Nezavisni bh. politi~ki dnevnik  subota, 8. 1. 2011.

 Sarajevo  Godina XVI  Broj 5514  1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

EVIDENCIJE

Podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje

ZA 11 MJESECI JO[ 44.580 OTKAZA
4. strana

Tu`an dan

Podaci UN-a: Nezabilje`en porast cijena

OBOREN REKORD U POSKUPLJENJU HRANE IZ 2008.
D`ekomanija: Jir`i Pli{ek o na{em asu
Gradsko mezarje Humci: Posljednji ispra}aj djevojke koju su svi voljeli
(Foto: M. Dedi})

Na d`enazi biha}koj princezi 10.000 ljudi iz cijele BiH

Opro{taj od Alme
Nova gripa: Virus H1N1 {iri se na{om dr`avom
2. str.

3. strana

U SARAJEVU UMRO 65-GODI[NJAK, SUMNJIVA SMRT U BOLNICI U TUZLI
Danas prilog ’Sedmica’
NOVINA U NOVINI

Siti je samo stepenica u D`ekinoj karijeri
65. str.

4. str.

[ta su Behmen i Bregovi} dogovarali?

SASTANCI

’Polom’ oborio 7 pje{aka

SARAJEVO

24. str.

14. str.

8. str.

a evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH tokom novembra 2010. prijavile su se 7.253 osobe, od ~ega 3.933 po pr-

N

Od januara do novembra 2010. na evidenciju nezaposlenih prijavljeno 88.047 osoba  Najvi{e ljudi bez posla u Tuzlanskom kantonu  Ne radi sve vi{e stru~njaka
estanku radnog odnosa. To su najnoviji podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje. Jo{ je saop}eno da je posljednjeg dana novembra u Federaciji BiH evidentirano 364.416 nezaposlenih osoba, {to je za 1.005 osoba ili 0,28 posto vi{e nego u oktobru.

Dr`avna imovina: Ako bude kr{enja odluke

OHR SPREMA SANKCIJE

Ravlija: Nije kasno za vakcinaciju
Na{a dr`ava pro{le godine je nabavila vakcine protiv H1N1. Kako nije vladala nikakva zainteresiranost za njih, one su lagerovane. Federalni epidemiolog Jelena Ravlija sugerira vakcinaciju trovalentnom vakcinom koja je nami- Ravlija: jenjena za ovu sezonu, a koja u sebi sa- Te`i{te de{avanja u KS dr`i i H1N1. - Nije kasno za nju. Ne}e na{koditi. [to se ti~e ranije nabavljenih vakcina, njih je, ako bude insistiranja, mogu}e primiti uz informirani pristanak i li~ni zahtjev - ka`e Ravlija, dodaju}i da je trenutno te`i{te de{avanja sa H1N1 u Kantonu Sarajevo.

2

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

Ostalo jo{ 10.000 sezonskih vakcina
Arman [arki}, portparol JU „Dom zdravlja“ Sarajevo, kazao nam je da sezonskih vakcina jo{ ima. - Do sada je potro{eno 10.800 doza trovalentne vakcine, a ostalo ih je oko 10.000. Ovakva potro{nja od 1999. go- [arki}: dine je najmanja kada je sezonska vakci- Najmanja na u pitanju. Apelujemo posebno na ri- potro{nja zi~ne grupe da jo{ nije kasno da prime vakcinu. Ovaj period najbolji je za vakcinaciju i za{titu od gripe. Vakcinacija je mogu}a u svim domovima zdravlja u KS svakog radnog dana - ka`e [arki}.

Internisti~ka terapija KCUS-a: U 2009. i 2010. godini lije~ili se brojni pacijenti od svinjske gripe

NOVA GRIPA Virus H1N1 {iri se na{om dr`avom

U Sarajevu umro 65-godi{njak, sumnjiva smrt u bolnici u Tuzli
Za preminulog Dobojliju ~eka se nalaz Jo{ jedan Sarajlija (43) u kriti~nom stanju u KCUS-u @ari{te u Kantonu Sarajevo

U BiH su zabilje`eni prvi smrtni slu~ajevi izazvani virusom H1N1 ove zime. Prema informaciji koju smo dobili od Bakira Naka{a, direktora Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„, u ovoj ustanovi preksino} u 19.20 sati umro je 65-godi{nji mu{karac iz Sarajeva. U bolnicu je primljen u srijedu oko devet sati, a odranije je imao probleme s cirkulacijom u centralnom nervnom sistemu te je najvjerovatnije zbog toga bio u rizi~noj kategoriji. - Primljen je u gripoznom stanju i s upalom plu}a. U njegovoj porodici tako|er je bilo oboljelih od gripe. Budu}i da je bio u te{kom stanju, smje{ten je na Odjel intenzivne njege. Bio je hipotenzivan, s niskim krvnim pritiskom, a kasnije i manje komunikativan. Do{lo je do pogor{ane razmjene gasova i oko 14 sati priklju~en je na aparat za disanje. Dobio je antibiotike i sve ono {to treba, ali istog dana u 19.20 sati je preminuo - ka`e dr. Naka{, ne `ele}i otkrivati identitet umrloga. Mikrobiolo{ka analiza brisa uzetog od ovog bolesnika potvrdila je infekciju virusom H1N1. U Op}oj bolnici trenutno nema drugih pacijenata s novom gripom.

Govor brojki
umrlo je u BiH od nove gripe u sezoni 2009/2010. bilo je iz Federacije Bosne i Hercegovine

17 osoba

14 umrlih

bilo je laboratorijski potvr|eno u FBiH pandemijske gripe u BiH pojavio se 4. jula 2009.

714 slu~ajeva Prvi slu~aj

Troje Srpske bilo je iz umrlih Republike
ljudi bilo je inficirano virusom H1N1, ali se ra~una da ih je bilo mnogo vi{e zato {to nisu svi slu~ajevi prijavljeni

Vi{e od 1.200

lih bila je 31 godina

Prosje~na dob umrNajvi{e umrlih

Upala plu}a

bilo je u rasponu od 4. do 47. godine `ivota 55-godi{njem mu{karcu iz Doboja, koji je na Kliniku za infektivna oboljenja UKC-a Tuzla primljen sa simptomima zaraze virusom H1N1. No, radi li se zaista o smrti uzrokovanoj virusom pandemijske gripe, jo{ se ne mo`e re}i sa sigurno{}u. To }e se znati nakon {to u Sarajevu bude ura|en molekularni test. Prvi, brzi test bio je negativan, ali je zbog simptoma koje je pacijent imao odlu~eno da se uradi detaljno testiranje. Jedno je sigurno, virus H1N1 {iri se na{om dr`avom. Kako je saop}eno iz Federalnog ministarstva zdravstva, u protekla dva dana laboratorijski je potvr|eno pet slu~ajeva, a svi su s podru~ja

Naka{: Ni{ta nije pomoglo

Kantona Sarajevo. Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, kazala nam je da su bolni~ki zbrinuta dva pacijenta iz Sarajeva sa H1N1. - Jedan le`i na Infektivnoj klinici, a drugi je na Intenzivnoj internisti~koj njezi. Drugi pacijent (43) u veoma je te{kom stanju, priklju~en je na mehani~ku ventilaciju i ve} je na dijalizi - ka`e Jandri}. U RS su zabilje`ena ~etiri slu~aja infekcije. Dvije osobe su na respiratoru u Jedinici intenzivne medicine KC-a Banja Luka, dok su

Infekcije u RS

Jandri}: Pacijent na aparatu za disanje

- Na Intenzivnoj njezi imamo jo{ jednog pacijenta. Uzeli smo mu bris, ali mislimo da on nema pandemijski virus - rekao je Naka{.

Drugi sumnjivi slu~aj, koji jo{ nije potpuno razja{njen, desio se ju~er ujutro u UKC-u Tuzla. Kako nam je potvr|eno, rije~ je o

dvije mla|e osobe zbrinute na Infektivnoj klinici. Njima je dijagnoza postavljena na osnovu klini~kih znakova i brzih testova. Iz entitetskih ministarstava nagla{avaju da se u narednom periodu mo`e o~ekivati {irenje virusa i pove}anje broja oboljelih. Njihova preporuka za sve gra|ane je: prekrivanje usta maramicom pri ka{ljanju ili kihanju, redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, izbjegavanje dodirivanja nosa i o~iju, grljenja i ljubljenja... Prema njihovim uputama, najbolji na~in za{tite je vaE. HALA] kcinacija.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

TU@AN DAN Na gradskom mezarju Humci

Opro{taj od biha}ke princeze
D`enazi Almi Had`i} prisustvovalo vi{e od 10.000 gra|ana iz cijele BiH

Obe}anja bez mandata

Prodaju dr`avnog blaga planira Vlada kojoj je istekao mandat, odnosno ljudi koji prodaju ne}e provoditi niti }e odgovarati za mogu}e negativne efekte
Prema Planu Agencije za privatizaciju u FBiH za 2011. godinu, Federalna vlada sredinom ovog mjeseca trebala bi dati saglasnost za prodaju ve}inskog i manjinskog paketa dionica u 11 dr`avnih firmi! Prevedeno, Vlada FBiH u tehni~kom mandatu trebala bi ozakoniti pijacu na kojoj }e planuti i ono malo imetka u koji su upirale siroma{ne o~i na{e dr`ave. Prodaju, dakle, planira Vlada kojoj je istekao mandat, odnosno ljudi koji prodaju ne}e provoditi niti }e odgovarati za mogu}e negativne efekte. Kr~mljenje dr`avnog kapitala koje je osmislila Vlada FBiH u tehni~kom mandatu, odnosno premijer i ministri u havi, primjer su prakse doma}ih nosilaca vlasti da sve {to nisu htjeli ili znali, a trebali su uraditi za vrijeme mandata za koji su bili izabrani, urade onda kada za svoje postupke ne}e nikome odgovarati, jer u provo|enju vlastitih odluka ne}e u~estvovati. Ko }e, naprimjer, odgovarati za to {to od najavljenog pove}anja penzija, koje je Mujezinovi} penzionerima „~vrsto obe}ao“ uo~i Nove godine, ne}e biti ni{ta? Mujezinovi} obe}ao, Bevanda kazao: „Super, ali nema para!“ Va`no je bilo da penzioneri predeveraju Novu godinu bez penzija, da ne galame i ne protestiraju, a kada za ispunjenje obe}anja, negdje u ljeto, budu pitali, onih koji su obe}avali, naravno, tu ne}e biti. Puj, pike, ne va`i! Kako }e se s „blagodatima“ tehni~kog mandata odlaze}e nositi dolaze}a vlast, to sami Bog zna. U tehni~kom mandatu, naprimjer, kako entitetska tako i dr`avna vlast, odnosno vladari, na birane pozicije u dr`avnom aparatu ovih dana pozapo{ljavali su sve svoje nesposobne sekretarice, prilje`nice, ro|ake, strana~ke zgubidane i predizborne halaka~e koji nisu pro{lli nikakvu provjeru stru~nosti i znanja koju zahtijevaju njihova radna mjesta. [ta je sve i federalna i dr`avna vlast u tehni~kom mandatu naobe}avala narodu, ili koliko su odluka provele kroz svoje protokole, a za ~ije izvr{enje ne}e odgovarati, saznat }e se mo`da tek kada se uspostavi nova vlast. Osim ako i ta nova ne bude presvu~ena stara.
\oko NINKOVI]

Na gradskom mezarju Humci u Biha}u ju~er je sahranjena 18-godi{nja biha}ka gimnazijalka Alma Had`i}. Vi{e od 10.000 Bi{}ana, gra|ana Unsko-sanskog kantona, ali i drugih gradova BiH do{lo je na posljednji ispra}aj biha}ke princeze, koja je, nakon uspje{ne transplantacije srca u Be~u, zbog komplikacija s krvnim sudovima glave umrla 25. decembra pro{le godine. U povijesti Biha}a nije zabilje`ena ve}a d`enaza od ispra}aja na vje~ni po~inak biha}ke princeze zelenih o~iju, koju je zavoljela cijela BiH zbog hrabre osmogodi{nje borbe s te{kom bole{}u i njenog neu-

Molba roditelja
Almina porodica uputila je molbu svima da umjesto cvije}a uplate pomo} oboljelim biha}kim djevojkama Selmi Me{i} i Amri Halava} ili za pomo} oboljeloj djeci Otvorene mre`e. ma, zatra`io da se naprave safovi za d`enazu, bio je to nesvakida{nji prizor. Du`e od pola sata redali su se safovi dugi oko 300 metara. - Na{a Alma pobijedila je bolest, ali nije smrt. Jer, Allah, d`. {., kazao je: „Kad vam ed`el do|e da vam je smrtni ~as, vi taj ~as ne mo- Poznavaju}i na{u Almu, i ona bi to isto `eljela - objavili su na kraji{kim web-stranicama Elvir i Rejhana Had`i}. Uprkos tome, na stotine buketa cvije}a ju~er je prekrilo mezar rahmetli Alme. da ~ovjek, i kada je na rubu `ivota, ne treba da se predaje i srdi na Boga, nego da se bori i s osmijehom na licu i ljubavnom toplinom u o~ima. Ti si na{ najve}i uzor, jer si svima pokazala kako se voli `ivot i da se sve mo`e uz pozitivan stav. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti

[utnja sve govorila

/ TO JE TO

Posljednji ispra}aj djevojke koju je zavoljela cijela BiH

(Foto: M. Dedi})

ni{tivog osmijeha. Pola sata prije d`enaze grad je bio naprosto blokiran automobilima i masama ljudi koji su i{li u pravcu mezarja Humci. U ogromnoj masi ljudi koja je prekrila poljanu ispred mezarja {utnja je govorila vi{e od bilo koje rije~i. Kada je Enver ef. Moranjki}, imam gradske d`amije u Harmani-

`ete ni odmaknuti, ni primaknuti.“ Tako je bilo i s rahmetli Almom. Ostaje mi da po`elim da Allah, d`. {., po~asti Alminu du{u d`enetom - kazao je ef. Moranjki}. Od Alme su se njeni prijatelji, izme|u ostalog, oprostili rije~ima: - U na{im si srcima ostavila puno toga lijepog, pokazala si nam

Almir ^ehaji} Batko do{ao je da isprati na vje~ni po~inak „svoju Almu“. Dr`ao je u zagrljaju Alminu majku Rejhanu, koja je bila naprosto slomljena. Otac Elvir dostojanstveno je podnio najte`e `ivotne trenutke i s nevjerovatnim mirom redao istesane daske po k}erkinom kaburu. dragi Allah, d`. {., podari d`enet. Kada je zatutnjala zemlja po jelovim daskama, Almina majka Rejhana Had`i} nije izdr`ala i izgubila je svijest. Uz Batkovu i pratnju dr. Katmerke Ceri} odnijeli su je do obli`nje klupe daju}i joj vodu i trljaju}i usne limunovim sokom. D`enaza Almi Had`i}, najve}a u vi{estoljetnoj historiji Biha}a, pokazala je koliko se svima urezala u srce svojom nepokolebljivom borbom za `ivot - do posljednjeg daha. U d`amiji u Harmanima ju~er su nakon d`enaze rahmetli Almi Had`i} prou~eni Ja’sin i dova.
M. DEDI] - I. NUSPAHI]-[ILJAK

Najte`i trenuci

Borba za `ivot

Shrvana majka Rejhana pala u nesvijest

(Foto: S. Saletovi})

4

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

aktuelno

EVIDENCIJE Podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje

Saborna crkva: Liturgiju predvodio mitropolit Nikolaj

Nagla{eno da je Bo`i} praznik mira i ljubavi, pra{tanja i mirenja te sloge i jedinstva
Liturgijom u Sabornoj crkvi presvete Bogorodice u Sarajevu pravoslavci u BiH po~eli su ju~er proslavu najve}eg i najradosnijeg praznika, Bo`i}a. Liturgiju je predvodio mitropolit dabrobosanski Nikolaj, a nakon zavr{etka ceremonije pro~itana je bo`i}na poslanica Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Irineja. Nagla{eno je da je Bo`i} praznik mira i ljubavi, pra{tanja i mirenja te sloge i jedinstva. - Propagiranje nasilja, zla i surovosti, ne vodi li sve to u porobljavanje ~ovjeka, a ne njegovoj slobodi, umno`avanju zlo~ina me|u ljudima umjesto dobra i dobrote, ja~anju samoljublja umjesto istinske ljubavi. Ljudska sloboda i ~ovjekova prava su neograni~eni, tako ga je Bog stvorio - poru~eno je u poslanici, javila je Fena. Mitropolit Nikolaj podsjetio je da je u prvim stolje}ima hri{}anstva Bo`i} praznovan zajedno s praznikom Kr{tenja Hristovog, pod zajedni~kim nazivom Bogojavljenje. Bo`i} se izdvaja u zaseban praznik tek u vrijeme bizantskog cara Arkadija. Liturgiji je, osim brojnih gra|ana, prisustvovao i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}. Liturgija je zavr{ena tradicionalnim pozdravom - Mir Bo`ji, Hristos se rodi! U svim hramovima Mitropolije dabrobosanske ju~er su slu`ene bo`i}ne liturgije.

Liturgijom po~elo proslavljanje Bo`i}a

Saborna crkva presvete Bogorodice

Za 11 mjeseci jo{ 44.580 otkaza
Od januara do novembra na evidenciju nezaposlenih prijavljeno 88.047 osoba

Na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH tokom novembra 2010. prijavile su se 7.253 osobe, od ~ega 3.933 po prestanku radnog odnosa. Od po~etka pro{le godi-

Novembar 2010.
364.416
nezaposlenih novoprijavljenih na biro

7.253
otkaza

3.933
izbrisano s evidencije nezaposlenih

U novembru vi{e osoba bez posla

6.248 2.902

zaposleno

ne pa do 31. novembra na evidenciju nezaposlenih prijavljeno je 88.047 osoba, od toga 44.580 nakon prestanka radnog odnosa. To su najnoviji podaci Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, iz kojeg je saop}eno da je posljednjeg dana novembra u FBiH evidentirano 364.416

nezaposlenih osoba, {to je za 1.005 osoba ili 0,28 posto vi{e nego u oktobru. Od ukupnog broja nezaposlenih, 235.253 ili 64,46 su stru~ne, a 129.163 ili 35,54 posto nestru~ne osobe. Najvi{e nezaposlenih `ivi u Tuzlanskom kantonu - 92.418 osoba ili 25,36 posto.

U novembru pro{le godine s evidencije nezaposlenih u FBiH izbrisano je 6.248 osoba, od kojih su zaposlene 2.902, {to je za 1.175 ili 28,82 posto manje nego u oktobru. Tokom 11 mjeseci 2010. godine s evidencija je izbrisana 78.091 osoba, od kojih je zaposlena 44.171.
B. TURKOVI]

U Hramu uspenja presvete Bogorodice u Tuzli, sve~anom liturgijom brojni vjernici do~ekali su najve}i pravoslavni praznik Bo`i}. Liturgiju su vodili tuzlanski parosi, protojereji Niko To{i} i Milan Topi}.

Vjernici se pri~estili

U pravoslavnom hramu u Tuzli

Podaci Ujedinjenih naroda o poskupljenju hrane

Nakon liturgije brojni vjernici su se pri~estili, kako obi~aji i nala`u, a protojerej Niko To{i} na kraju je pro~itao i poslanicu patrijarha Irineja koja je upu}ena svim pravoslavcima za Bo`i}. Crkveni hor „Njego{„ prazni~nim pjesmama uveli~ao je ju~er ovu crkvenu sve~anost, a vjernici su se nakon liturgije uputili svojim domovima, gdje su najradosniji hri{}anski praznik do~ekali i njegove radosti podijelili u krugu porodica, rodbine i prijateTuzla: Proslava uz vjerske obi~aje A. Mu. lja.

Poskupljenja ne prate rast standarda
Nezabilje`en porast cijena prehrambenih proizvoda

Oboren rekord iz 2008.
ko odra`ava na na{u zemlju i da je ve} poznato da je pred nama izuzetno te{ka godina. - Neke druge zemlje mo}i }e ubla`iti posljedice, jer istovremeno s rastom cijena hrane raste i standard, odnosno primanja. Kod nas nije tako i gra|ani }e te{ko podnijeti stalni rast cijena hrane i energenata kojem se ne nazire kraj - kazao M. A. nam je Gavran.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL komentar dana
Pri~e iz Terapijske zajednice „Kampus“: Bi{}anin uzeo kredit da bi nabavljao drogu
- @alosno je dokle je na{e dru{tvo dovedeno. Kredit uzimati za drogu. Nevjerovatno! Do kojih mjera ide na{ `ivotni stil i standard. Ljudi u o~aju, bezna|u, tra`e spas u drogi, kladionicama, prostituciji, a svi `ale za nekim pro{lim vremenom. Kako je krenulo, `alit }emo mi za (Adriano) ovim vremenom {to je sada.

Prema najnovijim podacima Ujedinjenih naroda (UN), globalne cijene hrane dostigle su pro{log mjeseca do sada nezabilje`en nivo i oboren je rekord poskupljenja iz 2008. godine. Razlog tome je rast cijena {e}era, `itarica i prera|evina od mesa. Istovremeno, Me|unarodna agencija za energiju upozorila je da postoji opasnost da se ponovi finansijska kr-

Bez nereda
Stru~njaci UN-a procjenjuju da }e nagli rast cijena hrane i nafte izazvati nerede sli~ne onima u nekoliko zemalja iz 2008. iza iz 2008. godine, jer je cijena nafte opasno porasla. Projekt-menad`er Sektora No, Gavran smatra da, bez obzira na sve, u BiH ne}e biti nereda, jer je, kako ka`e, na{ narod, o~igledno, navikao {utjeti i trpjeti. za makroekonomiju VTKBiH Igor Gavran navodi da se globalno poskupljenje uveli-

pogledi

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

5

MOSTAR ^ovi}, Ljubi} i Tihi} razgovarali o parlamentarnoj ve}ini

@ele istu koaliciju za sve nivoe vlasti
Sva trojica saglasna da BiH ne}e biti stabilna ako postoje razli~ite parlamentarne ve}ine na nivou BiH i FBiH  Sastanak s Lagumd`ijom u ponedjeljak

Predsjednici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} na ju~era{njim sastancima sa ~elnikom SDA Sulejmanom Tihi}em odr`anim u Mostaru usaglasili su stavove da vlasti na svim nivoima u BiH treba formirati jedna parlamentarna ve}ina, koja }e biti dogovorena na nivou dr`ave. Sva trojica saglasna su da BiH ne}e biti stabilna ako postoje razli~ite parlamentarne ve}ine na nivou dr`ave i Federacije BiH. Ju~era{nja Tihi}eva posjeta ^ovi}u i Ljubi}u u Mostaru, kako „Dnevni avaz“ nezvani~no saznaje, dolazi dan nakon {to je lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija u internim razgovorima promijenio mi{ljenje o tome da predstavnik SDP-a treba biti na ~elu Vije}a mi-

Glasat }e za privremeno finansiranje FBiH
Trojica lidera ju~er su dogovorila da njihovi poslanici u Predstavni~kom domu FBiH izglasaju odluku o privremenom finansiranju i da onda pozovu visokog prnistara BiH. Spreman je, saznajemo, s liderom HDZ-a BiH o tome razgovarati, pa }e obojica, zajedno s Tihi}em, o tome odr`ati zajedni~ki sastanak u ponedjeljak. Sva trojica predsjednika stranaka ju~er su istakla da se rje{enje za jedinstveni princip uspostavljanja vlasti polako nazire, a Tihi} je ~ak istakao da je rje{avanje pitanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH na pomolu i da to ne smije biedstavnika da, umjesto Doma naroda FBiH, koji jo{ nije formiran, donese drugu potrebnu odluku, kako bi korisnicima bud`eta mogle biti ispla}ene sve naknade. ti ko~nica kona~nog sporazuma. ^ovi} je nakon sastanka s Tihi}em izjavio da nije protiv toga da se lideri svih parlamentarnih stranaka okupe 11. januara u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, odnosno da se prolongira najavljeni sastanak koji je trebao biti odr`an dan ranije. Naglasio je, me|utim, da }e s ostalim predsjednicima stranaka jo{ ovog vikenda razgovarati o ovome. - Sada sam optimisti~niji nego ranije. Mislim da }e 11. januar biti vrijeme da se donesu odluke bitne za ovu dr`avu. Smjernice na kojima bi trebala funkcionirati budu}a vlast postoje. Ne vidim razloga da se svi o njima ne usaglasimo - kazao je ^ovi}. Tihi} je istakao da u utorak treba dogovoriti parlamentarnu ve}inu koja }e biti konzistentna i da je trebaju ~initi iste stranke na svim nivoima vlasti. Upitan da li je ovaj stav usaglasio sa strankama potpisnicama SDP-ove platforme, Tihi} je kazao da oni malo druga~ije razmi{ljaju. Za Bo`u Ljubi}a, predsjednika HDZ-a 1990, osnovno je da formiranje vlasti bude vra}eno u realne gabarite. - Moramo deblokirati ovaj proces i dovesti do okupljanja stranaka koje imaju izborni kapacitet i legitimitet u ime svih konstitutivnih naroda. Ono {to nam u ovom momentu posljednje treba jeste sujeta A. DU^I] - istakao je Ljubi}.

Bez ko~nica

Hargin: Rijetko zabilje`en podvig

Hargin se sa 30. mjesta nakon prve vo`nje u slalomu, sjajnom drugom utrkom popeo na tre}u poziciju
Kada bi svaku utrku odvezao kao onu drugu slaloma na Sljemenu, {vedski skija{ Matijas Hargin (Mattias) vjerovatno bi u{ao u historiju ovog zimskog sporta. Hargin je, vjerovatno ni sam ne znaju}i kako, sa 30. mjesta iz prve vo`nje na kraju sko~io ~ak na tre}e, {to je podvig kakav ne pamte ni najstariji zaljubljenici u skijanje, a za to treba zahvaliti veli~anstvenom nastupu u drugoj vo`nji. Dvadesetpetogodi{nji [ve|anin drugu vo`nju je zavr{io za 1,15 sekundi br`e od pobjednika i na taj na~in osigurao svoj prvi plasman na podij u karijeri. Hargin je ro|en 7. oktobra 1985. godine. Ve}inom vozi slalom, ali do utrke na Sljemenu, najbolji plasman bilo mu je ~etvrto mjesto. Na Svjetskom prvenstvu 2009. bio je peti.
M. T.

Podvig [ve|anina

Li~nost dana Matijas Hargin

Realni gabariti

Niko iz RS ne}e u~initi ni{ta da destabilizira BiH

Predsjednik manjeg entiteta Milorad Dodik

Tihi} i ^ovi}: Rje{avanje pitanja predsjedavaju}eg Vije}a ministara na pomolu

Vidjet }emo {ta su dogovorili
Predsjednik Lagumd`ija na sjednici Predsjedni{tva stranke nije spominjao dogovor o Tihi}evoj posjeti Mostaru
Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a i jedan od najbli`ih saradnika lidera te stranke Zlatka Lagumd`ije, ju~er nije `elio posebno komentirati stav predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a da njegova stranka `eli u provedbi izbornih rezultata za partnere imati i oba HDZ-a na svim nivoima vlasti. - Tek onog trenutka kada vidimo o ~emu su konkretno razgovarali i {ta su se konkretno dogovorili, mo}i }emo to komentirati. [to se mene ti~e, bilo kakva vrsta me|ustrana~kog razgovora za nas je dobra osnova za daljnje razgovaranje istih takvih aktera - istakao je Had`i}. Na pitanje da li je Tihi}eva posjeta ~elnicima dva HDZ-a bila dogovorena s vrhom SDP-a, Had`i} je kazao da „nije bio uklju~en u te stvari“ i da „ne zna je li ih uop}e bilo“. Napomenuo je da predsjednik Lagumd`ija na sjednici Predsjedni{tva stranke nije spominjao takvu vrstu komunikacije, ali da niko ne dovodi u pitanje mogu}nost da bilo koji predsjednik razgovara sa ~elnikom bilo koje stranke. F. V.
Dodik: Zadovoljan sobom

Damir Had`i} za „Dnevni avaz“

Had`i}: Dobra osnova za razgovore

Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je ponosan {to je predsjednik RS, koja 9. januara slavi 19. ro|endan, i isti~e da niko iz RS ni{ta ne}e u~initi da destabilizira situaciju u BiH i da na dnevnom redu nije nikakva destabilizacija ni nasilje ve} upornost da se brani pravo RS na autonomiju i ono {to ima.

- Svoj politi~ki anga`man posve}ujem tome da RS, poslije mog mandata, ostavim bolju nego {to sam zatekao. Moram da ka`em da sam zna~ajno zadovoljan sobom u tom pogledu i onome {to smo u~inili posljednjih pet-{est godina, upravo u ja~anju percepcije i snage RS - kazao je Dodik.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

mozaik

LIJE^ENJE Rodbina i prijatelji ispratili Zeni~anina

Kenan Kremi} oti{ao u Njema~ku
Operacija u Tibingenu zakazana za 15. januar Jo{ nije prikupljeno potrebnih 148.000 eura za operaciju

Podaci o dimenzijama i proporcijama

Mjesec ima sli~nu jezgru kao Zemlja
Stru~njaci NASA-e su primjenom najnovijih seizmolo{kih tehnologija mjerenja ponovo analizirali podatke prikupljene tokom misija „Apollo“ i otkrili da jezgra Mjeseca li~i Zemljinoj jezgri. Nove spoznaje mogle bi dati odgovore na pitanja o nastanku Mjeseca, vjeruju nau~nici. Studija ujedno baca novo svjetlo na nastanak lunarnog magnetskog polja. Mjesec se prije otprilike ~etiri milijarde godina po~eo postepeno hladiti, teku}a masa je otvrdnula, a magnetno polje se raspalo. Analiza podataka prikupljenih izme|u 1969. i 1977. pokazuje da Mjesec ima ~vrstu jezgru bogatu `eljezom promjera 240 kilometara te vanjsku jezgru od teku}eg `eljeza s promjerom od 330 kilometara.

Istra`ivanje NASA-e

Sliku trebao dobiti Emanuel Adebajor
Krijum~ari su poku{ali unijeti kanabis vrijedan tri hiljade funti u Englesku. Poku{ali su to napraviti tako {to su ga sakrili u slici togoanskog nogometa{a Man~ester Sitija Emanuela Adebajora. Carina je drogu detektirala u drvenom okviru slike koja je bila adresirana na posjed spomenutog nogometa{a. Iako cijeli incident nema direktne veze s Adebajorom, bacit }e dodatno negativno svjetlo na njega. Naime, nedavno se fizi~ki sukobio sa saigra~em Kolom Tureom.

Krijum~ari sakrili drogu u okvir

Kenan uo~i polaska s uku}anima i prijateljima

Adebajor: U centru jo{ jednog skandala

U redovima Man~ester Sitija nogometa{u ne cvjetaju ru`e te trener kluba preferira neke njegove kolege u vrhu napada.

Tridesettrogodi{nji Zeni~anin Kenan Kremi} otputovao je ju~er iz zeni~kog naselja Babina Rijeka na operaciju i lije~enje u njema~ki grad Tibingen, nakon vi{emjese~ne humanitarne akcije u kojoj je prikupljeno ne{to vi{e od 250.000 KM za transplantaciju ko{tane sr`i. - Osje}am se dobro, malo ~udno zbog svih ovih ljudi, ali i sretno zbog toga {to moja porodica i ja nismo ostali sami. Jo{ jednom hva-

la svima koji su na bilo koji na~in pomogli da ja danas krenem - kazao nam je ju~er Kenan dok je ulazio u vozilo. S njim su krenuli amid`a Nazif, brat Harun, koji je donor ko{tane sr`i, te poznanici, koji su se ponudili da budu u pratnji sa jo{ jednim vozilom. Jo{ nije prikupljeno potrebnih 148.000 eura za operaciju, ali je zbog akcije pokrenute u BiH i u samom Tibingenu, me|u tamo{njim stanovni{tvom, klinika zaka-

zala operativni zahvat za 15. januar. Postoperativni tok trajat }e vi{e od tri mjeseca, kazao nam je Kenanov amid`a Nazif, koji i `ivi u Njema~koj te je posredovao u kontaktu. Kenanov brat Harun bio je, ~inilo nam se, vi{e zbunjen i iznena|en ispra}ajem. - Bitno je da smo sa~uvali zdravlje, da se proteklih dana niko nije prehladio, jer bi to zakomplikovalo situaciju. Nadam se da nas put ne}e mnogo iscrpiti i

da }e ve} tokom vikenda krenuti pripreme za zahvat. Vjerujem i nadam se da }e se sve zavr{iti dobro - kazao nam Harun. Kenanovi roditelji, supruga, rodbina, prijatelji iz Regionalne razvojne agencije REZ, gdje je radio, Foruma gra|ana Zenice, kom{ije, ali i nekoliko desetina sugra|ana, ispratili su ovog mladi}a sa suzama, ali i nadom da }e im se u prolje}e vratiti zdrav i oporavljen.
A. D@ONLI]

Pozvao policiju jer je zapeo u ku}i u koju je provalio
Pijani lopov iz SAD bio je prisiljen pozvati policiju u pomo} jer nije mogao iza}i iz ku}e u koju je provalio. D`on Fin~ (John Finch, 44) u istu je ku}u provalio i u aprilu pro{le godine pa je vlasnik promijenio na njoj brave, tako da je sad nemogu}e vrata iznutra otklju~ati bez pripadaju}eg klju~a. Po drugi put je Fin~ u ku}u provalio kroz prozor. U ku}i je popio tri boce d`ina te dvije boce viskija pa je bio prepijan da bi iza{ao iz ku}e kroz prozor. Zato je pozvao policiju koja ga je uhapsila.

Pijani lopov nije mogao iza}i

TV BINGO
69 25 47 10 62
1 10 19

1. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

89 67 29 60 81

2

58 48 38 77 5

3

21 68 72 35 8

4

53 34 88 40 14

5

45 44 74 23 12

6

54 50 2 37

7

80 4 26 73

8

24 85 55 64

9

11 20

12 21

13
22 31

14
23 32

15
24

16
25

17
26 35

18
27

28 37

29

30

33

34

36

Zalutala u lavlju jazbinu i pre`ivjela
Pingvin ro|en u septembru pro{le godine u berlinskom zoolo{kom vrtu odlu~io je iskoristiti hladno vrijeme, i{uljati se iz svoje nastambe i malo pro{etati. Kada su posjetioci zapazili pingvina, nalazio se u kafezu s lavovima. Na svu sre}u, lavovi su spavali dovoljno dugo da osoblje zoolo{kog vrta uspije namamiti pingvina ribama i sigurno ga izvu}i iz lavlje nastambe. Pingvin nije povrije|en, a kako nije imao ime, nazvan je Leona.

38

39

40

41

42

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 034 1723930 01 2. 034 0786237 91 3. 034 0923175 61 4. 034 1304334 41 5. 034 1505020 39

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 42.823,63 KM Kartica kupljena: Tuzla Deseterac: 42 dobitka - 611,77 KM Peterac: 10.309 dobitaka - 4,76 KM

D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 300.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

7

[ta ka`u poznati
Jago{ Markovi}

OKUPLJANJA Iako nadle`ni poru~uju da nema razloga za brigu

Tuzlaci }e protestirati zbog serije silovanja
Okupljanje je zakazano za 12 sati kod spomenika Ismetu i Me{i, odakle }e se kolona zaputiti pred zgrade Tu`ila{tva i Suda
tu i Me{i, odakle }e se kolona zaputiti pred zgrade Tu`ila{tva i Suda. I pored nezadovoljstva gra|ana, Komitet za sigurnost Op}ine Tuzla, glavni kantonalni tu`ilac [esenam ]osi} i na~elnik Op}ine Jasmin Imamovi} u saop}enju nakon vanredne sjednice gra|anima Tuzle poru~ili su da situacija nije zabrinjavaju}a. Silovanja u Tuzli? Ni{ta stra{no! Dogodila su se samo tri silovanja pro{le godine.

Svijet pripada bahatima
- @ivimo u vrijeme u kome je dru{tveni sistem vrijednosti „glembajevski“ vulgaran, okrutan, neljudski. Ovo jeste doba u kome se oni koji se u to ne uklapaju, sklanjaju pred najezdom pirata s novcem, bez srca. Svijet pripada bahatima. Jadni ovi mladi {to tek po~inju.
(Reditelj za „Ve~ernje novosti“)

Markovi}: Sistem vrijednosti

Hrvoje Hitrec

Dr`ava slu{a ucjene iz Brisela, Haga i Londona
- Samo moralni i ~estiti ljudi mogu izvu}i Hrvatsku iz ove krize. Hrvatska samostalnost dovedena je u pitanje. Samostalna hrvatska dr`ava vi{e ne postoji. Imamo dr`avu koja slu{a ucjene iz Brisela, Haga i Londo- Hitrec: Dr`ava na. Postali smo drugorazredna dr`ava koja i kolonija ima atribute dr`ave, ali je zapravo kolonija.
(Knji`evnik za „Ve~ernji list“)

U Tuzli }e danas biti odr`an masovni i mirni protest gra|ana, nevladinih organizacija i studentskih udru`enja protiv nasilja pod nazivom „Strah me je!“, najavljeno je na ju~era{njoj pres-konferenciji u tom gradu. To }e biti spontana reakcija gra|ana na silovanja i druge oblike nasilja koji se u posljednje vrijeme sve ~e{}e doga|aju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Okupljanje je zakazano za 12 sati kod spomenika Isme-

Ivano Bali}

Kad si s mladim ljudima, i ti se osje}a{ mla|e
- Sretan sam kad mladom igra~u mogu pomo}i, makar i sitnim savjetom. Kad si s mladim ljudima, i ti se osje}a{ mla|e. Zaboravi{ na bolove i ozljede, njihova borbenoBali}: Iskustvo st i brzina i iz tebe vi{e izvla~e. Vidite, u pui mladost nom sam smislu shvatio zna~enje rije~i - spoj (Rukometa{ za „Gloriju“) iskustva i mladosti.

Utjeha gra|anima
Gra|anima je ponu|ena i utjeha da su po~initelji sva tri krivi~na djela otkriveni, pa Komitet za sigurnost ukazuje na „efikasan i uspje{an rad policije i pravosu|a“. O tome da je jedno od tri pro{logodi{nja silovanja po~inio Elvir Babi}, ranije osu|ivan za isto djelo, ni rije~i. Vjerovatno se ubraja u uspje{an rad pravosu|a i to da silovatelji budu osu|eni na nekoliko mjeseci zatvora, godinu ili dvije, {to im omogu}ava da se vrlo brzo na|u na slobodi i ponovo po~ine silovanje.
Plakat kojim su najavljeni dana{nji protesti

Ivana Vrdoljak Vana
Prijavljeno je i ~etvrto, ali ono se ra~una u ovoj godini. To {to su se sva silovanja dogodila u periodu od svega dva mjeseca ne treba da brine. Statistika je i dalje dobra. U FBiH prijavljeno je 17 silovanja, a od toga samo tri u Tuzli. Gra|ani treba da budu strpljivi, da se ne uznemiravaju, neke su od poruka E. H. gra|anima.

Recept za hit ne postoji
- Ali recept za hit ne postoji. Poenta je da se prepoznajemo u tome {to smo napravili. Ti~e li se to nekoga i je li mo`da nekoga pogodilo. To je za mene komercijala, a ono {to se radi da djeluje kao komercijalno, to naprosto ne smatram glazbom. Vrdoljak: To je
(Pjeva~ica za „Novi list“) komercijala

Uspje{no operirana d`udo reprezentativka
Tamara Te{anovi} mo}i }e nastupiti na novim takmi~enjima u aprilu i maju, ka`u ljekari
Na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a prekju~er je uspje{no operirana omladinska reprezentativka BiH u d`udu, 13-godi{nja Tamara Te{anovi}a, ~lanica sarajevskog D`udo kluba „Bosna“. Tamara je pro{le sedmice na treningu zadobila te{ku povredu noge. Nakon {to je zbrinuta na Ortopediji, tim ljekara utvrdio je i unutra{nja o{te}enja koljena te je operacija bila neizbje`na. Mladu d`udistkinju operirali su prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi}, dr. Adnan Dizdar i dr. Edin Kulenovi}. - Pri vje`banju tehnika okliznula sam se i povrijedila. Zglob je iza{ao iz svog le`i{ta. Ve} jednom sam u Hrvatskoj operirala koljena. Nakon operacije osje}am se dobro i nadam se brzom oporavku ka`e Tamara, koja je vi{e puta bila prvakinja BiH, a osvajala je medalje i na me|unarodnim takmi~enjima. Prema rije~ima dr. Kulenovi}a, Tamara }e uz fizikalnu rehabilitaciju biti spremna za nova takmi~enja koja su zakazana za april i E. Ha. maj.

Klinika za ortopediju i traumatologiju KCUS-a

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

8. 1. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]
10 11

BANJA LUKA

BR^KO 10 TUZLA 10 9
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

VRIJEME DANAS

Obla~no }e Preovladavat

LIVNO

ZENICA

9 SARAJEVO 8
GORA@DE

Te{anovi} u bolni~kom krevetu: Povreda koljena

(Foto: M. @ivojevi})

^etrdesetdvogodi{nji {vedski dr`avljanin porijeklom iz BiH od srijede je u pritvoru u Kopenhagenu na osnovu potjernice koju je 2007. izdala Slovenija pod sumnjom da je po~inio ubistvo u vrijeme slovenskog osamostaljenja 1991. godine. ^ovjek koji `ivi u Ahusu u [vedskoj zadr`an je na aerodromu u Kopenhagenu kada se vra}ao iz Kaira u [vedsku. Navodno je osumnji~en da je pucao na automobil koji se nije zaustavio na granici, pri ~emu je poginula jedna osoba, iz ~ega bi se

[ve|anin porijeklom iz BiH uhap{en u Danskoj
moglo zaklju~iti da je u to vrijeme bio na slu`bi u biv{oj JNA, objavile su agencije, prenijela je Fena. Njegov advokat izjavio je da je prilikom ispitivanja njegovog branjenika utvr|eno da je potjernica podignuta 2007., nakon {to je dao intervju za slovensku televizijsku ekipu. No, on negira da je pucao u vozilo u kojem je poginula jedna osoba, ne prihvata izru~enje Sloveniji i `eli biti vra}en u [vedsku, gdje `ivi. Odre|en mu je desetodnevni pritvor.

Zbog sumnje da je po~inio zlo~in u Sloveniji

umjereno do prete`no obla~no vrijeme. Vjetar, slab do umjeren, ju`ni i jugoisto~ni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu i sjeverozapadu do 11, a najvi{a dnevna od 7 do 16 stepeni.
SUBOTA
8. 1. 2011.

13 MOSTAR

8

NEUM 16

NEDJELJA
9. 1. 2011.

PONEDJELJAK
10. 1. 2011.
0

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 2 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 20C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 7 C do 16 C

0

0

od 8 C do 16 C

0

0

od 100C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza relativno je nepovoljna. Uz povremeno pove}anu naoblaku, kod ve}eg dijela populacije mogu}e su promjene raspolo`enja, a toplo ju`no strujanje moglo bi kod meteoropata uzrokovati tegobe poput nervoze, depresije i malaksalosti. Hroni~ni bolesnici trebali bi izbjegavati te`e fizi~ke aktivnosti.

Grad Sarajevo

8. 1. 2011.
Izlazak Zalazak 9.13 20.52

Kopenhagen: Hap{enje na aerodromu

Izlazak 07.20 Zalazak 16.26

Ukratko

8

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

teme

DR@AVNA IMOVINA Ako bude kr{enja odluke visokog predstavnika

Igman: Sutra sve~ano

OHR sprema sankcije
Nisu prihvatljive jednostrane akcije RS Banja Luka bila upozorena Bonske ovlasti

Sud BiH: Zlo~in u Biha}u

Ratni zlo~in

Igman

Otvaranje doma ’Bosanski zambak’
Sve~ano otvorenje obnovljenog Planinarskog doma „Bosanski zambak“ bit }e uprili~eno sutra na Igmanu, u organizaciji Udru`enja gra|ana „Bosanski zambak“. Predsjednica Upravnog odbora ovog udru`enja Suada Pa{i} izjavila je za Onasu da je rije~ o biv{em planinarskom domu „Kabalovo“, koji je Udru`enje obnovilo uz pomo} prijatelja i gra|ana.

Ured visokog predstavnika spreman je sankcionirati pojedince ako prekr{e odluku kojom se obustavlja primjena Zakona o dr`avnoj imovini u RS, potvrdio je ju~er visoki diplomatski izvor iz OHR-a. Sve dr`ave ~lanice Vije}a za implementaciju mira (PIC), izuzev Rusije, stoje ~vrsto iza odluke koju je donio Valentin Incko (Inzko), a kojom je obustavljena primjena ovog entitetskog zakona i podr`at }e njenu punu implementaciju. - OHR je dugo upozoravo rukovodstvo RS da nisu prihvatljivi jednostrani potezi kojima se poku{ava odlu~iti o pitanju dr`avne imovine. To je jasno re~eno zvani~nicima iz Banje Luke. Kada je Zakon objavljen u „Slu`benom listu“, nije bilo druge opcije nego primijeniti bonske ovlasti - ka`e neimenovani zvani~nik OHR-a. Inckov tim, kako nam je potvr|eno, spreman je i na opciju u kojoj bi, eventualno, organi ili pojedinci iz manjeg entiteta odbili primijeniti

Potvr|ena optu`nica protiv Pavla Gaji}a
Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Pavla Gaji}a, koja ga tereti za ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika, saop}eno je iz Suda BiH. U optu`nici se navodi da je Gaji}, kao pripadnik odreda „Orlovi Grme~a-VP 7065“,1994. godine, u naselju Sokolac kod Biha}a, „bajonetom“, navodno, usmrtio zarobljenog pripadnika Drugog brdskog bataljona 502. slavne brdske brigade Armije BiH.

Federacija BiH
Sjedi{te Ureda visokog predstavnika: Razmotrene sve opcije

Zahtjev BPS-a

Formirati vlast {to prije
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer Halilovi} poziva predstavnike parlamentarnih stranaka na dr`avnom i federalnom nivou da {to prije zapo~nu formiranje parlamentarne ve}ine, saop}eno je iz ove stranke. - Najva`nije pitanje su ustavne promjene i u interesu cjelovitosti i teritorijalnog integriteta BiH treba voditi ra~una o pravljenju jedne dr`avotvorne parlamentarne ve}ine u kojoj su dogovori za napredak BiH mogu}i ka`e se u saop}enju.

Ispla}eni poticaji za poljoprivredu
dovi iz RS koji knji`e imovinu ne}e odva`iti da odbiju obustavu koju je nametnuo OHR, ako to zatra`i predsjednik RS Milorad Dodik. - To bi zna~ilo da su sudovi pod politi~kom kontrolom. A poku{aji da uknji`avanje bude preba~eno sa sudova na druge organe ni ranije nisu prolazili u Narodnoj skup{tini RS. U ovom slu~aju, svi }e morat po{tivati odluku Ustavnog suda BiH kakva god ona bila - ka`e diplomata, upozoravaju}i da nisu prihvatljive izjave kojima se podriva Ustavni sud.
T. LAZOVI]

odluku ili je poku{ali zaobi}i. U tom slu~aju, mogle bi uslijediti nove odluke OHR-a, koji ne kani odustati od svoje odluke niti pregovarati o njoj. - Ozbiljno su razmotrene sve opcije i izabrana je ona u kojoj se Zakon stavlja van snage dok o njemu ne odlu~i

Ustavni sud BiH. On je, prema Dejtonu i Ustavu BiH, nadle`an za sporove entiteta i dr`ave - navodi me|unarodni zvani~nik. Kako je poja{njeno, OHR ra~una na to da se su-

Po{tivanje odluke

Otvaranje vrata za ga{enje OHR-a
Odluka OHR-a o Zakonu o dr`avnoj imovini u RS usporit }e, ako ne i potpuno obustaviti, sve politi~ke razgovore o dr`avnoj imovini, pitanju koje je uvjet za zatvaranje Ureda i aktiviranje Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u. Iz OHR-a napominju da ne mora biti tako, iako je jasno da }e svi prije bilo kakvih ozbiljnijih pregovora sa~ekati da vide kakvu }e odluku Ustavni sud BiH donijeti. Kako saznajemo, na ovaj na~in do sada nerje{ivo politi~ko pitanje prelazi u ruke pravnika. To bi mogao biti uvod u njegovo skidanje s dnevnog reda, ~ime bi bila otklonjena klju~na prepreka za ga{enje OHR-a.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva zavr{ilo je isplatu svih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2010. godinu. Time su potvr|eni ogromni napori ovoga ministarstva i cjelokupne Vlade FBiH da se sve obaveze prema poljoprivrednicima na vrijeme ispo{tuju i pravovremeno isplate, saop}eno je iz tog ministarstva, prenijela je Fena.

Republika Srpska

Fiskalizacija

Op}ine i gradove izuzeti iz zakona
Savez op}ina i gradova Federacije BiH uputio je Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za pokretanjem inicijative za izuzimanje op}ina i gradova iz Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH. Zahtjev je upu}en 6. januara, a shodno odluci Predsjedni{tva Skup{tine Saveza, saop}io je Savez op}ina i gradova FBiH, prenijela je Onasa.

Ubica Hakije Turajli}a jo{ nije prona|en
Nekada{njeg potpredsjednika Vlade BiH u UN-ovom vozilu ubio srpski vojnik nedaleko od Sarajevskog aerodroma
Na dana{nji dan navr{ava se 18 godina od ubistva Hakije Turajli}a, nekada{njeg potpredsjednika Vlade BiH i prijeratnog direktora „Energoinvesta“. Polaganjem vijenaca na mezarju Ali-pa{ine d`amije i na mjestu pogibije u Kasindolskoj ulici te u~enjem Fatihe ju~er su se ~lanovi porodice i biv{e kolege iz „Energoinvesta“ prisjetili ovog velikog politi~ara i privrednika. - Na{a sada{njost sigurno bi bila bolja da je rahmetli Hakija `iv. On je bio posebna li~nost, veliki vizionar i radnik, njegov radni dan trajao je i po 20 sati. Na`alost, ni 18 godina kasnije, mi jo{ ne znamo ko je izvr{io ovaj teroristi~ki ~in kazao je D`email Vlahovljak,
(Foto: M. Kadri})

Godi{njica smrti istaknutog politi~ara i privrednika

Minimalac od 125 KM gra|evincima
Predsjednik Sindikata radnika gra|evinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti RS Mile Ribi} upozorio je da su zaposleni u toj grani najslabije pla}eni u RS, te da je stanje te{ko, o ~emu govore i brojni {trajkovi, kojih je pro{le godine bilo u nekoliko preduze}a. O sve te`em polo`aju zaposlenih u ovoj grani govori podatak da je najni`a cijena rada 125 KM i ona je ista ve} tri godine, javila je Fena.

Turajli}: Mu~ki ubijen

Jajce

Sko~ila u vodopad
Dvadesetdvogodi{nja M. L. sko~ila je ju~er u vodopad rijeke Plive u Jajcu, saznaje Srna u MUPu Srednjobosanskog kantona. Slu~aj je policiji prijavio radnik obli`nje pumpe koji je primijetio da je djevojka sko~ila u vodopad oko 14.30 sati.

^lanovi porodice i biv{e kolege polo`ili cvije}e na mjesto pogibije

generalni direktor „Energoinvesta“. Turajli}eva supruga Jasmina kazala je da `eli da na-

dle`eni barem poku{aju saznati ko je ubio njenog mu`a, jer bi njoj i dvjema k}erkama `ivot bio lak{i da ubica odgo-

vara za svoje zlodjelo. Turajli}a je je 8. januara 1993. ubio vojnik tada{nje srpske vojske na punktu „Sijera 4“ kod Kasindolske ulice, u blizini Sarajevskog aerodroma. Oklopno vozilo UNPROFOR-a, kojim se Turajli} vra}ao sa sastanka s turskom delegacijom na aerodromu, zaustavila je srpska vojska, uz zahtjev za inspekciju UNovog vozila. Nakon {to su pripadnici francuskog UNPROFOR-a poslu{ali nare|enje i otvorili vrata transportera, jedan od vojnika ispalio je rafal M. A. u Turajli}a.

Novembar u USK

Nezaposleno 40.697 osoba
Na podru~ju Unsko-sanskog kantona krajem novembra zabilje`en je porast stope nezaposlenosti, podaci su Slu`be za zapo{ljavanje ovog kantona, javila je Srna. U novembru je bilo 40.697 osoba koje su tra`ile zaposlenje.

teme

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

9
(Foto: S. Jordamovi})

Tim Klensi u Faleti}ima `eli napraviti etno-selo
Vrijednost projekta ve}a od dva miliona maraka Problem predstavljaju nerije{eni imovinskopravni odnosi

„Avaz“ saznaje Iznad Sarajeva planirana gradnja turisti~ke atrakcije

Sa sve~anosti: Reis Ceri} ~estitao kolektivu i u~enicima

Tro{kovi izgradnje

250.000 50.000 250.000 250.000 100.000 250.000 75.000

KM restoran KM parking 70 mjesta KM velika sportska sala KM centar za obuku KM {tala za konje KM hostel KM vanjski amfiteatar

100.000 KM dva dje~ija igrali{ta 500.000 KM komercijalni centar 200.000 KM priprema zelenih povr{ina 150.000 KM sanitetski tro{kovi 50.000 KM trim staza 50.000 KM piknik-zona 100.000 KM kamp-zona

Gazi Husrev-begova medresa vi{e je od {kole
Du`nost ove generacije je da od Gazi Husrev-begove medrese napravimo univerzitet, poru~io reis Ceri}
Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu obilje`ila je ju~er 474. godi{njicu kontinuiranog rada na polju edukacije i odgoja mladih. Jubilej kojim se mogu ponositi samo rijetke obrazovne ustanove u svijetu uljep{an je sve~anom akademijom kojoj su prisustvovale brojne zvanice, biv{i i sada{nji u~enici. Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri} ~estitao je kolektivu i u~enicima 474. ro|endan, podsje}aju}i na zna~aj Medrese, koja je, kako je kazao, vi{e od {kole. ti sjeme koje }e neki poslije nas zalijevati, kao {to je to nekada uradio Gazi Husrevbeg - poru~io je reis Ceri}. Reisu-l-ulema je ovu priliku iskoristio da podsjeti prisutne na katastrofalno stanje studenata u studentskim domovima u Sarajevu te na potrebu da se Islamska zajednica vrati u domove i porodice, a udalji od dnevnopoliti~kih doga|aja. Na historijat, va`nost i ulogu Gazi Husrev-begove medrese podsjetio je njen direktor Zijad Ljevakovi}. - Ve} 474 godine te~e `ivi

Sve~anost povodom 474. godi{njice

@ivi izvor

Zasijati sjeme

Uru~ena priznanja
Faleti}i: Atraktivna lokacija na kojoj bi se trebalo graditi selo
(Foto: M. Kadri})

Britanac Tim Klensi (Clancy), koji `ivi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, zainteresiran je da na napu{tenom zemlji{tu u sarajevskom mjestu Faleti}i napravi savremeno ekolo{ko etno-selo, saznaje „Avaz“. No, kao i s kasarnom „Jajce“, ali i ostalim napu{tenim objektima u okolici Sarajeva, problem predstavljaju nerije{eni imovinskopravni odnosi na relaciji op}ina (Stari Grad) - entitet (Vlada FBiH) - dr`ava. Ina~e, Klensi je nekoliko godina pro-

Komercijalni dio

veo u BiH kao humanitarac i ve} od prvog dana, kako je znao ~esto re}i, bio je odu{evljen bogatom prirodom na{e zemlje. - Tim Klensi, koji se bavi planinarenjem i koji fotografi{e prirodne ljepote, predlo`io mi je izgradnju ekosela i pitao me koju lokaciju mogu ponuditi. Odu{evio se kada sam mu rekao da bi to moglo biti zemlji{te u Faleti}ima. Problem je u tome {to se ta lokacija sada koristi za smetlji{te i {to na{a op}ina zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa ne mo`e ni{ta

Mogu}nost rekreacije
Ekolo{ko etno-selo pru`alo bi mogu}nost i rekreativnih aktivnosti kao {tu su {etnja, planinarenje, igrali{te za djecu i tinejd`ere, piknik-zona, kulturne aktivnosti, amfiteatar na otvorenom (pozori{te, muzika, filmovi, ples) i drugo.

u~initi kako bi to promijenila - rekao je ju~er za na{ list na~elnik op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri}. Prema idejnom rje{enju, kompleks ekolo{kog etno-sela koje bi se trebalo graditi u Faleti}ima, kada je rije~ o komercijalnom dijelu, raspolagao bi uredskim prostorom Skica budu}eg etno-sela za zeleni biznis (organska hr- tioci bi mogli kupiti i vo}ne ana, eko-turizam, alternati- proizvode iz Hercegovine, vna medicina, zelena arhite- med, medicinsko bilje i vino. ktura, radnje i iznajmljiva- Kompleks bi raspolagao i nje, bicikli za planinarenje), turisti~kim informativnim prostorom za nevladine orga- centrom, stazama za jahanje nizacije koje se bave oko- na konjima, zonom za kali{em, restoranom organske mpiranje... Osim toga, turisti bi mohrane i tim-bilding centrom. gli i preno}iti u hostelu. Organska hrana Ukupni administrativni i Unutar sela bio bi napr- tro{kovi izgradnje sela iznoavljen i market za organski sili bi 2.275.000 maraka. proizvedenu hranu, a posjeS. RO@AJAC

Ovom prilikom direktor Ljevakovi} uru~io je priznanja ~lanovima kolektiva, profesorici Almedini ^elebi} i recepcionaru Mirzetu Bilali}u. Plakete za poseban doprinos dodijeljene su prof. dr. Zahvalnica @igi Jusufu @igi i prof. dr. Isme- dobili i Emir Granov i Setu Bu{atli}u. Zahvalnice su fet Ke{o.

Predstavnici nacionalnih dru{tava BiH potpisat }e u srijedu, 12. januara, u Sarajevu prvi zajedni~ki dokument koji se odnosi na digitalizaciju kulturne ba{tine ovih dru{tava.

Elektronsko arhiviranje historijske i kulturne gra|e
Digitalizacija podrazumijeva elektronsko arhiviranje veoma vrijedne historijske i kulturne gra|e koja je objavljivana u informativnim i knji`evnim ~asopisima, spomenicama, godi{njacima ili kalendarima, a predstavlja svojevrstan vrijedan izvor za izu~avanje historije, kulture i tradicije naroda BiH, saop}ila je pres-slu`ba ovog projekta. Dokument }e potpisati predstavnici ~etiri nacionalna

Nacionalna dru{tva kre}u u digitalizaciju

Prisustvovali brojni gosti

dru{tva - „La Benevolencije“, Hrvatskog kulturnog dru{tva „Napredak“, Srpskog prosvjetno-kulturnog dru{tva „Prosvjeta“ i Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“, javila je Fena.

- Du`nost ove generacije je da iza|emo iz uskog medresanskog kruga i da od Gazi Husrev-begove medrese napravimo univerzitet na kojem }e se {kolovati na{a djeca. Ako mi ne budemo u stanju ostvariti sve, moramo zasija-

izvor koji kontinuirano svjedo~i kako se u svim vremenima i na svakom mjestu mo`e pokazati kako smo veliki koliko ho}emo, a mali koliko na to pristajemo - kazao je Ljevakovi}.
F. KARALI]

Klub poznatih

Fahrudin Pecikoza

Na pusti otok i{ao bih sam
Li~ni profil tekstopisca

10

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

teme

FBiH Pove}anje broja te{ko bolesne djece

Ime i prezime: Fahrudin Pecikoza. Datum i mjesto ro|enja: 11. februar 1962. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ne pamtim datume. Koji automobil vozite: „Mitsubishi“. Kako se odmarate: Spavam. Omiljeni muzi~ar: Geri Mur (Moore). Volite li kuhati: Volim, specijalista sam za tjesteninu. Najdra`a knjiga: „Tvr|ava“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Hari Vare{anovi}. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Nikoga, iskoristio bih to da se odmorim. Jeste li ljubomorni: Nisam. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ne. Omiljena hrana i pi}e: Grah i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Nemam ga. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Da.

Za lije~enje u inozemstvu treba osam miliona KM
Dug }e biti pla}en nau{trb drugih usluga Ne mo`emo sami pokriti sve tro{kove, ka`e Novka Agi}
gama no`em za odrasle - ka`e Agi}. Kada je rije~ o onkolo{kim oboljenjima, pro{le godine tretirano je ukupno tridesetero djece vani. Od toga je deset novih slu~ajeva, dok su ostalo bili kontrolni pregledi. - Radi se o te{kim bolestima, izme|u ostalog i o transplantacijama
Agi}: Klinike `ele gotov novac

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) Federacije BiH nema dovoljno novca da plati sva dugovanja za lije~enje djece u inozemstvu. Ovaj dug za pro{lu godinu iznosi osam miliona KM. - On se mora platiti, jer strane klinike ne}e ~ekati, a sve `ele gotov novac. No, pla}anje duga bit }e nau{trb drugih usluga koje ZZOR finansira - ka`e direktorica Zavoda Novka Agi}. Ona navodi da jo{ nije donesen pravilnik o lije~enju u inozemstvu iako je pro{le godine federalni ministar zdravstva formirao komisiju. - Ali, ona nije zavr{ila taj posao. Zato smo nastavili primjenjivati odluku o privremenom izmje{tanju pacijenata, koja prednost daje djeci. Ona se odnosi na dje~iju onkologiju, uro|ene sr~ane mane kod djece i operacije
Pecikoza: Ne pamti datume

ko{tane sr`i. Potrebno je pet godina da pro|e kako bi se moglo re}i da je operacija uspjela. Imamo jedno dijete kojem se presa|ivanje ko{tane sr`i moralo ponavljati i ono je jo{ na lije~enju. U tim slu~ajevima tro{kovi su izuzetno visoki - isti~e Agi}. Pro{le godine zbog sr~anih mana vani je bilo dvadesetero djece, od ~ega je osmero novih slu~ajeva, dok je dvanaestero djece bilo na kontrolnim pregledima. - Dali smo garanciju za dvije transplantacije srca, ali, na`alost, oboje djece je preminulo. Ono {to nas je posebno iznenadilo jeste da smo prevazi{li planirane iznose. Do kraja 2010. prispjelo nam je nepunih osam miliona KM tro{kova za lije~enje djece vani, {to je daleko vi{e od na{ih mogu}nosti. Ne mo`emo sami to platiti. Na Vladi FBiH iznijet }emo na{e programe i tra`iti da se redefini{e vertikalni program pomo}i, napravi pravilnik o lije~enju vani i da se tra`e dodatni izvori za finansiranje - poja{njava direktorica Zavoda. Ona nagla{ava da se, osim pove}anja tro{kova za lije~enja u inozemstvu, bilje`i i porast potro{enih sredstava za lijekove i druge usluge koje u FBiH finansira Zavod. E. HALA]

Sr~ane mane

Dodatni izvori

Liste ~ekanja
- Imamo liste ~ekanja, i to za slo`ene operacije iz kardiohirurgije i vaskularne hirurgije te za skupe lijekove. Isklju~ivi razlog za stvaranje lista ~ekanja jesu finansijska sredstva. Hitni slu~ajevi imaju prednost, dok oni koji mogu ~ekati moraju biti stavljeni na listu - ka`e Agi}.

Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Prvo bih popio kafu. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

SMS
DAMSKI, NEMA [TA - Prije nekoliko dana u Sarajevu gledam iz „golfa“ austrijskih oznaka, koji je stajao na semaforu, djevojka, koja je sjedila na mjestu suvoza~a, fino otvori vrata i na ulicu baci praznu i zgu`vanu kutiju za cigarete. Damski, nema {ta! Pitam se samo pona{a li se tako i u Austriji ili konta u Bosni mo`e sve. Pa, vjerovatno i mo`e kada mi sami ne ~uvamo svoje. Sarajlija PRODALI DR@AVNO - Zar je mogu}e da Tu`ila{tvo HNK ni nakon ~etiri godine nije podiglo optu`nice protiv aktera najve}e plja~ke u Hercegovini, nezakonite prodaje dr`avnog {umskog zemlji{ta kod Mostara po cijeni od ~etiri feninga po kvadratnom

Dnevni avaz 061-142-015
tovanja i zimovanja. U plja~ku naroda oni ula`u, kakva kultura, sport, zapo{ljavanje... SIMBOL ODBRANE - Mnogi se busaju u prsa i hvale odbranom BiH. U tome prednja~i SDA ~iji ~lanovi govore da je ova stranka simol odbrane. Ja se ne bih slo`io s time ve} bih kazao da je BiH kao gra|anska dr`ava bila dovoljan motiv za odbranu svima onima kojima je majka. LO[I POTEZI Kad }e ve} jednom taj Mujezinovi} oti}i s vlasti. On bi i sada u tehni~kom mandatu uzimao talove. Neka prodaje babino, a ne najprofitabilnije kompanije. Neka proda Vladu FBiH, ~iji je predsjednik, a ne ono {to donosi ogromne pare u dr`avnu kasu.

metru. Zakon jasno ka`e da je zabranjena prodaja dr`avnog {umskog zemlji{ta i zar im trebaju ~etiri godine da to pro~itaju! ^estitke mje{tanima Pijesaka, Gubavice i Kru{eva na upornoj borbi protiv ovog kriminala. Nemojte posustati! REALNA ANALIZA - Radi budu}nosti BiH treba napraviti realnu analizu stanja u BiH i dati odgovor ko je gra|ane i dr`avu doveo u katastrofalno stanje, i to navesti sve imenom i prezimenom! Krive pozvati na odgovornost i sve nezakonito ste~eno oduzeti i vratiti dr`avi BiH. ULA@U U VIKENDICE Na{i vlastodr{ci ula`u u svoje ku}e, stanove, vikendice, vile na planinama i morima, skupa lje-

ANKETA me|u gra|anima Visokog, Sarajeva i Biha}a
Treba li izdvajati vi{e novca za lije~enje na{e djece u inozemstvu?
- Uz Fondove, BiH treba da u~estvuje sa finansijskim sredstvima u nave}im procentima. Dr`ava treba biti potpora svo- Fahrudin A{~ali} jim gra|anima.

Vlast mora biti potpora narodu
- Bila sam u takvoj situaciji i operirana sam u Italiji, pa veoma dobro znam sve. Da nije bilo ljudi dobre volje, ne znam {ta bi bilo Emina Smaji} sa mnom. - Svakako bi vlast trebala imati vi{e osje}aja za nas gra|ane. Mislim da je nepravedno da vlast „~eka“ da narod Edin sam poma`e.
Bukva

Visoko

- Naravno da vlast treba izdvajati mnogo, mnogo vi{e novca za lije~enje na{e djece, a i odraslih, kako u zemlji taFerid ko i u inozeVeliba{i} mstvu. - Dr`ava to treba sistemski rije{iti, a u FBiH treba donijeti pravilnik na nivou Ministarstva zdravstva FBiH za lije~enje na{ih gra|ana u Mustafa Avdagi} inozemstvu.

- Definitivno bi vlast trebala po~eti misliti na na{u djecu. Za njihovo lije~enje daju neki minimalac, a ostalo se zasniva na {upljoj Mustafa Godinjak pri~i. - To je neophodno. Dr`ava malo brine za svoje gra|ane. Zato nam se i de{ava da nam djeca umiru ~ekaju}i Ibrahim da se skupi noBe}irspahi} vac.

- Na{a vlast misli samo na sebe. Toliko je bolesne djece koja ~ekaju na razne vrste lije~enja. Mnoga su osu|ena na pa- Jasmin Husanovi} tnju i smrt. - Apsolutno, to je odavno trebalo u~initi. Mnogo djece je bolesno i ~ekaju {ansu za pre`ivljavanje dok dr`ava sve to Nijaz Skender ignorira.
N. O. - E. K. - M. D.

Biha}

Sarajevo

teme

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

11

VOGO[]A Mitom i ucjenama do mjesta na~elnika

Nastavnik nudio 1.000 KM za prelazak u SDA
Pre|i u „stranku pravog puta“, koja za razliku od tvoje nije podr`avala gej skupove za 27. no} Ramazana, nastavnik rekao Muminovi}u
(Foto: S. Jordamovi})

SDP tra`i resore zdravstva i industrije
Prema rije~ima mandatara ^au{evi}a, Narodna stranka Radom za boljitak tra`i da ministar poljoprivrede bude kadar njihove stranke
Raspodjela ministarskih pozicija u Tuzlanskom kantonu, prema rije~ima mandatara Vlade Seada ^au{evi}a, trebala bi biti okon~ana u narednih desetak dana. Na sastanku odr`anom u srijedu poslijepodne pregovara~ki timovi SDA i SDP-a iznijeli su stavove svojih stranaka u vezi s raspodjelom ministarskih fotelja. - Na{i prioriteti su, prvenstveno, obrazovanje, zdravstvo, MUP, ali i industrija i rudarstvo. Usagla{eno je i da na dva ministarska mjesta budu kandidati iz reda srpskog i jedno iz reda hrvatskog naroda te da na tri pozicije budu imenovane `ene. Vrlo brzo }e uslijediti nastavak razgovora, gdje bismo ve} naredne seje budu}i premijer Sead ^au{evi}. Iako su i SDA prioriteti bili zdravstvo i obrazovanje, po svoj prilici, nijedan od ovih resora ne}e kontrolirati kadrovi ove stranke. SDA }e, sasvim izvjesno, pripasti Ministarstvo finansija, na ~ijem ~elu bi se mogli na}i Mirsad Novali} iz Grada~ca ili Nail [e}kanovi}, aktuelni ministar za saobra}aj i komunikacije u Vladi FBiH. Dodu{e, [e}kanovi}a SDA planira postaviti i na jednu od federalnih pozicija, no o tome jo{ nema zvani~nih informacija. U SDA su, ina~e, razo~arani po~etnom pregovara~kom pozicijom, gdje su, kako sada stvari stoje, njihovim kadrovima namijenjene pozicije u „sirotinjskim“ ministarstvima, kakva su ona za bora~ka pitanja, izbjeglice, pravdu itd. Prema rije~ima mandatara ^au{evi}a, Narodna stranka Radom za boljitak, kao jedna od koalicionih partnera u vlasti, tra`i da ministar poljoprivrede bude kadar njihove stranke.
A. HAD@I]

Raspodjela vlasti u Vladi Tuzlanskog kantona

Oprobani recept prema kojem su vodili prljavu predizbornu kampanju na proteklim op}im izborima, SDA je nastavila primjenjivati i u kampanji za vanredne izbore za na~elnika sarajevske op}ine Vogo{}a. Mito, ucjene i nagovaranja dio su ve} uhodane ma{inerije, ~ije `rtve su ovaj put kandidati Saveza za bolju budu}nost BiH i Na{e stranke za na~elnika ove op}ine.

Ne biraju sredstva
Sa pritiscima se suo~avaju posebno mladi aktivisti ovih stranaka. Jedan od njih je i Harun Muminovi}, koordidanotor za mlade Na{e stranke u Vogo{}i. - Nedavno mi je pri{ao F.M, nastavnik jedne osnovne {kole u ovoj op}ini i ponudio 1.000 KM da pre|em u SDA. Usput je dodao: „pre|i u stranku pravog puta, koja za razliku od tvoje nije podr`avala gej skupove za 27. no} Ramazana“ - tvrdi Muminovi}. Da u SDA ne biraju sredstva pokazuje i slu~aj Mesuda Omerovi}a, predsjednika Izborne komisije op}ine Vogo{}a. Kako tvrdi Muminovi}, pojedince koji dolaze da se prijave za ~lanove Izbo-

^au{evi}: Tri pozicije za `ene

dmice mogli dogovoriti novi sastav Vlade - kazao nam

Odani Tihi}evi kadrovi
Muminovi}: ^ak i predsjednik Izborne komisije radi za SDA

rnih komisija do~ekuje komentarima: „Da biste uspjeli u `ivotu, jedan vam je jedini izlaz i jedan kanidat“, sugeriraju}i im da glasaju za Edina Smaji}a, kandidata SDA. Sa istim izjavama glasa~e do~ekuju na putu za registraciju u op}ini. Kandidatkinja Na{e stranke za na~elnicu Op}ine Vogo{}a, Senada Kasumagi} ka`e da je „demokracija“ u

Vogo{}i dosada , pred svake izbore, bila {ikaniranje svega {to je dio konkuretne stranke. Kasumagi} ka`e da je samo jedan dan, s po~etka kampanje, imala jedno mjesto u glavnoj ulici, na kojem je bila njena slika. Vi{e je nema! ^ak i u Gradskoj biblioteci koja se nalazi u KSC-u omladini je re~eno da „ne glasaju za profesoricu“.

Saznajemo da }e SDA TK za svaku ministarsku poziciju koja im u dogovorenoj raspodjeli vlasti pripadne morati predlo`iti po dva kandidata, gdje bi o kona~nom izboru odl-

u~ivala Centrala SDA. Dobro upu}eni tvrde da je to na~in da se izbjegne svaka mogu}nost da u vlast u|u ljudi koji nisu slijepo odani aktuelnom {efu SDA Sulejmanu Tihi}u.

Kradu reklamni materijal D`enana Red`e iz SBB-a
Dokle su u SDA spremni i}i najbolje pokazuje prizor koji je Kasumagi} vidjela prekju~er. - Nekoliko omladinaca su u Ulici Bra}e Kr{o iz sandu~eta vadili reklamni materijal Saveza za bolju budu}nost BiH i njihovog kandidata D`enana Red`e i bacali ga - tvrdi Kasumagi}.

Lomljenje ruku
- „Avaz“ je ve} objavio ~lanak o tome kako je lokalna TV Vogo{}a odbila objaviti kratki informativni prilog o kandidatima u kojem su odgovarali na pitanja novinarima, obrazlo`iv{i da su izjavama naru{ili pravila CIK-a. Obrazlo`enje nam je itekako bilo neprihvatljivo a moj zahtjev da zajedno, direktor TV Vogo{}e i mi kandidati pregledamo prilog, je odbijen - ka`e Kasumagi} Zbog svega re~enog, u Na{oj stranci se dvoume da li }e uop{te lijepiti promotivne plakate, jer, kako ka`u, ne `ele da njihovi aktivisti do`ive sli~nu sudbinu kao jedan SDP-ovac, kojem su aktivisti SDA polomili ruke na proteklim izborima.
F. KARALI]

Kasumagi} prona{la ukradeni materijal

Predsjedni{tvo Stranke za BiH (SBiH) okon~alo je ju~er proces konsultacija o reorganizaciji te stranke s aktuelnim i biv{im nosiocima zakonodavnih i izvr{nih funkcija na nivou kantona, entiteta i dr`ave BiH. Kako je saop}eno iz SBiH, u posljednja dva mje-

Konvencija Stranke za BiH u aprilu
seca Predsjedni{tvo te stranke vodilo je intenzivne konsultacije s organizacijskim jedinicama stranke i predstavnicima SBiH u zakonodavnim i izvr{nim tijelima. - Cilj konsultacija je reformiranje SBiH na na~in utvr|ivanja modela konso-

Zavr{ene konsultacije o reorganizaciji

lidirane organizacije SBiH, kadrovskog i infrastrukturnog ja~anja stranke, politi~kog opozicionog djelovanja u idu}em razdoblju i pripreme za organizaciju konvencije SBiH po~etkom aprila ove godine - saop}eno je iz SBiH, prenijela je Fena.

Kantonalna bolnica u Livnu

Premijer obe}ao sredstva za grijanje

12

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

panorama

Premijer Livanjskog kantona u tehni~kom mandatu Nediljko Rimac obe}ao je da }e Vlada odobriti interventna sredstva iz kantonalnog bud`eta za nabavku lo`-ulja za grijanje Kantonalne bolnice „Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu, u kojoj ovih dana zbog finansijskih problema centralno grijanje radi samo po dva sata ujutro i dva sata uve~e, pi{e Srna. Rimac je rekao da }e Vlada hitno odobriti interventna sredstva kako bi centralno grijanje u svim odjeljenjima Kantonalne bolnice bilo u funkciji prema potrebi i u punom kapacitetu, da se pacijenti na lije~enju u ovoj zdravstvenoj ustanovi ne bi smrzavali. On je dodao da ga je duboko dirnula izjava starice, koja se lije~i na Internom odjeljenju, da ovih dana umire od hladno}e. Pacijenti Kantonalne bolnice u Livnu izjavili su novinarima da se zbog nedostatka grijanja u bolnici u ve}em dijelu dana i no}i doslovno smrzavaju, te da su se mnogi od njih u Bbolnici jo{ vi{e razboljeli.

Dvije obale povezane nakon 57 godina
Most je dug 524 metra sa po dvije pje{a~ke i saobra}ajne trake

PROJEKTI Most preko Jablani~kog jezera ju~er pu{ten u funkciju

[ta mi se (ne)svi|a u Zavidovi}ima

Napokon rade semafori

-U Zavidovi}ima mi se ne svi|a upravo ovaj zimski period, jer su ulice prljave i blatnjave. Kada su vani niske temperature, centar grada je pravo klizali{te. Posipni materijal ~ini {tetu vozilima, a {to je najgore ostaje na ulicama mjeMubera Memi{evi}, trgovac secima poslije zime. Zavidovi}ani godinama muku mu~e sa psima lutalicama, ali je taj problem sada najizra`eniji. Svi|a mi se {to kona~no na zavidovi}kim raskrsnicama rade semafori. Zelene povr{ine su ure|ene, u gradu smo imali cvije}a sve do prvog snijega - ka`e Mubera Ar. M. Memi{evi}, trgovac.

Beri}etna godina u Zvorniku

Odmah na po~etku duplo vi{e beba

Jo{ od 1954. godine mje{tani sela na desnoj obali Jablani~kog jezera ~ekali su putnu komunikaciju koja ih je, pu{tanjem u promet novoizgra|enog mosta, spojila sa Konjicom u mjestu ^elebi}i, na regionalnom pravcu Konjic-Mostar. Most dug 524 metra sa svim elementima regionalne saobra}ajnice sa po dvi-

je pje{a~ke i saobra}ajne trake pu{ten je u promet tokom ju~era{njeg dana. - Radovi su zavr{eni u predvi|enom roku, a tehni~ko ispitivanje mosta pokazalo je da zadovoljava sve kriterije - isti~e Esad Omerovi}, rukovodilac na ovom projektu u ime konji~ke Op}ine. Omerovi} ka`e da se voza~i trebaju pridr`avati sao-

U tri dana 2011. godine u zvorni~kom Porodili{tu Op{te bolnice ro|eno je 11 beba. Da }e ovo biti rodna godina pokazao je ve} prvi dan januara, kada su ro|ene ~etiri bebe, tri djevoj~ice i jedan dje~ak, a narednog dana isto toliko, ali su sada dva dje~aka i dvije djevoj~ice. - Raduje {to se sve vi{e porodica odlu~uje da ne ostane na samo jednom djetetu, ve} su sve brojnije one sa troje, ~etvero pa i vi{e potomaka. Pro{le godine u prva dva dana ro|ene su ~etiri bebe, ove godine osam, {to je odmah u startu preba~aj za sto posto - ka`e ginekolog Slobodan Markovi}. U toku 2010. godine u Zvorniku je ro|eno ukupno 648 beba. To je jedna od rijetkih op{tina u RS sa pozitivnom stopom prira{taja stanovni{tva, a sude}i po po~etku godiM. M. ne sigurno je da }e taj trend biti nastavljen.

Omerovi}: Zadovoljni svi

bra}ajnih oznaka na mostu, uz ograni~enja od 30-40 kilometara na sat, zbog jo{ uvijek aktuelnih radova na pristupnim putevima. Vrijednost ove investicije je 17,5 miliona maraka, a realizirana je kao dio zaostalih obaveza „Elektroprivrede“ BiH prema Op}ini Konjic, na osnovu izgradnje HA Jablanica. M. ]OSI]

^amac odlazi u pro{lost
Hikmet Mehi} jedan je od stanovnika Lisi~i}a koji je ~esto koristio i ~amac kao prijevozno sredstvo preko Jablani~kog jezera. - Sretan sam, jer nema vi{e makadama kojim smo vozili - isti~e Mehi}. Mehi} ne krije radost

U~enicima kra}i put do {kole
Pu{tanje u promet mosta preko Jablani~kog jezera iskoristili su i |aci iz sela Lisi~i}i, Grabovci i Kralupi koji idu u osnovnu {kolu u ^elebi}e. - Most nam je skratio put od ku}e do {kole za oko 20-ak minuta - kazao nam je Ajdin [oto. Sli~no govore i Sead Vrti}, Alena Lepara i Almedina Zuki} i dodaju da }e sada mo}i koristiti i taksi prijevoz ukoliko `ele do grada. Osnovci nisu ~ekali autobus

Pomo} u~enicima iz Bratunca

Mirnesa Muhi} potpisuje ugovor

Stipendije za 11 srednjo{kolaca

Pravoslavni vjernici u Semberiji tradicionalno su, u krugu porodica i prijatelja, obilje`ili Badnji dan i Bo`i}, a najve}i hri{}anski praznik obilje`en je u svim pravoslavnim hramovima. Nakon prazni~nog bdijenja u najstarijoj bijeljinskoj crkvi Svetog velikomu~enika Georgija, u ~etvrtak u 18 sati na centralnom gradskom trgu pred velikim brojem vjernika zapaljen je ba-

Volimo bli`nje kao same sebe
dnjak prethodno osve}en svetom vodom, vinom i medom. -Na{a srca se `are vjerom, ljubavlju, slogom i i mirom bo`jim, kojim je Gospod izmirio sebe sa drugima. U ovo vrijeme duhovnog i moralnog pada, moramo se dobro ~uvati da se ne okrenemo i `ivimo po nekim la`nim vrijednostima. Volimo bli`nje kao same sebe - rekao je protojerej Ljubo BogdaE. M. novi},.

Hri{}anski praznik u Semberiji

Za 11 u~enika iz Bratunca koji poha|aju srednje {kole u Bratuncu i Srebrenici, a koji su potpisali ugovore o stipendiranju, u ponedjeljak }e u Sarajevu na organizovanom prijemu biti uru~ene kartice kako bi svoja sredstva mogli podizati u najbli`im bankama. Stipendiju dodjeljuje asocijacija „Fatma“ u saradnji sa Fondacijom „Sheik Saleh Kamel“, a stipendije }e se upla}ivati na mjese~nom nivou u 12 rata u visini od 100 dolara. Pri izboru stipendista prioritet su imala djeca {ehida i poginulih boraca, te u~enici slabijeg imovinskog stanja. Stipendisti su: Nura Rami}, D`evad Hod`i}, Mirnesa Muhi}, Almedina Salihovi}, Sanela Me{i}, Amela Jusupovi}, Nurdin Ali}, Mirsada Ibi{evi}, Alen Avdi}, Emira Ibrahimovi}, te Fahrudin Hajdarevi}. I. R.

Prvo paljenje i u Tuzli
Kako je saop{tila Zvorni~ko-tuzlanska eparhija, prvi put nakon rata u BiH paljenje badnjaka obavljeno je i ispred Hrama uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, sjedi{tu Eparhije zvorni~ko-tuzlanske, gdje je ve~ernje bdijenje slu`io episkop Vasilije Ka~avenda. Ina~e, Ka~avenda u godinama nakon rata `ivi u Bijeljini u novoizgra|enom vladi~anskom dvoru. Za to vrijeme, na podru~ju Eparhije zvorni~ko-tuzlanske, najve}im dijelom u Semberiji, izgra|eno je 180 pravoslavnih hramova, a u izgradnji je jo{ 80.

Brojni vjernici pored badnjaka na trgu u Bijeljini

(Foto: G. Bobi})

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

13

PRIVATIZACIJA Nakon ultimatuma viso~kih vije}nika

Agencija zaustavila nagodbu sa sarajevskim „Fagasom“
Novo ro~i{te Op}inski sud Zenica zakazao 24. marta „Visokogas“, koji je iskazao pozitivno poslovanje, trebao biti prodat kao gubita{

Donatori i privrednici i ovaj put pokazali humanost

Zahvaljuju}i akciji OO CK Te{anj

Sudija Op}inskog suda Zenica Adnan Baru~ija ju~er je zapo~eo, ali odmah i odlo`io za 24. mart pripremno ro~i{te po tu`bi sarajevskog „Unis - Fagasa“ protiv Agencije za privatizaciju ZDK. Naime, iako je zastupnik Agencije Jusuf [eta kazao da je sve spremno za vansudsku nagodbu, zbog zaklju~ka Op}inskog vije}a Visoko, upu}enog prekju~er Agenciji za privatizaciju, zatra`ena je odgoda. - Potrebno je dobiti mi{ljenje i stav Vlade ZDK i Ministarstva privrede, kojima su tako|er pisali vije}nici OV Visoko - kazao je [eta, prije nego je sudija odgodio ro~i{te.

U Gora`de upu}eno osam tona pomo}i

U organizaciji OO Crvenog kri`a u Te{nju je provedena akcija prikupljanja pomo}i za poplavljena podru~ja u BiH. Iz Te{nja je otpremljeno oko osam tona pomo}i za poplavljena podru~ja u gora`danskom kraju. - I ovom prilikom na{i donatori i privredni subjekti su pokazali humanost. Gra|ani su nudili i odjevne predmete, ali mi smo se bazirali na ono {to ovim ljudima sada najvi{e treba, a to su prostirke, podne obloge, kerami~ke plo~ice, pitka voda. Nastavit }emo sli~ne akcije - kazala je M. ^. Emira \onlagi}, sekretar OO CK Te{anj.

Gradnja gasno-parne elektrane u Zenici
Faksimili odluka Op}inskog vije}a Visoko

Stav Vlade ZDK

U me|uvremenu je utvr|eno pozitivno poslovanje i izmireni navodni dugovi, koji su prikazani u tenderu po kojem je za najpovoljniju ponudu izabrana ona sarajevske firme „Fa-

Dopisi na vi{e adresa
Jednoglasnom odlukom svi vije}nici Op}inskog vije}a Visoko zatra`ili su u srijedu popodne od Agencije za privatizaciju ZDK i Vlade ZDK da ispo{tuju svoje odluke iz 2007., kojima je zaustavljena 2004. godine zapo~eta privatizacija „Visokogasa“, zbog niza novonastalih okolnosti. Dopisi sa zahtjevima u ~etvrtak su upu}eni na adrese vlasti ZDK i Agencije za privatizaciju.

gas“. Ta firma je trebala „Visokogas“, koji je iskazao pozitivno poslovanje, kupiti kao gubita{a, i to nakon {to je tu`ila Agenciju za privatizaciju zbog neprovo|enja privatizacije. Iz Agencije su najavili mogu}nost „vansudske nagodbe“, kojom bi „Fagas“ odustao od tu`be, a Agencija provela privatizaciju, {to je alarmiralo viso~ke vije}nike. - Predstavnici Agencije su se, umjesto da zastupaju interes dr`ave i dr`avnog kapitala, pona{ali kao advo-

Najavili tu`bu

kati sarajevske firme - kazao nam je direktor „Visokogasa“ Hajrudin Hand`i}. Ukoliko i pored protivljenja „Visokogasa“ i njegovog vlasnika, Op}ine Visoko, Agencija za privatizaciju ZDK pristane na nagodbu i preda „Visokogas“ u ruke „Fagasa“, to }e prakti~no zna~iti da je firma koja je za tri godine ostvarila dobit od 1,6 miliona KM, prodana odugovla~enjem od {est godina kao gubita{ sa dva miliona KM minusa. Viso~ki vije}nici najavili su, u tom slu~aju, tu`bu protiv Agencije i Vlade A. D@ONLI] ZDK.

U radove ulo`eno skoro 300.000 maraka
Glavni projekt uradila firma „Musala-in`injering“ Visoko
Kroz Program investiranja sredstava prikupljenih na osnovu izdavanja GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu, Ministarstvo za promet i komunikacije FBiH odobrilo je 300.000 KM za projekt rekonstrukcije lokalne ceste Seoce-Veliki Trnovci u op}ini Kakanj, javlja op}inski portal. Nakon {to su pribavljene sve potrebne saglasnosti za gradnju Op}ina Kakanj je u svojstvu implementatora projekta provela proceduru javne nabavke kojom je kakanjski „Trgo{ped“ izabran kao najpovoljniji ponu|a~ i ugovoren je iznos od 237.258 KM. nog iznosa preostalo je vi{e od 60.000 KM neutro{enih sredstava, pa je, da bi se asfaltirala {to ve}a dionica puta i da bi se utro{io cjelokupan odobreni nov~ani iznos, uz saglasnost Ministarstva, sklopljen anex ugovora po jedini~nim cijenama iz osnovnog ugovora, na iznos od 62.736,37 KM, tako da je ukupna vrijednost radova iznosila 299.994,37 KM. Radovi su po~eli 22. oktobra, a zavr{eni su 17. decembra 2010. godine. Asfaltirano je oko tri i po kilometra puta. Glavni projekt rekonstrukcije puta Seoca-Veliki Trnovci radila je firma „Musalain`injering“ Visoko.

Okon~ana rekonstrukcija puta Seoca-Veliki Trnovci

Op}ina Zenica objavila je na svojoj oficijelnoj webstranici grafi~ki prikaz izgleda budu}e kombinovane gaBudu}i izgled nove Termoelektrane sno-parne kogeneracijske elektrane. Prema tvrdnji direktora preduze}a KTG Zenica Harisa Ma{i}a, u toku je izrada glavnog projekta elektrane ja~ine 230 MW/170 MW, koja je zajedni~ki projekt KTG AG Lugano i Op}ine Zenica. Nakon {to bude zavr{en glavni projekt, uslijedit }e procedura dobijanja gra|evinske dozvole za objekat koji bi se trebao graditi na prostoru koji je ranije pripadao @eljezari Zenica. Projekt kombinovane gasno-parne elektrane u kojoj bi, prema ranijim najavama, posao trebalo dobiti najmanje 40 ljudi, vrijedan je vi{e od 200 miliona eura i u njemu u~estvuju KTG AG Lugano i Op}ina Zenica.

U toku izrada glavnog projekta

U O[ „Ribnica“ kod Vozu}e

Savremeno opremljeni kabinet

Asfaltirano je oko tri i po kilometra puta

Sve~ano otvoren fonolaboratorij

Po projektnoj dokumentaciji, dionica Seoce-Veliki Trnovci bila je du`a od ugo-

vorene dionice a nakon provedene procedure javne nabavke od ukupnog odobre-

Nabavljaju ogrjev, dijele pakete
Sude}i prema obezbije|enih 480 tona uglja i 400 metara prostornih ogrjevnog drveta u 2009. godini, u maglajskom Udru`enju penzionera tvrde da se polako vra}a povjerenje u njihov rad. - U 2010. isporu~ene koli~ine drveta i uglja penzionerima duplo su ve}e u odnosu na 2009. To je za nas veliki uspjeh, ali nisu to ni pribli`ne koli~ine koje je Udru`enje isporu~ivalo svojim ~lanovima prije desetak godina - ka`e Mustafa Buljuba{i}, predsjednik Udru`enja penzionera Maglaj. ^lanovima Udru`enja podijeljeno je 500 paketa po raznim osnovama, a ispla}eno je i 8.000 KM jednokratnih pomo}i socijalno ugro`enim penzionerima. Udru`enje se finansira iz sredstava ~lanarine i skromnog izdvajanja iz bud`eta op}ine u iznosu od 9.000 KM. N. B.

Aktivnosti Udru`enja penzionera Maglaj

U Osnovnoj {koli „Ribnica“, koja je podru~na {kola O[ „Vozu}a“ u Zavidovi}ima, uprili~eno je sve~ano otvorenje fonolaboratorija, kabineta za u~enje stranih jezika. Kabinet je opremljen najsavremenijom tehnikom, laptopom, projektorom, instaliranim slu{alicama i drugim pomagalima. U pitanju je poklon turske vlade putem predstavnika Turskog bataljona. Projekt je vrijedan desetak hiljada eura. Iz zahvalnosti prema pripadnicima Turskog bataljona, u~enici iz Ribnice gostima su se predstavili recitacijama, igrokazima, plesnim i folklornim ta~kama. Pukovnik Selim Hasgoren je rekao da se u BiH rade mnogi projekti koje finansira vlada Turske. - Ovaj fonolaboratorij mnogo zna~i na{im u~enicima jer se radi o ruralnom podru~ju, gdje su roditelji te{ke socijalne, ekonomske i obrazovne strukture. Zahvaljujem turskoj vladi i narodu koji ula`u u BiH i podr`avaju projekte unaprje|enja obrazovanja - kazao je Sifet Mulahalilovi}, Ar. M. direktor O[ „Vozu}a“.

Sva trojica optu`enih strani dr`avljani koje mati~ne zemlje ne isporu~uju
Nakon rje{enja Suda BiH kojim je ukinuta mjera pritvora optu`enima Hamdi Daci}u, Harisu Zorni}u i A~ik D`anu, tu`ilac Tu`ila{tva BiH uputio je Sudu BiH `albu na navedenu odluku i predla`e Apelacionom vije}u da ukine pobijano rje{enje a da optu`ene vrate u pritvor. Tu`ila{tvo BiH isti~e da su te`ina krivi~nih djela optu`enih i priroda izvr{enih krivi~nih djela, dugo vrijeme kroz koje traje izvr{enje krivi~nog djela, nagla{ena upornost i odlu~nost u ~injenju D`an dr`avljanin Republike Turske i Republike Srbije, koji nema bh. dr`avljanstvo, a bra}a Haris Zorni} i Hamdo Daci} su mati~ni dr`avljani Crne Gore, a naturalizirani dr`avljani BiH. Prema dostupnim podacima, optu`eni Hamdo Daci} je osoba u bijegu s izdr`avanja kazne zatvora u Republici Italiji, a optu`eni Haris Zorni} tako|er je osoba koja je u bijegu, jer je prema dostupnim podacima on u toku krivi~nog postupka u Njema~koj uplatio jemstvo u visokom nov~anom
Tragi~an kraj jedne mladosti

Daci}i su osobe koje su ve} u bijegu

Tu`ila{tvo BiH ulo`ilo `albu

14

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

crna hronika

Zgonjanin: Kobna odluka

Tu`ila{tvo BiH: Tra`e ukidanje rje{enja

krivi~nih djela, visoka imovinska korist koja se stje~e izvr{enjem krivi~nih djela i naposljetku visina zaprije}enih kazni koja realno prijeti optu`enima, razlozi zbog kojih je prema navedenima potrebna mjera pritvora. U Tu`ila{tvu isti~u da sva trojica optu`enih imaju dr`avljanstva drugih zemalja, od kojih je A~ik

iznosu i pobjegao u BiH, gdje je promijenio identitet. Tu`ila{tvo BiH napominje da dr`ave Srbija, Crna Gora i Turska ne izru~uju svoje dr`avljane, tako da optu`eni u slu~aju bijega ne bi bili izru~eni Bosni i Hercegovini, {to bi u takvom eventualnom slu~aju jako zakompliciralo ovaj predmet.

Dejanu je trebala samo jo{ jedna prilika koju nije dobio
Dejan Zgonjanin (18) na o~ajni~ki ~in se odlu~io zbog problema koje nije mogao ili nije znao prevazi}i Isklju~enje iz {kole i raskid s djevojkom prelili ~a{u
Dejan je, kako je kazala, izvjesno vrijeme `ivio s ocem, koji se razbolio i umro. Veoma te{ko je podnio njegovu smrt, a jo{ te`e to {to su mu polubrat i polusestra odmah nakon o~eve sahrane prodali stan, a njega ostavili na ulici. Vratio se da `ivi kod majke, a vi{e nikada niko od rodbine s o~eve strane nije pitao za njega. Kada se upisao u srednju {kolu, jedan period je sve bilo uredu. Profesori su ga hvalili. Bio je miran mladi} sve dok nije upao u lo{e dru{tvo. - Dejan je poslije shvatio da mladi}i u tu {kolu dolaze s pi{toljima i no`evima. Nije se mogao oduprijeti tim lo{im momcima te je jedne prilike izboden no`em u {koli. Ti mladi}i su ga tjerali da s njima pu{i i cigarete u kojima je vjerovatno bila marihuana, te je iz tih razloga jedno vrijeme odbijao i}i u {kolu. Potom se razbolio pa sam ga stalno vodila kod doktora. Nakon toga, ponovo je krenuo u tre}i razred i tada su opet nastali problemi. Jednoga dana sam do{la u {kolu na informacije i zatekla Dejana u modricama. Navodno su ga ti mladi}i napali i pretukli - ispri~ala nam je Radojka. Nakon toga domaru u {koli neko je ukrao kutiju keksa. Dejan je bio s tim momcima koje je domar napao i on mu se suprotstavio. Kada je domar krenuo prema njemu sa {rafcigerom u ruci, Dejan ga je udario, nakon ~ega je isklju~en iz {kole. Radojka je, kako je kazala, pisala molbe direktoru i ostalima da mu daju jo{ jednu priliku po{to je bio maturant koji se u principu ne isklju~uju iz {kole, ali nikada nije dobila odgovor. Osamnaestogodi{nji Dejan Zgonjanin, koji je prekju~er ujutro `ivot prekratio skokom s osmog sprata zgrade u sarajevskom naselju ^engi}-Vila 2, nije bio sklon drogama i lo{em dru{tvu, ve} je najvjerovatniji motiv za samoubistvo njegov veoma te`ak `ivot i problemi s kojima se nije mogao ili nije znao nositi. Najte`e mu je palo isklju~enje iz Srednje ma{inske {kole, a i pored svih molbi u {koli mu nisu htjeli pru`iti jo{ jednu {ansu, ne `ele}i ni{ta u~initi po tom pitanju - pojasnila nam je ju~er mladi}eva majka Radojka Mustedan. Saznajemo da su iz {kole pored Dejana bila isklju~ena jo{ trojica, ~etvorica u~enika, a koji su nakon `albe upu}ene Nastavni~kom vije}u vra~eni u {kolske klupe.

SUDBINE Mladi `ivot uga{en na pragu zrelosti

Oborio sedam pje{aka

Udes na Marindvoru u Sarajevu

Zabranjena veza

Lo{e dru{tvo

Poslije toga se Dejan povukao u sebe. Ni s kim se nije dru`io, niti je izlazio, a ubrzo je raskinuo i vezu s djevojkom koju je veoma volio. Navodno su joj roditelji branili da bude s njim po{to je druge vjere. - Patio je zbog toga. Povukao se u sebe, a pogotovo nekoliko dana prije nego {to }e po~initi samoubistvo. Vidjela sam na njemu da je u depresiji, ali nisam ni sanjala da bi tako ne{to mogao uraditi. Tog jutra policija mi je javila na posao {ta se desilo. U stanu je bio moj drugi sin s djevojkom. Oni su u to vrijeme spavali, a probudili su ih policajci i tek tada su shvatili {ta se desilo. @elim samo pojasniti da je moj sin bio dobar mladi}, poslu{an i nikada nije pravio probleme. Te{ki momenti mu nisu dali da ide naprijed - kazala nam je potresena majka RaD`. Ma. dojka.

Policija pored vozila „polo“ na mjestu nesre}e

(Foto: F. Fo~o)

Voza~ automobila „vw polo“ (787- T- 138) je~er je oko 17.10 sati na trotoaru i pje{a~kom prijelazu u sarajevskoj ulici Hiseta na Marindvoru oborio sedam pje{aka. Troje povrije|enih je u 17.45 sati dovezeno u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. Prema rije~ima Biljane Jandri}, portparola KCUS-a, te`e povrede zadobila je Aldijana D`aferovi} (30), za koju je utvr|eno da ima povrede glave i frakturu desne potkoljenice te }e biti zbrinuta na Ortopediji. Jozefa [utalo ( 48) i L. [. (15) zadobile su lak{e povrede glave, te su nakon zbrinjavanja pu{tene na ku}no lije~enje.

U Op}u bolnicu „Prim. dr. Abdulah Naka{„ dovezena su ~etiri pje{aka, od kojih je te`e povrije|ena D. K. (60), koja je imala lom lijevog sko~nog zgloba, potvrdila nam je Lejla Bali}, de`urni ljekar Urgentnog bloka. Lak{e povrede zadobili su D. A. (22), [. A. (26) i M. D`. (25). U pitanju su povrede uglavnom zadobivene usljed pada. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, a istragom }e biti utvr|en uzrok, kao i je li voza~ bio pod utjecajem alkohola. Rije~ je o mla|em mu{karcu, koji je sa suvoza~em bio u vozilu za vrijeme trajanja uvi|aja. B. C.

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda

U plja~ku kladionice odvezao se u sestrinom automobilu
Mostar Mladen Juri{i} odredio je jednomjese~ni pritvor Tariku Gra~i}u (28) iz Maglaja, zbog sumnje da je 27. decembra pro{le godine iz kladionice „Bet Live“ u mostarskom naselju Smr~enjaci oteo 870 maraka. Prema navodima Kantonalnog tu`ila{tva Mostar, osumnji~eni Gra~i} je oko 17 sati upao u kladionicu s uperenim pi{toljem i zatra`io od radnice da mu da novac, {to je ona, boje}i se za vlastiti `ivot, i u~inila. Bje`e}i iz kladionice utr~ao je u vozilo

Odre|en pritvor 28-godi{njaku iz Maglaja

Sud u Mostaru: Mjesec iza brave

„audi“ kojemu je u me|uvremenu otkazao mjenja~, pa ga je ostavio kod mostarskog stadiona „Zrinjski“. Kako se doznaje, policija je u autu prona{la i dokumente vlasnice „audija“, za koju se ispostavilo da je sestra Tarika Gra~i}a, koji se u me|uvremenu sam predao policiji na savjet advokata iz @ep~a D`evada Hrnji}a. Ina~e, Gra~i} je do sada {est puta osu|ivan, i to za tri te{ke i tri lak{e kra|e.

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

15

EKSPLOZIJA ^elinac kod Banje Luke

Na policajce ba~ena bomba iz vozila u pokretu Napadnut direktor
Banovi}i: Policija traga za napada~em

Ispred ku}e u Banovi}ima

Zoran [ikanji}, koji je te`e ranjen, i Stojan Gavri} bili u zaustavljenoj slu`benoj „ladi nivi“ kada je do{lo do detonacije

Slu`benici Policijske stanice ^elinac Zoran [ikanji} i Stojan Gavri} ranjeni su gelerima ru~ne bombe ju~er rano ujutro, uo~i pravoslavnog Bo`i}a, u nesvakida{njem i pomalo bizarnom oru`anom „incidentu“ koji je uznemirio mje{tane ovog gradi}a nadomak Banje Luke.

„Litvatransa“
Adila Karavdi}a (49), direktora „Litvatransa“, ju~er oko 6.30 sati u dvori{tu porodi~ne ku}e, u ulici Desetog septembra u Banovi}ima, fizi~ki je napala nepoznata mu{ka osoba i zadala mu vi{e udaraca. Povrije|eni Karavdi} zatra`io je ljekarsku pomo} u Domu zdravlja, odakle je preba~en u UKC Tuzla na ambulantni pregled. Nakon saniranja povreda otpu{ten je i upu}en na ku}no lije~enje. Motiv napada nije poznat. Na rasvjetljavanju ovog doga|aja i utvr|ivanju identiteta po~inioca anga`irani su slu`benici Policijske stanice Banovi}i.
N. M.

Tra`e se odgovori
Naime, nakon {to su pred zoru nakon no}nog vi{esatnog patroliranja nakratko zaustavili svoju „ladu nivu“, parkirav{i vozilo na desnoj strani nekoliko metara od magistrale i samog skretanja za ^elinac iz pravca Banje Luke, ni [ikanji}, koji je te`e ranjen, kao ni Gavri}, ni slutili nisu da }e se ubrzo na}i u `ivotnoj opasnosti. Kako saznaje „Avaz“, nekoliko minuta kasnije na ove policijske slu`benike ba~ena je ofanzivna bomba M52, takozvana ka{ikara, iz automobila u pokretu. Iako se pretpostavlja da su [ikanji} i Gavri} zapravo samo bili na krivom mjestu u krivo vrijeme, te da bomba{ zbog slabe osvijetljenosti nije mogao vidjeti parkiranu policijsku „ladu nivu“, odnosno na koga baca bombu, tek }e daljnja policijska istraga i eventualno hap{enje osumnji~enog ili vi{e njih dati odgovore na sva otvorena

Sud Bosne i Hercegovine

Huseinspahi}u odre|en pritvor
Objekat ispred kojeg je ba~ena bomba
(Foto: M. Lugi})

pitanja. Tako i na jedno od glavnih: da li je bomba na policajce ba~ena namjerno ili [ikanji} i Gavri} samo nisu imali sre}e te su zavr{ili kao „kolateralna {teta“ ovog divlja~kog ~ina.

Stabilno stanje
Kako saznajemo, [ikanji} je ranjen gelerom u lijevi predio vilice i njegovo stanje ju~er je bilo stabilno. Portparol Klini~kog centra Banja Luka Nada Joli su parkirani ispred napu{tene ku}e Muharema Nezirevi}a, a bomba na njih je ba~ena u 4.20 sati ujutro iz vozila koje se najvjerovatnije kretalo iz pravca Banje kanovi} „Avazu“ je potvrdila da je ovaj policijski slu`benik hospitaliziran na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju KC Banja Luka. Luke. Sre}a u nesre}i je {to policajci nisu smrtno stradali od bombe koja je pala svega dva metra od vozila. Te`e je ranjen Zoran [ikanji} i on je odmah preba~en u Klini~ki centar Banja Luka. Potraga za po~iniocima se nastavlja - rekao je na{ sagovornik. Osim {to bi ~elina~ka policija zajedno sa CJB Banja Luka zbog ranjenih kolega trebala ~im prije prona}i bomba{e, njihovo otkrivanje jednako je zna~ajno i zbog smirivanja mogu}ih tenzija. Nema uop}e dvojbe da }e i Bo{njaci kao manjinski narod u ovom kraju `eljeti odgovor na pitanje da li je bomba me|u napu{tene bo{nja~ke objekte, koji su okru`eni ku}ama u kojima tako|er `ive Bo{njaci, ba~ena s nekom porukom ili sasvim A.[I[I] „slu~ajno“.

Napu{tena ku}a
Iako su se zbog pravoslavnog Bo`i}a informacije ju~e mogle dobiti na kapaljku, inspektor iz CJB Banja Luka za „Avaz“ je ukratko rekonstruirao cijeli doga|aj. - Policijski slu`benici bi-

Sud Bosne i Hercegovine donio je rje{enje kojim se osumnji~enom Sergeju Huseinspahi}u odre|uje jednomjese~ni pritvor. Pritvor prema ovom rje{enju mo`e trajati do 4. februara 2011. godine. Huseinspahi} je osumnji~en za krivi~no djelo organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{ten promet opojnim drogama. Sud je, nakon razmatranja podnesenog dokaznog

materijala, utvrdio da postoji sumnja da je osumnji~eni po~inio krivi~na djela koja mu se stavljaju na teret. Pritvor je odre|en, budu}i da je Sud utvrdio postojanje drugih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bijega, ometanja postupka, utjecaja na svjedoke i sau~esnike te da bi mogao uni{titi, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze va`ne za krivi~ni postupak.

Donja Mahala kod Ora{ja

Radnici kladionice oteta kasa s novcem
Nepoznati mu{karac preksino} je oplja~kao sportsku kladionicu „Remi“ u Donjoj Mahali kod Ora{ja. Razbojnik, za kojeg radnica kladionice tvrdi da je mla|e dobi, nakon plja~ke je pobjegao i sa sobom odnio 720 KM, koliko je radnica kladionice ponijela u ru~noj kasi poslije zavr{etka radnog vremena. - Radnica kladionice Magdalena D`. (28) iz Tolise je oko 22 sata zaklju~ala vrata kladionice i ~ekala je prijevoz ku}i. U tom trenutku joj je pri{ao nepoznati mu{karac i fizi~ki nasrnuo na nju, odgurnuo je i pritom od nje oteo kasu s novcem. Iako se razbojni{tvo desilo prekoputa igrali{ta HNK Dinamo u Donjoj Mahali, u osvijetljenoj [kolskoj ulici, niko od gostiju obli`njeg kafi}a nije vidio napad i plja~ku - ka`u iz ora{ke policije, koja je obavila uvi|aj i traga za raTa. B. zbojnikom.

Zabr{i} kod Livna

Ostale krhotine stakla s vozila

Objesio se Jozo Bralo
Slu`benicima Policijske uprave Livno prekju~er je u 14 sati prijavljeno da je Jozo Bralo (75) iz Zabr{i}a po~inio samoubistvo vje{anjem u potkrovlju svoje ku}e. Uvi|aj na mjestu doga|aja obavili su pripadnici PU Livno i de`urni ljekar Doma zdravlja Livno, nakon ~ega je tijelo predato rodbini.

Saobra}ajna nesre}a kod Ribnika

Vuka{in Vra~ar poginuo, brat i ro|ak povrije|eni
Vuka{in Vra~ar (37) iz Ribnika je poginuo, dok su njegov brat Mladen Vra~ar (17) i ro|ak Obrenko Vra~ar (43) povrije|eni u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ~etvrtak ne{to prije pono}i na magistralnom putu M5 Jajce - Klju~. Kako je potvr|eno iz CJB Banja Luka, nesre}a se dogodila usljed neprilago|ene brzine uvjetima na cesti. Automobilom „mercedes“, austrijskih registracijskih oznaka, upravljao je Obrenko Vra~ar, koji je u mjestu A{lanka kod Ribnika izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo na lijevu stranu kolovoza, nakon ~ega je vozilo udarilo u kanal te se prevrnulo na krov. De`urni tu`ilac Milenko Arapovi} nije izlazio na mjesto nesre}e, a uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice Mrkonji}-Grad. A. [.

Ukradena dva LCD televizora
Nepoznate osobe su u no}i s utorka na srijedu provalile u kladionicu „Millenium“, koja se nalazi u sklopu porodi~ne ku}e u mjestu Mokro, iz koje su ukradena dva LCD televizora. Policijski slu`benici PU [iroki Brijeg izvr{ili su uvi|aj i tragaju za kradljivcima.

16

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

biznis

PRIVATIZACIJA Katastrofalni rezultati u pro{loj godini

FBiH zaradila manje od 3,5 miliona KM
Zrak Sarajevo: Dobitnik dana

Promet od 26.762 KM

Od 1999. godine u gotovini dobivena samo 523 miliona KM ]orsokak u prodaji dr`avnog kapitala
Od privatizacije dr`avne imovine, koja je zvani~no po~ela 1999. godine, Federacija BiH je zaradila svega oko 523 miliona KM iako je potpuno privatizirano vi{e od 1.050 firmi te skoro 2.500 poslovnih prostora ili zemlji{nih parcela.

Rast vrijednosti indeksa SASX-10 i SASX-30
Na kotaciji fondova i na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija
BIFX SASX-10 0,22 SASX-30 0,21

Ekonomski efekti
Naravno, najve}i dio privatizacije ura|en je kupovinom firmi certifikatima, skoro 8,5 milijardi KM. No, osim {to je time rije{en dio unutra{njih dugova prema borcima, penzionerima i starim deviznim {tedi{ama, nikakvih ekonomskih efekata nije bilo. Da je proces privatizacije ve} godinama u }orsokaku te da planovi koje svake godine prezentira Agencija za pri-

bodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 6.126 KM, a najve}i promet ostvaren je dionicama BNT TAD Novi Travnik, u iznosu od 4.359 KM, po kursu od 0,18 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice Zraka Sarajevo, od 50 posto, i dostigle su cijenu od 0,60 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao BNT TAD Novi Travnik, od 10 posto, dosti-

Kursna lista SASE na dan 7. 1. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,50

Promjena kursa (%)
3,57 -0,05 -0,61 -2,50 5,26 0,45 0,18 3,00 0,60

Koli~ina

Vrijednost

KOTACIJA FONDOVA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO MFTS

14,50 40,01 39,40 19,50 4,00 29,00 -10,00 0,00 50,00

KOTACIJA OBVEZNICA

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA SER. A MFTS40,01 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA SER. B MFTS39,43 BH TELECOM D.D. SARAJEVO MFTS 19,50 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO MFTS 4,00 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO MFTS 29,00 BNT TAD DD NOVI TRAVNIK FAMOS D.D. SARAJEVO ZRAK DD SARAJEVO Aukcija Aukcija Aukcija

2.614 1.045,85 2.281 899,32 50 975,00 825 3.300,00 150 4.350,00

PRIMARNO TR@I[TE

SEKUNDARNO TR@I[TE

0,18 24.219 4.359,42 1 3,00 135 405,00 1 0,60 2.270 1.362,00 4

je dionicama Elektroprivrede BiH, u iznosu od 4.350 KM, po kursu od 29 KM. Na sekundarnom slo-

gav{i cijenu od 0,18 KM. Na kotaciji fondova i na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija.

Berzanski barometar za 7. 1. 2011. godine

Euro/dolar 1,2970 Nafta -0,25%

93,84 Zlato -0,72%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,493829 1,516236 26,351596 0,079420 0,261861 0,703625 1,801589 0,565032 0,252516 0,218280 1,559255 0,958976 2,327258 1,505239 0,048952 1,831960 1,955830 1,497573 1,520036 26,417640 0,079619 0,262517 0,705388 1,806104 0,566448 0,253149 0,218827 1,563163 0,961379 2,333091 1,509012 0,049075 1,836551 1,955830 1,501317 1,523836 26,483684 0,079818 0,263173 0,707151 1,810619 0,567864 0,253782 0,219374 1,567071 0,963782 2,338924 1,512785 0,049198 1,841142

=

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je ostvaren promet od 26.762 KM. U sklopu 37 transakcija prometovano je ukupno 39.013 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 10.315 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka po kursu od 14,50 KM. Na kotaciji obveznica prometovano je za 4.153 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 10.320 KM, a u sklopu 11 transakcija prometovano je 1.048 dionica. Najve}i promet ostvaren

Vrijednost indeksa
1.509,10 975,45 937,10

Zarada u ke{u
Mala privatizacija skoro

243 miliona KM
Velika privatizacija skoro

Zgrada [ipada u Sarajevu: Prodaja ~etvrtog sprata Vakufskoj banci

Broj transakcija
8 3 2 2 3 2

275,5 miliona KM
Na berzi skoro

425 6.162,50

4,5 miliona KM
Za novac prodato samo oko {est posto dr`avne imovine.

vatizaciju FBiH ne budu realizirani zbog izostanka politi~kog konsenzusa o budu}nosti jo{ nekoliko preostalih profitabilnih kompanija, svjedo~e i pora`avaju}i pro{logodi{nji rezultati prodaje dr`avnog kapitala. Tako je Agencija za privatizaciju FBiH uspjela proda-

ti jednu parcelu, poslovni prostor i skladi{te.

Ekonomsko skladi{te
Konkretno, Ekonomski fakultet u Travniku je za skoro 427 hiljada KM kupio ekonomsko dvori{te te za oko 460 hiljada KM skladi{te Remontnog zavoda Travnik.

Za ~etvrti sprat poslovne zgrade u ulici Mar{ala Tita broj 15 u Sarajevu [ipad Export-Import je od Vakufske banke naplatio 2,6 miliona KM, {to zna~i da je FBiH zbirno pro{le godine od prodaje dr`avnog kapitala zaradila manje od 3,5 miAd. H. liona KM.

Krediti USAID-a putem UniCredit banke

Malim i srednjim preduze}ima 16 miliona dolara
Ameri~ka Agencija za me|unarodni razvoj (USAID) i UniCredit banka potvrdili su nastavak saradnje do oktobra 2016. godine. Potpisivanjem 16 miliona dolara vrijednog Ugovora o garantnom fondu produ`ena je garancija USAID-a na kredite namijenjene pravnim osobama. Garancija vrijedi za poduzetni~ko bankarstvo, mala i srednja privatna preduze}a i ciljano je usmjerena na poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju i preradu hrane, drvopreradu i turizam. Krediti se kre}u od 15.000 do milion dolara uz kamatnu stopu od 7,99 posto. Rok za povrat kredita je 30. septembar 2016. godine, saop}eno je iz UniCredit banke. Do danas je vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, prvenstveno putem USAIDa, osigurala vi{e od milijardu
UniCredit banka: Produ`ena garancija

1.361,10 -0,77%

i po dolara za podr{ku ekonomskom, demokratskom i

socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Privredni rast eurozone sporiji
Ekonomski rast u 16 zemalja koje kao valutu koriste euro, bio je u tre}em tromjese~ju 2010. godine slabiji nego {to se ranije predvi|alo, a rezultat je pada ulaganja i manje potro{nje doma}instava, pokazali su najnoviji podaci Eurostata. U tri mjeseca, zaklju~no sa septembrom, u eurozoni ostvaren je privredni rast od samo 0,3 posto, prenio je Tanjug.

Njema~ki uvoz dostigao rekord
Njema~ki uvoz dostigao je u novembru rekordno visok nivo i umanjio trgovinski suficit, pokazuju ju~er objavljeni zvani~ni podaci. Uvoz je pove}an za 33,3 posto na godi{njem nivou, na 75,1 milijardu eura, dok je rast izvoza bio umjereniji, za 21,7 posto i vrijedio je 88 milijardi eura, saop}io je nacionalni zavod za statistiku, prenio je AFP .

Ukratko

Krvoproli}e u Hondurasu
TEGUCIGALPA Osam osoba ubijeno je u pucnjavi koju je grupa naoru`anih mu{karaca otvorila prema minibusu u Hondurasu. Ubijeni su ~etiri `ene i ~etvero djece.

globus

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

17

SAD Hu \intao posjetit }e u januaru Va{ington

Bomba u javnom kupatilu
KABUL - Najmanje 17 osoba ubijeno je u eksploziji u prepunom javnom kupatilu u

Kina je najva`niji partner u 21. stolje}u
Sada{nji ameri~ki odnosi s Kinom poprimaju obilje`ja bipolarne „podjele“ planete

Orban i Leterm tokom primopredaje u Budimpe{ti

(Foto: AP)

Orban je 2011. nazvao „godinom preporoda“
Primopredaja rotiraju}eg {estomjese~nog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) izme|u Belgije i Ma|arske odr`ana je preksino} u Budimpe{ti tokom sve~anosti u impozantnoj zgradi parlamenta. - Ma|arska je ve} nekoliko puta u historiji potvrdila sna`nu privr`enost slobodi, zato joj Belgija daje {tafetu s nadom: belgijsko predsjedni{tvo je postiglo rezultate, a ma|arsko predsjedni{tvo }e posti}i jo{ mnogo vi{e - rekao je belgijski premijer Iv Leterm (Yves Leterme) pod reflektorima crvene, zelene i bijele boje, {to je trobojka Ma|arske, i plave za EU. [ef ma|arske vlade Viktor Orban ~estitao je Belgiji za rad tokom njenog polu-

Ma|arska i zvani~no na ~elu EU
Prioriteti
Prioriteti ma|arskog predsjedavanja su: tretman javnog duga u EU prijem Bugarske i Rumunije u „{engensku zonu“ prijem Hrvatske u EU dru{tvena integracija Roma

Primopredaja predsjedavanja

Ubijeno 17 ljudi

ju`noj afganistanskoj pokrajini Kandahar. Napad je izveo bomba{ samoubica.

Pregovori o rezoluciji
NJUJORK - [ef palestinske delegacije u Ujedinjenim nacijama (UN) izjavio je da su arapske zemlje pokrenule pregovore o rezoluciji koja osu|uje izraelske aktivnosti na gradnji naselja
S ranijih susreta: \intao s Obamom i dr`avnom tajnicom Hilari Klinton

(Od stalnog dopisnika „Dnevnog avaza“ u Njujorku)
Kada predsjednik Barak Obama (Barack), 19. januara, u zvani~nu dr`avnu posjetu primi kineskog predsjednika Hu \intaoa, nema sumnje da }e to biti jo{ jedna demonstracija va`nosti koju SAD pridaju odnosima s drugom najmo}nijom ekonomskom silom svijeta. Iako je svijet ve} multipolarna pozornica interesa, na kojoj vi{e ne dominiraju samo dvije supersile, kao {to su to do pada Berlinskog zida (1989.) bile Amerika i SSSR, sada{nji ameri~ki odnosi s Kinom poprimaju obilje`ja bipolarne „podjele“ planete. Analiti~ari su gotovo si-

Ekonomske veze

Inicijativa u UN-u

na Zapadnoj obali i namjeravaju uskoro do}i do kona~nog nacrta rezolucije.

Zapaljivi paketi
ANAPOLIS - U zgradama ameri~ke vlade u Anapolisu i Hanoveru, u saveznoj dr`avi Merilend, aktivirana su dva pa-

gurni da }e odnosi Kine i Amerike uskoro zasjeniti sve druge bilateralne odnose. - Odnosi izme|u SAD i Kine oblikovat }e 21. stolje}e - rekao je jo{ u ljeto 2009. predsjednik Obama, samo {est mjeseci nakon {to se uselio u Bijelu ku}u. On je tada dodao da „ta realnost mora poduprijeti to partnerstvo“. Naglasio je da je to odgovornost koju imaju podjednako Peking i Va{ington. I upravo sada te Obamine rije~i rado citiraju ameri~ki mediji, analiziraju}i ~emu se treba nadati od novog susreta Obama - \intao. Na samom vrhu tog dijaloga svakako je produbljenje ekonomskih veza. U Va{ingtonu }e iza zatvorenih vrata dva dana zasjedati nova runda ameri~kokineskog strate{kog ekono-

mskog dijaloga (U.S.-China Strategic and Economic Dialogue — S&ED). Odmah potom vodit }e se razgovori o ~istoj energiji, neproliferaciji atomskog oru`ja te o cijelom spektru transnacionalnih prijetnji. Iznova se podsje}a i na Obamine rije~i da konkurentska borba za prevlast me|u dr`avama ne smije vi{e biti „zero sum game“ (igra do potpune nule) - do brisanja rivala iz te konkurentske „igre“. - Nemam iluzija da }e se Sjedinjene Dr`ave saglasiti s Kinom u vezi sa svakim pitanjem ili izabrati da svijet gledaju na isti na~in - rekao je Obama, koji je jo{ u ljeto 2009. naglasio da te razlike ~ine ameri~ko-kineski dijalog jo{ va`niErol AVDOVI] jim.

godi{njeg predsjedavanja EU i nazvao 2011. „godinom preporoda“. Orban je rekao da „ma|arsko predsjedni{tvo nema ~arobnu mo}, ali je u stanju ‘protrljati lampu’ da bi ‘oslobodilo duh’ koji se zove preporod Evrope“.

Koptske crkve u zemljama svijeta

Razlike ostaju

Egipat: Ispred svih crkava raspore|ena policija

[panska policija uhapsila je dvojicu argentinskih pilota koji su poku{ali pro-

Piloti krijum~arili 900 kilograma kokaina
krijum~ariti u zemlju vi{e od 900 kilograma kokaina, pi{u ju~er {panski listovi.

[panska policija uhapsila dvojicu Argentinaca

Povrije|eno troje ljudi

keta sa zapaljivim materijalom. Najmanje trojici slu`benika ope~eni su prsti, saop}ila je policija koja istra`uje incidente.

Aerodrom El Prat u Barceloni: Avion sletio po dolasku iz Kejp Verde

Piloti Gustav Hulija (Gustavo Julia) i Gaston Miret, sinovi nekada{njih oficira argentinskog zrakoplovstva, uhap{eni su „prije nekoliko dana“ u Barceloni. „Pais“ pi{e da je rije~ o sinovima dvojice oficira koji su godinama dr`ali va`ne polo`aje u argentinskom zrakoplovstvu i da su na kraju i sami bili dovedeni u vezu s kriminalnim radnjama. Avion natovaren drogom sletio je na aerodorom u Barceloni po dolasku iz afri~ke oto~ke dr`ave Kejp Verde u Atlantskom okeanu.

Pravoslavni hri{}ani u Egiptu Kopti Bo`i} slave odjeveni u crno i pod jakim policijskim osiguranjem svega nekoliko dana nakon {to je u napadu na koptsku crkvu u Aleksandriji ubijena 21 osoba. Mjere sigurnosti bile su na snazi i oko koptskih crkava u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njema~koj. U Egiptu je ispred svih crkava na Badnju ve~er bila raspore|ena policija kojoj

Pravoslavni Bo`i} pod jakim osiguranjem

su vjernici prije ulaska morali pokazati ili li~nu kartu, gdje pi{e da su hri{}ani, ili istetovirani krst, koji na ru~nom zglobu ima ve}ina Kopta, javio je u petak BBC. U nekim slu~ajevima pono}nim liturgijama su uz posebne dozvole sve}enika prisustvovali i muslimani koji su time htjeli demonstrirati solidarnost sa svojim sunarodnjacima hri{}anima nakon napada u Aleksandriji.

Pentagon mora u{tedjeti 78 milijardi dolara

Ameri~ki ministar odbrane Robert Gejts (Gates) najavio je u{tede u prora~unu Pentagona od 78 milijardi dolara u idu}ih pet godina, uz smanjivanje brojnosti kopnene vojske i marinaca, pove}anje premija zdravstvene skrbi za vojnike i druge mjere {tednje. Taj je potez dio {irih napora Obamine administracije za smanjivanje ogromnog godi{njeg prora~una vojske, ve}eg od 500 milijardi dolara.

18

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INA FOJNICA OSNOVNA [KOLA „MUHSIN RIZVI]“ FOJNICA Dana, 07. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Slu`bene novine SBK broj 11/01 i 17/04) i ~lana 73. Pravila Osnovne {kole „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici, Upravni odbor [kole na svojoj sjednici odr`anoj dana 06. 01. 2011. godine raspisuje

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik njema~kog jezika 1 izvr{ilac, 6 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2010/2011. godine tj. do 30. 06. 2011. godine 2. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac, 4 sata sedmi~no, na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2010/2011. godine tj. do 30. 06. 2011. godine 3. Nastavnik informatike 1 izvr{ilac, 9 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2010/2011. godine tj. do 30. 06. 2011. godine. 4. Nastavnik razredne nastave za rad u podru~noj {koli Rizvi}i 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do kraja nastavne 2010/2011. godine tj. do 30. 06. 2011. godine.

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o stru~noj spremi, predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli, diplomu o zavr{enoj {koli, Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, Uvjerenje o dr`avljanstvu, Uvjerenje o neka`njavanju. Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: dokaz o tehnolo{kom vi{ku, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju, potvrdu o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija, dokaz o du`ini sta`a nakon sticanja stru~ne spreme, uvjerenje u u~e{}u u odbrani BiH, dokaz o eventualnoj invalidnosti. Sa prijavljenim kandidatima }e biti obavljen razgovor, koji je obavezan, dana 19. 01. 2011. godine u 10,00 sati u O[ „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici. Konkurs ostaje otvoren 8 dana ra~unaju}i od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentima slati na adresu: Osnovna {kola „Muhsin Rizvi}“, Novo Naselje br. 7. 71270 Fojnica. O[ „Muhsin Rizvi}“ Fojnica

Na osnovu ^lana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine BPK Gora`de br. 05/04), te ^lana 29. Pravila JU Osnovne muzi~ke {kole „Avdo Smailovi}“ Gora`de, [kolski odbor JU OM[ „Avdo Smailovi}“ Gora`de na osnovu Odluke br. 529-1/10 od 20. 12. 2010. god. objavljuje:

Kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa primaju se na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. godine. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu na konkurs, treba prilo`iti slijede}e: - diplomu o zavr{enoj Muzi~koj akademiji - dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knji`ice) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - kratku biografiju Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: [KOLSKI ODBOR JU OM[ „Avdo Smailovi}“ prijava na konkurs ul. Seada Sofovi}a Sofe bb 73000 Gora`de

KONKURS
za prijem nastavnog kadra 1. nastavnik klavira 1 izvr{ilac puno radno vrijeme 2. nastavnik klavira 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~no 3. nastavnik gitare 3 izvr{ioca puno radno vrijeme 4. nastavnik harmonike 2 izvr{ioca puno radno vrijeme Kandidat mora ispunjavati Zakonom predvi|ene uslove za rad u nastavi i imati zavr{enu odgovaraju}u stru~nu spremu kako slijedi: 1. i 2. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepen - odsjek klavir 3. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepena odsjek gitara 4. Zavr{ena Muzi~ka akademija II ili I stepena odsjek harmonika

globus

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

19

FENOMENI Stru~njaci smiruju strasti o pomoru `ivotinja

Jedini misterij medijska pompa London meta novog napada
London: Poja~ane mjere sigurnosti

Britanske tajne slu`be tvrde

Stru~njaci, bez obzira iz kojeg kraja svijeta da dolaze, ponavljaju jednu te istu stvar - takvi pomori su normalna pojava

Sve vi{e nau~nika i stru~njaka komentira pomor `ivotinja u svijetu, a brojni smatraju kako je u cijeloj pri~i jedini misterij medijska pompa. Gotovo da i nema relevantnog svjetskog medija koji se na ovaj ili onaj na~in nije uhvatio preno{enja vijesti o masovnim pomorima ptica u SAD i [vedskoj, preko dva miliona riba i 40.000 rakova te komentiranja tih doga|aja. Prva obja{njenja ameri~kih ornitologa, iako nisu kona~na, samo su raspirila ma{tu medija o raznoraznim apokalipsama, pa ~ak i teori-

Svjetska vijest

Sve je ve}a mogu}nost da }e londonske stanice metroa ili aerodromi postati mjesto novog teroristi~kog napada, izvijestile su tajne britanske slu`be, a tvrde ameri~ki mediji. Povjerljivi izvor izjavio je za CNN da se pretpostavlja da je London meta novog napada koji bi trebao bio izveden po scenariju napada u Mumbaiju.

Novi nalazi tajnih slu`bi navodno nisu povezani s nedavnim hap{enjem osumnji~enih za terorizam. Drugi izvor iz britanskih tajnih slu`bi ka`e da se odluka o podizanju stepena uzbune zbog pove}ane mogu}nosti teroristi~kog napada od „zna~ajne“ do „velike“ posebno odnosi na putnike londonskog avionskog i gradskog saobra}aja.

Nakon devet godina zato~eni{tva

Obja{njenja
Evo i dosada{njih obja{njenja uzroka smrti pomora ptica u SAD i [vedskoj. Smrt 500 ptica u Louisiani najvjerojatnije su uzrokovale `ice dalekovoda. [vedskih 100-injak mrtvih ptica nije uginulo od nekakve bolesti, ve} od fizi~kih povreda uslijed udara. Za Arkansas se isto obja{njenje nudi ve} danima, a ono ka`e da je ptice zbunio novogodi{nji vatromet te da su se po~ele sudarati s objektima u niskom letu i na taj na~in skon~ale.
Ameri~ki stru~njaci se ne iznena|uju brojkama uginulih `ivotinja

jama zavjere. Ipak, svi stru~njaci, bez obzira iz kojeg kraja svijeta da dolaze, ponavljaju jednu te istu stvar - takvi pomori su normalna pojava. - U Sjevernoj Americi u svakom trenutku nalazi se oko deset milijardi ptica... a moglo bi ih biti ~ak i 20 milijardi. Od toga svake godine gotovo polovina umre prirodnim putem - rekao je za National Geographic ornitolog Greg Bu~er (Butcher), koji je {ef o~uvanja pti~ijih vrsta za National Audubon Society u Va{ingtonu.

Usmjeriti pa`nju na prave krize
- Za biologe su te smrti najnormalnija pojava u prirodi. Voljela bih kad bih mogla svu tu pa`nju preusmjeriti na prave krize u Istaknuo je kako su ptice koje su prona|ene u Arkansasu zapravo vrlo ~esta vrsta u SAD i mogu se okupiti u velikim jatima tokom jeseni i zime. - Rekord za koji sam li~no ~uo jest 23 miliona ptica u jednom jatu. U tom kontekstu, pomor 5.000 ptisvijetu biologije - naglasila je Keren Rov (Karen Rowe), ornitologinja iz Arkansasa, prenose ju~er agencije. ca relativno je malena brojka - zaklju~io je Bu~er. Objasnio je da ptice ~esto udaraju u objekte u letu poput visokih zgrada u gradovima, dalekovoda, telekomunikacijskih tornjeva i sl., a objekti koji uzrokuju najvi{e smrti su konstantno osvijetljene visoke gra|evine.

Gvantanamo: Fahri strahuje da }e biti mu~en u svojoj domovini

^esti razlozi

Inspekcija nuklearnih postrojenja

Aktuelni ~elnik Obale Slonova~e Loren Gbago protjerao je britanskog i kanadskog ambasadora iz te zemlje, navodi se u saop}enju objavljenom ju~er na dr`a-

Gbago protjerao britanskog Marovi} osniva novu stranku? i kanadskog ambasadora
vnoj televiziji. Me|unarodna zajednica priznala je Alasena Kataru kao pobjednika novembarskih predsjedni~kih izbora i zatra`ila je od Gbagoa da napusti vlast. Dio ~lanova i funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) u Budvi tra`i od potpredsjednika te stranke Svetozara Marovi}a da formira novu partiju, pi{u podgori~ke „Vijesti“. List navodi da me|u zainteresiranim ima i ~lanova drugih partija, ali da se Marovi} jo{ ne izja{njava. - Razgovori se obavljaju svakodnevno, ali Marovi} se jo{ nije izjasnio `eli li u}i u taj projekt - tvrdi izvor podgori~kog dnevnika.
Marovi}: Pritisak ~lanova DPS-a

Kriza u Obali Slonova~e

Ameri~ka vojska saop}ila je da je pustila zatvorenika iz Gvantanama u njegov rodni Al`ir uprkos primjedbama njegovih advokata koji tvrde da strahuju da }e biti mu~en u svojoj domovini. Said Fahri dr`an je bez optu`nice u ameri~koj bazi na Kubi skoro devet godina. Ministarstvo odbrane navodi u saop}enju da je on oslo-

Zatvorenik iz Gvantanama vra}en u Al`ir

bo|en nakon sveobuhvatne pravne i sigurnosne analize. Njegovi advokati tvrde da ne znaju je li biv{i zato~enik iz Gvantanama sada ponovo zato~en u Al`iru i izrazili su nadu da bi me|unarodna pa`nja mogla sprije~iti svako eventualno mu~enje. SAD trenutno dr`e 173 zatvorenika u Gvantanamu.

Crnogorska politi~ka previranja

E{ton: Nije na{a nadle`nost

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) izjavila je da }e Unija odbaciti ponudu Irana da do|e u inspekciju nuklearnih postrojenja. E{ton je Reutersu rekla da ne gleda negativno na ponudu Teherana, ali da je

EU odbila ponudu Irana

U dosada{njim razgovorima u Budvi spomenut je i mogu}i naziv nove partije Stranka gra|anske ravnopravnosti.

Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) nadle`na za provo|enja takvih inspekcija. Iran je po~etkom sedmice pozvao nekolicinu diplomata da posjete nuklearna postrojenja, i to uo~i nove runde pregovora o spornom nuklearnom programu Teherana.

Gbago: Zahtjev Zapada da napusti vlast

Njema~ka je zatvorila vi{e od 4.700 sto~nih farmi preksino}, jer su testovi pokazali da su `ivotinje bile kontaminirane dioksinom, hemikalijom koja mo`e izazvati rak. Farme }e ostati zatvorene dok ne dobiju potvrdu da su o~i{}ene od dioksina i do tada ne}e mo}i vr{iti isporuke. Dr`avni zvani~nici zabranili su isporuke s ovih farmi svim kompanijama koje su uklju~ene u lanac proizvodnje sto~ne hrane.

Zatvoreno vi{e od 4.700 sto~nih farmi

20

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

kiosk

DOBICI Amerikanac dobio 190 miliona dolara na lotu

„Louvre“: Interesantne postavke

„Louvre“ posjetilo 8,5 miliona ljudi
Muzej „Louvre“ je tokom 2010. godine posjetilo rekordnih 8,5 miliona ljudi, saop}eno je u Parizu. Taj muzej ve} tre}u godinu zaredom bilje`i rekordnu posjetu. Publiku su u „Louvreu“ posebno privukle izlo`be posve}ene ruskoj umjetnosti i

Rekord pariskog muzeja

D`im Mekalar ~ek odmah dao supruzi
Sretni dobitnik ne}e morati platiti porez, jer u njegovoj saveznoj dr`avi to nije obaveza, a da `ivi u nekoj drugoj, morao bi izdvojiti 100 miliona dolara
miliona dolara. Mekalar je, na zahtjev novinara, prije nego {to je uzeo ~ek izvadio novac koji je imao u d`epu. Na sto je stavio osam dolara. - Prije nekoliko godina imao sam sr~ani udar. Ljekari su tada mojoj supruzi rekli da ne}u pre`ivjeti no}, ali pre`ivio sam. Kada sam, sada, na televiziji saznao da sam osvojio milione, bio sam blijed, pa je Kerolin mislila da sam opet do`ivio napad. Rekao sam joj da smo dobili na lutriji. Prvo me pitala je li to istina, a onda je po~ela vri{tati - rekao je sretni dobitnik, zaposlen u firmi „Boeing Co“. Dobitni brojevi bili su 4, 8, 15, 25, 47 i 42, a interes za lutriju bio je izuzetno velik. Mekalar te brojeve igra godinama jer se radi o njegovom i

povijesti te arheologiji Saudijske Arabije, a 7,8 miliona posjetilaca obi{lo je stalnu postavku. Me|u umjetni~kim djelima izlo`enim u „Louvreu“ su, izme|u ostalih, „Mona Lisa“ italijanskog renesansnog umjetnika Leonarda da Vin~ija (Da Vinci) i anti~ka gr~ka skulptura boginje pobjede s krilima „Nika sa Samotrake“.

Saobra}ajci ga kaznili zbog lajanja
Kejt Litl (Keith Little), 62-godi{njak iz Engleske, pobunio se protiv policije koja, kako tvrdi, ima ne{to protiv njega te ga svakodnevno maltretira. Prema njegovim tvrdnjama, u posljednjih {est mjeseci zaustavljen je i ka`njen ~ak 16 puta. Posljednji put dobio je kaznu zbog lajanja jer je, pr-

Britanac optu`uje policiju

ema tvrdnjama policije, u krilu vozio psa, ~ime je ugro`avao sigurnost saobra}aja. Ljutiti Litl izjavio je da policija nema pojma i da on ne vjeruje u njihovu sposobnost i mo} rasu|ivanja. - Policajci su rekli da sam psa vozio u krilu, {to nije ta~no. Sjedio je na prednjem sjedi{tu. Ma, kakva je to kazna zbog lajanja - ka`e Litl.

D`im Mekalar (Jim McCullar) iz Va{ingtona jedan je od dvojice dobitnika koji su na lutriji osvojili ukupno 380 miliona dolara. Drugi dobitnik je iz Ajdaha i jo{ se nije javio. Mekalar je osvojio 190 miliona dolara, a ~ek koji je dobio odmah je dao svojoj supruzi Kerolin (Carolyn), s kojom je u braku 41 godinu. Mekalar je novac osvojio na lutriji „Mega Millions“, a listi} je kupio u supermarketu. Sretni dobitnik ne}e morati platiti porez, jer u njegovoj saveznoj dr`avi to nije obaveza, a da `ivi u nekoj drugoj, morao bi izdvojiti 100

Mekalar sa suprugom preuzima ~ek

supruzinom datumu ro|enja. Ispri~ao je da }e novac, naravno, itekako olak{ati njegov `ivot i `ivot {estero djece te 23 unu~adi. Rekor-

dni d`ekpot u SAD osvojen je 2007. godine. Dobitnici iz D`ord`ije i Nju D`ersija tada su podijelili 390 miliona dolara.

Nesre}a u zagreba~kom tramvaju starije proizvodnje

Djevoj~ici strujni udar spr`io obje {ake
Djevoj~ica od pet i po godina zadobila je opekotine prvog i drugog stepena obiju {aka u zagreba~kom tramvaju broj 4. Djevoj~ica je zbog toga zadr`ana na posmatranju u Klinici za dje~ije bolesti u Klai}evoj ulici. U policiji je re~eno da im je doga|aj prijavio djevoj~icin otac, ali da jo{ nemaju detaljnijih podataka o tom doga|aju. U bolnici su potvrdili da su primili djevoj~icu, ali nisu htjeli re}i u kakvom je zdravstvenom stanju. Portparol Zagreba~kog elektri~nog tramvaja (ZET) Tomislav Juri} izjavio je da

Besku}nik zlatnog glasa sastao se s majkom

Ted Vilijams vratio se ku}i

Tramvaj je proizveden u ^e{koj

mo`e potvrditi da je otac djevoj~ice prijavio incident u tramvaju starije ~e{ke

proizvodnje. Prema podacima ZET-a, otac je s djevoj~icom pre{ao iz drugih u prva kola te voza~ici prijavio slu~aj. - Po{tuju}i na{e interne upute, voza~ica je obavijestila nadle`ne slu`be, a tramvaj je odmah povu~en iz prometa - rekao je Juri}. Kako su kazali svjedoci, djevoj~ica je zadobila opekotine od strujnog udara nakon {to je stavila ruke izme|u dvaju sjedala. Izra`avaju}i `aljenje zbog nesre}e, Juri} je dodao da }e s roditeljima djevoj~ice stupiti u kontakt. Navodno je tramvaj zape~a}en radi uvi|aja.

Kornja~a hoda uz pomo} to~kova
Izraelski veterinari spasili su jednu kornja~u zahvaljuju}i to~ki}ima. Naime, `ivotinja je imala prijelom ki~me, zbog ~ega su joj oslabile stra`nje noge. Kako bi normalno nastavila kretanje, veterinari deo je u samo dva dana postao hit na YouT ubeu. Nakon objave videa brojne poznate radio i TV stanice su Vilijamsu zbog njegovog glasa, odli~nog za radio, ponudile posao. - Vratio sam se ku}i. Znam da ne izgledam najbolje, ali sam kod ku}e i o{i{ao sam se - rekao je Ted. Majka je najprije sakrila rukama lice, a onda zagrlila sina. Rekla mu je da i ona njega voli i zamolila da je vi{e nikada ne razo~ara.

Veterinari pomogli `ivotinji

Ted s majkom

su joj ispod oklopa stavili to~kove. Kornja~a je odmah prihvatila novu opremu za hodanje koja joj je znatno olak{ala kretanje. Veterinari se nadaju brzom oporavku te povratku u prirodu. Osim zdravstvene njege, kornja~a je u`ivala i u odli~nim obrocima koje joj je klinika za `ivotinje pripremila.

Tele vrijedno 30.000 dolara

Ro|ena krava nalik pandi
Krava ~ije crno-bijele {are neodoljivo podsje}aju na one kod pande ro|ena je pro{log mjeseca u Koloradu. Poznatija kao krava panda, ova rijetka `ivotinja ima krug bijelog krzna na trbuhu i crno krzno oko o~iju, ba{ kao i kod pande, {to je i ~ini sli~nom toj vrsti medvjeda.

Atrakcija u Koloradu

Besku}nik zlatnoga glasa Ted Vilijams (Williams, 53) nakon deset godina sastao se sa svojom majkom D`ulijom (Julia, 92). Ted je htio biti voditelj na radiju, ali po~eo je piti i drogirati se, a hap{en je i zbog plja~ke. @ivio je na ulicama Ohaja i prosio. Nedavno su ga otkrili lokalni novinari i snimili ga, a vi-

Kornja~a se kre}e nakon prijeloma ki~me

Vjeruje se da je ta krava ro|ena u Koloradu jedna od samo 24 `ive panda krave u svijetu. S pravom pandom ova vrsta krave nema nikakvih genetskih poveznica. Njene {are proizvod su genetske manipulacije. Panda krave uzgajaju se kao ku}ni ljubimci, a tele takve krave dosti`e cijenu i od 30.000 dolara.

kiosk

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

21

U PRODAJI SU

ISTRA@IVANJE Kakav bi trebao biti idealan balkanski politi~ar

Zgodan kao Tadi}, bogat kao \ukanovi}, na~itan kao Josipovi}
Stru~njaci ka`u da bi politi~ar trebao biti i efikasan kao Mla|an Dinki} te nacionalist kao Milorad Dodik
vatskog predsjednika Ive Josipovi}a, koji je univerzitetski profesor prava, ali i profesor kompozicije na muzi~koj akademiji. Uz to, idealni Cveti}aninov politi~ar trebao bi imati energiju, pragmati~nost, inteligenciju i {arm Zorana \in|i}a, razboritost i smirenost Milorada Pupovca, kao i po{tenje, skromnost u materijalnim stvarima i nekoruptivnost Vojislava Ko{tunice. - Dakle, fotorobot idealnog politi~ara je: obrazovan i kulturan ~ovjek socijaldemokratskog usmjerenja, koji zna razumjeti i potrebe svoga naroda, ali i potrebe regije, pa umjesto sukoba, proizvodi stabilnost, sigurnosti i blagostanje - zaklju~io je Cveti}anin.

Beogradski list „Politika“ poigrao se osobinama balkanskih politi~ara te je poku{ao kreirati onog idealnog. Prema njihovom prijedlogu, taj bi politi~ar trebao biti zgodan kao srbijanski predsjednik Boris Tadi}, bogat kao biv{i crnogorski premijer Milo \ukanovi}, efikasan kao srbijanski ministar ekonomije Mla|an Dinki}, na~itan kao hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} i nacionalist kao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovako bi svoga idealnog balkanskog politi~ara opisao vlasnik srbijanske konsultantske kompanije Ivan Milo{evi}, koji ka`e da nigdje na svijetu ne postoji {kola za politi~are.

Tadi} i Josipovi}: Spoj harizme i {iroke kulture

- Uspje{no bavljenje politikom je zato rijedak spoj talenta, li~nog {arma, izuzetnog instinkta i upornosti kazao je Milo{evi}. Nau~ni saradnik na Insti-

tutu dru{tvenih nauka Srbije Neven Cveti}anin je kazao da bi idealan balkanski politi~ar trebao imati fizi~ki izgled, takt i harizmu Borisa Tadi}a te {iroku kulturu hr-

Tra`e legalizaciju prodaje ljudskih organa
Kada bismo legalizirali prodaju dijelova tijela, na udar bi do{li siroma{ni i oni koji su u finansijskim te{ko}ama, ka`u protivnici
zakona trebalo provesti javnu raspravu. Ovaj prijedlog podstakao je raspravu me|u britanskim ljekarima, a mi{ljenja su podijeljena. Dok jedni zagovaraju legalizaciju prodaje organa tvrde}i da godi{nje umiru hiljade ljudi jer ne mogu na}i donora te da Britanci ionako odlaze u Indiju i zemlje Tre}eg svijeta, gdje tajno kupuju bubrege, ro`nice, jetru i ostale organe, drugi ljekari smatraju da se prodaja nikako ne smije dopustiti te da sistem i dalje treba ostati zasnovan na altruizmu. - Kada bismo legalizirali prodaju dijelova tijela, na udar bi do{li siroma{ni i oni Za ljudskim organima pogodnim za transplantaciju {irom svijeta vlada tolika potra`nja da je pedesetak vode}ih britanskih hirurga zatra`ilo od britanske vlade da razmotri legalizaciju njihove prodaje. - Potra`nja je velika, a ako neko `eli prodati svoj organ poput bubrega i time se izvu}i iz finansijske krize, za{to mu to ne bi bilo dopu{teno? To je njegov izbor - ka`e Piter Bel (Peter Bell), penzionirani hirurg i biv{i potpredsjednik Kraljevskog hirur{kog dru{tva, napominju}i da bi prije dono{enja

Inicijativa britanskih ljekara podijelila dru{tvo

Sve je ve}a potreba za organima

koji su u finansijskim te{ko}ama. Da se i{~upaju iz nevolja, prodavali bi svoje dijelove tijela ne razmi{ljaju}i o ri-

ziku kojem se izla`u - ka`e Kenet Bojd (Kenneth Boyd), profesor bioetike s Univerziteta u Edinburgu.

Ka`njavat }e djecu koja ne posje}uju roditelje
U Kini razmi{ljaju o uvo|enju zakona koji bi natjerao ljude da posje}uju svoje stare roditelje. Prema predlo`enom amandmanu na zakon, stariji ljudi mogli bi na sudu tra`iti svoje pravo da ih djeca moraju posje}ivati. Briga za roditelje je dio tradicionalne kineske kulture, ali migracije stanovni{tva i pritisak na poslu

Sve manje brige o starim osobama u Kini

Veliki dio populacije stariji od 60 godina

pokidali su porodi~ne veze. Osmina kineske populacije starija je od 60 godina, a vi{e od polovine njih `ivi samo. Politika jednog djeteta u~inila je da se sve manje radnika brine za sve vi{e osoba u penziji. Dok broj stara~kih domova raste, vlast je zabrinulo sve vi{e pri~a starih ljudi koji sami i neprimije}eni umiru u stanovima. Kina ima oko 167 miliona ljudi starijih od 60 godina i oko milion starijih od 80 godina.

Vo}e na trpezi
Kivi u kola~ima

Specijaliteti za prave gurmane
Kako pripremiti meso zeca, srne, fazana...

22

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Granoff d.o.o. dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge Sarajevo, a na osnovu pravilnika o radu dru{tva, Direktor Dru{tva Emir Granov

objavljuje:

OGLAS
Za prijem u radni odnos za radno mjesto: 1. KROJA^ ZA RAD NA BANSEKU - 1 IZVR[ILAC I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e uslove: - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost - Da je dr`avljanin BiH II. Pored navedenih op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove za: - POTREBNO RADNO ISKUSTVO NA ISTIM POSLOVIMA

III. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti i sljede}u dokumentaciju: - Biografiju uz kra}i opis poslova na kojima je kandidat do sada radio i stekao radno iskustvo - Diplomu o sticanju tra`ene kvalifikacije ako je posjeduje - Nazna~iti adresu i kontakt telefon IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 7 (sedam) dana od zadnjeg dana objavljivanja u Dnevnim novinama Prijave sa svim tra`enim dokumetima dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: Granoff d.o.o. Sarajevo ul. Dobrinjske bolnice 11 71000 Sarajevo Sa oznakom „PRIJAVE ZA OGLAS“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}emo uzeti u razmatranje. Granoff d.o.o.

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

23
„Mortal Kombajn“ u Mostaru
U mostarskom OKC Pavel „Abra{evi}“ sutra }e biti izve- Sala dena predstava „Mortal Kombajn“ Pavela Sale (Pawel) u re`iji Branislava \akovi}a. U predstavi koja govori o surovoj dru{tvenoj i socijalnoj svakodnevici mladih igraju mladi glumci Irvana Filandra, Marija Gavrilovi}, Senaid Pajevi}, Matea Turi}, Tajma Pala i Goran ]esi}.

„Telefon“ Zijaha Sokolovi}a
U organizaciji Austrijskonjema~ke zajednice BiH pozori{na predstava „Telefon“ Zijaha Sokolovi}a gostovat }e u nekoliko bh. ustanova za osobe sa specijalnim potrebama. Namjera ovog projekta, ~iji su nosioci Velibor Kuva~ i Davor Ebner, jeste unijeti malo radosti u `ivote {ti}enika ovih ustanova. Predstava }e 10. januara gostovati u Pazari}u, dan kasnije u Fojnici, a do kraja mjeseca u Vi{egradu i Prijedoru.

„Vrtlar“ ve~eras u Tuzli
Na sceni Narodnog pozori{ta Tuzla ve~eras }e biti izvedena predstava „Vrtlar“ Davora [pi{i}a, u re`iji Dra`ena Feren~ine. Rije~ je o koprodukcijskoj predstavi NP Tuzla i Gradskog kazali{ta „Joza Ivaki}“ iz Vinkovaca. Naslovnu ulogu tuma~i Midhat Ku{ljugi}, dok ostale uloge igraju Tatjana Bertok-Zupkovi}, Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Vladimir Andri}, Maja Lu~i} i Nenad Tomi}.

TUZLA Obilje`ena godi{njica smrti balkanskog velikana

Stari bosanski gradovi na Mujezinovi}evim crte`ima
Moralna obaveza svih Tuzlaka je da se na ovaj dan barem sjete svog sugra|anina, rekao Jusufovi} Uskoro }e biti otvorena i spomen-soba
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Bh. film na ameri~kom festivalu

Na ju~era{nji dan, prije 26 godina, u Tuzli je umro jedan od najve}ih slikara Balkana Ismet Mujezinovi}.

[ahinovi} i Furlan: S publikom }e se dru`iti producent i glumica

Polaganje cvije}a
Polaganjem cvije}a na njegov grob na tuzlanskom ateisti~kom groblju Trnovac, Mujezinovi}evog lika i djela ju~er su se sjetili predstavnici Op}ine Tuzla, Me|unarodne galerije portreta (MGP), te brojni gra|ani Tuzle. Nakon polaganja cvije}a, u Galeriji portreta otvorena je i izlo`ba crte`a Ismeta Mujezinovi}a povodom godi{njice njegove smrti. Publika je tako vidjela trideset Mujezinovi}evih crte`a iz ciklu-

„Ostavljeni“ putuju u Santa Barbaru
[esti festival na kojem }e se predstaviti ekipa filma Adisa Bakra~a
rlan i producent filma Almir [ahinovi}. Ina~e, ovo je nakon festivala u Karlovim Varima, Puli, Haifi, Ljubljani i Amijenu {esto festivalsko u~e{}e „Ostavljenih“. Doma}a premijera uprili~ena je 7. decembra u Sarajevu, a nakon toga i u ostalim ve}im bh. gradovima. Glavnu mu{ku ulogu u filmu tuma~i dje~ak Tony Grga, koji je nagra|en i „Zlatnom arenom“. Reditelju Bakra~u je za „Ostavljene“ dodijeljeno priznanje Federacije filmskih kriti~ara Evrope i Mediterana A. G. (FEDEORA).

Jusufovi} pored Mujezinovi}evog autoportreta

Publika je bila odu{evljena crte`ima

sa „Stari bosanski gradovi“. - Moralna obaveza svih Tuzlaka je da se na ovaj dan barem sjete svog sugra|anina i jednog od najve}ih slikara svih vremena s na{ih prostora.

Nigdje bez bloka
- Ovi crte`i Ismeta Mujezinovi}a dio su njegovog ogromnog grandioznog djela. Ono {to predstavlja diferenciju i specifikum njegovog stvarala{tva je upravo crte`. U svom `ivotnom i stvarala~kom vijeku pretpostavlja se da je napravio vi{e od 30.000 crte`a. On, zapravo, nikada nigdje nije i{ao bez bloka. Bio je pravi slikar s percepcijom - ka`e ]azim Sarajli}, biv{i direktor MGP-a, i svojevremeno dugogodi{nji Mujezinovi}ev prijatelj.

Izlo`ba koja je postavljena u galeriji samo je jedan dio velike cjeline, koju je stvarao od 1946. godine pa do svoje smrti. Rije~ je o skicama, a na{a je obaveza da na ovakav i sli~ne na~ine propagiramo ime Ismeta Mujezinovi}a - kazao je D`enan Jusufovi}, direktor Me|unarodne galerije portreta.

Dio cjeline
Crte`i koji su postavljeni, naime, samo su dio tematske cjeline koju u svom fundusu ~uva Me|unarodna galerija portreta. U tom fundusu nalazi se vi{e od 2.000 Mujezinovi}evih neprocjenjivo vr-

ijednih radova. U vlasni{tvu galerije nalazi se i Me|unarodni atelje „Ismet Mujezinovi}“, biv{a porodi~na ku}a ovog velikana u kojoj je `ivio i stvarao. Upravo u tom ateljeu ove godine o~ekuje se otvaranje spomen-sobe u njegovu ~ast. U spomen-sobi, izme|u ostalog, na}i }e se niz porodi~nih fotografija, te fotografija s posljednjeg Mujezinovi}evog ispra}aja, na kojem je bio kompletan dr`avni vrh biv{e dr`ave. Izlo`ba „Stari bosanski gradovi“ bit }e otvorena mjesec.
A. MUSLIMOVI]

Film „Ostavljeni“ scenariste Zlatka Top~i}a i reditelja Adisa Bakra~a bit }e prikazan na Internacionalnom filmskom festivalu Santa Barbara, koji }e biti odr`an od 27. januara do 7. februara. Festival Santa Barbara je poznat kao jedan od va`nijih festivala u SAD, na kojima je nezavisna produkcija jednako prihva}ena kao i „mainstream“ filmovi. Svake godine ima vi{e od 70.000 posjetilaca. Bh. film }e u Santa Barbari imati tri projekcije. Ameri~koj publici predstavit }e se glumica Mira Fu-

Haljevac donira novac Narodnoj kuhinji
Sarajevski slikar okupio oko sedam stotina posjetilaca u galeriji „ASA Art“
ateljeu, ali sav taj trud se isplatio - kazao je Haljevac. Izlo`bu je otvorio Vedran Per{i}, koji je tom prilikom kazao kako je sve vezano za Memu neobi~no, od njegovih slika, prostora u kojima izla`e do ~injenice da je me|u najmla|im umjetnicima koji su postali ~lanovi Udru`enja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH). Ina~e, ova izlo`ba, koja }e biti otvorena jo{ sedam dana, je humanitarnog karaktera, a svi prihodi od prodaje bit }e donirani Narodnoj kuhinji „Stari Grad“ u M. ^u. Sarajevu. U prostorijama galerije „ASA Art“ u Sarajevu preksino} je otvorena samostalna izlo`ba „Moj `ivot je bombon“ akademskog slikara Sulejmana Haljevca Meme. Skoro sedam stotina posjetilaca vidjelo je oko 70 djela ovog umjetnika, velikih i malih formata, te 20 naslikanih svilenih ve~ernjih haljina. - Na slikama dominiraju crvena, `uta i crna boja, a naziv izlo`be povezan je s mojim `ivotnim iskustvima. Sva djela su nastala u pro{loj godini, jer je impresionizam slikanje trenutka. Znao sam provoditi i po cijele dane u

Humanitarna izlo`ba „Moj `ivot je bombon“

Haljevac i Per{i} na otvorenju izlo`be

(Foto: B. Nizi})

@iri Me|unarodnog festivala „Sarajevska zima“ u sastavu: Amra Zulfikarpa{i}, Stjepan Ro{ i Jusuf Had`ifejzovi} izabrao je rad Mile Melank Mikanovi} za zvani~ni vizuelni identi- Nagra|eno idejno rje{enje tet 27. izdanja Festivala ko- Festivala Ibrahim Spahi} ji }e, pod motom „Art of Lo- izjavio je da je „Sarajevska zive“, biti odr`an od 7. do 28. ma“ u saradnji s Udru`enjem umjetnika primijenjenih februara. Rad Nine Ma{i}, studenti- umjetnosti BiH (ULUPUce Akademije likovnih umje- BiH) do{la do izvanrednog tnosti u Sarajevu, izabran je za rje{enja. Spahi} je najavio i da }e vizuelni identitet 4. me|unarodnog festivala ekolo{kog fi- sa ULUPUBiH-om tokom lma „Eko Oko“ koji }e biti januara biti organizirana javna rasprava o brendu „Saraodr`an od 5. do 10. marta. Povodom izbora rje{enja jevske zime“ i o kulturnoj za vizuelni identitet, direktor infrastrukturi u Sarajevu.

Najbolji plakat Mile Melank Mikanovi}

Vizuelni identitet „Sarajevske zime“

24

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

jet set

SASTANCI Gradona~elnik primio slavnog muzi~ara

Salkovi}: Imam obavezu prema tamo{njoj publici

[ta su se dogovarali Behmen i Bregovi}?
Povod susreta bio „razgovor o muzi~arevim trenutnim radnim i `ivotnim planovima“ Prijatelji ne vjeruju u najave o povratku u Sarajevo Suvenir na poklon

Vrlo sam blizu koncerta u Beogradu
Moj prvi poslijeratni nastup u glavnom gradu Srbije najvjerovatnije }e se desiti 8. marta
Ned`ad Salkovi} ima razloga da bude zadovoljan rezultatima u nedavno zaklju~enoj 2010. godini, prije svega zbog novog albuma „^e`nja“, koji je pod etiketom izdava~ke ku}e „BN Music“ tri puta do{tampavan, te zbog uspje{nih nastupa po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Upravo zbog toga bh. princ sevdalinke ima velike ambicije i u ovoj godini. - Ve} godinama me grupa ljudi iz Beograda, ta~nije iz agencije „Yu Art“, nagovara da odr`im seriju koncerata u Srbiji. Smatram da je kona~no sazrelo vrijeme za taj korak, a upravo ovih dana trebamo finalizirati dogovor o mojim nastupima u Beogradu, Novom Sadu i jo{ nekim srbijanskim gradovima. Ukoliko budu spremni ispuniti sve moje uvjete, to bi se trebalo dogoditi u martu, s tim da bih koncert u glavnom gradu Srbije odr`ao na Dan `ena. To bi bili moji prvi poslijeratni koncerti u ovoj susjednoj dr`avi. Do sada sam tu ideju odbacivao, ali mi mnogi govore da imam tu obavezu prema svojoj publici u Srbiji tako da sam kona~no prelomio - govori Salkovi}.
H. P .

Ned`ad Salkovi} kona~no prelomio

Goran Bregovi} susreo se ju~er s gradona~elnikom Sarajeva Alijom Behmenom. Sastanku su, izme|u ostalih, prisustvovali dogradona~elnik Igor Kamo~aji, Danis Tanovi}, Pe|a Kojovi} te saradnici u Gradskoj upravi Mi{o Kojovi} i Benjamin Isovi}. U informaciji koja je odaslana medijima iz Op}ine Centar, navedeno je kako je povod susreta s Bregovi}em bio „razgovor o njegovim trenutnim radnim i `ivotnim planovima“. Bregovi} je, kako je navedeno, naglasio „da bi se volio vratiti u svoj rodni grad na du`i period i u njemu nastaviti svoj stvarala~ki rad“. - Kada bih prona{ao neki na~in kako da radim ovdje, dolazio bih ~e{}e - rekao je, izme|u ostalog, Bregovi}, koji je na sastanku dobio na

Behmen sa saradnicima, Bregovi}em, Tanovi}em i Kojovi}em

Travni~ka grupa „KillingJazzHardCoreBaby“ u posljednjim danima 2010. godine snimila je novi spot. Rije~ je o videoklipu za numeru „Platonic Lovers“ s albuma „Track One“, koji }e

Uskoro promocija spota „Platonic Lovers“

Travni~ka grupa KJHCB

„unplugged“ koncert te izlo`bu na{ih fotografija, ne{to kao „tri u jedan“ - govori ~lan benda Kemal Destanovi}. Grupa uveliko radi i na novom materijalu.

Bregovi}evi stanovi u Sarajevu: Trenutno prazni

poklon monografiju ~uvenog bh. slikara Voje Dimitrijevi}a i suvenir Sarajeva izra|en u bakru. Neki portali plasirali su ju~er ovu vijest senzacionalisti~ki navode}i kao ekskluzivu da se Bregovi}, koji od devedesetih godina `ivi na relaciji Beograd - Pariz, vra}a u Sarajevo da `ivi s porodicom. U ju~era{njem telefonskom razgovoru slavni muzi~ar nam to nije potvrdio! Osim toga, u ekskluzivnom intervjuu koji je nekoliko dana prije Nove godine dao za „Dnevni avaz“, Bregovi} je rekao da ~esto razmi{lja o povratku u rodni grad, ali da mu je Sarajevo „nekako malo“ misle}i pri tome na uvje-

D`enana voli Pariz
Bregovi}ev bliski prijatelj kazao nam je ju~er da sumnja da bi muzi~areva supruga D`enana iz Pariza do{la da `ivi u Sarajevu. U ovom gradu i Bregovi}eve te za nastavak svoje muzi~ke karijere. Ju~er smo razgovarali i s nekoliko Bregovi}evih veoma bliskih prijatelja koji su, u najmanju ruku, bili zate~eni ovom informacijom te su nam ustvrdili da sumnjaju da }e do njegovog povratka ikada do}i. tri k}erke idu u {kolu. - D`enana voli Pariz. Goran ima divnu ku}u u Beogradu, stan u Parizu... Pa ko bi to sve napustio pita se Bregovi}ev prijatelj. Ina~e, Bregovi} u sarajevskoj ulici ^ekalu{a ima dva stana, koja su donedavno bila izdata jednoj {panskoj organizaciji. Sada su ti stanovi prazni, a Bregovi} s porodicom, kada je u BiH, boravi u vikendici na Jahorini ili kod punice Bahre Sud`uke, koja `ivi u blizini sarajevske KaL. S. R. tedrale.

Stanovi u ^ekalu{i

Na odmoru u rodnoj Zenici
Krajem marta mogao bih krenuti na turneju po Bosni i Hercegovini, to je moja velika `elja, ka`e Karamazov Novi album sa Stingom
„KillingJazzHardCoreBaby“: Koncert i izlo`ba u paketu s promocijom

Edin Karamazov u pauzi izme|u nastupa

uskoro biti predstavljen bh. javnosti. - Spot je sniman na lokacijama u Sarajevu i Konjicu. Nakon postprodukcije u Njema~koj, promocija }e biti uprili~ena u Travniku, a potom i u ostalim bh. gradovima. U sklopu promocije planiramo odr`ati i jedan

- Prakti~no smo ve} uradili pola albuma. Nismo sebi zadali nikakve rokove tako da jo{ nismo sigurni kada }e novi CD ugledati svjetlo dana, ali fanovima, u svakom slu~aju, mo`emo poru~iti da }e biti jo{ bolji od prethodnog - zaklju~uje DeH. P . stanovi}.

Lutnjist svjetskog glas Edin Karamazov, pravog prezimena D`ananovi}, odmara se posljednih dana u rodnoj Zenici, gdje ostaje do srijede. U`iva sa svojim najbli`ima, a kako nam re~e, zbog nekih privatnih obaveza, skoknut }e i do Sarajeva. Ipak, nas je vi{e zanimala profesionalna strana njegovog `ivota. - Ono {to u ovom trenutku mogu re}i je da bih koncem marta mogao odr`ati koncert u Sarajevu. Ustvari, s producentom Tomislavom Ka{ljevi}em dogovaram se da uradimo turneju po Bosni i Hercegovini. To je moja velika `elja - rekao

Karamazov: U Zenici ostaje do srijede

nam je Karamazov. Nakon sjajnog koncerta u okviru „Ba{~ar{ijskih no}i“ 2009. i jo{ bolje reakcije publike, Karamazov je po`elio da odr`i turneju po svojoj domovini. Ovaj Zeni~anin sa zagreba~kom adresom stekao je svjetsku slavu nakon {to je 2006. godine sa Stingom snimio album „Songs from the Labyrinth“. To je postalo najprodavanije izdanje umjetni~ke muzike. No, njihova saradnja ne}e ostati na tom albumu, jer je u Zagrebu nedavno pao dogovor da Karamazov i Sting snime jo{ jedan zajedni~ki L. S. R. album.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 8. januar/sije~anj 2011.

25

Na osnovu odluke Upravnog odbora br: 01 - 1 1195/10 FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU

9. OBLAST 1.: Za{tita i njega individualnog zdravlja OBLAST 2.: Za{tita i njega porodi~nog zdravlja OBLAST 3.: Za{tita i njega zdravlja zajednice Asistent ......................................... (1 izvr{ilac) 17. OBLAST 7.: Okolinsko zdravlje OBLAST 8.: Upravljanje vodom, hranom i ishranom OBLAST 9.: Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora Asistent ....................................... (2 izvr{iloca)

PONI[TAVA DIO KONKURSA
za izbor saradnika za slijede}e ta~ke objavljene u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 25. 09. 2010. god, i na Web stranici Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu 1. PREDMET: Struktura i funkcija ljudskog organizma (Nau~na oblast 21) Asistent.......................................... (1 izvr{ilac)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON JU O.[. „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ Vitkovi}i BROJ: 05-5-19/11 DATUM 07. 01. 2011. GODINE Na osnovu ~lana 76. i 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Bosansko-podrinjskog kantona“ br. 5/04/i 6/09/, ~lana 98. Pravila JU O.[. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovi}i i odluke [kolskog odbora JU O.[. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovi}i br. 01-16-18/11 JU O.[. „Mehm]edalija Mak Dizdar“ Vitkovi}i raspisuje za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvr{itelj na odre|eno vrijeme (puna norma) do 30. 06. 2011. g. 2. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvr{itelj na 9 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. g. 3. Nastavnik njema~kog jezika - 1 izvr{itelj na 9 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. g. 4. Nastavnik matematike i fizike - 1 izvr{itelj (puna norma) na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa bolovanja, najdalje do 30. 06. 2011. godine 5. Nastavnik matematike i fizike - 1 izvr{itelj na 15 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. ili Nastavnik matematike - 1 izvr{itelj na odre|eno vrijeme (puna norma) do povratka uposlenika sa bolovanja, najdalje do 30. 06. 2011. godine Nastavnik fizike - 1 izvr{itelj na 14 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka uposlenika sa bolovanja, najdalje do 30. 06. 2011. godine ili

KONKURS

6. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvr{itelj na 10 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. godine 7. Nastavnik tehni~kog odgoja - 1 izvr{itelj na 12 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2011. godine Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju 1. Diplomu o zavr{enoj {koli 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci) 6. Uvjerenje/potvrdu o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi, profilu koji se tra`i konkursom i NPiP 7. Uvjerenje /potvrdu o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stu~ne spreme i profila tra`enog konkursom 8. Dokaz o du`ini ~ekanja na Slu`bi za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor prije prijema komisija }e obaviti i intervju u prostorijama {kole 20. 01. i 21. 01. 2011. godine. Primljeni kandidati su du`ni u roku od 7 dana od dana prijema prilo`iti ljekarsko uvjerenje. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: JU O.[. „Mehmedalije Mak Dizdar“ Vitkovi}i Murisa Du~i}a br. 2 73205 Vitkovi}i - Gora`de sa naznakom za „[kolski odbor“ Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se razmatrati.

Na osnovu ~lana 17. Statuta Javnog preduze}a Veterinarska stanica Teo~ak Upravni odbor donosi Odluku o objavljivanju:

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora i prijem veterinarskog tehni~ara 01. Direktor Veterinarske stanice Teo~ak - na period od 4 godine Pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom o javnim preduze}ima u FBiH i Statutom Preduze}a kandidati trebaju da ispunjavaju i sljede}e uslove: - Zavr{en veterinarski fakultet - VII stepen stru~ne spreme; - Polo`en stru~ni ispit; - Najmanje 5 godina rada u struci; - Da se ne vodi krivi~ni postupak; - Da nije otpu{tan sa posla kao rezultat disciplinske mjere; - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup; - Da je dr`avljanin BiH. 02. Veterinarski tehni~ar - na neodre|eno vrijeme Uslovi: - Zavr{ena srednja veterinarska {kola - IV stepen stru~ne spreme

- Polo`en stru~ni ispit; - Da se ne vodi krivi~ni postupak; - Da je dr`avljanin BiH; - Da ima polo`en voza~ki ispit „B“ kaategorije; Ako se na konkurs za veterinarskog tehni~ara ne prijavi kandidat sa stru~nim ispitom primit }e se pripravnik. Prijave sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom, te potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje tra`enih uslova dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja putem po{te preporu~eno na adresu: Veterinarska stanica Teo~ak Naselje Brane 75414 Teo~ak Sa naznakom „Ne otvaraj“ - Javni konkurs za izbor direktora“ ili „vaterinarskog tehni~ara“. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obavit }e se intervju o ~ijem terminu }e biti obavije{teni telefonom. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. v.d. direktor Salah Khodary

Dana 23.02.2011. godine (srijeda) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 17 sati, Prce Stipan prof., branit }e magistarski rad pod naslovom: „UTVR\IVANJE POSTOJANJA VALOVA U FAZI NAPADA I UTJECAJ NJIHOVIH STRUKTURNIH ELEMENATA NA USPJE[NOST U RUKOMETNOJ IGRI „.Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak magistarskog rada pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zainteresovanih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegovaèko-neretvanski kanton/županija JU „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“KONJIC Na osnovu Odluke Školskog odbora broj 8/11 0d 06.01.2011. g. i saglasnosti Ministarstva obrazovanja HNK/ž JU „Druga osnovna škola“ , raspisuje

Dana 25.02.2011. godine (petak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa po~etkom u 17:00 sati, Huski} Salko mr., branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom: „UTJECAJ MORFOLO[KIH ODLIKA, VARIJABLI ZA PROCJENE ENERGETSKE REGULACIJE KRETANJA I KONATIVNIH OSOBINA NA USPJE[NOST U SPORTSKIM IGRAMA KOD U^ENIKA OSNOVNE [KOLE“. Odbrana je javna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak doktorske disertacije pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zainteresovanih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.
pi na 1/2 norme - 1 izvršilac do 15.07.2011.g. Svi kandidati treba da ispunjavaju uslove predviðene Zakonom i važeæim nastavnim planom i programom. Potrebna dokumentacija: diploma, svjedoèanstvo o završenoj osnovnoj školi za radna mjesta 4 i 5, (original ili ovjerena kopija, a samo pod taèkom 1. položen struèni ispit), rodni list, uvjerenje o državljanstvu , uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivièni postupak. Konkurs ostaje otvoren 8(osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu: JU“DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ KONJIC, Ul. Musala 1 88400 Konjic.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Gora`de J.U. Mje{ovita srednja {kola „Enver Pozderovi}“ GORA@DE Na osnovu ~lana 115 stav 5, Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine BPK-a Gora`de broj: 5/04., ~lana 108 stav 16 Pravila Mje{ovite srednje {kole „Enver Pozderovi}“ u Gora`du, te saglasnosti resornog ministarstva br: 1038-26/11. od 5. 01. 2011., [kolski odbor na sjednici od 6. 01. 2011. godine, donosi KONKURS za prijem u radni odnos za {kolsku 2010/11. godinu Odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja - Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti puna norma 1 izvr{ilac Odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2011. - nastavnik matematike puna norma 1 izvr{ilac Odre|eno radno vrijeme do 30. 06. 2011. 1. Nastavnik engleskog jezika 10 ~asova 2. Nastavnik matematike 4 ~asa 3. Nastavnik bosan. jezika i knji`evnosti 2 ~asa 4. Nastavnik njema~kog jezika 8 ~asova 5. Nastavnik historije 4 ~asa 6. Nastavnik hemije 6 ~asova 7. Nastavnik fizike 2 ~asa 8. Nastavnik informatike 3 ~asa

9. Nastavnik muzi~ke kulture 6 ~asova 10. Nastavnik psihologije 4 ~asa 11. Nastavnik latinskog jezika 8 ~asova Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: 1. Diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerena kopija), 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, (ne starije od 6 mjeseci - original ili ovjerena kopija), 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci original ili ovjerena kopija), 4. Ujverenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju i izvan obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme, 6. Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme Kandidati treba da ispunjavaju uslove Zakona o srednjoj {koli BPK-a Gora`de, Pedago{kim standardima i odgovaraju}im Nastavnim planom i programom. Prijem kandidata }e se vr{iti u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK Gora`de. Intervju sa kandidatima bit }e obvljen u prostorijama {kole u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Pismene prijave sa kra}om biografijom te dokazima o ispunjavanju uslova konkursa slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola „Enver Pozderovi}“ Gora`de, ul. Zaima Imamovi}a 4273101 Gora`de. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave na neodreðeno vrijeme- 1 izvšilac, 2. Nastavnik razredne nastave na odreðeno vrijeme- 3 izvršioca do 15.07.2011.godine, 3. Nastavnik njemaèkog jezika i književnosti - 8 èasova, do 15.7.2011.godine, 4. Radnik na održavanju èistoæe u matiènoj školi na neodreðeno vrijeme - 1 izvršilac, 5. Radnik na održavanju èistoæe u P Dže.Š.

FILM

26

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

show biz

s

Eminem u trileru
Reper Eminem glumit }e u trileru „Random Acts of Violence“. Radnja filma prati biv{eg zatvorenika koji krade luksuzne automobile kako bi pokrenuo vlastiti biznis. Film }e re`irati Dejvid fon Anken (David von Ancken), reditelj serija „Kalifornikacija“, „Hladan slu~aj“, „Mjesto zlo~ina: Njujork“ i drugih. Eminem se na veliko platno vra}a poslije skoro devet godina nakon {to je 2002. u filmu „Osam milja“ tuma~io glavnu ulogu.

Dejvid Bekam (David Beckham, 35) svoj crni „porsche 911“ prodaje na eBayu. „Porsche“, koji je nogometa{ platio ne{to vi{e od sto hiljada dolara, trenutno ko{ta 145.000 dolara. Bekam na sjedi{tima auta ima broj 23, koji nosi na svom dresu. Isti broj je na volanu i na felgama. Auto je ponu|en na aukciji posredstvom jedne kompanije za automobile, ~iji je glasnogovornik rekao kako je

Bekam prodaje svoj „porsche“

Aukcija na eBayu

ovo rijetka prilika za stjecanje superautomobila koji je vozila slavna osoba. Prednja sjedi{ta automobila su grijana, svjetla su zatamnjena, ima mogu}nost zamjene {est CD-ova te sistem satelitske navigacije. Dejvid i njegova supruga Viktorija (Victoria, 36) veliki su kolekcionari automobila pa imaju „rolls royce“, bijelog i crnog „porschea“, „cadillac escalade“ i „jeep“.

Nakon 30 godina braka

Petinson na {i{anju
Bekam u „porscheu“: Ugraviran broj 23

D`esikini roditelji obnovili zavjete
Roditelji glumice D`esike Albe (Jessica Alba) Mark i Keti Alba (Cathy) ju~er su u Pomoni, u Kaliforniji, obnovili svoje bra~ne zavjete. Ceremoniji su, izme|u ostalih, prisustvovali i Alba, njen suprug Ke{ Voren (Cash Warren) te njihova dvogodi{nja k}erka Onor (Honor), koja je vi{e bila zainteresirana za igru nego za izljeve ljubavi izme|u svoje bake i djeda, koji su se na ovaj ~in odlu~ili kako bi okrunili svoj 30-godi{nji brak. Dvadesetdevetogodi{nja D`esika s porodicom je provodila praznike u Kabo San

Luk mic njem Tim u am u av

Glumac Robert Petinson (Pattinson) igrat }e u „Kosmopolisu“, filmskoj adaptaciji romana Dona Delila (Delillo), koju }e re`irati Dejvid Kronenberg (David Cronenberg). „Kosmopolis“ je pri~a o 28-godi{njem finansijskom geniju i milijarderu koji se vozi Menhetnom u limuzini i ide na {i{anje kod o~evog frizera. U putu ga ometaju predsjedni~ka posjeta, napad anarhista i sahrana repera.

Hauard Stern nije kriv za smrt En Nikol Smit
Psihijatrica Kristin Ero{evi~ osu|ena zbog nezakonitog propisivanja lijekova na jednu godinu uvjetno
ch) osudio zbog nezakonitog propisivanja lijekova na jednu godinu uvjetno, a osim toga, mora platiti i 100 ameri~kih dolara kazne. Prema ocjeni suda, Stern i Ero{evi~ nisu planirali da prevare sistem izdavanjem lijekova za Smit na la`na imena nego su tako samo `eljeli da za{tite njenu privatnost. Podsjetimo, En Nikol Smit preminula je 2007., u 39. godini `ivota, usljed predoziranja tabletaHauard K. Stern (Howard) nije kriv za smrt svoje ljubavnice En Nikol Smit (Anne Nicole Smith). Tu je odluku donio vrhovni sud u Los An|elesu, koji je odbacio sve optu`be protiv Sterna, koji je bio osumnji~en da je uz pomo} ljekara omogu}avao En da ilegalno nabavlja lijekove na la`ne recepte te da se, na kraju, njima i predozira. Sud je Eninu psihijatricu Kristin Ero{evi~ (Khristine Eroshevima. Nakon njene smrti, DNK analizom utvr|eno je kako je otac njene k}erke Danijelin Houp Mar{al (Dannielynn Hope Marshall) fotoreporter Leri Birkhed (Larry Birkhead), nakon ~ega je djevoj~ica po~ela nositi prezime svog biolo{kog oca. Sva Enina imovina nakon smrti je, sudskom odlukom, pripala njenoj k}erki, koja }e u julu ove godine proslaviti peti ro|endan. Smit: Umrla nakon predoziranja

Prema odluci vrhovnog suda

Surova majka

Ster Prajs: Otu|enje u vezi

Barbra Strejsend (Straisand) trebala bi igrati u filmu o `ivotu poznate igra~ice burleske D`ipsi Rouz Li (Gypsy Rose Lee) prema komadu „Gypsy“, koji se bavi njenom karijerom i odnosom sa majkom Rouz. Majka Rouz Hovik (Hovick) bila je surovo ambiciozna i spremna da „gazi preko mrtvih“ da bi svoje k}erke pogurala u {ou biznisu u prvoj polovini pro{log stolje}a. Nju }e glumiti upravo Barbra Strejsend.

Biv{i mu` kraljice popa Madone (Madonna), reditelj Gaj Ri~i (Guy Ritchie) odnedavno `ivi sa svojom djevojkom, manekenkom D`eki Einsli (Jacqui Ainsley). Gaj i D`eki su deset mjeseci u vezi, a ve}inu vremena provode u svom novom domu, gdje u`ivaju u zajedni~kom pripremanju hrane. Par je unajmio pove}i stan u Londonu. Manekenka tvrdi da su odluku o zajedni~kom `ivotu donijeli spontano, jer je mlada dama ionako ve}inu vremena provodila kod Ri~ija u ku}i. Ka`e da voli i njegove sinove, desetogodi{njeg Roka (Rocko) i petogodi{njeg Dejvida (David) i tvrdi da je presretna zato {to su djeca dio njenog `ivota.

Gaj Ri~i `ivi s D`eki Einsli Levajn se skinuo za
„Cosmopolitan“
Frontmen benda „Maroon 5“ Adam Levajn (Levine) pozirao je potpuno go za britansko izdanje „Cosmopolitana“ za februar. Levajn se skinuo kako bi podigao svijest o raku testisa i prostate. Na posve golom, mi{i}avom i istetoviranom Levajnovom tijelu jedinu strate{ku poziciju prekrivaju `enski dlanovi. Za one koji se pitaju ~ije su se ruke na{le u kadru, odgovor je - ona je Adamova djevojka i „Victoria’s Secretov“ model Ana Vijalicina. - Ve}inu svog `ivota proveo sam go. Zapravo, ~esto mi ka`u da nije prikladno da budem toliko razgoli}en koliko jesam. Ali, `ivim u Kaliforniji, gdje je uvijek vru}e, pa za{to ne? Na `enama donje rublje izgleda nevjerovatno, ali u njemu u`ivate tek kada ga skinete pa prije|imo kona~no na stvar - kazao je 31-godi{nji Adam.
Levajn: Dlanove „posudila“ njegova djevojka

Reditelj u vezi sa manekenkom

Podizanje svijesti o raku prostate

Ri~i i Einsli: Spontana odluka

show biz
Alba: S porodicom u Meksiku

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

27
muzi~ar
Pit: Bit }e i producent

MUZIKA

DOGOVORI Holivudski ljepotan kao legendarni

Bred Pit glumi D`ona Lenona?
Joko Ono je, navodno, impresionirana Pitovim planovima da nau~i pjevati
nona te je dala svoj blagoslov cijelom projektu. - Bred ve} ima pisca koji radi na scenariju, a Joko podupire projekt sve dok se Lenonov `ivot istinito prikazuje - tvrdi neimenovani izvor blizak Lenonovoj udovici. Pit ne samo da }e glumiti Lenona nego }e, navodno, i producirati film. Za sada se ne zna ko bi trebao biti reditelj.

Snimak koncerta
Posljednji snimak koncerta Boba Marlija (Marley) kona~no izlazi na CD-u. Snimak koji je nastao prije punih 30 godina, za vrijeme promotivne turneje Marlijevog tada{njeg albuma „Uprising“, bit }e od 1. februara ove godine prvi put dostupan javnosti na izdanju nazvanom „Live Forever“. Ovo dvostruko CD izdanje sadr`i snimak nezaboravnog koncerta odr`anog 23. septembra 1980. godine u ameri~kom gradu Pitsburgu.

i
Lukasu u Meksiku. Lijepa glumica trenutno je zauzeta snimanjem filma „Spy Kids 4: All the Time in the World“, koji bi se u ameri~kim kinima trebao na}i u avgustu.

Holivudski ljepotan Bred Pit (Brad Pitt) utjelovit }e, navodno, D`ona Lenona (John Lennon) u biografskom filmu o tom legendarnom muzi~aru. Kako prenose ameri~ki mediji, 47-godi{nji Pit ve} se sastao s Lenonovom udovicom Joko Ono (Yoko Ono) kako bi se dogovorili o ulozi. Joko je, navodno, impresionirana Pitovim planovima da nau~i pjevati i usvoji liverpulski naglasak kako bi {to bolje odglumio Le-

na okrk. nja ovoSan

Karl Lagerfeld anga`irao Blejk Lajvli
Lajvli: Mladala~ki izgled

Tra~ara novo lice „Chanela“
Dizajner Karl Lagerfeld odabrao je mladu zvijezdu serije „Tra~ara“ Blejk Lajvli (Blake Lively) za novo za{titno lice ku}e „Chanel“. Dvadesettrogodi{nja Blejk (23) reklamirat }e kolekciju torbi „Mademoiselle“. - Njena spontanost i svje`, mladala~ki imid` su prava stvar za nas - objavljeno je iz „Chanela“. Lajvli }e reklamnu kampanju snimiti u martu, a Lagerfeld }e sam slikati sve fotografije za kampanju. Serija koja je proslavila glumicu, prati grupu bogatih tinejd`era na Menhetnu kroz pri~u „nevidljive“ blogerke, poznate samo kao Tra~ara.

Album i balet

„Pet Shop Boys“ objavit }e u martu novi album. Ovo novo izdanje bit }e dvostruko i nosit }e naziv „The Most Incredible Thing“, a album se u prodavnicama o~ekuje 7. marta. Set od 14 novih pjesama ujedno je i „soundtrack“ istoimenog baleta, koji je na repertoaru u dvorani „Sadler’s Wells“ u Londonu od 17. marta.

Keti u seriji

Stern na sudu

Moj brak je u krizi
Starleta Keti Prajs (Katie Price) priznala je medijima ono {to se ve} du`e vrijeme naga|a. Starleta je izjavila kako je njen brak s Aleksom Ridom (Alex Reid) u krizi iako je on to ju~er demantirao rekav{i kako je sve uredu i kako on svoju suprugu jo{ voli. - Moj brak je u krizi - napisala je na internetu Keti nakon {to se vratila s odmora. Njihovi prijatelji otkrili su medijima kako se Aleks osje}a lo{e, jer Keti konstantno radi i boravi daleko od njega. To je, navodno, dovelo do otu|enja u njihovoj vezi. Keti i Aleks vjen~ali su se pro{le godine u Las Vegasu. Ve} sada u Britaniji su otvorene kladionice koje im prognoziraju razvod prije prve godi{njice braka. Popularna pjeva~ica Keti Peri (Katy Perry) gostovat }e u jednoj epizodi humoristi~ke serije „Kako sam upoznao va{u majku“. U epizodi pod naslovom „Oh, Honey“, koja }e biti prikazana u sezoni koja se trenutno emitira, Keti Peri glumit }e lijepu i naivnu djevojku. Serija prati grupu prijatelja i njihove dogodov{tine u Njujorku i veoma je popularna u Americi, gdje se prikazuje od 2005. godine.

Starleta Keti Prajs priznala

VREMEPLOV

8. januar 2011.

DOGODILO SE
1297. - Italijanski plemi} Fran~eskino Grimaldi (Franceschino) uspostavio je u Monaku dinastiju Grimaldi, koja je i danas na vlasti. 1926. - Abdul Aziz ibn Saud postao kralj Hed`asa, a naziv zemlje promijenjen u Saudijska Arabija. 1958. - ^etrnaestogodi{nji Bobi Fi{er (Bobby Fischer) pobijedio je na prvenstvu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u {ahu. 1998. - Arapski terorist Remzi Ahmed Jusuf osu|en je na do`ivotnu robiju kao organizator podmetanja eksploziva u

28
Dokazano

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

sveznadar
ZDRAVLJE Tvrdnje italijanskih nau~nika
I tri ka{ike maslinovog ulja dnevno smanjuju rizik

45

Ta~no Neta~no

STRAST Iako to mu{karci ne razumiju
Suze ne}e pobuditi strast, ali ho}e suosje}anje

Istra`ivanje univerziteta iz Danske pokazuje kako prezahtjevni partneri mogu itekako biti opasni za zdravlje. Ta~nije, mogu ~etiri puta pove}ati rizik za sr~ana oboljenja. Stres zbog djece i drugih bliskih ljudi ima mo} da „samo“ dvostruko ugrozi zdravlje. Keti Ros (Cathy Ross) iz „British Heart Foundationa“ kazala je kako je ovo dokaz da stres pove}ava rizik za sr~ane bolesti, ali jo{ nije jasno kako se to doga|a. Studija je objavljena u ~asopisu „Journal of Epidemiology and Community Health“.

Prigovaranje vas mo`e ubiti

ORDINACIJA
Godinama imam bolove u desnoj polovini lica. Ljekar mi je prije nekoliko dana propisao tegretol i odredio da uzimam tri puta po jednu tabletu dnevno. Lo{e podnosim lijek pa sam ga prestao uzimati. Je li ljekar pogre{io {to je propi-

1.Tagalozi su predstavnici najve}e kulturno-jezi~ke grupe na Filipinima?
I nazivan je Poliorket, ali se ne zna 2.Makedonski kralj Demetrije za{to? je maleni drveni 3.Tom-tomJu`noj Americi? bubanj ra{iren u
1. TA^NO

Terapija za bolove u desnoj polovini lica

sao taj lijek, pita G. V. iz Breze.

Prof. dr. Tarik Zuki}, neuropsihijatar

@enske suze smanjuju seksualno uzbu|enje
Strast prestaje zbog emocija, ali i hemijskog sastava suza, koji `enu ~ini manje privla~nom
Pogled na `enu koja pla~e u mu{karcima ne budi strast. I nije to samo zbog emocija koje idu uz suze nego zbog hemijskog sastava suza, koji `enu ~ini manje privla~nom suprotnom spolu, pokazuje najnovije istra`ivanje. Iako mu{karci to ne razumiju na svjesnom nivou, njihov mozak dok `ena pla~e prima signale koji „gase“ njihovo uzbu|enje. Najjednostavnije re~eno prave suze imaju jedva primjetan miris, koji se uvla~i u mu{kar~ev nos i putuje do mozga, koji potom signalizira tijelu da zaustavi strast. U istra`ivanju su u~estvovale dvije grupe `ena. Jedne su uistinu plakale, a drugima je na lice stavljena slana voda. Iako mu{karci nisu znali da postoje i `ene s la`nim suzama, bez iznimke su svi reagirali na prave suze. U dru{tvu takvih `ena mu{karcima se snizio nivo testosterona u tijelu i uzbu|enje im je naglo opalo. Stru~njaci ka`u da upravo zbog smanjivanja nivoa testosterona mu{karci u tim trenucima mogu i nje`nije reagirati prema `enama, {to je dobro, jer u trenucima dok pla~u `ene i trebaju nje`nost. Dakle, `enske suze, i to one prave, kod mu{karaca ne}e pobuditi strast, ali ho}e suosje}anje.
Poja~ajte unos mesa, mlijeka, jaja

PRIVATNA ORDINACIJA

ZUKI]

- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

Prof. dr. TARIK ZUKI]

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

Te g r e tol je lijek koji se prvenstveno propisuje onima koji imaju epilepsiju, ali se ~esto daje i za ubla`avanje jakih bolova, kao {to je kod vas slu~aj. Iz prakse se zna da se ovaj lijek ponekad te{ko podnosi pa bi trebalo oprezno pove}avati njegovu dozu da se organizam privikne na njega. Nije gre{ka to {to je dat lijek, samo ga treba postepeno pove}avati, jer osobe koje nemaju epilepsiju, a dobivaju taj lijek zbog bolova, obi~no u po~etku imaju velike smetnje.

1679. - Francuski istra`iva~ Rober Kavelije de la Sal (Robert Cavelier de la Salle) otkrio je vodopade Nijagare. Svjetski trgovinski centar u Njujorku 1993. godine, kada je poginulo {est ljudi. 2002. - Kanadska policija uhapsila je Srbina Nikolu Kresovi}a, ~ije se ime nalazilo na Interpolovoj potjernici zbog optu`bi hrvatskih vlasti za ratne zlo~ine po~injene u Hrvatskoj 1992. godine. 2004. - Britanska kraljica Elizabeta dala je ime „Kraljica Meri“ („Queen Merry“) najve}em brodu na svijetu, namijenjenom za krstarenje. Brod je visok 345 metara, dug 72 metra i vrijedi skoro 800 miliona ameri~kih dolara.

U~inkovito sredstvo protiv pretilosti

Stres {teti srcu

Blokiranjem gena do smanjivanja tjelesne te`ine
Gen SRC-2 omogu}ava pohranjivanje zaliha masti u organizmu

Svakodnevno konzumiranje najmanje jednog obroka s lisnatim povr}em povezano je s 40 posto manjim izgledima za pojavu bolesti srca
Istra`ivanje italijanskih nau~nika pokazalo je da ~esto konzumiranje maslinovog ulja i lisnatog povr}a smanjuje rizik za razvoj bolesti srca. „American Journal of Clinical Nutrition“ pi{e kako je svakodnevno konzumiranje jednog obroka s lisnatim povr}em, poput salate ili {pinata, bilo povezano s 40 posto manjim izgledima za pojavu bolesti srca u sljede}ih osam godina. Isto smanjenje rizika uo~eno je kod ispitanica koje su unosile najmanje tri ka{ike maslinovog ulja dnevno, pokazuju podaci prikupljeni od skoro 30.000 `ena prosje~ne dobi od 50 godina. Istra`iva~i s Instituta za istra`ivanje i prevenciju raka u Firenci vjeruju kako je ove rezultate mogu}e objasniti djelovanjem mikronutrijenata, poput folata, antioksidansa i kalija. Posljedica njihovog ~e{}eg unosa je sni`avanje koncentracije homocisteina, ~ija je prisutnost u krvi povezana s o{te}enjima zidova krvnih `ila. Procjenjuje se kako su bolesti srca odgovorne za 30 posto svih smrti u svijetu.

Povr}e i maslinovo ulje ~uvaju srce

Tagalozi su predstavnici najve}e kulturno-jezi~ke grupe na Filipinima. Oni su dominantno stanovni{tvo Manile i nekoliko okolnih pokrajina. Uglavnom se bave poljoprivredom. Najprofitabilnije kulture su im {e}erna trska i kokosov orah. Prevlast Manile omogu}ila je urbanim Tagalozima vodstvo u privredi Filipina. Jezik tagalog je osnova pilipina, slu`benog jezika.
2. TA^NO

Tagalozima vodstvo u privredi Filipina

Kutak za njegu
Oni koji su genetski skloni opadanju i prorje|ivanju kose, bitno je da odaberu namirnice koje }e im pomo}i u zaustavljanju tog procesa. Budu}i da je vlas kose izgra|ena od proteina, preporu~uje se da se poja~a unos hrane bogate njima, poput mesa, jaja, jogurta, mahu-

Hranom protiv opadanja kose
narki te mlijeka. Iako sve vrste mesa sadr`e proteine, najbolji je odabir perad, koja ne}e povisiti nivo holesterola u krvi. Hemijski element silicij veoma je va`an za o~uvanje lijepe i zdrave kose, jer bez njega tijelo ne mo`e apsorbirati vitamine i minerale iz hrane.

Predla`emo da pripremite
pre`ivljavanje, jer je omogu}avao pohranjivanje zaliha masti u organizmu u situacijama kada je hrana ~esto bila nedostupna. Sada, kada je hrana dostupna na svakom koraku, ovaj vrlo u~inkoviti mehanizam mo`e predstavljati rizik za zdravlje. Do aktivacije gena SRC-2 dolazi kada }elije ostanu bez dotoka energije, {to dovodi do lan~ane reakcije, koja potje~e apsorpciju masti u probavnom sistemu. Potrebno je: velika glavica luka, pola kg mesa od divlja~i po `elji, 2 dkg bra{na, 1/4 l supe, 5 dkg suhih gljiva, 3/4 kg krompira, so. Na~in pripreme: 1. Na ulju propr`iti nasjeckani luk, dodati izrezano meso, prodi-

RO\ENI
1589. - U Dubrovniku je ro|en pjesnik Ivan Gunduli}. 1935. - Ro|en je ameri~ki muzi~ar Elvis Aron Prisli (Presley), kralj roka, izuzetno popularan pedesetih i {ezdesetih godina 20. stolje}a.

UMRLI
1324. - Umro istra`iva~ Marko Polo, najpoznatiji evropski srednjovjekovni putnik. 1642. - Umro italijanski astronom Galileo Galilej, jedan od najpoznatijih nau~nika svog doba. 1896. - Umro francuski pisac Pol Verlen (Paul Verlaine), koji je obogatio poeziju novom muzikalno{}u, a lirski izraz novim nijansama. 1996. - Zairski teretni avion pao je na pijacu punu ljudi u centru Kin{ase usmrtiv{i najmanje 350 osoba. 2002. - Kanadska policija uhapsila Srbina Nikolu Kresovi}a, ~ije se ime nalazilo na potjernici Interpola, zbog optu`bi hrvatskih vlasti za ratne zlo~ine po~injene u Hrvatskoj 1992. godine. 2002. - U Albaniji je u 117. godini umrla @erime Hasan Bardi, jedna od najstarijih Albanki i jedna od nekoliko osoba na svijetu koje su `ivjele u tri stolje}a. 2004. - Umro duhovni vo|a egipatske zabranjene organizacije „Muslimanska bra}a“ Ma’mun el-Hodeibi (83).

Ko`a krastavaca, crvena i zelena paprika, krompir te sjemenke suncokreta obiluju silicijem. Nutritivne i zdrave sastojke namirnica bolje }ete sa~uvati ako povr}e jedete svje`e.

^asopis „Cell Metabolism“ objavio je rezultate prema kojima je blokiranjem djelovanja jednog gena mogu}e smanjiti koli~inu masti koju organizam apsorbira iz hrane. Ameri~ki nau~nici s „Baylor College of Medicine“ u Hjustonu vjeruju da bi lijek utemeljen na njihovom otkri}u postao u~inkovito sredstvo u borbi protiv pretilosti. Prema njihovim rije~ima, gen SRC-2 ranije je bio klju~an za

Lova~ki slo`enac

nstati, posuti bra{nom, ponovo dinstati i zaliti vodom ili supom. 2. Dodati namo~ene gljive, na kocke narezani krompir, posoliti i kuhati dok ne omek{a. 3. Uz slo`enac poslu`iti zelenu salatu.
VRSTA ZIMZELENE BILJKE PUZAVICE

Za{tita mentalno zaostalih osoba na sudu
Imam k}erku koja je mentalno zaostala osoba. Ona je tu`ena strana u jednom procesu pa me interesira mo`e li mentalno zaostala osoba tu`iti i biti predmet tu`be i sudskog spora? Imaju li mentalno zaostale osobe s posebnim potrebama za{titu na sudu kao takve osobe, pita V. B. iz Sarajeva. Budu}i da va{a k}erka kao osoba s posebnim potrebama ne posjeduje poslovnu sposobnost, ona nema ni parni~nu sposobnost, {to zna~i da ne mo`e sama sebe zastupati u postupku pred nadle`nim organima, odnosno sudom. Prema Zakonu o parni~nom postupku, stranku koja nema parni~nu sposobnost zastupa njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik odre|uje se zakonom ili ak-

Makedonski kralj Demetrije I je nazivan Poliorket, ali se ne mo`e re}i da se ne zna za{to. U~estvovao je u ratovima svog oca Antigona I Monoftalmosa (Jednookog) protiv drugih dijadoha. Bio je zapovjednik u Siriji 313. godine prije nove ere, a od 307. prije nove ere ratovao je u Gr~koj, gdje je 306. prije nove ere zauzeo Kipar. Ipak, nadimak Poliorket, {to na gr~kom zna~i opsadnik gradova, stekao je prilikom opsade Rodosa. U njegovo vrijeme u anti~koj historiji su prvi put upotrijebljene brojne opsadne sprave. Za makedonskog kralja izabran je 294. godine, ali se poslije nekoliko bitaka i ratova 285. godine predao sirijskom vladaru Seleuku I Nikatoru. Opisan je u Plutarhovim usporednim `ivotopisima. Ro|en je oko 336., a umro oko 283. godine prije nove ere.
3. TA^NO

Demetrija I su zvali opsadnikom gradova

RIJE^ U RE^ENICI (mn.)

SUVI[NO, SUVI[AK

UGLA\EN

PJEVA^ DRAGOJEVI]

RASCJEP, RASKOL

METAR

JEZERO U PLADANJ, SJEVERNOJ TACNA AMERICI

UVALA, UDOLINA

POZITIVNI ION

Sarajevo: Zakonski zastupnik

tom nadle`nog organa vlasti, donesenim na osnovu zakona. U toku cijelog postupka sud }e, po slu`benoj du`nosti, paziti mo`e li osoba koja se pojavljuje kao stranka u postupku biti stranka u postupku i je li parni~no sposobna,

zastupa li parni~no nesposobnu stranku njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik odre|uje se zakonom ili aktom nadle`nog organa vlasti donesenim na osnovu zakona. Osoba koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik du`na je, na zahtjev suda, dokazati da je zakonski zastupnik. Ako bi zbog propu{tanja zastupnika mogla nastati {teta za osobu pod starateljstvom, sud }e zastati s postupkom i predlo`iti da se odredi drugi zakonski zastupnik. Sud }e odrediti stranci rok za otklanjanje spomenutih nedostataka. Dok se ne otklone ti nedostaci, u postupku se mogu poduzimati samo one radnje zbog ~ijeg bi odga|anja mogle nastati {tetne posljedice za stranku.

Dakle, i osobe s posebnim potrebama, kao {to je slu~aj s va{om k}erkom, u ostvarivanju prava i obaveza pred nadle`nim sudom maksimalno su za{ti}ene i pod navedenim uvjetima propisanim zakonom u~estvuju u sudskom postupku.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

NAUKA O RA^UNARIMA I SL. KESTEN @ENSKO IME BACITI SA ^EGA LJETOPIS, GODI[NJAK GRAD U TURSKOJ AUTOMATSKI PI[TOLJ MU[KI POTOMAK LJ.E. GLUMAC OLIVIJE USAMLJEN VRSTA TKANINE

DUG ODSJEK VREMENA

N.D.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA OTKRAVITI SE, RAL, DINAMIT, IJEDAN, MENI, G, MEKO]A, A^, APELT, ERIKA, MONTA ELIS, R, ISTA, ^ASOVI 2398

OTPORNOST NA ZARAZNE BOLESTI POZNATI TRENER PASA NA SLICI ATOMSKA GRUPA U ORGANSKIM HEM. SPOJEVIMA PRA@ITELJ NJEMA^KE

NEUTRON

Tom-tom je maleni drveni bubanj ra{iren u Ju`noj Americi. Razli~ite je veli~ine, od 15 do 50 centimetara, sa membranom na jednom ili oba otvora. Zvuk se izvodi udarcem bati}a. S latinskoameri~kim plesovima mambo i }a-}a-}a uveden je u d`ez (combo) sastave i plesne orkestre. U svojim muzi~kim kompozicijama primijenilo ga je vi{e istaknutih savremenih muzi~ara, me|u kojima Malpijero, Maderna, Nilson, [tokhauzen i drugi.

Tom-tom maleni ju`noameri~ki bubanj

u egzisTencija­­

na[i­ljU­ i­s D Di­ lo­ a­ a p m m pe­ U­sU\e r U­afga­ i­ Ta­ U ns n

u avaz­oTKriva­opasnosTi

ho]e­li­@rTve­­­­­ agr­ ­ i­ e­pla]aTi es j oD[Te­ e­i­vo­ ni­ i­ a T j cm Ka­ ­ D@i]a­i­mla­ i]a?! ra D

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

8. JANuAR/sIJE^ANJ 2011.

eKsKlUzivno­ inte­ ­ ju­ha­ a­ a­^engi}a,­je­ nog­od­osni­ a~a­sDa­ rv s n d v

Bo{nja~ka politika prepu{ta se ~inovnicima umjesto da se njome bave vo|e l Narod ima pravo na vlast koju je birao l SDA o poziciji Hrvata ne bi mogla imati dilema l Tihi} se najkomotnije osje}a uz SDP l SDA je do`ivjela najte`i izborni poraz u 20 godina postojanja l Najbitnije za IZ je da odgovorno obavlja svoju funkciju

Ti­hi]­je­po­sTao­Ta­lac­sDp-a,­ ali­i­gra\ani­ove­ze­mlje

2

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

Tihi} je postao talac SDP-a, ali i gra|ani ove zemlje
Bo{nja~ka politika prepu{ta se ~inovnicima Narod ima pravo na vlast koju je birao SDA o poziciji Hrvata ne bi mogla imati dilema SDP i njegov lider stalno su tvrdili da je i SDA nacionalisti~ka stranka. Ne znam kako to danas tuma~e
Razgovarao: Faruk VELE
renutna te{ka pozicija Bo{njaka dijelom je rezultat li~ne sujete ili isklju~ivosti njihovih politi~kih predstavnika - ka`e u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ jedan od osniva~a i dana{nji ~lan Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Hasan ^engi}. Jedan od najbli`ih saradnika prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a za na{ list govori o dana{njoj poziciji Bo{njaka i komentira stavove o stagnaciji tog naroda. Osvr}e se na aktuelnu situaciju u SDA, politiku Sulejmana Tihi}a...

EKSKLUZIVNO Intervju Hasana ^engi}a, jednog od osniva~a SDA

T

nje politike ~inovnicima, umjesto da se njome bave vo|e. Ipak, na svakim izborima od rata do danas Bo{njaci/glasa~i veoma precizno su ocjenjivali rezultate politi~kih stranaka u prethodnom mandatu i glasali su uglavnom protiv, ka`njavaju}i neispunjena obe}anja onih koji su bili na vlasti.
Va{e nedavno izlaganje na sjednici GO SDA u Zenici izazvalo je nemalo pa`nje u javnosti. Izme|u ostalog, upozorili ste da bi SDA mogla uskoro do`ivjeti sudbinu SBiH.

- [ta }e SDA dobiti koalicijom sa SDP-om, ostaje da se vidi kroz koalicionu raspodjelu fotelja. [ta }e SDA izgubiti kroz tu koaliciju, ve} je jasno. Izgubit }e autenti~nost i vjerodostojnost. U SDA su se „namno`ili kadrovi“ koji sada ~ekaju kola~. Ako apetiti ne budu podmireni, nezadovoljstvo unutar stranke ne mo`e se isklju~iti.

SDA }e izgubiti autenti~nost

Kazna glasa~a
Kako komentirate polo`aj Bo{njaka? Profesor Enver Imamovi} upozorava da su Bo{njaci u u`asnoj stagnaciji i pogo|eni defetizmom, dok profesor Muhamed Filipovi} upozorava na „bo{nja~ku Palestinu.“

- Bo{njaci su ozbiljan narod. Bo{njaci ba{tine veliko i dugo politi~ko iskustvo. Oni ne `ure. Dugo mjere i rijetko re`u. Historijski gledano, u posljednjih stotinu godina pro{li su golgotu pritisaka, dilema, pogrom... Sve su „nadurali“. Danas su narod ravnopravan Srbima, Hrvatima, Albancima na Balkanu. Uz veliko bogatstvo - znaju `ivjeti s drugima. Istinski pluralizam je u njihovu bi}u i njihovom politi~kom i kulturnom kodu. Pojedina~no ostvaruju izvanredne rezultate na mnogim podru~jima, ~esto na svjetskom nivou. Kolektivno nisu dovoljno „uigrani“. Individualizam i egocentri~nost sputavaju ih u politi~kom `ivotu danas. Politi~ke partije koje dobivaju podr{ku bo{nja~kih glasa~a, bez izuzetka sve, uz svoj naziv mogu imati i ime trenutnog predsjednika! Politika je umije}e zajedni~kog, barem u demokratijama. Politika je op}a stvar, briga za javni interes, li~ni interesi je banaliziraju, pa izgleda kao da je i nema. Upravo je to ~esto dojam prosje~nih Bo{njaka i to ih onda mo`e voditi u defetizam, bje`anje od politi~ke arene, prepu{ta-

- Da, SDA bi mogla do`ivjeti tu sudbinu. Ona gubi svoju fizionomiju, ekskluzivnost koju je imala. Ona postaje jedna od stranaka u nizu. Ona vi{e nije stranka koja dominira. U koalicijama „balkanskog tipa“, a o tome je ovdje rije~, druga po veli~ini stranka u „timu“ na nivou Federacije BiH ili kantona, naprimjer, samo je broj, glasa~ka ma{ina! Ona tako gubi identitet i marginalizira se. Vi{e je ozbiljnih razloga za{to je SDA do{la u tu situaciju. Negativna selekcija kadrova, feudalizacija stranke, samoobmanjivanje o stanju na terenu, strah od dono{enja odluka i vladanja, pristajanje na nedemokratske standarde u pona{anju vrha stranke, samo su neki

stara BiH u ovom mandatu ne bi bio Hrvat? U mandatima od ~etiri godine predsjedavaju}i je bio Bo{njak pa Srbin. Sada je red na Hrvata. Statistika nas u~i da Hrvat iz BiH izabran od Hrvata iz BiH ne mo`e nikada pripadati broj~ano vode}oj politi~koj stranci u BiH. Politika nas u~i da Hrvati u BiH jesu konstitutivan narod i imaju pravo dobiti mjesto predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, Hrvata kojeg }e predlo`iti politi~ka stranka koja je dobila „ve}inski hrvatski izborni legitimitet“. SDA nije u~estvovala u izboru „hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH bo{nja~kim glasovima, niti hrvatskog potpredsjednika RS srpskim gasovima“. To, svakako, nije bo{nja~ki politi~ki interes. SDA o poziciji Hrvata ne bi mogla imati dilema.
Mo`ete li se osvrnuti na ~injenicu da SDP prakti~no, , izbjegava formiranje vlasti na dr`avnom nivou, a da ga pri tome prati i SDA? Time se promovira koncept Lagumd`ijine „isto~ne i zapadne Njema~ke“, ~ime, o~ito, najvi{e gubi dr`ava.

^engi}: SDA je do`ivjela najte`i izborni poraz u 20 godina postojanja

ono {to se sada tako zove. Narod zna ko je radio, a ko se danas slika. Zato je prilikom glasanja i unutar stranke znao napraviti razlike. Rezultati ovih izbora posljednja su opomena ovoj SDA. Ona je, naime, do`ivjela najte`i

„Alijin put“
- [ta je taj put? [ta je izvorna SDA? To su principi. To su vrijednosti koje je zagovarala i za koje je dobila op}u podr{ku na izborima 1990. godine. To je sloboda govora, sloboda dijaloga, to je ravnopravnost u stranci. To je od razloga. Sada je ra~un stigao na naplatu.
Aktuelno vodstvo SDA smatra se pobjednicima, ali analiza izbornih rezultata od 1996. naovamo pokazuje drasti~an pad podr{ke naroda toj stranci iz godine u godinu. Istovremeno, strana~ki slogan govori da „narod zna“. Danas se mnogi u vrhu SDA pozivaju na „Alijin put“. Koliko je sve to va`no?

osobne politi~ke karijere kao „za{titnika interesa Bo{njaka u RS“. Danas od {est funkcija u tom entitetu Bo{njaci nemaju nijednu. Razbijeni, usitnjeni, zanemareni od SDA, utjeruju svoja prava sudom. Kada ostvarite jaku politi~ku poziciju na izborima, sud vam nije potreban.
Kako ocjenjujete politiku Sulejmana Tihi}a uop}e, a posebno u postizbornom periodu?

otvorenost u izno{enju vlastitih stavova. Princip op}eg interesa iznad osobnog. Potvr|ivanje kroz rezultate rada, a ne kroz povla|ivanje lideru. SDA su osnovali slobodni ljudi, ona nije bila stranka jednog lica. Stranka je imala op}e ciljeve prema kojima su bili opredijeljeni njeni ~lanovi. izborni poraz u svojih dvadeset godina postojanja. To se vidi iz uporedbe broja glasova i poslanika sada i ranije. Ali, to se najbolje vidi iz ~injenice da SDA nije nigdje pobijedila! Ni na nivou dr`ave, niti entiteta, niti ijednog kantona. Najbolnije je, me|utim, u RS. Tamo SDA predvodi politi~ku kataklizmu Bo{njaka! Gospodin Tihi} godinama je gradio imid`

- Upravo sam rekao. „Narod zna“, to je ta~no. Narod zna {ta je SDA, a {ta je

- Predsjednik SDA, gospodin Tihi} vodio je politiku sistematskog preuzimanja vlasti u SDA. Kroz tri kongresa i u periodu izme|u njih on je svoj glavni cilj ostvario. To {to je SDA gubila na ugledu i utjecaju padalo je u sjenu njegova samodopadanja. Stvarni interesi gra|ana nisu bili cilj te politike. On je sada u delikatnoj situaciji. SDA ima obavezu realizirati izborna obe}anja prema onim bira~ima koji su joj dali povjerenje. Zato su joj potrebni partneri. Tihi} se najkomotnije osje}a uz SDP Ponekad je potrebni pr. egovara~ me|u potencijalnim koalicionim partnerima, a nekada je groteskni glasnogovornik SDP-a. Kao da je razapet izme|u ideolo{ke simpatije prema

SDP-u i osobnog politi~kog iskustva o nu`nosti prihvatanja mogu}eg! Za{to bi danas SDP pregovarao o koaliranju sa SBB BiH, a SDA ne bi? SDA i SBB su po programu bli`e stranke nego {to su SDA i SDP SDA ima mo. gu}nost utemeljiti ve}inu na svim nivoima vlasti sa SDPom, ali bi to mogla i uvode}i SBB. Takva pozicija dala bi SDA ulogu pregovara~a prema SDP-u, a ne pratioca! Tako bi SDA profitirala, a ne pla}ala. SDA bi od objekta procesa postala subjekt. Da li je uzrok ovakvog pona{anja SDA li~ni odnos predsjednika SDA prema osniva~u SBB BiH, gospodina Tihi}a prema gospodinu Radon~i}u?
[ta mislite o platformi SDP-a koju je SDA prihvatila i za{to ste upozorili da bi novi predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH morao biti Hrvat?

- Platforma SDP-a u biti je njihov predizborni program. Koaliciona platforma mora biti dogovor koalicionih partnera i odra`avati bitna opredjeljenja svih. Koliko je SDA `rtvovala svojih stavova, toliko }e manje zadovoljiti svoje bira~e. Za{to predsjedavaju}i Vije}a mini-

- Nisam siguran da bih se mogao slo`iti s Vama da se time „promovira koncept Lagumd`ijine isto~ne i zapadne Njema~ke“. ^ini se da je ovdje na djelu drugi koncept. SDP je stalno tvrdio da on ima svoj koncept i da odbija „nacionalisti~ki koncept“. Naravno, pri tome su i on i njegov lider stalno tvrdili da je i SDA nacionalisti~ka stranka. Ne znam kako to danas tuma~e. [ta je sada na sceni? Nacionalisti~ki SDP-ov koncept zapeo je na socijaldemokratima iz RS. I to jo{ nezavisnim! Ti socijaldemokrati guraju nacionalno/nacionalisti~ki koncept. Problem je SDP-u {to su oni nezaobilazni zbog rezultata izbora i {to je Ustav BiH nezaobilazan. SDP-ov utopijski idealizam nasukao se na hridi ustavno-politi~ke stvarnosti u BiH. U ovom okviru Tihi}eva SDA postala je talac SDP-ovog antikoncepta. Ali, i gra|ani ove zemlje. Ovdje najvi{e gube gra|ani! Mo`da bi izlaz bio u kompromisu kojim bi bila formirana velika koalicija na nivou BiH, na temeljima nacionalnih predstavljanja po principima

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

3

Najbitnije za IZ je da odgovorno obavlja svoju funkciju
Kako komentirate stanje u Islamskoj zajednici u BiH, posebno u kontekstu posljednjeg Sabora IZBiH?

- Sabor Islamske zajednice (IZ) u BiH vrlo je va`na i jedinstvena institucija u BiH. On predstavlja novo u `ivotu tradicionalnih vjerskih zajednica u na{oj zemlji, ali i mnogo {ire. On je najvi{e zakonodavno tijelo IZBiH, a sastavljen je od uposlenika IZ i civila, dakle vjernika koji nemaju visoke vjerske funkcije ili visoko teolo{ko obrazovanje, pri ~emu civili ~ine ve}inu. Izborni proces u IZBiH definiran je jasnim pravilima koja va`e i za Sabor. To je neka vrsta elektorskog/poludirektnog biranja. Po tom principu sam i ja u pro{lom mandatu izabran, a u ovom nisam. Moramo se navi}i na ocjenu javnosti, na to da se ona ne podudara s na{om osobnom i da dalje radimo za op}e dobro. To smatram nor„dr`ave BiH euroatlantskih standarda“, dakle Bo{njaka, Srba i Hrvata, a unutar te koalicije programska koalicija tri stranke s ve}inom bo{nja~kih glasova. Neprihvatljivo je da se sada{nji razgovori o formiranju vlasti u BiH vode kao da su pregovori o ustavnim promjenama. Prvo se mora osigurati funkcioniranje vlasti na nivou privrede, gra|ana, svagda{njeg `ivota, a onda i}i prema „te{kim temama“. Narod ima pravo na vlast koju je birao. Privredu i posebno proizvodnju u BiH treba za{tititi od regulative koja ne doprinosi izlasku iz ekonomske krize, a gra|ane i djecu Sarajeva za{tititi od pasa lutalica po ulicama, naprimjer. Za neformiranje vlasti sve velike partije snose dio odgovornosti.

malnim i zagovaram slobodu vjernika da izaberu svoje zastupnike. Drugo je pitanje da li je na~in predstavljanja kandidata, njihove osobnosti, rezultata, njihovih programa zadovoljavaju}i. Da li je „kampanja prezentacije“ odgovaraju}a, da li su zainteresirani obavije{teni o mjestu i vremenu glasanja. Tu se svakako mo`e u~initi vi{e. Ovo je proces u kojem }e institucija IZBiH i njezini ~lanovi dalje sazrijevati. Ne bih licitirao imenima, ali je prirodno da u otvorenim dru{tvima politika pokazuje interes za kretanje unutar vjerskih zajednica, i obratno. Najbitnije za IZ je da odgovorno obavlja svoju funkciju. Sabor ima instrumente da odr`i njenu temeljnu poziciju - zajednicu vjernika - a ne strukovnu organizaciju tipa Katoli~ke crkve i ima odgovornost za to. Naravno, za to posebnu odgovornost snosi ulema, islamski velikodostojnici s reisu-l-ulemom na ~elu. dnji po`eljan koalicioni partner. Po ~emu je SDA bila prepoznatljiva? Ona je bila demokratska, a ne komunisti~ka stranka. SDP je komunisti~ka stranka, po provenijenciji, a komunizam je antidemokratski. Ovih dana bit }e odr`ani izbori za na~elnika op}ine Vogo{}a. Kako }e SDA voditi kampanju protiv SDP-ovog kandidata koji je najozbiljniji protukandidat onome iz SDA? Dosada{nji na~elnik te op}ine, sada{nji zamjenik predsjednika SDA je pregovara~ i zagovornik koalicije sa SDP-om!
Iz SDP-a ve} dolaze razli~ite najave o raznim obra~unima. Postoje naznake da }e na policijskim pozicijama biti postavljeni podobni ljudi bliski SDP-u...

Incko vjeruje u paragrafe
Koliki su dometi odluke OHR-a o dr`avnoj imovini kojom je prioritet preba~en na pravosudne instance, na teren na kojem, umjesto gole politi~ke volje, igraju samo dokazi
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Ako se po jutru dan poznaje, me|unarodna zajednica i u ovoj godini osta}e na uhodanom kolosijeku svoje vi{egodi{nje politike prema Bosni i Hercegovini, koja se odlikuje evidentnom brigom za dr`avni suverenitet na{e zemlje, ali koja se odavno ustru~ava od radikalnih, arbitra`nih ili kaznenih poteza. Ovakav utisak name}e se iz odluke kojom je visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) u prvim novogodi{njim danima suspendovao primjenu Zakona RS o statusu dr`avne imovine. Odluka donesena u obliku tzv. naloga, privremeno zaustavlja dejstvo razbija~kih i pravno neutemeljenih propisa donesenih u manjem entitetu. Time je me|unarodna zajednica pokazala odlu~nost u za{titi osnova na kojima po~iva dr`ava BiH. U ovom slu~aju, presuditelj bi trebao da bude Ustavni sud BiH. Svoju odluku o suspendovanju Dodikovog zakona OHR je i motivisao potrebom da se o tome o~ituje najvi{a sudska instanca u zemlji, odnosno da se problem, s politi~kog, prebaci na pravni teren. Kako }e sudije da

DR@AVNA IMOVINA

Pravo ili politika?

Incko i Dodik: Put ka rje{avanju konflikata u BiH

Lukav potez

obesna`ila odluka pomenutog suda, ma kakva ona bila. Upravo u ovom aspektu mo`da se mo`e i govoriti o dalekose`nosti, pa i lukavstvu poteza koji je povukao OHR. Umjesto uobi~ajenih politi~kih natezanja o klju~nim dr`avnim pitanjima, prioritet je preba~en na pravosudne instance, dakle na teren na kojem igraju samo argumenti, ~injenice i dokazi, a ne gola politi~ka volja, `elje i politi~ki interesi. Kad bi se u svemu tako radilo, i kad bi, naravno, vlasti po{tovale

Politika nezamjeranja
Me|utim, s obzirom na to da se OHR suzdr`ao od bilo kakvih kaznenih mjera prema kreatorima doti~nog zakona, te da je izbjegao svoje o~itovanje o njegovoj su{tini, nego je to prepustio Ustavnom sudu publike Srpske. One to pokazuju svojim reakcijama na Inckovu odluku, koje su krajnje netolerantne, pa i nerazumne. Dodik, naprimjer, poru~uje da odluka visokog predstavnika za Republiku Srpsku „nema nikakvu va`nost“, dok entitetski ministar pravde D`erard Selman najavljuje da }e ona na ovaj ili onaj na~in biti ignorisana, kao i po RS nepovoljno odre|enje Ustavnog suda BiH, do kojeg bi uskoro trebalo da do|e. [tavi{e, iz entitetskog vrha otvoreno je poru~eno da }e neodr`ivi Zakon o statusu dr`avne imovine biti proveden okolnim putem: ako ve} Incko zabranjuje knji`enje dr`avne imovine na entitet posredstvom sudova, odmah }e se krenuti u alternativno knji`enje - putem geodeBiH, mnogi s razlogom u tome prepoznaju i uhodanu politiku nezamjeranja, odnosno prakse da se, umjesto arbitra`e o spornim pitanjima, odluke prepuste doma}im vlastima i njihovim organima. tske ili sli~nih uprava, odnosno dr`avnih organa. Ukoliko vlast RS ostane pri svome, a obi~no se tako pona{ala, OHR }e kad-tad ipak biti prinu|en na radikalan arbitra`ni, odnosno presuditeljski potez. Ovaj put suo~io bi se sa potrebom reagovanja na nepo{tivanje odluka Ustavnog suda BiH iz jednog od entiteta. A tada, pitanje je kako bi se ponijela me|unarodna zajednica, koja nije bila jednoglasna ni u podr{ci prvom Inckovom potezu, odnosno privremenoj zabrani dejstva Zakona RS o statusu dr`avne imovine. Protiv te mjere visokog predstavnika u Vije}u za implementaciju mira ruku je podigla Rusija. Time nije sprije~ena intervencija OHR-a, ali je nanovo demonstrirano nejedinstvo u klju~nom organu za nadziranje procesa provedbe mira u BiH, odnosno izgradnje funkcionalne i homogene dr`ave. A dok u tom organu neko pokazuje razumijevanje za diverzantske poteze Banje Luke, kao {to ga pokazuje Moskva, vlasti RS dobija}e poticaje da nastave sa starim pona{anjem. Kao i dosad, oni }e uporno prkositi i me|unarodnoj zajednici i svim drugim poku{ajima da se konflikti rje{avaju su~eljavanjem argumenata, a ne samo golih politi~kih interesa.

[ansa za politi~ko rje{enje
Do odluke Ustavog suda BiH o statusu dr`avne imovine sigurno }e prote}i najmanje nekoliko mjeseci. Do tada }e vjerovatno profupresude - njihova je stvar, poru~uju iz OHR-a. Ovakva ambala`a Inckovog poteza svojevrsna je novina u pona{anju Ureda visokog predstavnika, novina kojom se mo`da traga za druga~ijim na~inima rje{avanja konflikata u Bosni i Hercegovini. Umjesto politi~kih interesa, u skladu s tim, presu|ivalo bi se paragrafima! U Republici Srpskoj, me|utim, po`urili su da izjavom predsjednika Milorada Dodika - i takvom ~inu pripi{u intervencionisti~ke, politi~ke odlike, jer su svjesni da odluka Ustavnog suda nikako ne mo`e i}i njima u prilog. Utoliko je Dodik odmah i pokrenuo pitanje nadle`nosti tog suda, kojem odavno osporava pravo da se mije{a u tobo`e suverena entitetska prava. Time bi se, prema njegovom mi{ljenju, unaprijed nkcionisati i novi organi vlasti, {to zna~i da bi do rje{enja moglo do}i i prije sudskog poravnanja - dakle politi~kom voljom. takav na~in rje{avanja konflikata, mnogi ~vorovi u Bosni i Hercegovini lak{e i br`e bi se raspetljavali. Pravna dr`ava kona~no bi do{la na svoje, prije svega u samom pravljenju dr`ave. Takva praksa, me|utim, ne odgovara vlastima Re-

@elja za vla{}u
Mo`ete li prokomentirati ~injenicu da je SDA tako rado oti{la u koaliciju sa SDP-om, iako je ta stranka politiku „muslimanskog kulturno-povijesnog kruga“ tretirala na najprizemniji na~in i gradila svoju poziciju napadaju}i sve {to je vrijedilo u SDA. Je li se SDA „komunizirala“ ili se SDP pribli`io desnici?

- SDP se nije pribli`io desnici. On je ostao isti. Ni po ~emu nije promijenio svoj stav prema na~elima SDA, njezinoj pro{losti, ostvarenjima... njezinim osniva~ima i prvacima. SDP-u ova koalicija treba da uzme vlast koju toliko `eli i koju dugo ~eka. SDP ovu koaliciju sa SDA mo`e vidjeti kao {ansu da kona~no marginalizira, pocijepa i ukloni glavnog rivala s politi~ke scene u BiH. Trenutno rukovodstvo SDA, obuzeto `eljom za u~e{}em u vlasti, na ovo ne obra}a pa`nju. Naravno, ve}ina ljudi u SDA i kadrova stranke svjesna je da je SDP poslje-

- Unutar SDP-a postoji sna`no iskustvo jednopartijskog sistema. Taj sistem ne mo`e funkcionirati bez policijskog aparata, odnosno sredstava prisile. Pitanje je da li se ta prisila usmjerava na prekr{ioce zakona ili na politi~ke neistomi{ljenike. U vrijeme „alijanse za potjere“, sa SDP-om na ~elu, demonstriran je princip progona po politi~kom kriteriju koji je imao razmjere sistematskog plana, sa spiskom vi{e stotina imena. Ako bi se to eventualno ponovilo, pravosudni sistem u BiH bio bi na ispitu. Najave da }e se mijenjati zakonska regulative kako bi, u su{tini, dnevnopoliti~ka vlast imala odlu~uju}i utjecaj na VSTV i pravosu|e, jeste zabrinjavaju}a i neprihvatljiva sa stanovi{ta nezavisnosti tih institucija. Za SDA, ako bi pristala u~estvovati u takvom procesu, to bi bio smrtonosan udarac. Jasno, protivpravno djelovanje, bez obzira na to ko ga ~inio, mora biti predmet pravosudnih organa, a pravosu|e na nivou dr`ave treba biti dodatno oja~ano.

Prkosni odgovori

Bolje nagodba nego prinudne mjere
Pitanje dr`avne imovine slovi kao jedan od prioriteta o kojem bi se trebale o~itovati nove koalicije i kompletna vlast. O njemu se razgovara i u samom procesu stvaranja parlamentarnih ve}ina, jer su svi svjesni koliko ono zna~i ne samo za ure|enje dr`ave nego i za njen put prema evroatlantskim integracija, prije svega prema NATO savezu. Utoliko bi mo`da bilo bolje, i pored prednosti koje ima pravno odlu~ivanje u Ustavnom sudu, da do rje{enja do|e prije njegovog kona~nog o~itovanja. Kao i u svemu drugom, bolje je da se stranke u sporu nekako nagode nego da ih se na odre|eno pona{anje tjera prinudnim mjerama.

4

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

PRESSIJA

TALOVI Posao od kojeg FBiH ne}e dobiti ni marku

Grafi~ki prikaz jednog od prijedloga za cestu

Obe}anja i la`i SDA preuzima SDP

Brza cesta Gora`de - Sarajevo kao dosadan vic
Ono {to nije uspjela nijedna vlada SDA, sada obe}avaju koalicioni partneri
Obe}anja o gradnji brze ceste Gora`de - Sarajevo u gradu na Drini godinama se ve} do`ivljavaju kao dobar vic, ali koji ve} prelazi u dosadu. Ono {to za 15 godina nije uspjela nijedna vlada Stranke demokratske akcije, ovog puta slo`no obe}avaju koalicioni partneri u jednoj od ta~aka sporazuma potpisanog izme|u kantonalnih odbora SDA i Socijaldemokratske partije u Gora`du. Svjesno ili ne, partnerstvo doju~era{njih ljutih protivnika zapo~eto je neistinom, jer cesta Gora`de Hrenovica - Sarajevo mo`e biti sve drugo osim brza. „Brza“ je trebala biti i cesta preko Grepka koju je svojevremeno zapo~ela graditi vlada Edhema Bi~ak~i}a. Prije deset godina zavr{ena je prva dionica Ustikolina - Gavri}i u du`ini od 4.350 metara. Potro{eno je skoro 2.400.000 KM kako bi se Ustikolina povezala sa {umskim makadamskim putem, a izgra|enu dionicu mje{tani danas povremeno koriste. Obe}avalo se, i dalje na obe}anjima dobivali izbori, a obe}ano bi se potom zaboravilo. U maju 2006. presje~ena je jo{ jedna sve~ana vrpca. Za povezivanje Gora`da preko Mesi}a i Pala sa Sarajevom rekli su da }e ulo`iti skoro 2,5 miliona KM. Ministri svih tada{njih vlada obe}a{e, „popi{e po jednu i razguli{e“, put danas zarasta u korov. U Gora`du je u junu 2009. prezentiran novi, tre}i projekt povezivanja izolirane isto~ne Bosne s glavnim gradom. Staviv{i ta~ku na prethodne, u koje nisu ulo`ena nimalo bezna~ajna sredstva, sada je za „najpovoljniju varijantu“ odabrana trasa na kojoj je kroz brdo Hranjen potrebno probiti tunel. Upravo ova „brza cesta“ obe}ana je u sporazumu SDP-a i SDA iako su jo{ prije godinu i po eksperti kazali da se ona ne mo`e smatrati brzom, jer bi preporu~ena brzina trebala iznositi 50 kilometara na sat, a kako je tunel projektiran na nadmorskoj visini od 920 metara, saobra}aj }e u zimskom periodu biti ote`an kao i na putevima koji se trenutno koriste. Iako su vlast podijelili tako da }e obje stranke imati po ~etiri ministra, SDP premijera, a SDA predsjedavaju}eg Skup{tine, ve} je za vrijeme potpisivanja sporazuma istaknuto da odgovornost za naredne ~etiri godine preuzima SDP Ako ve} pre. uzima odgovornost, ne bi bilo dobro da preuzme i la`na obe}anja svojih koalicionih partnera.
A. BAJRAMOVI]

Turci koriste „BH Airlines“ za prodor na evropsko tr`i{te
Samo se ~eka da dugovi „BH Airlinesa“ narastu toliko da bh. kompanija vi{e ne bude u stanju poslovati
idu}a Vlada FBiH, na{ izvor tvrdi suprotno. - Turci samo ~ekaju da dugovi „BH Airlinesa“ narastu toliko da bh. kompanija vi{e ne bude u stanju poslovati, a ve} su narasli na 16 miliona KM. Tada }e je preuzeti tako {to }e na sebe uzeti obavezu da izmire dugove, dok FBiH ne}e dobiti ni marku - tvrdi na{ izvor. Bh. kompaniju, nekada{nju „Air Bosnu“ od samog osnivanja 1994. godine prate brojne afere. U tom periodu kompaniju je vodio direktor Omer Kuli}, dok mu je prvi zamjenik bio D`elal Hase~i}, dana{nji pomo}nik direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Ovaj dvojac doveo je „Air Bosnu“ do bankrota 2003. godine, a Kuli} je odstupio s tri krivi~ne prijave. Izme|u ostalog, bh. kompanija sumnji~ila se za {verc Kurda preko Tuzlanskog aerodroma. Kompanija je opet formirana 2004., a ve} 2005. je pod novim imenom „BH Airlines“ po~ela s letovima. Istovremeno, Vlada FBiH izmirila je skoro 16 miliona KM duga „Air Bosne“. No, slabi rezultati natjerali su Vladu da ve} nakon dvije godine po~ne razmi{ljati o privatizaciji. Stvari u svoje ruke uzima tada{nji premijer FBiH Ned`ad Brankovi}, koji pronalazi partnera u turskoj kompaniji „Turkish Airlines“. - Za preuzimanje 49 posto vlasni{tva u preduze}u „Turkish Airlines“ uplatio je pet miliona eura, a jo{ finansira rentanje velikih mlaznih aviona, saglasno ugovorenoj obavezi izmirivanja ovih tro{kova preduze}a u iznosu od pet miliona eura tvrde u „BH Airlinesu“. No, na{ izvor upozorava da se radi samo o pet miliona eura koje su Turci ulo`ili u rentanje aviona, dok svje` kapital uop}e nije ulazio u kompaniju. Istovremeno, Turci ve} godinama uzimaju polovinu novca koje je Vlada Federacije svake godine prebacivala na ra~un „BH Airlinesa“. Radi se o pet miliona maraka, koliko se prikupi od odlaze}ih putnika tako {to im se prilikom kupovine svake karte odbija po deset eura. Novac je, ustvari, namijenjen za razvoj bh. aviosaobra}aja.
F. KARALI]

P

Ulo`ena sredstva

reuzimanjem na{e kompanije „BH Airlines“, {to bi moglo biti realizirano u narednih mjesec-dva, turska kompanija „Turkish Airlines“ otvorit }e sebi put na evropsko tr`i{te. Dobro upu}eni izvor potvrdio nam je da Turcima nije klju~ni interes malo bh. tr`i{te nego slotovi, odnosno dozvole za letove ka zemljama Evropske unije. Naime, za razliku od Turaka, Bosna i Hercegovina je potpisnica sporazuma „Open sky“ zbog ~ega „BH Airlines“ ima mnogo ve}e

[verc Kurda

mogu}nosti za prodor na tr`i{te EU. Da }e se preuzimanje preostalih 51 posto „BH Airlinesa“, koliko FBiH trenutno posjeduje u bh. kompaniji, desiti vrlo brzo, potvrdila je nedavna Vladina odluka da na ra~un te firme prebaci dva miliona KM za izmirivanje dugova prema Me|unarodnom aerodromu Sarajevo. To je prvi korak u pripremi terena za prodaju kompanije. Istovremeno, Turci }e, najvjerovatnije, odustati od najavljene kupovine srbijanskog JAT-a. Iako iz „BH Airlinesa“ ka`u da }e se prodajom kompanije baviti

Izmirivanje tro{kova

Stara trasa

Od samog osnivanja „Air Bosne“ pa do dana{njeg „BH Airlinesa“ ovom kompanijom je iz sjene upravljao famozni Odbor za komunikacije i promet Stranke demokratske akcije. Oni su godinama postavljali direktore, ugovarali poslove, a postoje ~ak i optu`be da su putem ove kompanije prali novac!? Odbor za komunikaci-

Uloga Odbora za komunikacije SDA

je SDA ~inili su ili jo{ ~ine D`elal Hase~i}, pomo}nik direktora BHDCA, Bakir Karahasanovi}, direktor Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, Ned`ad Brankovi}, biv{i premijer FBiH, [efkija ^eki}, biv{i dekan Saobra}ajnog fakulteta, Hasan Muratovi}, biv{i premijer BiH, i Nail [e}kanovi}, ministar prometa i komunikacija FBiH.

Unija civilnih `rtava rata KS

Romani Muhameda Mahmutovi}a
Cazinski pisac i novinar Muhamed Mahmutovi}, koji danas `ivi u [vedskoj, preksino} je u Op}oj biblioteci u Zenici promovirao svoje romane „Poko{eni cvjetovi Krajine“ i „Inat bosanskog goluba“. Oba djela govore o stradanju Bo{njaka Krajine, s posebnim akcentom na stradanje Bo{njaka u logorima Keraterm i Omarska. - Ova su djela moj poku{aj da Bo{njaci napokon po~nu

Ne zaboraviti stradanja
razmi{ljati o sebi i svojoj sudbini, te da im se ovakve ili sli~ne stvari vi{e nikada ne doga|aju - kazao je Mahmutovi}, ina~e dopisnik „Dnevnog avaza“ iz [vedske. Safvet Halilovi}, koji je uz knji`evnika Had`ema Hajdarevi}a bio u ulozi promotora romana, istakao je da su ova djela i doprinos autora da se ne zaboravi i ne ponovi ono {to se de{avalo na ovim prostoriV. B. ma u pro{lom ratu.

Podnose jo{ 1.600 [i{i}evi sljedbenici nas tu`bi protiv RS ne mogu predstavljati
Unija civilnih `rtava rata Kantona Sarajevo planira izme|u 10. i 15. januara podnijeti jo{ 1.600 tu`bi protiv RS Op}inskom sudu u Sarajevu. Pravni zastupnik Unije Esad Hrva~i} kazao nam je da se radi o drugoj grupi tu`bi koje su podnijeli stradali tokom granatiranja Sarajeva. - Tu`be su podijeljene prema stepenu invalidnosti, od 100 do 70 posto. Unija prima zahtjeve svojih ~lanova i priprema dokumentaciju za koju se nadam da }e biti gotova za podno{enje sudu u narednih nekoliko dana. Prema njihovim najavama, ukupni broj tu`bi za invalidnost je oko 3.000 - obja{njava Hrva~i}. On podsje}a da uskoro o~ekuju i odgovor Pravobranila{tva RS u vezi s prvom grupom tu`bi koje su podnijele porodice 1.400 osoba poginulih tokom granatiranja Sarajeva. Hrva~i} o~ekuje da }e prvo ro~i{te za su|enje biti zakazano ve} u marM. A. tu. Nakon objave - Takozvanu informacija da je skup{tinu na kojoj je Almir Tuti} izabran za predsjednika izabrza novog predsjednian Almir Tuti} orgaka Saveza demobilinizirali su [i{i}evi sanih boraca FBiH, sljedbenici i ti ljudi ni reagirao je Nijaz na koji na~in ne mogu Hod`i}, vr{ilac predstavljati Federadu`nosti predsjednilni savez. Odlu~ili ka Saveza. smo ih tu`iti zbog Hod`i}: Hod`i} isti~e da Izabran 2009. la`nog predstavljanja je na poziciju v. d. - kazao je Hod`i}. godine predsjednika Saveza On je pozvao praizabran u decembru 2009. vosudne organe da se uklju~e godine nakon {to je smijeu ovaj slu~aj i da ustanove ko njen Mehmed [i{i} i da na su pravi, a ko la`ni predstatoj funkciji ostaje do legitivnici Saveza demobilisanih mne izborne skup{tine. boraca FBiH. M. A.

Savez demobilisanih boraca FBiH

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

5

Mo`emo izgraditi novu politiku
Dr`ava ne smije vi{e biti u vlasni{tvu politi~kih stranaka koje se njome slu`e za ostvarivanje svojih ciljeva i koristi za svoje ~lanove, ili oligarhije koje im poma`u u borbi za vlast
amo slijepac ima pravo da ne vidi, a svi drugi su za ovih dvadeset proteklih godina morali vidjeti i kona~no shvatiti da od 1990. godine do danas, u BiH nismo imali odista demokratske, bosanske, kvalitetne politike, ~ak ni politi~ke ideje koja bi bila vrijedna spomena. Svi oni koji misle da iz te pro{losti mogu na ne{to da se oslanjaju, obmanjuju i sebe i javnost i to rade svjesno i nije ih toga stid. Autenti~na bosanska politika, koja je i ukoliko je bila mogu}a u vrijeme vladavine komunisti~kog re`ima, ~iji je centar uvijek bio u Beogradu, odakle su diktirana sva Nove politike i novog politi~kog mi{ljenja i rada ne}e biti bez novih ljudi. Rutineri vlasti, navikli na sve mogu}e privilegije, korupciju i vladavinu na temelju uhodanih strana~kih odnosa, moraju odstupiti. Novost u politici stoji u upravnoj srazmjeri s brojem novih ljudi u politi~kom sistemu i vlasti. rje{enja, bila je ona koju su sedamdesetih i osamdesetih godina poku{ali etablirati Hamdija Pozderac i Branko Mikuli}. Ta je politika,

PROMI[LJANJA Dr`ava kao razlog i osnova na{eg opstanka

PRESSIJA

Silajd`i}: Poznata neprincipijelnost

Sarajli}: Izvor informacije

Nova motivacija za {efa SBiH

S

Pozderac i Mikuli}

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] ma, shva}enim kao tri udru`ena naroda, {to je bila jedna od tih tipi~nih komunisti~kih formula koje i danas traju, uz veliki dodatak bosanskog dobro}udnog vjerovanja da su svi ljudi u osnovi dobri, {to nije ta~no, a zbog ~ega su ta dvojica najzna~ajnijih komunisti~kih bosanskih politi~ara novijeg doba bila glavni objekt napada i `rtve beogradske reakcije na sve ve}e osamostaljivanje BiH. To je istina koju i danas treba imati na umu u mnogim stvarima. A ta istina polazi od uvjerenja da smo mi glavni autori svoje sudbine. Kako je i iz dokumenata, ali jo{ vi{e iz politi~ke prakse, jasno da od po~etka nove politi~ke historije nismo imali zadovoljavaju}e politike koja bi sadr`ala odgovore na sva bitna pitanja na{eg na{e zemlje i naroda. Ona bi zemlju, kao historijski, geografski i politi~ki cjeloviti prostor, morala uzeti kao razlog i osnovu na{eg cjelokupnog djelovanja i opstanka, jer joj je jedina alternativa me|usobno istrebljenje. Ona bi morala polaziti od ~injenice da na ovom prostoru stolje}ima `ivi-

me|u nama nastajali samo onda kada su bili poticani izvana. Mo`emo izgraditi jednu odista novu politiku, takvu koja }e nama garantirati ono do ~ega nam je najvi{e stalo i koja nikome ne}e uskratiti ni{ta od onoga {to je bitno i na {to imaju pravo. Prakti~ne osnove takve nove politike se zasnivaju na stavu da dr`ava koja ima demokratsku osnovu mora biti pravna dr`ava, {to zna~i da djeluje na osnovu prava, ali da i sama, kao zbir konkretnih institucija i ljudi, podlije`e pravnim normama. To zna~i da dr`ava ne smije vi{e biti u vlasni{tvu politi~kih stranaka koje se njome slu`e za ostvarivanje svojih ciljeva i koristi za svoje ~lanove, ili oligarhije koje im poma`u u borbi za vlast. Druga va`na odlika nove politike i politi~kih odnosa u dr`avi je transparentno-

Ho}e li Silajd`i} biti novi reis?
Odluka Harisa Silajd`i}a da ne prisustvuje sastanku 10. januara uop}e nije motivirana tobo`njom za{titom dr`avne imovine jer je to uradio visoki predstavnik, a zavr{it }e Ustavni sud Bosne i Hercegovine - nego su razlozi nevjerovatni ~ak i za njega. Izvor blizak Asimu Sarajli}u pri~a da su Sulejman Tihi} i Zlatko Lagumd`ija predsjedniku SBiH ponudili da nakon preuzimanja budu}eg saziva Sabora Islamske zajednice u BiH, Silajd`i} posta-

Nedolazak na sastanak 10. januara uop}e nije motiviran za{titom dr`avne imovine
ne novi reisu-l-ulema, a kao kratkoro~na vatrogasna mjera, ~lanici njegove stranke Spomenki Mi~i} bit }e ostavljeno mjesto potpredsjednice Federacije BiH. Znaju}i Harisovu neprincipijelnost kada je, primjerice, bila u pitanju za{tita 3.000 Bo{njaka otjeranih iz kombinata „Aluminij“, nije te{ko pretpostaviti da }e ga ista vrsta amnezije opaliti i kada je rije~ o dr`avnoj imovini, koja je ve} iz sfere politike I. ]. oti{la u pravosu|e.

Polaganje ra~una

Novi ljudi

PRESSIJA
Od koga i ~ega strahuju u SDP-u
Ako Na|a postane ministrica, moglo bi se desiti da Ministarstvom upravlja suprug
Kao jedan od SDP-ovih jnom liku koji djeluje na relafavorita za funkciju kantona- ciji BiH - rodna Crna Gora. lne ministrice za obrazova[ta god da mu napi{ete pored nje, nauku, kulturu i sport imena, ne}ete pogrije{iti. Jer, ve} du`e vrijeme spominje se Vukadinovi} je: sociolog, drNa|a Avdiba{i}-Vukadinoamski kriti~ar, politi~ki anavi}, nekada{nja atleliti~ar, sociolog polititi~arka, danas profeke, selektor, umjesorica na Fakultetu tni~ki direktor, priza sport i tjelesni re|iva~ i ure|iva~ liodgoj Univerziteta u kovnih izlo`bi, tuzlaTuzli. nski profesor, nik{i}ki Me|utim, kako profesor, urednik vrijeme od izbora od~asopisa, knji`evni mi~e, ~ini se da su kriti~ar, politolog... i njene {anse da sjedne moglo bi se, valjda, do u ministarsku fotelju Avdiba{i}zore nabrajati. sve manje. Ne zbog Vukadinovi}: Obrni-okreni, ne nje same, ve} zbog Zna se favorit postoji oblast o kojoj njenog supruga Vukadinovi} bar jeSr|ana Vukadinovi}a. dnom u `ivotu nije govorio I u samom SDP-u strahu- sa stru~nog aspekta, pa je stiju da bi se, ako Na|a postane gao u~estvovati i na me|unaministrica, vrlo lako moglo rodnoj konferenciji o genocidesiti da Ministarstvom ne du u Srebrenici. Ponekad se upravlja ona, ve} Sr|an, prostekne dojam da mu za rufesor na Akademiji dramskih kom polazi i nemogu}e - da umjetnosti u Tuzli. A to bi u bude istovremeno na najmave}em dijelu kulturne zajenje dva mjesta. dnice u TK, koja VukadinoDodu{e, jo{ mu jedna vi}a do`ivljava kao iznimno stvar nije po{la za rukom obrazovanog, ali istovremeda prije desetak godina pono i prepotentnog „sveznalstane ~lan Savjeta za kulturu ca“ koji bi da svemu bude kr- TK. No, ako postane pa i zakrpa, izazvalo osip. „gospodin ministarka“, I zaista se radi o osebumo`da i to uspije. E. H.

Nu`nost europeizacije
Moramo da prepoznamo i u potpunosti uva`imo, kao {to su to u~inili i na{i preci, nu`nost europeizacije i modernizacije svih aspekata `ivota na na{em prostoru i da znamo da to nije do sada, a ne}e ni ubudu}e, ugroziti nijedan na{ vjerski, nacionalni i kulturni identitet. To nema perspektivu, jer i Europa postaje multivjerska i multinacionalna, {to zna~i da nam je put u europsku budu}nost otvoren i da na taj put stupimo odlu~no.

„Gospodin ministarka“

mo zajedno, s razli~itim vjerama i kulturama, jer u na{oj zemlji nije nikada do{lo do vjerske i nacio-

Neodgovornost prema sudbini svoga naroda
Ne postoji ni{ta, osim gole borbe za opstanak nas Bo{njaka, {to je uop}e vrijedno spomena i pa`nje i {to bi moglo biti osnova za izgradnju jedne politike koja bi nas izvela iz ovog labirinta u kojem nas ~eka ne jedan nego vi{e minotaura, a mi nemamo Arijadnine niti da nas iz njega izvede. Jedan je Minotaur srpski nacionalizam, drugi je hrvatski, tre}i je indolencija me|unarodne zajednice, a ~etvrti na{a nesposobnost i neodgovornost prema

mada jako zasi}ena nekim tipi~nim komunisti~kim zabludama i za~injena bosanskim iluzijama, bila usmjerena ka ja~anju dr`avnosti BiH i njene samostalnije, odgovornije i ravnopravnije uloge u jugoslavenskoj federaciji i na na~elu odgovornosti prema bosanskim ljudi-

`ivota, ostaje nam da zaklju~imo da je krajnji ~as da se takva politika formulira i da se na njoj utemelji nova politi~ka akcija i prona|e {irok konsenzus u bosanskom dru{tvu. Ta politika mora imati duboku vezu s na{om historijom, iskustvima i osobenostima

nalne unilateralizacije, a to smo ostali i kada smo se razvili u moderne nacije i to nam nije smetalo da `ivimo slo`no, da branimo i ~uvamo zemlju i da na toj osnovi posti`emo sve uspjehe koje smo uop}e postizali. Da shvatimo i uva`avamo ~injenicu da su razdori

st politike i polaganje ra~una javnosti o radu politi~kih stranaka i vlasti. Pravila i njihova rigorozna primjena, kada se radi o moralnoj i politi~koj, a ne samo o krivi~noj odgovornosti svih funkcionera, je okosnica stvaranja novog morala vladanja. Bez toga nema ni nove politike. Srbijanci imaju jednu izreku koja plasti~no opisuje sada{nje stanje moralne i svake druge neodgovornosti nosilaca javnih funkcija i vlasti, a ona glasi: „Selo gori a baba se ~e{lja“. Na{a su sela odavno pogorila, gore uveliko i gradovi, svi su izbjegli, a na{e babe u vlasti se jo{ ~e{ljaju. Nema druge nego ih obrijati do gole ko`e.

6

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

Na{i ljudi s diplomama u Afganistanu peru su|e
Niko nema podatak o tome koliko bh. gra|ana radi u ameri~kim vojnim bazama
iko nema zvani~nih podataka o tome koliko trenutno bosanskohercegova~kih gra|ana radi u Afganistanu. Rije~ je o civilima koji su zaposlenje na{li putem dvije ameri~ke kompanije „Flour“ i „DynCorp“, a opslu`uju ameri~ku vojsku u njihovim bazama

EGZISTENCIJA S biroa za zapo{ljavanje u vrtlog rata

Zara|enim novcem kupuju radna mjesta u BiH
nik iz Lukavca koji je ovih dana do{ao u BiH na petnaestodnevni odmor. Na{i sagovornici koji su u Afganistan oti{li kao zaposlenici „Fluora“, tvrde da je ova agencija imala „povoljnije ugovore“ od „DynCorpa“. I jedna i druga agencija imaju privremeno sjedi{te u hotelu „Tuzla“ u Tuzli, gdje u odre|enim periodima regrutuju budu}e putnike za Afganistan. din H. iz Kalesije, koji je, tako|er, ovih dana do{ao u kra}u posjetu porodici. Amerikanci su, isti~e jedan od radnika, za iste poslove bolje pla}eni od drugih uposlenika. No, kako ka`e, niko u Afganistan ne odlazi iz obijesti. - Sreo sam na{e `ene koje su ostavile djecu od godinudvije i sa mu`evima do{le u Afganistan. Najve}i broj njih odlazi da bi zara|enim novcem nakon povratka zapo~eo neki privatni biznis, osigurao krov nad glavom, ali i kupio radno mjesto. Pitate gdje? Pa u dr`avnim firmama, zavisno od toga za {ta se ko od njih obrazovao. Imate medicinske sestre s visokom {kolom, kriminaliste, ekonomiste, profesore svih usmjerenja, diplomirane defektologe, psihologe... @alosno jeste, ali je tako. Zavr{i{ fakultet i ode{ da sakuplja{ sme}e,

N

ci nakon 15 dana boravka u bazi u Bagramu morao vratiti u BiH. Ta~an podatak o odlascima u ratom rastrgnuti Afganistan, kao ni pravila koja bi na neki na~in definirala starosnu, spolnu i obrazovnu strukturu radnika, za sada niko ne posjeduje.

Zabranjeni porno-~asopisi, droga, alkohol
Rad u ameri~kim bazama u Afganistanu podlije`e strogim pravilima na koje se ugovorom obave`e svaki uposleni civil. Radi se po 12 sati dnevno i strogo se po{tuje ku}ni red. Stanuje se, uglavnom, u {atorima. Me|usobne sva|e su strogo zabranjene, kao i ljubavne veze me|u stacioniranim u ovoj azijskoj zemlji. Informacije sada{njih ili biv{ih radnika govore da je u toku 2010. samo iz Tuzle u Afganistan oti{lo vi{e od hiljadu radnika. Me|u njima je i znatan broj `ena. - U Afganistan sam otputovao u maju 2010., i to preko „Floura“. U mojoj grupi bilo je 75 osoba, ve}inom iz Tuzle, ali i jedan broj Sarajlija. Dok sam ~ekao na datum polaska, znam da je svake druge sedmice odlazila grupa od po sedamdesetak ljudi. Ni tada, a ni danas nije bio problem oti}i u Afganistan. Jednostavno, va`no je da koliko-toliko zna{ engleski jezik i da pro|e{ neophodne ljekarske preglede. Ja sam pro{ao bez ikakvih problema - govori nam Adnan K., student iz Tuzle, koji se zbog odre|ene situacije u porodiuposlenicima. Posjedovanje porno~asopisa, droge, alkohola posebno se sankcionira. Ne preporu~uju se ni kontakti sa medijima. Nije rijetkost da iznenadne kontrole preko no}i vrate nekoga u zemlju iz koje je do{ao, jer je te{ko prekr{io ku}ni red.

koji su godinama na biroima za zapo{ljavanje, ima studenata, ali i ljudi raznih drugih zanimanja. Najve}i broj ih je zaposlen u bazama u Kandaharu i Bagramu, ali je jo{ na stotine drugih mjesta u kojima su stacionirani ameri~ki vojnici i koje opslu`uju na{i ljudi. Pretpostavlja se da ih je s podru~ja Tuzlanskog kantona pribli`no deset hiljada, uglavnom iz Tuzle, Lukavca, Gra~anice, Kalesije. Dodu{e, jedni se vra}aju, drugi odlaze i tako. Uglavnom, ljudi s ovih podru~ja bez problema dobi-

ameri~ke baze na podru~ju Tuzle, Memi}a, Br~kog. Rijetko }e ko od upitanih govoriti o svojim primanjima u Afganistanu. Tako|er, svi do jednog re}i }e da ne razmi{ljaju o sigurnosnim rizicima u toj zemlji nadaju}i se da se, i ako se ne{to dogodi, ne}e ba{ njima dogoditi. - Ne razmi{ljam o mogu}em napadu na bazu. Svjestan sam da bazu ~uvaju ameri~ki vojnici prvenstveno zbog sebe i da smo u tom smislu prili~no sigurni iako se nikad ne zna. Ja ra-

Visoke {kole

dolara mjese~no je prosje~na pla}a.

3.500

radnika je 2010. oti{lo samo iz TK.

1.000

Kajanje povratnika

Prihvatanje uvjeta

Jedan od na{ih sagovornika koji se nakon ~etiri i po mjeseca boravka u Afganistanu odlu~io vratiti ku}i, ka`e da se sada „stra{no kaje“. Imao je, priznaje, pla}u od 3.500 dolara mjese~no. U jednom trenutku, ka`e, ne{to je „puklo“ u njemu i odlu~io je da raskine ugovor.

dolara godi{nje je prosje~an godi{nji ugovor.

53.000

- Moj ugovor je na 53.000 dolara godi{nje. Pored toga, svaka tri mjeseca imam pravo da do|em ku}i uz pla}ene

Odjavljuju se sa Zavoda za zapo{ljavanje
„Flour“ i „DynCorp“ su kompanije koje anga`iraju bh. gra|ane. - Znatan broj osoba koje odlaze na rad u Afganistan, uredno se odjavi s evidencije Zavoda za zapo{ljavanje. Jedni se, opet, ne odjavljuju sami, ali ih mi, nakon odre|enih provjera, po slu`benoj du`nosti odjatro{kove putovanja. Ja sam zadovoljan primanjima. Nekada sam radio i u bazi „Dubrave“ i s tom preporukom sam i oti{ao u Afganistan. Ina~e, radim na poslovima kuhara. Bojim se da je rad trenutno pojeftinio, ali da ve}ina pristaje i na takve uvjete, jer ovdje nemaju nikakvog posla - ka`e Mevluvljujemo. Mislim da malo ko u Kantonu ima ta~ne podatke o tome koliko ljudi s ovih prostora radi trenutno u Afganistanu ka`e za na{ list Razija Majstorovi}, rukovodilac Sektora za zapo{ljavanje Zavoda za zapo{ljavanje TK. ~isti{ zahode, pere{ su|e itd. u nekoj od ameri~kih baza u Afganistanu kako bi se, kad sve to prestane, vratio i nekom korumpiranom {efu u dr`avnim firmama u d`ep gurnuo desetak ili dvadeset hiljada maraka i tako rije{io svoj problem nezaposlenosti - ka`e nam jedan od sagovorA. HAD@I] nika.

Baza Bagram: Jedna od destinacija radnika iz na{e zemlje

- Uglavnom odlaze mla|i ljudi, ali i oni u nekim srednjim godinama. Tako|er, odlaze i bra~ni parovi. Ima fakultetski obrazovanih ljudi

vaju posao - tvrdi jedan od „Avazovih“ sagovornika, koji svoje tvrdnje temelji na ~injenici da su radnici iz TK svojevremeno opslu`ivali i

dim u istoj bazi u kojoj je radio mladi} iz Lukavca koji je poginuo po~etkom 2010. godine. Bio sam blizu mjesta gdje je on poginuo. Jednostavno, imao sam sre}u. Ni nakon njegove pogibije nisam bio u dilemi da li da ostanem onoliko koliko me ugovor obavezuje. Bilo je te{kih trenutaka, ali sam izdr`ao... - ka`e na{ sagovor-

Huremagi} kvalitetima „pomeo“ protukandidate
Izuzetno bogata Huremagi}eva biografija otklanja bilo kakve dileme o (ne)regularnosti, odnosno „{timanju“ pozicije
Komisija za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH po~etkom idu}e sedmice trebala bi Predstavni~kom domu Parlamenta BiH uputiti rang-listu uspje{nih kandidata za direktora Agencije i njegove zamjenike. To, ipak, ne zna~i da }emo ubrzo dobiti i rukovodioca ove institucije, s obzirom na to da Dr`avni parlament ni ~etiri mjeseca od okon~anja op}ih izbora u na{oj zemlji do kraja nije konstituiran. No, ako presudno bude mi{ljenje Komisije, odmah po konstituiranju Parlamenta BiH u fotelju prvog ~ovjeka Antikorupcione agencije sjest }e stru~ni savjetnik i kriminalista u Tu`ila{tvu BiH Ramiz Huremagi}. ^ovjek, koji je dobio ubjedljivo najvi{e bodova svih ~lanova Komisije bez obzira na nacionalnu pripadnost, ostavio je daleko iza sebe savjetnika u Grani~noj policiji Seada Liska, koji je slovio za najozbiljnijeg pretendenta na ovu poziciju. Ako se Parlament BiH, kada pred njega do|e lista svih 15 uspje{nih kandidata bude vodio bodovima ~lanova Komisije i njihovom preporukom, Huremagi} }e zasigurno biti imenovan na mjesto direktora. Izuzetno bogata Huremagi}eva biografija otklanja bilo kakve dileme o (ne)regularnosti odnosno „{timanju“ pozicije. Ro|en je u Biha}u 1972. godine. Magistar je kriminologije i krivi~nog pravosu|a. Magistrirao je u Velikoj Britaniji, a trenutno je polaznik druge godine doktorskih studija. Radi kao stru~ni savjetnik kriminalista u Tu`ila{tvu BiH, a prije toga radio je u registraru Tu`ila{tva, Carinskoj upravi, OHR-u, OSCE-u, a bio je i asistent na Fakultetu kriminalisti~kih nauka. Napisao je nekoliko nau~nih radova i izuzetno dobro govori engleski jezik. Za razliku od ve}ine ostalih kandidata koji su se dovodili u vezu s pojedinim politi~kim strankama u BiH, Huremagi} je, makar koliko je poznato javnosti, u tom procesu ostao prili~no neutrS. RO@AJAC alan.

ANTIKORUPCIONA AGENCIJA Pri kraju utrka za izbor direktora

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

7

Mjesto za afirmaciju BiH
Ne smije se zapasti u cinizam da je Alkalaj pisao Predsjedni{tvu samo iz sujete, jer mu je stalo da iskoristi reflektore svjetske pozornosti tokom bh. predsjedavanja Vije}em

POLITI^KI POLIGON

PRESSIJA

Z

a razliku od Hrvatske, koja se za mjesto u Vije}u sigurnosti UN-a izborila bespo{tednom kampanjom i za to potro{ila milione dolara, i Slovenije, koja se sada bori sa Ma|arskom da bi 2012. u ime isto~noevropske grupe od 23 zemlje zamijenila BiH, na{a dr`ava je svoju poziciju u Vije}u ostvarila relativno lako. Kad je vidjela ko sve i zbog ~ega podr`ava BiH, Poljska je u toj utrci odustala jo{ u januaru 2009. Ima ih koji s pravom vjeruju da je BiH 17. oktobra 2009. u Generalnoj skup{tini UN-a dobila ~ak 183 od ukupno 192 glasa zahvaljuju}i pijetetu koje zemlje ~lanice UN-a jo{ gaje prema bosanskom infernu i Srebrenici posebno.

Kada je {ef bh. diplomatije Sven Alkalaj odmah nakon izbora, izlaze}i iz Generalne skup{tine UN-a, rekao kako }e Bosna koristiti svoje iskustvo da bi svijetu ponudila nau~ene lekcije - da nam se kolektivna historija ne bi ponavljala - imao je pravo. I to je bez dvojbe prihva}eno. Sada je do{ao trenutak za ispunjenje tog obe}anja. Ovoga mjeseca BiH predsjedava Vije}em sigurnosti, te organizira tematsku debatu o va`nosti brzog po~etka izgradnje institucija u postkonfliktnom dru{tvu, kao preventivi za obnavljanje sukoba. Za BiH je ta tema vi{e nego prikladna. Iznova, iz pijeteta prema svim bosanskim `rtvama, ovo je trenutak za pre{utni i ad hoc konsenzus slu`benog Sarajeva - da se o tome progovori na najvi{oj razini! Spu{teno na tvrdu bosansku zemlju, to zna~i da su u pravu oni koji nalaze „proceduralne“ zamjerke kolektivnom {efu bh. dr`ave, {to je potezom pera spomenutu raspravu u Njujorku „spustio“ na ambasadorsku razinu, bez obzira na svu kompetentnost ambasadora Ivana Barbali}a. I {to je „zabranjeno“ Alkalaju da 21. janua-

Povod postoji

Pi{e:

Erol AVDOVI]

No, odluka najvi{e bh. dr`avne institucije, te Alkalajeve prozivke samo Radmanovi}a nakon toga, naprosto miri{u na politi~ki primitivizam u najgore vrijeme, iz kojega Bosna nikako da se i{~upa. I zato se ne smije zapasti u cinizam da je Alkalaj pisao Predsjedni{tvu samo iz osobne sujete, jer mu je stalo da iskoristi reflektore svjetske pozornosti tokom bh. predsjedavanja Vije}em, ~ak iako u tome ima istine. Ne smije, jer se ne smije zaboraviti kako je Bosna u{la u najva`niji organ UN-a - preko Srebrenice! Pa kad ve} u Njujork ne}e Neboj{a Radmanovi}, da sve podigne na najvi{u razinu, onda ministru vanjskih poslova treba dopustiti da se za vrijeme predsjedavanja Vije}em obrati svijetu s tog mjesta. U ime BiH - dakako. Znano je da je Alkalaj svojim (ne)odnosom prema javnosti, kolegama i pot~injenima sakupio cijelu zbirku li~nih gre{aka, pa mu sada mnoge kolege iza le|a furiozno prigovaraju da je svu reakciju prema Predsjedni{tvu organizirao s predumi{ljajem. Ipak, u (ne)o~ekivanom vakuumu vlasti u BiH - on je (jo{) ministar vanjskih poslova zemlje koja predsjedava Vije}em sigurnosti. A u diplomatiji se to pika do kraja. Uostalom, Hrvatsku je za vrijeme predsjedavanja Vije}em, u decembru 2008., na tematskoj debati posve}enoj borbi protiv terorizma, predstavljao Stjepan Mesi}. Nije te{ko pretpostaviti da }e Sloveniju, ako u|e u Vije}e, za vrijeme predsjedavanja na njihovoj tematskoj debati predstavljati predsjednik Danilo Tirk. To {to Radmanovi} ne}e u Njujork ne zna~i da Sarajevo jo{ nije na potezu. Jer, na spomenutoj bh. debati u~estvovat }e i generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun (Ki-moon).

[e}kanovi}: Prijedlog nije pro{ao

Prijedlog SDA-ovog ministra

Pa, kad ve} u Njujork ne}e Neboj{a Radmanovi}, da sve podigne na najvi{u razinu, onda ministru vanjskih poslova treba dopustiti da se za vrijeme predsjedavanja Vije}em obrati svijetu s tog mjesta. U ime BiH - dakako
ra otputuje u UN, i raspravu podigne barem na ministarski nivo. Na stranu sada {to je ovaj bh. ministar vanjskih poslova u tehni~kom mandatu i odranije, svojim ~estim prelijetanjem Atlantika ili putovanjima na vi{e egzoti~ne nego politi~ki va`ne destinacije, mo`da dao povoda Predsjedni{tvu BiH da sve svedu pod „mjere {tednje“.

Sarajevo na potezu

[e}kanovi} `eli privatizirati „@eljeznice FBiH“ i „BH Airlines“
Prodaja dr`avnog kapitala u JP „@eljeznice FBiH“ nije mogu}a prije nego {to se izvr{i odvajanje imovine
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija SDA-ovog ministra Naila [e}kanovi}a predlo`ilo je privatizaciju JP „@eljeznice Federacije BiH“ i „BH Airlinesa“, me|utim Agencija za privatizaciju FBiH (APF) to nije uvrstila u svoj Plan privatizacije za 2011. godinu. - Prodaja dr`avnog kapitala u JP „@eljeznice FBiH“ nije mogu}a prije nego {to se izvr{i odvajanje imovine, odnosno infrastrukture koja nije predmet privatizacije. Kod „BH Airlinesa“ privatizacija je mogu}a tek po isteku Ugovora o pove}anju osnovnog kapitala dru{tva i pristupanju novog ~lana („Turkish Airlines“) jer, po ~lanu 10. istog Ugovora, nije mogu}e vr{iti prijenos udjela na tre}a lica bez saglasnosti ostalih strana do isteka ugovornog roka od tri godine - smatraju u APF. Istim ~lanom regulirano je pravo „Turkish Airlinesa“ da po isteku ugovornog roka i prije privatizacije osnovnog kapitala dru{tva mo`e izvr{iti dokapitalizaciju tako {to, nakon dodavanja svoga udjela, bude vlasnik 51 posto kapiF. V. tala kompanije.

Za{to nam se djeca ubijaju zbog jedinica u {koli
Koliko su puta tragi~no preminula djeca imala priliku da porazgovaraju o onome kroz {ta sama prolaze
Samo u Banjoj Luci za sedam dana je dvoje maloljetnika izvr{ilo samoubistvo, zbog, prema prvim podacima policije, nezadovoljstva zaklju~nim ocjenama u {koli! Dje~ak (17), nesretan zbog jedinice iz matematike, objesio se nakon ve~ere s roditeljima, a djevoj~ica (14) se bacila u nabujali Vrbas. Na`alost, njihovi slu~ajevi nisu ni otvorili, a kamoli pokrenuli neka pitanja me|u onima koji aktivno u~estvuju u njihovom odgoju i obrazovanju. O~ito je da su na{a djeca usmjerena na potpuno krivi put poimanja stvari po va`nosti, prevazila`enja nezadovoljstva, na~ina postizanja ciljeva i, na kraju, savladavanja {kolskog gradiva zajedno sa stru~njacima koji treba da rade s njima i koji su pla}eni za taj posao. Isti stru~njaci tek sada upozoravaju da su ove tragedije potvrda da je na{oj djeci gradivo preobimno i te{ko, pa ga ostavljaju za kraj {kolske godine i tada prolaze kroz nervozu i paniku?! Me|utim, da li je sada iko preuzeo odgovornost da u {kolama potra`i odgovor na pitanje koliko su puta tragi~no preminula djeca imala priliku da o onome kroz {ta sama prolaze porazgovaraju s uku}anima, a zatim i sa {kolskim psihologom ili razrednim starje{inom? Koliko su puta stru~njaci u {koli pozvali i roditelje i djecu na razgovor, barem zbog ~injenice da je za to postojala opravdana potreV. S. ba!?

PRESSIJA Na kome je red da preuzme odgovornost

PRESSIJA
Nesuglasice u NSRzB u Gora`du

Pe}anac: Svjetlana se bacila u Vrbas

Zbog nesuglasica izme|u izabranih poslanika u Skup{tini BPK Gora`de predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB) Mladen Ivankovi} Lijanovi} raspustio je Kantonalni odbor ove stranke. Za vr{ioca du`nosti predsjednika imenovan je potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi}. - To su nesuglasice na njihovoj osobnoj razini, ko }e biti ministar, oko vlasti su se po~eli sva|ati. Ja sam

Lijanovi} raspustio Kantonalni odbor

kazao: „Gospodo, niste zreli za politike, na`alost.“ Odr`at }emo vjerovatno jednu sjednicu u Gora`du, raspisati unutarstrana~ke izbore i pustiti da proces demokratski te~e dalje. Nanesena je velika {teta stranci. U Gora`du smo mogli biti faktor u vlasti, ali zbog njihove nezrelosti izgubili smo i poziciju da o tome razgovaramo - kazao nam je predsjednik NSRzB-a Mladen IvaAl. B. nkovi} Lijanovi}.

8

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

9

Ho}e li `rtve agresije pla}ati od{tete i vojnicima Karad`i}a i Mladi}a?!
a beogradski ra~un Branimira \oki}a, oficira biv{e JNA, prije nekoliko dana leglo je 65.200 eura ispla}enih iz bud`eta Federacije BiH. Ovim je potezom Federalna vlada provela presudu Suda za ljudska prava u Strazburu koji je nalo`io isplatu od{tete \oki}u, jer mu je „onemogu}eno“ da se vrati u svoj prijeratni stan u Sarajevu. Njegov je slu~aj dobro poznat, a „Avaz“ je ranije ve} otkrio da se radi o oficiru biv{e JNA koji je 1992. godine napustio Sarajevo u kojem je `ivio u stanu na Trgu heroja, te oti{ao u Beograd, gdje je dobio drugi stan koji je pripadao nekada{njem zajedni~kom jugoslavenskom vojno-stambenom fondu. Presudu u Strazburu \oki} je uspio dobiti zahvaljuju}i kupoprodajnom ugovoru, prema kojem je on 18. februara 1992. godine u Beogradu otkupio sarajevski stan, uplativ{i iznos od 379.946 tada{njih jugoslavenskih dinara. S obzirom na to da je na dan uplate kurs tada{njeg dinara prema njema~koj marki iznosio 1 DEM = 84,2 dinara, on je zapravo za kupovinu stana u Sarajevu platio 4.512,64 marke. To zna~i da je od{teta koja je ispla}ena sada \oki}u ~ak 30 puta ve}a od cijene koju je on uplatio za kupovinu stana na ra~un Vojnog servisa SSNO sa sjedi{tem u Beogradu u AD Srpska banka Beograd. Ovaj slu~aj jo{ jednom je aktuelizirao temu o opasnosti da tu`be oficira agresorske JNA i strazbur{ke presude

NEZAPAM]ENO „Avaz“ otkriva opasnosti koje se kriju iza presude u slu~aju „\oki}“

KOS-ovac i juri{nik Aleksandra Vasiljevi}a delo`irao {ehidsku porodicu
Jo{ jedan direktni u~esnik doga|aja od 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, Slavoljub Belo{evi}, pukovnik biv{e JNA, ima stan u Beogradu, a nakon {to je pokrenuo postupak za povrat stana u Sarajevu, iz njega je delo`irana {ehidska porodica. Da li je Belo{evi} uspio na kraju dobiti i uknji`iti sarajevski stan, nismo uspjeli saznati. No, ono {to se zna jeste da je Belo{evi} bio visoki oficir biv{e Kontraobavje{tajne slu`be (KOS) i glavni juri{nik ozlogla{enog generala Aleksandra Vasiljevi}a. U jeSpomenik „srpskim braniocima“ (Foto: E. Ra`anica) Belo{evi}: Direktni u~esnik „Dobrovolja~ke“ dnom od presretnutih razgovora 3. maja 1992. izme|u Karad`i}a i Mi}e Stani{i}a ~uje se kako Karad`i} pita za Belog, a radi se upravo o Belo{evi}u, koji je bio mozak operacije u Dobrovolja~koj. Temeljac za spomenik pripadnicima HVO-a

N

Me|u biv{im oficirima agresorske vojske koji poku{avaju zaposjesti stanove u Federaciji BiH su pravi zlo~inci, koji }e dobiti novac ukoliko pro|u tu`be u Strazburu Udru`enje vojnih penzionera RS ne odustaje
tako punih d`epova nastavili `ivjeti u svojim novim domovima po RS i Srbiji. Neki od njih, ako nisu prodali stanove u FBiH, danas ih izdaju i na taj na~in ostvaruju prihode od onih koje su terorizirali. Mirela KUKAN

BR^KO Apsurd tolerancije

Faksimil dokaza da je Belo{evi} dobio stan u Beogradu

Tu`be u Strazburu

Stan tra`io pukovnik Mirko Vuka{inovi} kojem je Ratko Mladi} izdao naredbu: „Tuci Velu{i}e, tamo nema srpskog `ivlja mnogo!“
Mladi}: Vuka{inovi}u, {ta tuku ovi odozgo sa Hre{e? Vuka{inovi}: Tuku Predsjedni{tvo, Skup{tinu i Ba{~ar{iju. A prije toga su tukli Vele{i}e i Pofali}e. Mladi}: Tuci ponovo Vele{i}e, Ba{~ar{iju, s jedne i s druge strane, i Predsjedni{tvo! Po tri plotuna, opali! Koje ciljeve mi sada predla`e{? Vuka{inovi}: Ja vi{e ne bih Faksimil dokaza da \oki} ima stan u Ni{u Sarajevo 1993.: Pripadnici agresorske vojske `ele vratiti stanove, iako imaju zamjenske u Srbiji i RS postanu praksa. Takvo {to bi se vrlo lako moglo i desiti ako se uzmu u obzir podaci koje uporno plasira Udru`enje vojnih penzionera Republike Srpske. Tvrde da je pred Sudom u Strazburu trenutno podneseno osam pojedina~nih tu`bi za vra}anje vojnih stanova u FBiH, a da jo{ 200 ~eka na rje{avanje pred kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu FBiH. Nadle`ni organi BiH i FBiH za zastupanje na{e dr`ave pred Sudom za ljudska prava, me|utim, nemaju informaciju o osam tu`bi u Strazburu, tako da nismo uspjeli otkriti o kojim slu~ajevima se radi. Me|utim, „Dnevni avaz“ istra`io je i do{ao do frapantnih informacija o tome ko se nalazi me|u biv{im oficirima agresorske vojske koji poku{avaju zaposjesti stanove u Federaciji. Najskandaloznije je to da su neki od njih i direktni u~esnici granatiranja Sarajeva i nekada{nji prvi saradnici ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a! Nevjerovatna je i sama pomisao da bi oni mogli dobiti vojne stanove u FBiH, a i u njihovom slu~aju radi se o ljudima koji ve} odavno `ive na teritoriji Srbije i tamo su stambeno zbrinuti, ba{ kao {to i Branimir \oki} ima stan u Ni{u, za koji mu Srbija pla}a mjese~nu stanarinu od oko 100 eura. O~igledno je da se radi o dobro smi{ljenom scenariju vo|enja hajke na Federaciju i daljnjeg izrugivanja `rtvama agresije koje su, na`alost, do sada morale pretrpjeti brojne poni`avaju}e delo`acije kako bi onima koji su ih do ju~er granatirali vratili stanove. Dodatno, sada im moraju i pla}ati ogromne od{tete poput ove u slu~aju „\oki}“, a nisu nepoznati ni slu~ajevi da su mnogi od biv{ih oficira JNA i Vojske RS ve} odavno dobili povrate vojnih stanova u FBiH, otkupili ih, prodali i po ovim ciljevima, prebacio bih vatru na Pofali}e. Mladi}: Nemoj, {ta }e{ na Pofali}ima? Vuka{inovi}: Zato {to smo samo jedan plotun po njima! Mladi}: Velu{i}e, tuci Velu{i}e! Vuka{inovi}: Vele{i}e. Mladi}: Vele{i}e tuci i Pofali}e tuci. Tamo nema srpskog `ivlja mnogo. Tuci oko one Humske, gore, i \ure \akovi}a. Je l’ ti jasno? Vuka{inovi}: Razumem! Mladi}: Idi na artiljerijsko osmatranje. Da ne mogu da spavaju! Da im razvu~emo pamet njihovu!!! Predsjedni{tvo mi jo{ jedan plotun opali! Vuka{inovi}: Razumem! Ovo je dio ve} dobro poznatog presretnutog razgovora od 28. maja 1992. godine izme|u ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a i pukovnika Mirka Vuka{inovi}a kojem krvolok Mladi} izdaje naredbu za napad na Sarajevo. Nakon rata u BiH Vuka{inovi}, koji ima priznato pravo na troiposoban stan u Beogradu, biv{oj me|unarodnoj CRPC komisiji u na{oj zemlji je podnio zahtjev za povrat stana u sarajevskom naselju Ciglane, koji mu je 2003. ta komisija i odobrila. Sre}om, pred nadle`nim doma}im organima ova odluka CRPC-a je

U krugu od 30 metara spomenici „srpskim braniocima“ i poginulim pripadnicima Armije RBiH i HVO-a
Na ovaj na~in, navodno bi se trebala dokazati tolerancija
Da je Br~ko grad apsurda pokazuje i ~injenica da }e u krugu od samo tridesetak metara, do ljeta ove godine, uz ve} postoje}i „srpskim braniocima“, biti podignuti i spomenici poginulim pripadnicima Armije RBiH i HVO-a, odnosno vojskama koje su do unazad 15 godina me|usobno ratovale. Spomenik „srpskim braniocima“ podignut je ispred Doma kulture, gdje je smje{tena i lokalna skup{tina ne{to prije uspostave Br~kog kao Distrikta 2000., a 2003. lokalne vlasti su donijele zakon prema kojem i biv{i pripadnici Armije RBiH i HVO-a mogu graditi svoje spomenike. Tada se i prakti~no pristupilo realizaciji, a unazad nekoliko mjeseci u centru gr-

Poma`e i dijaspora
Predsjednik skup{tine Udru`enja gra|ana za izgradnju spomenika poginulim pripadnicima Armije RBiH „Da se ne zaboravi“ Avdija Banda u izjavi za „Dnevni avaz“ kazao je da }e za dvadesetak dana biti okon~ani grubi radovi na spomeniku. - Cijenimo da bi spomenik u cijelosti trebao biada otpo~ela je izgradnja spomenika borcima Armije RBiH. Desetak metara dalje, ispred Gradske vije}nice, polo`en je kamen temeljac za izgradnju spomenika biv{im pripadnicima HVO-a. ti zavr{en po~etkom maja. Ukupna vrijednost izgradnje je oko 200.000 KM i nedostaje nam oko 80.000 maraka, koje poku{avamo nadomjestiti putem dobrovoljnih priloga. Uspostavili smo kontakte s na{om dijasporom u Melburnu, tako da o~ekujemo i njihovu pomo} - kazao nam je Banda. Na ovaj na~in, navodno bi se trebala dokazati tolerancija, no sve li~i na dvosjekli ma~. Naime, u Br~kom je ve} du`e prisutna tolerancija, a ovi spomenici mogli bi biti povod za nekakve nove, me|unacionalne sukobe, tako da ovaj potez vlasti u Br~kom li~i na apsurd tolerancije. Predsjednik SUBNOR-a u Br~kom Ilija Paji} (otac gradona~elnika Distrikta Dragana, op. a.) prije nekoliko mjeseci ponudio je genijalnu ideju. Naime, stariji Paji} je predlo`io da se spomenici Armiji RBiH i HVO-u grade na partizanskom groblju, a da se tu izmjesti i spomenik srpskoj vojsci, {to, naravno, nije prihva}eno. E. RA@ANICA

Mladi} 1992.: Izdao naredbu za napad na Sarajevo oborena i u stanu je ostala porodica legendarnog heroja odbrane BiH Safeta Zajke. Me|utim, nakon slu~aja „\oki}“ nije isklju~ena mogu}nost da mo`da ~ak i Vuka{inovi}, ukoliko bi podnio tu`bu u Strazburu, dobije ogromnu od{tetu?!

Smi{ljen scenarij

Faksimil dijela presretnutog razgovora od 28. maja 1992. izme|u Ratka Mladi}a i Mirka Vuka{inovi}a

Izgradnja obilje`ja pripadnicima Armije RBiH

Poznat je slu~aj Vojislava \ur|evca, nekada{njeg komandanta 4. sarajevskoromanijskog korpusa VRS, ~ija je supruga Vladenka nakon njegove smrti 2004. godine nastavila voditi sudski spor u Sarajevu, poku{avaju}i dobiti stan u kojem je i ovaj kreator opsade glavnog grada BiH `ivio do 1992. Vladenka \ur|evac namjeravala je iz stana u sarajevskoj ulici Porodice Ribar broj 6 istjerati 90-postotnog ratnog vojnog invalida, pripadnika ARBiH. \ur|evac je bh. javnosti posebno poznat kao general biv{e JNA koji je, uz Milutina Kukanjca, 2. maja 1992., na dan op}eg napada na Sar-

\ur|evac, koji je hapsio Izetbegovi}a, htio na ulicu istjerati 90-postotnog RVI
ajevo, naredio zarobljavanje prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH rahmetli Alije Izetbegovi}a na Aerodromu Sarajevo, po povratku s mirovnih pregovora vo|enih tada u Lisabonu.

[ta je `elio Du{an Kova~evi}, svjedok Srbije u progonu Gani}a
Jedan od prvih saradnika najzloglasnijih zlo~inaca Karad`i}a, Mladi}a i Kukanjca bio je generalmajor Du{an Kova~evi} koji je, tako|er, poku{ao, ali za sada, bezuspje{no ostvariti povrat stana u Sarajevu. U Mladi}evom {tabu Kova~evi} je bio pomo}nik komandanta za bezbjednost, a u nedavnom procesu koji je Srbija vodila u Velikoj Britaniji protiv prof. dr. Ejupa Gani}a Kova~evi} se trebao pojaviti kao svjedok tu`ila{tva. Na londonskom sudu otkriveno je da je Kova~evi} bio i Karad`i}ev sa-

Mladi}ev biv{i zamjenik uspio prodati stan u Sarajevu!
Milosav Gagovi}, biv{i pukovnik JNA, jedan je od naredbodavaca granatiranja Ilid`e u maju 1992. godine, a tokom tranzicije JNA prakti~no je bio Mladi}ev zamjenik. Bio je zastupnik komandanta 4. korpusa i javnosti je u poslijeratnim godinama poznat i kao svjedok odbrane Dragomira Milo{evi}a koji je u Hagu osu|en na 33 godine zatvora za brojne zlo~ine po~injene nad civilima tokom opsade Sarajeva. Iako nikada nije uspio sudskim putem ostvariti

PRESSIJA Inicijativa muzeja iz Beograda

Na sre}u, opasna nakana porodice \ur|evac nije uspjela pred doma}im pravosu|em, a da li bi tako ostalo i u slu~aju vo|enja postupka pred stranim sudom, pitanje je.

Srbija }e popisivati na{e mrtve, a mi ne}emo ni `ive?
Gagovi} svjedo~io u korist Dragomira Milo{evi}a povrat stana na sarajevskom Merhemi}a trgu, nezvani~no saznajemo da ga je on poslije rata prodao na osnovu sumnjivog kupoprodajnog ugovora. Tako se dodatno obogatio i nastavio `ivjeti u trosobnom stanu u garnizonu Podgorica koji mu je dodijeljen rje{enjem broj 1/106-18 od 20. februara 1998. Relativizacija novije historije, kada je rije~ o srbijanskoj vlasti, nije incident nego zvani~na politika. To su zorno pokazali slu~ajevi Ilije Juri{i}a i Ejupa Gani}a, ali i izbjegavanje upotrebe rije~i „genocid“ u Rezoluciji o Srebrenici, koju je usvojio srbijanski parlament. U tom kontekstu inicijativu Muzeja `rtava genocida iz Beograda da se prilikom predstoje}eg popisa stanovni{tva u Srbiji popi{u i poginuli, nestali i ranjeni u ratovima u posljednjoj deceniji 20. stolje}a na prostoru nekada{nje Jugoslavije, ne treba posmatrati kao incident. Podatke bi mogle pru`iti srpske izbjeglice iz Hrvatske i BiH nastanjene u Srbiji, a bili bi parcijalni i nau~no apsolutno neupotrebljivi. Ko, onda, od toga mo`e imati korist? Pa svaki politikant koji se brojevima `rtvama iz reda svog naroda ga|a u svakom kolokvijalnom razgovoru, a takvih je s obje strane Drine ogroman broj. Hrvatska 2011. godine ne}e popisivati `rtve, a kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina ne}e popisivati ni{ta. Stoga inicijativu Muzeja `rtava genocida treba ozbiljno pratiti i tretirati, dok se ne poka`u njeni rezultati. S druge strane, bo{nja~ki predstavnici u BiH u posljednje ~etiri godine svojim politikantstvom u vezi s popisom napravili su {tetu prvo dr`avi, a o~ito je i vlastitom narodu. Popis nam je neophodan zbog mnogo razloga i u njemu mora biti izja{njavanje o nacionalnoj pripadnosti. To mora biti prva zada}a nove vlasti. J. B.

Kova~evi} u Hagu: Htio svjedo~iti protiv Gani}a vjetnik, a britansko tu`ila{tvo na kraju je odustalo od njegovog svjedo~enja. Tu`ila{tvo je prvobitno tra`ilo da se Kova~evi} pojavi u Londonu „na zahtjev suda, kako bi se mogla isklju~iti mogu}nost njegovog hap{enja u slu~aju postojanja osnovanih sumnji o njegovoj umije{anosti u ratne zlo~ine“. I Kova~evi}, naravno, danas ima stan u Beogradu.

Faksimil dokaza da je \ur|evac rije{io stambeno pitanje u Beogradu

Faksimil dokaza da Gagovi} ima trosoban stan u Podgorici

Faksimil dokaza da je i Kova~evi}u dodijeljen stan u Beogradu

8

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

9

Ho}e li `rtve agresije pla}ati od{tete i vojnicima Karad`i}a i Mladi}a?!
a beogradski ra~un Branimira \oki}a, oficira biv{e JNA, prije nekoliko dana leglo je 65.200 eura ispla}enih iz bud`eta Federacije BiH. Ovim je potezom Federalna vlada provela presudu Suda za ljudska prava u Strazburu koji je nalo`io isplatu od{tete \oki}u, jer mu je „onemogu}eno“ da se vrati u svoj prijeratni stan u Sarajevu. Njegov je slu~aj dobro poznat, a „Avaz“ je ranije ve} otkrio da se radi o oficiru biv{e JNA koji je 1992. godine napustio Sarajevo u kojem je `ivio u stanu na Trgu heroja, te oti{ao u Beograd, gdje je dobio drugi stan koji je pripadao nekada{njem zajedni~kom jugoslavenskom vojno-stambenom fondu. Presudu u Strazburu \oki} je uspio dobiti zahvaljuju}i kupoprodajnom ugovoru, prema kojem je on 18. februara 1992. godine u Beogradu otkupio sarajevski stan, uplativ{i iznos od 379.946 tada{njih jugoslavenskih dinara. S obzirom na to da je na dan uplate kurs tada{njeg dinara prema njema~koj marki iznosio 1 DEM = 84,2 dinara, on je zapravo za kupovinu stana u Sarajevu platio 4.512,64 marke. To zna~i da je od{teta koja je ispla}ena sada \oki}u ~ak 30 puta ve}a od cijene koju je on uplatio za kupovinu stana na ra~un Vojnog servisa SSNO sa sjedi{tem u Beogradu u AD Srpska banka Beograd. Ovaj slu~aj jo{ jednom je aktuelizirao temu o opasnosti da tu`be oficira agresorske JNA i strazbur{ke presude

NEZAPAM]ENO „Avaz“ otkriva opasnosti koje se kriju iza presude u slu~aju „\oki}“

KOS-ovac i juri{nik Aleksandra Vasiljevi}a delo`irao {ehidsku porodicu
Jo{ jedan direktni u~esnik doga|aja od 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu, Slavoljub Belo{evi}, pukovnik biv{e JNA, ima stan u Beogradu, a nakon {to je pokrenuo postupak za povrat stana u Sarajevu, iz njega je delo`irana {ehidska porodica. Da li je Belo{evi} uspio na kraju dobiti i uknji`iti sarajevski stan, nismo uspjeli saznati. No, ono {to se zna jeste da je Belo{evi} bio visoki oficir biv{e Kontraobavje{tajne slu`be (KOS) i glavni juri{nik ozlogla{enog generala Aleksandra Vasiljevi}a. U jeSpomenik „srpskim braniocima“ (Foto: E. Ra`anica) Belo{evi}: Direktni u~esnik „Dobrovolja~ke“ dnom od presretnutih razgovora 3. maja 1992. izme|u Karad`i}a i Mi}e Stani{i}a ~uje se kako Karad`i} pita za Belog, a radi se upravo o Belo{evi}u, koji je bio mozak operacije u Dobrovolja~koj. Temeljac za spomenik pripadnicima HVO-a

N

Me|u biv{im oficirima agresorske vojske koji poku{avaju zaposjesti stanove u Federaciji BiH su pravi zlo~inci, koji }e dobiti novac ukoliko pro|u tu`be u Strazburu Udru`enje vojnih penzionera RS ne odustaje
tako punih d`epova nastavili `ivjeti u svojim novim domovima po RS i Srbiji. Neki od njih, ako nisu prodali stanove u FBiH, danas ih izdaju i na taj na~in ostvaruju prihode od onih koje su terorizirali. Mirela KUKAN

BR^KO Apsurd tolerancije

Faksimil dokaza da je Belo{evi} dobio stan u Beogradu

Tu`be u Strazburu

Stan tra`io pukovnik Mirko Vuka{inovi} kojem je Ratko Mladi} izdao naredbu: „Tuci Velu{i}e, tamo nema srpskog `ivlja mnogo!“
Mladi}: Vuka{inovi}u, {ta tuku ovi odozgo sa Hre{e? Vuka{inovi}: Tuku Predsjedni{tvo, Skup{tinu i Ba{~ar{iju. A prije toga su tukli Vele{i}e i Pofali}e. Mladi}: Tuci ponovo Vele{i}e, Ba{~ar{iju, s jedne i s druge strane, i Predsjedni{tvo! Po tri plotuna, opali! Koje ciljeve mi sada predla`e{? Vuka{inovi}: Ja vi{e ne bih Faksimil dokaza da \oki} ima stan u Ni{u Sarajevo 1993.: Pripadnici agresorske vojske `ele vratiti stanove, iako imaju zamjenske u Srbiji i RS postanu praksa. Takvo {to bi se vrlo lako moglo i desiti ako se uzmu u obzir podaci koje uporno plasira Udru`enje vojnih penzionera Republike Srpske. Tvrde da je pred Sudom u Strazburu trenutno podneseno osam pojedina~nih tu`bi za vra}anje vojnih stanova u FBiH, a da jo{ 200 ~eka na rje{avanje pred kantonalnim sudovima i Vrhovnom sudu FBiH. Nadle`ni organi BiH i FBiH za zastupanje na{e dr`ave pred Sudom za ljudska prava, me|utim, nemaju informaciju o osam tu`bi u Strazburu, tako da nismo uspjeli otkriti o kojim slu~ajevima se radi. Me|utim, „Dnevni avaz“ istra`io je i do{ao do frapantnih informacija o tome ko se nalazi me|u biv{im oficirima agresorske vojske koji poku{avaju zaposjesti stanove u Federaciji. Najskandaloznije je to da su neki od njih i direktni u~esnici granatiranja Sarajeva i nekada{nji prvi saradnici ratnih zlo~inaca Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a! Nevjerovatna je i sama pomisao da bi oni mogli dobiti vojne stanove u FBiH, a i u njihovom slu~aju radi se o ljudima koji ve} odavno `ive na teritoriji Srbije i tamo su stambeno zbrinuti, ba{ kao {to i Branimir \oki} ima stan u Ni{u, za koji mu Srbija pla}a mjese~nu stanarinu od oko 100 eura. O~igledno je da se radi o dobro smi{ljenom scenariju vo|enja hajke na Federaciju i daljnjeg izrugivanja `rtvama agresije koje su, na`alost, do sada morale pretrpjeti brojne poni`avaju}e delo`acije kako bi onima koji su ih do ju~er granatirali vratili stanove. Dodatno, sada im moraju i pla}ati ogromne od{tete poput ove u slu~aju „\oki}“, a nisu nepoznati ni slu~ajevi da su mnogi od biv{ih oficira JNA i Vojske RS ve} odavno dobili povrate vojnih stanova u FBiH, otkupili ih, prodali i po ovim ciljevima, prebacio bih vatru na Pofali}e. Mladi}: Nemoj, {ta }e{ na Pofali}ima? Vuka{inovi}: Zato {to smo samo jedan plotun po njima! Mladi}: Velu{i}e, tuci Velu{i}e! Vuka{inovi}: Vele{i}e. Mladi}: Vele{i}e tuci i Pofali}e tuci. Tamo nema srpskog `ivlja mnogo. Tuci oko one Humske, gore, i \ure \akovi}a. Je l’ ti jasno? Vuka{inovi}: Razumem! Mladi}: Idi na artiljerijsko osmatranje. Da ne mogu da spavaju! Da im razvu~emo pamet njihovu!!! Predsjedni{tvo mi jo{ jedan plotun opali! Vuka{inovi}: Razumem! Ovo je dio ve} dobro poznatog presretnutog razgovora od 28. maja 1992. godine izme|u ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a i pukovnika Mirka Vuka{inovi}a kojem krvolok Mladi} izdaje naredbu za napad na Sarajevo. Nakon rata u BiH Vuka{inovi}, koji ima priznato pravo na troiposoban stan u Beogradu, biv{oj me|unarodnoj CRPC komisiji u na{oj zemlji je podnio zahtjev za povrat stana u sarajevskom naselju Ciglane, koji mu je 2003. ta komisija i odobrila. Sre}om, pred nadle`nim doma}im organima ova odluka CRPC-a je

U krugu od 30 metara spomenici „srpskim braniocima“ i poginulim pripadnicima Armije RBiH i HVO-a
Na ovaj na~in, navodno bi se trebala dokazati tolerancija
Da je Br~ko grad apsurda pokazuje i ~injenica da }e u krugu od samo tridesetak metara, do ljeta ove godine, uz ve} postoje}i „srpskim braniocima“, biti podignuti i spomenici poginulim pripadnicima Armije RBiH i HVO-a, odnosno vojskama koje su do unazad 15 godina me|usobno ratovale. Spomenik „srpskim braniocima“ podignut je ispred Doma kulture, gdje je smje{tena i lokalna skup{tina ne{to prije uspostave Br~kog kao Distrikta 2000., a 2003. lokalne vlasti su donijele zakon prema kojem i biv{i pripadnici Armije RBiH i HVO-a mogu graditi svoje spomenike. Tada se i prakti~no pristupilo realizaciji, a unazad nekoliko mjeseci u centru gr-

Poma`e i dijaspora
Predsjednik skup{tine Udru`enja gra|ana za izgradnju spomenika poginulim pripadnicima Armije RBiH „Da se ne zaboravi“ Avdija Banda u izjavi za „Dnevni avaz“ kazao je da }e za dvadesetak dana biti okon~ani grubi radovi na spomeniku. - Cijenimo da bi spomenik u cijelosti trebao biada otpo~ela je izgradnja spomenika borcima Armije RBiH. Desetak metara dalje, ispred Gradske vije}nice, polo`en je kamen temeljac za izgradnju spomenika biv{im pripadnicima HVO-a. ti zavr{en po~etkom maja. Ukupna vrijednost izgradnje je oko 200.000 KM i nedostaje nam oko 80.000 maraka, koje poku{avamo nadomjestiti putem dobrovoljnih priloga. Uspostavili smo kontakte s na{om dijasporom u Melburnu, tako da o~ekujemo i njihovu pomo} - kazao nam je Banda. Na ovaj na~in, navodno bi se trebala dokazati tolerancija, no sve li~i na dvosjekli ma~. Naime, u Br~kom je ve} du`e prisutna tolerancija, a ovi spomenici mogli bi biti povod za nekakve nove, me|unacionalne sukobe, tako da ovaj potez vlasti u Br~kom li~i na apsurd tolerancije. Predsjednik SUBNOR-a u Br~kom Ilija Paji} (otac gradona~elnika Distrikta Dragana, op. a.) prije nekoliko mjeseci ponudio je genijalnu ideju. Naime, stariji Paji} je predlo`io da se spomenici Armiji RBiH i HVO-u grade na partizanskom groblju, a da se tu izmjesti i spomenik srpskoj vojsci, {to, naravno, nije prihva}eno. E. RA@ANICA

Mladi} 1992.: Izdao naredbu za napad na Sarajevo oborena i u stanu je ostala porodica legendarnog heroja odbrane BiH Safeta Zajke. Me|utim, nakon slu~aja „\oki}“ nije isklju~ena mogu}nost da mo`da ~ak i Vuka{inovi}, ukoliko bi podnio tu`bu u Strazburu, dobije ogromnu od{tetu?!

Smi{ljen scenarij

Faksimil dijela presretnutog razgovora od 28. maja 1992. izme|u Ratka Mladi}a i Mirka Vuka{inovi}a

Izgradnja obilje`ja pripadnicima Armije RBiH

Poznat je slu~aj Vojislava \ur|evca, nekada{njeg komandanta 4. sarajevskoromanijskog korpusa VRS, ~ija je supruga Vladenka nakon njegove smrti 2004. godine nastavila voditi sudski spor u Sarajevu, poku{avaju}i dobiti stan u kojem je i ovaj kreator opsade glavnog grada BiH `ivio do 1992. Vladenka \ur|evac namjeravala je iz stana u sarajevskoj ulici Porodice Ribar broj 6 istjerati 90-postotnog ratnog vojnog invalida, pripadnika ARBiH. \ur|evac je bh. javnosti posebno poznat kao general biv{e JNA koji je, uz Milutina Kukanjca, 2. maja 1992., na dan op}eg napada na Sar-

\ur|evac, koji je hapsio Izetbegovi}a, htio na ulicu istjerati 90-postotnog RVI
ajevo, naredio zarobljavanje prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH rahmetli Alije Izetbegovi}a na Aerodromu Sarajevo, po povratku s mirovnih pregovora vo|enih tada u Lisabonu.

[ta je `elio Du{an Kova~evi}, svjedok Srbije u progonu Gani}a
Jedan od prvih saradnika najzloglasnijih zlo~inaca Karad`i}a, Mladi}a i Kukanjca bio je generalmajor Du{an Kova~evi} koji je, tako|er, poku{ao, ali za sada, bezuspje{no ostvariti povrat stana u Sarajevu. U Mladi}evom {tabu Kova~evi} je bio pomo}nik komandanta za bezbjednost, a u nedavnom procesu koji je Srbija vodila u Velikoj Britaniji protiv prof. dr. Ejupa Gani}a Kova~evi} se trebao pojaviti kao svjedok tu`ila{tva. Na londonskom sudu otkriveno je da je Kova~evi} bio i Karad`i}ev sa-

Mladi}ev biv{i zamjenik uspio prodati stan u Sarajevu!
Milosav Gagovi}, biv{i pukovnik JNA, jedan je od naredbodavaca granatiranja Ilid`e u maju 1992. godine, a tokom tranzicije JNA prakti~no je bio Mladi}ev zamjenik. Bio je zastupnik komandanta 4. korpusa i javnosti je u poslijeratnim godinama poznat i kao svjedok odbrane Dragomira Milo{evi}a koji je u Hagu osu|en na 33 godine zatvora za brojne zlo~ine po~injene nad civilima tokom opsade Sarajeva. Iako nikada nije uspio sudskim putem ostvariti

PRESSIJA Inicijativa muzeja iz Beograda

Na sre}u, opasna nakana porodice \ur|evac nije uspjela pred doma}im pravosu|em, a da li bi tako ostalo i u slu~aju vo|enja postupka pred stranim sudom, pitanje je.

Srbija }e popisivati na{e mrtve, a mi ne}emo ni `ive?
Gagovi} svjedo~io u korist Dragomira Milo{evi}a povrat stana na sarajevskom Merhemi}a trgu, nezvani~no saznajemo da ga je on poslije rata prodao na osnovu sumnjivog kupoprodajnog ugovora. Tako se dodatno obogatio i nastavio `ivjeti u trosobnom stanu u garnizonu Podgorica koji mu je dodijeljen rje{enjem broj 1/106-18 od 20. februara 1998. Relativizacija novije historije, kada je rije~ o srbijanskoj vlasti, nije incident nego zvani~na politika. To su zorno pokazali slu~ajevi Ilije Juri{i}a i Ejupa Gani}a, ali i izbjegavanje upotrebe rije~i „genocid“ u Rezoluciji o Srebrenici, koju je usvojio srbijanski parlament. U tom kontekstu inicijativu Muzeja `rtava genocida iz Beograda da se prilikom predstoje}eg popisa stanovni{tva u Srbiji popi{u i poginuli, nestali i ranjeni u ratovima u posljednjoj deceniji 20. stolje}a na prostoru nekada{nje Jugoslavije, ne treba posmatrati kao incident. Podatke bi mogle pru`iti srpske izbjeglice iz Hrvatske i BiH nastanjene u Srbiji, a bili bi parcijalni i nau~no apsolutno neupotrebljivi. Ko, onda, od toga mo`e imati korist? Pa svaki politikant koji se brojevima `rtvama iz reda svog naroda ga|a u svakom kolokvijalnom razgovoru, a takvih je s obje strane Drine ogroman broj. Hrvatska 2011. godine ne}e popisivati `rtve, a kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina ne}e popisivati ni{ta. Stoga inicijativu Muzeja `rtava genocida treba ozbiljno pratiti i tretirati, dok se ne poka`u njeni rezultati. S druge strane, bo{nja~ki predstavnici u BiH u posljednje ~etiri godine svojim politikantstvom u vezi s popisom napravili su {tetu prvo dr`avi, a o~ito je i vlastitom narodu. Popis nam je neophodan zbog mnogo razloga i u njemu mora biti izja{njavanje o nacionalnoj pripadnosti. To mora biti prva zada}a nove vlasti. J. B.

Kova~evi} u Hagu: Htio svjedo~iti protiv Gani}a vjetnik, a britansko tu`ila{tvo na kraju je odustalo od njegovog svjedo~enja. Tu`ila{tvo je prvobitno tra`ilo da se Kova~evi} pojavi u Londonu „na zahtjev suda, kako bi se mogla isklju~iti mogu}nost njegovog hap{enja u slu~aju postojanja osnovanih sumnji o njegovoj umije{anosti u ratne zlo~ine“. I Kova~evi}, naravno, danas ima stan u Beogradu.

Faksimil dokaza da je \ur|evac rije{io stambeno pitanje u Beogradu

Faksimil dokaza da Gagovi} ima trosoban stan u Podgorici

Faksimil dokaza da je i Kova~evi}u dodijeljen stan u Beogradu

10

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

PRESSIJA

EFEKTI Borba protiv sive ekonomije ili unosan biznis

Fiskalizacijom dr`ava zara|uje 100, a dileri kasa 50 miliona KM
Trenutno nezadovoljni i porezni obveznici, i Porezna uprava, i Ministarstvo finansija Srbija ima, ali Hrvatska nema ovakav sistem kontrole prometa
~ekivano, fiskalizacija u Federaciji BiH ne ide onako kako je zakonski planirano, a dosada{njim potezima nisu zadovoljni ni Ministarstvo finansija, ni Porezna uprava, a ponajmanje porezni obveznici, koji su du`ni instalirati nove ure|aje za evidentiranje ostvarenog prometa. Pojednostavljeno, fiskalne kase nisu ni{ta drugo nego ure|aji koji posredstvom telekom-operatera internet ili GPRS vezom uspostavljaju konekciju s Poreznom upravom i detaljno joj {alju

O

S kasama i zubari i advokati
Prema Zakonu o fiskalnim ure|ajima, koji je usvojio Parlament FBiH, mala je grupa djelatnosti koje ne moraju imati fiskalnu kasu. Me|u njima su prodaja na pijacama, usluge banaka i osiguravaju}ih dru{tava, po{te, biblioteke, muzeji, umjetni~ke ustasamim tim, ve}i priliv sredstava u bud`et. - Fiskalizacija }e pove}ati broj PDV obveznika, nove, {kole i energetska, komunalna, telekomunikacijska ili preduze}a koja naknadu za pru`ene usluge napla}uju ispostavljanjem ra~una o obra~unu potro{nje preko mjernih instrumenata. Dakle, kase i ra~une morat }e izdavati i zubari i advokati...

apoteke moraju okon~ati proces do kraja ovog mjeseca. - Zaklju~no s posljednjim danom pro{le godine stiglo je tek oko 450 zahtjeva za fiskalizaciju, a pretpostavka je da postoji 18.000 potencijalnih obveznika koji spadaju u prvu kategoriju prve faze fiskalizacije. Problem je to {to nadle`na komisija Ministarstva finansija fiskalne

Odjel Klini~kog centra: Pomo} mali{anima

Prva faza

Vi{estruko korisna humanost
Predsjednik RS uru~io je po 5.280 KM za 44 porodice te{ko oboljele djece
Za uposlenike Hematoonkolo{kog odjela Klini~kog centra u Banjoj Luci kolege s ostalih odjela ka`u da su stru~njaci ~eli~nog srca, jer samo jedan trenutak proveden s mali{anima koji su uskra}eni za dje~ije `elje i radosti doslovno je dramati~an. To je i jedan od razloga zbog kojih je mali broj zvani~nika RS uop}e posjetio ovaj odjel. U mjesecu darivanja, novogodi{njih i bo`i}nih `elja, nadle`ni resori trenutak medijske pa`nje, a zarad politi~kog publiciteta, obi~no provedu

Dodik u posjeti Hematoonkolo{kom odjelu

PRESSIJA
Novi tim Igora Luk{i}a

Tarzan u Vladi Crne Gore
Znaju}i njegovu energiju i odlu~nost, poljoprivrednici Tarzana vide kao mesiju

na Ginekolo{ko-aku{erskom odjelu, ili tamo gdje `ivot po~inje. Nabavka ure|aja od 600 do 1.400 KM Zbog toga, ~ak i ako se uobzire svi politi~ki interesi iza gesta predsjednika RS Odr`avanje ure|aja od 10 do 20 KM Milorada Dodika koji je 3. januara uru~io po 5.280 maraka za 44 porodice te{ko oboPravna lica do 30.000 KM ljele djece, ovaj je ~in uistinu vrijedan i hvale i medijske pa`nje. On se i ne mo`e poPoduzetnici do 10.000 KM smatrati isklju~ivo kao politi~ki poduhvat, jer je su{tinski vi{estruko koristan! podatke o ostvarenom proValja re}i i da je novac metu poreznog obveznika sa prikupljen na donatorskoj svim detaljima. ve~eri „S ljubavlju hrabrim Fiskalizacija nije nisrcem“ koju je inicirao Dokakav uvjet za ulazak Novo odga|anje dik. V. S. na{e dr`ave u Evropsku Bez obzira na uvjeravauniju. Prva dr`ava koja je nja kako se time rje{ava niz uvela kontrolu prometa sada{njih problema, ~inna ovaj na~in, bila je Itajenica je da ni sve dr`ave u lija, a Njema~ka ili AuEvropskoj uniji, ali ni sustrija nisu ni pomislile sjedna Hrvatska, uop}e nena fiskalizaciju. maju takav sistem, za koji, pak, prvo u Srbiji pa potom pobolj{ati naplatu javnih u Republici Srpskoj, a sada prihoda i, svakako, smanjii u Federaciji BiH, vlasti ti sada{nji obim sive ekotvrde da omogu}ava efikanomije. Prema na{im prosniju naplatu poreza, smacjenama, godi{nji efekt od njivanje sive ekonomije i,

Cijena fiskalizacije i kazne

Nije uvjet za EU

Had`imehanovi}: Smanjivanje sive ekonomije

fiskalizacije u FBiH iznosit }e skoro 100 miliona KM nagla{ava za na{ list Hajrudin Had`imehanovi}, pomo}nik ministra finansija FBiH za poreznu politiku. Zvani~no, prva fiskalna kasa sve~ano je pu{tena u promet jo{ 10. novembra pro{le godine, ali je Komisija za fiskalizaciju po drugi put prolongirala krajnji rok za uvo|enje posebnih kasa pa tako hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benzinske pumpe i

ure|aje testira veoma sporo pa je na tr`i{tu svega devet testiranih ure|aja koji se mogu prodavati - saop}eno nam je iz Porezne uprave FBiH. Statisti~ki, ukoliko svi oni koji moraju uvesti fiskalne kase, to i u~ine, cijeli proces na kraju }e ko{tati nevjerovatnih 150 miliona KM, od ~ega }e oni koji se bave prodajom fiskalnih ure|aja zaraditi barem 50 miliona KM. Ad. H.

^EKANJE ODLUKE Afirmacija golfa u Banjoj Luci

Novi premijer tom gradu na sjeveru Crne Gore Igor Crne Gore, a koje je Luk{i} svoj tim osvpoznato po multieje`io je novim imetni~kom sastavu stanima, koji }e, prema novni{tva i gdje njegovom mi{ljenju, Bo{njaci, Crnogorci i Vladi dati novi elan, Srbi `ive veoma svje`e ideje, a Crnu slo`no. Goru br`e odvesti u Stoga se Luk{i} Evropu. nije tek tako odlu~io Milo{evi}: Jedno od novih Kreativan i da Tarzan Milo{evi} lica u crnogorskoj bude u njegovom tienergi~an izvr{noj vlasti je stamu, jer je dobro znao siti Tarzan Milo{evi}, ~ovnjegovu kreativnost i enerjek neobi~nog imena, kojegiju koja mu je upravo potrmu je povjereno Ministarebna kako bi razbio u~mastvo poljoprivrede i ruralost u poljoprivredi Crne lnog razvoja. Njega je Gore, koja je, osim turizma, Luk{i} doveo s mjesta jedan od najva`nijih resurna~elnika op}ine Bijelo Posa. lje. Milo{evi} je krenuo `esMilo{evi} je veoma omi- toko na svojoj novoj fuljen me|u svojim sunkciji. Znaju}i njegovu gra|anima, koji su veoma energiju i odlu~nost, crnozadovoljni njegovim gorski poljoprivrednici Tana~elnikovanjem u Bijelom rzana vide kao mesiju koji Polju, kome je svanulo od }e im omogu}iti bolji `ivot R. A. kada je on preuzeo vlast u od svoga rada.

Gradnja terena vrijednog 3,5 miliona KM
Klub trenutno ima skoro 170 ~lanova
Banja Luka bi uskoro trebala dobiti golf teren, ~ija }e gradnja ko{tati najmanje 3,5 miliona maraka. Toliko }e, procjenjuje se, ko{tati samo adaptacija terena povr{ine od skoro 35 hektara s devet rupa, bez prate}e infrastrukture. Iako golf smatraju igrom bogatih i uspje{nih poslovnih ljudi, ~lanovi banjalu~kog kluba obja{njavaju da }e, ako se njihov idejni projekt ostvari, uvjeriti ljubitelje ovog sporta da ga mogu igrati apsolutno svi. U planu je da teren za golf bude izgra|en na dijelu Aerodroma Zalu`ani pa su u toku razgovori s predstavnicima entitetskih vlasti o mogu}im na~inima realizacije ovog projekta. - Vlada Republike Srpske je i ranije svojim odlukama dodjeljivala ovakve lokacije za sportske terene i sli~no tako da se nadamo da }e i nama iza}i ususret kazao je predsjednik banjalu~kog golf kluba Aleksandar Bijeli}. Prema njegovim rije~ima, iako mnogi ne znaju, dosta je ljudi s ovih prostora koji su se aktivno bavili golfom pa ~ak osvajali i svjetske medalje. - Trenutno banjalu~ki golf klub ima skoro 170 ~lanova, ali }e gradnjom terena porasti i interesiranje za ovaj sport. Skoro 800 KM sasvim je dovoljno da se standardno opremite - ka`e Bijeli}. B. S.

[kola golfa: Uskoro i teren

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

11

Ilegalni vlasnici kapitala na meti istra`itelja u RS
Na{a istinska potpora su tu`ioci i sudstvo, ka`e Vasi} slu~ajeva nelegalne privatizacije
red doma}im i stranim istra`iteljima nalazi se podu`i spisak osoba iz Republike Srpske kojima }e u narednom periodu biti oduzeta nelegalno ste~ena imovina! Me|u njima su biv{i politi~ki funkcioneri, privrednici, bliski saradnici iz oblasti sudstva i tu`ila{tva, policajci i biznismeni ~iji je ste~eni kapital upitan, saznaje „Avaz“ me|u stru~njacima koji }e provoditi ove aktivnosti. Istra`itelji bi sada, prema na{im izvorima, prvi put trebali ozbiljno po~eti i s otkrivanjem slu~ajeva „nelegalne privatizacije novcem stare devizne {tednje“, o ~emu je na{ list ranije vi{e puta pisao.

ZAKONI Na spisku biznismeni, policajci i politi~ari

Otkrivanje
je se s oduzimanjem imovine od osoba koje posjeduju vi{emilionske vrijednosti ste~ene kriminalom, a ve} imaju pravosna`ne presude. U Odjeljenju za finansijske istrage i oduzimanje imovine ste~ene krivi~nim djelima MUP-a RS postoji desetak stru~njaka, ali na{a istinska potpora su tu`ioci i sudstvo. Nema privilegovanih u provo|enju ovog zakona - nagla{ava za „Dnevni avaz“ Gojko Vasi}, prvi ~ovjek policije RS. Odjel za istrage finansijskog kriminala u kriminalisti~koj obuci ameri~kog ministarstva pravde obu~avao je pripadnike MUP-a RS u oblasti provo|enja finansijskih istraga
Izbjeglice: Iluzorna pri~a o povratku

P

preduze}a u kojima su uzimali dobar procent kapitala, slijede ih Radivoj Jankovi}, Sini{a Hrnjaz, Mom~ilo Mandi} i anonimni kupci. No, privatizacija nije jedino polje u kojem }e istra`itelji djelovati kada je rije~ o nelegalno ste~enoj imovini. Saznajemo da je protekle sedmice, iza zatvorenih vrata, odr`an i sastanak policije RS, doma}ih i stranih inspektora i tu`ilaca kako bi se usaglasile pojedinosti o akcijama.

ve}a od 850.000 maraka. Imovina je privremeno oduzeta i blokirana Lizdeku i Janji}u i s njima povezanim osobama kao prva faza u procesu oduzi-

Porazni podaci 15 godina nakon Dejtona

Zaposlen tek svaki stoti povratnik
Ako je izdvojeno 40 miliona KM za povratak, to ne zna~i da su novac i dobili
Iako su 23 polipovratnika, {to }e ti~ke partije prije re}i da posao ima op}ih izbora 2006. svaki stoti povratnik. godine stavile svoje Doda li se ovome i potpise i obavezale podatak da oko 7.000 se da }e u djelo proljudi u BiH jo{ `ivi u vesti Platformu kolektivnim centriizbjeglica, povratnima, a njih ~ak 2.700 ka i raseljenih lica, i nema struju, jasno je ovaj, kao i veliki broj Zuki}: Nova da je slika povratka, drugih dokumenata, strategija 15 godina nakon Degotovo da je ostao jtona, porazna. mrtvo slovo na papiru. - Dakle, prema na{im podacima, 622.150 osoba u Zvani~ne prijave cijeloj BiH se vratilo svoProjekti predvi|eni Pla- jim ku}ama i mogu se smatformom realizirani su u je- trati povratnicima. Ako dnocifrenim postocima ili znamo da je prema podaci~ak promilima. Uprkos toma UNHCR-a u BiH rase-

Naime, u RS je privatizirano skoro 800 preduze}a. Svega deset osoba kupilo je ~ak 84 firme, vrijedne skoro 80 miliona maraka, a samo jedan ~ovjek postao je vlasnik 30 preduze}a u vrijednosti od 16 miliona maraka. Hiljade prevarenih gra|ana u BiH imale su tada kontakt s izvjesnim Slovencem Andrejom Gartnerom, koji je kupovao njihovu {tednju, ali i s \or|em Mike{om (bratom Miroslava Mike{a, jednog od naVasi}: Nema privilegovanih jzna~ajnijih pra-

Novi sastanak

Pogre{na statistika
- Postoji jedna velika zamka kada se spominje implementacija imovinskih zakona. Tvrdi se da je 99,8 imovine vra}eno povratnicima. Me|utim, dobar dio te imovine vi{e fizi~ki ne postoji, tako da je ona vra}ena samo na papiru. Da je tako, svjedo~i i to me, svima su i dalje puna usta pri~e o povratku. A podaci do kojih je anketiranjem povratnika do{la Unija za odr`ivi povratak i integracije u BiH su neumoljivi. Tako je od planiranih 40.000 ku}a, u protekle ~etiri godine obnovljeno tek njih 3.450, {to nije ni 10 posto. S obzirom na to da je jo{ oko 43.000 zahtjeva za obnovu ku}a na ~ekanju, ako dosada{nji tempo obnove ne bude izmijenjen, ku}a posljednjeg povratnika bit }e obnovljena tek za 50 godina, taman kada i njegovi unuci krenu u penziju. U drugom bitnom segmentu, zapo{ljavanju, situacija je jo{ crnja. Iako su se vladaju}e partije potpisivanjem Platforme obavezale da }e biti zaposleno 100.000 osoba, podaci su vi{e nego porazni. Naime, prema zvani~nim podacima, u mjestu povratka zaposleno je svega izme|u 0,8 i jedan posto {to imamo jo{ 145.000 zahtjeva za obnovu ku}a i stanova. Ljudima je vra}ena imovina, a ku}a doslovno vi{e nema. Naprimjer, u Mostaru ~ovjek ima papire da treba da se useli u [anti}evu na broju 13, a zgrade vi{e nikako nema, jer je sru{ena - ka`e Zuki}. ljeno vi{e od milion ljudi, onda dolazimo do ~injenice da se tek ne{to malo vi{e od polovine prognanika vratilo ku}ama - ka`e Mirhunisa Zuki}, predsjednica Unije za odr`ivi povratak i integracije u BiH. Ona dodaje da se relativno dosta doma}eg novca odvaja za povratak, ali da je on tro{en nenamjenski. - Ako je izdvojeno 40 miliona KM za povratak, to ne zna~i da su taj novac povratnici stvarno i dobili. Taj novac usmjeravan je u podru~ja koja nisu povratni~ka, u RS se tro{io za ostanak ljudi, a ne njihov povratak, u FBiH su obnavljana podru~ja koja nisu povratni~ka - ka`e Zuki}. Da bi se koliko-toliko popravilo stanje u oblasti povratka, potrebno je, ka`e Zuki}, promijeniti strategiju, te sredstva namjenski usmjeravati u ekonomske projekte. E. HUREMOVI]

Na meti Trebinje, Doboj, Bijeljina i Banja Luka

Na meti istra`itelja su, saznajemo, vlasnici kapitala iz Trebinja, Doboja, Bijeljine i Banje Luke. Na osnovu izvje{taja Odjeljenja za finansijske istrage i oduzimanje imovine ste~ene krivi~nim djelima MUP-a RS, tu`ioci izdaju naredbu resornim policijskim snagama o privremenom oduzimanju i zabrani raspolaganja imovinom, a potom sud zaklju~uje nalog za blokadu imovine. Nakon zavr{etka kriminalisti~ke istrage, tu`ilac izdaje nalog za trajno oduzimanje imovine ste~ene izvr{enjem krivi~nih djela. Aktivnosti su po~ele od Isto~nog Sarajeva i prvi na spisku bili su Maksim Lizdek (38) i Dalibor Janji} (34). Nalogom Osnovnog suda Isto~no Sarajevo izre~ena je prva mjera privremenog oduzimanja i zabrane raspolaganja imovinom ste~enom kriminalom, ~ija je tr`i{na vrijednost

U Republici Srpskoj nisu dugo ~ekali da po~nu implementaciju Zakona o nelegalno ste~enoj imovini, koji je Parlament RS usvojio odmah nakon {to je Vlada RS utvrdila Prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno ste~ene imovine. Naime, primjena Zakona je, umjesto od januara 2011., po~ela sredinom pro{le godine. Time je udovoljeno i sindikalnim zahtjevima pa se od novac iz Agencije za oduzimanje imovine ste~ene izvr{enjem krivi~nih djela i nekih drugih agencija planira usmjeravati na isplatu pla}a odre|enim bud`etskim korisnicima. manja imovine ste~ene izvr{enjem krivi~nih djela. - Mi smo po~eli od Isto~nog Sarajeva, me|utim, na mapi su mnoge druge op}ine u RS. Do sada je to jedan od najozbiljnijih i najodgovornijih zadataka i po~inpo ameri~kim metodama, koje nisu zabranjene zakonima u BiH. Rije~ je o ne{to te`im, ali ne tako slo`enim procedurama koje omogu}avaju detaljnu analizu finansijske dokumentacije na osnovu koje bi se identificirala imovina koja bi bila predmet oduzimanja.

Od oduzete imovine pla}e bud`etskim korisnicima

Ekonomski projekti

vnih stru~njaka u RS), direktorom tada{nje Agencije za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge (APIF). Me|u onima koji su najvi{e profitirali u privatizaciji su Andrej Gartner iz Slovenije, ina~e i s dr`avljanstvom Srbije i BiH, te Prnjavor~anin Petar Du{ani}, a prema broju

Pravosna`ne presude

V. STEVANOVI]

12

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

Policijski zvani~nici {titili puteve droge
Navodno je policijsku za{titu ekipi preko komesara Brki}a osigurao prof. dr. Ibrahim Muji}, biv{i zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine USK
elika akcija „Kastel“ koja je provedena na podru~ju Unsko-sanskog kantona, otkrila je da su se najvi{i policijski du`nosnici, na ~elu s policijskim komesarom Ramom Brki}em, bavili razli~itim kriminalnim radnjama. Brki} je, ka`u tu`ila~ki izvori, prislu{kivan u posljednjih pola godine zbog navodnih veza s kriminalnim miljeom koji se bavi proizvodnjom i distribucijom droge. Dvije velike policijske akcije otkrivanja laboratorija za proizvodnju droge u USK izvedene su 2008. u mjestu Donja Slapnica, op}ina Velika Kladu{a, i 2010. u mjestu Gata, op}ina Biha}. Iako vremenski udaljena, oba
Brki}: Znao za kriminal

ISTRA@UJEMO Akcija „Kastel“ razotkrila kriminalne detalje

V

slu~aja povezuju osobe iz kriminalnog podneblja, specijalizirane za poslove s drogom, a sve njih, uklju~uju}i i pojedine policijske zvani~nike USK, kako stvari stoje, sna`no povezuju akcija „Kastel“ i istraga Tu`ila{tva BiH, koja jo{ traje. Halu u Donjoj Slapnici u kojoj je bila klaonica peradi privatnog preduze}a „Veldin“, Mustafa Kasumovi} iz Vrnogra~a je u ljeto 2008. dao, navodno, u zakup nekom Slovencu za uzgoj tartufa. Zakup je realiziran preko Kasumovi}evog brata Huseina, zvanog ^alakov, koji `ivi u Sloveniji, i Senada [abi}a, zvanog Sen~i, iz Velike Kladu{e. Prema na{im sa-

Smijenjeni inspektori

]ufurovi}a, Adnana Ilijazagi}a, Zijada Muratovi}a, osoba kojima je SIPA vr{ila pretrese u akciji „Kastel“. „Avazov“ izvor tvrdi, tako|er, da su Husein Kasumovi} ^alakov i Senad [abi} Sen~i u no}nim satima poku{ali iseliti opremu iz hale, ali su to mje{tani Donje Slapnice primijetili i prijavili Kriminalisti~koobavje{tajnoj jedinici u Biha}u, koja je nadzirala objekt. Ova je jedinica, ka`e na{ izvor, bez odobrenja komesara Brki}a u{la u ovu halu. Zate~eni su ve}a koli~ina

ma do{lo do kadrovskih promjena. Prvi ~ovjek kriminalisti~kog sektora Mujo Kori~i} smijenjen je, a s njim i nekoliko inspektora, istra`ilaca i policajaca. Smijenjeno je i kompletno rukovodstvo Policijske stanice Velika Kladu{a. Krajem marta 2010. ponavlja se skoro identi~an scenarij u Brezovom polju kod Gate, op}ina Biha}, u neposrednoj grani~noj liniji s Hrvatskom. Tada je Ministarstvo unutra{njih poslo-

Sen~i i Keki}

Keki}evi rukopisi
Laboratorij u mjestu Gata: Isti poslodavci

Je li izvjesni Mario, ustvari, ^alakov?
Tu`ilac Idriz Begi}, koji radi na predmetima Donje Slapnice i Gate, obja{njava za{to prvi slu~aj jo{ nije okon~an optu`nicom. - Ugovora~ zakupa hala je osoba koja se predstavila kao Mario, koja jo{ nije identificirana, i to je glavni razlog {to protiv poznatih po~inilaca nije podignuta optu`nica ka`e Begi} te dodaje da se po nalogu Tu`ila{tva preko Interpola traga za izvjesnim Mariom. Na sumnju da je Mario, ustvari, Husein Kasumovi} ^alakov, brat vlasnika hala, tu`ilac Begi} odgovara da, prema fizi~kom opisu obojice, otpada mogu}nost da se radi o jednoj osobi. No, saznanja do kojih smo do{li, stavljaju pod sumnju Begi}evu izjavu. Naime, Husen Kasumovi} se kod jednog cazinskog bravara predstavio kao Mario kada je sa Senadom [abi}em naru~ivao `eljezna ulazna vrata za halu u Donjoj Slapnici. Ta su vrata poslije i ugra|ena na halu, a od bravara je izjavu uzimao jedan od smijenjenih inspektora [emsudin Dedi} Dedara. Komesar Brki} je Dedi}a iz Sektora kriminalisti~ke policije unazadio na poBegi}: Nema ziciju u Odjeljenju optu`nice kriminalisti~ke policije PU 1, ali ga je ubrzo neobja{njivo vratio na staru poziciju!? Pri~a o Brki}evim ~estim smjenama policijskih slu`benika koji rade na „osjetljivim“ predmetima, poznata je, ali sve na tome ostaje.

znanjima iz policijskih izvora, u ovoj hali ^alakov i Sen~i instalirali su opremu, ne za tartufe nego za proizvodnju marihuane. Za uzgoj, berbu, pakovanje i distribuciju marihuane bio je zadu`en Satko Keki}, poznat po kra|ama automobila na podru~ju USK i Hrvatske. Navodno je policijsku za{titu ovoj ekipi preko komesara policije Rame Brki}a osigurao prof. dr. Ibrahim Muji}, biv{i zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine USK i ~lan Komisije za opremanje policije USK. Posao je bio siguran, a dobit ogromna, me|utim, i drugi su htjeli dio zarade. Tako na{ izvor spominje imena Zlatka Murti}a, Seada

Begi} potvr|uje da je Satko Keki}, koji je u bijegu, a za kojim je objavljena me|unarodna potjernica, povezan s oba slu~aja otkrivanja laboratorija droge u Donjoj Slapnici i Gati. On je u Donjoj Slapnimarihuane, oprema s rasvjetom, ventilacijom, sredstvima za prihranjivanje marihuane, laboratorij za dobivanje mladih sadnica marihuane i druga oprema i sredstva. U hali su uhap{eni Asim Karaji}, zvani Karaj~i}, i jo{ jedna osoba, a pobjegao je Satko Keki}. Dvije godine nakon akcije u Donjoj Slapnici javnost o ovome ne zna skoro ni{ta. Izgledalo je da je slu~aj zata{kan. Iza kulisa je u policijskim struktura-

ci u sveskama vodio zabilje{ke o na~inu proizvodnje marihuane. ^ini se da je on bio glavni, a proizvedenu „robu“ predavao je famoznom Mariju. „Roba“ je, saznajemo, prodavana u Hrvatskoj i Sloveniji. va USK otkrilo do sada najve}i laboratorij za proizvodnju marihuane. Laboratorij je bio smje{ten u objektima napu{tene farme, a oprema koju su pripadnici MUP-a USK prona{li, procijenjena je na 500.000 KM. [ta povezuje laboratorije droge u Donjoj Slapnici i Gati, a radi se, kako smo saznali, o skoro identi~noj opremi? Povezuju ih imena Senada [abi}a Sen~ija i Satka Keki}a. Njih dvojica su operirala u obje hale. M. DEDI]

Ratni zlo~in na podru~ju Bosanskog Petrovca

Fond „Seikh Saleh Kamel“

Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu

Stipendije za 500 djece Optu`nica protiv Nenada Karanovi}a {ehida i poginulih boraca
Tu`ila{tva USK protiv Nenada Karanovi}a (60), sina Jove, iz Velikih Stjenjana kod Biha}a, nastanjenog u Banjoj Luci, zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. Karanovi} je kao pripadnik Vojske RS, prema optu`nici, u septembru 1992. u mjestu Bjelaj kod Bosanskog Petrovca nasilu odveo 13-godi{njeg Dinka Selimovi}a i usmrtio ga iz pi{tolja kalibra 7,62 milimetra. Karanovi} je Selimovi}a ustrijelio hicem u glavu, zbog ~ega je dje~ak umro na licu mjesta. Nenad Karanovi} bio je policajac u Biha}u do 1990. godine, kada je penzioniM. D. san.
Fond „Seikh Saleh Kamel“, osnovan na inicijativu Bosna Bank International, Asocijacije „Fatma“ i Saleha Abdulaha Kamela (Abdullaha), osniva~a i predsjedavaju}eg Al-Barakah finansijske i poslovne grupacije, osigurao je 500 stipendija za djecu {ehida i poginulih boraca te djecu slabog finansijskog stanja iz cijele BiH. Svakog mjeseca stipendisti }e dobivati po 100 dolara putem ra~una koje je za njih otvorio BBI. Godi{nja vrijednost stipendija iznosi 600.000 ameri~kih dolara. Namjera Fonda je da

Kamel: Osniva~ fonda

Tu`ila{tvo USK: Optu`eni ubio dje~aka

nastavi ovu praksu u narednih nekoliko godina s is-

tim iznosom i istim brojem stipendija, javila je Fena.

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

13

NAUKA Tragom objavljivanja dva rje~nika

Jedan dan sa {ti}enicima „Proi“ centra

Povratak sebi i zajednici

U terapijskoj zajednici za odvikavanje od droge nalazi se 18 mladi}a iz cijele regije

Bh. javnost zbunjena, lingvisti ne vide problem
eliku pa`nju javnosti koncem pro{le godine izazvalo je pojavljivanje ~ak dva rje~nika bosanskoga jezika. U novembru 2010. godine predstavljena su prva dva od deset tomova „Rje~nika bosanskoga jezika“ autora D`evada Jahi}a, dok je mjesec kasnije promoviran jednotomni rje~nik koji su uradili Senahid Halilovi}, Amela [ehovi} i Ismail Pali}. I dok je, s jedne strane, u oba slu~aja, za ove velike projekte izostala podr{ka institucija, s druge je javnost pomalo zbunjena ovim skoro sinhroniziranim izdanjima rje~nika bosanskog jezika. - Moj rje~nik je ra|en s ambicijama da ima nau~nu podlogu i da bude upotrebljiv. Zna~i, u ovom vi{etomnom rje~niku je oko 600 izvora, oko 250 pisaca od 17. vijeka do danas. Tako se rade savremeni rje~nici jezika,

V

U novembru objavljen Jahi}ev enciklopedijski rje~nik, a samo mjesec kasnije rje~nik njegovih kolega Halilovi}a, Pali}a i [ehovi}
je ovo prvi rje~nik bosanskoga jezika koji bi predstavio stvarno bogatstvo i gra|u jednog jezika - poja{njava Jahi}. Iako je on, zajedno sa Halilovi}em i Pali}em, potpisao „Gramatiku bosanskoga jezika“, zvani~ne ponude da se uradi zajedno i rje~nik, kako nam ka`e, nije bilo. Ipak, Jahi}u je posebno drago {to se, kako veli, pokazuje da je nau~no, odnosno kadrovsko sjedi{te, mjesto gdje se najvi{e uradilo, kada je rije~ o bosanskom jeziku, upravo Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Jahi} je na svom projektu radio cijelu deceniju, a isto toliko su u svoj zahvat ulo`ili i Halilovi}, [ehi} i Pali}. Prema Pali}evim rije~ima, njihov cilj je bio da opi{u stanje u savremenom bosanskom jeziku, onako kakvo jeste. Profesorica Hasnija Muratagi}-Tuna smatra da svaki rje~nik treba pozdraviti, jer, kako ka`e, svaki }e na svoj na~in doprinijeti bogatstvu i, ustvari, tuma~enju bosanskoga jezika. To nisu konkurentski rje~nici, nego su, naprotiv, rje~nici koji iz razli~itih krugova pronalaze leksi~ku gra|u i svi su oni dobrodo{li, smatra Muratagi}-Tuna. Sli~no mi{ljenje dijeli i prof. dr. Elbisa Ustamuji}, koja ka`e da nam je potreban Jahi}ev, kao najsveobuhvatniji

[e}erovi} (desno) sa {ti}enikom Centra: Zimnica spremna

Leksi~ko bogatstvo

Po~eo sam se drogirati u osnovnoj {koli. Prvo alkohol i trava, pa dalje. Tonuo sam dublje i dublje. Kad sam napunio dvadeset godina, vidio sam da ne mo`e dalje. Nisam imao ni pedeset kilograma, bolestan, bez igdje i~ega. Tad sam odlu~io da se skinem s heroina. Do{ao sam ovdje i svijet se okrenuo, po~inje svoju pri~u o pro{lom i novom `ivotu Mirnes koji je u terapijsku zajednicu „Proi“ u Velike Trnovce kod Kaknja do{ao iz Klju~a. Osamnaest, uglavnom mladih ljudi do{lo je iz svih krajeva BiH, ali i Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske upravo u ovu zajednicu, u kojoj se rje{avaju ovisnosti o drogama, uz terapiju, ali prije

nam Adnan [e}erovi}, menad`er ovog centra. „Proi“ centar za odvikavanje nije zasnovan na vjerskim, nego radnim principima i razgovorima, iskustvima. Izgra|en je na tridesetak dunuma zemlje i ru{evnim objektima porodice Pavlovi} koja je ustupila dio imovine na kori{tenje. [ti}enici ovog centra omiljeni su u Trnovcima, ali i {ire, na podru~ju Kraljeve Sutjeske. Poma`u u kr~enju {ikara, ~i{}enju puteva, odr`avanju lokalnog mezarja, kapele, uvijek su na usluzi da pomognu, jer upravo spoznaja o korisnosti za zajednicu najvi{e im poma`e u pronala`enju cilja „za povratak“. Zauzvrat, dobivaju pra-

Pravna pomo}

Pravila pona{anja

Muratagi}-Tuna: Svi su rje~nici dobrodo{li

Bez primjera i gra|e

Cijela decenija

rje~nik do sada, no i da je drugi odli~an. kao cjelinu, pri ~emu smo se koristili najmodernijim leksikografskim metodama govori Pali}. Oba rje~nika, smatra Pali}, nude vi{e mogu}nosti za razgovore i sagledavanje sli~nosti i razlika, kao i opis bosanskoga jezika. - Najprije, iza{la su samo prva dva toma od desetak planiranih, zna~i to je manji dio gra|e koji je kolega Jahi} objavio. I mislim da su razlike u samom pristupu i gra|i,

Pali}, [ehovi} i Halilovi} na promociji svog rje~nika

zna~i, sa potvrdama, gra|om, primjerima i sa skra}enicama, odrednicama, kojih ima oko dvije stotine. Nemam dovoljno uvida u rje~nik svojih kolega, ali znam da je usmjeren standardno jezi~ki. Meni se ~ini da je bez primjera i gra|e, pogotovo bez frazeologije koja je vrlo zna~ajan dio jezika. U mom vi{etomnom rje~niku ima jako mnogo frazeologije, sigurno oko 15.000, i razlika je u tome {to

- Htjeli smo, naprosto, da predstavimo cjelokupnu komunikacijsku stvarnost jezika i tome smo poslu pristupili vrlo ozbiljno s temeljitim pripremama. Najprije smo ~etiri-pet godina radili na koncepciji samog rje~nika, na odabiru i selekciji gra|e, a onda smo u posljednjih isto toliko godina radili taj finalni posao same izrade i sastavljanja rje~nika. U na{em rje~niku se na{lo oko 60.000 jedinica. Rije~ je, dakle, o op}eupotrebnim rije~ima, zatim terminima, pa rije~ima ~ije je zna~enje slabije poznato, ali su nam, naravno, potrebne u rje~niku zbog njihove upotrebe u knji`evnosti i drugim sferama na{e historije i kulture. Zatim, imamo rije~i iz razgovornog jezika, frekventnije `argonizme, frekventnije dijalektizme, regionalizme, pa ~ak i vulgarizme. Zna~i, istra`ivali smo i opisali jezik

Rije~i ohrabrenja Elvira Boli}a

Boli} sa {ti}enicima

Centar „Proi“ posjetio je proslavljeni bh. nogometa{ Elvir Boli}, koji nije krio iznena|enje dobrom organizacijom centra. - Imao sam `elju da tim mladim ljudima prenesem pozitivnu poruku o `ivotu i svega rad, disciplinu, dnevne obaveze i veliko drugarstvo. - Nismo zatvor, jer nema ograde, nismo bolnica, jer svako mo`e odlu~iti ho}e li ostati ili oti}i. Ako ostaje, pridr`ava se pravila pona{anja. Finansiramo se uz pomo} kantona i op}ina, donacija lokalne zajednice i dobrih ljudi te iz projekata koje sami realiziramo. Ipak, najve}a u{teda je {to momci sami proizvode ve}inu onog {to jedu, imamo {talu, koko{i, }urke, plastenike, zimnicu, pravimo bestilj, sok, kupujemo samo ono {to ne mo`emo proizvesti - pri~a

nadam se da sam uspio u tome. Nadam se da }e prihvatiti rad i sport kao svoju budu}nost, a ne ono od ~ega se sada odvikavaju. U toj namjeri, rekao sam im, imat }e moju i podr{ku mojih prijatelja - kazao nam je Boli}. vnu pomo}, ako su u vrijeme narkomanskog `ivota po~inili kakvo nedjelo. Imaju na raspolaganju sportske terene, a odnedavno i mogu}nost lije~enja hepatitisa C „interferonom“. - Ti momci su se po~eli drogirati, jer nisu vidjeli smisao normalnog `ivota. Kad im poka`emo da ima smisla, da mogu biti priznati u zajednici, ve}ina ih se vrati normalnom `ivoti. Od stotinjak onih koji su okon~ali terapiju, oko 70 posto je prestalo uzimati drogu - ka`e A. D@ONLI] [e}erovi}.

Jahi}: Bez uvida u djelo kolega

Dekan mostarskog Fakulteta humanisti~kih nauka Safet Sari} ka`e da je sasvim lijepo i uputno da se lingvisti i ljudi koji se bave jezikom, i sa stvarala~kog i kulturolo{kog aspekta, vra}aju jeziku. - Me|utim, u isto vrijeme kada se promovira po~etak kapitalnog rada

Nau~na sujeta

D`evada Jahi}a, imamo i taj jednotomni rje~nik. Dakle, rje~nik puno skromnijeg zna~enja i, siguran sam, puno skromnijeg nau~nog rejtinga. O ~emu se tu radi, ja ne bih htio suditi. Vjerovatno se radi i o nau~noj sujeti na izvjestan na~in - smatra Sari}.

jer kolega Jahi}, barem on to ~esto isti~e, pravi enciklopedijski rje~nik na{eg jezika, koji bi, dakle, sadr`avao ve}i broj jedinica i koji bi uklju~ivao i, hajdemo re}i tako, ve}i broj rije~i, jedinica koje nisu iz standardnog jezika, nego potje~u iz {ire komunikacijske prakse bosanskog jezika. Na{ je rje~nik isklju~ivo usmjeren ka standardnom jeziku - nagla{ava M. SMAJKI] Pali}.

14

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

Neka nisu barabe svi koji druga~ije misle
ada ne misli{ kao oni koji za sebe smatraju da posjeduju neprikosnovenu istinu o ovoj zemlji, onda te proglase pla}enikom, nacionalistom, klerofa{istom, braniteljem genocidne politike, velikohrvatom, velikosrbinom, velikobo{njakom, raspame}enim nacionalistom, beski~menjakom bez stava, mizerijom i jo{ mnogo toga neljudskog ti pripi{u. Pro{la godina je protekla upravo u ovakvom medijskom podmetanju i to s onih adresa koje sebi nikako ne bi smjeli dozvoliti nekulturu dijaloga, ako ni zbog ~ega drugoga, onda zbog bremena gra|anske kulture koju sebi rado pripisuju. Evo samo jedno podsje}anje na svega dva slu~aja koja su obilje`ila medijsku stvarnost ovih dana, a koji, na`alost, predstavljaju sve osim kulture dijaloga i uva`avanja drugoga. Bjesomu~no punjenje stranica opsesivnim vrije|anjem konkurentskih novina i zazivanje neke novinarske smrti je sastavni dio medijskog kruga „nedodirljivih“. Pratim tako pred sam kraj stare godine na ve} sasvim privatiziranom javnom servisu Federacije emisiju istomi{ljenika u kojoj svi listom brane svoga kolegu od podmetanja koja su ga sustigla od mrskog neprijatelja. Neprijatelj je tamo u drugom entitetu. Nema veze {to su i neki ovda{nji

KULTURA DIJALOGA U ime slobode rije~i, ali degutantno

K

Bjesomu~no punjenje stranica opsesivnim vrije|anjem konkurentskih novina i zazivanje neke novinarske smrti je sastavni dio medijskog kruga „nedodirljivih“
mediji i portali objavili identi~nu vijest, identi~an faksimil, mnogo ru`nije rije~i o svom kolegi, ali medijski izvor zla je tamo. I potpuno je za ovaj tekst nebitno ko koga i za{to optu`uje, opravdano ili ne, podme}e li neko nekome nedu`nome neku neistinu, bitna je ova namjenska emisija. U njoj sjede glavni akter i njegovi advokati-kolege. Svi isto misle i govore. Jedan od njih, kada god javno progovori, spominje smrt novinara i zaziva barem jedno ubistvo. Sje}am se da je prije dvije godine svog biv{eg {efa opisivao kao ~ovjeka koji spava s pi{toljem, ba{ kao da je on spavao s njim, pa sad tu pikanteriju iznosi na svjetlost dana. E tako i sada, brane}i kolegu sa Federalne televizije napominje da se situacija ne}e smiriti dok neko „ne strada“. Shvatam ja da novinari trebaju imati temu za pisanje, ali da je toliki deficit informacija u ovoj zemlji pa da treba pri`eljkivati ne~iju smrt javno, u to ne mo`e niko povjerovati. I to jo{ kada takva `elja izbija iz usta urednika dnevne novine! I tako su svi koji ne misle kao grupica istomi{ljenika za~as pretvoreni u mrskog neprijatelja, nekakve „hobotnice“ i jo{ koje{ta. Na`alost, to nije novinarstvo, a jo{ manje slobodno i neovisno novinarstvo, nego igranje prijateljskih kru`oka u javnom prostoru bez osnovnih eti~kih postulata. Prvih dana nove godine,

Izvor zla

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
ugledni kolumnista, sve}enik i politi~ar, eti~ki kastrator i miljenik svih koji isto misle, nazva svoje neistomi{ljenike barabama. I ne samo da ih naziva barabama nego precizira jo{ radikalnije: „Nije tako|er ni{ta novo da se u takvim slu~ajevima svim ’barabama’, svim politi~kim kalkulantima, i ne samo hrvatskim, daje slobodan prostor da govore, da se udru`e sa sli~nim politi~kim, intelektualnim i medijskim mizerijama u dokazivanju da Hrvati Sarajeva i cijele Bosne nemaju tu {to raditi.“ Dakle, problem je druga~ije misliti od njegovih „nalogodavaca“. Nije li ovo omiljeni termin kriti~ara nacionalizma? Kada pi{ete i govorite druga~ije od njih, vi to unaprijed radite po ne~ijem nalogu. Ako druga~ije mislite, sve}enik vas naziva mizerijom i pri tome zgra`ava nad ~injenicom da uop}e imate priliku biti u javnom prostoru. Zamislite da neko danas prigovara slobodi mi{ljenja i uvjerenja u javnom prostoru! Koja to konzervativno-unitaristi~ka ideja vodilja mora stajati iza takve tvrdnje? E pa, na`alost, Hrvati, ali i svi drugi, imaju pravo na svoje mi{ljenje i dok god glasaju ponajvi{e za „klju~are“ svog nacionalnog identiteta njihova volja se mora po{tovati i nikako i ni pod kojim uslovima ih se ne smije nazivati mizerijama i barabama. Ili mo`da ipak gra|anska, otvo-

rena i multikulturna grupacija Sarajeva smatra da su inkvizicija i prohibicija klju~ za sklapanje ove zemlje u po`eljnu cjelinu? Skloni i zatri svaki trag neistomi{ljeniku, u{utkaj i izvrije|aj sve koji ne misle po istoj matrici i dobit }e{ prostor po svojoj mjeri. ^ekajte, ali to ne govori neki zadrti nacionalista, nego ipak zadrti antinacionalista! Naziva on i politi~kim kalkulantima sve one koji tvrde da, recimo, Hrvati nemaju status kakav bi u ve}ini `eljeli da imaju. Oh, pa govoriti to iz Sarajeva, iz dnevne novine za koju on pi{e, nije ni{ta drugo nego politi~ko kalkulantstvo. Napisati takav tekst u „gra|anskoj“ novini koja perfidno diskreditira neistomi{ljenike jeste najve}a korist koju danas i ovdje mo`ete sebi osigurati. Da li medijska poruka, u ovom slu~aju Hrvatima, glasi da su moralne mizerije svi oni koji slijede politiku HDZ-a? Upravo tako glasi i nikako druga~ije! Da li je gra|anska intelektualna javnost Sarajeva reagirala na ove uvrede? Ni govora. Da li su ovim poslali najgoru mogu}u poruku Hrvatima izvan Sarajeva, a onima iz Sarajeva da {ute? Jesu. Da li je u uobi~ajenom maniru prsti}a na gore ili izjave dana prenesen stav predsjednika Vrhbosanskog `upanijskog odbora HDZ-a Sarajevo Antona Rilla iz Ve~ernjeg lista koji ka`e: „Hrvate u Sarajevu danas vi{e nitko ne zastupa. Nema vi{e niti jednog

Hrvata u vlasti u Sarajevskoj `upaniji... Hrvata, jednostavno, nema na rukovode}im polo`ajima u gradu Sarajevu“. Da li je ovo jo{ jedna mizerija koja kalkulira polo`ajem Hrvata? Nije, sve}eni~e, nije! Nije i tome bi prije svih trebale da brinu sve gra|anske opcije grada iz kojega vi poruke {aljete va{im neistomi{ljenicima. I nije to nikakva demokracija i nije to nikakvo slobodno novinarstvo i nije to nikakva kultura dijaloga koje se gnu{aju upravo oni u ~ijim novinama pi{ete. T je totalio tarizam i slijepa isklju~ivost, na`alost. I na kraju ne treba propustiti jo{ samo jedan primjer degutantnog pisanja u ime slobode rije~i koja je na tragu sve}enikovog pisanja iz prethodnog primjera: „Ni{ta tako dobro ne razobli~ava bijedu na{eg pravnog sistema i nejakost dr`ave kao nesmetano funkcionisanje zlo~ina~kih projekata, kakvi su „Avaz“ i „Glas Srpske“, npr. i sloboda koju u`ivaju Milorad Dodik i Fahrudin Radon~i}.“ Da li je ovo sloboda rije~i ili jo{ jedan inkvizicijski zahtjev za ukidanjem slobode rije~i, misli, a bogme i `ivota onih koji druga~ije misle? Nije ni ovo niti bi smjelo biti novinarstvo, ponajmanje neovisno, gra|ansko i ono koje bi uvijek i u svakom trenutku moralo po~ivati na uljudnosti. Neuljudnost rije~i ne oslikava, na`alost, one o kojima pi{emo, nego nas koji pi{emo.

Inkvizicijski zahtjev

Hrvatska od BiH uzela 100 miliona maraka!
Zbog lo{eg poslovanja Mostarskog aerodroma, susjedna dr`ava za deset godina inkasirala ogromna sredstva koja su mogla ostati u BiH
Zbog nefunkcionalnosti Aerodroma Mostar, Hrvatska je u proteklih desetak godina profitirala vi{e od 100 miliona maraka. Ta~no toliko sredstava, naime, ostalo bi u kasi na{e dr`ave da je Mostarskom aerodromu bio omogu}en normalan rad. Tvrdi to u izjavi za na{ list Mladen Tabak, zamjenik predsjednika Sindikata Aerodroma Mostar, koji odgovornim za katastrofalno stanje u ovom dr`avnom preduze}u smatra njegov menad`ment i Grad Mostar, 88postotnog vlasnika. - Na{ prosje~ni promet iznosi 5.000 putnika na godi{njem nivou. Ove godine imali smo odre|eni skok, na skoro 15.000 putnika. No, to je i dalje vrlo malo uzme li Tabak: Krivi se u obzir da menad`ment Sarajevski aerodrom ima promet od pribli`no 500.000, a aerodromi u Splitu i Dubrovniku ~ak i do milion putnika godi{nje. Usporedbe radi, Mostar je prije rata imao godi{nji promet od 100.000 putnika - isti~e Tabak. To su nevjerovatne ~injenice, smatra Tabak, s obzirom na to da je Mostar udaljen svega tridesetak kilometara od Me|ugorja, mjesta u koje godi{nje do|e skoro milion posjetilaca. Hodo~asnici koji dolaze u marijansko sveti{te u ovom gra[ahovi}: Velike di}u, tvrdi investicije on, slije}u upravo u Split ili u Dubrovnik. Za{to? - Aerodrom je nefunkcionalan zbog izuzetno visoke cijene goriva od ~ak 1.960 dolara po toni. Usporedbe radi, u Sarajevu, Splitu i Dubrovniku ta cijena iznosi 700 dolara po toni. Mi imamo privatnog dobavlja~a goriva, a to je firma „Circle International“ iz Me|ugorja, koja kupuje gorivo od „Energopetrola“ i preprodaje ga.
Aerodrom Mostar: Kome odgovara katastrofalno stanje

PARADOKSI Aerodrom u Mostaru jedva da opstaje

Prosje~ni promet

Interesni lobiji
Gradski vije}nik HSP-a @ivko Budimir, koji je u vi{e navrata ukazivao na probleme Aerodroma Mostar, rekao nam je da za trenutnu situaciju postoje dva obja{njenja. - To je nebriga onih koji bi trebali voditi ovu zra~nu luku, a drugo, to su, jeBudimir: Nebriga dnostavno, interesni lobiji - istakao je odgovornih Budimir.

No, danas u BiH postoje tri kompanije koje direktno prodaju gorivo, a to su firma „Hifa Group“, kompanija „Antunovi}“ i „Energopetrol“ - ka`e Tabak. On je istakao kako je porazno da u Mostaru nema nijedan putokaz koji bi upu}ivao turiste na Aerodrom! Naveo je i ~injenicu da za 12 godina, koliko je otvoren Aerodrom Mostar, nisu uvedene dvije smjene. Istakao je kako svi aerodromi u regionu rade od {est do 22

Radno vrijeme

sata, dok je radno vrijeme Mostarskog od sedam do 15 sati. Biv{i izvr{ni direktor Aerodroma Mostar i aktuelni na~elnik za finansije i nekretnine Grada Mostara Izet [ahovi} ka`e da Aerodrom ima problema i u infrastrukturi, s osvjetljavanjem pista, zatim s voznim stazama i da su potrebne velike investicije kako bi se sve dovelo u red. O svemu ovome htjeli smo razgovarati i s direktorom Aerodroma Mostar Marinom Raspudi}em, ali se on nije javljao A. DU^I] na na{e pozive.

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

15

PROFIL

Su`ivot u Bosni je vanjska prisila
Jedan od najpopularnijih reditelja mla|e generacije, ro|eni Travni~anin prvi put }e u BiH raditi i to u zeni~kom BNP-u Progovorit }u o nacionalnoj homogenizaciji
Razgovarao: Adnan D@ONLI]
bog skandala s predstavom „Bakhe“ na Splitskom ljetu njegovo su ime zapamtili i oni koji ni{ta ne znaju i ne `ele znati o teatru. Predstava je, ina~e, bila kontroverzna samo po onome {to govori o onome o ~emu Hrvatska {uti. Oliver Frlji}, zagreba~ki reditelj, ro|eni Travni~anin, vi{e od polovine `ivota proveo je van rodnog grada, koji napu{ta 1992. godine. Iako je re`irao {irom regije, do sada nije imao priliku sara|ivati sa bh. umjetnicima. Prvo }e se u Beogradu susresti sa Abdulahom Sidranom ~iji }e komad „Otac na slu`benom putu“ re`ira-

RAZGOVOR Oliver Frlji}, reditelj o kojem se govori i pi{e

Z

- Da, to se desilo 2008., kad se vlast ozbiljnije zainteresirala za moj rad. Tada je hrvatski premijer, a dana{nji pritvorenik Ivo Sanader intervenirao da predstava „Bakhe“, koju je Milan [trlji} zabranio, ipak ide. Sanader to, naravno, nije napravio zato {to je bio sretan s predstavom koja je njega i njegovu politiku direktno kritizirala, ve} zato {to se htio predstaviti kao reformirani i proeuropski politi~ar. [to je zapravo bio, najbolje vidimo ovih dana. Hrvatsku teatarsku scenu uporedili ste sa `abokre~inom. [ta mislite o bh. teatru? - Jako malo poznajem bh. scenu. Ne mislim da se radi o `abokre~ini, nego o

Gruji}: Svestrani umjetnik

Dra`en Gruji}, fotograf

Filozof s objektivom
Odmah nakon izlo`be u Sarajevu, mladi Banjalu~anin priprema novi ciklus
Izlo`ba fotografija iz ciklusa „d.veze“ mladog umjetnika Dra`ena Gruji}a bit }e otvorena 20. januara u sarajevskoj galeriji „BlackBox“. No, kako ka`e Gruji} za na{ list, ve} je u pripremi serija novih radova koji bi trebali biti predstavljeni u Sarajevu i Banjoj Luci. - U ovom ciklusu „d. veze“ vra}am se poznatom maniru jo{ odranije, a to je povezivanje razli~itih svjetova preko detalja. Imam
Frlji}: Prva predstava s bh. teatrima

te{ko do}i, s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nedostaje podr{ke od dr`avnih institucija. - Ne postoji neko ko se bavi finansiranjem samostalnih umjetni~kih projekata u BiH, pa jedini na~in da se do|e do podr{ke su zajedni~ke izlo`be ili politi~ki anga`ovana umjetnost. Situacija bi mogla, trebala i morala biti svjetlija i na tome svi moramo raditi ka`e Gruji}.

Te{ka situacija

Za{to su poginuli ljudi u BiH
- Ne vjerujem da sam u Zenicu pozvan da bih napravio vodvilj. Kazali{te jeste medij koji se u isto vrijeme bori protiv zaborava i koji jako brzo zaboravlja. Naprimjer, tijekom radionice koju sam radio u Zenici vidio ti u Ateljeu 212, a nakon toga dolazi u Zenicu, gdje }e re`irati u Bosanskom narodnom pozori{tu. sam da je dosta ljudi zaboravilo da je u ratu u Bosni dosta ljudi poginulo, a da nikada nije obja{njeno za{to su ti ljudi poginuli, zalog ~ega su bili ti `ivoti. Bosne koju imamo danas? Mostara koji imamo danas? nedostatku hrabrosti da se o konkretnim dru{tvenim problemima govori direktno, da se izbjegnu velike metafore i da se stvari nazovu pravim imenom. U Bosni malo toga funkcionira. Negativno naslije|e rata je potisnuto. Razli~ite dru{tvene podijeljenosti odgovaraju politi~koj vrhu{ki koja zastupa sve tri nacionalne zajednice. Niko ozbiljno ne misli o su`ivotu. On je vi{e vanjska prisila. mijenjanju. Bilo bi puno ljep{e govoriti o Bosni kao primjeru su`ivota, kao jedinstvenom prostoru biv{e Jugoslavije koji je izbjegao ratno razaranje, kao zemlji u kojoj nacionalna ili strana~ka pripadnost nije preduvjet za gotovo sve, ali tako, na`alost, nije. Mo`e li teatar utjecati na publiku i dru{tvo o kojem govori? - Mislim da je dru{tveni utjecaj teatra u ovom trenutku premalen. Lako je biti hrabar kad se pojavljuje{ anonimno na nekom forumu, ali je puno te`e smo}i hrabrosti kad treba iza}i na ulicu i ru{iti vladu koja te, da ovdje ne upotrebljavam onu puno to~niju rije~ na j, ve} godinama degradira kao gra|anina i dovodi na sam rub egzistencije. Moje predstave nisu nikada nikoga vrije|ale. One uvijek ponavljaju ono {to ve} znamo. Za hrvatske ratne zlo~ine u proteklom ratu znamo, za Srebrenicu znamo, za politike koje su razli~ite strane u proteklom ratu vodile, kao i to tko je te ljude birao i odr`avao na vlasti. Ali, ne{to postaje pr-

Poznati manir

Isti je horizont

Skandal i Sanader
Mediji u Hrvatskoj pi{u da radite kontroverzne i kontroverznije predstave, a da se nerijetko za njih interesira i policija. Pretjerivanje ili realan opis Va{eg rada? - Predstave koje radim ne idu za tim da budu kontroverzne. Mislim da je stvar u onima koji ih gledaju. Pozori{no smo mi jo{ na kraju 19. stolje}a i sve {to ode imalo ispred toga postaje publici naviknutoj na taj teatar problemati~no. Policija je bila zainteresirana za moj rad u drugoj polovici devedesetih, kada sam sa svojom grupom izvodio performanse na zagreba~kim ulicama i trgovima bez prethodne najave. Oni su kriti~ki govorili o stvarnosti u kojoj smo tada `ivjeli, o ratu, o zlo~inima koji su se doga|ali pod pokroviteljstvom najvi{eg dr`avnog vrha. Pamti se i skandal u vezi s predstavom „Bakhe“. Naljutili ste vlasti?

Za koga ste glasali
Jo{ ne znate koju }ete konkretno predstavu re`irati u Zenici, no pretpostavljam da planirate uzdrmati publiku kao {to to ina~e ~inite. - Polazi{te su mi ljudi s kojima }u raditi i sam grad - neka njegova bolja pro{lost i njegova sada{njost. Kroz to bih htio progovoriti o malo {irim dru{tvenim procesima. Npr., prisilnoj nacionalnoj homogenizaciji, ekonomskoj devastaciji, kulturnoj klimi itd. To su, naravno, sve ideje koje su u autorskom procesu, kao {to je ovaj zeni~ki, podlo`ne

Je li Travnik za Vas danas samo grad u sje}anju ili grad u kojem na proputovanju sa sjevera na jug Hrvatske samo svratite ili ne{to puno vi{e? - Travnik me formirao u jednom bitnom razdoblju mog `ivota, ali ga, od smrti bake, nisam puno posje}ivao. Travnik kakav je danas i Travnik iz mojih uspomena se puno razlikuju, ali su na neki na~in i sli~ni. Horizont je isti. Sve te planine koje zatvaraju pogled. U petom mjesecu }e sigurno biti prilike provjeriti koliko je danas Travnik sli~an onom Travniku iz kojeg sam ja u travnju 1992. oti{ao. oblemati~no u ponavljanju, kad ljude podsjetimo npr. na to za koga su glasali 1992. ili u kojoj su vojsci bili ili kakvo su nasilje nad svojim jezikom napravili samo da bi se razlikovao od jezika njihovog sugra|anina druge nacionalne pripadnosti.

Dra`en Gruji} ro|en je 1982. godine u Banjoj Luci, gdje je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, smjer filozofija i sociologija. Vi{e od deset godina se bavi analognom i digitalnom umjetni~kom fotografijom. ^lan je spojene fotografije u parove vizuelnim jezikom, iako ne dolaze iz istog svijeta i nemaju ~ak isti motiv, te zasebno pri~aju razli~ite pri~e - ka`e nam Gruji}, ina~e diplomirani filozof i sociolog. Povezanost je, kako dodaje, u samoj kompoziciji sli~nih oblika razli~itih pojava ili predmeta, tekstura. - U saradnji sa „Black Box“ galerijom u Sarajevu, osim najavljene izlo`be, pripremam i novu izlo`bu. Bit }e na prolje}e, u Sarajevu, a zatim u Banjoj Luci. Do tada istra`ujem svakog ~asa i bavim se grafi~kim dizajnom, pa i filmom - govori nam Gruji}. Ka`e da ima mnogo ideja, ali je do realizacije

Grafi~ki dizajn

Udru`enja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH (ULUPUBiH). Godine 2009. bio je jedan od bh. predstavnika na 14. bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana u Skoplju. @ivi i radi u Sarajevu kao grafi~ki dizajner. Fotografija je u BiH, govori na{ sagovornik, u jo{ te`oj situaciji nego slikarstvo. Jednostavno, kako ka`e, jer je fotografija svuda i digitalne aparate svi posjeduju i snime se milioni fotografija svaki dan, pa ljudi ne do`ivljavaju fotografiju vrijednom kao slikarstvo ili vajarstvo. - Publika izgleda nezainteresirana, ali te{ko ju je kriviti. Ve}ina se bori za egzistenciju. Ne pronalaze vrijeme za posje}ivanje izlo`bi pa tako ni novac za kupovinu umjetni~kih predmeta. Ljudi }e se rado pohvaliti novom tehnikom ili namje{tajem kojim su opremili stan, ali rijetko ~ujemo da se neko hvali vrijednim umjetni~kim djelima - smatra Gruji}. V. STEVANOVI]

16

8. JANUAR/SIJE^ANJ 2011.

@ivotopis ABDULAHA SIDRANA

Ako ni{ta drugo, barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam.

Veliki [areni [ejtan, nagrada Sveindijske intelektualne akademije, baca novo svjetlo na ratne tekstove Avazovog klasika Abdulaha Sidrana!
Otkup sirove ko`e (101)
veindijska intelektualna akademija“, ~uvena po nagradama i priznanjima „ koje svake godine, dva puta godi{nje, dodjeljuje bosanskoj intelektualki, pjesnikinji i mirovnoj aktivistkinji Aj{i D`emili Zahirovi} Rudi} odlu~ila je da svoje ovogodi{nje posebno knji`evno priznanje, nagradu „Veliki [areni [ejtan“ - koja se dodjeljuje za „humor i zajebanciju u poeziji i knjigovodstvu“ - dodijeli poznatom i priznatom bosanskom, odnosno hercegova~kom pjesniku i knji`evniku, akademiku i piscu Abdulahu Sidranu, ina~e stalnom saradniku najtira`nijeg bosa-

S

iz zdravstvenih razloga nije mogao oti}i da primi zna~ajno priznanje, mada su organizatori predvidjeli potrebna sredstva za avionske putne tro{kove (u biznis-klasi, kako i prili~i laureatima) i rezervisali sedmodnevni smje{taj u luksuznom hotelu „[eraton“, u gradu Bareliju, na sjeveroistoku indijskog podkontinenta. Povodom ovog zna~ajnog priznanja na{em stalnom saradniku, za na{e ~itaoce donosimo kra}e poglavlje iz nagra|ene knjige. Dakle: Kamion s putnicima zaglavio u snijegu, no} u bosanskoj planini, novembar 1993., srednja Bosna. Buljim sahat i po u geografsku kartu svoje domovine da vidim kuda smo se mi to kretali {est dana i {est no}iju - od Hrasnice do Zenice! - i osje}am se ba{ kao ono tele pred onim {arenim vratima. Gdje je Bradina? Onomad - prije ovog planiranog zlo~ina kojemu tepaju da je rat - kad god bi na Bradinu nailazili, znali smo da stupamo na tle stare bosanske pokrajine Hercegovine, i kako to da sada, kad nam reko{e da idemo u Visoko - moramo na Bradinu? Opomenu{e me nekidan bezbjednjaci iz Prvog korpusa da ne baratam suvi{e preciznim terminima i toponimima, pa ih ovdje valja izostavljati. Mada to zvu~i bedasto, jer onaj koji je smislio i operacionalizirao projekt usmr}enja Bosne i Bo{njaka (General-{tab JNA, ko bi drugi?) zna napamet svaku travku, svaki potok, na svakom pedlju projektovane Velike Srbije. I gdje je prvi balvan stavio, znao je za{to ga je ba{ tu i ba{ tada stavio. Kao {to, bezbeli, zna i za postojanje ovih starih austrougarskih {umskih puteva, koje mu nije bilo u ra~unu da „dr`i“, nego se zadovoljio time da ih na odre|enim dionicama „kontroli{e vatrom“. Tra`im na karti ono mjesto gdje se na{ kamionet pretvorio u hotel, kojemu za~as dadosmo ime: hotel „Karoserija“. Mogli smo, ~ini mi se, putovati i tri mjeseca - da sve bija{e „regularno“ - a da se ne upoznamo jedni sa drugima, da ne ~ujemo jedni o drugima pri~u. Ali, kako }e, pobogu, i{ta biti „regularno“ kad se slobodnom Bosnom putuje u karavanima, putevima takvim kakvi su, mrakom i maglom!? Kome se god u kamionskoj koloni trefi kakav defekt - stala je kolona. Posti|uje nas tada vlastita nervoza, i to {to je ne umijemo prikriti, a impresionira hladnokrvnost s kojom voza~i zajedni~ki satima otklanjaju kvar na jednome od motora. Tek ponekad poneko od nas izi|e da vidi „ho}e l’ {ta bit“ - kao da bi i{ta vidio i shvatio taman da pred auto-servisom gleda, a ne u ovoj mrklini, na ovome mrazu, u ovome paklu. Sjedimo zato na karoseriji, vezemo pri~u. - Navider taj tranzistor, ne}e ti ruka otpasti. Okre}e mladi} „kurblu“ na tranzistoru, da ~ujemo vijesti. Minut navijanja, tri minute slu{anja. Tako mu rekli u UNPROFORU, gdje ga je kupio. Ru~ni tranzistor, ni{ta baterije. 40 maraka platio, da ponese ocu, u Ze-

HOTEL „KAROSERIJA“

nicu. On radi na zeni~koj veterinarskoj stanici. - Ho}e{ li mi ga prodati ? - pitam. Ne}e. Pustim da pro|e vrijeme, pa nastavim: - Zna l’ ti otac da mu nosi{ tranzistor? - Ne zna. - Da ja tebi lijepo dam 50 maraka, ti ocu daj 10, ti na svom, ocu dra`e nego da je dobio tranzistor, a meni zauhar, da imam tranzistor na putu. Bla, bla, nek se ne{to doga|a. Majda pla~e za ocem kojeg usta{e dr`e u Kre{evu, osam mjeseci, prava-zdrava. Sestru nije vidjela godinu i po. Onaj vojnik razgrno hljeb u krilu, a iza hljeba, me|u koljenjima, kri{om reze pe~enicu, ~akijom je prinosi do usta, ham-ham, ham-ham. I jebe se njemu {to je okolo sve gladno-`edno. Rezne, pa ham-ham. - Dajder, Sabija, one Izetove jabuke, ovo se ne mo`e gledat’. Sabija dijeli jabuke ekipi, pokoju nar-

vu~e. Nema lijeka. Nabacuju ljudi sijeno, kamen, drvo, guraju drugim kamionom jok. Dok ne do|e ma{ina iz Fojnice, da odozgor povu~e, nema lijeka. Imaju negdje okolo dva planinska doma. Jedan dr`e „Crni labudovi“, drugi normalna bosanska Armija. Ko }e tamo, u ova doba? Bogami, neki odo{e, ode i Kadaif. Pored puta, na proplanku, plast sijena. „Katoli~ko sijeno, slobodno uzimajte!“ Odavde su se, dakle, iselili Hrvati, katolici, prevario ih Boban, namagar~io Otac nacije... Utovaramo sijeno na karoseruju, svako za se, valja na limu, u ledenoj no}i, le`aj spremiti. ^ujem, ve} drugi put, iz usta ~ovjeka Bo{njaka (muslimana) kako nekome psuje „balijsku mater“. Eto ~uda jezika! Pogrdni naziv za Bosanske Muslimane - balije! - u{ao u njihov jezik i upotrebu kao oznaka za lo{iji dio naroda, za lopova, ratnog profitera, bijednika i kukavicu...

Naslovna stranica nagra|ene knjige Abdulaha Sidrana koju je Kraljica Poezije preporu~ila indijskim akademicima

nskohercegova~kog dnevnog lista - zna~i „Avaza“. Kako se navodi u obrazlo`enju triipomilionskog stru~nog `irija, nagrada se Sidranu dodjeljuje „za `estok i urnebesan ratni humor u njegovoj knjizi pod naslovom „Zdravo Bosno sti`em iz Sarajeva!“ (Izdanje Radio Kameleon, Tuzla, 1996.) Kako su indijski intelektualci cijelog svijeta iz mraka zaborava izvukli sedamnaest godina stare Sidranove putopisne ratne reporta`e? Istra`iva~ki novinari „Avaza“ iz pouzdanih izvora saznali su da je zaboravljeno knji`evno djelo akademika Sidrana „Sveindijskoj intelektualnoj akademiji“ predlo`ila - niko drugi nego Aj{a D`emila Zahirovi} Rudi}, koju je ta ista akademija jo{ davne 1997. godine proglasila Kraljicom Poezije i dodijelila joj odgovaraju}u krunu ukra{enu smaragdnim i zlatnim vezom i draguljima. Nesebi~na i velikodu{na gesta na{e Kraljice Poezije treba da bude primjer svim Bosancima, pogotovo Hercegovcima, a bogami i drugima kojih se to ti~e, kako me|u sobom treba da se odnose profesionalni kolege i prijatelji. Umjesto podmetanja klipova i ogovaranja, drugarska i bratsko-sestrinska saradnja, pomo} i preporuka! Akademik Sidran

Sjedi{te Sveindijske intelektualne akademije

odu. Osevapio se Izet. Al’ onaj vojnik ne prestaje, odakle li samo vadi nolku pe~enicu, ko da je su{eno tele uprtio? Dodija Kadaifu, njemu kraj uha mljacka. Potegne kameru, opi~i svjetlo i udari „krupnjak“. Ne benda ga vojnik, re`e li re`e, mljacka li mljacka. Al’ se ne da ni Kadaif. Bezbeli zuji naprazno, da ne tro{i baterije, traku, ali je kamera u onoga uperena k’o snajper. Po~e da se znoji, na minus 15. Kadaif obigrava, donji rakurs, gornji rakurs, ni dvadeset centi od nosa ispod koga nestaje pe~enica. Ho}e l’ onaj popustiti, il’ spakovat pe~enicu? Popusti. Nudi Kadaifu komadi}, na onom krivom no`i}u. Kadaif uzima, odla`e kameru. Aplauz za Behudina Hozu - Kadaifa, snimatelja Televizije Republike Bosne i Hercegovine. Poslije, iza pono}i, pred nama zaglavio {leper, du`a prikolica od kamiona koji je

^ekamo zoru, cvokotavu, u hotelu „Karoserija“. Sve se nekako mo`e za{tititi, utopliti, prekriti i zamotati - koljena nikako. Ubi led. [ta je to {to dr`i ovaj bo{nja~ki narod? Ne mogu zaspati, u stihovima tra`im odgovor. [ta ga je stvorilo, {ta ga dr`i na okupu, {ta je njegova temeljna duhovna supstanca? Ako nije ljubav, ne znam {ta bi drugo moglo biti. P S. Dok se ovaj tekst nalazio u {tampi . istra`iva~ki tim Avaza saznao je da je knji`evnik Sidran, na samo njemu poznat na~in, preko italijanske banke AGRICOLA BANK MANTOVANA, od Sveindijske intelektualne akademije Svih Pet Kontinenata uspio naplatiti nov~ani iznos nagrade u iznosu od 70.000 $. Toliko, naime, prema aktuelnom te~aju, u ameri~kim dolarima iznosi milion indijskih rupija! ^estitamo! (a.s.)

(nastavak u idu}em broju)

VREMEPLOV

8. januar 2011.

DOGODILO SE
1297. - Italijanski plemi} Fran~eskino Grimaldi (Franceschino) uspostavio je u Monaku dinastiju Grimaldi, koja je i danas na vlasti. 1926. - Abdul Aziz ibn Saud postao kralj Hed`asa, a naziv zemlje promijenjen u Saudijska Arabija. 1958. - ^etrnaestogodi{nji Bobi Fi{er (Bobby Fischer) pobijedio je na prvenstvu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u {ahu. 1998. - Arapski terorist Remzi Ahmed Jusuf osu|en je na do`ivotnu robiju kao organizator podmetanja eksploziva u

28
Dokazano

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

sveznadar
ZDRAVLJE Tvrdnje italijanskih nau~nika
I tri ka{ike maslinovog ulja dnevno smanjuju rizik

45

Ta~no Neta~no

STRAST Iako to mu{karci ne razumiju
Suze ne}e pobuditi strast, ali ho}e suosje}anje

Istra`ivanje univerziteta iz Danske pokazuje kako prezahtjevni partneri mogu itekako biti opasni za zdravlje. Ta~nije, mogu ~etiri puta pove}ati rizik za sr~ana oboljenja. Stres zbog djece i drugih bliskih ljudi ima mo} da „samo“ dvostruko ugrozi zdravlje. Keti Ros (Cathy Ross) iz „British Heart Foundationa“ kazala je kako je ovo dokaz da stres pove}ava rizik za sr~ane bolesti, ali jo{ nije jasno kako se to doga|a. Studija je objavljena u ~asopisu „Journal of Epidemiology and Community Health“.

Prigovaranje vas mo`e ubiti

ORDINACIJA
Godinama imam bolove u desnoj polovini lica. Ljekar mi je prije nekoliko dana propisao tegretol i odredio da uzimam tri puta po jednu tabletu dnevno. Lo{e podnosim lijek pa sam ga prestao uzimati. Je li ljekar pogre{io {to je propi-

1.Tagalozi su predstavnici najve}e kulturno-jezi~ke grupe na Filipinima?
I nazivan je Poliorket, ali se ne zna 2.Makedonski kralj Demetrije za{to? je maleni drveni 3.Tom-tomJu`noj Americi? bubanj ra{iren u
1. TA^NO

Terapija za bolove u desnoj polovini lica

sao taj lijek, pita G. V. iz Breze.

Prof. dr. Tarik Zuki}, neuropsihijatar

@enske suze smanjuju seksualno uzbu|enje
Strast prestaje zbog emocija, ali i hemijskog sastava suza, koji `enu ~ini manje privla~nom
Pogled na `enu koja pla~e u mu{karcima ne budi strast. I nije to samo zbog emocija koje idu uz suze nego zbog hemijskog sastava suza, koji `enu ~ini manje privla~nom suprotnom spolu, pokazuje najnovije istra`ivanje. Iako mu{karci to ne razumiju na svjesnom nivou, njihov mozak dok `ena pla~e prima signale koji „gase“ njihovo uzbu|enje. Najjednostavnije re~eno prave suze imaju jedva primjetan miris, koji se uvla~i u mu{kar~ev nos i putuje do mozga, koji potom signalizira tijelu da zaustavi strast. U istra`ivanju su u~estvovale dvije grupe `ena. Jedne su uistinu plakale, a drugima je na lice stavljena slana voda. Iako mu{karci nisu znali da postoje i `ene s la`nim suzama, bez iznimke su svi reagirali na prave suze. U dru{tvu takvih `ena mu{karcima se snizio nivo testosterona u tijelu i uzbu|enje im je naglo opalo. Stru~njaci ka`u da upravo zbog smanjivanja nivoa testosterona mu{karci u tim trenucima mogu i nje`nije reagirati prema `enama, {to je dobro, jer u trenucima dok pla~u `ene i trebaju nje`nost. Dakle, `enske suze, i to one prave, kod mu{karaca ne}e pobuditi strast, ali ho}e suosje}anje.
Poja~ajte unos mesa, mlijeka, jaja

PRIVATNA ORDINACIJA

ZUKI]

- Specijalisti~ke usluge iz oblasti neuropsihijatrije - Ultrazvu~na dijagnostika - Kolor doppler

Prof. dr. TARIK ZUKI]

Grbavi~ka 3, Sarajevo
Tel. 061 103 108, 062 286 956 033 204 640

Te g r e tol je lijek koji se prvenstveno propisuje onima koji imaju epilepsiju, ali se ~esto daje i za ubla`avanje jakih bolova, kao {to je kod vas slu~aj. Iz prakse se zna da se ovaj lijek ponekad te{ko podnosi pa bi trebalo oprezno pove}avati njegovu dozu da se organizam privikne na njega. Nije gre{ka to {to je dat lijek, samo ga treba postepeno pove}avati, jer osobe koje nemaju epilepsiju, a dobivaju taj lijek zbog bolova, obi~no u po~etku imaju velike smetnje.

1679. - Francuski istra`iva~ Rober Kavelije de la Sal (Robert Cavelier de la Salle) otkrio je vodopade Nijagare. Svjetski trgovinski centar u Njujorku 1993. godine, kada je poginulo {est ljudi. 2002. - Kanadska policija uhapsila je Srbina Nikolu Kresovi}a, ~ije se ime nalazilo na Interpolovoj potjernici zbog optu`bi hrvatskih vlasti za ratne zlo~ine po~injene u Hrvatskoj 1992. godine. 2004. - Britanska kraljica Elizabeta dala je ime „Kraljica Meri“ („Queen Merry“) najve}em brodu na svijetu, namijenjenom za krstarenje. Brod je visok 345 metara, dug 72 metra i vrijedi skoro 800 miliona ameri~kih dolara.

U~inkovito sredstvo protiv pretilosti

Stres {teti srcu

Blokiranjem gena do smanjivanja tjelesne te`ine
Gen SRC-2 omogu}ava pohranjivanje zaliha masti u organizmu

Svakodnevno konzumiranje najmanje jednog obroka s lisnatim povr}em povezano je s 40 posto manjim izgledima za pojavu bolesti srca
Istra`ivanje italijanskih nau~nika pokazalo je da ~esto konzumiranje maslinovog ulja i lisnatog povr}a smanjuje rizik za razvoj bolesti srca. „American Journal of Clinical Nutrition“ pi{e kako je svakodnevno konzumiranje jednog obroka s lisnatim povr}em, poput salate ili {pinata, bilo povezano s 40 posto manjim izgledima za pojavu bolesti srca u sljede}ih osam godina. Isto smanjenje rizika uo~eno je kod ispitanica koje su unosile najmanje tri ka{ike maslinovog ulja dnevno, pokazuju podaci prikupljeni od skoro 30.000 `ena prosje~ne dobi od 50 godina. Istra`iva~i s Instituta za istra`ivanje i prevenciju raka u Firenci vjeruju kako je ove rezultate mogu}e objasniti djelovanjem mikronutrijenata, poput folata, antioksidansa i kalija. Posljedica njihovog ~e{}eg unosa je sni`avanje koncentracije homocisteina, ~ija je prisutnost u krvi povezana s o{te}enjima zidova krvnih `ila. Procjenjuje se kako su bolesti srca odgovorne za 30 posto svih smrti u svijetu.

Povr}e i maslinovo ulje ~uvaju srce

Tagalozi su predstavnici najve}e kulturno-jezi~ke grupe na Filipinima. Oni su dominantno stanovni{tvo Manile i nekoliko okolnih pokrajina. Uglavnom se bave poljoprivredom. Najprofitabilnije kulture su im {e}erna trska i kokosov orah. Prevlast Manile omogu}ila je urbanim Tagalozima vodstvo u privredi Filipina. Jezik tagalog je osnova pilipina, slu`benog jezika.
2. TA^NO

Tagalozima vodstvo u privredi Filipina

Kutak za njegu
Oni koji su genetski skloni opadanju i prorje|ivanju kose, bitno je da odaberu namirnice koje }e im pomo}i u zaustavljanju tog procesa. Budu}i da je vlas kose izgra|ena od proteina, preporu~uje se da se poja~a unos hrane bogate njima, poput mesa, jaja, jogurta, mahu-

Hranom protiv opadanja kose
narki te mlijeka. Iako sve vrste mesa sadr`e proteine, najbolji je odabir perad, koja ne}e povisiti nivo holesterola u krvi. Hemijski element silicij veoma je va`an za o~uvanje lijepe i zdrave kose, jer bez njega tijelo ne mo`e apsorbirati vitamine i minerale iz hrane.

Predla`emo da pripremite
pre`ivljavanje, jer je omogu}avao pohranjivanje zaliha masti u organizmu u situacijama kada je hrana ~esto bila nedostupna. Sada, kada je hrana dostupna na svakom koraku, ovaj vrlo u~inkoviti mehanizam mo`e predstavljati rizik za zdravlje. Do aktivacije gena SRC-2 dolazi kada }elije ostanu bez dotoka energije, {to dovodi do lan~ane reakcije, koja potje~e apsorpciju masti u probavnom sistemu. Potrebno je: velika glavica luka, pola kg mesa od divlja~i po `elji, 2 dkg bra{na, 1/4 l supe, 5 dkg suhih gljiva, 3/4 kg krompira, so. Na~in pripreme: 1. Na ulju propr`iti nasjeckani luk, dodati izrezano meso, prodi-

RO\ENI
1589. - U Dubrovniku je ro|en pjesnik Ivan Gunduli}. 1935. - Ro|en je ameri~ki muzi~ar Elvis Aron Prisli (Presley), kralj roka, izuzetno popularan pedesetih i {ezdesetih godina 20. stolje}a.

UMRLI
1324. - Umro istra`iva~ Marko Polo, najpoznatiji evropski srednjovjekovni putnik. 1642. - Umro italijanski astronom Galileo Galilej, jedan od najpoznatijih nau~nika svog doba. 1896. - Umro francuski pisac Pol Verlen (Paul Verlaine), koji je obogatio poeziju novom muzikalno{}u, a lirski izraz novim nijansama. 1996. - Zairski teretni avion pao je na pijacu punu ljudi u centru Kin{ase usmrtiv{i najmanje 350 osoba. 2002. - Kanadska policija uhapsila Srbina Nikolu Kresovi}a, ~ije se ime nalazilo na potjernici Interpola, zbog optu`bi hrvatskih vlasti za ratne zlo~ine po~injene u Hrvatskoj 1992. godine. 2002. - U Albaniji je u 117. godini umrla @erime Hasan Bardi, jedna od najstarijih Albanki i jedna od nekoliko osoba na svijetu koje su `ivjele u tri stolje}a. 2004. - Umro duhovni vo|a egipatske zabranjene organizacije „Muslimanska bra}a“ Ma’mun el-Hodeibi (83).

Ko`a krastavaca, crvena i zelena paprika, krompir te sjemenke suncokreta obiluju silicijem. Nutritivne i zdrave sastojke namirnica bolje }ete sa~uvati ako povr}e jedete svje`e.

^asopis „Cell Metabolism“ objavio je rezultate prema kojima je blokiranjem djelovanja jednog gena mogu}e smanjiti koli~inu masti koju organizam apsorbira iz hrane. Ameri~ki nau~nici s „Baylor College of Medicine“ u Hjustonu vjeruju da bi lijek utemeljen na njihovom otkri}u postao u~inkovito sredstvo u borbi protiv pretilosti. Prema njihovim rije~ima, gen SRC-2 ranije je bio klju~an za

Lova~ki slo`enac

nstati, posuti bra{nom, ponovo dinstati i zaliti vodom ili supom. 2. Dodati namo~ene gljive, na kocke narezani krompir, posoliti i kuhati dok ne omek{a. 3. Uz slo`enac poslu`iti zelenu salatu.
VRSTA ZIMZELENE BILJKE PUZAVICE

Za{tita mentalno zaostalih osoba na sudu
Imam k}erku koja je mentalno zaostala osoba. Ona je tu`ena strana u jednom procesu pa me interesira mo`e li mentalno zaostala osoba tu`iti i biti predmet tu`be i sudskog spora? Imaju li mentalno zaostale osobe s posebnim potrebama za{titu na sudu kao takve osobe, pita V. B. iz Sarajeva. Budu}i da va{a k}erka kao osoba s posebnim potrebama ne posjeduje poslovnu sposobnost, ona nema ni parni~nu sposobnost, {to zna~i da ne mo`e sama sebe zastupati u postupku pred nadle`nim organima, odnosno sudom. Prema Zakonu o parni~nom postupku, stranku koja nema parni~nu sposobnost zastupa njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik odre|uje se zakonom ili ak-

Makedonski kralj Demetrije I je nazivan Poliorket, ali se ne mo`e re}i da se ne zna za{to. U~estvovao je u ratovima svog oca Antigona I Monoftalmosa (Jednookog) protiv drugih dijadoha. Bio je zapovjednik u Siriji 313. godine prije nove ere, a od 307. prije nove ere ratovao je u Gr~koj, gdje je 306. prije nove ere zauzeo Kipar. Ipak, nadimak Poliorket, {to na gr~kom zna~i opsadnik gradova, stekao je prilikom opsade Rodosa. U njegovo vrijeme u anti~koj historiji su prvi put upotrijebljene brojne opsadne sprave. Za makedonskog kralja izabran je 294. godine, ali se poslije nekoliko bitaka i ratova 285. godine predao sirijskom vladaru Seleuku I Nikatoru. Opisan je u Plutarhovim usporednim `ivotopisima. Ro|en je oko 336., a umro oko 283. godine prije nove ere.
3. TA^NO

Demetrija I su zvali opsadnikom gradova

RIJE^ U RE^ENICI (mn.)

SUVI[NO, SUVI[AK

UGLA\EN

PJEVA^ DRAGOJEVI]

RASCJEP, RASKOL

METAR

JEZERO U PLADANJ, SJEVERNOJ TACNA AMERICI

UVALA, UDOLINA

POZITIVNI ION

Sarajevo: Zakonski zastupnik

tom nadle`nog organa vlasti, donesenim na osnovu zakona. U toku cijelog postupka sud }e, po slu`benoj du`nosti, paziti mo`e li osoba koja se pojavljuje kao stranka u postupku biti stranka u postupku i je li parni~no sposobna,

zastupa li parni~no nesposobnu stranku njen zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik odre|uje se zakonom ili aktom nadle`nog organa vlasti donesenim na osnovu zakona. Osoba koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik du`na je, na zahtjev suda, dokazati da je zakonski zastupnik. Ako bi zbog propu{tanja zastupnika mogla nastati {teta za osobu pod starateljstvom, sud }e zastati s postupkom i predlo`iti da se odredi drugi zakonski zastupnik. Sud }e odrediti stranci rok za otklanjanje spomenutih nedostataka. Dok se ne otklone ti nedostaci, u postupku se mogu poduzimati samo one radnje zbog ~ijeg bi odga|anja mogle nastati {tetne posljedice za stranku.

Dakle, i osobe s posebnim potrebama, kao {to je slu~aj s va{om k}erkom, u ostvarivanju prava i obaveza pred nadle`nim sudom maksimalno su za{ti}ene i pod navedenim uvjetima propisanim zakonom u~estvuju u sudskom postupku.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

NAUKA O RA^UNARIMA I SL. KESTEN @ENSKO IME BACITI SA ^EGA LJETOPIS, GODI[NJAK GRAD U TURSKOJ AUTOMATSKI PI[TOLJ MU[KI POTOMAK LJ.E. GLUMAC OLIVIJE USAMLJEN VRSTA TKANINE

DUG ODSJEK VREMENA

N.D.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA OTKRAVITI SE, RAL, DINAMIT, IJEDAN, MENI, G, MEKO]A, A^, APELT, ERIKA, MONTA ELIS, R, ISTA, ^ASOVI 2398

OTPORNOST NA ZARAZNE BOLESTI POZNATI TRENER PASA NA SLICI ATOMSKA GRUPA U ORGANSKIM HEM. SPOJEVIMA PRA@ITELJ NJEMA^KE

NEUTRON

Tom-tom je maleni drveni bubanj ra{iren u Ju`noj Americi. Razli~ite je veli~ine, od 15 do 50 centimetara, sa membranom na jednom ili oba otvora. Zvuk se izvodi udarcem bati}a. S latinskoameri~kim plesovima mambo i }a-}a-}a uveden je u d`ez (combo) sastave i plesne orkestre. U svojim muzi~kim kompozicijama primijenilo ga je vi{e istaknutih savremenih muzi~ara, me|u kojima Malpijero, Maderna, Nilson, [tokhauzen i drugi.

Tom-tom maleni ju`noameri~ki bubanj

46

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 05.01.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijede}u:

OBAVJE[TENJE
Odga|a se odbrana doktorske disertacije mr. Ra{id Had`ovi}, dipl. in`. gra|. pod nazivom: „Uticaj dinami~kog optere}enja vjetra na sigurnost visokih konstrukcija“ zakazana za ~etvrtak 20. 01. 2011. godine, sa po~etkom u 13 sati na Gra|evinskom fakultetu u Sarajevu, radi iznenadne smrti predsjednika Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije. Novi datum odbrane naknadno }e se objaviti.

OBAVIJEST
Mr.sc. Raza Sunulahpa{i}, iz mjesta Zenice, javno }e braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „OPTIMIZACIJA MEHANI^KIH I STRUKTURNIH OSOBINA SUPERLEGURE NIMONIC 80A NAMIJENJENE ZA RAD NA POVI[ENIM TEMPERATURAMA U AUTOINDUSTRIJI“ dana 07.02.2011. godine s po~etkom u 11,00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travni~ka cesta broj 1, Zenica. Doktorska disertacija mo`e se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. REKTORAT JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu ~lana 76. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine BPK - Gora`de br. 5/2004), ~lana 5. Pravila o Izmjenama i dopunama Pravila JU O[ „Ustikolina“ Ustikolina, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Gora`de, br: 10-38-26/11 od 05. 01. 2010. godine, te Odluke [kolskog odbora JU O[ „Ustikolina“ br: 96-I/10 od 10. 12. 2010. godine raspisuje se

KONKURS

Za popunu slijede}ih radnih mjesta: 1. Nastavnik engleskog jezika 1 izvr{ilac - puna norma (odre|eno) 2. Nastavnik engleskog jezika 4 ~asa (odre|eno) 3. Nastavnik tehni~kog odgoja 7 ~asova (odre|eno) 4. Nastavnik informatike 4 ~asa (odre|eno) 5. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac - puna norma (odre|eno) podru~na {kola u Jabuci. 6. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac - puna norma (do povratka zaposlenika sa bolovanja)

Radna mjesta koja glase na odre|eno radno vrijeme odnose se na period do 30. 06. 2011. godine. Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osno-

vnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave slijede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj {koli; - uvjerenje o neka`njavanju; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi, profilu koji se tra`i konkursom i NPP - uvjerenje o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom - potvrda o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Prijem kandidata }e se vr{iti u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de i Kriterijima o izmjenama i dopunama Kriterija o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK-a Gora`de, a koje imaju status javne ustanove. Intervju sa kandidatima bit }e obavljen u prostorijama {kole najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, a prijave slati na adresu: JU O[ „Ustikolina“ Ustikolina ([kolski odbor) Omladinska bb 73250 Ustikolina

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 12652 10 I Sarajevo, 29. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34, protiv izvr{enika [ljivo Zuhdija iz Sarajeva, ul. Semira Fra{te br. 8., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 14. 9. 2010. godine izdata u Sarajevu 08. 02. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 454,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 01. 12. 2008. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 22,70 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku protekom roka od 15 dana. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 119361 09 Mals Sarajevo, 3. 12. 2010. godine

Dnevni avaz

subota, 8. januar/sije~anj 2011.

47

OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`ioca JP Elektroprivreda BiH Elektrodistribucija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49 Sarajevo, protiv tu`enog Sokolov Real Estade Doo Sarajevo, ul. Skenderija br. 5, radi duga v.sp. 128,65 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 11. 02. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice broj AF2133301

OGLAS
Dana 7. 12. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Aokolov Real Estate doo Sarajevo, radi duga v.sp. 128,65 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 128,65 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 43,25 KM po~ev od 11. 12. 2008. godine pa do isplate, - na iznos od 12,15 KM po~ev od 11. 02. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 11,25 KM po~ev od 11. 03. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 11,70 KM po~ev od 11. 04.l 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 10,75 KM po~ev od 11. 05. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9,95 KM po~ev od 11. 06. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 10,30 KM po~ev od 11. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9,71 KM po~ev od 11. 08. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 9,59 KM po~ev od 11. 09. 2009. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova ogla{avanja, te tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osproava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 003446 03 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda BiH“ - Elektrodistribucija, Ul. Zmaja od Bosne br. 49., Sarajevo, protiv tu`enog SUR Ljetna ba{ta „Hippy klupa“, Ul. Trampina bb, Sarajevo, Vl. D`aka Eldin, Ul. Alipa{ina br. 10., Sarajevo, radi duga u iznosu od 465,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

OBJAVLJUJE
Dana 24. 2. 2003. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu-prijedlog za izvr{enje protiv tu`enog radi isplate duga u iznosu od 465,50 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 465,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama na

pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 257,80 KM po~ev od 11. 9. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 185,40 KM po~ev od 11. 10. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 11. 2002. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 045519 07 P Datum: 14. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Muzurovi} Edina i Muzurovi} Amele iz Sarajeva, zastupani po punomo}niku Mirsadi Beganovi} @uli}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Pelak Mihrije, Avdija Mirzete i Kadi} Nezahete, radi poni{tenja kupoprodajnog ugovora i povrata novca, v.s. 90.000,00 KM, objavljuje slijede}i.

RASPRAVU zakazano za dan SRIJEDA 16. 03. 2011. godine u 10,00 sati pred ovaj sud u sobu broj 329/III. SUDIJA Nermina Novalija NAPOMENA: Prema ~l. 97. st. 3. i 4. ZPP-a („Sl. novine FBiH“ broj 53/03), ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

POZIV
ZA TU@ENU AVDIJA MIRZETU, da pristupi na RO^I[TE ZA GLAVNU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 060204 08 Mals Sarajevo, 16. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BIH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“, protiv tu`enog RADNJA VL. ISANOVI] [EFKIJA, radi isplate potra`ivanja, v.s. 100,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 116165 09 P Sarajevo, 21. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Lejla Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Muris [e}eragi} iz Sarajeva, ul. Sunulah efendije br. 15, [e}eragi} Mursid iz Sarajeva, ul. Sunulah efendije br. 15, [e}eragi} Haris iz Sarajeva, ul. Sunulah efendije br. 15, Ni{i} Nadira iz Sarajeva, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 8, Kudra Mukadesa iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 1, svi zastupani po punomo}niku Ba`dar Enveru, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika Hajrija Sokolovi} iz Sarajeva, ul. Logavina br. 17 i Husi} Senija iz Sarajeva, ul. Telirovi}a br. 9, radi utvr|enja prava vlasni{tva, VSP 1.000,00 KM, vanraspravno dana 21. 12. 2010. godine, donio je slijede}u: zbog propu{tnaja Utvr|uje se da su [e}eragi} Muharem sin Mehmedalije, [e}eragi} ro|. Ku~evi} Nimeta k}i Mulaza i [e}eragi}

PRESUDU

Mehmedalija sin Muharema, po osnovu kupoprodajnog ugovora zaklu~enog dana 23. 03. 1961. godine postali vlasnici nekretnine upisane u zk. ul. LXIV/44 k.o. Sarajevo ozna~ene kao k.~. 99, u naravi dvori{te i ku}a povr{ine 165 m2, te k.~. 100 u naravi vrt povr{ine 48 m2, {to po novom premjeru odgovara parcelama ozna~enim kao k.~. 1649 k.o. Sarajevo III. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda Sarajevo, da na osnovu ove presude na nekretninama upisanim u zk ul. 93, Politi~ka Op}ina Sarajevo, Katastarska Op}ina: SP - Sarajevo - Mahala LXIV, ozna~enim kao k.~. 99 u naravi dvori{te i ku}a povr{ine 165 m2, te k.~. 100 u naravi vrt povr{ine 48 m2, izvr{i prijenos prava vlasni{tva sa dosada upisanih Sokolovi} Hajrije i Husi} ro|. Sokolovi} Senije, u korist [e}eragi} Murisa sina Muharema sa dijelom od 1/5, [e}eragi} Mursida sina Muharema sa dijelom 1/5, Ni{i} Nadire ro|. [e}eragi} k}i Muharema sa dijelom od 1/5, Kudra Mukadese ro|. [e}eragi} k}i Muharema sa dijelom od 1/5, te [e}eragi} Harisa sina Mehmedalije sa dijelom od 1/5, a {to su tu`eni du`ni trpiti i priznati. Sudija Lejla Fazlagi}

OGLAS
Dana 24. 11. 2010. godine, tu`ilac JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ podnio je preciziranu tu`bu protiv tu`enog Radnja Vl. Isanovi} [efkije, radi isplate potra`ivanja, v.s. 100,30 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`nog Radnja vl. Isanovi} [efkija, ul. Zaima [arca bb, da tu`iocu JP Elektroprivreda BiH - Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 49, isplati pripadaju}e zakonske kamate shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, i to: - iznos od 13,20 KM po~ev od 11. 12. 2007. godine do 19. 09. 2008. godine - iznos od 12,60 KM po~ev od 11. 01. 2008. godine do 19. 09. 2008. godine - iznos od 74,50 KM po~ev od 11. 03. 2008. godine do 19. 09. 2008. godine, te tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Uplatu kamata tu`eni }e izvr{iti na transakcijski ra~un broj: 3389002208089289 otvoren kod UniCredit Bank, d.d. Sarajevo, a

uplatu tro{kova parni~nog postupka na transakcijski ra~un broj: 3389002208840263 otvoren kod iste banke ili na blagajni tu`ioca. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je slu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 065-0-Mal-05-005581 Sarajevo, 03. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u pravnoj stvari tu`itelja J.P. „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d., Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., Sarajevo, protiv tu`enog Burrniku Sinana, ul. Besarina ^ikma broj 7., Sarajevo, radi duga, vrijednost spora od 425,42 KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave, dana 4. 11. 2010. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i u odsutnosti uredno obavje{tenog tu`enog, dana 3. 12. 2010. godine, donio je na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- PRESUDU Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 425,42 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a, a kako slijedi: - na iznos od 318,72 KM po~ev od 31. 03. 2003. godine, pa do kona~ne isplate i - na iznos od 106,70 KM po~ev od 31. 01. 2003. godine, pa do kona~ne isplate, te tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 42,50 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Vildana Faji} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude, koja se mo`e pobijati samo zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog prava, dozvoljena je `alba u roku od 15 dana od dana prijema presude. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 055609 08 P Sarajevo, 30. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34 protiv tu`enih Katana Enes iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 59, Maga{ Ljiljana iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 115 i Salihspahi} Inas iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 35, radi duga, v.s.p. 5.095,05 KM, dana 30. 12. 2010. godine donio je sljede}i oglas na osnovu ~lana 348 ZPP-a sljede}i.

OGLAS POZIV
Pozivaju se tu`eni Katana Enes iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 59, i Maga{ Ljljana iz Sarajeva ul.

D`emala Bijedi}a br. 115 da pristupe na PRIPREMNO ro~i{te zakazano za dan 17. 03. 2011. godine u 09,00 sati, u Op}inski sud u Sarajevu soba broj 318/III, i ujedno se obavje{tava da }e u skladu sa ~lanom 76. i 94. stav 3. ZPP-a istog dana biti odr`ano glavno ro~i{te. Upozoravaju se tu`eni Katana Enes iz Sarajeva ul. Zmaja od Bosne br. 59, Maga{ Ljiljana iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 115 da }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti ukoliko ne pristupi na pripremno ro~i{te. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Nermina Sijer~i}, s.r.

48

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Kancelarije u Ferhadiji i ^. Vili. Tel. 033 668-096. Ko{. Brdo, jednos. ve}i stan 40 m2, prazan u zgradi, III kat. Tel. 061 031 330. Kvadrant - Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, dugoro~no ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Tel. 061 701 128. M. Dvor, dvos. moderno opremljen stan u zgradi kod UNITIC-a, eta`no. Tel. 061 145 853. Namje{ten dvos. stan u novoj zgradi, B. Potok. Tel. 061 221 706. Namje{ten stan, poseban ulaz, grijanje na plin, kablovska. Tel. 062 568 023. Namje{tena 2 poslovna-kancelarije 19 i 24 m2, pos. centar Ko{. Brdo. Tel. 061 198 722, 760-355. Pos. prostor 80 m2, na Stupu, mo`e za sve namjene. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Pos. prostor dozvola za sve namjene, 80 m2, u odli~nom stanju, parking, grijanje. Tel. 033 208-214, 062 422 524. Pos. sklad. 100 m2, i 105 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Prazan jednos. stan u stamb. zgradi, 1 sp., odmah useljiv. T 033 657-491. el. Sobu studenticama ili zapos. djevojkama. Tel. 066 135 821. Sokolovi} Kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012, 061 709 135. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, u ku}i, sve odvojeno, 180 KM. Tel. 061 866 409. Stup, Tibra Pacifik, trosoban nov prazan stan, 70 m2, eta`no. Tel. 061 522 190. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za advokaturu, uslu`ne djelatnosti, }evabd`inice, a{~inice, frizeraje i dr. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831, 033 450-976. Dobrinja 4, 72 m2, I sp., Gandijeva. Tel. 065 298 520. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran, hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 144 162. Dobrinja, dvos. stan 65 m2, sa dva balkona, prodajem. Tel. 065 877 065. Dobrinja, novogradnja stanovi od 45-63 m2. Tel. 061 398 786. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Trg me|unar. prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 52 m2 iznad Op{te bolnice, plin. grijanje, ba{ta, 90.000 KM. Tel. 062 619 266. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`omi i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. parcela sa urbanisti~kom dozvolom i svim priklju~cima za stamb. poslovni objekat. Tel. 061 160 906. Gra|. zemlji{te, povoljno. Tel. 033 691-319. Grbavica, troiposoban stan (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i - prodajem ku}u 9,5x8 m, p+s+p, dvije gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Jednos. stan 65 m2, ul. Trg me|unarodnog prijateljstva, Alipa{ino P Tel. . 033 460-064. Jednos. stan, 1 sp., cijena povoljna, [vrakino, ul. A. Firdusa. Tel. 033 657 491. Ko{evsko brdo, stan 30 m2, II sprat, odli~na lokacija, mo`e zamjena za ve}i Novo Sarajevo. Tel. 062 900 860. Ko{evsko brdo, trosoban stan 83 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 223 065. Kova~i}i, Ljubljanska, prodajem stan 78 m2, sa 2 balkona, eta`ni ulaz + gara`a 17 m2. Tel. 033/212-479. Ku}a u centru sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u centru sa pos. prostorom i ba{tom. Tel. 063 370 681. Ku}a u Tar~inu 8x7 m, na sprat i 8.613 m2 oku}nice, sve za 95.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Tar~inu, G. Bio~a, 8x9 m2 na sprat i 1.960 m2 oku}nice + 4.000 m2 zemlje, 500 m od ku}e, sve 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a u Visokom, O~azi, p+s+p, pored ceste 12x12. Tel. 062 952 395. Ku}a u Zvorniku, ravni dio grada, dva odvojena stana sa dvori{tem. Tel. 061 160 906. Ku}a ve}a, novija gradnja Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. M. M. Ba{eskije, 53 m2, prizemlje, plin u stanu, pogodan za notarske kancelarije. Tel. 062 156 882. Manja bosanska ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Mojmilo, garsonjera 32 m2, v.p. kod Hipermarketa, hitno. Tel. 061 493 323. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Mostarsko raskr{}e, povoljno gra|. zemlji{te. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Mostar-Sutina, prodajem ku}u 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2 - sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. Na Vla{i}u, Babanovac, prodajem 4.000 m2 zemlje i nedovr{enu vikendicu, povoljno. Tel. 062 742 141. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjere 34 i 37 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan delux sa klimom 50 i 60 m2, cijena povoljna. Tel. 061 072 815. Otoka, kvalitetan dvos. stan sa odli~nim c.g., vlas. 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz dogovor. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pale, jednoipos. stan nov, III sp., mo`e i gara`a. Tel. 065 581 363. Poljine - devastirana ku}a sa 2.847 m2, sa kompletnom infrastrukturom.

MALI

OGLASI
Prodaja
oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 6.950 KM. Tel. 061 204 169. Pe`o 207 1.6 HDI, premium, 12/2006., registrovan, full (autom. klima), alu, ABS, tempomat, itd., 5 vrata. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Polo, 1.0, 94. god., o~uvan, metalik boja, nove gume, cijena 2.900 KM. Tel. 061 161 355. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem „Opel Vectru“ 1.6 benzin, 1997. godina. Tel. 061 167 222. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 god., full. Tel. 061 132 315 Prodajem Opel Astra metalik, klima, 2001. 1.6 benzin, km 170.000, povoljno. Tel. 062 419 347. Prodajem za Renault Twingo, ~eli~ne felge 13'', cijena 120 KM i felge za Reno 14'' . Tel. 061 259 784. Prodajem Pe`o 206 HDI 1.4, god. proizvodnje 2004., registrovan do 20. 5. 2011. Tel. 033 644-590. Prodajem rastavljene Golfove u dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. T 061 206 el. 689. Prodajem golf 3, karavan, turbo dizel. Tel. 062 763 105. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Registracija vozila, penzionerima i bud`etskim korisnicima Kantona Sarajevo na 3-4 rate. Tel. 062 316 911. Renault Clio 1.6, 2002. god., full oprema, metalic sivi, 5 vrata, reg. do avgusta 2011., u odli~nom stanju, 8.900 KM. Tel. 061 373 530. Renault Megane, 1.5 dCi/105 KS, 11/2007., tamno-sivi, servisna, 75.000 km, full-oprema, 16.500 KM. Tel. 061 213 286. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno Megan II, 1.6 16 V, 12/2003. god., ful, klima, ABS+ESP bord, regi, str., 3 vrata, crni. Tel. 061 202 888. Reno Megan, god. 2003., ful oprema, 4 vrata, benzin 1.6, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 9.400 KM. Tel. 061 107 285. Seat Ibiza, god. 2005., benzin 1.2, ful oprema, 4 vrata, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 9.400 KM. T el. 061 107 285. [koda Felicija, 2000. god., reg. do 5. 2011., zelena 1.3 B, hitno, povoljno. Tel. 061 925 596. [koda Felicija, 2001. god., reg. do avgusta, 3.800 KM. Tel. 061 552 354. [koda Octavia A5, clasicc 1.6 MPI, 75 KW/102 KS, 1595 ccm, 2007. god., reg. do januara 2012., pre{la 40.000 km, capucino be` metalik, klima, cijena 21.500. Tel. 061 130 011. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Vrata (lijeva zadnja) za [kodu Fabiu, 250 KM. Tel. 061 709 956. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. T 061 260 598. el. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Izdavanje
Izdaje se stan strancima, povr{ine 60 m2. Lokacija - Marin Dvor, preko puta zgrade UNITIC-a. Stan je potpuno renoviran, super moderno i luksuzno namje{ten. Sve informacije na telefon: 061 154 412. PTT Izdajem jednosoban, nenamje{ten stan, Grbavica, kod [opinga, drugi kat. Tel. 061 212 999. 227-1tt Izdajem stan na Alipa{inom, 4. sprat, dvosoban, namje{ten, 300 KM plus re`ije. Tel. 061 905 042. 233-1Nd` A. Hangija, Ko{. brdo, izdajem dvosoban prazan stan, 1. sprat, eta`no grijanje. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B-faza, Nerkeza Smailagi}a, zaposlenim iz Federacije, soba sa grijanjem, 120 KM. Tel. 062 467 823. Aneks - garsonjera namje{tena sa centralnim grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Vla{i}u, blizu starta uspinja~e. Tel. 061 210 650. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra opremljenim sobama, TV , sat, c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Bistrik, izdajem lokal 41 m2, opremljen za buregd`inicu. Tel. 065 188 648. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, prazan tros. renoviran stan sa kuhinjom u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 145 853. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno, struja, voda, ulaz. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, tros. stan u Sarajevu, 40 m2, namje{ten, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Centar, ve}i dvosoban stan namje{ten, plinsko grijanje. Tel. 061 916 429, 033 526-022. Ciglane Gornje, dvos. fino opremljen stan u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 145 853. ^obanija, centar, dvos. moderno opremljen stan u zgradi, izdajem. Tel. 062 465 466. ^obanija, dvosoban moderno opremljen stan eta`no, izdajem. Tel. 061 031 330. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvoipos. stan neopremljen, novogradnja, kuhinja, parking mjesto. Tel. 061 214 306. Dvos. namje{ten stan, eta`no grijanje, renoviran, Mihrivode. Tel. 062 577 869. Gara`u izdajem u ul. Nusreta Fazlibegovi}a br. 50 (Ko{evo). Tel. 061 906 866. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban ekstra namje{ten stan. Tel. 062 666 893. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavi~ka kod OHR-a, dvoipos. moderno opremljen stan, eta`no, izdajem. Tel. 061 522 190. Hrasno, A. B. [imi}a, I sp., dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 912 764. Hrasno, pos. prostor 100 m2, parno grijanje, parking. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-Centar, izdajem trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, ba{ta, gara`a. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Ilid`a-Pejton, posl. prostor 40 m2, za sve namjene, prostor je bezbijedan. Tel. 033 622-064, 062 156 840.

Prodajem Opel Astra kupe, 2002. god. p., 2.2 KS, 16 ventila, benzinac, pr. reg. 2004. Cijena po dogovoru. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 242-1Nd` Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi 80, 1.6 B, 91. god., ura|en veliki servis, o~uvan, bez ulaganja. T 063 el. 730 777. Audi jaje, dizel, 87. god., 3600 KM. Tel. 061 818 173 Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., fiksno 19.000 KM. Tel. 061 531 130. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM, Trg heroja br. 37. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^eli~ne felge sa gumama i ratkapama za Golfa IV, 195/65/15, fiksno 250 KM. Tel. 061 242 289. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Hyundai Santa Fe, 2.0 dizel, 4x4, 2001. god., registrovan, pre{ao 120.000 km, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. D`ip landrover frileneder, 98. god., full, dizel. Tel. 061 512 636 Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 5 vrata, klima, ABS, 2x airbag, citi servo, bord kompjuter, daljinsko, 110.000 km pre{ao, tek reg., 8.400 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 6.200 KM. Tel. 061 204 169. Ford Mondeo 2.0 TDCI, sa 5 vrata, god. 2003. Tel. 061 842 201. Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek registrovan, 3700 KM. Tel. 063 123 282 Golf IV, SDI, 98. god., tek registrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 178 Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf V, 1.9 TDI, 2006. god., regis. do 11/2011., crne boje. Tel. 061 202 982. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Komplet to~kove, zimske gume+felge za Reno 4. T 033/534-087 i 062 682 el. 690. Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, 12.000, mo`e zamjena. Tel. 061 143 036. Mazda 323, crvena, 1987. god., 55 KS, reg. do kraja 2011. god., u odli~nom stanju, 190.000 km, 2.300 KM. Tel. 033 619-752. Mercedes E klase CDI, 2002. godina.Tel. 061 487 400 Mercedes 190 dizel, automatik, 88., sive boje, 6.000 KM, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor „Mercedesa“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., registrovan do kraja avgusta, fiksno 2.000 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 2.0 b, 2003. god., karavan, tek registrovan, ekstra stanje i oprema, cijena 12.800. Mogu}a zamjena. Tel. 061 161 355. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklj. {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. T 061 528 084. el. Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.600 KM. Tel. 061 107 285 Pe`o 206, god. 2003., benzin 1.2, ful

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup havarisanih i rabljenih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem felge 15 za novi Renault Megane, 5 rupa. Zvati iza 17 h. Tel. 061 923 420.

Ilid`a-Stup, Pija~na, polunamje{ten stan, dvosoban, 50 m2. Tel. 061 866 705. Izajem namje{ten (ili nenamje{ten) sprat ku}e, ul. Vidovci br. 40, Gladno Polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747. Izdaje se uhodan i opremljen autoservis, vulkanizer i autopraonica, A. Bu~e 35. Tel. 061 161 463. Izdajem dvosoban namje{ten stan D. Malta. Tel. 033 521-566. Izdajem gara`u na du`e vrijeme, Grbavica jedan. Tel. 641- 881, 062 272 269. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u, K. Begova. Tel. 061 421 514. Izdajem garsonjeru sa centralnim grijanjem i internetom, studentu. Tel. 033 921-031. Izdajem granap sa inventarom. Tel. 061 182 061. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan namje{ten, Ferhadija. Tel. 033/201-973. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem ku}u na Mejta{u, 120 m2, sa 200 m2 vrta, strancima - sre|ena, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem lijep namje{ten trosoban stan, Ko{evsko brdo. Tel. 061 103 104. Izdajem namje{ten dvosoban stan u novoj zgradi Bu~a Potok. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{ten jednosoban stan studenticama, u privatnoj ku}i poseban ulaz. Grijanje na struju. Cijena 250KM. Tel 061 510 827. Izdajem namje{ten jednosoban stan u centru. Tel. 061 134 433. Izdajem namje{ten stan Alipa{ino Polje A-faza. Tel. 062 961 144. Izdajem namje{ten stan na spratu u porodi~noj ku}i, D. Pofali}i, 180 KM. Tel. 653-628. Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301. Izdajem namje{ten stan u ul. Alifakovac kod Vije}nice u Sarajevu, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Izdajem namje{ten tros. stan, Zagreba~ka, centralno grijanje, kablovska, blindo vrata, internet. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{tenu garsonjeru, priv. ku}a, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem ozbiljnoj osobi zaposlenoj, jednos. stan na Grbavici. Tel. 061 574 062. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem posl. prostor 15 m2, suteren, Saraj polje, poseban ulaz, 100 KM. Tel. 061 157 193. Izdajem posl. prostor 40 m2 u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem dvosoban stan na Vracama kod policijske akademije, pogodan za tri zaposlene djevojke, studentice ili ozbiljnu porodicu, 390 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem prazan sprat ku}e na Sedreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. 061 578 476 Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem namje{ten stan na Grbavici, iznad @eljinog stadiona.Tel. 065 052 698. Izdajem poslovni prostor 15 m2 u centru grada. Tel. 063 717 908. Izdajem poslovni prostor 60 m2, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan ili namje{ten jednosoban stan, ul. Gornja Breka 35. T 061 el. 203 473, 033 232-159. Izdajem prazan sprat ku}e, sve zasebno, do glavne ceste, u Bu}a Potoku, ima i gara`a. Tel. 062 154 130. Izdajem prostor za kancelariju u novoj zgradi Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima i zaposlenim osobama. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2 na [ipu, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni. Tel. 061 144 845. Izdajem uhodan frizerski salon. Tel. 061 157 740. Jednokrevetna namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306.

Prodaja
Prodajem stan, centar Ciglane, trosoban 73 m2, dva balkona, jedan zatvoreni i jedan otvoreni, ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel. 061 435 894. 147-1tt Grbavica kod OHR-a - ul. Zagreba~ka, 72 m2/IV (ima 1 iznad), 3-strano orijentisan + 2 lo|e i 1 balkon (pretvoreni i u garderober i ve{eraj), drugi u ostavu, a balkon oblo`en sa sibirskim ari{em, tendom i rasvjetom. Stan je luksuzno adaptiran, sa kvalitetnim namje{tajem - orah, kuhinja, sanitarije iz Austrije, stolarija kontinental, 190.000 KM. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 257-1tt Prodajem ili mijenjam na Otesu dvoeta`ni stan 100 m2, sa gara`om. Cijena 55.000 EUR-a. Tel. 062-61 61 38. 258-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, voda + struja, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 242-1Nd` Prodajem povoljno stan 33,40 m2, u Ned`ari}ima, nova gradnja, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 351 465. 255-1Nd` 33 m2 + balkon, Adema Bu~e, novija gradnja. Tel. 061 247 777. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Beograd - Kara|or|eva 19, stan 42 m2, II kat, 63.000 EUR-a, bez posrednika i zamjene. Tel. 00381 61 244-6181. Boks na pijaci Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 063 191 659. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar Ciglane, ~etverosoban stan 94 m2, prvi sprat, pogled na N. Sarajevo, cijena po dogovoru. T 061 928 526. el. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. D. Malta, E. [ehovi}a, 3-soban 92 m2, dvije velike terase, 2.000 KM/m2. Tel. 063 192 271. Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam

Dnevni avaz
Tel. 061 608 962. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, vis. prizemlje, sprat, Radni~ka 12. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem stanove na Dobrinji iza Nove gimnazije. Tel. 00385 98222-157, 033 467-581. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dva eta`irana stana povoljno, po 75 m2, sa ba{tom, centar. Tel. 061 490 312. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062 114 903, Struge-^apljina. Prodajem garsonjeru 30 m2 na Alipa{inom, centralno, sun~ana, 46.500 KM. Tel. 061 940 367. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, cent. grijanje, 1. sprat. T el. 063 209 378. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan od 40 m2 - M. Dvor, II sprat. Tel. 061 715 543. Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 154 130. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu uz cestu OtesIlid`a, 1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 225.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 60 m2, A. Polje Bfaza. Tel. 062 295 974. Prodajem stan 70 m2, Kotromani}eva, prvi sprat, 100.000 EUR-a, plin, parking. Tel. 061 211 303. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 478. Prodajem stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem zidanu gara`u 1/1, papiri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 033 214-469. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [amin gaj, dunum ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033/514-565. Stan 120 m2, Skenderija, II sp. Tel. 066 783 856. Stan 29 m2, III sp., kod Policijske uprave, 48.000 KM. Tel. 061 214 306. Stan 55 m2, II sp., ul. M. Tita. Tel. 061 225 164. Stan 65 m2, I sp., kod BBI centra, ul. B. \ur|eva. Tel. 061 225 164. Stan dvos. 53 m2, Fra Matije Divkovi}a, N. Sarajevo. Tel. 033 611-203, 063 721 207. Stan kod ambasade Austrije, manji dvos. sa gara`om. Tel. 061 160 906. Stan u Centru 65 m2, I sp., zgrada Karingtonka. Tel. 061 311 238. Stan u Rogatici 42 m2, centar Trg oslobodilaca 12. Tel. 065 313 872. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stariju bosansku ku}u prodajem kod `i~are, ul. Hrvatin 35. Tel. 061 225 164. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Tros. 68 m2, I sp., sa gara`om u zgradi, ul. Franjeva~ka. Tel. 061 158 735, 033 460-707. Tros. stan Al. Polje, A faza, I sp. Tel. 066 170 127. Tros. stan sa 2 balkona+17 m2 gara`a, Ljubljanska ul. Tel. 033 212-479. Trosoban stan Al. Polje, 1.500 KM/m2. Tel. 461-628. Trosoban stan, centar, Gabelina. T el. 061 548 390. Useljiva ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Useljiva ku}a 8x8 i s. sa priklju~cima i 1.500 m2 zemlje, Rajski Do, Trnovo za 42.000 KM. Tel. 061 709 430. Useljiva trospratna ku}a i 3.000 m2 zemlje u Gornjem [eheru Banja Luka, cijena 180.000 KM. Tel. 061 709 430. Vje~na vatra, stan 63 m2, 170.000 KM, pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 902 827. Vogo{}a, prodajem poslovni prostor 38 m2, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vojni~ko polje, prodajem trosoban stan 75 m2. Tel. 065 726 993. Vraca, A. Smajlovi}a, troiposoban, luksuzno ure|en, eta`no grijanje, velika terasa, 120.000 EUR-a. Tel. 061 165 294, zvati od 17-19 h. Vraca, Avde Smajlovi}a, prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlje 7.000 m2 u Rakovici, blizu glavne saobra}ajnice, cijena 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Zemlju sa objektima, 3.700 m2, u Lukavici kod pijace. Tel. 061 047 960, 033 647-462. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 13-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 44-1tt Dva para skija sa {tapovima u odli~nom stanju, povoljno. T 456-809. el. Ro{tilji, plinski za ugostiteljstvo, raznih veli~ina, novi. Tel. 061 516 351. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, air aba.Tel. 061 191 935. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Radim i prodajem kerane stolnjake razne veli~ine i oblika. Tel. 033 453029. Dva Canon kopir aparata, povoljno, ispravni i o~uvani. Tel. 061 512 874. Krema Vipsogal protiv psorijaze, proizvod dr. Vi{nji}. Tel. 033 211-822. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Bosanske }ilime i serd`ade, ru~ni rad, tkane, 2 komada, cijena 350 KM. Tel. 033 512-957, 061 905 896. Polukru`nu sofu za sjedenje ili kao le`aj i sobni stoli}, sve kao novo. Tel. 063 848 252, 887-680. daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. T el. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalite-

subota, 8. januar/sije~anj 2011.

49

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Mo`e i u vre}ama. Bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 16629-1Nd` POVOLJNO I TA^NO drvo iz „Gora`da“ od 35 do 65 KM. Ugalj Banovi}i 150 KM. Kreka komad 80 KM. Drveni bukov briket 150 KM. Tel. 061 444 456. 68-1Nd` Rasprodaja drvenog i kamenog uglja po cijeni na vagu. Do|ite i prisustvujte vaganju i utovaru. Tel. 063 544 343. 131-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Bukova drva (cijepana, }utci). Drva u vre}ama 4 KM. Ugalj Banovi}i (kocka i orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 163-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ijajaja 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Popust na ve}u koli~inu do 50%. Prepelice nosilje i meso prepelica. Besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodaja zdrave hrane - slatka + d`emovi, pekmez, ajvar - doma}e. Tel. 061 311 276. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel. 033/646-912. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjenih prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. = 9 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 504 425. Doma}e baklave, extra kvalitet, za sve vrste sve~anosti, ku}na dostava. Tel. 061 206 345. Plasti~nu kadu sa postoljem za kupanje bebe, 30 KM. Tel. 061 594 627. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipovima + 1 d`ojstik i 5 igrica. Tel. 061 259 655. Japansku ru`u, veoma povoljno. T el. 033/546-550. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. 100% lijek protiv hemoroida, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Imate akne i gnojne bubuljice, maska za no} + sapun. T 061 311 276. el. Hemoroidi, prostata, bubrezi, neugodan zadah, bubuljice, `eludac, masno}a, `enske bolesti. Tel. 061 311 276. @eludac, probavni trakt, biljna baza. Tel. 061 311 276. Apa - neugodan zadah, javite se. Tel. 061 311 276. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM. Tel. 062 877 535. Prostata, imate prolem, javite se, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Masno}a u krvi, `eljezo, biljna baza + med. Tel. 061 311 276. Bundu dugu nerc-no`ice, veli~ina od 42-46. Tel. 033/613-845. Trosjed, dvosjed i fotelja, sve na razvla~enje, povoljno. Tel. 061 272 611. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Vuneni crni {tof moher, 2,5 m - 25 KM. Tel. 210-736. Prodajem mali plastenik, ul. Vidovci br. 40, Gladno polje - Ilid`a. Tel. 065 594 022, 440-747. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. Ve{ ma{ine 150-170 KM, {porete struja-plin i fri`idere 150-160 KM, o~uvano, ispravno, dostava besplatna. Tel. 533-631. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Povoljno korpe, kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke i pse. Tel. 061 200 894, 033 525-966. U toku je rasprodaja zaliha stolica, fotelja i stolova od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Elektri~nu pe} za pizze velika. Tel. 061 138 561. Ve{ korpe, stalke za cvije}e, klofere, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033/525-966.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Potrebno vi{e manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 033/203-127, 061 214 306. Potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i poslovni prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji potreban manji tan u zgradi za iznajmljivanje za zaposlenu `enu, du`i period. Tel. 062 465 466. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente, agencija. Tel. 061 145 853. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za izdavanje i prodaju. Tel. 033 203-127. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Stanovi potrebni u zgradi za iznajmljivanje za ozbiljne klijente, agencija. Tel. 062 465 466. Kupujem stan na Dobrinji do 70.000 KM. Tel. 061 222 422. Potreban dvosoban namje{ten stan (mart, april, maj). Tel. 061 516 351.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 110-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 19593-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 16630-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 19518-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 105-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 122-1Nd` TEPSER S.O.D. - profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, etisone, tepihe (rese) i kamene podove (za{tita). Mob. 061 524 461. Tel. 033 200-003. 252-1tt Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Zaposlena prof. njema~kog jezika daje ~asove dopunske i dodatne nastavne i prevodi. Tel. 061 079 775. Profesor njema~kog jezika uspje{no

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. spr., mijenjam za isti ili sli~an u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 89 m2 Dobrinja, za manji u Sarajevu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Vla{i}, nova 2 apartmana na ski stazi za stan u SA, TZ, BL ili Jadranu. Tel. 061 483 448. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Mijenjam kvalitetan dvos. stan Otoka, sa odli~nim c.g., vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu, ili prodajem. Tel. 065 463 156 od 11-22 h.

tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. insta-

50

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Kombi prevoz, grupna putovanja na planine, seminare, sportska takmi~enja kao i prevoz stvari po BiH, regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 065 856 956. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. T 033 213el. 040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pru`a sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masa`e. Tel. 061 538 793. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, {alovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Caffe LA CASA MATTA potrebni konobar-ica i {anker-ica. Tel. 061 555 788. 271-1tt Tra`im bilo kakav posao. Tel. 061 681 602, Elvedin, 74207 Klokotnica, Doboj-istok, Tuzlanski kanton. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Potreban posao, SSS, trgovac, voza~ KS. Tel. 061 566 579. Tra`im posao obezbije|ena, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu. Tel. 061 220 782. Tra`im partnera za ugostiteljski objekat u centru grada, ili ustupam ugovor za isti. Tel. 061 171 399. Restoranu potrebne 2 kuharice. Tel. 061 247 166, zvati do 16 h. Ugostiteljskom objektu na Mostarskom raskr{}u, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 062 455 930. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minomalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Arhitekta vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem grra|. zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Nudimo smje{taj, hranu i platu vrijednoj i sposobnoj mla|oj `eni bez obaveza, protuusluga vo|enje doma}instva i briga o djetetu od 5 godina. T 066 643 099. el. Potreban mehani~ar sa radnim iskustvom za rad u ovla{tenom Nissan servisu. Stalni radni odnos. Tel. 033 789-365, 061 135 657. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be, ugovori). Tel. 063 190 722. VKV vodoinstalater radi povoljno tare i nove instalacije. Tel. 062 183 306. Tra`im saradnike za kat. prodaju, zarada 30 posto, bespl. u~lanjenje. Tel. 061 622 304. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557720. Kerami~arski radovi povoljno. Tel. 062 140 094. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Nudim knjigovodstvene usluge zanatskim uslu`nim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 061 811 816. Instrukcije iz ~e{kog jezika, prevod. Dolazim ku}i. Tel. 063 366 047. Agencija „Tera“, njega starih i oboljelih 24 sata uz vas. Tel. 061 557 022. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz robe. Tel. 061 758 031, 033 460-655. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno i pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, pla}anje re`ija i sl. uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. ^uvala bi stariju osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 061 521 468. Opravljam ku}. aparate uz garanciju. Tel. 062 520 287. Firma nudi usluge ~i{}enja privatnih stanova i pos. prostora. T 061 180 el. 166, 033 450-271.

lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno.Tel. 061 377 054 Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268.

Ponuda-potra`nja
Restoranu u centru grada, potreban kuhar i kuharica. Kontakt telefon: 061 108 027. 93-1tt Restoranu u centru grada, potrebno dvije konobarice i dva konobara. Telefon: 062 213 788. 93-1tt TRATTORIA SMS - Vogo{}a, potreban pic majstor sa iskustvom na kru{noj pe}i. Info. tel. 063 792 000. 103-1tt Hotel ITALIA - potrebni radnica djevojka za poslu`ivanje doru~ka i rad u kuhinji. - Radnika u drugoj smjeni no}ni ~uvar. Kont. tel. 061 188 338. 174-1tt Kafe-bar „ZLATNA RIBICA“ - potrebni 1 djevojka i 1 mu{karac sa rad. sta`om i min. poznavanjem stranog jezika. Tel. 061 558 748. 179-1tt Frizerskom salonu potrebno vi{e pomo}nih frizera. Tel. 061 828 416. 202-1Nd` Frizerskom salonu AL-BAARI potrebna radnica mu{ko-`enski frizer i u~enica. Tel. 061 555 788. 271-1tt

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem zlato, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 378 818. Kupujem dionice, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem obveznice, ratne od{tete i devizne {tednje, isplata odma. Tel. 061 271 935. Kupujem stare kablove i neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 110728 09 P Sarajevo, 28. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Rondi} u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Mar{ala Tita, broj 34, protiv tu`enih Hamzi} Samira sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Trg nezavisnosti, broj 2 i dr., radi isplate duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tesktu ZPP-a) dva istovjetna primjerka (~l. 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPPa). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`ena, kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`eni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Sanela Rondi}

Dnevni avaz

subota, 8. januar/sije~anj 2011.

51

Na osnovu Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine BPK-a Gora`de br. 5/04) i Pravila {kole, Pravilnika o radu srednje {kole, [kolski odbor Javne ustanove Srednje tehni~ke {kole „Hasib Had`ovi}“ Gora`de, na sjednici odr`anoj 06. 01. 2011. godine donio je odluku da se raspi{e

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011. godini NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME DO 30. 6. 2011. GODINE 1. Nastavnik Matematike 1 puna norma 2. Nastavnik Matematike 9 ~asova sedmi~no 3. Nastavnik Medicinske grupe predmeta 1 puna norma 4. Nastavnik Fizike odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odustva 5. Nastavnik Fizike 9 ~asova sedmi~no 6. Nastavnik stru~no teoreske nastave za zvanje Gra|evinski tehni~ar 10 ~asova sedmi~no 7. Nastavnik stru~no teoreske nastave za zvanje Arhitektonski tehni~ar 10 ~asova sedmi~no 8. Nastavnik Engleskog jezika 12 ~asova sedmi~no 9. Nastavnik stru~no teoreske nastave za zvanje Elektrotehni~ar 12 ~asova sedmi~no 10. Nastavnik prakti~ne nastave za stru~no zvanje Tehni~ar drumskog saobra}aja 10 ~asova sedmi~no 11. Nastavnik stru~no teoreske nastave za zvanje Tehni~ar PTT saobra}aja 6 ~asova sedmi~no 12. Nastavnik stru~no teoreske nastave za zvanje Tehni~ar PTT saobra}aja 4 ~asa sedmi~no 13. Nastavnik Francuskog jezika 4 ~asa sedmi~no 14. Nastavnik Hemije 4 ~asa sedmi~no 15. Nastavnik Biologije 3 ~asa sedmi~no 16. Nastavnik Kulture komuniciranja 2 ~asa sedmi~no 17. Nastavnik Medicinske pedagogije i psihologije 2 ~asa sedmi~no 18. Nastavnik Latinskog jezika ~asa sedmi~no 19. Nastavnik Geodezije 2 ~asa sedmi~no 20. Nastavnik Vjeronauke 1 ~as sedmi~no ODRE\ENO VRIJEME - 60 DANA 21. Nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja 10 ~asova sedmi~no Pored op}ih uslova kandidat treba da ispunjava posebne uslove predvi|ene Zakonom o srednjoj {koli, te Nastavnim planom i programom za tehni~ke i srodne {kole i to: a) Pod rednim brojem 9 - dipl.ing. elektrotehnike - smjer energetika, b) Pod rednim brojem 10 - dipl.ing. saobra}aja odsjek drumski saobra}aj i transport, c) Pod rednim brojem 11 - dipl.ing. saobra}aja/prometa - smjer tt i po{tanski, d) Pod rednim brojem 12 - dipl.ing. elektrotehnike smjer tehni~ka informatika, telekomunikacije, automatika i elektronika e) Pod rednim brojem 16 - Profesor pedagogije psihologije Filozofski fakultet grupa pedagogija psihologija f) Pod rednim brojem 17 - Profesor pedagogije, psihologije, profesor pedagogije Uz prijavu sa kra}om biografijom u zatvorenoj koverti dostaviti originalna dokumenta (ili ovjerene fotokopije): - Diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, (ne starije od 6 mjeseci), Uvjerenje o dr`avljanstvu, (ne starije od 6 mjeseci) Uvjerenje o neka`njavanju, (ne starije od 6 mjeseci), Potvrdu o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi profilu koji se tra`i konkursom i NPP kopija radne knji`ice, , Potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja, nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom - Potvrdu o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijem kandidata }e se izvr{iti u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK-a Gora`de (Sl. novine BPK-a br. 5/10) i Kriteriju o izmjenama i dopunama Kriterija o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa podru~ja BPK-a Gora`de, (Sl. novine BPK-a br: 16/2010). Intervju sa kandidatima }e se obaviti u prostorijama ustanove obrazovanja, najkasnije u roku 8 dana od dana zatvaranja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu {kole Javna ustanova Srednja tehni~ka {kola „Hasib Had`ovi}“ ul. Zaima Imamovi}a br. 60 Gora`de (Prijava na konkurs)

OBJAVLJUJE OGLAS
(dostava tu`be na odgovor) Dana 31. 8. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu, protiv tu`enih, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da isplate tu`itelju dug u iznosu od 8.896,02 KM sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima postupka, kao sporednim potra`ivanjima. Ovim putem, tu`enoj Samiri Hamzi}, se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku -

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 055725 05 P Sarajevo, 28. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Damir Batoti}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Glavna filijala Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. D`id`ikovac br. 1, protiv tu`enih 1. Aljuki} Emira iz Sarajeva, ul. Trg solidarnosti br. 6, 2. Stefanovi} Dragana iz Sarajeva, ul. Avde Jabu~ice br. 21D, i 3. Omerbegovi} Harisa iz Sarajeva, ul. Emila Zole br. 10, radi duga, v.sp. 22.425,45 KM, nakon odr`anog ro~i{ta za glavnu, usmenu i javnu raspravu 02. 12. 2010. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i drugotu`enog, a u odsutnosti uredno obavije{tenih prvotu`enog i tre}etu`enog, dana 28. 12. 2010. godine, donio je

PRESUDU
Tu`eni su du`ni solidarno isplatiti tu`itelju na ime glavnog duga u iznosu od 6.650,46 KM, te na ime ugovorene kamate iznos od 5.756,64 KM, sve sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 04. 2005. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 2.844,97 KM, a sve u roku od 30 dana. U preostalom dijelu koji se odnosi na isplatu naknade opomene od 43,00 KM; tu`beni zahtjev se dobija. SUDIJA Damir Batoti} POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana po~ev od dana prijema presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON JU „DRUGA OSNOVNA [KOLA“ PRUSAC Tel. fax 030 271 162 BROJ: 03 /2011. Dana 07. 01. 2011. godine Na osnovu ~lana 73. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a (Slu`bene novine SBK-a 11/01) i ~lana 123. Pravila {kole, Upravni odbor je na svojoj sjednici odr`anoj 07. 01. 2011. godine donio odluku kojom se raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 161204 10 P Sarajevo, 04-01-2011 godine Opæinski sud Sarajevo i to sudija Vesna Merdanoviæ u pravnoj stvari Tu`itelja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo protiv tu`enog Kršlak Edin i drugi, radi isplate duga, vsp 2.879,62 KM objavljuje sljedeæi:

OGLAS
Poziva se tu`eni EDIN KRŠLAK, Sejmenska 19b, Zenica da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 23-09-2010 godine, kojom je tu`itelj predlo`io da Sud donese sljedeæu PRESUDU Tu`eni Kršlak Edin, Kuniæ Suljo i Æerim Dijana obavezni su solidarno isplatiti Tu`itelju iznos od 2.879,62 KM sa zakonskim zateznim kamatama poèev od dana podnošenja tu`be pa sve do konaène isplate, nadoknaditi troškove parniènog postupka (taksa na tu`bu i presudu, troškove objava pismena u dnevnim novinama i dr.) u roku od 15 dana od dana prijema presude, a sve pod prijetnjom prinudne naplate. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime prezime, naziv pravne osobe, prebivalište ili boravište odnosno sjedište stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomoænika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (èlan 334 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, èinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrðuju te èinjenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni æe istaæi moguæe procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa èlanom 71 stav 1 ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom roèištu podnijeti protivtu`bu u skladu sa èlanom 74 stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku sa pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA VESNA MERDANOVIÆ

KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Nastavnik likovne kulture - 6 ~asova sedmi~ne norme, na neodre|eno vrijeme. USLOVI: Pored op{tih uslova po Zakonu o osnovnoj {koli SBK-a, Plana i programa za osnovne {kole - Uz prijavu prilo`iti: - kra}u biografiju - diploma o stru~noj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju po Kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim {kolama SBK-a. Sa svakim od kandidata }e biti obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom i brojem telefona dostaviti na adresu: JU „Druga osnovna {kola“ Prusac 70223 Prusac

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Gora`de JU Srednja tehni~ka {kola „Hasib Had`ovi}“ GORA@DE Na osnovu Zakona o srednjoj {koli (Slu`bene novine BPK Gora`de br: 5/04), Pravila {kole [kolski odbor, Javne ustanove Srednje tehni~ke {kole „Hasib Had`ovi}“ Gora`de na sjednici odr`anoj 06. 01. 2011. godine donio je odluku da se raspi{e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 122583 10 Ps Sarajevo, 28. 12. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Holdina Doo Sarajevo, ulica Azize [a}irbegovi} broj 4D, Sarajevo, protiv tu`enog Inter Pak Doo Zenica, ulica Crkvice broj 56, Zenica, radi duga v.sp. 13.035,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole Kandidat za izbor i imenovanje treba da ispunjava slijede}e op{te uslove - Da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - Da je stariji od 18 godina (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih) - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup niti se protiv njega vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje iz op}inskog i kantonalnog suda) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Za direktora srednje {kole mo`e biti imenovano lice koje pored op}ih uslova ispunjava i slijede}e uslove: Nastavnik u srednjoj {koli koji ima VII stepen stru~ne spreme i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva neposredno u nastavi u srednjoj {koli, a isti~e se svojim radom, sposobnostima za organizovanje odgojno-obrazovnog rada {kole i u pedago{koj teoriji i praksi. - Da ima odgovaraju}u stru~nu spremu (dokaz: diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi), - Dokaz o radnom iskustvu, - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za odgojno obrazovni rad, - Program rada direktora za vrijeme mandata, - Kra}a biografija. Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene konkursom obavit }e se intervju, isti }e naknadno pozvati na razgovor. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavje{teni, u roku od 8 dana od dana izbora. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijavu sa naznakom (prijava za konkurs) sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na slijede}u adresu Javna ustanova Srednja tehni~ka {kola „Hasib Had`ovi}“ ul. Zaima Imamovi}a br. 60 Gora`de

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja Holdina Doo Sarajevo, ulica Azize [a}irbegovi} broj 4D, Sarajevo, protiv tu`enog Inter Pak Doo Zenica, ulica Crkvice broj 56, Zenica, radi duga v.sp. 13.035,80 KM, van ro~i{ta dana 28. 12. 2010. godine donio je PRESUDU - zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od

13.035,80 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - iznos od 1.222,80 KM po ra~unu broj 522-080200064 od 29. 02. 2008. godine, po~ev od 07. 03. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, - iznos od 2.200,30 KM po ra~unu broj 522-0803000208 od 31. 03. 2008. godine, po~ev od 07. 04. 2008. godine kao dana dospje}a pasve do isplate, - iznos od 2.204,50 KM po ra~unu broj 522-0804000349 od 30. 04. 2008. godine, po~ev od 07. 05. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, - iznos od 2.063,00 KM po ra~unu broj 522-0805000492 od 31. 05. 2008. godine, po~ev od 07. 06. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, - iznos od 2.255,00 KM po ra~unu broj 522-0806000636 od 30. 06. 2008. godine, po~ev od 07. 07. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, - iznos od 2.620,20 KM po ra~unu broj 522-0807000782 od 31. 07. 2008. godine, po~ev od 07. 08. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, - iznos od 470,00 KM po ra~unu broj 522-0808000934 od 31. 08. 2008. godine, po~ev od 07. 09. 2008. godine kao dana dospje}a pa sve do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 695,50 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija [aha Ov~ina

52

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz subota, 8. januar/sije~anj 2011. 53
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege Edima Kasumovi}a

dragom zetu i te}i

MUHIBA KASUMOVI], ro|. NURKI] ENVERU HAMZI]U
Zaposlenici Federalnog zavoda PIO/MIO - V sprat: Mujo, Sabiha, Hedija, Mevlida, Dokara, Omer, Mirela, Fata, Mustafa, Amra, Ned`ad, Eldijana, Zlata, Maca, Adisa, Ha{a, Amir, Almedina, Alma, Nisveta, Mirzet, Aida, Muho, Kenan, Amela, Safet, Ned`mija, Raza, Ibro, Kulo, Adil, [aha, Vedad, Sanin, Lana
269-1tt

Od punice Fetke, {ure Paje, njegove supruge Enise i djece Aide, Emira, zeta Dade i unuka Adija O`alo{}ena porodica Oru~evi} i Zorbi}
245-1nd`

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nas je napustila na{a draga tetka

POSLJEDNJI POZDRAV

zetu i te}i

SABINA (NUREDINA) ABDULOVI]

ENVERU HAMZI]U
Od svastike Raze sa djecom Berin i Mirza, snaha Anisa, unuka Lamija i {ura Dino sa porodicom.
239-1nd`

S velikom ljubavlju te ~uvamo. Tvoji Abdulovi}i, D`onli}i, Ja{arevi}i

O`alo{}eni: porodice Bajri} i Oru~evi}
247-1nd`

Dana 10. 1. 2011. navr{ava se 1 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se godina dana od kako je na ahiret preselila moja voljena sestra

]AMIL (OSMANA) LENDO
(10. 1. 2010 - 10. 1. 2011.)
S ljubavlju ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote d`eneta. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 1. 2011. godine u 13.00 sati, ulica Iza Hrida 24 A. Tvoja supruga Hava sa djecom
238-1nd`

[EFIKA NED@IBOVI], ro|. PAND@O
Ponosni smo {to je tako dobra i plemenita du{a bila na{a majka. Neizmjerno nam nedostaje{. Tvoje k}erke Amra i Lejla, unuci Sven i Ivor, zet Goran.
240-1nd`

[EFIKA NED@IBOVI], ro|. PAND@O
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom, niti mo`e izbrisati sje}anje na tebe, na tvoj lik, ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no darivala. Ostat }e{ vje~no u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta. Tvoja sestra ]amka, Mahir, Emina i Edina
241-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e najmilije roditelje

Dana 8. januara 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i nikad pre`aljena supruga, majka i nena

SUVAD KATANA
8. 1. 2005 - 8. 1. 2011.
Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje, donijeti zaborav, niti ispuniti prazninu u srcima onih koji te iskreno vole. Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je na{a neizmjerna ljubav prema tebi. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Mejrema, supruga Azrina, sin Deniz i k}erka Edna
270-1tt

[EFIKA [ELO, ro|. KASALO
Te{ko je `ivjeti, a znati da te vi{e nikada ne}emo vidjeti i ~uti tvoje divne rije~i koje si nam tako ~esto upu}ivala. Pusta je ku}a bez tebe, ali uspomene i sje}anja na tvoj vedri lik i divan osmijeh osta}e u na{im srcima dok `ivimo mi. Tvoji najmiliji: suprug Alija, k}erke Sunita i Sanja sa svojim porodicama.
24-1mo

D@EMILA - BEBA TABAKOVI]
1999 - 2011.

had`i HUSEJN TABAKOVI]
2009 - 2011.

Najmilija na{a majko i babo, Prisutni ste u svakom na{em pogledu, koraku i snu. Nedostaju nam va{a ljubav i zagrljaj koji su nas ~uvali. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Avdo, k}erka Nid`ara, unuci Aldin i Sandi, zet Miro
263-1tt

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{eg

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se osam tu`nih godina otkako nije vi{e sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

HATID@A (MEHO) LATI]

SUVADA (ADILA) KATANA
Sa ljubavlju i po{tovanjem, majka Mejrema, brat Mirsad, snaha Amra, brati~na Amina, brati} Edin
250-1nd`

SUVAD (ADILA) KATANA
8. 1. 2005 - 8. 1. 2011.
Sa ljubavlju i tugom koju vrijeme ne lije~i, zauvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: punica [efika, {ure 270-1tt Azmir i Senad

NENAD VUKI] MUJO BOJ^I]
S ljubavlju i ponosom u srcima ~uvamo tvoj lik, dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no darovao. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i veliki rahmet. Tvoji najmiliji
251-1nd`

8. 1. 2006 - 8. 1. 2011.
Nedostaje{ nam tajo, nedostaje{ nam mnogo. Ljubav si nam vje~nu dao. Volimo te uvijek i zauvijek! Tvoja @ivana sa djecom
248-1nd`

Uvijek }e{ biti sa nama. Tvoji: Rusmir, Tanja i Mika
262-1tt

54

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 14 tu`nih godina od kada nas je zauvijek napustio na{

NURUDIN IM[IRIJA
Sa tugom, ljubavi i po{tovanjem, Naima, Emir, Nedim i Nurudin
200-1tt

IN MEMORIAM

NURUDIN IM[IRIJA
(1926 - 1997)

Bio si i ostao ponos za nas. Porodica
200-1tt

Dana 8. 1. 2011. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage

SJE]ANJE

JANJA POSAVLJAK
Znala si da pru`i{ ljubav svima oko sebe i tako plemenitu }emo te pamtiti. Dok `ivimo bi}e{ sa nama i sa onima koji te vole. Po~ivala u miru Bo`ijem Tvoji: suprug Mile i djeca sa obitelji
150-1nd`

ISMETA SPAHI], ro|. IMAMOVI]
8. 1. 1995 - 8. 1. 2011.

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Lejla i [ejla sa porodicom i tvoji najmiliji
216-1tt

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog tate, dede i punca

POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj majci, svekrvi i priji

Dana 8. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage zaove i tetke

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se godina dana neizmjerne tuge i bola od kada nas je napustio na{ voljeni

CUPARA (JEREMIJA) DANILO
Ka`u da vrijeme lije~i bol, vrijeme prolazi, a bol i tuga su duboko u nama. Ti si i dalje u na{im srcima. Tvoje k}erke Badema i Snje`ana sa porodicama
190-1tt

AZEMINA \ERKOVI]
Svaki dan je te`i od prethodnog, zbog saznanja da vi{e nikada ne}e{ biti s nama. Tvoj nasmijani lik, toplinu i dobrotu koju si nesebi~no dijelila drugima i nama zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Mirsad, snaha Sabina, unu~ad Maja, Slaven, Sabrina

1936 - 2010.

NEFISE (HUSE) ALENDAR, ro|. BILI]
Sje}anje na tebe, tvoju ljubav i po{tovanje prema svima nama vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Munevera Bili} sa djecom
231-1nd`

OSMAN (HUSE) OMERIKA
I danas kao i prije godinu boli du{a. Bilo koja rije~ je slaba utjeha onome ko ne mo`e preboljeti i ~ija du{a zapla~e kad zabole osje}anja. A sje}anja na dragocjene trenutke provedene s tobom bole. Neizmjerno te vole tvoji: Mirsada, Azra, Admir i Nedim
224-1tt

Porodica Mami} i Mujezin

228-1nd`

Dana 7. januara 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog i voljenog

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom

na na{eg dragog prijatelja

HAZIMA [VRAKI]A

AZRUDINU (MEHMEDA) PONDRO
Amid`inica Sad`ida, Ardina i Alma Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
255-1tt

OSMANA (HUSE) OMERIKA

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj sin Minadir - Nane sa porodicom
259-1tt

Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Prijatelji Hanefija i Jasminka Pra{ovi}
208-1tt

Dnevni avaz subota, 8. januar/sije~anj 2011. 55
U subotu, 8. 1. 2011. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{e drage majke i supruge Dana 9. 1. 2011. godine navr{ava se 10 dana od preseljenja na ahiret voljene supruge, majke, nane

KSENIJE VELATOVAC, ro|. KOVA^EVI]
Tu`na je i bolna istina i poslije 10 godina da nisi me|u nama, ali uspomene i sje}anja na Tebe `ive i `ivje}e dok mi postojimo TVOJI: K]ERKA JASNA I SUPRUG MUSTAFA
4-1tr

RASKE HARBINJA
Neka ti je vje~ni rahmet najdra`a na{a. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 9. 1. 2011. godine u 13 sati u d`amiji Jezero. O`alo{}eni: suprug Meho, sin Muhamed, k}erke Vahda i Mersida, unu~ad Adnan, Dino, Adel, Adela
250-1tt

Dana 9. 1. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti moje drage mame

Dana 8. 1. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog oca i supruga

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. januara 2011. navr{ava se godinu dana od smrti na{e drage

sestri, zaove i tetki

STOJANKE [LJIVI]
Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti a to su beskrajna ljubav i sje}anje. Porodica Koro: k}erka Sne`ana, unuke Irena i Bojana, zet Goran
231-1tt

ISMET (HASAN) ^AN^AR
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Mejra i k}erke Edina i Mersiha
178-1tt

1942 - 2007.

ZEHRA (EDHEM) [AGOLJ, ro|. SINANIJA
...Ne umire onaj ko odjednom ode jer ga o~i pune suza, suzom svakom ponovo rode... Tvoj brat Sead, snaha Emina i brati}i Irfan, Merima, Belmin
251-1tt

ZIBA OV^INA, ro|. KUSTURICA
Draga majko, hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklanjala. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoj sin Mustafa s porodicom
248-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage

na na{eg dragog

had`i MUNIBA hanuma PIHLJAK, ro|. KU^UK
8. 1. 2003.

had`i IBRAHIM PIHLJAK (sin SALIHA)
28. 5. 2010.

SALKO (HALID) JUSUFOVI]
8. 1. 2007 - 8. 1. 2011.
Vrijeme tugu i `al ne ubla`ava, sje}anje trajno ostaje. S ljubavlju i po{tovanjem!

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
196-1tt

Tvoji: supruga Esma, k}erke Subhija, Senija, Sadija sa svojim porodicama
237-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. januara 2011. godine navr{ava se 18 godina od zlo~ina - atentata nad na{im

Danas se navr{ava 18 godina od ubistva na{eg dragog oca i supruga

HAKIJA TURAJLI]
@alosna je i pomisao da su i nakon ovoliko godina nalogodavci i izvr{ioci ovog zlo~ina - atentata „nepoznati“. Neka ti je vje~ni rahmet i lahka zemlja bosanska. Tvoji: sestra ]amila, bra}a Halil i Alija sa porodicama
182-1tt

HAKIJE TURAJLI]A
Vrijeme prolazi, a draga sje}anja na dobrog i plemenitog oca i supruga ostaju vje~na. Tvoje: Jasmina, Selma i Samra
235-1tt

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

OMERA ^USTOVI]A
Tu`na i bolna je istina da nisi vi{e s nama ali u na{im srcima zauvijek }e{ ostati. Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Safija, k}i Merima, sin Zlatko, zet Elvedin, snaha Raifa, unuke Silma, Ema, Delila, Selma i Na|a, te porodice ^ustovi} i Muharemovi}
205-1nd`

[EMSA (had`i IBRAHIM) STO^EVI]
8. 1. 2001 - 8. 1. 2011.
S neizmjernom tugom, ljubavlju i po{tovanjem. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji: Jakub, Zlatan, Aida, Mirza, Zuhra, Esad i Jasna
207-1tt

ZEHRA [AGOLJ

@eljko i Draga Bo{njak i Nada i Meho Vukoti}
230-1nd`

56

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret

Dana 10. 1. 2011. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a majka

DERVI[A (SALKE) LIZDE, ro|. LUKOVAC
Draga majka, molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~iti rahmet i d`enetske ljepote. Tvoji sinovi Ned`ad i \evad Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 10. 1. 2011. godine u 12.30 sati prou~iti 253-1tt tevhid i dova u Carevoj d`amiji.

MEHMED (MUJO) HOD@I]
Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [ida, sinovi Hamid (Amil), Miralem (Mirso), snahe Zahida, Mirsada i Aida, unuci Muamer i Haris, unuke Merima i Amina, praunuk Amar Tevhid }e se prou~iti 8. 1. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije, Donji Kotorac, 232-1nd` Tuneli 17.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se sedam dana otkad je preselio na ahiret

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkada je preselio na ahiret

voljenom ocu i dedi

MUHAMEDU @UNI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari Svoju milost i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Nevzeta sa porodicom
234-1nd`

MEHMED (MUJO) HOD@I]
Hvala ti na dobroti koju si nam stalno pru`ao. Deda, puno nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Miralem (Mirso) sa suprugom Mirsadom i djecom Merimom i Aminom
POSLJEDNJI SELAM Dana 5. 1. 2011. godine prestalo je da kuca srce mog najdra`eg dede
232-1nd`

MEHMED (MUJO) HOD@I]
Kada izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Hamid (Amil), snaha Zahida, unuci Muamer i Haris, snaha Aida i praunuk Amar
232-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom ocu i dedi

MUHAMED @UNI]
Dragi o~e... rije~i ne mogu opisati tugu za tobom, bol i prazninu koju si ostavio u na{im srcima. Bio si uzor po{tovanja, dobrote i `ivota kakvog treba `ivjeti. Hvala ti za nesebi~nu ljubav kojom si ispunjavao na{e `ivote i takav }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet du{i. Tvoja k}erka Izeta, zet [ahmo, unuke Mirzeta i Indira
235-1nd`

na

MUHAMED (HAMEDA) @UNI]
Moj dragi dedice, bio si moja zvijezda vodilja, moj uzor i primjer. Tvojim odlaskom sru{en je jedan dio mog `ivota. Provesti godine s tobom bilo je ne{to najljep{e. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti u mom srcu, jer sje}anje na tebe je ja~e od zaborava. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet, najdra`i moj. Tvoja jedina unuka, tvoj sin~ek Muharemovi} Mirzeta
235-1nd`

D@EMILU NERETLJAK
Dana 8. 1. 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{e drage supruge, mame Od supruga Neretljak Azima, sina D`emala i snahe Bahre, unuka Amera i unuke Azre Ne postoje rije~i koje mogu izbrisati bol, tugu i prazninu koju osje}amo zbog tvog odlaska. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
191-1nd`

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti moje drage supruge

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage snahe

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

na dragu nanu na na{u dragu mamu, punicu

D@EMILU NERETLJAK
od [abi} Azemine, zeta Bajre i njihovih unuka Ibre, Sabita i Mirze i unuka Emine i Ilde. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima koja pla}u i du{ama koja tiho pate. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah podari lijepi d`enet.
191-1nd`

ZEHRE (SINANIJA) [AGOLJ
Ponosan sam {to si bila sa mnom. Nikada te ne}u zaboraviti. Dado
201-1tt

ZEHRA (SINANIJA) [AGOLJ
Draga Zehra, ponosni smo {to si nam bila snaha. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. Svekar Jozo, svekrva 201-1tt Matilda

D@EMILU NERETLJAK D@EMIL (HALID) MESIHOVI]
8. 1. 2009 - 8. 1. 2011.
Tvoji: Zahir, Lejla i Nezir sa porodicom
226-1tt

Iza sebe si ostavila dobra djela po kojima }emo te pamtiti. Neka ti Allah podari d`enet i sve d`enetske ljepote koje zaslu`uje{. Tvoja Deli} Sabaha i [abi} Ibro
191-1nd`

SJE]ANJE

na najljep{e o~i

Navr{ila se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 11 godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

RABIJA (HALIL) KURTOVI], ro|. SMAJI]
Vrijeme prolazi, praznina ostaje.
S ponosom te spominjemo, po dobroti pamtimo i stalno u srcima nosimo. VOLIMO TE. Tvoji: suprug Mehmed, k}erke Zehra i Amra, sin Mirsad, snahe Kemija i Melisa, zetovi Ibrahim i Mehmed, unuka Elma, unuci Ermin, Amer, Adnan i Armin Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
243-1nd`

D@EMIL (HALID) MESIHOVI]

SAIMA HARA^I], ro|. \EMI\I]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji
249-1tt

Supruga Enisa sa djecom Halid, Maja i Almis
226-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana 8. 1. navr{ava se godina otkako vi{e nije sa nama na{a draga majka, nana, pranana, svekrva i punica

Danas, 8. 1. 2011. navr{ava se pola godine od dana smrti na{eg voljenog supruga, oca, punca, prijatelja

ZLATIJA (MUJO) MUHI], ro|. SADIKOVI]
Draga majko, pro{lo je 6 tu`nih godina punih bola i tuge od kada si nas napustila. Bez tebe svaki dan je tu`an, a ovaj dan podsje}a na bolni rastanak sa tobom. Ako je smrt ja~a od `ivota, draga majko, nije mo}nija od sje}anja na tebe, na tvoj osmijeh, dodir, nje`ne ruke i topao glas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Zlata, Nizama, unuka Ajla i zet Ahmet

BIBIJA (SULJO) DRUGUT, ro|. IVAZOVI]
Draga majko, hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam poklanjala. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erke: Fehrija, Advija, Mevlija, Safija, Ferida i Izeta sa porodicama, snaha Zehra sa porodicom

SAJIDA (ZAHIRA) MUHOVI]A
Ostale su neizbrisive uspomene na tvoj vedri lik, tvoja dobra i plemenita djela, te sve ono {to si nam pru`ao do posljednjeg dana. Tvoji: supruga Fatima, k}erke Samra, [ejla i Senija, zet Aldin, prijatelji Jasmina i Fadil Kahriman
268-1tt

8. 1. 2005 - 8. 1. 2011.

8. 1. 2010 - 8. 1. 2011.

260-1tt

16562-1nd`

Dnevni avaz subota, 8. januar/sije~anj 2011. 57
SJE]ANJE

na na{e najdra`e

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se sedamnaest godina od pogibije na{eg dragog

ADMIRA (SEIDA) [EHOVI]A
Dragi Adi, ostalo nam je da se sje}amo tvoje dobrote, vedre mladosti i dragog lika. U srcima }emo zauvijek nositi neizmjernu ljubav, ali i golemu tugu. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica [ehovi}
246-1tt 229-1nd`

20. 10. 1968 - 8. 1. 1994.

[A]IR (FEHIMA) KAPO
13. 4. 1953 - 22. 7. 1993.

MESUD (FEHIMA) KAPO
25. 1. 1960 - 8. 1. 2007.

Vrijeme ne mo`e nikada ubla`iti tugu. Vje~na je na{a plemenitost i dobrota. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i: otac Fehim, majka Mejra, bra}a i sestre sa porodicama

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se prva godina da nije sa nama na{ zet i tetak

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

OSMAN (HUSE) OMERIKA
Sje}amo se tvoje dobrote, ljudskosti i svega {to krasi jednog velikog i nadasve po{tenog druga, prijatelja i pravog gospodina. S ljubavlju i po{tovanjem Svastika Munevera Ajanovi} i njena djeca Mladen, Aida i Jasminka sa porodicama
225-1tt

SELIM KASUM
8. 1. 2004 - 8. 1. 2011.

RABA KASUM
2. 2. 1984 - 8. 1. 2011.

Kako vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje va{a ljubav, bri`na rije~ i topli roditeljski zagrljaj. @ivjeli ste za nas, a mi }emo ~uvati uspomene na vas. Va{i najmiliji 186-1tt

SJE]ANJE

na na{e amid`e

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege Edima Kasumovi}a

[A]IR (FEHIMA) KAPO
13. 4. 1953 - 22. 7. 1993.

MESUD (FEHIMA) KAPO
25. 1. 1960 - 8. 1. 2007.

Uvijek }e te biti u na{im srcima i upam}eni po va{oj dobroti. Neka je vje~ni rahmet va{im du{ama. ]upo i Sedin 229-1nd`

HASAN HAD@IBAJRI]
S po{tovanjem, bolom i tugom u srcu Tvoj sin Hajrudin sa djecom
275-1tt

MUHIBA KASUMOVI], ro|. NURKI]
Federalni zavod PIO/MIO - KABINET DIREKTORA: Zijad, Nadir, Sulejman, Nermina, Adem, Muhidin, Sad`id, Mikica, Muamer, Safa i Mirsada \.
278-1tt

POSLJEDNJI SELAM

bratu na{e kolegice i prijateljice

AZRUDIN PONDRO

POSLJEDNJI POZDRAV

Neka mu Allah d`.{. podari D`ennet Firdevs, a porodici sabura. Aida, Lejla, Jasmina, Senada, Atifa, Selma
261-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu i daid`i

EKREM - KEMO BARDAK D@EVADU (JUSUFA) LJUMANOVI]U
sestra Hajrija Kapetanovi}, sestri~na Jasna Pajovi} sa suprugom Milanom i djecom
277-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

Od raje iz BIFE-a „UZEIR“ Re{ad, Abid, [koro, Zoka, Uzeir, Nurka, Terza, Eso, Kasap, Roki, [ele, Ado, Struja, Nikola, Sova, Mirso, Tarik, Huso - Fes, Alma, Juka, Fara, Maca, Ki}o, Remzo, Nuki, Zike
280-1tt

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se tu`nih ~etrdeset dana od kako je preselio na ahiret

SAFETA MEHAKOVI]A
2002 - 2011.
Tvoja porodica MEHAKOVI]
244-1nd`

FENES SOFTI]
Dragi tata molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erke Lejla i Selma
5-1tr

ESAD (SMAJO) ESO, [ABI]
10. 4. 1956 - 29. 11. 2010.
Vrijeme prolazi, praznina ostaje. S ponosom te spominjem, po dobru pamtim. Tvoja najbolja kolegica NURKA
PTT

JOVICA NIKOLI]
1924 - 2002.

JELENA NIKOLI]
1937 - 2000.

Uvijek }emo vas se sje}ati i voljeti. K}erka Suzana, sin Borislav, snaha Biljana, unuk Oliver i unuka Jelena 22-1tz

Dana 8. januara navr{ava se godina dana od iznenadne smrti na{e voljene majke, svekrve i nene

ZLATKA (BOR^ILO) SLIPAC
8. 1. 2007 - 8. 1. 2011.

EMIRE [ABANAC, ro|. KADI]
S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Orhan i Zenan, snahe Fatima i Selma i unu~ad Imran Ilhan, Iman Aliyah, Laylah Luna i Affan Aidan
276-1tt

Draga na{a mama! Pro{le su ~etiri godine pune praznine i tuge od kako vi{e nisi me|u nama, ali uvijek prisutna u na{im srcima i mislima. Vole te tvoje k}eri Raza, Senka i Eldina
249-1nd`

58

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti dragog oca, svekra i djeda

had`i HAKIJE (EMIN) ZUKANOVI]A

Sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoje dostojanstveno postojanje, dobrotu i pa`nju koju si nam pru`ao. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: sin Fikret, snaha Milena, unuka Jasmina, unuka Alma sa mu`em Stanley.
PTT

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti dragog oca, svekra i djeda

had`i HAKIJE (EMIN) ZUKANOVI]A
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati. ^ovjek ne umire smr}u umire onda kada ga zaborave, ali ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: supruga Alema, sin Munir, snaha Alija, unuk Munir sa suprugom Amelom i sinom Esminom, unuka Nadja
PTT

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e prijateljice

Dana 8. 1. 2011. godine se navr{ava 7 tu`nih dana kako nas je napustila na{a draga majka i nana

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom an|elu

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti dragog oca i djeda

FATIMI EFENDI], ro|. HAD@I]
Neka te dragi Allah obaspe svojom milo{}u i podari sve d`enetske ljepote. Porodica Kari{ik Bajram i Senada sa djecom
283-1tt

FATIMA EFENDI], ro|. HAD@I]
S tugom i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik. Dovama molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Fazila i Mehemed sa porodicama
283-1tt

DEJANU ZGONJANINU

had`i HAKIJE (EMIN) ZUKANOVI]A
Ne postoji zaborav niti utjeha, ostaje samo ljepota i uspomene na svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`io. Cijeli `ivot }emo te nositi u svome srcu i pamtiti tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji najmiliji: k}erka Fikreta, unuka Aida sa mu`em Nevenom i sinom Ismarom, PTT unuka Amela sa mu`em Hajrudinom

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: tetka Pava, Tanja i Zdravko
PTT

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

mom amid`i

majci na{eg kolege Mugdima

MUHAMED (HAMED) @UNI]
Dragi amid`a, te{ko nam je pao tvoj odlazak. Najdra`i ne umiru, oni vje~no `ive u srcima i mislima oni koji ih vole. Hvala ti za svu dobrotu i pomo} koju si nama pru`io, kad nam je bilo u `ivotu najte`e. Uvijek }u se sje}ati tvojih lijepih savjeta, jednom rije~i kazano, bio si pravi ~ovjek, pravi amid`a kojeg nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj brati} Ned`ad sa porodicom
261-1nd`

AZRUDIN - CILE PONDRO
Najmla|em i najbr`em Kuriru - borcu - juri{niku ARMIJE REPUBLIKE BiH Zdru`eni odredi „Zlatni ljiljani“ Ko{evsko Brdo - Sarajevo ne zaboravljaju svog saborca. Od saboraca Polimac Samir - Poli, Avdija Kapetanovi} i ratnog K-danta Ali} Seada - Seje
257-1nd`

MUHIBI KASUMOVI]

S po{tovanjem PROJEKTNI BIRO ELEKTROPRENOS - OP SARAJEVO
282-1tt

Dnevni avaz subota, 8. januar/sije~anj 2011. 59
Dana 9. 1. 2011. navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

ABID LOKVAN^I]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 9. 1. 2011. u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Igmanskih bataljona 109 - Hrasnica. O`alo{}eni: sin Fuad, snaha Azra i unuci Tarik i Bakir
256-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dvije su godine od preseljenja na ahiret dragog nam

bratu na{e drage kolegice Azre

MIRSADA KRD@ALI]A (sina ZILHE i UZEIRA)
Uvijek si dio najljep{ih uspomena. Vole te: sestra Enisa, bra}a Re{ad, Ned`ad, D`evad sa porodicama, supruga Sena, k}erka Samra, sin Samir, unu~ad Nejra, Rijad

AZRUDINU PONDRI

Slu`ba za Inspekcijske poslove Op}ine Centar
288-1tt

Hvala svima koji te se sje}aju.
286-1tt

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama voljeni

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Sa tugom upu}ujemo

AZEM (OMERA) STOVRAG
Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je ljubav, ponos, po{tovanje i Tvoja plemenita dobrota koju si imao za svakoga. Neka Ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Zuhra, zet Ismet, unuke Elvira i Selma sa 293-1tt porodicama Palo, Hebibovi} i Tani}

HAJVAZ (IBRAHIM) E[REF

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

VELINKI ^ATAL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Begija, zet Nusret, sestri~na Aida i sestri} 14-1go Admir sa porodicom Smjena IV; Zavod za hitnu medicinsku pomo}
289-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 9. 1. 2011. se navr{ava godina od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene

POSLJEDNJI POZDRAV

najdra`em prijatelju

SAKIBA KREHI], ro|. TRAKO
Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i ne}e u~initi da te zaboravimo. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Sabrija, sinovi Fahrija, Fikret, Adem, k}erka Fikreta i zet Fikret, snahe Sabira, [evala, Jasmina i Mirnesa, unu~ad Almir s porodicom, Sendi s porodicom, Nermin, Admir sa Eminom, Armin, Adis, Ner259-1nd` mina i Adna

TATJANI - TAJ^I MARKI]
Zahvalna sam Bogu {to sam te upoznala, {to si bila dio moga `ivota, {to si me uveseljavala, bila tu za mene, zajedno smo pro{le i tugu i smijeh. Za svaki dan }u Bogu zahvaliti {to sam u `votu imala tako divno stvorenje, kao {to si bila ti. Bila si poput an|ela, a sada neka te an|eli ~uvaju. Svakog trenutka si i{la pravim putem, imala si odre|en cilj u `ivotu, imali smo planove za budu}nost, ali smrt nas rastavi. Takva je smrt, okrutna i ustrajna, nemilosrdna i bezdu{na, ponekad nepredvidljiva i nesta{na. Oti{la si ti, oti{la je jedna polovina moga srca, moja jedina i najbolja prijateljica, koja }e uvijek biti u mome srcu, koju }u pamtiti po dobru. Cicka nikada te ne}u zaboraviti, ostat }e{ u mome srcu zauvijek, po~ivaj u miru! Tvoja Kadira 22-1mo

1964 - 2011.

ABDULKADIRU BRAJI]U
Neka ti Allah d`.{. podari Svoju milost i lijepi d`ennet. Porodica Bili} Halila
260-1nd`

Dana 8. 1. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

POSLJEDNJI POZDRAV

DEJANU ZGONJANINU SALKO (HASIB) PERLA
Dani prolaze, a bol, tuga i praznina za tobom vje~no }e da ostanu u nama. O`alo{}eni: supruga Dika, sinovi Hajrudin i Hasib, k}erke Hajrija i Suvada, zet Elvedin, snahe Hidajeta i Senka, unu~ad Adnan, Aida, Adisa, Emir, Taisa i Melisa
12-1go

TATJANI - TAJ^I MARKI]
Oti{la si iznad bijelih oblaka, bez suze, bez ijednog traga, oti{la si obe}anjem da }e{ uvijek biti tu. Uvijek si i bila i u dobru i u zlu. Ljubav koju nam je pru`ila mama, to si uspjela i ti. Bila si na{ oslonac, roditelj, prijatelj. Svaki problem si poku{ala da rije{i{, {to grije{ili smo da ispravi{. Pod ko`u si nam lahko u{la i ostala, zavoljeli smo te. Nakon toliko godina, zar se sve ovo moralo desiti? Ne `elim da ~ujem, da znam da si gore. Za{to si morala tako brzo oti}i? Nikada te ne}emo zaboraviti, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Sada kada si gore, `elimo da te an|eli ~uvaju, po~ivaj u miru! Tvoji Alis i Anisa 22-1mo

1964 - 2011.

DEJANA ZGONJANINA
Neka ti dragi Bog podari lahku zemlju. Zauvijek u na{im srcima Nedim, Sanin, Adela, Amna i ostali prijatelji sa 285-1tt Otoke

Raja s Ko{eva
292-1tt

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 10 godina od smrti moje drage sestre

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju sa tribine

MASIJA AGANSPAHI] [EFIKA (ISMET) @ERO
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
287-1tt

DEJANU ZGONJANINU

[EMSA STO^EVI]
S ljubavlju i tugom, Tvoja sestra Jasna sa porodicom i teti~na Hiba
262-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Muhamed, snaha Advija, unuk Aldin i unuka Amra
253-1nd`

Udru`enje navija~a FK Sarajevo

Tvoja k}erka Mersiha sa porodicom
264-1nd`

60

Subota, 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 7. 1. 2011. godine iznenada preminula na{a voljena majka i supruga

HAJRUDIN (HASO) KRAJNOVI]
iz Bijeljine
preselio na ahiret 7. januara 2011. godine u 05.15 sati u 74. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Bijele d`amije u Slavinovi}ima u subotu, 8. januara 2011. godine,/04.Safer 1432.h.g. u 11.45 h, a ukop na mezarju Slavinovi}i.

VELINKA (LAZAR) ^ATAL, ro|. KNE@EVI]
u 57. godini `ivota.
Datum i vrijeme sahrane naknadno }emo obavijestiti. O@ALO[]ENA PORODICA ^ATAL
294-1tt

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Rasema, sin Mirsad, k}erka Mirsada, bra}a Nazif i Red`o, snaha Nermina, zet Ivica, unu~ad Dajana, Melisa, Andro i Meris, strine Revda i Halida sa djecom, te u`a obitelj: Krajnovi}, Mi~ivoda, Belki}, Omera{evi}, Uzunli}, Agi}, Bilali}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Bijeloj d`amiji.
24-1tz

Dragi

Duboko o`alo{}eni, sa velikom tugom javljamo rodbini, prijateljicama i prijateljima da je na{a draga majka, supruga i baka

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je preminuo na{ otac, mu`, deda i ta{t

DEJANE
Nesretni mom~e bez toliko `eljene ljubavi, oti{ao si s uvjerenjem kako te niko ne voli niti treba. Uvijek si imao na{u ljubav i dok sje}anje traje, uvijek }e{ je i imati. Vole te tvoji Tanja i Zdravko Marin~i}
269-1nd`

NADA DUGAND@I]
nakon duge i te{ke bolesti preminula u ~etvrtak, 6. 1. 2011. godine u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 8. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Vjekoslav, k}erke Andreja i Danijela, sestre Jadranka i Blanka, unuk Filip, zet Miroslav, ne}akinje Mirna, @eljka, Bo`ena, Suzana, ne}ak Dragan, te obitelji: Basara, ]udi}, Popovi}, [aki}, @ivanovi} i ostala rodbina, prijateljice i prijatelji. 111

KRSTI] SRETO - KRLE
Sahrana pokojnika je obavljena 6. 1. 2011. u 15.30 sati u Stonu. O@ALO[]ENI: supruga Jela, k}erke Slavica i Svjetlana, unu~ad Vanja i Kristijan, zet Lala Ku}a `alosti Nusreta [i{i}a Dede br. 8.
111

POSLJEDNJI POZDRAV

DEJAN ZGONJANIN
Od raje iz Udruge: [iljak, Zijo, Nejra, Ado, Trener, Sava, Skopa, Boris N., Samir, Bokica, Amar, Emil, Kemo, Araz, Toha, Kemo L., Emir Meme, Dola, Zec, Sanin, Edo, Berbo, Mirza H., Alen, Mirza K., Mirela, Numo, Kadra, Emir L., Irma, Neira, Daka, Terza, Medo, Miralem, Andrea, Mia, [ejla, Smele, Vedran, Nele, Lana, Adnan, Dalila, Senad, Aida, Davor, Merhan, Zametica, Naja, Ali, Neron, Sempa, Lejla, Emir, Belma, Rise, Dejo, Robi, Keno, Panjeta, Goca, Anes, Oja, Bole, Ar~i, Adi B., ^upo, Anela, Era, Armija, Ilma, Amina, Amila, Keri}, D`ana, Pape, Eso, Keno, Fuke, [orti, Spirit, Faruk, [erina, Akmon, Arman, Berina NEW GENERATION
Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga
268-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

ZIBA MUJKI], ro|. [ARI] AZRUDIN (MEHMED) PONDRO
Tu`ni su ovi januarski dani, jer nas sje}a na tugu i bol. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tugu koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: Amira, Novalija, Nermin i Mirela Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i a nama sabur.
272-1tt

ZIBA MUJKI], ro|. [ARI]
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje ostaje dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Merima, Arijana, Jasenko, Mersudin i Lejla
17-1tz 18-1tz

Bratu na{e ~lanice ^LANOVI I UPRAVA KUD „BA[^AR[IJA“

Dana 8. 1. 2011. godine navr{ava se 16 godina otkada nas je napustio na{ voljeni, suprug, otac, dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Dana 8. 1. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od kako nije s nama

ISMET (KASIM) KARAMEHMEDOVI]
Tvoj lik i plemenita du{a uvijek }e ostati u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
266-1nd` 252-1nd`

Dragom ocu, puncu i ~ika

MUSTAFA (MUJO) KADI]
Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati po{tovan, voljen i nikada zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari prelijepe ba{~e d`enneta, a porodici sabur. Tvoja supruga sa djecom

D@EVADU LJUMANOVI]U

Alma, Nikola i Lejla
246-1nd`

Dnevni avaz subota, 8. januar/sije~anj 2011. 61
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Mr. D@EVAD (JUSUF) LJUMANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 30. decembra 2010. godine u [vedskoj u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. januara 2011. godine poslije podne namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.30 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Hidajeta, k}erke Alma i Sanela, sin Haris, unuke Maya-Louise i Ramona-Tiger, brat Jakub-Pupo sa porodicom, sestra Hajrija sa porodicom, brati} i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {ura Murat sa porodicom, svastike [erifa i Bahrija sa porodicama, te porodice: Ljumanovi}, Mujad`evi}, Kapetanovi}, Vi{o, Strini}, Osmanovi}, Konjhod`i}, Gligori}, Be{li}, Dervi{evi}, Bratovi}, Harovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Hamze Orlovi}a br. 11/III - Breka. 111

MASIJA AGANSPAHI], ro|. KORMAN
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. januara 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. januara 2011. godine u 13.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: sinovi Muhamed, Sead, D`emal i Kemo, k}erke Saima i Sehija, snahe Advija, Ferida, Alma i Jasmina, zetovi Edo i Midho, unu~ad Adnan, Aldin, Nina, Adna, Edina, Amra, Almira, Amsal i Denis, snaha Vahida, praunu~ad Ilhan i Vedad, brati} Hazim, sestri} [ukrija, sestri~ne [uhra, Amina i Fikreta, te porodice: Aganspahi}, Korman, Katica, Topalovi}, Ferhatovi}, Selimhod`i}, Isanovi}, Mili{i}, Imamovi}, Omanovi}, Bi~evi}, Kari}, Plav~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Grbavi~ka br. 17/V. 111

AZRUDIN (MEHMED) PONDRO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 6. 1. 2011. godine u 36. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Remzija, sestra Azra, dajd`a Mensur, dajd`inca Mirza, amid`a Ahmet, strine Sad`ida i Mina, tetke Bisera, Sultanija i Fatima, tetci Muharem i Vahid, zet Velija, snaha Amra, rodice i ro|aci: Mirsada, Amra, Rusmir, Ardina, Alma, Ajla, Lejla, Vahid i Samir, te porodice: Pondro, Ajanovi}, Katica, Karahasanovi}, Rizvanovi}, Kapetanovi}, Had`i}, Brankovi}, Dupljak, Kova~evi}, Dedi}, Tur~inovi}, Su}eska, Polimac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. Bra}e Begi} 23, Ko{evsko Brdo. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 12.00 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IBRO (VELIJA) JAZVIN
preselio na ahiret u ~etvrtak, 6. 1. 2011. godine u 32. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 1. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Velija, majka Zulejha, brat Vedad, dajd`a Junuz, tetke Sabina, Aziza, Murta, Fatima, Ai{a i Zila, amid`a ]amil, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice: Jazvin, Busulad`i}, ^ustovi}, Dedaji}, Huseinspahi}, Vladavi}, Zubovi}, Repe{a, Had`ihasanovi}, kao i ostala rodbina, drage kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji „Sulejman Hitri“ na Pajama. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

TAHIR (SALKE) ATI]
1953 - 2011.
izgubio bitku s bole{}u, dana 5. januara u 14.30 sati. Posljednji ispra}aj }e se obaviti u subotu, 8. 1. 2011. u 13.40 sati ispred ku}e `alosti u Lukavcu. Rije~i ne mogu iskazati koliko }e{ nam nedostajati. S ljubavlju, supruga Jasminka, k}erke Melika, Azra, Alma
26-1tz

MUHIBA KASUMOVI], ro|. NURKI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. januara 2011. u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. januara 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Mugdim, Edim i Nihad, sestre [evala i [emsa, bra}a Mustafa i E{ref, snahe Jadranka i Ilvana, unu~ad Una, Ina, Armin i Dina, te porodice: Kasumovi}, Nurki}, @abi}, Mi{~evi}, Had`i}, Repu{i}, Dizdarevi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`ume namaza (13.00 sati) u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. 111
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija OP]INSKI SUD ^APLJINA Broj: 53 0 P 008756 10 P 2 ^apljina, 02. 12. 2010. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZ HB“ dd Mostar, Blajbur{kih `rtava bb, Mostar Tu`enik: Mirko Jel~i}, Zrinsko-Frankopanska bb ^apljina RADI: Isplate duga v.sp. 3.750,91 KM U ovoj pravoj stvari sud je dana 21. 10. 2010. godine donio slijede}u (zbog propu{tanja) Du`an je tu`enik Mirko Jel~i} platiti tu`itelju JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB dd Mostar za potro{enu elektri~nu energiju iznos od 3.750,91 KM na ime duga, po~ev{i od 12. 09. 2009. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 67,50 KM u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba tu`enik mo}e podnijeti prijedlog za povrat i prija{nje stanje. Sudac Emilija Zrni}

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi sin, brat i ujak

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DEJAN (DRAGE) ZGONJANIN
tragi~no preminuo dana 6. 1. 2011. godine u 19. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. 1. 2011. godine u 10.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: majka Radojka, brat Hari, sestre Selma i Ai{a, zetovi Muhamed i Bakir, ujak Radomir, tetka Dragica, sestri}i, sestri~ne, porodice: Gvozdenovi}, Smaji}, Osmi~evi}, Gojkovi}, Mustedan, 111 ro|aci i ostali mnogobrojni prijatelji i poznanici.

NIMETA - BEBA (JUSUF) DURANOVI]
preselila na ahiret u petak, 7. januara 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. januara 2011. u 13.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: k}erka Nermina Hajri}, unuk Nadir Hajri}, unuka Nirela Smajovi} sa suprugom Adisom i sinom Adinom. Ku}a `alosti: Ko{evo br. 24/III - stan Hajri} 111

OGLAS

PRESUDU

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62

Subota 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Mal 017766 08 Mal Travnik, 13. 12. 2010. godine TU@ITELJ: TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA TU@ENI: Kotlica Goran, Meljanac br. 7b, Travnik RADI: isplate duga v.s. 2.272,72 KM

oglasi
godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 57,23 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 156,29 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate kao i tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA Jasmina Tahirovi} s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 906786 05 Mal Mostar, 09. 12. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Zagreba~ka Banka BiH Dd, protiv tu`enika Vladimir Lotovi}, radi -, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Kotlica Goran, Meljanac br. 7b, Travnik Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71 ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj: TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA „usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 2.272,72 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 1.216,80 KM po~ev od 17. 11. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008.

POZIV
Tu`enik Mile Mikli}, Zelenci bb Banja Luka
Poziva te se na pripremno ro~i{te zakazano na dan 31. 01. 2011. godine u 11,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 303. Stru~ni suradnik Minja Belovi} ^uljak NAPOMENA: Ako na pripremo ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2 ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77 ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP[TINSKI SUD U @EP^U Broj: 44 0 Mal 001383 08 Mal Datum, 14. 12. 2010. godine Op}inski sud u @ep~u, stru~ni saradnik Smajlovi} Ejub, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar protiv tu`enog [umi} Kristijana iz @ep~a, ul. Prva bb, radi duga, v.s. 231,55 KM, van ro~i{ta, dana 14. 12. 2010. godine donio je slijede}u

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Tu`eni je du`an platiti tu`itelju na ime duga nov~ani iznos od 231,55 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 41,62 KM po~ev od 16. 04. 2008. godine pa do isplate; - na iznos od 38,24 KM po~ev od 16. 05. 2008. godine pa do isplate; - na iznos od 43,83 KM po~ev od 16. 06. 2008. godine pa do isplate; - na iznos od 107,86 KM po~ev od 16. 11. 2008. godine pa do isplate. uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 115,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je dana 16. 12. 2008. godine podnio tu`bu protiv tu`enog radi naplate glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Tu`itelj je predlo`io da sud donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne postupi u

skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06). Obzirom da tu`eni ne stanuje na adresi svog posljednjeg poznatog prebivali{ta, to mu je tu`ba u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku dostavljena objavljivanjem tu`be u dnevnim novinama. Kako tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba, a u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a osnovanost tu`benog zahtjeva sud je cijenio na osnovu dokaza prilo`enih uz tu`bu, to je sud u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku donio presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluka o tro{kovima postupka donesena je shodno odredbi ~lana 386. stav 1. i ~lana 387. stav 1. ZPP-a, a tro{kovi se odnose na sudsku taksu na tu`bu u iznosu od 30,00 KM prema Zakonu o sudskim taksama Zeni~ko-Dobojskog kantona („Slu`bene novine Zeni~kodobojskog kantona“ broj: 1/97, 4/04), taksu na presudu u iznosu od 10,00 KM, prema Zakonu o sudskim taksama Zen~ko-Dobojskog kantona („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“ br. 12/09) i tro{kovi objave tu`be i presude u dnevnim novinama u iznosu od 75,00 KM, a {to ukupno iznosi 115,00 KM. Stru~ni saradnik: Ejub Smajlovi} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~lanu 183. stav 1. u vezi sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku.

REPUBLIKA SRPSKA OKRU@NI PRIVREDNI SUD ISTO^NO SARAJEVO BROJ: 61 0 Mals 000169 08 Mals I. Sarajevo, 16. 11. 2010. godine Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja JP Hravtske Telekomunikacije d.o.o. Mostar, protiv tu`enog TR Butik Evropa [ekovi}i sa posljednjim prebivali{tem [ekovi}i, ul. D. Mihalovi}a bb., radi isplate, v.s. 1.161,76 KM. JP Hrvatske Telekomunikacije d.o.o. Mostar, podnosi tu`bu protiv TR Butik Evropa [ekovi}i predla`u}i da ovaj sud po okon~anju parni~nog postupka donese sljede}u: Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.161,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 705,16 KM po~ev od 15. 12. 2007. pa do isplate na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 1. 2008. pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 2. 2008. pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 3. 2008. pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 4. 2008. pa do isplate, na iznos od 363,00 KM po~ev od 15. 5. 2008. pa do isplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka (taksu na tu`bu i taksu na presudu), sve u roku od 30 dana Na osnovu ~l. 69. ZPP-a dostavlja vam se tu`ba (tu`ba sa prilozima, tu`ioca JP Hrvatske Telekomunikacije

OGLAS

d.o.o. Mostar, protiv Vas kao tu`enog, radi isplate koja je zaprimljena kod ovog suda dana 16. 10. 2008. godine, na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema. Na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA [AIN AIDA

PRESUDU

Obrazlo`enje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908932 05 Mal Mostar, 16. 11. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 020504 10 I @ivinice, 13. 12. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja JKP „Komunalno“ d.d. @ivinice, protiv izvr{enika Omerovi} Kasima iz @ivinica, Sjever 134, radi izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 307,22 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

OGLAS
Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Milan Risti} u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u ul. Kneza Branimira bb, zastupanog po zakonsom zastupniku, protiv tu`enog Franjo [unjo Pari`evi}i bb. Kiseljak, radi isplate duga, v.sp. 328,11 KM, van ro~i{ta dana 07. 07. 2010. godine donio je slede}u:

Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 27. 05. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga tra`ioca izvr{enja, u iznosu od 307,22 KM a radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja na dan 18. 05. 2010. godine u iznosu od 307,22 KM na ime izvr{enih komunalnih usluga, vodosnabdijevanja i odvoda kanalizacijom i odvoz sme}a, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja prijedloga za izvr{enje tj. od 18. 05. 2010. godine, pa do kona~ne isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 20,00 KM. Izvr{enje }e se provesti - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika, te namirenje iz iznosa dobivenog prodajom tih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1321100302410016 otvoren kod „NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i otplate. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

(zbog propu{tanja)
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od 328,11 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 122,19 KM po~ev od 17. 12. 2000. godine pa do isplate na iznos od 133,19 KM po~ev od 17. 01. 2001. godine pa do isplate na iznos od 70,78 KM po~ev od 17. 02. 2001. godine pa do isplate na iznos od 1,96 KM po~ev od 17. 05. 2001. godine pa do ispalte te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,50 KM, sve u roku od 30 dana. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. Stru~ni saradnik Milan Risti} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).

PRESUDU

oglasi

Dnevni avaz

subota 8. januar/sije~anj 2011.

63

64

Subota 8. januar/sije~anj 2011.

Dnevni avaz

oglasi
USLOVI KONKURSA: Svi kandidati trebaju da ispunjavaju uslove u pogledu stru~ne spreme utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedago{kim standardima i Nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje. Uz prijavu na Konkurs kandidati treba da dostave: - kra}u biografiju, - dokaz o zavr{enoj {koli (original ili ovjerenu fotokopiju), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o neka`njavanje (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - potvrdu o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi, profilu koji se tra`i konkursom i NPiP , - potvrdu o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanove obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom, Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. [kola ne}e uzeti u obavezu povrat dokumenata kandidatima. Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu [kole: JU O[ „PRA^A“ Pra~a, Trg Kemala Keme Hrve bb, 73290 Pra~a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosansko-podrinjski kanton Gora`de Op}ina Pale-Pra~a JU O[ „PRA^A“ Pra~a Na osnovu ~lana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine BPK-a Gora`de“ broj:5/04 i 6/09), ~lana 121. Pravila [kole broj:287-III/07, Odluke [kolskog odbora JU O[ „PRA^A“ i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauke, kulture i sporta, broj:10-38-26/11, r a s p i s u j e s e: za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Tehni~ki odgoj, 5 ~asova, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 2. Muzi~ka kultura, 4 ~asa, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 3. Likovna kultura, 4 ~asa, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 4. Informatika, 4 ~asa, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 5. Njema~ki jezik, 4 ~asa, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 6. Fizika, 2 ~asa, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine, 7. Hemija, 4 ~asa, odre|eno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2011. godine, 8. Biologija, 7 ~asova, odre|eno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2011. godine, 9. Islamska vjeronauka, 15 ~asova, 1 izvr{ilac, odre|eno vrijeme do 30.06.2011. godine.

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905749 04 Mal Mostar, 24. 08. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP HT dd Mostar (ranije Eronet pokretne komunikacije d.o.o Mostar), Kneza Branimira bb Mostar, koga zastupa zakonski zastupnik direktor protiv tu`enog Mire Stjepanovi}a iz Mostara, ul. Biskupa Bari{i}a br. 53 Mostar, radi isplate duga, v.sp. 718,43 KM donio je dana 24. 08. 2010. godine slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 718,43 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 240,96 KM po~ev od 17. 11. 2002. god. pa do isplate, na iznos od 236,67 KM po~ev od 17. 12. 2002. god. pa do isplate, na iznos od 240,80 KM po~ev od 17. 01. 2003. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 123,50 KM, a sve u roku od 30 dana. Obrazlo`enje Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a F BiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 053101 09 P Mostar, 30. 11. 2010. godine

OGLAS

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank zastupan po direktoru i po punomo}niku Bubalo Nikici protiv tu`enih [indik Ru`ica i Raji} Andrea, radi isplate duga, pa kako sud tu`enoj [indik Ru`ici na adresu prijavljenog prebivali{ta nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina A roto press d.o.o. Sarajevo - Dnevni avza. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem dnevnih novina dostavlja navedenu tu`bu sa tu`benim zahtjevom koji glasi „Du`ni su tu`eni solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 7.111,50 KM, zajednio sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja“ tu`enoj Ru`ica [indik, na obavezni odgovor te je pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905115 04 Mal Mostar, 08. 11. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb, zastupan po zz direktoru, protiv tu`ene Dubravke Markovi} ul. Rudarska bb. Mostar, radi isplate duga, vsp. 876,37 KM, van ro~i{ta dana 08. 09. 2010. god. donio je sljede}u:

sini od 876,37 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 508,22 KM po~ev od 17. 08. 2002. godine pa do isplate na iznos od 124,64 KM po~ev od 17. 09. 2002. godne pa do isplate na iznos od 243,51 KM po~ev od 17. 10. 2002. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 122,50 KM, sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Milan Risti} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje, u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a F BiH).

Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u vi-

(zbog propu{tanja)

PRESUDU

sport

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

65


Pli{ek: Edin je ve} sada potpuno izgra|en i ~ovjek i sportist

Definitivno je sazrio kao li~nost, a ima i dovoljno fudbalskog iskustva
D`eko u dresu Teplica 2006. godine: Idealan razvojni put

DIJAMANTSKA GROZNICA Jir`i Pli{ek o igra~u kojeg je iz @eljezni~ara odveo u ^e{ku

On mo`e igrati bilo gdje, ima izvrsne predispozicije, kondiciju, tehniku i glavu da ispo{tuje svaku taktiku, ka`e ~e{ki stru~njak
Jir`i Pli{ek (Jiri) bio je u @eljezni~aru vjerovatno u najnezgodnije mogu}e vrijeme. [izofrenija na Grbavici po~ela je 2003., kada je otjeran najtrofejniji trener u historiji kluba Amar Osim, a ^eh se godinu poslije na{ao na klupi, ali je otpu{ten iako se ekipa nalazila u vrhu tabele. Dok su Pli{eka progla{avali „nastavnikom fizi~kog“ i varalicom koja je do{la da ukrade sve {to je sveto na Grbavici, mladi trener (ro|en 1972. godine) poku{avao je raditi svoj posao. Nije dugo izdr`ao, ali grozota koju je do`ivio u Sarajevu ipak je donijela ne{to dobro. Pli{ek je ve} nakon prvih testiranja fudbalera rekao da Edin D`eko ima predispozicije da bude veliki igra~. Smijali su mu se i tada, a kada je 2005. Teplicama preporu~io da kupe momka na kojem se mogu obogatiti, u @elji su s veseljem do~ekali priliku da se rije{e „netalentiranog“ napada~a. Slavilo se zara|enih 50 hiljada eura, koliko su Teplice uplatile za danas najskupljeg igra~a u historiji BiH i ovih prostora. Iako bi se mogao sa zadovoljstvom nasmijati u lice svima onima koji su ga omalova`avali, trener Teplica, koji je 2009. godine s ovim klubom osvojio Kup ^e{ke, nije takav ~ovjek. O @eljezni~aru, Sarajevu i BiH ima samo lijepe rije~i, a jedino za ~im `ali je to {to nije dobio priliku da svoj plan rada na Grbavici ispuni do kraja. - Ma i u ^e{koj su se smijali kada sam govorio da }e Edin biti svjetski as, ali brzo ih je on sam uvjerio da grije{e. D`eko je imao sve predispozicije, bilo je potrebno samo da radi. Na samom po~etku, kada sam do{ao u @elju i vidio njegove rezultate na testovima,

Man~ester siti je samo jedna stepenica u D`ekinoj karijeri
Kolonija Bosanaca u Teplicama
Teplice su trenutno na {estom mjestu tabele i u ~etvrtfinalu Kupa ^e{ke, a u ekipi igra nekoliko na{ih igra~a - Admir Ljevakovi}, Ajdin Mahmutovi}, Aldin ^aji} i Alen Melunovi}. Pitali smo Pli{eka ho}e li neki od njih krenuti D`ekinim stopima. - Svi imaju potencijal, svaki na svoj na~in, ali koliodstranio sam ga iz ekipe rekav{i mu da mora da radi kako treba ili }e otpasti. On je vrlo inteligentan momak i brzo je shvatio da je sve to za njegovo dobro - prisje}a se Pli{ek. D`eko je prvih {est mjeseci u ^e{koj proveo kod Pli{eka u klubu Usti nad Labem, gdje je blistao, a onda je nastavio u istom tempu i u Teplicama. Idealan put za razvoj, ali Pli{ek smatra da se sve to moglo dogoditi i u @eljezni~aru. ko }e napredovati, povezano je samo s psihom. Moraju da znaju {ta ho}e, {ta `ele, da ne sumnjaju u sebe, ba{ kakav je Edin bio. [to se ti~e Teplica, dobro stojimo iako je ekipa podmla|ena. Imamo 7-8 mladih fudbalera i zato dosta osciliramo. Teplice mogu opstati samo ako proizvode igra~e, to je osnovni cilj kluba - ka`e Pli{ek. - Edin bi do{ao do ovog nivoa i na Grbavici samo da su nas pustili da radimo. Njemu nije trebala ^e{ka, mogao je iz @eljezni~ara oti}i u Njema~ku i donijeti klubu mnogo vi{e novca tada, a i sada. Trebala mu je samo zdrava sredina koja }e ga ispo{tovati i sa~ekati da sazri kao igra~ - govori ^eh. Za njega ne postoji dilema mo`e li D`eko blistati u Engleskoj kao {to je u Njema~koj.

Edin D`eko jo{ nije zavr{io formalnosti u vezi s britanskom vizom pa se njegov dolazak na Red`epagi}: Otok jo{ Sitijeva molba ~eka. Menad`er Man~ester sitija Roberto Man~ini (Mancini) nadao se da }e klub do ju~er u podne registrirati na{eg napada~a za sutra{nju utakmicu tre}eg kola FA kupa protiv Lestera, ali kako D`eko jo{ nije do{ao, debi }e biti odgo|en za neku drugu priliku. D`ekin menad`er Irfan Red`epagi} sino} nam nije mogao re}i ni{ta novo. - Zamolili su nas iz Man~ester sitija da sa~ekamo s izjavama dok se ne usaglasimo s njima. Vi{e }ete znati kada se s njima dogovorimo o svim detaljima - rekao je Red`epagi}. U dokumentima britanske grani~ne slu`be navedeno je da se na vizu za Otok mo`e ~ekati i do 28 radnih dana.
(M. T.)

Vikend bez D`ekinog debija

I dalje se ~eka

Samo lijepe rije~i

- Kada je oti{ao u Volfsburg, rekao sam, Edin mo`e jo{ vi{e. Sada, kada je u Man~ester sitiju, opet ka`em, mo`e jo{ vi{e, da napravi bar jedan ili dva velika transfera. On mo`e igrati bilo gdje, ima tako izvrsne predispozicije, kondiciju, tehniku i glavu da ispo{tuje svaku taktiku isti~e na{ sagovornik. Skoro familijaran odnos Pli{eka i D`eke nastavio se odr`avati i nakon {to je na{ as postao svjetska zvijezda. - ^ujemo se ~esto, on zna da sam uvijek tu za njega, i to u situacijama kada ima probleme, kada je dole. Definitivno je sazrio kao li~nost, a ima i dovoljno fudbalskog iskustva. Edin je ve} sada potpuno izgra|en i ~ovjek i sportista. Zato ponavljam da je Man~ester siti samo jo{ jedna stepenica, jer on mo`e i treba jo{ vi{e - zaklju~uje Z. [ARI] Pli{ek.

Ipsvi~ otpustio Roja Kina
Engleski drugoliga{ Ipsvi~ uru~io je otkaz treneru Roju Kinu (Roy Keane), nekada{njem reprezentativcu Irske i fudbaleru Man~ester junajteda. Temperamentni Irac je 20 mjeseci vodio Ipsvi~ i izborio polufinale Liga kupa protiv Arsenala, nakon ~ega su porasli apetiti uprave kluba pa je u ovoj sezoni za cilj postavljen plasman u Premijer ligu. Otkaz Kinu (39) uzrokovan je porazima u sedam od posljednjih devet utakmica zbog ~ega se Ipsvi~ nalazi na 19. poziciji, u zoni ispadanja.

Familijaran odnos

Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru igrat }e se uzimu nakon {to je predsjednik FIFA-e Sep Blater (Sepp Blatter) odlu~io da uva`i vapaje javnosti. Prvi ~ovjek svjetskog fudbala prvi put je kategori~no podr`ao ideju da se Mundijal ne igra naljeto, kada u Kataru vladaju nesnosne vru}ine. - O~ekujem da se Mundijal igra uzimu. Imamo dovoljno vremena da razmotrimo ovu opciju, 11 godina. Prvenstvo se treba igrati u najbolje vrijeme, a to je januar ili kraj godine. Ne}emo naru{iti pravila ako takmi~enje podredimo za{titi fudbalera

Mundijal u Kataru igrat }e se uzimu Juventus doveo Tonija
Nakon {to je Fabio Kvaljarela (Fabio Quagliarella) zbog povrede ligamenata koljena zavr{io sezonu, Juventus je brzo na{ao zamjenu, a rije~ je o veteranu Luki Toniju (Luca). Kvaljarela se povrijedio u ~etvrtak u 3. minuti utakmice protiv Parme, a nakon {to je ozlije|en i Vin~enco Jakvinta (Vincenzo Iaquinta), „stara dama“ morala je brzo reagirati. Toni }e u Torino do}i kao slobodan igra~, jer mu je ugovor s \enovom istekao, a potpisat }e do juna (M. T.) Toni: Slobodan igra~ 2012.

Sep Blater podr`ao prijedloge

Nakon ozljede Fabija Kvaljarele

Blater: Za{tita fudbalera i navija~a

i navija~a - rekao je Blater. U slu~aju da FIFA zaista odlu~i da promijeni termin Mundijala, onda }e se on po-

klopiti s velikim brojem evropskih liga, {to }e, sigurno, dovesti do poreme}aja u kalendaru takmi~enja. (M. T.)

EUROVIKEND

66
^ELIK Zeni~ani sutra po~inje pripreme

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

sport

Murinjo je po drugi put uveo Kaku u igru

[panci i Italijani igraju prvenstveno kolo

]ulov, Muminovi} i Oki} sti`u na Bilino polje? Mo`e li Viljareal
(Foto: AP)

iznenaditi Real?
Barcelona gostuje Deportivu Napoli protiv Juventusa

Mogu} odlazak s Hajdukom u turski Belek

Viljareal je napravio izvrsnu uvertiru za gostovanje Realu u Madridu. Gubili su s 0:2 na svom terenu od Valensije u utakmici Kupa, ali su postigli ~etiri gola i pro{li u ~etvrtfinale. @oze Murinjo (Jose Mourinho) odmarao je ve}inu prvotimaca, ali je Realov poraz od Levantea ipak iznena|enje. Portugalac je po drugi put u tim uvrstio Kaku, koji je u 56. minuti zamijenio Karima Benzemu. - Polako stje~e samopouzdanje. Obje utakmice zavr{io je bez problema, nisu ga boljeli ni koljeno ni prepone.

Sigurno je da }e igrati protiv Viljareala - izjavio je Murinjo. Lider Barcelona gostuje Deportivu, a u ekipu se vra}a oporavljeni Maksvel (Maxwell). Katalonci su ve} 25 utakmica bez poraza u svim takmi~enjima. Lider italijanske lige Milan na svom terenu }e ugostiti Udineze, dok drugoplasirani Lacio do~ekuje Le~e. Derbi-utakmica igrat }e se u Napulju, Napoli i Juventus izgubili su prve utakmice u 2011. godini pa }e u me|usobnom duelu odlu~iti koja }e ekipa osta(Z. [.) ti u vrhu.

Parovi i satnica
[panija
Parovi 18. kola: SUBOTA: Malaga - Atletik Bilbao (18 sati), Sosijedad - Sevilja (20), Deportivo - Barcelona (22). NEDJELJA: Osasuna Hetafe, Santander - Sporting, Espanjol - Saragosa, Majorka - Almerija (17), Real - Viljareal (19), Levante - Valensija (21). PONEDJELJAK: Erkules - Atletiko Madrid (21).

Sutra{njom prozivkom na Bilinom polju pripreme uo~i nastavka sezone planira po~eti i ^elik. Zeni~ke redove ove zime napustili su Samir Duro (Zrinjski), Nermin Jamak (@eljezni~ar), Ermin Gad`o (Liberec ^e{ka), a na odlazak se priprema i Dario Puri}. Adin D`afi} odbio je ponudu poljske Krakovije i sada o~ekuje poziv splitskog Hajduka. Iako je imao dozvolu ^elika da uz obe{te}enje mo`e promijeniti sredinu, prozivci }e se odazvati i golman Luka Bilobrk, koji nije dogovorio inozemni anga`man. [to se ti~e poja~anja, trener Abdulah Ibrakovi} ka`e da su u toku pregovori sa Milanom Muminovi}em iz Borca, [evkom Oki}em iz Vele`a i Adisom ^ulovom iz Olimpica, od kojih prva dvojica trebaju rije{iti situaciju sa svojim klubovima. Dosta izvjesniji je dolazak bekova Mirze Rizvanovi}a i

^ulov (desno): Pregovori sa Zeni~anima

Suada Grabusa, obojice iz Zrinjskog. - Nudi nam se dosta nogometa{a, ali prvo `elimo da vidimo ko }e od na{ih igra~a oti}i, a ko ostati. To se, prije svih, odnosi na D`afi}a, Eldina Adilovi}a i Adnana

Zahirovi}a, koji imaju neke ponude - ka`e Ibrakovi}. Zanimljivo je da bi zeni~ki tim ve} 26. januara mogao otputovati na pripreme u turski Belek zajedno s Hajdukom. - Direktor Nermin [abi} dogovara se s Hajdukom da

njihovim ~arter-letom putujemo u Tursku, ~ime bismo pro{li jeftinije nego, naprimjer, da idemo u Medulin. Do ponedjeljka bismo trebali dobiti kona~ni odgovor iz Splita - ka`e trener Abdulah V. B. Ibrakovi}.

Italija
Parovi 19. kola: NEDJELJA: Sampdorija - Roma (12.30), Milan - Udineze, Bari - Bolonja, Katanija - Inter, ^ezena - \enova, Kjevo - Palermo, Fiorentina - Bre{a, Lacio - Le~e, Parma - Kaljari (15), Napoli - Juventus (20.45).

Na Tu{nju hvataju zalet
[ef stru~nog {taba Slobode Denis Sadikovi} danas }e na Tu{nju izvr{iti prozivku svojih fudbalera i ozvani~iti po~etak priprema za proljetnu polusezonu. Sadikovi} o~ekuje da mu se jave svi igra~i koji su jesenas iznijeli teret prvog dijela sezone, a bit }e i nekih novih imena. - Prozivci }e prisustvovati 26 ili 27 fudbalera. Me|u novajlijama treba ra~unati i na Stani{u Nikoli}a, Alena Me{anovi}a i Tarika Okanovi}a. Tako|er, na probi }e biti Edin Kiti} i Edin Trumi}, dok smo s posudbe iz Omladinca vratili Mirzu Zoni}a i Damira Murselovi}a - ka`e trener Slobode Denis Sadikovi}.

Sloboda danas po~inje pripreme

Tarik Okanovi} i Senad Muji} radit }e prema posebnom programu
Dodaje da }e prema posebnom programu raditi rekonvalescenti Okanovi} i Senad Muji}. Prvi trening zakazan je za 11 sati. U uvodnom dijelu priprema igra~i }e vje`bati na Tu{nju, u dvorani Mejdan i na obli`njem izleti{tu Ilin~ica. Za 19. januar planiran je odlazak na Kupres. Kako sa-

Engleski mediji ve} su presudili menad`eru Liverpula Roju Hod`sonu (Roy Hodgson), za kojeg tvrde da }e uskoro tra`iti novi posao. U mizernoj sezoni slavni klub ve} je nanizao devet liga{kih poraza i nalazi se na 12. mjestu, samo ~etiri boda iznad zone ispadanja. [pekulacije o budu}nosti Hod`sona prisilile su klub da otka`e uobi~ajenu pres-konferenciju uo~i sutra{njeg gostovanja velikom rivalu Man~ester junajtedu u 3. kolu engleskog FA kupa. U slu~aju neuspjeha, Hod`son }e skoro sigurno dobiti otkaz.

Ferguson smjenjuje Hod`sona

Liverpul gostuje u Man~esteru

Sadikovi}: O~ekuje 26 ili 27 fudbalera na prozivci

da stvari stoje, zavr{ni dio priprema bit }e odra|en na Jadranu, u Makarskoj ili MeduE. M. linu.

Hod`son: Odbrojani sati na klupi Liverpula?

Begovi} protiv Kardifa
Stouk siti na{eg golmana Asmira Begovi}a ugostit }e danas (16 sati) drugoliga{ki Kardif u 3. kolu FA kupa. Rivala iz istog ranga imat }e i Man~ester siti, koji sutra (17) gostuje Lesteru.

Sli~na sudbina prijeti nekolicini drugih trenera, ali ne i Aleksu Fergusonu (Alex). Iako gaji simpatije prema Hod`sonu i svim ostalim „kolegama pod vatrom“, nedodirljivi {ef Man~ester junajteda ka`e da protiv Liverpula ne}e ponoviti gre{ku iz pro{le sezone, kada je njegov tim senzacionalno u FA kupu eliminiran od tada tre}eliga{kog Lidsa. - Tada sam izabrao tim za koji sam mislio da je dovoljno dobar da pobijedi, ali su me podsjetili da su u ovom Kupu mogu}i {okantni ishodi - re(E. J.) kao je Ferguson.

Trener Leotara Dragan Spai} revidirao je spisak od ~etrdesetak licenciranih igra~a pa }e u proljetnu polusezonu u}i s 25 fudbalera. - U nastavku prvenstva ne ra~unamo na Novicu Beraku, Anela Rami}a, Igora Joksimovi}a, Lazara Ze~evi}a, Stanka Radulovi}a, Milana Milutinovi}a i Nenada Ze~evi}a.

Na transfer-listi Berak, Ze~evi}i, Milutinovi}, Rami}...
Ispisnice su ve} uzeli Goran Vukli{ i Nemanja Mijailovi} - ka`e nam Spai}. Na spisku ostaju sljede}i igra~i: Milenkovi}, Kukrika, Vu~ini}, Todorovi}, ^orlija, [araba, Radovi}, Andri}, Mandi}, Marjanovi}, Komneni}, Koki}, Stojanovi}, Vrane{evi}, Mijanovi}, \aji}, Prelo, Dre~, Bo{kovi},

Trener Leotara Dragan Spai} revidirao spisak

Kompletne pripreme u Trebinju
Prema Spai}evim rije~ima, Leotar }e zbog nedostatka finansijskih sredstava kompletne pripreme obaviti u Trebinju. - To nam ne}e predstavljati nikakav problem. Ako se dobro pripremimo, upustit }emo se u borbu za plasman u sami vrh tabele - samouvjeren je Spai}.
Spai}: Dobra atmosfera u ekipi

Duri}, Leki} i Rajovi}. - Do promjena mo`e do}i jedino ako neko od spomenutih fudbalera na|e povo-

ljan strani anga`man i ako mu klub dozvoli raskid ugovora. [to se ti~e poja~anja, dovest }emo dva ili tri kvalitetna igra~a, koji }e odmah mo}i igrati - dodaje Spai}. Njegovim ustoli~enjem jesenas je vra}en vedar duh u svla~ionicu, a Spai} se nada da }e dobra atmosfera biti zalog za povratak nekada{njeg {ampiona BiH na veliku scenu. - Na kraju jesenje polusezone pjesmom smo u svla~ionici proslavili pobjede nad Zrinjskim i Borcem. Slavili smo tako jo{ samo 2003. godine, kada je na{ klub bio prvi {ampion BiH u zajedni~koj ligi - nagla{ava Spai}.
M. PILJEVI]

sport

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

67

RUKOMET Po~ele pripreme prvaka BiH

Jo{ sedmicu u Sarajevu pa onda put Vara`dina
Pivot Borca Vladimir Vranje{ je na ulaznim vratima, tra`i se alternativa na golmanskoj poziciji
vi}a, Efendi}a, Memi}a, Kara~i}a te Hasana Terzu, koji ve} du`e trenira s ekipom, a u narednom periodu i definitivno bi trebao postati ~lan Bosne. Zbog reprezentativnih obaveza i drugih, opravdanih razloga, odsustvovali su ^aki}, Vra`ali}, Savi}, Pucelj te ^elica, Kapisoda i Milosavljevi}. - Do 14. januara trenirat }e se u Sarajevu, a onda ekipa putuje u Vara`din na turnir. Igra~i }e direktno iz Vara`dina otputovati na glavni dio priprema na na{u staru destinaciju, u Pore~ - izvje{tava nas sekr-

Milekovi}: Novo ime u ekipi ^elika

Rukometa{i Bosne, nakon nekoliko dana zaslu`enog odmora, nastavili su u sarajevskoj dvorani „Ramiz Sal~in“ pripreme za vjerovatno najzanimljiviju polusezonu koja ih o~ekuje. Bosna }e, naime, u februaru odigrati dvije utakmice, protiv Sankt Petersburga i Konstance, u kojima bi pobjedama mogla ostvariti najve}i evropski uspjeh, plasman u osminu finala Lige prvaka. Osim toga, u prvenstvu najmanje dva kluba `ele skinuti skalp „Studentima“ - Borac i Izvi|a~ pa }e

Slavija ja~a za {estoricu igra~a
Demi} pre{ao u Zrinjski
U prijelaznom roku uo~i nastavka Prvenstva BiH najvi{e novih ko{arka{a ({estoricu) anga`irala je Slavija. Trenutno posljednjeplasirani tim na tabeli poja~ali su Marinko Perovi} (Igman Ilid`a), Rajko Malovi} (Sloga na Milekovi}a i Luku Leki}a. Novi ~lan Mladosti iz Gacka je Neboj{a Stani} (Meridijan Novi Sad - Srbija), a Brotnja Sa{a Stefanovi} (FMP @eleznik - Srbija). Borac Nektar vratio je svog biv{eg igra~a Filipa Adamovi}a iz

Uo~i nastavka Prvenstva BiH u ko{arci

Markovi} nas je uvrijedio
- Razo~arani smo medijskim istupima trenera Borca Dragana Markovi}a u vezi sa {pekulacijama o prelasku Vladimira Vranje{a. Markovi} je uvrijedio na{ klub. To da dugujemo igra~ima nije istina. Igra~ima koji su oti{li iz se ove zime raditi mo`da i ja~e nego prethodnih. Na prvom treningu {ef stru~nog {taba Irfan Smajlagi} mogao je ra~unati na sljede}e igra~e: Mesari}a, Uvodi}a, Neki}a, Me|i}a, Rakovi}a, Pa`ina, Divkokluba, niko nije ostao du`an ni marku i sa svima smo u korektnim odnosima. Posljednji ~ovjek koji bi trebao pri~ati o Bosni je Dragan Markovi}, koji je neopravdano i bez rije~i svojevremeno napustio na{ klub - kazao je Smajovi}. etar kluba Tarik Smajovi} pa nastavlja o novim igra~ima i odlascima: - Definitivno je klub napustio golman Kiril Morozov, a Bosnina `elja je pivot Vladimir Vranje{, ~iji je transfer iz Borca 90 posto

Be~irovi} s Kipra u Jedinstvo
U `enskoj ligi, tuzlansko Jedinstvo BH Telecom anga`iralo je Azru Be~irovi} (Imperijal - Kipar). @eljezni~ar su napustiPo`ega - Hrvatska), Aldin Klinac (Bosna ASA BH Telecom) te Stefan Pandurevi}, Filip \uri} i \or|ije Ninkovi} iz omladinskog pogona. Klub iz Lukavice ostao je bez Sindisa Demi}a, koji je pre{ao u mostarski Zrinjski. Zeni~ki ^elik doveo je tandem hrvatskog Zaboka, Ivale Zvjezdana Gagi} (Sloboda Bosanski Novi) i Rada Vidovi} (^elik), dok su aktuelne prvakinje ja~e za Tinu Peri{u (Jedinstvo). Servitiuma iz Bosanske Gradi{ke, dok je Muhamed Gak iz tuzlanske Slobode pre{ao u Kakanj. Igra~e iz omladinskog pogona u prvi tim prekomandovali su Hercegovac (Dejan Ivkovi}) i Mladost (Milan An|eli}, Nikola MiE. J. tri}).

Vranje{: Dogovoreni uvjeti, nerije{ena papirologija

realiziran. Dogovorili smo uvjete, potrebno je samo da rije{imo administrativne poslove. Preostaje nam da potra`imo alternativu na

golmanskoj poziciji. Trebao je potpisati Vladimir Peri{i}, koji je neko vrijeme trenirao s nama, ali se poA. ^. vrijedio.

Jedan od najboljih bh. boksera Adnan Buharalija priprema se na Zlatiboru (Srbija), gdje }e se 14. januara boriti protiv Bugarina Tajara Mehmeda (Tayar) u okviru revije „Zlatibor Boxing Night“. - Menad`ment kampa „Bali-Balkan boxing“ omogu}io nam je fantasti~ne uvjete u kojima se mogu posvetiti samo treningu i za koje }u poku{ati da im se revan{iram pobjedama u ringu. Iz tabora mog protivnika sti`u poruke da }u biti nokautiran, ali im odgovaram da moja opcija nije ni poraz niti nerije{en ishod pa }emo vidjeti ko }e koga nokautirati!

Buharalija `eli borbu za titulu

Bh. bokser se priprema na Zlatiboru

Celje gost u Zenici

Buharalija: Novi nastup 14. januara

Cilj mi je da se ove godine borim za neku od presti`nih titula i na tom putu nema mjesta porazima - ka`e Buharalija.

Prema informacijama organizatora, o~ekuje se da }e dvorana „Wai’Tai“ biti ispunjena do posljednjeg (E. J.) mjesta.

Nakon gostuju}eg trijumfa nad beogradskim Vo`dovcem (67:54), ko{arka{ice ^elika ve~eras (18 sati) }e u 14. kolu regionalne IWB lige u zeni~koj Areni ugostiti slovensko Celje, koje s omjerom od 11-2 vodi na tabeli. - Celje nije slu~ajno prvo u Ligi. Radi se o mladom i dobro selektiranom timu. Najbolja su odbrambena ekipa u Ligi. Za pobjedu }e biti potrebno dati i vi{e od maksimuma - ka`e trener ^elika Mensura Andelija. V. B.

^elik protiv lidera

Ve~era{nji duel Zagreba i Igokee (19 sati) bit }e popravni ispit za viceprvaka BiH, kojeg su „Mravi“ u prvom dijelu sezone regionalne NLB lige u Lakta{ima savladali rezultatom 79:70. - O~ekuje nas te`ak me~ u Zagrebu, ali laganih nije ni bilo. Zagreb je kvalitetna ekipa, posebno u centarskoj liniji sa Marijom Kasunom i Lukom @ori}em. Mi smo na toj poziciji oslabljeni, jer trenutno ra~unamo samo na Mladena Panti}a, dok su van tima

Popravni protiv „Mrava“

Igokea gostuje Zagrebu

Donel Harvi (Donnel Harvey) i @arko Rako~evi}. Istina, bez njih dvojice smo u pro{lom kolu pobijedili Olimpiju, a samo borbenom igrom mo`emo prirediti novo iznena|enje - rekao je trener Igokee Slobodan Klipa. Parovi 15. kola: Danas: Cedevita - Krka (17 sati), Union Olimpija - Zadar (18), Nimburk - Radni~ki (18.30), Zagreb - Igokea (19). Sutra: [iroki TT kabeli - Cibona (17). Ponedjeljak: Hemofarm - Partizan (18), Crvena zvezda - BuZ. V. du}nost (20.15).

Rukometni turnir u Zenici
Rukometni klub ^elik, lider jesenjeg dijela Prve lige FBiH - grupa Sjever, organizirat }e 6. februara tradicionalni me|unarodni turnir. Zeni~ani su uputili pozive pro{lom pobjedniku Meta-

loplastici (Srbija), zatim hrvatskim klubovima Splitu i Metkovi}u te doma}im Bosni BH-Gasu, banjalu~kom Borcu, Izvi|a~u i Konjuhu. Turnir }e biti prilika da se obilje`i i 60 godina postojanja kluba.

Nakon {to je prethodna uprava finansijski skoro uni{tila Ko{arka{ki klub Borac Nektar, novi ~elnici ~ine sve kako bi „Pivare“ i{~upali iz finansijske krize. Uspjeli smo da o~istimo skoro 75.000 KM duga, ali je veliko pitanje kako dalje, posebno zato {to su nam pristigle ~etiri presude koje smo izgubili zbog propu{tanja - ka`e direktor Borca Miroslav Doj~inovi}, koji poziva i gr-

„Pivari“ vratili 75.000 KM duga

Borac Nektar u te{koj situaciji

adske strukture da se zapitaju treba li Banjoj Luci stabilan ko{arka{ki klub. Mnogo vedrija strana pri~e je u vezi s prvim timom i u~e{}em u Prvenstvu BiH, u kojem Borac s 23 boda iz 14 me~eva ima realne {anse da izbori Ligu za prvaka. - Trener Drago Karali} sa saradnicima te kompletan igra~ki pogon imaju na{u bezrezervnu podr{ku - naglaS. K. sio je Doj~inovi}.

1 Larisa Ceri} (d`udo) Edin D`eko 2 (fudbal) Damir 3 (tenis) D`umhur 4 Adnan Manko (sjede}a odbojka)

Lista kandidata

5 Nermin Potur (karate) Merima 6 (karate) Softi} 7 Danijel [ari} (rukomet) 8 Mirza Teletovi} (ko{arka)

68

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

sport

IZBORI „Dnevni avaz“ i „Sport“ biraju Sportsku li~nost 2010.

Radovala se Elma Budim iz Jablanice
Svakog dana poklanjamo bon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM
Uz ~lanove ocjenjiva~kog suda, i na{i ~itaoci imaju priliku da kreiraju ishod izbora Sportske li~nosti BiH u 2010. godini. Glasati mo`ete SMS-om na broj 091/310-107. Poruka treba da sadr`i klju~nu rije~ AVAZ, zatim razmak pa redni broj kandidata za kojeg glasate (kao na fotografiji u prilogu). Cijena poruke iznosi 0,35 KM + PDV. Glasanjem za svog kandidata imate mogu}nost

Izbor ~italaca

Larisa i Damir su potvrda da imamo perspektivu
Na listi Hamze Ali}a Ceri} i D`umhur ispred D`eke

Nakon {to je niz godina bio me|u kandidatima za sportsku li~nost BiH u izboru „Dnevnog avaza“ i „Sporta“, Hamza Ali} sada je

Moj izbor
Larisa Ceri} . . . . . . . . .5 Damir D`umhur . . . . .4 Edin D`eko . . . . . . . . .3 Mirza Teletovi} . . . . . .2 Merima Softi} . . . . . . .1 ~lan ocjenjiva~kog suda. Na{ proslavljeni atleti~ar dodijelio je pet bodova d`udistkinji Larisi Ceri}. Smatra da je njen rezultat u 2010. godini bio najzapa`eniji. - Postigla je velike rezultate i mislim da je njen uspjeh ve}i zato {to se radi o individualnom sportu. Ja najbolje znam koliko je te{ko uspjeti u takvoj vrsti sporta, a ona je sa svojih 20 godina ve} napravila velike rezultate - istakao je Ali}. ^etiri boda baca~ kugle iz Zenice dodijelio je na{em mladom teniseru Damiru D`umhuru. - I njemu dajem ~etiri boda, prije svega zbog rezultata, ali i zbog godina. Mislim da trebamo promovirati na{e mlade sportiste, a Larisa Ceri} i Damir D`umhur dokaz su da u BiH postoji perspektiva - objaM. Tr. snio je Ali}.

Umjesto X upi{ite redni broj kandidata (npr. ako `elite glasati za Larisu Ceri}: AVAZ 1)

SMS {aljite na broj

091/310-107

da dobijete dnevni poklonbon za kupovinu sportske opreme u vrijednosti od 150 KM u prodavnicama kompanije „Sport Life“. Prvi put imamo dobitnicu poklona. Ju~er smo obradovali Elmu Budim, 28godi{njakinju iz Jablanice,

koja, kako ka`e, redovno glasa, i to jednog dana za svog sugra|anina Mirzu Teletovi}a, a drugog za Edina D`eku. Poklon joj je donio prekju~era{nji glas za D`eku. Ina~e, ju~er je u „Avaz T T wist ower“ po svoj dar do{ao Gora`danin Salem Hrelja, dobitnik za utorak, 4. januar. Ko je dobio poklon za petak, objavit }emo u sutra{njem broju „Dnevnog avaza“. Za sve potrebne informacije i pitanja mo`ete se obratiti na telefon broj 033/281-418.

KANDIDATI Merima Softi}
Ali}: Promocija mladih

Ceri}: Drugo mjesto u poretku

Mirsad \onlagi}, ~lan Upravnog odbora KSBiH

Jo{ jedna petica Edinu D`eki
Izabrati najbolje bio je te`ak zadatak, jer se radi o dobrim ljudima i uzornim sportistima, ka`e \onlagi}
- Odluku nije bilo jednostavno donijeti. Kada uzmemo u obzir i ukupnu dimenziju, zadatak postaje jo{ te`i, jer se radi o dobrim ljudima i uzornim sportistima, evropskim i svjetskim veli~inama, koji nesebi~no poma`u onima kojima je pomo} potrebna. Veliki su i izvan terena ili prostora za borbu.
Softi}: Kontinuirano ni`e uspjehe

Uz tre}e mjesto na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, bila druga na Balkanijadi u Lutraki
Merima Softi} ro|ena je 19. novembra 1981. godine u Tuzli. Dugogodi{nja je reprezentativka Bosne i Hercegovine u karateu. U 2010. osvojila je bronzano odli~je na 20. svjetskom prvenstvu u Beogradu, a uzela je i srebrenu medalju na Balkanskom prvenstvu u gr~koj Lutraki. Nedavno je izabrana za sportistkinju Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Softi} je ~lanica tuzlanske Sinbre, s kojom je tri puta osvajala Evropsko klupsko prvenstvo. U Sinbri je u 12. godini nau~ila prve karate-korake, a 2001. je ostvarila prvi veliki uspjeh na me|unarodnoj sceni osvojiv{i srebrenu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Atini. Iste godine bila je peta na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Madridu, dok je dvije godine poslije osvojila zlatna odli~ja na Mediteranskom i Balkanskom prvenstvu. Na Univerzijadi u Beogradu 2005. bila je druga, a isti plasman zabilje`ila je na Mediteranskim igrama u Peskari 2009., ~ime je popravila svoj rezultat s Igara u Almeriji 2005., kada joj je pripala bronzana medalja.

Svjetska bronza

Mirsad \onlagi}, ~lan Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik Takmi~arske komisije FIBA-e, ka`e da je te{ko izbje}i subjektivizam prilikom izbora sportske li~nosti za 2010. godinu. No, i pored toga {to dolazi iz svijeta ko{arke, pet bodova dodijelio je Edinu D`eki.

Moj izbor
Edin D`eko . . . . . . . . .5 Mirza Teletovi} . . . . . .4 Larisa Ceri} . . . . . . . . .3 Adnan Manko . . . . . . .2 Merima Softi} . . . . . . .1

Poredak
D`eko . . . . . . . . . . . . .38 Ceri} . . . . . . . . . . . . . . .34 D`umhur . . . . . . . . . . .28 Manko . . . . . . . . . . . . .26 Teletovi} . . . . . . . . . . .18 [ari} . . . . . . . . . . . . . . .14 Potur . . . . . . . . . . . . . .12 Softi} . . . . . . . . . . . . . .10 Svakako da trebamo uzeti u obzir i doprinos reprezentaciji i globalnu dimenziju sporta iz kojeg nam kandidati dolaze tako da je fudbaler
\onlagi}: Te{ko izbje}i subjektivizam

Teletovi}: Zaradio ~etiri boda

Edin D`eko za mene sportska li~nost 2010. godine navodi \onlagi}. Mirzi Teletovi}u je \onlagi} dodijelio ~etiri boda. - Teletovi} je na klupskom planu postigao, zaista, ogroman uspjeh osvojiv{i {pansko prvenstvo, ali zbog povrede nije bio u reprezentaciji proteklog ljeta - govoE. B. ri \onlagi}.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 8. januar/sije~anj 2011.

69
Vijest u brojci Izjava dana
- [i{anje do glave poslije osvajanja titule u Dejvis kupu bio je glup potez.
(Janko Tipsarevi}, teniski reprezentativac Srbije)

Ofsajd

(Foto: Reute-

Fudbaler Milana Antonio Kasano „iznenadio“ je lijevom rukom saigra~a Rodnija Strasera, a fotoreporter Reutersa „nesta{ka“

250.000
Pa zar je [ibeniku malo 250.000 eura obe{te}enja za bh. fudbalera Mehmeda Alispahi}a, zapitali su se u rukovodstvu zagreba~kog Dinama. [ibenik je, prema hrvatskim medijima, od maksimirskog kluba zatra`io milion eura na ime od{tete.

Krivi~na prijava protiv Dra`ena Ladi}a
Protiv selektora mlade fudbalske reprezentacije Hrvatske Dra`ena Ladi}a osiguravaju}a ku}a „Croatia osiguranje“ podnijela je krivi~nu prijavu zbog sumnje da je poku{ao naplatiti pribli`no 140.000 kuna (37 hiljada KM) koriste}i se sumnjivom policom kasko osiguranja, prenose agencije. Prijava je uslijedila nakon {to je 47-godi{nji Ladi} podnio od{tetni zahtjev, a interna kontrola otkrila da je policu sklopio nakon saobra}ajnog udesa.

SKIJA[KI SKOKOVI Tomas Morgen{tern bez premca u svijetu

Leta~ `eli postati pilot
Pobjednik Novogodi{nje turneje „^etiri skakaonice“ i vode}i u Svjetskom kupu nekada je namjeravao da se bavi policijskim poslom
Morgen{ternov let u Bi{ofshofenu: Osigurao mjesto me|u najve}im skija{ima skaka~ima svih vremena
(Foto: AP)

Ming: Razmatra sve opcije

Kineski div operisan

Mingov kraj?
Najvi{i NBA ko{arka{ Jao Ming izjavio je nakon operacije lijevog stopala da bi ovaj zahvat mogao zna~iti kraj njegove igra~ke karijere. - O~ekuje me duga rehabilitacija i iskoristit }u to vrijeme da razmotrim sve opcije i donesem kona~nu odluku izjavio je 30-godi{nji Ming (229 centimetara), koji je u teku}oj sezoni odigrao samo pet me~eva, i to nakon {to je propustio kompletnu pro{lu, tako|er zbog povrede i operacije lijeve noge. Zanimljivo je da kineski centar, i pored toga {to pauzira jo{ od 10. novembra, a ne}e se ni vra}ati na parket u ovoj sezoni, uvjerljivo vodi u glasanju za poziciju centra u startnoj petorci Ol-star tima Zapadne konferencije NBA lige sa 754.583 glasa. Trenutni lider po ukupnom broju glasova (1.391.597) je bek aktuelnih prvaka Los An|eles lejkersa Kobi Brajsnt (Kobe Bryant). Ol-star me~ bit }e odigran 20. februara u Los An|elesu, a imena startera objavljena 27. januara. Rezultati: Sakramento Denver 122:102, Dalas Oklahoma siti 95:99. (E. J.)

Obi~ni smrtnik ne bi smio ni pogledati prema kraju zaleti{ta i odsko~i{tu, a on je jo{ kao dijete po~eo skakati, bolje re~eno letjeti na skijama. Kao 16-godi{njak, ve} se takmi~io u Svjetskom kupu, koji je osvojio 2008., a danas je bez premca na planeti - Tomas Morgen{tern (Thomas Morgenstern). U njegovoj domovini Austriji zovu ga jednostavno Morgi. Ve} je osigurao mjesto me|u najve}im skija{ima skaka~ima svih vremena.

Tri naslova olimpijskog pobjednika (jednom pojedina~no, dva puta timski), zlatne medalje na svjetskim prvenstvima, istina samo kao ~lan reprezentacije, 20 trijumfa u Svjetskom kupu... bi-

lans su 24-godi{njaka, ro|enog u [pitalu na Dravi. Kada je 30. novembra 2007. po~ela nova sezona, Morgen{tern je pobijedio na skakaonici u Kusamu i onda zaredao jo{ {est trijumfa, {to

225,5 metara na Planici
U skija{kim letovima Morgen{tern ima dva naslova svjetskog prvaka u ekipnoj konkurenciji. Najdu`e je letio, a gdje drugo, na Planici dosko~iv{i na 225,5 metara.

je najdu`i niz u historiji sporta kojim se bave samo hrabri na ivici suludosti. Prethodni rekord postavili su finski skaka~i Jane Ahonen (Janne) i Mati Hautamaki (Matti). Osvojiv{i u ~etvrtak Novogodi{nju turneju „^etiri skakaonice“, Morgen{tern je postao tek jedan od trojice skaka~a u posljednjih deset godina koji je kao vode}i u Svjetskom kupu zapo~eo presti`no takmi~enje, a potom i do{ao do trijumfa. E, kada se ne takmi~i,

bolje re~eno kada ne pobje|uje, onda poku{ava da bude neko drugi, recimo elitni policajac. Prije ~etiri godine krenuo je na zahtjevni kurs, ali je odustao 2008. Sada `eli da postane pilot. Ne}e mu biti te{ko, Morgen{tern ve} desetak godina A. Dr. leti.

SAD i Belgija za titulu Hopman kupa

Srbija odustala od finala zbog povrede Ane Ivanovi}
Ivanovi}: Upla{ila se povrede

Barceloni najvi{a kompenzacija za SP
Klubovima koji su pustili svoje igra~e na Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici, Me|unarodna nogometna federacija (FIFA) isplatila je dogovorene kompenzacije. Ispla}eno je ukupno 30 miliona eura, a najvi{e novca - 654.237 eura dobila je Barcelona. Slijede Bajern (587.755 eura), ^elzi (575.668), Liverpul (525.505), Real Madrid (512.309)... Isplate su obra~unate na osnovu pribli`no 1.208 eura dnevno po igra~u.

Biv{i bokser Mejson poginuo u biciklisti~koj nesre}i
Biv{i britanski bokserski prvak u te{koj kategoriji Geri Mejson (Gary Mason), koji se svojevremeno borio za evropski naslov protiv slavnog Lenoksa Luisa (Lennox Lewis), poginuo je u biciklisti~koj nesre}i u 48. godini. Mejson je izgubio `ivot u ~etvrtak u Londonu nakon {to se, voze}i bicikl, sudario s kombijem.

U finalu teniskog Hopman kupa u australskom Pertu igrat }e reprezentacije Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i Belgije. Drugoplasirana u grupi A, Belgija, neo~ekivano je dobila {ansu da se bori za titulu nakon {to je pobjednik grupe, selekcija Srbije morala otkazati finale zbog povrede Ane Ivanovi}. Ponajbolja srbijanska te-

niserka odustala je od nastupa zbog povrede trbu{nih mi{i}a u duelu s Belgijankom @astin Enen (Justine Henin), a prema pravilima, izmjena igra~a je dozvoljena samo u grupnoj fazi. - Definitivno sam se malo upla{ila. Nikada nije lako predati me~, posebno je te{ko kada se radi o finalnom izjavila je Ivanovi}, trenutno 17. igra~ica svijeta. (E. J.)

SUBOTA 8. 1. 2011.

10.25
SPORT, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35

LONDON LIVE

13.05

NOVI @IVOT

18.55

OBN INFO

19.00

VIJESTI U 7

17.00

SHOW TIME

Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju

21.30
FILM, OBN

^ista~
Tom Katler je biv{i policajac opsjednut ~isto}om. Obzirom na to, on osniva vlastiti posao ~i{}enje mjesta zlo~ina poslije uvi|aja policije. ^i{}enje luksuzne ku}e u kojoj je izvr{eno ubistvo smatra rutinskim poslom. Ali, kada poslije nekoliko dana do|e u ku}u da bi vratio klju~, supruga ubijenog ne zna da joj je suprug ubijen... Uloge: Semjuel L. D`ekson, Ed Heris, Eva Mendez Reditelj: Reni Harlin

07.15 Mi, Evropljani, strana dokumentarna serija, 1/6, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade, r. 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Uspon, dokumentarni film 08.35 Uradi sam, uradi sama 08.40 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 09.40 Pe~at, doma}a igrana serija, 12/36, r. 10.15 BHT vijesti 10.25 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 12.00 BHT vijesti 12.10 Obalska stra`a, igrana serija, 27/61 12.55 Retrovizor, muzi~ki program 13.25 Adelboden: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos 14.25 BHT vijesti 14.30 Sarajevska filharmonija, sve~ani novogodi{nji koncert 16.00 Podijeljena ljubav, ameri~ki igrani film 18.00 Divljina Rusije, strana dokumentarna serija, 6/7 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Par~e plavog neba, doma}i igrani film 21.40 BHT vijesti 21.55 Posljednja {ansa za Harveya, ameri~ki igrani film 23.25 Ve~eras sa ... Joolsom Hollandom, muzi~ki show 00.30 Ti, glupi ~ovje~e, ameri~ko-njema~ki igrani film 02.00 Obalska stra`a, igrana serija, 27/61, r. 02.45 Par~e plavog neba, doma}i igrani film, r. 04.10 London Live, muzi~ki program, r. 04.40 Pregled programa za nedjelju

07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija, 96. epizoda, r. 08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 97. epizoda, r. 09.00 ZIZ Bo u pokretu Tomica i prijatelji Angelina balerina Pingu [oni i njegovo stado Medo Rupert 11.30 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 98. epizoda, r. 13.05 Novi `ivot, igrana serija, 11. epizoda 13.50 Beverly Hills 90210, igrana serija, 29. epizoda 14.40 Vijesti 14.50 Posljednji skretni~ar uzanog kolosijeka, doma}i igrani film (S) 16.25 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 16.50 Sarajevska hronika 17.15 Berlin kaputt, jugoslavenski igrani film (RP) 17.50 Dnevnik, najava 18.40 Tomica i prijaatelji, crtani film 18.45 Crvene kapice, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Strategija {vrake, doma}a igrana serija, 1. epizoda 21.00 Kratko putovanje u raj, ameri~ki igrani film (RP) 21.30 Dnevnik, najava 22.29 Loto, dobitna kombinacija brojeva 22.30 Dnevnik 3 22.50 Ju`nja~ka utjeha, ameri~ki igrani film (RP) 00.35 Novi `ivot, igrana serija, 11. epizoda 01.15 Beverly Hills, igrana serija, 29. epizoda 01.55 Pregled programa za nedjelju
19.05 19.30 20.10 21.00

08.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 09.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 10.20 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.10 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 12.50 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.40 Ke~eri, sportski program 14.30 Balti~ka oluja, obiteljski film 16.10 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 17.50 Red Carpet, showbiz magazin 18.55 OBN Info 19.00 Pitajmo zajedno Gost: Kaliopi 20.00 Filmski marathon: Zlo~ina~ka zavjera 21.30 Filmski marathon: ^ista~ 23.00 Zlo~ina~ka zavjera
17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.00

06.10 Timmy, crtani film, 5,6,7,8. epizoda 07.00 Fifi, crtani film, 39.,40. i 41. epizoda 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 18. epizoda 08.00 @ablja patrola, crtani film, 16. epizoda 08.30 Bakugan, crtani film, 1., 2., 3. epizoda 10.00 Iron kid, crtani film, 5. epizoda 10.30 Iron kid, crtani film, 6. epizoda 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski tv show, 25. i 26. epizoda, r. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 110. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Moje dvori{te, informativni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 16.00 1001 no}, igrana serija, 113. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 111. epizoda 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 114. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo 23.00 Bombom protiv sistema, igrani film 01.00 Vremenska prognoza
Sfera, emisija iz kulture, r. Me|u nama, r. Mali oglasi, obavje{tenja Vijesti Svjetlo vjere Igrani film Tu`na sje}anja Vijesti, repriza

07.00 Valentina 08.00 Bo`i} kod Krankovih, film 10.00 Kuka, film 12.00 Info top 12.20 Gold music 14.00 Info top 14.05 Besani u Sijetlu, film 15.50 Info top 16.00 Valentina 17.00 Show time, zabavna emisija 18.00 Info top 18.45 Birajte svoj hit, zabavna 19.00 Neobi~ne metode, serija 20.00 Serija 21.00 Zvijezde granda 23.00 Veliko srce, film 01.00 D`enifer osam, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.30 10.00 11.30 12.30 13.00 14.30 14.35 16.30 16.45 17.15 18.15 18.40 19.10 20.00 21.00 22.30 23.00 23.35 Dje~iji program EPP Muzika Crtani filmovi Liberti - repriza Ja asm tvoja sudbina indijska serija, repriza (Vijesti u 10.30) Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Kafe Azra, repriza Jukebox Za svaku bolest trava raste repriza Centralna informativna emisija Jukebox PULS Wicker Park, igrani film Jukebox Centralna informativna emisija, r. Igrani film

OSM TV
16.00 16.35 17.00 17.30 17.55 18.15 18.30 18.55 19.05 19.35 19.45 20.00 21.10 21.15 22.30 Sportske legende Muzi~ki predah TV objektiv TV vita shop Muzi~ki predah Portal DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Game Zone Muzi~ki predah Scena Vremenska prognoza Ve~e, vino, pijanino Film

22.00 Intervju, informativni program 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Pop top

TV Visoko
14.00 15.00 19.30 20.05 20.30 21.05 TV strane Novogodi{nji program, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Novogodi{nji koncert Halida Be{li}a, snimak 22.30 Film: Gordost i predrasuda 00.15 Odjavni telop

FIS SHOP Dnevnik HRT Bografije, serija 1/20 Teri Parchhain Hoon, serija 1/212 22.25 Mali no}ni razgovori, @eljko Malnar

TV Cazin
16.30 Gost i ona 17.30 Autovizija, repriza 18.00 Moja {kola, program za djecu 19.00 Bonus 19.40 Muzi~ki program

BN
14.00 Muzi~ki {ou Ere Ojdani}a 15.00 Doma}i film: Sulude godine 16.30 Doma}a serija: Greh njene majke - 12 i 13 18.20 Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a 19.30 Dnevnik 2 20.05 Vitafon 20.35 20 minuta 21.00 Doma}a serija: Greh njene majke 13 i 14. epizoda 22.45 Doma}i film: @ikina `enidba

TV Kakanj
13.30 15.00 17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 nerje{eni dosije, film Svi vole Rejmonda, serija Flash vijesti Bonaventura ADS kviz Vjera i `ivot Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija Legende BH sporta Peta dimenzija, serija

TV USK
14.30 Vijesti 14.35 Sevdalinko u srcu te nosim, muzi~ki program 15.00 [iroko Sarga{ko more, igrani film 17.00 Izbor iz novogodi{njeg programa 18.35 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 9. ep. 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Kafa sa Halidom, muz. show program 21.40 Vijesti 21.45 Music fest

TV Bugojno
16.00 20.00 21.00 23.00 Surf Ninjas, igrani film 1001 no} - igrana serija Slu~aj Pelikan, igrani film Ludi grad, igrani film

TV HEMA
15.00 Ki}ni ljubimci 16.00 Bosanske piramide 17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu, r. 18.00 Na{i razgovori 19.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV hema 23.00 Show na moj na~in, muzi~ko zabavni program

TV Gora`de
17.00 Kontakt program, r. 18.25 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Autovizija 21.00 Klinika, igrana serija

TV KISS
13.45 Koncert klasi~ne glazbe 3/7, r. 15.15 [to uzrokuje bolesti 2/8, r. 15.45 Adventure Rakela, putopisna rep., r. 16.30 Hrana i vino, emisija 17.00 Reporta`a 17.25 Vidoteka, emisija 18.05 Zagrljaj ljepote

HIT TV
16.35 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 Film Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter

TV Zenica
15.00 Vijesti 15.10 Klinika, igrana serija, r. 17.00 Bonaventura

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7
21.00

23.25
FILM, HRT 1

21.05

TV LICA

23.00

RELI

STONI FUDBAL

20.15

PORTO - MARITIMO

15.00

IZA SCENE

21.30

OFFICIAL TOP 20

20.15 NJEMA^KA TRA@I ZVIJEZDU

19.10

TALK, TALK, TALK

Crveni zmaj
Mladi agent FBI-ja Vil Grejem dolazi u posjetu uglednom psihijatru dr. Hanibalu Lektoru zbog psiholo{kog profila serijskog ubice kojeg lovi. Vil iznenada spozna kako bi ubica kojeg tra`i mogao biti upravo dr. Lektor. Grejem umalo izgubi `ivot, no Hanibal zavr{i u specijalnoj ustanovi na izdr`avanju kazne do`ivotnog zatvora. Uloge: Edvard Norton, Entoni Hopkins, Ralf Fajns, Emili Votson Reditelj: Bret Ratner

17.55 Muzi~ki tokpop muzika 3 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 TV lica 22.00 Trendseter 22.45 Vijesti 22.50 Svijet sporta 23.20 Total tenis 23.35 Cvije}e Cafnalo

15.15 Kros-kantri skijanje 16.00 Ski skokovi. S.KUP Harakov 17.45 Bijatlon. S.KUP Oberhof 18.55 Zimski sportovi 19.00 Tenis. ATP Turnir Doha 20.15 Pikado. S[ Lejksajd 23.00 Reli

16.15 Tenis. ATP Turnir Doha 18.00 Pikado. S[ Lejksajd 18.30 Vijesti 19.00 Fudbal. Prijateljska Utakmica, Galatasaraj - Hannover 96 21.00 Stoni fudbal. S.KUP 23.00 Odbojka. Nacionalni [ampionat Italija

18.00 Real NBA 18.30 U`ivo: FA Cup. Stevenage - Newcastle 20.15 U`ivo: Portugalska liga. Porto - Maritimo 22.15 U`ivo: Portugalska liga. Sporting - Braga

15.00 Iza scene 16.00 Generali u ratu 17.00 Japansko tajno oru`je 18.00 Samurajski ma~ 19.00 Britansko podzemlje 20.00 Tabu 21.00 Tabu 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Tabu

17.00 Just See MTV 17.20 Ukus poznatih 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Just See MTV 20.30 So 90’s 21.30 Official Top 20 Justin Timberlake 23.00 MTV World Stage

15.45 Porodica u problemima 16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Prevareni 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 Njema~ka tra`i zvijezdu 21.30 Kaja Janar i Pol Pancer 22.30 Rene Marik u`ivo

15.30 Go West, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Semi - Pro, film 22.00 Molly Hartley, film 23.40 Kill Theory, film

SUBOTA 8. 1. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN
21. III - 20. IV

Ljubav: Osje}ate se kao da `elite sru{iti sve zi-

19.00

AH, TA PLANETA!

11.15

NORMALAN @IVOT

21.25

SKLADI[TE 13

13.25

PRIVATNA PRAKSA

08.15 Ojka~a, lirska pozlata kraji{ke du{e Mala tv 09.15 Bo`i}ni medvjed Vinslov, crtani film 10.00 Mali dnevnik 10.20 Magi~no srebro, film 11.45 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina, hronika 12.00 Dnevnik 1 12.20 Prate}i korake Svetog Pavla, dokumentarni program 12.55 Kraj dinastije Obrenovi}, serija 14.00 Dobar ~ovjek u africi - film 15.35 Najljep{e narodne pjesme 16.05 Zauvijek mlad (privremena dijagnoza) 16.40 Gastronomad 16.55 Ku}a na jeziku, reporta`a 17.26 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina - hronika 17.35 Za. Druga, emisija za mlade 18.05 TNT, serija za mlade 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.01 Sport 20.10 Intervju. gost. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske 21.10 Posljednja legija, film 22.50 Teri Pra}et - D`oni i Bomba - film 00.40 Koncert - Partibrejkersi, 1. dio 01.30 Dobar ~ovjek u Africi, film

07.25 Kaldirski kolejani, emisija pu~ke i predajne kulture (R) 07.55 Hrvatska kronika BiH 08.05 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: ^etvero za Texas, ameri~ki film* 09.55 Vijesti iz kulture (R) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 HAK - Promet info 10.11 Ku}ni ljubimci 10.45 Generacija Y: Snovi... 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (R) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.40 Eko zona 15.10 Kulturna ba{tina: Zbirka Marasovi} 15.25 Opera box: Silvestrovo u Dresdenu (1/3)* 16.00 Euromagazin 16.35 Vijesti 16.40 Vrijeme sutra 16.41 HAK - Promet info 16.45 Reporteri: „BP - eksplozija platforme“ i „Zarobljeni - pri~a ~ileanskih rudara“* 17.55 @ivot u kro{njama, dokumentarna serija (1/3)* 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Bitka na Neretvi, jugoslavensko-talijansko-njema~ko-ameri~ki film* 22.55 Vijesti 23.10 Vijesti iz kulture 23.25 Crveni zmaj, ameri~ko-njema~ki film (12)* 01.25 Filmski maraton: Ko`ohoda~i, ameri~ko-njema~ki film (18) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.10 Najava programa 08.15 Garfield i prijatelji, crtana serija (42/52)* 08.40 Plesne note, serija za djecu (9/18)* 09.05 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i* 09.55 Pripovjeda~: Gr~ki mitovi, serija za djecu (2/4)* 10.20 Adelboden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 1. vo`nje 11.25 Mala princeza: Ja ho}u moje zube, crtani film* 11.40 ni DA ni NE: Fizi~ko ka`njavanje djece 12.35 Briljanteen (R)* 13.20 Adelboden: Svjetski skija{ki kup - veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje 13.55 Rukomet (M) - turnir uo~i SP: Hrvatska - Koreja, prijenos* 15.30 Umag: Studena CRO OPEN 2010, reporta`a* 15.40 Vaterpolo, Euroliga: Primorje Eger, prijenos* 16.55 Ko{arka, NLB liga: Cedevita Krka, prijenos* 18.50 Potpis zlo~ina, dokumentarni film 19.25 Glazbeni specijal: Hrvatski barokni ansambl u Be~u 19.55 Ve~eras... 20.00 Hitna slu`ba 15, serija (22/22) 21.25 Skladi{te 13, serija (12) (8/13)* 22.10 Skladi{te 13, serija (12) (9/13)* 22.55 Snow Queen Trophy: TBF, snimka koncerta 00.10 Vrijeme je za jazz: Richard Bona Quartet (1. dio) 01.15 Kraj programa

07.30 Gle tko do govori, igrani film 09.05 Bra~ne vode, serija (23/26) 09.30 Peppa, crtana serija (25-26/26) 09.45 Timmy Time, crtana serija (33/52) 10.00 Winx, crtana serija (33/52) 10.25 Chuggington, crtana serija (35/52) 10.40 Ben 10: Alien Force, crtana serija (13/20) 11.05 Televizijska posla, serija (13/22) 11.35 Frikovi, serija (2/16) 12.30 U sedmom nebu, serija (6/23) 13.25 Privatna praksa, serija (11/22) 14.20 Gle tko do govori, igrani film R 16.00 Posljednji templar 1 i 2, igrani film R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Posljednji templar 1 i 2, igrani film R - nastavak 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Showtime, igrani film 21.35 Sve za lovu, igrani film (12) 23.05 Sjeme zla, igrani film (12) 00.55 Uzbuna pod morem, igrani film (12)*R 02.31 Ezo TV, tarot show (18)* 04.00 Crvena rijeka, grani film (15)* R

dove izme|u sebe i voljene osobe. U~inite to, bit }e ljep{e. Posao: Malo pomalo, popu{ta gr~, koji vas je dr`ao prili~no dugo. I danas je, istina, puno posla, pa usporite ritam. Zdravlje: Nervoza odlazi. Ljubav: Odahnite, opustite se. Vlada ugodna BIK ljubavna atmosfera. Veselo je, odu{evljavate voljenu osobu. 21.IV - 22.V Posao: Pred vama su nove prilike. Radi se o napredovanju, boljoj zaradi ili {ansi za usavr{avanje u profesiji. Zdravlje: Imate i vi{ak pozitivne energije. je{an, ovisi od toga koliko }e popustiti gr~, a zasjati va{ {arm. Posao: Jasno vam je da je najbolje raditi i ne brinuti suvi{e. Ako u tome ustrajete, rezultati }e biti sjajni. Zdravlje: Pazite {ta jedete.
23.V - 22.VI

BLIZANCI Ljubav: Ho}e li va{ lov na novu ljubav biti usp-

no raspolo`enja, recite to voljenoj osobi. Razumjet }e vas. Posao: Povedite vi{e ra~una o finansijskoj strani posla. Nemojte dozvoliti da drugi dijele ono {to vi zaradite. Zdravlje: I zubi mogu biti izvor problema. Ljubav: Prili~no nenadano, `elite se osamiti, LAV zatvoriti u svoj krug intime. Ponekad, to nije tako lo{e. 23.VII - 22.VIII Posao: Dolazi pravi prikaz potpunih rezultata napora koji ste ulagali u prethodnom periodu. U`ivajte! Zdravlje: Jedite laganiju hranu.
23.VI - 22.VII

RAK

Ljubav: U`ivate uz partnera. Uhvati li vas tmur-

DJEVICA
23.VIII - 22.IX

Ljubav: Na najboljem ste putu da rije{ite sve

nedoumice. Partner je, u svakom slu~aju, na strani va{e ljubavi. Posao: Intenzivira se poslovni ritam. Motiv da uspijete sve je ja~i, uprkos odre|enim problemima ili ko~nicama. Zdravlje: Ne prepu{tajte se apatiji. Stoga, budite oprezni, poku{ajte bar emocije dr`ati pod kontrolom. Posao: Uspje{an dan, koji donosi izvjesne promjene. To }ete brzo osjetiti, i to veoma sna`no i pozitivno. Zdravlje: Ne uzimajte lijekove na svoju ruku.
23.IX - 22.X

VAGA

Ljubav: Strast lako mo`e nadvladati razum.

[KORPIJA Ljubav: Poku{avate o`ivjeti ljubavni `ivot kra-

21.55 Posljednja {ansa FILM, BHT1 za Harveya
Muzi~ar Harvej prisiljen je praviti kompromise radi pre`ivljavanja. Umjesto da komponira za d`ez orkestre, on pravi muziku za reklame. Odlazi u London na k}erkino vjen~anje, a tamo }e upoznati novu ljubav u svom `ivotu... Hemija me|u njima inspirirat }e ih da povjeruju u drugu {ansu koju svi zaslu`uju... Uloge: Dastin Hofman, Ema Tompson, Ajlin Atkins Reditelj: D`oel Hopkins

Veliko srce

23.00
FILM
Novinar „Vol Strit @urnala“ Danijel Perl trebao je 23. januara 2002. otputovati avionom od Kara~ija prema Dubaiju sa svojom trudnom `enom i, tako|er, novinarkom Marijan. No, odlu~ili su ostati. Dan ranije Danijel dogovara intervju s islamskim fundamentalisti~kim sve}enikom, navodno povezanim s teroristi~kim akcijama... Uloge: Den Faterman, An|elina \oli, Ar~i Pand`abi Reditelj: Majkl Vinterbotom

tkom avanturom. Brzo }ete po`eljeti da je sve po starom. Posao: U pomalo ste depresivnom razdoblju. Uskoro }ete shvatiti kako ste potcijenili ili sebe ili vlastiti uspjeh. Zdravlje: Poja~ajte koli~inu vitamina.
23.X - 22.XI

STRIJELAC
23.XI-22.XII

Ljubav: Ljubav zauzima sve va`nije mjesto u va{em `ivotu. Strasti su uzburkane, nemirni ste, znati`eljni. Posao: I pored svega, nemojte se sasvim opustiti. Radite punom snagom, ali otvorite „dva para o~iju“. Zdravlje: Nemate razloga za nervozu.
JARAC
23.XII-21.I

Ljubav: Mnoge stvari }e se rasvijetliti, razja-

PINK BH

Bo`i} kod Krankovih

08.00
FILM, PINK BH
Kada Krankovima jedina k}erka napusti dom i ode da `ivi u inostranstvu oni odlu~uju da te godine presko~e Bo`i}ne praznike i odu negdje na krstarenje. Rije{ili su da presko~e pred-prazni~no ludilo: susrete sa kom{ijama, takmi~enja ko }e ljep{e urediti izgled svoje ku}e... Uloge: Tim Alen, D`ejmi Li Kurtis, Den Ajkrojd Reditelj: D`o Rot

Wicker Park

21.00
FILM, TV ALFA
Metju slu~ajno u kafeu sretne djevojku Aleks, koja ga podsjeti na njegovu izgubljenu ljubav. Metju postaje opsjednut njom ne shvataju}i kakvu mu zamku sprema sudbina. Uloge: D`o{ Hartnet, Rouz Birn, Metju Lilar Reditelj: Pol Mekgigan

sniti. Prema svemu sude}i, i okolnosti vam idu na ruku. Posao: Radite sa puno poletne energije. Povla~ite za sobom i druge ljude, koji su vezani za va{ posao. Zdravlje: Nema ozbiljnijih problema.
VODOLIJA
22.I-19.II

Ljubav: Ljubav vas ~ini eufori~nima. U jednom

trenutku, mo`e vam se u~initi: evo, ostvaruju se lijepi snovi. Posao: Zahuktavaju se i zbivanja na poslu. Otvaraju se nove mogu}nosti i prostor za napredovanje. Zdravlje: Sretni i dobro raspolo`eni.
RIBE

Ljubav: Zaboravite na tmurne misli. Razigrani

ste i veseli, u svakom trenutku koji provodite sa partnerom. 20.II-2O.III Posao: Zaokupljeni ste i poslom, mo`da vi{e nego ikada. Sre}om, koncentrirani ste i puni elana. Zdravlje: Nervoza ustupa mjesto optimizmu.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Razotkrivena grupa

Baka otkrila sajber kriminal

RIM - Italijanska policija za komunikacije, u saradnji s Evropolom, razotkrila je kriminalnu grupu koja je instalirala zlo}udne softvere na neza{ti}ene poslovne servere {irom svijeta i zahvaljuju}i njima distribuirala materijal koji sadr`i dje~iju pornografiju. To krivi~no djelo italijanskoj policiji prijavila je jedna baka koja je kupovala na internetu poklone za unuke, kada je link koji je vodio ka jednoj od online prodavnica preusmjerio na sajt s dje~ijom pornografijom.
Karvaljo: Na modnim pistama debitirala u januaru 2008. godine

Najtra`enija brazilska manekenka osvaja svijet mode

VIKTORIJIN AS U RUKAVU
Gracija Karvaljo odnedavno nosi revije „Victoria’s Secret“ i pozira za kataloge
BRAZILIJA - Lijepa 20-godi{nja Brazilka Gracija Karvaljo (Gracie Carvalho), koju ve} sad upore|uju sa supermodelima @izel Bindhen (Gisele Bundchen) i Alesandrom Ambrozio (Alessandra Ambrosio), pozirala je u seksi donjem rublju i kupa}im kostimima za katalog „Victoria’s Secreta“, koji je jo{ jednom dokazao da osim razvikanih an|elica ima i brojne „asove u rukavu“. Ova je ljepotica na modnim pistama debitirala u januaru 2008. godine, na sedmicama mode u Riu i Sao Paulu, te osvojila modne agente. Ubrzo je postala jedna od najtra`enijih manekenki u Brazilu, a njeno lijepo lice nedugo zatim po~elo se smije{iti s naslovnica presti`nih modnih ~asopisa kao {to su „Elle“ i „Vogue“. Pozirala je i za poznati Pirellijev kalendar. Nije dugo trebalo da je zapaze i u „Victoria’s Secretu“, pa je po~ela nositi njihove revije i pozirati im za kataloge. Iako jo{ nema „an|eoska krila“, ne sumnjamo da }e joj i njih „Victoria’s Secret“ uskoro uru~iti.
Edvards: Biv{i senator SAD

Blagdanska prosidba

Turisti~ko potapanje broda
D@ORD@TAUN- Kako bi roniocima i turistima pru`ili novo mjesto za istra`ivanje koralja i koraljnih grebena, u pli}ak kod Kajmanskih otoka potopili su ameri~ki brod za spa{avanje dug 76 metara, pi{e „Telegraph“. Brod „Kittiwake“ te`ak je 2.290 tona i

50 godina je slu`io ameri~koj mornarici. „Umirovili“ su ga 1994. Sada le`i na dubini od 18 metara te je gornja paluba samo nekoliko metara ispod povr{ine Karipskog mora. Nakon potapanja pregledali su ga ronioci te utvrdili da je na dno „legao“ prema planu.

VA[INGTON - Biv{i ameri~ki senator i predsjedni~ki kandidat D`on Edvards (John Edwards) svega je nekoliko nedjelja nakon smrti svoje supruge Elizabet (Elizabeth) odlu~io zaprositi svoju ljubavnicu Riel Hanter (Rielle Hunter). Edvards je tokom blagdana sa svojom zakonitom djecom upoznao Riel, `enu koja je nakon 33 godine razorila njegov brak i rodila mu vanbra~no dijete, danas dvogodi{nju djevoj~icu.

Iskosa

Frizeri odvra}aju od samoubistva
Vinfri: Ponu|eni TV paketi po cijeni vi{oj od 100 dolara mjese~no

NJUJORK - U`ivanje TV voditeljice Oprah Vinfri (Winfrey) u uspjehu i odli~nim kritikama nakon pokretanja vlastite televizije kratko je trajalo zbog visine TV pretplate - prenose mediji. Sa svih strana po~ele su stizati negativne reakcije fanova koji zbog visoke pretplate ne}e mo}i

Fanovi ljuti na Vinfri

pratiti program njene televizije. Televizija OWN dostupna je u oko 70 posto ameri~kih doma}instava, me|utim, milioni Oprinih poklonika ne mogu joj pristupiti dok unaprijed ne kupe neki od ponu|enih TV paketa po cijeni vi{oj od 100 dolara mjese~no.

TOJAM - Zvani~nici japanskog grada Tojama, 300 kilometara sjeverozapadno od Tokija, pokrenuli su inicijativu u kojoj se frizeri koriste kao posrednici izme|u suicidalnih mu{terija i profesionalnih psihologa. Vlasti Tojame na umu su imale univerzalnu vje{tinu frizera da strpljivo slu{aju klijente koji im ~esto povjeravaju svoje probleme. Vi{e od 650 frizera u Tojami uklju~eno je u novi projekt.

Atrakcija kod Velikog Kajmana

(Foto: AP)