P. 1
ROSACEAE

ROSACEAE

5.0

|Views: 2,272|Likes:
Published by Petar Svarog

More info:

Published by: Petar Svarog on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVOD
 • 2. PORODICA ROSACEAE
 • 3.1 BIOLO KE KARAKTERISTIKE KUPINE
 • 3.2 SASTAV PLODOVA KUPINE
 • 3.3 IZBOR I URE ENJE PROIZVODNOG PROSTORA
 • 3.4 SUSTAV UZGOJA I GUSTO A SKLOPA
 • 3.5 BOLESTI KUPINE
 • 3.6 SORTE KUPINE
 • 4.1 BIOLO KE KARAKTERISTIKE MALINE
 • 4.2 SASTAV PLODA MALINE
 • 4.4 REZIDBA MALINE
 • 4.5 BOLESTI I TETNICI MALINE
 • 4.6 SORTE MALINE
 • 5.1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE JAGODE
 • 5.2 SASTAV PLODOVA
 • 5.3 UZGOJ JAGODE
 • 5.4 TETNICI I BOLESTI JAGODE
 • 5.5 SORTE JAGODE
 • 6. 2 UZGOJ JABUKE
 • 6. 3 SASTAV PLODOVA
 • 6.4 BOLESTI I TETENICI JABUKE
 • 6.5 SORTE JABUKE
 • 7.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA KRU KE
 • 7.2 UZGOJ KRU KE
 • 7.3 SASTAV PLODOA KRU KE
 • 7.4 BOLESTI I TETNICI KRU KE
 • 7.5 SORTE KRU KE
 • 8 DUNJA ( Cydonia Oblonga )
 • 9. OSKORU A ( Sorbus domestica )
 • 10 MU MULA ( Mespilus germanica )
 • 11. 2 SASTAV PLODA LJIVE
 • 11. 4 SORTE LJIVE
 • 12. 1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE
 • 13. 2 UZGOJ TRE NJE
 • 13. 4 SORTE TRE NJE
 • 14.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA VI NJE
 • 14.2 UZGOJ VI NJE
 • 15. 1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE
 • 15. 2 UZGOJ BRESKVE
 • 15. 3 BOLESTI I TETNICI BRESKVE
 • 15. 4 SORTE BRESKVE

1. UVOD Predstavnici porodice Rosaceae, koje se uzgajaju kao vo ne vrste, imaju u ekonomskom pogledu vrlo veliki zna aj.

Njihovi plodovi su izvor va nih organskih spojeva, prvenstveno ugljikohidrata I organskih kiselina, a sadr e I razne vitamine neophodno potrebne u ljudskoj prehrani. Sistematika:    vi e biljke : CORMOPHYTA pododjeljak: MAGNOLIOPHYTINA podrazred: ROSIDAE nadred: ROSANAE red: ROSALES porodica: ROSACEAE

2. PORODICA ROSACEAE U ovu porodicu spadaju drvenaste ( drve e ili grmovi) I zeljaste biljke (jednogodi nje I vi egodi nje ) s izmjeni no raspore enim, zimzelenim ili listopadnim listovimarazli itog oblika. Cvjetovi su pravilni, dvospolni, rje e jednospolni, prostolati ni, s 5 (ponekad 4, 6 ili 8) latica I mnogo pra nika. Ginecej je apokarpan ili sinkarpan, plodnica nadrasla, obrasla ili podrasla. Porodica Rosaceae je osobita po razli itim oblicima specijalizacije kod plodova. Javljaju se ora i , mjehur, ipurak, mnogoko tunica, ko tunica, jagoda, jabuka. Porodica obuhva a oko 100 rodova s oko 3000 vrsta rasprostranjenih prete no u umjerenom pojasu sjeverne hemisphere. Najprimitivnija podporodica je Spiroidae od koje su se vjerojatno u procesu specijalizacije razvile paralelno podporodice Rosoideae I Maloideae a kao odraz genetskog razvoja podporodica Prunoideae. Podporodica Spiroideae, u ovu podporodicu spadaju grmovi ili zeljaste trajnice. Ginecej im je apokarpan, izgra en ve inom od pet plodni kih listova. Plodnica je nadrasla ili obrasla, plod je mjehur. U Hrvatskoj zastupljene su vrste roda Spiraea (suru ica), vrste S. ulmifolia, S. oblongifolia, S. cana, koje su ra irene u umama, a ukrasne vrste su S. salicifolia, S. bumalda, S. filipendula, S. vanhouttei. Itd. U umskoj vegetaciji kontinentalnih podru ja esta je vrsta roda Aruncus, vrsta A. Sylvester, visoka trajnica s dvostruko sastavljenim listovima bez palisti a, s jajolikim, u iljenim, dvostruko pilastim listovima. Cvjetovi su u kastobijeli, maleni, skupljeni u velikim, gustim piramidalnim metlicama.

1

Podporodica Rosoideae obuhva a grmove I vi egodi nje ili jednogodi nje zeljaste biljke. Plodni kih listova mo e biti jedan ili vi e, a cvijetna lo a je ravna, ispup ena ili ili vr asto udubljena. Ginecej je apokarpan, plodnica je nadrasla ili obrasla. Plod je ora i , , ipurak, jagoda ili mnogoko tunica. U ovoj podporodici umjesto mjehura nalazimo monokarpne nepucavce, naj e e ora i . Ora i i mogu biti povezani u zbirne plodove sa so nim cvjeti tem ili na unjasto izbo enoj osi, npr. kod roda Fragaria. Rod Rosa ( ru a ) obuhva a mnoge ukrasne vrste. Spomenit u vrstu R. canina, iz koje potje e najvi e kultiviranih kultivara. R. galica je niska grmolika ru a obrasla gustim ljezdastim dlakama I bodljama, s tamnocrvenim cvjetovima zbog kojih se uzgaja kao ukrasna vrsta. Rod Rubus ,najzna ajniji predstavnici su R. plicatus ( R. fruticosus ) kupina I R. idaeus, malina, va ne vo ne vrste. Navesti u jo I R. caesius, vrstu ra irenu u vla nim poplavnim umama. Rod Fragaria tako er obuhva a va ne vo ne vrste, poput F. vesca, autohtona vrsta zna ajna u uzgoju te F. ananassa, iji se brojni kultivari uzgajaju u Hrvatskoj. Rodu Sanguisorba pripada vrsta S. officinalis (krvara mo varna ), s perasto rasperjanim listovima I malenim tamnocrvenim cvjetovima skupljenim u glavice. Stani te su joj vla ne livade, a ima ljekovito I ftocidno djelovanje I veliku hranjivu vrijednost. Rodu Alchemilla pripadaju vrste A. pratensis I A. arvensis, jednogodi nje zeljaste biljke s dlanasto rascijepanim listovima I cvijetovima u upercima. Njihovo stani te su livade. Rod Potentilla obuhva a brojne vrste ra irene na livadama I pa njacima. Zna ajne vrste su P. fruticosa I P. hybrida. Podporodica Maloideae , njeni predstavnici imaju podraslu plodnicu, koja se sastoji ve inom od 5 plodni kih listova koji su srasli s cvjeti tem, a plod je jabuka. Cvijetovi su dvospolni I pentamerni s mnogo pra nika (20-50 ). Cvjetovi su skupljeni u cvat gronju. Ova podporodica obuhva a vi e samoniklih vrsta u Hrvatskoj, kao I u uzgoju zastuplenih rodova ( Malus, Pyrus, Cydonia I Mespilus ). Rod Malus ( jabuka ) je zna ajan po tome to su mu vratovi tu ka pri bazi me usobno srasli, a latice izvana crvenkaste. Plod je jabuka ( pomum ), na kojoj ostaje a ka. Vrsta M. domestica je poznata po mnogobrojnim kultivarima. M. floribunda je ukrasna vrsta. M. sylvestris, samonikla vrsta, obitava u mezofilnim umama te se mo e koristiti kao podloga. Rod Pyrus ( kru ka ) je specifi an po tome to ima vratove tu ka slobodne, bijele latice, a u mesnatom dijelu ploda brojne sklerenhimske stanice ( kamen ice ). Brojni kultivari ove vrlo zna ajne vo ne vrste su u uzgoju. Samonikle vrste P. communis ( divlja kru ka ) s granama bez trnova I P. piraster s trnovitim granama slu e kao podloge.

2

Iz roda Cydonia najpoznatija je vo na vrsta C. vulgaris ( C. oblonga ) sa brojnim kultivarima. Dunja je nisko drvo bez trnja s velikim listovima. Cvjetovi su veliki, pojedina ni, blijedoru i asti, a plodovi su krupni, uti. U mesnatom dijelu ploda nalaze se skupine sklerenhimskih stanica. C. japonica je grm s ko natim listovima I crvenim cvijetovima, uzgaja se kao ukrasna vrsta. Iz Roda Mespilus ( mu mula) se kod nas kao vo na vrsta kultivira M. germanica, drvo s lancetastim ili okruglastim, prema vrhu ponekad pilastim, s gornje strane tamnozelenim , a sdonje strane sivkastozelenim listovima, koji su ponekad do 12 cm dugi. Plodovi su okruglasto spljo teni ili kru koliki, promjera 2-3 cm, sme e boje s mnogo sklerenhimskih zrnaca. Rod Sorbus obuhva a zna ajne vrste S. torminalis, brekinja, s perasto dlanolikim listovima, S. aucuparia, jarebika s neparno perastim listovima I crvenim plodovima, raste prete no na kiselim tlima, S. aria, mukinja, esta je u uzgoju zbog lijepih plodova I listova. Vrste roda Crataegus imaju esto bodljikave grane, a listove dlanoliko iscjepane. U Hrvatskoj obitavaju vrste C. monogyna I C. oxyacantha, pogodne za ivice. Vrste su I ljekovite. Sorte sa crvenim I punim cvjetovima uzgajaju se kao ukrasne. Podporodica Prunoideae Ova podporodica obuhva a mali broj rodova, neki su vrlo zna ajni u vo arstvu. Drve e ili grmovi. Cvjetovi s 5 latica, plodnica je obrasla, izgra ena od jednog plodni kog lista. Plod je ko tunica. Sve vrste podporodice Prunoideae sadr e glukozid amigdalin zbog kojeg pri kori tenju plodova treba biti na oprezu. Rod Prunus obuhva a drve e I grmove. Listovi su cjeloviti, izmjeni ni. Cvjetovi su dvospolni, pentamerni, dolaze na stapkama, pojedina ni ili 2-3 zajedno. Najpoznatija vrsta je Prunus domestica ( ljiva ). U uzgoju su I ukrasne vrste P. triloba, P. rosea-plena, P. serrulata I dr. Rod Armenica je veoma zna ajan u vo arskoj proizvodnji. U nas se uzgaja vrsta A. armenica ( marelica ). Rod Persica podrijetlom je iz Kine. Najzna ajnija je vrsta P. vulgaris ( Prunus persica ), breskva. Rod Cerasus u nas je najzastupljeniji sa vrstama C. avium ( tre nja ) I C. vulgaris ( vi nja ). Uzgajaju se zbog kuglastih plodova, blijede ili tamnocrvene ko tunice s intezivno crvenim sokom. Rod Amygdalus u Hrvatskoj je zastupljen u obalnom podru ju sa vrstom A. communis ( Prunus domestica ), bajam , badem.

3

3. KUPINA ( Rubus fruticosus L. )

Kupina ( Rubus fruticosus L. ) pripada porodici Rosacaea, podrodu Eubatus I rodu Rubus. Kultivari kupine nastali su kri anjem I mutacijama. Odlikuju se poliploidijom, tj. Pove anjem broja kromosoma u odnosu na normalan. Ima ih od diploidnih sa 14 kromosoma u spolnim stanicama, sa 84 kromosoma u spolnim stanicama, ime su uvijetovane I biolo ko-privredne karakteristike kultivara kupine. Kupina je u svijetu uvedena u proizvodnju prije oko 170 godina, kod nas prije 60 godina. Ima veliki privredni zna aj zbog velike hranjive I tehnolo ke vrijednosti plodova, jednostavnosti uzgoja I za tite od bolesti I tetnika, rana rodnost, redoviti I obilni prinosi ( od druge godine ), bez opasnosti od mrazova. Uspijeva I u brdsko-planinskim podru ijima ( do 800 m nadmorske visine ), na te im pa I nedovoljno plodnim zemlji tima na kojima bi ostale vo ke ili ratarske biljke te ko uspijevale. Prilago ena je strmim padinama, djeluje antierozivno. Obilno cvate, ime pobolj ava p elinju pa u, a plodovi I listovi su ljekoviti.

Slike 1 I 2, kupina ( Rubus fruticosus )

4

a aj od listova se koristi za ispiranje grla. Zbog bogatstva eljezom sprije ava slabokrvnost. organske kiseline ( 0. Mo e ih biti manje ili vi e ovisno o kultivaru I uvijetima zemlji ta. vitamini ( C. I ako je vla no. eljezo. Kemijski sastav I organolepti ke osobine u inile su kupinu tra enom sirovinom za dobivanje sokova. U 100 grama ima 32 mg Ca. provitamin A. Sastoji se iz podzemnog stable I razgranatih skeletnih ila iz kojih se razvijaju izdanci. B I dr. ). izdu enokupasti.( www.2 SASTAV PLODOVA KUPINE Plodovi kupine sadr e mnoge sastojke koji pozitivno djeluju naro ito na organizam djece. 1 Fe. magnezij. Izdanci u prvoj godini narastu 2-4 metra. sa po pet a kinih listi a na rodnim gran icama. Prema sortama a donekle I prema uvijetima klime izdanci su tamnozeleni do tamnocrveni. kobalt. ulja ( oko 1 % ). Plodovi su slo ene ko tunice. mladih I rekonvalescenata. pektini. bakar. To su e eri ( 10-12 % ). bjelan evine ( 1. Listovi su slo eni od tri do sedam jajastih ili elipti nih nazubljenih listova svjetlo do tamnozelene boje. Svje e kupine I sok su odli no laksativno sredstvo. Sazrijevaju od srpnja do polovine rujna. vina elea. Grmovi kupine mogu biti uspravni. o iljavaju se.70-1.2 % ). enzimi I dr. puze i. cink. Mogu biti sa I bez trnova. srednje visoki I niski. Plodovi divlje kupine sazrijevaju od kolovoza do rujna. molbiden I dr. fosfor.3.5 % ). u drugoj donose rod. ). minerali ( kalcij.ru/en/) 3. Vrhovi esto dopiru do zemlje. d emova .. Cvjetovi su sitni do srednje krupni. a u tre oj se su e.agroatlas. visoki. naj e e sjajnocrne boje. 32 mg P. kupasti. celuloza. ovalni.1 BIOLO KE KARAKTERISTIKE KUPINE Korijen kupine je plitak sa slabo razgranatim skeletnim ilama. Mogu biti okruglasti. 5 . bijeli ili ru i asti. Kupina je grm s ve im brojem visokih izdanaka iz korijena koji se pri vrhu obi no savijaju u luk.

dubokim I dobro dreniranim tlima. 3. Najvi e se upotrebljavaju drveni. Ako niska temperature traje kratko tada mogu podnijeti I ni e temperature. U sustavu ive ograde razmak izme u redova uzima se od 3 m. pa prema tome na 1 ha stane od 1670 do 3200 sadnica. Najotpornija sorta je thornfree. Prije sadnje tlo treba dobro pripremiti. Pepelnica izdanaka kupine ( Lepthosphaeria conthyrum ) Pojavljuje se u vidu sme kastih ili bezbojnih mrlja na mjestima na kojima je list vezan za izdanak. U prolje e se javljaju uredospore. Godi nja koli ina oborina potrebna za uzgoj je iznad 800 mm. tra i mnogo sun anih dana. Najbolje uspijeva na pjeskovito-ilovastim. Prikladna su tla koja imaju 4 do 5 % humusa do dubine od 0 30 cm ili od 0 40 cm.5 I 6. a u redu oko 1 m do 2 m. od kestena. a pod snijegom izdanci podnose do -25. Kod gnojenja kalijevim gnojivima prednost treba dati kalijevom sulfatu. to uklju uje dublje rahljenje tla I meliorativnu gnojidbu sa 400 t/ha stajnjaka I 800 kg NPK 6:26:26. od armiranog betona ili eljezni. 3. 140 I 200 cm ) ice. a za sorte uspravnog rasta 2.80%. Zahtjeva ve u relativnu vlagu zraka. Praksa je pokazala da izdanci sorti kupina mogu pozepsti kod temperature od -10 C do -17 C. Stupovi mogu biti drveni. Za sorte uspravnog rasta manji su razmaci nego za sorte puzaju eg rasta. Tokom ljeta izdanci se obi no su e.3 IZBOR I URE ENJE PROIZVODNOG PROSTORA Kupine najbolje uspijevaju na toplim I umjereno toplim polo ajima. bar pri vrhu. Osjetljiva je na kolebljive temperature koje se javljaju u prolje e. a pH im se kre e izme u 5. bagrema ili hrastovine.2 m. Stupovi se prije utiskivanja u tlo impregniraju ili nagore kako bi du e trajali. Za puzaju e sorte uzimaju se stupovi du ine 3 m. Kupina je heliofit.4 SUSTAV UZGOJA I GUSTO A SKLOPA Kupina se uzgaja u obliku ive ograde uz upotrebu naslona od stupova na svakih 5 do 7 m I dva ( na 60 do 120 cm ) ili tri reda ( na 70. Za uzgoj kupina trebalo bi birati najbolja tla I bre uljkaste polo aje. 6 .5 BOLESTI KUPINE uta hr a ( Kuehneola uredinis ) Pri jakom napadu li e kupine se uvija ka unutra njosti. deformira se I su i. od ega iznad 400 mm u period vegetacije. 75% .3.5. Gljiva mo e prezimiti I na zara enim izdancima u obliku micelija. zbog ega ni plodovi ne mogu normalno sazrijeti.

ugodna kiselkasta okusa. cvjetove I plodove. Mucor ssp. ). Bujnog je rasta I vrlo rodna. Pljesnivost I trule plodova. Za uzgoj je obavezan naslon. krajem srpnja. Black Satin je vrlo perspektivna ameri ka sorta. uzrok su razli ite gljive kao to su Botrytis ssp. Eldorado. Bailey. Meso je vrlo so no. na ijem se nalii ju u prolje e javljaju pjege koje se ire ka vrhu. Antraknoza kupine ( Gleosporium ribis ) Javlja se u svako doba godine. s malo e era . Ebony King. Plod je srednje velik do velik ( prosje ne mase oko 5 g. Thornless Evergreen. Biljka je vrlo bujna. Gigante dell giardino.6 SORTE KUPINE Thornfree je nastala u SAD-u. Himalaya . Plodovi su prikladni za potro nju u svje em stanju I razli ite namjene. Na izdancima nema trnja. Boysen. Oboljeli plodovi zakr ljaju. Rhizopus ssp. Smoothstem. Viroze kupine su este I mnogobrojne. Darow. Posebno dolazi do izra aja kada je vrijeme vla no I prohladno. Dozrijeva krajem srpnja ili po etkom kolovoza. tamnocrne boje. popularna I u Europi. a ra irena je u mnogim europskim zemljama. s puno jakih I uspravnih izdanaka. oblika izdu enog zastupljenog sto ca. naro ito po ki nom vremenu. a naro ito li e. crnosvjetlucave boje s laganim ljubi astim tonom. Cvate srednje kasno. Plodovi su uglavnom namijenjeni industrijskokoj preradi.Lisna pjegavost kupine ( Micosphaerella ribis ) Napada sve dijelove kupine. Napada izdanke. Ostale zna ajne sorte su Thornless Logan. Prirodi do 25 t/ha. U Hrvatskoj je najra irenija u uzgoju. krajem svibnja ili po etkom lipnja. Jednogodi nji se izdanci jako razgranjavaju I daju obilan plod. aromati no. Dozrijeva vrlo rano. virozna kovr avost li a 3. Plod je velik.. I kiselo. Preporu uje se za uzgoj u ku nom vrtu I za komercijalne vo njake. Cvate kraje svibnja ili po etkom lipnja a samooplodna je. 7 .

44-0.2-1.ru/en/) 4.8 % vode. a dose e starost I do 20 godina.4 % I netopljivih tvari 5. od ega je invertni e er 3. U XVI stolje u javlja se u uzgoju u zapadnoj Europi. Cvate u svibnju I lipnju 20-25 dana. me u kojima su najva nije europska malina.9-2.4-8. crvena malina I ljubi asta malina.6 g. saharoza 0.8 %. srednje. kompaktan ili rastresit.5 %.2 SASTAV PLODA MALINE Prosije na te ina ploda umske maline je 1. Pektinske tvari ima 0. od ega najvi e ima limunske. slabo. dvospolni. Grm je visok do 3. od njega I potje e ime Rubus idaeus. stolje e ) spominje divlju malinu na planinama Ida u Srednoj Aziji.9-10. a neki plodovi te e I do 12 g.8-31. Prema granjanju izdanaka mogu se podijeliti na sorte koje se jako granaju.6 % e era.5 m. MALINA ( Rubus idaeus ) Do danas je poznato oko 195 vrsta malina.4-4.6 %. ivi u prosijeku 8 14 godina. List je perast I sastoji se od 3 do 5 listi a. 4. Ujupno kiseline variraju od 0. Sastoji se od izbojaka na kojima su sitni trni i.1 BIOLO KE KARAKTERISTIKE MALINE Malina je zeljasta biljka niskog rasta. pepela 0.45-2.3-5.9 mg/100 g.3-90. (www. a punu rodnost dose e u tre oj godini.3 %. Rodi jednom ili vi e puta u godini ( remontantna ). Korijen Ima jasno izra ene godi nje prstenove ( godove ) a slabo razvijenu sr . salicilne I mravlje kiseline. Sjevernoj I Ju noj Americi. glukoza 2.1 %. Vitamina C ima 12.agroatlas.4 g.5-10. jabu ne. Broj kromosoma u malini je 2n=14. fruktoza 0. 8 . Rodi odmah poslije sadnje. topljivih tvari 8.8-8. Rasprostranjena je u cijeloj Europi. a Paladius je u IV stolje u malinu nazvao vo nom kulturom.4 %. Plinije ( 1. ju nom dijelu Afrike I Australiji. samooplodni. Aziji. Crveni ili crveno uti plod se sastoji od ve eg broja ko tunica. oko 1 cm u promijeru. Ukupno ima 4.8-10.8 %. Kratke cvjetonosne grane imaju vr ne I pazu ne cvasti u obliku grozda. Cvijetovi su bijeli. rijetko su izbojci sasvim goli. Sa starenjem korijenovog sustava pove ava se broj I grananje izdanaka. a plemenite maline 1.4.78 %. Kemijska gra a: u plodu maline ima ima 77. Rimljani I Grci su je prete no koristili kao lijek.08-0. ili se ne granaju.

Treba je saditi isklju ivo kao monokulturu. Malina zahtjeva dosta svjetla i vlage. Prosje ni urodi plodova maline na povr ini od jednog hektara kre e se oko 12 tona.Pozornost tako er treba posvetiti i rezidbi maline. Za sadnju su najbolji jednogodi nji dobro o iljeni izbojci iz korijena. pod snijegom podnese i do -35 ºC. Nakon berbe treba odrezati sve grane koje su te godine rodile. jer o tome uvelike ovisi kakav e biti nasad s obzirom na to da je malina vi egodi nja kultura koja na istom mjestu ostaje i petnaestak godina.5m i razmaka u redu od 0. Prema rokovima rezidba mo e biti: osnovna rezidba nakon berbe. Malina ima velike potrebe za vodom tijekom vegetacije obzirom na plitku korjenovu mre u tako da nasad mora biti opskrbljen sustavom za natapanje. ako ih pravilno sadimo i dobro njegujemo. rezidba na zeleno tijekom prolje a 9 . a na svakom grmu ostaviti samo 3 do 4 mlada izboja. su najpo eljnija za uzgoj malina.000 etvornih metara. Blagi povjetarac je po eljan jer utje e na smanjenje napada gljivi nih bolesti. ukoliko nema snje nog pokriva a. koje popunjava voda. dok dvorodne sorte nisu pokazale najbolje rezultate. Pri podizanju planta e malina postavljaju se stupovi (betonski. a u ki nom razdoblju bubre. dobro opskrbljena humusom i vodom.5m potrebno je osigurati 8. tako er mogu donijeti dobar prihod do 40. Pri razmaku izme u redi od 2.Naj e i sustav uzgoja malina jest uspravni niz uz icu jer malina intenzivno tjera izdanke iz korijena. humusom bogata. Svakako treba izbjegavati zbita glinena tla. a slabo podnosi ja e zasjenjenje. Njome se regulira vegetativni rast i rodnost te odr ava sustav uzgoja. Pjeskovita i pjeskovita-ilovasta tla.Naj e e se u nas sade jednorodne sorte maline. drveni. obzirom na plitku korijenovu mre u. 4. mo e se dogoditi da korijen pozebe i kod -12 ºC do -15 ºC. istiskuje se zrak iz makro.000 kuna na zemlji tu povr ine 1.i mikropora.4 REZIDBA MALINE Rezidba je jedna od najva nijih agrotehni kih mjera u uzgoju malina. koja sadr e puno koloidne gline. Me utim. tako da planta u treba za titi izgradnjom zaklona ili sadnjom vjetroza titnih pojaseva. Karbonatna i alkalna tla treba izbjegavati. Malina je dosta osjetljiva prema vjetru. Cvijet u pravilu nikada ne pozebe u prolje e jer dosta kasno cvijeta. jer se takva tla tijekom ljeta raspucaju pa dolazi do kidanja korijena. a neke sorte mogu dati ploda i preko 15 tona/ha. Za uspje an uzgoj maline vrlo su pogodna dobro rastresita. 3 IZBOR I URE ENJE PROIZVODNOG PROSTORA Malina je vrlo otporna na niske temperature.4. slabo kisela tla. obi no Willamette i Tulameen. Sadnji treba posvetiti punu pa nju.000 komada sadnica na povr ini od jednog hetara. metalni) i 2-3 reda pocin ane ice. koji e roditi idu e godine. a posljedica toga je gu enje korijenja. Maline.

REZIDBA NAKON SADNJE Nakon sadnje sadnice treba skratiti na 3 razvijena pupa.o te ene i prekobrojne ovogodi nje izdanke. i to tijekom prolje a pa sve do sredine svibnja. rezidba u rano prolje e. iznijeti iz malinjaka i spaliti. sazrijevanje i otpornost prema mrazevima. OSNOVNA REZIDBA NAKON BERBE Razlikujemo dvije osnovne rezidbe nakon berbe: 1. ukupno 20-25 pupova. i prije nego odrvene.Za rod u idu oj godini najbolji su izdanci koji ni u u svibnju. tj.Uklanjanje mladih izdanaka obavlja se mehani ki ili kemijski. 10 . Tijekom vegetacije intenzivan je porast mladih izdanaka. nego ih pu tamo da se slobodno razvijaju. ukupno 6-7 po du nom metru.uklanjaju se.tj. potrebno je na svakih 15-18 cm ostaviti jedan izdanak. na visinu od oko 170 cm i vezati ih za icu. 2. koliko je prijeko potrebna za dobivanje visokih i kvalitetnih prinosa.Pri uzgojnom sustavu malina . PRVA GODINA NAKON SADNJE U prvoj godini nakon sadnje mlade izdanke maline treba ostaviti da se slobodno razvijaju. treba prorijediti i prikratiti postrane gran ice. rezidba od kolovoza do studenog.Ostavljenim izdancima omogu ena je bolja osvijetljenost. budu i da su slabiji. Ako su povoljni uvjeti. tj. vi e hranjiva i vi e vlage. Prvi izdanci razvijaju se iz najpli eg sloja tla. Osim prikra ivanja. Na sadnom mjestu ostavljaju se 2 izdanka s dobro razvijenim pupovima po cijeloj duljini. koje su este u nekih sorti npr. na oko 20-30 cm iznad tla. Istodobno treba ukloniti slabije. tj. Time se posti e povoljan u inak obrastanje rodnim pupovima. u gradine i willameta. 1. Dvogodi nje izdanke koji su donijeli rod treba odrezati do zemlje. 2.uspravni niz uz icu. Treba obaviti prikra ivanje na 2 pupa iznad gornje ice. do tla. U rano prolje e odabiru se i prikra uju jednogodi nji izdanci za rod.Njih ne uklanjamo. Za rod se ostavljaju izdanici debljine olovke. iz korijena svake sadnice izrastu 2-4 nova izdanka s postranim izbojima.Uklanjaju se sve do osnove.

vektori virusnih oboljenja. Malinina pipa ima jednu generaciju godi nje.. stoga je osnovna mjera borbe nabavljanje zdravog materijala I uni tavanje zara enih izboja. malinar ( Byturus tomentosus ) prezimljuje u zemlji. Slika 3. Lisne u i ( Aphididae ) napadaju mlade izboje. uklanjanje onih koji su donijeli prinos. malina ( Rubus idaeus ) 11 . pa je ote ano pomla ivanje maline orezivanjem. ) I rutava buba ( Tropinota hirta ) tetnici su cvijetova. enke pola u jaja u cvijetove. opadna je bolest iji je uzro nik gljiva koja prezimi na oboljelim ljetorastima. Izlazi po etkom svibnja I hrani se cvijetnim pupoljcima I otvorenim cvjetovima. Rhizopus ssp. Pljesnivost I trule plodova. Malinina pipa. bakreni preparati. uvenu e pupa I smanjenje rodnosti. Viroze se nemogu lije iti. Razvojem bolesti su i se I osnova stable. Grinje ( Acarinae ) su polifagni tetnici.4. uzrok su razli ite gljive kao to su Botrytis ssp. Oboljeli izdanci se masovno su e. Prezimljuje na jednogodi njim izbojima I malinu napada u drugoj godini. Izra enija pojava u zasadima bli e uma. Li inke se hrane plodom maline.5 BOLESTI I TETNICI MALINE Ljubi asta pjegavost maline ( Didymella apllanata ) Jedna je od najopasnijih bolesti maline u nas. Borba protiv ove bolesti su prorje ivanje izbojaka. Viroze su sve e e. u crnim tjele cima iz kojih se u prolje e osloba aju spore koje vr e primarnu zarazu u drugoj polovini svibnja. Mucor ssp Su enje izboja ( Verticillium sp. Izaziva prijevremeno su enje li a I izbojaka. ). Cvjetojed ( Anthonomus sp. zdrav sadni material.

Ostale zna ajne sorte su Hilton. Plodovi se upotrebljavaju u svje em stanju I za preradu. ugodne arome. Dozrijeva u tre oj dekadi lipnja. Jednogodi nji izdanci su vrsti I trnoviti. pa se bere u dva navrata. Meso ploda je intezivno crveno. ra a obilno ( preko 10 000 kg/ha ). September. Rodni izdanci su dugi I dosta elasti ni. vrlo ugodnu aromu I miris. Rodni postrani izboji se javljaju uzdu itavih izdanaka.56 g ).4. Dvorodna je. Nije prikladna za vjetrovite polo aje jer joj ogranci pod teretom ploda pucaju. pripravu sokova I smrzavanje. Willamet je vode a sorta u SAD-u I Kanadi. Izdanci su bujni I uspravnog rasta. u nas se ve dugo uzgaja. Plodovi su prikladni za potro nju u svije em stanju. Preporu uje se za uzgoj u ku nom vrtu. Osijetljiva je prema lisnim u ima. Plod je vrlo velik. gradina. Dozrijeva rano. u drugoj polovici lipnja. Malling Exploit je odli na sorta velikog gospodarskog zna enja. Loyd George je stara engleska sorta. Ra a vrlo obilno. Rodni izdanci su dosta dugi I ne lome se pod rodom. Ra a redovito I obilno. Plod je vrlo velik ( prosje ne mase oko 5 g ) Meso ima harmoni an odnos izme u e era I kiselina. Ovu sortu potiskuju nove. Mo e dati prirod od oko 6000 kg/ha. Dozrijeva srednje rano. 12 . bolje sorte. Daje prirode od oko 8000 kg/ha. Malling Promise. Plod je vrlo velik ( prosje na masa iznosi 4. slatkokisela okusa. vrlo dobra okusa. Jednorodna je I lako se bere.6 SORTE MALINE Podgorina je sorta dobivena u Institutu za vo arstvo u a ku.

Ozbiljnije irenje uzgoja jagode zapo inje tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. kada su konzumirani plodovi F.1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE JAGODE Rast jagode po inje u prolje e pri temperaturi iznad 5° C. x ananassa i razli itih tehnologija. stolje a nakon razvoja novih sorata unutar F. vesca. Ve ina vrsta iz ovog roda ima diploidni broj kromosoma (14).agroatlas. Cvijet je dvospolan ima 10 do 16 a i nih listi a i u pravilu 5 do 8 latica. List je trodijelan i nazubljen. Svaka sorta jagode u uzgoju ima specifi ne zahtjeve za fotoperiodom i temperaturama u periodu diferencijacije generativnih organa. dok su trenuta no najzna ajnije oktoploidne vrste s 56 kromosoma. Jagoda ( Fragaria x ananassa Duch. Unutar roda Fragaria Linn. Intenzivna proizvodnja organizira se polovicom 20. vi egodi nja biljka. ovisno o vremenu. stoga ne trebaju druge sorte opra iva e u nasadu. stolje u. JAGODA ( Fragaria x ananassa Duch. Sorte jagoda koje su danas u proizvodnji uglavnom su samooplodne. a naziva se jagoda. Plod je sastavljen. i Potentilla L. izuzev Australije. Bolji prirodi se posti u ukoliko osiguramo insekte za opra ivanje (naj e e p ele ili bumbari). a najsli nije su vrstama iz rodova Duchesnea Smith. Korijen jagode je vlasast. a 14 do 20 dana nakon listanja u travnju po inje cvatnja i traje 10 do 25 dana. Cvat se sastoji od cvjetova koji su smje teni na malim dr cima koje nosi glavni dr ak.ru/en/) 5. (www.) Jagoda je u svijetu prisutna ve stolje ima. glavna mu je masa u tlu do 25 centimetara dubine i irine. Najpoznatiji su afrodizijak me u vo em. U srednjem vijeku na dvoru Luja XIV organiziran je uzgoj iste vrste. nalazi se 47 opisanih vrsta jagoda.5. Za jagodu je karakteristi no da se razmno ava vrije ama. Prvi zapisi se u u vrijeme Rimskog carstva. Kao samonikle u prirodi javljaju se na svim kontinentima. 13 . a o tome e ovisiti potencijal rasta i rodnosti biljke.) je grmolika zeljasta.

a u listu od 220 do 482 mg. Ukupno ima 4. Pektinske tvari su zastupljene s 5.4-1.59 do 2. Vitamin C ( askorbinska kiselina ) nalazi se u plodu od 24.34 %.2 SASTAV PLODOVA U plodu nalazimo 82.6 % a tannin I obojene tvari 0. Ukupne kisline variraju od 0.02 % ( uglavnom limunska I jabu na ). jagoda 14 . glukoza 1.6 % pepela.85-7.5.76-6.3 mg/100 g.1 %.7 % I fruktoza 1.66-88.82-6.27-12.6 % e era. 3 do 116.6 % vode I 0. Slike 4 I 5. od ega je saharoza 0-2.11-041 %.

Ako gledamo gdje je smje ten korijen biljke tada postoji klasi an uzgoj u tlu i onaj u kojem se umjesto tla koriste razli iti supstrati ili otopine (hidroponika). Tako razlikujemo uzgoj jagode na otvorenom i u za ti enom prostoru. Stoga se uzgaja od teglice na balkonu. mogu e je opstati na sve zahtjevnijem tr i tu. jagode se izdvajaju po svojoj popularnosti zbog relativno malog prostora neophodnog za rast i razvoj. Kod uzgoja jagode od velike va nosti je odabrati odgovaraju u sortu i tip sadnice. onda u prvom redu mislimo na sve agrotehni ke i pomotehni ke zahvate koje provodimo u nasadu. sve do intenzivnih nasada koji zauzimaju vi e hektara. Ako uzmemo u obzir mjesto gdje se biljke nalaze. Kada govorimo o tehnologijama uzgoja jagoda. same sadnje. jagode se izdvajaju po svojoj popularnosti zbog relativno malog prostora neophodnog za rast i razvoj.. Ovisno o sistemu uzgoja odabire se najprikladnija tehnologija uzgoja. a provode se do kr enja nasada.5. Za koju tehnologiju uzgoja emo se odlu iti ovisi o itavom nizu initelja. Kod uzgoja jagode od velike va nosti je odabrati odgovaraju u sortu i tip sadnice. gnojidbe. Stoga se uzgaja od teglice na balkonu. Samo stalnim unapre enjem postoje ih spoznaja u tehnologiji koju imamo. jagoda se u svijetu trenuta no uzgaja na razli ite na ine. Zahvati obuhva aju postupke od pripreme za sadnju. Me u brojnim vrstama vo aka. te brzog ulaska u rodnost. uklanjanja starog li a i sl. No kori tenjem novih tehnologija posti u se u proizvodnji jagoda brojne prednosti. Grmovi jagode u uzgoju bez tla mogu se nalaziti u horizontalnom ili okomitom rasporedu. Ovisno o sistemu uzgoja odabire se najprikladnija tehnologija uzgoja. kao to su pove anje rodnosti i kvalitete plodova. te brzog ulaska u rodnost. 15 . a kod kojih postoje brojne modifikacije. sve do intenzivnih nasada koji zauzimaju vi e hektara.3 UZGOJ JAGODE Me u brojnim vrstama vo aka.

li e postaje pro arano. sli no mramoru. nematode.jagodina lisna u (Chaetosiphon fragaefolii ). Na nali ju li a nalaze se pauci u finoj pre i koji mogu povezati i vi e listova zajedno. iako jo napada malinu i druge vrste iz porodice Rosaceae. Odrasli oblik je 2 do 4 mm duga ak. porodicu pipa (Curculionidae). Glavni doma in ovog tetnika je jagoda. Na zara enim biljkama prinos je ni i. naj e e prije cvatnje. Pri kupnji sadnica treba paziti na odgovaraju i atest na viruse. ve su i.hru t ( Melolontha melolontha ). crvenosme e boje. Ujedno uni ti i stapku cvijeta tako da se cvijet objesi. Na plodovima se pojavljuju sme e pjege.Zara eno li e puno je sitnih bjeli astih to kica. jagodin savija ( Acleris comariana ).4 TETNICI I BOLESTI JAGODE Koprivina grinja ( Tetranycus urticae ) je ute ili naran aste boje. Viroze ine jagodama veliku tetu Kod jagoda je do sada uo eno oko 20 virusa ija se nazo nost prepoznaje smanjenjem bujnosti i rodnosti i manjim brojem izbojaka. Odrasli oblici prezime na okolnim korovima. a na kraju i otpada. Zara eno li e se svija. s dvije izrazite tamne pjege na hrptu. plodovi su sitniji i slabije kvalitete. po emu su tete koje radi ovaj tetnik lako prepoznatljive. Simptomi sive plijesni ( Botrytis cinerea ) javljaju se prije zriobe ploda. Bolesti korijena jagode uzrokuju brojne vrste gljivica Verticulum albo-atrum. gdje tkivo omek ava i truli.. Tretiranje se provodi specifi nim akaricidima. Armilaria mellea i druge. Ostali va ni tetnici su jagodina mala lisna u (Aphis forbesi ). Phytophtora fragariae.5. enka rilom bu i rupu u pupu cvijeta i tamo odla e jaje. Bolesti korijena jagode mogu se sprije iti uzgojem otpornih sorti Senga Sengana. a ako se radi o uzgoju u za ti enim prostorima. U suzbijanju ovog tetnika jedna od bitnih preventivnih mjera je fitohigijena. i plodoredom. plod dobija bjeli astu prevlaku i cijeli grm slabije napreduje. Jagodin cvjetar (Anthonomus rubi Herbst) spada u red kornja a (Coleoptera). ako tada ima dosta ki e mo e uni titi gotovo sav prinos. koje se spajaju. 16 . Takav pup se ne razvija. mogu pre ivjeti i na konstrukciji objekta. U novije vrijeme za suzbijanje koprivine grinje u za ti enom prostoru koriste se predatori. prekriven s finim sivim dla icama. Bolest se prepoznaje po op em slabljenju i propadanju biljke i smanjenju prinosa. Kasnije se li e su i. Early dawn itd. Pepelnica jagode ( Sphaeroteca humili ) napada sve nadzemne organe jagode. Truljenje se brzo iri na cijeli plod.

Trebalo bi je uzgajati kao jednogodi nju kulturu zbog opasnosti od Rhizcotonia phytum. Dozrijeva krajen svibnja ili po etkom lipnja. Gorella je vrlo pro irena sorta u Europi. Tardiva di Romagna. Plodovi su veliki ili vrlo veliki ( prosje na masa 15 g ). lijepog sjaja s bjelkastim vrhom. Plod je srednje velik ( prosje ne mase 12 g ). 17 . Pocahontas. Meso je srednje mekano. dozrijeva polovinom svibnja. Razvija malo vrije a a puno cvijeta pa vrlo dobro rodi.5 SORTE JAGODE Senga Precosa je vrlo omiljena sorta srednje bujnosti. Sorta je prikladna za uzgoj I u sjevernim podru jima. Najranija je sorta. Vrlo dobro rodi. Senga precosana. Plodovi dobro podnose transport. Udio plodova prvog razreda je oko 90 %. svjetlocrven. Sirovina su za razli ite prera evine. a anska rana je sorta dobivena u Institutu za vo arstvo u a ku.5. Ra a 12 do 14 tona/ha. Plod je srednje velik do velik ( prosje na masa iznosi oko 8. svijetlocrvene boje. Kvalitetna nizozemska sorta bujnoga rasta s malim listovima. intenzivno crvene boje. Postoje jo mnoge sorte jagode poput a anska velika. Porijeklom je iz Njema ke. a prikladni su I za izradu ukusnog likera od jagoda. Relativno je otporna prema bolestima. karakteristi nog kiseloslatka okusa I ugodne arome. okruglasto sto asta oblika. pro irena je u cijeloj Europi. Cvate srednje kasno. Senga Sengana je pro irena njema ka sorta bujnog rasta. Early dawn. prikladni su za duboko smrzavanje I potro nju u svije em stanju.5 g ). Belruby.

U svjetskoj proizvodnji vo a dolazi na tre e mjesto. odakle se ra irila po Europi. Zahtjevna je prema oborinama. Od kontinentalnih vo aka jabuka je po koli inskoj proizvodnji plodova prva u svijetu. Jabuka se najvi e konzumira u svje em stanju (preko 50%). boji I teksturi ko e. ilovastim i glinasto-ilovastim tlima. a po eljna relativna vlaga zraka tijekom vegetacije je oko 75%. 2 UZGOJ JABUKE Jabuka. veli ini ( obi no su ve i od 3 cm u promjeru ). Naj e i uzgojni oblici su vitki vretenasti grm. u odnosu na ostale vo ne vrste. za intenzivan uzgoj jabuke neophodno je osigurati sustav navodnjavanja. pale i. da mu korijenova mre a osvoji sav prostor raspolo iv razmakom sadnje. Jabuka se mo e uzgajati u raznim oblicima. klimatskim prilikama. iza agruma I banana. izborom uzgojnog oblika. Stoga. Proizvodnja jabuka u svijetu je oko 50 mil. Dobro podnosi niske temperature tijekom zime i do -25°C. Gusto a sklopa odre ena je razmakom sadnje. itd.agroatlas. Listovi su duga ki 5-10 cm. Iskustvo je pokazalo da jedan tip tla ne odgovara jednako za razli ite podloge. jer kod odre enih podloga mo e ograni iti razvitak karakteristi nog oblika (habitusa) korijenove mre e. slijedi jabu ni ocat te konzervirani. Tijekom vegetacije je osjetljiva na visoke temperature i to preko 35°C. ali ponekad I 900 g. Cvijetni vijen i ima 1-2 do 4-5 cm u promjeru. su eni i smrznuti oblik. Osnovno je osigurati svakom pojedinom stablu da potpuno razvija najve u mogu u rodnu povr inu. Prosje na masa ploda je od 150-160 g. Promjer debla dose e 90 cm. Bouche Thomas. plodovi dozrijevaju od srpnja do listopada.ru/en/) 6. Aleksandar Veliki je jednu vrstu jabuke prona ao u Maloj Aziji oko 300 pr. U tom slu aju mo e do i do izra enih o te enja li a i plodova. Francuska. sa iljastim vrhom. 68. (www. Plodovi se razlikuju po obliku. Sorte jabuka uzgajamo u obliku prostornih. Cvijeta u travnju. tzv. 18 . bujno u sorte I podloge. Jabuka je tamo prvotno i uzgajana.6. Broj kromosoma 2n=34.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA JABUKE Jabuka je stablo od 3 do 14 m visoko. bijeli ili ru i asti. od ega je najve i proizvo a Kina (20 mil) koju slijedi SAD (5mil) te europske i azijske zemlje sa po 2 mil (Turska. gdje x stoji za odre eni naziv hibrida. nagibom terena. piramida. Jabuka najbolje uspijeva na dubljim dobro prorahljenim pjeskovito-ilovastim. Iran. Poljska). a danas je uobi ajen zajedni ki naziv za kultiviranu jabuku Malus X domestica. i donio ih u Gr ku. JABUKA ( Malus domestica ) Linnaeus je kultiviranu jabuku nazvao Pyrus malus. 51. vremenu dozrijevanja I sposobnosti skladi tenja. kao i ni u relativnu vlagu. Isto na Turska i Kavkaz ine sredi te raznolikosti roda Malus. plodno u tla. pravilna I slobodna paleta. Italija. je najmanje zahtjevna prema toplini. metri kih tona. sa dovoljnim sadr ajem humusa (minimalno 2%) i hranjivih tvari. 6.Kr. kasniji naziv je bio Malus sylvestris. Njema ka. plo nih I uzgojnih oblika u pravcu. vaza. ovalni. ispod 60%.

0.3 % pektinske tvari.raffaello007.7 % protein. 0. 0.5-13 % invertnih e era.44.3 mg/100 g vitamina B1.23-1. 3 SASTAV PLODOVA Jabuka sadr i od 12-22 % suhe tvari.5 % saharoze.1 mg/100 g vitamina A. (/www.2-0.bloger. 0. 5.hr/post/voce/) Slika 6.6. jabuka Malus domestica 19 .16-1. 0.23 % ukupnih kiselina. 70 mg/100 g vitamina C.3 mg/100 g vitamina B2. Jabuka sadr i I 0. 0.

mladicama i plodovima. dok se izboj svine u obliku dr ke ki obrana. tetnik ima dvije generacije. Nakon pojave bolesti u Republici Hrvatskoj 1995. nego zelenkasto-vodenastu. 20 . 142. osim vr nog li a koje otvrdne poprimi metalnu boju i sasu i se. Svi su listovi koji izbijaju iz jednog pupa pokriveni bijelo-pepeljastom prevlakom..4 BOLESTI I TETENICI JABUKE Bakterijska pale ( Erwinia amylovora ) je opasna bakterijska bolest ne samo jabuke ve i brojnih drugih vrsta. godine. esto puta mladi izboji se osu e.6. suhim izbojcima i plodovima koji izgledaju kao opaljeni vatrom. U vrijeme bubrenja pupova javlja se osniva ica koja si e pupove sve ostale generacije (do 17 generacija). Izlu uje mnogo medne rose. Prvi simptomi bolesti primje uju se u cvatnji. Najvi e nastrada li e jer se smanjuje asimilacijska povr ina. Zara eni su listovi tvrdi. Bolest se tako er pokazuje na cvijetovima. prije nego se osu i preko peteljke prodire u izbojak (sl. Bolest je donesena iz Amerike u Europu 1957. listovi pocrne i dr e se jo uvijek na izboju. ive na vr nom li u. Stoga je na stablu jabuke karakteristi an veliki broj golih ili polugolih izboja s nekoliko suhih ili polusuhih listova na vrhu dok je kro nja stabla rijetka. nemaju normalnu (ru i astu) boju. Bakterija iz cvijeta. Svi napadnuti dijelovi potamne i osu e se. to uzrokuje velike tete. Li inke o te uju plodove I uzrokuju crvljivost ploda. Jabu na krvava u ( Eriosoma lanigerum ) je esta u intenzivnim vo njacima. Bolest napada oko 160 biljnih vrsta iz 30 rodova.479 kru aka. Na plodu se pojavljuju mrlje. i u deblo. nego to sredstvo uni tava u . 5). Latice cvjetova zaostanu u rastu te ostaju vrlo malene.432 stabla jabuka. poduzete su sve mjere propisane za karantenske bolesti.cvjetove i plod. esto se naseljuje na brojnim ranama koje su nastale rezidbom. 148 dunja i 152 mu mule. pa na granu. osobito na licu plojke. Jabu na zelena u ( Aphis pomi ) je est tetnik. orah itd. Pepelnica jabuke ( Podosphaera leucotricha ) je nakon krastavosti (fuzikladija) naj e a bolest u nasadima jabuke. Oboljelo se stablo prepoznaje po suhom li u. pa je intenzivna i pojava pepelnice na biljkama kojima se hrani. U toj akciji je prema HZPSS-u iskr eno 199. Primjena ve ine sredstava za za titu katkad vi e uni tava vrlo u inkovitog prirodnog neprijatelja te u i. Ta bolest napada li e. Jabu ni savija ( Cydia pomonella ) je najopasniji tetnik jabuke koji napada I druge vo ne vrste ( kru ka. Zara ena stabla su kr ena i spaljivana.mladice. ali ostane na vrhu izboja. ). Napadnuti cvijet se su i. Na listu se pojavljuju tamne maslinaste mrlje. Zara eni listovi postepeno se su e i otpadaju. Krastavost ili fuzikladij ( Venturia inaequalis ) je kod nas i u svijetu najva nija i naj tetnija bolest jabuke.s karakteristi nom arom na kraju krila. plod ostaje nerazvijen I kasnije mu puca poko ica. Na listu se bolest poka e odmah nakon listanja. osicu Aphelinus mali. Jabu ni savija je leptir sive boje. uspravni i kao lijevak uvijeni.

Royal Gala. Fuji je dobiven kri anjem dobro poznate sorte Red Delicious i mnogo manje poznate Ralls Janet koja je vjerojatno razlog atraktivnog ru i astog preljeva. Njena je glavna karakteristika ljep ru i ast ma ak koji prekriva utozelenu pozadinu. pa postoji niz crvenih mutanata npr. Golden Delicious. To je vrlo aromati na jabuka. jo neke zna ajne su zlatna pramenka.po etkom rujna. okruglasto konusnog oblika. slatko . Dozrijeva u drugoj dekadi mjeseca listopada. Granny Smith potje e iz Australije. Dozrijeva krajem kolovoza . fine. itd. dozrijeva prvih desetak dana u listopadu. Plodovi su mali do srednje veliki (150-180 g). Prikladna je za potro nju u svije em stanju I za preradu.5 SORTE JABUKE Idared je ameri ka sorta nastala 1935 kri anjem sorti Jonathan I Wagner. Zbog krupnog i lijepog ploda.Dobivena je kri anjem Golden Deliciousa i Jonathana. Dozrijeva sredinom rujna krajem rujna.konusnog oblika.uto meso je so no. Galaxy. Temeljna boja je tamno zelena koja dozrijevanjem postaje svjetlija. Dozrijeva u drugoj dekadi mjeseca listopada. Temeljna je boja utozelena. Hrskavo. 21 . okruglastog oblika. okruglog I malo spljo tenog oblika. Plodovi su aromati ni. Visokoproduktivna je planta na sorta I danas najpopularnija sorta u Hrvatskoj. Odli na je za potro nju u svije em stanju I za preradu.kiselkastog okusa i nenametljive arome. Gala je sorta sa Novog Zelanda. Summerred. Dobivena je kri anjem sorata Golden Delicious i Kidd s Orange Red. nje ne teksture.Plodovi su veliki do vrlo veliki (180-250 g). Fuji je jedna od atraktivnih sorti jabuke.180g). Okus je nagla eno kiselkast. dobrog okusa i neobicno dugog skladistenja plodova. Jerseymac.Plodovi su srednje veliki (150 . vrlo je cjenjena. Jongold je ameri ka sorta. Braeburn. Plodovi su krupni do vrlo krupni ( 180-250 g ). Plodovi su krupni do vrlo krupni (200 . okruglasto. godine i odtada je postala naro ito popularna u Europi.6. prekrivena utonaran astom i pro arano crvenom bojom s ru i astim ma kom. Dolazi iz Japana. Idared je zimska sorta. hrskavi I so ni. Temeljna boja je uta s pramenovima crvenila na sun anoj strani sorta je slabo stabilna. Okus je nagla eno sladak i vrlo osvje avaju . blijedo . Gala Must. umjereno ili potpuno prekriveni crvenilom.250 g). Plodovi su temeljne u kastozelene boje. Postoji oko 7000 tisu a sorti jabuka. U proizvodnju je uvedena 1968.

Uz temperaturu iznad 34°C i relativnu vlagu zraka ispod 60% (kraj srpnja i tijekom kolovoza) dolazi do pojave pale i li a kod ve ine sorte. kru ka zahtijeva tlo bogato humusom i hranjivim elementima. (www.2 UZGOJ KRU KE Za uzgoj kru aka va no je odabrati prikladan proizvodni prostor.5 m.3 milijona hektara. Na podlozi dunje kru ka ranije prorodi I daje obilnije prirode ve u prvim godinama nakon sadnje.agroatlas. Dvije vrste se kultiviraju. dobro drenirana i teksturno lak a pjeskovito-ilovasto ili ilovasto pjeskovita i ilovasta tla. U intenzivnom uzgoju kru aka najvi e je pro iren uzgoj u obliku vitkog vretenastog grma I slobodne palmete s kosim granama. ovisno o bujnosti sorte. 1. Broj kromosoma 2n=34. Kod uzgoja kru aka u obliku slobodne palmete uzimaju se izme u redova razmaci od 3. nazub enog ruba. stoje na gronjama. boja i oblik kru ke ovise o sorti.5-10 cm duga ki I 3-5 cm iroki. a slijede je Italija ( 5% ). neugodna mirisa.7. sazrijevanjem stvara jezgri ast plod. Nashi se ve inom uzgaja u Aziji. Plodovi nashije vi e podsje aju na jabuku nego na europsku kru ku. Unutar so na tkiva cvjeti ta nastaju iz plodnih listova suhoko i aste tvorevine. prije Krista. 3. Kru ka ne podnosi velike hladno e. Danas se proizvede 17 900 000 mt kru ke. elipti no/ovalni. 68. Ginecej je cenokarpan. Kru ka prirodno oblikuje piramidalnu kro nju. Europi i sjevernoj Africi. Plod. Najve i uzgajiva je Kina sa 56 % svjetske proizvodnje.ru/en/) 7. 51. Tijekom dubokog zimskog mirovanja mo e kra e vrijeme izdr ati do 25°C. 7. 22 . KRU KA ( Pyrus communis ) Rod Pyrus se sastoji od 22 vrste. a neke sorte i do -30°C. Listovi su naizmjeni ni. gdje se vjerojatno uzgajala ve 1000 g. panjolska ( 4% ) I Njema ka ( 3 % ).1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA KRU KE Kru ka je stablo do 10 m visine ( od 3-5 m u intenzivnom uzgoju ). neutralne do slabo kisele reakcije. SAD ( 5% ). Cvjetovi su bijeli ili ru i asti. sastavljen od 2-5 plodnih listova. a uzgaja se na 4. Ova pojava mo e se djelomi no neutralizirati sistemom navodnjavanja. jednostavni. Osim toga. Za intenzivan uzgoj kru ke nu no je osigurati dublja. europska kru ka ( Pyrus communis ) I azijska kru ka ( Pyrus pyrifolia ) poznata I kao japanska ili nashi. ali u posljednjih 20 godina I na zapadu raste interes za ovu vrstu. plodnica je podrasla.5-3. Plodovi su duga ki od 4-12 cm.5-2. Kru ka ne podnosi visoke temperature i nisku relativnu vlagu zraka tijekom vegetacije. a izbijaju zajedno s listovima. Europska kru ka potje e iz isto ne Europe I Male Azije.8 m. koje se nalaze u Aziji. a u redu.

bloger. 0.2 % pektina.hr/post/voce/) Slika 7. 16 mg/100 g vitamina C. 1% saharoze.51 % kiselina. 0.7. 7.raffaello007.24 mg/100 g vitamina A. 0.3 SASTAV PLODOA KRU KE Plod kru ke se sastoji od 13. kru ka. Pyrus communis 23 . (/www.5 % suhe tvari.2 % e era.

Kru kina buha je najopasniji tetnik kru ke. Kasnije tretiramo li inke po potrebi. a medna rosa koju izlu uju li inke predstavlja medij na kojem se razvijaju gljive a avice i takvi plodovi gube tr nu vrijednost. Suzbija se u vrijeme po etka bubrenja pupova uljanim organofosfornim sredstvima. Zatim napada plodove gdje se javljaju pjege koje se kasnije pove avaju. Suzbijanje se vr i na kraju cvatnje. kru ku. marelicu. posebno u uvjetima ki nih prolje a. a tamo odla u i jaja. Bolest se javlja na kori stabla gdje uzrokuje stvaranje rak rana. Kod marelice plod postaje kvrgav. bolest se mo e pojaviti na dunji. te starim i zapu tenim vo njacima. Li e je puno nekroti nih pjega te postaje pro upljeno (izre etano) jer nekrotizirani dijelovi otpadnu. pa ak i na jabuci u iznimnim slu ajevima. uzrokuju venenje. Kru kina buha uzrokuje direktne i indirektne tete. Posljedica je defolijacija vo ke. Prvi pregled na ovog tetnika se vr i uo ujku na zimska jaja i za tita po inje ve tada. Sve vrste u i si u sokove na listu. nedozrelih mladica i pupova te slabog ili nikakvog roda idu e godine. Osim na kru ki. Kru kin pikac ( Gymnosporangium sabinae ) ima dvije biljke hraniteljice I javlja se u blizini gdje ima borovice. Za vrijeme bubrenja pupova odrasli kukci se zavla e ispod ljuski i tamo si u. a suzbijanje je potrebno i radi preno enja virusa. Siva pjegavost kru ke ( Mycosphaerella sentina ) e bolest koja se naj e e javlja na samoniklim ili zapu tenim kru kama po oku nicama i vikendicama. a potom naseljavaju gljive a avice. Zaraze su jake i listovi mogu biti tako o te eni da otpadaju ve u ljeto. Takve vo ke ulaze oslabljene u zimu.7. Prezime zimska jaja ca. 24 . to je posljedica medne rose koju izlu uju li inke. ljivu. Opasnost od ovebolesti je od travnja do lipnja. a najbrojnija je prva generacija li inki koja se javlja u svibnju na cvjetovima i mladim plodovima. Osa kru karica ( Haplocampa brevis ). tetu pri injavaju li inke pagusjenice koje o te uju mlade plodove. Bolest se tako er javlja tamo gdje se na kru kama ne provodi za tita od krastavosti. odnosno potpuno gubljenje listova. Kru kin trips ( Taeniothrips incosequens ) napada tre nju. Kru kinu buhu ( Cacopsylla pyri ) prepoznajemo po tamnoj boji grana i lista. stabljici i plodovima. Mogu e je da takva vo ka kasnije opet potjera krajem ljeta ili po etkom jeseni i takva nepripremljena do eka zimu ta rezultira dodatnim iscrpljivanjem i neotporno u na mraz i zimske uvjete. breskvu. Odrasli prezime u tlu. tetnik se hrani sokovima na mladim izbojcima i li u to slabi stablo. zastoj u rastu i deformaciju plodova. te na listovima. Za razliku od krastavosti jabuke ova bolest prezimi u obliku micelija na granama I predstavlja izvor primarne zaraze. Takvi plodovi trunu I otpadaju. badem i vi nju.Naro ito je brojna na bujnim pregnojenim nasadima.4 BOLESTI I TETNICI KRU KE Krastavost kru ke ( Venturia pyrina ) napada sve dijelove biljke. Li inke si u na pupovima i li u. ima etiri generacije godi nje. Sme a kru kina u ( Melanaphys pyralus ). Jedna li inka mo e o tetiti vi e plodova koji se su e i otpadaju.

Lipanjsko zlato Plodovi ove sorte dozrijevaju rano. godine.5 SORTE KRU KE Williams jedna od najpopularnijih kru aka. Plod je zeleno ute boje koji je manje prekriven crvenilom. Rana Moretinijeva je jedna rana sorta koja razvija stabla velike bujnosti. a redovito i obilato ra a Plodovi dozrijevaju krajem srpnja. Sorta obilno i redovito rodi. Vanjski izgled i oblik ploda Toske je vrlo lijep. sa drugim sortama kru ki. Plodovi su zlatno. zbog toga jer ima veliku rodnost. Kru ka Toska je rana ljetna sorta koja dozrijeva oko 21. Ova sorta se esto susre e u hladnijim i vla nijim klimama.a mo e se i preraditi u rakiju Viljamovku. krajem lipnja. Kru ka cvate srednje rano i dobro se opra iva. 25 . Otporna je na su u i hladno u.ute boje prekriveni r astim to kicama. koji prelazi u kratki i iroki vrat koji zavr ava ravnim vrhom i srednje duga kom peteljkom. Zacijelo zbog toga to joj plodovi dozrijevaju ujedna eno(krajem kolovoza) i to je u svje em stanju jako ukusna. Plod je velik.kojoj pogoduju ti uvjeti.7. Plodovi su veliki sa prelijepom utom bojom koji je s jedne strane prekriven crvenilom. Sorta zahtijeva toplije polo aje i plodnija tla. te ponekad ima i veliku gusto u plodova. Etruska je rana ljetna sorta kru ke koja je nastala kri anjem sorti Coscia X Gentile u proizvodnju je dana 1991. Razvija srednje bujna stabla koja obilno rode. Plod je srednje velik. u cvatnom brstu ima prosje no 7 cvijetova. a i uvijek obilno i redovito rodi. Meso ploda je so no i vrlo ukusno. Ubraja se u kasne sorte pa dozrijeva krajem rujna.ute boje s blagim crvenilom na sun anoj strani. tj. Stablo je srednje bujnosti.07.Plodovi su zelekasto. Toska je ljetna sorta kru ke koja je uzgojena kri anjem sorti Coscia x Williams u proizvodnju i razmno avanje je dana 1993 godine. Ukratko re eno to je sorta izvrsne kakvo e. kru kolikog oblika ( 225 grama ).Plodovi se mogu dugo uvati u skladi tu. pa je stoga potrebno i ponekad prorijediti kro nju. Plod kru ke je kru kolikog izdu enog oblika koji se prema vrhu postupno su ava. Conference Sorta koja podnosi niske temperature. Plod je je malen do srednje velik. sa peteljkom koja je izrasla na jednu stranu i prili no je duga ka i srednje debela. ko ica ploda je srednje debela svijetlozelene boje koja dospijevanjem prelazi na utozelenu na sun anoj strani sa ne to marmoriranog crvenila. lijepoga kru kolikog oblika. sve je u odvisnosti na kojem podru ju je posa ena i od vremenskih uvjeta dozrijevanja. koji daje plodu kru ke privla an izgled.

B2. Prerano ubrani. obi no s tamnim pjegama. Champion I leskova ka. ovisno o klimatskim prilikama stani ta na kojem se uzgajaju.4 % masti. Plodovi dozrijevaju od sredine rujna do kraja listopada. kao ni oni prekasno ubrani.10. dunja. znatno su slabije kakvo e i ne mogu se dugo uvati. gusto obrasli finim. koja se prvobitno pravila od dunje. i treba ih uvati u nezagrijanim prostorijama. Dunje obvezno treba brati prije prvog mraza. a dose u te inu od 300 do 500 grama. a zna ajno je i 2 % neprobavljive celuloze koja je va na za normalan rad crijeva. drvenasti i te ko probavljivi. magnezij. natrij. Voda ini 70 . Odatle poti e naziv marmelada. jajoliki. B12. Na portugalskom jeziku naziv za dunju je marmelo. eljezo i bakar. kalcij. Sirovi plodovi se ne koriste jer su trpki. a iroki oko 7 cm. Listovi su ko asti. provitamin A te minerali kalij. Tu su i vitamini C. Slika 8. 0. cjelovitog ruba. Svoje latinsko ime je dobila po starom gr kom gradu Kydonia.8 DUNJA ( Cydonia Oblonga ) Dunja je jedina vrsta iz roda Cydonia koja pripada subporodici Maloideae iz porodice Rosaceae. i to u trenutku kad je cijela povr ina ploda blijedo ute boje i lako se otkida uvrtanjem peteljke. Bereczki. Pokriveni su dlakama koje se lako skidaju. Kad se boja plodova promijeni iz blijedo ute u zlatno utu. fosfor. Od hranjivih tvari sadr avaju oko 14 % ugljikohidrata. zelenkasti plodovi.5% bjelan evina i oko 0. sivkastim dla icama. u jednom sloju i s peteljkom okrenutom prema gore. Cydonia Oblonga 26 . U Armeniji i Iranu.80 % ploda. spremni su za kori tenje. Vrlo su osjetljivi na udarce i o te enja. Cvate od svibnja do lipnja. danas grad Chania na otoku Kreti. a veliki pojedina ni cvjetovi bijele su ili ru i aste boje. B1. Preko Italije stigla je u Europu. a u na im krajevima dobro uspijeva. Najpoznatije sorte su vranjska. dugi 5 . dunje rastu u divljini.

koji su djelomi no priklonjeni uz izbojak. s pet tragova provodnih snopi a. djelomi no pokriveni sivkastim slojem epiderme.9. posuti lenticelama. djelomi no crvenkaste. pokriveni ve im brojem ljusaka. kasnije je duguljasto plo asto ispucala. posuti lenticelama. zelenkaste. o tro napiljenog ruba. Kratki izbojci su brojni i prstenasto sme urani. vratova tu ka 5.10 cm iroke gronje. Ljuske pupova su iroke. jabu asti ili kru koliki. putove i sl. odozgo gole. U kontinentalnom dijelu je rijetka. s tamnijim rubovima. spljo tene. Dozrijevaju u rujnu i listopadu. ptice i glodavci. OSKORU A ( Sorbus domestica ) Rasprostranjena je u ju noj i srednjoj Europi. Palisti i rano otpadaju. simetri ne osnove. 35 . ljepljive. crvenkastosme a do tamnosiva. bijeli. a s osun ane strane crvenkasti. Cvjetanje je u svibnju i lipnju. Lisni o iljak je trokutast do polumjese ast. u iljenog vrha. koje su do 7 mm duga ke. U Hrvatskoj raste u umama hrasta crnike. Lapova aske i latica ima 5. Pupovi su spiralno raspore eni oko izbojka. vi e ili manje sjajne. sjajne. oskoru a. sjevernoj Africi. sme e.75 cvjetova skupljeno u 6 . Te ko je odrediti to ne granice prirodne rasprostranjenosti. koje su usko duguljaste. 3-8 cm duga ke. Te i te areala je na Balkanskom poluotoku. Izbojci su u kastosme i. kasnije gole i plavkastozelene. na Krimu i u Maloj Aziii. Sjeme raznosi divlja . u vo njacima.Li e je 15 . hrasta medunca i bijelog graba.18 cm duga ko. djelomi no se odlupljuje. budu i da je od davnina sa ena i spontano pro irena.5 cm iroki. dobro razvijenih ila sr anica.Kora je pepeljastosiva. entomogamni. okruglasto jajaste kro nje. Sorbus domestica 27 . promjera do 60 (-100) cm.Cvjetovi su dvospolni. gole. ukusni i slatki. oko 1 cm duga ki. Oskoru a je 15-20 (-30) m visoko drvo iroke. otklonjenih vrhova. Prividni plodovi su so ni. Tako er dolazi kultivirana. u kastozeleni do sme kasti. sadr e 5-6 sjemenki. do 3 cm duga ki. plodnih listi a 5. Vr ni pup je ve i i izdu eniji od postranih pupova. Slika 9. goli. odozdo pahuljasto pustenaste. oko 1. Apeninskom poluotoku i u ju noj Francuskoj. potpuno su srasli. iroko jajaste. uz vinograde. pra nika 20. jajasto sto asti. neparno perasto sastavljeno od 11 do 21 liske. tupo u iljenog vrha. mekani. Korijenov sustav je srcolik s vi e razgranatih. u jesen pocrvene. Trpko su kiselkastog okusa. a tek nakon stajanja i prvih mrazova postaju sme i.

te se udoma ila u Gr koj i Italiji. na dubokim. Plodovi se beru poslije prvih mrazeva i ostavljaju se da ugnjile i postanu mekani. najbolje uspijeva. Na vrhovima gran ica javljaju se krupni cvjetovi bijele boje. vrsto i ilavo drvo sporo raste pa ne strada ni pri temperaturama od minus 35 °C. elipti ni. Cvate u svibnju I lipnju. prije Krista. 6-15 cm duga ki I 3-4 cm iroki. pa joj ne kode ni kasni proljetni mrazovi. Okrugli i kru koliki plodovi. Mu mula raste samonikla po umama. Mu mula potje e iz Azije. Mo e se uzgajati u krajevima sa srednjom godi njom temperaturom 8-9 °C. Mu mula je grm ili drvo koje naraste do 8 m visine. sa 600-700 mm oborina na godinu. odakle je prenesena u Europu oko 200god. Odli no podnosi su u i niske temperature. U podru jima umjereno vla ne i tople klime. Slika 10. potkraj svibnja.Mespilus germanica 28 . utozelene do tamnosme e boje. a potom i u cijeloj Europi. mesnati su i jestivi nakon to odstoje i potamne.10 MU MULA ( Mespilus germanica ) Rimljanima je mu mula bila omiljena vo ka pa su je sadili u svojim vojni kim taborima. ak i na nadmorskim visinama 900-1000 ma. propusnim. mu mula. u kojima je 5 sjemenki. Broj kromosoma 2n=32. sa a kom na vrhu. ali se uzgaja I po vrtovima. Cvjetovi su u promjeru 3-5 cm. sa du im a kinim listi ima od kruni nih. bez dla ica. plodnim. Cvate kasno. Listovi su tamnozeleni. umjereno vla nim tlima.

LJIVA ( Prunus domestica ) Najstariji sa uvani zapis o ljivi je iz 479 pr. Podrod Prunus se od ostalih podrodova razlikuje po tome to ima usamljene terminalne i lateralne pupoljke. Smatra se da je doma a ljiva nastala hibridizacijom izme u trnjine i d anarike. Uzgaja se u itavoj Europi osim krajnjeg sjevera. okrugli ili ovalni sa bo nom brazdom. koji se lako odvaja od mesa" ploda (mezokarp). uti.5 cm u promjeru.K. Iz sekcije Prunus kod nas iroko su rasprostranjene P.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA LJIVE ljiva je drvo.) C. spljo teni endokarp (ko tica). Plodovi se koriste za potro nju u svje em stanju. cerasifera Ehrh.Schneider. subsp. koje imaju trnje. Prunocerasus i Armeniaca. okruglast endokarp za koji je srastao mezokarp. Sjevernoj Americi. preko 2000. od 10 do 70 g te ine.11.d anarika i P. kao i glatku ko ticu. Sve sorte svrstane su u dvije grupe (kojima je dan taksonomski rang podvrste): prave ljive. spinosa L. ma ak. crveni. Aleksandar Veliki je doneo ljivu u Europu. trno ljive. imaju zelenobijele kruni ne listi e. trnjina. koja je po svojoj kvaliteti poznata I izvan na e zemlje. Listovi su elipti ni ili jajasti. Rod Prunus sadr i nekoliko podrodova. esto sa vo tanom prevlakom. 11. sjeverozapadnoj Indiji.5-5 cm iroki. d em. isto bijele kruni ne listi e. 6-15 m visine. u spisima I pjesmama Konfucija. Kr. koji je ljivu stavio na popis popularne hrane u Kini. subsp. kompot. sok ) a puno se prera uje I u rakiju. Plodovi su 4-10 cm duga ki I 3-5 cm iroki. plavi. sjevernoj i ju noj Africi. P. Cvijetovi su na kratkim stapkama. koji se dalje deli na tri sekcije: Prunus. Latice su bijele. insititia (L. po dva u grupi ( rijetko od 1-5 ). doma a ljiva. Do danas je proizveden veliki broj sorti doma e ljive. 29 . sa jajolikom kro njom. domestica L. isto noj Aziji. me u kojima je i podrod Prunus. 4-10 cm duga ki I 2. koje su bez trnja. za su enje I razne prera evine ( marmalade. Plodovi su ljubi asti. domestica. do 2.

78% pektina. 5 mg/100 g vitamina C. 2 SASTAV PLODA LJIVE Plod ljive se sastoji od 17.11.65% suhe tvari.21 % kiseline.bloger. 0. 9.hr/post/voce/) Slika 11.5 % saharoze.raffaello007. ljiva. 0. Prunus domestica 30 . 3. (/www.7 % e era.

lo e ili nikakvo dozrijevanje plodova. Preobrazba u lutku nastaje rano u prolje e. Imago izlazi u prolje e iz zemlje. svibnju ili lipnju. Ako je broj pjega na listu velik ( ak i do 10).U prolje e se na listovima uo ava prstenasto arenilo. krajem o ujka ili po etkom travnja. Razvija se u dvije generacije. te vo ka ostaje u kolovozu bez lista to utje e na dozrijevanje i kvalitetu ploda.Kod osjetljivih sorti ko ti avog vo a plodovi su deformirani i izbrazdani. Virus arke u vo njake se naj e e unosi zara enim sadnim materijalom. Poznato je da na tok i du inu leta imaju najve i uticaj klimatski faktori te ukoliko je manja vla nost i vi e temperature. Plamenja a ljive ( Polystigma rubrum ) njena osnovna zna ajka je da ljiva rodi jedne godine izvrsno. Neke sorte su tome prirodno sklone. let po inje ranije i traje kra e. ali kod ve ine drugih sorata uzrok tome je prvenstveno lo a za tita. a kasnije crveno utim do naran astim pjegama na listovima (veli ine 2 15 mm). Bolest izaziva smanjenje klorofila. 31 . Lako ju je prepoznati u po etku u kastim.cvjetovima. Nagla zahla enja i ki ni dani prekidaju let ljivinih osica.plodovima. a potom idu e ili ak i idu e druge godine slabo i nikako. a nastavlja se po normalizaciji uvijeta. tetnik prezimljuje u stadiju larve na kokonu. Ako iza tog napada slijedi ja a zima. ) se javlja svake godine i nekih godina nanosi i katastrofalne tete. lo eg okusa. opredenom ispod kore ljive ili u raznim zaklonima. Plamenja a ljive parazitira na svim sortama ljive.3 BOLESTI I TETNICI LJIVE Hr a ljive ( Transzchelia pruni spinosae ) u ja em napadu uzrokuje defolijaciju ljive.koja se pro iruje na nezara ene sadnice. posljedice su su enje stabala i grana te propadanje vo ke. Napadu podlije u gotovo sve sorte. Bistrica (Po ega a). a leptir leti u travnju. arka ljive.Osim toga.ostaje izvor zaraze. List je unutar pjege malo zadebljao i pjega je prema gore ispup ena.Znaci zaraze mogu se primjetiti na listovima. Kru kin trips ( Taeniothrips inconsequens ).dok nekim sortama po uti i cijeli list. te ringlo grupa ljiva. ja i napad (dosta est kod nas) mo e uzrokovati da ljive ve u kolovozu potpuno ogole.lisne u i tako er prenose ovu bolest sa zara enih. obi no ve krajem o ujka. izostanak cvatnje idu e godine i iscrpljivanje vo ke tijekom zime. ljivin savija ( Grapholita funebrana ) je jedan od najopasnijih tetnika koji napada ljivu. Dakle.granama. ljivina titasta u ( Parthenolecanium corni ).11. te prije svega na zametanje cvjetnih pupova za idu u godinu.kao i o vrsti arke. ljivina osica ( Hoplocampa spp.te kao takav.Ja ina i simptomi ovise o biljnoj sorti. Osobito su osjetljive ranije sorte. Plum pox virus najopasnija je bolest ljive.na zdrave vo ke. list prerano otpada. ali najja e je sklona bistrici. to utje e na propadanje cijelog stabla. Rogati cvr ak ( Stitocephala bisonia ) itd.

Dozrijeva krajem srpnja. Plodovi su prikladni za potro nju u svije em stanju. Smatramo je na im velikim nacionalnim bogatstvom. Plod je krupan. izdu eno okruglog oblika. tamno plave boje.Ko tica se lagano odvaja od mesa. Samooplodna je. a I dobar je opra iva za druge sorte. Bistrica je samooplodna. Meso je srednje vrsto e. California blue je ameri ka sorta ljive. uspravno s prirodno elipti no-okruglastim kro njama. Meso je so no. dobre kvalitete. so no i aromati no slatko kiselkastog okusa. Dobro podnosi niske temperature. ra a obilno i redovito. mase 30-40 grama. prosje ne mase 17-19 grama. 4 SORTE LJIVE Stanley je porijeklom iz SAD-a. Stablo je srednje bujno.Ko tica se lako odvaja od mesa. Bistrica ( Po ega a. tamno plave boje. U Hrvatskoj se puno prera uje u rakiju koja je poznata u svijetu. vremenu dozrijevanja veli ini I kvaliteti plodova. Ra a ve u 4 godini I daje obilne prirode. dozrijeva polovicom srpnja. mase 30 grama. Meso je so no. rodnosti.11. za su enje I za razne prera evine. prekrivene ma kom. ali je osjetljiva na rani proljetni mraz. a spade me u najbolje ljive na svijetu. okruglastog oblika plavo ljubi aste boje. Plod je dosta krupan. Ma arka ) je poznata doma a sorta odli ne kvalitete. rano ulazi u rod i obilno ra a. Meso je vrsto. slatkastog okusa. Plod je dosta krupan. Rano ulazi u rod. su enje i preradu. Plod je krupan. Rano ulazi u rod te ra a redovito i obilno. mase oko 47 grama. U uzgoju dolazi veliki broj tipova koji se razlikuju po bujnosti. Dozrijeva u drugoj polovici kolovoza. pa je izrazito atraktivna za stolnu potro nju. ko tica se odvaja od mesa (kalanka). Nije samooplodna te su joj potrebni opra iva i (ostale a anske sorte). Izvrsna stolna sorta. mase oko 40 grama. po etkom kolovoza. jajolikog oblika. ra a redovito i obilno. Plod je srednje velik do sitan. a anska ljepotica je srednje bujna sorta. srednje je bujnosti s rastresitijim kro njama. so no. Pogodna je za stolnu potro nju. a anska rodna je srednje bujna sorta. ima veliku ko ticu koja se lagano odvaja od mesa. Rano ulazi u rod. dozrijeva krajem kolovoza. Samooplodna je. ovalnog oblika tamno plave ko ice. slatko i aromati no. Osjetljiva je na su u i niske temperature. 32 . Plod je prikladan za potro nju u svje em stanju i za su enje.

godine. tijekom ega se u takvim podru jima intenzivno komercijalno uzgaja. breskvama. tako er poznata pod imenom kajsija. visoko 8 12 m. Na podru ju biv e SFRJ. Osim za potrebe prehrane stanovni tva. sa stablom promjera do 40 cm. sjemenka kajsije se koristi u prehrambenoj industriji. Jedna sjemenka se nalazi unutar tvrde ko tice. Uzgojene sorte marelica ra irene su irom planeta. ne potje e iz Armenije. Prunus armeniaca. ute do naran aste boje. promjera 1.12 MARELICA ( Prunus armenica ) Marelica (lat. Mogu e je da prirodno podru je vrste obuhva a i Korejski poluotok i Japan.wikipedia. rijetko stranooplodna biljka.5 cm. Marelice najvjerojatnije potje u iz predjela Srednje Azije i sjeveroisto ne Kine. tur. Ulje iz sjemenka kajsije se ponegdje upotrebljava kao jestivo ulje. a njeno drvo je visoke mehani ke i dekorativne kvalitete.5 cm. Plod je ko tunica.5 2. marelica se koristi kao dekorativna vrsta. iz oblasti u blizini ruske granice. uzdu no ispucala. Promjer cvijeta je 2 4. ponekad plosnat. Odatle su je Rimljai. Oblik kro nje je okrugao. Razvijaju se usamljeno ili u parovima. Najva niji opra iva je p ela. Kora stabla je tamnosiva. pro irili po cijeloj Europi..000 tona godi nje]). Najbolje uspijeva u podru jima s blagom. iroki 5 8 cm. U sastav ploda ulaze pojedini vitamini. naj e e kao zamjena za sjemenku badema. Danas. Kazahstanu. podsje a na malu breskvu. vrsta Prunus armeniaca smatra se ugro enom. U Armeniju su kajsije stigle ire i se du Puta svile. najvi e marelica se proizvodi u Turskoj (390. Lisne dr ke su duge 2 4 cm. dugi 5 10 cm. vi njama i tre njama pripada podrodu Prunoideae. sa picastim vrhom i nazubljenim rubom.org/wiki/Marelica) 12. podru je gdje su se najvi e uzgajale marelice 1960-ih godina je bila Suboti o-horgo ka pje ara u Ba koj.. 1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE Marelica raste kao grm ili nisko drvo. Osim ploda. Tijekom male brojnosti ovih populacija. pa esto imaju izgled sjede ih cvjetova. iako to njeno botani ko ime sugerira. Mlade grane i lisne dr ke su esto crvenkaste boje.000) i Italiji (232. Hranjiva vrijednost i sastav ploda mijenjaju se su enjem ili termi kom obradom. Od ove sjemenke se spravlja talijanski liker amareto. Marelica. mediteranskom klimom.(www. Marelica je samooplodna. Prema statisti kim podacima iz 2005. kao i polifenoli. bademima. oko 70. kay s ). godine prije nove ere. ponekad i crvene na strani izlo enoj suncu.ru/en/) 33 .000). (http://hr. Iranu (285. Cvjetovi imaju kratku cvjetnu dr ku. Najzastupljenija kiselina u plodovima kajsije je limunska kiselina. Kirgistanu i Uzbekistanu.agroatlas. divlje (nepripitomljene) jedinke marelice rastu u vrlo malim grupama u Kini. je kontinentalna ko tuni ava vo ka koja zajedno sa ljivama. Listovi su ovalni. naj e e prije listanja biljke.

Slika 12 marelica. Prunus armenica 34 .

Listovi su joj jednostavni.agroatlas. pa je oko 800 god.hr/~dendrolo/atlas) Cvjeta rano u prolje e u isto vrijeme kad i lista. u iljenog vrha. Nasuprot tome.13 TRE NJA ( Prunus avium ) Domovina tre nje nalazi se u pontskoj flori Turske. Ukoliko je zemlji te du e vrijeme previ e vla no (slaba prozra nost). Broj kromosoma 2n=16. Unutar ploda nalazi se mala ko tica. ovisno o sorti. u starosti se lju ti u horizontalnim trakama. Opra uju ih p ele. Zrije krajem prolje a. ne podnosi te a zbijena zemlji ta. Dosta je otporna na niske temperature. Ljuske pupova su crvenosme e. 13. Kora je tamnosiva. na po etku i na kraju vegetacije. Duga je 8-12 mm. ostaje dugo glatka i sjajna. Raspored oborina tokom vegetacije je vrlo bitan u fazi rasta ploda. (www. Pojedina ni cvjetovi su bijeli sa pet latica. a posebno u fazi bubrenja elija i dozrevanja. O iljak otpalog lista srcasto razvu en. crvenkastosme i. Prilikom odabira parcele za podizanje zasada treba imati u vidu mogu nost pojave kasno proljetnih mrazeva. a 4-7 cm iroki. prili no krupni. Postrani pupovi koso otklonjeni. i to u prvom redu apsolutne minimalne tokom zimskog mirovanja. ovalni.ru/en/) 13. a debela 6-8 mm. Gotovo prije 2000 god. mat zelene boje. Od onog vremena tre nja se udoma ila u umama srednje Europe. s pet tragova provodnih snopi a. nalaze se na jako uzdignutom lisnom jastuku. gole. Ve e koli ine oborina u fazi dozrevanja plodova uzrokuju pucanje plodova i izra eniji napad bolesti i teto ina. iroka 7-10 mm. i do 28°C. Redovnici su se trudili da tre nju kao drvo koje voli topla podru ja priviknu na hladnija podru ja. 1-2 cm u promjeru. dugi od 7-14 cm.sumfak. u kojoj se nalazi sjeme. Cvjetovi su grupirani u cvatove. korjen po inje 35 . te ine 2. Tre nja uzgajana na divljoj tre nji (podlozi) bolje podnosi ne to te a zemlji ta ilovastoglinaste teksture. 2 UZGOJ TRE NJE Od klimatskih uvjeta za uzgoj tre nje posebno zna enje ima temperatura. kra e vrjeme. rimski je vojskovo a i proslavljeni sladokusac Lucije Lukul donio prvu tre nju u Rim. Plod tre nje je crvena bobica. naro ito tre njine muhe. tokom zime izdr i. od po 2 do 6 cvjetova. ovalno produ enim lenticelama Pupovi spiralno raspore eni. kasnije ve u propisima Karla Velikoga bilo preporu eno za uzgoj nekoliko sorti tre anja. nejednako obojeni. dobro drenirana i plodna zemlji ta. Intenzivan uzgoj tre nje zahtjeva duboka.5-10 g. tamo je podivljala pa je presa ivana iz uma u rasadnike i ku ne vrtove da bi se oplemenila u nove sorte. sjajni. sa svjetlijim sivkastim ili sivkastosme im poljima. (/www. jajasto koni ni.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA TRE NJE Tre nja je do 20 m visoko stablo. Izbojci su ravni. posuti krupnijim.

kloroza li a. Prunus avium 36 .da truli. vretenasta piramida I eeta na piramida. tj. tre nja je stranooplodna vrsta i zahtjeva unakrsno opra ivanje. tre nja. Tre nja se uzgaja s piramidalnom kro njom. Tre nja zahteva gnojiva sa ve im sadr ajem organske materije i koja su biolo ki aktivna. Iako postoji nekoliko samooplodnih sorti. Jako karbonatna i alkalna nisu pogodna za gajenje tre nje. Po eljno je da reakcija zemlji ta bude neutralna do slabo kisele reakcije. kao popravljena piramidalna kro nja. Slika 13. jer je u njima prisutan poreme aj u ishrani eljezom. Da bi unakrsno opra ivanje bilo uspje no potrebne su 2 do 3 unakrsno kompatibilna opra iva a sa istim vremenom cvijetanja ili ije se vrjeme cvijetanja preklapa.

Penju se u kro nje ko ti avih vo aka gdje se intenzivno hrane peteljkama. Tehnolo ki je tetnik. esta je na alost slika krajem 7. Piljenje enke po inje rano u prolje e ve po etkom travnja tako da u toku vegetacije stvore vi e generacija koje izazivaju deformiranje odnosno kovr anje lista. Razvojni put ilogroza po inje krajem srpnja i tijekom kolovoza izlaskom odraslih oblika iz napadnutih stabala. Bolest nije posvuda ra irena. posebno na vi njama i tre njama. Mladica procvate. osobito na nekim sortama.) najva niji je tetnik tre nje. Najvi e napada srednje i kasne sorte. Nadvratnjak mu je bijelosiv i na njemo se isti u ve a i manja uzvi enja crne boje. listovima i korom jednogodi njih mladica. Crna tre njina u je migrantna vrsta. Na tre nji su tete malene. koje su znatno sitnije od onih uzrokovanih upljikavo u lista (Stigmina carpophila). Gljiva prezimljuje u zara enim suhim granama na kojima u prolje e nastaju le i ta konidija i u takozvanim mumijama. Naj e a je na vi nji i breskvi. Iznimno je na ena i na ljivi. prezimljava u obliku jaja polo enih na gran ice tre nje. breskvu. mjeseca da jedna tre nja ili vi nja na oku nici ostane potpuno bez li a. marelicu. porazbacane su i obi no ne ispadaju. Su enje mladica manifestira se u cvatnji i odmah iza cvatnje. 3 tjedna li inka napu ta plod tre nje kako bi se kukuljila u tlu. Spoje se pa itav list poprimi crvenkastu boju. ljivu. Nakon cca. Bolest postepeno uzrokuje propadanje i su enje pojedinih grana. ilogriz ( Capnodis tenebrionis ) je tvrdokrilac. postoje odre ene forme speciale za svaku vrstu ko ti avih vo aka. ali tada ve i ili manji broj cvjetova po inje naglo sme iti. Li inka se razvija u plodu koji gubi na kvaliteti. vi nju.3 BOLESTI I TETNICI TRE NJE I VI NJE Monilija ( Monilia laxa ) napada prete no ko ti ave vo ke: tre nju. Na listovima se s gornje strane razvijaju sitne. Na njegovu tvrdom pokrilju nalaze se sitne bijele to kice.13. crveno-ljubi aste pjege. Broj se pjega u slu aju povoljnih prilika brzo pove ava tako da mogu po etkom ljeta potpuno prekriti list. Tre njina muha (Rhagoletis cerasi L. Veli ina im je do 1 mm. ali se esto uop e ne za ti uju pa isto tako poprili no nastradaju. ali se mjestimi no javlja kao jaka zaraza uzrokuju i epidemije. su iti se i propadati. dug je od 18 do 28 mm i tamnocrne je boje. Odrasla muha odla e jaja u plod tre nje koji mijenja bolju iz ute u ru i astu. Osim gran ica i mumija na stablu mogu i je razvoj i iz ostavljenog i trulog vo a ispod stabala u prolje e. a isto tako napada i tre nju. a kasnije i cijelog stabla. 37 . Bakterijska pale ko ti avih vo aka ( Pseudomonas mors-prunorum ) je bakterija. Kozi avost tre anja I vi anja ( Blumeriella jaapii ) je naj tetnija bolest vi anja.

otporan je na pucanje. Iako ima veoma kvalitetan plod ova sorta tako e ima slabosti u pogledu uzgoja. Regina je nova sorta. veoma lijepe arome. veoma sladak i so an. Sunburst je samooplodna. vrlo atraktivna. Lionska rana i Suvenir. ugodna okusa koji je posljedica specifi nog odnosa kiselina i e era. Mo e se uzgajati na blago-kiselim zemlji tima. Stranooplodna je. dobro podnosi transport. Formira izrazito velike plodove prosje ne mase 12 grama. Plod je krupan. Sorta je djelimi no samoplodana i opra uje se tako e sa drugim ranim sortama tre anja. Plodovi sorte su krupni. Isabella je novija talijanska sorta za koju se predvi a da e zamijeniti dosada najzastupljenije sorte u na em podneblju. meso je blijedocrvene boje. Redovito ra a. Plod je tamnocrvene boje. Dobri opra iva i su Van. vrst.13. 4 SORTE TRE NJE Bing je jedna od najstarijih sorti koje se jo uvjek uzgajaju. Burlat je francuska sorta srednje ranog cvijetanja. slatkastog okusa. ne tako poznata. Stela. plodovi su veliki. slatko i so no. oko 9 g. To je samooplodna sorta koja rano dolazi u rod. Plodovi su so ni. Kao rana tre nja u vrijeme zrenja nije podlo an napadu tre njine muhe. Ko ica ploda je sjajna. kao i osijetljivost cvijetnih pupoljaka na proljetne mrazeve zbog ranog vremena cvijetanja ove sorte. Plodovi lako pucaju usljed ki e i ovu sortu treba uzgajati u podru jima u kojima nema ki e 2 3 nedelje pred berbu. veoma dobrog ukusa. sa vrstim mesnatim dijelom. porjeklom iz Njema ke koja je tr i no sve zastupljenija me u komercijalnim sortama tamno crvene tre nje. Nastala je kri anjem dviju visokovrijednih sorti Stella i Van. srednje veli ine ili veliki. ali nimalo manje vrijedna sorta tre anja. 38 . Sorta kasnog vremena cvijetanja i sazrevanja. Meso je vrsto i hrskavo. Regina dobro podnosi zimske mrazeve i tolerantna je prema hladnijim vremenskim uslovima sa ve om koli inom padalina. Niske zimske temperature mogu predstavljati problem.

VI NJA ( Prunus cerasus ) Kultivirana vi nja je selektirana od raznih divljih vrsta Prunus cerasus. Stablo plemenitih sorti vi anja do ive 25 do 30 godina. lju ti se u horizontalnim trakama. sve do 40°C. Mo e se uspje no uzgajati na gotovo svim. a isto tako uspje no podnosi i niske zimske temperature. gole. (/www. sa svjetlijim sivkastim ili sivkastosme im poljima. 1-2 cm u promjeru. koji su je ra irili po cijelom carstvu. jajasto koni ni. ovalno produ enim lenticelama. karbonatnom ernozemu umjerene vla nosti i dovoljne plodnosti.sumfak. jugoistoku i istoku. razgranata s uspravnim ili povijenim granama. vi e joj odgovaraju otvoreni nego zatvoreni polo aji. goli. Izbojci su tanki. Osnovna masa korijena nalazi se na dubini od 40 do 80 cm. 14. nejednako obojeni. Prve kultivirane vrste su se pojavile na obalama Kaspijskog i Crnog mora. ovisno o sorti.5-10 g.hr/~dendrolo/atlas) Cvjetovi su bijeli sa pet latica. nalaze se na jako uzdignutom lisnom jastuku. osim na previ e vla nim i te kim tlima.14. a bila je poznata starim Grcima u stplje u pr. Ipak.2 UZGOJ VI NJE Vi nja je u pogledu polo aja i tla vrlo skromna vo ka. 14. Obi no je okrugla. Najbolje uspjeva na obroncima i blagim padinama okrenutim jugu. te ine 2. crvenkastosme i. Cvjetovi su grupirani u cvatove. Opra uju ih p ele. U pogledu klimatskih uvjeta vi nja podnosi velike nadmorske visine.1 BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA VI NJE Vi nja je 5-10 m visoko stablo. Vi nja je plod koji je nastao kri anjem slatke. tako da se uspje no mo e uzgajati na svim polo ajima. s oborinama od 400 do 500 mm godi nje. Vi nja stupa u rod u tre oj godini nakon sadnje. dok pojedina na stabla i do 50 godina. Plod vi nje je crvena bobica. sa duga kim cvatnim stapkama. Kro nja je razli ite bujnosti i oblika a najvi e zavisi od sorte. doma e tre nje sa divljim. prili no krupni. Pupovi spiralno raspore eni. od po 2 do 6 cvjetova. Bila je dosta popularna kod Perzijanaca i Rimljana. Kr. Kora joj je crvenkastosme a.Prije sadnje 39 . u iljenog vrha. sjajna. Mo e se uzgajati u izrazito su nim podru jima. sjajni. Ljuske pupova su crvenosme e. U irinu se prostire van opsega kro nje. kiselijim vrstama. Najproduktivnija je ako se zasadi na lakoj pjeskovitoj ilova i. posuti krupnijim.

Osnovna masa korijena nalazi se na dubini od 40 do 80 cm. Uzimanjem uzoraka i kemijske analize tla. Ako se radi o plodu vi nje za industrijsku preradu.50 eura). mo emo precizno odrediti koli inu mineralne gnojidbe. ostvari se prihod od oko 75. odnosno opskrbljeno u pojedinim hranjivima. razgranata s uspravnim ili povijenim granama. Korijenov sustav ne prodire duboko u tlo. plodnosti tla i na ina berbe (ru no ili strojno). Zna i. sistema uzgoja. Za na e prilike razmak izme u redi je 5 metara a u redu 4 metra. U ovakvom sklopu vi njika (5x4m) mogu e je berbu obaviti i strojnotresa ima.75 kn/kg (0. Razmak sadnje izme u redi i u redu ovisi od sorte. na jednom hektaru povr ine (10. ukupan urod po jednom hektaru (500 stabala) iznosi 20.000-1. Pri prosje nom urodu od oko 40 kg po stablu (za cijeli eksploatacijski vijek vi nje-od sadnje do 20 godina starosti). Obi no je okrugla.700 kg kompleksnog PK (fosfor-kalij) gnojiva. Ukoliko se ne provede mjera rigolanja potrebno je iskopati rupe oko 60 cm iroke i oko 50 cm dubok. U irinu se prostire van opsega kro nje. Kro nja je razli ite bujnosti i oblika a najvi e zavisi od sorte. formulacije 0:15:30.000 m2) potrebno je oko 500 sadnica vi nje. 40 .000 kuna. Neka su prosje ni tro kovi odr avanja nasada oko dvadesetak tisu a kuna ostaje dobit od izme u pedeset i estdeset tisu a kuna po jednom hektaru.u tlo treba rigolanjem (duboko oranje 40-60 cm) unijeti u prosjeku oko 30 do 40 tona stajnjaka i 1. onda se podrazumijeva da se berba plodova obavlja strojno-tresa ima (90-120 otresenih stabala u jednom satu).000 kg uz prosje nu cijenu ploda vi nje za industrijsku preradu od 3.

Sok je izrazito tamne boje. so no. 41 . Okruglasta je oblika s ko icom tamnocrvene boje. Prunus cerasus 14. Sorta je dosta otporna prema kasnim proljetnim mrazevima.7 grama.Slika 15. Zbog odli ne kvalitete plodova. slatkokiselkasta okusa i vrlo aromati no. kiselkastoslatkasta okusa I pomalo trpko. okruglastosrcolika oblika s ko icom intenzivno crvene boje. plodovi su vrlo tra eni na doma em i inozemnom tr i tu. Meso je tamnocrveno. redovite i obilne rodnosti u povoljnim klimatskim prolikama te relativno velike skromnosti prema edafskoj situaciji. Meso je tamnocrveno. Dozrijeva krajem lipnja. prosje ne mase 5. Jedinstvena je po kvaliteti i tehnolo koj vrijednosti plodova. Rano prorodi I obilno ra a. vi nja. Osnovna karakteristika Maraske je da ima srednje velik plod. Plod je srednje velik do velik. srednje vrsto. Maraska se preporu uje za sve komercijalne vo njake i planta e na jugu na e zemlje. a anski rubin je sorta slabijeg do srednje bujna rasta. da je meso odli ne kvalitete. Obzirom. a li tako er i za ku ne vrtove. 3 SORTE VI NJE Maraska dozrijeva krajem lipnja i po etkom srpnja.

so no.5 do 3 cm u promjeru. vo nu salatu. Dana nji botani ari su zaklju ili da je stvarno porijeko breskve Kina. Cvetovi su usamljeni ili u paru. s dosta kiselina I vrlo izra ena ugodna mirisa. tamnocrvene boje . Koristi se kao svje a i prera ena u kompot. okruglasta oblika s dugom I debelom peteljkom. Listovi su joj iljasti. sladoled. Keleris 14 gospodarski je vrlo vrijedna sorta. 1 BIOLO KE I MORFOLO KE KARAKTERISTIKE Breskva je listopadno drvo. Plod je srednje veli ine s prosje nom masom od 4. Meso je tamnocrveno. Dozrijeva po etkom srpnja. marmeladu. veoma pro irena u starijim vo njacima. su ene proizvode i kandirane proizvode. a od breskve se pe e I rakija. Plod je velik. gdje se naziv "breskva" odnosio na mladenku. a da je preko Perzije i Mediterana. Ko ica je tanka. ru i asti 42 . Meso je tamnocrvene boje. Cvate srednje rano. koje nemaju izra enu tendenciju ogoljavanja. Cvate srednje kasno I samooplodna je. Cvjeta rano. dugi od 7-15 cm i 2-3 cm iroki. pre listanja.. Otporna je prema proljetnom mrazu I prema moniliji. Stabla su slabijeg do srednje bujnog rasta s izdu enim I rastresitim kro njama. 2. sok. 15 BRESKVA ( Prunus persica ) Breskva nosi znanstveno ime persica. Potje e iz Danske. 15. naraste od 5-10 m.2 grama. Dozrijeva po etkom srpnja. Uzgoj breskvi po eo je prije 4000 godina u Kini. Breskve su tako er bile simbol besmrtnosti i dugog ivota. a kad plodovi posve dozriju onda je tamnocrvene do crne boje. Stabla su bujna.Schattenmorelle ( Duga Lotova ) je stara poznata sorta. nastalo od vjerovanja starih europljana da su breskve porijeklom iz Perzije (dana nji Iran). stigla u Europu Putem svile davno prije nove ere. samooplodna je.

jajasti. a s druge zelenkasti. 43 . Hladni vjetrovi za vrijeme cvatnje mogu zna ajno smanjiti oplodnju a time i ugroziti urod.sumfak. Pogodna su neutralna do slabo kisela tla. razlikuju se manji lisni i ve i cvjetni. podjednako velik kao postrani lisni pupovi. Pojava tu e mo e biti opasna za plodove. vrlo ukusno. Za uspje an uzgoj breskve treba osigurati duboka. Kasni proljetni mrazevi mogu biti velika opasnost uzgoju breskve. potrebna je ve a koli ina vode. Plod breskve ima uto ili bjelkasto tijelo. Plod je ko tunica.Postrani pupovi u gornjem dijelu izbojka su gu e raspore eni. Ve ina sorti breskve mo e podnijeti relativno niske apsolutne temperature tijekom zime i do 22°C. Ljuske pupova su crvenkastosme e. a ina e gusto. o ekivanu rodnost i postizanje dobre kvalitete plodova. bijelo dlakave. Izbojci su goli. gusto posuti vrlo sitnim. dobro drenirana tla. nu no je osigurati dosta topline. Po eljna su pjeskovito-ilovasta i ilovasto-pjeskovita tla u kojima se korjenova mre a mo e nesmetano iriti u dubinskom i lateralnom smjeru. sa glatkom i mekanom ko om zavisno od sorte.( /www. mladice i jednogodi nje izboje. pokriveni ve im brojem ljusaka. priklonjeni uz izbojak. 2 UZGOJ BRESKVE Za po eljan rast. svjetlijim lenticelama. lak eg teksturnog sastava. vanjske mogu biti djelomi no gole.5%) i biogenim elementima. gdje je ve a evapotranspiracija. dvobojni: s osun ane strane ljubi astosme i.sa 5 latica.Vr ni pup uvijek je lisni.hr/~dendrolo/atlas ) 15. pojedina ni ili do tri zajedno. U toplijim ju nim krajevima gdje su ve e temperature tijekom vegetacije. sa jednom velikom sjemenkom zatvorenom u tvrdoj ko tici. Pupovi su spiralno raspore eni. dobre strukture i dobro opskrbljena humusom (najmanje 2-2.

Prema tome. mogu a je. 3 BOLESTI I TETNICI BRESKVE Kovr avost lista breskve (Taphrina deformans) je najva nija bolest breskve. esto ve i od normalnih listova i lako se lome. Po zavr etku listanja pojedini listovi postaju nakovr ani. a na plodovima se javljaju mjehurasta ispup enja. Prunus persica 15. Ovisno o sorti.Uzro nik kovr avosti lista breskve koja prezimljava na kori. gran icama ili ljuskicama pupova. nediferenciranom tkivu uz dovoljno ki e. Ubrzo se nakovr ani listovi osu e i otpadnu pa je u svibnju i lipnju mogu potpuni gubitak li a. sim na li u. nakovr ani dijelovi lista mogu biti zelenobijele ili crvene boje. a za razvoj kovr avosti breskve oko 20°C. Optimalna temperatura za ostvarivanje zaraze je 15. 44 . pojava simptoma bolesti na mladicama i plodovima. mjehuravi i zadebljali. Bolest se po nakovr anom li u lako prepoznaje. Zaraza breskve i nektarine uzro nikom kovr avosti lista mogu a je samo na mladom. kriti no razdoblje za primarnu infekciju breskve je od po etka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vr ka.5-21°C. Zara ene mladice su zadebljale i deformirane.Slika 16. breskva. a za ostvarivanje infekcije je (uz prisustvo uzro nika bolesti) potrebna i ki a. ali ne to rje e.

na poko ici se javljaju tamnosme e. Na mjestu bijele pjege plod kasnije posme i. Plod se mo e na tom mjestu i raspuknuti. Ostali zna ajni tetnici su breskvina crna u ( Brachycaudus persicae ). Napadnuti listovi ute. plojka lista se izme u ila uvija. Breskvin trips ( Taeniothrips meridionalis ) je noviji tetnik u Hrvatskoj. gotovo crne pjege. Prisutnost tripsa zabilje ena je i na marelicama. irine 2-5 mm. esta je na plodovima i sluzasta izlu evina. Ve e nekrotizirane povr ine spre avaju pravilan rast ploda. Megacladosporium carpophilum) je bolest koja napada divlje i kulturne sorte bresaka. Me u vrstama i sortama bresaka postoje dosta velike razlike u osjetljivosti. Plod se deformira i esto otpadne prijevremeno. i to najvjerojatnije radi velike dlakavosti. Li inke o te uju plodnicu i tek zametnuti plod. Bolest je vrlo neredovita u svojoj pojavi. o te uju i latice. deformiraju se. kako u primorskim krajevima. plodovi se deformiraju. plodove i mladice. Kad plodovi porastu. Pepelnica breskve ( Sphaeroteca pannosa var. 45 . Pepelnica napada listove. ljivama. na karanfilima i na drugom bilju. i dr. pra nike. a tada ga ve inom zarazi monilija. Bolesti posebno pogoduje zapu tena i gusta kro nja.Jedna enka odlo i oko 80 jaja na cvjetne organe. zaostanu u rastu i na kraju otpadnu. zaraze nema. Broj pjega se brzo pove ava ako je ki no ljeto i tom prilikom. breskvina u uvijalica ( Myzus varians ). zelena breskvina u (Myzus persicae ). Ko ica ploda postaje hrapava. pjege se spajaju. Na nali ju (rije e i na gornjoj strani) listova nalazimo za pepelnice karakteristi nu bijelu prevlaku. tako i u kontinentalnom podru ju. Bolest se kod nas javlja na plodovima i gran icama. Za nju je karakteristi no da se naglo razvije i pojavi.Takav plod u pravilu pukne sve do ko tice ili se sme ura i zasu i. Na plodu je pokrivena cijela poko ic. Na epidermi nastaju nekroze nepravilna oblika.Krastavost breskve ili pjegavost breskve (Fusicoccum carpophilum. Njezin je razvoj u velikoj mjeri ovisan o ljetnim ki ama. Berba je izgubljena. U vrijeme cvatnje hrani se dijelovima cvijeta. Izlu uju slinu koja sadr i toksine pa su tragovi sisanja na epidermi ja e uo ljivi. persica ) je kod nas esta bolest bresaka. Dok su plodovi mali. breskvin moljac ( Anarisa lineatella).Prezimi odrasli oblik ispod kore i u pukotinama stable. breskvina osa predivica ( Neurotoma nemoralis ). a katkad nekrotizirano tkivo puca. Na plodovima nastane ove a pjega bijele boje.

Plod joj je velik i okruglast. Dozrijeva 20 dana prije Redhavena. Dixired je sorta nastala samooplodnjom Redhavena. 46 . Stablo je bujno. a rodnost je dobra. Meso je uto i so no i djelomi no se odvaja od ko tice. Dobro se odvaja od ko tice. Zbog svoje obilne rodnosti zahtijeva prorje ivanje plodova. Ko a ute boje a na sun anoj strani prekrivena 70 posto crvrnom bojom. Ne zahtijeva veliku temperaturu pa je pogodna za sadnju na jugu mediterana. Stablo srednje bujno i rodnost dobra. ugodne arome i mirisa te se odvaja od ko tice. Redhaven je stara dobro poznata sorta. U odnosu na tu sortu odre uje se vrijeme dozrijevanja ostalih sorti. vrlo so no i odvaja se od ko tice. rod obilan. Plod je srednje krupan do krupan. razmno ava se od 1940. veoma ugodne arome i ukusa. Dozrijeva dva tjedna prije Redhavena. odli ne kvalitete. U mediteranskom dijelu potrbno ju je natapati kako bi bila uspje no uzgojena. Otporna na mraz. Fayette ima srednje bujno stablo. cvatnja srednje rana i vrlo dobra rodnost. Dozrijeva mjesec dana poslije Redhavena. Zbog svoje kasne cvatnje ima manju mogu nost o te enja od mraza. Collins je srednje bujna sorta. Sorti ima vi e od 3000. okruglog ovalnog oblika.15. Plod je krupan okruglog oblika. Meso je uto s crvenim ilicama. Meso je uto. Ko a uta te na sun anoj strani 70 posto prekrivena crvenilom. 4 SORTE BRESKVE Sve sorte breskvi djelimo na one utog i bijelog mesa a prema odvajanju mesa od ko tica na kalanke kod kojih se meso lako odvaja od ko tice i durancije gdje se meso ne odvaja od ko tice. Plod srednje krupan do krupan i okrugao. Meso je uto. Relativno je otporna na mraz. Dozrijeva polovicom srpnja. Ko a uta s pramenovima crvene boje. Ko a je uta s crvenilom do 80 posto na povr ini.

s s 47 .

48 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->