P. 1
SUFIJE

SUFIJE

|Views: 556|Likes:
Published by salasko

More info:

Published by: salasko on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

SUFIJE Dana nje nak ibenidje su jucera nje nak ibendije - ni ta se nije promijenilo.

Tako su svoj a oficijelna imena zamijenili imenima novih sekti, vjerovatno radi vece reputaci je, a ucenja su u potpunosti ostala ista. Trebamo biti svjesni i imati realan po gled na dana nje pripadnike ove sekte. Oni nisu svi na istom stepenu znanja. Odatl e, neki se samo iz neznanja (d ehla) povode za njima, jer su vode ovog tarikata ( a i ostalih) nadahnuti od Iblisa, Allaha ga prokleo, da slatkorjecivo govore i d a, cak, putem raznih obecanja, u materijalnom smislu, pridobijaju neznalice. Sto ga, nemojmo svakog povodljivog pobo njaka optu ivati sve dok ne podignemo dokaz prot iv ucenja koja zastupa, a sa etak tih ucenja cemo navesti u daljnjem tekstu. Mno tvo je irkskih i kufrskih stavova ove sekte, a mi cemo vam u ovom kratkom spisu poja sniti njihove osnovne oprecnosti sa ucenjima islama navodeci pojedinacno dokaze iz njihovih knjiga, te jasni stav Kur'ana (Allahove d . . Rijeci) i Sunneta Poslanik a s.a.v.s. 1. SIHR (CRNA MAGIJA) Vode ove sekte su poznate kao vje ti sihrbazi, a neka Allah proklete sihrbaze. Da bi svoju dervi ku populaciju odr ali u pozornosti slu e se sihrom i d inima, a posebno s u ti sihiri u vidu zapisa. Pogledajte bilo kojeg sufijskog ejha, za kratko vrijem e cete uociti kako pravi zapise, hamajlije, priziva ejtane itd. Nepojmljivo je da sufijski ejh nije ujedno i sihirbaz, a toga smo svi, manje-vi e, svjedoci. OPRECNOST: Poslanik s.a.v.s. ka e: "Ko okaci hamajiiju, pocinio je irk.» (Imam Ahmed, 4/156; EU Hakim, 4/384). 1 ka e: " Vrad bine, hamajlije i zapisi su irk.» (Ebu Davud, 3883) «Ko ode vracaru ili astrologu, postao je nevjernik u ono to je objavljeno Muh ammedu s.a.v.s.« (Ebu Davud, 3405; Ahmed, 9171) 2. ZIKR HAFIJJ Zikr se kod nak ibendija zasniva na ostavljanju izgovaranja rijeci zikra jezikom, vec samo srcem. To je tzv. 'zz-zikrul-hafijj' tj. skriveni (utajeni) zikr. Pisac knjige 'Tenvirul-kulub», Muhammed Emin el-Kurdi, to i navodi.(Tenvirul-kulub, str . 44} Ovaj bid'at (zikr hafijj) ima posebne adabe i erkane: Klanjati dva reka'ta osloniv i se na bedra (suprotno od sjedenja u namazu), okrenuti se prema Kibli, z a miriti, donijeti istigfar 25 puta, prouciti Fatihu i predati je Poslaniku, s.a.v .s., i ejhovima ostalih tarikata, a posebno nak ibendijskim. Cuvati u glavi sliku ej ha ( ili, danas, imati fotografiju ejha) moleci za bereket srcem i onda reci: «llah i Ente Maksudi ve Ridake matlubb) Cudno je da nak ibendije dozivaju Allaha, a u is to vrijeme se potpuno koncentri u na ejhovu sliku. Pitamo se kome se dova upucuje Aliahu d . . ili ejhu!? Kako covjek mo e iskreno uputiti dovu u tim trenucima, a ejh se , zajedno sa Allahom, nalazi u mislima murida!?? Vjerovatno da tome i ne pridaju pa nju, jer vjeruju u sjedinjenje svih bica s Bogom (vahdetul-vud ud). Murid u toku zikra treba stisnuti zube, usne i jezik pricvstiti za nepce, te reci: «Ilahi Ente Maksudi ve Ridake matlubi.» 25 puta u jednom dahu. OPRECNOST: Ovo je bid'at (novotarija) koja nema utemeljenje ni u Kur'anu ni u Su nnetu. Od Abdullaha ibn Bisra r.a. se prenosi da je neki covjek rekao; 'Allahov Poslanice, propisi islama su za mene mnogobrojni. Reci mi ne to cega cu se dr ati!' Rece: 'Neka tvoj jezik an od Allahovog spomena (zikra)'.» (Hadis je hasen; Et-Tirmiz i, 3372; Ahmed, 4/188; Ibn Hibban ka e da je sahih, 2317; E!-Hakim, 1/495; Ez-Zehe bi se sla e da je sahih; Ibn Mad e, 3838) Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Pos lanik s.a.v.s. rekao: Allah, d . , ka e: "Ja sam sa Mojim robom kada Me spominje i dok se njegove usne radi Mene pokrecu.» (El-Buhari 8/208, Ibn Mad e 3837, Ibn Hibban u svom Sahihu). Poslanik s.a.v.s. ka e: "Neka svako od vas ima zahvalno srce, jezik koji zikr cini i enu vjernicu koja ce ga pomoci u postizanju Ahireta) (Ibn Mad e 18 61, Et-Tirmizi 3094, Ahmed 5/278) Pogre no su shvatili rijeci Uzvi enog: «Bez glasnog govora.« Tefsir ovog ajeta navodi Et-Taberi, pa ka e: Dova Aliahu jezikom u ti ini bez

povisivanja glasa.» Iz ovog ajeta se ne shvata da treba, kao to oni ka u, u utjeti 'jez ik usta' i zikriti 'jezikom srca". Ajet ukazuje na sti ano zikrenje. Sama rijec 'g ovor' ukazuje da govor nije zabranjen, ali onaj preglasni jeste. Povod objave aj eta je da su ashabi u jednom od pohoda do li u neku dolinu i poceli vikati tekbire i tehlile. Poslanik, s.a.v.s., im rece: «O ljudi, vi ne zovete ni gluhoga niti od sutnoga, Vi zovete Onoga Koji cuje i Koji je blizu. On je sa vama.» bude vla (El-B uhari, 7/162) 3. SLIJEPO SLIJEÐENJE

Idejni tvorac ovog farikata je Muhammed Behauddin ah Nak ibend. Po njemu je ovaj ta rikat dobio i ime. Od mno tva predaja koje se navode u knjizi «EI-Mavahibu-sermedijj e» navest cemo jednu od najupecatljivijih: ejha Nak ibenda su njegovi prijatelji iz B uhare pozvali u posjetu. Kada je nastupio ak am, Nak ibend rece Ned muddinu Daredeku: "Hoce li uciniti sve ono to ti naredim?« Rece : Daj 'A ako ti naredim da ukrade , hoce to uciniti?" Rece: Ne. A za to? -upita ejh. 'Zato to se Allahova prava iskupljuju po anjem (teobom), a ovo je (krada), jedno od prava robova.' odgovori. (tj. lahko s e suprotstaviti Allahu u pokornosti ejhu, ali kada je pravo vezano i za Allaha i roba, kao to je krada to je vec upitno.) Nak ibend tada rece: "Ako nece poslu ati na u n aredbu, nemoj se sa nama ni dru iti!» Ned muddin se stra no prepade, a zemlja mu posta t ijesna. Zatim je iznio teobu i kajanje i cvrsto odlucio da mu se vi e nece suprots tavljati u naredbi. Prisutni mu se smilova e, ucini e mu efaat i zamoli e za oprost, te mu ( ejh) oprosti. (EI-Envarul-kudusijje, 140; D ami' keramatil-evlija, 1/150} OPRECNOST: Jasno nam se ukazuje da je ejh htio prevaspitati ucenika (murida) da b ude slijepo pokoran, pa makar se otvoreno suprotstavljao Allahu i Njegovom Posla niku, s.a.v.s. Ovo je utrta staza svih sufijskih ejhova. Pokornost Allahu i Njego vom Poslaniku, s.a.v.s,. je najpreca i nedvosmislena. Poslanik s.a.v.s. ka e: «Nema pokoravanja u nepokornosti Stvoritelju. Pokornost je samo u granicama erijata.» (Mu slim, 1840; El-Buhari, 8/106) 4. VIÐENJE ALLAHA. D . .

Jednom je do lo do razila enja ucenjaka Buhare u pogledu mogucnosti videnja Alfaha n a dunjaluku. Zatra ili su od Nak ibenda da im presudi, pa im je on rekao: Budite sa m nom tri dana u cistom stanju! Kada su pro la ta tri dana, dogodio im se jak hal , pa s vi umrije e. Kada su se probudili, poce e Nak ibendu ljubiti «casne» pete govoreci: Vjeruj mo da je videnje Allaha istina. Zatim su mu neprestano bili u slu bi i redovno ljub ili njegov mubarek kucni prag. (EI-Mavahibus-sermedijje, 130; EI-Envarul-kudusijj e, 135]

OPRECNOST: Ovo je ru an govor i potvora na Allaha, d . . Allah, d . ., ka e: Nijednom covj nije dato da mu se Allah obraca osim na jednom od tri nacina: nadahnucem, ili i za zastora, ili da po alje izaslanika koji Njegovom voljom, objavljuje ono to On eli . - On je, zaista. Uzvi en i Mudar. (E - ura, 51) Poslanik, s.a.v.s., ka e: «Znajte da nik od vas nece vidjeti svoga Gospodara sve dok ne umre.» (Sahihul-d ami's-sagir, 2960; Ibn Huzejme, 185) Kada ga je Ebu Zerr upitao: Jesi li vido svoga Gospodara? , Posl anik, s.a.v.s,. je odgovorio: Nur, kako cu ga vidjeti? (Muslim, 291) Kada je Ai a, r .a., upitana da li je Muhammed s.a.v.s. vidio svoga Gospodara, rekla je: «Subhana! lah, kosa mi se podigla od toga to izgovori!)) (Muslim, 289) 5. TEVEKKUL Sufije su veliki paraziti i besposlicari. Jedan od nak ibendijskih ejhova Abdullah Ed-Dehlevi ka e: «Kao to je traganje za halalom kod vjernika farz, ostavljanje halala kod arifa (sufija) je isto farz.» ejh Nak ibend je zabranjivao zadr avanje i cuvanje i metka. Nak ibend je sebi ohalalio da ivi u dvorcu «El-Arifan», a svojim muridima nije d ozvoljavao da posjeduju ni sto dinara. (EI-Mavahibus-sermedijje, 141-142, 240; E l-Envarul-kudusijje, 213; D ami keramatil-evlija, 1/151) Oni svoje parazitstvo i n erad nazivaju tevekkulom (oslanjanjem na Allaha).

i oni se uvjere da ce nastradati. Uzvi eni ka e: On vam je Zemlju po godnom ucinio. odaziva.v.. trljaju se pra inom sa njegovih pragova i sk lanja pod njegove svodove.a. 62) I ka e: «On vam om ogucava da kopnom i morem putujete. 142) . (EI-Mavahibus-sermedijje. neka je Allah sa njim zadovoljan. 142 ) Pored njega (turbeta) se tra i pomoc. kao Ebu Bekr i Osman r. Pa kad ste u ladama i kad one uz blag povjet arac zaplove s putnicima. osloni.a. bili bogati. 213) Ahmed el-Faruki ka e: Mnogo puta sam u zdignut iznad Ar a Casnog. . uveca imetak i porodicu. Poslanik s.keramatil-evlija 1/199-200) OPRECNOST: Uzvi eni ka e: «Onaj koji se nevoljniku.. El-Envarui-kudusijje 182) OPRECNOST: Ova oprecnost proizilazi iz sufijskog vjerovanja u sjedinjenje s Bogo m (vahdetul-vud ud) panteizmu. imana).v. KERAMETI Mno tvo je kerameta (cudnih nadnaravnih dogadaja) koje sebi nak ibendijski ejhovi pri pisuju.a. d . 5/286) Poznata je dova Poslanika. neima tine. iskreno se mole Allahu: "Ako nas iz ovoga izbavi . mu odgovori: Sve i je.» A da budu upitani o onome ko se bavi trgovinom rekli bi : Ne oslanja se na Allaha. i kad sam se vec a. 7.s. ejh Muhammed el-Ma'sum je dozvan od nekog covjeka ciji br od se umalo potpio. je molio Allaha.OPRECNOST: Ibnul-D evzi ka e: Kada se neko pred sufijama upita: Kako da nahranim porod icu? .. onda.a. Ucenici se zacudi e kada vidje e da mu se rukav smocio nakon io je pru io ruku u zrak...s. naide silan vjetar i valovi n avale na njih sa svih strana. kad mu se obrati. r.da li ele ljude uciniti robovima ejhova por ed Allaha ili ele da ljudi obo avaju druge bogove pored Allaha!? 8. je rekao: Nijedan imetak mi nije vi e koristio o d Ebu Bekrovog. TRA ENJE POMOCI OD EJHOVA Mekkanski mu rici su u najte im trenucima i dubokim krizama ostavljali svoje bogove i tra ili pomoc samo od Allaha. ka u mu: «Pocinio si irk. pru io ruku i spas io brod i tada mu se rukav smocio. dok je sjedio s prijateljima u kuci. ( Ahmed.a. Ovo je sve zbog njihovog nezna nja o su tini tevekkula i jekina (uvjerenja.a.. d . VELICANJE KABUROVA NAK IBENDIJSKIH EJHOVA ejh El-Kurdi ka e: Kada je ejh Nak ibend umro njegovi sljedbenici su mu na kaburu napra vili ogromno turbe i uzeli ga kao prostranu d amiju!? (El-Mavahibus-sermedijje. 15) Kada je Poslaniku. sigurno cemo b'rti zahvalni!" (Junus. dok nak ibendije ni u najte im isku njima ne ostavljaju dozivanje svojih ejhova. s. da Enesu ibn Maliku..s. .. i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. pa se.Zar pored Allaha pos toji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite!)) ( En-Neml. vidjeh mekam ( stepen) Imama aha Nak ibenda. Izdvojit cemo dva primjera: ejh Muhammed ef-Ma'sum ka e: Vidio sam velicanst venu Ka'bu kako me grli i ljubi u potpunoj ce nji. Razdaljina izmedu ejha i izvjesnog covjeka je bila velika.v. ( El-Buhari. poni enja. Poslanik. da v i ucinite ili da vam se ucini zulum.s. 22) Pitam o se ta ele pisci nak ibendijskih knjiga .. niti je u Njega uvjeren. 5684) 6. te se oni obraduju tome.s.s.» (Ibn Mad e. s ... ejh je. pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim to On daje. s. a covjek rece: Pustio sam je i os lonio se na Allaha. dode mi jedan od meleka s knjigom u kojoj stoji da je moj had d primljen kod Gospo dara svjetova. 7/161-162) Poznato je da su veliki ashabi..v. u kojoj se Allahu. do ao covjek i ostavio svoju devu pored vrata mesd ida. (D ami'ul.. s. 3842. (Sahihul-d ami's-sagir. Poslanik s. 184. a. utjecao od siroma tva.a. Jedanput sam uzdignut. ga je upitao o njoj. (EI-Envarul-kudusijje. a kada sam zavr io sa tavafom. 1/531) Poslanik. El-Hakim.v. (EI-Mu lk. . a zatim rece: «Znaj kada god elim uspinjanje to mi se omoguci!« uzvisio iznad njega koliko je od zemlje do Ar (EI-Mavahibus-sermedij je.v. Vidjeh i mekame nek ih ejhova (spomenuo je vi e imena). Govorio bi: «Utjecite se Allahu od siroma tva. to cemo pojasniti u daljnjem tekstu.

ili govor E!-Hallad a: Ja sam Istina! itd. je na samrti preko lica stavljao kraj svoju ko ulje. Uzvi eni ka e: «Reci: mo Allah zna ia je na zemlji i nebesima. a i kod ostalih sufija.s. (El-Buhari. poznavanje nekih skrivenih cinjenica je vezano za d ine. sva zna i o svemu je obavije ten. sve razlicite id eje je znao. (El-Mavahibus-sermedijje. 215) Abdullah ed-De hlevi je raspolagao nutrinom murida i ubacivao stanja emanacije i tajni u njihov a prsa.» (El-Mavahibus-sermedijje. ejh Muhammed Barisa.a. Sljedb enik je stalno insistirao. VAHDETUL-VUD UD (SJEDINJENJE S BOGOM) Najopasnija novotarija kodnak ibendija.v. V jerovanje u vahdetul-vud ud je po konsenzusu ucenjaka nevjerstvo (kufr). ka e: Su tina (hakikat) zikra je otkrovenje Uzvi enog Svojom biti u samom robu. Sljedbenik je tra io da ejh uputi dovu za olak anje smrti. rekla: «Ko k a e da obavje tava to ce biti sutra. Medutim.OPRECNOST: Poslanik s. Abdullah Ahrar ka e: Sufija je on aj cija se bit i svojstava utapaju u bit i svojstva Uzvi enog. 34) Sufije tvrde da poznaju g ajb. I Allahovom voljom umrla petnaesti dan. ejh se prema ovom covjeku najedanput okren uo i. s. naposiijetku.s. s. 10. otkriv i njegovu misao. 90. Kada nak ibendije govore o vahdetul-vud udu za dokaz uzimaju Ebu J ezida ei-Bistamija koji ka e: Subhani.s. 167) OPRECNOST: Ova sekta ima suprotne izjave i postavke erijatu Poslanika. (Lukman. a cov jek ne zna ta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti.! (El -Mavahibus-sermedijje. mrtve du e je o ivio i opskrbu od dobra odredio. a od njega (sufije) ne ostane ni ime ni slika. 2/90) Poslanik. SLU ENJE EJHOVIMA . (EI-Envarul-kudusijje. Muslim 287) Samo Allah zna kad c e Smak svijeta nastupiti.a.. ma e'azame e'ni . Tako je Allah kod njih po stao u isto vrijeme i Obo avani i obo avalac.» (El-Envarul-kudusijje. ali on to ne ucini.a. 251) OPRECNOST: Hocemo li povjerovati Allahu ili piscima nak ibendijskog tarikata koji ka u da njihovi ejhovi poznaju gajb? Od Mesruka se prenosi da je Ai a r. rekao: Ova ena nece ivjeti du e od petnaest dana. uistinu.. Neka je uzvi en Allah od ovog govora!). i tamo gdje ljudi vr e nu du.» (El-Mavahibus-sermedij je. kada (shvatih da) sam ja On. je zabranio da se na kaburu klanja. rekao: Moje velicanje je od velicanja Istinitog d . EI-Envarul-kudusijje. pa mu je ejh.a. neu'zbillah nalazi. svinjama. Kosmos je kod njih ogledalo Njegovih I mena i svojstava.v. 11. 168] 12. PRETJERANO VELICANJE EJHOVA Za ejha Muhammeda ei-Kurdija se ka e:«Sve razlicite misli je skupio. Nak ibend ije govore da se Allah utjelovio u svemu to vidimo na ovom svijetu. u cenik aha Nak ibenda. je vahdetul-vud ud. jer su rekli da se Bog utjelovio u Isusu. Oni vide Allaha u svim Njegovim stvorenjima i djelima. 249} ena jednog prijatelja ovog ejha je obolila. 175 ) Mevlana Arif je cetrdest g odina nadzirao misli ljudi u d amiji. sihr ( magi ju) i si. s.Slava meni. Ebu Jezid el-Bistami ka e: Tra io s Allaha ezdeset godina. on je na Allaha potvoru iznio.« (En-NahI. (El-Mavahibus-sermedijje. 9. . (Shodno ovome onda se. Allah . TVRDNJA O POZNAVANJU GAJBA (SKRIVENOG) Jedan covjek je stajao pred nak ibendijskim ejhom Muhammedom Sejfuddinom el-Farukij em i pomislio kako se ejh oholo velica. Uzvi eni je proglasio kr cane nevjernicima.a. ka e: Allah je prokleo idove i kr cane koji su grobove sv ojih poslanika uzeli za mjesta molitve. kako sam velica nstven! . majmunima i si . 124). da se nad njim ta gradi ili da se ukra ava. Poslan ik. samo On spu ta ki u i samo On zna fa je u matericama. 177) Za Ja'kuba el-D erhija ka u: »Nasljednik znanja o gajbu.v. pa kada bi izgu bio svijest otkrio bi je i ponavljao prethodne rijeci.v.s. (El-Mavahibus-sermedijj e.

s. Isto je i sa ejhom.» (El-Mavahibus-sermedijje. 313) ejh se tra i i on je maksud i matlub. traganjem za hadisima i enidbom.a.» (Telbisu Iblis. (El-Buhari. 208) 16. 49) El-D unejd ka e: Pocetnik se ne treba zanimati za tri stvari. PREZIRANJE NAUKE Ebu Jezid ei-Bistami ka e: «Uze!i ste znanje .322. taj obo ava D ennet i vatru.«Slu i ejha imetkom i tijelom i ne protivi mu se.sed da njoj je se d da i Allahu. jer je to svrsishodnije za njega. ka e: «Ko krene putem tra enja znanja. blizu: odaziva m se molbi molitelja kad Me zamoli. adabi zikra koje treba prihvatiti. uputi ga u propise vjere. i u Allaha vjerujete. Ovi adabi su uzeti iz Sunneta. (El-Bekare. 1/25) K ome Allah eli dobro. bez slijepog povodenja. 110) 13. s. 494. Neznalice su ih ucinile klerom koji su poceli obo avati.a. ne treba da pru a svoj jezik proti veci se. jer o naj ko Ga obo ava radi D enneta i vatre. 186) lzmedu Allaha i roba ne ma posredstva. 35). sigurno. ka e: Strah i . a sve to je tagut. Ja sam. 344. EJH JE POSREDNIK IZMEÐU ALLAHA I MURIDA El-Kurdi ka e: «Ko tra i ejha kao da tra i Allaha (i nastojte da Mu se umilite) (El-Maid .s..» (El-Buhari. pa makar to djelo bil o i haram. 1/25) »Znanje se stice naukovanjem. Murid pred ejhom treba biti kao mejjit pred onim koji ga kupa. 15. Ne smije mu se usprotiviti u djelu ili poslu.» (EI-Envarul-kudusijje. ejh je kao Ka'ba . da bi bili na pravom putu.v. zatvoriti oci u namazu. El-Mavahibus-sermedij je.» (Kutul-kulub. 529. pa putovanje! Ko nema ejha. te zatvaranje vrata pri zikru pod nadzo rom. Protivljenjem neistini i haramu. (Ali Imran. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vj eruju u Mene. 479) Murid ne smije o eniti enu koju je pustio ejh ili koju je ejh.ivi od onoga Koji ne umire. bar jedanput.» (E!-Buhari. LJUBAV (I K) PREMA ALLAHU BEZ NADE i STRAHA Es-Senhuti prenosi govorArslana ed-Dime kija koji ka e: «Iskrenima je kufr vad ib." (El-Ma vahibus-sermedijje. Svako posredovanje je irk.)) OPRECNOST: Uzvi eni ka e: Zovite ga iz straha i nade. vec se pokrivaju i stavljaju fotografije e jhova pod pokrivace kako bi im «hal bio jak. Ovi dana nji ne s amo da zatvaraju oci u zikru i namazu. jer mu hal nece v aljati: Zaradom. 323) OPRECNOST: Zatvaranje ociju pri zikru je izmi ljotina nak ibendijskih ejhova. Rabija el-Adevija ka e: «Ne obo avam te iz elje za Tvojim D ennetom niti iz strah od Tvoje vatre.. 3/135} OPRECNOST: Poslanik. Ibnil-K ajjim ka e: Nije od upute Poslanika s. 1/25] Prednost ucenjaka nad pobo njakom je kao moja prednost nad vama. 529) OPRECNOST: Ovo slijepo velicanje i slu enje sufijskih svetaca je jedan od najvecih razloga zablude ljudi. (El-Mavahibus-serm edijje. k ao to su kr cani svoje svecenike uzeli za bogove. a mi smo uzeli na e z nanje . ejtan mu je ejh. zagledao (begenis'o).a. a ne zna da li je uzet od Sunneta.mrtvi od mrtvoga. (Tenvirul-kulub. jer onaj ko se mu se protivi nece u spjeti!» (El-Mavahibus-sermedijje. (El-Buhari.v.v. Ibn Mad e. OPRECNOST: A kada te robovi Moji za Mene upitaju. s.s. Volim da sufija ne cita niti pi e . 163) Murid treba imati uvjerenje da je svaki ni' amet od ejha. 1/25. vjernici se pokoravaju Allahovoj naredbi: Vi ste narod na jbolji od svih koji se ikada pojavio: tra ite da se cine dobra djela.» 14. Kada vidi neki od adaba. a od nevalja lih odvracate. Prvo saputnik. 135) Ka e da onaj ko obo ava Allaha iz straha i nade cini taj ni irk. Allah ce mu olak a ti put do D enneta.» Poslanik. ZATVARANJE OCIJU «Znaj da su zatvaranje ociju u toku zikra. nego iz elje za Tvojim Licem Plemenitim.

skakanje. moralnih i metodolo kih smjernica. Spasit ce ga od onoga cega se boji. s. . zaslu uju da im se da epitet «Kaddesellahu sirrehu» (Allah njegovu tajnu posvetio!)? Neka oni koji se nazivaju nak bendijama do ka u da ovo ne stoji u njihovim knjigama! Oni su u mogucnosti da urade sljedece: I li da se pokaju ili da ovo bezuslovno (bez dokaza) odbace i negiraju. Cetvrti ka u da su sufije nazvane tim imenom zbog toga to su nosili odjecu od sufa vune.a. tresenje.v.v. Jedni smatraju da je rijec ''sufizam'' izveden ica iz rijeci es-safa to oznacava bistrinu i cistocu uma i srca. s.s. prilikom preseljenja. Ebu Jezida Et-Bistamija. aha Nak ibenda i ostalih zlocinaca prema Allahu i Poslaniku s. a poznato je da se u islamskom svije tu irk najvi e cini kod kabura.opet. znali su samo je za njih bila nepoznanica! ''Sufijski tarikat'' u pocetku je bila kola koja se koncentrira oko misli i smjer nica nekog ucenjaka koji ima poseban metod u usmjeravanju ucenika ka usavr avanju znanja i prakse.a.v. kao i njegovi ashabi. ki a. nakon to smo pren ijeli njihove rijeci iz njihovih knjiga. opskrba.v.s. d amije). u pocetku su to bile samo kole duhovnih. Poslanik.s. 1/183-18 4) Poslanik. a da mu Aliah nece dati ono cemu se nada.a.s.. to u prijevodu znaci mudrost. smrti.! Omiljena sufijska mjesta su turbeta i kaburi evlija. Treci ka u da je sufijom nazivan svak i onaj koji je licio na siroma ne ashabe koji su bili ehlu-sofa (siroma ni stanovnic i Poslanikove. egove. d . Vesselamu ala menitteb'al-huda. nerad i ljencarenj e. za d amije mesd ide.a. . pisanje hamaj lija.. Gdje god oni vode glavnu rijec. r. molim Te za D ennet i utjecem Ti se od vatre. Drugi smatraju d a je rijec sufizam izvedenica iz rijeci es-saff. huktanje. probadanje tijela eljeznim predmetima. kult m rtvaca i turbeta primijetit cemo da je sav taj ''sufijski nauk'' mahom preuzet o d kr canskih svecenika. (Vecina navoda preuzeta iz knjige En-Na ibendijje od Abdurrhmana Dime kijje) Kratak osvrt na sufizam i sufijske tarikate -------------------------------------------------------------------------------Islamski ucenjaci razilaze se na nekoliko mi ljenja kada je u pitanju osnova iz ko je je izvedena rijec ''sufizam''. i njegovih ashaba. s. hinduskih brahmana... odlazak u zabacena mjesta. pu tanje brkova a brijanje brada. a ako odbace. a nikako od Poslanika.a. nije zabilje eno nikakvo postojanje imen Sve su to imena i termini koji su nastali nakon nj s. poput: odvaja nje od svijeta.v. uspjeh i sl. Kada su se pojavili ovi tarikati.s. kao i moralnog savr enstva to se kasnije gotovo sve izvitoperilo! to se tice onoga po cemu su sufije dervi i u globalu postali poznati.a. samo sebi tete.a. Ako se pok aju i razumski pridu istini. sreca. Razlika je bila samo u nacinu vasp itanja i dovodenja ucenika do puta Istine.s. Nisu bili u medusobnoj kontradiktorn osti u odnosu na akaidske i erijatske propise. Peti ka u da je rijec "sufizam" preuzeta iz grckog jezika od rijeci "SOPH" ( sofisti). ''Tekija'' s. jehudskih monaha i budistickih isposni ka.ada se nece sastati u srcu jednog roba. s.» (Ebu Davud. samo sebi korist Ahireta donose. konzumiranje duhana i alkohola. Kod njih prizivaju mrtve ejhove od kojih se tra i poro d.v.a. uljep avaju i osvjetljavaju. 127) ZAKLJUCAK: Zar nak ibendije i sufije poput ti-Hailad a. Allahu velijjuf-fevfik. a sufija tesavvuf tekija itd.v. ograduju ih. Sve u svemu. celibat i ne enstvo. za ivota Poslanika..s.. oni podi u kabu re. zbog toga to su u pitanju ljudi koji su uvijek u prvom saffu pred Allahom. je govorio: AIlahu moj.. (Et-Tirmizi.

" (Ez-Zumer. apologeticari su ostali bez djela. poput znanja i ubjedenja. d . to je sve zajedno prouzrokovalo niz teorijsko-prakticnih novotarija koje su u suprotnosti s Kur'anom i sunnetom. sufije svoj akcenat stavljaju na ljubav i mr nju.. onima koji tako misle porucuje: "Vi se.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. i govore: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas to vi e Allahu pribli ili" Allah ce nj ima. 17. Oni. 2/43. kao i jedan dio sufija d ahila koji takoder gaje slicno ubjedenje po pitanju Al lahovih poslanika i dobrih ljudi.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. a nit i na putu onih koji su zalutali! Devijantni apologeticari ugledali su se na jevr eje.. kako javna tako i tajna. a ne na putu onih na koje se rasrdio. 3/338. kao i pitanjima ubjedenja i vjerovanja. Prihvataju i potvrduju stvari koje zdrav razum nikada ne bi prihvatio. njihove rijeci i njihova djela. klanjate ne mogu vas nikakvo m hranom nahraniti. pa su zbog toga na prve (apo logeticare jevreje) najveci utjecaj imala slova/huruf.'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava. oni su u svom ivotu spojili oboje: naucnu spoznaju i vjerovanje i prakticno djelovanje i rad utemeljen na ljubavi.. kojima se vi. 2. Iskreno ispovijedanje vjere dug je prema Allahu! A onima koji pored Njega sebi uzimaju evlije (za titnike).. govor bez znanja ako je u pitanju apologeticar. . dok su na druge veci utjecaj imali glasovi /asvat. 3. rhm. Za razliku od njih.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. ka e: ''Izmi ljanje neispravnih ibadeta koji u sebi i maju primjese irka i slicnog specifika je kr cana.. i njihov krajnji cilj je ljubav. vec ba njegovim nestankom i gubitkom. rhm. djelo i volja. 1/66.'' (M ed mu'ul-fetava. ilm/znanje i haber/obavije tenost.Allah. i cesto znaju hvaliti opijenost i ludilo. i nj ihov krajnji cilj je tasdik/potvrda. to je specifika jevreja i devijantnih tobo e fakiha i pravnika koji se u tome ugleda e na njih (jevreje)!'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava.'' (Pogledaj: Med mu'ul-fetava.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. 2/41. ali i onih koji se ugleda e na nji h poput devijantnih pobo njaka i sufija.s... kao i ono to ti glasovi izazivaju i proizvode od osjecaja i pokreta. kao i izmi ljanje neispravnih zabrana/tahri mata. mimo Allaha. Sljedbenici sunneta Muhammeda. kako onog nutarnjeg tako i onog vanjsko g. elju i mrskost. presuditi o onome u cemu su se oni razilazili. zasnovana su i uteme ljena na ilmu i znanju. na putu onih koj ima je Allah blagodat Svoju darovao. rhm. s. vi hranu od Allaha tra ite i Njemu se klanjate i Njemu zahvaln i budite! Njemu cete se vratiti. rhm. s. podlo nost. 1/87. kumirima kla njate i la i smi ljate. svojstvo uluhijjeta (obo avanja ). pa je njihovo vjerovanje izgradeno na zn anju. ka e: ''Veliki broj sufija kudi razum i smatra ga n iskim i ni tavnim.. fizicke pokrete i praksu. zaista.) ejhul-islam Ibn Tejmijje. i smatraju da se visoka stanja i stepeni ne posti u razumom. koji su na Pravome putu.v. dok su se devijantne sufije ugledale na kr cane.v. pravih vjer nika. ka e: ''Kod devijantnih sufija vi e dominira elja za s lu anjem pjesama i stihova negoli elja za slu anjem Kur'ana i zikra!'' (Pogledaj: Med m u'ul-fetava. i rad bez znanja ako je u pit anju sufija. to se tice spa ene skupine ehlul-ilma i imana pobornika znanja i vjere. mimo Allaha. rhm. ka e: ''Fanatizam i pretjerivanje karakteristicno j e za dvije skupine islamskog ummeta: za jedan dio zabludjelih iija koji poslanici ma i imamima iz ehlul-bejta pripisuju Allahovo.t. i to su istinski i pravi muslimani. kao i rad i ljubav koji su takoder zasnovani na znanju.) ." (el-Ankebut. i njihova svaka rijec ili postupak su u medusobnoj sprez i. Oni su se spasili devijacija apologeticara i sufija..a.. postajanjem ili nestankom. posti uci ono to su obje skupine zagubile: 1. ka e: ''Apologeticari se najvi e bave potvrdom ili ne gacijom.). i ono na to ukazuju njihov a znacenja. a sufije bez rijeci.

Bedevijsko-ahmedijski tarikat ve e se za Ahmeda el-Bedeviju. ri Lanki. Te anj. i ukopan je u Konji. g. Gorica. al irskog berbera. koji je umro 139 0. Zajednic ko im je sa iijama to to i jedni i drugi vjeruju u D aferov kitab. koji je umro 1338. Kavkazu.. 10. Iranu. Ima ih i u zapadnoj i Sjevernoj Americi. Fojnica.s. h. g. i jedni i drugi oplakuju a uru. Iz Al ira su se najvi e rasprostrli prema jugu i Sahari. U Bosni su najzastupljeniji sljedeci tarikati: . u Iraku. turskoj Anadoliji. Danas su rasprostranjeni u sjevernoj Africi. Visoko. Milodra e. Mauritaniji i Tan zaniji.g.Neki od najpoznatijih sufijskih tarikata: 1. zapadnoj Africi i sjevernoj N igeriji. da je trinaesti imam Ahmed er-Rufa'i. Egiptu. Iraku i Bagdadu gdje je i ukopan. D errahijski tarikat ve e se za Nuruddina Muhammeda el-D erraha iz Istanbula. Albaniji i Americi. Keniji. Tarikat im se pocijepao na esnaest sekti .. melekije i hubejbije. 4. g. u dvanaest imama. Kadirijski tarikat ve e se za ejha Abdul-Kadira el-D ejlanija. g. g.azilija. Ceceniji i u nekim dijelovima Rusije. Gornja T . 9. zbog toga to se p rilikom obavljanja zikra vrte ukrug!? 6. g.. posebno u Kamerunu. koji ga obo avaju mimo Allaha. koji je umro 1720. d . g. Ima ih u Egiptu. Mevlevijski tarikat ve e se za iranskog pjesnika Mevlanu D elaluddina er-Rumija. g. Bliskom istoku. Evropi i Sjevernoj Americi. Egiptu. koji je roden u je dnoj iitsko-iranskoj porodici. kao i u Sjevernoj Americi. Mostar. Ima ih i u Kavkazu. 7. 5. Ima ih po turskoj Anadoliji. Senegalu. Najvi e ih ima u Ira nu i Indiji. Bekta ijski tarikat ve e se za had i Bekta a iz Horosana. u nekim dijelovima Afrike. na Kavkazu. Ovaj tarika t se podijelio na tri sekte: bazije. g. Zenica. daleko je od onih koji mu se pripisuju isto kao to je Isa. istocnoj Evropi. Kongu. u mjestu Mehan blizu Kermana u jugozapadnom Iranu. Travnik. koji je umro 1815. Si riji. Ovo je jedan od vecih sufijskih tarikata. a. azilijski tarikat ve e se za Ebul-Hasena el. koji je umro 1431.Nak ibendijski tarikat: Sarajevo. a umro 624. koji je umro 1182 . Najvi e ih ima u turskoj Anadoliji. kao i u zapadnoj i Sjeverno j Americi. Najvi e ih ima u centralnoj Aziji. . gdje je ukopan i ciji ka bur svake godine posjeti preko 3 miliona bedevija-ahmedija. kao i u Sjevernoj Americi. et-Tid anija. Ricica. turskoj. sa malim grupicama po zapadnoj i Sjeve rnoj Americi. Tuzla. Kretao se po Perziji. sjeverozapadnoj i jugo zapadnoj Kini. ejh Abdul-Kadir el-D ejl ani.. Busovaca. Tid anijski tarikat ve e se za Abbasa Ahmeda b. Najvi e ih ima u Turskoj. Siriji. Danas ih najvi e ima po Egiptu. koji je umro 1258. rhm. ali i u nekim dijelovima Evrope. Rufa'ijski tarikat ve e se za Ebul-Abbasa Ahmeda el-Rufa'ija. Kakanj. Ni'imetullah tarikat ve e se za Nuruddina Muhammeda Ni'imetullaha. Poznatiji su kao vrteci dervi i. 3. Indoneziji. 2. Nak ibendijski tarikat ve e se za Behauddina Nak ibenda iz Buhare. ubjedenjima i stavovima.. 8. Ovaj sufijski tarikat karakteristican je po iitskim idejama. koji je umro 1273. u Basri. Indiji. Tanzaniji. Njihovo ucenje zatro vano je mno tvom idolatrije i novotarija od kojih je islam potpuno cist. Bilalovac. Merdani. kao i pre ma zapadnom i centralnom Sudanu. koji je umro 1166. Rufa'ije svoje "keramete" dokazuju probadanjem sabljama. Turskoj.! Danas ih najvi e ima po Siriji. veoma daleko od kr cana.

Zvornik. za razli ku od svih ostalih novotarskih skupina koje su najprepoznatljivije po tome to red ovno udaraju po d ematu muslimana..a.. Ti rmizi. u gotovo svakom sand ackom gradu izuze v Plava (el-hamdulillah. Bu im . proljece 2006. to se dijele na razne frakcije i skupine.v.Kaderijski tarikat: Sarajevo. onako kako to erijat zahtijeva. posebno u No vom Pazaru. pa sve to se poklapa s njima to podr avaju. i na svoju vjeru gledaju kao na n asihat. kako svojom nutrinom tako i svojom vanj tinom. Uvijek su svjesni Allahovih. Sljedbenici tarikata ehli-sunneta vel-d emata dr e se vasijjeta i oporuke posljednje g Allahovog Poslanika.azilijski tarikat: Tuzla Dubrave. . a od zla odvracaju. Ahmed) Sljedbenici tarikata ehli-sunneta vel-d emata znaju da je najvredniji govor Allaho va.s. Kada oboli jedan njegov organ svi ostali organi pate od temperat . Sand acke golgote samo su pre ivjele d amije! Postoje poku aji i zvjesnih pojedinaca koji ele nanovo oformiti neke tekije i tarikate.. d ume i bajram-namazi obav ljati za emirima i vodama bili oni dobri ili lo i.) to se tice Sand aka. d . Jedini ispravni tarikat pravac Jedini ispravni tarikat jeste tarikat i pravac ehli-sunneta vel-d emata koji se og leda u doslovnom slijedenju potvrdene prakse Allahovog Poslanika. pomaga juci cesto svojom praksom nevjernike protiv muslimana! Ehli-sunnet vel-d emat posmatra sebe. ili: ''Vjernici su poput jednog tijela. i braniti ga od napada nevjernika. . ivinice. jer je svaka izmi ljotina novotarija..uzla. Pazaric. to ne znaci da u Plavu nije bilo dobrih ljudi! ?).s.v. Ehli-sunnet vel-d emat su oni koji tra e da se cini dobro. Olovo.a.. br. s. ali i sve druge kroz lupu Kur'ana. s. Cazin. i smatraju da ce se had d . . s. d ihad.s. Knjiga. .v. U ranijem periodu sufije su bile dostatno zastupljene na teritoriji Sand aka jer se to dâ primijetiti po mno tvu turbeta koje su ostavili iza sebe. Ehli-sunnet vel-d emat su cuvari d amijskih d emata.a. cvrsto se dr ite toga. Gracanica kod Tuzle. i da je najbolja uputa uputa Muhammeda. kao i sunneta pravovjerno upucenih halifa nakon mene. kako javno tako i tajno. . Kljuc. i zbog toga to su to pravi cuvari d emata muslimana i o ni koji su u stanju ginuti za njega. i prihvatite se toga ocnjacima svojim! Strogo se cuvajte izmi ljotina. a svaka novotarija vodi u Vatru!'' (Sahih: Ebu Davud. Vare . Kladanj. 9 .v.Rufa'ijski tarikat: Sarajevo. niti da postoji neki organizovan tarikat koji vuce sv oje korijene od ranije. koji je rekao: ''Strogo se pridr avajte mog sunne ta. s.. i daju prednost sunnetu i praksi Muhammeda. novine ''Kelamul. ne bilje i se da igdje danas u njemu postoji iva tekija koja vuce svoje korijene od ranije. Ibn Mad e.ifa''. kao i slijeden ju puta i staze prvaka ove vjere muhad ira i ensarija. . a sve to se suprotstavlja njima protiv toga se bore. Srebrenik. sunneta i id ma'a. d .s. nad bilo cijom drugom i drugacijom praksom! Zbog o voga se zovu ehlul-Kur'an i ehli-sunnet! Ehli-d ematom su nazvani zbog toga to se pridr avaju konsenzusa i id ma'a ashaba i sve sunnetske uleme nakon njih.a. Banovici. Travnik. (Pogledaj: ''Pregled mjesta odr avanja zikra u BiH''. rijeci: ''Vjernici su medu sobom poput c vrste gradevine ciji se dijelovi medusobno podupiru!''. ali su to sve elje i nezvanicni poku aji pojedinaca. d . Oni daju prednos t Allahovim. rijecima nad bilo cijim drugim govorom.

sudbom i odredbama! Ehli-sunnet vel-d emat pozivaju visokom moralu i dobrim djelima.Termin sufizam nije bio poznat u periodu z ivota Resulullaha a. i da da onome ko tebi ne daje.v.jasnost). fikhaKo su sufije i sta je to sufizam? Pitanje: Koje mjesto u islamu zauzimaju sufije?Koliko je ispravno misljenje da postoje Al lahovi robovi i Njegove evlije koji imaju blisku vezu sa svojim Go-spodarom?Kaka v sud donijeti o onima koji za sebe tvrde da su sufije ili njihovi sljedbenici?S ta je to uopce sufizam? Zahvala pripada Uzvisenom Allahu dz.mevlevije i drugi..s. s. i putnicima.Ono sto neki tvrde da su svoje ime dobile od rijeci safa (bistrina.naksibendije..ure i nesanice!'' Ehli-sunnet vel-d emat tra i od muslimana sabur i strpljenje pri belaju i isku enjima. kao i ukr i zahvalu prilikom rahatluka i u ivanja. tra i i raziluk i zadovoljstvo Al lahovim.a.niti u periodu ashaba i tabi`ina.ime izvedeno iz drugog sufik som-ijj)od rijeci .sa-zil ije. i da oprosti onome ko ti je zulum nanio...Sljedbenici ovih redova smatraju da su samo oni na istini(hakku)..s.posto je nomen relativum (tj. Jasavic. koji je rekao: ''Najsavr enijeg i najljep eg imana su o ni koji su najljep eg pona anja i ahlaka! Ehli-sunnet vel-d emat pozivaju na odr avanje rodbinskih veza.s. sto u prijevodu znaci mudrost. tumacile i slijedile.safaijj.s.safa. i da si pokoran roditeljima svo jim. d .: -Postoje mnogi sufijski redovi. i siroma n ima. Odgovor: Pojavom ovog novog imena i skupine koja ga nosi.doslo je do jos veceg rascjepa i raskola u redovima muslimana.cistoca.kadirije.s. nano enje nepra vde. kada' i kaderom. i da odr ava dobrosusjedske odnose.ne moze se smatrati ispravnim.Tek nakon ovih prvih gen eracija na scenu dolazi jedna skupina poboznih i skromnih ljudi(zahidi)koji su n osili vunenu odjecu(suf).halvetije..a svaki bid`at je zabluda! (Tirmizi-hasen-sahih) U onome sto slijedi pokusacemo napraviti komparaciju izmedju vjerova-nja sufija i njihovih obreda i ucenja islama koje se zasniva na Kur`anu i sunnetu Allahovog Poslanika a.Drugi su na stanov istu da su dobili naziv po grckoj rijeci sofija .kaos to su tidzanije. i da si dobrocinitelj sirocadima. ehli-sunnet vel-d emat su ljudi koji slijede Kur'an i sahih-sunnet. d .pa su ih prozvali ovim imenom-sufije. .jer sv aka novotarija je bid´at(novina).a da su svi drugi u zabludi. da nas uputi istini i Pravome putu! Amin! Priredio: Sead ef.a ne sufijj. i robovima. tj. a ne kako ga tum ace ili praktikuju oni koji nisu selef ovoga ummeta! Molimo Allaha.Kur`an zabranjuje razdvaja .upozorio je na njihove novotarije u slijedecim rijecima: Klonite se novotarija u vjeri. nasilja i zuluma drugima s pravom ili bez prava! Dakle.kao st o im ni mali i veliki sirk nisu bili nepoznanica.Prve sufije su se razlikovale od kasnijih po tome sto kod ovih posljednjih pojava novotarija(bid`ata)bila znatno izrazenija. onako k ako su ga prve generacije islama (selef). i ne zaboravljaju rijeci Poslanika. .rufa-ije. Ehli-sunnet vel-d emat zabranjuju oholjenje i uzdizanje nad drugima. Allahov Resul a. prof.

svaka stranka je zadovoljna onim sto ispovijeda.kao tematiku uzimaju zene i djecake.S ve nabrojano se ubraja u musricke obicaje. ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiit ni nauditi.Obracaju im se rijecima kao sto su: O Gejlani! O Rufai! .nevjer nik.Allah dz.(kada cine zikr).kao da se nalaze na kakvoj zabavi gdje se plese uz vino. (Junus.Mozete ih vidjeti kako od zikra i zgovaraju samo Allahovo dz.smatraju dozvoljenim ples i upotrebu defa i muzickih instrumena ta.s.s.s.31.s. pored Allaha.pored Allaha dz.pa.Neki idu cak dotle da stavljaju sejhovu sliku ispred sebe za vrijeme namaza.pa ako Ga ti ne vidis.Dakle.za-tim O Poslanice po mozi! .kao i podizanje glasa prilikom ucenja zikra.60.) -Neke sufije vjeruju u vahdetul-vudzud(panteizam) gdje se poistovjecuje Stvorite lj i stvoreno. kaze: Mo litva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama (El-Enfal.Ove rijeci Allah zabranjuje.a ako ti kakvo dobro podari.Uzviseni kaze: Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi..pripisuju iskljucivo svojim sejhovi ma.s.31-32.Zikr je oblik ibadeta.s pr edao vodjenje. Strastvena ljubav.upravljanje i uredjenje stvari na ovome svijetu.zaljubljenost.) -Pojedine sufije su. Allah dz.definitivno.jer ako bi to uradio.) -Sufije stepen ihsana .vec u nacinu koristenja zikra.A llahov Resul a.te zive I mrtv e evlije.Allah.pa na kraju ispada da je sve stvoreno i sve bozanstvo.bedeli i evlije kojima je Allah dz.zudnja i sl. Oni od murida (ucenici.s.pocetnici u sufizmu) zahtjevaju da sebi u mislima pre dstave sejha kada god spomenu Allaha dz.nije pr oblem u toj rijeci.17.u kojima masu glavama i nji-su tijeli ma su novotarija i nije zapamceno ni zabiljezeno da je to praktikovao iko od Pos lanikovih drugova. u Kur` anu navodi odgovor musrika na pitanje koje im je postavio i ko u-pravlja svim? Allah! reci ce oni.motivi su koje tom prilikom spominju .pa cak i u samom nama zu..ah!ili Hu..povisenim glasom i u halkama za jednickim.zanemarivanju uzrocno-posljedicnih f aktora i napustanju dzihada. pljeskanje i galamu..uistinu. u hadisu kaze: Ihsan(dobrocinstvo) je da obozavas Allaha dz. (Junus. ime: Allah.Neki idu dalje od toga .106) -Sufije(neke)smatraju da postoje kutbovi.derviski i sufijski prepoznatljivi (u halkama)zikrovi.)Na osnovu ovoga zakljucujemo da su arapski musrici bolje p oznavali Allaha dz.isto tako.pa takav cin oznacava sirkom.pa.a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu (El-Kasas. Na tebe se oslanjamo Poslanice itd.bio bi.sa-mo je On Svemocni.kao ekskluzivno pravo.zaista.mimo Al laha dz.obrede i rituale.77.s. -Sufije pozivaju odricanju od ovoga svijeta. (Er -Rum.Allah dz.kao sto Uzviseni Allah kaze: i ne budite od onih koji M udruge ravnim smatraju.a svi ibadeti su definisani vjero m i mi nemamo pravo uvoditi u polju ibadeta novine. . kaze: i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet.s. kaze: I.On tebe vidi! (Muslim) -Sufije. (El -En`am. -Sufije u svojim stihovima.jer zabranjuje da se u stvarima koje su samo u Njegovom domenu obraca nekome drugom mimo Njega .pa izgovaraju samo Ah.pocele obozavati poslanike.Da pojasnim.a kamoli Poslanik a.) I prot iv njih pripremite koliko mozete od snage (El-Enfal.s.Allah! Ovakav nacin zikra se smatra n ovotarijom i govorom koji ne nosi u sebi serijatsko znacenje.od onih koji su vjeru svoju razb ili i u stranke se podijelili.traze zastitu kod nekog drugog.s.sto nije zapamceno ni od Poslanika ni od ashaba. -Sufije.takodjer.Allah dz.s.pri pojavi neke nevolje. k ao da Ga gledas.od takvih sufija. niko je osim Njega ne moze otkloniti.s.za vrijeme zikra.s.nje i dijeljenje medju muslimanima. hu!Stav islama i sunneta o pitanju zikra jes te da musliman spominje svoga Gospodara ispravnim i razumljivim govorom za koji ima nagradu kod Uzvisenog Allaha i spominje ga propisanim zirkovima koji su pren eseni od Resulullaha a.

da bi povecali dojam i zabludu svojih sljedbenika.s. -Sufije njeguju kult turbeta i mezarova.nego na osnovu njihovog poznavanja Kur`ana i Sunneta(hadisa).ni Alija.uglavnom je poteklo od sufijskih skupin a.: Dzinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet cine.niti iko od ashaba.ponekad.a li zato su puni izmisljenih hikaja i prica.da.ni Osman.s.posebno se pripremaju za ta putovanja kako bi postigli blagoslov njihovih stanovnika.) -Neke sufije koriste metalne cavle i sipke i zabijaju ih u svoja tijela uz uzvi -kivanje nekih rijeci. (Esh-Sh uara.s. je rekao: Hoc ete li da vam kazem kome dolaze sejtani?Oni dolaze svakom lascu..ni na nebu ni na Zemlji.Uzviseni Allah kaze: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostiv og velicao. ni je dozvolio da se musliman posebno priprema na put. ni su ucili njegovi najbolji prijatelji nakon njegove smrti. stvorio ovaj svijet zbog Allahovog Posl anika Muhammeda a.Allah da nas sacuva ove zablude.osim Allaha.) -Sufije tvrde da imaju otkrovenja i da poznaju sta ce se desiti u buducnosti.) Iznenadna odsustvovanja pojedinih sejhova sufijskih redova od ociju murida izrav ni je rezultat veze ostvarene sa sejtanima. i najb olje su znali vjerske propise.grjesniku.kao sto je npr.osim da posjeti jednu od tri dzamije:Mesdzidul-Haram.a najzabludjeliji medju njima prinose i zrtve u njihovoj blizini.kao i zapise. Licno sam gledao kako se jedan sufijski sejh hvali kako je preko noci isao do pa lestine da pomogne braci mudzahidima u borbi.te pridrzavanja istog.koriste sejtane radi prenosenja u neka u daljena mjesta i vracanja istog dana ili noci.a Allah dz.U ovo cete se uvjeriti sa-mo ako upit ate njihovog sejha koliko je hadisa procitao i koju hadisku zbirku posjeduje u s vom domu.makar to bilo suprotno rijeci P oslanika a.pa ce mu on nerazdvojni drug postati.s. (Ez-Zarijat.kruze oko njih.Mi cemo sejtana natovariti.sto je sve islamom zab ranjeno i pokudjeno.pa kazu:Moje srce mi prenosi od mog Gospodara!Ovo je katastrofalna greska.s.sto je novotarija.posto je zatrazio pomoc mimo A llaha dz.s.takodjer.ni Ebu Bekr.ne zna sta ce se dogoditi (En-Neml.35.Poslanikovu dzamiju u Medini u Mesdzidul-Aksa u Jerusali mu. .Poznato je da Poslanikov hadis je slabija strana njihovih sejhova.a Kur`an ih demantuje rijecima Allaha dz.s. Zbog toga postoji jedno pravilo koje glasi da ljude ne cjenimo prema cudima ili neuobicajenim pojavama koje ih prate.tvrde da je Allah dz. Poslanik a.) -Neke sufije smatraju da primaju znanje direktno od Allaha.ni Omer.Poznato je iole ucenom covjeku da mevlude Poslaniku a.oni to odrzavaju danas i njihova struja u islamskoj zajednici brani da se ta n ovotarija iskorijeni.221-222.posjecuju turbeta.a oni su najvise voljeli Poslanika a.s.a K ur`an ih izricito pobija: Reci:Niko. -Sufije se fanaticno drze stavova svojih sejhova.65.56. -Sufije upotrebljavaju hamajlije i talismane.36.s. -Mnogi sufijski sejhovi za saradnike imaju sejtane. -Organizovanje mevluda.jer se sluze svjesno laznim h adisima i izmisljenim neutemeljenim pricama i hikajama. Moze se desiti.) -Sufije. (Ez-Z uhruf.: Djede! Na taj nacin dolaze mu sejtani kako bi mu pomogli da izvede svoju tacku bez posljedica.

Ko su sufije i sta je to sufizam? Pitanje: Koje mjesto u islamu zauzimaju sufije?Koliko je ispravno misljenje da postoje Al lahovi robovi i Njegove evlije koji imaju blisku vezu sa svojim Go-spodarom?Kaka v sud donijeti o onima koji za sebe tvrde da su sufije ili njihovi sljedbenici?S ta je to uopce sufizam? Zahvala pripada Uzvisenom Allahu dz.s.neki su veliki grjes nici jer gaje novotarije i odbacuju mnoge sunnete.mevlevije i drugi.ne moze se smatrati ispravnim.Prve sufije su se razlikovale od kasnijih po tome sto kod ovih posljednjih pojava novotarija(bid`ata)bila znatno izrazenija.ime izvedeno iz drugog sufik som-ijj)od rijeci .-Treba znati da medju sufijama postoje velike razlike.ili u Indoneziji.Tek nakon ovih prvih gen eracija na scenu dolazi jedna skupina poboznih i skromnih ljudi(zahidi)koji su n osili vunenu odjecu(suf).mozemo reci da su nase sufije u Bosni i Herce govini u odnosu na sufijske redove po arapskim zemljama.a da su svi drugi u zabludi. Pripremio:Miralem Mehic.jasnost).cistoca. Napominjem da ovaj tekst ne smije biti razlog proglasavanja nevjernicima domacih sufja i dervisa. sto u prijevodu znaci mudrost.kadirije.s.posto je nomen relativum (tj. Odgovor: Pojavom ovog novog imena i skupine koja ga nosi.kao st o im ni mali i veliki sirk nisu bili nepoznanica. Sto se tice stanja na nasem terenu.a svaki bid`at je zabluda! (Tirmizi-hasen-sahih) U onome sto slijedi pokusacemo napraviti komparaciju izmedju vjerova-nja sufija i njihovih obreda i ucenja islama koje se zasniva na Kur`anu i sunnetu Allahovog Poslanika a.upozorio je na njihove novotarije u slijedecim rijecima: Klonite se novotarija u vjeri.neki sufijski(derviski) re dovi su proglaseni od uleme kao krivovjerni i to je poznato.rufa-ije.a ne sufijj.Sljedbenici ovih redova smatraju da su samo oni na istini(hakku).sa-zil ije.iako su medju njima primjetne vleike novotarije i od-bacivanje mnogi h sunneta.Ali treba znati sta je istina.Ono sto neki tvrde da su svoje ime dobile od rijeci safa (bistrina.kao sto Uzviseni Allah kaze: .naksibendije.kaos to su tidzanije.a sta izmisljotinja.jer takvo nesto moze da radi samo velika ulema i to nije moj na cin niti moja praksa.safa.niti u periodu ashaba i tabi`ina.a to je od zanemarivanja hadiske nauke i povodjenja za neukim sejhovim . Cilj mi je bio podstaknuti na slijedjenje jasnog Poslanikovog puta.pa su ih prozvali ovim imenom-sufije. Allahov Resul a.Kur`an zabranjuje razdvaja nje i dijeljenje medju muslimanima.ili slijepo sljedjenje.doslo je do jos veceg rascjepa i raskola u redovima muslimana.s.a neki su blizi sunnetu.Termin sufizam nije bio poznat u periodu z ivota Resulullaha a.: -Postoje mnogi sufijski redovi.s..halvetije.safaijj.Drugi su na stanov istu da su dobili naziv po grckoj rijeci sofija .jer sv aka novotarija je bid´at(novina).blizi c istoj vjeri.i upozoriti na svaki oblik zastranjivanja i iskrivljivanja vjerskih ucenja.

.) -Sufije stepen ihsana ..Ove rijeci Allah zabranjuje.definitivno.za vrijeme zikra.od onih koji su vjeru svoju razb ili i u stranke se podijelili. (El -En`am.s.motivi su koje tom prilikom spominju .s.bedeli i evlije kojima je Allah dz.. (Junus.derviski i sufijski prepoznatljivi (u halkama)zikrovi.s.pripisuju iskljucivo svojim sejhovi ma.jer ako bi to uradio.zanemarivanju uzrocno-posljedicnih f aktora i napustanju dzihada.te zive I mrtv e evlije.60. -Sufije pozivaju odricanju od ovoga svijeta.vec u nacinu koristenja zikra.Allah! Ovakav nacin zikra se smatra n ovotarijom i govorom koji ne nosi u sebi serijatsko znacenje.Dakle.takodjer.s.) .sa-mo je On Svemocni.31-32.u kojima masu glavama i nji-su tijeli ma su novotarija i nije zapamceno ni zabiljezeno da je to praktikovao iko od Pos lanikovih drugova.Mozete ih vidjeti kako od zikra i zgovaraju samo Allahovo dz.)Na osnovu ovoga zakljucujemo da su arapski musrici bolje p oznavali Allaha dz.svaka stranka je zadovoljna onim sto ispovijeda.s.ah!ili Hu.pa na kraju ispada da je sve stvoreno i sve bozanstvo.s. ne moli se onome ko ti ne moze ni koristiit ni nauditi.17.a kamoli Poslanik a.od takvih sufija. kaze: i nastoj da time sto ti je Allah dao steknes onaj svijet.A llahov Resul a.s.s.Allah dz.zaista. Oni od murida (ucenici.77.s.uistinu.Uzviseni kaze: Ako te od Allaha kakva nevolja pogodi. 35. u Kur` anu navodi odgovor musrika na pitanje koje im je postavio i ko u-pravlja svim? Allah! reci ce oni.Allah dz. (Junus.Zikr je oblik ibadeta.On tebe vidi! (Muslim) -Sufije.s.mimo Al laha dz. pored Allaha.obrede i rituale.Allah.isto tako. k ao da Ga gledas. Allah dz.a svi ibadeti su definisani vjero m i mi nemamo pravo uvoditi u polju ibadeta novine.nevjer nik.pa.kao tematiku uzimaju zene i djecake.s pr edao vodjenje.Neki idu cak dotle da stavljaju sejhovu sliku ispred sebe za vrijeme namaza.pored Allaha dz.106) -Sufije(neke)smatraju da postoje kutbovi. ime: Allah. Na tebe se oslanjamo Poslanice itd. niko je osim Njega ne moze otkloniti.pri pojavi neke nevolje. hu!Stav islama i sunneta o pitanju zikra jes te da musliman spominje svoga Gospodara ispravnim i razumljivim govorom za koji ima nagradu kod Uzvisenog Allaha i spominje ga propisanim zirkovima koji su pren eseni od Resulullaha a. kaze: Mo litva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama (El-Enfal.) -Pojedine sufije su.pa ako Ga ti ne vidis. pljeskanje i galamu.s.zaljubljenost.s.povisenim glasom i u halkama za jednickim.Neki idu dalje od toga .upravljanje i uredjenje stvari na ovome svijetu.smatraju dozvoljenim ples i upotrebu defa i muzickih instrumena ta.pa izgovaraju samo Ah.) I prot iv njih pripremite koliko mozete od snage (El-Enfal.31.kao da se nalaze na kakvoj zabavi gdje se plese uz vino.bio bi.Allah dz.zudnja i sl.a ako ti kakvo dobro podari.kao i podizanje glasa prilikom ucenja zikra.pa takav cin oznacava sirkom.a ne zaboravi ni svoj udio na ovome svijetu (El-Kasas.jer zabranjuje da se u stvarima koje su samo u Njegovom domenu obraca nekome drugom mimo Njega .nije pr oblem u toj rijeci.traze zastitu kod nekog drugog. u hadisu kaze: Ihsan(dobrocinstvo) je da obozavas Allaha dz.(kada cine zikr).sto nije zapamceno ni od Poslanika ni od ashaba.) -Neke sufije vjeruju u vahdetul-vudzud(panteizam) gdje se poistovjecuje Stvorite lj i stvoreno.i ne budite od onih koji M udruge ravnim smatraju. -Sufije.S ve nabrojano se ubraja u musricke obicaje.pa.pocele obozavati poslanike. -Sufije u svojim stihovima. (Er -Rum.s.Da pojasnim..pa cak i u samom nama zu.pocetnici u sufizmu) zahtjevaju da sebi u mislima pre dstave sejha kada god spomenu Allaha dz. kaze: I. Strastvena ljubav.kao ekskluzivno pravo.Obracaju im se rijecima kao sto su: O Gejlani! O Rufai! .za-tim O Poslanice po mozi! .

tvrde da je Allah dz. -Mnogi sufijski sejhovi za saradnike imaju sejtane.Uzviseni Allah kaze: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostiv og velicao.Poznato je iole ucenom covjeku da mevlude Poslaniku a.Poznato je da Poslanikov hadis je slabija strana njihovih sejhova.Allah da nas sacuva ove zablude.) Iznenadna odsustvovanja pojedinih sejhova sufijskih redova od ociju murida izrav ni je rezultat veze ostvarene sa sejtanima. ni je dozvolio da se musliman posebno priprema na put.s.ni Osman.da.: Dzinne i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet cine.s.ni Alija. .jer se sluze svjesno laznim h adisima i izmisljenim neutemeljenim pricama i hikajama.posto je zatrazio pomoc mimo A llaha dz.a Allah dz.da bi povecali dojam i zabludu svojih sljedbenika. ni su ucili njegovi najbolji prijatelji nakon njegove smrti. Poslanik a.ne zna sta ce se dogoditi (En-Neml.a K ur`an ih izricito pobija: Reci:Niko.niti iko od ashaba.sto je sve islamom zab ranjeno i pokudjeno.a li zato su puni izmisljenih hikaja i prica.s.pa ce mu on nerazdvojni drug postati. -Sufije njeguju kult turbeta i mezarova. (Ez-Zarijat. je rekao: Hoc ete li da vam kazem kome dolaze sejtani?Oni dolaze svakom lascu.ni Ebu Bekr.: Djede! Na taj nacin dolaze mu sejtani kako bi mu pomogli da izvede svoju tacku bez posljedica.ni Omer. (Ez-Z uhruf.ponekad.sto je novotarija.kao sto je npr. -Organizovanje mevluda.takodjer. -Sufije se fanaticno drze stavova svojih sejhova.s. -Sufije upotrebljavaju hamajlije i talismane.posjecuju turbeta.kruze oko njih.te pridrzavanja istog.) -Sufije tvrde da imaju otkrovenja i da poznaju sta ce se desiti u buducnosti. i najb olje su znali vjerske propise.U ovo cete se uvjeriti sa-mo ako upit ate njihovog sejha koliko je hadisa procitao i koju hadisku zbirku posjeduje u s vom domu.221-222.oni to odrzavaju danas i njihova struja u islamskoj zajednici brani da se ta n ovotarija iskorijeni.a Kur`an ih demantuje rijecima Allaha dz.pa kazu:Moje srce mi prenosi od mog Gospodara!Ovo je katastrofalna greska.Poslanikovu dzamiju u Medini u Mesdzidul-Aksa u Jerusali mu.a najzabludjeliji medju njima prinose i zrtve u njihovoj blizini.Mi cemo sejtana natovariti.osim Allaha.36.makar to bilo suprotno rijeci P oslanika a.uglavnom je poteklo od sufijskih skupin a.s.s.) -Neke sufije smatraju da primaju znanje direktno od Allaha.65.56.) -Sufije.s. (Esh-Sh uara.nego na osnovu njihovog poznavanja Kur`ana i Sunneta(hadisa).koriste sejtane radi prenosenja u neka u daljena mjesta i vracanja istog dana ili noci.kao i zapise.a oni su najvise voljeli Poslanika a. Licno sam gledao kako se jedan sufijski sejh hvali kako je preko noci isao do pa lestine da pomogne braci mudzahidima u borbi.-Neke sufije koriste metalne cavle i sipke i zabijaju ih u svoja tijela uz uzvi -kivanje nekih rijeci.ni na nebu ni na Zemlji.s.osim da posjeti jednu od tri dzamije:Mesdzidul-Haram. Zbog toga postoji jedno pravilo koje glasi da ljude ne cjenimo prema cudima ili neuobicajenim pojavama koje ih prate.posebno se pripremaju za ta putovanja kako bi postigli blagoslov njihovih stanovnika. stvorio ovaj svijet zbog Allahovog Posl anika Muhammeda a. Moze se desiti.s.grjesniku..

. (Pogledati Tefsirul-Kur anil -`Azim) Zatim Ibn-Kesir navodi nekoliko predaja koje govore o povodu objave ovoga ajeta.u dru tvu onih koje je Allah o basuo blagodatima od vjerovjesnika. A kako ce oni divni drugovi biti! (En-Nisa. s.. ..a to je od zanemarivanja hadiske nauke i povodjenja za neukim sejhovim . odgovori: Covjek ce biti sa onima koje bud e volio! Enes b. Pitanje Da li biste nam mogli protumaciti 69. (Tefsirul-Kur anil-`Azim) U ovom ajetu. ajet sure En-Nisa? Pojedinci smatraju da j e upravo ovaj ajet dozvolio ljudima sufizam kao (jedan) ispravan pravac u islamu ? Odgovor Hvala pripada Uzvi enom Allahu. Napominjem da ovaj tekst ne smije biti razlog proglasavanja nevjernicima domacih sufja i dervisa.a... St avice ga u dru tvo vjerovjesnika i onih koji slijede po svom polo aju. Allahov Poslanik.. i neka se dr e onoga to je On propisao. u tumacenju ovoga ajeta ka e slijedece: Tj. 69) Ibn-Kesir. Ebu-Bekra.neki su veliki grjes nici jer gaje novotarije i odbacuju mnoge sunnete.neki sufijski(derviski) re dovi su proglaseni od uleme kao krivovjerni i to je poznato. s.a sta izmisljotinja. a da mu nije dato da bira izmedu dunjaluka i ahireta. kao to to ajet napominje.a. neka se pokore Allahu.v.i upozoriti na svaki oblik zastranjivanja i iskrivljivanja vjerskih ucenja. d .ili u Indoneziji. r. koji je bio na samrtnoj postelji. a to su prave dnici. Ajet koji je spomenut u pitanju jesu rijeci Allaha .v. Om era i nadam se da ce me Uzvi eni Allah pro ivjeti zajedno sa njima.v. Pripremio:Miralem Mehic. ko bude radio ono to su Uzvi eni Allah i Njegov Poslanik. Sto se tice stanja na nasem terenu. i Njegovom Poslani ku. Cilj mi je bio podstaknuti na slijedjenje jasnog Poslanikovog puta.a. i dobrih ljudi.mozemo reci da su nase sufije u Bosni i Herce govini u odnosu na sufijske redove po arapskim zemljama. kak .s. a bude se klonio onoga to su oni zabranili.v. Poslije njih slijede ostali vjernici. kojima je Allah milost Svoju darovao.-Treba znati da medju sufijama postoje velike razlike.blizi c istoj vjeri. i ehida.: Oni koji su poslu ni Allahu i Poslaniku bice u dru tvu vjerovjesnika. Ako sufije govore istinu. iako se ne mogu porediti sa njihovim ivotnim djelom.a. a. da je rekla: Cula sam Allahovog Poslanika. upitan ta ce se desiti sa covjekom koji voli odredene ljude. To je Allahov Poslanik. odnosno dobri ljudi koj i su bili dobri u svom javnom i tajnom ivotu.a neki su blizi sunnetu.iako su medju njima primjetne vleike novotarije i od-bacivanje mnogi h sunneta.v.a. a zatim ga je obuzela estoka promuklost. d . s.s. r.´ Iz ovog a sam shvatila da mu je vec ponudeno da napravi izbor.a. i pravedni ka. a onda dodaje: Mnogo va nije od svega navedenog je radosna vijest.. izrekao za vrijeme bolesti u kojoj je preselio na bolji svijet. .jer takvo nesto moze da radi samo velika ulema i to nije moj na cin niti moja praksa. Ona se sas toji u tome da je Allahov Poslanik. i pravednika.a.a. nema nikakog opravdanja i osnove za sufizam i njegov o ucenje.. r. i ehida. s.. kao to vidite. zatim ehidi. ali nije dostigao njihov stepen u pogledu cinjenja dob rih djela. Uzvi eni Allah uve ce ga u kucu Svoje plemenitosti i dare ljivosti.s. spomenuta u poz natim hadiskim zbirkama i to mutevatir predajom preko skupine ashaba.v..a.s. i dobrih ljudi. pa sam ga cula kako uci: .ili slijepo sljedjenje. s. Volim Allahovog Poslanika. .s.v.Ali treba znati sta je istina.s. s. gdje ka e: ´Nema nijednog poslanika. je rekao: Ni ta se nije moglo porediti sa rado cu ashaba koju je inicirao ovaj hadis.s. naredili.. Na kraju ih je Uzvi eni Allah pohvali o rijecima: A kako ce oni divni drugovi biti! Buharija prenosi od Ai e. .s.a. s. Malik.

Takvi cesto od svojih nazovi ''murida'' ne tra e ni minimum erijatskog znanj a a niti njegovog primjenjivanja.v.sa vjer ovjesnicima i pravednicima.a. najce ce urodi lo im kvalitetom. dali je sufizam sa erijatom uskladeno ucenje. Daleko je. veci broj onih koji se nazvaju dervi ima.o bi na taj nacin bili od onih koji su spa eni. po njihovom mi ljenju. d . samo da bi ih zadr ali u svojim halkama. upravo donos e sa Kosova i Makedonije. te da nam u na a sr ca usadi ljubav prema Allahovom Poslaniku. Smatraju da odabrani nisu u obavezni pridr avati se er ijatskih propisa koji su.Muhammed Salih Muned d id Kuda ide bosanski sufizam? KUDA IDE BOSANSKI SUFIZAM? Neka na a uglavnom mlada braca. Shodno tome u daljem tekstu. Takode njihov kontakti sa nekim nazovi dervi ima. Izmi ljaj u forme zikra kojih se bezrezevno dr e.. koji svoje id azetname i dozvole za poucavanje sufizmu. Poznavaoci sufijskih prilika. na Kosovu i Rep ublici Makedoniji. Dervi ko djelovanje u periodu poslije drugog svijetskog rata u na oj domovini BiH. dergjaha i zav ija se poceo naglo povecavati.. . poku at cemo da analiziramo neke postupke koji se danas mogu vidjeti kod onih koji se nazivaju sufijama dervi ima. sve je veci broj onih nazovi ''dervi a'' i '' ejhov a'' iz Bosne. znaju da je u na em bli em susjedstvu. tra enje pomoci od nekog d rugog mimo Allaha. Semerkanda i Buhare da imaju to veci broj murida (ucenika). a koje su dodatak u odnosu na Kur an i sunnet A llahovog Poslanika. d . koje serviraju upravo mlad im ljudima. do li su u dilemu. bilo je svedeno na naj ni u mogucu mjeru. sastavi sa njima na mjestu u kome cemo biti zadovoljni! Doista je On Vladar Svemoguci! Odgovori o islamskom vjerovanju . pa u tome nastojanju nebiraju sredstva da pridobiju ljude. da nam podari oprost i spas.a. s.. vec odavno ostavio ca sni erijat.. broj tekija. Ali to naglo irenje sufijskog djelovanja. u estom stoljecu po Hid ri. Tako sm o imali priliku cuti od nekih mladica da ih njihov ejh podstice na vanbracnu seks ualnu vezu sa djevojkom. d . je kufr i irk. uglavnom na internetu.s.v. s. daleko ono cemu se nadaju! Oni su sa ejtan ima i mu ricima! Molimo Allaha. . . a koje nemaju osnove u Kur anu i u sunnetu A llahovog Poslanika. Ali zahvaljujuci prije svega Allahovoj d . Tvrde da evlije poznaju gajb stva ri koje poznaje samo Allah. jer svako naglo povecavanje kvantiteta. a sa njima i razne zablude. Nakon svega ele biti od onih koji su spa eni . te nakardne grupacije i pojedinci su uvijek ostajali u manji ni i skoro ne zapa eni. A da stvar bude gora. a to je nesmanjenim intenzitetom nastavljeno sve do danas. a daleko su od sufizma. d . milosti. gledajuci na medijima . ono to se servira kao sufijsko. pojavljivali su se pojedinci i manje grupe. Drugi problem koji je evidentan kod nas jeste problem onih nazovi '' ejhova'' koji nastoje po ugledu na velike ejhove ama. podstakli su ih da nam upute pit anje: '' ta je sufizam od onoga to imamao priliku danas da vidimo?''.s. Krajem osamdesetih godina i nakon zavr etka posljednjeg rata. i njegovim plemenitim ashab ima! Neka nas Allah. Govore da im Allah. Svoje obracanje mrtvim za pomoc i cinjenje tavafa oko turbeta i mezara smatraju ibadetom i dobrim djelom. kojih je sve vi e zaintersovano za sufizam u Bosni. . .v. Horosana. koji su poku avali sufijsku dokt rinu i ucenje smjestiti i pronaci van Islamskog zakona erijata.. . uz obrazlo enje da je on. s. a poslije toga prisebnosti i zalaganju iskrenih i istinskih sufija. koja se zanimaju za Sufizam. objavljuje odredene s tvari koje ubacuje u njihova srca.s.. obavezni za obicne ljude. sa sobom je donijelo opasnost od devija ntnih pojava medu dervi ima. u slijed komunistickog djelovanja. d .a. Od samog nastanka sufizma i formiranja sufijskih kola redova. mlad i da treba sve da prode'' 39 str.

Su . . niti to mo e biti dio nekog Tar ikatskog usula.s... u itaka... zatim u povremenom povlacenju. religiozna praksa od duhovnosti. daleko o d svijeta.. ali na veliku alost u na em narodu vlada mi ljenje.. da se kontemplacija odvoji od akcije.. vjere Jedi nstva.) te nja za dobrima o voga svijeta pocela je rasti i ljudi su se vi e okrenli prema zemaljskim u icima. takav gov ori: ... poku ali smo razotkriti neke gru pe i pojedince koji pod pla tom Sufizma plasiraju neke zablude da bi izvukli svoje licne koristi. Ovim kratkim tekstom a vodeni erijatskom obavezom.... tako i od njihovih ne posrednih ucenika i njihovih nasljednika.. Tekst ce mo zavr iti sa nekoliko izreka na eg hz.. kako bi se covjek posvetio molitvi. vjere tevhida.. savjet 35) Islam i duhovni ivot: sufizam Autor Roger Garaudy Sufizam je jedna dimenzija islamske vjere: njegova unutra nja dimenzija. ali nikada nijedan od tarikatskih pirova i velikana sufizma nije se bavio ovom vrstom lijecenja do te mjere da mu to posta ne profesija i sredstvo zaradivanja za ivot ili sredstvo za bogacenje..... kako od Poslanikovih ashaba.. kretanje ka islamskom Bogu od svih objava ko je su prethodile i koje te e prema Njemu kao prema svome zavr etku... Tacno je da su sufije kroz historiju pomagale ljudima. .. savjet 34) Takode je rekao: . Up ravo tada su se sufije pocele smatrati ljudima koji te e samo za onim svijetom. Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi (Rasprava o svjetskoj historiji) smje ta sufizam u g lobalnu perspektivu islama: "Sufizam (tasavvuf) je jedan od nastalih oblika pozn avanja Zakona ( erijata). Cetvrta stvar koja se danas plasira kao Sufizam jeste lijecnje zapisima ili zapi sivanje. od bogats tva i pocasti za kojima te e obicni Ijudi.... da im ejh daje novac za odlaske u diskoteku i druga mjesta koja su rasadnici nemorala. odricanja od ovosvjetske ta tine. (Hikemu Rifaije.. Sve to bilo je uobicajeno medu Po slanikovim ashabima i medu prvim muslimanima. Svi nesporazumi u vezi sa sufizmom nastali su iz poku aja da se od njega napravi j edna odvojena struja ili sekta ciji su korijeni navodno izvan islama........ unutra nje od vanjskoga... ili u bla oj verziji.. Hazreti Pir. i cija je unotra njost uskladen a sa erijatom'' (Hikemu Rifaije..... unutr a njost je nerazdvojiva od vanj tine a njena sr je cista'' ''.. ka e: . onaj koji prlja ovu sufijsku odjecu je la ljivac.... lijececi ih od b olesti koje dolaze iz d inskog svijeta.... i to je postalo mjerilo dervi luka. Tkode smo poku ali na oj mladoj braci ukazati da je sufizam cist od ovih zabluda i da ga tra e samo u okviru erijata Casnog . dosljedne vjere u Boga.unutra njost je razlicita od vanj tine'' a pravi sufija mu odgovara: . Put koji su slijedile buduce sufije uvijek je smatran pu tem istine i dobrog vladanja. s.. Taj put znaci strogo primjenjivanje po bo nosti.... sejjid Ahmed Er. Bavljenje d inskim svijetom se ne mo e ubrojat u ibadet Allahu d . pira.. Pocev i od drugog stoljeca po Hid ri (VIII stoljece po Isau a.Tarikat jeste erijat.Rifa'i k. da su pravi dervi i samo oni koji ganjaju d ine. ejh je onaj cija je vanj tina uskladena sa erijatom.

sufizam nije roden tako to je na is lam utjecao kr canski misticizam. otkriva neke aspekte Ibrahimovog monoteizma. "ne postoji nijedna stvar na vidljivom svijetu koja n e bi bila simbol skrivenog svijeta". El-munkiz min ed-dalal) Sufizam nije nastao pod utjecajem kr canskog misticizma Izmedu sufizma i kr canskog misticizma postoji fundamentalna razlika: kr canski mist icizam u biti je dijalog sa osobom Isaa preko koga Bog ulazi u ivot kr canina. tvrdnja da je Bog ljubav. 90.tevhidu. 197) "Od vremena kad nije svijet postojao.ako vas neko udari po desnom obrazu. ili mudrost Indije. dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole. on je samo velik i Bo iji poslanik. Bez sumnje. samilostan i pun ljubavi (Vedu d)». Zato ne mo e postojati ona intim nost sa Bogom koja karakterizira najvece kr canske mistike.» (Ed-Dehr . a. vidi u sufizmu najvi i stepen poznavanja. Isa nije Bog. Poslanik podsjeca na univerzalnu poruku: osim prava. perzijski sufija Ruzbehan i z iraza (1128-1209) u svome djelu Jasmin vjernika ljubavi (VII. sigurno. ne znaci prezir prem a prakticiranju vjerskih obreda. Sufija pocetnik napreduje od jedne stanice do druge dok se postigne iskustvo o jedinstvu Bo ijem . i od vremena kad je svijet nastao. kao to je to nagla avao Titus Burkhart. Napokon." (Gazali. Bo ije Bice je ljubav . Prvo. IV. ne znaci odvojiti se od njega. Sloboda u o dnosu na tradiciju nije pobuna protiv nje: ona se sastoji u tome da shvatimo ivi smisao religije. Bog se nije utjelovio. dakle. oni koji hrane bijedne.ne. u dana njem islamskom svijetu. okren ite mu i lijevi .s. "cetvrti stepen tevhida" (Ihja. ali ne i ponavljana. Kada on ka e . T. Znacajno je da Gazali. i to ne samo zbog toga koliko je mjesta dato Isau i njegovoj objavi. sirocad i zarobljenike za ljubav Bo iju. cije uzajamne okrutnost i i osvete predstavljaju samo poseban slucaj. Izvor sufizma j e u Kur'anu. Sufizam. kazuje nam sura Hud. uistinu.8) Skinuv i ljusku sa grckih filozofskih termina (kao to su supstancija i hipostaza) d uboki duh jedinstva Bo ijeg izrazio je jedan musliman. nastojanju da svoje srce ucinim sposobnim d a primi Boga. ako na planu prava Muhammed. Za muslimana. ka e on. nego unutra nje do ivljavanje religije. Jer sloboda nije samo u tome da mo emo reci .» (El-Maid e. koje je ukorijenjeno . cesto. To neizrecivo poznavanje mo e se izraziti samo simbolizmom cija pravila Gazali daje u drugom dijelu svog djela Mi kat el-envar jer. ali ona ipak tu postoji.14. koji je vladao u predislamskoj Ar abiji. str. nego naprotiv ivjeti sa dubokom svije cu o njegovom smislu. izazivaju nepovjerenje prema sufiz mu koji je ipak kruna Gazalijeve misli. gnosticizam. Citamo u Kur'anu: «Bog ce. prihvaca obicaj odmazde. odricanjem i pobo no cu. ajet. iskljucio odnos ljubavi izmedu Boga i covjeka. erijat. Unutra nje do ivljavati Zakon. manje je prisutna u Kur'anu nego u Evandel ju. pod izgovorom da treba odr ati netakn utu Bo iju trancendenciju. prema ucenju sufija. 212): "Cetvrti stepen je da u postojanju vidimo samo Jednog Jedinoga: to je kontemplacija pravednika k oju sufije zovu "ga enjem od nestajanja u Jedinstvu". u duhovnim vje bama i bo rbi. potpuno predan ci cenju svoje du e. koja je potvrdena. Ona znaci moc z a stvaranjem." Taj fundamentalni tekst Ibn Halduna omogucuje nam da izbjegnemo zabune i besmisl ice koje. "Ja sam proveo vi e od dvije godine u povucenosti i samoci. nego naprotiv alegorija o d obrovoljnom izlasku iz igre kozmickih akcija i reakcija.fije su se odlikovale asketizmom." Bez sumnje. Zatim su oni razvili jedn u vrstu posebnog duhovnog iskustva: ekstazu. on se ne pojavljuje licno: islam naucava da Bog samo objavljuje Svoju Rijec i Svoj Zakon. to se ponavlja u suri El-Burud . Isaova poruka. ajet.to ocevidno nije bukvalna naredba.. On voli i voljen je. u najvi oj tacki uspona islama. on nije Rijec koja je postala meso. Znacilo bi stra no osiroma iti islam kada bi se. Sam Kur' an pobija to la no cistunstvo: «Gospodar je..54) Tacno se odreduje koga Bog voli: to su oni «koji vole svog bli njega i svoju z ajednicu.

u svome Ihjau. to se tice ljubavi za moju srecu. svelo na nivo teofanije. U malo djela svjetske literature ljubav je uzdignuta tako visoko kao to je slucaj sa djelima Ruzbehana iz iraza . obaveza koju nam Bog pro pisuje. 160). u svome Bratstvu vjerni ka ljubavi putem Beatrice otkriva Boga i citava njegova poezija fine. Ruzbehan iz iraza takoder pi e: "Radi se samo o jednoj i stoj ljubavi. I govori la je: " elim da svojom vodom ugasim sve plamenove D ehennema. gdje covjek staje pred svog Allaha.» (Alu Imra. ili poema o ljudskoj ljubavi. to znaci vi e voljeti drugoga nego samoga sebe. povezuje sa pona anjem covjeka u odnosu na druge ljude: molitva nije nikada odvojena od cina kojim covjek stavlja u slu bu zajednice sva dobra koja mu je Bog podario. nego poklon od sebe i od onoga to se voli: «Necete zaslu iti nagradu sve dok n e udijelite dio onoga to vam je najdra e. 92) Predstavljalo bi pravo osir oma enje kada bi se. koji najjasnije tekstove Kur'ana izvrcu da bi odbacili ljubav jer bi ona naru ila apsolutnu transcendentnost Boga. Tu su i poeme o ljubavi prema Bogu Attara i Rumija. Ako covjek ima iz toga (ranijeg) vremena pravo na odmazdu. posvecuje ljub avi jedno od najljep ih poglavlja: Knjigu ljubavi (VIII svezak ovog djela). k ada se radi o covjeku i nagrade. Kao to bi nada u nagradu znacila: raditi za licni interes. sufija.u historiji.) Knj iga o cvijetu. Ako je strah od Boga samo strah od kazne. kao to i Kur'an ka e u suri El-Kasas. koja Bogu dovikuje osa m stoljeca prije velike svete Tereze od Avile: Ja Te volim dvjema ljubavima: ljubavlju koja te i sreci mojoj i ljubavlju koja je doista dostojna Tebe. sjecajuci se Rabije i D unejda. iz Basre . to jest voljeti Ga. Bo anske ljubavi. VII. to je moralna obaveza. i vjerovatno je nju inspirisala. to je ljubav da ja mislim samo na Tebe i ni na koga drugog. nego kukavicluk. zakon Isaov. to je da koprene padaju i ja Te vidim. kao to je ona ene iz Basre. idealne lj ubavi ivjela je od te ostav tine. pa on da poeme mnogih sufija. kada se radi o Bogu. Ahmeda Gazalija (umro 1 126. 54. ajet. tragedija ludo zaljubljenog. koja podsjeca na Tristana i Izoldu. a da svojom bakljom s palim sve slasti D enneta. Tu je i roman-poem a od Nizmanija. Znacajno je da se u Kur'anu. Oni se svim silama trude da glago lu voljeti (ehabbe) oduzmu pravo znacenje i da ga shvacaju u smislu poslu nosti. on ima du nost. kako bi ljudi sve radili samo iz ciste ljubavi prema Bo gu" Samo ovakva ljubav potvrduje ljudsku ljubav. Mi smo ovdje daleko od bijednih i usahlih tumacenja (egzegeze) suhoparnih pravni ka i teologa. i za ovu i za onu. nego slava Tebi. ono to su sufije slavile uzdi uci ljudsku ljubav. po cijenu svake rtve .): Slutnje Vjernika ljubavi. tu je opet ta ena.Jasmin vjernika ljubavi. kao to je Vis i Ramin od Gorganija. Ibn Davuda Isfahanija (umro u Bagdadu 909. I sam veliki Gazali. a pojavil a se citavo stoljece ranije. velika Rabija. mnogo puta poziv na molitvu.). Rabije. ako eli biti u Bo ijoj volji. da na z lo odgovori dobrim. to znaci bojati se da ucinimo ne to to Mu se ne svida. Voljeti. kojoj je Stendal. u svome traktatu O ljubavi odao najvecu pocast. onda strah ne bi predstavljao n ikakvu vrlinu. A to se tice ljubavi koja je dostojna Tebe.na pocetku one divne al egorije: ona je etala sa bakljom u jednoj ruci i kablicom vode u drugoj. to jest strah od nebeskog andara. zatim D amijeva: Med nun i Lejla. Dante. i upravo u knjizi o ljudskoj ljubavi treba uciti pravila o ljubavi prema Bogu" (Jasmin vjernika ljubavi. ili pak Golubicina ogrlica Ibn Hazma iz Korodobe (umro 1063. Evo. ona u sebi nosi znamenje Bo anske lju bavi. Bojati se Boga. da poslu a vjecni nepisani zakon. to predstavlja najplemenitiju definiciju milosrda: to nije milos tinja. postoji ne to drugo. Nikakva slava meni ni zbog jedne ni zbog druge ljubavi.

da mu alje vjerovjesnike. to jest da smo zadu eni da provodimo Njegovu volju na Zemlji." Kod orijentalista gre ka se sastoji uvijek u tome da sufizam. Sufizam nas uci da smo istinski namjesn ici Bo iji. Mudrost Indije muslimani su up oznali iz njegove knjige Provjera indijskih shvacanja. Naprotiv. baziranih na raskidu izmedu shvacanja i objave.» . isto kao to je islam imao neke veze sa kr canstvom Antiohije i Sirije. to jest semitskim religijama. cak prije prijevoda djela grckih autora. ljubav je uvijek parabola Bo anske ljubavi. pripisivanu Aristotelu. mo e te iti da se stopi u Bogu. 258) napi e: "Nikada arapski prorok. Isto va i za Knjigu o dobru. kr canstvu i islamu). Na ucni doprinosi Indije pojavljuju se od kraja prvoga stoljeca po Hid ri. velika je gre ka natezati tvrdnju da su veliki ucitelji sufizma bili p od utjecajem kr canstva. kao to je on. usko povezane sa inkarnacijom. u tekstovima mogu naci tragovi tih prijevoda. Zbog toga.. mo e postici to da se identificira s Bogom. nije upravl jao svoju misao prema mistici. koji je pratio Mahmuda od Gazine na njegovom vojnom pohodu u Indi ju. Razlika je korjenita i u pogledu stvaranja: ono za muslimana nije ne to to jednosta vno proistjece iz imanentnog totaliteta. dakle. u citavoj predaji Ibrahimova ucenja: jevrejskoj. da ucestvu jemo u Njegovom stalnom stvaranju. Takoder. kako izgleda. Pod naslovom "Aristotelova teologija" objavljen je komentar tri posljednje Plotinove Eneade. bilo da se radi o Pjesmi nad pj esmama iz Biblije. O tom stalnom stvaranju govori se u suri El-` Ankebut. a koja je ustvari izvod iz Elemenata teo logije neoplatonicara Prokusa. cisto islamski fenom en. I sam se Massignon anga ira u tom smislu svojim djel om Strast El-Hallad a. Ti izvori mogu se lahko ide ntificirati. svugdje u Kur'anu nailazimo na strogo o dvajanje izmedu bica i Bo anstva. Bez sumnje. kao to je to bilo ucenje grckih crkvenih otaca u kr c anstvu. pa makar to bila i smrt. askezom i odgovarajucim duhovnim vje bama. Bez sumnje.. prijevod spisa koji se pri pisuju Denisu Aeropagitu utjecao je na irenje neoplatonizma u islamu. u pogledu I bn Arebija. Sufizam ne proistjece iz gnosticizma Takoder bi bila gre ka tvrditi da sufizam potjece iz aleksandrijskog gnosticizma. nije bio neosjetljiv prema gnozi Aleksandrije. kao Asin Palacios u paniji ili Henri Corbin u Francuskoj. dok u objavljenim religijama (u judaizmu. Meditacije indijskih mudraca bez sumnje su obogatile religiozno iskustvo sufija. Biruni je besprijekorno citao pismo sanskrit. Sufizam nije nastao iz indijske mudrosti To je jo evidentnije kada se radi o odnosu izmedu sufizma i indijske mudrosti. ali sufizam nije u krajnjoj liniji platonizam. Djelo Asina Palaciosa nosi uostalom karakteristican i tendenciozan n aslov: Kristjanizirani islam. kr canski orijentalisti katkada su podlijegali takv om isku enju. Na alost. ali jo vi e nego gnoza. Lahko se. koja se mogu racionalno p rihvatati ili odbaciti. to se ne mo e postici nikakvom mudro cu.. 19. ili o islamskim sufijama. ajet: «Zar oni ne vide kako Allah sve iz nicega stvara? On ce to opet uciniti. svojim vlastitim naporima. U tom je doprinosu narocitu ulogu odigrao El-Biru ni (973-1030). Vrlo rano halifa El Mensur dao je prevoditi djela grckih autora. a oni i omogucuju da se utvrdi raskorak izmedu helenistickih shvata nja odnosa covjeka prema Bogu i islamskih shvatanja. one se radikalno razlikuju od sufizma: mudrost Indije poci va na punom uvjerenju da covjek. Muhammeda nije nikad ni okrznula misao da stvore nje od krvi i mesa. Ista zapadnjacka koncepcija misticizma navodi Regisa Blanchera da u svome djelu Uvod u Kur'an (str. da se prekoraci ona provalij a do transcendentnosti putem objave. Bog t reba "pru iti ruku" covjeku. o svetoj Terezi od Avile. kr canskoj ili muslima nskoj. Islamski su tekstovi tumacili neke aspekte platonizma kroz religiozno is kustvo sasvim drugacije od orijentacije platonicara. procjenjuju na osnovu zapadne mistike.

Odvojena od njega ona je samo obicna iluzija." I uvijek taj osnovni momenat da sv e dolazi od Boga i da se sve Njemu vraca. nego ih je Allah bacio. to jest silaska vjecnosti u vrijeme. 29. koji neprestano ras te izmedu konacnog i beskonacnog. 56) «On je prvi i posljednji. a to je molitva. 156). dakle. neki historijski dogadaj. Svaka stvar koja postoji samo je Njegov znak koji Ga oznacava. On je postavio covjeka za «Svoga zastupnika na Zemlji». neki aj et iz Pisma.» (El-Hadid. Za muslimana. kao to covjek mo e govoriti samo pomocu metafora. 82). njegov vid kojim vidi. Poslanikovih ashaba. (En-Nur. molitvu obavljaju i milostin ju udjeljuju». Govoreci o tim odnosima izmedu onoga to je potpuno realno i onoga to je relativno realno. i to je objava. Molitva nije moljenje nego nacin postojanja: ne prihvatajuci samodovoljnost priz . to je dijastola i si stola muslimanovog srca. Ta razlika se takoder vidi i u pogledu djelovanja: iako priznaje vrline smjer nosti kr canskih monaha govoreci «oni se ne ohole». Sve je znak (ajet). Bog je ono to nedosta je svakoj stvari da bi bila Sve. 78) i «sve se Njemu vraca. a da nisam vidio i Boga istovrem eno. Sufizam je trenutak kada covjek postane svjestan da mu je «Bog udahnuo Svoj Duh» (El -Hid r." Samo je Bog stvaran (realan). Jedino je Bog realan. neko bice koje mi volimo. 27) da nije propisan mona ki ivot. Dvostruko i nevidljivo kretanje Boga prema covjeku i covjeka prema Bogu. koja prema konacnom cilju ide savladujuci jedan po jedan cilj. Ovdje takoder treba izbjeci jednu besmislicu: ako se ka e da je Bog sve. (El-Bekare. Sad. van sebe. ka e Bog Uzvi eni. Od Boga sve dolazi. na svoju odgovornost i svojim djelovanjem ostvario Allahove nak ane na Zemlji. koji su samo historijski. nacin kako ga se cita.Ebu Bekr: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. i On zna sve. Kao to se svijet ne zaustavlja na granicama stvari koje." .» (Junus. to jest ocitovanje islamskog vjerovanja: "Nema boga os im Allaha". Es-Sed de. a da nisam vidio Boga iza nje.Omer: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. po to je Bog transc endentan. To. Ja sam njegov sluh kojim cuje. To je prvi uvjet i mogucnos t objave. Nema panteizma u viziji sufija. 17) Jedan Poslanikov hadis izvrsno izra ava tu bit sufizma: "Kada Ja zavolim covjeka'. rekli su: . Objava nas uci da vidimo Boga u svakoj stvari koja je Njegov znak: to mo e biti ne ka pojava u prirodi. to ne zna ci da je sve Bog. To znaci da je samo Apsolutni apsolutan. 30) kako bi.»(El-Enfal. nema nikakve veze s panteizmom. i mimo rijeci.Objava se ne sastoji u produ avanju bilo kakve mudrosti. On mu se mo e obracati samo alegori jama. naprotiv. iako hvali ljude ko je «kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju.(El-Beka re. 72). pa i kad bi se on produ ava o u beskonacnost. a da nisam vidio Boga ispred nje. koj e su samo simbolicne. kontemplacija je trenutak akcije. Citav univerzum je govor koji nam Bog upucuje. Sufizam ima svoj izvor u Kur'anu Princip sufizma je ehadet. njegova ru ka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. da ne bi bio zami ljen u liku covjeka. To ni u kom sluc aju ne znaci da se Bog svodi samo na obicni zbir bica. a ne bit.Osman: "Ja nisam nikada vidio bilo koju stvar. da je sve ostalo relativno.37) Bog u Kur'anu podsjeca (El-Hadid. Svaka stvar ima svoj uzrok i svoj kraj: «Sve je od Allaha» (E-Nisa." . Naprotiv. 9. da samo od Boga crpi snagu da pobijedi: «Nisi ti b acio strijele kad si ih bacio. istra iv anje unutra njeg smisla. To iskljucuje bukvalno citanje i zahtijeva. Naprotiv. Svaka stvar je realna samo po svome odnosu prem a Bogu. a narocito kako se ivi. Po to ne postoji nikakva zajednicka mjera izmedu covjeka i Boga. nisu ni ta drugo nego znakovi Bo iji. Bogu se sve vraca.(El-Maide. mimo jezika. Objava je silazak Bo ije Rijeci prema covjek u. trojica zastupnika na ispravnom putu. vidljivi i nevidljivi. 3) Sufizam je komentar Kur'ana.

pokretima tijela i du e. Djelujuci ne zbog licni h interesa. ta je to Iblis?" Ebu Said je odgovorio: "Ja ga dobro poznajem. kako bi se na svijetu ostvarila Bo anska harmonija pra vde i mira. reintegracija dijela u cjelinu. to jest: ono to je u meni. On se ne odvaja od prakse. o odgovornost i za Bo anski red na Zemlji. poziv da se sjecam o Boga u svakom svome cinu. .» Najslavniji primjer te uske povezanosti izme+u kontemplacije i akcije. On je islamu potrebna dimenzija koja ga treba sprijeciti da se okameni u formalizmu. Sufizam nije bijeg. u doslovnom tumacenju. i da mu pomogne da uvijek nad e svoju du u. sa eta u ocitovanju vjere. on je. da se na Zemlji ostvare Bo ija i ljudska prava. ona je potpun o uce ce kompletnog covjeka. to je aktivno prisustvo citave islamske zajednice i slika unutra njeg puta d u e prema svome centru. nego u slu bi jedinog Boga. . koji se obavezao da provede volju Bo iju na Zemlji i da od svoga vlastitog ivota nacini mjesto mani festacije Bo anskog. kao da nije u meni. predstavlja stalni poziv ka vjeri.had . Vjerskim obredima sufizam daje puni smisao: ." A Ebu Jezid el-Bistami: "Kada se Ja izbri e. godine. on pi e: "Zatim sam pre ao na prouc avanja sufijskog nacina ivota. Ciji o n Duh sadr i. 2) Gazali ilustrira tu poruku nagla avajuci potrebu povezivanja sufizma i aktivn osti. To je stroga vizija islama. prisustvo beskonacno ga u konacnome. pjesma zahvalnica stvorenja ko ja povezuje svako Bo ije stvorenje. sreo sam ga i on mi je rekao: Kada ka e `ja' ti postaje slican meni .molitva je u tom slucaju ne to drugo.). Taj covjek. Kur'an v eli: «Allah nece izmijeniti stanje ljudi dok se oni sami u sebi ne izmijene.nati na u ovisnost o Bogu. tada je Bog Svoje vlastito ogledalo u meni. Ta molitva tra i brisanje sebe kako bismo u sebi ostavili mjesto za Boga.post. On ide za tim da ukloni licne zapreke. Emir Abdulkadir bio je is tovremeno uzoran dr avnik i sufija. . covjek mo e izvr iti svoj zadatak zastupnika Bo ijeg na Zemlji kome je Bog povjerio Bo anski nadzor nad svijetom. po to su ljudi braca i pripadaju jedni drugima." Vracajuci se tako svome korijenu. po tome to covjeku daje svijest o prisustvu Bo ijem u njemu. On se sastoji u tome da se prizna da su jednako po trebne nauka i djelo. nego priprema nje covjeka da ispuni svoju misiju djelatnog zastupnika. Sufizam. sljedbenik Ibn Arebija. naprotiv. to je istovremeno prekid sa svim onim to bi nas okrenulo iskljucivo prema zemaljskim u ivanjima. istovremeno je covjek kontemplacije i covjek akcije. u ritualizmu. u odnosu na sebe i na druge. ili zbog interesa svoje uske grupe. D ihad je stalni .zekat. ." Veliki sufija Ebu Said prica kako mu je jedan njegov ucenik re kao: "Ti nam cesto govori o Iblisu. Sufizam. njena sr . kada se ne uzmu u obzir njegova historijska lutanja i njegov e sekte. to je podsjecanje da sva dobra pripadaju samo Bogu. to cini da bi se rodio u Njemu. priznati Njegovu transcendentnost. U knjizi Izbavitelj iz zablude (str. predstavlja primjer Abdulkadira. niti aktivnosti u zajednici Samo izvitopereni oblici sufizma odvracaju covjeka od izvr enja vjerskih du nosti i od akcije. a to je ujedno i poziv i podsjecanje na siromahe koji gled aju. Sva ta djelatnost. to je moment unutra njeg vida djelovanja. Bez njega. to je sufizam. momenata kontemplacije i aktivnog ivljenja. i da. heroja borbe al irskog naroda protiv Francuske invazije I830. D unejd je rekao: "Sufizam znaci: kada Bog ucini da ti umre u sebi. kakvu zastupaju sufije. 95. Eto.» (Er-Ra´d . niko ne mo e ivjeti eksploatirajuci drugoga. svoj ivot. nije cilj sam po sebi. a ne ritual i gestikulacija.nap or. kao to sadr i u sebi sve razine egzistencije. kao i na ovisnost o Onome Koji raspola e svim bogatstvima. prakticiranje vjerskih obreda u stalnoj je opasnosti da se pretvo ri u formalizam. svoj kreativni duh koji se nalazi na svakoj stranici Kur'a na. Sufizam ne ignorira religioznu praksu.

veka (pre 1531. Cak 84% ili ukupno 47 od tih objekata pripada danas nak ibendijama. najs tarija tekija u Bosni. po ejhu Abdu rahmanu Siriji.On je dimenzija potrebna islamu kako bi ga sprijecila da se zatvori sam u sebe i . tri rifaijama..v. sa najstarijom tradicijom tesavufa u BiH. s bolnicom (hastahanom) za le cenje od narkomanije. Ove grupe uglavnom rade pod blagoslovom Islamske z ajednice. Prvi je rukovodio tekijom u Travniku. alkoholizma.g. a vec krajem Drugog svetskog rata nij e vi e imao nijednu aktivnu tekiju. Sultan Mehmed II je tu drugu tekiju fermanom oslobodio od svih p oreza i davanja (Cehajic. isto tako. razlicitih trauma i psihickih bolesti. Nak ibendije se u Bosni javljaju u 15. Sru ena je 1957. ug lavnom privatne kuce ili njihovi delovi koji nisu prvobitno bili predvideni za iv ot dervi a. pa se tarikat poceo odr avati preko domacih i kucnih verskih ok upljanja. Halvetija danas nema u Bosni. mo da. centri s propratnim objektima i prostorijama u kojima se izvodi zikr (semahana). a cetrdeset godina kasnije otpocelo je isko pavanje na toj lokaciji. dok pet tekija pripada kadirijama. na mestu dana nj e Gazi Husrev-begove medrese. dakako. u doslovnosti i ponavljanjima. podigao osnivac Sarajeva i Novog Pazar a. faktor potreban da islam ost ane iv. Nisu sve tekije pod okriljem Tarikatskog centra BiH: to. Had i hafiz Husnija Numanagic (1853-1931) i Had i ej h Behaudin Had imejlic smatraju se. po ugledu svojih ejhova. sukcesiju pojedinih tarik ata. Nedavno je u Kacunima otvorena vrl o moderna tekija (Mesu. te kih ko nih bolesti i dr. ali je u toku projekat obnove istorijske Isa-bego ve tekije na Bendba i. da ima du u. kod Fojnice. koji izdaje hastahana tekija Mesudija u Kacunim a. jedina azilijska i sve rifaijske tekije u Bos ni. nasuprot tome. bez kontrole centralne institucije. kuhinjama. na primer. u principu. Sufizam je. bile jo i tekije nak ibendija u Vukeljicima. 2009. Rifaija danas ima u Sarajevu. uz Jeni d amiju. ubedljivo najrasprostranjenijem tari katu u BiH. a samo jedna (u ok olini Tuzle) azilijama. Bijeljini i Donjoj Tuzli. 1989: 56). poticu jo iz osmanskog perioda. i 19. Rudom. nije vecina kadirijskih. ali ima i novih. sru eno je jo osam tekija u BiH. Isa-beg Ishakovic. Poglavlje iz knjige: « IVI ISLAM» . kao i u selu Oglavku. u Bosni i Hercegovini danas ima ukupno 56 mesta gde se izvodi zikr. Vare u i Srebreniku. Nakon odluke o zabrani rada tekija 1952. konaci ti ma. ali treba imati u vidu da su dervi ki redovi tradicionalno imali izvesnu autonomij u u odnosu na tu centralnu instituciju islama. da ostane stvaralacki. dogmat skom formalizmu i samodovoljnosti koja bi ga natra ke povela u buducnost.ivci cima (osnivac Husein-baba Zukic). ili potpuno prekinulo.g. a verovatno i na Balkan u. a azilija u okolini Tuzle. Porod ica Had imejlic. Nju je oko 1462. a drugi tekijom u ivcicima. najveca na Balkanu. koja je pripadala mevlevijama i bila prva. To je. poslednjim velikim ejhovima u Bosni. kao to je tekija Mejta u Sarajevu. vi e nema. unutar njenih struktura (iako su registrovane i kao udru enja gradana). Ukupno 16 objekata su zavije. u Sarajevu. Presti ne su. itd. tre balo da deluje kao nezavisna grupacija. dakle.Aug 29. To je bio svojevrsni sufijski zavod . stolecu. po pravilu. Svaki tarikat bi. jer su bile zabranjene i sve pratece ceremonije i obredi. da pronade bratski kontinuitet i jedinstvo sa drugim religijama ciju objavu on dovr ava. Mevlevija. Do 1 930-ih taj red je doslovno i cezao iz Bosne. nedaleko od Sarajeva. centar u kome s u se obrazovali ejhovi i iveli prema strogo propisanim pravilima (Cehajic. ali s njenim neposrednim ili precutnim dopu tenjem.) imali hanekahu centru Sarajeva. Halvetije su imale tekije i u Vi egradu. Ostalo su d amije u kojima se takode izvodi zikr. nesanice. Nak ibendije su tradicionalno bile bliske . 1986: 8 3). 17 su tekije u pravom smislu reci. jednom rijecju. epilep sije. odajama u kojima boravi ejh. iako su pocetkom 16. ote alo. a vr hunac dosti u u 18. a ne da se okameni u nostalgiji za pro lo c u i u komentiranju komentara od komentara.Sufizam u Bosni i HercegoviniCategories: Bosanske teme Written By: Gorcin Prema podacima casopisa Kelamu l ifa .dija). Od tih 56 mesta. Bosanske tekije. dala je nekoliko ejhova nak ibendijskog reda.

koji se uzima neposredno pre ulaska u se mahanu. nije uobicajen kod nak ibendija.Ismailova d amija). lekara i zanatlija. onaj koji se neprekidno izvodi. alje hod e i delegira Kadirije danas imaju tekije u Sarajevu. petkom ili nedeljom uvece). cuju andeli. manifestovanog zazivanja Boga. Ta tekija ima i prilicno impresivnu bibliotek u.g. Aktivne tekije su. ali je uvek va no da se tab ani ne okrecu u pravcu ejha ili drugih dervi a u halci. na primer. Travniku i Jajcu. lecio je travama i melemima. tekija Mej ta u Sarajevu. koji se takode obavljao s tojeci. rede. nakon jacije. ali i te i od glasnog. Tarikatski centar Sarajevo. s podvijenim nogama i obema ruk ama polo enim na kolena. Zikr-daimje jo naziv za stalni zikr . pak. ene su ponegde aktivnije.g. po pravilu. ne izvode glasni zikr. Inace se sedi na kolenima. Ima varijacija u izvodenju zikra cak i unutar pojedinih redova: kijam-zikr (stoj eci). umetnika. tj. koja je istorijski spo menik od prvorazrednog znacaja. U nekim tekijama (d amijama). Glava se potom pomera levo-desno i gore-dole u lukovima i pravilnom ritmu koji prati ritam disanja i ucenja zikra. uz kretanje tela. Hasan Kaimija (umro 1691) . ali se izvodi u Kacunima. Ta istorijska tekija je delimicno stradala pod Austrijancima. na primer. a manji broj njih stalno. dalga-zikr). ili. omladine i penzionera. Glasni zikr. zdrav govor . i studenata . U Mlinima se. Naziv tog drugog casopisa bukvalno znaci prva bracna noc i odnosi se . narocito medu mladim ljudima. U Sarajevu j e cuvena Had i Sinanova (Silahdar Mustafa-pa ina) tekija iz 1640. lisani(jezikom). obavlja se kod kadirija u kombinaciji sa sedenjem. i to kod vecine nak ibendija i kadir ija cetvrtkom uvece. skriveni). je r imaju kucepazitelja. pa i brojne (npr. tek s vremena na vreme neko dolazi da otkljuca p rostorije i obavi redovne poslove. na kon jacije. Cak i u Had i-Sinanovoj tekiji. Zvorniku. dervi i se mogu njihati napred-nazad. iza rata devedesetih godina. muslimansku zemlju u kojoj se zikr izvodi.) i ebi arus casopis Udru enj vi kih redova BiH. pak. Zikr se. od casopisa se u Bosni i Hercegovini izdv aja mesecnik Kelamu l ifa (bukv. Tada ima i najvi e dervi a u tekijskim prostorijama. zapisivanjem i bajanjem. Devrân. obavlja jednom sedmicno. obicno izmedu ak ama i jacije n amaza. s nastojnikom koji mo e u svako doba da primi goste. po pravilu. meleki. a kod nekih i nedeljom uvece. zikr se izvodi nedeljom kasno uvece. Uop te se smatra da je zikr srca vredniji. godine. ciji ejh je svoju id azetnamu dobio od Mesuda ef. kao to je Mejta (Sarac. U pojedinim tekijam a njihovo mesto je i na galeriji (Had i Sinanova tekija). a bezglasni i srcani ne cuju cak ni oni. kao i zikr srca (ka lbi). od 2004. pri cemu su dervi i bili okrenuti u pravcu kible. to de ava petkom uvece. ucesnik zikra mora biti pod abdestom. Noge mogu biti i ukr tene u sedu. u Kacunima). restaurisana je 1956.ortodoksnoj ulemi. Izvode se d ehri(glasni) zikr. Takav zikr je bio uobicajen kod halvetija (tzv. i tu postoje varijacije s obzirom na tip tarikata ili. I tu je nekad bi la bolnica za du evne bolesnike. ali ucestvuju u zikru iza tarikata i po pravilu se ne cuju. U stoj ecem polo aju. prema sufijskoj tradiciji. Kao i za vreme molitve . a neretko i ena i dece. pre svega u semahani. pocev i od leve strane brade koja p ociva na levom ramenu. a ponovo uredena tek nedavno. koji je redovno poceo da izlazi jo 1 982. stojeci zikr. Pa ipak. ili s desna na levo u struku. veoma ma li broj tekija je stalno aktivan ili neprekidno otvoren. uvek otvorene u vreme odr avanja zikra (najce ce cetv rtkom uvece. uobica jeno je da se glava pokrece u raznim pravcima. Tokom sedeceg zikra. Had imejlica i danas ima vrlo veliki broj sledbenika. a njen prvi poznati ejh. On i su razlicite dobi i profesija: ima tu i univerzitetskih profesora. Neke tekije su skoro podignute kao.hafi(bezglasni. Kada je rec o sufijskim publikacijama. a Islamska zajednica danas i sama ponekad pojedince da budu ejhovi u dervi kim redovima.

17. godine. decembra 1273.na obele avanje Rumijeve smrti kod mevlevija. Tarikatski centar u Sarajevu otpoceo je s radom 1977. Moglo bi se reci da su u biv oj Jugoslaviji postojale izvesne tenzije izmedu dervi k ih redova na Kosovu i Metohiji i ortodoksne uleme u Bosni. Njihove specif icnosti su ba u tome to oni ispoljavaju izrazitiji stepen heterodoksije koji se po nekad kosi sa erijatskim propisima. ali i u Bosni (uglavnom su to rifaije. Prevode se Ibn Arabi. kadirije su imale tri. Postoji jedan broj he terodoksnih redova na Kosovu. njihove aktivnosti u Bosni su u p otpunosti bile zabranjene (Novakovic. dok su one na Kosovu i u Makedoniji nastavile svoje aktivnosti zbog toga to su tu privatne kuce ejhova uglavnom slu ile kao tekije. ali i neki drugi) koji ne deluju nu no pod blagoslovom Islamske zajednice BiH. vec provode noc u razgovoru i postu. ljubitelja Mevlane. 2002: 106) i to. okupljanja u spomen na Mevlanu odr avanih u Konji. 2002: 108). spekulativni. Tada mevlevije ne izvode svoj sema ritual. u Had i Sinanovoj tekiji u Sarajevu je postavljen domar 1973. godine. godine (Novakovic. svojevrsnoj duhovn oj akademiji . daleko najstrucniji i najkvalitetniji rad. onaj u okviru tarikata. dodu e bez podr ke reis ul-uleme i Vrhovnog sabora Islamske zajednice sa sedi tem u Sarajevu. najvi e zahvaljujuci nastojanji ma uglednih ucenjaka muslimanske zajednice kadiri-mevlevi ejha i imama Fejzulaha Had ibajrica (u. bilo pri boljim izdavackim kucama. gde je. 1990) i rifa i ejha iz Prizrena. Ova tradicija je obnovljena u Turskoj nakon 1953. kao i prakticni put. Neki mislioci su tu vrlo cenjeni kao strucnjaci za sufizam. Krajem Drugog svetskog rata otpoceo je period op teg pritiska koji je ostavio posl edice na tarikatske organizacije. Oni su bratstva i ejhove smatrali ostatkom praznove rja i uvodenjem novotarija u veru. pa se zapocelo s nezvanicnim praktikovanjem kadirijskog zikra (Had ibajric. Zajednica islamskih dervi kih redova Alije u SFRJ (ZIDRA) os novana je u Prizrenu krajem 1974. kada. Ova zabrana se odr ala sve do sedamdesetih godina. medu najboljim izvodacima turske klasicne muzike (Uzel. Gazali. 1990: 22). Nak ibendije su jo tada preovladavale sa 36mesta. . amevlevije i rifaije po jednomesto okupljanja (H ad ibajric. godine. Instrumentalisti n eophodni za muzicki deo tih svecanosti bili su regrutovani sa Radio Istanbula i Ra dio Ankare. kao i pri Fakultetu islamskih nauka. Rumi. od strane mode rnisticki orijentisane uleme koja je rukovodila Islamskom zajednicom pod sna nim u ticajem vladajucih struktura. gde su i sa mi dervi i ponekad prevodioci. pre svega. zikr se vec o bavljao u Bosni i Hercegovini na ukupno 41 mestu: u 23 d amije. ipak. godine. u formi tzv. Godine 1952. Paralelno je u Bosni prisutan filoz ofski. a od domacih mislilaca Abdulah Bo njak i drugi. Pocev i od 1960. a tada je doneta i odluka o saradnji sa ZIDRA-om. ali oni sami se dr e na izvesnoj dis tanci od tarikata. koji su se na s pecijalnim kurevima pripremali za izvodenje mevlevijske seme. Sve tekije u BiH (a bilo ih je ukupno sedam) zvanicno su tada zatvorene. Prema popisu iz junameseca 1977. 5 tekija i jednoj privatnoj prostoriji. D emalija ehua dolazi do obnavljanja ufizma u Jugoslaviji. Danas se u Bosni prevodi puno sufijskih dela. 12 mesd ida (zavija) . Turisticka organiza cija Konje je preuzela obuku mladih plesaca. 1990: 21) . 2006: 184). S druge strane. bilo pri tekijama (tu je rec o ne to slabijim prevodima i izdanjima).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->