1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

putanje…) .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike .ilustruje pojam .procjeni značaj vektorske grafike u struci .objasni značenje 3. Pojam vektorske grafike .opiše pojam render-a . krive.ilustruje skaliranje .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja . linije.opiše pojam koordinata .2 grafike ilustruje I upotrebu .opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.opiše pojmove 2D I 3D transformacije .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.skicira osnovne geometrijske oblike u ravni . popunjavanja.opiše pojmove oblika.razumije pojam vizira .da primjer za skaliranje .nabroji osnovne osobine vektorske grafike .razumije pojam translacije u 2D i 3D . poteza I putanje .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .identifikuje rotaciju i translaciju .ilustruje osnovne vrste transformacija .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.definiše pojam vektorske grafike .navodi različite prostorne površi .opiše orotgonalnu projekciju grafike .demonstrira primjere prostornih površi .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .razlikuje translaciju i rotaciju . .opiše pojam vektora .

.Informatički časopisi „Info“.2.između nastavnika i učenika . printer. „VIDI“.sa učenikom u centru . Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .demonstracija. frontalni. . 2003.Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta.razumije pojam perspektive 13.korak po korak . table/crna ili zelena. video zapisi.www.4. CET Beograd.Skener.. skripte.tutorijali. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13. 2006.www.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13.stručna literatura.Licencirani programski paketi. projektor sa projekcionim platnom. samostojeće table (flipchart). 2003. . štampač.moždana oluja. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .Skripte za internu upotrebu . Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni. Nastavna učila i materijali: . internet .CORELDRAW 11 .3 . skener. .. . Nick Wilkinson. .“Računarska grafika”. Dragan Cvetković.Zvanični priručnik Steven Bain.dr. . smartboard .3. Mikro knjiga. projektor) 13.net . .Sredstva za pisanje. video bim.individualni zadaci na računaru 13.Nenad Milijaš PRO-MIL.predavanje.PC škola – CorelDRAW.Prenosivi računar (laptop ili notepad) . Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .1.da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari . eksterni HDD.echoecho.ostali odobreni udžbenici . “PC”.com .Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni. „BUG“. . .diskusija.kombinovano sa pitanjima. priključak na Internet.

Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole. treba sadržavati minimalno deset pitanja.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Kriteriji za ocjenjivanje: . Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima. Test moraju raditi svi učenici. Ocjenjivanje učenja: 1. ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. 3. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva.stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. 3.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan.kompletnost datog odgovora . Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv.5. 2. Portfolio obuhvata: .Test. Usmena provjera. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor).zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula. 2. .učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja.preciznost datih solucija .pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene. Portfolio .kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik.zbirku radova učenika .4 13.tačnost i validnost saznanja . broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2. Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% .

informatičar 2. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II.informatičar 5.matematičar . Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . Grafičke tehnologije.5 3. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. Dipl ing. godini. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. Dipl.kurs računarstva i . Dipl ing. elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3. Bachelor matematičar . Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6.

Čolović Denis. dipl.6 16.c om prof.mat. član radne grupe 3. grafičke tehnologije.com . ekspert za razvijanje NPP-a 6. dipl. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. Dražana Hegediš.ing.. član radne grupe 2. profesor hemije. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail. Sanja Lulo. Dušan Pančić. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5. Kemal Lagumdžija. Amra Tuzović. mr.informatike@gm ail. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. dipl.-inf. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. Ecc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful