P. 1
sanitarno pre1

sanitarno pre1

|Views: 1,269|Likes:
Published by Bojan Doneski

More info:

Published by: Bojan Doneski on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Specijalistički rad

Danijela Jovanović

Fakultet zdravstvenih nauka
S tudijaka grupa: SANITARNI INŽENJERING

Banja Luka

SPECIJALISTIČKI RAD PROJEKAT EKOLOŠKOG ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA NA NIVOU URBANE SREDINE

MENTOR Prof. dr Rade Biočanin

KANDIDAT Danijela Jovanović, dipl.san.inž.

2009.
-1-

Specijalistički rad

Danijela Jovanović

S A D R Ž A J

U VO D

3

1. 2. 3. 4. 5. 6

M ET OD I CILJ RADA T EORIJSKA RAZMAT RANJA PROJEKAT Z BRINJAVANJA OTPADNIH VODA REZULTATI ANALIZA UZORAKA REZULTATI ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA DISKUSIJA REZULTATA

5 6 31 45 55 60

Z AKLJUČAK LIT ERAT URA

63 65

-2-

Specijalistički rad

Danijela Jovanović

UVOD
Zagađenja životne sredine – jedan od osnovnih ograničavajućih faktora daljeg razvoja čovečanstva. U XXI veku životna sredina postaje sve više zagađena, a površinske i podzemne vode su, direktno ili indirektno ugrožene, usled svakodnevnog ispuštanja otpadnih voda najrazličitijeg sastava. Uporedo sa urbanizacijom i razvojem industrije, poljoprivrede i stočarstva rasla je količina i stepen zagađenosti otpadnih voda, a time i štete koje u recipijentu (vodotokovi i akumulacije vode, zemljište) odnosno u ekosistemu u celini nastaju usled ispuštanja otpadnih voda. Poremećaj ekosistema izazvani ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda, vremenom su narasli do takvih razmera da se prečišćavanje nametnulo kao nužnost. Kako se prečišćavanje otpadnih voda mora platiti imamo danas u svetu naoko paradoksalnu situaciju. Razvijene i bogate zemlje trpe manje štete od nerazvijenih, siromašnih zemalja (iako u odnosu na nerazvijene imaju daleko veće količine, u pravilu i zagađenih otpadnih voda) zato što u određenoj meri prečišćavaju otpadne vode dok nerazvijeni to ne čine. Najveći deo upotrebljene vode vraća se u prirodu kao otpadna voda. Pošto su količine sveže vode koje stoje na raspolaganju ograničene, a potrebe za njom se povećavaju, voda počinje u sve većoj meri da se ponovo koristi, svesno ili nesvesno (ispuštanjem otpadne vode u iste vodotokove iz kojih se uzima voda).Na taj način kvalitet sveže vode je sve više povezan sa kvalitetom otpadne vode. Da bi se zaštitio recipijent, odnosno izvorišta sveže vode, otpadna voda se mora prečišćavati, odnosno moraju se preduzeti mere da se voda u prirodu vrati u približno istom stanju u kojem je iz nje pozajmljena. U savremenim naseljima sve se više javlja potreba za odvođenjem i prečišćavanjem sve obilnijih idustrijskih i sanitarnih otpadnih voda iz stambenih i drugih objekata. Količina otpadne vode raste paralelno sa porastom potrošnje vode, a komplikovaniji tehnološki procesi stvaraju sve teže i skupocenije zahteve za tretiranje industrijskih voda koje nekad mogu sadržavati i veoma toksične supstance. Direktno ili indirektno ove supstance mogu da dođu do čoveka i da akutno ili kroz duži vremenski period ugroze zdravlje. Za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda raspolaže se efikasnim i proverenim metodama, dok se za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda najčešće zahteva posebna studija i razvijanje pojedinačnog tehnološkog procesa prečišćavanja. Industrijske otpadne vode ukoliko vode poreklo od prehrambene industrije, njihov karakter je sličan sanitarnim otpadnim vodama, dok otpadne vode hemijske, metalurške industrije su opterećene raznim hemikalijama, tekstilne industrije najčešće bojama, a koksare i gasare veoma neprijatnim fenolom. Danas se problem otpadnih voda javlja u novijem svetlu, u kome se težište sa biološke kontaminacije prenosi na zagađenje hemijskim i radioaktivnim supstancijama. Ovim se komplikuje i način prečišćavanja. Vode se mogu koristiti i opterećivati, a otpadne vode ispuštati u recipijent uz primenu odgovarajućeg tretmana, na način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost za prirodne procese ili za obnovu kvaliteta i količine vode i koji ne umanjuje mogućnost njihovog višenamenskog korišćenja. Kvalitet otpadne vode koja se može ispuštati u recipijent reguliše svaka zajednica odgovarajućim standardima. Načelo odgovornosti zagađivača - pravno ili fizičko lice koje svojim nezakonitim ili neispravnim aktivnostima dovodi do zagađenja životne sredine odgovorno je u skladu sa zakonom Zakon o zaštiti životne sredine. Rešavanje savremenih kanalizacionih sistema leži u organizovanom sakupljanju i odvođenju otpadnih voda, sa obaveznim prečišćavanjem, kao poslednjom, veoma bitnom -3-

koje su u potpunosti u skladu sa regulativama EU.6 stanovnka po km . Kroz sam grad prolaze dve saobraćajnice svetskog značaja. Preko njih funkcioniše drumski i železnički saobraćaj Evrope sa azijskim kontinentom. godine privreda je doživela krah. tekstilnu konfekciju SVOBODA. tehno-ekonomski i naučno potvrđenog rešavanja predmetne problematike. Slika 1. (posebno na gumarsku industriju GID. podzemnih izvorišta vode i vodotokova i zagađenja vazduha. hiperinflacije je zabeležila rekordne inflatorne stope. na oko 90 km istočno od Niša. grad i središte istoimene opštine ukupne površine (481 km ) nalazi se u krajnjem jugoistočnom delu Srbije. Upravo na taj način. Problemi kvaliteta vode u globalnom ambijentu -4- . Obe ove saobraćajnice. Gustina naseljenosti na teritoriji opštine Dimitrovgrad iznosi 20. Prema zadnjem popisu na teritoriji opštine Dimitrovgrad mesto prebivališta ima 11748 2 stanovnika. u gornjem toku reke Nišave. u potpunosti se otklanjaju ili smanjuju opasnosti po radnu i životnu sredinu u smislu zagađenja zemljišta. od presudnog su značaja za razvoj grada. rešen je i problem upotrebljenih voda.međunarodni autoput (nekada rimski drum Via militaris) i železnička pruga Beograd-Niš-Sofija. a građane rešava problema čvrstog i tečnog otpada. Od bugarske granice udaljen je oko 5 km. Grad se nalazi na 463 m nadmorske visine predplaninskog dela planine Vidlič i predplaninskog severnog pobrđa Greben planine. a u skladu sa svim potrebnim merama i uslovima zaštite i očuvanja životne sredine.Specijalistički rad Danijela Jovanović karikom u lancu racionalnog. U pirotskom je okrugu i od Pirota je udaljen 20 km u uzvodnom smeru ka istoku. Sve veći broj primera javno privatnog partnerstva u našoj zemlji na ovom polju ukazuje na to da su velike svetske kompanije našle svoj interes da ulažu u tako velike komplekse i da grade regionalne deponije i vrše „obradu“ otpadnih voda. koje nastaju na području grada Dimitrovgrada izgradnjom kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje voda. drvnu industriju CILE. i kožarsku industriju KOŽARA) koja su ušla u duboku krizu i ubrzo kod njih je došlo do potpune obustave rada. koja nama u današnje vreme predstavlja bolnu tačku postaje izvor značajne zarade investitorima. Što je najvažnije. Takve okolnosti se odražavaju i na industrijska preduzeća u Dimitrovgradu. Na području Dimitrovgrada nema veće razvijene industrije. Posle 1989. Reciklaža doprinosi očuvanju prirodnih resursa i na taj način se u malome prikazuje koncept održivog razvoja u ukviru eko-bezbednosti urbane sredine 2 Dimitrovgrad. Tako ova oblast.

nitrita itd. Metod rada Analize uzoraka obuhvataju sve faze biolaguniranja. Sa aspekta zaštite životne sredine.1. a kao inokulum je korišćena voda recipijenta reke Nišave. resurs vode za prehrambenu industriju). Određivanje ulja i masti i ostalih organskih vodonerastvornih materija vršeno je metodom infracrvene spektrofotometrije na aparatu tipa SPECORD 71IR. odnosno uticaja na zdravlje ljudi i korišćenje vodotoka recipijenta kao privrednog i estetskog resursa. ne utiče nepovoljno na životnu sredinu i da kvalitet vode vodoprijemnika odgovara drugim propisima (npr. koncentracija amonijum jona i soli. voda za navodnjavanje. hloridi. Na samom mestu uzorkovanja merena je temperatura i pH vrednost.) čije koncentracije određivane metodom spektrofotometrije na aparatu tipa VARIAN Carry 50. Na uzorcima otpadne i rečne vode ispitivane su fizičko hemijske karakteristike.2. čiji princip rada se zasniva na biolagunama. Biološka potrošnja kiseonika (BPK 5) rađena je metodom razblaženja. koja se izliva sa postrojenja za prečišćavanje. 1. Ci l j rada Cilj rada je praćenje i određivanje stepena prečišćavanja otpadnih voda na postrojenju za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Dimitrovgradu. utrošak KM nO4(HPK).Specijalistički rad Danijela Jovanović 1. voda za ribarstvo. 1. Količina otpadnih voda varira između 20 i 40dm /s u zavisnosti od perioda. Uzorci su konzervisani u odnosu na zahtev metode i odmah rađeni u laboratoriji standardnim metodama.. METOD I CI LJ RADA Određivanje stepena prečišćavanja sistema bioaeracionih laguna u Dimitrovgradu. mogućnost oksidacije prisutnih jedinjenja (kalijum – permanganatom). godine kada je postrojenje pušteno u rad i prikaz rezultata periodičnih ispitivanja po kvartalima u 2008. godini. a za reku je postavljen kiseonik. a svaki uzorak je analiziran u ovlašćenoj laboratoriji prema odgovarajućoj metodologiji kao srednja proba. Uzorkovanje otpadnih voda vršeno je na ulazu i izlazu iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda pravljenjem 3 kompozitnih uzoraka. kao i na fizičko hemijskoj analizi prirodnog recipijenta (reke Nišava) za period 1992. BPK 5 (biološka potrošnja kiseonika za 5 dana). bazira se na prikazu rezultata ispitivanja kvaliteta efluenta. potrebno je obezbediti da prečišćena otpadna voda. Karakteristike sanitarnih otpadnih voda su organska zagađenja čiji uticaj na kvalitet otpadnih voda pratimo preko specifičnih parametara kao što su suspendovane materije. zatim biorazgradivost voda (BPK5) i drugi parametri (amonijum jon.. -5- .

Slika 5. tj.1.2. kao rezultat životnog standarda i načina življenja stanovništva. pa se prema tome mogu podeliti na : komunalne otpadne vode. Glavna karakteristična osobina tih voda je izvestan sadržaj neorganskih i organskih materija.2.1. Njihova količina i opterećenje zagađujućim materijama može se izraziti putem normativa. u koloidnom obliku i u obliku suspenzija. TEORI JSKA RA ZMA TRA NJA Voda zagađena na bilo koji način tokom upotrebe predstavlja otpadnu vodu. standardnim vrednostima po stanovniku. 2. U svim otpadnim vodama nalaze se mikroorganizmi. Najvažnija osobina komunalnih otpadnih voda je biološka razgradljivost. otpadne vode agro-kompleksa. -6- . Upravljanje otpadnim vodama-strategijski zadatak 2. Komunal ne otpadne vode Veći deo komunalnih otpadnih voda čine upotrebljene vode iz domaćinstava.Za njih je karakterističan konstantan sastav u jednom regionu u dužem periodu. Kl asi fi kaci ja otpadni h voda Svojstva otpadnih voda zavise od porekla. Otpadne vode sadrže mineralne i organske materije u rastvoru. industrijske otpadne vode.Specijalistički rad Danijela Jovanović 2. Po ispuštanju u prirodi ove otpadne vode bitno menjaju prirodnu okolinu. kao i žive organizme. Najopasniji po ljudsko zdravlje su patogeni mikroorganizmi. 2. Deo organskih materija nalazi se u suspendovanom stanju. Defi ni ci ja otpadnih voda Otpadne vode nastaju od čiste vode upotrebom i naseljima i industriji ili oticanjem sa površine zemljišta.

Specijalistički rad Dele se na: -

Danijela Jovanović

sveže otpadne vode, u kojima biološka raz gradnja još nije uznapredovala, odstajale otpadne vode, koje ne sadrže kiseonik, jer je potroše za biološku razgradnju organske materije, trule septičke vode, u kojima se biološka razgradnja odvija anaerobno, a uspostavljena je ravnoteža između raz građivača i organske materije.

Slika 2 . Prikaz metoda merenja koncetracije organskih zagađivača u otpadnoj vodi

2.2.2. Industri jske otpadne vode Industrijske otpadne vode nastaju upotrebom vode u tehnološkim procesima i u proizvodnji energije. Sastav industrijskih otpadnih voda bitno se razlikuje od sastava komunalnih otpadnih voda i zavisi od primenjenog tehnološkog postupka. One su danas, najveći zagađivači vodnih resursa. Industrijske otpadne vode potiču iz proizvodnih procesa i obuhvataju: procesne, rashladne, sanitarne i otpadne vode od čišćenja opreme. Specifične su za svaku industrijsku granu. Za razliku od komunalnih otpadnih voda, čiji je sastav uglavnom poznat, karakterizacija i prečišćavanje otpadnih voda iz različitih industrijskih pogona retko trpi uopštavanje i tipiziranje. Voda koja je upotrebljena kao rashladno sredstvo, ima povišenu temperaturu i predstavlja poseban tip onečišćivača. Količina industrijskih otpadnih voda varira u širem opsegu, kako u toku dana, tako i u dužem vremenskom periodu. To je posledica različitog intenziteta rada industrije i određene dinamike nastajanja otpadnih voda unutar samog proizvodnog postupka. Industrijske otpadne vode mogu sadržavati kiseline, baze, teške metale, mineralne soli, mineralna ulja, fenole, radioaktivne materije, patogene mikroorganizme, ugljovodonike, aromatična organska jedinjenja, kao i sintetičke hemijske proizvode, što ih ne sadrže prirodne vode. Faktori kao što su toksične materije, visoka ili iska pH vrednost, visoka temperatura, mogu da prouzrokuju veće ili manje poremećaje u radu postrojenja, naročito u fazi biološke obrade, koja je obavezna tehnološka faza gradskih postrojenja za prečišćavanje. Industrijske otpadne vode mogu se razvrstati u dve grupe:

-7-

Specijalistički rad -

Danijela Jovanović

biološki razgradljive ili kompatibilne, koje se smeju mešati sa komunalnim otpadnim vodama, Biološki neraz gradljive ili inkompatibilne, koje se ne smeju mešati sa komunalnim otpadnim vodama, bez hemijskog pred tretmana.

Pored napred istaknutog industrijske otpadne vode, često sadrže razne materije štetne i opasne za objekte sisteme kanalizaciju kao i za osoblje koje radi na njima. To su: toksični joni, koji negativno utiču na biološku razgradnju organskih materija, kiseline i baze, koje izazivaju koroziju, usporavaju biološke procese, prouzrokuju miris i intenzivnu boju, zapaljive materije, masnoće, koje začepljuju otvore, vodove i crpke, otrovne gasove, koji su opasni za osoblje na sistemu, deterdžente koji izazivaju penu kod aeracije, vlaknaste materije, koje začepljuju otvore, remete rad crpki, kamenčiće i pesak, koji se talože u objektima, a izazivaju abraziju crpki, fenole i ostale toksične materije.

Š tetne materije u industrijskim otpadnim vodama Toksični joni metala, koji negativno utiču na biološku razgradnju organskih materija, Kiseline i baze, koje izazivaju koroziju vodova, objekata, opreme, utiču na proces taloženja, usporavaju ili zaustavljaju biološke procese, prouzrokuju miris i intenzivnu boju, Zapaljive materije, koje dovode do požara i eksplozije, M asnoće, začepljuju otvore, vodove i crpke, preopterećuju digestore, Otrovni gasovi, opasni su za osoblje na sistemu za prečišćavanje, Deterdženti, izazivaju penu kod aeracije, Vlaknaste materije, začepljuju otvore, opterećuju digestore, remete redovno funkcionisanje crpki, Kamenčići i pesak, začepljuju vodove, talože se u objektima, izazivaju abraziju crpki, remete funkcionisanje rešetki i sita, Fenol i ostale toksične materije.

-

Količine industrijskih otpadnih voda i uticaj koji one vrše na gradski efluent mogu se proceniti upoređivanjem osobina gradskog efluenta koji sadrži industrijske otpadne vode s osobinama efluenta u kojem ovih voda nema. Pri tome se uzimaju u obzir sledeći kriterijumi: Biodegradabilnost Prisustvo amonijaka Uticaj pH -8-

Specijalistički rad Redoks potencijal Toksičnost

Danijela Jovanović

Slika 3. Posledice NATO bombadovanja 1999. godine

Toksičnost industriskih otpadnih voda + + + Ako u vodi ima teških metala Cu2 , Cr6 , Cd2 , makar i u malim količinama (na primer 0,1 mg/l), delovanje bakterija može da bude potpuno onemogućeno,

Sulfidi, u koncentraciji od 25 mg/l, potpuno zaustavljaju biološke procese u neaklimatizovanom aktivnom mulju, Adaptiranje u trajanju od nekoliko dana povećava stepen tolerancije i do 100 mg/l, Postoji veliki broj toksičnih materija; njihovo izlivanje u kanalizacionu mrežu, a pogotovo njihovo izlivanje u prirodnu sredinu je zakonom zabranjeno (cijanidi, hidroksilna ciklična jedinjenja, itd.), I neke farmaceutske materije mogu štetno da deluju na razvoj bakterija (antibiotici, itd.).

-

2.2.3. O tpadne vode agro-kompl e ksa To su posebne i površinske vode sa zemljišta, koje je podvrgnuto agrotehničkim merama. Na teritoriji gde je poljoprivreda razvijena, a neravnomerna raspodela padavina tokom godine, poljoprivredne površine se natapaju. Voda koja se proceđuje do podzemne vode ili otiče, bitno se razlikuje po sastavu od voda za navodnjavanje. Sastav je promenjen zbog isparavanja vode i rastvaranja veštačkih đubriva, sredstva za zaštitu biljaka, sastava zemljišta kroz koje voda prolazi. Karakteristični pokazatelji ovih otpadnih voda su: visok pH, tvrdoća vode, sadržaj nitrata, fosfora i pesticida. U poljoprivredne otpadne vode spadaju i otpadne vode sa stočnih farmi, sa tečnim izđubrivanjem, količina i sastav tečnih sastojaka zavisi od više faktora: brojnog stanja uzgajane stoke, tehnologije ishrane, načina izđubrivanja i sl. -9-

Poljoprivredne otpadne vode karakteristične su po visokom sadržaju amonijaka.. br. list SFRJ. zasniva se na sledećim zakonskim dokumentima: Uredba o kategorizaciji vodotoka ( „Službeni glasnik SRS“. druga na ispuštenu-otpadnu vodu (effluent standards). 22. 8/78).Specijalistički rad Danijela Jovanović Glavna karakteristika ovih voda je visoka koncentracija organske materije. 1-72 .) Odluka o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionukleida i opasnih Pravilnik o opasnim materijama ( Službeni glasnik SRS“ br 31/82) materija u međudržavnim vodama i vodama obalnog mora ( Sl. br.10 - . 2. Praksa u sve tu Osnovu upravljanja kvalitetom voda u svetskoj praksi čine dva tipa graničnih koncentracija: jedna se odnosi na kvalitet voda u vodoprijemnicima (stream standards). 6/78.5/68) Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka.4. p. Postoje će z akonske i pravne osnove i normati vi U proteklom periodu u Srbiji je primenjivan tip graničnih vrednosti za kvalitet vode vodoprijemnika. Upravljanje kvalitetom voda.3. OJ L 327/1.12. list SFRJ.2000. suspendovanom obliku. međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije (Sl. Slika 4. koja se nalazi u taložnom. 1 1 Council Directive 2000/60/EC. Plivajući otpad na našim akumulacijama 2. br.

primenjujući obe pomenute metodologije. koje se mogu fizički izdvojiti: materije koje se mogu adsorbovati (koloranti. za razliku od komunalnih otpadnih voda. radioaktivni elementi). lake (masti i ulja i nerastvorni emulzivni ugljovodonici) B. Nerastvorne materije. Tipičan sastav zagađenih otpadnih voda u našim krajevima 2. soli koje se mogu izdvojiti inverznom osmozom. elektrodijalizom. Rastvorljive materije.11 - .Specijalistički rad Danijela Jovanović Danas se u svetu primenjuje kombinovani pristup u upravljanju vodama koji je u osnovi Okvirne Direktive o vodama (Framework Directive 2000/60/EC) koji podrazumeva: kontrolu emisije i uspostavljanje standarda kvaliteta okoline. materije koje plivaju. oksidi. kako po količini tako i po sastavu. Tabela 1. C. talog). Industrijske otpadne vode. imaju varijabilan karakter.5. Osnovni faktori zagađenja industrijskih otpadnih voda su sledeći: A. odnosno oba tipa graničnih koncentracija. različita zagađenja. M aterije koje se mogu izdvojiti samo neutralizacijom: . Za komunalne otpadne vode karakterističan je konstantan sastav u jednom regionu u dužem periodu. koje se mogu izdvojiti fizički: čvrste materije u suspenziji (pesak. deterdženti. Specifične zagađujuće materije ovih voda čine azot. fosfor. O snovni faktori z agađe nja otpadni h voda Otpadne vode su složenog sastava i sadrže. masnoće i deterdženti.

Pb. Cu. 2. poliomielitisa.). troše rastvoreni kiseonik. Odnos između BPK5 i HPK u industrijskim vodama bitno se razlikuje od odgovarajućeg odnosa u otpadnim vodama iz domaćinstva. Uticaj otpadnih materija na okolinu je veoma različit. biološki razgrađuju organske materije. koncentrovana sumporna jedinjenja. materije u emulziji (smole. hepatitisa.). M aterije koje se mogu izdvajati istaložavanjem: metali koji mogu.6. dok veće koncentracije mogu uzrokovati poremećaje ekološkog sistema. soda). On se menja tokom vremena tako da na kraju HPK može postati višestruko veća od BPK. Al). M eđu mikroorganizmima fekalnog porekla ima i patogenih koje mogu biti uzročnici tifusa. Sve otpadne vode sadrže mikroorganizme. fenoli. Cd). čije se soli mogu rastvarati do izvesne koncentracije. M aterije koje se mogu izdvojiti samo oksidoredukcijom: oksidi ili reduktori. G. U otpadnim vodama se često susreće prisustvo teških metala (H g. tj. u malim količinama deluju povoljno. fluoridi. kolere. zavisi od svojstva otpadnih voda i količine otpadnih materija. M aterije koje se izdvajaju flokulacijom. F. neke neorganske i organske kiseline. proteini i dr. Uti caj otpa dni h voda na okol i nu Kakav će uticaj otpadne vode imati na okolinu. Cr.Specijalistički rad - Danijela Jovanović organske i neorganske kiseline i baze. E. cijanidi. D. M aterije. dekantacijom ili flotacijom: koloidne materije. a nisu toksične.. kao što su hranljive soli. a ne moraju biti toksični i mogu se istaložavati u obliku hidroksida (Zn. sulfati. Ove zarazne bolesti mogu se preneti kupanjem u nečistoj vodi (zbog dodira sa kožom ili zbog gutanja takve vode) ili konzumiranjem proizvoda iz . anaerobno stanje. pa se može pojaviti neželjeni manjak kiseonika. M aterije koje se mogu izdvojiti biološkom preradom: organske materije i sva biorazgradljiva jedinjenja (šećeri. sulfidi. a same nisu toksične (H2SO4. sulfidi. Ispuštanjem u okolinu ove materije i u malim koncentracijama mogu delovati otrovno na živi svet. Saprofitni mikroorganizmi (razlagači). rastvorljiva ulja. Oni razgrađuju organsku materiju do neorganske i tako obavljaju deo postupka truljenja materije u biosferi. tuberkuloze. emulzivni ugljovodonici i sl. H.12 - . čije su oksidovane ili redukovane forme dovoljno rastvorljive. Cr. M aterije koje je moguće izdvajati degazacijom ili ekstrakcijom tečnog gasa (stripping): gas vezan ili rastvoren.

Otpadne vode se kanalizacionim sistemima odvode iz naselja i ispuštaju u vodoprijemnike: reke. kanale. smanjenja koncentracije rastvorenog kiseonika i osiromašenju akvatične populacije. zatvoreni zalivi sa slabom izmenom vode i obalne vode koje su eutrofne ili mogu postati eutrofne spadaju u osetljive oblasti. 6-migracija gradskih otpadnih voda.7.podzemne vode. 8. 3-migracija otpadnih voda prema bunaru. 4-primena agrotehničkih hemijskih sredstava.zagađeni površinski vodotok. jezera.Specijalistički rad Danijela Jovanović vode. 7prodiranje otpadnih voda u podzemlje. M anje osetljive oblasti za ispuštanje otpadnih voda predstavljaju morske vode i vodotokovi sa dobrom izmenom vode u kojima ispuštanje otpadne vode ne utiče nepovoljno na kvalitet vode i vodni ekosistem. Najvažniji uticaji ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda u površinske vode imaju za posledicu pojavu eutrofikacije. Najčešći zagađivači i putevi migracije otpadnih voda 2. u osetljive oblasti spadaju i površinske slatke vode koje su namenjene za vodu za piće. 9. koje se jedu sirove. promeni hemijskih osobina vode. 10površinske otpadne vode. 2-odlagalište otpada. Slika 5.odlaganje opasnog industrijskog otpada. Takođe. fosfor) može doći do nagomilavanja hranljivih materija i pojave eutrofikacije pa je zbog toga potrebno da se preduzmu potrebne mere zaštite (redukcija azota i fosfora). 1-industrijske otpadne vode.13 - . trovanje akvatičnih životinja teškim metalima ili gušenje usled nedostatka kiseonika. Ispuštanjem otpadnih voda koje su bogate nutritijentima (azot. pojave plivajućih materija na površini i akumuliranju otpadnog mulja na dnu. posebno školjki. Prirodna slatkovodna jezera. . Pre ispuštanja u okolnu sredinu potrebno je i Zakonom obavezno izvršiti prečišćavanje otpadnih voda. more ili zemljište. 5. Posl e di ce ispuštanja otpadni h voda u re ci pi je nt Ispuštanjem otpadnih voda bez prečišćavanja u prirodne recipijente narušava se kvalitet vodoprijemnika što se ogleda u pogoršavanju fizičkih osobina vode.

NHB udesi. Dejstvo otpadnih voda zasniva se na njihovom sadržaju hranjivih (fosfor. kada dsolazi do RHB kontaminacije vode za duži vremenski period.. granične vrednosti i postupke određivanja koncentracije zagađujućih komponenata u otpadnim vodama. Nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda Izvori zagađenja su raznoliki i teško prepoznatljivi: infiltracija ljudskih i životinjskih otpadnih materija. prodiranje vode iz neuređenih deponija smeća. Samoprečišćavanje voda obuhvata fizičke i hemijske procese koji se odvijaju pod uticajem organizama koji razlažu organske komponente. neorganska (rudarstvo. One predstavljaju opasnost zbog svog fizičko-hemijskog. proizvodnja uglja i teška industrija) i bakteriološka (mikroorganizmi razlažu belančevine. opšte-sanitarni (za komponente koje imaju sposobnost samporečišćavanja) i sanitarno-toksični (komponente koje imaju toksično dejstvo na živi svet u vodi). hemijsko. obaveze kontrole. sintetičke organske komponente i vidljiva neorganska jedinjenja . Tretman sa otpadnim vodama Danijela Jovanović Kvalitet vode za piće je uzročno-posledična veza svih dešavanja u ekosistemu. Ono može biti biološko. nitrate). Zagađujuće komponente u vodi se mogu podeliti na komponente koje se u vodi ne razgrađuju (hloridi-soli). Zagađenje-kontaminacija životne sredine nastaje usled dotoka komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Toplotno optereće vodotoka potiiče u potpunosti od energetskih procesa (termoelektrane – najviše. fizičko i kao promena temperature vode. neprijatan ukus i miris). industrija celuloze i papira). Opterećenja voda može biti organsko (tekstilna. hroma i dr. Karakteristika voda je proces samoprečišćavanja. jedinjenja cijanja. živa. ugljene . sulfate.8. klimatske promene. a rafinerije nafte.. prehrambena. azot) i toksičnih komponenti. herbicida. Površinske vode su ugrožene i toplotnim opterećenjem (smanjuje se količina kiseonika u vodi). terorizma i elementarnih nepogoda većih razmera. deterdženti. fluor. hemijska industrija i crna metalurgija u manjoj meri) i ukupnog energetskog bilansa Sunčevog sistema (slika 12). terorizam.Specijalistički rad 2. a to je proces prirodne regeneracije.. bakteriološkog i toksičnog sadržaja. amonijak. a posebno u vanrednim situacijama (elementarne nepogode. postupke za dobijanje odobrenja. žPokazatelji štetnog dejstva komponenata u otpadnoj vodi su organoleptički (komponente koje vodi dau boju.hidrate. kadmijum. odnosno proces uspostavljanja prethodnog stanja u vodotoku. poseban je problem u us lovima ratnih razaranja.).14 - . NHB udesa. radiološko. ispuštanje otpadne vode iz industrije. Slika 6. Zakonske norme sadrže odgovornosti. prodiranje veštačkih đubriva. Opasne zagađujuće komponente u vodama su: polliciklični aromatični ugljovodonici. pesticidi. Naravno. insekticida u podzemne vode.

bakteriološki (određuje se pomoću mikroskopa broj bakterija u vodi). redoks potencijala masenog udela i suvog ostatka).biološki (za određivanje koncentracije organskih komponenti u vodi). uglja).fizički (određivanje T. mirisa zamućenosti. . glina.15 - . tečnih i gasovitih komponenti u vodi). Hlor je veliki otrov i u koncentracijama od 0. Njihova aktivnost zavisi od: temperature vode. pH= -log10[H+] Slika 7.2 mg/l uništava riblju mlađ i rakove.. prisustva toksičnih komponenti u vodi. električne provodnosti. od procesa fotosinteze. Fe-metali 4% Plastika 5% O bojeni metali 2% Tekstil 4% Organski otpad 30% P apirni otpad 26% Ostalo 21% Guma 1% Staklo 7% Slika 8 . . M inimalna koncentracija kiseonika u vodi je 5 mg/l. konstante površinskog napona. Otpadne vode imaju različitu pH-vrednost Ključni uticaj na samoprečišćavanje voda imaju aerobne bakterije koje razgrađuju organske komponente uz potrošnju kiseonika. Zbog fermentacionih procesa. gustine. pH vrednost. Zbog toga je ponekad moguće puštati industrijske otpadne vode u kanalizacionu mrežu. . od turbulencije strujanja vode i sl. industrijske otpadne vode imaju kiselu reakciju pH<7 dok komunalne otpadne vode imaju baznu reakciju pH>7. . koje se uvek mogu naći u otpadnim vodama . Vrste otpada.1 do 0. Stanje i upotrebljivost pitke vode može se oceniti na osnovu niza postupaka: .ekološki (procena stanja vode kao životnog prostora bioloških sistema posle uvođenja otpadnih voda).hemijski (određivanje čvrstih. pH. . prisustva kiseonika.Specijalistički rad Danijela Jovanović (grubo-disperzne čestice. boje.

Da bi se razgradnja potpuno obavila potrebno je od 21 do 28 dana. pri čemu ne postoji direktna veza između boje i koncentracije organskih komponenti.mehaničke (izdvajanje grubih nečistoća pomoću rešetki i sita. Uklanjanje mirisa (dezodoracija) se najčešće vrši peroksidom hlora.koliformne bakterije (br. BPK5 se određuje manometarskom metodom. Smanjenje zagađenosti voda otpadnim vodama može se postići organizacionim i tehnološkim promenama u industrijskim procesima nastajanja otpadnih voda. potrebna za oksidaciju organskih jedinjenja i neorganskih soli. nema opterećenja sredine stvaranjem magle ili zamrzavanjem. taloženje. miris i ukus su organoleptička svojstva vode. Dok su nedostaci: veliki protok vazduha za hlađenje. na osnovu koga se vrši izbor postupka prečišćavanja. filtriranje. Svaka voda ima svoj specifičan ukus zbog rastvorenih gasova i soli. Uklanjanje boja (dekolorizacija) se može postići koagulacijom.bakterija/litru otpadne vode) . Smanjenje vode za hlađenje može se ostvariti primenom zatvorenog i otvorenog toka rashladne vode. kod koje se registruje pad pritiska u specijalnom inkubatoru. Količina se određuje filtriranjem ili centrifugiranjem po sledećem: . Biorazložljivost predstavlja osobinu organskih komponenata u otpadnim vodama da se razlažu pod dejstvom aerobnih i anaerobnih bakterija. olovo.Specijalistički rad Danijela Jovanović U procesu detekcije.16 - . peroksidom hlora. HPK je pokazatelj zagađenosti vode.5 i 8. Uklanjanje neprijatnog ukusa se vrši adsorpcijom na aktivnom uglju. Boja. Boja je posledica prisustva organskih koloidnih komponenata u vodi. Odnos HPK/BPK je parametar biorazložljivosti i raste sa porastom zagađenja. Ukus i mirisi nastaju lučenjem organizama koji žive u vodi (alge i gljive). primenjuju se mikroorganizmi čiji razvoj zavisi od koncentracije i stepena razlaganja organskih komponenti. nitriti. Najpoznatija metoda za određivanje HPK je pomoću kalijumdihromata. pa se zbog toga uzima masa O2 utrošena za razgradnju komponenata u periodu od 5 dana. . Temperatura otpadne vode iz procesa trebalo bi da bude približno jednaka temperaturi vode na ulazu u proizvodni proces. Troškovi hemijske pripreme dodatne vode kod otvorenih kružnih procesa čine oko 35% pogonskih troškova.5. Hemijski potreban kiseonik HPK je masa kiseonika (u mg/l). zamenom vode drugim sredstvima (posebno vazduhom u procesima hlađenja) i primenom postupaka za preradu otpadnih voda. . jer se u tom intervalu najbolje razvijaju mikroorganizmi u biološkim populacijama. hromiti. hidroksilna ciklična jedinjenja) Biološki potreban kiseonik BPK je glavni pokazatelj zagađenosti otpadnih voda. Biološku aktivnost voda karaktetriše biohemijski potrebna količina kiseonika BPK. flotacija.suv ostatak (pokazatelj je sadržaja mineralnih komponenti u otpadnoj vodi). centrifugiranje). ozonom ili hlorisanjem (dodavanje mase hlora koja odgovara minimalnom sadržaju hlornih jedinjenja u vodi). Za procese hlađenja koristi se oko 36% ukupne potrošnje vode. Glavne zagađujuće komponente otpadnih voda su suspendovane komponente (nerastvorljive čestice neorganskog porekla). Prednosti zatvorenog toka su: mala potreba za održavanjem sistema. Biološko prečišćavanje otpadnih voda može se vršiti ako se pH vrednost kreće između 6. veća osnovna površina u odnosu na tornjeve za hlađenje. ili usled prisustva nekih hemijskih jedinjenja u vodi. adsorpcijom na aktivnom uglju ili oksidacijom pomoću peroksida hlora ClO2. što je dug period. nema gubitka isparavanjem vode. Nedostatak je stalni gubitak vode i uznošenje kapljica.toksične komponente (deluju štetno na čoveka i okolinu-cijanidi. M etode prerade otpadnih voda mogu se podeliti na: .

Proces prečišćavanja komunalnih voda se može podeliti na više celina (predtretmanseparacija. M ešači sa pregradama su nepogodni za primenu kada je izraženije taloženje reagenata. biološka aeracija. neutralizacija. Za male protoke otpadnih voda koristi se taložnik sa nosećim slojem. Za osrednjavanje koncentracije zagađujućih komponenata u otpadnim vodama koriste se veštačka jezera i specijalni rezervoari osrednjivači.primarno taloženje. 2. emulgovanih ulja. dok se pri promenama sastava narušava rad uređaja za oksidaciju i neutralizaciju. pored taloženja treba izvršiti degazaciju pomoću degazatora. Hidrostatički pritisak za ceđenje iznosi od 10 do 20 kPa. Pri tome se primenjuju mehaničke mešalice. Izdvajanje gasova vrši se kad se promeni smer strujanja vode.toplotne (u ovu grupu postupaka spadaju: isparavanje. a u drugom mešači. Pri naglim promenama protoka otpadnih voda narušava se rad taložnika i filtara. . rastvorenih ili suspendovanih materija u vodama. Taloženje se naročito dobro obavlja kod komponenata koje imaju sposobnost aglomeracije (hidroksidi metala. Izdvajanje taloga vrši se ceđenjem. Radijalni taložnici su rešenje ovog problema. katalitička oksidacija. flokulacija. Svi taložnici su veoma osetljivi na prisustvo vazduha ili drugih gasova u otpadnoj vodi. Horizontalni taložnici se primenjuju za protok otpadne vode 3 do 20000 m /dan.17 - . aerobna i anaerobna fermentacija). Najveći nedostatak je problem odvođenja taloga iz njih. lebdećih čestica. Najrasprostranjeniji su mešači sa nepokretnim pregradama i pregradama sa otvorima. (krečno mleko). primarni je parametar za ocenu kvaliteta vode.sekundarno taloženje. i koriste se za manje protoke otpadnih voda.Specijalistički rad Danijela Jovanović . Zbog toga pri obradi industrijskih voda. Kapacitet taloženja je i do 2 puta veći nego kod vertikalnih taložnika. tj. Dok se radijalni primenjuju za veće protoke.vertikalne i radijalne. proces flotacije. a za veće protoke se koristi sekcioni taložnik. filtriranje). koje su uvek moguće u uslovima NHB terorizma. Kapacitet mešača se postiže promenom broja obrtaja vratila mešalice. Taloženje može biti prethodna i završna etapa prečišćavanja otpadnih voda. U procesu taloženja masa taloga se uvećava.hemijske (u ovu grupu postupaka spadaju: taloženje. U prvom slučaju primenjuju se usrednjivači. ekstrakcija. Problem je prečišćavanja vode u diverzantskim akcijama. Najčešće se primenjuju u obradi prirodnih voda za potrebe proizvodnih organizacija. Brzina strujanja vode na ulazu u konusni deo iznosi 1m/s. barbotiranje vazduhom ili sistem pregrada koje razdvajaju vodu na niz struja. a koncentracija kontaminenata. Na njihov rad nepovoljno utiču promene protoka otpadnih voda. Osrednjavanje se postiže prinudnim mešanjem otpadnih voda. . membranska filtracija. Usrednjavanje sastava otpadnih voda se postiže mešanjem voda različitog sastava ili uvoođenjem reagenasa u vodu. a u cilindričnom delu mešača ona je manja od 0. M ehanički mešači su pogodni za ispravno uvođenje reagenta u vodu i u slučajevima naglih promena protoka otpadnih voda. M ešanje omogućava promena brzine strujanja vode pri prolazu kroz konusni deo mešača. takođe je jedan od osnovnih parametara. izmena jona i dezinfekcija). i . Gasovi u taložnicima flotiraju talog i uznose čvrste čestice. koji utiče a ocenu ekoloških karakteristika posmatranog područja.9. Gl avni postupci pre či šćavanja otpa dni h voda Svi događaji u svetu. Za održavanje konstantnog nivoa taloga taložnici su obično snabdeveni ugušćivačima. Kvalitet voda na tretiranom prostoru. destilacija. a treba da obezbede optimalne uslove za zaštitu čovekove sredine. koji prate čovečanstvo u zadnjim decenijama bivaju posebno tretirani sa ekološkog aspekta.03 m/s. Taloženje je osnovni postupak izdvajanja iz otpadnih voda nerastvorenih taložnih ili plivajućih mehaničkih primesa. Rezervoari imaju mnogo manju zapreminu od jezera. hlađenje).biološke (aeracija. Taložnici se dele na horizontalne. Za takve slučajeve pogodniji su vertikalni mešači vihornog tipa. soli koje imaju osobinu koagulanata).

karakteru i kategoriji. sekundarne sirovine o njegovom kretanju. vrši uzorkovanje i fizičko-hemijska ispitivanja reprezentativnog uzorka otpada u cilju utvrđivanja njegovog karaktera. Ovlašćena stručna institucija izdaje Uverenje o karakteru otpada kojim se određuje da otpad sadrži odnosno ne sadrži opasne karakteristike. označavanje objekata i ambalaže za odlaganje i redovno izveštavanje nadležnih republičkih organa o količinama i vrstama otpada. Poseban izazov predstavlja otpad „niske ekonomske vrednosti“. Rešenjem o kategorizaciji se određuje način postupanja za ponovnu upotrebu. Svaka komponenta je podjednako važna i ukoliko izostane samo jedna. izostaje i reciklaža. odnosno ima upotrebnu vrednost. u cilju očuvanja životne sredine. vrstama i količinama otpada. vrsti i . Prema navedenoj regulativi vlasnik otpada je u obavezi da izvrši razvrstavanje otpada prema poreklu. Pridržavanjem odredbi zakonodavne regulative. Kategorizaciju otpada vrši A gencija za reciklažu. Osnovne obaveze vlasnika. kojim se otpad svrstava na jednu od Lista otpada i utvrđuje da li otpad ima upotrebnu vrednost. pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina 2001. a Dokumentom o preuzimanju otpada. Otpad se predaje na kontrolisano odlaganje sa Dokumentom o preuzimanju otpada. Sa aspekta institucionalnog delovanja A gencija za reciklažu fundamentalno je utvrđivanje razlike između otpada koji nema upotrebnu vrednost i otpada koji se može ponovo koristiti. Rešenje o kategorizaciji otpada se dostavlja generatoru otpada. ispusti u recipijent. za tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda i za energetsko iskorišćenje.Specijalistički rad Danijela Jovanović Da bi se smanjila mogućnost nekontrolisanog prodora kontaminenata. donoseći Rešenje o kategorizaciji. generatora otpada koje proističu iz propisa su: sakupljanje otpada. saglasnost nadležnog ministarstva i ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem.18 - . obezbeđuju se uslovi za analizu dokumentovanih informacija o vlasnicima otpada. na zahtev vlasnika otpada. a to je vrlo često kod nas. To je često veoma složen zadatak koji je u direktnoj vezi sa postojanjem postrojenja za preradu otpada. uzorkovanje i analiza fizičko-hemijskih osobina otpada. kao i Dokument o razvrstavanju otpada i Dokument o preuzimanju otpada sekundarne sirovine. godine. Sastavni deo ovog Pravilnika čine Katalog i Liste otpada koji su saglasni sa EU klasifikacijom i EU katalogom otpada. Otpadu koji se može ponovo koristiti. Ispitivanja otpada se obavljaju u skladu sa predviđenim načinom postupanja i to za postupke fizičkohemijskog. prerada i kupovina/prodaja. razvrstavanje u skladu sa Katalogom otpada i Listama otpada. skladištenje u odgovarajućim objektima ili odlaganje na deponije komunalnog otpada. podnosiocu zahteva i M inistarstvu zaštite životne sredine. termičkog tretmana ili odlaganja otpada. kategorizaciji otpada. koji je razvrstan kao otpad koji nema upotrebnu vrednost i koji nije opasan. inženjerska praksa je obavezna da prati tok od izvora i ulaska u kontrolisani tok do postrojenja za prečišćavanje i da je dovedenu na propisa i kvalitet. Primena Pravilnika omogućava utvrđivanje preciznih podataka o tokovima. količini i predviđenom načinu postupanja sa njim. Na zahtev vlasnika. Uverenje je dokument osnova neophodna za sledeći korak u proceduri. Postupanje sa otpadnim materijama je u praksi znatno unapređeno donošenjem Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja. generatora otpada stručna institucija ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. a time i propisane dokumentacije. Vlasnik otpada se obavezuje da nadležne organe za praćenje tokova otpada. Dokumntom o razvrstavanju otpada informiše o vrsti. za postupke odlaganja se zahteva da obezbedi mišljenje stručne organizacije za postupke kontrolisanog odlaganja. U procesu reciklaže otpada sadržane su tri komponente: sakupljanje. Od vlasnika industrijskog otpada.

Prečišćavanje otpadnih voda predstavlja smanjenje ili eliminaciju negativnih uticaja otpadne vode na vodoprijemnike i životnu sredinu. plivajućih masnih materija i suspendovanih materija. azota. plivajućih i lebdećih materija. U postupke prethodne prerade ubrajaju se : proceđivanje kroz rešetku.9. biološko prečišćavanje.1. proceđivanje kroz sita. Postupci prethodnog prečišćavanja smanjuju količinu krupnih. u pravom smisli reči. usitnjavanje. Efikasnost operacije zavise od razmaka između šipki rešetke. preradu mulja. pristupilo se gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rešetke se mogu izostaviti kod prečišćavanja pojedinih industrijskih otpadnih voda. U suprotnom kad se traži visok stepe prečišćenosti vode.Specijalistički rad Danijela Jovanović količinama otpada. odstranjivanje mulja. Radi sprečavanja zagađenja recipijenata direktnim ispuštanjem otpadnih voda. odstranjivanje ulja i masti. Za delimično prečišćavanje vode može biti dovoljan i sam proces fizičke prerade. kao koncentrovanog otpada. odstranjivanje peska. hemijskih i bioloških postupaka. Fizičko hemijski postupci nalaze svoju primenu i u slučaju kada je potreban visok stepen prečišćenosti (banje. Standardno prečišćavanje gradskog efluenta obuhvata: mehaničke postupke (prethodna prerada). 2. koja sadrži izvestan broj postupaka. koja podrazumeva odstranjivanje fosfata. uopšte. Oni se obavljaju i posebno izgrađenim i za to namenjenim bazenima – reaktorima. Proceđivanjem kroz rešetku smanjuje se mogućnost začepljivanja cevnih i kanalskih veza kao i habanje opreme. ona mora biti prethodno podvrgnuta prethodnoj preradi. treba primeniti tercijarnu preradu .19 - . tenzio-aktivnih materija i hlorisanje. ukoliko one ne sadrže krupnije čestice. turistički centri). . fizičko – hemijske postupke. Neophodno je da se u državii upravljanje otpadom normativno i u praksi u što kraćem vremenskom periodu dovede na nivo standarda razvijenih zemalja EU. Pre thodna pre rada ot pa dni h voda (me hani čki postupci ) Pre nego što se pređe na preradu sirove vode. Prečišćavanje otpadnih voda obavlja se primenom različitih fizičkih. subjektima koji obavljaju tretman otpada i institucijama za praćenje ostvarenih efekata i usmeravanje postupanja sa otpadnim materijama. Proceđivanje kroz rešetku Prvi stepen u prečišćavanju otpadnih voda je uklanjanje krupnih. prerada peska i otpadaka.

koje imaju veliku brzinu taloženja i nisu biorazgradljive (inertan materijal).2 i nekoliko milimetara. namenjeno je izdvajanju materija u obliku suspendovanih flotanata i poluflotanata. Čestice nižeg granulometrijskog sastava. U teoriji proces odstranjivanja peska vezuje se za fenomen sedimentacije pri slobodnom padu. Evakuacija .Specijalistički rad Prema razmaku šipki. peskolovi imaju zadatak da uklone pesak. rešetke sa grabuljama. Njutna (za turbulentni tok) i Alena (za prelazni režim tečenja). na većim postrojenjima. pre svega peska. Ručno se čiste rešetke na malim postrojenjima i grube rešetke. Ona nalaze svoju primenu u delimičnom prečišćavanju kišnice. Peskolov u kome se taloži pesak. Rešetke se mogu čistiti ručno ili automatski. - Proceđivanje kroz sita Sita se koriste za izdvajanje suspendovanih čestica iz otpadnih voda. mehaničke rešetke koje se čiste sa uzvodne strane (krive rešetke. peskolovi sa horizontalnim ili kružnim tokom aerisani peskolovi. Postupak taloženja primenjuje se za smanjenje neorganske i dela organske suspendovane materije. fino proceđivanje (sa razmakom šipki od 3-10 mm).20 - . rešetke sa četkama na beskrajnoj traci i dr. odstranjuju se tokom procesa dekantacije ili odstranjivanje mulja.). mikroproceđivanje (otvori manji od 100 nm). algi. Čije su dimenzije između 0. Razlikuju se sledeći tipovi rešetki: rešetke za ručno čišćenje. uobičajen je uređaj za prethodno prečišćavanje otpadnih voda. u različitim fazama prečišćavanja. a kod manjih postrojenja mogu zameniti taložnicu za pesak. Taloženjem se vrši izdvajanje zrnastih čestica. razlikuje se : - Danijela Jovanović prethodno grubo proceđivanje(sa razmakom šipki od 30-100 mm). Kod aerisanih peskolova vazduh se uduvava kroz difuzore. što prouzrokuje kružno kretanje vode u poprečnom preseku. srednje fino proceđivanje (sa razmakom šipki od 10-25mm). koji su postavljeni sa jedne strane peskolova. koje se čiste sa nizvodne strane (rešetke sa češljevima na beskrajnoj traci i dr. na užetu. uz korišćenje formule S toksa (za laminarno kretanje). tretmanu industrijskih otpadnih voda. trava itd. rešetke sa zupčanicima. mehaničke rešetke. koje se postavljaju kao zaštita srednjih i finih rešetki. - Odstranjivanje peska U procesu prečišćavanja otpadnih voda.3 mm). U upotrebi su različiti tipovi konstrukcija peskolova. šljaku i druge suspendovane materije. Zavisno od dimenzija otvora na situ razlikuju se: makroproceđivanje (otvori veći od 0.namenjeno izdvajanju materija veoma malih dimenzija u suspenziji (plankton).). Dimenzije čestica koje se tokom ove operacije uklanjaju veće su od 200 nm.

iz peskolova. Zato celokupna tečnost. kao i fabrika petrohemijske industrije. ako su uređaji za otklanjanje masti i ulja razdvojeni. Vode iz rafinerija nafte. Efikasnost odstranjivanja masnoća je između 8090%. Ovi uređaji računaju se za zadržavanje vode od 3-5 min. Evakuacija masti i ulja može se vršiti prelivom. Proizvode se za protoke koji dostižu 20-30 l/s. da bi se ova mogla ponovo uvesti u parni kotao. Efikasnost se povećava. Kod ovih uređaja neophodno je da intenzitet doticanja bude konstantan. Odstranjivanje ulja i masti tokom prethodne prerade. maksimalna 25 m/h. sadrže različite količine ugljovodonika. pomoću mikroskopsko malih mehurića vazduha itd. Sifonsko odvajanje predstavlja pregradu. onda se peskolovi mogu izostaviti. pre nego što se pređe na preradu vode. a brzina u mirnoj zoni iznosi 15-20 m/h. da ga ne povuče sa sobom voda namenjena preradi. koji mogu biti slobodni. dekantacija sa hemijskom koagulacijom. petrohemijske industrije i industrije mašina.. pri maksimalnom proticanju. . završno odstranjivanje ulja (filtracija. kružnog oblika. gazdinstvima. oni nastoje da isplivaju na površinu. odstranjivanje ulja iz kondenzovane vode. u stanicama za prečišćavanje gradskih otpadnih voda može se postići u kombinaciji sa separacijom peska ili u kombinaciji sa primarnim bazenom za dekantaciju. Zadržavanje u uređaju traje 3-5 mi. Kompletno odstranjivanje ulja pri kojem sadržaj ugljovodonika moguće svesti na manje od 5 mg/l. flotacija.). restoranima i dr. pri kojem je prečišćavanje upotpunjeno.Vreme zadržavanja vode u peskolovu je 3-5 min. pre nego što se ispuste u kanalizaciju. odstranjivanje ulja i masti tokom prethodne prerade u stanicama za prečišćavanje gradskih otpadnih voda. pri kojem se sadržaj slobodnih ugljovodonika svodi na 10-50 mg/l. Odstranjivanje ulja i masnoća iz gradskih otpadnih voda preporučljivo je i često neophodno u mnogim zanatskim preduzećima. grajferi i dr. delimično rastvoreni ili u većoj ili u manjoj meri sastavni deo emulzije. Površinsko zahvatanje fiksnim ili pokretnim odvodom omogućuje evakuaciju ulja.). Problemi koji nastaju prilikom otklanjanja ulja i masti iz vode. različite su prirode: o o o o o odstranjivanje ulja sa površine. praktično predstavlja prirodni separator masti i ulja. odstranjivanje ulja i masti iz gradskih otpadnih voda. Pri tome se odstranjuje 80 – 90% masne materije. Odstranjivanje ulja i masti Budući da su ulja i masti lakši od vode. Ukoliko na postrojenje dolazi samo upotrebljena voda iz domaćinstva.Specijalistički rad Danijela Jovanović istaloženog peska. zahteva preradu koja se sastoji od dva stadijuma: prethodno odstranjivanje ulja. vrši se različitim uređajima (različite vrste pumpi. Svrha odstranjivanja ulja i masti iz površinskih voda je izdvajanje slobodnog ulja. ako joj se smanji brzina proticanja i formira mirna površina.21 - . ili pak ručnim ili mehaničkim skidanjem sa površine. odstranjivanje ulja iz otpadnih voda rafinerija nafte.

tekstilnih i biljnih vlakana može doći do začepljenja ili do stvaranja „kapa“ od mulja u anaerobnim jamama. pa se zbog toga odvozi na deponiju ili zakopava sa ostalim otpacima. Radi lakšeg transporta. Ako su otpaci pretežno organskog porekla. ako je razmak manji. ulja i masti iz mastolova) mogu se uklanjati ručno (u vagon ili kolica. redaje 5-12 dm po potrošaču godišnje. u specijalnim pećima. Učinak jednog uređaja za otklanjanje mulja je 65-80 %. i smanjuju gubici na rešetki. ili spaljuje u. koji dimenzije čestica dovode na svega nekoliko milimetara. kao i bazeni za dekantaciju. pumpanjem iz jednog ili više okana. jeste 2-5 3 3 dm po potrošaču godišnje. materijal može da se iscedi i ispresuje na hidrauličkim presama. da bi se mogli ponovo upotrebiti. Kada su u pitanju veći uređaji. Time se izbegavaju teškoće. temperatura sagorevanja mora biti vrlo visoka. Umesto odstranjivanja iz vode. usitnjava i zajedno sa vodom ide na dalju preradu. odvozi na deponije i zakopava. pesak iz peskolova. može se.000 mg/1. nedostatak ovog rešenja je to što dolazi do formiranja tzv. Kada je voda veoma zagađena. kada sadržina suspenzije u vodi dostigne 10. Zapremina materijala. mogu biti pravougaonog i kružnog oblika. izdvojenog na rešetkama jedne stanice za prečišćavanje. koje nastaju prilikom izdvajanja.22 - . ako su uređaji manji. . za to predviđenim. mogu se izložiti anaerobnom truljenju u mulju. M eđutim. M ulj se može evakuisati: direktno crpkama. 3 Zapremina peska. Da bi se izbeglo širenje neprijatnog zadaha. Otpaci. jer usled masovnog nagomilavanja masnih. sakupljani na površini separatora ulja i masti. koje voda nosi sa sobom.9. ovaj materijal se. U praksi ovaj proces predstavlja opasnost. ako je razmak rešetki 3-5 cm. treba voditi računa o koncentraciji mulja u vodi koja često premašuje 100 g/1. s tim što mogu imati uređaj za struganje dna. čime se povećava količina oslobođenog gasa. Usitnjavanje Cilj ove operacije je da se usitne čvrste materije. sastrugan sa dna bazena. uglavnom. pri kojoj se iz vode odstranjuju fini pesak i mulj. a 5-10 dm godišnje. Pesak se vadi ručno. (krupni materijal na rešetkama. Spaljivanje. pri čemu učinak može biti i 75-98 %. Evakuacija i prerada peska i otpadaka iz otpadnih voda M aterije koje se u toku prethodne prerade izdvajaju. 2. Bazen za odstranjivanje mulja. koja se izdvaja iz peskolova. specijalnim pećima. Razlikuju se: usitnjivači sa „vodenim“ nožem. dodatni usitnjivači. u kojem se sakuplja mulj. pesak se vadi pumpanjem pa ga treba odvojiti od vode.) i mehanički (trakasti transporter).2. korpu itd. najčešće su suviše zagađeni. i u ovom slučaju primeniti. Najčešće je nedovoljno čist za ponovnu upotrebu. Odstranjivanje mulja vrši se onda. u prolazu.Specijalistički rad Odstranjivanje mulja Danijela Jovanović Ovo je. Prilikom proučavanja ove konstrukcije. Taj materijal se. t=800°C. „pene mulja“ u digestoru. ustvari prethodna dekantacija. potrebno je dodavanje različitih hemijskih reagenasa. instaliranim na pokretnom mostu.

što se odvija u mešaču. samo. Najčešće se primenjuju Al2(S04)3. koagulanti. flokulacija. Slika 9. Takođe. u komori za stvaranje pahuljica. Ovi procesi prečišćavanja imaju značajnu ulogu u preradi industrijskih otpadnih voda. tj. koji predstavljaju soli aluminijuma i gvožđa. koje padaju u talog. agregativne stabilnosti. Fi zi čko-he mi jski proce si pre či šćavanja Danijela Jovanović Fizičko-hemijske metode prečišćavanja su u velikoj ekspanziji i njihov značaj je u porastu.23 - . flotacija itd. U tipične fizičko-hemijske postupke ubrajaju se: koagulacija. uređaji za koagulaciju moraju da obezbede i intenzivno mešanje vode i hemijskog reagensa. formiraju se agregati slepljenih čestica. Proces koagulacije može da teče. FeS04. tzv.Specijalistički rad 2. U sastavu uređaja za koagulaciju mogu se usvojiti način doziranja reagensa. koji može biti u prahu ili u vodenom rastvoru. Kod potpuno završenog procesa koagulacije.3. Spektar veličina čestica u vodi i filtarskih čestica . Koagulacija Koagulacija je proces uzajamnog slepljivanja suspendovanih i koloidnih čestica. pahuljice ili flokule. M ogu se koristiti kao samostalni ili u kombinaciji sa mehaničkim i biološkim postupcima. Destabilizacija čestica odvija se zahvaljujući tome što se u vodu doziraju sredstva za koagulaciju. ako su suspendovane i koloidne čestice lišene tzv. FeCl3.9. adsorpcija. kao i potrebno vreme zadržavanja.

uz mešanje i taloženje. temperatura. koju ne treba zameniti sa apsorpcijom. sintetičke (poliakrilamid).aglomeraciju čestica. koje obezbeđuju homogenizaciju vode i pahulja i njihovo dalje dodirivanje i uvećanje. Povećanje veličine pahuljica postiže se upotrebom odgovarajućih materija. U dinamičkim uslovima. Zato se voda. aktivna glina. koja se prečišćava. Od sintetičkih flokulanata najčešće je u upotrebi poliakrilamid. koji se odstranjuje taloženjem. podvrgava flokulaciji koja predstavlja ukrupnjavanje . iziskuje povećanje njene zapremine. anaerobno kiselo vrenje i metanska razgradnja. Zadatak biološkog prečišćavanja je da. silicijum. Ako se odvija u statičkim. u što većoj meri. na površini molekula ili skupa molekula (adsorbanta). mehaničkog prečišćavanja ili kao nezavisan postupak. ukloni biološki razgradljive. onda su to komore u koje se dodaje adsorbant. nazvanih flokulantima. mase i naročito kohezije. Oni mogu biti mineralnog (određene vrste gline. . infuzorijska zemlja) ili organskog porekla. ekstrakti raznog zrnevlja biljaka. ekstrakti algi). Ovi uređaji opremljeni su horizontalnim ili vertikalnim sporohodnim mešalicama.Specijalistički rad Danijela Jovanović Flokulacija Obrazovanje pahuljica. organske materije. Razgradnju organske materije vrše mikroorganizmi. Bi ol oško pre či šćavanje Biološko prečišćavanje otpadnih voda primenjuje se posle prethodnog. Adsorpcija se može odvijati u statičkim i dinamičkim uslovima. odgovarajući hidrodinamički uslovi. 2. Uređaji za flokulaciju su betonski bazeni ili čelični rezervoari. određene zapremine. koji obezbeđuju potrebno vreme zadržavanja vode. dobijenih koagulacijom. odgovarajuće visine. radi formiranja pahuljica. fina ilovača itd. Biološko prečišćavanje otpadnih voda odvija se kroz sledeće procese: o o o aerobna gradnja i razgradnja ćelija. promenljive veličine (adsorbovani). uz istovremeno sprečavanje taloženja u flokulacionoj komori. pri kojoj jon prodire u samo molekularno tkivo. Adsorpcija Ovaj proces predstavlja fiksiranje jednog jona ili molekula. a to su: pH vrednost. To je površinska pojava. koncentracija kiseonika. Flokulanti organskog porekla dele se na: prirodne (skrob. Najčešće korišćeni adsorbanti su aktivni ugalj. voda se propušta kroz sloj adsorbanta. sadržaj hranjivih elemenata i elemenata u tragovima.24 - .4. bentoniti. započeto unošenjem koagulanta.9. bakteriološka oksidoredukcija. Za efikasno biološko prečišćavanje otpadne vode potrebno je da se podese i održavaju povoljni uslovi. Biološkim prečišćavanjem koloidne i rastvorljive organske materije prevode se u oblik stabilizovanog mulja.

kao i oksidaciju i redukciju azotnih jedinjenja. raspršenih u bazenu. a osetljive su na variranje temperature i pH. Aerobnim procesima proizvodi se višak žive i mrtve organske i neorganske materije. Kada se otpadna voda uvede u uređaj. rastvoreni kiseonik. Aktivni mulj je masa mikroorganizama. b) druga faza je metanska (gasna) faza. u drugoj fazi. prisustvo toksičnih materija. do biogasa (CH4 i CO2). koji u aerobnim prilikama mogu raz graditi organsku materiju. u kome se mulj odvaja od prerađene vode. Na biološko prečišćavanje utiču sastav vode. koje se skupljaju i sjedinjuju u obliku opni ili flokula i koje. uz ponovnu potrošnju kiseonika. dovoljno smanji količina energije za denitrifikaciju. sumpornih jedinjenja. koja omogućuje stabilizaciju organskih materija.nitrifikacijom. Tečna mešavina se. mikroorganizmi razgrađuju vlastite ćelije (respiracija). Istovremeno. . Kada se u vodi u kojoj je izvršena nitrifikacija. gde se od organskih jedinjenja azota i amonijaka dobijaju NO2─. One razgrađuju kiseline. dekantacijom. Aerobno biološko prečišćavanje otpadnih voda sastoji se u sledećem: u prvoj fazi stvaraju se uslovi za razvoj bakterija. nastale u prvoj fazi. tako što ih pretvara u CH4 i CO2. potom.Specijalistički rad Aerobna gradnja i razgradnja ćelija Danijela Jovanović Kada u otpadnoj vodi postoji dovoljna količina rastvorenog kiseonika. uz istovremeno mešanje. prilike u staništu. Ovaj postupak odvija se u dve faze: a) u kiseloj (tečnoj) fazi mikroorganizmi (bakterije kiselog vrenja) pretvaraju kompleksna organska jedinjenja u prostija (kiseline). Bakteriološka oksidacija i redukcija Ovaj proces podrazumeva oksidaciju gvožđa i mangana. odvodi u taložnik. Razvijaju se sporo. a višak mulja izdvaja se iz bazena i odvodi na stabilizaciju. za gradnju novih ćelija. kako bi se povećala koncentracija mikroorganizama. kako bi se mulj zadržao u suspenziji. vezuju organske polijante i njima se hrane. se izdvaja tako nastali mulj. bez prisustva kiseonika. tada mikroorganizmi upotrebljavaju organsku materiju kao hranu. fizičkim ili fizičko-hemijskim uticajima. koji prelazi u N03─. neophodan za razvoj aerobnih mikroorganizama. koja postaju hrana metanskim bakterijama.25 - . Razgradnja azotnih jedinjenja odvija se bakteriološkom oksidacijom . - Anaerobno truljenje Anaerobno truljenje je fermentacija. koja se naziva viškom mulja. M etanske bakterije su ključne za proces anaerobnog truljenja. Biološku oksido-redukciju vrše mikroorganizmi. pH vrednost. deo mulja ponovo se vraća u bazen za aeraciju. temperatura. potrebno je da se u vodi nalazi manja količina organskog ugljenika. dodaje se kiseonik ili vazduh.

otpadna voda ulazi u taložnu lagunu. u bazen sa otpadnom vodom. (mucillago ili biološka grube peščane cediljke sluz) Nitrifikacija. 2 .5 . koje daju neprijatne mirise. ali je polovina ploča. bez povratka istaloženog mulja iz taložnih laguna. Lagune Lagune. Istaloženi mulj.26 - .Specijalistički rad Tabela 2. a prionljivost opne za ispunu slabi i ona se otkida. denitrifikacija Anaerobna digestija. Efekat prečišćavanja otpadnih voda iz domaćinstava dostiže i do 94%.000 do 25. anaerobna laguna. su sistem prečišćavanja otpadnih voda u kojima biološki aktivne materije stoje u ravnoteži sa dovedenom otpadnom vodom. dubine oko 4m. Ovaj sistem prečišćavanja usvojen je za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Dimitrovgrada. pa je nosi prečišćena voda. predstavlja veliki problem.mamut pumpi. biodiskovi. Najčešće se koriste za prečišćavanje komunalnih i biološki visokoopterećenih industrijskih otpadnih voda. u vodi. koje evakuišu mulj iz levka na nizvodnoj strani i šalju ga na uzvodnu stranu aerisane lagune. stabilizacija mulja stabilizacija mulja Anaerobne cediljke. denitrifikacija Biološki filter (prokapnik) je uređaj ispunjen čvrstim telima (kamen. Ovaj gubitak opne predstavlja „ispiranje filtra“.000 ekvivalentnih stanovnika (ES). Rade se za opterećenja od 1. uvek. Biodiskovi su uređaji sa kružnim pločama (diskovima). nanizanim na horizontalnu osovinu i uronjeni do polovine prečnika. najčešće. koji je obešen o plivajuće lance. kao krajnji produkt razlaganja organskih materija. Voda prokapljuje kroz ovu ispunu.aerobna laguna. jer se sastoji od supstanci. Nakon prolaska kroz aerisanu lagunu. Pored unošenja dovoljne količine kiseonika. Aerisane lagune su bazeni. aeracioni sistem ima i zadatak da održava aktivni mulj u suspenziji. To je sistem u čijoj osnovi stoji biološka oksidacija. koje daju sirovim otpadnim vodama loš kvalitet (suspendovane organske i neorganske materije. povećava se broj mikroorganizama. Aerisanje se vrši okretanjem osovine. Pregled glavnih bioloških postupaka Način održavanja mikroorganizama Mikroorganizmi suspendovani u vodi Aerobni postupci Anaerobni postupci Danijela Jovanović Bakteriološka oksidacija i redukcija Nitrifikacija. plastični materijal) na kojima je opna od mikroorganizama. potpuno je mineralizovan i bakteriološki stabilan. anaerobne lagune Mikroorganizmi Pričvršćeni na čvrsta tela Biološki filter. Prerada mulja Izdvojeni mulj iz vode. Aktivan mulj. bakterije i sl).9 . . iskopani u zemlji. sa aeracijom. koja je plića i ne raspolaže sistemom za aeraciju. Razgradnjom organske materije. Aeracija otpadne vode vrši se primenom mehaničkih aeratora ili sistemom za uduvavanje vazduha (fini mehurići). Recirkulacija mulja vrši se pomoću . Efekat prečišćavanja aerisanih laguna je oko 95%. u pogledu smanjenja BPK5. Opna mikroorganizama nalazi se na površini ploče. koje su biorazgradljive. Biodiskovi se primenjuju za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda.

stabilizaciju (anaerobno i aerobno vrenje). Dobijeni gas sadrži 65-70% CH4 kao i CO2. aerobnom stabilizacijom. kondicioniranje i odlaganje. Najveću primenu imaju anaerobno truljenje i aerobna stabilizacija. Efekat razgradnje organske materije. na temperaturi od 20 °C. Cilj kondicioniranja mulja je uvek isti: a) redukcija zapremine (može se postići jednostavnim zgušnjavanjem. iznosi 55-58%. nakon dehidratacije). Aerobna stabilizacija teče u jednoj fazi. Postupci za stabilizaciju su: stabilizacija krečom. P04 . Zgušnjavanje je prva faza smanjenja zapremine mulja. još uvek. koja može da se obavlja prirodnim dreniranjem. Kao krajnji produkt nastaju. iznosi 35-45 %. mikroorganizmi oksidišu razgradljive organske materije. teške i zrnaste materije. anaerobnom digestijom. Hemijsko kondicioniranje mulja podrazumeva dodavanje organskih i neorganskih reagenasa. zgušnjavanje flotacijom (isplivavanjem). M ulj se može unositi kontinualno ili intermitentno (naizmenično punjenje i pražnjenje) i zadržavati u reaktoru u različitom vremenskom periodu. dehidratacijom.27 - . sadrži veoma veliki procenat vode. uz zadržavanje u uređaju od 10-12 dana. zgušnjavanje elutracijom (ispiranjem). Tretman mulja obuhvata zgušnjavanje. - Najvažniji zadatak stabilizacije Je da sastojci u mulju ne budu više podložni razgradnji. Ono se može sprovesti na tri načina: zgušnjavanje taloženjem. kiselo vrenje. Anaerobna digestija odvija se u dve faze: gorivo. Konačan proizvod metanskog vrenja je metan. Zgušnjavanje je proces smanjenja zapremine mulja i povećanja sadržaja suvih materija u njemu. b) redukcija moći fermentacije (može se ostvariti anaerobnim truljenjem. i S04 . i to 97-98% ukoliko su suve materije organskog porekla. metansko vrenje. mehaničkim i tehničkim sušenjem i spaljivanjem. tj. koji se. Kondicioniranje mulja može biti hemijsko i termičko.Specijalistički rad Danijela Jovanović Preradom mulja postiže se redukcija njegove zapremine i redukcija moći fermentacije. ─ 3─ 2─ CO2 i voda. i 70-80% i vode. ukoliko su u pitanju neorganske. . Efekat razgradnje organske materije u mulju. anaerobna i aerobna stabilizacija. pre svega. Uz dovoljne količine kiseonika. tehnička stabilizacija i kompostiranje. Anaerobna digestija teče bez prisustva vazduha. može koristiti kao Kondicioniranje Posle zgušnjavanja. Aerobna stabilizacija smanjuje sadržaj organske materije kako bi se sprečilo dalje truljenje. neposredno. u zatvorenom reaktoru-digestoru. radi sprečavanja njegove spontane razgradnje u prirodnoj sredini. kuvanjem i spaljivanjem). mulj. a pored toga još i N03 .

To je slučaj sa onim vodama za koje se sumnja da sadrže patogene mikroorganizme. Pored hemijske precipitacije. fosfor se prevodi u nerastvorni oblik. Fosfor u obliku ortofosfata. polifosfata i fosfora vezanog u organska jedinjenja. itd. Dodavanjem ovih hemikalija. sanatorijuma. mulj sa hemijskim postupcima učvršćava i kao takav odlaže. Te rci jarna pre rada otpa dni h voda Bez obzira na primenjenu tehnologiju. itd. ako se koriste hemikalije. pre ulaska u aeracioni bazen ili pre ulaska u naknadnu taložnicu. U tom slučaju.28 - . Ako se otpadne materije iz mulja ne mogu iskoristiti. Brzina redukcije NO2─ povećava se za oko tri puta. U procese tercijarne prerade ulaze uklanjanje fosfornih i azotnih jedinjenja. U sirovoj komunalnoj. Od navedenih metoda prednost se daje postupku nitrifikacije-denitrifikacije. koji su. uz potrošnju rastvorenog kiseonika iz vode. Uklanjanje azota iz otpadnih voda može se ostvariti procesom desorpcije amonijaka (stripping). praktično celokupan azot nalazi se u obliku amonijaka i organskog azota. eutrofikaciju. posle kratkotrajne adaptacije. natrijuma i gvožđa. uglavnom. u aerobnim uslovima oksidiše do NO3 -nitrifikacija. Hemikalije se mogu dodavati pre primarne taložnice. vezan u organska jedinjenja. kao izvor ugljenika. a to su vode iz bolnica. Za uklanjanje fosfata. on se može odlagati na različite načine. ako mulj ne sadrži teške metale i opasne materije. fakultativni aerobi i mogu da vrše i denitrifikaciju. koji se može istaložiti. tako što se ortofosfat.10. . Prisustvo azotnih jedinjenja u vodi može dovesti do pada koncentracije rastvorenog kiseonika u prirodnom prijemniku. Pri tome je neophodno obezbediti odgovarajuće mešanje.denitrifikacija. neophodan je za život akvatične flore. koji se ne može odstraniti sekundarnim tretmanom. nizvodno od ispusta. može doći do zahteva za strožijim parametrima kvaliteta efluenta od onih koji se postižu primenom klasičnog postupka biološkog prečišćavanja. on se može koristiti u poljoprivredi. dodavanjem kreča ili soli aluminijuma. polifosfat i fosfor.tj. Nitrifikaciju vrše aerobni mikroorganizmi. uglavnom. koji se desorpcijom uklanja iz vode. koji se nalaze u mulju. ugrađuje u biomasu. U sirovoj otpadnoj vodi fosfor se javlja u obliku ortofosfata. U zavisnosti od onečišćivača. otpadnoj vodi. Pri tome se može ugroziti opstanak živog sveta. koja dolazi na postrojenja za prečišćavanje. zbog svoje ekonomičnosti. Ovi postupci ubrajaju se u postupke tercijarne prerade. poslednjih godina primenjuju se i biološke metode. predviđaju se postupci za dodatno uklanjanje pojedinih materija. Ovaj postupak obavlja se u dve faze: U prvoj se NH3. Elementarni azot (N2) je slabo rastvorljivi gas. redukuje do elementarnog azota . Njegovo unošenje u prirodne prijemnike može izazvati povećan rast algi i planktona. može se ukazati potreba da se. kao đubrivo. Posle tercijarne prerade vode. etanol. postupkom biološke nitrifikacije-denitrifikacije i hlorisanje. pre ispuštanja vode. 2. U drugoj fazi stvoreni NO3 se u uslovima kada nema rastvorenog kiseonika u vodi. preko prevojne tačke. mikroorganizmi koriste otpadnu vodu. hemikalije (metanol. M eđutim. vrši dezinfekcija.). je primenjivana hemijska precipitacija fosfora.Specijalistički rad Danijela Jovanović Termičko kondicioniranje zasniva se na povećanju ili smanjenju temperature.

usvojenje BPK5.hemijska potrošnja kiseonika. Suspendovane materije izračunavaju se oduzimanjem suvog ostatka filtriranog dela od suvog ostatka nefiltriranog dela. Učinak prečišćavanja zavisi od mnogobrojnih faktora. čije se dejstvo primenjuje za određivanje sadržaja materije koje se oksiduju. sa kojima prečišćene otpadne vode. u odnosu na ulaz-izlaz postrojenja. U suprotnom se vrši razblaživanje.Specijalistički rad 2. u ml/s. Sedimentne materije određuju se po IM HOFF-u. udela industrijskih otpadnih voda u otpadnoj vodi. Taloženje traje 30 min. Prečišćavanje mora da obezbedi redukciju parametara. Osnovni mikroskopski zaključci baziraju se na obliku i veličini flokula mulja.12. eliminacija suspendovane materije. Uči nak pre či šćavanja Prečišćavanje otpadnih voda je postupak za smanjenje onečišćivača (polijanata) do onih količina ili koncentracija. ispuštene u prirodne vodne sisteme. temperature vode. pH vrednost.biohemijska potrošnja kiseonika kroz pet dana. na izlazu iz postrojenja. M ikrobiološka kontrola . a na većim postrojenjima automatskim mernim uređajima. postaju neopasne za život i ljudsko zdravlje i ne uzrokuju neželjene promene u okolnoj sredini. 7. zapremine zahvataju u istim vremenskim intervalima. BPK5 se određuje kada je zagađenje vode nisko. kao oksidans se koristi kalijum-dihromat.29 - . Utrošak KM nO4. Uz orkovanje otpadne vo de Danijela Jovanović Karakteristike zagađenja procenjuju se na osnovu ispitivanja korektno uzetih uzoraka. koji su proporcionalni proticaju. 4. Za uzorkovanje treba izabrati mesto. 2. HPK . 2. kao i posle pojedinih faza prečišćavanja.13. Konačni BPK je kod potpuno izvršene oksidacije. koja se prerađuje. Uzorci se uzimaju na ulazu u postrojenje. određuje se na različite načine. To je količina kiseonika izražena u mg/1. Na manjim postrojenjima meri se prilikom kontrolnih analiza. Odnos HPK i BPK5 je promenljiv i ne postoji mogućnost da se za neku vodu unapred predvidi. Ispuštanje otpadnih voda u recipijent regulisano je Zakonom.vrši se mikroskopsko ispitivanje bioaktivnog mulja. a posebno ujednačenosti protoka i zagađenja otpadne vode. HPK obuhvata sva jedinjenja. kao i na odsutnosti mikroorganizama. gde je voda dobro izmešana i gde na nju ne utiču ranije deponije materijala. koji se prate. a to su: da se konstantne. potrebna za oksidaciju biodegradibilnih materija. 3. u konusnoj čaši zapremine 1 litra u trajanju od dva sata. 6. Postoje tri mogućnosti uzorkovanja vode. oko 90%. Kalijum-permanganat (KM nO4) je jako oksidaciono sredstvo. BPK5 . da vreme između uzorkovanja bude proporcionalno proticaju.11. . automatsko zahvatanje uzoraka. a to je posle 21-28 dana. 2. Zbog nepraktičnosti. Anal iz e koje se vrše radi praće nja proce sa pre či šćavanja 1. treba da bude: biodegradacija oko 35%. koja bi mogla trošiti kiseonik: oksidibilne neorganske soli i veći deo organskih jedinjenja. 5. Stepen eliminacije u procentima.

21. 22. Pokazatelji Temperatura vode / vazduh Reakcija. 3. 20. 18. 15. pH vrednost sedimentne materije za 2 h Suspendovane materije na 105 ° C Utrošak KMnO4 Biohemijska potrošnja O2 Hemijska potrošnja O2 Nitrati Nitriti Amonijum jon Hloridi Sulfati Fenoli Deterdženti Ulja i masti Gvožđe Hrom Bakar Nikal Kadmijum Cink Olovo Rastvoreni kiseonik ml/1 mg/1 mgO2 /1 mgO2 /1 mgO2 /1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 0. 6 10 0. 11. 13. 17.3 0. 16.001 0. 6. MDK štetnih i opasnih materija u prečišćenoj otpadnoj vodi za upuštanje u reku Nišavu. 2.005 0.30 - . 4.05 min. 14.5 2 Uredba o klasifikaciji voda. br.1 0. 23.05 1 30 12 4 Jedinica °C MDK Do 28 6. 10. 12.8 . 7.4 1 0. koja je prijemnik otpadnih date su u tabeli 2 .8.Specijalistički rad Danijela Jovanović M aksimalno dozvoljene koncentracije pokazatelja kvaliteta otpadnih voda. 8.05 0. 5.2 0. 19. 9. Službeni glasnik SRS 31/82 . 1. Pravilnik o opasnim materijama. Tabela 3. Red. koje se smeju 2 upuštati u vode reke Nišave.1 0.

sprovodi kroz filtraciju. aerisani peskolovi i mastolovi).134 kg O2 (BPK3) / dan = 21. god. inertnog materijala (automatske rešetke.000 ES Druga etapa: S obzirom na vrlo visok zahtevni stepen prečišćavanja. a p ušt eno u rad 1992. god. koja se obično.. predviđena je tercijarna prerada vode. PROJ EKA T ZB RI NJAVA NJA OTPAD NI H VODA Post rojenje z a p rečišćavanje ot p adnih voda u Dimit rovgradu p rojekt ovano je 1987. sa istovremenom stabilizacijom mulja. Tipična tehničko-tehnološka šema „obrade“ otpadnih voda . Navedeni sistem prečišćavanja zasniva se na tehnologiji koja se sastoji od mehaničko-biološkog procesa. usvojen je način prerade otpadnih voda produženom aeracijom (extended aeration). Slika 10. god. Primarna (mehanička) obrada uključuje uklanjanje grubog. hidrauličko opterećenje: 40 l/s biološko opterećenje: 513 kg O2 (BPK) / dan = 9.Specijalistički rad Danijela Jovanović 3.500 ES hidrauličko opterećenje: 130 l/s biološko opterećenje: 1.31 - . do danas se nije ukazala potreba za tercijarnom preradom vode na postrojenju. M eđutim. dok se sekundarnom (biološkom) obradom vrši redukcija suspendovanih materija i BPK5 (aerisane i taložne lagune). U skladu sa p redviđen im p orast om količin e up ot rebljenih voda p ost rojenje je p rojekt ovano z a sledeć e kap acit et e: Prva etapa 1999. U zavisnosti od potrebnog stepena prečišćavanja.

32 - . i razmaka šipki e=20 mm. a zadržani materijal . automatski se zgrće. koja će se ugraditi u drugoj etapi.1. pomoću elektromotornih grabulja. 3.1. god.Specijalistički rad Danijela Jovanović 3. b=600 mm. Voda prispela u sabirni bazen. sa razmakom šipki.1.9 m Slika 11. jer usled veće brzine otpaci. u slučaju većeg kvara.betonskom žljebu iste širine. na automatskoj rešetki. širine b=600 mm. prolaze između šipki rešetke. prečnika 500 mm. e=50 mm. Nakon toga u mastolovu se izdvajaju ulja . Rešetka je smeštena u armirano . 3. 2025.072 m/s. masti i plivajući mulj. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – sistem biolaguna . podiže se na potrebnu visinu (5 m) pomoću pužnih pumpi.Dimitrovgrad U slučaju kvara na rešetki dolazi do stvaranja taloga u žlebu i nakon izvesnog vremena. pomoću žlebnih zapornica. zapremine 0. Automatska ravna re še tka Gruba mehanička zagađenja iz otpadne vode. u 3 metalni žleb ispod rešetke i odvodi u kontejner. Pri marna (me hani čka) obrada vode U mehaničkom delu posle dizanja otpadnih voda. Nakon toga otpadna voda prolazi kroz kružni peskolov. na postrojenje se dovodi kanalizacijskom mrežom. Uključivanje i isključivanje crpki vrši se automatski u zavisnosti od dotoka otpadnih voda. Prednost ovih crpki je u njihovom efektu crpljenja i jednostavnosti održavanja. Predviđena je i treća pužna pumpa.2. U tom slučaju u pogonu je obilazna mehanička rešetka.voda se usmerava prema obilaznom žlebu. na kojem je montirana gruba mehanička rešetka širine. Ul az na crpna stani ca Otpadna voda. uklanjaju grube nečistoće. jednim delom. pužnim pumpama na potrebnu kotu (radi obezbeđenja daljeg gravitacionog tečenja vode u objekte postrojenja) iz efluenta se. kapaciteta 43 1/s. koja se prečišćava. Nakupljeni materijal sa rešetke.1. Predviđene su dve pužne pumpe. isključiti iz toka otpadne vode. gde se odvaja pesak i ostali lako taloživi materijal. uklanjaju se na automatskoj rešetki. Automatsku rešetku moguće je. Brzina proticanja vode kroz rešetku je 1.

Slika 12.1. .39 mm. Tehnološke operacije prečišćavanja komunalne otpadne vode u Dimitrovgradu 3.Specijalistički rad Danijela Jovanović prijanja tako čvrsto na šipke da je normalno čišćenje onemogućeno.3. Biološka oksidacija pomoću plivajućih aeratora Slika 13. Kruž ni peskol ov Taloženje peska tj.33 - . Hidraulički pad na rešetki je 11. odstranjivanje peska iz vode. smanjuje opterećenje i vrši zaštitu uređaja od abrazije.

Odvojeno ulje sakuplja se u armirano . odnosno sistem u kome biološki aktivne materije stoje u ravnoteži sa dovedenom otpadnom vodom. prečnika 5 m. vrši se razgradnja organskih materija. 3. dimenzionisan je da brzina isticanja ne bude manja od 0. Za ove potrebe izgrađen je sistem aerisanih i taložnih laguna. postiže se motornom mešalicom snage N=3 KW. Za biološko prečišćavanje od bitnog značaja su pH vrednost. prisustvo azotnih i fosfornih jedinjenja. Se kundama (bi ol oška) obrada vo de U biološkoj obradi.4 m/s. Plastična cev se automatski povlači kroz sistem čistača i vraća se na površinu vode.2.1. do krupnoće zrna 0. Kruž ni mastol ov Za odstranjivanje masti i ulja odabran je tipski. Pesak se odlaže na platou. zatvorena cevna petlja sakuplja ulje. dolazi do taloženja šljunka. i na njihov metabolizam. Specijalna plastična. dovoljan je da izazove potpuno mešanje tečnosti u lagunama i ravnomernu raspodelu organskih materija. gde sakuplja ulje. zapremine 3 m . armirano-betonski objekat. Crpljenje peska vrši se mamut crpkom. postavljenim uz peskolov. dok se organska materija ne taloži. Izabrani peskolov predstavlja objekat konstruisan i dimenzionisan tako da dolazi do taloženja mineralnih čestica. koji predstavljaju uslovne recipijente otpadnih voda. gustine i brzine kretanja kroz peskolov. Fina disperzija kiseonika omogućava efikasnu i brzu stabilizaciju otpadnih voda. Nivo turbulencije koji stvaraju. Ove čestice talože se različitom brzinom u zavisnosti od veličine. 3. postavljenom uz mastolov. odnosno vazduha. montiranog na rub kružnog mastolova.4. diže do čistoća.34 - . tako i niska temperatura. mineralnih materija i nerazgradljivih materija.Specijalistički rad Danijela Jovanović Pored taloženja peska. Bi ol agune sa produž e nom ae raci jom Biolagune su akvatični ekosistemi. Istaloženi mulj.3 m/s u peskolovu. Tako zadržane plivajuće materije. Potpuna biološka oksidacija postiže se dovodom kiseonika. Konstantna brzina. što ima veliki uticaj na mikrobiologiju sistema. koji utiču na egzistenciju bakterija prečišćivača. kao finalni produkt razlaganja organskih materija. maksimalnog protoka 120 1/s. koji osigurava isplivavanje istih i drugih sastojaka lakših od vode. i nisu i ne mogu biti izolovani od akumulacije energije u sistemu. mehaničkim aeratorima. Uređaj radi na principu jedinstvenog sistema plutajuće cevi. čistač ga odvaja i postupak se ponavlja kontinualno.1. Bitno je znati temperaturu otpadne vode. . gde počinje sekundarna (biološka) obrada otpadne vode. Snabdevanje vazduhom mamut crpke vrši se iz 3 centralne kompresorske stanice. Voda iz kružnog mastolova odlazi u aeracionu lagunu I. 3. i zapremine 35 m . jer biološku preradu može ometati kako visoka. od 0. na bazi aktivnog mulja. One postaju eutrofne.betonskom oknu. Sastav vode bitno utiče na prirodu bakterijskih skupina. Izlazni cevovod na dnu. 3 Odabran je standardni peskolov tipa 6-50.2 mm. potpuno je mineralizovan i bakteriološki stabilan.skupljaju se pomoću cevnog separatora. čime se sprečava taloženje organske materije.2.

od 1-2 min. jer ona ima prednost u odnosu na ostale sisteme. Na plovcima. a druge 7. Posebno treba paziti na to da u vremenu velikih opterećenja. dok je prosečno biološko opterećenje 513 kg O2(BPK)/dan. utrošak KM nO4=130 mg O2/l. HPK=103 mg O2/l. obešeni su neposredno iznad dna (0. Dubina aeracione lagune iznosi 3. Voda. a maksimalno 3. Sadržaj kiseonika treba biti između 1-3 mg/1.5 m /min. dok je u drugoj aeracionoj laguni organsko opterećenje bitno O2 smanjeno: BPKs5=31.309 m3.5 bara. U njoj se nalaze dva 3 kompresora niskog pritiska.2 mg O2/l.486 m /dan. Uslovi za biohemiske reakcije u lagunama Organsko opterećenje u prvoj aeracionoj laguni je BPK5=188 mg O2/l HPK==575 mg /l.5 m. Aeracija ima za cilj unošenje kiseonika. Pri tome je put koji voda prelazi od ulaza do izlaza duži.). dugački aeratori. 3 3 Prosečno hidraulično opterećenje je 1. kreće se dijagonalno.2-0. Za odvijanje metaboličkih procesa mikroorganizama. sa maksimalnim nadpritiscima od 0.Specijalistički rad Danijela Jovanović Kod biolagune potpuna biološka oksidacija postiže se aeracionim sistemom. Tabela 4.9 mg O2/l.5 m).137 m3. Lanac se pokreće levo desno. neophodnog za održavanje mikroflore u aerobiozi. dok su u prvoj tri. Zapremina prve aeracione lagune je 10. KM nO4=19. zato što se snabdeva komprimovanim vazduhom iz kompresorske stanice. Druga aeraciona laguna je nešto manja i u njoj se nalaze dva lanca.35 - . što omogućuje bolje istaložavanje čestica. u celu masu sloja..u otpadnoj vodi biti prisutna određena količina kiseonika. u obe aeracione lagune. naizmeničnog rada. kapaciteta 11. u ritmu. a širina i dužina 47-97 m. koji plivaju na površini lagune (72 kom. mora. koji je nazvan „aeracioni lanac“. . Plovci su međusobno povezani u lanac. Vreme zadržavanja vode u aeracionim lagunama je 4-5 dana.758 m /dan. sadržaj kiseonika ne padne ispod 1 mg/L Aeracija se vrši finim mehurićima. Taj sistem intenzivno meša ukupnu zapreminu bazena i vrši aeraciju otpadne vode.

ako mulj dostigne visinu 1 m u taložnim bazenima. kapaciteta 6. iznad istaloženog mulja. pre njihovog mešanja sa vodama prijemnika (reke Nišave). voda se ispušta u recipijent.94 1/s.2.70 m. U toku godine i boja mulja se drastično menja. Odavde se mulj vraća u proces. pokazuju da se i. Jedna 3 mamut pumpa ima kapacitet od 116 m /h. Rezultati fizičko-hemijskih analiza dati su tabelarno. pored kontinualne eksploatacije uređaja tokom ovih godina. koji predstavlja jedan od produkata procesa prečišćavanja. postavljena je zavesa za smirivanje toka. još uvek nije ukazala potreba. za evakuacijom mulja iz laguna. M ulj se diže na visinu od 1. gde se taloži. Veoma male registrovane količine istaloženog materijala. preko magnetskih ventila. Ukupne dimenzije su 9. a zapremina 3 međutaložnice je 100 m . u taložnu lagunu II. Kvalitet otpadnih voda utvrđuje se analizom uzoraka na opšte pokazatelje i specifične parametre otpadnih voda. na dnu taložnih laguna. Višak aktivnog mulja iz međutaložnice prebacuje se pomoću pet mamut pumpi. iznosi oko 10 cm. 3 Ukupna količina istaloženog mulja u vremenu od pola sata. Uključivanje svih pet mamut pumpi. Ovde se vrši taloženje razgrađenih materija. Višak vode. u reku Nišavu. koliko postrojenje radi.1 mm. Ovakav mulj bakteriološki je stabilan i bez mirisa.36 - . voda ulazi u taložne lagune I i II. Između medutaložnice i I aeracione lagune.70 x 2. reguliše se automatski. iznosi 42 m . pumpama ili gravitaciono se odstranjuje i pristupa se evakuaciji mulja U ovom postupku sastoji se predloženo rešenje u slučaju da se ukaže potreba za evakuacijom mulja.3. 3. a obešena je na plovke 0. u skladu sa Pravilnikom o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta 3 otpadnih voda .70 m. Re ci rkul aci ja mul ja Posle procesa biološkog prečišćavanja sa aktivnim muljem. Ukoliko se izvrši evakuacija mulja može se direktno. M eđutim.2 mm. 3. tj.Specijalistički rad Danijela Jovanović Iz aeracione lagune II. 0. danas. Iz taložne lagune II. oni se isključuju iz rada. visina istaloženog materijala u taložnim lagunama. izgrađena od gume. u prvoj aeracionoj laguni dolazi do izdvajanja mulja u međutaložnicu. Ispi ti vanje kval i te ta otpadni h voda Kvalitet otpadnih voda ispituje se na izlivu. u aeracionu lagunu I. koji su karakteristični za tehnološki proces.5 m. 3 Službeni glasnik SRS 47/83 . tj. Ove pumpe priključene su na dva posebna niskopritisna kompresora manje snage. ukupne dužine 9. rasipati na poljoprivredne površine ili primeniti za proizvodnju komposta. Naime. armirane platnom.2. u toku jednog sata.

Doda se 2-3 kapi skroba (kao indikator rastvor poplavi).1 . predviđeno je automatsko merenje pH vode. prenosnim pH-metrom. Nakon toga doda se . okrene nekoliko puta.3 . do slabo žute boje.7 (na ulazu) do 7. Titrovanje se vrši rastvorom N/100 Na2SO4. doda se malo KJ i 5 ml HCl. pri čemu se vodi računa da nema mehurića. ali sticajem okolnosti merač nije ugrađen. Računanje se obavlja prema sledećoj formuli: O2 (mg / l ) = VNa 2S 2O3 ⋅ FNa2 S2O3 ⋅ 80 Vw − lml VNa2 S2O3 . Bočica se pažljivo zatvara. pH se kreće od 7. Slika 14. U 10 ml rastvora K2Cr2O7. Disk ontinualna merenj a 1. određuje se na licu mesta. da se talog slegne. U bočicu se doda 0. Kontinu alna merenj a pH vrednost. titruje se sa još 2-3 kapi Na2S2O3 do obezbojenja.2 .zapremina korišćene Winkler boce Faktor Na2S2O3 određuje se pomoću rastvora K2Cr2O7.5 ml rastvora M gCl2 i 1-2 granule NaOH (NaOH zaustavlja proces potrošnje kiseonika). i nastavi se titrovanje. Ispitivanje vode u uslovima RHB kontaminacije 3 .zapremina potrošenog Na2S2O3 u ml FNa 2S 2O3 .Specijalistički rad Danijela Jovanović 3 . sa širokim grlom. zatvori se čepom ispod vode. rastvorom Na2S2O3 do obezbojenja. U Erlenmayer. U prisustvu rastvorenog kiseonika. Određivanje rastvorenog kiseonika Uzorak se uzima u Winkler bocu.l N K2Cr2O7 Vw . talog je bele boje.3 . na ovom postrojenju.9 (na izlazu). U elaboratu o postrojenju. Zatim se vrši titracija sa Na2S2O3 do bledožute boje. brzo se otvori Winkler boca i ceo sadržaj izruči.faktor Na2S2O3. Istitrisanim rastvorom ispere se Winkler boca i ako rastvor poplavi. sipa se 3 ml koncetrovane H2SO4. koji se određuje preko 0.37 - .

3 mg/1 2. može normalno da se izrazi jednačinom: Lo ⋅ Le K ⋅T = Lo K ⋅T + 1 Gde su: Lo . Iz razlike sadržaja rastvorenog kiseonika odmah i posle pet dana. Za sanitarno .početna BPK5 tj. a proračun se vrši na osnovu sledeće formule: F= 10 ml Na2 S 2 O3 ( potrošenog ) Primer: Naziv reke Reka Nišava pre uliva efluenta TL2/I Reka Nišava nakon potpunog mešanja efluenata TL2/I i rečne vode Rastvoreni O2 8. u zavisnosti od kvaliteta prečišćavanja. kanalizacionoj vodi. . To je. faktor K pokazuje vrednost od 0. prečišćene otpadne vode T . Određivanje BPK5 Uzimanje uzorka za određivanje BPK5 vrši se pet dana pre nego što se BPK5 odredi.fekalne vode iz domaćinstva.6 mg/1 8.0 i više.faktor smanjenja BPK5 u laguni Faktor K. Uzorak se čuva pet dana na tamnom mestu. BPK5 sirove vode Le . Ponavlja se postupak za određivanje rastvorenog kiseonika. Očita se potrošena količina Na2S2O3. dobija se vrednost BPK5: [O2(odmah) ⋅ O(5 dana)] · 100% / Y Gde je: Y-faktor razblaženja Efektivni procenat kiseonika u lagunama zavisi od opterećenja i bogatstva organskog materijala u sirovoj. od koncentracije postojećeg kiseonika u lagunama i efikasnosti transfera kiseonika.Specijalistički rad Danijela Jovanović malo skroba i titruje do obezbojenja. Procenat smanjenja BPK5 u lagunama sa aeracijom. koji je direktno vezan za učinak smanjenja BPK5 poznat je kao faktor smanjenja BPK5 lagune .vreme zadržavanja u laguni. izraženo u danima K .38 - .1. ustvari.BPK.3 . numerička vrednost kojom se izražava smanjenje BPK5 u lagunama sa aeracijom. a za određene tipove industrijskih otpadnih voda 3.

doda se nekoliko kapi skrobnog rastvora i sadržaj prespe u Erlenmayer.6 20.39 - . Postupak određivanja kiseonika posle pet dana. napuniti sa 20 ml uzorka ispitivane vode. Kada se talog rastvori. Posle taloženja doda se 3 ml koncentrovane HCl (ispod površine tečnosti). Hemikalije za spravljanje standardne vode. Pomoću akvarijumske pumpe.proporcija uzorka u razblaženom uzorku Psv .Specijalistički rad Danijela Jovanović S adržaj kiseonika u razblaženom uzorku U pripremljenu Winkler bocu stavi se 20 ml uzorka ispitivane vode i do 100 ml napuni sa standardnom vodom. dopuniti standardnom vodom. Nakon toga vrši se titrovanje sa Na2S2O3 normaliteta 0. ponavlja se na prethodno opisan način u isto vreme. Proračun ide prema formuli: BPK 5 Primer: A − C (A − C ) = P VSV VW (A − C ) ⋅ VW VSV mg / l Ulaz BPK5 = 145 mg/1 Izlaz BPK5 = 2 mg/1 . Računanje u razblaženju: O2(mg/l) = O2 · P+ Osv · Psv P . Uzorak se fiksira sa 0. Kada je voda zasićena. voda se zasićuje kiseonikom tokom 24h (može i duže).proporcija standardne vode u razređenju S tandardna voda za razblaživanje (priprema) U balon od 10 1 sipa se odmerena zapremina destilovane vode.5 ml alkalnog rastvora KJ.8 44. prethodno. zatvoriti i ostaviti na tamnom mestu pet dana.5 ml rastvora MnSO4 i ostavlja 10 min.0 S adržaj kiseonika u razblaženom uzorku posle pet dana Korišćenu Winkler bocu treba isprati i ponovo je. vodeći računa da nema mehurića. na 1000 ml destilovane vode su: Tabela 5. nasut 1 ml koncentrovane H2SO4. na svaki litar vode dodaje se 1 ml rastvora.5 21. Hemikalije za pripremanje standardne vode Hemikalija KH2 PO4 K2 HPO4 NaH2 PO4 · 12 H2 O MgSO4 CaCl2 NH4 Cl FeCl3 Količina (g) 8.1N. u koji je.0 25.0 2.0 1.. da se talog slegne. 0.

400.mat. Meri se mernom pločicom. u menzuru se zahvati 1000 mg aktivnog mulja sa vodom i posmatra taloženje pahuljica mulja. Dobar mulj se istaloži u toku 15 min. coli/l Ovo po jugoslovenskoj legislaciji karakteriše vodu II klase. što je u skladu sa propisanom dubinom (3040 cm). a takva voda može da služi i za kupanje.40 - . Iz prvog bioaeracionog bazena. 5. po jugoslovenkoj legislaciji. . obraćajući pažnju na njihovu boju i oblik.Specijalistički rad 3.mat. = 166 mg/l IZLAZ Susp. koja se lagano spušta u taložni bazen. Bistrina vode u taložnim bazenima Bistrina vode u taložnim bazenima je. do konstantne mase. mera za ocenu rada postrojenja. Dubina ploče se tada očita na skali sa kojom je ploča uronjena. Međutim. u vremenu od 1 h. Kontrola aktivnog mulja Kontrolu aktivnog mulja potrebno je izvršiti preko nekoliko elemenata: vizuelno ocenjivanje oblika pahuljica. 6. dok se kod jednog normalnog osvetljenja više ne primećuje. iznosi 21000 E. suši se filtar papir. Voda nad njim je prozirna. u kome je sušen. Određivanje suspendovanih materija Danijela Jovanović Na 105 °C. Uzorak od 1000 ml dobro se promućka i papir vrati u tigl i suši na 105°C (3-4 h). Trenutna dubina bistre vode iznosi 35 cm. date kao koliformne fekalne. mikrobiološka ispitivanja često pokazuju da je voda kontaminirana i većom količinom bakterija (i do 2. = 52 mg/l 4. mutnoća vode nad sedimendranim muljem. ispod uliva prečišćenih otpadnih voda.masa filtar papira bez uzorka m2 . bele boje.000/1). takođe. Ovo karakteriše vodu IV klase. Suspendovane materije = (m1-m2) x l0 x l000 m1 . brzina taloženja. Mikrobiološka ispitivanja Mikrobiološke analize ukazuju da najverovatniji broj koliformnih klica u Nišavi.masa filtar papira sa uzorkom Primer: ULAZ Susp. a zatim se izmeri zajedno sa tiglom.

rasprsnu i isčezavaju. Gladothix i Deggiatoa. Sistem biolaguna je u . prevladaju dve do tri vrste. Uvek su prisutni:Aspibisoa Pamphagus. različitih jednostavnih ^rotozoa pođedanko zastupljenih po broju. boniteta vodotoka). za sistem prečišćavanja otpadnih voda. sitne Opercul arije su nepokretne sa uvećanim trepetljikama na disku. Mulj se lagano taloži u obliku krupnih pahulja Pahuljice mulja tamne i guste Preopterećeni mulj Voda Opalescirana Veće količine bezbojnih bičara. Karakteristike aktivnog mulja Naziv mulja Vrsta pahulja Voda nad muljem Danijela Jovanović Sastav mikroorgani zama Veće količine. Negde su u znatnim količinama prisutni Podophrya childon.4. Nicrostoma. Nepokretni kolnjaci prelaze u latentno stanje. obično se. Osim toga. Operkulija. koji se u njima odvijaju. procesi koji se odvijaju u biolagunama su slični prirodnim procesima i ne iziskuju nadzor. najsličniji su prirodnom procesu. koje se nakon izvesnog vremena. Uči nak pre či šćavanja Usvojeni koncept prečišćavanja omogućava prihvatanje promenljivih hidrauličkih i bioloških opterećenja u širokim opsezima. u slučaju prekida aeracije. lagune su sa aspekta građevinskih radova i opreme znatno jednostavnije od klasičnih kompaktnih sistema. bičari i sitne amebe. Mulj pri nedostatku kiseonika Pahuljica mulja se Voda raspada na male Neprozi rna pahuljice 3. nitaste bakterije. mulj odumire. Procesi. - Ukoliko se raspolaže dovoljnom površinom zemljišta (šta je slučaj u Dimitrovgradu) na lokaciji za izgradnju postrojenja. sitnih ameba i sitnih infuzorija. proces prečišćavanja se nastavlja. Od infuzorija preovladava Paramecium caudaum.Specijalistički rad Tabela 6. Zoogela. Male količine raznih vrsta mikroorganizam a. Takođe. Microstoma. za razliku od složenih konstrukcija betonskih objekata postrojenja konvencionalnog tipa). Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vorticella. Retko se susreću:Lionotis. po sistemu biolaguna. Vorticella. Svi su pokretni. Nomatodas. Time se dobija tehnički ispravno i racionalno rešenje ove komunalne problematike i ostvaruje se adekvatna zaštita i očuvanje životne sredine. a pri tom se efekat razgradnje organskih materija kreće do 60%. tretman mulja praktično i ne postoji s obzirom na veoma nisku produkciju mulja u taložnim lagunama. odlučuje za princip biolaguna. aeracija ide dobro Krupne kompaktne Prozirna voda pahulje. Dobar mulj. Podophrya. Veće količine raznih vrsta bičara. izgradnja biološkog dela postrojenja (aerisane i taložne lagune) je jednostavno. a to znači da ne iziskuju kontinualan nadzor nad procesom prerade.41 - . pružaju niz prednosti: pružaju veoma visoke efekte prečišćavanja otpadnih voda (na nivou II klase. Naročito se Vorticele razlažu na sedimente.

biološku potrebu u kiseoniku koju treba ukloniti. koje su obuhvatale sve faze sistema prečišćavanja. Tabela 7.Specijalistički rad Danijela Jovanović funkciji od 1992. Ovi zahtevi su definisali determinante zagađenja koji su analizirani po segmentima sistema u krajnjem efluentu i prirodnom recepijentu tj. godina 78% 80% 96% 88% 79% 1996. čvrste materije stoje u ravnoteži sa dovedenom otpadnom vodom tj. Pre či šćavanje otpadni h voda postupkom " Bi ol aguna " Lagune sa aeracijom je sistem prečišćavanja otpadnih voda u kome biološki aktivne. Procenat smanjenja BPK5 u lagunama sa aeracijom može normalno da se izrazi jednačinom u kojoj je: Lo − Le KT = Lo KT + 1 L o = početna BPK5 tj. Količine proizvedenog mulja i njegove karakteristike. BPK5 sirove vode . Biološke zahteve u kiseoniku. pH. Određivanje nivoa suspendovanih materija i procenat njihovog obaranja. obzirom da se radi o sistemu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u prvom redu sanitarno-fekalnih a bez industrijskih i atmosferskih voda. sistem u čijoj osnovi stoji biološka oksidacija bez povratka istaloženog mulja iz taložnih laguna. godina 68% 86% 99% 98% 90% 3. Potpuna biološka oksidacija se postiže dovodom kiseonika odnosno vazduha. tj. metodološki pristup testa i provere nivoa prečišćavanja. mehaničkim aeratorima sa nivoom turbulencije koji je dovoljan da izazove potpuno mešanje tečnosti u lagunama i ravnomernu raspodelu otpadnih materija sa odličnom disperzijom kiseonika. kod atestiranja svih segmenata uređaja. god. suspendovane materije. odnosno zahteve koji se odnose na mešanje tečnosti i disperziju rastvorenog kiseonika. izvršeno je kompletno atestiranje. BPK5 i rastvoreni kiseonik te je kod atestiranja obuhvaćeno sledeće. sadržao je sledeće: o o o o o o Karakteristike biološke potrošnje kiseonika – BPK5.5. Dekantacija mulja. temperatura. Kroz isti metodološki pristup. Za sve otpadne vode moraju biti poznati osnovni podaci kao sto je dnevna količina otpadnih voda. Mikrobiološke analize. Procenat smanjenja osnovnih parametara sistema Osnovni parametri sistema Suspendovane materije Amonijum BPK5 HPK Masti i ulja jon NH4+ 1992. da bi se utvrdilo stanje biolaguniranja i stepen biološke produktivnosti u petogodišnjem periodu. Tada su. Staloženi mulj kao krajnji produkt razlaganja organskih materija je potpuno mineralizovan i bakteriološki stabilan.42 - . Kod određivanja nivoa prečišćavanja kompletnog sistema " Biolaguna " tj. u vodotoku reke Nišave. čime se postiže efikasna i brza stabilizacija otpadnih voda. nakon pet godina. prvi put izvršena analize uzoraka.

Slika 15. čime mehurići dolaze u kontakt sa ovim materijama te tako izazivaju flotaciju. Sistem Biolaguna. ubacivanjem vazduha pomoću aeratora.Specijalistički rad L e = BPK5 prečišćene otpadne vode T = vreme zadržavanja u laguni izraženo u danima K = faktor smanjenja BPK 5 u laguni Danijela Jovanović Fino dispergovane suspendovane materije i sedimentne materije se separišu u aeracionim lagunama u najvećem procentu. To se ne odnosi na koloidne i vrlo lake čestice. Krajnja sedimentacija zajedno sa stabilizovanim muljem odvija se u distalnim stabilizacionim i taložnim lagunama I i II velikog kapaciteta. Beleš. Dimitrovgrad .43 - .

3-1. prevazilazi obim potreban za jednostavno obezbeđenje biološki potrebnog kiseonika te ne priznavanjem ovog faktora može dovesti do nezadovoljavajućeg rada lagune. je u stvari numerička vrednost kojim se izražava smanjenje BPK5 u lagunama aeracijom.10. Parametri koji su analizirani su relevantni za sanitarno-fekalne vode gradskog kanalizacionog sistema Dimitrovgrada i u isto vreme sluze kao potvrda determinišućih fizičkohemijskih i bioloških komponenata sistema koje su predviđene glavnim projektom i tehničkotehnološke opreme. On pokazuje velike varijacije u zavisnosti od kvaliteta i vrste razmatrane otpadne vode. koji je direktno vezan za učinak smanjenja BPK5 (E). . ostaju i pridodaju se samom sistemu. od koncentracije postojećeg kiseonika u lagunama i od efikasnosti transfera kiseonika. Za sanitarno-fekalne vode iz domaćinstva faktor K pokazuje vrednosti od 0. a za određene tipove industrijskih otpadnih voda faktor K dostiže vrednost od 3. rađeno je iz serije uzoraka koji su uzimani 8. Ut vr đi vanje ste pe na pre čišćavanja otpa dne vode gra dskog kole ktora Određivanje stepena prečišćavanja (atestiranje) sistema bioaeracionih laguna u Dimitrovgradu. Jedan deo čvrstih materija sadržanih u vodi lagune se istaloži na dno zajedno sa muljem i ove čvrste materije se nakon izvesnog vremena delimično hidroliziraju. Praktično nije moguće u potpunosti ukloniti sve mikroorganizme koji prate sanitarno-fekalne otpadne vode a posebno patogenih koju su uvek potencijalno prisutni.10. 3. i 21. Iz toga proizilazi da obim opreme za aeraciju potrebne za efikasno mešanje i dobru disperziju.10. Faktor K. godine sa istovremenim uzorkovanjem površinskih voda reke Nišave. Aktivnost bakterija u laguni sa aeracijom dovoljno je za mineralizaciju velikog dela organskih materija koje prati i izvesna akumulacija čvrstih materija. kapaciteta laguna i vremena zadržavanja u laguni.0. Analize uzoraka obuhvatile su sve faze biolaguniranja a svaki uzorak je analiziran u laboratoriji Zavoda za zaštitu zdravlja prema odgovarajućoj metodologiji kao srednja proba. Biolagune su akvatični eko-sistemi koji predstavljaju uslovne recepiente otpadnih voda.0 i vise u zavisnosti od kvaliteta prečišćavanja. Da bi se obezbedila zadovoljavajuća biološka aktivnost koncentracije rastvorenog kiseonika treba da budu od 2-3mg/l a u posebno jakim opterećenjima sistema koncentracija kiseonika ne sme da padne ispod 1mg/l. Optimalan rad zavisi od potpunog mešanja tečnosti t od ravnomerne disperzije rastvorenog kiseonika po celoj laguni. Proizvodi hidrolize se vraćaju u tečnost a čvrsti ostatak se talozi na dno i on Je u funkciji zapremine ubačenog vazduha. kao i čvrste materije koje se ne mogu oksidisati. te nisu i ne mogu biti izolovani od akumulacije energije u sistemu te oni postaju eutrofni sto ima veliki uticaj na mikrobiologiju sistema. Jedan deo sadržaja u ulaznoj vodi. 1992.Specijalistički rad Danijela Jovanović Efektivni procenat kiseonika u lagunama zavisi od opterećenja i bogatstva organskog materijala u sirovoj kanalizacionoj vodi.44 - . Mora se računati sa nagomilavanjem čvrstih materija u količini od 5-15% BPK5 sadržane u ulaznoj vodi. je poznat kao faktor smanjenja BPK5 lagune.6. koja se definiše kao prirodni recepient ovoga sistema. 15.

1992.0 3.0 5.9 42. REZULTATI AN ALIZA UZORAKA Danijela Jovanović Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna" I uzorkovanje . 10. ulaz Taložna laguna I.6 7. Susp.0 52. 4.6 5. mg/l mg N/l 0/1 298 8 16 56 38 6 8 8 14 32 78 15.0 24.8 8. Sirova voda Laguna I. Parametri 1.9 6. 9.2 0.9 23. izlaz Laguna II.0 3. ulaz Taložna laguna II.7 4.6 5.2 7. ulaz Taložna laguna I.7 Rastv. 10. izlaz Taložna laguna II.8 8.6 7.4 7.6 7.6 50.9 Rastv.6 15.8 8.0 7.7 $ 7.5 7.5 7.3 7.3 14. Sirova voda Laguna I. izlaz Nisava pre uliva otpadnih voda Nisava posle uliva otpadnih voda Otpadna voda pre mastolova Otpadna voda posle mastolova III uzorkovanje .8 57.45 - .5 6.9 3 HPK Masti mg O/l mg/l 358.4 15. izlaz Taložna laguna II. ulaz Laguna II. ulaz Taložna laguna I.6 15.4 36.7 8. izlaz Taložna laguna I.6 15.4 7. 6. 6.6 15. ulaz Laguna II.3 7.5 6. 5.9 11.21.7 7. 7.6 15.6 15.5 7.2 4.9 pH 7.3 24.Specijalistički rad 4.6 7.4 3.4 7. 8.5 55. 5.0 3.5 7.7 2. 8. 9.8.1 10. 12.0 16. 7. ulaz Taložna laguna II.10.4 7. izlaz Laguna II.6 15.2 pH 7.6 15.5 7.2 0.2 0.6 0. 4.2 0. izlaz Taložna laguna I.0 16.8 7 8. ulaz Taložna laguna II.8 121.6 15.6 15. Susp.7 4. Amonijum jon BPK5 kiseonik mg mg O/l mat. 9. 11.6 1. 6.8 69.5 7.2 6. Amonijum jon BPK5 kiseonik mg mg O/l mat.0 18.6 11.6 15.6 44. mg/l mg N/l 0/1 190 44 40 10 8 22 20 42 70 32 78.6 6. izlaz Taložna laguna I.6 34. 8.7 4.6 7.6 130 11.7 38.5 4. izlaz Nisava pre uliva otpadnih voda Nisava posle uliva otpadnih voda Otpadna voda pre mastolova Otpadna voda posle mastolova II uzorkovanj e .5 7. 4. 12.5 10.4 3.3 250. 7.6 6. Parametri 1.0 HPK Masti mg O/l mg/l 262.7 31.1992.0 30.8 9.6 35. izlaz Taložna laguna II.2 31. 12.6 11.10.7 6 7.8 8. 5. ulaz Laguna II.3 4.4 4.5 7.2 1. 3.8 47.10. 2.0 8. mg/l mg N/l mg O/l 0/1 284 16 24 28 6 16 38 4 20 32 78 17. 10.0 HPK Masti mg O/l mg/l 356. Amonijum jon BPK5 kiseonik mg mat. izlaz Nisava pre uliva otpadnih voda Nisava posle uliva otpadnih voda Otpadna voda pre mastolova Otpadna voda posle mastolova pH 7.8 7.7 8.6 .7 Rastv.7 65. Parametri 1.6 7. 3.7 8.6 0. 11.8 46. Sirova voda Laguna I.3 7.6 6.8 46. Susp.0 3. izlaz Laguna II.6 11.5 4.1992.0 7.4 7.0 15.7 26. 2.3 40.4 6.4 7. 3.2 6.15.6 15. 11.8 4. 2.1 46.6 7.0 6.

10.16 7 0. Taložna laguna II – izlaz.0 Efikasnost.0 7.0 50.0 250. Taložna laguna II – ulaz.5 6. 5.46 - . Taložna laguna I – izlaz.7 8. Laguna II – izlaz.0 1 2 3 4 5 6 7 8 16.1992.000 Ukupna efika snost Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II I II 0 .0 200.0 150.100 0.700 0. Sirova voda.900 0.0 7.Specijalistički rad Danijela Jovanović Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna" – I uzorkovanje .300 0. 8.200 0. Taložna laguna I – ulaz. 2.000 0.400 0. Laguna I – izlaz. Laguna II – ulaz.8.2 6. 3.0 18.0 100. 1.200 0. BPK5 250.521 0.0 0. 6. E 1.500 0.600 0.800 0.928 . 7. 4.97 6 0.

0 20. Taložna laguna I – ulaz.5 4. 4. 6.10.0 60. Taložna laguna II – izlaz.288 0.47 - .0 .7 120. K 8. Laguna II – izlaz.13 4 Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna" – II uzorkovanje . 1. Laguna II – ulaz.0 100.0 0.35 6 Danijela Jovanović 6. Taložna laguna I – izlaz.0 1 2 3 4 5 6 7 8 10.0 40.Specijalistički rad Faktor smanjenja BPK.000 7.000 0.000 Faktor s manjenja Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II sistema I II 0. 5.8 4. 7. BPK5 140.2 4. Sirova voda.9 6 5. 2.15.000 4.5 8.0 80. 8.117 0 .331 2.0 121. Taložna laguna II – ulaz.000 2.1992. Laguna I – izlaz. 3.

Sirova voda. Taložna laguna I – izlaz. Laguna II – ulaz. Taložna laguna II – ulaz.1992.800 0. Taložna laguna II – izlaz.28 7 4.48 - . Laguna II – izlaz. 1.000 0.000 Ukupna efika snost 0. 3.21.300 0.Specijalistički rad Efikasnost.930 Danijela Jovanović 0 .600 0.02 7 Faktor s manjenja Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II sistema I II Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna"– III uzorkovanje . 4.000 1. 7.700 0.000 4.033 0.100 0.500 0. 2.200 0.000 0.533 0.10.04 8 Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II I II Faktor smanjenja B PK. 8.244 0. 6.000 0. Laguna I – izlaz. E 1. . Taložna laguna I – ulaz. K 6.900 0.96 7 0. 5.400 0.940 2.013 0 .

96 4 0. K 6.500 0.178 0.0 11.7 7 4.300 0.700 0.000 1.000 0.083 0 Faktor s manjenja Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II sistema I II . E 1.200 0.403 0.3 5 4.49 - .151 0.913 Faktor smanjenja B PK.7 8 1 2 3 Efikasnost.000 Ukupna efika snost Aeraciona laguna Aera ciona la guna Ta ložna laguna I Talož na laguna II I II 0.000 0.0 0.800 0.000 4.Specijalistički rad BPK5 Danijela Jovanović 140.900 0.0 40.000 2.0 120.0 100.900 0.100 0 0.0 20.6 4 5.0 80.0 130.600 0.7 4.0 60.82 2 4.3 7.5 6 4.400 0.

10. mg/l 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Amonijum jon.8.10.0 1 2 3 4 5 6 7 Danijela Jovanović BPK5 HPK 8 Broj uzoraka Suspendovane materije.0 200.0 50.0 0.0 150. 300.0 150.0 1 2 3 4 5 6 7 8 Broj uzoraka Suspendovane materije.0 BPK5 HPK 200.1992.Specijalistički rad I uz orkovanje .0 250.0 0. 350.0 250. mg/l 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 II uz orkovanje . mg/l 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Amonijum jon.21.50 - . mg/l 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 .1992.0 100.0 100.0 50.0 300.

350. mg/l 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Tabela 8.8 7 Tabela 9.000 0. Teški metali u vodi Analize Teški metali Taložna laguna II.6 6.000 Cink mg/l 0.000 0.000 0.000 Nišava posle uliva 0.000 .000 0.51 - .000 0.Specijalistički rad III uzorkovanje .681 Hrom mg/l 0.000 0.673 0.000 0. izlaz I Nišava pre uliva Nišava posle uliva Taložna laguna II.000 0.10.000 0. mg 0/1 I uzorkovanje 4 6.4 6.000 0.6 6.000 0.159 0.000 Gvožđe mg/l 0.000 0.000 0.260 0.000 0.8 III uzorkovanje 3. mg/l 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Amonijum jo n. Rastvoreni kiseonik Parametri Aeraciona laguna I Aeraciona laguna II T aložna laguna I T aložna laguna 11 Rastvoreni kiseonik.000 0.311 0.000 0.000 0.000 0.21.000 0.233 0.000 0. izlaz II Nišava pre uliva Nišava posle uliva Taložna laguna II.0 1 2 3 4 5 6 7 Danijela Jovanović BPK5 HPK 8 Broj uzoraka Suspendo vane materije.0 0. izlaz III Nišava pre uliva Nikl mg/l 0.000 0.0 50.5 6.0 200.256 0.000 0.000 0.000 Bakar mg/l 0.2 6.000 0.6 6.0 150.1992.100 0.0 100.000 0.7 7 II uzorkovanje 3.000 0.0 300.000 0.000 0.0 250.214 0.000 0.000 0.000 0.

Specijalistički rad Danijela Jovanović Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna"– Koliformne bakterije > 2400000 3000000 2500000 2000000 1500000 240000 150000 88000 50000 500000 0 1 2 3 4 5 6 22000 7 > 2400000 > 2400000 > 2400000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 2400000 II uzorkovanje 380000 20000 50000 500000 0 1 2 3 4 5 6 7 > 2400000 > 2400000 3000000 2500000 2000000 1500000 38000 500000 0 1 2 3 4 5 6 7 .52 - < 20000 8 1000000 2400000 III uzorkovanje 88000 50000 22000 20000 8 150000 8 1000000 > 2400000 I uzorkovanje .

53 - .Specijalistički rad Danijela Jovanović Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna"– Ukupan broj živih 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 373000 I uzorkovanje 15000 1 2 15000 3 4000 4 2000 5 2000 6 9000 7 3000 8 II uzorkovanje 500000 400000 306000 300000 200000 100000 11000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10000 < 1000 1000 < 1000 Masa 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 35000 III uzorkovanje 11000 10000 < 1000 < 1000 5 < 1000 6 < 1000 7 < 1000 8 1 2 3 4 .

Specijalistički rad Danijela Jovanović Otpadne vode Dimitrovgrada iz sistema "Biolaguna"– Cl perfrigens 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Masa I uzorkovanje 180000 20000 1 2 3 <10000 4 <10000 5 <10000 6 <10000 7 <10000 8 500000 400000 300000 200000 100000 0 Masa 455000 II uzorkovanje 380000 140000 < 10000 < 20000 1 2 3 4 5 6 <10000 7 <10000 8 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 350000 III uzorkovanje 200000 40000 < 10000 < 10000 < 10000 < 10000 < 10000 4 5 6 7 8 1 2 3 .54 - .

uzvodno pre uliva otpadnih voda Reka Nišava. nizvodno posle uliva otpadnih voda. Uzorkovanje vode vršeno je na sledećim mernim mestima: Tabela 10. glasnik SRS br. 1 2 3 Oznaka uzorka Ko N/U N/N MERNO MESTO Otpadne vode Dimitrovgrada na izlazu iz taložne lagune 2 nakon izvršenog biološkog prečišćavanja Reka Nišava. 4. a količine voda koje se ispuštaju navedene su u Zapisniku o zahvatanju uzoraka ispuštenih otpadnih voda. 3. I NH4 + jon DA.Specijalistički rad Danijela Jovanović 5 . Rezultati fizičko – hemijskih analiza dati su tabelarno. REZUL TA TI IS PITIVANJ A KVALI TETA O TPADNIH VO DA I KVARTAL – 21. mat. 7. sistem BIOLAGUNE . Kvalitet otpadnih voda ispitivan je na izlivu pre njihovog mešanja sa vodama prijemnika (reke Nišave) u skladu sa Pravilnikom o načinu i minimalnom broju ispitivanja otpadnih voda (Sl. 47/83).55 - . Karakteristike efluenta: Postoji li uređaj za prečiš ćavanj e vode: Dimitrovgrad Postrojenje za preradu otpadnih voda Prečišćena otpadna voda Sirova otpadna voda Pri normalnom radu NE NE NE DA U reku Nišavu Gravitaciono Neprekidno 28 l/s Suspenzija org. 8. 03. g. 2008. Mesto i opština: Pogon (vrsta): Finalni proizvod: Sirovina: Korišćenje pogona u vreme uzimanja uzorka: Raspored utroška vode Proizvodnja pare: Hlađenje mašina: Pranje u procesu reprodukcije: Ostalo (sanitarne): Ispuštanje otpadne vode: Način: Povremeno ili neprekidno i u kakvim razmacima: Količina: Glavne fizičko-hem. Zapisnik uzorkovanja 1. 5. Merna mesta uzorkovanja vode R. 6. 2. a nakon potpunog mešanja otpadne i rečne vode Tabela 11. Kvalitet otpadnih voda utvrđen je analizom uzoraka na opšte pokazatelje i specifične parametre otpadnih voda koji su karakteristični za tehnološki proces.br.

god.000 8.05 1 / / / / 0.7 0. uzorkovanih dana 21.01 0.Specijalistički rad Danijela Jovanović FIZIČKO-HEMIJS KE KARAKTERIS TIKE Fizičko hemijske karakteristike otpadnih voda JP " KOMUNALAC ".00 4.000 0.0 0.086 0.7 / / 0.1 0. 27. 10.4 22. Tabela 12.02 0.05 min 6 .20 0. 17.000 0.0 0. 14. pH .23 MDK do28 bez bez bez 6.1 0.094 0.00 1.Dimitrovgrad i njihov uticaj na reku Nišavu.00 0.05 0.83 0. 29. 23. 13.016 0.000 8.56 2.03 9. 19.5 0. 3. 18.000 0.005 0.5 141 293 78.57 N/N 14.000 0. 24.000 0.022 0.vrednost Sedimentne materije za 2 h Suspendovane materije na 105 °C Suvi ostatak Hemijska potrošnja O2 (HPK iz KMnO4 ) Biohemijska potrošnja O2 (BPK5 ) Hemijska potrošnja O2 (HPK iz K2Cr2 O7 ) Nitrati (kao N) Nitriti (kao N) Amonijum jon (NH4 +) Hloridi (Cl─) Sulfati (SO4 2─) Sulflti (SO32─) Sulfldi (S 2─) Cijanidi (CN─) Fosfati (PO4 3─) Fenol Deterdženti (ABS) Ulja i masti Gvožđe (Fe) Hrom (Cr6+/ Cr3+) Bakar (Cu) Nikal (Ni) Kadmijum (Cd) Cink (Zn) Olovo (Pb) Rastvoreni kiseonik jedinica °C / / / / ml/1 mg/1 mg/1 mg O2 /l mg O2 /l mg O2 /l mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 Ko 16.86 20.2 23 1000 9.65 / 0.23 2. 11. 25.000 0.000 0.000 0.000 0.6/25 bez bez bez 7.5 37 24 / / 0. 1.1 0.00 0. 15. 30. 2008. 4. 26.014 0. 21.000 0. 6.5 / 30 12 4 / 10 0.4 32.00 0. 22.00 / 0.8-8.56 0. 8. 2. 31.000 0. Osnovni pokazatelji i vrednosti merenja uzoraka Red.58 0.3 0.00 0.000 0. POKAZATELJ Temperatura vode/vazduha Boja vode Miris vode Plivajuće materije Reakcija.5 169 1.2/25 bez bez bez 8.1 19 6874 9.9 0.000 0.br.089 0. 20.05 0.81 / 0. 9.001 0.56 - .00 0. 12.000 0. 28.63 0.3 / / 0.6 21.00 0.5/25 bez bez bez 8.000 0.000 / N/U 14. 5. 3. 16.4 0.84 19. 7.

Odnos pokazatelja (BPK5 ) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK . Odnos pokazatelja (suspendovane mat. Odnos pokazatelja (HPK iz KMnO4 ) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK 35 30 25 Ko 20 15 10 5 0 N/U N/N MDK Biohemijs ka potrošnja O2(BPK5) Slika 18.57 - . ) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ko N/U N/N MDK Hemijska potrošnja O2 (HPK iz KMnO4) Slika 17.Specijalistički rad Danijela Jovanović 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ko N/U N/N MDK Suspendov ane materije na 105 °C Slika 16.

5 4 3. Odnos pokazatelja (nitrati) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ko N/U N/N MDK Amonijum jon Slika 20.Specijalistički rad Danijela Jovanović 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ko N/U N/N MDK Nitrati (k ao N) Slika 19. Odnos pokazatelja (amonijum jon) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK 5 4.5 0 Ko N/U N/N MDK Ulja i ma sti Slika 21.5 1 0.5 2 1. Odnos pokazatelja (ulja i masti) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK .58 - .5 3 2.

59 - .Specijalistički rad Danijela Jovanović 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ko N/U N/N MDK Rastvoreni kiseonik Slika 22. Odnos većine pokazatelja u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK . Odnos pokazatelja (rastvoreni O2 ) u zavisnosti od mesta uzorkovanja i MDK Slika 23.

5. faktor smanjenja BPK5 čime se kvalitet bioaeracije svodi na numeričku vrednost. ostalih metala nema. Grafikonima je prikazan i faktor K tj. Rezimirajući rezultate ispitivanja biološkog postupka prečišćavanja otpadnih voda sistemom "Biolaguna" u Dimitrovgradu. Perfigensa.28 do 7.1. Suspendovane materije utiču na rastvoreni kiseonik tako sto se intenzivnom aeracijom brzo obaraju tako da koncentracija rastvorenog kiseonika predstavlja indikator uspešnosti flotacije. Iz grafikona na stranama 37. Di skusi ja rezul tata za 1992.35.4% BPK5 od 96. Kod kvalitetno prečišćavanje vrednosti faktora K rastu te se iz grafikona vidi da ceo sistem "Biolaguna" ima faktor smanjenja BPK5 (faktor K) od 4. god. Kvalitet rada bioaeracionih laguna podrazumeva i mikrobiološki status odnosno stepen smanjenja broja koliformnih bakterija.6% HPK od 88. Potpuno je ista situacija i kod ukupnog broja živih bakterija i Cl.1% Masti 78. što nam služi kao potvrda visoke efikasnosti ovog uređaja sa snažnim autopurifikacionim procesima. Prisutan je vrlo visok stepen prečišćavanja sto se vidi u procentu smanjenja osnovnih parametara sistema: Suspendovane materije od 77.8 do 98.4% (kad mastolov ne radi) 2. U analizama opasnih materija određivane su koncentracije teških metala nikla.9% (kad mastolov radi) i 24.5% Amonijum jon od 80. što je i razumljivo jer brzina oksidacije opada prema distalnim segmentima sistema. a povećava se koncentracija rastvorenog kiseonika. a obzirom na koncentracije suspendovanih materija i na procenat njihovog prečišćavanja mogu se tolerisati i manje vrednosti rastvorenog kiseonika sto utiče na aerogeni i energetski bilans kod dotoka vazduha. 38 i 39 vidi se da je efikasnost prečišćavanja ( E) izuzetno visoka i prema redosledu najveća je u prvoj aeracionoj laguni a najmanja u drugoj taložnici. se odigravaju u I i II aeracionoj laguni. a za industrijske 3. 4. Sem gvožđa koje je detektovano u lagunskoj vodi u niskoj koncentraciji. 3.4 do 97.0 i više . Rastvoreni kiseonik zahvaljujući izdašnoj aeraciji pokazuje visoke vrednosti od 3. DIS KUS IJA REZULT AT A 6.0 do 98.60 - . Ova vrednost faktora K je indikator izuzetnog rada sistema "Biolaguna" s tim sto najintenzivniji procesi bioraz gradnje sa pratećim utroškom kiseonika.3 do 1. hroma i gvožđa. Na osnovu naših analiza i grafičkog prikaza očigledan je veliki pad broja koliformnih bakterija tako da mikro-biološki kvalitet vode u taložnim lagunama u potpunosti odgovara kvalitetu vode bazena za kupanje kod kojih je normativna vrednost 20000 klica/1. sirove kanalizacione i lagunske vode.0mg/l i to u svim lagunama. bakra. cinka. Kod određivanja faktora K je vazna i korekcija koja se određuje posebnom računskom metodom i obuhvata temperaturu vazduha.6mg/l do 7. možemo konstatovati sledeće: 1. 6. Za sanitarno-fekalne vode iz domaćinstva faktor K se kreće u granicama 0.Specijalistički rad Danijela Jovanović 6.0 do 93. .

9% HPK 89. drugim recima . god Ocena kvaliteta otpadnih voda vrši se upoređivanjem rezultata izvršenih analiza i maksimalnih (a u slučaju rastvorenog kiseonika minimalnih) dopuštenih koncentracija ( MDK ) pokazatelja kvaliteta otpadnih voda. 8. glasnik SRS br.7% Masti 51. Komparacijom rezultata analiza iz uzoraka taložne lagune II u kojoj je kvalitet vode analiziran ne kao otpadna već kao površinska. bonitet reke u svim analiziranim uzorcima zadovoljava karakteristike odlične I i II klase. glasnik SRS br. posle uliva prečišćenih voda iz taložne lagune tj.2% Amonijum jon 87.6% Slika 24.61 - .8% BPK5 96. Sl. ne pokazuje promenu klase tj. nakon uliva prečišćenih voda nema degradacionih procesa u recipijentu. BPK5 i rastvoreni kiseonik.Specijalistički rad Danijela Jovanović 7. njegova pripadnost višoj klasi nije od značaja i nema degradacije reke. stepen prečišćavanja se ogleda u procentualnom smanjenju sledećih determinanata: Suspendovane materije 91. To se posebno odnosi na dominantne parametre kvaliteta kao sto su suspendovane materije. . 31/82). Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka. Kvalitet površinskih voda Nišave kao recipijenta.2. Na osnovu rezultata dobijenih kao srednje procentualno smanjenje dominantnih parametara koji definišu kvalitet vode i stepen prečišćavanja u sistemu prečišćavanja "Biolaguna". Stanje otpadnih voda zahteva hitno preduzimanje mera 6. HPK iz sekundarnog taložnog efluenta pokazuje nešto veće vrednosti ali obzirom na visoki procenat prečišćavanja od 89. koje se smeju upuštati u vode reke Nišave koja je prijemnik otpadnih voda. 4 4 Uredba o kategorizaciji vodotoka i Uredba o klasifikaciji voda. svi parametrima po svojim kvalitetima pripadaju 1 odnosno II klasi. Di skusi ja rez ul tata z a 2008. Sl.7%. međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije ( Sl. 5/68. list SFRJ 6/78 ) i Pravilnik o opasnim materijama u vodama.

neobrađenoj vodi bile ispod minimuma. a suspendovane materije ispod 30. 4. Rastvoreni kiseonik je u početku u sirovoj otpadnoj vodi sveden na nulu.23 mg/l) što je od velikog značaja za očuvanje ekosistema reke Nišave. 7. što su masti i ulja. a maksimalno dozvoljena količina po MDK je 1000 mg/l.57 mg/l) od minimalne dozvoljene (6 mg/l). sa početnih 4. 5. Visoka efikasnost uređaja determiniše biološke i hemijske karakteristike vode u krajnjem taložnom efluentu kojim ona zadovoljava odličnu I odnosno II klasu tako da nema nikakvog uticaja na degradaciju reke Nišave.6.83 mg/l svedene na 0. možemo konstatovati sledeće: Prisutan je vrlo visok stepen prečišćavanja sto se vidi u procentu smanjenja osnovnih parametara sistema. 2. a MDK je 0. a isto se odnosi na plivajuće materije.8 – 8. mada su ipak joni gvožđa posle tretiranja vode smanjeni još više – sa početnih 0. Veoma vazno je napomenuti da je suvi ostatak 74 mg/l. količina rastvorenog kiseonika iznosi (8.089 mg/l. miris i plivajućih materija.02 mg/l. U sva tri slučaja postignut rezultat je – bez boje. što se tiče biljnih i životinjskih ekosistema vode. Otpadne vode u urbanoj sredinoj.) podignut na veću količinu (8. što je maksimalno dozvoljena vrednost.094 na 0.62 - . Takođe mikrobiološki status taložnog efluenta ne zahteva dodatnu dezinfekciju hlorisanjem. što je daleko ispod 0. Slika 25.5. s obzirom da su masti i ulja jedna od najopasnijih zagađivača. 6. Možda i najvažnije je to. Rezimirajući rezultate ispitivanja biološkog postupka prečišćavanja otpadnih voda sistemom "Biolaguna" u Dimitrovgradu. 3. Što se gvožđa tiče. Nakon ulivanja otpadne vode i potpunog mešanja sa vodama reke Nišave. možemo izvesti zaključak da kvalitet otpadnih voda zadovoljava odredbe navedenih Pravilnika i propisa u pogledu sadržaja parametara zagađenja pri datim uslovima. Iz podataka u tabeli 10. Na osnovu svega iznetog možemo zaključiti da sistem "Biolaguna" u Dimitrovgradu na vrlo praktičan način postiže vrlo visok stepen prečišćavanja za relativno kratko vreme retencije sa proizvodnjom mulja i taložnih materija koje ne zahtevaju neki poseban postupak. njegove vrednosti su još u sirovoj. vidi se da su vrednosti parametara posle ulivanja u reku – nakon obrade (N/N) vraćene na skoro iste vrednosti pre ulivanja otpadnih ovda (N/U) 1. Ova činjenica je od ogromnog značaja.Specijalistički rad Danijela Jovanović Na osnovu ocene. Sedimentne materije su svedene na nulu. Boja vode i miris zadovoljavaju kriterijume. pH vrednost se kreće u granicama dozvoljenih vrednosti .05. ali pod kontrolom . a nakon obrade plivajućim aeratorima (šema 2.3 mg/l koliko je dozvoljeno.

što znači da ne iziskuju kontinualan nadzor procesa prerade. Kvalitet životne sredine u direktnoj je vezi sa postizanjem ravnoteže između društva i prirode. doprineće približavanju standardima EU u narednom periodu. Čak i u slučaju malog broja gradova koji su izvršili izbor lokacije novih sanitarnih deponija. a takođe i kao biološki vrlo efikasan. U našoj zemlji. uz saradnju i uspešno funkcionisanje spoljne i unutrašnje politike. eksperata kao i državni i međunarodni angažman. Analizom dobijenih parametara iz otpadne vode lagune IV. U duhu postindustrijalizma goruće pitanje postaje: Kako izvršiti najbezbolniju intervenciju čoveka nad prirodom i kako da se količine rastućeg otpada svedu na najmanju moguću meru? Nacionalna strategija upravljanja otpadom predstavlja aktivnosti za dugoročni period. kompostirati i dr. duhovnih i materijalnih potencijala zajednice. Uspostavljanje zakonodavno-pravnog i institucionalnog okvira. zadovoljava kriterijume domaće zakonske regulative. ne zapaža se degradacija reke Nišave. hijerarhije upravljanja otpadom svih kategorija i ekonomskih instrumenata. Osim toga. može se izvesti zaključak da sistem prečišćavanja voda pomoću biolaguna. prava na rad i zdravu radnu-životnu sredinu. Osim toga lagune su sa aspekta građevinskih radova i opreme znatno jednostavnije od klasičnih kompaktnih sistema. eko-bezbednost. predviđena tehnologija odlaganja otpada zasniva se isključivo na prostom "sahranjivanju" izmešanog otpada uz kontrolno zasipanje inertnim materijalom.63 - . Tako formirani konglomerat od različitih vrsta otpadaka sadrži u sebi i deo materijala koji se ne može iskoristiti. Na osnovu svega napred navedenog.Specijalistički rad Danijela Jovanović ZA KLJ UČA K Strategija jedne države. te raznih centara moći. uz primenu sekvencijalne dirigovane aeracije. dok veći deo čine sastojci koji imaju upotrebnu vrednost. na osnovu relativno mlade važeće zakonske regulative uglavnom se pristupa tehnički ispravnim sanacijama i rekultivacijama postojećih deponija. Kada je u pitanju tečni otpada. Usvojeni koncept prečišćavanja omogućava prihvatanje promenljivih hidrauličkih i bioloških opterećenja u širokim opsezima. organsko fekalno zagađenje i ispitivanjem reke Nišave pre i nakon uliva otpadne vode iz druge taložne lagune. odnosno inplementacija predloženog okvira. a procesi koji se u njima odvijaju najsličniji su prirodnom procesu. što je vrlo važno sa aspekta zaštite životne sredine. nametnulo se pitanje postupanja otpadima veoma složenog sastava koji nastaju na teritoriji naselja.delovanje privrednih sistema i političkih subjekata. Put realizacije ovog sklada uključuje: individualne akcije. dovodi do značajnog popravljanja kvaliteta otpadnih voda. finansijski se deklariše kao jeftin i vrlo ekonomičan u eksploataciji. Takođe u slučaju prekida aeracije proces prečišćavanja se nastavlja. . koja definiše. ovako formirane deponije predstavljaju problem i u pogledu potrebnog deponijskog prostora. kao i adekvatno praćenje i kontrolu rada i efekata svih segmenata sistema. mogu se reciklirati. što predstavlja cilj i opredeljenje naše zemlje U takvim okolnostima posmatranja uticaja zagađivača. a pri tom se efekat razgradnje organskih materija kreće i do 60%. Mikrobiološka kontaminacija vode na izlazu biolagune IV može biti smanjena i za oko 10 puta. Sistem prečišćavanja koji je obrađen. p ostrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tipa biolaguna. a samim tim regiona-opštine kao celovit i trajan program u savremenim uslovima treba da obezbedi jedinstvene osnove angažovanja umnih.

64 - .9%. Ocena kvaliteta otpadnih voda vršena je upoređivanjem rezultata izvršenih analiza i maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK).8%. masti 51. Na osnovu ocene. se vidi da otpadne vode Dimitrovgrada nisu opterećene teškim metalima.. dobijenih kao srednje procentualno smanjenje dominantnih parametara koji definišu kvalitet vode i stepen prečišćavanja . Vršene su i analize uzvodno i nizvodno od uliva otpadnih voda. pokazatelja kvaliteta otpadnih voda. . prečišćene otpadne vode na izlazu iz postrojenja i kvaliteta rečne vode pre i posle ispuštanja otpadne vode. (Uredba o klasifikaciji voda.Specijalistički rad Danijela Jovanović To potvrđuju i mnogi fizičko .6%. stepen prečišćavanja se ogleda u procentualnom smanjenju sledećih determinanata: suspendovane materije 91. Temperatura vode tokom godine je relativno stabilna. Iz tabela.. Rezultati koji su prikazani tabelarno. ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU . koji se smeju upuštati u reku Nišavu. HPK 89. Pravilnik o opasnim materijama u vodama. može se zaključiti da sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Dimitrovgradu ima zadovoljavajuću efikasnost prečišćavanja za relevantne parametre i da prečišćene vode ne utiču na pogoršanje kvaliteta vode reke Nišave.2%. Na osnovu rezultata. kao i prijemnik tih voda.hemijski parametri kvaliteta gradskih otpadnih voda Dimitrovgrada pre i posle sistema.7%. NH4+ 87. BPK 5 96. pokazuju uporedne vrednosti za otpadne vode koje dolaze na postrojenje. službeni glasnik SRS 31/82). to jest utiču u granicama maksimalno dozvoljenih koncentracija za njenu klasu vodotoka. takođe.Biolaguna. Kompletnu analizu vode vrši ovlašćena ustanova (institut) po ugovoru sa javnim komunalnim preduzećem.

XXXIII Simpozijum o operacionim istraživanjima-SYM-OP-IS 206. oktobar 2006.Benton T. "What happened at Mississaga". Ekološki menadžment u funkciji zaštite i unapređenja životne sredine.. Mansell.. 4-5.7-8/06. Zbornici radova sa naučno-stručnih skupova "ZAŠTITA VAZDUHA"-Beograd. Biočanin R. Boguski. T. When. Redclift M. Planning emergency responce system for chemical accidents.. M. Univerzitet Beograd. In Curran. II regional Simposium "CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT" 18-22. Bera M. 7. Stajkovac J. Menadžment i sistem kvaliteta bezbednosti u uslovima nuklearnih. Strateški menadžm ent u odbrani i zaštiti od NHB udesa. 2006. Ekološki aspekti održive poljoprivrede. PREVING A... No. Poslovna politika. 1996. London. 2. 2004. Samarajiva and A. Sad. 5.. Majski susreti zdravstvenih radnika Srbije-Zlatibor. (editors): Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. . Del ft (Nederlands): Technical University of Del ft.june 2003. "Bezbednost" br. 17. Vučinić M. Mansell. 12. 2001. Preventivno inžinjerstvo br. Biočanin R. Biočanin R. I. Poslovna politika.RaDMI 2006″. Environmental Life Cycle Assessment. R. Beograd. Rakić G. Janković P. Vitorović S. 22. Pešić V. Institut za biologiju.65 - . Osnovi toksikologije. Cholakis. 8. Lješević M. Hodolić J. Amidžić B. i gr. i saradnici: Metod za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. oktobar 2006. 11 (2002. 10. Adminitrative Guidelines. 1994. 243-254. Beograd. Banja Koviljača.. Naučni časopis ″KVALITET″ br. 23. Budva. 3. i gr. Sokobanja. 2008. Zaštita radne i životne sredine u uslovima hemijske kontaminacije. Vol. K. Borjanović S. Information society revisited. Miles I. 20-22. In book: Networking Knowledge: Institutions and Intervention.D... RMUP Srbije. Beograd. 2008. Upravljanje hemijskim rizikom i osiguranje pri transportu opasnih materija. Rakić G. 24. Copenhagen. Skopje. Jordović B. KVALITET. S. Stajkovac. Burton. 2002. Amidžić B. 3. Regional office for Europe. 2002. Biočanin R. Beara B. Đukić V.Specijalistički rad Danijela Jovanović LI TERA TURA 1.april 2005.. 2000. autora: Stanja i procesi u životnoj sredini.5. 19-22. 4.. Edited by R.A.. September 2006. 25. M. IX M eđunarodna konferencija " SymOrg 2004". 2005. Biočanin R. Veselinović D.. Zlatibor.2. Naučna konferencija "Životna s redina i ljudsko zdravlje" s a međunarodnim učešćem..’’Sociology and the Environment:Discordant Discourse?’’in Social Theory and the Global Environment. Mihajlov A. Uticaj saobraćaj a na životnu sredinu. 9. McGraw-Hill Companies. 11. 06. G. World Health Organization. M. U. Beograd. 26. 1998. Ekološki menadžment u sistemu kvaliteta. Drǎgǎnescu. Hunt. 6.. Vojni informator br.Beograd. EKOOLOGIKA br. New York. Beograd. 03-06. Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta Beograd. Biočanin R. Oxford (UK): Oxford University Press. 19. Beograd. Zaštita radne i životne sredine .. 06-10. Protection of the human enviroment in case chemical accident. hemijskih i bioloških akcidenata. 14. Proceedings of 6th International Conference ″Research and Development in Mechani cal Industy . 13. W. Pešić V. 1981.. "Procena rizika i mere zaštite od akcidenata". Franklin. Biocanin R.. 18. Milošević M. 1994. PMF Univerziteta N. 16. Institut za medicinu rada ”Dr Dragomir Karajović”. ISO 9001 and ISO 1400 for Small and Medium-Sized Enterprises. Poljoprivredni fakultet Univerziteta Beograd. Biočanin R. Krusevac.. Beograd. 13-17. 27. Biočanin R.).1/2002.Crne prognoze. 1995. R. Mahan. 21. 20. J. R. autora: Monitorin na životnata sredina vo Makedonija. Broadband Internet and the knowledge society. Strategija upravljanja čvrstim otpadom u okviru zaštite radne i životne sredine. Analiza stanja opasnog otpada iz medicinskih ustanova u Srbiji i u svetu . Studies in Informatics and Control Journal. Montenegro. 1991. Management solid waste in the framework protects lively environment. 2008. Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije. Grupče Lj. Agarski B. Ed. 2002. Urbana ekologija. (LCA Methodology). 1999 Biočanin R. pp. I Kongres Srpskih geografa. Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA. 15. E. "VOJSKA". 2004. Amidžić B. Amidžić B.

IRO Privredapublik. Jovičić Z. 40. 2004. Počuča N. Univerzitet "BRAĆA KARIĆ". Rad. Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banja Luka. Biočanin R. Đorđević S. 45. 43. 76/ 2002. Beograd. 05. Beograd. Menadžment u e-zdravstvu. Đjukić V. 33. Pesticidi. 28-30. Beograd.. Grupa autora: EKOLOGIJA I GEOGRAFIJA U REŠAVANJU PROBLEMA ŽIVOTNE SREDINE. ZAŠTITA DM. Beograd. 2009. primena i zaštita. Novi Sad. Jović R. 2006. Nastavni materijal. Univerzitet u Novom Sadu. 2006. 32. Humana ekologija. Beograd. Joldžić V. 2005. Petrović J.Specijalistički rad Danijela Jovanović 28. Berber S. 1998. 44. Protivhemijska zaštita u miru i ratu. 2008. 51. hemija. 31. Jovanović J. Tehnički fakultet Čačak 2009. Beograd. Gaćeša S. Velerta. Beograd. Zakon o bezbednosti i zdravlja na vradu. maj”. 1990. Antonić B. Ekologika. Ekološki menadžment. BiH.66 - . Nastavni materijal. Procena uticaja na životnu sredinu. 1996. Nastavni materijal. 38. 36. Beograd. Jović N. 1985. Obrada i deponije otpada. 30. Beograd. Panevropski univerzitet „APERION“. Niš. Jovanović L. Antić S.. 54. 2007. 1996. VIZ. Ekologija. br. Zagađenje životne sredine i zdravlje čoveka. 37. Institut za kvalitet radne i životne sredine . Otpaci kao zagađivači okoline i njihov tretman. 2009. 52. 1990. Univerzitetu Sarajevu. Mišljenović D. Srpsko geografsko društvo. Ekološki kriminalitet u pravu i stvarnosti. 55. Đarmati Š. Živković N. Životna sredina i održivi razvoj. 1980. Banja Luka. Đukanović M. Đurić B. Stanković S. Zbornik radova „VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI“. Beograd. 46. Sredojević J. Grujić V.. Zbornik radova „EKOLOŠKA BEZBJEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU“. Banja Luka. Fakultet za industrijski menadžment. Jahorina. 29. i dr. Đorđević B. zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srbiji. Panevropski univerzitet „APEIRON“ . 2009. Zbornici radova „ MAJSKI I OKTOBARSKI SUSRETI ZDRAVSTVENIH RADNIKA R. FZNR Univerziteta Nis. Ekologija i geografija u reš avanju problema životne sredine.. Elit. RS. 34. 50. EKO-centar. Upravljanje komunalnim otpadom. Jović R. Panevropski univerzitet „APEIRON“ . PRIVREDNI PREGLED. i dr. Srpsko geografsko društvo. SVET RADA br. Jordović B. Institut za zaštitu zdravlja Srbije. Beograd. 1988. 2007. Beograd. Upravljanje otpadnim vodama. 49. 6/2007. 35. Banja Luka.1. Zlatibor. Knjiga I i II. Glasnik. Mašinski fakultet. 41. 53. 1983. SRBIJE“ SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM. Ekološki menadžment. 47. 1996 39. 1995 42.: Osnove tehnologije vode i otpadnih voda. Kruševac. Enciklopedija „ŽIVOTNA SREDINA-ODRŽIV RAZVOJ“ . 1997. 2005-2009. 2009. toksikologija. 2003. Zavod za udžbeniuke i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. Zec Z. .. 48. Opasne materije. Kozomara R. Beograd. Zdravstveno stanje. 2003.. Panić S.

Višu medicinsku školu-sanitarni smer završila je u Beogradu.05.67 - . Udata. godine kao sanitarni inspektor. studijska grupa-Sanitarni inženjering upisala se 2007. zatim Srednju medicinsku školu-farmaceutski smer u Leskovcu.1968. san. rođena 14. na Fakultetu zdravstvenih nauka. Živi u Dimitrovgradu sa svojom porodicom. . Na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ u Banja Luci.Specijalistički rad Danijela Jovanović BIOGRAFIJA Danijela Jovanović. inž. majka dvoje dece. godine i specijalističke studije iz ove oblasti privodi kraju. Učesnik je više naučno-stručkih skupova regionalnog i nacionalnog značaja i ima objavljeno nekoliko radova kao autor-koautor. Radi u republičkoj sanitarnoj inspekciji pirotskog okruga od 1995. Osnovnu školu završila u Dimitrovgradu sa odličnim uspehom. godine u Pirotu. dipl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->