1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. ŠIFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Učenik se upoznaje sa Hemija, nemetali i grafičarstvo Grafički tehničar IV Primjena računara u struci Uvod u računarsku grafiku 03/06 IV-61-ST-05-03 Septembar, 2008. osnovnim pojmovima u oblasti računarske

grafike. Učenik će shvatiti ulogu geometrijskih transformacija u vektorskoj grafici. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Prije započinjanja ovog modula, učenici moraju odslušati prethodne module ovog predmeta: IV-61-ST-05-01 i IV-61-ST-05-02, module Praktične nastave sa prve godine, kao i module opšteobrazovnog predmeta Informatika. 10. CILJEVI MODULA: Po završetku ovog modula učenik će : - da razumije pojam računarske grafike - da se upozna sa pojmovima 2D I 3D - da shvati pojam vektorske grafike - da se upozna sa osnovnim elementima vektorske grafike - da razumije ulogu geometrijskih oblika u vektorskoj grafici 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Osnovi računarske grafike 2. Pojam vektorske grafike 3. Geometrijske transformacije Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da: Jedinica Znanje Vještine Lične kompetencije 1.Osnovi računarske grafike - definiše pojam računarske grafike - definiše pojmove interaktivne I neinteraktivne grafike - objasni podjelu na 2D I 3D grafiku definiše - ilustruje primjenu računarske grafike u različitim oblastima nauke i tehnologije - ilustruje upotrebu interaktivne I neinteraktivne grafike posjeduje estetske

kvalitete - cijeni ljepotu - može razumjeti uputstva i priručnike o profesionalnoj i informatičkoj opremi - ima pozitivan stav ka modernoj tehnologiji

pojmove - ilustruje upotrebu 2D I

vektorske I rasterske 3D grafike

Geometrijski oblici I transformacije pojma skaliranja .opiše ulogu vektorske grafike u pripremi štampe . .identifikuje vekorsku grafiku na primjerima .navodi različite prostorne površi .razumije pojam translacije u 2D i 3D .objasni značenje 3.procjeni značaj vektorske grafike u struci .ilustruje skaliranje .opiše pojmove oblika.ilustruje koordinate -ilustruje osnovne vektorske oblike (krive.napravi pomoći makete kombinaciju translacije I rotacije u 2D i 3D .ima volju za učenjem i poboljšavanjem svog znanja .prihvata cjeloživotno učenje -pokazuje volju za pomaganje saradnicima .pokazuje rasterske profesionalnu odgovornost odnosi se prema opremi na odgovoran i bezbjedan način.ilustruje osnovne osobine vektorske grafike . krive.opiše pojam render-a .demonstrira primjere prostornih površi . Pojam vektorske grafike .opiše pojam koordinata .ilustruje pojam . popunjavanja.objasni pojam rotacije u 2D i 3D .nabroji osnovne osobine vektorske grafike .razlikuje translaciju i rotaciju .identifikuje rotaciju i translaciju . linije.pokazuje kompetencije u geometriji vektorske 2.razumije pojam vizira .opiše orotgonalnu projekciju grafike .da primjer za skaliranje . poteza I putanje .opiše pojmove 2D I 3D transformacije .2 grafike ilustruje I upotrebu .skicira osnovne geometrijske oblike u ravni .ilustruje osnovne vrste transformacija .opiše pojam vektora . putanje…) .nabraja osnovne geometrijske oblike u ravni .definiše pojam vektorske grafike .

www.moždana oluja.ostali odobreni udžbenici . „BUG“. printer.CORELDRAW 11 . Potrebni objekti i resursi : ortogonalne projekcije .Skener.1. .tutorijali. Nastavna učila i materijali: .da primjer perspektive Kabinet za informatiku ili kabinet za grafičku struku opremljen dovoljnim brojem računara i prateće opreme (računari . samostojeće table (flipchart).razumije pojam perspektive 13.diskusija. . CET Beograd..Licencirani programski paketi.Zvanični priručnik Steven Bain. .4. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : .PC škola – CorelDRAW.individualni zadaci na računaru 13. projektor) 13. 2006. .između nastavnika i učenika . . Nick Wilkinson. Mikro knjiga. priključak na Internet. rad u grupi i kombinovani rad Nastavne metode: . štampač. video bim. “PC”.stručna literatura. table/crna ili zelena. smartboard .2.sa učenikom u centru .www. Dragan Cvetković. projektor sa projekcionim platnom. eksterni HDD.korak po korak .Skripte za internu upotrebu . Nastavni oblici metode : Oblici rada – nastave se održava u grupama od 8 do 12 učenika pri čemi se kombinuje individualni. internet .kombinovano sa pitanjima.3. 2003.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni.Prenosivi računar (laptop ili notepad) . . .Nenad Milijaš PRO-MIL. frontalni. skripte.com .dr.demonstracija.Računari umreženi u LAN računarsku mrežu sa mogoćnošću upotrebe interneta.Sredstva za pisanje. skener.Informatički časopisi „Info“. ..3 . SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.predavanje.net . . video zapisi. „VIDI“.Materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni 13.“Računarska grafika”.echoecho. . 2003.

sastavlja ih nastavnik ili stručni aktiv. Portfolio obuhvata: . Opšta uputstva: Ocjenjivanje se vrši unutar škole. Portfolio . Pojam vektorske grafike 40% 10% 20% 10% . a na kraju testa treba biti prikazana skala bodova potrebnih za pojedine ocjene.pitanja za test i bodovanje će biti unaprijed definisani.prezentaciju o sadržaju portfolia 4. Učenik mora da savlada minimalno 50% gradiva. Osnovi računarske grafike 10% 5% 5% 2.zbirku radova učenika . Test praktičnih vještina – učenik će raditi test na kome će prikazati specifične vještine rada usvojene tokom obuke po modulima. Test treba da sadrži broj bodova za svako pitanje (odgovor).5. Učenici moraju biti upoznati sa metodama i kriterijima ocjenjivanja.preciznost datih solucija .učenici će biti upoznati sa kriterijima ocjenjivanja.4 13. ovom tehnikom će učenici biti ocjenjeni na kraju modula. broj pitanja je srazmjeran važnosti svake jedinice i radi se na kraju modula.Test. Kriteriji za ocjenjivanje: .zbirka učeničkih radova sakupljenih tokom modula. 2.kriterije u ocjenjivanju rada iz zbirke koju je sastavio učenik. Test moraju raditi svi učenici. Pitanja obuhvaćaju sve jedinice modula. 3.kompletnost datog odgovora . 2. .stepen uključenosti u rad u odjeljenju i u grupi Modul će biti ocijenjen slijedećim tehnikama: 1. 3.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost Jedinice jedinica (zbir) Intervju Test Portfolio Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Test praktičnih vještina 1.verbalno ispitivanje se zasniva na bazi jedan na jedan. Usmena provjera. Ocjenjivanje učenja: 1. treba sadržavati minimalno deset pitanja.tačnost i validnost saznanja .

Geometrijski oblici I trensformacije Ukupno: 50% 15% 15% 10% 10% 100% 30% 40% 10% 20% 14. Bachelor elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 6. sa odgovarajućim certifikatom informatike 4. elektrotehnike smjer informatika i računarstvo ili telekomunikacije 3.kurs računarstva i . Bachelor grafičkih tehnologija sa završenim certifikatom o poznavanju alata za obradu vektorske grafike ( najmanje CorelDraw) . godini. 15: PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Modul je povezan sa modulima predmeta stručne teorije i modulima Praktične nastave na II. Dipl ing. Bachelor matematičar . Dipl ing.informatičar 5. Dipl.matematičar .5 3.informatičar 2. Grafičke tehnologije.

ekspert za razvijanje NPP-a 6. grafičke tehnologije. član projektnog tima Škola Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja tehnološka škola Banjaluka Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja grafička tehnička škola Ilidža Srednja škola „Novi Travnik“ Ljudevita Gaja bb 72290 Novi Travnik 030 793-504 Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 Pilanska bb. član radne grupe 2. Dražana Hegediš.. učesnica inicijalnog ocjenjivanja 5.-inf. dipl. Učesnik inicijalnog ocjenjivanja 4. mr. profesor hemije.mat. Fax 033 638-956 e-mail d_colovic@hotmail.com . dipl.6 16. Kemal Lagumdžija. dipl. član radne grupe 3. 78000 Banja Luka Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža 033 638-956 051 346-592 Adresa Emira Bogunića Čarlija 2 Ilidža Tel. Amra Tuzović. Sanja Lulo.informatike@gm ail. Čolović Denis. Ecc.c om prof. Dušan Pančić. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1.ing.