P. 1
Gospodarski Sustav Eu - Skripta

Gospodarski Sustav Eu - Skripta

|Views: 1,687|Likes:
Published by Ivan Musa

More info:

Published by: Ivan Musa on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

GOSPODARSKI SUSTAV EU
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

jer sredstva alimentira izravno od poreza na proizvodnju. godine dovelo do stvaranja dviju Evropa odvojenih ţeljeznom zavjesom (Zapadna i Istočna Evrop a).Britanije. od čega je 85% u obliku poklona. EVROPA HLADNOG RATA-MARŠALOV PLAN Atlantska Evropa polazište „hladnog rata“. UvoĎenjem zajedničkih vanjskih tarifa. osnovana je 16. EZUČ-funkcionira pod okriljem kolegijalnog organa „Visoke vlasti“ čiji je prvi predsjednik bio Ţan Monet. koji se od 1995. Imaju potpunu nezavisnost od svojih Vlada i rade u interesu EU.WWW. prekid je odnosa izmeĎu Sovjetskog Saveza i Zapada. prepušta svoje mjesto OECD-organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj. odrţanog u Cirihu. Preko OEEC-u vršila se podjela američke pomoći. INSTITUCIJE EU: KOMISIJA EU. Zapadna Evropa je poduzela sve oko prijedloga pomoći Marshallov plan 05. Glavne korisnice bile su Velika Britanija. te se asecijalno posvećuje publiciranju izvještaja o ekonomskoj situaciji. koja prestaje biti samo Evropska.04. generalnog komesara za plan. Komisija se sastoji od 20 članova. Zapadna Njemačka i Nizozemska. godine biraju na razdoblje od 5 godina. Uvedena je Evropska obračunska jedinica a kompenzacija se vrši preko MeĎunarodne banke u Bazelu. VIJEĆE MINISTARA I PARLAMENT EU KOMISIJA EU Komisija predlaţe. To je prva supranacionalna organizacija zapadno evropske integracije. 1965. potpisale su 18.imala je ulogu Francusko-Njemaćke pomirbe.g.COM . kojim se osniva EZUČ-CEL. izvršava i kontrolira. kao odgovor na ideju Ţan Moneta. godine. šest zemalja se zaštićuje od vanjske konkurencije. Njemačka. odnosno Komesara. EVROPSKA ZAJEDNICA ZA UGALJ I ČELIK Robert Šuman. Ta supranacionalna organizacija sama je donosila odluke.g.zemlje osnuju Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. to je smisao govora Winstona Churchilla.BH-PRAVNICI. Njome se ukidaju kontingenti i carine na ugalj. pojavila se kao sredstvo pomirenja Fra ncuske i Njemačke. Francuska.COM 1.g. ministar vanjskih poslova Francuske. Nakon što je ostvarila ciljeve OEEC. Ideja o ujedinjenju Evrope.1948. Neovisna je u financijskom planu. predlaţe da ev. Šest zemalja: Francuska.g. zbog primjene Marshallovog plana. Sjedište Komisije je u Briselu. nakon II SV. 3.BH-PRAVNICI.04. Pariški ugovor. Takva nepristranost i takav angaţman. Italija te zemlje Beneluksa (Belgija. IzmeĎu 1948 i 1951 godine američka po moć u okviru Marshallovog plana iznosila je 13 milijardi USD. Zemlje Istočne Evrope koje su pristupile Vijeću za uzajamnu ekonomsku pomoć (SEV).1951. usmjerena obnovi Evrope. Nizozemska i Luksemburg). stimulirala je proizvodnju čelika a odigrala je negativnu ulogu prema uglju. fuzionirale se se sa institucijama osnovanim Rimskim ugovorom (EEZ i EURATOM). Ugovor o EUZČ prestaje 2002.rata. pod pritiskom SSSR-a . EZUČ. posebno zemalja članica. Tim je govorom poticao stvaranje Sjedinjenih drţava Evrope (SDE) bez V. čelik i ţeljezne rude. izmeĎu članica. u Parizu. institucije EZUČ. Američka se ideja trebala realizovati osnivanjem zajedničke organizacije. smjestila se iznad drţava.06. što je 1947. odbile su tu pomoć. Italija.1947. godine. 1950. omogućuju da Komisija neovisno i efikasno djeluje kao 2 WWW. 2. OEEC-organizacija za evropsku ekonomsku suradnju.

EVROPSKI PARLAMENT Sjedište u Strazburu. sve je više pod parlamentarnom kontrolom. Komisija se sastaje jednom tjedno radi prihvaćanja prijedloga. Parlament je garant evropskih intere sa i zaštite prava graĎana. objedinjeni u Evropskom vijeću. Članove Komisije u većini prihvata Evropski parlament. Predsjednika komisije biraju šefovi drţava i vlada. nakon konsultacije Evropskog parlamenta. Komisija podrţava politike koje se prihvaćaju većinom. bitno komunitarno tijelo koje povezuje zemlje članice.čuvar je ugovora -izvršni je organ politike Unije i MeĎunarodnih trgovačkih sporazuma.COM . Parlament provodi političku kontrolu nad ukupnom politikom Evropske Unije. Predstavlja oko 380 milijuna graĎana.godine.u zakonodavnoj vlasti . Nadleţnosti komisije: . Glavna snaga parlamenta očituje se: . Komisiji u radu pomaţu Generalne direkcije i Specijalne sluţbe. a njegovi ciljevi su slični onima ostalih parlamenata: prihvaćanje zakona i kontrola izvršne vlasti. donosi zakone Unije. Vijeće EU u isto vrijeme ima supranacionalne i meĎuvladine nadleţnosti. U odreĎenim pitanjima odlučuje kvalificiranom većinom a u drugim jednoglasno. Jedino Parlament kontrolira Komisiju i moţe joj izglasati nepovjerenje i zatraţiti kolektivnu ostavku članova Komisije.ona je izvršni organ Zajednice.BH-PRAVNICI. kooperira i suodlučuje. najvaţnije zakonodavno tijelo unije. Ostale članove odreĎuju zemlje članice u suradnji sa novim predsjednikom. Izvršana vlast se dijeli izmeĎu Komisije i Vijeća ministara.COM posrednik u sukobima interesa zemalja članica. VIJEĆE EVROPSKIH MINISTARA (VIJEĆE EU ILI VIJEĆE MINISTARA) Sjedište je u Briselu i Luksemburgu. Vijeće EU je tijelo koje izraţava nacionalne interese. Po svojoj prirodi. predstavlja narode. Ne smije se mješati s Evropskim vijećem niti s Vijećem Evrope. konzultira. Tri su osnovne funkcije Komisije . izrade dokumenata i razvoja prioritetnih politika.u kontrolnom izvršavanju Kontrola Evropskog parlamenta posebno se odnosi na budţet.BH-PRAVNICI. Evropski parlament se bira izravnim općim izborima. Vijećem predsjedava svakih 6 mjeseci druga zemlja članica po abecednom redu. koordinira nacionalne politike i uravnoteţava razlike izmeĎu njih. poput GATT i WTO-a Rad predsjednika i komesra Komisije.pravo inicijative u legislativnim predlaganjima . Evropski Parlament odrţava usku vezu s nacionalnim parlamentima preko regularnih sastanaka predsjednika i parlamentarnih komisija. Dok je Komisija čuvar interesa EU. utvrĎuje političke ciljeve. predlaţući Vijeću komunitarne uredbe . najveća je multinacionalna skupština svijeta. 3 WWW.u budţetskoj vlasti .čuvar je ugovora i predstavlja Uniju u pregovorima sa trećim zemljama te MeĎunarodnim organizacijama. U sastav Vijeća ulazi po jedan predstavnik zemalja članica s ministarske razine. kao što je bilo 1999.WWW. kao i s ostalim institucijama. U posebnim slučajevima Parlament moţe odbiti budţet-kada su pojedine zemlje nedovoljno uzete u obzir.ima komunitarnu političku inicijativu. predstavlja izraz političke demokratske volje naroda EU. Svi graĎani individualno ili kolektivno mogu Parlamentu proslijediti peticiju i traţiti naknadu štete od EU. zadaća joj je primjena zajedničkih politika .

COM .07. političku i kontrolnu. ako se nadgledaju nacionalnom jurisdikcijom. Čini ga 15 sudaca nominiranih na 6 godina. odlučuje o ţalbama protiv zemalja članica koje ne poštuju obaveze Ugovora. Ta kontrola se ne odnosi samo na evropske institucije. provjerava legalnost i regularnost prihoda i rashoda i razmatra financiranje budţeta Zajednice. U izuzetnim slučajevima Parlamant moţe izglasati nepovjerenje Komisiji. Broj članova Suda adekvatan je broju zemalja članica.1975. Sastoji se od 15 sudaca i 9 drţavnih pravobranitelja. Sud provjerava ukupne račune prihoda i rashoda unije i svih organizacija koje je osnovala Unija.g. zemlje članice ili pojedinca. 4 WWW. Članove jednoglasno nominira Vijeće nakon konsultacije s Evropskim parlamentom.g.BH-PRAVNICI. EVROPSKO VIJEĆE Evropsko Vijeće je institut EU osnovan 1974. radi definiranja značajnih orijentacija komunitarnih politika. U duhu Jedinstvenog akta. Osigurava poštivanje uniformiranih pravila i načina tumačenja i primjene ugovora i donesenih pravnih akata vijeća i Komisije. u Parizu. Parlament danas ima četiri funkcije: zakonodavnu. Sastoji se od šefova drţava i Vlada zemalja članica EU. budţetsku. EVROPSKI REVIZIJSKI SUD Sud je komunitarna kontrolna finansijska institucija EU. na zahtjev Suda. Osnovan je 1952. Postoji dakle rizik da se komunitarno pravo ne primjenjuje uniformirano. i sjedište suda je u luxemburgu. na zahtjev evropskih institucija daje primjedbe o posebnim pitanjima kao što su naplate carina i upravljanje kreditima Evropskog fonda za orijentaciju i garanciju poljoprivrede. Od 1977 godine njegovo sjedište je u Luksemburgu. Vijeće je donijelo 1988. zajednička se pravila. nego i na nacionalnu.g.g. U pravnoj sferi Sud kontrolira zakonitost komunitarnih akata. odluku o osnivanju Prvostuanjskog suda Evropske zajednice. SUD PRAVDE Opća načela suda pravde EU utrĎena su Pariškim i Rimskim ugovorima. nominiranih zajedničkim sporazumom zemalja članica na razdoblje od šest godina (mandat).COM Parlament svakih pet godina nominira predsjednike i članove komisije. mogu tumačiti i primjeniti različito u pojedinim zemljama.WWW. Regionalnu i lokalnu administraciju te meĎunarodne institucije koje koriste komunitarna sredstva Unije. Prvostepeni sud nije nova institucija nego pomoćno tijelo Evropskom sudu pravde. U zajednici drţava. čoje se značenje potvrdilo i ugovorom o EU. To je i bio razlog osnivanju institucije Suda pravde Zajednice. Isključiva zakonodavna nadleţnost Suda odnosi se na nepoštivanje ili tumačenje kominitarnih pravila.BH-PRAVNICI. osnovana Briselskim sporazumom 22. Svaka institucija ili organ koji koristi sredstva unije podvrgnut je kontroli Suda. Nadleţan je za rješavanje odreĎenih vrsta tuţbi pravnih i fizičkih osoba i donosi odluke u prvom stupnju protiv koje postoji pravo ţalbe i to samo na osnovu pogrešne primjene materijalnog prava. Ţalbe zbog neizvršavanja moţe se podnijeti protiv komunitarnih institucija (u praksi Komisije).

a to mogu biti pojedine zemlje ili sve zemlje članice.poboljšanje uvjeta ţivota Evropljana Vijeće Evrope zagovara tješnju suradnju izmeĎu evropskih zemalja. Evropsko Vijeće donosi opću orijentaciju unije i odreĎuje njene ciljeve.09. suglasno Havanskoj povelji: Opći sporazum o carini i trgovini.1949. zatim kultura te zaštita okoliša. broji 45 članica. stimulira razvoj te regulira sporna pitanja koja nije moglo riješiti Vijeće ministara. U okviru Unije Evropsko vijeće ima sve veće i veće značenje. VIJEĆE EVROPE Regionalna je politička organizacija neovisna od EU. Italija.1947. Ono je mnogo šira organizacija (preko 40 zemalja). Luksemburg. predstavljaju izravno neposredna prava i obaveze graĎana Direktive-odnose se na sve zemlje članice i moraju se provesti. predvidio je i osnivanje MeĎunarodne trgovinske organizacije (ITO-OIC). s misijom unaprjeĎenja meĎunarodne razmjene.Konvencija o zaštiti ljudskih prava).g.g.realizaciju kompaktnije EU . koje se usvaja postupkom suodlučivanja izmeĎu Evropske komisije.COM .Britanija i Švedska.BH-PRAVNICI. 5. uključivanjem u nacionalno pravo. odbijena je u Kongresu SAD-a. Danska. Norveška. ali nacionalne institucije odreĎuju oblike i načine provoĎenja Odluke-obavezuju u svim elementima one na koje se odnose. daje političku orijentaciju.BH-PRAVNICI. V. Vijeće Evrope ima četiri glavna cilja: .WWW. potpisan je privremeni sporazum izmeĎu 23 zemlje članice. (predstavlja nastavak Haškog Kongresa). Francuska. Nakon svakog sastanka i svake godine Evropsko vijeće podnosi Evropskom Parlamentu Izvještaj o stanju i progresu Unije. Vijeća ministara. MEĐUNARODNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE "GATT" I "WTO" Bretonvudski sporazum 1944. Nakon rušenja Berlinskog zida Vijeće se proširilo i na zemlje istočne Evrope u cilju povezivanja dviju Evropa. OdreĎuje prioritete. smanjenja carinskih i necarinskih barijera. 5 WWW. Havanska povelja kojom se trebala osnovati MeĎunarodna trgovinska organizacija. osim obrane. Početkom 2003. Nizozemska.zaštitu ljudskih prava . komunitarno pravo.COM Predsjednik komisije prisustvuje samitu na kojem predsjednik Evropskog Parlamenta drţi prigodni govor. Irska. Parlamenta i Evropskog vijeća imaju slijedeće oblike. Teoretski.g. Vijeće Evrope ne pripada zajedničkim institucijama EU.05. djelokrug njegova rada sva su područja.KOMUNITARNO ZAKONODAVSTVO Sukladno članku 189. Uredbe-direktno se primjenjuju na zemlje članice. 4.g. Krucijalno mjesto ima zaštita ljudskih prava (Ev. poduzeća ili pojedinci Preporuke i mišljenja-predstavljaju zajedničku volju članica bez obaveznih posljedica. Komunitarno pravo je supranacionalno a supranacionalizam znači kada predstavnici drţava članica ne zastupaju nacionalne interese nego opće interese EU. Ugovora EEZ.zaštitu demokracije . Šefovi drţava i vlada sastaju se barem dva puta godišnje. Osnovana je 05. pored MeĎunarodnog Monetarnog fonda i Svjetske Banke. Činilo ga je 10 zemalja osnivača: Belgija. Zbog tog neuspjeha 30.

tj.COM GATT je upravljao meĎunarodnom trgovinom do 1995. princip najpovlaštenije nacije više se ne poštuje.BH-PRAVNICI. WTO – Svjetska trgovinska organizacija WTO je u oblasti trgovine pandan dvjema meĎunarodnim organizacijama. podvrgava inozemne proizvode istim tretmanima kao i slične proizvode nacionalnog porijekla. nego i Općim sporazumom o trgovini i uslugama (GATS). zabranjuje kvote jer su nevidljive i delikatnije u procjenjivanju i rušenju barijera. ima mnogo šire polje djelovanja u odnosu na GATT. trebaju biti na recipročnoj osnovi i uzajamnim koristima. Osnovni je tekst GATT-a sporazum od 38 članaka. ali se te dispozicije ne proširuju na sve sudionike vanjske trgovine . četirima sektorima. MeĎunarodnom Monetarnom fondu i Svjetskoj Banci.COM . da zemlje korisnice smanjenja carina sustavom najpovlaštenije nacije same moraju povratno omogućiti smanjenje carina . Ima Sekretarijat ograničene moći i leţernu administraciju koja se oslanja na temeljni tekst. osnivanje je Svjetske trgovinske organizacije.g. Jedan od posljednjih rezultata u okviru GATT-a. Osnovni izuzeci jesu: .g. Opći sporazum oslanja se na četiri glavna principa: -jednakost tretmana izmeĎu trgovačkih partnera -odobrenje koncesije (princip reciprociteta). financijske usluge i proizvodi informatičke tehnologije. a sastoje se u izuzecima općih principa slobodne trgovine GATT-WTO-a. zemlje čla nice zone ili unije ukidaju carine izmeĎu sebe.glavni izuzeci nacionalnog tretmana odnose se na nametanje kontingenta za ekrane na filmove nacionalnog porijekla 6 WWW. carinske unije i povremene ugovore nuţne za njihovo uspostavljanje. koji sadrţi glavne principe o liberalizaciji razmjene. nameću upotrebu carina umjesto svih protekcionističkih instrumenata. Sporazum o tehničkim preprekama trgovini (TBT). IZUZECI OSNOVNIH PRINCIPA I MJERE IZ SPORAZUMA Drţave članice Sporazuma prilagoĎavaju se pragmatizmu uzimajući u obzir kontekst i odnos političke snage.izuzetak od klauzule najpovlaštenije nacije.WWW. kada se zemlje tako grupiraju. sektoru mlijeko i goveĎe meso. Sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama (SPS). WTO ima 144 članice. lansiranim za vrijeme WTO-a.razmjena izmeĎu razvijenih zemalja i zemalja u razvoju moţe biti osloboĎena pravila reciprociteta . GATT GATT je nadomjestio MeĎunarodnu trgovinsku organizaciju (ITO) s reduciranim djelovanjem. odnosi se na zonu slobodne trgovine.BH-PRAVNICI. To nije meĎunarodna organizacija nego sporazum potpisan izmeĎu "ugovornih strana". Urugvajske runde.princip nacionalno tretmana. čime su stekle pravo ulaska na teritorij. kompezatornim mjerama i o antidampinškoj praksi. dodana su tri nova sektora 1997. U odreĎenim slučajevima odobravaju se izvanredne ili retorzivne mjere. jer ne upravlja samo Općim sporazumom modificiranim novim Sporazumom o mjerama zaštite subvencije. kada je počela s radom Svjetska trgovinska organizacija (WTO) koja je preuzela pravila GATT-a. aeoronauci. telekomunikacije.transparentnost trgovačke prakse. javnim nabavkama. Sporazumom o pravima intelektualnog vlasništva povezanim s trgovinom (TRIPS). . 6.

otvaranje trţišta pregovorima . Jednostavno zona slobodne trgovine uključuje općenito osjetljive sektore (čelik. Dobrovoljno ograničavanje izvoza – zemlja uvoznica radije od kontingentiranja uvoza odreĎenog proizvoda. Zona slobodne trgovine-je grupiranje viših carinskih teritorija.sanitarne i fitosanitarne mjere i tehničke prepreke trgovini . strojevi. ali zadrţavaju svoje nacionalne barijere u razmje ni s ostatkom svijeta. u jednoj takvoj zoni zadrţana je kontrola carina izmeĎu zemalja članica kako bi se izbjegao uvoz roba u zemlju gdje su carine relativno niske. trebaju biti relativno bliske. u kojima zemlje članice ukidaju sve barijere izmeĎu sebe. carine) . 8. pribjegava ograničenju na vlastitoj granici.COM . uvode se restrikcije u razmjeni (kvote. Takva ograničenja koncentrirana su na ograničeni broj proizvoda koji se odnose na industriju u padanju (čelik. Zemlje su pribjegavale različitoj tehnici. 7 WWW. 7. Da bi sustav bio tolerantan. tarife i trgovinske politike.BH-PRAVNICI. Otvaranje trţišta pregovorima – garantira zemljama izvoznicama odreĎeni opseg ili minimalni udio na trţištu zemalja uvoznica. Sanitarne i fitosanitarne mjere i tehničke prepreke trgovini – te mjere štite zdravlje ljudi. Djelimično je zasnovan na principu reciprociteta. ţivotinja i biljaka.kontingenti i kvote . MJERE NECARINSKE ZAŠTITE (neprotekcionizam) Necarinski protekcionizam razvio se kao reakcija na smanjenje klasičnih restrikcija GATT-a i nemogućnosti korištenja instrumenata carinske zaštite. etiketiranje i drugo. Pravilo porijekla je od velike vaţnosti.WWW. ambalaţu. Ostali su mnogobrojni oblici neprotekcionizma.kojima je cilj ograničiti količinu uvoznih proizvoda količinske su barijere koje supstituiraju mjere carinske zaštite. a najznačajnije su : .instrumenti).dobrovoljno ograničavanje izvoza . automobili). EU prešla je na sporazume ovog tipa sa zemljama srednje i istočne evrope. Drţava više preferira korištenje kvantitativnih barijera od carina. što je jamstvo minimalnog otvaranja vlastitog trţišta. instrumentima komercijalne politike i slobodnom kretanju. ali se toleriraju u osjetljivim sektorima gdje supstituiraju mjere carinske zaštite. ASOCIJATIVNI SPORAZUM Asocijativni sporazum – predstavlja pred-etapu "uvoĎenja u razumnom roku.BH-PRAVNICI. prodaju po cijenama mnogo niţim od normalne vrijednosti. ali takoĎer u industriji budućnosti (elektronika.COM -mnogi se izuzeci ekskluzivnog korištenja carina kao sredstvo zaštite-osloboĎeni su poljoprivreda i ribarstvo Protekcionističke mjere koje odobrava Sporazum: Opći sporazum predviĎa protekcionističke mjere u kriznim situacijama u nelojalnoj praksi: .u slučaju kada uvoz prijeti nanošenjem teţe štete lokalnoj proizvodnji. carinske unije ili zone slobodne trgovine" pa sadrţava plan i program prelaska u tu fazu.u slučaju kada partner prakticiran "dumping" tj. higijenske norme. proizvodi crne metalurgije. jer kontingent garantira da se uvezene količine striktno ograničavaju i u slučaju smanjenja cijena inozemnih proizvoda. nadgledavaju neškodljivost prehrambenih proizvoda. Japan i juţna Koreja dvije su zemlje koje su najviše primijenile samoograničavanje svojih izvoza. odobrava uvoĎenje antidampinške carine. tekstil.odobrene povlastice Kontingenti i kvote . U principu su zabranjene. Taj tip sporazuma pribliţava se zoni slobodne trgovine ali sadrţava derogaciju o sektorima. zaštita okoliša. tehnička pravila. radi orijentacije na zemlje gdje su one više.

kapitala i usluga. Sjevernoamerički sporazum zone slobodne trgovine (NAFTA) u primjeni od 01. Integracija je postupan.Zajedničko trţište . Zajedničko trţište Juga (MERCOSUR). Zajedničko trţište značajna je etapa evropske integracije.01.prostor (EEA).Britanije. koje objedinjuje Argentinu. bilo je stvaranje jedinstvenog ekonomskog evropskog prostora. odgovara tim kriterijima. dakle eliminiranje fiksnih granica. uvode veliko trţište koje bi se zasnovalo na slobodnom kretanju roba. ZAJEDNIČKO TRŢIŠTE.Jedinstveno trţište . tekstil). koji je kreirao jedinstveno trţište afirmacijom četiri slobode: slobodnog kretanja ljudi. koji je lansirao ciljeve zajedničkog trţišta i Jedinstvenog akta iz 1986. Evropska ekonomska zajednica bila je od 1968 do 1992 g. čak i radnika. Rimski ugovor odreĎuje „Zajednica ima zadaću osnivanja zajedničkog trţišta i postupno pribliţavanje ekonomskih politika zemalja članica. slobodno cirkuliranje faktora proizvodnje. tehničkih i trgovinskih prepreka. u okviru Evrope stvaranje velikog trţišta cilj je dvaju sporazuma Rimskog ugovora iz 1957. Da bi trţište postalo zajedničko u okviru istog carinskog entiteta. Na inicijativu V.Carinska unija . Npr. osnovana je 1960.g.BH-PRAVNICI. carinska unija. te kapitala izmeĎu zemalja članica. Zona s lobodne trgovine i Carinska unija nazivaju se negativnim procesom integriranja.g.01. usvajaju zajedničku carinsku tarifu prema ostatku svijeta. Od 01. norme itd) trebaju se ostvariti na način da se uklone distorzije i da se izazove dio ekonomije razmjera koji omogućava porast veličine trţišta. Paragvaj i Urugvaj.Unutarnje trţište 9. Ekonomska unija-je najviši oblik regionalnog procesa integracije. jer se njihova intervencija smješta na razini istog proširenog trţišta s teţnjom nastavljanja reguliranja.COM . Meksika i SAD. roba. izmeĎu Kanade. Harmonizacije vlastitih politika u svakoj zemlji (porezi. Trgovinska politika postaje zajednička.g. radne snage i kapitala. Carinska unija-karakterizira veće napuštanje suverenosti u odnosu na zonu slobodne trgovine. usluga. unapreĎenje usklaĎenog razvoja ekonomske aktivnosti u ukupnoj zajednici“.BH-PRAVNICI. Na tim se temeljima zasnivaju osnovne slobode: 8 WWW.COM poljoprivredu. pretpostavlja savršeno cirkuliranje roba. Primerenija podjela integracijskog procesa za EU: . Uspostavljanje zajedničkog trţišta na prvom mjestu zahtjeva ukidanje svih carina na uvoz i izvoz. politika konkurencije i politika imigracije.WWW. a ostali su procesi pozitivni procesi integriranja. JEDINSTVENO TRŢIŠTE I UNUTARNJE TRŢIŠTE CARINSKE UNIJE Zajedničko trţište-Od samog početka bitan cilj EZ zasnovane na zajedničkom trţištu.1995. koja danas okuplja Švicarsku. Norvešku i Island. EFTA. Da bi zajedničko trţište i makroekonomska stabilizacija zemalja članica postalo u potpunosti efikasno. diplome. Zajedničko trţište Srednje Amerike (CACM) i Andski pakt su carinske unije.g. kao protuteţa Evropske zajednice. Brazil. kumulativan i poţeljan proces razvoja dinamike. Osnivajući EEZ.g.Zona slobodne trgovine .1994. Udruţena je u jedinstveno trţište koje karakterizira jedinstveni ev. te politika emigracije radnika postaje zajednička. Zadrţan je nacionalni suverenitet na trţište i organizacije koje vrše kontrolu tarifa. Zajedničko trţište-nije automatski osnovano realizacijom carinske unije. ekonomska politika treba biti unificirana ili barem usko koordinirana. Lihtenštajn. koje su bile na snazi izmeĎu zemalja članica prije utemeljenja zajednice. Zemlje članice ukidaju izmeĎu sebe sve trgovačke barijere.

pravno je potvrĎenje Bijele Knjige. Radi potrebe ekonomske analize. koji pogaĎa kretanje tečaja jedinstvenošću cijena na trţištu poljoprivrednih proizvoda . stvarajući što je moguće bliskije uvjete za istinsko unutarnje trţište.carine. sanitarne odredbe i fitosanitarne mjere. Unutarnje trţište . ponovo su uvedene kompenzatornim monetarnim iznosom. koje su teoretski nestale u okviru zajednice. koje su pojačane s razvojem necarinskih prepreka. Ona se mogu stacionirati gdje ţele u zajedničkom trţištu i kombinirati izvore kapitala svih zemalja članica. Trgovinske zapreke u Jedinstvenom trţištu Cecchinijevo Izvješće identificiralo je prepreke razmjene koje onemogućavaju konsolidaciju evropskog trţišta: .Pojmovi zajedničkog trţišta.g. transporta i konkurencije. Ključ zajedničkog trţišta je sloboda. jedinstvenog trţišta i unutrašnjeg trţišta jednoznačno se koriste premda svaki od tih integracijskih stupnjeva sadrţava odreĎene signifikantne nijanse.kvantitativna ograničenja. Potrošači imaju slobodan izbor proizvoda najbolje kvaliteta ili niţih cijena proizvedenih u zemljama članicama. Komisija je zatraţila da Paolo Cecchini. rada i kapitala. roba. Mogu se nastaniti sa svojom obitelji u bilo kojoj zemlji članici i obavljati posao. Jedinstveno trţište vodi povećanju konkurencije koja naglašava pritisak na troškove poduzeća i vodi smanjenju njegove marţe.g. Jedinstveni akt iz 1986. procijeni učinak jedinstvenog trţišta. Radi poticanja novih dinamika Predsjednik Delaros 1985.WWW. prije svega uvoĎenjem Carinske unije. usluga i kapitala. Zadrţane su mnoge prepreke u okviru zajedničkog trţišta.prepreke koje utiču na povećavanje troškova-carinske procedure. Zajedničko trţište etapa je ekonomske integracije koja prema odluci Suda pravde cilja eliminiranju svih prepreka u komunitarnoj razmjeni radi spajanja nacionalnih trţišta u jedinstveno trţište. Rimski ugovor iz 1957. roba. regularna trţišta i sva ograničenja uz pravo nastanjivanja. zatim ukidanjem prepreka slobodnom kretanju ljudi. imao je za cilj postupno stvaranje zajedničkog trţišta. Poduzeća mogu proizvoditi i prodavati proizvode prema reţimu slobodne konkurencije u zemljama članicama gdje su najpovoljniji uvjeti. čime je omogućena slobodna igra faktora proizvodnje. usluga i kapitala te uvoĎenjem zajedničkih ploha oblasti poljoprivrede.g.COM sloboda kretanja ljudi. ponovo su uvedena u području čelika i poljoprivrede . koja su u načelu bila ukinuta.BH-PRAVNICI. norme i različite tehničke odredbe . Jedinstveno trţište-Produbljenje zajedničkog trţišta je Jedinstveno trţište čiji je nastavak Unutarnje trţište. 10. bivši generalni direktor Komisije.BH-PRAVNICI. ubrzava realizaciju unutarnjeg-jedinstvenog trţišta dokumentom „Bijela Knjiga“ koja detaljizira oko 300 mjera kojima treba ukinuti prepreke slobodnom kretanju.restriktivne odredbe pristupa trţištu odnose se posebno na javna trţišta. SLOBODNA TRGOVINA I REGIONALNI PREFERENCIJALI 9 WWW. Radnici mogu slobodno prihvaćati posao tamo gdje postoji veća potraţnja i koristiti najpovoljnije radne uvjete i zaradu.COM .

osiguranja ekonomske stabilnosti regija oslanjaju se na okvire tvrde jezgre eurobloka (15 zemalja EU i budu podvrgnuti istim uvjetima procesa priključivanja). dogovoren je novi ugovor o suradnji koji je potpisan na rok od 20 godina s revizijom svakih 5 godina. Da bi olakšao proces uključivanja novih zemalja EU i partnerstvo sa svakom od 13 kandidata donosi slijedeće: . Tim sporazumima dopušteno je odstupanje od principa recipročnosti. a uz to bile su veliki izvoznici sirovina. Amsterdamski ugovor odreĎuje (precizira) okvire te politike.naglasak na smanjenju siromaštva . učvrstiti rezultate Urugvajskih pregovora i pridonijeti primjeni multilateralnih pravila WTO-a.BH-PRAVNICI.novi okvir za ekonomsku i trgovinsku suradnju .opseţna politička dimenzija .COM .g. Mreţe preferencijalnih sporazuma ili geekonomija evropske razmje ne 90-ih godina evropska trgovačka politika posebno se usmjerila na druge kontinente. ali one nisu da le zadovoljavajuće rezultate.BH-PRAVNICI. Bilo je 5 konvencija iz Lomea u razdoblju od 25 godina. Konvencija se odnosila na zemlje koje su bile bivše kolonije Francuske i Velike Britanije. Problemi sigurnosti. Ostvarivanjem carinske unije 1968.reforma finansijske suradnje. razvoj infrastrukture i sl.USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA ZAJEDNIČKOG TRŢIŠTA 10 WWW. već je interes EU jačati multilateralni trgovački sistem.konzultativna institucija od vanjske politike. unutrašnji poslovi i pravosuĎe Preferencijalno grupiranje ureĎuje tekuću razmjenu zemalja koje nis u smještene u istoj regiji i čija ţivotna razina nije ista. sigurnosti.postepeno prihvaćanje pravila komunitarnog trţišta .WWW.prihvaćanje programa komunitarnog rada .pristup sudjelovanju . 11. Ovakva jedna integracija uspostavljena je potpisivanjem Konvencije iz Lome (Togo) kojom su se u ovakvu integraciju povezali EZ i zemlje ACP (African Cariben and Pacific. Komunitarno zakonodavstvo o carinama vrlo je razraĎeno: 11000 tarifnih pozicija za carinsku nomenklaturu s više od 400 članaka. 1998. trgovačka politika postala je zajednička prema ostatku svijeta. bliţa regionalna suradnja. iako su se njima definirali liberalizacija trgovine.COM Zemlje EU na teţe stvaranju „Evropske tvrĎave. Ovaj ugovor potpisan je 2000.njih 46). financijska pomoć. suradnja u području kulture. te se trgovačka politika koristi različitim arsenalom sporazuma. demokracije.g. u Cotonu a postavio je 5 meĎuzavisnih stupova nove suradnje: .g.

smanjenje proizvodnih poticaja zbog postojanja niţih cijena 11 WWW.07. dok pravila skrbe zaštitu potrošača i zaštitu okoliša. certifikat.1990. Norme definiraju tipove postupka proizvodnje radi racionalne proizvodnje.g.COM . koje bi osiguralo sigurno opskrbljenije prehrambenim proizvodima po razumnim cijenama. odrţano u Berlinu 25. treba omogućiti otvaranje računa. To treba potvrditi priznata nadleţna organizacija. Sloboda kretanja ljudi uvjetovana je integracijom trţišta rada. Norme nisu prinudne. Cilj zajedničke agrarne politike je organizacija zajedničkog poljoprivrednog trţišta. Povećanje produktivnosti u poljoprivredi. koju je potvrdilo Evropsko Vijeće. Jedinstveno trţište znači da investitor poduzeća.1999. Sporazum „Aganda 2000“ Aganda 2000. i 26. 12. ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA Poljoprivreda je neupitno gospodarski sektor gdje je proces evropske integracije najdalje otišao. Prije stvaranja zajedničkog trţišta poljoprivreda je bila izloţena jakim intervencijama zemalja članica.03. Uvedeno je 1. liberalizacija kapitala neodvojiva je od jedinstvenog trţišta i procesa monetarne unije. Da bi norme imale pozitivne učinke moraju biti potvrĎene. javna trţišta.BH-PRAVNICI. sloboda nastanjivanja. Ta potvrda se zove certifikat i potvrĎuje je Evropski odbor za normizaciju. Jedino javne sluţbe su isključene. Norme i tehnička pravila treba razlikovati. Zato je bilo neophodno spriječiti nacionalne intervencije kako bi se omogućila slobodna razmjena i slobodno odvijanje konkurencije u sektoru poljoprivrede.g. stabilizacija trţišta. suprotno tehničkim pravilima koja se nameću nacionalnim proizvodima i inozemstvu. To su dva meĎuzavisna procesa. podrazumijeva novo smanjenje cijena kojim bi se trebalo omogućiti: . slobodno kretanje radnika. slobodno obavljanje usluga i slobodno kretanje kapitala.WWW. evropski menadţer mogu transferirati svoja sredstva izvan nacionalnih granica u druge zemlje.BH-PRAVNICI. Konvencija Šengen integrirana u Amsterdamskom ugovoru uvodi tu slobodu izmeĎu 13 zemalja. kupovinu vrijednosnih papira u zemljama gdje nemaju prebivalište. garantiranje sigurnosti. Zajednica je definirala zajedničke norme 1983.COM UsklaĎivanje zakonodavstva zajedničkog trţišta kao što su: Normizacija (norma). S prvom naznakom zajednice da uvede zajedničko trţište utvrĎeno je mnoštvo normi i tehničkih pravila koja su cjepkala evropsko trţište. Treba omogućiti da financijske usluge uvedu jedinstvenu valutu ekonomskom subjektu. opskrbljenje potrošača po raznim cijenama ciljevi su zajedničke agrarne politike. Kretanje kapitala gotovo je savršeno. Zajednica je ispočetka smjerala uskladiti zakonodavstva. osiguranje primjerenog ţivota poljoprivrednog stanovništva.g. s prihvaćanjem direktive koja obvezuje zemlje članice da obavijeste unaprijed komisiju o svojim projektima na uvoĎenju normi i tehničkih pravila kako bi se kontroliralo uvoĎenje referenca.

stabilnosti cijena.transport ulaţe oko 40% javnih investicija zemalja EU 12 WWW. sprečavajući podizanje cijena izjednačavanjem s praksom u evropskoj Uniji -pristup boljem pozicioniranju multilatelarnih pregovora.ekonomska integracija izaziva rast raznjene a time i priljev prometa. Organizacija zajedničkog poljoprivrednog trţišta donijela je ukidanje carina kvantitativnim ograničenjima te je razmjena izmeĎu zemalja potpuno slobodna. što se doista ne procjenjuje kao realizacija komunitarne politike. jer sluţbeni tekst uvijek govori o zajedničkoj transportnoj politici. 13. tj samo na cestovni transport. To bi pridonijelo da transport udovolji: maksimalnim potrebama prijevoza. Nasuprot toga pomorski i zračni promet ušli su na komunitarnu scenu od sredine 70 godina i u novije vrijeme pokazuju napredak u ostvarivanju unutarnjeg trţišta.COM . Na tu granu transporta u zajednici otpada najveći dio tra nsporta roba njegovo mjesto je odlučujuće u funkcioniranju jedinstvenog trţišta.BH-PRAVNICI. poboljšanju komfora putnika i ţivotnog standarda stanovništva. Kada je u pitanju ţeljeznički promet komunitarni ciljevi vezani su za saniranje financijske situacije. To je drama transportne politike zajednice. TRANSPORTNA POLITIKA EU Rimski ugovor ţelio je stvoriti zajedničku politiku. cestovni.COM . Rimski ugovor pokazuje poseban interes za transport. trgovačku i transportnu. Ugovorom se ţeljela osigurati zajednička politika za kopneni.transportni troškovi. Snaţan razlog za uvoĎenje zajedničke transportne politike izbjegavanje je parcijalnih i ad hoc odluka Vijeća ministara o pojedinim granama transporta. Za to postoje tri glavna razloga: . omogućila bi racionalan prijevoz roba i putnika unutar Unije kao i meĎunarodnom prometu s najmanje rizika od nezgoda. Pojam zajedničkog transporta u početku je bio ograničen samo na kopneni transport. a s obzirom na posebnu situaciju u kojoj se nalaze ţeljeznice i navigacijski putovi. znači da roba porijeklom iz jedne zemlje članice moţe biti uskladištena u drugoj zemlji članici a komercijalizirana u trećoj zemlji članici i moţe je izvesti u treće zemlje iz bilo koje zemlje članice. prilično opterećuju cijenu. Ekonomski i pravni okviri trans portne politike Rimski ugovor predviĎa tri zajedničke politike poljoprivrednu. što moţe postati prepreka razmjeni . no mnoge odredbe radi toga nisu imale veći rezultat. poskupljenja i sl. Organizacija zajedničkog trţišta zaštićuje evropsko poljoprivredno trţište od velikih talasanja svjetskog trţišta u pogledu ponude proizvoda. Koncepcija zajedničke transportne politike kojom se utvrĎuju okvirni uvjeti za razne grane transporta. što je i Vijeće uzelo u obzir te je ostvareno unutarnje trţište cestovnog prometa. Prema tim ugovorima transportna politika treba biti voĎena prema komunitarnim pravilima koja primjenjuje meĎunarodni transport. Usporedo s integracijom trţišta kopnenog transporta. komunitarnoj politici bio je cilj da se organiziraju i druge transportne grane.pribliţavanje evropskih cijena svjetskim cijenama .olakšavanje integracije zemalja CEEC-a. . jer se transport pojavljuje kao nuţna podloga mobilnosti roba i ljudi. uslaklaĎenom razvoju gospodarstva unutar cijele unije te njenoj većoj ekspanziji.WWW. Jedinstveno poljoprivredno trţište.BH-PRAVNICI. ţeljezni promet te vodene putove. ali u stvarnosti samo je stvorio komunitarnu politiku koja se limitira na harmonizaciju i okvirenju nacionalnih politika. Promet bitno utiče na slobodnu cirkulaciju proizvodnje. zaposlenosti.

koja sve više prenješta mjesto proizvodnje iz urbanih zona u nova industrijska mjesta.BH-PRAVNICI.COM Transport je industrija budućnosti.WWW.BH-PRAVNICI. glavni faktor njegova rasta jesu strukturne promjene preraĎivačkih industrija. 13 WWW.COM .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->