila{tva, Prli}: Jedan optu`uju}i Milera za neupu}enost i povr{an priod lidera HB stup.

’@ute ose’ ubijale Bo{njake u Zvorniku
Had`i Jovan Mitrovi} iz Zvornika, koji je ju~er svjedo~io na su|enju optu`enima za ratne zlo~ine u toj op}ini, rekao je da su „paravojne formacije, do formiranja VRS, pravile haos u Zvorniku“, prenosi Onasa. Mitrovi} je pred Okru`nim sudom u Beogradu izjavio da su „ubistva Bo{njaka u ^elopeku vr{ili su ljudi iz jedinice @ute ose i nepoznati ljudi koji su dolazili sa strane“.

Presuda Seferu Halilovi}u 16. oktobra
@albeno vije}e Ha{kog tribunala 16. oktobra }e izre}i kona~nu presudu u predmetu Sefera Halilovi}a, biv{eg komandanta Armije RBiH koji je u novembru 2005. godine prvostepenom presudom oslobo|en odgovornosti za zlo~ine pripadnika ARBiH po~injene septembra 1993. u selima Grabovica i Uzdol, u dolini Neretve. U nalogu kojim je zakazano izricanje presude predsjedavaju}i @albenog vije}a u ovom predmetu, turski sudija Mehmet Gunej (Guney), Halilovi}u je ostavio Halilovi}: Biv{i slobodu da odlu~i ho}e li ili ne}e tome prisustvovati. komandant

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

13

OHR Brcko is currently seeking qualified candidates for the position of:

INTERPRETER
(national)
For more details, please see OHR Vacancies at www.ohr.int
O B A V J E Š T E NJ E
KANTONALNA PRIVREDNA KOMORA u saradnji sa Ministarstvom pravosu a i uprave Tuzlanskog kantona i Federalnim ministarstvom Bosne i Hercegovine organizuje
Skenderija 70/2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Phone: +387 33 560-100, Fax: +387 33 560-101, www.sgsb.edu.ba

INSTRUKTIVNI PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
Seminar traje 120 asova a obuhvata problematiku iz svih stru nih predmeta koji su predvi eni programom za polaganje pravosudnog ispita. Predava i su eksperti iz pojedinih oblasti koji su ujedno i lanovi ispitne komisije. Cijena seminara bi e utvr ena na osnovu broja prijavljenih kandidata. Seminar e se obavljati u dane vikenda i prilagodit e se polaznicima. Molimo, ukoliko ste zainteresovani za u eš e na navedenom seminaru da najdalje do 05.10.2007. godine obavijestite nas putem - telefona 258-266, fax: 258-271.

SGSB sa ponosom predstavlja seminar
Interaktivna komunikacija (Interactive Communication) 03.10.2007. g. 09:00 - 16:30

Interaktivna komunikacija je dvosmjerna komunikacija izme u sagovornika, poslovnih ljudi ili zaposlenika. Rije je o vrsti komunikacije u kojoj primalac poruke bez poteško a prelazi u ulogu pošiljaoca koriste i isti komunikacijski medij. Interaktivna komunikacije je vještina kojom treba da raspolažu svi zaposlenici na svim organizacijskim razinama, a posebno menadžeri. Top-menadžeri, projekt menadžeri i svi ljudi koji vode ve e grupe ljudi moraju biti osposobljeni da na proaktivan na in vode sve vrste interaktivnih komunikacija (sastanci, pregovori, razgovori sa zaposlenicima, kupcima, dobavlja ima, poslovnim partnerima). Proaktivna interaktivna komunikacija je najefektivniji na in gra enja kvalitetnih organizacijskih odnosa i najbolji mehanizam za iskonsko motiviranje zaposlenika. Cilj seminara je unaprijediti vještinu interaktivne komunikacije polaznika, a seminar e sadržavati sljede e tematske cjeline: - Dijagnosti ki test: razina interaktivne komunikacije - Emocionalna inteligencija kao platforma interaktivne komunikacije - Komunikacioni proces - Pravila interaktivne komunikacije - Vježbe

TehnoMag d.o.o. tra`i voditelja poslovnice u novom poslovno sportskom centru „Kamberovi}a Polje“ u Zenici. Vo|enje najve}eg tehnoshopa u BiH nudi Vam atraktivna primanja, mogu}nost daljnjeg razvoja i profesionalnog napredovanja. Uvjeti: - VSS i V[S - radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima. - poznavanje rada na ra~unalu - organizatorske i liderske sposobnosti - voza~ka B kategorije Informacije i prijave na 031/719 075 , 063 949 545 Natje~aj vrijedi do 5.10.2007.

Seminar je namjenjen: svima koji su upu eni na interaktivnu komunikaciju: svi zaposlenici, projekt menadžeri, i menadžeri na svim organizacijskim razinama. Instruktor: Dr. Aziz Šunje Kotizacija: € 100 po polazniku po seminaru Za registraciju molimo kontaktirajte: Nežla Halilovi Business Development Director Tel: +387 (33) 560 104 E-mail: halilovicn@sgsb.edu.ba

HERCEGOVA KO-NERETVANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVA KO - NERETVANSKA ŽUPANIJA-KANTON MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

Bosn a i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Za detaljne informacije o ovim kursevima ili našim drugim aktivnostima molimo pogledajte: www.sgsb.edu.ba

Obavje{tavamo sve voza~e-instruktore motornih vozila sa podru~ja Hercegova~ko-neretvanskog kantona da su, u skladu sa ~l. 25. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila, du`ni izvr{iti zamjenu dozvola voza~a-instruktora. Zahtjev za zamjenu, kao i sve informacije mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u Mostaru, u Ul. Stjepana Radi}a broj 3. (zgrada biv{eg \a~kog doma).

Obnova povratni~kih domova

Mejri Me|useljac ku}a ne}e vi{e proki{njavati
Sanacija u ^ajni~u i Vi{egradu zahvaljuju}i pomo}i njema~ke vlade
Mejra Me|useljac u Babin Potok kod Vi{egrada vratila se prije nekoliko godina. Iz {ehidske je porodice i pre`ivljava od penzije koju prima nakon pogibije supruga Ibre. - Uzbu|ena sam, drago mi je, jer nisam mogla sama obnoviti ku}u. ^im je pokriju, bit ma~ke i humanitarne organizacije „Most prijateljstva“. Katrin Kedel iz MVP Njema~ke kazala je da godi{nje grade vi{e od stotinu ku}a u BiH i da je ovo samo dio velikog projekta. - Do decembra }emo obnoviti 35 ku}a na podru~ju Vi{egrada, ^ajni~a, Rogatice i

14

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

`ivot

Sumorni izgled kampa: @ivi stotinjak osoba

Obraduju se svakom doniranom obroku

Na licu mjesta

Pre`ivljavanje u biv{em kampu Putovi}i

Zeni~ani bez adrese
U kamp se naselilo 36 porodica koje su u svom gradu ostale bez smje{taja Bez vode i redovnog snabdijevanja strujom
[efika i Enver Ruka~i sa djecom ve} nekoliko godina `ive u biv{em izbjegli~kom kampu kod zeni~kog sela Putovi}i. Njih dvoje, ali i stotinu stanara napu{tenog kampa bez vode i redovnog snabdijevanja struvnom zbog povrata imovine prijeratnim korisnicima ostali smo na ulici. Ponu|en nam je ovaj smje{taj, nismo imali gdje... Desetak porodica bukvalno pre`ivljava od sadake. Mu` povremeno na|e posao, sada je na gra|evini - ka`e [efika. Mje{tani bez adrese u Putovi}ima ka`u da ih se naj~e{}e sjeti „Merhamet“ s hranom, odje}om, obu}om. Tako je bilo i prilikom na{e posjete, kada su aktivisti „Merhameta“ donijeli iftare. ^orba, tjestenina, dvije paprike, tulumbe, ~etvrt hljeba... To je sve {to }e ve}ina stanovnika kampa dobiti ove sedmice. - Povremeno iz Op}ine podijele po paket... Mu{karci cijepaju drva, nose, rade gdje ima posla, dok ima zdravlja - ka`e Idriz, koji s o~ajem u glasu moli da ga ne fotografiramo. A. D@ONLI]
Obilazak ku}a povratnika u Babinom Potoku

}e mnogo lak{e, jer je proki{njavalo - ka`e Mejra. Nju i ostale povratnike u op}inama ^ajni~e i Vi{egrad, kojima }e zahvaljuju}i nov~anim sredstvima njema~ke vlade biti sanirani domovi, ju~er su posjetili predstavnici MVP Nje-

Fo~e. U drugoj, zimskoj fazi osigurat }emo hranu za povratnike, a naredne godine realizirat }emo i tre}u fazu, koja podrazumijeva ekonomski razvoj - isti~e [eherzada Vakilzadeh, predsjednica organizacije „Most prijateljstva“. Al. B.

Briga kako pre`ivjeti

Neopreznost prvog ~ovjeka Prozora/Rame

Na~elnik se povrijedio dok je pilom rezao drva za zimu
Na~elnik op}ine Prozor/Rama Jozo Vukoja veliki je ljubitelj poljoprivrednih i ku}nih poslova pa slobodno vrijeme provodi rade}i na imanju. Ali proteklog vikenda, `ele}i izrezati drva za zimu, motornom pilom posjekao je lijevu nogu iznad koljena. Iako povreda nije te{ka, morao je mirovati. To ga je sprije~ilo da se vi{e anga`ira u pripremama za odr`avanje sajamske manifestacije „Dani {ljive Prozor/Rama 2007“, ali stisnuo je zube i do{ao na otvorenje kako bi bio doma}in i zauzeo mjesto u prvom redu pored Dragana ^ovi}a, Borjane Kri{to, Nevenka Hercega i drugih zvanica. H. M.
(Foto: H. Manov)

Ruka~i: Svi ih zaboravili

jom, ka`e [efika, ~esto pomisle „da su zaboravljeni od svih“. U kampu `ivi 36 porodica sa 103 registrirana ~lana. Nisu izbjeglice, nisu strani dr`avljani. Zeni~ani su, bez smje{taja u svom gradu. - Iz raznih razloga, a ugla-

Br~ko

[ta se de{ava u azilu koji dr`i „Arka“

Prona|eni uginuli psi
Za uklanjanje pasa lutalica s ulica i njihovo zbrinjavanje Vlada platila 300.000 KM
Kada su inspekcijske slu`be u Br~ko Distriktu posjetile azil za pse lutalice koji dr`i Dru{tvo za za{titu i dobrobit `ivotinja „Arka“ u nekada{njoj vojnoj bazi, bili su {okirani onim {to su otkrili, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ iz Odjela za javnu sigurnost. - Prona{li su nekoliko uginulih pasa koji su bili u kesama. Jo{ nije poznat uzrok, tako da nije isklju~eno da su uginuli i zbog neke zarazne bolesti. Osim toga, higijena u „Arki“ bila je na niskom nivou i ve}ina stvari nije ura|ena prema zakonima Distrikta. Tako|er, prona|en je i jedan broj uposlenika koji su radili nacrno - kazao nam je {ef Odjela @eljko Tanasi}. Istakao je da je za otklanjanje

Jozo Vukoja u prvom redu: Ipak do{ao na otvorenje sajma

Azil za pse lutalice: Nehigijenski uvjeti

(Foto: M. N. Dragi~evi})

Spec
TUZLA - Gra|ani TK ubudu}e }e usluge iz CT dijagnostike osim u UKC-u mo}i dobiti i u privatnoj ljekarskoj praksi, a da za to ne moraju dodatno pla}ati. Kako je ju~er saop}eno, Plava poliklinika u Tuzli, ~iji je vlasnik dr. D`emil Hujdurovi}, potpisala je ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK o pru`anju zdravstvenih usluga stanovni{tvu u oblasti radiolo{ke, odnosno CT dijagnostike. A. H.

ovih nepravilnosti dat rok do kraja sedmice, a ako to ne bude u~injeno, pokrenut }e prekr{ajne postupke. Vlada Distrikta ovom novosadskom dru{tvu

za za{titu `ivotinja do sada je isplatila oko 300.000 maraka za uklanjanje pasa lutalica s ulica i njihovo zbrinjavanje.
E. RA@ANICA

Klini~ki centar Banja Luka

Jedanaestero otrovano gljivama
U banjalu~ki Klini~ki centar tokom posljednja tri dana primljeno je 11 pacijenata zbog trovanja gljivama. Prema rije~ima na~elnika odjela gdje su pacijenti smje{teni, njihovo zdravstveno stanje je stabilno i nalaze se van `ivotne opasnosti. Me|u oboljelima je i dvoje djece od sedam i 16 godina. U saop}enju Klini~kog centra navodi se da su pacijenti konzumirali rujnice, {to je izazvalo trovanje s tipi~nim simptomima mu~nine, gr~eva i povra}anja. B. S.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

15

Tu`be u dioni~kim dru{tvima

Medijacija efikasnija za rje{avanje sporova
Vi{e od {est posto dioni~kih dru{tava u BiH godinama pravdu tra`i po sudovima
Me|unarodna finansijska korporacija (IFC) u BiH i Globalni (svjetski) forum o korporativnom upravljanju upozorili su ju~er na me|unarodnoj konferenciji u Sarajevu da dugotrajni sporovi u dioni~kim dru{tvima uveliko ometaju njihov rad i razvoj. - U BiH su, prema sada{njim podacima, u {est posto dru{tava pokrenute tu`be koje se godinama povla~e po sudovima. Efikasnije ih je rje{avati mirnim putem, medijacijom - ka`e Sanjin Arifagi}, menad`er IFC projekta za korporativno upravljanje u na{oj zemlji. Me|unarodni eksperti, kao {to su Mervin King(Mervyn), ~lan savjetodavne grupe Svjetske banke za korporativno upravljanje, Filip Armstrong (Philip) i Lorens Karter (Laurence Carter), naglasili su da je u svijetu nezamjenjiva medijacija kao metod rje{avanja sporova.
Sa sjednice Odbora prijevoznika: Prijetnja istupom iz VTK-a
(Foto: S. Jordamovi})

Prijevoznici protiv Vanjskotrgovinske komore

Tra`e ni`u cijenu obuke za certificiranje voza~a
Tvrde da za obuku i certificiranje 6.000 voza~a trebaju platiti nekoliko miliona maraka
Odbor Udru`enja prijevoznika u me|unarodnom i me|uentitetskom drumskom saobra}aju zaprijetio je istupom iz ove Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH ukoliko se ne snizi cijena ili ne odobri jo{ nekom da vr{i obuku za certificiranje voza~a. - Za obuku i certificiranje Institutu za edukaciju VTK-a pla}amo od 250 do 400 KM. Za oko 6.000 voza~a to je nekoliko miliona KM - kazao je Safudin ^engi}, predsjednik Odbora. Prema njegovim rije~ima, certificiranje za EU standarde i norme u me|unarodnom saobra}aju trebalo bi biti jeftinije, a moralo bi se omogu}iti i nekoj drugoj instituciji da vr{i obuku, a da se u Komori pola`e ispit, kako bi se otklonilo monopolsko pona{anje. ^engi} je istaknuo da su se vi{e puta pismeno obra}ali, ali od Komore, ~iji su ~lanovi koji uredno pla}aju ~lanarinu, nisu dobili valjan odgovor. E. P .
Sa konferencije u Sarajevu: Dugotrajne tu`be ometaju rad
(Foto: S. Jordamovi})

Oni su preporu~ili da se i u BiH ja~e i efikasnije razvija ovaj metod, tim prije {to je tr`i{te dioni~kog kapitala i ovaj na~in ja~anja potencijala zemlje nakon privatizacije jo{ u za~etku, s

vi{e od hiljadu dioni~kih dru{tava i preko 1,5 miliona pojedina~nih vlasnika dioni~kog kapitala. Gdje bi se stiglo ako bi se po pravdu u svakom slu~aju konflikta i{lo na sud. E. P .

Austrijska kompanija ne odustaje

OMV pove}ao ponudu za preuzimanje MOL-a
Austrijski OMV, najve}a kompanija za naftu i gas u centralnoj Evropi, pove}ao je ju~er ponudu za preuzimanje MOL-a, isti~u}i da sada posjeduje ne{to vi{e od 20 posto akcija te ma|arske naftne kompanije i da }e apelirati na svoje akcionare da prihvate ponudu, javlja AP . OMV je spreman ponuditi 127,7 eura po dionici da bi preuzeo MOL, ~iji je upravni odbor s ma|arskom vladom do sada odbijao ponudu Austrijanaca kao „neprijateljsku“. Austrijanci }e ponudu uvjetovati time da preuzmu najmanje 50 posto dionica ma|arske kompanije i dobiju odobrenje nadle`nih institucija Evropske unije.

BIZNIS TELEKS

BIZNIS TELEKS
Ameri~ki „General motors“ (GM) potpisao je ugovor vrijedan vi{e od 800 miliona dolara o izvozu sportsko-terenskih vozila „bjuik enklejv“ u Kinu u naredne ~etiri godine, po~ev od 2008.

Russian Standard Bank, glavni doma}i zajmodavac, prestala je davati nov~ane pozajmice kao posljedicu te{ko}a s kojima je suo~ena zbog globalnog kreditnog kraha. Istovremeno, poja~ani su i uvjeti zadu`ivanja preko kreditnih kartica i potro{a~kih kredita.

Jonsko-jadranski plinovod

Mogu}e i priklju~enje BiH
Nadle`ni ministri Hrvatske, Crne Gore i Albanije potpisali su ju~er u Zagrebu Deklaraciju o Jonsko-jadranskom plinovodu, koji bi trebao ko{tati oko 230 miliona eura. Predvi|eno je da se on spoji na Transjadranski plinovod (TAP) kojim {vicarska kompanija EGL namjerava povezati Gr~ku i Albaniju i dalje, podmorjem, s Italijom. EGL je istovremeno iskazao i spremnost da se slobodni kapaciteti TAP-a, a to je oko pet milijardi kubika godi{nje, usmjere prema Albaniji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj. Jonsko-jadranski plinovod trebao bi biti zavr{en 2011. ili 2012. godine.
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Slovaèka R Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 703 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SKK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

„Lufthansa“ najavila je da }e pove}ati nadoknadu za prijevoz tereta po~ev od idu}eg mjeseca zbog poskupljenja goriva. Njema~ki avioprijevoznik za sada nema namjeru pove}avati cijene putni~kih karata.

Kursna lista Centralne banke BiH
1,955830 1,194039 1,380024 26,743896 0,070805 0,261657 0,778383 1,209961 0,565032 0,249929 0,057127 0,211643 1,183248 1,120908 2,785665 1,383057 0,055328 2,488930 1,955830 1,197032 1,383483 26,810923 0,070982 0,262313 0,780334 1,212993 0,566448 0,250555 0,057270 0,212173 1,186214 1,123717 2,792647 1,386523 0,055467 2,495168 1,955830 1,200025 1,386942 26,877950 0,071159 0,262969 0,782285 1,216025 0,567864 0,251181 0,057413 0,212703 1,189180 1,126526 2,799629 1,389989 0,055606 2,501406

Transjadranski plinovod: [ansa i za na{u zemlju

16

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

biznis

Vlada }e podsta}i otvaranje farmi i proizvodnju mlijeka
Sada nam nedostaje milion litara mlijeka mjese~no, ka`e Nedim ^au{evi}
Ovogodi{nji sajam najve}i do sada
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Kebo i Brankovi} u sarajevskoj mljekari

Dvadeset dana do po~etka 14. bh. sajma ZEPS 2007 potvr|eno je u~e{}e 547 kompanija iz 33 dr`ave, saznajemo u sjedi{tu Sajma. Oko 40 posto izlaga~a je iz BiH, a mnogobrojnim gostima predstavit }e se i 42 firme iz Slovenije, 39 iz Hrvatske, 37 iz Srbije, dok zna~ajan broj izlaga~a dolazi i iz Italije, ^e{ke i Turske.

Potvr|eno u~e{}e 547 kompanija iz 33 dr`ave

Dvadeset dana do po~etka ZEPS-a 2007

Prema podacima uprave ZEPS-a, po prvi put }e se na sajmi{tu pojaviti i kompanije iz ameri~ke dr`ave Nevade, te iz Australije, a u toku je finaliziranje potrebne dokumentacije da se na Sajmu pojavi 19 dr`avnih kompanija iz Iraka. O~ekuje se da do 16. oktobra, dana otvorenja Sajma, broj prijavljenih prema{i {est stotina. A. D`.

Berzanski barometar za 24. 9. 2007. godine

Sarajevska mljekara, koja je prije samo nekoliko godina bila na rubu propasti zbog problema s proizvodnjom i prodajom, nakon privatizacije je do`ivjela procvat, tako da sada ima problema pri osiguravanju dovoljnih koli~ina mlijeka za proizvodnju. Ovo je istaknuto prilikom ju~era{nje posjete potpredsjednika i premijera FBiH Mirsada Kebe i Ned`ada Brankovi}a, koji su obi{li i druge pogone Teloptica“. Direktor kompanije Nedim ^au{evi} podsjetio je da je u pogon i kupovinu najsavremenije tehnologije ulo`eno 25 miliona KM, {to je ovu mljekaru svrstalo u jednu od najmodernijih u Evropi. Do idu}eg ljeta u „Milcos“ }e biti ulo`eno jo{ 12 miliona KM. - Posebno smo fokusirani na

Sarajevo: ^elnici FBiH u pogonima „Milcosa“

(Foto: F. Fo~o)

Euro/Dolar 1,4130 0,31%

Nafta 79,48 $ po barelu

Zlato 735,50 $ po unci

1,82%

0,51 %

Brankovi} je naglasio da je me|u glavnim prioritetima FBiH i intenziviranje poljoprivrede, pove}anje izvoza i supstituiranje uvoza doma}im

[ansa za supstituciju uvoza

proizvodima. - Ovdje se nudi pravi odgovor kako da smanjimo uvoz i pobolj{amo vanjskotrgovinski deficit - kazao je Brankovi}.

proizvode koje }emo izvoziti, a za to }e nam biti potrebne sirovine. Sada nam nedostaje milion litara mlijeka mjese~no, a sljede}e godine to }e biti tri ili ~etiri miliona naglasio je ^au{evi}. Kebo o~ekuje da dr`ava podsticajima pove}a interes kod ljudi da ula`u u sto~arstvo. A. M.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

17

Ju~era{nje trgovanje 1.759.743 KM

„Vranica“ oborila rekord
U jednom momentu vrijednost dionica probila je i psiholo{ku barijeru, dosegnuv{i 201 KM U 2007. „Vranica“ u{la s kursom od 35 KM po dionici
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 1.759.743 KM. Na zvani~noj kotaciji iznosio je 86.836, me|u fondovima 175.711, a na slobodnom tr`i{tu 1.497.195 maraka. Najve}i promet na zvani~noj kotaciji obavljen je dionicama „Bosnalijeka“ (78.902 KM, uz rast od 1,121 posto), na kotaciji fondova „BIG Investa GR“ (44.001 KM, s rastom od 0,59 posto), a na slobodnom trzi{tu „Vranice“ (551.074 KM, uz skok

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 0,22% 0,29% 7.419,25 4.335,00 Brokeri: Razvoj tr`i{ta vrijednosnih papira

Ju~era{nja vrijednost dionica „Vranice“

od 4,34 posto). Dionice gra|evinske firme ju~era{nji dan okon~ale su kursom od 199,50 KM, ~ime su sru{ile rekord iz kraja juna, kada su ko{tale 199 maraka. Me|utim, ju~er su u jednom momentu probile i psiholo{ku barijeru, dosegnuv{i 201 KM. Podsje}amo da je u 2007. „Vranica“ u{la s kursom od 35 KM po dionici. Najve}i rast vrijednosti imale su dionice „Svjetlost-sarsa“ iz Sarajeva od 25 posto, a pad lukava~ki KHK od 12,28 posto. Vrijednost BIFX-a pala je za 0,22 posto, na 7.419,25 poena, a indeks SASX-10 je porastao za 0,29 posto i iznosi 4.335,00 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Tr`i{te kapitala u RS

Brokeri i bankari osnovali udru`enje
Jedanaeset brokersko-dilerskih ku}a i banaka u RS osnovalo je Profesionalno udru`enje ovla{tenih u~esnika na tr`i{tu kapitala. Cilj Udru`enja je da s nadle`nim organima i institucijama tr`i{ta kapitala u BiH i inozemstvu doprinesu unapre|enju poslovanja berzanskih posrednika i razvoju tr`i{ta vrijednosnih papira. Udru`enje }e voditi ra~una da njegovi ~lanovi po{tuju zakonske propise i zahtjeve kontrolnih organa. Zbog toga je osnovalo i Sud ~asti. Osniva~i Udru`enja isti~u da su ~lanovi te asocijacije bolje upoznati s problemima investitora nego druge institucije, po{to imaju direktne kontakte s njima, tako da bi mogli dati zna~ajan doprinos razvoju tr`i{ta kapitala, navodi se u saop}enju Udru`enja.

Kursna lista SASE na dan 25. 9. 2007.
Dioni~ko društvo
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO (K3) IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF EUROFOND-1 DD TUZLA IF FORTUNA FOND DD BIHA] IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF MI GROUP DD SARAJEVO IF NAPRIJED DD SARAJEVO IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO (K2) IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO ABS BANKA D.D. SARAJEVO BH TELECOM D.D. ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENKER DD TEŠANJ ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO FEROELEKTRO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA INGRAM DD SREBRENIK JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH JP KOMOS D.D. MOSTAR KHK D.D. LUKAVAC KRAJINAPUTEVI D.D. BIHA] KTK VISOKO DD VISOKO MARKET-KOMERC D.D. ZENICA MEDIAPAN DD BUSOVA^A METALNO DD ZENICA MAPEX DD MAGLAJ NATRON DD MAGLAJ OGREVTRANS D.D. SARAJEVO PIVARA TUZLA DD TUZLA RMU BANOVI]I DD BANOVI]I RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST RMK PROMET D.D. ZENICA RUDNIK @ELJEZNE RUDE D.D. VAREŠ RAZVITAK DD GRADA^AC SVJETLOST-SARS D.D. SARAJEVO ŠIP BORAC DD TRAVNIK ŠUME TK DD KLADANJ SOLANA DD TUZLA ATP SPEDICIJA D.D. BUGOJNO ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO SOKO RKT D.D. MOSTAR TVORNICA CEMENTA KAKANJ TUZLA-REMONT DD TUZLA UNIONINV. IZGR. OBJEKATA DD SARAJEVO UNIS KOVINA DD VISOKO UNIVERZALPROMET D.D. TUZLA VITEX TI DD VISOKO VRANICA D.D. SARAJEVO VISPAK DD VISOKO GP @GP DD SARAJEVO ZRAK DD SARAJEVO

Promet 1.525.035 KM

Zvani~ni kurs (KM)
59,73 19,17 68,00 21,44 16,51 24,83 6,97 16,15 25,07 15,31 15,48 14,49 34,71 578,77 59,41 31,73 27,00 86,40 7,36 391,85 12,91 24,01 331,54 37,00 211,33 147,00 4,12 10,00 15,00 3,09 4,61 0,30 14,00 6,58 8,58 16,50 25,70 160,00 135,01 9,40 3,70 8,96 50,00 0,43 51,51 66,00 0,32 21,50 30,00 60,50 6,02 330,00 14,98 99,99 3,50 199,50 19,87 40,22 5,00

Promjena kursa (%)
1,12 -4,15 0,62 0,59 0,00 -0,78 -0,46 -5,02 -4,79 1,78 0,82 -0,34 2,04 -0,36 1,35 -0,58 3,81 -1,82 -7,44 0,25 1,99 0,00 -0,17 2,78 0,63 -0,57 14,44 -12,28 0,00 -0,27 -5,73 0,00 -3,45 0,20 -0,86 2,23 -0,04 -0,03 -5,59 -1,05 0,00 -9,95 25,00 -8,51 3,02 0,00 6,67 0,00 0,00 0,83 0,33 11,45 9,74 -0,01 0,00 4,34 9,77 0,56 -0,20

Cijena otv. (KM)
59,00 19,17 68,00 21,00 16,51 24,02 6,70 15,30 25,00 15,00 15,38 14,51 34,02 575,03 59,48 31,95 27,00 87,50 7,50 390,01 13,00 24,01 332,00 37,00 214,00 146,00 4,12 10,00 15,00 3,10 4,61 0,30 14,00 6,55 8,55 16,50 25,70 160,00 135,01 9,40 3,70 8,96 50,00 0,43 51,51 66,00 0,32 22,00 30,00 60,50 6,02 330,00 14,97 99,99 3,50 191,20 19,00 41,75 5,00

Cijena zatv. (KM)
59,99 19,17 68,00 21,50 16,51 25,15 7,00 16,50 24,63 15,50 15,51 14,20 34,50 583,00 59,00 32,49 27,00 87,50 7,50 397,00 12,80 24,01 331,00 37,00 210,00 147,00 4,12 10,00 15,00 3,09 4,61 0,30 14,00 6,60 8,40 16,50 25,70 160,00 135,01 9,40 3,70 8,96 50,00 0,43 51,51 66,00 0,32 21,50 30,00 60,50 6,02 330,00 14,99 99,99 3,50 197,00 20,00 40,00 5,00

Koli~ina

Vrijednost Broj (KM) transakcija
78.902,98 6.709,50 1.224,00 44.001,76 10.434,32 16.635,46 5.079,33 984,90 5.206,34 36.189,09 4.766,42 11.085,48 41.328,19 2.893,86 105.917,60 15.857,86 10.962,00 21.946,30 9.198,02 150.604,14 26.185,97 20.167,95 39.784,90 3.811,00 29.588,00 7.340,00 1.627,40 1.000,00 6.090,00 3.944,95 17.416,58 150,00 840,00 3.120,85 4.690,67 808,50 2.647,10 17.920,00 18.901,40 103,40 1.135,90 7.804,16 16.600,00 971,80 2.730,03 5.874,00 320,00 6.029,20 900,00 4.295,50 3.852,80 40.590,00 196.285,23 1.999,80 994,00 551.074,30 119.206,32 3.459,25 9.555,00 18 1 1 16 4 12 11 2 4 19 4 13 12 5 28 9 1 7 4 13 4 5 7 2 9 2 2 1 2 4 5 1 1 3 6 3 1 2 1 1 1 1 4 1 4 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 43 10 2 3

Indeksi i dalje u plusu
Redovan promet na Banjalu~koj berzi ju~er je iznosio 1.525.035 KM, a najve}i je obavljen akcijama Rafinerije nafte (141.184 KM, uz rast od 0,44 posto u odnosu na dan ranije). Ve}a trgovanja obavljena su i akcijama „Zepter fonda“ (138.862), „Prijedor~anke“ (133.647), NLB Razvojne banke (123.800) i „Kristal invest fonda“ (109.086 KM). Najve}i rast imale su akcije tesli}ke „Tene“ od 31,20 posto, a

ZVANI^NA KOTACIJA
1.321 350 18 2.053 632 669 729 61 208 2.364 308 765 1.191 5 1.783 500 406 254 1.250 384 2.028 840 120 103 140 50 395 100 406 1.276 3.778 500 60 476 547 49 103 112 140 11 307 871 332 2.260 53 89 1.000 277 30 71 640 123 13.103 20 284 2.763 6.000 86 1.911

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,59% 0,50% 3.177,21 8.577,72

KOTACIJA FONDOVA

pad „Prijedorputeva“ od 20 posto. Vrijednost BIRS-a pove}ana je za 0,59 posto, na 3.177,21 poena, a vrijednost FIRS-a za 0,50 posto i iznosi 8.577,72 poena, saop}eno je iz Banjalu~ke berze.

SLOBODNO TR@I[TE

Dobitnik dana

Gubitnik dana

„Tena“, Tesli} (+31,20%)

„Prijedorputevi“ (-20%)

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 25. 9. 2007.
Naziv emitenta
Prosje~na Promjena cijena u% BERZANSKA KOTACIJA
BANJALUÈKA PIVARA AD BANJA LUKA ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD M.GRAD METAL AD GRADIŠKA TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA NLB RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA ZEPTER FOND AD BANJA LUKA BIRA^ AD ZVORNIK ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE HIDROELEK. NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE PRIJEDORÈANKA AD PRIJEDOR RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD TENA AD TESLI] UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA 1,15 2,99 2,99 1,55 2,58 5895,24 22,43 54,59 0,384 24,16 23,23 23,55 0,354 4,04 2,19 0,812 1,1 0,328 1,7 4,55 -0,26 3,35 0,05 0,91 3,43 0,89 2,32 0,87 0,58 1,47 0,33 2,37 1,3 2,23 1,5 0,44 31,2 -0,58 1,15 3 3 1,56 2,61 5900 22,75 56,5 0,399 24,4 23,5 23,99 0,365 4,1 2,21 0,812 1,13 0,328 1,7 1,1 2,95 2,9 1,53 2,55 5890 21,53 54 0,38 24,02 22,5 23,16 0,34 3,9 2,15 0,812 1,1 0,328 1,7 22.394,10 41.869,19 74.356,00 35.389,45 76.088,95 123.800,00 77.031,02 55.354,46 31.501,91 109.086,40 38.685,46 138.862,03 43.567,52 24.855,50 58.824,25 133.647,89 141.184,35 56.088,00 34.000,00

Maks. cijena

Min. cijena

Ukupan promet (KM)

KOTACIJA FONDOVA

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE

18

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

Prva dnevna novina u BiH koja se kompletna {tampa u koloru

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Gora`de, ogla{ava

za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gora`de -Stru~ni savjetnik za izradu i odr`avanje DGP-a i GIS-a, 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova:Vr{i izradu nacrta programa za izradu digitalnog geodetskog plana (DGP-a) i geodetskog informacionog sistema (GIS-a); predla`e realizacije programa izrade DGP-a i GIS-a, predla`e tehni~ka rje{enja i odabir hardverske opreme i softverske podr{ke za implementaciju istih; po ovla{tenju rukovodioca slu`be, koordinira aktivnosti sa nosiocem izrade DGP-a i GIS-a vezane za realizaciju ovih programa; u skladu sa tehni~kim mogu}nostima slu`be, vr{i izradu rastera (skeniranje planova) i njihovu osnovnu obradu (geokodiranje i geolociranje planova); vr{i izradu DGP-a i vektorizaciju detalja sa geodetskog plana nakon izrade rastera; vr{i formiranje baze podataka o zemlji{nim parcelama u softverskoj aplikaciji za odr`avanje DGP-a i otlanja gre{ke na planu u kartiranju detalja, u povr{inama parcela, u sadr`aju plana i drugim detaljima sa plana; vr{i provo|enje promjena na DGP-u koje se odnose na cijepanje zemlji{nih parcela, uplanjenje objekata i vr{i unos drugih podataka i izmjena na DGP-u, koje se odnose na zemlji{ne parcele i topografski sadr`aj plana; obavlja administratorske poslove u softverskoj aplikaciji za izradu i odr`avanje DGP-a i stara se o pravilnom funkcionisanju aplikativnog softera i baza podataka DGP-a; nakon izrade DGP-a vr{i poslove izrade i odr`avanja GIS-a i izdavanje podataka i pru`anja usluga na osnovu evidencije DGP-a i GIS-a; izvje{taj o svom radu podnosi pomo}niku op}inskog na~elnika; obavlja po potrebi sve druge slo`enije geodetske poslove iz nadle`nosti slu`be koje mu se daju u zadatak. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u poslednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: - VSS - zavr{en geodetski fakultet,VII stepen, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma, 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, 4. dokaz o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom za „ Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gora`de“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Po ovla{tenju direktora SEKRETAR Zinka Salihagi}

JAVNI KONKURS

Uskoro na kioscima {irom BiH

kult/art

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

19

ILH o smrti profesora Nikole Kova~a

Humanista po mjeri ~ovjeka i ~ovje~anstva
Nikola Kova~ bio je ~ovjek koji je u srcu nosio Bosnu, za koju je znao re}i: „Tamo gdje sam ja, tamo je i Bosna“, isti~e Internacionalna liga humanista (ILH) povodom smrti ~lana Predsjedni{tva ILH, univerzitetskog profesora, knji`evnika, prevodioca, kriti~ara, esejiste, humaniste po mjeri ~ovjeka i ~ovje~anstva. Za svoj neprocjenjivi doprinos misiji mira Internacionalne lige humanista u regionu, posebno u BiH, progla{en je humanistom desetlje}a i dobitnik je Zlatne i Povelje mira „Linus Pauling“ sa Plaketom i Zlatnom zna~kom, biran je za ~lana Predsjedni{tva ILH, ~lana Vije}a za implementaciju mira u BiH i nosilac je niza drugih funkcija u Pokretu za mir.

Karanovi} i Bravo odu{evili publiku

Najava predstave uo~i izvedbe u be~kom „Akzentu“

Ansambl Kamernog teatra vratio se sa uspje{nih gostovanja

Izvezli vrhunski kulturni proizvod, a uvezli novac
Direktor Zlatko Top~i} prezadovoljan ishodom nastupa „Helverove no}i“ u Ljubljani i Be~u
Ansambl Kamernog teatra 55 i predstave „Helverova no}“ vratio se sa uspje{nih gostovanja u Ljubljani i Be~u. Kako smo ve} pisali, predstava Dine Mustafi}a izvedena je na festivalu „Ex Ponto“ u Ljubljani, a potom u presti`nom be~kom teatru „Akzent“. Kako isti~e direktor Kamernog teatra 55 Zlatko Top~i}, mogu se pohvaliti ~injenicom da je gostovanje u Be~u bilo veoma isplativo, {to je rijetkost za gostovanja na{ih pozori{ta. Dakle, ansambl se u Sarajevo vratio, osim sa predivnim iskustvom i odli~nim kritikama, i sa komercijalnim plusom. - Bila je to kratka, ali zaista izvanredno uspje{na turneja Kamernog teatra 55. Dvorane su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a publika je pravim ovacijama nagradila protagoniste Mirjanu Karanovi} i Ermina Bravu. Izvezli smo vrhunski proizvod na{e kulture, a uvezli novac. To je Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Evropa! - ushi}en je Top~i}. Pred rukovodstvom i gluma~kim ansamblom Kamernog teatra nova su gostovanja u regiji, ali i na drugim destinacijama, o ~emu }e Top~i} mo}i govoriti kad turneje budu ugovorene. A. G.

Kova~: Bosnu nosio u srcu

- Smr}u akademika Nikole Kova~a, Pokret humanista izgubio je ~lana koga ne}e nikada nadoknaditi niti zaboraviti, a BiH domoljuba koji ju je u srcu sa sobom odnio - ka`e se u saop}enju ILH.

Mirsad Purivatra u San Sebastijanu

Susreti sa ~elnim ljudima Festivala
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra gost je 55. San Sebastian Film Festivala, gdje }e se susresti s njegovim ~elnim ljudima i razgovarati o oblicima saradnje ova dva festivala u budu}nosti. U cilju daljnjeg ja~anja industrijske sekcije SFF-a, tokom boravka na {panskom festivalu, Mirsad Purivatra }e imati i niz sastanaka s predstavnicima filmske industrije, koji su ve} posjetili ili namjeravaju posjetiti Sarajevo. San Sebastian Film Festival, koji poseban akcent stavlja na {panski i latinoameri~ki film, ove godine bit }e odr`an od 20. do 29. septembra. A. G.

Top~i} u Be~u: To je Evropa

Na snimanju filma „Snijeg“ Aide Begi}-Zub~evi}

Kompletna gluma~ka ekipa u gora`danskim igovima
Uskoro pravimo ki{u i snijeg, ka`e Elma Tataragi}
Ekipa debitantskog igranog filma „Snijeg“ Aide Begi}-Zub~evi} ve} tre}u sedmicu boravi u gora`danskom selu @igovi i svi su, kako ka`e koscenaristica i producentica filma Elma Tataragi}, veoma zadovoljni atmosferom na setu. - Za sada sve ide prema planu. Doputovali su i glumci Jasmin Geljo iz Toronta i Dejan Spasi} iz Slovenije, i sada je u @igovima kompletna gluma~ka postava. Krajem ove sedmice o~ekuju nas te`e scene u smislu pirotehnike. Dolaze nam nje-

Purivatra: O budu}oj saradnji

„Dijete na{eg vremena“ premijerno u Tuzli

Zahtjevne uloge za djecu

Muzi~ka bajka Branka imi}a
Predstava „Dijete na{eg vremena“, prema tekstu Edena fon Horvata (Odon Von Horvath), a u re`iji Branka [imi}a, ovog }e petka biti premijerno izvedena u Narodnom pozori{tu Tuzla. Projekt je pokrenut u Hamburgu, a ra|en je u koprodukciji {est teatarskih institucija Njema~ke, BiH i Srbije. - Predstava je `anrovska inovacija s novom formom, a radi se o jednoj pank i rokenrol bajci koju }emo publici u~initi {to zanimljivijom. Predstava ne bi bila mogu}a bez muzike, a koju je uradio Damir Avdi} - ka`e za na{ list Branko [imi}, kojem je ovo, nakon „Prosja~ke opere“, druga re`ija u Tuzli.

[imi}: Druga re`ija u Tuzli

Bery i Begi}-Zub~evi} s mladim glumcima na setu

U predstavi igraju Predrag Kalaba, Vernesa Kelner-Berbo (Kellner) i Damir Avdi}. A. Mu.

Pripreme za scene Zane Marjanovi}

ma~ki pirotehni~ari, budu}i da imamo koproducente iz Njema~ke. Mislim da }e tada snimanje biti posebno zanimljivo, jer }emo praviti ki{u i snijeg ka`e Tataragi}. Na filmu se, pored Emira Had`ihafizbegovi}a, Zane Marjanovi}, Jasne Ornele Bery, Vesne Ma{i} ... pojavljuju i djeca Nejla Ke{ki}, Emina Mahmutagi}, Mirna @dralovi} i Benjamin \ip. - Sve uloge su poprili~no zahtjevne, pa tako i one koje tu-

ma~e djeca. Stoga smo mnogo radili na kastingu za djecu, obi{li mnogo {kola i na kraju se odlu~ili za ovo ~etvero i nismo se pokajali. Izrazito je te{ka uloga dje~aka koju igra Benjamin \ip, jer njegov lik u filmu prakti~ki ne govori i njegova izra`ajna sredstva svedena su samo na neverbalnu komunikaciju - obja{njava Tataragi}, najaviv{i da }e posljednji kadrovi filma biti snimljeni do 14. oktobra. L. HANJALI]

Nominacija za Oskara

„Armin“ hrvatski kandidat
Film „Armin“ Ognjena Svili~i}a hrvatski je kandidat za nominaciju za Oskara, javlja Hrvatsko dru{tvo filmskih djelatnika (HDFD). Svili~i}ev film s bosanskom pri~om, u kojem glavne uloge tuma~e upravo bh. glumac Emir Had`ihafizbegovi} i dje~ak Armin Omerovi}, izabran je ju~er tajnim glasanjem ~lanova Komisije HDFD. Zanimljivo je da Had`ihafizbegovi}, pored uloge u „Arminu“, tuma~i i zapa`eniju ulogu u filmu koji je bh. kandidat za nominaciju za Oskara, „Te{ko je biti fin“ Sr|ana Vuleti}a. A. G.

20

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

globus

„Berliner Zeitung“ objavio rezultate istra`ivanja histori~ara

Gra|ani DDR-a {pijunirali za Zapadnu Njema~ku
^avez: To je potpuna degeneracija

Predsjednik Venecuele u obra}anju naciji

Savezna obavje{tajna slu`ba izme|u 1949. i 1989. anga`irala gra|ane DDR-a Promatrali sovjetsku vojsku Vi{e hiljada saradnika
Obavje{tajna slu`ba Savezne Republike Njema~ke anga`irala je tokom vi{e desetlje}a oko 10.000 gra|ana Isto~ne Njema~ke koji su joj dostavljali informacije iz DDR-a, pokazuju rezultati istra`ivanja koje je objavio list „Berliner Zeitung“. Prema rezultatima istra`ivanja koje su proveli histori~ari Matijas Ul (Matthias Uhl) i Armin Vagner (Wagner), a koje }e u cijelosti biti objavljeno krajem sedmice, njema~ka Savezna obavje{tajna slu`ba (BND) izme|u 1949. i 1989. anga`irala je gra|ane DDR-a koji su joj omogu}ili da dozna za planove gradnje Berlinskog zida, te druge informacije, prvenstveno o sovjetskoj vojsci. Rezultati istra`ivanja zasnivaju se u najve}oj mjeri na kartoteci o DDR-u koja je od 2002. dostupna u njema~kom Saveznom arhivu u Koblencu. U kartoteci se mogu prona}i

avez protiv silikona u grudima
Predsjednik Venecuele Hugo ^avez (Chavez) kritizirao je svoje zemljake koji sve ~e{}e dozvoljavaju svojim k}erkama da ugrade silikone u grudi, i to nerijetko za 15. ro|endan. - Neki ljudi misle „moja k}erka puni 15 godina, hajde da joj pove}amo grudi“. To je stra{no. To je potpuna degeneracija - kazao je ^avez tokom redovnog pojavljivanja na televiziji koje je ovog puta trajalo rekordnih osam sati. Venecuela ~esto osvaja prva mjesta na svjetskim takmi~enjima ljepote, te sve vi{e tro{i na proizvode koji bi se u drugim zemljama smatrali luksuzom. Me|utim, revolucionarni predsjednik odlu~an je zaustaviti taj trend i stvoriti „novog ~ovjeka“ koji }e ovu latinoameri~ku dr`avu pretvoriti u socijalisti~ko dru{tvo, naveo je Reuters. ^avez tvrdi da je poklanjanje ugradnje silikona fenomen koji name}e Zapad.

Odani planovi gradnje Berlinskog zida

Spec
MINEAPOLIS - Nekoliko siroma{nih stanovnika Mineapolisa dobilo je ovih dana na poklon cipele od pape Benedikta XVI. Rektor katedrale Sent Pol rekao je da su dvije velike kutije iz Rima stigle organizaciji „[ering“, koja se brine o besku}nicima u tom ameri~kom gradu. Kutije su poslate po nalogu Pape nakon {to je grupa sve}enika iz Vatikana posjetila tu humanitarnu organizaciju.

podaci da je ve} 1955. vi{e od 4.000 gra|ana DDR-a radilo za BND. Oni su uglavnom promatrali sovjetske kasarne, informirali o njihovom polo`aju i kretanjima jedinica. - Do podizanja Berlinskog zida BND je na relativno lagan

Ciljano lansiranje pogre{nih informacija
- Jezgru saradni~ke mre`e obavje{tajne slu`be ~inilo je samo nekoliko stotina saradnika. Saradnja ve}ine ostalih bila je kratkog vijeka i trajala je ne du`e od pola godine - izjavio je Ul za „Berliner Zeitung“. Nakon 1961. saradnja je postala te`a i opasnija. Isto~nonjema~ka tajna slu`ba razvijala je vlastitu mre`u saradnika, ciljano lansirala pogre{ne informacije, te hvatala i ka`njavala zapadne agente.

na~in mogao vrbovati saradnike u Isto~noj Njema~koj - izjavio je Ul. Za vrbovanje saradnika na istoku, obavje{tajna slu`ba Savezne Republike Njema~ke iskoristila je podatke iz vremena Vermahta kao porodi~ne i prijateljske veze. Broj saradnika popeo se do pada Berlinskog zida na oko 10.000 saradnika u DDR-u, koji su uz hiljade posjetilaca iz Zapadne Njema~ke skupljali informacije o DDR-u. Za informacije, koje su u najve}em broju slu~ajeva imale samo „op}eniti karakter“, saradnici su dobivali honorar u visini od 50 do nekoliko hiljada zapadnonjema~kih maraka.

Tri mjeseca prije parlamentarnih izbora

Nakon {to je Kadirova nazvao banditom

Izraelska banka

Skup{tina ^e~enije tu`i Kasparova
Skup{tina ^e~enije tu`it }e lidera ruske opozicije Garija Kasparova za nano{enje uvrede i klevetu ~e~enskog predsjednika Ramzana Kadirova, izjavio je ju~er predsjednik ~e~enske skup{tine Dukvah Abdurahmanov. Odluka o tome donesena je na vanrednoj sjednici skup{tine, nakon {to je u nedjelju Kasparov na skupu opozicione „Druga~ije Rusije“, nazvao Kadirova „banditom“. - Deputati su revoltirani ispadom Kasparova, koji je sebi dozvolio da javno uvrijedi predsjednika ^e~enske Republike Ramzana Kadirova, a takve ri-

Prekinuto poslovanje s pojasom Gaze
Najve}a izraelska banka „Hapoalim“ saop}ila je ju~er da prekida poslovne veze s palestinskim bankama u pojasu Gaze, nakon {to je izraelski bezbjednosni kabinet proglasio to podru~je neprijateljskim entitetom. Jedan palestinski bankarski zvani~nik izjavio je Reutersu da bi takav potez izraelske banke mogao primorati banke u pojasu Gaze da zatvore svoja vrata, pogotovo ako se na „Hapoalim“ ugledaju i druge izraelske institucije. Portparol „Hapoalima“ rekla je da }e pro}i nekoliko sedmica dok banka potpuno prekine usluge finansijskim institucijama u pojasu Gaze.

Putin: Predsjednik Rusije priprema se za izbore

Omladina odana Kremlju zastra{uje politi~ke protivnike
Prokremaljsko nacionalisti~ko udru`enje mladih „Na{i“, tri mjeseca prije parlamentarnih izbora u Rusiji organiziralo je prvih dvjestotinjak svojih dobrovoljaca koji }e u saradnji s policijom „patrolirati Moskvom i pomagati u kontroliranju situacije“. Vodstvo „Na{ih“ o~ekuje da }e samo na ulicama glavnog grada do decembra de`urati oko pet hiljada njenih ~lanova, koji za sebe tvrde kako `ele sprije~iti politi~ku nestabilnost u predizbornom vremenu. Nose}i crvene znakove na rukavima, „Na{i“ se pozivaju na sovjetsku tradiciju tzv. dru`inika volonterskih odreda koji su u komunisti~kom re`imu pomagali policiji u odr`avanju reda i mira. Njihovi, pak, kriti~ari, osim {to upozoravaju na sli~nost „Na{ih“ s paradr`avnim jedinicama u evropskim fa{isti~kim re`imima prve polovine 20. stolje}a, isti~u da je dosada{nja aktivnost te grupe puna optu`bi za nasilje i zastra{ivanje politi~kih protivnika. U Rusiji, ina~e, djeluje vi{e nacionalisti~kih omladinskih organizacija koje izra`avaju odanost Kremlju.

Kasparov: Javno govorio

je~i {ahiste izazvale su jednozna~nu reakciju i me|u cijelim stanovni{tvom ^e~enije - rekao je Abdurahmanov.

Predsjednik SAD o kandidatu demokrata za izbore 2008.

Hilari }e pobijediti Obamu
Predsjednik SAD D`ord` Bu{ (George W. Bush) ocijenio je da }e senatorica Hilari Klinton (Hillary Clinton) dobiti kandidaturu Demokratske stranke za izbore za predsjednika SAD, ali da }e u utrci za {efa dr`ave 2008. godine pobijediti kandidat njegove Republikanske stranke. - Mislim da je na{ kandidat mo`e pobijediti, ali }e to ipak biti te{ka utrka - rekao je Bu{ u intervjuu objavljenom u knjizi „The Evangelical President“ Bila Samona (Bill Sammon), novinara lista „Egsemeiner“. List je objavio prikaz knjige Samona i detalje intervjua s ameri~kim predsjednikom od 26. juna. On je tada ocijenio da }e biv{a prva dama SAD pobijediti na izborima za kandidata demokrata Baraka Obamu (Barack Obama) i D`ona Edvardsa (John Edwards), jer je op}e poznata u zemlji.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

21

Ahmedined`ad u Njujorku kritizirao svoje oponente

Izraelski re`im utemeljen je na okupaciji i rasizmu
Izrael neprestano napada svoje susjede Karte za predavanje na Univerzitetu „Columbia“ prodate u rekordnom roku Zamjerka za holokaust
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad, na po~etku svoje posjete Njujorku, optu`io je Izrael za okupaciju i rasizam, te kritizirao politiku Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. - Ne priznajemo (izraelski) re`im jer je utemeljen na okupaciji i rasizmu. On neprestano napada svoje susjede. On ubija ljude. On ih tjera iz njihovih domova - rekao je Ahmedined`ad na konferenciji za novinare. Tako|er je osudio politiku SAD. - Protivimo se na~inu na koji ameri~ka vlada poku{ava upravljati svijetom. Mislimo da je ta metoda pogre{na. Ona vodi do rata, diskriminacije i krvoproli}a - kazao je iranski predsjednik. Ahmedined`adovu posjetu Univezitetu „Columbia“ pratile su stotine studenata. Karte za njegovo predavanje prodate su u rekordnom roku, javlja BBC. Prije predavanja Ahmedined`ad se sukobio sa predsjednikom univerziteta Lijem Bolind`erom (Lee Bollinger), a u vezi s holokaustom. Bolind`er je najprije iranskog
Miliband ju~er u Burmnautu
(AP)

Dejvid Miliband na strana~koj konferenciji

Zapad treba razumjeti muslimane koji su u strahu od SAD
Pobje|ujemo u ratovima, ali je te`e pobijediti u miru, poru~uje {ef diplomatije Britanije
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dejvid Miliband (David) pozvao je ju~er Zapad da razumije muslimane koji su u strahu od SAD, nagla{avaju}i va`nost po{tovanja ljudskih prava u odnosu na vojnu silu. - Pobje|ujemo u ratovima, ali je te`e pobijediti u miru - rekao je Miliband delegatima na konferenciji njegove vladaju}e Laburisti~ke partije u Burmnautu, na jugu Engleske, kojima je objasnio da je sreo inteligentne mlade muslimane u Pakistanu koji vjeruju da Zapad „ne tra`i da ih osiroma{i, ve} da njima dominira“, javlja Reuters. U osvrtu na britansku vanjsku politiku, Miliband je rekao da Britanci trebaju raditi sa susjedima Iraka na pomirenju

Opravdavanje nasilja
- El-Kaida eksploatira patnje Palestinaca kako bi opravdala svoje nasilje - upozorio je Miliband, koji smatra da su SAD i Evropa manje popularni u svijetu nego {to su to bili prije jedne decenije i to upravo zbog sukoba u Iraku i Afganistanu. ira~kih zajednica i zatra`io „brz napredak“ u postizanju rje{enja za izraelsko-palestinski sukob. Miliband je energi~no odbacio poziv francuskog ministra vanjskih poslova da se svijet mora „pripremiti za rat“, povodom napora da se Teheran osujeti u pogledu nuklearnog programa.

Ahmedined`ad sa Ki-monom u sjedi{tu UN-a

(AFP)

lidera nazvao „okrutnim diktatorom“, koji negira holokaust. Na to je Ahmedined`ad kazao da su ove opaske uvredljive, te da smatra da o holokaustu treba provesti dodatna istra`ivanja. Tokom predavanja iranski gost je branio nuklearne ambi-

cije Teherana, te istakao kako ima svako pravo provoditi svoj mirnodopski program. Ahmedined`ad se na marginama zasjedanja Generalne skup{tine UN-a sastao i sa generalnim sekretarom svjetske agencije Ban Ki-monom (Ki-Moon).

Ahern priznao da je uzeo 8.000 funti

Njujor{ki miting

Zahtjev za smjenu premijera zbog optu`bi za korupciju
Irska opoziciona Laburisti~ka partija pozvala je premijera Bertija Aherna (Bertie) da podnese ostavku zato {to sudu protiv korupcije nije pru`io „validno obja{njenje“ za novac koji je primao u vrijeme dok je bio ministar finansija. - Kad se svi elementi skupe, u njegovu pri~u se ne mo`e povjerovati - rekao je za nacionalnu televiziju RTE lider tre}e po veli~ini irske partije Imon Gilmor. On je naglasio da za Aherna ima „samo jedno rje{enje“, a to je da „podnese ostavku na polo`aj premijera“, javila je agencija Reuters. Ahern je u ponedjeljak u sudu odgovarao na pitanja vezana za korupciju koja se odnosi na vi{e hiljada funti koje je primio u vrijeme kada je 1990. godine bi ministar finansija.

Kritizirana {efica izraelske diplomatije
Zvani~nici izraelskog ministarstva vanjskih poslova kritizirali su {eficu diplomatije Cipi Livni (Tzipi), zbog u~e{}a u protestnom mitingu protiv predsjednika Irana Mahmuda Ahmedined`ada, koji je u ponedjeljak u Njujorku organizirala koalicija jevrejskih organizacija. Neimenovani zvani~nici su naveli da je politika Izraela, jo{ od vremena biv{eg premijera Arijela [arona (Sharon), da prepusti ostatku svijeta vodstvo u protivljenju iranskom nuklearnom programu, jer se, u suprotnom, to svodi na izraelsko-iranski nesporazum. - U~e{}em na mitingu Livni je i{la naruku onima koji samo ~ekaju da Izrael i jevrejski lobi prika`u kao snagu koja gura SAD u vojnu akciju protiv Irana - navodi izraelska {tampa.

Spec
BERLIN - Borci za iskorjenjivanje siroma{tva u svijetu zatra`ili su ju~er od bogatih zemalja da u idu}e tri godine doniraju oko osam milijardi dolara za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije od kojih svake godine umre oko {est miliona ljudi {irom svijeta.

Susret sa Abasom u hotelu „Waldorf-Astoria“

Ahern: Protivljenje opozicije

Ahern je na sudu priznao da je primio kovertu sa 8.000 funti u apoenima od po 50 funti od jednog biznismena u Man~esteru 1994. godine.

Saradnja hrvatske i njema~ke policije
U Splitu je zaplijenjeno 2.650 kilograma kokaina vrhunske ~isto}e, vrijednog 270.000 eura, a dvije osobe su uhap{ene, saop}io je ju~er na konferenciji za novinare na~elnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave Ivan Mer~ep. Kokain je preko dr`avne granice iz Njema~ke prenosio 48godi{nji venecuelski dr`avlja-

U Splitu zaplijenjeno vi{e od 2,5 tona kokaina Bu{ova podr{ka palestinskoj dr`avi
Predsjednici razgovaraju u prisustvu dr`avne tajnice

(AFP)

nin. Mer~ep je kazao je kako je ta akcija uspje{no zavr{ena zahvaljuju}i saradnji s njema~kom carinom koja je uo~ila da Venecuelanac u kov~egu nosi drogu, ali kad je vidjela da nastavlja put u Hrvatsku, propustila ga je i putem Interpola obavijestila hrvatsku policiju. - Kada je u ponedjeljak na-

ve~er s kov~egom do{ao u Split, odsjeo je u privatnom pansionu, a policija ga je pratila i ~ekala da vidi ko }e do}i po drogu. Ju~er ujutro se pojavio 40-godi{nji Spli}anin i policija je obojicu zatekla s tri najlonska paketa kokaina - kazao je Mer~ep, prenose agencije. Droga je bila namijenjena splitskom tr`i{tu.

Ameri~ki predsjednik D`ord` Bu{ (George W. Bush) potvrdio je na sastanku s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom (Mahmoud Abbas) u hotelu „Waldorf-Astoria“ u Njujorku, podr{ku stvaranju palestinske dr`ave. Bu{ je izrazio uvjerenja da je vizija o dvije

dr`ave koje }e jedna uz drugu `ivjeti u miru dosti`na, dodaju}i da }e SAD naporno raditi da ta vizija bude ostvarena. [ef Bijele ku}e je na zajedni~koj konferenciji za novinare, poslije jednosatnog razgovora, pohvalio Abasa, suo~enog s te{ko}ama.

Ukratko

22

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

globus

Ameri~ka dr`avna tajnica Kondoliza Rajs ponovila

Stabilan Balkan samo s nezavisnim Kosovom
Kosovo }e biti nezavisno i to je jedino rje{enje koje je potencijalno stabiliziraju}e za Balkan, a ne destabiliziraju}e, ka`e Rajs Evropa mora ~initi prave stvari
Samo nezavisno Kosovo mo`e donijeti stabilnost Balkanu, a Evropa bi se trebala pridru`iti administraciji u Va{ingtonu u podr{ci davanja dr`avnosti toj pokrajini. Ovo je u Njujorku, u intervjuu za agenciju Reuters, ocijenila ameri~ka dr`avna tajnica Kondoliza Rajs (Condoleezza Rice).
Vojnik pored vre}a s kokainom
(AP)

Sru{io se avion s tri tone kokaina
MEKSIKO - Avion koji je prevozio vi{e od tri tone kokaina sru{io se u ju`nom Meksiku nakon {to su vojni helikopteri krenuli u potjeru za njim, prenose agencije. Avion se sru{io u gradu Tikskokob u dr`avi Jukatan, a me|u ostacima aviona nisu prona|ene ljudske `rtve. Vojnici su prona{li 132 vre}e koje su sadr`avale 3,6 tona kokaina, a o~evici su vidjeli vojne helikoptere kako slijede letjelicu sve dok se nije sru{ila. - Avion je letio iznad grada gotovo dva sata i stoga smo pozvali vojsku - izjavio je predstavnik policije Ernesto Hernandez. Utvr|eno je da taj avion mo`e prevoziti 21 osobu, te da je registriran na Floridi.

Podr{ka Rusije
Rajs je kazala da razgovori koje su organizirali Evropska unija, Rusija i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave imaju neke izglede za postizanje „miroljubivog ishoda“ ~ak i da se predstavnici Albanaca iz pokrajine i zvani~nog Beograda ne dogovore o kona~nom statusu Kosova. - No, Kosovo }e biti nezavisno. Mi smo tome predani. To je jedino rje{enje koje je potencijalno stabiliziraju}e za Balkan, a ne destabiliziraju}e ka`e dr`avna tajnica. Ona ka`e kako dijeli zabrinutost da nijedan od pregovara~a ne}e biti ozbiljan u procesu, jer smatra da }e se predstavnici Srbije osje}ati sigurnim da }e Rusija upotrijebiti veto u Vije}u sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao {to su kosovski Albanci uvjereni da mogu ra~unati na priznanje iz Va{ingtona u slu~aju jednostranog

Operiran Milan Ku~an
LJUBLJANA - Biv{i slovenski predsjednik Milan Ku~an (66) operiran je u ponedjeljak popodne zbog diskusa hernije, odnosno pomaka jednog kralje{ka koji je pritiskao `ivac i izazivao jake bolove. Kako je ju~er u saop}enju za javnost navela Ku~anova glasnogovornica [pela Furlan, Ku~an se nakon operacije dobro osje}a i ju~er su ga u Klini~kom bolni~kom centru u Ljubljani posjetili ~lanovi porodice i saradnici. U bolnici }e ostati do kraja sedmice. Bolni~ki izvori naveli su da je Ku~anu operacija predlagana jo{ i prije te da nakon zahvata vi{e nema bolova, prenose agencije.

U Crnoj Gori „oprano“ 4,5 miliona eura
PODGORICA - Uprava policije osnovano sumnja da je u Crnoj Gori pro{le godine „oprano“ vi{e od 4,5 miliona eura, saop}io je direktor te institucije Veselin Veljovi}. On je rekao da je Uprava policije pro{le godine podnijela osam krivi~nih prijava protiv 73 osobe, zbog 37 krivi~nih djela „pranja“ novca i 123 prijave zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja, utaje poreza, falsifikata i krijum~arenja.

Rajs: Ima izgleda za „miroljubiv ishod“

(AFP)

progla{enja nezavisnosti. - Mi smo kazali Kosovarima da ne mislimo da je jednostrano progla{enje nezavisnosti veoma dobra ideja - rekla je Rajs. Reuters, me|utim, primje-

}uje da su saradnici dr`avne tajnice sugerirali da }e zvani~ni Va{ington priznati takvu odluku kosovskih Albanaca.

[ta ka`u saradnici
Upitana {ta misli kako }e kona~ni status Kosova biti odlu~en, Rajs je kazala: „Mislim da }e do toga dovesti zajedni~ko djelovanje SAD i Evrope“. - Evropljani... znaju da je Balkan, u krajnjoj liniji, mnogo bli`i Evropi nego SAD, i ukoliko im je potreban stabilan Balkan onda }e morati donijeti neke te{ke odluke, i ~initi prave stvari - poru~uje Kondoliza Rajs.

Ko{tunica: Nema nametanja
Premijer Srbije Vojislav Ko{tunica izjavio je pred odlazak u Njujork na novu rundu pregovora da Srbiji nije mogu}e nametnuti rje{enje statusa Kosova i da je jednostrano progla{enje nezavisnosti pokrajine neprimjenljiv i neodr`iv scenarij. - Opasna je zabluda jednog dijela me|unarodne zajednice da je mogu}e Srbiji nametnuti rje{enje i da }e Srbija bilo kada priznati da na njenoj teritoriji postoji nezavisna dr`ava Kosovo izjavio je Ko{tunica Tanjugu.

Investicija vrijedna milijardu eura
Novi lider nakon glasanja u parlamentu
(AFP)

Investitori oko HercegNovog grade 35 hotela?
Predstavnici konzorcija vi{e stranih kompanija i banaka ponudili su gradona~elniku HercegNovog Dejanu Mandi}u plan „Lungo Mare“ (Du` mora), investiciju od milijardu eura za gradnju 35 hotela. Londonski „Diloite and Tush“, njema~ka „Deutsche Bank“, izraelska kompanija „Shafira“ i vi{e investitora iz Italije i zemalja zapadne Evrope imaju projekt o pove}anju povr{ine obale u Igalu na ra~un mora u du`ini od 3,3 kilometra. Na toj du`ini obale nasule bi se pje{~ane pla`e {iroke od 20 do 30 metara, a u njihovom zale|u bilo bi izgra|eno 35 hotela, prenosi Onasa. Realizacijom ovog projekta, o kojem se trebaju izjasniti op}inska i dr`avna vlast, zna~ajno bi geografski bili izmijenjeni obala i priobalje Herceg-Novog.

Otkrivene mete kasetnih bombi

Fukuda izabran za premijera Japana TOKIO - Novi predsjednik vla- nose agencije.
daju}e Liberano demokratske stranke (LDP) Japana Jasuo Fukuda (Yasuo) izabran je ju~er za premijera te zemlje glasanjem u donjem domu parlamenta. LDP je izabrala umjerenog Fukudu (71) za lidera stranke kako bi oja~ala njenu poziciju poslije katastrofalne godine koju su obilje`ili skandali i izborni poraz pod biv{im premijerom [inzom Abeom (Shinzo), koji je 12. septembra podnio ostavku, preFukuda, koji predla`e ja~anje veza Japana sa susjednim azijskim zemljama, izabran je glasanjem u donjem domu, gdje vladaju}a LDP ima veliku ve}inu glasova. Poslije izbora Fukuda je novinarima rekao da `eli dijalog s demokratama i drugim opozicionim strankama. - @elim imati dostojanstvene rasprave, s ciljem da za{titim `ivote ljudi i nacionalni interes kazao je novi premijer.

NATO dostavio Beogradu podatke
NATO je ju~er dostavio Beogradu podatke o lokacijama u Srbiji koje su ga|ane kasetnim bombama 1999. godine. NATO je predao podatke tokom sastanka sa ambasadorom Srbije Brankom Milinkovi}em, izjavio je portparol Alijanse. Podaci va`e za ~itavu teritoriju Srbije, uklju~uju}i Kosovo, a dokument bi trebao sadr`avati koordinate GPS na koje je ba~eno vi{e od 1.000 kasetnih bombi. Prema ranijim navodima, kasetnim bombama je zara`eno vi{e od 23 kvadratna kilometra teritorije Srbije.

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

23

24

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

kiosk

Ri~istan, poseban sloj imu}nih gra|ana SAD

Nestala cijela ulica

Nakon uru{avanja Kupske ulice

Nacija u naciji bogatija od stvarnih dr`ava svijeta
Novi bogata{i nisu naslijedili novac, ve} su ga stekli u rekordnom vremenu
Amerikanci se posljednjih desetak godina bogate vrtoglavom brzinom pa se broj milionera od 1995. do 2005. utrostru~io na osam miliona, a jednako brzo raste i broj doma}instava ~iji se imetak procjenjuje na 10, 20 ili 50 miliona. Ta koli~ina bogata{a dovela je do stvaranja jednog posebnog svijeta, nacije ve}e i bogatije od mnogih stvarnih dr`ava svijeta, a nazvana je ri~istan. Novi bogata{i nisu naslijedili novac, ve} su ga stekli u rekordnom vremenu.

Tlo u Zagrebu jo{ nestabilno
Nakon uru{avanja cijele Kupske ulice u Zagrebu zbog iskopavanja na obli`njem gradili{tu, stru~njaci upozoravaju da uru{avanja tla prijete jo{ nekim dijelovima hrvatske prijestonice. Ispod Kupske ulice prolazi kanal s podzemnim vodama pa postoji mogu}nost da je radovima naru{ena njegova stabilnost, {to je dovelo do uru{avanja. Stanari su, navodno, ve} ranije upozoravali nadle`ne na prisutnost podzemnog kanala zbog kojeg bi moglo do}i do komplikacija, ali njihova upozorenja su ignorisana. Direktor gra|evinske firme koja izvodi radove, me|utim, tvrdi kako radovi nisu mogli imati nikakve veze s uru{avanjem. Ipak, obe}ao je da }e nesretnim stanarima do daljnjeg osigurati smje{taj u hotelu.

Zbrinuta djevoj~ica sa stanice u Melburnu

ijan s bakom koja tra`i skrbni{tvo
Trogodi{nja ]ijan Sjun Sju (Qian Xun Xue) vra}ena je baki u Okland, nakon {to ju je otac ostavio na `eljezni~koj stanici u Melburnu. Baka Liu Sijaping (Xiaoping) doputovala je iz Kine na Novi Zeland kako bi preuzela unuku, a zatra`iti }e i skrbni{tvo nad njom s obzirom na to da joj je majka mrtva, a otac u bijegu. Naime, djevoj~icina majka prona|ena je mrtva pro{le sedmice u automobilu koji je u vlasni{tvu njenog supruga Nai Sjun Sjua koji je pobjegao u SAD. Ameri~ke vlasti raspisale

Biti upadljiv
D`ered Polis (Jared), tehnolo{ki ~arobnjak iz Kolorada, osnovao je desetak kompanija i zaradio 600 miliona dolara prodaju}i ih konkurenciji, i to do 31. godine. D`ef Parker (Jeff Parker) stvorio je ~etiri firme za analizu tr`i{nih podataka i prodao ih divu „Thomson Financial“. Bra}a Pol (Paul) i Dejvid Mera` (David Merage), doseljenici iz Irana, pokrenuli su 90-ih kompaniju „Hot Pockets“ i prodali je „Nestleu“ za 2,6 milijardi dolara. Medijski magnat Haim [aban (Saban) TV kanal s cr-

Polis: Osnivao male kompanije i prodavao ih konkurenciji

ti}ima prodao je „Disneyju“ za 1,7 milijardi. Danas u ri~istanu ima toliko bogata{a da se moraju dobro potruditi da budu upadljivi.

Brodovi i avioni
Kad je poduzetnik D`ord` Kutije (George Cloutier), „te`ak“ 60 miliona dolara, svojoj djevojci poklonio `arkocrveni „mercedes SLK“ od 50.000 dolara, prijatelji su ga ismijali pa je automobil zamijenio za ve}i model SL koji ko{ta 110.000 dolara, a sada ka`e da namjerava kupiti „bentli“. Ako danas u SAD `elite na-

ru~iti jahtu od 60 metara, morate ~ekati najmanje dvije godine, kao i za mlaznjak „Gulfstream G150“ koji ko{ta 13 miliona dolara, jer su se narud`be za superluksuzne brodove i privatne avione udvostru~ile u posljednjih deset godina. Ali, uz novac koji bogati tro{e, do onih manje imu}nih sti`u i sve vi{i standardi i vi{e aspiracije. Danas se pripadnici srednje, pa ~ak i vi{e srednje klase u pore|enju s bogatim osje}aju siroma{no pa tro{e vi{e nego {to sebi mogu priu{titi.

Nastavlja se istraga u slu~aju nestanka Medelajn Meken
(AFP)

Trogodi{njakinja napokon sigurna

su potjernicu za ocem za kojeg se vjeruje da je ubio suprugu, a onda ostavio dijete na stanici.

Policija ispitala dadilju iz Praja da Luza
Kejt uop}e nije bila sposobna za ikakvu komunikaciju, kazala je djevojka
Dadilja [arlot Penington (Charlotte Pennington), koja je ~uvala Medelaj Meken (Medelaine McCann) i ostalu djecu u ljetovali{tu Praja da Luz, tvrdi da je Kejt Meken (Kate) nakon {to je vidjela da joj nema k}erke viknula: „Oteli su je“. - Iako to mo`da nije prva rije~ koju je Kejt izrekla kad je uo~en Medin nestanak, tvrdim da je to rekla - ka`e [arlot (20), jedna od prvih osoba koja se na{la u blizini kad je malena Britanka nestala. Dadilja je dodala da je Kejt bila van sebe, u suzama i u {oku. - Svi su tr~ali, poku{avaju}i prona}i dijete, a Kejt uop}e nije bila sposobna za ikakvu komunikaciju - tvrdi ona. Tu verziju pri~e da je Kejt koristila rije~ „oni“ potvrdili su svi koji su se u na{li u blizini. Te rije~i postale su glavna okosnica istra`iocima kojima nije jasno kako je majka znala da je rije~ o „njima“. Mekenovi pak tvrde da je Kejt samo rekla: „Medi je nestala“. [arlot je policiji izjavila da je Kejt rekla obje fraze, ali uvjerena je da Mekenovi nemaju veze s djevoj~icinim nestankom.

Cofit Grant zabavlja britansku javnost

Grantovi: Ponudili interesovanje

Cofit u TV emisiji

Supruga trenera ^elzija kupa se u {pagetima i pije urin
Britanska javnost vrlo je zainteresirana za novog trenera Nogometnog kluba ^elzi Avrama Granta, ali jo{ vi{e za njegovu suprugu Cofit (Tzofit). Ona je izraelska televizijska zvijezda, poznata po skandaloznom pona{anju pred kamerama. Snimke nastupa Cofit Grant pred TV gledateljstvom pokazuju da za 43-godi{nju voditeljicu granice ne postoje. Tako je, naprimjer, tokom emisije popila ~a{u vlastitog urina, a potom se radosno bacila u kadu s toplom ~okoladom. Nezadovoljna ta~kama, smatraju}i ih nedovoljno atraktivnima, Grant je nastup zaklju~ila ponovo u kadi, ali ovoga puta prepunoj {pageta s umakom od paradajza te u dru{tvu mu{karca.

[arlot smatra da su roditelji nevini

Pionirski zahvat u Kanberi

Probudio se tokom operacije mozga
Medicinski tim u australskoj bolnici u Kanberi uklonio je po `ivot opasnu anuerizmu pacijentu koji se tokom zahtjevne operacije mozga probudio i bio svega svjestan. Ljekarski tim ali i ostali ljekari jedva ~ekaju da 77-godi{nji D`on D`ejms (John James), koji se uspje{no oporavlja, prepri~a svoje iskustvo i otkrije kako je bilo biti pri svijesti dok se obavlja tako va`na operacija. Dr. Vini Karana (Khurana) i njegovi saradnici uskoro }e otkriti detalje ove pionirske operacije mozga. Pacijentu su uspjeli ukloniti venoznu aneurizmu koja je bila kao veliki mjehur na glavnoj `ili u mozgu i koja je mogla prsnuti svakog trena. Hirurzi su operirali kroz centimetar i po {iroku rupu koju su izbu{ili na pacijentovoj lobanji. - Vjerujemo da je ovo prvo odstranjivanje ovakve malformacije kroz rupicu ove veli~ine, i to dok je pacijent budan - rekao je dr. Karana.

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

25

U prodaji je

Mlada doktorica podvrgnula se {okantnoj operaciji

Deborah: Nosim gen za rak, odre`ite mi grudi
Ona je jedna u nizu `ena koje se sve ~e{}e odlu~uju za preventivnu mastektomiju zbog svog genetskog naslije|a
Otkad je prije dvije godine genetski test pokazao da nosi defektnu kopiju gena BRCA1, povezanu s nasljednim oblikom raka dojke, Deborah Lindner, 33-godi{nja doktorica iz ^ikaga, nije se mogla smiriti. Na kraju, prije nekoliko mjeseci, odlu~ila se na preventivnu mastektomiju, odstranjivanje obje dojke kako bi eliminirala rizik da kasnije oboli od raka.

Veliki rizik
- Samo ne `elim oboljeti od raka i prolaziti lije~enje. ^im sam saznala za rizik kojem sam izlo`ena, morala sam ne{to u~initi - izjavila je Deborah. Ona je jedna u nizu `ena koje se sve ~e{}e odlu~uju za preventivnu mastektomiju zbog svog genetskog naslije|a. Ve}ina njih odstranjuje i jajnike jer rak jajnika poga|a 50 posto `ena koje nose gen BRCA1.
Deborah nije `eljela pro}i isto {to i njena majka

Da li je va{a krv slatka? Ili je, masna? Rje{enje problema tra`ite u novom broju specijalizirane revije „Srce i {e}er“
PODSJETNIK Kako osigurati dovoljno vitamina

Porodi~no naslije|e
Optere}ene porodi~nim naslije|em Deborah i njena starija sestra Lori (37) jo{ su u ranoj mladosti razmi{ljale kako mogu izbje}i svoju „genetsku karmu“. Lori je ranije odlu~ila da }e prije 40. godine odstraniti obje dojke i jajnike. Godinama ujedinjene u strahu od zlo}udne bolesti, sestre su u ljeto 2005. oti{le na genetsko testiranje. Pokazalo se da Deborah nosi opasne genetske mutacije, a Lori ne. Deborina majka D`oan (Joan) (64) imala je rak dojke u dobi od 48 godina. D`oanine dvije sestri~ne umrle su od raka dojke, a Deborina baka ima rak jajnika. Zato je Deborah donijela kona~nu odluku da se podvrgne operaciji.

TERAPIJA - ACE inhibitori su prvi izbor DIJABETES - Komplikacije: Impotencija nije bolest ve} problem koji treba lije~iti SAVJETI - 10 koraka do ni`eg holesterola STUDIJE - 4 kriti~ne ta~ke za {e}era{e PREPORUKE - Kako prestati pu{iti MINERALI - Natrij i kalij: Dva ratna druga NASLIJE\E - Godine i gene ne mo`emo promijeniti, ali... PROVJERITE - [ta jedete i pijete uz tablete NOVO - Filter za holesterol SRCE - Ubica mladih sportista

Sretna i sigurna
Odstranjivanje dojki i rekonstrukcija novih pomo}u umetaka trajali su sedam i po sati, a kada se Deborah probudila, uz nju je bila majka D`oan. - Sada se uistinu osje}am sretno i ne moram vi{e strahovati rekla je Deborah koja prije 40. godine namjerava odstraniti i jajnike.

U bolnici nakon zahvata

Kristina Hiliard poku{ala osramotiti vjerenika

Saznala za ljubavnicu pa svima u ulici poslala pismo
Britanka Kristina Hiliard (Christine Hilliard) je saznav{i za ljubavnicu svog zaru~nika svima u ulici poslala pisma i obavijestila ih o tome. Konobar Pol Maldun (Paul Muldoon) zaprosio je Kristinu 2005. godine, nakon {to je ona drugi put ostala trudna. U istu ulicu uskoro se doselila i samohrana majka dvije djevoj~ice D`eni Kin~ (Jenny Kinch). - Znala sam da su se zbli`ili u {koli. Jedan dan, na{ sin je do{ao ku}i i po~eo pri~ati o tome da D`enina k}erka ima bolje igra~ke. Pitala sam Pola kada je bio kod njih, a on mi je odgovo-

Kristina: Izbacila Pola iz ku}e

Pol i D`eni jo{ su u vezi

rio da je samo svratio na kafu pri~a Kristina. Ali, Pol je sve ~e{}e odlazio u pab i zatim „prespavao kod prijatelja“ pa je njegova zaru~nica postala sumnji~ava. Nakon nekog vremena prona{la je ljubavnu SMS poruku u Polovom mobitelu. Na-

zvala je broj i javila se D`eni. Pobjesnjela Kristina izbacila je Pola iz ku}e, a njegove stvari donijela u D`enino dvori{te. Cijela ulica gledala je predstavu. Kristina je pisma poslala svima u naselju. Pol trenutno `ivi kod majke i jo{ je u vezi sa D`eni Kin~.

U uvom broju su i strane namijenjene za pravilnu prehranu te podsjetnik za dijabeti~are po~etnike: Pet osnovnih na~ela u lije~enju {e}erne bolesti Koje su komplikacije dijabetesa Kada i koliko ~esto mjeriti glukozu u krvi
Saznajte jo{: Sve o soku od paradajza; Kako mlijeko ~uva mu{ko srce; Za{to u stresnim situacijama treba reagirati smireno; Koliko aspirina tro{e Amerikanci; Kako vitak struk ~uva zdravlje

26 Srijeda, 26. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz

SREDNJA STRUKOVNA [KOLA S PRAVOM JAVNOSTI «CENTAR ZA OBRAZOVANJE» [IROKI BRIJEG Obilazna cesta 3. Na temelju ~lanka 35. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti «Centar za obrazovanje» [iroki Brijeg i ~lanka 13. Pravilnika o srednjo{kolskom obrazovanju odraslih («Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke», br. 5/01), [kolski odbor na X. sjednici odr`anoj dana 03.09.2007. godine donio je odluku o raspisivanju

NATJE^AJ
za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih za {kolsku godinu 2007/08 za: 1. ^etverogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: - Ekonomist - Tehni~ar cestovnog prometa - Administrativni tajnik - Upravni referent - Hotelijersko – turisti~ki tehni~ar - Komercijalist - Tehni~ar PT prometa - Strojarski (ma{inski) tehni~ar - [umarski tehni~ar 2. Trogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja: - Voza~ motornog vozila (tzv. Dr`avni ispit) - Prodava~ - Konobar - Kuhar - Armira~ (savija~ `eljeza) - Podopolaga~ - Zidar - Tesar - Krovopokriva~ i izolater - Kerami~ar – oblaga~ - Klesar 3. Programi stru~nog usavr{avanja za zanimanja: - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika - Plinoinstalater - specijalist - Instalater grijanja i klimatizacije – specijalist - Konobar – specijalist - Kuhar – specijalist - Prodava~ – specijalist

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-11125/04. Sarajevo: 11. 07. 2007. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir u pravnoj stvari tu`itelja LT GOSPODARSKA BANKA DD SARAJEVO, Ul. Ferhadija br. 11, protiv tu`enih ^UTUNA ESADA iz Sarajeva, Ul. Paljevska br. 156, [ABI] AMIRA iz Sarajeva, Ul. Nerkeza Smailagi}a br. 17, MALKI] MIRSA, iz Sarajeva, Ul. Dervi{ Pa{e Bajazadi}a br. 18 i SALKANOVI] ABIDA iz Sarajeva, Ul. Olimpijska br. 9, radi duga v.sp. 2.544,72 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

POZIV
Poziva se tu`eni ^UTUNA ESAD da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 15. 11. 2004., a kojom je predlo`eno da su tu`eni u ovoj pravnoj stvari du`ni tu`itelju solidarno isplatiti dug u iznosu od 2.544,72 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to po~ev od 26. 02. 2003. godine pa do isplate te uz naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR

4. Programi stru~nog osposobljavanja za zanimanja: - Rukovatelj auto dizalicom Rukovatelj mosnom dizalicom - Rukovatelj portalnom dizalicom Rukovatelj hidrauli~nom dizalicom - Rukovatelj lakim lan~anim dizalicama Rukovatelj toranjskom dizalicom - Rukovatelj vili~arom Rukovatelj buldo`erom - Rukovatelj skejperom Rukovatelj bagerom - Rukovatelj demperom Rukovatelj grejderom - Rukovatelj utovariva~em i zgrta~em Rukovatelj rovokopa~om - Rukovatelj strojem za otkop kamena Rukovatelj vibracionim nabija~em - Rukovatelj fini{erom Rukovatelj valjkom - Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta (fini{erom) - Rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima - Ophodar ceste UVJETI UPISA U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za savladavanje obrazovnog programa i zavr{enu osnovnu {kolu za programe stjecanja srednje stru~ne spreme i programe osposobljavanja, odnosno zavr{enu srednju {kolu za programe prekvalifikacije i usavr{avanja do 01.10.2007. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona u [irokom Brijegu: 039/703 – 384, 039/703 – 752 i 063/408 – 176, u Zenici: 032/404 – 422 i u Sarajevu: 061/153 – 352.

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

27

Po~ela obnova Azizije d`amije u Brezovom Polju

Povratnici jo{ 2002. godine otkopali originalne temelje
Azizija progla{ena nacionalnim spomenikom
U Brezovom Polju kod Br~kog po~ela je prva faza radova na rekonstrukciji - izgradnji Azizije d`amije. Radove izvodi gra|evinska kompanija „Bijeli} gradnja“. Prije godinu ova firma sanirala je klizi{te ispod d`amije prema rijeci Savi. U ovom naselju na desnoj obali Save, nizvodno od Br~kog, ~etnici su 21. maja 1993. godine sru{ili Aziziju i Begovu d`amiju. Povratkom u rodno mjesto Brezopoljci su 2002. godine ra{~istili ru{evine i otkopali originalne temelje Azizije. Li~nim sredstvima obnovili su Begovu d`amiju, ~ije je sve~ano otvorenje bilo u julu 2005. godine. Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika svojom odlukom svrstala je Aziziju d`amiju me|u najmonumentalnije objekte islamske arhitekture u BiH. Na osnovu te odluke, Vlada Br~ko Distrikta osigurala je pravne, nau~ne, tehni~ke, admini-

Sru{ena 21. maja 1993. godine
Pregovara~ki timovi ju~er tokom prve runde pregovora

Osmi dan {trajka u osnovnim {kolama LK

Vlada ponudila pove}anje primanja za 44 marke
Prosvjetari tra`e pla}e do kraja godine od 630 KM a topli obrok 10 KM
U Vladi Livanjskog kantona ju~er su se sastali pregovara~ki timovi Sindikata osnovnog obrazovanja i Vlade vezano za aktuelni {trajk nastavnika. Prosvjetari sada tra`e pla}e do kraja godine od 630 KM a da topli obrok bude 10 KM s tim da se Vlada obave`e da u narednoj godini pla}e budu 702 KM i topli obrok 12 KM. Vlada je, pak, predlo`ila, {to je u te{koj situaciji jedino i mogla, da se do kraja godine primanja pove}aju za 44 KM, odnosno za iznos toplog obroka od 12 KM po danu. O tom prijedlogu treba da se izjasne ~lanovi Sindikata osnovnog obrazovanja a sa~ekat }e se i mi{ljenje skup{tinskog Odbora za obrazovanje koji }e zasjedati danas. Nakon toga }e se ponovo sastati pregovara~ki timovi kojima se aktivno priklju~io i predsjednik Vlade LK Nediljko Rimac te vidjeti da li su postigli dogovor oko prekida {trajka koji traje ve} osam dana. A. K.
Radovi na temeljima Azizije d`amije

strativne i finansijske mjere za za{titu i konzervaciju d`amije, kao i sredstva za izradu potrebne tehni~ke dokumentacije. Za obnovu Azizije d`amije potrebno je dosta vremena i no-

vca jer njen izgled mora biti identi~an onome prije ru{enja. Ramazanska radost d`ematlija i imama Sead ef. Hod`i}a upotpunjena je spoznajom da su radovi na obnovi po~eli. O. K.

Gdje su prava djece
Ina~e, u Livnu i susjednim op}inama sve je primjetnije nezadovoljstvo, posebno roditelja, zbog nedovoljnog spominjanja prava djece koja su ugro`ena neodr`avanjem nastave.

[ehidsko spomen-obilje`je u ]orali}ima

Iz Mati~nog ureda u Tuzli

U bra~noj luci 17 parova
U Mati~nom uredu Tuzla za sedam dana zaklju~eno je 17 brakova. U bra~nu luku uplovili su: Ismail Bajrami i Seivije Ademi, Semir Palavri} i Mirela Muji}, Muamer Salamovi} i Mirela Mehmedinovi}, Muamer Ahmetovi} i Erna ^ergi}, Semir Had`i} i Mirela Hujdur, Nedim Mehmedovi} i Azra Hidi}. DA novom zajedni~kom `ivotu rekli su i: Damir D`ambi} i Ivana Bradvi}, Eldis Rami} i Raza Selimovi}, Me{an Dropi} i [ehrizada Sinanovi}, Razim Selimovi} i Amela Gazeti}, Amir Sejdinovi} i Lejla Rami}, Alen Markovi} i Jasmina Kadi}, Avdo Avdi} i Marizela Brki}, Ilija Tomi} i Adela Delali}, Edin Tubi} i Amera Ahmetovi}, Mersudin Dogi} i Alma Kadri} te Almir [abovi} i Edita To{i}.

Hercegova~ko-neretvanski kanton
Jablanica
Stru~na Komisija Op}ine Jablanica odabrala je rad Seada Had`ibeganovi}a iz Sarajeva kao najbolje idejno rje{enje za izgradnju sportskog centra u Jablanici, javlja Onasa. Na~elnik Salem Dedi} i njegovi saradnici uprili~ili su prijem za Had`ibeganovi}a tokom kojeg je razgovarano o projektu izgradnje sportskog centra. Rad Had`ibeganovi}a nagra|en je sa 6.000 KM.

]orali}i: Spomen-obilje`je uni{tilo klizi{te

Izdr`alo samo deset godina
Mjesna zajednica ]orali}i kod Cazina pokrenula je akciju za izgradnju novog spomenobilje`ja {ehidima. [ehidsko spomen-obilje`je u ]orali}ima, izgra|eno prije 10-ak godina, usljed klizanja tla potpuno je devastirano, a kako su o{te}enja velika i nema ekonomske opravdanosti za sanaciju, odlu~eno je da se pristupi izgradnji novog. Novi projekt je, kako isti~e predsjednik Mjesne zajednice ]orali}i Edin @uni}, prilago|en lokaciji na kojoj se nalazi. - Izgradnja novog {ehidskog spomen-obilje`ja ko{tat }e 35.000 KM. Izvo|a~ radova d.o.o. „Va{ dom“ obe}ao je da }e donirati 10.000 KM, a pomo} su obe}ali Ministarstvo za bora~ka pitanja USK i na~elnik op}ine Cazin - ka`e @uni}. I. K.

Ovakvih slika bit }e manje

Ideja je nastala tokom susreta mostarskog i zagreba~kog gradona~elnika Ljube Be{li}a i Milana Bandi}a. Projekt je vrijedan ~etiri miliona KM.

Mostar
Naredne godine u Mostaru bi trebao biti rije{en problem nedostatka parkinga, jer }e biti implementiran projekt kojim bi trebao biti okon~an ovaj dugogodi{nji problem, rekao je za Onasu {ef Slu`be za urbanizam i gra|enje Dra`en Vrlji}. Projekt je poklon Grada Zagreba.

Prozor
Na listi Biroa za zapo{ljavanje Prozor na kraju avgusta bilo je 1.839 osoba {to je za 50 vi{e nego na kraju jula. Najvi{e je kvalifikovanih radnika, ~ak 764, NK je 617 a sa srednjom spremom 335. Posao ~eka i 30 osoba sa fakultetskom diplomom. (H. M.)

Deminiranje u Velikoj Kladu{i

Radovi do polovine oktobra
Na lokalitetu Ahova u velikokladu{koj MZ Bosanska Bojna u toku je akcija deminiranja terena koju finansira Vlada Njema~ke, a podr`ava Me|unarodna fondacija za pomo} razminiravanju (ITF). - Na podru~ju na{e op}ine uklanjanje mina prvi put se obavlja uz pomo} ma{ine „zeus“, koja je specijalizirana za mehani~ku pripremu deminiranja rekao je Milo{ [u}ur, vo|a ma{inskog tima za deminiranje. Radovi na ovom podru~ju trajat }e do sredine oktobra, do kada je planirano da se zavr{i deminiranje svih 12 manjih lokaliteta. Od Rasima Ma{inovi}a, {efa [taba Civilne za{tite op}ine Velika Kladu{a, saznali smo da je do danas deminirano 322.000 kvadratnih metara, a procjena je da je jo{ uvijek osam posto ukupne teritorije op}ine zaga|eno minama. M. Sa. Banja Luka Biha} Br~ko Gora`de Mostar Travnik Tuzla Zenica

Ramazanska vaktija
srijeda-iftar 18.49 18.53 18.42 18.41 18.46 18.46 18.42 18.45 èetvrtak-sehur 5.01 5.07 4.55 4.55 4.59 5.00 4.56 4.59

Demineri na terenu

U Maglaju organiziran turnir u tavli

Najuspje{niji Husein Dervi{evi} iz Ora{ja
Drugo mjesto osvojio je Asim Ma{inovi}, tre}e Faruk Arifagi}
U ^abrinoj kafani, jednoj od znamenitosti Maglaja, organiziran drugi otvoreni turnir u tavli. Za razliku od pro{logodi{njeg turnira, kada su u~estvovali samo igra~i sa podru~ja op}ine, ove godine iz Ora{ja su na turnir doputovala tri igra~a: Sedin Be}irevi}, Senad [ahanovi} i Husein Dervi{evi} kome je pripala i titula ovogodi{njeg pobjednika turnira. Drugo mjesto osvojio je Asim Ma{inovi}, tre}e Faruk Arifagi}, a ~etvrto Asim Serdarevi}, svi iz Maglaja. Najboljima su, zahvaljuju}i sponzorima, obezbije|ene nov~ane nagrade i pokloni. N. B.

28

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

panorama

Odr`ano zanimljivo nadmetanje

U dvori{tu Rahe Salihovi} u Srebreniku

Tuti} pokazuje granu stabla jabuke sorte Zlatni deli{es

(Foto: A. Arnautovi})

Prirodni fenomen u vo}njaku Suada Tuti}a u Tuzli

Istovremeno behar i plod
Ista pojava zabilje`ena i na stablu mu{mule
Zbog klimatskih promjena, neke vo}ke ovih dana ponovo su probeharale. Tako se na istoj grani, na kojoj ve} dozrijevaju plodovi jabuke, nalazi i behar. Ovu neobi~nu prirodnu pojavu pri-

Vlasnik vo}njaka iznena|en
ti} i dodao da je osim na stablima jabuke sorte Zlatni deli{es, istovremeno beharanje i postojanje ploda primijetio i na stablu mu{mule.
A. A.

mijetili smo u vo}njaku Suada Tuti}a u tuzlanskom naselju Slavinovi}i. - Iako se dugo bavim vo}arstvom, sa ovim fenomenima susre}em se prvi put - kazao je Tu-

Zanimljivosti iz Klju~a
Raha u ba{ti: Tikve redovno uzgaja

Spec

Vodopad Banjica
dovno uzgaja u svom vrtu. Iako se radi o ukrasnim tikvama, dok su svje`e od njih se mogu spravljati jela, a kasnije kad dozriju slu`e kao ukras u domovima. Sve {to proizvede isporu~i na svom ku}nom pragu, a u posljednje vrijeme naj~e{}i kupci su Kinezi s privremenim boravkom u Srebreniku koji su spremni platiti 10 maraka za kilogram ovih neobi~nih tikvi. O. M.

Tikva duga 160 cm!
Kinezi naj~e{}i kupci neobi~nih tikvi
Neobi~ne tikve u ba{ti Rahe Salihovi} (72) u Barama kod Srebrenika, svojim oblikom i dimenzijama, ve} odavno privla~e pa`nju prolaznika. Rije~ je o ukrasnim tikvama prosje~ne du`ine oko 160 centimetara, a pojedini primjerci, prema rije~ima ove vitalne starice, dosti`u du`inu i vi{e od dva metra. Sjeme neobi~nih tikvi dobila je jo{ prije rata od jednog prijatelja u Br~kom i od tada ih re-

Vodopad jedinstvene ljepote

Na izvoru rijeke Banjice, na teritoriji op}ine Klju~, nalazi se vodopad izvanredne ljepote. Ovo je jedini vodopad kojeg Klju~ ima. Iako nije vi{i od sedam metara, ovaj vodopad ima dva stupa vode i bezbroj manjih okapnica iz guste zelene mahovine. Izbija iz starog debla, {iri pojas debele mahovine, vodene magle i neprestane duge. U blizini vodopada zemlja se blago trese a iznad njega se prostire mala visoravan sa livadom. Vodopad se rijetko ko obilazi tako da je i priroda neF. B. taknuta.

FOJNICA - Pored puta Fojnica-Kiseljak, u naselju Ostru`nica na stablu tre{nje koja se skoro osu{ila pi{e na limenoj tabli „Prodaje se“ i broj telefona za kontakte. Po{to u blizini nema nikakvog objekta, ne zna se {ta se prodaje. Mo`da bi se najprije mogla prodati sama tre{nja, jer uskoro sti`u hladni dani pa bi dobro do{la za ogrjev. (H. ^u.)

Vodovod

Bile}a

Kiseljak

@ep~e

U Hrastove voda sa Zahora
U romskom naselju Hrastovi u kiselja~koj op}ini privode se kraju radovi na izgradnji novog vodovoda. - Vodu vodimo sa izvori{ta u Zahoru, u du`ini od oko 2,5 kilometara. Pro{le godine smo uradili sekundarnu mre`u u naselju. U sklopu ovog projekta bit }e ura|en i kanalizacioni kolektor. Sredstva smo dobili od UNDP-a, op}ine i PEPa. Ovih dana radi se na sabirnoj komori i iskopu kanala za transportne vodovodne cijevi. Mi smo u ovaj projekt du`ni ulo`iti 5.000 KM - ka`e presjednik Udru`enja Roma Hrastova Ahmo Musi}.
H. ^u.

Selo Plana: Mje{tani sakupili 15.000 KM

Voda u cijevima u selu Plana
Radovi na vodovodu u selu Plana, op{tina Bile}a, okon~ani su a uskoro }e biti i zvani~no pu{tena voda u cjevovod. U ovaj projekt ulo`eno je oko 150.000 KM, 40.000 iz bud`eta op{tine, 30.000 vlastitih sredstava ulo`io je Nenad Vukoje, vlasnik mljekare „Pa|eni“, 15.000 KM sakupili su mje{tani, a ostatak je doniralo Ministarstvo poljoprivrede RS u okviru projekta Svjetske banke. Vodovodna mre`a je ukupno duga~ka {est kilometara. Selo Plana je, uz Milavi}e i Pa|ene, tre}e u op{tini Bile}a koje }e ove godine dobiti vodu. Ir. Ma.

Novac za radove iz kapitalnih ulaganja

Zamjena azbestnih cijevi
Ovogodi{njim planom kapitalnih ulaganja Vlade ZDK-a na podru~ju op}ine @ep~e planirana je, izme|u ostalog, izmjena dijela azbestnih cijevi na glavnom gradskom vodovodu, na dionici bazen Kamenitovac-grad @ep~e. Vrijednost radova je 90.000 KM. Za izgradnju primarne kanalizacione mre`e u MZ Radovlje planirano je 80.000 KM, a 30.000 KM za sanaciju bazena i izmjenu postoje}e vodovodne linije u MZ Orahovica. R. Ag.

Hrastovi: Radovi na sabirnoj komori

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

29

Sarajevski mozaik

Delegacija op}ine Litcfild u uzvratnoj posjeti Bosanskoj Krupi

Povezao ih ’Beacon’ status
Svrha posjete je vidjeti kako se odvija praksa selektivnog odlaganja otpada
U sklopu drugog kruga „Beacon scheme“ BiH 2007., provedbe projekta selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada, nakon posjete delegacije bosanskokrupske op}ine Litcfildu, u uzvratnoj dvodnevnoj posjeti „Beacon“ op}ini Bosanska Krupa boravila je delegacija ove op}ine iz Velike Britanije. Delegacija iz Litcfilda, u kojoj su bile Ruth Plant, korporativna direktorica Op}ine Litcfild i Louis Flovit, vije}nica u tamo{njem vije}u, obi{la je veliko krilo Doma kulture ~ija je obnova u toku, zgradu op}inske uprave u izgradnji, te Radio Bosansku Krupu.
Stru~njaci Muzeja Sarajeva vr{e iskopavanja

Avdi}: Vi{ednevno istra`ivanje

Nalazi{te Kalin had`i Alijine d`amije

Stru~njaci prona{li temelje mekteba i ostatke mezara
Gosti i doma}ini u Domu kulture u Bosanskoj Krupi

Na prijemu kod ambasadora
- „Beacon“ {ema od ove godine postaje dr`avni projekat kojeg }e iz bud`eta finansirati BiH uz podr{ku vlada Velike Britanije i [vicarske. Delegacija Bosanske Krupe }e u ~etvrGosti iz Britanije razgledali su Katoli~ku i Pravoslavnu crkvu, d`amiju i tvr|avu Stari grad. U Motelu „Eki“ ~lanice Udru`enja `ena „Krupana“ priredile su im izlo`bu rukotvorina i eksponate tradicionalne bosanske sobe. Posjetili su i JKP „10. juli“ koje im je predstavilo bosanskokrupsku „Beacon“ praksu. Svrha posjete britanske deletak biti gost na prijemu kod britanskog ambasadora u BiH povodom otvaranja Tre}eg kruga „Beacon schema BiH“ - ka`e D`evada [tancl, op}inski „Beacon“ koordinator. gacije je doznati kako je u Bosanskoj Krupi otpo~ela i kako se odvija praksa selektivnog odlaganja otpada. JKP „10. juli“ ima izgleda da uz povoljan kreditni aran`man dobije presu za obradu selektivno prikupljenog otpada. To bi stvorilo pretpostavke za po~etak rada otkupne stanice i direktan otkup otpada od gra|ana. A. C.

Istra`ivanje finansira Zavod za za{titu kulturno-historijskog naslije|a BiH
Na arheolo{kom nalazi{tu Kalin had`i Alijine d`amije, koje se nalazi u Pre{ernovom parku, stru~njaci Muzeja Sarajeva prije dva dana su po~eli sonda`na arheolo{ka iskopavanja. Istra`ivanja se vr{e na mjestu gdje je nekad bio mekteb i harem d`amije. - Planiramo istra`ivati desetak dana, a zavisno od onog {to na|emo mogu}e je da }emo i produ`iti iskopavanja. Do sad smo prona{li temelje mekteba i ostatke mezara - kazao je Mirsad Avdi}, v.d. direktora Muzeja Sarajeva. Istra`ivanja ovog arheolo{kog nalazi{ta finansira Zavod za za{titu kulturno-historijskog naslije|a BiH. M. A.

Ispred Farmaceutskog fakulteta

Gosti na izlo`bi rukotvorina

Protestirali studenti, ali idanjihovi roditelji Tvrde je do{lo do izmjene na spiskovima
sa primljenim studentima
Ispred Farmaceutskog fakulteta prekju~er se okupilo nekoliko roditelja i studenata tvrde}i da su prevareni prilikom upisa u ovu visoko{kolsku ustanovu. Razlog za ovakvu tvrdnju vidjeli su u tome {to je, prema njihovim rije~ima, do{lo do promjene spiska sa primljenim studentima. Svi studenti, koji su ~ekali na sastanak sa dekanesom fakulteta Elvirom Kova~Be{ovi}, tvrde da su ispunili uvjete za samofinansiraju}i studij i da su bili na spisku Sabljica: objavljenom u Upla}en semestar junu.

U ku}i porodice Sulji} u Konjevi}-Polju

Umjesto sijalica gore svije}e
Nemaju nikakvih prihoda da plate priklju~ak
Porodica Sulji} iz Konjevi}-Polja i ovaj ramazan do~ekala je bez struje u svojoj ku}i. Otkako su se vratili u predratni dom, u njihovoj se ku}i zarana ve~era, pi{e zada}a, obavljaju razni poslovi dok se jo{ vidi a onda pale svije}e. Kada Sulji} se sa {estero djece i mu`em u donacijom obnovljenu ku}u vratila prije skoro

Zaobi{le ih donacije
~etiri godine. U ku}i niko nije zaposlen pa nisu u mogu}nosti da plate priklju~ak struje. - Jedina radost nam je {to smo u svojoj ku}i ali mi smo jedini u selu bez struje i vode. Moj mu` Mujo obra}ao se nadle`nim, svi su nam obe}avali pomo} ali se jo{ uvijek nije ni{ta uradilo - pri~a Kada. U ku}i nema nov~anih prihoda osim u rijetkim slu~ajevima kada neko od kom{ija ponudi dva-tri dana posla za dnevnicu. - Dva starija sina (20 i 17 godina) pomognu, odu pa rade kad ih neko zovne. Ja sam dugo tra`ila donaciju za kravu, ali kad god bi se dijelile krave mene bi donacija zaobi{la iako su mi djeca mala, jedan ide u prvi a drugi u ~etvrti razred osnovne {kole `ali se Kada. Ms. Mu.

Sa protesta ispred fakulteta

Preliminaran spisak
Dekanesa Kova~-Be{ovi} poslije susreta sa roditeljima nije `eljela komentirati ovaj slu~aj. Samo nam je pokazala junski spisak za koji tvrdi da je bio preliminaran, a ne kona~an.

Kada sa sinovima D`evadom i Ned`adom

- U pro{li ponedjeljak iza{ao je drugi spisak na kojem su bili studenti koji nisu polo`ili prijemni ispit. Nije nam jasno za{to je spisak promijenjen. Neki studenti su ve} uplatili prvi semestar ali su vra}eni iz studentske slu`be jer ih nema na kona~nom spisku - kazala je Jasenka Sabljica, ~ija je k}erka Lejla ve} uplatila 1.250 KM za prvi semestar. Na sastanku sa dekanesom, kako su nam rekli roditelji, obe}ano im je da }e njihova djeca tako|er biti primljena na samofinansiraju}i studij. Al. T.

Vjen~anja u Mostaru

Spec
ZAVIDOVI]I - U zavidovi}kom Centru za socijalni rad po~eo je sa radom Centar za pomo} `rtvama nasilja u porodici. Ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 15 do 17 sati u prostorijama Centra borave de`urni socijalni radnici sa volonterima, koji }e po potrebama, odnosno dojavama, izlaziti i na teren.
( Ar. M.)

Za sedam dana 11 brakova
U proteklih sedam dana u Mostaru je 11 parova izreklo sudbonosno DA. U podru~nom uredu Sjever vjen~ali su se Salem Duli} i Inela Pendi}, a u Starom gradu Jasenko Rizvanovi} i Daniela Dalipagi}, Armin Balta i Rahima Had`i}, Sanel Alihod`i} i Ramajana Mujagi}, te Nafik Kevi} i D`enana Hajduk. U podru~nim uredima Jugozapad, Zapad i Jug u bra~nu luku uplovili su Marko Jakovljevi} i Ivana Pehar, Dino D`idi} i Kata Juri}, Antonio Lovri} i Branka Komadina, Vjen~eslav Leko i Kata Brzica, Dra`an [uman i Ivana Vladi} te Antonio ^uljak i Blagoivana Golemac. U Jugoistoku nije bilo vjen~anja. M. Sm.

Za vrijeme ramazana i Bajrama

Grad ukra{en sijalicama sa bosanskim motivima
Na{ grad je i ove godine ukra{en tokom mjeseca ramazana. Postavljene dekoracije krasit }e Titovu ulicu, Ferhadiju, DolacMaltu, ^engi}-Vilu, Dobrinju i Ilid`u i za vrijeme nastupaju}eg Bajrama, najavljuje direktor preduze}a „Park“ Osman Deli}. - ^ar{iju smo okitili raznim motivima i svjetle}im sijalicama u obliku baklave i bosanskog }ilima. Ukrase }emo isklju~iti poslije Bajrama. Za Bo`i} i Novu godinu postoje}u dekoraciju }emo dopuniti novim lampicama - kazao je Deli}. A. Kr.

30

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

31

Dfik Helvida poginuo za volanom „golfa“
Voza~ drugog automobila Esad Bradari} iz Maglaja zadobio lom noge, zdjelice i tri kosti na stopalu
Na magistralnom putu M17, petnaestak kilometara od Zenice u pravcu Kaknja, preksino} se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je poginuo [efik Helvida iz Zenice.
Povrije|eni radnik van `ivotne opasnosti

Sudar u Dolipolju kod Zenice

Na radili{tu Gradske Arene u Zenici

Obustavljen saobra}aj
Nesre}a se dogodila u blizini naselja Dolipolje, a u njoj su u~estvovali kombi „ford“ (496J-602), kojim je upravljao Amir Ali~i} iz Zenice, „golf 1“ (102M-108) koji je vozio stradali Helvida, i „golf 2“ (739-K-329) za ~ijim upravlja~em je bio Esad Bradari} iz Maglaja. Kako je saop}eno iz MUP-a ZDK, Helvida je podlegao usljed te{kih povreda u Kantonalnoj bolnici u Zenici. U sudaru su jo{ tri osobe zadobile povrede. Rije~ je o voza~u „golfa 2“ Esadu Bradari}u, te njegovim saputnicima Muameru i Midhatu Mujaki}u.

aban olakovi} pao sa krovne konstrukcije
Na gradili{tu Gradske Arene, sportske dvorane u okviru poslovno-sportskog centra Kamberovi}a polje, prekju~er poslijepodne dogodila se nesre}a prilikom koje je radnik zeni~ke firme „Engra“ [aban ^olakovi} zadobio te{ke tjelesne povrede. Prema informaciji zeni~ke policije, prilikom montiranja krovne konstrukcije ^olakovi} je pao, nakon ~ega je preba~en u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su mu konstatirane te{ke tjelesne ozljede. - Sumnjamo da je zadobio potres mozga i mogu}i lom lijeve jagodi~ne kosti. Vitalno je stabilan i van `ivotne opasnosti, a nakon pregleda na Urgentnom bloku premje{ten je na Odjel neurohirurgije, gdje }e ostati na daljnjem lije~enju - kazao je dr. Ermin Ru{~uki} sa Urgentnog bloka KB Zenica. Prema ^olakovi}evom iskazu datom istra`iteljima i ljekarima, on se ne sje}a kako je do{lo do nesre}e, a s obzirom na to da je prona|en pored skele ispod mjesta na kojem je postavljana konstrukcija, pretpostavlja se da je pao sa skele, sa visine od nekoliko metara. A. D`.

„Golf“ koji je vozio Bradari} odvezen na policijski depo

(Foto: A. D`onli})

Te{ke povrede
Za vrijeme dvosatnog uvi|aja saobra}aj magistralnim putem M-17 u potpunosti je bio obustavljen, a odvijao se alternativnim pravcima.

Uvi|aj na licu mjesta obavili su slu`benici PU Zenica i kantonalni tu`ilac Suad Kurtovi}, a tokom ju~era{njeg dana nastavljen je tehni~ki pregled o{te}enih vozila, koja su potom prevezena na policijski depo u Zenici. - Muameru Mujaki}u je konstatiran prijelom lijeve ruke, a nakon zbrinjavanja upu}en je na ku}no lije~enje. Midhat Muja-

ki} zadobio je lak{e ozljede, udarac u grudni ko{, koljeno i glavu, te je tako|er pu{ten ku}i, dok Esad Bradari} ima lom lijeve potkoljenice, zdjelice, te tri kosti na stopalu, pa je upu}en na daljnje lije~enje na Odjel traumatologije - kazao nam je dr. Ermin Ru{~uki}, de`urni ljekar Urgentnog bloka Kantonalne bolnice Zenica. A. D@ONLI]

Bosanski Brod

Pucao iz „mercedesa“ u pokretu
Policajci iz Bosanskog Broda u automobilu „mercedes“, vlasni{tvo M. M. (49) iz Bosanskog Broda, prona{li su automatsku pu{ku i sedam metaka. M. M. je prethodno, dok je svojim automobilom prolazio kroz mjesto Vinska, op}ina Bosanski Brod, ispalio nekoliko hitaca. Daljnja istraga je u toku.

Uhap{ena dvojica mladi}a iz Tuzle

Prijete}i pi{toljem igra~kom izvr{ili vi{e razbojni{tava
Odre|en pritvor Almiru B. (24) i Mevludinu S. (25)
Pripadnici MUP-a TK uhapsili su Almira B. (24) i Mevludina S. (25) iz Tuzle zbog sumnje da su po~inili razbojni{tvo u vi{e poslovnih objekata u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu i Srebreniku. Odre|en im je pritvor, a prilikom hap{enja na `eljezni~koj stanici u Tuzli, zaplijenjen je i automobil „hjundai“ koji su koristili. Vlasnik vozila je iz Doboja, a u toku je istraga oko utvr|ivanja da li je automobil ukraden. Prema jo{ neutvr|enim informacijama, razbojnici su, na osnovu opisa o{te}enih, koristili niklovani pi{tolj prilikom plja~ke. Pi{tolj prilikom hap{enja nije prona|en, a tokom istrage do{lo je do sumnje da bi pi{tolj mogao biti igra~ka, kupljena na dje~ijem odjeljenju marketa „Interex“ u Tuzli.

Okru`no tu`ila{tvo Bijeljina

Osumnji~en za utaju poreza
Centar javne bezbjednosti Bijeljina podnio je Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeljini izvje{taj protiv D. J. (35) zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo utaja poreza i doprinosa, kao i krivi~no djelo falsificiranje isprave. Koriste}i falsificiranu li~nu kartu na ime M. S. i falsificiranu dokumentaciju o registriranju fiktivnog preduze}a „Fruti“ D.O.O. Bijeljina, D. J. je tokom 2001. i 2002. godine nabavljao robu od vi{e dobavlja~a na podru~ju BiH, koju je pla}ao preko ra~una Zagreba~ke banke u Mostaru, promet 7.669.937,00 KM, i Nove banke, AD Bijeljina, promet 42.910,00 KM. Navedene iznose nije evidentirao u poslovnim knjigama preduze}a „Fruti“, ~ime je izbjegao pla}anje poreza.

Spec
DOBOJ - Centar javne bezbjednosti Doboj prekju~er je Tu`ila{tvu BiH u Sarajevu podnio izvje{taj protiv O. F. (37) iz Br~kog zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo krivotvorenje novca. Za njega se sumnja da je stavio u opticaj falsificiranu nov~anicu u apoenu od 100 eura na benzinskoj pumpi na podru~ju Doboja.

Malki}: Plja~kali maskirani

Zaplijenjen automobil „hjundai“

(Foto: A. Muslimovi})

- Ve}ina o{te}enih je nakon hap{enja razbojnika prepoznala ukradenu robu, a rije~ je o mobitelima, satovima, odjevnim predmetima i novcu. Bitno je istaknuti da su razbojnici tokom plja~ki imali maske na glavi i oru`je u rukama. Istraga je u toku, a sumnja se da pi{tolj koji su koristili mo`da i nije bio pravi. Razbojnicima je odre|en pritvor - kazao je Miralem Malki}, portparol MUP-a TK. A. Mu.

SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ]emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (0) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (0) 557 410, 557 411, 557 412

32
Na licu mjesta

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

crna hronika

Nesre}a u Rajskoj kod Grada~ca

Policija za vrijeme uvi|aja

(Foto: A. Muslimovi})

Za jednu no} u Tuzli

Vahida Hod`i}a zatrpala zemlja dok je gradio hajr-~esmu
Bio u kanalu i spajao cijevi za ~esmu kod lokalne d`amije Umro na putu za tuzlansku bolnicu
Vahid (Sifet) Hod`i} (41), mje{tanin Rajske kod Grada~ca, prekju~er je izgubio `ivot kada ga je iznenada zatrpala zemlja u dubokom kanalu kod d`amije u Rajskoj, dok je svojim novcem i radom gradio hajr-~esmu. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na putu do tuzlanske bolnice. Velika tuga zavladala je u njegovoj porodici i cijelom selu, jer je Vahid, zajedno s bratom Edinom, bio veliki vakif, vrijedan i po{ten mje{tanin Rajske.

Provaljeno u ~etiri poslovna prostora u zgradi „Cipeli}i“
Nekoliko za sada nepoznatih osoba u no}i sa ponedjeljka na utorak izvr{ili su provale u ~etiri poslovna objekta u suterenu zgrade „Cipeli}i“ u Tuzli. Tom prilikom pri~injena je materijalna {teta o kojoj se u MUPu TK zbog istrage nisu mogli izjasniti. - Obijena su ~etiri poslovna prostora, a na jednom je registriran poku{aj. Pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PU Tuzla pokrenuli su istragu nad pojedinim osobama za koje se sumnja da su mogu}i po~inioci kazao je Miralem Malki}, portparol MUP-a TK. A. Mu.

Donji Garevci kod Prijedora

^ula zapomaganje
Vahid je bio vlasnik firme V&R d.o.o. koja se bavi iskopom kanala, temelja za ku}e i potpornih zidova. Mje{tani Rajske su nam kazali da nadaleko nije bilo sposobnijeg bageriste od Vahida. Namjera mu je bila da u vrijeme ramazana svojoj Rajskoj pokloni hajr-~esmu. Iskopao je bunar dubok {est meKanal u kojem je stradao Hod`i}

Ubio se hicem iz automatske pu{ke
U mjestu Donji Garevci kod Prijedora prekju~er je samoubistvo hicima iz automatske pu{ke izvr{io 47-godi{nji Branko Pro{i}. Policajci su izvr{ili uvi|aj kojem je prisustvovao i ljekar mrtvozornik koji je konstatirao smrt.

Sudar u centru Banje Luke

(Foto: H. ^ali})

Vahid Hod`i}: Iznenadna smrt

tara iz koga bi voda prirodnim putem proticala do ~esme na cesti u blizini d`amije. Za to je morao bagerom iskopati kanal dubok tri metra. - Oti{ao je da u kanalu spoji cijev iz bunara sa ~esmom. Me|utim, odronio se veliki komad zemlje koji ga je zatrpao. Cijeli sat bio je u mukama, dok lokalnim putem nije nai{la kom{inica Mejra i ~ula pozive u pomo}. Ubrzo je na mjestu nesre}e bilo 50 ljudi, otkopali su

ga, bio je jo{ `iv, ali je umro do Tuzle - pri~a Va- Edin Hod`i}: hidov brat Edin Kako preboljeHod`i}. ti tragediju Pitanje je kako }e Edin pre`ivjeti pogibiju brata, jer je prije tri mjeseca u grada~a~kom naselju Vida I svirepo ubijena i njihova sestra Aida, iza koje je ostalo ~etvero male djece. Ubio ju je suprug Vehid, o ~emu je na{ list pisao.

Porodica u {oku
Prije dvije godine Edin je izgubio i brata Zurahida, koji je nastradao u saobra}ajnoj nesre}i u ]ehajama kod Srebrenika. U Rajskoj smo saznali da su bra}a Edin i rahmetli Vahid svojim ma{inama pomagali prilikom gradnje puteva, d`amija, {ehidskih mezarja. Iza nastradalog su ostali roditelji, otac Sifet i majka Fata, te supruga Rasema sa tri k}erke Zerinom, Ilmom i Selmom, koje su jo{ u {oku. D`enaza Vahidu Hod`i}u bit }e obavljena danas iza podne-namaza na mjesnom mezarju Karahasanovi}i. H. ^ALI]

Nije bilo povrije|enih

(Foto: M. Lugi})

Udareno vozilo Hitne pomo}i
U sudaru vozila Slu`be Hitne pomo}i i automobila „opel“, koji se dogodio ju~er oko 14 sati na raskrsnici u centru Banje Luke kod zgrade Vlade RS, nije bilo povrije|enih, a na vozilima je pri~injena manja materijalna {teta. - Utvr|ivanje uzroka sudara je u toku, ali je, najvjerovatnije, u pitanju nepo{tivanje saobra}ajnih znakova i prava prvenstva prolaza, te neprilago|ena brzina vo`nje - re~eno nam je u banjalu~koj saobra}ajnoj policiji. Pripadnici saobra}ajne policije koji su obavili uvi|aj nisu mogli iznijeti vi{e detalja o ovoj nezgodi, a saobra}aj se na ovom dijelu puta za vrijeme obavljanja uvi|aja odvijao jednom trakom. B. S.
Ostala supruga s tri k}erke

Klosterska ulica u Tuzli

Spec
TREBINJE - Policajci iz Trebinja su od V. V., nastanjen u selu Cerovac, zaprimili poluautomatsku pu{ku, koju je on predao po pozivu u Policijsku stanicu Trebinje, nakon prijave njegove supruge S. V. (42) da joj je prijetio da }e je ubiti. Policajci provode daljnju istragu.

Uhva}eni provalnici u prodavnicu „Peko“
Pripadnici Policijske stanice Centar u Tuzli ju~er su oko 1.45 sati u Turalibegovoj ulici u Tuzli zatekli M. S. (14), M. K. (15) i O. K. (18) kako provaljuju u prodavnicu obu}e „Peko“. Provalnici su obili ulazna vrata prodavnice, u{li unutra, izvr{ili premeta~inu stvari, a kada su primijetili policiju, pobjegli su. Policajci su ih sustigli u Klosterskoj ulici, gdje su ih uhapsili i priveli u Policijsku stanicu. Mjesto doga|aja obezbje|eno je do jutarnjih sati, kada je obavljen uvi|aj.

crna hronika
Bijeljina

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

33

Istraga dvostrukog ubistva

Tra`e}i gljive, mje{tanin na{ao le{ Radmile Markovi}
Djevojka odvedena u no}i sa 19. na 20. avgust iz automobila u kojem je ubijen njen momak Sla|an Markovi} (19) Likvidirana hicima u glavu i grudi
Dva kilometra od magistralnog puta Bijeljina - Br~ko, na lokalnom putu prema [e}erani u selu Velika Obarska, prekju~er je prona|en le{ mla|e `enske osobe. Tijelo je prona|eno 20 metara od makadamskog puta u {umi pored napu{tene vikendice, vlasni{tvo Dragana Manojlovi}a. Bilo je polo`eno potrbu{ke i djelimi~no prekriveno zemljom, sa prostrelnom ranom na glavi, potvrdio je ju~er „Dnevnom avazu“ de`urni tu`ilac Marko Zeki}.
Modri~a: Pobjegli u „fijat puntu“

Oplja~kane dvije banke u Modri~i

Razbojnici pobjegli s plijenom od 24.000 KM
Nepoznate maskirane osobe s fantomkama na glavama prekju~er oko 13.30 sati oplja~kali su Razvojnu banku a. d. Banja Luka i NLB banku, filijalu u Modri~i, i naoru`ani pu{kama i pi{toljima prijetili radnicima da im predaju novac. Prema prvim policijskim informacijama, plja~ka{i su iz ove dvije banke odnijeli ukupno 24.000 maraka, saop}eno je iz policije. Navodno su ~etvorica maskiranih i naoru`anih mu{karaca, obu~enih u radni~ke kombinezone, upala u prostorije ovih banaka i od radnice Nove banke ukrali 24.000 KM, dok su od radnice na {alteru druge banke oteli mjenice u vrijednosti od 150 KM. Petnaestak minuta kasnije napada~i su iza{li nose}i torbe, u{li u vozilo koje ih je ~ekalo i odvezli se u nepoznatom pravcu. Navodno su se automobilom „fijat punto“ odvezli u pravcu Bosanskog [amca. Automobil kojim su se izvr{ioci odvezli naknadno je prona|en zapaljen u mjestu Obudovac, op}ina Bosanski [amac. E. Ra.

Slu~ajan pronalazak
Tu`ilac nije mogao dati zvani~nu potvrdu, ali je rekao da se, prema svemu sude}i, radi o tijelu 16-godi{nje Radmile Markovi} iz Ugljevika, koja je nestala u no}i sa 19. na 20. avgust. Iste no}i ubijen je Sla|an Markovi}, mladi} s kojim je Radmila posljednji put vi|ena, a

Istra`itelji na ulazu u {umu gdje je na|ena 16-godi{njakinja

(Foto: G. Bobi})

Markovi}: Dva smrtonosna hica

njegovo tijelo prona|eno je sutradan u automobilu na lokalnom putu u mjestu Numera pored Ugljevika. Vi{e od mjesec nikakav trag nije upu}ivao na sudbinu nestale djevojke da bi, kako saznajemo iz krugova bliskih CJB Bijeljina, prekju~er oko 15 sati jedan od starijih mje{tana Obarske, tra`e}i gljive, sasvim slu~ajno prona{ao le{ u raspadaju}em stanju. Nakon dojave, na teren je iza{la policija, a ekipa „Dnevnog avaza“ iste ve~eri nije uspjela fotografirati mjesto doga|aja. Policajci koji su blokirali puteljak prema vikendici samo su kratko rekli: „Iste sekunde sjedajte u kola i napustite lice mjesta“. Ra-

vnosni policajci zapisali su i broj registarske oznake na{eg automobila.

Prikupljanje dokaza
Istra`itelji su ju~er prijepodne nastavili prikupljati dokaze na podru~ju oko vikendice gdje je le{ prona|en. Ne{to kasnije stigli su ~elni ljudi me|unarodne policije i Odjeljenja kriminalisti~ke policije CJB Bijeljina, ali nika-

Incident u Biha}u

Potukli se otac i k}erka
Biha}kim policajcima prekju~er u 19.30 sati telefonom se obratila 25-godi{nja S. D., koja je prijavila da ju je u porodi~noj ku}i fizi~ki napao njen otac S. O. (66), te da ve} du`e ima problema s njim. Na lice mjesta upu}ena je patrola policije koja je ustanovila da je dojava ta~na, odnosno da su se djevojka i njen otac me|usobno fizi~ki obra~unavali te da su tom prilikom zadobili povrede. Policajci su S. D. nudili ljekarsku pomo} koju je ona odbila, dok je prijavljenom S. O. ukazana pomo} u Klini~kom centru Biha}, gdje su mu konstatirane lak{e povrede. Nakon alkotestiranja, o~itana mu je koncentracija od 0,92 promila alkohola u krvi. O doga|aju je upoznat kantonalni tu`ilac, a S. O. je li{en slobode i predat u prostorije za zadr`avanje.

Obdukcija potvrdila identitet
na je rodbina Dileme oko Radmile i preidentifikacije ma onome {to prona|enog tijesmo ~uli na licu la razrije{ene su mjesta, prepona Odjelu patoznali su je po falogije bijeljinske rmerkama do bolnice. Obdugle`nja sa po tri kcijom tijela kodugmeta na doje je prona|eno njem dijelu noprekju~er i ide- Blagoja i Zorica Markovi}: gavica, majici ntifikacijom u Prepoznali k}erkinu odje}u prisustvu roditelja utvr|eno je roze boje i crvenom kai{u, odje}i u kojoj je posljednji put da je rije~ o Radmili Markovi}. Obdukcijom je utvr|eno da vi|ena Radmila Markovi}. Sandale su ostale na mjestu je Radmila ubijena iz vatrenog oru`ja s dva metka - jedan je ubistva Sla|ana Markovi}a, a ispaljen u u grudi, a drugi u kako tvrdi rodbina, nedostaje crvena brojanica koju je uvijek glavu. Na Odjel patologije pozva- nosila oko ru~nog zgloba.

Spec
SARAJEVO - Pripadnici Prve policijske uprave u Sarajevu prekju~er su uhapsili T. K. (28) iz Sarajeva zbog posjedovanja i omogu}avanja u`ivanja droga. Prilikom pregleda, kod njega je prona|en jedan paketi} s marihuanom. Obavije{ten je kantonalni tu`ilac, a protiv T. K. }e biti poduzete predvi|ene mjere.

Orahovica kod Bile}e
Obrisi napu{tene vikendice

kvih zvani~nih izjava nije bilo. Prema rije~ima tu`ioca Marka Zeki}a, nakon pronalaska tijela Radmile Markovi} i otkrivanja stravi~ne sudbine ove djevojke, ugljevi~ki slu~aj je zaokru`en, ali ujedno postaje i zamr{eniji jer se za sada ne nazire trag monstruoznim ubicama dvoje mladih ljudi. E. MUSLI

Oduzeta marihuana i sjemenke
Pripadnici kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Trebinje i Policijske stanice Bile}a tokom prekju~era{njeg dana, u sklopu aktivnosti koje se odnose na spre~avanje prometa droga, u selu Orahovice, u bile}koj op}ini, izvr{ili su pretres ku}e koju koristi S. P (39). . Prilikom pretresa prona|eno je i oduzeto 117,8 grama marihuane i 1.770,39 grama raznih sjemenki, me|u kojima se nalaze i sjemenke indijske konoplje. Pored navedenog, oduzeta je i digitalna vaga.

[enlu~enje u Ljubinju

Vidovo Polje kod Stoca

Policajac pucao uzrak ispred kafi}a „Rio“
Centar javne bezbjednosti Trebinje je Okru`nom tu`ila{tvu u Trebinju podnio izvje{taj protiv A. D. (25), policajca PS Trebinje, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti. Iz slu`benog pi{tolja ispalio je tri hica uzrak ispred kafi}a „Rio“ u Ljubinju. Protiv A. D. }e biti poduzete i odgovaraju}e disciplinske mjere.

Kamion oborio djevoj~icu na biciklu
U mjestu Vidovo Polje kod Stoca prekju~er se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali Ivan M. (60) iz Vidova Polja s kamionom „man“ i biciklistkinja A. P (15) iz Stoca. . Djevoj~ica je zadobila povrede, a pomo} joj je ukazana u Domu zdravlja Stolac, nakon ~ega je upu}ena u Kantonalnu bolnicu Mostar. Policija je izvr{ila uvi|aj.

Najtira`niji bh. magazin za `ene

34

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

jet set
(I. [ebalj)

“Van Gogh”: Odli~nom svirkom odu{evili prisutne

Koncertna promocija albuma beogradske grupe “Van Gogh”

Gisele BUNDCHEN

Za{titnica rijeke Andrej NIKOLAIDIS Amazon Supruga
Sanja je moje najve}e blago
@enski Kugla{ki klub „Rad“

U Sarajevu proslavili i MTV nominaciju
Koncert u glavnom gradu BiH u prvoj dekadi decembra Nijedna na{a svirka nije ista, ka`e \ule
Odli~nom koncertnom promocijom albuma “Sre}no novo U`iVO”, beogradska grupa “Van Gogh” odu{evila je kolege i novinare koji su u velikom broju ju~er do{li u Dom mladih u Sarajevu. Njihov live album u na{oj zemlji plasirala je diskografska ku}a “Hayat Production”.

Zvani~ni izdava~i
- Drago mi je {to smo mi prvi zvani~ni izdava~i albuma “Van Gogha” u BiH. Radi se o bendu iz mog djetinjstva. @ao mi je {to ih mla|e generacije nisu imale priliku slu{ati u`ivo, ali mo}i }e to na kraju godine - rekao je Harun Mahmutovi}, direktor “Hayat Productiona”. Naime, u organizaciji me-

Raspolo`eni Selman i Dr. Zo

Pozdrav Tife i \uleta

Tifa: Fan sam “Van Gogha”
Na promociji su, izme|u ostalih, bili i Mladen Voji~i} Tifa, Amel ]uri}, Dado ^au{evi}, Dr. Zo, Ne{ad Selman, ~lanovi “Tribun benda”... - Fan sam “Van Gogha” i drago mi je {to ih vidim ponovo u Sarajevu. Odli~no zvu~e i jedva ~ekam koncert ka`e Tifa.

Pripreme za Evropsko prvenstvo

nad`era Ru`dije Metanovi}a, ovaj sastav odr`at }e koncert u glavnom gradu BiH u prvoj dekadi decembra. Nakon uvodnog govora Mahmutovi}a, na bini su se pojavili Zvonimir \uki} \ule, Dejan Ili} Cviko, Srboljub Radivojevi} Srba, te Branislav D`uvakov, koji nije stalni ~lan beogradske grupe.

Dobro raspolo`enje
- Drago nam je {to smo napokon u Sarajevu, gdje smo doputovali direktno sa turneje iz Amerike. Sretni smo zbog pro-

Samo je Azra prava Bosanka

mocije u Domu mladih, a ovaj dan }emo pamtiti i po nominaciji MTV-ja za najbolji album godine u regionu. Nijedan na{ koncert nije isti i nadamo se da }emo na jednom mjestu u decembru u Sarajevu okupiti na{e fanove iz cijele BiH - rekao je \ule. “Van Gogh” je nakon toga izveo kompozicije “Kolo”, “Vrte{ka, “Kiselina”, “Brod od papira”, “Spisak razlika”. \ule je bio izuzetno raspolo`en i sve vrijeme je nasmijavao prisutne, pozdravljao se s novinarima i pjevao zajedno s njima. D. ZEBA

Slavni bend priprema se za Sarajevo

“Deep Purple” u “Radon Plazi”
Slavni hard rok sastav “Deep Purple”, koji }e u okviru turneje na kojoj promovira “Rapture Of The Deep” odr`ati koncert 3. novembra u Olimpijskoj dvorani Zetra, uveliko se priprema za dolazak u Sarajevo. Naime, u hotelu “Radon Plaza” ve} su rezervirane sobe za ~lanove legendarnog “Deep Purplea”, kao i za ostatak njihove ekipe. Kako doznajemo, oni }e u na{ glavni grad sti}i na dan koncerta i to iz Sofije, gdje sviraju 2. novembra. Poslije koncerta u Zetri, ~lanovi “Deep Purplea” preno}it }e u “Radon Plazi”, nakon ~ega odlaze u Split. L. S. R.
“Deep Purple”: U Zetri 3. novembra

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

35

Kultni bend priprema se za snimanje novog CD-a

„Plavi orkestar“ ulazi u studio u Ljubljani
Najavni singl ve} u decembru, dok je objavljivanje albuma u planu za prolje}e naredne godine
Jedna od najboljih grupa na ovim prostorima „Plavi orkestar“, nakon sedam godina diskografske pauze, ovih dana, kako doznajemo, ulazi u studio i daleko od o~iju javnosti bi trebali po~eti sa snimanjem dugo najavljivanog novog albuma.
^erkez: Do sada nam dobro ide

U i{~ekivanju Sedmice mode

Okvirni termini
Naime, frontmen Sa{a Lo{i} Lo{a kontaktirao je tokom ljeta ostale ~lanove grupe, kada su utvrdili okvirne termine okupljanja i objavljivanja albuma za

Sarah erkez radi s malim manekenima
Nova saradnja s „Bosanskim rukotvorinama“
I{~ekuju}i poziv za u~e{}e na sarajevskoj Sedmici mode, koju svake godina najesen organizira „ABC Models“, manekenka Sarah ^erkez posve}ena je obavezama u modnoj agenciji „NovaMas“. Njen rad fokusiran je na mlade generacije koje podu~ava zajedno s kolegicom Almom Nuki}. - Kako Alma ima vi{e iskustva u tim poslovima, njen savjet nikad nije naodmet. Ona je vi{e zadu`ena za menad`erski dio, a ja za rad s najmla|ima. Do sada nam dobro ide. Predstoji nam, na obostrano zadovoljstvo, nova saradnja s „Bosanskim rukotvorinama“ koje uspje{no vodi Lejla Radon~i}. Svake godine na{i polaznici nose njihove modele na izuzetno uspjelim aukcijama, pa se nadamo da }e tako biti i ovoga puta - isti~e Sarah. Samostalna karijera Sarah ^erkez tako|er ide uzlaznom putanjom, koju nastavlja i dalje graditi van granica BiH. - Sve {to sam do sada uradila bilo je u mojoj organizaciji i pokazalo se da znam birati poslove. Po{to sam ve} radila u Parizu, stigao mi je novi poziv iz Grada svjetlosti. Rije~ je vi{e o nekim snimanjima, a manje o modnim revijama - dodaje Sarah.
Se. A.

Lo{a: Pripreme daleko od o~iju javnosti

“Plavi orkestar“: Veliki interes za novi CD

koji u javnosti cijelog regiona ve} vlada veliki interes. Tako bi se ~lanovi ovog kultnog benda uskoro trebali okupiti u Ljubljani i u jednom od tamo{njih studija po~eti sa snimanjem novih pjesama, koje potpisuje Lo{a. Iako Lo{a o novom projektu ne `eli govoriti javno, ipak nam

je nedavno otkrio da }e najavni singl biti objavljen ve} u decembru, a album, ~iji je naziv jo{ nepoznat, svjetlost dana ugledat }e na prolje}e naredne godine.

Velika turneja
Ina~e, posljednji album „Plavi orkestar“ objavio je 2000. godine i nosio je naziv „Beskona~no“, a godinu nakon toga u sarajevskoj dvorani „Zetra“ su odr`ali spektakularan koncert pred vi{e od 16.000 posjetilaca. I po objavljivanju ovog albuma, „Plavci“ }e krenuti na veliku regionalnu turneju na ~ijoj organizaciji menad`eri rade jo{ od protekle godine.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Udala se k}erka prve dame sevdaha

Uz stare ~lanove i Sa{a Zalepugin
Od 1983. godine stalni ~lanovi „Plavog orkestra“ su, osim Lo{e, Samir i Admir ]eremida, koji sviraju bas gitaru, odnosno bubnjeve. Nakon {to je devedesetih godina gitarista grupe Mladen Pav~i} Pavo odselio u Kanadu, na njegovom mjestu je Sa{a Zalepugin. On je, ina~e, sin poznatog TV voditelja Sa{e Zalepugina.

^lanovi „Te{ke industrije“ okupili se u Zagrebu

Snimaju spot za pjesmu „Bokser i balerina“
Nakon u~e{}a na nekoliko festivala u BiH i Hrvatskoj, prije nekoliko dana ~lanovi „Te{ke industrije“ okupili su se u Zagrebu da bi se dogovorili oko aktivnosti do kraja godine. - Prvo nam je u planu snimanje spota za kompoziciju „Bokser i balerina“ koja se nalazi na na{em posljednjem albumu „Kantina“. Kadrovi }e biti ra|eni na nekoliko lokacija u hrvatskoj prijestonici - govori Seid Memi} Vajta, pjeva~ „Te{ke industrije“. Oni }e 11. oktobra nastupati na koncertu „Indexi i prijatelji“ u Novom Sadu, a u sklopu istog projekta tri dana poslije i u Beogradu. - Rado smo prihvatili poziv organizatora i drago nam je {to smo dobili priliku da nastupimo. Uveliko smo po~eli i s pripremama za koncert u Sarajevu krajem novembra - ka`e Vajta. D. Z.

Minela i Hanka: K}erka se vjen~ala u Bonu

Hanka Paldum postala punica
Protekle subote u njema~kom gradu Bonu, u naju`em krugu porodice i prijatelja, udala se k}erka Hanke Paldum i Muradifa Brki}a. Minela Brki}, nakon dugogodi{nje veze, vjen~ala se sa Suadom Zlatanovi}em i tako je prva dama sevdaha postala i punica. - Sretna sam {to sam do~ekala ovaj trenutak i da mojoj k}erki i zetu mogu po`eljeti sve najbolje u budu}em `ivotu - rekla nam je Hanka. L. S. R.

Zbog humanitarnih koncerata

Filipovi} zapostavio rad u studiju
Martin Filipovi}, jedan od u~esnika „OBN Music Talents“, prekinuo je rad u studiju zbog humanitarnih koncerata u nekoliko bh. gradova. - Sa kolegama iz „OBN Music Talents“ nastupao sam na humanitarnom koncertu u Bosanskoj Gradi{ci. Plan je obi}i {to vi{e gradova, sljede}i nastup je u Sanskom Mostu - ka`e Martin. „Kazanova“ je naziv najavnog singla prvog Martinovog albuma koji bi uskoro trebao snimiti. - To je moja stara kompozicija koja }e biti u novom aran`manu i nju bih ubrzo trebao zavr{iti. Malo vremena mi ostaje da se posvetim radu u studiju, ali }u se truditi da to {to prije privedem kraju - ka`e Filipovi}. S. A{.

„Te{ka industrija“: U~estvuju u projektu „Indexi i prijatelji“

36

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

37

Prije dodjele evropskih MTV nagrada

D`astinu najvi{e nominacija
Snup Dog (Snoop Dogg) bit }e voditelj ceremonije dodjele „MTV Europe Music Awardsa“ koja }e 1. novembra biti odr`ana u Minhenu, a listu nominacija, na kojoj se nalaze Riana (Rihanna), Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse), Bijonse (Beyonce) i drugi, predvodi D`astin Timberlejk (Justin Timberlake), kojem se smije{e ~etiri nagrade. Timberlejk je nominiran u ~etiri glavne kategorije na dodjeli evropskih MTV nagrada. Riana je, o~ekivano, nominirana za hit godine, a u kategoriji najboljeg izvo|a~a, osim Timberlejka, konkurenti su jo{ Avril Lavinj (Lavigne), Kristina Agiljera (Christina Aguilera), Mika i Neli Furtado (Nelly). Kao i svake godine, producenti najavljuju spektakl u Minhenu, a pobjednike tradicionalno odabiru fanovi i gledaoci MTV-ja.

38

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

show biz

Zvijezde serije i filma „Seks i grad“

Mla|a verzija glavnih junakinja

Nesporazumi na snimanju filma „Seks i grad“

Timberlejk: Nominiran u ~etiri kategorije

Sva|a Katral i D`esike Parker?
Po~etak projekta popularne glumice proslavile su u restoranu „Butter“
^injenicu da su kona~no zapo~ele snimanje filma „Sex and the City: The Movie“ („Seks i grad“), popularne glumice proslavile su u restoranu „Butter“ na Menhetnu. No, slavlje je, pi{u tabloidi, naru{io sukob izme|u Sare D`esike Parker (Sarah Jessica) i Kim Katral (Catrall), koja je bijesna iza{la iz restorana. Podsjetimo, snimanje se dugo ~ekalo i zato {to je Kim, koja tuma~i ulogu nimfomanke Samante, tra`ila da iznos njenog honorara bude jednak onom Sare D`esike Parker, {to joj je na kraju i po{lo za rukom. Ipak, atmosfera na snimanju ni~im ne odaje kako izme|u glavnih glumica vladaju napeti odnosi - smijeha ne nedostaje, a posebnu ~ar cijelom projektu daju vjerni fanovi, koji su se u iznimno velikom broju okupili na setu, poku{avaju}i barem izdaleka otkriti radnju dugo o~ekivanog filma. U jednoj sceni djevojke na ulici susre}u svoje mla|e verzije: ~etiri djevojke, odjevene poput popularnih likova, {e}u centrom u nadi da }e, ba{ kao i njihovi uzori, postati modne ikone.

Borba protiv vremena

D`enifer Lopez razmi{lja o plasti~noj operaciji
D`enifer Lopez (Jennifer), pjeva~ica, glumica i dizajnerica, priznala je da u posljednje vrijeme razmi{lja i o odlasku pod no` ukoliko, kako sama ka`e, njena ljepota u budu}nosti bude naru{ena. - Nikad se ne zna kako }e se neko osje}ati kada do|e u odre|ene godine. Stoga ne `elim osu|ivati nikoga ko je to ve} napravio - rekla je Lopez za britanski BBC Radio 1. Slavna „La gitara“, prozvana tako zbog svojih bujnih oblina o kojima se tako|er naga|alo jesu li dar majke prirode ili djelo nekog vje{tog hirurga, govorila je i o budu}oj zajedni~koj turneji sa suprugom Markom Entonijem (Marc Anthony).

Jo{ jedna poslovna ponuda sveprisutnoj gospo|i Bekam

Lopez: Gostovala na radiju BBC

F L AS H
NJUJORK - Samo 48 sati nakon nesre}e zbog koje su hospitalizirani, D`ord` Kluni (George Clooney) i njegova djevojka Sara Lerson (Sarah Larson) pojavili su se u javnosti, a nisu im smetali zavoji i {take koje }e morati nositi jo{ neko vrijeme. Kluni je tom prilikom priznao novinarima kako „jedva ~eka opet sjesti za motor“, no prije toga vjerovatno ga o~ekuje prijava, jer drugi u~esnik u sudaru krivicu prebacuje upravo na holivudsku zvijezdu.
“Pussycat Dolls“: Kre}u na turneju

Viktorija gostuje na turneji „Pussycat Dolls“
Nakon Kristine Agiljere (Christine Aguilere), Britni Spirs (Britney Spears) i Karmen Elektre (Carmen Electra), koje su nakratko zaplesale s atraktivnom grupom „Pussycat Dolls“, isto }e u~initi i sveprisutna Viktorija Bekam (Victoria Beckham), i to na nekoliko koncerata u SAD, kako bi se, ka`e, „pribli`ila tamo{njoj publici“. Dok je sa suprugom Dejvidom (David) ru~ala u restoranu „Mirabelle“ u Los An|elesu, pri{le su joj ~lanice grupe „Pussycat Dolls“ i ponudile joj saradnju. Viktorija je izgledala odu{evljeno, ali kako pi{e „Daily Mail“, ne i Dejvid. [ta o svemu misle ostale ~lanice „Spice Girls“, s kojima Viktorija uskoro kre}e na turneju, nije poznato.

Kluni i Lerson: U {etnji gradom

Bekamovi na izlazu iz restorana

show biz

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

39

Mogu}a ekranizacija dijela `ivota zanosne glumice

An|elina `eli snimiti autobiografski film
Namjerava otkriti svijetu o svom humanitarnom radu, ali i o dijelu svog intimnog `ivota s Bredom Pitom
Sljede}a uloga An|eline \oli (Angelina Jolie) mogla bi biti - autobiografska. Naime, seksi glumica htjela bi napraviti film o svom humanitarnom radu u kojem bi otkrila i dio svog intimnog `ivota s Bredom Pitom (Brad Pitt). - An|elina je oduvijek znala da mo`e u~initi dosta dobra - rekao je neimenovani izvor, dodav{i kako je do{la na ideju da snimi film o svom humanitarnom radu, a u njemu bi otkrila i neke zanimljivosti iz svog braka. Za ekranizaciju dijela njenog `ivota ve} su pokazala interes dva filmska studija. A da An|elina ima {ta ispri~ati o svom humanitarnom radu, potvr|uje i ~injenica da slavni par namjerava usvojiti i dijete iz Burme. Ve} su se obratili doktorici D`ejn Aronson (Jane) koja vodi Svjetsku fondaciju za siro~ad, a ona bi im trebala dogovoriti posjete siroti{tima u Burmi. I dok glumica namjerava otkriti svijetu sve o svom humanitarnom radu i pone{to o privatnom `ivotu, njen biv{i mu` Bili Bob Tornton (Billy Bob Thornton) izjavio je da je `ali zbog velikog interesa koji javnost pokazuje za nju i njenu porodicu. - Kada se o meni pi{e, onda je to zbog filma koji sam snimio - rekao je Tornton, koji se od An|eline razveo prije pet godina. Ostao je u dobrim odnosima s njom, a odli~no se sla`e i s Bredom Pitom.

Veliki zdravstveni problemi popularnog pjeva~a

[ta je Nihad Alibegovi} morao operisati pro{le sedmice?
Rokerka ostavila Tuzlaka

Za{to je Irina Kapetanovi} krila da je prekinula vezu sa Darijom Havelom?
Politi~ka jagma za TV voditelja
\oli: Uvijek u centru medijske pa`nje

U popularnom ameri~kom TV {ouu

Mel B zablistala u „Plesu sa zvijezdama“

F L AS H
LOS AN\ELES - Kampku}ice u kojima tokom snimanja borave glumci svojim ure|enjem svjedo~e o njihovom zvjezdanom statusu. Nije, stoga, nikakvo ~udo da se i za ure|enje interijera takvih ku}a na to~kovima anga`iraju ~itavi timovi dizajnera interijera, kao {to je to u~inila ku}anica Mar{a Kros (Marcia Cross).

Kojim strankama Mato \akovi} nije `elio pristupiti?
Zbog pjesme o Miloradu Dodiku

Ko Mi{ku Cvijeti}u sa Romanije prijeti smr}u?
Ho}e li sand`a~ki pjeva~ postati zvijezda

Mo`e li Rasim Ljaji} progurati ro|aka Sidika u vrh srbijanske estrade?
(Ne)rad Tu`ila{tva BiH

Za{to se ni do danas nije sudilo glavnim organizatorima i po~iniocima djela za koje je Abduladhim Maktouf osu|en kao pomaga~?
Da li ENES BEGOVI] zbog kupiti pjesme ZAPRO^ITAJTE:uucjenejemoraoreklamirati ELVIRA IMA POTURI]A; [ta }e [vicarskoj RAHI]; Za{to se SANJA \OR\EVI] zamalo onesvijestila prije snimanja „BN koktela“; Za{to [EKI PRINC nije platio otkupninu za ukradeni automobil; Koliko je novca SEKA ALEKSI] potro{ila za poklon BAHRIJI KA^APORU, vlasniku „Aque“; Ko je jedini o`enjeni mu{karac sa kojim je bila ZLATA PETROVI]; Za{to VIKI MILJKOVI] prodaje sve svoje automobile; Za{to su kolege u Beogradu bojkotovale promociju TO[ETA PROESKOG; Za{to je [ABAN BAJRAMOVI] ljut na DARU BUBAMARU; Koga je ANA NIKOLI] verbalno napala prilikom dolaska u Sarajevo; Sa koliko godina je VENDI izgubila nevinost; Ko je DALAL MITHAT ostavio „na ~ekanju“; Za{to Komunalno preduze}e „Rad“ prijeti tu`bom ELVISU J. KURTOVI]U.

Mel B: Iznenadila `iri

Ocjenjiva~ki `iri, ali i gledaoci popularnog ameri~kog {oua „Ples sa zvijezdama“, ostali su ugodno iznena|eni nakon {to je na plesni podij u novoj sezoni iza{la Mel B, ~lanica grupe „Spice Girls“, koja se ove godine na naslovnicama pojavljivala uglavnom zbog privatnih neda}a. Sa partnerom je otplesala „~a~a-~a“ i plasirala se u drugi krug takmi~enja. Kad je po~ela vje`bati s profesionalnim plesa~em,

Mel je nekoliko puta razmi{ljala o odustajanju, no, sre}om, nije. ^lanovi `irija priznali su kako su prema tamnoputoj pjeva~ici isprva imali predrasude, jer ih koreografije grupe „Spice Girls“ nisu nimalo odu{evile. Ipak, „senzualna izvedba“, kako su nazvali njen nastup, odu{evila ih je, pa su joj dodijelili ~etiri osmice, {to je, s obzirom na ~injenicu da se radi o prvoj emisiji, sjajan rezultat.

Kros u svojoj kamp-ku}ici

VREMEPLOV

26. septembar 2007.

DOGODILO SE
1371. - U bici na rijeci Marici kod ^rnomena, Turci su porazili srpsku vojsku bra}e Mrnjav~evi}, kralja Vuka{ina i despota Uglje{e, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 1950. - Vije}e NATO-a odlu~ilo formirati zajedni~ki evropski odbrambeni sistem. 1960. - Odr`an prvi TV duel predsjedni~kih kandidata. U okviru kampanje za predsjednika SAD, na nacionalnoj televiziji suo~ili su se tada{nji potpredsjednik Ri~ard Nikson (Richard Nixon) i senator D`on Kenedi (John Kennedy).

40

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

sveznadar

Lije~enje poreme}aja u prehrani

Trudno}a mo`e pomo}i, ali i odmo}i
I dok su tokom istra`ivanja `ene koje su imale poreme}aj u prehrani ozdravile, ~ak 711 njih u trudno}i je po prvi put razvilo taj poreme}aj
Dok trudno}a `enama koje imaju poreme}aje u prehrani mo`e pomo}i, druge koje nisu imala probleme s prehranom mo`e u~initi ranjivima i tako utjecati na to da se ti poreme}aji razviju prvi put. - Ova otkri}a kontradiktorna su prija{njim saznanjima, prema kojima trudno}a lije~i sve poreme}aje u prehrani. Va`no je znati da ne mo`ete iste minute kad zatrudnite ozdraviti od poreme}aja prehrane, nagla{avaju istra`iva~i sa Univerziteta u Sjevernoj Karolini. Poreme}aj prejedanja manifestira se u pretjeranoj konzumaciji ogromnih koli~ina hrane bez kontrole i razlikuje se od normalnog porasta apetita koji se pojavljuje kod trudnica. Ljudi koji pate od tog poreme}aja nemaju nagon za povra}anje ni bilo koji drugi oblik pra`njenja `eluca i crijeva. ^ak 78 posto `ena koje su
Poreme}aj prejedanja razlikuje se od normalnog porasta apetita

- Danas je Evropski dan jezika i Svjetski dan ~istih planina. 1960. - Najdu`i govor u UN-u odr`ao kubanski predsjednik Fidel Kastro (Fidel Castro). Govorio je ~etiri sata i 29 minuta. 1995. - U Njujorku po~eli mirovni pregovori o BiH - potpisan dokument o ustavnim principima budu}eg ure|enja bh. dr`ave sa zajedni~kim Predsjedni{tvom, Parlamentom i Ustavnim sudom. 2002. - Pred Ha{kim tribunalom po~elo ~itanje optu`nice na su|enju biv{em predsjedniku Srbije i SR Jugoslavije Slobodanu Milo{evi}u za genocid po~injen u BiH i zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene u Hrvatskoj. 2003. - Nakon 11 godina prekida, avion „JAT Airwaysa“ sletio na Sarajevski aerodrom, ~ime je ponovo uspostavljena direktna avionska linija izme|u Beograda i Sarajeva.

imale poreme}aj pro~i{}avanja bez nekontroliranog prejedanja prije trudno}e, prestale su to raditi dok su bile trudne. Tako|er se 39 posto `ena koje su imale poreme}aj prejedanja oporavilo u trudno}i, kao i 34 posto `ena koje su imale bulimiju. I dok su one `ene koje su imale poreme}aj u prehrani ozdravile, ~ak 711 `ena u trudno}i je po prvi put razvilo poreme}aj hranjenja.

Stop besanim no}ima

Njega ko`e

RO\ENI
1889. - U Meskirhu (Baden) ro|en njema~ki filozof Martin Hajdeger (Heidegger). 1898. - Ro|en ameri~ki kompozitor D`ord` Ger{vin (George Gershwin), muzi~ar koji je vje{to sjedinio elemente d`eza i crna~kog folklora s tradicionalnim oblicima umjetni~ke muzike.

Nau~nici sa Univerziteta u Rostoku razvili su jastuk protiv hrkanja, koji uz kompjutersku podr{ku reagira na hrkanje i poma`e spava~ima da di{u tiho. Jastuk ima ugra|en mikrofon koji „prislu{kuje“ hr~e li spava~. Ako je to slu~aj, kompjuter priklju~en na jastuk mijenja pritisak u komorama, a time i polo`aj glave tako dugo dok se di{ni putevi opet ne oslobode, a hrkanje prestane. Jastuk trenutno prolazi istra`ivanja, a autori ga namjeravaju predstaviti javnosti po~etkom oktobra. Izum se jo{ neko vrijeme ne}e mo}i na}i na tr`i{tu, jer su nau~nici tek krenuli u potragu za partnerom koji }e organizirati prodaju.

Izumljen jastuk Kako se rije{iti protiv hrkanja bubuljica
Za ~i{}enje ko`e od akni, a ne samo bubuljica i mitisera, potrebni su vrijeme, dosljednost i trud. Ne morate se podvrgavati dijetama, jer akne ne uzrokuje hrana koju jedemo. Isto tako, prisutnost akni ne zna~i da vam je ko`a prljava, pa je ne morate neprestano prati. Time }ete joj samo uskratiti njen prirodni sistem vla`enja i bespotrebno je nadra`iti. Umivanjem lica dva puta dnevno blagim sapunom ili pilingom posti}i }ete `eljeni u~inak. Protiv bubuljica i mitisera mo`ete koristiti antibakterijske proizvode, poput beProtiv akni dovoljno je i umivanje blagim sapunom

Jastuk poma`e spava~ima da tiho di{u

nzoil peroksida i tretinoina. Benzoil peroksid je odli~an za ko`u na kojoj nema puno mitisera i bubuljica, djeluje na korijen dlake i smanjuje za~epljenost. S druge strane, tretinoin tjera zatvorene bubuljice da se otvore i time olak{ava eliminaciju tvari koje zatvaraju otvor korijena.

Zdravstvena usluga
Nezadovoljna sam kvalitetom zdravstvenih usluga koje se u Federaciji pru`aju gra|anima. Postoji li neki na~in da se kontrolira kvalitet pru`enih usluga i da li zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnici podlije`u odgovornosti za {tetu nanesenu nestru~nim i nekvalitetnim zdravstvenim uslugama, pita B. H. iz Sarajeva. Prema Zakonu o zdravstvenoj za{titi, u kvalitetu zdravstvene usluge ulazi i tehnolo{ki prihvatljiv na~in pru`anja usluge i sigurnost pru`ene pomo}i gra|aninu. U cilju trajnog osiguranja dobre zdravstvene usluge, njen se kvalitet mora trajno kontrolirati mjerama interne stru~ne kontrole, inspekcije i pravom gra|ana na reklamaciju kvaliteta, te njegovim pravom da pokrene postupak za formiranje ljekarskog konzilija u skladu s odredbama ovog zakona, uklju~uju}i i pravo na naknadu {tete zbog neodgovaraju}e pru`ene zdravstvene usluge u slu~aju dokazane stru~ne gre{ke.

Prava iz radnog odnosa
Da li se za radnike pravilnikom o radu smiju utvr|ivati manja ili ve}a prava iz radnog odnosa u firmi od onih predvi|enih zakonom, pita T.K. iz Tuzle. Prema Zakonu o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu biti utvr|ena manja prava od onih utvr|enih zakonom, osim ako to nije izri~ito predvi|eno ovim ili nekim drugim propisima. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu mogu biti utvr|ena povoljnija prava od onih utvr|enih ovim zakonom.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

UMRLI
1391. - Umro Tvrtko Prvi Kotromani}, najpoznatiji vladar Bosne za ~ije vrijeme je ona bila na vrhuncu mo}i. 1945. - U Njujorku umro ma|arski kompozitor i pijanista Bela Bartok, ~ije je djelo otvorilo nove pravce razvoja ma|arske muzike. 1980. - U Minhenu na Festivalu piva Oktoberfestu, u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, a ranjeno vi{e od 200 ljudi. 1990. - Umro italijanski pisac Alberto Moravija u 82. godini. Bio je jedna od najzna~ajnijih li~nosti italijanske knji`evnosti 20. stolje}a („Rimske pri~e“, „^o~ara“, „Rimljanka“). 2000. - Gr~ki feribot „Ekspres Samina“ naletio na podvodni greben kod otoka Paros i potonuo za 20 minuta. U udesu broda, koji je prevozio vi{e od 500 putnika, poginule su 72 osobe.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”.

Sarajevo: Trajna kontrola

Tuzla: [ta ka`e Zakon o radu

Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

41

Ta~no Neta~no
o boga}enju ameri~kog siro1.Pri~aAmerike D. Rokfelera je svakimaha D`ona da{njica njegovog vremena? je najve}a {panska 2.Barcelonadobilapo veli~ini, ali luka i drugi grad se ne zna kako je ime?

Za efektan jutarnji izgled

^ista ko`a i crvene usne
Uz ~ist ten i dobro o{i{anu kosu, za jutarnje ure|ivanje ne}e vam trebati vi{e od pet minuta
Za sve manje savr{ene koji kad-tad do|u u situaciju da gotovo naglava~ke, bez doru~ka, iz ku}e izjure na posao, viza`isti su pripremili savjete za postizanje efektnog izgleda. Ko jo{ ustaje sat ranije, fenira se, lakira, tapira, depilira. Jutarnje dugo ure|ivanje ionako nije racionalno, uz sav trud na kraju dana }ete izgledati premoreno, a stilisti na ovakvu predanost ionako odmahuju glavom. - Najva`nije je pobrinuti se da ko`a izgleda dobro. Uz ~isti ten i dobro o{i{anu kosu, za jutarnje ure|ivanje ne}e vam trebati vi{e od pet minuta - ka`e poznati viza`ist Skot Endrju (Scott Andrew). A u tih pet minuta najbolje je iskoristiti karizmu crvenog sjajnog ru`a. To je najlak{i, ali i najefektniji na~in za postizanje dramati~ne razlike. Za pomalo nate~ene o~i ne morate brinuti - mo`ete ih sakriti nao~alama.
Iskoristite karizmu crvenog ru`a

3.Neki istra`iva~i pretpostavljaju da je igra bilijar nastala jo{ u drevnoj Kini?
1. NETA^NO

Siroma{ni dje~arac postaje milijarder
Pri~a o boga}enju ameri~kog siromaha D`ona D. Rokfelera (John D. Rockefeller) ipak nije svakida{njica Amerike njegovog vremena. Po~inje time kako je neki 16godi{njak na dana{nji dan, 26. septembra 1855. godine zakucao na vrata firme „Hewit“ u Klivlendu. Kad je zatra`io posao, {ef mu je rekao da pri~eka jer ide na ru~ak. Kad se dva i po sata kasnije vratio u ured, {ef je vidio kako onaj dje~ak jo{ ~eka. Nije bilo izlaza, zaposlio ga je, odrediv{i mu pla}u od pola dolara na dan. Trideset godina kasnije, ovaj siroma{ni dje~arac posjedovao je petrolejsku firmu „Standard Oil“ kojom je kontrolirao 95 svjetskog tr`i{ta nafte i bio najbogatiji ~ovjek na svijetu s imovinom tada vrijednom dvije milijarde dolara. Sve ostalo je historija.
2. NETA^NO

Turska kuhinja

Okrepljuju}a pile}a ~orba
Potrebno je: 650 g pile}ih fileta, 30 g bra{na, sok od jednog limuna, 30 g margarina, 1 `umance, 1 ka{ika vegete, 1,5 l vode, 1 vezica per{una. Na~in pripreme: 1. Pile}e meso operite i nare`ite na sitne kockice. Stavite da se kuha u prokuhanu vodu, dodajte vegetu i kuhajte oko 15 minuta. 2. U me|uvremenu, u manjoj zdjelici pjenja~om dobro izmije{ajte `umance, bra{no, limunov sok i {est ka{ika pile}e supe. 3. Ovu smjesu lagano sipajte u ostatak ~orbe uz neprekidno mije{anje da se ne

Barcelona nazvana po Hamilkaru Barki
stvore grudvice. 4. Na kraju umije{ajte margarin narezan na listi}e i lagano prokuhajte jo{ oko 10 minuta. Poslu`ivanje: ^orbu poslu`ite ukra{enu nasjeckanim per{unom. Barcelona je najve}a {panska luka i drugi grad po veli~ini, ali se ne mo`e re}i da se ne zna kako je dobila ime. Prema predanju, grad je u tre}em stolje}u prije nove ere osnovao Kartaginjanin Hamilkar Barka (Barkas), po kojem je tako Barcelona i mogla dobiti ime. Kasnije }e potpasti pod rimsku vlast, a potom u ruke Vizigota. Mavri su je zauzeli 715. godine, da bi potom kontrolu nad Barcelonom preuzeli Franci pod vodstvom Karla Velikog, u~iniv{i je prijestolnicom [panske Marke (Katalonija).
3. TA^NO

Kako biste `ivjeli {to zdravije, vrlo je va`no pravilno rasporediti dnevne obroke. Prema rezultatima raznih nau~nih istra`ivanja, ~ini se da najbolji raspored imaju Britanci. Oni ujutro imaju obilan obrok, u podne ne{to pojedu, a oko 17 sati, kada do|u sa posla, kako bi se rije{ili prve gladi, pojedu nekoliko keksi}a i obavezno popiju ~aj. Oko 18.30 sati slijedi drugi glavni obrok. Kod nas su obi~aji druga~iji, ali bi trebali poku{ati poja~ati doru~ak, a ve~eru pojesti dva do tri sata prije odlaska na spavanje. I to ne kako biste izbjegli debljanje, ve} da biste mirnije spavali. Istra`iva~i preporu~uju ovaj britanski sistem hranjenja, naro~ito onim osobama koje dnevno provedu puno vremena za volanom.

Igra bilijar nastala jo{ u drevnoj Kini
TEMPO KIPAR ME[TROVI] MU[KO IME GORJE U MIJANMARU TRINA GLUMICA ROSELINI

UZ, KRAJ, FORMACIJE AMERI^KI VOJNIH DIVLJI PRI AVIONA KONJ RASKLOPITI, IZVR[ITI DEMONTA@U PRESUDA NEKOME RIJEKA KOD ANTIKNE TROJE NAMJERA, NAKANA [AV NA @ENSKOJ ^ARAPI PRVI ^OVJEK PO BIBLIJI VELIKA GU@VA, ZBRKA

SVE^ANA FRANCUSKI PJESMA FUDBALSKI KLUB

IMETAK KOJI @ENA UNESE U BRAK EGEJEV SIN VRU]INA, @EGA TANASIJE ODMILJA TETKIN MU@ GRADONA^ELNIK (franc.) DOMA]I ZADATAK (mn.) BARIJ DUGA AFRI^KA RIJEKA NEUTRON BELGIJA @ITELJ ]I]ARIJE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA NEREJ, ME^KA, AN, DECEMBAR, OTPARATI, RK, PIR, KRASOTA, ATANAS, APA, KEVIN KURANJI, OTOK, OBITELJ 1213

GLUMICA NA SLICI

DALMATINSKA UZRE^ICA

Neki istra`iva~i pretpostavljaju da je igra bilijar nastala jo{ u drevnoj Kini, odakle je zatim prenesena na evropski kontinent. U Francuskoj je bilijar bio poznat u srednjem stolje}u, a prve verzije ove igre bile su sli~ne kriketu. Naziv bilijar nastao je, najvjerovatnije, od francuske rije~i billart, koja je ozna~avala specijalno napravljen {tap za udaranje loptice u ovoj igri. Prvi zapisi o igranju bilijara datiraju iz 15. stolje}a, a cilj igre bio je ubacivanje loptice u d`epove - rupe u }o{kovima posebno napravljenog stola. Knjiga pravila igranja bilijara prvi put je objavljena 1675. godine. Igra je osvojila Francuze za kratko vrijeme i ubrzo su organizirani klubovi. Igran je na specijalno izra|enom stolu s rupama u uglovima i na sredini, a za bilijar su kori{tene posebne loptice, od kojih je jedna bijela, kao i specijalni drveni {tapovi. Tokom decenija koje su uslijedile igra je usavr{avana do dana{njih pravila.

Druga liga FBiH
Rezultati 8. kola: ZENICA: ^elik 1945 - Usora 2:0, JELAH: Borac - Orli} 1:1, OTOKA: Olimpik - Vrbanju{a 2:0, BREZA: Rudar Pobjeda 3:0, BUTMIR: Vratnik - Krivaja 3:1, KLOKOTNICA: Doboj Istok - Radnik 3:0, GORA@DE: Gora`de TO[K 3:0, USTIKOLINA: Kolina - Famos 2:1. Parovi 9. kola (29. i 30. septembar): Famos - ^elik 1945, TO[K - Kolina, Radnik - Gora`de, Krivaja Doboj Istok, Pobjeda - Vratnik, Vrbanju{a - Rudar, Orli} - Olimpik, Usora - Borac. Rezultati 7. kola: VI[I]I: Vi{i}i - Lokomotiva 0:0, G. VAKUF: Sloga Me|ugorje 0:0, ^APLJINA: ^apljina - Vir 5:1, [UJICA: [ujica - Kupres 2:1, LJUBU[KI: Ljubu{ki - Tomislav 0:4, STOLAC: Stolac - Turbina 1:5, RODO^: Branitelj Grude 5:0, RAMA: Rama Kame{nica 3:2. Parovi 8. kola (29. i 30. septembar): Lokomotiva Kame{nica, Grude - Rama, Turbina - Branitelj, Tomislav - Stolac, Kupres - Ljubu{ki, Vir - [ujica, Me|ugorje - ^apljina, Vi{i}i - Sloga. Rezultati 9. kola: TOJ[I]I: Sloga - Mladost (P) 5:0, TOLISA: Sloga - Bosna (M) 0:2, D. POTOK: Ingram Sloga (P) 7:2, ^ELI]: ^eli} Radnik 3:2, DOMALJEVAC: Mladost - Omladinac 1:5, @IVINICE: Slaven - Posavina 108 1:0, MRAMOR: Mramor - Hajduk 5:1, TUZLA: Tuzla Dinamo 3:0, OD@AK: Od`ak 102 - Bosna (K) 3:1. Parovi 10. kola (29. i 30. septembar): Mladost (P) Bosna (K), Dinamo - Od`ak 102, Hajduk - Tuzla, Posavina 108 - Mramor, Omladinac (M) - Slaven, Radnik Mladost (D), Sloga (P) ^eli}, Bosna (M) - Ingram, Sloga (Toj{i}i) - Sloga Rezultati 6. kola: VELIKA KLADU[A: Kraji{nik - Podgrme~ 1:2, TURBE: Vla{i} - Kiseljak 2:0, DONJI VAKUF: Radnik - NK Vitez prekid kod rezultata 0:2 izazvala doma}a ekipa (0:3 PF), CAZIN: Krajina Mladost DS 2:0, VITEZ: FK Vitez - Vitez (B) 8:1, BUSOVA^A: Busova~a Bratstvo 1:0, KLJU^: Klju~ - Elektrobosna 5:0. Parovi 7. kola (29. i 30. septembar): Elektrobosna Kraji{nik, Bratstvo - Klju~, Vitez (B) - Busova~a, Mladost DS - FK Vitez, NK Vitez - Krajina, Podgrme~ Vla{i}, Kiseljak - Radnik.

Centar
1. Olimpik 2. Doboj I. 3. Rudar 4. Vratnik 5. Usora 6. Vrbanju{a 7. Krivaja 8. Orli} 9. Gora`de 10. Kolina 11. Famos 12. TO[K 13. Borac 14. ^elik 1945 15. Radnik 16. Pobjeda 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 1 1 0 2 2 2 1 1 0 3 0 0 3 0 2 1 3 0 0 2 2 2 3 3 4 2 4 4 3 5 4 5 4 6 16:1 18:12 16:10 14:8 9:10 6:9 13:9 13:12 13:15 11:17 10:9 11:18 7:10 13:17 5:9 7:16 21 14 14 14 13 13 12 12 12 12 9 9 8 7 6 3

42

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

sport

Adnan ^ustovi} trese mre`e u Muskronu

Reprezentacija ima potencijal
U sedam utakmica belgijskog prvenstva postigao pet golova
Adnan ^ustovi} se nalazi na drugom mjestu liste strijelaca belgijskog prvenstva. U pro{lom kolu je sa bijele ta~ke pogodio i potvrdio pobjedu Muskrona nad Lokerenom od 2:0. Kao i pro{le sezone, Adnan je jedna od glavnih uzdanica svog kluba.

Jug
1. ^apljina 2. Branitelj 3. Kame{nica 4. Tomislav 5. Turbina 6. Grude 7. Kupres 8. Rama 9. Lokomotiva 10. Vi{i}i 11. Me|ugorje 12. Vir 13. Sloga 14. Stolac 15. [ujica 16. Ljubu{ki 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 4 4 3 4 3 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 3 0 3 2 3 0 2 0 0 0 0 18:5 17 1 21:4 16 1 14:7 16 2 17:4 15 1 26:7 14 2 12:10 13 1 9:4 12 3 15:13 12 1 7:5 12 3 3:7 8 3 3:7 6 5 5:15 6 4 3:8 5 6 9:18 3 6 7:27 3 7 0:28 0

Uvijek mo`e bolje
- Dao sam pet golova u sedam utakmica. Zadnje tri utakmice sam bio strijelac u svakoj. I ekipi ide dobro. Peti smo na tabeli. Napravili smo nekoliko kikseva, a sa ta dva ili tri boda smo mogli biti drugi. [to se mojih igara ti~e, zadovoljan sam. Naravno da uvijek mo`e bolje, ali ne treba tra`iti dlaku u jajetu. Igram, dajem golove i sretan sam - rekao je ^ustovi}. I dok je u Muskronu sve uredu, na reprezentativnom planu nije. ^ustovi} se poput ve}ine kolega iz reprezentacije ne voli sjetiti nedavnih poraza od Ma|arske i Moldavije. - Koliko nas je sre}a pratila u prve tri utakmice, tako nas je napustila u posljednje dvije. U Ma|arskoj pogotovo, jer smo

^ustovi}: Najte`e utakmice na kraju

zaslu`ili bolji rezultat. Igrali smo dobro i imali mnogo prilika. [to se ti~e Moldavije tad nismo bili pravi. Odigrali smo slabo. Moldavci su nas iznenadili i pobijedili - priznaje ^ustovi}.

Sjever
1. Slaven 9 2. Omladinac 9 3. Bosna (M) 9 4. Posavina 9 5. Toj{i}i 9 6. ^eli} 9 7. Ingram 9 8. Radnik 9 9. Od`ak 9 10. Dinamo 9 11. Bosna (K) 9 12. Mramor 9 13. Tuzla 9 14. Tolisa 9 15. Mladost (P) 9 16. Hajduk 9 17. Mladost (D) 9 18. Sloga (P) 9 6 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 4 1 2 1 3 0 0 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 6 5 8 16:3 23:11 19:7 19:10 20:9 24:14 17:12 19:18 12:16 14:20 13:14 16:18 13:12 14:19 12:26 8:17 7:21 7:26 21 21 19 18 16 16 15 13 13 13 11 11 10 10 8 7 6 3

Iskristalisati sastav
Do kraja kvalifikacija BiH ide u goste Gr~koj, pa do~ekuje Norve{ku i na kraju putuje u

Tursku. - Najte`e utakmice ~ekaju nas na kraju. Mislim da u reprezentaciji ima potencijala. Trebali bi ove me~eve iskoristiti da iskristali{emo sastav za naredni kvalifikacioni ciklus. Volio bih da napravimo ne{to od reprezentacije i kona~no se jednom plasiramo na jedno veliko takmi~enje - ka`e ^ustovi}. A. N.

Pred me~eve sa Gr~kom i Norve{kom

Muzurovi} sutra objavljuje spisak
Selektor nogometne reprezentacije BiH Fuad Muzurovi} sutra }e na konferenciji za novinare, koja }e u prostorijama NSBiH po~eti u 13 sati, objaviti spisak kandidata za predstoje}e me~eve sa Gr~kom i Norve{kom u okviru kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo. Gr~ka }e ugostiti BiH u Atini 13. oktobra. Utakmica se igra na stadionu OACA Spiros Luis s po~etkom u 20.30 sati. ^etiri dana kasnije, na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatovi} Hase”, BiH }e biti doma}in Norve{koj. Ova utakmica po~inje u 20 sati. Tako|er, na sutra{njoj preskonferenciji selektor mlade reprezentacije BiH Nikola Niki} objavit }e spisak igra~a na koje ra~una za me~ sa Francuskom 12. oktobra u kvalifikacijama za EP . A. N.

Zapad
1. Krajina 2. Vla{i} 3. FK Vitez 4. Busova~a 5. Bratstvo 6. NK Vitez 7. Podgrme~ 8. Kiseljak 9. Klju~ 10. Radnik 11. Kraji{nik 6 6 0 0 16:3 6 4 1 1 11:4 6 4 0 2 16:8 6 4 0 2 8:7 6 3 1 2 12:3 6 3 1 2 10:5 6 3 1 2 6 3 0 3 6 2 1 3 6 1 1 4 7:6 10:7 3:11 5:10 6:13 1:14 6:22 18 13 12 12 10 10 10 9 7 4 4 1 1 Muzurovi}: Nova isku{enja

6 3 1 2 12:10 10

Dobre vijesti za selektora Muzurovi}a

Karev propu{ta me~ sa BiH
Napada~ Aston vile i norve{ke reprezentacije Jon Karev (John Karev) najvjerovatnije }e propustiti utakmicu nacionalnog tima protiv BiH u Sarajevu 17. oktobra. Karev je povrijedio ligamente desnog koljena na utakmici Aston vila - Everton koju je njegov tim dobio sa 2:0, a Karev postigao prvi gol u sezoni. - Kako stvari stoje, propustit }u ~etiri do {est sedmica zbog ove povrede - rekao je Karev. Neigranje Kareva }e biti veliki hendikep za Norve{ku koja trenutno zauzima drugo mjesto u grupi C sa 17 bodova, dva manje od vode}e Gr~ke. BiH je ~etvrta u grupi sa 13 bodova. (A. N.)

12. Mladost DS 6 1 1 4 13. Elektrobosna 6 0 1 5 14. Vitez (B) 6 0 1 5

Troglav dobio novog trenera

Goran ^eko umjesto Kazimira Kai}a
Goran ^eko zamijenio je Kazimira Kai}a na mjestu {efa stru~nog {taba Troglava. Kazi} je podnio ostavku iz privatnih razloga, nakon ~ega je Uprava prvoliga{a iz Livna povjerenje ukazala ^eki kome }e u radu asistirati Zoran Pavi}. M. Ku.

Karev: Povrijedio ligamente desnog koljena

sport
Sarajevo

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

43

Komitet za takmi~enje NSBiH

Danas zaostali me~ protiv Modri~e (16 sati)

Bodovima potvrditi izlazak iz krize
I pored povreda u incidentima u Posu{ju, Sarajevo }e igrati u najja~em sastavu
Samo tri dana nakon {to su se iz Posu{ja vratili pretu~eni, fudbaleri Sarajeva danas ponovo izlaze na teren. U zaostalom susretu drugog kola, koji je odgo|en zbog nastupa prvaka Bosne i Hercegovine u pretkolu Lige {ampiona, na Ko{evo sti`e opasna Modri~a, koja, ~ini se, bilje`i jo{ jednu uspje{nu sezonu. Mada se zbog nemilih scena u Posu{ju o tome gotovo i nije govorilo, osvajanje jednog boda s gostovanja izgleda da je ozna~ilo po~etak izlaska iz krize, koja je ekipu Sarajeva ostavila u vrlo neugodnom polo`aju na tabeli. - Svi smo sigurni da izlazimo iz krize. Ovaj remi u Posu{ju pokazao je da smo na dobrom kolosijeku. Danas imamo obavezu prema nama samima, ali i prema navija~ima koji su imali mnogo strpljenja sve ovo vrijeme kako smo bilje`ili slabije rezultate. Red je da im se revan{ir-

Prijave protiv u~esnika incidenta u Posu{ju
Komitet za takmi~enje Nogometnog saveza BiH je na ju~er odr`anoj sjednici registrirao postignutim rezultatima utakmice 6. i 7. kola Premijer lige. Predlo`eno je Stru~nog sudijskoj komisiji da prilikom analize obrati pa`nju na su|enje na utakmicama Lakta{i @eljezni~ar, Leotar - Lakta{i i [iroki Brijeg - Modri~a Maxima. Disciplinskoj komisiji su zbog nesportskog pona{anja podnesene prijave protiv {efa stru~nog {taba Sarajeva Husr-

Musemi}: Prijava zbog nesportskog pona{anja

Pilav sudi derbi
Gradski derbi izme|u @eljezni~ara i Sarajeva }e se zbog nastupa bordo tima u Kupu UEFA odigrati na stadionu Grbavica u nedjelju, 7. oktobra, s po~etkom u 15 sati. Glavni sudija }e biti Elmir
Milo{evi}: Sarajevo tra`i drugu pobjedu u sezoni

Pilav (Sarajevo), a njegovi pomo}nici Dalibor Dra{kovi} (Isto~no Sarajevo) i Elvir Grabus (Travnik). ^etvrti sudija je Mevludin Efendi} (Sarajevo), a kontrolor su|enja Vjekoslav [imunovi} (Grude). vljeni su predsjednik Posu{ja Ante Bo{njak i ~lanovi Uprave tog kluba Petar Bunti} i Tomislav Kova~. A. N.

Sarajevo

Modri~a Maxima

efa Musemi}a, te igra~a Sarajeva Mirze Me{i}a i Marka Maksimovi}a. Zbog istog prekr{aja prija-

Tabela
1. ^elik 2. Travnik 3. Modri~a 4. Zrinjski 5. [. Brijeg 6. @eljezni~ar 7. Vele` 8. Sloboda 9. Posu{je 10. Lakta{i 11. Jedinstvo 12. Slavija 13. Sarajevo 14. Leotar 15. Ora{je 16. @ep~e 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 0 3 2 1 1 1 3 3 0 2 4 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 4 3 1 4 4 5 8:2 9:10 16:8 8:3 8:7 16:8 12:11 10:10 6:6 8:10 7:12 6:11 9:7 6:10 9:14 5:14 14 13 12 12 11 10 10 10 9 9 9 8 7 7 7 4

Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak u 16 sati. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica). Pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar), [emso Brzovi} (Tuzla). Delegat: Rodoljub Olja~a (Bosanska Gradi{ka). SARAJEVO: Fejzi}, Ba{i}, Babi}, Milo{evi}, [araba, D`akmi}, Gruji}, Muharemovi}, Ra{~i}, Turkovi}, Had`i}. Trener: Husref Musemi}. MODRI^A MAXIMA: Tripi}, Vasi}, Belo{evi}, Savi}, Bogi~evi}, Jolovi}, Stjepanovi}, Stoki}, Nikoli}, Pereira, Baji}. Trener: Slavi{a Bo`i~i}.

[iroki Brijeg Ostvarena ubjedljiva pobjeda

]utuk zadovoljan efikasno{}u
Nakon dva uzastopna remija, nogometa{i [irokog Brijega kona~no su osjetili slast pobjede, savladav{i Modri~u Maximu s visokih 4:1. Objektivno, rezultat i nije pravo mjerilo odnosa snaga na travnjaku. Uprkos visokom porazu, Modri~ani su ostavili dobar utisak. - Igrali smo protiv neugodnog protivnika koji se do{ao nadigravati. Na na{u sre}u, realizacija ovoga puta nije izostala kazao je nakon utakmice trener [irokobrije`ana Mario ]utuk. Ina~e, ljubitelji nogometa na Pecari ne sje}aju se kada je jedna mom~ad vr{ila toliki pritisak na sudije kao {to su to ~inili igra~i Modri~e, stru~ni {tab na ~elu s trenerom Bo`i~i}em i njihov direktor Marijan Jeli}. - Nevjerovatno, svaka, ama ba{ svaka odluka sudije ^ui}a je prokomentirana. Kamo sre}e da [iroki ima ovakvo su|enje na

amo i da se s tri boda vratimo gdje nam je mjesto, u gornji dio tabele - ka`e pomo}ni trener Sarajeva Abdulah Oru~. Mada se dosta igra~a iz Posu{ja vratilo s povredama, kao suvenirima „lijepog“ pona{anja policije, protiv Modri~e }e istr~ati najja~i sastav, izuzimaju}i jo{ ozlije|enog Alaima, koji i dalje ide na terapije, i Maksimovi}a, koji ima kartone. - Svi ostali su nam na raspo-

laganju. Nadam se da nam se ono {to se desilo u Posu{ju nikada vi{e ne}e ponoviti. I to je jo{ jedan pokazatelj da je Sarajevo izazov za svakoga i da svi protiv nas igraju punim plu}ima. I mi smo du`ni odgovoriti na isti na~in, snagom kolektiva koji danas treba definitivno dokazati da su lo{i rezultati iza nas - kazao je Oru~. Utakmica na Ko{evu po~inje u 16 sati. M. T.

Modri~a Maxima
Dana{nji protivnici, Sarajevo i Modri~a Maxima, u nedjelju su gostovali u Hercegovini. Bordo tim je remizirao u Posu{ju, a „Uljari“ su pora`eni u [irokom Brijegu. Izabranici trenera Bo`i~i}a bili su na Pecari blizu remija, ali ih je zaustavio i sudija Tomislav Su~i} koji Boji}u nije priznao ~ini se regularan pogodak petnaest minuta prije kraja, kod rezultata 2:1 za doma}ina. - [iroki je pro{lost, okre}emo se Sarajevu. Na Ko{evu su

Joco Stoki} pred duel sa Sarajevom
uvijek svi uslovi za igru bili dobri. U~init }emo sve da ostvarimo za nas povoljan rezultat. Sarajevo }e pobjedom nastojati potvrditi bod iz Posu{ja, ali i mi imamo svoju ra~unicu. Nadigravat }emo se, pa neka pobijedi bolji i sretniji - ka`e mladi napada~ Modri~e Maxime Joco Stoki}. Igra~i Modri~e nisu se uop}e vra}ali ku}i nakon utakmice sa [irokim Brijegom, a susret na Ko{evu do~ekali su u Isto~nom Sarajevu. S. M.

I mi imamo svoju ra~unicu

Ronijele u duelu s odbranom Modri~e (Foto: R. Ivi})

strani, a posebno na „vru}em“ terenu u Modri~i - rije~i su direktora [irokog Brijega Ljube Solde. D. K.

Slavija

Jevri}ev debi u Lukavici
kavi~ana pamtit }e po lijepom. - Uspje{no smo pregrmili jako va`nu utakmicu. Igra~i su silno motivisani u{li u me~, od prve minute krenuli su maksimalno ozbiljno graditi akcije i stvarati prilike, pa je razumljivo {to je takav slijed doga|aja donio golove. Imam i zamjerki, prije svega na opu{tanje nakon ubjedljivog vodstva. Bez potrebe smo u drugom dijelu usporili igru, {to nije i ne}e biti osobina Slavije. Ipak, najva`nije od svega je pobjeda. Postigli smo tri gola, isto koliko u prvih {est utakmica. To je dobra najava za naredni okr{aj sa Travnikom, opet na na{em stadionu - rekao je Du{an Jevri}, najmla|i trener u G. I. Premijer ligi BiH.

Dobra najava za Travnik
Ako }e mostarski debi na klupi Slavije Du{anu Jevri}u ostati u ru`noj uspomeni (0:4 sa Vele`om), prvi nastup pred doma}om publikom protiv Ora{ja (3:2) trener Lu-

Stoki}: [iroki je pro{lost

FK Sarajevo poslao pismo NSBiH, FMUP-u i medijima

Incident u Posu{ju je unaprijed izre`iran
Nijedan policajac nije imao plo~icu s imenom i prezimenom
Kao {to je i najavljeno, FK Sarajevo poslao je pismo Nogometnom savezu BiH, Federalnom MUP-u i medijima, u kojima je jo{ jednom iznio svoje stajali{te u vezi incidenata u Posu{ju. Pored ve} iznesenog stava da su ih napali policija i pojedinci iz Uprave Posu{ja, u Sarajevu tvrde da je incident bio izre`iran. - Mirza Me{i} je ne tako davno na arbitra`i dobio spor s Posu{jem, {to nas navodi na razmi{ljanje da incident nije po~eo slu~ajno. Mi{ljenja smo da je policija postupala neprofesionalno, te je upotrebom sile prema na{im igra~ima i trenerima prekora~ila svoja ovla{tenja. Napominjemo da niko od policajaca nije imao uobi~ajenu plo~icu s imenom i prezimenom, a koje su imali za vrijeme utakmice - ka`e se izme|u ostalog u pismu. M. T.

(jevric-du

Jevri}: Nepotrebno opu{tanje nakon vodstva

44

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

sport

Bh. trener pregovara s biv{im evropskim prvakom

Halilhod`i} preuzima Marsej?
Pored na{eg trenera, kandidati su i Metsu, Lakomb, Santini te Gerets
Prema pisanju ve}ine francuskih medija, Uprava Marseja namjerava uru~iti otkaz treneru Albertu Emonu, a kao mogu}i nasljednik na klupi evropskog prvaka iz 1993. godine spominje se i na{ proslavljeni stru~njak Vahid Halilhod`i}. U ju~era{njem telefonskom razgovoru Vaha je za „Dnevni avaz“ potvrdio da je jedan od najozbiljnijih kandidata za klupu francuskog velikana. - Ta~no je da sam u pregovorima s Upravom Marseja, ba{ kao i Bruno Metsu, @ak Santini (Jacques), Erik Gerets (Eric), Gi Lakomb (Guy Lacombe)... Me|utim, to ni{ta ne zna~i, jer Emon mo`da i ne dobije otkaz. Sve }e biti poznato u narednih dan-dva - rekao je Vaha, koji je proteklih dana ~est gost u francuskim elektronskim medijima. Marsej je o~ajno po~eo sezonu u francuskom prvenstvu. Tim s Velodroma nalazi se tek na 16. poziciji i u devet odigranih kola ostvario je samo jednu pobjedu. - Bez obzira na lo{ start sezone, bila bi velika ~ast voditi klub kakav je Marsej. Koliko sam saznao najvi{e {ansi ima Metsu, ina~e blizak prijatelj predsjednika kluba Pape Dioufa. Ali, nikada se ne zna - istakao je Halilhod`i}. A. Dr.
Grant: Protiv Hala mo`e malo dobiti a mnogo izgubiti
(Foto: AP)

Evropska nogometna srijeda

Roma i Avram Grant na testu
„Vu~ici“ duel sa Fiorentinom drugi od ~etiri jaka me~a u deset dana
Trener Bajerna iz Minhena Otmar Hicfeld (Ottmar Hitzfeld) izjavio je da ima jo{ prostora za napredovanje u igri njegovog tima uo~i dana{nje utakmice njema~ke Bundeslige protiv „fenjera{a“ Energija. - Pre~esto gubimo loptu i ambicije na doma}oj i eurosceni. „Vu~ica“ je u nedjelju sa 2:2 remizirala sa Juventusom, a danas ide u goste Fiorentini. U subotu }e ugostiti prvaka Intera, dok za sedam dana putuju u goste Man~ester junajtedu u okviru Lige prvaka. Menad`er ^elzija Avram Gr-

Halilhod`i}: Sti`e li na Velodrom?

Pri~a o razvodu potresla [paniju

Razilaze se Barcelona i Ronaldinjo
Da li je Brazilac stvarno povrije|en ili ne igra zbog no}nih provoda

Parovi i satnica
Italija
Peto kolo: Katanija - Empoli, Fiorentina - Roma, \enova Udineze, Inter - Sampdorija, Juventus - Re|ina, Lacio - Kaljari, Napoli - Livorno, Palermo - Milan, Parma - Torino, Siena - Atalanta (20.30). Karlsrue, Nirnberg - Bajer, [tutgart - Bohum (20).

[panija
Peto kolo: Deportivo - Rekreativo, Majorka - Valjadolid, Mursija - Almerija, Osasuna - Levante, Rasing - Viljareal, Valensija - Hetafe (20), Atletik Atletiko, Barcelona - Saragosa (21).

Francuska
Tre}e kolo Kupa: Lens - Lil (17), Klermon Fut - Ren (20), Bordo - Mec, Laval - Le Man, Lorijen - PS@, Strazbur - Amijen, Tuluz - Kaen, Troj - Nica, Valensijen - So{o (21).

Engleska
Tre}e kolo Liga Kupa: Aston vila - Lester, Hal siti - ^elzi, [efild vensdej - Everton, Vest hem Plajmut (20.45), Blekburn - Birmingem, Fulam - Bolton, Man~ester junajted - Koventri, Totenhem - Midlzbro (21). ant danas mo`e malo dobiti, a mnogo toga izgubiti u duelu tre}eg kola Liga kupa Engleske. Naime, njegovi puleni, nakon poraza u Premijer ligi od Man~ester junajteda (0:2) gostuju kod ni`erazrednog Hal sitija, ~iji igra~i uop}e ne strahuju pred dana{nji me~. - Polovina njihovih internacionalaca ne zna ni gdje se Hal nalazi. Iako u utakmicu ulazimo kao autsajderi, dat }emo sve od sebe. Ne bojimo se igre protiv ^elzija, ~ak smo se nadali da njih dobijemo na izvla~enju - izjavio je kapiten „Tigrova“ iz Hala Ien E{bi (Ian Ashbee). (I. S.)

Njema~ka
Sedmo kolo: Arminija - Hanover, Bajern - Energi, Ajntraht de{ava nam se da ne pazimo. Lijepo je kad pobijedite sa 4:1, kao mi Karlsrue, ali jo{ uvijek trebamo popravljati neke stvari izjavio je Hicfeld. S druge strane, duel sa „Bavarcima“ bit }e za Heika Vebera (Weber) „vatreno kr{tenje“ na klupi Energija. Veber je vr{ilac du`nosti trenera tima iz Kotbusa, nakon {to je Petrik Sander dobio otkaz. U Italiji }e nogometa{i Rome odigrati drugi od ~etiri me~a u deset dana, koji bi trebali pokazati njihovu snagu i potvrditi imaju li pokri}e njihove visoke

Ronaldinjo: Ne odgovara na napade

Londonski klub ostvario rekordnu zaradu

Pri~a o razvodu je u utorak potresla [paniju. Me|utim, ne razvodi se kraljevski par, niti princeza. Naslovnice novina napunila je pri~a o razvodu Barcelone i Ronaldinja (Ronaldinho). Potpomognuti raportima iz Londona da ^elzi priprema ponudu od 70 miliona eura za Brazilca, {panski mediji naga|aju da }e Ronaldinjo napustiti Barcelonu ranije nego {to se o~ekivalo.

Arsenal najbogatiji u Engleskoj
Drugo mjesto na listi najbogatijih klubova svijeta, iza madridskog Reala, od ju~er zauzima Arsenal, koji je tokom pro{le sezone zaradio 200 miliona funti (oko 600 miliona KM), dva manje od rekorda madridskog kluba. Za godinu, klub je inkasirao 274 posto vi{e novca nego prethodne godine, kada su utakmice igrane na Hajberiju. Posmatrano u novcu, u kasu se pro{le godine slilo oko tri miliona funti po utakmici, dvostruko vi{e nego na Hajberiju ranijih godina. Arsenal je tako izbio na prvo mjesto najbogatijih klubova na Otoku, potisnuv{i Man~ester junajted (167,8 miliona) i ^elzi (152,8 miliona). Od ovih prihoda, menad`eru Arsenu Vengeru (Arsene Wenger) ostavljena je suma od 70 milioni funti koju mo`e iskoristiti za kupovinu poja~anja.
(M. T.)

Zasi}ena Barcelona
Mediji tvrde da je Barcelona zasi}ena najboljim nogometa{em svijeta iz 2005. godine.

Ronaldinjo ve} dugo ne igra na nivou koji se od njega o~ekuje, a stalni napadi na privatni `ivot izlu|uju Brazilca. Posljednjih dana Ronaldinjo nije odgovarao na napade da uo~i utakmica izlazi u no}ne provode, dru`i se sa ~a{icom i ku}i se vra}a sa prvim sun~evim zrakama. Oficijelno, Ronaldinjo se oporavlja od povrede mi{i}a zbog koje nije nastupio protiv Sevilje pro{le subote. Brazilca nije bilo na treningu ove sedmice, a sigurno ne}e igrati ni ve~eras protiv Saragose.

Predsjednik Barcelone @oan Laporta izjavio je kako „moraju pomo}i Ronaldinju da se vrati u formu i ne osje}a izoliranim“. Prema Laportinim rije~ima, Barcelona nije dobila nijednu ponudu za Ronaldinja. Naj~itaniji {panski sportski list „Marca“ navodi kako se Ronaldinjo suo~io sa ultimatumom koji je dobio od kluba. „Ako se ne promijeni{, na}i }e{ se na ulici“.

Promjena situacije
Ko bi rekao da }e se situacija tako promijeniti. Od idola do odba~enog. I Ronaldinjov brat i menad`er Roberto de Asis ka`e kako se „protiv Ronaldinja vodi kampanja“. Mogu}nost da Ronaldinjo napusti Kamp Nou je ve}a nego ikada. ^etiri godine ugovora ne}e predstavljati problem ukoliko u ^elziju ili Milanu odlu~e ispisati ~ek. A, kada je cifra dovoljno veli(A. N.) ka, sve je na prodaju.

Igra~i stali u odbranu
Iako su ga navija~i izvi`dali, trener Frank Rajkard (Rijkaard) izvla~io iz igre, a legenda Barcelone Johan Krojf (Johann Cruyff) kritizirao, suigra~i su stali u odbranu Ronaldinja. Dvostruki strijelac za Barcelonu protiv Sevilje Lionel Mesi (Messi) je oba pogotka proslavio na na~in kako to Ronaldinjo radi. \anluka Zambrota (Gianluca Zambrotta) izjavio je kako nema ni{ta lo{e u tome da se popije pi}e 48 sati uo~i utakmice.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

45

Po~inje Premijer liga BiH za odbojka{ice

Bezdrob debituje u Grada~cu
U prvoj utakmici novog prvenstva Kula Grada~ac doma}in Imzit Dobrinji
Nova sezona u Premijer ligi BiH za odbojka{ice po~et }e dana{njom utakmicom izme|u Kule Grada~ac i Imzit Dobrinje (16 sati), u kojoj }e na klupi Sarajki debitovati Sanjin Bezdrob. - Iako smo poja~ali i promijenili ekipu, to isto uradili su i doma}ini, tako da se nadam da }e utakmica biti neizvjesna i zanimljiva do kraja. Idemo na pobjedu i vjerujem da }emo je ostvariti. Djevojke }e sigurno dati maksimum, a vidjet }emo kakav }e rezultat biti - kazao je Bezdrob. Ostale utakmice bit }e odigrane naknadno. Parovi: Petak, 28. septembar: HE na Drini - Polo (18 sati), subota, 29. septembar: Glasinac - Igman (16), srijeda, 3. oktobar: Kakanj - Radnik (17.30), Jedinstvo M. S. - Jelovica (19).
Reprezentativci BiH tokom otvaranja
(Foto: A. Karamati})

Svjetsko prvenstvo u bo}anju

Dodig i Brzica uspje{ni na startu
Odbojka{ice Imzita: Promjene u ekipi

Dobar nastup bh. boksera u [ibeniku

Reprezentativci BiH zabilje`ili su odli~an start na Svjetskom prvenstvu u bo}anju, koje se odr`ava u Grudama i Posu{ju. Na{ najbolji bo}ar Markica Dodig ostvario je dvije pobjede u disciplini krug, dok je isti u~inak imao i Damir Brzica pred svojim sugra|anima u Grudama, u disciplini pojedina~no. Ina~e, Svjetsko prvenstvo je u

ponedjeljak nave~er u bo}arskom domu „Biberon“ u Grudama, u prisustvu prvog ~ovjeka Me|unarodne bo}arske federacije Alfonsa Brune Lagierija (Alphons), sve~ano otvorio predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}. Takmi~enja u ukupno {est disciplina trajat }e do 30. septembra. A. K. - D. A.

Ranica i Buharalija savladali Srbijance
Bosanskohercegova~ki profesionalni bokseri Halid Ranica i Adnan Buharalija zabilje`ili su uspje{ne nastupe na me|unarodnom turniru u [ibeniku. Ranica je u polute{koj kategoriji dobio Srbijanca Zorana [ekularca prekidom u tre}oj rundi, po{to njegov protivnik zbog posjekotina na licu (arkada i jagodi~na kost) nije mogao nastaviti borbu. U te{koj kategoriji, Buharalija je nokautirao Du{ana Pa{i}a iz Srbije u drugoj rundi. Krajem novembra, Ranica i Buharalija }e se u Br~kom boriti za titule internacionalnog prvaka BiH, a protivnici }e im vjerovatno biti Nijemci I. S. sa bh. licencama.

Rukomet

Prvo pretkolo Kupa BiH
Gorica Iskra - @ivinice (19.30). Me~ izme|u rukometa{ica Mire i Doboja igrat }e se u narednu srijedu. U ovoj fazi takmi~enja igra se samo jedna utakmica. Izvla~enje parova drugog pretkola zakazano je za sutra. A. ^.

Danas ~etiri me~a
Danas }e se odigrati ~etiri revan{ me~a prvog pretkola Rukometnog kupa BiH, tri u mu{koj i jedan u `enskoj konkurenciji. Sastaju se: RUKOMETA[I: Grada~ac - ^apljina (19), Lokomotiva - Gora`de (17), Krivaja - Sloboda Solana (18). RUKOMETA[ICE:

Hrva~ki turnir za kadete u Ma|arskoj

Brki} osvojio prvo mjesto
Mladi bosanskohercegova~ki hrva~ Ajdin Brki} osvojio je prvo mjesto na me|unarodnom kadetskom turniru u ma|arskom Sigetvaru. Rije~ je o jednom od ja~ih evropskih turnira za kadete, a 14-godi{nji ~lan Hrva~kog kluba Sloboda iz Tuzle nastupao je u kategoriji do 38 kilograma. (I. S.)

Ranica: Bolji od Zorana [ekularca

Stonoteniske kvalifikacije za TOP-8 grupe B

Pobjede D`aferovi}a i Had`iahmetovi}
Aldin D`aferovi} i Emina Had`iahmetovi} osvojili su prva mjesta na stonoteniskim kvalifikacijama za TOP-8 grupe B, koje su odr`ane proteklog vikenda u Tuzli. D`aferovi}, koji trenutno igra u Zagrebu, u finalu je savladao mladog Cazinjanina Isaka Abdagi}a. Tre}e mjesto pripalo je Mustafi Ferhatovi}u (Vogo{}a), dok je ~etvrti bio Damir Top~i} iz Viteza. Had`iahmetovi} (@eljezni~ar) je u finalnom me~u dobila Edinu Isi} (Telekom Tuzla). Tre}a je bila Majda Delali} (Cazin), a ~etvrta Almasa Isi} (Telekom Tuzla). Osvaja~i prva ~etiri mjesta u obje konkurencije izborili su nastup na prvom TOP-8 turniru u grupi B, koji }e biti odr`an 24. novembra u Tuzli. (I. S.)

Kvalifikacioni tekvando turnir za OI 2008.

Borbe u Man~esteru za odlazak u Peking
Reprezentacija BiH u tekvandou }e od 28. do 30. septembra nastupiti na turniru u Man~esteru, koji je kvalifikacioni za Olimpijske igre 2008. godine. Bh. tim ~ine Ivor Vidi} (do 68 kg), Igor \ukanovi} (do 80 kg) i Ivona Brni} (do 67 kg), zatim selektor @eljko Te{i} i generalni sekretar Saveza Belmir Berberovi}. - Nadamo se jednom od prva tri mjesta, {to je i uslov za odlazak na Olimpijske igre. Ako se to i ne dogodi, ostaju kontinentalne kvalifikacije u Turskoj krajem januara naredne godine - izjavio je predsjednik Saveza @eljko Pulji}. (I. S.)

46

Dnevni avaz, srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

sport

Razija Mujanovi} posljednji put igra u dr`avnom dresu

Pobjeda za opro{taj
Protiv Norve{ke trebamo igrati ozbiljno i iskoristiti prednosti na{eg tima
Reprezentacija Bosne i Hercegovine ve~eras }e u Vogo{}i (19.30, BHT 1) ugostiti Norve{ku u revan{ susretu plej-ofa za plasman u evropsku diviziju A. Ovaj me~ }e ujedno biti i posljednji u reprezentativnom dresu za Raziju Mujanovi}, zasigurno jednu od najboljih ko{arka{ica svijeta svih vremena. Kako ka`e u razgovoru za na{ list, voljela bi da se trijumfom oprosti od dr`avnog dresa, a da na{ tim izbori povratak u elitu evropske ko{arke.
Bejli (desno): Na raspolaganju treneru Zdovcu

Uprava Bosne kompletira igra~ki kadar

Ameri~ki bek Bejli novo poja~anje „Studenata“
U protekle tri sezone nastupao za njema~kog ko{arka{kog prvoliga{a Artland Dragons
Ameri~ki ko{arka{ Brajan Bejli (27 godina, 185 centimetara) novo je poja~anje sarajevske Bosne. Ju~er poslijepodne Bejli je doputovao u glavni grad BiH gdje ga je do~ekao Samir Avdi}, sportski direktor „Studenata“. Prije dolaska u Evropu Bejli je igrao u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama na Univerzitetu Baknel, a u Evropi je osim Dragonsa, nastupao za njema~ki Vulcburg i holandski Landstede Cvole. Pored kompletiranja igra~kog kadra, Uprava Bosne obavlja zavr{ne pripreme za organizaciju Tre}eg memorijala „Mirza Deliba{i}“ koji }e od 28. do 30. septembra biti odr`an u Olimpijskoj dvorani Zetra. - Sve ekipe u~esnice, turski prvak Fenerbah~e-Ulker, FMP iz Beograda, njema~ki Braun{vajg i na{ tim nastupit }e u najja~im sastavima.

Godina u Selti
- Drago bi mi bilo da pobijedimo i da djevojke izbore mjesto u diviziji A. Nakon ovog me~a, opra{tam se od reprezentacije. [to se ti~e ostatka karijere, imam jo{ da odradim jednogodi{nji ugovor sa Seltom iz Viga - izjavila je Mujanovi}, a na pitanje da li }e se posvetiti trenerskom poslu ili nekom drugom u ko{arci, rekla je: - Trenerski posao me ne privla~i. @eljela bih raditi kao menad`er, kako bih pomogla na{im igra~icama. Imala sam veoma lo{a iskustva sa menad`erima to-

Mujanovi}: @eli pomo}i bh. igra~icama kao menad`er

kom karijere i ne `elim da djevojke prolaze kroz to. Ipak, ona ima jo{ jednu utakmicu da odigra, a to je ve~era-

{nja protiv Norve{ke. U prvom duelu na{e djevojke su slavile sa 65:61.

Nema opu{tanja
- Me~ u Norve{koj bio je iznena|uju}e te`i nego {to smo o~ekivale. Norve`anke su igrale dosta agresivnije, sudije su dozvoljavale prljaviju igru, a mi nismo ispo{tovale ideje selektora Zorana Mike{a za igru u odbrani. U nastavku smo se maksimalno anga`ovale i slavile na kraju. Sada ne bismo smjele rizikovati i dozvoliti da nas prevari pobjeda iz Rikena, pa da Norve`anke povedu ve}om razlikom. Moramo od po~etka igrati ozbiljno i iskoristiti na{e prednosti - mi{ljenja je Mujanovi}. I. SOFI]

Treba raditi na potencijalu
Na po~etku takmi~enja pro{le godine malo ko je o~ekivao da }e se Raza Mujanovi} odazvati pozivu selektora Mike{a, ponajvi{e zbog godina. ^etrdesetogodi{nja ko{arka{ica bila je prevaga u korist na{eg tima koji je u kvalifikacijama prije duela sa Norve`ankama zabilje`io sedam pobjeda uz jedan poraz. Budu}nost `enske bh. ko{arke, prema njenom mi{ljenju, je svijetla. - Vidi se pomak u odnosu na pro{lu godinu. Djevojke su igra~ki sazrele, ali njima treba jo{ dosta internacionalnih utakmica. Samo doma}a liga za stjecanje iskustva je malo. Trebalo bi organizirati prijateljske utakmice, turnire, na kojima bi djevojke napredovale. Potencijala imamo, samo treba raditi na njemu - ka`e legenda bh. ko{arke.

Dosta uspjeha
- Bejli je protekle tri sezone sa dosta uspjeha nastupao za njema~kog prvoliga{a Artland Dragons. Dogovorili smo transfer, tako da }e se Bejli staviti na raspolaganje treneru Juriju Zdovcu - rekao je Avdi}.

Grir najbolji igra~ turnira u Gravelinu
Prema Avdi}evim rije~ima, ~lan Bosne Amerikanac Kvemont Grir (Quemont Greer) progla{en je za najboljeg igra~a turnira u francuskom Gravelinu, gdje su Sarajlije zabilje`ile dvije pobjede i jedan poraz. „Studenti“ su savladali belgijski Lije` (70:66) i njema~ki Frankfurt skajlajners (72:66), dok su pora`eni od doma}ina Gravelina (73:82).

Sjajna uvertira
Bit }e to sjajna uvertira za predstoje}u sezonu, gdje Bosnu o~ekuju okr{aji u ULEB kupu. Cijena dnevne ulaznice za dva susreta iznosi pet maraka - istakao je Avdi}. Zanimljivo je da gostuju}e ekipe vode biv{i Bosnini ~lanovi: Bogdan Tanjevi} je trener Feherbah~e-Ulkera, Emir Mutap~i} je na klupi Braun{vajga, dok je Ratko Radovanovi} preA. Dr. dsjednik FMP-a.

Povratak Litvanca u Evropu

Jasikevi~ius potpisao za Panatinaikos
Jedan od najboljih ko{arka{a Evrope [arunas Jasikevi~ius potpisao je dvogodi{nji ugovor sa gr~kim Panatinaikosom. Ovaj 31-godi{nji Litvanac vra}a se u Evropu nakon neuspjele NBA epizode u Indijani i raskida ugovora sa Golden stejtom. Prije odlaska u SAD, Jasikevi~ius je osvojio tri naslova prvaka Evrope sa Barcelonom i Makabijem. Sa Litvanijom je stigao do naslova evropskog prvaka 2003. u [vedskoj, te bronzanih medalja na OI u Atini i EP-u u [paniji. Gr~ki mediji prenose da }e Jasikevi~ius zara|ivati oko tri miliona eura po sezoni. (I. S.)

Zlatorog anga`irao novog bh. ko{arka{a

Damir Dronji} potpisao na ~etiri sezone
Perspektivni livanjski plejmejker Damir Dronji} (18 godina, 181 centimetar), koji je protekle dvije sezone nastupao za drugi tim [iroki Prima piva, potpisao je ~etverogodi{nji ugovor sa slovenskim klubom Zlatorog iz La{kog, koji }e naredne sezone nastupati u FIBA Eurokupu. Dronji} je, ina~e, prije potpisa za Zlatorog, protekli mjesec bio na probi u Union Olimpiji. Prije dvije i po godine, u martu 2005., nakratko je bio ~lan i italijanskog Virtusa (Kinder) iz Bolonje, ali se zbog problema sa koljenima vratio ku}i i potpisao za [iroki. Nakratko je, prije odlaska u Virtus, bio ~lan kadetske ekipe sarajevske Bosne, kada je nastupao i za kadetsku reprezentaciju BiH. Ve} dvije sezone ~lan Zlatoroga je i 19-godi{nji centar Edin Alispahi} (208 cm) iz Novog [ehera, a ovog ljeta u La{ko je iz mostarskog Zrinjskog do{ao i Ante Ma{i}, bh. reprezentativac i ponajbolji ko{arka{ pro{logodi{nje Lige 6. V. B.

Jasikevi~ius: Nije uspio u NBA ligi

Cibona dovela iskusnog pleja

Mulaomerovi} se vratio ku}i
Damir Mulaomerovi}, koji je 19. septembra napunio 33 godine, vratio se u zagreba~ku Cibonu, s kojom je do ljeta 1998. godine osvojio ~etiri titule prvaka i Kupa Hrvatske. Nekada{nji hrvatski reprezentativac, ina~e ro|eni Tuzlak, iz Cibone je pre{ao u bolonjski Fortitudo, a poslije toga igrao je i u madridskom Realu, turskom Efes Pilsenu, gr~kim Panatinaikosu, Olimpijakosu, PAOK-u i Paneliniosu, italijanskom Snaideru i {panskoj Bruesi. (V. B.)

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

47

U skladu sa rje{enjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.2-63452/07 od 13.09. 2007. godine o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju („Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 85/06 i 30/07), Visoka {kola za uslu`ni biznis (VUB) raspisuje

KONKURS
Za upis studenata na trogodi{nji visoko{kolski studij za sticanje visoke stru~ne spreme za studijske programe: Poslovna informatika; Sport i bezbjednost; Turizam i ugostiteljstvo; Preduzetni{tvo i finansije. Studenti koji zavr{e studijski program Poslovna informatika, zavisno od studijske grupe (podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje: Diplomirani menad`er IT sistema; Diplomirani informati~ar poslovne administarcije. Studenti koji zavr{e studijski program Sport i bezbjednost, zavisno od studijske grupe (podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje: Diplomirani menad`er sporta; Diplomirani menad`er bezbjednosti. Studenti koji zavr{e studijski program Turizam i ugostiteljstvo, zavisno od studijske grupe (podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje: Diplomirani menad`er turizma; Diplomirani menad`er ugostiteljstva; Diplomirani menad`er restoraterstva. Studenti koji zavr{e studijski program Preduzetni{tvo i finansije, zavisno od studijske grupe (podru~ja) koje zavr{e, sti~u zvanje: Diplomirani menad`er preduzetni{tva; Diplomirani menad`er finansija. Studij je organizovan prema zahtjevima Bolonjskog procesa koji je osnov reforme visokog obrazovanja u evropskim zemljama. Broj mjesta je 100 na svakom studijskom programu. Prijave za upis se primaju od 17.09.2007. godine. Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja predvi|enog broja mjesta. Uslov za upis je zavr{ena ~etvorogodi{nja srednja {kola. Dokumenta potrebna za upis su: diploma o zavr{enoj srednjoj {koli, svjedo~anstva za sve razrede iz srednje {kole, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, prijavni list (koji mo`ete skinuti sa sajta, od{tampati i popuniti), dvije fotografije. Kandidat koji konkuri{e za upis pola`e prijemni ispit, koji se sastoji od testa op{teg znanja i testa posebnih sklonosti iz : matematike ili sociologije, po programu srednje {kole. Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema: a) op{tem uspjehu postignutom u srednjoj {koli (ra~una se uspjeh u svim razredima); b) rezultatu na prijemnom ispitu, a na osnovu rang liste koja se sa~injava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat mo`e najvi{e osvojiti 100 bodova, 50 po osnovu uspjeha u srednjoj {koli, a 50 bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu. Kandidat su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom li~na dokumenta (li~nu kartu ili paso{). Prijemni ispit u prvom upisnom roku bi}e odr`an 29. septembra u 11 sati u prostorijama [kole. Naknadni termini za prijemni bi}e ogla{eni na sajtu VUB-a. Na tre}u godinu studija mogu se upisati svi studenti sa zavr{enom vi{om {kolom. Na studij se mogu prepisati studenti sa druge visoko{kolske ustanove. Visina {kolarine za 2007/08. {kolsku godinu iznosi 2 200 KM i pokriva tro{kove nastave i ispita. Student tro{kove {kolovanja mo`e uplatiti: odjednom ili u ~etiri rate. Dodatne informacije nalaze se na sajtu VUB-a: www. vub. edu. ba Informacije se mogu dobiti u prostorijama VUB -a i preko tel. 057/401-390; 057/401-400; 057/401-410. Sva pitanja se mogu postaviti i preko elektronske po{te na: info@vub.edu.ba, a odgovori dobiti na vlastiti e-mail.

[IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju ul. H.K. Grada{~evi}a br. 1 Olovo Broj: St 7/07 Olovo, 24. 09. 2007. god. Na osnovu ~l. 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 29/03 i 32/04) odluke skup{tine povjerilaca donesene na izvje{tajnom ro~i{tu dana 11. 07. 2007. godine i odluke odbora povjerilaca od 08. 08. 2007. godine, ste~ajni upravnik objavljuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju dijela imovine u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika [IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju u Olovu za dan 27. 10. 2007. god. (subota) sa po~etkom u 11.00 sati. A. Predmet prodaje: Kamenolom u Paskoj luci - Olovo Op{tina: Olovo Katastarska op{tina Olovo

Redni br. 1. 2. 3.

Broj parcele Naziv Baraka Drobilica kamena 2192 Zemlji{te, kultura livada 2193 Zemlji{te, kultura vo}njak 2194 Zemlji{te, povr{inski kop Ukupno:

m2 Po~etna cijena 45,00 211,65 10.443,00 2.271,00 26.534,00 844.561,00

B. Cijena i na~in prodaje 1. Imovina iz ta~ke 1, 2 i 3 je ukupne procijenjene vrijednosti u iznosu od 844.561,00 KM. Navedena cijena predstavlja po~etnu cijenu i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. 2. Prodaja imovine izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. 3. Imovina iz ta~ke 1, 2 i 3 se prodaje kao cjelina. C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja prijava 1. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. 2. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 25. 10. 2007. godine dostave pismene prijave sa dokumentacijom za javno nadmetanje i uplate na ime osiguranja 10.000,00 KM, i to na ra~un ste~ajnog du`nika br. 129-304-94072265-97 otvoren kod HVB Central profit Banke d.d. filijala Olovo, sa naznakom: osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju (Predmet br. St. 7/07), s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu ste~ajnog du`nika zaklju~no sa 25. 10. 2007. godine. Pismene prijave sa dokumentacijom za javno nadmetanje se mogu dobiti najavom na tel: 032/825-126, kontakt osoba: Hadrovi} Salem. Bankarska garancija na potrebni iznos ne}e se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita. Ro~i{te za prvo javno nadmetanje odr`a}e se dana 27. 10. 2007. godine (subota) u 11,00 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika u ul. H.K. Grada{~evi}a br. 1 u Olovu. 3. Strana fizi~ka i pravna lica kao ponu|a~i moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta me|u dr`avama pri sticanju vlasni{tva ili ispunjenja uslova za primjenu BiH Zakona o politici stranih ulaganja u BiH. 4. Pismene prijave i dokaz o uplati dostaviti na adresu ste~ajnog du`nika: [IP „Stup~anica“ d.d. u ste~aju u ul. H.K. Grada{~evi}eva br. 1 Olovo, sa naznakom: Prijava za nadmetanje br. St. 7/07 ili li~no najavom na tel: 032/825-126 5. Podnosioci koji ne uplate osiguranje nemaju pravo u~estvovati na nadmetanju. 6. Najuspje{nijem kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu. Na ro~i{tu za javno nadmetanje }e biti progla{eni drugi i tre}i najuspje{niji ponu|a~, koji ostaju u obavezi kupovine predmeta prodaje ukoliko prvi najuspje{niji kupac odustane od uplate kupoprodajne cijene. Drugom i tre}em najuspje{nijem ponu|a~u, upla}eno osiguranje }e biti vra}eno po uplati ukupne kupoprodajne cijene, a svim ostalim u roku od 3 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. 7. Kupac je du`an da u roku od 30 dana od zavr{etka nadmetanja u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu, umanjeno za upla}eno osiguranje. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu u predvi|enom roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a predmet prodaje }e biti ponu|en sljede}em od dva najpovoljnija ponu|a~a na javnom nadmetanju. 8. Podnosioci prijave koji odustaju od nadmetanja prije njegovog po~etka, ili koji ne uplate ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat }e se da su odustali od nadmetanja, odnosno kupovine, te na osnovu toga gube pravo na povrat osiguranja. 9. Prodaja se vr{i po na~elu „VI\ENO-KUPLJENO“ i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. 10. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: porezi, ovjere, takse i dr. 11. Uvo|enje kupca u posjed kupljene imovine izvr{it }e se odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora i uplate kupoprodajne cijene. 12. Sve informacije i obavje{tenja u vezi kupovine i pregleda mogu se dobiti na broj telefona: 032/825-126, kontakt osoba: Hadrovi} Salem

48

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

49

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Javna ustanova Srednja tekstilna i poljoprivredna {kola Mostar [kolski odbor Na osnovu Odluke {kolskog odbora JU Srednje tekstilne i poljoprivredne {kole Mostar broj 07-845/07 od 25. 9. 2007. godine

Broj: 02-120-009147/07 Br~ko, 24.9.2007. godine Na osnovu ~lana 30. Zakona o dr`avnoj slu`bi u organima uprave Br~ko Distrikta BiH i Zahtjeva Odjeljenja za obrazovanje broj: 07-052-001442/07-1 od 28.08.2007. godine i broj: 07-052-001569/07 od 14.09.2007. godine, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove - Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Br~ko Distrikta BiH, r a s p i s u j e

PONI[TAVA SE
Konkurs za nepopunjene ~asove nastave za {kolsku 2007/2008. u dijelu pod ta~kom 18. bibliotekar 1/2 norme na odre|eno vrijeme do 29. 8. 2008. godine. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 4. 9. 2007. godine na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Srednje tekstilne i poljoprivredne {kole Mostar broj: 07-565/07. od 31. 8. 2007. godine.

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos u ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE NA NEODRE\ENO VRIJEME PODODJELJENJE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE JU Peta osnovna {kola Br~ko 1. Nastavnik fizike i matematike . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) JU Deveta osnovna {kola Mao~a 2. Nastavnik engleskog jezika . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) 3. Nastavnik fizike i matematike . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JU Tehni~ka {kola Br~ko 4. Profesor Sportske kulture . . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) 5. Profesor gra|evinske grupe predmeta 1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) NA ODRE\ENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA PORODILJSKOG ODSUSTVA PODODJELJENJE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE JU Peta osnovna {kola Br~ko Podru~no odjeljenje Brod 6. Nastavnik razredne nastave . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) JU Deveta osnovna {kola Mao~a 7. Nastavnik engleskog jezika . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) JU Jedanaesta osnovna {kola Zovik 8. Nastavnik razredne nastave . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) JU Dvanaesta osnovna {kola Ulice 9. Nastavnik razredne nastave . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME DO 31. 12. 2007. GODINE PODODJELJENJE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE JU Sedma osnovna {kola Gornji Rahi} 10.Vjerou~itelj islamske vjeroispovijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac (10 ~asova u VII O[ sa dopunom ~asova u II O[) Stru~na sprema: SSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 6 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) JU Deveta osnovna {kola Mao~a 11. Nastavnik engleskog jezika . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) JU Deseta osnovna {kola Bijela 12. Nastavnik engleskog jezika . . . .1 izvr{ilac (14 ~asova sedmi~no) Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JU Gimnazija „Vaso Pelagi}“ Br~ko 13. Profesor fizike . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) 14. Profesor informatike . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) NA ODRE\ENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA BOLOVANJA PODODJELJENJE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE JU Deveta osnovna {kola Mao~a 15.Nastavnik razredne nastave . . . . .2 izvr{ioca Stru~na sprema: V[S u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 9 mjeseci Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) PODODJELJENJE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE JU Tehni~ka {kola Br~ko 16.Profesor engleskog jezika . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) 17.Profesor bosanskog jezika . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) Izuzetno, prijem javnih slu`benika u radni odnos za pozicije od rednog broja 1. do 9. i 11. do 18. , mo`e se izvr{iti i bez ispunjavanja posebnih uslova, a koji se odnose na ispunjavanje uslova u pogledu radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita. Navedena lica mogu u~estvovati u proceduri izbora kandidata na upra`njenu poziciju i biti izabrani samo u situaciji ukoliko se po raspisanom konkursu za odre|enu poziciju ne prijave kandidati koji ispunjavaju posebne uslove. Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je dr`avljanin BiH; da je punoljetan; da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stava 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (po~ev od dana objavljivanja Konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta, usljed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 05.10.2007. godine. Ovjerene prijave treba slati na adresu {kole najkasnije do 05.10.2007. godine, do 16.00 sati: JU Peta osnovna {kola Br~ko, Muderisa N. Begovi} bb Br~ko, telefon 049/213-312; JU Sedma osnovna {kola Gornji Rahi}, Gornji Rahi} bb, telefon 049/512-222; JU Deveta osnovna {kola Mao~a, Mao~a bb, telefon 049/520-222; JU Deseta osnovna {kola Bijela, Bijela bb, telefon 049/750-342; JU Jedanaesta osnovna {kola Zovik, Zovik bb, telefon: 031/749-143; JU Dvanaesta osnovna {kola Ulice, Ulice bb, telefon 031/756-005; JU Gimnazija „Vaso Pelagi}“ Br~ko, Josipa Juraja [trosmajera bb Br~ko, telefon 049/211- 941 i 049/211-927; JU Tehni~ka {kola Br~ko, Musala br. 2, Br~ko, telefon 049/217-052; NAPOMENA: [kolski odbori vr{it }e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i samo kandidati koji ispunjavaju uslove utvr|ene Konkursom, bit }e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su tra`eni Konkursom, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 ({est) mjeseci. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na WEB stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sve informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u {koli. Konkurs je objavljen na WEB stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila {ef Pododjeljenja za ljudske resurse Tatjana Mitrovi}, dipl. ekonomista {ef Odjeljenja za stru~ne i administrativne poslove Anica Radi}-Savi}, dipl. politolog JU Deseta osnovna {kola Bijela 18. Profesor njema~kog jezika . . . . . .1 izvr{ilac Stru~na sprema: VSS u skladu sa NPP Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit Radno iskustvo: 1 godina Platni razred (mjese~na bruto plata): VII6 (2.026,00 KM) Opis posla za sve pozicije: Planira i programira redovnu nastavu, dopunsku nastavu i slobodne aktivnosti; neposredno radi sa u~enicima; stru~no se usavr{ava; radi u stru~nim organima {kole; radi na pedago{koj dokumentaciji; obavlja i druge poslove po nalogu poslodavca. Platni razred (mjese~na bruto plata): VII1 (1.736,00 KM) NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME DO 30. 06. 2008. GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: IP-2316/04 Sarajevo, 27. 8. 2007. godine IZVR[NA STVAR: TRA@ILAC IZVR[ENJA: „DENZEC-COMMERCE“ doo Sarajevo, ul. Pinje Bajraktara broj 10, zastupan po punomo}niku Ra{evi} Miloradu, advokatu iz Sarajeva IZVR[ENIK: „[UMAPRODUKT“ doo Sarajevo, ul. Sime Milutinovi}a 1 RADI: Izvr{enja prodajom nepokretnosti izvr{enika

ZAKLJU^AK
I Utvr|uje se da vrijednost nepokretnosti koja je upisana u Zemlji{no-knji`nom uredu ovog suda u zk. ul. 349 KO Donji Butmir u naravi privredni objekat - skladi{te sagra|en na k~ 680/7 povr{ine 867 m2 ~iji je nosilac prava raspolaganja izvr{enik, na osnovu nalaza stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Ferizovi} Damira od 25. 6. 2007. godine iznosi 585.000,00 KM, te se odre|uje prodaja predmetne nepokretnosti i to usmenim i javnim nadmetanjem za dan SRIJEDA, 10. 10. 2007. godine u 10.00 sati. Usmeno javno nadmetanje za prodaju ove nepokretnosti odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu ul. [enoina br. 1, soba 302/III. II Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nepokretnost se ne mo`e prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Stranke i lica koja se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik da se nepokretnost mo`e prodati nadmetanjem i za ni`u cijenu od one iz stava I ove ta~ke. III Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku koji ne mo`e biti du`i od 30 dana od dana prodaje. Poreze i takse u vezi ove prodaje snosi kupac nepokretnosti. IV U javnom nadmetanju iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nepokretnosti, odnosno u konkretnom slu~aju 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz kojih je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod HVB Central profit banke DD Sarajevo br. 1291011000079316 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vrati}e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Osiguranje u ovoj izvr{noj stvari nije du`an dati tra`ilac izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje. V Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli ovog suda i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo, pa se nala`e tra`iocu izvr{enja da ovaj zaklju~ak objavi u navedenom dnevnom listu i o istom dostavi ovom sudu dokaz u roku od 30 dana po prijemu ovog zaklju~ka. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek. SUDIJA Pej~inovi} Mirna

50 Srijeda, 26. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: Ps-2170/04 (15619) Sarajevo, 17. 09. 2007. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Frenjo Jasna u pravnoj stvari tu`itelja COMMERCE BANK D.D. SARAJEVO ul. D`id`ikovac br. 1. protiv tu`enog Amaas-Tex Company d.o.o. Sarajevo, radi isplate duga, v.sp. 18.002,41 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje sljede}i

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

OGLAS
Tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati iznos od 18.002,41 KM. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH.

ALTERNATIVNI LIJEK ZA VA[U DU[U

Sudija Frenjo Jasna

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

51

RUDNICI „KREKA“ U TUZLI, d.o.o.

Na osnovu ~lana 244. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), Kantonalno ministarstvo privrede na osnovu Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-76/2007 od 27. 06. 2007. godine, objavljuje:

OBAVJE[TENJE
O SAZIVANJU SKUP[TINE „@ITOPRERADA“ d.d. BIHA]
Na osnovu ~lana 28. ta~ka b) Zakona o Javnim preduze}ima u F BiH („Sl.novine F BiH“ br.8/05) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl.novine F BiH“ br.34/03), te Odluke Odbora za reviziju Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o. br. 2178/07 od 21.09.2007. godine, Odbor za reviziju Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o., poni{tava za imenovanje direktora Odjela za internu reviziju objavljn u Dnevnom lisgu „Dnevni avaz“ od 07. avugsta 2007. godine i u Slu`benim novinama Fedracije Bosne i Hercegovine br. 53/07 i objavljuje

Skup{tina DD „@ITOPRERADA“ Biha} odr`a}e se u petak, 26. 10. 2007. godine u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona, ulica Alije \erzeleza broj 6 sa po~etkom u 10 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela; a. Predsjedavaju}eg Skup{tine, b. Odbor za glasanje, i c. Zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Upoznavanje dioni~ara dru{tva sa promjenom strukture vlasni{tva nastale raskidom Ugovora o kupoprodaji 67% ukupnog kapitala; 3. Usvajanje Statuta Dru{tva; 4. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora; 5. Izbor predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 6. Razrje{enje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju; 7. Izbor predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju; 8. Izbor ovla{tenog vanjskog revizora; 9. Odobravanje osnovnih elemenata za zaklju~ivanje Ugovora sa predsjednikom i ~lanovima Nadzornog odbora, te predsjednikom i ~lanovima Odbora za reviziju. UPUTA ZA DIONI^ARE: 1. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara ovog Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH. 2. Pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju, dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem opunomo}enika. 3. Dioni~ar/opunomo}enik du`an je najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skup{tini. 4. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo predlo`iti pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red, izmjene i dopune dnevnog reda, predlagati kandidate za ~lanove Nadzornog odbora, najkasnije osam dana prije odr`avanja Skup{tine. 5. Prijave, prijedlozi i punomo}i dostavljaju se na adresu: Kantonalno ministarstvo privrede Biha}, Alije \erzeleza broj 6. 6. Dioni~ar/opunomo}enik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu, svakim radnim danom u vremenu od 08 do 15 sati u Kantonalnom ministarstvu privrede.

P O N O V LJ E N I K O N K U R S
za imenovanje direktora Odjela za internu reviziju I Objavljuje se Konkurs za imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o. (1 izvr{ilac) II Odabir i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o. izvr{it }e Odbor za reviziju Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o., prostom ve}inom glasova, na osnovu provedenog Konkursa. Imenovanje se vr{i na period od 2 (dvije) godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. Du`nosti direktora Odjela za internu reviziju utvr|ene su ~lanovima 30. do 33. Zakona o Javnim preduze}ima u F BiH. Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju ure|uju se Ugovorom na osnovu Odluke Nadzornog odbora Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o. III Kandidat koji aplicira za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati slijede}e uslove: A)Op}i uslovi -da je stariji od 18 godina -da je dr`avljanin BiH -da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH -da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, -da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv s du`no{}u direktora Odjela za internu reviziju i to 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije datuma objvaljivanja upra`njene pozicije, -da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u oblasti revizije, -da nije izabrani zvani~nik nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, -da nije ~lan Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o. niti zaposlenik Rudnika „Kreka“ u Tuzli,d.o.o., kao i da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Rudnicima „Kreka“ u Tuzli,d.o.o., -da nije stariji od 70 godina. B)Posebni uslovi -da ima visoku stru~nu spremu (VII stepen) - zavr{en Ekonomski fakultet, -da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima revizije ili finansijske kontrole, -da ima zvanje ovla{tenog revizora, -da posjeduje stru~na znanja vezana za internu reviziju, a posebno za ra~unovodstvene i revizijske standarde, -da posjeduje znanje u radu na ra~unaru, a posebno Microsofte Office i program za rad sa bazama podataka. IV Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uze}e se u obzir i slijede}e: -sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva, -sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti direktora Odjela za internu reviziju, -izra`ena incijativnost i neovisnost u radu i dono{enje odluka, -komunikacijske i organizacijske sposobnosti, -znanje i sposobnost razumjevanja poslovnih izvje{taja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, ra~unovodstva i revizije, -sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima, -sposobnost za samostalno i timsko vr{enje poslova revizije. V Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvati na intervju. Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka (Sl.glasnik BiH br.32/01). Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH i Dnevnom listu „DNEVNI AVAZ“. Prijave kandidata treba da sadr`e slijede}e: -biografiju, adresu i kontakt telefon, -ovjerenu fotokopiju dokaza o stru~noj spremi, -ovjerenu fotokopiju certifikata ovla{tenog revizora, -rodni list, -dokaz o radnom iskustvu na poslovima revizije i finansijske kontrole, -dokaz o zavr{enom obrazovanju na ra~unaru i Microsft Office kao i programu za rad sa bazama podataka, -uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca, -uvjerenje o neka`njavanju iz alineje 5 op}ih uslova ne stariji od 3 (tri) mjeseca, -ovjerene izjave za zahtjeve iz alineje 3, 4,6,7,8. i 9. Op}ih uslova navedenih u ovom Konkursu. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: RUDNICI „KREKA“ U TUZLI, d.o.o. ODBOR ZA REVIZIJU 75000 TUZLA Mije Kero{evi}a-Guje br.1 Na koverti nazna~iti:“Prijava za Konkurs za direktora Odjela za internu reviziju - ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Tekst ovog Konkursa objavljen je u Slu`benim novinama Federacije BiH i u dnevnom listu „Dnevni Avaz“.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: P-4309/05 Sarajevo, 17. 09. 2007. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amina Begovi}, u pravnoj stvari tu`iteljice BRUTUS ZIBE iz Sarajeva ul. Soukbunar br. 108, zastupane po Zeba Hajranu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog KRUPALIJA HAZIMA iz Sarajeva, sa posljednjim prebivali{tem u ul. Vranja~e br. 5, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 6.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu, usmenu i javnu raspravu, odr`anog dana 16. 08. 2007. godine u prisutnosti punomo}nika tu`iteljice, a u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, donio je dana 17. 09. 2007. godine slijede}u:

PRESUDU
Utvr|uje se da je tu`iteljica Brutus ro|ena Trnka Ziba, k}i Ahmeta po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasni{tva na 1/12 nekretnina upisanih u z.k. ulo{ku broj CXXXIV/224, ozna~enih kao k.~. 516 K.O. Sarajevo, povr{ine 175 m2, u naravi ku}a sa ku}i{tem i dvori{tem zemlji{noknji`nog stanja, {to odgovara k.~. 2021 KO Centar Sarajevo VIII katastarskog stanja, {to je tu`eni du`an priznati i trpiti da se tu`iteljica u zemlji{nim knjigama uknji`i kao vlasnik predmetne nekretnine i to sa dijelom 1/1, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Amina Begovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema presude, putem ovog suda. Dostava presude smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 065-0-P-06-006876 Sarajevo, 14. 09. 2007. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ^au{evi} Du~i} Mirsada, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34, protiv tu`enih Kenji} Dragana iz Sarajeva, ul. Avde Jabu~ice br. 10, Stupar Save iz Sarajeva, ul. Bistrik br. 19., Kova~evi} Rasima iz Sarajeva ul. Zaima [arca br. 96 i Perkovi} Sini{e iz Sarajeva, ul. Vojkovi}i br. 264, radi duga v.s.p. 1.788,95 KM, van ro~i{ta dana 14. 09. 2007. godine, donio je slijede}u

PRESUDU
Zbog propu{tanja Obavezuju se tu`eni da tu`itelju solidarno na ime glavnog duga isplate iznos od 14.788,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 26. 12. 2006. godine pa do isplate; na ime ugovorenih kamata iznos od 2.534,36 KM uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 664,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija ^au{evi} Du~i} Mirsada POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

52 Srijeda, 26. septembar/rujan 2007. Dnevni avaz

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

53

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Op}ine Novo Sarajevo, ogla{ava

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Biha}, ogla{ava

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}ini Novo Sarajevo
I . DR@AVNI SLU@BENICI 01. Rukovodilac Slu`be za oblast privrede i finansija-pomo}nik op}inskog na~elnika- 1(jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za geodetske poslove u oblasti prostornog ure|enja i urbanizma u Slu`bi za oblast prostornog ure|enja, urbanizma, geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni savjetnik za poslove komunalne infrastrukture i saobra}aja u Slu`bi za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a-1 (jedan) izvr{ilac 04. Stru~ni saradnik za pripremu projekata u Slu`bi za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka dr`avne slu`benice sa porodiljskog odsustva II. PRIPRAVNICI 01. Pripravnik-dipl. ing. geodezije u Slu`bi za oblast prostornog ure|enja, urbanizma, geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvr{ilac I/01. Opis poslova: rukovodi Slu`bom sa ovla{tenjem utvr|enim u ~lanu 48. ovog Pravilnika i neposredno vr{i slijede}e poslove: prima, pregleda i signira po{tu iz nadle`nosti Slu`be; potpisuje pojedina~ne akte iz nadle`nosti Slu`be za koje ima ovla{tenje od Op}inskog na~elnika; u~estvuje u radu sjednica Op}inskog vije}a i njegovih radnih tijela i daje potrebne materijale iz djelokruga rada Slu`be; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadle`ni za poslove iz djelokruga rada Slu`be radi rje{avanja pitanja od zajedni~kog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima me|unarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Slu`be; utvr|uje kona~ne tekstove analiza, izvje{taja, informacija i drugih stru~nih materijala koje pripremaju {efovi odsjeka, a na bazi podataka iz djelokruga Slu`be; vr{i prijem stranaka i daje odgovaraju}a obja{njenja u pitanjima iz nadle`nosti Slu`be; pru`a stu~nu pomo} slu`benicima i namje{tenicima na pravilnom obavljanju poslova iz nadle`nosti Slu`be; prati propise i stara se o provo|enju i izvr{avanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Op}inskog vije}a i drugih podzakonskih akata iz nadle`nosti Slu`be; izra|uje plan nabavke roba, usluga i radova i pokre}e i provodi postupak javne nabavke iz nadle`nosti Slu`be; izra|uje plan edukacije slu`benika i namje{tenika u okviru Slu`be; vr{i i druge poslove iz nadle`nosti Slu`be koje odredi Op}inski na~elnik. I/02. Opis poslova: vr{i uvi|aj i potrebna mjerenja na licu mjesta u pogledu pitanja koja se odnose na izdavanje urbanisti~ke saglasnosti za izgradnju objekta; identifikuje parcele i objekte u katastru nekretnina; vr{i izradu lokacija objekata i izvoda iz planske dokumentacije; vr{i izradu prijedloga gra|evinske parcele; vr{i iskol~enje objekata i kontrolu temelja gra|evinskih objekata; vr{i ovjeru trase prokopa i podzemnih instalacija komunalne i druge infrastrukture i ucrtavanje objekata na kopije planova podzemnih instalacija u skladu sa posebnim ovla{tenjem Op}inskog na~elnika; vr{i kontrolu polo`aja i nivelacije objekta predlo`enog idejnim projektom; obezbje|uje ~uvanje planske dokumentacije; prima stranke i daje im stru~na obja{njenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadle`nosti Odsjeka; vr{i i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi {ef Odsjeka. I/03. Opis poslova: utvr|uje stanje u oblasti komunalne infrastrukture, saobra}aja i klizi{ta na podru~ju Op}ine; inicira izradu i odgovara za realizaciju planova i projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje objekata komunalne infrastructure; predla`e mjere, radnje i postupke u cilju spre~avanja nastanka {tetnih posljedica i odgovara za realizaciju tih mjera i postupaka; daje stru~na mi{ljenja u oblasti komunalne infrastrukture, saobra}aja i klizi{ta kod realizacije projekata izgradnje objekata komunalne infrastrukture, saobra}ajne signalizacije i sanacije klizi{ta; utvr|uje tehni~ke uslove za izradu tehni~ke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata komunalne infrastrukture, saobra}aja i sanaciju klizi{ta; vr{i pregled tehni~ke dokumentacije i provjerava njenu uskla|enost sa normama i standardima za ovu vrstu djelatnosti; pribavlja neophodna mi{ljenja, nalaze i saglasnosti Ministarstva prometa i komunikacija, Zavoda za igradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i daje stru~no mi{ljenje i nalaz na osnovu istih; prima stranke i daje im stru~na obja{njenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadle`nosti Odsjeka; vr{i i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi {ef Odsjeka I/04. Opis poslova: prikuplja inicijalne materijale i prijedloge za izradu infrastrukturnih, ekonomskih i projekata za unapre|enje `ivljenja; priprema plan za godi{nju realizaciju investicionih projekata u saradnji sa mjesnim zajednicama i ostalim zainteresovanim; vr{i pripremu i prikuplja podatke na terenu za stru~u obradu prijedloga projekata iz nadle`nosti Odsjeka, u~estvuje u pripremanju prezentacije razvojnih projekata iz nadle`nosti Odsjeka, dostavlja mjese~ni izvje{taj o svom radu {efu Odsjeka; izvr{ava i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu odredi {ef Odsjeka Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: za poziciju I/01: - VSS-zavr{en ekonomski fakultet, VII stepen, -najmanje 5 godine radnog sta`a u struci -poznavanje rada na ra~unaru za poziciju I/02: - VSS-zavr{en geodetski fakultet, VII stepen, - najmanje 3 godine radnog sta`a u struci - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju I/03: - VSS-zavr{en gra|evinski ili saobra}ajni fakultet, VII stepen, - najmanje 3 godine radnog sta`a u struci - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju I/04: - VSS-zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet, VII stepen, - najmanje 1 godina radnog sta`a u struci - poznavanje rada na ra~unaru Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1.fakultetska diploma 2.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 3.uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte 4.dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 5.dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 6.popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume br.15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba). Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. II/01 Pripravnici Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS-zavr{en geodetski fakultet, VII stepe Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu ~lana jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/06) i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. Napomena Radni odnos se zasniva na jednu godinu. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma 2.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija li~ne karte CIPS 4. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji) 5. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 6. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti) 7. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba). Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. Sve tra`ene dokumente za dr`avne slu`benike treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, a za pripravnike u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBIH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom za „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}ini Novo Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Po ovla{tenju direktora SEKRETAR Zinka Salihagi}

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Biha}

Glavni kantonalni inspektor Inspektorata I Klju~ - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: neposredno rukovodi i nadzire rad svih inspekcija u sastavu Inspektorata I; planira i neposredno na terenu organizira vr{enje neposrednog inspekcijskog nadzora; ostvaruje saradnju sa drugim inspektoratima u sastavu Uprave; ostvaruje saradnju sa nadle`nim op}inskim inspekcijskim slu`bama po pitanjima od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora i pru`a im potrebnu stru~nu pomo}; osigurava pravilnu i zakonitu primjenu Zakona i drugih propisa u oblasti inspekcijskog nadzora iz svoje nadle`nosti; vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od prije tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet dru{tvenih, prirodnih ili tehni~kih nauka; - radno iskustvo: najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS li~ne karte 4. dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog

organa za penzijsko/mirovinsko-invalidsko osiguranje, koji sadr`e de{ifraciju zanimanja) 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www. adsfbih.gov.ba) Napomena - Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTONd Trg kralja Tomislava bb 80101 Livno sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Biha} „ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje Po ovla{tenju direktora SEKRETAR Zinka Salihagi}

Na osnovu ~l. 8. i 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 8/05), ~lana 54. Statuta Privrednog dru{tva za skladi{tenje te~nih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, (u daljem tekstu: Dru{tvo) i Odluke Nadzornog odbora Dru{tva od 04. 09. 2007. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
I PREDMET JAVNOG KONKURSA Objavljuje se javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta generalnog direktora Privrednog dru{tva za skladi{tenje te~nih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo. II UVJETI JAVNOG KONKURSA Kandidati za poziciju generalnog direktora Dru{tva moraju imati menad`erske reference, znanja i druge sposobnosti koje najbolje odgovaraju za izvr{enje operativnih i poslovnih potreba Dru{tva i ne mogu biti lica koja vr{e funkciju u politi~koj stranci. Pored op}ih uvjeta utvr|enih u ~lanu 15. Zakona o radu, („Slu`bene novine Federacije BiH“), br. 43/99, 32/00, 29/03) kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: - VSS (VII stupanj), - da ima najmanje pet godina profesionalnog iskustva u vezi sa djelatno{}u Dru{tva, Generalni direktor ne mo`e biti lice: - osu|ivano za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive sa du`no{}u u Upravi Dru{tva pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave Dru{tva, - starije od 70 godina na dan imenovanja. III POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerene fotokopije): - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Diploma o zavr{enom fakultetu; - Uvjerenje o profesionalnom iskustvu (radnom sta`u); - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice; - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - Izjavu da kandidat ne vr{i funkciju u politi~kim strankama sukladno sa ~lankom 12. Zakona o javnim poduze}ima u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 8/05); - Dokaz da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u Upravi Dru{tva, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - Dokaz da kandidatu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave Dru{tva. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa. IV OSTALE NAPOMENE Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti „prijava na javni konkurs, ne otvarati“. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na adresu Dru{tva: Ul. Hamdije ]emerli}a br. 2, 71000 Sarajevo. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“ (ra~unaju}i posljednju objavu). Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. NO „Terminali Federacije“ d.o.o.

54

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Ministarstvo kulture i sporta JU Biblioteka grada Sarajeva

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP[TINSKI SUD U SARAJEVU BROJ: P-4804/05 Sarajevo, 20. 09. 2007. godine Na osnovu ~lana 348. ZPP-a, tu`enom Orman Aliji iz Sarajeva Ulica Samira ]atovi}a Kobre broj 45, dostavlja se slijede}i

POZIV
biv{im uposlenicima i suradnicima Biblioteke grada Sarajeva
Obavje{tavamo Vas da JU Biblioteka grada Sarajeva trenutno radi na sastavljanju monografije povodom 60 godina svoga postojanja. Stoga ovim putem pozivamo sve biv{e saradnike i uposlenike Biblioteke, koji posjeduju vrijednu dokumentaciju ili fotografije, da nam se jave i svojim u~e{}em doprinesu dostojnom obilje`avanju ovog zna~ajnog jubileja. Za sve informacije obratiti se na telefone: 033 265 030 / 063 872 419 ili na e-mail: info@bgs.ba

POZIV
Poziva se tu`eni Orman Alija iz Sarajeva, ulica Samira ]atovi}a Kobre broj 45, na GLAVNU RASPRAVU, zakazanu za dan 29. 11. 2007. godine sa po~etkom u 13,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 337 - TRE]I SPRAT. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Ako uredno tu`eni ne pristupi na ro~i{te za glavnu raspravu, ro~i{te }e se odr`ati i u njegovom odsustvu, shodno ~lanu 97. stav 4. ZPP-a. Sudija LJILJANA LALOVI]

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

55

Na osnovu ~lana 68 A. Zakona o unutra{njim poslovima Srednjobosanskog kantona („Slu`bene novine SBK“; broj 3/97, 10/02, 2/03 i 4/05), te na osnovu ~lana 4, 5, 6 i 7. Uredbe o Javno-`albenom birou („Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona“; broj: 1/03) Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR PREDSJEDAVAJU]EG I ^LANOVA JAVNO-@ALBENOG BIROA 1. Predsjedavaju}i Javno-`albenog biroa 2. ^lanovi Javno-`albenog biroa Uslovi: 1. Kandidati za Predsjedavaju}eg Javno-`albenog biroa moraju imati najmanje deset godina radnog iskustva u pravosu|u (kao sudija, krivi~ar, tu`ilac, advokat) i mora biti dr`avljanin BiH. 2. Kandidati za ~lanove Javno-`albenog biroa mogu biti bilo koje profesije u oblasti dru{tvenih, tehni~kih ili medicinskih nauka, sa najmanje deset godina radnog iskustva u svojim profesijama. Jedan ~lan Javno-`albenog biroa je policijski slu`benik iz Ministarstva, a tri ~lana su predstavnici javnosti. Od tri predstavnika javnosti treba biti jedna pripadnica `enskog spola. Predsjedavaju}i i ~lanovi Javno-`albenog biroa ne mogu biti dr`avni slu`benici niti mogu biti ~lanovi politi~ke stranke. Posebni uslovi: Kandidati za predsjedavaju}eg i ~lanove Javno-`albenog biroa moraju imati zavr{en VII stepen {kolske spreme i 10 godina radnog iskustva nakon ste~ene visoke spreme. Potrebna dokumentacija za prijavu (original ili ovjerene fotokopije); 1. Diploma o zavr{enoj {kolskoj spremi 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 3. Uvjerenje o neka`njavanju 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 5. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon zavr{ene {kolske spreme 6. Pismena izjava kandidata da nije ~lan niti jedne politi~ke stranke. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Potrebnu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona Travnik, Aleja konzula bb. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

56

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Priv. ku}a, izdajem namje{ten stan 35 m2, sve posebno, ulaz, sat., zapos. studentima (dogovor). Tel. 033 617-572, 061 925 755. Restoran izdajem na Grbavici 60 m2, kirija 6 mjeseci unaprijed. Tel. 061 365 193. Sobe B kat. na Ba{~ar{iji, soba sa kupatilom 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Sobu na Ko{evu uz bolnicu, centralno, zvati poslije podne. Tel. 033 217-185. Sprat ku}e u Br~kom, blizu doma zdravlja, polunamje{ten. Tel. 062 139 065. Sprat priv. ku}e sa centralnim grijanjem, tel., kablovska i parking. Tel. 033 801186, 454-966. Stan u strogom centru, za zaposlenog ili studenta. Tel. 033 207-959. Stari Grad, izdajem 1000 m2 skladi{ta sa prilazom {leperima i vilju{karom na raspolaganju. Tel. 062 289 163. Strogi centar, dvos. namje{ten stan izdajem. Tel. 061 156 170. Studentima jednokrev. namje{tena garsonjera, pos. ulaz, central. grijanje, iznad Skenderije. Tel. 200-685. U centru izdajem ure|en i opremljen kanc. prostor 80 m2. Tel. 061 310 502. Vi{njik, dvos. namje{ten stan, studenticama. Tel. 061 223 553. Prodajem: Grbavica, VI kat, extra, 50 m2 - 148.000 KM. Vele{i}i n. gradnja 48 m2, II kat - 110.000 KM. Dobrinja, I kat, 60 m2 + gara`a - 115.000 KM. A. Polje, XII kat, extra, 92 m2 - 68.000 EUR-a. Tel. 061 253 729. 10561-1Gr Prodajem jednosoban stan 30 m2, novogradnja, Malta. Poslovni prostor pogodan za sve namjene, mo`e i izdavanje na du`i period. Tel. 062 905 927.12993-1Nd` Grbavica 47 m2/VP sve novo - 120.000 , KM. Donje Ciglane 83 m2/IV, A. Polje 56 m2/I, Dobrinja 5 - 50 m2/VII. Tel. 061 570 918, 061 209 810. 10546-1Gr Prodajem trosoban stan na Alipa{inom polju. B-faza, III sprat. Mob. 063 464 709. 10541-1Gr Prodaja - i izdavanje u zakup. Alipa{ino: 62 m2, 70 m2, 78 m2. Alifakovac ku}a - prodaja. I agencijske usluge za va{e nekretnine. Tel. 061 484 568. 10527-1Gr Trosoban, tre}i sprat, 70 m2 + balkon, saniran, cijena po dogovoru, Alipa{ino polje B-faza, Semira Fra{te 8. Tel. 061 482 678, 033 453-128, 651-577. 10545-1Gr Prodajem stan na ^. Vili ul. Nedima Filipovi}a, novogradnja, 55 m2/VI, sa ugradbenom kuhinjom. Cijena 2.600 KM/m2. Tel. 061 460 112. 13006-1Nd` Prodajem jednoiposoban stan na Trgu heroja 45 m2, 19 sprat. Cijena 100.000 KM fiksno. Tel. 065 450 114.13011-1Nd` A. Bu}e, prodaje se ku}a sa dva ulaza i zapo~etim objektom. Tel. 033 651-145, 065 336 219. Al. Polje, ul. Semira Fra{te stan 77 m2. Tel. 062 281 806 i 063 991 613. Alipa{ina ulica, prodajem ku}u. Tel. 061 890 184. Ba{~ar{ija - stan 3-soban 65 m2, 150 m vi{e Po{te. Tel. 061 515 676. Breza - prodajem ku}u. Tel. 033 784-605. Brnjaci-Kiseljak, vikend ku}a. Tel. 062 374 296. Butmir, ku}a 10x10 na tri eta`e, 1.200 m2 zemlje, 320.000 KM. Tel. 062 215 250. Butmir, ku}a sa 3 sprata i podrum, opremljeno. Tel. 033 681-255. Centar, ku}a na Soukbunaru. Tel. 062 215 250. Centar. N. Ka{ikovi}a, X sprat, 42 m2, balkon, centralno, renoviran. Tel. 061 936 031. Dev. ku}a sa 1.900 m2 zemlji{ta u Gornjem Kotorcu, RS kod Kule. Tel. 065 877 065. Dev. ku}a u Had`i}ima, gra|. dozvola, dun. zemlje, 1/1, povoljno. Tel. 033 623-423. Dobrinja IV, prodajem stan 72 m2, sa ba{tom, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 473-408. Dvije ku}e, 17 dun. zemlje, sve 1/1, Ilid`a prodajem. Tel. 0046 31 53 97 26. Dvoiposoban, Dobrinja II, ul. E. Zole. Tel. 033 443-678. G. Han, 1/2 ku}e sa dva odvojena stana. Tel. 062 215 250. G. Kotorac, vikend sa gara`om, cijena 13.000 EUR-a, mo`e zamjena za nekretnine u KS. Tel. 061 202 816. Gajevi, 5 km od Srednjeg prodajem ve}u ku}u za odmor, 3 eta`e, 750 m2 plac. Tel. 062 136 197. Gornji Kromolj, ku}a duplex p+s sa 1.150 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Hitno, Ilid`a, centar, dvos. 55 m2, Aneks 46 m2. Tel. 061 375 787. Hrasno prodajem ku}u sa 2 stana i 3 posl. prostora. Tel. 061 375 787. Ilid`a, kod op}ine, Lu`ani, prodajem ili izdajem opremljen restoran, tip konoba. Tel. 061 172 516. Ilid`a, novosagra|ena ku}a 120 m2 sa pos. prostor. i dvori{tem, cijena 120.000 EUR-a. Tel. 061 247 272. Ilid`a, Otes, 4-soban super opremljen stan na Trgu i 15 m2 gara`a, povoljno. Tel. 061 172 516. Ilija{, ku}a na sprat, ul. Bosanski put. Tel. 062 215 250. Ivanica kod Dubrovnika, prodajem plac sa gra|. dozvolom i projektom, povoljno. Tel. 062 183 510. Kladanj, centar, prodajem ku}u. Tel. 061 375 787. Ku}a 1/1 Ilid`a, 250 m2, 800 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 061 868 443. Ku}a na ^ar{iji, Medrese, duplex sa gara`om. Tel. 061 356 485. Ku}a od 240 m2, 1/1, kod Imzit pume, B. Potok. Tel. 061 903 088. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536239. Ku}a u Had`i}ima, p+s+p sa 484 m2 oku}nice i gara`om, povoljno. Tel. 065 877 065. Ku}a u Lje{evu i 900 m2 oku}nice. Tel. 469 283. Ku}a u Zenici-Crnile, 3 eta`e, plac 550 m2, 1/1. Tel. 035 225 603.

MALI

OGLASI
AUDI A3, 2000. G., 1.6 BENZIN, METALIK SIVI, FUL OPREMA, KLIMA, TV, DVD, ZEDER + ALARM, ALU FELGE 15, 16 I 17 NIKLOVANE. CIJENA 22.000 KM. TEL. 061 715 605. 12982-1ND@ 712 771. Prodajem 2 kom. auto guma skoro nove, 165x70 R14 za samo 60 KM, fix. marke Kleber. Tel. 062 126 283. Prodajem Fiat Mia Fiori, u ispravnom stanju, 1983. god., reg. do juna, cijena 3.500 KM. Tel. 061 226 007. Prodajem Ford Fiestu, god. 96. Tel. 061 22 33 60. Prodajem i ugra|ujem za sva auta stara i nova, ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970. Prodajem Opel Corsu 1992. god., tek registrovan, 3.300 KM. Tel. 061 160 970. Prodajem Opel Kadet D, 1600 cm, 1986. registr. Tel. 061 365 193. Prodajem Pe`o 406 2.0 HDI karavan, 2001. god., ful oprema, uvezen, sve pla}eno. Tel. 061 136 638, Visoko. Prodajem prikolicu 750 kg njemake proizvodnje. Tel. 033 447-553, 062 255 518. Seat Cody benz., 1997. god., Tuzla, reg., u super stanju, 7.000 KM. Tel. 063 898 560. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Volvo S80, S60, S40, Pe`o 307 i 407 MDI, strane table. Tel. 061 133 050. VW Polo 1.4, 16V, 2000. god., reg. u maju mjesecu, full oprema. Tel. 033 467-570, 063 978 772.

Prodaja
Prodajem teretno vozilo VW T4, 1999. god., 1.9 TD, registrovan do 8. 2007., vozilo u Tuzli. Cijena 12.500 KM. Tel. 061 157 224. 111 Lavlja kand`a - original sa certifikatom - dostava. Tel. 061 275 945. 116491Nd` Prodajem Opel Kadeta 1.4 S, limuzina, registrovan. Cijena 3.000 KM. Tel. 061 558 542. 10519-1Gr Pe`o 206, benzin, 1998., kao nov, metalik zelena boja, fabri~ko stanje, dosta opreme, jedan vlasnik, registrovan, cijena: 8.700 KM. Tel. 061 357 006. 12948-1Nd` Prodajem: [koda Fabija 1.4 MPI, 2001. god., tek registrovana. Tel. 061 100 546. 12975-1Nd` Reno-Clio 1.5 dizel, 11/2001. Land Rover Discovery TD 5, 2,500 dizel, 11/1999. ful. Grand Cherokee Limited 3.1 TD 9/2001. Tel. 061 211 438. 12981-1Nd` Alu felge 5 krakova, original VW sa 4 {arafa, cijena 250 KM sa gumama. Tel. 061 171 553. Auto radar detektori Cobra i Whistler novi model, garancija 1 god. Tel. 061 157 841. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbne i bo~na stakla, demonta`a i monta`a sa garancijom 5 god., radimo reparaciju o{te}enja i zatamnjivanje stakala, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 061 215 696, 033 762-445. Dijelove za ford mondeo, alfa 33, tipo, tempra, golf, kadet. Mob. 061 249-666. Dvije gume sa felgama za kombi nove „Sava“. Tel. 067 188 383. \eta turbo dizel. Tel. 033 655-108. Fiat Tempra 1991. god 1.6 benzin tek registrovan. Mob.061/364-202, 033/237-814 Ford Eskort karavan, 98. god., benzinac, klima, servo, ABS, alu. felge, centr. brava. Tel. 061 571 973. Galeriju prodajem za Golf 3 sa klju~em. Tel. 033 447-553, 062 255 518. Golf 2, 1.3 benz., 1987. g., reg. do jula 2008., cijena 3.200 KM. Tel. 061 160 141. Golf 2, dizel, registrovan. Tel. 061 876 741, Visoko. Golf 3 benzin kabriolet, kao nov. Tel. 061 138 343. Golf 3, 1992. god., dvoja vrata, u ekstra stanju. Tel. 061 862 606. Golf 4, 2000. god., TDI, 66 KW, pre{ao 135.000 km, 4 airbaga, centralno, servo, CD. Tel. 061 191 932. Golf II dizel, reg., 85. god., 3.700 KM. Tel. 033 450-431. Golf II, dizel, 84. god., 2800 KM. Mob 061 543-941. Golf IV, TDI karavan, 74 KW, 1900 cm3, registrovan, 164.000 kilometra, g.p. 2003. Tel. 061 482 233. Gume 175/70-R14 i prikolicu. Tel. 033 444-590. Haubu za [kodu Oktaviju 5. Tel. 061 130 213. Havarisan Golf 2, god. 87. Tel. 061 904 184. Laguna 1,8 1998. godina, tek registrovana, klima, servo, ABS, centralna, 2xairbag, el. stakla, u odli~nom stanju. Cijena 9300 KM. Tel: 061/278-016. Mercedes A clasa, 160 avantgard, metalik crni, max. ful oprema, ekstra stanje, kao nov, nije uvoz. Tel. 061 108 118. Opel Korsa, 1984. god., ili mijenjam za Ford Fiestu. Tel. 061 365 193. Passat TDI, 90 KS, automatik, karavan, klima, cen. zaklju~avanje, multi-lok, novi zup~asti remen, 14.500 KM. Tel. 033 510333, 062 130 071. Pasat karavan dizel, 86. god., 2800 KM. Mob. 061 443 277. Pe`o 406 karavan 2.0 Hdi 2000. god, metalik sivi, klima i jo{ opreme. Tel. 061 175-746. Pe`o 106, 98. god., klima, 6700 KM, mo`e zamjena za golf dizel. Tel. 062 151896. Povoljno prodajem VW Lupo 1.0, 2000. god. (servo, ABS, 2x airbag), tek uve`en i registrovan. Tel. 033/573-601, 061 103 023. Prodajem 2 gume 225-70-16 Brigston u dobrom stanju, vrlo povoljno. Tel. 061

Kupovina
Kupujem motor 1.9 TD za VW T4, sa papirima. Mob. 061 157 224. 111 Otkupljujem auta na bh. tablama, po povoljnim cijenama, mla|a godi{ta. Tel. 061 139 778. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala mla|a godi{ta. Tel. 061 206 689. Havarisana i ostala auta. Tel. 061 274 441. Kupujem golf 3, dizel, 4-vrata, 96 ili 97 god, o~uvan, Kanton Sarajevo. Mob. 061 215-235.

Izdavanje
Skenderpa{ina 16, izdaje se: - opremljen poslovni prostor cca 50 m2, - gara`a 22 m2 u zatvorenom prostoru zgrade. GSM: 061 172 026. 12747-1Nd` Ku}a za izdavanje (rezidencija) 300 m2 u naselju Mla|eni kod Olimpijskog naselja. Tel. 065 927 137. 12978-1Nd` Izdajem dvosoban renoviran stan, polunamje{ten ili prazan, Ko{evsko brdo Antuna Hangija 28 - prizemlje. Tel. 033 653-087. 10537-1Gr Vrlo povoljno izdajem namje{ten trosoban komforan stan, studentima ili studenticama (mogu}nost zaposlenim osobama). Tel. 061 829 633. 10562-1Gr „Alma“ vila, Neum - luksuzni apartmani, parking, blizu mora. Tel. 061 131 900. Al. Polje, A faza, izdajem jednokrev. namje{tenu sobu. Tel. 544-231. Apartman izdajem na planini Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Ba{~ar{ija-Kova~i, izdajem jednos. namje{ten stan sa centr. grijanjem. Tel. 061 202 313. Bjelave, dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje studentima. Tel. 061 802 958. Centar, H. Kre{evljakovi}a 61 (Papagajka), nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu, ulaz zaseban, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 227-609. Centar, kod Francuske rezidencije, lux. namje{ten stan. Tel. 061 480 445. Centar, na du`i period iznajmljujem kompletno namje{ten trosoban stan. Tel. 033 445 851, 213-667. Centar, @elj. stanica, izdajem posl. prostor 40 m2, predstavni{tva, trgovina, itd. Tel. 061 172 516. Centar-^obanija, pos. prostor za kancelarije, 80 m2. Tel. 033 445-625. Djevojkama dvokrev. sobu, upotreba

kuhinje i kupatila, ul. Zagreba~ka, Grbavica. Tel. 061 216 140, 061 481 409. Dolac Malta, ul. Zmaja od Bosne, izdajem pos. prostor 16 m2. Tel. 061 251 328. Dvoiopsoban namje{ten stan u strogom centru grada. Tel. 061 202 497. Dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje, studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Dvos. namje{ten stan, c. grijanje kod hotela Alemko. Tel. 061 267 894. Dvos. namje{ten stan, strogi centar. Tel. 061 156 170. Extra ku}a, 3 eta`e, Lu`ani, ba{ta, gara`a, izdajem, 600 KM. Tel. 061 493 323. Gara`u izdajem kod Doma policije. Tel. 061 141 674. Grbavica, namje{tena garsonjera u priv. ku}i, studentici. Tel. 033 445-625. Grbavica, prostor cca 60 m2, za skladi{te ili zanatske usluge. Tel. 033 647-476. Intelektualcu garsonjera u sklopu 4-sobnog stana. Tel. 062 374 296. Izdajem auto servis na Grbavici 130 m2, kirija 6 mjeseci unaprijed. Tel. 061 365 193. Izdajem gara`u u Aerodromskom naselju, ve}u na pogodnom mjestu, mo`e i za ostale namjene, ijena minimalna. Tel. 033 453-756. Izdajem jednokrev. sobu namje{tenu, opgodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Izdajem namje{tenu sobu zaposlenoj `eni. Tel. 641-885. Izdajem nov dvosoban, polunamje{ten stan. Tel. 033 634-108, 061 310 240. Izdajem pos. prostor u Centru, sve novo, 120 m2, 3.000 KM. Tel. 061 702 881. Izdajem prazan stan na spratu, priv. ku}a 60 m2, ul. Cazinska. Tel. 033 654-662. Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, u obzir dolaze samo studenti. Tel. 033/238-098. Izdajem stan sa centr. grijanjem, namje{ten, odli~na lokacija. Tel. 061 160 170. Izdajem strancima stan namje{ten, grijanje, parking. Tel. 033 661-687. Izdajem veliki opremljen objekat na periferiji Sarajeva prema Mostaru, pogodan za salon maje{taja i salon automobila. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem vikend ku}u Zelenika, 5 min. do mora-auto, kuhinja, kupatilo, le`aj 5 EUR-a. Tel. 065 435 879. Iznajmljujem novoadaptiranu namje{tenu garsonjeru, strogi centar. Zvati 16-18 h. Tel. 061 348 022. Jednokrev. soba sa upotrebom kupatila, TV sa centr. grijanjem, studentu ili zapos. mu{karcu. Tel. 033 457-657. Jednokrev. sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila izdajem studentu. Tel. 469-418. Jednosoban namje{ten stan, Bistrik (ispod tranzita), TV, tlefon, plin, grijanje. Tel. 061 108 770. Kod FDS izdajem namje{ten stan, centr. grijanje, mogu}. interneta. Tel. 033 655398. Kod stomatolo{kog fakulteta jednos. stan, cijena 350 KM. Tel. 061 220 291¸. Mejta{, jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studenticama u centru. Tel. 440-718. Na Breci izdjem sobu zaposlenoj osobi ili studentu. Tel. 033 205-396. Na Kova~ima vi{e Ba{~ar{ije izdajem ku}u 90 m2 sa dvori{tem, balkonom i centr. grijanjem. Tel. 061 260 221. Na Malti prazan stan, 250 KM. Tel. 061 170 254. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063 327 098, tel.: 036/884-169. Neum, apartmani blizu mora, parking, iznajmljujem. Tel. 036 884-4493, 061 183 981, 061 141 752. Neum, izdajem apartmane blizu mora sa terasama i pogledom na more. Tel. 036 884710, 062 970 364. Nov pos. prostor 20 m2 sa centralnim grijanjem, zgrada „Papagajka“. Tel. 521-577. Nudim no}enje u opremljenom apartmanu, Grbavi~ka. Tel. 061 350 190. Opremljen friz. salon mu{ki-`enski, Ilid`a-Pejton izdajem. Tel. 062 319 574. Polunamje{ten sprat priv. ku}e sa centralnim grijanjem, kablovskom i dr. Tel. 033 801-186. Polunamje{ten stan u priv. ku}i sa centr. grijanjem, tel., kabl. i dr. Tel. 033 801 186. Pos. prostor 35 m2, u centru, izdajem povoljno. Tel. 033 213-406. Pos. prostor sa gara`om, pogodan za vi{e namjena u Br~kom izdajem. Tel. 033 658925. Povoljno se odmorite na Vla{i}u u novom hotelu Central, no}enje sa doru~kom 25 KM. Tel. 061 817 960. Prazan jednos. stan na spratu, pos. ulaz dvotarifna struja kod hotela „Una“, Stup 2. Tel. 061 107 808. Priv. ku}a izdajem namje{ten jednos. stan, Grbavica. Tel. 061 310 502.

Prodaja
Grbavica, ul. Grbavi~ka 39 m2, visoko prizemlje, useljiv odmah. Tel. 061 535 309. 8242-1Pr Breka 66 m2, Grbavica 88 m2, Dobrinja 3 - 76 m2, Dobrinja IV - 88 m2 i 76 m2, Lukavica - I. Sarajevo 55 m2, Vraca tranzit 66 m2 devastiran. Poslovni prostori Ilid`a-Lu`anio 52 m2 i Dobrinja 300 m2. Tel. 061 375 787. 12933-1Nd` Bla`uj - prodajem ku}u sa 7.500 m2 zemlje, iznad restorana „Berlinci“. Idealan pogled na Sarajevo. Tel. 062 409 525. 12942-1Nd` Prodajem ku}u u Adema Bu}e 411, sa oku}nicom 1.250 m2, sa svim urednim papirima. (Povoljno). Tel. 063 892 380, 061 520 616. 12949-1Nd` Prodajem adaptiran stan 38 m2, Alibega Firduza 27/III. (Povoljno). Tel. 065 249 532. 10517-1Gr Prodajem stanove - Grbavica, neboder „Kapu}ino“ 71 m2. [ip - novogradnja 65,5 m2 i Breka novogradnja 113 m2. Tel. 061 167 941. 8256-1Pr Prodajem stan na Al. Polju B-faza, 48 m2, drugi sprat, ili mijenjam za plac u Tuzli uz doplatu. Tel. 035/398-559, 062 266 875. 12964-1Nd` K. Brdo 39 m2/II sprat - 83.000 KM. ^. Vila 35 m2/16 sprat - 71.000 KM. Dobrinja 1, 65 m2, adaptiran - 110.000 KM. Tel. 033 711-666, 061 247 777. 8279-1Pr Titova 125 m2/II. ^. Vila 35 m2/VIII. Hrasno 37 m2/VII, 74 m2/II. Alipa{ino 73 m2/II. Tel. 061 715 058. 8281-1Pr Hrasnica - dvosoban stan. Tel. 061 269 835. 8283-1Pr Prodajem stan, centar - Ciglane, A. Hangija, 39,5 m2, II sprat, 3.500 KM/m2. Dobrinja 65 m2/IV sprat, adaptiran 110.000 KM. Tel. 061 239 477. 8284-1Pr Ko{evsko Brdo, Juki}eva, trosoban stan, VI sprat, orijentacija na tri strane, lijep pogled, 170.000 KM. Tel. 062 802 899. 8288-1Pr Kova~i}i, prodajem stan 75 m2, luksuzno renoviran i opremljen, 3 kat, lift, ADSL, kablovska, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 895 980. 10535-1Gr Prodajem stan na Grbavici, 50 m2, bez posrednika, papiri 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 467 588. 10530-1Gr Prodajem dvosoban stan 55 m2, Dobrinja II, 50 m od Merkatora. Kontakt: 061 164 713, 061 511 102. 10526-1Gr Prodajem stan na Dobrinji III, 60 m2, extra sre|en, kuhinja, klima, itd. Cijena po dogovoru. Tel. 063 700 920. 10547-1Gr Prodajem ili mijenjam ku}u u Sarajevu za Banja Luku. Ulica Humska 272. Tel. 051/464-356, 065 677 310. 10552-1Gr Prodajem: pos. prostor Dobrinja 17 m2, uknji`en - 39.000 KM. Dobrinja I, 47 m2, IV kat. Ku}a Pehlivanu{a sa tri stana + gara`e. Tel. 061 926 069. 10561-1Gr

Dnevni avaz
M. Dvor 92 m2 i Dobrinja 3, 76 m2. Tel. 061 375 787. Memagi} stijena Olovo, prodajem vikend ku}u sa dva dun. vo}njaka i gara`om. Tel. 062 941 235. Mostar, izdajem studenticama sobe blizu univerziteta „D`. Bijedi}“. Tel. 061 154 074. Mrkovi}i, prodajem zemlju. Tel. 061 441 857. Naselje Breka, prodajem ku}u. Tel. 061 890 184. Nevjestina ulica, prodajem ku}u. Tel. 061 437 120. Nova Breka poslovni prostor 35 m2. Tel. 062 940 479. Osjek, prodajem parcele za ku}e, dozvoljena izgradnja, polazna stanica busa OsjekIlid`a. Tel. 033 621-836. Parcela u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Plandi{te, ku}a na spratu 9x9, 130.000 KM. Tel. 062 215 250. Pofali}i, ku}a 3 eta`e, 8,5x10, 100.000 KM. Tel. 033 546-175. Pos. prostor prodajem na Otesu, super lokacija, cijena 1.000 EUR-a/m2. Tel. 033 450-059, 061 348 120. Pos. prostor prodajem za se namjene, svi priklju~ci, ~isti papiri. Tel. 061 818 044. Povoljno prodajem u Sokocu 5.000 m2 grad. gra|. zemlji{ta. Tel. 033 642-146. Povoljno prodajem useljivu ku}u u Bla`uju sa dun. zemlje. Tel. 065 205 893, 033 659-294. Prijedor, sprat ku}e, centar grada, poseban ulaz, prodajem ili mijenjam za stan u Tuzli, Sarajevu. Tel. 052 211-258, Prijedor. Prodajem 3.500 m2 zemlje u Vogo{}i, Blagovac, mo`e u parcelama, dozvoljena gradnja, cijena 25 KM/m2. Tel. 061 700 815. Prodajem dvos. stan 56 m2, Mojmilo, Olimpijska ul. Tel. 033 457-582. Prodajem ili mijenjam stan 100 m2, Stari Grad za trosoban na relaciji M. Dvor-Skenderija. Tel. 062 915 918. Prodajem jednos. stan 40 m2, u Sarajevu, Grada~a~ka ul. Tel. 614-146. Prodajem ku}u na Vi{njiku. Tel. 061 161 349. Prodajem ku}u sa dva dvos. stana i garsonjerom, Trebinjska, B. Potok, blizu d`amije. Tel. 061 306 778. Prodajem ku}u u Vogo{}i-Blagovac 10x9 sa 1.000 m2 oku}nice, useljiva. Cijena 65.000 KM. Tel. 061 702 038. Prodajem ru{evnu ku}u u Mostaru, naselje D. Mahala. Tel. 061 497 513, Sarajevo. Prodajem stan 56 m2 u ul. Grada~a~ka. Cijena po kvadratu 2.200 KM. T 061 869 116. el. Prodajem veliku dobru ku}u, extra lokacija, Ko{. brdo, ul. Bra}e Begi}a. Tel. 061 218 361. Renoviran stan 52 m2, 4 sprat, Grbavica. Tel. 061 106 898. S. Kolonija - prodajem pos. prostor 22 m2 u centru ili mijenjam za kombi. Tel. 061 867 902. Sedrenik, bos. ku}u prodajem, ul. Brdovita. Tel. 062 215 250. Sok. kolonija ku}a 10x12, 800 m2 oku}nice, pos. prostor, novogradnja, cijena po dogovoru. Te. 062 923 316. Stan 70 m2, 1/1, II sp., ispravan, Trg me|. prijateljstva. Tel. 061 356 085. Stan prodajem Dobrinja C-5, 77 m2, 2 balkona, II sp., cijena 1.700 KM/m2, gara`a 15.000 KM. Tel. 065 265 756. Stup 1, KS, prodajem 2.000 m2 sa dozvoljenom gradnjom po 80 EUR-a m2 i novu ku}u na sprat sa 2 posebna stana. Tel. 058/417-061, 065 218 980, 033 464-974. Te{anj, Bukva, prodajem ku}u 160 m2, 2.200 m2 oku}nice, sve komunalije, pom. zgrade. Tel. 061 598 835. Te{anjska ulica, zgrada „Viza“, pos. prostor 10 m2. Tel. 061 188 758, 033 526-521. Troiposoban stan M. Dvor, mogu}nost pro{irenja i nadogradnje, 125.000 EUR-a. Tel. 033 452-189. Tros. na Dobrinji 1, 74 m2, prizemlje, ure|en, ul. Trg Zlat. ljiljana. Tel. 062 136 197. Useljiva vikend. 50 m2 stamb. prostora na parceli od 760 m2. Tel. 033 459-642. Vla{i}, prodajem novu vikendicu sa papirima uz stazu 8x7 i 250 m2 zemlje. Tel. 061 781 009. Vogo{}a, jednos. stan 34 m2, 2 sprat, centar. Tel. 033/621-348, poslije 17 sati. Vogo{}a-Blagovac, 3.000 m2 zemlje, mo`e u parcelama, 25 KM/m2. Tel. 061 83 250. Zapo~eta ku}a na G. Hanu, 400 m2 zemlje. Tel. 062 215 250. Zemlji{te u Semizovcu, naselje SvrakePodgaj, 1.660 m2, papiri uredni. Tel. 063 954 396. Zenica, prodajem stan 90 m2, 3 sprat, Kineski zid, 1.100 KM/m2. Tel. 061 299 524. Potrebna namje{tena soba sa kupatilom samcu, poseban ulaz, prioritet blizina Avaza. Tel. 062 213 297, poslije 17 sati. Kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji ulici Rudija Alva|a. Tel. 061 398 128. Agenciji za stranca potreban manji stan u zgradi na du`i period. Tel. 061 145 853. Kupujem stan u Sarajevu manji. Tel. 033 556-280. Stan kupujem u Sarajevu. Tel. 033 211914. Hitno kupujem stan u Sarajevu. Tel. 061 460 112. Kupujem stan na Grbavici do 55 m2, bez posrednika, mo`e i dev. Tel. 032 555 646. Potreban ve}i broj stanova i ku}a za iznajmljivanje, kupovinu, prodaju (agencija). Tel. 061 546 109. Agencija kupuje stanove u Sarajevu. Tel. 033 667-727. Kupujem stan u Sarajevu, isplata odmah. Tel. 061 170 254. Aparat-koncentrator kisika (za astmu), marke Devilbiss. Tel. 033 532-035. Kamin-pe} gusana pogodna na plin, drva i ugalj, povoljno. Tel. 532-133. Prodajem neispravan kopir aparat To{iba 1710. Tel. 061 175 078. Tri nova kanc. stola, ko`nu braon garnituru, povoljno. Tel. 061 541 766. Povoljno 3.000 kom vijaka nehr|aju}ih, du`. 130 mm za krov. Tel. 061 541 766. Dvije nove grijalice kvarcne, struja povoljno prodajem. Tel. 061 541 766. Prodajem nove radijatore bijele boje, holandski iz dvos. stana. Tel. 061 541 766. Trokrilni prozor prodajem 180x120, ustakljen. Tel. 033 239-922. Kadu 80x80 cm, {olju, lavabo sa priborom, novo. Tel. 033/239-922. Prodajem keramiku i stare bosanske pe}i. Tel. 061 343 097. Poja~iva}i antena za sve vrste mobitela, bolji prijem. Tel. 033 541-214, 062 943 727. Dva vunena tepiha Maroko, povoljna cijena , vel. 3,60x2,55, 3x2 m. Tel. 049 366 712. Povlasticu za uvoz auta. Tel. 036 756018. Role sa gumenim to~kovima izuzetno kvalitetne i izuzetno povoljno, prodajem i mijenjam, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u raznovrsnu, izuzetno kvalitetna i izuzetno povoljna iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Pisa}i sto sa ladicama, sobni sto, francuski le`aj, tepih vuneni, luster od punog drveta, lampa zidna i stoje}a, povoljno iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Dvije police original za kozmeti~ke proizvode, sterilizator za pribor, elektri~ni {poret AEG, auto stolica za bebu, povoljno iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Prodajem luksuzni telefon sa dvije kartice sa navigatorom P .D.A. . Tel. 061/817960. Pe} Tam Stadler na ~vrsto i te~no gorivo. Tel. 030 806-624. Kupatilo, prozori, vrata, parket, sve novo, mo`e zamjena za automobil. Tel. 062 315 616. Rezbareni sto od ru`inog drveta, ru~. rad, cijena 200 KM. Tel. 061 158 288. Prodajem spravu za fitnes vje`banje, multi GYH 800, kao nova, 350 KM. Tel. 061 212 321, 063 145 870. Bakreni kazan, pe} {tednjak na ~vrsto gorivo. Tel. 214-545, zvati iza 18 h. Gumena galanterija, sve po narud`bi. Tel. 061 233 552. Ku}nu {ahovsku biblioteku (osamdeset knjiga) o svjetskom {ahu, teoriji i igri). Tel. 033 531-014. Komplet inventar za mu{ki i `enski friz. salon. Tel. 061 244 181, Sarajevo. Prodajem arapsko-bosanski rje~nik (autor prof. Teufik Mufti}), nov, povoljno. Tel. 033 531-014. Harmonika vrata nova, jednokrilna i dvokrilna, dvije vodilice, kvalitetna ugradnja. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Rashladnu vitrinu 2,5 m ispravna, 150 KM. Tel. 061 139 642. Prodajem violinu cijelu 4/4, povoljno. Tel. 061 310 045. Fotelje kupljene na aukciji, ameri~kog namje{taja. Tel. 03 222-522. Prodajem gra|u povoljno (grede, pul~evi). Mob. 061 359-862, Samir. Blanjalicu Abrihter, nova, garancija. Tel. 062 177 796. Okrugli sto i 4 stolice, trpezarijski. Tel. 033/458-216. Sto za TV, vuneni tepih 3x2. Tel. 033 458-216. Nov laptop Asus-A9 t. Cijena 900 KM. Tel. 063 782 480. Pe} na dimnjak „Emina“. Tel. 033 213 633. Prodajem Fla{ncug 3 T (lanci), automehani~arski alat (razni). Tel. 030 807 107. Mje{alicu za sto~nu hranu automatiziranu, 2 vage+ma{inu za {ivanje vre}a. Tel. „ VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL. ZA BOLJI I DU@I SEX, 50 i 100 MG. DOSTAVA, UPUTSTVO, DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 11766-1ND@ ZA SUPER SEX - NAJBR@I EFEKAT (30 min.)+SUPER-BIZNIS=DISTRIBUTERIMA=4-5 KM=1 TABLETA; MPC=12-15 KM=1 TABLETA!!! ORIGINAL VIAGRA+SUPER BILJNA VIAGRA (5-8 KM)+CIALIS+LEVITRA!!! - POVE]ANJE PENISA I GRUDI!!! GARANTUJEMO DJELOTVORNOST!!! 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239. PTT 052 663 866. Tri fasadne plin. pe}i, dobro o~uvane. Tel. 033 221-034, 062 239 271. Lijek Immun age (prah papaje za imunitet). Tel. 667-189.

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

57

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 18 KM, PVC prozori i vrata, trakaste zavjese, harmonika vrata, vanjske roletne. Tel. 061 501 401. 12380-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 10548-1Gr Servis: ve{ ma{ina (Gorenje), EI Ni{, Obodin, Kon~ar, Kandi), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 9589-1Gr „HIGIJENA“ - Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha, 1 KM = 1 m2, namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 104491Gr SZR RTV servis vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 766-560. Mob. 061 139 093. 11848-1Nd` TV SERVIS Philips, Samsung, opravka svih TV video ure|aja. Dolazak, ra~un, garancija, daljinski. Tel. 033/650400 i 033/610-000. 9677-1Gr Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende. Cijena sa ugradnjom. Tel. 061 131 447, 033 211-484. 12158-1Nd` SZR servis rashladne tehnike vr{i opravke svih vrsta fri`idera, zamrziva~a, ve{ ma{ina, uz ra~un i garanciju. Mob. 061 164 849. 11847-1Nd` KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo (grinje) i polusuho peremo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garniture. Mob. 061 243 611. 12875-1Nd` TV SERVIS vr{i popravku svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 10468-1Gr Vr{imo ~i{}enje kompletnih stanova za 4 sata, dvije radnice, veoma povoljno. ^istimo i poslovne prostore. Tel. 033 560360. 8250-1Pr Servis svih vrsta ra~unara. Dolazak na adresu besplatan. Podizanje windowsa i sve vrste hardware nadogradnji. Tel. 062 328 044. 8268-1Pr Ekipa molera - profesionalci, rade stanove, p. prostore, stubi{ta, farbanje stolarije vrata i prozora, fasade, izolacije. Tel. 063 820 691, 033 202-307. Moler - sve molersko-farbarske radove kvalitetno, ~isto i uz garanciju. Penzionerima 30%. Tel. 062 965 261. 10543-1Gr Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 234475. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Profesionalno snimanje, obrada i monta`a na DVD, svadbe, ro|andane, prezentacije itd. Tel. 061 701 989. Povoljno vr{imo postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda, bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 967 229. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Ginekolo{ka ordinacija „Bonus“, primarius doktorica Dedi}, radi radnim danom od 13-17 h, M. Preloga 6. Tel. 657-094, mob. 061 700 974. Studentica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 247 231. Prekucavam radove na ra~unaru brzo, ta~no, efikasno. Tel. 033 459-360. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Rainbow - usisavanje, pranje tapaciranog namje{taja, }ilima, izloga, plo~ica, auta, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Gra|evinske radove izvodimo brzo i kvalitetno, ugra|ujemo blindirana vrata, grupa ozbiljnih majstora. Tel. 062 119 445.

Zamjena
Mijenjam stan 40 m2, Novi Grad, lijep, sun~an za Beograd, mo`e i prodaja. Tel. 541369. Stan 93 m2 za manji, Al. Polje. Tel. 033/453-146. Zamjena - Zvornik Federacija, dvosoban 65 m2, mo`e i ku}a, prodaja 92.000 KM. Tel. 0043 761 356 59.

Rasprodaja bukovih, grabovih i hrastovih drva. Prvoklasni Banovi}ki kameni ugalj i Kreka drveni. Mogu}nost pakovanja u vre}e. Dostava isti dan. Tel. 061 488 782. 12396-1Nd` U prodaji kameni ugalj Banovi}i (komad, kocka) po cijeni od 120 KM, drveni ugalj Kreka 100 KM i bukova cijepana drva. Tel. 061 289 961, 061 265 811. 12963-1Nd` Krovna lepenka V3, vodootporna, protivpo`arna, 1.500 m2 u pola cijene. Tel. 061 360 084. 8283-1Pr Za potrebe hotela, motela, preno}i{te kao i ku}ne potrebe, prodajemo masivne krevete po cijeni od 300 KM. Zalihe ograni~ene. Tel. 033 281-395. Plasti~ari! Prodajem izuzetno kvalitetne papirne hilzne, 7, 6, razli~itih dimenzija. Tel. 062 393 626. Prodajem klavir u odli~nom stanju. Tel. 061 253 242. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Prodajem kvalitetna invalidska kolica pode{ena za no{enje i vo`nju. Tel. 061 348 640. Stalna i dobra zarada sa priru~nikom „Sve tajne znanja i vje{tine prepariranja ptica, divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Mobitel Werput - 24 karata bijelo zlato. Tel. 061 817 960. Prodajem traku za tr~anje, 250 KM. Tel. 061 377 806. Ljekovita prepeli~ija jaja + eliskir za obnovu ko{tane sr`i i hrskavice, ku}na dostava. Tel. 061 373 581. Prodajem plinsku pe} na dimnjak 7 KW. Tel. 033 205-285. Prodajem plinsku pe} na dimnjak, kori{tena jednu zimu, 400 KM. Tel. 033 444579. Prodajem rije~nik engl-bo{nja~ki, autor A. A. Villson, izdanje 1910. god. Zvati od 913 h. Tel. 033 299-501. Panasonik tel. sa sekretaricom, vi{e mobitela, fotelju sa manjim stoli}em prodajem. Tel. 033 454-749. Prodajem trake za mjerenja {e}era u krvi, god. 2006., cijela kutija, povoljno. Tel. 061 800 057. Aparat za kafu, mlin i komplet „Tehniks“ muziku prodajem. Tel. 061 323 299. Fax i skener „Xerox Workcentre 450 cp“, registar kasa ER-A 430 [arp, registar kasa ECR 300 EV-Olivetti. Tel. 063 121 394, 061 398 971. Prodajem u Lu`anima, Ilid`a, sobna vrata bez {toka, dim. 65 cm, divno bijelo lakirana, povoljno. Tel. 033 621-836. Prodajem video nadzor kameru u boji sa tonom. Tel. 033 681-255. Vitrinu prodajem za dnevni boravak od 7 dijelova. Tel. 061 310 240. Ma{inu za mljevenje mesa, pogodna za }evabd`inice, buregd`inice i dr. Tel. 033 447-553, 062 255 518. Prodajem ra~unar Athlon 2500+HP printer, sto za kompjuter, povoljno. Tel. 061 204 892. Ma{ina za su|e ispravna Classe, vel. 58x50x45. Tel .033 459-642. Prodajem aparat za kisik (za astmu), marke Dreger. Tel. 033 532-035.

Potra`nja
SABOSS doo, M. Tita 29/4, Sarajevo. Na{e privredno dru{tvo bavi se stanogradnjom i zainteresovano je za kupovinu nekretnina (placeva) pogodnih za gradnju, na podru~ju Op}ina: S. Grad, Centar, N. Sarajevo i N. Grad. Kontakt: 061 488 254. N.

„SVAKA BOLEST + BOL = UPALA = INFEKCIJA! GARANTUJEMO PRIRODNO IZLIJE^ENJE SVAKE BOLESTI + TRENUTNO ELIMINISANJE BOLA! + U SVIJETU NAJJA^I BRZI SUPER SEX STIMULANSI SVIH VREMENA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA VPC (ZA DISTRIBUTERE) I MPC CIJENAMA!“ TEL. 063 838 936 + 065 234 239 + 061 367 110. 12732-1ND@

Stolarske usluge kvalitetno, jeftino uz garanciju. Tel. 061 837 393. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Dajem ~asove latinskog i engleskog jezika u~enicima srednjih i osnovnih {kola. Tel. 063 971 666, 033 522-598. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, tokom godine. Tel. 061 244 251. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, ~as 5 KM. Tel. 061 549 242. VKV moler radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 466-487, 061 507 683. Mla|a `ena ~isti stanove i radi sve ku}ne poslove. Tel. 062 923 301. Peremo }ilime i mebl namje{taj, rainbow ma{inom. Tel. 033 673-284, 061 202 630. Kucam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 925 409. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Iscijeljenje duhovni putem po u~enju Brune Groninga - medicinski dokazivo. Tel. 033 458-871 i 061 545 904. Iznajmljujem play station 2, sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 262 973. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj, ne odg. na SMS. Tel. 061 519 469. Zubne proteze i druge stomatol. usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Izvodim povoljno i kvalitetno molerske, elektro instalacije, rigips i ostale radove. Tel. 033 611-542. Iskusan profesor engleskog prevodi uskostru~ne tehni~ke i dr. tekstove, povoljno. Tel. 061 440 654. Kompjut. usluge prekucavanje tekstova, izrada vizit karti, cjenovnika i sl. Tel. 061 746 589. Vrlo povoljno vr{im prijevoz svih vrsta roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472 954. Roletar-tapetar izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Tel. 618-907. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Njema~ki pravnik porijeklom iz Bosne zastupa u pravnim stvarima i sporovima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Molerski radovi, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 295 100. Prevoz putnika na planine, jezera, izlete, Ford 7+1. Tel. 062 944 330. Mol. farb. radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Profesor matematike sa iskustvom, uspje{no i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552 404. Servis svih tipova ve{ ma{ina i dr. ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Ugra|ujem laminat profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. Profesor instruira matematiku za sve uzraste, vrlo uspje{no. Tel. 657-082. Instruiramo |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. ^istim stanove, po potrebi i dogovoru, samo ozbiljne ponude. Tel. 061 183 591. Vodoinst. postavljanje nove i odr`avanje stare instalacije. Tel. 061 255 290, 513-744. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno, bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514 566. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. @ohare, stjenice, `ute mrave, moljce i mi{eve u va{im stanovima uni{tavamo efikasno sa garancijom. Tel. 033 234-805. ^istim stanove-ku}e. Tel.061 520 177. Kre}im stanove 100 KM, brzo i kvalitetno. Tel. 061 493 335. Rainbow, pranje i usisavanje, tapac. namje{taj, parket, plo~ice, izloge, tapacirung auta, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Presvla~im kau}e, stolice i sve opravke, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932. Ve}a ekipa majstora radi od temelja do MATEMATIKA - PROFESIONALNO I POVOLJNO. TEL. 061 800 259. 10538-1GR

58

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Ra~unovodstvene usluge za preduze}a, radnje i udru`enja. Tel. 061 357 558. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Ku}na njega starih, bolesnih, davanje injekcija, pregled ljekara. Tel. 061 210 862. Radimo rigips, laminat, keramiku, moleraj i dr. Tel. 062 905 895. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engl. na bosanski i obratno, 12 KM/str. Tel. 033 542-628. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru, brzo, kvalitetno i efikasno. Tel. 061 99 00 82 ili 061 24 34 55. Iskusan fizioterap., relax. masa`a, dolazak na adresu, med. rehabilitacija, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Dajem ~asove latinskog i engleskog jezika u~enicima srednjih i osnovnih {kola. Tel. 063 971 666, 033 522-598. Servis svih tipova ve{ ma{ina i dr. ku}. aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Izvodim mol. farb. radove, povoljno i kvalitetno. Tel. 033 611-542. Adaptacije stanova i posl. prostora, rigips, moleraj, el. i ostali radovi, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 310 141. Molerski radovi, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 295 100. Povratnik iz inostranstva daje povoljno ~asove konverzacijskog engleskog. Tel. 062 971 535. Instrukcije iz matematike i fizike, uspe{no i povoljno. Tel. 061 571 973. KV vodoinst. radim sve vrste opravki, monta`u novih kupatila, 24 h. Tel. 061 349 294. ^istim stanove, kancelarije, peglam. Tel. 061 571 183. Iznajmljujem play station 2, 12 KM sa CD igricama. Tel. 062 332 230. Molersko-farbarski radovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Gletovanje, struganje i ostali molerski radovi, kvalitet garancija. Tel. 061 502 031, 452-145. Med. usluge: injekcije, infuzije, ispiranje uha, obrada rana, {uk, urin, tlak. Tel. 641-144, 404-733. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova i pos. prostora. Tel. 061 144 899. Profesor instruira francuski i latinski, vrlo uspje{no. Tel. 033 223-347. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Moleraj i laminat, brzo i povoljno. Mob. 061 262-911. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 435-903. Vodoinstalater sa dugogodišnjim iskustvom vrši popravku, monta`u i proèepljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717. Prevoz putnika novijim kombijima sa klimom 9 sjedi{ta, minibusom 21, malim autom, po BiH i inostranstvu, Makarska rivijera svaki dan... Mob. 061 106-385, i 062 386-701. Snimanje vjen~anja i ostalih doga|aja profesionalnim Sony kamerama, video obrada i monta`a. Mob.061/555-869. Instrukcije iz njem. jezika uspje{no i povoljno. Tel. 061 924 181. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduze}a, samostalnih radnji i udru`enja gra|ana. Tel. 061 150 368. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Jeftino pravim ograde, tende, gara`na vrata, sve brav. radove. Tel. 061 546 630. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulaz. i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Sve mol. poslove brzo, uredno, ~isto, kvalitetno uz garanciju, cijene povoljne. Tel. 061 233 194. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerma, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. Vr{im prevoz putnika i robe kombijem. Tel. 061 132 153. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Mol. farb. radovi gletovanje, struganje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Prevoz putnika do va{eg odredi{ta Ford 7+1. Tel. 062 944 330. Povoljno prevozim namje{taj, po dogovoru obezbije|ena rad. snaga. Tel. 061 185 744. Odvozim nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. Moler majstor, gletuje, kre}i, farba stolariju. Tel. 062 269 909. Profesorica instruira engleski u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 211-822. Njema~ki i engl. instrukcije, diplomske radove, prevode i pripreme za sve vrste ispita i sve uzraste. Tel. 063 947 405. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. ^istim i odr`avam stanove, sve po dogovoru, molim ozbiljne ponude i porodice. Tel. 033 461-002. Molerski radovi, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju, prevoz do radnje bespl. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Maxivita, ku}. njega i ~uvanje starih i bolesnih. Tel. 061 319 604. Usluge prevoza vr{im {irom biv{e Jugoslavije. Tel. 061 866 808. Vodoinst. 30 god. iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, monta`u i pro~epljenje. Tel. 033 535-659, 061 348 717. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski jezik. Tel. 061 566 590. Gra|evinska firma izvodi sve vrste radova, pozovite. Tel. 061 740 127. Moler kre}i, gletuje, kvalitetno, povoljno i uredno. Tel. 061 235 190. Mol. farb. radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Instrukcije iz matematike, fizike i programiranja. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analog. i dig. sat. i TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. KV mole radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kre}i, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Profesionalno snimam video kamerom, prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. ^istim stanove i posl. prostore. Tel. 062 152 398. Play station 2 sa igricama iznajmljujem, cijena 12 KM. Tel. 061 209 880. Prevoz putnika sa kombijem po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Engleski i bosanski radim sa djecom i odraslima, prevodi. Tel. 065 572 966. Bioenergijom lije~im mnoge bolesti. Ne odgov. na SMS, zvati od 9-13 h.Tel. 063 903 254. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, kao i rad nanovo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Povoljno al. `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061 214 303. KV vodoinst. radim sve vrste vodoinst. povoljno, brzo i jeftino, 24 h. Tel. 061 349 294. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, tokom godine. Tel. 061 244 251. Presvla~im kau}e, stolice i sve opravke, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932. Kombi prevoz robe i selidbe povoljno, rad. snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948, 061 513 948. Rainbow usisavanje, pranje }ilima, tapac. namje{taja, izloga, plo~ica, auto, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Ve}a ekipa majstora radi od temelja do krova, tako|e i fasade sa na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. VKV vodoinst. sa iskustvom, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 530 205. Vodoinst. postavljanje nove i odr`avanje stare instalacije. Tel. 061 255 290, 513-244. Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena rad. snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Bravar-varilac radi ograde, gitere, balkone, gara`na vrata i kapije. Tel. 062 177 796. Instruiramo |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514 566. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. Laminat ugra|ujem profesionalno {panerima, kao i sistem klik. Tel. 061 262 895. Ameri~ko dub. usisavanje, pranje }ilima, kau}a, uglova. Tel. 061 522 239. Radimo od temelja do krova, zatim stiropol, fasade sa na{om skelom. Tel. 062 216 268. Konf. Mercedes kombijem udobo, sigurno, prevozim grupe putnika, seminari, izleti, Aerodrom. i inostranstvo, ostalo. Tel. 033 235-199, 061 366 684. Moleri nude usluge moleraj, gletovanje, stolarija, radijatori itd. Tel. 061 219 768, 033 456-979. Na Ilid`i instruiramo |ake i studente iz matematike i fizike, ~as 6 KM. Tel. 033 621 976. Mol. usluge, postavljanje keramike, farb. stolarije, brzo i povoljno. Tel. 061 516 263. ^istim stanove, perem, peglam, kre}im i sve ku}ne poslove obavljam. Tel. 062 923 301. Rigips, termo fasade, moleraj uz garanciju sa njem. iskustvom. Tel. 061 270 971. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. VK moler izvodi mol. farb. radove ~isto, garantovan kvalitet, cijena povoljna. Tel. 531-319, 061 308 922. Iskusan profesor engleskog (simultani prevodilac), prevodi tehni~ku i dr. uskostru~nu literaturu, brzo. Tel. 061 440 654. Vodoinst. 30 god. iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, monta`u i pro~epljenje. Tel. 033 535-659, 061 348 717. Stolar, popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 061 838 018, 033 463-353. Play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 209 880. Prevoz putnika prema moru i dr. destinacijama sa kombijem. Tel. 061 209 935. Iscjeljenje duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, med. dokazivo. Tel. 033 458-871 i 061 545-904. Dajem ~asove gitare. Tel. 061 710 014. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928 535. Kucam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 925 409. Dipl. in`injerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi se vodoinst. radove veoma povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454-529. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ost. Tel. 061 205 109. Iskusni pedagog radi engleski i bosanski sa djecom i odraslima, prevodi. Tel. 065 572 966. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 466-487, 061 507 683. Radimo adaptacije, moleraj, rigips, keramiku, laminat i sitne opravke. Tel. 062 905 895. Molersko-farbarski poslovi, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514 566. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes, na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. Mol. farb. radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije, radijatora. Tel. 061 262 895. Ameri~ko dub. usisavanje, pranje }ilima, kau}a, uglova. Tel. 061 522 239. KV vodoinst. vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo uz garanciju. Tel. 033 643-141. Presvla}im kau}e, stolice i sve opravke, dolazim na licu mjesta. Tel. 544-932. Instrukcije iz matematike daje profesor, |acima, osnovnih i srednjih {kola, dolazim ku}i. Tel. 061 247 272. Na Al. Polju instruiram |ake i studente iz matematike, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto, 100 KM. Tel. 612-025, 061 515 483. Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555 862. Stru~no, bezbolno i uspje{no namje{tam strunu, stoma~ke tegobe `eluca. Tel. 061 504 986. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i dr. pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Prevoz putnika sa kombijem na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Snimam kamerom VHS-DVD svadbe, sahrane, ostalo, kompjuterska obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i sl. Tel. 061 205 109. Popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 061 838 018, 033 463-353. Vodoinst., brzo i kvalitetno izvodi sve vodoinst. radove, veoma povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454-529. ]evabd`inici „VENERA“ u Ned`ari}ima potrebne radnice za poslu`ivanje u sali. Plata po dogovoru. Kont. tel. 033 235-245. 12939-1Nd` Potrebna djevojka sa radnim iskustvom za rad u butiku na Ba{~ar{iji. Tel. 061 100 115. 8244-1Pr Potrebne dvije pomo}ne radnice u kuhinji i jedna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju. Tel. 033/203-005. 10515-1Gr KONOBA GUSAR I STARA VODENICA HITNO POTREBNO: 5 konobara. Uslov: Potrebno, po mogu}nosti, poznavanje jednog stranog jezika i radno iskustvo od najmanje od 1 godine. Javljati se na broj telefona: 033 655-589; 658499; 033/710-420. N. Frizersko-kozmeti~kom salonu na Dolac Malti potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 199 994. 12981-1Nd` Tra`i se kuhar, pomo}no osoblje u kuhinji i konobari sa poznavanjem engleskog jezika. Tel. 213-335. 10557-1Gr Potrebno vi{e radnika za rad u autopraonici i vulkanizerskoj radnji. Tel. 061 156 739. 10559-1Gr Potrebne 2 radnice za rad u }evabd`inici. Tel. 061 135 384. 13007-1Nd` Potrebna majstorica za pravljenje pite u buregd`inici i jedna radnica za rad u trgovini. Informacije na tel. 061 901 676. 13014-1Nd` Pedesetogodi{njoj bolesnoj `eni potrebna moralna, po{tena `enska osoba bez djece, muslimanka, od 35-50 god., za ispomo} u ku}i, protuusluga besplatno stanovanje i 100 KM mjese~no. Tel. 469-724. Potrebne tri pomo}ne radnice za rad u grilu. Tel. 033 627-745. Potrebni radnici na turisti~kim brodovima, obavezno poznavanje njema~kog i engleskog jezika. Tel. 061 355 710. Potrebna radnica za rad u slasti~arni na Ciglanama. Mob. 061 385-868. Ordinaciji „Dekan“ potrebna fizioterapeutkinja sa iskustvom. Tel. 062 468 318. Dopunite svoj bud`et, rad u ku}i, za svjetski poznate firme (bi`uterija, igra~ke, itd). Tel. 063 347 564. Potrebna djevoj za rad u kafi}u, plata po dogovoru. Tel. 062 320 648.

krova, tako|e fasade sa na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Vodoinst. odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 063 930 951. Moler kre}i, gletuje, kvalitetno, povoljno i uredno. Tel. 061 235 190. Instrukcije iz njema~kog i engleskog jezika, prevodim tekstove. Tel. 063 947 405. Profesorica daje instrukcije iz engleskog jezika i prevodi tekstove. Tel. 061 556 700, 033 657-038. Vr{im selidbe, prevoz robe kombijem, obezbije|ena rad. snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. ^istim i odr`avam stanove i pos. prostore. Tel. 062 152 398. Komf. Mercedes kombi, udobno, sigurno, prevozim organizovane grupe seminari, izleti, aerodromi i ostale potrebe. Tel. 033 235-199. Mol. farb. usluge, nudimo gletovanje, stolarija, radijatori itd. po dogovoru. Tel. 061 219 768, 033 456-979. [ijem sve po va{oj `elji, Al. Polje. Tel. 033 451-050. Gra|. firma izvodi sve vrste radova. Tel. 061 740 127. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 803 042. Kombijem vr{im prevoz, razne vrste robe, selidbe, otpad+ispomo}, povoljno. Tel. 061 522 436, 033 614-436. Instruiram bolje u~enike 4 razreda osnovne {kole iz matematike, prirodedru{tva. Tel. 617-725. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Kirby dub. usisavamo (grinje), peremo tepihe, etisone i tapac. namje{taj, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Al. Polje, instruiram |ake i studente iz matematike, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesor matematike sa iskustvom, daje instrukcije |acima i studentima. Tel. 033 467-921, 061 382 301. VKV vodoinstalater sa iskustvom, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 530 205. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173. Brzo i kvalitetno: servis ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka, bojlera sa o{te}enjem, TA pe}i i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi sve vodoinst. radove, veoma povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454-529. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog, daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Pisanje tu`bi, `albi, mobli i dr. pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kanc. namje{taj. Tel. 061 620 057. Instrukcije za sve uzraste iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Kucam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 925 409. Snimam kamerom VHS-DVD svadbe, sahrane, ostalo, kompjuterska obrada, monta`a. Tel. 061 205 109. Iscjeljenje duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, med. dokazivo. Tel. 033 458-871 i 061 545 904. Vita nova, ku}na njega starih, bolesnih, davanje injekcija, pregled ljekara. Tel. 061 210 862. Bioenergijom lije~im mnoge bolesti. Tel. 063 903 254. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 209 880. Prevoz putnika na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i sl. Tel. 061 205 109. ^i{}enje stambeno pos. prostora brzo i kvalitetno, cijena po dogovoru. Tel. 061 804 383. Dajem ~asove gitare. Tel. 063 930 078. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne odgov. na SMS i skriv. pozive. Tel. 061 519 469. Dipl. in`injerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990. Knjigovodstvo za STR, SZR, SUR i usluge, cijena povoljna. Tel. 615-732. Profesorica daje ~asove engleskog jezika uspje{no i povoljno. Tel. 061 267 943. Engleski u~ite uz pomo} ozbiljnog, iskusnog i uspje{nog instruktora. Tel. 615732. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje. Tel. 618-907. Vodoinst. brzo i kvalitetno izvodi sve vodoinst. radove veoma povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454-529. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220173.

Razno
Kupujem dionice svih firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 175 237. 12723-1Nd` Najpovoljnije kupujem dionice svih PIF-ova i preduze}a iz BiH, po dogovoru dolazim na adresu, za sve isplata odmah. Tel. 061 140 521. 8199-1Pr Kupujem dionice firmi, preduze}a i fondova po berznim cijenama {irom Federacije. Tel. 061 526 918. 12907-1Nd` Kupujem dionice preduze}a, firmi, fondova i neulo`ene certifikate {irom Federacije. Tel. 061 271 935. 12907-1Nd` Mijenjam katoli~ku parcelu u Barama za ateisti~ku u Barama ili Lavu. Tel. 033 205285. Kupujem rije~nik engl.-hercegova~ki autor K. K. Villsons, izdanje 1910. godina. Pla}am dobro. Tel. 033 299-503. Kupujem dionice po berznim cijenama, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem „Hercegova~ki brevijar“ autori Matvejevi} i Premec. Pla}am dobro. Tel. 033 609-064. Kupovina dionica svih firmi i fondova u F BiH, isplata odmah. Tel. 061 836 657.

Ponuda, potra`nja
Tra`imo prodajne konsultante za rad u uredu: Sarajevo, Zenica, Br~ko, Biha} i Mostar. Tel. 061 105 040. N.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst............................................................................. ...................................................................................... ......................................................................................

Telefon/adresa......................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
Dana 26. 9. 2007. navr{avaju se dvije godine od smrti
SJE]ANJE

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

59

na na{eg dragog prijatelja

IBRAHIM (HASANA) AVDI]
1929 - 2005. Neka ti je rahmet du{i. Tvoja porodica
10490-1gr

RAMIZA KRE[EVLJAKA
26. 9. 2006 - 26. 9. 2007. Porodica Deljkovi}
10580-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

dr. VJEKOSLAVU ROUBI]U
Vlado, Filip, Franjo, Bo{ko, Milorad, Risto, Jezdo, Demu{, Dika, Velija, @arko, Branko, Gordana, Nikica, Rukija, Fata, Jela, Branka, \or|e
13022-1nd`

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

Povodom smrti na{eg uva`enog akademika, predanog profesora i nemjerljivog ljudskog kapaciteta

033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 401 - 986; 401 - 985; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:
Bosne srebrene 3

049/ 215 - 648; BANJA LUKA:
Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

akademika dr. NIKOLE KOVA^A
Nastavnici, uspolenici i studenti Internacionalnog univerziteta „Philip Noel-Baker“ izra`avaju svoju veliku bol i tugu. Porodici pokojnog akademika upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a. Nastavnici, studenti i djelatnici Internacionalnog univerziteta „Philip Noel-Baker“, Sarajevo
13010-1nd`

/fax: 036/ 558-890;
BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD TUZLA BROJ: 032-0-Ps-07-000 709 Tuzla, 14. 09. 2007. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Softi} Pa{i u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla ul. Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29. Tuzla protiv tu`enog „Dial“ DOO Tuzla ul. Mehmedalije Maka Dizdara B11 Tuzla radi duga v.sp. 4.535,75 KM donio je van ro~i{ta dana 14. 09. 2007. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: Ps. 492/04 Tuzla, 18. 09. 2007. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Novak Biljana u pravnoj stvari tu`ioca HT „TROPLAST BOSNA“ DOO @ivinice, Industrijska zona Maline bb, protiv tu`enog „PROZORGLASS“ DOO za proizvodnju i promet prozora i stakla Srebrenik - Tinja, Potpe} bb, radi naplate duga, v.sp. 216.739,41 KM primjenom odredbe ~lana 348. st. 3. i 4. ZPP-a

mnog ro~i{ta iste ne}ete mo}i iznositi (~lan 7 stav 1 i ~lan 77. ZPP-a). Prema odredbama ~lana 123. ZPP-a stanka koja ne{to tvrdi isklju~ivo je du`na da doka`e ~injenice na kojima zasniva svoj zahtjev. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena (~lan 84 stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 1. Zakona). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i ~as odr`avanja glavne rasprave, dokaze koji }e se provesti na glavnoj raspravi te pitanja o kojima }e se raspravljati (~lan 94. st. 1. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke mogu predlo`iti da se odre|eni dokazi provedu pred zamoljenim sudom (~lan 128. stav 2. ZPP-a). Ovim putem se dostavlja tu`enom poziv za pripremno ro~i{te i tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Novak Biljana

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

PA[I ^ENGI]
iz Fo~e Neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote koje si Ti zaista i zaslu`ila. Mustafa Kula{evi} sa porodicom
10581-1gr

OBJAVLJUJE
Dana 25. 07. 2007. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog a radi duga, u kojoj tu`bi navodi da je tu`eni du`an tu`iocu na ime izvr{enih usluga i ispostavljenih faktura duguje iznos od 4.535,75 KM, pa tu`ilac predla`e da sud obave`e tu`enog na isplatu glavnog duga sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po opredijeljenom zahtjevu po ispostavljenim policama pa do isplate i da naknadi tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbom ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu, u protivnom da sud donese odluku shodno odredbi ~l. 182. ZPP-a (presudu zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH, dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. Sudija Softi} Pa{a

OBJAVLJUJE
POZIV za tu`enog „PROZORGLASS“ DOO za proizvodnju i promet prozora i stakla Srebrenik - Tinja za PRIPREMNO RO^I[TE koje }e se odr`ati dana PONEDJELJAK 19. 11. 2007. g. sa po~etkom u 09,00 ~asova u zgradi Op}inskog suda Tuzla - soba br. 51/II. Tu`eni se upozorava da je najkasnije na pripremnom ro~i{tu du`an da iznese sve ~injenice na kojim zasniva svoje zahtjeve i da predlo`i sve dokaze i dostavi originale svih isprava koje `eli upotrijebiti kao dokaz (~lan 134, stav 1), te da po zaklju~enju pripre-

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

60

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Dana 24. 9. 2007. godine preselio je na ahiret na{ dragi brat i daid`a
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj neni

dragom i po{tovanom

PA[A ^ENGI]
Uz veliku zahvalnost za nesebi~nu ljubav koju si nam darivala neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Armela, Mervan i Uma
10567-1gr

SELVER (OSMAN) SMAJI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i nikad zaboravljen u na{im mislima. Koliko god vremena da pro|e utjehe nema. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Ai{a, sestra Majda, sestri~ne Jasna, Enisa, Sukejna i Sanela
POSLJEDNJI SELAM
8264-1gr

NIKOLI KOVA^U

PEN Centar Bosne i Hercegovine
8292-1pr

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i nani

na{oj dragoj nani Dana 29. 9. 2007. navr{ava se godina dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

SJE]ANJE

ORHAN (OMERA) PIRI] RAMIZI BIJEDI], ro|. MARI]
Od njene k}erke Vahide - Dide, zeta Enesa Baruta, unuka Meliha, Beba, Medina, praunuke Emina, zetovi Koko, Samir i Omer
551-1go

MUHAMED BAHTO
26. 9. 2002 - 26. 9. 2007. Ponosni smo {to si bio i ostao dio nas. Porodica
10553-1gr

RAMIZI BIJEDI], ro|. MARI]
Od njenih vila Eda, Harisa i Denisa sa mamom i babom Morenom i Samirom Bekri}
551-1go

Najdra`i na{ Orhane, vrijeme leti ali uspomene na tebe ostaju. Hvala je premalo za tvoju ljubav i pa`nju koju si nam pru`io. Nedostaje{ nam svima. Sa po{tovanjem, supruga Muniba, sin Samir, k}i Sanela, unu~ad Mirza i Emina, snaha Zorana i zet Damir
1148-1-07tz

Pro{lo je sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 8 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, svekrve i nene

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 7 godina od kako smo izgubili voljenog supruga, oca, dedu, svekra, punca i brata

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj maj~ici i nani

na{oj dragoj majci i nani

MEJRE KORJENOVI], ro|. ^OLPA
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 27. 9. u 16 h u d`amiji Alipa{ino polje C faza. Neka joj Allah d`.{. podari d`ennet.
8295-1pr

SAJE ISAKOVI], ro|. ]ESI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ale Isakovi} sa porodicom
13008-1nd`

HUSO (HAKIJE) REPE[A
Sje}anje na tebe ne}e nikad prestati dok `ive oni koji te vole. Supruga [a}ira sa porodicom [ejtani} Mirsada sa porodicom
1488-1mo

RAMIZI BIJEDI], ro|. MARI]
Od njenog jedinog sina Sulja, snahe Zinete, unu~adi Alma, Belma, Selma i Amina, zet ]erim, praunuke Amela, Anela, Almedina, Lejla
551-1go

RAMIZI BIJEDI], ro|. MARI]
Sretni smo {to smo te imali i vje~no nesretni i tu`ni {to smo te izgubili. Tvoja k}erka Bo{njo Suvada - Starka sa djecom Alenom, Damirom i Samirom
551-1go

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog

RAMO KE[MER
Po dobroti te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo i zauvijek volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Mevlida, sin Kerim, zet Sabrija, snaha Fatima, unu~ad Kemal, Semir, Lejla i Erna
13002-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj strini

na{oj dragoj strini

suprugu i babi

Dana 26. septembra 2007. godine navr{avaju se 2 godine dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, amid`e, djevera

ZAKIRA KUNI], ro|. POLJAK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Huso, Ramiza, Mirsada i Benjamin
13009-1nd`

ZAKIRA KUNI], ro|. POLJAK
Uvijek }emo te se rado sje}ati i dok `ivimo voljeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji djeveri}i: Mirsad i Safet sa porodicama
13016-1nd`

ISMO SELIMU
Tvoja prerana smrt nas je sve iznenadila. Uvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. Tvoji prijatelji iz [vedske Kukavica Mensur, Tima, Denira, Adela i Nermin
12994-1nd`

SELIM - PEZO (MUSTAFA) ISMO
Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Enisa, k}erka Edita, sin Edin i snaha Mirela
12994-1nd`

FAHRUDINA (SAMIJE) ^ULEZOVI]A
Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu koja }e nas pratiti do kraja na{ih `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ga nagradi svojom milo{}u i podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet da ti se du{a odmara. O`alo{}ene porodice ^ulezovi} i Isakovi}
12986-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

61

velikom ~ovjeku i prijatelju na{ih kolektiva

akademiku dr. NIKOLI KOVA^U

akademiku dr. NIKOLI KOVA^U

Uposlenici LOKmicro, LOK Institut za organizaciju i ekonomiku, Unis Institut, IDER, LOK Invest, LOK Fire
N

Almedina i Nusret ^au{evi}
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se tu`na godina otkako nije s nama na{

dragom susjedu

RAMIZ KRE[EVLJAK prim. dr. VJEKOSLAVU ROUBI]U
PAMTIT ]EMO TE PO DOBROTI, PA@NJI i NESEBI^NOSTI KOJU SI PRU@AO U SVAKOM TRENUTKU. PO^IVAJ U MIRU BO@IJEM OBITELJ BO[NJAK: Miro, Marija, Toni, Tamara i Tajana
8297-1pr

Samo oni koji su te voljeli znaju kako je `ivjeti bez tebe. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Dana 26. 9. 2007. godine u 17 h }emo se okupiti na Vlakovu. Supruga Milica, k}erka Jadranka i zet Alis
10560-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom susjedu

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ babo, dedo i punac

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, svekra, djeda

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

prim. dr. VJEKOSLAVU ROUBI]U
BIO SI i OSTAO VELIKI ^OVJEK. NEDOSTAJAT ]E NAM DRU@ENJE SA TOBOM. OD SUSJEDA i PRIJATELJA SA ZELENE MERAJE: Avde, Mire, Marije, Jele, Radeta, Mire (Bo`i}), Gorana, Jasne, Kike, Mire (Urban), Seje, Kate, Ive, Mi{e, Vere, Ede i tvoje baba Radojke
8297-1pr

EMIN (BEGO) KLINAC
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. K}erke Behija i Ifeta, zet Hamed, unuci Admir, Amir, Edis i Haris
8298-1pr

RAMIZ (MUJE) KRE[EVLJAK
S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Jasmin, snaha Delila, unu~ad Alen i Dino
10566-1gr

SENADA CERNICE
Neka ti Allah d`.{. da smiraj du{i i najljep{e mjesto u d`enetu, ti to zaslu`uje{. Tvoja Mirsada, Alem, Jasmin i Jaca sa porodicom
10555-1gr

Dana 26. 9. 2007. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ile su se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog brati}a

NAZIFA (MEHMEDA) KARI]A
Tvoj plemeniti lik i dobrota ostat }e vje~no u na{im srcima, a uspomene i sje}anje `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Tvoji: supruga Emina, sin Refik, k}i Rejhana, nevjesta Ferida i unuka Azra
PTT

prof. HUKI] (SULEJMAN) DAMIR - MUSTAFA
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena na tebe. Ostalo je tako mnogo neizgovorenih rije~i, nedovr{enih djela, ali ostalo je mnogo drugih lijepih stvari za sje}anje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve njegove ljepote. Tvoji: amid`a Mugdim, tetke Hajrija, Hasiba i Najfa
1152-1-07tz

Dana 26. septembra 2007. navr{ava se dvanaest godina od kako nas je napustila na{a k}i, majka i supruga

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 40 dana od kako je na{ dragi Sedad preselio na bolji svijet

SAFIJA [ABOVI] [A]IRAGI]
Bez obzira na proteklih dvanaest godina koje `ivimo bez Tebe, zauvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima. Po{tovat }emo i cijenit }emo Tvoju dobrotu, ljubav i odricanje koje si nam pru`ila. Tvoji: Hurka, Ines, D`enis i Muhamed
13004-1nd`

SEDAD - DADO HAD@IZULFI]
Molimo Allaha Milostivog da ti nurom obasja ahiretska mjesta, rahmetom Njegovim da te pokrije i d`enetom Njegovim ugosti. Svi smo Allahovi i svi se Allahu vra}amo. Porodica Pobri}: Amir, Suada, Amar i D`ana
1496-1mo

62

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Dana 26. 9. 2007. godine navr{avaju se 2 godine od preranog preseljenja na ahiret na{eg voljenog

prof. HUKI] (SULEJMAN) DAMIR - MUSTAFA
2005 - 2007.
U dubokoj tuzi, bolu i nevjerici te{ko se pomiriti sa tim da te vi{e nema sa nama, a jo{ te`e i bolnije `ivjeti bez tebe u sada{njosti koju ~ine tuga, suze i neizmjerna praznina nastala tvojim ranim preseljenjem na ahiret. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Na{a tu`na srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom koja }e trajati koliko i na{i `ivoti. Molimo Uzvi{enog Allaha da na{em voljenom podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
1132-1-07tz

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se godina dana puna tuge i bola od kada je preselila na ahiret na{a draga

majci na{eg kolege

BERINA (MEHINOVI]) BEGTA[AGI]
iz Tuzle

ZAKIRI KUNI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug D`evad, sin Faruk, brat Kenan, sestra Mehrid`ana-D`ana, sestri} Emir, brati}i Goran, Ma{a i Arslan, svekar Sakib, svekrva Mujesira, snaha Ziba, zaovi}i Mahir i Melika
1149-1-07tz

Auto-{kola „Maxline“
10572-1gr

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{oj dragoj majci, svekrvi i neni

na na{u dragu majku

PA[I ^ENGI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

FATIMU [ALAJEV

Njeni: Valentin, Aida, Sa{a i Mia Tvoji: sin Osman, snaha Ferida, unuci Nermin i Emir
10570-1gr 8296-1pr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj nani, majci i punici

velikom ~ovjeku i dragom prijatelju

ZAKIRA KUNI], ro|. POLJAK PREDRAGU - PREDI VUKMIROVI]U
S velikom ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti i tugom koju vrijeme ne mo`e izlije~iti, zauvijek }emo te se sje}ati i ~uvati te u svojim srcima. Tvoje unuke Amina i Ajla, k}erka Alma i zet Almir Kapid`i}
10569-1gr

U na{im mislima i srcima s ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo te od zaborava. Slava i tvoji ^engi}i - Ines, Nives, @ana i Edo
8289-1pr

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani, majci i punici

EMIN (BEGO) KLINAC ZAKIRA KUNI], ro|. POLJAK
Neizmjerna je tuga {to smo te izgubili, ali i radost {to smo te imali. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoje unuke Amila i Enida, k}erka Munira i zet Salih Hasanovi}
10568-1gr

Dragi na{ babo, danas je tu`nih {est mjeseci od kako izgubismo bitku za tvoj `ivot, ali volja Allaha d`.{. bila je ja~a. Sa tugom koju vrijeme ne lije~i, oni koji te neizmjerno vole i nikada ne}e zaboraviti, u ovim mubarek danima dovama molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori {irom svoje d`enetske kapije, da te pomiluje svojim rahmetom i vje~nim d`enetom. Tvoja k}erka Senija - Sena sa porodicom
10558-1gr

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

63

SJE]ANJE

^AU[EVI] ZEMKA, ro|. SELMANOVI]
26. 9. 1995 - 26. 9. 2007.

U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim Allahu d`.{. da Te nagradi d`ennetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet Tvojoj du{i. Zauvijek o`alo{}eni Tvoji najmiliji
12988-1nd`

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 7 godina kako je na ahiret preselio

VEHBIJA (MEHMEDA) ZEC
Zauvijek ostaje{ u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoja porodica
10531-1gr

Danas se navr{ava 10 godina kako je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog sina i brata

FERID LIPOVAC
preselio na ahiret. Hatma dova }e biti prou~ena 26. 9. u 13,20 sati u Begovoj d`amiji. Hatma }e biti namijenjena pored Lipovac Ferida i Lipovac Feridi, Piski} Seadu i [estovi} Red`epu, [estovi} Ai{i, Kumro Mustafa, Salko Sahovi} Tvoja supruga Fatima sa djecom, snahom i unucima
8286-1pr

EKREM (SINAN) ALI^I]
borac Armije Bosne i Hercegovine 26. 9. 1993 - 26. 9. 2007. Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo. I ti si se, sine na{, vratio Bogu na najhrabriji i najplemenitiji na~in, brane}i svoju rodnu grudu i svoj grad. Nisi imao ni punih 18 godina. Iako neizmjerno tu`ni, mi smo ponosni i zahvalni Uzvi{enom Allahu {to nam te je takvog podario i {to si bio i ostao najljep{i dio na{eg `ivota. Mama Hava, tata Sinan, sestra Zlata, sestri} Irfan i zet Zlatan
447-1ze

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dana 26. 9. 2007. godine navr{avaju se tu`ne ~etiri godine od kako nas je napustila na{a draga mama, svekrva i nana

HASIBA HAMZI]
1941 - 2003. Draga mati, pro{le su ~etiri godine, a tuga i bol za tobom ne prestaju. Tvoj dragi lik, dobrota i plemenitost osvjetljavat }e i dalje puteve na{ih `ivota. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti nurom obasja ahiretsko mjesto i podari lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 20,30 sati u d`amiji na Sedreniku. Tvoji najmiliji: sin Amir, snaha Mahira i unuci Tarik i Namik
10550-1gr

LASICA DRAGO JACA
26. 9. 2004 - 26. 9. 2007.

S ljubavlju i tugom, Tvoje k}erka Sanja i supruga Ajnizerka
13001-1nd`

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

FATIMA KEKI], ro|. VLADAVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji ^obanija u nedjelju, 30. 9. 2007. u 17,00 sati. PORODICA
8263-1pr

ALIJA (VELIJA) [AHOVI]
26. 9. 2003 - 26. 9. 2007. Sje}anje na tebe ne blijedi. Dragi Aljo, neka ti je vje~ni rahmet. TVOJI: Etka, Refija, Alen, Zineta
8229-1pr

SENAD (OMERA) CERNICA
S ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Porodica [lakovi}
12998-1nd`

64

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom amid`i (babi)

SELIM - PEZO (MUSTAFA) ISMO
Tvoj plemeniti lik, dobrota i ljubav `ivjet }e vje~no u na{im srcima, jer voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih se sje}aju. Daka, Nadina, Aljo, Packo
13018-1nd`

SELIMU - PEZI (MUSTAFE) ISMO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer On zna da ti d`enet fakat zaslu`uje{. Tvoja snaha Mima, snaha Sanija, brati}i Irfan i Igor, unu~ad Damir i Jasmina
12996-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

NIKOLI KOVA^U
Tvoj dragi lik vje~no }e `ivjeti u na{im srcima, a sve bogatstvo tvoje plemenite du{e koje si nam prenio i ostavio ~uvat }emo i u~iti kakav ~ovjek treba biti. Neizmjerno ti hvala na ljudskoj toploti i divnom prijateljstvu koje si nam podario. Vole te tvoji, Sabina i Mustafa Galijatovi}
N

PA[I ^ENGI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hakija, Kasim, Ferid [alaka sa porodicama
13019-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

S velikim bolom u srcu opra{tamo se od na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em ro|aku

MIRZI DEDI]U
iz Zvornika Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoji ro|aci: Emin i [emsa sa djecom, Tanja sa Adnanom i Hatid`om, Amira sa Mirzom i Eminom
10578-1gr

NIKOLE KOVA^A
Ivana i Danko ]uk
N

NIKOLI KOVA^U
Pamtit }emo vje~no tvoju dobrotu, ljudskost i plemenitost. Hidajeta i Sabrija Galijatovi}
N

Dana 26. 9. 2007. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, deda i pradjeda Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg dragog oca i djeda

SILVESTER (PERE) KOVA^EVI]
Dragi na{, Koliko god da je na{a tuga zbog tvog odlaska velika, vjera u Boga je jo{ ve}a, kao i nada da ovaj `ivot nije uzaludan i da }emo biti svi skupa jednog dana na nekom mnogo boljem mjestu... Neka ti je laka zemlja. Tvoji najmiliji: supruga, k}erke, sinovi, unu~ad i praunu~ad
13020-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SILVESTER KOVA^EVI]
26. 9. 2005 - 26. 9. 2007. Ne postoje rije~i utjehe za nedostatak tvoj, i dobrotu koju si nam ~inio i nesebi~no poklanjao. @ivje}e{, dragi tata, u na{im mislima i `ivotima sve dok i mi koji smo te iskreno voljeli i po{tovali `ivimo. Neka Ti je vje~na slava i hvala, i neka Ti je laka zemlja bosanska.

NIKOLI KOVA^U
koji je dao izuzetan doprinos razvoju frankofonije i francusko-bosanskih odnosa Maryse BERNIAU, ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini
8301-1pr

SJE]ANJE na sina i brata unuka i sestri}a

Tvoje k}eri: Bernarda, @aklina i unuk Bernard sa porodicama 13021-1nd`

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

MIRSAD (SULEJMAN) KE[AN
1992 - 2007.

ELVIR (ALIJA) BOZALIJA
1994 - 2007.

LATIFE (ro|. ALIEFENDI]) MEHI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje unuke: Merima i Nermina
10582-1gr

FEHIMU PLEHI - FEKI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, jer si to zaslu`io svojom dobrotom, iskreno{}u i po{tenjem.

koji su kao borci ARBiH polo`ili `ivot za ~ast i dostojanstvo. Do groba `alosna, ali i beskrajno ponosna na njih, Majka i nana SELMA KE[AN sa k}erkom MIRSADOM
12997-1nd`

Sejo ^au{evi} sa Muneverom, Nejrom i Azrom
10573-1gr

Dnevni avaz
Dana 26. septembra 2007. godine navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga sestra, zaova, tetka, prija, amid`i~na, daid`i~na i kom{inica Dana 26. 9. 2007. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

65

Dana 26. 9. 2007. pro{lo je 7 dana od kada nas je napustio i preselio na ahiret na{ dragi sin i babo

PA[A (HUSEIN - HUSO) JAHI]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da joj podari lijepi d`ennet, a njenoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Iznenada si nas napustila, ali to je Allahova odredba, a nama ostaje da te se sa ljubavlju i tugom uvijek sje}amo. Dok `ivimo mi, u na{im mislima i srcima bi}e{ sa nama. Tvoja sestra Hajrija, snaha D`ula i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
10452-1gr

MENSURA HRUSTANOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: k}erka Ira, zet Mensur, unuka Fara i unuk Ivor
12928-1nd`

SENAD CERNICA
(20. 9. 1961 - 20. 9. 2007) Sve dok `ivimo, u na{im srcima `ivjet }e sje}anje na tebe, tvoju mladost, dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 11 h u ku}i rahmetlije, adresa Mustafe Behmena br. 36 Vele{i}i. Tvoji: babo Omer i majka Hatid`a i sin Admir
8285-1pr

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

ocu na{eg radnog kolege

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 7 dana od kada nas je napustio brat, djever i amid`a

HAMDO (PA[O) ]ATI]
Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na vje~ni rastanak s tobom. Znao si koliko te volimo, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. Neka te u ti{ini lijepog d`eneta prati na{a velika ljubav. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga Hajrija, sin Suad, snaha Sedina, unu~ad Anel i Eman Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 14.00 sati u ku}i rahmetlije ul. Mahmuta Bu{atlije 13.
12976-1nd`

SENAD CERNICA
Od nas voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

CERNICA RAMI

SENAD CERNICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Osman Hasovi}, Vezira i Samir
8285-1pr

Tvoji: Sejo, Saima, Elma i Mirza

8285-1pr

Central cafe
8277-1pr

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se dvanaest godina od preranog odlaska na{e voljene

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se dvanaest godina od prerane smrti moje tetke

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

NA\A BISO
2005 - 2007.
Draga moja sestro i tetkice. Te{ko je `ivjeti bez tebe. Dani su tu`ni, bolni i te{ki. Tu`an mi je i ovaj kao i onaj 26. 9. 2005., nemamo ni rije~i, ni misli koje bi mogle opisati na{u bol, ali isto tako ne mo`emo na}i rije~i zahvalnosti {to si u~inila za nas. U ovim mubarek ramazanskim danima molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom a tvojoj plemenitoj dobroj du{i {to si ti to sve zaslu`ila veliki rahmet. Tvoja sestra Bahra sa k}erkom Nejrom Paleta
10551-1gr

SAFIJE [ABOVI] [A]IRAGI]
ASIM (SMAJA) [ORLIJA
7. 12. 1991 - 27. 9. 2007.

SAFIJE [ABOVI] [A]IRAGI]
Te{ko je opisati koliko si mi zna~ila a jo{ te`e koliko mi nedostaje{. Tvoje rije~i i savjeti i danas me vode kroz `ivot, a ispunjavaju prazninu koja je ostala. Sestri~na Belma [ehovi} sa porodicom 10539-1gr

SENAD (ASIMA) [ORLIJA
27. 9. 1992 - 27. 9. 2007.

Sve rije~i ovog svijeta su premalo da bi se opisala praznina koju si ostavila iza sebe. Mama Hurka, brat Kemal i sestra Sabina sa porodicama
10539-1gr

Pro|e 15 godina od pogibije mog sina i 15 godina i 9 mjeseci od preseljenja Asima. Pozivam rodbinu i poznanike da }e se dova pokloniti 27. 9. 2007. godine (~etvrtak) poslije ak{am-namaza u d`amiji Jar~edoli. Majka i supruga Nura 8265-1pr

Dana 26. 9. 2007. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

NA\A BISO
@ivot nestaje u jednom trenu, ali ljubav i dobrota ~ovjeka, kao {to si bila ti Na|a, ostaju da se pamte. Samo mi koji smo `ivjeli sa tobom i bili sa tobom DO KRAJA, znamo koliko nam nedostaje{ i {ta smo izgubili tvojim odlaskom. Ovi dani Ramazana su nam jo{ bolniji jer se bli`i Bajram koji ne}emo zajedno proslaviti kao nekada. Ali taj bol nije u ovim rije~ima ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena, po{tovana i nikad, nikad zaboravljena. Neka je rahmet du{i tvojoj, na{a draga Na|a! 10551-1gr Tvoja Jasmina, Timka, Sead, Aida i Almir

POSLJEDNJI SELAM

voljenom bratu

PA[A ^ENGI] SELIMU - PEZI (MUSTAFE) ISMO
Neka ti dragi Bog da sve najljep{e, jer ti to zaslu`uje{. Tvoja sestra Sanija sa porodicom Pemac
12995-1nd`

Zauvijek zahvalni za svu ljubav i po{tovanje koju si nam darivala `elimo da ti Allah d`.{. daruje lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Lejla, Ismet i Amra
10567-1gr

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. septembra 2007. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage

na dobru i plemenitu na{u tetku

[ERIFA (OMER) HRVO [ERIFA HRVO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: Arifa, Bajro i Albin Tvoji: Alen, Amila i Adna Murguz
10521-1gr 10521-1gr

Neka Allah d`.{. spusti svoj rahmet nad tvoju du{u i nagradi te svojim najljep{im nagradama.

66

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

akademiku prof. dr. NIKOLI KOVA^U
redovnom profesoru Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1936 - 2007) Tvojim iznenadnim odlaskom nisu nestale topline boja, vrela misli i rije~i mudrosti koje si nam prenosio kao na{ profesor, kolega i dragi prijatelj. Zauvijek ti hvala {to si te plodove svog uma i srca darovao i nama. Nermina i Srebren Dizdar
N

Povodom smrti akademika

NIKOLE KOVA^A
Izra`avamo najiskrenije sau~e{}e porodici. Odlaskom istaknutog akademika i umjetnika Nikole Kova~a izgubili smo nau~nika koji je svojim bogatim nau~nim i knji`evnim opusom ostavio neizbrisive tragove u bosanskohercegova~koj i svjetskoj kulturi. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
N

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. septembra 2007. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je zauvijek napustila

Dana 26. 9. 2007. godine navr{avaju se 3 godine od pogibije na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

SAVA (PETRA) SRDI]
Bolna je istina da te vi{e nema me|u nama, ali mi }emo vje~no i s ponosom ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti, vedri, dragi nam lik i veliko ljudsko srce u kome je uvijek bilo mjesta za sve ljude. Ovim putem zahvaljujemo se rodbini, njenim saborcima iz NOB-a, prijateljima i kom{ijama na iskazanim izrazima sau~e{}a. Tog dana posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e. O`alo{}ena porodica
10516-1gr

DRAGAN (\OR\E) LASICA
Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Tvoji: strina Stana, ro|ak Nedeljko sa porodicom, rodica Dragica sa porodicom
12984-1nd`

akademiku NIKOLI KOVA^U
Nismo Vas samo po{tovali, nego i voljeli. Bili ste nam i ostali uzor u radu i `ivotu. Vije}e Internacionalne lige humanista i osoblje Glavnog ureda ILH
N

SJE]ANJE

na

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom akademiku i ambasadoru

EDINU TRTO
1993 - 2007.

HUSEIN (HASAN) BIBER
U milost Bo`iju se uzdamo da na ljep{em svijetu }emo te opet zagrliti mo}i. Tvoje: supruga Zemina i k}erke Zehra, Meliha i Nerma
12992-1nd`

SULEJMANU DIZDAREVI]U
Dobrom ~ovjeku i mom prijatelju. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske blagodati. Tvoj prijatelj Senad @uti}
10542-1gr

prof. dr. NIKOLA KOVA^

Biban sa porodicom

Elvira i Mirza Begovi}
N

13000-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

67

dragom i po{tovanom gra|aninu BiH

dragom profesoru, stvaraocu i humanisti

akademiku prof. dr. NIKOLI KOVA^U
na{em saradniku i prijatelju GRA\ANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BiH: Ibrahim Spahi}, Anton [titi}, Ljiljana Perduv Misirli}, Nad`a Mehmedba{i}, Emina Omanovi}, Nusret ^au{evi}, Ahmed Halilovi}, Zinaid Raljevi}, Sulejman D`umhur, Adila Filipovi}, Tatjana @arkovi} Tafro, Ivica Pjani}, Nijaz Rustemovi}, Kasim Mrkanovi}, Irma Muratovi}, Amela Radan, Sulejman Festi}, Almir Kuduz, Radmila Preininger, Ljiljana Skenderovi}, Marina Bali}, Vinko Rebac, Vesna Fele}, Dragan Ceri}, Nasiha Brdari} i Naja Halilovi}
8291-1pr

akademiku NIKOLI KOVA^U
ME\UNARODNI CENTAR ZA MIR FESTIVAL SARAJEVO „SARAJEVSKA ZIMA“ Ibrahim Spahi}, ^edo Kisi}, Tvrtko Kulenovi}, Jusuf Had`ifejzovi}, Edin Numankadi}, Du{ka Amid`i}, Nermin Butkovi}, Danka Ili}, Maja Ma`ar Numankadi}, Nermina Kulenovi}, Aldijana Mu}aki i Mirsad Be}irba{i}
8291-1pr

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 9. 2007. godine navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi

na{em dragom prijatelju

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog rahmetlije

Dana 26. 9. 2007. godine protekle su dvije godine kako nije sa nama

LATIF (AVDIJA) KLJUNO
Dvije godine poslije, kao i dan poslije te{ko je priznati da te vi{e nema. Nedostaje nam stub i oslonac u na{im `ivotima, ljubav, dobrota, mudrost i hrabrost koju si nam uvijek pru`ao. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga Mel}a, k}er Fata, sin Ned`ib, snaha Fehida i unu~ad
10508-1gr

SELIM ISMO

Od zaposlenika Centralna `eljezni~ka radionica Rajlovac
12987-1nd`

HAJRUDIN (RED@E) OMERBA[I]
Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e u nama zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja supruga Mirsada, sin Elvir sa porodicom, k}i Lejla sa porodicom, k}i [ejla 10549-1gr

FAHRUDIN (SAMI) ^ULEZOVI]
Rado te se sje}amo po dobroti i vedrom duhu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Daid`a Adil i daid`inica Lela
12991-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se 10 godina od smrti moje drage majke

MEVA D@AFEROVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: mu` Re{ad i sin Halil sa suprugom, Alen i Nura, Haris i Nedim te kom{ije Eso i Safeta
12985-1nd`

DRAGICA PREMUDA
Dosta vremena je pro{lo ali bol i tuga za tobom ne prolazi! Tvoj sin Franjo
10524-1gr

Dana 26. 9. 2007. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj majci

POSLJEDNJI SELAM

MIRSAD (OSMANA) ADEMOVI]
Veliki i plemeniti ljudi kao {to si bio ti odlaze iznenada i tiho. Stvarnost da te nema je bolna i te{ko je opisati tugu, bol i prazninu u na{im srcima. Molimo Allaha milostivog da ti nurom obasja ahiretska mjesta, rahmetom da te pokrije i d`enetom ugosti. Tvoji: sestra [ejla, zet Amir, sestri}i Amina i Rijad
12990-1nd`

mojoj dragoj majci

MEVA (MUJO) D@AFEROVI], ro|. KOVA^EVI]
Da joj dragi Allah podari lijepi d`enet. K}erka Devla sa sinom Edinom, k}erkom Irmom i unucima Amarom i Inesom
12985-1nd`

MEVA (MUJO) D@AFEROVI], ro|. KOVA^EVI]
Da joj Allah podari lijepi d`enet i sve najbolje. @eli joj sin Fuad, snaha Meliha, k}erke Lejla i Emma
12985-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

majci na{eg radnog kolege

na na{eg zauvijek voljenog sina i brata

[EVALI (ALIJE) [ABI]

LASICA DRAGU - JACU
2004 - 2007.

Od zaposlenika Centra za razvoj, obrazovanje i kadrovske potencijale BH Telecoma Majka An|a i sestra Dragana
12977-1nd` 12974-1nd`

68

Srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

Dnevni avaz
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga i nikad pre`aljena

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

RAMIZA BIJEDI], ro|. MARI]
u srijedu, 12. 9. 2007. godine u 15.00 sati preselila na ahiret u 66. godini, u Americi. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 27. 9. 2007. godine u 13 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. O@ALO[]ENI: suprug Ramiz, sin Suljo, k}eri Suvada i Vahida, snaha Zineta, zetovi Enes, ]erim, Koko, Samir, Omer, unu~ad Meliha, Alen, Alma, Enesa, Belma, Medina, Damir, Selma, Samir, Amina, praunu~ad Amela, Emina, Almedina, Anela, Lejla, djever Mujo, zaova Fata, jetrva Piro{ka, amid`i~ne Sejda i Sevda sa familijama, amid`i} Omer Mari} sa familijom, prijatelji Samir i Morena sa djecom Edom, Harisom i Denisom, te porodice Bijedi}, Mari}, Barut, Bo{njo, Mujezinovi}, Brkan, Pjano, Ma{i}, Hrelja, Pu{ilo, Drina, Huseinovi}, Anguelov, [ari}, [kari}, Ibrulj, Arapovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u mektebu ul. [ukrije Kukavice. „Rahmet du{i na{e nane Ramize i neka joj Allah podari lijepi d`enet.“ 551-1go

ZUMRUTA HASANAGI], ro|. D@INDI]
iz Br~kog nakon kratke bolesti preselila na ahiret dana 24. 9. 2007. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti dana 26. 9. 2007. godine na mezarju u Br~kom u 13.30 sati. O@ALO[]ENI: k}erka Nermina, sin Enver, snaha Enisa, unuk Damir, brat Fadil i snaha Nad`ida sa porodicom, snaha Mubina - D`ana sa porodicom, porodice D`indi}, Sulji}, Mujagi}, Halilovi}, Golo{, Hasanagovski, Asanov, Bra{ni}, te mnogobrojna familija i prijatelji. 1151-1-07tz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavje{tava bosanskohercegova~ku javnost da je dana 24. 9. 2007. godine u Sarajevu preminuo istaknuti nau~ni radnik i dopisni ~lan Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

HATA MARI], ro|. ZLOMU[ICA
1943 - 2007.

prof. dr. NIKOLA KOVA^
(1936 - 2007)
Bio je veliki stru~njak i nau~ni radnik. Smrt akademika Kova~a je ogroman gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i za cjelokupnu bosanskohercegova~ku nau~nu javnost. Zajedni~ka komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dr`avnih organa, Srpskog gra|anskog vije}a, Kulturnog dru{tva „Prosvjeta“ i Dru{tva pisaca }e se odr`ati u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 11,00 sati u Narodnom pozori{tu u Sarajevu, a sahrana prof. N dr. Kova~a obavit }e se istog dana na gradskom groblju Bare u 13,30 sati.

preselila na ahiret dana 25. 9. 2007. godine, nakon kra}e bolesti u 64. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 16.30 sati ispred [ari}a d`amije, a rahmetlija }e se pokopati u [ari}a podharemu. Prevoz obezbije|en u 15.30 sati iz Kri~anja, Dobr~, [ipovac, Smajki}i, Kru`anj, Dra~evice, Gnojnice, [ari}a harem i 16.00 sati ispred „Hit“, Musala, Autobuska stanica, Zalik, Magistrala, [ari}a harem. O@ALO[]ENI: suprug Adem, sinovi Nijaz i Senad, k}erke D`emila i Rasema, bra}a Ibro, Omer i Mumin, sestre Hava, Hamida, Vahida i Ramiza, nevjesta @aklina, zet Asim, unu~ad Amel, Teo, \enan i Ena, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Mari}, Zlomu{ica, Novali}, Maksumi}, ]ori}, ]ati}, Peku{i}, Arapovi}, Puce, Jelovac, Isi}, Dumpor, Dedi}, Faji}, Fi{i}, [uta, Falad`i}, Smajki}, Droce, Begovi}, Gosto, No`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 1495-1mo

Sa prevelikim bolom i tugom obavje{tavamo sve prijatelje i poznanike da nas je 24. 9. 2007. godine iznenada napustio na{ suprug, otac i djed

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

NIKOLA KOVA^
Sahrana }e se obaviti 26. 9. 2007. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Ljubica, sin Pavle, snaha Ivana i unu~ad Barbara i Filip

SELVER (OSMAN) SMAJI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. 9. 2007. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina carina [iroka~a. O@ALO[]ENI: sinovi Jasmin i Benjamin, k}i Leja, sestre Ai{a i Majda, sestri~ne Enisa, Sanela, Jasna i Sukejna, brati} Mirza, brati~ne Nerma i Samra, punica Rukija, {ura Suad, svastika Majda, snaha Indira, zetovi Muhamed i Branislav, unuk Aleksandar, unuka Adelisa, te porodice Smaji}, [ehbajraktarevi}, Mangafi}, Pecar, Brdari}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Vahide Maglajli} br. 6. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SABIRA (MEHA) GECA
preselila na ahiret u utorak, 25. 9. 2007. godine u 55. godini. D`enaza }e se klanjati u Gora`du, u ~etvrtak, 27. 9. 2007. godine ispred Sinanbegove d`amije u 13.00 sati, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: suprug Hamdo, sin Faruk, snaha Elvedina, unuk Amar, brat Hajro, sestre Duda, Bejta, Hamida, snahe E{efa, Nezira, Zineta - Zinka, zet Edhem, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Grabovik, ul. Bra}e Bezdrob 46. 552-1go
Sa tugom javljamo da je na{ voljeni

111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PA[A (MUJO) ^ENGI], ro|. HASKOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. 9. 2007. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. 9. 2007. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Muradif, sin Osman, k}erka Lejla, sestra Zada, snahe Ferida i Ned`iba, zet Ismet, unu~ad Nermin, Emir, Amra, Armela, Ned`ad i D`enana, praunu~ad Uma i Emil, te porodice ^engi}, Haskovi}, Hasanbegovi}, [ip~i}, Hod`i}, Ja{arevi}, Bora~i}, Efendi}, Ma{i}, Habul, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Hrasno, sa polaskom u 12.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

LAVICKI NARCIS NIKOLA
preminuo u ponedjeljak, 24. 9. 2007. godine u 73. godini. Ukop }e se obaviti u petak, 28. 9. 2007. godine u 14.15 sati na groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}i Ana Lavicki Opra{i}, unuci Arvin i Arna Opra{i}, zet [efik Opra{i}, sestra dr. Ida Lavicki - Kara~i}, ne}aci Davor i Damir Kara~i}, te ostala o`alo{}ena 111 rodbina i prijatelji.

HABIB (ZULFO) MIRVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. septembra 2007. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. septembra 2007. godine u 16.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, sin Mirsad, k}erke Mersida i Mirsada, snaha Mukelefa, zetovi Sabahudin i Mirsad, unu~ad Samra, Amna, Amina, Belma, Kabir, Amar, Amer i Muhamed, brat Sinan, sestra Mujesira, snahe Hankija i Vasvija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Mirvi}, Baji}, Lubi}, Kasumi}, Kapo, Ma{ovi}, D`ambasovi}, Kamenica, Durmi{evi}, Bogilovi}, Vatre{, Ke{mer, Muharemovi}, Konakovi}, Janjo{, Rad`o i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u Adil-begovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi. Ku}a rahmetlije: Zije Dizdarevi}a br. 56. 111

Dana 26. 9. 2007. godine navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog sina, brata, oca, djevera i strica

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 24. septembra 2007. godine na{

DARKE KA[I]A
Dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Te{ko je `ivjeti bez tebe, ali nikada te ne}emo zaboraviti. Ti `ivi{ u na{im srcima. Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcima ~uvati. Tvoji najmiliji: otac Anto, majka Ljubica, bra}a Goran i Davorin, djeca Tino i Ivona, nevjesta Sla|ana 12980-1nd` i brati}i Kristina i Robert

dr. PREDRAG VUKMIROVI]
nakon duge i te{ke bolesti preminuo u 57. godini. Ispra}aj posmrtnih ostataka odr`at }e se 26. septembra 2007. godine u 12.00 sati u krugu Klini~kog centra u Fo~i, a sahrana }e biti obavljena u ~etvrtak, 27. septembra 2007. godine, u 14.00 sati, na groblju Vlakovo, u Sarajevu. O@ALO[]ENE PORODICE: Vukmirovi}, Ili}, Radovanovi}, Lukovi}, Sele{, Lalo{evi}, Trbovi}, ]irkovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 59, Sarajevo. 111

Dnevni avaz

srijeda, 26. septembar/rujan 2007.

69

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo nastavnike, saradnike, studente i prijatelje Filozofskog fakulteta u Sarajevu da je na{ dragi kolega i profesor

akademik dr. NIKOLA KOVA^
redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za romanistiku preminuo dana 24. 9. 2007. godine u 71. godini. Komemorativna sjednica odr`at }e se 26. 9. 2007. godine u 11 sati u Narodnom pozori{tu u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti istog dana u 13.30 sati na groblju Bare. Prevoz obezbije|en iz ulice Franje Ra~kog u 13 sati. Nastavnici, saradnici i studenti Odsjeka za romanistiku
N

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo nastavnike, saradnike, studente i prijatelje Filozofskog fakulteta u Sarajevu da je na{ dragi kolega i prijatelj

akademik dr. NIKOLA KOVA^
redovni profesor na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu preminuo dana 24. 9. 2007. godine u 71. godini. Komemorativna sjednica odr`at }e se 26. 9. 2007. godine u 11 sati u Narodnom pozori{tu u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti istog dana u 13.30 sati na groblju Bare. Prevoz obezbije|en iz ulice Franje Ra~kog u 13 sati. Filozofski fakultet u Sarajevu
N

... za ovaj trenutak - pripremajte se - hadis Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi sin

MIRZA (NEZIR) DEDI]
13. 7. 1966 - 23. 9. 2007.
iz Zvornika iznenada preselio na ahiret 23. 9. 2007. u Holandiji u 42. godini. D`enaza }e se obaviti 26. 9. 2007. u BERGEN-OP-ZOOM HOLANDIJA u 14,30 sati. Da mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. O@ALO[]ENI: majka D`enana, otac Nezir (Salko), supruga Aida, sin Mahir, k}i Sabina, brat Amir sa suprugom Sanjom i djecom Lejlom, Dinom i Melisom, te porodice: Dedi}, Sikiri}, Meki}, Batovac, Zahirovi}, Ili}, Deliahmetovi}, Novo, \iki}, Pandur, Pehlivanovi}, Ba~vi}, Kazazi}, Mazgi}, Kobilj, Markovi}, [ehi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 10577-1gr Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MOM^ILO - KIKO VANOVAC
1933 - 2007. tragi~no izgubio `ivot u 74. godini. Sahrana }e se obaviti dana 26. 9. 2007. u 14.00 sati na groblju Vrelo Bosne. Povorka kre}e ispred crkve Vrelo Bosne. O@ALO[]ENI: supruga Koviljka, k}erka Slavica, snaha Danica sa porodicom, snaha Rosa sa porodicom, sestri~ne, sestri}i, te porodice: Vanovac, Zeljaja, Kokot, Gajin, kumovi, kom{ije i prijatelji
12989-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FEHIM (SELIM) PLEHO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 24. septembra 2007. godine, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. septembra 2007. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Hatid`a, \ira i Fata, zetovi Mujo i [e}o, snaha Zira, brati}i Samir i Amir, brati~na Sanela, sestri~ne Nermina, Mubera, Almira i Avdija, sestri}i Avdo, Meho i Hamed, porodice Pleho, Bi~i}, Me{anovi}, Had`ibuli}, ^au{evi}, ]ulesker, ^akar, Obu}a, Karaman, Zuki}, Halkovi}, [abanovi}, Tiro, Bogilovi} te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u mesd`idu na Alipa{inom polju C-faza. 111

D@EHVA ]UREVAC, ro|. DURMI[EVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 24. septembra 2007. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. septembra 2007. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}eri Senija i Sanela, zetovi Hazim i Senad, unu~ad Alma, Admir, Almir, Ervin, Naida, Ajla i Almedin, zet Almir, praunuka Ajsela, sestre Nura, D`emila i Mevlida, zetovi Ago i Safet, sestri}i i sestri~ne, zaove Naza i Devla, jetrva Adila, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, prije Safija i Devla sa porodicama, te porodice ]urevac, Durmi{evi}, Muhi}, Dobra~a, Suljovi}, Ramovi}, Dedovi}, Tiro, Hod`i}, Bahtanovi}, Omeragi}, [atrovi}, [i{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Safeta Zajke br. 252. 111

ZAKIRA KUNI], ro|. POLJAK
preselila na ahiret u utorak, 25. septembra 2007. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 26. septembra 2007. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom selu sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Fejzo, sin Almir, k}eri Munira i Alma, snaha Sanela, zetovi Salih i Almir, unu~ad Amina, Amila, Enida, Eldar, Ajla i Erma, brat Sado, sestra Di{a, snahe Sena, Samija i Ned`iba, zet Salko, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeverovi Began i Nukica, jetrve Rifija i ]amila, te porodice Kuni}, Poljak, Hasanovi}, Kapid`i}, Kadri}, Kreho, Panjeta, Trnka, Vili}, Bostand`ija, D`evlan, [ehovi}, Spahija, Vatrenjak, Kadi}, Keri}, Oputi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Vejsila ]ur~i}a br. 16 - [vrakino Selo. 111

SRIJEDA
BHT 1

26. 9. 2007.
KO[ARKA

13.30 14.00 15.00 15.15 15.30
SERIJA

19.25
BiH
FTV

Ko{arka (@):

16.15 16.55 17.00 18.00
SERIJA

Bara` za A diviziju: Norve{ka
SERIJA

18.55 19.20

BHT1
06.55 09.00 09.15 09.20 09.25 09.40 10.00 10.25 10.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 07.00 i 08.00) BHT vijesti Program za djecu i mlade Be Ha Te bebe, r. Naslikaj pri~u, animirana serija Pravi pas, drama Muzi~ki program Mi{kovi}i, animirana serija, 2/13 BHT arhiv ... Muzi~ki velikani: Giuseppe Verdi Od padali{ta do padali{ta, dokumentarni program Predanja: Gornji Hasi}i Knji`evnost BiH: Vitomir Luki} Ljep{i `ivot, igrana serija, 7/145, r. BHT vijesti Moja porodica, humoristi~ka serija, 6/20, r. Retrovizor, muzi~ki program Princ Vilijam i Princ Hari, dokumentarni program, r. Program za djecu i mlade Be Ha Te bebe, r. Naslikaj pri~u, animirana serija Pravi pas, drama, r. 11.30 12.00 12.15
SERIJA

00.30
Mrtva zona
Na po~etku nove, III sezone, D`oni }e se suo~iti s jednim od najte`ih trenutaka u svom `ivotu. Poma`u}i u razotkrivanju slu~aja mlade djevojke, D`oni }e zavr{iti i sam na optu`eni~koj klupi, nakon optu`bi `rtvine sestre.

13.05 14.00
SERIJA

15.00 15.10
SERIJA

16.05 16.35 17.00 17.25 18.20 18.21 18.43 18.53 19.30 19.55
SPORT

PINK BH

FILM

23.00
Mre`a vremena
Dok rade na iskopinama u dolini Dordonje u Francuskoj, ma{ina za putovanje kroz vrijeme slu~ajno prebaci profesora Edvarda Donstona u Francusku XIV vijeka. Usred stogodi{njeg rata koji upravo bjesni izme|u Engleske i Francuske, Donstonov jedini spas je u rukama njegovog sina Krisa i grupe studenata. Neustra{ivi putnici kroz vrijeme moraju pro}i isti put i u roku od osam sati... Uloge: Pol Volker, Dejvid Tevlis, Frensis Okoner Reditelj: Ri~ard Doner

11.25 11.55 12.30 13.00 13.20
SERIJA

13.50 14.10 15.00 15.05 15.10

21.55

waya, Bolivija, njema~ka dok. serija, 3. ep. Extra `ivot, zabavni program, r. Dnevnik u podne Monk, igrana serija, 10. epizoda Pozitiv, magazin Operacija Kajman, igrana serija, 1. epizoda r. Vijesti Ponos, italijanska igrana serija, 55. epizoda D`epobran, potro{a~ki magazin, r. Bosanski Kopernik, dokumentarni program Federacija danas Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 105. epizoda Dnevnik, najava Extra `ivot, zabavni program Pred iftar (u prekidu emisije) Hugo Finansijske novosti Stanje na cestama Dnevnik 2 Nogomet: Bundes liga: Nurnberg - Bayer L., prijenos Behram-begova medresa, dokumentarni program

20.00
SERIJA

21.00 22.00
FILM

23.50 00.00
FILM

01.40
SERIJA

02:30 03:20

Potpuni stranci 24/28 humoristi~na serija Kineska pla`a 23. ep dramska serija Top shop TV prodaja Uto~i{te 35/143 teen sapunica E:Entertainment zabavni program OBN INFO Sanja talk show Nevjerna ljubav 102. ep sapunica OBN INFO Hej music muzi~ka emisija Na{a mala klinika 1. ep. humoristi~ka serija Mijenjam `enu 9. ep zabavni program @ivot ili nesto sli~no film Just for laugh Gunshy film Na{a mala klinika 1. ep. humoristi~na serija Mijenjam `enu 9. ep zabavni program E:Entertainment zabavni program

08.20 08.25 08.35 08.45 08.50 09.00 09.50 10.00 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.10 14.00 14.10 15.00 15.15 15.30 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.20 18.30 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 01.00 01.10 01.20 01.25 03.00 05.00

NTV Hayat
06.30 06.45 08.20 09.00 09.30 09.40 10.00
SERIJA

Mostar live, jutarnji program Ko rano rani, jutarnji program (Vijesti u 7.00, 7.30, 8.00) Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 28. epizoda - Mre`a plus Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 28. epizoda Mre`a plus Bratz, crtani film, 13. epizoda - Mre`a plus @ene s broja 13, igrana serija, 7. epizoda - Mre`a plus

Skrivena kamera City kids Sarajevo on line Made in in Banja Luka Sportissimo Balkan net Vremenska prognoza Kuhinja Light Oluja strasti Slomljeno srce, serija Vremenska prognoza Info top Veliki brat uklju~enje u ku}u Opijeni ljubavlju Info top Mijenjam `enu Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Skrivena kamera Info top Marina, serija Opijeni ljubavlju, serija Info top Vremenska prognoza Kuhinja light Veliki brat uklju~enje u ku}u Slomljeno srce Premijer Sve za ljubav Veliki brat (vtr) Film Mre`a vremena Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Sve za ljubav Film Mre`a vremena Veliki brat uklju~enje u ku}u

10.00 11.00 12.00 16.00 16.30 16.55 16.56 19.55 20.00 22.00 22.50 22.55 23.00 00.00 01.00

@ene s broja 13, igrana serija, 7. epizoda Dan uni{tenja, igrana serija, 4. epizoda Nevolje s majmunom, igrani film Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 29. epizoda Bratz, crtani film, 13. epizoda Sport centar @ene s broja 13, igrana serija, 8. epizoda Sport centar Ubistvo za milion dolara, igrani film Barcelona - Zaragoza, I poluvrijeme, sportski program Vijesti Sport centar Barcelona - Zaragoza, II poluvrijeme, sportski program Nip Tuck, igrana serija, 7. epizoda Dan uni{tenja, igrana serija, 4. epizoda

RTRS
06.00 Pregled programa Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.30 Kapi zavi~aja - Detlak - repriza 10.00 Vijesti 10.05 [kola ju~e, danas, sutra... 10.35 P~elica Maja - crtana serija, 80. epizoda 11.00 TV Enciklopedija znanja - (3) 11.10 Stvoreni za ubijanje - dokumentarna serija, 2/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars - repriza 12.30 Ed`mont - serija, 6/70 13.00 Gordost - serija, 2/78 14.00 D`ejmi Oliver - Oliverov tvist - kulinarski {ou, 44/52

TV Alfa
11.30 11.35 12.00 12.05 12.20 12.45 13.20 TV Alfa danas Tele shop Vijesti u 12 Stanje na putevima TV lica revijalni program Serijski program One cubed strani muzi~ki program

BHT 1

EMISIJA

21.00
Kako u Evropu
U prvoj emisiji jesenjeg ciklusa tv debata „Kako u Evropu“ govori}e se o temi „Instrumenti pomo}i Evropske unije Bosni i Hercegovini’’. Gosti }e biti Andre Lys, {ef operacija delegacije Evropske komisije u BiH, Osman Top~agi}, direktor Direkcije za evropske integracije, Edin Jahi}, koordinator Tempus programa u Bosni i Hercegovini, Amar Mira{~ija, direktor Informativnog tijela za okvirne programe EU u BiH, Aida Soko, investment manager udru`enja BOSPO, te Reuf Bajrovi}, nezavisni analiti~ar.
15.25 15.45

MRE@A PLUS

FILM

20.00
Ubistvo za milion dolara
Ubistvo {okira bogatu enklavu Hamptons. Lokalno stanovni{tvo je potreseno nakon ubistva multimilionera Teda Amona. Sumnja se na Tedovu biv{u suprugu Generosu i njenog momka Denija Pelosija. Tokom rje{avanja ovog slu~aja otkriva se mre`a izdaje, ljubavi i ubistva. Uloge: Popi Montgomeri, Dejvid Satklif

16.15 16.45
SERIJA

17.15 17.45 18.15
SERIJA

18.45 19.00 19.25
SPORT

21.00 22.00 22.30
FILM

OBN

FILM

22.00
@ivot ili ne{to sli~no
Leni Kerigan je novinarka lokalnih vijesti grada Sijetla. Zaru~ena je za slavnog igra~a bejzbola, lijepa je i pametna, ima dobre prijatelje. Smatra svoj `ivot savr{enim. Probleme joj stvara jedino kamerman Pit s kojim je imala kratku aferu, ali ga op}enito ne podnosi. Kad jednog dana Leni napravi prilog o uli~nom vidovnjaku, on joj prorekne da }e umrijeti za sedam dana. U po~etku mu ne vjeruje, ali znakovi po~nu upu}ivati na to da je upravu. Uloge: An|elina \oli, Edvard Burns Reditelj: Stiven Herek

00.15 00.20

Muzi~ki program Mi{kovi}i, animirana serija, 2/13, r. Life Style, magazin, r. Ljep{i `ivot, igrana serija, 8/145 Euroimpuls, magazin BH danas Moja porodica, humoristi~ka serija, 7/20 Be Ha Te bebe BHT vijesti Sport Vijesti Ko{arka (@): Bara` za A diviziju: Bosna i Hercegovina - Norve{ka, prijenos Kako u Evropu, specijalna emisija Vijesti + Tema dana Houdini, ameri~ki igrani film BHT vijesti Pregled programa za ~etvrtak

22.40 23.00 23.30
SERIJA

00.30
SERIJA

01.20 01.50 02.15

Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama DJ party, muzi~ko-zabavni program Ponos, italijanska igrana serija, 55. epizoda Mrtva zona, igrana serija, 33. epizoda Pozitivna geografija: @ep~e, zabavni program, r. Extra `ivot, zabavni program Pregled programa za ~etvrtak

11.00
SERIJA

11.45 12.00
FILM

14.00 15.30 16.00 16.30 16.55 16.56
SERIJA

OBN
06.00 06.05 06.25 07.10 07.15 07.30 07.55 08.15 08.35 09.00 09.15 09.40 10.10 10.50
SERIJA

FTV
07.55 08.00 08.05
SERIJA

09.00
SERIJA

10.00 10.05 10.10 10.35 11.00

Pregled programa Vijesti Ponos, italijanska igrana serija, 54. epizoda, r. Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 104. epizoda, r. Vijesti Program za djecu: Tom i D`eri, crtani film P~elica Maja, crtani film, 3. epizoda, r. Na{e {kole, 6. emisija Tradicionalna medicina u Latinskoj Americi: Kalla-

11.55 12.10
SERIJA

13.05
SERIJA

Najava dje~ijeg programa Jagodica Bobica 2. ep. Medvjedi}i dobra srca 2. ep. Vijesti za djecu Memory Jagodica Bobica 3. ep. Mala {kola Medvjedi}i dobra srca 3. ep. Sveznalice TV prodaja TV shop Hollywoodske pri~e 3. ep. zabavni program Sanja talk show Uto~i{te 34/143 teen sapunica OBN INFO Nevjerna ljubav 101. ep sapunica Sportske ve~eri 44/45 humoristi~na serija

17.40 17.45 18.00 18.01 19.00 19.45 19.54 19.55 20.00
FILM

22.00
SERIJA

23.00 SERIJA 23.15 23.20
SERIJA

00.20
SERIJA

Dan uni{tenja, igrana serija, 4. epizoda - Mre`a plus Vijesti Nevolje s majmunom, igrani film - Mre`a plus Jukebox - sms muzi~ke `elje Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 28. epizoda - Mre`a plus Bratz, crtani film, 13. epizoda - Mre`a plus Sport centar - Mre`a plus @ene s broja 13, igrana serija, 8. epizoda - Mre`a plus Vremenska prognoza Muzi~ki program Najava Vijesti u 7 Ramazanski program (18.43 vrijeme iftara u Sarajevu) Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija Vitafon FDS vic dana srijeda Sport-centar - Mre`a plus Ubistvo za milion dolara, igrani film - Mre`a plus Bra}a i sestre, igrana serija, 6. epizoda - Mre`a plus Vijesti - Mre`a plus Sport-centar - Mre`a plus Nip Tuck, igrana serija, 7. epizoda - Mre`a plus Dan uni{tenja, igrana serija, 4. epizoda - Mre`a plus Reprizni program NTV Hayat Pregled programa za ~etvrtak

14.00 14.10 14.15 14.20 15.00 17.00 17.20 17.55 18.00

18.30 18.40 19.15 20.00 21.30

21.55 22.10 23.50 00.30 00.35

Vijesti u 14 Stanje na putevima Sport time Top 5 muzi~ki program Igrani film Tele shop Ultra kul.-zabavni program Promocija programa Alfa news centar akt. u zemlji i svijetu poslovne vijesti vremenska prognoza stranje na putevima Sport time Ramazanski program NEWS plus inf. pr. - tema dana Gostiona revijalni program Alfa news centar aktu. u zemlji i svijetu poslovne vijesti vremenska prognoza stanje na putevima Sport time Igrani film filmski program Ultra kul.-zabavni provram TV Alfa sutra Jukebox muzi~ki program

14.25

15.00 15.30 16.00 16.30 17.15

17.30 18.00 19.00 19.15 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 23.10 23.15 23.25 23.35 23.55 00.40 01.10 02.40 03.10 03.30 03.50 04.35 05.30

Mre`a plus
09.00 09.30 09.40 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 28. epizoda Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 28. epizoda Bratz, crtani film, 13. epizoda

TV PINK BH
08.00 Crtani film

Svi vole Rejmonda - serija, 28. epizoda Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije Ekologika Kuhinjica Ed`mont - serija, 7/70 Srpska danas Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot Panorama Isto~nog Sarajeva Gordost - serija 3/78 Stars - zabavni program TV Enciklopedija znanja - (56) Finansijske novosti Dnevnik Sport Lea Parker - serija, 1/48 Aktuelni razgovor Gu~a 2007. - muzi~ki program Info profil - info u `i`i Sport Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot - servisne informacije Sjednica Narodne skup{tine RS - pregled No limit - muzi~ka emisija Mjesto zlo~ina, Majami 3 - serija, 22/24 Autovizija - repriza Tu - film Dnevnik Ekologika No limit Srpska danas Lea Parker - serija, 1/48 Muzi~ki program Pregled programa za ~etvrtak

E M I S I J E

15.00
F I L M O V I
HRT 1

U potrazi za Davidovim srcem

15.10
FTV

Ponos Ed`mont @ene s broja 13 Nevjerna ljubav Lud, zbunjen, normalan

17.00
OBN

Sanja Euroimpuls Extra `ivot Ve~ernja {kola EU Odredi{te svemir

S E R I J E

22.

20

NOVA TV

Varalica dobrog srca Houdini Matrix

16.

05

17.
FTV

15

TVSA

BHT1

22.

30

16.

56

BHT 1

MRE@A PLUS

18.21 20.45
NOVA TV

22.40
HRT2

18.00
OBN

01.10
RTRS

Tu

21.45
NOVA TV

22.30
TV SA

TVSA
07.00 Jutarnji program Vijesti /09.00/ Servisne informacije Crtani film Teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 DAN, informativna emisija 12.10 Ed`mont - igrana serija 13.00 Kirbi - crtani film, Muzi~ki remix 14.00 Kru`ni tok 14.30 Kirbi - crtani film 15.00 TU SMO 776-776 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont - igrana serija 17.00 Obavezni smjer 17.30 @ivot i zdravlje 18.15 TV Enciklopedija znanja 18.30 Danas - centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, igrana serija 21.00 Portret - Nikola Kova~ 22.00 Dan danas, infor. emisija 22.30 Odredi{te svemir dok. program 23.00 Euronews 23.30 VOA 24.00 Ed`mont,

22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 22.30 Ritam `ivota, revijalni program NTV IC Kakanj 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Pregled programa za ~etvrtak 00.05 Otvoreni program (r.) 01.30 Vogo{}anska hronika, informativni program (r.) 02.00 Muzi~ki program 02.35 Pregled programa za ~etvrtak 02.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program 05.30 Info blok TV Vogo{}a

TV OSM
11.00 Utorkom u`ivo 12.30 Tele shop - Bioklinika 13.00 Pjevaj mi, pjevaj sokole 14.00 Put vina, reporta`a 14.30 @eljoteka 15.40 Tele shop - Bioklinika 15.50 TV Vremeplov 16.00 DW time 16.35 Op~injeni, serija 17.40 Debeli ali sre}ni 18.10 Koktel dana 18.30 Dan, informativna emisija 18.45 Portal 18.50 Game zone 19.00 @eljoteka 21.50 Ve~e, vino, pianino 23.00 Glas Amerike

13.00 U~enje Kur’ana (engleski jezik) 14.00 Auto shop magazin 14.30 TV Liberty 15.00 Amanet - repriza 15.58 Ramazanska vaktija 3 15.59 Ezan za ikindiju namaz 16.04 Dova na engleskom jeziku 16.05 Vrijeme je za pri~u dje~iji program 16.23 Ramazanska vaktija 4 16.25 Kur’anske pripovijesti - dje~iji program 16.45 Dje~iji program - ilahije 17.00 Kviz TRI SEDMICE 17.30 Islamske teme - vjerski program 18.00 Ilahije 18.13 U susret iftaru 18.15 Ramazanska vaktija 5 18.43 Ezan za iftar - Ak{am namaz 19.00 Vijesti u 7 - NTV Hayat 19.28 Ramazanska vaktija 6 19.30 Islam Channel news 20.00 Mre`a plus 21.30 Ramazanske teme Medicinski aspekti posta (dr. Izet ef. Terzi}) 22.00 Moj ramazan 22.30 U~enje Kur’ana (engleski jezik) 23.00 Ilahije 23.30 VOA vijesti 24.00 Odjava programa

23.55 00.15 00.45 01.15

Vijesti Seks i grad, serija Will i Grace, serija Novac, business magazin 01.40 Nevjerni, igrani film 03.10 JAG, serija 04.00 Kraj programa

HRT 2
06.50 TEST PROGRAM ZA DJECU I MLADE: 07.10 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija NULTI SAT: 09.20 Iznad crte 09.50 [porterica 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.35 Nulti sat 14.35 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 15.05 Nora fora, igra za djecu 15.35 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.44 Vrijeme 15.45 Hitna slu`ba 12., serija 16.30 @upanijska panorama 16.55 McLeodove k}eri, serija 17.40 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.15 Vijesti na Drugom 18.30 Vrijeme 18.35 Bostonsko pravo 1., serija 19.18 O.C. 3, serija 20.00 Ve~eras... 20.05 Odmori se, zaslu`io si - TV serija 20.45 Vijesti na Drugom 20.54 Vrijeme 20.55 Rukomet, LP: Ademar Leon - Zagreb, 1. poluvrijeme 21.40 Sportske vijesti 21.50 Rukomet, LP: Ademar Leon - Zagreb, 2. poluvrijeme 22.30 Promet danas 22.40 Ciklus filmova Keanua Reevesa: Matrix revolutions, ameri~ki film 00.45 Ko{arka, EP (@): Hrvatska - [panjolska, snimka 02.25 Pregled programa za ~etvrtak

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Pojavit }e se neo~ekivana prilika da upoznate bolje osobu koja vam se ve} dugo dopada. Ako ste u vezi, oprez! Posao: Malo vi{e se posvetite profesionalnom `ivotu. Ne brinite, eventualne probleme lako }ete rije{iti. Zdravlje: Prolazne smetnje. Ne budite hladni i nepristupa~ni. Jedna osoba du`e vrijeme poku{ava privu}i barem malo va{e pa`nje. Posao: Shvatit }ete svoje prave mogu}nosti. To }e vam uveliko pomo}i da uspje{no obavite ozbiljan razgovor. Zdravlje: Bit }ete dobro raspolo`eni.
Ljubav: Dugo ste uspje{no zaustavljali dolaze}u krizu. Sada ste prisiljeni da potpuno pogledate istini u o~i. Posao: Poku{ajte bolje planirati. Tako }ete mnogo lak{e ostvariti ambicije, koje i nisu ba{ toliko skromne. Zdravlje: Oti|ite zubaru.
BLIZANCI 23. V - 22. VI

OVAN 21. III - 20. IV Ljubav:

HRT 1
06.50 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija (kod. na sat.) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice 1.: Francuska i [vicarska: Posljednja granica (kod. na sat.) 10.37 Granice 1.: Francuska i Velika Britanija: Dvije obale jednog tjesnaca (kod. na sat.) 11.03 Ekumena: Mediji pre{utjeli ekumenski skup u Sibiu?, religijski kontakt program 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik (T) 12.13 Vrijeme (T) 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela (12) (kod. na sat.) 13.20 Oprah Show (903) (kod. na sat.) 14.05 Na rubu znanosti: Remote viewing 15.00 U potrazi za Davido-

BIK 21. IV - 22. V Ljubav:

Ljubav: Dan je povoljniji za stvaranje kompromisa, pa i za ugodne trenutke, nego za prepirke i razdore. Posao: Nisu uvijek najva`niji oni problemi koje trenutno rje{avate, nego oni za koje ni ne znate da uop}e postoje. Zdravlje: Sve bolje.
RAK 23. VI - 22. VII

Nova TV
06.00 Skrivena istina, serija 06.50 Nascar utrke, crtana

Ljubav: Iako je oko vas sve u redu, nema mjesta opu{tanju. I dalje morate dovoljno pa`nje posve}ivati partneru. Posao: Neke stvari }ete uraditi i protiv svojih principa. To ne zna~i da treba da se osje}ate kao da se sru{io svijet. Zdravlje: Solidno.
LAV 23. VII - 22. VIII

Ljubav: Dolazi sasvim nova prilika. Pitanje je samo kako je do sada niste zapazili, jer bila je vi{e nego o~ita. Posao: Neo~ekivani razgovor donosi izuzetne novosti. To bi vam u budu}im planovima moglo dosta pomo}i. Zdravlje: Prili~no dobro.
DJEVICA 23. VIII - 22. IX

Ljubav: Pred vama je avantura, koja }e, na va{u `alost biti samo prolaznog karaktera. Mo`da je tako i bolje. Posao: Provjereni prijatelj povjerit }e vam informaciju, koja }e vam prili~n pomo}i da lak{e provedete planove u djelo. Zdravlje: Veseli, ~ili i nasmijani.
VAGA 23. IX - 22. X

igrana serija Horoskop za ~etvrtak 01.30 Zaljubljene `ene, igrana serija Dan danas (r) 02.00 Odjava

TV Vogo{}a
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 VOA - Glas Amerike, bosanski servis (r.) 12.40 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Muzi~ki program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.05 Sense - Ha{ki tribunal, informativni program (r.) 14.55 Ritam `ivota, revijalni program NTV IC Kakanj (r.) 15.50 Vijesti TV Vogo{}a 16.00 Ponos generacije, program za mlade (r.) 16.30 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika, informativni pr. 18.30 Ramazanski program 19.30 SMS muzi~ke `elje 20.30 Bonus, talk show 21.25 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj

23.30 Folk show 01.02 Horoskop za ~etvrtak 01.05 Najava programa za ~etvrtak 01.20 Erotski program 02.30 Reprizni program 08.30 Tele shop - Bioklinika

TV KISS
16.15 16.55 17.00 18.00 18.05 18.55 19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.30 21.35 23.30 23.50 S nama je bolje Fis shop Sanja talk show Fis shop Za zdravlje sutra Povijest Bosne Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT S fortunom do zvijezda Pe~at vremena Fis shop @eljoteka Dnevnik KISS No}ni program
mtv IGMAN

TV Igman

12.38 Ramazanska vaktija 2 12.39 Ezan za podne namaz 12.44 Dova na engleskom jeziku

serija 07.40 Pepa pra{~i}, crtana serija 07.50 Traktor Tom, crtana serija 08.10 [aljivi ku}ni video 08.35 Obiteljske veze, crtana serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 Svi vole Raymonda, serija 12.00 Vijesti 12.20 Cosby show, crtana serija 12.50 Cosby show, serija 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 [to mu{karci `ele, igrani film 15.45 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 16.50 Vijesti 17.05 Svi vole Raymonda, serija 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Cimmer fraj, serija 20.45 Ve~ernja {kola EU 21.45 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.20 Varalica dobrog srca, igrani film

16.30 17.00 17.05 18.25 18.30 19.15 19.30 19.55 19.57 20.01 20.10 21.20 22.00 22.30 22.35 23.05 23.12 23.15 23.25 00.10 00.15 01.00 01.45

vim srcem, ameri~ki film (kod. na sat.) Sasvim obi~ni ljudi: Infarkt HPB fit, pp Hrvatska u`ivo Promet danas Najslabija karika, kviz (kod. na sat.) LOTO 7/39 Dnevnik (T) Ve~eras... Sport (T) Vrijeme (T) Piramida Luda ku}a 2., TV serija Vice Vukov - fragmenti za biografiju, dokumentarni film Burzovno izvje{}e Ovoreno Vijesti Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Transfer Kulturni info NO]NI PROGRAM: Bostonsko pravo 1., serija (kod. na sat.) McLeodove k}eri, serija (kod. na sat.) Oprah Show (903) (kod. na sat.)

Satelitski program

EUROSPORT
08.30 YOZ, 09.30 U@IVO: Dizanje tegova, 12.00 U@IVO: Dizanje tegova, 14.00 U@IVO: Fudbal, 16.00 Biciklizam, 17.30 Dizanje tegova, 18.15 Olimpijski magazin, 20.15 Golf, 21.00 Golf, 22.40 Polo, 01.00 Olimpijski magazin

Ljubav: Ako bar malo sredite odnose sa partnerom, a mnogo toga ovisi o vama, to }e znatno uticati na budu}nost. Posao: Prihvatite ponudu dobrog prijatelja i pridru`ite mu se u planovima. Zajedno }ete posti}i znatno vi{e. Zdravlje: Kontrolirajte tlak. Ljubav: Istina je da svako ima svoje principe. Ipak, ponekad treba za`miriti na jedno oko i ispuniti partnerove `elje. Posao: Ako dugo o~ekujete odgovor na jedno delikatno pitanje, mo`e danas do}i. Mnogo je bolje nego {to o~ekujete. Zdravlje: Bez promjena. JARAC 23. XII - 21. I Ljubav: Ako se budete kolebali, mo`e se dogoditi da partner u~ini sasvim suprotno od onog {to ste o~ekivali. Posao: Ako i ne `elite promjene, ipak }ete na~initi neke kompromise. Iza}i }ete ususret saradnicima i kolegama. Zdravlje: Izvrsno. VODOLIJA 22. I - 19. II Ljubav: Kada ispravite ne{to u odnosu prema partneru, pokazat }e se da to i nije bila neka velika, nepopravljiva gre{ka. Posao: Bolje razmislite o tome kakve mogu biti posljedice naglih odluka. U suprotnom, na}i }ete se u nezavidnoj situaciji. Zdravlje: Vra}a vam se vitalnost. RIBE 20. II - 20. III Ljubav: Mogla bi se pojaviti nova alternativa. Na vama je da je prihvatite ili odbacite. Ipak, bolje je dvaput razmisliti. Posao: Ovo je ugodan dan. Osje}at }ete se dobro, a to }ete prenijeti i na radnu okolinu. Ideje su prihva}ene. Zdravlje: Va{ optimizam postaje zarazan.
STRIJELAC 23. XI - 22. XII

[KORPIJA 23. X - 22. XI

PRO 7

P R O

08.00 Frenk, 09.00 Priznanje, 10.00 Talk, talk, talk, 11.00 Avenzio, 12.00 Tvoja {ansa!, 13.00 Sam, 14.00 Mi smo porodica, 15.00 Frenk, 16.00 ^arobnice, serija, 17.00 Taff, 18.10 Simpsonovi, serija, 19.05 Galileo, 20.15 O~ajne ku}anice, serija, 21.15 Uvod u anatomiju, serija, 22.15 Bra}a i sestre, serija, 23.15 TV total, 00.10 Queer as Folk, serija

Sportklub
05.00 Ultimate fights, 06.00 BTCC, 08.00 Pregled francuske lige, 09.00 Pregled holandske lige, 10.15 Pregled Bundeslige, 11.00 Pregled portugalske lige, 11.30 Pregled [ampion{ip, 12.00 Pregled ruske lige, 13.00 Ultimate fights, 14.15 Barca TV, 15.30 Pregled holandske lige, 16.30 Pregled argentinske lige, 17.30 U@IVO: Bundesliga 2: Koln - Freiburg, 19.30 MU TV, 20.00 Svijet atletike 20.45 U@IVO: Carling Cup: Hull Chelsea, 22.40 Bundesliga: Stuttgart - Bochum, 00.10 Ve~er {ampiona Evander Holyfield, 01.00 Svijet atletike, 01.30 Carling Cup: Hull - Chelsea, 03.15 Bundesliga: Bayern - Cottbus

Redakcije TV programa zadr`avaju pravo izmjene programa

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sejad Lu~kin Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Mladen Daki}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, Unutra{njopoliti~ka Edina Sara~, Desk Ismir ]osi}, Globus Indira ]ati}, Biznis Muriz ^engi}, Panorame Fatma Tihi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sveznadar Zrinka Ili}, Sport Oleg Lokmiæ, Prilozi Miodrag Ili}, Sarajevski kanton Elvedina Hala}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, No}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi},

Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Adis Hasakovi}, generalni direktor, DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: [tamparija “OKO” Sarajevo TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281387, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, email: marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.

DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/401-985, tel/fax: 401-986 ; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od

28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA, TRN br. 3383202266402293: SWIFT CODE: ZABABA22 DEV. RN. br. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA DD. TUZLA TRN br. 1327310010313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN. br. 3060510000030742 DEV. RN. br. 7100-4200934630002,SWIFT CODE: KLHBBA22 BBI Bosna Bank International TRN BR. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Bokser u sudnici

Tajson na sudu
MESA - Bokserski {ampion Majk Tajson (Mike Tyson) ponovo je zavr{io na sudu. Ovog puta priznao je krivicu za posjedovanje droge i vo`nju pod utjecajem alkohola i narkotika. Bit }e mu presu|eno 19. novembra.

Dejvis, Parker i Nikson sa snimateljima

(Reuters)

Snimanje filma na Menhetnu izazvalo gu`vu na popularnim lokacijama

Pik na ~elnoj poziciji

TURISTI PRATE SEKS I GRAD
Ljudi `ele vidjeti mjesta na kojima su glavne junakinje pre`ivljavale uzbudljive trenutke
NJUJORK - Snimanje filma „Seks i grad“, kojim }e biti zaklju~en popularni serijal, privuklo je hiljade turista na lokacije na kojima se okupljaju glavni glumci iz serije. Ovih dana su pekara „Magnolia“, restoran „Sant Ambroeus“, butici u ulici Bliker i taverna „White Horse“ preplavljeni ljudima koji `ele vidjeti mjesta na kojima su Sara D`esika Parker (Sarah Jessica Parker), Kim Katral (Cattrall), Kristin Dejvis (Davis) i Sintija Nikson (Cynthia Nixon) kao junakinje serije „Seks i grad“ pre`ivljavale najuzbudljivije trenutke. Prekju~er je holivudska ekipa privukla veliki broj ljudi na Menhetn, gdje su snimljeni kadrovi za po~etak filma.

Najbolja kuharica
PARIZ - An-Sofi Pik (Anne-Sophie Pic) izabrana je za najbolju kuharicu u Francuskoj. ^elnu poziciju dobila je u anketi 8.000 njenih kolega. Pik je, ina~e, prva `ena koja je dobila tri „Michelinove“ zvijezde za svoj restoran.

Iskosa

Nova kampanja protiv anoreksije
RIM - Italijansko ministarstvo zdravlja pokrenulo je novu kampanju protiv anoreksije, ba{ u vrijeme odr`avanja Sedmice mode u Milanu. Plakat nage anoreksi~ne djevojke pojavio se na ulicama i u nekim novinama. Fotograf Olivijero Toskani (Oliviero Toscani) slikao je Izabel Karo (Isabelle Caro), Francuskinju koja ve} 15 godina boluje od anoreksije, i ima samo 31 kilogram.

Kurs za redove
LONDON - Strani studenti koji dolaze u~iti engleski jezik na britanski otok Vajt, morat }e ubudu}e pratiti jo{ jedno predavanje kako bi nau~ili pristojno stajati u redovima na autobuskim stanicama i tako pokazali po{tovanje prema lokalnom stanovni{tvu. Kompanija zadu`ena za javni prijevoz `eli sa {kolama jezika educirati studente, nakon pritu`bi na njihovo neotesano pona{anje. Ina~e, strpljivo ~ekanje u redovima ~vrsto je ukorijenjeno u britanskoj kulturi.

Dio zaplijenjenog materijala

Akcija protiv laboratorija steroida
Upozoravaju}a reklama u „La Repubblici“

NJUJORK - Ameri~ka agencija za suzbijanje droga uhapsila je vi{e od 120 osoba u me|unarodnoj operaciji koja je izvedena u

vi{e zemalja. Uz to, agenti DEA u SAD su prona{li 50 laboratorija u kojima su ilegalno pravljeni steroidi i hormoni rasta.