Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 28. 12. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.992

Federalno Ministarstvo finansija

Sretna nova, neizvjesna godina
2. strana

Sarajevo: U zgradi Svjetlosti

Konstituirano Vije}e naroda RS-a

Nigdje Bo{njaka

6-7. strana

Nakon Liebermanovog vrije|anja Turaka

Tel Aviv `eli smanjiti napetost sa Ankarom

18. strana

Ugu{io se
Logori, silovanja, genocid…

Foto: Didier TORCHE

Pretpostavlja se da je gušenje uzrokovano ugljenmonoksidom zbog neispravnosti instalacija

{esnaestogodi{njak
26. strana

Produ`en pritvor

DANAS PRILOG

Podrinjci spremaju HILJADE TU@BI
6. strana

Sud oduzima kolekciju umjetnina iz vile Ive Sanadera

16. strana

U @I@I
Konferencija za novinare u federalnom Ministarstvu finansija

2

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Hrvatsko-srpska koalicija sutra u Sarajevu

Ljubi} se nada Lagumd`iji
HDZ 1990 bi, prema rije~ima glasnogovornika Vese Vegara, `elio na sastanku u Sarajevu vidjeti predstavnike SDP-a
Predstavnici Stranke demokratske akcije ne}e prisustovati sastanku, koji ove sedmice u Sarajevu organizuju HDZBiH, HDZ 1990, SNSD i SDS. Ponovio je to ju~er glasnogovornik SDA Salmir Kaplan. - Ne}emo do}i iz prostog razloga jer smatramo da se trebamo okupiti oko nekog pisanog dokumenta. Po{to oni odbijaju da to bude platforma koju smo mi ponudili, a istovremeno ne nude nikakav drugi pisani dokument, mi taj koncept ne mo`emo prihvatiti i ne}emo prisustvovati sastanku, rekao je Kaplan. Ni lider Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumd`ija ne}e na sastanak, jer ne zna ni kada }e biti odr`an, ko }e na njega do}i i sa kakvim dokumentima. - Mi imamosvojuplatformu i nastavi}emo da radimo na njoj. Mi ho}emo da se razgovarao tome {ta nam je raditi, a ne ko }e {ta biti, rekao je Lagumd`ija. Sastankune}eprisustvovati ni predstavnici Narodne stranke Radom za boljitak, potvrdio je ju~er novinarima njezin lider Jerko Ivankovi} Lijanovi}. - Po{to nema platforme o kojoj bi se razgovaralo, mi nemamonamjerutro{iti se na sastanke bez su{tine, rekao je on. Lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je zaSrnuda }e do}i na sastanak politi~kih stranaka u Sarajevu, iako su se predstavni-

Foto: A. KAJMOVI]

Sretna nova,
neizvjesna godina
Pla}e i naknade za decembar 2010. bi}e ispla}ene u januaru, a onda sve ovisi o tome kada }e Parlament usvojiti odluku o privremenom finansiranju
Decembarske pla}e i naknade koje se ispla}uju iz ovogodi{njeg federalnog bud`eta ne}e do}i u pitanje i bit }e ispla}ene u januaru 2011, kazao je na ju~era{njoj konferenciji za novinare federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda. Ono {to }e uslijediti nakon toga ovisi o odluci federalnog Parlamenta koji je nadle`an da zaka`e sjednicu oba doma na kojoj bi trebao biti usvojen prijedlog odluke o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca naredne godine, koju je na jednoj od prethodnih sjednica prihvatila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada. va procjena je da u naredna dva do tri mjeseca sigurno ne}e biti pove}anja penzija iako je ovogodi{nji prihod svih vanbud`etskih fondova, uklju~uju}i i federalni Zavod PIO, rastao. - Volio bih da mirovine rastu 1015 pos to, ali mi slim da je to izre~eno otprilike. Za rast mirovina treba nam rast zapo{ljavanja i ubiranja doprinosa, jer mirovine se ispla}uju od ubranih doprinosa. Vanprora~unski fondovi su zabilje`ili trend rasta u ovoj godini, ali to je bilo zahvaljuju}i poreznoj reformi koju smo napravili i koja je dovela do pove}anja prihoda svih vanprora~unskih fondova, a ne samo mirovinskog, kazao je Bevanda. Bevanda je naglasio da je Ministarstvo finansija FBiH napravilo projekcije bud`eta za narednu godinu, ali da on nije usvojen zbog stava pojedinih politi~kih stranaka u Vladi.

Lagumd`ija ne}e, a Ljubi} ne odustaje

Potpredsjednik SDA Bakir Izetbegovi} ju~er je novinarima rekao da ne zna da li }e neko iz ove stranke do}i na sastanak strana~kih lidera. - Treba se odazvati na svaki sastanak. Moramo stalno pri~ati dok ne do|emo do rje{enja. Lo{a je stvar ne pristajati na sastanke, rekao je Izetbegovi}. On je istakao da su dva HDZ-a dobila maksimalnu podr{ku hrvatskog naroda u BiH i da ih ne treba tretirati kao opoziciju. ci SDP-a i SDA izjasnili da ne}e. - Bi}u tamo onda kada je zakazan sastanak, iako je indikativno da sarajevske partije ne `ele da do|u, rekao je Dodik. Prema rije~ima predsjednika HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a, sastanak }e biti odr`an u srijedu, u zgradi zajedni~kih institucija BiH u Sarajevu. - Dnevni red nikadnije bio jasniji - aktuelna politi~ka situacija u BiH. Onaj ko tra`i opravdanje da ne do|e, to je njegovo pravo, rekao je ^ovi}. Svi politi~ki lideri koji odbijaju da razgovaraju o na~inu na koji se mo`e prevazi}i trenutna situacija blokade formiranja vlasti u BiH bi}e odgovorni za posljedice koje nastanu, izjavio je za Srnu predsjednik SDS-a Mladen Bosi}. HDZ 1990 bi, prema rije~ima glasnogovornika Vese Vegara, `elio na sastanku u Sarajevu vidjeti predstavnike SDP-a.
J. F.

Dva HDZ-a nisu opozicija

Otprilike
- Fiskalna godina zavr{ava i ono {to je projicirano u prora~unu za ovu godinu }e biti izvr{eno. Budu}i da su sredstva za sve vrste naknada bud`etskih korisnika predvi|ena u ovo go di{ njem pro ra~unu, u januaru }e biti ispla}ena za 12. mjesec ove godine. [to se ti~e drugog mjeseca 2011, bez odluke o privremenom finansiranju ne}e biti isplata, ali ja se nadam da imamo dovoljno vremena i odgovornosti prema svim ovim kategorijama i da }e se ta odluka donijeti u oba doma Parlamenta, kazao je Bevanda. Pro{losedmi~nu ocjenu federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a da bi uskoro u FBiH moglo do}i do pove}anja penzija, Bevanda smatra pau{alnom. Njego-

Sedmorica otpisanih
- Stav stranaka u Vladi FBiH koje su uvjetno osvojile vlast na izborima bio je da se prora~un za narednu godinu ne usvaja dok se nova vlast ne formira, napomenuo je Bevanda koji smatra da }e koncipiranje bud`eta za narednu godinu biti jedan od najve}ih izazova s kojima }e se suo~iti njegov nasljednik u Ministarsvu finansija. Bevanda je ponovio kako ove godine ne}e biti upla}ena sredstva MMF-a za sedam kantona u FBiH, jer nisu konsolidirali svoje bud`ete prema metodologiji MMF-a i napravili tra`ene u{tede. - [to se kantona i op}ina ti~e, poku{ana je konsolidacija njihovih prora~una, ali je izostala povratna informacija iz kantona za koje je bilo predvi|eno finansiranje. Po{to nisu ispunili uvjete, transfera u ovoj godini za njih ne}e biti, dodao je ministar. S. [e.

PAU[ALNO Pro{losedmi~nu ocjenu federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a da bi uskoro u FBiH moglo do}i do pove}anja penzija, Bevanda smatra pau{alnom

V I J E S T I

Izetbegovi} - Har~enko

Roderick Moore

Poziv ruskim biznismenima
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je u ponedjeljak ambasadora Ruske Federacije u BiH Aleksandra Bocana Har~enka, s kojim je razgovarao o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH te perspektivama ukupnih odnosa dviju zemalja. Sagovornici su saglasni da relevantni politi~ki akteri trebaju ulo`iti sve napore da bi se proces izgradnje koalicija na razli~itim nivoima vlasti u BiH zavr{io uspje{no i na vrijeme. Izetbegovi} je ambasadoru Har~enku prenio poziv da i ruski poslovni ljudi u~estvuju u 2. Sarajevo Business forumu, planiranom za po~etak aprila.

OHR se ne}e mije{ati
Zamjenik me|unarodnog predstavnika u BiH Roderick Moore rekao je ju~er da OHR nema favorite me|u strankama i da ne namjerava da se mije{a u proces formiranja vlasti u BiH ukoliko to od njega ne zatra`e svi akteri. Ocijenio je da ima pozitivnih elemenata i u platformi SDP-a BiH, SDA, HSP-a i NSRB-a, ali i u stavovima drugih stranaka. Naveo je da ne mo`e predvidjeti da li }e OHR do~ekati narednu novu 2012. godinu i dodao da to ne}e zavisiti od OHRa, ve} od stranaka i gra|ana u BiH. “OHR }e nestati kada BiH bude ~vrsto na putu euroatlantskih integracija“ ponovio je. ,

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010. Prioriteti vlasti BiH na evropskom putu u 2011. godini

U @I@I

3

Hitno donijeti zakon

o dr`avnoj pomo}i
Bruxelles tra`i jake institucije
- Zahtjevi Bruxellesa, odnosno Evropske komisije su jasni i nedvojbeni - BiH mora oja~ati institucionalno, a to se odnosi na gradnju cijelog jednog sistema od kadrovskog, tehnolo{kog, do ekonomskog. S tim u vezi najzna~ajnije pitanje jeste bud`et institucija BiH kojim mora biti usmjeren ka ovim ciljevima, zaklju~uje Genjac.
Bruxelles: Ozbiljno ka{njenje BiH u oblasti Evropskog partnerstva

RS osporava akt kao prenos nadle`nosti na BiH, jer se boji da je to prvi korak uspostave jedinstvenog ekonomskog prostora
Hitnodono{enjezakona o dr`avnoj pomo}i prioritet je broj jedan vlasti BiH, jer se radi o aktu proisteklom iz obaveza Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP) sa EU, te evropske konvencije, upozorio je ju~er za Oslobo|enje Halid Genjac, dosada{nji predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH. On je istakaokako se sa dono{enjem ovog akta kasni ve} {est mjesecizbogopstrukcija iz RS-a, odnosno da ga je trebalousvojiti do 1. jula 2010. godine.

Nemjerljiva {teta
Naime, upozorava Genjac, zakon o dr`avnoj pomo}i trebalo je donijeti u roku od dvije godine od potpisivanja SSP-a, {to je isteklo prvog dana jula ove godine. - Uz pomo} eksperata Evropske komisije do{lo se do drafta zakonskog prijedloga o dr`avnoj pomo}i, ali je njegovo usvajanje zaustavljeno u Vije}u ministara BiH zbog protivljenja RS-a da se njime prenose nadle`nosti sa entiteta na dr`avu. Tako ovaj izuzetno va`an akt nikada nije do{ao na razmatranje i usvajanje u Parlament BiH, iako je na njegovoj pripremi i anga`iranju eksperata potro{eno preko dva miliona KM. No, {tete njegovim neusvajanjem daleko su ve}e, ocijenio je Genjac. Podsje}a da je Kopenha{kim kriterijima za zemlje koje namjeravaju postati budu}e ~lanice EU propisano da morajuzadovoljitivisok stepen odredbi iz oblasti vladavine prava, po{tivanja prava nacionalnih manjina, demokratizacije dru{tva, stabilnosti institucija, kao i onajkoji se odnosi na tr`i{nu ekonomiju, odnosno sposobnosti i uspostavisistema da se nosi na tr`i{tima svojom konkurentno{}u u prostoru EU. - Jedna od pretpostavki za uspostavu jake tr`i{ne ekonomijejeste stvaranje jedinstveHalid Genjac: Evropska komisija ne pristaje na parcijalna rje{enja

nog ekonomskog prostora, odnosno da na cijelom prostoru dr`ave vrijede isti zakonski propisi i rje{enja. Ove odredbe u 70 posto sadr`ane su i u dokumentuEvropsko partnerstvo, ali i SSP-u. Na to jasno ukazuju i odredbe koje se odnose na sistem konkurentnosti - djelovanje Konkurencijskog vije}a, kao i uspostava Agencije za akreditacije te dono{enjecijelogsetamjerakojim se tra`iujedna~avanje ekonomskog prostora. U skladu s tim EK tra`i da se na jedinstven na~in - kroz dono{enje zakona o dr`avnoj pomo}i na razini BiH vodievidencija o poticajnim sredstvimapreduze}ima, nagla{ava Genjac. On navodi da RS pristaje da se na razini BiH vo-

di evidencija, ali ne i da se na tom nivou “vr{i davanje sredstava za preduze}a, na {to ne pristaje EK“ .

Uzor Hrvatska i Crna Gora
Zahtjevi EK-a, nagla{ava Genjac, jesu da mora postojati dr`avno tijelo u okviru kojeg }e se voditi sve aktivnosti, jer se na taj na~in osigurava ve}i stepen konkurentnosti na evropskom tr`i{tu, a ne da se na razini BiH vodisamo statistika, a “upumpavanje novca vr{i putem entiteta“ . Ovo je tim prije nemogu}e, cijeni Genjac, i zbog ~injenice kako dr`avaEvropskojkomisiji u Bruxellessvakedvijegodinemoraslatiizvje{taj o aktivnostima iz ove oblasti, a s ciljem uvida u transparentnost cijelog procesa. Iz EU ve} dugo o~ekuju od vlasti BiH da kona~no rije{e i pitanja koje su definirana u Evropskom

partnerstvu, a odnose se na dono{enje zakona o obligacijama, bankarskoj superviziji, te energetskoj strategiji na dr`avnoj razini koja podrazumijevaju jedinstvena rje{enja iz ove oblasti, kao i utvr|ivanje zakona o gasu. - Sve ovo su obaveze koje moramo da preuzmemo kao ste~evinu partnerstva sa EU i ove propise }emo kad-tad morati donijeti. Za nas je bolje da to bude~im prije, cijeni Genjac. On veoma va`nim cijeni i dono{enje dokumenta o nacionalnom programu integracija u EU, po uzoru na Crnu Goru i Hrvatsku, a koji bi u slu~aju BiH osigurao ne samo harmonizaciju propisa ve} i osigurao da sve odluke koje se donose budu odmah uskla|ene sa evropskom legislativom.
Almir TERZI]

Dragan Vranki}

Jerko Lijanovi}

Izbor direktora

@eljka Kujund`i}

Dogodine stabilnija Nismo pla}ali ekonomija glasove
Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} u narednoj godini o~ekuje stabilizaciju ekonomskih prilika u BiH, a optimizam za to crpi iz analize godine koja je pro{la i u kojoj je zaustavljen negativan trend u ekonomiji. ‘’Nisu se obistinile zle slutnje koje su plasirali oni koji nisu bili raspolo`eni prema vlasti BiH. Mi smo amortizirali negativne svjetske procese u BiH. To je svakako dobra osnova. Smatram da }e 2011. godina biti stabilna i da }emo imati blagi rast od jedan posto’’, rekao je Vranki} za Srnu. VisokifunkcionerNSRB-a JerkoIvankovi} Lijanovi}izjavio je da su ovu strankucijelegodineoptu`ivali da je na izborimapla}alaglasove, {to nijeta~no. Komentari{u}ioptu`be da je njegovastranka na proteklimizborima pla}ala glasove, on je rekao da je primjer iz Cazinapotvrdio da oni ne pla}ajuglasove, nego da se zala`u za obavezno glasanje, kojim `ele da svakigra|aninkojiiza|e na izboredobijenaknadu od 100 KM.CIK }e provjeritide{avanja u Cazinu i optu`begra|ana da su im iz NSRB-a obe}ali platiti 100 KM ako glasaju za tu partiju, izjavio je ~lan CIK-a Vedran Had`ovi}, prenosi Srna.

Danas rang-lista
Sjednica Komisije za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, na kojoj bi trebala biti utvr|ena rang-lista kandidata za direktora i zamjenike direktora Agencije, bi}e odr`ana danas u Sarajevu. ^lanovi Komisiji su ranije obavili intervju s 15 kandidata koji ispunjavaju uvjete utvr|ene javnim konkursom za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije te izvr{ili njihovo bodovanje. Nakon {to Komisije utvrdi ranglistu uputit }e je domovima Parlamenta BiH na razmatranje te dono{enje kona~ne odluke.

Istraga interna stvar SIPA
SIPA ne}e komentarisati istragu protiv trojice njenih pripadnika koji nisu prijavili da je ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj napadao Bo{njake zaposlene u MVP-u, jer je to interno pitanje Agencije, izjavila je ju~er za Srnu portparolka SIPA @eljka Kujund`i}. “Mi ne {titimo nijednog politi~ara, pa ni Alkalaja, a eventualna istraga koja se navodi u medijima je interna stvar SIPA“ rekla je. SIPA je pokrenula postupak , protiv trojice pripadnika, jer nisu prijavili Alkalaja, koji je, navodno, u jednom sarajevskom kafi}u podrugljivo napadao Bo{njake zaposlene u MVP-u.

4

DOGA\AJI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Bo`i}ni prijem kardinala Vinka Pulji}a

IZJAVA DANA
Ako je Vaha oti{ao u Dinamo, ne znam za{to ja ne bih u Hajduk
Jo{ mnogo otvorenih pitanja
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Neka dr`ava
profunkcionira
Mehmed Ba`darevi}, nogometni trener
Posebno smo zabrinuti zbog zakona o denacionalizaciji i restituciji, koji se ne donosi, a u me|uvremenu se na{a imovina otu|uje i prodaje bez suglasnosti Crkve, istakao je Pulji}

DOBAR

LO[

ZAO

[EMSUDIN MEHMEDOVI]
Potpredsjednik SDA i dr`avni zastupnik u intervjuu za Oslobo|enje ukazao je na politi~ke manipulacije Agencijom za istrage i za{titu koje dolaze, prije svih, od predsjednika RS-a Milorada Dodika. Mehmedovi} tvrdi da SIPA {titi krupne ribe i da je to su{tina ponovne nacionalne homogenizacije.

U prostori ja ma novog sve}eni~kog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu ju~er je odr`an tradicionalni bo`i}ni prijem kardinala Vinka Pulji}a kojem je prisustvovao veliki broj predstavnika vjerskog, kulturnog i politi~kog `ivota, te diplomatskog kora. Pozdravljaju}i goste, kardinal Pulji} je svima po`elio mir i slogu, dobro zdravlje i saradnju.

STA[A KO[ARAC
Rukovodilac Tima za koordinaciju aktivnosti istra`ivanja ratnih zlo~ina i tra`enja nestalih lica RS-a tra`i da se procesuiraju zlo~ini koji su se 1992. dogodili nad Srbima i Romima u Posavini. Ko{arac s pravom zahtijeva reakciju Tu`ila{tva BiH i Okru`nog tu`ila{tva u Doboju, ali radi vjerodostojnosti morao bi insistirati na istrazi svih ratnih zlo~ina.

I vertikalno i horizontalno
- Neka se {to prije uspostavi redovna struktura vlasti, kako bi narod bio zadovoljan ne samo njezinom uspostavom nego i njezinim radom. @elim da {to prije do|e do rje{enja Ustava u ovoj zemlji, da, tako|er, {to prije bude donesen Izborni zakon, kako bi pravda i pravednost bili jamstvo sigurnosti, neka se {to prije donesu i drugi zakoni kao {to je pitanje popisa stanovni{tva, dr`avne imovine, denacionalizacije i restitucije. Neka profunkcionira dr`ava u svim di-

MIRSAD JA[ARSPAHI]
Direktor Rudnika mrkog uglja Kakanj najavio je za narednu godinu realizaciju investicionog ciklusa koji }e omogu}iti rudarima bolje uslove za rad i znatno podizanje nivoa proizvodnje. Rije~ je o ulaganju koncerna Elektroprivreda BiH vrijednom nekoliko desetina miliona marka.

menzijama i vertikale i horizontale, poru~io je Pulji}. On se osvrnuo na nedono{enje zakona o restituciji i denacionalizaciji, crkvenu imovinu, koja se, prema njegovim rije~ima, otu|uje i prodaje bez saglasnosti Crkve. - Nalazimo se u domu za stare i bolesne sve}enike Vrhbosanske nadbiskupije koji smo sagradili na kredit i uz pomo} nekih donatora. Svima koji su nam iza{li u susret prigodom tra`enja do zvo la i izvo|enja radova iskreno zahvaljujem. Ali ne krijemo da je bilo i onih koji su nas jako o{tetili, jer je u pozadini bila zla namjera i koristoljublje. Posebno smo zabrinuti zbog zakona o denacionalizaciji i restituciji, koji se ne donosi, a u me|uvremenu se na{a imovina otu|uje i prodaje bez suglasnosti Crkve. Stojimo pred pitanjem na{e zgrade i imovine u Travniku, koja je sudskim putem dosu|ena u korist povratka, o kojem smo toliko puta pri~ali u javnosti, ali nismo nai{li na razumijevanje
Foto: Amer KAJMOVI]

kako da se pravedno rije{i. Isto tako, i pitanje sv. Vinka, gdje smo do`ivjeli totalnu blokadu radi uzurpiranja imovine sestara, istakao je kardinal. On je skrenuo pa`nju i na pitanje PDV-a, koji i Crkva pla}a.

Da je makar pola
- Kada bismo dobili povrat samo pola PDV-a koliko smo platili prigodom ove gradnje (Doma, op.a.), onda bismo imali dobru pomo} da vra}amo kredit, kazao je Pulji}. On je ovom prilikom istakao i potrebu da se rije{i pitanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja sve}enika i vjerskih slu`benika, te izrazio zadovoljstvo {to je bo`i}no slavlje proteklo mirno. Bo`i}nom prijemu kod kardinala Pulji}a, uz ostale, prisustvovali su i mitropolit Nikolaj, naibu-reis Ismet Spahi}, predstavnici Jevrejske zajednice BiH, ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, te lideri SDP-a, HDZ-a, HDZ-a 1990 i mnogi drugi.
J. F.

VIJEST U OBJEKTIVU
Kineska donacija
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} i ambasador NR Kine u BiH Wang Fuguo potpisali su ju~er u Sarajevucertifikat o primopredaji donirane opreme za {kole u BiH. Vrijednost opremeiznosi2.297.000 eura. U 36 osnovnih i srednjih {kola u RS-u isporu~eno je oko hiljadu kompjutera i ostale multimedijalneopreme, apotpuno je opremljenanamje{tajem, sportskom opremom, kompjuterima i ostalomtehni~komopremomnovoizgra|enazgradaGimnazijeDobrinja u FBiHu kojoj je smje{tena i Peta gimnazija u Sarajevu.

EDIN D@EKO
Nogometni reprezentativac BiH u tre}em izboru Idola nacije, koji organizuje portal SportSport.ba, odbranio je titulu najboljeg igra~a u na{oj zemlji. Osim napada~a Wolsfburga, nagra|eni su Vule Trivunovi}, koji je progla{en najboljim igra~em Premijer lige BiH, i u kategoriji trenera Vahid Halilhod`i}.

VIJEST U

BROJU

`albi primili su ove godine ombudsmeni BiH, a najvi{e su ih podnijeli invalidi zbog neispla}enih naknada.

3.300

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

INTERVJU

5

Ismet Harbinja, predsjednik Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH

U vojnim stanovima `ive

politi~ari, sekretarice, ljubavnice...
Jednaki me|u jednakima
Istovremeno, dio oficira ARBiH koji je od Vojske FBiH regularno dobio stanove, otkupio ih i ugruntio, `ivi kao podstanar • Ured za reviziju potvrdio da su na ra~un vojnih penzionera upla}ena 593 miliona KM kojima se izgubio trag
Razgovarao: Asaf BE^IROVI]

• Na zahtjev Udru`enja, Finasijska policija FBiH u{la je u PIO/MIO, nakon toga je uslijedila i krivi~na prijava! - Jeste. Tra`ili smo od Finansijske policije da istra`i gdje su nestalo 593 miliona KM upla}ena na podra~un PIO/MIO za vojne osiguranike. Prije nego smo ih pozvali, imali smo u rukama kontrolni izvje{taj Ureda za reviziju iz kojega se vidi da je do 2004. upla}eno 429.000.000 KM, a do 2007 - 593.000.000 KM. Zato smo i tra`ili da se utvrdi gdje su nestale te pare. Finansijska policija je istra`ivala, zapravo je dobila izvje{taj PIO/MIO da se 317 miliona vodi knjigovodstveno. Dakle, novci jesu upla}eni, ali im se gubi trag.

Milion maraka u havu
• Stanovima biv{e JNA u FBiH upravlja Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade FBiH. O koliko stanova se radi? - Nakon ga{enja federalnog Ministarstva odbrane 2005. godine, trebalo je da vojni stanovi i poslovni prostori biv{e JNA, ra~unaju}i i kasarne, budu pod Uredom za nekretnine koji je formirala Vlada FBiH. No, lobisti~kim napadima taj je ured uga{en. I sve nekretnine biv{e JNA, odnosno FMO, u nadle`nosti su Slu`be

za zajedni~ke poslove FBiH. Prema na{im saznanjima, u Sarajevu ima 257 nedodijeljenih stanova iz vojno-stambenog fonda. Navodno su zape~a}eni, niko u njima ne `ivi. A Vlada FBiH pla}a oko 900.000 KM godi{nje za kirije, struju, grijanje... • Istovremeno, nekolicina ofi ci ra AR BiH ima papire da je o t ku p i l a svoje stanove, da ih je uknji`ila, a nije u posjedu stana. @ive kao podstanari? - Dio na{ih ljudi je od Vojske FBiH regularno dobio stanove, otkupio ih, ugruntio. I nakon primjene Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{te-

nim stanovima, zavr{ili su na ulici. A po Zakonu o zamjenskim stanovima trebali su u roku tri mjeseca da dobiju zamjenski stan. Primjer: pukovnik Memo Kari{ik, brigadir Zijad Popr`enovi}, pukovnik Ja{arevi}... Stanovi koje su oni ot ku pi li, ugruntili, vra}eni su prijera tnim nosiocima stanar skog prava. Vlada FBiH i Slu`ba za za je dni~ke poslove ne `eli rije{iti ovaj problem. • U sa op {te nju za medije ste rekli ka-

• Vlada FBiH je, rje{avaju}i bruku s delo`acijom kardinala Vinka Pulji}a, odlu~ila da Emini Smajovi} dodijeli stan u vlasni{tvo u Sarajevu, Grbavi~ka 121, povr{ine 59,24 kvadratna metra! Prema na{im informacijama, taj je stan iz vojno-stambenog fonda. - Tako je. Ali Smajovi}i nisu, koliko znamo, bili vojna lica i nije im iz tog fonda trebalo dati stan. Vladu FBiH smo u dva navrata upozorili na tu ~injenicu, rekli joj da kr{i Zakon o zamjenskim stanovima. Naravno, trebalo je izbje}i delo`aciju kardinala, ali nije bilo zakonski posezati za stanom iz vojno-stambenog fonda u vrijeme kad na{e kolege i oficiri Armije BiH, oni {to su otkupili i ugruntili stanove, bivaju izbacivani iz stana. Politi~ari su, eto, odlu~ili kako pred zakonom ima jednakih me|u jednakima.

ko u vojnim stanovima `ive i sekretarice, politi~ki podobni ljudi...! - Imamo informacije da je oko 200 vojnih stanova podijeljeno politi~arima i njihovim poslu{nicima, sekretaricama, ljubavnicima, prijateljima i poznanicima. Osim toga, i OHR ka`e da u vojnim stanovima `ive ljudi koji su imali rije{eno stambeno pitanje. • Biv{i oficiri JNA srpske nacionalnosti vra}aju stanove u FBiH. Do~im, oficiri JNA koji su karijeru nastavili u Armiji BiH ne mogu vratiti svoje stanove u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji… - Oficiri JNA koji su imali stanarsko pravo u BiH su uspjeli vratiti stanove (na osnovu Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima) i ve}inom su ih prodali. A po ugo vo ru iz 10. ma ja 19992. izme|u BiH i JNA i me|unarodne zajednice, mogli su dobiti samo novac za stanove pod uvjetom da su ih otkupili. Prema na{im po da ci ma, vra}eno je oko 6.000 sta no va oficirima JNA van BiH. A

na{i ljudi nisu uspjeli vratiti niti jedan stan van BiH! Stoga smo napravili udru`enje, `alili se Domu za ljudska prava BiH koji je 2003. presudio da nemamo pravo na stanove u dr`avama biv{e Jugoslavije?!

Branimir i Ismet
• Vi niste uspjeli vratiti svoj dvosoban stan kojeg ste prije rata, kao oficir JNA, imali u Ni{u! - Nisam! Kolege i ja, koje su sli~noj situaciji, po ugovoru o sukcesiji koji je potpisan 2001. imamo pravo na povrat stanova. Trebalo je, dogovoreno je, izvr{iti reciprocitet u povratu stanova vojnim licima koji su do{li u BiH iz drugih republika biv{e Jugoslavije. To je trebalo da rije{i Vije}e ministara BiH. Naravno, nisu ni{ta uradili. • U Ni{u `ivi Branimir \oki} koji je dobio 120.000 KM za svoj stan u Sarajevu! - Tu`io je BiH Sudu u Strasbourgu i dobio je presudu na osnovu onog ugovora iz maja 1992. o kojem je Oslobo|enje pisalo. I to je, ako mene pitate, sasvim uredu! No, BiH je izgubila oko 600.000.000 KM vra}aju}i stanove oficirima JNA koji su oti{li van BiH.

TAKORE]I... BIJELA KUGA
Direktor Republi~kog pedago{kog zavoda RS-a Mirko Banjac ka`e da broj u~enika u tom entitetu svake godine bude smanjen za gotovo jednu prosje~nu {kolu. “Osnovni razlog je socijalno-ekonomska kriza”, rekao je Banjac. On je naglasio da je bitan faktor i pad nataliteta, posebno u RS-u, i da sve, kako je rekao, upu}uje na to da nacija postepeno izumire. U BiH se broj u~enika u ~etvorogodi{njem periodu smanjio za skoro {est posto u osnovnom i oko 11 posto u srednjem obrazovanju.

6

DOGA\AJI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Logori, silovanja, genocid…

Podrinjci spremaju
Promocija priru~nika
Predstavnici Udru`enja BH novinari i Kluba novinara Banja Luka promovisali su ju~erpriru~nik sa odgovorima na 100 pitanja o za{titi slobode izra`avanja i radno-pravnog statusa novinara i drugih medijskih radnika u BiH. Generalna sekretarica Udru`enja BH novinari Borka Rudi}precizirala je da bro{ura“100 prvih pitanja“ govori o razli~itim vidovima ugro`avanja prava na slobodu izra`avanja i pravakojaproisti~u iz radno-pravnog statusa uposlenika ili medijskih radnika. Predsjednica Udru`enja BH novinari Milkica Milojevi} istakla je da priru~nik nudi preporuke novinarima {ta treba da urade u slu~ajevima radno-pravnih sporova, ugro`avanja slobode izra`avanja, primjenezakona o slobodipristupainformacija, te zakona o kleveti.

hiljade tu`bi
Pored logora{a, i drugi gra|ani na{e zemlje mogu tu`iti manji bh. entitet, i to na temelju me|unarodnih presuda, gdje je RS ozna~en kao po~initelj genocida u BiH
Etni~ko ~i{}enje, pre mla}ivanja i maltretiranja u logorima, uni{tavanje imovine, silovanja, masovna ubistva i na kraju genocid. Sve su ovo zlo~ini po~injeni od 1992. do 1995. godine, zbog kojih hiljade Podrinjaca mogu tu`iti manji bh. entitet. U doma}oj javnosti se sve vi{e govori o tu`bama protiv RS-a, a u cijeloj pri~i je najistaknutiji Savez logora{a Bosne i Hercegovine, na ~ijem ~elu je Murat Tahirovi}. Naime, on smatra da pored logora{a, i drugi gra|ani na{e zemlje mogu tu`iti manji bh. entitet, i to na temelju me|unarodnih pre su da, gdje je RS ozna~en kao po~initelj genocida u BiH. Rezolucija UN-a. Mi jo{ ~ekamo presudu Jovici Stani{i}u, nakon koje }e biti puno lak{e tu`iti” kazao nam je Tahirovi}. , Predstavnice Pokreta majki enklava Srebrenica i @epa ranije su anga`ovale advokata da ih zastupa, me|utim, on za to nije imao dozvolu na podru~ju RS-a. sje dni ca Po kre ta maj ki en klava Srebrenica i @epa, navo de}i da }e se u ovom slu~aju raditi o nekoliko hilja da tu`bi. Pre`ivjeli Zvorni~ani su ve} anga`ovali advokaticu iz Tuzle, i do sada su Javnom pravobranila{tvu RS-a, Odjeljenju u Bijeljini, dostavili oko 300 tu`bi, u kojima se tra`i naknada nematerijalne {tete. “Svi imaju pravo podnijeti tu`bu. Zato mi nastavljamo sa tu`bama i nismo ograni~ili period do kada se porodice mogu da jave. Tako pre`ivjeli mogu kad god `ele da dostave potrebnu dokumentaciju na{oj advokatici koja }e podnijeti tu`bu. Na po~etku smo imali problema, jer su nam ka za li da mo ra mo pla}ati 500 KM po tu`bi. Me|utim, advokatica je u Zakonu na{la da se tu`be ne moraju pla}ati” kazao nam je , Mevludin Lupi}, potpredsjednik Udru`enja koje okuplja pre`ivjele Zvorni~ane.

Zemlji{ni podaci na internetu
Zakonom o zemlji{nim knjigama propisano je da se zemlji{na knjiga u FBiH vodi u elektronskoj formi, a preduvjeti za to su potpuna funkcionalnost softvera i dostupnost podataka u digitalnoj formi, saop}eno je iz Federalnog ministarstva pravde. Napredak aktivnosti na poslovima vezanim za sistemati~nu digitalizaciju zemlji{noknji`nih podataka se odvija po planiranoj dinamici i do kraja novembra je digitalizovano 95 posto svih zemlji{noknji`nih ulo`aka u FBiH. Digitalizacija }e doprinijeti unapre|enju procesa registracije nekretnina u Federaciji BiH i omogu}iti pristup podacima putem interneta.

Lak{e nakon Stani{i}a
[to se Podrinja ti~e, ka`e Tahirovi}, u evidenciji Saveza logora{a imaju pedesetak tu`bi, koje su podnijeli gra|ani, a koji su pre`ivjeli zloglasni logor Su{ica u Vlasenici. “[to se Srebrenice ti~e, oni su tu`ili UN i Holandiju zbog nespre~avanja genocida. Sad je do njih da li }e podnijeti tu`be protiv RS-a. Da sam ja na njihovom mjestu, ja bih tu`io. Jer, svaka {teta se mo`e nadoknaditi, a to garantuje i

PROBLEM Na po~etku smo imali problema jer su nam kazali da moramo pla}ati 500 KM po tu`bi. Me|utim, advokatica je u Zakonu na{la da se tu`be ne moraju pla}ati
“Sad maj ke tra`e dru gog advo ka ta. Naj vje ro va tni je }emo po sli je No ve go di ne da odr`imo sas ta nak sa advo ka ti ma i da po~ne mo sa pri pre ma ma tu`bi. Pro blem je {to mi nemamo podr{ku, a obra}ale smo se na mno ge adre se. Ovo je sra mo ta za dr`avu {to ni je na ovom radila” kazala nam , je Mu ni ra Su ba {i}, pred -

Mevludin Lupi}: Svi imaju pravo podnijeti tu`bu

Nema se!
Desetine Bratun~ana i Vlaseni~ana su ve} podnijele tu`be, a mnogi ih tek priprema ju. Pro ces po dno {e nja tu`bi naj~e{}e ote`ava ju nov~ana sredstva, jer porodiNa ju~era{njoj sjednici u Banjoj Luci konstituirano je Vi je}e na ro da Re pu bli ke Srpske iako su sjednicu prije glasanja napustili delegati iz reda bo{nja~kog naroda po {to njihov kandidat za pred sje da va ju}eg Mir sad \apo nije dobio potrebnu ve}inu glasova.

ce ne mogu same finansirati advokate. “Logora{e koji se nama jave, mi uglavnom upu}ujemo u Savez logora{a BiH, preko kojeg oni podnose tu`bu, jer mi nemamo finansijske podr{ke” kazao nam je D`evad , Be kta {e vi}, pred sje dnik Udru`enja koje okuplja pre`ivjele Vlaseni~ane. U narednom periodu, i Bratun~ani }e raditi na pripremama tu`bi protiv RS-a. Prema ri je~ima [u hre Si na no vi}, predsjednice Udru`enja @ene Podrinja, 603 stanovnika Bratunca su stradala 1992. godine, dok ih je 2.081 ubijeno u genocidu 1995. RS, smatra ona, mora nadoknaditi {tetu za ubistva njihovih najmilijih.
S. K.

Konstituirano Vije}e naroda RS-a
Izgradnju autoputa u parlament RS-a
Centar za humanupolitikuuputio je pismo Narodnoj skup{tini RS-a i zatra`io uvo|enjeparlamentarnekontrole nad izgradnjom autoputeva u tom entitetu. Pismo je upu}enopovodominformacija da se namjeravaraskinutiugovor o izgradnji autoputa Banja Luka - Doboj sa slovenskomkompanijom CPM, i da se pregovara s novimpartnerom iz [panije. U pismu se navodi da je, nakondesetogodi{njegradnje bez izgra|enog kilometra autoputa, vi{ezaklju~enih i raskinutihugovora, potro{enihnekolikostotinamiliona KM i sumnji u postojanje kriminala, potrebno uvestimoratorij na svakuaktivnostVlade i Ministarstva saobra}aja na izgradnji autoputeva u RS-u dok se u Narodnoj skup{tini ne usvoji strategija ili drugi dokument kojim bi se izabrala najbolja varijanta izgradnje autoputeva za RS-u.

Nigdje
Bo{njaka
Nemaju svog predsjednika ni na jednoj od {est funkcija na koje se vr{e imenovanja u RS-u i prema Ustavu moraju ravnopravno biti podijeljene izme|u tri konstitutivna naroda

Samo ne - SDP
Za predsjedavaju}eg Vije}a naroda izabran je delegat iz reda srpskog naroda Momir Mali}, za kojeg je glasalo 20 prisutnih delegata, dok je za potpredsjedavaju}eg iz reda Hrvata izabran Zoran Lipovac, a iz reda ostalih Miroslav Mike{. Iako bez prisustva bo{nja~kih delegata, donesena je i odluka po kojoj {ef Kluba Bo{njaka Mujo Had`iomerovi} mo`e “konzumirati i funkciju potpredsjedavaju}eg Vije}a“, ~ime je, ustvrdio je Mali}, zavr{eno kon-

NSRS: Glasanje napustili delegati iz reda bo{nja~kog naroda

stituiranje Vije}a. On je ponovio kako SNSD-ovim delegatima nije bio prihvatljiv ni \apo ni bilo koji kandidat SDP-a, a bi li su spre mni podr`ati izbor nekoga iz reda SDA i Stranke za BiH.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

DOGA\AJI

7

SDB: Davljenik po pravilu muti vodu Opasno po `ivot

Dva rukovodstva,

VIJESTI

nezaposleni borci gladni
Jedno rukovodstvo predvodi Nijaz Hod`i}, vr{ilac du`nosti predsjednika i Munir Kari}, predsjednik Skup{tine. Drugo, Almir Tuti} i Emir Pljevljakovi}. Koje rukovodstvo je legalno? Ovisi o tome koga pitate
Demobilisani borci Armije RBiH, napose oni nezaposleni kojima Vlada FBiH i federalni Zavod za zapo{ljavanje duguju 47.000.000 KM neispla}enih naknada, imaju, za sada, dva rukovodstva jednog Saveza demobilisanih boraca Obrambeno-oslobodila~kog rata 92-95. (SDB). No, to im, poga|ate, nije pomoglo da se domognu novca koji im, rekao je zakon, pripada.

Spomenuti [i{i} je 23. decembraprogla{enpo~asnimpredsjednikom SDBa. Podsjetimo, u vrijeme kada je bio predsjednik SDB-a, [i{i} je oslijepio, bubrezi su mu otkazali poslu{nost te sada svaki drugi dan ide na dijalizu, amputirana mu je noga. Njegovom prethodniku Mehmedu Fo~i}u, jednom od rijetkih oficira Armije RBiH (major) koji svjesno nije iskoristio priliku da ode u beneficiranu penziju, stradali su zglobovi. Esad Piri}, predsjednik SDB-a Tuzlanskog kantona, umro je, a njegov kolega si je metak ispalio u glavu. Nije, ~ini se, mala zajebancija biti predsjednikom SDB-a! ministar Zahid Crnki}, premda je njegova komisija na{la da je skup{tina na kojoj je izabrano rukovodstvo ~iji je {ef Hod`i} nelegalna, cijelo vrijeme finansirao rad nelegitimnih {efova SDB-a. Istina, zadnju ratu novca (10.000 KM) nije im uplatio. Kad }e, ne zna se!

Promocija 1.253 diplomanta
Univerzitet u Biha}u ju~er je u Sportskoj dvorani Luke organizirao zajedni~ku promociju 1.253 diplomanta, magistranta i doktoranta svih sedam tamo{njih fakulteta. Prisutnima se uvodnim rije~ima obratio rektor Univerziteta prof. dr. Refik [ahinovi}. On je istakao da je ponosan {to se dodjeljuje ovoliki broj diploma Univerziteta u Biha}u, posebno pet magistarskih i {est doktorskih, {to dokazuje da ova visoko{kolska ustanova ide naprijed. Nakon dodjele diploma magistrantima i doktorantima, po~asno zvanje profesora emeritusa na Ekonomskom fakultetu uru~eno je prof. dr. Hilmiji Sulji}u. Posthumno su uru~ene diplome trima diplomiranim studenticama Pravnog fakulteta, koje su tragi~no stradale u saobra}ajnoj nesre}i.

Dinamika i novac
Jedno rukovodstvo predvodi Nijaz Hod`i}, vr{ilac du`nosti predsjednika SDB-a i Munir Kari}, predsjednik Skup{tine. Drugo, Almir Tuti} (predsjednik) i Emir Pljevljakovi}. Koje rukovodstvo je legalno? Ovisi o tome koga pitate. No, ~injenica je da postoji dokument Ministarstva za bora~ka pitanja kako su Hod`i} i Kari} nelegalno izabrani na Skup{tini SDB-a na Vla{i}u (12. decembar 2009), da treba izabrati nove {efove SDB-a. Helem, Tuti}u i Pljevljakovi}u skloni su savezi demobilisanih boraca Kantona Sarajevo, Zeni~ko-dobojskog, Hercegova~ko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.
Ho}e li opet (morati) na ulicu

Rukovodstvo pod palicom Hod`i}a je Skup{tinu odr`alo 25. decembra, zaklju~ilo kako treba pritisnuti vlast da isplati novce, ina~e slijede tu`be. Prije njih, Skup{tinu SDB-a su odr`ali i delegati skloni Tuti}u i Pljevljakovi}u. “Najprije, Vlada FBiH je u bud`etu za narednu godinu predvidjela 14.500.000 KM za isplatu naknada za nezaposlenost, a Zavodu za zapo{ljavanje FBiH dali smo rok od 15 dana da nam dostavi dinamiku isplate novca kojega oni trebaju da osiguraju. Zaklju~ili smo, napravit }emo prijedlog zakona o demobilisanim borcima, stra-

tegiju zapo{ljavanja demobilisanih boraca i sve to poslati Vladi FBiH“ raportira Almir , Tuti}. Obja{njava, Skup{tina SDBa na kojoj je Tuti} izabran za legalnogpredsjednika, odr`anaje po slovu Statuta Saveza i instrukcijama koje su dobili iz Ministarstva za bora~ka pitanja. I ne zanima ga da su dva dana kasnije “svoju“ skup{tinu odr`ali Hod`i} i Kari}. Bezbeli, i oni po Statutu Saveza. Tim prije {to je Kari}, predsjednik Skup{tine, izjavio kako samo on mo`e sazvati skup{tinu. Kad smo ve}kodMinistarstva za bora~ka pitanja, recimo da je data za predsjedavaju}eg, dodaju}i da je Mirsad \apo iz SDP-a BiH bio kandidat ovog kluba od kojeg nisu htjeli odustati. Najavio je da }e Klub Bo{njaka kod Ustavnog suda RS-a pokrenuti pitanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa, jer se bez izbora potpredsjedavaju}eg Vije}a naroda iz reda Bo{njaka ne smatra da je proces konstituiranja tog tijela zavr{en.

Pitanje vremena
No, pri~a o tome kako se i u koje svrhe tokom 2010. godine tro{io novac SDB-a, vrijedna je posebnog teksta. Ukratko, nadle`ni organi (Finansijska policija i pravosu|e) uzeli su dio dokumentacije SDB-a koji se ti~e finansija i, prema nepotvr|eniminformacijama, pitanje je vremenakada}e uslijeditikrivi~ne prijave Nijazu Hod`i}u i Muniru Kari}u. Kako god, novce je s ra~una SDB-a, objasnit}e Tuti}, jedini mogao dizati Mehmed [i{i} ili njegova sekretarica pod uvjetom da ju je [i{i} ovlastio.
A. B.

Bo`i}ni prijem u Zenici
Hrvatsko kulturno dru{tvo Napredak, podru`nica u Zenici i `upa sv. Ilija ju~er su u Hrvatskom domu ‘’Kralj To mi slav’’ pri re di li tra di ci onal ni bo`i}ni prijem za predstavnike javnog `ivota Zenice i Zeni~ko-dobojskog kantona. Prigodnim rije~ima gostima su se obratili Josip Popovi}, v. d. upravitelja zeni~kog HKD-a Napredak, i `upnik `upe sv. Ilija fra Slavko Petru{i}. “Ovo je prigoda da se okupe intelektualne i druge strukture grada, te da blagdane do~ekamo svi zajedno, onako kako i `ivimo. Bo`i} je doga|aj ljubavi koji je do{ao svima, a ne samo katolicima“, rekao je fra Petru{i}.

Bodovanje volontiranja
Za studente Univerziteta u Banjoj Luci volonterski sta` bi ve} naredne {kolske godine trebalo da bude vrednovan odre|enim brojem ECTS bodova i ulazi}e u ukupan zbir bodova koje student ostvari u toku jednog semestra. ^lan radne grupe i sekretar Komisije za informisanje i priznavanje stranih diploma u Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a Jelena Star~evi} istakla je da novi zakon o visokom obrazovanju u RS-u omogu}ava priznavanja studentskog volontiranja, odnosno da se u ukupnoj strukturi predispitnih obaveza u okviru jednog predmeta mo`e uvesti i volonterski rad. Predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci Danica Koji} isti~e da su studenti zainteresovani da se aktivno uklju~uju u volonterske aktivnosti, ali da im do sada niko to nije vrednovao.

@urili zbog bud`eta?!
U situaciji kada nije konstituirano Vije}e naroda, ne mo`e biti potvr|en izglasani bud`et ni drugi akti usvojeni u Narodnoj skup{tini RS-a, kao ni potvr|en izbor nove Vla de RS-a. Mo mir Ma li} tvrdi da je upravo zbog toga u ponedjeljak moralo biti izabrano rukovodstvo Vije}a naroda RS-a. Trenutno Bo{njaci nemaju svog predsjednika ni na jednoj od {est funkcija na koje se

Mirsad \apo

“Kako je SDA ostala solidarna sa SDP-om za izbor \ape, ve}ina delegata je odbila taj prijedlog. Mi koji smo odlu~ili da se Vije}e konstituira, na prijedlog srpskog kluba izabrali smo predsjedavaju}eg i

dva potpredsjedavaju}a“ re, kao je Mali}. S druge strane, predsjednik Klu ba Bo{ nja ka Mu jo Had`iomerovi} podsjetio je da je ustavno pravo Kluba Bo{njaka da predlo`i kandi-

USTAVNI SUD Klub Bo{njaka }e kod Ustavnog suda RS-a pokrenuti pitanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa
vr{e imenovanja u RS-u i prema Ustavu moraju ravnopravno biti podijeljene izme|u tri konstitutivna naroda.
G. KATANA

8

DOGA\AJI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Gabela polje pod vodom
Nivo vode u Popovu polju je i dalje u porastu. Most u Ravnom zatvoren je za promet, kao i regionalni put R-425 Hutovo - Ravno, saop}io je Federalni operativni centar Civilne za{tite. U najnovijem izvje{taju ovog centra navodi se da je na podru~ju op}ine ^apljina, u Gabela polju, poplavljeno tridesetak ku}a usljed velikih podzemnih voda. Grani~ni prelaz Gabela polje je pod vodom, ali nije jo{ zatvoren. Saobra}aj se odvija ote`ano.

Otvoren prvi Toksikolo{ki laboratorij u BiH
Detekcija psihoaktivnih materija (droga) u biolo{kom materijalu • Laboratorij }e vr{iti analize za potrebe ustanova oba entiteta
Prvi Toksikolo{ki laboratorij za detekciju psihoaktivnih materija u biolo{kom materijalu u Bosni i Hercegovini sve~ano je otvoren ju~er u Sarajevu, u Javnoj ustanovi Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, koji se nalazi u Domu zdravlja na Ilid`i. Laboratorij opremljen najsavremenijom opremom predstavljaprvuovakvuustanovu u na{ojzemlji i bi}e na raspolaganju za potrebe ustanova oba entiteta, a poseban zna~aj ima}e u oblasti sudske medicine, odnosno vje{ta~enja toksikologa. Otvaranje Toksikolo{kog laboratorija u BiH finansirao je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa 800.000 KM.

U sklopu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

Bogdanovi} pred Sudom BiH
Statusna konferencija pred Odjelom za ratne zlo~ine Suda BiH, u predme tu Ve li bor Bo gda no vi}, bi}e odr`ana danas. Sud je 10. novembra 2010. godine potvrdio optu`nicu koja Bogdanovi}a tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je Bogdanovi}, kao pripadnik HVO-a u Mostaru, u no}i sa 25. na 26. maj 1993. godine, zajedno sa pet neidentifikovanih i naoru`anih vojnika, u{ao u stan bo{nja~kog bra~nog para. Tom prilikom izvr{ili su pretres stana, otu|ili nakit, putni~ko vozilo i odre|eni iznos novca. Bogdanovi} je, navodno, prijetnjom, prisilio `enu na seksualni odnos i silovao je. U optu`nici se dalje navodi da je Bogdanovi}, zajedno sa ostalim vojnicima, njenog supruga protupravno odveo u zatvor Heliodrom u kojem je bio zato~en trideset dana.

Sa ju~era{njeg otvorenja u Sarajevu

Foto: S. GUBELI]

Educirani u susjedstvu
“Ideja za otvaranje Toksikolo{kog laboratorija, u kojem se vr{i otkrivanje psihoaktivnih materija, odnosno droga (heroin, kokain, kanabis, LSD, barbiturati) u biolo{kom materijalu, kao {to su krv, urin i tkiva, zapo~eta je jo{ 2006. godine. Za to vrijeme obezbijedili smo ovaj prostor u Domu zdravlja na Ilid`i, nabavili najmoderniju medicinsku opremu te educirali stru~ni kadar u susjednim dr`avama, koji }e raditi ove analize“ kazao je dr. Mirsad , ^abaravdi}, direktor Zavoda za medicinu rada KS-a, te naglasio da }e sa po~etkom rada

U[TEDA Do sada se za dobivanje toksikolo{kih nalaza u Zagrebu ili Beogradu pla}alo po 500 do 600 KM
Toksikolo{koglaboratorijaprestati potreba izrade analize materijala u ovakvim laboratorijima u Zagrebu, Splitu, Beogradu. Tako|er u sklopuovoglaboratorija mo}i }e se izvr{iti i analiza toksi~nih materijala u krvi poput olova, `ive, kadmija, mangana i drugih {tetnih materija, kao i detekcija {tetnih materija u zra~nom i radnom prostoru.

“Usluge Toksikolo{kog laboratorija koristi}e oba entiteta te }e na taj na~in dr`ava biti oslobo|ena ovisnosti susjednih zemalja u ovoj oblasti, Srbije i Hrvatske, gdje se izdvajao novac za izradu toksikolo{kih analiza. Va`no je ista}i da su uposlenici Toksikolo{kog laboratorija nakon zavr{ene edukacije dobili i certifikate za rad u ovoj oblasti“ naglasio je dr. , MustafaCuplov, ministarzdravstva Kantona Sarajevo.

Centar
Mahmut \apo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, istakao je kako }e otvorenjem ovakvog laboratorija Sarajevo, odnosno

BiH postati prvi referalni centar iz oblasti toksikolo{kih analiza, gdje }e dolaziti gra|ani Sarajeva i ostalih bh. gradova, ali i gradova susjednih dr`ava. Do sada se za dobivanjetoksikolo{kih nalaza u Zagrebu ili Beogradu pla}alo po 500 do 600 KM. Uposlenica Toksikolo{kog laboratorija Nermina Kora}, dipl. in`injer hemije i magistrica farmaceutskih nauka, nedavno je zavr{ila edukaciju iz ove oblasti u Podgorici i u Zagrebu, te Splitu. Sa svojim stru~nim znanjem iz ove oblasti ona }e tako|er biti jedna od onih koji }e aplicirati u Ministarstvu pravde FBiH za na{eg prvog vje{taka sudske medicine - toksikologa.
Mr. BABI]

Mirzet Jahi} krenuo ka Predsjedni{tvu Priznanja za hrabrost
Ministar unutra{njih poslova RS-a Stanislav ^a|o uru~io je ju~er prizna nja po li cij skim slu`be ni ci ma, slu`benicima Civilne za{tite, deminerima i vatrogascima koji su se u protekloj godini istakli u spa{avanju ljudskih `ivota. Prema njegovim rije~ima, prijem je organizovan za pripadnike MUP-a koji su rizikovali `ivot da spasu gra|ane iz zapaljenog objekta i hladnog Vrbasa, za deminere i vatrogasce koji se ~itave godine izla`u opasnosti i pripadnike Civilne za{tite koji su dali ogroman doprinos tokom posljednjih poplava u RS-u. Pripadnik Policijske stanice Osmaci Vlado Eri}, koji je spasio osobu iz zapaljenog stana u Zvorniku, rekao je da je ovaj postupak za njega bio najve}i izazov u `ivotu.

^eka}u Kom{i}a
Rekli su da me predsjednik mo`e primiti u utorak, ali da poku{am sve rije{iti u Ministarstvu za socijalna pitanja, ka`e veteran ARBiH
Mirzet Jahi} iz Miljanovaca kod Kalesije, 38-godi{nji veteran Armije RBiH, ju~er je iz rodnog sela krenuo ka Predsjedni{tvu BiH, u nadi da }e se susresti sa ~lanom Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em. „Evo me pred zgradom Vlade Federacije BiH. Tra`im da me primi neko iz Ministarstva za socijalna pitanja, s obzirom na to da je meni potrebna socijalna pomo}“ kazao nam je Ja, hi}, isti~u}i da je prije odlaska pred Vladu kontaktirao Ured ~lana Predsjedni{tva Kom{i}a. „Rekli su mi da me predsjednik mo`e primiti tek sutra

POMO] Kom{i} je, prije godinu i po, u pratnji na~elnika Tuzle Jasmina Imamovi}a posjetio dom Jahi}a i pomogao pri sanaciji njihove porodi~ne ku}e
(utorak op.a), ali da poku{am sve rije{iti u Ministarstvu za socijalna pitanja, jer su oni nadle`ni. Tu sam imao sastanke, ali nije bilo pomo}i. Preno}i}u i ~eka}u prijem kod predsjedni-

ka! Nazad nemam gdje!“, ogor~eno zaklju~uje Jahi}, biv{i pripadnik elitne jedinice Gazije. Ina~e, Jahi} je prije godinu i po imao susret sa Kom{i}em, kada je zajedno sa suprugom i troje maloljetne djece pje{ke do{ao pred Predsjedni{tvo BiH, razo~aran odnosom kalesijskih bora~kihslu`bispramnjegovog stambenog problema. Nekoliko dana poslije, Kom{i} je u pratnji na~elnika Tuzle Jasmina Imamovi}a posjetio dom Jahi}a i pomogao pri sanaciji njihove porodi~ne ku}e. Novi problem u porodici Mir-

Mirzet Jahi}: Nazad nemam gdje

zeta Jahi}a nastao je 23. decembra ove godine, kada je Centar za socijalni rad morao ukinuti socijalnu pomo} ovom 38-godi{njaku, s obzirom na to da ga je ljekarska komisija proglasila djelimi~no sposobnim za rad, iako ga je sa istim nalazima, prije dvije godine, proglasila nesposobnim za rad, zbog ~ega je i primao pomo}.
A. [e.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

DOGA\AJI

9

Ponovo o prevarenim `irantima u Busova~i

NIJE DVIJE,
ve} trideset dvije hiljade
^lanova Udru`enja za za{titu `iranata u BiH mnogo je vi{e nakon {to se u Busova~i razotkrila mre`a prevara koju je Enisa B. pokrenula uzimaju}i kredite koje nije mogla da vra}a, primoravaju}i oko 60 sugra|ana da od usta odvajaju da bi vratili ono {to je ona tro{ila. Zanimljivo u ovom slu~aju je da se radi o uskom krugu ljudi. Svakodnevno se vi|aju, dru`e, polovina ih je rodbina, a trebalo je gotovo dvije godine da saznaju da su `iranti istoj osobi koja ih je u tu situaciju dovela nagovaranjem, la`nim obe}anjima ili falsifikuju}i njihove potpise.
Faksimil `iranti

VIJESTI

Enisa B. oko 60 sugra|ana primorala da vra}aju ono {to je ona tro{ila • Bjanko mjenice, falsifikovani potpisi i dopisivanje iznosa
ta. O svemu sam dao izjavu u SIPA kad su me pozvali“ ka`e , Alispahi}. Supru`nici navode da je sve bilo tako organizovano da ih je novac svaki put ve} ~ekao spreman u banci. U pojedinim slu~ajevima odre|ene osobe su ih do~ekivale na stepenicama s parama i papirom za potpis, a oni bi novac predali Enisi.

Ni traga Du{anu Jankovi}u
Du{an Jankovi}, ratni komandir stanice Centra slu`bi bezbjednosti Prijedor, kojeg je Sud Bosne i Hercegovine pro{le sedmice proglasio krivim za ratne zlo~ine, i dalje je u bjekstvu. Pripadnici Agencije za istrage i za{titu SIPA i dalje intenzivno tragaju za Jankovi}em, kojem se od utorka gubi svaki trag. To je potvrdila glasnogovornica SIPA @eljka Kujund`ija, rekav{i da drugih informacija za javnost nema. Jankovi} je u utorak trebao do}i na izricanje presude u Sarajevo, no istog se dana dao u bijeg. Branio se sa slobode. Sud BiH ga je proglasio krivim za zlo~in na Kori}anskim stijenama, u kojem je ubijeno najmanje 150 civila, te ga osudio na zatvorsku kaznu od 27 J. F. godina.

Nekad mi do|e...
“Jedno jutro jedva smo skupili pet KM da damo djetetu za kartu kad krene u {kolu. Nekad mi do|e da uzmem ne{to i pobijem ih, u kakvu su me situaciju stavili, ali to nije rje{enje. Ja jo{ svojoj djeci trebam“ po, vjerio nam se Alispahi}, koji boluje od ciroze jetre. Edin Meki} je otplatio kredit od 10.000, s kamatama 12.5, koje je podigao za Enisu B., a u drugoj banci je uspio da isposluje dogovor da zajedno sa drugim `irantom upla}uje ratu. Za tre}i kredit od 2.500 KM nada se da ne}e vra}ati. “Od plate mi ostane 100-200 KM. Da je sve regularno, otpla}ivao bih, ali nije. Koristili su mjenicu na kojoj nije moj potpis i uzeo sam advokata. Vodi se istraga o banci u Zenici i ako se doka`u zloupotrebe, u {ta ne sumnjam, onda te kredite ne}emo morati mi vra}ati“ ka, zao nam je ovaj {umarski in`injer. A. S.

Direktor na vratima

Ko je (ovdje) lud?!
Za Enisu B. koja je, doznajemo od njenih sugra|ana, u potrazi za ljekarskim mi{ljenjem koje }e joj priskrbiti status psihi~ki neura~unljive osobe, pobrinu}e se oni kojima je to slu`bena du`nost jer ju je nemali broj obmanutih prijavio. O banci iz Zenice, ~iji je direktor li~no donosio jednoj od na{ih sagovornica mjenicu da je potpi{e za kredit Enisi B., ve} je u toku istraga, a u sve se, kako tvrdi drugi na{ sagovornik, uklju~ila i SIPA. Sead Alispahi} je me|u sugra|anima poznat kao vrijedan, po{ten i ugledan, ali umjesto da u`iva u zaslu`enoj penziji, on i supruga su kao

Nermina Husanovi} tvrdi da joj je li~no direktor banke u Zenici dolazio i donosio da potpi{e mjenicu za Enisin kredit, a do`ivjela je i da joj uposlenica MKO na ku}na vrata donosi papire na potpis. “Radila sam u banci prije rata i znam da smo du`nike ganjali do iznemoglosti. @iranti su bili posljednji. Imam svoj kredit, {kolujem dijete, `ivim kod brata, penzioner sam i ne mogu da pla}am. Enisa B. `ivi najnormalnije, dok ja ~ekam sudske presude“, zaklju~uje Husanovi}. spahi}eve pri~e ~iji su epilog da od penzije prima tek 89,75 KM i ~ekanje da mu oduzmu ku}u. A u njoj ih je {estero, uklju~uju}i i nepokretnu majku Alispahi}eve supruge. “Za jedan kredit li~no me je nazvao otac Enise B. i rekao da mu treba 2.000 KM. U papire su naknadno unijeli 30 hiljada, pa je uz kamate sve jo{ naraslo na 52 hiljade. ^ak me je stavio umjesto svoje sestre, ~ije je ime prekri`io, za `iran-

Optu`nice za ratni zlo~in
Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka podiglo je optu`nicu protiv dviju osoba zbog krivi~nog djela ratnog zlo~ina nad stanovni{tvom. Optu`nica je podi gnu ta pro tiv Ne na da Ta na si}a (1967) i Tihomira Boroje (1970), obojice iz Donjeg Vakufa. Kako je saop}eno iz ovog tu`ila{tva, optu`nicu je 23. decembra potvrdio sudija za prethodno saslu{anje Okru`nog suda Banja Luka.

`iranti, {to svojevoljno {to falsifikovanjem, zaslugom Enise B., zadu`eni za 146.000 KM. “Rekla je da joj treba 5.000, podigla je 15, s kamatama je to 19.200 KM. Mojoj supruzi je rekla isto da joj treba pet, a digla je 8.500, {to je s kamatama 10.400... bjanko potpisanu mjenicu je iskoristila, a ovi u MKO su bez mog znanja i pristanka stavili moju ku}u u zalog, automobil koji ~ak nije na meni, ve} na sinu...” samo su dijelovi Ali,

Deminiranje u BiH

Iz bud`eta ni marke
je predlo`io da novi saziv dr`avnog Parlamenta donesevi{ezakona. Predlo`io je da se amnestiraju svi gra|ani za posjedovanje naoru`anja i druge opreme, jer se ljudi sada boje zakonskih posljedica ako bi ih vra}ali, zatim da se daju koncesije za poljoprivredna podru~ja koja su jo{ pod minama, pri ~emu bi investitor, kao naknadu za deminiranje, dobio pravo kori{tenja zemlji{ta na odre|eni period, te koncesije za kori{tenje {uma pod minama. BiH za deminiranje ima sve potrebne potencijale, ali Gavran isti~e da }e biti problema da se bez adekvatnih finansijskih sredstava ispuni plan za narednu godinu, koji je sli~an planu za 2010.

U godini koja je na izmaku, u BiH je od mina o~i{}eno 12 kvadratnih kilometara ili 38,8 posto od planiranog, saop}io je ju~er direktor Centra za uklanjanje mina BiH Du{an Gavran. Ukupno je u BiH u 2010. planirano da se reducira sumnjiva povr{ina za 190 kvadratnih kilometara i ura|eno je 85 posto posla, ali je najmanje ura|eno na tehni~kom izvi|anju i deminiranju (38 posto). Razlog za ove slabije rezultate je nedostatak novca. Gavran je naveo da je iz dr`avnog bud`eta za ove namjene u 2010. trebalo izdvojiti 30 miliona KM, ali da nije izdvojeno ni{ta. Tako|er je kazao da civilne za{tite na entitetskom nivou nisu ispunile planove,

Po~inje su|enje Esi Maci}u
Statusna konferencija pred Odjelom za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Eso Maci} bi}e odr`ana danas. Sud BiH potvrdio je 5. oktobra 2010. godine optu`nicu koja Maci}a tereti za krivi~na djela ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je Maci}, kao pripadnik Armije BiH, sredinom juna 1992, zajedno sa neidentificiranim ~uvarima logora ^elebi}i, surovo pretukao starijeg srpskog civila koji je uslijed nanesenih udaraca podlegao. Nadalje, navodi se u optu`nici, Maci} je u prvoj polovini juna 1992, u istom logoru, li{io `ivota srpskog civila. Maci} je, u martu ili aprilu 1993. godine, u sportskoj dvorani Musala, u Konjicu, ne~o vje~no pos tu pao pre ma za to~enim civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti, nanose}i im te{ke tjelesne ozljede, fizi~ku i psihi~ku bol.

tako|er zbog nedovoljnog finansiranja, a to je posebno bilo izra`eno u FBiH. Broj minskih nesre}a je u 2010. smanjen za 50 posto. Zabilje`eno je devet nesre}a, u kojima je smrtno stradalo {est osoba, a osam je ranje-

no. Me|u poginulima su bila i dva deminera. Gavran je upozorio da je karakteristika stradanja civila naj~e{}e odlazak u obilje`ena minska polja radi sje~e {ume. Za pobolj{anjerada na protuminskojdjelatnostiGavran

10

KOMENTARI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Budu}nost zavidi pro{losti

E
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Godina pred nama, a i ona nakon nje, ozna~i}e pone{to “okrugle” godi{njice po~etka raspada Jugoslavije. Ako se trend normalizacije odnosa u “regiji” nastavi, dvadeseta godi{njica raspada mogla bi biti povod da se podvu~e crta i da se svedu ra~uni. Ako ~ak i Slovenci, kao najve}i relativni dobitnici raspada Jugoslavije, dvotre}inskom ve}inom izra`avaju nezadovoljstvo, {ta li bi se tek pokazalo na jugoistoku

vo, ba{ neki dan u Sloveniji su obilje`ili dvadesetu godi{njicu referenduma na kojem su se odlu~ili za dr`avnu samostalnost i izlazak iz Jugoslavije. Tim je povodom pod pokroviteljstvom Dela, vode}eg slovena~kog dnevnog lista, provedena anketa me|u gra|anima Slovenije s pitanjem je li osamostaljenje ispunilo ono {ta se od njega o~ekivalo. Kako javlja Fena, skoro dvije tre}ine Slovenaca (65 posto) tvrdi da nije, a ostatak, {to }e re}i ne{to vi{e od jedne tre}ine ili 35 posto, veli da jest. Nekako u isto vrijeme, internetski portal WAZ.euobserver pozabavio se prognoziranjem o temi {ta nova, 2011. godina donosi zemljama Zapadnog Balkana. U najkra}em, a u najboljem slu~aju, Bosna i Hercegovina }e ispuniti uslove za zatvaranje OHR-a i predati molbu za ~lanstvo u Evropskoj uniji, Srbija }e dobiti status zemlje-kandidata, Hrvatska }e zaklju~iti pregovore i potpisati pristupni sporazum, Crna Gora eventualno dobiti datum po~etka pregovora, Makedonija }e na popisu stanovni{tva saznati koliko je zapravo velika njezina albanska manjina te }e nastaviti spor sa Gr~kom oko imena, dok }e Kosovo, po svoj prilici, i u najboljem i u najgorem slu~aju, ostati svojevrsna “crna rupa“ [to se . ti~e Albanije, njezino se pribli`avanje Evropskoj uniji u ovoj analizi opisuje kao “be-

O

znade`no“. Regija poznata kao “Zapadni Balkan“ kolokvijalno se opisuje kao “biv{a Jugoslavija, minus Slovenija, plus Albanija“ Implicira se, dakle, . da Slovenija ne pripada tom “buretu baruta“, da je ona dio sre tni jeg svi je ta. Me|utim, rezultati pomenute ankete Dela prizivaju sje}anje na tekst Borisa Budena napisan prije skoro deset godina, tekst objavljen na po~etku njegove knjige “Kaptolski kolodvor“ Ovako . u tom tekstu veli Buden: “Nijedna nacija od Vardara do Triglava danas nije vi{e suverena, ni politi~ki ni ekonomski, ni vojno ni dr`avnopravno“; a zatim nastavlja: “Deset godina ratovanja nikome nije donijelo ni{ta osim gubitaka. Ni jednoga heroja nisu na{i ratovi ostavili iza sebe. Samo zlo~ince, njihove `rtve, {a~icu ratnih profitera i {iroke mase gubitnika. stalo su ru{evine, so ci jal na bi je da, moralna sramota, `alo sno-smi je {ni politi~ki provizoriji, mir koji se odr`ava samo pod prijetnjom vanjske vojne sile, budu}nost koja ve} danas zavidi boljoj pro{losti.“ U istom tekstu, Buden u kratkim crtama opisuje za{to je svaka ex-yu republika u raspadu zajedni~ke dr`ave ispala gubitnica, ba{ svaka, pa ~ak i Slovenija. Za BiH, recimo, ka`e da je “protektorat takozvane me|unarodne zajednice, nesposoban za sa-

G

mos tal ni `ivot. Nje zi ni gra|ani ne predstavljaju nikakav demokratski politi~ki subjekt. Naprotiv, me|unarodna zajednica tretira ih kao neku vrstu politi~kih maloljetnika“. Punu deceniju nakon {to je Buden uspostavio dijagnozu, Bosna i Hercegovina se u najboljem slu~aju mo`e nadati da se makar formalno rije{i statusa protektorata. i de on Rac hman, vode}i vanjskopoliti~ki ko men ta tor Financial Timesa, ovih dana je zabilje`io kako je pone{to ironi~na ~injenica da }e Hrvat ska u}i u Evrop sku uni ju upra vo u vrijeme kad `ivot u njoj postaje sve te`i za male dr`ave. Tradicionalno se, ka`e Rachman, EU te me lji la na obe}anju da }e Evropa nadrasti politiku mo}i – “tako da velike dr`ave ne}e nametati svoju volju manjim susje di ma“. Stva ri se, me |utim, mijenjaju, {to zbog ekonomske krize, {to zbog promijenjene dinamike same EU; naime, kad je EU osnovana, imala je 6 ~lanica od koje su tri bile velike dr`ave (Nje ma~ka, Fran cuska, Italija), u me|uvremenu, Uniji se pridru`ila jo{ dvadeset i jedna zemlja, a me|u njima su bile samo tri velike (tj. s vi{e od 40 miliona stanovnika): Velika Britanija, [panija i Poljska. Me|u zemljama potencijalnim kandidatima, u registar velikih spada jedino Tur-

K

ska; zemlje Zapadnog Balkana mogu eventualno samo pove}ati broj malih zemalja u EU u vrijeme kad su ve li ke ~la ni ce sve ma nje sklone da se bak}u s ravnopravno{}u. Go di na pred na ma, a i ona nakon nje, ozna~i}e pone{to “okrugle“ godi{njice po~etka raspada Jugoslavije. Ako se trend normalizacije odnosa u “regiji“ nastavi, dvadeseta godi{njica raspada mogla bi biti povod da se podvu~e crta i da se svedu ra~uni. Ako ~ak i Slovenci, kao najve}i relativni dobitnici raspada Jugoslavije, dvotre}inskom ve}inom izra`avaju nezadovoljstvo, {ta li bi se tek pokazalo na jugoistoku? Rutinska kolokvijalna rima ka`e: {to ju`nije, to tu`nije, {to zapravo i nije pogre{no. ad se danas, s dvodecenijske distance, pogleda onodobno socijalno i ekonomsko stanje prosje~nog stanovnika bilo koje onda{nje SFRJ-republike u odnosu na svog EU-parnjaka ili vr{njaka, pa se sada{nje stanje usporedi sa stanjem tog istog parnjaka/vr{njaka danas, jasno se ocrtava posvema{nji ovda{nji civilizacijski sunovrat. Kao u nekoj kafkijanskoj viziji univerzuma, sve novogodi{nje `elje za boljim `ivotom ovdje, u nekom {irem dru{tvenom smislu, besmislene su; ovdje je “bolje“ ve} bilo, samo {to to tad nije prepoznato.

Dobro do{ao, dru`e plavi
Pi{e: Darko OMERAGI]

O

Bio je to ~vrst/dobar sistem napravljen za one koji idu u suprotnom smjeru od zakona tada{nje dr`ave, a u sklopu koje je bila i ova na{a

OSVRT

S

arajevski policajac ranio napada~a koji ga je nakon plja~ke prodavnice mobitela poku{ao onesposobiti sprejem-suzavcem. Napada~ ima ime i prezime, dobro poznato kako sudskim, tako i policijskim institucijama. Fri{ko je pu{ten iz KPZ-a Zenica da se izlije~i, a on, umjesto toga, ponovo oti{ao u kra|u. Ka`u da je svoje vanzavodske pogodnosti i ranije zloupotrebljavao, ali da za to niko nije mario. Taj problem je ostavljen za rje{avanje policiji, ta~nije, pripadniku Druge policijske upra ve u Sa ra je vu ko ji je osu|eni ka uhva tio u no voj kra|i, pa kada ga je zamolio za li~nu kartu na uvid, dobio je suzavac u o~i i udarac. Da bi se odbranio, policajac je ka lopovu ispalio metak koji ga je ranio. I to je postala jedna od vijesti dana u gradu u kojem biv{em ministru pale automobil, pucaju na policiju u centru grada iz automatskog oru`ja, razbojnici

presre}u djecu i `ene i otimaju im mobitele i novac... Dug je spi sak kri mi nal nih dje la po~injenih ove godine u Sarajevu, ali i u drugim bh. gradovima. Sje}am se dobro, a {to i ne bih jer se to doga|alo u mom gradu – Sarajevu, kasnih osamdesetih godina kada sam sa svojim jaranima, {to bi rekli u policiji, odnosno tada{njoj miliciji, kao stariji maloljetnik dobro pazio i {ta }u re}i, a pogotovo uraditi i s kim }u se dru`iti da ne bih oti{ao na tretman u obli`nju policijsku stanicu, pa time obrukao i sebe i roditelje. Naravno, u tom sistemu je bilo pretjerivanja, pa je milicija, {tite}i totalitarni re`im i za {alu slala iza re{etaka. Bilo je to i vrijeme kada su milicioneri imali i nadimke dobijene po na~inu obra~una s kriminalcima. Jednog sarajevskog su zvali Tajson. Bio je zadu`en za red i mir na Oto ci i u obli`njim sarajevskim naseljima. ^ak i oni „opu{teniji“ su se

u ve~ernjim satima na opomenu „eto Tajsona“, br`e-bolje sklanjali od zatvorene trafike ili tu|eg automobila da ih ne bi Tajson ili neki njegov patrolni drug lupio pendrekom ili u boljem slu~aju postavio pitanje: [ta radi{ tu, mali? Bio je to ~vrst/dobar sistem napravljen za one koji idu u suprotnom smjeru od zakona tada{nje dr`ave, a u sklopu koje je bila i ova na{a. d tada do danas pro{lo je vi{e od 20 godina, a milicija je prerasla u policiju koja je po~ela da radi po novim, demokratskim standardima. Toliko demokratskim da ih odozgo uvijek gleda i kontroli{e neki od na strana~kim sijelima izabranih ministara unutra{njih poslova, koji uglavnom oslu{kuju {ta }e im re}i strana~ki lider. I sve to unato~ ~injenici da je osloba|anje policije i drugih djelatnosti od politike cilj koji pod imperativom ulaska u EU treba rije{iti.

Policajci vi{e ne nose nadimke. Sad nose plo~ice s imenom i prezimenom i uglavnom dobro znaju da bi ako grublje postupe, mogli bez posla ostati. Za{to je kriminal u BiH razvijeniji nego privreda, obrazovanje ili sport? Odgovor na ovo pitanje vrlo je je dnos ta van: ne kad smo imali politi~are koji su se kleli u dr`avu, a nju je od vanjskih i unutra{njih neprijatelja {titila jaka policija, pardon, milicija, a danas one koji govore i otvoreno rade protiv nje, pa ni policiji vi{e nije jasno {ta {tite i od koga. I s pravom se pita ko }e nju za{titi. Zato i jeste vijest da je policija bila malo grublja prema kriminalcima. A ljudi s druge strane zakona to znaju i uvijek ra~unaju na bh. pravosu|e ko je im omo gu}ava da se vrlo brzo, bez ob zi ra na vrstu kri vi~nog dje la, i{e ta ju na slo bo du. Je li vrijeme da ka`emo: dobro nam do{ao, dru`e plavi!

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

12

CRNA HRONIKA
Tesli}kojpoliciji u nedjelju su prijavljenedvijeprovalne kra|e. Iz pomo}nog objekta u vlasni{tvu S. J. u mjestu Irice ukradena su, prema saop}enju CJB-a Doboj, dva bunta `ice za ogradu, te je demontirana i odnesenadvori{nametalna kapija. Pored ove, policiji je prijavljena kra|a iz podrumaporodi~neku}eu vlasni{tvu M. J. iz Donjeg Ru`evi}a. Uvi|ajem je utvr|eno da je provalnikobio ulaznavrata, te odniove}u koli~inu raznog alata.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Kradljivci odnijeli i dvori{nu kapiju

Prijava zbog braka sa djevoj~icom

Protiv30-godi{njegSafeta Muratovi}a iz Bu`ima policija iz Velike Kladu{e Tu`ila{tvu USK-a podnijet }e izvje{taj zbog vanbra~ne zajednice sa 15godi{njom djevoj~icom. Naime, otac djevoj~ice iz Vrnogra~a u nedjelju je prijavio da se njegovak}erka udaljila od ku}e i rekla da ide kod sestre. Me|utim, naknadno je utvr|eno da je djevoj~icaoti{la kod Muratovi}a, sa kojim je stupila u vanbra~nu D. P. zajednicu.

U naselju Lukovo Polje kod Zenice

Sud BiH

Uvi|aj pred ku}om porodice Imamovi} izvr{en ju~er

Foto: M. TUNOVI]

Sa izja{njenja o krivnji Daria Peri}a i ostalih

Foto: Arhiv Suda BiH

Eksplozivna naprava ba~ena pred ku}u
Ispred ku}e Refika Imamovi}a u zeni~kom prigradskom naselju Lukovo Polje preksino} oko 21.30 sati aktivirana je nepoznata eksplozivna naprava. Povrije|enih, na sre}u, nije bilo, ali je pri~injena ve}a materijalna {teta. Naprava je, kako saznajemo, aktivirana ispred ulaznih vrata ku}e, te je {teta pri~injena na tom, ali i okolnom objektima. Refik Imamovi} i njegova majka u vrijeme eksplozije su, kako nam je potvr|eno, bili u ku}i. Pripadnici MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona ju~er su izvr{ili uvi|aj tokom kojeg su sa mjesta doga|ajauzelitragovekoji}e bitiposlani na vje{ta~enje. Rad na otkrivanju po~inilaca, rasvjetljavanjusvihokolnosti ovog doga|aja, ali i vrsti aktivirane bombe, u toku je. Mi. D.

14-~lana grupa
negirala krivnju za {verc 100 kg skanka
Optu`ene Tu`ila{tvo BiH tereti da su drogu vrijednu vi{e stotina hiljada eura, nabavljenu u Crnoj Gori, preko BiH namjeravali ubaciti na narko-tr`i{te Hrvatske
Dario Peri}, zvani Crni (35), Amir Ivankovi} (25), Hamdija Rizvanbegovi} (38), [ime [ljivi} (31), Tomislav Peri} (37) i Musair \uli} (40) iz Stoca, Josip Prce (23), Luka Ragu` (41) i Ermin Rahi} (21) iz ^apljine, Desko Toholj (59) i Gordan Kosjerina (44) iz Ljubinja, te Aleksandar Mili} (38) iz Trebinja, Slobodan Mili}evi} (53) iz Bile}e i Alen Katica (38) iz Mostara ju~er se u Sudu BiH izjavili da se ne osje}aju krivima za me|unarodni {verc marihuane - skank. Optu`nica, koju je Dr`avni sud protiv njih potvrdio 18. novembra, tereti ih da su u~estvovali u {vercu 100 kilograma droge, vrijedne vi{e stotina hiljada eura, koja je iz Crne Gore preko BiH trebalo da ode na tr`i{te Republike Hrvatske. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je Dario Peri} od po~etka 2010. godine organizirao grupu ljudi radi me|una ro dne pre pro da je skanka, koji je kupovao od Mili}a i Mili~evi}a. Tomislav Peri}, Toholj, \uli}, Rizvanbegovi}, Kosjerina, Ivankovi}, Prce, Ragu`, [ljivi}, Rahi} i Katica pristupili su toj organiziranoj grupi, te prodavali drogu njima poznatim osobama u Hrvatskoj i BiH. Svi su uhap{eni u julu u zdru`enoj policijskoj akciji Prenj u Hercegovini jedinica Agencije za istrage i za{titu BiH (SIPA), Grani~ne policije BiH, MUP-ova RS-a i HNK-a, a u saradnji s policijskim i pravosudnim institucijama Crne Gore i Hrvatske.
Dk. O.

Travnik

Ispitani sudionici tu~e
Nikica Lu~i} Jozak (36), Nihad Zahirovi} (42), Ivica Dramac, zvani I}o (40) i Marko Slip~evi} (27), osumnji~eni za u~e{}e u tu~i koja se dogodila u subotu nave~er u mjestu Potkraj kod Travnika, a u kojoj je smrtno stradao @eljko [kulj (41), ju~er su ispitani u Kantonalnom tu`ila{tvu Travnik. Njih je saslu{ao kantonalni tu`itelj Meho Bradi}, a kako je ovaj proces trajao dokasno, nismouspjelisaznati da li je za njihpredlo`enoodre|ivanje jednomjese~nog pritvora. Kako smo pisali, [kulj je stradao u tu~ikoja se dogodila u ugostiteljskom objektu u prizemlju Lu~i}eve ku}e. S jednestrane su bili[kulj i Slip~evi}, a s drugeLu~i}Jozak, Zahirovi} i Dramac. Policija je prilikomnjihovoghap{enja oduzela sjekiru i tupe predmete koji su kori{teni u tu~i. [kulj je preminuo u Kantonalnoj bolnici Travnik, gdje je dovezen s te{kim povredama.
Dk. O.

Grani~na policija BiH otkrila i privela tri bjegunca

Ameri~ki dr`avljanin uhap{en zbog silovanja
Admiru Kulovcu odre|en pritvor zbog bojazni od bjekstva, jer ima dvojno dr`avljanstvo BiH i SAD-a
Op}inski sud u Konjicu odredio je ju~er 30-dnevni pritvor 34godi{njem Admiru Kulovcu, zvanom Kula, iz Sarajeva, dr`avljaninu BiH i SAD-a, za kojim je zbog silovanja bila raspisana me|unarodna potjernica. Kulovcu je pritvor odre|en zbog opasnosti od bijega, s obzi rom na to da ima dvoj no dr`avljanstvo. Njega su preksino}, na gra ni~nom pre la zu Uvac, uhapsili pripadnici Grani~ne policije BiH, a potom predali slu`benicima Sudske policije Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de, odakle je proslije|en u Konjic. Za Kulovcem je raspisana potjernica jer je 24. avgusta 1999. na Bo ra~kom je ze ru sa Ned`adom Karahmetom silovao D. L. Karahmet je uhap{en i procesuiran, a postupak protiv Kulovca je razdvojen. Iz Grani~ne policije saznajemo da su pripadnici jedinice Grani~ne policije Ora{je u petak uhapsili Samira Tahirovi}a (33) zbog {vercovanja robe i izbjegavanja pla}anja carine, te M. S. (33), koji je uhap{en ju~er rano ujutro. M. S. je priveden jer je grani~nom kontrolom utvr|eno da je federalna Uprava policije za njim raspisala potragu zbog krijum~arenje ljudi. On je ju~er predat Tu`ila{tvu BiH.
D. P.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Slu`benici PS Modri~a u nedjelju su priveli D. N, koji se sumnji~i za nasilje u porodici. On je, premapolicijskoj informaciji, no} ranije u alkoholisanomstanju napao svoju suprugu i istjerao je iz ku}e, a potom krenuo i na oca, u ~emu ga je sprije~io kom{ija. O ovom doga|aju obavije{ten je de`urni sudija Osnovnog suda Modri~a i Centar za socijalni rad, a protiv D. N. }e biti podnesen zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka.

13

Istjerao suprugu, pa nasrnuo na oca

Ubio se maloljetnik

Sedamnaestogodi{nji K. N. iz mjesta Jablan, op{tina Lakta{i, ubio se tokom proteklog vikenda, potvr|eno je iz CJBa Banja Luka. Mladi} se, kakosaznajemo, objesio u pomo}nom objektu, poredku}e, a tijeloje prona{aonjegovotac. Policija iz Lakta{a izvr{ila je uvi|aj, uz prisustvo mrtvozornika, a motiv zbog kojeg je 17-godi{njak sebi oduzeo `ivot nije poznat.

Nasilni{tvo i kra|a u Vogo{}i

Napada~ i `rtva zavr{ili u bolnici
Adis [enderovi}, koji je odranije poznat policiji i Edin Grabovica, kojem je ukraden nov~anik, u bolnicu primljeni sa vi{e povreda no`em
Adis [enderovi} (37) i Edin Grabovica (27) povrije|eni su u nedjelju, sat i po iza pono}i, u tu~i u Igmanskoj ulici u sarajevskom naselju Vogo{}a. Tom prilikom obojica su po tijelu zado bi la vi {e ra na na ne se nih no`em. Iz policije je potvr|eno da su se potukli Adis i njegova supruga Tijana [enderovi} s jedne i Edin Grabovica s druge strane. Policajci su 15-ak minuta nakon {to im je prijavljen doga|aj uhapsili [enderovi}e i kod njih prona{li no` i Grabovicin nov~anik sa li~nim dokumentima. Zbog zadobijenih povreda obojici je ljekarska pomo} ukaza na u bol ni ci Ko {e vo. Kod Grabovice su ljekari konstatovali vi{e rana na licu, glavi, lijevoj podlaktici i ispod pazuha, zbog ~ega je i zadr`an je na daljem lije~enju. [enderovi} je dovezen ne{to kasnije, a kod njega su konstatovane lak{e povrede u vidu sje~ne rane na zglobu lijeve ruke i uboda u lijevu potkoljenicu. Iz policije nisu `eljeli pojasniti kako su napadnuti, ali i napada~, kod kojeg je na|en no`, zadobili povrede. Supru`nici su uhap{eni zbog sumnje da su po~inili krivi~na djela nasilni~ko pona{anje i kra|e. Podsjetimo, Adis [enderovi} policiji je poznat kao osoba sklona kriminalu, te narkoman i diPovrije|enima pomo} ukazana u bolnici Ko{evo

ler droge. On i njegova supruga uhap{eni su 28. marta 2007. kada su po li caj ci u [en de ro vi}evom stanu prona{li heroin. Tada su Adis, njegov brat Haris i Tijana osumnji~eni za dilanje heroina. Policija je utvrdila da je [enderovi}eva tada{nja djevojka Tijana u njegov stan iz RS-a

PRIVEDENI SUPRU@NICI Adis i njegova supruga Tijana [enderovi} privedeni, a kod njih prona|eni no` i Grabovicin nov~anik sa li~nim dokumentima

donosila drogu, koju su potom bra}a [enderovi} prodavala. [enderovi} je hap{en i u 2008. kada je u novembru oplja~kao kladionicu Premijer, u Ulici Stefana Nemanje u Isto~nom Novom Sarajevu, iz koje je odnio 4.420 maraka, podmetnuo po`ar i pobjegao. Podsjetimo, sarajevska policija je vi{e puta bra}u [enderovi} privodila zbog drogiranja, a poznato je da je Adisov mla|i brat Muris preminuo usljed predoziranja.
D. P.

Nakon zapljene 20 kilograma marihuane kod Fo~e

Tanaskovi}i predati tu`iocu
U sklopu istrage {verca droge policija Isto~nog Sarajeva izvr{ila pretrese na pet lokacija
Milo{ i Du{ko Tanaskovi}, koje su pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo prekju~er na podru~ju Fo~e uhapsili zbog sumnje da su, bje`e}i, iz automobila izbacili 20 kilograma marihuane-skank, ju~er su predati u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva Trebinje. Sr|an Vukanovi}, portparol ovog tu`ila{tva, rekao nam je da }e Tanaskovi}i biti ispitani, te da }e nakon toga tu`ilac odlu~iti da li }e za njih zatra`iti odre|ivanje jednomjese~nog pritvora. Portparol CJB-a Isto~noSarajevo Danka Te{i} ju~er je za Oslobo|enje kazala kako je policijaizvr{ilapretrese na pet lokacija s ciljempronalaskadodatnih dokaza, ali da }e rezultati tih pretresabitisaop{teninaknadno. Tanaskovi}i su uhap{eni u okviru policijske akcije Mre`a zili Tanaskovi}i. Kako osumnji~eni golf nisu htjeli zaustaviti, patrola policije je krenula u potragu tokom koje su bjegunci iz vozila izbacili dvije platnene vre}e s drogom. Malo poslije toga, u blizini mjesta Varo{, policija je prona{la i napu{teni golf, bez registarskih oznaka. U po tra gu za Ta nas ko vi}ima uklju~io se i tim Jedinice za podr{ku Fo~a, a njihove kolege su blokirale klju~ne ta~ke na magistralnom putu Fo~a - Sarajevo kao i na lokalnim putevima. Nakon potjere, u kojoj je policija pre{la vi{e od 20 kilometara, pripadnici Jedinice za podr{ku su u selu Kratine uspjeli prona}i i uhapsiti Tanaskovi}e. Droga koja je zaplijenjena bila je umotana u 19 najlonskih vre}ica ukupne mase 19.930 grama. Dk. O.

Uhap{eno 20 ~lanova automafije
Specijalci MUP-a Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog i Posavskog kantona ju~er su u zajedni~koj akciji izvedenoj na podru~ju {est gradova uhapsili 20 osoba, koje se kvalifikuju kao ~lanovi organizovane kriminalne grupe specijalizirane za kra|u automobila. Akciju je predvodilo Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona, a sve je koordinirano sa kantonalnim tu`ila{tvima u Zenici i Ora{ju. „Uhap{ene osobe se nalaze na kriminalisti~koj obradi i nakon toga bi}e predate u nadle`nost Tu`ila{tva TKa. Za sada nema op{irnijih informacija, jer je akcija u toku“ kratko nam , je kazao Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva TK-a, isti~u}i da su specijalci prilikom pretresa zaplijenili dosta materijalnih dokaza koji mogu teretiti kriminalnu grupu. Nezvani~no saznajemo da su tuzlanski specijalci hapsili u Tuzli, Lukavcu i Gra~anici, zeni~ki u Zenici i @ep~u, a specijalci MUP-a Posavskog A. [e. kantona u Ora{ju.

Istragu preuzelo Okru`no tu`ila{tvo u Trebinju

SASLU[ANJE I PRITVOR Nakon saslu{anja Milo{a i Du{ka Tanaskovi}a, tu`ilac }e odlu~iti da li }e zatra`iti njihovo pritvaranje

2010, a droga je zaplijenjena na magistralnom putu Sarajevo Fo~a. Da njihovo privo|enje nije bio nimalo jednostavan posao, govori i ~injenica da su u ruke policije pali nakon sedmosatnepotrage. Sve je po~elo kada su pripadnici saobra}ajne policije na magistralnom putu u dva navrata poku{ali da zaustave golf 2 u kojem su se nala-

14

BiH

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Po~etkom naredne godine novi kilometri uskotra~ne pruge
Uru~enje klju~eva obnovljenih povratni~kih ku}a u Gacku
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} posjeti}e danas op{tinu Gacko, gdje }e sa na~elnikom ove op{tine Milanom Radmilovi}em uru~iti klju~eve za ~etiri obnovljene stambene jedinice povratnicima bo{nja~ke nacionalnosti. Halilovi} }e prisustvovati pu{tanju u rad dalekovoda, koji }e elektri~nom energijom napajati mjesne zajednice Bahori i Bistrica, za {to je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo ukupno 340.000 KM. U posljednje vrijeme Ministarstvo je za obnovu stambenih jedinica povratnika na podru~ju op{tine Gacko, re konstru kci ju ko mu nal ne in fras tru ktu re i elek tri fi ka ci ju ulo`ilo 930.000 KM.

NOSTALGIJA
klopara i zimi
Do 25. januara }irine kompozicije }e polaziti u 11.40 sati sa stanice u Mokroj gori, a ako bude ve}eg zanimanja, organizova}e se i fakultativni polazak u 13.25 sati
Na samom po~etku naredne godine, prema najavama, po~e}e radovi na produ`etku trase }irine pruge od [arganske osmice i to za novih ne{to vi{e od pet kilometara do Kremana. Plan je tako|er da obnovljenom prugom do Vi{egrada od aprila 2011. godine saobra}a specijalna kompozicija sa vagonom pivnice i otvorenom ba{tom. Kako doznajemo, pri kraju su radovi na postavljanju saobra}ajne signalizacije i postavljanju skretnica na stanicama uz prugu. Zanimljiv je podatak da je turisti~ki voz simboli~nog naziva Nostalgija do danas prevezao vi{e od 77.000 putnika, turista, koji sti`u u obilazak ovih krajeva i vo`nju popularnim }irom. Me|u turistima su i oni iz Engleske, Slovenije, Austrije... Ove zime na relaciji Mokra gora - Jatare - Mokra gora

Klizi{ta ote`avaju saobra}aj u BPK-u
Klizi{te na regionalnom putu Gora`de - Hrenovica i dalje predstavlja problem voza~ima prema ovom dijelu BPK-a Gora`de. Obavljena je tek djelimi~na sanacija te je luksuznim vozilima saobra}aj omogu}en, dok teretna vozila do daljnjeg ne}e mo}i koristiti ovu dionicu. U Pra~i su tako|er dva klizi{ta blokirala naselja Brdari}i i Podnehaj dok }e sanacija klizi{ta oko korita rijeke Pra~e sa~ekati prolje}e. A. H.

Han-Pijesak: Pove}anje broja oboljelih od upale plu}a
Nagle promjene temperature vazduha i visoka koncentracija vlage na podru~ju op{tine HanPijesak uticali su na pove}anje broja pacijenata sa respiratornim problemima pra}enim upalom plu}a, rekao je direktor Doma zdravlja u ovom mjestu Slavi{a Mirovi}. On je, kako prenosi Srna, naveo da je tokom vikenda veliki broj hroni~nih bolesnika zatra`io pomo}, te apelovao da pacijenti oboljeli od angine pektoris ne izlaze kada je jako hladno i izbjegavaju ve}e skupove zbog respiratornog virusa koji trenutno vlada. “U Dom zdravlja javljaju se ~esto i pacijenti sa vrtoglavicom i kostoboljom“, rekao je Mirovi}.

Ljetos u Vi{egradu }iro sve~ano do~ekan

(od 25. decembra) do 25. januara 2010, turisti~kom uskotra~nom pru gom }e sao bra}ati kompozicije [arganske osmice. ]irine kompozicije u zimskom periodu polazi}e u 11.40 sati sa stanice u Mokroj gori, a prema najavama, ako bude ve}eg zanimanja turista, bi}e organiziran i

fakultativni polazak u 13.25 sati. Za novogodi{nje praznike bi}e uvedene i specijalne kompozicije. Podsjetimo da je popularni }iro 28. augusta stigao do vi{egradske `eljezni~ke sta ni ce, ka da je i sve~ano obilje`en njegov povratak na to podru~je.
A. H.

Apel iz Kaknja

Pomozite mi da se lije~im i prehranim djecu
[emsi Deskaj, oboljeloj od karcinoma, za lije~enje potrebno 100 KM mjese~no, a za podstanarsku sobu 220 KM • Suprug nezaposlen, a djeca dobivaju samo 17 KM dje~ijeg doplatka
Te{ko bolesna [emsa Deskaj (37) iz Kaknja pet godina se lije~i od karcinoma. U veoma te {kim ma te ri jal nim uslovima, u kojim `ivi sa dvoje djece i suprugom Alijom, ne mo`e sebi obezbijediti lije~enje, niti nabaviti prijeko potrebne lijekove. Ova porodica `ivi u podstanarskoj sobi, za {to svaki mjeseci treba izdvojiti 220 KM, a [emsa ne zna odakle i kako, jer joj je suprug tako|er nezaposlen, te nakon {to je demobilisan, godinama nastoji povremenim poslovima obezbijediti sredstava za `ivot porodice. “Nakon operacije tumora na maternici, stanje je bilo bolje, ali posljednjih mjeseci ljekari su mi konstatovali da se tumor pro{irio i na dojku, {to opet izis ku je no vac za li je~enje, koji ne mo`emo obezbijediti. Ne mogu oti}i ni na ultrazvuk jer treba novaca. Mada sam na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje, ono {to mi mogu pomo}i jeste samo ovjera knji`ice. Potrebno mi je da redovno idem na ultrazvu~ne preglede, zatim, za lijekove, injekcije... ali novaca nemamo“ s gor~inom kazuje , [emsa Deskaj, te dodaje kako joj je za lije~enje svaki mjesec potrebno 100 KM. Te{ka situacija nagnala ju je da se obrati i na{oj redakciji, o~ekuju}i od dobrih ljudi da pomognu njoj, suprugu i djeci, koji od dr`ave dobivaju samo 17 KM dje~ijeg doplatka, a i to svaki tre}i mjesec. “Molim sve one, koji mogu pomo}i da mi pomognu, prvo

Posredstvom Udru`enja penzionera do ogrjeva
Oko hiljadu penzionera naru~ilo je drva putem Udru`enja penzionera, shodno ugovoru koji je potpisan s bugojanskom [umarijom, javila je Fena. Rok za prijavu je istekao, a pla}anje ogrjevnog drveta vr{it }e se u osam jednakih rata, po~ev{i od januara 2011. Cijena jednog prostornog metra u oblovini s ura~unatim prevozom i iznosom PDV-a je 59,32, a izrezanih drva 66,35 KM. Ina~e, Udru`enje penzionera op}ine Bugojno broji 3.280 ~lanova, koji kroz udru`enje ostvaruju brojne pogodnosti.

Srebrenica: Besplatne vakcine za hroni~ne bolesnike
Fond zdravstvene za{tite Republike Srpske obezbijedio 80 vakcina protiv sezonske gripe za srebreni~ki Dom zdravlja, rekla je direktorica Doma zdravlja Ljiljana Ivan~i}. Vakcine je ve} primilo 40 pacijenata s podru~ja op{tine koji imaju hroni~na oboljenja, javila je Srna. “Besplatne vakcine obezbije|ene su za hroni~ne bolesnike kao {to su dijabeti~ari, pacijenti na hemodijalizi, oboljeli od multipla skleroze, sr~ani bolesnici, te druge rizi~ne grupe’’, istakla je Ivan~i} i dodala da }e narednih dana biti vakcinisani i ostali zainteresovani hroni~ni bolesnici.

[emsa Deskaj: Te{ka situacija je nagnala da tra`i pomo}

za moje lije~enje, a potom i da prehranim djecu. Voljela bih kada bih mogla kupiti komadi} ze mlje na ko jem bi otpo~ela iz gra dnju ka kve ku}ice da ne pla}am kiriju“, ka`e na{a sagovornica. Gra|ani koji `ele pomo}i ovoj porodici nov~ana sredstva mogu uplatiti na `iro ra~un: Raiffeisen banka broj 1610550000000032, broj {tednog ra~una 19550172050 (na ime Deskaj Alija).
Mr. B.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.
Univerzitet u Tuzli

BiH
D`enana Sivac, glavna i odgovorna urednica TV Zenica

15

U k}erkinim o~ima je cijeli moj svijet
PRIORITETI - Pet minuta pet prioriteta u `ivotu. Treba znati {ta `eli{ da ti se ne bi desile stvari koje ne `eli{. Porodica je moj prvi prioritet. Moja k}erka Aj{a zna~i `ivot. Ona je najbolje {to mi je Bog mogao dati. Kad se rodila bila je tv-reklama za mlijeko u kojoj jedan medo sklopi okice i ka`e “BE REN MAR KE KVALITET“. Ona ima takve o~i, kada trepne mo`e promijeniti sve. U njenim o~ima je cijeli moj svijet. ZDRAVLJE - Ova mi je godina obilje`ena bole{}u moje majke. Sada je, hvala Bogu, bolje. Ba{ sam mislila o tome da mi nedostaje bliskost koju smo imale dok je bila u bolnici. Ne `elim da nje`nost dajem i primam samo kada je najte`e, tako da }u oti}i kod svoje mame. POSAO - Kolegama u redakciji uvijek govorim da je potrebno da imaju vi{e po{tovanja prema gledaocima. Ako je autoru dosadan njegov prilog za{to bi ga bilo ko gledao. Po{tujmo i sebe i druge. Potre-

Prof. dr. Rejhana Dervi{evi} i ministrica Mirzeta Had`i}-Suljki} prilikom primopredaje donacije

Nove knjige
novoj biblioteci
Donacijom od 4.000 knjiga obuhva}eno je vi{e razli~itih stru~nih oblasti poput medicine, rudarstva, gra|evine, ekonomije i filozofije
Univerzitet u Tuzli, odnosno njegova budu}a univerzitetska biblioteka, od ju~er su bogatiji za ~etiri hiljade novih knjiga. Poklon je to Ministarstva obrazovanja TK-a, koje je na taj na~in pozdravilo ideju rukovodstva Univerziteta u Tuzli, na ~elu sa rektoromEnveromHalilovi}em, da u narednoj godini osnuju univerzitetsku biblioteku. “Dana{njomdonacijomobuhva}eno je vi{e razli~itih stru~nih oblasti poput medicine, rudarstva, gra|evine, ekonomije, filozofije, obrazovnih i drugih stru~nih i nau~nih grana. Vjerujem da }e svi naslovi biti stalno kori{teni u sticanju novih znanja studenata, ali i tokom stru~nog usavr{avanja profesora“ kazala je prilikom , primopredaje poklona ministrica obrazovanja u jo{ aktuelnoj Vladi TK-a Mirzeta Had`i}Suljki}. U ime Univerziteta u Tuzlipoklon je primila prorektorica za nastavu prof. dr. Rejhana Dervi{evi}, koja je primijetila da }e ova donacija pomo}i br`em formiranju biblioteke, ~ije je postojanje jedan od uslova za akreditaciju Univerziteta u Tuzli, koja se o~ekuje u narednoj godini. “Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici odr`anoj 8. decembra 2010. usvojio je odluku o formiranju univerzitetske biblioteke, te zbog toga ova donacija predstavlja zna~ajan i izuzetno vrijedan doprinos. Ako se uzme u obzir da pred Univerzitetom u Tuzli stoji i akreditacija gdje je jedan od uvjeta i postojanje ovakve biblioteke, onda je sasvim jasan i zna~aj spomenute donacije“ kazala je prof. dr. , Rejhana Dervi{evi}. Ina~e, ju~erdoniraniud`benici su iz fondaMinistarstvaobrazovanja TK-a, koji ima obavezu da prikuplja sva izdanja od izdava~aiz TK-a i {ire, te da finansijski potpomogne njihov rad.
A. [e.

bno je ponekad da se sjetimo za{to radimo to {to radimo. Ja sam oduvijek htjela biti novinar. Da li se sje}am za{to? LJUBAV - Dobro je biti dobar. Mi smo jedni drugima ogledalo. Svako ima vlastiti izvor `ivota, koji ga dr`i. Moj izvor je ljubav prema svemu i svakome. Zvu~im pateti~no? Ne bojim se toga. Sre}a je spakovana u razli~itu ambala`u. Moja je takva. Ljubav... Ide mi u `ivotu, ide mi, samo mi fali ono malo ljubavi... Trebala bih druga~ije poredati prioritete? Dakle, hm, tra`im mu`a. Mi. D.

Izbor posjetilaca portala infobrcko.com

Klub Scorpio iz Zenice

[kola skijanja na Smetovima
Klub ekstremnih sportova Scorpio iz Zenice i ove zime organizira tradicionalnu, sada ve} 13. po redu, {kolu skijanja za djecu i omladinu na snje`nim padinama Smetova. [kolapo~inje3. januara2011. i organizira se u tri petodnevne smjene. Prvasmjena je od 3. do 7. januara (sastanak sa roditeljima odr`an je u ~etvrtak, 23. decembra), drugasmjena je od 10. do 14. januara (sastanak sa roditeljima u ~etvrtak, 6. januara), a tre}asmjenaje od 17. do 21. januara(sastanak sa roditeljima u ~etvrtak, 13. januara). Za sve po la zni ke {ko le obezbije|en je svakodnevni prevoz, kompletna ski-oprema, u~itelji skijanja, ski-lift, ~ajevi i ru~ak, te sanitetsko obezbje|enje i osiguranje. Sastanci sa roditeljima, kako su saop{tili iz Scorpia, odr`at}e se u prostorijama Ekonomske {kole u Zenici, a cijena kompletnog petodnevnog aran`mana je 120 maraka.
Mi. D.

Filmad`ije iz O[ Arnauti
U Osnovnoj {koli Arnauti u Arnautima kod Zenice prije pet godina je po~ela sa radom filmska sekcija. U ovoj {kolskoj godini je poha|aju u~enici 7. i 8. razreda Semin Ba{i}, Safet Traki}, Emin Tra ki}, Be kir Sta ban~i}, Mubina Arna ut, Adna Arnaut, Amina Arnaut i Edin Brki}, a rukovodilac sekcije je nastavnica BHS jezika i knji`evnosti Maida Mulasmaji}. Zajedni~kim trudom i radom u~enici su na takmi~enju iz tehni~kogstvarala{tva i festivalufilma prezentirali nekoliko svojih filmova i postigli zapa`ene rezultate. Neki od filmovakoji su predstavljeni su: “Mrak {kola“ “Nagluhi Salko“ “Ko, , m{inice“ “[i{man Hamid“ , , “Kad dobri krenu lo{im putem“ i “Dosjetljivi udovac“ . U toku su, kako smo saznali od ~lanova sekcije, pripreme za snimanjeigranogfilma “Sad je dosta“ u ~ijoj realizaciji pored nastavnice Maide Mulasmaji} poma`u direktor {kole Mahir Arnaut i pedagoginja Mi. D. Ned`mudina Spahi}-Musli}.

Direktor Javnog komunalnog preduze}a Komunal no Admir Nu ko vi} obilje`io je 2010. godinu, odlu~ili su posjetioci br~anskog portala infobrcko.com, organizatora izbora za li~nost godine u distriku Br~ko. Nukovi} je dobio 91 glas, odnosno skoro 17 posto, od ukupno 542 glasa. U konkurenciji je bilo deset kandidata, a drugo mjesto je zauzeo dopredsjednik Skup{tine Br~ko distrikta Ivan Krndelj, dok je tre}i Nukovi} dobio 17 posto glasova privrednik Ferid Bijeli}. “Tradicionalno organizujemo izbor li~nosti godine u distriktu. Na{im posjetiocima ponudimo deset osoba, koje su u godini na izmaku postigle zna~ajne rezultate i pomogle razvoju grada, a onda prepustimo njima da izaberu najboljeg. Ove godine to je Admir Nukovi}, koji se istakao u svom radu, {to su gra|ani prepoznali“, kazao nam je Sead [adi}, urednik portala infobrcko.com. Ujedno u organizaciji ovog portala izabran je i PR godine u br~anskim firmama i institucijama, a posjetioci su odlu~ili da to bude A. [e. Nata{a Pucar, PR br~anske firme Bimal.

Admir Nukovi} li~nost godine

16

REGION

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Biv{i premijer Hrvatske u pritvoru u Salzburgu jo{ mjesec

Sud oduzima golemu

kolekciju umjetnina
Srbiji rok do 4. novembra 2011.
Srbija ima rok do 4. novembra 2011. da preda pisani podnesak o hrvatskom odgovoru na protivutu`bu Srbije za genocid, kojeg je Zagreb 20. decembra uputio Me|unarodnom sudu pravde u Haagu. Kakoprenosi HRT, Hrvatsku na me|unarodnom sudu pravde u Haagu zastupa Mirjan Dama{ka, profesor uporednog prava na univerzitetu Jejl, stru~njak za me|unarodno pravo s Pravnog fakulteta u Zagrebu Maja Ser{i} i glavna pravna savjetnica Ministarstva spoljnih poslova Andrea Metelko-Zgobmi}. Nezvani~no se saznaje da Hrvatski odgovor sadr`i oko 2.000 stranica i da je njegov sadr`aj tajan sve dok se ne otvori rasprava na Me|unarodnom sudu pravde u Haagu.

iz Sanaderove vile
Kolekcija umjetnina }e biti privremeno oduzeta kao jam~evinal • Zagreba~ki odvjetnici Ive Sanadera najavili `albul
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Zagreb: Bomba na puni kafi}
Nepoznata osoba bacila je rano ji~e ujutro bombu na terasu kafi}a u zagreba~kom naselju [pansko, pri ~emu niko nije ozlije|en, iako je u kafi}u bilo 30-ak gostiju, doznaje se u zagreba~koj policiji. U eksploziji su o{te}eni kafi} u Ulici Dobri{e Cesari}a u vlasni{tvu 42-godi{njakinje, obli`nji frizerski salon i trgovina glazbenom opremom. Za nepoznatim bomba{em se traga. Za sada ga se sumnji~i za dovo|enje u opasnost `ivota i imovine op}eopasnom radnjom ili sredstvom.

Ne ka da{ nji pred sje dnik hrvatske Vlade i HDZ-a Ivo Sanader ostaje u pritvoru u Salzburgu jo{ mjesec, a ne mo`e se braniti sa slobode ni uz uplatu jam~evine. Ovo je objav lje no iz sal zbur {kog dr`avnog odvjetni{tva nakon {to je austrijska istra`na sutkinja ju~er ponovo saslu{ala biv{eg hrvatskog premijera. Iako se o~ekivalo da }e se Ivo Sanader na ovom saslu{anju izjasniti o tome pristaje li na izru~enje Hrvatskoj, to se nije dogodilo. Ekstradicijski pritvor Sanaderu je produ`en do 27. januara sljede}e godine, kako se navodi, zbog opasnosti od bijega i uni{tavanja dokaza.

Naga|a se da je rije~ o vrlo vrijednoj kolekciji slika

Iskaz
U dr`avnom odvjetni{tvu u Salzburgu demantirali su na ga|anja ko ja do la ze iz Hrvatske o ponudi pu{tanja na slobodu biv{eg premijera uz kauciju, a za ove spekulacije re~eno je da su potpuno neto~ne. Kako se navodi, biv{i hrvatski premijer je u iskazu pred istra`nom sutkinjom u Salzburgu govorio i o optu`bama koje mu se stavljaju na teret u Hrvatskoj, ali pojedinosti o tome novinarima nisu otkrivene. U salzbur{kom dr`avnom odvjetni{tvu ju~er nisu `eljeli govoriti niti o eventualnim optu`bama protiv Ive Sanadera u Austriji. Identitet sutkinje u Salzburgu u ~ijoj je nadle`nosti i predmet Sanader dr`i se i dalje u potpunoj tajnosti navodno zbog ogromnog zanimanja hrvatskih novinara koji iz ovog austrijskog gradi}a ve} danima izvje{tavaju o slu~aju biv{eg premijera. U ovim izvje{tajima ocjenjuje se kako bi mogu}a optu`ni ca u Aus tri ji mo gla odu`iti postupak izru~enja. S obzirom na to da se biv{i hrvatski premijer nije izjasnio sla`e li se s mogu}no{}u izru~enja Hrvatskoj po pojednostavljenom postupku, on se o izru~enju, kako se isti~e u salzbur{kom dr`avnom odvjetni{tvu, mo`e izjasniti svakog trenutka u novom terminu tijekom sljede}ih dana ili tjedana. Hrvatski mediji na-

U postupku koji se zbog korupcijskih afera vodi protiv biv{eg premijera Sanadera USKOK namjerava saslu{ati oko 100 svjedoka. Prema istim izvorima, uz premijerku Jadranku Kosor, kao svjedoci u postupku protiv Sanadera pozvani su i svi ~lanovi hrvatske Vlade, kompletno Predsjedni{tvo HDZ-a, direktori dr`avnih poduze}a koji su prisustvovali sastanku u sjedi{tu Vlade sredinom 2007. na kojem je tada{nji premijer Sanader preko biv{eg {efa Carine i glavnog rizni~ara HDZ-a Mladena Bari{iu}a dao uputu da izvla~e novac preko zagreba~ke marketin{ke agencije Fimi Medija. Kao svjedoci, kako se navodi, pozvane su i tajnice u Vladi, tajnice i administrativno osoblje u HDZ-u te ljudi koji su bili sudionici pojedinih afera u kojima se spominje imebiv{eg premijera. Imena ovih 100 svjedoka USKOK je navodno istaknuo jo{ 9. decembra, kada je od Hrvatskog sabora zatra`eno da se biv{em premijeru i jo{ aktualnom nezavisnom saborskom zastupniku Ivi Sanaderu ukine imunitet. ga|aju da }e biv{i premijer odbiti izru~enje Hrvatskoj. Ove pretpostavke temelje se na dosada{njem razvoju situacije, a osnovno za dojam da }e se biv{i premijer protiviti povratku u domovinu su izjave biv{eg premijera u dosada{njim svjedo~enjima. U slu~aju da pristane na pojednostavljeni postupak izru~enja, u Hrvatskoj bi mogao biti za 15 do 20 dana. Dok Ivo Sanader ostaje i dalje u pritvoru u Salzburgu, u zagreba~ku vilu biv{eg premi je ra u Ko zar~evoj uli ci ju~er ujutro oko 9 sati u{li su sudski ovr{itelji i policija koji bi trebali privremeno oduze ti obi telj sku ko le kci ju umjetnina. Zagreba~ki odvjetnici Ive Sanadera ve} su najavili `albu, a njegova supruga Mirjana navodno se ve} `alila na ovu odluku istra`nog suca u Zagrebu. Zaplijenu vrijednih umjentina u vlasni{tvu biv{eg premijera odo brio je za gre ba~ki @upanijski sud na zahtjev Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK), a kolekcija umjetni na }e bi ti pri vre me no oduzeta kao jam~evina da }e se dr`ava mo}i naplatiti ako se u sudskom postupku pravomo}no bude dokazala Sanaderova krivnja. Ivu Sanadera USKOK sumnji~i za udru`ivanje zbog po~injenja kriminalnog djela te zloupotrebu polo`aja i ovlasti, a sud je jo{ prije 10tak dana, tako|er na zahtjev USKOK-a, blokirao svu imovinu Ive Sanadera i njegove u`e familije, uklju~uju}i imovinu tvrtki i bankovne ra~une. Vrijednost umjetni~kih dje-

Mogu}e saslu{anje 100 svjedoka

la iz vile u Kozar~evoj navodno je pet puta ve}a od vrijednosti koju je biv{i premijer napisao u svojoj imovinskoj kartici, a ondje je za kolekciju umjetni~kih djela koju posjeduje Sanader svojevremeno naveo da vrijedi 1,5 milijuna kuna. Naga|a se da je rije~ o vrlo vrijednoj kolekciji u kojoj je vi{e od 100 slika uglavnom hrvatskih umjetnika. Popisvanje je zapo~elo jo{ pro{li tje dan, a pri je vi le u Ko zar~evoj uli ci u Za gre bu, umjetnine su popisane u [arengradskoj ulici, gdje se nalazi sjedi{te tvrtke u suvlasni{tvu biv{eg premijera, kao i u njegovom stanu u Splitu. Budu}i da je obiteljska vila Sanaderovih u Zagrebu ve} danima u `i`i zanimanja medija, registrirano je potanko sve {to se ju~er ujutro ondje doga|alo. Kada su sudski ovr{itelji ondje stigli, zvonili su dugo i uporno, ali im nitko nije otvarao pa su morali pola sata stajati pred vratima. Tek kada se u pratnji policije u Kozar~evoj pojavio bijeli kombi, Mirjana Sanader, koja je navodno sve vrijeme bila u ku}i, pustila je ovr{itelje i policiju da u|u.

Policija
Bijeli kombi je parkiran uz sam ulaz u vilu i ome|en bijelo-plavom trakom s oznakom Policija! Nakon toga, u vilu je u{lo 10-ak osoba, unose}i sa sobom {iroku plasti~nu traku, za koju su novinari pretpostavili da treba poslu`iti kao za{tita prilikom pakiranja umjetni~kih djela i njihovog odno{enja iz vile. Na sudsku odluku o privremenom oduzimanju umjetni~ke kolekcije odvjetnici Ive Sanadera u Zagrebu najavili su `albu, najavljuju}i da }e se `aliti ne samo na tu odluku istra`nog suca nego }e se, ka`u, `aliti na sve na {to postoji mogu}nost `albe. Potvr|eno je, tako|er, da je Mirjana Sanader `albe ve} podnijela, a u njima od zagreba~kog @upanijskog suda tra`i deblokadu poslovnih prostorija u [arengradskoj ulici u Zagrebu vrijednih 5.800.000 kuna kao i deblokadu porodi~nih bankovnih ra~una.
Jadranka DIZDAR

Pacoli protiv Haradinaja
Predsjednik Alijanse za novo Kosovo (ANK) Bed`et Pacoli izjavio je da ne}e da ulazi u koaliciju sa Demokrat skom par ti jom Ko so va (DPK) Ha{ima Ta~ija ukoliko u njoj bude i Alijansa za budu}nost (ABK) Ramu{a Haradinaja. “Nemam averziju prema Alijansi za budu}nost Kosova. Nemam crvene linije prema ABK-u. Me|utim, imam samo strah. Ako }e DPK i ABK biti zajedno, ~ini mi se da }e prostor za nas biti mnogo smanjen i na{e akcije ne}e biti primije}ene. Zato ne bih bio zainteresovan za tu formulu upravljanja“, rekao je Pacoli u intervjuu pri{tinskom listu Ekspres. On je dodao da je njegov cilj da da ve}i doprinos kosovskim institucijama ukoliko bude predsjednik Kosova.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Po~eo me|usobni obra~un mo}nika u Crnoj Gori

Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}

Kraj prijateljstva
\ukanovi}a i Marovi}a
Hap{enje desetak du`nosnika Op{tine Budva u kojoj je donedavno suvereno vladao Svetozar Marovi} iznenadilo je gra|ane Crne Gore vi{e nego ostavka {esterostrukog premijera Mila \ukanovi}a
Spektakularna akcija pro{le sedmice u kojoj je u Budvi uhap{eno desetak du`nosnika te op{tine u kojoj je donedavno suvereno vladao Svetozar Ma ro vi} izne na di la je gra|ane Crne Gore vi{e nego ostavka {esterostrukog premijera Mila \ukano, javlja Deutsche Welle. Naga|a se da bi to mogao biti tek po~etak.
Vuk~evi}: Analizom utvr|eno da je zaista do{lo do opstrukcije

Bilo opstrukcija u
potrazi za Mladi}em
\ukanovi} i Marovi}: Dvije najmo}nije osobe u Crnoj Gori u protekla dva desetlje}a

Sporni projekt
Tako ne{to nije o~ekivao ni potpredsjednik Vlade Crne Gore u ostavci Svetozar Marovi}, koji je izjavio kako je zapravo on bio politi~ka meta akcije. Ta izjava ima osnova jer su uhap{eni bili osobe veoma bliske najmo}nijem Budvaninu koji je bio na glasu da je punih 20 godina neosporni vladar u metropoli crnogorskog turizma. Zato se ovih dana u javnos-

ti Crne Gore postavlja pitanje da li }e se pred istra`nim sucem na}i i Svetozar Marovi}, njegov brat Dragan koji je potpredsjednik Op{tine Budva i gradona~elnik Rajko Ku lja~a jer su svi oni bi li uklju~en u sporni projekt izgradnje apartmanskog naselja na poluotoku Zavala u Budvi. To onda otvara pitanje i da li }e Marovi} preko njemu

Ve} 20 godina se u Crnoj Gori prepli}u kriminal i politika, smatra analiti~ar Svetozar Jovi}evi} i ukazuje kako je sad najva`nije da nadle`ne institucije po~nu raditi svoj posao: “Bojim se da je ovo samo poku{aj zavaravanja i da se `rtvovanjem ne{to va`nijih osoba, stvar svede na isto {to smo imali i dosad. Ali to nije mogu}e. Taj proces, ako po~ne, ne mo`e stati. Biti }emo svjedoci raspetljavanja ~itavih ~vori{ta. To }e naravno morati izazvati velike potrese, ali kroz to moramo pro}i. [to prije, to bolje” smatra Jovi}evi}. Crna , Gora zato ulazi u veoma zanimljivo razdoblje kada }e, kako smatraju u Forumu 2010, po~eti ru{iti toranj koji su godinama gradili nadle`ne vlasti i kriminal.

Preplitanje politike i kriminala

bliskih zastupnika u crnogorskom parlamentu, poku{ati sprije~iti izbor nove vlade Crne Gore. Za sada je jedino izvjesno kako ova privo|enja zna~e kraj prijateljstva dvije najmo}nije osobe u Crnoj Gori u protekla dva desetlje}a, dosada{njeg premijera i lidera Demokratske partije socijalista Mile \ukanovi}a i njegovog zamjenika u vladi i stranci Svetozara Marovi}a.

Vuk~evi} nije `elio da komentari{e navode koje je prenio WikiLeaks da su srbijanske vlasti u “ta~no odre|enom trenutku 2008. godine“ znale gdje se Mladi} nalazi
Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} izjavio da je do polovine 2008. bilo opstrukcija u potrazi za ha{kim optu`enicima Ratkom Mladi}em i Goranom Had`i}em. Prema njegovim rije~ima, bi}e procesuirani svi koji su na bilo koji na~in pomagali ha{ke optu`enike. Vuk~evi} je u intervjuu za agenciju Beta rekao da je glavni ha{ki tu`ilac Serge Brammertz skrenuo pa`nju da informacije koje je davao Tribunal slu`bama Srbije nisu iskori{}ene na pravi na~in. “I sami smo ustanovili da je do polovine 2008. bilo odre|enih opstrukcija, a sada provjeravamo kako su one vr{ene“ rekao je Vuk~evi}. , On je istakao da je potraga za ha{kim bjeguncima u zadnje dvije godine intezivirana, da je njen kvalitet sada na mnogo vi{em nivou. “Promjena u odnosu na prethodni period je ta {to danas analiziramo neke detalje iz perioda do 2008. i u potragu za bjeguncima primjenjujemo preporuke koje nam je dao Brammertz“ rekao je Vuk~evi}. , On je ponovio tvrdnju da je Rade Bulatovi}, u vrijeme dok je bio direktor Bezbjednosno-informativne agencije, na odre|en na~in opstruirao eventualno hap{enje Ratka Mladi}a. “Ukazao sam na njegovu (Bulatovi}evu) ponudu o tome ko bi eventualno pregovarao sa Ratkom Mladi}em, iz ~ega sam ja i dvojica mojih kolega izvukli zaklju~ke da on ima saznanja gdje je Mladi}“ kazao , je Vuk~evi}, dodaju}i da je analizom tih doga|aja kasnije utvr|eno da je 2006. zaista do{lo do opstrukcije. Zvani~na istraga o tom slu~aju nije provedena, ali kako je istakao, svako }e “odgovorati za ono {to je u~inio“ . Vuk~evi} nije `elio da komentari{e navode koje je prenio WikiLeaks da su srbijanske vlasti u “ta~no odre|enom trenutku 2008. godine“ znale gdje se Mladi} nalazi, ocjenjuju}i to kao subjektivna zaklju~ivanja stranih diplomata.

Istraga
To se ve} vidjelo time {to Marovi} nije bio prisutan na posljednjoj sjednici Predsjedni{tva DPS-a. Nevladine organizacije i opozicija zahtijevaju pro{irenje istrage, a tu`iteljstvo je objavilo kako planira predlo`iti zapiljenu imovine uhap{enih funkcionara koji optu`eni da su dopustili nelegalnu gradnju i time op}inu Budva o{tetili za milione.

Hrvatska

Rekonstrukcija Vlade
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor predlo`ila je ju~e Saboru da za novu ministricu financija imenuje Martinu Dali}, za novog ministra obrane Davora Bo`inovi}a, za novog ministra za{tite okoli{a, prostornog ure|enja i graditeljstva Branka Ba~i}a, a za novog ministra kulture Jasena Mesi}a, javlja Fena. Osim novih ministara, Kosor je najavila i novu instituciju u Vladi, mjesto potpredsjednika Vlade zadu`enog za investicije koje }e obna{ati Domagoj Milo{evi}. Predla`e i da ministar poljoprivrede Petar ^obankovi} postane potpredsjednik Vlade za gospodarstvo te da potpredsjednik Vlade bude i ministar vanjskih poslova Gordan Jandrokovi}. Premijerka je ujedno zahvalila uskoro biv{im ministrima: financija Ivanu [ukeru, obrane Branku Vukeli}u, za{tite okoli{a Marini Matulovi} - Dropuli} i kulture Bo`i Bi{kupi}u, kako je rekla, na predanom radu dugi niz godina. Novinare je prvo zanimao razlog smjene ministra Ivana [ukera, s kojim je jo{ pro{li mjesec gr~evito branila prora~un. „Jo{ jedanput zahvaljujem ministru [ukeru na dosada{njem radu, na dosada{njem anga`manu. Sasvim sigurno je da je poprili~no puno radio i sasvim je sigurno da se poprili~no umorio“ obja, snila je Kosor. Na pitanje novinara jesu li USKOKove istrage bile presudne za smjene nekih ministara, Kosor je odlu~no odgovorila kako nisu. „To odlu~no demantiram i tu vas zaista molim, ako vas mogu moliti da sve {pekulacije u javnosti ne idu tim tragom“ poru~ila je Kosor medijima. , Ipak, novinare je zanimalo zbog ~ega su onda ministri oti{li. „Oko odlazaka, ako ba{ to tako ho}ete koncipirati, odnosno oko toga da osvje`imo ovaj Vladin tim, mi smo se dogovorili i danas je odr`ana sjednica predsjedni{tva i u`eg vodstva, ali naravno da te konzultacije traju neko vrijeme i ja sam sa svakim od tih ministara osobno razgovarala“ rekla je Kosor. ,

18

SVIJET

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ne bude li pregovora

Nakon {to je {ef izraelske diplomatije Turke nazvao la`ovima

Tel Aviv poku{ava smanjiti napetost

Sporna izgradnja naselja jevrejskih doseljenika

SAD }e priznati Palestinu
Izraelski ministar industrije, trgovine i rada Benjamin Ben - Eliezer izjavio je da “sama egzistencija“ Izraela ovisi od obnove mirovnih pregovora, upozoriv{i da bi Palestinci mogli zadobiti podr{ku diljem svijeta, izme|u ostalog i SAD-a, za nezavisnu dr`avu prije postizanja mirovnog sporazuma, javlja Fena. “Ne bih bio iznena|en ako bi u roku od godine dana cijeli svijet podr`avao palestinsku dr`avu, uklju~uju}i i SAD. Onda }emo se pitati gdje smo bili i {ta smo radili“, istakao je taj ministar, koji je iz Laburisti~ke stranke lijevog centra. “Moramo u~initi sve {to je mogu}e da vodimo dijalog s Palestincima, ~ak i po cijenu zamrzavanja izgradnje naselja na nekoliko mjeseci“ rekao je Ben-Eliezer na sjednici vla, de, prenijele su agencije. Nekoliko latinoameri~kih dr`ava nedavno je priznalo Palestinu u granicama iz 1967. godine kada je Izrael osvojio Zapadnu obalu s Jerusalemom i pojas Gaze. Evropska unija je saop}ila da }e ~ekati odgovaraju}e vrijeme, reagiraju}i na pritisak Palestinaca, i naglasila da dr`ava treba biti rezultat pregovora, a ne jednostranih akcija. Predstavni~ki dom ameri~kog Kongresa usvojio je rezoluciju u kojoj se navodi da samo mirovni pregovori mogu do toga dovesti. Izrael i Palestinci zapo~eli su direktne pregovore 2. septembra u Washingtonu nakon deset mjeseci zastoja, ali su pregovori propali nakon samo tri sedmice od istekao izraelskog moratorija na izgradnju u jevrejskim naseljima na okupiranim teritorijima. Palestinska strana ne}e da se vrati za pregovara~ki stol dok se moratorij ne obnovi, a Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nisu uspjele uvjeriti Izrael da na to pristane.

SA ANKAROM
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je ju~e da je u najboljem interesu Izraela da smanji napetost u odnosima s Turskom, naglasiv{i tako|e potrebu da se sukob s Palestincima rije{i dvodr`avnim rje{enjem, odnosno stvaranjem nezavisne palestinske dr`ave, javlja Fena. Barak je, reaguju}i na nedjeljnu izjavu {efa izraelske diplomatije Avigdora Liebermana, koji je Turke nazvao la`ovima, a Palestinsku upravu nelegitimnom, istakao da je njegova Laburisti~ka partija posve}ena postizanju sporazuma s Palestincima i smanjenju napetosti s Turskom. “Moramo u~initi {to mo`emo da ubla`imo i uzdr`imo se od tenzija s Turskom, da to potisnemo iza nas, a ne da taj nesporazum pretvorimo u centralnu temu bliskoisto~ne politike“, rekao je Barak. Lieberman je u nedjelju izraelskim ambasadorima i generalnim konzulima na sastanku u Jerusalemu ozna~io kao drskost zahtjev Turske za izvinjenje Izraela zbog ubistva devet turskih humanitaraca na brodu koji je plovio u maju za Gazu s ciljem da probije izraelsku blokadu tog palestinskog podru~ja. “Ankara bi trebalo da se izvini Izraelu za saradnju s antiizraelskim ekstremistima“ naglasio je Lieberman, , reaguju}i ljutito na ocjenu turskog kolege Ahmeta Davutoglua da je pitanje da li bi Izrael pomogao Turskoj onako kako je Ankara pomogla za vrijeme nedavnog velikog {umskog
Avigdor Lieberman Ehud Barak

Ehud Barak kazao da je njegova Laburisti~ka partija posve}ena postizanju sporazuma s Palestincima i smanjenju napetosti s Turskom

po`ara, kada je poslala dva aviona. “Nisam spreman da toleri{em la`i“, rekao je Lieberman, politi~ar ro|en u SSSR-u, vo|a nacionalisti~ke partije Izrael na{ dom. On je podsjetio da je Izrael 1999., kada je bio potres u Turskoj, poslao 240 osoba iz teritorijalne odbrane da postave poljske bolnice i da spa{avaju pre`ivjele. [ef diplomatije Izraela je branio svoju izjavu, preciziraju}i da je izrazio svoje pozicije, a ne stavove izraelske vlade. Izraelski ministar industrije trgovine i rada Benjamin Ben - Eliezer tako|e je kritikovao Liebermana, ocijeniv{i da on ne bi trebalo da predstavlja vladu. U izjavi za Radio Izrael Ben - Eliezer je tako|e rekao da bi izraelski premijer Benjamin Netanyjahu trebalo da sprije~i Liebermana da javno iznosi svoje mi{ljenje koje nije stav vlade. Me|utim, Ben Eliezer tako|e misli

kao i Lieberman da Izrael ne bi trebalo da se izvini Turskoj za prestretanje broda Mavi Marmara u kome je poginulo devet turskih propalestinskih aktivista. On ipak smatra da je odr`avanje dobrih odnosa s vladom u Ankari u najboljem strate{kom interesu Izraela. Izraelski ministar odbrane pozvao na sklapanje mirovnog sporazuma s Palestincima, nakon {to je Lieberman izjavio da je takav sporazum nemogu}, napav{i li~no palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa ozna~iv{i Palestinsku upravu nelegitimnom, jer nije zakazala izbore. Lieberman je tako|e kritikovao Netanyahua, izjavi{i da je jednostavno nerealan njegov poku{aj da postigne mirovni sporazum s Palestincima kojim }e se rije{iti klju~na pitanja. Netanyahuov kabinet je saop}io pro{le no}i da Liebermanova izjava na odra`ava vladinu politiku, prenosi Tanjug.

Poljska

Izvje{taj organizacije za za{titu novinara PEC za 2010.

Hladno}a odnijela osam `ivota
Niske temperature su prouzrokova le smrt osam oso ba za vri je me bo`i}nih praznika u Poljskoj, pa je tako od hladno}e u ovoj zemlji u novembru i decembru umrlo ukupno 127 osoba, objavila je u ponedjeljak poljska policija. Pro{le zime u Poljskoj je od hladno}e umrlo 298 osoba, od kojih 119 u januaru 2010. godine, prema izvje{taju policije. @rtve su uglavno mu{karci izme|u 35 i 60 godina, besku}nici, ~esto u alkoholiziranom stanju, saop}ila je policija koja poziva gra|ane da priteknu u pomo} kada vide ljude da le`e na gradskim klupama ili no}u lutaju ulicama. Nakon kratkog otopljavanja u ~etvrtak i petak, temperature su pale najmanje 10 stepeni u mnogim dijelovima zemlje.

Meksiko najopasnija zemlja za medije
U 33 zemlje u 2010. na zadatku ubijeno najmanje 105 novinara
Najmanje 105 novinara je ubijeno na zadatku u 33 zemlje u 2010. godini, manje nego u 2009, prema statisti~kim podacima koje je u ponedjeljak objavila nevladina organizacija za za{titu novinara Press embleme campagne PEC, sa sjedi{tem u Genevi. “Me|unarodna zajednica nije jo{ prona{la dovoljno djelotvornemehanizmekako bi sprije~ila nasilje nad novinarima. Nema efikasnih mehanizama za brzu istragu i napadi se nastavljaju“ sa `aljenjem je rekao , generalni sekretar ove nevladine organizacije Blaise Lempen, navodi se u saop}enju. Godina 2010. je bila “manje mra~na“ nego 2009, u toku koje su poginula 122 novinara, najvi{e u masakru na Filipinima (38) kada je meta bio jedan kandidat na lokalnim izborima, objasnio je NVO u saop}enju, prenosi AFP. Me|utim, ove godine poginulo je vi{e novinara nego 2008. kada je ubijen 91 novinar. “Jo{ nedostaju efikasan na~in za brzu istragu i gonjenje po~inilaca ovih nedjela“, dodao je Lempen. Dvije zemlje koje su u 2010. godini bile najopasnije za medije su Meksiko, sa 14 novinara ubijenih u sukobima vlasti i narko-kartela, i Pakistan sa 14 ubijenih novinara ugla vnom u po gra ni~noj oblasti s Afganistanom. Honduras je tre}i po redu, sa devet ubijenih novinara, a zatim Irak sa sedam. Me|u ze mlja ma naj ri zi~nim za novinare su jo{ i Filipini ({est ubijenih), Rusija (pet) i Kolumbija (~etiri ubijena). U Afganistanu su ubijena dva novinara. PEC se zala`e za me|unarodnu konvenciju za za{titu novinara u podru~jima sukoba. Najmanje 529 novinara na zadatku ubijeno je u proteklih pet godina. U tom periodu najopasnija zemlja za novinare bio je Irak sa 127 ubijenih, zatim Filipini sa 59, Meksiko sa 47 i Pakistan sa 38 ubijenih novinara, navodi ova nevladina organizacija.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Proces protiv Hodorkovskog u Rusiji

VIJESTI

Politi~ki motivisana

presuda
Rasprostranjeno je mi{ljenje da je Hodorkovski prekr{io pravilo igre, po kome, ako se dr`i{ dalje od politike, mo`e{ da puni{ d`epove do mile volje i da je ovo kazna jer se suprotstavio Vladimiru Putinu
Sud u Moskvi proglasio je u ponedjeljak krivim nekada{njeg naftnog tajkuna Mihaila Hodorkovskog i njegovog poslovnog partnera Platona Lebedeva za pronevjeru imovine, {to je druga sudska presuda za finansijske malverzacije. Advokati odbrane rekli su da se u obrazlo`enju odluke sudije navodi da je progla{en krivim za kra|u nafte iz svoje biv{e kompanije Yukos, prenosi Reuters. Sud je Lebedeva i Hodorkovskog proglasio krivim za pronevjeru 218 tona nafte iz nekada{nje kompanije Yukos i pranje oko 97,5 miliona dolara profita. Agencija RIA Novosti izvje{tava da je za dva i po sata sudija uspio da pro~ita pribli`no 80 stranica, a da se, pritom, veliki dio teksta podudara sa zaklju~cima optu`be, iznesenim u 14 tomova od po 300 stranica. Agencija Intefaks izvje{tava da su okrivljeni spokojno do~ekali po~etak ~itanje presude i da je Lebedev po~eo da ~ita knjigu, a Hodorkovski lista nekakve papire. Hodorkovski i Lebedev prove li su se dam go di na, od osam dosu|enih, u zatvoru a kako sada stoje, stvari, tamo }e provesti jo{ sedam godina. Rasprostranjeno je mi{ljenje da je Hodorkovski prekr{io pravilo igre, po kome, ako se dr`i{ dalje od politike, mo`e{ da puni{ d`epove do mile volje i da je ovo kazna jer su se suprotstavili Vladimiru Putinu. Oni tvrde da su nevini i da su optu`nice protiv njih politi~ki motivisane. Komentari{u}i ranije slu~aj Hodorkovski, ruski premijer Vladimir Putin rekao je da

Dvostruki napad u Iraku
Sedamnaest osoba, ve}inom policajaca, ubijeno je, a 47 ih je ranjeno u ponedjeljak u dvostrukom napadu u Ramadiju, sto kilometara zapadno od Bagdada, objavila je lokalna policija. Autobomba je eksplodirala ju~er rano ujutro na parkirali{tu zgrade u kojoj su smje{tene policijska uprava pokrajine Anbar i lokalna samouprava. ^etvrt sata kasnije na istom mjestu do{lo je do druge eksplozije kada je samoubica aktivirao svoj eksplozivni pojas. Hikmet Halaf, zamjenik provincijskog guvernera, za napade je okrivio ira~ko krilo Al-Kaide.

Mihail Hodorkovski tvrdi da je uhap{en jer je finansirao opoziciju

“lopov treba da bude u zatvoru“ “Na{i sudovi su najhuma. niji na svijetu“ rekao je Putin. , Po{to je, poslije raspada Sovjetskog Saveza, osnovao naftnu kompaniju Yukos Mihail Hodorkovski je stekao ogromno bogatstvo. On se me|utim razi{ao sa ruskim politi~kim vrhom, podr`avaju}i i finansiraju}i aktivnosti opozicije. Potom je optu`en za utaju poreza, a njegovu kompaniju preuzela je dr`ava. Uhap{en je 2003. godine, jer je, kako tvrdi, finansirao opozicione stranke. Dvije godine kasnije osu|en je na osam godina zatvora, a sljede}e godine

trebalo je da se na|e na slobodi. U me|uvremenu je protiv njega pokrenut novi proces optu`en je za pranje novca. U zavr{noj rije~i na tom su|enju, Hodorkovski je rekao da je dr`ava koja uni{tava svoje najbolje kompanije, vjeruju}i samo birokratiji i specijalnim slu`bama, bolesna dr`ava. Tokom su|enja Hodorkovskom i njegovom poslovnom partneru Lebedevu ispred suda su se okupile pristalice Hodorkovskom kako bi ~uli presudu. Tom prilikom, ruska policija uhapsila je 20 lica zbog poku{aja odr`avanja nedozvoljenih protesta.

^etvero mrtvih u Afganistanu
Najmanje ~etiri osobe su ubijene, a vi{e od 20 ih je ranjeno u eksploziji bombe u Kandaharu, gradu na jugu Afganistana. Veliki broj `rtava su bili pripadnici snaga sigurnosti. Do eksplozije je do{lo ispred ekspoziture jedne banke iz Kabula gdje pripadnici armije i policije podi`u svoje pla}e. Policija isti~e da su snage sigurnosti blokirale ulicu u kojoj se nalazi banka dok je ona otvorena. Dodaje se da je bomba eksplodirala u podru~ju koje je bilo unutar zone policijskog kordona, prenosi u ponedjeljak BBC.

Nova teroristi~ka prijetnja u Rimu

Sumnjivi paketi u ambasadama
Pripadnici specijalnog policijskog odreda u gr~koj ambasadi su demontirali eksplozivni paket, sli~an onima koji su kori{teni u pro{losedmi~nim napadima na {vicarska i ~ileanska diplomatska predstavni{tva
Na kon pro {lo se dmi~nih ek splo zi ja u am ba sa da ma [vicarske i ^ilea u Rimu, u kojima su ozlije|ene dvije osobe, u ponedjeljak ujutro su u am ba sa da ma Gr~ke, Danske i Monaka u italijanskoj prijestolnici otkriveni novi paketi za koje se sumnja da sadr`e eksploziv, prenosi Fena. Sumnjivi paket prona|en je ispred gr~ke ambasade u Rimu. Nakon toga, pripadnici specijalnog policijskog odreda demontirali su eksplozivni paket, koji je sli~an onima koji su kori{teni u pro{losedmi~nim napadima na {vicarska i ~ileanska diplomatska pred sta vni{ tva. Por tpa rol gr~kog ministarstva spoljnih poslova Gregoris Delavekuras izjavio je da niko iz ambasade nije povrije|en, jer su na vrijeme preduzete bezbjednosne mjere. On je dodao da su svi iz ambasada evakuisani iz zgrade. Reuters javlja da su i u ambasadama Danske i Monaka fe de ra ci ja (FAI). U po ru ci anarhista, prona|enoj u kutiji blizu jednog od ozlije|enih slu`benika ambasada, pisalo je “@ivjela FAI, `ivjela anarhija“. “Ovo je val terorizma protiv ambasada“, rekao je tada novinarima gradona~elnik Rima Giani Alemano, a {ef italijanske diplomatije Franco Frattini osudio je incident, ocijeniv{i ga kao ozbiljnom prijetnjom za diplomatske misije u Rimu. Policija i italijanski zvani~nici doveli su ove eksplozi je u ve zu sa pro {lo mje se~nim doga|ajima u Gr~koj kada su anarhisti poslali 14 paketa-bombi u ambasade u Atini, kao i francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyu, njema~koj kancelarki Angeli Merkel i italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju. Dva paketa su eksplodirala, ali ozlije|enih nije bilo. Za te napade odgovornost je preuzela grupa “Zavjera vatrenih }elija“.

Policijske i vatrogasne ekipe ispred gr~ke ambasade u Rimu

Reuters

na|eni paketi za koje se sumnja da sadr`i eksplozivnu napravu. U njima je poslije pregleda utvr|eno da nema opasnosti od eksplozije. Policijske i vatrogasne ekipe ve} su intervenisale i provode detaljnu istragu, prenosi italijanska agencija Ansa. Uo~i katoli~kog Bo`i}a, u ambasadama [vicarske i ^ilea u Rimu eksplodirale su dvije naprave skrivene u paketi-

ma. Prva bomba eksplodirala je 23. decembra oko podneva u ambasadi [vicarske, a slu`beniku koji je otvorio paket ozlije|ene su grudi i ruka, ali nije bio u `ivotnoj opasnosti. Tri sata kasnije paket s bombom eksplodirao je i u ~ileanskoj ambasadi, gdje je jedan slu`benik zadobio te{ke povrede na grudima i glavi. Za napade je preuzela odgovornost Neslu`bena anarhisti~ka

Snje`na oluja u SAD-u
Snje`na oluja, koja je pogodila isto~nu obalu SAD-a, prouzrokovala je velike probleme u saobra}aju - od D`ord`ije, na jugu, do Vermonta, na sjeveru, otkazano je na stotine letova, prenosi BBC. Nakon vi{e od stotinu godina ameri~ke dr`ave D`ord`ija i Ju`na Karolina ove godine obilje`ile su prvi Bo`i} pod snijegom. U dr`avama Merilendu, Vird`iniji i Sjevernoj Karolini progla{eno je vanredno stanje.

20

OGLASI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

SVIJET FINANSIJA

21

IZAZOVI i dalje ostaju
EU: Uprkos zakonu o MSP-u
Mala i srednja preduze}a stvaraju oko 70 posto radnih mjesta i bruto dru{tvenog proizvoda u Evropi, a njihova fleksibilnost je najve}i pokreta~ budu}ih inovacija i otvaranja novih radnih mjesta
Evropska unija je 2008. godine usvojila zakon o malim preduze}ima, koji je trebao omogu}iti lak{e poslovanje, dvije godine kasnije pokretanje tvrtke je br`e i jeftinije, ali neki izazovi i dalje ostaju. Inicijalna ideja zakona o malim preduze}ima bila je staviti mala i srednja preduze}a u centar pa`nje i skrenuti fokus po li ti ke stva ra nja ra dnih mjesta sa velikih kompanija na male te pa`nju nacionalnih vlada na potencijal rasta i inovacija MSP-a. MSP stvara oko 70 posto radnih mjesta i bruto dru{tvenog proizvoda u Evropi, a njegova fleksibilnost je najve}i pokreta~ budu}ih inovacija i otvaranja novih radnih mjesta. MSP stvara 80 posto novih radnih mjesta u Evropi, {to zna~i da }e poduzetnici u MSP-u odigrati klju~nu ulogu kako se Evropa bude oporavljala od ekonomske i finansijske krize. Zna~i, sve {to ko~i poslovanje, ko~i i rast. Me|utim, {irom zemalja EU postoje velike razlike u brzini i cijeni kojom se dobivaju dokumenti za otvaranje kom pa ni je. Za otva ra nje umjetni~ke galerije u Londonu ove godine je Gini Cross trebalo sedam dana i 82 eura. U Bugarskoj, Francuskoj i Irskoj registriranje nove firme ko{ta manje od 100 eura i tra je ma nje od se dmi ce. Me|utim, u Poljskoj i [paniji poduzetnici i dalje moraju ~ekati mjesec da se odobre

BiH

EU

EPuBiH: Priznanje za Davidovi}a
Predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra{talo uru~io je ju~er ambasadoru BiH pri OSCE-u Igoru Davidovi}u orden za posebne zasluge na putu evropskih integracija BiH. - Do pri nos am ba sa do ra Davidovi}a je nemjerljiv. Saradnja s EPuBiH je dobra i ~ast nam je {to je on prvi nosilac ovog ordena u BiH, jer je dao nemjerljiv doprinos na putu BiH ka evropskim integracijama, rekao je Pra{talo novinarima u Banjoj Luci. Davidovi} je zahvalio na priznanju i istakao da je EPuBiH zna~ajan partner na putu ka Evropskoj uniji, kao i drugim institucijama u BiH. - Pred BiH stoje va`ni koraci u procesu pribli`avanja EU, a ukidanje viznog re`ima je jedan od zna~ajnijih, {to za mene predstavlja kraj no}ne more, kazao je Davidovi}.

Mnoge zemlje kasne za rokovima

njihovi osnovni dokumenti. U Italiji, Luksemburgu, Gr~koj i Holandiji proces je br`i, ali skuplji - vi{e od 1.000 eura. Prije nekoliko godina ~elnici zemalja ~lanica EU postavili su 2007. godinu kao krajnji rok da njihove zemlje utemelje on-stop-shop za pokretanje kompanija, idealno u roku od sedam dana. Danas je jasno da mnoge zemlje kasne za rokovima. Pro{le sedmice je Eurocham bres, udru`enje ko je predstavlja privredne komore {irom Evrope, objavila istra`ivanje o poslovanju u 18 evropskih zemalja, koje pokazuje razli~ite ve} poznate prepreke, kao {to su regulatorni teret, pote{ko}e u dobivanju sredstava i nefleksibilno tr`i{te rada. Neki va`ni koraci ipak su ve} napravljeni na panevropskoj i lokalnom nivou. Izme|u ostalog, pro{log

ISPOD 100 EURA U Bugarskoj, Francuskoj i Irskoj registriranje nove firme ko{ta manje od 100 eura i traje manje od sedmice
mjeseca Evropski parlament je usvojio novu direktivu o ka{njenju u pla}anju, koju jo{ mora odobriti Vije}e EU. Neka istra`ivanja pokazuju da ve}ina Evropljana preferira poslove s manjim rizikom, poput vladinih institucija i velikih korporacija. U SAD-u je upravo suprotno. U EU samo jedna od pet vode}ih inovativnih kompanija stvorena je nakon 1975. U SAD-u vi{e od polovice su mlade kompanije i fokusirane su na brzorastu}e sektore, poput zdravstva i informacijske tehnologije.

Igor Davidovi}

Be~: Bo`i}ne jelke griju domove
Odjel Gra da Be~a za upravljanje otpadom, MA 48, pozvao je gra|ane da bo`i}ne jelke nakon praznika ostave na jednu od 482 lokacije za sakupljanje ovih drvaca postavljenih {irom grada. Be~lije su zamoljene i da o~iste drvca od nakita i lameta kako bi se ona lak{e obra|ivala u elektrani Simmering. U najve}u evropsku elektranu za proizvodnju energije iz biolo{ke mase bit }e ot pre mlje no oko 200.000 bo`i}nih jelki. Ova koli~ina od oko 670 tona drveta nakon sa go ri je va nja obe zbi je dit }e mje se~nu po tro{ nju ener gi je za vi {e od 3.300 be~kih do ma}in sta va, sa op}io je Com press Sa ra je vo.

Makedonija: Rast BDP-aji 1,3 posto preU Makedoni je u tre}em tromjese~ju,
ma preliminarnim podacima, stopa bruto dru{tvenog proizvoda pove}ana 1,3 posto. Najve}i rast zabilje`en je u sektorima gra|evinarstva, finansijskog posredovanja, prodaji nekretnina, komunalnih i drugih uslugu, i to za 3,8 posto. Izvoz robe i usluga zabilje`io je nominalno pove}anje od 26,3 posto.

Evropska komisija je saop}ila da tra`i nove na~ine za rje{avanje problema ne`eljenih popratnih pojava uzgoja biogoriva koje kompromitiraju njegov imid` kao zelenog. U decembru 2008. godine evropske vo|e su postigli dogovor o novoj direktivi o obnovljivoj energiji koja tra`i da svaka zemlja ~lanica Evropske unije do 2020. zadovolji 10 posto svojih potreba za gorivom u prometu iz obnovljivih izvora. Direktiva je tako|er uspostavila odr`ive kriterije za biogoriva. Ona tra`i da se kori{tenjem biogoriva u{tedi barem 35 posto emisije ugljen-dioksida u usporedbi s fosilnim gorivima. Brojka se di`e na 50 posto od 2017. i 60 posto od 2018. godine. Ipak, postoje strahovi da }e obe}ana proizvodnja biogori va re zul ti ra ti ma so vnim sje~ama {uma i imati negativne posljedice po sigurnost hrane,

EK: Problemi s biogorivom

budu}i da usjevi od kojih se trebaju proizvoditi biogoriva zamjenjuju druge, namijenjene za prehranu. Nakon dvije godine istra`ivanja, EK je saop}io da kompleksna pitanja vezana uz tzv. indirektnu promjenu kori{tenja zemlji{ta mogu smanjiti u{tede u emisijama ugljendioksida. EK }e uzeti dodatnih {est mjeseci prije nego najavi novu strategiju koja bi upotpunila postoje}e mjere s ciljem da biogoriva ne promoviraju deforestaciju i ne di`u cijene hrane. EK bi do juna ili jula 2011. trebao prou~iti ne`eljene popra tne u~in ke proi zvo dnje biogoriva, a zatim predstaviti novu strategiju za odr`ivost biogoriva. Ulaganja u evropska biogoriva usporila su napola zbog sumnji oko toga radi li se zaista o zelenom go ri vu i zbog in ves ti cij ske klime.

Skoplje

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

INTERVJU Michael Mueller, direktor Raiffeisen banke BiH

Ozbiljna prijetnja
FBiH: Ve}i izvoz, manji uvoz
Federacija BiH je u novembru ostvarila izvoz u vrijednosti 450.209.000 KM, {to je za 12,5 postovi{e u odnosu na oktobar. Vrijednostuvoza je 775.318.000 KM i manja je 5 posto u odnosu na oktobar, tako da je trgovinski deficit u novembru iznosio 325.109.000 KM. Prema podacima federalnogZavoda za statistiku, procentpokrivenosti uvoza izvozom bio je 58,1 posto i vi{i je za 9,1 posto u odnosu na oktobar. U novembru se najvi{e izvozilo u Njema~ku (88.061.000 KM) i Hrvatsku (69.152.000 KM). Najvi{e se uvozilo iz Hrvatske (145.226.000) i Njema~ke (96.677.000 KM). U~e{}e Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH u novembru je bilo 67,9 posto, a u ukupnom uvozu 64,6 posto.

REFORMAMA
Nadamo se da }e proces formiranja nove Vlade bitil zavr{en u {to kra}em roku, budu}i da trenutni statusl quo mo`e zna~ajno ugroziti neophodni nastavakl procesa strukturalnih reformi u BiHl
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI] Michael Mueller

Azem Mujki} predsjednik TZZDK-a
Skup{tina Turisti~ke zajednice Zeni~ko-dobojskog kantona izabrala je Azema Mujki}a, diplomiranog pravnika iz Zavidovi}a i direktora hotela Kristal u tom gradu, za novog predsjednika Turisti~ke zajednice ZDK-a. Za ~lana Skup{tine i Turisti~kog vije}a TZZDK-a u ime Maglaja izabrana je Ra{ida Mulali}, direktorica Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdi}“ dok su za ~la, nove Skup{tine Turisti~ke zajednice Federacije BiH iz ZDK-a izabrani Omer ^abaravdi}, Azem Mujki} i Senaid [abanovi}, aktuelni direktor TZZDK-a. Skup{tina TZZDK-a usvojila je plan rada i finansijski plan za 2011. godinu.

Direktor Raiffeisen banke BiH Michael Mueller, nakon 11 godina uspje{nog vo|enja ove banke, dobio je povjerenje Nadzornog odbora da na ~elnoj funkciji ostane jo{ jedan mandat. Ta ~injenica, kao i okon~anje jo{ jedne poslovne godine, povod su za ovaj intervju. Ovu godinu sagovornik je ocijenio te{kom, ali ipak uspje{nom, a za 2011. najavio je mali ekonomski rast BiH. • Na kraju smo poslovne 2010. godine. Po ~emu je ona zna~ajna za ovu banku? - Utjecaj krize osje}ao se i tokom 2010. godine, {to je, naravno, imalo posljedice na poslovanje cijele privrede BiH, a time i za bankarski sistem. Banka je u ote`anim uslovima u okru`enju uspjela zadr`ati obim poslovanja, klijente i poziciju na tr`i{tu. Tako|er, vrlo va`nim smatramo ~injenicu da smo davali ~vrstu podr{ku na{im klijentima koji su imali ote`ano poslovanje. Zajedni~kim snagama, gdje je to bilo potrebno i mogu}e, prona{li smo adekvatne module za prevazila`enje problema njihovog poslovanja. Uz to, Raiffeisen grupacija je 2010. godinu obilje`ila zna~ajnim korakom kojim je obezbije|ena savr{ena pozicija cjelokupne Grupacije u budu}nosti.

okon~ati uspje{no, ~ak iznad o~ekivanog. U skladu s trenutnim pokazateljima, nivo kreditnih plasmana i depozita odgovarati na{em planu. Iako smo, kao i sve banke, imali pove}ane tro{kove rezerviranja, na kraju godine na{ profit bit }e ne{to iznad planiranog. Navedenom }e doprinijeti umanjenje operativnih tro{kova, prilago|avanje trenutnoj situaciji na tr`i{tu, a sve u namjeri da u svakomtrenutku poslujemo u najoptimalnijoj kombinaciji prihoda i tro{kova. • [ta planirate i o~ekujete u 2011. godini? - U narednojgodini ne o~ekujemo bitnije promjene na tr`i{tu. I dalje }emo se susretati s ograni~enim brojem novih projekata za finansiranje te velikom nelikvidno{}u fizi~kih i pravnih lica. Na{a je namjera da i u narednoj godini ostvarimo blagi rast nivoa poslovanja, u smislu obima kreditnih plasmana, zatim ne{to ve}i profit, koji namjeravamo generirati unapre|enjem internih operativnih procesa i unapre|enjem stepena naplate. U periodu negativnog ili usporenog rasta u BiH ekonomiji na{ primarni cilj je zadr`ati stabilnost poslovanja i pru`anje podr{ke klijentima u prevazila`enju problema gdje god je to mogu}e.

me|unarodni trend kamatnih stopa. U ovom trenutku kamatne stope su na adekvatnom nivou. Dalje kretanje }e ovisiti, s jedne strane, o kretanju EURIBOR-a, a s druge strane o kretanju mar`e u koju se ura~unava politi~ki rizik zemlje, koji je, na`alost, u ovom trenutku u BiH relativno visok. • Kakvo je Va{e mi{ljenje o ekonomskim kretanjima u BiH i na~inu na koji se ovdje tretiraju posljedice globalne ekonomske krize? - Sva makroekonomska istra`ivanja ukazuju na o~ekivanje malog ekonomskog rasta u idu}oj godini. Ipak, ovo treba uzeti s rezervom, jer je ekonomski rast podr`an od velikih, eksportno orijentiranih sekto-

STABILNOST Na{ primarni cilj je zadr`ati stabilnost poslovanja i pru`anje podr{ke klijentima u prevazila`enju problema gdje god je to mogu}e 90 POSLOVNICA Na{a banka ima vi{e od 90 poslovnica na {iroj teritoriji BiH, {to mo`e pokriti na{e trenutne potrebe za servisiranjem svih klijenata

ra, posebno metalne i drvne industrije, dok je situacija u svim drugim segmentima malo slabija. Nije za o~ekivati neki bum u narednoj godini. Mi se nadamo da }e proces formiranja nove Vlade biti zavr{en u {to kra}em roku, budu}i da trenutni status quo mo`e zna~ajno ugroziti neophodni nastavak procesa strukturalnih reformi u BiH, klju~nih za ubrzavanje ekonomskog rasta, time i pobolj{anja ekonomskog standarda gra|ana. • U toku je dovr{etak novog krila poslovne zgrade Raiffeisen banke u Sarajevu, mo`e li se o~ekivati pove}anje broja zaposlenih? - Otvaranjem drugog dijela na{e poslovne zgrade svim zaposlenicimaRaiffeisengrupacije u BiH omogu}ili smo poslovanje na jednom mjestu. Znatno smo olak{aliinternukomunikaciju te zaposlenicimapru`iliboljeuvjeterada, {to }e u kona~nici utjecati na pove}anje efekata na{eg poslovanja.

Previ{e je banaka
• U tom kontekstu, mo`emo li ra~unati na {irenje mre`e poslovnica? - Na tr`i{tu na kojem preovladava stagnacija za bankarsko poslovanje nema prostora za zna~ajan rast, tako da mi trenutno ne pravimo planove daljeg {irenja poslovne mre`e. Na{a banka ima vi{e od 90 poslovnica na {iroj teritoriji BiH, {to mo`e pokriti na{e trenutne potrebe za servisiranjem svih klijenata. Naravno, nije isklju~eno da }emo u predstoje}em periodu, kada nam to ekonomska situacija dozvoli, ponovo razmatrati {irenje mre`e poslovnica. • Da li je okon~an ulazak evropskih banaka na tr`i{te BiH, ili se mo`emo nadati dolasku nekih banaka i razvoju njihove mre`e ovdje? - Ako analiziramo bankarski sektor BiH, mo`emo re}i da za ovu veli~inu tr`i{ta postoji preveliki broj banaka, a samim tim i vrlo jaka konkurencija. Ovo svakako nisu uvjeti koji na{e tr`i{te ~ine zanimljivim za ulazak novih me|unarodnih finansijskih institucija, osim u slu~aju eventualne prodaje ve} postoje}ih struktura unutar bankarskog sektora.

[irenje je upitno
• Imate li naznaka o tome kakva }e biti budu}a kamatna politika Raiffeisen banke? - Kreditna politika banke prati i trendove na bh. tr`i{tu, i

Blagi rast poslovanja

NLB prodao 270.656 dionica Pivare Tuzla
Nova ljubljanska banka prodala je putem aukcije 270.656 dionica Pivare Tuzla koje su bile u njenom vlasni{tvu po cijeni od 32,31 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 8.744.895,36 KM. Iz Sarajevske berze - burze potvrdili su da je aukcija uspjela i da }e se kupac naknadno znati. Posebna aukcija je zakazana na zahtjev brokerske ku}e Palisaen. Posebna aukcija se organizira za strate{ke dioni~are koji `ele prodati minimalno 5 posto od ukupnog broja vrijednosnih papira jedne klase odre|enog emitenta. Prema podacima Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, prije ove transakcije Nova ljubljanska banka imala je 19,33 posto u~e{}a u vlasni{tvu Pivare Tuzla, a druga je bila Sarajevska pivara sa 18,88 posto.

• Kakvi su efekti ovogodi{njeg poslovanja? - Kako smo i procijenili, 2010. je bila godina u kojoj se kriza u BiH ogledala u jednakom ili ve}em intenzitetu nego u prethodnoj godini. Zabilje`en je nedostatak novih investicija, pove}anje nezaposlenosti, posljedi~no manja tra`nja za kreditima te ote`ano pla}anje postoje}ih kredita. Shodno na{im predvi|anjima, imali smo dvojak cilj. Prvo, zadr`ati plasmane na istomnivou; drugo, intenzivno raditi na pove}anju efikasnosti u svrhu br`eg i boljeg servisiranja na{ih klijenta te naplati potra`ivanja s racionalnim restrukturiranjem. Zahvaljuju}i realnim procjenama i dobro postavljenim ciljevima, ali i zalaganju svih zaposlenika, smatram da }emo godinu

• Ve} ste dugo u Sarajevu. Jeste li se umorili od BiH i njenih problema, ili mislite da ovdje imate jo{ mnogo toga uraditi kako biste jednog dana oti{li potpuno zadovoljni? - U BiH sam dugo, 11 godina. Osobno sam zadovoljan `ivotom u ovoj zemlji, kako privatno, tako i poslovno. Probleme ne shvatam kao probleme, nego kao izazove, a toga ima. Smatram da je BiH zemlja koja ima perspektivu, ali treba jo{ mnogo toga napraviti, posebno u smislu politi~kog ure|enja. Nadam se da }e nove vlade koje se formiraju raditi na daljem ekonomskom razvoju ove zemlje, {to je preduslov za oporavak od posljedica kriznih vremena. [to se ti~e mog daljeg boravka ovdje, upravo sam s Nadzornim odborom dogovorio produ`etak rada kao direktora za jo{ jedan mandat. Dakle, potpuno je jasno da }u u BiH ostati jo{ nekoliko godina i tome se veselim.

Problemi su izazov

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.
Energoinvest izme|u dvije poslovne godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Obilje`eno 28 godina FAD Jelah

23

Dobiti posao je veliki poduhvat
Nekada se na tender javljalo ~etiri-pet kompanija, danas izme|u 20 i 25 • Rast prihoda i dobiti }e biti nastavljen
Sarajevski Energoinvest poslovnu 2010. godinu okon~ava s ostvarenim prihodom od 408.390.000 KM i ostatkom dobiti od 2.150.000 KM, a u 2011. godinu ulazi s opredjeljenjem da prihode i dobit pove}a za 10 posto. Idu}a godina bit }e obilje`ena i frontalnom akcijom na smanjenju svih vrsta tro {ko va, uz zadr`avanje sada{njeg broja od 811 zaposlenih. - Ova godina bila je najte`a u deceniji koja je na isteku, jer smo se suo~ili s posljedicama globalne recesije i krize, zbog koje su potencijalni investitori otkazivali sve do tog trenutka potpuno izvjesne poslove, kazao je generalni di re ktor kom pa ni je D`email Vlahovljak na tradicionalnoj godi{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Kriza je kreirala novu makroekonomsku sliku regiona i mnoge kompanije, ostaju}i bez posla u vlastitoj dr`avi, tra`e posao van njenih granica. Na tr`i{tima na kojima Energoinvest tradicionalno dobro stoji danas se na tenderima za poslove javlja 20 do 25 kompanija, a nekada je to bilo ~etiri-pet. Na istim tim tenderima kompanije iz Kine daju cijene ni`e i do 40 posto. U Energoinvestu su ipak optimisti kada je u pitanju 2011. godina, s obzirom na to da su prije nekoliko sedmica

Dva miliona ko~ionih diskova
FAD upo{ljava 128 radnika i jedina je tvornica autodijelova u ovom dijelu Evrope koja je provela najsavremeniju Geomet tehnologiju
Foto: D. ]UMUROVI]

Sa konferencije za novinare: Nastavak uspje{nog poslovanja

[est decenija postojanja

Energoinvest, jedna od najuspje{nijih i u svijetu najrespektabilnijih bh. kompanija, idu}e godine obilje`ava 60 godina postojanja i uspje{nog rada. Vlahovljak je najavio da }e godi{njica biti dostojno obilje`ena, a odr`avanje ve}ine manifestacija planirano je za prolje}e. - Posebno smo ponosni na rezultate revizorskih izvje{taja, u kojima nema niti jedne mrlje, kazao je on. Sekretar kompanije Jusuf Zahiragi} prezentirao je aktivnosti Skup{tine i Nadzornog odbora ovog dioni~arskog dru{tva te informirao da je svih 70 studenata ~iji je stipenditor od 2003. godine bila ova kompanija i koji su zavr{ili studij primljeno na posao.
H. ARIFAGI]

dobili posao u Slova~koj vrijedan 27 miliona dolara. Smatraju to izuzetno va`nim, jer je rije~ o zemlji ~lanici Evropske unije, u kojoj se veoma pazi kome se povjerava realizacija ozbiljnih i vrijednih investicija. Prema rije~ima finansijskog direktora D`evada Gani}a, Energoinvest je uravnote`io vlastite nov~ane tokove prema dobavlja~ima i bankama i uredno izvr{ava sve obaveze prema dr`avi i zaposlenima.

Fabrika autodijelova FAD Jelah - Te{anj obilje`ila je 28 godina postojanja i poslovanja te Dan fabrike, a najboljim radnicima i penzionerima uru~ene su nagrade. - Iza nas je godina u kojoj smo postavljali nove principe i kriterije poslovanja. Dokazali smo da istinski pripadamo Grupaciji Prevent. Nadam se da }e godina iza nas, i pored toga {to je obilje`ena rastom i poslovnim pomacima, biti lo{ija od dolaze}e, rekao je direktor FAD-a ]azim Hamzi}. FAD je lider u proizvodnji elemenata ko~ionog sistema koji se ko ris te kao prva ugra dnja u ve}ini modela VW grupacije. Ove godine je fabrika proizvela oko dva miliona ko~ionih diskova, tri puta vi{e nego lani. - Ovo je veliki uspjeh i rekordna proizvodnja fabrike u 28 godina postojanja. Me|utim, na ovome ne}emo stati, jer nam je cilj od FAD napraviti jo{ respe-

ktabilniju kompaniju. Fabrika raspola`e odli~nim kadrom, a ovdje se proizvode neki od najboljih dijelova za autoindustriju u Evropi, rekao je direktor proizvodne divizije Preventa BiH Adnan Smailbegovi}. FAD upo{ljava 128 radnika, s planom pove}anja uposlenih u 2011. godini, a jedina je tvornica autodijelova u ovom dijelu Evrope koja je provela najsavreme ni ju Ge omet te hno lo gi ju. Proizvodni asortiman uklju~uje proizvodnju za presti`ne automobilske brendove audi 3, seat altea, seat leon, seat toledo, {koda octavia, {koda fabia, VW eos, golf 6 VW passat... Razvojni planovi kompanije Prevent u BiH uklju~uju i projekt izgradnje livnice, o ~emu su ve} pokrenuti razgovori s potencijalnim partnerima. U pogone FADa Prevent je investirao vi{e od 5,5 miliona eura u modernizaciju proi zvo dnih po go na i no vu opremu.

SASE isklju~ila NBC

FBiH: Vi{e turista
Federaciju BiH su u novembru posjetila 25.982 turista, {to je za 25,4 posto vi{e u odnosu na novembar pro{le godine. Prema podacima federalnog Zavoda za statistiku, turisti su ostvarili 45.656 no}enja, odnosno 17,6 posto vi{e u odnosu na istimjeseclani. U ukupnom broju no}enja u~e{}e stranih turista je 64 posto. Najvi{e no}enja su ostvarili gosti iz Hrvatske (17,3 posto), Turske (13,6 posto) i Slovenije (9,3 posto). [to se ti~e du`ine boravka stranih turista, na prvom mjestu su turisti iz Rumunije, s prosje~nim zadr`avanjem od 3,9 dana, a zatim iz Egipta sa 3,7 i Islanda sa 3,5 dana. Kapaciteti u turizmu u novembru su iznosili 16.215 le`aja i u odnosu na isti mjesec prethodne godine ve}i su za 4,5 posto.

Tromjese~ni bruto dru{tve ni proi zvod u RS-u u tre}em kvrtalu ima pozitivnu stopu realnog rasta od 2 posto u odnosu na isti period pro {le, po da ci su Re pu bli~kog zavoda za statistiku. Naj ve}i re al ni rast od 10,7 posto zabilje`en je u prera|iva~koj industriji, zatim trgovini na veliko i malo 8,6 posto, hotelima i resto ra ni ma 7,6 pos to i sao bra}aju, komunikacijama i skladi{tenju 4,7 posto. Negativna stopa realnog rasta od 13,2 posto zabilje`ena je u proizvodnji i snabdijevanju elektri~nom energijom, gasom i vo dom, za tim u gra|evinarstvu 12,3 posto, va|enju ruda i kamena 2,4 posto i finansijskom posredovanju 0,2 posto. Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za li~nu potro{nju u novembru su ve}e 0,2 posto nego u istom periodu lani.

RS: Rast BDP-a

Uprava Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira isklju~ila je iz ~lanstva brokersku ku}u National Brokerage Company iz Sarajeva. Odluka je donesena po slu`benoj du`nosti, a na osnovu odluke o oduzimanju dozvole ovoj brokerskoj ku}i od Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. Broj aktivnih ~lanova SASE trenutno iznosi 14, saop}eno je iz SASE.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 254 - 28. 12. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.487791 1.473520 26.407597 0.076960 0.261759 0.699688 1.791662 0.565032 0.249003 0.217324 1.545177 0.958411 2.289030 1.485186 0.048873 1.842620

1.955830 1.491520 1.477213 26.473781 0.077153 0.262415 0.701442 1.796152 0.566448 0.249627 0.217869 1.549050 0.960813 2.294767 1.488908 0.048995 1.847238

1.955830 1.495249 1.480906 26.539965 0.077346 0.263071 0.703196 1.800642 0.567864 0.250251 0.218414 1.552923 0.963215 2.300504 1.492630 0.049117 1.851856

SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 12. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 12. 2010 =

USD1.52942 BAM2.289710

24 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.466,62
BIFX

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
763,86
ERS10

920,83

SASX-10

908,30

SASX-30

943,14

BIRS

1.646,41

FIRS

Banjalu~ka berza

Trgovanje na SASE

Bez transakcija na kotaciji kompanija
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 139.904,21 KM. U sklopu 39 transakcija ukupno je prometovano 128.157 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 51.087,33 KM, u sklopu osam transakcija prometovana su 113.693 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija nije bilo zaklju~enih transakcija. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 5.931,00 KM, u skloObavljeno 96 transakcija

ren je promet od 62.367,38 KM, u sklopu 24 transakcije prometovano je 12.430 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta [ipad komerc d.d. Sarajevo u iznosu od 22.920,04 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 2,37 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 26.449,50 KM, u sklopu sedam transakcija prometovane su 2.034 dionice. Na sekundarnom slobo-

Milionski promet
U javnoj ponudi obveznica Op{tine Srbac upisano je 10.000 obveznica u vrijednosti od 1.000.000 KM
Na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 1.157.515,07 KM, kroz 96 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se od 9.710,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,971 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 118.690,49 KM. Od obveznica najvi{e se trgo va lo ob ve zni ca ma Re pu bli ka Srpska - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 41.574,46 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,32 posto. U javnoj ponudi obveznica Op{tina Srbac - javna ponuda obveznica 2, upisano je 10.000 obveznica u vrijednosti od 1.000.000 KM. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se od 9.132,69 KM, po prosje~noj cijeni od 4,43 KM, {to predstavlja rast cijene za 7,79 posto. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka (20,00 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 6,42 KM. Akcije dva fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Aktiva invest fonda a.d. Banja Luka (-19,25 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,23 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Modri~anka no3 a.d. Modri~a, trgovalo se od 269,85 KM, po prosje~noj cijeni od 0,15 KM.
Ju~era{nji promet 139.904,21 KM

pu tri transakcije prometovano je 1.040 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fonda d.d. Mostar u iznosu od 5.800,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,80 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 45.156,33 KM, u sklopu pet transakcija prometovane su 112.653 obveznice. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostva-

dnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta GP Put d.d. Sarajevo u iznosu od 13.517,60 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 9,76 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta ZIM d.d. Zenica od 18,18 posto i dostigle su cijenu od 2,60 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Ogrevtrans d.d. Sarajevo od 20,00 posto i dostigao cijenu od 32,00 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 27. decembar/prosinac 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Banjalu~ka berza Kursna lista za 27. decembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A 40,09 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B 39,03 PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA sIPAD KOMERC DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ VRANICA D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOsCA GP PUT D.D. SARAJEVO JP UBORAK DD MOSTAR MAGROS VELETRGOVINA DD SARAJEVO OGREVTRANS D.D. SARAJEVO INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO ZIM DD ZENICA 2,50 0,00 9,76 -0,41 68,00 4,62 50,00 0,00 32,00 -20,00 50,00 0,00 2,60 18,18 2,50 9,76 68,00 50,00 32,00 50,00 2,60 2,50 9,76 68,00 50,00 32,00 50,00 2,60 55 1.385 35 33 200 32 294 137,50 13.517,60 2.380,00 1.650,00 6.400,00 1.600,00 764,40 1 1 1 1 1 1 1 18,64 -0,85 3,44 -12,81 12,13 7,85 70,01 -0,93 27,00 -1,95 13,00 0,00 2,37 -1,35 26,00 8,29 11,43 0,00 18,82 3,50 12,30 70,01 27,01 13,00 2,40 26,00 11,43 18,56 3,33 12,00 70,01 27,00 13,00 2,36 26,00 11,43 790 484 180 47 38 465 9.681 135 610 14.756,73 1.662,70 2.184,00 3.290,47 1.026,14 6.045,00 22.920,04 3.510,00 6.972,30 5 4 3 5 2 1 2 1 1 -1,13 -0,23 40,10 39,03 40,01 39,03 111.941 712 44.878,44 277,89 4 1 3,05 5,80 3,55 0,00 0,00 0,00 3,05 5,80 3,55 3,05 5,80 3,55 22 1.000 18 67,10 5.800,00 63,90 1 1 1

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Krajinalijek a.d. Banja Luka Modricanka no3 a.d. Modrica Opstina Srbac - javna ponuda obveznica 2 Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,0014(A) 0,97 0,311 0,971 1,37 3,8 4,02 3,23 6,42 4,43 0,25 0,15(A) 100 91 80,25 37,57 36,05 36,28 36,05 0 -1,02 -1,58 0 -1,44 0 -10,27 -19,25 20 7,79 0 0 0 -0,32 -1,13 -0,11 -3,59 -2,01 0,0014 0,97 0,311 0,971 1,37 3,8 4,02 3,23 6,42 4,5 0,25 0,15 100 91 80,3 38 37 36,4 36,79 0,0014 429.402 0,97 6.500 0,31 8.000 0,971 10.000 1,37 2.250 3,8 4,02 3,23 6,42 4 0,25 0,15 100 91 80,01 37,01 36 36,2 36 1.000 72 20 452 2.062 730 1.799 10.000 5.612 51.805 65.480 14.883 57.350 65.986 601,16 6.305,00 2.485,00 9.710,00 3.082,50 3.800,00 289,44 64,60 2.901,84 9.132,69 182,50 269,85 1.000.000,00 2.553,46 41.574,46 24.602,99 5.364,61 20.806,70 23.788,27

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

93,49

$ 0,30 %

4,01

$ 1,69 %

1.380,60

$ 0,01 %

29,14

$ 0,64 %

2,414

$ 0,08 %

777,50

$ 0,70 %

612,50

$ 0,24 %

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25

Kolektivni ugovor uni{tio komunalnu privredu

Stotinu miliona
maraka u minusu
Naknada za topli obrok u Kantonu osam, a u Grasu 12 KM • Prodajom artikala i na dru{tvenoj ishrani ostvaruje se profit
^eti ri go di ne ko le kti vnog ugovora za uposlenike komunalne privrede Kantona Sarajevo doveo je do toga da imamo ja snu di ja gno zu sta nja, pre ma ko jem je ova gra na nje go vom pri mje nom iz gu bi la naj ma nje sto ti nu mi li ona ma ra ka. Ovo tvrdi sa vje tnik ministra saobra}aja Kanto na Edib Pra {o vi}, te do da je ka ko se po je di ne gru pe ra dnika komunalnih preduze}a ponovo bune, jer je do{lo vrije me za ana li zu efe ka ta pri mje ne ugo vo ra i pris tu pa nju nje go vim iz mje na ma. - Treba ista}i da u preduze}ima poput Grasa, kolektivni ugovor nije primijenjen u potpunosti, a plate su pove}ane i za 50 posto! Sa druge strane, zahtjevi radnika idu dotle da su neki tu`ili preduze}e, {to je dodatni tro{ak za kompaniju. Ponavljam da kod nas magistar i prodava~ica karti imaju istu platu od hiljadu maraka, isti~e Pra{ovi}. Prema Pra{ovi}evim rije~ima, ako se primjena kolektivnog ugovora malo bolje analizira, jasno je da je ovaj akt napravio ogromnu {tetu dr`avi, odnosno Kantonu kao osniva~u preduze}a, a da je on potpisan u vrijeme kada je politika “strahovala od {amara i prijetnji {trajkoPojedine grupe radnika prijetnjama {trajkom ~uvaju ostvarene beneficije

Pra{ovi}: Plate ve}e i za 50 posto

vima, pa je pristala na nerealne zahtjeve“. - Pitanje je za{to je dozvoljeno da se dr`avni kapital prelije u d`epove onih, koji su uz pove}ane plate pove}avali gubitke i tako na kraju istopili taj kapital. Osim toga, kolektivni ugovor je {tetan za dr`avu jer ne pove}ava efikasnost rada i kvalitet usluga, a sa druge strane omogu}ava pojedincima da prijete {trajkovima i ucjenjuju korisnike usluga ovih preduze}a, napominje Pra{ovi}. Sliku primjene kolektivnog ugovora, ka`e Pra{ovi}, oslikava i naknada za topli obrok, koja za uposlene u Kantonu izno-

si osam, a za one u Grasu 12 KM. - Predlagao sam im da ukinu dru{tvenu ishranu, jer su analize pokazale da ona pravi godi{nji gubitak i do pola miliona KM. Me|utim, ka sni je sam shvatio da to nekima ne odgovara, jer se prodajom odre|enih artikala uzima profit, nagla{ava Pra{ovi}. Pra{ovi} podsje}a da kompanije moraju pre}i u rein`injering i susresti se sa ozbiljnim rezovima, jer dr`ava nema novaca u bud`etu kojim bi platila prispjele obaveze firmi i opremu za obavljanje djelatnosti.
J. MILANOVI]

Sve~anost u O[ “D`emaludin ^au{evi}“

Gradska uprava i Oslobo|enje nagra|uju

Predstava i paketi}i u Novom Gradu
Kako je Oslobo|enje medijski pokrovitelj do~eka Nove godine na otvorenom, i danas i sutra najbr`im ~itaocima podijeli}emo karte za dje~iji program ove manifestacije. Podsje}amo, “Kako je Dudu ukrao Djeda Mraza“ i podjela poklona, a njega }e najmla|i mo}i pogledati u dva termina. Prvi je 30. decembra u 18 sati, za djecu iz odgojno-obrazovnih institucija grada Sarajeva, a

Prigodan program za goste

Kamo~aji obradovao djecu
Zamjenik gradona~elnika Igor Kamo~aji dru`io se ju~er sa djecom iz O[ “D`emaludin ^au{evi}“ i podijelio im tom prilikom 60 paketi}a. Djeca su zajedno sa nastavnicima pripremila prigodan program i na taj na~in iskazala svoju zahvalnost Gradu Sarajevu. Ha{a Albinovi}, direktorica {kole, koja svojim programom rada posebnu pa`nju posve}uje romskoj populaciji, zahvalila je zamjeniku gradona~elnika i Gradu Sarajevu na kontinuiranoj podr{ci, te dogradona~elniku uru~ila zahvalnicu {kole. Igor Kamo~aji je kazao da je decembar mjesec darivanja. Romskim mali{anima u novogodi{njoj ~estitki za`elio je mnogo radosti i uspjeha u daljem {kolovanju. Delegacija Grada posjeti}e sutra Pedijatrijsku kliniku i Udru`enje oboljelih od cerebralne dje~ije paralize KS-a.
Mr. B.

javni do~ek 2011. organizuje Gradska uprava, u saradnji sa Kantonom i ~etiri gradske op}ine, a dje~iji program }e se odr`ati u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad. Dje~iji program ~ine predstava

drugi je 31. decembra u 17 sati. Broj ulaznica za drugi termin je ograni~en, a oni koji `ele odvesti najmla|eg ~lana porodice na predstavu, trebaju pozvati broj Marketing slu`be Oslobo|enja 468-161 kako bi dobili kartu.

Novitet - Volvo V60 2010

Konkurent njema~koj eliti
Test - Volkswagen Touareg II

Luksuzni terenac
Novitet - SsangYong Korando

Sna`an pe~at italijanskog dizajna

26 SARAJEVSKA HRONIKA
Promocija kalendara Op}ine Centar

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Trovanje u zgradi Svjetlosti

[esnaestogodi{njak

prona|en u kupatilu
U stanu i zgradi nije zabilje`eno prisustvo gasa, a mogu}i uzrok trovanja maloljetnika je ugljenmonoksid
Be}irevi} i [ero sa nagra|enom djecom

Dje~iji crte` za svaki mjesec
Prezentacija kalendara Op}ine Centar za 2011. godinu, koji ilustri ra ju li ko vni ra do vi u~eni ka osnovnih {kola i djece iz vrti}a ove op}ine, uprili~ena je ju~er. Na~elnik D`evad Be}irevi} i njegova pomo}nica za obrazovanje Zakira [ero ugostili su djecu, autore radova koji su {tampani na kalendaru i njihove nastavnike likovnog obrazovanja, te im u ime Op}ine uru~ili prigodne nov~ane nagrade od po 50 maraka i primjerke novog kalendara. [ero je kazala da nimalo nije bilo lako izme|u 65 ponu|enih radova odabrati trinaest najboljih, koji }e krasiti tri hiljade od{tampanih primjeraka op}inskog kalendara za 2011. Pomenutu komisiju su ~inili akademski slikari Mensur Porovi} i Majo Pavlovi}. Nagra|eni autori likovnih radova koji prikazuju pomenutu temu su: Emina Had`iosmanovi}, Miran Had`iomerovi}, Benjamin Sadikaj, Nedim Memi{evi}, Berin \iki}, Ermin Lazovi}, Amra Begi}, Muris Rami}, Berina ^olakovi}, Dea Markovi}, Zerina Pa~ariz, Kemal Mu{i} i D`ejna Hadrovi}.
S. Hu.

Visina snijega nije dovoljna

Nema skijanja na planinama
Nove snje`ne padavine ponovo su stvorile preduslove za ure|enje sta za na Bje la {ni ci i Igma nu. Me|utim, kako je za Oslobo|enje kazala Muamera [ehi}, portparol KJP ZOI ‘84, to jo{ nije dovoljno kako bi se staze otvorile za skija{e. - Visina snijega u Babinom dolu iznosi 15, a na Malom polju deset centimetara i to nije dovoljno da bi po~elo ure|enje staza. Me|utim, topovi za vje{ta~ko osnje`ivanje su u funkciji i potrudi}emo se da u narednim danima pripremimo barem onaj dio staze koji je pokriven njima, istakla je [ehi}.

U zgradi Svjetlosti, Ulica Muhameda Kantard`i}a 1, ju~er je prona|eno be`ivotno tijelo {esnaestogodi{njeg M. K. Radnici Hitne pomo}i su oko 13.50 sati obavijestili policiju da su u kupatilu stana ove ulice prona{li maloljetnika bez svijesti, da je on ve} tada bio bez vitalnih funkcija, te ga nisu uspjeli spasiti. Policija je odmah evakuisala stanare pomenute zgrade. Portparol KJKP Sarajevogas Adis Salki} kazao nam je kako u ni u stanu ni u haustoru nije izmjereno prisustvo plina (CH4 - metan). - Istraga je u toku i ne mo`emo tvrditi {ta je uzrok gu{enja. Na{i uposlenici stoje na raspolaganju inspektorima, kazao je Salki}. Ipak, sumnja se da je gu{enje uzrokovano ugljenmonoksidom, kao produktom sagorijevanja, a zbog neispravnosti unutra{njih instalacija. Irfan Nefi}, portparol kantonalnog MUP-a, kazao nam je kako se u ovom ministarstvu ne `ele izja{njavati o uzroku gu{enja na{eg sugra|anina, te da }e vi{e informacija imati po zavr{etku uvi|aja i vje{ta~enja. - U popodnevnim satima

Nakon pregleda zgrade, stanari se vratili u domove

Foto: D. TORCHE

sve je dovedeno u prvobitno stanje i stanari su u{li u svoje domove, dodao je Nefi}. O ovom doga|aju obavije-

{ten je de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a.
J. M.

Topovi zasnje`uju staze

Slu`be preduze}a Rad i Gras

Ukoliko se snje`ne padavine nastave, situacija }e se naravno pro mi je ni ti i u tom slu~aju mo`emo o~ekivati ure|enje staza u potpunosti. S. Hu.

Vozila na terenu, bez zastoja u prometu
Zbog leda i radova Vodovoda, skra}ene dvije minibuske linije
Sve najva`nije saobra}ajnice u gradu ju~er su bile o~i{}ene i u dobrom stanju, {to zna~i prohodne za saobra}aj, potvrdio nam je portparol KJKP Rad Ahmed \ipa. Na terenu je bilo 30 vozila Zimske slu`be ovog preduze}a, dok je 200 radnika ru~no ~is ti lo sni jeg sa grad skih plo~nika i mostova. “S obzirom na to da snijeg i dalje pada, najvjerovatnije }emo morati poja~ati broj vozila na terenu, ali situacija je za sada dobra i sve glavne saobra}ajnice su o~i{}ene“, kazao je \ipa. Snje`ne padavine i led ju~er nisu ometali saobra}aj na sarajevskim cestama. Kako nam je re~eno u Slu`bi za odnose s javno{}u KJKP Gras, ju~er ujutro samo dvije minibuske

Godi{njica bitke za Sjeni~ku kosu

Dru`enje boraca i |aka
U organizaciji Udru`enja JOB Unija veterana op}ine Vogo{}a, Udru`enjaratnihvojnihinvalidaVogo{}e i Udru`enja porodica {ehida i poginulihboracaove op}ine, ju~er je obilje`ena sedamnaesta godi{njica bitke za Sjeni~ku kosu i Orahov brijeg. Centralnamanifestacijaodr`ana je ispred spomen-obilje`ja na Sjeni~kojkosi, a poredu~enika O[ “Zajko Deli}“ koji su izveli prigodan kul, turno-zabavniprogram, prisutnima su se obratiliu~esnicipomenutihbitaka i v.d. na~elnika Op}ine Vogo{}a EdinSmaji}. Nakonpolaganjacvije}a brojnih delegacija, uprili~eno je dru`enje svih u~esnika pomenute S. Hu. manifestacije.

Besplatno u svijet filma
Po dvije karte za projekcije u multiplexu Cinema City ove sedmice dobili su na{i ~itaoci: Adela Nezirevi}, Mahmut Strik i Hajra Balorda. Svi koji `ele besplatno do}i do ulaznica za filmska ostvarenja trebaju izrezati i popuniti kupon, koji na na{im stranama izlazi jednom sedmi~no i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Dvije stotine radnika Rada ru~no ~isti snijeg sa mostova i plo~nika

linije nisu radile po planu i redu vo`nje. Naime, minibuska linija Had`i}i - Mokrine dijelom je mijenjala trasu usljed snijega i leda, te saobra}ala preko

Selimovi}a, dok je zbog radova na vodovodnoj mre`i minibuska linija za Sedrenik od 9.15 sati saobra}ala skra}eno do Ravnih Bakija.
A. S.

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 27

Na~elnik Kold`o o realizovanim projektima i nadle`nostima

Status Sarajeva

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

rje{avaju ustavne

PROMJENE
Kold`o: Za svaki problem gra|ani do|u u Op}inu

Nije logi~no da stotinu hiljada gra|ana bira na~elnika, a gradona~elnika 12 vije}nika • Ja pla}am ljude koji su u op}inskim slu`bama servis Kantona
odli~no napreduje, a na~elnik Novog Sarajeva je napomenuo kako je to kapitalni projekt ove op}ine. - Time stvaramo preduslove za bavljenje sportom svih udru`enja iz Novog Sarajeva. Otvorenje o~ekujemo krajem 2011. godine, a ve} smo plani ra li tri mi li ona KM u bud`etu za drugu fazu radova. Da li }emo po~eti gradnju bazena kod Centra “Vladimi Nazor“, zavisi od novca koji o~ekujemo od Kantona, jer sami to ne}emo mo}i finansirati, napomenuo je Kold`o. Na~elnik Novog Sarajeva se osvrnuo i na raspodjelu

Od 90 ve}ih projekata u ovoj godini, Op}ina Novo Sarajevo nije po~ela realizaciju samo njih tri, kazao je ju~er na~elnik Ned`ad Kold`o, isti~u}i da je rije~ o gradnji kanalizacije u Vele{i}ima i na podru~ju iza fabrike Zrak, a za {ta nije bilo dovoljno sredstava. - Ali je dokumentacija pripremljena i prema njoj, za mre`u iza Zraka treba izdvojiti oko 400.000 KM, {to smo planirali. U Vele{i}ima nismo mogli po~eti radove i zbog toga {to nema regulacionog plana za to podru~je, kazao je Kold`o. No, zbog toga gradnja sportske dvo ra ne na Grba vi ci

Gradnja sportske dvorane na Grbavici odli~no napreduje

Danas }e na~elnik Kold`o ozvani~iti zavr{etak izgradnje parkinga i saobra}ajnice, te rasvjete u D`amijskoj ulici. - Ljudi su automobilima obilazili cijelo naselje, dok nismo napravili izmjene regulacionog plana. Ure|en je i park, a igrali{te }emo zavr{iti u 2011. Cijeli projekt ko{ta oko pola miliona maraka, napomenuo je Kold`o.

Parkinzi i rasvjeta

nadle`nosti i nu`nost dono{enja zakona o lokalnoj samoupravi i raspodjeli prihoda. - Gra|ani za svaki problem do|u u Op}inu. Neka je od institucija vi{ak. Samo ustavnim promjenama mo`emo rije{iti status Sarajeva. Nema logike da jednog na~elnika bira stotinu hiljada gra|ana, a gradona~elnika 12 vije}nika po politi~koj liniji. Recimo, Grad ima administraciju kao i

op}ine, ali nema nadle`nosti. Na javnim raspravama gra|ani nam se obra}aju po pitanju sigurnosti, javnog prevoza, problema sa KJKP Vodovod i kanalizacija, istakao je Kold`o. Pored toga, Kold`o je podsjetio kako su pojedine op}inske slu`be, poput bora~ke, produ`eni servis Kantona, koje Op}ina mora platiti prihodima iz drugih oblasti.
J. M.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Jedna od najdra`ih uspomena iz djetinjstva ve}ini gra|ana svakako je fotografija sa Djedom Mrazom. U Titovoj ulici, pored Vje~ne vatre, ni oni ne{to stariji sugra|ani ju~er nisu odoljeli muzikalnom djedici spremnom na poziranje. Koliko je neko od dosjetljivih Sarajlija uspio profitirati sa ovim djedom, nismo uspjeli saznati, ali kandidata za fotografisanje bilo je napretek. J. M.

Svira i pozira

OKOM KAMERE

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od osam do 17 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati Mujezinovi}a. Zbog popravljanja kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Paljevska-Rje~ica, Azize [a}irbegovi}, Toromanova, Ulomljenica, Safvet-bega Ba{agi}a, Sagrd`ije, Kova~i, Zije Dizdarevi}a, Obala Kulina bana i O~aktanum.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Foto: D`. KRIJE[TORAC

PORODILI[TA

6 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 1 13.30, 1.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15. 5 i 19.30 1 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

VOZOVI Polasci iz Sarajeva:

Minhen 13, Keln 13.50, Ankona 17.55 i Istanbul 18 Istanbul 8.50, Sofija 9.35, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.25, Keln 13.20, Be~ 14.10 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim pet-

AVIONI Polasci:

Beograd 6:20 i 16.35, Zagreb 6:30 i 16, Be~ 7.15 i 14.55, Amsterdam 10.15,

kom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split 1 svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15,

14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 12.30, 1.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15,

28

KULTURA

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

O zbirci pri~a pisaca bh. dijaspore

Bosanski ste}ak modernog doba
Utopijsko ili ne, ali ova knjiga bi trebala, osim zadovoljstva ~itanja, doprinijeti da pisci koji ne borave u matici budu od zvani~ne kritike na neki na~in (pa makar i stidljivo) za po~etak prihva}eni i priznati. Da s ovom knjigom njihova imena, u raznim ustanovama za kulturu, prestanu padati na dna tamnih i pra{njavih ladica
Halil D@ANANOVI]

“Dugo smo jo{ koracima put do ku}e mjerili otkidaju}i od zaborava svako svoj dio dobrog Bajre’’, ka`e [evko Kadri}, bh. romansijer i pripovjeda~, u pri~i: “Bajro Podvornik“. Ova, pi{~eva re~enica mi se nametnula kao moto za ram, u koji bi mogli da smjestimo novu knjigu. Rije~ je o Zbirci pri~a pisaca bh. dijaspore u izdanju: asbl ‘’Gratiartis’’ Brisel. Mada je ovo ‘’pisaca bh. dijaspore’’ po ve}inskom poimanju autora nepotrebno i neprihvatljivo. Valjda, ako ni zbog ~ega drugog, ono, zbog univerzalnosti umjetni~kog pripovijedanja koje ne priznaje granice, jer svi “stvaramo“ pod istim horizontom doga|anja svijeta, sebe, i umjetnosti.

“Uflekani“ snovi
No, krenimo redom: ne{to poput glavnih junaka, u [evkinoj pri~i, autori ove zbirke kroz svoja pripovijedanja otkidaju od zaborava svako svoj dio dobre i napa}ene Bosne i Hercegovine. Odmah, na po~etku ~itanja name}e se zaklju~ak da je ova knji ga svo je vrstan bo san ski ste}ak modernog doba. Izme|u njenih korica svaki pisac, ponaosob, bez obzira {to nam pripovijeda, prije svega je traga~.

Traga~ za onom Bosnom i Hercegovinom koja nam je u snovima ponu|ena i ovom koju smo svojim nerealnim snovima “uflekali“. Razapeti izme|u potrebe stvaranja i optere}uju}eg prtljaga pro{losti o kojoj je toliko toga, i na takav na~in, napisano da prosto udara na pam}enje, pisci ove knjige su se, prije svega, opredijelili za autenti~nost do`ivljaja. O~ito neoptere}eni sredstvima i na~inom izraza, ipak se odlikuju ne~im novim, vrijednim ~itanja, kritike, pa i nagrada... U njihovoj prozi se, naro~ito u ne kim an to lo gij ski ja kim pri~ama, osje}a zna~ajan poetski preokret bh. stvarala{tva koje se izdi`e visoko iznad svojih `anrovskih okvira. Kao neko svemogu}e senzorsko oko koje je u sebe “usisalo“ osim knji`evnosti i historiju, rat, politiku, progonstva... Tako da ova proza, rasko{na u dijalekti~ko-retori~kim vje{tinama, u `anrovskom smislu prevazilazi samu sebe. Rije~ je, zapravo, o jednom vidu nove osje}ajnosti, gdje pri mar nu ulo gu ima ju upravo autori ove zanimljive a mo`da i dugo ~ekane zbirke. Nove osje}ajnosti ili “egzilske“ misaone poetike pripovijeda-

nja, koja }e kod svakog ~itaoca biti probu|ena u onoj mjeri u kojoj se sam ~italac u svom okru`enju i `ivotu ostvaruje. Ve}ina pri~a obiluje snagom prepoznatljivog bosanskog identiteta koji se, prodiranjem pri~e u ~itaoca, javlja kao daleki eho lijepe balade s bolnim akordima u ubrzanom i obesmi{ljenom na~inu borbe za puko opstajanje.

Mi ovdje i oni tamo
Za hva lju ju}i svje`ini sje}anja i bolno rasko{nim uspomenama, oslobo|ene bilo kakvih “kozmeti~kih“ uljep{avanja, pri~e se zaista odlikuju {tivom iz cuga i u jednom dahu. Dakle, sazrelim umjetni~kim plodovima koji su odoljeli, tokom zrenja, svim isku{enjima koja dana{nje hiperstvarala{tvo po~esto stavljaju pod lupu sumnje i pitanja je l’ to to? Sva tri poglavlja, na neki na~in, me|uso bno ko re spon di ra ju, prepli}u se i ukazuju na obim i va`nost cjeline zbirke koja mo`e da odmijeni, nadomjesti, i /ili da li~i na zadovoljstvo ~itanja dobrog romana. Uostalom, nobelovac Orhan Pamuk ka`e da dobar roman sa~injava {to vi{e razli~itih pri~a koje se me|usobno doti~u. Naravno, iskustvo nas u~i da

27 autora
Ova zbirka sadr`i 51 pripovijetku, a napisalo ih je 27 autora. Imala je svoju promociju u decembru u Briselu, a u Hagu }e se odr`ati 7. januara 2011.

svi poduhvati u kojima je individualnost “ukrupnjena“, tj. sva grupna ostvarenja nose rizik od ko ga ni ova zbir ka, na ne ki na~in, nije uspjela da se sa~uva. Jer se po glasnom razmi{ljanju ve}ine autora (kom je i moja malenkost naklonjena) par pri~ica jednostavno “pro{vercovalo“. Ali tu je kao utjeha ona delezovsko-gatarijevska: “Veli~ina jednog djela se pronalazi u njegovim gre{kama.“ I na kraju. Pitanje koje se sve vi{e na glas izgovara: Jesu l’ “elitna“ bh. pera gurnuta na marginalne pravce duhovne bh. vertikale, na alternativna polja stvaranja. I za{to su, zaboga, poslenici javne rije~i povukli crtu izme|u: mi ovdje i oni tamo. Umjesto crte izme|u: ovo jest i ovo nije? Utopijsko ili ne, ali ova knjiga bi trebala, osim zadovoljstva ~itanja, da doprinese da pisci koji ne borave u matici budu od zvani~ne kritike na neki na~in (pa makar i stidljivo) za po~etak prihva}eni i priznati. Da s ovom knjigom njihova imena, u raznim ustanovama za kulturu, prestanu padati na dna tamnih i pra{njavih ladica. Haj de sad, za lju blje ni ci u umjetnost! Napisati kriti~ki osvrt za ovakvu zbirku nije ni{ta drugo do jednostavno zapjevati zaveden pro~itanim.

Bejahad 2011.

Kafe-atelje u Skenderiji

Natje~aji za projekte i kratku pri~u
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Emporio Drangularium
Izlo`bu je Jusuf Had`ifejzovi} posvetio velikim umjetnicima Tomi Gotovcu i Sa{i Markovi}u Mikrobu, koji su nedavno preminuli
U sarajevskom privrednom gradu Skenderija, u okviru projekta Subdokumenta, uprili~ena je izlo`ba “Emporio Drangularium“ koja je zami{, ljena kao interaktivni projekt koji svaki dan otvara drugi doga|aj. Planirano je i njeno trajanje - oko dva mjeseca, a od postoje}ih 500, zatvorit }e se sa 1.500 eksponata, {to }e ih umjetnici svakodnevno stvarati u ovom kafe-ateljeu. - Neke od stvari koje je Jusuf Had`ifejzovi} godinama marljivo deponovao su u stvarnom svijetu ve}inom izgubile svoju prvobitnuvrijednost. Prave}i na njima umjetni~ke intervencije, on im daje novi `ivot u kontekstuumjetnosti. Umjetnicipoput Jusufa uvijek su usamljeni u svom nastojanju da poka`u vrijednost i ljepotu ne~ega za elite bezvrijednog, tako je bilo u starom sistemu, a tako je i sad, kazao je prof. dr. Ugo Vlaisavljevi} na otvorenju izlo`be. Branko Cerovac, histori~ar

Iz sjedi{ta Organizacijskog odbora @idovske kulturne scene Bejahad 2011. u Zagrebu objavljeno je raspisivanje dva natje~aja, natje~aja za projekte koji }e biti prezentirani tijekom manifestacije Bejahad 2011. kao i natje~aja za kratkupri~u za nagradu „Simha Kabiljo“ koja se ve} , tradicionalno dodjeljuje za vrijeme trajanja ove ugledne me|unarodne kulturne smotre. Na natje~aj za projekte, koji je novost u praksi Bejahada, mogu se prijaviti projekti kao {to su izlo`ba umjetni~kih djela (slike, skulpture, fotografije i dr.), scenski nastup (muzi~ki, dramski, plesni i dr.), film, kazali{na predstava, koncert, predavanje, workshop (radionica), promocija knjige ali i druge vrsteprojektnihsadr`aja. Radove}e pregledati i ocijeniti natje~ajna komisija, te odabrati{estprojekatakoji }e biti realizirani. Za sudjelovanje na ovom natje~aju potrebno je dostaviti: naziv i sa`eti opis projekta, kompletan projekt (tekst, snim-

ke eksponata, odnosno VHS video zapis ili CD- ROM), adresu, telefon, fax i e-mail kontakt osobe, te popis svih sudionika i odgovornih osoba. Projekti }e se primati do 15.lipnja2011. godine a treba ih poslati na adresu: BEJAHAD - @IDOVSKA KULTURNA SCENA, Trg Marka Maruli}a 18, 1000 ZAGREB, Republika Hrvatska, s naznakom Natje~aj za projekte - Bejahad 2011. Za natje~aj „Simha Kabiljo“ za kratku pri~u mogu biti poslane pri~enapisane na jezicimabiv{eJugoslavije, a natjecati se mogu pri~e koje dosad nisu objavljene. Natje~aj je anoniman, pa rad obilje`en {ifrom i pisan pisa}im strojem ili u drugom mediju (MS WORD format) treba poslati u dva primjerka s naznakom Za natje~aj za kratkupri~uBejahad2011.i s naznakom {ifre. Rje{enje {ifre, odnosno, puno ime autora i adresu, treba prilo`iti u zasebnom, zatvorenompismu. Krajnji rok za slanjeradova je tako|er 15. lipanj naredne godine. Radove }e ocijeniti stru~ni `iri i dodijelitiprvu, drugu i tre}unagradu. Jadranka DIZDAR

Izlo`ba }e trajati dva mjeseca

umjetnosti, izlo`bu je otvorio rije~ima da se cijeli svijet mo`e posmatrati kao drangulija, a da su svi izlo`eni predmeti “alhemijske drangulije spa{ene od zaborava“ . - Jusufov cilj je da izazove razmi{ljanje o vrijednostima u centru potro{a~kog dru{tva. To je umjetni~ki veteran koji dobro zna {ta radi, rekao je Cerovac. - Ova izlo`ba je posve}ena mojim prijateljima, velikim umjetnicima koji odnedavno vi{e nisu s nama - Tomi Gotovcu i Sa{i Markovi}u Mikrobu,

za kojeg sam je i organizirao, ali je oni nikada nisu stigli pogledati. Umjetnici su postojali i prije mene i njihov rad treba biti zapam}en. Siguran sam da }e ovo prerasti u jedan umjetni~ki pokret, smatra Jusuf Had`ifejzovi}. Na otvorenju izlo`be me|u mnogobrojnim posjetiocima bili su i umjetnici: Gordana An|eli}, Sa{a Bukvi}, Amra Red`i}, GoranSamard`i}, Amra Zulfikarpa{i}, Daniel Premec, Senadin Musabegovi}, Renata Papi{ta... Mr. S.

IZDAJEM lijepu ku}u 200 m2 sa gara`om, vrtom kod TV OBN, eta`no grijanje. Mob.061/546-246. IZDAJEM dvosoban stan u Ul. Kolodvorska. Tel. 061/520-352. IZDAJEM poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 061/221-706. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu kod Socijalnog, centralno grijanje, kablovska Tv. tel. 659-895, 062/943-021.

IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}a 15, do Unisa, slobodna od 1.1.2011. Tel. 202-556. GRBAVICA, izdajem gara`u na du`e vrijeme, Grbavi~ka ul. Tel. 641-881. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 062/139-085. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, cen. grijanje, Ko{evsko brdo. Mob. 061/684-111, 062/465-993. VLA[I], ku}a za 10 osoba, 200 KM dan ili apartman za 4 osobe 100 KM dan, cen. parking. Mob. 061/214-868. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje B faza, Trg ZAVNOBIHA, III sprat, 40 m2, centralno, internet, kablovska, telefon. Mob. 061/172-997. IZDAJEM namje{tenu sobu, studentici, 200 KM. Tel. 646-434. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. MU[KARCIMA namje{tenu garsonjeru izdajem, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 485-934. IZDAJEM namje{ten stan 80 m2 ekstra kod Holidey inna strancima ili poslovnim ljudima. Tel. 061/897959. IZDAJEM konfornu garsonjeru u centru, blizu parlamenta, samcu, samici. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru u blizini Sarajevostana. Mob. 061/101-097. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan,f na Marindvoru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM stan 70 m2, strogi centar, 1 sprat, kao kancelarijski prostor. Mob. 061/473-733. IZDAJEM gara`u na novoj Breci. Mob. 061/608-068. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji, mo`e za sve namjene osim igara na sre}u. Mob. 062/150-684.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/818-075. VISOKO-Sarajevo, jednosoban stan u Visokom 47 m2 i gara`u, mijenjam za sli~an u Sarajevu. Mob. 061/451-056. TROSOBAN stan u centru Sarajevo na Marijin dvoru za stan ili ku}u u Dalmaciji. Mob. 061/968-986. MIJENJAM dvosoban stan 57 m2 na Malti, za ve}i renoviran, mo`e i prodaja, povoljno. Tel. 061/864-651 i 033/618-944. DVOSOBAN stan mijenjam za isti ili manji uz doplatu za Banjaluku. Tel. 033/470-257, 066/929-839. MIJENJAM novu ku}u u centru Sarajeva, 230 m2, za sli~no ili stanove u Makarskoj do Splita. Mob. 061/732-581, 033/220-964. JEDNOSOBAN stan, VP, D. Malta, plin, balkon, adaptiran, za manji sa balkonom i adaptiran, uz dogovor. Mob. 062/141-113. MIJENJAM ku}u ili ~etverosoban stan, u Sarajevu, za adekvatan stan ili ku}u u Dubrovniku, Makarskoj ili Splitu. Tel. 033/217-512. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu, Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, centralno grijanje s balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 95 m2 na Breci za manji po mogu~nosti na Breci. tel. 202603.

MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70 m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

IZDAJEM dvije sobe na Dobrinji IV sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 065/490-837. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30 m2, ventilacija, centralno grijanje, 650 KM. Tel. 061/170-461. U CENTRU izdajem poslovni prostor (kancelarije), I i II sprat, informati~ka infrastruktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM stan, nova Breka, dvoiposoban, namje{ten, 2 kat, na du`e vrijeme. Tel. 442-175. IZDAJEM pos. prostor 15 m2, u centru grada. Mob. 063/717-908, 214-151. IZDAJEM super ure|enu ku}u sa 3 spava}e sobe, dnevnim boravkom, 3 sanitarna ~vora i dva kupatila, centralno grijanje plin i ~vrsto gorivo kod Tursko bosanskog univerziteta na Ilid`i. Mob. 061/223-119. IZDAJEM nenamje{tenu garsonjeru u Vogo{}i, novogradnja, lift, plin, podrum, 150 KM. Mob. 061/252-918. IZDAJEM poslovni prostor 76 m2, ul. Kulina bana, I sprat, svi priklju~ci za internet, video nadzor, klimatizirano. Mob. 061/206-923. POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, I sprat, 90 m2 sa 4 kancelarije, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. IZDAJEM na Vla{i}u ku}u za 10 osoba 200 KM/dan ili apartman za 4 osobe 100 KM/dan, centralno grijanje. tel. 061/214-868. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. TROSOBAN stan na Marijin dvoru, dva kupatila, dva balkona, drugi sprat. Mob. 061/968-986. POSLOVNI PROSTORI od 190 m2 i 200 m2, na Dobrinji iza pijace. Mob. 061/968-986. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Stupu (Ba~i}i), kirija 500 KM. Mob. 061/198-642. GARA@A 14 m2, Kranj~evi}eva 25, 80 KM mjese~no. Tel. 659-243, 062/845-839.

IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, centar. Mob. 061/206-115, iza 15 sati. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, centar. Mob. 061/206-115, iza 15 sati. IZDAJEM gara`u, Pofali}i, preko puta tranvajske stanice. Mob. 061/497-592. IZDAJEM gara`u 15 m2, na Marindvoru, Te{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u, ispod Tranzita, Grbavica I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM-prodajem gara`u, Kranj~evi}eva (gara`a za manje auto). Tel. 612-956. IZDAJEM prizemni stambeno poslovni prostor 42 m2 ( dvije spojene garsonjere) sa centralnim grijanjem u zgradi blizu Katedrale, cijena 650 KM + re`ije. tel. 062/99 18 99. IZDAJEM prizemni stambeno poslovni prostor 42 m2 ( dvije spojene garsonjere) sa centralnim grijanjem u zgradi blizu Katedrale, cijena 650 KM + re`ije. tel. 062/99 18 99. IZDAJEM namje{ten stan, zaposlenim `enama bez djece, 350 KM. Mob. 066/324343. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom, studenticama, cen. grij. Tel. 917-729, 061/360-184. JEDNOSOBAN namje{ten stan, pogodan za 2 studenta-ice, stadion Ko{evo. Tel. 208-024. IZDAJEM gara`u, centar, K. Begova. Mob. 061/421-514.

IZDAJEM skod Pozori{ta jednoiposoban namje{ten stan u stambenoj zgradi. Tel. 062/203-917. IZDAJEM samcu namje{tenu garsonjeru, cen. grij. poseban ulaz. Tel. 485-934. IZDAJEM u strogom centru ve}i kancelarijski prostor u zgradi, I i II sprat, centralno grijanje, informati~ka infra struktura. tel.033/225-281. IZDAJEM vikendicu na jahorini. Mob. 063/265-421. IZDAJEM trosoban namje{ten stan blizu bolnice Ko{evo, centralno grijanje, internet, velika terasa. Tel. 033/ 202-437 i Mob. 061/226-493. IZDAJEM ve}i broj stanova, ku}a i pos. prostor u Sarajevu. Mob. 061/370-207. IZDAJEM sre|en apartman 30 m2, centar, kod Dr`avne bolnice, 400 KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30 m2, Marindvor, V. Peri}a. Mob. 061/205-235. IZDAJEM garsonjeru, zaposlenoj osobi, Ko{evsko brdo, kod {kole. Mob. 061/349-190. IZDAJEM pos. prostor 24 m2, Isto~no Sarajevo, nogoradnja. Tel. 544-969, 065/ 987-116. IZ DA JEM lu ksu zan na mje{ten trosoban stan, na Marindvoru. Mob. 061/ 812-046. IZDAJEM pos. prostor 12 m2, mokri ~vor, Ul. Te{anjska, Karingtonka. Tel. 442998, 062/139-085.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. POTREBAN stan za kupovinu dvoiposobaan 55-56 m2 na relaciji GrbavicaOtoka-^. Vila, ni`a spratnost, pla}anje gotovinom. tel. 062/649-370, 061/072845. AGENCIJI potrebni stanovi, ku}e i poslovni prostori za najam i prodaju. Tel. 062/467-341. POTREBNO vi{e manjih stanova u zgradi, za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 203-127, 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova, praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Mob. 061/437-732, 203-127. TRA@IM cimerku, stan renoviran, u centru grada. Mob. 062/133-811. POTREBNO vi{e stanova u zgradi do 60 m2 opremljen ili prazan za izdavanje za poznate klijente, agencija. Tel. 062/465-466.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. tel. 061/145-122. IZDAJEM namje{ten stan sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Tel. 061/928-632. IZDAJEM stan dvosoban namje{ten, centralno grijanje, Ul. Bjelave. Mob. 061/356-535.

30 maliOglasi
IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM udobnu sobu `enskoj osobi, 300m od Katedrale prema Bjelavama. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina Studentskog kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Sarajevske olimpijade 40, III sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/132-488. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZNAJMLJUJEM dvosoban stan sa eta`nim grijanjem kod katedrale, 600 KM. Tel. 810-716. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru. Mob. 061/358-772. IZDAJEM ku}u na Mejta{u sa 200 m2 vrta, sre|ena, stran ci ma-ne na mje {te na. Tel. 061/156-262. IZDAJEM poslovne prostore za razne namjene na vi{e lokacija. Tel. 061/156-262. IZDAJEM ili prodajem radnju na Siranu. tel. 062/917009. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan u centru Sarajeva,blizu medicinskog fakulteta.Tel. 061/720-740 IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, I sprat, grijanje + blindo, Aneks. Tel. 033/649-033. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160 m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM-prodajem ku}u sa oku}nicom i gara`om, pogodno za rezidenciju, Kova~i}i do OHR-a. Tel. 217512. IZDAJEM ~etverosoban stan, na Ciglanama. Tel. 217-512. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM pos. prostor, K. Tvrtka, I sprat, 110 m2, sve novo, 2000 KM kirija. tel. 062/907-831. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, ul. Kranj~evi}eva, I kat, centr. grijanje, 450 KM + re`ije. tel. 061/320-439. IZDAJEM dvosoban prazan novo adaptiran stan na Grbavici, IV kat, 53 m2, plinsko grijanje, kirija fiksno 300 KM + re`ije. Tel. 066/801-737. IZDAJEM poslovni prostor 30 m2, Hrtasno kod Robota, novogradnja, 2 sprat, moderno ure|en, grijanje, kupatilo, blind vrata, pogodan za ordinacije, predstavni{tva, advokaturu i sl. Mob. 061/265-367. IZDAJEM pos. prostor na Bjelavama 38 m2, potpuno sre|en, grijanje, alarm na du`i period. tel. 061/702-881. IZDAJEM poslovni prostor kod Predsjedni{tva 33 m2, sve novo. Tel. 062/907-831. IZDAJEM stan u centru, Ul. Branilaca Sarajeva, I sprat, pogoda za kancelarije 85 m2, 1300 KM. Tel. 065/819-136. IZDAJEM stan u Lorisu, I sprat, registrovan kao kancelarijski prostor, 70 m2, 700 KM. tel. 065/819-136.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM ku}u u Had`i}ima 8,5 x 9, p + s + p, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. PRODAJEM jednosoban stan 29 m2, Stari grad, renoviran, II sprat, cijena povoljna, stan 69 m2, Marijin dvor, I sprat, vl~asni{tvo 1/1, stan 127 m2 kod stomatolo{ke klinike + gara`a 16 m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM garsonjeru na Marijin dvoru 22 m2 + gara`a 12 m2. Mob. 061/906923. PRODAJEM ku}u sa 2 stana, 200 m2, poslovnim prostorom 120 m2 koji je u funkciji, sa gara`om i ba{tom, extra opremljeno. Mob. 061/906-923. PRODAJEM malu devastiranu ku}u u Mosta}ima kod Trebinja, 95 m2 + 130 m2 ba{te, parcelu 520 m2 — Dra~e Hrvatska, 200m od mora. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u 8x9m, sa 1.000 m2 ba{te, Otes. Tel. 033/628-896. PRODAJEM dvosoban stan 64 m2, visoko prizemlje. Tel. 066/321-485. PRODAJEM jednosoban stan u centru. Tel. 201-875, 062/204-717. PRODAJEM ku}u u Janji — op{tina Bijeljina, mo`e zamjena (Federacija), ku}a 9x7m, useljiva sa zapo~etim pomo~nim objektom, papiri 1/1. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan 100 m2, op{tina Stari grad, ul. M. ]azima ]ati}a, cijena po dogovoru. Tel. 033/447-095. SKRERLI^EVA, prizemlje, 47 m2, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. M. DVOR 83 m2, 1 kat, 2.400 KM/m2 i 86 m2 + 60 m2 terasa, 4 kat, 270.000 KM. Mob. 061/148-810. HRASNO 54 m2, 12 kat, 1.800 KM/m2, M. Maruli}a 56 m2, 16 kat, 1.800 KM/m2, ^. Vila 54 m2, 9 kat, 1.900 KM/m2. Mob. 061/148-810. HRASNO, P. Ribar 53 m2, 2 kat, stanje uredno, balkon, 115.000 KM. Mob. 061/148-810. PRODAJEM {umu 9 duluma bor, hrast, ari{, bukva, smr~a, Skradno-Busova~a. tel. 061/154-540.

PRODAJEM ku}u sa 4 duluma zemlje Skradno-Busova~a. Tel. 061/154-540. PRODAJEM vodenicu poto~aru. Tel. 061/154-540. PRODAJEM eko selo razne djelove i materijale. Tel. 061/154-540. KO[EVSKO brdo 32 m2, VP, 60.000 KM. Mob. 061/148-810. HAD@IIDRIZOVA (Sutjeska) 57 m2, dvosoban i 62 m2-dvoiposoban, 1 kat, 2.650 KM/m2. Mob. 061/148-810. GABELINA kod SOS-a, 83 m2, troiposoban. Mob. 061/148-810. CIGLANE, dvoeta`ni stan, 77 m2, trosoban, 2 balkona, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148-810. BOLNI^KA, plavi neboder, 78 m2, trosoban, 2.450 KM/m2, Bolni~ka 83 m2 i 90 m2, 2.100 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 121 m2, 4 kat, lift, 2.450 KM/m2 kod Kamernog teatra. Mob. 061/148810. KIOSK limeni 16 m2, opremljen za trgovinu i ostalo, priklju~ak struja, voda. Mob. 061/375-627, 616-238. KU]A na sprat 9x8, mag. prostor 24x6 ba{ta, Rajlovac-Zabr|e. Mob. 061/375627, 616-238. PRODAJEM ku}u sa tri terase kod OBN, 200 m2, gara`a, vrt 400 m2, eta`no grijanje. Mob. 061/546-246. GRBAVICA I, Kapu}ino, trosoban stan 72 m2, 11 sprat, cijena po dogovoru (jeftino). Mob. 061/893-105. PRODAJEM gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu~no{}u gradnje manjih i ve~ih objekata. tel. 063/639-478. PRODAJEM stan na Vi{njiku 67 m2 sa gara`om 165.000 KM. Tel. 063/639478. STAN 60 m2, dvoiposoban, III sprat, kod Vje~nice, nadogra|en, 125.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM stan na Mejta{u 88 m2 ekstra sre|en, nenamje{ten, gara`a, 240.000 KM. Tel. 061/156262. PRO DA JEM stan u no vom Sarajevu 86 m2 austrugarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061/489542. PRODAJEM poslovni prostor u Vogo{}i 240 m2 u dvije eta`e, hitno 240.000 KM. Tel. 061/489-542. PRODAJEM useljiv dvoiposoban stan 68 m2, II sprat ima c.g, plin, balkon, podrum, Ul. Kulovska, Dobrinja II. Tel. 00381 21 6362204.

PRODAJEM u Osijeku ku}u 10x12 i prate}e objekte, 2000 m2 zemlje. Tel. 218881. PRODAJEM u Sarajevu dvosoban stan Kranj~evi}eva 59 m2, vl. 1/1, I sprat, balkon. Tel. 036/313-811. PRODAJEM na Ilid`i stan u nizovima Lu`ani 95 m2 + gara`a. Tel. 625-652 PRODAJEM sku}u ve}a, stambeno poslovni prostor, Vraca. tel. 061/160-068. PRODAJEM stan u Ba{kim vodama 62 m2 + 15 m2 terase nov, useljiv. Tel. 065/ 834-901. PRODAJEM kod Katedrale stan 132 m2 vp mo`e i kao pos. prostor. Tel. 065/ 834-901. PRODAJEM u Neumu 398 m2 zemlje komplet infrastruktura. Tel. 063/991-991. GRBAVICA, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. PRODAJEM ku}u u centru grada 480 m2, poslovni prostor 80 m2. Mob. 063/874-490. PRODAJEM ku}u u Kladnju 7,5 x 8 i oku}nicom 1900 m2.Tel. 035/260-363. KLJU^, podru~je Bebi}i, iznad Vatrogasnog doma, I zona, 6 dunuma zemlje. Mob. 062/364-214, 053/222928. STARI Grad, stan 80 m2, 1 sprat + zidana gara`a, bez posrednika. Tel. 441-879, od 16-19 sati. PRODAJEM poslovno kancelarijski stambeni prostor, 85 m2, vl. 1/1 kod ambulante u Sokolovi} Koloniji. 105.000 KM. Mob. 061/223119. POVOLJNO stan 60 m2. Mob. 066/843-158 POSLOVNI PROSTORI od 190 m2 i 200 m2 na Dobrinji iza pijace. Mob. 061/968-986. PRODAJEM vikendicu sa 3.000 m2 zemlje, gara`a, sprat i potkrovlje, oko 90 m2, zidana i pokrivena, sa gra|evinskom dozvolom na Vla{i}u kod skakaonice. Mob. 061/223-119. PRODAJEM ku}u, ve}u, stambeno poslovni prostor, Vraca, ul. A. Smajlovi}a. Mob. 061/160-068. NI[I]I, prodajem 21.000 m2 {ume, 300m od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Mob. 061/166-612. PRODAJEM stan 52 m2 na Grbavici kod @eljinog stadiona, III sprat useljiv ili mijenjam za garsonjeru. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71 m2 u Hrasno Ul. Azize [a}irbegovi}, trosoban, dva balkona. Tel. 065/021-556.

utorak, 28. decembar 2010. godine PRODAJEM gara`u 1/1 na ^engi} Vili. Mob. 061/109903. PRODAJEM stan 45 m2 u Hrasnom Trg heroja 85.000 KM i 36 m2 65.000 KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 58 m2 u Hrasnom, Porodice Ribar adaptiran, dvostrano orjentisan, dva balkona. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 65 m2 na Alipa{inom Trg me|unarodnog prijateljstva, VI sprat, 102.000 KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM poslovni prostor 80 m2 na Ba{~ar{iji, Bravad`iluk. tel. 065/021556. PRODAJEM dvosoban, top-renoviran stan, gornje Ciglane, II sprat, PVC, 48 m2 + balkon, 60.000 eura. Mob. 061/486-739. PRODAJEM stan-ku}u. Ilid`a-Lu`ani u nizovima, dvoeta`na sa gara`om, ba{tom naprijed i pozada. Mob. 061/222-465. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, novogradnja, Skenderija, 2 sprat, eta`no grijanje, ogra|en veliki balkon. Mob. 061/352-112. PRODAJEM stan 80 m2 na Alipa{inom Trg me|unarodnog prijateljstva adaptiran ili mijenjam za dvosoban. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a, 750 m2 oku}nice uz autoput prema Mostaru, 70.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 89 m2 na Ba{~ar{iji kod pijace, II sprat. Tel. 065/021-556. PRODAJEM zemlji{te povr{ine 2,325 m2 sa izgra|enim objektom 64 m2,na podru~ju Bijeljine 2,5 km od centra "Novo naselje" ili mijenjam za nekretninu na podru~ju op}ine Tuzla, Kalesija ili @ivinice. Cijena 20. 000 eura. 035/266-224. PRODAJEM stan 48 m2 na Skenderiji kod Likovne akademije, II sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 56 m2, u centru grada, ul. ko{evo br. 5. Mob. 062/814-279. POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nisom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka br. 122. Mob. 061/201-700FERHADIJA 47 m2, 3 kat, dvosoban. Mob. 061/148810. PRODAJEM stan 55 m2, II sprat, ul. Mar{ala Tita. Mob. 061/225-164. STAN u Ul. E. [ehovi}a, VP, trosoban, 77 m2, povoljno. Mob. 061/842-626. STAN u Centru, Ul. Trampina, 67 m2, 1 sprat, povoljno. Mob. 061/842-626. STAN Bolni~ka 78 m2, 69 m2, 90 m2. Mob. 061/299911. STAN centar, Had`iidrizova 57 m2, 62 m2, 103 m2. Mob. 061/299-911. DVOSOBAN stan 53 m2, Grbavica, cen. grij. 2 sprat. Mob. 062/869-161. DVOSOBAN stan 53 m2, 2 kat, super povoljno, A. Jabu~ice. Mob. 061/842-626. NEUM, 398 m2 zemlje, komplet infrastruktura, kod hotela Stela. Mob. 063/991-991. NOVI Travnik, troiposoban stan, 1 kat, gara`a, strogi centar grada. Tel. 030/792-265. KU]A Kova~i 200 m2 na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN N. Sarajevo 71 m2, 53 m2. Mob. 061/299-911. STAN Ferhadija 48 m2, 3 kat. Mob. 061/299-911. VI[E placeva za gradnju od 500 m2 do 5.000 m2. Mob. 061/299-911. STAN centar Gabelina 85 m2. Mob. 061/299-911. HRASNO, P. Ribar, 38 m2, 1 sprat, lift, 80.000 KM. Mob. 061/205-235, PRODAJEM gara`u, 1/1, na ^engi} Vili. Mob. 061/109-903. DVOSOBAN stan 52 m2, iznad Op{te bolnice, eta`no grijanje, ba{ta, 85.000 KM. Mob. 062/619-266. PRODAJEM manju ku}u 150 m2 oku}nice, bliz`e centru. Mob. 061/358-772. VOJKOVI]I kod Sarajeva, ku}a sa 2 jednosobna stana, povoljno. Tel. 057/270-384 i 065/632-497. PRODAJEM vi{e parcela na moru, Sreser — Pelje{ac, cijena 20 eura/m2. Tel. 00385 98 583-105. STAN od 83 m2, u strogom centru grada. Mob. 062/119-403. PRODAJEM ku}u u JanjiBijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. CENTAR, dvoiposoban stan 66 m2, 2 balkona, sun~an, gara`a, kod medicinskog fakulteta. Mob. 062/841-390. RAKOVICA, plac kod d`amije, cijena 20 KM/m2. Mob. 066/680-100. PRODAJEM ku}u na Bistriku, cijena po dogovoru. Mob. 062/069-356. PRODAJEM ku}u sa ba{tom ili mijenjam za stan, Sarajevo — Stari grad. Mob. 062/213-753. PRODAJEM sparcelu 1350 m2 uz cestu Otes-ilid`a, svi priklju~ci dozvoljena gradnja. tel. 061/749-442. PRODAJEM trosoban, osun~an, IV sprat, Centar kod Avaza, 120.000 KM. Tel. 061/186-665. PRODAJEM ku}u na Alifakovcu, ba{ta, gara`a, {adrvan. Tel. 033/810-047, 061/865-158. MOSTAR-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1250 m2, zasebno gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063/722-002. POFALI]I, blizu FDS, ku}a s dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Mob. 062/439-329, 066/430-574. JEDNOSOBAN stan 33 m2 + 2 lo|e, sa liftom, kod Pivare, 100.000 KM. Mob. 061/759-085. DOBRINJA I, dvoiposoban stan 65 m2, 2 WC, prodajem, stan u federalnom dijelu. Tel. 033/453-395. FOJNICA, ku}a 1/1, novogradnja, odmah useljiva sa stvarima, cijena po dogovoru. Mob. 062/761-517. STAN 53 m2, Grbavica I, D. Numi}a, dvosoban, 4 kat, parno grijanje, balkon, ostava, 108.000 KM. Mob. 066/340-748. STAN kod O.S.Grad, 1 kat, 123 m2, pogled na park u Ferhadiji. Mob. 061/188-846. U centru, Mejta{, Kevrin potok, jeldnosoban stan, VP. Mob. 061/188-846. CENTAR, T. Ujevi}a, stan 40 m2, 1 kat, adaptiran i jednosoban 41 m2, 1 kat, balkon, Skenderija. Mob. 061/188-846. ADAPTIRANA garsonjera, centar, J. Avde, 1 kat, 26 m2. Mob. 061/188-846. LIJEP jednosoban stan, N. Sarajevo, P. Ribar, balkon, 1 kat. Mob. 061/188-846. LUKAVI^KA cesta, prodajem 1.000 m2 zemlje, projektna dokumentacija, za stam. poslov. objekat. Mob. 061/188-846. PRODAJEM u Tuzli ku}u sa 2 restorana na 1000 m2 zemlji{ta. Mob. 061/188-846. NA Grbavici stan 100 m2, 7 kat, lift, adaptiran, preko puta Holandske ambasade. Mob. 061/188-846. TITOVA, stan 111 m2, 2 kat i ku}a sa pos. prostorom, Pofali}i. Mob. 061/188-846. RAJLOVAC, 3000 m2 zemlje, sa dvije devastirane ku}e i vikendica u ^evljanovi}ima sa gara`om i 500 m2 zemlje. Mob. 061/188-846. MANSARDNI stan 71 m2, K. Tvrtka i garsonjera 27 m2, VP, preko puta Alipa{ine d`amije. Mob. 061/188-846. KO[EVSKO brdo, dvosoban stan, 62 m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926-910. CENTAR, ~etverosoban stan 114 m2, 1 kat, Bolni~ka i trosoban sa gara`om, [oping, 15 kat. Mob. 061/188-846. CENTAR, dvosoban 53 m2, Ko{evo, K. Tomislava, 2 kat, i na istoj lokaciji 68 m2, 1 kat. Mob. 061/188-846. STAN 89 m2, VP, centar, Bolni~ka, odli~an za pos. prost. sa 2 gara`na mjesta. Mob. 061/188-846. N. Sarajevo-Vraca, troiposoban stan 87 m2, 3 kat, Grbavica 72 m2, 1 kat, kod Kapu}ina. Mob. 061/188-846. DVOSOBAN stan N. Sarajevo, F. Hauptmana, 3 kat, lift, 53 m2. Mob. 061/188-846. STARI GRAD, ~etverosoban stan 106 m2, 2 kat, preko puta Lovca. Mob. 061/188-846. CENTAR, M. dvor, Kotromani}a Gunduli~eva), 2 kat, ~etverosoban, sa gara`nim mjestom. Mob. 061/188-846. TROIPOSOBAN, Otoka, Br~anska, 15 kat i troiposoban sa ba{tom, Dobrinja IV, I. Gandi. Mob. 061/188-846. POSLOVNI prostor 19 m2, S. Grad, koa samostalni ~vrsti objekat, Ul. Lugavina. Mob. 061/188-846 PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, II sprat, 64 m2, C.G. sa balkonom i podrumom. Mob. 065/495-660. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Mob. 061/199845 i 033/665-966. STARI grad, prodajem devastiranu ku}u, 3,30 zemlji{ta, Brusulje 77, papiri uredni, cijena 10.000 eura. Mob. 061/543-853. VELE[I]I, novogradnja 48 m2, prizemlje (klasi~no stanje) Rau-Bau), 50.000 KM, nije uknji}eno. Mob. 062/156-882. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. PRODAJEM stambeno poslovni objekat 12x8m, oku~nice 422 m2, novoizgra|eno, u Ilija{u. Mob. 062/671-097. CIGLANE, dvoeta`ni stan 77 m2, balkon, zaseban ulaz, preko puta Robota. Mob. 061/370-207. VI[NJIK 21a, 80 m2, ~etverosoban, 3 sprat, gara`a. Mob. 061/205-235.

OSLOBO\ENJE

mali
CENTAR 100 m2, Had`iidrizova, novija gradnja, 6 sprat, lift, extra. Mob. 061/205-235. GRBAVICA-[oping, 80 m2, gara`a, sre|en, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, Kotromani}a, 114 m2, 2 sprat + parking, odli~an. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Ul. Ko{evo, 52 m2, 2 sprat. Mob. 061/205-235. MARIN DVOR, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Mob. 061/205235. CENTAR, Petrakijina kod Lovca, 106 m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83 m2, troiposoban, 2 sprat + gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 40 m2, jednoiposoban, 1 sprat, sve novo, 115.000 KM. Mob. 061/205-235. DOLAC Malta, F. Hauptmana, 54 m2, 2 sprat, lift, 103.000 KM. Mob. 061/205235. HRASNO, A. lipa, 53 m2, PVC stolarija, ugradbena kuhinja i plakari, sve novo, 106.000 KM. Mob. 061/205235. STARI Grad, Franjeva~ka, 37 m2, 3 sprat, lift, novija gradnja, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. HITNO i povoljno prodajem stan 84 m2 + gara`a, luxsuzan, Vrtovi rivijere. Mob. 061/139-469. VJE^NA vatra, stan 63 m2, 170.000 KM, pogodan i za pos. prostor. Mob. 061/902827. KU]A, pazari}-[inici, eta`no, vlastiti vodovod, telefon, ure|ena oku~nica. Tel. 417219. Ljubljanska, Kova~i}i, stan 78 m2, 2 balkona + gara`a u objektu 17 m2. Tel. 212-479. STAN Bolni~ka, plavi neboder, 78 m2, 11 sprat. Mob. 061/370-207. HRASNO, neboder, 21 sprat, 36 m2, terasa 18 m2. Mob. 061/570-207. STAN u Ferhadiji, 47 m2, 3 sprat, kod Tr`nice, 117.000 KM. Mob. 061/370-207. POSLOVNI prostor 96 m2, stambeni 180 m2 novogradnja, 12x8m, oku~nice 422 m2 u Ilija{u. Mob. 061/552547. PRODAJEM stan, Obala Kulina Bana, 59 m2, III sprat, potpuno adaptiran, zgrada nema lifta, cijena 135.000 KM. Tel. 062/156882. PRODAJEM na Otoci 72 m2, 12 sprat, 2 balkona, dvostrano orjentisan, Goru{a 55 m2, II sprat, potpuno adaptiran. tel. 061/079-751.

Oglasi

31

NED@ARI]I Tibrapacifik, novogradnja, garsonjera 34 i 37 m2, cijena povoljna. Mob. 061/504-425. NA PRODAJU stan 84 m2, III sprat, Bu}a Potok, 3 spava}e sobe, dnevni boravak, i stan 77 m2 + 2 balkona, Alipa{ino polje kod Merkatora. Mob. 062/649370 i 061/072-845. DOBRINJA II, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu troiposoban stan, 91 m2, IV sprat, 140.000 KM. Mob. 062/606-831 i 033/450-976. POFALI]I 76 m2, Novo S. 41 m2, Dobrinja 49, 55, 68 m2, ^engi} vila 64 m2, Grbavica 54, 131 m2, Mojmilo 68 m2, Centar-Odoba{ina 37 m2, Alipa{ino 53 m2, 64 m2. Mob. 061/375-787. KU]A Vratnik (kod Hendek d`amije), Vasin Han (Sor. gazija), vikend-ku}e Pale (Kriva~e, potoci, donji Pribanj, Brezi}i), zemlji{te 4.000 m2 Kasindo-Ukovice. Mob. 066/488-818. RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM {umu za sje~u. Mob. 061/030-280. PRODAJEM zemlju na Baricama. mob. 066/892-112. PRODAJEM ku}u i trosoban stan u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. tel. 061/528032. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75 m2 novogradnja 3 mokra ~vora, parking. Tel. 033/227-460. PRODAJEM stan vp na K. Brdu ili mijenjam uz dogovor za isti u Had`i}ima idealan za studente. tel. 062/110-722. PRODAJEM manji stan u centru. Tel. 066/125-453. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. PRODAJEM-mijenjam ku}u u Bla`uju, za stan u Sarajevu.Tel. 633-244, 061/703-280. PRODAJEM dvije devastirane ku}e sa oku}nicom i vo}njakom u Fo~i. Mob. 061/703-280 i 633-244. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233654 i 061/224-896. PRODAJEM garsonjeru 23 m2 u centru, u zgradi. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999.

32 maliOglasi
BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBNa, sa dvije gara`e i 750 m2 vrta. Mob. 061/546-246. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/ 056-479. PRODAJEM stan 64 m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5 m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35 m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89 m2, vrt 189 m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80 m2, III sprat i stan na Skenderiji 55 m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701-977. STAN 33 m2, Grbavica INevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. PRODAJEM u centru stan 104 m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM zemlji{te 2.500 m2, dobro za doma}instva, Rakovica, Zeleni Aris. Tel. 033/534-179. STROGI centar, Ba{~ar{ija, ku}a 100 m2 sa dvori{tem 220 m2. Tel. 447-940, od 1218 sati. FALERI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12 sa oku~nicom 1.200 m2 uz rijeku Mo{}anicu. Bob. 061/304-599 i 033/665-419. CENTAR, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Mob. 061/304-599, 665-419. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121 m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. CENTAR dvoiposoban stan, 66 m2, dva balkona, sun~an, gara`a, 70 m2. Mob. 062/841-390. KVADRANT — Novo Sarajevo, dvosoban 60 m2, dugoro~ni najam ili prodaja. Mob. 061/701-128. KU]A ve}a, stambeno-poslovni prostor, Vraca, A. Smajlovi}a. Mob. 061/160068. KONJIC, ku}a sa dvije gara`e, oku}nica, kod `eljezni~ke stanice. Mob. 062/992-252. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76 m2 + 30 m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM ve}i stan na Grbavici I, sa gara`om. Mob. 066/848-420. KU]A na sprat sa ba{tom i dvori{tem, Bistrik, Begovac 2. Tel. 656-221. BREKA, trosoban stan 77 m2, cijena 180.000 km. Mob. 062/053-136. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. VRACA, A. Smajlovi}a, troiposoban stan 91 m2, I sprat, eta`no grijanje, velika terasa, luksuzno sre|en, 120.000 eura. Mob. 061/ 165-294, od 17-19 sati. DOLAC Malta, 54 m2, 3 sprat, lift, 103.000 KM fiksno. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Ul. Ko{evo, 53 m2, 2 sprat, dobar. Mob. 061/205-235. CIGLANE, 83 m2, troiposoban, 2 sprat, odli~an, 210.000 KM. Mob. 061/205235. CENTAR strogi, 40 m2, dvosoban, 1 sprat, adaptiran, sve novo. Mob. 061/205-235. HRASNO, Aleja lipa, dvosoban 53 m2, super sre|en, sve novo, 106.000 KM fiksno. Mob. 061/205-235. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 53 m2, 2 sprat, lift, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina 13, preko puta Lovca, 106 m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. MARIN DVOR, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, odli~no, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. VIKENDICA 70 m2 + 1400 m2 oku}nice, eta`no grijanje, bazen, ljetnikovac, Kiseljak-Lepenica, 35.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, kod Dr`avne bolnice, stan 27 m2, 1 sprat, cen. grij. adaptiran, 63.000 KM. Mob. 061/205-235. GRBAVICA, Ul. Grbavi~ka, 90 m2, 7 sprat, lift, luksuzno adaptiran. Mob. 061/205-235. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. PRODAJEM jednosoban stan 41 m2, Lo`ioni~ka 5/16. Tel. 646-261. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. oban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69 m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76 m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000 m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513781. JEDNOSOBAN useljiv stan, 40 m2, Centar-Marindvor. Mob. 061/132-327. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50 m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41 m2 Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47.

utorak, 28. decembar 2010. godine PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86 m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37 m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM trosoban stan 95 m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati. PRODAJEM stan 58 m2, Hrasno, Trg heroja 29, 4 sprat. Tel. 649-602. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59 m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja 2006. god. useljen, potkrovni + galerija, 87 m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, zgrada, adaptirana, stan komplet ura|en, 54 m2, 112.000 KM. Mob. 066/801-711. KU]A na Dobrinji, dva stana po 75 m2, potpuno renovirana, 2 gara`e, povoljno. Mob. 061/842-626. S. GRAD, Logavina, jednosoban 29 m2, 1 sprat, 67.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, Pru{~akova, 85 m2, pogodan za pos. prostor, 1 sprat, 225.000 KM. Mob. 061/702-881. BJELAVE, Derebent, pos. prostor 38 m2, novo sve, alarm, grijanje, 115.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, ku}a u nizu, pr + sp, ba{ta, renovirana, odmah useljiva, 150.000 KM. Mob. 061/702-881. DVOSOBAN stan, Ljubljanska, VP, 55 m2, novogradnja (zgrada nedovr{ena), stan zavr{en i useljiv. Mob. 061/320-439.

OSLOBO\ENJE

NO VO GRA DNJA-Ned`a ri}i, garsonjera, 6 sprat, 33 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 066/801-711. OTES, stan 49 m2, adaptiran, 3 sprat, 70.000 KM. Mob. 061/702-881. NO VO GRA DNJA-Ne d`a ri}i, dvosoban 58 m2, 8 sprat, 1.800 KM/m2, ekstra pogled. Mob. 061/702-881. STAN 32 m2, K. Brdo, z. D`umhura, potpuno namje{ten i adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/907-831. MARINDVOR, A. Brauna, jednosoban 48 m2, potrebna adaptacija, 2.350 KM/m2. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, parcela 3.500 m2, sa sru{enom vikendicom, uz potok, 17.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lifta, 69 m2 + 2 balkona, 1.800 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Podgaj, 1 sprat, 63 m2, useljiv, 145.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92 m2 + 2 balkfona, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, 55 m2, balkon, 5 sprat, 80.000 KM, adaptiran. Mob. 062/907831. STAN u Vogo{}i, 77 m2, 2 balkona, 1 sprat, cen. grijanje, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Vraca, kod Tranzita, 4 eta`e, sve novo, ba{ta, gara`a, 300.000 KM. Mob. 062/907-831. PRODAJEM 4 ku}e + 2 pos. prostora i 12 dunuma zemlje u Donjoj Vogo{}i, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, K. Tvrtka, suteren, 77 m2, adaptiran, pogodan za kancelarije, 195.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, K. Tvrtka, 3 sprat, 94 m2, grijanje, useljiv. Mob. 062/907-831. OSIJEK, stambeno-poslovni objekat 800 m2, 240.000 KM. Mob. 061/177-556. TROSOBAN stan u H. Dizdara, 1 sprat, 123 m2, 260.000 KM. Mob. 061/320439. JEDNOSOBAN stan u H. Idrizovoj, 32 m2, potkrovlje, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Vrazova, 2 kat, 59 m2, ima parking mjesto, 150.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, pogodan i za pos. prostor, 84 m2/3.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, M. ^. ]ati}a, 1 kat, 74 m2, adaptiran, 210.000 KM. Mob. 066/801-737.

utorak, 28. decembar 2010. godine GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21 m2, novoadaptirana, 62.000 KM. Mob. 066/801-737. PETEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, sve novoizgra|eno, ekstra ura|en, 136 m2/1.700 eura. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, N. Smailagi}a, 6 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/801737. TROIPOSOBAN stan na Trgu Zavnobiha, B faza, 2 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, trg Zavnobiha, 1 kat, 59 m2, balkon, 98.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, Alipa{ino A faza, Trg me|. prijat. 6 kat, 70 m2, fiksno 105.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, A. [a}irbegovi}, 128/13, 59 m2 + 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan u hrasnom, A. [a}irbegovi} 24/2, 68 m2, 143.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, D`. Bijedi}a, 1 kat, 52 m2, balkon, 92.000 KM. Mob. 066/801737. TROSOBAN stan, ^. Vila, D`. Bijedi}a, 2 kat, 82 m2/1.000 eura. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, hrasno, P. Ribar, 63 m2, VP, 58 m2, 2 balkona, novo kupatilo i vanjska stolarija, 123.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^. Vila, B.M.Selimovi}a, 11 kat, 54 m2, 95.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^. Vila, B.M.Selimovi}a 31/16, 56 m2, balkon, 50.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Drvenija, troiposoban stan 96 m2, balkon, 2 sprat, cen. grij. 2 mok. ~vora, lift, 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966. MARINDVOR, stan 89 m2, 2 sprat, 2.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. SOKOLOVI] Kolonija, stan u nizu 100 m2, gara`a, potkrovlje, dvori{te, dobar, 120.000 KM. Mob. 065/061966. ILID@A, Lu`ani, ku}a 240 m2 stambenog prostora, plac 700 m2, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. VRACA, ku}a na 3 eta`e + 600 m2 oku}nice, 129.000 KM. Mob. 061/177-556. BU^A Potok, dvije ku}e na 3 eta`e + 1.000 m2 placa, 250.000 KM. Mob. 061/177556. BLA@UJ, ku}a 200 m2 + 1500 m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/177-556. ZEMLJI[TE 1.360 m2 kod d`amije na Plandi{tu, 80.000 KM. Mob. 061/170254. CENTAR, Mejta{, dvosoban stan 52 m2, 1 sprat, 2.900 KM. Mob. 061/177556. STARI Grad, Logavina, dvosoban stan 50 m2, VP, eta`no grijanje, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, dvosoban stan 57 m2, 2 terase, 2 mok. ~vora, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban stan 84 m2, VP, eta`no grijanje, gara`a, 260.000 KM. Mob. 065/061-966. KU]A na Skenderiji, Terezije, kod Vrbanja mosta, nova ku}a 340 m2 stam. pros. + 200 m2 oku}nice, uz glavnu cestu, 950.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM 6.500 m2 placa, Rajlovac, uz glavnu cestu + ku}a, svi priklju~ci, industrijska zona, 700.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, a.B.[imi}a, 2 sprat, 28 m2, 69.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 112.000 KM. Mob. 065/819136. NEUM, 398 m2 zemlje, kod hotela Stela, komplet infrastruktura. Mob. 065/834901. PRODAJEM dvije ku}e. Mob. 061/015-812. KOBILJA Glava, 40.000 m2 zemlje, gra|evinsko 7,5 KM/m2. Mob. 065/834-901. BA[KE Vode, stan 62 m2 + 15 m2 terase, 200m od mora, de-lux, nov, useljiv. Mob. 065/834-901. KOD Katedrale stan 132 m2, VP, mo`e i kao pos. prostor, 2.500 KM/m2. Mob. 065/834-901. DVOSOBAN stan 57 m2 u Vrani~inom neboderu, 7 sprat, mo`e i zamjena za ve}i, bli`e centru. Mob. 061/864-651, 618-944. PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici. Mob. 062/505-050, 806-515. [VRAKINO, jednosoban stan 33 m2, adaptiran, uredni papiri. Tel. 459-874. POSLOVNI prostor na Marindvoru, novogradnja, prizemlje, 29 m2, \. Mazali}a, 150.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, useljiv, 50 m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2, 2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici, Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46 m2, 83.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77 m2, gara`a 17 m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5, S. Filipovi}a, potkrovni, troiposoban, 77 m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lifta, 25 m2/2.500 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, teheranka, Ul. A.B.[imi}a, VP, adaptiran, 60 m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u potkrovlju, Titova, 5 sprat, ima lift, 68 m2, uknji`en, a fizi~ki ima 100 m2, 190.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u centru kod hotela Evrope, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67 m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan na Socijalnom, adaptiran, Zmaja od Bosne, prizemlje, 41 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili-Kvadrant, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136.

OSLOBO\ENJE

mali
VOZILA
PRODAJEM Polo Wolksvagen, Opel Korsu i Ford Fijestu, povoljno. Mob. 061/703-280 i 033/633-244. PRODAJEM zimske gume Sava 4 kom. vo`ene 6.000 km, ~eli~ne felge gratis, cijena 150 KM. Mob. 062/386286. DACIJA logan karavan 1,4 benzin, pre{la 18.000 km, registrovana, cijena 10.800 KM. Mob. 062/319-589. PRODAJEM Opel Korsa — Skong, 1997. godina, 5 vrata, boja crvena, registrovana do 23.7.2010., 160.000 KM, cijena 5.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Fiat Punto benzinac 1999. god o~uvan registrovan do jula 2011. god, cijena po vi|enju. Tel. 033/402-564. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, registrovan, 3.000 KM nije fiksno. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM vanjske ljetne gume, zadnju {ofer{ajbu i stakla za reno 4. Tel. 534087, 062/682-690. RENO klio 1,2 benzin, 2001. god, registrovan, 4 vrata, 5.000 KM. Tel. 070/211-374. PRODAJEM putni~ka vozila Reno tvingo, godina proizvodnje 8/2001, 55.000 km i Saab tip 93, godina proizvodnje 12/1999, pre{ao 75.000 km, 9.000 KM. Mob. 061/223-119. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801. MERCEDES benz. E-300, elegance, 1997. god. Mob. 0617224-555. ALPAKA esca JG, prodajem. Mob. 063/603-010. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800 KM. tel. 033/537-949. ASKONA, registrodana do 4/2011. i jugo 45 za dijelove. Mob. 061/177-532. PASAT 2007. god. 2.0, crni, comfort line, prvi vlasnik, pre{ao 90.000 km, cijena 30.000 KM. Mob. 061/218691. MERCEDES C-220-avangard, 98. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/147-434. OPEL astra karavan, dizel, 99. god. mo`e zamjena. Mob. 061/220-016.

Oglasi

33

PEUGEOT 406 benzin, 2,0l, 2002. god. puna + dodatna oprema, registrovan do 11/2011. god. Mob. 061/212-267. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. GOLF 3 TDI karavan, crveni, 95. god. tek registrovan, ABS aerbeg, cen. brava, duplo zaklju~avanje, 7.300 KM. Mob. 062/607461. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM o~uvan sobni ugao, plave boje, sobnu garnituru. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM o~uvane zidne vise~e kuhinjske elemente, razne vrste knjiga. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM trosjed i fotelju, hrvatska proizvodnja i sto za dnevni boravak. Tel. 450-940. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knigespise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B (mali o A: glas

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

TEHNIKA
PRODAJEM TA pe} 4kw 200 KM. Tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

i, smrtovn ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. GOLF II, dizel, 1989. godine. tek registrovan, cijena 2.950 KM. Mob. 061/184876. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600 111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator, 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/639470. PRODAJEM Pe`o 505, 1989. god karavan. Tel. 061/540-281. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1 + 8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527290. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PIJANINO ^ajka, 2 kau~a, ormar i kombinovani kredenac. Tel. 524-655. PRODAJEM nov plinski re{o sa 2 kola i bocom sa regulatorom i crijevom, povoljno. Mob. 061/863-782. PRODAJEM kompjuter pentium 4, za 190 KM. Mob. 063/190-935. PRODAJEM Bajerove trakice za {e}er, u pola cijene. Mob. 063/190-935. PRODAJEM kupaoni~ki (pe{kir) radijator veoma kvalitetan za velike pritiske, mo`e i natu|ba dimenzija. Tel. 033/800-514, 061/922476. KO@NA jakna, futrovana, br. 50, sme|a boja i 2 skija{ke jakne, `uta boja, br. 50 i 54. Mob. 061/516-910. PELENE za odrasle, srednje-Medium br. 2. Mob. 061/364-663. PRODAJEM dugu `ensku bundu od nerca br. 42-44, praktino nova, povoljno. Tel. 654-096, 062/226-975. PRODAJEM 10 rebara harmonika vrata 40 KM, vis. 245, du`ina 237. Mob. 062/320-034. USTUPAM ugovor o zakupu sa Op{tinom uz otkup inventara (fast food). Tel. 061/245-900. PRODAJEM stare zna~ke 50 kom samo 15 KM. Tel. 524-973. PRODAJEM {trika~u ma{inu, plinsko kuhalo, stari bakreni le|en, ne{to veza. Tel. 202-917. PRODAJEM dje~ija kolica, igraonu i kreveti} u odli~nom stanju. Mob. 062/178-268. VRLO povoljno prodajem grobno mjesto na Barama. Mob. 061/905-156. PRODAJEM balkonska vrata ustakljena termo staklom, 220x80, 95 KM unutarnja vrata 200x100, 45 KM. Tel. 062/954-316. PRODAJEM u toku je rasprodaja zaliha raznih stolica, fotelja i stolova od pru}a. tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM povoljno korpe-kreveti}e za bebe i korpe i kaveze za ma~ke i pse. Tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM ve{ korpe, stalke za cvije}e, klofere, tacne i drugo od pru}a. Tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. FASADNA plinska pe} 2,86 KW, cijena 100 KM. Tel. 062/315-540. URAMLJENO ogledalo, 75x60cm, cijena 30 KM. Mob. 062/315-540. ISPRAVAN telefon stari „ Ei Pupin“, cijena 30 KM. Tel. 062/315-540. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice br. M101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 596, 628, za elek. brija~e Braun, Iskra i Ruske. Tel. 651-556. MOTORNA pila partner, dupla staklena balkonska vrata PVC, eloksirana 50% jeftinije. Mob. 062/607-461. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM kombi {tof 3m duple {irine. Mob. 062/966-709. PRODAJEM skije i cipele br. 7 i 8½, sa torbama, skoro novo i klasi~nu gitaru. Tel. 472-252, od 8-10 sati. PRODAJEM novu plinsku bocu 10 lit. sa crijevom i regulatorom. Tel. 472-252, od 8-10 sati. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara, `utih mrava u va{em stanu ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891. BUNDA nerc, prodajem. Tel. 221-308, oko 17 sati. PRODAJEM karambol, veoma povoljno. Mob. 061/943-009. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM `ensku dugu bundu, duge sivo-crne dlake. br. 42. Mob. 061/147117. PRODAJEM aparat za kvarcanje gornjeg dijela tijela, cijena 90 KM. Mob. 061/147-117. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. UMIVAONIK i desni sudoper, bez elemenata. Tel. 534087, 062/682-690. RAZNE vrste plinskih gorionika. Tel. 534-087, 062/682-690. LUSTERI, nov tanjir SAT antene. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM 80 dkg kalaja u {ipkama. Tel. 534-087, 062/682-690. NOVE talijanske `enske ~izme, br. 39, razne vrste bi`uterije. Tel. 534-087, 062/682-690. DRVENI prozor sa termo staklom i {tokom, polovna drvena balkonska vrata. Tel. 534-087, 062/682-690. MU[KE i `enske zimske kapute i bantile. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

utorak, 28. decembar 2010. godine KUPUJEM ratnu od{tetu i deviznu {tednju dolazak na adresu. Tel. 066/723-731. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova isplata odmah. tel. 061/836-657. KUPUJEM stan ili manju ku}u, stan jednosoban do 50.000 KM. Tel. 061/169-900. KUPUJEM stan 35-45 m2 na relaciji Dolac Malta-Dobrinja do 55.000 KM. Tel. 061/169-900. KUPUJEM akcije-obveznice, dionice ratne od{tete i devizne {tednje isplata odmah. tel. 065/027-864. KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne od{tete isplata odmah. Tel. 061/526918. KUPUJEM gara`u u centru, Ko{evu, Ciglanama, breka, Vi{njik, Bjelave. Mob. 061/148-810. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM u Ivanjici kod dubrovnika do 3 dunuma zemlje. Mob. 061/154-540. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211914.

OSLOBO\ENJE

POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. SANITETSKI prevoz pacijenata www.ba. Tel. 061/564-564, 061/100-567. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: nenom@web.de BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. DAJEM instrukcije iz matemetike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400, 061/073-285. PROF. dajem sate gitare. Mob. 063/930-078. ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Mob. 062/ 760-012. PRESVLA^IM kau~e i stolice i sve opravljam. Dolazim na lice mjesta. Tel. 544932 i 062/522-986. NUDIM pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, presvla~enje, odlazak u kupovinu, apoteku, Dom zdravlja, itd. Mob. 062/760-012. VR[IM adaptaciju stanova. Tel. 061/256-132.

OSTALO
USTUPAM grobno mjesto na ulazu u groblje Bare. Mob. 061/107-851. PRODAJEM harmonika vrata "marley" sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. ORIGINAL Berberova slika 120 x 100. Mob. 061/965053. PRODAJEM set za gas 300 KM, 3 kom. balkonskih vrata sa roletnama, 200 KM i 170 kom selonit plo~a, 300 KM ili 2,5 KM po komadu. Mob. 061/223-119. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115.

ZAPOSLENJE
POTREBNA dva konobara u citypabu. Obavezno poznavanje engleskog jezika. Mob. 061/323-130. POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, stan i braha obezbije|eni, plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. HITNO potrebne dvije frizerke u salonu, na Kova~i}ima. Mob. 062/293-402. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526-918.

utorak, 28. decembar 2010. godine MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/ 221-668. VOZA]I, ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili je oslabio akumulator pozovite Tel. 033/531-996 i 062/ 639-470. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. SERVIS zdravlja, ni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, buhe, u{i, stjenice, mi{eve, itd. Tel. 033/219761, 061/928-535. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141676, 033/204-805. PARKETAR profesionalno postavlja, brusi, lakira sve vrste parketa i laminata, garancija. Mob. 062/212-994. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VODOINSTALATER radi popravke i adaptacije povoljno. Mob. 061/222-927. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343 Pofali~ka br. 76. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654941. CERTIFICIRANI ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnim i fizi~kim licima. Tel. 033/237-878, 061/482045. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. SPASITE va{e drage uspomene od propadanja, presnimavamo sa video kaseta na DVD. Tel. 062/824-523. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemogla lica. Tel. 062/569444. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Tel. 062/226-665. MOLERSKO — farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973. PREVOZ klimatiziranim kombi vozilom na planine, izlete, seminare po BiH i {ire. tel. 061/222-310. MOLERSKE usluge nudimo gletovanje, moleraj, lakiranje stolarije, radijatora i sve ostalo po dogovoru. Tel. 456-979, 061/219-768. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika na planine i sve destinacije. Mob. 062/214690 i 033/220-402. VR[IM prevoz robe, selidbe, povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5 T na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. PREVODIM tekstove sa engleskog jezika, cijena 5 KM po stranici. Mob. 061/522442. STOLAR vr{i opravke vrata, prozora, kuhinja, tapaciranog namje{taja, itd. Mob. 061/863-740. ZA |ake i studente instrukcije iz matematike, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973, 446-056. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i "skidam" tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. PREVOZ putnika novim lux kombi vozilima, {irom BiH i Evrope, povoljno. Mob. 062/213-645,062/671603. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108-779. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. KAMINE zidamo {amotom keradnja gusanih remontni kalijeve pe}i za picu, estetika eta`no grijanje iz kamina. Tel. 061/154-540. INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 457-066. ELEKTRI^AR radi sve vrste opravki, bojlera, pe}i, osigura~a, indikatora, instalacija i ostalo. Mob. 061/222-228. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. TEPSER s.o.d. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i kamene podove. Mob. 061/524-461, 200-003. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla}i namje{taj u radioni ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, hrvatskog/srpskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572966. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. CERTIFICIRANI ra|unovo|a vodi i poslovne knjige za pravna i fizi~ka lica. Tel. 237-878, 061/482-045. PROFESORICA sa dugogodi{njim iskustvom rada u gimnaziji, dr`i instrukcije iz engleskog. Tel. 450-902, 063/555-363. VOZA^I, ako ne mo`ete upaliti svoje vozilo ili ako je oslabio akumulator, dolazim. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. TERAPEUT nudi usluge opu{taju}e i rehabilitacione masa`e za gospodine i dame. Mob. 063/443-918. [TOPANJE perzera sarajevske }ilimare, proizveden 1950. godine i nove rese. Mob. 061/566-811 i 033/649559. FIZIOTERAPEUT nudi stru~ne tretmane za gosponine i dame. O~ekujem pristojne pozive. Mob. 063/443-918. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. VODOINSTALATER opravlja kotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/157-991. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. RADIM popravke i prepravke na sistemu grijanja. Tel. 645-475, 062/225-729. VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva vr{i opravku instalacija, mon. sanitar. ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902.

OSLOBO\ENJE

mali
PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420077. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/ 282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. TELEFAX servis V&R, popravljamo telefakse, telefone, telefonske instalacije, baterije, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 570-350. MASA@A klasi~na, sportska, energetska uz aromaterapiju, elektroakupunktura, dipl. terapeut — maser. Mob. 063/975-031. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151.

Oglasi

35

V O D O I N S TA L A T E R , opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis bojlera, el. pe}i, itd.). Mob. 061/132-149. SIGURNO i brzo putujte kombi vozilom po BiH pa i {ire. Mob. 062/205-740. VODOINSTALATER-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, osigura~a, itd. Mob. 061/180-120. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

RAZNO
GRA\ANI Sarajeva, potro{a~i gasa! Preporu~ujemo vam da obavezno pogledate Web site: http://www.gasgangrena.com DJE^AK ljubitelj `ivotinja moli imali ko da mu pokloni pekinezera. Tel. 061/915-981. POTREBAN kredit od 2 miliona eura uz super zaradu. Garancija nekretnine. Posrednicima atraktivna nagrada. Mob. 061/807-485, 065/234-239, 063/838-936, EM: young.again@live.com FONDACIJA za bolji `ivot tra`i srodne du{e za sve slobodne djevojke, dame i mu{karce zbog dru`enja i braka. Mi smo tu da niste sami. tel. 066/655-435.

36 maliOglasi

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

37

Januar u Narodnom pozori{tu

U znaku premijera i jubileja
Zeni~ko pozori{te gostuje sa predstavom “Nevakat“

Sredi{nji doga|aj bi}e premijera Drame NPS-a izvedba [ekspirove tragedije “Ri~ard III”, u re`iji Gor~ina Stojanovi}a, koji je uradio i scenografiju
bolnica“ i Su{i} -D`afi}ev “Nevakat“ Ove dvije predstave }e zapra. vona sarajevskojpozorniciozna~iti ~itav niz me|usobnih gostovanja i suradnje zeni~kih i sarajevskih dramskih djelatnika. Opera Narodnog pozori{ta Sarajevo u januaru }e biti zastupljena sa naslovima dvije velike opere: Verdijevim“Balom pod maskama“ i Donizzetijevim “Don Pasqualeom“ . Baletna predstava “Katarina, bosanska kraljica“ autora \ele Jusi}a i Gradimira Gojera, a u koreografiji i re`ijiEdinePapo, bi}e na repertoaru Ku}e na Obali u dva navrata tokom ovog mjeseca. - U ovom mjesecu bilje`imo i gostovanje predstave “Gospo|ica Julija“ Strindberga u re`ijiGradimira Gojera, na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenici, kao i predstavu Pavela Sale “Mortal kombajn“ u re`iji Dine Mustafi}a, na mati~noj sceni u Sarajevu. Ne}e izostati niti koncert Sarajevske filharmonije, kao i promocija knjige sarajevskog autora Bahrudina Bijedi}a u foajeu Narodnogpozori{taSarajevo, te izlo`ba likovnogumjetnikaAljeSmajlagi}a iz Budve (Crna Gora). Bogatstvo sadr`aja ponude ansambala Narodnog pozori{ta Sarajevo ozna~ava, prakti~no, dinami~nu umjetni~ku 2011. godinu. predstave “Hamlet u selu Mrdu{a Donja“ komedije koja je u na, {im uvjetima postala ve} klasikom, a koju }e sa presti`nom podjelom na{e ku}e (na{i prvaci Josip Pejakovi} i Nada \urevska, ali i mladi glumci Alma Terzi} i Aldin Omerovi}) na scenu postaviti re`iser Sulejman Kupusovi}. Operna predstava “Je`eva ku}ica“ Zlatana Vaude nastavit }e kontinuitet prikazivanja opera za djecu i mlade... Niti Balet Narodnog pozori{ta Sarajevo ne}e os ta ti du`an svo jim obo`ava te lji ma, ko ji su ga podr`avali svih prethodnih 60 godine. A potrudit }emo sa da zajedno sa Sarajevskom filharmonijom glazbeni `ivot Sarajeva i BiH ne zaostaje za europskim prijestolnicama..., ka`e Gojer, uz napomenu da sve~anim koncertom Sarajevske filharmonije na najljep{i na~in `ele sretnu i uspje{nu nastupaju}u godinu ne samo svojim posjetiocima nego i svim gra|anima Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Izuzetno dinami~no i teatarski propulzivno izgledat }e januar/sije~anj, u produkcijskomsmislu, isti~u u saop}enju koje smo dobili iz Narodnog pozori{ta Sarajevo Ve} 5. januara otpo~inje “niska repertoarnih sadr`aja koje producira Ku}a na Obali. Tada }e se, prvi put u povijestisredi{njeteatarske ku}e u Bosni i Hercegovini, na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo odr`ati Sve~ani bo`i}ni koncert SKPD Prosvjeta. Uz u~e{}e niza muzi~kih sastava i horova bi}e to prilika da se svim pravoslavcima u Sarajevu i BiH, kao i drugim ljubiteljima umjetnosti, priredi prigodan umjetni~ki do`ivljaj.

[ekspir na sceni NPS-a
Potom }e uslijediti niz zanimljivihscenskihdoga|anja, me|ukojima se, kao sredi{nji doga|aj, najavljuje premijera Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo. Rije~ je o izvedba[ekspirovetragedije“Ri~ard III“, ure`ijiGor~inaStojanovi}a, koji je uradio i scenografiju. Predstava je, isti~u, “nakon

du`eg vremena, okupila je izuzetnu gluma~ku postavu, u kojoj participiraju Izudin Bajrovi}, kao Ri~ard III, Aleksandar Seksan, Ermin Sijamija, Mirvad Kuri}, Aldin Omerovi}, RiadLjutovi}, SlavenVidak, Alban Ukaj, Alen Muratovi}, Vedran \eki}, Amra Kapid`i}, Mediha Musliovi}, Vedrana Seksan, Sanela Pepeljak...“ Neposrednoprijepremijere, koja se najavljuje za 15. januar, u foajeu Narodnog pozori{ta Sarajevo biti }e predstavljena knjiga Daniele Gogi} “Vilijam [ekspir na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo“ . Skromno, ali sve~ano, kako to, ka`u, zaslu`uje takav jubilej, obilje`it}e i pedesetoizvo|enjepredstave Male scene Narodnog pozori{ta Sarajevo EnFace: “Pono}na igra“ autora Dubravka Jela~i}a Bu`imskog, a u re`iji Gradimira Gojera. Ova 50. predstava bi}e izvedena 27. januara. A u okviru nedavno verificirane suradnje sa zeni~kim teatrom, na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevobi}eizvedenepredstave“Op{ta

I suvremeni pisci
Tim povodomdirektorGradimir Gojer isti~e: - 2011. godinu otpo~injemo kako to i prili~i velikim teatarskim ku}ama izvedbom tragedije Vilijema [ekspira. U ovoj godini na na{em repertoaru na}i }e se jo{ dva klasika Maksim Gorki i Henrik Ibzen. Ne}emo zanemariti, u godini u koju ulazimo, niti suvremene pisce... Tako }e bosanskohercegova~ki dramski pisci biti zastupljeni preko praizvedbe drame “Dvojica na mostu“ Seada Trhulja, a suvremeni pisci iz svijeta preko djela Dee Loher, koju }e na na{u pozornicu postaviti Dino Mustafi}. Pose bno mno go o~eku jem od

Brankovo kolo
Rije~ je o knjizi sa~injenoj iz dviju zbirki pjesama mladih pjesnikinja - Irene Bera i Aleksandre Marilovi}
UpravojeuBrankovomkolu, uediciji ‘’Savremena poezija’’, kao sedamdeset sedma iza{la nova, neobi~na pjesni~ka knjiga ‘’Dvopjev’’ Irene Bera i Aleksandre Marilovi}. Rije~ je o knjizi sa~injenoj iz dviju zbirki pjesama mladih pjesnikinja. Prva zbirka pjesama talentovane Irene Bera „Daleke blizine“ sva je u ustalasanim zamasima pjesni~kog Ja. Lirskom paletom obojena, ova poezija pokazuje dar pjesnikinje da stihove ovjen~a svije{}u o njihovom nastanku, da iznutra, iz stvarala~ke radionice, progovori ‘’jezikom nad jezicima’’. Ljepota ove zbirke ogleda se i u raznovrsnim tematsko-motivskim poljima i na~inima pjevanja. Podjednako nadahnuta u naporu da napi{e pjesmu u slobodnom i vezanom stihu, Irena Bera otvara posve realnu (i neminovnu) mogu}nost pjevanja

Lirski dvoglas
napetosti bi}a. Pjesnikinja osvjetljava linije dinami~nog dodira mu{kog i `enskog principa, vidljive i nevidljive silnice saglasja i sukoba. Ima ne{to od fatalnog poimanja svijeta u ovoj, bogatog jezika, poeziji, zvonka sudara stvarnosti i snova u zonama do`ivljenog. Irena Bera ro|ena je 25. marta 1987. godine u Novom Gradu (Bosanskom Novom), gdje je zavr{ila osnovnu {kolu i gimnaziju. Ovjen~ana prvim nagradama za poeziju i pri~e na mjesnim konkursima i takmi~enjima. Diplomirala na Filolo{kom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i knji`evnost) u Banjoj Luci. Aleksandra Marilovi} ro|ena je 14. juna 1986. godine u Derventi. U rodnom mjestu zavr{ila osnovnu i srednju {kolu. Diplomirala na Filolo{kom fakultetu (Odsjek za srpski jezik i knji`evnost) u Banjoj Luci. Knjiga ‘’Dvopjev’’ bi}e promovisana na sve~anoj proslavi ro|endana Branka Radi~evi}a u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i Beogradu, te u Republici Srpskoj, u Banjoj Luci, Derventi i Novom Gradu.
N. G.

Poziv umjetnicima za Berlinsko bijenale

Hiwa K.

Politika i umjetnost
Umjetnici iz cijelog svijeta mogu poslati umjetni~ke materijale za u~e{}e na 7. berlinskom bijenalu savremene umjetnosti 2012. godine, ~iji je kustos Artur @mijewski iz Poljske. Budu}i da }e istra`ivanje Berlinskog bijenala biti fokusirano na pitanje politi~kog opredjeljenje autora, umjetnici bi trebalo da navedu da li sebe smatraju politi~kom li~no{}u, da li pripadaju desnici, ljevici, liberalima, nacionalistima, anarhistima, feministima ili bilo kojoj drugoj grupaciji s kojom se identificiraju. Trebalo bi da navedu i da li su zainteresovani uop}e za politiku. Kustos @mijewski postavlja u tematski fokus 7. berlinskog bijenala pitanje politi~nosti, smatraju}i da je stvarnost, a samim tim i umjetnost, uslovljena politikom. Umjetni~ke izjave ili prezentacije treba poslati do 15. januara 2011. godine po{tom na adresu: Berlin Biennale - Open Call –KW Institute for Contemporary Art, Auguststr. 69, 10117 Berlin/Germany, ili na e-mail: call@berlinbiennale.de. Sadr`aj konkursa je na web stranici Berlinskog bijenala (www.berlinbiennale.de).

Aleksandra Marilovi}

na oba majstorska kolosijeka. Pjesni~ki prvenac darovite Aleksandre Marilovi} „Zdravice utopljenika“ donosi poeziju burnog temperamenta. Njene su pjesme pune zategnutih ~ulnih struna i dramske

38

SCENA

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Rihannin parfem “Reb’l Fleur“

spje lomio je neu S

h

Zbog Angelininih

U BO^ICI
inspirisanoj

VISOKIM
potpeticama
Svi koji `ele kupiti prvi parfem koji je osmislila muzi~ka zvijezda Rihanna, morat }e sa~ekati jo{ nekoliko mjeseci. Ipak, otkriven je izgled bo~ice parfema “Reb’l Fleur“, inspirisane visokim potpeticama.

frustracija
ispa{ta Brad
Lijepa glumica navodno je u`asno ljuta zbog neuspjeha najnovijeg filma “‘Turist“ koji je potpuno zakazao na kino blagajnama, ali zbog svega, ~ini se, najvi{e ispa{ta Brad Pitt. U glavnoj ulozi je Jolie, djevojka tra`enog zlo~inca s kojim je u sva|i, dok vodi Johnnyja Deppa, ameri~kog turista, kroz me|unarodnu igru ma~ke i mi{a, s po li caj ci ma iz ne ko li ko dr`ava i hrpom gangstera koji su im na tragu. No, iako ima puno akcije i pucnjave, Joliein lik zapravo ne uprlja ruke. Tijekom prvog vikenda prikazivanja film je zaradio svega 20 milijuna dolara, a izvori blisku slavnoj glumici ka`u da ju je ovaj najnoviji neuspjeh slomio. - Ovo je bez sumnje najve}i {ok u njezinoj karijeri. Mislila je da je sjajno odglumila, ali to o~ito nije dirnulo njezine obo`avatelje koji se nisu po`urili pogledati film, tvrdi izvor. U cijeloj pri~i, ~ini se, ispa{ta Brad Pitt, koji joj na sve na~ine poku{ava popraviti raspolo`enje, ali ne uspijeva. Angie je navodno eksplodirala od bijesa kad je ~ula za neuspjeh filma i otad je nepodno{ljiva. Prijatelji bliski slavnom paru ka`u da nije ni{ta novo da Angelina svoje frustracije lije~i na Bradu kad god se na|e pod stresom. (tportal-hr.) U filmu koji ne puni kino blagajne

Playboy srlja u tre}i brak

Hugh Hefner
RiRi }e nam u februaru pokloniti luksuzno pakovanje i parfem na~injen od tuberoze, ljubi~ice, hibiskusa i kokosove vodice, a naziv poti~e od njene tetova`e “rebelle fleur“ na francuskom jeziku. “Ovaj parfem predstavlja moju strast za individualno{}u, za ekspresivno{}u i snagom, ali i emo ci onal nost i in tri gu. Obe}avam da Reb’l Fle ur ne}ete lako zaboraviti“, izjavila je pjeva~ica. “Reb’l Fle ur“ }e po nu di ti kompanija Parlux, koja prodaje i parfeme Jessice Simpson, Paris Hilton i Queen Latife.

SE ZARU^IO
Hugh Hefner, osniva~ Playboya koji se dvaput `enio, izgleda da }e to u~initi i tre}i put. Hefner (84) je u subotu u poruci koju je postavio na Twitter rekao da se zaru~io sa svojom djevojkom Crystal Harris (24). “Kada sam Crystal dao prsten ona se rasplakala. Ovo je najsretniji Bo`i}“ , rekao je Hefner. Hefner, ~iji je magazin osnovan 1953. godine, rastao se od svoje druge supruge Kimberley Conrad ranije ove godine. Njegova prva supruga bila je Mildred Williams. Crystal Harris bila je “ze~ica“ mjeseca u prosincu 2009. (hina/metro-portal)

Aniston zabranila
da joj iko pri|e blizu
Posljednji prohtjev tanko}utne holivudske dive zabrana je pribli`avanja na manje od osam metara svim ~lanovima filmske ekipe novog filma “Wanderlust“. Jennifer Aniston daje novo zna~enje rije~i – diva. Naime, zadnji prohtjev holivudske glumice je zabrana pribli`avanja na manje od metara tijekom snimanja filma ‘Wanderlust’. - Neizre~eno, ali dobro poznato pravilo svima na setu snimanja ~injenica je da se ekipa ne smije pribli`iti Jennifer Aniston. Okru`ila se tjelohraniteljima u svim situacijama. Putovala je s njima od prikolice za presvla~enje i nisu je napu{tali na setu, objasnio je upu}eni izvor za US Weekly. U me|uvremenu, glumica se nije distancirala samo od ekipe nego i od prijateljice, komi~arke Chelsee Handler zbog njezinih neumjerenih izjava o Angelini Jolie u kojima ju je nazvala kurvom i razara~icom domova. - Jen i Chelsea nisu skroz prekinule komunikaciju, ali jasno je da ne}e i}i zajedno na odmor ili izlaziti na zabave sve dok Chelsea ne obe}a da ne}e vi{e {iriti tra~eve o Angelini. Jennifer razumije da je njezina prijateljica reagirala iz lojalnosti prema njoj, ali to je samo pogor{alo situaciju, objasnio je njihov zajedni~ki prijatelj za stranicu PopEater.

Karissa Shannon, Dasha Astafieva, Hugh Hefner i Kristina Shannon (Getty Images)

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

39

jema~ko izdanje ~asopisa FHM omogu}ilo je svojim ~itateljima da izaberu najmanje seksi `ene svijeta u 2010. godini. Najve}e iznena|enje me|u prvih deset je jedno mu{ko ime, njema~ki ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle, ujedno deklarirani homoseksualac. FHM je zbog diskriminacije pokupio brojne kritike, ali je svejedno objavio top-listu za koju je glasovalo 22.267 mu{karaca putem e-maila i Facebooka. Kona~an poredak nije posve reprezentativan, ali se iz njega mo`e i{~itati da mu{karci ne cijene ekstravagantno pona{anje, blebetanje bez prestanka i pretjerano samopouzdanje. Na najomra`enijem popisu godine nalaze se:

N

Omra`ena top-lista

Najmanje
seksi `ene
svijeta 2010.
Na popisu se nalaze manekenke, glumice, pjeva~ice, performerice i jedan homoseksualni politi~ar
Neki su vjerojatno mislili da su posebno originalni kada svoj glas daju njema~kom ministru vanjskih poslova. Izbor je zbog toga dobio homofobni predznak, ali nije posebno na{tetio samopouzdanju Westerwellea koji se ove godine o`enio svojim dugogodi{njim de~kom.

Beth Ditto

Katie Price

Victoria Beckham
Posh i dalje njeguje imid` zaljubljenice u modu i visoke pete. Nije se dala smesti novim tra~evima o Davidovoj nevjeri, ali polako gubi na popularnosti.

Amy Winehouse

Ameri~ka pjeva~ica i performerica koja se ne srami pokazati svoje pretilo tijelo. U posljednje vrijeme su je na revije po~eli zvati i istaknuti dizajneri poput Jeana Paula Gaultiera, a sa svojim bendom Gossip 29-godi{nja Ditto redovito organizira tulume za pam}enje. Deklarirana je lezbijka pa nije previ{e zabrinuta {to su je mu{karci stavili na prvo mjesto ovog popisa.

Prsata starleta i silikonsko ~udo Katie Price u posljednje se vrijeme u medijima pojavljuje zbog prljavog razvoda. ^ini se da je njezino najbolje vrijeme u o~ima napaljene mu{ke publike pro{lo.

Guido Westerwelle

Britney Spears
Pjeva~ica se drugu godinu zaredom plasirala na tre}e mjesto top-liste “unsexiest women alive“. Kombinacija alkohola, droga, silikona i divljeg pona{anja mu{karcima se ni ove godine nije svidjela. Iako se 2010. nije javno sramotila kao u go di ni pri je to ga, Bri tney Spe ars je po no vno os tva ri la si gu ran pla sman me|u prvih deset najmanje seksi `ena svi je ta.

Lindsay Lohan
Malu od skandala 2010. smo ~e{}e vi|ali na policijskim fotografijama nego crvenim tepisima. Naravno da u nadrogiranom i alkoholiziranom izdanju nije izgledala nimalo seksi. (Metro)

Heidi Klum
Pomalo iznena|uju}e, na ~etvrtom mjestu je zavr{ila uspje{na njema~ka manekenka Heidi Klum. FHM naga|a da je razlog tome njeno pretjerano samopouzdanje, ali i mu{ka zavist zbog uspjeha na privatnom i poslovnom planu. Klum je 2010. u njema~koj ponovno “iskakala iz pa{tete“ s vlastitim showom, gostovanjima u brojnim emisijama i reklamama.

40 [TAMPA•TISAK•PRES
Most Radija Slobodna Evropa

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

REKOM mo`e da
nih poricanja u kojima nema toliko zle namere koliko uverenosti da smo samo mi stradali, a da je pri~a o `rtvama drugih samo propaganda. U na{im posleratnim dru{tvima ima toliko malo priznavanja patnje drugih, a toliko mnogo pri~e o vlastitim `rtvama. Dino Mustafi}: Potpuno se su udru`enja `rtava rata i logora{a pocijepana po etni~kom principu, pa vide samo sopstvenu `rtvu ~esto osporavaju}i pravo onim drugim da govore o svom stradanju. Ako se `eli govoriti o sopstvenoj `rtvi, o onome {to su drugi u~inili na{oj zajednici, mora se otvoriti dijalog i suo~iti i sa onim {to nitarno pravo sada izlazimo sa prvim tomom poimeni~nog popisa osoba koje su ubijene ili nestale na Kosovu 1998, a krajem slede}e i po~etkom 2012. objavi}emo popis svih `rtava na Kosovu u 1999. i 2000. Istovremeno radimo i na popisu dr`avljana Srbije i Crne Gore koji su stradali u oru`anim sukobima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj to radi Centar za suo~avanje sa pro{lo{}u Documenta. Prvi put u istoriji ovih balkanskih naroda ima}emo poimeni~ni popis `rtava tako da se vi{e nikada ne}e ponoviti situacija kao sa Jasenovcem - da jedni ka`u 700.000 `rtava, a drugi 80.000. To }e sigurno doprineti da se prestane sa praksom s jedne strane negiranja, a s dru ge pre uve li~ava nja zlo~ina koja je vrlo ra{irena na ovim prostorima.

smanji prostor za la`i
U najnovijem Mostu razgovaralo se o osnivanju regionalne komisije za utvr|ivanje ~injenica o ratnim zlo~inima. Sagovornici su bili Nata{a Kandi}, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Dino Mustafi}, pozori{ni i filmski reditelj iz Sarajeva, aktivista koalicije nevladinih organizacija koja se zala`e za osnivanje te komisije
Omer Karabeg: Kako je mogu}e utvrditi istinu o zlo~inima kada u zemljama biv{e Jugoslavije postoje toliko razli~itih pogleda na ono {to se dogodilo u proteklom ratu i to ne samo na nivou interpretacije - postoji duboko neslaganje i kada su u pitanju ~injenice? Nata{a Kandi}: Mi mislimo da REKOM mo`e da doprinese da se utvrde ~injenice i da se hronolo{ki prika`e {ta se doga|alo tokom ratova u biv{oj Jugoslaviji. Naravno, niko ne}e mo}i da menja pojedina~ne istine koje su zasnovane na emocijama i te{kim iskustvima jer svako svoje iskustvo nosi kao svoju vlastitu istinu. Ali REKOM mo`e da smanji prostor za la`i i da mnogobrojne istorijske i politi~ke, me|usobno suprotstavljene, interpretacije nekako dovede u sklad sa ~injenicama. Jer na ovim prostorima postoji veoma mnogo interpretacija ratnih zlo~ina koje se nikada nisu zasnivale na ~injenicama. presudu Me|unarodnog suda prav de, ni ti mo`e da po tre ~injenicu da je u parlamentu Srbi je do ne ta De kla ra ci ja o Srebrenici koja, iako u njoj nije pomenuta re~ genocid, taj genocid priznaje. Ako ima pomaka u Srbiji to mora uticati i na Republiku Srpsku. Odmah da ka`em, bez Re pu bli ke

Proizvodnja zla
Omer Karabeg: Da li }e REKOM biti neka vrsta regionalnog Jad Va{ema, ~uvenog muzeja holokausta u Jerusalemu? Dino Mustafi}: Ne znam da li }e to da bude, ali }e sasvim sigurno biti prekretnica u tretiranju na{e bliske pro{losti. Za{to? Zato {to je bez utvr|enih ~injenica, bez vrlo jasnog individualiziranja zlo~ina, bez svijesti da iza brojki postoje ljudi koji su likvidirani samo zato {to su pripadali jednoj ili drugoj etni~koj zajednici, te{ko o~ekivati da }e generacije, koje dolaze, mo}i da budu dio velike evropske porodice. Ja zaista smatram da je REKOM vi{e od tek jedne civilne inicijative. To je {ansa za novonastale dr`ave na prostoru Balkana da se civilizirano i humanisti~ki po~nu odnositi prema `rtvama. Jer odsustvo empatije za drugoga i be{}utnost prema tu|oj `rtvi {iri na ovim prostorima civilizacijski mrak, stvara od njih jednu rupu, jedan krvavi lanac koji se ovdje pojavljuje cikli~no, ali ne kao neka elementarna nepogoda, nego kao promi{ljeni sistem proizvodnje zla. Nata{a Kandi}: REKOM bi u budu}nosti mogao postati neki na{ Jad Va{em, ali pre toga moramo pre}i mnogo stepenica da bismo uop{te mogli o tome da razmi{ljamo. Sada je najva`nije da iskoristimo trenutnu povoljnu politi~ku situaciju u regiji. Najpre smo imali susrete predsednika Hrvatske i Srbije koji su najavili novu stra-

Povratak dostojanstva
Dino Mustafi}: Istinu mo`e utvrditi samo regionalna komisija jer se svaka nacionalna komisija vrlo brzo pretvara u nacionalisti~ku. Sa djelimi~nim ili fragmentiranim istinama, mi smo daleko od istine zasnovane na ~injenicama koja bi bila prihvatljiva za sve narode biv{e Jugoslavije. Samo utvr|ivanjem takve istine mo`emo vratiti dostojanstvo svim `rtvama i njihovim porodicama koje su stalno izlo`ene poricanju zlo~ina, politi~kom le{inarenju, me{etarenju i manipuliranju brojem `rtva. Omer Karabeg: Danas se nerijetko i utvr|ene ~injenice negiraju. Me|unarodni sud pravde je, recimo, utvrdio da se u Srebrenici dogodio genocid. Me|utim, vlast Re pu bli ke Srpske negira taj genocid i ka`e da to nije ta~no. Kako onda uop{te REKOM mo`e ne{to da uradi u Republici Srpskoj? Nata{a Kandi}: Nijedna zemlja ne mo`e da opstane u zajednici ure|enih dr`ava ukoliko ne priznaje ono {to su utvrdi le naj vi {e in stan ce me|unarodnog sistema pravde. To {to neko na politi~kom nivou negira ~injenice koje je ut vrdio sud os ta je na po li ti~kom nivou i traje onoliko koliko traje ta politi~ka opcija. Poricanje genocida u Republici Srpskoj ne mo`e da poni{ti

Nata{a Kandi}: Pridobiti politi~ku podr{ku

Dino Mustafi}: [ansa za novonastale dr`ave

Srpske ne}e biti ni ove komisije zato {to ona ima smisla samo ako su u njoj zastupljeni svi delovi Bosne i Hercegovine, kao i sve dr`ave naslednice biv{e Jugoslavije. Negiranje genocida u Srebrenici je najstra{nije poricanje, ali mi imamo jo{ desetine i desetine poricanja na kolektivnom i na institucionalnom nivou sve do individual-

sla`em sa gospo|om Kandi} da REKOM ne}e obaviti svoju misiju ukoliko svi dijelovi ili entiteti u Bosni i Hercegovini ne budu zastupljeni u toj komisiji. To zna~i da se mora u~initi sve da REKOM kao ideja, kao regionalna inicijativa, na|e svoje upori{te i u Republici Srpskoj. Ono {to ote`ava situaciju u Bosni i Hercegovini je ~injenica da

PORICANJE GENOCIDA Bez Republike Srpske ne}e biti ni ove komisije zato {to ona ima smisla samo ako su u njoj zastupljeni svi dijelovi Bosne i Hercegovine, kao i sve dr`ave nasljednice biv{e Jugoslavije. Negiranje genocida u Srebrenici je najstra{nije poricanje, ali mi imamo jo{ desetine i desetine poricanja na kolektivnom i na institucionalnom nivou sve do individualnih poricanja u kojima nema toliko zle namjere koliko uvjerenosti da smo samo mi stradali, a da je pri~a o `rtvama drugih samo propaganda, veli Kandi}

smo mi u~inili drugima. Upravo u tome vidim prostor za REKOM kao regionalnu inicijativu koja jedina mo`e biti objektivna, jer nacionalne komisije cementiraju nacionalne istine koje nemaju nikakvu vjerodstojnost i, {to je najopasnije, mogu postati opasno gorivo za historijske manipulacije na ovim prostorima koje nisu vezane samo za ratove devedesetih godina nego se`u i do Drugoga svjetskoga rata, pa i do balkanskih ratova.

Popis `rtava
Omer Karabeg: Pobornici REKOM-a ~esto isti~u da treba sprije~iti manipulisanje `rtvama. Da li }e komisija biti u stanju da utvrdi ta~an broj `rtava sa imenima i prezimenima? Nata{a Kandi}: Ja mislim da }e komisija to mo}i da uradi zahvaljuju}i, pre svega, organizacijama za ljudska prava jer neke od njih na tome rade ve} godinama. Istra`iva~ko-dokumentacioni centar u Bosni i Hercegovini je, recimo, ve} dosta toga uradio. Mi u Fondu za huma-

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41
ostat ci ne}e mo}i da pro na|u jer su tragovi zlo~ina uni{teni - tela su spaljena ili ba~ena u reke. Kada je ovog leta zbog remonta hidroelek tra ne Ba ji na Ba{ta bio spu {ten ni vo vo de u jezeru Peru}ac, videli smo ko li ko le {e va kri ju vo de ovog jezera. Najstra{nije je {to to uop{te ne optere}uje nikoga. Svi znamo da jezero Pe ru}ac krije tela Albana ca po to plje nih za vre me NATO bombardovanja i svi mi i da lje mir no `ivi mo. Problem je u tome {to smo postali neosetljivi i ravnodu{ni za patnje drugih i {to ima mo poli ti~are ko ji ne mare za brige, patnje i nemir porodica nestalih i za njihovu bezuspe{nu potragu za najbli`im. To su u`asne stvari. Dino Mustafi}: U Bosni i Hercegovini ima jo{ neotkrivenih masovnih grobnica, bilo da su one primarne ili sekundarne. Mi u ovoj zepro{losti. Mi }emo sasvim sigurno jo{ dugo `ivjeti sa o`iljcima u du{i, s traumama i tragedijama koje nam je ostavio rat, ali, dok se ne suo~imo sa pro{lo{}u, dok ne prihvatimo istinu o zlu koje se dogodilo, ne}e nam se otvoriti put u budu}nost.

tegiju pomirenja, pa su nedavno u Banjoj Luci na dodeli na gra de Li~nost go di ne predsedniku Josipovi}u lideri dr`ava iz regiona govorili o pomirenju. Me|utim, tih novih politika pomirenja nema bez regionalnog pristupa u odnosu na pro{lost. Ne mo`e se posti}i nikakvo malo, lokalno, nacionalno pomirenje ukoliko nema regionalnog pristupa. Ova na{a incijativa mora da bude institucionalizovana, da dobije me|udr`avni karakter, jer ako ostane u okvirima civilnog dru{tva te{ko je zamisliti da mo`e da ima takvu mo} kakvu ima Jad Va{em u suprotstavljanju holokaustu. Moramo jednom nau~iti lekciju koja }e biti garancija da se zlo nedavnog rata nikada ne}e ponoviti na ovim prostorima. Omer Karabeg: Koliko }e REKOM pomo}i porodicama nestalih da kona~no saznaju {ta se desilo sa njihovim naj bli`im? U sva koj dr`avi postoje komisije za nestale, ali ~ini se da one me|usobno slabo sara|uju jer ni deceniju i po nakon zavr{etka rata jo{ nije razja{njena sudbina 16.000 nestalih. Dino Mustafi}: I u Bosni i Hercegovini postoje takve komisije koje su entitetske i koje, na `alost, ~esto ne govore jezikom struke nego jezikom politike. Zbog toga porodice nestalih sve vi{e gube povjerenje u te komisije, a i nadu da }e 15 godina nakon zavr{etka rata saznati {ta se desilo sa njihovim najbli`im. Regionalni pristup }e omogu}iti da se problem nestalih po~ne rje{avati profesionalno i kompetentno i da se po~ne odmotavati ono {to je godinama bili zabetonirano.

KOMENTAR

Sjedi{te u Sarajevu
Omer Karabeg: Gdje bi moglo da bude sjedi{te komisije? Nata{a Kandi}: Dosada{nje konsultacije pokazuju da bi bilo najprirodnije da sedi{te REKOM-a bude u Sarajevu. Omer Karabeg: I na kraju, kakve su {anse da dr`ave biv{e Jugoslavije podr`e va{u inicijativu i osnuju REKOM? Nata{a Kandi}: Nama sad predstoji pridobijanje politi~ke podr{ke. Mi smo dobili podr{ku od predsednika Hrvatske i Srbije, a i od crnogor skog par la men ta. Sad nam predstoji da zatra`imo podr{ku i od tro~lanog Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine. Naravno, postoje tu jo{ brojni problemi kao, na primer, onaj kako }e Srbija i Bosna i Hercegovina, koje ne priznaju Kosovo, formirati REKOM zajedno sa Kosovom. Jer, Kosovo mora biti zastupljeno u REKOM-u, bez Kosova nema te komisije. Po {to je re~ o ra tnim zlo~inima mi mislimo da je u ovom slu~aju nepristojno raspravljati o tome. Ako su se mogli po~initi zlo~ini, da nas je tre nu tak ka da dr`ave biv{e Jugoslavije moraju u~initi sve da se utvrde ~injenice o tome i da se oda po~ast svim `rtvama. Ja sam duboko uverena da }e REKOM biti osnovan jer, da sam mislila da je tako ne{to neostvarivo, ne bih ni krenula u to. Ako smo uspeli da stvorimo koaliciju za REKOM koja ima oko 1100 ~lano va, ako smo uspe li da `rtve iz razli~itih etni~kih zajednica zajedno sede, razgovaraju i slu{aju jedni druge, ako Boris Tadi} i Ivo Josipovi} govore o pomirenju, ako o tome govori i Bakir Izetbegovi}, a i neki drugi u regiji, onda sam sigurna da }e se na{a inicijativa realizovati. Dino Mustafi}: @elim da vjerujem da na{a inicijativa ima perspektivu. Ne samo da pu{u povoljni politi~ki vjetrovi nego je i sazrela dru{tvena situacija da se taj teret pro{losti po~ne rje{avati. Zato vjerujem da }e REKOM-a ve} od sljede}e godine biti nezaobilazna ~injenica. To je na pros to im pe ra tiv. Jer dr`ave koje ne mogu da rije{e sop stve nu pro {lost su dr`ave bez perspektive. A lju di ko ji `ive u ta kvim dr`avama su ljudi sa proma{enom egzistencijom.

Ljubljana: Ljudi se s nostalgijom prisje}aju vremena kada je sve bilo sigurnije

Za{to su Slovenci

RAZO^ARANI
Op}a kriza koja je zahvatila sve evropske zemlje ostavila je traga i na Slovencima, po~etni entuzijazam oko ujedinjene Evrope o~ito je pomalo splasnuo, a gra|ani tvrde da je zemlja u mnogo~emu nazadovala, umjesto da napreduje
Vjesnik, Zagreb

Informacije na prodaju
Omer Karabeg: Mislite li da u ratnim arhivama dr`ava postoje podaci o masovnim grobnicama? Na ta {a Kan di}: Ni sam si gur na da pos to ji pa pir koji ka`e da se na tom i tom mestu nalazi masovna grobnica u kojoj je sahranjeno toliko i toliko ljudi. Ja mislim da takvih dokumena ta nema, ali ima onih ko ji su u to vreme bili na pozici ja ma u dr`a vnim in sti tucija ma i koji raspola`u informacijama, a i onih koji su u~es tvo va li u ko pa nju grobnica i u prebacivanju te la na razne loka ci je. Oni sa da ko mi si ja ma za nestala lica nude te informa ci je na pro da ju. To je jedna ru`na, u`asna, nepodno{ lji va si tu aci ja. Ne mo`emo da o~ekujemo da }e RE KOM, ma ko li ko uspe{an bio, razjasniti sudbi nu svih 16.000 nes ta lih. Sigurno }e ostati nekoliko hiljada ~iji se posmrtni

OTRGNUTI OD ZABORAVA U Bosni i Hercegovini ima jo{ neotkrivenih masovnih grobnica, bilo da su one primarne ili sekundarne. Mi u ovoj zemlji `ivimo sa saznanjem da se, kad god odemo u prirodu, mo`da tu negdje, u nekoj od lijepih bosanskih {uma i vrleti kriju ostaci ljudi koji su pobijeni tokom rata. @elim da vjerujem da ne}emo dozvoliti da stvari tek tako pro|u, da padnu u zaborav, ka`e Mustafi}
mlji `ivimo sa saznanjem da se, kad god odemo u prirodu, mo`da tu negdje, u nekoj od lijepih bosanskih {uma i vrleti kriju ostaci ljudi koji su pobijeni tokom rata. @elim da vjerujem da ne}emo dozvoliti da stvari tek tako pro|u, da padnu u zaborav, da ova dru{tva budu indiferentna prema porodicama koje tra`e svoje nestale. Ti ljudi nikako ne mogu da se smire, da zaokru`e svoj `ivot. ^esto }ete ih ~uti da ka`u: “Tek }u se smiriti, kada prona|em svoje“. Mi smo du`ni da pomognemo tim ljudima i da zatvorimo to poglavlje na{e

Dva de set go di na po sli je osamostaljenja gra|ani Slovenije razo~arani su i tvrde da nisu ispunjena njihova o~ekivanja. U anketi koju je proveo vode}i slovenski list Delo, vi{e od polovice anketiranih tvrdi da su bolje `ivjeli u staroj dr`avi, {ezdeset posto ih ka`e da nisu ispunjena njihova o~ekivanja. Rezultati ankete su zapravo - {ok. Slovenija koja je bila primjer tranzicijske zemlje koja je s najve}im potencijalom u{la u Europsku uniju i ~iji gospodarski pokazatelji su i danas za mnoge primjer, o~ito nije zemlja u kojoj su gra|ani zadovoljni. Op}a kriza koja je zahvatila sve europske zemlje ostavila je traga i na Slovencima, po~etni entuzijazam oko ujedinjene Europe o~ito je pomalo splasnuo, a gra|ani tvrde da je zemlja u mnogo~emu nazadovala, umjesto da napreduje.

sloboda, ljudi danas o~ito ne `ive dobro i s nostalgijom se prisje}aju vremena kada je sve bilo „sigurnije“ Otud i ra. zo~aranje, pa i neka iracionalna nostalgija za vremenom kada se, ruku na srce, ipak `ivjelo mnogo lo{ije nego sada.

Alarmantni pokazatelji
Gra|ani dr`e da je napredak postignut samo na podru~ju osobnih sloboda, a ~ak osamdeset posto anketiranih smatra da su prava radnika danas mnogo vi{e ugro`ena. Svega trideset posto njih smatra da se danas bolje `ivi nego prije. Svi ovi pokazatelji vrlo su alarmantni, a vjerojatno bi se sli~ni rezultati anketa vidjeli i u drugim biv{im komunisti~kim zemljama iz okru`enja koje su u me|uvremenu krenule u izgradnju demokratskih sustava. Dok nitko ne spori da su u~injeni znatni pomaci u po{tivanju ljudskih

Sna`no upozorenje Svakako ~udi {to su Slovenci razo~arani. Pogled izvana pokazuje da je rije~ o dr`avi u kojoj je na gospodarskom planu ipak bolje nego drugdje. Umirovljenici imaju, barem se tako ~ini onima iz okru`enja, pristojne mirovine, nezaposlenih nema previ{e, pla}e su relativno dobre. I politi~ki sustav funkcionira, korupcija nije tako duboko u{la u pore dru{tva kao drugdje, osnovne vrijednosti ipak se po{tuju. Tako izgleda onima koji ne `ive u Sloveniji. Slovenci o~ito misle druga~ije i to }e bez sumnje biti sna`no upozorenje politici i politi~arima. Gotovo devedeset posto Slovenaca izjasnilo se za samostalnu dr`avu, entuzijazam u stvaranju vlastite dr`ave bio je nevjerojatan, a usprkos kratkotrajnom ratu, ve}ih potresa nije bilo. Slovenci su se vrlo brzo vratili na tr`i{ta biv{e dr`ave te vje{to balansirali izme|u politike i gospodarskih interesa. ^inilo se da im ide dobro. Daleko bolje nego drugima. I gra|ani }e to prepoznati. No, to se nije dogodilo. Sami Slovenci dat }e odgovor za{to. Je li rije~ o istinskom razo~aranju prilikama u kojima `ive ili je nostalgija za starim vremenima uvijek privla~na roba u krizi.
Jurica KÖRBLER

42

POMO] U KU]I
Detaljno ~i{}enje pred novogodi{nje praznike

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Za{tita i na planinama
Iako je opasnost manja, {tetno UV zra~enje sti`e i u hladnim mjesecima, pa se za{titite i na planinama. Kreme za za{titu od sunca treba koristiti i zimi, posebno ako kre}ete u planine. Trebaju imati {iroki spektar djelovanja, tako da {tite od UVA i UVB zra~enja i SPF od 15. Koristite ih ~ak i kada je obla~no jer 85 posto ultraljubi~astih zraka mo`e pro}i kroz oblake. Ako `elite znati koliko vas dugo takva krema {titi od sunca, broj minuta za koje biste ina~e izgorjeli na suncu pomno`ite s brojem SPF. Kremutrebateponovnonanositi najmanje svaka dva sata, ali to ne zna~i da mo`ete du`e ostati na suncu.

Vratite
Ko`a zahtijeva posebnu njegu, a i ekolo{ka se odr`ava na isti na~in
Vrijeme pred Novu godinu je najbolji trenutak da o~istite namje{taj i pripremite ga za sljede}u godinu. Ukoliko je lakirani namje{taj izgubio sjaj, ponovo}e zablistati ako pra{inuprvo uklonite blago navla`enom krpom. Zatim povr{inu dobro istrljajte ~istom suhom krpom. Rusti~ne komade sa pozlatom obri{ite krpom koja dobro upija pra{inu. Pozlatu mo`ete da osvje`ite kada je dobro istrljate ~istom krpom na koju ste sipali nekoliko kapi alkoholnog sir}eta, ostavite da se osu{i i izglancate komadom svile. Namje{taj i predmeti od prave ko`e zahtijevaju posebnu njegu. Uporne fleke sa garniture za sjedenje mo`ete da elimini{eteblagonavla`enom~istom krpom, ali odmah potom ta mjesta istrljajte suhom. Ko`ni namje{taj trebalo bi redovno da odr`avate jer je vrlo osjetljiv, koristite sprej za ko`u (nanesete ga, pa prebri{etenamje{tajsu-

namje{taju

STARI SJAJ
hom krpom) ili specijalne kreme. Ako je ko`a vremenom postala tvrda i gruba, omek{a}ete je mje{avinom jednog decilitra maslinovog ulja i ka{ike bijelog vinskog sir}eta. ^istu krpupotopite u rastvor, dobro je iscijedite i pa`ljivo pre|ite preko ko`e, ostavite da se osu{i pet minuta, pa izglancajte suhom krpom. Ekolo{ka ko`a se odr`ava na isti na~in kao i prava ko`a, mada nije tako osjetljiva. Najbolje}ete je o~istiti ako je prebri{ete blago navla`enom krpom, pa istrljate suhom. Namje{taj od kovanog`eljeza je vrlootporan, ali i na njemu se vide tragovi pra{ine i ne~isto}e. Osvje`i}ete mu boju ako ga opereteblagimrastvoromsapunice, sa~ekate da se osu{i i prema`ete voskom za `eljezo, a zatim blago istrljate suhom krpom. Elemente od hroma i aluminijuma o~istitespecijalnimsredstvom za ove materijale, pa izglancajtejelenskom ko`icom.

Savjeti za {tednju
Dr`iteku}neaparate~iste, fri`idere, zamrziva~e, bojlere i druge ure|aje. Naslage na ovim aparatima pona{aju se kao izolator pa je potrebno duplo vi{e energije da postignu odre|enu temperaturu.

Kupujte sijalice koje {tede energiju, u svakom doma}instvu ima mnogo sijalica, pa je potro{nja ve}a nego {to mo`ete da zamislite. Manje vozite automobil po gradu, vi{e hodajte, vozite bicikl i koristite gradski prevoz. Osim {to {tedite na potro{nji automobila, kretanje vi{e prija va{em zdravlju od sjedenja u automobilu.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kai{ isprepleten ko`om i svilom
Modni dodaci su najjednostavniji i najekonomi~niji na~in da osvje`ite svoju odje}u i pru`ite joj drugi izgled. Ove zime na raspolaganju vam je pregr{t modnih dodataka, koji }e vam pomo}i da izgledate trendi i bez obnavljanja cijele garderobe. Za sezonu jesen/zima 2010/11. dizajneri su predvidjelipovrataksvilenihmarama, koje se nose u stilu Jackie Kenedy, sasvim jednostavno i spontano zavezane oko vrata. Vode}i svjetski dizajneri ponudili su pregr{t marama raznih boja, oblika i materijala. Osim kai{eva, ove zime nagla{en je i struk. Kai{evi su ponovo u centru pa`nje, bilo da je rije~ o uskim ili {irokim modelima. Osim ko`nih, u modi su pleteni, svileni pojasevi, oni ukra{eni kamen~i}ima i perlicama, kao i kai{evi od lanaca isprepletenih s ko`om i svilom.

Za mekana stopala
To kom zi me njega stopala je podjedna ko bi tna kao tokom ljeta. Ovi brzi spa tretmani, ko je mo`ete ura di ti kod ku}e, pomo}i }e vam da se opustite, a stopa la }e vam bi ti me ka na kao ni ka da prije. Za duboku hidrataciju Pomije{ajte pet {o lja to plog mlijeka, dvi je ka {i ke meda i jednu ka{iku aromati~nog ulja od lavande. U odvojenu ~iniju otopite jednu i po ka{iku ~okolade, a zatim u sve to dodajte dvije ka{ike meda i dva jaja, kako biste dobili kompaktnu pastu. Dr`ite stopala u prvoj smjesi 15 minuta, a onda ih nama`ite pastom i dr`ite tako jo{ 15 minuta. Na kraju ih isperite topom vodom.

Pikantne {nicle
Potrebno:
800 gr june}eg mesa 300 gr ka~kavalja ulje so biber senf

Priprema:
Meso izre`ite u ~etiri odreska. Posolite ih, prema`ite sa obje strane senfom i pospite krupno mljevenim biberom. [nicle ispecite na ulju s obje strane, pa slo`ite u tepsiju. Na svaki odrezak stavite {nitu ka~kavalja i kratko zapecite u vru}oj rerni. Vru}e odreske poslu`ite sa pomfritom i zelenom salatom.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE Cell trilogija

KORAK NAPRIJED
Opera Software je sredinom pro{le sedmice predstavila widget runtime platformu za Google Android operativni sistem, uvode}i WAC tehnologiju. Runtime }e odlikovati podr{ka za WAC 1.0 specifikacije, navodi se u izvje{taju koji je objavila Opera Software gdje se tako|er navodi i da je WAC 1.0 prvi nacrt standarda ove organizacije za omogu}avanje da mobilne aplikacije budu usmjerene na funkcionalnosti samog ure|aja. Alfa izdanja Opera Widget runtime za Android omogu}ava korisnicima da dobiju po~etnu ta~ku u osmi{ljavanju sljede}eg koraka kada su u pitanju aplikacije za smart telefone, navodi Opera.

43

Samo dan nakon {to je Crystal Dynamics potvrdio da }e uskoro biti predstavljena Tomb Raider trilogija za PlayStation 3, najavljena je jo{ jedna trilogija za ovu konzolu. Naime, kompanija Ubisoft je potvrdila da su u toku pripreme za Tom Clancy Splinter Cell igre koje }e biti objavljene za PlayStation 3 konzolu od kojih }e sve biti HD remasterizovane. U okviru ove trilogije bi}e obuhva}en originalni Splinter Cell gdje je prvi put predstavljen me|unarodni operativac Sam Fisher u toku 2002. Tu }e biti i nastavak iz 2004. godine, Splinter Cell: Pandora Tomorrow, kao i nastavak koji je objavljen godinu dana kasnije, Splinter Cell: Chaos Theory.

Opera standard

Eee Slate

Pro{lo je mnogo vremena otkako je kompanija Asus najavila predstavljanje svog12“ EP121tabletra~unara o kojem je rije~ibilo u maju na Computexdoga|aju. Ovo se promijeniloprijenekolikodanakada je predsjednikkompanijeJonneyShih najavio akciju „Eee for Everyone“ na CES 2011 doga|aju u okviru koje }e biti predstavljeni 7, 9, 10 i 12“ tablet ra~unari koje }e pokretati ARM i Intelprocesori. Prema dostupnim informacijama, u okviru ove grupe}e biti i pomenuti EP 121 koji}e bitinamijenjenprijesvegaposlovnimkorisnicima. Asusplanira da predstavi i dva 10“ Eee Pad modela - jedan sa Windows 7 i Oak Trail platformom i jedan sa Androidom na Tegra 2 platformi.

LG je najaviohometheathersistemkoji}e predstaviti u SAD kao dio pojavljivanja na CES doga|aju. Prethodnonajavljeni kao BD690 Blu ray plejer je jezgrolinije i jedan od prvihsvojevrstekojipodr`avaWiFiDirect. Ovajure|ajmo`e da ostvaripoint-topointkonekciju sa telefonom ili drugimWiFi ure|ajem ~ak iako on ne podr`ava direct funkciju. Ovaj 3D omogu}eniplejertako|er podr`ava aplikacije za smart telefone koje omogu}avaju da koristite smart telefon umjesto daljinskog upravlja~a. LG je ovaj ure|ajpozicionirao i kao media hub, zahvaljuju}i~injenici da je u njegaugradiohard drive kapaciteta 250GB. Korisnici ure|aja mogu da ripuju CD na drive i skladi{tefotografije lokalno.

LG BD690

BenQ

Tablet R100 u januaru
FROYO Ra~unar }e biti opremljen LCD ekranom od 25,6 cm osjetljivim na dodir, rezolucije 1024 x 600 ta~aka, a kao operativni sistem koristi}e Googleov Android u verziji 2.2, Froyo
hvatanje bilje{ki posebnom olovkom, i to na engleskom ili kineskom jeziku. R100 }e biti opremljen sa 8 GB interne memorije, kao i le`i{tem za SD kartice, tako da se kapacitet memorije mo`e pro{iriti za jo{ 16 GB. BenQ je dodao i miniUSB i miniHDMI priklju~ke, kao i 3,5-milimetarski priklju~ak za slu{alice. Osim toga, ure|aj }e podr`avati povezivanje po standardima WiFi 802.11 b/g/n i Bluetooth. Dimenzije ovog tabli~nog ra~unara su 191 x 244 x 15 milimetara, a te`ina 720 grama.

Tajvanski proizvo|a~ potro{a~ke elektronike BenQ saop{tio je protekle sedmice da }e u prvom tromjese~ju 2011. godine u Kini i Tajvanu predstaviti svoj prvi tabli~ni ra~unar R100. Ra~unar R100 bi}e opremljen LCD ekranom od 25,6 cm (10,1 in~) osjetljivim na dodir, ~ija je rezolucija 1024 x 600 ta~aka, a kao operativni sistem koristi}e Google Android u verziji 2.2 (Froyo). Pokreta}e ga Samsungov pro ce sor za sno van na ARM-ovoj arhitekturi, ~iji je radni takt 833 MHz. Sa svojim tabli~nim ra~unarom BenQ }e se pridru`iti ostalim mnogobrojnim svjetskim kompanijama koje }e predstaviti svoju viziju konkurenta Appleovom iPadu. U kompaniji se nadaju da }e model R100 prodavati uz ugovor sa razli~itim davaocima sadr`aja, kao {to su e-knjige, ~asopisi ili pretplate na novine. Baterija novog ra~unara mo}i }e da obezbijedi 12 sati rada kada se koristi samo za ~itanje eknjiga. Mo`e se koristiti i za

Asus O!Play Mini
Asus je predstavio novi multimedijalni player u svojoj liniji. Ime mu je O!Play Mini, a za razliku od naprednijeg modela O!Play HD2, Mini je ne{to slabije opremljen i nema podr{ku za USB 3.0. Ipak, Mini ima HDMI izlaz u rezoluciji 1080p, jedan USB 2.0 priklju~ak, te ~ita~ SD, MMC, MS i XD memorijskih kartica. Tako|er, uklju~ena je podr{ka za 7.1-kanalni zvuk i Dolby Digital AC3, DTS 2.0+, True HD i DTSHD. Od podr`anih formata tu su MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV i MKV. Dimenzije ure|aja iznose 152 x 107 x 29 mm, a te`ina 175 grama. Asus O!Play Mini u prodaju na evropskom tr`i{tu kre}e po~etkom sljede}e godine po preporu~enoj prodajnoj cijeni od 70 eura.

HTC 7 Pro
HTC po~etkom sljede}e godine u Evropi kre}e s prodajom ure|aja 7 Pro. HTC 7 Pro je smartphone zasnovan na operativnom sistemu Windows Phone 7, a ima i kliznu fizi~ku tastaturu punog QWERTY profila. Prema dostupnim informacijama, ure|aj }e se na njema~kom tr`i{tu pojaviti u januaru 2011. u ponudi operatera O2, a uskoro bi se dostupnost trebala pro{iriti i na ostale zemlje Evrope. Ure|aj ima ekran rezolucije 480 x 800 ta~aka (dijagonala 9,1 cm) i 5-megapikselnu kameru.

Sljede}ih pet u pet
Prema prognozama IBMovih stru~njaka, do 2015. godine na tr`i{tu bi trebali da imamo mobilne telefone koji mogu projicirati 3D sliku, a baterije }e za proizvodnju energije koristiti zrak. Ove prognoze su dio redovnog IBM-ovog godi{njeg istra`ivanja u kojima firma anketira 3.000 svojih nau~nika da bi napravila listu “sljede}ih pet u pet” (Next Five in Five). Pet tehnologija za koje IBM-ovi nau~nici o~ekuju da }e se pojaviti na tr`i{tu u narednih pet godina i imati veliki utjecaj na tehnologiju i dru{tvo u cjelini su: ljudi kao nau~nici, bolje baterije, smanjenje gubitaka topline, unapre|enje putovanja i trodimen zi onal ni pri kaz bez nao~ala, objavio je Bug.

44

FELJTON

utorak,srijeda, 5. maj 2010. godine 28. decembar

OSLOBO\ENJE

Plavi {ljemovi, crna pijaca (3)

Ja sam ratni profiter
Da nije bilo opsade Sarajeva, ja ne bih upoznao svoju `enu Jasminu - a pogotovo ne bih napisao knjigu o opsadi da mi ona nije bila `ivotni saputnik i podr{ka, a ~esto i prevoditelj te lokalna veza s „ljudima koji znaju ljude“. Nakon {to je protjerana iz svog doma na Grbavici, Jasmina je sa svojom porodicom pobjegla iz Sarajeva i pridru`ila se stotinama hiljada bosanskih izbjeglica, razbacanih {irom svijeta
Pi{e: Peter ANDREAS

Istra`ivanje za ovu knjigu obuhvatalo je detaljne intervjue i pregledavanje velikih koli~ina lokalne i me|unarodnemedijskegra|e, izvje{taja i zvani~nihiskazasvjedoka, internih dokumenata, sudskih zapisnika, ratnih dnevnika i memoara te sekundarne literature. Ve}i dio istra`ivanja obavljen je za vrijeme ljetnih boravaka u Sarajevu i ostatkuregije2001, 2002, 2003. i 2006. godine te za vrijeme posljednje, kratke posjete na jesen 2007. godine. U sklopu istra`ivanja, napravljeno je gotovo 100 intervjua (du`ine od jednog do tri sata) sa {irokom lepezom lokalnih i me|unarodnih informanata, me|u kojima su biv{e ili sada{nje diplomate, vladinizvani~nici, osoblje UN-a, vojnioficiri, humanitarniradnici, predstavnicinevladinih organizacija, novinari, vojnici i policajci. Ve}ina intervjua vo|ena je u Sarajevu, ali neki su napravljeni u Beogradu, Zagrebu, New Yorku, Washingtonu i drugim grado-

vima. Zahvaljujem se svimakoji su ljubazno pristali na intervju (u nekim slu~ajevima i na nekoliko intervjua). Sarajlije su, razumljivo, umorne od godina i godina intenzivnogposmatranja pod globalnim mikroskopom, pa sam onima koji su izdvojili vremena da razgovaraju sa mnomdvostrukozahvalan.

Vjera u projekt
Tako|er, puno hvala onima koji su pomagali pri istra`ivanju, ili prevodili: Edwardu Ahnu, Sanji Bajin, Rebecci Braswell, Corneliusu Friesendorfu, Nedimu Durakovi}u, Selmi Durakovi}, Erici Haskell, Brettu Heegeru, Craigu Kennedyju, a naro~ito Jasmini Burd`ovi}Andreas. Punodugujem Johnu Fawcettu, koji mi je ustupio neobjavljeni materijal (od kojeg je dobar dio nastao na osnovunjegovog vi{egodi{njeg iskustva humanitarnog radnika u Sarajevu za vrijeme rata). U Sarajevu sam do{ao do vrijednog istra`iva~kog materijala putem Univerzitetske biblioteke, Soros Media Centra te

Ova knjiga govori o nametanju, odr`avanju i prekidanju opsade Sarajeva i o periodu nakon opsade. Ne fokusiram se na slu~aj Sarajeva samo zbog toga {to se radi o naro~ito fascinantnoj i va`noj historijskoj pri~i. Opsada je mo}an objektiv, kroz koji se mo`e detaljno promatrati odnos izme|u materijalnih i performativnih aspekata konflikta, me|unarodne intervencije i postratne obnove. Na izuzetno sku~enom geografskom prostoru, oko kojeg se vode `estoki sporovi, opsada predstavlja upe~atljivu ilustraciju me|uovisnosti podzemnog i nadzemnog svijeta, zvani~nog i nezvani~nog, pozornice i zakulisnog prostora, u oru`anim konfliktima i vanjskim intervencijama. U naj{irem smislu, ovo je knjiga o dinamici ratne ekonomije, pristupu medijskih i humanitarnih radnifirme FAMA International. Historijski muzej u Sarajevu je ljubazno dozvolio reproduciranje fotografija iz postavke posve}ene opsadi. Sa{a Skoko na~inio je mapu Sarajeva za potrebe ove knjige. Dodatne korisne podatke o distribuciji humanitarne pomo}i u ratu dobio sam u biblioteci `enev-

ka zonama sukoba te o politi~kim reperkusijama napisana kroz pri~u o Sarajevu. Preciznije re~eno, pitanja preusmjeravanja humanitarne pomo}i, kr{enja embarga, trgovanja s neprijateljem, ratnog profiterstva i paravojnih jedinica se, u slu~aju Sarajeva, presijecaju i kristaliziraju. U koncentriranoj formi, opsada rasvjetljava va`ne elemente politi~ke ekonomije savremenih konflikta i dileme, protivrje~nosti i neplanirane posljedice humanitarnog djelovanja. Ovako je ukratko opisao knjigu „Plavi {ljemovi, crna pijaca“ autor Peter Andreas, profesor politi~kih nauka i internacionalnih studija na univerzitetu Brown (SAD). Oslobo|enje }e prenijeti nekoliko poglavlja ove knjige, ~iji }e prevod u januaru objaviti sarajevska izdava~ka ku}a Rabic. uline Jones-Luong, Cathy Lutz, John Mueller, Will Reno, Cathy Schneider, Rich Schneider, Herman Schwartz, te naro~ito Aida Hozi} i James Ron. Roger Haydon iz Univerzitetske {tampe pri univerzitetu Cornell (Cornell University Press) vjerovao je u ovaj projekt u njegovojranojfazi. Zahvalan

skog sjedi{ta Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice. Mnogi prijatelji i kolege dali su sugestije i komentare na konferencijske ~lanke i prve verzije poglavljâ koje su kulminirale ovom knjigom. To su Joel Andreas, Deborah Avant, Keith Brown, Chuck Call, AlexCooley, JohnFawcett, Pa-

Jesmo li sami u svemiru? (18)

Kome pripada Mjesec?
Primit }emo jednu poruku, zatim dvije, pa desetke i morat }emo birati izme|u tih signala. Dat }emo prednost onima za koje vjerujemo da potvr|uju postojanje tehnolo{ki razvijene civilizacije. Analizom signala saznat }emo mnogo, a osobito udaljenost tog planeta od na{eg, prirodu tog planeta i njegovo mjesto u vlastitu zvjezdanom sistemu
- [ta odre|uju ti ugovori? - Sve dr`ave imaju pravo i}i na Mjesec pod uvjetom da o tome obavijeste UN, koji }e prethodno odlu~iti je li misija potrebna. Bolje je izbjegavati predlaganje izgradnje nuklearne centrale na Mjesecu, naravno! - No, kome, onda, pripada Mjesec? - Pravnici bi htjeli da je Mjesec dio svjetske ba{tine ~ovje~anstva. To je izvrsnaideja, koju ja pozdravljam. - Dakle, ne}e se na}i privatno vlasni{tvo na Mjesecu? - Ne. To je vrlo zanimljiva situacija. - No, kome pripada krater Saha? - Ako poka`emo da bi taj krater u budu}nosti mogao primiti jedan radio-prijamnik, treba u~initi sve da se u me|uvremenu neko tu ne smjesti. Na{a generacija astronoma i sljede}a moraju osobito budno paziti. Ugovor o za{titi Antarktika kao i Ugovor o morskim dubinama mogu nam poslu`iti kao model na tom podru~ju. }emo prednost onima za koje vjerujemo da potvr|uju postojanje tehnolo{ki razvijene civilizacije. Analizom signala saznat }emo mnogo, a osobito udaljenost tog planeta od na{eg, prirodu tog planeta i njegovo mjesto u vlastitu zvjezdanom sistemu. Ako je udaljenost 100 ili 1.000 svjetlosnih godina, morat }emo odustati od putovanja, pa ~ak i od slanja sonde. Putovanje bi trajalo stolje}ima! Na{i teleskopi tako|er ne bi ni{ta otkrili. - Ba{ ni{ta? - Mo`da bismo vidjeli malo svjetlosti. Tada bi nam spektroskopska analiza omogu}ila da otkrijemo prisustvo ozona na planetu o kojem je rije~. Ozon je dobar pokazatelj prisustva primitivnog `ivota. No, on nas ne obavje{tava o postojanju vanzemaljske civilizacije. - Je li ozon pokazatelj fotosinteze? - Tako je. Mo`e se eventualno

Brod lu|aka
- Razlika je u tome{to je potreban vrlo veliki broj doprinosa za izvedbu projekta, to ne mo`e pro}i nezapa`eno. - Nemojte se zavaravati! Neki milijarder mo`e vrlo lako finansirati lansiranje rakete koja bi nosila jedan Rover u pravcu Mjeseca. - Mogao bi to u~initi a da nikoga ne obavijesti? - Ko bi ga mogao zaustaviti kada je ve} njegova raketa lansirana? Mo`e se zamisliti da neka sekta odlu~i postaviti antenu na Mjesec za obavljanje svoje propagande. - Bila to sekta ili ne, {okantno je zamisliti da bi sutra komad Mjeseca pripadao nekom privatniku! - To bi bilo sramotno. Za{to ne zamisliti jo{ gore? La`ne tvrtke prodaju zvijezde, daleke galaktike.

Za nekoliko hiljada dolara zvijezda }e nositi va{e ime. Niko ne}e mo}i sprije~iti da turisti~ka industrija sutra ne uzme za cilj Mjesec i ostale planete Sun~evog sistema. Primjer Antarktika nam dokazuje da se, ~ak i sa za{titnim zakonodavstvom, ne mo`e sprije~iti neke privatne osobe da provedu tamo nekoliko dana, preko avanturisti~kih agencija. A, na nesre}u, ~im ti ljudi stupe nogom na led, po~nu uni{tavati okoli{.

- Smatrate na{ planet Zemlju nekom vrstom „broda lu|aka“? - Ta~no. U trenutku kada ~ovje~anstvo pokazuje zanimanje za svemir, ve} smo u situaciji da ne ~ujemo vi{e ni najmanji signal. Carl Sagan je ve} primjetio taj paradoks jo{ prije 15 godina. - Te svakovrsne pote{ko}e vas ne obeshrabruju... - Primit }emo jednu poruku, zatim dvije, pa desetke i morat }emo birati izme|u tih signala. Dat

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

FELJTON
Humanities) Brown. Univerziteta
[panija priznala nezavisnost Meksika, kojeg su {panski konkvistadori osvojili 1526, razoriv{i dr`avu Asteka. Ro|en ameri~ki dr`avnik Vudro Vilson, predsjednik SAD-a od 1912. do 1920. Nakon bezuspje{nih poku{aja da sondira teren za sklapanje mira izme|u Antante i Centralnih sila i podmorni~kog rata u kojem su Nijemci potapali i ameri~ke brodove, pristupio je 1917. Antanti i uveo SAD u Prvi svjetski rat. Na osnovu njegovog plana od “14 ta~aka“, Nijemci 11. novembra 1918. potpisali primirje. Na njegovu inicijativu osnovana Liga naroda, ali nije uspio da ubijedi Kongres da SAD pristupe toj me|unarodnoj organizaciji. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1920.

45

1836. 1856.

NA DANA[NJI DAN

Sarajevska drama
Na kraju ({to ne zna~i da je manje va`no), jedno li~no priznanje: ja sam ratni profiter. Da nije bilo opsade Sarajeva, ja ne bih upoznao svoju `enu Jasminu - a pogotovo ne bih napisao knjigu o opsadi da mi ona nije bila `ivotni saputnik i podr{ka, a ~esto i prevoditelj te lokalnaveza s „ljudima koji znaju ljude“ . Nakon {to je protjerana iz svog doma na Grbavici, koju su dr`ali Srbi, na po~etku opsade, u prolje}e 1992. godine, Jasmina je sa svojom porodicom pobjegla iz Sarajeva i pridru`ila se stotinamahiljadabosanskihizbjeglica, razbacanih {irom svijeta. Jasmina je na kraju zavr{ila u gradu Ithaca, dr`ava New York, kod porodice od koje sam ja unajmljivao stan u potkrovlju dok sam bio na postdiplomskom studiju. U prvim godinama na{e veze gledali smo, skupa s ostatkomsvijeta, kako se sarajevska drama odvija na televizijskim vijestima i naslovnim stranama novina. Godinama nakontogaotputovali smo u Sarajevo, dok se grad polako obnavljao pod nelagodnom me|unarodnompaskom. Knjiguposve}ujemJasmini(nikonikad nije u ve}oj mjeri zaslu`io da mu se posveti knjiga), ali i njenom ocu Jusufu, koji je previ{e propatio i premlad umro.
(Sutra: Pod dvije opsade)

A. Gistav Ajfel

sam mu, ne samo na ohrabrivanju i savjetima, ve} i na strpljenju, po{to je bilo neo~ekivanih zastoja, a nekad se moralo i}i i zaobilaznimputevima. Tri vanjska recenzenta dali su izuzetno korisne komentare. Dio materijala iz ove knjige predstavljen je na godi{njem sastanku Ameri~kog dru{tva za politi~ke nauke (American Political Science Association), Dru{tva za me|unarodne studije(InternationalStudiesAssociation), na univerzitetima Brown, Carleton, Columbia, Cornell, Srednjoevropskomuniverzitetu, univerzitetima Marquette, Yale i Ohio State, ReedCollege-u, Me|unarodnoj mirovnoj akademiji (InternationalPeaceAcademy), Me|unarodnom centru za nauku Woodrow Wilson, te u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu. Manji dijelovi knjige nastali su na osnovu ~lanaka koje sam prvobitno objavio u `urnalima Internati-

onal Studies Quarterly (prolje}e2004. godine) i Problems of Post-Communism (maj/juni 2004. godine). Materijalkori{ten uz dozvolu. Ba{ kao {to nagla{avam va`nost materijalne baze za najdu`u opsadu u savremenoj povijesti, tako se moram zahvaliti na materijalnoj bazi za projekt pisanja knjige, koji je trajao du`e nego {to se o~ekivalo. Istra`ivanje ne bi bilomogu}e provesti da nije bilo finansijske podr{ke koju su pru`ili Fondacija Smith Richardson i Ameri~ki institut za mir (United States Institute of Peace). Dodatna finansijska sredstva dali su Univerzitet Brown (Watsonov institut za me|unarodne studije Watson Institute for International Studies - i Odsjek za politi~ke nauke) i Reed College. Knjigu sam zavr{io na stipendiranomistra`iva~komdopustu u Cogut centru za humanisti~ke nauke (Cogut Center for the

U udesu putni~kog voza na liniji Edinburg — Dandi u [kotskoj, koji se survao u rijeku kada je popustio most preko kojeg je prelazio, poginulo 90 ljudi. U pariskom restoranu “Gran kafe“ bra}a Luj i Ogist Limijer organizovali prvu filmsku projekciju. Prikazani su kratki filmovi o izlasku radnika iz fabrike, `eljezni~koj stanici s putnicima i vozom koji juri. Ovaj datum uzima se kao dan ro|enja kinematografije. Umro francuski kompozitor @ozef Moris Ravel, koji je zajedno sa Foreom i Debisijem znatno doprinio preporodu francuske muzike i utemeljenju novije francuske {kole na prelazu u 20. vijek. Inspirisao se {panskom muzikom i d`ezom (“Bolero“, “Dafne i Kloe“, “Sat [panije“).

1869. 1879. 1895. 1937. 1942. 1945. 1945. 1947. 1948. 1962. 1966. 1968. 1974. 1989. 2002. 2005. 2007.

Vilijem Sempl iz Ohaja prvi patentirao `vaka}u gumu.

1923. Umro francuski in`enjer Aleksandar Gistav Ajfel, graditelj kule u Parizu nazvane njegovim imenom. Bio je specijalista za ~eli~ne konstrukcije i mostove i me|u prvima je primijenio pneumatsku gradnju temelja velikih mostova.

Japanski avioni u Drugom svjetskom ratu bombardovali indijski grad Kalkutu.

Ro|en kralj Nepala Birendra koji je nakon smrti oca Mahendre 1972. naslijedio prijesto. Vladao do 1990, kada ga je narodni pokret primorao da prihvati parla- Sergej Jesenjin mentari sistem i legalizuje politi~ke partije. Zajedno sa ~lanovi1925. Ruski ma porodice ubijen je 1. juna 2001. u kraljevskoj palati u Kapjesnik Sergej tmanduu. Masakr nad kraljevskom porodicom izvr{io prijestoJesenjin izvr{io lonasljednik Dipendra, koji je potom pucao u sebe.

Umro ameri~ki pisac Teodor Drajzer, autor obimnih romana u kojima daje sumornu sliku savremene Amerike. Iako mu knji`evni kriti~ari zamjeraju na stilu, mnogi ga smatraju jednim od najve}ih ameri~kih pisaca 20. vijeka (“Ameri~ka tragedija“, “D`eni Gerhard“, “Finansijer“, “Titan“, “Genije“). U Egiptu umro biv{i italijanski kralj Vitorio Emanuele III, posljednji monarh Italije (190046). Podr`ao 1922. Musolinijevu fa{isti~ku vladu, 1936. se proglasio carem Etiopije, a 1939. kraljem Albanije. Abdicirao poslije pobjede republikanaca na izborima 1946. Tokom vi{emjese~nih socijalnih nemira i nasilja u Egiptu ubijen premijer Nokra{i Pa{a.

Nakon „Entretiens sur la fin des temps“ (Razgovori o kraju vremena), gdje smo poku{ali prvi put istra`ivati budu}nost u svjetlu kulturne pro{losti ~ovje~anstva, evo svjedo~enja ~etiri nau~nika, ~etiri velika svjedoka svemira. Jean Heidmann, Alfred Vidal-Madjar, Nicolas Pratzos i Hubert Reeves su najpozvaniji da promotre tu va`nu promjenu nau~nog pogleda. Pitali smo ih za njihovo li~no uvjerenje o tom osjetljivom pitanju, pogodnom i za trabunjanja i za uop}avanja: uzev{i u obzir najnovije podatke, mislite li da }e ~ovjek jednoga dana sresti sebi sli~ne negdje u svemiru? Ili }emo biti osu|eni na prihva}anje na{e kosmi~ke samo}e? Oni su odgovarali strastveno, znala~ki, iskreno, s uvijek potvr|enom voljom da se slo`ene stvari ka`u jednostavnim rije~ima. Primili su nas, svako od njih sa stru~nim iskustvom, ali i s jedinstvenom osobno{}u, nadama, nesigurnostima. Tako su se njihovi stavovi ponekad pokazali opre~nim, a ponekad proturje~nim. Imalo bi se ~ime otvoriti jednu od velikih rasprava ovog novog stolje}a. Zahvaljuju}i njima, na{e se ispitivanje vrlo brzo samo od sebe organiziralo oko ~etiri velike teme, i to pripovjeda~kim tokom koji nas je iznenadio `estinom: od ispitivanja na terenu i astronomskog promatranja do najvrtoglavijih ekstrapolacija dana{nje tehnologije te do krajnjih pitanja metafizike. Razgovore su vodili Catherine David, Frederic Lenoir i Jean-Philippe de Tonnac. otkriti hlorofluorougljike, sli~ne onima koje mi ispu{tamo u atmosferu: to bi bio dokaz da se ta daleka civilizacija pona{a isto tako lo{e kao i mi prema svom okoli{u. - Dakle, Mjese~ev opservatorij nije dovoljan? - Moramo se opremiti ja~im instrumentima. Projekt o kome }u vam sada govoriti po~eo je moj kolega Italijan Claudio Maccone, in`injer u Alenia Spazio, italijanskoj svemirskoj industrijskoj tvrtki. Maccone polazi od ~injenice da je Sunce golemi teleskop koji nam mo`e poslati informacije iz najdaljeg svemira. Naime, Sunce je kuglasta masa, koja, po Einsteinovoj op}oj teoriji relativnosti, savijaokolniprostor. To zna~i da kada neka zraka svjetlosti, neki radio-val, pro|u blizu Sunca, on }e obavezno biti skrenut sa svoje putanje.

Princip dalekozora
- Tako sva tijela u svemiru skre}u zrake koje prolaze u blizini? - Naravno. Maccone, dakle, obja{njava da se, po Einsteinovojteoriji, elektromagnetskivalovi koje Sunce skre}e na kraju susre}u u jednojta~ki, kao da su pro{li kroz le}u. Evo, to je le}a promjera 1.400.000 kilometara, koja mo`e divovski pove}avati! - Na kojoj se udaljenosti nalazi„`ari{te“ te divovskesolarne le}e? - Mjesto u kojem se zrake skupljaju nalazi se na udaljenosti koja je 20 puta ve}a od udaljenosti koja dijeli Neptun od Sunca. - Neptun je i onako, s Plutonom, najudaljeniji planet od Sunca! - Tako je. Polo`aj najbli`eg `ari{taprocjenjuje se na 550 astronomskih jedinica, 550 puta udaljenosti Zemlja - Sunce. No, naravno, ako `elimoiskoristiti tu solarnu le}u, moramo staviti nekuvrstuokulara iza objektiva. To je principdalekozora: objektiv koncentrirazrake u jednuta~ku, te se, na mjestu gdje zrake konvergiraju, postavlja pove}alo: okular. Na na{oj shemi u prirodnoj veli~ini valja, dakle, postaviti okular na mjesto gdje }e se elektromagnetske zrake koje Sunce skre}e uputiti i skupiti.
(Sutra: Do okulara za 25 godina)

U Mozambiku, portugalskoj koloniji u Africi, osnovan Front za oslobo|enje Mozambika (Frelimo), pod ~ijim je vo|stvom zemlja poslije dugotrajne borbe stekla nezavisnost 1975. Nakon sticanja nezavisnosti izbio gra|anski rat izme|u Frelima i rivalskog pokreta Renamo koji je trajao gotovo dvije decenije. Kina izvr{ila petu nuklearnu probu. U napadu na aerodrom u Bejrutu izraelski komandosi uni{tili 13 arapskih aviona.

samoubistvo. Bio je jedan od najpopularnijih pjesnika 20. vijeka ~ije su pjesni~ko djelo, a posebno stil `ivota (“jesenj{tina“) imali zna~ajan uticaj na rusku i evropsku omladinu (“Kafanska Moskva“, “Povratak u zavi~aj“, “Ispovijest mangupa“, “Sovjetska Rusija).

U zemljotresu koji je razorio sela u pakistanskoj planiskoj oblasti Karakom poginulo je oko 5.200 ljudi. Biv{i prvi sekretar Komunisti~ke partije Aleksandar Dub~ek izabran je za predsjednika Stevo @igon parlamenta ^ehoslova~ke, vrativ{i se nakon dvije decenije na 2005. Umro ispoliti~ku scenu. Glavni inspirator i vo|a “Pra{kog prolje}a“ taknuti dramski smijenjen je nakon intervencije Var{avskog pakta u ^ehosloumjetnik Stevo va~koj 1968. Na godi{njem kongresu Islamske reformske partije u Sani (Jemen) ubijen istaknuti ~lan vode}e opozicione partije u zemlji, Socijalisti~ke partije, D`aralah Omar. Ubio ga je Alija D`aralah, ~lan islamske opozicione partije Islah. Evropska unija lansirala svoj prvi navigacioni satelit “Galileo“.

Umro poljski sineasta Jer`i Kavalerovi~, jedan od osniva~a poljske filmske {kole 1950-ih. Me|u najpoznatijim filmovima koje je snimio su “Faraon“, “Majka Jovana An|eoska“, “No}ni voz”.

@igon (80), koji je najzna~ajnija gluma~ka ostvarenja postigao na sceni Jugoslovenskog dramskog pozori{ta u Beogradu, kao i u brojnim ulogama na filmu, radiju i televiziji.

46

SPORT

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Alisa Spahi} izabrana za najbolju nogometa{icu BiH

POSU\ENI STUPCI Deutsche Welle: Kriza u talijanskom nogometu?

Zemlja u kojoj je
Dok bogati vlasnici poput Morattija u Interu ili Berlusconija u Milanu `ele ulagati novac u svoj hobi, bit }e tri ili ~etiri vrhunska kluba. No, tih nekoliko klubova odvra}aju pa`nju od stvarnog stanja u ligi, obja{njava Rudi Völler
Talijanski nogomet tone sve dublje. Reprezentacija je na FIFA listi tek na 14. mjestu, stadioni propadaju, gledatelja je sve manje, a jaz izme|u bogatih i siroma{nih klubova je sve ve}i. “Italija je zemlja u kojoj je nogomet na umoru“, ocijenio je legendarni njema~ki nogometa{ i sportski direktor Bayera iz Leverkusena Rudi Völler. On je dobar poznavatelj prilika u Italiji budu}i da je i sam igrao za Romu, gdje je kasnije bio i trener. On je o`enjen Rimljankom, pa dio godine provodi i u Rimu.

nogomet na umoru
Alisa Spahi}: Nagrada mnogo zna~i i meni i klubu

Ostajem vjerna svom klubu
SFK 2000 Sarajevo je klub u kojem sam po~ela karijeru i `elim da ostanem u ovom uspje{nom timu koji ima velike ambicije i mogu}nosti. To je ekipa s kojom `elim da igram u Evropi, kazala je Spahi}
Nogometa{ica `enskog nogometnog kluba SFK 2000 Sarajevo Alisa Spahi} izabrana je za najbolju nogometa{icu Bosne i Hercegovine ove godine, na tre}oj manifestaciji Idol nacije u organizaciji internet portala SportSport.ba. U konkurenciji od pet igra~ica, me|u kojima je bila i njena biv{a trenerica, sada{nja suigra~ica Ivana Vlai}, stru~ni `iri sastavljen od najeminentnijih bh. novinara za najbolju nogometa{icu izabrao je 20-godi{nju reprezentativku BiH. tanem. Ovo je uspje{an tim koji ima ve li ke am bi ci je i mo gu}nosti. To je ekipa s kojom `elim da igram u Evropi“, kazala je Spahi}. Uprkos te{koj situaciji kroz koju je klub prolazio, Spahi} je odlu~na da ostane vjerna Sarajevu. Nogometa{ice SFK 2000 su, kona~no, nakon 10 godina postojanja dobile sponzora.

Rudi Völler: Talijani nisu ulagali u stadione

OVISNICI O TV Najve}i problem je u tome {to su prvoliga{i ovisni od prihoda od televizijskih prijenosa, koji ~ine ~ak 60 do 70 posto njihove ukupne zarade. U Njema~koj je to samo nekih 25 posto
Drugim rije~ima: u Italiji ima malo bogatih i puno siroma{nih klubova. Recimo, Bologna, kojoj su oduzeti bodovi zbog ne pra vil nos ti u vo|enju financija i koja je zbog pri je te}e fi nan cij ske pro pas ti pro da na je dnom prera|iva~u kave. Talijanski klubovi su godinama `ivjeli iznad svojih mogu}nosti i ra~uni sada polako dolaze na naplatu. Najve}i problem je u tome {to su prvoliga{i ovisni od prihoda od televizijskih prijenosa, koji ~ine ~ak 60 do 70 posto njihove ukupne zarade.

U Njema~koj je to samo nekih 25 posto. To njema~kim klubovima pru`a svojevrsnu sigurnost, jer ako zaka`e jedan izvor prihoda, jo{ ostaju druge mogu}nosti.

Dosadan i spor
U Italiji su, dakle, nogometne mom~adi ovisne o televiziji. No, tu najve}i dio zarade otpada na velike klubove dok malima preostaju samo mrvice. Pobolj{anje situacije za sada nije na vidiku. Jer, mogu}nosti zarade od reklama su gotovo iscrpljene, a gledatelja na tribinama je sve manje. Glavni uzrok tog stanja za Rudija Völlera je u tome da Talijani nisu ulagali u stadione, koji su danas uglavnom tro{ni i nesigurni, nego samo u skupe igra~e. Unato~ tome, smatra on, talijanski nogomet je postao dosadan i spor. Sve u svemu, njema~ka nogometna legenda procjenjuje da talijanska prva liga zaostaje za dru gim europ skim vrhunskim ligama “ne 10, nego 20 do 30 godina“.

Zahvalnost trenerici
“Osjeti se promjena u klubu. No, jo{ se nije sve poslo`ilo, iako o~ekujemo da }e se situaciji u narednom periodu dosta popraviti. S obzirom na to da smo tek dobile sponzora, treba nam vremena da se adaptiramo jedni na druge, kako bi sve do{lo na svoje mjesto. Nadamo se najboljem“ , nastavlja Spahi}, koja je izrazila veliku zahvalnost svojoj trenerici Samiri Hurem, te kazala: “Uz njenu pomo} sa do{la do ovog rezultata, nadam se da }e biti jo{ ovakvih nagrada i priznanja, koja jako puno zna~e meni i klubu. Nastoja}u da budem jo{ bolja, te da pomognem SFK 2000 da do|e do {esnaestine finala Lige prvaka, {to nam je ovogodi{nji cilj“ kazala je najbo, lja nogometa{ica BiH.
Al. BE[IREVI]

Bogati i siroma{ni
Rudi Völler obja{njava: “Tako dugo dok bogati vlasnici poput Morattija u Interu ili Berlusconija u Milanu `ele ulagati novac u svoj hobi, bit }e tri ili ~etiri vrhunska kluba koji }e biti u uspje{ni u Ligi prvaka. Samo Moratti je u svoj klub ulo`io milijardu eura. No, tih nekoliko klubova odvra}aju pa`nju od stvarnog stanja u talijanskoj prvoj ligi.”

Ekipa za Evropu
“Velika mi je ~ast {to sam izabrana za najbolju nogometa{icu. Ovo priznanje }e mi biti motivacija da budem jo{ bolja“, kazala je Spahi}, koja se nogometom bavi ve} osam godina. SFK 2000 Sarajevo je najbolji bh. `enski nogometni klub koji je osam puta bio prvak BiH, a sedam puta je ova `enska nogometna ekipa osvajala Kup. SFK Sarajevo 2000 nastupa i u Ligi prvaka, gdje im je najve}i uspjeh plasman u {esnaestinu finala. “Nije mi cilj da zaigram u nekom evropskom timu. SFK 2000 Sarajevo je klub u kojem sam po~ela karijeru i tu `elim da os-

Oliver Bierhoff o povratku kapitena elfa

Pred Ballackom je novo dokazivanje
Oliver Bierhoff, direktor njema~ke nogometne reprezentacije, smatra kako je pred kapitenom Michaelom Ballackom novo dokazivanje u dresu nacionalne vrste. Naime, veznjak Bayera oporavlja se od ozljede sko~nog zgloba, a povratak na terenetrebao bi se dogoditi u januaru. Zbog te ozljede Ballack je propustio ve}i dio jesenske polusezone. Prije toga propustio je i reprezentativne akcije u Ju`noafri~koj Republici. Njema~ka se na SP-u prometnula u jednu od najatraktivnijih selekcija i njen direktor, Oliver Bierhoff, smatra kako ovom 34-godi{njaku ne}e biti lako kao ranije ponovno se izboriti za mjesto u njoj. “Svi znamo za njegovu osobnost i nogometne kvalitete, i jedno i drugo od velike je koristi sastavima u kojima ima mjesto, ali jednako tako znam da igra~ koji je ovoliko dugo bio van pogona mora pro}i ponovno dokazivanje kako je jo{ uvijek sposoban za najve}e izazove.” Iakosumnja u to postoji, Bierhoff je otkrio{to }e po njemubitiodlu~uju}e: “Najva`nijastvar, `eli li ponovnobiti dio reprezentativnog kadra, le`i u kvalitetnom uklapanju u njega. A mislim da bi to mogao ispuniti.”

Fergusonu 59 miliona eura za poja~anja
Alex Fer gu son, me nad`er Manchester Uniteda, dobi}e 59 miliona eura za januarska poja~anja. Ve}i dio svote bit }e utro{en za kupovanje golmana. Edwin van der Sar i dalje ima kvalitet za gol crvenih vragova, ali zub vremena, a 40 mu je godina, opasno ga je nagrizao i Ferguson je ve} rekao da s njim za sljede}u sezonu ne ra~una. Prve opcije za nadomje{tanje igra~ki vreme{nog Holan|anina, Ferguson vidi u njema~kom reprezentativcu na vratima Bayera, Reneu Adleru, i Liverpoolovom {panskom golmanu Pepeu Reini. Adler (25) je ugovorno vezan za bundesliga{a do kraja juna 2012, dok 28-godi{nji Reina ima ugovor s redsima na ~etiri sezone du`i period. Adleru u ugovoru stoji da mo`e napustiti klub prije isteka radnog odnosa za od{tetu od 24 miliona eura.

Michael Ballack: Dugo izbivanje s terena

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Bh. golman Asmir Begovi} na meti Manchester Uniteda, ali...

47

Reprezentativni golman BiH Asmir Begovi} u nedjelju je briljirao na golu Stokea na gostovanju protiv Blackburna. Njegov klub je slavio rezultatom 2:0, a na{ internacionalac bio je jedan od najzaslu`nijih za takav rasplet. Me|utim, za Begovi}a i ostale premijerliga{ke igra~e nema odmora, s obzirom na to da je u Egles koj na pro gra mu Boxing Day, {to zna~i da je ve} danas nova utakmica. Ovaj put Stoke, na Brittanijastadionu, do~ekuje Fulham, koji se nalazi u donjem dijelu tabele.

BILO BI SJAJNO
potpisati za Bayern
Begovi} od svih engleskih klubova najvi{e preferira Liverpool, ~iji ga navija~i odu{evljavaju • Danas protiv Fulhama: O~ekuje nas te`ak me~, smatra golman Stokea

Statistika
“Napori su tek po~eli“, sa smije{kom nam ka`e Begovi} i dodaje kako }e me~ protiv Fulhama, uprkos njihovoj poziciji na tabeli, biti jako te`ak. “Svaki me~ je te`ak u Engleskoj, bez obzira na tabelu. Fulham je pro{le sezone igrao finale Evropa lige, a sada se bori za opstanak. Imaju nekoliko sjajnih pojedinaca, koji uvijek mogu donijeti prevagu. Me|utim, mi igramo ku}i i o~ekujemo pobjedu“ ka`e Begovi} i obja{, njava kako je pred njim, ali i Stokeom va`an period. “Poslije bo`i}nih i novogodi{njih praznika vidje}emo zapravo koliko mo`emo ove sezone.” Begovi} je, prema statistici, golman sa najboljim postotkom odbranjenih udaraca u Premiershipu... “To je super podatak“, ka`e Begovi} skromno dodaju}i kako velike zasluge za njegove odbrane imaju suigra~i. “Igra~ koji {utira na gol uvijek je pod pritiskom, tako da je i meni lak{e dobro intervenisati. Ove sezone, istina, imao sam nekoliko atraktivnih odbrana, ali meni je najbitnije da nisam primao glupe golove. Za mene je svaka odbrana bitna, jer to mi je posao - sa~uvati mre`u.” Nakon utakmice protiv Blackburna u engleskim medijima pojavila se informacija kako je

Premiership, 20. kolo

Danas: Manchester City - Aston Villa (15 sati), Stoke - Fulham (15), Sunderland - Blackpool (15), Tottenham - Newcastle (15), WBA - Blackburn (15), West Ham - Everton (17.30), Birmingham Manchester Utd. (20). Sutra: Chelsea - Bolton (19.45), Wigan - Arsenal (19.45), Liverpool - Wolverhampton (20). Begovi} je u svojoj dosada{njoj karijeri sa gola skinuo dvojicu veterana. Najprije Davida Jamesa sa gola Portmosutha, a poslije i Thomasa Sorensena sa gola Stokea. “Desilo se da sam skinuo dvojicu iskusnih golmana, a najbitnije od svega je da mi trener vjeruje, odnosno da }e mi dati priliku da se iskupim ukoliko pogrije{im. Me|u najmla|im sam igra~ima u timu i jo{ u~im, pa mi je zbog toga i bitno da mi trener ukazuje povjerenje“ ka, zao nam je Begovi} i na kraju istakao kako je izuzetno ponosan {to je u izbo ru por ta la sport.sport.ba dobio nagradu za najboljeg bh. golmana.
J. LIGATA

Asmir Begovi}: Ne pla{im se konkurencije

za usluge Begovi}a zainteresovan Manchester United. Podsje}anja radi, prije Uniteda, za na{eg internacionalca interesovanje su pokazali Tottenham, te Chelsea, me|utim... “Za interesovanje Manchestera sam ~uo, ali zaista ne znam {ta se konkretno de{ava po tom pitanju. To je fina pri~a i naravno da mi godi kada se moje ime pominje u kontekstu prelaska u tako veliki klub, ali trenutno sam zadovoljan u Stokeu. Naravno, krajnji cilj mi je oti}i u ne-

ki ja~i evropski klub, jer za to `ivim i radim, ali u Stokeu sam mnogo nau~io. Ukoliko me klub odlu~i prodati, to je OK, ali za sada sam sretan ovdje“ tvrdi Bego, vi} ~iji je dje~a~ki san obu}i dres Bayern Minhena. “To je klub za kojeg navijam od malih nogu. @ivio sam u Njema~koj i oduvijek sanjao da budem Bayernov igra~. Kada bih mogao potpisati za njih to bi bilo sjajno. Me|utim, u Stokeu sam standardan na golu i to je ono {to mi je najbitnije u svemu.”

Begovi} je dodao kako od svih engleskih klubova najvi{e preferira Liverpool, “jer je to klub sa tradicijom i sjajnim navija~ima“ , te da se ne zamara najavama Thomasa Sorensena, koji u svojim izjavama tvrdi kako }e se uskoro vratiti na gol Stokea.

Nagrada
“Konkurencija na golu je zaista jaka, ali prije svega zdrava. Da bi branio, mora{ se pokazati. Sada sam ja u prvom planu i trudi}u se da tako i ostane.”

Robinho uvjeren

S Cassanom }emo osvojiti tri naslova
Dolazak Antonija Cassana u Milan od takvoga je zna~aja da }e klub osvojiti tri naslova u ovoj sezoni, rekao je brazilski napada~ u redovima milanskog tima Robinho. Zajedno s ostatkom novih suigra~a doju~era{nji napada~ Sampdorije otputovat }e u Dubaiji na pripreme kluba ~iji }e ~lan slu`beno postati po~etkom januara. “Siguran sam da }e se Cassano sna}i i da }e unaprijediti na{u ekipu. Rije~ je o izvrsnom igra~u, pamtim njegove majstorije s treninga. I nije lo{ momak. Prije bih rekao da ima osobit karakter, ali i da je genijalna i vrlo dare`ljiva osoba“, kazao je Robinho i dodao: “Jedva ~ekam da zajedno zaigramo. @elja mi je s Milanom u ovoj sezoni osvojiti sve {to mo`emo“.

I Ibrahimovi} }e se otisnuti u SAD
Napada~ Milana Zlatan Ibrahimovi} posljednje aktivne godine fudbalske karijere `eli odraditi u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. “S Milanom odra|ujem posljednji ugovor u Evropi, a kada s rossonerima zaklju~im saradnju, selim u SAD” priznaje Ibrahimovi}, kazav, {i kako se ne vidi u ulozi trenera. “Trenutno me to ne privla~i, ali mnogi su igra~i prije mene isto to govorili, a kasnije postali treneri. Mene }e fudbal uvijek privla~iti, ali postoje i druge stvari kojih sam `eljan.” Podsjetimo da je Ibrahimovi} za Milan ugovorom vezan do 2014. godine.

48

SPORT

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PREMIERSHIP

Jose Mourinho o odnosu prema najve}oj zvijezdi Reala

Theo Walcott pogodio za 3:0

Reuters

Arsenal - Chelsea 3:1
U posljednjoj utakmici nekompletnog 19. kola Premiershipa Arsenal je na Emirates stadionu savladao Chelsea sa 3:1. Topnike je u vodstvo doveo Song pogotkom u 44. minuti susreta, da bi na po~etku drugog dijela doma}i sa dva brza pogotka rije{ili pitanje pobjednika - prvo je u 51. minuti nakon velike gre{ke Essiena na 2:0 povisio Fabregas, a dvije minute kasnije mre`u ^echa zatresao je i Walcott. Tra~ak nade plavcima donio je pogodak Ivanovi}a u 57. minuti, no Arsenal je uspio privesti utakmicu kraju. Bila je ovo 11. pobjeda topnika sa kojo za vode}im Manchester Unitedom zaostaju svega dva boda, ali imaju i utakmicu vi{e od crvenih |avola. S druge strane, Chelsea ni u {estoj uzastopnoj utakmici u Premiershipu nije uspio do}i do pobjede. Poredak: 1. Man. United 37 bodova, 2. Arsenal 35, 3. Man. City 35,4. Chelsea 31... M. I.
@ali {to nije predvodio Portugal u dvije utakmice: Jose Mourinho

Sretan sam {to

Lazio doveo Santa Cruza

`ivim i radim uz Ronalda
Di Maria je pokorio Santiago Bernabeu i zbog toga ga po{tuje. Radi se o tome da se on bori za klub, ostavlja sve na terenu, radi i igra s maksimalnim intenzitetom, rekao je Mourinho
Fudbalere Reala Cristiana Ronalda i Angela di Mariju na rijetko vi|en na~in pohvalio je trener kraljevskog kluba Jose Mourinho. “Ronaldo je fantasti~an. Bilo mi je zadovoljstvo upoznati ga, a sada mi je zadovoljstvo biti s njim, `ivjeti svakodnevno uz njega. Njegove kvalitete u smislu profesionalnosti, njegovu ambicioznost ja rije~ima ne mogu opisati“ rekao je u razgo, voru za portugalski dnevnik Record o Ronaldu Mourinho, dok je od Di Mariji dodao: “Presretan sam s njim. U Realu nije najte`e impresionirati trenera, nego navija~e. Di Maria je pokorio Santiago Bernabeu i zbog toga ga po{tuje. Radi se o tome da se on bori za klub, ostavlja sve na terenu, radi i igra s maksimalnim intenzitetom. Takvog igra~a navija~i nikad ne}e zaboraviti.” Na pitanje o usporedbi Primere s Premiershipom ili Serijom A, u kojima je dosad tako|er radio, Mourinho je kazao da bi sa dosada{njim u~inkom u [paniji Real ve} bio prvak u nekoj od navedenih liga. “Do Bo`i}a smo u Primeri ostvarili u~inak od 13 pobjeda, dva remija i jednog poraza. U Premiershipu ili Seriji A, u kojima sve ekipe gube bodove, s takvim bismo u~inkom ve} jednom nogom bili prvaci. Ne i u Primeri, u kojoj Barcelona pobje|uje svakog vikenda. Sve mi govori da }e o svemu odlu~iti El clasico koji u 32. kolu igramo u Madridu.”

Roque Santa Cruz: Iz Manchestera u Rim

Rimski Lazio }e u nastavku sezone u Seriji A biti ja~i sa 29-godi{njeg paragvajskog nogometa{a Roquea Santa Cruza, pi{e rimski Corriere dello Sport. Dosada{nji napada~ Manchester Citya, koji je u premijerliga{u imao zanemarivu minuta`u nakon dolaska iz Blackburna, u Lazio dolazi na posudbu za koju }e Rimljani Cityu isplatiti 300.000 eura naknade. Prema dogovoru klubova, idu}e ljeto }e Lazio imati pravo otkupiti Paragvaj~ev ugovor, koji mu vrijedi do ljeta 2013. godine, za svotu od tri miliona eura, navodi isti izvor. Santa Cruz je prije 18 mjeseci doveden je u City za od{tetu od 21,2 miliona eura, te je sve vrijeme sjedio na klupi za prili~no veliku platu. Prodajom }e City zaraditi maksimalno 3,3 miliona eura.

Webb: Tehnologija bi pomogla sudijama

Kao jedinu frustraciju u 2010. godini, koju je nakon osvajanja trostruke krune s Interom i dobrim startom u Ma dri du na zvao pra kti~no savr{enom, naveo je klupsko onemogu}avanje da privremeno, za dvije utakmi ce, preu zme vo|enje reprezentacije. “To je moja najve}a frustracija. Nikad ne}u voditi nijednu reprezentaciju. Nemam `ivaca za uredski posao, utakmice jednom mjese~no, putovanja i skautiranja igra~a. @elim raditi svakodnevno trenerski posao, voditi dvije utakmice sedmi~no. Mada, `elio sam odraditi te dvije utakmice i pristao sam to u~initi. Onda su me onemogu}ili iz kluba. Te{ko sam to prihvatio“ pri, znao je Mourinho.

Pique: Zlatnu loptu zaslu`ila sva trojica
GerardPique, suigra~a sve trojicenominiranih za Zlatnuloptu, {panjolskimedijizamolili da donesesvoju odluku i ka`e ko je njemuosobno bio najbolji u teku}oj godini. On bi nagradu dao svoj trojici. Iako je Argentincapo~astioepitetomnajboljeg, smatra da bi pobjednik trebao biti izabran izme|u Xavija i Inieste. “Dao bih Zlatnu loptu svoj trojici kada bi to bilo mogu}e. Messi je najbolji na svijetu i to bez pogovora, ali zbog osvajanja Svjetskog prvenstva nagrada bi trebala pripasti ili Xaviju ili Iniesti.” Osim naslova svjetskih prvaka Pique potvrdu {panjolskom dvojicu, ali jednako tako i Messiju, vidi i u velikoj pobjedi nad Real Madridom: “Tokom tog susreta shvatio sam, odnosno dobio kona~nu potvrdu da igram pored najboljih igra~a na svijetu.”

Brojne rasprave o potrebi za tehnologijom u nogometu jo{ se uvijek vode na mnogim frontama, a engleski sudija Howard Webb stao je na stranu onih koji `ele barem kamerom utvr|ivati je li lopta pre{la gol-liniju. “Nema sumnje da o tome treba razmisliti. Takva bi pomo} nama sucima uistinu olak{ala one najte`e, klju~ne odluke. Mislim da nema mnogo sudaca koji }e re}i da to ne `ele“, smatra Webb, koji je priznanje za svoj dosada{nji rad dobio i na Svjetskom prvenstvu u Ju`noafri~koj Republici, gdje je

odre|en za suca finalne utakmice. Ipak, Webb je svjestan da je to puno lak{e re}i nego u~initi: “Jo{ je dalek put da se ta ideja ostvari“ .

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Nakon skoro pola godine bez marke u d`epu

NBA Bikovima produ`etak u Detroitu

STUDENTI
napokon pla}eni
^elnici kluba su se potrudili da obezbijede sredstva, igra~i su za sada mirni i nadamo se svi da nam se ovakve stvari vi{e ne}e ponavljati, ka`e tim-menad`er Bosne Sejo Bukva
Nakon skoro pola godine bez marke u d`epu i igranja na veresiju, ko{arka{i Bosne dobili su platu! Ili, bolje re~eno, odre|eni dio novca. Iako su zbog te{kog finansijskog stanja studenti zaprijetili da ne}e iza}i na parket Skenderije i po~eti utakmicu 15. kola Lige 13 protiv Brotnja, to se ne}e desiti. Kako nam je rekao tim-menad`er Bosne Sejo Bukva, odre|ena koli~ina novca legla je na ra~une igra~a i privremeno smirila bojkot. „Prema mojim informacijama, igra~i su dobili ono {to su tra`ili i dana{nja utakmica }e biti odigrana. ^elnici kluba su se potrudili da obezbijede sredstva, igra~i su za sada mirni i nadamo se svi da nam se ovakve stvari vi{e ne}e ponavljati“, kazao je Bukva. Uprkos ~injenici da nisu bili pla}eni za svoj posao, pro fe si ona li zam igra~a i odnos prema dresu Bosne nije dolazio u pitanje. To potvr|uju i rezultati u prvenstvu BiH u kojem studenti sa svega dva poraza iz 13 utakmica zauzimaju prvo mjesto. „Niko od njih u Bosnu nije do{ao da bi zaradio novac, ve}

Spursi prejaki za Wizzardse
San Antonio Spursi, najbolja ekipa lige (24-6), bez problema su savladali Washington Wizardse 94:80. Tony Parker ostvario je u~inak od 20 poena, 14 asistencija i {est skokova, a Manu Ginobili dodao 21 ko{. Za Wizzardse, koji su igrali bez vode}eg strijelca Andraya Blatchea i vode}eg skaka~a JaValea McGeeja, koji su ka`nje ni za bra nom nas tu pa zbog verbalne prepirke koja je, prema nekim navodima ameri~kih medija, prerasla i u fizi~ki obra~un, najvi{e ko{eva postigao je novoprido{li Rashard Lewis, koji je ubacio 21 poen uz 12 skokova. Posljednji put je Washington u San Antoniju slavio 11. decembra 1999. godine, jedina su ekipa bez pobjede u gostima (0-14), a devetim porazom u posljednjih deset utakmica pali su na za~elje poretka u Isto~noj konferenciji. Charlie Villanueva je izborio produ`etak za Pistonse, no do pobjede u Detroitu su stigli Chicago Bullsi. Bilo je 95:92 za bikove predvo|ene Carlosom Bo-

Carlos Boozer: S 31 poenom vodio Bullse do pobjede Reuters

Ko{arka{i Bosne ipak nastavljaju tamo gdje su stali

Parovi 15. kola

Utorak: ^elik - Varda HE (18 sati), Bosna ASA BHT - Brotnjo (18), Zrinjski HTM - Borac Nektar (18), ^apljina Lasta - Sloboda (18), Hercegovac - Mladost (19.15). Srijeda: Slavija - SL IAT Leotar (18.30) njihovi uvjeti ispunjeni, nastavljamo tamo gdje smo stali. @elimo ligu okon~ati na prvom mjestu i ve~eras savladati ekipu Brotnja“, zaklju~io je Bukva. Utakmica izme|u Bosne i Brotnja igra se u Maloj dvorani Centra Skenderija u 18 sati.
M. ISLAMOVI]

ozerom (31 ko{, 11 skokova) i Derrickom Roseom koji je uz 23 poena i osam asistencija izjedna~io svoj rekord karijere u skokovima. Imao ih je dvanaest. Rezultati: LA Clippers - Phoenix 108:103, Cleveland - Minnesota 97:98, Detroit - Chicago 92:95, In di ana - Mem phis 90:104, New Orleans - Atlanta 93:86, San Antonio - Washington 94:80, Denver - Philadelphia 89:95.

su ovdje prije svega da bi se afirmisali i stekli neophodno iskustvo. I bez obzira na sve probleme, bez pogovora su dolazili na treninge, izgarali na utakmicama i pobje|ivali timove sa ve}im bud`etima. Ovaj put sve je bilo oti{lo predaleko i oni su morali postaviti ultimatum. Sada kada su

Zbog nedostatka sportskih termina u Zetri

Bogdan Tanjevi}: Ostaje raditi kao tehni~ki savjetnik

Arijana Tirak se priprema na Bledu
Arijana Tirak, juniorska reprezentativka BiH u umjetni~kom klizanju i ~lanica Kliza~kog kluba Bosna, otputovala je na pripreme na Bled (Slovenija), gdje }e se pod rukovodstvom tima trenera Valerija Babickog pripremati za nastup na EYOWF 2011 (European YouthOlympicWinterFestival) koji }e se od 12. do 19. februara 2011. godine odr`ati u ~e{kom Liberecu. Planirano je da Arijana u Sloveniji ostane do polovine januaraidu}egodine,kada se o~ekuje da u Sarajevodoputujunovoanga`ovanitreneri iz Rusije: Anton Prahomenko (biv{i prvak Rusije) i EkatarinaPrahomenko (biv{a prvakinja svijeta u paru) gdje bi trebalinastavitipriprematiArijanu za u~e{}e na EYOWFu. Ovaj bra~ni par vrhunskih trenera prema dosada{njem dogovoru i raspolo`enjutrebao bi na du`i period pored Arijane trenirati i druge ~lanove Kliza~kog kluba Bosna, {to bi uz druge preduslove za daljnji razvoj i napredak ovog sporta u BiH bilo veoma zna~ajno. Savezkliza~kihsportova BiH, Kliza~kiklubBosna i roditeljiArijaneTirakzbognedostatkasportskihtermina u Zetri, posebno za adekvatne pripreme reprezentativaca BiH odlu~ili su se na ovaj potez i dodatnematerijalnetro{kove kako bi se Arijana kolikotoliko mogla pripremiti za dostojno u~e{}e na EYOWF-u u ^e{koj uz podr{ku Olimpijskog komiteta BiH. Pored Arijane, ni drugi reprezentativci BiH u umjetni~kom i brzom klizanju nemajuravnopravantretman u raspodjeli termina u Zetri i svake godine imaju isti problem i sve te`e se Savez i Bosna kao nosilac razvoja kliza~kog sporta nose sa tom situacijom.

Orhun Ene Tanjevi}ev nasljednik
Biv{i turski reprezentativac i sada{nji strateg prvoliga{a Banvita Orhun Ene nasljednik je Bogdana Tanjevi}a na mjestu selektora reprezentacije Turske. ^etrdesettrogodi{nji Orhun Ene je kao igra~ branio boje Pasabah~ea, Fenera, Ulkera, Galatasaraya i ITU-a (u kojem je 2003. zavr{io igra~ku karijeru) te se kao reprezentativac okitio srebrenom medaljom na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. godine. Prema pisanjima turskih medija, dogovor je postignut, a jo{ preostaje rje{avanje nekih detalja kako bi ugovor mogao biti potpisan. Tanjevi} }e rad viceprvaka svijeta pratiti kao tehni~ki savjetnik.

Arijana Tirak

„Nezamislivo je da na{i sportisti u vrijeme kad ima leda u Sarajevu moraju na pripreme van BiH i da rekreacija i druge aktivnostiimajuprednost nad ovim sportom. Na{i reprezentativci u kontinuitetu prave zna~ajne rezultate na evropskom i svjetskom nivou i dostojanstveno promovi{u bh. olimpijski duh u Evropi i na skorosvimkontinentima“ kazao je predsjednikSave, za kliza~kih sportova Zikrija \onko. M. I.

Diamantidis MVP decembra
Dimitris Diamantidis, organizator igre Panathinaikosa, progla{en je za najkorisnijeg igra~a ko{arka{ke Eurolige u decembru. Tridesetogodi{nji gr~ki reprezentativac bio je me|u najzaslu`nijim {to je njegova ekipa u decembru, uprkos povredama Aleksa Mari}a i Michaela Batista, zabilje`ila tri pobjede i poraz te zauzela prvo mjesto u grupi D. Gr~ki bek je na uta kmi ca ma pro tiv CSKA, Union Olimpije, Efes Pilse-

na i Armani Jeansa u prosjeku postizao 14,8 poena i 7,3 asistencije, uz prosje~an indeks korisnosti 20,3.

50

SPORT

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Veliki uspjeh pliva~a Ensara Hajdera

Ispunio normu za Olimpijadu

U LONDONU
Tuzlak Ensar Hajder, ~lan Pliva~kog kluba Zmaj Alpamm, koji se trenutno {koluje i trenira u Njema~koj, ostvario je zapa`en rezultat na 10. FINA Svjetskom prvenstvu u malim (25metarskim) bazenima koje je odr`ano u Dubaiju. Trenutno na{ najbolji pliva~ bio je jedini bh. predstavnik na ovom prvenstvu, a plivao je ~etiri trke, te oborio dr`avni rekord i ostvario nor mu ko ja mu omo gu}uje u~e{}e na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Ensar Hajder: Najbolji pliva~ u BiH

Na Svjetskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u disciplini 200 metara slobodno zauzeo 34. mjesto od 77 pliva~a, {to mu je osiguralo u~e{}e na Olimpijadi 2012. godine
KANDIDATI Osim Hajdera u na{oj zemlji je jo{ nekoliko odli~nih pliva~a koji pretenduju na ostvarivanje olimpijske norme. To su Benjamin Bu~a iz GKVS ^elik Zenica, Arnel Dudi} iz GKVS Sarajevo, u~esnici pro{log EP u Budimpe{ti i Zlatko Ali} (PK Bosna Sarajevo), koji je bio na Prvoj olimpijadi mladih
Hajder je nastupao u disciplinama 200 i 100 metara slobodno, 200 i 100 metara mje{ovito, te oborio seniorski dr`avni rekord na 200 metara slobodno sa rezultatom 1:49,09 gdje je zauzeo 34. mjesto od 77 pliva~a. U ovoj disciplini Ensar je isplivao normu od preko 800 FINA bodova (ta~nije 829 FINA bodova) koji mu osiguravaju u~e{}e na sljede}im ljetnim OI. Na 100 metara slobodno isplivao je za 0:50,12 i zauzeo je 51. mjesto od 119. pliva~a, na 200 metara mje{ovito 2:03,31 i zauzeo 36. mjesto od 54. pliva~a, te na 100 metara mje{ovito sa 0:57,70 gdje je zauzeo 42. mjesto od 76. pliva~a. Pli va~ka ta kmi~enja su se odr`avala na predivnom novoizgra|enom pliva~kom kompleksu “Hamdan bin Mohammed bin Rashid” uz u~e{}e od , pre ko 770 ta kmi~ara iz 148 dr`ava iz cijelog svijeta. Ina~e, osim Hajdera, u na{oj zemlji je jo{ nekoliko odli~nih pliva~a koji pretenduju na ostvarivanje olimpijske norme. To su Benjamin Bu~a iz GKVS ^elik Zenica, Arnel Dudi} iz GKVS Sarajevo, u~esnici pro{log EP u Budimpe{ti i Zlatko Ali} (PK Bosna Sarajevo), koji je bio na Prvoj olimpijadi mladih u Singapuru, a svakako tu su i Branka Vranje{ (PK 22. april Banja Luka), koja ima samo 13 godina, ali i odli~ne rezultate.
M. DAJI]

Muhamed Pilav predsjednik UO RK Bosna
Muhamed Pilav, direktor firme Unipromet Sarajevo, izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora Rukometnog kluba Bosna BH Gas. Na mjestu predsjednika Skup{tine kluba ostat}e AlmirBe}arevi}, odlu~eno je na dana{njojsjedniciSkup{tine RK Bosna, odr`anoj u prostorijama Gradskog vije}a Grada Sarajeva. Na Skup{tini je usvojen nacrt bud`eta za 2011. godinu, koji iznosi 2.330.000 KM. Uvidom u finansijski izvje{taj ~lanovi Skup{tine upoznati su s dugovanjem kluba, koje iznosi 725.000 KM. Oko 40 posto odnosi se na dugove iz prethodnih sezona (dobavlja~i, igra~i itd.), dok je oko 30 posto u proceduri rje{avanja, saop}eno je iz RK Bosna BH Gas.

Azra Be}irovi} se vratila ko{arci

da mi nedostaje igra
Zbog ro|enja sina pauzirala pro{lu i prvu polovinu ove sezone • Potpisala ugovor sa klubom u kojem je i ponikla, tuzlanskim Jedinstvom, do kraja sezone
Azra Be}irovi} (30), ponajbolja bh. ko{arka{ica u posljednju deceniju, biv{a reprezentativka na{e zemlje, nakon pauze od skoro godinu i po zbog prinove u porodici, vratila se sportu koji voli – ko{arci. Potpisala je ugovor sa klubom u kojem je i ponikla, tuzlanskim Jedinstvom, do kraja sezone, a njeno iskustvo bi}e od velike koristi ovoj ekipi sas tav lje noj od mla dih igra~a. “Zbog ro|enja sina, pauzirala sam pro{lu i prvu polovinu ove sezone. Razmi{ljala sam dosta o ko{arci i shvatila sam da mi nedostaje. Drago mi je {to sam se dogovorila sa ljudima iz Jedinstva. Naravno, puno mi je lak{e {to sam tu, kod ku}e. Bilo bi mi drago da klub anga`uje jo{ koju igra~icu” kazuje nam Azra. , Be}irovi}ka je s uspjehom igrala u ruskom BC Moscow, hrvatskim klubovima Croatia Zagreb i [ibenik Jolly, te na Kipru u K.V. Imperial AEL Limassol basket, koji je u sezoni 2008/09. napravio najve}i uspjeh kiparske ko{arke u istoriji plasmanom u osminu fina la `en skog ko {ar ka {kog EuroCupa. Od seniorske reprezentacije, za koju je igrala deset godina te bila i kapiten, Azra se oprostila prije dvije godine. Veli da je s ponosom uvijek nastupala za svoju zemlju, ali da nema planova o povratku.
Azra Be}irovi} (s loptom): Pauza zbog ro|enja sina M. DAJI]

Shvatila sam

Zheng propu{ta Australian Open
Kineska teniserka Jie Zheng propustit }e prvi Grand slam turnir sezone, Australian Open u Melbourneu, po{to se nije oporavila od operacije zgloba na lijevoj ruci. Zheng, koja zauzima 26. poziciju na WTA listi, pro{le sezone je stigla do polufinala Otvorenog prvenstva Australije. “Povla~im se s AustralianOpena. To je bilaveomate{ka odluka. Mnogo lijepih sje}anja me ve`u za taj turnir, u Melbourneu sam stekla mnogo iskustva“ rekla je 27, godi{nja Zheng. “No, vjerujem da }u imati jo{ mnogo prilika da se takmi~im u Australiji“ dodala je Kineskinja. , Zheng je obnovila povredu tokom polufinalnog susreta dubla na US Openu, poslije ~ega je propustila ostatak sezone. Njen povratak se o~ekuje u februaru. Australian Open po~inje 17. januara i trajat }e dvije sedmice.

ODBOJKA ^etvrti me|unarodni turnir Od`ak 2010.

Mladost iz Zagreba brani titulu
U Od`aku }e se u utorak i srijedu u organizaciji Odbojka {kog klu ba Na pre dak odr`ati ^et vrti me|una ro dni bo`i}ni turnir Od`ak 2010. Osim doma}ina, na turniru }e u~estvovati AOK Mladost iz Zagreba, prvak Hrvatske i branilac titule, VCV Prins iz Holandije i Studentski centar iz Podgorice. Prvog dana turnira na programu su polufinalne utakmice u kojim se sastaju Mladost i Prins (17 sati), odnosno Napredak i Studentski centar (19 sati). Utakmica za tre}e mjesto i finale na programu su dan kasnije, od 17, odnosno 19 sati. Sve utakmice igraju se u sportskoj dvorani S[C „Pero Ze~evi}“, a sudit }e ih Darko Savi} iz Isto~nog Sarajeva i Armin Mujki} iz Zenice.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Sutra po~inje 59. izdanje novogodi{nje turneje

51

Damir D`umhur nastavio pripreme u Sarajevu

Prvi nastupi

u januaru
Teniski reprezentativac BiH Damir D`umhur u Sarajevu je nastavio pripreme za predstoje}u tenisku sezonu, a prvi nastupi ga o~ekuju ve} 17. januara na turnirima iz futures serije u Izraelu. Tamo }e aktuelni juniorski prvak Evrope nastupiti na dva turnira, dok }e nakon toga uslijediti odlazak u Tursku, gdje ga, tako|er, o~ekuju dva turnira. „U narednom periodu }emo trenirati u Sarajevu, gdje }emo obaviti zavr{ni dio priprema pred prve nastupe u narednoj sezoni. Usvojili smo dio kalendara za narednu godinu, a prvi turniri u Izraelu i Turskoj trebaju pokazao u kojem se takmi~arskom stanju nalazi bh. reprezentativac, a nakon toga }emo utvrditi koliko }emo ~esto izlaziti na turnire“ pri~a trener na{eg , tenisera, Nerfid D`umhur. Damir je po~etkom decembra boravio u [paniji, gdje je tre ni rao u kam pu Al ber ta Coste. Prema rije~ima njegovog trenera, tamo je najbolji junior Evrope imao priliku da u~i od tenisera koji su vrhu svjetske rang-liste. „Boravak u [paniji je mnogo uticao na Damira, a trenin-

Bh. tenisera prvi me~evi o~ekuju ve} 17. januara na turnirima iz futures serije u Izraelu, dok }e nakon toga nastupiti u Turskoj

Ponovo me|u prvim favoritima: Andreas Kofler

Andreas Kofler brani titulu
Boravak u [paniji mnogo uticao na Damira D`umhura

zi pokazuju kako je stekao dodatno iskustvo koje mu je itekako potrebno. Osim toga, on je radio fizi~ki dio priprema, ~emu, tako|er, moramo posvetiti veliku pa`nju“, nastavio je D`umhur. Nakon nastupa u Izraelu i Turskoj, Damir D`umhur }e se posvetiti pripremama za nastupe Davis Cup reprezentacije BiH protiv Maroka. „Planirali smo da nakon turnira u Izraelu i Turskoj odradimo pripreme za reprezentati-

vne nastupe. Od njega o~ekujemo maksimalan anga`man, dok od nadle`nih dr`avnih institucija o~ekujemo maksimalnu podr{ku“ dodao je tre, ner najperspektivnijeg bh. tenisera Nerfid D`umhur. Podsjetimo da je Damir u godini koja je na izmaku osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore u [vicarskoj, kao i bronzano odli~je na prvoj Olimpijadi mladih u Singapuru.
O. ZUKI]

U njema~kom Oberstdorfu u srijedu po~inje 59. izdanje novogodi{nje turneje u skija{kim skokovima ^etiri skakaonice. Titulu brani Austrijanac Andreas Kofler, koji se uz zemljake Thomasa Morgensterna i Wolfganga Loitzla, te [vicarca Simona Ammanna, Poljaka Adama Malysza i Finca Mattija Hautamäkija, ubraja za glavne kandidate za

ukupnu pobjedu. Nakon Obertsdorfa, sljede}e stanice su Garmisch-Partenkirchen (1. januara), Innsbruck (3. januara), te Bischofshofen (6. januara) u kojem se tradicionalno zavr{ava turneja. Valja napomenuti da }e se dan ranije uo~i svakog takmi~arskog dana odr`ati kvalifikacioni dio takmi~enja.

Svjetski prvak u hrvanju bori se za `ivot

Pred Snje`nu kraljicu 2011. na Sljemenu

Laikert protiv Rudi}a
Na{a pa`nja bi}e usmjerena na duel mladih bh. skija{a, koji su, prema mi{ljenju Ski magazina, progla{eni najve}im nadama na ovim prostorima
Predstoje}i nastup skija{a Igora Laikerta i Marka Rudi}a, bh. reprezentativaca, u slalomu na Snje`noj kraljici na zagreba~kom Sljemenu, koji se vozi 6. januara (skija{ice na Sljeme do}i 4. januara), da}e odgovor na pitanje posljednjih mjeseci ~esto postavljano: da li BiH ima svog kandidata za vrh svjetskog skijanja. Igor Laikert je trenutno u Norve{koj, gdje zavr{ava skija{ku gimnaziju i u Svjetskom ku pu za uzi ma vrlo vi so ko mjesto sa 49,51 bodova. Marko Rudi} je odmah iza Laikerta sa 52,40 boda. Zanimljivo je da Laikerta trenira proslavljeni reprezentativac Ajdin Pa{ovi}, koga je rat otjerao u Norve{ku i gdje je karijeru nastavio kao trener. Marko Rudi} je ponajbolji bh. olimpijac, a ro|en je u istoj ulici gdje i Ajdin Pa{ovi}. Igor Laikert vozi za Ski klub Karaulu, a Marko Rudi} za klub Ski

Ganev izboden no`em
Mihail Ganev, svjetski prvak u hrvanju u kategoriji do 84 kg, izboden je no`em u nedjelju. Ganev i njegovo dru{tvo napadnuti su u nedjeljnim jutarnjim satima na sjeveru Bugarske. I dok su njegov brat i prijatelji zadobili lak{e povrede, slavni bugarski hrva~ je puno lo{ije pro{ao. Svjetski prvak je nekoliko puta proboden no`em te je prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut operaciji, a njegov `ivot je i dalje u opasnosti. Brzom reakci jom po li ci je na pa da~ je uhva}en, ali jo{ nisu poznati razlozi sukoba. Ganev je osvojio svjetski naslov ove godine u septembru u Moskvi, a mo`e se pohvaliti i svjetskim zlatom iz 2005. u mla|im kategorijama.

ITF smanjio kaznu Odesniku

Fish: [aka u oko sportu
Igor Laikert trenira u Norve{koj

Svjetski kup

Skija{ice }e danas i sutra na stazu u austrijskom Semmeringu. U utorak je na programu veleslalom, a sutra slalom. Skija{i }e u srijedu iza}i na stazu u italijanskom Bormiu. Na programu je spust.

Jahorina, kojoj je tek nedavno skinuta zabrana nastupa koju je izrekao Ski savez Republike Srpske. Iako cijela Hrvatska sa velikim nestrpljenjem o~ekuje nastup Ivice Kosteli}a, na{a pa`nja bi}e usmjerena na Laikerta i Rudi}a, koji su, prema mi{ljenju Ski magazina, progla{eni najve}im skija{kim nadama na ovim prostorima.
B. M.

Ameri~ki teniser Mardy Fish izrazio je nezadovoljstvo blago{}u Me|unarodnog teniskog saveza (ITF) prema njegovom sunarodnjaku Wayneu Odesniku, kojem je suspenzija zbog posjedovanja ljudskog hormona rasta smanjena s dvije na jednu godinu zabrane igranja. “Ovo je {aka u oko ne samo tenisu ve} ~itavom sportu. Odesnik je dobar igra~ uz kori{tenje nedo pu {te nih sred sta va. Sa da }emo vidjeti koliko dobar mo`e

biti bez njih“ rekao je Fish za USA , Today. Podsjetimo, Odesnik je po~etkom ove godine poku{ao uo~i prvog Grand Slama sezone u Australiju unijeti ljudski hormon rasta, ali su australski carinici u njegovoj prtljazi otkrili nedopu{teno sredstvo, te ga kaznili sa 8.000 dolara. ITF ga je zbog toga kaznio dvogodi{njom zabranom nastupa koja je prije par dana prepolovljena zbog “sura|ivanja sa istra`iteljima“.

52

OGLASI

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national position in Banja Luka:

Project Officer / Social Worker
Detailed job description and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae and mandatory P11 by 10 January 2011 quoting Vacancy No. 10-102A to UNDP Reception, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.
Na osnovu ~lana 74. Zakona o osnovnim {kolama SBK/KSB (Sl. novine 11/01), ~lana 120. Pravila {kole i Odluke Upravnog odbora {kole broj 173/10 od 22. 12. 2010. godine, Upravni odbor objavljuje

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W .I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W .I.F.T.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

Banka
UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO ABS BANKA DD SARAJEVO

Valuta
KM KM

Broj ra~una
3383202250044019 1990490005630121

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora {kole Za direktora {kole mo`e biti imenovano lice koje pored op}ih uslova ispunjava i slijede}e uslove: - da je dr`avljanin BiH - da posjeduje op}u zdravstvenu sposobnost - da ispunjava uslove za nastavnika - da ima VII stepen stru~ne spreme - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu, a isti~e se svojim radom, sposobnostima za organizovanje odgojno-obrazovnog rada {kole i u pedago{koj teoriji i praksi - polo`en stru~ni ispit - da nema krivi~ni dosje Uz prijavu na konkurs, koja sadr`i kra}u biografiju, kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu - dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu uvjerenje o dr`avljanstvu ljekarsko uvjerenje dokaz o rezultatima u pedago{koj teoriji i praksi rodni list uvjerenje da se protiv kanditata ne vodi krivi~ni postupak

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE DNEVNI LIST OSLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci KM 60,00 120,00 EUR 31,00 61,00

Dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, s tim da rodni list, uvjrenje o dr`avljanstvu, ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Osnovna muzi~ka {kola Luka~ka 6 72 270 Travnik

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 136361 10 P Sarajevo, 30. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja UNION BANKA d.d. Sarajevo, ul. Dubrova~ka broj 6, protiv tu`enika INDIRA LJUBAS, ul. Topal Osman-pa{e broj 32, Sarajevo i KOJI] GORAN, Merhemi}a trg broj 10, Sarajevo, radi isplata duga, VSP 21.545,30 KM, van raspravno 30. 9. 2010. godine donio je slijede}u:

Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnim {kolama SBK/KSB (Sl. novine 11/01), ~lana 87 Pravila {kole i odluke Upravnog odbora broj 174/10 od 22. 12. 2010. godine, Upravni odbor objavljuje

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta na odre|eno vrijeme Potreban broj nastavnika: - 4 nastavnika klavira - 1 nastavnik gitare - 1 nastavnik gitare — 6 ~asova - 1 nastavnik violine — 12 ~asova - 1 nastavnik flaute — 8 ~asova Za nastavnike mo`e biti imenovano lice koje pored op}ih uslova ispunjava i slijede}e uslove: - da je dr`avljanin BiH - da ima zavr{enu muzi~ku akademiju odgovaraju}i smjer - polo`en stru~ni ispit - da nema krivi~ni dosje Potrebna dokumentacija: - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu uvjerenje o dr`avljanstvu ljekarsko uvjerenje rodni list uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak

Dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, s tim da rodni list, uvjerenje o dr`avljanstvu, ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Osnovna muzi~ka {kola Luka~ka broj 6 72 270 Travnik

PRESUDU
zbog propu{tanja Raskida se ugovor o dugoro~nom potro{a~kom kreditu od 9. 3. 2009. godine i obavezuju se tu`eni Ljubas Indira i Koji} Goran iz Sarajeva da kao solidarni du`nici tu`itelju Union banka d.d. Sarajevo isplate dug u iznosu od 21.545,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 23. 3. 2010. godine, pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknade tro{kove postupka u iznosu od 969,00 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e ista}i prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje. SUDIJA Sanja Vu~ijak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 118921 09 P Sarajevo, 22. 12. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Filipovi} Milica, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih 1. PIPLICA BLA@EN, ul. Titova br. 49, Drvar, 2. BROZOVI] KRISTIJANA, ul. 13. maja 27, Drvar, radi duga, v.s.p. 26.024,80 KM, van ro~i{ta 22. 12. 2010. godine, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, dostavlja objavom

Iz ovih razloga tu`itelj predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese sljede}u

PRE SU DU
Tu`eni PIPLICA BLA@EN i BROZOVI] KRISTIJANA du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 19.660,48 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 12. 11. 2009. g., pa do dana isplate, iznos od 1.171,02 KM na ime obra~unate kamate na dan 11. 11. 2009. g., iznos od 5.018,30 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 11. 11. 2009. g., iznos od 175,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tu`enim: Piplica Bla`enu i Brozovi} Kristijani dostavlja se tu`ba putem objavljivanja u novinama te im se u smislu ~l. 69. ZPP-a ostavlja zakonski rok od 30 dana radi davanja odgovora u skladu sa odredbama ~l. 70-73. ZPP-a. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente propisane ~lanom 334. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~l. 94. st. 1. ZPP-a. U slu~aju nedostavljanja odgovora, a s obzirom na to da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e postupiti u smislu ~l. 182. st. 1. ZPP-a i donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev. Odgovor se dostavlja sudu u 2 primjerka u roku od 30 dana. Sudija Filipovi} Milica, s.r. Dostava ove tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

TU@BU
Tu`enim: 1. Piplica Bla`en, ul. Titova br. 49, Drvar, 2. Brozovi} Kristijana, 13. maja br. 27, Drvar U tu`bi podnesenoj ovom sudu 2. 12. 2009. godine se navodi da je: Da je tu`itelj sa prvotu`enim zaklju~io ugovor o potro{a~kom kreditu 11. 7. 2007. g. Tu`itelj je na osnovu navedenog ugovora odobrio prvotu`enom kredit u iznosu od 20.000,00 KM, sa rokom otplate od 120 mjeseci, te drugim uslovima iz ugovora. S obzirom na to da prvotu`eni nije izvr{avao redovnu uplatu mjese~nih rata, tu`itelj je opominjao korisnika kredita i jemca o stanju duga i pozivao za izmirenje preostalih dospjelih obaveza. Kako tu`ilac nije mogao namiriti svoje potra`ivanje mirnim putem, to je u skladu sa ugovorom o potro{a~kom kreditu izvr{io obra~un kamate na dan 11. 11. 2009. g. pa ukupan dug na dan 11. 11. 2009. g. iznosi 26.024,80 KM.

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
PRODAJA OSTALO
USTUPAM grobno mjesto na ulazu u groblje Bare. Mob. 061/107-851. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan 89m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381-918. MIJENJAM garsonjeru ili prodajem u Sarajevu, Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, centralno grijanje s balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. DOBRINJA I, dvoiposoban stan 65m2, 2 WC, prodajem, stan u federalnom dijelu. Tel. 033/453-395. PRODAJEM vi{e parcela na moru, Sreser — Pelje{ac, cijena 20 eura/m2. Tel. 00385 98 583-105. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM ku}u u centru grada 480m2, poslovni prostor 80m2. Mob. 063/874-490. PRODAJEM dvosoban stan 64m2, visoko prizemlje. Tel. 066/321-485. PRODAJEM dvosoban, top-renoviran stan, gornje Ciglane, II sprat, PVC, 48m2+balkon, 60.000 eura. Mob. 061/486-739. PRODAJEM jednosoban stan 29m2, Stari grad, renoviran, II sprat, cijena povoljna, stan 69m2, Marijin dvor, I sprat, vl~asni{tvo 1/1, stan 127m2 kod stomatolo{ke klinike + gara`a 16m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM stan-ku}u. Ilid`aLu`ani u nizovima, dvoeta`na sa gara`om, ba{tom naprijed i pozada. Mob. 061/222-465. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, novogradnja, Skenderija, 2 sprat, eta`no grijanje, ogra|en veliki balkon. Mob. 061/352-112. PRODAJEM garsonjeru na Marijin dvoru 22m2 + gara`a 12m2. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes, 450m2 oku~nice, gra|evinska dozvola. Tel. 033/538-364, 062/527-254. PRODAJEM ku}u sa 2 stana, 200m2, poslovnim prostorom 120m2 koji je u funkciji, sa gara`om i ba{tom, extra opremljeno. Mob. 061/906-923. PRODAJEM malu devastiranu ku}u u Mosta}ima kod Trebinja, 95m2 + 130m2 ba{te, parcelu 520m2 — Dra~e Hrvatska, 200m od mora. Mob. 061/906-923. PRODAJEM ku}u 8x9m, sa 1.000m2 ba{te, Otes. Tel. 033/628-896.

U dubokoj boli javljamo svima koji su ga poznavali i voljeli da je na{ dragi suprug, otac, djed, svekar i punac

POSLJEDNJI POZDRAV

BRANKO POPOVI]

preminuo 26. decembra 2010. godine nakon kratke i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 29. decembra 2010. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Jadranka Jaca, sin Mi{o, k}erka Sanja, snaha Radenka, zet Ranko, unu~ad, te porodice Popovi}, Ra|evi}, Ivani{evi}, Ban i kumovi Valjev~i} Ferid i Ziba. Ku}a `alosti: Ul. Kranj~evi}eva br. 16/I, stan ^ubela Popovi}.
000

BRANKO POPOVI]

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

S po{tovanjem,

U neizmjernom bolu i tuzi javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ voljeni

Braco i Snje`ana Ivani{evi}
8223

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova u zgradi do 60m2 opremljen ili prazan za izdavanje za poznate klijente, agencija. Tel. 062/465-466.

DU[KO KARANOVI]

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji i prijatelju

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Tel. 061/928-632. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. tel. 061/145-122. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. IZDAJEM radnju na Ba{~ar{iji, mo`e za sve namjene osim igara na sre}u. Mob. 062/150-684. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, ul. Kulina bana, I sprat, svi priklju~ci za internet, video nadzor, klimatizirano. Mob. 061/206-923. POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, I sprat, 90m2 sa 4 kancelarije, cijena povoljna. Mob. 061/906-923. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. U CENTRU izdajem poslovni prostor (kancelarije), I i II sprat, informati~ka infrastruktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na Stupu (Ba~i}i), kirija 500 KM. Mob. 061/198-642. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, centralno grijanje, 650KM. Tel. 061/170-461. IZDAJEM poslovni i kancelarijski prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 061/221-706. IZDAJEM stan, nova Breka, dvoiposoban, namje{ten, 2 kat, na du`e vrijeme. Tel. 442-175. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu kod Socijalnog, centralno grijanje, kablovska Tv. tel. 659-895, 062/943021. IZDAJEM vikendicu na jahorini. Mob. 063/265-421. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje B faza, Trg ZAVNOBIHA, III sprat, 40m2, centralno, internet, kablovska, telefon. Mob. 061/172-997. IZDAJEM namje{tenu sobu, studentici, 200 KM. Tel. 646-434. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari grad. Tel. 061/377-196. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206.

preminuo u 83. godini 26. decembra 2010. u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti u Drvaru, groblje Spasovina. O`alo{}eni: supruga An|a, k}eri Vesna i Gordana, unuci Ljubi{a, Neven i Sa{a, zetovi @ivojin i Velimir, porodice Karanovi}, Pilipovi}, Veki} i mnogobrojna rodbina i kom{ije
26551

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, stan i braha obezbije|eni, plata 300 KM. Tel. 658867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

DU[KU KARANOVI]U

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog prijatelja

Jovanka, Tanja i Ognjen
8202

TEHNIKA
PRODAJEM TA pe} 4kw 200KM. Tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

VOZILA
PRODAJEM Polo Wolksvagen, Opel Korsu i Ford Fijestu, povoljno. Mob. 061/703-280 i 033/633-244. PRODAJEM Opel Korsa — Skong, 1997. godina, 5 vrata, boja crvena, registrovana do 23.7.2010., 160.000 KM, cijena 5.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008.

HALIMA (SALIH) SA^AK, ro|. KALIMAN

SJE]ANJE

Vesna, Jelena, @eljko, Mirsad i Dejan
SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. STUDIO 8, izrada ameri~kih plakara, kliznih kuhinja, uredskog i ostalog plo~astog namje{taja, po mjeri, alu vanjske roletne. D`. Bijedi}a 20, mob. 061/578-959. www.studio8.ba e-mail: neno-@web.de KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore. Mob. 062/688-855. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. 8224 DAJEM instrukcije iz matemetike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524.

NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. SANITETSKI prevoz pacijenata www.ba. Tel. 061/564-564, 061/100567.

IBRAHIM DRINJAK
28. 12. 1988 - 28. 12. 2010.

RAZNO
FONDACIJA za bolji `ivot tra`i srodne du{e za sve slobodne djevojke, dame i mu{karce zbog dru`enja i braka. Mi smo tu da niste sami. tel. 066/655435.

Hvala za sve {to si u~inio za nas, uvijek zahvalna supruga i djeca
8220

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV kolegi

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Sa tugom se opra{tam od mog supruga

mr. BRANKO POPOVI]

BRANKA BRANKANA POPOVI]A

Ve} sada sam bolno svjesna koliko }e{ mi nedostajati. Kolektiv Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
001

Tvoja Jaca
8216

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

POSLJEDNJI POZRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

GEORGINA (MILANA) STAKI]
preminula 27. decembra 2010. u 94. godini. Sahrana }e se obaviti 28. decembra 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: unuk Predrag, praunuk Aleksandar, snaha Dragana, porodice Staki}, Maju{evi} i Puhari}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Teheranski trg br. 14/V.
000

ALIJA (NAZIF) SKENDEROVI] BRANKU (MI[E) POPOVI]U
od prijatelja i kolega s Univerziteta: Aco, Aleksa, Boro, D`evad, Fadila, Franjo, Lula, Miroslav, Nedeljko, Rade, Ru`a, Vojo i Zvonko
8217

preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ziba, sinovi Mesud i Esnef, snaha Azra, bra}a ]amil i Avdija, sestra [adija, brati}i Zehrudin, Hajrudin i Mevludin, brati~ne Zehra, Edita, Semira, Senada, Arnela i Alma, sestri}i Asmir, Samir i Almir, snahe Muniba, Nazi}a i Bisera, amid`i}i [emo, Hazbo, Safet, Avdul, Hasan, Faik i amid`i~ne, daid`i}i Saik, Arslan i Fadil i daid`i~ne, daid`a Husein, tetka Rahima, te porodice Skenderovi}, Kurpejovi}, Cikoti}, O`egovi}, Kaja, Rizvanovi}, Tahirovi}, Made{ko, ]edi}, Habul, Hod`i}, Ba{i}, Had`i}, Vejo, Huski}, Kari{ik, Memi}, ^olpa, Murguz, [ehovi}, Mehagi}, Adrovi}, Muratovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14 sati) u d`amiji ^engi}-Vila.

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju i saborcu Dvadeset osmog decembra 2010. navr{ava se 10 godina otkako nije sa nama na{

MIRZETU KLA^ARU

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

NUSRET GRADA[^EVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom uvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole.
26556

000

POSLJEDNJI POZDRAV dragom tati, dedi i puncu

SJE]ANJE

Supruga Biba, k}erka Alma i sin Nasir sa porodicama
8209

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj POSLJEDNJI POZDRAV mom velikom prijatelju

KATI

BRANKO POPOVI]
[oja
8218

prof. dr.

BRANKU POPOVI]U

DRAGUTIN DRAGAN JELISI]
veterinar 28. 12. 1990 — 28. 12. 2010.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, brat Ivica, Finka, Jadra, Mima, Safet i Vanja
8213

Bolna je istina da te vi{e nema, ali }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima. Sanja, Na|a i Ranko
8216

S ljubavlju, supruga Nada, k}erke Dragana i Gordana
77220

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI SELAM majci na{eg prijatelja i poslovnog partnera na{oj radnoj kolegici

POSLJEDNJI POZDRAV

gosp. SRETENKI DUL^I]

madicinskoj sestri

IZETI [IV[I], ro|. ^ELJO

Kolektiv pedijatrijske klinike Klini~kog centra Sarajevo
001

Uposlenici Vermont d.o.o. i Blok d.o.o.
26552

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

S velikom tugom javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

DU[KO KARANOVI]
preminuo 26. decembra 2010. u 83. godini. Sahrana dragog nam Du{ka obavi}e se 28. decembra 2010. godine u 14 ~asova na groblju Spasovina u Drvaru. O`alo{}eni: supruga An|a, k}erke Vesna i Gordana, unuci Ljubi{a i Neven, unuka Sa{a, zetovi @ivojin i Velimir, te porodice Karanovi}, Pilipovi} i Veki}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

SRETENKA DUL^I], ro|. [VARC
preminula 24. decembra 2010. u 50. godini. Sahrana }e se obaviti 28. decembra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Neboj{a, k}erka Sun~ica, sin Igor, Darijan, Daria, zet Vedad, unuk Hamza, porodice Dul~i}, [varc, Hase~i}, Demirovi}, Dreca, Tepari}, Dovbenko, [akovi}, ^engi}, Sabljica, Be{lija, Kepe{, Zuko, Jogun~i} i Sipovi}, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Zaima [arca br. 100.
000

JOSIP PEPI (JOSIP) REZINOVI]
preminuo 26. decembra 2010. u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 28. decembra 2010. godine u 13 sati na groblju Sv. Josip. O`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Ornela, te porodice Bilek, Albahari, Vin{alek, Di Salvo, Mitrovi}, Raguz, Konjicija, [epur, Kapetanovi}, Smaka, Kova~evi}, Nedi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
26550

S bolom i tugom obavje{tavamo da je na{ dragi otac, svekar i deda ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PETAR (DIMITRIJE) ARSENOVI]
preminuo 25. decembra 2010. u 83. godini. Ispra}aj }e se obaviti 28. decembra 2010. godine u 14 sati na gradskom groblju Sv. Marko u Sarajevu. O`alo{}eni: sin Zoran, snaha Gordana i unuka Sta{a
000

ing. arh.

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMA (NEZIR) ^AU[EVI], ro|. SOLAK
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. decembra 2010, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Fehim, k}erke Rahima i Hajrija, sinovi Zijo i Muhamed, snaha Mirsada, unu~ad Nidal i Edna, brat Huso, sestra [evka, snaha Hanka, svak Uzeir, zaova Behka, brati}i i brati~ne, sestri~ne, te porodice ^au{evi}, Solak, Ahmetspahi}, ^erkez, D`indo, Kapo, Kadri}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindijanamaza (14 sati) u Had`i Eminovoj d`amiji u He}a mahali. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ulice dola~ka sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Stup.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

na{em dragom zetu

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

JOSIP PEPI REZINOVI]

O`alo{}ene svastike: Ana, Emilija, Jelena i Zdenka sa obiteljima
26550

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{e zaposlenice Jasmine

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

TUFIKU ARSLANOVI]

JUSUFU CUFI
od raje iz “Rocka”: Medo, Alija, Feko, Kitu{a, Ela, Amela, Narcisa, Ema, D`evad, Drina, Mustafa, Zeka, Asim - Perica, Suljo - Muti}, Sudo, Bakir, Mujo - D`igara, Ahmed, Garo, Trampa, Alija - [v., \ino - Me{a, Vero, Salko, Hami} i Brko Ferhatovi}
001 8199

JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATIMA AVDI], ro|. IDRIZOVI]
iz Klotjevca kod Srebrenice

FIKRETA MANGAFI], ro|. [ABANOVI]
preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 28. decembra 2010. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 14 sati na starom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sin Sabahudin Dino, sestra Zekija, brat Kemal, sestri~ne Vesna i Jasmina, sestri} Nevrus, brati~ne Selma i Emina, snahe Mejra i Nihada, djeveri Hasan i Ferid sa porodicama, zaova Advija sa porodicom, te porodice Mangafi}, [abanovi}, Lomigora, ]orali}, Huselji}, [koro, [ehovi}, Mehi}, Hajri}, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mektebu Hladivode. Ku}a `alosti: Hladivode br. 11.
000

JUSUF (AHMED) KONJU[A
preselio na ahiret u petak, 24. decembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Maguda br. 3/III.
000

preselila na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Omer, k}erka Rukija, snaha Senada, zet Jusuf, unu~ad i praunu~ad, sestra Mejra, zet Ramiz, sestri}i i sestri~ne, brati} i brati~ne, te porodice Avdi}, Idrizovi}, Husi}, Selimovi}, Hasanovi}, Bekti}, Maljoki, Ze~evi}, Mustafi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
000

Nakon duge i te{ke bolesti u Sarajevu je preminuo na{ ro|ak i prijatelj

SJE]ANJE na na{e drage roditelje Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NENAD (VASO) \URKOVI]
Sje}amo se na{ih zajedni~kih sastanaka i dru`enja, a tugovanje nas u~ini dostojnima da te ne zaboravimo. Neka ti je vje~na slava i hvala. Tvoja rodica Koviljka Kova Apro sa djecom i prijatelji Milena i Vlado Vladimir Podvorac
26549

\EMKA (MURAT) KARALI], ro|. ZELJKOVI]
NATALIJA PALIKU]A, ro|. RADOJEVI]
1985 - 2010.

RADOSLAV PALIKU]A
1992 - 2010.

preselila na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Suada, sinovi Suad i D`afer, sestre Fatima i Habiba, snahe Aida i Jasmina, unu~ad Amela, Dina, Eldar, Kemal, Arman i Vildana, praunuk Benjamin, zetovi Ilijas i Nermin, djever Huso sa porodicom, njene Fisa, Hajra i Ilda, porodice Karali}, Zeljkovi}, Fejzi}, Musemi}, Medo{evi}, Farka{, Radasli}, Had`i}, Hoji}, Herseklirer, ^engi}, Prnjavorac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Hasana Su{i}a br. 40.
000

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju i kom{iji

Va{a djeca: Mi{o, Smilja i Mirjana sa porodicama
8205

BRANKU POPOVI]U

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Sanja i Darko Seifert
8207

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE IN MEMORIAM Dvadeset osmog decembra 2010. pro{lo je osam godina otkako si nas napustio

na na{u dragu suprugu i majku

HAZBIJU BA[I], ro|. DEMIROVI]
28. 12. 1989 - 28. 12. 2010.

RANKO (MITRA) MILI^EVI] STARI
Prolazi i ovaj decembar, a Tebe nema, nema sa nama, ali Ti si uvijek tu u na{im pri~ama, u na{im sje}anjima i mislima.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, [efik, Senaid i Rubina
8196

Volimo Te, Stari. Tvoji: supruga Zlata, sin Neven i njegovi Jelena, Mario i Leonarda
26518

Dvadeset osmog decembra 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret dragog i plemenitog, nikad zaboravljenog

TU@NO SJE]ANJE Pro{la je dvadeset jedna godina otkako nas je zauvijek napustila na{a draga

Danas se navr{ava pet godina otkako nije uz mene majka

h. ALIJA (MUHAMED) NUHBEGOVI]
Sa tugom {to smo te izgubili, a ponosom {to smo bili dio tvoje porodice. Hvala svima koji su bili uz nas u najte`im danima. Neizmjerno zahvalni Op}oj bolnici "Dr. Abdulah Naka{", direktoru, te ljekarima i ostalom osoblju Intenzivne njege, koji su se svesrdno zalagali u njegovim te{kim bolesni~kim danima. Supruga Vera sa porodicom Trideset prvog decembra 2010. godine petak (prije d`uma-namaza) poklonit }e mu se hatmadova u d`amiji Hrasno.
8152

EMINA [ABOVI], ro|. PLAKALO
28. 12. 1989 - 28. 12. 2010.

MEVLIDA
28. 12. 2005 - 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Dijana, Goran i Braco
8151

Vesko Kadi}
8108

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM Dvadeset osmog decembra 2010. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e voljene

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HALIMA (SALIH) SA^AK, ro|. KALIMAN
preselila na ahiret u nedjelju, 26. decembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Davud Dado i Adnan Cile, snahe Ljiljana i D`enita, unu~ad Zlatan, Maja, Berina, Zerina i Benjamin, bra}a Vahid, E{ref, Hajrudin i Mensur, sestra Maida, snahe Fatima, Samiha, Fadila i Zineta, brati}i i brati~ne, zaova Fikreta sa porodicom, te porodice Sa~ak, Kaliman, Vlahovljak, Stankovi}, Had`ovi}, Pand`i}, Ahmi}, Proli}, Jakupovi}, Vukovi}, Avdibegovi}, Geko, Karkelja, Kamenica, Memi}, Jerlagi}, Surunti}, Zeljkovi}, ]ormehmedovi}, Pojski}, Feratovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici ^eljigovi}i br. 41.
000

ZUHRA (SEJFO) DELIZAIMOVI]

VERONIKE OSTI, ro|. ME[TROVI]
S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nim uspomenama. Porodica
8191

preselila na ahiret u subotu, 25. decembra 2010, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. decembra 2010. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici oslobodilaca Sarajeva br. 9/I, stan 7. 000

Dvadeset osmog decembra 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti dragog

IN MEMORIAM

RISTO (VASE) [ILJEVI]

KOSA (OSTOJE) [ILJEVI], ro|. @IVKOVI]

BORIVOJE (DU[AN) PU[ARA
Sada si stvarno zauvijek oti{ao. Tvoja k}erka Svjetlana Jelu{i}, zet Branimir, unuke Vedrana i Vanja sa porodicom

28. 12. 1992 - 28. 12. 2010.

S po{tovanjem, Milenko
8197

26548

58

PREDAH

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nemojte izbjegavati obaveze jer }ete se uvu}i u jo{ ve}e probleme. Ostanete li na poslu nakon radnog vremena, uspjet }ete obaviti dana{nju normu. Imat }ete toliko obaveza da }ete zaboraviti na va`nost odmora. Posvetite malo vi{e vremena porodici i bavite se aktivnostima u kojima u`ivate. Depresivne misli bezuspje{no }ete poku{ati odagnati prekomjernim konzumiranjem hrane i alkohola. Jaka koncentracija omogu}it }e vam da istovremeno obavljate vi{e zadataka. Od ostalih kolega }ete se isticati velikom radnom u~inkovito{}u i brzinom. U`ivat }ete u upoznavanju novih ljudi, a posebno }e dru`eljubivi biti samci koji }e u svakome vidjeti potencijalnog partnera za vezu. Pripazite da ne prestra{ite drugu stranu nasrtljivim pona{anjem. Posve}ivat }ete mnogo pa`nje zdravom `ivotu. @alit }ete se na slabe finansijske prilike. Razmi{ljat }ete na koji biste na~in mogli do}i do potrebnog novca, {to }e vas navesti da potra`ite honorarni posao. Slobodno vrijeme }ete provoditi obilaze}i trgova~ke centre. Mnogi bi se Blizanci mogli pritom previ{e zanijeti i potro{iti daleko vi{e od planirane svote. Podlo`ni ste mokra}nim infekcijama. Konzumiranje ~aja od brusnice moglo bi vam ubla`iti tegobe. Va{e ideje ne}e nailaziti na pretjerano odu{evljenje okoline, stoga je pametnije da ih zasad stavite na ~ekanje. Prionite radije na rje{avanje zaostataka. Odnos s osobom s kojom se ve} neko vrijeme dru`ite krenut }e u potpuno neo~ekivanom smjeru. Oboje }ete shvatiti da vas ve`e jaka hemija te se bez mnogo razmi{ljanja upustiti u ljubavnu vezu. Ulagat }ete mnogo pa`nje u izgled. Osim {to }ete biti pretrpani svojim obavezama, na sebe }ete preuzeti i zadu`enja manje sposobnih kolega. Nemojte se razo~arati ako ne dobijete o~ekivanu zahvalnost. Ako ste u mogu}nosti, zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vas nerviraju. Neka vam pronala`enje psihi~kog mira bude dana{nji prioritet. Ve}ina zdravstvenih tegoba bit }e psihosomatske prirode. Zajedni~ki poznanik upoznat }e vas s osobom s kojom biste u bliskoj budu}nosti mogli ostvariti suradnju. Sli~ni interesi i poslovni apetiti osigurat }e vam dobar odnos li{en ikakvih nesporazuma. U`ivat }ete u bogatom i intenzivnom dru{tvenom `ivotu. Samci }e imati mnogo razloga za zadovoljstvo jer bi mogli dobiti povratnu informaciju od osobe oko koje se ve} neko vrijeme trude. Na poslu }e vladati lo{i me|uljudski odnosi, za {to }e poprili~an krivac biti va{a sklonost {efovanju. Bolje }ete se snalaziti u individualnom, nego u timskom radu. Pripazite kome odajete intimne tajne. Ne~iji bi vas duga~ak jezik mogao dovesti u neugodnu poziciju ili potaknuti {irenje tra~eva na va{ ra~un. Prolazna slabost ili vrtoglavica upozorit }e vas da morate smanjiti pu{enje. Ambicioznost i `elja za novim saznanjima navest }e vas da se posvetite u~enju. Mnogi }e po~eti razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Primat }ete komplimente na ra~un proljep{anog izgleda. Pove}an broj udvara~a }e vam iznimno goditi i ohrabriti da se prepustite flertu. Intenzivno vje`banje pomo}i }e vam da se rije{ite nagomilanog stresa i negativne energije. Nemojte nasjedati na provokacije zlobnih saradnika. Ukoliko `elite izbje}i ulazak u rasprave, bavite se isklju~ivo svojim poslom. Ne}e vam biti ni do ~ega osim do izle`avanja na kau~u. Nakupljene ku}anske obaveze ne}e vam ostaviti mnogo vremena za ljen~arenje. Ipak, vi{e vremena posvetite starim prijateljima. Oslabljeni imunitet oja~ajte konzumiranjem namirnica bogatih C vitaminom. U radnoj sredini bi moglo do}i do promjena s kojima se ne}ete dobro nositi. Nadre|eni }e vam pove}ati zadu`enja, {to }e rezultirati nezadovoljstvom i gubitkom motivacije za rad. Ne}ete se zadovoljavati polovi~nim rje{enjima. Neke sklopljene veze mogle bi se na}i pred raskidom jer }ete zaklju~iti da vas s drugom stranom ne ve`e ni{ta vi{e od tjelesne privla~nosti. Razmi{ljat }ete o ulaganju u dionice ili otvaranju stambene {tednje. Nastojat }ete posti}i stabilniju finansijsku situaciju. Mogu}e su sva|e s uku}anima. @ivcirat }e vas njihova neurednost i neodgovoran odnos prema ku}anskim obavezama, dok }e oni vama zamjerati pretjeranu kriti~nost. Nemojte se prestra{iti ako vam se pojave neke zdravstvene tegobe. Klonite se stresnih situacija. Prednja~it }ete u poslovima koji su vezani uz komunikaciju i izmjenu informacija s klijentima. Rad s papirologijom i brojkama predstavljat }e vam napor. S lako}om }ete sklapati nova poznanstva. Slobodnima }e se svidjeti vedra i inteligentna osoba koju }e svim silama nastojati impresionirati. Provedite {to vi{e vremena u aktivnoj tjelovje`bi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: spletkari, r, pretraga, ta, raonik, unac, `, nok, mlaka, epilozi, stn, nadovezati, ok, gineja, s, sali, iranit, trajati, iro, idbar, jetim, lavina, u, esat, sene, o, ita, il, lakomo, ut, hag.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937,

Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), OGLASNA SLU@BA: nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije Tel/fax: 205-938 nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" UNICREDIT BANK DD, agencije Inter Press i Service, nagradu transakcijski ra~un broj: "za zajedni~ki rad novinara razli~itih 3383202250044019, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: nagradu "za borbu protiv ksenofobije" 1990490005630121, Kluba evropskih rektora, nagradu za VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, ljudska prava "Saharov" Evropskog transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero filijala Sarajevo, transakcijski ra~un slobode" Me|unarodnog udru`enja broj: 5715000000017279 novina (FIEJ), Nagradu “Premio Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” [tampa: Unioninvestplastika dd, u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i Semizovac bb “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Jutros magla ili niska obla~nost koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne, a tokom dana prete`no vedro. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od -10 do -1, maksimalna dnevna od -4 do 1, na jugu do 6°C. Narednih dana ujutro magla ili niska obla~nost, a tokom dana prete`no vedro i vrlo hladno. U petak uve~er naobla~enje. U subotu umjereno obla~no, u no}i slab snijeg. U Sarajevu prije podne magla, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab zapadni vjetar. Minimalna temperatura -9, maksimalna dnevna -2° C.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope padati snijeg, dok se ki{a o~ekuje u Velikoj Britaniji, zapadu Francuske i sjeverozapadu [panije i Portugla. Prete`no vedro bi}e na Balkanskom poluostrvu. Najhladnije }e biti u Finskoj i na sjeveru evropskog dijela Rusije, od -19 do -13, a najtoplije na jugu Portugala oko 17°C. Jutros u ve}em dijelu Balkana mjestimi~no magla ili niska obla~nost koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne, a tokom dana prete`no vedro. Maksimalna temperatura kreta}e se od -2 do 6, na jugu do 15°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
OSTAVLJENI
drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Mirela Lambi}, Mirsad Tuka, Dragan Marinkovi}, Vilim Matula, Zijah Sokolovi}, Ejla Bav~i}-Tarak~ija, Meto Jovanovski... po~etak u 21 i 22.50 sati.

utorak, 28. decembar 2010. godine ne

OSLOBO\ENJE

OLIMPIJSKI

MEGAUM

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

animirana avantura, re`ija: Tom McGrath, glasovi: Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey... po~etak u 15.30 sati.

BANJA LUKA

ART-KU]A SEVDAHA BO[NJA^KI

HRONIKE IZ NARNIJE: PLOVIDBA BRODA ZOROGAZA
3D, avantura, re`ija: Michael Apted, uloge: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, po~etak u 16.30 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.Izlo`ba fotografija Alije M. Ak{amije, u saradnji Bo{nja~kog instituta i Bo{nja~ke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju, otvorena je za posjete do sredine januara 2011.

POZORI[TA
NARODNO
@ENIDBA
autor: Nikolaj Vasiljevi~ Gogolj, re`ija: Petar Ve~ek, dramaturgija: Zehra Kreho, scenografija: Marijela Ha{imbegovi}, igraju: Amra Kapid`i}, Nisveta Omerba{i}, Jasna Dikli}, Ermin Sijamija, Miraj Grbi}, Milan Pavlovi}, Vladimir Jokanovi}, Mir vad Kuri}, Adnan Haskovi}, Marija Omaljev, po~etak u 19.30 sati.

OSTAVLJENI

KINA
KINOTEKA
RAZBIJENO OGLEDALO
re`ija: Guy Hamilton, uloge: Angela Lansbury, Geraldine Chaplin, Tony Cur tis... po~etak u 19 sati.

drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Mirela Lambi}, Mirsad Tuka, Dragan Marinkovi}, Vilim Matula, Zijah Sokolovi}, Ejla Bav~i}-Tarak~ija, Meto Jovanovski... po~etak u 17.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|an Todorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 16.45, 18.30, 19.30, 21.15 i 22.15 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba slika Alme Zild`i} “Refleksije“, za posjete je otvorena do 16. januara 2011. godine. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

SAMMY NA PUTU OKO SVIJETA 3D
animirani, avantura, re`ija: Ben Stassen, po~etak u 15.45 sati.

GALERIJE
BORIS SMOJE
Izlo`ba STUDENTSKI DANI 2010, u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo i nevladinom organizacijom GLOBAL Development & Consulting Inc. na temuPORTRET GRADA. Izlo`ba obuhvata radove u tehnikama: slikarstvo, grafika, crte` i fotografija.

MEETING POINT
BO@I]NA PRI^A
drama, porodi~ni, re`ija: Robert Zemeckis, uloge: Jim Carrey, Steve Valentine, Daryl Sabara... po~etak u 21 sat.

SARAJEVO

CINEMA CITY
UPOZNAJTE MALE FOKEROVE

BLACKBOX

Izlo`ba autora: Amer Kapetanovi}, Alija Kamber, Dra`en Gruji}, Edin Pa{ovi} i Elvis Doli}. Autori prvi put izla`u svoja djela koriste}i tehniku printa na slikarsko platno. Galerija se nalazi u Vrazovoj ulici 5.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

LJETOPISI NARNIJE: PUTOVANJE NAMJERNIKA ZORE

TUZLA

HISTORIJSKI

RAIFFEISEN GALERIJA

komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Ben Stiller, Jessica Alba, Owen Wilson, Robert De Niro, Dustin Hof fman... po~etak u 15.50, 18, 20 sata.

Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZENICA

3D, avantura, fantazija, re`ija: Michael Apted, uloge: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley... po~etak u 17.30 sati.

TRON: NASLJEDSTVO

UMJETNI^KA BIH

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

3D, akcija, avantura, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Olivia Wilde, Michael Sheen... po~etak u 20 sati.

GRAD LOPOVA

ALISA U ZEMLJI ^UDESA

3D, avantura, re`ija: Tim Bur ton, uloge: Mia Wasikowska, Matt Lucas, Johnny Depp, Michael Sheen, Anne Hathaway, Helena Car ter, Crispin Glover, Lucy Davenport, Alan Rickman... po~etak u 17.50 sati.

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

ATELJE ZEC

Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
UPOZNAJTE MALE FOKEROVE
komedija, re`ija: Paul Weitz, uloge: Ben Stiller, Jessica Alba, Owen Wilson, Robert De Niro, Dustin Hof fman... po~etak u 16.15, 18, 19, 20 i 22 sata.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

kriminalisti~ki triler, re`ija: Ben Af fleck, uloge: Ben Af fleck, Rebecca Hall, Jon Hamm... po~etak u 22.30 sati.

AMERIKANAC

KRONIKE IZ NARNIJE: PLOVIDBA BRODA ZOROGAZA

GABRIJEL

BIHA]

avantura, fantastika, re`ija: Michael Apted, uloge: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes... po~etak u 15.30, 16.30 i 18.45 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

kriminalisti~ki triler, re`ija: Anton Corbijn, uloge: George Clooney, Irina Bjorklund, Violante Placido... po~etak u 16.30 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Berine [u{~evi} “Svjetlonosci i no}obdije“, otvorena za posjete do 23. januara 2011. godine.

MUZEJI
ZEMALJSKI

TRON: NASLJEDSTVO

3D, SF spektakl, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde... po~etak u 20.10 sata.

WALL STREET 2

drama, re`ija: Oliver Stone, uloge: Shia LaBeouf, Michael Douglas, Charlie Sheen, Susan Sarandon... po~etak u 19.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
RADNI^KA HRONIKA
autor: Petar Mihajlovi}, re`ija: Ana \or|evi}, igraju: Branko Jankovi}, Zlatan Vidovi}, Miljka Br|anin-Babi}, Sandra Ljubojevi}, Goran Joki}, @eljko Erki} i Dragana Mari}, po~etak u 20 sati.

MEGAUM

animirana avantura, re`ija: Tom McGrath, glasovi: Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey... po~etak u 16 sati

MUMIJEVI I ZVIJEZDA PADALICA
3D, animirani, re`ija: Maria Lindberg, glasovi: Max von Sydow, Alexander Skarsgard... po~etak u 14.00 sati.

KINA
UNA
OSTAVLJENI
drama, re`ija: Adis Bakra~, uloge: Mira Furlan, Tony Grga, Mirsad Tuka, Mirela Lambi}, Zijah Sokolovi}, Dragan Marinkovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

TERMIN

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Jamie Foxx, Juliet te Lewis, po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 sati.

TRON: NASLJEDSTVO
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

3D, SF spektakl, re`ija: Joseph Kosinski, uloge: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde... po~etak u 20.45 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine utorak, 28. decembar 2010.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Iznad zvijezda
SF DRAMA
Re`ija: David Saperstein Uloge: Martin Sheen, Christian Slater, Sharon Stone, Olivia d'Abo

HIT
15.05
HRT 2

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Kevin Connor Uloge: Kelli Williams, Patrick Muldoon, Charles Durning, Bruce Thomas

DANA

22.45
BHT

Rije{en da postane austronaut, tinejd`er Eric, sin nau~nika koji je radio na projektu Apolo misije, po~inje se dru`iti sa Paulom Andrewsom, ~ovjekom koji je prvi hodao po Mjesecu. Paul nema mnogo prijatelja, jer je postao nesnosan otkad se vratio sa misije. Malo po malo, Eric otkriva da se ne{to desilo tokom njihove ekspedicije i da Paul ~uva stra{nu tajnu...

Nedjeljni ru~ak
DRAMA
Re`ija: Milan Jeli} Uloge: Bata @ivojinovi}, Milena Dravi}, Karlo Buli}, Neda Arneri}, Du{an Jani}ijevi}

08.00
PINK

Pri~a o cijenjenom kirurgu koji upada u krizu srednjih godina. Logika kojom je gradio svoj uspje{an `ivot po~inje otkazivati. Osje}a rastrganost izme|u `ene i mlade ljubavnice, a i u profesiji ne pronalazi vi{e zadovoljstvo, pa mu se iznenadna mogu}nost napretka. Ni ljubavnica, ni isku{enje dru{tvene mo}i ne mogu mu ostvariti san o novom i druga~ijem `ivotu. Prebrodiv{i krizu, vra}a se obitelji i stvarnosti iz koje nije bilo mogu}e pobje}i...

Holly, Beth i Diane prijateljice su od djetinjstva. Jedva da su krenule u osnovnu {kolu, a ve} imaju de~ke, to~nije Beth i Diane imaju, a Holly nema. Stoga od Djeda Mraza zatra`i da joj za Bo`i} daruje de~ka. Djedica je obe}ao da }e ga poslati kad za to do|e vrijeme. Sad je odrasla, zavr{ila je pravo i radi kao braniteljica. ali i dalje nema de~ka. Na Badnjak Holly ima sudski spor u kojemu jedna majka treba dobiti pravo da za blagdane bude s djecom, no kako se odvjetnik Ryan Hughes nije pojavio, majka ne}e imati to pravo. Holly je ljuta i razo~arana. Da je utje{i, Diana joj ka`e da }e joj poslati ne{to uz {to }e joj Bo`i} biti podno{ljiv i pozove ju da s njom ode kupiti bor za uredsku zabavu. Borove prodaje Djed Mraz, a pomo}nik mu je odvjetnik Ryan Hughes...

SERIJE

Krvavi sport
AKCIJA
Re`ija: Newt Arnold Uloge: Jean-Claude Van Damme, Donald Gibb, Leah Ayres

Gorko - slatko
Lucija dobija poslovnu ponudu iz Londona, koju nikako ne smije propustiti. Lena, njena najbolja prijateljica, sre}e svog problemati~nog u~enika Andreu na ulici i saznaje da ga je otac tukao. Na sve~anoj ve~eri, uprili~enoj u ~ast Lucijinog povrataka, pred sugra|anima i porodicom, Federiko prosi Luciju…

Gospo|a Barbara
Marisela ka`e Santosu da se ne igra s njezinim osje}ajima. Eustaquia uvrijedi Melendeza i ne `eli mu re}i gdje je Barbara. Barbara napi{e pismo da se za{titi od Melendeza. Antonio ka`e Ceciliji da }e mu se Lucia po~eti svi|ati. Altagracia je u`asnuta, jer ju je Maria Nieves poljubio. Melendez zarobi Eustaquiju i ka`e Juanu Primitu da obavijesti Barbaru...

1.001 no}
Pojavljuje se `ena iz Burakove pro{losti koja tvrdi da je zbog njega u zatvoru provela ~etiri mjeseca i tra`i da joj se to nov~ano nadoknadi. Onur saznaje da je Jasemin umrla od prevelike doze kokaina, te da se po~ela drogirati nakon raskida s njim. Da bi izbjegao jo{ jednu sramotu u porodici, Burhan odlu~uje da se Ali Kemal vjen~a s Ahu...

18.25 BHT

12.15 FTV

20.00 MRE@A

22.20
MRE@A

Franka Duxa trenirao je {ampion u borila~kim vje{tinama s kojim se tako zbli`io da je na kraju postao kao ~lan njegove porodice. Nakon smrti senseia, Franka, sad pripadnika vojske, pozivaju da u~estvuje na ilegalnom turniru iz borila~kih vje{tina pod nazivom "kumeti" koji se odr`ava u Hong Kongu. On se odlu~uje odazvati pozivu, uprkos zabrani pretpostavljenih i ispitivanjima novinarke koja samo `eli napisati dobru pri~u, jer mu je cilj odbraniti ~ast svog senseija.

FILMOVI

Zarobljeni u raju
KOMEDIJA
Re`ija: George Gallo Uloge: Nicholas Cage, Richard B. Shull, Jon Lovitz, Dana Carvey, Jack Heller, Florence Stanley

Ku}na pravila
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Lasse Hallstrom

20.00
HRT 2

Iako je u biti po{ten, Billu se pridru`i svojoj bra}i kradljivcima, Daveu i Alvinu u plja~ki banke u jednom malom mjestu. Jedini problem im je kako pobje}i iz mjesta prije nego {to po~ne snje`na oluja. Nakon prepada na banku, po~inju lutati gradi}em s plijenom, no sve su vi{e dirnuti dobrotom gra|ana koji ih navode da se promijene...

Homer Wells odrasta u siroti{tu. Siroti{tem upravlja dobro}udni, ali nekonvencionalni dr. Larch, koji se, usput, bavi i poba~ajima. Homer, koji nikad nije bio usvojen, postao je Larchov neslu`beni posinak i njegov nasljednik. No, Homer, kojeg je doktor nau~io svim tajnama svog zanata, ne `eli tamo provesti ostatak `ivota. U siroti{te dolaze vojni pilot Wally Worthington i njegova mlada i lijepa supruga Candy da obave poba~aj. Homer koristi priliku da iza|e iz siroti{ta i nalazi posao bera~a jabuka na farmi Wallyeve majke Olive...

20.30 FTV

Zlo~in iz strasti
KRIMI DRAMA
Re`ija: Bil Norton

Njegovi prijatelji su {okirani. No nije sve kako se ~ini. Jerry i Rebecca su ljubavnici i namjeravaju pokrasti svog poslodavca. Kada se otkrije da je Rebecca ve} nekoliko puta tvrdila da je seksualno maltretirana, Jerry dobiva od{tetu od 10 miliona dolara. Budu}i da se u me|uvremenu razveo od supruge Shannon, Jerry misli da mo`e s Rebeccom u`ivati u bogatstvu. No postoji jedan problem. istra`itelj Frank Schaffer zna za prevaru i `eli dio novca.

01.00 PINK

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, 88. ep. 09.55 Mala princeza, crtani film 10.10 D`epni zmaji}i, 13. ep. 10.30 Phil iz budu}nosti, 40. ep. 10.55 Villa Maria, 21. ep. (r) 11.45 Zdru`eni odgovor, reporta`a 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, 89. epizoda (r) 13.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.20 60 minuta, specijal (r) 15.20 Vijesti 15.30 Crna hronika, 67. ep. /RP/ 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 207. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Nodi, crtana serija 09.25 Mala princeza, crtana serija 09.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.40 Kvizolog (r) 10.05 Doktor @ivago, serija [arene ka`e 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Muzi~ki program 13.00 Laka opera, muzi~ka emisija 13.30 Povratak, film 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re’publika, Podrinje 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija 18.00 Sport u 2010., pregled

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 @ivotinjsko carstvo sezona lova 09.00 Timmy, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.35 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien Force, crtani film, 7. ep. 10.55 WINX, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija

OBN
06.15 Iron Man, crtani film 06.35 Oggy i `ohari, crtani film 06.55 Johnny Test, crtani film 07.20 Metajets, crtani film 07.45 Gusarska akademija, crtani film 08.00 Ludo srce, telenovela 09.00 Top Shop 09.15 A la Carte, kulinarski show 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P. Survivor: Bez cenzure - profil izba~enog kandidata 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Telering, talk show 13.00 Skrivena kamera 13.45 Top shop 14.05 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 15.00 Top Shop 15.30 Gümüs, telenovela 16.45 Vremenska prognoza

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Nedjeljni ru~ak, film 09.30 Udri mu{ki, talk show 10.30 Farma, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija 11.50 Turist point 12.00 Info top 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, reality show, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.15 ^udesni svijet, obrazovna serija, 8/52 09.30 Nema problema 09.50 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 251/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Avenija Ocean, igrana serija, 32/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Uhode (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko - slatko, igrana serija, 1/230 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 63/66 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 Nau~na postignu}a, 9/47 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Stoke City - Fulham, prijenos 17.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.25 Gorko - slatko, igrana serija, 2/230 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Tajna istorija dijamanata, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Iznad zvijezda, ameri~ki igrani film 00.15 Tajna istorija dijamanata, strani dokumentarni program (r)

Villa Maria
SERIJA 17.25

Karmelita

SERIJA 17.05

Seks i grad
SERIJA 00.20

A la Carte

^ini

KULINARSKI SHOW 16.55

SERIJA 12.10

17.25 Villa Maria, igrana serija, 22. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 92. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Ku}na pravila, ameri~ki igrani film /RP/ 21.30 Dnevnik, najava 22.37 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 SP u nogometu, pregled 00.25 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: ^ergari ^ovjek sa satom 00.50 Federacija danas (r) 01.15 Dnevnik 3 (r)

18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami, serija 21.55 Crni Guja, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Cirkus, serija 23.50 No limit, muzi~ka emisija 00.15 Povratak, film 01.40 Nekad bilo 02.35 Crni Guja, serija 03.05 Dnevnik 2 03.35 Re’publika, Podrinje 03.55 Laka opera, muzi~ka emisija 04.20 No limit, muzi~ka emisija 04.45 Muzi~ki program 05.10 Cirkus, serija

17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Biometeorolo{ka prognoza 18.02 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija 21.00 Hayat production show 22.20 Krvavi sport, film 00.20 Seks i grad, serija 01.00 Sport centar 01.05 Dok. program (r) Reprizni program Hayat TV-a 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti 03.00 Hayat production show

16.50 OBN Info 16.55 A la Carte, kulinarski show 17.25 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, povratak u civilizaciju 19.55 Gümüs, telenovela 21.10 Dejana talk show: Ko to tamo pjeva narodnjake?, talk show 22.10 Vox populi 22.15 V.I.P Survivor, reality show 23.20 V.I.P Survivor: Bez cenzure-best off 23.50 Lanina vremenska prognoza 23.55 C.S.I: Las Vegas, krim. serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a 01.15 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a

16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, reality show 17.45 Gusto TV kulinarstvo 18.00 Dobar kom{ija u`ivo 19.40 Info top 19.45 Turist point 19.50 Gusto TV kulinarstvo 19.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 20.00 Farma VTR 21.00 Birajte svoj hit, zabavna 21.20 Farma izbor sluga i zabava 01.00 Zlo~in iz strasti, film 03.00 Lovci u tami, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.45 12.50 13.20 13.25 13.30 13.40 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 23.12 23.55 00.10 Dnevnik Sport plus Vrijeme Gastronomad (r) Evronet Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema (r) Stepeni{te (r) Datum Vjerski kalendar Idi mi, do|i mi, film (r) Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Bela la|a, serija 3 Tabloid TV mre`a Evergrin klub Vavilon, emisija iz kulture Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 12.05 13.30 14.00 14.40 15.00 15.20 15.30 15.45 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.45 22.50 23.00 23.30 Vijesti Okvir (r) Pro~itaj me (r) Etno Emisija za djecu (r) Studio sport (r) Kalendar1 Dnevnik 1 Otvoreno (r) Pokreni se Crna Gora - u`ivo Muzi~ki mix Dnevnik 2 TV Sat Obrazovna emisija Muzi~ki mix Dok. emisija Studio sport Kalendar Najava programa Dnevnik 3 Crna Gora - u`ivo (r)

FOX LIFE
07.05 Bratstva i sestrinstva, serija 07.50 Svita, serija 08.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 09.15 O~ajne doma}ice, serija 10.50 Bratstva i sestrinstva, serija 11.40 Svita, serija 12.40 Razvedeni Gari, serija 13.05 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 13.30 Sta`isti, serija 14.15 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 15.05 Vill i Grejs, serija 15.55 Rajlijev `ivot, serija 16.20 Svita, serija 16.45 Parovi, serija 17.35 Ko je Samanta?, serija 18.00 Svita, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 20.25 Razvedeni Gari, serija 20.50 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 21.10 Kao slu~ajno, serija 22.00 [kola za parove, serija 22.50 Ko je Samanta?, serija 23.15 O~ajne doma}ice, serija 00.50 @enske pri~e, serija 01.40 Bratstva i sestrinstva, serija

UNIVERSAL
06.40 Sudija Ejmi, serija 07.40 McLeudove k}eri, serija 09.40 Ubistva u Midsomeru, serija 11.40 Sudija Ejmi, serija 12.40 Ne{ Brid`is, serija 13.40 Na{ prvi Bo`i}, film

TV1000
06.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 08.00 Petak, poslije petka, film 10.00 Pla~i slobodo, film 12.40 Na ivici, film 14.10 Pla~ljivko, film

EUROSPORT
08.30 09.00 09.30 10.30 11.30 13.30 14.15 14.45 15.45 17.15 18.00 D`udo, Tokyo, Japan Watts Ski-skokovi, Four Hills Alpsko skijanje, SK Semmering, Austrija, live Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska Alpsko skijanje, SK Semmering, Austrija, live Watts Ski-skokovi, Four Hills Ski-skokovi, SK - Four Hills Oberstdorf, Njema~ka, live Watts Fudbal, UEFA L[, Classic Special Barcelona 2008/2009 Olimpijske igre, London Calling Ski-skokovi, SK - Four Hills Oberstdorf, Njema~ka Biciklizam Planet Armstrong Boks Ekstremni sportovi Ski-skokovi, SK - Four Hills Oberstdorf, Njema~ka Alpsko skijanje, SK Semmering, Austrija

OStani pribran
FILM 21.00

Striptiz klub
FILM 18.00

18.55 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 23.15 00.30

15.30 17.20 19.10 21.00 22.50 00.40 01.40 03.30

Bo`i}ni an|eo, film Bo`i}na po{ta, film Bo`i}ne prepravke, film Ostani pribran, film Prevarena, film Dijagnoza: Ubistvo, serija @enski trikovi, film Ubistva u Midsomeru, serija 06.40 Sudija Ejmi, serija

16.00 Uskrsnu}e, film 18.00 Striptiz klub, film 20.00 Mama, serijski ubica, film 22.00 Svako na svoj plac, film 00.00 Rim 1, film 02.00 Cimeri, film

utorak, 28. decembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
07.45 09.00 09.50 11.30 12.55 13.40 14.35 15.30 16.30 17.00 17.25 18.25 19.15 20.05 21.00 22.10 23.45 00.00 00.30 02.05 02.30 03.15 04.15 Roary, crtana serija Slomljeno srce, serija (r) Gumus, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Zauvijek zaljubljeni, serija Slomljeno srce, serija Najbolje godine, serija (r) Gumus, serija Vijesti Nove TV Gumus, serija-nastavak IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Asi, serija Indiana Jones: Otima~i izgubljenog kov~ega, igrani film Ve~ernje vijesti Indiana Jones: Otima~i izgubljenog kov~ega, film Hudson Hawk, film (r) Bra~ne vode, serija Heroji, serija Ezo TV, tarot show Metro u`asa, film

63
^etiri `ene, serija (r) Horosop Bestseller TV Hit dana Vijesti Bestseller TV Vrata tajne, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Pop corn ^etiri `ene, serija Tarih Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

HRT2
06.25 More ljubavi, serija (r) 07.10 Johnny Bravo, crtana serija 07.30 Hamtaro,crtana serija 07.50 Mala TV: TV vrti}: [to nas grije Ninin kutak: Svije}njaci za Bo`i} (r) Neli i Cezar, crtani film Danica i novogodi{nja zabava (r) 08.20 [kolarci obavje{tajci 3, serija za mlade (r) 08.50 Jelenko, serija za djecu (r) 09.20 Aladdinove pustolovine, crtana serija 09.35 Crno proro~anstvo, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 4, serija (r) 10.45 Beverly Hills 4, serija (r) 11.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 12.05 Glas domovine (r) 12.35 Poslovni klub (r) 13.05 Ispunjene `elje, film 14.30 Jelenko, serija (r) 15.05 @elim de~ka za Bo`i}, ameri~ki film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 09.30 Svjedo~anstva o genijima (r) 10.25 Toyotin svijet divljine (r) 11. 00 Biznis vijesti 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 12.00 Vijesti plus 12.20 Egdemont, serija (r) 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Toyotin svijet divljine (r) 15.30 Svjedo~anstva, dok, 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce 17.50 Edgemont, serija 18.00 Biznis vijesti 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Direktno, dijalo{ka emisija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Blaga prirode sa Anom Bunti} (r) 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Kaka, dok. film (r) 00.00 Vijesti plus 01.00 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.25 10.35 10.44 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 15.00 15.10 15.25 15.35 16.00 17.00 17.05 18.20 18.30 19.00 19.02 19.25 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.30 23.00 00.20 00.50 Sarajevsko jutro Vitaminix (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Vijesti TVSA Crna Guja, serija (r) Frej`er, serija Igrana serija (r) Vijesti TVSA Sport magazin (r) Tajne rata, dok. program (r) Vijesti TVSA Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Grimove bajke Barimba Megakatastrofe Tarih, dok. serijal (r) @ivot i zdravlje, inf. program, u`ivo Tarih, dok. serijal (r) Ve~ernje vijesti Obavezan smjer, revijalni program Igrana serija Glas Amerike Igrani film

TV TK
09.00 09.50 09.55 11.10 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.30 22.30 22.45 00.15

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.07 Lugarnica 20, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 ^udom pre`ivjeli 3: Izgubljeni dje~aci, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 2 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.29 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.36 More ljubavi, serija 13.23 Hitna slu`ba 15, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama: UNESCO nematerijalna svjetska ba{tina zakonodavstvo 15.00 Luda ku}a 4, humoristi~na serija (r) 15.35 Znanstvena petica 16.10 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.13 Hrvatska u`ivo 17.30 HAK “Promet info” 17.35 8. kat: Blizanci, talk-show 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Na{i i Va{i 2, Serija (r) 19.11 Minuta zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 19.12 Dnevnik plavu{e: Godine nisu va`ne?, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.00 Snow Queen Trophy vinjete 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Hrvatsko prolje}e: Prebrojavanje, dokumentarna serija 21.05 Dr`ava, selo, grad 22.30 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Lica nacije 00.10 Hitna slu`ba 15, serija (r) 01.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 01.40 CSI: Miami 7, serija (r) 02.25 Zavr{ni udarac, serija (r) 03.05 Debbie Travis preure|uje 2 (r) 03.50 8. kat: Blizanci, talk-show 04.35 Znanstvena petica (r) 05.05 Lica nacije (r)

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.30 10.00 10.25 10.55 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 18.20 20.00 22.20 00.20 01.00 Timmy, crtani film Iron kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben 10 alien, crtani film Winx, crtani film 29.epizoda Sirene, crtani film Indija, serija Pali an|eo, serija Sport centar 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 1001 no}, serija Krvavi sport, film Seks i grad, serija Sport centar

Jelenko

SERIJA ZA DJECU 14.30

Najbolje godine
SERIJA 20.05

16.35 Dva i pol mu{karca 6, humoristi~na serija 17.00 Mali nogomet: Novogodi{nji turnir Kutija {ibica - 1/2 finale, prijenos 18.50 ^udom pre`ivjeli 3: Izgubljeni dje~aci, dokumentarna serija (r) 19.40 Hit dana 19.55 Ve~eras... 20.00 Zarobljeni u raju, ameri~ki film 21.50 CSI: Las Vegas 9, serija 22.40 CSI: Miami 7, serija 23.25 Dnevnik plavu{e: Godine nisu va`ne?, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.35 Sve~ana proslava 60 godina Hrvatskog rukometnog saveza 00.05 Zavr{ni udarac 2, serija 00.55 Retrovizor: Blizu doma 2, serija 01.35 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 2, serija (r) 02.20 Ciklus mjuzikala: Sedam nevjesta za sedmoricu bra}e, ameri~ki film (r)

TV MOSTAR
09.00 Timmy, 22. ep. 09.10 Iron kid, 22. ep. 09.30 Fifi, 23 i 24. ep. 10.00 Bakugan, 29. ep. 10.25 Ben 10 alien, 7. ep. 10.55 Winx, 29. ep. 11.20 Sirene, 29. ep. 12.00 Indija, serija, 101. ep. 13.00 Pali an|eo, 86. ep. 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija, 103. ep. 16.50 Indija, serija, 102. ep. 18.20 Sasuke, ninja ratnici, zabavni program 20.00 1001 no}, serija, 104. ep. 22.20 Krvavi sport, film 00.20 Seks i grad, serija, 71. ep. 01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Stvoreni za ubijanje 14.00 Vjera i `ivot 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 Legende bh sporta 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 Bonaventura 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Glas naroda 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Intervju 21.30 Biznis magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
08.00 Jutarnji program 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Ronjenje u crvenom moru, 5/5 11.30 U svemiru, 13/26 (r) 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.15 Strogo povjerljivo 13.15 Meraklije (r) 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.00 Divlja ostrva, 8/8 16.00 Sport (r) 16.40 Kult, kult, kultura (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola, crtani film 19.00 Dnevnik 1, TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2, TVUSK 22.00 Ple{i, ple{i 22.50 Smrt {pijunima, 11/16

TV SLON
16.02 Vijesti, info-program 16.10 TV Liberty, info-program 16.40 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.15 SMS centrala, muzi~ki prorgram 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 „Vje`bajmo zajedno“, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Sto~ar, serija86/130 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
11.00 Program za djecu 11.30 Eko kviz (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Ze sport magazin (r) 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.05 Klinika, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.40 Ze sport plus 17.45 TV izlog Mali oglasi 17.50 Eko kviz 2010. 18.05 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV Liberty 21.30 TV izlog 22.00 Klinika, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Razglednica (r) 00.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 12.30 Hronika op}ine Novi Grad TV Fiva (r) 13.30 Liberty TV (r) 14.00 Pret~as 14.30 Bajke iz cijelog svijeta 15.00 ^etiri `ene, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Nauka borbe, dok. serijal 21.00 ^etiri `ene, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Prvenstvo BiH za ko{arka{e, 15.kolo K.K. Bosna ASA BHT - K.K. Brotnjo, snimak utakmice 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 Kradljivac srca, serija (r) 11.05 Grom u raju, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 History: Kako je nastao `ivot 14.00 Novosti 14.05 Kamiond`ije, serija (r) 15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kamiond`ije, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Crno na bijelo 22.00 Srbi u Hrvatskoj 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tajne nisu vje~ne, film

ATV
10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.55 Sirene, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 18.50 Pocoyo, crtani film 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Krvavi sport, film 00.20 Sex I grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Eintracht 08.45 Fudbal, Bundesliga: Mainz - FC Nurnberg 10.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska 12.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund Kaiserslautern 14.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame Western Michigan 15.00 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska Live 17.15 Alpsko skijanje, SK Semmering, Austrija 18.00 Watts 18.30 Ski-skokovi, Four Hills Oberstdorf, Nema~ka 20.15 Hokej, Spengler Cup Davos, [vajcarska Live 22.30 Hokej, U-20 S[ Live 00.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Eintracht 01.45 Fudbal, Bundesliga: Mainz - FC Nurnberg

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Bolton WBA 09.00 Pregled Premier League 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: LA Clippers - Phoenix 13.00 Premier League: Blackburn - Stoke 14.45 NBA Live 15.00 Pregled Championship 15.30 Uskijavanje 16.00 Premier League: Manchester City - Aston Villa, direktno 18.00 Premier League News 18.30 Premier League: West Ham - Everton, direktno 20.30 NBA Live 21.00 Premier League: Birmingham Manchester United, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Svjetska Liga - Boks: Astana - Peking 01.45 Real NBA 02.15 Premier League News 02.30 NBA Live 02.45 Premier League: Tottenham - Newcastle 04.30 Sailing - Spirit of Yachting IX

DICROVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Ogromne ma{ine 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Kako to rade? - 2 epizode 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Razorna laboratorija 10.30 Pre`ivljavanje 11.25 Oru`je budu}nosti 12.20 Auta po mjeri 2008. 13.15 Generalka 14.10 Prljavi poslovi 15.05 Lovci na oluje 16.00 Oru`je budu}nosti 16.55 Pre`ivljavanje 17.50 Razotkrivanje mitova 18.45 Pograni~na policija 19.10 Kako to rade? - 2 epizode 20.05 Gra|evinske intervencije 21.00 Mo}ni brodovi 21.55 Ekstremne eksplozije 22.50 Oru`je budu}nosti 23.45 Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima: Bam Bam 07.00 Potraga za divovskom hobotnicom 08.00 Zato~eni u inozemstvu: Uhi}enje u Tokiju 09.00 Pomorska patrola Ujedinjeno Kraljevstvo: 2. nastavak 10.00 Povratak u pitonovu {pilju 11.00 Od Kigalija do Malawija 12.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Invazija azijskog {arana 13.00 Zato~eni u inozemstvu: Uhi}enje u Tokiju 14.00 Pomorska patrola Ujedinjeno Kraljevstvo: 2. nastavak 15.00 Zlatni pavijani 16.00 Evolucije: Purica dinosaur 17.00 Istrage zra~nih nezgoda 18.00 [apta~ psima 19.00 Demoni iz morskih dubina 20.00 Megagra|evine: Neboder u krugu 21.00 Rastavljanje najve}ih: Teretni kamion 22.00 Istrage zra~nih nezgoda 23.00 Megagra|evine 00.00 Rastavljanje najve}ih: Teretni kamion 01.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Demoni iz morskih dubina

VIASAT HISTORY
08.00 Ljubavni problemi 08.30 Misterije istorije 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Ajn{tajnova velika ideja 12.00 Genije dizajna 13.00 Lovci na naciste 14.00 Tenkovi u zlatnom gradu: Kraj Pra{kog prolje}a 15.00 Djeca mumije 16.00 Ljubavni problemi 16.30 Misterije istorije 17.00 Gra|evinska ~udesa 18.00 Florens Najtingejl 19.00 De{ifranti 20.00 Najva`nija utakmica u `ivotu 21.00 Lovci na naciste 22.00 Ludilo u Bijelom gradu 23.00 @rtveni rituali keltskih druida 00.00 Ljubavni problemi 00.30 Misterije istorije 01.00 Gra|evinska ~udesa 02.00 Florens Najtingejl 03.00 De{ifranti

ANIMAL PLANET
06.00 Ostin Stivens 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Posao za psa, 2 epizoda 09.00 Smrtonosne vode 09.55 Dobar apetit velike bijele ajkule 10.50 Nevjerovatna lete}a ~eljust 11.45 Ljubitelj ajkula, 2 epizoda 13.35 No}ni `ivot ajkula 14.30 Smrtonosne vode 15.25 Dobar apetit velike bijele ajkule 16.20 Nevjerovatna lete}a ~eljust 17.15 Ljubitelj ajkula, 2 epizoda 19.10 No}ni `ivot ajkula 20.05 K9 policajci 21.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizoda 21.55 Borba za kitove 22.50 Borba za kitove

Bh. golman Asmir Begovi} na meti Manchester Uniteda, ali...

Bilo bi sjajno potpisati za Bayern

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 28. decembar 2010. godine

47. strana

Demonstracije pred iranskom ambasadom u Sarajevu

Panahija i Rasulova ODMAH OSLOBODITI
Do`ivjeli smo opsadu Sarajeva i znamo {ta zna~i kada se uskrati sloboda umjetniku, rekao je sino} Haris Pa{ovi}
afar Panahi i Mohammad Rasulov, iranski reditelji koji su osu|eni na po {est godina zatvora za “{irenje propagande protiv sistema“ moraju , biti oslobo|eni, jednodu{an je stav u~esnika sino}njih mirnih demonstracija odr`anih u Sarajevu, u blizini iranske ambasade. U 17.30 slika na mjestu zakazanih protesta ovako je izgledala: prostor ispred Ambasade prazan, a sa obje strane grupice policajaca i protestanata. Rediteljki Jasmili @bani} nije jasno za{to ne mo`e slobodno hodati putem. “Je li ovo Teheran ili Sarajevo“ pita @bani}, a zbunje, ni policajac slije`e ramenima: “Tako nam je re~eno...”

Tasmanija: Snijeg usred ljeta
Ki{ne padavine {irom isto~ne Australije izazvale su jake poplave, dok je u Tasmaniji, na jugu, pao i snijeg, {to je neuobi~ajeno po{to je u tom dijelu planete sada ljeto. Meteorolo{ki zavod australijske dr`ave Kvinslend saop{tio je da je u 24 sata palo 27 mililitara ki{e po kvadratnom metru, izazivaju}i poplave. U Novom Ju`nom Velsu Slu`ba za vanredne situacije saop{tila je da je desetak ljudi evakuisano iz poplavljenih ku}a i firmi u gradu Eugowra, udaljenom oko 300 kilometara zapadno od Sydneya. Iako je ljeto u ju`noj hemisferi, neuobi~ajeni talas hladnog vremena u Tasmaniji donio je bijeli snje`ni pokriva~ na planinskim vrhovima.

J

Solidarnost bh. umjetnika s iranskim kolegama

Foto: Didier TORCHE

Protiv sile
@bani} nam ka`e da i li~nopoznaje Jafara Panahija. “Sreli smo se u Berlinu 2006. gdje je on za svojfilm“Offside“ osvojioSrebrenog medvjeda. Panahi je prekrasan umjetnik“ dodala je @ba, ni}, napominju}i da “klerofa{isti~ka vlada u Iranu gu{i slobode. Ali, najgore je {to evropski i ameri~ki politi~ari flertuju s tom vladom“ jetko je kazala rediteljica, , a Haris Pa{ovi}, jedan od organizatora skupa (to su, pored East WestCentrabili i Sarajevskiotvoreni centar gramofon, Festival

MESS i Studentska asocijacija Pravnog fakulteta), uspio je na}i kompromis. Policajci su prihvatili da oni stanu uz zgraduAmbasade, a protestanti uz obalu Miljacke. Kroz prozor Ambasade je virila ne~ija glava. @bani} je povikala: “Fa{isti, fa{isti“, a za to vrijeme, preko puta rijeke, na zgradi Pravnog fakulteta, prikazivani su isje~ci iz filmova osu|enih autora. U gu`vi koja je odjednomnastalavi{e se nijeznalo ko je koja strana, primijetili smo nekoliko poznatih gluma~kih imena i nekolikodjece, u naru~ju svojih roditelja-umjetnika, ali i profesora Zdravka Grebu. “Sara-

jevskakulturnazajednicaovim je protestima jo{ jednom, i ne samo iranskoj vladi, poslala poruku da nijedna sila ne mo`e pobijediti. Volio bih da ovakvih reakcija bude uvijek kada bilo ~ija sloboda do|e u pitanje“ rekao nam , je Grebo, a Haris Pa{ovi} je podsjetio na 20 godina u kojima se BiH susre}e s raznim vidovima nacionalizama.

Zlo zabrana
“Do`ivjeli smo opsadu Sarajeva i znamo {ta zna~i kada se uskratislobodaumjetniku. A Panahiju je, pored zabrane pravljenja filmova, putovanja, zabranjeno

i pojavljivanje u medijima 20 godina. To je smrtna osuda svakomumjetniku“ rekao je Pa{ovi}, , li~no ohrabren i brojnim inicijativama iz cijelog svijeta vezanim za osloba|anje dvojice iranskih umjetnika. “Znamo da je ovo kap, ali znamoistotako da }e ovo do}i do Panahija i da }e mu biti lak{e, no, njega treba osloboditi“ , govori u ne~iji mikrofon @bani}, dok Sr|anVuleti} u drugimikrofon spominje i Angelinu Jolie. “Eto, {ta se postiglo zabranom, nije do{la ona, nije do{ao kapital s njom, nitionajkoji bi mo`da ina~e stigao.“
E. KAMENICA

Kubanci - heroji katastrofe na Haitiju
Od brojnih prirodnih katastrofa u svijetu ove godine najte`a je vjerovatno bila ona na Haitiju, gdje su nakon potresa i poplava deseci hiljada ljudi oboljeli od kolere. The Independent pi{e o kubanskim lije~nicima i medicinskim sestrama koji su, bez pom pe i pu bli ci te ta, izni je li d`inovski teret pomo}i `rtvama kolere. Kubanci su istinski heroji katastrofe u ovoj zemlji na pra gu SAD-a, ko ji je mno go obe}ao ali malo u~inio da pobolj{aju uslove `ivota Hai}ana. I dok su svjetski mediji i humanitarne organizacije izvje{tavali o ljudskoj patnji i obe}avali pomo}, da bi ve}ina uskoro pobjegla s tog razorenog ostrva, kubanske ekipe raspore|ene u 400 centara {irom Haitija izlije~ile su vi{e od 30.000 oboljelih od kolere.

POSLJEDNJE VIJESTI
NESRE]A KOD BOSANSKOG [AMCA - Mila Josipovi} (78) iz Obudovca poginula je u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila na regionalnom putu Ora{je - Grada~ac u mjestu Obudovac, kod Bosanskog [amca, kada ju je citroenom udario Lazo Te{i}. Do nesre}e je do{lo kada je voza~ citroena, iz nepoznatih razloga, desnom stranom vozila s le|a udario pje{akinju, koja je pala i stradala na mjestu. (D. P.) DETONACIJE U ^A^ANSKOJ SLOBODI - U odjeljenju pirotehnike u kompaniji Sloboda u ^a~ku ju~e oko 16.30 sati dogodile su se tri ja~e detonacije, a kasnije vi{e manjih a potom je izbio veliki po`ar. Na~elnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Mari} izjavio je za RTS da je nemogu}e utvrditi da li ima poginulih i povrije|enih dok se detonacije ne zaustave i ekipe koje su tamo ne pri|u na lice mjesta. KERTESU OSAM GODINA ZATVORA - Biv{i direktor Uprave carina SR Jugoslavije Mihalj Kertes pred Specijalnim sudom u Beogradu osu|en je na osam godina zatvora zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja. Rije~ je o izno{enju 38 miliona maraka na Kipar, te o finansiranju Socijalisti~ke partije Srbije i Dr`avne bezbjednosti novcem Carine. Kertes je postupao po nalogu Slobodana Milo{evi}a, navedeno je, pored ostalog, u obrazlo`enju presude.

Fotografijom za svjetliju budu}nost
Izlo`ba “Fotografijom za svjetliju budu}nost“ odr`ana je sino} u Kulturnom centru Kralj Fahd u Sarajevu, u organizaciji Foto-kluba Sarajevo, najstarijeg u BiH koji datira od 1947. godine. Na sve~anosti je radove predstavilo 26 autora, mladih ljudi u okviru projekta prevencije maloljetni~kog prestupni{tva, goru}eg problema u Sarajevu i cijeloj BiH. Profesionalci Foto-kluba Sarajevo su ~etiri mjeseca izu~ava li sre dnjo {kol ce, me|u kojima i one iz Zavoda za odgoj mu{ke djece i omladine Hum, vje{tinama i ljepotama fotografije, kako bi dobili kvalitetnu osnovu za nadogradnju znanja i vrlo mogu}e - profesiju za `ivot.

Haos u prometu zbog magle
Gusta magla poremetila je `eljezni~ki i zra~nipromet u Indiji, a nekoliko desetina hiljada putnika bilo je blokirano na aerodromu u Nju Delhiju i na tri glavne `eljezni~ke stanice, javile su agencije. Me|unarodni aerodrom “Indira Gandhi“u ponedjeljakujutro je bio obavijen gustom maglom, zbog ~ega je kasnilo, preusmjereno i otkazano vi{e od 70 letova. Magla je dovela do promjene u redu vo`nje najmanje pet vozova, dok ih je 55 kasnilo zbog smanjene vidljivosti. Magla se spustila na aerodrom u nedjelju i postepeno postajala sve gu{}a, primorav{i aerodromske vlasti da primijene procedure za smanjenu vidljivost.

Foto: D. TORCHE

Izlo`bu je otvorio premijer Kan to na Sa ra je vo Be sim Mehmedi}, a bile su prisutne brojne zvanice iz diplomatskog, javnog i kuturnog `ivota. U~enicima su nove uspjehe u dru`enju sa fotoaparatom, ali i cjelokupnom `ivotu

po`eljeli direktor Kulturnog centra Kralj Fahd Abdulaziz Alakili, prof. dr. Hana Kora}, kriminolog i penolog, Mensura Jahi}, koordinatorica projekta, Fahrudin Fehimovi}, predsjednik Foto-kluba Sarajevo te direktori i profesori.
E. Kr.