P. 1
STRATEGIJA knjiga 2

STRATEGIJA knjiga 2

|Views: 2,927|Likes:
Published by Ljiljana Milenkov

More info:

Published by: Ljiljana Milenkov on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U NIŠU TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU

TEMPUS IB _JEP 19020-2004
Europian Union Oriented Environmental Management Courses Evropski orjentisani kursevi za upravljanje životnom sredinom
Environmental Management: emering techniques and practies Upravljanje životnom sredinom: merne tehnike i primena Administration -Chemical Industry Administracija i hemijska industrija Environmental Legislation: How can EU legislation be practically implemented in Serbia? Legislativa u oblasti životne sredine Kako se EU legislativa može primeniti u Srbiji?

PRIPREMILI: Prof. dr Milorad Cakić, Prof. dr Vlada Veljković, Prof. dr Miodrag Lazić, Prof. dr Dragiša Savić, Doc. dr Goran Nikolić, Doc. dr Zoran Todorović i Prof. dr Zoltan Zavargo

- Course Book coordinated by Leskovac and KaHo Sint-Lieven

1

SADRŽAJ Content
1. ad. 1.1 ad. 1.2 ad. 1.3 ad. 2. al. 2.1 al. 2.2 al. 3. al. 3.1 al. STRATEŠKA PROCENA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Strategic environmental assessment and sustainable development

3 3 5 6 15 15 23 31 31

Elementi održivog razvoja Principle of sustainable development Procena životne sredine Basic of environmental assessment Praksa strateške procene životne sredine Practice of strategic environmental assessment (SEA) PROCENA UTICAJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - saglasno srpskom zakonodavstvu
Environmental impact assessment - accordind to Serbia’s legislation

Zakoni Srbije o zaštiti životne sredine Serbia’s legislation related to environmental impact assessment Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Procedure for preparing the environmental impacts assessment study
NOVE TEHNOLOGIJE – PRIJATELJI ŽIVOTNE SREDINE EMERGING ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TECHNOLOGIES ZELENA HEMIJA I TEHNOLOGIJA: definicija, principi

3.2 al.

3.3 al.

i primeri primenjenih procesa Green chemistry and technology: definition, principles and examples of applied processes BIOREMEDIJACIJA: definicija, principi, tipovi, prdnosti i ograničenja, tehnologije i primeri primenjenih procesa Bioremediation: definition, principles, types, advantages and constraints, technologies and examples of applied processes MEMBRANSKI PROCESI: principi, tipovi, tehnologije i primeri primenjenih procesa Membrane processes: principles, types, technologies and examples of applied processes
TEHNOLOGIJE RECIKLIRANJA

39

49

3.4 al. 4. al. 4.1 al. 4.1. 1 ch. 4.1. 2 ch. 4.2 al. 4.2. 1 ch. 4.2. 2 al. 4.3 al.

Recycling technologies
MERNE TEHNIKE U KONTROLI KVALITETA VODE, ZEMLJIŠTA I VAZDUHA

59 70 70 89 94 110 122 123 132

Measuring techniques in water, soil and air quality control
VODA

Water Specifične hemijske, fizičko-hemijske i biološke metode ispitivanja vode
OTPADNE VODE

Waste water
ZEMLJIŠTE

Soil Specijalne metode ispitivanja zemljišta
LOKACIJA I UREĐENJE DEPONIJA OTPADNIH MATERIJA VAZDUH

Air

2

al. – za sve polaznike kursa; ch. – samo za polaznike hemijska industrija; ad. – samo za administraciju. 1. STRATEŠKA PROCENA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
1. STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

1.1 Elementi održivog razvoja 1.1 Principle of sustainable development 1.1.1 Definicija održivog razvoja 1.1.1 Definition of sustainable development Tehnološki i ekonomski napredak ljudske civilizacije doveo je do poremećaja u životnoj okolini u obliku zagađenja, nestajanja prirodnih resursa i bioloških vrsta i rasipanja energije. Kao posledica, došlo je do preusmeravanja prirodnih tokova energije i materije i remećenja prirodne (biološke) ravnoteže i ugrožavanja čovekovog života i opstanka vrste. Naravno da se ovakav put razvoja ljudske civilizacije može oceniti neodrživim ili, još tačnije, neuravnoteženim. Alternativa dosadašnjem razvoju, u poslednje vreme je tzv. održivi razvoj (tačnije uravnoteženi razvoj), koji podrazumeva dalji napredak ljudskog društva koji ne remeti i ne ugrožava životnu okolinu i opstanak ljudse vrste. Po definiciji, održivi razvoj je »razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a da istovremeno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe« [1]. Ako se održivi razvoj shvati ozbiljno, onda će se pojaviti drastični zahtevi za promenama u gotovo svim oblastima života, uključujući i promene naše svesti u oblastima tehnologije, ekonomije, društva i politike. Takav razvoj podrazumeva projektovanje aktivnosti, prakse i tehnoloških postupaka tako da rezultujući razvoj ne ugrožava ravnotežu prirodnih parametara životne sredine [2]. 1.1.2 Sadržaj koncepta održivog razvoja 1.1.2 Compendium content of sustainable development Koncept održivog razvoja, kao generalnog opredeljenja, ima tri aspekta [3] (slika 1): a) Ekonomsku održivost, koja podrazumeva efikasnije korišćenje i povećanje produktivnosti raspoloživih resursa, vodeći računa pri tome o da se otklone ili umanje negativni uticaji na životnu sredinu; b) Socijalnu održivost, koja podrazumeva da razvoj mora biti pravedan i da zadovoljava potrebe većine ljudi na planeti, što uključuje borbu protiv siromaštva, produktivno zapošljavanje, promovisanje društvenog ujedinjenja, efikasnu i svima dostupnu ydravstvenu zaštitu i obrazovanje, prevenciju negativnih društvenih pojava, demokratizaciju društvenog života i promenu potrošačkih navika; c) Ekološku održivost, koja obuhvata integritet ekosistema i brigu o njihovom kapacitetu i bioraznolikosti, što uključuje brigu za očuvanje kvalieta vazduha, vode i zemljišta, zaštita divljih staništa i efikasnije korišćenje prirodnih resursa i energije.

3

na primer. privrede ili proizvoda. Na ovom nivou u brigu o životnoj sredini uključuje se javnost. − predostrožnost. na nivou društva.1. Na nivou privrede. Princip predostrožnosti podrazumeva da svaka aktivnost mora biti sprovedena bez oslanjanja na odsustvo naučnih dokaza o njenom uticaju na životnu sredinu. cilj »smanjiti emisiju gasova koji pojačavaju efekat staklene bašte« može se izraziti kao »smanjenje 4 . definisanje proizvoda zasnovanih na genetički modifikovanim organizmima. gde god je to moguće.1. Zbog toga se ciljevi održivog razvoja. prilikom donošenja odluka. a sprovodi se na tri nivoa brige o životnoj srdeini. Princip integrisanosti. Princip obnovljivosti resursa se obično svodi na očuvanje prirodnog fonda nekog resursa – sirovine ili energije. Na nivou proizvoda stvara se. svi resursi su podeljeni na obnovljive i neobnovljive.1. uz ograničenja pravnim sredstvima. odnosno celokupnog stanovništva. Na primer. 1.4 Indikatori održivog razvoja 1. od sirovina i proizvodnje do otpada.1. Uticaj savremenog čoveka na životnu sredinu može se umanjiti ukoliko se čovek pridržava principa koji čine politiku održivog razvoja. povećanje ušteda (smanjenje gubitaka) i povećanje reciklabilnosti.3 Principle of sustainable development Nesporna je međusobna veza i uticaj čoveka na životnu sredinu. Činjenica je da se sprovođenjem koncepta i principa održivog razvoja uticaj može reducirati ili potpuno eliminisati.4 Monitor of sustainable development Indikatori održivog razvoja mere postignuće ciljeva održivog razvoja. kao najsveobuhvatniji princip. odnosi se na donošenje političkih odluka u svim domenima odlučivanja. tj. Sistem održivog razvoja [4] 1. zakonska obaveza proizvođača da unapred definiše uticaj proizvoda na životnu sredinu. Sa aspekta ovog principa. izražavaju tako da se mogu meriti. Ovaj princip podrazumeva povećanje efikasnosti korišćenja resursa.3 Načela održivog razvoja 1.Slika 1. što se postiže razvijanjem javne svesti i sticanjem odgovarajućeg znanja o svim aspektima zaštite životne sredine. kao. kao preventivna mera. on podrazumeva uvođenje zakonskih obaveza pravnim subjektima da odgovorno upravljaju svih vrsta otpada i integrisano rešavanje problema otpada. − obnovljivost resursa i − preventivno delovanje. tj. Princip preventivnog delovanja je glavni metod i pristup u integraciji politike životne sredine u druge politike i odlučivanja i univerzalna tehnika za sprovođenje svih principa održivog razvoja. U osnovne princpe (načela) održivog razvoja spadaju [2]: − integrisanost. i to integralno u čitavom životnom ciklusu proizvoda. Na nivou društva ovaj princip sprovodi se u politici.

Ono pomažu u odmeravanju i podešavanju razvoja društva u skladu sa ciljevima održivog razvoja. SO2). sa akcentom na njihov međusobni uticaj. i to pre njihove praktične realizacije [9]. godišnja potrošnja energije po stanovniku. .ekonomski indikatori (na primer.. specifične emisije CO2. udeo potrošnje energije iz obnovljivih izvora. koja se koristi da bi se identifikovala priroda i nivo kontaminacije na jednom specifičnom mestu. Pod procenom životne sredine podrazumeva se proces kojim se predviđaju uticaji predloženih inicijativa. pošto različiti kriterijumi (ekološki. Oni služe pojednostavljenom i jasnom prikazivanju prikupljenih informacija o odnosu društva prema sociološkim. Procena životne sredine ima dva glavna cilja: − da minimizira ili izbegne negativne uticaje na životnu sredinu pre nego što se oni jave i − da uključi faktore životne sredine u proces donošenja odluke. indikator uticaja na zdravlje.ekološki indikatori (na primer. koji su pokazatelji dostignutog nivoa održivosti u pojedinim domenima ili generalno [7]. takođe. Održivi razvoj integriše nekoliko domena (sociološki. čak i ako se sprovedu mere za njihovo ublažavanje. Procenu životne sredine određenog projekta treba sprovesti što je moguće ranije u fazama planiranja i predlaganja projekta da bi analiza bila korisna donosiocima odluka i da bi mere ublažavanja bile uključene i predložene planove. 5 . »pristup ekosistemu« u kome se kontrolišu ljudske aktivnosti i potrebe prema životnoj okolini. izdaci na istraživanje i razvoj kao procena bruto nacionalnog dohotka). indikatori održivog razvoja (ukupno 57) grupisani su u 15 tema i 38 podtema i podeljeni su u četiri grupe [6]: . Indikatori održivog razvoja su pozatelji stanja i promena u pojedinim domenima [5]. ekonomski i ekoliški) u jednu celinu. Blagovremene i efikasne procene životne sredine imaju za rezultat donošenje odluka na bazi informacija koje podržavaju održivi razvoj.2 Basic of environmental assessment U poslednje vreme došlo je do značajnog razvoja u prihvatanju potrebe da se upravlja načinima kojima ljudi interaguju sa životnom okolinom i alatima koji će omogućiti dostupnim ovakvo upravljanje. predlaže mere za ublažavanje negativnih uticaja i predviđa da li će biti značajnih nepovoljnih uticaja na životnu okolinu. Tako. Oni. procena životne sredine nije ekološka procena mesta akcidenta. nastajanje opasnog otpada . kao što su akcioni projekti ili projekti izgradnje objekata. Agregacijom grupe indikatora definišu se parcijalni indeksi održivosti za svaki domen ili opšti indeks održivosti. 1. socijalni ili ekonomski) mogu imati različitu težinu i uticaj na donošenje odluke. niti je ekoliški odit. . za razliku od upravljanja ekološkim procesima [8]. koji se koristi za evaluaciju ekološkog menadžmenta i nadziranog pridržavanja specifičnih zahteva.2 Procena životne sredine 1. Prema Komisiji UN za održivi razvoj. Često se ovaj pojam meša sa nekim drugim pojmovima. Njihov značaj je i u tome što olakšavaju položaj onome koji donosi procenu održivosti..emisije CO2 za određeni procenat do određenog roka«. ekološkim i ekonomskim aspektima održivog razvoja. idnikator prihvatljivosti sa staovišta potrošača).) .socijalni indikatori (na primer. Procena životne sredine identifikuje moguće uticaje na životnu okolinu. ukazuju na »kritične tačke« u pojedinim domenima. na kvalitet životne sredine. broj telefonskih linija ili broj INTERNET pretplatnika na 1000 stanovnika.institucionalni (na primer. Primer ovog trenda je tzv. Koristi od analize uticaja na životnu okolinu i mera za ublažavanje nepovoljnih uticaja u ranoj fazi planiranja projekta su: − šansa da se javnost uključi u donošenje odluka.

pri čemu se strateška procena odnosi na visok nivo državnih planova i programa. − pružanje informacija i podataka o donetoj odluci. Javnost je značajan izvor lokalnog i tradicionalnog znanja o mestu realizacije predloženog projekta i verovatnih uticaja na životnu sredinu. održivo korišćenje prirordnih resursa. Tako se ovaj termin može definisati kao »formalizovani.3. − sprovođenje postupka informisanja javnosti i konsultacija. environmental impact assessment. Ušešće javnosti je značajan elemenat procesa procene životne sredine.1 Definicija strateške procene životne sredine 1.3 Practice of strategic environmental assessment (SEA) 1. dok se procena uticaja na životnu sredinu odnosi na individualne građevinske i razvojne projekte. Kroz učešće javnosti.3 Praksa strateške procene životne sredine 1.− − − − povećana zaštita ljudskog zdravlja. Proces procene životne sredine realizuje se u nekoliko važnih koraka [10]: − analiza verovatnih uticaja neke predložene aktivnosti na životnu sredinu. jer jača kvalitet i kredibilitet procene životne sredine. procena uticaja na životnu sredinu se zahteva pre realizacije individualnih projekata. kao i obavestiti ljude o odlukama. Poređenje između procene uticaja na životnu sredinu i strateška procena životne sredine Procene uticaja projekta na životnu sredinu Sprovodi se na kraju procesa donošenja odluke Strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu Dešava se u ranim fazama donošenja odluke 6 . dok je strateška procena životne sredine potrebna pre realizacije planova i programa. Tabela 1. EIA) i strateška procena životne sredine (strategic environemntal assessment. smanjeni rizici od ekoloških katastrofa i povećana odgovornost vlasti. Među raspoloživim alatima procene životne sredine su procena uticaja na životnu sredinu (eng. pristalice projekta mogu dobiti informacije. − priprema izveštaja o proceni mogućih uticaja na životnu sredinu. Na primer. sistematski i sveobuhvatan proces evaluacije uticaja određene razvojne politike.1 Definition of SEA Termin strateška procena životne sredine se različito definiše i razume. bolje razumeti i odgovoriti na javne interese. aerodroma ili fabrike.3. Realizacija procene životne sredine po predloženim koracima pomažu da se identifikuju mogući uticaji na životnu sredinu i mere ublažavanje nepovoljnih uticaja. suštinska razlika je u skali procene. Strateška procena životne sredine se vrši radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa. SEA) [10]. Ove procedure su projektovane tako da osiguravaju da implikacije određenih akcija na životnu okoinu mora da budu uzete u obzir pre nego što one budu izvršene. 1. − uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa. Poređenje između ove dve procedure izvršeno je u tabeli 1. Prema tome. kao što je izgradnja autoputa. programa i drugih strateških akcija i njihovih alternativa na životnu sredinu«. planova.

3. nivo krajem politike je kontinualni i iterativni Fokus na standardnoj proceduri. ili koje nadležni organ priprema za odgovarajući postupak usvajanja u Narodnoj skupštini ili Vladi Republike Srbije. šumarstva. niži nivo detaljisanja da bi se obezbedila vizija i ukupna okvir Dobor definisan proces. odnosno jedinice lokalne samouprave.3 Principle of SEA Osnovna načela strateške procene životne sredine jesu: 7 . Alternative na strateškom nivou ne treba razmatrati jedino sa tačke izbora između različitih mogućnosti dostizanja istog cilja nego i sa tačke smanjenja potreba.3 Načela strateške procene životne sredine 1. uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa. sa preklapanjem komponenti.3. kao i planovima i programima zaštite životne sredine. Ukratko. održavanjem prirodnih sistema Uska perspektiva – mnogo detalja Široka perspektivs. 1. dostiže do izvora simptome narušavanja životne sredine narušavanja životne sredine Prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Republike Srbije »strateška procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o stanju životne sredine. lovstva. strateška procena životne sredine je sistematski proces identifikovanja. Implementacija strateške procene životne sredine bazira se na dva osnovna principa [12]: a) ona mora da jasno identifikuje izvodljive alternativne planove i da ih uporedi u kontekstu procene. upravljanja otpadom. izveštavanja i ublažavanja uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu.Reaktivni pristup razvojnim projektima Identifikuje specifične uticaje na životnu sredinu Razmatra ograničen broj izvodljivih alternativa Daje ograničeni pregled kumulativnih uticaja Naglasak na ublažavanje i minimiziranje uticaja Proaktivni pristup razvojnim projektima Identifikuje njihove implikacije na održivi razvoj Razmatra veći broj mogućih alternativa Rano upozorenje na kumulativne uticaje Naglasak na postizanje ciljeva životne sredine. energetike. tretira Fokus na održivom razvoju. uključujući i njihove izmene. kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci« [11]. pokrajinskom ili lokalnom nivou. upravljanja vodama. kao i planovi i programi koji se donose na osnovu propisa. poljoprivrede. b) ona mora da unapredi.3. pre nego da analizira određeni plan ili program. Planovi i programi su svi razvojni ili drugi planovi i programi. koje priprema i/ili usvaja organ na republičkom. turizma. 1. saobraćaja.3. industrije.2 Sadržaj strateške procene životne sredine 1. predviđanja. telekomunikacija. Strateške procene životne sredine koje se izrađuju za planove i programe na različitim hijerarhijskim nivoima moraju biti međusobno usklađene i usklađene sa procenama uticaja projekata na životnu sredinu. sprovođenje postupka konsultacija. ribarstva. odnosno skupštini ili izvršnom organu autonomne pokrajine. na primer ne samo birati između proizvodnje energije iz uglja ili biomase nego i smanjiti potrebu za proizvodnjom energije izolacijom zgrada [12].2 Content of SEA Strateška procena životne sredine vrši se za planove i programe u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta. kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu. očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune. sa jasnim početkom i Višestepeni proces.

odnosno očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti u odgovarajuće sektorske i međusektorske programe i planove. složenost. 2) vremenska dimenzija (trajanje.  Načelo integralnosti.  Načelo javnosti. 4) stepen kojim se planom i programom uspostavlja okvir za realizaciju projekata u pogledu lokacije. Karakteristike plana i programa: 1) značaj plana i programa za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. 4) kumulativna i sinergijska priroda uticaja. stanovništvo i zdravlje. oblasti ili prirodni predeli kojima je priznat zaštićeni status na republičkom ili međunarodnom nivou. Održivi razvoj jeste usklađen sistem tehničko-tehnoloških. 5) rizici po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. učestalost. prirode. kulturnog i drugog značaja: posebne prirodne karakteristike. intenzitet.3. Karakteristike uticaja: 1) verovatnoća. pre donošenja bilo kakve odluke.4 Kriterijumi strateške procene životne sredine 1. geografska oblast. Svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se spreče ili smanje negativni uticaji određenih planova i programa na životnu sredinu pre njihovog usvajanja. gusto naseljene oblasti i oblasti sa različitim režimima zaštite. broj izloženih stanovnika i prekogranična priroda uticaja. Politika zaštite životne sredine koja se realizuje donošenjem planova i programa zasniva se na uključivanju uslova zaštite životne sredine. U cilju informisanja javnosti o određenim planovima i programima i o njihovom mogućem uticaju na životnu sredinu. ponavljanje).  Načelo hijerarhije i koordinacije. ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kome se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti sa ciljem da se sačuva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i buduće generacije. kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka pripreme i donošenja ili usvajanja planova i programa. zaštićena prirodna dobra. imati pristup informacijama koje se odnose na te planove i programe ili njihove izmene. Procena uticaja planova i programa vrši se na različitim hijerarhijskim nivoima na kojima se donose planovi i programi. uključujući i one u različitim hijerarhijskim strukturama. Načelo održivog razvoja. industrijske i druge objekte i druge stvorene vrednosti.  Načelo predostrožnosti.4 Criteria of SEA Kriterijumi za utvrđivanje mogućnosti značajnih uticaja planova i programa na životnu sredinu i donošenje odluke o izradi strateške procene podeljeni su u dve glavne grupe. vode. obima i uslova funkcionisanja ili u vezi sa alokacijom resursa. javnost mora. 1. 2) problemi zaštite životne sredine plana i programa i mogućnost uticaja na: vazduh. 8 . kao i posle usvajanja plana i programa. zemljište. staništa i biodiverzitet. infrastrukturne. kulturno-istorijska baština. kulturno-istorijsku baštinu. 3) stepen uticaja plana i programa na druge planove i programe. obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa i svede na minimum rizik po zdravlje ljudi. reverzibilnost.3. gradove i druga naselja. 3) prostorna dimenzija: lokacija. B. 6) delovanje na oblasti od prirodnog. životnu sredinu i materijalna dobra. biljni i životinjski svet. klimu. prema tome da li su vezani za karakteristike plana i programa ili za karakteristike uticaja: A.

posebno osetljive i retke oblasti. 1. 9 . smanjeni kapacitet životne sredine. postojeći rizici.4 SEA and sustainable development Ciljevi zakona strateške procene životne sredine zemalja koje su ga donele uključuju unapređenje održivog razvoja i transparentno planiranje integrisanim razmatranjima životne sredine i učešćem javnosti na višem nivou u proces donošenja odluke.4 Strateška procena životne sredine i održivi razvoj 1.7) delovanje na ugrožene oblasti: prekoračeni standardi kvaliteta životne sredine ili granične vrednosti. intenzivno korišćenje zemljišta. uključe socijalne i ekonomske efekte svojih planova i programa. koja podrazumeva brigu za zivotnu sredinu.5 Application of SEA Šematski prikaz primene starteške procene životne sredine. pored uticaja na životnu sredinu.3. Strategije održivog razvoja ovih zemalja nose jednostavnu ideju o osiguranju boljeg kvaliteta života za svakoga u sadašnjoj i u budućim generacijama. 1. Odgovorne vlasti koje žele da svojim strateškim procenama životne sredine pokriju pun opseg predmeta održivog razvoja mogu slobodno širiti ciljeve ovih procena. s ciljem da.3. dat je na slici 2. ekosistemi i biljne i životinjske vrste.3.3. u skladu sa zakonom.5 Primena strateške procene životne sredine 1.

Ova odluka sadrži: 10 . Izveštaj o strateškoj proceni. učešće zainteresovanih organa i organizacija. koji obuhvata: učešće zainteresovanih organa i organizacija. B.6 Phases of SEA Postupak strateške procene životne sredine sastoji se od sledećih glavnih faza: A. saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni. Pripremna faza Odlučivanje o izradi strateške procene. C. izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti. Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija. učešće javnosti. A. izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni. Prikaz primene strateške procene životne sredine 1. Postupak odlučivanja. ocenu izveštaja o strateškoj proceni. Pripremna faza.Slika 2.3.6 Faze u postupku strateške procene životne sredine 1.3. koja obuhvata: odlučivanje o izradi strateške procene.

organ nadležan za pripremu plana ili programa dužan je da. . . od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i zainteresovanih organa i organizacija zatraži mišljenje.smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima i procene uticaja projekata na životnu sredinu. odnosno odluke o nepristupanju izradi strateške procene. Izbor nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni. . . . Organ nadležan za pripremu plana i programa može odlučiti da se ne izrađuje strateška procena o čemu prethodno pribavlja mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i organizacija. B.elemente izveštaja o strateškoj proceni. smatra se da nema primedaba na predloženu sadržinu odluke o izradi strateške procene. Ako se mišljenje ne dostavi u zakonskom roku. . Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku pribavljanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni. On sadrži: . .izbor i obaveze nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni (predlog metodologije. . Nosilac izrade izveštaja o strateškoj proceni može biti pravno ili fizičko lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti prostornog planiranja i izrade planskih dokumenata. na način utvrđen ovim zakonom.program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa (monitoring).prikaz načina odlučivanja. .zaključke do kojih se došlo tokom izrade izveštaja o strateškoj proceni predstavljene na način razumljiv javnosti. prikaz pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu koji će biti razmatrani u okviru strateške procene. .druge podatke od značaja za stratešku procenu. .prikaz korišćene metodologije i teškoće u izradi strateške procene. Polazne osnove strateške procene obuhvataju: 11 - . U pripremi odluke o izradi strateške procene.opšte i posebne ciljeve strateške procene i izbor indikatora.procenu mogućih uticaja sa opisom mera predviđenih za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni.razloge za izostavljanje pojedinih pitanja i problema vezanih za životnu sredinu u planu i programu iz strateške procene. vrednuju i procenjuju mogući značajni uticaji na životnu sredinu do kojih može doći implementacijom plana i programa i određuju mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Izveštaj o strateškoj proceni Izveštaj o strateškoj proceni je dokument kojim se opisuju. sastav stručnog tima. po postupku utvrđenom zakonom. Učešće zainteresovanih organa i organizacija.razloge za vršenje strateške procene prema kriterijumima. opis razloga odlučujućih za izbor datog plana i programa sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program.druge podatke od značaja za izradu strateške procene. odnosno na predlog odluke o nepristupanju izradi strateške procene. . odnosno urbanističkog planiranja i izrade urbanističkih planova.polazne osnove strateške procene. .način učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade i razmatranja izveštaja o strateškoj proceni. rok izrade i dr).

Procena mogućih uticaja plana i programa na životnu sredinu sadrži sledeće elemente: prikaz procenjenih uticaja varijantnih rešenja plana i programa povoljnih sa stanovišta zaštite životne sredine sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih. Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja zainteresovanim organima i organizacijama na mišljenje izveštaj o strateškoj proceni. prikaz procenjenih uticaja plana i programa na životnu sredinu sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih. - Izveštaj o strateškoj proceni sadrži razrađene smernice za planove ili programe na nižim hijerarhijskim nivoima koje obuhvataju definisanje potrebe za izradom strateških procena i procena uticaja projekata na životnu sredinu. koji su dužni da dostave mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. kumulativna i sinergijska priroda uticaja. rezultate prethodnih konsultacija sa zainteresovanim organima i organizacijama bitne sa stanovišta ciljeva i procene mogućih uticaja strateške procene. intenzitet. geografska oblast. odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu. učestalost. zdravlju ljudi. Na osnovu definisanih ciljeva vrši se izbor odgovarajućih indikatora koji će se koristiti u izradi strateške procene. zaštićenim prirodnim dobrima. ponavljanje). prekogranična priroda uticaja). C. indikatore za praćenje stanja životne sredine. stanovništvu. složenost/reverzibilnost. način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir činioci životne sredine uključujući podatke o: vazduhu. uključujući varijantno rešenje nerealizovanja plana i programa i najpovoljnije varijantno rešenje sa stanovišta zaštite životne sredine. staništima i biodiverzitetu. buci i vibracijama. prikaz pripremljenih varijantnih rešenja koja se odnose na zaštitu životne sredine u planu i programu. prava i obaveze nadležnih organa. prikupljenih podataka o stanju životne sredine i značajnih pitanja. industrijskim i drugim objektima ili drugim stvorenim vrednostima. kulturno-istorijskoj baštini. određuju aspekti zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa. vodi. prostorna dimenzija (lokacija. Postupak odlučivanja Učešće zainteresovanih organa i organizacija. jonizujućem i nejonizujućem zračenju. klimi. Program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja plana i programa sadrži: opis ciljeva plana i programa. razmatrana pitanja i probleme zaštite životne sredine u planu ili programu i prikaz razloga za izostavljanje određenih pitanja i problema iz postupka procene. Ako se 12 .- kratak pregled sadržaja i ciljeva plana i programa i odnosa sa drugim planovima i programima. poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja. broj izloženih stanovnika. postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja. odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu. biljnom i životinjskom svetu. način na koji su pri proceni uzete u obzir karakteristike uticaja: verovatnoća. karakteristike životne sredine u oblastima za koje postoji mogućnost da budu izložene značajnom uticaju. ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih na nivou Republike i međunarodnom nivou. infrastrukturnim. problema i predloga u pogledu zaštite životne sredine u planu ili programu. vremenska dimenzija (trajanje. zemljištu. Opšti i posebni ciljevi strateške procene definišu se na osnovu zahteva i ciljeva u pogledu zaštite životne sredine u drugim planovima i programima. gradovima i drugim naseljima. pregled postojećeg stanja i kvaliteta životne sredine na području na koje se izveštaj odnosi. druge elemente u zavisnosti od vrste i obima plana i programa.

zemljište.obrazloženi su razlozi za izbor najpovoljnijeg varijantnog rešenja sa stanovišta zaštite životne sredine. odnosno o izveštaju o strateškoj proceni. Karakteristike plana i programa . Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine na saglasnost izveštaj o strateškoj proceni sa izveštajem o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.prikazan je način na koji su definisani ciljevi strateške procene i izabrani odgovarajući indikatori.prikazani su izvori podataka o stanju životne sredine i korišćena metodologija je usklađena sa stepenom složenosti strateške procene. zaštićena prirodna dobra.dati su razlozi za izostavljanje pojedinih pitanja i problema iz strateške procene. prostorni obuhvat i vremenski horizont.opis stanja životne sredine usklađen je sa ciljevima i indikatorima strateške procene. 2. kao i mišljenja izjavljenih u toku javnog uvida i javne rasprave o planu ili programu. staništa i biodiverzitet. .pri proceni uticaja uključeni su svi značajni činioci: azduh. područje za koje se priprema plan ili program.jasno su prikazani ciljevi i sadržaj plana i programa.prikazana su pitanja i problemi vezani za životnu sredinu koji su razmatrani u planu i programu tokom izrade strateške procene. 13 . Po dobijanju izveštaja organ nadležan za poslove zaštite životne sredine može pribaviti mišljenje drugih ovlašćenih organizacija ili stručnih lica za pojedine oblasti. . 4. . klimu. . stanovništvo i zdravlje. biljni i životinjski svet. Procena uticaja na životnu sredinu . 3. 5.pitanja zaštite životne sredine su zastupljena u pripremi ciljeva plana i programa.procenjeni su uticaji varijantnih rešenja na životnu sredinu i izvršeno poređenje.mišljenje ne dostavi u roku. .pripremljeno je varijantno rešenje nerealizovanja plana i programa i varijantno rešenje najpovoljnije sa stanovišta zaštite životne sredine. .prikazan je način na koji su određeni i vrednovani značajni uticaji plana i programa na životnu sredinu. . Varijantna rešenja .prikazane su veze sa drugim relevantnim planovima i programima. vode. organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni putem javnog uvida i održavanja javne rasprave. Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti.prikazano je postojeće i buduće stanje životne sredine. smatra se da nema primedaba na dostavljeni izveštaj o strateškoj proceni. Polazne osnove . Organ nadležan za zaštitu životne sredine vrši ocenu izveštaja na osnovu kriterijuma sadržanih u osam elemenata strateške procene: 1. Ocena izveštaja o strateškoj proceni. . . Stanje životne sredine . . Učešće javnosti. Pre upućivanja zahteva za dobijanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni.prikazan je način na koji su pripremljena i razmatrana varijantna rešenja za pitanja i probleme vezane za životnu sredinu. Organ nadležan za pripremu plana i programa izrađuje u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva mišljenja.

način na koji se vršilo odlučivanje i opisani razlozi odlučujući za izbor datog plana i programa sa aspekta varijantnih rešenja koja su bila razmatrana. određivanje i vrednovanje značajnih uticaja usklađeno je sa važećim standardima.predviđene su mere za sprečavanje i ograničavanje negativnih odnosno uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu za svaki procenjeni uticaj. excessive natural resources consumption. . vremenska dimenzija (trajanje. broj izloženih stanovnika.obezbeđeno je učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku izrade strateške procene. Mere i program praćenja stanja životne sredine . kulturno-istorijsku baštinu. Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni. 7. prostorna dimenzija (lokacija. . kumulativna i sinergijska priroda uticaja i druge karakteristike uticaja.izveštaj je pripremljen na jasan i precizan način. opisana je korišćena metodologija. Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za zaštitu životne sredine. učestalost.- - gradove i druga naselja. ovog zakona i dati izvori informacija. Izveštaj o strateškoj proceni . 8.prikazan je način na koji su pitanja životne sredine uključena u plan ili program. Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni ili odbija zahtev za davanje saglasnosti. biological species 14 . . . intenzitet. složenost/reverzibilnost. prekogranična priroda uticaja).prikazan je način na koji su pripremljene smernice za izradu procena uticaja projekata na životnu sredinu i drugih strateških procena.jasno je definisana uloga nadležnih organa u izradi strateške procene. geografska oblast. infrastrukturne. ovog zakona. . .pripremljen je program praćenja stanja životne sredine u toku realizacije plana i programa u skladu sa članom 17. ponavljanje). 6. Abstract Technological and commercial progress of human civilization has negatively affected the environment by polution.obrađeni su svi elementi izveštaja propisani članom 12. propisima i graničnim vrednostima.dostavljena su mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti na izveštaj o strateškoj proceni i prikazan način na koji se odlučivalo o mišljenjima. industrijske i druge objekte i druge stvorene vrednosti pri proceni uticaja uzete su u obzir sledeće karakteristike uticaja: verovatnoća. uključujući stručna mišljenja. .zaključci o izrađenom izveštaju o strateškoj proceni predstavljeni su na način razumljiv javnosti. Učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti .

[12] E. maj 2005.gc. 1987. As a consequence. the purpose. Strategic environmental assesment (SEA) is among the available these tools. Therefore.org. 19. [11] Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu. are described and the suggestions how to apply SEA are given. concept. Strategic Environmental Assessment. Oxford. according to the Serbian law.17/2001/4/Add. Naša zajednička budućnost. Work Programme on Indicators of Sustainable Development. both as the PPS is prepared and prior to its adoption.wikipedia. the definition. Nacionalna konferencija o kvalitetu »Festival kvaliteta«. the purpose. str. G-47-G-50. LITERATURA [1] World Commission on Environment and Development (WCED). P. Radak. 43. Our Common Future. Reid. A Framework for the Ultimate Environmental Index – Putting Atmosperic Change into Context with Sustainability. criteria and benefits of SEA are explained.htm [10] A. SEA is presented as a key component of sustainable development. natural flows of energy and matter have been redirected. During last decades. Oksford. Principi održivosti u zakonodavstvu EU za zaštitu životne sredine. it has been widely accepted that there is a need to manage the people-environment interaction and to have and use the tools enabling such a management. UN Depratment of economic and social affairs. the main stages and use of SEA. Monit. http://www. 46 (1997) 135-149. 43. SEA is emphasized to ensure that information on the significant environmental effects of plans. K. principles and indicators of sustainable development are described. objectives. Secondly. Subotić. Fricker. Measuring up to Sustainability. Guidance in Preparaing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millenium. Then. Joao. Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj UN.. glasnik RS. 32. [6] E/CN. 2002. 1987. objectives and main stages of environmental assesment are shortly intoduced. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT .org/wiki/Sustainable_Development [5] A. Anthropol. 135/04. Young. The alternative to such a development is sustainable (or more precisly. programes and strategies (PPS) is gathered and made available to decision-makers.W.-21. Kragujevac. Popović.saglasno srpskom zakonodavstvu 2.ceaa.uk/filelibrary/pdf/sea. 1. p. Environ. Sl. [8] www.uj/Departments/CBE/ 2. focused on protecting the environment.accordind to Serbia’s legislation 15 . [4] http://en. key matters. balanced) development. Finally. 30 (1998) 367-375. [2] B. PROCENA UTICAJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE . Implementing Strategic Environmental Assessment.S.disappearance and energy dissipation. http://stratch. str.pdf [9] Introduction and Features: Canadian Environmental Assessment Act. str.ac. Environ. 1 Commission on Sustainable Development. at first. and many biological balances have been disturbed. SPICe briefing 04/46 (2004). [3] DESA/DSD/BP13. [7] J.wwf. Assess.ca/013/intro_e.

god. Ova činjenica. koja je poprimila globalni karakter. 2. ali i suočio čovečanstvo sa novim problemima i izazovima. Problemi zaštite životne sredine su na globalnom nivou prvi put razmatrani 1972. Zbog toga su od značaja: 1.1 Compendium of sustainable development U osnovi ovog koncepta je mišljenje i opredeljenje da se samo na krajnje racionalnom korišćenju raspoloživih kapaciteta planete može zasnivati dalji razvoj i ostvariti viši kvalitet života. Ovakav koncept je poslednjih decenija doveden u ozbiljnu sumnju. Preventivna akcija je bolja od remedijalnih mera. Ovom konvencijom su države članice prihvatile obavezu rane faze planiranja aktivnosti i procene uticaja na životnu sredinu kao i saradnje na projektima za koje se smatra da bi mogli da imaju štetan uticaj na životnu sredinu preko državnih granica. 2. Ekosistem je kvalitativno i kvantitativno ograničen resursima 3. Šteta po životnu sredinu treba da bude zadržana na izvoru zagađenja.1. uspešnost i osnova ostvarenog razvoja je do skora posmatrana kroz ekonomske parametre. Osnov nove politike zaštite životne sredine je prevencija koja se bazira na nekoliko principa: 1. Opšti ekonomski rast kvantifikovan kroz profit ima kao posledicu ubrzano i prekomerno trošenje prirodni resursa. pre svega kroz ostvareni profit kao osnovni pokazatelj uspeha. posebno onih neobnovljivih. Politika zaštite treba da bude deo drugih politika. Sposobnost ekosistema za obnovu istrošenih resursa ima određene granice. Postupak procene uticaja na životnu sredinu u formi zakona o nacionalnoj politici zaštite životne sredine je uveden u pravni sistem SAD počev od 01. Naime. 2. Pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu (UN Economic Commision for Europe – UN/ECE) je pripremljena Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. god. Ovim zakonom sve sastavne jedinice SAD su u obavezi da za svaku aktivnost koja bi mogla da ima uticaj na životnu sredinu pripreme dokument izjava/izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu.1.1 Koncept održivog razvoja 2. Zakoni Srbije o zaštiti životne sredine 2.god Srbija. Naime. kao posledica prekoračenih granica tolerancije globalnog prirodnog sistema zadnjih decenija prošlog veka. Nešto kasnije slična praksa je uvedena i u pravni sistem Evropske Unije. Ovom direktivom je uvedeno načelo javnosti kojim je 16 . 1985 godine direktivom 85/337/EEC uveden je koncept o proceni uticaja na životnu sredinu koji je kasnije dopunjavan (direktiva 97/11/EEC). ali i stalni porast stanovništva na zemlji.09. 4. Crna Gora kao i Bosna i Hercegovina nisu članice Espokonvencije. Ova izjava mora da sadrži opis svih mogućih uticaja na životnu sredinu kao mogući rezultat aktivnosti koje se planiraju. a posebno u ovom. nametnula je kao glavni odgovor novi globalni pristup.1 Serbia’s legislation related to environmental impact assessment Izuzetno brz i dinamičan industrijski razvoj i ekonomski rast koji je ostvaren pre svega značajnim tehnološkim razvojem krajem pretprošlog i prošlog veka.1970. Zagađivač treba da plati troškove zagađivanja i mera koje se preduzimaju.1997. Resursi ekosistema održavaju život na planeti.2.1. 3. i rezultujuća ekološka kriza. Tada je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija u Stokholmu održana prva konferencija koja se smatra prekretnicom u rešavanju problema životne sredine jer je ukazala na probleme i pristupe u njihovom rešavanju. značajno je podigao kvalitet života čovečanstva.01. ograničenost resursa. Iako je na snazi od 10.

ali i neodložan. Gl. Ustavom Republike Srbije je propisano da Republika uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine. U 2004. 17 . godine.obezbeđeno učešće zainteresovane javnosti u proces razmatranja uticaja na životnu sredinu. čađ. godine objavljen je Pravilnik o graničnim vrednostima. definisane su zagađujuće materije za koje se vrši sistematsko merenje (čl.2 Propisi Republike sredine koji se odnose na vazduh U Sl. zaštiti od jonizujućih zračenja. pravilnici i odluke). Ova četiri zakona su strateški zakoni. biljaka. azotdioksid.1. unapređivanje i upravljanje dobrima od opšteg interesa ostvaruje pod uslovima i na način utvrđen Zakonom. 3. Usaglašavanje našeg Zakonodavstva sa onim EU je složen i obiman posao. 3 Pravilnika). 2004 god. utvrđeno je je epizodno zagađenje kao rezultat nepovoljnih meteoroloških faktora za sumpordioksid. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. dakle moraju prihvatiti i ubaciti ove akte u nacionalne pravne sisteme. prizemni ozon i ugljendioksid. rudarstvu. ribarstvu. vodama i zemljištem. štetnim i opasnim materijama. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka. a da se zaštita. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. kao pravo na zdravu životnu sredinu kao osnovno pravo i slobodu svakog građanina. a koje moraju prihvatiti pre nego što postanu članice. 2. Naime. godine doneto je nekoliko zakona kojima je zamenjen neadekvatan i zastareli sistem baziran na Zakonu o zaštiti životne sredine iz 1991 godine. geološkim istraživanjima. pa tako i deo koji se odnosi na Zaštitu životne sredine. ali i odnosa prema životnoj sredine. a ćl. donešena su 4 Zakona: 1. metodama merenja imisije. nacionalnim parkovima. t. 72 Ustava je utvrđeno da je Republika Srbija nadležna za zaštitu životne sredine. a pored njih oblast zaštite životne sredine prate i zakoni koji su u vezi sa vazduhom. Sistematska merenja obezbeđuju redovnu kontrolu kvaliteta vazduha. U tom smisliu. Definisane su i metode za merenje emisije. od 1992. Ovi akti se odnose. i 2005. žaštitu i unapređenje flore i faune. 2. Polazeći od Evropskog opredeljenja i obaveza prihvatanja kompletnog Community Acquis. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Definisana su merna mesta za sistematsko merenje. ali i pravna zaštita. evropski koncept o proceni uticaja na životnu sredinu je proširen i na zemlje centralne i istočne Evrope koje su se pridružile ili su u procesu pridruživanja Uniji. Narodna skupština Republike Srbije je donela Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj Uniji. akta koji definiše skup zajedničkih prava i obaveza država članica EU. o zaštiti voda. proizvodnji i prometu otrova itd. Zakon o zaštiti životne sredine. Ovim pravilnikom su propisane granične vrednosti inisije kao najviše dozvoljeni nivoi koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. kojom je predviđena obaveza usklađivanja Zakonodavstva sa onim Evropske Unije. zemljišta i vazduha. prostorna i vremenska raspodela zagađenja.j. pored ostalog i na zaštitu životne sredine. postupanju sa eksplozivnim.analiza efekata preduzetih mera i uticaja na životnu sredinu. detekciju i trend zagađujućih materija kao i izvora zagađenja. korišćenje. RS br 54. šuma. U Zakonodavstvu EU postoji oko 200 propisa koji se odnose na ovu oblast ( direktive. 13. sa kojima je samo deo našeg zakonodavstva usklađen. u toku 2004. Saglasno koncepciji proširenje EU novim članicama.10. 4. Republika Srbija je životnu sredinu i njenu zaštitu definisala kao ustavnu kategoriju. lovstvu. Države kandidati za članstvo u EU. i posebno za nenastanjena mesta i rekreativna područja. a sve u okviru obaveza prihvatanja kompletnog Community Acquis tj. životinja. modela disperzije. uz opredeljenje da to bude prioritet rada Skupštine. Na oblast zaštite životne sredine se odnosi oko 100 Zakona i propisa koji čine propisi o planiranju i izgradnji. analiza hemijskih reakcija u atmosferi. za naseljena mesta.

god. Sl. god. god 4. 1982. 67/93. 3. Sl. od 1987. i 2001. 2. 13. 1999. Glasnik SRS br. 12. Sl. Uredba o klasifikaciji voda u međurepubličkim vodotokovima. 1994. listSRJ. a ostali u službenom glasniku SRJ i SRS.5 Propisi koji se odnose na otpadne i opasne materije 18 . Glasnik RS. god. 7. 41. 10.1. praćenja uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi. 44. 6. br. Sl. kako je navedeno niže: 1. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće. međudržavnih voda i voda obalnog mora. 45. 53/93. Sl. Pravilnik o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materija Sl.3 Propisi Republike Srbije koji se odnose na vodu Deo propisa koji se odnosi na vode sadržan je u Službenom listu SFRJ br 33. iz 2006. 31. Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda.54 . 11.god. Sl. 48/94. god. 9. 8. a u vezi sa zemljištem. Sl.Uredbom o utvrđivanju programa kontrole kavliteta vazduha u 2000. 1983. List SRJ. 2. 44. kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. List SFRJ br. arsen. životni sredinu i okolinu (sl. godine i br. Pravilnik o opasnim materijama u vodi. 54/96) 14. godini utvrđen je sistem kontrole kvaliteta vazduha koji obuhvata sistematsko merenje emisije. kriterijuma za uspostavljanje mernih mesta i evidencije podataka (sl. 47 iz 1983. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. metodama merenja emisije. je i sledeći dokument: 1. 1993.4 Propisi Republike Srbije koji se odnose na zemljište Pored Pravilnika. br.1. nikl. Glasnik br. 1992. Glasnik SO Leskovac br. 31 iz 1982. Sl. benzen. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 5. godine. godine). 1978. Pravilnikom o dopunama pravilnika o graničnim vrednostima. 2000. Glasnik SRJ br. br 42/98. Glasnik SRJ br. Sl. hrom. 46/91. Zakon o režimu voda (Sl. 59/98) 2. 13 iz 1981. Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet. 1992.1. 1984. Glasnik RS br. policiklični i aromatični ugljovodonici i azbest). i 13/84. List SFRJ br. 6. navedenog pod brojem 11 u prethodnom tekstu.god) određene su granične vrednosti emisije za kancerogene materije ( akrilonitril. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje metodama za njihovo ispitivanje. Pravilnik o kvalitetu prirodne mineralne vode. 19. 2. Pravilnik o sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju. god. god. 44/99. Glasnik RS br 19. Dozvoljene koncetracije pesticida u vodi za piće u vreme vanrednog stanja. Pravilnik o opasnim materijama u vodi. Glasnik SRJ br. Sl glasnik SRS br. Zakon o vodama (Sl. 26. god. Sl. List SFRJ br. god. Glasnik RS br. 23.

6. br.1. 2. Pravilnik o obrascu legitimacije nadzornika nacionalnog parka (’Sl. br.glasnik RS’. 67/93.101/05). br. 10. 5. 48/94. 95/92). Pravilnik o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materija(’Sl. Zakon o postupanju sa otpadnim materijalom(’Sl. Pravilnik o obliku i sadržini šumskog žiga. 31/82).glasnik RS’.7 Propisi koji se odnose na vode. 17/96). 23/94). Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda (’Sl. Zakon o nacionalnim parkovima (’Sl. 83/92. Glasnik RS’. 47/83. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnovanje i metodama za njihovo ispitivanje (’Sl. ispravka br. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama (’Sl.54/92). 19 .glasnik RS’. kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda. 46/91.glasnik RS’. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (’Sl. br. 44/95). načinu i roku žigosanja prosečnog drveta (’Sl. 13. 9. ispravka br. br. 6. 39/93. br. Glasnik RS’. Pravilnik o određivanju poslovnih i drugih objekata za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova (’Sl. Pravilnik o postupanju sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija(’Sl. 70/94). 48/94). ispravka broj 53/93.glasnik RS’.glasnik SRS’. Naredba o stavljanju pod kontrolom korišćenja i prometa biljnih i životinjskih vrsta (’Sl. 53/93. Zakon o geološkim istraživanjima (’Sl. 53/93. uslovima.glasnik RS’.glasnik RS’. 3. 41/94. Zakon o rudarstvu (’Sl. br. Glasnik RS’. 4. br. br.merama za otklanjanje posledica(’Sl.list SFRJ’. 48/94). br.glasnik RS’. 53/93.glasnik RS’. 2. 2. 7. 67/93. Pravulnik o opasnim materijama u vodama (’Sl.glasnik SRS’.67/93 i 48/94). Uredba o zaštiti prirodnih retkosti (’Sl.glasnik RS’. br. 24/94 i 28/96). 63/90 i ’Sl. br. 11. ispravka br. br.glasnik RS’. zakon o hidrometerološkim poslovima od interesa za celu zemlju (’Sl. Glasnik RS’. 7.glasnik RS’. 30/92). 49/92. 3. 5. odnosno otpremnice.12/05). br.1. 8. 50/93 i 93/93). 41/94. 46/95). 46/91.13/84). 2. br. 30/92. br.glasnik RS’. Zakon o osnovama geološke delatnosti od interesa za celu zemlju (’Sl.glasnik RS’. Sl. 47/94). 4. 12. Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine. Glasnik RS’. br.60/94). br.glasnik RS’. 24/94. Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara (’Sl.26/96). 67/93 i br. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prduzeća i druga pravna lica koja vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Glasnik RS br. Glasnik RS’. 2. br. Pravilnik o načinu obeležavanja zaštićenih prirodnih dobara (’Sl.6 Propisi koji se odnose na zaštitu prirode 1. br. 47/94. br.1. 18/88 i 63/90). 30/92). zemljište i šume 1. br. Pravilnik o registru zaštićenih prirodnih dobara (’Sl. 4. 3. Zakon o šumama (’Sl. 5. br. obrascu propratnice. 16/96 i 44/96). br. br. 44/95). br. Zakon o vodama (’Sl.list SFRJ’.

glasnik SRS’. br. br. 24/94 i 28/96). 3. 44/94). 53/93.glasnik RS’. 52/91. 67/93. br. 6/89 i 53/91 i ’Sl. 43/86. 27/90. 37/91. Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju (’Sl.8 Propisi koji se odnose na biljni i životinjski svet 1. Zakon o prometu eksplozivnih materija (’Sl. br.glasnik RS’. ’Sl. br. Zakon o prostornom planu (’Sl. 24/94 i 28/96). br. 53/95. izvođenju eksperimenata na životinjama i izvođenju drugih postupaka sa životinjama. 2. 2. ispravka ’Sl. 2.glasnik SRS’.glasnik SRS’. 4. 67/93 i 48/94). br. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdatim i produženim uverenjima o zdravstvenom stanju životinja. 6. Zakon o proizvodnji i prometu otrovnih materija (’Sl. br. 8. 30/85 i.glasnik RS’. 14/84 prečišćen tekst i br. o merama za sprečavanje zlostavljanja životinja. br. 4. Zakon o eksplozivnim materijama. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja (’Sl.glasnik RS’. 53/91 i ’Sl. 50/92. 5. 3. 18/92 i 50/92). 15/95 i 28/96). Zakon o putevima (’Sl. br. o njihovom prenosu kao i o obrascu za vođenje ove evidencije (’Sl. 2/90. 47/03). 6. br. ispravka br. Pravilnik o merama za zaštitu od mučenja pri izvođenju mera zdravstvene zaštite životinja. 45/85 i’Sl. Pravilnik o kriterijumima za razvrstavanje otrova u grupe i o metodama za određivanje stepena otrovnosti pojedinih otrova (’Sl. 45/90. Pravilnik o uslovima i merama za humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica (’Sl. br.list SFRJ’. 29/94).1.glasnik RS’.9 Propisi koji se odnose na uređenje prostora i gradnju 1. 79/91). Zakon o planiranju i izgradnji (’Sl.1.list SFRJ’.10 Propisi koji se odnose na opasne. Pravilnik o maksimalnim količinama štetnih materija u stočnoj hrani (’Sl. br. 67/93. 53/93. br. 44/95 i 24/96). 13/96). 24/94 i 28/96). br. br. 2. 48/94). br. Zakon o prevozu opasnih materija (’Sl. 4. radioaktivne materije i jonizujuća zračenja 1.list SRJ’. 5. 33/93. 5. 2. 48/94).glasnik RS’. 7. 57/93. br.list SFRJ’. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina (’Sl. ispravka br. 53/93.list SRJ’. br. 52/93.list SRJ’. 24/94 i 28/96). br. 67/93. br. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju celu zemlju (’Sl.list SRJ’.glasnik RS’. 24/94 i 28/96). br. 53/95). Zakon o komunalnim delatnostima (’Sl. 20 . Zakon o izgradnji objekata (’Sl.glasnik RS’. 24/94. Zakon o eksproprijaciji (’Sl.list SFRJ’. 6.2.glasnik RS’. 74/89 i ’Sl.1. 44/89 i ’Sl.glasnik RS’. 67/93 i 48/94). Pravilnik o označavanju otrova koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu (’Sl.list SRJ’. 27/90). 3. 44/77.glasnik RS’. br. br. zapaljivim tečnostima i gasovima (’Sl. br.list SRJ’. br. kao i određivanju vrste sredstava koje mogu koristiti za ubijanje životinja na human način (’Sl. 46/91.list SRJ’. 6/89. 44/94).list SFRJ’. br. 9. br.list SFRJ’. 53/93. Zakon o prometu sredstava za zaštitu bilja (’Sl.glasnik RS’. 28/96).

1. Glasnik RS 43/07 od 15. 14. br. 8/73 i 31/77). Ključnu odgovornost u oblasti žaštite šivotne srdine ima Ministarstvo nauki žaštite životne sredine. standardi emisije.list SFRJ’. informisanja i učešća javnosti. evidentiranja. br. domaćih životinja i poljoprivrede (veterinarstvo. Pravilnik o granicama iznad kojih stanovništvo i lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja ne smeju biti izloženi zračenju. 40/86). zaštita prava na zdravu živtonu sredinu i pristupa pravosuđu. konačnog smeštaja i ispuštanja radioaktivnih otpadnih materija u čovekovu okolinu (’Sl. br.5. 18/91). i dva posebno važna načela: načelo zagađivač plaća i korisnik plaća. Pravilnik o interventnim i izvedenim interventnim nivoima i merama za zaštitu stanovništva. Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovekove sredine i vršenju dekontaminacije (’Sl. ranom otkrivanju i obeležavanju o radioaktivnoj kontaminaciji životne sredine (’Sl.list SFRJ’. o merenjima stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima tih zračenja i o proveravanju kontaminacije radne okoline (’Sl. 50/73). 11. Zakon o Ministarstvima Sl. očuvanja prirodnih vrednosti.7. Pravilnik o uništavanju neupotrebljivih otrova i ambalaže koja je korišćena za pakovanje otrova i o načinu povlačenja otrova iz prometa (’Sl.Uprava za žaštitu Životne sredine u okviru nadlžnosti definisanih Zakonom. br. Zakon o zaštiti od zagađivanja vazduha (’Sl. Pravilnik o mestima i vremenskim intervalima sistematskog ispitivanja sadržaja radionukleotida u životnoj sredini. čuvanja.list SRJ’. Pravilnik o stavljanju u promet i korišćenju radioaktivnih materija iznad određene granice aktivnosti rendgen aparata i drugih aparata koji proizvode jonizujuća zračenja i o merama zaštite od zračenja tih izvora (’Sl. br. standardi koji se odnose na kvalitet životne sredine. vazduhu i zemljištu uključujći i imisiju iz mobilnih izvora zagađivanja ( većina graničnih vrednosti nije usklađena sa 21 .j.11 Propisi koji se odnose na vazduh 1. 40/86 ). biljna proizvodnja i vodoprivreda ) u vanrednom događaju (’Sl. 8.list SFRJ’. 13. odgovornosti zagađivača i njegovog pravnog sledbenika. 12. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima jonizujućih zračenja i o zračenju stanovništva i lica koji su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja (’Sl.list SFRJ’.glasnik SRS’. obrađivanja. br.list SFRJ’.list SFRJ’. Pravilnik o načinu skupljanja. danas Ministarstvo zaštite živone sredine. 9. br. 15. Pravilnik o stručnoj spremi. primene podsticajnih mera. supsidijarna odgovornost. 8/87). 18/92). 46/96). 40/86 i 45/89). br. 2.list SFRJ’. ili dozvoljene granične vrednosti imisije i emisije zagađujućih materija u vodi. br. Zakonom su definisane prirodne vrednosti.12 Zakon o zaštiti životne sredine Ovaj zakon uređuje integralni sistem zaštite životne sredine i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine. 2007 god. 40/86). 10. 2. 2.list SRJ’. br. prevencija i predostrožnost. Prema ovom zakonu definisana su osnovna načela zaštite životne sredine: integralnost. br.list SFRJ’. 16. br. 7/83). t. Pravilnik o rokovima i načinu vršenja merenja ispuštanja štetnih materija u vazduhu (’Sl.1.list SFRJ’.glasnik SRS’.. 17. br. održivog razvoja. Zakon o jonizujućim zračenjima (’Sl. zdravstvenim uslovima i zdravstvenim pregledima lica koja mogu raditi sa izvorima jonizujućih zračenja (’Sl. 31/89). 12/95). Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u SRJ (’Sl.

nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. vrednuje i proceni moguće značajnije uticaje na životnu sredinu i odredi mere za smanjenje negativnih uticaja koji su mogući rezultat implementacije plana i programa sa svim mišljenjima dostavljenim u toku javnog uvida i javne rasprave. katastrom korišćenja prirodnih resursa. koji je u skladu sa direktivom EU 96/61 ES) su uređeni uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne posledice na zdravlje ljudi. 2. nisu uvedeni standardi emisije za ispuštanje otpadnih voda). 2. kao registar izdatih dozvola ali i kaznene odredbe. održivi razvoj. predostrožnosti. 135/94. Osnovna načela procene su: načelo održivog razvoja. sertifikaciju i registraciju sistema upravljanja životnom sredinom. hijerarhija upravljanja otpadom. a dozvola se odobrava za rad novih postrojenja ili rad i bitne promene postojećih uz vremensko ograničenje na period od 10 godina i pribavljanje dozvola najkasnije do 2015.Direktivama EU. Osnovna načela ovog zakona su: predostrožnost. Definisan je postupak i nadležnost za izdavanje ovakve dozvole. integralnosti. Odluku o izradi strateške procene donosi organ nadležan za pripremu plana i programa ali po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine ali i od drugih zainteresovanih organa i organizacija. javnost i načelo da zagađivač plaća. procenom uticaja projekta na životnu sredinu (EIA) i integrisanim sprečavanjem i kontrolom zagađivanja zivotne sredine (IPPC). sistemom dozvola. Ovim Zakonom je praktično uvden sistem IPPC u pravni sistm Srbije. Glasnik RS br. Kontrola korišćenja i zaštita prirodnih resursa i dobara s mora obezbediti u fazi planiranja i izgradnji primenom standarda. integrisanost o koordinacija.1. 2. Definisani su i domaći i međunarodni standardi i propisi za upravaljanje. Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola se klasifikuju prema nivou ili riziku zagađivanja. vrste aktivnosti i postrojenja.14 Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strateška procena uticaja na životnu sredinu regulisana ovim zakonom vrši se za planove i programe ali i osnove iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta i to na različitim hijerarhijskim nivoima. hijerarhije i koordinacije i učešća javnosti u svim fazama strateške procene. (u skladu sa Direktivom 2003/35/ES. Zakonom je utvrđeno da se u Srbiji mogu primenjivati samo one tehnologije i proizvodi (ili uvoziti) samo ako ispunjavaju propisane standarde zaštite životne sredine. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu mora da opiše.13 Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Ovim zakonom (Sl.1. i 2001/43/ES). Direktiva 2001/80/ES postrojenja za sagorevanje. kao i uvoz opasnog otpada. ali i njihov uvoz. strateškom procenom uticaja (SEA). 99713ES.15 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu 22 . životnu sredinu ili materijalan dobra. odobrenja i saglasnosti. monitorningom korišćenja i stanja zivotne sredine. tako da je zabranjena proizvodnja supstanci koje oštećuju ozonski omotač.1. normativa i propisa. preko Pokrajinskog do lokalnog nivoa. godine. počev od planova i programa na republičkom.

Ustavom Republike Srbije je utvrđeno da Republika uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine. Ovim zakonom je regulisan postupak procene uticaja na životnu sredinu za sve projekte koji se planiraju ili izvode, ili su realizovani a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu, za projekte promene tehologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati štetan uticaj na životnu sredinu a u skladu sa Direktivom 85/337/EES,i 97/11/ES Suština ovog zakona je u tome da se uređuje postupak procene uticaja na životnu sredinu za one projekte koji mogu imati direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu, a sa ciljem da se spreče, ublaže i ograniče eventualni štetni uticaji na okolinu i zdravlje ljudi, ali i da se stalno prate svi navedeni uticaji. Ovim zakonom je predviđena izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće nadležnih organa i javnosti kao i prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu zemalja u okruženju, nadzor i druga pitanja. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti: 1. industrije, 2. energetike i rudarstva, 3. saobraćaja, poljoprivrede, 4. turizma, 5. šumarstva, 6. vodoprivrede, 7. upravljanje otpadom i komunalne delatnosti, ali i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenim prirodnim ili kulturnim dobrima i prostorima Republike. Predviđeno je da se postupak procene (koji je po svojoj prirodi upravni postupak) sastoji iz tri faze: 1. odlučivanje o potrebi procene uticaja, 2. određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja, 3. odlučivanje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja. 1. Odlučivanje o potrebi procene uticaja. Vlada Republike Srbije propisuje listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja. Nosilac projekta preko nadležnih organa obezbeđuje potrebnu dokumentaciju i podnosi zahtev preko propisanih obrazaca (sa opisom lokacije, opisom projekta i mogućih javnih uticaja na životnu sredinu i sl.) a nadležni organ obaveštava sve zainteresovane i javnost na način propisan Zakonom (čl. 29 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu) pa posle toga odlučuje na osnovu njihovih mišljenja o podnetom zahtevu. 2. Određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja. Posle dobijanja odluke nadležnog organa o obavezi procene uticaja, nosilac projekta podnosi zahtev o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja. Što nadležni organ radi prethodno obaveštavajući javnost o zahtevu sa rokovima za dostavljanje mišljenja, nakon čega donosi odluku o sadržaju i obimu Studije o proceni uticaja o čemu obaveštava javnost i podnosioca studije. 3. Odlučivanje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja. Nosilac projekta nakon dobijanja odluke o sadržaju i obimu Studije, kao i samu Studiju, podnosi zahtev nadležnom organu. Odluka o davanju saglasnosti o proceni uticaja utvrđuje uslove i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu o čemu nadležni organ obaveštava zainteresovanu javnost. Nosilac projekta je dužan da u predviđenom roku počne sa izvođenjem radova. Ako nosilac projekta nije pribavio odobrenje za izgradnju ili upotrebnu dozvolu do stupanja na snagu Zakona dužan je da podnese zahtev za dobijanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu a nadležni organ odlučuje o potrebi izrade Studije. Ako se radi 23

o projektima za koje postoji opasnost štetnog uticaja na okolinu druge države, nadležno Ministarstvo može zatražiti mišljenje te države o čemu se opet obaveštava javnost. Sve troškove postupka snosi nosliac projekta. U vezi sa ovim zakonom donešeni su i sledeći podzakonski akti: 1. Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, Sl. Gl. RS 84/05, 2. Pravilnik o sadržini zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Sl. Gl. RS 69/05 3. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Sl.gl. RS 69/05, Sl.gl. RS 69/05, 4. Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, , Sl.gl. RS 69/05, 5. Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Sl.gl. RS 69/05, 6. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o proceni uticaja na životnu sredinu. , Sl.gl. RS 69/05, 8. Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola Sl. Gl. RS 84/05. 9. Uredba o kriterijumima za određivanje najbolje dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisije u integrisanoj dozvoli, Sl. Gl. RS 84/05. 10. Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanih uslovima Sl. Gl. RS 84/05.

2.2. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 2.2 Procedure for preparing the environmental impacts assessment study 2.2.1 Predmet studije Izuzev projekata namenjenih odbrani zemlje svi projekti koji se planiraju ili izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenjen kapaciteta, prestanak rada, uklanjanje projekata koji mogu imati štetan uticaj, ali i svi projekti koji su realizovani bez izrade utvrđene su posebnom Uredbom Vlade Republike kategorije projekata koji obavezno podležu proceni uticaja kao i lista projekata za koje se može zahtevati procena uticaja od slučaja do slučaja (Sl. Glasnik RS, br. 84/05), sa kriterijumima na osnovu kojih nadležni organ donosi odluku o potrebi izrade procene uticaja za projekte za koje se može zahtevati procena. 2.2.2 Cilj procene uticaja 24

Cilj procene uticaja je utvrđivanje, opis i vrednovanje mogućih direktnih ili indirektnih uticaja predloženog projekta kao preventivne mere na: 1. život i zdravlje ljudi, floru i faunu, 2. uticaj na zemljište, vode, vazduh, klimu i pejzaž, 3. materijalna i kulturna dobra, 4. uzajamno delovanje prethodnih činilaca. Ovi ciljevi se ostvaruju na osnovu: 1. izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu, 2. učešću javnosti (saglasno zahtevima Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u postupku donošenja odluka i pravu na zaštitu u pitanjima životne sredine, Arhus, 1998.), 3. analizi alternativnih rešenja, 4. utvrđivanju i predlaganju mera kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti saglasno tehno-ekonomskim mogućnostima projekta. 2.2.3 Studija o proceni uticaja Za početak rada na realizaciji projekta ili dobijanja upotrebne dozvole neophodna je studija o proceni uticaja, kao deo potrebne dokumentacije. Studija mora obavezno da sadrži: 1. podatke o nosiocu projekta, 2. opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta, 3. opis, uključujući tehnološki, projekta, 4. prikaz glavnih alternativa koje je nosilac razmatrao, 5. prikaz stanja životne sredine mikro i makro lokacije, 6. opis mogućih uticaja, 7. procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa, 8. opis mera za sprečavanje ili ublažavanje svakog štetnog uticaja, 9. program mera za praćenje uticaja na životnu sredinu, 10. podatke o tehničkim nedostacima ili nepostojanju relevantnih znanja i veština ili nemogućnosti pribavljanja odgovarajućih podataka kao i netehnički prikaz navedenih podataka, ali i podatke o svim licima koja su učestvovala u izradi studije, vremenu izrade i odgovornim licima. Sadržaj studije je propisan pravilnikom (Sl. Glasnik RS, 69/2005). Sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu je propisan Pravilnikom (Sl. Glasnik RS, 69/2005). 2.2.4 Lista projekata iz oblasti hemijske, tekstilne i prehrambene tehnologije za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu Ova lista je utvrđena uredbom Vlade RS 05 br. 110-5899/2005 od 29.09.2005 god. Zajedno sa kriterijumima za odlučivanje o potrebi za sudijom a za navedene tehnologije su to projekti: 1. Rafinerije za preradu sirove nafte, izuzev postrojenjima kojima se proizvode maziva od sirove nafte, ali i objekti namenjeni skladištenju nafte, gasa, petrohemijskih i hemijskih proizvoda i zapaljivih tečnosti i goriva kapaciteta 200000 t i više, 2. postrojenja za gasifikaciju i topljenje kapaciteta 500 t i više uglja ili bitumenskih škriljaca, teških ostataka nafte na dan, 3. postrojenja za ekstrakciju azbesta, preradu i transformaciju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest, 4. kombinovana hemijska postrojenja, tj. Postrojenja za industrijsku proizvodnju supstanci kod kojih se primenjuju postupci hemijske promene i u kojima se nalaze jedan pored drugog i 25

prerada duvana. Postrojenja za proizvodnju papira. kartona i lepka. goveda.2. ribljeg brašna i ulja. eksploziva. prerada ribe. postrojenja za proizvodnju mineralnih ulja i maziva Prehrambena industrija. proizvodnja i rafinisanje šećera. 8-12. 26 . farmaceutskih sirovina. hladnjače. tretman i obrada proizvoda iz sirovina biljnog ili životinjskog porekla. postrojenja za tretman otpadnih voda. 9. hemijskim postupcima i deponije za odlaganje opasnog otpada. 8-12) a sastoji se kao što je napred navedeno iz tri faze:  U prvoj fazi. prerada skroba. pakovanje i konzervisanje mesa. proizvodnja piva. crpljenje podzemnih voda 7. 2 Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  U drugoj fazi odlučivanja (potreba za izradom studije) treba imati u vidu Zakon o proceni uticaja. čl.funkcionalno su povezani a namenjeni za proizvodnju baznih organskih i neorganskih hemikalija.2. 8. Obrada poluproizvoda i proizvodmnja hemikalija. postrojenja za uklanjanje otpada spaljivanjem. industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze i papira. Glasnik RS br. sredstva za zaštitu bilja. proizvoda za zaštitu bilja. objekti za intenzivan uzgoj živine. tekstilne i prehrambene tehnologije za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu Hemijska industrija. proizvodnja melase. prerada i oplemenjivajne drveta. sladfa i kvasca. 6. punjenje i pakovanje. 69/05). postrojenja za vulkaniziranje 2. farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. postrojenja za štavljenje kože. Industrija tekstila. Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja.  Treća faza se realizuje samo ako je nadležni organ doneo odluku o potrebi procene uticaja.5 Lista projekata iz oblasti hemijske. proizvoda od celuloze. alkoholnih i bezalkoholnih pića. hemijskih đubriva. masti i voskova. vian. povrća i voća. drveta i papira. vađenje nafte. kartona preko 200 t/dan. sirćeta. deterdženata. kože. samostalna postrojenja za proizvodnju i preradu. đubriva. formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija. plastičnih masa. svinja. pri čemu podnosilac zahteva preko nadležnog prgana podnosi zahtev za utvrđivanje obima i sadržaja studije a sve saglasno Zakonu o proceni uticaja. prerada. prerada podzemnih voda. sušare i silosi. proizvodnja i prerada gume i kaučuka. eksploziva i sličnih 5. boja i lakova. mlinovi. 10.6 Postupak procene uticaja Postupak procene uticaja je uređen Zakonom (čl. postrojenja za proizvodnju i tretman vlakana ili tkanina ili bojenje vlaka i tkanina. kao i Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. treba imati u vidu čl. proizvodnja. 12-15. slatkiša ili sirupa. sredstva za održavanje higijene i čišćenja. čl. 2.

Bogdanović. S. GRAFIČKI PRIKAZ POSTUPKA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Neuredan Dopuna po zahtevu nadležnog organa Dopuna nije izvršena u roku Odbacivanje (neuredan) Zahtev za odlučivanje o potrebi procene situacije Nema žalbe Uredan Obaveštenje o zahtevu Uvid Mišljenje Dostavljanje obaveštenja da žalba nije podneta Odluka o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja Treba Studija se mora raditi Studija se ne mora raditi Dostavljanje obaveštenja o odluci Investitor može otpočeti realizaciju Ne treba Zahtev za određivanje obima studije Nema žalbe Podneta žalba Uredan Neuredan Odluka po žalbi Obaveštenje o zahtevu Dopuna Potvrđena prvostepena odluka Preinačena prvostepena odluka Uvid Izostanak dopune Dostavljanje obaveštenja Mišljenje Odbacivanje (neuredan) Nosilac projekta dostavlja korigovanu studiju nadležnom organu Nadležni organ dostavlja studiju Tehničkoj komisiji. od prve faze Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja do dostavljanja Obaveštenja o davanju saglasnosti ili odbijanju. Nojković. A. Obrasci koji se koriste u postupku procene uticaja na životnu sredinu prikazani su u Tabeli 2). vremenskom periodu i mestu javnog uvida i vremenu i mestu javne prezentacije i javne rasprave Daje se saglasnost Održavanje javne prezentacije i javne rasprave Dostavljanje primedbi nosiocu projekta Odbija se zahtev Dostavljanje obaveštenja Tabela 2. autora S. a prikazan niže. može se naći u grafičkom prikazu u Vodiču kroz postupak procene uticaja na životnu sredinu. Novi Sad 2005. Vesić. 27 . Tehnička komisija razmatra studiju o proceni uticaja Odluka o obimu i sadržaju studije o proceni Zahtev Tehničke komisije za izmene i dopune studije Obaveštavanje Izrada studije Izvršene Nisu izvršene Izveštaj sa ocenom studije i predlogom odluke Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja Odluka nadležnog organa Obaveštenje o zahtevu.Celokupna procedura postupka procene uticaja. koji je publikovan u pisanoj formi i na CD-u.

-nastavak- 28 .OBRASCI KOJI SE KORISTE U POSTUPKU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Tabela 2.

Tabela 2. -nastavak- 29 .

Tabela 2. -nastavak- 30 .

NOVE TEHNOLOGIJE – PRIJATELJ ŽIVOTNE SREDINE 31 . 3. and special content of the study of the environmental impact assessement and complete procedure for its preparation.Abstracs In thys part are present the Serbia’s legislation related to environmental impact assessment in water. The four fundamental Serbian legal acts are discused. soil and air prevention and control.

na ekonomskoj osnovi. odnosno uklanjanju opasnih ili štetnih supstanci iz sinteze. Na saniranje otpada troši se oko 2. Department of Energy.000 t) u kojem prevladavaju metanol i ksilen. potrebno je pronaći ravnotežu između primene prirodnih resursa. oksidacija. a glavni je uslov prihvatanja tog programa stvaranje ekonomske dobiti. zasnovan na naučnim i ekonomskim načelima. ali se za vreme pojedinih faza sinteze pokušava primeniti što veći broj načela. Tabela 1 – Dvanaest načela “zelene” hemije 32 . opasni otpad). stvarajući novu generaciju istraživača i tehnologa koji će. pri kojima se može smanjiti ili čak isključiti nastanak nus-produkata i otpada. ta načela se mogu prepoznati u terminima kao što su iskorišćenje procesa. osnovne reakcije organske sinteze (halogenovanje. Procesi “zelene” hemije zasnivaju se na 12 načela (tabela 1).270 Mt čvrstog organskog otpada u 2005. veka doveo je do znatnog povećanja životnog standarda. godine u SAD-u.3. nastaje veliki broj toksičnih nus-produkata. Istorijski gledano. Environmental Protection Agency i National Science Foundation. Council for Chemical Research.180 Mt tog otpada (93 %) direktno uzrokuje globalno zagrevanje. Oko 1. Od godine 1995. što je prouzrokovalo narušavanje prirodne okoline u vidu klimatskih promena. godini. primarno nastaje pri proizvodnji u određenim sintezama. a najviše organskog toksičnog otpada (oko 150. koja govore o smanjenju. “Zelena” hemija pokušava pronaći i održati tu ravnotežu. odnosno oko 300 milona tona otpada opasnog za ljudsko zdravlje i životnu sredinu (tzv. Program su podržale brojne organizacije. analizirati procese i materijale upotrebljene u proizvodnji i razvoju uz očuvanje prirodnih resursa i okoline. poznat kao “zelena” hemija (green chemistry) osnovan je 1990. “prljavim reakcijama”. Veći deo te proizvodnje činili su procesi koji obuhvataju fizičko-hemijske promene supstanci. ekonomskog rasta i očuvanja okoline. pokrenut je program The Presidentional Green Chemistry Challenge Awards Program s ciljem prepoznavanja i podupiranja fundamentalnih i razvojnih hemijskih industrijskih metodologija kojima se postiže prevencija onečišćivača kroz smanjenje izvora onečišćenja. a troškovi i dalje rastu. nastajanja ozonskih rupa i nakupljanju nerazgradljivih organskih onečišćivača u svim delovima biosfere – atmosferi. koji su osmišljeni i projektovani bez mnogo razmišljanja o proizvodnji otpada. proizvodnje i primene hemijskih produkata. kao što su: American Institute of Chemical Engineers. nitrovanje i sulfonovanje). Prilikom osmišljavanja procesa “zelene” hemije nemoguće je istovremeno maksimalno udovoljiti zahtevima svih 12 načela “zelenog” procesa.1 GREEN CHEMISTRY AND TECHNOLOGY: definition. Department of Commerce. U evropskim zemljama proizvedeno je 1. principi i primeri primenjenih procesa 3. U Sjedinjenim Američkim Državama proizvodi se oko 12 biliona tona otpada godišnje. Uticaj organske sinteze na okolinu može se znatno smanjiti uključujući “čistije” procese dobijanja hemijskih produkata. što iznosi 150 do 200 kg po stanovniku na godinu. škodljiv za ljude i okolinu. u kojima se koriste toksični reaktanti i rastvarači. Organski otpad. broj potrebnih sintetičkih faza. vodi i zemljištu.1 ZELENA HEMIJA I TEHNOLOGIJA: definicija.2 % bruto proizvoda SAD-a. a zbog žestokih reakcionih uslova. koje se primenjuju u različitim industrijskim granama. To su. selektivnost itd. Hemijska industrija proizvede 70 % od količine opasnog otpada. Pokret za zaštitu okoline. Program “zelena” hemija obuhvata promene dosad primenjivanih metoda i materijala u industijskim procesima proizvodnje. najčešće. alkilovanje. principles and examples of applied processes Uvod Razvoj industrijske proizvodnje u drugoj polovini 20. tzv. Da bi se održala mogućnost življenja i delovanja. EMERGING ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY TECHNOLOGIES 3.

7. Sprečiti nastajanje otpada Uvek je bolje sprečiti nastajanje otpada. 9. 10 . Uništavanje otpadnih opasnih materijala je obično skuplje nego kupovina sirovina. Dizajn za razgradnju: hemijski proizvodi trebaju biti takvi da se na kraju upotrebe mogu razgraditi do neopasnih sastojaka koji se neće nakupljati u okolinu. koristi toksične reagense. gde god je to moguće. 6. Smanjiti toksičnost Sintetske procese treba osmisliti tako da se u njima ne troše i ne proizvode supstance toksične za ljude i okolinu.) treba izbeći ili zameniti neškodljivim. 8. nego ga obrađivati i uništavati nakon što je nastao. proizvodnog procesa s ciljem sprečavanja nastanka opasnih supstanci. sintetske procese. Smanjenje derivata: stvaranje derivata treba izvegavati ili svesti na najmanju meru jer za svaku fazu procesa treba obezbediti dodatne hemikalije koje stvaraju otpad. Redizajniranje ovih procesa zadatak je zelene hemije. Tako je poznat napredak u sintezi ibuprofena. Novi postupak ima mnogo veću ekonomiju atoma i skoro da nema otpada (otpadni materijali se recikliraju u procesu). Upotreba obnovljivih rezervi: potrebno je upotrebljavati obnovljive sirovine gde god je to s tehničke i ekonomske strane prihvatljivo da ne bi došlo do iscrpljivanja prirodnih zaliha. Stvaranje sigurnih hemikalija: hemijske produkte treba osmisliti tako da im se smanji toksičnost. vatra i štetno isparavanje). treba osmisliti tako da se u njima ne troše i ne proizvode supstance toksične za ljude i okolinu. sredstva za ekstrakciju i sl. 4. nego ga obrađivati i uništavati nakon što je nastao. godine. prihvatljiviji su od reagenasa u stehiometrijskim količinama. rastvarača. To je iniciralo redizajniranje postojećih sintetskih reakcija koje su bile ustanovljene po principu »napraviti proizvod bez obzira na cenu« i koji nisu potencirani u knjigama iz organske hemije. 11 . Većina ovih reakcija. Sigurne hemikalije 33 . Sigurnija hemija za sprečavanje nesreća: u hemijskim procesima potrebno je smanjiti upotrebu supstanci koje mogu uzrokovati štetne posledice (eksplozija. 5. Sinteza manje opasnih hemikalija: ako je moguće. Realno vreme analiza za sprečavanje zagađenja: potrebno je primeniti i razvijati analitičke metode za praćenje hemijskog. Dizajn za što manju energiju: sintetske procese treba izvoditi pri sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku.1. koje se obično odvijaju u više faza. Katalizatori: katalitički reagensi selektivni koliko god je to moguće. 12 . a zadrži delotvornost. Ove modifikacije su korisne i stoga što uglavnom vode povećanju prinosa. Sigurniji rastvarači i pomoćne supstance: upotrebu pomoćnih hemijskih supstanci (npr. Ekonomija atoma: tok hemijske sinteze treba osmisliti tako da se ulazne sirovine maksimalno uključe u konačni proizvod. Ovaj princip definisao je Barry Trost 1991. Ekonomija atoma Sintetičke procese treba dizajnirati tako da sav materijal koji se koristi u sintezi bude inkorporiran u finalni produkt. 2. da bi se energetski zahtevi sveli na minimum. 3. Iako produkt ne sadrži te toksične supstance. postoji opasnost od njegovog kontaminiranja. Mere opreza: bolje je sprečiti nastajanje otpada.

34 . uključen je u sastavu boja u raznih premaza itd. Često se nehotično dobijaju proizvodi koji mogu biti kancerogeni. štamparijama. Kad god je to moguće.8 miliona tona rastvarača se godišnje koristi u SAD. Naročito se koristi petroletar za čišćenje u elektronici. hloroform. Oko 3. a onda trošiti sredstva za uklanjanje otpadnog materijala. Pravljenje biorazgradivih plastičnih materijala je sadašnji trend. Dizajn degradabilnosti Procesi na Zemlji su tako dizajnirani da čine jedan ekološki ciklus. na primer. treba koristiti biološke procese u sintezi. Naftna kriza 1973. Taj proces se mora bolje razumeti taj proces da bi se dizajnirali takvi hemijski produkti posle čije upotrebe ne nastaju nedegradabilni produkti. nedavno su jako toksična organska jedinjenja na bazi kalaja. kako bi se izbegla sinteza produkata za koje ne postoje enzimi koji bi ih razgradili.) se nalaze na svetskoj listi opasnih materija. Katalizatori Principe koje nalaže zaštita životne sredine podrazumeva korišćenje enzima umesto katalizatora na bazi prelaznih metala.Upotrebu toksičnih hemikalija treba izbeći i zameniti ih neškodljivim gde god je to moguće. tj manje otpadnih voda. treba izbegavati fizičko-hemijske procese u kojima se koriste blokiranje i deblokiranje odgovarajućih grupa u toku sinteze. Obnovljive sirovine Praktičnije je koristiti obnovljive sirovine nego razne vrste plastike. Energetska efikasnost Za svaki proces da bi se odigrao treba dovesti neku energiju koja mora da bude veća od energije aktivacije. zamenjena produktom nazvanim Sea-Nine koji je potpuno degradabilan i nije toksičan. toluen. Korišćenje energije treba minimizirati. Treba posvetiti posebnu pažnju obučavanju sintetskih hemičara da bi cenili principe zelene hemije. problematična su zbog zagađenja životne sredine. u kome su otpadni materijali iz jednog procesa sirovine u drugom procesu. Reducirati derivate Kad je to moguće. Tu nam je od velike koristi korišćenje katalizatora. godine inicirala je razvoj brojnih postupaka u kojima se vodi računa o štednji energije. koji oštećuju ozonski omotač itd. Tako. etilen glikol i dr. Mnogi rastvarači (benzen. Biorazgradivi katalizatori podrazumevaju manje korišćenje energije. Takva je polimlečna kiselina koja se dobija iz biomase fermentacionim procesom. da bi se sprečilo hvatanje morskih trava i planktona. Pri tome treba voditi računa o efikasnosti. tekstilu. izbegavanje korišćenja organohlornih jedinjenja i smanjenje upotrebe vode. Hromatografska razdvajanja. Sigurni rastvarači Upotrebu pomoćnih supstanci u toku procesa sinteze treba maksimalno smanjiti i izbeći gde god je to moguće. kojima se premazuju brodovi spolja. ugljentetrahlorid. ksilen. gde se koriste velike količine rastvarača. Sintetičke procese treba voditi na sobnoj temperaturi i na atmosferskom pritisku kad god je to moguće.

Postoji mišljenje da je na sadašnjem stepenu napretka nauke nerealno očekivati da će se u sledećih deset godina videti široka primena jonskih tečnosti.Vreme analize za prevenciju zagađenja Tradicionalna analitička hemija podrazumeva velike količine uzorka za analizu. smatraju se budućnošću zelene hemije. a ne na opšte ososbine. na osnovu primene u industriji. Uočen je napredak istraživača u primeni jonskih tečnosti u dve specifične hemijske tehnologije. ipak se radi samo o jednoj osobini između mnogih koje neku supstancu čine stvarno zelenom hemikalijom. Međutim. Tek razmatranjem postupka proizvodnje može se u potpunosti proceniti koliko je neka hemikalija zaista zelena. u nedostatku alternativnih postupaka za hromiranje još uvek se upotrebljavaju reaktivniji metali kao što je aluminijum. Obećavajuća »zelena« budućnost Jonske tečnosti. pravljenja otpada. čije su tačke ključanja oko 100 °C. ali da li ih mogu zameniti. pa bi bilo neobično da se jonske tečnosti klasifikuju kao zelene hemikalije. Prelazom s elektrohemijskog postupka hromiranja pomoću hromne kiseline s Cr(VI) na elektrohemijski proces s jonskom tečnosti Cr(III) ispunjeno je 8 od 12 načela zelene hemije. još je otvoreno pitanje. jonske tečnosti ne mogu se jednostavno otpisati kao sumnjivo zelene i da bi se dobila bolja slika. Prljavi početak Imidazol i halogenoalkani se dobijaju iz nafte i ne nalaze se u grupi zelenih i prihvatljivih hemikalija. dok je za dobijanje fosfora elektro-hemijskim putem potrebna ogromna količina energije uz znatno zagađivanje okoline. kako je poznato. jer često je potreban samo mali osvrt unazad da bi se pronašla »prljava« hemija. Na primer. U tom je slučaju teško ne složiti se da se radi o zelenom hemijskom procesu. uz primenu paladijumovog katalizatora. treba oceniti da li se zaista radi o zelenoj hemiji. jonske tečnosti ne izgledaju naročito zelene. Iako ne postoji sumnja da su jonske tečnosti korisne u hemijskim sintezama. Razvojom novih metoda i preciznih mobilnih instrumenata omogućeno je da analize rade sa malom količinom uzorka na mestu uzorkovanja i sa mnogo manje rastvarača. jonske tečnosti zasnovane na imidazolu i fluoro anjonima su verovatno otrovne. obilno korišćenje rastvarača i energije. Zelena hemija je postala pomodni trend. tj. Premda su. jonske tečnosti malo isparljive zbog niskog napona pare. sve češće postavlja se pitanje da li će one ispuniti očekivanja. Ukratko. Anjoni hloroaluminata dobijaju se iz aluminijum trihlorida dobijenog u procesu prerade aluminijuma. potrebno je opreznost usmeriti na neku određenu jonsku tečnost. Uzimanjem jonske tečnosti dobijene reakcijom Cr(III)-hlorida s hlorholinom istraživači su znatno smanjili opasnosti vezane uz proces uz povećano iskorištenje struje s 15 % na više od 90 %. Takođe treba istaći da je sigurnost radnika bitno poboljšana. Posebna pažnja se poklanja Hekovim reakcijama. Za vreme sledećih deset godina će se. U industriji hromiranja jonska tečnost je zamenila hromnu kiselinu koja je visoko toksična i kancerogena i toliko je opasna da je u većini procesa zabranjena. ali ne mogu dospeti u okolinu isparavanjem. Jonske tečnosti se uveliko ispituju kao alternativa organskim rastvaračima. 35 . jonske tečnosti za sada se ne proizvode od zelenih hemikalija. Koliko je zeleno stvarno zeleno? Nažalost. Prema tome. Kad se primene 12 načela kojima se opisuju zelene hemikalije. Međutim. često se terminom »zeleno« manipuliše. Problem je u tome što je većina jonskih tečnosti rastvorljiva u vodi i tim putem lako mogu dospeti u biosferu. moći da kaže da li su jonske tečnosti stvrano zelene. Heksafluorofosfatni anjoni često se dobivaju uz primenu toksičnih soli srebra ili arsena.

netoksični i biološki razgradljivi te se moraju lako i čisto pripremiti. upotreba alternativnih obnovljivih sirovina (biomasa). kao što je već spomenuto. Kompleksirajuće supstance smanjuju interakciju između anjona i katjona i na taj način snižavaju tačku zamrzavanja smeše. alternativnih reakcionih uslova (aktivacija mikrotalasnim zračenjem) kao i novim fotokatalitičkim reakcijama. superkritične tečnosti). Jedan od dobrih primera je Reline 203 koji predstavlja smešu holin-hlorida i ureje. hrom-hlorid još uvijek proizvodi u okviru teške industrije. jonske tešnosti. alternativnih reakcionih medija (voda. Zaključak Iz navednih primera vidi se da je zadatak “zelene” hemije osmišljavanje hemijskih procesa i produkata neškodljivih za ljudsko zdravlje i okolinu. zeoliti itd. biokataliza. Kataliza kao temelj "zelene" hemije novim katalitičkim reakcijama i tipovima katalizatora (glina. 36 . Nije potrebno da komponenta u procesnoj hemiji bude zelena. selektivnosti. pokušano je da se prikažu promene i područja novih razvoja u poređenju s klasičnim procesima. redukcije energije i upotrebu alternativnih reakcijskih medija. nego celokupni proces. Ovaj pregled kroz niz primera ilustruje te dominantne trendove ukazujući pritom na načine kojima "zelena" hemija redukuje uticaj hemijskih procesa i tehnologija na okolinu. te na taj način sprečava nastajanje onečišćenja.Drugi proizvodni proces u kojem je uvedena jonska tečnost je ekološki prihvatljivo elektropoliranje. pokazano je da se može postići velika varijabilnost uzimanjem jeftinih. svi sastojci trebaju biti ekološki prihvatljivi. Navedeni primeri jasno pokazuju kako jonske tečnosti mogu biti primenjivane u zelenoj tehnologiji bez obzira što same ne spadaju u grupu zelenih hemikalija jer se. veku. Ogroman potencijal mikroorganizama i enzima u transformisanju sintetičkih supstancija s visokom hemo-. što je imperativ hemijske industrije u 21. Radeći s takozvanim eutektičnim rastvaračima. i da se naznače smernice za buduće osmišljavanje i primenu čistih procesa.) nudi niz pogodnosti u pogledu iskoristivosti procesa. Holin-hlorid je vitamin B4 i proizvodi se u megatonama kao dodatak pilećoj hrani. Normalno se u procesu elektropoliranja za povećanje otpornosti na koroziju i postizanje potrebne glatkoće površina nerđajućeg čelika upotrebljava koncentrovana sumporna ili fosforna kiselina. neotrovnih i biološki razgradljivih početnih materijala. Ciljevi "zelene" hemije u zaštiti okoline i ekonomskoj dobiti ostvaruju se kroz nekoliko dominantnih pravaca kao što su kataliza. U tom procesu se 6 od 12 mogućih točaka koje opisuju načela zelene hemije podudaraju. Fotokatalitičke reakcije koje predstavljaju nove metode za čišćenje kontaminiranog vazduha i vode takođe pridonose "zelenoj" hemiji stvarajući uslove za postizanje održivosti. Kao i ureja vrlo je jeftina supstanca i lako je dostupna.i enantiomernom selektivnosti daje biokatalizi dominantno mesto u "zelenom" programu. Prave zelene hemikalije Ako se proizvode prave zelene jonske tečnosti. Jonske tečnosti se ipak mogu dobiti upotrebom jednostavnih soli organskih halogenida i kompleksirajućih supstanci koji stvaraju vodonične veze. "Zelena" hemija zasnovana je na 12 načela kojima se upotreba ili proizvodnja supstanci opasnih za ljudsko zdravlje i okolinu redukuje ili eliminiše. regio. Osobine eutektičkih smeša je da je tačka ključanja niža od tačke ključanja pojedinačnih komponenata. Razvrstavajući hemijske procese u osnovne reakcije organske sinteze. Zamenom kiseline s jednom od jonskih tečnosti kao i u gornjem slučaju povećana je efikasnost procesa na više od 90 % te je povećana i otpornost na koroziju kao i glatkoća površina.

products. Synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. LITERATURA 37 .g.) should be made unnecessary wherever possible and. and temporary modification of physical/chemical processes) should be avoided whenever possible. Safer solvents and auxiliaries: the use of auxiliary substances (e. the dynamics of chemical innovation. It is addressed in the representation of downstream environmental stakeholder interests in the upstream everyday practice that is reinventing chemistry and its material inputs. in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. Green Chemistry can be viewed as ‘‘work that locates the center of research in an area of basic scientific ignorance that lies at the heart of a social problem’’. Prevent waste: it is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed. Catalysis: catalytic reagents (as selective as possible) are superior to stoichiometric reagents. Real-time analysis for pollution prevention: analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time. innocuous when used. Energy efficiency: energy requirements should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized. Design for degradation: chemical products should be designed so that at the end of their function they do not persist in the environment and break down into innocuous degradation products. Safer chemicals: chemical products should be designed to preserve efficacy of function while reducing toxicity. Renewable feedstocks: a raw material of feedstock should be renewable rather than depleting wherever technically and economically practicable. protection/deprotection. Reduce derivatives: unnecessary derivatization (blocking group. Atom economy: synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the process into the final product. Less hazardous synthesis: wherever practicable. synthetic methodologies should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment. This section outlines the scale of Green Chemistry in the chemical industry. and the interplay of industry. and fires. Inherently safer chemistry for accident prevention: substances and the form of a substance used in a chemical process should be chosen so as to minimize the potential for chemical accidents. including releases. government. The theory and practice of Green Chemistry is associated (in concept) with a reorientation in the paradigm for conducting science-based investigations—that is ‘use-inspired basic research. and professional societies.Abstract The intention of this chapter is to briefly summarise the keynote lecture and to provide a personal perspective on the progress in green chemistry. solvents. The pursuit for Green Chemistry of fundamental understanding is motivated by a practical problem. etc. explosions. separation agents. The Principles of Green Chemistry have been distilled from a diverse set of practices and emerging research. and waste as described in the ‘‘12 Principles of Green Chemistry’’.

str. 201–218. JAI Press. Kniewald. K. R. 23–31. 17. K. Chateauneuf. (2004) Zelena kemija – ekološki prihvatljivi procesi. R. Mason. 23. (1994) Nucleophilic aromatic substitution for hydrogen: New halide-free routes for production of aromatic amines. McHugh. Manzer. Farris (Eds). V. (2001) J. 9. Air Products and Chemicals and the Imperial College. Anastas. Romano. in: P. Acad. Tundo (Eds. Ind. (1998) J. 28. 11. J. 29 5909. A. S..). (1996) Chem. Fondation Conf. Millar. Stadtherr. New York. 14–29. G. Brennecke. Berlin. R. Hofman. 27. Gerstmans. (2000) Green Chemistry: Challenging Perspectives. R. DC 82–97. J. Sinclair Rosselot. str. 14. 3–47. News 75 March. Oxford University Press. D. Eng. 53 (5) Zagreb. str. Y. 31 23. Farris (eds. K. C. London and Greenwich. L. M. (1988) Tetrahedron Lett. 32. W. K. 13–33. Kevin M. M. Published by Croatian Society of Biotechnology. Oxford University Press. Geletti. 20. (1997) Chem. K. P. (2000) C. Jukić. V. John Wiley & Sons. S. American Chemical Society. Kantam. Sateesh. Plenum Press. B. Ž. Filipović-Kovačević. Rao. J. 6. 12–18. 10. (1993) J. J. str. 30. T. (1994) Benign by Design: Alternative Synthetic Design for Pollution Prevention. str. 26 307. Stoneham. K. Laszlo. P.). 22.. F. 8. V. 1997. Environmental Impact Assessment Review. J. Breen. M. (1997) Nitric oxide 1 507. Stern. Amy S. str. Trost. New York. E. M. 5–17. Inc. T. In Benign by Design. V. str. K. Đaković. M. Sonochem. 50 108. T. Choudary. 7. 18. John C. A. 10 41. A. Res. V.Washington. W. (2001) Current Studies of Biotechnology. (2002) Comput. New York. Org. L. M. Cannon. Ch. A. (2001) Kem. 12. 4. Volumen II Environment. Vorkapić-Furač. (1994) Supercritical fluid extraction. 66 35. Delaude. L. Rivetti. Springer. J. T. (1990) Advances in Sonochemistry. Ind. 1 25. str. R. 7. 58 6883. 217–224 3. M. Srinivasan. K. K. (1995) Industrial polluition prevention. American Chemical Society. 24. (1997) Catal. London. (1987) (Enichem Synthesis) U. A.. Sarma. Ind. F. Garone. M. T. F. Čedrov. 26. MA. G. K. Krukonis. Matsuraki. Butterworth-Heinmann. Williamson (Eds. T. T. Org. Shen. ACS Symposium Series 577. Anastas. Howell. New York. (2000) Chem. 24 775–799 2. Washington. A. (1997) A National Progress Report. 21. Commun. R. Clean. 6. (2000) Advan. 38 . (2003) Ultrason. str. Patent 4 659 845. T. F. B. Gettwert. Surv. C. Product 5 97. P. K. J. Laali. 19. P. Cheng. U. News 74 December 23.1. (1998) Green Chemistry: Theory and Practice. (1996) Biochem. M. Japan 1 77. DC. Kem. Balavoine. Chem. K. A. 15. CT. B. Pryor. M. Stern. Mizia. in: P. Luche. Rivetti. 50 (6) 343. 31. str. C. Raghavan. Cornelis. (1998) Synthetic Organic Sonochemistry. P. 33. (1998) Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Syntheses and Processes. L. Eng. Anastas. Zagreb. Vol. Chem. G. 4 307. P. A. Paris. CA. J. T. A. Rivetti. E. J. 49. in: P. D. Bejan. Eng. Série IIc. Rajagopal. str. 12. V. J. (1997) Pollution prevention for chemical processes. W. (1997) J. 16. Prasad. str. J. Chem. Pollution Prevention. 6–74. 29. Clean. Anastas.). Res. Dye. Commun. K. 5. 229 764. 30–58. F. Chimie/Chemistry 3 487.. T. 101–122. Warner. Nakamura. Warner*. T. San Diego. (1997) Eng. (2001) Kem.Anastas and C. Anastas. T. O. G. S.(2004) Green chemistry. On Clean Products and Processes. Millar. R. Product 6 253. S. 25. Uppu. Sikdar. 13. Nie. Oxford University Press. Biophys. 144–162. M. Allen. Environ. Sci. EPA 742-R-97-00.

American Chemical Society. 42. (1992) Chemical Research and Licensing Co. T. 49. str. 33–58. Chem. Woods. M. D. A. US Environmental Protection Agency. A. 1997. Patent 5157196. Pitt. S. http://www. 47. E. EPA 744-S-97-001. BHC Company. Monsanto Ind. K. 150–182. EPA 744-R-98-001. T. 17. W. tipovi. K.gov/airs/airs. US Environmental Protection Agency. Panov. 3. Summary of 1998 Award Entries and Recipients. 53. Vankelecom. 32 (39) 5251. 37. Washington. Nagoya University. D’Amore. C. I. Vol. Clark. (1997) The Presidential Green Chemistry Challenge Awards Program. S. J. 10. Today 57 33. H.2 BIOREMEDIJACIJA: definicija. Summary of 1997 Award Entries and Recipients. Office of Pollution Prevention and Toxics. Khovitonov. A. De Vos. J. J. Nájera. Chem. Summary of 1998 Award Entries and Recipients. tehnologije i primeri primenjenih procesa 39 . Stuerga. principi.html 56. Prep. Proced. Office of Pollution Prevention and Toxics. D. 40. T. Commun. Eng. M. Simmons. str. (1996) Green Chemistry: Designing Chemistry for the Environment. A. The Presidential Green Chemistry Challenge Awards Program. 98 1. DC. Anastas. Frost. V. A. prdnosti i ograničenja. U. DC. Rafelt. Summary of 1997 Award Entries and Recipients. J. M. Jacobs. Varea. Wuyts. 121. C. 41.). DC. J. Patent 5220095.epa. Washington. (1997) Chem. str. C. (1991) Org. Draths. Sheldon. News 75 32. Tanareselvy. 51.com/locate/eiar 3. str. Oxford University Press. H. in: P. (1991) Chemtech. Week 159 (8) 11.34. J. 23 685. F. (1991) The atom economy—a search for synthetic efficiency. (1991) Tetrahedron Lett. US Environmental Protection Agency. 48. Office of Pollution Prevention and Toxics.net 57. 38. (1997) Chem. 9. B. 58. Abramovitch. R. D. E. T. (2). 46. 52. of Lawerenceville. A. 24 (9) 38. Catal. 39. Hydrocarbon Technologies (1996) Inc. S. Eng. 55. DC. Wolfson. M. 21 566. Schwarz. P.. Trost BM. 50. 1998. (1993) Tetrahedron 49 6229. M. R. F. (1993) Appl. Alonso. A: Gen.rtk. http://www. S.). G. Eng. News 75 37. 36. G. Draths. (1999) January 21. Abramovitch. Iyanara. S. Gonon. W. Ch. Monsanto Ind. 1998. in: P. Washington. (1998) The Presidential Green Chemistry Challenge Awards Program. Abramovitch. News 74. Sobolev. 121–136. A. Office of Pollution Prevention and Toxics. S. Washington. (1993) U. Stewart.. (2002) Tetrahedron Lett. str. Hommeltoft. (1997) Chem. Williamson (Eds. Topsoe (Haldor Topsoe A/S). 2. Science 254(18):1471–7. (1998) Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Syntheses and Processes. EPA 744-R-98-001. C. 43. str. D. Crossland. J. New York. (2002) Tetrahedron Lett. K. 54. S. Frost. M. www. I.. A. 12. Washington. Williamson (Eds. A. (2000) Catal.. US Environmental Protection Agency. K. Mobil Technology Company. R. Anastas. New Jersey. 35. Johnson. Lallemant. (1998) The Presidential Green Chemistry Challenge Awards Program. DC. A. Sheldon (1994) Chemtech.elsevier. A. R. 45. 44. K. 43 8107. 43 3459. S. EPA 744-S-97-001. D.

principles. To je prirodni proces u kome mikroorganizmi transformišu kontaminante do neškodljivih krajnjih produkata. odnosno materija u sistemu prolazi kroz različite oblike. Kako je kvalitet života vezan za kvalitet sredine. već postojeće zagađene oblasti: zemljište. Bioremedijacija je relativno nova tehnika. Biotehnologija može biti upotrebljena za postizanje ili povratak idealnih odnosa u nekoj prirodnoj sredini tako što pomaže razvoju procesa za: tranformaciju kontaminanata u neškodljive supstance. vodu i vazduh. gljive. advantages and constraints. potrošnje (konzumacija) i. technologies and examples of applied processes Uvod Populaciona eksplozija u Svetu izaziva povećan pritisak na okolinu. Na slici 16 je prikazan princip bioremedijacije na primeru razgradnje nafte. Za vreme bioremedijacije. kao što su kontaminirano zemljište i vode. bioremedijacija podrazumeva korišćenje bioloških agenasa (bakterije. tj. što znači pomaganje prirodi da na njen način obnovi narušeno stanje u okolini. podrazumeva prirodnu biološku razgradnju opasnog materijala. Biotehnologija zaštite životne sredine proučava primenu mikroorganizama u cilju usavršavanja efikasnosti i smanjenje koštanja procesa uklanjanja zagađivača. kao i sprečavanje daljeg zagađivanja. proizvodnju koji su neškodljivi po okolinu i bezbedno odlaganje opada. mikroorganizmi mogu koristiti razgraditi kontaminat tako što ga koriste kao hranu (nutritijent ili izvor energije) ili na neki drugi način. protozoe). na kraju. Takve supstance se nazivaju kontaminanti ili zagađivači. Razgradnju organskih materija u prirodi neprestano vrše mikroorganizmi (bakterije. types. neophodan je brzi razvoj industrije. U prirodi postoje sistemi koji omogućuju stalno kruženje materije. pojavi toksična supstanca ili jedinjenje koje u prirodi ranije nije postojalo. a ‘bio-remedijacija’ predstavlja procese korišćenja organizama za rešenje probleme okoline. Organski molekuli prolaze kroz fazu stvaranja (produkcija). zdravstva. transporta i drugo. rešenje problema. Novi ubrzani razvoj je nepovoljan po okolinu jer stvara veliku količinu otpada proširujući. proizvodnje hrane. na taj način. Prema Američkom naučnom rečniku (2002). Takođe. Da bi povećan broj ljudi zadržao i poboljšao kvalitet života. process se može nazvati ‘bioobnavljanje’. ravnoteža u nekoj sredini se remeti kada se pojavi povećana količina pojedinih supstanci. stvaranje biodegrabilnih proizvoda iz obnovljivih izvora. između ostalog. Šta je bioremedijacija? Remedijacija znači popravka. U okviru biotehnoloških procesa.3. alge) u cilju prečišćavanja kontaminiranog zemljišta i podzemnih ili površinskih slatkih ili slanih voda. Međutim. a svoju prvu praktičnu primenu je imala 70-tih godina prošlog veka u Americi. svetska nastojanja su fokusirana na održanju i zaštiti okoline. Efikasnost i cena nekog procesa su ključni faktori u eksploataciji mikroorganizma za smanjenje nepoželjnih supstanci u sredini. razgradnje (redukcija) do oblika koji se ponovo uključuje u prvi korak ciklusa.2 BIOREMEDIATION: definition. protozoe. čak i vazduha. 40 . gljive. od najjednostavnijih (mineralne materije) do najsloženijih organskih molekula koji ulaze u sastav ćelija. odnosno vazduh. Jedno od prihvatljivih rešenja za uklanjanje zagađivača može pružiti biotehnologija koja. Bioremedijacija uključuje uspostavljanje uslova u zagađenoj sredini za rast određenih mikroorganizama koji svojim metaboličkim aktivnostima uklanjaju supstance izazivače zagađenja. vodu i ostale zemljine resurse. razvijena je tehnika ‘bioremedijacija’ koja predstavlja poseban pristup obnavljanju oblasti koja je zagađena ili na neki drugi način oštećena kao posledica ljudske nebrige.

obezbediti kritične ekološke faktore za uzročnike prečišćavanja (mikroorganizme). stirene. mikroorganizmi imaju sposobnost redukcije teških metala u manje toksične oblike. vinil-hlorid. Princip bioremedijacije na primeru razgradnje nafte Uspostavljanje odgovarajućih uslova za bioremedijaciju znači uspostavljanje uslova koji podstiču rast potrebnih mikroorganizama. mogu biti razgrađeni zahvaljujući mikrorganizmima i biotehnologiji. ksilen. Pored toga.i makroskali. fenole i drugo.Ćelije mikroorganizama zahvataju kontaminant Razgradnja kontaminanta Oslobađanje neškodljivih produkata razgradnje Slika 16. uključujući naftu i naftine derivate. toluen. poliaromatične ugljovodonike. benzene. Proces ima ogroman potencijal u tretmanu zemljišta i voda i razgradnji različitih opasnih hemikalija. vlažnost. Uprošćen prikaz procesa bioremedijacije 41 . kao što su pesticidi takođe. dakle. odnosno ostanak u sredini inače biorazgradivih supstanci. pentahlorofenole. temperatura. Pojedini ksenobiotici (supstance produkti civilizacije koji u prirodi ne postoje). mezo. Bioremedijacijom se mogu razgraditi toksični otpadni organski zagađivači do nivoa bezbednih po okolinu. pH itd). Slika 17. Slika 17 predstavlja prikaz procesa bioremedijacije na mikro-. Nepostojanje minimuma kritičnih ekoloških faktora za mikrobnu aktivnost može biti izazvati neuspeh procesa. a to je: dodavanje nutritijenata i izvora energije i podešavanje ekoloških faktora (prisustvo kiseonika. Osnovni koncept je.

Bioremedijacija se pre svega vrši uz korišćenje mikroflore koja je već prisutna u zagađenoj sredini. Mikroorganizmi. gde i kako odložiti krajnje produkte procesa …). međutim. Ova vrsta bioremedijacije je uočena na mestima koja su kontaminirana naftom i derivatima nafte. TNT. U slučajevima kada se zahteva brzo prečišćavanje ili postojećom mikroflorom nije moguće obaviti potrebnu biodegradaciju. DDT. vlažnost. U pojedinim slučajevima kontaminat je supstanca koju nije moguće razgraditi sa prisutnom mikroflorom zagađenog područja. Mnogi organizmi mogu biti korišćeni u procesima bioremedijacije.Razmatranja potrebna pre primene bioremedijacije. Te supstance su najčešće ksenobiotici (poliaromatični ugljovodonici. mogu da razore poliaromatične 42 . Dokazano je da gljive koje učestvuju u truljenju biljnog materijala. čak i sintetičke supstance upućuje na zamenu skupih hemijskih i fizičkih postupaka remedijacije sa jeftinim i po prirodu bezopasnim bioprocesima. bioaugmentacija i praćena spontana bioremedijacija. Pretpostavka je da su mikroorganizmi koji naseljavaju zagađena područja adaptirani na takvu sredinu. postoje mešavine nutritijenata bez azotnih jedinjenja. Spontana bioremedijacija zahteva pažljivo praćenje i kontrolu koja omogućava zaštitu okoline i ljudi. koncentraciju kontaminanta i druge probleme. Tipovi bioremedijacije. U slučajevima biostimulacije koriste se samo mešavine nutritijenata (bez mikroorganizama). Njihova sposobnost da transformišu prirodne. uključujući vrstu i zapreminu kontaminiranog mediuma koja će biti tretirana. okarakterisati mesto. trihloretilen …). mikroorganizmi imaju najveći potencijal. Za razgradnju takvih supstanci genetskim inžinjeringom su ‘konstruisani’ mikroorganizmi koji se naknadno dodaju u kontaminiranu sredinu. a intenzivno se proučava na mestima koja su kontaminirana drugim hemikalijama. odnosno dodavanje nutritijenata i obezbeđivanje optimalnih fizičko-hemijskih uslova koji pogoduju mikroorganizmima (pH. a podrazumeva. pa je potrebno tu adaptaciju stimulisati. u zagađnu sredinu se dodaju predhodno selekcionisani pripremljeni mikroorganizmi. zbog čega je potrebno. Mikroorganizmi bioremedijacije. izrada studije izvodljivosti za određivanje najboljeg postupka obrade (često se biotretiranje kombinuje sa drugim tehnologijama) projektovanje sistema na bazi rezultata studija i obezbediti da bioproces bude javno prihvaćen. Da bi se izbegla kontaminacija zemljišta azotom. Procesi bioremedijacije nisu identični za sve uslove i sve vrste kontaminanata. tako da se mikroorganizmi tokom evolucije nisu prilagodili za njihovu razgradnju. Neke mešavine su vodorastvorne što omogućava korišćenje pumpnih sistema i jednostavniju primenu. pored bioloških. Biostimulacija prisutne mikroflore se obavlja tako što se stvaraju uslovi koji pospešuju rast prisutne mikroflore. hemijske i fizičke procese. polihlorirani bifenoli. kiseonik …). Mešavina nutritijenata je kreirana kao samopuferizirajući sistem koji omogućava održavanje odgovarajućeg pH kroz ceo proces tretiranja. Proces dodavanja mikroorganizama u zagađenu sredinu u cilju izvođenja biodegradacije naziva se bioaugmentacija. pre svega bakterije i gljive su prirodni razgrađivači organske materije (recikleri). Proces dodavanja genetski modifikovanih mikroorganizama takođe predstavlja bioaugmentaciju. Za procese dodavanje mikroflore već postoje komercijane biomešavine koje sadrže radne mikroorganizme zajedno sa odgovarajućim nutritijentima. Postoje tri osnovna tipa bioremedijacije: biostimulacija. teška ulja. Spontana bioremedijacija se odvija se bez intervencije ljudi u cilju smanjenja količine. toksičnosti i kretanja kontaminanata u zemljištu i vodi. pre izvođenja procesa: potpuno prihvatanje zakonskih regulativa koje regulišu osnov za primenu procesa (šta je potrebno razgraditi i do koje koncentracije. odnosno imaju sposobnost razgradnje složenih makromolekula lignina i celuloze.

P. hlorirane aromatične ugljovodonike. bakterijski emulgatori su biorazgradivi i netoksični. dieldrin i fenantren. U ovom slučaju ulje. dok mnogi produkuju aktivne materije (emulgatore) koji mogu da ubrzaju uklanjanje. kao i neke azo-boje. mikobakterijama i kvascima. voda. acidovorans. biogomile i kompostiranje. U svim slučajevima gde postoje rizični prijemnici u blizini. Savremena istraživanja povrđuju potencijal mikroorganizama u procesima bioremedijacije. DDT. kontaminirana zemlja se može raširiti direktno na obradivo zemljište (otuda naziv lendfarming – poljoprivredna obrada zemljišta). dihloroetilen i trihloretilen. Bakterije roda Pseudomonas (P. mendocina) su aktivni na zemljištima kontaminiranim TNT. azotno43 . P. Dokazana je sposobnost gljiva koje izazivaju trulež (Chrysosporium lignorum. Sposobnost gljiva da razgrađuju molekule kontaminanata zasnovana je na činjenici da kontaminanti i lignin imaju slične hemijske veze. Predlaže se za tretiranje naftom kontminiranog mulja kao jeftina tehnika. Bioremedijaciom u čvrstoj fazi se tretiraju organski otpadi (biljni material. Tretiranje na mestu kontaminacije se primenjuje za propusna zemljišta ukoliko u blizini ne postoji neki osetljivi prijemnici. U ovom slučaju se kontaminirana zemlja iskopa. životinjski otpad i poljoprivredni otpad) i problematični otpadi (industrijski otpadi. Tehnike obrade čvrstog matreijala su ‘lendfarming’. Ex sity tehnike. čvrste supstance u mulju iz rafinerija nafte se tretiraju mikroorganizmima nakon dodavanja kreča. polihlorirane bifenole i dibenzodioksine. Postupci bioremedijacije mogu biti primenjeni na samom mestu zagađenja (in sity tehnike) ili na kontaminiranom materijalu koji je uklonjen sa orginalnog mesta pre tretiranja (ex sity tehnike). U zavisnosti od stanja kontaminiranog materijala. korinobakterijama. Trametes versicolor i Phanerochaete chrysosporium) da mineralizuju 3.4-dihloroanilin. Ovo upućuje na dalja istraživanja mikroorganizama sa jedinstvenim sposobnostima koje mogu biti iskorišćeni u bioremedijaciji. policiklične aromate. kao što su izvori za vodosnabdevanje i vodotokovi. Tehnike bioremedijacije. Razgradnja boja može biti obavljena uz pomoć nekih anaerobnih bakterija i gljiva. Mikroorganizmi koji razgrađuju ugljovodonike nafte pripadaju pseudomonadama.ugljovodonike. Nasuprot hemijskim. pesticide. U suprotnom. putida. gradske kanalizacione vode kao i gradski čvrsti otpad). Na primer. Bakterije sa sposobnošću oksidacije metana mogu da razore vinilhlorid. ex sity bioremedijacije se može vršiti u sistemu čvrste faze (tretman zemlje) i čvrsto-tečne faze (obrada mulja) Bioremedijacija otpada u čvrstoj fazi. Najveći problem po okolinu prestavljaju naftne mrlje koje su posledica ispuštanja ili curenja iz skladišta nafte ili tankera. Ukoliko ne postoji opasnost da se kontaminant proširi. fluroscens. aerugenosa. kontaminirana zemlja se raširi na plastične folije ili glinenu podlogu u kojoj je napravljen drenažni sistem za sakupljanje i sprečavanje tečnosti da dospe u okolno zemljište. Ove tehnike imaju više nedostataka nego prednosti. Ex sity tehnike podrazumevaju iskopavanje ili ispumpavanje i prenos kontaminiranog materijala sa mesta zagađenja na mesto pogodno za mikrobiološki tretman. Zemlja se stalno vlaži prskanjem i aeriše periodičnim okretanjem. P. skoro je otkrivena sposobnost bakterija Geobacter metallireducens da uklanja uranijum iz kontaminiranih podzemnih voda. Najjednostavije ex sity biotehnološko rešenje za obradu danas je lendfarming. kao i odgovarajućim uslovima sredine (pH). Tehnika zahteva veliku površinu i duže trajanje procesa. primenjuje se postupak ‘izvan mesta’ kontaminacije. raširi u tankom sloju i snabdeva nutritijentima i/ili mikroorganizmima. P. Mikrooganizmi tako. Nafta sadrži ugljovodonike koje mnogi mikroorganizmi mogu da uklone tako što je koriste kao hranu. predstavljaju neiscrpan izvor za razvoj biotehnologija u zaštiti životne sredine.

Aerobno (uz dodavanje vazduha) kompostiranje se koristi za prečišćavanje kanalizacionih voda.7 tetranitro 1. Gomile se snabdevaju kroz sistem cevi mešavinama nutritijenata i/ili mikroorganizama. najčešće prekrivene nepropusnim materijalom. zauzima se manja površina i sprečava se pojava isparenja. Kako su gomile. što predstavlja veliku prednost ove tehnike. kao i odnos ugljenika i azota u podlozi. heksahidro 1. temperatura. Otpadni material iz pivara i drugih prehrambenih procesa.5 triazin (RDX) i oktahidro 1. vrlo često se dodaje slama. povećani su uslovi kontrole.5 tetraazocin (HMX) su eksplozivi koji se značajno mogu transformisati procesima kompostiranja. Sakupljena tečnost se može ponovo vratiti kroz gomile (reciklovati) ili naknadno tetirati nekom drugom tehnikom bioremedijacije (u posebnim sudovima .3. Oprema koje se koristi za ‘lenfarming’ je identična opremi za poljoprivredne operacije.bioreaktorima). isparenja mogu biti zahvatana i tretirana. U toku kompostiranja kontaminirane zemlje. proizvodnje antibiotika. Trinitrotoluen (TNT). pH. Biogomile su varijanta landfarminga gde se kontaminirana zemlja iskopa i slaže na nepropusnim površinama u gomile (Slika 18). Na efikasnost kopostiranja jako utiče sadržaj vode.5. Uzdužni i poprečni presek biogomile 44 . U ovom slučaju. seno. životinjski otpad i slično da poveća poroznost sredine. Kompostiranje predstavlja kontrolisani biološki process u kome se biorazgradivi otpad prevodi u bezopasne i stabilne produkte uz korišćenje mikroorganizama pod povišenom temperaturom. Sistem perfororanih cevi se nalazi unutar gomila koji omogućava kretanje vazduha kroz gomilu. Slika 18.3. kiseonik.3.5 trinitro 1. a tečnost koja prođe kroz gomile sakuplja se preko drenažnog sistema. Kompostiranje se primenjuje generalno za organski biodegrabilni otpad. dok je anaerobni process (bez naknadnog dodavanja vazduha u toku procesa) prikladniji za tretman otrovnog otpada. zemljište kontaminirano sa naftnim produktima i drugo.fosfornih đubriva i uz povremeno prevrtanje (aeraciju).3. Povišena temperature je rezultat aktivnosti mikroorganizama za vreme razgradnje.

podzemna voda se može vaditi i oplemeniti mikroorganizmima i nutritijentima. U ovim postupcima. Kontaminirani material se meša sa vodom što omogućava bolji kontakt između mikroorganizama i kontaminanta. ukoliko je potrebno. sačeka se da se čvrsta faza istaloži i. U ovu svrhu mogu se koristiti različite vrste bioreaktora. Višestepeni procesi ubrzavaju tretman jer u svakom koraku su drugačiji uslovi za rast mikroorganizama zavisno od toga koji se kontaminant uklanja. toluene. Nakon završenog procesa. uglavnom. In situ tehnike. Za mesta koja zahtevaju veću kontrolu procesa. Pri in sity bioremedijaciji. organskim i neorganskim nutritijentima. Kako su uslovi optimizovani za mikroorganizme. pa zatim vratiti u zemlju ili se može ubaciti rastvor nutritijenata i mikroorganizama u zemljište kroz vrela ili infiltracione siteme (Slika 20). tretira pod kontrolisanim uslovima u bioreaktorima. Nakon tretmana. Tako. kompletniju stepen degradacije ili gde su troškovi kompostiranja visoki. policiklične aromatične ugljovodonike. Shematski prikaz obrade kontaminirane zemlje u bioreaktoru Procesi kompostiranja i obrade čvrsto-tečnog otpada koštaju upola manje u odnosu na procese spaljivanja. Otpad se ubacuje u bioreaktor (Slika 19) u obliku mulja i meša sa mikroorganizmima. Kiseonik se doprema u reaktor preko sistema za aeraciju. 45 . počev od malih (1-5m3) portabilnih jedinica do velikih postrojenja specijalizovanih za zagađena mesta. Opasni čvrsto-tečni otpad se može tretirati u zatvorenim sudovima (reaktorima) ili otvorenim jamama ili lagunama (in sity tehnike). Slika 19. Cela tretirana oblast tada funkcioniše kao bioreaktor. procesi u čvrsto-tečnom stanju su opcija. Tretiranje kontaminiranog mesta kada je iskopavanje nemoguće ili u blizini nema osetljivih prijemnika. a koji sadrže fenole. kontaminirano zemljište ili vode se tretiraju na mestu gde se nalaze. Procesi ispumpavanja kontaminiranog mulja predstavlja ex sity tehniku u slučajevima kada je kontaminirani materijal nedostupan (ispod zgrada. process obrade mulja je brži u odnosu na druge procese bioremedijacije. naftalen. a teško razgradive komponente u sledećem koraku. U višestepenim procesima. ventila i kablova. zemlja oko podzemnih cevovoda. talog dalje tretira na odgovarajući način ili ispušta. Tečna faza je. Materijal koji se najčešće tretira ovom tehnikom je otpad iz proizvodnje materijala za zaštitu drveta i rafinerija. mulj je pogodan za direktno ispuštanje na zemlju. a prečišćena voda se vraća u zemlju. postoji postupak gde se jednostavne komponente nafte razgrađuju u prvom koraku. bezbedna i ispušta se u okolinu. Zemljani mulj ili podzemna voda se ispumpava na površinu.Bioremedijacija mulja. moguće je postupcima in sity. benzene. slično kompostiranoj zemlji. u svakoj fazi obrade stvaraju se uslovi za razgradnju različitih supstanci. razvijeni su postupci višestepene obrade čvrsto-tečnog otpada. Za jako kontaminirani otpadni material ili material koji je kontaminiran jedinjenjima različtog stepena razgradivosti. kao i tretman podzemnih voda).

Nedostaci in sity tehnika su: duže trajanje u poređenju sa ostalim tehnikama. efikasno mešanje kontaktinih mikroorganizama. pretače… Postoje uspešno razvijeni procesi obrade mulja kojim je uspešno otpad iz procesa galvanizacije. pa je potrebno dodatno tretiranje taloga ili vodene faze. nepostojanje adekvatnih sistema za respoređivanje nutritijenata. U cilju ubrzanja procesa. 46 . tako da omogućavaju istovremen tretman podzemnih voda i zemljišta. aeriše (uduvava se vazduh). kao i mogućnost širenja opasnih jedinjenja koje je moguće ukoliko se kontaminirani material iskopava ili ispumpava. mulj se vrlo često. Prednost in sity tehnika je uklanjanje otrovnih jedinjenja na mestu gde se nalaze i. Gde će tretiran mulj biti odlagan zavisi od namene tog područja Troškovi se znatno povećavaju ukoliko tretman nije potpuno uklonio kontaminante. odlaganje tretiranog mulja značajno utiče na troškove. nutritijenata.Tehnike in sity su jeftine. na manje propusnim mestima. ubačeni vazduh obezbeđuje pomeranje isparljivih jedinjenja kroz biološki aktivnu zemlju. lokacija i dubina bunara zavisi od geoloških faktora. ne zahtevaju dodatno iskopavanje i transport kontaminirane zemlje. policiklični aromatični ugljovodonici. toluen. Tehnike za remedijaciju mulja u otvorenim sistemima (jamama ili lagunama) obično zahtevaju kombinovani aerobno/anaerobnu biodegradaciju. Pored stimulisanja razgradnje adsorbovanih jedinjenja. fenoli. Kiseonik se najčešće obezbeđuje direktnim uduvavanjem vazduha u kontaminiranu zemlju kroz predhodno iskopane bunare. Broj. Šematski prikaz bioremedijacije in sity Bioventiliranje je proces stimulisanja prirodne in sity biodegradacije kontaminanata u zemljištu uduvavanjem kiseonika u zemljište. na taj način. Slika 20. organske kiseline. meša. benzen. Može se primeniti na sve hemikalije koje se razgrađuju u prisustvu kiseonika. osetljivost na promenu ekoloških faktora što utiče na otežanu kontrola mikrobnog rasta i nedostatak adekvatnih sredstva za projektovanje i kontrolu u heterogenim podzemnim sredinama. kontaminanata. teški metali. In sity bioremedijacija je izuzetno pogodna za isparljiva organska jedinjenja i druge kontaminante koji se zadržavaju u adsoptivnim zemljištima. ne remete značajno mesto kontaminacije. hlorirani rastvarači i razne otrovne mešavine). smanjenje opasnosti kontakta sa radnicima. etilbenzen i ksilen. Bioventiliranje koristi slab protok vazduha koji omogućava snabdevanje zemljišta dovoljnom količinom kiseonika za stimulaciju mikrobne aktivnosti. Nakon završetka procesa. sedimentima i glinama (iscurela nafta i derivati nafte.

povećanje učešća bioremedijacije u ukupnim procesima prečišćavanja iznosi 15-20% godišnje. 47 . manja je potrošnja energije i manji utrošeni rad u praćenju procesa. Zagađeni gasovi se mogu prečistiti filtriranjem kroz zatvoreni sud u kome se nalazi zemlja. Ograničenja bioremedijacije. Na primer. mešavine pentana i izobutana. Biofiltracija. a ne samo izdvajaju iz okoline. ekstremne promene pH. Biofiltracija se može koristiti za uklanjanje kontaminanata vazduha. Ovi materijali se pre stavljanja u sud pripreme tako što se umnože potrebni mikroorganizmi za uklanjanje ili kompletnu razgradnju kontaminanata iz gasova. ali se ubrzavaju stvaranjem posebnih biološko-fizičko-hemijskih uslova. živa i cink). sredstva za zaštitu drveta i druga organska jedinjenja. Postojeći nedostaci bioremedijacije su: proces je spor (traje od nekoliko dana do nekoliko meseci). a u SAD korišćenje ove metode je stalno u porastu zbog njegove jednostavnosti i efikasnosti. u najvećem broju slučajeva. Isto tako. ne uklanja potpuno svu količinu kontaminanta i za pojedine vrste bioremedijacije preduslov je jako propustljivo zemljište. ne uklanjaju se teški metali. temperature. etilen i druga isparljivi organska jedinjenja. Prvi zahtev za korišćenje bioremedijacije je da uslovi sredine moraju podržavati biološku aktivnost. Suprotan problem može nastati u slučaju kada dodati mikroorganizami mogu ostati nakon završene bioremedijacije i tako poremetiti normalne odnose u prirodnoj sredini. toluen. Bioremedijacija nije efikasna i u slučajevima kada kontaminirani material: nije dostuni mikroorganizmima (vezan nepropusne materijale. predstavlja kompleksnu smešu više nepoželjnih jedinjenja i nije biorazgradiv zbog osnovne hemijske strukture (na primer ksenobiotične susptance). dodati mikroorganizmi pri in sity tehnikama mogu imati kratko preživljavanje u okolini u kojoj normalno nisu prisutni. Bioremedijacijom se toksična jedinjenja uništavaju. kao što su industrijske hemikalije stiren. fiziologije i genetike organizama) i inžinjerskih disciplina. Biofiltracija se pokazala jako efikasnom za isparljive komponente nafte. koristi prirodne biogeohemijske procese koji su inače prisutni u prirodi. Pored toga. U cilju prevazilaženja postojećih ograničenja i nedostataka. bioremedijacija je jeftiniji process u odnosu na konvencionalne tehnike jer su potrebni manji troškovi investicije. Prednosti bioremedijacije. Izdvajanjem kontaminanata problem njihovog uništavanja ostaje. treset ili kompost. Potrebna je jača naučna baza za racionalno projektovanje efikasnog procesa. dimetilsulfidi. glinu). nehloriranih rastvarača. cena prečišćavanje je bila 80-90% manja u odnosu na druge tehnike. nekih pesticida. npr. nedostatak nutritijenata u okolini mogu onemogućiti rast mikroorganizama i sprečiti proces bioremedijacije. U Evropi se koristi za kontrolu mirisa. Bioremedijacija ima ograničenja svojstvena svim biološkim sistemima zbog čega nije uvek odgovarajući pristup za prečišćavanje kontaminiranih mesta. Najveća prednost procesa bioremedijacije je da. Prema proceni primene bioremedijacije na preko 400 mesta u SAD. Zbog toga. potrebno je proširiti i sinhronizovati znanja iz bioloških (mikrobne ekologije.Tehnika je uspešno primenjena na uklanjanje ugljovodonika nafte. hlorirani benzen. prisustvo otrovnih supstanci. teških metala (olovo.

More often bioremediation is accomplished most 48 . Depending on the state of the contaminant to be removed. advantages and constraints. a posebno širenju svesti o mogućnostima i neophodnosti primene bioprocesa u očuvanju sredine i održavanju i poboljšanju kvaliteta života ljudi. Many different types of organisms can be used for bioremediation but microorganisms (primarily bacteria and fungi) show the greatest potential since they are nature's original recyclers. Bioremedijacija podrazumeva korišćenje prirodnih mehanizama za uklanjanje zagađenja i koristi procese koji inače postoje u prirodi. bioremedijacija zahteva vreme. mehanizmima. Rečnik manje poznatih pojmova. nemešljive supstance genetski inžinjering – različite metode za manipulisanje genetskim materijalom živih ćelija u cilju promene naslednih osobina kontaminat – supstanca koja uzrokuje zagađenje sredine u kojo se nađe ksenobiotik – kompleksno veštačko jedinjenje metabolizam – sve hemijske reakcije u jednoj ćeliji mikroflora – svi mikroorganizmi prisutni u određenoj sredini mineralizacija – razgradnja složenih molekula do mineralnih materija nutritijent – hranljiva materija potrebna za rast ćelije ugljovodonik – jedinjenje u čiji sastav ulaze samo atomi ugljenika i vodonika Bioremediation (definition. Kako je prirodni process. Ex situ procedures involve removal of contaminated materials from a polluted site prior to treatment in another location. razumevanje i širenje znanja o ulozi mikroorganizama.e. bioaugmentation and intrinsic bioremediation. principima procesa razgradnje može dovesti do razvoja novih jeftinijih bioremedijacionih tehnika. examples) Abstract Bioremediation is the use of living microorganisms to degrade environmental pollutants or to prevent pollution. Bioremediation can be adapted for use to treat soil. The bioremediation industry has developed thee basic types of bioremediation: biostimulation. sediment. sludge. it is applied to the degradation of contaminants in saturated soils and groundwater. i. Zbog toga. biopiles and composting) and “slurry phase systems” (including solid-liquid suspensions in bioreactors). technologies. or even air. In situ approaches treat contaminants in place without moving them to a treatment facility. ex situ bioremediation can be classified as “solid phase system” (including landfarming. On the basis of removal and transportation of wastes. Most often. kao i organizama i okoline bioreaktori – sudovi različite veličine u kojima se pod kontrolisanim uslovima odvija neki biološki proces biotehnologija – nauka koja proučava korišćenje inžinjerskih disciplina za primenu živih ćelija ili njihovih delova (enzima) u cilju dobijanja nekog proizvoda ili obavljanja neke korisne funkcije ekološki faktori – faktori sredine koji utiču na rast ćelija (organizma) emulgator – materija koja omogućava mešanje dve. water. a uspostavljaju se međusobno između organizama. fundamentals. Their capability to transform natural and synthetic chemicals into sources of energy and raw materials for their own growth suggests that expensive chemical or physical remediation processes might be replaced with biological processes that are lower in cost and more environmentally friendly.Zaključak. inače. it is a technology for removing pollutants from the environment thus restoring the original natural surroundings and preventing further pollution. aerobni procesi – bioprocesi koje je potrebno snabdevati vazduhom (kiseonikom) anaerobni procesi – bioprocesi koji se odvijaju bez prisustva kiseonika biodegrabilni – supstanca koja može biti razgrađena biološkim agensima biogeohemijski procesi – hemijski procesi koji postoje u određenoj sredini. treatments can be either ex situ or in situ. types.

http://www. 2003.htttp 49 . The American Heritage® Science Dictionary (2002) Houghton Mifflin Company. 2. or both needed for growth and metabolism (biostimulation). represents cost-effective alternative.shtml WEB adresa kompanija koje nude opremu. http://www.htm .com/technology/bioremediation.envirotools.asp 4. LITERATURA 1.org/about. Finally.gov/wid/html/bioremed.www.biobasics.alabastercorp. is labor intensive. Bioremediation can also be considered problematic because.cleanearthltd. Bioremediation sometimes can be speeded by augmenting natural systems with exogenous biological materials (bioaugmentation). http://www. material i tehnologiju za bioremedijaciju: .Bioremediation Of Polluted Environment” in Martin J.gc.html 6. Sasikumar.edu/abrp/biotech.http://www.http://www.biodeterioration. Bioremediation is generally very costly. Chennai.microbiologybytes. contaminant-transforming microbial or plant populations by providing them the necessary nutrients. C. low capital expenditure.piercelaw. less energy required when compared with other technologies and less manual supervision. http://www.html 7.efficiently by simply stimulating natural. and can take several months for the remediation to achieve acceptable levels.html 5. http://www.org/factsheets/Remediation/bioremediation.htm 9.org& 10.Sheela and Taniya Papinazath “Environmental Management:. Madha Suresh and T.com/bioremediation.mushroomexpert. http://meanwhile. it becomes difficult to remove them. intrinsic bioremediation encompasses natural microbial processes that occur without human intervention (self-restoration). http://www.php 12.. V.hawaii.edu/risk/vol7/summer/Timian. http://www. http://water.com/video/Pputida. 3.usgs. It usually involves the use of natural microorganisms or plants grown to large numbers in fermenters or greenhouses. while additives are added to enhance the functioning of one particular microorganism.asp?x=593&t= 8. Even if genetically modified microorganisms are released into the environment after a certain point of time.com/en/contamination_cleanup/index.intergeo-consulting. environmental conditions.com/trametes_versicolor.com/?domain=brownfieldstech. toxic chemicals are destroyed or removed from environment and not merely separated. http://www. it may be disruptive to other organisms inhabiting that same environment when done in situ. Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health. indigenous. 15-17 December. and can include the use of genetically engineered microorganisms or plants developed specifically for the purpose. India. Vasantha Kumaran eds.com .remtech1.html 11.ca/english/view. Bioremediation has many potential advantages: it harnesses natural biogeochemical processes. Bunch.

tehnologije i primeri primenjenih procesa 3. Koristi se za bistrenje i dezinfekciju vode. spore i viruse).3 MEMBRANE PROCESSES: principles.3. Koristi se za uklanjanje organskih supstanci i sterilizaciju vode. mora izvršiti predtretman vode. Nepovoljnost kod membranskih procesa je što zahtevaju povišene pritiske radi potiskivanja vode kroz membranu. elektrodijalizi i mnogim drugim procesima. o adsorpciji na adsorbentu koji je zadržan na membrani ili od strane same membrane. i • reversna osmoza (RO) kojom se uklanjaju čestice manje od 1 nm (membrana propušta samo rastvarač). • ultrafiltracija (UF) kojom se uklanjaju čestice veće od 1 nm (membrana zadržava veće molekule rastvorenih materija. Membranski procesi su svi oni procesi koji se odvijaju na membrani ili posredstvom membrane. Nagloj ekspanziji membranskih procesa posebno su doprineli sledeći momenti: • • • • • • • • pad investicionih troškova proces je kontinualan. Prvobitno membranski procesi. Danas je njihova primena proširena na prečišćavanje vode namenjene snabdevanju stanovništva. Pogonska sila kod ovih procesa je pritisak koji se ostvaruje potisnim pumpama. Koristi se za demineralizaciju vode. To su procesi zasnovani na: o selektivnoj propustljivosti membrane. troškovi održavanja su dosta niski. technologies and examples of applied processes Membrane i membranski procesi imaju veliku primenu u separacionim tehnikama. pa i za potrebe industrije (procesne i kotlovske napojne vode). U zavisnosti od propustljivosti membrane tj. radi zaštite zagađenja i blokiranja membrane. energetski bilans je (posebno u odnosu na postupak destilacije) vrlo povoljan. razlikuje se: • mikrofiltracija (MF) kojom se uklanjaju čestice veće od 0. types. kao i postupci deferizacije i demanganizacije. primenjivani su u desalinaciji vode i u pripremi manjih količina vode za potrebe medicine i farmacije. kao i to što se. membranskoj destilaciji. posebno reverzna osmoza i ultrafiltracija. i izgradnja uređaja je modularna što omogućava jednostavno povećanje kapaciteta postrojenja. On se sastoji u uklanjanju suspendovanih materija postupcima filtracije. koloidno dispergovane čestice i viabilne mikroorganizme). ne zagadjuje okolinu. tipovi. Posebna primena membrana je u oblasti reaktorskog inženjerstva gde se membrane koriste ze za konstrukciju reaktora koji se primenjuju u biotehnologiji i obradi otpadnih voda različitog porekla. reverznoj osmozi. odvija se izotermno. Membrane se upotrebljavaju u: mikrofiltraciji.1 μm (membrana zadržava suspendovane. 50 .3 MEMBRANSKI PROCESI: principi. u cilju očuvanja membrane. a kod voda koje sadrže koloidno rastvorene i suspendovane materije potrebna je i prethodna koagulacija i flokulacija. stepena separacije. ultrafiltraciji. pervaporaciji. poseduje izvanrednu selektivnost za pojedine rastvore. o -biološkim pocesima uz pomoć mikroorganizama ili enzima koji su zadržani ili imobilisani na membrani. U membranskim separacionim procesima dolazi do razdvajanja suspenzija i rastvora kroz polupropustljivu (semipermeabilnu) membranu.

on se prethodno mora prečistiti.Membranski separacioni procesu su našli svoje mesto u izdvajanju i prečišćavanju proizvoda biotehnologije. obično teških metala. ostaje na prednjoj strani membrane. Treću grupu čine mineralne membrane. gubi pritisak i slobodnim isticanjem se prihvata u posebnom rezervoaru a odatle odvodi do potrošača. Koncentrat se sa površine membrane. Princip rada membranskih separacionih procesa je jednostavan. Konstruktivni elementi jednog tubularnog membranskog kućišta prikazani su na Slici 22. uz kontinualno povećanje gustine i sa pritiskom koji je približno jednak ulaznom. Ove membrane se grade od cirkonijum oksida. Da bi se povećalo iskorišćenje vode. Mikrofiltracija se objašnjava teorijom pora ili membranskog sita. koje se koriste u mikrofiltraciji. Membrane koje nemaju dovoljnu mehaničku otpornost postavljaju se na nosače a između slojeva membrana postavljeni su odstojnici koji omogućavaju nesmetan prolaz permeata i koncentrata kroz kučište. kapacitet i ekonomičnost rada postrojenja. koncentrat može biti kao polazna voda u drugom stepenu membranske fitracije. ugljenika na keramici ili grafitu kao nosaču. najčešće keramičke. a rastvarač prolazi. Zbog nedostataka ovog materijala danas se koriste sintetički polimeri (polivinilhlorid. Pod dejstvom pritiska kroz membranu. Princip rada postrojenja za membransku separaciju On se. Ove membrane pokazuju najbolje karakteristike prečišćavanja. 51 . Separacija suspenzije ili rastvora kroz membranu zasniva se na selektivnoj propustljivosti membrane. Membrane se smeštaju u kućišta koja mogu biti u obliku ravnih ramova (slično ramskim filter presama) ili u obliku tubusa. Materijal od koga se izradjuju membrane je različit. kao i u prečišćavanju otpadnih voda. Konstrukcija membrana. Princip rada membranskih separacionih procesa. pore membrane su cilindrične i pružaju se kroz membranu. a čestice manjeg prečnika prolaze kroz pore u membrani. Po ovoj teoriji. poliakrilonitril. Odnos permeata i koncentrata kod vode u reversnoj osmozi kreće se oko 3:1. polisulfoni i poliamidi). Ukoliko se u koncentratu nalazi nedozvoljena koncentracija štetnih supstanci. Prve korišćene membrane su bile od acetatne celuloze. Svaka od ove dve frakcije se posebno izvodi iz sistema (Slika 21). Membrana deluje kao sito na kome se zadržavaju čestice većeg prečnika od prečnika pora. Od kvaliteta membrane i radnog pritiska postrojenja zavisi stepen separacije tj. normalno na njenu površinu. aluminijuma. prolazi produkt (permeat). ukoliko ne sadrži štetne komponente za životnu sredinu. U slučaju ultrafiltracije ili reversne osmoze membrana deluje kao membransko sito: molekuli veći od pora se zadržavaju na membrani. Na taj način se stepen iskorišćenja vode može povećati na preko 90%. ispušta u kanalizaciju. Prečišena voda (permeat). prečišćavanja. odstranjuje u pravcu oticanja. nakon prolaska kroz membranski sistem. a koncentrovani rastvor izdvojenih komponenti (koncentrat). Osnovna komponenta u tom procesu je polupropustljiva membrana na čijoj površini se dešavaju sve promene. Slika 21. na suprotnu stranu. ali su i najskuplje.

Slika 23. u drugoj fazi voda se podvrgava membranskoj serparaciji u modulu za ultrafiltraciju. 2. 6. Nakon toga. Kanalizacija 7. Principijelna šema uređaja za membransku sparaciju vode data je na Slici 23 a izgled postrojenja na Slici 24. 4. Postrojenje uklčjučuje dve uzastopne faze prečišćavanja: predtretman. nap. što zavisi od potrebnog kvaliteta vode. nanofiltraciju ili reversnu osmozu. Doziranje potrebnih hemikalija (ako je potrebno za postizanje određenog kvaliteta vode. Membranski uredjaj. 5. deferizaciju. i membransku sparaciju. omekšavanje jonskom izmenom i dehlorisanje. Omekšavanje. 3. Dehlorisanje. Mehanički filter. Šematski prikaz konstrukcionih elemenata tubularnog membranskog kućišta Pojedinačne membrane imaju ograničen kapacitet. Sirova voda se u prvoj fazu podvrgava predtretmanu koji uključuje filtraciju.Slika 22. Ca i Mg soli kod vode za piće) 52 . Radi postizanje većeg kapaciteta separacije paralelno se povezuje više membrana u membranske module. Deferizacija. Postrojenja za membransku separaciju. Principijelna šema postrojenja za membransku separaciju predtretmanom. Oznake: 1.

98% nerastvorene čestice: 5 x 10-4 mm. njihov izbor se vrši prema željenom efektu separacije. Cl-. sa kompletnim predtretmanom u prečišćavanju vode. Unakrsna filtracija se vrši tako što suspenzija struji preko filtracione površine tangencijalno (Slika 25). Mg 2+. 99% organske materije (molekulske mase > 200). Ca 2+.Slika 24. prosečno se otklanja: monovalentni joni (npr. Posebni slučajevi unakrsne filtracije su mikrofiltracija i ultra filtracija. Na primer. pa se ostvaruju 100 do 1000 puta veće brzine filtracije nego filtracijom kroz filtracionu pogaču. SO4 2-). Al 3+. Na+. Slika 25. Šematski prikaz unakrsne (tangencijalne) filtracije 53 . NH3-). Kako je već navedeno. 99% Unakrsna filtracija. Pošto se izrađuju memmbrane koje imaju različiti efekat separacije. procesom reversne osmoze. K+. odnoseći čvrste čestice sa filtracionog medijuma. 99% pirogene materije. Membrane za reversnu osmozu imaju nejveći efekat serparacije rastvorenih supstanci. 97% viševalentni joni (npr. efikasnost procesa membranske separacije zavisi pre svega od karakteristika membrane i od radnog pritiska. Izgled industrijskog postrojenja za reversnu osmozu Efikasnost procesa reversne osmoze.

hemijski i mehanički otpornih membrana. Podela membranskih sepracionih procesa zavisno od veličine pora membrane Mikrofiltracija (MF). Podela postupaka membranske separacije prema veličini pora membrane šematski je prikazana na Slici 26. kao što su belančevine i polisaharidi (molekululska masa 100.000 daltona što odgovara prečniku pora 2 – 100 nm . klasična filtracija ima za posledicu formiranje sloja izdvojenih supstanci. ovaj membranski postupak se uspešno koristi za sušenje proizvoda. pirogenih supstanci (lipopolisaharidi iz zida bakterijskih ćelija). Pošto RO membrane bez smetnji propuštaju molekule vode. Zbog toga je izbor tipa membrane za izdvajanje određenog proizvoda prvi i najbitniji korak.UF se koristi za koncentrisanje i prečišćavanje proizvoda. zbog intenzivnih smicajnih sila i osetljivosti ćelija. to je potrebno činiti veoma oprezno. enzima. prvenstveno u postupcima prečišćavanja proizvoda.2 – 3 nm). U skladu sa veličinom pora membrane. Slika 26.000 do 100. membranski separacioni procesi zauzimaju sve značajnije mesto u biotehnologiji. mikrofiltracijom se na membrani mogu odvojiti bakterije i kvasci (veličina ćelije je 0. Tipična vrednost prečnika pora je 0. Reverzna osmoza (RO) obvuhvata opseg ispod 500 daltona (prečnici pora 0. Na taj način mebranski procesi kao selektivniji sve više zamenjuju klasičnu filtraciju i centrifugalnu separaciju. 54 .000 do 500. Iako je pomoću MF moguće izdvajatii animalne ćelije. Uspešno se koristi i kao faza prečišćavanja nakon izdvajanja proizvoda. precipitacijom. koje je potrebno izdvojiti iz fermentacione tečnosti ili razorene ćelijske biomase. a manje prolaze kroz nju. koji uvek zavisi od veličine molekula ili fizičkohemijskih karakteristika supstance koja se želi odvojiti. Proizvodi biosinteze. koji se ponaša kao dodatna membrana i izaziva značajne filtracione probleme. Ultrafiltracija (UF) koristi membrane manje permeabilnosti. ćelijskih delova i virusa. Nanofiltracija (NF) zahvata deo oblasti koji pripada UF i RO. organske su prirode. Opseg koji obuhvata UF je 5. mada se sve više koristi i za izdvajanje proizvoda iz suspenzija. najčešće proteina. Pošto se MF (delom i UF) prvenstveno koristi za izdvajanje mikroorganizama i makromolekula. sa veličinom pora manjih dimenzija. U skladu sa veličinom pora.2 µ m. Primenjuje se za izdvajanje i separaciju proizvoda. na primer izdvajanje i prečišćavanje proteina.1 do 10 µ m) i makromolekuli. pa se njome mogu izdvajati komponente sa dimenzijama 1-5 nm. RO se koristi za izdvajanje organskih molekula manje molekulske mase i neorganskih molekula i jona.Membranska separacija. Zbog toga se za ovu vrstu namene isključivo koristi unakrsna filtracija.000 daltona). Razvojem selektivno propustljivih. Suspendovane ili koloidno dispegovane supstance većih dimenzija od prečnika pora se zadržavaju na membrani. Mehanizam ovog najjednostavnijijeg postupka membranske separacije dobro je poznat. ali su po veličini molekulske mase i hemijskoj prirodi veoma različiti.

Slika 27. Veliki nedostatak je to što se želejna komponenta duže vreme zadržava u uređaju. a za RO 7-70 bar. Uređaj obavezno uključuje povratnu pumpu. kao i otpornost na termičku sterilizaciju. permeabilnost. 55 . polisufonati i sl. sve češće se primenjuju keramičke membrane. što može imati za posledicu delimično razaranje proizvoda. Fluid prolazi kroz uređaj samo jedanput. Većina membrana koje su u upotrebi su izrađene od polimernih materijala kao što su: acetat celuloze. pa je oštećenje komponenti manje nego kod šaržnog. što ovaj postupak čini ekonomičnim. iza napojne pumpe se postavlja pumpa visokog pritiska. Ovaj postupak se koristi u slučaju manjih količina fluida i kada je potrebno postići što veću koncentraciju komponenti koje ostaju u retentatu. UF 1-7 bar. Prva je kontinualni postupak bez recikulacije koji je višestepen. UF ili RO modul i napojnu pumpu. U slučaju MF i UF koriste se centrifugalne pumpe jer radni pritisci nisu previše visoki. treba imati na umu da sa smanjenjem prečnika pora otpor prolasku kroz membranu raste. U određenim slučajevima retentat (frakcija koja ne prolazi kroz membranu) se recirkuliše. Za izbor membrana najbitnije su sledeće karakteristike: biokompatibilnost. Šaržni postupak se izvodi tako što se u cirkulacionom krugu vrši više uzastopnih prolaza kroz modul. Ovakvom kombinacijom pumpi izbegava se kavitacija pumpe visokog pritiska.Uređaji za membransku separaciju. U poslednje vreme. pa se ovaj bolje koncentriše. Osnovna šema uređaja za mikrofiltraciju Postupak separacije se može izvoditi šaržno ili kontinualno. polivinil difluorid (PVDF). Uređaji za membransku separaciju sadrže MF. U slučaju RO. Pored navedenih karakteristika i cene membrana. Drugi je kontinualni postupak sa delimičnom recirkulacijom retentata. Uređaj je jednostavaniji i investiciono jeftiniji. radi boljeg iskorišćenja permeata ili koncentrisanja retentata (Slika 27). One poseduju veliku hemijsku stabilnost i mehaničku otpornost. politetrafluoroetilen (PTFE). Ekonomičnost primene membranskih procesa određena je kvalitetom (cenom) membrana i potrebnim pritiskom. a za pranje modula koristi se samo napojna pumpa. mehanička i hemijska stabilnost. uključuje se još jedna pumpa u povratni tok (buster pumpa). To je jedan od razloga što se u biotehnologiji i hemijskoj industriji najviše koristi MF i UF. što kompenzuje njihovu veću cenu. Zbog toga imaju duži vek upotrebe. Ako je pad pritiska nakon membrane veliki. Potrošnja energije je mala. tako da za MF iznosi 1-3 bar. Kontinualni postupak uključuje dve osnovne varijante. a broj modula u nizu se smanjuje sa porastom stepena koncentrisanja. dok se RO prvenstveno koristi za prečišćavanje skupih farmaceutskih proizvoda. mogućnost interakcije sa proizvodom i podobnost za sterilizaciju (termička stabilnost). najlon. radi podizanja radnog pritiska. a veća je i mogućnost infekcije.

prostor sa rastvorom niskomolekularne i prostor sa rastvorom visokomolekularne komponente (Slika 28). jednačina 3 ima oblik: a b C1 = C1 (4) Ova ravnoteža važi za nenaelektrisane rastvorene molekule. Šematski prikaz separacije dijalizom: o – niskomolekularna komponenta.Dijaliza. organske kiseline i neorganski joni (jonska masa 10 do 100 daltona). pa se može pisati: a b µ1 = µ1 (1) uvođenjem koncentracija dobija se: a b b b R ln C1 γ 1 = R ln C1 γ 1 (2) ili: a b b b C1 γ 1 = C1 γ 1 (3) gde je: C . komponenta male molekulske mase difunduje kroz membranu u prostor niže koncentracije sve do uspostavljanja ravnotežnog stanja. Elektrodijaliza je poseban tip dijalize kod koje se u jednosmernom električnom polju mogu razdvojiti pozitivno od negativno naelektrisanih jona. veoma razblažene rastvore γ =1 . Za idealne. kao što su. 56 . U primeni najpoznatija dijaliza je izdvajanje uree (molekulska masa 60 daltona) iz urina kod bolesnika obolelih od uremije. Uređaj za dijalizu uklučuje selektivnu membranu koja deli dva prostora. Ravnoteža se naziva Donnan-ova ravnoteža. kao što su belančevine i nukleinske kiseline. Ako je makromolekul polieliktrolit. U biotehnologiji dijaliza se može primeniti za izdvajanje soli iz rastvora proteina.koeficijent aktivnosti difundujuće komponente. Dijaliza je membranska separacija koja se koristi za razdvajanje rastvorenih niskomolekularnih jedinjenja (molekulska masa 100 do 500 daltona). što je poznati princip elektrolize.visokomolekulara komponenta Zbog selektivne propustljivosti membrane. Elektrodijaliza se koristi za razdvajanje jona iz rastvora velike jonske koncentracije.koncentracije difundujuće komponente i γ . čime se postiže i selektivno razdvajanje jona po veličini (Slika 29). mase. Za razliku od obične elektrolize. ∆ . Slika 28. potrebno je uzeti u obzir i ravnotežu naelekterisanja molekula. na primer. U stanju ravnoteže hemijski potencijal difundujućeg jedinjenja µ na obe strane membrane je izjednačen. prostori katode i anode su odvojeni selektivno propustljivom membranom.

Šematski prikaz uređaja za elektrodijalizu Primena membranskih reaktora. 57 .Slika 29. Slika 30. Application of membrane reactors. Primeri primene membranskih reaktora prikazani su na Slikama 30-32.

58 . Application of membrane reactors.Slika 31.

Application of membrane reactors.Slika 32. 59 .

W. izradom ekološkog bilansa za sve materijale koji se koriste na prostoru Evropske zajednice. Pomoćna šema. TE-otpad uslovljen transportom Za pravljenje ekološkog bilansa se pravi šema koja je prikazana na Slici 3. proizvodnje i primene mnogih materijala. Tako. recimo.voda. Recikliranje materijala kao što su staklo. Kada se uradi ekološki bilans. V.otpadni gasovi. OV. ali i ovakvo 60 Deponija .3. Ovi materijali se selektivno sakupljaju posle upotrebe u industriji i domaćinstvima i sa relativno malo priprema koriste ponovo kao industrijske (ili sekundarne) sirovine uključujući se tako u kružni tok materijala. S.4 RECYCLING TECHNOLOGIES Najjednostavnije značenje ovog termina je ponovna upotreba materijala koji je već korišćen.Thalmann je razradio 1984 god. EVT Ulaz ESVT Materijali SIROVINE Recikling Izlaz Prerada Primena Otpad OG OV ČOTE Slika 3.sirovine. ali je ono i jedan od najperspektivnijih načina rešavanja problema otpada. ali i čuvati životnu sredinu od zagađenja štetnim supstancama i od sve većih količina različitih vrsta otpada.1. primenu i recikliranje utroši manje sirovina i energije i manje zagadi životna sredina nego za druge materijale iste namene. Bez obzira na ograničenost sirovina i energije i stalni rast njihovih cena potrebe industrije su sve veće i dostigle takve razmere da se priroda više ne može sama boriti za ravnotežu razmene industrijskih potreba i mogućnosti. Recikliranje otpada je često nerentabilno tako da je zadatak industrije i države da angažuju sve kreativne potencijale kako bi radili na stalnom razvoju novih postupaka recikliranja koji mogu da zadovolje kako ekonomske tako i ekološke zahteve. Ekološki bilans materijala. ČO-čvrst otpad. a da kod građana stvore kritičnu svest o značaju ekologije i promene odnosa prema okolini.1. a ova procedura je dopunjena 1991 god. OG. Uveden je pojam ekološkog materijala pod kojim se danas podrazumeva materijal za čiju se proizvodnju. može se vršiti korektno upoređivanje različitih materijala. jednu proceduru za izradu ekološke lične karte ili ekološkog bilansa materijala koji su korišćeni za izradu ambalaže kojom se porede ekološka svojstva polimernih i drugih materijala. Danas je opšte prihvaćena činjenica da su izvori sirovina i energije ograničeni i da ih treba štedeti. papir i tekstil ima dugu tradiciju u svetu. Zadnjih dvadesetak godina se zbog toga postavlja pitanje ekološke opravdanosti. pre svega u oblasti zaštite okoline bez svesnog delovanja čoveka. Tenergija za transport. Recikliranjem mogu da se smanje troškovi sirovina i energije. pa i kod nas.4 TEHNOLOGIJE RECIKLIRANJA 3. Oznake: E. svih faza njihove proizvodnje i vršiti procene doprinosa zagađivanju životne sredine svake faze.otpadna voda.energija. metali.

Recikliranje i komunalni otpad. metal. Posebna pažnja se posvećuje merama prevencije koje uključuju edukacione programe. Za sakupljanje otpada primenjuju u razvijenim zemljama tri modela kod kojih je zbog recikliranja prisutan princip selektivnog door-to-door sakupljanja:  Po prvom.upoređivanje proizvodnje jednog istog proizvoda različitim postupcima u cilju izbora optimalnog postupka sa aspekta proizvodnje. s jedne. stepena obrazovanja i informisanosti.  Po drugom. Druga direktiva (directive 94/31EEC) se odnosi na opasni otpad i zahteve za upravljaje njime. metode kućnog kompostiranja za biorazgradiv otpad (baštenski otpad). Na ovakvim mestima se predaje i otpad iz domaćinstva kao sto je nameštaj. Otpadne i opasne mateije su predmet i našeg Zakonodavstva. ili na kopnu van uređenih deponija. korišćenja i recikliranja. dozvola za reciklažu. automobilske gume. br. Zbog toga. primena principa zagađivač plaća. odnosno 60 evra u Evropi (Nemačka). Pravilnika o postupanju sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija Sl. upustvo gražanima za smanjivanje otpada. Glasnik RS. Glasnik RS. lišće trava ali i bela tehnika. Zakona o postupanju sa otpadnim materijama.  Po trećem komunalne službe u naseljenim mestima odrede ograđen prostor na koji građani predaju svoj otpad koji je klasifikovan službenom licu. Dve direktive regulišu ovu materiju: Direktiva o otpadu (directive 75/442/EEC. Sve modele najćešće prate mere represije. čistoći otpada i ceni sakupljanja. transport do centara za obradu i ponovno vraćanje u proizvodnju. Pravilnika o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materijala Sl. 26/96. a izgradnja novih ne prati trend porasta komunalnog otpada zbog cena i adekvatnog prostora. papir. stimulacije i prevencije. svako domaćinstvo dobija određen kontejner ili kese za različite vrste otpada koje preuzimaju komunalne službe. Cena odlaganja komunalnog otpada u savremeno uređenim deponijama je visoka. ambalažne kese za višekratnu upotrebu. poćev od načina obeležavanja. koji je prisutan u svim razvijenim zemljama. su doprineli angažovanju značajnih potencijala i sredstava u cilju rešavanja komunalnog otpada kako bi se zadovoljili ekološki standardi ali i snizili troškovi sirovina i energije. što sve smanjuje troškove recikliranja proizvoda. Građani ovih zemalja su ne samo finansijski stimulisani 61 . velike količine otpada završe u moru. se u određenim delovima grada postavljaju kontejneri u kojima se odlaže određena vrsta otpada. Količina sakupljenog otpada i sortiranje (kvalitet i sadržaj otpada) zavisi od socijalnog statusa. tehnika odlaganja otpada ali i recikliranja otpada u cilju dobijanja materijala ili energije. potom njegovo grubo klasiranje i sakupljanje. drvo. Sva tri modela kao što može lako da se zaključi omogućavaju razdvajanje raznih vrsta otpada na mestu nastajanje. motivacije građana i zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju. u proseku oko 70 dolara po toni u SAD. što je problem. br. 12/95. Izgradnja sanitarnih deponija za odlaganje komunalnog otpada je uređena Zakonom u RS i danas je deo Lokalnih ekoloških akcionih planova lokalnih samouprava na prostoru RS. elektronski uređaji. polimerna ambalaža. transporta do MDK vrednosti i sl. Glasnik RS. izmene directive 91/156/EEC) koja ima za cilj smanjenje količine i štetnosti otpada razvojem novih (zelene) tehnologija i proizvoda. obezbeđenje njegovog ponovnog korišćenja (recikliranje) ili takav način odlaganja koji ne ugrožava životnu sredinu.. staklo. Zakonodavstvo EU uoblasti otpada ima za cilj smanjenje količine otpada. građevinski šut i sl. i činjenica da komunalni otpad predstavlja značajan izvor sekundarnih sirovina s druge strane. (ovaj model je dosledan u Nemačkoj). Ova tri modela su međusobno uporediva po iskorišćenju. tekstil i sl. U svetu su nagomilane velike količine komunalnog otpada na deponijama koje su različito uređene. 54/92. Narasla svest o zaštiti životne sredine. br. nažalost. Sl. ali je problem i to što su mnoge popunjene.

Ova direktiva zabranjuje zajedničko odlaganje električnih i elektronskih uređaja zajedno sa komunalnim otpadom već na posebna mesta za odlaganje koje je odredila Vlada ili lokalna samouprava . mogu da se koriste kao izvor energije ili za recikliranje po dva postupka jednom koji je poznat kao razumrežavanje pri čemu se dobija kaučuk koji se dalje prerađuje na uobičajeni način ili kriogenim meljanjem se dobija gumeno brašno kao dodatak svežem kaučuku i drugim vezivnim sredstvima za izradu različitih predmeta o čemu će biti više reči kasnije. pak. metala. ne klasifikuje i sl). tekstila.  odlaganje na divljim deponijama. Opšta slikaje da se na prostorima bivše SFRJ komunalni otpad organizovano sakuplja. insineracija. razdvajanje komunalnog od opasnog otpada.  nedovoljan broj i neadekvatna vozila. Komunalni otpad se uglavnom deponuje na deponije koje nisu u skladu sa propisima i bez prethodnog tretmana (kompostiranje. Aktivnosti na ovom planu idu od nabavke novih vozila i sudova za odlaganje i transport. Procenat urbanih površina sa kojih se uklanja zadovoljava (90%) dok je u ruralnim nešto niži. papira. Manje razvijene zemlje Evrope. da se primeni neki od tri naped navedena modela sakupljanja otpada međutim. staklo se sakuplja i sortira po boji i sastavu. tako simbol precrtane kante za smeće znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2002/96/EC. servisiranje i odlaganje je navedeno da informacije o odlaganju starog mogu da se potraže u uredu lokalne vlasti. Automobilske gume. ali i i onih za odlaganje i preradu opasnog otpada na nivou Republike.  odlaganje bez prethodnog razdvajanja u cilju recikliranja. to se otpad iz kontejnera ili kanti za smeće prikuplja i vozi do predviđene lokacije na kojoj se primenom odgovarajuće tehologije vrši izdvajanje stakla. a otpad iz domaćinstva u priručnim sudovima ili malim kontejnerima. recimo ambalažnog koji se može reciklirati što je označeno na samom ambalažnoj jedinici sa oznakom materijala od koga je izrađena boca (PET – polietilentereftalat) i načinom odlaganja (simbol kante za otpad). a ostatak je industrijski otpad. Ravno belo staklo kao i ono ambalažno (flaše) se uglavnom sitni u specijalnim kugličnim mlinovima do određene veličine čestica koje se vraćaju u proizvodnju zamenujući silicijum dioksid kao osnovnu prirodnu sastavnu komponentu u proizvodnji stakla. recimo.U svakom upustvu za rad. održavanje. Većina opštinau Srbiji problem 62 .2 miliona m3 otpada u kome komunalni ima udeo u iznosu od 60%. uključujući i one sa prostora bivše SFRJ imaju tradiciju sakupljanja i recikliranja industrijskog otpada preko specijalizovanih preduzeća za otkup i preradu sekundarnih sirovina od kojih danas mnoga za promenjenom vlasničkom strukturom i poslovnom politikom uspešno rade i imaju perspektivne. izgradnja regionalnih deponija. Ako se radi o nekom uređaju ili aparatu za domaćinstvo u uputstvu se nalazi i deo koji se odnosi na postupanje sa tim iskorišćenim aparatom.(od takse za komunalni otpad se odbija iznos otpada koji se može reciklirati) ali i potpuno informisani o načinu odlaganja raznih vrsta otpada. U mnogim gradovima su urađeni. a ostatak odlaže na sanitarnu deponiju koju čine iskopane i zaštićene kasete sa sistemom za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. U Srbiji je bilo pokušaja ili su u toku. Prema podacima u Srbiji se svakog dana sakupi oko 2. najčešće u specijalnim sudovima – kontejnerima. Naime. ili su u fazi izrade Lokalni ekološki akcioni plan sa novim pristupima upravljanja komunalnim otpadoma sve uskladu sa najnovijim zakonskim propisima iz ove oblasti. Tako.i kao takav bez reciklaže odlaže na na deponije. iskustva su loša pre svega zbog niske svesti i odgovornosti građana. plastike i dr. službi za odlaganje otpada ili trgovini. kao gorivo. pošto se selekcija i sakupljanje otpada ne vrši na mestu nastajanja. Kod prikupljanja i odlaganja dosadašnja praksa je pokazala da su prisutni problemi kao što su:  udaljenost deponija. redukcija otpada pre svega izgradnjom postrojenja za reciklažu kao i planiranje i izgradnja novih sanitarne deponije sa postrojenjima za reciklažu otpada.  odlaganje biohazardnog otpada sa komunalnim.

što je ogroman potencijal za reciklažu. a važe za Nemačku i primenjuju se i u EU. Recikliranje komunalnog otpada u cilju dobijanja energije.7. Toplotna vrednost izražena u MJ/kg iznosi 14.5. Mn. jedinjenja Ti i Hg As. Tako.. čija toplotna vrednost je skoro jednaka onoj koju poseduje drvo. a različiti polimerni materijli od 18 (PVC polivinil acetat) do 46 (kod poliolefina). Ovaj način recikliranja komunalnog otpada je ekološki opravdan jer vodi smanjenju otpada na deponijama. Ni R.komunalnog otpada rešava deponovanjem na Opštinskoj deponiji kojom gazduju lokalna javna preduzeća (neka su u fazi privatizacije sa stranim partnerima koja donose nove tehnologije – sanitarne deponije. stari papir 16. V Ukupan C (organske supstance) Dioksini.0 5. U Beogradu prema podacima od ukupnog otpada 550000 tona otpada na raznu ambalažu. Ovaj način recikliranja u početku nije bio prihvaćen od ekološke javnosti jer su prvobitna postrojenja za sagorevanje bila na niskom tehnološkom nivou. ulje za grejanje oko 43.0 20 - 1990 50 200 50 10 1 10 0. najviše na bazi polimera. organski i neorganski industrijski a u Vojvodini naftne isplake 600000 m3 . U razvijenim zemljama otpad koji se ne može reciklirati u cilju dobijanja materijala. ili na druge načine se spaljuje.5 10 0.j. prema podacima u Leskovcu se odlaže dnevno oko 150 m3 nesabijenog otpada sa največim udelom polimernog otpada (ambalaža). dok drvo ima 15. furani 1974 1000 100 5 100 20 20-50 20-75 20-300 - 1986 100 500 100 50 2 30 0. a teški metali zaostaju u pepelu što olakšava njihovu elimimaciju a zajedno sa nesagorenim se koriste za izradu putnih osnova umesto šljunka.. Naime.. recimo. uljne emulzije oko257000t/god. otpadana motorna ulja oko 106000t/god. Prednosti ovog načina recikliranja su bila motiv razvoja novih tehnoločkih rešenja i postrojenja sa sistemima za prečišćavanje otpadnih (štetnih gasova) gasova tako da je danas emisija ovih gasova znatno ispod maksimlno dozvoljenih količina MDK) koje su navedene u Tabeli 1. koristi kao gorivo u gradskim toplanama za proizvodnju energije i to toplotne koja služi za zagrevanje i/ili za proizvodnju električne energije.Cu. pored ostalog i zbog toga što se sagorevanjem neke supstance razgrađuju. Co. Tabela 1. količina i struktura komunalnog otpada u gradovima Srbije je slična onoj u drugim zemljama Evrope. Promene MDK štetnih supstanci u otpadnim gasovima iz postrojenja za sagorevanje otpada od 1974 do 1990 (u mg/m3 ) Štetna sustanca oksidi sumpora oksidi azota ugljen monoksid hlorovodonična kiselina fluorovodonična kiselina ukupna prašina Cd.05 0.05 0. Očekuje se izgradnja deponija za trajno odlaganje opasnog otpada.1 ng 63 .2 1. Komunalni otpad danas predstavlja značajan izvor energije. snabdevena samo filterima za izdvajanje prašine pa su tako emisijom štetnih gasova ugrožavala okolinu. automobilske gume 30. selekciju i recikliranje). Sn. 97000t/god. t. industrijskog i medicinskog zakoju su procenjene količine u iznosu od oko 460000 tona /god. uštedi fosilnih goriva i smanjenju mogućnosti zagađenja životne sredine. Pb.

selektovan komunalni otpad (polimeri. Pored dobijanja energije spaljivanjem u gradskim toplanama. u mnogim većim gradovima Evrope izgraćena su postrojenja za spaljivanje otpada i proizvodnju energije.2 Blok šema rekuperacije energije Recikliranje polimernog otpada. Gent. auto gume. polimerni otpad) iz komunalnog otpada.2. Kod izgradnje postrojenja za spaljivanje treba imati u vidu minimalni ekonomski kapacitet. prikazana je na Slici 3. Blok šema proizvodnje i distribucije jednog ovakvog postrojenja firme Ivago.škole. uređaji za prečišćavanje otpadnih gasova i čvrstog otpada)) za proizvodnju energije iz mešanog polimernog otpada (Finska 1992 god) čistog ili u kombinaciji sa drugim drugim vrstama otpada koja su sa ekološkog stanovišta potpuno prihvatljiva ali su troškovi proizvodnje zasad veći ili blizu cene sagorevanjem dobijene energije. jednostavno se prerađuju raznim tehnikama.Imajući u vidu perspektive ovog postupka recikliranja. količinu otpada i njegov kvalitet. Od milion tona godišnje proizvodnje u 1950 god. a samo jedna koristi oko 120000 tona gorivih supstanci (papir.) Slika 3. ali smanjuje sei 64 .. Polimeri imaju izuzetno povoljan odnos osobina/kvalitet/cena. Smatra se da ovakva postrojenja mogu funkcionisati ako pokrivaju područje sa oko 200000 stanovnika. do preko 200 miliona tona krajem 2000 god. tekstil) se koristi sam ili zajedno sa drugim gorivima u proizvodnji materijala sa visokim udelom energije kako bi se troškovi snizili. mogu se posle upotrebe spaljivati jer je u njima sačuvanja energija nafte od koje nastaju. Postoje takve fabrike u Nemačkoj koje koriste goriva iz komunalnog otpada.. tekstil. Razvijaju se i nove tehnologije i postrojenja (peći za spaljivanje. recimo u proizvodnji cementa. Belgija. jer se danas ovi materijali primenjuju gotovo u svim oblastima i svakodnevnom životu čoveka. Retko koji materijal je imao kao polimerni materijai. REKUPERACIJA ENERGIJE Para 36 bar/320o Pogonski gas 1000 oC + demi-voda 10 oChigh temp dmNOx Turbina Alternator Električna energija Sopstvne potrebe Spoljašnji potrošači Zatvoreni kružni sistem Para 10 bar/212 oC dmNOx low temp Grejanje domaćinstva Grejanje ustanova (bolnica. rast proizvodnje i primene. pre svega sintetički organskog porekla. papir. imaju izuzetno povoljan ekološki bilans. Primenom polimernih materijala ostvaruju se uštede energije i materijala. što ne treba da čudi.

elektronske koji se posle odvajanja ispituju.Recikliranje-sirovine (monomeri) Deponija Slika 3.Recikliranje materijala Demontiranje i klasiranje Energija Polimerizacija 3. Deponije i otpad na njima su do skoro bii problem države.3). Tab. Prema mestu nastajanja i stepenu čistoće što je bitno za mogućnost recikliranja polimerni otpad je razvrstan u 5 grupa (v. i smanjenje emisije ugljen dioksida za oko 6 miliona tona. repariraju i ponovo koriste. plastiku i tekstil. a rešenje problema otpada. Sem toga automobili koji su na deponijama (oko 12 miliona na deponijama Zemalja Evropske unije) su zvor sekundarnih sirovina. Zadnjih dvadesetak godina masa polimernih materijala ugrađenih u prosečan automobil je porasla sa 20 na 95 kg.Ponovna primena delova Korisnik Granulat Sagorevanje 2. Za korišćene avione postoji sličan koncept imajući u vidu pre svega aluminijum koji je mouće potpuno reciklirati ali i druge delove kao elektromehanićke.3. primeni i mestu nastajanja otpada. i pored mnogih postupaka za recikliranje. upotrebu i recikliranje. komplikuju činjenica velikog broja različitih polimernih materijala po osobinama. što je smanjilo masu automobila i donelo uštedu od oko 0. Ovaj koncept na primeru kružnog toka polimernih materijala pri recikliranju putničkih automobila je razradila i primenjuje firma OPEL za svoje tipove automobila (Slika 3. Zbog toga je i zaštitni znak ovog koncepta simbol automobila u tri kruga predstavljena isprekidanom linijom koji se međusobno seku a odnose se na proizvodnju. Produkt Prerada Ugradnja u vozilo 1. ili za oko 90 miliona putničkih vozila u Evropi u toku 1996 god uštedu benzina oko 3 miliona tona. dakle ne samo da proizvede i omogući stalnu upotrebu automobila već da po prestanku upotrebe preuzme takvo vozilo. 2): 65 .zagađenje životne sredine što može dobro ilustrovati primer upotrebe polimernih materijala u automobilskoj industriji. a danas prema konceptu potpune odgovornosti treba da rešava probleme vezane za otpad koji nastaje prestankom upotrebe njenih proizvoda.5 dm3 /100 km. Šematski prikaz kružnog toka polimernih materijalapri recikliranju putničkih automobila Porast proizvodnje i potrošnje polimernih materiala je pratio i porast polimernog otpada.

4. recimo u industriji hemijskih vlakana. meša sa različitim aditivima i svežim polimerom po potrebi i prevede u pogodan oblik za dalju upotrebu. granulira i mešanja sa svežim polimerom za izradu istih proizvoda ili nekih drugih. recimo u industriji hemijskih vlakana. nehomogen mora u cilju recikliranja da se prvo razdvoji od drugih vrsta otpada. Način recikliranja polimernog otpada u cilju dobijanja materijala zavisi od vrste i stanja materijala. osuši. U rešavanju polimernog otpada doprinos kompostiranja je mali s obzirom na male količine biorazgradivogih polimera. opere. Otpad koji pripada grupama I-III termoplastičnih polimera nastaje u proizvodnji kao tehnološki otpad u proizvodnji ili primeni polimera. Polimerni otpad iz grupe IV i V je zaprljan.Tabela 2. ili da se isporučuje u formi granulata drugim firmama koje rade druge proizvode. recimo za livenje raznih proizvoda za kućnu ili industrijsku upotrebu kao zupčanici ili delovi za automobile i dr. recimo za livenje raznih proizvoda za kućnu ili industrijsku upotrebu kao zupčanici ili delovi za automobile i dr. Tako. oštećen. Imajući u vidu njegovu čistoću i homogenost i mesto nastajanja on se koristi ponovo posle sakupljanja. ili da se reciklira hemijskim postupcima. Otpad koji pripada grupama I-III termoplastičnih polimera nastaje u proizvodnji kao tehnološki otpad u proizvodnji ili primeni polimera. recimo. mehanički i hemijski oštećen. Opšte prihvaćen koncept problema otpada uključujući i recikliranje je prikazan na Slici 3. Tako. Imajući u vidu njegovu čistoću i homogenost i mesto nastajanja on se koristi ponovo posle sakupljanja. a najveći imaju recikliranje i odlaganje na uređene deponije. potom da se klasifikuje. oštećen. ili da se isporučuje u formi granulata drugim firmama koje rade druge proizvode. usitnjavanja. vlakna komadi različitog oblika Način recikliranja polimernog otpada u cilju dobijanja materijala zavisi od vrste i stanja materijala. usitni. u proizvodnji poliamidnih vlakana ovaj tip otpada može da supstituiše svež poliamid smanjujući tako cenu proizvoda. Grupe otpada Grupa I II III IV V 1 2 Mesto nastajanja polimernog otpada proizvodnja polimera prerada polimera dorada polufabrikanata polimeri primenjivi u industriji polimeri u komunalnom otpadu Tip i stepen čistoće homogen i čist1 homogen i čist1 homogen ili kombinovan čist2 kombinovan. usitnjavanja. zaprljan2 prah ili granulat. zaprljan2 kombinovan. recimo. u proizvodnji poliamidnih vlakana ovaj tip otpada može da supstituiše svež poliamid smanjujući tako cenu proizvoda. 66 . granulira i mešanja sa svežim polimerom za izradu istih proizvoda ili nekih drugih.

dok 67 . 62% PP . folije (sa oko 83% PE. a do mesta primene se odvija najčešće specijalnim kamionoima.sirovina Hemijsko recikliranje Proizvodnja polimera Recikliranje materijala Prerada polimera primena Visekrata primena Polimerni otpad Struja Recikliranje u toplotu (sagorevanje) para sljaka deponija Slika 3. specijalni noževi tipa giljotina. 2% PET). Sakupljeni polimerni otpada iz komunalnog otpada ili industrije. vlažan ili sušen. granuliran. 4% PET.Usitnjavanje se vrši različitim metodama. razdvajanjem frakcija: šuplja tela (sa oko 90% PE). Sakupljanje polimernog obrada je prethodno obrađeno. Šematski prikaz rešavanja problema polimernog otpada Recikliranje polimernog otpada u cilju dobijanja materijala. sitan. dvovaljci sa noževima ili klasični mlinovi na temperaturi okoline. penasti materijali (nema podataka o sastavu) i ostali sitan materijala ili mešan sa oko 45% PE/PP. 17% PS. PVC. srednje 1 do 20 mm i fino usitnjene manje od 1 mm). 5% PP i 3%PET). presovan ili ne. najčešće ručno klasirati. a transport pomoću transportnih traka.4. puževa ili pneumatski do mesta lagerovanja. pehari i blister pakovanja (30% PS. prema obliku artikla i vrsti kada je to moguće. sa 26% drugih materijala koji se koriste za pakovanje. predstavlja najčešće smešu većeg broja različitih polimera pa se zbog toga za dalju upotrebu mora grubo klasiranje. 8%. a zbog lakšeg lagerovanja i primene. Usitnjavanje je operacija pripreme sa ciljem dobijanja čestica određene veličine i homogenosti (tri grupe: grube čestice do 20 mm. Lagerovanje se vrši u otvorenim ili zatvorenim kontejnerima u zavisnosti od stanja i sastava. Sledeća faza je lagerovanje i transport koje su neophodne u različitim fazama recikliranja.

najčešće vodi. a postupkom može biti nisko ili visokotemperaturna. Bez obzira na način pranja polimera. voda ili drugi rastvarač. ili centrifugugama za kontinualno sortiranje. tada zaostaje oko 7% vlage). Pogodnim izborom rastvarača moguće je iz smeše polimera izdvojiti jedan. Polimeri dobijeni postupcima polimerizacije ili poliadicije kao poliamidi.termosetljivi i oni koji postaju krti na nižim temperaturama kao guma kriogenim postupkom (tečni azot). uklanjanje polimera iz uređaja za pranje i sušenje. a ovaj način se naziva sortiranje selektivnim rastvaranjem. Ako je za dalju upotrebu reciklata potrebno ukloniti iz polimera ne samo nečistoće sa površine već i unutrašnosti (razni aditivi.monomera ili oligomera. Pranje se vrši hladnom ili toplom vodom (zbog ekonomičnosti ova se reciklira) pomoću površinski aktivnih supstanci i drugih supstanci koje olakšvaju proces. a nastali gasovi koriste za proizvodnju energije) i visokotemperaturna gasifikacija (za dobijanje gasa za sintezu i primenu u visokim pećima). Recikliranje polimernog otpada u cilju dobijanja sirovina. Sortiranje se izvodi primenom nekoliko metoda što zavisi od prirode i namene reciklata. Sušenje se izvodi do dozvoljenog sadržaja vlage. ili hidrociklonima. poliestri. potom se polimerni otpad koristi ili granulira i kao takav iznosi na tržište. asovitih i čvrstih proizvoda zavisi od vrste otpada ali i uslova postupka. sortiranja i sušenja (koje kod otpada iz grupe IV i V povećavaju cenu) pa je recikliranje otpada iz ovih grupa i ekološki i ekonomski opravdano. Za hemijsko recikliranje ze razvijen veliki broj univerzalnih postupaka ili specifičnih za jednu vrstu polimera. omekšavanje nečistoća. a odvija kroz tri faze. t. oko 90% polimernog otpada se prevodi u petrohemijske sirovine. Posle usitnjavanja otpad koji je jako zaprljan se čisti pranjem ili ekstrakcijom u cilju otklanjanja nečistoća.j. a potom zagrejan do 450 oC i pritisku od oko 300 bara izlaže dejstvu vodonika. i poliacetati mogu se u određenim reakcionim uslovima (voda. Pored ovih načina postoje i metode hemijskog recikliranja mešanog polimernog otpada postupcima pirolize (razradnja polimera do niskomolekularnih ulja i gasovitih produkata zagrevanjem u inertnoj atmosferi na 400-900 oC. pomoću centrifuga različitih konstrukcija ili termički u sušnicama sa protokom toplog vazduha (ostatak vlage je oko 0. Piroliza se smatra univerzalnim i perspektivnim. Za otpad grupe I-III nije potrebno izvoditi operacije pranja. T i pH) mogu hidrolizovati ili alkolizovati ili aminolizovati praktično u industrijskim uslovima do polaznih supstanci koje se korise za njihovu sintezu. uklanjanje nečistoća od polimera. Sledeći postupak je elektrostatički u čijoj osnovi je činjenica da trenjem čestica polimera dolazi do njihovog naelektrisanja.1%). a vrsta i količina zavisi od građe polimera koje se sada odvajaju u električnom polju između dve elektrode. poliuretani. alkohol. Na ovaj način se dobija skoro potpuno čist reciklat koji se može koristiti za izradu vrlo kvalitetnih proizvoda. polimera. polikarbonati. proizvodi degradacije polimera od upotrebe termo ili termohemijske i boje) onda je potrebno pored pranja vodom primeniti i pogodan proces ekstrakcije nekim organskim rastvaračem što zavisi od prirode nečistoće. ali i druge gasovite ili tečne niskomolekularne supstance. disperznoj sredini u specijalnim bazenima. Jedna od metoda je sortiranje prema gustini. Kada se polimerni otpad reciklira u cilju dobijanja materijala on se hemijski ne tretira pa se ne menja niti njegova hemijska priroda ili makromolekulska struktura. Sortiranje ili razdvajanje je najvažnija operacija imajući u vidu nekompaktabilnost polimernih materijala izuzev nekih. Hemijskim tretmanom moguća je razgradnja polimera do polaznih sirovina . sastav i količina tečnih. sledeća faza je sušenje koje se može vršiti mehanički (obično ceđenje preko sita različite finoće. 68 . pri tome se dobijaju tečni niskomolekularni ugljovodonici za potrebe rafinerija.) hidrogenovanja (to je postupak kod koga se polimerni otpad meša sa teškim frakcijama nafte. a omogućeno je zahvaljujući činjenici različitih gustina polimera i mogučnosti njihovog odvajanja u nekoj.

potom se koriguje granulometrijski sastav uz dodavanje novih količina cementa. Ovakvi proizvodi se koriste kao izolacioni materijal. Izgrebani materijal se meša sa svežim vezivnim sredstvom (to su primarne komponente nosionog sloja) i potrebni sastav finih delova u recikliranju materijala. Za recikliranje guma su razvijena dva postupka. Do skora su korišćene automobilske gume. a dobijeni usitnjeni delovi veličine 1 do 6 mm se dalje usitnjavaju u drugoj fazi u specijalnim mlinovima na hladno ili toplo do veličine čestica 50 do 1500 mikrometra. brzo mešanje i potom posipanje i ravnanje novog sloja. Reciklaža asfalta. asfaltne podloge mogu se reciklirati i ponovo koristiti za izradu novih putnih podloga. kreča i bitumena pa tako dobivena smeša posipa kao nova kolovozna konstrukcija. bitumena i kreča. Stare.zv. Pod asfaltom se podrazumevaju prirodni bitumeni fosilnih ostatka koji se dobijaju destilacijom sirove nafte.Termoreaktivni polimeri se ne mogu reciklirati napred navedenim postupcima jer se ne mogu topiti niti rastvarati. Ako je za kolovoz predviđena veža nosivost ili rekonstrukcija (sanacija) primenjuje se hladni postupak. Danas se primenjuju dva postupka reciklaže: hladni i topli . Kod ovog postupka se asfaltni pokrivač prvo zagreva a potom skida rezanjem. koji je rešavan spaljivanjem. Ovim postupkom se prvo uklanja stara gornja površina asfalta specijalnim mašinama bez prethodnog zagrevanja. potom dodavanje cementa. na povišenoj temperaturi 160 o C. korišćene. Za njih. razvijeni su postupci recikliranja ovog otpada u cilju dobijanja materijala i sirovina. a postupak obuhvata. Ovim postupkom se postiže ušteda oko 50% u odnosu na stavljanje novog asfaltnog sloja. Recikliranje automobilskih guma. Preko ove površine se stavlja betonski zastor ili ili se vrši druga površinska obrada Ovaj postupak se obavlja posebnim uređajima. su razvijeni posebni postupci prerade koji se uglavnom sastoje od presovanja a potom sitnjenja do čestica od oko 5 mma potom uz dodatak veziva presuju. Topli postupak se primenjuje za kolovoze kod kojih je potrebna veća nosivost. 69 . Usitnjavanje gume se vrši na sobnoj temperaturi u uređajima za sečenje gume. izradu strunjača i sl. 20-50 bara. gume drugih transportnih sredstava idrugi proizvodi na bazi gume predstavljali ozbiljan ekološki problem zbog količina i svoje pripadnosti termoaktivnim polimerima. kriogenom tunelu) ispod temperature ostakljivanja kada ona prelazi u krto stanje i kao takva melje u mlinovima čekićarima do 50 mikrometra (gumeno brašno) koje se potom koristi kao punioc u smeši sa svežim kaučukom ili u kombinaciji sa drugim vezivom. Međutim. Na dotrajali asfaltni put nasipa se drobljeni materijal za dostizanje potrebnog sastava nosionog sloja i za ravnanje neravnina. prvo. Asfalt i bitumeni zauzimaju glavno mesto u asfaltiranju puteva. Pri mlevenju na hladno se koristi tečni azot. elastičnost i ravnost. Po jednom se guma izlaže dejstvu povišene temperature i smicanju i u prisustvu supstanci za raskidanje veza pri čemu dolazi do razumrežavanja i dobijanja kaučuka koji se prerađuje na uobičajen način. Po drugom se guma melje a nastalo gumeno brašno koristi kao dodatak pri preradi svežeg kaučuka ili meša sa nekim vezivnim sredstvom i prerađuje u željene predmete. Na ispravljenu površinu se potom stavlja prerađena mešavina. recimo za ekspandirane poliuretane. hladno rezanje puta. (kriogeni postupak) koji hladi gumu ( u t. za izradu podloga.

br. "Recyclable materials" or "recyclables". Advanced Recycling Technology Inc. and sorted . Pravilnika o postupanju sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija Sl. D. Zagađenje zemljišta u Opštini Leskovac Ecologica. Ž. V. paper. Žižić. 14 (2007) 49. Sl. Glasnik RS . reducing energy usage. 2. Pravilnika o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materijala Sl. and lowering greenhouse gas emissions as compared to virgin production. For over two decades.ABSTRACT In this part are present some of recycling technologies. Petković. 14 (2007) 49.Recycling is the reprocessing of old materials into new products. D. 4. br. 54/92. Jovanović. Miletić. Recikliranje polimernog otpada. 6.S. 70 . with the aims of preventing the waste of potentially useful materials. Petković. 5. Novi metod obnove dotrajalih putnih obloga. metal. Ecologica. reducing air (from incineration) and water (from landfilling) pollution by reducing the need for "conventional" waste disposal. though colloquial usage of "recycling" can also include "reuse". the composting of biodegradable waste—such as food or garden waste—is not typically considered recycling. Bojanić. Topić. These materials are either brought to a collection centre or picked-up from the curbside. Recycling is a key concept of modern waste management and is the third component of the "Reduce. Magdalinović. S. Glasnik RS . 3. business or industry. Glasnik RS . Banja Luka 2002. br. Urošević. P. Zakona o postupanju sa otpadnim materijama. textiles and plastics. S. They include glass. Poljoprivredni fakultet Banja Luka. has enjoyed demonstrable success in minimizing industry’s negative impact on our environmental quality of life. cleaned and reprocessed into new products bound for manufacturing. reducing the consumption of fresh raw materials. may originate from home. Reuse. 12/95. A. 26/96. Though analogus. Recycle" waste hierarchy. LITERATURA 1.

a u poslednje vreme i nitrata. nametnule su se kao izvorište na nivou regionalnih vodovodnih sistema. potrebe industrije i poljoprivrede.1 WATER Voda je bitna karika razvoja države. Ekološki značaj vode kao osnovnog uslova opstanka živih bića. Poznato je da su gradovi i čitave regije. fenoli. mnogostruk je i dalekosežan. Kod nas (u našoj zemlji) postoje velike potrebe za vodom. otrežnjenje stručne javnosti nastupilo je tek kada se shvatilo da je Vojvodina dobrim delom. Neophodnost izgradnje akumulacija nalazi se u mogućnosti obezbeđivanja dovoljnih količina vode u oblastima gde izvorišta sa kvalitetnom i u dovoljnoj količini podzemnih voda ne postoje. raspored gradskog i seoskog stanovništva. ali nažalost i danas. mineralna ulja.1 VODA 4. Podzemne kao i površinske vode se karakterišu ograničenim i nesigurnim količinama. dugo smo se uljuljkivali u lažnim iluzijama da dovoljne količine slatke vode za Srbiju nisu i neće biti problem. Ovakva situacija naterala nas je na traženje drugih (alternativnih) izvorišta za vodosnabdevanje. Ona se ostvaruje uglavnom kao rezultat difuzije. prvi vodonosni sloj potpuno osiromašila. premešta od mesta njenog stupanja u određenu sferu. Veštačke površinske akumulacije vode u zadnjih desetak godina u cilju što bržeg obezbeđivanja dovoljnih količina vode za potrebe rešavanja vodosnabdevanja naraslog broja i standarda stanovništva. SOIL AND AIR QUALITY CONTROL 4. Prisustvo huminskih i drugih organskih materija. Migracija supstacije u granicama jedne sfere opredeljena je samo karakteristikama procesa prenosa u datoj sredini. MEASURING TECHNIQUES IN WATER. Ali ona isto tako čini i unutrašnju sredinu organizama. postalo je takoreći svakodnevni i čest problem. Uzajamna zavisnost hidrosfere. pre svega primarna sredina u kojoj je život nastao i u kojoj se još uvek održava. Međutim. Kroz istoriju. Brojni su primeri naših naselja koja nisu mogla da obezbede potrebne količine vode iz vodotoka ili podzemlja. Vodi se pridaje toliki značaj da ona ima karakteristike strateške sirovine. Uprkos tvrdnjama pojedinih stručnjaka da voda kod nas sve više postaje akutan problem. atmosfere i litosfere Postoji određena verovatnoća da se čestioca koja dospeva u životnu sredinu. gvožđa i mangana. ali su teško dostupni i vode gravitiraju ka susednim državama.4. s obzirom na klimatske uslove. Čestice zemljišta i same mogu da se premeštaju u vodi ili atmosferi i tom prilikom prenose sa sobom adsorbovane supstancije. One pre svega mogu da migriraju u oblastima zasebnih sfera. Polazeći od pogrešnih postulata da smo bogati vodom. deterdženti. u dobrom delu godine siromašan vodom. poznati su međudržavni sukobi i trvenja oko izvorišta. Pri tome je uticaj osobina materije koja se prenosi minimalan. 71 . Površinske akumulacije mogu biti višenamenske i jednonamenske. u pojedinim periodima (leti) svojim kapacitetima ne mogu da obezbede čak ni minimum potreba grada ili regije. postaje sve rizičniji. odumirale kada su iz raznih razloga ostajali bez dovoljnih količina pitke vode. teški metali. da je Šumadija praktično cela bezvodna. Migracija materije u zemljištu se unekoliko razlikuje od prenosa u vodi i atmosferi. Supstancija koja dospe u atmosferu može da se prenosi atmosferskim strujanjima i u ovom slučaju su brzina i smer njenog kretanja opredeljeni odgovarajućim meteorološkim faktorima. postaju sve češće prisutni u našim podzemnim i površinskim vodama. dok je kosovska kotlina oslonjena na Ibarski vodotok. industrijsko zagađenje. takođe. Ona je. Kvalitet raspoloživih voda. tečnu fazu koloidnog stanja protoplazme u kojoj se odigravaju osnovni procesi metabolizma. MERNE TEHNIKE U KONTROLI KVALITETA VODE. ZEMLJIŠTA I VAZDUHA 4. Obodni delovi države su bogati vodotocima. Na primer supstanca koja dospe do vode može se s njom premeštati nezavisno od toga da li je rastvorena ili adsorbovana na površini suspendovanih čestica. pesticidi i dr.

Tako je jedan od najznačajnijih globalnih problema današnjice. koje omogućavaju zaključivanje o porastu temperature. kao i promene u hidrosferi. opšta količina vode na Zemlji se ne smanjuje pa se voda čini praktično neiscrpnom. Premeštanje susptancije kroz granicu voda-zemljište u suštini predstavlja proces koji se sastoji od adsorpcije i desorpcije. gde se nalazi većina zemalja u razvoju. Promene koje se na primer dešavaju u atmosferi i u većoj ili manjoj meri prenose se i na ostale elemente životne sredine. Prilikom premeštanja kroz granicu voda-vazduh od posebnog značaja su napon pare supstancije i njena rastvorljivost u vodi. Sušna područja mogla bi postati još sušnija. Sistem zemljište-vazduh je verovatno najsloženiji jer treba uzeti u obzir adsorpciju supstanija na površini zemljišta. 3 potamologiju (nauka o rekama i rečicama). Kruženje vode u prirodi Voda mora i okena. dobijene su pažljivim prelistavanjem sačuvanih brodskih dnevnika. na višim geografskim širinama. U pogledu predmeta proučavanja hidrologija izučava: 1(okeanografiju (izučava okeane i mora). kopna i atmosfere se pod uticajem toplotne energije Sunca i zemljine teže nalazi u stalnom kruženju. napon pare i prisustvo vode koja utiče na njihovo premeštanje na granici razdela faze. Najsporije se voda obnavlja u podzemnim vodama. predviđaju se još ekstremnije promene klime. 72 . hidrosferu. U velikim jezerima proces obnavljanja traje i do 200 godina. zagrevanje Zemlje ili efekat staklene bašte. vlažnije i toplije. 2) limnologiju (izučava jezera). Prosečne temperature od pre dva veka. Može se naime zapaziti. Naime posledice nagomilavanja gasova staklene bašte mogu da se definišu kao klimatske promene na koje se nadovezuju problemi u poljoprivredi i određenim prirodnim ekosistemima. i time do širenja pustinja. ali je zbog umerenosti bila maskirana daleko većim godišnjim kolebanjima temperature u određenim klimatskim oblastima. dok se zemljišna vlaga obnavlja godišnje. rečne vode u rečnim koritima u proseku svakih 11 dana. koje zavisi od rastvorljivosti supstancije u vodi i faktora koji opredeljuju adsorpciju na čvrstoj fazi. Navedeni ciklusi koji se odvijaju preko niza fizičko-hemijskih. kojeg i ovako nema dovoljno. Zahvaljujući kruženju. na kojima se nalazi većina razvijenih zemalja zagrevanjem Zemlje moglo bi da znači da će zime biti sve kraće. Pojavom života na Zemlji kruženje vode postalo je složenije s obziroma da se običnoj pojavi fizičkog isparavanja priključio proces biološkog isparavanja koji je vezan za životne aktivnosti biljaka i životinja. biohemijskih i mikrobioloških transformacija praćenih energetskim promenama povezuju u jedinstvenu celinu atmosferu.Uloga hemijskih osobina supstancija postaje značajnija u procesu njihovog premeštanja između sfera. Nauka koja izučava vodeni omotač Zemlje (hidrosferu) i kruženje vode u prirodi (hidrološki cillus) naziva se hidrologija. Upravo se u ovome voda bitno razlikuje od drugih minerala. obala reka i jezera. U tropskim i suptropskim oblastima. da se čovek od pamtiveka interesovao za vodu pa se zbog toga uglavnom nastanjivao pored morske obale. 4 hidrogeologiju (proučava podzemne vode). jezerima. vrelija i suvlja. litosferu i živi svet koji ih nastanjuje. Procenjeno je da se pare atmosfere obnavljaju u proseku svakih 10 dana. Pojavom čoveka kruženje se dodatno usložnjavalo. vezan za pojavu određenih gasova u atmosferi. 5) hidrometeorologiju (nauka o atmosferskim vodama) i glaciologiju (nauka o lednicima). Prema predviđanjima stručnjaka. močvarama i lednicima. Srednja temperatura na zemlji verovatno već decenijama raste. čime bi došlo do propadanja plodnog zemljišta. Činjenica je da će usled efekta staklene bašte promena globalne temeperaure na Zemlji biti ostvarena 10 do 100 puta brže. a leta duža. ne može razmatrati izolovano.

Podzemne vode se dele na gornje ili plitke vode (one ispod same površine).zbog čega podzemne vode mogu da izbijaju na površinu zemlje (gejzeri). Atmosferske vode dospele na površinu Zemlje postepeno su pronicale kroz sloj zemlje i minerala i stizale do vodootpornog sloja gline. u nekim rejonima ekatorijalne zone padavine su nedovoljne. 800 miliona tona molibdena. U okeanskoj vodi nađeno je više od 70 različitih hemijskih elemenata. Kada bi se sva količina soli koja se nalazi u morskoj vodi raspodelila po površini kopna. Postoje rejoni sa veoma visokim nivoom padavina. Istovremeno. u zoni aeracije. Reke i jezera se osim direktnim atmosferskim padavinama. recimo. Danas je u svetu poznato 145 većih jezera. 4 milijardi tona urana. 80 milijardi tona nikla. u kojima se nalazi 95% jezerske vode. po sastavu mogu biti veoma različite. Arterske vode su vode koje se nalaze pod pritiskom između dva vodonepropustljiva sloja.5 miliona km2. pa čak ni zemlju ne mogu da pokvase. Budući da se obrazuju u različitim uslovima. Mora i okeani Mora i okeani imaju odlučujuću ulogu u očuvanju životne sredine ispoljavanjem uticaja na klimu i obezbeđivanjem balansa svetskog hidrološkog sistema. Povećana oksploatacija podzemnih voda spušta njihov nivo na sve veće dubine pa je. Peruanska i Libijska pustinja itd. Poznato je da na površinu naše planete u proseku godišnje dospevaju u sloju debljine jednog metra. dok sadržaj rastvorenih soli raste. Ona bogata fitoplanktonima glavni su snabdevači atmosfere kiseonikom. veći deo Zemlje bi bio bez osnovnih uslova za život. Podzemne vode Podzemne vode (izdani) koje su jedan od učesnika kruženja vode u prirodi imaju posebno značajnu ulogu kao izvori vodosnabdevanja naselja. Ove vode se koriste za vodosnabdevanje ruralnih sredina (bunari). napajaju i podzemnim vodama kao i topljenjem snega i lednika. Na primer Sinajska. Međutim. u okolini Milana (Italija) za dvadeset godina nivo opao za 25 m. a padavine u tim oblastima ne prelaze 200 mm godišnje. Prema procenama. čak i pod pustinjama. ali se voda žiz iste bušotine odlikuje relativno konstantnim sastavom. One predstavljaju ogromne rezervoare slatke vode i jedinstvene prirodne filtre za prečišćavanje zagađenih voda. Značajno mesto u životu čoveka pripada rečnim i jezerskim vodama. U vodama mora i okeana rastvoreno je 6. Kao što je poznato među vodootpornim glinama voda se nalazi pod pritiskom. Upravo se stoga i nazivaju plućima Zemlje jer proizvode više od polovine kiseonika i doprinose stabilnosti balansa kiseonik-ugljendioksid u atmosferi. Najveća količina slatke vode je u Bajkalskom jezeru (2300 km3) i Velikim američkim jezerima (2400 km3). Okeani hlade tropske predele. Pri filtraciji kroz sloj zemlje snižavaju se sadržaji koji daju boju i smanjuje se sadržaj mikroorganizama. 73 . dobio bi se sloj debljine 153 metra. U gornje vode spadaju one vode koje se nalaze u sloju najbližem površini. močvare na našoj planeti zauzimaju površinu veću od 3. Pustinje zauzimaju četvrtinu Zemljine površine. U sanitarnom smislu ove vode su najpovoljniji izvori vode za piće jer ne zahtevaju prečišćavanje. Najveća količina pripada tropskim zonama ekvatora.Površinske vode U procesu obnavljanja slatkih voda osnovna uloga pripada atmosferskim padavinama. Rezervoare podzemne vode u nedrima Zemlje su ogromne. na vode nad vodonepropustljivim slojevima i arterske vode. 200 milijardi tona litijuma i oko 10 milijardi tona zlata.5 milijardi tona natrijuma. Podzemna mora nalaze se na svim kontinentima. Od ukupne svetske produkcije 80 % broma i više od dve trećine mangana dobija se iz morske sredine. Kada voda ne bi posedovala akumulaciju toplote. Vode se pri dubljem poniranju skupljaju nad vodonepropustljivim slojevima. unose toplotu u hladnije oblasti i regulišu temperaturu na planeti. Njihov sastav se naglo menja i najpodložnije su zagađenju. padavine se na Zemljinoj površini neravnomerno raspoređuju. što je neophodni preduslov za opstanak života na našoj planeti. U najvećoj beživotnoj pustinji Sahari podzemne vode su nađene na dubini od 150 do 200 m.

koja se iz higijenski kaptiranog izvora. Prvi zakon za koji se može reći da je imao u vidu savremene mere za zaštitu voda jeste engleski zakon o vodama iz 1876. maksimalnog kapaciteta oko 3000 m3 dnevno. Sastav prirodnih voda nastaje kao rezultat interakcije vode sa sredinom – mineralima. nužno moraju da se oslanjaju na sredstva pravne prirode. obezbeđenog sanitarnozaštitnim zonama. U srednjem veku su takođe preduzimane zakonodavne mere za zaštitu voda (Engleska. a naročito za zaštitu kvaliteta i zdravstvene. i zakon pada u zaborav. godine. b) prečišćena i dezinfikovana voda i c) neprečišćena voda 74 . I najbolji zakoni i drugi pravni akti i norme ako se ne primenjuju ostaju mrtvo slovo na papiru. imajući u vidu neverovatan progres primenjenih nauka. Higijenska ispravnost vode za piće Preventivne i druge zaštitne mere koje se preduzimaju protiv zagađivanja voda uzročnicima bolesti i raznim hemijskim jedinjenjima. o zaštiti Temze. Još je Hamuradi (Vavilon) 4100. dok je samo 1975. Prvalinikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće razlikuju se tri vrste voda i to: a) flaširana prirodna voda (voda izvanrednih prirodnih. Osnovni fizičko-hemijski sastav i karakter prirodnih voda Prirodne vode su složeni sistemi koji sadrže materije u obliku jona i molekula. Od ukupno oko 160 hiljada vrsta biljaka i životinja koje žive u morima i okeanima čovek upotrebljava svega oko 1500. Defava se da se donese veoma dobar zakon i da se u početku njegove primene preuzimaju sve mere koje su njime predviđene. g pre naše ere doneo prvi poznati zakon o vodama. odnosno higijenske ispravnosti vode za piće. 1388. Vode u Srbiji su dobro od opšteg interesa i predstavljaju prirodno bogatstvo koje se nalazi u društvenoj svojini. rakova i riba. suspenzija i emulzija. bilo je podignuto svega nekoliko postrojenja za desalinizaciju. plansko korišćenje i zaštitu voda od zagađenja. donela zakon o zaštiti voda). Naša zajednica pokazuje posebno interesovanje za očuvanje. u pogon uvedeno 26 postrojenja za preradu morske vode srednjeg kapaciteta od oko 9300 m 3 vode dnevno. neposredno na izvoru puni u sterilnu ambalažu bez prethodnog prečišćavanja i dezinfekcije. Kapaciteti savremenih postrojenja za desalinizaciju prevazilaze 100 hiljada m3 vode na dan. a kasnije je i Švedska 1734. Do 1960. mikrobioloških i radioloških osobina. pozakonskih propisa i higijenskih normi. v) biohemijske inetrakcije i g) koloidno-hemijske interakcije. mineralna i organska jedinjenja u obliku koloida. zemljištem i atmosferom. izuzev dezinfekcije radijacijama). U vodi su rastvoreni gasovi koji ulaze u sastav atmosfere. ali se akcija vremenom polako usporava. U vodama mora i okeana žive hiljade jestivih algi. Delovanje svakog navedenog procesa opredeljuje se takvim uslovima interakcija materije sa vodom kao što su temperatura. Postoji i opasnost starenja zakona. Pri tome se odvijaju sledeći procesi: a) rastvaranje jedinjenja. pritisak i geološke specifičnosti. Na formiranju sastava površinskih podzemnih i atmosferskih voda znatno utiče i raznovrsna ljudska delatnost. a takođe i materije koje nastaju kao rezultat životnih aktivnosti vodenih organizama i procesa hemijske interakcije u samoj vodenoj sredini.Mora i okeani su neiscrpni rezervoari slatke vode. Poznato je da intervencija zakonima s ciljem sprečavanja zagađivanja voda nije nova. uz napomenu da se u poslednje vreme ovaj broj povećava. b) hemijska interakcija materija sa vodom i vodenim rastvorima. Po pravilu bi zakone koji regulišu tehničke probleme (što važi i za higijenske norme) trebalo revidirati svakih pet godina. fizičko-hemijskih. školjki.

Kod svih vrsta pregleda je data pomenuta mogućnost da se ispituju i ona zagađenja koja su higijenski problem na datom području. a s druge strane često se preterivalo u zahtevima da se traže i oni pokazatelji koji se nisu ni mogli očekivati. i to: Osnovni pregledi obuhvataju kontrolu sledećih parametara: mikrobioloških parametra i to: ukupnih koliformnih bakterija. kako bi se povećao njihov broj. Ideja zakonodavca je dvojaka: s jedne strane. Kod fizičko-hemijskih parametra proširenje se odnosi na ispitivanje elektrolitičke provodljivosti. koja je najbrža metoda koja omogućuje da se vrlo brzo otkriju promene do kojih je došlo u hemijskom sastavu vode i daje znak da se detaljnije traže uzroci promena. mangana. pregledom vode iz novih zahvata (G) i pregledom na osnovu higijenskoepidemioloških indikacija (D). Higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje se: osnovnim (A). a po sadržaju otkrivaju osnovne bakteriološke i hemijske indikatore fekalnog zagađenja vode. mirisa. a lista indikatora duža i obrnuto. želi se da se smanjenjem broja pokazatelja skrati. Ovi pregledi vode za piće su najučestaliji. konc. Periodični pregledi predviđaju da se periodično ispituje veći broj pokazatelja da bi se utvrdilo da nije došo do prodora bakterijskih i hemijskih agenasa koji se u osnovnim i proširenim pregledima nisu ispitivali. žive. što pretpostavlja sigurniju procenu higijenske ispravnosti vode za piće. utroška KMnO4. Ako se kontroliše površinska voda proširenje može da se odnosi na kontrolu bakteriofaga i crevnih protozoa i helminita i njihovih razvojnih oblika. Pregledi obuhvataju mikrobiološke. itd. rezidualnog hlora. fizičko-hemijski i hemijskih parametra i to: temperature. fizičko-hemijski i hemijski pregledi mogu se proširiti i na kontrolu specifičnih materija koje se očekuju. proširenim (B) i periodičnim pregledom (V). Proširenje se odnosi i na kontrolu koncentracije nitrata kao dodatnog pokazatelja fekalnog zagađenja. s obzirom na nesanitarnu sredinu. u vanrednim prilikama. Broj periodičnih pregleda u toku godine u korelaciji je sa veličinom vodovoda. a upravo su ta zagađenja. uprosti. Takođe obuhvata kontrolu suvog ostatka koji predstavlja glavni parametar za procenu stepena mineralizacije voda. tri i tetrahloretilena. kontrolu sledećih fizički. utoliko su pregledi češći. proteus-vrste i sulfitoredukujuće klostridije.). koncentracije amonijaka. najčešći razlozi higijenske nespravnosti vode za piće. a s druge strane. Prošireni laboratorijski pregledi obuhvataju one mikrobiološke i fizičko-hemijske preglede koji proširuju listu indikatora fekalnog zagađenja vode. enterovirusi (ako je izvorište površinska voda). često ih je bilo nedovoljno da bi se ocenila higijenska ispravnost. Fizički. ubrza i pojeftini postupak analize. fizičko-hemijske i hemijske pokazatelje. a s obzirom na njihovo prisustvo u životnoj sredini. pH. fizičke. U dosadašnjoj praksi najčešće je naručiocu ili analitičaru bilo ostavljeno da određuje koji će se pokazatelji analizirati u vodi za piće. Ne želi se nepotrebno povećanje broja pregleda i proširenje liste indikatora tamo gde je društvena opasnost manja. boje. Proširenje mikrobioloških parametara može da obuhvati kontrolu sledećih parametra: pseudomonas aeruginosa. 75 . Periodično treba kontrolisati i sledeće fizičko-hemijske parametre: koncentraciju olova i sulfata i koncentracije deterdženta i fenola ako se kontrolišu površinske vode. fluorida (u vodovodima u kojima se fluoriše voda). Uzorkovanje vode je vezano za kapacitet i značaj objekta za snabdevanje vodom za piće. Što je objekat za snabdevanje vodom veći i značajniji. To su kod mikrobioloških parametra streptokoke fekalnog porekla. što omogućuje sigurniju ocenu higijenske ispravnosti vode za piće. koje su problem dotičnog vodovoda (mineralnih ulja. arsena. S jedne strane. to omogućuje da se bakteriološka i fizičkohemijska analiza rade skoro paralelno. mutnoće. nitrita i konc. odnosno broj stanovnika koji koriste objekat. gvožđa. ukusa. koliformnih bakterija fekalnog porekla i ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija. kao i kontrola gvožđa i mangana koji često pričinjavaju nevolje u snabdevanju vode za piće.Za svaku od ovih voda date su posebne bakteriološke i hemijske norme u redovnim prilikama i norme za vode za piće. Vanredno stanje je stanje posle elementarne i druge nesreće ili posle akcidentnog zagađivanja izvorišta ili vodovoda koje proglasi nadležna društveno-politička zajednica.

koliformne balterije fekalnog porekla. ostatak isparavanja. tj. mangana. fluorida. miris. ukupne alfa i beta-radioktivnosti. proteus-vrste. pri ispitivanju potencijalnih izvorišta za snabdevanje vodom traži se da se još u fazi istražnih radova pažljivo ispita budući izvor. proteus-vrste. deterdženta. streptokoke fekalnog porekla. polihlorovani bifenili (PCB). fosfata. hlorida. fenola. fizičko-hemijski i hemijski parametri koji su predviđeni za ovakvu vrstu pregleda su sledeći: temperatura. Broj pregleda u toku godine u zavisnosti od broja ekvivalentnih stanovnika.Kod novih zahvata. Broj pregleda higijenske ispravnosti vode za piće iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva zavisi od broja stanovnika koji se snabdevaju tom vodom (ekvivalentni stanovnici). trihalometani (THM). rezidualnog hlora. kalcijuma. nitrita. Zahteva se ispitivanje preko 40 parametra najmanje godinu dana. ukupnog sadržaja organskog ugljenika (TOC). crevne protozoe i helminiti i njihovi razvojni oblici (ako je izvorište površinska voda) i bakteriofag. Blagovremeno i rano otkrivanje neispravnosti vode u potencijalnom nalazištu omogućuje planiranje odgovarajućih uređaja za kondicioniranje vode i traženje novih izvorišta. aluminijuma. U Tabeli 6 data je šema broja pregleda u toku jedne godine u zavisnosti od broja ekvivalentnih stanovnika: Tabela 6. cijanida. utrošak KMnO4. Fizički. sulfitoredukujuće klostridije. CO2. konc. boja. BPK5. ostatak isparavanja. gvožđa. Takođe treba kontrolisati i neke posebne specifične materije koje se očekuju. žive. Broj pregleda Opis Broj ekvivalentnih stanovnika (ES) Do 5 000 5 001-10 000 10 001-50 000 50 001-100 000 100 001-200 000 200 001-400 000 Više od 400 001 Ukupno 1 3 8 12 20 30 mesečno Osnovni pregledi 2 6 9 16 22 Od toga Prošireni pregledi 1 1 2 3 4 8 godišnje Periodični pregledi 4 2 2 2 4 6 12 Ukupno 4 14 38 98 148 246 372 Mikrobiološki parametri koji su predviđeni za ovakvu vrstu pregleda su sledeći: ukupne koliformne bakterije. arsena. policiklični aromatični ugljovodonici (PAH). pH. feruginoze (ako ima gvožđe i mangana iznad MDK). koliformne balterije fekalnog porekla. mutnoća. Logično je da higijensko-epidemiološka situacija diktira sadržaj ispitivanja vode za piće. ukus. nitrata. 76 . Broj mogućih mikrobioloških parametra koje treba kontrolisati kod novih zahvata vode su sledeći: ukupne koliformne bakterije. ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija. električna provodljivost. olova. pseudomonas aeruginosa i patogeni mikroorganizmi prema higijensko-epidemiološkim indikacijama. kadmijuma. enteroviruse. koncentracija amonijaka. hlorida. fizičko-hemijski i hemijski parametri koje treba kontrolisati kod novih zahvata vode su sledeći: temperatura. sulfitoredukujuće klostridije. joda. amonijaka. streptokoke fekalnog porekla. magnezijuma. mutnoća. Fizički. polihlorovani trifenili (PCT). pH. ukupni broj aerobnih mezofilnih bakterija. električna provodljivost. Zakonodavac zahteva minimum ispod kojeg se ne može ići. boja. miris. cinka. HPK (utrošak KMnO4 ili utošak K2Cr2O7). SiO2. bakra. nitrita i ostalih pokazatelja prema higijensko-epidemiološkim indikacijama. Naknadno ugrađivanje uređaja za popravku i prečišćavanje vode je uvek komplikovanije i skuplje. kalijuma. sulfata. pesticida. pseudomonas aeruginosa. rastvorenog kiseonika. hroma(III) i hroma(VI).

što se ovakve vode mogu i izvoziti i tada moraju odgovarati normama koje za takve vode postoje u Evropi i u svetu. b) iz vodovodne mreže broj uzoraka se određuje zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika kao što je prikazano u Tabeli 7: Tabela 7. Pravilnik reguliše i higijensku ispravnost prirodnih flaširanih voda. Pravilnik ne obuhvata mineralne vode za piće. Prilikom svakog pregleda vode iz vodovoda uzorci se uzimaju: a) iz svakog izvorišta (ako su izvorišta direktno povezana na vodovodnu mrežu. ali se odredbe o bakteriološkoj ispravnosti primenjuju i na njih. br. a u objektima za rekreativnu nastavu. ne sme da sadrži nitrate u koncentracijama koje se dozvoljavaju za odraslu decu. To je učinjeno iz dva razloga: prvo. dva proširena i dva periodična pregleda za vreme korišćenja objekta. Obično se uzima po dva pakovanja na 500 ambaližiranih jedinica. Broj stanovnika Do 1000 1001-5000 5001-10000 Iznad 10000 Osnovni pregledi Arterški bunari Ostali objekti Prošireni pregledi Arterški bunari Ostali objekti Periodični pregledi Arterški bunari Ostali objekti Ukupno Arterški bunari Ostali objekti 2 3 6 8 2 4 12 12 2 2 2 4 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 6 7 10 14 6 8 16 18 U objektima za javno snabdevanje vodom obrazovno-vaspitnih organizacija vrše se u toku školske godine dva osnovna i dva proširena pregleda vode za piće. jer voda za takvu decu. na primer. Broj uzoraka koje treba uzeti za analizu iz vodovoda u zavisnosti od broja ekvivalentnih stanovnika. a broj uzoraka zavisi od kapaciteta proizvodnje. odnosno iz rezervoara sirove vode). Kontrola higijenske ispravnosti prirodne vode za piće koja se flašira vrši se na samom izvorištu. odmor dece i u omladinskim naseljima vrše se dva osnovna. i drugo. da se obezbedi snabdevanje odojčadi i male dece vodom odgovarajućeg kvaliteta. List SFRJ». shodno Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe («Sl. Pravilnik i norme koje on sadrži obavezno se primenjuju samo na vodu iz objekata za javno snabdevanje vodom za piće. Broj uzoraka flaširane vode određuje se prema broju pakovanja koja se zateknu u prodaji ili skladištu. 55/78 i 77 .Broj uzoraka se određuje na sledeći način. U javnim turističko-ugostiteljskim objektima i u objektima za proizvdnju i promet životnih namirnica. Broj pregleda vode iz arterških bunara i drugih objekata za javno snabdevanje stanovnika prikazan je u Tabeli 8: Tabela 8. Broj ekvivalentnih stanovnika Broj uzoraka Do 10 000 3 10 00150 000 7 50 001100 000 9 100 001200 000 12 200 001400 000 15 400 001600 000 18 Za vodovode veće od 600 000 ekvivalentnih stanovnika uzimaće se iz svakih sledećih 200 000 ekvivalentnih stanovnika još po jedan uzorak. Broj pregleda vode iz arterških bunara i drugih objekata za javno snabdevanje stanovnika vodom. a snabdevaju se vodom iz sopstvenih objekata pregled vode vrši se jedanput mesečno a periodični pregled jedanput godišnje.

alge i druge organizme koji mogu da izmene izgled. Treba imati na umu da se norme za smešu pojedinih supstanci (nepoznatog. toksikologa. crevne helminte i njihove razvojne oblike. prethodno zatvorene staklenim plastičnim ili gumenim zapušačima preko kojih su stavljene kapice od aluminijumske folije. epidemiologa i drugih lekara koji se nalaze u takvim institucijama. 80/778/EEC). Sa ovim vodama izjednačene su prirodne vode koje se ambalažiraju. Uzorci vode za virusološku analizu uzimaju se u plastičnim sudovuima od 10 L koji su prethodno sterilisani. jer navedeni mikroorganizmi predstavljaju direktnu opasnost za zdravlje stanovništva. a i poznatog sastava) određuju prema najtoksičnijoj komponenti u smeši. S obzirom da nema zakonske osnove. ali se norma tih parametara značajno razlikuju među sobom. kao i sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije o kvalitetu vode za piće. a to su: a) Prečišćena i dezinfikovana voda i flaširana voda na izvoru. Ako pesticidi poseduju kancerogena svojstva označeni su sa «C» (Cancerogen) i njihove norme su mnogo strožije i odražavaju stav Zdravstvene organizacije u ovom pogledu. prometom. To je razumljivo. ali samo za kratko vreme. moraju da prečišćavaju prirodnu vodu i da je dezinfikuju. Javnim objektom za snabdevanje vodom za piće smatra se objekat iz kojeg se snabdeva vodom najmanje pet domaćinstva. Najstrožije su norme za vodovode koji. c) Prirodna voda otvorenih izvorišta. tj. Uzorci vode za mikrobiološku kontrolu se uzimaju u čiste staklene boce. ali samo kada se prate na samom izvorištu. ali nije odgovoran ako oni ne ispoštuju ta uputstva. Nijedna vrsta vode ne sme da sadrži patogene i uslovno patogene bakterije. Ocenu higijenske ispravnosti vode za piće i procenu opasnosti od zagađenja vode za piće po ljudsko zdravlje mogu vršiti samo ovlašćene zdravstvene organizacije.58/85). Proizvođač ove vode je dužan da upozori prodavca da se i ovakava voda mora čuvati pod određenim uslovima. Norme za pojedinačne radionukleotide u vodi za piće regulisane su posebno u «Pravilniku o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovekove sredine i o vršenju dekontaminacije. pošto je takva ocena sinteza mišljenja ne samo analitičara (laboratorijskih stručnjaka). do sedam dana po nastajanju akcidenta. ili za kratko vreme tolerisati veće koncentracije pojedinih supstanci od propisanih. takođe to je i objekat koji se bavi proizvodnjom. crevne protozoe. U akcidentnim situacijama često nastaje dilema: da li zatvoriti vodovod i dozvoliti antisanitarno stanje. Za sve ove vode daje se devet različitih indikatora. b) Prirodna voda zatvorenih izvorišta. već i lekara – higijeničara. vibrione. Takođe u ovom pravilniku se pojavljuju i normativi za pesticide. Novi pravilnik predviđa da nosilac zakonskih ovlašćenja može ublažiti propisane norme. prethodno sterilisane u suvom sterilizatoru na temperaturi od 160-180 ºC u trajanju od jednog sata ili u autoklavu na 121 ºC u trajanju od 15 minuta. prodajom i distribucijom životnih namirnica. Higijenske norme koje sadrži pravilnik usaglašene su sa direktivama Saveta Evropske ekonomske zajednice o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju (br.15 cm3 rastvora natrijum-tiosulfata radi redukcije hlora. odnosno 20 osoba. Uzorci vode koji su na terenu obrađeni metodom menbran-filtra i već zasejani na podloge transportuju se bez rashladnih uređaja. Mikrobiološka kontrola vode za piće U pogledu mikrobioloških osobina razlikuju se tri vrste vode za koje se daju posebne norme. U boce za uzimanje hlorisane vode pre sterilizacije stavi se 0. Može da se koristi metoda menbranske filtracije koji omogućava sakupljanje mikrorganizama na menbrani. miris i ukus vode. kao i srednje godišnje vrednosti pojedinih radionukleotida koji se unose vodom za piće. bakteriofage. što je inače praksa i u svetu. ovim pravilnikom se ne reguliše higijenska ispravnost vode za piće iz individualnih objekata. Uzorci vode se transportuju u rashladnim uređajima i donose u laboratoriju najkasnije šest časova posle uzimanja. koja se posle obrađuje mikrobiološkim metodama. Uzorci vode za planktone uzimaju se 78 . Uzorci koji će se zasejati u roku od jednog sata posle uztimanja ne moraju se tranportovati u hladnjaku. u skladu sa higijensko-epidemiološkim značajem i namenom vode.

8 .u ostalim vodama Ukupni ostatak posle ispravanja na 378. mg/L Suspendovane čvrste supstancije na 378.8 .16 285. koje se teško mogu uobičajenim metodama dokazati.2 10 do 2. Prema savremenim koncepcijama. mg/L Potrošnja KMnO4 mg/L -voda sa huminskim materijama Maksimalno dopuštene vrednosti ili koncentracije Redovne prilike Flaširana Prečišćena Neprečišćena Vanredne Primedbe prirodna voda voda prilike voda 281.16 K.5 do 1500 bez do 12 do 16 105 ºC 105 ºC 6.9. ispitivanje prisutnosti patogena je bespredmetno.16 281.8.5 .16281.0 do 1000 bez do 12 do 16 Ne sme se hlorisati 79 .5 6.9.8.u vodovodskoj vodi .5 .4 20 do 40 do 6. Ako se pri osnovnim i proširenom pregledu vode za piće utvrdi odstupanje u pogledu mikrobioloških osobina istraživaće se i patogeni mikroorganizmi vrste salmonela i šigela. Fizičke. fizičko-hemijske i hemijske osobine vode za piće Fizičke i fizičko-hemijske osobine Temperaura K Miris Ukus Mutnoća koju prouzrokuje silikatna zemlja u 1 L destilovane vode.8.8 .16281.8 . Za analizu faune sa dna uzimaju se uzorci sedimenta Ekmanovim bagerom.16 bez bez bez bez bez bez bez bez do 2.5 6.6 10 do 1.0 50 ne sme se hlorisati 6.16 285.8. mg -Mutnoća u nefelometrijskim jedinicama (NTU) Boja-stepeni kobaltplatinske skale -voda koja sadrži huminske materije (najviše do 20 mg/L KMnO4) pH vrednosti: . nego i radi praćenja kretanja patogenih mikroorganizama u vodama kao jednom od glavnih medija njihovog kruženja svetom. Ako voda sadrži zahtevanu koncepciju rezidualnog hlora. Nalaz indikatora fekalnog zagađenja u vodi za piće predstavlja neposrednu opasnost od akutnih crevnih zaraznih bolesti jer voda može da sadrži i žive patogene mikroorganizme.16 K.168-12 ºC 285. Međutim treba naglasiti da ispitivanje patogenih bakterija ima smisla ako se voda ne dezinfekuje. Tabela 9. ova ispitivanja ne vrše se samo u epidemiološkim indikacijama.5 do 5 do 10 do 25 do 0.5 6.planktonskom mrežom i bocom za dubinsko uzimanje uzoraka. ili se dezinfekuje kampanjski.5 do 500 bez do 5 do 800 bez do 8 6.16-285.

ili elektrolitičke provodljivosti ukazuju na prodor stranih najčešće površinskih ili otpadnih voda u izvorište ili na nedovoljnu efikasnost sistema za prečišćavanje.01 0. Za određivanje nestabilnih parametara uzimaju se uzorci u odvojenim sudovima i konzervišu se prema analitičkoj metodi. same po sebi. date su vrednosti nekih paramatara vode za piće.2 bez 0.0 bez 0.1 1. U Tabeli 9.05 0.0 bez 0.2 0. od kojih svaki ima određeni higijenski značaj.03 0. ukusa ili boje.02 1.002 0. u % do 1 do 300 - do 2 do 500 85 do 3 do 600 85 do 3 do 1500 75 Poželj. porast potrošnje KMnO4.0 4. Maksimalno dopuštene koncentracije hemijskih supstancija u vodi za piće.0 0.2 bez 0.5 - .5 0.1 0. Nagla promena temperature koja nije u skladu sa temperaturom vazduha. pojava mirisa.0 1.05 bez 300000 3 000 000 0.1 0.0 0. mogle da ugroze zdravlje ljudi. Odstupanje od vrednosti za pojedine parametre upozoravaju analitičara da se nešto neuobičejeno dogodilo sa vodom za piće i da treba hitno tražiti uzroke takvoj promeni.0 1.5 0. iako to nisu karakteristike koje bi direktno.0 1.01 0. mg O2/L Elektrolitička provodljivost (µScm-1) pri 293.16 K.01 0. mg/L Opis Aluminijum Amonijak kao N Antimon Arsen Azbest.2 0.1 0.0002 0.16 K Zasićenost kiseonikom na 293.4 dinitrofenol fluoridi orto fosfati kao P poli fosfati kao P 80 Maksimalno dopuštena koncentracija Flaširana Redovne Vanredne prirodna voda prilike prilike 0.1 0.001 0.0 1.Tabela 9.001 bez 0.0002 1.1 5. – nastavak – Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) iz K2Cr2O7.05 0.1 3.30 bez 0.15 0.0 15.05 0.005 1. dobro opranu staklenu bocu ili bocu od hemijski inertne plastike. (20 ºC) (20 ºC) Fizičko-hemijski parametri vode Uzorci vode za fizičko-hemijsku analizu uzimaju se u hemijski čistu. broj vlakana Azot po Kjeldalu bez N iz NO2 i NO3 Bakar Barijum Berilijum Bor Cijanidi Cink Deterdženti anjonski nejonogeni triton X-100 Fenoli –hlorisane vode -nehlorisane vode -2.0 2.05 0. odnosno dezinfekciju. Tabela 10.0 0.

81 .2-0.05 0.0 0.0 0.1 0.0 0.005 200.0 0.0 30. ako se ne može obezbediti kvalitet propisan za redovne prilike.01 250.0 0. osobine same supstance (rastvorljivosti.10 0. Ove razlike se zasnvaju na shvatanju da svaka supstanca može da bude otrov.1 0. S druge strane.01 25.05 0.05 10.2 0.3 0.05 0.005 100.0 0.5 200.100 0. onda se može dozvoliti ublažavanje ovih normi za kratko vreme (za vreme vanrednih prilika i rata) i za pojedine supstance.05 2.0 bez 0. na sposobnost kumulativnog dejstva itd. U Tabeli 10.05 0.05 bez 25.10 0. što zavisi od koncentracije.05 - Hemijski aspekti vode za piće Valorizacija hemijskog aspekta kvaliteta vode za piće obavlja se putem definisanja preporučenih vrednosti odgovarajućih supstanci u vodi.001 0.0 1. dužine unošenja. date su vrednosti maksimalno dozvoljenih koncentracija za flaširane prirodne vode.). Preporučena vrednost predstavlja maksimalnu koncentraciju određene supstance u vodi za piće pri kojoj nema negativnih posledica po zdravlje.100 0.0002 0.5 15.01 20.0 0.010 0.05 0.01 0.1 bez bez 0.0 0.0 200.8 400.05 0.05 bez bez bez bez 0.05 bez 0.0 10.0 150.1 0.Tabela 10.05 0.0 12. .01 0.0 50.02 bez 20. za vodu za piće u redovnim prilikama i za vodu za piće u vanrednim prilikama.01 5.05 400.0 0.0 0.nastavak - gvožđe hlor hloridi hrom (VI) hrom (III) kadmijum kalcijum kalijum kobalt magnezijum mangan mineralna ulja molibden natrijum nikl nitrati kao N nitriti kao N olovo organohlorna jedinjenja osim pesticidda poliakrilamid policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) polihlorovani bifenil (PCB) i trifenil (PCT) selen silikati srebro stroncijum sulfati suspendovane rastvorene u hloroformu trihalometani (THM) ukupni organski ugljenik (TOC) ukupna ulja i masti (posle ekstrakcije u CCl4 uran vanadijum vodonik-sulfid živa 0.010 0.0 0.7 0.0 0.2 0. sposobnosti vezivanja za pojedina tkiva i organe.005 bez 0.001 0. ili je rizik za zdravlje prihvatljiv.005 0.25 150.001 bez 0.000001 0.3 0.0 0.

karbonati. a Hla – koncentracija hlorofila u trofigenom sloju (mg/m3). Na taj način se transparentnost vodenih masa dovodi u vezu sa dubinom dopiranja fotosinteze i sama zavisi od koncentracije algi. od kojih se. već je rezultat svih prisutnih materija. Određivanje treba izvršiti što pre. Temperatura se meri odmah pri uzimanju uzorka termometrom sa podeocima od 0. Intenzitet mirisa raste s porastom temperature.Temperatura vode Temperatura je samo orjentacioni uopšteni parametar. gde je S – dubina seki diska (m). Voda ispod 7 ºC je hladna i neprijatna za pranje.45 µ . a može poticati i od živih i mrtvih mikroorganizama i od otpadnih voda. Ukus se određuje organoleptički na hladno (12 ºC) i na sobnoj temperaturi (25 ºC). pa čak i za piće. Upoređivanje se vrši bez upotrebe optičkih sprava. Miris Miris se u vodi određuje neoposredno po uzimanju uzorka ili najkasnije za dva sata organoleptički na sobnoj temperaturi i na 40 ºC. u vakumu.170 (NTU)-0. Ostatak u proceđenoj vodi čine makroelementi i mikroelementi. koje se nalaze rastvorene i delimično suspendovane. umivanje. organski detritus sa površine zemlje. ceđenjem odgovarajuće količine vode kroz menbranski filter 0. posmatranjem golim okom. Suspendovane materije Suspendovane materije čine ilovača. temperatura se meri na različitim dubinama. suvi ostatak je glavni parametar za procenu stepena mineralizacije voda. 82 . Temperatura vode je važna za život riba. i fosfati. jer nije mnogo selektivan. gde je NTU – mutnoća izražena u nefelometrijskim jedinicama (NTU). ln S = 2. Od brojnih parametara koji se koriste za ocenu trofičnog statusa stajaćih voda najbrže i najjednostavnije je merenje providnosti određene dubinom na kojoj se gubi slika sekidiska. a zatim sušenjem do konstantne mase na 105 °C.772. Navedena relacija predstavlja teorijsku vrednost kada je smanjenje svetlosti sa dubinom uslovljeno pre svega koncentracijom fitoplanktona. kao ukupne. a od anjona hloridi. Mutnoća se određuje na osnovu dve metode. mulj. fito i zooplanktoni čiji sadržaj prvenstveno zavisi od proseka sunčanih dana u godini. sulfati. u poslednje vreme. čestice prašine. bakterije. Na sadržaj rastvorenih materija u vodi utiču dinamički. Povezanost providnosti i mutnoće definiše sledeća jednačina: Providnost = 4. Ostatak posle uparavanja – rastvorene materije Na ostatak posle uparavanja se ranije nije mnogo obraćala pažnja. istog dana. Kod limnoloških studija.1 stepen. Suspendovane čestice se određuju najkasnije za 24 sata. i voda u datim vrednostima je najpitkija.04 – 0. odnosno produkcije. Međutim. više preporučuju nefelometrijske jedinice – NTU. Određivanje se vrši isparavanjem uzorka vode do konstantne mase u sušnici na 105 ºC. Mutnoća se određuje upoređivanjem uzorka vode sa standardnim vodenim suspenzijama silikatne zemlje. Mutnoća Mutnoća nastaje najčešće prodiranjem padavina sa površine tla.68 ln Hla. kao i za izračunavanje koncentracije rastvorenog kiseonika i za određivanje acidobazne ravnoteže između karbonata i rastvorenog ugljen-dioksida. Podaci o temperaturama vode su potrebni pri postupcima hlađenja u industriji. Takva uzajamna veza dovela je do razvoja metode koja definiše doprinos hlorofila u ukupnom slabljenju osvetljenja sa dubinom. fizički i hemijski faktori. Ukus Ukus se određuje samo kod voda kod kojih se ne sumnja na mikrobiološku i toksikološku ispravnost vode. Ukupni ostatak posle isparavanja se određuje najkasnije posle tri dana pri čuvanju uzoraka na 3-4 ºC. dok je voda iznad 20 ºC bljutava i ne osvežava.

usvaja CO2 iz vode i otpušta kiseonik kao proizvod fotosintetičke aktivnosti. U akumulacijama pH se kreće od blago kisele reakcije tokom jesenjeg perioda u slojevima vode pri dnu do slabo bazne koja karakteriše srednje i površinske slojeve vode. Stepen zasićenosti kiseonikom je jedan od osnovnih parametara za ocenu kvaliteta vode. koji se koristi u procesima aerobnog metabolizma i respiracije. Kiseonik je neophodan za opstanak većine organizama koji naseljavaju vodena prostranstva. i u stvari predstavlja rezultat veoma komplikovanog odnosa njegovog trošenja i obnavljanja. Tada teče reakcija suprotna fotosintetičkoj reakciji. i u mnogim slučajevima vodena masa je na temperaturi blizu temperature maksimalne gustine vode. Osnovni izvori rastvorenog kiseonika u vodi su gasoviti kiseonik iz atmosfere koji se rastvara u vodi procesom aeracije i fotosinteza koju obavljaju alge.5. U martu mesecu stepen zasićenosti kiseonikom je. pa se uočava dvoslojna struktura. Kao jak oksidans kiseonik igra važnu sanitarno-higijensku ulogu. Sa povećanim površinskim zagrevanjem i povišenjem temperature. dok ga živi svet uzima iz vode u procesu respiracije. kao i od intenziteta procesa fotosinteze u jezeru. Fitoplankton ima veoma kratak životni ciklus koji iznosi 3 nedelje. jer omogućava brzu mineralizaciju organskih ostataka. tipična provodljivost za datu vodu kada pokazuje svoje najbolje kvalitete i punu higijensku ispravnost. Rastvoreni kiseonik učestvuje u različitim hemijskim i biohemijskim reakcijama oksidacije organskih i neorganskih materija. Gornji i donji sloj zovu se epilimnion i hipolimnion. pre svega intenzivniju razgradnju. što odgovara termici jezerskih sistema. jednostavna i praktična. Od aprila započinje letnja stagnacija. 4 °C. Ona označava stepen mineralizacije vode. i to je period zimske cirkulacije. Elektrolitička provodljivost Elektrolitička provodljivost se određuje odmah po uzorkovanju konduktometrijski. Veće razlike u pH vrednosti u odnosu na protekli period ukazuju na intenziviranje biogenih procesa. a rastvoreni kiseonik se troši za razlaganje organske materije do CO2. pošto su pored fizičkih. proizvod i bioloških procesa. odvijaju se fotosintetički procesi. pH u stvari predstavlja složeni odnos koncentracija neorganskih i organskih jona. sa naglom promenom temperature. Određuje se najkasnije za 24 sata. Sadržaj rastvorenog kiseonika je jedan od najbitnijih pokazatelja kvaliteta vode. Obično se serijom ispitivanja mora utvrditi standardna. pH obično reguliše ravnoteža ugljen-dioksida i karbonata i nalazi se u intervalu od 4. Tokom zime ne postoji vertikalna promena u temperaturi vode.5 i 8. prihvata se da rastvoreni kiseonik inverzno korelira sa temperaturom. Taj standard onda služi kao orjentir za ispravnost posmatrane vode. Početkom proleća sa povećanjem sunčeve energije zagreva se površina. Svako odstupanje od uobičajenih vrednosti izaziva sumnju na zagađenje. od kojih je fitoplankton najvažniji. U proleće i leto. Rastvoreni kiseonik Poznata je činjenica da bez kiseonika nije moguć opstanak živih bića. biljni svet u epilimnionu. Metoda za njeno određivanje je vrlo brza. Pri tome ćemo se zadržati na prolećno letnjem periodu kada je biološka aktivnost najuticajnija. koja se tada naziva izotermalna. odnosno termičkoj stratifikaciji pa se zasićenost kiseonikom blago i postepeno menja. odnosno mineralizaciju materija na dnu akumulacije. Nakon izumiranja on se taloži na dno i razlaže. 83 . gornji slojevi postaju bogatiji kiseonikom. U odsustvu bioloških ili nekih drugih efekata. Vertikalni profili rastvorenog kiseonika su mnogo teži za objašnjenje. može se reći.pH vode U prirodnim vodama. identičan od površine do dna. Izotermalna temperatura vode u zimskom periodu vodi do povećanja i vertikalne homogenizacije sadržaja rastvorenog kiseonika. označava se kao termoklina. Rastvoreni kiseonik se troši u procesima biohemijske razgradnje organske materije i oksidacije azotnih jedinjenja. Zbog toga. a zona između. Stepen zasićenosti vode kiseonikom direktno zavisi od temperaturnog režima.

pa voda postaje izotermalna sa dubinom. Ukupna tvrdoća Ukupnu trvdoću čine joni kalcijuma. Kalcijum je vezan u proteinima preko kompleksa koji uključuju kombinacije karbonilnih. sulfati do H2S-a. odnosno zasićenosti kiseonikom vrši se tokom cirkulacije. Rastvor se zatim zakiseli i oslobođeni jod se titriše standardnim rastvorom tiosulfata. kao i ostali joni kao što su gvožđe. B(OH)4-. U kasnu jesen i zimu život biljaka se ograničava usled smanjenja raspoložive sunčeve energije za procese fotosinteze i nižih temperatura koje inhibiraju bakterijsku aktivnost. Nutrijenti Hemijski elementi koji su od posebne važnosti za postojanje i razvoj živog sveta u vodi nazivaju se nutrijenti. hloridi i nitrati. Pri modeliranju trofičkih procesa u jezeru mora se razmatrati i dinamika nutrijenta. On se nalazi u hlorofilu labilno vezan za četiri azotova atoma i jedan kiseonikov atom i vrlo lako može biti zamenjen H+ jonom iz slabih kiselina. azot. U jesen. Određivanje po Winkleru se zasniva na metodi po kojoj se rastvoreni kiseonik veže u poznatoj zapremini vode dodatkom mangan-sulfata i alkalnog jodidnog rastvora koji sadrži natrijum azid u obliku hidratisanih oksida mangana. čini rezervoar CO2 za fotosintezu. Takođe se njihov sadržaj može odrediti i metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. voda epilimniona počinje da se hladi i postaje gušća nego voda hipolimniona. Određivanje sadržaja kalcijuma i magnezijuma najlakše se vri kompleksometrijski titracijom standardnim rastvorom KIII uz pogodan indikator i odgovarajuću pH vrednost. i NH3. Tada počinje vertikalno mešanje i obrtanje slojeva. Tokom kasnog jesen-zima perida voda se kontinualno hladi i vertikalno meša dok se ne uspostavi zimski profil. Ovo se ostvaruje tako što je on kontrajon negativno naelektrisanim fosfatnim grupama u ovim molekulima. Magnezijum igra vrlo važnu ulogu u živim organizmima jer stabilizuje makromolekule kao što su RNA i DNA. HCO3-. Alkalitet služi u vodi kao pufer. Neke od ovih reakcija imaju veoma važne posledice na hemizam vode. kiseonični profil je inverzan u odnosu na temperaturni. Fe3+ do Fe2+. Određivanje rastvorenog kiseonika se vrši titrimetrijski po Winkleru ili pomoću kiseoničnih elektroda. sulfati. fosfor i kalijum. magnezijuma. nitrati mogu konvertovati do N 2. Najvažniji nutrijenti su ugljenik. Promena ukupnog alkaliteta izražava se u cm3 0. koji postaje važan izvor kada se CO2 fotosintezom odstranjuje brže nego što se nadoknađuje uzimanjem iz vazduha. Sa daljim površinskim zagrevanjem tokom leta termoklina se pomera naniže i dvoslojna struktura postaje izraženija. Silicijum je važan samo za vrstu algi zvane dijatome. Ukupni alkalitet Alkalitet je mera sposobnosti vode da veže H+ jone. tj. Iz ovog razloga alkalitet u vodi jezera znatno se menja zavisno od sezone. Kod snažne letnje termokline. Kalcijum se određuje na pH 12-13. pri dekompoziciji organske materije nastupaju sledeće reakcije: tako se na pr. HPO42-. CO32-. Hemijske vrste u prirodnim vodama koje mogu da vežu H+ jone uključuju: OH-. Kako 84 . i to u procesu fotosinteze zasićenost je preko 100%. SiO(OH)3-. dok se ukapan sadržaj kalcijuma i magnezijuma određuje na pH 10 uz eriohrom crno T kao indikator.1 mol/dm3 HCl utrošenog za titraciju 1 litra uzorka uz metil-oranž kao indikator. karboksilatnih i alkoholnih grupa. u zimskom periodu. Obnavljanje koncentracije kiseonika. Iz podataka se vidi da se kiseonik intenzivno produkuje u letnjem periodu na površini. Kalcijum i magnezijum Glavne katjone (kalcijum i magnezijum) donose uglavnom pritoke od dolomitskih stena. a od anjona najveći udeo imaju bikarbonati. uz mureksid kao indikator.U uslovima kada kiseonik gotovo isčezne. jer prirast algi direktno zavisi od količine raspoloživih nutrijenta u vodi. mangan i ostali mikroelementi.

ali je poznato da je amonijak indikator zagađenja sirove vode i utiče negativno na miris i ukus vode.alge predstavljaju početnu kariku u lancu ishrane. amonijak. U koncentracijama u kojima se sreće u vodi za piće nije opasan po zdravlje.1 %-tnog rastvora natrijum-arsenita da bi se sprečilo njegovo reagovanje s amonijakom. a u nekim slučajevima i obojene materije koje takođe smetaju određivanju. Koncentracija nitrita. nutrijenti u sedimentu i biotički nutrijenti (vezani u živim organizmima). Isto važi i za takozvane mikronutrijente. Azot po Kjeldahlu Ovom metodom se određuje organski i amonijačni azot nakon postupka mineralizacije konc. Tako su poznati kao uzročnik methemoglobinemije. Prethodnim tretiranjem uzorka sa cink-sulfatom i sa NaOH do pH oko 10. najopasnije za bebe do 6 meseci. mangan. Amonijum jon postaje razgradnjom azotnih organskih supstanci pomoću enzima amonifikacionih bakterija u određenim ekološkim uslovima. samim tim od količine raspoloživih nutijenata zavisi i dinamika čitavog živog sveta u jezeru. takozvani sindrom “plava beba”. rastvoreni organski nutrijenti. Amonijum jon Norme za amonijak se odnose na amonijak organskog porekla. nitrati. Svaki nutrijent tokom vremena prelazi iz jedne forme u drugu. cink. To su ugljendioksid. Zajedno sa nitratima su veoma važni zbog zdravstvenih problema koje mogu da izazovu u većim koncentracijama od propisane vrednosti. nerastvorni organski nutrijenti. je indikator intenzivne mineralizacije i hipoksije. U površinskim vodama ugljenika ima u dovoljnim količinama. tako i za količinu rastvorenog kiseonika. Prethodnim tretiranjem uzorka sa kalijumnatrijum-tartaratom sprečava se taloženje kalcijuma i magnezijuma u prisustvu alkalnog Neslerovog reagensa. tako da on retko predstavlja ograničavajući faktor rasta algi. bakar. pa se u modelima kvaliteta obično razmatra dinamika samo ova dva nutrijenta. molekulski azot. Nitriti se određuju spektrofotometrijski sa alfa-naftilaminom i sulfanilnom kiselinom (crvenoljubičasta boja određuje se na 520 nm) ili sa indolom (crvenoljubičasta boja određuje se na 530 nm). Rezidualni hlor se uklanja dodatkom 0. sumpornom kiselinom pri čemu nastaje amonijum-sulfat iz kojeg se oslobađa amonijak delovanjem NaOH sa natrijum-tiosulfatom. koja se manifestuje ozbiljnim poremećajima u disanju. Najbolje je određivanje amonajaka izvršiti odmah posle uzorkovanja. a ne na neorganski amonijak (na primer. Modeliranje dinamike azotnih jedinjenja u vodi je bitno kako za trofičke procese u jezeru. Uobičajena je situacija da je rast algi u jezeru limitiran količinom raspoloživog neorganskih azotnih ili fosfornih jedinjenja. Ako mora da se konzervira ono se vrši dodatkom 1 cm 3 konc H2SO4 i uzorak se čuva na 4 ºC. molibden. kao što su gvožđe. a analiza se mora izvršiti u roku od 24 sata. Kruženje nutrijenata je izuzetno složen proces koji zavisi od fizičkih. ortofosti i rastvoreni silicijum (samo dijatome). i ostali mikroelementi. Nutrijenti u vodi se javljaju u nekoliko različitih formi: rastvoreni neorganski nutrijenti. Određivanje sadržaja amonijaka se vrši spektrofotometrijski sa Neslerovim reagensom (posle destilacije ako se analiziraju otpadne vode ili bez destilacije uzorka ako se analiziraju pijaće i površinske vode). koji su potrebni živom svetu u izuzetno malim koncentracijama. Pojava porasta koncentracije amonijaka u vodi povezana je sa povećanjem temperature i padom koncentracije kiseonika u vodi. Pahuljičasti talog cink-hidroksida otklanja i suspendovane. hemijskih i biotičkih faktora. amonijak u arterškim vodama). Prilikom rasta alge koriste rastvorene neorganske nutrijente iz vode. Zagrevanjem rastvora destiluje amonijak koji se hvata u standardni rastvor neke kiseline koja je u višku i čiji se višak određuje titracijom. Nitriti Nitriti predstavljaju kariku u ekološkom prometu azota kao međuprodukti mineralizacije na jednoj strani i denitrifikacije na drugoj.5 pre razvijanja sa Neslerovim reagensom uklanjaju se gvožđe i sulfidi koji smetaju i stvaraju zamućenje pri dodatku Neslerovog reagensa. 85 .

Sadržaj organskog fosfata se može dobiti iz razlike ukupnog fosfata i hidrolizujućih fosfata.Nitrati Zdravstveni aspekt nitrata smo već istakli kod opisivanja nitrita. Znatno manja koncentracija fosfata u odnosu na nitrate ukazuje da je ovaj elemenat odgovoran za procese produkcije i eutrofikacije akumulacije. Ako je sadržaj nitrata mali (nezagađene prirodne vode i pijaće vode) oni se mogu određivati i na osnovu kalibracione prave napravljene sa standardnim rastvorima nitrata. pirofosfati i tripolifasfati prevode u ortofosfate. Sa natrijum-salicilatom u koncentrovanoj sumpornoj kiselini nitrati grade soli nitrosalicilne kiseline. koji mogu biti kancerogeni. Sadržaj hlorida se određuje argentometrijskom ili merkurometrijskom titracijom. Reakcija je specifična samo za orto-fosfate. Obično se smatra da voda sa sadržajem fosfata preko 0. Možemo da dodamo da postoje indicije da su nitrati prekursori nitrozamina. Sadržaj nitrata se određuje spektrofotometrijski sa natrijum-salicilatom ili sa brucinom. Po sadržaju ukupnih fosfata razlikujemo oligotrofne akumulacije ispod 16 mg/L. Hloridi su međutim veoma dobri indikatori hemijskog organskog zagađenja vode. Ukupni fosfati se određuju kuvanjem probe sa kiselinom i persulfatom. najstabilniji i preovlađujući oblik sumpora u vodama kojim se koriste organizmi. Nitrati se određuju spektrofotometrijski sa natrijum-salicilatom ili sa brucinom. Dinamika trošenja i ponovnog obrazovanja zavisi od obima i dinamike fitoplanktonskih populacija i intenziteta organske produkcije. Sulfati Sulfati su najveći oksidacioni. Hloridi Prisustvo hlorida u vodi za piće nije toksično. Godišnje deponovanje fosfora po površini jezerske vode (Lmax) može biti izraženo sledećom jednačinom: Lmax=∆[ O2]max 7. Apsorbanca na 220 nm pokazuje lineranu zavisnost do koncentracije nitrata od 11 mg/L. zahvaljujući činjenici da neke plavo-zelene alge imaju sposobnost fiksacije atmosferskog azota. Te soli u alkalnoj sredini daju žutu boju čiji se intenzitet meri na 420 nm. Dublji slojevi vode primaju fosfor u dva oblika: kao neorganski fosfor (absorbovan na glini) i kao biogeni fosfor usled raspadanja biljaka i životinja. Fosfati se određuju spektrofotometrijski sa amonijum-molibdatom i askorbinskom kiselinom. Nađeno je da kada se uvede 1 mg fosfora u stagnacionom periodu dolazi do sinteze 100 mg alge (suva masa). koji mineralizacijom troše 140 mg kiseonika. Da bi se odredili i hidrolizujući fosfati vrši se kuvanje probe sa kiselinom pri čemu se metafosfati. Fosfatni jon Limitirajući faktor za kontrolu prekomernog razvoja algi i ubrzane eutrofikacije je fosfor. Dozvoljene granice (25 mg/L) za hloride zasnovane su na njihovom uticaju na organoleptičke osobine vode (ukus). Ova jednostavna jednačina se menja od jezera do jezera. jer je dnevna potreba čoveka za NaCl reda 5 000 mg. Sa brucinom nitrati daju žutu boju čiji se intenzitet meri spektrofotometrijski. a mogu da se određuju i jon-selektivnom elektrodom. Tada se i organski fosfati prevode u orto-fosfate. Biljke i mikroorganizmi mogu redukovati sulfate i koristiti sumpor za izgradnju 86 . mezotropne od 16 do 24 mg/L i eutrofne preko 24 mg/L.10-3 (365/Tst) zH gde je: ∆[ O2]max (mg/m3) podnošljiva potrošnja kiseonika u hipolimnionu na dubini z H (m) za stagnacioni period Tst (dani).01 mg/L poseduje stimulante osobine za razvoj algi koje doprinose obogaćivanju vode organskim materijama povećavajući halokarbonski potencijal.

aminokiselina cistina i metionina. U anaerobnim uslovima bakterije mogu redukovati sulfate do sulfida. Sulfati se mogu određivati titrimetrijski taloženjem sulfatnog jona viškom barijum-hlorida, taloženju viška barijumovog jona sa viškom kalijum-hromata i određivanju viška hromatnog jona u rastvorui jodometrijskom titracijom sa rastvorom natrijum-tiosulfata. Sulfati mogu da se određuju i kompleksometrijskom titracijom. Sulfat jon se taloži rastvorom barijum-hlorida, talog barijum-sulfata se odvaja ceđenjem, ispere, rastvori u alkalnom rastvoru EDTA, a višak EDTA se određuje titracijom s rastvorom magnezijum-hlorida. Sulfidi Normalno, u vodi za piće ne sme biti vodonik-sulfida jer je njegovo prisustvo najčešće znak zagađivanja vode organskim materijama u raspadanju i industrijskim otpadnim vodama, te se takve vode ne mogu koristiti za piće. Vodonik-sulfid neorganskog porekla je prisutan u nekim mineralnim vodama koje se mogu piti u određenim količinama, ali samo po uputstvu lekara. Takve vode se ne mogu kaptirati za snabdevanje vodom za piće. Sulfidi se mogu određivati spektrofotometrijski sa N,N –dimetil-p-fenilendiaminom koji u prisustvu Fe3+ prelazi u metilensko plavo čiji se intenzitet meri na 670 nm. Sulfidi se takođe mogu odrediti i sulfid jon-selektivnom elektrodom. Silikati Silikati su prisutni u vodi pre svega zbog postupne degradacije minerala koji sadrže silicijum. Silicijum može biti prisutan i u obliku silicijum-organskim jedinjenjima (silikoni). Određivanje rastvornog silicijuma zasniva se na reakciji rastvornog silicijuma s molibdat jonom pri čemu se stvara zelenkasto-žut kompleks koji se pretvara u plavi kompleks reakcijom s 1-aminonaftol-1-sulfonskom kiseloinom. Silicijum može da se određuje i metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije. Atomizacija se vrši u redukcionom plamenu acetilen-azot-suboksid. Pesticidi Budući da ispitivanje pesticida u vodi za piće zahteva skupocenu opremu, dobro obučene stručnjake i posebne uslove rada zakon predviđa da se u prvoj fazi utvrđuju samo grupe pesticida, i tek kada se dokaže da njihove koncentracije prelaze propisane granice, u drugoj fazi traže se pojedini pesticidi i određuju se njihove koncentracije. Dozvoljene koncentracije pesticida u vodi za piće po grupama prikazane su u Tabeli 11.
Tabela 11. Dozvoljene koncentracije pesticida u vodi za piće

Grupa pesticida Insekticidi (ukupno) a) organofosforni b) organohlorni c) karbamati Herbicidi Fungicidi Ostali pesticidi Pesticidi se određuju gasnom hromatografijom.

Dozvoljene koncentracije, µg/L 0,1 0,01 0,08 0,01 0,1 0,1 0,2

Fizičko-hemijski parametri koji pokazuju sadržaj organske supstance u vodi Kao što je već pokazano, u vodi vladaju izrazito složeni odnosi između svih članova ekosistema. Prisustvo organskih materija može da izazove brojne teškoće, od kojih su neke već pomenute. Radi preglednosti neke od ovih teškoća će biti i ovde pobrojane: 87

Organski sadržaj vode je osnovni uzročnik problema u vezi sa bojom vode; Izvesna organska jedinjenja izazivaju neprijatan ukus i miris vode za piće; Prisustvo organskih jedinjenja u već pripremljenoj vodi može izazvati probleme u vezi sa neželjenom promenom kvaliteta biološke prirode u distribucionom sistemu; - Prisustvo organskih materija u vodi za piće intenzivira korozione probleme u distribucionim sistemima; - Prisustvo organskih materija može ometati procese demineralizacije; - Utvrđeno je da organska jedinjenja ometaju oksidaciju i odstranjivanje gvožđa i mangana; - Pri dodavanju hlora vodi u dozama koje se zahtevaju za dezinfekciju, hlor može reagovati ili sa prirodnim huminskim materijama, ili sa nekim antropogenim jedinjenjima, ili i sa jednim i sa drugim, i formirati organohlorna jedinjenja; - Za neka organska jedinjenja se zna da su toksična ili kancerogena i da mogu biti štetna po zdravlje čak i u tako malim koncentracijama koje se mogu naći u vodi za piće, itd. Osvrnućemo se i na grupu makropokazatelja koji informišu o stepenu samoprečišćavanja voda i njihovoj zagađenosti supstancama organskog porekla. To su orijentaciono boja vode, a mnogo pouzdanije je: hemijska potrošnja kiseonika određivana preko utroška KMnO4, biohemijska potrošnja kiseonika u toku 5 dana (BPK5) i UV ekstinkcija, dok bi najtačnija metoda bila ekstrakcija organske supstance i njena analiza nekom instrumentalnom metodom. Boja Supstance koje čine boju obuhvataju prirodno rastvorne metalne jone, huminske, taninske i druge organske supstance, koje potiču od planktona makrofita. Huminske materije spadaju u grupu organskih jedinjenja koja se najčešće sreću u prirodnim vodama. Ove supstance najčešće daju boju. Najčešće je to žuto-mrki ton koji potiče od visokomolekularnih huminskih supstanci koje se spiraju iz zemljišta, ili se obrazuju kao produkt razgradnje biljnih materijala u vodotocima i akumulacijama. Ispitivanjem funkcionalnih grupa huminskih kiselina izdvojenih iz zemljišta i treseta dokazano je prisustvo karboksilnih i fenolhidroksilnih grupa koje huminima daju kiseli karakter što ih svrstava u polioksikiseline. Hemijski ove materije predstavljaju kompleks makromolekula različitog sastava sa većim brojem najrazličitijih funkcionalnih grupa i sa različitim vrstama veza ovih grupa sa osnovnim makromolekulom. Prema nekim izvorima boja vode najvećim delom je određena sadržajem fulvokiselina (reda 98%), dok samo oko 10% otpada na huminske materije. Veći procenat huminskih materija (krenova kiselina koja predstavlja najniži oksidacioni stupanj i apokrenova kiselina smesa oksidisanih huminskih kiselina) nije u rastvcrnom, obliku. Pravi rastvori su samo fulvokiseline i njihove soli dok se u koloidnom obliku nalaze huminske materije i njihove soli alkalnih i zemnoalkalnih metala. Vode koje sadrže huminske materije ne smeju se hlorisati, jer sa hlorom daju trihalometane i druge kancerogene materije. Boja se određuje najkasnije za 24 sata posle uzorkovanja vizuelno upoređivanjem uzoraka sa obojenim rastvorima poznate koncentracije. Poređenje se takođe može izvršiti pomoću posebno obojenih staklenih diskova. Kao standardna metoda za merenje boje data je platinsko-kobaltna metoda. Upoređivanje se vrši sa rastvorima koji sadrže određene koncentracije kalijumheksahloroplatinata(IV) i kobalt(II)-hlorida. Utrošak kalijum-permanganata Količina utrošenog kalijum-permanganata zavisi od količine organske materije u vodi, ali i od njihove hemijske strukture. Takođe poznato je da KMnO4 oksiduje i neke neorganske materije (nitrite, Fe2+, sumpor-dioksid itd.), pa se potrošnja KMnO4 samo uslovno može smatrati kao merilo sadržaja organskih materija. Uzorke treba analizirati najkasnije za 24 sata. Uzorci se konzervišu dodatkom 2 cm3 H2SO4 (1:2) na 100 cm3 uzorka i čuvaju se na temperaturi od 3-4 ºC. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) 88

-

Hemijska potrošnja kiseonika se zasniva na metodi određivanja količine dihromata koja se redukuje pod specifičnim uslovima. Termin «potrošnja kiseonika» definisan je u metodi kao ekvivalentna količina kiseonika koja je potrebna da se pod određenim uslovima oksiduju organske i nerganske materije koje reaguju sa dihromatom. Određivanje se vrši tako što se uzorak vode kuva standardnim rastvorom K2Cr2O7 određeno vreme, a zatim se višak rastvora titriše standardnim rastvorm feroamonijum-sulfata uz korišćenje ortofenantrolin-fero-kompleksa kao indikatora. Biološka potrošnja kiseonika Pod biohemijskom potrošnjom kiseonika podrazumeva se količina kiseonika u miligramima koja je potrebna mikroorganizmima da oksiduju organske supstancije u 1 litru analizirane vode pod aerobnim uslovima. Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK) ne uključuje potrošnju kiseonika za nitrifikaciju. Stoga određivanje treba izvoditi pod standardnim uslovima i tako dobijene rezultate uzimati kao zbirni sadržaj organske supstancije u vodi koja se oksiduje biohemijski. Određivanje BPK se svodi na određivanje koncentracije rastvorenog kiseonika u vodi pre termostatiranja i u vodi koja je termostatirana 5 dana na temperaturi od 20 ºC. Izračunavanje se vrši po formuli: BPK = gde je : a1 - koncentracija kiseonika u vodi pripremljen za izvođenje ogleda pre inkubacije (nultog dana), mg/L, a2 - koncentracija kiseonika u vodi za razblaživanje pre inkubacije, mg/L, b1 - koncentracija kiseonika u probi na kraju perioda inkubacije, mg/L. b2 - koncentracija kiseonika u vodi za razblaživanje na kraju inkubacije, mg/L. V - zapremina vode koja se nalazi u 1 litru probe posle konačnog razblaživanja cm3. UV ekstinkcija Pojava neprijatnog mirisa i ukusa u vodi takođe predstavlja indirektan uticaj i još jedan od limitirajućih parametara kvaliteta vode koji nastaje kao rezultat primarne produkcije u sistemu. Zbog svega ovoga izučavanju ovih procesa se mora pokloniti izuzetna pažnja. Na osnovu veoma obimnih istraživanja Edzwald (1992) je predložio specifičnu UV ekstinkciju na 254 nm kao merilo koje ukazuje na sadržaj ove grupe materija u vodi. Vrednost UV ekstinkcije manja od 3 ukazuje da se prisutne organske supstance sastoje od nehuminskih materija. Mineralna ulja Ovim se podrazumeva smesa razkličitih organskih jedinjenja nepoznatog sastava. Da bi se bliže odredilo na šta se odnosi norma, neophodno je da se bliže definišu. To se najčešće čini tako što se određuje rastvarač koji služi za njihovo laboratorijsko određivanje. Obično se norma odnosi na mineralna ulja rastvorljiva u ugljentetrahloridu, ili freonu 113. Njihov sadržaj se može odrediti metodom infracrvene-spektrofotometrije posle ekstrakcije mineralnog ulja pogodnim rastvaračem (ugljen-tetrahloridom). Policiklični aromatični ugljovodonici Policiklični aromatični ugljovodonici određuju se kao smesa na osnovu intenziteta fluorescentne emisije u odnosu na standard. Polihlorovani bi i trifenili Polihlorovani bi i trifenili su kancerogene supstance koje se obično javljaju kod površinskih voda u blizini preduzeća koja koriste transformatore električne struje ili ulja za kočenje itd. Određuju se zajedno gasnom hromatografijom. Trihalometani 89 (a1 − b1 ) − (a2 − b2 ) g 1000mg / LO2 V

U tom slučaju pouzdanu diferencijaciju između zagađivača i nativne organske supstance mogućno je učiniti samo na osnovu analize onih organskih jedinjenja za koja se zna da imaju različitu raspodelu ili obilnost u “nasleđenom bitimenu” i zagađivaču. Količina organske supstance u prirodnim uzorcima. Pokazalo se da u tu svrhu mogu da posluže n-alkani. gasa. alkanska frakcija iz nje izoluje metodom hromatografije na stubu.1. ili pak sa sastavom nafte ili njenih derivata. i vrlo je praktična. ugljovodonici koji u organskoj geohemiji predstavljaju najizučavanije biološke markere. Može se reći da je za analizu n-alkana “dovoljno” da se organska supstanca ekstrahuje iz uzorka sedimenta.Ako se dokažu u vodi za piće treba zahtevati da se utvrdi o kom se trihalometanu radi. nafte i grafita. i konačno. Većina ovih oblika karakteristična je za dublje delove litosfere. ali se povećanje sadržaja ukupnog organskog ugljenika uzima kao mera za otkrivanje pogoršanog sadržaja vode. ne zahtevaju primenu zametnih i nepristupačnih analitičkih metoda. Biogeohemijski procesi koji se odvijaju u anaerobnim uslovima. znatno se razlikuju od odgovarajućih procesa koji se odigravaju ako su uslovi aerobni. Pri ovom pristupu vrlo je važno opredeliti se za određivanje onih parametara koji sa sigurnošću mogu da upute na razlike između organske supstance recentnih sedimenata i nafte. pre svega u sedimentima nije strogo definisana.1 SPECIFIČNE HEMIJSKE. Pod uticajem kiseonika stvorenog od strane algi rastvorljivo gvožđe i mangan se oksidišu i prelaze u nerastvorljive forme sa taloženjem po dnu. antropogeni i ostali činioci. Standardima kvaliteta vode za piće su dozvoljene vrlo niske koncentracije mikroelemenata u vodi. Sadržaj rastvornih mikroelemenata u vodi Sadržaj rastvornih mikroelemenata u vodi uslovljavaju svojstva podloge. fulvo i humunske kiseline i ređe humin. pre svega. i njen sastav dovesti u vezu sa sastavom ili organske supstance recentnih sedimenata. Ukoliko je prisutna vrlo mala količina rastvorne organske supstance njena karakterizacija je otežana zbog eventualno prisutnih lipidnih jedinjenja “nasleđenog bitumena”. dok se u nativnu organsku supstancu recentnih sedimenata mogu ubrojiti. a koji. alkanska frakcija analizira gasnohromatografski. U površinskim delovima litosfere takođe se mogu naći u malim količinama i neka lipidna organska jedinjenja koja čine tzv. i zbog toga što identifikacija n-alkana ne zahteva primenu složenih analitičkih tehnika. Treba naglasiti da je metale veoma teško eliminisati iz vode jer se oni zadržavaju na česticama istaloženog mulja. 4. čija je količina utvrđena. odakle se pod uticajem promene temperature vode i dejstvom anaerobnih bakterija redukuju u rastvorljivije oblike sa porastom sadržaja u vodi. bitumena. U ovome značajnu ulogu igra stratifikacija jezera. 90 . kerogena. analizirati. pre svega zbog toga što se zna da se raspodela pojedinih članova homologog niza n-alkana u recentnim sedimentima u znatnoj meri razlikuje od one u naftama ili proizvodima prerade nafte. klimatske i hidrološke prilike. huminskih kiselina. Generalno uzevši ona je mala. “nasleđeni bitumen”. Oni se određuju gasnohromatografski. ali i ovo određenje može da podrazumeva široki opseg vrednosti. Njihova primena u identifikaciji zagađivača naftnog tipa u recentnim sedimentima mogućna je. humina. s druge strane. Ukupni organski ugljenik (TOC) Nije data norma za ovaj parametar. FIZIČKO-HEMIJSKE I BIOLOŠKE METODE Identifikacija organske supstance u sedimentima Dosadašnja organsko-geohemijska ispitivanja pokazala su da se organska supstanca u geosferi može naći u obliku fulvokiselina. Zbog toga je za utvrđivanje prisustva zagađivača antropogenog porekla u sedimentima neophodno organsku supstancu. Ipak postoji opasnost njihove mobilizacije sa dna i ponovnog prisustva u vodi.

Do formiranja hidroksida gvožđa i mangana u vodenoj sredini dolazi pri određenim uslovima: u prvom redu.3.5 mg/L. Reoksidacijom Fe2+ dobija se Fe(OH)3 (s) kao koloid koji je mnogo manje polimerizovan i kristalan nego stari Fe(OH)3 i tako mnogo rastvorljiviji i u stalnoj ravnoteži sa monomernim neorganskim Fe3+ vrstama koje mogu da kontrolišu njegovo korišćenje od strane fitoplanktona. Sa 1. Kao posledica mikrobiološke aktivnosti.5 mg/L i ona je sasvim dovoljna za zaštitu ljudskog zdravlja. rastvorljivi oblici azota. Ovom redukcijom prevodi se gvožđe iz nerastvornog oblika u rastvorni oblik. Poznata je takozvana “Gvožđeva hipoteza” po kojoj u Arktičkim vodama veliko prisustvo gvožđa stimuliše veliku produkciju fitoplanktona i cvetanje algi. Gvoždje se odredjuje spektrofotometrijski sa 1. Mangan ima važnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i fosfora. Čvrsti Fe(OH)30 prisutan u vodi mnogo je amorfniji nestabilniji i rastvorljiviji od kristalnog oblika FeOOH ili Fe2O3 zbog fotohemijskih procesa koji se dešavaju i stalnog pretvaranja Fe3+ u Fe2+ i obrnuto. Fe(OH)30. a delimično i bakar mogu pod uticajem pomenutih uslova u mulju da pređu u organometalne komplekse. Za sada nema ubedljive evidencije o toksičnim efektima na ljudsku populaciju povezanih sa njegovim unošenjem u organizam preko vode za piće. Preporučena granična vrednost za mangan iznosi 0. najčešće.2 do 3. Dobar deo gvožđa dolazi u vodene površine preko atmosfere. Gvožđe Gvožđe je jedan od najvažnijih bioaktivnih mikroelemenata. daleko toksičnije nego njihova organska jedinjenja. Ukupan sadržaj Fe(II) i Fe(III) može se odrediti metodom atomske-apsorpcione spektrofotometrije. Javljaju se mikroelementi u koncentracijama koje je klasičnim načinom pripreme vode za piće nemoguće svesti u granice predviđene standardima. i na taj način uklanja CO 2 iz atmosfere. pri određenim vrednostima oksidaciono-redukcionog potencijala. I pored intenzivnog proučavanja njegova hemija u slatkovodnoj i morskoj vodi još nije potpuno jasna. gvožđa. Gvoždje(III) se određuje spektrofotometrijski sa tiocijanatom. Priprema specijalnih načina pripreme dovodi do povećanih troškova i izaziva tehničke teškoće.10-fenatrolinom ili tiocijanatom. Bakar 91 . Sadržaj mangana se može odrediti metodom atomske-apsorpcione spektrofotometrije i spektrofotometrijski posle oksidacije mangana u pemanganat pomoću amonijum-persulfata. Ovo je u javnosti podstaklo bacanje hiljada tona gvožđa u okean u cilju smanjenja CO 2 u atmosferi. Simpozijum organizovan u cilju razjašnjavanja ovog fenomena podelio je mišljenja istraživača i zaustavio ovaj postupak ubacivanja gvožđa u more. a koji se javljaju u toku procesa formiranja anaerobnih uslova u hipolimnionu akumulacije. Ta oksidacija je pojačana ako je Fe3+ adsorbovan na mineralnoj ili biološkoj površini. u visokim koncentracijama. U vodenim sredinama termodinamički je stabilno Fe3+ oksidaciono stanje i dominiraju hidrolizovani oblici kao što su Fe(OH)2+.10-fenatrolinom narandžasto-crveni kompleks. Prisutnost mangana u vodi za piće iznad 0. ukusa i mirisa vode. U anaerobnim uslovima Fe3+ prelazi u Fe2+. u koju dolazi putem prašine. čiji se intenzitet boje meri na 510 nm. Zato se Fe(III) mora najpre da redukuje hidroksilaminom u Fe(II) na pH 3. kao i za održavanje reproduktivnih funkcija organizma. i Fe(OH)4-. U vodenim kapljicama Fe3+ joni se redukuju u Fe2+. arsen. pri čemu se gradi crvena boja čiji intenzitet se meri na 480 nm. dovodi do pojave mrlja na sanitarijama i vešu. Mangan Mangan je esencijalni oligoelement. u anaerobnim uslovima se javljaju. Procesi koji se odigravaju u hipolimnionu akumulacije u anaerobnim uslovima značajno umanjuju vrednost akumulacije kao izvorišta vode za piće. Fotohemijski nastalo Fe2+ se reoksiduje pomoću O2. magana i sulfida. Fe(II) daje sa 1.10 fenatrolinom određuje se Fe(II). koji mogu izazvati neželjene promene toksičnosti. Tako na primer živa.

odnosno na rast i fiziologiju vodenih biljaka. niti podceniti olovo koje dospeva u akumulaciono jezero usled depozicije aero polutanata. Bakar se određuje spektrofotometrijski sa neokuproinom (za niske i visoke koncentracije). Primarno se akumulira u bubrezima i ima dugo biološko vreme poluraspada od 10 do 35 godina. stehiometrijski odnos fotosinteze i oksidacije je odgovoran za konstantan odnos ∆ C/∆ N∆ P/∆ O2. Olovo Smanjenje emisije olova u životnu sredinu dešava se nakon započete zamene olovnog benzina bezolovnim. odnosna najmanja koncentracija slobodnog Cu2+ jona. oštećenja jetre i bubrega i anemiju. U dubokim slojevima koji su bogati nutrijentima i u kojima je koncentracija rastvorenog kiseonika mala. Kadmijum Kadmijum nije pronađen kao esencijalni osnovni sastojak u metabolizmu. U koncentracijama većim od MDK može izazvati stomačne probleme. Ovi podaci pokazuju da produkcija organskih liganda ima važnu ulogu u kompleksiranju bakra. Adsorpcija kadmijuma zavisi od rastvorljivosti njegovih jedinjenja. Organizmi u zagađenim vodenim zonama akumuliraju kadmijum. a ne preko lanca ishrane. Za olovo je karakteristična velika zavisnost jonskih vrsta od kiselosti rastvora.Bakar pripada grupi esencijalnih oligoelemenata. Ono može prouzrokovati brojne zdravstvene probleme. Fitoplanktoni učestvuju u regulaciji koncentracije mnogih nutritivnih mikroelemenata. mada se ne zna tačno koji je mehanizam adsorpcije i u kojem se obliku nalazi u pojedinom organu. a kod odraslih povećanje krvnog pritiska. Sadržaj kadmijuma se može odrediti metodom atomske-apsorpcione spektrofotometrije. Ovde takođe treba istaći da se nesme zaboraviti. Nastali fitoplanktoni se mikrobiološki degradiraju u dubokim vodenim slojevima i na taj način obogaćuju dublje slojeve u koncentraciji mikroelemenata. Oni uzimaju makronutritivne i mikronutritivne mikroelemente na površini vodene mase. ali dugotrajno izlaganje izaziva pored alergijskih 92 . smanjenje koncentracije. a i do pojave PbCO3 koji postaje dominantna jonska vrsta. Bakar učestvuje u oksido-reduktivnim procesima u organizmu i ulazi u sastav mnogih enzima.. međutim voda može biti prihvatljiva za piće od strane konzumenata pri količini bakra na nivou ispod preporučenih graničnih vrednosti. tada se odigrava i najveće kompleksiranje. tako da je važan odnos Cd:Zn u biološkom sistemu.3 mg/L. Međutim ustanovljeno je da kadmijum ulazi u slatkovodne organizme direktno kao jon iz vode. Ljudi koji boluju od Wilson-ove bolesti naročito moraju da vode računa da ne koriste vodu u kojoj ima bakra preko dozvoljene granice. zastoj u fizičkom i mentalnom razvoju kod dece. (1993) su utvrdili da je promena koncentracije hlorofila i promena odnosa ukupnog bakra i slobodnog bakrovog jona ista tokom godine. Preporučena granična vrednost iznosi 1. kao ni u čemu se sastoji mehanizmi njegovog toksičnog dejstva. Poznato je da Zn ima antagonističko delovanje prema kadmijumu. U relativno malim koncentracijama olovo izaziva poremećaje u hemiji crvenih krvnih zrnaca. Sadržaj olova se može odrediti metodom atomske-apsorpcione spektrofotometrije ili diferencijalnom pulsnom anodnom »striping« voltametrijom. Nikal Nije poznato da kratkotrajno izlaganje koncentracijama nikla preko MDK vrednosti može izazvati neke ozbiljnije zdravstvene probleme. Hronično izlaganje dejstvu olova povezuje se sa cerebrovaskularnim oboljenjem i bolestima bubrega. Naime pošto je cvetanje alge u periodu mart-april. CuOH+. Allen et al. spektrofotometrijski sa kupretolom ili metodom atomske–apsorpcione spektrofotometrije. Cu(CO3)22. Povećanjem baznosti rastvora dolazi do prelaza Pb2+ jona u odgovarajući hidroksid (PbOH+).i CuCO3. On u vodi menja njen ukus. čujnosti i mogućnosti pamćenja kod dece. a njegovi negativni uticaji na biotu veoma su izraženi. Xue i Sigg. Pretpostavlja se da su ovi efekti uzrokovani promenama u nekim enzimima krvi. pa je i najveća koncentracija hlorofila. (1970) su ustanovili različite oblike rastvornog bakra u vodi i to : Cu2+.

7 nm i meri se apsorbancija u funkciji koncentracije žive. Postoje široke granice tolerancije između normalnih količina cinka unetih u organizam i onih koje mogu izazvati štetne efekte. Da bi se odredio ukupni sadržaj hroma (Cr(III) i Cr(IV). Cink se određuje spektrofotometrijski sa cinkonom ili metodom atomske–apsorpcione spektrofotometrije. Potom se prevodi u gasoviti arsin pomoću cinka i HCl. On se ne akumulira u vodenim biljkama i životinjama. takođe i u metaloenzimima u kojima se nalazi cink. Kao i bakar i cink u prekomernim dozama izaziva nagon za povraćanje pa se time organizam brani od štetnih efekata. Živine pare prolaze kroz ćeliju koja je postavljena na prolaz zraka atomskog apsorpcionog spektrofotometra. zatim na redukciji Hg2+ u elementarnu živu. Toksični uticaj visokih doza kadmijuma može biti smanjen povećanjem sadržaja cinka u ishrani. dok ZnOH+ jon nije pronađen.reakcija na koži i gubitka težine i oštećenje srca i bubrega. Molibden Molibden se određuje atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom. Selen Određivanje se sastoji u tome da se selen pretvori u različite oblike gasovitog selen-hidrida i kasnije analizira metodom atomsko-apsorpcione spektrofotometrije. pri pH vrednostima od 7 do 9. Cink Cink spada u važne esencijalne oligoelemente koji učestvuju u brojnim fiziološkim reakcijama. Arsen Određuje se posle redukcije arsena(V) u arsen(III) pomoću KI i SnCl2. Treba istaći da postoji sličnost u hemijskim reakcijama između cinka i kadmijuma i njihovih metaboličkih puteva u biološkim sistemima. a dominiraju karbonati. koji se ekstrahuje sa metilizobutilketonom. Živa apsorbuje ultraljubičasto zračenje na talasnoj dužini od 253. Element stvara helat sa 8-hidroksihinolinom. Rezultati ispitivanja pokazuju kompeticiju između cinka i kadmijuma za proteinske receptore pri transportu kroz membranu ćelije. Živa Određuje se besplameno atomsko apsorpcionom spektrofotometrijom. Dobijeni arsin se određuje spektrofotometrijski sa srebrodietilditiokarbamatom ili atomsko-apsorpcione spektrofotometrijski. 93 . Primarna uloga cinka ogleda se u procesu ćelijske replikacije i ekspresije gena. koja se aeracijom prenosi iz rastvora u zatvoreni recirkulacioni sistem ili u otvoreni jednosmerni sistem. Intenzitet boje se meri na 540 nm. Metoda se zasniva na oksidaciji u vodenoj sredini. Sadržaj nikla se određuje metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije ili spektrofotometrijski posle reakcije sa natrijum-dietilditiokarbamatom. kao i u metabolizmu nukleinskih kiselina i aminokiselina. hidroksidi. Hrom Hrom(IV) se određuje spektrofotometrijski sa difenilkarbazidom u kiseloj sredini. a ekstrakt aspirira u azotsuboksid-acetilenski plamen spektrofotometra. pa se stoga njegova koncentracija ne uvećava putem lanca ishrane. Ukupni sadržaj hroma se takođe može odrediti i metodom atomske-apsorpcione spektrofotometrije. Ulazi u sastav većeg broja metaloenzima. Nikal je jedan od najmobilnijih mikroelemenata u vodi. U vodi se mogu pojaviti sledeći rastvorni oblici cinka: Zn2+. Neorganski Ni2+ je stabilan u vodama bogatim kiseonikom do pH vrednosti 9. Zn(OH)2 i ZnCO3. uzorak se oksiduje kalijum-permanganatom u kiseloj sredini. ZnHCO3+. Intenzitet žuto-zelenog kompleksa nikla se meri spektrofotometrom na 328 ili 436 nm. iznad koje se pojavljuju oksidi. kojom se ukupna živa prevodi u Hg2+.

Veće koncentracije mogu dati vodi neprijatan miris i ukus (na hlor) i dovesti do stvaranja hipohloraste kiseline i trihalometana. određuje se i sadržaj pojedinih radionukletida. u prirodnim vodama koje se flaširaju. Koncentracija slobodnog hlora određuje se na licu mesta. treba tražiti i pojedine radionukleotide. Ako ukupna α i β. zapravo uništava ili sprečava razmnožavanje mikroorganizama koji dospeju u vodu za piće posle hlorisanja. Za slobodni rezidualni hlor se određuju i gornja (0. Rezidualni hlor štiti vodu od sekundarnog zagađenja. uvtrđene za to područje. u skladu s propisom o maksimalnim granicama.Cijanidi Cijanidi se određuju spektrofotometrijski sa piridin-barbiturnom kiselinom. Određuju se spektrofotometrijski sa metilenskim plavim. Radioaktivne materije Utvrđivanje radioaktivnih materija u vodi za piće vrši se periodično ako je povećana vrednost prirodne radioaktivnosti. Ispitivanje α i β radioaktivnosti obavezno je kod praćenja kvaliteta »novih zahvata vode« i u periodičnim pregledima vode za piće ako je povećan prirodni fon radioaktivnosti u nekom kraju. Za vode koje se fluorišu nesme da ga ima više od 1. Deterdženti Deterdženti postaju sve češće prisutni u našim podzemnim i površinskim vodama.5 mg/dm3 jer se fluoridi teško eliminišu iz vode. pri čemu se gradi crvena boja čiji je maksimum apsorpcije na 515 nm. U slučaju da radioaktivnost prelazi dozvoljene referentne nivoe. 94 . Fluoridi se određuju spektrofotometrijski sa SPADNS reagensom (trinatrijum-4. naftalin disulfonska kiselina). Za radiološku analizu uzima se najmanje tri litra vode u čistu staklenu ili plastičnu posudu i u roku od pet dana se doprema u laboratoriju.5dihidroksi-3-(parasulfofenilazo)-2. Azbest Ne sme ga biti ni u kojoj količini. što je prema sadašnjim shvatanjima optimalna vrednost koja omogućuje prevenciju zubnog karijesa. jer će se u laboratoriji naći uvek manje hlora pošto on isparava i to utoliko više ukoliko je duže vreme od uzimanja uzoraka vode. Slobodni rezidualni hlor Slobodni rezidualni hlor je ostatak hlora u vodi za piće posle dezinfekcije hlorom.5 mg/L) i donja granica (0. jer azbest izaziva pojavu tumora.7. Fenoli Fenoli se određuju spektrofotometrijski sa 4-aminoantipirinom u prisustvu kalijumheksacijanoferatom(III) kao oksidacionim reagensom u slabo alkalnoj sredini. Bor Rastvorna borna jedinjenja određuju se spektrofotometrijski jer sa karminskom kiselinom u koncentrovanoj sumpornoj kiselini stvara plavo-crvena jedinjenja. Rezidulani hlor se određuje spektrofotometriski sa dietil-p-fenilen-diaminom. uključujući i niskoenergetske čestice β emisije prelaze dozvoljeni nivo.2 mg/L). Fluoridi se takođe mogu odrediti i pomoću jon-selektivne elektrode. Fluorid se najpre destiluje iz vode kao silikonfluorovodonična kiselina i zatim se određuje spektrofotometrijski na osnovu efekta bleđenja boje sa reagensom SPADNS.0 mg/L. određivanjem ukupne α i β radioaktivnosti. Ova metodom ne može da se razlikuje slobodni cijanid jon od cijanid jona koji je vezan u obliku kompleksa. Fluoridi Vode koje se ne flaširaju mogu da sadrže do 1.

tako da nema ispuštanja otpadnih voda u površinske vode i druge vodne recipijente. koja se prečišćava u onoj meri koliko je potrebno za odgovarajući proizvodni proces. Jedan je da se u prirodne vode ne ispuštaju otpadne vode sa zagađujućim supstancama. a drugi je prečišćavanje otpadnih voda. Oni se zasnivaju na tome da se u procesu proizvodnje uvek nalazi ista količina vode. mogu da sadrže otpadne vode iz raznih industrijskih objekata.upotrebljene vode iz domaćinstva. Zatvoreni ciklusi vode su neophodni u svim onim slučajevima kada. Sastav takvih voda zavisi od načina života stanovništva i vrste industrija koje su locirane u naseljenom mestu. Približno jedna trećina ovih materija odvaja se od vode taloženjem. pored otpadnih voda domaćinstva. škola. Pored toga ovakvi zatvoreni ciklusi vode. u otpadnoj vodi nije moguće izvršiti njeno prečišćavanje do te mere da se može ispustiti u prirodne vode. što dovodi. Komunalne otpadne vode Veći deo komunalnih otpadnih voda čine upotrebljen vode iz domaćinstva. − Industrijski otpadne vode – upotrebljene vode iz industrijskih pogona. s druge strane. Otpadne vode naselja. 4. ugostiteljstva. u koji se ponovo vraća. 95 .2 OTPADNE VODE Porast stanovništva i dinamičan razvoj industrije uslovljavaju permanentni rast potrošnje vode. Pored zagađenja vode raznim zagađujućim supstancama ovim zatvorenim ciklusom obuhvaćene su i toplotno zagađene vode. dozvoljavaju njeno korišćenje i kada čistoća nije onog stepena koji je dozvoljen za ispuštanje. kao i uklanjanje zagađujućih supstancija atmosferskog vazduha i pravilno odlaganje otpadnog materijala čime se sprečava zagađivanje vode koja je u kontaktu sa atmosferom i zemljištem.Zaštita vode od zagađenja Zaštita voda od zagađenja može se ostvariti na dva osnovna načina. Izvesne varijacije protoka i sastava mogu se pojaviti tokom godine.1. standardnim vrednostima po stanovniku. bolnica. Sistem zatvorenih ciklusa voda Ideja o proizvodnji bez otpadnih voda ostvaruje se pomoću sistema zatvorenih ciklusa vode. do stalnog porasta količine upotrebljenih otpadnih voda. tada se govori o gradskim otpadnim vodama. što omogućava i relativno jeftinije delimično prečišćavanje u okviru ovog zatvorenog ciklusa. Glavna karakteristika kvaliteta komunalnih otpadnih voda je izvestan sadržaj neorganskih i organskih materija. Prema svom poreklu otpadne vode se mogu podeliti na: − Komunalne otpadne vode . zbog prirode supstancije. − Meteorska (atmosferska) otpadna voda – padavine koje sa površine terena spiraju i odnose različite materije Kada se otpadnim vodama iz domaćinstva u kanalizacionoj mreži priključe i otpadne vode manjih industrijskih preduzeća i oborinske vode. Svežom vodom se vrši samo nadokanađivanje one količine vode koja se u procesu proizvodnje itgubi. što je posledica ritma življenja stanovništva. od kojih su neki patogeni. Iz tih razloga njihova količina i opterećenje zagađujućim materijama može se izraziti putem normativa. tj. najčešće zbog isparavanja ili potrošnje pri ugrađivanju u produkte proizvodnje. Deo organskih materija nalazi se u suspendovanom stanju. Za njih je karakterističan konstantan sastav u jednom regionu u dužem periodu. Količina i sastav komunalnih otpadnih voda pokazuje tokom dana karakteristične varijacije. i dr. koja se koristi kao industrijska voda. Komunalne otpadne vode sadrže mikroorganizme. ustanova.

Karakteristični parametri zagađenja ove grane su: temperatura. kao i pri iskorišćavanju korisnih i skupih primesa u otpadnoj vodi. U toj grani se voda troši za transport sirovina. azot i fosfor. prosečnim i maksimalnim protocima. sanitarne i otpadne vode od čišćenja opreme i postrojenja. ali je zagađenje specifično i veliko. ulja i masti. Industrija u kojima se javljaju otpadne vode su: -poljoprivredna i prehrambena industrija -hemijska i industrija tekstila -industrija hartije -mašinska industrija -crna metalurgija -industrija uglja -elektronska industrija Hemijsku. suspendovane materije. njihovog povratnog korišćanja i ispuštanja u vodotok. Upotrebljene vode iz industrijskih pogona mogu imati veoma promenljive protoke u toku godine. fenoli. proizvoda i tehnološkog postupka. ulje. olovo. Industrija je danas najveći zagađivač vodenih resursa. taložne materije. susopendovane materije. čišćenje opreme i prostorija. U kožarskoj i tekstilnoj industriji voda se troši za pripremu sirovine i za doradu proizvoda. teški metali. naftnu i petrohemijsku industriju karakteriše velika potrošnja vode. kalijum. Specifični parametri zagađenja ove industrije su: temperatura.Industrijske otpadne vode Sastav industrijskih otpadnih voda bitno odstupa od izloženog sastava komunalnih otpadnih voda. sulfidi. hloridi. Voda služi pre svega kod izlučivanja sirovina. boje. pH. sulfati. Uloga vode u industriji papira je tako velika da se često smatra kao «druga sirovina» pored biljnih tkiva. hrom. ili izvršiti merenja na terenu u cilju definisanja ovih veličina. nego i o neravnomernosti stvaranja otpadne vode. 96 . masnoća. napajanje kotlova i rashlađivanje. Količina otpadnih voda ove grane je relativno mala. azot. Karakteristični parametri zagađenja ove grane su: pH. Ističe se velikom količinom otpadnih voda i veoma raznovrsnim zagađujućim materijama. rastvorne neorganske materije. pH. Potrebno je raspolagati podacima o minimalnim. Karakteristični parametri su: pH. Njihova količina i sastav zavisi od niza faktora i specifična je za svaku granu industrije. rashlađivanje. Količine industrijskih otpadnih voda zavise od kapaciteta i karakteristika primenjenog tehnološkog procesa proizvodnje. izluživanje korisnih sastojaka. organske materije. S obzirom na raznovrsnost industrije postoji i raznovrsnost industrijskih otpadnih voda i to u pogledu porekla sastava i količine. Industrijske otpadne vode potiču iz proizvodnih procesa i obuhvataju procesne. nedelje ili jednog dana. fenoli. fosfor. fenoli. nitrati. rashladne. suspendovane materije. a zatim kod stvaranja pulpe za presovanje papira. u svakom konkretnom slučaju. cijanidi Prehrambena industrija dolazi odmah iza hemijske u potrošnji vode. Karakteristike otpadnih voda Kvantitativna i kvalitativana karakteristika otpadnih voda predstavlja osnovni polazni podatak koji se koristi pri rešavanju prečišćavanja otpadnih voda. boje. teški metali. kalcijum. termičku obradu gotovih proizvoda. organske materije. Metaloprerađivačka industrija troši vodu za rashlađivanje i u procesu termičke obrade i površinske zaštite metala. kadmijum i fenoli. hrom. ugljovodonici. organske materije. sulfidi. Kvantitativna karakteristika ne obuhvata samo podatke o dnevnoj količini otpadne vode. Sastav otpadnih voda zavisi od vrste sirovina. Voda se troši za tehnološke svrhe. fluoridi.

U domaćim otpadnim vodama i nekim industrijskim nalaze se patogene bakterije i neki virusiizazivači raznih bolesti. Osnovni hemijski elemenat ovih jedinjenja je azot. koloidne rastvore i prave rastvore. a po stepenu disperznosti u otpadnoj vodi dele se na suspendovane materije. kao i druge materije. 97 . U zagađenja biljnog porekla spadaju: ostaci biljaka. Organska zagađenja su biljnog i životinjskog porekla. kiseline i baze. Najčešći mineralni zagađivači su: pesak. čestice gline.Kvalitet otpadne vode obično se karakteriše sledećim pokazateljima − Boja − Miris − Temperatura − Providnost − Suspendovana materija − Talog po zapremini − Talog po težini − Gubitak pri žarenju − Suvi ostatak − Utrošak KMnO4. plodova. ostaci mišićnog i masnog tkiva životinja organske kiseline itd. hartija biljna ulja i dr. čestice ruda. tečnom ili gasovitom stanju. Po agregatnom stanju. Zagađenje otpadne vode može biti mineralnog. organskog i bakterijskog porekla. materije koje se nalaze u otpadnoj tečnosti mogu biti u čvrstom. izražava količinu kiseonika potrebnu za oksidaciju lako oksidujućih zagađenja otpadne vode − Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) izražava količinu kiseonika potrebnu za potpunu oksidaciju zagađenja otpadne vode − Biološka potreba kiseonika (BPK) izražava količinu kiseonika potrebnog za oksidaciju organskih materija iz otpadne vode aerobnim bakterijama − Relativna stabilnost karakteriše otpornost otpadne vode na truljenje − Rastvoreni kiseonik − Aktivna reakcija vode (pH) − Kiselost ili bazičnost − Merenje količine ukupnog azota i amonijačnih soli u otpadnoj tečnosti u − Određivanje količine karakterističnih primesa u otpadnoj tečnosti − Određivanje bioloških indikatora karakterističnih za pojedine otpadne vode − Određivanje količine Hlorida Fosfata Sulfata Nitrata Nitrita Kalcijuma Magnezijuma Ugljene kiseline Bikarbonata u otpadnoj tečnosti. Takođe u zagađenja spadaju i fiziološki sekreti ljudi i životinja. rastvorene soli. sitnim algama i različitim bakterijama. povrća i korova. Zagađenja mogu biti i kvascima i plesnima. Osnovni hemijski elemenat koji ulazi u sastav tih zagađenja je ugljenik.

Parametri vezani za hemijski kvalitet vode. koja podrazumeva količinu kiseonika neophodnu za degradaciju organskih supstanci pomoću mikroorganizama u trajanju od 21 dan na 20°C u tami. Drugi činilac koji može da utiče na dozvoljen sadržaj zagađujućih agenasa u otpadnim vodama pred njihovo ispuštanje u vodotok je sposobnost samoprečišćavanja prirodne vode. Proces samoprečišćavanja se odvija u samoj prirodnoj vodi pod uticajem različitih činilaca (fizičkih. Koje će od ovih metoda biti primenjene zavisi od niza činjenica. Treba napomenuti da su standardi za otpadne vode. Kao indikator biološkog kvaliteta vode služi biološka potrošnja kiseonika (BPK). indikatori hemijskog kvaliteta su: − Ukupno rastvorene čestice (USS). bioloških). Međutim. flori i fauni koje se teško ili skoro nikako ne mogu ukloniti. Iz tog razloga stepen prečišćavanja otpadne vode nastale pri proizvodnji nekog proizvoda nije konstantna veličina i zavisi od osobina i količine prirodne vode u koju se otpadna voda unosi. Obuhvata sva ona jedinjenja koja bi mogla da traže kiseonik. Kao rezultat odvijanja ovih procesa. − Ukupni organski ugljenik (UOU)-nastala količina CO2 u procesu terminalne oksidacije organskih supstanci u vodi. pa to nekada može biti uzrok pogrešnih rezultata.Ocena kvaliteta vode Karakteristike kvaliteta vode često se definišu kao: fizičke. posebno oksidabilne neorganske soli (sulfidi. Za potrebnu degradaciju biodegradabilnih organskh jedinjenja potrebno je 21 do 28 dana. Zato se u literaturi često sreću vrednosti BPK5 i BPK24. bilo da su ona biodegradabilna ili ne. tzv. Ovi procesi se obavljaju spontano. Drugi je kvalitet prečišćene vode. 98 . tj. od mase zagađujućih agenasa koju voda u prirodi može da primi. ako se voda u prirodi neprekidno zagađuje dolazi postupno do trajnih izmena u sastavu vode. usled čega dolazi do transformacije zagađujućih supstancija u druge obilke koji ne deluju štetno na žive organizme. Prvi je vrsta zagađujućih supstancija i stepen zagađenja. koritu. ne daje u reci sadržaj iznad maksimalno dozvoljene koncentracije. Treba znati da veći deo neorganskih jedinjenja nije podložan oksidaciji u standardnoj metodi određivanja HPK sa kalijum-dihromatom. Uvek se vodi računa da količina zagađujućih supstancija koje se unose u reku. predstavlja skup niza procesa koji dovode do umanjenja sadržaja zagađujućih agenasa u vodi. Zavisno od namene usmeravanja vode nakon prečišćavanja postoje zakonske regulative koje definišu neophodan kvalitet otpadnih voda. Prirodno prečišćavanje otpadnih voda Prirodno prečišćavanje otpadnih voda. hemijskih. ili samoprečišćavanje. različiti u različitim zemljama sveta. hemijske (organske ili neorganske) ili biološke. odnosno pritoke sa otpadnim vodama. Ako su sve organske materije koje su prisutne u nekoj vodi istovremeno i biodegradabilne onda su vrednosti HPK5 i BPK24 jednake. Ove dozvoljene koncentracije zagađujućih supstancija u prečišćenoj vodi zavisne su od kapaciteta prirodne vode. tačnije rečeno stepen zagađenja koji se može dozvodliti kada se voda ispušta u prirodni vodotok ili jezero. na tlo sa kojim je voda u kontaktu i na čoveka. − Ukupni zahtev za kiseonikom (UPK)-predstavlja teorijsku količinu kiseonika potrebnu za oksidaciju svih oksidativnih supstanci u otpadnoj vodi. − Hemijska potrošnja kiseonika (HPK)-količina potrebnog kiseonika za hemijsku oksidaciju organskih i neorganskih konstituenata. Prečišćavanje otpadnih voda Danas postoji znatan broj metoda i postupaka za prečišćavanje otpadnih voda. a da ne dođe do posledica koje bi uticale na organizme koji žive u njoj. soli metala manje valentnosti) i veći deo organskih jedinjenja. jedanput zagađena voda moći će da se regeneriše posle dužeg ili kraćeg vremena.

Grubi matrerijal (sa rešetki i sita) i inertne materije (pesak) se moraju periodično uklanjati. Na Slici 21. može biti putem aerobnih ili anaerobnih procesa razgrađen. Industrijsko postrojenje služi ili za prethodnu obradu otpadnih voda. čime se sprečava njihovo raspadanje drugim putevima. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Prema osobinama otpadne vode razlikujemo komunalno i industrijsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Fizičko-hemijski i hemijski procesi koji se događaju u vodi imaju dodatne efekte ne samo na zagađenje vode. nakon što se obrade. su prikazane najvažnije vrste otpadnih voda jednog grada ili oblasti. tj. 99 . zastupljenosti i stepenu automatizacije. OTPADNE VODE DOMACINSTVA OSTALE VODE OBORINSKE VODE INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE INDUSTRIJSKO POSTROJENJE ZA PRECIŠCAVANJE KOMUNALNE OTPADNE VODE POSTROJENJE ZA PRETHODNU OBRADU KOMUNALNO (CENTRALNO) POSTROJENJE ZA PRECIŠCAVANJE VODOTOK (RECIPIJENT) Slika 21. ali se njihova koncentracija povećava u mulju. vremena zadržavanja. Vodeno bilje za ishranu koristi fosfate i azotna jedinjenja. Tako na primer. sastava mulja u koritu reke i sastava supstancija koje se nalaze u vodi. U kojoj meri će pojedina supstancija na ovaj način biti zadržana zavisi od sastava tla kroz koji se kreće reka. usled čega će se vremenom njihov sadržaj smanjivati. Procesi samoprečišćavanja otpadnih voda mogu se grubo podeliti u dve osnovne grupe: biološke i fizičkohemijske i hemijske procese. To znači da se za svaki pojedinačni slučaj mora utvrditi stepen prečišćavanja otpadnih voda. Razni mikroorganizmi troše čitav niz različitih supstancija za ishranu. Procesi sorpcije zrncima čvrstog materijala smanjuju koncentraciju zagađujućih supstanija u vodu. Izrada i veličina postrojenja zavisi od raznih faktora. što uzrokuje smanjenje koncentracije ovih elemenata u vodi. Međutim deo ovih supstancija. Najvažnije vrste otpadnih voda jednog grada ili oblasti. ribe koriste za ishranu razne otpatke hrane. U komunalnom postrojenju se prečišćava otpadna voda iz domaćinstva i deo industrijske otpadne vode koja se izliva u javnu kanalizaciju. dok drugi dovode do građenja škodljivih jedinjenja (H2S i dr. anoričito ako su organskog porekla. Postrojenje se sastoji od dela za obradu vode i dela za obradu nastalog mulja. Pod biološkim procesima obuhvatamo sve one procese pri kojima organizmi koji žive u vodi uklanjaju supstancije ili materijale iz vode koristeći ih u procesu svoje ishrane. Prvi se obično daju neškodljive supstancije. Ti procesi dele se na aerobne (u prisustvu kiseonika) i anaerobne (bez prisustva kiseonika). a li se njihova koncentracija povećava u mulju. Hidroliza jona metala dovodi do stvaranja teškorastvornih hidroksida. Dimenzionisanje i izbor postrojenja zavise od vrste vode koja se prečišćava.Zagađujuće supstancije koje se nalaze u prirodnim vodama mogu da budu zadržane na dnu rečnog korita. Pripremu industrijske vode za ispuštanje u javnu kanalizaciju ili za prečišćavanje industrijske otpadne vode pre direktnog ispuštanja u vodotok (recipijent). negi i na zagađenje korita. optimalnog stepena prečišćavanja pri promenljivom opterećenju. koji bi dali i toksične produkte.). Muljevi nastali u procesu prečišćavanja otpadnih voda se takođe periodično moraju odstranjivati.

− Završno prečišćavanje radi uklanjanja preostalog opterećenja. Proizvod anaerobne stabilizacije mulja je biogas. Materije koje je mogiće izdvajati degazacijom ili ekstrakcijom gasa − Gas vezan (okludovan) ili rastvoren − Koncentrovana sumporna jedinjenja − Fenolna jedinjenja 8. i dezinfekcija vode ukoliko je potrebna. Fosfati se po pravilu uklanjaju dodavanjem hemikalija. Materije koje se mogu ukloniti samo neutralizacijom − Organske i neorganske kiseline ili baze čije se soli do neke granice mogu rastvarati 4. izmenom jona ili elektrodijalizom 3. Materije koje se mogu odstraniti nekim od postupaka biološke prerade − Šećeri − Proteini − Fenoli Poseban pečat nivou zagađenosti otpadnih voda daju izvesna jedinjenja koja su specifična upravo zbog stepena štetnosti koje poseduju. oksidi) − Materije koje plivaju (masti. 100 . deterdženti. − Biološko prečišćavanje koje obezbeđuje uklanjanje rastvorenih organskih materija. Ovde spadaju: − halogena jedinjenja. Rastvorljive materije koje se mogu fizički izdvojiti − Materije koje se mogu adsorbovati (koloranti. Materije koje se mogu odvajati istaložavanjem − Sulfidi. koloidnih i netaloživih čvrstih materija. a nisu toksične 5. talog. Kroz biološki proces se uklanjaju oko 50 % organskih materija. Nerastvorljive materije koje se mogu izdvojiti fizički − Čvrste materije u suspenziji (pesak. rastvorljiva ulja) 7. − Uklanjanje nutrijenata (azotnih i fosfatnih materija). čije su oksidisane ili redukovane forme dovoljno rastvorljive. − Oksidanti ili reduktori. hromati. neki nerastvorljivi i neemulzivni ugljovodonici) 2. emulzioni ugljovodonici.) − Soli koje se mogu izdvojiti inverznom osmozom. floridi. Materije koje se mogu izdvojiti samo oksido-redukcijom − Sulfidi. cijanidi.. Materije koje se mogu izdvojiti flokulacijom i sedimentacijom ili flotacijom − Uglavnom koloidne materije − Materije u emulziji (elastomeri. smole. − fosforna jedinjenja. Osnovni činioci zagađenosti industrijskih otpadnih voda Klasifikacija osnovnih činioca zagađenosti industrijskih otpadnih voda izvršena je na osnovu tretmana kojim se otpadne vode moraju podvrgnuti i na osnovu ove kategorizacije postoje osam kategorija: 1..Razlikujemo četiri stepena prečišćavanja otpadnih voda: − Mehaničko prečišćavanje koje obezbeđuje uklanjanje taloživih i plivajućih materija. neke neorganske ili organske kiseline − Metali koji se u određenom opsegu pH mogu istaloživati u obliku nerastvosnih hidroksida 6.

cijanidi. jonska izmena i dr. Udaljavanje primesa iz otpadnih voda upotrebom regenerativnih metoda prečišćavanja odvija se praktično bez izmene hemijske strukture zagađujućih supstancija. naročito ako su ti gasovi otrovni. Grubo ceđenje. izvlačenja korisnih supstancija i dezinfekcije voda pre njihovog ispuštanja u prirodne vode. što omogućava njihovu transformaciju u manje složena ili netoksična jedinjuenja. Destruktivne metode prečišćavanja otpadnih voda zasnovane su na značajnim izmenama hemijske strukture primesa. komadi kože. Na ulaz u sistem za prečišćavanje. jer uništavaju mikroorganizme aktivnog mulja. Cu. U zavisnosti od karaktera i stepena promene osobina zagađujućih supstancija u procesu obrade razlikuju se regereativne i destruktivne metode obrade otpadnih voda. takođe visoka temperatura nepovoljno deluje na spojeve cevi i korozija je veća. Za ovo proceđivanje obično se koristi metalna rešetka napravljena od vertikalno poređanih šipki.− − − − − organski rastvarači. ostaci konzervi i druge ambalaže i sl. − previsoke temperature izazivaju isparavanje iz šahtova. Mešanje se vrši na taj način što se otpadne vode ulivaju u kadu u koju su postavljene cevi za produvavanje vazduha. Mešanje otpadne vode. što dovodi do smetnji u transportu otpadne vode. Ovim postupkom se iz otpadnih voda uklanjaju prvenstveno otpaci materijala kao što su na primer: komadi drveta. − metali mogu biti toksični i njihovo preveliko prisustvo može da spreči korišćenje mulja u poljoprivredi. 101 . − pri niskim pH vrednostima velika je korozija cevi − stvaranje gasova ugrožava radnike na kanalizacionim mrežama. Zn. U destruktivne metode ubrajaju se biološko prečišćavanje i mnoge hemijske metode. U regenerativne metode ubrajaju se ekstrakcija. Regenerativne metode su najefektivnije sa tehničko-ekonomskog stanovištva pošto omogućavaju smanjivanje rashoda vode i troškova prečišćavanja kao i vraćanje korisnih produkata u proizvodnju. − toksične materije smetaju u biološkom procesu prečišćavanja otpadnih voda. a iz drugog voda koja ima višak kiseline. fluoridi. Ujednačavanje sastava otpadne vode vrši se njenim mešanjem. što u kasnijim postupcima smanjuje utrošak hemikalija za neutralizaciju. Prethodna obrada otpadnih voda iz industrije Prethodnom obradom se sprečava negativan uticaj industrijskih otpadnih voda iz različitih pogona na rad centralnog postrojenja. Uvek ako je moguće iz jednog izvora dolazi na primer alkalna voda. 2. Fe. Mehuri vazduha mešaju tečnost i homogenizuju je. otpadna voda može da dolazi iz više izvora. Obrada industrijskih otpadnih voda Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda sprovodi se sa ciljem udavaljanja zagađujućih supstancija. Njihovim mešanjem postiže se delimična neutralizacija. Dodatni uticaji industrijskih voda nastaju pre svega zbog sledećih uzroka: − inertne taložne materije koje se talože u kanalizacionoj mreži prave otpor koji sprečava dalji transport. Cd). razni štetni mikroorganizmi. − Fizički postupci obrade otpadnih voda Ovde se ubrajaju: 1. Ove metode su perspektivne za sistem zatvorenih ciklusa vode i postavku bezootpadnih tehnoloških procesa. teški metali (Hg. isparavanje.

Ona je jedna od najstarijih metoda obrade otpadnih voda. Kada je koncentracija čvrste faze mala. koje imaju veću gustinu od tečnosti u kojoj se nalaze padaju na dno suda. predhodno taloženje mulja (pre biološkog ili hemijskog procesa). Zato uparivači imaju dodatne aparate za prečišćavanje. dok emulgovane materije ostaju na menbrani. Pri većim koncentracijama. Koristi se za razdvajanje višefaznih smeša. dok se dobijena otpadna voda može upotrebiti ili ispustiti. U postrojenju za prečišćavanje otpadne vode (Slika 22) taložnice srećemo na više mesta: taloženje peska i drugog otpadnog materijala. 5. Ovaj postupak se primenjuje za uklanjanje čestica nerastvornih supstancija. Uparavanjem se mogu preraditi sve vrste otpadnih voda i za to nisu potrebne nikakve hemikalije. Odstranjivanje čvrstih čestica taloženjem (sedimentacijom). 4. Od vrste i koncentracije čestica u vodi zavisi i mehanizam sedimentacije. kao što su suspenzije i emulzije. Odstranjivanje čvrstih čestica iz otpadnih voda putem ultrafiltracije. ali njena brzina padanja raste sa povećanjem njenih dimenzija. a povećava se sa povećanjem brzine filtracije. Propusna moć menbrane zavisi od veličine pora i radnih uslova (radnog pritiska. 3. uslovi strujanja). jer dok pada ona nailazi na druge sitne pahuljice – to je difuziona sedimentacija. Proces se odvija u više uparivača ili 7. usled velikog broja flokula dolazi do usporene grupne sedimentacije.Uklanjanje vlakana iz otpadnih voda primenjuje se prvenstveno u tekstilnoj industriji i pri proizvodnji celuloze i papira. Zbog svoje jednostavnosti i cene koštanja sedimentacija predstavlja najšire primenjivanu metodu. Nemoguće je potpuno razdvajanje bezčišćenja površine membrane. naknadno taloženje (posle biološkog prečišćavanja ili hemijske precipitacije). koja se još odlikuje i izraženom dodirnom površinom između uljnog taloga i tečnosti iznad njega – to je hidraulički usporena sedimentacija. 6. Primarni sedimentacioni tank Taloženje je veoma značajan proces koji se koristi u prečišćavanju otpadnih voda za mehaničko uklanjanje najvećeg dela suspendovanih materija. Princip rada ovih uređaja zasniva se na tome da se pod dejstvom gravitacije čvrste čestice. Odstranjivanje tečnosti koje se ne mešaju sa vodom vrši se u taložnicima u kojima tečnosti koje su lakše od vode isplivavaju na površinu i pomoću pogodno konstruisanog sakupljača odvode se iz taložnika. Odstranjivanje čvrstih čestica iz otpadnih voda primenom hidrociklona. Odstranjivanje čvrstih čestica iz otpadnih voda primenom ultracentrifuga i ultrazvuka. Slika 22. Efekat filtracije se smanjuje sa povećanjem koncentracije. Razdvajanje se sastoji u tome da se otpadna voda pomoću pumpe transportuje kroz menbranu sa finim porama. dispergovana pahuljica se taloži kao da je sama. Prilikom isparavanja treba obratiti pažnju da sa vodom ne odu lako isparljivi ugljovodonici i delovi emulgatora. Molekuli vode prolaze kroz pore menbrane. Odvajanje čvrstih čestica pri kružnom kretanju vode. 102 .

dekstrini. Koagulativno dejstvo je funkcija valence jona čije je naelektrisanje suprotnog znaka od naelektrisanja čestica. Time se sprečava moguć prilaz čestica među sobom. Neorganski koagulanti. amonijak. gradeći mikroflokule. alginati. Što je valenca veća to je koagulacija efikasnija. Organski koagulanti se mogu podeliti u prirodne: skrob iz krompira. U procesu koagulacije talože se suspendovane i emulgovane materije koje se pri običnom taloženju ne izdvajaju.pritisak i porozni medijum Membrana i meh. želatin koji se koriste čisti ili kombinovani sa neorganskim solima (aktivni SiO2) i sintetičke polimere (odlikuju se velikom molekulskom masom i rastvorljivošću u vodi). Katjonski polielektroliti su pozitivno naelektrisani zahvaljujući prisustvu aminske. (odelenje za bojenje i beljenje) zatim otpadne vode fabrike viskoze itd. Najčešće primenjivani mehanički postupci obrade otpadnih voda Metoda Sedimentacija Flotacija Filtracija kroz pogaču Ultrafiltracija Centrifugiranje Princip Veličina i gustina čestica Veličina i gustina čestica Veličina čestica Veličina molekula Veličina i gustina čestica Sredstvo Gravitacija Gravitacija i zadržani ili rastući mehurovi Vakum ili meh. 103 . fizičko-hemijskog postupka razgradnje emulzija pod dejstvom reagenasa koji neutrališu dejstvo emulgatora u emulziji i time narušavaju stabilnost koloidnih čestica. Kao neorganski koagulanti javljaju se soli jedno-. Primarna uloga koagulanata je destabilizacija čestica i jačanje flokula. fenoli itd. Ovim načinom obično se prečišćavaju vode koje sadrže vrlo sitne suspendovane materije.dvo-. Upotrebljavaju se soli na bazi aluminijuma i gvožđa. što posledično omogućava stvaranje aglomerata. Ona podrazumeva dodavanje suprotno naelektrisanih jona. ili trovalentnih metala koji u vodi postaju naelektrisani pozitivno pa privlače negativno naelektrisane čestice. da bi se naelektrisanje koloidnih čestica smanjilo. U tu svrhu otpadnoj vodi se dodaju reagensi pre njegovog uvođenja u taložnik. Javljaju se kao anjonski. U prvih nekoliko minuta potrebno je obezbediti intenzivno mešanje kako bi destabilizacija bila uspešnija. Organski koagulanti. npr: otpadne vode tekstilnih preduzeća. iminske ili amonijačne grupe. Na izbor koagulanata utiče kvalitet vode i pH sistema. Tabela 12. alkoholi. Uparavanjem ili degaziranjem mogu da se uklone H2S. Od anjonskih koagulanata najpoznatiji je poliakrilamid.pritisak Centrifugalna sila Primena Separacija čvrsto-tečno Separacija čvrsto-tečno Isušivanje mulja Organsko prečišćavanje Isušivanje mulja Fizičkohemijske metode prečišćavanja otpadnih voda Prečišćavanje otpadne vode koagulacijom i flokulacijom. Najčešće primenjivani mehanički postupci obrade dati su u Tabeli 12. Koagulacija je prva faza flokulacije. katjonski i nejonski polielektroliti.pod vakumom zbog velikog utroška energije. Koagulanti su hemijska jedinjenja koja se dodaju sistemu kako bi se postigla neutralizacija koloidnih čestica i izazvala destabilizacija i taloženje.

odlikuju većom zapreminom. Takođe. Pri izvođenju flokulacije treba obratiti pažnju na: temperaturu vode. prisutni joni u vodi. pri odvajanju flotacijom ubacuju se u vodu potrebni reagensi. Flokulanti su uglavnom organske prirode. jedan od njih je da se adsorbens dodaje u vodu iz pravca suprotnog kretanju vode. ferosulfat. anilin). većom čvrstinom i konzistentnošću. Njegova veličina zavisi od koncentracije rastvorene supstancije. Prema naelektrisanju flokulanti mogu biti anjonski. koje se zahvaljujući prisustvu flokulanata. Prečišćavanje otpadne vode ekstrakcijom.. aluminijum-hidriksid). kada flokulant ima ulogu pomoćnog filtracionog sredstva. Suština metode zasniva se na tome da se voda koja se prečišćava zagreva do 100 ºC. Tako obrazovane krupne čestice uglavnom se talože većom brznom nego što bi se taložile odvojeno. Prečišćavanje otpadne vode adsorpcijom. vrsta i koncentracija čestica kao i uslovi mešanja u trenutku dodavanja koagulanata. ekstakt algi. kao i od opšteg sastava odpadne vode.. Kao koagulant se primenjuje kalcijumov oksid. neke gline. Flokulacija je proces koji ima za cilj povećanje broja kontakta između koagulisanih čestica i dešava se posle koagulacije. Flokulanti se sistemom mogu dodavati po završetku koagulacije ili u fazi između sedimentacije i filtracije. Ako imamo u vidu raznovrsnost sastava otpadnih voda. zavisno od sastava voda i vrsta čestica. Ovaj način se koristi za udaljavanje supstancija koje isparavaju s vodenom parom (fenol. flokula) naziva se flokulacija. katjonski i nejonski.. Proces flokulacije je poseban način ukrupnjavanja kolidnih čestica.) i organske (alganiti. treba voditi računa o vrednostima pH. masne kiseline.. anilin i druge organske primese. hemijske prirode primesa i ekstragenta. naelektrisanje) i lokalne uslove (pristupačnost opreme). Prema poreklu se dele na prirodne i sintetičke a prema sastavu na mineralne (aktivni silicijum. Prečišćavanje otpadne vode flotacijom. tip korišćenog koagulanata. da bi dejstvo koagulanata bilo efikasno trebalo bi i pH sredine dovesti u potreban opseg.). aktivni ugalj u prahu. Flokulanti utiču na brzinu procesa stvaranja ali i na kvalitet pahulja. betonit. Proces prečišćavanja sa adsorbensima se vrši uglavnom na dva načina. čestica koja ima veću brzinu taloženja može da stigne sporiju česticu i „zakači“ se za nju. Nasuprot toku vode uvodi se vodena para temperature 102-103 ºC. ali postoje i neorganski (primer: aktivni silicijum. Prečišćavanje vode adsorpcijom vrši se radi uklanjanja relativno malih količina zagađujućih supstancija koje izazivaju znatne efekte ili se drugim postupcima ne mogu ukloniti. skrob. uvodi u kolinu sa puniocem koji omogućava povećavanje kontakne površine pare i vode. Proces obrazovanja većih čestica (pahulja. razna makromolekulska jedinjenja. zamućenost vode. U fazi flokulacije posebno je važno obezbediti lagano mehaničko mešanje koje će pospešiti „uspešne“ sudare. agensi koji utiču na miris i ukus voide i dr. Koeficijent raspodele karakteriše ekstzrakcionu sposobnost rastvarača. Time se postiže da voda na ulasku 104 . Ovaj način prečišćavanja otpadnih voda od strane čvrstih čestica zasniva se na istom princpiu koji se koristi i pri flotaciji ruda. temperature. svojstva suspendovanih čestica (veličina. Ova metoda prečišćavanja otpadnih voda zasnovana je na izvlačenju iz vode organskih primesa male rastvorljivosti pomoću organskih rastvaračau kojima se ova jedinjenja dobro rastvaraju.Izbor adekvatne vrste koagulanata zavisi od osobine koagulanata i osobine čestica koje treba destabilizovati. deterdženti. boje. kao dominantnog faktora. Pri kontaku pare sa vodom u gasovitu fazu prelaze isparljive supstancije. Po potrebi. derivati fenola. To su visoko toksične supstancije.. amonijum sulfat i dr. na izbor koagulanata utiče i temperatura (mada u opsegu od 5-25˚C nemaju uticaja). Osim pH. infuzorijska zemlja. a ponekad se dodaju smeše ovih reagenasa. Ekstrakcijom se iz vode mogu izdvojiti fenoli. Prečišćavanje otpadne vode evaporacijom. Pošto se čestice talože različitim brzinama.

Cr. Prečišćavanje otpadnih voda hemijskim taloženjem. dolomit. jer dolazi do stvaranja kalcijum-sulfata koji može da 105 . cijanidi. hromate.u toranj za prečišćavanje prvo dolazi u kontakt sa adsorbensom na kome su već adsorbovane određene količine supstancije koje treba ukloniti iz otpadne vode. ali kroz nju ne mogu da prođu molekuli ili joni koji se nalaze rastvoreni u vodi. magnezit i dr. Zn. Ni. Prečišćavanje otpadne vode inverznom osmozom. U slučajevima kada to nije moguće koriste se sumporna ili hlorovodnočna kiselina. emulzija se podvrgava elektrolizi. 2) sulafti. Prečišćavanje otpadnih voda hemijskim taloženjem zasniva se na tome da se dejstvom odgovarajućeg reaktiva dodatog u otpadnu vodu vrši izdvajanje pojedinih supstancija u vidu teško rastvornih jedinjenja. sulfocijanidi. molekuli vode će iz prostora sa neprečišćenom vodom da prolaze u prostor sa čistom vodom. Ova membrana dozvoljava prolaz molekulima vode. Proces prečišćavanja vode jonskom izmenom vrši se korišćenjem kolona. radi smanjenja utroška reagensa. sastoji se u tome da otpadna voda koja se prečišćava ulazi sukcesivno u 2-3 tornja za prečišćavanje. Hemijski postupci obrade. sulfati i fluoridi. hloride. Prvi nalčin je filtracija kroz porozan sloj koji sadrži karbonatne materijale kao što su krečnjak. magnezijum-karbonat. Koncentracija zagađujuće supstancije preostala u vodi određena je rastvorljivošću nastalog teško rastvornog jedinjenja. a pred ispuštanje iz njega. Do pojave osmoze dolazi kada su rastvarač (na primer čista voda) i rastvor (na primer otpadna voda) u dodiru preko polupropustljive membrane. vode oslobođene mineralnih soli. došla u kontakt sa potpuno čistim adsorbensom. kalijum-hidroksid itd. ova metoda služi za uklanjanje niskih koncentracija jona koji predstavljaju izrazito štetne zagađujuće supstancije. Pri daljem kretanju voda dolazi u kontakt sa adsorbensom koji ima sve manju i manju količinu adsorbovanih supstancija. koji se dosta često koristi. a koji se talože kao hidroksidi u određenoj oblasti pH. natrijum-hidroksid. Pb. Cu. Ti. Na ovom principu rade uređaji za dobijanje pitke vode iz morske. Posle dodavanja kiseline. fosfati. Takođe se koristi i za prečišćavanje otpadnih voda od niskih koncentracija jona visokotoksičnih ili radioaktivnih elemenata. Pri neutralizaciji vode koje sadrže kiseline prvenstveno se koriste alkalne vode. Izvođenje neutralizacije vrši se uglavnom na dva načina. Za neutralizaciju baza prvenstveno se koristi ugljen-dioksid. sulfite i dr. ubraja se i elektrohemijsko razdvajanje. Ako otpadna voda sadrži kiseline i baze one se neutrališu. Na elektrodama se pojavljuju mehurići gasa koji se talože na flokulama hidroksida. odnosno tornjeva za prečišćavanje. Kao i prečišćavanje odsorpcijom. Drugi način. Takođe hemijskim postupcima obrade otpadne vode mogu se odvajati supstancije koje se talože kao nerastvorne soli gvoždja ili koje mogu da se kompleksiraju: sulfidi. koji se talože sa Ca2+. mermer. Vode koje sadrže višak kiseline ili višak baze moraju se pre upućivanja na dalju obradu ili ispuštanja u prirodnu vodu prethodno neutralisati. uklanjaju se oksido-redukcionim procesima. Otpadne vode koje sadrže cijanide. Upotreba ovih neutralizacionih filtera nije moguća ako je u vodi prisutna sumporna kiselina. Osnova ove metode je korišćenje osmoze. Be. sulfide. kalcijum-hidroksid. koje sadrže ulje i prljavštinu. nitrate. Hemijskim postupcima obrade otpadne vode mogu se odvajati: 1) toksični i netoksični metali kao što su: Fe. kalcijumoksid. koji će ukloniti i zadnje količine zagađujućih supstancija. Metoda jonske izmene koristi se za prečišćavanje vode od elektrolita. fosfati. Prečišćavanje otpadne vode jonskom izmenom. U ovim tornjevima se nalazi aktivni ugalj ili drugo adsorpciono sredstvo. da bi pri kraju tornja. Hg. Ako se deluje na neprečišćenu vodu pritiskom koji je veći od osmotskog pritiska. Sem toga koristi se i za dobijanje meke vode tj. Al. Za neutralizaciju kiselina koriste se obično kalcijum-karbonat. U fizičko-hemijske postupke obrade. Neutralizacija otpadnih voda.

Na Slici 23. Kod ovog postupka potrebno je znati sadržaj kiseline da bi se računala potrebna količina sredstav za neutralizaciju. Na primer hemijskim postupcima razlaganje otpadnih emulzija. Ovaj vid prečišćavanja otpadnih voda sastoji se u provođenju mehurova vazduha kroz vodu. Zbog toga se prečišćenoj vodi koja se odmah ne koristi dodaje neko drugo dezinfekciono sredstvo (hlor) koje sprečava razvoj mikoorganizama. Negativna strana primene hlora je što sa pojedinim supstancama hlor može da gradi hlorovana jedinjenja. Ozon je jako oksidaciono sredstvo koje poboljava organoleptičke osobine vode i ne zagađuje je proizvodima sporednih reakcija. Oksidacija hemijskim agensima. Prečišćavanje vode korišćenjem oksidacionih agenasa može da se vrši u otvorenim sistemima ili u zatvorenim sistemima u kojima može da se ostvari velika brzina mešanja agenasa i vode. koja su toksična. dezinfekcija vode. Za redukciju dihromata mogu se koristiti soli dvovalentnog gvožđa. sastava otpadnih voda i niza drugih uslova. Prvi je da se putem oksidacije razgrade zagađujuće supstancije ili prevedu u manje toksične agense. Kao oksidacioni agensi koriste se obično hlor. ozon. koje takođe treba uklanjati. čija je konstrukcija slična uređajima za mešanje tečnosti. Od svih oksidacionih agenasa danas se najviše upotrebljava hlor. koji se javlja u vodama koje se koriste za hromiranje. s obzirom na prirodu elektrolita može biti: − razlaganje pomoću soli − razlaganje pomoću kiselina − razlaganje pomoću soli sa flokulacijom Hemikalije koje se po ovom postupku primenjuju su jeftine. Razlaganja otpadnih emulzija. Povećava se sadržaj kiseonika u vodi i ubrzava se njegovo rastvaranje u njoj. Pored hlora danas se sve više kao oksidacioni agens koristi ozon. ili raspršivanjem vode u sitne kapi u vazduhu. U vodi. Udaljavanje kiseonika iz vode porebno je gde njegovo prisustvo ubrzava koroziju metala. Pored ova dva efekta aeracija se koristi i u slučajevima oksidacije redukcionih agenasa u otpadnoj vodi kada je oksidacioni agens kiseonik. Redukcija oksidacionih agenasa. a drugi je uništavanje mikroorganizama. kiseonik i dr. Neutralizacija se vrši u neutralizatorima. Višak ozona se sam brzo razgrađuje. tj. Drugi oksidacioni agens sa izrazitim nepovoljnim dejstvom je kalijumdihromat. Aeracija vode. kalijum-permanganat. pa je ceo postupak ekonomičan. Prednost ove metode je što se ulje odvaja u čistom obliku pa se posle može spaljivati ili mešati sa lož uljem i koristiti kao energetski fluid. Drugi način neutralizacije voda sastoji se u unošenju određenih količina sredstva za neutralizaciju u određenoj zapremini vode. Pored toga važno je da ne nastaju sporedni produkti. Kiseline su bolji koagulanti pri razgradnji emulzija. hlor-dioksid. Cilj aeracije je dvostruk. Unošenje oksidacionih agenasa u vodi ima dvostruki cilj. Za redukciju oksidacionih agenasa u najvećem broju slučajeva koriste se natrijum-sulfit i natrijum-hidrogensulfit. kao oksidacioni agens prisutan je kiseonik. 106 . a iz vode se uklanjaju sve one gasovite supstancije koje nisu prisutne u vazduhu.izazove zapušavanje poroznog sloja. Koji od ovih agenasa će biti upotrebljen zavisi od supstancija koje treba oksidovati. natrijum-hipohlorit. prikazan je hemijski postupak obrade otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala. ali su skuplje. prirodnoj i otpadnoj. Najprimenjivanije soli za razlaganje su soli aluminijuma i soli trovalentnog gvožđa.

Slika 23. Šema tehnološkog postupka prečišćavanja otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala 107 .

Najpovoljniji uslovi za proces prečišćavanja u aerotanku su pri odnosu u otpadnim vodama BPK (potpuna) :N:P = 100 : 1: 1. U prudovima se uspostavljaju uslovi za energičnu oksidaciju organskih supstancija otpadnih voda. Aerotank. Obično se prečišćavanje otpadnih voda mikrobiološkim putem primenjuje kao dopuna mehaničkim i hemijskim metodama prečišćavanja. Najefikasniji postupci obuhvataju: tretman u oksidacionim jamama. koji se pri ispuštanja otpadne vode u prirodnu sredinu mora iz vode odstraniti taloženjem. Biološki prudovi. Dostupnost neke supstancije biološkoj oksidaciji može biti ocenjena odnosom BPK i HPK.Biološki postupci obrade Biološko prečišćavanje otpadnih emulzija vrši se pomoću mikroorganizama koji kao hranu i energiju za razmnožavanje koriste otpadne supstance. Anaerobna prerada taloga je biološka razgradnja organskih supstancija. posle čega se voda može ispustiti u prirodne vode. aerobne digestore i specijalne filtere. zasićena kiseonikom. ispunjen krupnozrnim materijalom čija se površina orošava otpadniom vodom i na kojoj se obrazuje opna (sloj aktivnih organizama). Biološkim postupcima uklanjaju se organske materije iz otpadne vode. snabdeven uređajem za aeraciju je aerotank. Taj proces je često jako dug i po nekoliko meseci. To su mala dubina. U tom cilju neophodan je proces adaptacije mikrorganizama na ta toksična jedinjenja. i ne sme sadržati primese toksičnie za mikroorganizme. Materijal biofiltra mora biti trajan. Pored njih ovom procesu mogu da se podvrgnu i biorazgradljivi ostaci dobijeni prečišćavanjem 108 . insekti. zagrejana i osvetljen voda bogata višim biljkama i planktonom. Posle biološkog tretmana voda je čista i može se ispuštati u kanalizaciji. U biofiltru se odvija neprekidan prirast i odumiranje bioopne. U veštačke uređaje u kojima se odvija aerobno prečišćavanje voda ubrajaju se biofiltri i aerofiltri. To je objekat. šljunak i dr. Dospevši u aerotank otpadna voda meša se sa aktivnim muljem bogatim mikroorganizmima. Očišćena voda dospeva u sekundarne taložnike. obilje protozoa koje se hrane bakterijama. Toksično supstancije u vodi značajno slabe životnu aktivnost mikroorganizama. ali se tu nalaze i male količine kvasca i plesni i jednoćelijske životinje (protozoe) i crvi. U tim procesima učestvuju heterotrofni organizmi (organizmi koji ne mogu sami da vrše sintezu sastojaka) koji organske materije uzimaju iz otpadne vode i koriste kao hranu i ugrađuju je u biomasu-asimilacija. U prudovima se uzgaja riba. Dugačak rezervoar dubine 3-6 m. U aerotankovima prečišćavanje otpadnih voda ostvaruje se u uslovima bliskim prirodnim. budući da doprinosi dobroj aeraciji biofiltra i maksimalnom kontaku otpadne vode sa bioslojem. crvi. tucanik. koja se vraća u rastvor u obliku minerala-oksidacija (mineralizacija). To su veštački uređene vodene površine za biološko prečišćavanje otpadnih voda zasnovani su na istim procesima koji se odvijaju i pri samoprečišćavanju voda. mekušci i dr. U slučaju nedostaka ovih elemenata u otpadnim vodama dodaju se azot u obliku amonijačnih soli i fosfor u obliku superfosfata ili trinatrijum-fosfata. Na dnu prudova intenzivno se razvijaju stanovnici mulja: larve. sunčevi zraci. Sve biološke metode prečišćavanja otpadnih voda dele se na anaerobne i aerobne. Energiju koja je za to potrebna organizmi dobijaju oksidacijom drugog dela hrane. Odumrla bioopna spira se otpadnom vodom i iznosi iz biofiltra. Materijal punioca mora imati razvijenu površinu i posedovati dovoljnu poroznost. Biofiltri. Pri kontaktu otpadne vode sa bioopnom na puniocu dolazi do sorbcije organskih zagađujućih supstancija na površini mikrobnih ćelija. Prerada taloga Anaerobna prerada taloga. prvenstveno iz poljoprivredne proizvodnje i iz prerade poljoprivrednih proizvoda. Biološkim prečišćavanjem koloidne i rastvorene organske materije prevode se u oblik manje ili više stabilizovanog mulja. Osnovni deo aktivnog mulja čine bakterije. Smeša otpadne vode i mulja protiče kroz aerotank i meša se sa vazduhom pri čemu dolazi do prečišćavanja vode. Kao punilac biofiltra može biti upotrebljena šljaka.

Abstract Water use has been growing at more than twice the population rate. a istaloženi talog previre u toku dužeg vremenskog perioda. chemical and biological major water pollutants. 109 . Otpadna voda se razbistrava u toku 1-4 dana. obezbeđivanje zdravstvene bezopasnosti taloga. and the treated water may be disinfected chemically or physically (for example by lagooning and micro-filtration). Intenziviranje razlaganja organskog dela taloga postiže se veštačkim zagrevanjem i mešanjem. a zatim i anerobno razlaganje izdvojenih ostataka nalazi se i septitank i metantank. secondary and tertiary treatment. Među uređajima u kojima se vrši odvajanje suspendovanih čestica iz otpadne vode. a vreme zadržavanja taloga iznosi 6-12 meseci. Pored toga dobija se i gas (CH4 65%. the biological solids are neutralized then disposed of or re-used. and soil erosion.gradskih kanalizacionih voda i sl. zasićuje se gasovima (H 2S. Pri razlaganju taloga vrenjem nastali gasovi se podižu u vidu mehurova i povlače čestice mulja. or if it is sufficiently clean. The following points are based on presentation methods for analysis each contaminant emphasizing practical point for them. kada je potrebno. I pored ovih nedostataka setitank u zadovoljavajućoj meri rešava problem prerade taloga. First. Septitank predstavlja taložnik kroz koji polako protiče otpadna voda. što je naročito važno pri njihovoj upotrebi kao đubriva. Finally. saltwater intrusion. the intensive agricultural use of fertilizers and pesticides. the solids are separated from the wastewater stream. and a number of regions are already chronically short of water. Major water quality problems stem from sewage pollution. It is well documented that sediments play a key role in the transport and sorption of trace metals in an aquatic environment. a ostatka procesa vrenja u obliku đubriva. umanjenje mase taloga putem pretvaranja organske materije u gasove vrenja i rastvorne soli masnih kiselina. Deo ovog gasa može da se iskoristi za održavanje temperature metantanka. H2. CO2 35%. called primary. Sewage treatment involves three stages. Ovi talozi podvrgavaju se obradi u specijalnim uređajim u kojima dolazi do mikrobiološko razlaganje organske supstancije u anaerobnim uslovima. Sequential extraction as special tool can provide information on possible chemical forms of heavy metals in sediments and predict their mobilisation . NH3) nastalih pri anaerobnom razlaganju. industrial wastes. i H2S tragovi) koji služi kao gasovito gorivo za različite namene. river. lagoon or wetland. The scope of the study is to discuss physical. CO. Cilj ovog mikrobiološkog anaerobnog delovanja na taloge je sledeći: promena fizičke strukture taloga kako bi se olakšalo njegovo sušenje. For the purpose of this study wastewater treatment processes is decribed. Otpadna voda koja protiče između kore i taloga koji se razlaže. In this chapter water monitoring is defined as any kind of acquisition or collection data of water quality and selection critical parameters to improve their property is underlined. Dalja prerada takve vode je prilično otežana. it can also be used for ground water recharge. U metantankovima može količina organske supstancije u otpacima da se smanji do 50 %. Both water quantity and water quality are becoming dominant issues in many countries. Metantank. iskorišćavanje dela organske materije u obliku gorivnih gasova koji se koriste kao goriva. Prevreli ostatak može da se upotrebljava kao đubrivo ili posle sušenja i briketiranja i on se koristi kao gorivo. The overall behavior of trace metals in an aquatic environment is strongly influenced by associations of metals with various geochemical phases in sediments. Heavy metals as a special group of water contaminants are especially clarified. water-borne bacteria. Septitank. CH4. The final effluent can be discharged into a stream. Metantank predstavlja zatvoreni rezervoar predviđen za anaerobnu preradu taloga i suvišnog mulja. Isplivale čestice se slepljuju i na površini septitanka obrazuju koricu koja se zatim zgušnjava i na njoj se nastanjuju različiti plesni sa svojim isprepletenim hifama. bay. Then dissolved biological matter is progressively converted into a solid mass by using indigenous.

I. E.. H.Popović. 16. Jugoslovensko udruženje pivara..J. R. J. Geneva. Wright. (1993) Free Cupric Ion Concentration an Cu(II) Speciation in Eutrophic Lake. Novi Sad).Kastori. (1976) Tehnika Prečišćavanja voda. http://en. Mancy.wikipedia. J. K. Control Fed.org/wiki/sedimentation_(water_treatment) 12. (1995) Stanja i procesi u životnoj sredini. 42.LITERATURA 1. "Sl. Ninth Edition. (2001) Hemija i tehnologija vode. A Wiley-internscience Publication..mepp. Stuetz. Aquatic Chemistry.. http://www. Oceanogr. 8. Đarmati. (2005) Environmental Science. 11. Edzwald. str. Third Edition. Degremont.. IWA Publishing.E... Građevinska knjiga.yu/files/1054110151. 14.T. 177-378. Environmental Protection Agency (EPA) (1983) Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes. br. New York. 269-295.pdf Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent. List SFRJ». Gržetić.cg. Fakultet za fizičku hemiju.K.R. (1970) Trace metal characterization in aquatic environments by anodic stripping voltametry.462-490. J. Z. John Wiley&Sons. Beograd. (urednik: R. D.. 10/97. Limnol.. Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe («Sl. Prentice Hall. Third Edition. Gaćeša. Proc. Switzerland. J. IAWQ-IWSA. 13. 2. R. 21/97. 5. Montgomeri. M. 15. Filtration and Sedimentation. W. 37-45. Flocculation. 9. D. Water Poll. (1997) Teški metali u životnoj sredini. Klašnja. U. John Wiley&Sons. L. Beograd. Xue. 38. br. 110 . (1992) Coagulation in Drinking Water Treatment: Particles. (1985) Water Treatment-Principles&Design. Tehnološki fakultet. 1200-1213. Inc. 573-581. (2005) Principles of Water and Wastewater Treatment Processes. izdavač/ Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo. (1996).B. Morgan. Joint Specialist Conference on Coagulation. Veselinović. 7. Š. 3.. Organics and Coagulants. listu RCG". 55/78 i 58/85) 10. UK. Novi Sad. Kastori. Stumm.S.vlada. S. Beograd..M. H. Banja Luka. Matson. str. Interantional Edition. str. (1994) Tehnologija vode i otpadnih voda. R. 4. Marković. Sigg.. 6. Allen. Perason.H....

Zemljište je sastavljeno od slojeva.šume.zaštićene prirodne celine (parkovi.Simplified soil description). Namena i način korišćenja zemljišta uslovljavaju i njegovo eventualno zagađivanje i degradaciju. Značaj zemljišta i problem njegovog zagađenja Zemljište.2 ZEMLJIŠTE 4. za proizvodnju hrane i vode. na: . a za njegovu zaštitu ne postoji zajednička strategija Sveta. Poseban oblik zemljišta predstavljaju zaštićene površine koje su takvim proglašene. a u skladu sa međunarodnim standardom ISO 11259:1998 (Soil quality . gljivice i plesni. člankari. za sve ljudske aktivnosti. . infuzorije. Zemljište je osnova poljoprivredne proizvodnje. .kultivisano zemljište. za život životinja i biljaka.2 SOIL Zemljište predstavlja površinski sloj Zemljine kore.5 m. . U Italiji je. Prelazni sloj zemljišta nastaje spiranjem različitog geološkog materijala vodom. 45 % obale izbetonirano. koje se stvara i obnavlja veoma sporo. amebe. u kome žive različiti oblici živog sveta: bakterije. Ako se takvo zemljište ne zaštiti. bioloških. . insekti.područje istraživanja. razloženih ili delimično razloženih organskih materija. na primer. U zaštićene površine spadaju prirodni rezervati. a dublje slojeve izgrađuju glineni minerali u kojima dolazi do akumulacije neorganskog i organskog materijala i vode. a time i opstanka ljudskog roda. debljine od nekoliko cm do 1. Zemljište predstavlja veoma kompleksan eko sistem. U njemu se neprekidno odvijaju dinamički procesi pod uticajem klimatskih.pašnjaci. Predstavlja inzvaredno značajno prirodno dobro. Glavnu štetu zemljištu nanose zagadjenje tla i vazduha. . profila. istaknuta posebna lepota tih površina ili njihova turistička korist. gliste. od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Stoga se klasifikacija i kategorizacija zemljišta vrši prema nameni i korišćenju. čiste vode itd. životinjski i biljni svet.mešovito korišćeno zemljište. prirodni spomenici. hematode. nacionalni parkovi. od toga najviše u Africi i Juznoj Americi. nemilosrdno se uništava i degradira. virusi. Kategorizacia zemljišta . a pre svega ljudske aktivnosti. Površinski sloj predstavlja sloj humusa. krtice i glodari. Zaštićene površine su od velikog značaja jer održavaju biodiverzitet. i neposredno prete uništenju života na Zemlji. . erozija. aktinomicete.lovna i ribolovna područja. Da bi se formirao sloj zemljišta debeo 2 do 3 cm. a kada su u pitanju zemlje istočne Evrope na njihovim teritorijama izražena je erozija tla. .industrijski lokaliteti (aktuelni i prošli). potrebno je 200 do 1000 godina. rezervoari su kiseonika.voćnjaci. U tropskim zemljama postoji oko 560 miliona hektara zaštićenih površina. s ciljem da bude zaštićena osetljiva životna sredina. iako ti problemi svakog dana poprimaju sve veće razmere.kamenite površine. protozoe.4. 35 % zemljišta 111 . hemijskih i mehaničkih faktora. Kada one obuhvataju najmanje dve zemlje nazivaju se "parkovi mira". kao osnovni deo ekosistema i podloga za život ljudi. . rezervati. zaštićena područja). . za Španiju naročit problem predstavlja isušivanje tla. Ovaj sloj se tokom vremena stvara slaganjem biljnog materijala.plavljena zemljišta (aktuelna i prošla). zaštićena staništa i druge vrste zemljišta. . voćarske planteže i plantaže vinove loze. salinizacija. alge i drugi biljni i životinjski svet.zemljište pod infrastrukturom i zgradama. prekomerna urbanizacija i poplave. posledice mogu biti nesagledive.

otpadne vode iz individualnih domaćinstava. 2.vode zagađene usled poljoprivrednih aktivnosti (veštačka đubriva. 3.emisija iz industrijskih tehnoloških procesa. zbog upotrebe pesticida. kapaciteta za proizvodnju energije. biomase i sl.imisija . pa čak i đubriva. samo su neki od akutnih problema s kojim se suočava Svet. zagađivanje tla otpadom i iz atmosfere. . Problematika zagađenja zemljišta se mora posmatrati kroz osnovne odnose na relaciji: emisija .direktno zagađenje zemljišta. pored ostalih faktora. industrijskih objekata.Poljske je preterano kiselo. .otpadne vode iz tehnoloških postupaka u industriji i privredi. Prema tome. putem rasipanja i izlivanja zagađivača. . poljoprivrede i dr..emisija usled sagorevanja fosilnih goriva u industriji. .emisija poreklom od motornih vozila koja koriste naftu i derivate. Ovo utoliko više jer se svake godine u svetu na razne načine. individualnih i lokalnih kotlarnica i dr. i to dela koji se odnosi na “opasan otpad” (1-2% od ukupne količine otpadnog materijala). preko vazduha. Poslednjih godina. kao veoma opasan neprijatelj zemljišta pojavile su se takozvane kisele kiše. zemljište je danas veoma ugroženo i njegovoj zaštiti je neophodno posvetiti. Opasnost za svet danas predstavlja gubitak agro-biodiverziteta i to.emisija prilikom sagorevanja različitih organskih materijala. domaćinstava. izgradnjom saobraćajnica. Izvori zagađenja zemljišta 1. Specifičan pristup zahteva ispitivanja zagađenja zemljišta poreklom od čvrstog otpada. izgubi na stotine i hiljade hektara često i najplodnijeg zemljišta. pesticidi i organski otpaci različitog porekla). Zagađenje zemljišta poreklom iz atmosfere: . a u 40 % Litvanskog zemljišta zabeležena je visoka koncentracija teških metala. kolektiva. Upotreba pesticida i đubriva u poljoprivredi. .transmisija . bilo to uzrokovanim širenjem gradova. došlo je do katastrofalnog sušenja šuma i ozbiljne ugroženosti živog sveta u jezerima. Na ovim površinama značajno su umanjeni poljoprivredni prinosi.indirektni put zagađivanja. maksimalnu pažnju. ugostiteljstva i dr. 112 . Zagađenje zemljišta čvrstim otpadnim materijalom poreklom iz privrede. Smatra se da je poslednjih godina natopljeno preko 10 miliona hektara u Evropi i Severnoj Americi. Zagađenje zemljišta poreklom iz otpadnih voda: . .efekti Ovaj odnos podrazumeva: . veštačkih jezera.

1 0.0 1.5 14 3 24 0.0005 0. 113 .12 0.4 40 250 72 0. Tabela 13.2 2.05 950 1.18 620 460 850 0.05 0.36 1.7 45 20 130 0.05 1.3 1 2 2000 150 0.upotreba tetrametil i tetraetil olova u benzinu dovodi do disperzije Pb-aerosola.06 0.Teški metali u zemljištu Zemljište kao dinamičan sistem je u ravnoteži sa životnom sredinom.45 3.003 0.05 0.2 0.5 1.16 0.1 0. Atmosferski polutanti iz motornih vozila: .0 1.2 0.5 0.36 1.5 58 100 52 Sedimentne stene Glineni Krečnjak Peščar škriljci 0.5 30 39 0.04 1.09 110 35 1 2980 200 4 42 90 13 0.29 0. Srednji sadržaj teških metala u Zemljinoj kori i glavnim tipovima stena (mg/kg) Metal Ag As Au Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Ti U V W Zn Zemljina kora 0.003 0.16 0.56 1.5 80 14 0.2 0.5 3. Promene klime utiču na promene u zemljištu.odloženi pepeo je izvor teških metala.5 6 0.004 0.05 2.1 0.13 0.22 (<240) 0.5 0.5 0.2 0.6 2.3 0.12 0.0025 0.028 0.002 0.07 1. .05 0.5 0.9 20 30 120 Izvori polutanata teških metala u zemljištu 1.03 0.2 0.08 1040 1500 400 0.13 0.07 1.01 0.03 0.004 0.14 0.5 1.003 0.5 0.08 1. „efekat staklene bašte” zajedno sa „kiselim kišama” prouzrokuje promene biopristupačnosti metala (Tabela 13). Tako npr.25 0.01 0.5 0.3 19 11 35 90 5.1 0.4 160 1 75 Magmatske stene Bazne Ultrabazne Granitne magmatske 0. Kako je zemljište vitalan ekološki i poljoprivredni resurs i treba ga štititi od dalje degradacije.1 0.0 13 (1-900) 0.43 4.7 10 23 0.002 0.2 2.6 1.6 7 9 68 5.disperzija mnogih elemenata u vazduhu. 2.1 20 100 50 0. Sagorevanje fosilnih goriva: .

svinjska i živinska đubriva (Cu i As). .preko efluenata koji mogu zagaditi zemljište u slučaju izlivanja vodenih tokova.neorganskih zagađivača (Mdn). .đubriva (Mđ).agrohemikalija (Mah). Ukljanjanje urbanih i industrijskih otpadaka: . Hg-baterije). Poseban problem predstavljaju metali koji se preko hrane akumuliraju u organizmu čoveka (npr. 4. sadrže enormno visoke koncentracije teških metala (Tabela 14).šljake iz prerade gvožđa.pesticidi. Organska đubriva: . posebno u urbanim i industrijskim područjima. . Cd i Pb). efluente i otpadnih voda. . . Udeo različitih tipova zagađivača zemljišta Zemljišta.dispergovanje metala kroz prašinu. . Koncentracija teških metala u zemljištu Ukupni sadržaj metala u nekom zemljištu (MUK) je rezultat inputa metala iz više izvora: . 5.matičnog supstrata (Mm). . . 114 .3.taloženje čestica aerosola emitovanih pri spaljivanju materija koje sadrže metale.atmosferskog taloga (Ma).organskih otpadaka (Moo). . 6.putem stvaranja deponija otpada i metalnih strugotina. . Rudnici i topionice obojenih metala: .odnošenje metala sa prinosom biljaka (Mb). 7. Mineralna đubriva i pesticidi (teški metali kao aktivni konstituenti ili primese): . Teški metali prouzrokuju akutne probleme toksičnosti. posebno herbicidi.fosfatna đubriva. .emisija dima i prašine koji sadrže metale.nepažljivo odlaganje predmeta (minijaturne baterije Ni-Cd. Slika 24. Metalurška industrija: . napuštena auta (Pb-akumulatori).

01 .1.83 10 .1 20 10 .30 2 0.38 7 .03 .30 15 -1.25 30 .170 1 .9 3 .25 10 0.10 20 .42 Stajnjak 3 .5.01 .4 .300 2 .100 20 .7 .0.1 .40 6 .3 .27 2.10 0.1 .0.245 1 .1 .240 82 .1 .9 .05 .52 0 .3.1. stajnjaku.05 4 <2 90 1.000 0.3 .25 0.5 50 115 .3 20 .000 1-2 50 10 .36 30 .30 1.200 0.3 .250 0.225 < 100 0.500 2 .600 50 .01 .24 1.900 1 . MUK = (Mm + Ma + Md + Mah + Moo + Mdn) – (Mb + Mg) Tabela 14.4 .1.19 0 0.000 0.115 0.300 29 .5 2 .55 60 .000 2 . kreču i kompostu (mg/kg) Metal Ag As B Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Sb Se U V Zn Kanalizacioni mulj < 960 3.450 Kompost 2 .2 40 .0.3.5 .1.0.3 .55 2 .5 .200 5 .4 1 .3 10 .1 .12 66 .8.3. Sadržaj teških metala u poljoprivrednim zemljištima (mg/kg) Metal Ag As Au Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Ti U V W Zn Opseg 0.410 13 .000 < 1 .260 0.279 1.01 .100 1.01 .2.260 8 .000 0. Sadržaj teških metala u kanalizacionim muljevima.2.1 .60 7 .2 .600 50 .300 0.3 .05 – 8.001 .21 0.6 0 .- gubici putem ispiranja i volatizacije (Mg).500 0.3.10.08 – 0.20 20 .05 .05 1 .27 1 .50 0.15 2 .1 .0 0.894 Tabela 15.000 0.120 0.1.566 Kreč 0.300 Uobičajena vrednost 0.580 0.0.8 0.09 .172 0.0.40 5 .400 91 .44 1 .2 1 .340 1 .250 0.34 7 .2 – 1 10 70 .9 1-7 7 . mineralnim đubrivima.600 3 .1 .969 0.15 10 .450 Nitratna đubriva 2.2.1.04 .2.5.000 Fosforna đubriva 2 -1.06 1.4 15 .03 .200 0.8 .5 5.125 0.20 0.30 0.1.40.1 .05 40 .2 .3 2.01 .12 3.49.002 0.8 0.

Minimalne koncentracije nekih teških metala koje inhibiraju bakterije Jedinjenja metala HgCl2 AgNO3 As2O3 CuSO4 x 5 H2O K2CrO7 Koncentracija (mg/ml) 8 32 512 512. .Micelija gljive Rhizopus arrhizus izdvaja U iz otpadnih voda rudnika urana. kao i uticaja teških metala.0 %. npr. zaustavljaju razmenu materije i energije i tako ih direktno uništavaju. Zn). virusi i lišajevi. transformacija neorganskih u organo-metalna jedinjenja (npr. kao i enzimatsko prevođenje toksičnih teških metala u manje toksična jedinjenja. Njihova brjnost je od nekoliko desetina do nekoliko miliona po 1 gramu apsolutno suvog zemljišta. temperatura. Bacillus subtilis bakterija sadrži biopolimer koji vezuje Cr i Al). Naglim razvojem savremenih tehnologija.1 – 3. Cd. preradi kanalizacionih i otpadnih voda. vrste i koncentracije teških metala. mikroorganizmi su razvili različite sisteme i mehanizme za zaštitu od nepovoljnih faktora spoljašnje sredine. Danas se veoma uspešno koriste različite vrste mikroorganizama za izdvajanje metala iz raznih ekoloških sredina: .Mikroorganizmi zemljišta u zaštiti životne sredine Rast i razvoj biljaka je u direktnoj zavisnosti od sadržaja organske materije i delatnošću mikroorganizama u zemljištu. U celokupnoj organskoj materiji zemljišta. npr. Postoje 3 načina vezivanja rastvorljivih teških metala od strane mikroorganizama: bioadsorpcija (specifično i nespecifično vezivanje metala na površini ćelije. Biomasa iznosi 5-20 t sirove mase po 1 hektaru zemljišta.Veći broj bakterija može akumulirati koloidno Au iz zemljišta. posebnu ulogu imaju pojedini mikroorganizmi koji pokazuju otpornost na teške metale (biološki indikator zagađenja). U zemljištu žive različite vrste mikroorganizama: bakterije. uz pomoć produkata metabolizma (mikroorganizmi sintetizuju i izlučuju slabo kisele ugljovodonične polimere koji deluju kao polielektrolit koji apsorbuje jone metala Pb. gljive. biotičkih i abiotičkih faktora. mikroorganizmi oksidišu arsenit As3+ u manje toksičan arsenat As5+). saturacionog mulja i fotografskih rastvora. .000 128 Postoji veći broj činioca. od kojih zavisi dejstvo teških metala na mikroorganizme. protozoe. Tabela 16. alge. menjaju propustljivost citoplazmine membrane. hemijski sastav sredine u kojoj žive mikroorganizmi. Kruženje materije počinje i završava u zemljištu zahvaljujući mikroorganizmima. U toku evolucije. vrste i starosti mikroorganizama. Mikroorganizmi učestvuju u stvaranju zemljišta i održanju njegove plodnosti. u zemljište dospevaju opasne i štetne materije. jedinjenj Hg). vreme delovanja. ćelije mikroorganizama učestvuju sa 0. koje direktno ili indirektno nepovoljno deluju na mikroorganizme (Tabela 16). - - U zaštiti životne sredine. Od najvećeg značaja je izrazito toksičan uticaj teških metala (Hg > Ag > Cu > Cd > Zn > Pb > Cr > Ni > Co).Bakterija Citrobacter intermedius ima sposobnost akumulacije Ag iz otpadnih voda. Metali se adsorbuju na površini ćelije mikroorganizma. 116 . U prvom redu su fizičko-hemijska svojstva zemljišta. bioakumulacija (nakupljanje metala u ćeliji i vezivanje sa belančevinama.

fizičkih i bioloških svojstava zemljišta.02-0. Pri tom se odvoji. . ispituje se: .zemljište koje se zaliva zagađenom vodom. . . Zato treba pripremiti uzorak za analizu.2 mm). kod određivanja zamenjivog Fe ili Al. kao i Međunarodnim preporukama i normama. Celokupna količina sitnice se stavi na papir.ili NO2. sitnica u količini od 50 g mora se dalje usitnjavati u ahatnom tarioniku. kod određivanja NH4-. Uzorci zemlje u vlažnom stanju se najpre proseju kroz sito (∅ 6 mm). fizičkih i bioloških svojstava.zemljište gde se odlažu razni otpadni materijali. vrši se utvrđivanje poremećenih hemijskih. Sušenje uzoraka se vrši pri temperaturi 25-35 oC. Na sadržaj opasnih i štetnih materija.jona.zemljište zagađeno i u drugim slučajevima.5 % od mase uzorka.Kontrola kvaliteta zemljišta Opšti pristup na osnovu koga su definisani parametri ispitivanja preuzet je iz preporuka i uputstava Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Agencije za zaštitu životne sredine SAD-a (EPA-USA). kao i kod određivanja fiziološki aktivnog K2O ili P2O5. . Prikupljanje uzoraka zemljišta Ispitivanje zagađenog zemljišta vrši se na taj način što se uzimaju uzorci zemlje iz oraničnog sloja (0 . Na osnovu ispitivanja.30 cm) i pakuju u čiste plastične kese težine 0. 117 . razdeli na 10-20 približno jednakih delova i iz svakog dela uzima se mala količina zemlje za uzorak. a zatim seje kroz sito (∅ 2 mm). različitu količinu skeleta i različite su usitnjenosti. eventualno prisutan. U toku sušenja. sušenjem. Takav je slučaj npr.0 kg i dostavljaju naučnoj instituciji na analizu. za uzorak od 20 g dovoljna je osetljivost vage od 0. Na zemljištu koje je zasejano biljnim vrstama vrši se analiza nadzemnih i podzemnih delova biljaka. Priprema uzorka – sitnica.zemljište u blizini prometnih saobraćajnica. . Analitički uzorak (srednja proba). a po potrebi i narušenih hemijskih. a zatim prosejati kroz sito (∅ 0. što se postiže: odstranjivanjem skeleta. Osušeni uzorak u količini od 500 g usitnjava se u avanu ili posebnom mlinu. Priprema uzoraka zemljišta Uzorci zemlje imaju različit sadržaj vode.5-1. NO3. a veće grudve izmrve prstima. sa osetljivošću 0. Za pojedina određivanja. Na taj način se dobija sitnica za većinu hemijskih određivanja. Ako za vreme sušenja kod uzorka nastaju brze i velike hemijske promene pojedinih sastojaka. Laboratorijsko ispitivanje i tumačenje rezultata se vrši u skladu sa odredbama Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. Npr. kao i na osnovu idenifikovanih izvora zagađenja u zoni uticaja.zemljište koje se preterano đubri organskim i mineralnim đubrivima.1 g. 23/94). Uzorak se meri na analitičkoj vagi. ua analizu se koristi zemlja u stanju prirodne vlažnosti. u prostoriji zaštićenoj od prašine i hemikalija ili posebnom uređaju sa automatskom regulacijom temperature i vlage. skelet.1-0. uzorke treba promešati radi ujednačavanja. pepelišta i jalovine (deponije). usitnjavanjem i prosejavanjem.zemljište u blizini većih gradskih i industrijskih naselja.

Mn. NH4OH Br2 . Ca. Mg. Na 118 . Na Rastvoriti u HCl Prokuvati Razblažiti na 100 cm3 Otopina A 5 cm3 Pufer pH 4. K Ti na 400 nm Fe na 565 nm 50 cm3 Upariti sa HNO3 Soli: Ca. K. Ti.4 M HCl do 50 cm3 Otopina B 5 cm3 Titracija uz murexid 5 cm3 Titracija uz eriohrom T Ostatak Plameni fotometar Ca Ca + Mg K.7 50 cm3 NH4Cl. Al. HClO4 upariti do suva SiF4 Soli: Fe. K.1 g) HF. a) Semimikro silikatna analiza (razaranje uzorka sa HF) UZORAK (0.Merne tehnike kontrole kvaliteta Određivanje elementarnog sastava mineralnog dela zemljišta (silikatna analiza). Na 0.voda Ostatak Plameni fotometar Razblažiti na 50 cm3 Na2S2O4 Razblažiti na 100 cm3 Filtrirati Na. Mg.

b) Semimikro silikatna analiza (razaranje uzorka sa Na2CO3)

UZORAK (0,1 g)
Topljenje sa Na2CO3 Dehidratacija sa HClO4 Centrifugiranje

Talog SiO2
Rastvoriti u NaOH

Otopina D
NH4OH Br2 – voda Centrifugirati

Otopina E
NH4-molibdat HCl

Talog: Fe, Ti, Al, Mn
Rastvoriti u HCl

Si na 400 nm

Otopina F (Ca, Mg)
Titracija uz eriohrom T

Fe3+ , Ti4+ , Al3+ , Mn2+
Taložiti sa NaOH Centrifugirati

Ca + Mg

Talog: Fe, Ti, Mn

Otopina G
Podesiti pH 4,2 Razblažiti do 100 cm3

Otopina H
Pufer pH 4,2

Al na 520 nm

119

Analiza zemljišta Analiza zemljišta se vrši u specijalizovanoj laboratoriji a neke od analiza zemljišta se mogu vršiti odmah na terenu. Brze analize, koje su najčešće potrebne na terenu, su određivanje pH, sadržaja nitrata i nutricijenata. Za brzu procenu pH (kiselosti) zemljišta koristi se vrlo jednostavan aparat - pH indikator. Ova metoda je korisna radi određivanje pogodnosti zemljišta za obradu i trenutne savete za đubrenje. Za direktno određivanje pH zemljišta (ili tečnosti) koristi se posebna pH elektroda. Merenje pH se bazira na poluprovodničkoj tehnologiji. Specijalna, čvrsta elektroda, sadrži jonsenzitivni terenski tranzistorski (ISFET) senzor, srebro/srebrohlorid referentni sistem i termistor radi automatske temperaturne kompenzacije. Ova elektroda ima raspon merenja od 0-14 pH sa tačnošću od 0,03 pH. Dubina merenja je 80 mm. Ona se koristi u kombinaciji sa osnovnim instrumentom-multimetrom. Kompletan set sadrži multimetar sa elektrodom, malo svrdlo za bušenje sa špatulom za palac i kalibracione tečnosti. Terenski set za ispitivanje zemljišta nudi pojednostavljene metode za određivanje raspoloživih nutricjenata u zemljištu. Serija brzih, tačnih hemijskih testova koristi standardizovane reagense za dobijanje obojenih reakcija, koje se mere upoređenjem sa tabelama boja. Kolorimetrijske test metode se koriste za većinu faktora koji se ispituju. Neki testovi su bazirani na merenju turbidnosti. Jednokratna procedura ekstrakcije obezbeđuje ekstrakt zemljišta za sve ove nutrijentne testove, sa izuzetkom hlorida, koji se ekstrahuju demineralizovanom vodom. pH zemljišta se određuje kolorimetrijski, pokrivajući raspon od pH 3,8 do 9,6. Za svaki komplet na raspolaganju je i kompletna dopuna reagenasa za 50 testova. Džepni instrument, reflektometar sa digitalnim merenjem, namenjen je za brzo određivanje sadržaja nitrata u vodi ili u vodenom rastvoru zemljišta ili biljnog materijala. Ova metoda je zasnovana na očitavanju nitratnih test-traka. Pošto se prethodno uroni u rastvor, test-traka se postavlja u aparat za optičko očitavanje. Instrument ima memoriju u kojoj pamti poslednjih 20 merenja, sa indikacijom datuma i vremena kada je svako merenje izvršeno. Raspon merenja je od 5 do 500 ppm (mg/l) nitrata. Tačnost očitavanja je 1 mg/l. Instrument se isporučuje sa kutiijomfutrolom, test-tračicama, rastvorom za kalibraciju i priborom. Ove metode nisu zamena za laboratorijske metode, mada daju dovoljnu indikaciju za određenu procenu. Fizičko-hemijski parametri analize (opšti i specifični) Specifični parametri. Kiselost zemljišta (rastvaranjem i snižavanjem prekursora kiselina NOx i SO2) predstavlja inicijalnu fazu u zagađenju i povlači veliki broj hemijskih reakcija čiji proizvod predstavljaju različiti toksični metaboliti. Posledica kontaminacije, posebno u dužem vremenskom periodu (naročito teškim metalima) dovodi do degradacije zemljišta i naglog smanjenja broja i vrsti mikroorganizama. Opšti parametri. U opšte fizičko-hemijske parametre analize zemljišta spadaju: a) Određivanje ukupne količine ugljenika i humusa Metode se baziraju na potpunoj oksidaciji organskog C u CO2. Prvom grupom metoda C se oksidira sagorevanjem u struji kiseonika u električnoj peći, a nastali CO2 apsorbuje u aparatu za apsorpciju (metoda po Liebigu). Druga grupa metoda se zasniva na oksidaciji C pomoću različitih oksidirajućih otopina (metoda po Tjurinu). Određivanje sadržaja humusa (metoda po Kotzmanu) sastoji se u oksidaciji organskih materija zemljišta pomoću KMnO4. b) Određivanje sastava humusa Ekstrakcija zemlje smešom alkohol-benzol (1:1) radi izdvajanja voskova i smola; Dekalcifikacija beskarbonatne zemlje rastvorom H2SO4 a karbonatne zemlje rastvorom HCl; Izdvajanje huminskih kiselina obradom dekalcifikovane zemlje rastvorom NaOH; Određivanje nerastvornog ostatka (humina). 120

c) Određivanje stepena razloženosti i humificiranosti organske materije zemljišta Stepen razgrađenosti pokazuje odnos pravih humusnih materija netopivih u acetilbromidu i predstepena humusa koji su netopivi u acetilbromidu. Koristi se postupak bromacetolize ili postupak sulfoacetolize. d) Određivanje huminskih i fulvo kiselina Izdvajanje se vrši višestepenom obradom zemlje rastvorom NaOH posle dekalcinisanja. Alkalni rastvor humusnih materija se odvaja od zemlje filtriranjem. Iz alkalnih rastvora se huminske kiseline talože zakišeljavanjem sa H2SO4. Rastvor se filtrira i iz filtrata odvajaju na aktivnom uglju fulvo kiseline. Svojstva huminskih i fulvo kiselina (elementarni sastav, funkcionalne grupe) određuju se metodama elektroforeze, papirnom hromatografijom, IR spektroskopijom i dr. e) Određivanje kiselosti i alkalnosti zemljišta Određivanje pH vrednosti potenciometrijskom metodom (pH metar) ili kolorimetrijskom metodom (pomoću indikatora). Na osnovu pH vrednosti, zemljišta su podeljena u pet grupa: I alkalna (>7,20 pH u 1M KCl), II neutralna (6,51-7,20), III slabo kisela (5,51-6,50), IV kisela (4,51-5,50) i V jako kisela (<4,50). f) Određivanje zemnoalkalnih karbonata u zemljištu Određivanje količine CaCO3 volumetrijskom metodom sa HCl. g) Određivanje rastvorljivih soli u zemljištu Metoda merenja električnog konduktiviteta u saturisanoj zemljišnoj kaši ili u više razblaženoj suspenziji zemlje vodom. h) Određivanje azota u zemljištu Ukupni azot metodom po Kjedahlu. Amonijačni azot kolorimetrijski pomoću Neslerovog reagensa. Nitratni azot kolorimetrijskom metodom pomoću fenoldisulfonske kiseline. i) Određivanje sumpora u zemljištu Topljenje zemljišta alkalnim karbonatima, mokro spaljivanje carskom vodom ili suvo spaljivanje kalijum hloratom. Konačna sulfatna forma se taloži Ba-solima i određuje gravimetrijski. j) Određivanje pristupačnog fosfora, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma u zemljištu Ekstrakcija kiselim pufernim rastvorom Ca-laktata u HCl. Sadržaj fosfora se određuje kolorimetrijski iz dobijenog ekstrakta. Sadržaj kalijuma se određuje plamenom fotometrijom iz amonim-acetatnog ekstrakta. Elektrodijalizom uzorka zemlje u bornoj kiselini ekstrahuju se pristupačni katjoni Ca i Mg. Kalcijum se određuje turbidimetrijski uz dodatak amonijum-oksalata. Magnezijum se određuje kolorimetrijski sa titan žutim indikatorom u alkalnoj sredini, uz dodatak skroba kao zaštitnog koloida. k) Određivanje oblika aluminijuma i gvožđa u zemljištu Ekstrakcija zemljišta rastvorom smeše oksalne kiseline i amonijum-oksalata. Gvožđe i aluminijum se određuju gravimterijski nakon taloženja kupferonom (gvožđe u kiseloj sredini a aluminijum u alkalnoj sredini). m) Određivanje mikroelemenata (B, Mn, Mo, Cu, Zn) u zemljištu. Maksimalno dozvoljene vrednosti opasnih i štetnih materija u zemljištu Prema Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu (Sl. Gl. RS 23/94) propisane su maksimalno dozvoljene količine opasnih i štetnih materija koje mogu da oštete ili promene proizvodnu sposobnost (plodnost) poljoprivrednog zemljišta (Tabela 17). Ove materije dolaze izlivanjem deponija, ispuštanjem iz fabrika, nepravilnom upotrebom mineralnih đubriva ili preko sredstava za zaštitu bilja. 121

su: 0. 153 i 180) organokalajna jedinjenja (TVT. crnog luka.5 20 50 50 300 100 300 5 50 10 Sredstva za zaštitu bilja.09 kod gajenja lucerke. olovo. 118. Maksimalno dozvoljene količine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu Hemijski elemenat Kadmijum Olovo Živa Arsen Hrom Nikal Fluor Bakar Cink Bor Kobalt Molibden Hemijska oznaka Cd Pb Hg As Cr Ni F Cu Zn B Co Mo MDK u zemljištu mg/kg zemlje 2 50 1. 3. 6.3 0. Maksimalno dozvoljene količine (MDK) sredstava za zaštitu bilja u zemljištu Red. suzbijanje korova.0 0.01 0.5 1. ječma i krastavca. su na bazi triazinskih preparata.Opasne materije u smislu ovog Pravilnika su: kadmijum. Sredstva triazini (atrazin i simazin) karbamati ditiokarbamati hlorfenoksi (2. nikl i fluor.20-0. živa. TMT) MDK (mg/kg zemlje) 0.01 Tabela 19. Sredstva policiklični aromatični ugljovodonici (PAHS) polihlorovani bifenili i terfenili (PCBs i PTC) za svaki od kongenera (28. u srednje teškim zemljištima za proizvodnju pojedinih poljoprivrednih kultura. br. ovsa. uljane repice i šećerne repe. 0.06-0.0 kod gajenja špargle. 0. 52.30-0. 4. 5. hrom.25-0. kao što su atrazin i simazin (Tabela 18) ili kancerogenih materija (Tabela 19). 1. 2. 1.4) fenolni herbicidi (DNOCI DINOSEB) organohlorni preparati DDT+DDD+DDE MDK (mg/kg zemlje) 0. Granične vrednosti ostataka simazina i atrazina. lana.0 1. Maksimalno dozvoljene količine (MDK) toksičnih i kancerogenih materija u zemljištu Red.25 kod gajenja suncokreta. br. Tabela18. 3.20 kod gajenja soje.6 0. 0.004 0.40 kod gajenja krompira. arsen. 101. tj. Tabela 17. cink i bor. 138.30 kod gajenja pšenice i raži. Štetne materije su: bakar. do 1. 2.15-0.005 122 . 0.

odnos ugljenika i azota C/N. na osnovu ovih analiza moguca je rekonstrukcija porekla i procesa transformacije pojedinih minerala Kompleksne metode: 123 . konzistencija i dr.hemijske osobine (pokazatelji stanja kiselosti.fizičke osobine (granulometrijski sastav.jon selektivnim elektrodama. . . kao npr.atomsko apsorpcionom spektrofotometrijom (AAS) . zatim odnos učešća frakcije gline u eluviajalnom i iluvijalnom horizontu i dr. tekstura zemljišta.tečnom hromatografijom (HPLC). Složeniji dijagnostički kriterijumi: .analize modalnog sastava teških frakcija zemjlišnih minerala. boja zemljišta.: procesi iluvijacije (translokacija gline u profilu).Metode ispitivanja zemljišta Za ispitivanje zemljišta koriste se različite metode.pokazatelji dobijeni mikro-morfološkim istraživanjima (Slika 25). .jonskom hromatografijom (IC).). alkalizacije ili stanja adsorptivnog kompleksa zemljišta).druge metode zasnovane na partitativim koeficijentima (npr. zaslanjenosti. . Utvrđivanje dozvoljenog sadržaja materija koje mogu zagaditi zemljište vrši se laboratorijskim metodama. . . . 4.istrazivanja mineraloškog sastava pojedinih frakcija zemljista. Razlikuju se metode terenskog i laboratorijskog ispitivanja. Specijalna metoda mikro-morfološkog ispitivanja zemljišta Posebna dijagnosticka vrednost: . Slika 25.1 SPECIJALNE METODE ISPITIVANJA ZEMLJIŠTA Jednostavni dijagnostički kriterijumi: . i to: .2.).metode mikroskopije i submikroskopije.striping volametrijom (SV).pokazatelji nastali proučavanjem makro-morfoloških karakteristika zemljišnih horizonata (npr. koje se koriste radi utvrđivanja prisustva odredjenih procesa ili pojava u zemljistu. osobine strukturnih agregata zemljišta. Fe2O3/SiO2. struktura zemljišta i dr. prisustvo određenih minerala u zemljištu ili segregacija (konkrecija i sl. . kojima se izuzetno precizno utvrđuju karakteristike primarnih i sekundarnih minerala i otkrivaju procesi kod formiranja soluma.) nastalih oksido-redukcionim procesima u zemljištu i drugih pojava.) .gasnom hromatografijom (GC). R2O3/SiO2.

5 – 1. . . kompleksne metode omogućuju ne samo rekonstrukciju stanja geneze zemljišta nego i predviđanje promena ili rizika takvih promena s obzirom na funkcije stanja i poznate ulazne i izlazne elemente funkcija. Deponija se planira za vreme duže od 20 godina. organizuju se sistemi praćenja (kontrole) većeg broja parametara na većem broju mernih taćaka. bivšim pozajmištima zemlje i ravnim terenima koji su bez tekućih i stagnirajućih voda. odnosno racionalno koristiti kao industrijska sirovina ili energetsko gorivo. . . Za deponije se mogu koristiti i strmi tereni sa nagibom preko 25 %.vremenskih rekonstrukcija procesa koji dovode do formiranja soluma. broj stanovnika). . brzina i ruže vetrova).urbanističkom planu (namena površine u radijusu od 3 km).hidrogeografskoj situaciji (vodotokovima). propisuju se kriterijumi za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materija (Pravilnik.kontroli deponije. Deponija je udaljena najmanje 1. Otpadni materijal nastaje na javnim površinama. .putnim mrežama. snežni pokrivač). 4. 124 .- analiza većeg broja parametara koji su odgovorni za genezu zemljišta i istovremeno su pogodni pokazatelji kod razmatranja prostorno.10 – 0.zemlji za kontrolno sanitarno zasipanje deponovanog otpada.5 km od ušorenog naselja i naselja zbijenog tipa (granice stambenog dela).godišnja zapremina deponije (m3). q .17– 0. javne površine. preduzeća. trajanje T ispod 0 oC.0 i 0.3– 0. na ovaj način istražuju se fenomeni "osetljivosti" zemljišta na promene izazvane spoljašnjim (egzogenim) ili unutrašnjim (endogenim) faktorima pedogeneze.podzemnoj infrastrukturi.konfiguraciji terena. Pri izboru lokacije moraju se uzeti u obzir podaci o: . . . F . koji nema svojstvo opasnih materija i ne može se prerađivati. u prometu ili upotrebi i dr. . seizmičke karakteristike). . “Službeni glasnik Republike Srbije” br. u procesu proizvodnje (tj.ukupnoj količini i vrsti otpada. . K .temperaturnim karakteristikama (max T.stabilnosti terena (klizišta.plavnosti terena površinskim ili podzemnim vodama. Zapremina i kapacitet deponije V = K ⋅F q V . kako bi se analizirao efekat inteziteta promena kod pojedinih parametara. Lokacija Deponija se locira u uvalama zaklonjenim bočnim reljefom. uz primenu odgovarajućih tehničkih mera.godišnja količina otpada (t).zapreminska težina otpada na deponiji (0.izvorima otpada (domaćinstva. .5 t/m3). Deponija je sanitarno-tehnički uređen prostor na kome se odlaže čvrst otpad.17 i 0.geološkim karakteristikama (nivo podzemnih voda). rada).faktor procenjenog učešća prekrivnog materijala (0. 54/92). u domaćinstvima. objekti.33).2.hidrometeorološkim karakteristikama (učestalost.2 LOKACIJA I UREĐENJE DEPONIJA OTPADNIH MATERIJA Radi zaštite životne sredine. istrazivanja se organizuju u okviru određenih prostornih celina (areala) radi identifikacije karakterističnih procesa ili drugim prostornim celinama. .

5 m.Deponija se oprema sistemom za prihvatanje voda od padavina i tela deponije. . . .Industrijski otpad se zaštićuje nepropusnom folijom u horizontalnom i bočnom delu. . U roku od 6 meseci.Spaljivanje otpada se vrši u odgovarajućim postrojenjima za spaljivanje.Kontrola postupka pri odlaganju otpada se vrši svakodnevno.Deponija se obezbeđuje rezervama vode i zemlje.budući broj stanovnika.P   N1 = N 0 ⋅ 1 + ⋅ n 100   N1 . . . Uzorci se uzimaju 2 puta godišnje. Proračunata količina otpada. visine najmanje 2 m.Otpad se razastire buldožerom i sabija kompaktorima u slojevima 30-50 cm debljine. Deponija prestaje da se koristi kad na njenoj površini nije moguće odlaganje novih količina otpada. P . .kontrolom količine i kvaliteta ocednih voda iz drenažnih uređaja. Uređenje deponija . Radi kontrole kvaliteta podzemnih voda. .Deponija se oprema pokretnom žičanom mrežom.5. od dana prestanka korišćenja.sistemskom kontrolom prisustva glodara.Na deponiji se određuje poseban deo za odlaganje čvrstog industrijskog otpada. debljine 10-30 cm. Zapremina deponije se dobija na osnovu proizvoda broja stanovnika i zapremine otpada posle kompaktiranja (m3).Voda se vraća na površinu deponije ili se prečišćava i ispušta u recipijent. . ili kad ugrožava životnu sredinu a nije moguće izvršiti sanaciju.000 m 3 pohektaru. koja se pune naizmenično.sprečavanje prijema otpada koji ima svojstva opasnih materija. .Na deponiji se jednom u 5 godina određuje struktura otpada. po jedan sa svake strane i jedan nizvodno od deponije. . .Deponija se ograđuje veštačkim zaklonom. . .broj godina za koje se predviđa vreme trajanja deponije. Gornja površina deponije se prekriva slojem zemlje u količini od 3. uvećava se 2 % godišnje. .Otpad iz vozila se istovaruje na prostoru dnevnog odlaganja (širina čela 10-50 m).Deponija se propisno obeležava tablom sa odgovarajućim podacima. radi zaštite od požara. do visine etaže od 2. preduzimaju se odgovarajuće merezaštite: .Deponija ima kontrolni centar za poslove kontrole.Na deponiji nije dozvoljeno spaljivanje otpada. .otklanjanje nedostataka na drenažnim uređajima. . . .postojeći broj stanovnika.000 .U višeslojnoj deponiji izgrađuju se vertikalni kanali za odvođenje gasa. vrši se rekultivacija deponije. . Računa se godišnje po stanovniku 1 m3 otpada u rastresitom stanju.Preko ovih slojeva odlažu se novi slojevi. . n . N0 .deratizacija i dr. . 125 .kontrolom kvaliteta podzemnih voda. Opasnost od zagađenja životne sredine utvrđuje se: . visine 3 m. . u planiranom vremenu. u zavisnosti od buduće namene zemljišta. na deponiju se postavljaju najmanje 3 pijezometra.Uz deponiju se gradi objekat namenjen pranju vozila i kontejnera. .priraštaj stanovništva u %.Gornja površina dnevnog otpada prekriva se slojem zemlje. za vek trajanja deponije.Deponija se obezbeđuje nepokretnim i pokretnim osvetljenjem.kontrolom istovarene količine i vrste otpada. U skladu sa ovim. . . . radi sprečavanja raznošenja otpada.Na deponijama se formiraju do 2 etaže godišnje.Voda se odvodi u 2 bazena.Svaka etaža otpada ostvaruje nagib od min 2 %.

edafske. železnički. toplane i veće kotlarnice). koji decenijama prate razvoj grada obuhvataju: neracionalno trošenje resursa (zemljišta. Poreklo zagađivača: 1. kao i demografski razvoj Beograda u drugoj polovini prošlog veka izazvala je negativne uticaje na životnu sredinu i kvalitet života stanovnika. industrijalizacije.SAOBRAĆAJ (drumski. KOMUNALNE OTPADNE VODE 6. .RASUTI ZAGAĐIVAČI (poljoprivreda. kako u samom gradu tako i u njegovim naseljima. . GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA Uticaja urbanih funkcija na zagađivanje životne sredine prikazan je u Tabeli 20.STANOVANJE. HEMIJSKA INDUSTRIJA 3. uklanjanja otpadnih voda i smeća. individualna kućna ložišta). Povoljnosti koje nosi lokacija grada (klimatske. Uzroci degradacije i zagađivanja životne sredine mogu se razvrstati u šest glavnih kategorija: . benzinske pumpe. orografske karakteristike terena) u mnogome su anulirane neodgovarajućim odnosom čoveka prema životnoj sredini. TEKSTILNA INDUSTRIJA 4. degradacija i zagađivanje zemljišta.KONCENTRISANI ZAGAĐIVAČI (industrija. 126 . hemijske radionice. skladišta hemikalija i goriva.VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJA. povećavanje saobraćajnih problema. snabdevanja vodom. . te nedovoljna briga o estetskim vrednostima grada.RUKOVANJE ČVRSTIM OTPADOM . . NAFTNI DERIVATI 2. razvoja saobraćaja i intenzivne poljoprivredne proizvodnje. rizici od prirodnih nepogoda i industrijskih udesa. Intenzivna industrijalizacija i urbanizacija. pa sve do savremenih ekoloških problema koji nastaju kao posledica dinamičnih procesa urbanizacije. zaostajanje razvoja komunalne infrastrukture. Iako teritorije velikih gradova najčešće predstavljaju ekološku celinu. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 8. Glavni problemi životne sredine u Beogradu. kao najveća urbana aglomeracija u našoj zemlji. POLJOPRIVREDA 7. energije i drugo). vode. pored prirodnih i stečenih nepovoljnosti od uticaja su i velike razlike pojedinih delova. suočen je sa brojnim ekološkim problemima. uništavanje prirodnih i kulturnih dobara.Primeri uticaja urbanih funkcija na zagađivanje životne sredine Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda Beograd. sa karakteristikama od visoko urbane do ruralne sredine. Na teritoriji Beograda prisutni su brojni sanitarno-higijenski problemi počev od elementarnih u oblasti stanovanja. vazdušni i rečni). METALOPRERAĐIVAČKA I MAŠINSKA 5. zagađivanje vazduha i voda.

otpad povećana buka.saobr.3%.000 tona nosivosti zagađivanje vazduha i zemljišta.2 4. zagađivanje vazduha. udesi sa opasnim teretima. koloseka Aerodromi Beograd i Batajnica Luka Beograd-120 ha.798). i prigrad. zagađivanje vazduha postrojenja Makiš. prehrambeni . industriski otpad. povećana buka. opasni otpad. +prigrad. 25 preduzeća prehrambene industrije. Deponija u Vinči zauzima površinu od 65 hektara.p. zaposedanje zemljišta zagađivanje zemljišta zaposedanje zemljišta. neracionalna potrošnja energije i vode. povećana buka. 1500 autobusa. SAOBRAĆAJ Drumski (gradski i tranzitni) Autobuske stanice.000 stanova i 7500 poslovnih objekata. Banovo brdo. voda i vazduha usled neadekvatnog prikupljanja.3 1.500 stanova.14. i farmaceutsko-hemijski kompleks .731 (ukupno 56.2 Toplane i veće kotlarnice zagađivanje vazduha 3 3. parkirališta 1. Bele vode i Vinča 24 izliva iz kanaliacione mreže u reke bez prečišćavanja.5 Poljoprivreda Benzinske pumpe Hemijske radionice Skladišta hemikalija i goriva Individualna kućna ložišta 127 . 700 plovila-510.4 6. “Gradska čistoća” dnevno prikupi i deponuje oko 1200 tona smeća. 2. zagađivanje vazduha. 135 javnih benzinskih stanica i približno toliko internih n. VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJA Vodosnabdevanje Kanalizacija STANOVANJE zaključno sa 2000.4%.6. otpadne vode zagađivanje vazduha. nelegalna gradnja u 10 opština: 22. zaposedanje zemljišta zagađivanje vazduha. Uticaj urbanih funkcija na zagađivanje životne sredine UZROCI ZAGAĐENJA 1.1 Železničke stanice i šinski saobraćaj Vazdušni Rečni registrovano 2500 vozila preko 5 tona. zagađivanje zemljišta voda i vazduha pesticidima i veštačkim đubrivom.2%.p.3%. greje preko 220. gubici u mreži.1 KONCENTRISANI ZAGAĐIVAČI Industrija energetika .. 5 industrije pića i 2 preduzeća industrije stočne hrane. 20 stajališta za grad.Tabela 20. 1870 autobusa).376. RASUTI ZAGAĐIVAČI 49 preduzeća društvenog sektora. Parking servis (6500 mesta na ulicama. rizik od industrijskih udesa 2. n. sa 14 toplana i ukupno 118 toplotnih izvora.p. voda i zemljišta.1 3. kvalitet vode upuštanje u vodotoke bez prečišćavanja. godinom oko 426. loše rukovanje otpadom i fekalnim vodama.2 6. zagađivanje voda i zemljišta OBJEKTI I PREDUZEĆA EFEKTI NA ŽIVOTNU SREDINU 1.3 6. n. voda i zemljišta zaposedanje zemljišta i vodnih površina. zagađivanje voda. tranzitnepoznato BAS+ LASTA (dnevno 1400 polazaka).10. Bežanija.691.4 2. povećana buka zagađivanje vazduha. kapaciteta 2445 MW i 3400 podstanica. septičke jame-vodopropusne ili se izlivaju 5. tretmana i odlaganja otpada 6. brojni nekontrolisani izlivi nedovoljno vode u letnjim mesecima. 5500 na parkiralištima. voda i zemljišta.56. RUKOVANJE ČVRSTIM OTPADOM Deponija Vinča i brojna smetlišta. zagađivanje zemljišta. vikend zgrada 1. 15 robnih stanica sa 85 ind. metalski . neracionalno korišćenje zemljišta. voda i zemljišta rizik od hemijskog udesa. buka.1 6. GSP+ Lasta (grad. i to 17 poljoprivrednih preduzeća. čvrsti otpad 6. 2660 u garažama) 4 međugradske stanice. javne garaže.2 1. Sistem "Beogradskih elektrana". čvrsti otpad. zagađivanje zemljišta zagađivanje vazduha. zagađivanje voda. pomoćnih i ostalih objekata 32.

B Karta 45. Zagađenost zemljišta u slučaju akcidentualnih situacija (Makiš. predmet istraživanja je bilo ispitivanje sadržaja pesticida (DDT-a i Lindana). Tokom 2000. 1984.. godine su ukazivala na prisustvo ksilola u svim uzorcima. 5. konstatovana su prekoračenja vrednosti Ni. Tumačenje ovih rezultata je obavljeno upoređivanjem sa izmerenim vrednostima iz prethodnog perioda. a u nju dospevaju isključivo ljudskom aktivnošću. 4. U okviru ispitivanja kvaliteta zemljišta leve obale Dunava. što se dovodi u vezu sa geološkim sastavom tla. i 1989. Slična situacija je i sa sadržajem mineralnih ulja u Makiškom polju. godine bile su prisutne u miligramskim koncentracijama. 3. i 1988. pH vrednosti u uzorcima zemljišta uzetih iz zona sanitarne zaštite vodovoda Boleč i Grocka. godini u mikrogramskim. 128 . Vrednosti tokom 1987. god. došlo je do isticanja velikih količina ksilola u zemljište. Rezultati ispitivanja kvaliteta zemljišta pored Autoputa i Ibarske magistrale pokazala su prisustvo visokih koncentracija olova na 15 lokacija na teritoriji grada. Sa aspekta toksokinetike i toksodinamike. Dobijene vrednosti su bile ispod granice detekcije. koja lako ulaze u ekosisteme i kumulišu se u žive organizme.). To je ukazivalo na kontinuirane i dispergovane izvore zagađenja na širem postoru Makiškog polja. koji su inače jako perzistentni u prirodi. Od organskih zagađivača. Ove zagađujuće materije predstavljaju jedinjenja koja se ne nalaze u prirodi. U toku 2001. Naknadna ispitivanja obavljena 1987. godine. 6. mogu procesima ispiranja da prodru u dublje slojeve zemljišta i tu se akumuliraju ili da dovedu do zagađenja podzemnih voda. hroma. PCB-a (polihlorovanih bifenila) i teških metala u zemljištu (olova. pa i Beograda nalaze značajne količine PCB-a pre svega zbog neadekvatnog upravljanja opasnim otpadom. U uzorcima zemljišta u okviru neposredne zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja Boleča konstatovana su prekoračenja vrednosti za DDT i Lindana. kadmijuma. se kreće iznad pH 8. Programom kontrole obuhvaćeni su PCB (polihlorovani bifenili) i PAU (policiklični ugljovodonici). što nije slučaj u situaciji Grocke i Boleča. žive i arsena). odnosno u pravcu bazne sredine. a u 1989. Na osnovu analize rezultata istraživanja zagađenosti zemljišta u zoni neposredne sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja naselja Grocka konstatovana su prekoračenja koncentracija DDT-a i lindana. godine težište ispitivanja kvaliteta zemljišta je stavljeno na lokacije i zone frekventnih soabraćajnica. na sadržaj DDT-a i DDE-a kao i Lindana. nikla. 2. i kao posledica razaranja izazvanih NATO bombardovanjem (bilans količina PCB-a u Beogradu nije urađen).Primeri zagađivača zemljišta različitog porekla Kartografski prikaz zagađenosti zemljišta dat je u Vol. godine vršena su istraživanja kvaliteta zemljišta u zonama sanitarne zaštite vodovoda Grocka i Boleč. ali može biti i posledica višegodišnjeg korišćenja mineralnih i organskih đubriva (goveđi stajnjak). 1. Zagađenost zemljišta u zonama zaštite izvorišta i drugim zonama prema nameni (VODZONZEM). Značaj ovog podatka je da je perzistentnost organohlornih pesticida znatno veća u kiselim zemljištima i zemljištima izuzetno bogatim organskim materijama. Smatra se da se na teritoriji Jugoslavije. Tom prilikom registrovane su i povećane vrednosti Ni i Cd na pojedinim lokalitetima. s obzirom da ove dve materije nisu normirane važećim Pravilnikom. Na ranžirnoj stanici. Uzorkovanje zemljišta i laboratorijske pretrage u narednom periodu su ukazale da na prostoru Makiša i Ranžirne stanice. bakra. organohlorni pesticidi. cinka. U toku 1998. 1988. a takođe i pored Vodovodske ulice i Savske magistrale perzistiraju povećane vrednosti ksilola. veoma perzistentnih u prirodi.

2 mg/kg do 378. i 2001. U poslednjih nekoliko godina. Nakon obilnih padavina u leto 1999. Dioksini i furani nisu bili dokazani. Od ukupne količine ulja (2200 tona) izgorelo je 45 tona.8 mg/kg.7.31 g/l (značajno prekoračenje dozvoljenih vrednosti datih Pravilnikom). . Na osnovu malog broja uzoraka zemljišta. godine niti u jednom uzorku sa teritorije Beograda. . godine konstatovano je prisustvo PCB-a u uzorcima zemljišta. koriste se preporuke i literaturni podaci da svaka registrovana vrednost u životnoj sredini predstavlja rizik po zdravlje ljudi i zahteva detaljne analize. U uzorcima zemljišta u zoni uticaja Autoputa registrovane su koncentracije PAH-ova u površinskom sloju. vodenu sredinu.u uzorcima zemljišta iz naselja Poljane kao i iz naselja Vojlovica i Kačarevo.. a najveći deo je ispiranjem dospeo u reku Peštan i zemljište naselja Poljane i Konatice. Deo isteklog ulja zagadio je okolni. Rezultati pretrage PCB-a (polihlorovani bifenili) u zemljištu na teritoriji Pančeva u prethodnom periodu (lokacija HIP “Petrohemija”). hranu i ljudski organizam. Sa ovih lokaliteta u toku 1999.u dvanaest (12) uzoraka zemljišta na sedam lokacija u okviru zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja za naselja Grocku i Borču. Kako ove materije i njihove nađene vrednosti u zemljištu nisu regulisane važećim Pravilnicima. godine uzimani su uzorci zemljišta i vode iz individualnih bunara.0 mg/kg do 27. a registrovane su vrednosti u rasponu od 87. U prethodnom periodu. a u zemljištu u okolini transformatora 328 g/kg. “Minela” i dr. trnsformatora i dr. nekontrolisano odlaganje kondenzatora. posebno na deponijama. 8. 1998. a u okruženje je isteklo oko 100 tona. U okviru kontrole zagađenosti zemljišta 1997. Na prostoru Beograda. Takođe je dokazano prisustvo PCDD-a i PCDF-a što je bila direktna posledica sagorevanja lakoisparljivih hlorovanih ugljovodonika i PCB-a. U ljudskom organizmu ova jedinjenja se vezuju za mikrozonske enzime i metabolišu se u jako toksična jedinjenja sa izraženim kancerogenim i mutagenim svojstvima. godine došlo je do poplava i raznošenja zagađivača na prostoru od oko 20 km2 uz tok reke Peštan. U bunarskoj vodi su konstatovane vrednosti od 6. na više lokacija. Iz tih razloga je potrebno izvršiti detaljna ispitivanja zemljišta naročito u okviru kompleksa velikih javnih preduzeća. koncentracije PAH-ova se sve češće sreću i u drugim supstratima. u okviru velikih sistema elektroprivrede. ali i na dubini od 50 cm. Prilikom bombardovanja TE “Kolubara” Veliki Crljeni uništeno je 14 transformatora. Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH-ovi) predstavljaju značajne organske zagađivače životne sredine. 9. U uzorcima zemljišta uzetih sa lokacija u blizini Autoputa (sanitarna zona zaštite vodovoda Boleč) registrovane su vrednosti PAH-ova u rasponu od 10. zbog neposredne blizine. Prostori kompleksa “Rafinerije” i “Azotare” u Pančevu nisu bili istraživani što zahteva detaljnu i kontinualnu pretragu na prisustvo PCB-a i drugih polihlorovanih jedinjenja. koja već duži niz godina koriste i eksploatišu transformatore i kondenzatore sa piralenom. prisustvo piralena i srodnih jedinjenja je pre svega vezano za transformatorska postrojenja i kondenzatore. Na osnovu analize rezultata može se zaključiti da su najviše vrednosti policikličnih 129 . 2000. Ne treba zanemariti curenja i razlivanja na slobodne površine. PCDD i PCDF-a. godini registrovano je prisustvo PAH-ova (policikličnih aromatskih ugljovodonika) na više lokaliteta i to: .. U toku 1999. registrovane su vrednosti PAH-ova pre svega u industrijskim zonama i pored prometnih saobraćajnica.2 mg/kg pri čemu su najviše vrednosti registrovane u površinskom sloju zemlje. pre svega površinskim vodama i zemljištu. Smatra se da ova jedinjenja najčešće iz vazduha sedimentacijom ili putem padavina dospevaju u dublje slojeve zemljišta. nisu registrovana prisustva PCB-a. nije se mogla odrediti procentualna zahvaćenost specifičnim zagađenjem površina kompleksa “Petrohemije”. u okviru specifičnih namenskih istraživanja. PTT-a.u uzorcima poljoprivrednog zemljišta sa prostora Borče i Slanaca. U okviru kontrole zagađenosti zemljišta u 2001. pre svega vazduha.

U uzorcima zemljišta sa poljoprivrednih povrešina iz naselja Ovča. both of direct contact and from secondary contamination of water supplies. pri čemu su u zoni uticaja saobraćajnica PAH-ovi registgrovani u dve dubine. potrebno je analizirati procese samoprečišćavanja i migracije zagađivača kao i mikrobiološki kompleks tla. leaching of wastes from landfills or direct discharge of industrial wastes to the soil. This occurrence of this phenomenon is correlated with the degree of industrialization and intensity of chemical usage. pored podataka o geološkim i hidrogeološkim karakteristika. Za ocenu stanja zemljišta sa sanitarno-higijenskog aspekta.zbirni uzorak 0-50 cm). Slanci.148. hydrology.aromatičnih ugljovodonika registrovane na površinskom sloju zemljišta. Zaključak Sabiranje efekata prisustva teških metala i drugih vrsta zagađenja (PCB. Višnjica. application of pesticides. kao i povećane vrednosti nikla. requiring extensive amounts of geology. dok su niske koncentracije pojedinih teških metala (Pb. kao i njihovih metabolita i rezidua. . Na osnovu iznetih rezultata ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Beograda. ABSTRACT Soil contamination is the presence of man-made chemicals or other alteration in the natural soil environment.75 mg/kg na površini. pesticidi. godini zabeležene u uzorcima zemljišta sa teritorije naselja Poljane (25. mogu se izvesti zaključne konstatacije o direktnom uticaju prisutnih zagađivača na kvalitet zemljišta: . Sa aspekta problematike štetnih i opasnih materije u zemljištu (šire prisutnih ili lokalizorano) suštinski je značajno da se uspostave koncepti i vodiči terminologija za opis zemljišta.Komunalno zemljište u zoni uticaja auto-puta i drugih magistralnih saobraćajnica je kontaminirano olovom.zbirni uzorak 0-40 cm) i naselja Vojlovica (38. Prodor zagađivača u lance ishrane. Sremčica i Vinča. . The most common chemicals involved are petroleum hydrocarbons.Ni na jednoj lokaciji u okviru Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta nije registrovano prisustvo PCB-a (polihlorovanih benzodiazepina) kao i PCDF i PCDD.2 mg/kg . percolation of contaminated surface water to subsurface strata. Veliko Selo. teškim metalima.U uzorcima poljoprivrednog zemljišta iz naselja Poljane. PAU. Kačarevo i Vojlovica registrovano je prisustvo PAH-ova (policikličnih aromatičnih ugljovodonika). odnosno organohlornih pesticida. .U uzorcima zemljišta sa prostora zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja naselja Grocka i Boleč konstatovano je prisustvo PAH-ova (policikličnih aromatičnih ugljovodonika). pesticides. This type of contamination typically arises from the rupture of underground storage tanks. Najviše registrovane vrednosti PAH-ova su u 2001. povećava stepen ugroženosti stanovništva i to na veoma dug vremenski period.) dodatno usložava hemijske reakcije i puteve toksikanata. Cd.Prostor Makiškog polja je opterećen brojnim kontinuiranim i dispergovanim izvorima zagađenja sa dokazanim prisustvom ksilola i mineralnih ulja. biljni i životinjski svet. 685. As. Mapping of contaminated soil sites and the resulting cleanup are time consuming and expensive tasks. kadmijum i dr. . registrovano je prisustvo DDT-a.64 mg/kg na dubini od 50 cm). Borča. solvents. mineralna ulja i dr. Najveća vrednost je zabeležena na prostoru Vinče na poljoprivrednom zemljištu u blizini kanala koji protiče pored vinčanske deponije (1. 130 . The concern over soil contamination stems primarily from health risks.8 mg/kg . Ni) redovno prisutne. Padinska Skela. chemistry and computer modeling skills. 10. lead and other heavy metals. . Vojlovica. Kačarevo.

The result can be virtual eradication of some of the primary food chain. Many of these effects are now well known. Chromium and obsolete pesticide formulations are carcinogenic to populations. For example. buffering capacity. Some of these chemical contaminants have long half-lives and in other cases derivative chemicals are formed from decay of primary soil contaminants. ranging from gravels to sands to silt to clay (in increasing order of porosity). fatigue (physical). Another source of soil contamination could be water that washes contamination from an area containing hazardous substances and deposits the contamination in the soil as it flows over or through it. whereas peat soils are dominated by a fine organic material. Chronic exposure to at sufficient concentrations is known to be associated with higher incidence of leukemia. Obsolete pesticides such as mercury and cyclodienes are known to induce higher incidences of kidney damage. There is an entire spectrum of further health effects such as headache. There are radical soil chemistry changes which can arise from the presence of many hazardous chemicals even at low concentration of the contaminant species. soil can become contaminated when small particles containing hazardous substances are released from a smokestack and are deposited on the surrounding soil as they fall out of the air. since the languishing crops cannot shield the earth's soil mantle from erosion phenomena. pathway of attack and vulnerability of the exposed population. For example. parks. eye irritation and skin rash for the above cited and other chemicals. Ecosystem effects. such as the concentration of persistent DDT materials for avian consumers. Health effects. Finally there is a wide spectrum of chemical bonding or adhesion characteristics: each contaminant has a different interaction or bonding mechanism with a given soil type. the lower pyramid levels of the food chain may ingest alien chemicals. and redox poise. Other contact mechanisms include contamination of drinking water or inhalation of soil contaminants which have vaporized. Organophosphates and carbamates can induce a chain of responses leading to neuromuscular blockage. it is necessary to envision the variety of mechanisms for pollutants to become entrained in soil. These changes can manifest in the alteration of metabolism of endemic microorganisms and arthropods resident in a given soil environment. and totally inorganic substance. nausea. cyclodienes are linked to liver toxicity. a coarse grained. Soil contamination results when hazardous substances are either spilled or buried directly in the soil or migrate to the soil from a spill that has occurred elsewhere. The major concern is that there are many sensitive land uses where people are in direct contact with soils such as residences. 131 . There is also a great diversity of soil porosity. inert.Microanalysis of soil contamination. increased chick mortality and potentially species extinction. leading to weakening of egg shells. To understand the fundamental nature of soil contamination. There is a very large set of health consequences from exposure to soil contamination depending on pollutant type. Soil particulates may be composed of a gamut of organic and inorganic chemicals with variations in cation exchange capacity. Most soils are mixtures of soil subtypes and thus have quite complex characteristics. pore size. schools and playgrounds. which in turn have major consequences for predator or consumer species. soil contaminants can have significant deleterious consequences for ecosystems. which normally become more concentrated for each consuming rung of the food chain. Contaminants typically alter plant metabolism. and pore tortuosity (both in decreasing order). Even if the chemical effect on lower life forms is small. Effects occur to agricultural lands which have certain types of soil contamination. This has a secondary effect upon soil conservation. some irreversible. made of decomposing organic material and highly active. most commonly to reduce crop yields. at the extremes.while to all populations kidney damage is a risk. in which group there is a high risk of developmental damage to the brain. Not unexpectedly. one has a sand component. kidney changes and depression of the central nervous system. Lead is especially hazardous to young children. Many chlorinated solvents induce liver changes.

eea. Long.L. 2. Michigan State University. Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta. Environmental Chemistry and Engineering. Michigan. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za njihovo ispitivanje. USA. Beograd .europa. Englewod Clifs.Soil Analysis. Sl. 3. Long. Metals in the Environmental Sources. It will help a range of different users to choose the most appropriate method for the type of material and the particular problems they have to face. 1959. 7. Soil Chemical Analysis. Hemijske metode ispitivanja zemljišta. 2004. http://www. D. 1966.eu 8. Ceti 5100. M. 5. Izvještaj o ispitivanju sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu. but also describes physical methods when these are a precondition for analysis. Beograd. 4. LITERATURA 1. 2004. Michigan State University.01.Novi Sad. 132 . 23/94. 6. Michigan. Knjiga V. 1971. 2004.T. Voice. Knjiga I. D. T.101. Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta. It is written to conform to analytical standards and quality control. Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta. USA. organic and inorganic analyses. YU centar za ekotoksikološka ispitivanja. Priručnik za ispitivanje zemljišta. This chapter provides a synopsis of the analytical procedures for the physicochemical analysis of soils. gl.C. Priručnik za ispitivanje zemljišta. RS br. Jackson. Fate and Transport.T. It focuses on mineralogical.

da se ta količina zagađujućih materija koje prave efekat "staklene bašte" svede na minimum. određivanje stručnih institucija za obavljanje. Neke teorije predviđaju da će kroz milijardu godina Sunce biti deset odsto sjajnije. mnogo je veće pitanje šta će sa našom planetom biti u budućnosti. Čovjek svakog dana udahne oko 20 000 litara vazduha. "U vrlo dalekoj budućnosti.4. Međutim.3 AIR Jedno od najvećih modernih svetskih čuda je možda činjenica da je ljudska vrsta i dalje prisutna na planeti. a used strujanja vazduha lako se kreće i širi. Na žalost svake godine smo svedoci brojnih efekata da se sa planetom nije igrati. smatra se za šest ili sedam milijardi godina. utvrđuje i donošenje plana interventnih mera za slučajeve kada postoji rizik prekoračenja praga upozorenja i praga uzbune.3 VAZDUH 4. 133 . i velika količina škodljivih proizvoda koje ljudska vrsta ispušta u atmosferu. kao proizvod industrijalizacije. Bez obzira što se čovek neprestano trudi da pod plaštom napretka ugrozi planetu. utvrđivanje mera za ostvarivanje propisanih graničnih vrednosti. a ujedno i sve veću koncentraciju štetnih i otrovnih materija. Postoji jedna jaka globalna inicijativa. Zagađenje atmosfere je veće u urbanim sredinama. Glavni ekološki problemi planete su: globalno zagrevanje. životinjski i biljni svijet kao i ekosisteme. planeta Zemlja je nastala kondenzacijom oblaka zvezdanog gasa i prašine. ali i od lokalnih klimatskih uslova (npr. Cunami. to je Kjoto protokol. kada Sunce potroši celokupno svoje nuklearno gorivo. prosečna brzina vetra. klima će biti sve suvlja. i drugih medija (zemlja i voda). takozvani efekat staklene bašte.000 ljudi. Zaštita i poboljšanje kvaliteta vazduha zasniva se na principima: a) ograničavanja emisije iz izvora zagađivanja. Prema poslednjim teorijama. a voda će se iz okeana preseliti u atmosferu. ali i svakodnevnih ljudskih aktivnosti. lokalne topografije (npr. pre četiri i po milijardi godina. monitoringa kvaliteta vazduha i izvore finansiranja monitoringa. navršava se i 20 godina od Černobilske nuklearne katastrofe. Atmosfera se može posmatrati kao sredstvo transporta zagadjujućih materija do udaljenih lokacija. određivanje granične vrednosti kvaliteta vazduha. oštećenjima istorijskih spomenika i oštećenjima vegetacije unutar i u blizini gradova. i u tom trenutku naša planeta će prestati da bude pogodno mesto za život. što znači da ljudi čak i ako uspeju da prežive probleme koje sami prave kad tad će morati da potraže neko bolje i gostoljubivije mesto za nastavak vrste i za opstanak". ravan teren. pojava temperaturnih inverzija). Zagađenje vazduha može biti gasovima ili sitnim česticama. i tada praktično fizički nestaje naša planeta. ekosisteme i materijale. Očuvanje kvaliteta vazduha podrazumeva sledeće mere: izrada katastra emisija. transporta. dolina). Inače. Pojava i učestalost povećane koncentracije zagađujućih materija u atmosferi prvenstveno zavisi od veličine i distribucije izvora emisije. mi Zemljani smo i dalje ovde. brojne poplave su direktna posledica klimatskih promena i mi moramo sa tim klimatskim promenama da živimo.000 do 60. Britanski naučnici procenjuju da je od posledica ove katastrofe od raka umrlo ili će umreti od 30. a negativan uticaj ima na ljudsko zdravlje. Zagadjenje vazduha na urbanom nivou predstavlja izvor brojnih problema: zdravstvenih rizika uglavnom povezanih sa inhalacijom gasova i čestica. a verovatno i Zemlju. Zagadjeni vazduh utiče na različite načine na zdravlje ljudi. Dobar kvalitet vazduha je preduslov za zdravlje i dobrobit ljudi i ekosistema. uragan Katrinu. doći će do nagle ekspanzije naše zvezde koja će progutati Merkur i Veneru.

288% Ar. Foslini dokaz pokazuje da su te bakterije postojale pre približno 3.područje gde je Zemljino magnetsko polje u interakciji sa sunčevim vetrom. Ne postoji konačna granica između atmosfere i spoljnog svemira.područje koje sadrži jone: približno odgovara mezosferi i termosferi do 550 km. 0. 0. • ozonski sloj . reagovao je sa amonijakom i stvorio je azot. To je dovelo do stvaranja "druge atmosfere" koja je u početku bila sastavljena od ugljen dioksida i vodene pare uz nešto azota ali praktično bez kiseonika. približno 10 . U početku se kiseonik spajao s različitim elementima (npr.50 km. Takođe se često kao granicu atmosfere i svemira uzima Karmanova crta na udaljenosti od 100 km od površine. Područja u atmosferi nazvana su na sledeći način: • jonosfera . Pojavom ozonskog sloja životni uslovi su bili bolje zaštićeni od ultraljubičastog zračenja. Kako su cijanobakterije bile prve koje su započele fotosintezu kiseonika. • magnetosfera . Kad se kiseonik oslobodio. da je sadašnji sadržaj i odnos azota i kiseonika u atmosferi uravnotežen pre deset miliona godina. Sledećih nekoliko milijardi godina vodena para se kondenzovala pa je stvorila kišu i okeane koji su počeli da rastvaraju ugljen dioksid. Ta je druga atmosfera imala ~100 puta više gasova od trenutne atmosfere. Računa se. Toplota (iz rastopljene kore i sa Sunca) je raspršila atmosferu. Ova atmosfera od kiseonika i azota čini "treću atmosferu". Promene sastava atmosfere se konstantno defavaju. koje je.rezultirajući masovnim izumiranjem i daljnjom evolucijom.523% N2. Atmosfera se ne završava naglo. gvožđem da bi se na kraju akumulirao u atmosferi . ugljen dioksid i amonijak. 0. Treba napomenuti da je unutar ove zone ozon prema količini manji deo. c) regulisanja kvaliteta procesa u postrojenjima od kojih zavisi emisija u vazduhu i d) regulisanje kvaliteta korištenih goriva (sirovina i supstanci). nastao je nakon Zemlje kao planete. s dugačkim repom okrenutim od Sunca. sedimentnim stenama i životinjskim ljušturama.0000038 % H2. Fotosintetske biljke su evoluirale pa su i one počele da pretvaraju ugljen dioksid u kiseonik. 1. Tri četvrtine mase atmosfere nalazi se unutar 11 km od površine planeta. Jedna od najranijih vrsta bakterija bile su cijanobakterije. mogle su promeniti ugljen dioksid u kiseonik pa su odigrale glavnu ulogu u oksigenaciji atmosfere. čuvao Zemlju od smrzavanja.00029% CH4. Okeani su apsorbovali približno 50% ugljen dioksida. višak ugljenika je postao zatvoren u fosilnim gorivima. Visina od 120 km označava granicu gde atmosferski uticaji postaju vidljivi za vreme ulaska svemirske letelice u atmosferu.053% CO2.000724% He i 0.b) planiranja kvaliteta vazduha u saglasnosti sa namenom prostora. 0.001267% Ne. mada sporo i relativno neprimentno obzirom na vreme nastanka ljudske civilizacije.5 milijardi godina površina se dovoljno ohladila da se oblikuje Zemljina kora koja se još uvek sastojala od brojnih vulkana koji su ispuštali paru. poznat kao atmosfera. Prvobitna atmosfera se sastojala od vodonika i helijuma. prouzrokovan visokim sadržajem ugljen dioksida. gde se nalazi stratosferski ozon.iznad jonosfere gde atmosfera nestaje u svemiru. Pre oko 3. • egzosfera . Pojavom sve više biljaka sadržaj kiseonika se značajno povećao (dok se sadržaj ugljen dioksida smanjio). 134 . Sastav atmosfere prema masi je sledeći: 75.3 milijardi godina i da su bile prvi evoluirajući fototropni organizmi koji su proizvodili kiseonik. 0. Takođe i bakterije su pretvarale amonijak u azot. Atmosfera Vazdušni omotač Zemlje. u odnosu na vreme nastanka i formiranja Zemlje i njene atmosfere zanemarljivo kratko.133% O2. Prostire se desetinama hiljada kilometara. koji sadrži različite gasove. Ona polagano postaje ređa i postupno nestaje u svemiru. pare. U SAD-u se osoba koja putuje iznad visine od 80 km naziva astronautom. čestice i aerosole. 23. One su odgovorne za prvobitno pretvaranje Zemljine atmosfere iz anoksidnog (stanje bez kiseonika) u oksidno (sa kiseonikom) stanje.ili ozonosfera. Vremenom.00033% Kr. Veruje se da je efekat staklenika.

Zagađujuće materije u vazduhu mogu poticati iz prirodnih izvora kao i iz veštačkih izvora koji ujedno predstavljaju najveći izvor zagađenja vazduha i rezultat su ljudske aktivnosti. insekte. Prosečna temperatura atmosfere na površini Zemlje iznosi 14 °C.). izvori zagađenja vezani za industriju i industrijska područja i izvori zagađenja u urbanim sredinama (zagrevanje. radon. ugljenmonoksid i ukupne taložne materije) i • specifične (policiklični aromatični ugljovodonici. Prosečni atmosferski pritisak izmeren na nivou mora iznosi oko 101. toluen. temperatura se povećava s visinom. suspendovane čestice. 2.Atmosferski pritisak je direktna posledica težine vazduha. Izvori zagađenja u zatvorenim prostorima obuhvataju dim iz cigarete. sumpor-dioksid.1 × 1018 kg. vodonik sulfid. Atmosferski pritisak se smanjuje za ~50% na visini od oko 5 km (jednako se i oko 50% ukupne mase atmosfere nalazi unutar najnižih 5 km). individualna ložišta i dr. benzen. stratosfera: od 7–17 km do oko 50 km. olovo. emisija od sagorevanja i zagrevanja. 135 . termosfera: od 80–85 km do 640+ km. ksilen. 3. Meteorolozi i svemirske agencije koriste sofisticiranije modele za predviđanje vremena i orbitalnih propadanja satelita. Između različitih atmosferskih slojeva menja se matematički odnos temperature i visine: • • • • troposfera: od površine do 7 km ili 17 km zavisno od širine vremenskih faktora. prizemni ozon. temperatura se smanjuje s visinom. To znači da se pritisak vazduha razlikuje s mestom i vremenom jer se količina (i težina) vazduha iznad Zemlje isto tako razlikuju. temperatura se povećava s visinom. rudarstvo i kamenolome. akroleini. mezosfera: od oko 50 km do 80–85 km. teški metali i dr. temperatura se smanjuje s visinom. alergene poreklom od domaćih životinja). biološka zagađenja (polen. spaljivanje otpada. azbest i sl. Ukupna masa atmosfere iznosi oko 5. amonijak.).izvori zagađenja u ruralnim područjima vezanim za poljoprivredne aktivnosti.9 ppm Zemljine ukupne mase. Veštački izvori mogu se svrstati u: 1. grinje. Temperatura Zemljine atmosfere se menja s visinom. Pokretne izvore: obuhvataju bilo koji oblik vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. ili oko 0. Gustina atmosfere se smanjuje s povećanjem visine. Stacionarne izvore . emisija od različitih materijala i materija kao što su isparljiva organska jedinjenja.3 kilopaskala. azot-dioksid. Zagađujuće materije u vazduhu Zagađujuće materije u vazduhu dele se na: • osnovne (čađ.

mokro) Ugljovodonici izduvni gasovi 4 godine iz automobila. oksidacija u NO3 taloženje nastalih soli Fotohemijske taloženje nastalih reakcije ČČ. okean taloženje (suvo.3 okeani. sagorevanje fosilnih goriva fotohemijske reakcije izduvnih gasova industrija. mikrobiološke reakcije u zemljištu apsobrcijom od strane kapljica ili ČČ i oksidacija do nitrata i taloženje fotohemijske Azot dioksid Amonijak reakcije SO2 . šumski požari. mikrobiološka aktivnost apsorbcija u okeanu. sekundarni proizvodi hemijskih reakcija 2-4 godine Ugljen-dioksid Ozon Čvrste čestice biološki procesi okeani fotohemijske reakcije. zemljište. apsorbcijom od strane podloge reakcije sa hidroksil radikalom u stratosferi. električno pražnjenje vulkani. fotosinteza vezanje na vegetaciju.Tabela 21. apsorbcija na vegetaciji. Poreklo polutanata i njihova sudbina u vazduhu Polutant Prirodni procesi vulkani Ljudske aktivnosti Sumpor-dioksid sagorevanje uglja sumpor-vodonik vulkani hemijska industrija otpad Ugljen-monoksid šumski požari. ložišta. iz automobila i meseca dimni gasovi iz ložišta Azot-monoksid proizvod bakterija u zemljištu biološki procesi biološki procesi sagorevanje goriva i hemijska industrija odlaganje otpada 7 dana 5 dana Vreme Promene zadržava nja u vazduhu 4 dana oksidacija u sulfate SO422 dana oksidacija u SO2 Uklanjanje iz vazduha kišom ili taloženjem na ČČ. hemijska ind. vetrom uzdignuta prašina zavisno koagulacija od o agregacija veličine čestica i vremenski h uslovima 136 . izduvni gasovi 1 .

Na osnovu smanjivanja pH vrednosti kao posledica hemijskih procesa nastaju joni koji imaju štetno delovanje na korenje biljki i na zemljište. anomalije rasta. U Skandinavskim jezerima se pojavila pH vrijednost vode 3. Tako na primjer krečnjak reaguje sa sumpornom kiselinom dajući gips. pH vrednost kisele kiše iznosi u proseku 4 do 4. Dok se normalna pH vrednost kiše nalazi otprilike oko 5. Obeležja bolesti koje se pojavljuju su jako različita. oštećenja kore. Na sličan način se pesak razgrađuje. opadanje iglica).8. Tako dolazi do drastičnog smanjenja pH vrijednosti. dodatno se pojačava smanjivanje pH vrednosti. To otprilike odgovara 40 puta većoj količini kiseline u odnosu na neopterećenu kišnicu. Uz bolje uslove u okolini postoji mogućnost regeneracije i ponovnog ozelenjavanja drveća. Međutim. Zagađenje iz atmosfere kiselim kišama prenosi se do zemljišta ili vodenih površina.Kisele kiše Kisela kiša je padavina zagađena sumpornim oksidima. To vodi do izumiranja mikroorganizama i biljki i na kraju celog ekosistema. Na taj način se mnogobrojni kulturni spomenici i stare crkve nepovratno uništavaju. Pre svega su oštećene šume na mestima sa čestim i obilnim padavinama i koja imaju relativno niske prosečne godišnje temperature. infekcije. Zagađenje voda predstavlja najkompleksniji globalni problem. Iz zemljišta se ispiraju važne mineralne supstance kao što su magnezijum. što znači da se ubrzava trošnost. Iako je 70% planeta Zemlje pokriveno vodom. oštećenja pupoljaka i mladih klica. kalijum. što sledi iz porasta sadržaja nitrata u podzemnim i površinskim vodama i mišljenja medicinskih stručnjaka objavljenih u medicinskim leksikonima i publikacijama Svjetske zdravstvene organizacije. Pojedini simptomi bolesti nastupaju nezavisno jedan od drugoga i pri tome mogu zavisno od područja u kojoj se pojavljuju biti i jako različiti. slabljenje otpornosti na mraz. doći će do porasta kancerogenih oboljenja digestivnog trakta stanovnika koji piju zagađenu vodu. Požuteli listovi odumiru i opadaju. oštećenja drveta. jezera i mora. Ako dođe do izumiranja šuma. Smanjenje pH vrednosti za jednu meru znači prirast kiselosti za deseterostruko. dim iz kuća i izduvni gasovi u saobraćaju.5. Stupanj štetnosti konačno zavisi od vrste odnosno od tipa zemljišta.5. i to jela više nego smreka. Analogno navedenome. Igličasto drveće je jače pogođeno štetama prouzrokovanim kiselim kišama. Ako se taj problem ne reši. a prekomernom eksploatacijom i zagađenjem prouzrokovano je smanjenje zaliha pitke vode na globalnom nivou. amonijakom i drugim hemijskim jedinjenjima. Svako zagađenje koje se emituje u životnu sredinu dođe do podzemnih voda. Isto vredi i za jone gvožđa koji se oslobađaju pri pH vrijednosti manjoj od 3. samo 2% te vode predstavlja resurs slatke vode. To se odnosi na šume na višim nadmorskim visinama. Kod listopadnog drveća je najjače pogođen hrast. reka. Srbija će vrlo skoro biti suočena s ozbiljnim pretnjama za rezerve pitke vode. Ako u jezera utiču reke koje su pre toga prolazile kroz kisela šumska zemljišta. azotovim oksidima. to će imati za posledicu promenu celog ekosistema. Kada kisela kiša dođe u zemljište oslobađaju se teški metali koji mogu opteretiti podzemne vode. To znači da se opet mogu nastaniti niže biljke koje su bolje prilagodljive na kiselo zemljište. kalcijum itd. Razlog zbog kojeg listovi žute je često manjak hranjivih supstanci. Time se kamenje drobi. Štete nastale delovanjem kiselih kiša obično nastaju sasvim daleko od stvarnih štetnih izvora. štetočine itd. Kod igličastog drveća su ustanovljena sledeća oštećenja: oštećenja iglica (požutjele iglice. Glavnu odgovornost za opterećenja uzrokovana kiselim kišama snose termoelektrane. Zagađenja zemlje slivaju se u površinske i podzemne vodene tokove. Na taj način se čovek izlaže pojačanom unošenju teških metala u 137 . Srbija gotovo ne prečišćava otpadne vode. oštećenja korenja. u srednjoj Europi još nije takvo stanje da su oštećenja šuma nepopravljiva. a time i pitku vodu. Višak kiselosti u kišnici prouzrokuje pojačano raspadanje kamenja.

no kisele kiše i dalje postoje. Pošto ovi proizvodi sagorevanja nastaju u povećanoj količini u gradovima i industrijskim zonama. Ako se dnevna vrednost koncentracije azot dioksida u atmosferi nalazi preko 150 µg/m3 nastupaju akutna oboljenja disajnih organa. zbog čega nastaju bikarbonati i joni vodonika. ali i pred sve stanovnike Zemlje.organizam. U procesima sagorevanja u industriji i sagorevanju izduvnih gasova u saobraćaju i dalje nastaju gasovi kao što su sumpor-dioksid i oksidi azota koji tim putem dospevaju u okolinu. S vodom iz kišnih kapi ovi gasovi reaguju stvarajući kiseline. Poznato je da kisela sredina prouzrokuje razgradnju karbonata.2 a danas pH okeana iznosi 8. Iako je većina mrtvih stabala posečena i šume ponovo pošumljene. Pripada takozvanim gasovima koji izazivaju efekat staklene bašte (pojava da se površina Zemlje neprirodno zagrejava). nesanica. Radi se o gasu bez boje. Osamdesetih godina prošlog veka se puno govorilo o "kiseloj kiši". Reakcijom azot dioksida i vode nastaju azotasta i azotna kiselina: 2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 Sumpor dioksid je daleko najštetnija supstanca u atmosferi. sve veća količina toga gasa reaguje sa morskom vodom. Kako smanjiti količinu ugljen dioksida u atmosferi koji nastaje sagorevanjem fosilnih goriva (uglja i nafte) pitanje je koje se već duže vreme postavlja pred nauku i politiku. Ovi gasovi nastaju pre svega pri sagorevanju fosilnih goriva. i pH vrednost je većinom tamo niža nego na selu. Ispitivanja pokazuju da sumporna i azotna kiselina snose najveću odgovornost za kiselost kiše. a to povećava kiselost površinskog sloja mora. Zbog toga će pH vrednost površinskoga sloja mora pasti na 7. Još nije jasno što bi takva dramatična promena kiselosti mora značila za život u moru. Reakcijom ugljen dioksida sa vodom nastaje ugljena kiselina: CO2 + H2O → H2CO3 Kako se povećava količina ugljen dioksida u atmosferi. Kod svakog procesa sagorevanja se pre svega oslobađa azot-monoksid koji kasnije u atmosferi oksiduje u štetni azot-dioksid. pH vrednost kišnih kapi se prebacuje u kiselo područje. Što je veća temperatura sagorevanja to je brže nastajanje azotnih oksida. Sagorevanjem fosilnih zapaljivih supstanci se atmosfera jako zagađuje sumpor dioksidom. Nakon ledenoga doba pH okeana iznosio je 8. Pod pojmom oksidi azota (NOX) se podrazumevaju dva jedinjenja: azot-monoksid i azot-dioksid. pa bi najranjivije životinje bile one s ljušturom od kalcijum-karbonata ili egzoskeletom.3 neposredno pre početka industrijske ere i ispuštanja CO2 iznosio je 8. Ugljen dioksid spada u gasove koji zagađuju atmosferu i na taj način utiču na promenu klime. čirevi sluznice. Reakcijom sumpor-dioksida sa vodom nastaju sumporasta kiselina koja oksidacijom daje sumpornu kiselinu:: SO2 + H2O → H2SO3 138 . Promene osećamo svi. Iz azot dioksida se u reakciji sa vlagom stvara azotna kiselina koja je odgovorna za trećinu nastanka kisele kiše. ali jakog i neugodnog mirisa koji kod ljudi pre svega deluje na disajne organe. Satelitskim merenjima utvrđeno je da je u proteklih nekoliko desetima godina znatno smanjena količina hlorofila u okeanima. Eksperimentima se pokazalo da će atmosferski CO2 postići najveću vrednost do 2300. godine s 1900 ppm. Pokazatelji hroničnog trovanja su: glavobolja. Ogledi sa udvostručenom količinom CO2 obavljeni u velikom stakleniku Biosphere 2 pokazali su da te životinje u takvim uslovima stvaraju 40% manje kalcijum karbonata. U međuvremenu se čini da se ta tema zaboravila. a to su korali i neke alge.1. što je pet puta više nego danas. U zimskim mesecima visoka koncentracija sumpor dioksida u atmosferi zajedno sa prašinom koja se nalazi u atmosferi čini smog. na svakom delu planeta. Još štetniji su oksidi azota koji u okolinu dospevaju najvećim delom kao izduvni gasovi u saobraćaju. ipak uzroci još dugo nisu odstranjeni.4 i ostat će na toj vrednosti nekoliko stotina godina.

Ipak. promene staništa biljaka i životinja usled adaptacije na nove klimatske uslove. drugi imaju suprotan efekat. Dugotrajno delovanje sumpor dioksida na čoveka izaziva nedostatkom ukusa. Dok neki odbijaju sunčevo zračenje i time spuštaju temperaturu atmosfere. Biljke reaguju još osetljivije na delovanje sumpor dioksida. crvenjenjem jezika. ali da će se u području Azije njihova emisija u tom vremenskom periodu više nego udvostručiti. Paralelno sa svetskim porastom saobraćaja stručnjaci očekuju porast i ovih gasova na svim kontinentima. nego se vraća nazad na Zemljinu površinu. godine. Rezultati pokazuju da je promena klime zadnjih dvadesetak godina najvećim delom uzrokovana troposferskim ozonom. koja se generira procesima na Zemlji. čija je koncentracija u atmosferi podignuta sagorevanjem fosilnih goriva (uglja. dolazi do promena u biološkim procesima. čađ. Mi posledice ovog problema osećamo svakodnevno. tj. Kao glavni krivac za globalno zagrevanje do sada je proglašavan ugljen dioksid (CO2). freonima i vrlo sitnim česticama čađi! Slika 26. nafte. Takvi nezagađeni oblaci mnogo više odbijaju 139 . nalazi se između 20 i 30 km visine. Stručnjaci predviđaju da će se u 2020. koji nas štiti od UV zračenja i kojeg hlorofluorougljovodonici i metan uništavaju. godine do danas. Vrlo sitne čestice prašine (aerosoli) igraju isto bitnu ulogu. Teško je i zamisliti koji efekat bi kisele kiše imale na tropske šume. koja je crna. Zagađivanje vazduha pojačava efekat staklene bašte Poznati ozonski omotač. porast globalne temperature prouzrokovano je efektom staklenika. Na primer. dobro apsorbuje zračenje. metanom. Čak naprotiv. Proces fotosinteze se remeti i posledica toga je oštećenje lišća (izumiranje šuma). plina). Dakle. ispusti u svemir. opasnost od kiselih kiša još nije prošla. a kasnije upalom pluća i prestankom disanja. Međutim. i uz to omogućuje stvaranje oblaka sa sitnim kapima vode (nezagađen vazduh ima oblake s velikim kapima).Sumporna kiselina je jedan od glavnih uzroka izumiranja šuma. odnosno slojem gasova ugljen dioksida koji se (prekomerno emitovan kao posledica ljudskih aktivnosti) akumulirao u središnjem delu atmosfere i ne dozvoljava da se toplota. godine za trećinu manje ispuštati sumporni-oksidi u atmosferu nego u 1980. troposferski ozon jedan je od najopasnijih zagađenja u velikim gradovima jer je vrlo opasan za zdravlje. Ovo zagrevanje. Efekat staklene bašte Globalno zagrevanje je ekološki problem koji utiče na život na planetu Zemlji. brzi razvoj industrije i porast saobraćaja će kišu i na drugim kontinentima učiniti kiselom. Ugradnjom pročišćivačkih uređaja na termoelektranama smanjena je emisija sumpor dioksida. zadnja istraživanja ukazuju na to da ugljen dioksid nije najveći uzročnik zagrevanja! Zahvaljujući mehurićima vazduha zarobljenim u polarnom ledu bilo je moguće odrediti sastave atmosfere od 1850. a osim porasta temperature. podizanja nivoa mora. topljenja ledenih santi.

Primarni izvori energije za vetar bez oblaka jeste zagrejano zemljište. Prašinaste i peščane bure Pod ovim pojmom se podrazumeva vetar koji nosi velike količine prašine i peska. ali ih ima i na rubnim delovima pustinja nakon dugotrajnih suša. Na primjer: satelitska slika istočne obale SAD-a pokazuje oblake sa sitnim kapima.00288 oC-1. Za tu svrhu koriste se atmosferski modeli.5 µm.sunčevo zračenje. Primarne nastaju uglavnom sagorevanjem goriva motornih vozila. U polju sile Zemljine teže čestice prašine imaće neku konstantnu brzinu padanja ν 0. U tom slučaju na česticu će da deluje sila trenja Fη koja je po Stoksovom zakonu jednaka: Fη = 6πrηv gde je ν brzina padanja čestica dok se za η pretpostavlja da ne zavisi od atmosferskog pritiska i da može da se izačuna sa velikom tačnošću iz izraza: η = η 0 (1 + αη t ) ⋅ 10 5 gde je η0 = 1. Brzinu padanja čestica kroz atmosferu možemo da odredimo na osnovu činjenice da atmosferu posmatramo kao viskoznu sredinu sa koeficijentom viskoznosti η kroz koju se kreće čestica poluprečnika r. Takve se oluje događaju u pustinjskim područjima. u kojima postoje posebni moduli kojima se simuliraju transportne pojave peska i prašine. jer na mestima gde postoji vegetacija. dok područje iznad Kanade ima nešto čišći vazduh i normalne oblake. Prašinaste oluje su prisutne u srednjoj Sahari. Jedna od najčešćih simulacija peska je simulacija transporta peska iz Sahare budući da na dugačkom putu pesak nošen vetrom ispušta čestice različitih veličina. Prašinaste bure se najčešće javljaju tokom leta i to obično između 13 i 15 časova kada su vetar i turbulencija najintenzivniji. Po nastanku ih možemo podeliti na primarne i sekundarne. snažni vetar i pesak mogu zatrpati vozilo ili karavan. a α η = 0. Ove bure obično utihnu do večernjih časova iz čega proizilazi njihovo kratko vreme trajanja (svega 10 – 60 min ). t . ona štiti zemljište od jakih vetrova i dizanja prašine. Tako se neke od njih talože u Sredozemnom moru gde ih koristi jedna vrsta algi zbog povećane koncentracije gvožđa u njima. Najveći deo ovih čestica je prečnika manjeg od 2. 140 . Predviđanja govore da bi smanjenje zagađenja vazduha navedenim gasovima i aerosolima bilo neuporedivo bitnije i jednostavnije od smanjenja CO2. za veće ili manje prostorne razmere. Padanje čvrstih čestica U atmosferi se kao posledica zagađenja nalazi velik broj čvrstih čestica koje padaju kroz atmosferu sa manjom ili većom brzinom. Po veličini one su prečnika većeg od 2. Transport peska uključujući i njegov intenzivni transport u obliku bura je pojava koja je od izuzetnog značaja ako postoji način da se predvidi u kom pravcu i kojim intenzitetom će da se transport peska obavi.717 Kgm-1s-1. Slično kao i mećava. kada sila F0 = 6 π rη ν 0 bude uravnotežena razlikom njene težine i sile potiska tj. Stoga su vrlo bitan činitelj u predviđanjima promena klime.5 µm. pustinjska oluja onemogućuje ljudima putovanje zbog vrlo slabe vidljivosti tako da po neki put ona bude svega 10 . kao i delovanjem atmosfere na zemljinu koru. Okeani takođe igraju veliku ulogu jer akumuliraju ogromnu količinu topline i određuju klimatska zbivanja u atmosferi. industrijskom proizvodnjom. Lebdeće čvrste čestice predstavljaju kompleksnu mešavinu organskih i neorganskih čestica. Ovim algama se hrani jedna vrsta ribe tako da je moguće da se predvidi i porast te vrste ribe ako se predvidi količina peska koja će da se zadrži na tom mestu u Sredozemnom moru.temperature vazduha (oC).20 m što je posebno opasno za avionski saobraćaj. Sekundarne čestice nastaju u vazduhu raznim fizičkim i hemijskim procesima iz drugih polutanata najčešće azotnih i sumpornih oksida pa su izvori emisije ovih čestica usko povezani sa ukupnom emisijom polutanata. ova saznanja imaju i pozitivnu stranu. Međutim.

Emisija motornih vozila Azotovi oksidi Ložišta i druga postrojenja Ložišta mogu koristiti samo one vrste goriva za koje su projektovana. Euro4 koji će biti na snazi do 2009. Pogoni i postrojenja moraju imati takav odvod dimnih gasova (visina i prečnik dimnjaka) da ispusnim gasovima ne ugrožavaju okolne objekte. Europska unija. nabavka i prodaja ložišta čija normalna eksploatacija neće zadovoljiti granične vrednosti emisije. Počelo se s Euro1 koji je u vazduh ispuštao 8 grama NOx po kilovat satu te 0. u prošloj godini utrošio 1.612 grama čestica. a dopušta ispuštanje 305 grama NOx i 0.23 milijarde dolara na istraživanje i razvoj u tom segmentu. izuzev spaljivanja otpada porekla iz poljoprivredne proizvodnje (ostaci proizvodnje. a g ubrzanje Emisija iz motornih vozila Emisija iz motornih vozila se kontroliše: a) na tehničkom pregledu vozila i b) proverom emisije iz vozila na samim saobraćajnicama. Naime.gustina vazduha. onečišćenje vazduha koje proizvode motorna vozila ispuštanjem svojih izduvnih gasova. korov) kod uređivanja bašti i poljoprivrednih površina do razvijanja sistema 141 . ili smanje. Vlade u celom svetu pokušavaju na različite načine da stanu na kraj. Japan i SAD su se odlučili na postepeno smanjivanje količine opasnih supstanci koje ispuštaju dizelski motori. a od 2006. Spaljivanje otpada Nije dozvoljeno spaljivanje otpada na otvorenom prostoru. ρ Zemljine sile teže. Tako je odlučeno da će vozila proizvedena u tim ekonomijama bitno smanjiti emisije azotovih oksida (NOx) i sitnih čestica.. u EU se od 1992. Nije dozvoljena proizvodnja.4 3 πr ( δ − ρ v ) g 3 gde je δ gustina čestica prašine koje padaju kroz atmosferu. od 2002. drugi najveći proizvođač kamiona na svijetu. Euro3. Od 1996. 6πrηv0 = v .02 grama čestica. godine provodi kategorizacija dizelskih motora po standardima. je u upotrebi Euro2. Samo je Volvo.

odnosno stvaranja efekta “staklene baste”. SAD. elektrostatički i vrećasti filteri. koja prognozira da bi temperatura na površini zemlje do 2100. godinu. Nije dozvoljeno spaljivanje otpada u ložištima koja nisu namenjena za spaljivanje otpada. sačine ugovori u odnosu na ograničenje ugljen dioksida u atmosferi. U cilju sprečavanja neprijatnih mirisa. Preduzeća koja su već potpisala ugovore o redukciji gasa. što će. Ovim zakonom se predviđa da se s preduzećima koje upotrebljavaju velike količine energije. odnosno. Trend globalnog zagrevanja Prema izveštaju Nacionalne zdravstvene akademije SAD-a (NAS) nijedna katastrofa u celukupnoj poznatoj prošlosti neće izazvati toliko poguban uticaj na civilizaciju i život na planeti kao što bi to moglo izazvati trend globalnog zagrevanja. da. azotovih oksida. istupile iz Protokola uz obrazloženje da će njegovom ratifikacijom izvoz prljave industrije biti usmeren ka zemljama u razvoju. Zakon o ugljen dioksidu predviđa drastične kazne za svaki litar ispuštenog ugljen dioksida u atmosferu.iskorištavanja ove vrste otpada kompostiranjem. Do sada je o tom pitanju najrelevantnijom smatrana studija objavljena nakon završetka Međuvladinog panela o klimatskim promenama. Ukoliko se sva nastojanja u vezi sa smanjenjem rasprostranjenosti ugljen dioksida u atmosferu do 2010. destabilizaciju i nestanak životinjskih staništa i 142 . svoje odbijanje su obrazložile činjenicom da bi ratifikovanje Kjoto protokola nanelo štetu nacionalnoj ekonomiji. Protokol iz Kjota U japanskom gradu Kjotou 1997. denitrifikacija. koji se smatraju glavnim uzročnicima porasta temperatura na Zemlji. Prema Protokolu iz Kjotoa. čvrstih čestica i pepela i toksičnih supstanci.protokol. godine oko 50 zemalja potpisalo je Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama.4 do 5. povećanje nivoa mora. bez obzira da li se oslobođena toplota koristi ili ne. najveći svetski zagađivač. restorana i drugih izvora. U cilju srečavanja nastanka neugodnih mirisa nije dozvoljeno odlaganje otpada van sanitarne deponije. te gasove sa mirisom izvoditi ciljevima i emitovati ih iznad krova zgrade. prema Protokolu. Emisija neprijatnih mirisa Ne smeju se ispuštati neprijatni mirisi iz malih pogona. Ugljeni dioksid. Kyoto. iznad krova susedne zgrade ukoliko je ona viša od zgrade gde mirisi nastaju. smanjenje: emisije SO2. Cilj: Smanjenje izduvnih gasova u atmosferi Zakonom o ugljen dioksidu i rasprostiranjem toga gasa u atmosferi predviđa se da se izbacivanje gasa smanji do 2010. a u Australiji nastati manjak radnih mesta. godine moraju da smanje emisiju štetnih gasova u atmosferu u proseku za pet odsto u odnosu na nivo emisije 1990. koji je potpisala i Rusija. međutim. prema mišljenju premijera Australije. stupio je na snagu sa ciljem da se izduvni gasovi koji zagađuju atmosferu do 2012. Ova studija predviđa da bi takav rast temperature mogao prouzrokavati otapanje lednika i artičkog polarnog prekrivača. SAD i Australija su. pojavu oluja. odsumporavanje. znatno ugroziti industriju zemlje. industrijske zemlje do 2012. održanog 2001. godine ispod nivoa od 1990. godine u okviru Ujedinjenih nacija (IPCH). čiji je cilj sprečavanje i smanjivanje emisije otrovnih gasova. međutim. Australija ima pravo da za osam procenata poveća nivo emisije CO2 u odnosu na 1990. godine reduciraju za 5 %. godine mogla porasti od 1.8 stepeni Celzijusovih. trebala bi da budu oslobođena mogućeg poreza o ugljen dioksidu. pre svega ugljen-dioksida. Tehnologije za smanjenje emisija iz termoelektrana su: čišćenje uglja (pre saogeravanja). a Vašington je zauzvrat formulisao domaći plan zaštite životne sredine.god. Problem je u tome što taj dokument postaje pravno obavezujući tek kada 55 zemalja koje proizvode 55% globalne emisije ugljen-dioksida ratifikuju Protokol. Interesantno je. ne ostvare. godine. potrebno je radnje koje izazivaju mirise vršiti u prostorima sa podpritiskom.

uzimajući u obzir minimalne vremenske intervale naznačene u zahtevima o kvalitetu podataka. kao i značajno smanjenje troškova. ubrzan nestanak biljnih vrsta i velike suše. najbolji rezultati se dobijaju korišćenjem uređaja za kotinualno ili barem delimično kontinualno merenje. 143 . e) Postaviti aparate širom oblasti i koristiti ih u reprezentativnom vremenskom periodu. kojim se mogu dobiti integrisani rezultati višenedeljnog ili višemesečnog praćenja. U slučaju preliminarne ocene kvaliteta vazduha korišćenje pasivnih aparata za uzimanje uzoraka (sampler) (u daljem tekstu: aparat) je posebno pogodno iz sledećih razloga: 1. moglo bi sazreti uslovi za naglu klimatsku promenu na globalnom nivou. Pasivni aparat omogućuju sprovođenje kampanja kontrole velikih oblasti. kada je cilj ocena izloženosti stanovništva tokom životnog doba i kao posledica tog dugoročog efekta izloženosti određenim zagađujućim materijama. Monitoring se vrši pomoću: mreže stanica za uzorkovanje vazduha na način da uzorci budu reprezentativni. uzimajući u obzir gustinu mernih mesta naznačenih u zahtevima o kvalitetu podataka. d) Ako je potrebno. Nasuprot tome. kao i za ocenu nivoa integrisanih nivoa koncentracije tokom dužih vremenskih perioda (dugoročne granične vrednosti). 2. kako bi se ocenila nulta vrednost aparata. Stanice mogu vršiti analizu uzoraka i izveštavanje u realnom vremenu (automatske stanice) i u integrisanom vremenu (hemijska analiza u laboratoriji).migracije životinja prema severu. Ukoliko se uzme u obzir da će zahvaljujući ljudskoj aktivnosti udvostručiti količina CO 2 koja će se u ovom veku emitovati u atmosferu. masovno uništenje šuma. koji ima pozadinski nivo zagađenosti u toj ćeliji. industrijski izvori. Metode kontrole kvaliteta vazduha moraju odgovarati određenoj svrsi. kao što su putevi za saobraćaj teških teretnih vozila. Pasivni aparati su jeftini. tumačenja rezultata merenja i korištenja rezultata merenja i predstavlja sastavni deo mreže monitoringa kvaliteta vazduha. 5. Posle se vrši statistička obrada rezultata. Aparate koji nisu korišćeni treba čuvati tokom perioda izloženosti korišćenih aparata. preporučuje se postavljanje dvostrukih/trostrukih aparata na ograničenom broju mernih mesta.). potrebno je odabrati dugoročni sistem uzorkovanja. itd. Hemijske analize se mogu obavljati u laboratoriji ili u uređajima kojima se vrši uzorkovanje. i to možda u razdoblju od nekoliko godina! Izbor tehnike merenja Monitoring kvaliteta vazduha predstavlja sistem uzorkovanja. kako bi se ocenila reproduktivnost merenja. 4. izabrati dodatna merna mesta u blizini važnih izvora zagađenja („crne tačke“ (hot spots). f) Kao podrška QA/QC merenjima. salinizaciju pitkih voda. Pasivni aparati mogu biti podrška u projektovanju i optimizaciji mreža za kontrolu. Pasivni aparati su posebno pogodni za određivanje distribucije zagađujućih materija na široj teritoriji. kao što su optički instrumenti i automatski monitori. 3. uz tačnu proveru situacija na mikro skali. g) Sprovesti analizu difuzivnih aparata u laboratoriji i izračunati nivoe zagađenosti za svako pojedinačno mesto. merenja. b) Konstruisati mrežu širom ispitivane oblasti. koji nije direktno izložen lokalnim izvorima zagađenja. tako da se mogu koristiti u relativno velikom broju omogućavajući i efikasnu ocenu prostorne distribucije atmosferskog zagađenja. c) Izabrati za svaku ćeliju mreže predstavnika lokacije. Kada se u slučaju preliminarne ocene primenjuje metoda pasivnih aparata predlažu se sledeći koraci: a) Ustanoviti lokaciju osnovnih izvora emisije na osnovu ocene emisionih izvora. Kada je cilj proučiti hemijsko ponašanje reaktanata (na primer u fotohemijskom smogu).

upravnoadministrativne mere i tehničko-tehnološke mere. koji prevazilazi granične vrednosti ili koji treba određenu metodologiju ocene. gde se lako može videti prostorni opseg oblasti.000 stanovnika. obaveznom proverom emisija i prijavljivanjem u registar emisija. odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu. kroz donošenje programa i planova propisanih zakonom i podzakonskim aktima. kako bi se dobile mape raspodele za svaku zagađujuću materiju. koji se tiču kriterijuma mernih mesta i broja aparata. posebno ako postoji verovatnoća da oni utiču na nivoe lokalnog zagađenja. kao što su prometni putevi i raskrsnice. Tehničko-tehnološke mere se provode: kroz projektovanje objekata. kroz planove razvoja industrije. Rezultati se zatim obrađuju. i) Napraviti u vidu mape grafičku prezentaciju zagađujućih materija. Mere za očuvanje kvaliteta vazduha Mere za očuvanje kvaliteta vazduha su: planske mere. navode instalaciju 30 aparata za naselja sa brojem stanovnika manjom od 250. plus 1 merno mesto u Starčevu radi ocene uticaja susednih oblasti i 3 „crne tačke“ na lokacijama koje bi mogle biti kritične jer su pod velikim uticajem saobraćaja motornih vozila (autobuska stanica.. Na primer opština Pančevo ima manje od 250. prometa i dr.000. U slučaju naselja za koje se sprovodi intenzivna kampanja merenja.000. k) Uporediti dobijene rezultate merenja sa graničnim vrednostima u direktivi i izabrati odgovarajući režim ocene. zatim 60 aparata za naselja sa brojem stanovnika od 1. kroz korištenje 144 . j) Izračunati procentne vrednosti upoređivanjem sa produženim i vremenski ograničenim serijama merenja sa sličnih mernih lokacija. ulična pijaca i saobraćajem zakrčeni autoput ka Beogradu). kroz kvalitet gradnje.h) Proračunati raspodelu nivoa zagađenja interpolacijom merenja izvršenih u svakoj ćeliji mreže. lokalnog rasporeda visinske razlike i meteorologije. distributivnosti izvora. Planske mere podrazumevaju osiguranje kvaliteta vazduha: kroz prostorno i urbanističko planiranje. kako bi se pronašle oblasti maksimalne koncentracije. kroz primenu najbolje raspoloživih tehnika.000 stanovnika. izdavanjem urbanističke saglasnosti. što je od velike pomoći za projektovanje mreže. kao i okolina izvora industrijskog zagađivanja. mape rasprostranjenosti se mogu preklapiti. i ne bi trebalo da su u tom slučaju uključena u proračune interpolacije. Konačno. tehničkih rešenja i mera. energetike. Analiza uzorka i izrada mapa distribucije Na kraju svake kampanje uzorkovanja. U skladu sa zakonima EU. ciljevi kvaliteta podataka.000. Upravno-administrativne mere se provode: izdavanjem ekološke dozvole. rezultati dobijeni metodom ocene pasivnim aparatima bi trebalo da budu prikazani u vidu mapa. izabrano je 31 merno mesto. Lokacija mernih mesta Gustina mesta uzorkovanja suštinski zavisi od prostorne varijabilnosti nivoa zagađenosti. stoga može varirati u zavisnosti od vrste zagađujuće materije. Izmerene koncentracije na „crnim tačkama“ se nalaze na mapi. „crne tačke“.000 i 150 aparata za naselja od 6. Merenja izvršena u neposrednoj blizini izvora (na tzv. Dodatne aparate treba postaviti na reprezentativna mesta. „crnim tačkama”) nisu obavezno reprezentativna za celu veću oblast. uzorci se šalju na hemijsku analizu u laboratorijama.

opreme i postrojenja. obično potrebnih za statistiku koncentracija. odnosno pravilnike uz Zakon o zaštiti vazduha. Štaviše. treba da uradi kombinovanjem podataka merenja sa podacima o emisiji i proračunima modela. − predvide odgovarajuće parametre dimnjaka. treba naglasiti da se metodologija pasivnih aparata najbolje pokazala u slučaju difuznih i linijskih izvora (zahvaljujući činjenici da je odnos maksimalnih i srednjih vrednosti za tačkaste izvore generalno veći od odnosa linijskih i difuzionih izvora). − koriste sirovine. 145 . e) Određivanje oblasti modela. g) Ispitivanje raspoloživost metoroloških i topografskih podataka (u oblasti datog modela). Modeliranjem se može dobiti slika kvaliteta vazduha u zoni. što je najvažnija podrška upravljanju kvalitetom vazduha. uz ostavljanje dovoljno kapaciteta za ispuštanje iz postrojenja čija se gradnja može očekivati prema nameni prostora – ne prekorače granične vrednosti kvaliteta vazduha planirane za dato područje. f) Istraživanje raspoloživosti podataka emisije (u oblasti modela). koji ih pruzrokuju. b) Definisanje vremena neophodnog za razlaganje (prosečno vreme za određenu koncentraciju). koji su ekološki prihvatljivi. d) Definisanje preciznosti količine izlaza koja je potrebna. Njime se mogu eksplicitno i kvantitativno odrediti odnos između koncentracija u vazduhu i emisija. kroz periodične provere emisija. goriva i hemikalije koje imaju što niži uticaj na kvalitet vazduha. a po svojim karakteristikama zadovoljavaju odredbe ove odluke. Pravna lica su dužna da: − predvide takvu tehnologiju i opremu koja će imati što manju emisiju u atmosferu. Iz tog razloga se ocena doprinosa malih izvora. smanjena mogućnost akcidenata koji mogu iznenada da dovedu do prekoračenja emisije. odnosno. c) Definisanje „oblasti izlaza modela” za koju treba uraditi proračune (obično neka oblast ili naselje) i neophodne prostore razlaganja. nasuprot ograničenjima u prostornoj pokrivenosti merenja kvaliteta vazduha. Modeli su jedino raspoloživo sredstvo ukoliko treba istražiti uticaj na kvalitet vazduha mogućih budućih izvora ili kada treba ispitati scenario budućih alternativnih emisija. Modeliranje Modeli su postali primarno sredstvo za analizu u većini ocena kvaliteta vazduha. uz snošenje troškova koji nisu preterano visoki. tj. ispusta da se postigne takvo razblaženje dimnih gasova da prizemne koncentracije koje su rezultat rada ovog postrojenja i svih drugih postrojenja na datom području. u urbanim sredinama gde je zagađenost vazduha difuzna i uglavnom pod dominacijom emisije automobila i grejanja domaćinstava. kroz pravilno odvijanje tehnoloških procesa i održavanje opreme. Ukratko. odnosno. − tako organizuju vođenje pogona i održavanja opreme da je smanjena mogućnost porasta emisije u dužem toku vremena. procedura pravljenja modela sadrži sledeće korake: a) Definisanje zagađujuće materije i izlazne podatke koje treba pretvoriti u model (polja koncentrisanosti ili prostorni maksimum) i koncentracije u blizini tačkastih izvora. pri čemu emisija ne sme da prekorači granične vrednosti emisije date odgovarajućim provedbenim propisom Zakona o zaštiti vazduha.

Sastav čestica je velikoga raspona . na trinaestu godišnju konferenciju o zagadjenju vazduha. u Španjolskoj. Čestice 146 . Analitičari kažu da se mnogo više pažnje mora posvetiti jednoj posebnoj vrsti zagadjenja vazduha koja ima negativne posljedice po ljudsko zdravlje. u okviru zahtevane preciznosti i za oblast o kojoj je reč (uzimajući u obzir njenu topografiju i meteorološke karakteristike). može biti mikroskopske veličine. Mora se uzeti u obzir da postoje barem četiri osnovne poteškoće pri upoređivanju zapažanja o kvalitetu vazduha sa predviđanjima modela: a) Na skali modela. Za svaku emisionu jedinicu potrebno je obezbediti neophodne parametre za ulaz modela: koordinate dimnjaka (širina.Turnerove klase stabilnosti i standardne devijacije raspodele koncentracija u skladu sa Brigsovim setom y krivih. redom. U slučaju Pančeva. ako oni nadmašuju raspoložive kompjuterske resurse. Ozon nije najbolnija tačka zagadjenja vazduha Istraživači i naučnici iz celog sveta su se sakupili u Cordobi. usled nekontrolisano brzog ekonomskog razvoja u Kini. ili da se vidi golim okom. Konačno. NOx i NH3. temperatura na izlazu dimnjaka. dužina). Podizanje traga izduvnih gasova i efektivna visina dimnjaka izračunavaju se putem Brigsovog modela i zakona o snazi vetra. ponovo razmotrite izbor programa. Model uzima u obzir topografiju. visina dimnjaka. l) Pokretanje modela. Postoje mnoge vrste aerozagadjenja. predviđanja će biti pogrešna ako su ulazni podaci pogrešni.h) Provera raspoloživih kompjutera. unutrašnji prečnik vrha dimnjaka i dr. sunčevoj radijaciji tokom dana i vertikalnim temperaturnim gradijentima tokom noći. dok predviđanja generalno predstavljaju srednje vrednosti. d) Greške u ulaznim parametrima modela (emisioni i meteorološki podaci) mogu da utiču na rezultate modela. koji odgovaraju datoj zagađujućoj materiji (uzimajući u obzir njeno suvo i vlažno taloženje) prema relevantnosti količine izlaza. jedan dobijen iz zvaničnog Inventara emisije u Srbiji. Oni takođe kažu da najgore zagadjenje dolazi iz Azije. kako bi se ocenio doprinos industrijske emisije u odnosu na celokupno zagađenje. Koristeći podatke o brzini vetra. brzina protoka kroz dimnjak. stopa emisije dimnjaka. c) Model možda neće pravilno predstaviti atmosferski proces o kom je reč. Indiji i nekim drugim azijskim zemljama. Čak iako je model idealna formulacija procesa. k) Pripremanje ulaznih podataka. b) Posmatranja sadrže greške ili nesigurnosti u merenju. i) Izabrati modele. Model funkcioniše sa dva različita seta ulaznih podataka. koji ima jednolik teren. nastalim na osnovu merenja pasivnm aparatom.on može biti fina prašina. Međutim postoje i mišljenja koja ističu da su čestice zagadjivača u vazduhu mnogo opasnije za ljudsko zdravlje nego ozon. ćadž. m) Kartiranje izlazne vrednosti kao konture pogodne za prezentaciju polja koncentrisnosti i prostornog maksimuma. medjutim oni zagadjivači koji su počeli uništavati ozonski omotač već godinama zaokupljaju pažnju medija. uz odgovarajuće prostorno i vremensko razlaganje. Gausov model pruža pouzdane rezultate za dugoročne prosečne vrednosti zagađujućih materija kao što su SO2. j) Razmatranje kompjuterskih zahteva modela. suvo i mokro taloženje. a drugi od diskontinuiranih merenja emisije. izvode se Paskal. je urađeno poređenje sa mapama raspodele. posmatranja predstavljaju tačke u prostoru. elevacija osnove dimnjaka.

odnosno individualnih ložišta. Beočin. str. Zagađenje vazduha u Srbiji Analizirajući izmerene koncentracije osnovnih zagađujućih materija može se zaključiti da: – Najviša prekoračenja graničnih vrednosti su zabeležena za koncentracije čađi i ukupnih taložnih materija (UTM). Sa aspekta posledica po zdravlje ljudi veoma je značajna činjenica da se u suspendovanim česticama nalaze nedozvoljeni PAU (policikličniaromatični ugljovodonici) u svim ispitivanim uzorcima. naročito u zimskim mesecima kada do izražaja dolazi zagađenje vazduha iz tačkastih izvora. ili iskustva. zabeleženo je u preko 50% ispitivanih uzoraka i zahteva sanaciju. The main goals of this chapter is scientific understanding of the atmosphere: what determines air composition. LITERATURA 1. Takođe ove zemlje obično nemaju političke volje. (2001) Hemija atmosfere. ili ne žele ili nemaju novaca za zaštitu okoline. suspendovane čestice i benzen: – Prekoračenje graničnih vrednosti za čađ u vazduhu. nije sve tako crno. koji je bio poznat po što je imao vazduh izuzetno lošeg kvaliteta. ukoliko vlade i kompanije u celom svetu ozbiljno pristupe pronalasku rešenja za ovaj problem. Mexico City. 147 . – Koncentracije suspendovanih čestica prelaze GVI gotovo u svim gradovima u kojima se vrši merenje ovog parametara (Zrenjanin. U Kini i Indiji i drugim zemljama u razvoju veliki problem predstavlja. In this chapter greenhouse effect (global climate change) and the effects of acidic deposition were discussed. Zagadjenost česticama može ostati u vazduhu nedeljama. što je bio veliki rizik za zdravlje. Abstract Air pollution may be defined as the presence in the air (outdoor atmosphere) of one or more contaminants or combinations thereof in such quantities and of such durations as may be or tend to be injurious to human. Novi Bečej. Emisija sumpor-dioksida. or which unreasonably interferes with the comfortable enjoyment of life or property or conduct of business. kamioni. je znatno smanjena. To je postignuto prebacivanjem na goriva koja stvaraju električnu struju i prirodni gas. or property. gde je došlo do ogromnog ekonomskog rasta u relativno kratkom periodu. kao i arsen u 28 od 30 ispitivanih uzoraka. Rudarski institut Beograd. Also application control techniques for indoor and outdoor air were described. i veliki broj drugih izvora. za oko 70 posto od 1980. Stručnjaci kažu da se puno toga može učiniti da bi se smanjila zagadjenost vazduha i na ostalim mestima. Pančevo Najznačajnije učešće u zagađenju imaju čađ. or are acceptable. Ako čestice udju u pluća.2-45.. Zagađenost vazduha ne poštuje granice. how do pollutants move and react.. The intention was to figure out the sources of air pollution and to discuss control air pollutant emissions so that impacts are minimized. gradjevinski radovi. J.stvaraju energetski pogoni. ono se širi. Sve je veća zabrinutost zagadjenošću koja dolazi iz Azije. Đuković. tako što je smanjen nivo sumpora u gorivu.. je proveo značajna poboljšanja. – Suspendovane čestice u aerozagađenju Pančeva participiraju sa prekoračenjem GVI u 75% ispitivanih uzoraka. mogu čak biti i smrtonosne. Na osnovu sprovedenog monitoringa ambijenatlnog vazduha u gradovima i manje naseljenim mestina na teritoriji Vojvodine konstatovano je da su Pančevo i Beočin mesta gde je zabeleženo visoko aerozagađenje. animal or plant life. – Benzen je u vazduhu Pančeva označen kao značajan zagađivač.). Ipak. automobili. Beograd. nedostatak institucijskih kapaciteta.

gov.htm 10. kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidencija podataka (Sl. Bertoni.sncweb. (2000) 90. www..com/serbian/index.T.wikipedia. Bertoni. G. 6380-6395. Br 54/92) 12. Perason. Glasnik 135/2004) član 69.vojvodina. http://hr. Ann. G. R. (Rim).org/wiki/Kisela_kiša 9. Kina Atmosferska okolina 40 (33). F.b92. Costabile.. Hong. april 2006. Bertoni. 7.com/english/home 5. Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.462-490. F. 8. Chim. Interantional Edition.wikipedia. Glasnik RS. metodama merenja imisije.woanews. Dan planete Zemlje 22. www.. 3. Allegrini. Liu. 249–263. http://www. 11. (2005) Environmental Science. www. Pravilnik o graničnim vrednostima.sr. Wang. http://hr. str.org/wiki/Efekt_staklenika 6. Desantis.. 4. Allegrini. www. Prentice Hall.net/info/index.. F.cfm 148 .php.eco.yu 13.2.eurometeo. Ninth Edition. I. (2006) Preliminarna procena važnijih zagađujućih materija vazduha u gradu Suzou..ch/serbokroatisch/saopštenje-a.. G. F. R. W. Tappa i I. Wright.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->