1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

poteza I putanje .ilustruje osnovne osobine vektorske grafike . Pojam vektorske grafike .razumije pojam vizira .navodi različite prostorne površi . .opiše pojmove oblika.ilustruje skaliranje .opiše pojam render-a .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .2 grafike ilustruje I upotrebu .napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D .opiše pojam koordinata . krive.da primjer za skaliranje .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način. linije.ilustruje osnovne vrste transformacija .pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.skicira osnovne geometrijske oblike u ravni . Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.razlikuje translaciju i rotaciju .razumije pojam translacije u 2D i 3D .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .opiše orotgonalnu projekciju grafike .procjeni značaj vektorske grafike u struci . popunjavanja.definiše pojam vektorske grafike .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima . putanje…) .opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja .nabroji osnovne osobine vektorske grafike .objasni pojam rotacije u 2D i 3D .demonstrira primjere prostornih površi .objasni značenje 3.identifikuje rotaciju i translaciju .opiše pojam vektora .ilustruje pojam .

„BUG“.com .2.stručna literatura. . priključak na Internet. video zapisi.korak po korak .moždana oluja.individualni zadaci na računaru 13. projektor sa projekcionim platnom. smartboard . rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: .Nenad Milijaš PRO-MIL. štampač. .Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta.www.između nastavnika i učenika . .Skener. skripte.dr.razumije pojam perspektive 13.“Računarska grafika”.4. CET Beograd. 2003. table/crna ili zelena.Prenosivi računar (laptop ili notepad) . SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13. 2003. . video bim. .CORELDRAW 11 . frontalni.net . internet .ostali odobreni udžbenici . .3. Dragan Cvetković..www.predavanje.Informatički časopisi „Info“.Licencirani programski paketi. 2006.Skripte za internu upotrebu . Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13. „VIDI“. samostojeće table (flipchart).Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni. Nick Wilkinson. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : . .demonstracija. .. eksterni HDD.da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari . Nastavna učila i materijali: .diskusija.1. “PC”.echoecho.3 .Sredstva za pisanje. skener. Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni.tutorijali. projektor) 13.Zvanični priručnik Steven Bain. . Mikro knjiga.kombinovano sa pitanjima.PC škola – CorelDRAW. printer. .sa učenikom u centru .

zbirku radova učenika . Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2. . Kriteriji za ocjenjivanje: .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani. Test moraju raditi svi učenici. Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. 3.preciznost datih solucija . Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor). treba sadržavati minimalno deset pitanja. Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% . 3. Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole.5. 2.Test.stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Usmena provjera.4 13. sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv. Portfolio obuhvata: . Portfolio .učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan. 2.kompletnost datog odgovora . ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula.tačnost i validnost saznanja . Ocjenjivanje učenja: 1. broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula.

elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3. Dipl. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1.matematičar . Dipl ing. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6. Dipl ing.informatičar 2. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II. Bachelor matematičar . godini.kurs računarstva i .informatičar 5.5 3. Grafičke tehnologije. Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . sa odgovarajućim certifikatom informatike 4.

ekspert za razvijanje NPP-a 6. grafičke tehnologije. Sanja Lulo. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. mr. Čolović Denis. član radne grupe 3.c om prof. Amra Tuzović.mat. Dušan Pančić. dipl. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5.-inf..informatike@gm ail. Kemal Lagumdžija. član radne grupe 2.com . dipl. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail.ing. dipl. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel.6 16. Dražana Hegediš. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. Ecc. profesor hemije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful