P. 1
Pravilnik o Formiranju Cijena

Pravilnik o Formiranju Cijena

|Views: 1,167|Likes:
Published by Nadan Duranovic

More info:

Published by: Nadan Duranovic on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

,ÄyÏ ÛUU ðÛIÛ]LVU

Ì ÌK KH H¥ ¥Ì ÌÌ ÌN NÌ ÌÌ Ì

U U¥JL1ÌMH Ì NHLÌNU ÌUKMÌKHNJH LÌJLNH

ðÛIÛ]LVU, LUÍU gUÛÎHL

NÛ U5HUVU 5ÌÛVÛ 3 L!ÛHÛ L LÛÌUHÛ U ÌUHÌIU!Î LÎ]LHÛ [ð! NUVÎHL ÌLÛLIÛLÎ]L DÌH UI
L|U3 Î !U|Uö], ÛÎILÌÌUI ÎÎIhL ÄyÏ ÛUU ðÛIÛ]LVU ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸, ÛÛHÛ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ gUÛÎHL
ÛUHU5Î

Ì ÌK KH H¥ ¥Ì ÌÌ ÌN NÌ ÌÌ Ì
U UV]LÌÎhÛ Î HÛLÎHU ÎUIhÎIÛH]Û LÎ]LHÛ

Ì UÌþ1L ÌU1KLDL
L!ÛH Í
UVÎh ÌIÛVÎ!HÎÌUh UILÛU]U 5L UV]LÌÎ Î HÛLÎH 5!UUUÛHUg ÎUIhÎIÛH]Û LÎ]LHÛ U ÄyÏ
ÛUU ðÛIÛ]LVU [ U ÛÛ!]H]Lh ÌLÌ5ÌU 5ÛhU ÄyÏ]
L!ÛH L
U ÄyϯU 5L LÎ]LHL ÎUIhÎIÛ]U 5!UUUÛHU þILhÛ UV]LÌÎhÛ ÌIÏÎþÌÛ ÌIÎ ÎUIhÎIÛH]U LÎ]LHÛ,
þILhÛ UV]LÌÎhÛ ÌIÏÎþÌÛ, ÄyÏ 5L HLLL ÛUgUVÛIÛÌÎ 5Û ÛIUgÎh ÌIgUVÎHÛhÛ, ÌUIÎ5ÌÎÌÎ
hUHUþU!5ÌÎ þU!UÏÛ], HÎÌÎ ÛIUgL ÌIgUVÎHL ÛUVUÛÎÌÎ U HLIÛVHUþIÛVÛH þU!UÏÛ]
L!ÛH 3
LÎ]LHL þIUÎÏVUÛÛ Î U5!UgÛ ÌU]L 5U þILÛhLÌ þU5!UVÛH]Û ÌIgUVÛLÌL IÛÛH]L, hUgU 5L
ÎUIhÎIÛÌÎ 5ÛhU HÛ HÛLÎH Î þU þU5ÌUþÌU UÌVIÛLHUh UÛILÛUÛhÛ UVUg ÌIÛVÎ!HÎÌÛ

ÌÌ ÌUð1UÌHÌ LH UDKHLU¥HNJL LÌJLNH
L!ÛH 9
UÎILÌÌUI ÌUhÛþHÎ]L ]L HÛÛ!LÏÛH ÏÛ ÎUIhÎIÛH]L LÎ]LHÛ Î UÌVIÛÎVÛH]L UV]LÌÛ þIUÛÛ]L
L!ÛH 3
ÌIÎ]LÛ!Ug ÏÛ ÛUHUþLH]L UÛ!UÌL U LÎ]LHÛhÛ, UV]LÌÎhÛ þIUÛÛ]L Î ÛIUgÎh IL!LVÛHÌHÎh
LÎH]LHÎLÛhÛ U VLÏÎ 5Û ÎUIhÎIÛH]Lh LÎ]LHÛ 5ÛLÎH]ÛVÛ ÛÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L LÎ]Û ]L
IUUÛ, UÛHU5HU U5!UgÛ, þILÛhLÌ ÎUIhÎIÛH]Û LÎ]LHÛ ÏÛ]LÛHU 5Û HÛÛ!LÏHÎh U5UUÛhÛ
ÎÏ 5IUÛHÎÌ 5LÌÌUIÛ ÌÛU þÌU 5U hÛIÌLÌÎHg, ÎÎHÛH5Î]L Î ÌUhLILÎ]Û!Û

L!ÛH D
LÛ þIUÎÏVUÛL ÌU]ÎhÛ 5L LÎ]LHL ÎUIhÎIÛ]U 5!UUUÛHU, ÛÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L ÛUHU5Î
UÛ!UÌU U VÎ5ÎHÎ IÛÏ!ÎÌL U LÎ]LHÎ [hÛIÏÎ] ÏÛ þU]LÛÎHL þIUÎÏVUÛL [IUUL] Î!Î gIUþL
þIUÎÏVUÛÛ [IUUÛ]

L!ÛH !
LÛ 5VL þIUÎÏVUÛL þIÎ]L HLgU þÌU 5L 5ÌÛVL U þIUhLÌ hUIÛ 5L 5ÛLÎHÎÌÎ ÌÛ!ÌU!ÛLÎ]Û
þIUÛÛ]HL LÎ]LHL ÌÛ!ÌU!ÛLÎ]Û 5L þU5LUHU 5ÛLÎH]ÛVÛ ÏÛ þIUÎÏVUÛL U UHUÌIÛþH]Lh
þIUhLÌU, Û þU5LUHU ÏÛ þIUÎÏVUÛL U UVUÏU Î!Î ÎÏVUÏU
L!ÛH ö
KÛÛHÎÌ ÌU]Î 5ÛLÎH]ÛVÛ ÌÛ!ÌU!ÛLÎ]U, UÛgUVUIÛH ]L ÏÛ þIÛVÎ!HU þIÎh]LHU 5VÎÌ
þUÏÎÌÎVHÎÌ þIUþÎ5Û VLÏÛHÎÌ ÏÛ Î5þIÛVHU5Ì ÌÛ!ÌU!ÛLÎ]L, UÛHU5HU ÏÛ þIÛVÎ!HU þIÎh]LHU
þIUþÎ5Û U LÎ]LHÛhÛ

L!ÛH U
L!LhLHÌÎ ÌÛ!ÌU!ÛLÎ]L 5U HÛUÛVHÛ LÎ]LHÛ, hÛIÏÛ [IÛÏ!ÎÌÛ U LÎ]LHÎ] Î þIÎþÛÛÛ]ULÎ
VÛÏLLÎ ÎHÛÎILÌÌHÎ þUILÏÎ [ÌU¥]

L!ÛH ÍU
NÛUÛVHU LÎ]LHU LÎHÎ ÎÛÌÌUIHÛ LÎ]LHÛ ÛUUÛV!]ÛLÛ UVLLÛHÛ ÏÛ ÏÛVÎ5HL ÌIUþÌUVL
U ÏÛVÎ5HL ÌIUþÌUVL 5þÛÛÛ]U
ÌIUþÌUVÎ UÌUVÛIÛ Î Î5ÌUVÛIÛ,
ÌIUþÌUVÎ ÌIÛH5þUIÌÛ ÛU LLHÌIÛ!HUg hÛgÛLÎHÛ [hLÛUHÛIUÛHÎ Î ÛUhÛLÎ ÌIÛH5þUIÌ],
ÌIUþÌUVÎ LÛIÎHL Î LÛIÎH]LH]Û,
U5ÎgUIÛH]L IUUL U ÌIÛH5þUIÌU,
ÌIÛH5þUIÌHÎ ÌÛ!U, !Uh, ÌVÛI,
þU5LUHÎ ÌIUþÌUVÎ þÛÌUVÛH]Û IUUL UÌ!]ULU]ULÎ Î ÌIUþÌUVL 5Uþ5ÌVLHUg UIÎgÎHÛ!HUg
þÛÌUVÛH]Û,
ÌIUþÌUVÎ 5Uþ5ÌVLHUg ÌIÛH5þUIÌÛ, UÌUVÛIÛ LÎHL 5Û5ÌÛVHÎ ÛÎU ÏÛVÎ5HÎÌ ÌIUþÌUVÛ

L!ÛH ÍÍ
¥L!LþIUÛÛ]HÛ LÎ]LHÛ ]L U5ÌVÛIÎ HÛUÛVHÛ LÎ]LHÛ 5Û UIÛLUHÛÌÎh ÌU¥¯Uh UÛ Í!7, ÌL
þILhÛ UÛILÛUÛhÛ UVUg þIÛVÎ!HÎÌÛ ÎÏ þILÌÌUÛHÎÌ 5ÌÛVUVÛ ÎUIhÎIÛhU hÛ!UþIUÛÛ]HU
LÎ]LHU 5Û ÌU¥¯Uh

L!ÛH ÍL
ÄyÏ þIUÛÛ]L UÛ]LLU, UUULU, ÌULHL þUÌILþþÌÎHL Î U5ÌÛ!L hUÛHL ÛUÛÛÌÌL U 5VU]Îh Î
ÌUhÎ5ÎUHÛILVÎh þIUÛÛ]HÎh ]LÛÎHÎLÛhÛ M]LIHÛ ]LÛÎHÎLÛ UVL VI5ÌL IUUL ]L5ÌL
,ÌUhÛÛ Î Î5ÌÛ IUUÛ 5L ÌÛÌU Î ÛUÏÎ
U þIUÛÛ]Î HÛ VL!ÎÌU, UVÛ IUUL 5L hUÏL þIUÛÛVÛÌÎ HÛ ÛVÛ HÛLÎHÛ, Ì] hUÏL ÎhÛÌÎ 5VÎ]L
h]LIHL ]LÛÎHÎLL þU ÌU]ÎhÛ 5L VIþÎ þIUÛÛ]Û ÌUhÛÛHU Î HÛ ÌÎ!UgIÛh

UÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L ]LÛÎHÎ ÎhÛ UV!ÛþÌLH]L ÛÛ UÛILÛÎ ÌU]Û IUUÛ ÎhÛ 5ÌÛÌU5 ÛÛ 5L
þIUÛÛ]L HÛ ÌÎ!UgIÛh 1Û IUUÛ Ug!ÛVHUh LÎHÎ HLÌUILHÌHU ÏÛ!ÎÌU, ÏÛ5ÌÛI]L!U IUUU Î!Î
IUUU ÌU]Û HLÎ5þUH]ÛVÛ hÎHÎhÛ!HL U5!UVL ÏÛ þIUÛÛ]U ÏUUg VL!ÎÌÎÌ UþÌLLLH]Û Î!Î
5!ÎLHU

L!ÛH Í3
UÎILÌÌUI ÛIUþÌVÛ UÛHU5HU UÛ H]LgÛ UV!ÛþÌLHU !ÎLL hUÏL ÛUHÎ]LÌÎ UÛ!UÌU, ÌÛÛÛ ÌU
UVÎ]LÌÎ ÌIÏÎþÌÛ HÛ!ÛÏU, U 5hÛH]LH]U LÎ]LHÛ Î Î5þUÛ HÛUÛVHL LÎ]LHL UÛHU5HU LÎ]LHL
ÌUþÌÛH]Û U LÎ!]U ÎÏU]LgÛVÛH]Û VLLÎÌ gUUÎÌÛÌÛ ÏUUg ÛUÏLg ÏÛÛIÏÛVÛH]ÛIUUÛ HÛ
ÏÛ!ÎÌÎ, UÎ!U ÏUUg hUgULLg ÌVÛIÛ Î!Î þÛÛÛ ÌVÛ!ÎÌLÌÛ, UÎ!U ÏUUg þUVLLÛHÎÌ ÌIUþÌUVÛ
þU U5HUVU ÛHgÛÏUVÛH]Û 5ILÛ5ÌÛVÛ U ÏÛ!ÎÌÛhÛ IUUL, Û þIÎ]LÛ!Ug U ÌUhL ÛÛ]L
ÌUhLILÎ]Û!HÛ ÎUHÌLÎ]Û

L!ÛH Í9
UÛgUVÛIHÛ !ÎLÛ U þILÛUÏLLU ÛUÏHÛ 5U 5L, þIÎ!ÎÌUh þIUÛÛ]L IUUÛ, þIÎÛIÏÛVÛÌÎ
UÌVIÛLHÎÌ LÎ]LHÛ, UÛHU5HU UÛ!UÌUh þIUhÎ]LH]LHÎÌ LÎ]LHÛ

UÛgUVUIHU !ÎLL U þIUÛÛVHÎLÎ ÛUÏHU ]L HÛ VÎÛHUh Î ÏÛ þUÌIUþÛLL ÛU5ÌUþHUh h]L5ÌU
Î5ÌÛÌHUÌÎ LÎ]LHUVHÎÌ Î!Î þU]LÛÎHÛLHU LÎ]LHU IUUL Î þIUÎÏVUÛÛ Î þIÎÛIÏÛVÛÌÎ 5L
Î5ÌÛÌHUÌL Î UÌVIÛLHL LÎ]LHL

HÌU 5L UÛgUVUIHU !ÎLL ÎÏ 5ÌÛVÛ Í Ì L UVUg L!ÛHÛ HL þIÎÛIÏÛVÛ Î5ÌÛÌHUÌÎÌ Î UÌVIÛLHÎÌ
LÎ]LHÛ LÎHÎ ÌLÏU þUVILÛU IÛÛHL ÛUÏHU5ÌÎ Î 5HU5Î 5VU UÛgUVUIHU5Ì Î hÛÌLIÎ]Û!HU
þÌLÌU þIUUÏIUÌUVÛHU ÌÛÌVÎh þUHÛþÛH]Lh

L!ÛH Í3
UÛgUVUIHU !ÎLL U þILÛUÏLLU ÛUÏHU ]L, U 5!ULÛ]U þU5ÌU]ÛH]Û h]LIÛ HLþU5ILÛHL
ÌUHÌIU!L LÎ]LHÛ, ÛU5ÌÛV!]ÛÌÎ UUÛVÎ]L5Ì U LÎ]LHÛhÛ, ÌÛU Î ÏÛÌÌ]LV ÏÛ þIUh]LHU LÎ]LHÛ
þIUÎÏVUÛÛ [IUUÛ] UIgÛHU UþIÛVL HÛÛ!LÏHUh ÏÛ þU5!UVL LÎ]LHÛ, UÛHU5HU UIgÛHU
UÛILÛLHUh ÏÛ HLþU5ILÛHU ÌUHÌIU!U LÎ]LHÛ
LÛUIÛH]LHÛ ]L þIUÛÛ]Û þIUÎÏVUÛÛ Î IUUL ÌU]Î 5U HLþU5ILÛHUh ÌUHÌIU!Uh LÎ]LHÛ
þIÎ]L ÛUUÎ]ÛH]Û 5Ûg!Û5HU5ÌÎ U VÎ5ÎHÎ UÌVIÛLHL, UÛHU5HU þIUh]LH]LHL LÎ]LHL

ÌÌÌ UH¥HNJL ÌUÌUð1H LH ÌKUÌL¥UUL U ÌKUML1U NH ¥LÌÌÌU

L!ÛH ÍD
UÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L Î!Î þU H]LhU UV!ÛþÌLHU !ÎLL þIÎ!ÎÌUh þIUÛÛ]L þIUÎÏVUÛÛ HÛ
VL!ÎÌU hUÏL þUÛ UÛILÛLHÎh U5!UVÎhÛ ÛÛVÛÌÎ ÌUþLÎhÛ IÛÏHL þUþU5ÌL ¥Î5ÎHÛ UVÎÌ
þUþU5ÌÛ HÎ]L UgIÛHÎLLHÛ UVÎh þIÛVÎ!HÎÌUh

L!ÛH Í!
ÌUþU5ÌÎ 5L ÛÛ]U UHÎh ÌUþLÎhÛ ÌU]Î ÌUþL þIUÎÏVUÛL U ÌU!ÎLÎHÛhÛ VLLÎh ÎÏHÛÛ
UÛILÛLHÎÌ [ÌU!ÎLÎH5ÌÎ IÛUÛÌ], ÌUþLÎhÛ ÌU]Î U ÌUÌU ÌIUh]L5LL]Û, þU!UgUÛÎþÌÛ,
UÛHU5HU gUÛÎHL ÌUþL þU]LÛÎHL þIUÎÏVUÛL U ÌU!ÎLÎHÛhÛ ÎÏHÛÛ UÛILÛLHÎÌ
hÎHÎhÛ!HÎÌ ÌU!ÎLÎHÛ [5UþLI IÛUÛÌ] ¥Î5ÎHU UVÎÌ þUþU5ÌÛ U ÏÛVÎ5HU5ÌÎ UÛ VI5ÌL Î
ÌU!ÎLÎHL þIUÎÏVUÛÛ Î VILhLH5ÌUg þLIÎUÛÛ UÌVIÛU]L ÛÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L UVÎ þUþU5ÌÎ
HÎ5U UUÛVLÏU]ULÎ ÏÛ ÌUhþÛHÎ]U VLL 5U ÏHÛÌ ÛUUIL VU!]L ÄyÏ HLhÛ ÛÎ5ÌIÎhÎHÛÌUIHU
þU!ÎÌÎÌU þILhÛ 5VU]Îh ÌUþLÎhÛ Î þILUÏÎhÛ UUÛVLÏU ÛÛ LL 5VÎ ÌUþLÎ ÎhÛÌÎ Î5ÌÎ
ÌILÌhÛH ÌÛÛÛ ]L IÛUÛÌHÛ þU!ÎÌÎÌÛ U þÎÌÛH]U
L!ÛH Íö
ÌUþU5Ì 5L ÛÛ]L Î UHÎh ÌUþLÎhÛ ÌU]Î 5L 5ÌÛ!HU 5HÛUÛÎ]LVÛ]U UÛILÛLHÎh VI5ÌÛhÛ
þIUÎÏVUÛÛ Î!Î 5Û ÌU]ÎhÛ ]L 5ÛLÎH]LH þU5LUÛH 5þUIÛÏUh U þU5!UVHU] 5ÛIÛÛH]Î Î!Î
ÌIÛ]HÎh ÌUhLILÎ]Û!HÎh VLÏÛhÛ


L!ÛH ÍU
UÌU!ÎÌU ÌUþÛL þ!ÛÌÎ IUUU U UgUVUILHUh IUÌU Î!Î þIÎ]L Î5ÌLÌÛ IUÌÛ hUÏL hU 5L
UÛUUIÎÌÎ HÛÌHÛÛHÎ þUþU5Ì ÌÛ5Û ¯ ÌUHÌU ÌU]Î UÛUUIÛVÛ V!Û5HÎÌ Î | Î!Î ÛÎILÌÌUI
ÛIUþÌVÛ

Ì¥ ÌUð1UÌHÌ ÌKÌ ÌKUMJLNÌ LÌJLNH U ÌUðÌU¥NÌM JLUÌNÌLHMH

L!ÛH LU
UÌU!ÎÌU ÛU!ÛÏÎ ÛU þIUh]LHL LÎ]LHÛ HÛ hÛ!U ÛÎILÌLÎ]Û ]L UUÛVLÏHÛ UUÛVÎ]L5ÌÎÌÎ 5VL
þU5!UVHL ]LÛÎHÎLL Î H]ÎÌUVL UÛgUVÛIÛ]ULL þU5!UVUÛL U HUVÎh þIUÛÛ]HÎh LÎ]LHÛhÛ
KÛLUHUVÛ5ÌVLHÛ 5ÌIUÌÌUIÛ U ÄyϯU ]L U]LÛHU ÛUÏHÛ ÛÛ ÎÏVIþÎ UUIÛLUH IÛÏ!ÎÌL U
LÎ]LHU [¯ Î!Î ¯] Î ÛÛ ÎÏVIþÎ 5þIUVUÛLH]L UÛgUVÛIÛ]ULÎÌ ÏÛÛUÏLH]Û UÛHU5HU IÛÏÛUÏLH]Û
þU5!UVHÎÌ ]LÛÎHÎLÛ

L!ÛH LÍ
KUUÛ HÛ 5Ì!ÛÛÎþÌU LVÎÛLHÌÎIÛ 5L þU HÛUÛVHÎh LÎ]LHÛhÛ KUUÛ U þU5!UVHÎh
]LÛHÎLÛhÛ 5L ÛVU]HU LVÎÛLHÌÎIÛ, Î þU HÛUÛVHÎh Î þU þIUÛÛ]HÎh LÎ]LHÛhÛ


¥ UDKHLU¥HNJL LÌJLNH UðÌUUH

L!ÛH LL
LÎ]LHL U5!UgÛ ÌU]L 5L VIþL U 5þU!]HUÌIgUVÎH5ÌUh þIUhLÌU UÌVIÛU]U 5L UgUVUIUh 5Û
ÌUIÎ5HÎÌUh U5!UgÛ Î ÌU U ÎÎÌ5HUh ÎÏHU5U

L!ÛH L3
LÎ]LHÛ U5!UgÛ þU5ILÛUVÛH]Û, ÏÛ5ÌUþÛH]Û, ÌUH5ÎgHÛLÎ]L, UUÛV!]ÛH]Û ÌUhÎ5ÎUHÎÌ
þU5!UVÛ Î U5ÌÛ!ÎÌ LÎ]LHÛ U5!UgÛ U þIUhLÌU UÛILÛU]U 5L 5!UUUÛHU þILhÛ U5!UVÎhÛ
ÌIÏÎþÌÛ LÎ]LHL UVÎÌ U5!UgÛ UÌVIÛU]L ÛÎILÌÌUI ÌUhþÛHÎ]L
¥Ì ÌKLÌHLNL Ì LH¥KþNL UUKLUDL

L!ÛH L9
LÛ þIÎh]LHU UVUg ÌIÛVÎ!HÎÌÛ UÛgUVUIÛH ]L ÛÎILÌÌUI Î U5UUL ÌU]L 5VU]Îh IÛÛHÎh
UgUVUIUh ÎhÛ]U þIUþÎ5ÛHU UÛgUVUHU5Ì VLÏÛHU ÏÛ 5ÌVÛIÎ ÌU]L þIUÎÏ!ÛÏL ÎÏ UVUg
þIÛVÎ!HÎÌÛ

L!ÛH L3
ÌIþLH]L UÛILÛÛUÛ UVUg ÌIÛVÎ!HÎÌÛ þILÛ5ÌÛV!]Û ÌLÏU þUVILÛU IÛÛHL ÛUÏHU5ÌÎ

L!ÛH LD
ÌÏh]LHL Î ÛUþUHL UVUg ÌIÛVÎ!HÎÌÛ VIþL 5L HÛ HÛLÎH Î þU þU5ÌUþÌU ÌÛU Î H]LHU
ÛUHUþLH]L

L!ÛH L!
UVÛ] ÌIÛVÎ!HÎÌ 5ÌUþÛ HÛ 5HÛgU Î þIÎh]LH]U]L 5L UÛ ÛÛHÛ ÛUHUþLH]Û

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸, ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ gUÛÎHL


#%#
**************************

4  4/30 ..  .. $ 4. 4 43974 .: 89.03.0.7..0 -7 .      $.  .3.43.30 0/07. 4834.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->